Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H.

Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Da li djeca kada uče u Kur‘anu moraju biti pod abdestom?

Većina islamske uleme, među kojima su i četiri imama: Ebu Hanife, Malik, Šafija i Ahmed, smatraju da osoba koja dodiruje listove mushafa mora biti pod abdestom. Ovo mišljenje je utemeljeno na pismu (tj.hadisu) koje je Poslanik a.s., poslao Amr b. Hazmu, a u kojem, između ostalog, stoji da Kur‘an ne dodiruje niko osim čista osoba, tj. osoba koja je pod abdestom. (Sunen Darimi, Kitabut-talak, br.2166).Prenose ga još Ebu Davud, Nesai i drugi. (vidi: Nasburraje, 1/196, Nejlul-evtar, 1/205.) Ibn Tejmija prenosi da je Ahmed b.Hanbel rekao: “Nema sumnje da je Vjerovjesnik a.s., to njemu napisao.” (vidi: Fetava Kubra, 1/56.). S obzirom da su šerijatske odredbe upućene punoljetnim osobama, one ne obuhvataju djecu. Međutim, smatram da je bolje da i djeca budu pod abdestom kada dodiruju listove mushafa. Njihov abdest je važeći s obzirom na činjenicu da je dužnost djecu privikavati na namaz od sedme godine, a u desetoj ih i silom natjerati, a znamo da abdest prethodi namazu. Osim toga, uzimanje Uzvišene Knjige pod abdestom je vid poštivanja i lijepo je kad se i dijete tome poduči, makar ono šerijatski bilo neobavezno tako postupati. Što se tiče učenja Kur‘ana napamet, ili iz mushafa, bez dodirivanja listova to je dozvoljeno činiti bez abdesta. Oko uzimanja ukoričenog ili u nešto zamotanog mushafa, bez abdesta, postoji razilaženje. Smatram da je bolje biti pod abdestom, ali kada postoji potreba da se mushaf, koji je ukoričen ili zamotan, uzme ili nosi, mislim da za to nema smetnje. Pitanje: Odgovor: U odgovoru na pitanje da li djeca koja uče Kur‘an moraju biti pod abdestom, vidjeli smo da punoljetan musliman i muslimanka ne smiju dodirivati listove mushafa bez abdesta. Iz ovog propisa možemo zaključiti da je nemuslimanu također zabranjeno dodirivati listove mushafa s obzirom da on ne može uzeti abdest, jer je za ispravnost abdesta potrebno, prije svega, biti musliman. Nadalje, Allahova dž.š. Knjiga zahtijeva posebno poštovanje, a za onog ko u nju ne vjeruje malo je vjerovatno da će joj to poštovanje i ukazati. Koristim ovu priliku da naglasim da muslimani očekuju od nemuslimana da ne skrnave njihove svetinje. Skrnavljenje ove ili neke druge svetinje može proizvesti teške posljedice. Dužnost muslimanskih predstavnika u vlasti je da se bore za zakonsku zaštitu muslimanskih svetinja. U isto vrijeme, od svih muslimana se očekuje da, u granicama svojih mogućnosti, izvrše emanet koji nose na svojim plećima i pomognu nemuslimanima da upoznaju islam i njegove vrednote. Preporučujem našoj sestri da svojoj poznanici pokloni prijevod Kur‘ana te druge knjige koje govore o islamu na naučno utemeljenim osnovama. Preporučujem joj, također, da joj ličnim primjerom, kroz islamski moral i etiku, pokaže ljepote islama. Na kraju želim još jedanput naglasiti da nemuslimani, u skladu sa islamskim učenjem, ne mogu uzimati u svoje ruke mushaf, a mogu ukoliko imaju lijepe namjere uzimati prijevod Kur‘ana i ostale knjige koje govore o islamu, a u kojima se nalaze kur‘anski ajeti. Jedna moja poznanica nemuslimanka me zamolila da joj dam Kur‘an. Mogu li ja to uraditi?

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 1 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Ja redovno kupujem islamske novine. S obzirom da u njima ima kur‘anskih ajeta, molim vas da mi odgovorite šta je najbolje sa njima raditi nakon što ih pročitam?

Odgovor: Sve na čemu se nalazi neko od Allahovih dž.š. lijepih imena ili neki kur‘anski ajet, a što čovjek ne želi više koristiti, najbolje je ukopati u zemlju. Ukoliko to predstavlja poteškoću, to se može spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Dakle, ukoliko neko ima mushaf koji je pocijepan i u kojem se više ne uči, najbolje ga je zakopati u zemlju, a ako za to nema mogućnosti, može se spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Što se pak novina tiče, predložio bih ti da ih, ukoliko su vrijednog sadržaja, po mogućnosti ukoričiš i sačuvaš, jer su novine, uglavnom, vrijedan dokument. Drugo, predložio bih industriji papira da u dogovoru s islamskom zajednicom postavi kontejnere kod svake džamije kako bi muslimani u njih mogli odlagati novine, koje bi, na dostojanstven način, bile prerađene u tvornicama papira. Čini mi se da je potrebno skoro sve novine odlagati na dostojanstven način, jer činjenica je da malo koje od njih u sebi ne sadrže neko od Allahovih dž.š., lijepih imena, s obzirom da imena ljudi kao što su Abdullah i Abdurrahman u sebi sadrže Allahovo dž.š., ime. Ovakvim angažmanom bi postigli više korisnih ciljeva: odložili bi novine koje u sebi sadrže Allahovo dž.š. ime ili kur‘anske ajete na dostojanstven način; zaštitili bi svoju životnu sredinu od zagađivanja; iskoristili bi stari papir i smanjili potrebu za sječom šuma, koje su od neprocjenjive važnosti za održavanje zdrave životne sredine. Nadam se da će oni koji u tom pogledu mogu dati svoj doprinos nastojati da se ovaj problem, s kojim se danas suočava svaki musliman, riješi na najbolji i najkorisniji način. Pitanje: Već nekih pet-šest godina molim Allaha dž.š. da mi podari čestitog muža i lijepu djecu. Međutim, još uvijek se nisam udala. Prestala sam činiti dovu ne zbog toga što sam izgubila nadu u Allaha dž.š., nego zbog toga što mislim da mi je Allah dž.š. dao ono što je za mene bolje. Da li sam pravilno postupila?

Odgovor: Iskrena dova, u kojoj nema harama, uvijek ima svoje pozitivno mjesto zbog toga što je dova srž (suština) ibadeta tj. obožavanja Allaha dž.š. (vidi: Tirmizi, Kitabud-davat.) Nadalje, ispravna dova uvijek biva uslišana, jer Allah dž.š., kako stoji u hadisu kojeg prenosi Ahmed u Musnedu (Baki musnedul-muksirin br. 10709), daje onome ko Ga moli jedno od troje: usliša mu molbu dajući mu ono što moli; toliku mu nagradu ostavi za ahiret; ukloni od njega na dunjaluku nevolju i belaj u visini onoga što moli. Nadalje, u hadisu kojeg prenosi Muslim u poglavlju: Kitabuz-zikri ved-duai vet-tevbeti vel-istigfar, kaže se da Allah d.ž. uslišava molbu svome robu ukoliko ne požuruje. U istom hadisu primjer požurivanja je to kad čovjek moli, ali mu se dova ne usliša, te on izgubi nadu i prestane moliti. Na osnovu prethodno rečenog, preporučio bih našoj sestri da nastavi sa iskrenom dovom Allahu dž.š, jer, ukoliko je dova ispravna, nikada neće biti na gubitku, čak i kad ne bi doživjela da joj se traženo ispuni u toku života. Uz ovo, savjetovao bih je da ne bude previše izbirljiva kod izbora svoga životnog saputnika. Ukoliko je zaprosi čestit vjernik, lijepog morala, neka se odazove, jer možda će Allah dž.š. u tom braku dati veliko dobro.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 2 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Često smo svjedoci kad roditelji kunu i proklinju svoju djecu kada nešto pogriješe. Da li je ovakav postupak roditelja šerijatski ispravan?

Ovakav postupak roditelja je totalno pogrešan i izuzetno opasan. Pogrešan je zbog toga što musliman, u osnovi, treba svim ljudima željeti dobro, a naročito onima za koje je lično odgovoran. Osim toga zabranjeno je neku osobu lično proklinjati. Poslanik islama a.s. nije poslan da proklinje, a on je za nas najbolji i najljepši uzor. Opasan je zbog toga što je roditeljska dova (kletva) primljena (kabul), tako da se lahko može desiti da se takve kletve i ostvare, a roditelj to, uglavnom, ne bi želio. Ja savjetujem roditelje da, prije svega, budu strpljivi sa svojom djecom. Svi ljudi griješe, a od djece se, čiji razum i spoznaja nisu na nivou odraslih, očekuje da više griješe nego oni. Nadalje, preporučio bih roditeljima, da umjesto kletve, upućuju najljepše dove za svoju djecu. Neka mole Allaha dž.š. da im djeca budu lijepa, poštena, čestita, poslušna itd., i neka primjenjuju pozitivne metode odgoja, kako bi eventualne devijacije kod njihove djece što bezbolnije ispravili i pomogli ih da krenu pravim putem. Pitanje: Odgovor: Životinje nisu šerijatski odgovorne za svoja djela i njima nije upućena Objava da bi se njenih propisa one morale pridržavati. Prema tome, pogrešno je o životinjama razmišljati na način na koji se razmišlja o čovjeku u pogledu halala i harama. Međutim, čovjek može biti odgovoran ukoliko životinjama daje hranu koja je štetna po njih, a posebno ukoliko se ta štetnost direktno ili indirektno može prenijeti na ljude. Dakle, ukoliko pomenuta hrana nije štetna po životinje (a odgovor na to treba tražiti od ljekara stručnih po pitanju ishrane životinja), i ne predstavlja direktnu ili indirektnu opasnost po ljude, nema smetnje da se takva hrana daje životinjama, pa makar ona bila zabranjena ljudima da je konzumiraju. Skrenuo bih pažnju da je dužnost prehranjivati zdravom hranom životinje koje se koriste u ljudskoj ishrani, i čije produkte ljudi konzumiraju kako njihovo meso i proizvodi ne bi bili štetni po ljude. Sve eventualne posljedice pogrešne prehrane životinja snosi osoba odgovorna za to, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. Da li je dozvoljeno hraniti goveda prerađenim ječmom iz kojeg su pivovare proizvele pivo?

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 3 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Da li je dozvoljeno uzimati alkohol kao lijek i da li je dozvoljeno uzimati lijekove u čijem sastavu se nalazi i alkohol?

Preferirajuće (radžih) mišljenje islamske uleme (Vidi: Bedaius-sanai, 5/113, El-Muhezzeb, 1/251, Mugni, 4/255.) kaže da je zabranjeno koristiti alkohol i ostalo što opija u svrhu liječenja ili nečeg drugog, jer je Poslanik a.s. rekao: “Allah, uistinu, vama nije dao lijek u onome što vam je zabranio.” (Sahihul-Buhari, Kitabul-ešribe.) Ovaj hadis Buharija prenosi kao mevquf od Ibn Mesuda, dok ga drugi muhaddisi, kao Bejheqi, Ahmed i Ebu Jala, bilježe kao merfu‘. Ibn Hibban ga je okarakterisao kao sahih. Kada je Tariqu b. Suvejdu Poslanik a.s. zabranio da proizvodi alkohol, on se branio govoreći da ga proizvodi radi liječenja njime. Na to mu je Alejhisselam rekao: “On, uistinu, nije lijek, nego je on, uistinu, bolest.” (Sahihu Muslim, Kitabul-ešribe.) Hanefijski učenjaci su rekli da nije dozvoljeno liječiti se alkoholom osim ukoliko se sigurno zna da se njime ta bolest može izliječiti, a nema nešto što bi ga u tom pogledu moglo zamijeniti. U ovom pogledu potrebno je svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da se njime ta bolest sigurno može izliječiti. (El-Hedijje al-allaijje, str. 251.) Šafije uslovljavaju dozvolu upotrebe alkohola u liječenju sa dva uslova: a) da alkohol bude pomiješan sa nečim drugim i da bude rastvoren u njemu; b) da ne postoji neki drugi odgovarajući lijek koji u sebi ne sadrži alkohol. (Mugnil-muhtadž, 4/188.) Izz b. Abdusselam kaže: “Dozvoljeno je liječenje onim što je nečisto ukoliko (osoba) nije pronašla nešto čisto što ga zamjenjuje, jer je dobro (korist) izliječenja i zdravlja potpunije i vrednije od dobra (koristi) izbjegavanja nečistoće. Nije dozvoljeno, po ispravnom mišljenju, liječenje alkoholom, osim kada se spozna da se njime postiže izliječenje, a osoba nije pronašla neki drugi lijek.” (Qava‘idul-ahkam, 1/81.) Na osnovu spomenutih hadisa, te na osnovu šerijatskih principa o općem dobru (masleha mursele) i prijekoj potrebi (daruri), i uzimajući u obzir najjača mišljenja islamskih pravnika, mogu da kažem sljedeće: a) dužnost je izbjegavati upotrebu alkohola i svih proizvoda u čiji sastav ulazi alkohol, b) u slučaju prijeke potrebe (nužde), tj. kad je život u pitanju ili gubljenje nekog dijela tijela, dozvoljena je upotreba alkohola i lijekova spravljenih od njega u granicama potrebe (nužde), pod uslovom da nema drugog odgovarajućeg lijeka. Ovdje je potrebno svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da alkohol (odnosno lijek napravljen od njega) može izliječiti datu bolest, c) ukoliko se alkohol pri spravljanju lijekova hemijskom reakcijom razloži i pređe u neki drugi oblik, takvi lijekovi se mogu nesmetano koristiti, d) kada se alkohol pretvori u sirće to sirće je dozvoljeno koristiti u ishrani; e) ukoliko postoji potreba, a ne postoji adekvatna zamjena, alkohol se može koristiti za vanjsku upotrebu, kao što je čišćenje rana i tome slično, imajući u vidu: 1) mogućnost da se zabrana u Kur‘anu i pomenuti hadisi odnose na unošenje alkohola u organizam; 2) jačinu mišljenja koje kaže da je alkohol kao materija čist, a njegova nečistoća spomenuta u Kur‘anu je nematerijalne prirode (nedžase ma‘nevijje); 3) činjenicu da potreba (hadže) može ponekad dobiti status nužde (darure), a u nuždi je dozvoljeno koristiti, u granicama nužnosti, i ono što je, inače, zabranjeno (haram).

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 4 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Dijete mi je bolesno i leži u postelji od rođenja. Ljekari nisu ustanovili određenu vrstu bolesti. Nedavno mi je jedna prijateljica savjetovala da odem kod neke žene koja gleda u grah, jer ona, navodno, može da mi kaže lijek za moje dijete. Da li je meni dozvoljeno da odem kod nje?

Odgovor: Toj ženi i njoj sličnim osobama nije dozvoljeno odlaziti niti u ono što one govore vjerovati, jer su takve osobe vračari koji tvrde da znaju šta će se desiti u budućnosti (gajb), a Poslanik a.s. je rekao: “Ko ode vračaru pa ga o nečemu upita neće mu namaz biti primljen četrdeset noći.” (Sahih Muslim, Kitabus-selam.) U drugom sahih hadisu on je rekao: “Ko ode proroku ili vračaru i povjeruje mu ono što on kaže, on je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu.” (Ahmed u Musnedu, Baqi musned el-muksirin.) Hadisa u ovom značenju ima puno. Prema tome, tebi je haram toj ženi otići i u ono što ona kaže povjerovati. Preporučio bih ti, ipak, da odeš kod nekoga ko liječi Kur‘anom i svoje usluge ne naplaćuje, da takva osoba provjeri da li je bolest tvoga djeteta povezana sa sihrom (vradžbinom) ili šejtanskim dodirom (messom). Ukoliko se o tome radi, osoba koja liječi Kur‘anom, uz Allahovu dž.š. pomoć i podršku, može pomoći. Osobama koje gledaju u grah, findžan, koje vračaju i bave se sličnim poslovima, preporučio bih da se toga prođu, da se iskreno pokaju Allahu dž.š. i da zatraže oprost od onih kojima su, eventualno, neko zlo nanijele. Odgovornim u Islamskoj zajednici, a naročito imamima koji su svjesni značenja svoga imameta i svoje odgovornosti, skrećem pažnju da su dužni da narod zaštite od varalica koje se na tuđim mukama bogate. Allahov je Poslanik a.s. rekao: “Ko od vas vidi neko loše djelo, neka ga izmijeni (ukloni) svojom rukom (prisilno), a ako ne bude u stanju neka to uradi riječima (neka naređuje i savjetuje da se ukloni), a ako ni to ne bude u stanju, neka ga bar srcem svojim prezire, a to je najslabiji čin imana.” (Sahih Muslim, Kitabul-iman.) Sve one koji varaju ljude, bilo gdje i bilo kako, dužni smo spriječiti, radi dobra svih nas, kako onih koji varaju tako i onih koje varaju. Bilo bi dobro kada bi Islamska zajednica, na osnovu tačne, precizne i naučno utemeljene istrage, označila takve osobe, upozorila svijet na njihove šerijatskinezakonite aktivnosti i zatražila od vlasti da zaštite narod.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 5 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Muslimanka sam koja prakticira islam. Stanujem u soliteru. Prije neki dan umro mi je komšija nemusliman. Iza sebe je ostavio suprugu i kćerku. Svi oni su uvijek bili dobri prema meni. Mogu li da im odem na žalost?

Odgovor: Imajući u vidu da su se Vaš komšija i njegova porodica prema vama lijepo odnosili, da vas nisu zbog vaše vjere iz vaše kuće izgonili, niti se protiv vas borili, nema smetnje da ih posjetite i izrazite im svoje saučešće. Allah dž.š. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Allah, zaista, voli one koji su pravični.” (El-Mumtehina, LX:8.) Poslanik a.s. je rekao: “Kod svega što je živo može se sevab zaraditi.” (Sahihul-Buhari, Kitabul-edeb.) Dakle, ukoliko učinite dobročinstvo svojim komšijama, s obzirom da su takvi, Vi ćete, inšaAllah, za to imati veliki sevab i nagradu i odužit ćete se prema njima, a Vi znate kolike obaveze, po islamskom učenju, ima komšija prema komšiji. Kaže Poslanik a.s.: “Toliko mi je često Džibril oporučivao susjeda da sam mislio da će ga učiniti (zakonitim) nasljednikom.” (Buharija i Muslim.) Ebu Zerru r.a. Allahov Poslanik a.s. je rekao: “O, Ebu Zerr, kada budeš kuhao čorbu, dospi malo više vode pa pošalji svojim komšijama.” (Muslim) Jedne prilike Poslanik a.s. je rekao: “Tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik!” Neko reče: “Ko to, Allahov poslaniče?” Alejhisselam odgovori: “Onaj čiji susjed nije siguran od njegova zla i neprijatnosti od njega!” (Buharija i Muslim). Na kraju, želim da naglasim, da ta posjeta, da bi Vama bila dozvoljena (halal), ne smije u sebi sadržavati bilo šta što je muslimanu zabranjeno (haram), kao što je, naprimjer, naricanje, sjedenje u društvu koje pije alkohol itd. Nemojte zaboraviti da vam je dužnost da, u granicama svojih mogućnosti, prenesete svojim komšijama poruku islama koja je upućena svim ljudima.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 6 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Nastavnica sam vjeronauke. Već od prvog dana angažmana na ovom poslu u dilemi sam da li da učenicima kažem da ne ustaju kad ja ulazim u razred. Još uvijek me muči ovaj problem. Molim Vas da mi pomognete da donesem ispravnu odluku.

Odgovor: Što se tiče tog problema čini mi se da se s njim suočavaju, uglavnom, svi učitelji, nastavnici, profesori, nadređeni i podređeni, a koji žele da praktično primjenjuju i žive islam. Svima njima, u tom pogledu, mogu kazati da literarna značenja vjerodostojnih hadisa upućuju da kolektivno ustajanje na noge nekome, u islamu, je pokuđeno (mekruh) ili pak strogo zabranjeno (haram). Pokuđeno je, ukoliko ustajanje u sebi ne sadrži vid obožavanja, a ukoliko u sebi sadrži to svojstvo onda je takvo ustajanje najstrožije zabranjeno (haram). Jedan od hadisa koji tretiraju to pitanje prenosi Enes r.a. u kome kaže da ashabima niko (od ljudi) nije bio draži od Allahovog Poslanika a.s., ali mu oni nisu ustajali na noge kad bi ga vidjeli pošto su znali da on to mrzi. (Ahmed u Musnedu, Baqi musned el-muksirin; Tirmizi, Sunen, Kitabul-edeb, i rekao za njega da je hasen-sahih-garib.) U hadisu, koji prenosi Muavija r.a., Vjerovjesnik a.s. je rekao: “Ko voli da ljudi pred njim stoje na nogama neka zauzme svoje mjesto u vatri.” (Ahmed u Musnedu, Musneduš-šamijjin; Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb; Tirmizi, Sunen, Kitabul-edeb, i rekao da je hasen.) Ebu Davud bilježi hadis od Ebu Umame r.a., a u čijem senedu ima slabosti, da im je došao Allahov Poslanik a.s. oslanjajući se na štap i oni su ustali pred njim. “Nemojte ustajati kao što ustaju stranci veličajući i slaveći jedni druge.” (Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb.) Iz navedenih hadisa razumijemo da ustajanje u kome postoji veličanje, slavljenje i obožavanje nije dozvoljeno. To znači da ukoliko ustajanje pred nekim ne sadrži u sebi nešto od toga onda je ono dozvoljeno. Zbog toga je islamska ulema rekla da je dozvoljeno ustati pred osobom kad se vrati s puta, ili kad je bila duže odsutna, kao što je dozvoljeno sa njom se rukovati i zagrliti je, ukoliko je to u osnovi dozvoljeno. Isto tako dozvoljeno je da dijete ustane pred svojim roditeljem i da svome roditelju na taj način iskaže svoje poštovanje i brigu. Također, roditelj može ustati pred svojim djetetom ukoliko dijete to zaslužuje. Ovo ustajanje, koje je šerijatski dozvoljeno, je u svrhu izražavanja poštivanja i radi rukovanja. Od Aiše r.a. se prenosi da bi Fatima r.a., kada bi kod nje ušao Vjerovjesnik a.s., ustala, uzela ga za ruku, poljubila ga i dala mu da sjedne na njeno mjesto, a kada bi ona ušla kod njega Vjerovjesnik a.s. bi ustao, uzeo je za ruku, poljubio je i dao joj da sjedne na njegovo mjesto.” (Tirmizi, Sunen, Kitabul-menaqib; Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb.) Kab b. Malik prenosi hadis zabilježen u sahihima Buharije (Kitabul-megazi) i Muslima (Kitabut-tevbe) da kada je ušao u džamiju, nakon što mu je Objavom oprošteno, Talha b. Ubejdullah je ustao, trčeći mu prišao, s njim se rukovao i čestitao mu oprost koji mu je došao od Allaha dž.š. Sve to je posmatrao Allahov Poslanik a.s. i nije negativno reagovao. Kada je Sad b. Muaz došao da presudi u slučaju plemena Benu Qurejza Alejhisselam je rekao ashabima: “Ustanite vašem vođi!” On im je to naredio kako bi mu pomogli da siđe sa jahalice i sa njim se poselamili. (Buhari, Sahih, Kitabul-džihadi ves-sijer, Muslim, Sahih, Kitabul-džihadi ves-sijer.) Imajući u vidu da kolektivno ustajanje pred nekim, ne u svrhu da se s tom osobom rukuje i tome slično, prelazi granicu izražavanja poštivanja i prelazi u veličanje, a ponekad u sebi sadrži i elemente obožavanja, musliman i muslimanka s tim ne smiju biti zadovoljni, ne smiju to željeti i moraju protiv toga reagovati na način za koji se nadaju da će donijeti pozitivne rezultate, a u skladu sa pravilima o suprostavljanju i borbi protiv onoga što je pokuđeno i grijeh. Nadam se da će intelektualci, koji prakticiraju islam, i u tom pogledu uzeti Poslanika a.s. za svoga uzora i na taj način presjeći put koji može odvesti u obožavanje nekoga drugog mimo Allaha dž.š. i odvesti u veličanje i iskazivanje nekome drugom počasti koja pripada samo Njemu. Našoj nastavnici preporučujem da đacima objasni islamski stav po ovom pitanju, naglašavajući druge vidove poštivanja koji mlađi trebaju da izražavaju prema starijima, te da im ukaže da ona ne želi da oni pred njom kolektivno ustaju.
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 7 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Da li je objavljivanje fotografije na zadnjoj strani drugog broja “Novih horizonata” šerijatski opravdano?

Što se tiče objavljivanja fotografija ženskih osoba, nadam se da za to ne postoji šerijatska zapreka pod sljedećim uslovima: a) da je ženska osoba (na toj fotografiji) obučena na način koji je šerijat odredio ženi da se oblači kada se pojavljuje na javnom mjestu, tj. na mjestu gdje bi je mogao vidjeti neko ko joj nije mahrem, a novine su, na izvjestan način, javno mjesto, b) da fotografija bude objavljena na način koji će čuvati inetegritet žene muslimanke i njenu čast. Pomenuta fotografija ne ispunjava prvi uslov jer je odjeća ukrašena i tijesna. Takvu odjeću žena može oblačiti kada je u intimi sa svojim mužem, a ne na javnom mjestu. Prema tome, objavljivanje pomenute fotografije smatram greškom koja se potkrala našoj braći. Molim Allaha dž.š. da oprosti i nama i njima. Pitanje: Odgovor: Muslimanka ima sevab ukoliko se, sa lijepim nijetom, uljepša svome mužu, koristeći ukrase koji se u tradiciji smatraju ukrasom. Ti ukrasi mogu biti različiti. Možemo kazati da su svi dozvoljeni, ukoliko: a) nisu zdravstveno štetni po ljudski organizam, b) nisu specifični za nemuslimane, c) ne postoji neki šerijatski tekst (ajet ili hadis) koji to eksplicite ili implicite zabranjuje. Što se konkretnog slučaja tiče, ne znam da postoji ajet ili hadis koji to zabranjuje, ali isto tako ne znam da je tako nešto postojalo u praksi prvih generacija muslimanki. Pitanje postaje komplikovano s obzirom da postoji mogućnost da se takav postupak protumači kao mijenjanje Allahovih stvorenja, a to bi tada bio šejtanski posao (Vidi: “En-Nisa”, 119.), ili pak da se podvede pod unakažavanje što je hadisom strogo zabranjeno. (Vidi: Buhari, Sahih, “Kitabul-megazi”. Nesai, Sunen, “Tahrimud-demi”.) Ima i onih koji smatraju da to nije unakažavanje. Kada je bivši član Vrhovnog vijeća za fetve u Saudijskoj Arabiji dr. Abdullah b. Džibrin upitan o stavljanju naušnice u nos, odgovorio je da se nada da je to ženama dozvoljeno, kao što je dozvoljeno devi probušiti nos i staviti uzicu kako bi se njome moglo upravljati i da se to ne smatra unakažavanjem. (Fetavil-mer‘e, str. 182, Izdanje “Darul-vatana”.) Da li to šteti zdravlju, ne bih mogao dati naučno utemeljen odgovor. Pretpostavljam da taj čin otvara mogućnost infekcije i da otežava održavanje čistoće nosa, tog tako važnog filtera u našem organizmu, za koji je Poslanik, s.a.v.s., rekao da ga treba pretjerano čistiti, izapirući ga vodom, kada se uzima abdest, osim kada se posti. Također, ne mogu odlučno kazati da je to specifično za neku grupaciju nemuslimana, s obzirom da u tradiciji nekih muslimanskih naroda takav običaj postoji, npr. u Indiji. Što se tiče tradicije muslimana na našim prostorima, čini mi se da to nije u našoj tradiciji. Imam osjećaj da je bušenje rupa na tijelu, izuzimajući uši kod žena, u stvari, povođenje za omladinom sa Zapada, i imitiranje zapadnih “zvijezda i zvjezdica” koje lutaju i tumaraju po Zemlji, u potrazi za nečim što će popuniti prazninu u njiihovim dušama; traženje načina da se izdvoje, pokažu, istaknu, razlikuju od drugih, postanu vječne sa onim što se na kraju pretvara u prašinu. Pretpostavljam da je omladina na Zapadu počela bušiti rupe po tijelu, ugledajući se na afrička plemena koja gaje tu tradiciju. Na osnovu iznesenog, ne bih preporučio sestrama da stavljaju naušnice, osim na uši, kao što je kod nas običaj. U isto vrijeme napominjem, da ne mogu, na osnovu trenutnog znanja, da kažem da je ženama zabranjeno (haram) stavljati naušnice na nos, usne itd. Što se drugog dijela pitanja tiče može se dati decidan odgovor. Naime, ženi je kur‘anskim tekstom zabranjeno (haram) da pokazuje svoje ukrase pred muškarcima koji joj nisu mahrem. (Vidi suru “En-Nur”, 31.) Prema tome, ukoliko muslimanka ne nosi nikab, trebalo bi da takve ukrase skine kada izlazi iz kuće.
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 8 od 416

Da li je muslimanki dozvoljeno probušiti nos, usnu itd. i staviti naušnicu i da li se razlikuje status tog postupka ukoliko muslimanka nosi nikab?

došao kući imao sam intimni odnos sa svojom suprugom koja je bila u hajzu. dat će sadaku od jednog dinara (zlatnika). u četiri Sunena i u Musnedu Ahmedovom naveden je hadis od Ibn Abbasa da je Poslanik. U tom smislu je i predanje zabilježeno u Musnedu. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. a žena se nije bila okupala. U Tirmizijinom predanju stoji: “Ako je krv bila crvena.com Pitanje: Za vrijeme ovog rata jedanput sam bio odsutan od kuće više od šest mjeseci.2005 http://www.) Preporučio bih vam iskreno pokajanje (tevbeti-nesuh) koje ispunjava uslove. Šukri H.) Datum kreiranja: 27.novihorizonti. onda pola dinara. dr..” Iz tog se može razumjeti da. i ne prilazite im dok se ne okupaju. učinili ste grijeh zbog toga što ste prekršili jasnu kur‘ansku zabranu: “I pitaju te o mjesečnom pranju. a kada se okupaju.s. upitan o slučaju kad muž opći sa svojom ženom dok je u hajzu i on je odgovorio: “Dat će sadaku od jednog ili pola dinara (zlatnika). Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. s. Jesam li pogriješio i ako jesam mogu li tu grešku nekako iskupiti? Odgovor: Da. nakon tako dugog odsustva.‘ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. 222.Na pitanja odgovora doc.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (“ElBeqare”. 1/278. ako je hajz prestao. (Vidi: Nejlul-evtar. Reci: ‘To je neprijatnost.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 9 od 416 . a ako je žuta pola dinara. Ramić. Kada sam. sunnet je podijeliti sadaku (dobrovoljni prilog) u visini jednog zlatnika (njegova trenutna vrijednost je oko 70 maraka) ukoliko je to bilo na početku hajza i polovinu tog iznosa ukoliko je bilo na kraju hajza. rekao je Ebu Davud.a. Naime.” “Ovako glasi sahih predanje”. Uz to.v.

zasigurno. Što je određeni mekruh štetniji po čovjeka. a sama njegova veličina. Za djela koja su okarakterisana kao mekruh ne postoji eksplicitno jasan dokaz da su zabranjena (haram). Novije generacije termin mekruh koriste. Osoba koja ustrajava u tome očito ima slabosti koje šejtan iskorištava da bi njome manipulisao. U svakom slučaju. blud itd. stepenovati. Šukri H. a nisu znali za štetnost duhana i nas danas koji to. postaje zabranjenim (haram). također. Datum kreiranja: 27. Nadalje. Međutim. itekako.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 10 od 416 . a to možda nije uvijek slučaj. Ramić. Mekruhi se mogu. sve je bliži haramu. od osobe koja puši kutiju-dvije. Međutim. ovisi o šteti (dakle mjeri se štetnošću) koju pušač uzrokuje sebi i drugima. čvrst musliman ne ustrajava u mekruhu. sjedne pored prozora ili iziđe napolje i onoga koji dimom truje i uznemirava cijelu porodicu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. to ne znači da je taj čin na stepenu harama kao što je nepokornost prema roditeljima. To bi značilo da je treća cigareta haram. kao grijeha. nema sumnje da sve ono što nismo znali da šteti čovjeku. uglavnom.novihorizonti. Nije isti grijeh nepravedno uzeti život ljudskom biću i ukrasti jednu marku. zbog jačine i otpornosti njena organizma koji je dobro uhranjen i koji ima jake odbrambene mehanizme (imunitet). a korist nepostojeća onda. Preciznije je kazati da ustrajnost u činjenju mekruha vodi ka tome da to postane haram. to je daleko manji haram u odnosu na te velike grijehe. a ako je šteta očita i veća (znači ako je djelo bliže zabrani haramu) onda je mekruhtahrimen.com Pitanje: Odgovor: Da li je tačno da tri mekruha čine jedan haram? Starije generacije islamske uleme vrlo često su umjesto riječi haram koristile riječ mekruh. mogu da kažem da nije precizno kazati da tri mekruha čine haram. dr. nego se uveliko razlikuju. Ukoliko je šteta minimalna (znači ako je djelo bliže dozvoljenosti halalu) onda je to mekruhtenzihen. da označe djela koja je pokuđeno raditi.Na pitanja odgovora doc. Ne. kada se pouzdano utvrdi da mu šteti. uz štetu koju nanosi sebi nanosi i nerođenom djetetu. Nije isti grijeh žene pušača kada nije trudna i kada je u drugom stanju. Kada nešto postaje haramom zavisi od više okolnosti. kako fizičkom tako i psihičkom. nije isti postupak naših djedova koji su pušili. ako za pušenje duhana kažemo da je haram. bilo da se njima propušta neka korist ili se čini nešto loše. Kao zaključak. Dakle. imajući u vidu da je puno eksplicitnih i nedvosmislenih tekstova koji čovjeku zabranjuju sve što šteti njegovom životu i zdravlju. a čiji organizam nije tako otporan zbog neuhranjenosti ili nekog drugog razloga. dobro znamo. mada se i jedno i drugo ubraja u velike grijehe. možemo reći da je to haram. Nije isti grijeh čovjeka koji ne zna za štetu određenog djela i onoga koji to zna. kada puši. pa neka o tome svako ko svjesno čini mekruhe dobro razmisli. Kada njegova šteta bude očita. jer kada je u drugom stanju. a naročito svoju malu dječicu koja su rođena sa tako čistim i zdravim plućima.2005 http://www.11. kao što je pušenje duhana. Nije isti grijeh pušača koji. Nema sumnje da je manje griješna osoba koja popuši pokoju cigaretu dnevno što ne uzrokuje nikakve zdravstvene posljedice. To su djela koja su štetna po čovjeka. treba znati da harami nisu uvijek na istom stepenu.

te će novčanik i ono što je u njemu sebi prisvojiti. Ako pak postoji bojazan da npr. Kako postupiti sa nađenom stvari kao što je novac. dž.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno nositi Kur‘an ispod pasa? Normalno je da svaki musliman. dužni smo mu ga dati. onda nije ni grijeh.novihorizonti.. Preporuka bi bila da se u svim prilikama kada sumnjamo da je nešto grijeh. u roku od godinu dana dužni smo da oglašavamo.? Datum kreiranja: 27. Ukoliko se pojavi vlasnik.. toga klonimo. a posebno kada za tim nemamo potrebe. Pitanje: Odgovor: Osoba koja nađe nešto što je druga osoba izgubila. nastoji da prema toj knjizi izražava svaku počast i da je čuva i zaštiti od bilo kakvog ponižavanja.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ovisno o okolnostima. olovka itd. Naprimjer. preporučio bih svakome da povede računa o Allahovoj. ili izgubljeni novčanik uzme onaj koji se Allaha. ako živimo u sredini gdje svijet neće uzeti tuđi imetak. onda je to grijeh (haram).2005 http://www. Ukoliko se ne pojavi izgubljeni predmet može ostati kod nas. onda ćemo nađenu stvar ostaviti na istom mjestu kako bi vlasnik mogao da se vrati i nađe je na mjestu na kojem ju je izgubio. a ne bi bilo ponižavanje kada bi ga nosio u ruci ili tašni. U tom slučaju. izgubljenu ovcu pojede vuk. Ramić. pak to nije vid ponižavanja.Na pitanja odgovora doc. Ukoliko je u tome vid ponižavanja. dr. dž. Šukri H. U tom duhu treba gledati i na postavljeno pitanje. Prema tome. što može biti ponekad slučaj. b) ili uzeto od osobe koja će to za sebe nepovratno prisvojiti. To znači.š. koji će izgubljeni predmet precizno opisati. Knjizi. treba to uzeti u dva slučaja: a) ukoliko postoji mogućnost da će to biti uništeno. svjestan činjenice da je Kur‘ani-kerim govor našeg Uzvišenog Stvoritelja. s tim što smo dužni vratiti ga vlasniku bilo kada da se pojavi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 11 od 416 . da joj svugdje i na svakom mjestu izražava počast i da ne dozvoli bilo šta u čemu može biti koliko trunka ponižavanja. pa makar to bilo ispod pojasa. da se izgubljeni predmet nalazi kod nas. Ukoliko. izgubljeni predmet trebamo uzeti i čuvati na odgovarajućem mjestu. na odgovarajući način. a što se smatra vrijednošću. ponižavanje bi bilo kada bi čovjek stavio Kur‘an u zadnji džep na pantalonama i tome slično.11. ne boji.

čuo da je Mugire b. upitao ga je da li ju je vidio. bilo da je osamljivanje na otvorenom ili zatvorenom prostoru. svako od njih stupi na osnovu znanja da mu druga osoba odgovara za zasnivanje bračne zajednice.v. u kome nema grijeha. kojima je dozvoljeno stupiti u brak.a. Kada je Poslanik. s. Zaruka ima za cilj da pokaže ozbiljnost i da zaštiti djevojke od onih koji žele samo zabavu. pa je vidi”. Nadalje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Preporučio bih svima da dobro upoznaju osobu s kojom žele stupiti u brak. Upoznavanje. odgovorio je Mugire.) Upoznavanje treba da bude nakon obećanja (zaruke) da će momak i djevojka stupiti u brak. s. nakon zaruke. To upoznavanje mora biti u granicama šerijata. “Idi. zavisi od osoba koje se upoznavaju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 12 od 416 . Islam poznaje upoznavanje budućih bračnih parova. Ramić. za vrijeme tog upoznavanja ne smije u razgovoru biti nešto što je inače islamom zabranjeno i upoznavanje ne smije biti korak ka nemoralu. ne smije biti osamljivanja. “jer tako je sigurnije da ćete se voljeti.a. ukoliko se u njihovom shvatanju braka i bračnog života ne pojave nepremostive razlike. Prema tome..v. kakav će status imati. a osamljivanje je kada se jedno muško i jedno žensko. “Nisam”. Čim upoznavanje postane korak ka nemoralu. dr.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno izaći sa djevojkom koja mi nije mahrem i šetati (ašikovati) sa njom u prisustvu prolaznika na ulici? Islam ne poznaje zabavljanje i ašikovanje.11. Šu‘be zaručio neku ženu. Šukri H.” (Tirmizi u Sunenu i rekao da je hasen.2005 http://www. može da potraje onoliko koliko je zaručnicima potrebno da se međusobno upoznaju tako da u brak. Prije svega. Što se tiče samog upoznavanja.s.Na pitanja odgovora doc.. postaje zabranjenim. rekao je Allahov Poslanik.s. ono je nužno potrebno. Datum kreiranja: 27. osame tako da ih treća osoba ne vidi. Status zaručnika.novihorizonti. isti je kao i prije zaruke.

Posebno skrećem pažnju svakom muslimanu i muslimanki da je neophodno svačija djela i postupke stavljati na tu vagu jer ljudi. znam da mnogi puno pate zbog toga. a ako ne onda ćemo to djelo smatrati nepodobnim. ukoliko se njihovi postupci razlikuju od Poslanikove. pa ako se bude slagalo sa Allahovom dž. njihovih profesorica i ostalih muslimana i muslimanki koji su u poziciji da se svijet.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 13 od 416 . znam da bi mnogi profesori bili sretni kad bi se njihove supruge islamski oblačile. prakse to znači da oni griješe i mi ih u tome ne bismo smjeli slijediti. griješe. učenice medresa ili njihove profesorice. učenica medresa.. ponekad slučaj.. Upravo zbog toga.a.š. dr. s.v. ali nije normalno da grešku svjesno odobrava. Kao izgovor ona često navodi da supruge uglednih profesora islamskih nauka.s. Na kraju.11. Islamska ulema kaže da je najsigurnije slijediti onog učenjaka koji je preselio na ahiret kao vjernik.v. sa pokrivanjem ide malo teže.Na pitanja odgovora doc. možemo kazati da Vaša žena nije u pravu kada kao izgovor za nepokrivanje uzima primjer pomenutih sestara koje nisu pokrivene. učenice medresa i njihove profesorice izlaze na ulicu gologlave. skrenuo bih pažnju da je normalno da čovjek pogriješi. Ona ukazuju na problem s kojim se susreću oni koji ne poznaju učenja islama malo bolje. nažalost.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. jer dok je čovjek živ podložan je iskušenjima i može skrenuti s pravog puta.s.). 21. a ne profesori islamskih nauka. na njih ugleda..com Pitanje: Profesor sam na jednoj visokoškolskoj ustanovi. Šukri H. Mada je ona. prakticiranja islama. je sljedbenicima islama odredio da im uzor bude Njegov Poslanik. Datum kreiranja: 27. zbog te pozicije. svi ljudi bez izuzetka.novihorizonti.v. Naime. Znam da mnoge od tih sestara znaju da griješe. očekuje se da budu živi primjer Alejhisselamovog. što je. s. to djelo ćemo smatrati ispravnim i dobrim. islamska ulema naglašava da svaki postupak. Na osnovu iznesenog. želja mi je da se i moja supruga islamski pokrije. (Vidi suru “El-Ahzab”. elhamdulillah. dž. počela redovno klanjati. riječi. Allah. Međutim. ali ne mogu savladati svoju slabost. s. Da li je moja supruga u pravu kada se poziva na njihove postupke? Odgovor: Pitanja ovakvog sadržaja mi često dolaze..a.s. Od profesora islamskih nauka. Otkako sam počeo prakticirati islam. Ramić.a. te ako ne budemo mjerili ispravnost njihovih postupaka možemo i sami pasti u greške. svako ljudsko djelo treba staviti na vagu Kur‘ana i sunneta.

Muslimanima smeta da se hadži Senad Hadžifejzović.Na pitanja odgovora doc. LX:8. tj. Hadise kojima se zabranjuje nazivanje selama nemuslimanima bilježe Muslim u “Kitabusselam”.s. tako da se. da sa nama ne ratuju niti nas iz naših domova proganjaju zbog toga što smo mi pripadnici islama. koju oni ipak najviše finansiraju. rekao: “Mi sutra krećemo na židove. zabranjuje da se nemuslimanima naziva selam. Ebu-Busrin hadis je specifičan i određuje da se ta zabrana odnosi na period kada se muslimani nalaze u ratu sa nemuslimanima. bez sumnje je vid dobročinstva i. Tirmizi u “Kitabus-sijer” i “Kitabul-isti‘zan vel-adab” i Ahmed u Musnedu od Ebu Hurejre. Nevevi. s. a to je jedno od mišljenja naših učenjaka.novihorizonti. gospodo na telviziji! Muslimanima ne smeta kada čuju na telviziji “dobar dan” i “dobro veče”. pod uslovom da prema nama imaju lijep odnos. pa kada vam nazovu selam. Ibn Ebi-Muhajriza.) Nevevi dalje kaže: “To što smo spomenuli u vezi s našim mezhebom zastupa većina uleme i prve generacije općenito. 14/145.a. pa prema tome ni da mu uzvrati na njegov pozdrav. čini mi se u strahu i panici. ali im smeta da njihov pozdrav “esselamu alejkum” (neka je mir i svako dobro s vama) bude eliminisan i zabranjen na televiziji. to dobročinstvo možemo učiniti i nemuslimanima. ta zabrana. ne mora Datum kreiranja: 27.) Nazivanje islamskog pozdrava-selama. zaključio sam da to zavisi od odnosa nemuslimana prema muslimanima. 26694.š. jer je Poslanik. a drugi specifičan za to pitanje.11. Našem Senadu savjetujem da vodi računa da mu se novinarka sljedeći put javlja ispred neke travničke crkve. voli one koji su pravični.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 14 od 416 . Ebu Umame. s.. imam Ahmed. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. kako poštuju nemuslimane koji zaslužuju da budu poštovani kao ljudi. 2163 dalje navodi hadise u kojima Poslanik.v.v. treba da zahtijevaju da i oni poštuju njih. dr.) Proučavajući to pitanje. dok se novinarka uživo javljala u dnevnik iz Travnika. od Ebu Basre (Musnedul-qabail br. ne usuđuje da nazove selam. vi recite samo “ve ‘alejkum” ( i na vas). u komentaru Muslimovog Sahiha kaže: “Naš stav je da je haram prvi im nazvati selam.a. dž.com Pitanje: Odgovor: Da li je muslimanu dozvoljeno da prvi pozdravi nemuslimana? Islamska ulema. pak. To se prenosi od Ibn Abbasa. 26695. niti ratuju protiv njih zbog vjere njihove. pa im nemojte prvi nazivati selam. najbolje zna. Jedna skupina. tada se u obzir uzima specifični dokaz kojim se tumači namjera i značenje općeg dokaza. u vezi nekog pitanja. tada nema smetnje da musliman nemuslimana prvi pozdravi i da mu na pozdrav uzvrati.) prenosi da je Allahov Poslanik. Jadno je da se nijedan novinar musliman-vjernik. r.s.” (El-Mumtehina. tj. zaista. na osnovu pomenutog ajeta. Smatram da nema smetnje da musliman prvi pozdravi nemuslimana. Naime. Allah. Ono što se sada događa je negiranje osnovnih ljudskih prava.2005 http://www. da ne bude od onih koji zbog vjere muslimane protjeruju iz njihovih kuća ili se protiv njih bore.a. u svome Musnedu. onda i pozdravljanje mora biti multi i to pitanje treba da bude u domenu slobodnog izbora svakog novinara. multivjerska.” Primjenjujući usulsko pravilo da u slučaju postojanja dva dokaza. jer BHT nije samo njihova.v. a dužnost je (vadžib) uzvratiti im pozdrav tako što će se reći “ve ‘alejkum” (i na vas) ili samo ‘alejkum” (na vas). ako crkva zazvoni. Nevevi.” (Sahihu Muslim bi-šerhin-Nevevi. eksplicite rekao: “Mi sutra krećemo na židove pa im nemojte prvi nazivati selam…” Iz tog razumijemo da onda kada nemuslimani imaju lijep odnos prema muslimanima. od kojih je jedan opći. u vezi sa nazivanjem selama nemuslimanima i uzvraćanjem na njihov selam nema jedinstven stav.s. Hadisi koji zabranjuju muslimanima da nemuslimanima prvi nazivaju selam su općeniti i obuhvataju i ratno i mirnodopsko stanje. Još bih samo skrenuo pažnju da muslimani. odnosi se na situaciju kada se nemuslimani bore protiv muslimana i kada prema njima nemaju lijep odnos. smatra da je dozvoljeno da im prvi nazovemo selam. mora izvinjavati što se.. komentarišući hadis br.š. Ako je BH multietična. na BHT. 14/144-147. a Allah dž. pod uslovom da nemusliman bude od onih koji imaju lijep odnos prema muslimanima. kada ih ne progone iz njihovih kuća.a. čuo ezan sa travničkih džamija. da poštuju njihovo pravo na vlastitu kulturu i tradiciju. s. Allah... Ramić. Međutim. Šukri H. (Vidi: Nevevijev komentar na Muslimov Sahih. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.

muslimani tako skidaju sa sebe obavezu i odgovornost za koju će biti pitani na Sudnjeme danu. kritikovao govoreći da smo izuzetno pasivni i da ne radimo dovoljno na propagiranju islama. Izvršavajući tu svoju dužnost. tako i onima koji žive u njihovoj sredini. vjeru.š. Ramić. često se sjetim kritika brata Bilala. poslao svim ljudima bez obzira ko oni bili.” Isto tako. nego je emanet koji su oni dužni prenijeti. dž. koji se vratio u islam. te je živio i umro u zabludi. samo za sebe. hindusima i sljedbenicima svih ideologija i pravaca. a koje su roditelji odgojili u islamu. bez obzira kakvih ideologija i pravaca bili sljedbenici. pravnim. jer će ih islam usrećiti. Muslimanima takvo izvinjavanje nije potrebno. kolege iz studentskih dana. ipak..11. rekao im je. imajući u vidu da emanet islama nosi svaki musliman.. zašto ste islam skrivali za sebe. židovima. ukoliko ga istinski prihvate. svoju braću i sestre koji su sa njim studirali na univerzitetu Wales u Velikoj Britaniji. a u kojima ih je oštro napao rekavši da su oni odgovorni što njegov otac nije upoznao islam. Sarajevu i mnogim drugim mjestima danas ne bi bilo. skinuti teret emaneta koji nosiš na sebi kao musliman. na budućem svijetu. Muslimani su obavezni ispravno i tačno islam prezentirati. To vam nikada neću oprostiti. Pitanje: Student sam medicine. U isto vrijeme. etičkim. tvoje kolege optužuju da im nisi objasnio islam mada si ga poznavao. da pozivam nemuslimane u islam i tumačim Allahovu. Poštovani brate. nakon što su ga njegovi roditelji odgojili u kršćanstvu. jer da im je bilo potrebno crkava u Travniku. kršćanima. jer nema sumnje da je zadržavanje. “da ja volim svoga oca i nije mi svejedno što će on u vatri gorjeti.” govorio je on. dž.2005 http://www. “A znate”. On je nas.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 15 od 416 . Islam nije vlasništvo onih koji su trenutno njeni sljedbenici. nemorala i podzemlja. kao sljedbenik islama jako sretan i smatram da tu sreću nemaš pravo zadržavati samo za sebe. potrudi se da u granicama svoga znanja istinu islama preneseš na druge. Ono je korisno i potrebno je da među nama ima skupina koje će to profesionalno raditi. nemoj dozvoliti da te sutra. smatram da je svako dužan odužiti se u tom pogledu u granicama svojih mogućnosti. Interesuje me da li sam dužan da aktivno učestvujem kao da‘ija. ali.Na pitanja odgovora doc. političkim. neke općekorisne stvari veliko zlodjelo prema sebi i prema drugima. nego trebaš da je dijeliš i sa drugima. ti ćeš. da se upoznaju s izvornim islamom. inša-Allah. dr. brat Bilal je nekada radio u birtijama kao izbacivač i upoznao svijet droge. Iskoristi svaku priliku da pozivaš sve ljude. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ono o čemu treba voditi računa jeste da o islamu ne govoriš ono što ne znaš.novihorizonti. kako bi oni mogli da se upoznaju sa svim sredstvima islama. bez obzira što nisi završio medresu.com zbog toga izvinjavati. s obzirom da nisam završio medresu? Odgovor: Islam je vjera koju je Allah. “Ja znam kako je živjeti u ćafirluku. dostaviti i objasniti svim stanovnicima zemaljske kugle. kako na svoje potomstvo. kulturnim. moralnim. Osim toga. Šukri H. Datum kreiranja: 27.š. Dok ovo pišem sjetih se riječi jednog mladog Nijemca koje je izgovorio na kongresu islamskih aktivista. Meni se jako dopada tumačenje stočetvrtog ajeta sure “Al-Imran” da svi mi treba da budemo ummet koji poziva na dobro. Naime. muslimani izvršavaju moralnu obavezu prema njima. Ukoliko budeš djelovao kao da‘ija. Gdje ste vi do sada bili. ekonomoskim itd. Siguran sam da si ti.

Prema tome. za vrijeme jednog pohoda sa ashabima prespavao sabah-namaz. a to je.v. s. mislim da je za postizanje potpunog sevaba za salavat potrebno kazati sallahu ‘alejhi ve sellem (skr. bez sumnje. “Kitabud-da‘vat”.)? Datum kreiranja: 27. Muslim i drugi prenose od Imrana b.2005 http://www.s. naredio da se prouči ezan.) Iz mnogobrojnih hadisa i prakse ashaba možemo razumjeti da je potpun salavat izgovor sallahu ‘alejhi ve sellem. Ramić. Klanjao je dva rekata sunneta.a. jer time nanosi štetu čovjeku.11. Treba napomenuti da je poželjno i ostale pritvrđene sunnete naklanjati kada se propuste.v. dr. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. te mnogih drugih zdravstvenih. s. socijalnih i društvenih problema koje uzrokuje pušenje. s. bilo da ih je propustila zbog opravdanog razloga ili ne. što znači pola sevaba.) Poslanik. Upravo zbog toga. jer u nas većina stanovništva puši. ukoliko nemate drugog načina da obezbijedite sredstva za normalan život Vas i Vaše porodice koju ste dužni izdržavati. a zatim farze.” (Muslim. zatim je Vjerovjesnik. Na osnovu pomenutih dokaza. Sunčeva toplota ih je probudila. izgubljenih radnih sati.a. s.v. Sahihu-Muslim.a.novihorizonti. U Velikoj Britaniji godišnje umre više od sto i dvadeset hiljada ljudi od bolesti kojima je uzrok pušenje.a. Sunen. pa onaj ko to čuje ne donese salavat.s. “Kitabus-salat”.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 16 od 416 . Prošlog mjeseca američka vlada je tužila duhansku industriju i podnijela zahtjev za ogromnom odštetom kako bi kompenzirala štetu koju trpi država liječeći pušače.v. za razliku od Velike Britanije.s. To možemo razumjeti iz mnogih hadisa. s. je takođe rekao: “Ko na mene donese salavat jedanput. da je rekao: “Ko ne klanja dva rekata sabahskog sunneta prije nego sunce iziđe.v. Još potpuniji je takozvani ibrahimijski salavat koji učimo na etehijjatu. kad god se osoba sjeti da ih je propustila. poslije). Husajna da je Poslanik. Pitanje: Odgovor: Poslanik.s. s. poželjno je da ih naklanja. Šukri H. (Vidi: Tirmizi.s. Preporučio bih vam da se potrudite i nađete drugi odgovarajući posao. Siguran sam da su statistički podaci i kod nas poražavajući.s. je rekao da je škrtica onaj u čijem prisustvu se spomene njegovo ime. Npr.s.v. Allah će na njega donijeti deset puta. tj.s. Alejhisselam je pola te izreke.). bilo prije izlaska sunca ili poslije.Na pitanja odgovora doc. a. neka ih klanja (tj.a. Jeste da taj otrov ubija postepeno.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno raditi u tvornici cigareta? Tvornica cigareta proizvodi otrov kojim truje ljude. Bejheqi prenosi od Allahovog Poslanika.a. ali ipak ubija. Sačekali su da sunce odskoči.v. musliman ne bi trebao da učestvuje u proizvodnji cigareta. Na poslu u tvornici cigareta možete ostati ukoliko za to postoji prijeka potreba (darura).” Buharija. grijeh. Ukoliko osoba zaboravi da klanja sabahske sunnete da li ih treba naklanjati? Da li je dovoljno reći alejhisselam (skr.) kad se spomene Poslanikovo ime ili je potrebno kazati sallallahu ‘alejhi ve sellem (skr. Pitanje: Odgovor: Sabahski sunneti su pritvrđeni sunneti (sunne mu‘ekkede).

v. Sahihul-Buhari.s. Babu ma junha minet-tibi lil-muhrimi vel-muhrime”.a: “I žena pod ihramom ne smije nositi nikab. Aiša kaže: “Skupine jahača su prolazile pored nas.s. s. može nositi nikab? Odgovor: Da.novihorizonti.) Lice kod žene ima status glave kod muškarca u pogledu pokrivanja. naprimjer.a.s.v.s. s. Upitan o tome kakav je status žene koja nosi nikab dok je pod ihramom vrhovni muftija Saudijske Arabije Abdulaziz b. U isto vrijeme. novembar.11. s.a.v. Šukri H. Nakon Poslanikove. jer je Poslanik. i praksi njegovih ashaba. islamu i ihsanu u Muslimovom Sahihu. Datum kreiranja: 27.v.” (“El-Alem el-islami”. r. dok je osoba pod ihramima. za vrijeme obavljanja hadža ili umre. 1625. 4/63. a mi smo bile pod ihramima sa Allahovim Poslanikom.a. 1999. niti oblačiti rukavice. str.” (Buhari.v. Abdullah Ali Šejh kaže: “Ukoliko je obukla nikab nenamjerno.s. Žena može. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s. s.a. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Da.” (Vidi.a. Ramić.s. s. 1838. i druge hadžinice kad su na hadž išle sa Allahovim Poslanikom. poznati hadis koji govori o imanu. dr. a naročito kada bi ih Poslanik. hadis br. nego da čovjek kaže: “Allah najbolje zna” i tako potvrdi tu činjenicu i iskaže svoju ljudsku slabost. br.) U drugom hadisu stoji da se ihram žene ogleda u tome da joj bude otkriveno lice i da nema rukavica. tj. Naime u mnogobrojnim hadisima preneseno je da su ashabi u mnogim situacijama. nakon što su njih dvoje konzumirali brak ili da se njegov sin oženi sa ženom s kojom je njegov babo sklopio bračni ugovor.a. treba napomenuti da riječi “Allah najbolje zna” ne znače sumnju u dati odgovor.Na pitanja odgovora doc.) Oni su govorili “i Njegov Poslanik” jer je Muhammed. dž.” (Prenosi Ebu Davud i El-Esrem. s. r.2005 http://www.) Pitanje: Pročitala sam da je u Zenici obavljeno vjenčanje između jednog bračnog para i između njihove djece iz prvog braka. to je dozvoljeno i nema smetnje da se njihova djeca iz prvog braka uzmu. onda nije ništa obavezna. 14. “Kitabu džezais-sajdi. Pitanje: Odgovor: Ženi nije dozvoljeno nositi nikab dok je pod ihramom. majka je svoju kćerku iz prvog braka udala za sina svog sadašnjeg muža. Vidi: Fethul-bari. govorili: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.s. ili u postu od tri dana ili davanju hrane za šest siromaha.com Pitanje: Odgovor: Vi vrlo često na kraju svojih odgovora kažete “Allah najbolje zna”. ukoliko pored nje naiđu muškarci koji joj nisu mahrem. upitao o nečemu. je jedini koji sve zna i koji sve najbolje zna. to ima utemeljenje u sunnetu Poslanikovom. “Kitabuliman”. smrti nije preostalo ništa drugo.a. Tako su postupale Aiša. da lice za trenutak pokrije dijelom svoje mahrame. Da li je to šerijatom dozvoljeno? Da li žena. bio među njima i mogli su ga pitati i tražiti od njega odgovor. dok je pod iharamom. dužna je učiniti iskup koji se ogleda u klanju ovce. a ako je to svjesno uradila. Kada bi naišli pored nas. nego znače da je to ipak ljudski odgovor koji je podložan grešci. pa kad bi prošli mi bismo ga otkrile.v.a. a Allah. Zabranjeno je da njen sadašnji muž oženi njenu kćerku iz prvog braka. mi bismo svoje džilbabe sa glave stavljale preko lica. rekao u hadisu koji prenosi Ibn Omer.š.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 17 od 416 .

Posebno. bi im to sigurno zabranio. neka znaju da tim svojim postupkom izlaze iz islama.v.a. Poslanik. u tom slučaju neki smatraju da je bojenje zabranjeno. stvorenja. ElMedžmu‘.š. najbolje zna. niti mijenjanje Allahovih. Smatram da navedeni argumenti ne stoje i da je ženi dozvoljeno bojiti kosu s tim da izbjegava crnu boju. On isto tako kaže da nema razlike između muška i ženska u pogledu farbanja kose u crno. Zbog toga. Poslanik. praksom koja je u BiH vrlo raširena? Datum kreiranja: 27.) On je do tog zaključka došao analogijom (kijasom). dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. neka odmah prestanu i iskreno se pokaju Allahu. Nije dozvoljeno stavljati na nokte lak koji sprečava da voda dopre do njih. došao Ebu Kuhafe.a. Da je taj postupak imao status poistovjećivanja sa nemuslimankama ili mijenjanja Allahovih. tako da je to zabranjeno i žensku kao i mušku. Šukri H. dž.v.s. koja ima utemeljenje u šerijatu. dr. je eksplicite zabranio da muškarac boji kosu u crno u hadisu koji se prenosi od Džabir b. ali da izbjegavaju crnu boju. stvorenja. koja je hadisom zabranjena.v. Njihov argument je da je to mijenjanje Allahovih. u nadi da će to ojačati bračnu zajednicu i usrećiti bračne parove.a.v. kako se navodi u mnogim hadisima.š. dž. Ramić. Pitanje: Odgovor: Salijevanje strave je pagansko vjerovanje i nema utemeljenja u šerijatu. kada salijevaju stravu.s. Ukoliko žena ima kosu crne. niti u praksi prvih generacija muslimana. Naime. 1/324. (Vidi: Nevevi. dlanova i tabana itd. dozvoljena je.v. Ja bih preporučio ženama da boje svoju kosu bojom koja se dopada njihovim muževima. dakle boje koja se smatra lijepom. s. 2102. uz napomenu da djevojka mora da obavijesti svoga zaručnika ukoliko je promjenila boju svoje kose. smeđe ili neke druge boje. a Allah.š. na dan oslobađanja Meke. Učenje sura naopako pri salijevanju strave govori da su to džinovska i šejtanska posla.com Pitanje: Odgovor: Da li je ženama dozvoljeno bojenje kose? Upotreba kne za bojenje kose. Ukoliko su učile sure naopako. s. Nevevi kaže u El-Medžmu‘u da je mustehab (lijepo) upotrebljavati knu u tu svrhu. Poslanik.š. Ukoliko svjesno to nastave raditi.) Što se tiče korištenja drugih boja. br. jer su muslimanke bojile knom (knile) svoju kosu i u vrijeme Poslanika. naredio je da mu oboje kosu. Kod njih je postojala rukja (odučavanje).Na pitanja odgovora doc. salijevanje strave i tome slično je zabranjeno (haram). s.a. stvorenja ili poistovijećivanje sa nemuslimankama. u tom pogledu zabrinjava.s.a.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 18 od 416 .s.s.v. dž. kako bi izbjegla varanje koje je u islamu najstrožije zabranjeno. mimo crne.11. uče naopako kur‘anske sure što je najveći grijeh koji može izvesti iz islama. dž. salijevanjem strave.a. što mnoge žene. Prema tome. koji je bio potpuno bijele kose. s. Željela bih da mi pojasnite islamski stav u vezi sa tzv. savjetujem svim našim muslimankama da se klone salijevanja strave. za to nema nikakve smetnje ukoliko žena ima sijedu kosu. Sahih Muslim. dž. Ne spominje se da je tako nešto postojalo u praksi Allahovog Poslanika. a ne bi im to preporučio. “Kitabul-libasi vez-zine”. s.s. Abdullaha da je Poslaniku.2005 http://www. s. Smatram da to nije poistovjećivanje. (Vidi: Muslim.

Na kraju “dobrôta Arš dove” traži se da se dova nosi uza se ispisana arebicom. dž. na jednom mjestu umjesto mesir (stjecište) piše makir (varalica). Jeste da Allah. Međutim.a. dr. “Kitabul-‘ilm”. neka sebi traži mjesto u Vatri. Šukri H. neće ostaviti prazne ruke onoga ko Ga moli. na 155 str.š. koje su spomenute u ćitabu “Durranil .v. ali se muslimanima mora skrenuti pažnja na sve greške koje se u njoj nalaze i na veliku opasnost koju takve novotarije kriju u sebi. bilo da se ona odnosi na ovaj ili budući svijet i da će Allah spriječiti da mu neprijatelj ili bilo ko drugi načini neku štetu. Nadalje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. npr.). 2. ali da bi dova bila primljena.v.a. Ja u takvu tvrdnju sumnjam jer Poslanik. rekao sljedeće: 1.s. a posebno je haram u spomenute “dobrote” vjerovati.v. a i ono što im se pripisuje ima u sebi tajnovitu mahanu te se zbog nje to ne može prihvatiti. važno je da samo jedanput ovu dovu prouči i on je džennetlija. ime napisano na Džebrailovom krilu.com Pitanje: Odgovor: Nedavno mi je do ruku došla tzv.da će svaka želja biti ispunjena. isto kao i šehid koji je poginuo na Allahovom putu boreći se da Allahova riječ bude gornja. griješiti koliko hoće.da u njoj ima dova koje nemaju utemeljenja u šerijatu. da su bili svjesni zabrane da se u usta Poslanikova. Ni ta tvrdnja nije utemeljena. između ostalog. na Mikailu.da u njoj ima kur‘anskih dova i dova koje su prenesene od Poslanika. Da su pisac i prevodilac dove bili svjesni njene opasnosti i opasnosti njenih “dobrota”. s. te činjenicu da u njoj ima pogrešnih rečenica. nekada Allah. jer može navesti čovjeka da se osloni na dovu i tako ode u zabludu.da će bolesniku koji prouči tu dovu Allah dati lijek. To je vrlo opasna tvrdnja. ali su dobrog i ispravnog značenja. treba ispunjavati određene uslove o kojima se ovdje ne govori.s.” (Muslim.s. da su bili svjesni njegova hadisa: “Ko na mene svjesno slaže. ispuni nekome želju na dunjaluku.Durin-nazim”.a.v. a Allah. na čelu Israfilovom i na dlanu Azrailovom.novihorizonti.š.2005 http://www. 107. Ta tajnovita mahana ogleda se. To je neutemeljena tvrdnja. u činjenici da se nisu sve njihove želje ispunile. 2. Sahih Muslim. biti udovoljeno. sa sigurnošću možemo kazati da tu dovu nije dozvoljeno širiti. Naime u njima se kaže da se pripovijeda da je Melek Džebrail Allahovom Poslaniku. dž. da se uči na nafila-namazima i da će sve što čovjek zaželi od Alllaha.v. nije to rekao. s. najbolje zna. dž.a. Da li je ova dova šerijatski utemljena i mogu li je širiti dalje? Čitajući tu dovu primijetio sam sljedeće: 1. s.a. a nekada to ostavi za ahiret. Ramić. Imajući u vidu da ne postoji hadis koji govori o Arš-dovi.š. s.11.da u njoj ima dova koje nisu prenesene od Poslanika. Molim Allaha.s. dž.s. dž. To znači da čovjek može raditi šta hoće. ono što je u vezi s ovom dovom daleko problematičnije i opasnije jesu “dobrote Arš dove”.š. da je Allahovo. Ko imalo poznaje islam svjestan je da je takva tvrdnja u potpunoj suprotnosti sa njegovim temeljnim principima. jer da bi bila utemeljena mora biti prenesena ispravnim senedom i ne smije u sebi imati neku tajnovitu mahanu.š. hadis br.da u ovoj dovi ima puno štamparskih grešaka koje ponekad suštinski mijenjaju značenje. iako je čovjek molio da mu se to da na dunjaluku. da ih nagradi za njihovu lijepu namjeru. 3. Takvu tvrdnju možemo provjeriti i praktično se uvjeriti u njenu ispravnost. kao npr. U konkretnom slučaju sened se nigdje ne spominje.š. 4. jer one mogu čovjeka odvesti na totalnu stranputicu. s. Arš dova. oni to nikada ne bi uradili. Datum kreiranja: 27. dž.da ko ovu dovu prouči jednom u životu ući će u džennet a da neće polagati račun bez obzira koliki grješnik bio. 3.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 19 od 416 . U “dobrotama Arš dove” se dalje navode izreke četverice hulefai-rašidina u kojima oni govore kako su im se sve želje ispunjavale kada su učili tu dovu. stavljaju riječi koje on nije rekao. Ja ne sumnjam u lijepu i iskrenu namjeru pisca i prevodioca ove dove. Prevodilac još napominje da je to samo dio njenih dobrota.Na pitanja odgovora doc.

v. njemu Allahovim emerom ne škodi nikakav narod. Kako je ona nastala i ko ju je napisao mi možemo samo pretpostavljati. Dokaz da Nur-dova nema osnove u islamu i da je suprotna islamskom učenju nude sljedeće činjenice: 1. To je izmišljotina. oružje. možda najviše pitanja dolazi upravo na tu temu.a.s. Svaki iole učen musliman zna da mi svoju vjeru ne uzimamo iz tako neprovjerenih izvora kao što su “stari kitabi” pa makar bili pisani. još bolje. 8. 2. Mada u hadisu nalazimo samo nekoliko sura za koje su spomenute prilike u kojima ih je lijepo učiti.U “svrsi i značaju” ove dove piše da je ona uzeta iz “starog kitaba sa strane 255 pisanog na staro-turskom jeziku”. s. dr. Primjer za to. govoriti loše protiv islama. a da mi. Koliko su postali pametniji oni koji su to probali mogu se i sami uvjeriti. To je laž na Poslanika.š. zakonima koje je on uspostavio na nebesima i Zemlji treba da je jasno svakom muslimanu.. Kada takvu zaštitu čovjeku ne obećava Datum kreiranja: 27. vrijednosti znanja i Allahovih. Na ovo pitanje sam detaljno odgovorio u časopisu “Hilal” br. jasno je svakom ko poznaje islam i njegove propise da je Nur dova izmišljena i pripisana Poslaniku.U “svrsi i značaju” dove piše”: “Ko ovu dovu prouči pušući u vodu. pa ni vjetar.. pa tu vodu pije biće zejrek i pametan”. s.. njene “fadilete”) i čuo za još neka slična pisma (kao što je pismo sejjide Zejneb u kojem se kaže da svako do koga to pismo dođe mora da ga umnoži u trinaest primjeraka i to podijeli kako bi bio sretan.š.a. bez obzira ko je dovu napisao. 3. pisac spomenute knjige je za sve ostale sure izmislio “fadilete”. riječi: “. Mi muslimani islam uzimamo iz potpuno sigurnih izvora: Kur‘ana i ispravnih (sahih) hadisa Poslanikovih. dž.novihorizonti. imamo knjigu u kojoj je za svaku suru napisano za što treba da se uči.11. taj je ne može ni imati. zatim neke specijalne namaze koji ne postoje u šerijatu itd. A Allaha se boje od robova Njegovih učeni.š. Normalno je da jedna izmišljena dova u tome ne može pomoći bez Allahove. a ukoliko to ne uradi biće nesretan). Što se Nur-dove tiče.a.2005 http://www. No. U nekim slučajevima novotarije budu uvode nesvjesni muslimani koji žele da urade dobro djelo i koji imaju lijepu namjeru. jer pamet čovjeku daje samo Allah. postoji i jedna i druga mogućnost. s. ne na staro-turskom. januar 1997.s. shvatio sam. Kada sam prije nekoliko godina vidio “Nur-dovu” i pročitao njenu svrhu i značaj (tj.” Da je to puka laž i da se to suprostavlja Allahovim. ali ga možeš vrlo lahko odvratiti ako mu pogrešno tumačiš islam i u ime islama ubacuješ u vjeru ono što s islamom nema nikakve veze. kao što je Nur-dova.com Pitanje: Odgovor: Molimo vas da nam nešto kažete o Nur-dovi. dž. čiji autori nisu provjereni i učeni mu‘mini. Naime..s. dž. Ramić. XXXV:28). njena “svrha i značaj” nose izuzetno opasne poruke koje mogu čovjeka izvesti iz islama i zbog toga smo dužni na to da upozorimo muslimane i da im objasnimo da ta dova nema temelja u islamu i da ju je haram propagirati i u nju vjerovati.v. dž. Imajući u vidu da je do tog broja mnogim našim čitaocima nemoguće doći. kada se pogledaju “svrhe i značaj” Nur-dove.š. Ono što osjećam je da takve novotarije (naročito tako podle novotarije) mogu biti pripremljene od strane vrlo lukavih neprijatelja islama koji iz iskustva znaju da je nemoguće muslimana odvratiti od vjere time što ćeš na islam navaljati drvlje i kamenje.” (Kur‘an. a laganje na njega je veliki grijeh. jer u tim starim kitabima. voda i ostale sile čovjekove kao što su sihiri i sl. nego čak i na arapskom jeziku. s. pa čak i ako se to dijametralno suprostavlja učenju islama.a. Porijeklo Nur-dove je meni nepoznato. pa kako se onda može ovako kategorički tvrditi da će onaj ko tako uradi postati pametniji. te da se njena “svrha i značaj” suprostavljaju islamskim učenjima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s.Na pitanja odgovora doc.v. Šukri H. s najljepšom željom da podstakne muslimane da uče Kur‘an. pa je prema tome izmišljena i pripisana Poslaniku.. a kome On to ne da. Nur-dova ne nalazi se u Kur‘anu niti u Alejhisselamovim hadisima. dakle. prenosim vam pomenuti odgovor u cijelosti. dozvole.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 20 od 416 .v. mogao je pisati šta ko hoće i lagati i izmišljati šta ko hoće.U “svrsi i značaju” te dove piše: “Ko ovu dovu nosi uza se.

dž. ne moraju biti muslimani. Znam da su mnoga naša braća u Bosni izginula mada su sa sobom imali ovu dovu. Jeste li ikad čuli da je Poslanik.v.v. kada bi Nur-dova pružala takvu zaštitu.s. To je takođe neosnovana tvrdanja koja nema podlogu u šerijatu. Allah će ga osloboditi ispita meleka Munkera i Nekira u kaburu i svaki od meleka će mu reći da se ne boji i da su oni njegovo društvo do Kijametskog dana.” Opasnost leži u činjenici što se iz toga razumije da je dovoljno čovjeku da sebi obezbijedi Nurdovu da mu stave na grudi u kaburu i on je spasen kaburskog ispita i kaburskog azaba. dakle. pomoću Nur-dove nešto i pronađe. ko tvrdi da na ovu dovu neće metak. dovoljno bi bilo podijeliti je ljudima i oni bi zavladali svijetom.š.v. s obzirom da Nur-dova nije od Alejhisselama. dž.11.. kad imate nešto vrednije. Znam da mnogi muslimani nisu svjesni tog njenog značenja.U “svrsi i značaju” ove dove piše o nekakvom namazu koji treba klanjati u pola noći itd. dž. dijelio im napisanu Nur-dovu i govorio im ono što u Nur-dovi piše?!! Je li historija islama zabilježila da je neko od ashaba nosio Nur-dovu? Tako nešto nije zabilježeno u historiji islama. a ne od Allaha. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. čovjek može biti najveći ćafir.a. Dalje se kaže da će od Allaha doći glas: “O moj Munkeru i Nekiru. vjeru dini-islam.š. s. stoga nemojte ga azab činiti.a. s. Ukoliko se desi da neko. njegov san je od šejtana.. Prema tome. nju je haram dijeliti i Datum kreiranja: 27.a. jer će vam ti grijesi biti zamijenjeni sevapima.v. zatim proučiti ovu dovu i čovjek će u snu vidjeti gdje mu je ukradena stvar. i Njegova Poslanika. Allahova.” Poštovana braćo i sestre. Ja nisam čuo da je to nekom uspjelo. kada bi postrojio svoje ashabe pred bitku. neka to pokuša i praktično na sebi dokazati. pa prema tome on tako nešto za nju nije ni rekao.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 21 od 416 . Važno je samo da sebi obezbijede Nur-dovu i nema problema.com Kur‘an. 5.a. Ramić. Prema tome. više ćete sevapa imati na Kijametskom danu. to ne znači da je Nur-dova ispravna. jer kad čovjek radi novotarije (bid‘ate) (kao što je pomenuti namaz sa Nur-dovom) njega potpomaže šejtan.š.s. Koristim se prilikom da poručim muslimanima i muslimankama da je obaveza svih nas da se držimo Kur‘ana i sunnneta i da sve ono što nema osnova u šerijatu odbacimo kao novotariju koja nema mjesta u našoj čistoj vjeri.v. misleći da tako rade jedno dobro djelo. 4. taj mejjit je upio Nur dovu pa je stavio na prsa.Na pitanja odgovora doc. Ta zadnja “vrijednost” najveća je laž na Allahovu. a to je Nur-dova koju kada nosite i učite želje će vam se ispuniti. zinaluk činiti. Nur-dova je podvala muslimanima. a grijesi biti zamijenjeni sevapima. nisu svjesni onoga čemu ona poziva i oni su prevareni te nesvjesno šire Nur-dovu među svijetom. oni kao da govore ljudima da ne moraju vjerovati.Čini mi se da su najopasnije šesta i sedma stavka “svrhe i značaja”.s. klanjati.U zadnjoj stavci “svrhe i značaja” kaže se da ko ovu dovu nosi i uči. s. Muslimanima treba da bude uzor Poslanik. Što se same Nur-dove tiče. Nadalje. nas takvome namazu nije naučio.a. Oni. i podli poziv ljudima da ostave islam i prihvate se Nur-dove. Naime u šestoj se kaže da ako se ova dova napiše i stavi mejjitu na prsa. Radite grijehe.s. a na kijametskom danu će ga dočekati sedamdeset hiljada meleka tako da će se svijet čuditi kome se tolika počast daje. i njegovi ashabi. niti ga ispitivati. šta će vam Kur‘an i sunnet. 7. Ona se kosi sa svim principima islama.. postiti. Uz to grijesi će mu biti oprošteni i Allah će mu upisati umjesto grijeha sevape. U tom pozivu kao da se kaže: “O ljudi. što više grijeha budete radili.2005 http://www. na paljanskoj televiziji ismijavali nama muslimanima. kako to može da obeća dova za koju se ne zna ni ko ju je izmislio i pripisao Poslaniku. laže na Allaha. s. a on je naš uzor i mi vjeru od njega učimo. Poslanik. može ubijati. s. i to što više. dž.novihorizonti. Šukri H. koji svjesno ili nesvjesno šire i dijele Nur-dovu. bilo da se to svjesno ili nesvjesno radi.s. piti i sve ostale velike grijehe raditi i da mu opet bude sve oprošteno samo zbog lista papira koji mu se stavi na prsa u kaburu. Uostalom. na osnovu toga. 6.š. Po ovome. i poziva u kufr i činjenje grijeha. Allah će mu želje ispuniti. riječ.U “svrsi i značaju” ove dove dalje piše da ko je uči ili nosi uza se za njega sedamdeset hiljada meleka u Meki i Medini tespih čine i sevape mu poklanjaju. pa su se čak. dr.

kako bismo mogli razotkriti i izbjeći mnogobrojne zamke na koje nailaze sljedbenici Allahove. Svakom muslimanu i muslimanki dužnost je da upozore svoju braću i sestre na veliku opasnost Nur-dove i njoj sličnih poziva kojima se pokušava izvesti muslimane iz vjere. pa su otkrile svoje tijelo.š. i da ih zagleda i mjerka kao na pijaci. poslije alkohola koji je majka svih zala.11. i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje…” (EnNur. Šukri H. Kršenje tog zakona veliki je grijeh čija veličina ovisi o tome kolike su posljedice. od onih koje se otkrivaju prije se može očekivati nemoral i da neće da rađaju. koja rađa nove ljude. toga sačuva.novihorizonti. pak. dr. donosi psihičke traume kako supružnicima tako i djeci itd. a onaj ko to svjesno radi. za njeno dostojanstvo. a preko mas-medija.š. bilo prodajom ženskog tijela ili. o njemu ne vode brigu i pravilno ga ne odgajaju.š. Takvi biznismeni učinili su žene svojim robljem. tj. svojom pojavom i ponašanjem neće izazivati ljubomoru i razvode brakova. treba pomoći da shvate svoju zabludu. neka zna da on poziva u kufr. da one. ženstvenost i ljepotu je u primjeni Allahovih zakona. dž. Oni koji se bave tim poslom su.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 22 od 416 . što su muškarci koji je gledaju bolesnijeg srca (moralno pokvareniji). jer Allah.š. Onima koje se otkrivaju. Molim Allaha. da će rađati i odgajati zdrave i čestite članove zajednice. Žena je još jedanput prevarena. Amin! Pitanje: Odgovor: Po Allahovom. One se nalaze u teškom i veoma jadnom položaju. (a tu se ubraja sve što opija. jer znaju da su one korisne društvu s obzirom. koja je majka ljudskog roda. to predstavili kao lijepo i napredno. sve veće su njene šanse da zaradi grijeh.. a zahvalni će im biti i svjesni ljudi. da mu donose puno patnje i nevolja. dž. dž..2005 http://www. vjere.š. Da li je ženi dozvoljeno da otkrije svoje tijelo na javnom mjestu? Datum kreiranja: 27. zaslužuje uzvišenije mjesto od onoga kojeg su joj namijenili takvi biznismeni. Dakle. po preovladavajućem mišljenju. Žena je za njih objekat zahvaljujući kojem zarađuju ogromne pare.com propagirati.š. tako popularno? Odgovor leži u činjenici da su danas otkrivanje žena (a sve više i muškaraca) i nemoral koji to prati jedan veliki biznis. koje se bave nemoralom i svima onima koji takve aktivnosti podržavaju.š. Preporučujem muslimankama da budu ponosne što pokrivaju svoje tijelo. kod nekih ljudi. njima će Allah. pa su vjerovali u Nur-dovu i njome se bavili. Ramić. zbog toga što to vodi u nemoral koji čovjeku donosi različite venerične bolesti. Ženama koje su zavedene. Žena. uz pomoć šejtana. dž.) Pod ukrasima koji se ionako vide. da nas Allah dž. kao i droge). što vodi u razvod braka. zakonu žena je dužna pokriti svoje tijelo (sve osim lica i šaka) kada se pojavljuje na javnom mjestu gdje je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. misli se na lice. ali mnoge to ni ne znaju. Uzvišeni Allah kaže: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. dž. Postavlja se i pitanje: Zašto je otkrivanje. otkrivanje žena na javnim mjestima i njihovo neograničeno miješanje sa muškarcima donosi ljudskom rodu najviše nevolje. Oni muslimani koji to nisu znali. dovodi do poremećaja u porodici i bračnom životu. a da oni to ni ne osjete. a to je. oprostiti ako se iskreno pokaju. njegovim javnim izlaganjem.Na pitanja odgovora doc. što žena više otkrije svoje tijelo. što više se tako obučena pojavljuje na javnim mjestima. Spas za ženu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Treba naglasiti da. ili da. koliko je grijeha. 31. Jadno je da su se neke žene spustile na tako niske grane pa su dopustile da u njih ko god hoće istresa svoje smeće. treba staviti do znanja da na taj način uzrokuju mnoge probleme u društvu. ružno i nazadno. da zbog svog načina života neće biti izvor i prenosilac mnogih bolesti itd.. jer tim svojim postupkom zaslužuju Allahovo. da nam pomogne da povećamo naše znanje iz islama.. zadovoljstvo. uistinu. i ako rode poneko dijete. S druge strane. prima iskrena pokajanja. dž. šake i odjeću koja se vidi. problema i nevolje prouzrokovalo otkrivanje žene.

treba znati da ta odjeća mora ispunjavati opće uslove: da nije providna.” Žensko tijelo je ´avret. po mogućnosti. kada je na namazu. kako kaže Kasani u Bedaius-sanai. ukoliko ta njihova odjeća ispunjava uslove koji su prethodno navedeni. Zbog toga. ljudima je naređeno pokrivanje stidnih mjesta ('avreta) kada stupaju u namaz i kada hoće da uđu u bilo koju džamiju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 23 od 416 . pa je osobi koja je jela luk zabranjeno ići na mjesta okupljanja. s. preporučujem našoj braći i sestrama da se ne ljute za nešto što šerijatom nije zabranjeno. Iz tog razumijemo da treba voditi računa o drugima. 1/10. Tradicija i običaji se mijenjaju. Naš svijet nije navikao da vidi sportaše u džamiji.. u njoj se može klanjati. Šukri H. čakšire ili drugačije. nagi. (Vidi: Sahihul-Buhari.š.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne? Nije dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne. Međutim. a ne njegov specifični povod objavljivanja. njegova odredba upućena je svim ljudima i odnosi se na svaki mesdžid i na svaki namaz.s. pak. zabranjeno nositi svilu i zlato. kako u odlasku ili u povratku s treninga. a da mu preko ramena nema ništa.a. izbjegavaju ono što će izazvati negativne reakcije kod ljudi. iz općih šerijatskih propisa razumijemo da je zabranjeno uznemiravati druge. jer se. On još kaže da je i Ebu Hanife. o njihovim osjećajuma.Na pitanja odgovora doc.11. U isto vrijeme.2005 http://www. ukoliko ta odjeća pokriva stidna mjesta i ukoliko je čista. Muškarcima je. i ono mora biti pokriveno kada žena stupa u namaz. u džamiju. Pitanje: Odgovor: Uzvišeni Allah kaže u trideset prvom ajetu sure El-A‘raf: “O sinovi Ademovi uzmite ukras svoj kod svakog mesdžida…” Nakon objavljivanja ovog ajeta glasnik Poslanikov.v. šalvara. a sunnet joj je okupati se petkom i namirisati (muškarc) kada pođe na džumu itd. Hasana Šejbanija: “Ne vidi ono što je ispod njih”. želim naglasiti. da nije specifična za nevjernike i da se oblačenjem te odjeće ne poistovjećuje sa suprotnim spolom. pa makar im to bilo neobično. dž. preporučio bih svima da kada odlaze na javna mjesta. pojaviti se pred muškarcem koji joj nije mehrem. uz navedeno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ramić. da kada se radi o zabrani (haramu) ona mora imati svoju jasnu osnovu u šerijatu. koji je smatrao da mesh po čarapama nije dozvoljen. svraćaju u džamiju. 2/894. 4/2320. Što se tiče pitanja koju odjeću musliman i muslimanka mogu nositi. da bi se društvo u koje odlazi prijatno osjećalo.Tefsirul-Qurtubi. pristojno se obuku i da. osim lica i šaka. da nije tijesna. jer je uslov za ispravnost mesha po čarapama da se. bili veliki nevjernici. pred kraj života prihvatio njihovo mišljenje. prenoseći stav Ebu Jusufa i Muhammeda b. dr. 1/75. po usulskom pravilu. najbolje zna. a Allah.). uglavnom. Prema tome. Iz iznesenog možemo razumjeti da. u obzir uzima općenitost značenja šerijatskog teksta. To je stav većine islamske uleme. u trenerci? Datum kreiranja: 27. s tim da treba. običajima itd. Muslim i drugi: “Neka muškarac ne klanja u jednoj odjeći. pa makar to u osnovi bilo dozvoljeno. Danas je situacija drugačija i sve češće viđamo momke u trenerkama. tradiciji. obilazili (tavafili) oko Kabe (vidi: Sahih Muslim. Stidno mjesto kod muškarca je od pupka do ispod koljena.novihorizonti. pa prema tome i u džamiju. zbog hadisa koji od Ebu Hurejre prenose Buhari. 7/183. jer su nekada sportaši. Za to nema nikakve smetnje. Zbog toga. Da li je dozvoljeno dolaziti u džemat.. ukoliko odjeća ispunjava spomenute uslove. oglasio je da niko nag ne obilazi oko Kabe. kada hoće ući u džamiju ili. U odjeći koja im je dozvoljena musliman i muslimanka mogu obavljati namaz. bez obzira kako mi tu odjeću zvali: trenerka. da ima nešto odjeće i preko ramena..) Mada je navedeni ajet objavljen zbog beduina koji su bez odjeće.

s. a da su. Iskreni muslimani koji smatraju da će tim “neislamskim metodama” promovisati islam uveliko griješe.) “Ti ćeš biti (na budućem svijetu) sa onim koga voliš (na ovom svijetu). ili se. Vama vjera vaša. Mekanske djevojke za njim su ludovale.v. a meni vjera moja!‘” (El-Kafirun. uputa. s. ulazak u džennet. ili da tako dočekamo naš mubarek ramazan. “Kitabul-menakib”. pa da oni jednu godinu obožavaju njegovog Boga. Odgovorio im je objavom koja mu je tim povodom došla: “Reci: ‘O nevjernici! Ne obožavam šta obožavate. nije tako postupio zbog toga što u islamu dobro i zlo ne mogu ići zajedno i što u islamu cilj ne opravdava sredstvo.” (El-Ahzab.v. u komentaru Tahavijine poslanice.” (Ibn Madže. Sunen. griješe. Sunen. nadaju da će takvom “fleksibilnošću” privući nekoga islamu. Umjesto toga. jer to nije Poslanikova.” (Buhari. neka se sjete Poslanikovih. možda. halal dobro pomiješali sa haramom i sve to skupa lijepo zamotali i ponudili muslimanima.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 24 od 416 .a. kako na dunjaluku tako i na ahiretu. Šukri H. s.s. Musab. nagodbu. Poslanik.a.) Muslimani koji su. “Musneduššamijjin”. dok govori o onima koji postupaju drugačije od Poslanikove. kako Poslanik.malo ne-islama. Ebu Leheb i Ebu Džehl ostali su do kraja života uz muziku i pjevačice. s. i koji često Allaha spominje. riječi: “Čovjek je u vjeri svoga prisnog prijatelja. na kom je noć (vidna) kao dan. a da pop u svojoj odori dođe i moli se u džamiji.a. on je Musaba poslao u Medinu da tamošnje stanovništvo podučava Kur‘anu. br. Sjetimo se primjera i Musab b..v.a. pak.s.a. a drugu godinu on njihovog. skromnosti.a. pa neka svako od vas vodi računa s kim će prijateljevati. Ramić.novihorizonti. napustio je takav džahilijjetski život. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. koncert Sarajevske filharmonije itd.a.s. Poslanik. i drugi. u sahih-hadisu kaže: “Ostavio sam vas na bijelom (putu).v.Na pitanja odgovora doc. Niti ste vi obožavaoci onog šta obožavam.. niti tabi‘ini.11. Njegov primjer može nam poslužiti kao dokaz i velika pouka u vezi s postavljenim pitanjem. moralu. alejhissalatu ves-selam. upute a nadaju se uspjehu na ahiretu: “Kejfe jurdžal-vusulu bi gajri ma džae bihir-resul?!” (Kako se može očekivati dolazak na cilj tj.s. on je bio najpopularnija ličnost u gradu u kojem su bogataši razmišljali samo o zabavi i uživanju. Nisu tako postupali niti njegovi ashabi.a. međutim to nije bilo u obliku kao što se to čini danas kod nas. r.” (Tirmizi.v. I niste vi obožavatelji onog šta obožavam. s. čini mi se zlonamjerno.v. zbog njega činile samoubistva. s. Sa njega neće skrenuti nego samo onaj koji je upropašten. sa pjevačicama i plesačicama. 16692. poginuo je kao šehid na Uhudu. Tražili su da se sa njim nagode. nemoguće je biti musliman slijedeći nešto drugo osim Poslanikove.s. kada je primio islam. Treba naglasiti i to da javno učinjena greška zahtjeva i javno pokajanje. Ibn Ebul-Izz se u čuđenju pita. Oni. s.s.s.s.v. “Kitabuz-zuhd” i drugi. Odgovor Poslanikov.v. muslimani koji hoće malo islama . Umejra i njegove popularnosti kao pjevača u predislamsko doba. ? Muslimani imaju najbolji uzor u Poslaniku.a. “El-Mukaddime” i Ahmed u Musnedu. bio je sasvim jasan.v.a. pravi musliman nije ustrajan u griješenju. igre i pjesme i to je sunnet. Za bajram je bilo veselja. gdje su režiser Taleta i njemu slični. nije sa svojim ashabima i sahabijkama ramazan dočekivao niti ga ispraćao koncertima i orgijanjima. nešto kao što se kod nas zagovara da hodža s ahmedijom uči dove i klanja u crkvi. kaže: “Onaj ko u islamu trasira pogrešan put ili na taj put navodi Datum kreiranja: 27. I nisam ja obožavalac onog šta obožavate.v.com Pitanje: Odgovor: Da li muslimani treba da dočekuju i ispraćaju ramazan programima kao što su koncert “TRI HAFIZA”. 1-6.a.) Poslanik. pa ćemo tako okupiti sve glavešine mekanske. U džennet će kao šehid ući bez polaganja računa.2005 http://www. iskrenosti. kaže: “najbolji oni koji se puno kaju. Uzvišeni Allah kaže: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu.a. s. s. mekansku omladinu i iskoristiti tu priliku da propagiramo islam.” Poslanik. s.s. poštenju… Musab. s. na te koncerte odlazili. da im to bude nacionalni način obilježavanja njihovih vjerskih blagdana. dr.v. onako usput. pravdi.) Naš miljenik Muhammed. Mekanski mušrici nudili su tako Muhammedu.) Na kraju. naglašavam da svi ljudi griješe i da je to normalno. njemu nije rekao: “Hajde Musabe organizuj nam koncert i sakupi svoje društvo. a ono što nije u skladu sa Allahovim zakonom osuđeno je na propast. 21. Naime.s. bez onoga što je Poslanik donio?!) Drugim riječima. gdje i danas njegovo tijelo leži pored Hamzinog. s.v.” Doduše. Sahihul-Buhari. upute. kako se drugi ne bi povodili za tom greškom.s.

a. jer to može izazvati sumnje i donijeti nepredvidive posljedice. “Kitabun-nikah”.” (Tirmizi.Na pitanja odgovora doc. vjerovatno. Većina birtija.v.š. vjerovatno.) Slijeđenje Poslanikove. Ramić. samo u prisustvu svjedoka? Datum kreiranja: 27.oglašavanje).s. u Medini rekao: “Sve što je između istoka i zapada je Kibla. Pitanje: Odgovor: Ukoliko su svi uvjeti za sklapanje braka ispunjeni brak je ispravan.) U našem slučaju mnogi su povedeni na pogrešan put. “Babu ma džae enne ma bejnelmešriki vel-magribi kibletun”) Dužnost je okrenuti se u tačno pravcu Kabe samo kad se čovjek nalazi u El-Mesdžidul-haramu. “Kitabuzzekat”. Narod se. Dovoljno je da čovjek bude okrenut na onu geografsku stranu na kojoj se Kaba nalazi.) ”Oglasite brak. kako kažu.11.v. ili one iz naših pozorišta i općinskih sala. ima stotine i hiljade načina da se vjernici za bajram istinski provesele i da u tome osjete zadovoljstvo i razonodu. nimalo manji od njihovih. dž. Oglašavanje braka je Poslanikova.” (Tirmizi. s.novihorizonti.” (Muslim. uputa: “Ono po čemu se razlikuje haram od halala je deff i glas (tj.s. dr. Braćo i sestre. i udarajte tim povodom deffove. samo program treba da režiraju Allahovi. Sunen.š. Sunen. Pitanje: Odgovor: Izvjesna odstupanja u tom pogledu ne utječu na ispravnost namaza. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. istinski robovi.a. No. a ne oni koji su Allahu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 25 od 416 . “Kitabun-nikah”. i učinite to u džamijama.2005 http://www. Šukri H. Odziv muslimana i muslimanki na takva veselja je. Sunen. ne preporučuje se tajiti da je neko u braku. i On njima. bio veoma velik. pa makar se vjenčanje obavilo samo u prisustvu svjedoka. davno okrenuli leđa. jer Poslanik. upute najsigurniji je put.” (Tirmizi.v.s. Mihrab naše džamije nije tačno u pravcu Kible. i drugi. Da li safove moramo malo ukositi kad klanjamo? Da li je brak ispravan ako se vjenčanje izvrši tajno. i pored te činjenice. s.com ima grijeh i grijehe svih onih koji se za njim povedu. dž. za nekim poveo.a. a. javnih i tajnih kuća diljem Bosne i Hercegovine. kopirajući onaj iz Zetre. za muslimane su pripremile posebne bajramske programe.

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. s. Sunen-Tirmizi. kako usrećiti nesretne itd. Zatim je (Poslanik.v.a. dž. tj. r. se prenosi da je rekao: “Vjerovjesnik. ali me ove misli zabrinjavaju.a. od Poslanika.v.a. 268. da ti pomogne da sačuvaš svoj iman i budeš koristan član svoje zajednice. uistinu. i Njegovim postojanjem? Ja sam. II) potiranje samo ‘imame (vrsta turbana koji je Alejhisselam nosio na glavi). Šta je sa mnom? Odgovor: Činjenica da ti dolaze loše misli ne mora značiti loš znak.v. i obuću.2005 http://www. ali mi ove loše misli nisu prestale dolaziti. a melek ga podstiče na dobro i vjerovanje u Istinu. uzeo je abdest potirući prednji dio glave (kiku) i ‘imamu. s. kako nahraniti gladne. “Kitabul-iman”.Na pitanja odgovora doc.) i takve misli otjerati od sebe. kako stoji u hadisu “Šejtan je. s. SahihuMuslim. dozvoljeno je činiti mesh preko mahrame. dž. rekao: “Šejtan se. “Kitabul-vudu‘”). Sunen. koji se može potrati bez skidanja mahrame. “Kitabut-tahare‘”). uopćeno može pomoći ljudima. podsticanje na dobro) neka zna da je to. One dolaze svakom čovjeku. “Kitabul-fiten”. od Allaha. zatim ih je vratio do mjesta odakle je počeo. Gledao sam kasetu “Jednoća Stvoritelja” i iman mi se povećao. Ramić. elhamdulillahi. Počeo je od početka glave i povukao ih do potiljka. s. ipak. pa ih je povukao naprijed i vratio nazad.s. s. Sahihul-Buhari. potrao je glavu objema rukama. a zatim dopunite potiranje preko mahrame kako biste na taj način prevazišli razilaženje uleme u vezi s tim pitanjem. s. u vezi sa abdestom prenose se tri načina potiranja glave: I) potiranje cijele glave.) U slobodnom vremenu razmišljaj o Allahovim.š. Od Abdullaha b. Od Mugire b.) (Tirmizi.” (Buhari.s. a kad su dvojica on je dalje.a. preporučio da prvo potarete prednji dio glave (kiku). u tom pogledu i on je rekao: “Allah je. Zejda. Ashabi su se požalili Poslaniku. “Kitabul-vudu‘”).a.s.s. Ja bih vam.” (Muslim. s. Šu‘be. stvorenjima i Njegovim preciznim zakonima koji vladaju na nebesima i Zemlji. uistinu. Pitanje: Odgovor: Da. III) potiranje prednjeg dijela glave (kike) i ‘imame. uistinu (sa čovjekom) kad je sam.11.š.s.novihorizonti.v. Umejje. dr. Mesud. prenosi da je Allahov Poslanik.s.' (Muslim.š. r.” (Buhari.a. ukoliko to ne kažu ili ne urade. komšijama. o tome više ne razmišljati. rodbini.s. čvrst vjernik. Sahih Muslim. “Tefsirul-Kur‘an”.a. r. približava čovjeku. oprostio mome ummetu ono što su im njihove duše pričale.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 26 od 416 .v. kako potire po ‘imami i obući.com Pitanje: Stalno mi dolaze loše misli u vezi sa vjerovanjem u Allaha. Od Amra b. uistinu. SahihulBuhari. Abdullah b.) proučio ajet: “Šejtan vam obećava bijedu i naređuje vam razvrat…” (“El-Bekare”.a.a. neka se zahvali Allahu.” (Tirmizi. Razmišljaj o tome kako najuspješnije možeš izvršiti obaveze prema sebi. a ko osjeti ono drugo neka se utječe Allahu od prokletog šejtana. Naime.) Kada ti dođu takve misli trebaš proučiti “E‘uzu billahi mineš-šejtanirradžim” (Utječem se Allahu od prokletog šejtana. Da li je dozvoljeno činiti mesh preko mahrame? Datum kreiranja: 27. prenosi se da je rekao: “Vidio sam Allahova Poslanika. dž. r.v. prenosi se: “Vjerovjesnik. na koji način se.) Preporučio bih ti da što više vremena provodiš u dobrom društvu jer. Što se tiče šejtana on ga podstiče na zlo i nijekanje Istine. svojoj porodici.v. Šukri H. Molim Allaha. pa ko to osjeti (tj.a. a i melek također.

) Posljedice kršenja Njegovih zakona neminovne su. a ne predati se strastima. dž. 32. Datum kreiranja: 27. Šukri H. Vi kršite Allahov. onom što je vanjština njihova i što je unutrašnjost. da jedno drugome ukažete na grešku koju ste činili. Sve to će uticati da sutra. 151. priteći jedno drugom u pomoć u borbi protiv šejtana. dr. i da jedno drugo zaštitite od šejtana. zakon koji glasi: “Ne približavajte se bludu…” (“El-Isra”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 27 od 416 . Da li ovi naši postupci imaju opravdanje? Odgovor: Vaši postupci nemaju opravdanje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Prije svega. kada izlazimo u šetnju držimo se za ruke. to je grijeh za koji valja na ahiretu odgovarati. otvara šejtanu vrata da vam došapne mnogo više od toga i da mu povjerujete. Taj osjećaj nemira. Međutim. Zaštitite jedno drugo čuvajući mu/joj moral.” To došaptavanje će u vašoj duši proizvesti nemir.novihorizonti. a možda i danas. koji je neminovan u slučajevima kao što je vaš (jer šejtan ne propušta tako dobru priliku koju mu nudite svojim griješenjem).com Pitanje: Ja i moj mladić trudimo se da budemo dobri muslimani. Preporučujem vam. Ramić. ali se nadamo da to nije tako strašno. a što se dunjalučke kazne (posljedica) tiče dovoljno je da vam vaša duša ili šejtan došapne: “On/ona kako se drži za ruke i ljubi sa mnom čini to i sa drugom/drugim. Znajte da ljubljenje i držanje za ruke nisu znak iskrenosti i lijepih namjera. Iskrenost i lijepe namjere nešto su drugo. a pri susretu i rastanku se i poljubimo.š. kada šejtan savlada nekog od vas.2005 http://www. Ukoliko ste iskreni tada ćete.11. Redovno klanjamo. da se istinski pokajete. Mi znamo da je to grijeh.) “I ne približavajte se razvratnostima. postimo itd.” (“El-En‘am”.Na pitanja odgovora doc. ne budete iskreni jedno prema drugom i da među sobom izgradite istinsko povjerenje koje je neminovno za sretan i hairli brak. To će biti pravi znak lijepih i iskrenih namjera.

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Međutim. niti putovanje.s.com Pitanje: Studiramo na Sarajevskom univerzitetu.s. Sabah treba klanjati prije izlaska sunca. “Kitabu salatil-musafirine ve kasriha”. od iskrenog vjernika očukuje se da u skladu s tim neizostavno postupa imajući u vidu ogromnu nagradu za onog ko prakticira te sunnete. sve ono što je Poslanik.a.) Uložite koliko možete truda da namaz klanjate propisno.v. U slučaju potrebe. Sahihul-Buhari.s. uglavnom. Imamo vježbe jednom sedmično od podne do akšama. ne samo da imaju mesdžide. uradite onoliko koliko možete. Tražili smo pauzu da bismo obavili namaz. U isto vrijeme treba voditi računa da pauzu uzmete u periodu kada nećete poremetiti tok vježbi. svoje nekulture) ne da pauzu. a to je da vam se obezbjedi pauza i mjesto na kom možete klanjati.v. a Allah. obavezna je u slučaju svega što je on strogo naredio. Ebu Zubejr kaže: “‘Pa sam upitao Seida zašto je to uradio. Šta da radimo u takvoj situaciji? Odgovor: Pravo na ispoljavanje vjerskih osjećaja spada u temeljna ljudska prava i dužni ste da se svim zakonski raspoloživim sredstvima borite za njihovo ostvarenje. dr. 21) Nadalje. “Kitabul-i‘tisami bil-kitabi ves-sunne”. podnevskom ili ikindijskom. govorio. Sahih-Muslim. s.‘” (Muslim.” (“El-Ahzab”. a kada vam nešto naredim. borite se za svoje pravo. Da li je dužnost slijediti sunnet i da li termin “vadžib” obuhvata sunnet? Datum kreiranja: 27. onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupaju. spomenuti namazi mogu se spojiti. s.) U drugom hadisu Poslanik. dž. Allah. ne opterećuje čovjeka više od onog što on može podnijeti. ukoliko bi sunnet u cijelosti izostavio. za ono za što se u hanefijskom mezhebu upotrebljava termin “vadžib” u drugim mezhebima se upotrebljava termin “sunneti-muekkede”. Što se tiče drugog dijela pitanja. s.a. za to neće biti griješan. možete sastaviti podne i ikindiju u bilo kojem vremenu. radio i preporučio da se radi.s.v.a. bilo da je priroda vježbi takva da se ne mogu prekidati. a da nije bio (u pitanju) strah.Na pitanja odgovora doc. s tim što treba voditi računa da se dnevni namazi (podne i ikindija) klanjaju prije akšama. dž.š. kaže: “Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 28 od 416 . te prilikom putovanja. s. u vanrednim okolnostima.š. kao što je npr.v. Lobiranjem i drugim zakonskim sredstvima nastojte doći do svog cilja. Nadalje. najbolje zna. klanjao u Medini zajedno podne i ikindiju. dž.” (“El-Ahzab”.” (Buhari. Ibn Abbas prenosi da je Allahov Poslanik. ili da vam vaš profesor iz inata (tj.š. kaže: “Kada vam nešto zabranim.11. kada postoji potreba. treba naglasiti da se. ono što je Poslanik. Preporučujem vam da se organizujete i izradite strategiju djelovanja. radio i šutnjom odobrio) jer je on uzor koji treba da slijedimo: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. Dakle. Ko ponekad izostavi neki sunnet.2005 http://www. klanjanje pritvrđenih sunneta (sunneti-muekkede). Ramić.a. 36. s. Isto tako mogu se sastaviti akšam i jacija. a Allah. Pitanje: Odgovor: Pokornost Poslaniku. toga se klonite. On mi je odgovorio da je to pitao Ibn Abbasa i on mu je rekao: ‘Htio je da ne oteža bilo kome od svog ummeta. Analogiziranjem se može doći do zaključka da i druge situacije koje otežavaju ili onemogućuju čovjeka da klanja namaz na vrijeme mogu proizvesti olakšicu sastavljanja namaza. nego neki imaju i džamije sa munarom i da oni čak financiraju vjersko-kulturne aktivnosti svojih studenata muslimana. onaj ko želi da bude musliman mora slijediti sunnet (tj. ali nam profesor nije dozvolio. Šukri H.novihorizonti.s.) Nadalje. u namaskom vremenu. a noćni (akšam i jacija) prije zore. Recite svojim profesorima da svi univerziteti na Zapadu. islamska ulema smatra da bi bio griješan.a. Dokaz za prethodno rečeno su hadisi koji govore o sastavljanju namaza (u džamiji) u slučaju kiše i vremenskih nepogoda. i koji često Allaha spominje.

Ramić. prije svega. Želim da naglasim da za traume koje preživljavaš. riječima ili djelom. Međutim.s. po meni glavnu odgovornost snose oni koji nemoral propagiraju.2005 http://www. tako i neki tvoji vršnjaci i vršnjakinje. osim u prijekoj potrebi i uz odobrenje ljekara. preporučio bih ti da ih ne koristiš. uistinu. a ako pokajanje bude iskreno. Pitanje: Odgovor: Dozvoljeno je zatražiti liječničku pomoć psihijatra koji se u svom poslu koristi ispravnim i naučno dokazanim metodama. nemoral činili. a ako se iskreno ne pokaješ očekuje te džehennemska kazna. uradio tvoj profesor.v.novihorizonti. a to su. ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah je taj koji. s. bilo abortusom ili na neki drugi način. televizija. zato pozivam svjesne ljude da danonoćno rade na promociji morala. Preporučio bih ti da se u cilju smanjivanja ovodunjalučkih posljedica tvoga grijeha udaš se za osobu s kojom si nemoral počinila.11. prženje u užarenoj vatri i pijenje gnoja koji će curiti iz spolnih organa onih koji su. na šerijatski ispravan način. Ukoliko takvo liječenje ne daje rezultate. Počinila sam blud sa svojim profesorom i ostala trudna. sve dok ti duša ne počne izlaziti. kako ti.a.com Pitanje: Odgovor: Učenica sam srednje škole. moraš voditi računa da u njihovom sastavu ne bude materija koje su islamom zabranjene. iz dna duše i bude djelom potvrđeno. imaš šansu da se pokaješ. kao ti.‘” (“EzZumer”. sve grijehe prašta (ako hoće). Veliki procenat prosvjetnog kadra djeluje u tom pravcu. mnogo prašta i On je milostiv.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 29 od 416 . koji uz bolesnu osobu uče Kur‘an i dove Poslanikove. a zatim i ostali mediji. dr. preporučio bih odlazak do onih koji liječe Kur‘anom. U našem društvu ima moralnih ljudi i njihov glas mora se glasnije čuti. Naša stvarnost je sumorna. On. a to je ubistvo djeteta koje nosiš. (dakle ako pokajanje bude ispunjavalo uslove) imaš šansu da ti Uzvišeni Allah oprosti. On kaže: “Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. Uz to. Da li mi je dozvoljeno tražiti liječničku pomoć psihijatra i da trošim lijekove za spavanje? Datum kreiranja: 27. nažalost. tj. doista.Na pitanja odgovora doc. Što se pak tableta za spavanje tiče. kao što je. Prolazim kroz tešku traumu i ne znam šta da radim? Počinila si veliki grijeh čije ćeš negativne posljedice osjećati cijeloga života. Šukri H. 53) Posebno bih ti skrenuo pažnju da te počinjeni grijeh (blud) ne odvede u još veći. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.

i govorio mu: “Allahov Poslaniče nemoj me preticati sa amin. a najbolje je u momentu kad mujezin kaže “kad kametis-salatu”. Da li je to ispravno? Većina islamske uleme smatra da imam neće izgovarati početni tekbir sve dok se ikamet u potpunosti ne završi i dok se safovi ne poravnaju.11.v.a.s. Šukri H. najbolje zna. jer nijedan namaski rukn (farz) nije doveden u pitanje. Treba napomenuti da imami koji izgovaraju početni tekbir prije završetka ikameta postupaju po hanefijskom mezhebu. s.a. imajući u vidu da nam je Poslanik.novihorizonti.s. potom da poravnaju safove i narede džematlijama da se zbiju u safovima. dž. namaz će biti ispravan. po kojem iftitahi-tekbir treba reći prije kraja ikameta. “Kitabulezan”. Osim toga. pa tek onda da otpočnu sa namazom. s. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr. Ukoliko imam i ne postupi tako.‘” (Buhari.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 30 od 416 .v.Na pitanja odgovora doc.a. Sahihul-Buhari.) Vidljivo značenje hadisa upućuje da je on to rekao nakon što je mujezin završio sa ikametom. preporučio da ponavljamo za mujezinom njegove riječi i naredio nam da slijedimo imama. s. uistinu. Datum kreiranja: 27. preporučio bih našim imama da čekaju dok mujezin prouči ikamet.š. očito je da je navedeno mišljenje ispravno jer se traženo može postići samo ako imam izgovara početni tekbir nakon što mujezin završi s ikametom. Ja vas. nam se okrenuo prije nego je izgovorio početni tekbir za namaz i rekao: ‘Ispravite i zbijite safove.2005 http://www. Od Enesa se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik. vidim iza svojih leđa. To mišljenje temelji se na hadisu koji bilježi Tahavija u kome Bilal kaže da je učio ikamet Allahovom Poslaniku.com Pitanje: Odgovor: Naš efendija izgovori početni tekbir prije negoli mujezin završi ikamet.s. a Allah.v.” S obzirom da su dokazi za mišljenje kojem se priklonila većina uleme daleko jači.

odnos ljudske zajednice prema pojedincu i obratno.2005 http://www. odnos prema ostalim živim bićima. međusobni odnos ljudskih zajednica. islam uči da sve što postoji nije bez razloga stvoreno. To je bilo mjesto života.Na pitanja odgovora doc. odnos prema umrlim ljudima. danas je problem što muslimani. Smatram da bi u tom pogledu džamija trebalo da ima vodeću ulogu. i skupština.) Dakle. dž. tako misle nevjernici. te prema tome.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 31 od 416 . i kada se govori o bilo kom pitanju pokušava se u Poslanikovoj životnoj praksi naći odgovor. islamski moralizira. Dakle. i muslimanima.a. Islam određuje i regulira odnos čovjeka prema njegovu Stvoritelju. a to je rezultat analogiziranja i izjednačavanja islama sa kršćanstvom. odnos prema prirodnim Allahovim. uputa koje za ljudski rod život znače?! Pročitajte knjigu Ebul-Hasana en-Nedevija “Šta je izgubio svijet dekadencom muslimana?” Svi ćemo. Nemuslimani su. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. islam nije samo puka molitva i ljubav. dž. Islam se dijametralno razlikuje od kršćanstva. a ne one koji samo lažu. Ako to spriječimo. i cijelome svijetu. islam tretira kako društvena. odnos prema duhovnim bićima. uz sve navedeno. Džamije su takvu ulogu nekada i imale. jer bi to bilo suprostavljanje Stvoritelju.š. i gdje se. koji gledaju samo svoje interese itd. ekonomska tako i politička i druga pitanja. sigurno svi biti sretniji. zakonima itd. a odvraća od zla. ali na tome treba ustrajati. jer islam obavezuje čovjeka da traži nauku i uz to. također. (kod nas i u svijetu) općenito. Npr. i kasarna i sveučilište. Dakle. varaju. Uzvišeni Allah kaže: “Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih. Ono što bismo mogli tražiti jeste da se politika islamizira. Interesuje me da li je po islamu dozvoljeno džamije koristiti kao mjesto za političke aktivnosti? Na početku želim da ukažem na pogrešnu percepciju koju većina ima u pogledu islama. nije pravedno. Bilo je to mjesto gdje su primane domaće i strane delegacije. odnos prema okolišu i svemiru.v. dr.com Pitanje: Odgovor: Član sam Socijaldemokratske partije BiH. Takav pristup nema naučno opravdanje. Zar ovaj ajet ne može biti kamen temeljac za nauku o očuvanju životnog okoliša. s. boreći se protiv islama i muslimana. da im se prilagodi i da ih koristi za svoje dobro. i generalštab.s. tj. pa teško nevjernicima kada budu u vatri!” (Sad. islam je sveobuhvatni sistem. ne raspolažu dovoljnim kadrom sposobnim da naučno tumači sveobuhvatnost islama. Ako su ljudi imali pravo da se zbog negativnog stava crkve prema nauci i razvoju bore da crkvu odvoje od države i da izgrade sekularno društvo koje crkva ne bi sprečavala u razvoju. jer je u pitanju biti ili ne biti za ljudski rod i njegov opstanak na ovoj planeti? Zar ovaj ajet ne može biti upozorenje čovjeku da se ne miješa u prirodne zakone i da ih ne remeti. Zar ne bismo svi bili sretniji da smo malo ranije shvatili prethodno citirani ajet i vodili računa o ravnoteži u prirodi? A koliko li je tek ajeta i Poslanikovih. nema smetnje da se u Datum kreiranja: 27. Sa sigurnošću mogu tvrditi da islam sadrži sve najpozitivnije što čovjek može da poželi. jer to je mjesto gdje se naređuje dobro. a ne na njegovu štetu.š. Muslimanima je divan uzor Poslanik. Njegova džamija u Medini bila je centar svih društvenih aktivnosti.a. jednostavno rečeno bila i predsjedništvo.v. kolonizirajući dio islamskog svijeta. Međutim. onakvu kakvu po šerijatu treba da ima. socijalna. s obzirom da on nudi kompletan sistem života i ne ostavlja nijedno pitanje bez odgovora. niti naučno opravdano odnositi se prema islamu kao prema kršćanstvu ili nekoj drugoj vjeri ili ideologiji. zakone. Ona je. koji su potkupljivi. u slučaju islama do toga ne može doći. u pogledu ravnoteže u prirodi. Ramić. Tada bismo imali čistu politiku i čestite i iskrene političare koji se istinski bore za dobrobit svih ljudi. klanjala džuma i ostali namazi. kradu. Dakle. izolirajući džamiju nanijeli veliku štetu i sebi. 27. Zbog toga je danas teško vratiti džamiji njenu pravu ulogu. sigurno ćemo svi biti na gubitku.11. jer Zakonodavac ih nije bez razloga takvim učinio? Bit nauke po islamu je da čovjek otkrije Allahove.politike. Po islamskom učenju. odnos čovjeka prema čovjeku. Šukri H. s. obavezuje ga da do nauke dolazi na dozvoljen (halal) način i da nauku koristi za dobrobit čovjeka. nego je puno više od toga.s. koja nam je od neprocjenjive važnosti. mjesto vjere i njenog sastavnog dijela . sve što postoji na nebesima i Zemlji ima svoju svrhu i tu ravnotežu čovjek ne smije poremetiti. U tom duhu sigurno je velika nepravda odvojiti islam od politike. i muslimani i nemuslimani. ako džamiji vratimo njenu pravu ulogu.

s. upitali su prisutni. Ramić.” Ovo je islamska politika. Političari poput Ebu Bekra i Omera koji traže da svi njihovi podanici budu opozicija u onom što je pogrešno. te institucije razmjeste na druga mjesta. ali u onome što je grijeh. sama po sebi. postao halifa muslimanima je uputio političku poruku: “Ljudi. samo što je islamska politika čista.” Na to mu je jedan od prisutnih uzvratio: “Tako mi Allaha. a kritikuju loše postupke ljudi na vlasti. jednom riječju rečeno. Nezamislivo je da uloga i misija džamije.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 32 od 416 . kada. a kada me vidite da griješim ispravite me. iz domena preporučivanja istine i strpljenja koje je Kur‘an učinio preduslovom za Datum kreiranja: 27.” Kada je Omer. Štaviše. okarakterisao cjelokupnom vjerom rekavši: “Vjera je savjet…” “Kome. etika i sistem koji obuhata cjelokupni život. vođama muslimana i svim muslimanima”. Čudno je da upravo neki političari pitaju: da li je dozvoljeno da se džamija miješa u političke ciljeve.) Džamija mora biti otvorena za sve koji pozivaju u dobro. ukoliko je u skladu sa principima islama i u okviru njegovih propisa i vrijednosti.” Omer mu na to uzvraća i kaže: “Hvala Allahu koji je dao da među Omerovim podanicima ima ko će ispraviti njegove pogrešne postupke svojom sabljom. dok su oni sami od glave do pete uronili u politiku. pravi muslimani. Uzvišeni Allah kaže: “Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti. Politika je sastavni dio islama. bilo zbog nepoznavanja uloge džamije ili zbog svoje zlobe prema islamu. nije nešto što je pokuđeno ili zlo. Neprihvatljiva je makijavelistička politika po kojoj cilj opravdava sredstvo. To potpada pod poznate islamske dužnosti (farzove). dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc. Ovo je islamska pozicija i opozicija. da je koriguje i usmjeri pravim putem. hutbe su govorile o skromnosti. U periodima dekadence džamija je bila ograničena na obavljanje namaza. tj. što je pogrešno. S druge strane. s. Takva politika ne drži se moralnih normi. određen sam da brinem o vama. a o članovima svoje stranke govore kao da su meleki koji ne znaju pogriješiti. izabran za halifu on je u džamiji održao svoj nastupni govor u kom je između ostalog rekao: “O ljudi. ko od vas vidi da krivo radim. a od njih otklanja zlo. Jusuf El-Qardavi o politici u / i džamiji kaže: “Ne znam zašto se riječ “politika” spominje kao da je to porok ili zločin. U islamu su svi ljudi jedni drugima opozicija. iako se politika. a ja nisam najbolji među vama. Allahov Poslaniče”. dr. tako i u dunjalučkim poslovima.2005 http://www. zbog ukazanih potreba.com današnjim uslovima. ona je akida (vjerovanje).11. a posebno je pogrešno kazati da islam nema šta da traži u politici. takva politika sastavni je dio naše vjere. kada ukazuju na nepravdu. Njegovoj Knjizi. koju joj je zacrtao istinski islam. naređuju dobro a odvraćaju od zla. r. r. niti se pridržava ikakvih vrijednosti. životna pitanja. Tako je i kod nas bilo u vrijeme komunizma. 2. Njegovom Poslaniku. bude odvojena od politike. U islamu pozicija traži od opozicije da joj ukaže na greške. Hutbe su tada tretirale život. odgovorio je. “Allahu. neka me ispravi. kako u vjeri. ibadet (obredoslovlje). Šukri H. a šta loše. Političari koji se ponašaju kao da su bezgrješni. da im ne dopuste da griješe. politika koja ima za cilj da upravlja općim društvenim pitanjima na način koji ljudima donosi dobro. Kada me vidite na istini pomozite me. smrti. ono što je dobro i dostojanstvo u svim aspektima njihova života: duhovnim. ali je pogrešno reći da one ne mogu biti u džamiji. kulturnim. smatra jednom od najodabranijih nauka. To je u domenu “nasihata” (davanja savjeta). ekonomskim i političkim. Naučno neutemeljeno.” (“El-Maida”. Džamija se gradi radi muslimana. Za džamiju je islamska politika. U džamiji ljudi spoznaju istinu. ide s vjerom ruku pod ruku. niti vodi brigu o dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu).a. Sada kada se život malo vratio u džamije i kada hatibi na hutbi ponekad hvale dobre. koje je Vjerovjesnik. da je koriste za sve što im dobro donosi. njihovoj politici nema mjesta u džamiji. društvenim. To je.novihorizonti. Međutim. neki to pokušavaju spriječiti. takvim političarima i njihovoj politici mjesto je i u džamiji. politika kao posao i praksa smatra se najčasnijom profesijom i zanimanjem. Džamija je imala svoju pravu ulogu u svim periodima procvata islamske kulture. a ne pomažite u grijehu i neprijateljstvu.a. ako bismo vidjeli da krivo radiš mi bismo te ispravili oštricom naših sablji. na način koji uspostavlja vagu pravde među njima. kaburskom ispitu i Džennetu i Džehennemu. a u islamu je poznato što je dobro. Politika. kao nauka. a i neukusno je govoriti da politika nije za džamiju. u periodima kad su muslimani bili dobri. Ispravno je kazati da nije svaka politika za džamiju. dostojanstvena… Kada je Ebu Bekr. također.a. Dr.v.

možda. jer je protežirana politika jedne stranke. ali ne svakakvu i mjesto za političare. naučili islamski moral i etiku ponašanja i to primijenili u političkom radu. a koja je puna laži.) Smatram da je u proteklom periodu džamija. traže da se čine dobra djela. interesantno ih je gledati sada kada su počeli puhati drugi vjetrovi.novihorizonti. pa ima li preče mjesto za to od džamije?! Dakle. i koji su tokom nekoliko posljednih godina redovno kasnili na džumu kako bi ih svijet vidio dok bahato gaze preko vratova muslimana da bi došli do prvog safa. Šukri H. džamija je mjesto za politiku.” (“El-Asr”.) To je. Nažalost.š.2005 http://www. džamija i oni koji su u njoj podršku daju Allahovom.) Kroz pružanje savjeta. to u proteklih nekoliko godina nije uvijek bio slučaj.” (“Al Imran”. Kada vladajuća stranka prekrši Allahov. Interesantno je.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 33 od 416 . ako će se naređivati dobro i odvraćati od zla. mogu da kažem da je džamija mjesto za islamsku politiku. zakon. i namaz obavljaju i zekat daju. koji su temeljni dijelovi islama. naređivanje dobra i odvraćanje od zla. prenošenja tuđih riječi (nemimeta) itd. dž. Jusuf El-Kardavi. ako će se iznositi činjenice koje je šerijatski opravdano iznositi. Duraković jednom sarkastično primijetio bili puni njegovih (komunističkih) sekretara. Fetava mu‘asire. a za tu. ako će se govoriti istina. sina Merjemina.11. a od nevaljalih odvraćaju. također. iz domena naređivanja dobra i odvraćanja od zla. 1-3. u nekim aspektima. kako je dr. prokleti su oni sinovi Israilovi koji nisu vjerovali . i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. 71.com spas od propasti dunjalučke i ahiretske: “Tako mi vremena. dž. preporučivanje istine.) Allahova odredba je da to bude temeljno svojstvo vjernika i vjernica: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. a ne vladajućoj stranci. Kao zaključak. 110.” (dr. zakonu. pogrešnu politiku. neki ljudi su im vrata džamije širom otvorili. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. ataka na ličnosti. puna svjesnih obmanjivanja. dakle pogrešno. ali ne svakakve. Svrha džamije je da pruža podršku šerijatu. Nije problem. ogovaranja (gibeta). ali je problem što ih je većina nastavila da radi kako su radili i prije.š. Džamija treba da se suprostavlja svemu neislamskom. Ružno li je zaista to kako su postupali!” (“El-Maida”. što je Uzvišeni Allah učinio prvim razlogom zbog kojeg je ovaj ummet najbolji: “Vi ste narod najbolji koji se ikad pojavio: tražite da se čine dobra djela. razvijanje njihove svijesti o životnim pitanjima i razotkrivanju spletki njihovih neprijatelja. Međutim. makar to bila i politika zvanične vlasti.” (“Et-Tevba”. dr. 78-79. korištena u negativnom smislu. takvoj politici nema mjesta u džamiji. Datum kreiranja: 27. Allah nas je obavijestio da su prokleti oni narodi koji su zapostavili ovu uzvišenu obavezu: “Jezikom Davuda i Isaa. 2/196-198. čovjek doista gubi.Na pitanja odgovora doc. džamija mora imati ulogu usmjeravanja opće politike muslimana. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.zato što su se bunili i granice zla prelazili: jedni druge nisu odvraćali od griješnih postupaka koje su radili. bez obzira bila islamska ili neislamska. ovih dana. Prvi safovi su. Ramić. a ne stranci. vrlo jednostavan. puna lažnih obećanja. gledati one koji su se licemjerno uvukli u prve džamijske safove onda kada je to bilo popularno. Zašto je bilo tako odgovor je. kako se neprimijetno povlače iz džamija.. a od nevaljalih odvraćate. vrijeđanja časti. neutemeljenih optužbi. ukazujući tako na važnost te obaveze (farza).) (U ovom ajetu Uzvišeni Allah je) naređivanje dobra i odvraćanje od zla spomenuo prije namaza i zekata. ako su bivši sekretari iskreno tevbe došli. Prljava politika kakvu vodi većina političara i političkih stranki u BiH. i u Allaha vjerujete.

Pitanje: U predavanju koji ste održali na Medicinskom fakultetu u Sarajevu spomenuli ste islamsku demokratiju. Uglavnom se glasa onako kako vođstvo smatra da će privući što više simpatizera.) Dakle. Posebno naglašavam da su muslimani kolektivno odgovorni što nemaju pravu islamsku partiju. Pitanje: Odgovor: Kada bismo u Bosni i Hercegovini imali partiju koja je svoj program uskladila sa Kur‘anom i sunnetom tada bi svi muslimani bili dužni glasati za nju. britanski premijer dozvoljava parlamentarcima iz svoje stranke da glasaju po svojoj savjesti. ogovaranja. jer islam nema nikakve veze sa demokratijom. (Vidi: “Ez-Zumer”.š. dž.) U ovakvoj situaciji. 55.) Prema tome. Da je primjedba na mjestu potvrđuje pobuna demokratske Evrope protiv Hajderove stranke u Austriji koja je demokratskim putem. kada nemamo nijedne islamske demokratske partije.2005 http://www.11. zakona. pravedan. bez obzira o kome je riječ. treba da gledamo suštinsko značenje termina “islamska demokratija”. (Između dva zla. Uzvišeni Allah kaže: “…i koji se o poslovima svojim dogovaraju…” (“Eš-Šura”. drugačija od zapadne i kur‘anski naziv za islamsku demokratiju je “šura”. imati to “ubojito oružje” u naše vrijeme je za muslimane fardu-kifajet. Rijetke su prilike kada npr.” “Uzima se u obzir i gleda se na suštinu značenja.) Npr. vjernicima bih preporučio da glasaju za one koji će nabolje zastupati njihove interese. licemjerstva itd. bore za glas većine. Zbog toga će. a posljedice su katastrofalne kako po čovjeka tako i po njegov okoliš. u mnogim elementima. 38. tj. a ne za istinu i pravdu. homoseksualci. mi taj farz još nismo izvršili. fašisti itd.” Prema tome. koja sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije i više od toga. To zbog toga što Allah.novihorizonti. Nažalost. Islamska demokratija suštinski se. bluda. a kao muslimani ne možemo u potpunosti podržati program nijedne postojeće partije mislim da muslimani treba da primijene šerijatsko pravno pravilo koje glasi: “Juhtaru ehveneš-šerrejni ev ehaffed-darerejni”. dakle.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. za one koji će promovisati pravdu. jer je on manje zlo. c) što se političari. misli se na šuru. bira se ono koje je manje. ali u njoj nema negativnih elemenata kao što su zapostavljanje Allahovih. Islamska demokratija je. drogeraši. bez obzira gdje bila pravda i istina itd. Odgovor: U šerijatu postoji pravno pravilo koje glasi: “El-‘ibretu bil-me‘ani la bil-elfazi vel-mebani. Smatram da je taj termin pogrešan. ako imate kandidata za kojeg se zna da je korumpirana osoba koja gleda samo svoje interese i kandidata koji je pošten. Šukri H. kada muslimani kažu “islamska demokratija”. Ukoliko bi bilo više takvih partija. Ramić. došla na vlast. borba za glas većine. Sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije. znači ona koja ima najbolji program i čiji su se aktivisti najbolje pokazali na djelu. dr. ali bi dužni bili glasati za onu za koju smatraju da je najbolja. glasajte za drugog.Na pitanja odgovora doc. koji neće krasti i gledati samo svoje interese. dakle. koji će se boriti protiv nemorala (prostitucije. a ne na upotrebljene riječi i konstrukcije. uglavnom. naređuje vjernicima da slijede ono što je najbolje. laži. razlikuje od suvremene zapadne demokratije. jer imati partiju. dž. sistemom koji su odredili oni koji se sada bune. Zamislite kako će svijet izgledati kada neko od njih uvede svoje zakone.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 34 od 416 Da li muslimani treba da glasaju na izborima? . Datum kreiranja: 27. ali hoće popiti.com Pitanje: Odgovor: Koje su vaše glavne primjedbe na zapadnu demokratiju? Glavne primjedbe ogledaju se u sljedećem: a) ljudi donose zakone ne vodeći računa o Allahovim zakonima. b) daje se vlast većini. možda. tadi bi muslimani imali izbor. jednoga dana njihovim demokratskim društvima zavladati alkoholičari. prljava politika.

kada se uzme u obzir da se o nemoralu govori. Ja se. Svojim pripovjedačkim obraćanjem ona je uperena ka običnom čovjeku. ipak. najbolje zna. tj. jer je za takvu procjenu potrebno poznavati ljudske namjere (nijete).com Pitanje: Odgovor: Definišite mi. niti ćeš je muslimanima prodavati niti poklanjati. a koji nose muslimanska imena ne možemo naći nijednog za koga znamo da je Allahu. Knjiga je puna scena koje odudaraju od islamske kulture i morala. uglavnom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ne pridržava se pravila gramatike arapskog jezika i ne zna se ko ju je napisao. Bio sam iznenađen kad sam je počeo čitati. Smatram da je ovo knjiga nemorala te ju je zbog toga grijeh čitati. dž. a i naši intelektualci rekla sve najljepše.” (Vidi: ElMevsua el-arabijje el-alemije. a među onima koji se ubrajaju u zaljubljenike u 1001 noć. Činjenica je da su ljudi koji su se posvetili proučavanju ove knjige i koje je ova knjiga inspirisala uglavnom nemuslimani. Zbog toga se tretira kao narodna književnost. U enciklopediji El-Mevsua el-arabijje el-alemije o 1001 noći se kaže: ”Najstarija manuskripta 1001 noći koja je do nas došla datira iz jedanaestog stoljeća po Hidžri.) Muslimani ovoj knjizi nisu posvetili posebnu pažnju. Šta mi preporučujete da uradim sa knjigom koju sam kupio? Odgovor: Što se tiče književne vrijednosti ove knjige mogu da kažem da se ona ne smatra posebno vrijednim književnim djelom. Šukri H. dr.2005 http://www. Da li vidite u Bosni i Hercegovini osobu koja se uklapa u tu definiciju? To je osoba koja se bori za istinu i istinsku pravdu pa makar je niko od ljudi ne slijedio. Ponekad je rimovana. Što se tiče pitanja šta da uradiš sa kupljenom knjigom odgovor možeš naći u drugom ajetu sure ElMaide. možemo sa sigurnošću reći da ova knjiga nije za muslimansku kuću. a koje je bilo na uštrb obaveza koje čovjek ima. Da je imala posebnu vrijednost oni je sigurno ne bi zaobilazili. nadam da takvih osoba kod nas ima. na pozitivan ili u najmanju ruku nekritičan način.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 35 od 416 . da ta knjiga nije za muslimansku kuću.Na pitanja odgovora doc. Svako sebe dobro poznaje. Činjenica da su Francuzi prvi štampali ovu knjigu mnogo govori. lik islamskog političara.š. b) od posljedica.novihorizonti. Prije je štampana na francuskom nego na arapskom. ako si uvidio. kada se uzmu u obzir nemoralne scene o kojima ova knjiga govori na jedan. pet puta dnevno na sedždu padao. onda je u svojoj kući nećeš držati. Veličina tog grijeha ovisi o dvije stvari: a) od količine izgubljenog vremena na čitanju knjige. Pisana je jezikom koji je bliži narodnom. Datum kreiranja: 27. Ramić. a iz tvog pitanja mi se čini da jesi.11. Mada ovo djelo nema značajnu književnu vrijednost u njemu ima puno narodne mudrosti iz koje čovjek može uzeti korisne pouke. Nemoguće je procijeniti ko je takva osoba. a Allah. Pitanje: Kupio sam knjigu 1001 noć o kojoj je naša bošnjačka štampa. 2/554. dž.” (Buharija i Muslim) Prema tome. po šerijatu. grijeha koje čovjek počini potaknut onim na što ga je 1001 noć uputila. po islamu. a u tu svrhu ti može poslužiti i poznati hadis: ”Nijedan od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu isto ono što sam sebi želi. pa neka se stavi na vagu spomenute definicije. Međutim.š. nepristojan način.

a.Na pitanja odgovora doc. Ibn Madže.” (Tirmizi i Ebu Davud u Sunenima. s.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno puštanje ezana sa kasete? Ezan je. tako da je dio uleme dao fetvu da se ezan muže učiti sa magnetefonske trake.s. Zejd kazao Poslaniku. riječi ezana. tj. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nego je rekao: ”Ustani sa Bilalom i poduči ga što si usnio. Međutim. Datum kreiranja: 27.s.) Dakle.2005 http://www.” Iz ovog razumijemo da je uslov za ispravnnost ezana da se izgovore posebne riječi. Poslanik. imajući u vidu veliki sevap za učenje ezana i činjenicu da je život u živom glasu.a. kada je Abdullah b. najbolje zna. Šukri H. riječi ezana. a Allah.v. ”Kitabus-salati”. dr. ”El-Ezanu ves-sunnetu fihi”. kako je definiran u Mugnil-muhtadžu 1/33: ”Poseban govor kojim se oglašava vrijeme farz namaza.v. dž.novihorizonti. s. s.s. ne bi trebalo puštati ezan sa kasete osim u slučaju kada nemamo nekog ko može pravilno i lijepo ezan proučiti.v. mu nije rekao da on ezan prouči. kada nemamo nikoga da ezan prouči ispravno i lijepo. Cilj ezana je da se muslimani obavijeste o početku namaskog vremena. Učenjem ezana putem magnetefonske trake postiže se jedno i drugo.š. Ramić. ezan sa trake može se puštati samo u slučaju potrebe.a. Naime. jer on je uistinu milozvučnijeg i jačeg glasa od tebe. Da se ljepota glasa uzima u obzir kazuje nam postupak Poslanikov.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 36 od 416 . Sunen.

) U komentaru na Ebu Hanifin El-Fikh el-ekber str..) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o ovom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. godišnjica. U ovo se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije.” Isto tako. 198 stoji: ”Učenje kod kabura je mekruh po Ebu Hanifi. godišnjica. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. To su prihvatili i muslimani. Oni koji su rekli da umrli ima koristi od tog učenja. 6775.a. s. trogodišnjica itd.” (Muslim. Da li umrli od toga imaju koristi? Odgovor: Allah. tako da kad bi oni ušli u gušterovu rupu vi biste ih slijedili. treba napomenuti da smo svi odgovorni što ove novotarije žive među muslimanima. Stjepana itd. s. ”El-Dženaiz”.” (Šerhul-akide et-tahavije.v. Razlog razilaženju je u činjenici da postoje vjerodostojni hadisi koji govore da sevapi za obavljeni hadž i post dolaze umrlom. jer on se sad ispituje.) I na kraju. r. i nevažeća (batil) djela. Affan.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 37 od 416 .Na pitanja odgovora doc. dž. Sahihu Muslim. Teško materijalno stanje mnoge je nagnalo da egzistenciju obezbjeđuju putem ovih harama. ništavne. s. četeresnica. 380.) Ne prenosi se da je Poslanik. kada je kazao: ”Vi ćete. Šukri H. jevreje i kršćane?” ”A koga drugog”. br. Štaviše.” (Ebu Davud. ne prenosi se da je Poslanik. Onaj ko uzima i ko daje su griješni. zato što je to novotarija koja nije zabilježena u sunnetu. ili ih posjećuju.). 21. Mi ćemo se.novihorizonti. pedalj po pedalj. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an njegovoj duši. vama pridružiti.s. inšaAllah. str. Sve su to novotarije..com Pitanje: Molim vas da mi objasnite stav islama o učenju Kur‘ana (hatmi) za pare.v. Marka.11. a vjerovatno ćemo uskoro imati i dvogodišnjica.2005 http://www. ashaba) to radio. niti je to naredio neki od imama u vjeri. s. sedmina.”. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. što se tiče učenja Kur‘ana za pare o tom pitanju nema relevantnog razilaženja. Maliku i Ahmedu (po jednom predanju). na bilo kojoj lokalnoj televiziji pa ćete vidjeti kako se rodbina prisjeća svojih umrlih Jovana. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane. učio Kur‘an umrlima. četeresnice i godišnjice njihove smrti. aršin po aršin.” (Iktidaus-sirat el-mustekim. uistinu. 2804. Pogledajte ”Tužna sjećanja”. kako prenosi Osman b.” Rekli smo: ”Allahov Poslaniče. za pare).) Međutim. umrlima nazovu selam i prouče dovu govoreći: ”Es-selamu alejkum stanovnici ovih kuća.v. slijediti postupke onih koji su bili prije vas. Kada bi završili s ukopom umrlog Poslanik. mu‘mini i muslimani.a. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. Ramić. dr. ”ElDženaiz”.v. tako da se i za Muhammede. da im se Allah smiluje. analogizirali su učenje Kur‘ana sa hadžom i postom. a to je preferirajuće mišljenje. obilježavajući sedmine. niti dao olakšicu u tom pogledu. br. Istinu je rekao Poslanik.a. (Vidi opširnije u Šerhul-akide et-tahavije. kaže: ”Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. ”El-I‘tisam bil-kitabi ves-sunne”. to nije bilo poznato prvim generacijama muslimana. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ”Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa).s. U vezi sa pitanjem da li umrli ima koristi od takvog učenja učenjaci su se razišli. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. i koji često Allaha spominje. četeresnica.s. bi govorio ashabima.” (Buhari. govoriti Allahu ekber. zatim učenje tevhida.a..š. učenja na kaburu itd. lažne). Sahihul-Buhari. četeresnice i godišnjice. Sunen. učio na kaburu umrlog. 2/671-672. džamijski odbori ih vrlo često na to Datum kreiranja: 27. s. Molim od Allaha spas i za nas i za vas. br. odgovorio je.”»El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj.) Svoje ashabe Poslanik. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme.: ”Tražite oprost (činite istigfar) za svoga brata i molite za njega da imadne čvrst odgovor. To su kršćanski običaji.v.s.a.s. podučio je da kada prolaze pored mezaristana. 975.a. haram. Ja imam razumijevanje za mnoge imame.” (El-Ahzab. 2/672. Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare.) Što se tiče sedmina. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” Imam Malik kaže: ”Nisam saznao da je iko od njih (tj. Hasane i druge pripremaju sedmine.

Molim Allaha. stvorenja (zbog toga je zabranjeno da fotograf vrši neke intervencije na slici. dr. Nije dostojanstveno svjesno ljude varati. Moja preporuka svim imamima jeste da se vrate Kur‘anu i sunnetu.com prisiljavaju.s. b) da se toj fotografiji ne posvećuje posebna pažnja koja može prerasti u obožavanje. Ramić. Međutim. s. a koja nije ponižena (tj. dž. onima koji treba da budu najugledniji među nama. neka je na njih selam. najbolje zna. Ako jeste mogu li se te fotografije čuvati za uspomenu? Datum kreiranja: 27.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 38 od 416 . koji treba da budu naši lideri u svakom pogledu. Da li je dozvoljeno fotografisanje u islamu. što ih tjeraju da rade poslove koje imam ne bi trebalo da radi. ali je hodži farz ispravno tumačiti islam. kao što je prostirka i slično.s.) Poslanik. jer crtanjem i vajanjem čovjek pokušava da stvara kao što Stvoritelj stvara. sobe vidio zastor na kom je bila nacrtana slika živog bića. strgnuo ga je i ona je poslije od toga napravila jednu ili dvije jastučnice. 3/1664.v. Žalosno je da se o imamima.11. Jedina razlika je što fotografija ”zadrži sliku poslije ogledanja”. ”Kitabul-libasi vez-zine”). dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kako ne bi došlo do obožavanja iste. c) hadisi u kojima se govori o tome da su prokleti musavvirini. da bude obješena na zidu).a. nego kada ima potrebu da zabilježi neki značajan trenutak. (Sahihu Muslim. da bi osobu uljepšao i tome slično). Uz to treba voditi računa da u tome ne pretjeruje. pa ih čak takvim imenom i nazivaju.š. b) kod takvih fotografija nema mijenjanja Allahovih. jer ljudi imaju priliku da upoznaju propise islama i preko drugih izvora.Na pitanja odgovora doc. što ih tako tjeraju da žive od harama.novihorizonti.2005 http://www. dž. da ih u tome pomogne. vajaju i tome slično. a Allah. r. s. odnose se na one koji crtaju.v. Onoga trenutka kada fotografisanje bude korak ka haramu i ono samo postaje haram. Što se tiče držanja fotografije radi uspomene nadam se da za to nema smetnje pod uslovom: a) da bude u zatvorenom albumu. Pitanje: Odgovor: Fotografisanje fotoaparatom dozvoljeno je kada za to postoji potreba imajući u vidu sljedeće: a) takvo fotografisanje liči na ogledanje u ogledalu. a sve na uštrb poslova koji bi trebalo da budu imamova osnovna briga i preokupacija. i njegovi ashabi ogledali u ogledalu. kada je na vratima Aišine. žalosno je da se o njima u mnogim našim sredinama priča kao o džeparošima. dok to kod slikanja aparatom nije slučaj.a. U svakom slučaju. dž.š. Slika ne smije biti na mjestu koje predstavlja vid počasti toj slici (kao npr.a. na mjestu koje će za nju biti ponižavajuće) i o tome da meleki. ne ulaze u kuću u kojoj ima slika ili pas. Mutevelijama i džamijskim odborima skrećem pažnju da su griješni što ponižavaju imame dajući im male plate.” (Sahihu Muslim. a ne samo preko svoga imama. dakle onako kako se može pojaviti na javnom mjestu. Muslim je jedno poglavlje u svojoj zbirci hadisa naslovio: O zabrani crtanja slike živog bića i zabrani korištenja nečega na čemu ima slika. Šukri H. sve to možda i nije dovoljno opravdanje jer nije farz biti hodža. Imami koji su svjesni svoje uloge moraju udruženim snagama pokušati vratiti ugled imamu time što će se boriti da mu se omogući da radi posao koji treba da radi i koji mu dolikuje. Još treba napomenuti da osoba kada se fotografiše treba biti propisno obučena.š. treba voditi računa da se čovjek ne fotografiše iz hobija. a znamo da su se Poslanik. Svjesni muslimani znaće vrijednost i značaj pravog imama i sigurno će ga dostojanstveno nagraditi. Danas je to malo i teže.

nema smetenje da žena te dlake ukloni. jer Allah zna ono što radite. dr. s tim da izbjegavaš crnu boju. trebalo da te obavijesti na dostojan način kako bi ti mogla gledati sebi sreću na drugoj strani. dž. a ne iz potrebe. imajući u vidu da nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju. ili ženi počela rasti brada ili brkovi. a Allaha kao jamca sebi uzeli.š. ti možeš farbati kosu. Ramić. što je sa dugim noktima. br. bude ozbiljno i isključivo radi braka. Da li je na zahtjev muža dozvoljeno čupanje obrva. Od svakog od njih očekuje se da ne zahtjeva od druge strane ono što je grijeh. kada obeća prekrši obećanje i kada mu se nešto da na povjerenje iznevjeri.s. to se odnosi na situaciju kada to žena radi zbog uljepšavanja. a njegov brak.com Pitanje: Odgovor: Moj zaručnik oženio se drugom. validan.2005 http://www. ”El-Libas vez-zine”. s tim što se ne smiješ ošišati naćelavo. njih je zabranjeno čupati jer je Poslanik. tako da upoznavanje. između ostalog. bez bilo kakvih uvreda ili ponižavanja. kaže u vjerodostojnom hadisu: ”Tri stvari znak su da je neko licemjer: kada govori laže. U slučaju potrebe. Sahih Muslim.s. malo problematično. Šukri H. s. a Allah. zaštiti djevojku. najbolje zna. Kitabul-iman. a da prethodno nije rekao da prekida zaruku sa mnom? Da li je njegov brak valjan? Zaruka je obećanje mladića djevojci da će se njome oženiti i obećanje s njene strane da će se ona za njega udati.š. Pitanje: Odgovor: Muž i žena treba da nastoje udovoljiti i usrećiti jedno drugo svim onim što druga strana voli. možeš nokte pustiti s tim što ih moraš odrezati najmanje jedanput u četrdeset dana i moraš održavati islamsku higijenu ruku. kao kad bi obrve bile neprirodno velike. Njegov postupak bio je pogrešan. U svakom slučaju. smatram da je tvoj zaručnik. najbolje zna.v. samo što bi ti u tom slučaju bila njegova druga. rekao da je Allah prokleo onu koja čupa dlake sa svoga lica. a ne prva supruga.a. a Allah.11. a znamo da je musliman dužan da se drži datog obećanja. farbanje i skraćivanje kose.novihorizonti. ukoliko je ispunio sve potrebne uslove. tada strana koja to čini biva grešna jer krši dato obećanje.) U konkretnom slučaju ženidba tvoga zaručnika automatski ne znači prekid zaruke s tobom. Sahihul-Buhari. mora se priznati.” (En-Nahl. dž. Što se obrva tiče.) Kršenje obećanja vid je licemjerstva. možeš potkraćivati kosu. pošto za valjanost braka nije uslov da on tebe obavijesti o prekidanju zaruke. U konkretnom slučaju.” (Buhari. puštanje nokata itd.) Naravno. Možete zamisliti koliko bakterija može da se sakrije pod duge nokte.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 39 od 416 . Svaka strana ima prvo prekinuti zaruke ukoliko dođe do zaključka da oni ne odgovaraju jedno drugom. pošto u braku. jer takvi zahtjevi neće donijeti zadovoljstvo nikome. treba voditi računa da se od druge strane ne traži ono što ona ne voli. (Tirmizi je u svojoj zbirci jedno poglavlje naslovio sa ”Nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju” i u njemu naveo hadise koji govore na tu temu. s. 91. 33. uz uslov da to bude šerijatom dozvoljeno.a. koje treba da prethodi braku.v. onoga momenta kada je odlučio da se ne ženi tobom. Uzvišeni Allah kaže: ”I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali. Poslanik.Na pitanja odgovora doc. Prekid zaruka treba izraziti na lijep i dostojanstven način. Ukoliko se zaruke prekidaju bez određenog razloga. jer možda on još uvijek želi da se s tobom oženi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.) Isto tako. Zaruka je propisana islamom i cilj joj je da.? Datum kreiranja: 27. (Vidi: Muslim. da bi jedna strana mogla usrećiti drugu i ona sam mora biti sretna.

Šukri H. tj. Vjerovatno je riječ o pogrešnom razumjevanju. 1/438. s.) To što oni pogrešno vjeruju. Štaviše.s. El-Džami li ahkamil-Kur‘an.v.” (Tirmizi. Ono što je zabranjeno jeste da se u toku jedne noći vitr-namaz klanja dva puta. 30. Pitanje: Odgovor: Da. ”Es-Salat”. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nafile se mogu klanjati nakon vitr-namaza.” (Et-Tevba.” (Kurtubi. Sunen. jer ne postoji ajet ili hadis koji to zabranjuju. sve dok oni sami sebe smatraju kršćanima. osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog. U Kur‘anu stoji: ”A kršćani kažu: ”Mesih je Allahov sin. ”Kijamul-lejli ve tetavvu‘”.2005 http://www. Kurtubi kaže: ”Nema razilaženja da su jevreji i kršćani ehlu-kitabije zbog njihove knjige. sljedbenici Knjige). čak i ako je on već oženjen. Dokaz tome je i činjenica da su oni pogrešno vjerovali i u vrijeme samog objavljivanja Kur‘ana.Na pitanja odgovora doc.a. Nesai. ali uprkos tome Kur‘an ih je nazvao tim imenom. ne oduzima im status ehlu-kitabija. Sunen. za današnje kršćane kažemo da su ehlu-kitabije (tj.) Pitanje: Odgovor: Da.11. pošto su je iskrivili i njena značenja izmijenili. radi se o tome da djevica ima pravo da ne pušta svoga muža od sebe prvih sedam dana njihovog braka. Poslanik. ona nema pravo da to odbije. Naime.novihorizonti. dr. ne slijede ispravno Knjigu.com Pitanje: Odgovor: Da li je tačno da žena prilikom sklapanja prvog braka ima pravo da muž sa njom nema intimni odnos u toku prvih sedam dana? To nije tačno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 40 od 416 .) Da li se današnji kršćani mogu svrstati u ehlu-kitabije o kojima Kur‘an govori? Mogu li se nafile klanjati nakon vitr-namaza? Datum kreiranja: 27. je rekao: ”Nema dvaju vitara u jednoj noći. Ramić.

najbolje zna. ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati.s. ako prihvate pravo vjerovanje. Pitanje: Odgovor: Da. ili su neznalice. s. je halal (dozvoljeno). postaće kod Allaha vjernici. dž. prije Muhammedova. bez obzira kakvo ono ime nosilo. Sahihu Muslim.) Oni koji govore da će ehlu-kitabije i nakon što je Muhammed.2005 http://www.š. Fahruddin Razi prenosi u svom tefsiru od Ibn Abbasa da se tim riječima misli na one koji su ispravno vjerovali u Isa. riječi: ”Ko god čuje za mene. dr.novihorizonti. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. El-Džami li ahkamil-Kur‘an.š. biće od stanovnika vatre. dž. dakle koje nas ne bi opilo kad bismo ga pili u velikim količinama. Pravno-šerijatsko pravilo glasi: ”Gleda se u suštinu. ili se pak pod ”onim koji su vjerovali” (innellezine amenu) misli na licemjere.s. Razi.Na pitanja odgovora doc. Habib Nedždžar.” (Muslim. dakle uslovi da bi osoba bila musliman. s.11.a.a. njih čeka nagrada kod njihova Gospodara.s.” Suština kaže da je to sirće. takvi muslimani ako svjesno kažu da ehlu-kitabije mogu zaraditi džennet bez prihvatanja islama postaju odmetnici od islama. a Allah. 19. 1/134. nemusliman. tako da se ne mogu tumačiti drugačije od njihova literarnog značenja.) Ili. br. Da li je kečap u kom se nalazi vinski ocat halal? Da li nemusliman može osunetiti muslimansko dijete i kada se to radi? Datum kreiranja: 27. zatim kršćane i na kraju sabejce.com Pitanje: Mogu li ehlu-kitabije zaraditi džennet ako rade dobra djela? Naime neki moji profesori tvrde da i oni mogu zaraditi džennet kao i muslimani s obzirom da u suri El-Bekare u šezdeset drugom ajetu stoji da njih: ”doista čeka nagrada od Gospodara njihova.s. može osunetiti muslimansko dijete. svako sirće (ocat) u kome nema alkohola. 1/72. ukoliko je stručan i od povjerenja. zatim jevreje. dž. ili su varalice. Saide. Bahri Rahib. bio jevrej ili kršćanin. Zamahšeri. prije Muhammedova.) i nakon što sazna za Poslanikove. sazna mnoge druge ajete i hadise koji su eksplicite jasni u tom pogledu.v. Najbolje je da se to uradi sedmi dan (računajući i dan u kome je dijete rođeno) po rođenju. vjeru.s. a da ne prihvate eššehadetejni srcem jezikom i djelom. s.” Sufjan Sevri kaže da ”one koji su vjerovali” znači licemjere koji vjeruju na jeziku. poslanstva. Da nas Allah. Tako da. a ne u riječi. Musliman koji nakon što sazna za Allahove riječi: ”Allahu je prava vjera jedino islam.a. postao vjerovjesnikom. najbolje zna. jer. Nevfel i drugi. s. El-Keššaf. u El-Iman.s. i najmanje učen musliman zna koje su imanski i islamski šarti. s.” (Ali Imran. a Allah. dž. 1/439-440. On kao da je rekao: ”Ovi koji su na stranputici. a.v. Vereka b.v. 3/112. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 41 od 416 . postao poslanikom moći zaraditi džennet. ipak. a ne alkohol. Šukri H.” (Vidi: Kurtubi.s. postane vjernikom u Allaha.š. 240.” Odgovor: Ajet koji navodiš odnosi se na kršćane koji su živjeli prije nego je Muhammed. ili su od onih koji su svoju vjeru spremni prodati za malo dunjaluka. sačuva onih koji svjesno krivo tumače Allahovu. a zatim ne bude vjerovao u ono s čime sam poslan. nakon Muhammedova poslanstva. a ne i srcem.v. te je prema tome dozvoljeno (halal). poslanstva kao što je bio Kiss b. i oni koji su bili na pogrešnoj vjeri od jevreja i kršćana ko god od njih.š. Mefatihul-gajb.v.a.a.a. Čudno je da oni koji govore da će ehlu-kitabije u džennet imaju pristalica među muslimanima. Tako je Allah u ovom ajetu prvo spomenuo licemjere. kao da je Uzvišeni rekao: ”Zaista oni koji su vjerovali. Sudnji dan i Muhammeda.v. Pitanje: Odgovor: Da.

72.š. dostojanstven odnos prema muslimanima.” (Buhari.).2005 http://www. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Šukri H. Plemenitog Kur`ana. te protjerati ih iz njihovih domova silovanjem i zastrašivanjem. a u koje između ostalog spada i zabrana da se ubijaju djeca. dakle oni koji su najpokorniji svome Stvoritelju. kaže: ”Allahu je prava vjera jedino islam. Allahu.) Međutim. i prakse Njegova Poslanika.11. u granicama mogućnosti. Allah. Poslanik.š. Allah ih zna. islam jedino priznata vjera. s.novihorizonti. Uzvišeni Allah. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu.” (El-Bekare. i istrijebiti ih ubijanjem. Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo nebesima. kaže: ”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. 2363.š. a on je. tako da iz straha ne smiju napasti muslimane. 19. koji ugrožavaju temeljna ljudska prava muslimana boreći se protiv njih zbog njihove vjere i protjerujući ih iz njihovih kuća. muslimani su dužni osigurati sve što je potrebno da ih zastraše.s. i druge osim njih. bez obzira kakav odnos oni imali prema njemu.s. Musliman u taj princip mora vjerovati i praktično ga primjenjivati. zaista. klanjem. kaže: ”Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite.a. 5) Imajući u vidu da među nemuslimanima ima onih koji žele uništiti muslimane.š. dž. musliman isto tako zna da nemuslimana ne smije prisiljavati da primi islam. ”ElDžihadu ves-sijer”. od muslimana se očekuje da prema njima čine dobročinstvo. Vi ih ne poznajete. 256.” (El-Ahzab. u islamu nema nacionalizma. Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. žene. uništavaju usjevi i muče zarobljenici. voli one koji su pravični. zaista.) Svaki musliman želi da svi ljudi budu muslimani i radi na tome da ih uputi islamu znajući vrijednosti Allahove. i bojte se Allaha.a. Zemlji i planinama ponudili emanet. 200. pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu. Ljudi se cijene prema svojim djelima. ”KitabulMusakat”. dž. dž. Ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. jer Allah dobro zna ono što činite!” (El-Maide. bolje ti je od najvrednijeg dunjalučkog bogastva. Svjestan musliman će sigurno tako i postupiti jer zna da se kod svakog živog bića može sevab (Allahova.” (El-Mumtehina. to je najbliže čestitosti. Prema tome. jer Allah. (Vidi: Buhari. dok će nemuslimane.a. dž. Objave. prema sebi nepravedan i lakomislen. ako želi biti musliman.v. za njihova dobra djela. da Allah tvojim posredovanjem uputi jednog čovjeka bolje ti je od crvenih deva.v. dž. Sahihul-Buhari.s. dž.) 4) Odnos muslimana prema nemuslimanu zavisi od odnosa koji nemusliman ima prema muslimanu. ali ga je preuzeo čovjek. dr. vjere i koristi Upute kako za onog ko je prihvati tako i za onog ko drugome na pravi put ukaže. jer Uzvišeni Allah kaže: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Uzvišeni Allah kaže: ”I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj. monasi u samostanima.Na pitanja odgovora doc. da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje.) 3) Musliman prema nemuslimanima mora biti uvijek pravedan. musliman osjeća kao dužnost i emanet..š. dž. Svi smo djeca jednog praoca i jedne pramajke. može se doći do zaključka da su ti odnosi utemeljeni na stabilnim i nepromjenjivim principima od kojih izdvajam sljedeće: 1) Svi ljudi su braća po krvi.š.) Protiv onih koji prema muslimanima imaju neljudski i nehuman odnos. nagraditi samo na dunjaluku. zatim oni koji ne učestvuju u ratu kao što su starci.” (ElDatum kreiranja: 27. zatim zabrana da se ubija stoka. Uzvišeni za njih kaže: ”Takvi na onom svijetu neće ništa imati. ukoliko nemuslimani imaju ljudski. s. nagrada na budućem svijetu) zaraditi.š. hadis br. musliman je dužan da se bori u skladu sa šerijatskim propisima.” (El-Bekare. Uzvišeni Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 42 od 416 . To znači da je dužan protiv njih povesti džihad vodeći računa da ne prekrši propise džihada koje je artikulirao Muhammed. Ramić. Vjernici-muslimani će za svoja dobra djela imati dunjalučku i ahiretsku nagradu. 8.š. kaže: ”Tako mi Allaha. Pozivanje u islam i dostavljanje Allahove vjere. pa prema tome i kod nas musulimana su oni koji su najbogobojazniji. 2) Svaki musliman zna i u to mora vjerovati.” (Al Imran. Sahihul-Buhari.š.) Najbolji kod Allaha. 8-9. da je kod Allaha. onakvo dobročinstvo kakvo čine prema svojim roditeljima.) Dakle. s. dakle. dž.com Pitanje: Odgovor: Kako musliman treba da se odnosi i ponaša prema nemuslimanu? Proučavanjem Allahove dž.

) 6) Nema smetnje da musliman sarađuje s nemuslimanom koji nije neprijateljski raspoložen prema muslimanima. 61.” (El-Maide. neprijatelje domovine i uzima ih kao svoje zaštitnike. ekonomskom izolacijom i tome slično. smatra se njihovim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ko im bude privržen svojim srcem.s. ili na bilo koji drugi način.. a svako ko potpomaže Allahove neprijatelje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 43 od 416 . kao što je Uzvišeni rekao: ”A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Datum kreiranja: 27. svojim jezikom. u granicama svojih mogućnosti. 1/713) Iz spomenutog možemo zaključiti da musliman svoj odnos prema nemuslimanima gradi na preciznim principima zasnovanim na Kur‘anu i sunnetu i da taj odnos zavisi uglavnom od toga kako se nemusliman odnosi prema muslimanu. protiv njih svaki musliman dužan je da se. neprijatelje vjere. jezikom. a nekada da se protiv njih najoštrije bore.2005 http://www. dr. srcem. Tako se nekada od muslimana traži da nemuslimanima čine dobročinstvo.11.” (Kardavi. Fetava muasire. i postaje sastavni dio njihove grupacije. pod uslovom da ta suranja bude u šerijatski dozvoljenim poslovima. svojim imetkom. Musliman je dužan strogo voditi računa da na bilo koji način ne pomogne svoga neprijatelja. Ramić. svojom rukom. smatra se njihovim. bori na najbolji mogući način. svojom suradnjom. 51.v.com Enfal.) Dakle.novihorizonti. Dr. s. Poslanik.a. markom ili dolarom koji dođu u ruke njegova neprijatelja može biti kupljen metak koji će završiti u grudima muslimana.Na pitanja odgovora doc. Šukri H. jer svakim dinarom.. i njegovi ashabi su trgovali sa nemuslimanima. Kardavi kaže: ”Musliman se bori protiv svojih neprijatelja koji žele da mu uskrate njegova prava i oskrnave njegove svetosti svim raspoloživim sredstvima. 7) Što se tiče onih koji se neprijateljski odnose prema muslimanima.

a. Sunen. Upravo iz tog razloga. najbolji govor je Allahova knjiga. dž.š.) Na hutbi petkom Poslanik.. Sigurno je da nemamo jer bismo u tom slučaju izgubili status njegovih sljedbenika.a. a da li to može musliman i pomisliti. te prema tome u nju ne smijemo ništa uvoditi. to je odbačeno.a. posebnim svečanostima.v.s. a svaka novotarija (bid‘at) je zabluda. Uzvišeni Allah nas upozorava u tom pogledu pa kaže: ”Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu. s. Rekli smo: ‘Allahov Poslaniče. To je veliki uspjeh. O njima Allah.s.a. Kitabu-l-‘ilm) Što se tiče okupljanja naših muslimana mimo dvanaestog rebiu-l-evvela. pedalj po pedalj. Sunen. odgovorio je. rebiu-l-evvela.š.” (Ibn Madže. uistinu. Poslanik. nas na to upozorava pa kaže: “Vi ćete. ima i rijetkih koji to smatraju dopuštenim pod uslovom da na tim svečanostima ne bude griješnih radnji. kao što je miješanje muškaraca i žena. zaslužili zbog toga što su slušali naredbu svoga Gospodara među kojim je i naredba: ”Što vam Poslanik da. Sarije prenosi hadis u kome kaže: “Allahov Poslanik. s. dž.v. dr. Sahihu Muslim. pa kad biste u gušterovu rupu ušli i vi biste u nju ušli.” (Et-Tevba. najbolja uputa je uputa Muhammedova. pravednih halifa.” (El-Hašr. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći.Na pitanja odgovora doc.a.a. koji su na pravom putu poslije mene. u prvom redu. i oni će vječno i zauvjek u njima boraviti. i bojte se Allaha jer Allah.) Da je on obilježavao svoj rođendan sigurno bi ashabi bili prvi koji bi ga u tome slijedili. a i oni su zadovoljni Njime. imajući u vidu da bi obilježavanje rođendana. Uvođenje novotarija u vjeru indirektno znači da Allah. I čuvajte se inovacija (u vjeri) jer svaka inovacija u vjeri je novotarija (bid‘at). dini-islamu) inovira nešto što nije od nje. dž.s. miljenika Muhammeda. nije dostavio. ne obilježava mevludom ili nekom drugom posebnom svečanošću.a. (Muslim. Držite se toga. a svaka novotarija je zabluda. pa makar i na način koji u sebi ne sadrži ništa griješno.) U ovim hadisima upozorava se na opasnost uvođenja novotarija i njihovog prakticiranja. Doduše. a iz očiju suze potekle. Sahihu Muslim. Tirmizi.” (En-Nur. aršin po aršin. pa čak i poželjna.v. Smatram da je mišljenje koje zastupa većina uleme preferirajuće. s. on to nikada nije uradio. 12. održao je rječit i sadržajan govor od kojeg su sam srca u strahu zatreptala. ashabi): “Jesu li to židovi i kršćani?” “A. zabranio je uvođenje novih vjerovanja: “Ko u ovoj našoj stvari (tj.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 44 od 416 . ko drugi!”. Najgore stvari su novotarije.š. U osnovi. Postavlja se pitanje da li mi koji hoćemo da budemo njegovi sljedbenici imamo pravo da tu novotariju uvedemo.v. za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. Ebu Davud.” Upitali smo (tj. Ramić. kao da je to govor onoga koji odlazi. s.s. pa nas posavjetuj. Poslanika. a prve generacije su najbolje poznavale sunnet i najviše voljele Allahovog.11. Sahihul-Buhari.” Rekao je: “Oporučujem vam pobožnost (takvaluk) Allahu i slušanje i pokornost. s.s.2005 http://www.v. s obzirom da je sljedbenik onaj koji slijedi. dž. 100. ipak bilo novotarija i vid slijeđenja nemuslimana (u vjeri) što nam je jasno zabranjeno.v.a. “El-Mukaddime”.com Pitanje: Odgovor: Neka naša braća zagovaraju da se rođendan Muhammeda. Međutim. kaže: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima. Šukri H. smatram da su u osnovi takva okupljanja dozvoljena. kaže u trećem ajetu sure “ElMaide” da nam je upotpunio vjeru.v.s. pod uslovom da u sebi nemaju grešnih sadržaja. s. 63. “Kitabu-l-‘ilm”. da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe. zaista.s. a koja oni nazivaju mevludima. Držite se moga sunneta i sunneta pravednih halifa. a što vam zabrani ostavite. s.v. Kitabu-l-džumu‘a. a ne onaj koji inovira.s. imao je običaj kazati: “Uistinu.v.š. ostalih ashaba i prvih generacija muslimana. to uzmite.s. s. muzičkih instrumenata ili pripisivanja svojstava Poslaniku.) Irbad b.) Allah.v. “Kitabus-sunne”. Uistinu. s. uhvatite se toga (čvrsto) svom snagom. pa makar vam za vođu bio određen abesinski rob. većina islamske uleme smatra da je obilježavanje Poslanikovog. Kitabus-sulh..a. koja mu ne dolikuju. Sunen. 7. rođendana grijeh. mevludima itd.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. strahovito kažnjava. Da li su u pravu? Na početku želim da naglasim da se ovaj odgovor isključivo odnosi na obilježavanje rođendana Allahovog.a.novihorizonti. slijediti one prije vas. ko bude živio poslije mene vidjet će mnoga razilaženja. vjeru nije upotpunio i da je Poslanik. muslimanu nije dozvoljeno obilježavati bilo čiji rođendan imajući u vidu da to nije bila praksa Poslanikova.” (Muslim.” (Buhari. iz straha da se time ne uvede novotarija.a.) Ovu pohvalu muhadžiri i ensarije su. a kamoli kazati?! Poslanik.v. i da nisu organizovana nekim povodom koji nema Datum kreiranja: 27. s. s.

11. uz uslov da onaj ko taj novac daje od toga nema direktne koristi na dunjaluku. kamata je onaj dio koji ostane nakon što se odbije inflacija. Iz prethodnog se razumije da se kamate mogu dati kao pomoć čečenskom narodu i izbjeglicama koje se vraćaju u BiH. želim naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sebi uslove da mogu prakticirati islam u svim sferama života. tada mu je dozvoljeno uzeti onoliko koliko mu je neophodno da spasi život. kako stoji u hadisu. Pitanje: Odgovor: Pod tim pravom podrazumijeva se da je muž dužan da ti obezbijedi uslove za život koje si imala kod svoga babe. ipak treba znati da prava roditelja imaju prednost u odnosu na prava supruge. Normalno je da se roditelji najljepše osjećaju kada im uslugu pružaju njihova djeca.novihorizonti. Predlažem da se na nivou islamske zajednice formira komisija sastavljena od stručnjaka iz akaida i islamskog prava koja će osmisliti i islamizirati mevlud i tako ponuditi muslimanima ispravne smjernice u tom pogledu. Mada je musliman obavezan svakome dati njegovo pravo. Četvrto. kamata se ne smije ostavljati banci. kako bismo od te tradicije imali koristi i na dunjaluku i na ahiretu. Prema tome. ako čovjek živi u takvim okolnostima da je prisiljen držati svoj novac u banci koja posluje na principu kamata. Peto. On je dužan da im obezbijedi njegu koja im je potrebna. on će se kamata riješiti tako što će ih potrošiti za opće dobro muslimana od čega on neće imati direktne koristi.2005 http://www. dr. kao njihovo dijete. ti (kao snaha) ne možeš živjeti u kući svoga svekra i svekrve. Šukri H. Pitanje: Šta da radimo s kamatama koje dobijemo na banci? Da li da ih ostavimo u banci? Mogu li se kamate dati kao pomoć čečenskom narodu ili za pomoć povratnicima u BiH? Šta se podrazumijeva pod pravom žene da joj muž obezbijedi stan. bilo da ih služi on lično ili da nađe nekog ko će im pružiti potrebnu uslugu. Smatram da u tom dijelu naše tradicije treba izvršiti izvjesne korekcije. tiče stanovanja kod njegovih roditelja. kao kad bi čovjek činio zinaluk sa svojom majkom. Ako to nije u stanju učiniti. a ne u svom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 45 od 416 . ovaj odgovor baziran je na principu nužde koja dozvoljava čovjeku da u granicama prijeke potrebe učini grijeh. čak i ako preselite na drugo mjesto. Treće. tvoj muž obavezan je da pruži potrebnu pažnju i usluge svojim roditeljima. Što se. Npr. kao npr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pak. pod uslovom da već nisi pristala na određene uslove prilikom sklapanja bračnog ugovora. kada hoće da umre od gladi a nema za jelo ništa osim svinjetine. imaš pravo na razvod braka.com utemeljenja u islamu. imaš pravo na razvod braka. Ukoliko on to nije u stanju. pa prema tome i u ekonomskoj. iz opravdanih razloga. Međutim. kamata je tako veliki grijeh da je najmanja kamata. treba imati na umu da tvoj muž ima obavezu prema roditeljima. Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc. unuci i snahe. može taj novac dati za izgradnju puta u susjednom selu. muž je dužan da ti obezbijedi odgovarajući smještaj na drugom mjestu. Da li se misli na stan kod njegovih roditelja? Odgovor: Prije svega. Drugo. dakle ono što se kosi s islamom izbaciti. Ukoliko. Ramić. jer bi time čovjek dodatno pomagao kamatni sistem. a kojima je potrebna pomoć.

Ukoliko ne klanja džumu. obavezan je klanjati podne. Ko hoće. Šukri H. Naime.v.) Pitanje: Odgovor: Ne.2005 http://www. a mi ćemo džumu klanjati. dr.11.a. Ramić. s.Na pitanja odgovora doc. jer to je sunnet za babu iz njegova imetka. osoba ne treba sama za sebe klati akiku.”Ikametus-salati ves-sunne”.s. Sunen.novihorizonti. od Ebu Hurejre prenosi se da je Allahov Poslanik. Da li osoba kojoj nije zaklana akika to treba sama uraditi kada odraste? Datum kreiranja: 27.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 46 od 416 . da li je onaj ko je klanjao bajram dužan klanjati i džumu? Ko klanja bajram-namaz nije dužan klanjati džuma-namaz. Izuzetak je imam koji je dužan klanjati džumu kako bi se pružila mogućnost da džumu klanjaju oni koji to žele. rekao: ”U ovom vašem danu sastali su se dva bajrama.com Pitanje: Odgovor: Ako je bajram petkom. ovo mu zamjenjuje džumu.” (Ibn Madže. inša-Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.

). najbolje zna. ”Kitabul-menakib”. treba znati da ako će žena biti ugrožena kada iziđe na kućni prag bilo bi joj zabranjeno izlagati se toj opasnosti. ”Kitabu-l-džumua”. s.a.novihorizonti. govore o uslovima.).. a ako to ne urade svi su odgovorni. 2/638.a. Jesi li vidio Hiru?” ”Nisam. c) tri dana i tri noći. smatram da za to nema smetnje. s obzirom da on tu obavezu vjerovatno ne izvršava? Datum kreiranja: 27.. ona ne bi smjela poduzimati putovanje. može poduzeti takvo putovanje. dž. Sunen. s. br. br.com Pitanje: Odgovor: Da li djevojka može sama putovati na studije u drugo mjesto? Putovanje ženske osobe uslovljeno je njenom sigurnošću i nepostojanjem fitneluka. najbolje zna. 2/40. Hatim pripovijeda da je jednom prilikom. ”Kitabu-l-hadždž”. da on ostvari namjeru (nijet) davanja zekata. treba naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sigurnost i bezbjednost. 1086. a ponekad od općeg sigurnosnog stanja. ”Kitabur-reda‘” br. mada mi nije potreban. (Vidi: Buhari. Muslim. ali s njega ne bi spala obaveza i dug zekata. Sahihu-l-Buhari. Sahihu-l-Buhari. dok je on bio kod Poslanika. odnosno sigurnosti.11. čast. Bolje im je sačuvati svoj obraz. El-Mugni. Ako postoji sigurnost da putuje bez mahrema tri dana i noći. Muslim. 1341. ”Kitabu-l-džumua”. a ako ne postoji. Moj sin redovno mi šalje novac. bilo s mahremom ili bez njega.v. treba uzeti u obzir sve okolnosti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 47 od 416 . odgovorio sam.). Ako je bezbjednost takva da ona neće biti ugrožena ako bi išla i na duže putovanje. Sahihul-Buhari. Kod procjene sigurnosne situacije za putovanja žene. U suprotom. Sahihu Muslim. Prema tome. onda nema smetnje da putuje u drugo mjesto. ”Kitabu-l-hadždž”. b) dva dana i noći. dr. rekao Adijju: ”O Adijj. zatim mu je došao drugi i požalio se na nesigurnost putovanja i razbojnike.s. onda ne može.2005 http://www. Mogu li ja za njega iz tog novca dati zekat. S druge strane. br. 3595). Tu procjenu treba da izvrši stručna osoba i da žena za takvo putovanje dobije odobrenje svoga staratelja ili muža ako je udata. 1089.š. 1996. Šukri H. br.”. Dakle.Na pitanja odgovora doc. (Vidi: Fethu-l-kadir. ako postoji sigurnost za ženu na putovanju dugom dan i noć. br. Mi kao zajednica dužni smo osigurati bezbjednost ženama tako da njihova čast i integritet ne budu u bilo kom pogledu ugroženi. br. Šta više. pa čak i samo stanje žene u pogledu sposobnosti da se odupre eventualnim iskušenjima. došao neki čovjek i požalio se na bijedu i siromaštvo. ”Kitabu-lhadždž”. ponekad o postojanju mahrema koji ženu prati na putovanju.) Navedeni hadisi. uistinu ćeš vidjeti putnicu koja kreće iz Hire i dolazi do Kabe oko koje će tavaf činiti ne bojeći se bilo koga mimo Allaha. ona bi bila grešna ako bi poduzela takvo putovanje. Ramić. Moj savjet sestrama jeste da se ne izlažu opasnostima koje će ugroziti njihovu čast i poštenje. tj. ako njena čast. d) potpuna zabrana ženi da putuje sama bez mahrema (Buhari. kako ih ja razumijem. ”Ako budeš duže živio. Dokaz za to je hadis u kome Adijj b.š. s obzirom da je za ispravnost zekata potrebno ostvariti nijet. To razumijemo iz hadisa koji govore o tome da žena ne smije sama bez mahrema poduzimati putovanje dugo: a) dan i noć.s. Sahihu Muslim. Postojanje sigurnosti ponekad ovisi o dužini putovanja. Tada je Poslanik. Isto tako. (Vidi: Tirmizi. Pitanje: Odgovor: Ti možeš iz tog novca dati zekat za njega pod uslovom da se s njim dogovoriš. 827. Muslim. ako će bilo što od toga biti ugroženo.v. ”Kitabussavm”. Sahihu Muslim.) Ukoliko bi ti to učinila bez dogovora s njim onda bi to bila obična sadaka od koje bi on imao sevab i nagradu. ”Kitabu-l-hadždž”. 1197. a Allah. 1/493. ona može putovati sama. ali sam čuo za nju”. rekao je (Buhari. ukoliko joj mahrem ne bi mogao pružiti potpunu zaštitu. a Allah dž. Bedaius-sanai‘. br. 1087. ako ona ili neko drugi neće biti stavljen na kušnju zbog toga. 1338. bez obzira što ima mahrema. 1862. (Vidi: Buhari. poštenje i integritet njene ličnosti kao muslimanke neće doći u pitanje. Sahihu-lBuhari. poštenje i integritet žene muslimanke nego steći sve diplome svijeta.

kasnije kad odraste. Djetinjstvo se treba razlikovati od punoljetnog doba i u tom pogledu. tako treba voditi računa da se ne pretjera u drugom pravcu. jer. To je jedan od načina na koji šejtan odvraća vjernike od dobrih djela. Ukoliko malo žensko dijete nauči da otkriva svoja stegna i nosi uske odjevne predmete koji ocrtavaju njeno tijelo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 48 od 416 . jer stid je dio imana. Normalno.Na pitanja odgovora doc. Uz prethodno rečeno. postim i radim druga djela licemjerno. Datum kreiranja: 27. što su curice veće i haljinice trebaju da budu duže. pratiti u životu. iskreno se pokajati zbog nemarnosti u tom pogledu. Zbog toga. meni nepoznat broj dana ramazanskog posta. kroz dugi niz godina. dužna napaštati propuštene dane. preporučujem sestrama da svojoj ženskoj djeci oblače duže haljinice koje će barem pedalj. Kako da postupim u ovakvoj situaciji postupiti? Odgovor: Smatram da od malih nogu treba djecu učiti islamskom moralu i stidu.novihorizonti.2005 http://www. pod izgovorom da su im djeca još mala. to su djeca koja nisu dužna da se pokrivaju na način kako su obavezne punoljetne osobe. plašim se da će to postati navika koja će to dijete. zbog mjesečnog pranja. da bi se onoga dana kada postanu punoljetne pokrile onako kako šerijat zahtijeva. da još više radiš dobra djela i da moliš Allaha. prije svega. Pitanje: Neke naše sestre ženskoj djeci oblače kratke haljinice i tijesne helanke. u granicama mogućnosti. dva biti ispod koljena i da im ne oblače tijesnu odjeću.11. Pitanje: Odgovor: Dužna si. ipak. Preporučujem ti da odbaciš takve misli i da na njih ne obraćaš pažnju. Da li sam stvarno licemjerna osoba? Ovdje se radi vjerovatno o šejtanovom došaptavanju (vesvesi).š. dž. Šukri H. treba naglasiti da isto kao što maloj ženskoj djeci ne treba oblačiti kratku i tijesnu odjeću. sve dok ne preovlada pretpostavka da si sve propuštene dane napostila. Ramić. a zatim si. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da bi me drugi vidjeli. dr. Da li takvo pravdanje u sebi nosi opravdanje? Propustila sam. da ti da iskrenost u djelu.com Pitanje: Odgovor: Često mi na um padne misao da klanjam.

na ahiretu će to sigurno postići.com Pitanje: Četnici su mi pobili cijelu porodicu. siluju i ubijaju muslimansku djecu. poduči sebe i druge iz svoga okruženja da znaju kako će kao mudžahidi uzvratiti onima iz sadašnjih ili budućih generacija naših komšija koji će ponovo pokušati da kolju. a ono na budućem svijetu.š. a to je najvažnije. Ako na dunjaluku ne ostvari svoje pravo. praštati treba onome ko to zasluži. koji Allah.) Dakle.š. a ne omogućiti zločincu da ponovo čini zločin. Allah će nagraditi. Treće.v. voli. jer npr.) ”Ako hoćete da na nepravdu uzvratite. koji je omogućio vjerniku-muslimanu da uvijek može imati pozitivnu računicu. I na kraju. jeste da ostvarimo takvu vlast koja će sprovoditi pravdu. gotovo sigurno. zbog toga što bi to vodilo u veliki nered (fesad). na budućem svijetu-ahiretu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Uzvišeni Allah kaže: ”Nepravda se može uzvratiti istom mjerom.š. 40. islamom nije dozvoljeno da čovjek samostalno sprovodi odmazdu. 126-128. Uprkos tome ja želim da se vratim svojoj kući. Uz to.s.” (En-Nahl. kao pojedinci i kao zajednica. Sahihul-Buhari. onaj ko vjeruje u Allaha. doživotni zatvor za nepravedno ubistvo jednog čovjeka sigurno nije potpuna pravda. nemojte samoinicijativno nastojati da se osvetite ubicama.š. ako ne na ovom. Ramić. br.” (Buhari. No. žene. vjeri ima mjesta i za strpljenje i praštanje. i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova.” (Eš-Šura.2005 http://www. preporučujem ti da uložiš maksimalan napor kako bi ubice stigla pravda na ovom svijetu-dunjaluku. dr. Jedan od vidljivih pokazatelja pokajanja jeste da se prestupnik predao vlastima spreman da sa njim postupe onako kako je on postupao sa svojom nevinom žrtvom. Drugo. Ja znam da je nemoguće. Međutim. a koji neće biti osuđeni ni u Hagu. treba znati da praštanje dolazi uobzir ukoliko će donijeti dobrobit ljudima. Dakle. Strpljiv budi! Ali. strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. s.a. Odgovor: Prije svega.) Datum kreiranja: 27. da ih sudski ne goniš. doista. kaže: ”Pravi vjernik-musliman neće biti ugrižen dva puta iz jedne rupe. bolje za strpljive. strpljenje i praštanje je uzvišen i izuzetno pohvalan čin. Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine. onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko je vama učinjeno. I ne tuguj za njima. 6133. koji su silovali i palili. čak ni u slučaju kada na to ima pravo. potrudi se da prema svojim komšijama koji nisu počinili zločin i koji se prema tebi odnose ljudski i dostojanstveno uzvratiš još ljepšim odnosom. a ni kod nas na veću kaznu od doživotne robije!? Njih potpuna pravda na dunjaluku.novihorizonti. dž. a ako to ne urade. a to je osoba koja se istinski pokajala za svoje grijehe i istinitost svog pokajanja na djelu pokazala.Na pitanja odgovora doc. neće stići. žene i starce. dž. a šta tek reći za one koji su ubijali djecu. ne treba patiti. snosit će odgovornost. tj. kao musliman ti znaš kakve su dužnosti muslimana prema komšiji. u Allahovoj. i u dobru i u zlu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 49 od 416 . a ako otrpite. Uostalom. a onoga koji oprosti i izmiri se.11. Prema tome. Interesuje me kako da se odnosim prema komšijama Srbima od kojih su neki direktno. Šukri H. Vlasti su na sebe preuzele odgovornost da će sprovoditi pravdu. Nema smetnje da onima koji su se istinski pokajali i oprostiš na dunjaluku. potrudi se da komšije koje su počinile nepravdu odgovaraju za svoje zločine. Hvala Allahu. uprkos tome. dž. Poslanik. ne voli one koji nepravdu čine. jer će svoje pravo ostvariti onda kada mu to bude najpotrebnije. dž. On. starce. uistinu. postići potpunu pravdu. to je. ”Kitabuledeb”. u ovim okolnostima. a neki indirektno učestvovali u ubijanju moje najuže porodice. Ono što smo mi dužni u tom pogledu. četvrto.

oblače im se ćefini i klanja im se dženaza.. To je onaj koji je na licu mjesta poginuo u borbi od ćafirske ruke.) U trećem hadisu Vjerovjesnik. kao što je onaj ko je umro od stomačne bolesti. ko umre od otvorenih rana po tijelu. Sunen. ko izgori u požaru. Mugni. ko umre od stomačne bolesti. 1341.11. 3/337. pojeo ili popio. žena u porodu. ”Kitabul-dženaiz”.) Svi šehidi spomenuti u prethodna tri hadisa. za razliku od prvog. s. Molim vas da mi odgovorite ko je u pravu.) Iz prethodnih citata jasno je da je islamska ulema jedinstvena u stavu da je dužnost (farz) ove šehide ogasuliti. c) šehidi koji se gasule i klanja im se dženaza. br. pa makar nakon ranjavanja nešto rekao. gasuli i klanja mu se dženaza.s. oni se gasule. 1/320-325. protiv tog (Hasanovog) mišljenja imamo sljedeće dokaze: Vjerovjesnik. klanjao je ženi koja je umrla pri porodu stavši kod njene sredine.. Dakle. u vezi s tim nema ni razilaženja među islamskom ulemom.s. Datum kreiranja: 27. Međutim.a. to što vaš roditelj nije ogasuljen je velika greška. upitali su. ko pogine braneći svoj život je šehid.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 50 od 416 . Klanjao je Sa‘d b.a.s. (Vidi: Marginani. i rekao da je hadis vjerodostojan. Ne znam razlog zašto se to desilo. pa prema tome i utopljenici. koji se utopio. dr. (Muslim. Muslimani su Omeru i Aliji klanjali dženazu a i njih dvojica su bili šehidi. 1/226.v.v.v.” (Tirmizi. s.v. ”Tada bi. Sunen. s. želim naglasiti da u pogledu gasulenja i klanjanja dženaze imamo tri vrste šehida: a) šehid koji se ne gasuli niti mu se klanja dženaza. 1/125-136. br.) U drugom hadisu na ovu temu Vjerovjesnik. Međutim. Sahihu Muslim. a među njima je i utopljenik. osim što se pripovijeda da je Hasan (b. s.” (Nesai. b) šehid koji je u borbi sa ćafirima ranjen. Sened ovog hadisa je vjerodostojan. Bedaius-sanai‘.novihorizonti. Muhtesarut-Tahavi. Rekli su mi da je on šehid i da se šehid ne gasuli. Kasani.) Govoreći o toj vrsti šehida Ibn Hazm kaže: ”Nema razilaženja da je Alejhisselam za svoga života dao da se oni ogasule i zamotaju u ćefine. El-Ihtijar li-ta‘lil-muhtar. Mosuli. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s. str. ko se utopi. Nisam našao da je bilo ko od islamske uleme rekao da se ovi šehidi ne gasule i da ime se ne klanja dženaza. ali se. ko pogine braneći svoju vjeru je šehid. u mom ummetu bilo malo šehida”. Tahavi. 1823. imam našeg džemata kaže da je trebao da bude ogasuljen. zaista.” (Bidajetul-mudžtehid. ko umre pod ruševinama i žena koja umre pri porođaju. 40-42. Prema tome.Na pitanja odgovora doc.a.2005 http://www. ili od zadobijene rane od koje se umire. U tom pogledu ne znamo za bilo kakvo razilaženje. jer je to općepoznata stvar i svi imami to znaju s obzirom da se to pitanje u Medresi uči. oni (ulema) su se složili da je to svaki umrli musliman koji nije poginuo na bojnom polju boreći se protiv ćafira. Mejdani.s. 3/476. rekao im je. El-Lubab fi šerhil-kitab. Muttefekun alejhi. koji je umro pod ruševinama. ”Kitabul-imare. svi oni se gasule i klanja im se dženaza. ElHidaje.)) U Mugniju se u tom pogledu kaže: ”Što se tiče šehida koji nisu ubijeni. ko pogine braneći svoju porodicu je šehid. 1/90-98. ”A ko su onda šehidi. Odgovorili su mu da je šehid onaj ko je poginuo u borbi na Allahovom putu. 1915.a. Njega nisu gasulili.) Ibn Rušd kaže: ”Što se tiče umrlih koje je dužnost ogasuliti. Ukoliko je umro od tog ranjavanja on se smatra šehidom. br. To je stav sve islamske uleme. Šukri H. spomenuo u sljedeća tri hadisa: U prvom hadisu Poslanik. ko umre od kuge je šehid.v. nego su ga onako u odjeći ukopali. odgovorio im je. Ali) rekao da se ženi koja je umrla pri porodu ne klanja dženaza jer je ona šehid. kaže: ”Ima sedam vrsta šehida mimo onog koji je poginuo boreći se na Allahovom putu: ko umre od kuge.com Pitanje: Babo mi je poginuo nedavno u saobraćajnoj nesreći kod Kaknja kad je autobus agencije ”Buco” sletio u rijeku Bosnu. šehidi su koji se opremaju za ahiret kao i oni koji nemaju status šehida. Allahov Poslaniče”. rekao je: ”Ko pogine braneći svoj imetak je šehid.a. ali je nakon ranjavanja živio životom koji je ulijevao nadu da će preživjeti.s. ko umre dok je u pokornosti Allahu je šehid. Ramić. Odgovor: Prije svega. Muazu a on je bio šehid. ”Ko pogine (u borbi) na Allahovom putu je šehid.” (El-Muhalla bi-lasar. od kuge. upitao je ashabe koga oni smatraju šehidom. To su svi oni statusni šehidi koje je Poslanik.” (Ibn Kudame. Smatram da za takvu grešku nema opravdanog razloga. ”Kitabud-dijat”. ko umre od stomačne bolesti je šehid i ko se utopi je šehid”. 1/90-93.

jer i ona ima pravo u tom pogledu kao i on.11. ako supruga nije u stanju udovoljiti muževim potrebama on ima tri mogućnosti da riješi to Datum kreiranja: 27. dakle da kod svake bude svaku četvrtu noć. Sahihu-l-Buhari.) Uprkos činjenici da se islamski pravnici slažu u pogledu obaveze intimnog odnosa. s obzirom da može imati četiri žene. 2/331. i ako se vrate ženama. El-Muahlla bi-l-asar. s. a on se svoga prava može odreći. Bedai‘us-sanai‘. ”Kitabun-nikah”. pa.s. 222. Kada ona to od njega zatraži. Allah zaista prašta i milostiv je. br. Sahihu Muslim. Šafije kažu da je to dužnost jedanput. on je dužan odazvati se. br.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (Trimizi. oni se razilaze po pitanju kako često muž mora prilaziti svojoj ženi. dž. Međutim. isto tako žena imaju pravo da to traži od svoga muža. br. Isto tako.) ”Kada muž pozove svoju ženu radi svoje potrebe (tj. Prema tome. rok je samo četiri mjeseca. kroz intimni odnos. A koliko je to muževo pravo veliko vidimo iz sljedećih hadisa: Poslanik. smiraj za svoje strasti i tako štite jedno drugo od bluda i mnogih drugih vrsta nemorala. 1736. Oni kažu da je to muževo pravo. ukoliko ona to od njega traži.” (El-Bekare.) (Vidi: Ibn Hazm. on mora ili prići svojoj ženi u roku od četiri mjeseca ili se sa njom rastaviti.a. a može se i strpiti ako hoće. (Vidi: Behuti.novihorizonti. prići supruzi barem jedanput u periodu njene čistoće. 5194.” (Muslim. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. Oni kažu da muž. Onaj koji je na nebesima ljut je na nju sve dok sa njom ne bude zadovoljan (tj. dok se ona ne odazove svome mužu).com Pitanje: Odgovor: Koliko puta muž mora prići ženi u toku jednog mjeseca? Kada pogledamo razmišljanja islamskih pravnika u vezi s tim vidimo da se oni slažu da je dužnost mužu imati odnos sa svojom suprugom. Šukri H. rekao je: ”Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša. samo. ima pravo da tri noći ne prilazi ženi. omogućiti joj da ona kod njega nađe potpuni smiraj. Ramić. a ako odluče da se rastave. 228. El-Kavanin el-fikhijje. Zbog toga smatram da to pitanje treba posmatrati s pozicije dužnosti bračnih drugova da intimnim odnosom pruže potrebnu zaštitu jedno drugom.) ”Kada žena napusti postelju svoga muža. ”Kitabun-nikah”. 2/66. (Vidi: Ibn Džuza. a više od toga je obaveza u smislu da se izvrši Njegova naredba da se prema ženama lijepo postupa.) Ibn Hazm kaže da je dužnost. 226227. kaže: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti.) Dakle. ”Kitaburrida”. 1080. To zbog toga što se time ne uzima u obzir svrha i cilj šerijatske odredbe da se zasnivaju bračne zajednice i da ljudi žive u braku. pa.) Malikije kažu da je intimni odnos dužnost muža kada ne postoji zapreka za to. intimnog odnosa) neka se odazove pa makar (pripremala hranu) na pećnici. ona može tražiti razvod braka.) Te stavove možemo poduprijeti činjenicom da one imaju ista prava kao i dužnosti. Sunen. ukoliko je muž u stanju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 51 od 416 .) Koliko se sjećam. Među najznačajnijim je i taj da bračnim životom muž i žena nalaze.Na pitanja odgovora doc. Bedai‘us-sanai‘. Ovako su islamski pravnici odgovorili na tvoje pitanje. isto kao što je ona dužna odazvati se kada on to od nje traži. po zakonu. dr. (Vidi: Kasani. 211. str. dakle pružiti joj potrebnu zaštitu. Allah doista sve čuje i sve zna. (Vidi: Kasani.2005 http://www. kako muž ima pravo da traži intimni odnos od svojom ženom. 5/214.) Hanbelije kažu da je to dužnost barem jedanput u četiri mjeseca ukoliko ne postoji zapreka. 2/331. Životom u bračnim zajednicama postižu se mnogobrojni ciljevi. Kao dokaz on uzima Kur‘anski ajet: ”A kada se okupaju onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. pogrešno je govoriti o tome koliko puta muž mora prići svojoj ženi s obzirom da se ljudi u pogledu potrebe za intimnim odnosom razlikuju. (Vidi: Nevevi. U pogledu tih prava i obaveza Allah. ElMuhezzeb. Keššafu-l-kina‘.” (Buhari.) Dakle. 9/174. Kao dokaz oni uzimaju ajet: ”Oni koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim.š. kao što je i žena dužna udovoljiti njegovim potrebama. Ispravno je reći da je muž obavezan udovoljiti potrebama svoje supruge u tom pogledu. ima učenjaka koji kažu da ženi treba prići svake četvrte noći. kad god muž pozove svoju suprugu u njenu postelju pa ona to odbije.) Neke hanefije kažu da je to dužnost jedanput. Ukoliko tako ne postupi biće nepokoran Allahu Uzvišenom.” (El-Bekare. Tako hanefije kažu da žena ima pravo od muža tražiti intimni odnos.” (El-Bekare. meleki je proklinju sve dok se ne vrati. Ukoliko muž nije u stanju udovoljiti potrebama supruge. smatram da je pogrešno pitanje postavljati na ovaj način i u tom duhu na njega davati odgovor.

Musned. (Vidi: Ibn Kesir. dijetom itd. najbolje zna. dakle koliko je njoj potrebno da nađe svoj mir.) Iz općih šerijatskih pravila možemo razumjeti da su supružnici dužni jedno drugom pružiti tu zaštitu u granicama svojih mogućnosti. jer je Allah. biti čist. Džubejr i drugi. Ramić. Šukri H.com pitanje: da ženu pusti i traži drugu.š.novihorizonti. Seid b. Ukoliko on nije u stanju da udovolji njenim potrebama. da je zadrži i oženi drugu. Kao potpora takvom razmišljanju mogu se uzeti sljedeći dokazi. neporočan. tako da šejtan ne može iskoristiti te njihove strasti i gurnuti ih u nemoral. Malika. ne opterećuje čovjeka preko njegove sposobnosti. da traži razvod braka. one su odjeća vaša. Ukoliko jedna strana ne udovolji potrebama druge strane taj smiraj će izostati i za dotičnu stranu možemo reći da nije izvršila svoju obavezu. 187. Ona je izvedena iz korjena hasune što znači biti dobro utvrđen.2005 http://www. jedno kod drugog nalaze smiraj. s obzirom da u isto vrijeme može imati četiri žene ili da se strpi i ukroti svoje strasti postom. Upravo zbog toga Poslanik. nakon što je spomenuo intimni bračni život.) Dakle. Datum kreiranja: 27. s. Tefsiru-l-Kur‘an el-‘azim. Dakle riječ muhsan ukazuje da je oženjena i udata osoba u okrilju zaštite koju joj pruža brak. pak. naredio je mužu da. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. prije negoli njegova supruga udovolji svojoj.” (El-Bekare. a ta zaštita postiže se. kada udovolji svojoj potrebi.š. Muž i žena. Na kraju.Na pitanja odgovora doc.a. od Enesa b. a Allah dž. Mudžahid. nepristupačan. 1/298. možemo zaključiti da je muž dužan prići supruzi onoliko puta koliko ona osjeća potrebu za tim. a vi ste njihova odjeća. rekao da su muž i žena odjeća jedno drugom. nevin itd. ona može to da trpi ili. dž. prije svega. intimnim odnosom oni smiruju svoje strasti. Nadalje.š. dž. Uzvišeni Allah kaže: ”Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama. (Ebu Ja‘la. da je ne ostavlja sve dok i ona ne udovolji svoju potrebu. dr.) Iz citiranog ajeta indirektno razumijemo da su muž i žena jedno drugom zaštita od bluda time što žive intimnim bračnim životom. s obzirom da ona štiti čovjeka od hladnoće i vrućine.s. intimnim odnosom. šerijatski termin za oženjenu osobu je riječ muhsan.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 52 od 416 . a odjeća znači zaštita.11. jer Allah. Sam bračni ugovor u svojoj biti sadrži obavezu da muž i žena jedom drugom pružaju tu zaštitu. kako su ovaj ajet protumačili Ibn Abbas.v.

te ih tjeraju. kome se pravi.novihorizonti. s.a. Ukoliko bi takvih osoba bilo. Nažalost. ko ga kupuje. tuče. br.v.v. br. Musned. smatram da bi vam bilo pokuđeno (mekruh) sklapati ortakluk s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju stekle na nedozvoljen način. s.s. dr. Problem je veći što kod nas oni koji cijene i poštuju alkohol ne poštuju prava drugih da alkohol mrze.. Dakle. nadam se da nije grijeh ulaziti u partnerstvo s takvim osobama. da to činiš. da je Allahov Poslanik. Molim Allaha.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 53 od 416 .) Na osnovu prethodno rečenog jasno je da se musliman mora distancirati od alkohola.s. kada se nađu u poziciji. tražili uzrok vidjeli bismo da je alkohol glavni uzročnik. Da li je dozvoljeno ulaziti u trgovinsko partnerstvo s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju kojom se bave kupile na nedozvoljen način? Datum kreiranja: 27. protiv tog zla se boriti i raditi na osvješćivanju ljudi o tom zlu.Na pitanja odgovora doc. majka svih zala.itd. mora za njega izboriti. r. Zbog toga je Uzvišeni Allah alkohol najoštrije zabranio. ako želi postići svoje pravo.š. najveći uzročnik svih naših problema je alkohol. a Poslanik. da te pomogne. da dolaze u kontakt s alkoholom itd. Šukri H. najbolje zna. 5572. zakon je da se čovjek. ko ga toči. Za vrijeme prakse ponekad moram prodavati i alkohol. naše tzv. sve one koji imaju bilo kakvog kontakta s alkoholom prokleo. uključila u borbu za prava svojih članova.a.a. silovanja.” (Ahmed.š.. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da čovjek neće odgovarati za tuđi grijeh. U konkretnom slučaju. ko ga prodaje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. kako Poslanik. bilo bi normalno da ti uživaš to pravo i da tokom prakse prodaješ bezalkoholna pića. Ibn Umer prenosi hadis. pod uslovom da vaše zajedničke aktivnosti i poslovi budu dozvoljeni (halal).2005 http://www. U svakom slučaju. Kada bi poštovali prava drugih da alkohol mrze. zatim ostalim odgovornim u školi i da se boriš za svoje pravo zajedno sa ostalim muslimanima koji se suočavaju s tim problemom. razne vrste nemorala. preporučio bih vam da tražite ortaka među osobama koje su imetak stekle na halal način. Da li mi je to dozvoljeno? Alkohol je. (Vidi: El-Maide. jer se i time ostvaruje cilj tvoje prakse. Iznesi svoj problem nadležnom muftiluku kako bi se i Islamska zajednica.a. Allahov. dž. preko svojih institucija.š. Uz to. s tim da vodiš računa da to bude u najmanjoj mogućoj mjeri. Ako ne nađeš razumijevanje i ne mogneš drugačije završiti školu nego da tokom obavljanja prakse prodaješ alkohol. prokleo: alkohol. savremeno društvo još nije postiglo ni toliku svijest koja će ga ponukati na borbu protiv alkohola. onoga ko ga pije. razvode brakova. (Vidi: Nesai. na osnovu principa o prijekoj nuždi. zapostavljajući tako one koje su to stekle na halal način. ko ga ga pravi. svađe. ko ga nosi i kome se nosi i onoga ko pare zarađene na alkoholu troši.com Pitanje: Odgovor: Učenik sam trgovačke škole.v. a Allah. ”Kitabu-l-ešribe”. od svoga babe Umera. ubistva. 5458. Ramić.) Kada bismo za saobraćajne udese. dž. Otuda se i muslimani koji žive u takvom društvu suočavaju sa problemom alkohola čak i kada ga ne konzumiraju.11. Preporučujem ti da izneseš svoj problem profesoru. kaže. nema smetnje. tako da alkohol u njemu visoko kotira.).s. 90. oni ih na to ne bi prisiljavali. s.

.2005 http://www. plaća sve što je potrebno za ukop i obavlja hadž ukoliko je ostavitelj bio obavezan i imao namjeru da na hadž ide. iz te imovine se vraćaju eventualni dugovi ostavitelja. Treba još naglasiti da je sa nemuslimanom dozvoljeno trgovati pod određenim uslovima. iziđe iz islama.Na pitanja odgovora doc. treba pokušati podstaći je da se pokaje i tek nakon toga dati odgovarajuću preporuku u pogledu razvoda. najbolje zna. dž. Sve dok muslimana smatramo muslimanom možemo s njim trgovati. Isto tako.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 54 od 416 . Pitanje: Odgovor: Ženi muslimanki dozvoljeno je živjeti u braku s mužem muslimanom sve dok je ovaj u okrilju islama. Ukoliko jeste. preporučio bih vam da. treba ustanoviti tačno da li je dotična osoba izišla iz islama. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. smatrat ćemo da je u islamu sve dok ne počini nešto i ustraje na tome u što nema sumnje da je nevjerstvo.š. Uz sve to. Da li je dozvoljeno raditi reklame firmama koje prodaju meso koje nije zaklano na šerijatski način? Da li je ženi dozvoljeno živjeti s mužem koji se ne pridržava propisa islama? Da li je dozvoljeno kupovati robu od muslimana koji redovno ne klanjaju namaze i čije su radnje otvorene za vrijeme posta tokom ramazana? Datum kreiranja: 27. pa makar činio i velike grijehe. dok sa odmetnikom od islama (murtedom) nije uopće dozvoljeno. u cilju da‘vetskog djelovanja. Ramić. od naslijeđenog imetka podijelite sadaku. dakle postane murted njegova žena muslimanka mora se od njega razvesti ukoliko se on na vrijeme ne pokaje i tako vrati u islam. dr. kako bi je ponukali da se izmijeni u pozitivnom pravcu. ukoliko vam je poznato čije je pravo vaš ostavitelj uzurpirao.11. na bilo koji način. ukoliko je ostavitelj umro kao musliman. a smrt ga u tome omela. Pitanje: Odgovor: To je dozvoljeno ukoliko osoba tim neredovnim klanjanjem nije izišla iz islama.com Pitanje: Odgovor: Kakav je šerijatski stav u vezi sa nasljeđivanjem imovine koja je stečena na zabranjen (haram) način? Grijeh zbog sticanja imovine na haram način ne prenosi se tako stečenom imovinom nego se piše u loša djela osobe koja je imetak na haram način stekla. onoliko koliko smatrate da je ostavitelj na haram način zaradio. golišave slike. Međutim. Pitanje: Odgovor: Ne vidim smetnje da te reklame radiš ukoliko one ne sadrže nešto što je islamom zabranjeno: npr. kako bi mu bio olakšan ispit na Kijametskom danu.novihorizonti. Dakle. Šukri H. treba procijeniti da li je bolje od te osobe kupovati kako bi na nju pozitivno djelovali da se popravi ili je pak bolje bojkotirati je. uslov da se radi o dozvoljenoj (halal) trgovini. lažne informacije itd. a sa osobom koja je postala murted nije dozvoljeno trgovati. Ukoliko pak muž. Naime. S obzirom da kod nas ne postoji institucija koja bi utvrdila status te osobe. dužni ste to pravo iz naslijeđene imovine vratiti. iz mnogih hadisa možemo razumjeti da osoba kada izostavlja namaz može tim postupkom izići iz islama. Kod konkretnih slučajeva. a Allah. Međutim. nema smetnje da vi tu imovinu naslijedite. kao što je npr.

dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Datum kreiranja: 27. Ramić.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 55 od 416 . Šukri H.2005 http://www. s tim što mora voditi računa da podne-namaz klanja u namaskom vremenu.Na pitanja odgovora doc.com Pitanje: Odgovor: Može li žena u vrijeme džume obavljati određene poslove? Kakav je stav šerijata u vezi s tim? Žena u vrijeme džume može normalno obavljati sve svoje poslove s obzirom da nije obavezna klanjati džumu-namaz.novihorizonti.

s. Novotarijama u vjerovanju (akidetu) smatraju se i sva praznovjerja kao što je vjerovanje u loše predznake. to nije nikada radio. vjerovanje u razne legende koje do nas nisu prenesene vjerodostojnim lancem prenosilaca. podučio ashabe da tespihaju. imaju totalno pogrešnu percepciju o tom pitanju. novotarije (bid‘ati) su noviteti u domenu: a) vjerovanja (akideta). dž. koje je On za robove svoje stvorio.š. drugačije od vjerovanja Poslanikovog. 595.) Dakle. Za dunjalučke poslove i dunjalučka dobra važi kur‘ansko pravilo: ”. kada se govori o novotarijama.2005 http://www. To sve smatra se novotarijom. s.s.s. a preko njih i svim budućim generacijama naredio: ”Uzmite od mene propise hadža. odredio je sveta mjesta. s. Dakle. knjige. da umrli mogu pomoći živima. Njegove meleke. i ukusna jela?” Reci: ”Ona su za vjernike na ovom svijetu. Što se dunjaluka tiče.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 56 od 416 . Novotarija je dodavanje ili oduzimanje nekih obreda u hadžu s obzirom da je Poslanik. dakle za što sa sigurnošću ne možemo tvrditi da su kerameti itd. Šukri H. obavio hadž pokazavši praktično kako se hadž obavlja. više sevaba postiže. Sahihu Muslim. dž.š. nije novotarija tespihanje poslije namaza jer je Poslanik. a ne u pogledu dunjalučkih poslova. a) U novotarije u domenu vjerovanja (akideta) ubraja se svako vjerovanje koje je drugačije od vjerovanja Poslanika. br. to bi bila novotarija.” (El-Bekare. dž. (Vidi: Buhari. Sahihu Muslim. b) U novotarije u domenu obredoslovlja (ibadeta) ubraja se svako dodavanje namazu ili oduzimanje.š. zbog toga što vrstu ibadeta.v. s obzirom da je Poslanik.a.v.a. Inovacije su izuzetno pohvalne i smatraju se ibadetom ukoliko se čine radi Allahova.. dž. strogo naredio da klanjamo onako kako on klanja.? Odgovor: Naša braća i sestre u islamu koji na takav način razmišljaju o novotarijama (bid‘atima) i novotarije tako shvataju. i prvih generacija koje su ga vjerno slijedile. Allah. ne misli se na inovacije i novitete u dunjalučkim poslovima nego se misli na novotarije u: a) vjerovanju (akidetu).) Naprimjer. b) obredoslovlju (ibadetu) i c) dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu). pod uslovom da to čini radi zadovoljstva svoga Gospodara i u skladu s Allahovim.11.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da je neka voda sveta itd. b) obredoslovlja (ibadeta) i c) dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama). čita i da tako upoznaje Allahove. dr. zadovoljstva. što više općekorisnih noviteta ponudi.” (Vidi: Muslim. određenje itd.š. mjesta na kojima učinjeno Datum kreiranja: 27.s. Naređeno mu je da se na tim blagodatima zahvaljuje Blagodarcu i da blagodati koristiti u skladu s Njegovim općim odredbama i zakonima.i takmičite se u dobrim djelima.. na onom svijetu su samo za njih. 2363.š. nije posebno vrijednim učinio.com Pitanje: Slušao sam neke naše muslimanske zvaničnike kako se kritički osvrću na one koji se bore protiv novotarija u vjeri.Na pitanja odgovora doc. dž.š. način na koji se taj ibadet čini. Te dunjalučke blagodati musliman ne smije zapostaviti. s.)) Novotarija je smatranje nekog mjesta posebno vrijednim koje Allah. 32.a. dž. ”El-Fadail”.s.a. Novotarija je vjerovanje da je neko kamenje sveto.” (Muslim.a. s.š. (Vidi: Muslim. ”El-Mesadžid ve mevadi‘us-salati”. riječi upućene ashabima: ”Vi bolje (od mene) poznajete vaš dunjalučki posao. tj.v.) Novotarija je uvođenje nekih novih namaza ili određivanje (specificiranje) nekih novih (posebnih) vremena u kojima se takvi namazi klanjaju. 148.novihorizonti. Sudnji dan. kaže: ”Reci: ”Ko je zabranio Allahove ukrase. Ako bi neko uveo nove pokrete u namazu to bi bila novotarija. Ramić.” (El-Ea‘raf. br. br.v. poslanike. koji će olakšati život.. s. što više inovacija čovjek napravi. Sahihu Muslim.. onaj ko vjeruje u Allaha. pronađe. čini novotariju u vjerovanju. ako bi neko skratio četvororekatni namaz na tri rekata ili ga povećao na pet rekata. Naime. čovjeku je naređeno da uči.v.s. dž. 1297. niti su to radili njegovi ashabi.) i Poslanikove. dž. 631. ali je novotarija tespihanje džematile (zajednički) s obzirom da Poslanik. škole su novotarija a ipak ih i oni pohađaju itd. Novotarija (bid‘at) je posjećivanje takvog mjesta s ciljem postizanja berićeta. ”El-Hadždž”. čovjek nije Zakonodavac da bi određevao koje je mjesto sveto ili koje je vrijeme sveto.v.v. ”Kitabul-ezan”. zakonima. Sahihul-Buhari.a. Npr.š. blagodati. svetost mjesta i vremena određuje samo Allah. s. br.a. a onda prisutnima.) Prema tome. vjerovanje da je određeno kamenje sveto. Allah. što više patenata.s. govoreći da takvi pretjeruju jer i sahat je novotarija a svi ga oni nose.

od strane ljudi. toga sačuva.novihorizonti. Sahihul-Buhari. pa je npr. Ti ljudi su sebe stavili u poziciju Zakonodavca. br. ljudi su ih proglasili svetim.v.Na pitanja odgovora doc. dr. Dakle.š.v. hadis od Džabira. Rekao je: ”Ne poduzima se putovanje osim radi posjete triju džamija: El-Mesdžidul-harama. pohađanje škole ili odlazak na Mjesec itd. s. ukoliko neko dozvoli nešto što je On jasno zabranio.) tako odredio. dž. namaz u Poslanikovoj džamiji vrijedi koliko hiljadu namaza. Molim Allaha. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nije prakticirao niti nas je na njih uputio.š. kao posebnih i svetih smatra se novotarijom itd. da nam pomogne da pravilno shvatimo Njegovu vjeru koju nam je On upotpunio.a.11. s.v. kaže da namaz u El-Mesdžidul-haramu vrijedi (za njega se sevapa dobije) kao za stotinu hiljada namaza. Datum kreiranja: 27.š. učinio noć Lejletul-kadr vrednijom od hiljadu mjeseci.š.s. Sunen. Njih su ljudi izmislili. ove moje džamije i Mesdžidul-aksa. klanjao uveo neke nove namaze sa nekim novim sadržajima i odredio za njih posebna vremena koja Zakonodavac nije odredio sve to bilo bi novotarija (bida‘at). čini novotariju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 57 od 416 .com dobro djelo ima svoju veću vrijednost. Šukri H.) Sva ostala dovišta i svetišta su novotarije.s. s. Određivanje nekih noći ili vremena. sunneta i nafila koje je Poslanik.a. c) U novotarije u domenu dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama) ubraja se zabranjivanje onoga što je dozvoljeno i dozvoljavanje onoga što je zabranjeno. da nas sačuva novotarija (bid‘ata) i da nam dā da otkrijemo što više Njegovih blagodati i iskoristimo ih za dobrobit ljudi na dunjaluku.” (Vidi: Buhari.s. jasno dozvolio. r. 1864. s.a.š. Isto tako.a.2005 http://www.v. Poslanik.s. ”El-Hadždž”.s. Isto tako Allah. Dokaz da su to mubareć mjesta je i hadis u kom Poslanik. dž. Dakle ukoliko neko zabrani ono što nam je Allah.a. s. da nas Allah.) Zašto su ova mjesta mubareć? Zato što je Zakonodavac (Allah. Amin. i koje riječ novotarija (bid‘at) podrazumjeva u svom terminološkom značenju. a namaz u El-Mesdžidu-l-aksa kao pet stotina namaza. odredio je koja vremena su sveta. Ramić. (Vidi: Bejheki. podučio je svoje sljedbenike da se na zemaljskoj kugli nalaze tri mubareć (sveta) mjesta. a koje Poslanik. ukoliko bi čovjek pored farza. dž. dž.v. Iz prethodnog razumijemo da nošenje sahata. dž. nisu novotarije (bid‘ati) o kojima govore hadisi Poslanikovi. Novotarija je klanjanje nekih posebnih namaza u posebna vremena.a.

11.” (Ebu Davud.. odgovor je negativan. muž nije dužan pitati ženu za dozvolu da oženi drugu s obzirom da je to njegovo pravo. Ramić. dž. I na kraju. ljubav prema jednoj ne smije dovesti do zapostavljanja druge tako da se ne udovolji njenim intimnim potrebama. u drugom dijelu prethodnog ajeta kaže: ”. Ukoliko muškarac može ispuniti svoja prava samo prema jednoj. Pravda se mora ostvariti u svim obavezama koje muž ima prema ženi. Što se tiče osjećaja podjednake ljubavi prema suprugama i intimnog odnosa tu ravnopravnost nije obavezna. s.. odredio je da muškarac može u isto vrijeme imati do četiri žene. Poslanik. dž. 3.. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Međutim. kada dođe na Sudnji dan biće nakrivljen na jednu stranu. Uzvišeni Allah.novihorizonti. Datum kreiranja: 27.š. Sunen.) Međutim. Te obaveze su. materijalne prirode: obezbjeđivanje odgovarajuće ishrane.. A ako strahujete da nećete pravedni biti.a. 2133. posebno bih skrenuo pažnju da nije dozvoljeno imati više žena ako se nije u stanju svima dati njihovo pravo i ako se nije u stanju prema njima postupati jednako.) Onaj ko ne bude pravedan prema svojim suprugama griješan je i snosit će posljedice tog grijeha na ahiretu. stana. onda ne smije ženiti drugu i tako dalje. Ako će se brak koji funkcioniše srušiti uspostavljanjem novog braka. On u časnom Kur‘anu kaže: ”Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni. Allah. Oni koji mogu ispuniti sve uslove preporučio bih višeženstvo. osim ako se žena odrekne svoga prava. Ukoliko neće moći ispuniti svoje obaveze prema supruzi. dr. imajući u vidu veliku potrebu za tim. O tome govori ajet: ”Vi ne možete potpuno pravedno (jednako) postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 58 od 416 .) U navedenom ajetu.š. ja bih preporučio svima koji žele da imaju više žena da obezbijede uslove kako sa novom ženidbom ne bi razrušili prethodni brak i unesrećili ženu i djecu iz braka koji funkcioniše. rekao je: ”Ko imadne dvije žene pa prema jednoj bude naklonjen.Na pitanja odgovora doc.” (En-Nisa. s obzirom da čovjek nije u stanju to ispoštovati. br. Dakle. dž. liječenja i ostalih nužnih potreba. odjeće.” (En-Nisa.š.2005 http://www. s obzirom da u našem društvu ima veliki broj hudovica kojima je potrebno da se udaju. tada mu je zabranjeno da se ženi. Sunnet je da pri putovanju baci kocku i povede sa sobom onu suprugu koju je kocka odredila. Žena ima pravo da pri sklapanju braka postavi uslov da se njen muž na nju ne ženi i ukoliko on prekrši taj uslov ona dobija pravo na razvod braka. 129. ono što je dužan pružiti jednoj ženi muž je dužan ravnomjerno pružiti i ostalima. onda samo sa jednom.ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnoti.. kao uvjet za ženidbu više od jedne žene postavio je pravdu. smatram da je bolje taj korak ne poduzimati.”Kitabun-nikah”. sa po tri i sa po četiri. kao što je poznato.” (En-Nisa..com Pitanje: Odgovor: Pod kojim uslovima muškarac može da ženi više žena i da li mora dobiti dozvolu od prve žene da bi oženio drugu itd? Uzvišeni Allah.s. te ravnomjerno raspoređivanje boravka kod svake supruge uz udovoljavanje intimnih potreba svake od supruga.) Što se pak tiče pitanja da li muž mora pitati ženu za dozvolu. 129. Dakle. Šukri H.v. onda se ženite ženama koje su vam dopuštene. sa po dvije. a nemaju za koga.

11. a kada on prenosi hadis od njih tada je to predanje slabo. ”En-nidau lis-salati” br. zatim kroz međunarodna udruženja kao što je Helsinški komitet za zaštitu ljudskih prava i Amnesty International itd. Pojedinci. Pitanje: Odgovor: Prije svega smatram da muslimani trebaju da se bore za svoja prava i njihovo poštivanje u društvu u kome žive. kroz udruženja muslimana. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dakle da generacije odgojene u totalitarizmu i jednoumlju odu sa ovoga svijeta. uglavnom. Preferirajuće mišljenje kaže da nema smetnje da žena uči Kur‘an za vrijeme hajza i nifasa. sprečavaju nošenje nikaba ili na bilo koji način diskriminiraju žene koje nose nikab krše međunarodne konvencije koje je naša država potpisala. a posebno kroz udruženja žena muslimanki kojih u našoj zemlji ima nekoliko. nikab nije stroga dužnost (farz).v. 468. jedino vrijeme može izliječiti. recimo. pak. antiislamski raspoloženo. Ajjaš od Hidžazlija.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 59 od 416 Da li je dozvoljeno nositi nikab. muslimane i sve ono što nije po njihovu ćeifu teško se mogu preko noće preobratiti u tolerantne ljude. Vidi Irvaul-galil. imajući u vidu da. El-Muvetta. Taj problem. Šukri H. a skidati ga. s. Vjerovjesnik. porodice pa i šire zajednice koje su odgojene da mrze islam. prakticiranje vjere i kulture temeljno ljudsko pravo i nošenje nikaba spada u temeljna ljudska prava. jedna sestra iz Sjedinjenih Američkih Država odbranila je svoju doktorsku tezu pred komisijom koja od nje nije zahtjevala da skine nikab. Što se. a nositi ga u drugim prilikama smatram da za to nema smetnje. Hadis koji kaže da osoba u stanju hajza i dženabeta ne uči ništa iz Kur‘ana je slab (daif). a Allah. S obzirom da je po međunarodnim konvencijama. a Allah. (Hadis bilježi Malik. Nikab je sastavni dio islamske vjere i islamske kulture. 1/158. dž. Znam da muslimake u našem društvu imaju problema u tom pogledu jer je naše društvo netolerantno. dužni smo boriti se za svoja prava svim dozvoljenim sredstvima.a. Na Velškom univerzitetu u Velikoj Britaniji. dok je u hajzu i nifasu. najbolje zna.š.Na pitanja odgovora doc. naglasiti da je pogrešno analogizirati hajz i nifas sa džunuplukom imajući u vidu razlike među njima. u tom slučaju ne znam da postoji dokaz koji to naređuje. Albani je ovaj hadis ocijenio kao vjerodostojan. dr. Znam da se muslimanke koje nose nikab mogu normalno školovati na visokoškolskim institucijama u nemuslimanskim zemljama u kojima se poštuju ljudska prava. a nikab nositi u drugim prilikama.š. koje je potpisala i Bosna i Hercegovina. u vrijeme kad sam tamo studirao. No. Vlasti koje sprovode zakon dužne su spriječiti one koji taj zakon krše. Treba. u demokrate koji pored sebe mogu podnositi druge koji drugačije razmišljaju i drugačiji život žive. napisao je pismo Jemencima u kom je između ostalog stajalo da Mushaf može dodirivati samo čista osoba (dakle pod abdestom). nedemokratsko i. zabranjuje da uči Kur‘an. možeš ići na fakultet pokrivena mahramom. Naravno. tiče potrebe uzimanja abdesta. najbolje zna. bez obzira na to. po preferirajućem mišljenju. s tim da ne dodiruje mushaf golom rukom. čini mi se. nego sunnet. dakle koji diskriminiraju druge na vjerskoj i kulturnoj osnovi. Datum kreiranja: 27. Preporučio bih da vaše probleme ističete i za njih se borite kroz institucije islamske zajednice. dakle kulture i nas Bošnjaka koji sebe smatramo muslimanima.) Pomenuto mišljenje je preferirajuće zbog činjenice da ne postoji eksplicitan šerijatski tekst koji ženi. eventualno. dž. također. Što se tiče samog pitanja da li možeš skinuti nikab kada ideš na fakultet.s. s obzirom da mushaf nije dozvoljeno dodirivati bez abdesta. Ramić. njen identitet prethodno je utvrđen na način koji nije vrijeđao njene vjerničke osjećaje. Dakle.2005 http://www.novihorizonti. zbog potrebe obrazovanja na fakultetu? .com Pitanje: Odgovor: Da li žena može tokom hajza učiti Kur‘an i treba li uzeti abdest ako ga uči u tom stanju? Islamska ulema nema jedinstven stav u vezi s tim. s obzirom da ga prenosi Ismail b. Oni koji.

rekao je: ”Ja ne dozvoljavam džamiju ženi dok je u hajzu i osobi dok je u stanju dženabeta. s. rekavši joj: ”Uzmi od njegova imetka u granicama normalnog koliko je potrebno tebi i tvojoj djeci. dž. pogrešila si. Molim Allaha.š.a. Poslanik.š.) Pitanje: Odgovor: Ukoliko muž ne obezbjeđuje ženi (koja mu nije odbila poslušnost) i maloljetnoj djeci osnovne potrebe za život njoj je dozvoljeno da u normalnim granicama.š. Sunen. prenosi se da se Hind bint Utbe. Trebalo je da odmah izađeš iz džamije s obzirom da ženi dok je u hajzu i nifasu nije dozvoljen boravak u džamiji. dž. dž. r. (Ebu Davud. Da li mi je dozvoljeno od njega uzimati novac bez njegova znanja? Osjetila sam početak mjesečnice (hajza) dok sam bila u džamiji.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 60 od 416 . neprijatelj i mrzi islam? Pod dobročinstvom roditeljima (pa prema tome i prema majci. požalila Allahovom Poslaniku.” (Muslim.11. bez rasipništva i pretjerivanja. Nisam odmah izišla nego sam sačekala muža da završi s namazom. Ramić.Na pitanja odgovora doc. dr. da vam pomogne da taj problem prevaziđete. Alejhisselam joj je odobrio da sebi uzme iz njegova imetka.com Pitanje: Odgovor: Šta se podrazumijeva pod dobročinstvom majci koja je Allahov. i zatražite oprost za grešku koju ste počinili. ”El-Akdije”. r.v. onoliko koliko joj je potrebno za nju i djecu. Sahihu Muslim.š. ”Et-Tahare. ili kada nije u stanju poslušati ih zbog toga što roditelji očito griješe. bez njegova znanja.a. vjeri i umre kao muslimanka. Posebno ti skrećem pažnju da ne uzimaš više od onoga što zadovoljava osnovne potrebe. dž. preporučio bih ti da pokušaš na njega lično djelovati ili preko osoba od kojih on prima savjet. Da li sam pogriješila? Datum kreiranja: 27.” Učinite istigafar Allahu. 232.a. 1714. Šukri H.a. s tim što majka u tom pogledu ima prednost u odnosu na babu) podrazumijeva se briga o roditeljima u granicama mogućnosti. dž. br.2005 http://www.novihorizonti.s. Od Aiše. Amin. kako bi on ispravio svoju grešku.s. da joj muž Ebu Sufjan (koji je inače bio bogat čovjek) ne daje onoliko koliko je potrebno njoj i djeci. Moj suprug mi ne obezbjeđuje osnovne potrebe za život. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i neuzvraćanje roditeljima ni sa ”uh” kada dijete nije zadovoljno s njima.v. br. s. Mislim da bi u tvom slučaju najveći vid dobročinstva prema majci bio da joj lijepim odnosom pokažeš ljepote islama i pomogneš joj da se vrati Allahovoj. da te u tome pomogne i dā ti strpljenja da u tome ustraješ.š.) Uz prethodno rečeno. pokornost njima u svemu što nije grijeh. bez njegova znanja. uzme iz njegova imetka. Molim Allaha. Pitanje: Odgovor: Da.

ali bih ti preporučio da se strpiš koliko možeš s ciljem da sačuvaš brak. jer kako duhan pušaču miriše isto tako.Na pitanja odgovora doc. Kada sam saznao da muškarci ne smiju nositi zlato prestao sam ga nositi. onda barem da vodi računa da svoju porodicu duhanom ne uznemirava. a naročito prema djeci koja su više osjetljiva. a zatim uz tvoju lijepu riječ i podršku prevazići trenutnu krizu i prestati pušiti. Međutim. Vašem suprugu preporučujem da se prođe pušenja. uz Allahovu. Ukoliko jedno od supružnika puši. b) medicina je dokazala da je to nezdravo. Ramić. punica pred svojim zetom. Pitanje: Odgovor: Preporučio bih sestrama da nose obuću čija peta nije previsoka.2005 http://www.com Pitanje: Nekoliko mjeseci po stupanju u brak moj muž je počeo pušiti. Nadat se da će on. Sada sam u dilemi šta da uradim s tim prstenom? Da li je ženi dozvoljeno nositi obuću sa visokom petom? Da li punica mora pred mužem svoje kćerke pokrivati kosu? Odgovor: Preporučio bih ti da ga udijeliš kao sadaku nekome ko će ga iskoristiti u ono što je dozvoljeno (halal). jer u najmanju ruku to bi se moglo tretirati pokuđenim (mekruhom) imajući u vidu sljedeće činjenice: a) to je vid prevare s obzirom da se žena predstavlja višom nego što jeste. Međutim.novihorizonti. Datum kreiranja: 27. najbolje zna. imajući u vidu da u šerijatu postoje osnove za borbu protiv tog zla. Onima koji ne mogu savladati šejtana i prestati pušiti savjetujem da svojim pušenjem ne ugrožavaju i ne uznemiravaju druge. d) hadisi o tome govore u negativnom smislu. Meni to puno smeta i zatražila sam od njega razvod braka. Neki dan sud u američkoj državi Kaliforniji presudio je da duhanska industrija plati pušačima nešto više od sto četrdeset milijardi dolara odštete. a ako to nije u stanju. Da li da još saburim ili da se razvedem? Odgovor: Nema sumnje da su cigarete veliko zlo. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. prije nekoliko dana ponovo se vratio cigaretama.š. c) postoji veća mogućnost da žena padne i da se povrijedi. Pitanje: Dobio sam zlatni prsten na poklon. Dakle. treba da vodi računa i ne uznemirava drugu stranu. a Allah. može se s njim rukovati itd. kao nepušaču teško biti u njegovoj blizini. dž. ukoliko primijeti da je njen zet od onih za koje Kur‘an kaže da imaju bolesno srce. Kada sam to učinila. Šukri H. mužem svoje kćerke ne mora pokrivati kosu jer on je njoj mahrem po tazbinstvu. dž. on se zakleo da više neće pušiti. tj.11. ona se pred njim ne mora pokrivati. Ja znam da je tebi. jer ezijetiti nekoga je grijeh i čovjek nema na to pravo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 61 od 416 . pomoć. tada će se prema njemu odnositi kao prema osobi koja joj nije mahrem.š. To svijet sve više i više osjeća. dr. Protiv pušenja se u svijetu vodi velika kampanja. Nadam se da će se i kod nas kampanja protiv pušenja povećati i da će toj kampanji poseban doprinos dati muslimani. uglavnom. Pitanje: Odgovor: Ne. duhanski dim nepušaču zaudara. Posebno treba biti pažljiv prema svojim ukućanima.

v. Hanefije kažu da udaranje ne smije biti više od deset bičeva jer je Poslanik. 2328) Da li je po šerijatu dozvoljeno mužu udariti ženu? Može li čovjek koji sam klanja učiti naglas u namazima u kojima imam uči naglas? Datum kreiranja: 27.” (Ebu Davud.a.v. osim ukoliko se radi o precizno određenoj Allahovoj. npr. onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove. dr.s. Ukoliko od toga nema koristi. O tome Kur‘an kaže: ”A one čije se neposlušnosti pribojavate. dž. 34) Dakle. tada se.. kada majka presvlači dijete? Ne. da troši bez dozvole ili rasipa muževu imovinu itd.s. ”Kitabu-l-hudud”.neće sa ženom spavati u bračnoj postelji. zaista.a. Lijepom riječju muž će ukazati ženi na njene propuste i obaveze. (Sahihu-l-Buhari. Sunen. 4910) Kao treću odgojnu mjeru Kur‘an dopušta mužu da ženu i udari. dozvoljeno da udari ženu. tako da to udaranje. jasno zabranio da se bilo ko udara sa više od deset bičeva. te.com Pitanje: Odgovor: Da li se gubi abdest ako se rukama dodirne nečistoća. u osnovi. Dakle. br. to je čak ispravnije. prije odluke na razvod. ”Kitabu-lfadail”. tada muž primjenjuje sljedeću odgojnu mjeru . koji je nama najbolji i najljepši uzor nije. samo što treba voditi računa da ne uznemiravamo one koji su u našoj blizini. br. (Sahihu-l-Buhari. ali ne toliko glasno da bismo ga uznemiravali. to udaranje mora biti u okvirima spomenutih uslova.a. Pitanje: Odgovor: Da.11.v. Međutim.novihorizonti. Prenosi se da je navedenu mjeru primijenio i Poslanik.s. pa ih i udarite.s. r. br. Neka svako ima na umu da Poslanik. to udaranje ne smije biti u lice. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 62 od 416 . 35) Dakle. sa svojim suprugama nije spavao u bračnoj postelji mjesec dana. s. Pitanje: Odgovor: Muž ima pravo da odgojno djeluje na svoju suprugu ukoliko mu iskaže neposlušnost u onome što je obavezna šerijatom. s. kako kaže Aiša.Na pitanja odgovora doc. više je udaranje po duši i osjećajima. a onda se od njih u postelji rastavite. negoli po tijelu. ako se u našoj blizini neko nalazi i tada ćemo učiti naglas. Potrebno je samo da poslije pranja djeteta operete dobro ruke sapunom i tako eventualnu nečistoću koja se zakačila za ruke ili ispod noktiju uklonite. osim kada nema drugog izlaza. da ne vodi računa o čistoći svoga tijela. mužu je. (Vidi: Sahihu Muslim.a. rekao: ”Nije dozvoljeno muslimanu da prestane komunicirati sa svojim bratom duže od tri dana. Ako oni žele izmirenje. Šukri H.v. da bez razloga izbjegava bračnu postelju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da izlazi iz kuće bez dozvole. a jednog pomiritelja iz njezine porodice. Savjetujem svakom muslimanu da ne pribjegava toj mjeri.2005 http://www. Međutim.a. dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. onda im zulum ne činite! Allah je. kao prva odgojna mjera u ajetu je spomenut savjet. treba pokušati arbitražom koja je preporučena Kur‘anom: ”A ako se bojite razdora između njih dvoje. kako navodi Buharija od Enesa. ustvari. Allah će ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten!. nikada udario nijednu od svojih žena. ”Kitabu-l-edeb”. ”Kitabun-nikah”. s obzirom da je Poslanik. 5201) Prekidanje razgovora sa suprugom ne smije biti duže od tri dana.š. kazni. br. uzvišen i velik!” (En-Nisa. 6850) Ukoliko od udaranja nema koristi.” (En-Nisa. kad vam postanu neposlušne. niti po drugim osjetljivim mjestima i ne smije ostaviti bilo kakvih tragova po tijelu. vi posavjetujte. s.. npr. s.

čak i kada se radi o pozitivnom djelovanju. zatim knjiga Mišela Lulunga ”Božija blagodat” i knjiga ”Dvije lojalnosti a jedna želja”. uključujući behaije. Njih interesuje da muslimane odvoje od islamskih učenja. predlaže: osnivanje kluba za vjerničku omladinu koji je i osnovan 1987 godine. približavanje između kršćanstva i islama. duga i znak pobjede. god. a da se razlike odbace. Također. Aleksandriji 1954. Ovaj pokret ima svoju zastavu i amblem. Šukri H. god. 27. bude praznik za sve vjere. budući svijet. bili bi korektni pa bi rekli: hajde da tragamo za Istinom i da slijedimo ono što je Istina. meleke.Na pitanja odgovora doc. nakon što su židovi uspjeli da kršćanstvo odvoje od njegove vjere (akideta). To znači da bi muslimani trebalo da odbace mnoga vjerovanja bez kojih se ne može biti pripadnikom islama.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 63 od 416 . kršćansku i islamsku) na Sinaju.s. u Parizu. koji negira trojstvo. a Sekretarijat je pod direktnim utjecajem svjetskog cionističkog pokreta.) u kojoj je objelodanjena ta želja. poštivanje Merjeme. Preporuka tog skupa je i izgradnja zajedničke bogomolje za vjere (židovsku. internacionalizam. Na njoj se nalazi amblem Ujedinjenih nacija. oktobar. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Za ovu ideju su se zauzeli Lujis Masinjon i Mišel Hajk u mnogim tekstovima. da ih tako izvedu iz islama. Ramić. kao što je vjerovanje u Boga. osnivanje udruženja Ujedinjenih vjernika koje je i osnovano u aprilu iste godine pod izgovorom presijecanja puta monoteističkim grupama čiji se glas.novihorizonti. oni su pozvali na jednakost među vjerama. Na tom sastanku otkriveni su istinski ciljevi ove podle agitacije koji se mogu sažeti u sljedećem: nužnost korištenja spomenute propagande u korist procesa mira i zaustavljanja rata između muslimana i Izraela. Sekretarijat nekršćana u Vatikanu je najagilniji u propagiranju poziva u Ibrahimovu vjeru. Datum kreiranja: 27. Na kraju.11. masone. te pokušaj uklanjanja akaidskih (vjerskih) razlika između islama i kršćanstva. obavljena je zajednička molitva u kojoj su učestvovali neki koji sebe nazivaju muslimanima. Ova knjiga štampana je 1985. Najistaknutija izdanja zagovornika ove ideje je knjiga: ”Mi smo svi sinovi Ibrahimovi”. budista. budizmu. zatim Maksim Rodson u svojoj knjizi. i slobodne vjernike i na obavljanje zajedničke molitve ”Sveti duh”. Da je Abrahamov pokret iskren u svom nastojanju za zbližavanjem. Iste godine u manastiru Svete Katarine na Sinaju održan je još jedan skup koji su finansirale cionističke organizacije iz Amerike i Izraela. Ponekad se krije i djeluje pod firmom međureligijskog dijaloga tvrdeći da postoje tačke doticanja između islama i kršćanstva. oktobra 1986. Džon u Njujorku 1984. Da bi ostvario svoj cilj pokret se služi privlačnim parolama kao što su: zbližavanje među religijama. god. Sekretarijat je objavio knjigu (1970 god. između ostalog.. judaizmu. Uz to.com Pitanje: Odgovor: Da li muslimani mogu učestvovati u Abrahamovom pokretu? Smatram da muslimani ne mogu biti uključeni u aktivnosti tog pokreta. majke Isaa. koristeći narodni pritisak (narodnu diplomaciju). Taj skup dao je preporuke u kojima se. dr. itd. na način i vrijeme kako su to zamislili. a. uz grupe židova.s. ”Arapi” štampanoj u januaru 1979. kršćanstvu. taj pokret je ideja iza koje stoje cionisti koji koriste kršćane u borbi protiv islama i muslimana. dan papinske molitve. vraćanje vjeri Ibrahima. Međutim. behaizmu i vjerama Crvenih kmera. budiste. O tom pokretu u Enciklopediji o vjerama. a napisao ju je Sekretarijat katoličke crkve za odnose sa muslimanima u saradnji sa Nacionalnim institutom za vjeronauku. poslanike. predložili su da 27. kao i prvi januar. tvrdeći da to čine s ciljem suprotstavljanja ateizmu i materijalizmu. To je isti cilj koji je potvrdio papa Jovan Pavle II u susretu sa sljedbenicima svoje crkve u Ankari u Turskoj. visoko čuje u Evropi i Americi. preporučili su izradu unutarnjih statuta koji nastoje prevazići razlike među vjerama. Svakom svjesnom muslimanu jasno je da se radi o mukloj podvali. da bi je (kasnije) podržao svjetski cionistički pokret kroz održavanje mnogobrojnih kongresa pod parolom približavanja između islama i kršćanstva: kongresi u Bejrutu 1953. katedrali St. Jer. Knjiga ”Upute za uspostavljanje dijaloga između kršćana i muslimana” štampana je u Vatikanu 1970. Oni pozivaju da se kršćani i muslimani okupe oko tačaka oko kojih se slažu. itd. god. kršćana i drugih. Potvrđujući svoje namjere. a.2005 http://www. To je ponovio i na velikom skupu u Kazablanci u Maroku. pravcima i suvremenim partijama kaže se: ”Ovu agitaciju su otpočeli kršćani početkom ovog (dvadesetog) gregorijanskog stoljeća. njih ne interesuje Istina. u augustu 1985. god. U radu tog skupa učestvovalo je nekoliko nacija koje pripadaju islamu.

judaizmu i nekim grčkim filozofijama.” (Al-Imran. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo.novihorizonti. a ne od licemjernog nastupa ”svi smo u pravu” a suprotna vjerovanja imamo. samo taj dijalog mora poći od činjenice da se traga za istinom.s. 64) Muslimani ne bježe od miroljubivog dijaloga. je hanifijjetun semha‘ (čista vjera).com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 64 od 416 .com Smatra se da se začeci kreda o jedinstvu religija nalaze u indijskoj filozofiji. Tilmisani i drugi su dozvoljavali da se čovjek pridržava judaizma i kršćanstva isto kao i islama. ne praveći razliku. Ibn Hud. kršćana i ostalih vjera da međureligijski dijalog postave na ispravne osnove. Halladž kaže: ”Znaj da su judaizam. pravcima i suvremenim partijama. Uzvišeni Allah kaže: ”A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama. postoji i kod batinija i sufija heretika. Spomenutoj ideologiji u posljednje vrijeme poziva i francuski filozof Rože Garodi. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Vjera Ibrahima.11. koji je zvanično primio islam. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. i kleči pred kojim bogom hoćeš. a njihova svrha i cilj se ne mijenjaju i ne razlikuju. Toj ideji pozivaju i drugi koji su krenuli njihovim stopama u naše vrijeme.Na pitanja odgovora doc. vi recite: ”Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” (Al-Imran.” On isto tako navodi da su visoki tatarski ministri pozivali toj ideji.” Rekao je Ibn Tejmijje: ”Ibn Seb‘in. Iziđimo u javnost.a. Šankra kaže: ”Obožavaj boga u bogomolji kojoj hoćeš. Poziv jedinstvu vjera na temelju vjere Ibrahima. pa neka se vidi ko ima istinu. s.s. dok u svojoj suštini sadrži trojstvo. islam i druge vjere mimo njih samo različiti nazivnici i drugačija imena. Oni su sve to smatrali putevima ka Bogu na stepenu mezheba u islamu. a to je traženje istine na osnovu naučnih dokaza. najodanije svojoj zajednici i neka oni u javnim debatama razmatraju sva pitanja i probelme. 1/1176-1178.) Na kraju. bogovima ne držimo!” Pa ako oni ne pristanu. nepravedno. 85) (Enciklopedija o vjerama. vjera islam kojom je došao Muhammed. a. Za mene kao muslimana stvari su sasvim jasne. Volio bih da tu jasnoću i drugi vide. god. ustvari. neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati. kršćanstvo. To se može razumjeti iz njegove poslanice Seviljska deklaracija. a.2005 http://www. Neke vjere nisu uredu.” Ova nakaradna ideologija postoji u kršćanstvu. na čijoj strani je pravda i nauka. obožavanje Mesiha mimo Allaha. Islam je pozvao na međureligijsi dijalog prije četranest stoljeća. Ramić. iskroistio bih se prilikom da pozovem vođe muslimana. u javnu raspravu pa nek se vidi ko je na pravom putu. Što se tiče kršćana. To je. na kog je izvršio uticaj britanski svećenik Ishak Tejlor za vrijeme njegova progonstva u Bejrutu 1883. nehumano varati puk tako što ćemo govoriti sve su vjere uredu. izdanje WAMY 1418 H. Zagovornici ove ideje su behaije. je poziv istine kojim se želi postići laž i neistina. kod njih je to samo ime. pored Allaha. Isto tako. Šukri H. Isto tako njoj su pozivali i Džemaluddin Afgani i šejh Muhammed Abduhu. Mislim da je licemjerno. rububijjeta i lijepih imena i svojstava. pridruživanje (širk) Allahu. U Kur‘anu stoji: ”‘Reci: ”O sljedbenici Knjige. ko ima dokaz. Datum kreiranja: 27. Njegov akidet je obožavanje samo Allaha Uzvišenog u pogledu Njegova uluhijjeta.v. Neka svaka zajednica ponudi svoje najučenije ljude.s.

Ibn Kesir. ustvari.s. 2188) Svaka osoba može biti urokljiva. najbolje zna. br.a. ”Kitabut-tibbi ve-l-meredi ver-ruka”. okupajte se.v. a to. pa prema tome i turskog.Na pitanja odgovora doc.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 65 od 416 . ukoliko čovjek ne zna pravilno čitati Kur‘an napisan transkripcijom. s. ”Kitabut-tibb”.11. zauzvrat. nije Kur‘an. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Što se. ustvari. ruke do zglavaka i noge do koljena i unutrašnjost svojih gaća. Dakle. nego je to prijevod značenja Kur‘ana. pak. jer će pogrešnim čitanjem mijenjati značenja. a prevođenje značenja Kur‘ana je dozvoljeno. Prenosi se da je Amir ibn Rebia prošao pored Sehla ibn Hunejfa dok se on kupao. Neke osobe su čak opasne po druge. dr.com Pitanje: Odgovor: Da li je urok istina i kako se čuvati od urokljiva oka? Urok je istina. neka prouči dovu. (Ibn Madže. Kada od vas neko zatraži da se okupate. a sam prijevod se ne smatra Kur‘anom. kod nekih je ta pojava izraženija. Međutim.2005 http://www. a Allah. 4/526) Mnogobrojni su hadisi koji tretiraju ovu temu. 4/526-530) Muslim u svojoj zbirci bilježi sljedeći hadis: ”Oko je istina. na arapskom jeziku na kom je objavljen. To što je neka osoba urokljiva ne znači i da je loša. s.a.” (El-Kalem. Sunen. dž. Zaštita i način liječenja od uroka navedeni su u sljedećem hadisu. dž. da im se obezbijedi sve što je potrebno za život. Potom je dao da se ta voda polije po Sehlu i kofa prevrne. Datum kreiranja: 27. 51) Ibn Kesir u svom tefsiru kaže: ”U ovom ajetu je dokaz da je djelovanje i utjecaj oka istina s Allahovom.. samog učenja Kur‘ana napisanog transkripcijom tiče. transkripcija Kur‘ana slovima bilo kojeg jezika. čovjek će bit nagrađen sukladno njegovim namjerama. Šukri H. prevode značenja.v. On je rekao: ”Zbog čega da neko ubije svoga brata. Molim Allaha. zabranjeno mu ga je čitati. (Vidi: Tefsiru-l-Kur‘an el-Azim. Kada neko vidi kod svoga brata nešto što ga zadivljuje. dakle. Za to postoje dokazi u šerijatu. odredbom. tako da je šerijat predvidio da takve osobe ne izlaze u društvo. a. u svom tefsiru.s.” (Sahihu Muslim.” (Tefsiru-l-Kur‘an el-Azim. Iz prethodnog razumijemo da je prodavanje Kur‘ana napisanog transkripcijom zabranjeno. jer se prevođenjem. naveo je petnaestak hadisa. To za razliku od prevođenja. Da li je takve Kur‘ane dozvoljeno prodavati i da li se učenjem iz takvih Kur‘ana postiže sevap? Odgovor: Pisanje Kur‘ana transkripcijom je zabranjeno (haram). Začudio se kako ima bijelu kožu i rekao da tako bijelu kožu nikada nije vidio.š. a i svakodnevnica nam to govori. 3500) U ovom hadisu objašnjen je način zaštite i liječenja. Ramić.š. Kada bi nešto moglo preteći određenje (kader) preteklo bi ga oko. Ubrzo je Sehl pao u nesvijest. Uzvišni Allah kaže: ”Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur‘an slušaju.š. moleći za njega berićet.. i obavijestili ga.novihorizonti. da nas sačuva od urokljiva oka. zatražio da Amir uzme abdest i opere lice. To zbog toga što se time poništavaju mnoga značenja Kur‘ana koja on pruža u svom orginalu. Amin! Pitanje: Neke naše džematlije u Švedskoj prodaju Kur‘ane napisane transkripcijom turskog jezika.” Potom je Poslanik. dž. je haram. Doduše. jer je to vid potpomaganja u onome što je grijeh i vid varanja ljudi koji će kupiti tu transkripciju pod firmom da je to Kur‘an. br. Došli su Poslaniku.

com Pitanje: Bavim se slikarstvom preko dvadeset godina. tada je takvo crtanje dozvoljeno. U Muslimovom Sahihu jedno poglavlje je naslovljeno ”O zabrani crtanja slike živog bića. iako joj je mahrem.2005 http://www.. Šukri H.a. s.. imajući u vidu da meleki izlaze iz sobe kad se žena otkrije? Datum kreiranja: 27.š. ukoliko ispunjava ovaj uslov. ptice itd. dr. najbolje zna. ili se pak radi o ženi kojoj on nije mahrem.11. 3/1664. Nakon što sam počeo prakticirati islam prestao sam crtati likove (ljudske i životinjske) i nastavio crtati tzv. neživu prirodu. da ne pokušava biti stvaralac. životinje. kad je Džibril. došao Muhammedu. ukoliko je ona otkrivena. Kako će razgovarati muškarac sa ženom kojoj je on mahrem. jer pokrivanje je propisano da bi žena zaštitila svoje stidne djelove tijela od pogleda ljudi kojima nije dozvoljeno da te dijelove njena tijela vide. čovjek crta tzv. Što se tiče odlaska meleka kad se žena otkrije (primjer Hadidže. Dakle. Pitanje: Odgovor: Čovjek je dužan da se čuva grijeha u svakoj situaciji. ne s namjerom da stvara kao što je Allah. pokriće sve dijelove tijela koji moraju pred mahremom biti pokriveni (tu se ubrajaju i muška djeca koja su došla u fazu da mogu opisati njene fizičke osobine). pokrit će sve osim lica i šaka. dž. dakle da ne pokušava stvarati.) Vajarstvo. nije dozvoljeno gledati. Ramić.) to se odnosi na situaciju kada je žena u intimi sa svojim mužem i to ne znači da je ženi grijeh otkriti svoje tijelo kada je niko ne vidi od ljudi kojima je haram da je tako otkrivenu vide. kao što su ljudi.” (Sahihu Muslim.s. stvorio. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Prvi pogled čovjeku se oprašta.š. Ukoliko postoji mogućnost da je. dok je u kući. u cijelosti je zabranjeno. Grijeh se može počiniti i očima tako što se njima gleda ono što je haram gledati. sa dekolteom itd? Da li žena dok je u kući može nositi tijesnu i providnu odjeću. pokušavajući da na platno prenese i na platnu prikaže svu ljepotu koju joj je njen Stvoritelj dao. neživu prirodu. u situaciji kada muškarac ima potrebu da razgovara sa ženom koja je otkrila dijelove tijela koje njemu. dž. pejsaže itd. a ukoliko postoji mogućnost da je vidi muška osoba koja joj nije mahrem. Zbog toga je islamska ulema zabranila da se crtaju živa bića koja se kreću. Pitanje: Odgovor: Ukoliko je žena sama sa svojim mužem može nositi odjeću koju želi vodeći računa da ne oblači odjeću koja je štetna po zdravlje. Smatram da. a.Na pitanja odgovora doc. odnosno kiparstvo. Dakle. pak. vidi muška osoba koja joj je mahrem. u pogledu pokrivanja. r. bilo da je u kući ili van kuće za ženu. Ukoliko. i crtanje pejsaža iz mašte je dozvoljeno.v. važe ista pravila.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 66 od 416 . a Allah.s. razgovarat će tako što će oboriti svoj pogled i neće gledati ono što mu je haram gledati.novihorizonti. a već drugi ili oduljivanje prvog pogleda u ono što je zabranjeno gledati je grijeh. bitno je da se čovjek ne pokušava poistovjetiti sa Stvoriteljem. jer ono aludira na stvaranje. Interesuje me da li mi je dozvoljeno crtati pejsaž iz mašte? Odgovor: Da bi crtanje bilo dozvoljeno.a.

Kako se klanjaju nafile? Naš imam ima običaj da sačeka na ruku‘u da bi osoba koja pristiže u džemat pristigla na ruku. u granicama potrebe. najbolje zna. o svemu što vam je bitno za planiranje vaše zajedničke budućnosti. imam treba voditi računa da ne oduljuje s čekanjem kako ne bi time nanio nepravdu ostalim džematlijama. najbolje zna. Da li je moj brak šerijatski valjan? Datum kreiranja: 27. a koji nisu obavezni. a Allah. imajući u vidu da ne postoji šerijatski dokaz koji zabranjuje sklapanje braka dok žena ima mjesečnicu. ”Kitabut-talak”. br. s. da ne bude korak ka nemoralu. mogu svrstati u nafile. (Vidi: Sahiu-l-Buhari. uopćeno. želim naglasiti da se svi namazi koje je Poslanik. Ramić. Naime.Na pitanja odgovora doc. tvoj brak je šerijatski ispravan. tako postupao. Međutim. neobavezni namaz.a.s. dr.š. Šukri H. nema smetnje. tj. dž. čuo da je Abdullah sin Omer ibn Hattaba pustio ženu dok je bila u hajzu. s.š. Za nijjet je dovoljno da čovjek ima na umu da klanja nafilu.novihorizonti. Riječ ašikovanje. dž. Ukoliko je to specifična nafila. Ukoliko vaš razgovor preko Interneta ispunjava ove uslove.s.v. Pitanje: Odgovor: Da. s. da taj razgovor u sebi ne sadrži griješan govor. 5252) Pitanje: Odgovor: Da.v. i da je tek u drugom periodu čistoće pusti. kao što je istihara namaz. tada klanjač treba imati na umu da želi klanjati tu nafilu.v. to je ispravno.com Pitanje: Odgovor: Da li mi je dozvoljeno ašikovati preko Interneta s momokom za kog se mislim udati? Momku i djevojci koji su naumili da se uzmu preporučujem da razgovaraju i dogovore se o svim relevantnim pitanjima s kojima će se u budućnosti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 67 od 416 . (Vidi: El-Bekare. a Allah. razvod braka (talak) dok je žena u hajzu je zabranjen (haram). kao muž i supruga. inša-Allah.2005 http://www. klanjaju kao što se klanjaju sunneti od dva rekata. sabahski ili neki drugi sunneti. naredio je njegovom babi da mu naredi da je vrati. Nafile se.a. Da li je to ispravno? Sklopila sam bračni ugovor dok sam bila u hajzu. susresti.a. Da bi takav razgovor bio dozvoljen bitno je: da ne bude osamljivanja. kako se meni čini. praktikovao. ako hoće.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da razgovarate. jer je i Poslanik.s. Postoji samo zabrana da žena ima intimni odnos u tom periodu. Pitanje: Odgovor: Prije svega. Kada je Poslanik. u sebi sadrži određene elemente koji nisu dozvoljeni da ih momak i djevojka javno ispoljavaju jedno prema drugome prije sklapanja braka i zbog toga smatram da je ovu riječ pogrešno upotrebljavati kada se govori o upoznavanju momka i djevojke koje je šerijatom preporučeno. 222) Ovdje treba ukazati na razliku između sklapanja braka i razvoda. salatud-duha.

dž.Na pitanja odgovora doc.11. tada su i te dove zabranjene. da se u njima moli Allah. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 68 od 416 .š. Ukoliko su te dove vid neke magije. da profesora i studenta sačuva od šejtanskog došaptavanja (vesvese).com Pitanje: Odgovor: Kakav je stav islama u pogledu učenja određenih dova koje studenti uče i onda puhnu u profesora kod koga polažu ispit? Ukoliko su te dove u osnovi dozvoljene. tada su takve dove dozvoljene. ili se one upućuju nekom drugom mimo Allaha. Ramić.š.2005 http://www. npr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr. dž. Datum kreiranja: 27.novihorizonti. ili se u njima dovi za nešto što je šerijatom zabranjeno. da njega (studenta) sačuva od zla i nepravde profesorove. da mu olakša ispit i podari mu stabilnost i smirenost u odgovoru i tome slično.

Mi Bošnjaci za sebe kažemo da smo sljedbenici ehlisunneta. ponekad. može se desiti da osoba. Mislim da je vrlo važno. pripadnik ehlisunneta slijedi ono mišljenje za koje smatra da ima najači dokaz. upućuje na zaključak da npr. ukoliko je tradicionalni dokaz vjerodostojan i eksplicitan i ukoliko je razum zdrav i razborit. To učenje je sadržano u Kur‘anu i sunnetu. Međutim. po našim dunjalučkim mjerilima. da su bitni suština značenja i namjera. Ta činjenica nameće potrebu definisanja ehli-sunneta tako da bismo po toj definiciji. čak isključuju i dijametralno suprotstavljaju. Pripadnik ehli-sunneta slijedi jasne kur‘anske ajete i vjerodostojne hadise. sadašnjosti. ne smije zanemariti. svaki Iranac koji za sebe kaže da je šiija nužno sljedbenik šiizma. uglavnom. Sljedbenik ehli-sunneta je osoba koja u svome srcu nosi ehlisunnetsko učenje i to učenje se reflektira u njenim djelima. te konsenzus islamske uleme. pod onu zastavu čijoj ideji pripadaju. u suštini.2005 http://www. a vjerovotno će tako biti i u budućnosti. nego je mjerilo vjerovanje koje ta osoba nosi u srcu i djela koja su refleksija tog vjerovanja. još jednom naglasiti. niti je npr. te slabosti razuma i njegova pogrešnog rasuđivanja. a u drugim aspektima neka druga učenja i vjerovanja. činjenica je da oni koji ne poznaju dovoljno ehlisunnetski pravac vrlo često dolaze u konfuziju kada se suoče s tim pitanjem s obzirom da većina grupa i pokreta. u određenim aspektima svoga vjerovanja i djelatnosti slijedi ehlisunnetski pravac. uvažavajući pravo drugih da slijede mišljenja koja se oslanjaju na validne dokaze i ispravnu naučnu metodologiju. tako da njihova pripadnost određenoj profiliranoj grupi ili pokretu. Interesuje me koji još narodi. za sebe tvrde da slijede upravo ehlisunnetski pravac.s. Eventualna kontradikcija. Iz ovog možemo zaključiti da oni koji sebe smatraju sljedbenicima ehli-sunneta su. također. iako se njihova vjerovanja i djela. odnosno gdje ima prostora za različita mišljenja. Datum kreiranja: 27. koji za sebe kaže da je sljedbenik ehli-sunneta. ponekad. svjestan činjenice da. kako je islamska ulema jasno dokazala. Prema tome. Isključivost i kontradiktornost upućuju na to da neko od njih nije istinski sljedbenik ehli-sunneta. sljedbenici tog pravca.novihorizonti. dr. Pripadnik ehli-sunneta daje prednost tradicionalnom nad racionalnim dokazom. bez obzira kom narodu ili skupini pripadao. Ramić.Na pitanja odgovora doc. To zbog toga što se ljudi.com Pitanje: Danas u svijetu imamo mnogobrojne skupine muslimana i mnogobrojne muslimanske pokrete. mogli lakše prepoznavati sljedbenike tog pravca. U pitanjima gdje nema konsenzusa uleme. svaki Bošnjak. svako ko slijedi ehlisunnetsko učenje u svom vjerovanju i praksi smatra se sljedbenikom tog pravca. Prema tome. uglavnom. grupe i pokreti pripadaju ehli-sunnetu? Odgovor: Poznato šerijatsko pravilo glasi da se uzimaju u obzir suštinska značenja i namjere a ne riječi i konstrukcije. To nas. nije mjerilo idejnog opredjeljenja neke osobe to kom narodu ona pripada. među tim dokazima ne može biti kontradikcije.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nije nužno sljedbenik ehlisunnetskog pravca.v. u prošlosti. označava i njihovu idejnu i suštinsku pripadnost ideji te grupe ili pokreta.a. uvijek je rezultat slabosti tradicionalnog dokaza ili njegovog pogrešnog razumijevanja i tumačenja. s. svrstavaju ili ih drugi svrstavaju. treba imati u vidu da se ta pripadnost. uglavnom. a ne nazivnik i imena. Ehlisunnetsko učenje se ogleda u onome na čemu je bio Vjerovjesnik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 69 od 416 . Šukri H. kako sebe naziva i u koju grupu ili pokret se svrstava ili je svrstavaju. Osim toga.

Šukri H. upitan je. Da li je to ženama zabranjeno? Dženaza namaz je fardu-kifaje za žive. Vjerovjesnik.com Pitanje: Odgovor: Kod nas žene ne klanjaju dženazu namaz. kazala je: ”Zabranjeno nam je da slijedimo dženaze. odgovorio je. dakle i za muškarce i za žene.s.” ”Allahov poslaniče”. Ramić.v. Međutim.” (Vidi: Ibn Hadžer. s. s. on ima dva kirata. (Sahihu Muslim. r.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti.a.s. ”Kitabuldženaiz”. dr. br. Ummu Atijje. a ko je još isprati dok se ne ukopa. ”a šta su to dva kirata. kako muškarci tako i žene.” ”Kao dva velika brda (znači sevapa)”. Žene su klanjale dženazu u vrijeme Poslanika. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ženama je pokuđeno da prate dženazu do kabura.v.a. Fethul-Bari. kaže: ”Ko klanja dženazu ima sevap jedan kirat (zlata).com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 70 od 416 . 3/173) Datum kreiranja: 27.11. 945) Ukoliko niko ne bi dženazu klanjao svi bi bili odgovorni. ali ne strogo. i poslije njega.2005 http://www. Ko od njih obavi dženazu ima za to sevap.a.

102-103. Uzvišeni Allah kaže: ”Bili su ljudi jedan ummet (pa kada su se razišli) Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene i po njima je objavio Knjigu s Istinom.v.11. Nema šerijatskih tekstova u Kur‘anu i sunnetu koji imenom određuju zalutale grupe i nije nam naređeno da te grupe odredimo. da odbacuju jasne (muhkem) kur‘anske ajete. Ehlul-hadis. pa se njega držite i druge puteve ne slijedite.Na pitanja odgovora doc. ”Kitabul-iman”. a slijede i bave se s onim ajetima koji su nejasni (mutešabih). jer pripadnost nekome od njih. bez obzira ko bio i gdje bio. ljudi su se razišli. svaki musliman koji slijedi Kur‘an i sunnet i konsenzus islamske uleme i trudi se. s iskrenim nijetom. br. br.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 71 od 416 .v.a. od te grupe koja će biti spašena.. razići na mnogobrojne grupe. naredbi ljudima da se drže Njegove riječi i šerijata i prijetnje onima koji odstupe od Njegovog pravog puta.) Iz ovog hadisa.š. Prema tome. od te skupine koja će biti spašena. vremenom. da što je moguće dosljednije slijedi Poslanika.a. dr. ”Kitabu šerhis-sunne”. bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!” (Ali Imran. 213.novihorizonti.. dž. da razlikujemo istinu od neistine. 159. Koja je to grupa? Ljudi su u početku bili jedan ummet.s..a. O tom razilaženju Poslanik..) Dakle. Uzvišeni kaže: ”Zato upravi lice svoje vjeri pravoj. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (Ebu-Davud. 2565. ljudi počeli slijediti svoje strasti i tako skretati s Pravog puta.v..a.s. da presudi ljudima o onome u čemu su se razilazili. razumijemo da će među njima biti onih koji će ostati na Pravom putu. kada ovo kažem. da bi. pa da vas odvoje od puta Njegova. 153. Slijedili su vjeru koju im je Allah.s. pokretu ili partiji čovjek pripada. s. bez obzira kojoj grupi pripadao. nije bila iskvarena. partiji. s. odredio da bude sastavni dio njihove prirode (fitreta). Sunen.s. da budu jedinstveni muslimani i da se ne razilaze: ”I doista. On će ih o onome što su radili obavijestiti. ovo je pravi put moj.a. Šukri H.” (Er-Rum. Iz tih tekstova razumijemo da se te grupe odlikuju time što se suprostavljaju Kur‘anu i sunnetu i onome na čemu su bile prve odabrane generacije. uglavnom znači i idejno opredjeljenje. 30.2005 http://www. Za ispravno vjerovanje i prakticiranje islama to nam nije ni potrebno.s. 1923. da slijede svoje strasti. a koja je sadržana u Kur‘anu i sunnetu.v. Sunen. Ramić. s.” (Sahihu Muslim.” (El-Bekare. nas je obavijestio rekavši: ”Jevreji su se razišli na sedamdeset grupa.s. inša-Allah. ”Kitabu šerhis-sunne”. Moji sljedbenici će se razići na sedamdeset i tri grupe od kojih će sve u Vatru osim jedne. Allah će se za njih pobrinuti. (Tirmizi. s. pored toga da će se sljedbenici Muhammeda. razići na sedamdeset i tri grupe i da će samo jedna biti spašena. Dovoljno nam je da možemo. onako kako su to činile odabrane prve generacije muslimana. upitan: ”A koja je to. inša-Allah. Svaki musliman treba znati da neke grupe i pokreti u svojoj platformi imaju zacrtano slijeđenje Kur‘ana i sunneta i prakse prvih odabranih generacija.) U predanju ovog hadisa koje bilježi Tirmizi stoji da je Poslanik.” (Ebu-Davud. To se jasno očituje u hadisu: ”Jedan dio moga ummeta će ostati na istini boreći se sve do Sudnjeg dana. s. Oni ne moraju nužno biti u jednom narodu. Datum kreiranja: 27. živjeti u istom vremenu i na istom prostoru itd.v. kao što su mnogi selefistički pokreti: pokret Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba.š. Međutim. br. to ne znači da je nevažno kojoj grupi. odgovorio je. isto kao priroda novorođenčadi. Allahov poslaniče?” ”Ona koja bude slijedila ono na čemu sam ja i moji ashabi”. a kršćani na sedamdeset jednu ili dvije grupe. putem dokaza.) ”Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili. fitretu Allahovom.a.” (El-En‘am. s.. a time da razlikujemo one koji slijede istinu i one koji slijede neistinu. s. da izmišljaju i uvode novotarije (bid‘ate) u vjeru itd. i njegovi ashabi. 4596. je.) U predanju kod Ebu-Davuda još stoji: ”. onom u kojem je stvorio ljude.” (El-En'am. Svako.) Preko Svog zadnjeg poslanika Uzvišeni Allah ponovio je ljudima naredbu da se drže Pravog puta. priroda ljudi u početku.s.a. Šerijatski tekstovi upozoravaju na zalutale grupe i uopćeno govore o njihovom učenju. grupi. je.to je džema‘a.) ”O vjernici. dž.com Pitanje: Odgovor: U hadisu je navedeno da će se ummet Muhammeda. ko slijedi Allahovu Knjigu i uputu Njegova Poslanika.v. Sunen.v. pod dejstvom šejtana i zla ljudskih duša.) Ti koji će ostati na Istini su oni koji slijede istu vjeru koju su slijedili i prakticirali Allahov poslanik.) Uprkos Allahovoj. 4597. ”Kitabul-imare”.

s. muž je ne smije prisiljavati na intimni odnos. jer na ahiretu će biti sa onima koje je volio na ovome svijetu.11.. br. savjetujem vam da ne odbijate svoga muža koliko je to moguće. kao što je teško duševno stanje ili tjelesna bolest. svaki musliman mora dobro razmisliti kojoj grupi ili partiji će se pridružiti na dunjaluku. Islamski front spasa iz Alžira. (Vidi: Sahihul-Buhari.” (El-Bekare. Islamska partija iz Kurdistana.. trebaju znati da Allah.v. najbolje zna.s. Muslimanska braća.) ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti.” (El-Bekare. 286. br. muž i supruga. kada udovolji svoju potrebu ne treba napuštati svoju suprugu dok i ona ne udovolji svoju. dž. s. njena odgovornost je veća i.v. a vašem mužu skrećem pažnju na to da depresivno stanje ili bolest može biti opravdani razlog da žena izbjegava intimni odnos. Et-Tevhidu vel-islah. ”Kitabul-ahkam”. Ti pokreti i partije odlikuju se time da odbacuju jasne kur‘anske ajete. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. te da.. u tom pogledu. jer je Poslanik. dž. ukoliko supruga ima opravdan razlog. vjerovatno zbog te činjenice. kako to reče Muhammed. Oboje. Hamas iz Palestine. a Allah. rekao: ”Nema nanošenja štete niti uzvraćanja štetom. Zbog ovih činjenica svjestan musliman i muslimanka će nastojati da svoju obavezu prema mužu. te uveliko slijede i uvode novotarije u vjeru. ukoliko bez razloga odbije svoga muža.) Prema tome. s obzirom da je intimni odnos: najbolja preventiva protiv nemorala.a. a bave se onim ajetima koji su nejasni.. sunneta i prakse odabranih generacija.2005 http://www. meleki proklinju sve do sabaha. njime se postiže ahiretska nagrada (Vidi: Sahihu Muslim. br. (Vidi: Sahihul-Buhari.” (En-Nisa.. On kaže: ”Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih. dr.) U isto vrijeme i muž treba da zna da je pastir u svojoj kući i odgovoran za svoje stado.) Na kraju. El-Džema‘a elislamijje sa indijskog potkontinenta. Allah. ”Kitabuz-zekat”.novihorizonti. Ukoliko bi je na to prisilio i time joj nanio štetu bio bi griješan. Ramić.com Ensarus-sunne el-Muhammedijje. zaštite zdravlja i korisna preventiva od mnogih bolesti. to je prirodni način sticanja potomstva. itd. 2332. ”Kitabul-menakib”. 3688) Pitanje: Odgovor: Muž i žena imaju uzejamne bračne obaveze i prava od kojih je intimni odnos među najvažnijim. 1006.” (Ibn Madže. savjesno izvrše. S druge strane mnogi muslimanski pokreti i partije nemaju u svojoj platformi zacrtano slijeđenje Kur‘ana. Da li sam dužna da se odazovem svome mužu kada me pozove u bračnu postelju ukoliko sam u depresivnom stanju ili pak bolesna? Datum kreiranja: 27. 228. odnosno supruzi.) Svjestan muž i svjesna supruga imaju uvijek razumijevanja jedno za drugo i pokušavaju usrećiti drugu stranu. 19. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 72 od 416 . br. Hizbun-nehda iz Tunisa.a. ”Kitabunnikah”. ne opterećuje čovjeka onim što nije u stanju.). 5193. shvatajući to kao obavezu koja proizilazi iz kur‘anskih poruka: ”S njima lijepo živite.š. Imajući u vidu da je supruzi tu obavezu lakše izvršiti.š. Šukri H.s..Na pitanja odgovora doc. Sunen. je odredio da suprugu. Prema tome. Refah partija (Nacionalna partija mira) iz Turske.

U drugom hadisu on je rekao: “Djela se cijene prema namjerama. vremenu opće globalizacije.a. bilo bi ispravno da ste pitali da li je po šerijatu ispravno izgovaranje nijeta jezikom pri stupanju u namaz.. Dakle. 5. str.Na pitanja odgovora doc.)”. ispravno je na sljedeći način stupiti u namaz: Srcem. 26.). oni koji mogu do tih tumačenja doći dužni su da ih proučavaju i daju prednost onim tumačenjima koja su sa najjačim argumentima i koja na najbolji način ostvaruju ciljeve šerijata. za djela koja radimo bit ćemo nagrađeni ili kažnjeni na osnovu naših namjera (nijeta). 65. jer je namaz ‘ibadet. Komentator tog djela Muhammed Seid el-Burhani. 1907) tj. to što mi izgovorimo je nevažeće. kaže: “A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju iskreno mu ispovijedajući vjeru. Njime (tj.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 73 od 416 .” (Sahihul-Buhari.).a. neće za to djelo imati (ahiretsku) nagradu ili kaznu ukoliko nije imao namjeru da dotično djelo uradi. kada znamo da su mezhebi.) Dakle.š. pomoć. br. prije ili kod samog izgovaranja početnog tekbira (iftitahi-tekbira).. ili se u mezhebskim tumačenjima ne snalaze.. s. a da se namjera ostvaruje u srcu (.š. Šukri H. ”Kitabul-imare”. tj. S obzirom da je izgovaranje nijeta jezikom novotarija-bid’a (izuzetak su hadž i umra. U mjerodavnim fikhskim djelima hanefijskog mezheba. spominje i nijet.v. definišući nijet kaže: “To je čvrsta odluka. Bedai’ es-Sanai’. Danas jednom mezhebu pozivaju samo oni koji značenje mezheba pravilno ne razumiju. dž. br. Da ste tako postavili pitanje. ) u knjizi El-Hedijje el-’alaijje. pri stupanju u namaz.) Marginani (umro 593 H. a. dž. jer se Datum kreiranja: 27. No../933 god. Tahavi (umro 321 H. (.com Pitanje: Odgovor: Da li je izgovaranje nijeta jezikom.. 1/45) ‘Alauddin ‘Abidin (umro 1306 H.s. ustvari. Uslov (šart) je za onoga koji namjerava stupiti u namaz da zna svojim srcem koji namaz klanja. ja bih. imajući u vidu da je stav hanefija istovjetan stavuostalih pravnih škola. da bi se tako razlikovao običaj (‘adet) od ‘ibadeta. koja su mi bila dostupna. izgovarao nijet naglas (jezikom). 1/127-130. Alejhisselam kaže: “Nema djela onome koji nema nijeta (La ‘amele limen la nijjete lehu. Kasani jasno kaže da “nijet” znači namjeru. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Nigdje se ne prenosi da je Alejhisselam.novihorizonti./1967. pitanje jednomezhebstva. dižući ruke reći “Allahu ekber”. u obzir se uzima ono što je na srcu. tj. nema smetnje da iznesem samo njihov stav. str. a ‘ibadet se mora iskreno ispovijedati samo Allahu. a on nam je rekao: “Klanjajte onako kako vidite mene da klanjam. striktnog slijeđenja jednog mezheba. praije odgovora.s.) naširoko objašnjava pitanje nijeta govoreći o tome da je nijet uslov (šart) da bi stupanje u namaz bilo ispravno. s. dao prednost onom mišljenju koje ima najjači dokaz. i tako su radili njegovi ashabi.v. pri stupanju u namaz.vel-iradetu ‘amelu-lkalbi).emma-z-zikru bi-l-lisani fe la mu’tebere bihi. uz Allahovu.) Iskreno ispovijedanje ne može se ostvariti bez namjere (nijeta).” (Sahihul-Buhari.) Kasani (umro 587 H. (El-Kasani. nijetom) se ostvaruje iskrenost Uzvišenom Allahu. i na osnovu svega toga. br.” (El-Hedijje el-’alaijje. ispravno po hanefijskom mezhebu? Mislim da je u našem vremenu. izgovaranje nijeta naglas je novotarija (bid’a) i treba se te novotarije kloniti./1888 god..š. 1. ”Kitabul-ezan”. ”Bed‘ul-vahj”. Ukoliko namjera (nijet) ne postoji u srcu.) kaže: “Nijet označava namjeru. Naime. tumačenja šerijata. a što se izgovoranja jezikom tiče to ne važi. On u Kur’anu. god. a ukoliko postoji razlika između srca i jezika..)” (El-Hidaje. Tj. koji se može smatrati našim suvremenikom (umro 1386 H. kada govori o šartima i ruknovima namaza. nijet (namjera) treba da postoji u srcu i mora se ostvariti (dogoditi) prije samog stupanja u namaz. Tako je radio Muhammed. prevaziđeno za one koji imaju mogućnosti da upoznaju i druge mezhebe. Sahihu-Muslim. tj./1196 god.” (El-Bajjina. Prema tome.11.. dr. ne stoji da nijet treba jezikom izgovarati. pogledao mišljenja prijašnje uleme i njihove dokaze. opisijući kako se klanja namaz kaže: “Kada čovjek stane da klanja propisani namaz izgovorit će tekbir koji je povezan sa njegovim nijetom. Ramić. te mišljenja suvremnih pravnika i njihove stavove u pogledu tih dokaza.2005 http://www.” (Muhtesaru-tTahavi. 631) Prema tome./1191 god. u mislima svojim treba donijeti odluku šta želimo klanjati i onda izgovoriti početni tekbir tj.

da biste vidjeli koliko zekata trebate dati. ti prema efendiji za kojim si klanjao teraviju nemaš nikakvu dodatnu materijalnu obavezu. Pitanje: Da li je dozvoljeno hodži. nije pohvalno. kaže: ”. bolest itd. da li veleprodajna (po kojoj je roba kupljena) ili cijena po kojoj će se roba prodavati? Odgovor: Itikaf je dobrovoljni ibadet u koji osoba stupa s namjerom (nijetom). Ako znamo da se djela cijene prema nijetu.i ne ništite djela svoja!” (Muhammed. nego samo može biti štete. a nema pravo da posebno traži da naplati klanjanje teravih-namaza. Izuzetak su dobrovoljni hadž i umra koje treba dovršiti do kraja.Na pitanja odgovora doc. bez nijeta u srcu. kao što je hladnoća u džamiji. a takav nijet je neispravan i nevažeći. a Allah. a ako nije. najbolje zna. dž. koji je stalno zaposlen u jednom džematu. Allaha radi. očito je da od njegovog izgovaranja naglas nema koristi. prestane nijetiti svojim srcem i mislima i nastavi nijetiti samo jezikom.. Da li sam griješan što sam prekinuo itikaf? Koja cijena se uzima u obzir pri davanju zekata na trgovačku robu.” (El-Bekare. jer se klanjanje namaza ne naplaćuje. a ne po cijeni po kojoj ćete robu prodavati. svojim mislima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 74 od 416 . tako da nisi dužan vratiti se i upotpuniti itikaf niti dati iskup. imajući u vidu eksplicitnu naredbu u tom pogledu: ”I upotpunite hadž i umru. prekidanje dobrovoljnog ibadeta.š.. dr. nisam izdržao do kraja.a: ”Nema djela onome ko nema nijeta. robu ćete računati po veleprodajnoj cijeni po kojoj ste tu robu kupili. 33. Međutim. a Allah. najbolje zna. a Allah. Prema tome. i tek tada će djelo koje radi biti primljeno i u skladu sa hadisom koji bilježi Bejheki od Enesa.š. Šukri H. nevažeće.com telbija izgovara naglas).š. Pitanje: Odlučio sam zadnjih deset dana ovog ramazana provesti u itikafu u svojoj džamiji.novihorizonti. taj nijet mora ostvariti u svom srcu.) U svakom slučaju. pa makar za to ne postojao određeni razlog. dešava se da čovjek. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ima pravo da taj ibadet prekine.11. dž.2005 http://www. 196) Međutim. bez razloga. onda možemo shvatiti opasnost u kojoj se može naći onaj koji tako radi. a samo izgovaranje jezikom. Naime. imam ima pravo da traži promjenu ugovora. Dakle. dž. da uz redovnu platu. kada jednom godišnje vršite inventuru robe. Ramić. tvoj postupak za sobom ne povlači neku pravnu posljedicu. dž. Osoba koja čini dobrovoljni ibadet.š. ili razlog nisi imao. vremenom. bilo da si imao određeni razlog. uz ramazan posebno naplati klanjanje teravih-namaza? Da li sam dužan tom efendiji platiti to što sam za njim klanjao teraviju? Odgovor: Ako je u ugovoru o zaposlenju posebno istaknuto da će imam u ramazanu imati duplu platu ili povišicu to treba ispoštovati. bilo koje vrste. s obzirom da Allah. Datum kreiranja: 27. Pitanje: Odgovor: U obzir se uzima veleprodajna cijena robe. najbolje zna. r. Mislim da je potrebno još jednom naglasiti da osoba koja nijet izgovara jezikom.

s.s.a. koji časno predvode svoje džematlije i istinski su nasljednici Poslanika Muhammeda. iako nose ahmediju na glavi. Šukri H.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravan postupak Medžlisa islamske zajednice koji na konkursu traži imama čija se supruga islamski odijeva? Činjenica da medžlisi i džemati koji traže imama moraju takva pitanja posebno naglašavati ukazuju na naše teško stanje u pogledu kvaliteta tih kadrova. dakle čija se žena islamski odijeva. dž. Žalosno je. el-hamdu-lillahi.a. Imajući u vidu da je imam uzor u koji se njegove džematlije direktno ugledaju. materijalno ih obezbijediti i pružiti im mogućnost da mogu da‘vetski djelovati.v. jer imami su. da tako kažem. kod nas. Uprkos toj gorkoj činjenici.š. ali to je gorka činjenica da neki koji nose ahmediju na glavi nisu Poslanikovi. Takve imame džemati i medžlisi treba da traže i upošljavaju. po službenoj dužnosti nasljednici Allahovog Poslanika.v. Vrlo je važno da se zna da svi oni koji nose ahmediju nisu isti. s. nasljednici. s.v. smatram da je sasvim opravdano da medžlis islamske zajednice traži imama u čijoj se porodici izvršava i taj vrlo značajan šerijatski propis. s.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ramić. Normalno bi bilo da svaki imam prakticira islam u svim aspektima svog ličnog života.s.a. kao i u svojoj porodici. bilo riječima bilo svojim djelom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 75 od 416 . i koji na taj način kaljaju ugled imama i Islamske zajednice.2005 http://www. Tim imamima treba pružiti punu podršku. s. Datum kreiranja: 27. dr. A kako neće biti izdajnici Allahovog Poslanika.Na pitanja odgovora doc.a.s.novihorizonti. Koristim se prilikom da preporučim svim čestitim imamima da se na odgovarajući način distanciraju od svih onih koji. kad se ne libe da velike grijehe čine javno i svjesno islam pogrešno tumače. ne prezaju da krše Allahove. nego su njegovi izdajnici.11. ima dosta čestitih imama koji su svoj život podredili radu za islam i dobrobit ljudi. To distanciranje treba da postoji na svim nivoima. propise.

najbolje zna. kaže: ”Jer neklanjanje za njima povlači za sobom optužbu za novotarstvo i stav da počinioci velikih grijeha postaju nevjernici (kafiri).2005 http://www. Ramić. Mislim da imamu čija supruga se islamski ne odijeva.” (Hasan Kafija Pruščak. treba pomoći. dobročiniteljem i grješnikom”. propisa u svome životu i životu svoje porodice. ili nekom drugom pitanju koje je javne prirode. Zato je rečeno da ko ostavi džumu i namaz u džematu za imamom prestupnikom taj je novator (mubtedi‘) po mišljenju većine uleme.š. dr. Pravilo kod ehli-sunneta kaže da mi klanjamo za svakim dobročiniteljem i prestupnikom sve dok ne vidimo da čini očito nevjerstvo (kufr bevah). str. ashabi su klanjali za imamima grješnicima. Hasan Kafija Pruščak komentarišući Tahavijine riječi: ”Smatramo da se namaz može obaviti za svakim sljedbenikom Kible.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 76 od 416 . Preporučio bih imamima čije supruge na prakticiraju islam u pogledu odijevanja. potrebu i obavezu islamskog odijevanja. da to na hutbi pojasne džematlijama. Shodno tome. kako džematlijke njih ne bi slijedile u tim pogrešnim postupcima. a Allah. a nisu ih obnavljali. Posebno naglašavam da imami koji su uložili dovoljan napor da svojim suprugama pomognu kako bi shvatile značaj. To ne znači da postupak njegove supruge treba odobravati. U isto vrijeme ne treba ocjenu o imamu davati samo na osnovu tog detalja.11. dž.novihorizonti. posebno ako imamo u vidu da džematlije na imamu gledaju kao na uzora u svemu.Na pitanja odgovora doc. i koji se javno ograđuju od eventualnih propusta koje njihove supruge čine u javnom životu. inša-Allah. da džematlijama ukažu na njihove greške koje one čine u javnom životu. Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Odgovor: Neki kažu da nije dozvoljeno klanjati za imamom čija se supruga ne oblači islamski. Šukri H. za imamom čija supruga se islamski ne odijeva može se klanjati. takvi imami su sa sebe. da li je to tačno? Ne. mada to može biti dobar pokazatelj koliko on drži do primjene Allahovih. kako bi taj nedostatak bio otklonjen. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a to je pogrešno. dž. ne bi im trebalo u tom pogledu stavljati primjedbe ni na dunjaluku. džumu i ostale namaze. Ispravno je da se za njim klanja i poslije toga ne obnavlja namaz jer. 201) Dakle.š. pa i u pogledu odijevanja njegove supruge. prije svega. to nije tačno. ljepotu. skinuli odgovornost i za propuste svojih supruga neće odgovarati na Sudnjem danu. Nurul-jekin fi usulid-din.

Islam je tome posvetio najveću pažnju. u vidu stočne hrane. S obzirom da je sve u prirodi povezano nastaje lančana reakcija i lančani poremećaj. jabuka nije više jabuka koja odgovara čovjekovu organizmu. Ako govedo pojede hranu koja ne odgovora njegovu organizmu kod goveda će nastati određene promjene. Islamski stav o mjenjanju Allahovih.com Pitanje: U cilju postizanja što većeg profita u savremenoj mesnoj industriji. dž. Na taj način lešina (koja je prerađena) dospijeva u obliku hrane do goveda koja po svojoj prirodi nisu lešinari niti mesojedi. 119) Najveća mudrost života na ovom svijetu jeste prilagođavanje i poštivanje prirodnih zakona. Pored otpadaka zaklanih životinja u poizvodnji stočne hrane koriste se i ostaci krepanih životinja (strvine).š. dž. Ramić. Da li je dozvoljeno takvu hranu davati biljojedima kao što su goveda? Odgovor: Sve što postoji na nebesima i Zemlji funkcioniše po tačno preciznim zakonima. Uzvišeni Stvoritelj je sve to precizno odredio i zakone uspostavio. pasa i mačaka. musliman ne smije remetiti te zakone. S obzirom da o ovom i njemu sličnim pitanjima muftija daje fetvu na osnovu onoga što nauka kaže. Trava više nije ona trava koja odgovara kravljem organizmu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Tu je izvor problema. Šukri H. vjere.Na pitanja odgovora doc. ogleda u slijeđenju Njegovih zakona. To se vidi i iz samog naziva Allahove. ima i razum koji mu pomaže da pitanje ishrane bolje razumije.2005 http://www.11. Ti sastojci posebno se prerađuju i tako prerađeni i pomiješani sa drugim tvarima. islam znači potpuno predanje i potpuna pokornost Stvoritelju. u nekim slučajevima. On se tim zakonima mora povinovati i prilagoditi i na njih djelovati u skladu sa ostalim zakonima. razvijene su mnoge metode iskorištavanja otpadaka iz klaonica. stvorenja je jasan. hrana mu neće odgovarati. Zagađivanjem zraka i vode. Ta pokornost se. proizvodnja i potrošnja bi tekli normalno. normalno je da ta hrana neće biti kompatibilna i neće više odgovarati potrošaču. Prema tome. vjerovatno bez bilo kakvih problema.novihorizonti. tako i onih koji vladaju u prirodi i svemiru. Datum kreiranja: 27. Remećenje tih zakona odvelo je u destrukciju. koliko mi je poznato iz sredstava informisanja. Prema tome. prije svega. Pretpostavimo da djelovanjem na proizvođače hrane (zelene listove) čovjek nešto izmijeni ili poremeti. tako da kada ne bi bilo uplitanja i remećenja tog procesa sa strane. Zeleni listovi proizvode hranu koja odgovora živim bićima. a sada i genetskim inženjeringom dolazi do promjena kod proizvođača hrane. bez opravdana razloga (potrebe) životinjama nanositi štetu. (En-Nisa. te njegovo mlijeko i meso možda više neće biti kompatibilno i neće odgovarati ljudskom organizmu. Naime. dr. uz to. Jedan od tih vidova je i iskorištavanje otpadaka u proizvodnji stočne hrane. nego će izazvati određene komplikacije. Kur‘an negativno govori o onima koji to rade i kaže da će šejtan ljude nagovoriti pa će mijenjati Allahova stvorenja. zabranila je proizvodnju takve stočne hrane i njeno korištenje za ishranu goveda. u proizvodnju hrane umiješao se čovjek koji je. Na osnovu naučnih otkrića koja govore o povezanosti ishrane goveda stočnim brašnom i kravljeg ludila većina zapadnih zemalja.š. čovjek. poremetio te zakone. itd. Set tih zakona reguliše proizvodnju hrane u zelenim listovima i potrošnju hrane od strane živih bića. Međutim. daju se životinjama. upotrebom kemikalija. Da bi potrošač mogao koristiti tu hranu i on mora izvršiti određene izmjene.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 77 od 416 . a posebno ne smije činiti nešto što može posredno ili neposredno ugroziti čovjeka. Svako živo biće ima instinkte i osjetila pomoću kojih određuje koja mu hrana odgovara. Upravo to se i desilo. ako je prirodni zakon da govečetu jedino odgovara određena biljna hrana. musliman mu ne smije davati nešto drugo. kako onih objavljenih u Kur‘anu i sunnetu. može se kazati da takvu stočnu hranu nije dozvoljeno proizvoditi niti davati govedima. a ako ih ne izvrši. jer musliman ne smije.

i ishrane goveda tim ribljim brašnom važi isti status koji važi za stočno brašno i ishranu goveda njime. Šukri H. pak. ”Kitabul-et‘ime”.novihorizonti. karantin za takve životinje ne postoji. odredila da se kokoš stavi u karantin najmanje tri dana i hrani čistom hranom prije nego se zakolje. zatim na osnovu stavova ashaba. Dakle. normalno dao fetvu koja je u skladu s naukom. ”Kitabud-dahaja”. Ramić. ”Babussajdi vez-zebaih”.11. Sunen. 4/283) i Bejheki (Es-Sunen el-kubra. Grijeh biva još veći ukoliko se tovljenjem životinja na taj način indirektno ugrozi čovjek. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa stočnim brašnom. onda za takav način ishrane riba. Ukoliko bi. (Vidi: Ebu Davud. ima isti status kao i stočno brašno? Ukoliko je stočno brašno spravljeno od ostataka životinja koje su na halal način zaklane. tj. za što postoji velika vjerovatnoća. Da li i riblje brašno. čini mi se da se stočna hrana spravljena od uginulih životinja ne može analogizirati sa izmetom zbog očitih razlika koje postoje među njima. Taj grijeh može dostići stepen ubistva iz nehata. bilo da se radi o govečetu. spravljeno od riba koje se u posebnim ribnjacima hrane lešinama i otpatcima životinja. da li je takvim brašnom dozvoljeno hraniti goveda? Datum kreiranja: 27. s. poput Ibn Umera. davanja biljne hrane govedima.v.2005 http://www. ovca sedam dana.com Pitanje: Da li je dozvoljeno piti mlijeko i jesti meso goveda koja se hrane stočnim brašnom proizvedenim od ostataka zaklanih životinja i lešina? Da li postoji neki period prečišćavanja. najbolje zna. a Allah. a goveda četrdeset dana.Na pitanja odgovora doc. dž. zabranio je da se pije mlijeko krave koja jede izmet. taj period je propisan.s. 321) Islamska ulema je. kako bi njihovo mlijeko i meso bilo dozvoljeno (halal) konzumirati? Odgovor: Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa tako pripremljenom stočnom hranom. muftija bi. Normalno. kokoši ili nekoj drugo životinji čije meso je dozvoljeno jesti. 9/333). te da se putem mlijeka i mesa navedena bolest može prenijeti na čovjeka. Što se pak perioda prečišćavanja tiče.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 78 od 416 . konačni sud o tome se može dati tek nakon što se nauka očituje u vezi s tim pitanjem. smatram da se čovjek mora zaštiti time što mlijeko i meso životinja koje potencijalno mogu biti zaražene tom bolesti neće koristiti. takvu hranu je zabranjeno (haram) davati govedima. 2/316.a. karantin za životinje koje jedu nečist postoji u šerijatu. Prema tome. Poslanik. ali je propisan za životinje koje jedu izmet (nečist). Pitanje: Odgovor: Ukoliko su posljedice takvog načina prehrane ribe iste kao i u slučaju ishrane goveda stočnim brašnom. kao što je djelotvoran kada su u pitanju goveda koja jedu izmet. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da se jede njeno meso i da se krava koja to čini jaše.š. nauka dokazala da je karantin djelotvoran za goveda koja se hrane stočnim brašnom. Tu nema nikakvog značaja da li su životinje od čijih ostataka je brašno napravljeno zaklane na šerijatski način ili ne. dr. na osnovu hadisa koji bilježi Darekutni (Sunenud-Darekutni.

da vašem umrlom podari Džennet.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 79 od 416 .. El-Medžmu' šerhul-Muhezzeb. Ibn Mesud je oporučio Ez-Zubejra.) se proširilo i nije se pojavio neko ko bi mu oponirao. dž. To je mezheb ashaba: Enesa. 5/220) Na osnovu iznesenog jasno je da ste bili dužni izvršiti oporuku vašeg umrlog. kao što je preči u pogledu vilajeta kod sklapanja braka. Ebu Hanife. jer je to nasljedstvo koje se rangira na način kako se rangira rodbina po ocu. a svi znamo da se neposlušnost prema roditeljima ubraja u velike grijehe. Malika. i stao napred da klanja. 3/405406) (Vidi također: En-Nevevi. 3/406) Izvršenje oporuke je dug. jer je on (tj.11. prim. umrli) sa njime zadovoljan (tj.. Da li smo mi njegovi nasljednici bili dužni tu oporuku ispoštovati i ko ima prednost da klanja dženazu umrlome? Odgovor: Da. Ummu Seleme i Ibn Sirina.” (El-Kafi fi fikhi ehlil-medineti el-maliki.” (El-Mugni. dr. Zejda. da mu klanja dženazu).” (Ibn Kudame. Džubejr je oporučio Enesa b. vi ste bili dužni tu oporuku (vasijjet) ispoštovati. Prenosi se da je Ebu Bekr oporučio da mu dženazu klanja Omer. Erkama. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 1/317) Abdul-Berr en-Niri el-Kurtubi.com Pitanje: Naš je rahmetlija oporučio da mu određena osoba klanja dženazu. to je pravo umrlog. Nadalje. uistinu. ili poklonili mu sevabe dobrih djela. Mi. Zejda. kao što se daje prednost pri raspodjeli trećine imetka koju je oporučio. El-Mugni. najbolje zna. Zehebi je. Zejd b. poznati hanefijski pravnik. većina islamske uleme smatra da osoba kojoj je oporučeno da klanja dženazu ima prednost nad svim ostalim. prev.‘ Drugi prenose da je Aiša oporučila da joj dženazu klanja Ebu Hurejre. Ummu Seleme je oporučila Seida b. Ibn Kudame kaže: ”Ukoliko je oporučena osoba prestupnik (fasik). Sevri. osim u slučaju da se oporuka odnosi na osobu koja je fasik (dakle osoba koja je poznata po činjenju velikih grijeha).š. u knjizi Veliki grijesi. te je postalo konsenzus (idžma). sa svoje strane (kaže Ibn Kudame). moj otac je.š. Što se drugog dijela pitanja tiče. pa je došao Amr b. Ebu Berzeta. ukoliko biste za vašeg umrlog učinili kakvu trajnu sadaku. Ebu Bekre je oporučio Ebu Berzea. Malik i Šafija rekli su da nasljednik ima veće pravo (od onog kome je oporučeno).Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. Junus b. Seid b. Preporučujem vam da molite Allaha. Hurejs. nudimo sljedeće dokaze (koji ukazuju da oporučena osoba im prednost): konsenzus (idžma) ashaba. Šukri H. te se daje prednost njegovoj oporuci. kaže: ”Zbog toga. Emir je tada proturio Zejda naprijed (da klanja dženazu)” Ovakvo shvatanje (da oporučena osoba ima prednost nad ostalim. oporučio da mu dženazu klanja Zejd b. jer je to zauzimanje (šefaat) za njega. Tada mu je prišao sin umrlog i rekao: ”O emiru. Kasani. On je dalje rekao: ‘Omer je oporučio da mu dženazu klanja Suhejb. Ramić. ili novotarac (mubtedija) oporuka se ne prihvata. Erkam. Tako je rekao Ahmed. nadati se da će to udobrovoljiti vašeg umrlog i da će vam na Sudnjem danu halaliti. Neki čak smatraju da o tom pitanju postoji konsenzus ashaba i islamske uleme. dž. jer ako vaš umrli uđe u Džennet postoji veća šansa da vam oprosti grijeh koji ste prema njemu počinili ne izvršavajući njegovu oporuku.” (Bedaius-sanai. Iz pitanja se implicitno razumije da vi to niste izvršili. Erkama. umra. taj kome je oporučeno ima prednost nad ostalim. malikijski pravnik. Ebu Seriha je oporučio Zejd b. Datum kreiranja: 27. taj ima prednost u odnosu na rodbinu. kao što je dobrovoljni hadž. koji je bio emir u Kufi. nasljednik je u tom pogledu preči.2005 http://www. taj grijeh stavio na visoko osmo mjesto. Prema njima. neka je Allah sa njima zadovoljan. ako je dobar i učen (čovjek). 84) U Mugniju stoji: ”Najveće pravo da mu klanja dženazu ima onaj ko je oporučen. Isto tako. ako bi umrli odredio nekoga za svoga života. a Allah. jer neizvršavanje validne roditeljske oporuke je vid neposlušnosti prema roditeljima. Ukoliko su roditelji zavještali oporuku dug je još veći. post itd. str.. kaže: ”Ako bi nekoga oporučio (ovasijetio) da mu klanja dženazu.

46) Dakle. Preporučuje se.2005 http://www.Na pitanja odgovora doc. tako da će zajmodavac oprostiti takvom dužniku. da je Kur‘an jedino sačuvana Allahova.novihorizonti.” (En-Nahl.. On će jedino udovoljiti onome čiji dužnik nije namjerno ostao dužan. jer na Dan proživljenja će se svako o sebi zabaviti. ”Reci: ‘O sljedbenici Knjige. a naš Bog i vaš Bog jeste jedan. ne i sa onima među njima koji su nepravedni. Oprost (halal) moći će se tražiti na Sudnjem danu nakon proživljenja. 2. i recite: ”Mi vjerujemo u ono što je objavljeno nama i u ono što je objavljeno vama. 256) međureligijski dijalog se nameće muslimanima kao imperativ u smislu dostavljanja i širenja istine islama.š. 34-37) Prema tome. i mi se Njemu pokoravamo. tj.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 80 od 416 . neće oprostiti. nije propisano da se od umrle osobe traži halal.. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da nikoga osim Allaha ne obožavamo. dž. musliman je pozvan da najljepšim riječima i najubjedljivijim dokazima raspravlja sa židovima i kršćanima koji muslimanima nepravdu ne čine. Uzvišeni Allah kaže: ”I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najbolji način. dr. da se nemuslimanima ne učini kakva nepravda. Međutim. ili svi mi vjerujemo istog boga. Ukoliko musliman svjesno u dijalog uđe na taj način on izlazi iz islama i postaje odmetnik (murted). postoji šansa da osobe koje će u Džennet oproste onima koji su se prema njima ogriješili. To potvrđuje i sljedeći ajet: ”Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj. (.š. Treba istaknuti. pored Allaha.com Pitanje: Odgovor: Može li se od umrle osobe tražiti halala? Iako umrla osoba čuje čak i kuckanje naše obuće. Šukri H. 125) Imajući u vidu da u islam nije dozvoljeno nikoga silom nagoniti: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. zbog toga što postoji barijera koja onemogućava komunikaciju živih i umrlih. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Odgovor: Međureligijski dijalog je pozitivan proces koji islam zagovara. 6) Kako Vi gledate na međureligijski dijalog? Datum kreiranja: 27. ipak. s obzirom da će sigurno kao nevjernici u Džehennem. itd. 1. niti vi obožavate Onoga Koga ja obožavam.” (El-Ankebut. Isto tako. toga Dana će svaki čovjek samo o sebi brinuti. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge.) Vama vaša vjera. Uzvišeni Allah kaže o stanju ljudi na Sudnjem danu: ”Na Dan kada će čovjek od svoga brata pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od supruge svoje i sinova svojih.” (Abese. ali osobe koje su u opasnosti i koje će u Džehennem sigurno neće oprostiti nikome. jer niječe jasne kur‘anske ajete poput onih u suri El-Kafirun (Nevjernici) ”Reci: ‘O vi nevjernici. neće opraštati ono što su ljudi zgriješili jedni prema drugima. halal treba tražiti prije smrti osobe prema kojoj smo se ogriješili i ne treba puno polagati nadu u mogućnost da nam ta osoba halali na Sudnjem danu. jer oni.” (El-Kafirun. pravi put se jasno razlikuje od zablude!” (El-Bekare. vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” Musliman ne može u taj dijalog ući pod geslom sve su postojeće vjere iste. tako da postoji mala šansa da neko nekome oprosti. objava itd.11. Ramić. Zbog toga se kod nas kaže da se posebno treba čuvati kafirskog hakka. u taj dijalog musliman može ući samo s pozicije argumentacije: da je islam istina. traženje oprosta prije smrti. ne obožavam ono što vi obožavate. bogovima ne držimo!‘ Pa ako oni ne pristanu. dž. a meni moja vjera. da Allah.

smatram da nema smetnje da u toj nužnoj situaciji učenici sebi nabave potrebni instrument s namjerom da ga se riješe kad završe školu. treba đacima omogućiti slobodu izbora. dakle koji porez plaćaju. Mogu li ga prodati? Datum kreiranja: 27. Mogu li raditi na crno? Uzišeni Allah. dr. najviši civilizacijski domet vremena u kom živimo.com Pitanje: Odgovor: Izbjeglica sam u Danskoj i živim od socijalne pomoći.a. U toj situaciji ćete razgovarati sa vlastima da vam pomognu u rješavajnu tog problema. El-Fikhulislami ve edilletuhu. ispunjavajte obaveze. Naime. XVI:91. rekao: ”Muslimani stoje pri datim uslovima. Nadalje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. XVII:34) Na više mjesta opisuje vjernike kao one koji svoj ugovor ispunjavaju. Kršenje tog prava smatra se kršenjem temeljnih ljudskih prava zagarantovanih šerijatom i Poveljom Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. XIII:20. (Vidi: II:177. U isto vrijeme treba vršiti pritisak na školu i ministarstvo obrazovanja kako bi odgovorni u tim institucijama malo više vodili računa o kulturnim i vjerskim specifičnostima jedinki u našem društvu. Uz sve to treba da koristite zakonske olakšice u tom pogledu. Otuda propis da kada bi muslimanu neko prolio alkohol. Zar je stvarno neophodno da učenici osnovne ili srednje škole. smatram da je najbolje da ga pokloniš nekoj svojoj kolegici u školi kako ga ona ne bi morala kupovati. kao musliman možda se susretnete sa nekom uredbom koju nećete moći ispoštovati. Šukri H. izuzev muzičke.” (El-Maida. XXIII:8) Buhari. dakle što musliman ne smije koristiti. One će vam ili pomoći ili otkazati gostoprimstvo. bez sumnje. počinilac bi bio dužan da mu nadoknadi protuvrijednost (ako je počinlac musliman). Nepravda bi bila da jedni porez plaćaju. kao što je npr. a drugi ga izbjegavaju.s. naređuje vjernicima u Kur‘anu da ispunjavaju date ugovore: ”O vjernici. a ono što nema svoju vrijednost ne može se ni prodati. Prodavanje tog instrumenta ne bi bilo validno. Preuzetu obavezu ne smijete kršiti. (Vidi uslove pod kojim je obavezna nadoknada nanesene štete: Zuhajli. a s kojima ste indirektno sklopili dogovor da nećete raditi na crno i tako izbjegavati porez. ”Kitabul-idžare”) Imajući u vidu da ste ulaskom u Kraljevinu Dansku prihvatili i obećali da ćete se pridržavati zakona te zemlje dužni ste da dato obećanje ispunite.v.novihorizonti. kao što sada činite primanjem socijale. ono što je za muslimana haram po šerijatu.” (Sahihul-Buhari. a kojim se potvrđuje šerijatska odredba po kojoj nema prisiljavanja u vjeri.11. Što se pak instrumenta koji posjeduješ tiče. a kada bi nemuslimanu bio proliven alkohol. postoje određene zakonske regulative koje dozvoljavaju rad na crno i to određeni broj sati.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 81 od 416 . Koliko mi je poznato.2005 http://www. Ramić. kaže da je Poslanik. dž. trebate znati da socijalna pomoć koju primate dolazi iz fonda koji pune oni koji rade. Sada hoću da ga se riješim. 5/745) Dok sam išla u školu morala sam imati određeni muzički instrument. 1) (Vidi također: VI:154. a sami svjesno izbjegavate davanje doprinosa u taj fond. imajući u vidu da smatraš da je posjedovanje tog instrumenta zabranjeno (haram). Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da u nekim školama učenici moraju imati muzički instrument. ne navodeći sened hadisa. ili alkohol (ako je počinlac nemusliman). Ta sloboda izbora je. Normalno. ne bi mu bio obavezan nadoknaditi protuvrijednost. mada ste takvu obavezu na sebe preuzeli.Na pitanja odgovora doc. a posebno bi nepravda bila da koristite fond koji se puni porezom. Treba se o tome informisati i te zakonske pogodnosti iskoristiti. uredba da ženska djeca prisustvuju časovima plivanja u uslovima koji su nespojivi sa vašom vjerom i kulturom. moraju znati svirati kako bi kasnije uspješno nastavili studije ili se uključili u posao u svojoj struci? Kod muzičkog ili bilo kog drugog obrazovanja gdje postoje kulturne i vjerske razlike i specifičnosti među đacima. u određenom sektoru i periodu. to nema svoju vrijednost (dakle bezvrijedno je). s.

da budemo od onih koji se potpomažu u onome što je dobro. dž. ili da se zakoni u tom pogledu dosljednije sprovode. To su ostaci totalitarizma u svijesti ljudi. prije svih. mogu da kažem da smo mi malo svjesniji muslimani ili da smo malo kulturniji. a činjenica je da ljudi do kojih dolazi glas nisu uvijek u stanju. kao komentar na taj vaš problem. Amin! Datum kreiranja: 27. a ne od onih koji se potpomažu u zlu. da prate učenje Kur‘ana. Skoro cijelo vrijeme dok boravimo u internatu prisiljene smo da slušamo muziku. Treba znati da u medresama ima onih koji ne žele slušati muziku iz vjerskih razloga. smatram da puštanje učenja Kur‘ana pute razglasa šerijatski nije opravdano. Ramić. Ja i mojih nekoliko kolegica suočene smo sa velikim problemom.Na pitanja odgovora doc. Ne znam da li se radi o istoj medresi ili ne. Nije demokratski prisiljavati druge da slušaju muziku. ili zbog duševnih stanja kroz koja trenutno prolaze.novihorizonti. dž. Nadam se da će vam oni pomoći u rješavanju tog problema. Puštanje muzike putem razglasa je nekulturno i u modernom svijetu prevaziđeno. neraspoloženje. tada ga iznesite svome razredniku i direktoru medrese. da može pomoći u njihovom intelektualnom i kulturnom. apelujem na odgovorne u vašoj školi da tu očitu grešku isprave. ukoliko su odgovorni u medresi od onih koji smatraju da muzika ima pozitivan uticaj na đake. jer time prisiljavamo neke da čine grijeh. mučnine i tegobe. nije istina da svako voli muziku u uživa u njoj u svim duševnim stanjima kroz koja prolazi i u svako doba dana i noći. Šta da radimo? Odgovor: Predlažem da taj problem iznesete. Molim Allaha. Posebno mi je teško kad čujem da je takvo stanje u vašoj medresi. ili zbog toga što ne vole muziku koja im se nudi. U svakom slučaju.2005 http://www.š. imajući u vidu da je Allah. vašim vaspitačicama. Kod takvih osoba muzika će izazivati suprotan efekat. tj. čija vrata će biti zvučno izolovana. naredio vjernicima da šute kada se Kur‘an uči i da slušaju. zbog svojih poslova.11. itd. dr.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 82 od 416 . pa čak i imanskom uzdizanju. Nije istina da svako voli muziku.com Pitanje: Učenica sam medrese. Šta više. čak. Sa svoje strane. Šukri H. Meni su dolazila slična pitanja i od učenika i od učenica medrese. Predlažem da se u tu svrhu obezbijedi posebna prostorija. kao što nije istina da svako voli i uživa u muzici u kojoj drugi uživaju. činjenica je da se s tim problemom suočavamo na skoro svim javnim mjestima. Oni ne vode računa o njihovim potrebama. Na taj način bi se đacima pružila mogućnost izbora. s takvim i sličnim problemima ne bismo se suočavali. čak se i u vrijeme koje je predviđeno za spavanje pušta muzika tako da se ne možemo ni naspavati. a pravda nije u nasilnom tjeranju đaka da danonoćno slušaju muziku. ne vodeći računa o željama i potrebama svakog pojedinca. koju vaspitačice puštaju putem razglasa. A. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ti ljudi ne vode računa o drugima. počevši od javnog prevoza pa nadalje. smatram da oni treba da imaju osjećaja za pravdu. pa ukoliko se ne riješi. a posebno da slušaju muziku koja nije po njihovom izboru. posebno. a to sve može uzrokovati ili pospješiti određene bolesti.

pak. Daifu Suneni Ebi Davud.) Na osnovu prethodno iznesenog možemo zaključiti da postoji osnova da kažemo kako sura Jasin ima neke posebne vrijednosti. tiče pitanja da li ima neki poseban značaj u odnosu na druge sure. Tako za hadis koji bilježi Tirmizi u Sunenu. jer niko ne nosi tuđi grijeh. najbolje zna.11. ”Kitabuz -zuhd”. možemo kazati da o tome govori nekoliko predanja od Poslanika. Allah.2005 http://www.a.s. Pitanje: Odgovor: Sve što je korisno (za čovjeka) muslimanu je dozvoljeno na halal način koristiti.” (El-En‘am. 2687. Ibn Madže. (Vidi: Daifu Sunen Ibn Madže. to ne možemo bezrezervno tvrditi. sebi uradi i svaki grešnik će samo svoje breme nositi. sva pedagoška dostignuća koja su naučno utemeljena dozvoljeno je koristiti na halal način.š. Sličan hadis Ibn Kesir prenosi od Ibn Hibbana koji je spomenuti hadis zabilježio u svom Sahihu. Ahmed i drugi a u kojem se preporučuje učenje Jasina kod osobe koja je na samrti. Što se. Sunen. bez obzira da li je osoba koja je došla do tih korisnih spoznaja musliman ili nije. ”Kitabul-ilm”. a kako će taj proizvod neko koristiti ti za to nisi odgovoran.s. (Vidi: Tefsirul-Kur‘anilazim. Pitanje: Odgovor: Za to ne postoji bilo kakva smetnja imajući u vidu da ti proizvodiš halal proizvod. dž. hadis br. (Vidi: Da‘ifu Sunenit-Tirmizi. ili slaba ili izmišljena. ”Kitabul-dženaiz”.s. On također prenosi da je neka ulema govorila da kada se sura Jasin prouči u slučaju bilo koje poteškoće Allah. je rekao: ”Mudrost je vjernikova izgubljena stvar. s.š. dr. ”Ebvabu fadaililKur‘an”: ”Sve ima srce. Šukri H. je olakša. Sunen. Ramić. s. a srce Kur‘ana je Jasin. Ibn Kesir kaže da je sened ovog hadisa dobar. Ibn Kesir kaže da iskustvo šejhova govori da kada su prouči Jasin kod osobe koja je na samrt bude joj lakše i duša joj lakše iziđe. šejh Albani kaže da je slab (da‘if). s. 108.com Pitanje: Odgovor: Da li sura Jasin ima neki posebni značaj u odnosu na druge sure? Sura Jasin izuzetno je značajna sura. str.Na pitanja odgovora doc. 344) Za hadis koji bilježi Ibn Madže. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. on kaže da je izmišljen (mevdu‘). kaže: ”Što god ko uradi.a. Međutim. sva ta predanja su.š. str. br.v. a Allah.” (Tirmizi.v. br. 164) Da li mi je dozvoljeno izrađivati stolice čovjeku koji će ih koristiti u birtiji? Da li je dozvoljeno koristiti pedagoška dostignuća nemuslimana u odgoju djece? Datum kreiranja: 27. 3/150.v. dž. bez obzira odakle to došlo. 4159) Prema tome.novihorizonti. rekao da ko noću prouči Jasin ustane ujutro oproštenih grijeha.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 83 od 416 . Gdje god je nađe najpreči je da je uzme. str. kako smatra šejh Albani. s obzirom da u tom pogledu nemamo vjerodostojnog (sahih) hadisa. 316.a. 3/743. Poslanik. Irvaul-galil. Ebu Davud. Ko prouči Jasin Allah mu upiše da je proučio Kur‘an deset puta”. Međutim. prije svega zbog važnosti pitanja koja ona tretira. ”Kitabul-dženaiz”. 688) Uz prethodno spomenute hadise Ibn Kesir prenosi i od hafiza Ebu Ja‘le hadis da je Poslanik.

ali je potrebno kokoši staviti u karantin i hraniti ih čistom hranom tri dana prije klanja. Datum kreiranja: 27. 4/522) Pitanje: Odgovor: Na nekretnine koje se daju u zakup. Kada dam zemlju u zakup. jer se taj dio tretira kao trgovačka roba. kao što je zemlja. kako ću na nju davati zekat? Odgovor: Dužan si davati zekat na onaj dio koji si kupio da bi njime trgovao. Drugi dio planiram prodati. ”Kitabul-menasik”. Ramić.2005 http://www. sama ili zajedno sa ostalom imovinom s kojom se može spojiti i kada taj nisab ispuni potrebne uvjete tada ste dužni na tu imovinu dati zekat. Da li sam obavezan na tu zemlju davati zekat.novihorizonti. Pitanje: Kupio sam pedeset dunuma zemlje.11. kada taj dio s kojim si naumio trgovati ispuni određene uslove dužan si na njega dati zekat. stan. Šukri H. kokošije meso nije mekruh jesti. dr. nego se zekat daje na zaradu koju na ime zakupa dobijete. ne daje se zekat. Dakle. Mislim na njemu napraviti kuću i obrađivati ga. s obzirom da se kokoši hrane sa prljavom hranom? Ne. Jedan dio planiram koristiti za svoje potrebe. strojevi za proizvodnju itd.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 84 od 416 . Islamska ulema je na osnovu stavova ashaba. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. El-Musannef.com Pitanje: Odgovor: Da li je kokošije meso mekruh jesti. To znači da kada zarada dostigne nisab. poput Ibn Umera.Na pitanja odgovora doc. odredila da se kokoš prije klanja najmanje tri dana stavi u karantin i hrani čistom hranom. (Vidi: Abdur-Rezzak.

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ni mali ni veliki grijeh nije propustila. govorit će. ”Teško nama!”. Ramić. neshvatljivo da su muslimani mogli dići svoju desnicu i njome podržati zakon kojim se legalizuje homoseksualizam.com Pitanje: Interesuje me Vaš stav u vezi učestvovanja bošnjačke uleme u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti. a ako su pogriješili. ako nisu poginuli kao šehidi nakon što su dostigli punoljetsvo. i u samim promuslimanskim partijama velika je razlika među članovima.2005 http://www. njih čeka odgovarajuća kazna.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 85 od 416 . to se vidi iz programa partije i djela njenih članova. pak.Na pitanja odgovora doc.š. dr. zbog eventualnog licemjerja. ukoliko su im djela bila haram. a mogu. dž. i u svojim programima ne odstupaju puno od šerijatskih propisa. ali nisu imali namjeru da postignu Allahovo. I kada se dokaže krivica.11. treba uvijek znati da ljudi nisu bezgrješni i kada pogriješe treba im pomoći da grešku isprave. bio alim ili ne. činjenica je da nijedna partija na našim prostorima nije islamska. članovi tih partija se prema interesima muslimana odnose vrlo različito. dž. činjenice se ne smiju nijekati. a nekad neshvatljivi. Ne ulazeći u namjere. a ima i onih koji bi prodali i oca i majku. Dakle. U isto vrijeme. činjenica je da to uvijek ne stoji. Ako bismo analizirali učinke muslimanskih političara. propuste i greške. hafizima. Što se. steći status licemjera koji će biti dublje u Džehennemu od kafira. ljekarima. onih koji idu u džamiju. Šukri H. a koja je antiislamska. imat će dva sevapa. Ukazivanje na propuste i bratska kritika jedan je od najboljih vidova pomoći njima. Za mene je npr. čitave narode uništavao kada bi se takva vrsta nemorala počela javno prakticirati. nekad rezultat nepoznavanja propisa islama.š. tiče pitanja koja partija zastupa islamsku opciju. dž. napraviti velike previde. treba pokazati razumijevanje ako se propust desio iz opravdanih razloga. ”kakva je ovo knjiga. sa iskrenim nijjetom i pogodili. ponekad. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. inša-Allah. Što se. Neki njihovi članovi pokazali su više interesa da riješe probleme s kojima se suočavaju muslimani i njihove institucije. 49) Ukoliko su im djela bila šerijatski dozvoljena i nijet iskren (dakle. njima treba pružiti podršku u političkom radu i pomoći ih u tome. a ne po njihovim deklaracijama. Odgovor: Bilo da se radi o ulemi. negoli mnogi političari onih partija koje za sebe kažu da su jedini zaštitnici muslimanskih interesa. Ima ih koji su braneći interese muslimana izgubili svoje položaje.š. Ukoliko im je djelo bilo halal. dž. uvijek biti na dobitku. U suprotnom. Uzvišeni Allah kaže: ”I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grešnike prestravljene zbog onoga što je u njoj. U svakom slučaju.novihorizonti. ako im Allah. Ukoliko su. kao i ostali ljudi.š. zadovoljstvo. Svjestan musliman bi prije dao da mu ruku odsijeku nego što bi njenim dizanjem tako nešto podržao. izabrali ono što su smatrali najboljim. Imajući u vidu činjenicu da oni to ne bi mogli uraditi da se nisu profesionalno bavili politikom. svako će odgovarati za svoja djela bez obzira bio na vlasti ili u opoziciji. Doduše.š. Kako može musliman glasati za legalizacuju vrste nemorala zbog koje je Allah.” (El-Kehf. O muslimanima treba nastojati imati lijepo mišljenje sve dok se ne dokaže da su odgovorni za svoje propuste. tada od tog svog djela neće imati ahiretske koristi. Dužni smo da im na tome budemo zahvalni i molimo Allaha. imat će jedan sevap. Ko je antimusliman i ko se bori protiv interesa muslimana to pokazuju djela. tiče partija za koje neki kažu da su antiislamske. Iskreni muslimani će. sve je nabrojala!” I naći će upisano ono što su radili. treba istaći činjenicu da su mnogi muslimanski političari znali. Mi treba ljude da cijenimo prema njihovim djelima. ukoliko su imali želju da tim svojim djelom postignu Allahovo. a kamoli ne bi prodali interes muslimana. pravnicima ili nekim drugim muslimanskim zvaničnicima svi oni će. samo da ostanu na svojim položajima. Međutim. Nekad su propusti shvatljivi. naročito ako ta ulema svojim predstavničkim glasom podržava izrazito antiislamsku političku opciju. Dakle. neke partije poklanjaju više pažnje interesima muslimana. na osnovu valjanih argumenata. pak. da ih za njihova dobra djela nagradi. zadovoljstvo) oni će za njih dobiti odgovarajuću nagradu. Treba znati da su propusti nekad rezultat ljudskih slabosti. pak. dž. odgovarati za svoja djela na Sudnjem danu. nekad rezultat pogrešne procjene itd. sigurno je da ne bismo mogli nabrojati sve primjere njihovih dobrih poteza i dobrih djela korisnih za ljude. ne oprosti. Zbog Datum kreiranja: 27.

nisu drugima zavidne. trude se da drugima pomognu jer to smatraju ibadetom.11. ostaje otvoreno pitanje šta je manje zlo. gdje su mnoga pitanja jako nejasna. te će svojom političkom aktivnošću pridonijeti afirmaciji univerzalnih principa pravde i moralnih vrijednosti i tako pomoći mnogim ljudima da se oslobode džahilijjeta i krenu pravim putem. vrijeme to pokaže. Koristim se prilikom da istaknem da muslimanima u Evropi. nedostaje politička partija ili partije koje će svoj program zasnivati na principima islama. trebalo bi da proizvođač istakne.com toga. Smatram da je u interesu proizvođača da o tome povedu računa. imaju različite stavove. ne lažu. Takva partija bi dobrodošla i kao vladajuća i kao opoziciona.pravilno su postupili. puna ogovaranja. koja islamska institucija ili organizacija stoji iza takve tvrdnje. jer je halal meso kvalitetnije. To je jedini način da se izgradi povjerenje potrošača. Nadalje. da ih u tome pomogne. Dakle. Ne treba gubiti iz vida da se muslimanski političari vrlo često nađu u situaciji. Potražnja za halal proizvodima sve je veća i veća. međutim. dž.š. kako bi to pozitivno djelovalo. a koje će stalno kontrolisati ispravnosti tih proizvoda. pa prema tome i proizvod napravljen od takvog mesa je kvalitetniji. najbolje zna. puna lažnih optužbi i lažnih svjedočenja. Politika je i inače. Pitanje: Odgovor: Što se tiče proizvoda ”Ovako” do mene su došle kontradiktorne informacije. Smatram da isticanje od strane proizvođača kako je njegov proizvod halal nije dovoljno i neće izgraditi povjerenje potrošača. nadam se da će iskreni vjernici. da im podari pronicljivost i pravilnu odluku. dž. Molim Allaha.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 86 od 416 . koji mole Allaha. smatram da treba pružiti podršku političarima muslimanima koji su u politiku ušli s namjerom da se bore za pravdu. u odsustvu islamskih partija. U svakom slučaju. dakle ispravan nijjet. U svakom slučaju. najmutnije vode. kao i ostali muslimani. ne uzimaju drogu. da moraju birati između dva zla. Smatram da je normalno da u svom političkom radu. pored oznake halal. Šukri H. u koje muslimani imaju povjerenja. oni djeluju kroz partije koje nisu antiislamske i da. ako pruže podršku onome što je manje zlo . ponekad.š. posebno na našim prostorima. Ja znam određene proizvođače koji ističu da su im proizvodi halal. S obzirom da su te informacije nezvanične i da nisu provjerene. Treba imati znanja. kako na narod tako i političare koji bi pred sobom imali pozitivan živi primjer na koji bi se mogli ugledati. itd. Obično. u ovo naše vrijeme. ne kradu. Nisu bez razloga mnoge evropske firme poznate u mesnoj industriji počele proizvoditi halal proizvode. Nadam se da svi oni u svom radu imaju šerijatski utemeljen argument za svoje postupke i lijepu namjeru. Politika je polje gdje se mnogo dobrih djela može uraditi. U takvoj situaciji. hrabrosti i čvrstu podršku da bi se čovjek pravilno postavio u datim situacijama i odupro brojnim izazovima i iskušenjima. Naravno. Zamislite kada bismo imali partiju čiji članovi bi mogli biti samo provjerene osobe za koje se zna da ne piju alkohol. treba znati da su vode politike. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pozivam muslimanske političare koji su u svom radu napravili određene propuste i greške da se ne ustručavaju kazati da su pogriješili i da nastoje svoje greške ispraviti. istinu i ostale univerzalne principe i vrijednosti na kojima počiva islam. posebno u okolnostima kakve su kod nas. Potrebno je da iza te njihove tvrdnje stane neka zvanična islamska institucija ili neka islamska organizacija. prilično prljava. ja ti u tom pogledu ne bih mogao ništa konkretno kazati. ne bave se bilo kakvom nemoralnom radnjom itd. Ramić. zaslužiti Njegovu milost i podršku. a Allah. ne varaju. puna prenošenja tuđih riječi itd. boje se da nekome zlo ne nanesu. i nemuslimani rado prihvataju taj standard. Da li muslimani mogu konzumirati proizvode mesne industrije ”Ovako” i da li poznajete još neke mesne proizvode koji se pripremaju po šerijatu? Datum kreiranja: 27. a sve su to veliki grijesi. dr.š.novihorizonti. dž. pa i kod nas. Mislim da bi takve partije obogatile političku scenu zdravim idejama i programima. jer svijest muslimana o halal hrani svakim danom postaje sve veća i onaj ko ostvari standard koji oni zahtjevaju sigurno će imati veću prodaju.

Šukri H. Koji je status ove druge opcije? Odgovor: Dogovor koji ljudi postignu je obaveza i musliman se dogovora mora držati. dogovorili na nešto što je očiti grijeh. tog zakona će biti obavezni da se drže i muslimani.Na pitanja odgovora doc. U tom slučaju ostali imaju izbor da se dogovorenog i dalje drže ili da dogovoreno smatraju ništavnim. osim. a Allah. imajući u vidu da većina poreskih obveznika svjesno krši taj zakon i da država. ali nisu bili zainteresovani da bilo šta poduzmu. znači da su dozvolili da njihovi klijenti besplatno koriste mrežu. i imajući u vidu da se iz fonda nastalog prikupljanjem poreza ponekad financiraju određene aktivnosti koje musliman ne smije podržavati. Oni se susreću sa dilemom: zatvoriti posao. dr. vodeći strogo računa da se oduže državi za sve usluge koje im ona pruža. nije uvijek pravedna u njegovoj implementaciji. tako da vi niste odgovorni. taj zakon je. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ramić. najbolje zna. Ukoliko. Predlažem vam da kontaktirate odgovorne u kompaniji i vidite da li su oni svjesno dozvolili da razgovori budu besplatni i da li ste ih eventualno oštetili.2005 http://www. Onoga dana kada država spomenuti zakon pravedno implementira. U tom slučaju trebate se pokajati za tu vašu lošu namjeru. mimo njegove volje.š. jer ga veliki nameti čine nerentabilnim. Da li im je to šerijatski bilo dozvoljeno? Odgovor: To zavisi od odnosa odgovornih u kompaniji prema tom problemu. obavezujući i dužnost ga je ispoštovati. ukoliko su se drugi. Pitanje: Mnogi poslovni ljudi opterećeni su raznim dažbinama prema državi. implicitno. kao što je npr. dužnost je držati se dogovorenog sve dok jedna strana to ne prekrši. eventualna nepravda itd. Međutim. Kod nas je izglasan zakon kojim se reguliše pitanje oporezivanja roba. posebno u uslovima kad većina ne plaća poreze.11. U toj situaciji musliman mora tražiti put kako ne bi radio ono što je grijeh. kompanija nije znala za kvar ili je bila nemoćna da ga ukloni. osim u pogledu vaše namjere koja nije bila ispravna ukoliko ste željeli da iskoristite slabost i nevolju u kojoj se kompanija našla. Datum kreiranja: 27. s tim što će biti dužni da se bore za izmjenu svake odredbe koja u sebi sadrži nešto što je grijeh. Ukoliko ste svjesno željeli da iskoristite njihovu slabost i nemoć dužni ste da im štetu nadoknadite. usluga itd. to. ili utajivati prihod kao i drugi i tako se održavati u ovim teškim vremenima. koji vrlo često nisu opravdani. dž. mogli desetak dana besplatno razgovarati sa nekim arapskim zemljama. Ne ulazeći u pravednost svih zakonskih odredbi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 87 od 416 . zbog svoje slabosti i nekih drugih razloga. u osnovi. Ukoliko su odgovorni u kompaniji znali za kvar. smatram da nema smetnje da muslimani u određenoj mjeri izbjegavaju porez. Sve to kažem oslanjajući se na izjavu resornog ministra koji priznaje da onaj ko plaća poreze u ovoj našoj državi ne može opstati u biznisu. u tom slučaju vi snosite potpunu odgovornost za eventualnu štetu koju ste kompaniji nanijeli. konjsko meso je dozvoljeno jesti i mlijeko piti. Nadalje. Pitanje: Vlasnici telefonskih ultra-kartica su. pak. zbog nekog kvara na sistemu.novihorizonti.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno jesti konjsko meso? Da.

imajući u vidu da takav postupak vodi u veće zlo koje se ogleda u neredu i anarhiji. najbolje zna. po šerijatu. dopustio Abesincima da izvedu igru s kopljima u njegovoj džamiji. smatraju haramom. Jedni to kategorički zabranjuju i smatraju to haramom.š. prilično golišave. Poslanik. Ramić. ne smije uzimati zakon u svoje ruke. koju izdaje Centar za islamske studije iz Birminghama. fizičke prijetnje tiče.com Pitanje: Živimo u inostranstvu. dr.novihorizonti.) Drugi to također. ali to dozvoljavaju u slučaju prijeke nužde. U džamiji su dozvoljene sve aktivnosti koje ne skrnave džamiju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. nije dozvoljeno učestvovati u mješovitom horu imajući u vidu sljedeće: a) neizbježno je miješanje sa muškracima koje prelazi granice dozvoljenog.a. Njegov odgovor objavljen je u reviji ”Es-Sunne”. najbolje zna. Velika Britanija. najbolje zna. Tako je npr. a Allah. dž. a Allah. Najpoznatiji suvremeni alim koji zastupa drugo mišljenje je doktor Jusuf el-Kardavi. a Allah. da belaj bude veći.s. Nadam se da će Rijaset to pitanje brzo riješiti.š. Mislimo da ne dolikuje da momci i djevojke.2005 http://www. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 88 od 416 . koje su. Kada smo zaprijetili efendiji da ćemo se žaliti Rijasetu on nam je rekao da on ima podršku Rijaseta. ili potrebe koja dobiva status prijeke nužde. Pitanje: Da li je manji grijeh za nas u Americi da živimo kao podstanari u stanu koji je gazda kupio na kredit i otplaćuje ga našom stanarinom ili da mi kupimo stan na kredit i otplaćujemo ga lično. zajedno igraju. u nekoliko nastavaka (počevši od br. Šukri H. Hoćemo li se ogriješiti ako efendiji fizički zaprijetimo? Odgovor: Smatram da vas vaš efendija pokušava prevariti. ta njihova igra nije isto što i zajednička igra i pjesma golišavih djevojaka sa momcima. postoje dva mišljenja koja su rasprostranjena među suvremenom ulemom.11. s. u osnovi. Ne vjerujem da u tom pogledu ima podršku Rijaseta. toga se morate kloniti. Međutim. pa makar i bio u pravu. Zbog toga predlažem da argumentovano iznesete svoj slučaj Rijasetu kako bi se poduzele odgovarajuće mjere i spriječilo dalje skrnavljenje džamije. plešu i pjevaju u džamiji. Opravdavate li učešće djevojaka u mješovitom horu? Datum kreiranja: 27. Pitanje: Odgovor: Djevojkama. 97). pak. jer pojedinac.v. (Vidi odgovor dr. Što se. a u drugom ćemo mi postati vlasnici stana i nećemo čitav život biti postanari? Odgovor: U pogledu kupovine stana putem kamatnog kredita koji se uzima od banke. Ahmeda Belvafija onima koji to dozvoljavaju. b) njihovi glasovi koji će biti uljepšani će dolaziti do muških osoba pred kojima one ne smiju uljepšavati svoje glasove. jer pravno pravilo o prijekoj nuždi kaže da je haram u prijekoj nuždi dozvoljen u granicama neophodnog. Nekoliko nas džematlija nije se s tim složilo.Na pitanja odgovora doc. To je validna fetva koja se može slijediti. dž. U prvom slučaju će stan biti vlasništvo gazde. Naš efendija dopustio je folklornoj grupi da vježba u džamiji.

baveći se onim za što se niste osposobili. svakako. U američkoj vojsci ima dosta muslimana. U svakom slučaju. Ramić. sve to regulišu uslovi koje skrbnik mora ispunjavati. Pitanje: Odgovor: Ne. gupi pravo na skrbništvo. što. i koliko mi je poznato. druga strana ima prava u pogledu viđenja djeteta i boravka sa njim itd.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 89 od 416 . 32. Kardavi dao fetvu da je zabranjeno odlaziti u Kuds sve dok je pod okupacijom Izraela. Pitanje: Odgovor: U osnovi gleda se interes djeteta. dijete pripada majci. Čuo sam da je dr.novihorizonti. Dalje. njihova prava su solidno zaštićena.11. Da li je to tačno? Mogu li kupiti diplomu s obzirom da nisam imao mogućnosti da se školujem? U slučaju razvoda braka kome. da drži pod okupacijom prvu kiblu muslimana. Opširniji odgovor na ovo pitanje objavljen je u Saffu br. pri određivanju skrbnika sud je dužan zaštititi interes djeteta. dr. muslimanu nije dozvoljeno. i uzimanje izraelske vize vid priznavanja države Izrael. imajući u vidu da ta država drži pod okupacijom Palestinu. Osim toga. to je tačno. Ukoliko skrbnik ne ispunjava uslove. zatim njenoj majci. pod uslovom da ne učestvuješ u aktivnostima koje su islamom zabranjene.Na pitanja odgovora doc. august '99 god. Normalno. Otuda su islamski pravnici rekli da žene imaju veće pravo na skrbništvo s obzirom da su one saosjećajnije. u osnovi. pripadaju djeca? Datum kreiranja: 27. Neki su pak napravili razliku između muškog i ženskog djeteta. Ondje gdje će dječiji interesi biti bolje zaštićeni sud je dužan da dijete tamo dodijeli.com Pitanje: Odgovor: Mogu li kao musliman uključiti se u američku vojsku s ciljem da savladam vojne vještine? Da.2005 http://www. po šerijatu. Ova fetva polazi od toga da je odlazak u Kuds. ElMesdžidul-aksa. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. u mirnodopskim uslovima. nema smetnje da se uključiš. da je protjerala sa svojih ognjišta preko pet miliona muslimana. kada dijete bude dodijeljeno jednoj strani. možete prouzrokovati štetu drugima. zatim dedo itd. džamiju koja zauzima treće mjesto po vrijednosti za muslimane. a i njihovim posebnim potrebama se izlazi u susret. privrženije djeci i strpljvije u podnošenju svega što dijete zahtijeva i čemu je potrebno. za šta biste bili odgovorni i na dunjaluku i na ahiretu. Pitanje: Odgovor: Da. tek tada pravo dobiva babo. Neki su odredili da je to sedam godina. Šukri H. a neki da je granica postizanje punoljetnosti. Poslije toga dijete ima pravo izbora. jer u islamu je. Po hanefijskom mezhebu. zatim babinoj majci itd. zabranjeno varati ljude. Skrbništvo traje onoliko koliko je djetetu potrebno. diplomu ne možete kupiti. koji je sada pod izraelskom okupacijom. Ako nema odgovarajućeg skrbnika među ženama.

to treba poštovati. ukoliko se dogovore i drugačije. 2434) Međutim. Pitanje: Odgovor: Poslodavac je dužan isplatiti radnika u skladu s ugovorom koji su napravili prije početka rada. U osnovi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11.com Pitanje: Odgovor: Da li je profesija advokata u Njemačkoj ili drugoj zapadnoj državi halal posao? Imajući u vidu okolnosti i potrebu za advokatima muslimanima. g) da. Sunen. Ramić. Koliko i kada je. b) da se bori za istinu i pravdu. kako u hadisu stoji.novihorizonti. br.Na pitanja odgovora doc. Šukri H.2005 http://www. općenito. pod sljedećim uslovima: a) da advokat musliman ne odobrava i ne podržava zakone koji su suprotni šerijatu. c) da svjesno ne laže. dr. znoj radnika osuši. nadam se da bavljenje advokaturom ima svoje uporište u šerijatu. f) da ne skriva činjenice koje su mu poznate. po šerijatu. i imajući u vidu prirodu posla advokata. ”Kitabul-ahkam”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 90 od 416 . poslodavac dužan isplatiti svoga radnika? Datum kreiranja: 27. e) da ne brani one kojima šerijat ne pruža zaštitu. (Vidi: Ibn Madždže. s obzirom da u Njemačkoj i drugim zemljama Evrope živi velika populacija muslimana. isplata treba biti prije nego se. d) da svjesno druge lažno ne optužuje. njegov rad bude u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

U tome bi bila i poteškoća.).s.2005 http://www.novihorizonti. ako se digne na stepen koji mu ne pripada. dakle onako kako se i kod nas prakticira. kaže: ”Neka se Allah smiluje novatorima koji su u nekim dijelovima Indije uveli praksu da imam i muktedije ustaju odmah nakon farza. i kao što bilježi Ebu Davud od istog prenosioca: ”Da je Allahov Poslanik. nakon sunneta. koju uči naglas. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da je sunnete dozvoljeno klanjati i u džamiji). nije u skladu sa hanefijskim mezhebom. ako malo duže klanja sunnete. Ashabi su učili tesbih koji i mi učimo. odgovorio je.s).v.s. čudno je da se to ukorijenilo u tradiciju muslimana hanefijske pravne škole iako knjige. a zatim poslije nje klanjao toliko da je u međuvremenu sam ostao u džamiji. Ovdje se govori o onome što je bolje i o učenju dove zajedno u džematu. I‘laus-sunena): ”Da je Alejhisselam dva rekata poslije džume i akšama uvijek klanjao kod kuće”. klanjao jaciju (kad se govori o nekom namazu uvijek se podrazumjevaju farzi. u poznatom hanefijskom djelu I‘laus-sunen. s. učili tespih (tespihali) poslije namaza? Ne. Tako mi Allaha. kad prouče allahumme entes-selamu. Oni čak zamjeraju imamu. koje se smatraju izvorom hanefijskog prava.” Mutevelije traže od imama koji službeno obavljaju tu dužnost da obavezno uče tu dovu poslije sunneta. U protivnom. dakle mujezin nije komandovao pri tespihanju. uz mujezinovo komandovanje. s. a ni u jednom hadisu nije navedeno da se on poslije (sunneta) vraćao u džamiju da bi učio dovu. 13 vidio si da je Alejhisselam upitan koji je namaz vredniji: kod kuće ili u džamiji? ”Zar ne vidiš kako je moja kuća blizu džamije? Da klanjam kod kuće draže mi je nego da klanjam u džamiji.. pa imam nakon Fatihe. toliko dugo učio poslije akšama da su se u međuvremenu svi koji su bili u džamiji razišli. nakon što je klanjao nafile (tj. u poglavlju o onome šta se uči nakon klanjanja farza. i klanjaju sunnete ili nafile. desnoj strani je lijepo davati prednost u svemu što se odnosi na ibadet.11.com Pitanje: Odgovor: Da li su Muhammed. nigdje o tome ne govore. niko ne negira. Oni neće da klanjaju za onima koji ne rade po njihovom običaju. zabranjena novotarija (bid‘a muharreme). uglavnom. i na Indijskom potkontinentu. osim. tako da se njegov postupak (u konkretnom slučaju) tumači kao objašnjavanje dozvoljenosti (tj. a ono što je (Poslanik. novotarija u vjeri! Vidio si iz hadisa br. Npr. smatraju hanefijama. Isto tako. Ramić. hanefijskom mezhebu.v. te muslimani indijskog potkontinenta (u pogledu zajedničke dove nakon sunneta). kao što bilježi Tahavi u Šerhu me‘anil-asar od Ibn Abbasa: ”Da je Allahov Poslanik.v. To je dobar hadis. da ono što je preporučljivo (mendub) postaje pokuđeno (mekruh). tako da su govorili da je po. s. uglavnom.a. uistinu. op. A iz hadisa br. pr.” Klanjanje sunneta u džamiji.) rekao ima prednost u odnosu na ono što je uradio. s. zaista. rekao da je pokuđeno-mekruh (uvijek joj davati prednost). oni ih optužuju i razrješavaju dužnosti. O tome ne govore ni naši ilmihali iz kojih smo u mektebu učili klanjati. ranije je navedeno. govoreći: ”Vidi ga. uči dovu a džematlije izgovaraju amin.) zajedno sa Datum kreiranja: 27. mi čekamo na završnu dovu. Interesantno je da način na koji to prakticiraju balkanski muslimani i Turci.a. zajednički tespihali. Allahu ekber. Ovo je vjerodostojan ili dobar hadis. učenje tesbiha zajednički. pa je Ibn Mesud. U svemu tome je dokaz da je on (tj. što je razumljivo. u džematu sa imamom. iako se muslimani na Balkanu. pr. 12 navedenog u glavnom tekstu ove knjige (tj.v. To što čine oni rade u smislu stalne obaveze i obični svijet smatra da takva dova nakon sunneta ili nafila.a. imao običaj klanjati sunnete i nafile kod kuće. s.Na pitanja odgovora doc. pošto se pobojao da se ne pomisli da je to stroga dužnost. To izgleda još čudnije ako znamo da je hanefijska ulema pokušavala da tu praksu iskorijeni. sunnete. ako se radi o farzovima”. Turskoj. elhamdu lillahi.a.s. dr. pojedinačno. Šta tek reći za osobu koja je ustrajna u novotariji ili onome što je pokuđeno!? Ta grupa nema potpun dokaz u nekim predanjima u kojima stoji da je Alejhisselam ponekad nafile klanjao u džamiji. uz komandu mujezinovu. to što rade je. Da ih je bolje klanjati kod kuće potvrđeno je riječima hadisa. je dužnost u namazu. pr. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 91 od 416 . oni nisu tako u džematu. i njegovi ashabi ovako u džematu.”. a niti u drugim. ali su to radili svako za sebe.s.a. dakle po trideset i tri puta izgovarali subhanallahi. nema naznake da je Alejhisselam. Ni u tim hadisima. a on rastegao sa sunnetima. Govoreći o novotarijama poslije namaza Tehanevi. Poslanik.v..

nakon što imam završi (farz) namaz i preda selam. To zbog toga što se sa svim tim prekida biti okrenut leđima.” Prethodno rečeno ne ukazuje da se to sve i dova uče u džematu (zajednički) i da se sve to radi u džamiji. nakon nafile.11. Obvezivanjem učenja dove nakon sunneta i nafila je izmjena ove dozvole i otežavanje imamu i narodu bez razloga. nakon što preda selam da se pomakne ulijevo radi klanjanja nafile nakon farza. 3/205-207) Iz svega navedenog očito je da zajedničko tespihanje nema utemeljenja i da to nije hanefijski mezheb. prije toga. dr.. zatim da uče dovu za sebe i muslimane podignutih ruku. Njegove riječi: ”Mustehab je imamu da se poslije nafile okrene licem prema džematu. nije valjan dokaz to što je rekao Eš-Širinbilali u Nurul-idahu i komentaru. u osnovi. imaju po šerijatu slobodan izbor da nafile klanjaju u džamiji ili kod kuće. tj. neka ne čeka da mu se poslije selama okrene licem pa makar rastavio namaz i predavanje selama.. da kada neko završi namaz može.” Prenosioci ovog hadisa su povjerljivi. pošto u tome ima vid prisiljavanja imama i muktedija da klanjaju sunnete i nafile u džamiji..Na pitanja odgovora doc. kako je bilo dok ih predvodio kao imam na farzu. te da kažu subhanallah. nego znače da mu je mustehab da prestane biti džematu okrenut leđima. Njegov namaz je završen. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. To zaključujemo na osnovu toga što je sam Eš-Širinbilali. je sunnet”. Još eksplicitnije je to što je zabilježeno u Medžmeuz-zevaid (1-200).” U svemu tome postoji dokaz da muktedija može otići za svojim poslovima. to ima status novotarije u vjeri koja je haram. bilo u kući ili negdje drugdje.. To što je on rekao znači da muslimani trebaju poslije farz-namaza proučiti dove koje se u tradiciji prenose. uistinu. u međuvremenu razišli. koji su bili u džamiji.” ne znače da se on prema njima okreće da bi učili dovu.”. a to u sebi sadrži mijenjanje onoga što je propisano i što je bolje. zatim Ajetulkursiju. Oni. Ramić. farza i nafile. bilo da im se okrene u sjedećem položaju na svom mjestu ili ode za svojim poslom. ne iziskuje sastajanje i pridruživanje. I na kraju. Uzvišeni Allah kaže: ”A kada se namaz završi. nakon njegovih riječi: ”Ustajanje radi obavljanja sunneta poslije farza. može tumačiti da se to radi u džamiji. Isto tako.. Šukri H. što oni hoće. kako se onda njegov govor: ”Istigfar čine Allahu i hvale Ga. Eš-Širinbilali je prije toga eksplicitno rekao. a neko ima neku potrebu.2005 http://www. onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite.. U tome se ne određuje da ta dova bude zajednička i da jedni druge čekaju (da bi zajednički dovili). Bilo bi dobro kada bi imami skinuli odgovornost sa sebe i objasnili svojim džematlijama ovaj propis. 10) Za njih nema dokaza u onome što je preneseno u smislu općenitog poticanja da se uči dova poslije svakog namaza. po njemu. elhamdu lillah i Allahu ekber po trideset tri puta. Ukoliko su i prisiljeni da zajednički tespihaju imami nisu prisiljeni da pravilno tumače islam. može ih učiti stojeći. To zbog toga što gramatički oblik množine. gdje je rečeno da su prenosioci tog hadisa vjerodostojni. Naime. I‘laus-sunen. zajednički? Isto tako.novihorizonti.” (El-Džumu‘a. Mustehab je da se nakon toga. njihovo vidljivo literarno značenja upućuje da je on klanjao namaz i učio toliko da su se oni. a ako hoće. Na osnovu čega se može. U glavnom tekstu (ove knjige) je navedeno od Ebul-Ahvesa koji prenosi od Ibn Mesuda da je rekao: ”Kada imam završi (s namazom). istakli učenjaci u usuli-fikhu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 92 od 416 . eksplicitno rekao da je vrednije sunnete klanjati tamo gdje će se moći biti dalje od rijaluka (pretvaranja) i gdje će se moći biti iskrenije i čistije. da prouči sure El-Felek i En-Nas. ili bilo gdje drugdje i mogu nakon klanjanja farza ići za svojim poslovima. prenoseći iz djela Medžmeur-rivajat. eksplicite.. vrednije klanjati kod kuće. želim da naglasim da naši muslimani ispravno obavljaju namaz. i da svako poslje njih dovu čini za sebe i muslimane. 182) Pošto je sunnete. a neko ima potrebu (da ide). neka ide i neka ga ostavi. pa ne ustane niti se okrene.. To su. a koji su vezani za farz. da je Ibn Mesud rekao: ”Kad imam preda selam. Nego. ako hoće. On je eksplicitno naglasio da imam u tome svemu ima izbor (str. zikr i dove proučiti sjedeći. Razumi to! Allah upućuje na Pravi put koga hoće. ušerijatiti dova poslije nafila u džamiji!? Naprotiv. jer je namaz ono što Datum kreiranja: 27.com džematlijama učio dovu. okrene muktedijama i da triput izgovore estagfirullah.” (str. on je rekao: ”Mustehabb je imamu. i pošto je u tome ograničavanje u onome u čemu je Allah dao izbor. da ih svako prouči pojedinačno.” (Tehanevi. 182).

je učio dovu moleći Allaha. četvrto. ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš. U šerijatu postoje propisi za muslimane koji su se odmetnuli od islama. na ovom svijetu. onoga o kome ništa ne znaš. Prvo što treba znati jeste da je naša dužnost prema rodbini veća u odnosu na one koji nam nisu rodbina. ili braća njihova. i kada se distanciramo od takve rodbine. bez obzira bili oni muslimani ili ne. Pitanje: Odgovor: Iz biografije (sire) Allahovog Poslanika. da uputi njegov narod koji ne zna. Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. dž. i to je dozvoljeno. a posebno svojoj rodbini želimo sve najbolje. Ramić. uz Allahovu. Meni će se svi vratiti. ili rođaci njihovi.v. Zbog toga preporučujem ti da pročitaš djela koja govore o Poslanikovoj biografiji. koji ih je došao pozvati u Allahovu. dr. Kakav odnos treba da imam prema rodbini koja otvoreno ispoljava ateizam? Datum kreiranja: 27.novihorizonti. 214. Ali. Treće. hvala Allahu.a. Zapečećeni džennetski napitak (Mubarkfuri) i Poslanikov životni put (Sibai). tako i onoj koja se islamu suprotstavlja. taj problem. ili sinovi njihovi. ako se rodbina bori protiv islama nećemo prema njoj izražavati prijateljstvo jer Allah. Umoran. Peto. a zatim uz aktivan napor učenih muslimana. jer bi to zahtijevalo puno vremena i prostora. pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti. i odbija ga u toku dvije godine.š. kako onoj koja prakticira islam.” (El-Ankebut.s. mudro i lijepim savjetom. na način koji će pokazati da mi ljudima općenito. pomoć. vjeru.) To djelovanje treba da bude blagom riječju.š. Majka ga nosi. biti prevaziđen. dužni smo na nju da‘vetski djelovati: ”I opominji rodbinu svoju najbližu. dž. Šukri H.com je između početnog tekbira i selama na desnu stranu. nadam se da će. Što se tiče novotarija koje se čine prije i poslije namaza. Treba imati razumijevanja. dž. U odgovoru na vaše pitanje ukazat ću samo na neke opće smjernice.a. makar im oni bili očevi njihovi. ukoliko dođemo do zaključka da ćemo na rodbinu najbolje djelovati ako se od nje distanciramo. vremenom. velikodušno ponašaj. koja ostaje važeća. Imajući u vidu da kod nas ne vlada šerijat o njima neću govoriti. s.š.a. kaže: ”Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju. o kome ti ništa ne znaš. Što je rodbina bliža i obaveze su veće.s. s. ali se ti propisi sprovode samo tamo gdje šerijat vlada.” (El-Mudžadela. 14-15) Drugo. kako na ovom svijetu tako i na ahiretu. ali. ukoliko rodbina nije u islamu. možemo naučiti kakav odnos treba imati prema rodbini.11. a tu nema ništa što je novotarija. Meni ćete se vratiti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 93 od 416 . treba uvijek Allahu. tužan i izranjavan Poslanik. Sjetimo se kada su stanovnici Taifa naputili svoju maloljetnu djecu i luđake da kamenjem istjeraju Allahovog Poslanika. dž. 8) ”Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. a koja su dostupna i na bosanskom jeziku poput: Poslanikov Životopis (Ibn Hišam). 22). Međutim.s. ne smijemo zapostaviti svoje obaveze prema njoj.2005 http://www. dž.Na pitanja odgovora doc.š. Zbog toga posebno treba voditi računa o obavezi prema roditeljima. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (Lukman. u isto vrijeme. bez obzira kakva ona bila i nikada ne treba gubiti nadu da će se ona jednog dana povratiti na pravi put.š. a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća. O toj obavezi Kur‘an kaže: ”Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. nastojat ćemo da svoje obaveze prema takvoj rodbini izvršimo i da u svakom slučaju budemo pravedni. s. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš.v.v. jer većina ljudi nije imala odgovaraći odgoj i živjeli su u okruženju koje ih je uglavnom odvraćalo od islama i islamskog života.” (Eš-Šu‘ara. onda ih ne slušaj. a njeno zdravlje trpi. niti ću na vaše pitanje detaljno odgovarati.š. dovu činiti za svoju rodbinu. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. ti ih ne slušaj i prema njima se.

nisam naišao na neki šerijatski dokaz koji tome ide u prilog. U svakom slučaju.Na pitanja odgovora doc. jer je to jedan od načina da se zasluži njegov šefa‘at na Sudnjem danu. tada dužina kupanja ovisi o kvaliteti vode. preporučujem da se u mjestima gdje postoji praksa učenja sure Jasin ponedjeljkom i petkom ponekad uče i druge sure.v.a. osoba kupa radi uklanjanja prljavštine. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Kada se osoba kupa radi izlaska iz stanja dženabeta bitno je da. Zbog toga. Da li je to šerijatski utemeljeno? Da li je dozvoljeno prodavati cvijeće i suvenire za Osmi mart ili druge praznike? Datum kreiranja: 27. pak. najbolje zna. razgovarati. dok ezan uči nije grijeh. tuša itd. Koliko vremena (sati ili minuta) traje obavljanje gusula? Postavljam ovo pitanje jer mi se čini da u tome pretjerujem. sapere svoje tijelo vodom tako da nijedan djelić ne ostane suh. trljajući jedanput. dž. Kod nas je ustaljena praksa učenja Jasina ponedjeljkom.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno razgovarati za vrijeme učenja ezana? Da. kao i to da se te sure uče i drugim danima. treba voditi računa da se u tom poslu. Kada se čovjek kupa radi osvježenja može to činiti koliko mu je potrebno da se dovoljno osvježi. Ramić. od velike koristi za svakog ko pouku uzima. Npr. Pitanje: Odgovor: Da. Šukri H.11. cvijeće je dozvoljeno prodavati. bez sumnje. Međutim. dr.š. tako da to ne bude stalno ponedjeljkom i petkom da to ne bi preraslo u stalnu praksu i kako se ta praksa ne bi ušerijatila. s. poslanstvu i proživljenju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 94 od 416 . Što se. Njeno učenje je.novihorizonti. po potrebi. jednoći. ukoliko bi suveniri bili u vidu kipova.s. tiče njenog učenja u određene dane. Allahovoj. a Allah. Ukoliko se. ne pretjera u smislu da se zbog njega ne zapostave druge obaveze. dž. petkom i uoči bajrama. tada musliman ne bi smio takve suvenire prodavati. lijepo je (mustehab) ponavljati za mujezinom i kad on završi proučiti dovu koju nam je preporučio Poslanik. Pitanje: Odgovor: Sura Jasin jedna je izuzetno sadržajna sura koja precizno govori o islamskom vjerovanju (akidetu). Ukoliko bi se to ušerijatilo dobilo bi status novotarije. pak. ili pak imali neki sadržaj koji je muslimanu haram.š. a znamo šta znači uvesti novotariju u vjeru. sredstava za kupanje. ukoliko nisu u osnovi haram.2005 http://www. Pitanje: Odgovor: To nije vremenski određeno. kao i suvenire. kao i u svakom drugom. znoja itd.

a.v. u ruku nakon namaza. Stoka se može. Vlasnici tih restorana su uglavnom muslimani. dozvoljeno da jedemo hranu ehlu-kitabija (kršćana i Jevreja). dr. br. pa prema tome i da koristimo njihovo posuđe. s. Napominjem da nema smetnje da se s osobom koja je pored nas ili koju nismo odavno vidjeli poselamimo i rukujemo. s obzirom da to nije bila praksa prvih muslimana. Mogu li uz ramazan klati stoku? Kod nas je običaj da se kanta s vodom pokrije. kažu da se posuđe u kom je bila svinjetina ne može nikako oprati. ugasi svijeću i spomeni Allahovo ime. kada za to postoji potreba. prije bi se moglo razumjeti da je to obavezujuće. Šukri H. treba voditi računa ne samo o svinjetini nego i o tome da li su životinje čije meso jedeš zaklane na ispravan način. To znači da se to posuđe može oprati. je rekao: ”Kada nastupi noć sklonite svoju djecu (u kuće) jer šejtani tada izlaze i šire se. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. S obzirom da se hranim u restoranima u kojima se služi i svinjetina. br. za to nema smetnje. ”Kitabul-ešribe”.a. Naime. jer. Ima li to kakve veze sa šerijatom? Da li je dozvoljeno. u čikagu ima restorana koji na svom jelovniku nemaju svinjetinu niti služe alkoholna pića.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 95 od 416 .v. zaveži svoju mješinu za vodu i spomeni Allahovo ime i pokrij svoju posudu i spomeni Allahovo ime. Poslanik. Zatvori svoja vrata i spomeni Allahovo ima pri tome. pod uslovom da znamo da je čisto.11. a ima i ehlukitabija koji u svojim restoranima ne drže svinjetinu niti alkohol. dž. Mesar sam. pa makar de poprijeko nešto staviš. imajući u vidu da ne postoji šerijatska zabrana za tako nešto. (Vidi: El-Fikhul-islami ve edilletuhu. klati u svako doba godine. 3280) Pitanje: Odgovor: Da.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. Kada prođe nešto jacijskog vremena možete ih pustiti. koliko mi je poznato.com Pitanje: Neki ljudi kod nas.” (Sahihul-Buhari.s. u čikagu. iz imperativnog oblika naredbe da se posuda pokrije. vidi: Sunen. u osnovi. Isto tako. pa makar tako što se preko stavi kakav štap ili motka. pa makar i motkom (kako stoji u predanju Ebu Davuda. Uvođenje takve prakse bila bi novotarija. ne prenosi se da su se oni uvijek rukovali nakon svakog namaza. 1/314) Međutim. a Allah. Ramić. ”Bed'ulhalk”.s. preporučujem ti da se hraniš u restoranima u kojima se ne služi svinjetina niti alkohol. Nadalje. interesuje me da li je to tačno? Odgovor: Nama je. Ipak. to nije dozvoljeno. u znak poštovanja.2005 http://www. s. Pitanje: Odgovor: Ne. Ne prenosi se da su ashabi ljubili Poslanika. imama ljubiti u ruku poslije namaza i čestitati mu namaz? Datum kreiranja: 27. ulema kaže da je to sunnet. Pitanje: Odgovor: Da. najbolje zna. 3731).š.

11.š.” (Tirmizi.v. ukoliko osoba koja daje zekat neće naslijediti osobu kojoj ga daje. kaže: ”Sadaka data siromahu je samo sadaka.Na pitanja odgovora doc. jer se time postiže dvoje: izvršavanje obaveze zekata i jačanje rodbinskih veza. ”Kitabuz-zekati”. 658) Datum kreiranja: 27. s. a Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 96 od 416 .a. br.s. dr. i ukoliko nije obavezna da je izdržava.novihorizonti. Ramić. a kada se da rodbini.2005 http://www. čak se i preporučuje davanje zekata siromašnoj rodbini.com Pitanje: Odgovor: Mogu li dati zekat bratu i sestri koji su siromasi? Da. Poslanik. Šukri H. ona je i sadaka i održavanje rodbinskih veza. najbolje zna. Sunen. siromašnom bratu i sestri može se dati zekat. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž.

treba znati da se pod firmom vehabija i selefija ponekad skrivaju mnogi koji s idejom i da‘vom Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba nemaju baš puno zajedničkog. nemuslimanima. Sredstva informisanja u rusiji čečenske mudžahide nazivaju isključivo vehabijama. bilo da nekog proglasite fundamentalistom pa da ga po zakonu možete pljuvati. a potom i u drugim dijelovima Arabijskog poluostrva. Ramić.11. Doduše. vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja sve namaze. Datum kreiranja: 27. ideja Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba je selefistička ideja koja poziva vraćanju izvornom islamskom učenju sadržanom u Kur‘anu i sunnetu. da se to vjerovanje očisti od svih vidova širka.2005 http://www. kada je u pitanju porodični život.Na pitanja odgovora doc. a mnogi. ashaba i tabiina. 10 i 11 (oktobar i novembar ’97) u feljtonu o suvremenim pokretima. nemaju ni lijepe namjere. kao što se nekad koristio izraz fundamentalista.novihorizonti. sljedbenici selefističke ideje koja nastoji vjerovati onako kao je vjerovao Allahov Poslanik. a koji su pokušali probuditi islamski ummet nakon dugog perioda stagnacije i dekadence.v.com Pitanje: Odgovor: Želio bih nešto više saznati o Muhammedu ibn Abdul-Vehhabu i njegovu pokretu. tako da je. vehabijom nazivaju osobu koja ponekad klanja. radu itd. taj izraz koriste. odnos prema komšijama. da se nemuslimanski fundamentalisti ne bi vrijeđali. i njegovih ashaba. imajući političku i druge vrste. On je imao ideju o vraćanju muslimana izvornom učenju islama i uklanjanju svih vidova širka koje su muslimani prakticirali. a krše praksu Poslanikovu. Dakle.a. Dakle kao zaključak možemo kazati da oni koji slijede izvornu ideju Muhammeda ibn AbdulVehhaba su. Muhammed ibn Abdul-Vehhab nije imao iza sebe klasični pokret. nego je nastavak da‘ve prvih generacija muslimana. Tu njegovu ideju podržala je vlast u Der‘iji u Nedždu.s. a ne oni koji eventualno samo u svome odijevanju i vanjskom izgledu liče na selefije. rodbini. dr. Dakle. kako se čini. s. Pošto je riječ fundamentalista izrabljena i pošto fundamentalista ima i među nemuslimanima. u komunističkom vremenu. niti je vehabijja ili selefija svako ko sebe tako naziva i tako se deklariše.s. Oni koji imaju loše namjere. mnogi ga koriste i ne znajući o čemu se radi. Treba naglasiti da mnogi koriste izraz vehabija da bi anatemisali islamske aktiviste i muslimane koji se trude da prakticiraju islam. jer ta da‘va nije neki novi mezheb. degradirati i osuđivati na višegodišnju robiju. potpore ona zaživjela prvo u Nedždu.v. ustvari. a da bi se muslimanski mogli blatiti do mile volje. s. nemaju za to naučno opravdanje. Dakle. s. radio i da nije vehabija niti selefija svako koga nazivaju tim imenima. Dovoljno je. Treba podvući da su selefije oni koji slijede i prakticiraju islam u svim njegovim segmentima. niti neki novi put. i prakticirati obrede islama onako kako ih je Poslanik. uglavnom. Nije naučno utemeljeno sljedbenike da‘ve Muhammeda ibn AbdulVehhaba nazivati vehabijjama. upravo zbog gore spomenutog razloga. S druge strane.a. Može se reći da je ta ideja bila preteča svih reformističkih pokreta koji su se pojavili u zadnjih dvjesto godina prošlog milenija. i s te strane postoji velika igra i ponekad velika zabluda. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s. u sredinama gdje muslimani malo više klanjaju. koja je pozivala da se islamsko vjerovanje uzima sa čistih nepomućeih izvora. muslimanima. Više o ovom pitanju napisao sam u omladinskom časopisu Saff br. Šukri H. Tako u našim sredinama gdje muslimani ne klanjaju. izmišljena je riječ vehabija. ondje gdje muslimani dobro klanjaju vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja u džematu i nosi bradu itd.a.v. partijama i sektama koji je ovaj omladinski časopis bio počeo objavljivati.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 97 od 416 . oni koji koriste taj izraz. Svi ti reformistički pokreti su se uveliko okoristili idejama da‘ve Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba.

a. a Allah.s. nije joj grijeh ostatak dana nepostiti. što je itekako pogrešno. najbolje zna. ženi prestane mjesečnica (hajz) odmah nakon nastupa zore. c) da se pri tom razgovoru ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. 32). problem je i što neka naša braća nošenje duge brada drže na nivou pet dnevnih namaza i ostalih ruknova islama. uz ramazan. U kontekstu prethodno rečenog treba nastojati postići sklad između mogućnosti i potreba.com Pitanje: Odgovor: Moj muž ne može dobiti posao zbog velike brade. pa shodno tome i sa amidžićem. Pitanje: Odgovor: Ja ne znam za relevantan dokaz na osnovu koga bi se moglo ustvrditi da je ženskoj osobi zabranjeno razgovarati s muškom osobom koja joj nije mahrem. da s njima održava rodbinske veze.11. pa makar to bilo u osnovi dozvoljeno. dajdžići i tetići bliža rodbina. u granicama potrebe. Datum kreiranja: 27. da li njen amidžić i dajdžić s njom mogu razgovarati u prisustvu njenog muža? Ukoliko. da li je dužna ostatak dana postiti? . Ispravan stav jeste da ženski glas nije avret. u granicama svojih mogućnosti. Oni pak. te da se ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. čini mi se da.” (Sahihul-Buhari. jer sve što je za nekog korak ka nemoralu zabranjeno mu je. Normalno. s njima razmjenjuje posjete. Poslanik. Šukri H.novihorizonti. taj post joj ne bi bio validan. 5233).š. a Allah. Dakle.Na pitanja odgovora doc. razgovarati sa svakom muškom osobom koja joj nije mahrem. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Naime. S obzirom da joj je početkom dana bilo zabranjeno postiti. poklone itd. Ramić.2005 http://www. ne treba postiti ostatak dana. b) da ne uljepšava svoj govor kada s muškom osobom koja joj nije mahrem razgovara (Vidi: El-Ahzab. Ona može taj dan jesti i piti. taj dan će napostiti poslije ramazana. Pitanje: Odgovor: Ispravno mišljenje jeste da ona nije dužna nastaviti taj dan postiti. Nema sumnje da je izdržavanje porodice veća dužnost od nošenja dugačke brade. činjenica je da ta vrsta diskriminacije kod nas postoji i muslimani moraju nastojati da se izbore za svoja prava. osim ako je prisutan mahrem. ako nema drugog izlaza. s obzirom da je post od zore pa do zalaska sunca. i da je obrije. čak i kad bi postila. dž. što se podrazumijeva pod pojmom održavanja rodbinskih veza. s tim što se preporučuje da to ne radi javno jer svijet ne zna za njeno stanje. kad je brada u pitanju. ukoliko žena nije mogla zapostiti početkom dana. (Vidi: ElIsra.v. ”Kitabun-nikah”. pa čak. Prema tome. osim ako priroda posla to zahtijeva. najbolje zna. da ne uljepšava svoj govor. muslimanka koja nosi nikab može. tj. br. pa može koješta pomisliti. da ih posjećuje. s nijjetom da je ponovo pusti čim nađe odgovarajući posao. Prednost tom mišljenju daje se zbog sljedećeg razloga. 32) Imajući u vidu da su amidžići. dr. ja bih mu preporučio da je potkrati. koji su izloženi toj diskriminaciji moraju tražiti odgovarajuće rješenje nastojeći da daju prednost onome što je prioritetnije i važnije. ženi je u stanju hajza zabranjeno postiti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 98 od 416 Ako žena nosi nikab. Ako čovjek ne bi imao drugog načina da nađe posao nego da potkrati bradu. dajdžićem i tetićem. da se ne osamljuje. s tim što mora voditi računa da ispoštuje gore spomenute propise.š. s. Šta nam preporučujete? Prije svega treba naglasiti da uskraćivanje posla zbog toga što neko nosi bradu predstavlja diskriminaciju najgore vrste i vid kršenja osnovnih ljudskih prava. čitava porodica ispašta zbog toga. a da je održavanje rodbinskih veza stroga dužnost. dž. pod uslovom da ispoštuje sljedeće: a) da se ne osamljuje sa muškom osobom koja joj nije mahrem. kaže: ”Neka se muškarac ne osamljuje sa ženom. žena je dužna.

ako je u običaju kod vas da nevjesta posjećuje svoje roditelje jednom sedmično ili jednom u mjesecu. dužan si nastojati da joj pomogneš kako bi ona shvatila značaj i vrijednost islamskih propisa i kako bi ih počela sa zadovoljstvom izvršavati. To što ona određene propise ne prakticira. ona kao kćerka. ne postoji šerijatski tekst koji to precizno određuje. a da tvoja čast i poštenje ne budu ugroženi. s. Njeno prakticiranje islama bilo bi od velike koristi za vašu porodicu i šire okruženje. dok se ne navikne da od njih bude duže odvojena. Šukri H. u početku. Normalno. ti možeš sa njom ostati u braku. ispoštovati. Nadalje. u određenim okolnostima. dakle ukoliko nije počinila nešto što izvodi iz islama. supruga treba to imati u vidu i ne insistirati na onome što joj on ne može priuštiti.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 99 od 416 . U svakom slučaju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ne povlače za sobom obavezu raskidanja braka. Još da naglasim da muž ne mora uvijek da ide s tobom ukoliko postoji mogućnost da ti odeš do svojih roditelja.com Pitanje: Odgovor: U kom vremenskom periodu je moj muž dužan da me odvede kod mojih roditelja koji su udaljeni 90 km u jednom smjeru? Koliko mi je poznato.11. može biti dužna voditi brigu o svojim roditeljima. a što je u njegovoj mogućnosti.2005 http://www.Na pitanja odgovora doc.v. Naime. Dakle.s. Normalno je da. kao što je namaz.. da li im je potrebna usluga i ima li neko drugi mimo njihove kćerke da im tu uslugu pruži. u granicama mogućnosti. Pretpostavimo da je muž u teškom materijalnom stanju. dr. u slučaju nepostojanja druge djece ili rodbine. Isto tako. Pitanje: Odgovor: Ukoliko je ona u islamu. Treba se uvijek prisjetiti Poslanikovih. da vas pomogne u onome što je dobro.š. Molim Allaha. to treba. kao što je nijekanje propisa za koji se zna da su sastavni dio islama. Da li mi je dozvoljeno živjeti sa ženom koja ne prakticira islam iako je muslimanka? Datum kreiranja: 27. treba voditi računa o stanju njenih roditelja. održavanju rodbinskih veza i dužnosti djece prema roditeljima. muž ne smije uskraćivati supruzi ono što je. riječi u kojima on kaže da su najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama. ili određene grijehe čini. tako da supruga od muža ne traži ustupke koji nisu potrebni. niti da ga opterećuje više nego što on može podnijeti. u svemu tome supruga i muž treba da imaju dogovor i razumijevanje jedno prema drugom. pa makar se radilo i o velikim grijesima. tako da se to pitanje rješava na osnovu tradicije (urfa) i općih propisa islama koji govore o pravdi. post i sl. uobičajeno i potrebno. nevjesta češće posjećuje svoje roditelje. dž.novihorizonti. Ramić.

š. Dakle. Kurtubi. u tom testamentu ne može zavijestiti više od jedne trećine. ”Kitabus-sijam”. Njena namjera je da tu garderobu. uistinu. tada će za dio koji je višak biti potreban pristanak nasljednika. pokloniti spomenutu odjeću.a. Isto tako. 124) Međutim. preferirajuće mišljenje je da jedino za namjerno prekidanje posta spolnim odnosom treba kefaret. hadis na osnovu kog je utvrđen ovaj propis govori o prekidanju posta spolnim odnosom. El-Kafi. Osim toga.trećinu.a. 6164. s. pa je namjerno prekinula post spolnim odnosom. uz napaštanje propuštenog dana posta. zavijesti dvije trećine ili polovinu svoga imetka: ”. ili je postila van ramazana. najbolje zna. Naime.nemaju validan dokaz. br.novihorizonti. U tom periodu osoba također ima pravo napraviti testament koji će se sprovesti nakon njene smrti. pokloni u dobrotvorne svrhe. da je prišao svojoj ženi za vrijeme posta u ramazanu. 2742) Prema tome. 6709. 2/246.s. tjelesnom i intelektualnom. osoba koja u osnovi nije bila dužna postiti. oni koji kažu da za namjerno prekidanje posta u ramazanu jelom i pićem treba kefaret . ispravno je da nema kefareta osim za one koji su svoj post u ramazanu namjerno prekinuli spolnim odnosom. na taj način. nije obavezna činiti kefaret. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ibn Kudame. a Allah. dakle napaštanje tog dana i kefaret. 2/108-109) Dokaz za to je hadis koji bilježe Buharija i Muslim. Prema tome. El-Kafi. Ima li osnova da. sestra o kojoj je riječ. El-Kafi. kao što je putnik. El-Hidaje. od strane osoba koje su dužne postiti... 1/122. a koji govori o beduinu koji se požalio Poslaniku. ”Kitabul-vesaja”. (Vidi: Marginani.š. povlači za sobom posljedice koje uzrokuju prekidanje posta spolnim odnosom. r. ”Kitabus-savm”. s. 6087. str.s. Šukri H. a ako nije u stanju onda je dužna nahraniti šezdeset siromaha). uz napaštanje propuštenog dana posta u mjesecu ramazanu. 124. ”Kitabun-nefekat”. bolesnik kome post škodi itd. br. kada se razboli bolešću od koje će i umrijeti ona ima pravo zavijestiti samo jednu trećinu svoga imetka.2005 http://www.11. Pitanje: Jedna sestra je svojim parama prije udaje kupila sebi svu potrebnu garderobu. učini i kefaret? Islamska ulema složna je da osoba koja je bila dužna postiti. uopće nije dozvoljena. kad su ibadeti u pitanju. dok je ležao na smrtnoj postelji.v. Kurtubi. dž. a Allah.” (Sahihul-Buhari.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 100 od 416 . ona slobodno raspolaže svojim imetkom i može koliko hoće svoga imetka pokloniti. El-Umm. Hanefije i malikije kažu da bilo koji način namjernog prekidanja posta u ramazanu. 1936. ako se radi o testamentu ona može zavijestiti svu garderobu pod uslovom da ta vrijednost nije veća od jedne trećine njenog ukupnog imetka. 6711. Datum kreiranja: 27. Smatram da analogiziranje namjernog korištenja jela i pića sa spolnim odnosom nije ispravno.a. zavijestiti itd. nego da ih ostaviš siromašnim da prose od svijeta.Na pitanja odgovora doc. je rekao Sa‘d ibn ebi Vekkasu. dr. tada ima pravo da pokloni samo jednu trećinu svoga imetka. dž. 1/122. dok je još zdrava. El-Hidaje. a i trećina je puno.v. najbolje zna. Sahihu Muslim. Poslanik. analogija (kijas). Imam Šafija. ”Kitabul-edeb”. da ostaviš svoje nasljednike bogatim. dužna je da. 5368. Međutim. ”Kitabu kefaratil-ejman”. pa čak i spolnim odnosom. koji je htio da. u slučaju smrti. str. učini kefaret (tj. ako namjerno prekine. ona uskrati pravo svojih nasljednika? Odgovor: Dok je osoba pri zdravlju. pa makar se radilo i o napaštanju ramazana. Većina te garderobe je još uvijek nova i neraspakovana. Dakle. (Vidi: Sahihul-Buhari. Ukoliko se razboli bolešću od koje će umrijeti. (Vidi: Marginani. ili ukoliko ostavi testament. Bolje ti je.com Pitanje: Odgovor: Kada je postač dužan da. br. Ramić. a pravilo je da nema obaveze bez dokaza. 1111) Prema tome. posti dva mjeseca uzastopno. a ako je veća. pod uslovom da su od onih koji su bili obavezni postiti.

dr. kao što su: klanjanje propuštenog namaza. 833) U Buharijinom predanju ovog hadisa ima i dodatno pojašnjenje: ”. treba ih uzimati od povjerljivih osoba koje nemaju određeni interes u vezi sa djevojkom ili momkom. da odjeća nije tijesna toliko da bi se ocrtavalo tijelo. samo da namjerno ne traži izlazak i zalazak sunca. bilo koja odjeća koja ispunjava pomenute uslove je dovoljna. s. ”Salatul-musafirin”.a.2005 http://www.š. br. Kako mogu upoznati pokrivenu djevojku? Može li se klanjati tehijjetul-mesdžid poslije ikindije namaza? Datum kreiranja: 27. najbolje zna.š. Pitanje: Odgovor: Ispravno mišljenje o ovom pitanju je da namazi koji imaju svoj povod. dž. da nije specifična za nemuslimane i da nije specifična za muškarce. a Allah. to bi bilo pogrešno. Što se. pak. postoje hadisi koji potvrđuju da su neki namazi koji imaju povod obavljani u ta vremena. kada je na zenitu i kada zalazi. kad sunce izlazi. 1192) Prema tome.novihorizonti.” (Sahihu Muslim. Pitanje: Odgovor: Pokrivenu djevojku (mislim da se misli uopćeno na djevojku koja prakticira islam) možete upoznati preko osoba koje poznajete i u koje imate povjerenje. Ibn Omer prenosi da je Poslanik. tiče savjeta i preporuka. br. zatim poslije sabaha dok sunce ne izađe i nakon ikindije dok sunce ne zađe). dž. Naime. Ramić. u pogledu momka ili djevojke. dakle na mjestu na kom je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. tehijjetul-mesdžid.i ne zabranjujem bilo kome da klanja u bilo koje vrijeme noći ili dana.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 101 od 416 . činjenica je da se sve to najlakše postiže upravo džilbabom.Na pitanja odgovora doc. najbolje zna..” (Sahihul-Buhari. dženaza-namaz.com Pitanje: Odgovor: Da li postoji zabrana da žene nose dvodjelnu odjeću (košulju i suknju) ili to mora biti džilbab? Kada se žena pojavljuje na javnom mjestu. dakle.11. Šukri H. To je najbolji način. Također. a Allah. da nije providna. Tako ćete izbjeći neosnovanu pohvalu ili kuđenje koji su najčešći kada je ženidba ili udaja u pitanju.. bitno je da njena odjeća pokriva sve što je žena dužna pokriti. ako bi čovjek namjerno nastojao klanjati nafile upravo u vremenima kada je zabranjeno. mogu se klanjati u vremenima u kojim je inače zabranjeno klanjati (tj. naklanjavanje sunneta. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. od neutralnih osoba. ”Kitabul-džum‘a”. Zabranjeno je da osoba svjesno odgađa neki od tih namaza da bi ga klanjala u tim vremenima. Međutim. dva rekata poslije tavafa itd. rekao: ”Nemojte da namjerno klanjate pri izlasku sunca i njegovom zalasku. treba izbjegavati odjeću koja skreće pažnju.

Prema tome.. Šukri H. 14/59).v. 3/1336.š. obuhvata sve one koji se bave mitom i potkupljivanjem. 2/2313. nakon upotrebe tastature ruke ćeš oprati sredstvom za čišćenje. dr. zatim na osnovu hadisa koji je prenesen u sunenima i Musnedu imama Ahmeda. uglavnom. Pitanje: Radim na istom kompjuteru sa nemuslimanom. 5/279) Prema tome. (Vidi: Tirmizi: Sunen et-Tirmizi. upravo.2005 http://www.novihorizonti.s. dž. Ibn Madždže. kosti.oni koji jedu nedozvoljeno. pružanje adekvatne zaštite u tom pogledu. podrazumijevaju uzurpaciju nečijeg prava.v. ukoliko na tastaturi ima svinjske masti. 1337. Musned. islam je najstrožije zabranio takav vid aktivnosti. Imajući u vidu da ta osoba jede svinjsku salamu. s.Na pitanja odgovora doc. svi oni koji su na bilo koji način uključeni u korupciju (potkupljivanje) prokleti su od strane Poslanika. kao što je sapun i slično. Ahmed ibn Hanbel. zatim na osnovu ajeta u kojima se zabranjuje uzimanje tuđih imetaka nepravedno (II:188. (Ahmed ibn Hanbel. Ovakav stav prema mitu Ibn Kudame i ostala islamska ulema zauzela je na osnovu prethodnog ajeta.161. Musned. dlaka i koža.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 102 od 416 .š. Sunen.a.v.” (Vidi: Ibn Kudame. Ibn Kudame kaže: ”Mito u vlasti je zabranjeno i tu nema razilaženja.. milosti. a Allah. IV:29. dž.s. a da poslije jela ne pere ruke interesuje me da li tastatura kompjutera postaje prljava i da li sam nakon upotrebe tastature dužan oprati ruke? Odgovor: Islamska ulema slaže se da je svinja nečista. ali prokletstvo Poslanikovo. Kada sudija primi mito to može dostići stupanj kufra (nevjerstva). s. Ebu Davud. 2/164. sa svojim savršenim propisima. a ko ne zasluži Njegovu milost neće ući u Džennet. U tom hadisu Poslanik s.. Samo proklestvo znači udaljavanje od Allahove. štiti pravo svakog pojedinca. ElMugni.a. Uzvišeni Allah kaže: ”. Jedna od glavnih zadaća islamskog šerijata jeste. 3/3580.a. najbolje zna. 2/388. Treba još napomenuti da veličina grijeha u pogledu korupcije ovisi o nepravdi (zulumu) koja je učinjena nekom pojedincu.” El-Hasan i Seid ibn Džubejr tumače da je to mito. Nadam se da će on poštovati tvoje osobenosti i neće te svjesno dovoditi u neprilike. IX:34). dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kako njeno meso tako i loj.. Ramić. Preporučujem da o tom problemu porazgovaraš sa radnim kolegom. S obzirom da mito i korupcija. Sunen.s je prokleo onoga ko daje mito i onoga ko mito uzima.11.com Pitanje: Odgovor: Koji stav zauzima islam u pogledu korupcije i mita? Islam. čak i nakon štavljenja. Datum kreiranja: 27.) U Musnedu imama Ahmeda još se spominje i posrednik među njima.

.2005 http://www. mnoge islamske institucije u svijetu dale su eksplicitnu fetvu da je zabranjeno prikazivati njihove likove. kao npr. 3/1090. a i oni su zadovoljni Njime. Hasana.” Komentarišući te riječi Hasan Kafi Pruščak. zbog toga što su ih Allah i Njegov poslanik. U reviji ”El-Ezher”. El-Menar. H. 247) Ima islamske uleme koja ne vidi smetnje da se ashabi predstave kroz igrane uloge pod uslovom da budu predstavljeni u vjerodostojnom svjetlu. Tahavi u svojoj Poslanici o vjerovanju kaže o ashabima: ”Ne pretjerujemo u ljubavi prema ikom od njih. bilo na filmu ili u pozorištu. a njegove kćerke imaju veće pravo na takav status..s.” (Et-Tevbe. a zatim ona koja ih slijedi. održana u Meki 1390 H..š.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 103 od 416 .s. s. Taj odnos je toliko značajan da se dotiče sfere vjerovanja (akideta). kćerke? Odgovor: Činjenica je da muslimane njihova čista monoteistička vjera. s. kaže: ”I volimo ashabe Allahovog Poslanika. s. str. 14/827830) Srednje mišljenje zauzela je Komisija za fetve sveučilišta El-Ezher. El-Fetavi. Osmana. Tako npr. 100). a Uzvišeni Allah je o njegovim ženama rekao: ”O žene Vjerovjesnikove.. je kazao: ”Najbolja generacija (muslimana) je ona koja je sa mnom živjela. Komisija je objavila fetvu u kojoj između ostalog stoji: ”Prvo: Nije dozvoljeno da neko glumi velike ashabe poput Ebu Bekra.. Omera.. da sačuvaju njihov integritet i čast.v. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći.” Datum kreiranja: 27. dr.a. vi niste kao druge žene!”. milosrdni međusobno./1958. jer njihova svetost proizilazi iz njegove.a.v. Njihova obilježja. uči da prema ashabima Allahova poslanika. a mržnja prema njima je nevjerstvo (kufr). s.. s historijske tačke gledišta. Što se tiče ashaba o čijim ličnostima nema sporenja kao što su Bilal. u mjesecu muharremu 1379. Zatim je pogledao srca Svojih robova i vidio da su najbolja srca njegovih ashaba. Husejna.v. Drugo: Nije dozvoljeno da neko glumi Vjerovjesnikove. zbog njihove svetosti i zbog toga što su oni imali stajališta u vezi s kojim su se sljedbenici islama podijelili na one koji ih podržavaju i one koji su protiv. Hej‘etu kibaril-ulema iz Saudijeske Arabije.s.s. Ramić. tragovi od sedžde.a.s.11. imaju poseban odnos i posebno poštovanje. vjerovanje (iman) i dobročinstvo (ihsan). s. s. Uzvišeni Allah o njima kaže: ”Muhammed je Allahov poslanik. zaista.v.v.s. Interesuje me da li ima smetnje da se takva drama izvede na pozorišnoj sceni ukoliko je. kako bi njihov uzorni život i primjerni lik mogli poslužiti kao pouka drugima. neka je Allah s njima zadovoljan. vjerodostojna i ne vrijeđa lik Poslanikove. Enes i njima slični dozvoljeno je glumiti ih pod uslovom da glumac ne radi nešto što će skrnaviti lik osobe koju glumi. svetosti. Muavije i njihovih sinova. licemjerstvo (nifak) i nasilje (tugjan).a.. pogledao u srca ljudi i vidio da je srce Muhammedovo najbolje pa ga je (Sebi) odabrao i učinio ga poslanikom za Svoju objavu..v. br.v. s. čuvanjem časnog Kur‘ana od bilo kakve destrukcije.novihorizonti.s. I mrzimo onog ko njih mrzi i onog ko o njima neistinu govori. Mi ih spominjemo samo po dobru. niti se nekog od njih odričemo. Dokaz za to je njihova pohvala. pa ih je učinio vezirima (Svoga vjerovjesnika).com Pitanje: Poznato vam je da se kod nas vodi žučna rasprava u vezi sa stavljanjem na pozorišnu scenu drame o hazreti Fatimi. Šukri H. Uzvišeni je rekao: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima. bošnjački alim koji je umro 1615 god. Rabita čije je sjedište u Meki i Konferencija islamskih organizacija.a. voljeli.. vidiš ih kako ruku čine i na sedždu padaju tražeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. su na licima njihovim.. Alije. a koji su s njim. koja je sačuvana od iskrivljavanja direktnim Allahovim. 2651) Istinu je rekao Abdullah ibn Mes‘ud koji ih je opisao na sljedeći način: ”Uzvišeni Allah je. 237-241 (komentar i valorizacija dr. 1/228. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo..” (Sahihul-Buhari. ”Kitabuš-šehadat”. supruge i njegove kćeri. Otuda u knjigama koje govore o vjerovanju ulema tretira i to pitanje.s. (Vidi: Hasan Kafija Pruščak. što su. (Vidi: Muhammed Rešid Rida. god. pružajući mu podršku. Zuhdija Adilović) Ashabi su zaslužili posebno poštovanje time što su živjeli u društvu sa Allahovim poslanikom. (Vidi: Medželletulbuhus el-islamijje.Na pitanja odgovora doc. Nurul-jekin fi usulid-din. Ljubav prema njima je vjera (din). oštri su prema nevjernicima.a.a. a Poslanik. dž.v. s. 29) U nastojanju da sačuvaju likove ashaba originalnim.” (El-Feth. žrtvovali i bili spremni žrtvovati sve što imaju.

v. za to nema smetnje. Pitanje je glasilo: Da li je dozvoljeno u pozorišnoj predstavi pojavljivanje glumaca koji igraju uloge članova porodice Allahovog poslanika. Mislim da to nikome nije potrebno. rade kostimografiju itd. 6. Prema tome.a.v.novihorizonti. porodice.v. imajući u vidu činjenicu da ne poznajemo suštinu tog razilaženja.š. bez skrnavljenja njihovih ličnosti. s. 04. da se njihove ličnosti ne skrnave ni u najmanjoj mjeri. od rasprave o tim pitanjima nemamo nikakve praktične koristi. Dana: 30. nego možemo imati samo štetu. te da se ne zadire u pitanja personalnog razilaženja među njima.a. Možda je većina onih koji pripremaju predstavu o hazreti Fatimi u takvoj nedoumici.a. onako kako su opisane u vjerodostojnim predanjima.v. Ja ih razumijem i razumijem neke razloge zbog kojih oni na ovakva pitanja gledaju drugačije od većine muslimana. I na kraju. tako da bi i to. nemoguće je naći glumca ili glumicu čija je ličnost na nivou spomenutih ashaba kojima je obećan Džennet i na nivou ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove.s. ona bi predstavljala uvredu za desetine hiljada bošnjačkih muslimana i za stotine miliona muslimana u svijetu iz razloga koje sam naveo. bio neki vid skrnavljenja tih ličnosti. nemoguće je izbjeći da ljudi koji pišu scenarija.a. s. s. god.s.v.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 104 od 416 . ono što se prikazuje na televiziji i tome slično sadrži neku od sljedećih ličnosti: vjerovjesnike i poslanike. Nadalje. porodice s jedne.v. Šukri H. bilo kroz sadržaj bilo kroz osobu koja ih glumi.a.s. a i mnogi muslimani koji islam nisu doživjeli u njegovom integralnom smislu. Husejna i Ali b. porodicu. dr.? Akademija je dala sljedeći odgovor: ”Želimo da vas upoznamo da je Akademija islamskih nauka donijela odluku u vezi s tim na 281 sjednici.Na pitanja odgovora doc. film. nije dozvoljeno dramski ili filmski predstavljati zbog toga što bi to značilo skrnavljenje njihovih časnih ličnosti i obećanja koje im je Allahov poslanik.š. Amin! Datum kreiranja: 27. kako ne bi uvrijedili muslimane. Ramić.s. ili ne dolikuju tim historijskim ličnostima.a. u pogledu imana i morala. izuzimajući desetericu kojima je obećan Džennet i Poslanikovu. ili su neutemeljene pretpostavke u pogledu razilaženja među njima itd. a Allah. s. dao.” U potpisu: Generalni direktor za opću upravu Savjeta Akademije i njegovih komisija Mustafa ebu es-Seud Vehdan. Na osnovu prethodno spomenutog smatram da u vezi s ovim pitanjem treba praviti razliku između ashaba kojima je obećan Džennet i Poslanikove. i što bi to bio indirektan atak na samog Poslanika. kako bismo te čestite likove mogli uzeti za uzor. 1422 H. vjerovatno.v. Dozvola da se na filmu ili pozorištu interpretiraju likovi ostalih ashaba. Ta dozvola bazirana je na uvjerenju da predstavljanje njihovih likova na vjerodostojan i afirmativan način. pod uslovom da se njihove historijske ličnosti predstave autentično.2005 http://www. desetericu (ashaba) koji su obveseljeni Džennetom. neće proizvesti negativne posljedice.s. otuda je zabranjeno (haram) da ih neko glumi. s. činjenica je da ukoliko bi predstava o hazreti Fatimi bila postavljena na pozorišnu scenu. Hasana.a. pa makar bila u najafirmativnijem obliku. mimo onih kojima je obećan Džennet i mimo ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove. Uzimajući u obzir da bi spomenuti čin. Likove ashaba kojima je obećan Džennet i članove Poslanikove.11. u manjem ili većem obliku. Molim Allaha. Osim toga. s obzirom da bi gledatelj poslije toga njihove ličnosti gledao kroz lik dotičnog glumca ili glumice. Naime. u očima gledatelja umanjilo respekt prema časnim ashabima i sahabijkama. zasnovana je na potrebi da se ti likovi učine dostupnim ljudima.a. i ostalih s druge strane.v. Ta odluka glasi: ”Nije dozvoljeno da pozorišna predstava. smatram da. 1. s.v. vrlo često takve stavove ne mogu razumjeti. neka bude spreman podnijeti posljedice. 1999. 2001 god.v. dž. Ebu Talib. Ukoliko neko želi provocirati osjećaje muslimana. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo./24. održanoj 30.s.s. Imajući u vidu odgojno-obrazovnu dimenziju u predstavljanju ashaba kroz film i pozorište. Međutim. najbolje zna. Treba pozdraviti njihovo nastojanje da predstavu postave na afirmativan način. s.a. ne ubace detalje koji nisu vjerodostojni. s. a dobro će biti veliko. te članove porodice Allahovog Poslanika. da nas sačuva iskušenja koja ne bismo bili u stanju izdržati. po šerijatu nije dozvoljeno da neko glumi kćerku Allahovog poslanika. želim naglasiti da većina nemuslimana. s.a. dž.s.com U povodu pokušaja da se predstava o hazreti Fatimi postavi na pozorišnu scenu u Bosni i Hercegovini nedavno je upućeno pitanje Akademiji islamskih nauka pri El-Ezheru.s. s.

a nema dokaza. Ramić.a. i rekao: ”Šta ću dobiti ako poginem na Allahovom putu?” ”Džennet”.” (Nesai. s. 169) Ta osobenost se ogleda u tome što je Allah. to mi je Džibril prethodno rekao. 16593.” ”Daj joj. dž.v.v. nakon što je naveo nekoliko mišljenja o pitanju gdje duše borave u periodu berzeha.. dr.Na pitanja odgovora doc.s. To su duše nekih šehida. oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga. Molim. tj. Kada je čovjek krenuo (Poslanik. a Allah najbolje zna. ali mi je Vjerovjesnik. br. kako to stoji u hadisu Ibn Abbasa u kom on kaže da je Vjerovjesnik. zaista. Ima šehidskih duša kojima će biti zabranjeno ući u Džennet zbog neizmirenog duga. Abdullaha b. neke će plivati u rijeci od krvi i gutat će kamenje. možda. priča Sa‘d.a.s. Džunduba. Neke duše su u najvišim ‘illijjinima.” (Ali Imran. rekao: ”Tvoj brat je. kao što stoji u hadisu u kom Poslanik. 156) Neke duše će biti kod svoga kabura. (Vidi: Fethul-Bari.” Otišao sam i vratio njegov dug.š. Vidi: Ez-Zevaid. 154) ”Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne. Džahša da je neki čovjek došao Vjerovjesniku. rekao: ”Kada su izginula vaša braća (tj.a. El-Busiri je okarakterisao njegov sened kao vjerodostojan. One su također različite po stepenima. Sunen. Allaha.. tada se čovjekova duša u određenom vidu odvaja od tijela. On im je u berzehu ta tijela zamijenio boljim u kojima će boraviti do Sudnjeg dana. privremena i posebna odvojenost od materijalnog svijeta omogućava da kontaktira sa duhovnim svijetom kojem i sama pripada. Htio sam. oni su živi. Neke će biti u peći bludnika i bludnica. Šukri H.2005 http://www. ali vi ne znate!” (El-Bekare.v. ”Kitabul-džihad”. 7047. u najvišim sferama. list br.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 105 od 416 .a. Musned. 3103) (U istom značenju.s. kaže: ”Vidio sam vašeg umrlog zaustavljenog na džennetskim vratima. 1885) Neke duše će biti kod džennetskih vrata. el-Atvela koji pripovijeda da je njegov brat umro i iza sebe ostavio tri stotine dirhema i malu djecu. ne može ući u Džennet) zbog duga.) mu je rekao: ”Osim duga. 12/457) Treba posebno naglasiti osobenost šehidskih duša. koji je zabilježio Buharija u svom Sahihu. pa joj. Sunen. ”Musneduš-šamijjin”. dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica. dž. s. od smrti do ponovnog proživljenja. s.) (Ahmed. Oni će osjećati užitke putem tih tijela potpunije negoli duše koje nisu u tijelima. Amin! Iz prethodno rečenog i na osnovu činjenice da za duše ne važe materijalni zakoni možemo zaključiti da su neke duše tu oko nas.s. ”Kitabul-imare”.v. Neke duše su u kljunovima zelenih ptica koje lete po Džennetu kamo žele. br. Međutim.a. s. ”Kitabut-ta‘bir”. kaže: ”Iz ponuđenih dokaza proizilazi da postoji velika razlika među dušama u periodu berzeha. Datum kreiranja: 27. a neke će biti na Zemlji. ne svih. Šerhul-akide et-tahavijje. 2/584-586) O ovom pitanju govori i dugi hadis Semure b.” (Ibn Ebul-Izz. br. Svemu prethodnom svjedoči sunnet. neka je na njih Allahov salavat i selam. ta djelimična. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Pitanje: Odgovor: Da li duša umrlog poslije smrti može posjećivati svoju kuću? Ibn Ebul-Izz. s. Idi i vrati njegov dug.” (Ebu Davud. komentator Tahavijeve poslanice u akaidu. odgovorio je.11. zatvoren (tj. a to su duše vjerovijesnika. Kur‘an o toj osobenosti kaže: ”I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli: ”Mrtvi su!” Ne. a potom došao Allahovom poslaniku i rekao: ”Vratio sam za njega dug osim dva zlatnika koja traži neka žena. Naime. u našoj blizini i da posmatraju šta mi radimo. 2520) Pošto su oni žrtvovali svoja tijela na Allahovom put. odgovorio je. ”Kitabul-džihad”.š. samo drugim riječima ovaj hadis bilježi Muslim u Sahihu.” (Dokaz za to je hadis Sa‘da b. na Uhudu) Allah je dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica koje piju sa džennetskih rijeka. ona istinu govori”. br. br. one sa živim osobama ne mogu kontaktirati. hrane se džennetskim plodovima i zanoćavaju na zlatnim svjetiljkama koje vise u hladu Arša. Možda je moguća neka vrsta kontakta dok osoba spava. to potrošiti na njegovu djecu. U Musnedu imama Ahmeda prenosi se od Muhammeda b. da naše duše zasluže te osobenosti i visoke položaje u berzehu.s.v.

s. Npr. s. uistinu. po Allahovom. Mnogi ljudi.s. želeći njome ono u čemu je svako dobro. nije zabranjeno posmatranje tih nadmetanja pod uslovom da se zbog toga ne zapostavljaju neke obaveze. razvijanje sportskog duha. pozitivne tolerancije itd. Još je rekao: ”Svaka čovjekova zabava je batil (pogrešna. baviti se sportom s ciljem održavanja kondicije. da se ne gleda ono što je grijeh gledati itd. ali moraju imati koristan cilj. Ramić. nešto čija je šteta daleko veća od koristi.v. jer prodaju nešto što ne vrijedi onoliko koliko se za to plaća. To (troje) je istina. dž. Dakle. po čovjeka štetni i gdje čovjek najviše dangubi. preciznije rečeno. rušenje porodica. omeđen šerijatskim propisima. ”Kitabu ehadisi-lenbija”. dž. a da gađate bolje vam nego da jašete”. Sunen. U sportu se danas mogu obrtati velike pare.novihorizonti. uzimati sredstva koja trenutno jačaju ali vrlo štetno djeluju na organizam. Tako će gubiti dragocjeno vrijeme i novac. ”Kitabu-l-imare”. a za druge će postati izvor zarade i bogaćenja na nepravedan način. U plivanju je zdravlje. Ljudi će gledati na sport kao na igru i zabavu. Muslimanima su poznati hadisi u kojim Poslanik. Za jedne će postati put dangube i trošenje novca u nešto što je beskorisno. te tri stvari. ili. s. kako pojedincu tako i zajednici. kao što je npr.v. i još je rekao: ”Gađajte i jašite. te ostala zla s kojima se narušavaju Allahovi. Sahihu Muslim. br. pa će ljudi u cilju postizanja bogatstva gaziti sve norme i principe. pa i islamskih. a gdje su pare tu šejtan najuspješnije djeluje. incest. onda će npr. droga. br. 708) U mnogim hadisima preporučuje se streljaštvo.a. jer jedino na taj način može u potpunosti biti koristan čovjeku.s. u isto vrijeme su i dobro djelo kojim se izražava pokornost Allahu. 1917) Tako Poslanik. blud. 3373. prostituciju. Ali. invalidna) osim troje: streljaštvo.. pa će sportisti pretjerivati u treninzima. Sam Poslanik. Za narušavanje prirodnih zakona čovjek plaća visoku cijenu na dunjaluku. (Vidi: Sehavi. onoga ko njome oprema druge na Allahovom putu i onoga ko je koristi na Allahovom putu”. upoznavanje i zbližavanje ljudi. El-Mekasidu-l-hasene. zakonu. šerijatski propis je da djeca uče plivati. izmišljat će sportove koji će za ljude biti interesantniji. na koristan i tijelu ugodan način. a da ne govorimo koliko je visoka cijena-džehennemska vatra na ahiretu.com Pitanje: Odgovor: Kakav je stav islama o sportu i fizičkom odgoju kao sastavnom dijelu općeg odgoja? Islam preporučuje sve što je općekorisno. manje u klasičnom smislu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 106 od 416 . vježbanje konja i igra i zabava sa suprugom. psihički će se preopterćivati i tako uništavati svoj živčani sistem što će se itekako odraziti na njihovo zdravlje. dž. ako bavljenje sportom neće biti u skladu sa šerijatom. zabranjeno. da se ne dangubi. Šukri H. naređuje da se djeca podučavaju plivanju i streljaštvu. održavanje kondicije.š. postizanje vrhunskih rezultata postati cilj. br. iako su vid zabave.” (Tirmizi. (Vidi: Sahihul-Buhari. br. komšiluku.a. zadovoljit će se gledanjem sportskih takmičenja. ali bavljenje sportom treba da bude korisno. može biti izuzetno koristan ljudima i značajan faktor za njihovo fizičko i mentalno zdravlje. a s tim ruku pod ruku idu alkohol. str.2005 http://www.s. Varat će ljude prodajući im igru i zabavu koja im više šteti negoli koristi. a za uzvrat će imati neadekvatnu ili nikakvu korist. porodici. prirodni zakoni. itd. ako će dječaci i djevojčice biti zajedno u bazenu. bavio se sportom. bez slijeđenja šerijatskih uputa oni koji se bave sportom počet će pretjerivati u sportu zapostavljajući obaveze koje imaju prema sebi. a šejtan će im uljepšavati one sportove koji su najgrublji.11. troje uvodi u Džennet zbog jedne strijele: onoga ko je proizvodi. posežu za mitom. društvu i svome okruženju općenito.. Datum kreiranja: 27. u jednom hadisu kaže: ” Allah. dr. radi postizanja viših ciljeva. a sport. 1637) Dakle. ”Kitabu fadaili-l-džihad”.š.š. Mislim da treba naglasiti da sportska nadmetanja nisu zabranjena. svađe i ubistva zbog preljube. briga o konjima i jahanje.v. Na taj način sport će postati sam sebi svrha. šerijatska je obaveza i muslimani tome treba da posvete dužnu pažnju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 343. Isto tako.a. sklapanje braka među srodnicima kojima je to.Na pitanja odgovora doc. a sami se neće baviti sportom. Ističem da sport mora biti omeđen šerijatskim propisima. Isto tako. Nadalje. to će ih odvesti u nemoral. a više kroz vojne pohode i duga i iscprljujuća putovanja kroz pustinju.

Što se tiče viših ciljeva. toplotu i rahatluk. jeste da su na račun njega mnogi sebi zaradili dunjalučko bogastvo. a jedino islamske ciljeve možemo nazvati višim. Ramić. To je slično duhanu. jeste da država ubirući porez dobro inkasira. ako se uzme u obzir kraći radni vijek pušača..com Pitanje: Odgovor: Da li je to dozvoljeno i da li postoji situacija kada je mito po šerijatu dozvoljeno? Od Ataa.. ko nije obraćao pažnju na svoju suprugu i djecu kojima je također bio potreban.2005 http://www. ako se uzme u obzir vrijeme koje radnik izgubi dok puši itd. alkoholizam itd. donijela i realnu korist?! Da li je po šerijatu dozvoljeno baviti se sportom profesionalno i time sebi i svojoj porodici obezbjeđivati sredstva za život? Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc. bilo bi znatno korisnije da se vrijeme provedeno gledajući fudbal na televiziji ili na stadionima iskoristi u stjecanje znanja. 8/308) Dakle. Nejlul-evtar. Neko nekoga vara. aktivnu sportsku ili neku drugu radnu aktivnost. možda. a u kojoj će ljudi stotinjak godina nalaziti mir. seljaka i ostalih koji proizvode. a ne realno. vjerovatno. Nadalje. ako se obračuna cijena njihova liječenja. gledajući njegove bravure i debljajući se grickajući suncokret i druge sjemenke.11. tvornica. Jeste da proizvođači duhana nešto zarade. rudara. ima štetu. inženjera. ali ako se obračunaju izgubljeni dani zbog liječenja radnika kojim je duhan uništio zdravlje. Uz to. biti samo onaj ko mito uzima. Onaj ko je dangubio gledajući ga. nego i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni. uz zadovoljstvo. krađa. ukoliko ne postoji bilo koja dozvoljena (halal) mogućnost da se spriječi nepravda. smatram da i oni podliježu prethodno spomenutim kriterijima. zaštite čovjekove okoline. Šukri H. posao ili živce izgubio zbog utakmice. nadam se da onaj ko da mito neće biti griješan u takvim okolnostima. ili da se ostvari nečije neprikosnoveno pravo. sve je to minimalno u odnosu na štetu koju društvo ima. koje spominjete u pitanju. Griješan će. negoli jedan nogometni reprezentativac čijem majstorstvu su se ljudi divili godinama i provodili dane sjedeći. s obzirom da u islamu cilj ne opravdava sredstvo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 107 od 416 . jer viši ciljevi. činjenica je da ko to ”kupuje” nema od toga. ima li on kakve koristi od tog fudbalera?! Od profesionalnog sporta korist je u tome da mnoge povuče sa ulice i možda ih spasi od droge i kriminala. dr. profesionalni sportista prodaje svoje sportsko umijeće i time zarađuje sebi za život. Jeste da je on zaradio sebi za život. moraju se ostvarivati na dozvoljen (halal) način. Postavlja se pitanje: kakvu to on vrijednost ”prodaje”? Jer. Pitanje: Odgovor: Ja ne bih preporučio muslimanima da se profesionalno bave sportom. razbojništvo. nikakve koristi. Huliganstvo. Ta prolazna zabava i prividno duševno zadovoljstvo nisu vrijedni imetka koji se za to utroši. možda. (Vidi: Ševkani. Koliko bi ljudi imali koristi kada ne bi bilo profesionalnog fudbala i kada bi to prividno zadovoljstvo zamijenili realnim zadovoljstvom kroz aktivno bavljenje sportom ili kroz neku drugu korisniu aktivnosti koja bi im. ne mogu se spriječiti time što ćemo huligane i razbojnike koji sat zabaviti navijanjem i gledanjem sportskih nadmetanja. Džabira ibn Zejda i El-Hasana prenosi se da je dozvoljeno dati mito da bi se time spriječila nepravda ili ostvarilo svoje pravo. zbog toga što kroz tu aktivnost neće ni sebi ni drugima pružiti realnu korist. pa i islamskih. Međutim. ali sve te pare su iz džepova zidara. u tom slučaju. sigurno je da društvo deseterostruko gubi u odnosu na ono što zarađuje.novihorizonti. Smatram da je za zajednicu više koristan zidar koji dobro ozida jednu kuću i inžinjer koji je dobro projektuje. ko je. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. posebno ako se ima u vidu da je to prolazno i prividno. Koliku štetu donosi samo profesionalni fudbal možemo djelimično sagledati ako zamislimo kako bi svijet izgledao kada bismo silne milijarde koje se danas daju fudbalerima uložili u izgradnju infrastrukture. te odgajatelja koji odgajaju i podučavaju ljude znanju i ostalim vrednotama. poboljšanje školstva. sve je to kratkog daha. nego.

on više nije mladić!) o kom je riječ moraš razriješiti dilemu da li će ti ta njegova manjkavost smetati u braku. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. opravdanosti davanja mita od strane bolesnika tiče. ali ako je imao nesređen život. Želim da ukažem i na činjenicu da naš narod vrlo često pokvari poštene ljude u medicinskoj struci. nadam se da je mali. vrlo često možete vidjeti kako iz zdravstvenih knjižica ”vire pare”.. Npr. Možda je teško materijalno stanje. ponajprije u očima onih koji im mito daju. a posežu za nečim tako nehumanim kao što je mito. Šukri H. U svakom slučaju. dajući im mito kada to oni i ne traže. a posebno oni koji će kao dio medicinskog osoblja brinuti o ljudima u najtežim trenucima njihovog života. kako razumijem iz tvoga pitanja on se iskreno pokajao i tevbu učinio. jer. ali je činjenica da ih ima. Prema tome. Stavljanje para u zdravstvene knjižice. Isto tako. Pitam se. Pitanje: Djevojka sam. uprkos činjenici što se on pokajao. Međutim.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 108 od 416 . da ti da ono što je za tebe najbolje i najkorisnije.Na pitanja odgovora doc. dž. Molim Allaha. koji neće da pomogne čovjeku dok mu se ne da mito.novihorizonti.2005 http://www. ako bolesnik ne može do svoga prava doći na ispravan način. smatram da bi bilo dostojanstvenije da se podignu cijene zdravstvenih usluga onima koji ih mogu platiti i da se medicinari za svoja prava bore svim dozvoljenim sredstvima. nadam se da on neće biti griješan. u kojem su se našle zdravstvene ustanove. ja ti to ne bi preporučio. i pored toga što je tebi to dozvoljeno. može biti veliki grijeh. Broj onih koji rade tako human posao. kako čovjek može imati povjerenja u ljekara ako zna da taj ljekar uzima mito!? Ljekar koji daje ispravne dijagnoze samo ako se potplati.v.a. navelo neke da počnu uzimati mito.11. Dakle. preporučio je da se momak ženi djevojkom iz čega se može razumjeti preporuka da se djevojka udaje za momka. da bi se ušlo kod ljekara preko reda i tome slično. Što se. dr. uz Allahovu. jer se time uskraćuju prava drugih i čini im se nepravda. Da li mi preporučujete da se za njega udam imajući u vidu da se on pokajao i da ja imam najljepše mišljenje o njemu? Odgovor: Ukoliko se bludnik ili bludnica pokaje pokajanjem koje ispunjava određene uslove. Time mi sami sebi činimo zlo. iznevjerio je profesionalni kodeks. ponizio ime koje nosi i nije dostojan bilo kakvog poštovanja. pak. nadati se. iskrenosti i ostalih moralnih osobina kojima treba da se okiti ljudsko biće. prije eventualne udaje za tog čovjeka (halali. Ukoliko si spremna da tu manjkavost zaboraviš. čestitosti.com Pitanje: Odgovor: Neki bolesnici posežu za mitom kako bi priskrbili normalan tretman u bolnicama ili ga poboljšali. Upoznala sam mladića koji je prije nego se vratio vjeri imao neuredan život.š. Smatram da ljekari i ostalo medicinsko osoblje treba da budu dostojanstveno nagrađeni za svoj humani posao kojim se bave. za njih važi opće pravilo o davanju mita. tada se mogu oženiti i udati za osobe koje su bile čestite. Ramić. a velika je razlika između tebe i njega u dunjalučkim relacijama. s. a da će sav grijeh biti na onom ko mito uzima. da njegovo pokajanje svojom udajom podržiš. kao što kažeš. Amin! Datum kreiranja: 27. kao što su štrajkovi itd. jer kasnije svoje pravo nećemo moći postići nego samo mitom. dž. s obzirom da je za harmoniju u braku sličnost izuzetno važna. nego da posežu za mitom koje će ih poniziti. ti se možeš udati za tog mladića. pomoć da vaš brak bude srećan i uspješan.s. Da li je to dozvoljeno? Dok sam predavao u jednoj medicinskoj školi trudio sam se da učenicima i učenicama ukažem na uzvišenost poštenja. na dunjaluku i ahiretu. Nadalje. Poslanik.

s. dž. Pitanje: Odgovor: To je dozvoljeno pod sljedećim uslovima: a) Da je sigurno po zdravlje. naredio nam je da u svoj organizam unosimo ono što je dobro. kada je upitan o ženi na čiju odjeću padne krv od hajza.v. a zabranio ono što je štetno.” (Sahihu Muslim. Šukri H. Pitanje: Odgovor: Ukoliko odjeća nije uprljana. a zatim u njoj klanjati. zatim će je oprati vodom. čini mi se. 291) Da li je žena obavezna obući drugu odjeću nakon što se okupa poslije hajza? Može li roditelj ukleti dijete iako nije u pravu? Da li je nama sportašima dozvoljeno koristiti kreatin. bolje da muž pripremi svoju porodicu na korak koji želi učiniti. ”Kitabut-tahare”. s.a. Međutim. može.. da ih uputi na pravi put.). muslimanu to biva automatski haram uzimati. je.11. kada su najviše naljute na svoju djecu. proteine i druge vrste takvih preparata? Datum kreiranja: 27. da budu dobri i čestiti itd.com Pitanje: Odgovor: Može li se. ako je poznato. god. Na pitanje o proklinjanju detaljno sam odgovorio u Saffu br.Na pitanja odgovora doc. jer naš Poslanik. (Vidi: El-E‘araf. Poslanik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 109 od 416 . mole Allaha. jer roditeljska dova je kabul. b) Da se koristi u granicama koje neće naškoditi zdravlju. 57. Posljednji uslov važi za one koji žele da aktivno učestvuju na tim takmičenjima.novihorizonti. 88. 160. prije svega. ne treba da proklinju. 27. inače. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a da to drži u tajnosti od prve? Imajući u vidu da muškarac ima pravo imati do četiri žene u legalnom braku on to pravo može iskoristiti. zatim će je iscijediti. ne mora je mijenjati. Uzvišeni Allah. Mi nismo ummet koji proklinje. dovoljno je da se uprljano mjesto opere. Međutim. El-Maide.a. muškarac oženiti drugom ženom. mole uputu i sreću na dunjaluku i ahiretu. imajući u vidu obaveze muža prema supruzi (suprugama) i porodici. nego da to porodica iznenada sazna i da reaguje na način koji može izazvati neželjene posljedice.š. mart 1999. c) Da se time ne krše propisi koje su ljudi postavili za određena takmičenja. br. čini se da je to. ako nauka kaže da je to štetno po zdravlje. po šerijatu. Čak i ako je uprljana. dž. bilo da to njegova žena (žene) zna (znaju) ili ne.2005 http://www. odgovorio: ”Istrljat će je. kaže da nije došao da proklinje. ElE‘araf. Muslimani.v.š. Roditeljima preporučujem da. 172. Zbog toga je. Pitanje: Odgovor: Da. te savremenim komunikacijama.s. 157) Prema tome.s. Ramić. Preporučujem svim muslimanima da za druge. treba znati da roditelji koji proklinju svoju djecu uveliko griješe. teško održati u tajnosti. 168. u većini slučajeva. dr. dakle što je korisno organizmu (vidi: El-Bekare.

a za takve ljude ne možemo garantovati da to neće iz različitih pobuda upotrijebiti protiv čovjeka. br.a. zakonima doći će do poremećaja u prirodi i čovjek će trpiti posljedice i snositi odgovornost.” (Nesai.š. ona mogla regulisati hajz uzimanjem tih tableta. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Međutim.2005 http://www. ja ne preporučujem tajno vjenčanje. pa prema tome i na genetiku. To se razumije iz 222-og ajeta sure El-Bekare.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 110 od 416 . čita i istražuje. Otuda.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravno tajno vjenčanje.11. nadajući se da njihova upotreba jedanput neće proizvesti negativne posljedice po zdravlje. ”Kitabunnikah. u slučaju potrebe da žena ne izostaje za grupom s kojom je doputovala. tj. Hajz je prirodni proces i nije dozvoljeno da se remeti. tada bi. dž.v. ne boje. Može li žena imati intimni odnos nakon prestanka hajza.novihorizonti. treba imati na umu da su tablete koje se koriste u tu svrhu štetne po zdravlje žene i nije ih dozvoljeno koristiti osim kod velike potrebe. a punac bez opravdana razloga svoju kćer sprečava da se uda. Postoji velika opasnost da se ta otkrića upotrijebe protiv čovjeka. ako bi u pitanju bio hadž koji se uobičajno obavlja jedanput u životu.š. nije ništa drugo nego otkrivanje postojećih zakona koje je uspostavio Uzvišeni Zakonodavac Allah. dž. dr. ono što je obaveza čovjekova prema Zakonodavcu jeste da ta svoja otkrića koristi za dobrobit čovjeka. predvidio napaštanje tih dana mimo ramazana i tog propisa se treba držati. 3316) Pitanje: Odgovor: Islam podstiče na nauku.š. bez znanja budućeg punca? To vjenčanje može biti pravno validno ukoliko su svi uvjeti za brak ispunjeni. jer je šerijat. a za kupanje riječ “tetahherne”. Nije Poslanik. Ramić. jer ono za sobom može povući nesagledive negativne posljedice. a prije nego se okupa? Da li je dozvoljeno uzimati tablete koje odgađaju mjesečnicu (hajz) kako bi se ispostio ramazan? Kako islam gleda na genetiku i istraživanja na tom polju? Datum kreiranja: 27. u ime Gospodara tvoga Koji stvara. bez razloga preporučio oglašavanje sklapanja braka rekavši: ”Ono što razgraničava halal i haram jeste razglašavanje i upotreba defa kod sklapanja braka.š. Naime. u prvim riječima završne objave nije čovjeku naredio samo da uči. dž. ukazao na to da je potrebno da hajz prestane. gdje je Allah. zbog činjenice da značajnim dijelom znanja koja se mogu iskoristiti protiv čovjeka raspolažu ljudi koji se Allaha. u ime Njega: ”Čitaj. Dakle i jedno i drugo se mora ostvariti. dž.Na pitanja odgovora doc. Otuda Allah. dž. Genetika. kao i bilo koja druga nauka. dž. Međutim. za žene koje zbog hajza propuste određene dane.” (El-‘Alek.š. Šukri H.š.s. s. u skladu sa ostalim Allahovim. a potom da se žena okupa da bi odnos bio halal. dž. najbolje zna.š. a Allah. zakonima. u pomenutom ajetu je za prestanak krvi upotrijebljena riječ “tathurne”. Pitanje: Odgovor: Nije dozvoljeno suprostavljati se odvijanju prirodnih zakona i procesa osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog za to. Pitanje: Odgovor: To nije dozvoljeno sve dok se žena ne okupa. Nadalje. 1) Ukoliko čovjek ne bude ta svoja otkrića koristio u skladu s Allahovim. Sama želja da se isposti cijeli ramazan nije valjan razlog. nego je uslovio da to njegovo naukovanje bude u skladu sa Njegovim zakonima. Sunen.

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. najbolje zna. tabiinima i poznatim pravnicima prvih generacija. gdje će ljudi imati normalne uslove za život.2005 http://www. dž. Eš-Šerhu-l-kebir. ono se gasuli i klanja mu se dženaza kao i odrasloj osobi. pa potom bude pobačeno mrtvo. dr. Kako se boriti protiv korupcije u gotovo svim društvenim i državnim institucijama? Da li se pobačenom djetetu klanja dženaza? Ukoliko žena dobije mjesečnicu (hajz) pred jaciju. da među onima koji se boje Allaha. gdje. jer ljudi uključeni u takve poslove vrlo često su spremni učiniti i najveća zlodjela. Smatram da ako je znajući za mogući skori početak hajza bez razloga odgodila klanjanje akšama u njegovom prvom vremenu. dakle. na osnovu pravila po kome obaveza u osnovi ne postoji. El-Insaf. smatram da.novihorizonti. To ne spada u kategoriju ogovaranja (gibeta).com Pitanje: Odgovor: Da li je žena dužna plaćati zekat na svoj nakit? Većina učenjaka u tri mezheba: malikijskom. a Allah. posebno kada korupcija zahvati institucije vlasti. O korupciji i onima koji se time bave treba pisati. (Vidi: Fethul-Kadir. tada ne bi. Pitanje: Odgovor: Kada dijete provede četiri mjeseca u maternici svoje majke i duša bude u njega udahnuta.11. 1/390. dakle nosiocima izvršne vlasti. ili se rodi živo pa potom umre. dž. (Vidi: Bidajetul-mudžtehid. 1/242. nema mita ni korupcije. imajući u vidu da obje strane imaju argumente iste vrijednosti. a Allah. treba znati. zatim materijalnoj stabilizaciji društva. kao što su neke zemlje Srednje i Južne Amerike. 1/524. da li je dužna akšam naklanjati? Datum kreiranja: 27. Pooštravanje zakona i njihova stroga primjena mogu biti od koristi. El-Mukni‘. drugo da ne treba. ali znam da je ima. Ramić. Mislim da je najefikasnija borba protiv korupcije u moralnom odgoju ljudi. i da obje strane imaju pristalice među ashabima. prvo mišljenje ima prednost. najbolje zna. šafijskom i hanbelijskom smatraju da žena nije dužna plaćati zekat na nakit (zlato i srebro) koji nosi i koji je namijenjen u tu svrhu. te da je za njeno postojanje potreban validan dokaz. Šukri H. tako da im mito nije potrebno. što je zabranjeno. o njima neprestano govoriti.Na pitanja odgovora doc. uglavnom.š. daju visoke plate.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 111 od 416 . Jedno kaže da treba naklanjati. U zemljama u kojima je korupcija uzela maha. Pitanje: Odgovor: U vezi s ovim pitanjem postoje dva mišljenja. svakodnevno se dešavaju spektakularna ubistva. Pitanje: Odgovor: Ne znam koliko je korupcija uzela maha u tim institucijama. Borba protiv korupcije vrlo je teška i opasna. njih kao loše primjere isticati. Mugnil-muhtadž. a ako se nije nadala mjesečnici ili je imala opravdan razlog da ne klanja namaz u njegovom prvom vremenu. vrlo uspješna metoda u borbi protiv korupcije jeste da se onima koji odlučuju. U svakom slučaju.š. 2/41) Imajući u vidu da obje strane kao dokaz uzimaju hadise o čijoj vjerodostojnosti postoji veliko razilaženje.š. jer dužnost je upozoriti ljude na osobu koja im može nanijeti štetu. stradaju oni koji se bore protiv korupcije. s tim što se nakon trećeg tekbira u dovi moli za njegove roditelje. dž. prije negoli je klanjala akšam. 7/23) Hanefije smatraju da je žena dužna davati zekat na nakit. tada bi trebalo da naklanja. Ed-Durr elMuhtar. Nadalje.

Šukri H. Da li osoba sa postavljenim kateterom na debelom crijevu ili ugrađenom vrećicom za sakupljanje stolice mora za svaki namaz uzimati abdest? Da li vjernik može biti nastavnik muzike? Datum kreiranja: 27. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. vrijedi abdest u toku jednog namaskog vremena i u tom namaskom vremenu. Sad sam u velikom problemu jer je talijanski sud presudio da djeca pripadnu majci.11. Odgovor: Svaki sunnijski muftija će presuditi u tvoju korist ukoliko ponudiš dokaze koji ukazuju na to da djeca neće kod majke biti odgajana u skladu s vjerovanjem ehli-sunneta. Oženio sam se šiijkom. Pitanje: Odgovor: Sahibi-uzuru. dužnost svakom nastavniku muzike jeste da promijeni profesiju kako bi radio neki koristan i halal posao od koga će imati koristi i na dunjaluku i na ahiretu. što je i osoba sa postavljenim kateterom. Prema tome. s tim abdestom.2005 http://www. može klanjati koliko hoće.com Pitanje: Živim u Italiji. Interesuje me da li ja takvu fetvu mogu dobiti i gdje.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 112 od 416 . Na sudu su mi rekli da bi djeca mogla pripasti meni ukoliko bi muslimanski muftija presudio u moju korist. Ramić. Mislim da takvu fetvu možeš dobiti u islamskom centru u Rimu. bavljenje muzikom je grijeh.Na pitanja odgovora doc. a možda i u drugim gradovima gdje sunnije imaju svoje centre. dr. Brak je funkcionisao sve dok moja žena nije dobila naredbu od svojih duhovnih vođa da se od mene razvede s obzirom da sam ja sunija. Međutim. Za svako namasko vrijeme sahibi-uzur ponovo uzima abdest. Pitanje: Odgovor: Nastavnik muzike može biti vjernik musliman.

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer ako ”postane” muško. zabranjen postaje i onaj sport koji je u osnovi dozvoljen. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ‘Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). s. u više hadisa zabranio je da se udara u lice kako čovjek tako i životinja. maj. Pitanje: Odgovor: Svaki sport u kojem se zadaju udarci u lice kao što je npr.novihorizonti. ”Kitabul-džihad”. doći će do poremećaja i štetnih posljedica. Uz to.com Pitanje: Odgovor: Živim u Makedoniji.. Onaj ko uzima i ko daje su griješni. Žena treba da se bavi. Sunen. ili preopterećuje ljudski organizam. dr. niti je to naredio neki od imama u vjeri. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. 9. lažne). U to se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije. kako onaj ko uči tako i onaj kome se uči. da se u njemu ne pretjeruje i ne čini neki drugi grijeh. uslovno rečeno. na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. govoriti Allahu ekber). u nekim aspektima. koristan.” El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. dakle sportovima koji neće ugroziti njenu prirodu. 2/672. haram. za pare). treba voditi računa da sport bude dozvoljen.. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an za dušu umrlog. br.” Pitanje: Odgovor: Ne samo da zapreke ne postoje. kao što je takmičenje u dizanju tegova.a.s. ništavne. niti dao olakšicu u tom pogledu.”. razlikuje od muške. nego se preporučuje muslimankama bavljenje sportom i osnivanje sportskih udruženja. ženstvenost. ili nanosi bol organizmu na bilo koji način. i nevažeća (batil) djela.v. Poslanik. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane. a onda ih uz ramazan samo prodavati? Učenje Kur‘ana za pare je haram i nema koristi od tog učenja. 2000. ako bude popraćen nečim što je po šerijatu zabranjeno. ženskim sportovima. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. Smatram da žena i u sportu treba ostati žensko. Žene dodatno moraju voditi računa o svojoj prirodi koja se. Ramić. 2564) Uz to. zabranjen je. U tom odgovoru između ostalog stoji: ”Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. Da li je neki od danas poznatih sportova zabranjen po šerijatu? Postoje li šerijatske zapreke da se žene bave sportom i osnivaju sportska udruženja? Datum kreiranja: 27. Naš hodža uz ramazan prodaje već proučene hatme.11. Sve su to novotarije. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. Šukri H. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. Na slično pitanje opširnije sam odgovorio u Novim horizontima br.”’ (Šerhul-akide ettahavije.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o tom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. Žalosno je što vam je hodža takav. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi. to važi pod uslovom da njihovo bavljenje sportom i rad udruženja budu u granicama šerijata. boks. Normalno.Na pitanja odgovora doc.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 113 od 416 . (Vidi: Ebu Davud. a još je žalosnije što čitav džemat može tako perfidno varati. Mogu li se hatme proučiti tokom godine. senzibilnost itd.2005 http://www. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme.

pojavom njegova imena oni čije će pare on dobiti osjete gorčinu i bol zbog gubitka u svojim dušama. a odgovornima u društvu kažem da te igre neće društvu donijeti nikakvo dobro. U sljedećem ajetu Uzvišeni Allah nam kaže da šejtan. Zlo koje društvo trpi. dž. a kojem su direktni ili indirektni uzročnici lutrija. ostalim učesnicima? Nije nikakvu! Nego. Pitanje: Odgovor: Iz 145. najbolje zna. odvratno i šejtansko djelo i naređuje vjernicima da se toga klone. Ramić. daleko veći. shodno tome.novihorizonti. Volio bih kada bi neko tu temu uzeo za doktorsku disertaciju.com Pitanje: Odgovor: Da li na odjeću koja se ne nosi treba davati zekat? Ne. ili pak onima koji će tu odjeću nositi. A kako i ne bi kockanje proizvodilo tako strašne posljedice kad je to perfidan način bespravnog uzimanja tuđeg imetka. Smatram da bi rezultati tog istraživanja bili veoma interesantni i korisni. želi da među vjernike ubaci neprijateljstvo i mržnju i da ih od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza odvrati.š. Možete li nam objasniti islamski stav u vezi sa sportskim kladionicama? Da li je dozvoljeno koristiti svinjsku kožu? Datum kreiranja: 27. tj. Uzvišeni Allah kaže u 90. a Allah. Savjetovao bih svakome da odjeću koju ne nosi pokloni onima koji su potrebni. Šukri H.2005 http://www. bez obzira koliko država ubirala poreza od raznih firmi koje se bave tim poslovima. Pitanje: Odgovor: Sportske kladionice nisu ništa drugo do suvremeni način kocke koja je islamom strogo zabranjena. Kakvu uslugu i korist je dobitnik u igrama na sreću pružio onima koji su mu tu nagradu obezbijedili. ne treba. dr. tako da on na njega i one koje on hrani tim imetkom lakše djeluje i ima na njih veći i lakši uticaj. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. osim ukoliko je namijenjena za trgovanje. Bespravno jedenje tuđeg imetka čovjeku donosi zlo jer otvara vrata šejtanu. naprotiv.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 114 od 416 . nije dozvoljeno koristiti. kladionice i mnogi vidovi igara na sreću daleko su. ajetu sure El-Maide da je kockanje prljavo. pa makar i ne spadali u kategoriju siromaha.Na pitanja odgovora doc. kroz alkohol i kocku.11. IV:29. Uzimanje tuđeg imetka bespravno zabranjeno je ajetima: II:188. ajeta sure El-En‘am koji kaže da je svinja nečista može se zaključiti da su svi njeni dijelovi nečisti i da ih. Muslimanima koji žele živjeti kao muslimani skrećem pažnju na veliku opasnost koja se krije iza tih i mnogih drugih vidova igara na sreću.

U ispunjavanju tih obaveza čovjek mora na prvom mjestu voditi računa o prioritetima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. sijeljenje u lošem društvu (dobro društvo obično ne sijeli dugo. Normalno je da svaki suprug ima svoje prijatelje s kojima se druži. Naročito je opasno pretjerivanje u sijeljenju noću. da na najljepši način ukazuju jedno drugom na ono što smatraju lošim i da istaknu svoje želje za koje očekuju da im budu ispunjene. su najbolji put za prevazilaženje nesuglasica. popraćeni razumijevanjem i lijepim željama. velika je greška ako to druženje pređe granicu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 115 od 416 . Da li je on u pravu? Odgovor: Pred čovjeka su postavljeni mnogobrojni zadaci i obaveze koje mora izvršavati. Svaki grijeh treba spriječiti na najbolji mogući način. Međutim. čovjek mora voditi računa da neke obaveze ne zapostavi na račun drugih. a mala je vjerovatnoća da supruga može biti zadovoljna s mužem koji joj uvijek kasno noću dolazi kući. Skrećem pažnju našem bratu da nema pravo da radi ono što je grijeh. Na drugom mjestu. dakle da ispunjava prvo one obaveze koje su važnije i obaveznije. Uvijek treba imati na umu da su muslimani i muslimanke dužni da preporučuju dobro jedni drugima i da jedni druge odvraćaju od zla. zapostavljajući svoje muževe i djecu. Nadalje. od kojih je obaveza supruga prema svojoj supruzi na prvom mjestu. međutim. Te zadatke i obaveze mu je postavio i odredio njegov Stvoritelj. preporučujem ovom bračnom paru. a i ostalima. Šukri H. Znam da mnoge supruge.2005 http://www. dr.com Pitanje: Moj suprug skoro svaku noć sijeli do kasno sa svojim prijateljima. Ramić. Da je ovaj naš brat vodio računa o svojim obavezama i prioritetima njegova supruga vjerovatno ne bi imala primjedbe na njegovo ponašanje. Jest da njegova supruga nema pravo da mu naređuje šta će raditi. Pretjerivanje u bilo čemu u islamu nije dozvoljeno.novihorizonti. I. također. on odbija moju primjedbu govoreći da ja nemam pravo da njemu komandujem i da je on slobodan da radi šta hoće. pretjerano sijele sa svojim komšinicama. Razgovor i dogovor.Na pitanja odgovora doc. Datum kreiranja: 27. Onaj ko legne dva-tri sahata prije sabaha vrlo vjerovatno će sabah prespavati. jer to vodi propuštanju sabah-namaza i onemogućava čovjeka da ispunjava mnoge obaveze. kao što je izgleda slučaj u ovom primjeru. Pokušala sam mu skrenuti pažnju na to. na kraju. Savjetujem našeg brata da ne sijeli dugo noću sa svojim društvom i da ne zaboravi svoje obaveze prema porodici. ali ima obavezu da mu ukaže na propuste i greške koje eventualno čini. a posebno ne sijeli dugo noću) donosi sa sobom mnoge grijehe kojih se musliman mora čuvati.11.

Ramić. br. 1/625-626) Isto tako. u suprotnom. 1/388) Slučaj osobe koja je izgubila svijest može se analogizirati sa osobom koja spava ili koja nije svjesna zbog ludila. ”Kitabus-salati”. amidža niti dajdžić i amidžić. njeni daidžići i amidžići nisu joj mahrem te ona pred njima ne smije otkrivati kosu itd. (Vidi: Sunenud-Darekutni. Bejheki. o čovjeku koji izgubi svijest i zbog toga ga prođe namaz.v. Bejheki. Es-Sunen el-Kubra. Es-Sunen el-Kubra.s.a. zbog toga što ne postoji namjera od strane osobe koja je u besvjesnom stanju. 41. Ono što ne oslobađa dužnosti klanjanja pet namaza ne oslobađa ni ono što je više od toga. Pitanje: Kur‘an u 31.a. oni kažu da je to konsenzus ashaba.v. ”Kitabus-salati”.” (Sunenud-Darekutni. Šukri H. tj. 688) Malikije i šafije smatraju da nije dužna propuštene namaze naklanjavati. dr.s. ”Kitabus-salati”. str. a oni su slabi prenosioci. dok je bolovao pred smrt. Naime. 1/50) Hanbelije smatraju da je osoba dužna sve obaveze nadoknaditi za period dok je bila bez svijesti. Prenosi se da se Poslanik. s obzirom da je Poslanik. 30. a mogu se onesvijestiti. kupao nakon gubljenja svijesti. 2/50) Oni osobu koja je izgubila svijest analogiziraju sa osobom koja spava. 418) Što se tiče namaza. El-Muhezzeb. tada osoba nije dužna te namaze nadoknađivati. 1/288. Mizanul-i‘tidal. kao što su post i namaz. Poslanik. osobi dok spava i dok ne dostigne punoljetsvo. Interesuje me smije li ona pred njima biti otkrivena? Odgovor: Daidža i amidža su joj mahrem i ona pred njima može biti otkrivena.s. 2/81. ludoj osobi ne pišu se djela. niti se sa njima smije osamljivati. El-Medžruhun. 1/572-574. Poslanici ne mogu poludjeti. 687. (Vidi: Eš-Šerhus-sagir. shodno tome. Zehebi. rekao da pero ne piše djela ludoj osobi. U tim ajetima ne spominju se daidža. ali njihovi sinovi. taj namaz je osoba koja je bila u besvjesnom stanju dužna naklanjati. (Vidi: El-Mugni. oni kažu da se gubljenje svijesti ne može analogizirati sa ludilom jer ludilo uobičajeno dugo traje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 116 od 416 . 37. a poželjno je da se nakon toga i okupa. jer se u lancu njegovih prenosilaca nalaze Hakem ibn Sa‘d i Haridže ibn Mus‘ab. ”Kitabus-salati”.v.com Pitanje: Odgovor: Koji šerijatski propisi važe za čovjeka dok je u besvjesnom stanju ili komi i nakon što mu se povrati svijest? Za osobu dok je u besvjesnom stanju ili komi važe isti propisi kao i za osobu dok je u snu. ajetu sure En-Nur i 55 ajetu sure El-Ahzab govori o tome pred kim žena smije biti otkrivena. s. To znači da se njene aktivnosti ne uzimaju u obzir i pravno su nevažeće. ”Kitabus-salati”.s. (Vidi: Buhari. Nesai. Aiša je pitala Allahovog poslanika. Sahihu Muslim. a znamo da osoba koja prespava namaz treba taj namaz klanjati kad se probudi. Luda osoba pada pod skrbništvo. a zatim u namaskom vremenu dođe k svijesti i klanja namaz. 1/364.a. Gubljenjem svijesti osoba gubi abdest. hanefije smatraju da ako to stanje potraje koliko traje period od pet namaza. a Semure ibn Džundub u vezi s tim rekao je da sa redovnim namazom treba naklanjati i propušteni. Nadalje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. niti se na nju odnose propisi u vidu naredbe ili zabrane. Hanbelije smatraju slabim hadis koji su hanefije uzele kao dokaz. 31. Ed-Du‘afa vel-metrukune.Na pitanja odgovora doc. 1/388) Ove postupke i riječi ashaba hanabile tretiraju njihovim konsenzusom imajući u vidu da im se niko od njih nije usprotivio. br. Ukoliko dođe k svijesti u bilo kom dijelu namaskog vremena. 1/330.novihorizonti. Naime. ”Kitabul-ezan”. s.v. je odgovorio: ”To se ne mora naklanjavati.2005 http://www. str.a. (Vidi: Sahihul-Buhari. Ibn Hibban.11. (Vidi: Reddul-muhtar aled-durril-muhtar. s. 2/81. Datum kreiranja: 27. 1/248. nije odgovorna za svoja djela. dužna ih je naklanjati. te. Ed-Du‘afaus-sagir. s. Ammar je propuštene namaze naklanjao nakon što je došao k svijesti. osim ako padne u nesvijest. nije dužna postiti niti bilo koja druga djela činiti.

dužan si učiniti iskup za svoju zakletvu. Većina grešaka koju muslimani čine vjerovatno su rezultat neznanja. Ukoliko to nije u pitanju. dakle. sa majkom svih zala. To ćeš uraditi tako što ćeš nahraniti deset siromaha onako kako u normalnim okolnostima hraniš svoju porodicu. Amin! Datum kreiranja: 27. čim prekršiš zakletvu. Pitanje: Imam trojicu rođaka i komšiju koji drže diskoteku i kafiće u kojima se toči alkohol. O iskupu za prekršenu zakletvu govori 89.com Pitanje: Odgovor: Zakleo sam se da sestri ništa neću davati niti od nje uzimati. prostitucija itd.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 117 od 416 . da tvojim rođacima i komšiji i svim ostalim ljudima prosvijetli um kako bi shvatili šta je dobro i korisno za čovjeka i sačuvali se šejtanskih spletki.2005 http://www. pokušaj djelovati u pravcu da se njihova vjera u Allaha. tada je vjerovatno u pitanju slabost njihova imana. možeš da ih odjeneš. preporučuje se onome ko se zakleo Uzvišenim Allahom da neće činiti ono što mu je obaveza ili dozvoljeno da tu zakletvu prekrši i za nju da iskup. dakle. Prema tome. Navodi im žive primjere ljudi iz vaše sredine koji očito pokazuju da svi koji s alkoholom imaju bilo kakvu vezu nisu dobro prošli. a tebe da nagradi zbog brige o njima. dr. dž.s.š. Kakav je propis za ovu situaciju? Imajući u vidu da si se zakleo da nećeš činiti nešto što ti je dozvoljeno. ili. a možda ponekad i obaveza. zla koja se ”uzgajaju” i ”njeguju” u kafićima i noćnim klubovima. ajet sure El-Maida. dž.11. Ukoliko to nisi u stanju tada ćeš postiti tri dana uzastopno. a kako će i proći kada je svako ko ima bilo kakvu vezu s alkoholom. Prema tome. ojača. droga. ukazuj im na nevolje koje pojedincima i društvu donose alkohol. a uz to. dž. naziva alkohol.š. Molim Allaha. Sudnji dan itd. Ramić. kako Poslanik. Naime. Sada bih želio da prekršim svoju zakletvu. prokleti od Allaha. čim nešto sestri daš ili od nje uzmeš. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. umjesto toga. s. bilo bi lijepo da tu svoju zakletvu prekršiš. Da li sam dužan da im govorim da je to grijeh i na koji način da to učinim a da se oni sa mnom ne posvađaju? Odgovor: Treba da tražiš način koji će dovesti do toga da oni shvate kako je put kojim idu pogrešan.š.novihorizonti.Na pitanja odgovora doc.v. Šukri H.a.

2005 http://www.” Isto tako od njega se prenosi da je rekao: ”Kada neko od vas učini sedždu neka kaže: Subhane rabbijel-e‘ala tri puta i to je minimum.š. kao što su kijam (stajanje).s. s tim da nečistoću treba od sebe otkloniti. Pitanje: Odgovor: Samim dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest.a. Pitanje: Odgovor: Propis je da kada osoba klanja farze sve namaske ruknove. ”Kitabus-salati. kada je objavljeno Sebbihisme rabbikel-e‘ala Poslanik. klanjat će onako kako može ne opterećujući sebe više nego što može podnijeti. dove koje su prenesene od Poslanika. dove nauče i da ih uče na farzovima i nafilama.s. po mogućnosti će ustati kad htjedne činiti ruku i taj rukn propisno izvršiti. Šukri H. ”Kitabu-ikametis-salati ves-sunneti fiha” br. i to je lijepo. Allahummagfir li.” (Abdurrezzak. Babu ma jukalu fir-rukui ves-sudžud”. Naime. s. 877. Dakle.v. To kažem na osnovu činjenice da u slučaju nafila postoji velika fleksibilnost kada je o namaskim propisima riječ. (Vidi: Ibn Madže.v. El-Musannef.s.com Pitanje: Odgovor: Da li se na sedždama u farz-namazima mogu učiti dove na jeziku koji nije arapski? U farz namazima na sedždi treba učiti dove koje se prenose od Poslanika. dž.) ”Rabbi inni zalemtu nefsi fagfir li. izvršavat će namaske ruknove onoliko koliko može. Kada se klanjaju nafile dozvoljeno je klanjati sjedeći i onima koji mogu klanjati stojeći. ”Kitabus-salati. obavlja onako kako najbolje može. ve sirrehu ve ‘alanijetehu.a.” (Sahihul-Buhari. Babu ma jukalu fir-ruku‘i vessudžud”) Što se nafila tiče. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Kada starija osoba klanja sjedeći. jer je jedan od uslova da bi se moglo stupiti u namaz da bude čisto tijelo. tada inša-Allah. pod uslovom da te dove budu ispravnog značenja i da ne budu kao ”obični govor ljudi”. te se zbog toga preporučuje muslimanima da Poslanikove. Tako se npr. Naravno. s. ako ne može stajati ali može normalno ruku i sedždu činiti. ne mora se pri klanjanju nafila (mada je bolje) okrenuti prema Kabi itd. s. nema smetnje da na sedždi u nafilama uči dove na jeziku koji poznaje. ali ako neko to nije u stanju.” (Sahihu Muslim. kao što je strah od neprijatelja. ”Kitabus-salati. Sahihu Muslim.11. sedžda itd. kao što je Subhane rabbijel-e‘ala. smatram da se na njima mogu učiti dove i na drugim jezicima mimo arapskog. je rekao: ”Učite to na vašim sedždama. nafile ne moraju (mada je sevapnije) klanjati stojeći. ruku (pregibanje). Dakle. Babud-du‘ai fir-ruku”. Babul-kavli firruku‘i ves-sudžud”) ”Allahummagfir li zenbi kullehu. odjeća i mjesto na kom se klanja. dikkahu ve džillehu. 880) Ukoliko se dodaju druge dove koje se prenose od Alejhisselama. ”Kitabul-ezan. Sunen.novihorizonti. Ukoliko postoje zdravstvene ili neke druge smetnje.” Oba hadisa prenose Ibn Madže i drugi.v.s. kao što su dove: ”Subhanekellahumme ve bihamdike.v. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 118 od 416 . kako će obavljati namaske ruknove? Da li žena gubi abdest ako opere dijete nakon velike ili male nužde? Datum kreiranja: 27. dr.a.a. Ramić.Na pitanja odgovora doc. a Allah. ve evvelehu ve ahirehu. najbolje zna. najsadržajnije su i najobuhvatnije i mi ne možemo sastaviti bolje dove od tih. ukoliko te dove ispunjavaju prethodno spomenute uslove. ali je nagrada za tako klanjanu nafilu upola manja. ako ne može stajati klanjat će sjedeći. Treba naglasati da nije potrebno nabavljati neke posebne rekvizite da bi se na njima sedžda činila itd.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 119 od 416 . dr. a dozvoljeno uzimati. želim da napomenem da su vrata pokajanja otvorena svakom čovjeku sve do trenutka kada duša počne izlaziti. prije trenutka kada se vrata pokajanja zatvaraju.Na pitanja odgovora doc. onda će to uplatiti u bejtu-l-mal (opću kasu muslimana). pak. dž. pa makar i sama klanjala. Pitanje: Odgovor: Prije svega.11. akšamski i jacijski farz uči naglas.com Pitanje: Odgovor: Može li osoba u namazu učiti naglas iako klanja sama? Ispravno je da osoba kada klanja farz-namaze u kojima se uči naglas. Molim Allaha. Molim vas za savjet.š. Molim Allaha. imetka stečenog na haram način tiče s njim će se postupiti na sljedeći način: Ukoliko postoji mogućnost vratit će ga vlasniku zajedno s eventualnom zaradom koju je na osnovu tog mita ostvario. ukoliko za to ne postoje neke šerijatske zapreke. Prošle godine sam se odlučila da nosim hidžab i da se islamski odijevam. Znaj da nisi jedina koja se suočava s tim problemom.2005 http://www. koliko je to moguće. Ja svoj hidžab ne želim skinuti. Otuda smatram da uzimanje takvih hedija nije dozvoljeno. Moja poruka svakom muslimanu i muslimanki je da se puno kaju i da nastoje eventualne greške i nepravde prema drugima ispraviti. Pitanje: Obavljam imamsku dužnost dvadeset pet godina. kao što su sabahski. da te učvrsti na pravom putu i olakša ti situaciju. šta će uraditi s imetkom koji je tim putem dobio ili dobila? Odgovor: Hediju je pohvalno davati.š. Šukri H. Interesuje me mogu li uzeti hediju koju mi džematlije dadnu nakon što ja proučim hatmu? Napominjem da ja od njih ništa ne tražim. Što se. tako da ne moraš razmišljati kako ćeš porodicu prehraniti. Ukoliko neki musliman ili muslimanka. želi da se pokaje. Ramić. mora posezati za onim što je grijeh. U slučaju da bejtu-l-mal ne postoji. kako ćeš obezbijediti stan kad odeš u penziju itd. U konkretnom slučaju čini mi se da bi to i dalje bilo plaćanje za učenje hatmi samo ovaj put pod firmom hedije. Međutim. Na poslu nisam zbog toga doživjela bilo kakve neprijatnosti i prema meni su se svi korektno ponijeli. Naime ja uskoro moram napustiti Njemačku. Željela sam se udati. Svjesne džematlije će svome imamu osigurati dostojan život i zaposliti ga da radi imamske poslove i neće ga prisiljavati da. a oni su mi rekli da ako mislim kod njih dolaziti ne smijem nositi mahramu na glavi. Odlučio sam da više ne uzimam pare za učenje Kur‘ana. ali još nisam naišla na pravu priliku. problemi su nastali s mojim roditeljima koji žive u srbskom entitetu. Možeš poslati svoje podatke kako bismo ih pod šifrom objavili u Novim horizontima u nadi da ćeš tako upoznati mladića s kojim ćeš moći sklopiti brak i tako pokušati riješiti tešku situaciju u kojoj se nalaziš. Odgovor: Moj savjet ti je da od dva zla izabereš ono koje je manje. dž. Pitanje: Radim u Njemačkoj. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Amin! Datum kreiranja: 27. Ukoliko vlasnik nije dostupan. Tvojim džematlijama preporučujem da ti odrede dostojanstvenu platu. kako bi kao imam mogao da se posvetiš imamskim poslovima. boreći se za golu egzistenciju. da nas uputi pravim putem. koji su tokom svoga života primali mito.novihorizonti. taj imetak utrošit će u dobrotvorne svrhe.

2005 http://www.com Pitanje: Odgovor: Može li se dženaza-namaz klanjati poslije ikindije? Iako je zabranjeno klanjati nakon klanjanja ikindije sve dok Sunce ne zađe. Znam da u vezi s lovom postoje šerijatski propisi pa bih Vas zamolio da te propise ukratko objasnite. ”Musnedul-muksirin”.11.s. 4370. i u pogledu lova ostavio jasne upute: ”Nemojte bilo šta što ima dušu uzimati za svoj cilj (tj. Ovo su osnovni propisi o lovu. jer Allah. s.a. Naime.” (Sahihu Muslim. kao što su tehijjetulmesdžid i dženaza-namaz. d) da ne jede ono što je ulovila. ili da je živu donese pa je lovac prekolje. Ahmed. berićetniji. Pitanje: Želim da se uključim u lovačko društvo i bavim se lovom. d) da je lovac zakolje ako je zatekne živu. Ulovljena životanja treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude u osnovi dozvoljena za jesti. Odgovor: Dozvoljeno je loviti pod sljedećim uvjetima: a) da se lovi radi hrane. jer će time njihov lov biti.novihorizonti. Prema tome. vrabac će na Sudnjem danu doći Allahu vičući: ‘Gospodaru. mogu klanjati namazi koji imaju svoj povod. inša-Allah. a nije me ubio radi neke koristi. sredstvo kojim se lovi i ulovljeno ispunjavaju određene uvjete: Lovac treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude od osoba od kojih je dozvoljeno jesti ono što zakolju. Sredstvo kojim se lovi mora ispunjavati sljedeće uvjete: a) ker.v. preferirajuće mišljenje je ono koje kaže da se u vrijeme kada je zabranjeno klanjati. b) da ga lovac pošalje na plijen. ne od pada sa stijene ili gušenjem u vodi.Na pitanja odgovora doc.” (Nesai. Prema tome. Zbog toga je Poslanik. a ne radi sebe. Šukri H. c) da lovac ne bude pod ihramima. br. taj i taj me ubio iz zabave. c) da umre od rane. jer je osobi u ihramima. da ga gađate). ne daveći. dakle da ne ode loviti sam od sebe. sokola). i da namjerno ne ispusti reći bismillah pri gađanju ili puštanju lovne životinje.š. b) da bude divlja. dakle da love po njegovoj naredbi. br. kao što je zub i nokat. dž. ”Kitabud-dahaja”. kada čovjek koristi to što je stvoreno s ciljem mora za to imati šerijatski opravdan cilj. Predlažem lovačkim društvima da ih ugrade u svoje statute. Datum kreiranja: 27. tako da slušaju lovca šta im naredi. soko itd. Što se oružja tiče ono mora biti takvo da ranjava i da ne bude nešto čime je zabranjeno klati životinju. b) da se lovi radi uništavanja štetočina. Sunen. 1958) ”Ko ubije vrapca iz zabave. bilo da ide na hadž ili umru. dr. Ramić. dženaza namaz se u tom periodu može klanjati. br. moraju biti obučeni. zabranjeno loviti na kopnu. 18651) Da bi ulovljeno bilo dozvoljeno jesti potrebno je da lovac. u Kur‘anu kaže da nije ništa bez razloga stvorio. c) da ulovljenu životinju ubije ranjavajući je. lov iz hobija po šerijatu nije dozvoljen. Musned. ”Kitabus-sajdi vez-zebaih ve ma ju‘kelu minha”. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. bilo da gađa ili šalje lovnu životinju (kera.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 120 od 416 . ne domaća. b) da ima namjeru lova.

Otuda se prema tim pojavama. s obzirom da javno griješi i neće da popravi svoje ponašanje. kaljanje ugleda njegova čestitog oca i udaljavanje od njega njegovih čestitih prijatelja koji će se. ”Kitabu-l-menakib”. mogućnost da ga u tim pogrešnim postupcima svijet počne slijediti.s. jer okruženje u kome živimo pogoduje takvim pojavama. dakle pomoć koja će postići svoj cilj. muslimani trebaju ljudima pomagati protiv šejtana. dž. treba realno odnositi i treba ih liječiti nastojeći prije svega. dr. bilo javno ili tajno. da ga je šejtan savladao i uputio na stranputicu u tom pogledu.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 3688) No. uvidjevši njegov pogrešni put. Datum kreiranja: 27. dug proces. Da li mi preporučujete da prekinem druženje s njim. sasvim realne. Šukri H. Nemoj sa njim ni prijeteljovati.2005 http://www. Bez obzira ko taj čovjek bio. Generalno. a ne odmagati im. on je upoznao djevojku koja se nepristojno oblači i nije dobra vjernica. preporučujem ti da izbjegavaš pojavljivanje s njim na javnim mjestima kako svijet o tebi ne bi dobio pogrešnu sliku. sve dotle. prije svega. uzroke takvih pojava eliminisati. i pored svega. Ramić. kako bi. da ti pomogne da budeš uzročnik njegove upute. prakticirao islam u potpunosti ili djelimično. br. sve dok se vrata pokajanja (tevbe) ne zatvore. Do sada sam upoznao dosta sličnih primjera. a Poslanik.š. Taj moj ahbab je svršenik jedne naše medrese.Na pitanja odgovora doc.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 121 od 416 . Smatram da našoj braći i sestrama.v. Očito je da je tvoj ahbab preko te djevojke podlegao iskušenjima šejtana.š. ili pak neki drugi pristup. U svakom slučaju. mada je u poznavanju propisa islama jači od mene? Odgovor: Sve dok duša ne počne izlaziti iz tijela. pomoć. na njega djelovao u pozitivnom smislu. Naime. a javni grijesi za sobom povlače veće posljedice. Primjer koji navodiš. nažalost. uz Allahovu. Sa njom se na javnom mjestu ponaša kao da su već u braku. Nastoj da pronađeš efikasnu metodu. on nije i ne smije biti siguran da ga šejtan neće savladati i uputiti putem grijeha. dunjalučke i ahiretske. od njega polahko distancirati. nije jedini. jer s kim si takav si. jer mnogi neuki znaju kazati: ”Kad može hodža.com Pitanje: Imam prijatelja s kojim se redovno družim. treba. postoji mogućnost da čovjek pogriješi isto kao što postoji mogućnost da se pokaje. s. dž. bio učen ili ne. pomoći. bez sumnje. koje su u okolnostima u kojima živimo.11. nego je problem još veći što on te grijehe čini javno. Molim Allaha. U konkretnom slučaju vidi da li je to distanciranje. mogu i ja”. bilo potpuno ili djelimično. Amin. a otac mu slovi kao učen čovjek u vjeri. poznavao propise islama ili ne. malih i velikih. Trenutno sam u velikoj dilemi da li da nastavim svoje prijeteljovanje s njim ili ne. koji su više upoznali propise islama od drugih i koji ponekad svjesno iste krše. jer prijeteljovanje je znak ljubavi. Naravno treba tražiti efikasnu pomoć. Neke od dunjalučkih posljedica su bacanje ljage na medresu koju je završio. Problem nije samo u tome što on čini ta ružna djela. To je. kaže: ”Ti ćeš biti sa onim koga voliš. Razloga za takvu pojavu ima više i čini mi se da su ti razlozi realni. ne zaboravi svoju dužnost prema bratu u islamu i nastoj da mu pomogneš da se spasi nevolje u kojoj se našao.a.” (Sahihu-l-Buhari.

Prema tome. podrazumjeva suradnju u dobru i bogobojaznosti.š.a. Neki su vrlo bliski Poslanikovoj. vjere. da nam pomogne da budemo od onih koji se potpomažu u dobru.v. jeste da postoji velika razlika među muslimanima koji sebe smatraju sufijama. U skladu s ovim općim pravilima ćeš ocjeniti da li ti je dozvoljeno ići u Tabački mesdžid ili nije. uz Allahovu. dž.a.s. a ne Njemu.11. muslimani su dužni bratski se odnositi jedni prema drugima.. naređivanje dobra i odvraćanje od zla i nastojanje da se tim druženjem postigne i podupre dobro a ne grijeh i novotarija. treba da se ugledamo.š. dž.” (El-Džinn. kao sljedbenici Allahove. obožava na način koji On i Njegov Poslanik. Allahov. pa nemoj. prije svega. Šukri H. nesuradnju u grijehu. dž. a oni bi trebali biti naš uzor.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 122 od 416 .v. Ukoliko je taj mesdžid pretvoren u klasičnu tekiju u kojoj se Allah. a nemojte se potpomagati u grijehu i nasilju. Prema tome. s. što je važno naglasiti.v. pravilno shvaćena u okvirima umjerenosti (ne pretjerivati i ne zapostavljati). Na osnovu ovih pretpostavki mi gledamo na našu braću koji sebe nazivaju sufijama. mada ime uglavnom ukazuje na čovjekov rad i njegovo idejno opredjeljenje i kao takvo nije u islamu zanemarljivo.š. bez obzira kakva imena nosili i koliko ko od njih griješio. Podržavamo ih u svemu što ima utemeljenje u Kur‘anu i Poslanikovoj. a to. tekije su nečije druge.s. neko više. Ta ideja. a svi ljudi griješe. Prema tome.2005 http://www. ali braća iz Tabačkog mesdžida mi se dopadaju u ponašanju i čini mi se da ima neke razlike između njih i ostalih. Uz to sve vodimo računa da naša podršaka njima u onome što je dobro ne bude odobravanje onoga što je novotarija u vjeri. neko manje. za svoga života nije izgradio nijednu tekiju niti su to učinile odabrane generacije muslimana.) ”Džamije su.s.a. dž.s. ne na osnovu imena. ali ne treba prestati nastojati takvoj osobi pomoći i izvršiti svoju obavezu u tom pogledu prema njoj.com Pitanje: Ja imam antipatiju prema sufizmu. uistinu bude i ostane mesdžid. sve dok su u islamu. s. u Allahovom Poslaniku.a. jeste da se po islamu stvari procjenjuju na osnovu njihove suštine. Poslanik. Prema tome..a. indirektno ukazuje da se mimo mesdžida dova upućuje nekom drugom. s. što treba naglasiti.š.” (El-Maide. kaže: (Ve ennel-mesadžide lillahi. pa prema tome u tekije. Drugo. prije svih. dž. naglašava da su mesdžidi (džamije) Njegovi. a u stvari su to mesdžidi u kojima se klanja namaz u džematu i ne čine se novotarije u vjeri. dž.Na pitanja odgovora doc. s. Treće. Ona se ogleda u zuhdu čijeg praktičnog protagonistu imamo.novihorizonti. Izuzetak bi bila situacija kada bi odlazak u tekiju imao za cilj naređivanje dobra i odvraćanje od zla. dr. nisu ni ulazili. s. pomoć voditi ka dobru. dž. Ramić.v.a.š. jer Allah.š.v. Što se pak druženja tiče treba znati da su muslimani braća. Isto tako neme smetnje da se ulazi u tekije koje se samo formalno tako nazivaju. praksi i nema smetnje da u svakom dobru s njima učestvujemo imajući u vidu Kur‘ansku naredbu: ”I surađujte i potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti. kada nekoga ocjenjujemo gledamo na njegov rad ne na njegovo ime. toliko daleko da ih uopće ne možemo smatrati muslimanima. Molim Allaha. 18) U ovom ajetu Allah. a ne prema orginalnoj ideji zuhda i onima koji tu ideju žele da ostvare u svome životu. uistinu. Datum kreiranja: 27. praksi i praksi njegovih ashaba. Allahove. treba se distancirati od osobe koja javno čini novotarije u vjeri.s. dž. Nadam se da je takav slučaj sa Tabačkim mesdžidom. 2)) U isto vrijeme ukazujemo na sve što nije u skladu sa šerijatom u duhu naredbe da se naređuje dobro a odvraća od zla i činimo to na najljepši način koji će. Normalno. U ovom ajetu Allah. je suština islama. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s. treba imati antipatiju prema novotarijama i pogrešnim postupcima koje možemo naći kod onih koji sebe nazivaju sufijama ili bilo kojim drugim imenima. koji nam je određen kao najbolji uzor u kog.š. pored Allaha dovu upućivati bilo kome. praksi. a neki vrlo daleko od nje. s obzirom da ih nije bilo.v. a ne Njegove. da se u njemu odvijaju raznovrsne aktivnosti koje imaju utemeljenje u Poslanikovoj.š. Kakvo je Vaše mišljenje po tome da ja odem u tu tekiju gdje ću čuti predavanje i družiti se sa tom braćom koja se nalaze u njoj? Odgovor: Prije svega treba naglasiti da osnovna ideja sufizma koja se ogleda u suzdržavanju i skromnosti u pogledu uživanja u dunjalučkim blagodatima i oplemenjivanju duše lijepim i moralnim vrijednostima je ideja koja ima svoje utemeljenje u Kur‘anu i sunnetu. mesdžid. Drago mi je da naša braća u Tabačkom mesdžidu imaju posebne vrijednosti i nadam se da će se kao takvi potruditi da Tabački mesdžid. nisu propisali onda u njega ne bi trebao ulaziti. s.

v. Poslanik. a na Islamskoj zajednici je odgovornost da utvrdi ispravnost optužbi i poduzme zakonom predviđene mjere.11. Zaštitnih mjera ima puno kao što je abdest i učenje sure El-Bekare. dr. ona se smatra nevinom i prema njoj se moramo odnositi kao prema nevinoj osobi. dž. ali sve dok se nesumnjivo dokaže da je neka osoba kriva. 2.. kaže: ”I navedite dva svjedoka. Da li je za njim dozvoljeno klanjati? Datum kreiranja: 27.. Ramić. i koje si na osnovu sposobnosti koju posjeduješ u stanju ispravno razumjeti. Ima i drugih dova koje je lijepo učiti.š.v. ukoliko sihr ubija osoba koja ga svjesno čini tretira se ubicom itd.s. ti za tom osobom ne bi trebao klanjati. čak.a.s. ujutro i naveče: 1-5. 255-257 i 285-286.š. s. je rekao da je abdest oružje vjernika i da sihirbazi ne mogu nadvladati suru El-Bekare. Amin. s. rekao ”Allahov. To nije šerijatom propisano. Šukri H.” Ovdje treba posebno naglasiti da je Poslanik. kaže da svaki Allahov. 282. Ako je mogao učiniti tako veliki grijeh zar ne može to što govori biti laž kojom želi da napravi smutnju među ljudima.s. dž. dva muškarca vaša. najbolje zna. kaže: ”Učite suru El-Bekare. Uz prethodno.š.a. uvjet za svjedoka jeste da bude pravedan. Pitanje: Odgovor: Najbolja zaštita jeste da čovjek prakticira islam i primjenjuje zaštitne mjere protiv sihra.” (Et-Talak.2005 http://www. To što džin govori može bit indicija. u značajnu zaštitu ubrajaju se i dove kao što je dova za koju Poslanik.s. jer sam njegov uzlazak u čovjeka je dokaz da on nije pravedan zbog toga što je njegov ulazak u čovjeka veliki grijeh koji je dotični džin svjesno počinio. Nadalje. s.a. 804) Naročito se preporučuje učenje sljedećih njenih ajeta. pa ih pogledaj u Hisnul-muslim i drugim zbirkama dova. rob”. br. došao do zaključka da je dotična osoba sihirbaz koja čini sihr koji izvodi iz vjere.) Ovi ajeti jasno ukazuju da svjedoci trebaju biti ljudi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 123 od 416 .) ”. dž.. te njegove riječi se ne mogu uzeti kao dokaz zbog toga što džini ne mogu biti svjedoci ljudima na dunjaluku. Uzvišeni Allah.” (El-Bekare.i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite.v. Time ćeš sa sebe skinuti odgovornost. Međutim.Na pitanja odgovora doc. Mogu li se te njegove riječi uzeti kao dokaz protiv tog čovjeka? Kako se čovjek može zaštititi od sihra? Odgovor: Ne. Poslanik. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. jer u njenom učenju je berićet. Za našeg hodžu kažu da je sihirbaz. a kako mi možemo znati da je dotični džin pravedan. a Allah.”Vidi: (Sahihu Muslim. s.novihorizonti. dž.. Ukoliko si ti. Umjesto toga trebaš da optužbu uputiš organima Islamske zajednice. Pitanje: Dok je jedna osoba liječena od sihra džin je iz nje govorio i između ostalog rekao ko je taj sihr napravio. a u izostavljanju gubitak. Ukoliko je sihr vid kufra osoba koja ga svjesno čini izlazi iz islama. što indirektno ukazuje da ta dova neće koristiti onome ko nije pokoran Allahu.v.com naređuju dobro i odvraćaju od zla.š.. na osnovu jasnih dokaza koje si vidio. ”Kitabu salati-l-musafirine ve kasruha”. i ako je u pitanju džin musliman to ne znači da je pravedan. ali isto tako smatram da ne bi bilo ispravno da je javno optužuješ. Nju ne mogu nadvladati sihirbazi. Što je čovjek bolji vjernik na njega sihr teže može djelovati. Pitanje: Odgovor: Sihra ima više vrsta. sve dok se to šerijatski ne dokaže od nadležnih oragana osoba se tretira nevinom. konkretno glavnom imamu i muftiji na tvome području.. rob koji je prouči tri puta izjutra ili naveče neće mu ništa moći nauditi: ”Bismillahillezi la jedurru me‘asmihi šejun fi-l-erdi ve la fis-semai ve huves-semi‘u-l-‘alim.

21.š. a ne zapostavljanje i nasilje. Bezrazložno odbijanje je veliki grijeh što se vidi iz činjenice da meleki takvu ženu proklinju sve do zore. on će biti griješan u mjeri u kojoj je supruzi nanio bol. dakle silom. da li je s tim Allah. ukoliko postoji opravdan razlog za ženino uzdržavanje. s obzirom na postojanje bračnog ugovora među njima. Otuda iskren musliman i muslimanka treba da pomognu jedno drugom u dobru i čuvanju od grijeha. zadovoljan.novihorizonti. po šerijatu. dž. da se u izvršavanju obaveza strpe i da ne podliježu šejtanovom došaptavanju koji ih nagovara suprotno.com Pitanje: Po šerijatu žena ne smije odbiti muža. dr. Datum kreiranja: 27. a muž je svjestan toga ipak priđe mimo njene volje. i može li se to tretirati silovanjem? Odgovor: Poznata je činjenica da žena. Bez obzira na okolnosti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Kada čovjek izvrši svoje obaveze prema drugima. kao što je pogoršanje određene bolesti itd. a i njen muž prema njoj.Na pitanja odgovora doc.) Savjetujem supružnicima da izvršavaju svoje obaveze. Svjesna muslimanka će nastojati da izvrši svoje obaveze prema mužu.11. (Vidi: Er-Rum. ne smije odbiti muža osim ukoliko postoji za to šerijatski opravdan razlog. Međutim. Ukoliko joj muž priđe bez njene volje. Allah je odredio da među njima postoji samilost i ljubav. prilazak muža svojoj supruzi se nikada ne može smatrati silovanjem koje za sobom povlači poznatu dunjalučku kaznu (hadd) i ahiretsku kaznu džehennemom. Ramić.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 124 od 416 . tek tada ima potpuno pravo da traži da drugi izvrše svoje obaveze prema njemu. Šukri H.

jer njegova praksa je vjera koju smo dužni prakticirati.š. dakle da se živa osoba nenasilno podstiče na izgovor šehadeta.) Na osnovu prethodno rečenog. nego je podsticao osobe koje su bile na samrti da izgovore te riječi. dž. da nam pomogne da slijedimo praksu Njegova Poslanika.v. dž. po ovom pitanju i mnogim drugim pitanjima u vezi sa dženazom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ukoliko joj Allah. odnosno opomena. s. s obzirom da osoba kojoj te riječi budu zadnje na ovom dunjaluku odlazi sa ovog svijeta kao vjernik (mu‘min) i ući će u džennet. a imajući u vidu da kod nas postoji praksa da se talkin uči umrloj osobi. Prema tome.” (Sahihu Muslim.s. obično nakon što se umrla osoba ukopa. zašto ga treba kada umre opominjati na šehadet. Njega možemo naći u praksi Poslanikovoj. a i u mnogim dijelovima svijeta uče talkin na kaburu rezultat su pogrešnog razumjevanja hadisa u kom se kaže: ”Podstičite svoje umrle da kažu La ilahe illallah. Naime. takvo razumjevanje očito nije tačno. činjenica je da doslovno značenje upućuje na učenje talkina umrlome. a ne kada osoba umre. a ako umrli nije živio kao mu‘min i nije sa šehadetom preselio.v. kakvih dosta ima. Svrsishodnije bi bilo da se živima upućuju opomene iz talkina. preporučio bih našim imamima da poduče džematlije da talkin treba učiti osobi koja je na samrti.11. Želim da mi odgovorite zašto se uči talkin umrlome. jer samo živoj osobi to može pomoći s obzirom da se pokajanje prima dok duša ne počne izlaziti. Datum kreiranja: 27. (Vidi poglavlja o dženazi u hadiskim zbirkama. s. a možda i nekih drugih razloga. dr. Molim Allaha. bilo prije ukopa ili nakon toga. Poslanik. jer činjenica je da u vezi s dženazom ima dosta novotarija koje naši muslimani prakticiraju. je li to adet ili fikhski propis i da li još negdje u svijetu postoji takva pojava? Odgovor: Svrha talkina jeste da se osoba koja je na samrti podstakne da izgovri šehadet kako bi joj zadnje riječi bile La ilahe illallah. Otuda je logično da se talkin uči živoj osobi.Na pitanja odgovora doc.v. To se jasno vidi iz mnogobrojnih hadisa. Nakon što duša počne izlaziti meleki prestaju pisati i knjige se zatvaraju.a. Ako je umrli živio kao mu‘min i u skladu sa imanom i kao takav preselio na ahiret. nije nikada umrlu osobu. Šukri H. što mu mrtvom koristi dotična uputa. To što neki muslimani kod nas.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 125 od 416 . bilo odmah ili nakon što iskusi kaznu u džehennemu koja će biti u skladu sa grijesima dotične osobe.s.com Pitanje: Poznato mi je da se talkinom umrli podsjeća i opominje na kelime i šehadet.s. činjenica je također da nema pokajanja nakon što duša počne izlaziti. Međutim.2005 http://www. s. 916). br. nagovarao da izgovara šehadet. Bilo bi dobro kada bi Rijaset Islamske zajednice u tom pogledu uputio tumačenje koje bi pomoglo imamima i njihovim džematlijama da lakše prevaziđu novotarije i prihvate se sunneta. ne oprosti.a.novihorizonti.a. Ramić. Otuda trebamo potražiti odgovarajuće tumačenje.š. ”Kitabu-l-dženaiz”.

bajram-namaz trebalo bi u jednoj zemlji klanjati u isti dan. a ako si u Bosni i Hercegovini zvanični stav Rijaseta Islamske zajednice. rekao: ”.11. Šukri H. to je za njega siguran znak početka posta i on se tog svog znanja mora pridržavati. dž. ako je neko mlađak vidio. ”Kitabus-savm”. s.a. a onaj ko sazna da je postio na bajram neka istigfar učini i zamoli Allaha. ako ga vide u Rabatu u Maroku. pojedinci koji su saznali za mijenu koja je šerijatski utvređena na nekom dijelu zemaljske kugle treba da poste. a kurban-bajram je kad kurbane koljete. tako da npr. treba slijediti mjesto u kom čovjek boravi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 126 od 416 . s obzirom da u zajednici imaju vođe koje su na sebe preuzele taj teret i obavezali se da će ih obavijestiti o početku i završetku posta.2005 http://www. a kurban-bajram je kad kurbane koljete. s obzirom da bi svojim nastupom mogao izazvati zabunu i smutnju. kao i u situciji kada dobije vijest u koju ima povjerenje. bajram-namaz mora se klanjati kada se to zvanično odredi u nekoj zemlji kako bi se klanjalo sa većinom.a. jer je Poslanik.bajram je kad mrsite. jer je Poslanik.” (Tirmizi. br. smatram da to treba da slijediš.” (Tirmizi.š. on kao pojedinac ne bi trebalo da druge obavještava. smatram da ako je sredina u kojoj živi dobila zvanične instrukcije koje se razlikuju od onoga što on zna. s. Ramić. br. a Allah.) Naučno je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu. 697. ”Kitabus-savm”. čak i kada bi negdje objavljivanje bajrama kasnilo dan ili dva. bez obzira da li je neko prestao postiti ranije. a u Indoneziji ne mogu nikako. 1909.v. (El-Mevsu‘a el‘arabijje el-‘alemije. kada ću bajramovati i šta da radim ukoliko se pojavi razlika u početku i kraju posta između Austrije i Bosne? Odgovor: U osnovi. ukoliko nije siguran da odgovrna institucija nije napravila grešku.” (Sahihu-l-Buhari. najbolje zna. morat ćeš razliku napostiti.. Isto tako.š.v. 697. mlađak) vidite. 7/86-87.) Prema tome.s. i mrsite kad ga vidite. onda upotpunite šaban trideset dana.v.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom. Pitanje: Odgovor: Kada nastupi mjesec ramazan muslimani su dužni postiti. s tim da minimum dana koje si postio mora biti dvadeset devet. Ukoliko ih bude manje. bajram je kad mrsite. br. ”Kitabus-savm”. rekao: ”Ramazanski post je kada postite. odnosno mrse. bilo da si lično mlađak vidio. muslimani tog područja dužni su da bajramuju isti dan.U slučaju da zapostiš u jednoj zemlji a drugi dio ramazana postiš u drugoj slijedit ćeš instrukcije zemlje u kojoj se trenutno nalaziš.a. rekao: ”Postite kad ga (tj. Ovdje želim posebno naglasiti da u slučaju da neka zemlja zakasni s objavljivanjem početka posta ili bajrama. jer lunarni mjesec nema manje od dvadeset devet dana. dž. Međutim. za oprost. a ako vas u tome oblaci spriječe.). Prema tome. Sunen. Koje su posljedice za onog ko mrsi poslije mlađaka i posti poslije mlađaka? Datum kreiranja: 27. bilo da je neka zemlja ili institucija u koju imaš povjerenja to objavila. To je posebno važno u slučaju bajram-namaza. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti. dr.s. ako si u Austriji slijedit ćeš zvanični stav Islamske zajednice Austrije.s. Bilo kako bilo. u Meki ga teško mogu vidjeti. a zna šta je mlađak i kad i gdje ga treba vidjeti. S kim ću otpočeti postiti.novihorizonti. s. ali ne treba da to javno u masama propagiraju kako ne bi izazvali smutnju u zajednici. Poslanik je.Na pitanja odgovora doc.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom. ukoliko si siguran da je došlo do greške i znaš da je mjesec nastupio. Onaj ko zna da je propustio neki dan posta dužan ga je napostiti.com Pitanje: Radim u Austriji i u toku ramazana ću dolaziti u Bosnu. Sunen..) Dakle.

s. naročito zapadnim zemljama i Rusiji ne odgovara da se islamski svijet ujedini u bilo čemu pa makar se radilo i o kalendaru. čak i kada bi i došlo do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara. nego je to viđenje i najrelevantnije zbog toga što je takvo viđenje najjači vid spoznaje. kao što je bolest. smatram da oslonac u utvrđivanju početka i kraja posta treba i dalje da bude u viđenju mlađaka ljudskim okom. viđenje ”okom sigurnim”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 127 od 416 . d) da nema neko drugo šerijatski validno opravdanje da ne posti. 2294. Sunen. dž. S druge strane. br. Ne mislim da će trenutne vlasti u islamskom svijetu tako nešto dozvoliti. najjači je i najsigurniji vid spoznaje. dr. Pitanje: Odgovor: Takva osoba će preostali dio dana postiti s obzirom da osoba koja je dužna postiti ne smije u toku ramazana raditi nešto što poništava post.a.novihorizonti. potrebno je zanijetiti post prije zore. ”Kitabus-savm”. U petom ajetu spominje se viši stepen spoznaje ”ilmu -l-jekin” tj. Allah. jer svijetu u kome živimo. onda je dužna za svaki propušteni dan dati fidju (iskup). hajz i nifas za ženu itd. matematičkim i mehaničkim koja mu mogu pomoći da to viđenje lakše i na vrijeme ostvari. c) da nije na putu. a to je ”ajnu-ljekin” viđenje: ”okom sigurnim”. U sedmom ajetu se spominje najviši stepen spoznaje. s. b) da je razumna. Viđenje okom ne samo da slijedi jasnu odredbu u hadisu. između ostalog.) Ovdje se misli na ramazanski post.š. sigurno znanje. a Allah. dž. je rekao: ”Onaj ko u toku noći nije započeo svoj post tome nema posta. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Pitanje: Odgovor: Kada će doći do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara u cilju postizanja jedinstva muslimana? Koliko je to šerijatski opravdano? Postojanje preciznog i jedinstevenog astronomskog kalendara dobra je ideja koju treba podržavati. ukoliko je u stanju. na spoznaji koju je On čovjeku omogućio.u trećem i četvrtom ajetu spominje spoznaju. najbolje zna. Šukri H. pri čemu se čovjek treba koristiti svim suvremenim dostignućima. Prema tome.Na pitanja odgovora doc. jer se time uspostavlja jedinstvo islamkog ummeta u tom segmentu i zahvaljuje Allahu.” (Nesai. jer postoje hadisi koji govore da je dozvoljeno nafilu zanijetiti sve do podne ukoliko osoba nije nešto u međuvremenu uradila što poništava post.v.11. Poslanik. Na to upućuju neki ajeti u suri Et-Tekasur. ako ne. ta osoba dužna je taj dan nadoknaditi (napostiti) jer za ispravnost ramazanskog posta.š. Osoba koja ispunjavaju prva dva uslova dužna je eventualno propuštene dane napostiti. Ramić. dž. Kako će postupiti osoba koja je tek nakon izlaska sunca saznala da je nastupio ramazan? Kome je post obavezan? Datum kreiranja: 27. a ona to nije učinila.2005 http://www. Pitanje: Odgovor: Post je stroga dužnost (farz) svakoj osobi koja je u islamu i koja ispunjava sljedeće uvjete: a) da je šerijatski punoljetna.š. Međutim.

najbolje zna. dž. da bi se mogao iftariti. tj. Međutim.2005 http://www. 1100. dr.novihorizonti. misionarstvo itd.Na pitanja odgovora doc.v. Poslanik. a ne on sredinu. ovdje se izuzimaju oni koji žive u blizini polova gdje dani znaju biti izuzetno dugi.” (Sahihu-l-Buhari. c) da postoji opravdan razlog njegova boravka kao što je posao. br. a Allah. izaslanstvo.a. rekao: ”Kada noć odovud dođe i dan tamo ode i sunce zađe tada se postač iftari. br. a znamo da je taj pravedni vladar bio kršćanin. da musliman u njoj može prakticirati islam.a. rekao je ashabima u Meki da se isele u Abesiniju jer tamo ima pravedan vladar. da ne postoji opasnost da će pod uticajem sredine skrenuti sa siratul-mustekima. Postoji li kakva šerijatska zapreka za to? Datum kreiranja: 27. Ramić. b) da njegov identitet kao muslimana nije ugrožen. 1954. Normalno. Treba naglasiti da su ljudi različiti tako u pogledu drugog uslova svako treba sebe izmjeriti i onoga trenutka kada osjeti da ga sredina odvodi sa puta islama. s.) Dakle. ”Kitabus-sijam”. Na osnovu prethodno rečenog. To zbog toga jer je Poslanik. da je kojim slučajem avion uzletio prije zalaska sunca tada se ne biste mogli iftariti sve dok sunca ima na horizontu bez obzira što je na zemlji iznad koje letite akšam nastupio.v. jeste da sunce zađe. Pitanje: Odgovor: Činjenica je da je muslimanu dozvoljeno da živi i u nemuslimanskoj sredini. tj. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. uslov za postača. Sahihu Muslim. Šukri H. Naravno. on tu sredinu mora napustiti i tražiti onu koja će ga podupirati u dobru. Prema tome.11. Da li je naš post ispravan? Odgovor: Da. Međutim. dakle da njega sredina mijenja.com Pitanje: Akšam je nastupio desetak minuta prije polijetanja aviona tako da smo se iftarili dok je avion bio na zemlji. Imam mogućnost odlaska na zapad i da tamo dobijem stalni boravak. kada je avion uzletio sunce smo mogli vidjeti još jedan dugi period. bitno je da sredina u kojoj živi musliman bude takva da ga kao muslimana ne ugrožava. s. smatram da je boravak muslimana u nemuslimanskoj sredini dozvoljen pod sljedećim uslovima: a) da se u toj sredini poštuju temeljna ljudska prava tako da musliman može prakticirati makar temeljne principe islama i da se ne prisiljava da čini grijehe. ”Kitabus-savm”. vaš post je ispravan jer ste ispunili uvjet i postili od zore do zalaska sunca. što je sredina islamskija to se musliman u njoj osjeća ljepše i ima manje problema.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 128 od 416 .s.s.

Šta možemo očekivati od Palestinca kome su Izraelci sve pobili i kuću mu zapalili nego da se umota u eksploziv i zajedno sa onima koji su mu to uradili odleti u zrak. braća i očevi braneći svoju zemlju bili spaljivani napalmbombama. zatim sve istaknute Islamske institucije poput El-Ezhera. Palestini. lidara pokreta El-Džema‘a el-Islamijja prof. Međutim. Sovjeti su sigurno bili u boljem položaju u borbi protiv Afganistana nego što su Amerikanci. Saudi Arabiji. a Amerikanci to neće moći. a koja su se desila jedanaestog septembra u Njujorku i Vašingtonu. nasilje i teror u Kašmiru. Afganistan je zemlja koju do sada niko nije pokorio. Oni nemaju ni svjetskih trgovačkih centara.11. koliko suza su prolili preživjeli iznakaženi stanovnici Hirošime i Nagasakija. pa neka svako dobro razmisli Datum kreiranja: 27. Ne moraju ti dani doći od Usame ibn Ladina ili nekog drugog muslimana. Volio bih kada bi Amerika iz onoga što joj se desilo uzela pouku i shvatila da ne može gaziti nemoćne i siromašne. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. organizovanih bandi. Iraku. Egiptu.novihorizonti. dž. treba ukloniti nepravdu prema ljudima. cijeli svijet. Ramić. čak i u onim najdemokratskijim. gotovo ništa što bi vrijedilo da se na to uputi raketa od milion i više dolara. jer u ovakvoj situaciji svako će terorizam definisati kako njemu odgovara i pod firmom terorizma razračunavati se sa svojim protivnicima bez obzira ko oni bili. Koliko su dova protiv Amerike uputili hatibi na hutbama diljem islamskog svijeta u zadnjih pedeset godina?! Ako samo jedna dova bude uslišana kod Allaha. jer samo tako se terorizam može iskorijeniti.š. Libiji. bez obzira radilo se o muslimanima ili nemuslimanima.Na pitanja odgovora doc. koliko su dova protiv Amerike uputile majke muslimanke u Palestini.com Pitanje: Odgovor: Molim vas da nam objasnite stav šerijata u pogledu napada na Svjetski trgovački centar u Njujorku i Pentagon u Vašingtonu. Uglavnom. ako ni zbog čega drugog a ono zbog toga što su sa kućnog praga mogli tući koji su dio htjeli u Afganistanu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 129 od 416 . ukoliko sebi želi dobro mora aktivno uključiti u borbu protiv terorizma. To je ono što svaki musliman osjeća i treba da osjeća kada su u pitanju nevine žrtve. Kadi Husejna. treba naglasiti da muslimani kako saosjećaju sa nevinim žrtvama u Americi isto tako saosjećaju sa svojom braćom i sestrama po vjeri koji trpe nepravdu. čini se da oni više vole šehadet nego život. mogu u Americi koja Izrael otvoreno pomaže u genocidu protiv palestinskog naroda. Amerika je puna osoba poput Timoti Mek Veja. bili oni legitimni borci za svoja prava ili ne. Terorizam sigurno za sobom povlači terorizam. Ulazak u rat sa Afganistanom sigurno će Americi donijeti gubitke i to samo gubitke i može biti početak njenog rastakanja. nakon što definiše terorizam. Od njega možemo očekivati i da kaže: ”Ako takvu akciju ne mogu izvršiti u Izraelu. da pa se te različitosti sukobe. koliko su suza prolile vijetnamske majke čija su djeca. čečeniji. puna različitih rasa. dr. Alžiru itd. po njihovom ispoljavanju želje da presele kao šehidi. Somaliji. Nadalje. Šukri H. zatim istaknuta ulema poput dr. braćom i očevima koji su nemilosrdno istrebljivani.” Dakle. Istaknute vođe Islamskih pokreta poput lidera Muslimanske braće profesora Mustafe Mešhura. Tačno je da se svijet. mora uhvatiti u borbu sa korijenima terorizma. a sve pod firmom borbe protiv terorizma. Amerika će se rastočiti u državice i to rastakanje neće biti bezbolno. Međutim. Ako Allah. i čega još ne. ali. Američki narod treba znati da Afganistanci nemaju šta izgubiti. siguran sam da Ameriku čekaju još gori dani. Mindanau i tako redom. svijet se treba pozabaviti pitanjem na koje su ukazali mnogi u svijetu a to je da se protiv terorizma nije moralno boriti terorizmom. niti bilo kakve infrastrukture. Već smo svjedoci kršenja osnovnih ljudskih prava u većini zemalja.š.2005 http://www. Jusufa el-Kardavija. narodna poslovica kaže da ono što čovjek posije to će i požnjeti. Koliko su suza prolile indijanske majke za svojom djecom. osudili su ubijanje nevinih civila i rušenje civilizacijskih dostignuća. Amerika mora malo češće da se prisjeća svojih grijeha. bez obzira ko ti ljudi bili i tek tada postoji mogućnost da se radikalno smanji broj potencijalnih terorista. klanova. Jedino vrijedno što Afganistanci imaju jesu njihovi životi. činjenica je da je to čest slučaj. smatram da je prvo potrebno definisati terorizam. te onaj ko istinski želi da se bori protiv terorizma neće i sam biti terorista. a da neko od tih kojima je nasilje učinjeno ne pokuša da se osveti. dž. koliko su one suza prolile za svojom zemljom sa koje su njihova plemena etnički očišćena. Svijet se. jer svi željno čekaju da se riješe ovodunjalučke bijede i siromaštva i presele se u džennetske ljepote.

dž. Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene.) Ukoliko se desi da muž priđe supruzi prije negoli učini kefaret. muž dužan izvršiti kefaret. Onaj koji ne nađe. To su Allahovi propisi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 130 od 416 . zaista. rok je samo četiri mjeseca. a onda odluče da s njima nastave da žive. zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete.Na pitanja odgovora doc. a ako odluče da se rastave.š. dž. dužan je da šezdeset siromaha nahrani. Pitanje: Odgovor: Ukoliko se zakune Allahom. Ukoliko muž kaže svojoj supruzi: ”Ti si mi kao leđa moje majke”. otići na hadž. govore ružne riječi i neistinu – a Allah sigurno briše grijehe i prašta. To vam se naređuje. Allah doista sve čuje i zna. uz kefaret.11. ili nekim Njegovim lijepim imenom i ta zakletva kao i oni na koje se ona odnosi (muž i njegova supruga) budu ispunjavali određene uvjete.š. Šukri H. pa. Allah doista prašta i milostiv je. ako to prekrši izvršiti zavjet. dužni su. npr. . O ovom propisu Allah. a ako prođu četiri mjeseca i on tu zakletvu ne prekrši. otići na hadž.š. dužan je da dva mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne. pa.” (El-Bekare. moleći Allaha. Međutim. Ukoliko pak kaže: ”Ako ti priđem dužan sam učiniti to i to”. kao što im nisu dopuštene majke njihove. dr. tada je dužan. prije nego se vrati svojoj supruzi. da jednog roba ropstva oslobode. 226-227) Pitanje: Odgovor: Izgovor tih riječi naziva se ziharom koji je šerijatom zabranjen. prije nego što jedni drugo dodirnu.2005 http://www.” (El-Mudžadele. kaže: ”Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. tada je. dž. po redoslijedu kako se o tome govori u suri El-Mudžadele: ”Oni od vas koji ženama svojim reknu da im više nisu dopuštene. kao što im nisu dopuštene majke njihove. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. koje su pravne posljedice? Datum kreiranja: 27. da mu oprosti što je prekršio propis. 2-4. učiniti istigfar.a one nisu majke njihove. ukoliko se desi i ukoliko su svi uslovi ispunjeni tada je. koje su pravne posljedice? Ukoliko se muž zakune da neće prilaziti svojoj supruzi. Ramić. u slučaju da prekrši svoju zakletvu. A nevjernike čeka patnja nesnosna.com šta sije. a Allah dobro zna ono što vi radite.novihorizonti. oni. A onaj ko ne može. majke njihove su samo one koje su ih rodile-. tada nastupa definitivni razvod braka bez potrebe da to supruga traži od suda. tj. tada je dužan. i ako se vrate ženama. muž dužan učiniti kefaret za zakletvu.

645. dž. a Poslanik.. i naučno potvrđeno jer je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu. u naše vrijeme.v. odnosno dvadeset sedam deredža. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. 3/10) Drugo mišljenje zastupaju hanbelije.s. ako ga vide u Rabatu u Maroku. a kao dokaz navode primjer da je Poslanik. ipak.Na pitanja odgovora doc. (Vidi: Tirmizi. Ramić. 4/285-287) Po njima. br. ukoliko muslimani bilo gdje šerijatski utvrde početak ramazana. On nije oformio džemat u džamiji. Evzai i Lejs. kasne da ne bi klanjali u prvom džematu itd. mustehab im je klanjati u džematu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 131 od 416 . jer je ono u skladu sa vjerodostojnim hadisom u kom se Muhammed. zabilježeno je da je neki čovjek pristigao u džamiju. To mišljenje je punovažno u islamskom pravu.. Neke hanbelije su iz tog stava izuzele tri džamije (Harem u Meki.š.v. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti. s. br. El-Kafi. smatra da muslimani treba da zajedno zaposte i zajedno bajramuju. da se za takve džemate kaže da su mekruh.) Prema tome. u Meki ga teško mogu vidjeti. upitao je ashabe da li ima neko među njima da tom što je tek ušao da sadaku klanjajući sa njim u džematu. Šukri H. (Vidi: Kurtubi. (Kasani. Velika većina. ukoliko dođe do razilaženja u mišljenju onda treba slijediti zajednicu u kojoj se živi i ravnat se soram većine. Bilo bi ispravno. ukoliko postoje pokušaji šerijatski neutemeljenog bojkotiranja džamijskog imama i frakcionaštva. br. pod izgovorom da će uvijek naći nekoga s kim će moći uspostaviti džemat i tako postići sevab džemata. tako da npr.v. već je bio klanjao.s. Bedai‘us-sanai. Hasana. jedanput izišao iz Medine da pomiri stanovnike dva beduinska kvarta. Kada se vratio u džamiju ashabi su već bili klanjali. (Vidi: El-Mukni‘ me‘a Eš-Šerh El-Kebir vel-Insaf.11. Poslanik. 51. (El-Mevsu‘a el-‘arabijje el-‘alemije. ”Kitabu-lezan”. a njihovi pretpostavljeni dužni su da ih o tome obavijeste.novihorizonti. s.s.a.a. Nehaija i Ishaka. imajući u vidu da je namaz u džematu. (Sahihu-l-Buhari. 646) Isto tako. S hanefijama se u vezi s tim pitanjem slažu Šafija. 220) Ovo drugo mišljenje ispravnije je jer ima jače dokaze. a u Indoneziji ne mogu nikako. a to je stav Ibn Mesuda.2005 http://www. ili haram. Alejhisselamovu džamiju u Medini i Aksa džamiju u Jerusalimu) i za njih rekli da u njima ne treba uspostavljati drugi džemat kako ljudi ne bi kasnili i ljenčarili i kako bi se izbjegao eventualni fitnet i cijepanje muslimana. rekao. a potom pristignu dvije ili više osoba.a. općenito posmatrano.com Pitanje: Odgovor: Kada dvije ili više osoba stignu u džamiju nakon što je imam predao selam. što jasno ukazuje da se džemat preporučuje i onda ako se u džamiji već klanjalo.. 7/8687. Međutim. vredniji od namaza klanjanog pojedinačno za dvadeset pet. najbolje zna. dr. ukoliko džamijski imam klanja namaz. ”Kitabus-salati”. oni svoj stav obrazlažu bojaznošću da se ljudi ne naviknu kasniti u džemat. Datum kreiranja: 27. kao i za džemat onih ljudi koji namjerno.v. s. 1/156) Nadalje. s. da li su muslimani diljem svijeta dužni njih slijediti s obzirom na tehničko-telekomunikacijska dostignuća i mogućnost da svi na vrijeme budu obaviješteni? Odgovor: Islamska ulema u prijašnjim vremenima razišla se u mišljenju da li geografski udaljena mjesta imaju različite mijene i da li to treba uzimati u obzir pri određivanju početka i završetka posta.a. svi ostali do kojih dopre ta vijest dužni su da poste. Ibn Kudame. a Allah.s. to ne stoji. Smatram da.v. Ataa. str. Sunen. ”Kitabus-savm”. Pitanje: Kada se u jednom mjestu utvrdi početak ramazana. s. Sevri. El-Mugni. da li će klanjati pojedinačno ili u džematu? O ovom pitanju postoji razilaženje među ulemom. nego je otišao svojoj kući i klanjao u džematu sa svojom porodicom.” (Sahihul-Buhari. Malik. obraća svome ummetu riječima: ”Postite kada ga vidite.s. Hanefije kažu da će svako klanjati pojedinačno u džamiji u kojoj ima zvanični imam.) Ono je. kako je Poslanik. 1909. bez šerijatski opravdanog razloga.

Poslanik.Na pitanja odgovora doc. utrkivao sa Aišom. Molim Allaha.v. br.a.a. Pitanje: Odgovor: Preporučio bih muslimanima sportove koje im je preporučio Allahov poslanik. preporučio bih im sve sportove koje vole. s. s. rekao: ”Zaista je Allahovo pravo da spusti sve što se od dunjaluka uzdigne.v. ukoliko je u granicama dozvoljene zabave i opuštanja nije zabranjeno. npr. a u nekim je i sam učestvovao. ”Kitabur-rekaik”. mladi mjesec mora se vidjeti poslije zalaska sunca makar jedan trenutak da bismo mogli reći da je nastupio novi lunarni mjesec.a.novihorizonti.a. po šerijatu. To je teško palo muslimanima.” (Sahihu-l-Buhari. gledati nogometne utakmice.s. dozvoljeno pratiti sportska takmičenja. svađe.11. ukoliko nema zapostavljanja obaveza.s.2005 http://www. dr. ukoliko nema nekih drugih grijeha kao što su psovke. u tim okvirima. s. na što je Allahov Poslanik. Poslije toga. sam je podržao neka sportska takmičenja kao što su trke deva.v. klađenje. kao kada se npr. kao kad ga je Seleme b. Kada sam malo bolje upoznao islam saznao sam da je moja supruga šiijka. Šukri H. r. Pitanje: Primio sam islam i oženio se muslimankom. nije grijeh. tj. pratiti NBA ligu i slično? Odgovor: U osnovi. ukoliko će djeca sutra patiti zbog toga što će svaki roditelj usmjeravati dijete drugim putem. Koju vrstu sporta preporučujete muslimanima i muslimankama? Datum kreiranja: 27. a tu spada većina sportova.š. ti s njom možeš ostati u braku. Dakle.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. Ramić. s. streljaštvo i jahanje.a. uvrede. za ispravnu odluku.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 132 od 416 . 6501) Neka sportska takmičenja on je odobrio.š. posmatrajne sportskih nadmetanja. dao je da se njegova deva utrkuje sa drugima.s. ”Kitabu-l-džihadi ves-sijer”.v. Poslanik. 1807). onda posmatranje sportskih nadmetanja. br. ali ukoliko će razlike među vama voditi u konflikte. kockanje. ja bih vam preporučio razvod. Klanjajte istiharu i molite Allaha. Mogu li s njom ostati u braku imajući u vidu da sam ja sunija i da želim prakticirati i živjeti izvorni islam? Da li je. a to su plivanje. ukoliko u tome nema pretjerivanja. Imao je devu po imenu El-Gadbau i bila je nepobjediva.com Pitanje: Odgovor: Kada nastupa novi lunarni mjesec? Lunarni mjesec nastupa kada se mlađak vidi poslije zalaska sunca. Priča se proširila kako je El-Gadba‘ pobijeđena. dž. Dakle. gledanje onog što je haram gledati itd. Jednom prilikom došao je neki beduin na jahaćoj devi koja ju je u trci pobijedila. Pitanje: Odgovor: Pasivno bavljenje sportom. el-Ekve pitao da mu dopusti da se utrkuje do Medine sa jednim ensarijom koji je sebi tražio protivnika (Vidi: Sahihu Muslim. kojima će održavati kondiciju svoga tijela i koji u osnovi nisu šerijatom zabranjeni. da vam pomogne da donesete za vas najbolju odluku.

u sahih hadisu. Preporučujem sestrama da. (Vidi: Sahihu Muslim. dugi nokti nisu izvor ljepote. bez obzira da li su nokti duži ili kraći. Prema tome. koji mogu biti i smrtonosni. Šukri H. većina islamske žuleme smatra da su stopala žene stidno mjesto (žavret). stopala pokriju. Lijepo je da se to čini četvrtkom jer postoji hadis koji to preporučuje.v. O tome govore mnogobrojni vjerodostojni hadisi. Ramić. ”Kitabul-libas”.novihorizonti. ”Kitabut-tahare”.) Bilo da ih podrezuje sedmično ili kad se ukaže potreba. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. po mogućnosti. nego izvor nečistoće. (Vidi: Nejlu-l-Evtar. Bakterije i ostali mikroorganizmi. Najljepše ruke su one koje su najčistije. dr. Babu hisalil-fitre. 5/415) U svakom slučaju. haljina ili dimije pokrivaju stopala. ili makar jedanput u četrdeset dana.š. (Vidi: Dejlemi. a Allah. ona je svakodnevno dužna održavati njihovu higijenu.2005 http://www. To razumijemo iz hadisa koji bilježi Ebu Davud u Sunenu od Ummu Seleme u ”Kitab es-Salat”. dž. bez ogrtača i on je odgovorio potvrdno. br. te prema tome moraju biti pokrivena u namazu. Oni koji osjećaju suprotno treba da promijene svoj sistem vrednovanja u tom pogledu.a. jer je Poslanik. a higijena je dio islama. Naime. najbolje zna. ali isto tako smatram da se ne može reći da namaz nije ispravan ako se klanja otkrivenih stopala. trebalo bi da muslimanka podreže nokte čim se ukaže potreba. Ovaj hadis prenose još neki prenosioci. Kitabu Firdevsi-l-ahbar. Pitanje: Odgovor: Preporučujem muslimankama da održavaju higijenu svojih ruku na islamski način i da se ne povode za onima koji ne prakticiraju islam. a nokti uveliko otežavaju održavanje higijene i zahtijevaju da se na njih troši vrijeme koje se može svrsishodnije iskoristiti.”Kitabuttahare”. Sahihu Muslim. tako što će ona obući dug ogrtač.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 133 od 416 . Sunnet je da se nokti podrezuju jednom sedmično.) Podrezivanje noktiju je vid higijene.. najlakše se skrivaju ispod noktiju i tamo se mogu najbolje razmnožavati. ukoliko mantil. haljinu i tome slično. Treba naglasiti da to nije jedinstven stav islamske uleme i da ima utemeljeno mišljenje koje kaže da stopala žene u namazu ne moraju biti pokrivena. s. (Vidi: Sahihu-l-Buhari. 545.com Pitanje: Odgovor: Može li žena klanjati bez čarapa kada je u kući i kada je neće vidjeti muškarac koji joj nije mahrem? Može. pod uslovom da je košulja prostrana tako da pokriva stopala. 2/69). Podrezivanje noktiju je prirodni zakon (fitra) koji su prakticirali svi poslanici. Da li vjernica koja klanja može nositi malo duže nokte? Datum kreiranja: 27. pa prema tome i izvor opasnosti po čovjeka.11. Ummu Selema je upitala može li žena klanjati u (ženskoj) košulji i velu (mahrami).Na pitanja odgovora doc. s tim da period između dva podrezivanja ne smije biti duži od četrdeset dana.s. zabranio da se taj period prekoračuje.

novihorizonti. Ti imaš pravo. Niko od ljudi nije imun na grijehe. mehanički. dr. može.Na pitanja odgovora doc.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 134 od 416 . Šukri H. U svakom slučaju dužni smo emanet islama prenositi. ako imaš priliku da izabereš za svjedoka osobu koja ni čini velike grijehe to je preče. dužni smo ljudima pomagati da savladaju šejtana i prestanu raditi loša djela. ima zaštitu koju mu Allah. može biti zaveden od šejtana. Npr. Normalno. a kod kuće sa svojom ženom i djecom gledaju nemoralne filmove i čine neke nemoralne radnje. onda u njegovu prakticiranju islama nešto nije u redu. radi to ružno djelo. Pitanje: Žena me je samovoljno napustila i traži razvod. godine? Da li osoba koja ponekad konzumira alkohol može biti svjedok pri sklapanju braka? Odgovor: Iz tvog podužeg pisma čini mi se da se tvoja supruga ne želi tebi vratiti i nije joj toliko stalo da ispoštuje šerijatske propise. Spomenutom muslimanu koji. Ukoliko vidimo muslimana da griješi. Da li da joj dam razvod i imam li pravo povratiti mehr koji sam joj isplatio '98. pa čak da tražiš i više od toga. dž. a ako u tome ne uspiješ tada udovolji njenom zahtjevu.š. Međutim. Datum kreiranja: 27. dž. jer svi smo mi pastiri i svi smo odgovorni za svoje stado. u slučaju da nema druge osobe koja javno ne čini velike grijehe. isto kao i onaj koji ne ide. pruža. želim ukazati na činjenicu da će odgovarati za ono što svojim organima radi i da će biti odgovoran za svoju porodicu. i pored toga što ide u džamiju. i pored toga što klanja. Predlažem ti da daš sve od sebe kako bi sačuvao brak. s obzirom da je ona tražila razvod. ulogu da čovjeka spriječi da čini nedostojna i ružna djela i nasilje. kada je u svjesnom stanju. povratiti cijeli mehr koji si joj dao. a Allah. logično je da musliman koji ide u džamiju ne čini velike grijehe i da ne ustrajava u griješenju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. najbolje zna. bilo javno ili tajno? Odgovor: Musliman koji ide u džamiju. te ti preporučujem da lijepom riječju i savjetom pokušaš djelovati na tog muslimana koji. između ostalog. kao što je navedeni primjer u pitanju. Možda on taj namaz obavlja samo formalno. Ukoliko to čovjek čini. zbog toga što on. smatram da se kod nas može primjenjivati mišljenje hanefija koji ne uvjetuju pravednost u slučaju svjedoka pri sklapanja braka. namaz ima.11. tako da njegov namaz na njega nimalo ne djeluje. biti svjedok pri sklapanju braka. Možda taj čovjek živi u društvu koje mu ne naređuje dobro i ne odvraća ga od zla itd. osoba koja ponekad konzumira alkohol. Prema tome. Sa sobom je odvela djecu i ne dâ da ih vidim. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da se u slučaju svjedočenja pri sklapanju braka radi o primanju nečega k znanju i imajući u vidu sredinu u kojoj živimo. gdje bi mnoga prava bila izgubljena kada bi se kao uvjet za svjedoke postavljala pravednost (adala) sa najvišim standardima.š. prakticirajući islam. to znači da sa njegovim namazom nešto nije u redu. uprkos činjenici da ide u džamiju. Ramić.2005 http://www.com Pitanje: Kako islam gleda na muslimane koji idu u džamiju.

Molim Allaha. Želim da znam kakav je status imetka koji sam na taj način zaradio uz napomenu da izvjestan dio tog imetka još uvijek posjedujem kod sebe.š. zamoliti za oprost. tada nema smetnje za njihov odlazak. Da li je moj postupak ispravan? Da li je dozvoljeno muslimanskoj omladini da napušta BiH i odlazi na rad u inostranstvu? Odgovor: Tvoj postupak je pogrešan jer praviš štetu vlasniku mehaničarske radnje koji te plaća da određeno radno vrijeme radiš za njega.Na pitanja odgovora doc.š.11. ukoliko koristiš prostor ili alatke iz radnje. Odgovor: Za imetak koji si zaradio na takav način i potrošio ga trebaš se pokajati i Allaha.2005 http://www. ili eventualno da mu ništa ne naplatiš. Interesuje nas kome se upisuju u sevap ta dobra djela. dr. dž. Ponekad se desi da dođe neki moj kolega radi popravke auta i ja mu naplatim samo dijelove bez svog rada ili pak uzmem za svoj rad simboličnu naknadu. dž. jer gdje god dođu uglavnom će biti tretirani kao stranci a možda dožive da u tim zemljama jednoga dana postanu i nepoželjni. Ukoliko imaš kaseta sa tim sadržajem njih se možeš osloboditi tako što ćeš preko njih presnimiti halal sadržaje. preporučujem da ostanu vezani za svoju rodnu grudu. našem gazdi ili nama koji odrađujemo posao na terenu? Odgovor: Sevapi za posao koji uradite u toku radnog vremena idu na račun vašeg gazde koji vam daje plaću. Nema smetnje da van radnog vremena postupaš po svojoj želji. Amin. Onima koji odu. da ti pomogne da istraješ na Pravom putu. Pravno pravilo u šerijatu glasi: ”Korištenje tuđe imovine bez dozvole vlasnika nije dozvoljeno. Ramić.š. moraš pitati njihovog vlasnika. Datum kreiranja: 27. Možda i vi u datoj situaciji imate šansu da ostvarite neke sevape ukoliko imate iskren nijet da što bolje pomognete ljudima radi postizanja Allahova.novihorizonti. Prošle godine sam odlučio da to više ne radim i iskreno sam se pokajao. Da bi tvoj postupak bio ispravan moraš upitati vlasnika da ti dopusti da svome poznaniku naplatiš manje nego što je uobičajeno. a u inostranstvu mogu i ukoliko njihov odlazak neće ugroziti njihov identitet kao muslimana. Pitanje: Odgovor: Ukoliko u BiH ne mogu naći posao. zadovoljstva i na tom planu uložite veći napor od onog koji ste obavezni ugovorom o poslu. Imetak koji imaš podijeli u dobrotvorne svrhe imajući na umu da to nije sadaka nego oslobađanje od haram imetka. Šukri H. Pitanje: Radim u mehaničarskoj radionici. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. u nadi da će tim svojim odlaskom postići dobro ovoga svijeta i ahireta.” Pitanje: Radimo u privatnom preduzeću. ali. Naš gazda je dobar čovjek i često nas šalje da pomažemo izbjeglicama i raseljenim licima koja se vraćaju na svoja ognjišta. dž.com Pitanje: Nekoliko godina sam presnimavao i prodavao kasete sa narodnim i zabavnim pjesmama.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 135 od 416 .

dr. a Allah. On ne zna od koga ga je ukrao. čak i onome koji nafilama želi postići najviše stepene u Džennetu.11. dž. s. najbolje zna. Ono što neko smatra dobrom novotarijom ustvari je stvar općeg dobra (masleha mursele). Raspitaj se u policijskoj stanici na području na kom pretpostavljaš da je auto ukradeno u pretpostavljenom periodu. Pitanje: Odgovor: Da.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 136 od 416 . Pitanje: Odgovor: Ne. dova itd. Sigurnije je slijediti ono što je bilo u njegovoj praksi. Preporučio bih ti da uz to i sam auto daš u humanitarnu svrhu. Ja bih želio da se tog auta riješim i na neki način dam iskup za očev postupak.v. Pitanje: Ja sam sebi odredio da u toku dana i noći klanjam toliko rekata i proučim određeni zikr. nema smetnje za to. Da li svojoj tetki koja je pravoslavne vjere mogu otići na sahranu? Odgovor: Ukoliko si ti za sebe isplanirao da svaki dan klanjaš toliko rekata nafile. Ramić. ne u smislu da oni čine dobra djela koja ti činiš nego u smislu da ih nagovaraš da rade isto što i ti radiš. Tu se ubrajaju sve inovacije korisne ljudima.com Pitanje: Otac me je na samrti obavijestio da je ukrao mercedes koji je još uvijek kod nas.a. praksom u pogledu dobrovoljnih namaza (nafila). da toliko puta proučiš određene dove itd. Kako to mogu učiniti? Odgovor: To ćeš učiniti tako što ćeš pokušati naći vlasnika tog auta ili njegove nasljednike i vratiti ima auto uz nadoknadu vrijednosti koju je auto izgubio i štete koju je vlasnik auta pretrpio. Ukoliko ne uspiješ naći vlasnika vrijednost koju je to auto imao u vrijeme kada je ukraden podijelit ćeš u humanitarne svrhe propisane šerijatom. a Allah. nadam se da za to nema smetnje pod uslovom da to ne smatraš propisanim i da tome ne pozivaš druge. Normalno.novihorizonti. Kada je za to saznao jedan moj brat u vjeri ukorio me i rekao da to nije dozvoljeno. Koristim se ovom prilikom da pozovem muslimane da se upoznaju s Poslanikovom.š. tvoj odlazak na njenu sahranu je vid održavanja rodbinskih veza koje su šerijatom propisane.2005 http://www. kao musliman za vrijeme sahrane nećeš raditi ono što je islamom zabranjeno. a ja sam u islamu. jer tako nešto ne postoji u sunnetu. ne postoji bid‘a hasene.s. ti si obavezan da se za to pobrineš. U slučaju da ne bude niko rodbinski bliži od tebe da se pobrine o njenoj sahrani. a sigurno se u njegovoj praksi može naći ono što je dovoljno svakom muslimanu. Štaviše. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. najbolje zna. Šukri H. da proučiš toliko iz Kur‘ana.š. Da li je on u pravu? Postoji li dobra novotarija (bid‘a hasene)? Roditelji su mi bili nemuslimani. dž. a koju će utvrditi neovisna komisija. Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc.

Dakle. Poslanik. s. Oni koji optužuju ulemu na način kojim se ruši njihov integritet i autoritet uveliko griješe. kao što uče neke filozofije.11.s. a ne poslije sunneta. dr. onda je svakako zabranjeno ometati klanjača glasnim razgovorom ili nečim drugim. dž. kao što je izučavanje korisne nauke itd. i pored toga što je odredio da svi ljudi griješe. dž. jer kako smo vidjeli Poslanik.v. bilo da su te optužbe istinite ili ne.s.com Pitanje: Odgovor: Kako gledate na razne optužbe koje muslimani upućuju na račun uleme bilo suvremene ili one koja je živjela u prošlim vremenima? To je veliko zlo s kojim se suočava islamski ummet. ili van nje. Šukri H. najbolje zna. Dakle. u konkretnom slučaju potrebno je ukazati na spomenuto pitanje.2005 http://www. Želim. cilj ne opravdava sredstvo. Ako je Allah.a. dovom.a. Da li je dozvoljeno u džamiji naglas pričati u vrijeme dok drugi klanjaju. U islamu i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni (halal). zaštitio integritet starijeg i učevnijeg.) Ukoliko je klanjaču zabranjeno da uči naglas dok neko klanja pored njega. s. Želim ukazati toj braći da. ako je iskrenog alima nagradio jednim sevapom i kad pogriješi. proizvodnji buke i galame u džamiji. bilo da se to ometanje ogleda u glasnom govoru. s.š. takođe.š. ukazati da neki klanjači imaju običaj da uče malo glasnije dok su u namazu. (Vidi hadis br. učenjem Kur’ana.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Poslanik. To je pogrešno. je rekao: ”Ko ne poštuje starije i nema samilosti prema mlađima nije od nas.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 137 od 416 . mudro i lijepim savjetom. 4692 u Musnedu imama Ahmeda. jer ako tako ne budu postupili mogu potpasti pod značenje spomenutog hadisa. prihvatajući mišljenje drugog. Ramić. ili rade nešto drugo za što su džamije izgrađene. Ovdje posebno želim ukazati na pogrešnu metodu koju imaju neka naša braća u pogledu objašnjavanja pitanja zikra poslije farznamaza. U želji da kažu kako treba zikr činiti odmah poslije farza. to je zabranio. a Allah. urpkos tome moraju čuvati i štititi njegov integritet.” Želim ovom prilikom da upozorim iskrenu braću i sestre u islamu.s.Na pitanja odgovora doc. kada klanjamo treba da učimo u sebi tako da nas ne čuje onaj ko klanja pored nas. i onog trenutka kada smatraju da je dotični alim napravio jasnu grešku. ili uče Kur’an? Datum kreiranja: 27. zabranio je ashabima da uče naglas u namazu kad klanjaju u džamiji kako ne bi druge ometali.v. kako Kur’an od nas zahtijeva u sto dvadeset petom ajetu sere En-Nahl.š. dž.novihorizonti. oni se raspričaju čim imam preda selam. po islamskom učenju. one koji stvarno svojom dušom žele živjeti i prakticirati islam na sljedeće: i onog trenutka kada ne prihvate mišljenje nekog alima. otkud nam pravo da o njima ružno govorimo i da ih optužujemo zbog njihovih grešaka!? Pitanje: Odgovor: Niko nema pravo da ometa one koji u džamiji klanjaju i obraćaju se Allahu. tako da ometaju one koji klanjaju u njihovoj blizini.a.

Međutim. Prema tome. Međutim. Prema tome. a kamoli čovjeka. po šerijatu. muslimanu nije dozvoljeno pomagati onog nemuslimana koji se neprijateljski odnosi prema muslimanima ili im planira neprijateljstvo. tada si griješan za taj propust. odnosno prema svim radnicima koji rade. u karateu ne bi smjelo biti udaraca koji oštećuju čovjekovo tijelo.novihorizonti. dž. Šukri H.v. Poslanik. oni su dozvoljeni sve dok čovjeku koriste. Dakle. bila uskraćena humanitarna pomoć i liječnička briga samo zato što su muslimani. br. a ne da se njime tijelo uništava. dozvoljeno uzvratiti istom mjerom. br. a s kojima ti koji ljenčariš dijeliš zaradu koju su oni zaradili. Pitanje: Odgovor: Poslanik. 2562) Ako je to zabranjeno činiti sa životinjama. muslimanima.v. muslimanu je.š. Boks je. br. kako poslodavac tako i radnik. a zatim svaki drugi sport u kom se udara u lice ili nanosi bol tijelu. poput boksa.s. Nadalje. 1709. Poslanik. Da li sam za to griješan? Odgovor: Da. s. zabranio udaranje u lice jer je ono odraz ljepote Allahova. 2564) Osim toga.š. ako bi Bošnjacima u mjestima. Tu na prvom mjestu stoji boks. zabranjen zbog toga što je Poslanik. a ne donose štetu. Ramić. nije pravio razliku u kupoprodaji između muslimana i nemuslimana. stoji u hadisu. (Vidi: Tirmizi. džuda itd.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 138 od 416 . najbolje zna. zabranio je da se zavađaju životinje kako bi se borile. a Allah.v.a. Sunen. ”Kitabu-l-džihad”. u slučaju ljudi ta zabrana je još jača. dozvoljeno je da muslimani uzvrate istom mjerom uz obavezu da vode računa da ne prekrše neki od općih šerijatskih humanističkih propisa. Kada je pored njega proveden magarac čije lice je bilo žigosano. Npr. za to nema smetnje. dozvoljeni po šerijatu? Da li Bošnjaci u BiH imaju obavezu da bojkotiraju robu i proizvode koji dolaze od Hrvata i Srba? Datum kreiranja: 27. u kojima su manjina. Ebu Davud. Sunen. ako uz posao u fabrici ti možeš i privatno raditi a da ne umanjiš svoje radne sposobnosti. Onaj ko nas vara nije od nas. U lice je zabranjeno udarati životinju. dr. s. Prema tome.s. ti si griješan u granici neispunjavanja date obaveze prema poslodavcu s kojim si potpisao radni ugovor. a ne ti. On je kupovao od jevreja isto kao i od muslimana. Dakle. s. s. a u boksu su glavni udarci usmjereni upravo ka licu.11.a. O svemu tome treba imati jasan dogovor sa poslodavcem i svako treba da se drži dogovora.s. da se kroz sport tijelo relaksira i jača.a. karatea. Musliman je dužan ispuniti dati ugovor i ne smije ljude varati. Sport treba da služi tijelu. ukoliko ćeš time umanjiti svoje radne sposobnosti i nećeš u fabrici moći ispuniti dato obećanje. po šerijatu.v. ako nemuslimani bojkotiraju muslimane i njihove proizvode. 1708.a. stvaranja. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. sport kojim se krše spomenute zabrane po šerijatu je zabranjen. sa nemuslimanima koji se prema muslimanima odnose korektno musliman može slobodno trgovati i surađivati u dobru. ”Kitabu-l-džihad”. Vrijeme u fabrici provedem u zabušavanju i ljenčarenju. Pitanje: Odgovor: Što se tiče borilačkih sportova. je rekao: ”Zar do vas nije došlo da sam ja prokleo onog ko životinju žigoše po licu ili je po licu udari.Na pitanja odgovora doc. Sunen. Da li su borilački sportovi. ne bi bilo dozvoljeno da uzvraćaju istom mjerom i uskraćuju humanitarnu pomoć i lječničku brigu bolesnim i siromašnim nemuslimanima.com Pitanje: Puno radim mimo radnog vremena tako da kada dođem na posao u fabriku budem umoran i nenaspavan.” (Ebu Davud. ”Kitabu-l-džihad”. po šerijatu.2005 http://www. dž.s.

Prema tome. Pitanje: Odgovor: Nema smetnje u korištenju takvih mirisa kada je u pitanju njihova vanjska upotreba. dž.novihorizonti. pokazivanje kako je Allah.š. jer dugom upotrebom izazivaju različite bolesti. Međutim. ili bola (ar.v. dž. To je bila njegova praksa i kada bi spomenuo Allahovo.š. Djeca su jedna od najvećih blagodati koje je Allah. najbolje zna.com Pitanje: Odgovor: Da li je za vrijeme dok se uči Etehijjatu u namazu bolje držati desni kažiprst stalno uzdignut i ne micati ga. a. treba da bude polahko tako da to može primijetiti samo onaj ko posebno na to obrati pažnju (tj. da je žena bolesna.11. Normalno. ime pokaže kažiprstom izražavajući tako Njegovu jednoću. ne treba prst dizati brzo kao da nekom prijetimo. a Allah. vedj). Nadalje. zatim kad kažemo “ve rahmetullahi” učinit ćemo isto i tako redom. mnoga suvremena ulema smatra da alkohol kao materija nije nečist. Pod spermom (ar.š.v. najbolje zna. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. sve pilule koje se koriste u tu svrhu su štetne po zdravlje. Preporučujem da se u sličnim situacijama potraži stručni savjet od povjerljivih stručnih osoba u vezi s potrebom da se sprečava trudnoća i najboljeg načina na koji se to može uraditi. Tečnost koja se pojavljuje pri nadražaju je sluz (ar. Dakle.2005 http://www. Šukri H. dž. ime pri učenju Etehijjatu.š. Koliko mi je poznato. Isti je slučaj i sa sluzi koja izlazi nakon mokrenja. treba voditi računa da ne pomognemo šejtana protiv ljudi. ili pak postoje neki drugi šerijatom opravdani razlozi. polahko ćemo podići kažiprst i vratiti ga nazad. jer muž ima pravo da mu njegova žena rađa djecu. Ona se smatra nečistom. osim ukoliko za tim postoji opravdana potreba kao npr. muslimani i muslimanke ne treba da razmišljaju o sredstvima koja ometaju trudnoću. Pitanje: Odgovor: Tečnost koja se pojavi kod nadražaja nije sperma. s.a. a Allah. dakle. mezj). Pitanje: Odgovor: Preporuka Poslanika. Kada dobije pristanak muža žena treba da izabere sredstvo i način sprečavanja trudnoće koji neće škoditi zdravlju. praksa bila je da kada spomene Allahovo. onaj ko ne vodi računa o svome namazu. Ona se takođe smatra nečistom i treba je oprati. izražavanje tevhida – je nešto što šejtan najteže podnosi.Na pitanja odgovora doc.a. Mogu li se koristiti mirisi u čijem sastavu ima alkohola? Da li je sperma koja se pojavi prije odnosa čista? Da li mi je dozvoljeno uzimati pilule koje sprečavaju trudnoću? Datum kreiranja: 27. kada kažemo “ettehijjatu lillahi”. jer je zabranjeno (haram) namjerno štetiti svome zdravlju. dao čovjeku na dunjaluku. a neke su i smrtno opasne.š. svojim sljedbenicima je da imaju što više djece. Otuda.š. dž. jedan. Prema tome. ili je bolje stalno ga držati u pokretu? Poslanikova.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 139 od 416 . niti ga treba stalno držati uzdignutim. Ukoliko žena ima šerijatom opravdan razlog i mora da koristi sredstva protiv začeća potrebna joj je dozvola muža. nego o tuđem). jer se taj alkohol odmah ispari. dž. men’j) podrazumijeva se samo ona tečnost koja izlazi “sa strašću i u mlazu”.s. s. ili je krhke tjelesne građe.s. tako da ne može podnijeti trudnoću svake godine. te da se njegova zabrana odnosi na unošenje u organizam jer poremećuje razum. a ukoliko se osuši na odjeći dovoljno ju je trljanjem istrati. osim toga. pokretanje desnog kažiprsta. Ramić. pa čak i rak. dok se uči Etehijjatu u namazu. kažiprst se podiže onda kad se spomene ime Uzvišenog Allaha. Spermu treba oprati. dž. dr.

ne savjetujem. i u jednom i u drugom slučaju slab hadis ne koristi se kao dokaz za određeni propis. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11. međutim. Da bi čovjek uspio u dunjalučkom životu mora puno saburiti. ne u smislu da se iz tih slabih hadisa uzima određeni propis. Prema tome. tako da se bojim da ne odem u haram. Datum kreiranja: 27.novihorizonti. Uprkos tome. Doduše. tu nema alternative. nije dozvoljeno koristiti kao dokaz. prije negoli poduzmeš bilo koji korak u tom pravcu.Na pitanja odgovora doc. To zbog toga što si dužan da se čuvaš i kloniš harama. Ramić. treba znati da korišćenje tih hadisa. a možda te podrži i da se oženiš još jednom ženom. općenito. Međutim.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno u akaidu (vjerovanju) kao dokaz koristiti slab (daif) hadis? Slab hadis. a jedini način je da oženiš još jednu ženu. dr. Da li mi je u ovakvoj situaciji dužnost oženiti se još jednom ženom? Odgovor: S obzirom da postoji realna opasnost da odeš u grijeh zbog toga što ti žena koju imaš ne pruža dovoljno pažnje smatram da ti je dužnost oženiti se drugom. čovjek je dužan da se zaštiti od bluda. biva u smislu da su njihova značenja ispravna i na njih ukazuju ispravni šerijatski dokazi. Pitanje: Moja supruga radi u bolnici. tako da žena mora saburiti s mužem i muž sa ženom. da se neko ženi drugom ženom ukoliko će mu to razoriti postojeći brak. Međutim. ustvari. Ja sam njome zadovoljan.2005 http://www. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 140 od 416 . kada značenja tih hadisa imaju svoju potporu u validnim šerijatskim dokazima. bilo da se ona promijeni time što će smanjiti broj radnih sati u bolnici. uglavnom. u konkretnom slučaju kada je čuvanje od bluda i nemorala u pitanju. osim u određenim slučajevima. neki to dozvoljavaju kada se radi o podsticanju na dobro i odvraćanju od zla. porazgovaraj otvoreno sa svojom suprugom u nadi da će ona promijeniti svoj odnos prema tebi i pomoći ti da svoj problem riješiš na jedan ili drugi način. zbog svoje prezauzetosti poslom ne pruža mi dovoljno pažnje kao mužu. Ja.

Babu men refe‘a jedejhi fid-du‘ai ve meseha bihima vedžhehu i Ahmed u Musnedu.. a što se tiče njegovog potiranja lica rukama.njih čeka najljepše prebivalište. Imajući u vidu da je Poslanik. ali oni nisu dovoljni kao dokaz (zbog svoje slabosti). sigurno.a. ispravno je kazati da nije propisano potiranje lica rukama nakon dove. a na okrenutih dlanova (ka zemlji). pa kada završiš potari njima svoje lice. uvrstio je u vjerodostojne. Pitanje: Odgovor: Žene koje uđu u Džennet bit će sa svojim muževima ukoliko su i oni Džennet uvedeni.” Isto se prenosi od Huzejfe da je rekao svojoj supruzi: ”Ako želiš da budeš moja supruga u Džennetu.” Predanja ovog hadisa šejh Albani ocijenio je slabim.) Ibn Tejmijje veli: ”Što se tiče Poslanikova.. s.a. dž. Ibn Madždže u Sunenu.s. Hadis koji prenosi Ibn Madždže glasi: ”Kada Allahu upućuješ dovu. Daifu Suneni Ibn Madždže. Šta će žene imati u Džennetu? Datum kreiranja: 27. Šukri H. Babud-du‘a. s. jer za uspostavljanje nekog ibadeta potreban je validan šerijatski dokaz. u tom pogledu preneseni su mnogi vjerodostojni hadisi. s. br. milost i ući u Džennet. jer od onoga što ima na ahiretu. 87. (Vidi: Silsiletul-ehadis es-sahiha.s. tako da možemo vidjeti kako mnogi muslimani nakon dove potiru lice rukama. najvažnije je zaslužiti Allahovu. nikom neće nepravdu učiniti. Muškarcima su u Džennetu obećane hurije. 1282.š. uistinu. (Vidi: El-Albani. edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov.) U svakom slučaju. klanjao godinama u prisustvu svojih ashaba nemoguće je da oni to ne bi registrirali i prakticirali.” (Ja Sin.a. Uzvišeni Allah kaže: ”.) Prema tome. dizanja ruku pri dovi. od njega se prenosi hadis ili dva. dž. uprkos određenih primjedbi.” (Medžmu'u fetava.Na pitanja odgovora doc. Što se pak tiče potiranja lica nakon dove. i činjenicu da im je on naredio da klanjaju onako kako vide njega da klanja. s. na dunjaluku imaju samo imena i ništa više.. str.novihorizonti.a. oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni. upućuj je okrenutih dlanova (ka nebu). u tom pogledu imamo hadis koji bilježe Ebu Davud u Sunenu. Zbog toga je Allah zabranio Poslanikovim. Da‘ifu Suneni Ebi Davud. nemoj se poslije mene udavati. ”Kitabu ikametis-salati”. Treba naglasiti da su se mnogi islamski pravnici oslonili na spomenute hadise i na osnovu njih rekli da je potiranje propisano.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 141 od 416 . žena će u Džennetu biti sa svojim zadnjim mužem sa dunjaluka.com Pitanje: Odgovor: Da li je potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu i nakon proučene dove sunnet? Potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu nije zabilježeno od Poslanika. Mnoge stvari koje su bitne na dunjaluku.a. jer.v. s. posebno imajući u vidu njihovu revnost u slijeđenju Poslanika. ”Kitabu-l-vitr”. da je rekao: ”Žena će biti sa svojim zadnjim mužem.s.” Ove hadise šejh Albani.s. Ramić. 145-146. 3/275-277.š.s. suprugama da se udaju poslije njega jer će one biti njegove supruge u Džennetu. Treba znati da će čovjek drugačije razmišljati na ahiretu u odnosu na svoje razmišljanje na dunjaluku.” (Er-Ra‘d. 4/221.2005 http://www.11. Prenosi se da je Muavija ibn Ebi Sufjan zaprosio Ummu Derda pa ga je ona odbila rekavši da je čula kako Ebu Derda prenosi od Poslanika.v. a Allah. s.v.s..a.v. na ahiretu će biti totalno prevaziđene. 55-56) Ukoliko se žena više puta udavala bit će sa svojim zadnjim mužem.v. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. 22-23) Oni će zajedno sa svojim suprugama uživati u Džennetu: ”Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima veseli i radosni. 22/519.

te zbog toga pokušava na razne načine da to zastrašivanje do ljudi ne dođe kako bi ljudi živjeli bezbrižno i ne bi razmišljali o ahiretu i Džehennemu. tu je situacija znatno drugačija. moralno bi bilo da kao muslimanka budeš što dalje od alkohola. dr. moralno je da mi kao muslimani ne budemo u bilo kom pogledu posrednici tom zlu. Dakle. ateista ni ne postoji. Džehennemska vatra i džehennemske patnje nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim i bezbrižnim.2005 http://www. jer ona ih ne ostavlja ravnodušnim. Pretpostavljam da ga je i samog hvatao strah kada bi preslušavao hodžine hutbe. Dakle. dž. Ramić.11. jer bez obzira kako se čovjek deklarisao on ne može ostati ravnodušan nakon miliona pitanja koja svakog razumnog čovjeka kopkaju a koja se tiču njegova postojanja i onoga što dolazi nakon smrti.Na pitanja odgovora doc. I najveći deklarisani nevjernik često se zapita. zbog. da je alkohol. a šta ako stvarno tamo nešto bude? U stvari. Amin! Pitanje: Radim u jednom velikom supermarketu u Sarajevu u kom se između ostalog prodaju alkoholna pića i cigarete. šejtan zna da je metoda zastrašivanja džehennemskim patnjama vrlo uspješna u osvješćivanju ljudi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 142 od 416 . normalno je da ćemo se truditi da ne budemo posrednici u onome što je štetno za ljude. jer bojim se da te ne obuhvati hadis u kom su prokleti svi koji imaju bilo kakvu vezu s alkoholom. tako da kada ih hodža podsjeti na Džehennem oni pokušavaju da ga spriječe da ih na tu istinu više ne podsjeća. jer mi muslimani smo svjesni koliko zlo alkohol nanosi ljudskom rodu. istinski nevjernik. tj. normalno pod uslovom da tvoj integritet kao muslimanke nije ugrožen. nekih specifičnih okolnosti ne bi obuhvatao.com Pitanje: Sekretar komunističke partije u našem selu zahtijevao je od našeg rahmetli hodže da ne vazi o Džehennemu? Zašto je on to radio ako u budući svijet nije vjerovao? Odgovor: Teško je pretpostaviti prave razloge za takav njegov postupak. ako znamo da u duhanu čovjek nema nikakve koristi nego samo štetu. onima koji pokrivaju istinu. kako u hadisu stoji. kad se u njihovim dušama probudi vjera oni je potiskuju i pokrivaju. Međutim. npr. Najbolje bi bilo da njega upitate ako je u životu. Šukri H. Molim Allaha.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Kur‘an nevjernike naziva kafirima.novihorizonti. da ih njome ne uznemirava. u računovodstvu. npr. Što se tiče duhana. Pa čak i kad te taj hadis. čak ni najvećeg ateistu. onda nema smetnje da nastaviš raditi taj posao. majka svih zala. Da li je meni kao muslimanki dozvoljeno da tu radim? Odgovor: Ukoliko na radnom mjestu nemaš dodira s alkoholom. Nadalje. da nas sačuva džehennemske vatre i uputi na pravi put. da se ne osamljuješ s muškarcima koji ti nisu mahrem itd. možda. jer ne postoje šerijatski tekstovi prijetećeg sadržaja kao u slučaju alkohola. Datum kreiranja: 27. Ukoliko pak imaš bilo kakav dodir s alkoholom preporučio bih ti da potražiš posao koji će ti dolikovati kao muslimanki.

Međutim. Ramić. Ovo ti preporučujem jer smatram da je prekidanje rodbinskih veza s roditeljima veće zlo od brijanja brade. Često ostvarim višak. da ti pomogne da na najbolji način prevaziđeš taj problem sa svojim roditeljima. Da li mi savjetujete da ostanem s njom stanovati? Odgovor: Smatram da svojoj sestri Njemici trebaš pomoći da ispravi određena pogrešna vjerovanja.v. Da li mi je dozvoljeno taj višak zadržati za sebe? Roditelji su me istjerali iz kuće i rekli da se ne vraćam dok ne obrijem bradu. To ćeš najlakše moći ostvariti ako i dalje ostaneš s njom. Pitanje: Zamolila me jedna starija osoba da se raspitam da li je dozvoljeno izvršiti premještanje mezara tj.Na pitanja odgovora doc. Ona i mnogi drugi Nijemci koji su primili islam tog šejha slijede u svemu. Smatram da je pitanje mahrema isto tako veliki problem. tokom rata '42-'45 otac ove osobe je ubijen i sahranjen nedaleko od rijeke. s.novihorizonti.a. Šukri H. dr. ostataka iz mezara. a Allah. Jedna sestra Njemica predložila mi je da s njom stanujem.š. prema riječima ove osobe. Mislim da ti je to obaveza i u toj obavezi se moraš. Pitanje: Odgovor: Savjetujem ti da poslušaš roditelje s nijetom da taj sunnet Poslanikov. tj.com Pitanje: Studiram i radim u Njemačkoj. najbolje zna. Ovdje boravim bez mahrema. ostataka umrlog koji se u njemu nalaze. Nadam se da ćeš ti svojim uzvišenim islamskim odnosom prema roditeljima uspjeti dokazati da griješe u tom svom postupku.11. dž. Ukoliko bi vlasnik firme dozvolio da ostvareni višak zadržiš tada ne bi bilo smetnje.2005 http://www. Ako ovako nastavi. Konkretno. vjeruju da je on evlija i da njegova slika donosi berićet. Radim u privatnoj firmi na poslovima nabavke robe. strpiti. mezar će biti odnesen. a pravno pravilo kaže da čovjek kada mora izabrati između dva zla bira ono koje je manje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. suočila sam se s problemom kad je ova sestra objesila o zid sliku šejha Nazima. po šerijatu. Šta mi vi savjetujete? Datum kreiranja: 27. Molim Allaha. Da li oni mogu izvršiti premještaj ostataka iz mezara? Odgovor: Da.š. ponovo primijeniš čim ti to okolnosti dozvole. Pitanje: Odgovor: Nije dozvoljeno da taj višak prisvojiš sebi jer si ga postigao radeći za firmu i u poslu za koji te firma plaća.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 143 od 416 . bude dozvoljeno premještanje mezara. Zbog toga ti predlažem da pošalješ svoje podatke Redakciji Novih horizonata kako bi ih objavili u nadi da ćeš upoznati nekog hairli mladića i udati se za njega te tako automatski riješiti probleme s kojima se trenutno suočavaš.s. u ime Allaha. dž. Danas je rijeka tako blizu da je počela potkopavati mezar. na što sam pristala. razlog koji ste naveli dovoljan je da.

novihorizonti. ili tejemmumom.Na pitanja odgovora doc. između ostalog. dužan si tu ikindiju naklanjati jer je uslov da bi namaz bio ispravan.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11. ako ta procedura za nju ne predstavlja veliku poteškoću. Da li je ženi dozvoljeno uzeti muževo prezime. Ramić.” (El-Ahzab. Uzvišeni Allah kaže: ”Zovite ih po očevima njihovim. Šukri H. biti pod abdestom. Pitanje: Odgovor: Ispravno je da žena ne mijenja svoje prezime.com Pitanje: Odgovor: Klanjao sam ikindiju i tek se sutradan sjetio da sam bio bez abdesta. dr. Ukoliko je već uzela muževo prezime. savjetovao bih da to izmijeni. 5) Iz praktičnih razloga smatram da je korisno da svome prezimenu žena doda i muževo. Da li sam dužan taj namaz naklanjati? Da. Ukoliko nije dozvoljeno šta da radi ako je to već učinila? Datum kreiranja: 27. kako bi se iz prezimena vidjelo da je udata i bračnom vezom vezana za drugu porodicu. To je kod Allaha ispravnije.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 144 od 416 . ako se abdest iz opravdanih razloga ne može uzeti.

š. dž. tri puta je rekao majka. El-Hadid. održavati ljudski rod na Zemlji. Činjenica je da muško i žensko. Prije negoli postavimo pitanje ko je vredniji. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. o ženi govoriti kao o izvoru zla. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga. Allah je doista silan i mudar. muško za jedan stepen ispred ženska. generalno. 12.. roditelju svoje djece. dž.š. Ramić. da sebi traži selamet negdje drugdje. odnosno mušku. Muhammed.. po Allahovom. 73. a na upit jednog ashaba ko ima najveće pravo da mu on čini dobročinstvo. zakonu. kako na dunjaluku tako i na ahiretu.” (El-Bekare. Ukoliko u tome uspije. samo. a i savjest je neće peći. njihovu kompleksnost i težinu njihovo vrednovanje je različito. Imajući u vidu različitost tih uloga.v. dr. to će za nju biti dvostruki uspjeh. Nuh. dž. 71-72) (Vidi također: En-Nur. odredbi. To razumijemo iz Allahovih. Nadalje. Ukoliko se supruzi čini da će joj muž u Džehennem. 28) U nekim vidovima dao je prednost mušku: ”Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. po islamskom učenju. s. i divne dvorove u vrtovima edenskim. dž.” (En-Nisa.11. prije svega. da krene Pravim putem.s. prema zakonu.a. 12. u mnogim vidovima izjednačio je muško i žensko: ”A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela. 35. tek ukoliko se posmatraju zajedno sa svojim različitostima. jer će za svoj trud biti nagrađena kod Allaha. kao što je dužnost poštivati i zakone u kojima se daje prednost žensku.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 145 od 416 . Onoliko koliko svako od njih izvrši tu ulogu toliko i vrijedi i po tome se vrednuje. jer je dala od sebe što je bila u stanju. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. a od nevaljalih odvraćaju. Nepoštivanje nekog od zakona dovodi do poremećaja i loših posljedica po čovjeka. a tek četvrti put otac. po Allahovoj. ili je izišao iz islama. uloži sve što je u njenoj moći kako bi pomogla mužu. 31-32. dž. to zavisi od ispunjavanja date uloge koje svako od njih ima. to će doista. 5. 228) Dužnost je poštivati taj zakon.š. Što se tiče pitanja ko je vredniji. Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. To što neki muslimani. El-Feth.novihorizonti. osim ukoliko za to postoji šerijatski opravdan razlog. rekao je da će onaj ko odgoji troje ženske djece time zaraditi Džennet.š. na ženu tako gledaju možda je utjecaj kršćanskog učenja koje našu pramajku Havu optužuje da je navela Adema na grijeh te da je on zbog nje protjeran iz Dženneta. a i ako ne uspije bit će na dobitku. Poslanik. tek kada se te razlike sklope u jedan mozaik u stanju su. riječi: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti.2005 http://www. A Allah je silan i mudar. u kojima će vječno boraviti. Sve dok je muž u islamu njegova supruga ne bi trebalo da razmišlja o razvodu.š. Uzvišeni Allah. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. a u nekima prednost je dao žensku. da li joj se preporučuje da ga napusti? Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc. potrebno je postaviti pitanje da li muškarac i žena izvršavaju svoju koju im je njihov Uzvišeni Stvoritelj odredio. uspjeh veliki biti!” (Et-Tevba. sačinjavaju kompletno ljudsko biće i da. Treba naglasiti da je. 34).com Pitanje: Odgovor: Zašto je žena predstavljena kao izvor zla? Da li je žena stvarno manje vrijedna od muškarca? Pogrešno je. zbog grijeha koje čini. Dakle i muškarac i žena imaju svoje mjesto u životu na Zemlji i svako od njih se vrednuje po učinku u svome domenu. preporučio bih svakoj muslimanki kojoj muž onemogućava da prakticira islam. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. Šukri H. i namaz obavljaju i zekat daju. eventualno. 19. Pitanje: Odgovor: Ja bih svakoj supruzi preporučio da. El-Ahzab. nakon što izgubi nadu da bi se on mogao promijeniti i popraviti.

Na pitanja odgovora doc. dž. pak. iako je počela klanjati.11. 1/139. Sada želimo da se uzmemo. Ukoliko se. bez obzira što ugovoreno vrijeme nije isteklo. 6/405) Prema tome. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Es-Sunen el-Kubra. dr. 3/131) Isto tako Poslanik. Ukoliko prije isteka roka muž da razvod ženi ili umre. ima svoje utemeljenje.s. a Allah. dozvolio je Ummi Vereka da bude imam ženama u svojoj kući. tada se mehr treba odmah.v. dž. To me sprečava da donesem odluku da se sa njom oženim. čitajući islamsku literaturu nigdje nisam naišla da su to činile žene u vrijeme Poslanika. (Ebu Davud. Šukri H. s.a. da učini vaše pokajanje iskrenim.š. najbolje zna. Molim Allaha. isplata mehra postaje obavezna istog momenta. Naravno. Drugo. dž. (Vidi: ElBejheki.š. dužnost je pridržavati se tog roka. a u bračnom ugovoru nije ništa specificirano. Lijepo je (mustehab) da žene i kada su same klanjaju u džematu. Pitanje: Počinio sam blud sa djevicom prije negoli sam počeo prakticirati islam. da žene same klanjaju u džematu. Ahmed. pokajete zbog grijeha koji ste počinili i da srčano nastojite ispuniti sve uslove da bi pokajanje bilo validno i primljeno kod Allaha. Amin! Pitanje: Odgovor: Ukoliko u bračnom ugovoru nije specificirano vrijeme kad se mehr ima isplatiti u cjelini ili djelimično. Tako je radila i majka pravovjernih Ummu Seleme. isplatiti. Sunen.s. preporučujem vam da se odmah vjenčate jer će te tako posljedice vašeg grijeha umanjiti. savjetujem vam da se puno Allahu.š. tada se smatra da vrijeme nije ni određeno i u skladu s tim se postupa. dž. majke pravovjernih. u ugovoru specificira vrijeme isplate. tada se kao mjerilo uzima tradicija (‘urf) jer tradicija ima snagu uslova (šarta) pošto pravno pravilo glasi ”el-ma‘rufu ‘urfen ke-l-mešruti šartan”. vlasnik mehra tj.novihorizonti. nakon sklapanja braka. Babu imametin-nisa. Ramić. ”Kitabus-salati”.š. još uvijek nije spremna da se pokrije. Napominjem da se mi dobro slažemo i da nemamo drugih problema.a. U slučaju da neki od ta dva uslova nije ispoštovan.2005 http://www.v. Da li je naš postupak ispravan? Odgovor: Da. supruga ima pravo da ne zahtijeva trenutnu isplatu mehra.com Pitanje: Mi žene često klanjamo u džematu tako što jedna od nas kao imam predvodi džemat. r. Ukoliko ne postoji tradicija. ali ona. s obzirom da je mehr posljedica bračnog ugovora te čim taj ugovor stupi na snagu stupaju i njegove posljedica. zahvaljujete na uputi koju vam je dao i treće. vaš postupak je ispravan. dž. prije svega. da je ona predvodila džemat kao imam s tim što je stajala u prvi saf.š. a Allah. da vas u vjeri učvrsti i da budućoj supruzi mahramu omili.a. najbolje zna. a ne ispred safa.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 146 od 416 . Međutim. ženski džemat. Taj rok mora biti: a) precizan i b) moguć. tj. Musned. Prenosi se od Aiše. Kada je suprug dužan isplatiti vjenčani dar (mehr)? Datum kreiranja: 27. da se iskreno Allahu. s. dž.š. Šta nam savjetujete? Odgovor: Savjetujem vam.

ali u različitim formama. tako da. ”Kitabus-salati”. bude uz znanje njenih roditelja. niti bilo čega što bi bio korak ka nemoralu s obzirom da je svaki korak ka nemoralu zabranjen.2005 http://www. Mogu li otići u džamiju u kojoj ona klanja s namjerom da se sa njom upoznam? Da li se može klanjati noćni namaz nakon što se klanjaju vitre? Datum kreiranja: 27. koji je nastojao da vitr-namaz uvijek bude zadnje što klanja u toku noći. dr. nema smetnje da odeš u tu džamiju kako bi dotičnu djevojku vidio i eventualno se sa njom upoznao. s. je rekao: ”Nema dvaju vitara u toku jedne noći.v. 1661. želim da umanjim mogućnost manipulacije s pitanjima i odgovorima na njih. Prije svega.v.š. preporučujem da o svim relevantnim pitanjima u vezi sa vašim budućim životom iskreno i dostojanstveno porazgovarate.11. a ako se desi da nekad nakon vitara htjedne klanjati nafile.s. Šukri H.Na pitanja odgovora doc. 32) Imam nijet da se ženim. tada više osoba može sebe naći u pitanju i odgovoru tako da će korist biti veća. a Allah. Pitanje: Odgovor: Da. i da bude u granicama stvarne potrebe.s.a. br.novihorizonti. po mogućnosti. puno pitanja koja dolaze ponovljeno je. nakon vitr-namaza mogu se klanjati nafile. Naravno. br. Ne smije biti osamljivanja. za to nema zabrane.. počesto ne bih mogao udovoljiti tom kriteriju. Sunen. najbolje zna. može biti da je ime izmišljeno ili pak istinito i da se podudari s imenom neke osobe koja se. To je preporuka Poslanikova. Uzvišeni Allah kaže: ”I nemojte se približavati bludu. osoba koja postavlja pitanje može ponekad željeti da tim pitanjem i odgovorom postigne određeni cilj i ako se njeno ime ne spomene mogućnost manipulacije postaje manja. može naći u nezgodnoj situaciji.” (Tirmizi. Nadalje. Ukoliko se sa njom upoznaš.. s. Dakle. s. raspitaš o njoj kako bi mogao procijeniti da li vrijedi taj korak činiti. Znam da bi bilo interesantnije kada bi se znalo ko i odakle pita. Preporučio bih ti da se. Poslanik. prije nego što učiniš taj korak. Čuo sam da jedna djevojka ima namjeru da se uda. Osim toga.a. bilo bi lijepo da osoba nastoji da vitr-namaz bude zadnje što klanja u toku noći. Nesai. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jedino što se time ne slijedi pretežna praksa Poslanikova. dž. 1439) Pitanje: Odgovor: Prije stupanja u brak nužno je da se budući supružnici upoznaju. Sunen. to upoznavanje treba da bude u skladu sa šerijatskim propisima.s. ali ja se nadam da je neobjavljivanje imena ispravnije i bezbolnije.v. Ono što je zabranjeno u tom pogledu jeste da se dvaput u toku noći klanjaju vitre.a. ni kriva ni dužna.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 147 od 416 . Ramić. Ebu Davud. Sunen. Preporučio bih vam da to upoznavanje. 470. Kada ne spomenem ime.com Pitanje: Odgovor: Zašto ne objavljujete imena osoba koje vam postavljaju pitanja? Imena ne objavljujem iz više razloga. Naime.” (El-Isra. ”Kitabus-salati” br. Mnoga pitanja su anonimna. Prema tome. ”Kitabu kijamil-lejli vet-tetavvu‘”.

najbolje zna. Naš imam je zabranio nazivati selam pri ulasku i izlasku iz džamije.11. u takvoj nagradnoj igri nije dozvoljeno učestvovati ako nagradu obezbjeđuju te novine. uče Kur‘an.v. Da li je on u pravu? Da li je dozvoljeno učestvovanje u nagradnim igrama slanjem kupona iz novina s obzirom da se tu ne traži nikakvo znanje nego samo slanje kupona? Da li muškarci mogu stavljati surmu kao i žene? Datum kreiranja: 27. Taj status on stiče. najbolje zna.2005 http://www. Isto tako. po mišljenju većine uleme. 1/8. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 148 od 416 . ”Kitabul-libas”. 2/336. ismid. O tome govori 23. Vaš imam je u pravu. 373) Preporuka je opća i nisu specificirani muškarci niti žene. nema smetnje da punica bude bez mahrame pred svojim zetom. S druge strane. Kitabut-tibb”.a. a čiji zet ne poznaje ili ne prakticira islam. kao što nema smetnje da se sa njim osamljuje. Time se ta igra pretvara u kocku . Poslanik. (Vidi: Ibn Madždže. Ženama koje ne nose nikab grijeh je stavljati surmu kada se pojavljuju na javnim mjestima. a odgovaranje na selam vadžib (dakle obaveza). Šukri H. 1157. ajet sure En-Nisa. ili nešto čitaju i prisiljavati ih da im uzvraćaju selam. koja je u mlađim godinama. ukoliko će oni koji ulaze u džamiju nazivanjem selama naglas ometati one koji klanjaju. tada nema smetnje učestvovati u nagradnoj igri.š. samo vam još treba pojasniti da se selam pri ulasku i izlasku iz džamije može nazivati. Sunen. nema smetnje da im se nazove selam naglas pri ulasku i izlasku iz džamije. s obzirom da se kroz kocku uzima tuđi imetak bespravno. je sunnet. ”Kitabut-tahare”. Pitanje: Odgovor: Nazivanje selama je sunnet. Ramić. a Allah. čim sklopi bračni ugovor sa njenom kćerkom. jer kupovinom novine učestvuje se u nagradnom fondu. naravno. Prema tome. to treba zabraniti.lutriju. koja jača vid. u više hadisa preporučio je da se surma stavlja i to neparan broj puta. ”Kitabut-tahare”. U slučaju da treća strana obezbjeđuje nagrade. a to je zabranjeno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Onoj punici. nego da ga čuju samo oni koje tim selamom neće omesti u nekom korisnom poslu. jer je surma vid ukrasa. ili pak ne poštuje šerijatske propise. dž. s. 2/1156.com Pitanje: Odgovor: Da li je punici dozvoljeno biti bez mahrame pred svojim zetom i smije li se s njim osamljivati? Zet je mahrem svojoj punici.š. ne dotične novine. Pitanje: Odgovor: Stavljanje prirodne surme (antimona) ar.novihorizonti. Sunen. ne bih preporučio da se sa njim osamljuje. Ebu Davud. 1/121. a Allah. Prema tome. nema smetnje da kad neko uđe u džamiju i vidi svoga ahbaba kako sjedi i ništa ne radi da mu priđe i nazove selam onoliko glasno kako može da ga čuje ne ometajući one koji klanjaju ili uče Kur‘an.Na pitanja odgovora doc. Treba još skrenuti pažnju da surma koja nije prirodna može izuzetno štetiti vidu i takvu surmu zabranjeno je koristiti. ukoliko ne postoji nešto drugo zbog čega bi to bilo zabranjeno. Pitanje: Odgovor: Ukoliko u nagradnoj igri moraš kupiti novine da bi dobio kupon.s. ali ne glasno da svi čuju. dr. ako prisutni u džamiju sjede i pričaju.

Ona koja bi bila izvučena išla bi s njim. neće s parama koje daje prodavcu preći njegov grijeh. s obzirom da djeca na početku prvog razreda ne znaju pisati. svoju porodicu. bilo istom ili različitom nagradom. a ne učesnici u takmičenju. kako da obradim te i njima slične nastavne jedinice. a Allah. Npr. džamijski odbor. smatram da mu to treba omogućiti. Poslanik. najbolje zna. Da li je dozvoljeno zadati djeci u nižim razredima da nacrtaju npr. jer je bacanje kocke šerijatski validno i koristi se u svim situacijama kada više osoba ravnomjerno polažu pravo na istu stvar. ali one su haram tom čovjeku koji ih je na lotu dobio. nego grijeh ostaje kod njega.a. dž. Odgovor: Smatram da nema smetnje da daš djeci da crtaju. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 149 od 416 . U našem džematu traje akcija prikupljanja priloga za izgradnju džamije. Jedini način da se on tog grijeha oslobodi jeste da taj novac da u humanitarne svrhe. dr. siri itd. kada hoće krenuti na put bacao kocku između svojih žena. Šukri H.š. Neka vas Allah nagradi. dakle na izradu kipova u liku ljudi i životinja. tri tačna odgovora nagradi knjigom. Kad bi on htio dati donaciju i postati vakif. Grijeh vezan za te pare ne prenosi se s njima. jer se hadisi koji govore o musavvirinima. a Allah.novihorizonti. dž. jer su te pare haram. odnose na izradu likova koji imaju hlad. s obzirom da fond nagrada daje treća strana tj.v..11. Meni je sumnjivo izvlačenje dobitnika da ne bi bilo kao igre na sreću!? Ima li šerijatska prepreka za organizovanje takvog takmičenja? Odgovor: Nema zapreke za organizaciju takvog takmičenja. ni to nije problematično. Što se tiče izvlačenja. tj. kada on u prodavnici s tim parama nešto kupi. Ramić. najbolje zna. da li bi to bilo halal? Naš hodža kaže da on u toj džamiji ne bi htio biti imam. kasetom ili novcem.com Pitanje: Zanima me je li halal sljedeći način nagradnog kviza: učesnici u kvizu takmiče se iz znanja o islamu. Datum kreiranja: 27.š. Odgovor: Tačno je da su te pare haram. a moraju se obraditi te nastavne jedinice. Pitanje: Predajem vjeronauku. po tumačenjima mnoge uleme. prijatelje. Molim vas da mi odgovorite na to pitanje i da me posavjetujete kako da se ponašam u takvoj situaciji.Na pitanja odgovora doc. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s. bi.2005 http://www. nego ostaje kod njega. Pitanje: Jedan čovjek dobio je na lotu nekoliko miliona. tako što na postavljena pitanja pošalju svoje odgovore a komisija ili odbor džemata izvlačenjem npr. Ukoliko hoće da taj novac da za izgradnju džamije.

Pitanje: Odgovor: Da. i ja sam čitao o tome u dnevnoj štampi. Ispravno je da se.š. a kada se čuje ružna vijest da se Allah. dok je goveče pri punoj svijesti. Preporučio bih Lijanovićima i ostalim proizvođačima da se. a hrana pripremljena po šerijatskim propisima ima najviše standarde u tom pogledu.2005 http://www. Ako znamo da krv u sebi nosi sve što je nezdravo u organizmu (zato se meso koje nije zaklano po šerijatu daleko brže kvari).novihorizonti. dž. po mogućnosti. Ukoliko bi čovjek vjerovao da kucanje u drvo ili pomicanje s mjesta pomaže u ostvarivanju dobra ili otklanjanju zla to bi mogao biti najveći grijeh – širk. udarcem u glavu itd. podne namaz klanjati u džematu. Šukri H. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. s obzirom da se sve odvija po Njegovoj volji. onda možemo zamisliti kako izgleda meso u kom ostane tolika količina krvi. Ukoliko se očekuje da će ih neki fond usmjeriti ka proizvodnji alkoholnih pića i tome slično u takav fond ne bi bilo dozvoljeno ulagati svoje certifikate. da li će podne namaz klanjati u džematu? Da li je dozvoljeno ulaganje certifikata u investicione fondove i da li je dozvoljeno prodavanje certifikata u bescijenje? Kod nas je običaj da se kad se čuje lijepa vijest. pobrinu da proizvedu proizvode koji će zadovoljavati njihove potrebe. Ramić. kada se čuje lijepa vijest. dozvoljeno je ulaganje certifikata. dr. dž. u interesu zadoljovanja kupaca koji prakticiraju islam. oni će. Pitanje: Odgovor: Da. Certifikate je dužnost iskoristiti na najbolji način i haram ih je upropastiti jer je to imetak.š. kucne u drvo ili pomakne s mjesta. i dova lijepog sadržaja. zamoli da nas sačuva tog zla i takvog iskušenja. ali u one fondove za koje se očekuje da će svoje investicije usmjeriti u ono što je halal. isteče tridesetak litara krvi više u odnosu na goveče koje je ubijeno strujom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 150 od 416 . Pitanje: Odgovor: Ne. dakle presjecanjem krvnih žila na vratu.Na pitanja odgovora doc. Da li je to tačno? Da. to nema utemeljenja u šerijatu.11.com Pitanje: Odgovor: Čuo sam da u goveđim salamama koje proizvode Lijanovići ima svinjskog mesa. Kada dvojica zakasne na džumu. No bez obzira na to mesnati proizvodi Lijanovića i ostalih proizvođača koji ne kolju životinje u skladu sa šerijatskim propisima nisu halal. jer vide budućnost u proizvodnji zdrave hrane. uputi zahvala Allahu. Tim putem krenule su mnoge velike industrije mesa u Evropi kao što je Doux itd. a ne zbog toga što je neko kucnuo u drvo ili se pomakao s mjesta. a po islamu zabranjeno je imetak rasipati.š.. Dovoljno je kazati da iz goveda zaklanog na šerijatski način. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Datum kreiranja: 27. To je od obostranog interesa. jer bi to bilo pridruživanje Allahu. Pogrešno je certifikate prodavati u bescijenje.

Ramić. a Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li je ispravno otići na hadž novcem ušteđenim od stipendije u nemuslimanskoj zemlji? Datum kreiranja: 27. dr. dž.š.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Ukoliko je ta stipendija dobivena na legalan način ne vidim razlog da tu postoji bilo kakva smetnja. najbolje zna. a zabranjeno je muktediji učiti kada imam uči naglas.2005 http://www.com Pitanje: Odgovor: Da li muktedija treba učiti na namazima na kojima imam uči u sebi? Ispravno je da i muktedija uči kada imam uči usebi ili kada imam napravi stanku u namazima u kojima uči naglas.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 151 od 416 .11. Šukri H.

prije liječenja klanja dva rekata i tome slično. a osoba koja se takvom medicinom bavi nije sihirbaz. Vjerovatno vam je poznato da se u skoro svim medijima non-stop vrte oglasi o osobama koje liječe alternativnom medicinom ”sve vrste bolesti”. kao uslov za suradnju. dž. Ne treba da nas zavara ako te osobe budu uspješne u liječenju. ne klanjaju Njemu. vidovitošću. ajetima. Osobe koje surađuju sa šejtanom i lošim džinima prepoznat ćemo po tome što krše šerijatske propise: npr. uz Datum kreiranja: 27. Nastojim svakim danom da se uz stručno obrazovanje. zatim neke kristale. Jednom sam prisustvovao takvom liječenju. da izgone džine. klanjaju dva rekata prije liječenja itd. To znamo po tome što loši džini postavljaju ljudima. Iako je učio određene dove iz zbirke. Zbunilo me da je koristio zbirku dova. a koriste se dovama. svoju bioenergiju i vidovitost. Npr. nelogično je da osoba koja inače ne klanja koristi pri liječenju ajete.š. jednostavno. iskušenja na koja nailazim sve su veća i veća. vidio sam kako rade one osobe koje salijevaju stravu i iz figurica čitaju sudbinu. njegovi pacijenti tvrde da su oduševljeni tretmanom. dr. jer ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. Tako možemo vidjeti da osobe koje se bave alternativnom medicinom čine određene grijehe. salijevanjem strave itd. Ipak. piju. da povraćaju. povezano sa lošim džinima. ono što danas nazivamo alternativnom medicinom nije uvijek grijeh.Na pitanja odgovora doc. dž. također. kao što je liječenje bioenergijom. Međutim. psuju. Na osnovu svega viđenog ostajem zbunjen. da odgovore na upit ”ko te je poslao” i spomenu osobu koja je sihr napravila itd. da mnogi padaju u trans tokom liječenja.š. obrazujem u islamskim znanostima i da spoznam svoga Stvoritelja Allaha. One.š. a ode na svojim nogama. džin napao neku osobu pa je ta osoba postala paralizovana.. otkrivaju tajne itd. Ja sam inače diplomirani inžinjer elektrotehnike. jer sve to dolazi u sukob sa mojom spoznajom da Kur‘an mogu učiti samo čiste osobe. nisam vidio da uzima abdest. dove. skidaju sihire i otkrivaju počinioca. pod abdestom. liječenjem bioenergijom. dž.11. uče sure iz Kur‘ana. Te osobe.š. Jedan parapsiholog liječio je moju rodicu. ponekad. nadari pojedine osobe da bioenergijom liječe druge. nego svojim džinima i šejtanima koji im pomažu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a Allah. parapsihološkim tretmanima. ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. Šukri H. Isto tako.novihorizonti. Da li je moguće da Allah. s islamske tačke gledišta. Neka vas Allah. Ramić. U posljednje vrijeme sam okupiran alternativnom medicinom tj. ili će ga on preko drugih džina s kojima surađuje na to prisiliti. vidovitošću i salijevanjem strave. pojasnite par stvari koje me muče već duže vremena. Dalje. Ovdje je potrebno posebno naglasiti da sva izlječenja u kojima su uspješni sihirbazi mogu se. nagradi za vaš trud! Odgovor: Da bi se odgovorilo na vaše pitanje bilo bi potrebno daleko više prostora od onog koji ova rubrika dozvoljava. ustvari. sihirbaz (koji se predstavlja kao alternativni medicinar) uspjet će je izliječiti jer će ga džin poslušati i napustiti tu osobu. shodno vašim mogućnostima. Ukoliko je npr. samo znaju da kada urade nešto (uglavnom se radi o određenim velikim grijesima) dolazi im određena energija. da čine određene velike grijehe među kojima su i oni koji izvode iz vjere.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 152 od 416 . Uprkos svemu.com Pitanje: Dozvolite mi da vam se putem E-maila obratim u želji da mi. ponekad čak i nelogične. I one.š. dž. a u pauzama liječenja često je u razgovoru koristio psovke.2005 http://www. Desi se da pacijent dođe u kolicima. mogu ukratko kazati da alternativna medicina može biti prihvatljiva. pošto im suradnja s džinima omogućava tu uspješnost. parapsihološkim tretmanom. ne upućuje dove Allahu. sposobnost i one osjećaju da su u stanju da liječe. ne klanjaju itd. snaga. Treba istaći da. dž. osobe koje se bave alternativnom medicinom ne znaju da im ta snaga i sposobnost dolazi od džina. najbolje zna da je većina onoga što u naše vrijeme nazivamo alternativnom medicinom. tada je ta medicina dozvoljena. Čini mi se.

dž. Aiša. a intimni život u braku je vjera. Molim vas da nešto o tome napišete. Muharema Štulanovića ”Liječenje Kur‘anom”. br. Sunen. mogu da kažem da su muž i žena jedno drugom halal. Odgovor: Sve što je vjera (din) nije i ne smije biti tabu tema. ”Kitabu-l-‘ilm” kao mu‘allek. postići i na halal način. Mi i u našoj sredini imamo one koji liječe u skladu s Kur‘anom i sunnetom. Ako je džin učinio takav grijeh i ušao u čovjeka on je sigurno spreman i da slaže kako bi napravio još veći nered.2005 http://www. Pitanje: Za većinu muslimana pitanja koja se tiču intimnog odnosa u braku su nepoznanica pošto je to pitanje tabu tema u islamu.” Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. Ne bi bilo loše kad bi se odgovarajući kursevi održavali i za svekrve. Koristim priliku da istaknem potrebu da institucije koje rade na edukaciji muslimana. 222) Poslanik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 153 od 416 . jer ko nema stida nema ni vjere.11. r. pružile budućim mladama sve potrebne informacije o bračnom životu. 634) Novine kao javno glasilo ne pružaju odgovarajući ambijent da bih mogao o spomenutoj temi detaljno pisati. jednom prilikom je rekla: ”Da se Allah smiluje ensarijkama. ”Kitabut-tahareti ve suneniha”. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. treba znati da stid ne smije čovjeka sprečavati da nauči potrebne šerijatske propise.” (El-Bekare. dr. jer puno problema u porodici nastaje upravo zbog nesnalaženja svekrve u svojoj ulozi. Poglavlje o braku. Stid ih nije spriječio da uče i razumiju vjeru. te zbog toga o tome treba govoriti. nemojte imati odnos u anus sa svojim suprugama. pomoć.” (Ibn Madždže. jer možda laže. i vi njivama svojim prilazite kako hoćete. Ramić. Njih ćemo prepoznati lakše ukoliko pročitamo knjigu Vehida Abdusselama Balija ”Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza” i mr. Dokazi koje ja poznajem govore da je zabranjeno općenje za vrijeme hajza i odnos u anus (čmar). dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Datum kreiranja: 27. 1914. Tom prilikom je svome ministru vanjskih poslova rekla kako bi tako nešto trebalo organizirati i u Velikoj Britaniji.” (Sahihu-l-Buhari. vodeći računa o adabima i stidu. Ibn Madždže. o tim pitanjima treba govoriti u odgovarajućem okruženju i na pristojan način koji dolikuje muslimanima.a. II:223) Svi oni se slažu da je odnos dozvoljen samo gdje je ”plodna njiva”. hvaleći ensarijke. br.š.a.” (Kur’an. i ne prilazite im dok se ne okupaju. Reci: ”To je neprijatnost. organizuju redovne kurseve za buduće mlade i mladoženje na kojima bi muslimanke koje poznaju medicinu i šerijatsko pravo. Musliman treba da se stidi onoga što je grijeh. Šukri H. Općenito.com Allahovu.Na pitanja odgovora doc.. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. U isto vrijeme. Sjećam se kako je britanska kraljica Elizabeta II bila zadivljena kada je vidjela stručne kurseve za buduće mlade i mladoženje u Maleziji. Muslimani i muslimanke dužni su propise o tome naučiti kako bi ih se u bračnom životu mogli pridržavati. u pravom islamskom okruženju. tu prije svega mislim na institucije Islamske zajednice. Doduše. Uzvišeni Allah kaže: ”Pitaju te o mjesečnom pranju.) Tako su mufessiri protumačili ”prilaženje” koje se spominje u sljedećem ajetu: “Žene vaše su njive vaše.s. s. bilo direktno ili indirektno. Sunen. A kada se okupaju. Zabranjeno im je samo ono što je Zakonodavac zabranio. a na sličan način bi potrebne informacije mogle dobiti i buduće mladoženje.novihorizonti. Treba istaći da džinu koji progovori iz osobe ne treba uvijek vjerovati.v.. je rekao: “Zaista se Allah ne stidi istine (ovo je rekao tri puta).

najbolje zna. šta je po šerijatu obavezn da učini? Kršenje pravnosnažne zakletve. ponekad drugačije. a Allah. najbolje zna. 512) Iz toga proizilazi da čim imam završi hutbu zabrana razgovora prestaje.š. jer to nije bila praksa Poslanikova. a Allah. ustrajavanje u tome i smatranje da tako uvijek treba hutbu završavati je novotarija. najbolje zna. Pitanje: Odgovor: Dozvoljeno je poselamiti se poslije namaza. prekrši zakletvu. niti njegovih ashaba.s. Međutim. nema smetnje da se nešto kaže dok imam silazi sa mimbere. s. a Allah. dž. Pitanje: Odgovor: Da. s. Sunen.š.s..2005 http://www. Kada imam završi hutbu i počne silaziti sa mimbere da li je tada dozvoljeno razgovarati? Pročitao sam u časopisu ”Hilal” da je završavanje hutbe sa ajetom ”Innellahe je‘muru bi-l‘adli ve-l-ihsani. Pitanje: Odgovor: Iz hadisa koji glasi: ”Ko kaže šuti dok imam drži hutbu. Prema tome..11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pa je ponekad završi tako. jer se grijeh ne prenosi s parama. Pitanje: Odgovor: Ukoliko za to postoji potreba. dž. tako da ustrajavanje u tome može uzrokovati da se to pretvori u novotariju. ”Kitabu-l-džumu‘a”. ako osoba ne smatra da se tako hutba mora završavati. zbog zaborava. ili da ih odjene.. tada to nije novotarija.” (Tirmizi.š. bilo svjesno ili nesvjesno. a ako nisi u stanju ni jedno ni drugo tada si dužan postiti tri dana uzastopno. br. O tom kefaretu govori 89 ajet sure ElMaide. ako postoji potreba.” novotarija (bid‘a).com Pitanje: Odgovor: Ukoliko neko. Ramić. Pitanje: Odgovor: Smatram da trgovcu nije grijeh.a.. nema smetnje da se džuma-namaz klanja i u toj džamiji. dr. Dakle. Da li je to tačno? Da li je dozvoljeno klanjati džuma-namaz u džamiji u kojoj se ne klanja pet dnevnih namaza? Da li je poslije namaza dozvoljeno poselamiti se sa džematlijama? Da li je trgovcu grijeh prodati robu kupcu ako zna da je kupac digao od banke kamatni kredit? Datum kreiranja: 27.a. ali poselamljivanje svih sa svim poslije svakog namaza nije bila praksa Poslanikova. dž. osoba koja to učini dužna je da nahrani deset siromaha.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 154 od 416 . rekao je beskoristan govor (lagv).v. zahtijeva kefaret (otkup). nego ostaje kod vlasnika tih para.novihorizonti.v. Šukri H.Na pitanja odgovora doc.

br.a. To je posebno važno za osobe koje su urokljive. ”Kitabut-tibb”. Sunen. s.) (Tirmizi. preporučio da se poslije sabaha ne spava. ako ga klanjaju s nastupom zore. dž. Smatram da je za one koji će poslije sabaha spavati.š. Pitanje: Odgovor: Kumovanje ne postoji u islamu. ti možeš uzeti i novac.s. to su neislamski običaji. a Allah. Da li je bolje sabah-namaz klanjati s nastupom zore ili pred izlazak sunca? Datum kreiranja: 27. jer je Poslanik. dr. a. On je učio dovu za svoj ummet govoreći: ”Allahumme barik li ummeti fi bukuriha. ”Kitabu-l-bujū‘”.Na pitanja odgovora doc. Postoji li kumstvo u islamu. Sada ta košulja vrijedi dvadeset maraka. Da li će on meni platiti 30 ili 20 maraka.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s. da li oni čine blud i ako se dijete rodi da li je vanbračno? Odgovor: Svaki odnos prije sklapanja braka ili pak prije objavljivanja javnosti o stupanju u brak je grijeh i smatra se nemoralom sa svim posljedicama koje nemoral po šerijatskim propisima za sobom povlači. br.novihorizonti. tj. Prema tome. br. (Vidi: Ebu Davud. osoba kojoj se nešto svidi kod druge osobe treba joj dovu proučiti kako bi je zaštitila od svoga uroka.” (Tražim zaštitu za tebe Allahovim savršenim riječima od svakog šejtana i otrovnih životinja i insekata i od urokljiva oka. najbolje zna. Sunen. Ramić. ”Kitabus-sunne”.s. Sunen. daj berićet mome ummetu u ranjenju.” (Allahu. 1212) Pitanje: Odgovor: On će tebi vratiti istu košulju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 155 od 416 .s. kupit će ti je.a.11.v. bolje sabah klanjati pred izlazak sunca i ne spavati. Pitanje: Odgovor: Treba mu proučiti dovu: ”U'izuke (za žensko u‘izuki) bi kelimatillăhit-tămme min kulli šejtănin ve hămme ve min kulli ‘ajnin lămme.com Pitanje: Ako je brak ugovoren i budući muž i žena otpočnu bračni život prije vjenčanja i objelodanjivanja njihovog braka. kad se dijete obrezuje ili mu se kosa prvi put šiša da onaj ko to radi postaje kum? Šta treba učiti da bi se dijete zaštitilo od uroka? Bratu sam posudio košulju koju sam platio 30 maraka i on ju je oštetio. učio svojim sinovima Ismailu i Ishaku.2005 http://www. Pitanje: Odgovor: O ovom pitanju muslimanska ulema nema jedinstven stav. 2060) Ovu dovu učio je Poslanik. bilo da je nađe jeftinije ili skuplje u odnosu na iznos koji si ti za nju platio. ali ti on ne mora dati više od iznosa za koju može košulju kupiti. Ukoliko želiš. Te običaje naši muslimani su preuzeli od svojih komšija nemuslimana. 4737) Isto tako.” (Tirmizi. Šukri H. svojim unucima Hasanu i Husejnu i govorio da ju je i Ibrahim. Dakle.

Pitanje: Odgovor: Ne. bolje je svaki namaz klanjati u njegovu vremenu.11. u granicama šerijatskih propisa. Ukoliko ne bude te borbe. ja bih uvijek preporučio da takav putnik predviđene namaze sastavi. jer je Poslanik. te da ne donosite odluku o ženidbi i udaji dok se dobro. Pitanje: Odgovor: Nema smetnje da se nazove selam dok uči ezan. jednu s mahramom i jednu bez mahrame. Ramić. struju nije dozvoljeno krasti! Krađa se smatra velikim grijehom i musliman ne smije biti od onih koji tuđu imovinu bespravno prisvajaju.2005 http://www. Ja bih savjetovao svima da iskoriste sve institucije i dozvoljene načine da se bore kako bi cijena struje i ostalih proizvoda bila realna tako da potrošači ne plaćaju proizvode više negoli vrijede.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. bilo krađom ili na neki drugi bespravan način. uvijek na putovanju četvororekatne namaze skraćivao. zavladat će nepravda. ukoliko putuje prevoznim sredsvom i nema potrebne uslove da klanja kad hoće. Što se sastavljanja tiče.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 156 od 416 . Pitanje: Odgovor: Putnik je dužan predviđene namaze skraćivati.com Pitanje: Dopisujem se sa svojim mladićom i imamo se namjeru uzeti. jer to ne ometa čovjeka da ponavlja riječi za mujezinom i da nakon ezana prouči za tu priliku predviđenu dovu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ni za koga. onako kako je šerijatom propisano. Smijem li to uraditi? Odgovor: Savjetujem mu da on dođe i tebe vidi.a. ne upoznate. Mogu ga obaviti ali uzimajući tejemmum i klanjajući sjedeći. Međutim. ukoliko ne bude permanentnog naređivanja dobra a odvraćanja od zla. Pitanje: U vrijeme podne namaza sam na poslu.s. dr. s. a gdje nepravda zavlada tu nema sreće ni rahatluka. On traži da mu pošaljem svoju fotografiju. Šukri H. Da li je putnik dužan sastavljati namaze i hoće li namaze skraćivati? Da li je dozvoljeno krasti struju? Je li dozvoljeno nazvati selam dok se uči ezan? Datum kreiranja: 27. jer je u tome velika olakšica. Da li da tako klanjam ili da klanjanje podne namaza ostavim za kasnije? Odgovor: Ukoliko nemaš mogućnosti da podne klanjaš u podnevskom vremenu sastavi ga s ikindijom u ikindijskom vremenu.

s. a i muškracima bi pomoglo da se malo više skoncentrišu na ibadet. Pitanje: Odgovor: Obrezivanje muške djece prirodni je Allahov. a Allah. Nadam se da će tvoj problem biti brzo riješen. međutim šejtan čovjeka zavodi na različite načine. pa tako ih navodi da se stide onoga što nije grijeh.š. Ukoliko nemate mogućosti za takvu pregradu stavite neki paravan.11. s. To znamo iz hadisa koji govore o sunenu-l-fitre. a da ne znam ništa o namazu. veli: ”Pet stvari je od fitreta: sunećenje (obrezivanje). djeda itd.a.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Obrati se imamu i zatraži od njega da ti pomogne u tom pogledu.š. ukoliko je sposoban da gleda najbolji interes svoje kćeri. Naime. važio je za sve poslanike i sve narode i nije specifičan samo za sljedbenike zadnjeg vjerovjesnika Muhammeda. a ne onoga što je dobro i korisno. br. dr. skidanje dlaka sa stidnih mjesta.v. Šukri H. Sahihu-l-Buhari. a ne da se stide onoga što je grijeh. Sramota me otići u džamiju među braću muslimane. dž.Na pitanja odgovora doc. skidanje dlaka ispod pazuha. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. To bi omogućilo ženama da se malo raskomote dok su u džamiji. ali bih vam ja preporučio da stavite staklenu pregradu tako da žene vas mogu vidjeti a vi njih ne možete. rezanje noktiju i potkraćivanje brkova. posebno u ova naša vremena kada ljude i najmanja sitnica može da dekoncentriše i pokvari mu namaz. Pitanje: Odgovor: Da.com Pitanje: U našem džematu u Njemačkoj pojavio se izvjestan problem. Znaj da čovjek treba da se stidi onoga što je grijeh.v. Stvar je u tome da muslimani na Balkanu poslije klanjanja dva rekata džume-namaza klanjaju podne-namaz pod izgovorom da postoji mogućnost da džuma nije valjana s obzirom da nema halife koji bi hatibu dao idžazetnamu. ”Kitabul-libas”. Ramić. te prema tome nema potrebe da se poslije džume klanja podne namaz.” (Buhari. Ukoliko ne zna da gleda što je za nju najbolji interes tada će se to pravo prenijeti na brata. Da li otac koji ne prakticira islam može biti velijj (zastupnik pri sklapanju braka) svojoj kćerci koja živi u islamu? Datum kreiranja: 27.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 157 od 416 . U jednom od tih hadisa Muhammed. zakon (sunenu-l-fitre). Smatram da uslovljavanje da hatib ima idžazetnamu od halife nema utemeljenja u šerijatu. 5889) Od kada datira obrezivanje (sunećenje) muške djece? Zašto džuma na Balkanu ima šesnaest rekata? Kako da najbrže naučim klanjati.a.2005 http://www. Da li se takva pregrada mora praviti u džamiji? Odgovor: Takva ograda se ne mora praviti u džamiji. Pitanje: Odgovor: Džuma-namaz na Balkanu nema šesnaest rekata.s. jedna grupa džematlija traži da se napravi pregada u mesdžidu tako da žene budu odvojene i da ih muškarci ne mogu vidjeti. dž. najbolje zna.s.

najbolje zna. Ono što mogu reći jeste da mezheb nije dokaz u šerijatu. dr. dž. Datum kreiranja: 27. Preporučio bih vam da pročitate knjigu dr. Sunen. ispravno bi bilo da imam s kojom raspravljaš kao dokaz ponudi ajet. zadovoljstva. On mi uvijek odgovara da to može po našem hanefijskom mezhebu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 158 od 416 . Pitanje: Student sam biologije u Podgorici. bez obzira koliko griješi. a koja efendija prakticira. Poslanik. ima veću šansu da joj dova bude primljena i zbog toga se dova upućuje nakon učinjenih dobrih djela. a Allah. kijas itd.novihorizonti. 2769. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. br.2005 http://www. nego je mezheb tumačenje šerijatskih propisa koji u tu svrhu koristi šerijatske dokaze. dž.v. Sve dok je osoba u islamu. Što se tiče primanja dove. idžma. Sunen.š. dž. ”Kitabu-l-edeb. koji shodno stanju i posljedicama može dostići najveće velike grijehe.Na pitanja odgovora doc. 2794.š. Ebu Davud. tako da ti ne mogu dati potpun odgovor. (Vidi: Tirmizi. Šukri H.11. ”Kitabu-l-hamam” Osoba koja tu dužnost ne izvršava čini grijeh. hadis. pod hidžabom? Odgovor: Pokrivanje stidnih mjesta je dužnost (farz) kako za muško tako i za žensko.com Pitanje: Da li mi je dozvoljeno da prisilim svoju djevojku – buduću suprugu da nosi hidžab i da li se prima njena dova i učenje Kur‘ana.s. ako ona nije islamski odjevena tj. dakle neki dokaz iz validnih izvora šerijata. Ramić. Prema tome. naredio je da se skriva stidno mjesto osim od osobe s kojom se živi u braku. s. Šefika Kurdića o Ebu Hanifi. Sam Ebu Hanife nije dozvoljavao da onaj ko ne zna dokaze na koje se on oslanjao prenosi njegova tumačenja i mišljenja. pišu joj se u sevape. osoba koja je pokorna Allahu. učinjena dobra djela koja čini radi Allahova. Smatram da mudro i lijepim savjetom trebaš djelovati na svoju buduću suprugu.a. a ako joj usloviš da se islamski odijeva i to je dozvoljeno. Da li je to tačno? Odgovor: Nisi mi rekao o kojim pitanjima je riječ. Često raspravljam sa efendijom o pitanjima za koja smatram da nisu u skladu sa islamskim učenjima.

novihorizonti. kada je o organizaciji hadža riječ. Datum kreiranja: 27. koliko mi je poznato nema otvorene kompeticije i nema nezavisne komisije koja bi ocjenjivala ponude i njihovu realizaciju. Tom prilikom nas je podsjetio i na jedno pismo Ministarstva za hadž Saudi Arabije. Jedino javnim nadmetanjem i suzbijanjem monopola može se dobiti kvalitet usluga i sniziti cijena i tako olakšati i uljepšati obavljanje pete islamske dužnosti. od prije nekoliko godina u kojem stoji da Ministarstvo neće izdati vizu osobi koja ide na hadž mimo organizacije Islamske zajednice. U tom smislu bi trebalo pružiti mogućnost nadmetanju operatora. a posebno imajući u vidu veliki broj muslimana iz cijelog svijeta koji želi ići na hadž. Islamska zajednica pruža mogućnost i privatnim firmama da organizuju hadž i postoji kompeticija među operatorima ali. Doduše. zastupa.Na pitanja odgovora doc. skučenost prostora na kom se obredi hadža obavljaju. U tom smislu potrebno je imati nezavisnu komisiju koja bi ocijenjivala ponude operatora i svake godine valorizirala njihov učinak. dž. dr. Ramić. odnosno njihovo Ministarstvo hadža surađuje sa Islamskom zajednicom BiH. Tako i Saudijska Arabija. prije svega. U organizaciji hadža ona mora surađivati s onima koji će na terenu organizirati ljude. ali ga Islamska zajednica.com Pitanje: Interesuje me da li organizacija hadždža pripada samo određenim institucijama ili to pravo ima ko god hoće? Čuo sam da je hadždž ibadet poput džumanamaza (u organizacionom smislu) te da je. To se može ostvariti jedino ”otvaranjem tržišta”. hadž tehnički nije ispravan. s obzirom da su mjesta na kojima se hadž obavlja pod njenom jurisdikcijom. koja je dala glavne smjernice Saudijskoj Arabiji u pogledu organizacije hadža. S obzirom da bez organizacije nema reda. Normalno je da to bude tijelo koje je na razini onoga u Saudijskoj Arabiji. Ono što bih ja želio. jer sigurno je da Islamska zajednica raspolaže najstručnijim potencijalom i može ponuditi najbolje uslove i najbolju organizaciju hadža. To nadmetanje mora biti javno i oni koji ponude najbolje uslove i praktično se dokažu trebalo bi da imaju prednost.11. kao i za džuma-namaz potrebna menšura za hadž koju izdaje najveći vjerski autoritet. sigurno čini grijeh. tj. u neku ruku. Kod nas nema ministarstva za hadž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. tj. jeste da Islamska zajednica bude. Sve dok toga ne bude.š. imat ćemo primjedbe hadžija koji će se žaliti kako je hadž preskup i kako su usluge loše. tj. Odgovor: Saudijska Arabija je zemlja koja zvanično brine o organizaciji hadža. recimo. dobijanje vize znači da dotična osoba slijedi upute organizatora. U svakom slučaju. a to je ono što Islamskoj zajednici treba biti prvenstveni cilj. mimo Islamske zajednice. turističkom agencijom. a kod njih je to Ministarstvo za hadž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 159 od 416 . U toj kompeticiji bi normalno učestvovata i Islamska zajednica sa svojom. ali osoba koja prekrši ono što su se muslimani dogovorili kroz Islamsku konferenciju. Saudijske Arabije. Razgovarajući sa jednim muftijom čuo sam kako kaže da onim Bošnjacima koji idu na hadž u organizaciji nekog drugog. supervizor i da joj bude glavni interes da muslimani mogu što ispravnije i u što povoljnijim uslovima obaviti hadž.2005 http://www. smatram da je obaveza osobama koje žele ići na hadž slijediti upute organizatora hadža. firmi koje organiziraju hadž. Šukri H. Da li će nečiji hadž biti primljen to zna samo Allah. kompeticijom.

a ne riječi i rečenice. na sok od ječma. Jedan od načina da se sačuvaju od piva u kom ima alkohola jeste da pređu na bezalkoholno pivo. S druge strane. preporučio bih proizvođačima bezalkoholnog piva da tom pivu daju posebno ime i posebnu ambalažu kako bi taj sok od ječma i muslimani mogli nesmetano piti. Šukri H. dž. i neka vela svoja spuste na grudi svoje. koja zvanično muslimanima tumači islam. Želim da o tome nešto napišem i objavim u štampi.com Pitanje: U jednoj islamskoj instituciji koja zvanično muslimanima tumači islam primljena je u radni odnos službenica koja razgolićena dolazi na posao.Na pitanja odgovora doc.” (En-Nur. ispravnije rečeno. Malo je problematično to što se taj. sok od ječma naziva istim imenom kao i pivo u kom ima alkohola i što je istog pakovanja kao i ono. Pitanje: Odgovor: Da. jer se po pravnom principu ”el-‘ibretu bi-l-mekasidi ve-l-me‘ani la bi-l-elfazi ve-l-mebani” u obzir uzima namjera i suština. trebaš razgovarati i sa odgovornim u pomenutoj instituciji u nadi da će joj oni ukazati da nije dolično da službenici islamske institucije.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 160 od 416 . Da li je dozvoljeno piti bezalkoholno pivo? Datum kreiranja: 27.11.novihorizonti. i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje. javno krše propise islama. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Smatram da bi prije tog koraka bilo poželjno da na lijep način posavjetuješ dotičnu službenicu i ukazeš joj na Allahovu. naredbu u Kur‘anu: ”A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. dužan si nastojati postojeće stanje popraviti na najbolji mogući način. a posebno bih preporučio da se ne pije u onim okolnostima u kojima bi neko mogao posumnjati da je u pitanju alkoholno pivo. To što se zove pivom ne može biti razlogom zabrane. dr. ukoliko smatraš da će to pomoći u željenom pravcu. 31) Isto tako... Zbog toga bih preporučio da se bezalkoholno pivo izbjegava sve dok se ta sumnja ne otkloni s posebnim imenom i ambalažom. Ramić. Ukoliko to ne urodi plodom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. tj. A suština je da to pivo ne opija kada bi se pilo u velikim količinama. pa i pisanjem u štampi.š. Muslimanima koji piju pivo s alkoholom preporučio bih da se tog zla klone. jer s alkoholom je svako prokletstvo. bezalkoholno pivo je dozvoljeno piti imajući u vidu da ne opija i da nema nekih drugih razloga zbog kojih bi bilo haram.

U svakom slučaju. Tu svoju tvrdnju oni potkrepljuju naučnim činjenicama koje govore o ogromnoj štetnosti po zdravlje koje ima koka-kola. prije svega iz Kur‘ana.v. dž. Datum kreiranja: 27.novihorizonti.com Pitanje: Odgovor: Neka naša braća i sestre neće da piju koka-kolu govoreći da je to haram. jer ne bi bilo mušterija. Ako sve to imamo u vidu onda možemo shvatiti koliko su oni u zabludi. pomoć išli pravim putem i prakticirali izvorni islam. među kojima je i dr.a. slijeđenja njegova sunneta. kao što imamo društva za borbu protiv alkoholizma. Ja se nadam da će se ubrzo u svijetu afirmisati društva za borbu protiv gaziranih pića. jeste da se s islamom upoznaju iz njegovih nepomućenih izvora.2005 http://www. pepsi-kole.v. Pitanje: Kod nas u Čikagu postoje neki ljudi koji propagiraju učenje samo iz Kur‘ana. s. jer detalje o tim temeljima islama nalazimo u hadisu. s. miljenik Muhammed. dala je fetvu koja kaže da je zabranjeno (haram) piti koka-kolu.s.11. Umjesto toga trebali bi da se usmjere ka prirodnim sokovima u kojima nema hemikalija. jer briga o tome je sastavni dio islama. Ramić. bez obzira što ne opijaju. te činjenicom da procenat od zarade ide cionističkoj državi Izrael koja vrše teror nad muslimanima Palestine. tj. dok zanemaruju i neće da čuju za hadise. savjetujem svima da posebno vode računa o zdravoj hrani i piću. Za mene nema dvojbe da bi ljudi trebali izbjegavati piti gazirana pića.š. a u suštini taj poziv je samo kora koja u sebi ništa ne sadrži. poste. kao što su oni koji se nalaze u Buharijinom i Muslimovom Sahihu. Moj savjet svima. pušenja. dž. zekat daju. onako kako je to činio Allahov. a zatim iz vjerodostojnih hadisa. prostitucije itd. Štetnost gaziranih sokova je zastrašujuća i kada bi svijet toga bio svjestan. Nažalost.Na pitanja odgovora doc. smatram da bi proizvodi poput koka-kole. Do mene su dolazila mnoga naučna istraživanja u pogledu štetnosti gaziranih pića.š. hadž obavljaju itd. kako bi uz Allahovu. a ne u Kur‘anu. dr. Njih treba pitati kako oni klanjaju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 161 od 416 . To je zalutala sekta koja ne slijedi Kur‘an.a. muslimanima i nemuslimanima. Šukri H. jer da slijedi Kur‘an slijedila bi i mnogobrojne ajete koji govore o obavezi slijeđenja Poslanika. Jusuf El-Karadavi. brzo nestali sa tržišta. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li je to rezultat neznanja ili se možda radi o nekoj sekti? Odgovor: Vjerovatno se radi o sekti koja sebe naziva Ehlu-l-Kur‘ani (Sljedbenici Kur‘ana). mnoga suvremena ulema.s. švepsa itd. Ima li osnove za tu njihovu tvrdnju? Da. u onim sredinama gdje ljudi dovoljno ne poznaju islam ta sekta brzo pridobija nove pristalice s obzirom da poziv na slijeđenje Kur‘ana jako lijepo zvuči. narkomanije.

selefija. Normalno da svi muslimani griješe.” (Hud.com Pitanje: Poštovani profesore. o evlijama ima raznoraznih bajki i pogrešnih vjerovanja koja ponekad prelaze u širk. niti od sebe kakvu štetu otkloniti. a nekada rezultat učenja koje slijedi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 162 od 416 . Ima sufija koje slijede sunnet Poslanikov. biva onako kako Allah hoće.š. Normalno. Najpodesniji način jeste da ukazujemo na Poslanikovu. 34 i mnogi hadisi. niti kažem: ‘Ja sam melek‘.s. toliko daleko da ih ne možemo smatrati muslimanima. dž. a ima ih koji su izuzetno daleko od njegova sunneta.š. dr. Što se probadanja tiče. voli zbog toga što puno dobrih djela čine. El-Enfal. probadanje sabljama itd. pa makar činili i velike grijehe i novotarije u vjeri koje ne izvode iz islama. osim neukom ili oholom. O tim ljudima govore ajeti: Junus. o kom Allah.” (ElE‘araf. Evlije mogu imati keramete. bilo da se radi o učenju nekog šejha. stekao bih mnogo dobra. zvao on sebe sufija. To što se neki probadaju. sve devijacije u pogledu vjerovanja treba ispravljati. zanima me šta Vi mislite o teoriji koja se u tim krugovima uči u pogledu avlija. ihvanija ili bilo kako.a. domenu.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. džini mogu pomagati te ljude da čine djela koja su za nas neobična i to nije nepoznato. Hoću reći. Odgovor: Prije svega. a zlo bi bilo daleko od mene. Naime. jer evlije nisu bolje od Poslanika.s. platformi i programu nekog džemata. Izuzetak treba da budu osobe koje stvarno imaju podle ciljeve i na koje treba otvoreno ukazati kako bi druge zaštitili od njihova zla. pa tako neki šejhu na ruku i sedždu padaju i čine ono što šerijatom nije propisano. Ramić.2005 http://www. Vrlo često ljubav i poštivanje koje musliman treba imati prema starijem i učevnijem kod nekih prerasta u vid obožavanja. dove koje oni uče za svoga života imaju veću šansu da budu uslišane zbog statusa koji imaju kod Allaha. Po tome ih i mi prepoznajemo. ako vidimo ”evliju” da čini velike grijehe.s.s. naša su braća u vjeri i prema njima imamo veće obaveze nego prema onima koji nisu u okrilju islama. Poslanik. a malo griješe. A da znam pronicati u tajne. Činjenica je da kod nas. želim ukazati da sve sufije nisu iste. dž.š. ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju. neko manje neko više. s. a što dotični musliman smatra pogrešnim. jer se evlije izjednačavaju sa Allahom. a i u ostalim dijelovima svijeta. da ih korigujemo. dž. s. a i samim grupama.Na pitanja odgovora doc. Među tarikatima. 188) Doduše. s. Ali. to je pitanje jasno svakom muslimanu. Normalno. evlije su obični ljudi koji ne poznaju budućnost (gajb) i ne mogu ljudima donositi dobro i od njih odvraćati zlo. dužan je da na najbolji i najefikasniji način to pokuša kod svoga brata ispraviti. pa makar suhih čarapa preko rijeke prelazio. kaže: ”Ja vam ne kažem: ‘U mene su Allahove riznice‘. Nadalje. praksu. Evlije postoje i to su ljudi koje Allah. kulta šejha. Šukri H.novihorizonti. niti: ‘Meni je poznata budućnost‘.. udruženja itd.v. pa makar kod tih ličnosti bilo i velikih grešaka. dž. time što im se pripisuje ono što je samo u Allahovom.a. partije. s.v.š. 62. a da krv ne poteče. te kada vidi nešto kod svoga brata. dužnost je svakom muslimanu da naređuje dobro i odvraća od zla.v. 31) ”Reci: ”Ja ne mogu ni sam sebi neku korist pribaviti.11. Postoji na stotine tarikata i na hiljade sufijskih grupa i na desetine hiljada sufijskih šejhova. Naime.a. te koliko ima utemeljenja u šerijatu promoviranje tarikata i tesavvufa kao nekih islamskih disciplina. da treba da gradimo islamske ličnosti. znajmo da je on od evlijauš-šejtan. Nekad su te greške rezultat čovjekovog ličnog stava i ubjeđenja. Svako vjerovanje o evlijama koje nema utemeljenje u Kur‘anu i sunnetu pogrešno je. a ne da ih rušimo. dž... Sve sufije koje su u okrilju islama. a pogotovo među šejhovima postoje razlike koje su ponekad izuzetno velike. i njegovi ashabi to nisu radili.v.š. zamolio bih Vas da iznesete Vaše mišljenje o praksi koja se prakticira u nekim sufijskim krugovima. pa Datum kreiranja: 27.

Samo promoviranje tesavvufa. Pitanje: Ukoliko osoba dobije obeštećenje nakon dugog sudskog procesa i nakon odugovlačenja isplate od strane koja je dužna platiti obeštećenje. strane molimo Allaha.š. mogli sačuvati onoga što nema utemeljenje u Poslanikovoj. a ne fiktivni. s naše. Volio bih da nam date svoju ocjenu te fetve. banka bilježi kao kamatu i uračunava se u glavnicu. Taha Džabir el-Alevani. za tim postoji potreba: a ) kako bi se pojasnilo šta je u tom naslijeđu u skladu sa učenjem islama. kako postupiti s kamatama koje su precizirane u sudskoj presudi? Odgovor: Ne gleda se u brojke nego u vrijednost.com to su džinska posla. a posebno oni koji su naklonjeni zuhdu.s. i to ne možemo smatrati islamskom disciplinom.š. Ramić. a Allah. Odgovor: U vezi sa događajima u Sjedinjenim Američkim Državama. praksi. Neki dan sam gledao kako se Hindusi u Indiji probadaju i rade iste stvari koje prakticiraju neki sufijski tarikati. ono što je ušlo iz judaizma to je judaistička disciplina itd. ono što je ušlo iz budizma to je budistička disciplina. to muslimanima treba biti jasno. Smatram da je ulema poput dr. Potpisnici te fetve su (koliko sam razumio): dr. a šta nije i kako bi se afirmiralo ono što je pozitivno.v. postoji toliko nejasnoća pa je najbolje sačekati da se te mutne vode malo razbistre. pa čak i mijenjale onako kako njima odgovara u cilju postizanja zacrtanih ciljeva.novihorizonti. ratom u Afganistanu. s. Ono što je u tesavvuf ušlo iz kršćanstva to je kršćanska disciplina. Datum kreiranja: 27. Jusufa el-Karadavija i dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. Hejsem el-Hajjat. najbolje zna. Otuda se inflacija oduzima od onoga što. raznoraznim fetvama u vezi s tim itd. da ih nagradi za njihov trud i hrabrost da pomognu muslimanima u rješavanju najdelikatnijih pitanja s kojima se muslimanski ummet danas suočava. Šukri H. pa makar u to ušlo nešto od onoga što je naznačeno kao kamata. Tarik al-Bišri. Muhammed Seid el-Avva. recimo. Mi. dž. Taha Džabira bila na nivou i pokušala dati najbolje upute u vrlo delikatnoj i krajnje nejasnoj situaciji. toliku vrijednost imaš pravo uzeti. Pod kamatom podrazumjevamo stvarni višak vrijednosti. tumačile. kako bi se muslimani. Jusuf al-Karadavi . dr. Ono što sam primijetio jeste da je oko te ”navodne” fetve bilo dosta igara i da su je zainteresovane strane natezale. Što se tiče izučavanja tarikata i tesavvufa kao naslijeđa muslimana. tesavvuf možemo smatrati islamskom disciplinom samo u onom omjeru u kojem njegova učenja imaju oslonac u Kur‘anu i sunnetu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 163 od 416 .11.Na pitanja odgovora doc. bez objašnjavanja onoga što je u njemu pozitivno i onoga što je u njemu negativno. bilo kakvog. I oni su u tome uspješni isto kao i sufije koje se probadaju. dr. dž. smatram da nije dozvoljeno. kada si ga trebao dobiti. b) kako bi se napravila razlika između onih tarikata koji su bliže učenjima islama i onih koji su dalje. Pitanje: U toku američke agresije na Afganistan pojavila se fetva koja muslimanima koji to ne mogu izbjeći dozvoljava ostanak u sastavu snaga Američke vojske i učešće u tim operacijama. jer se time islam pogrešno tumači. Ako se tim novcem. moglo kupiti recimo deset grama zlata.2005 http://www. dr. Isto tako. mr. Fahmi Huvejdi i dr.

Mogu li kamatu koju mi banka daje dati za izgradnju internata medrese? Datum kreiranja: 27. Muslimanku koja se udala za nemuslimana šerijat tretira kao bludnicu.11. islam) zapostavi. Ramić. U novinama sam pročitao da su se obavila dva vjenčanja katoličko i muslimansko. Pitanje: Odgovor: Fiktivno sklapanje i razvod braka islam ne poznaje.2005 http://www. smatra se stvarnim. r. dati u nešto što je korisno. da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao šehide. da postanu svjesni njihovih vrijednosti i da ih prakticiraju u životu.a. i drugi rana dopadaju.” (Ali Imran. pa čak i kod onih koji mu se najviše suprotstavljaju. muslimanka se ne može udati za nemuslimana. je rekao: ”Mi smo narod kojeg je Allah uzdigao islamom i neće ga poniziti osim ukoliko ga (tj. O svemu što sam naveo postoji konsenzus islamske uleme.” Treba naglasiti da muslimani od islama imaju koristi onoliko koliko ga prakticiraju. A u ovim danima Mi dajemo pobjedu sad jednima. a protok informacija koji omogućavaju suvremene komunikacije omogućava da ti argumenti dođu u javnost i da se milioni ljudi s njima vrlo brzo upoznaju. dobivenu kamatu će. dr.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 164 od 416 . a ako se to desi. Da li je to u skladu sa šerijatom? Kakav je status fiktivnog razvoda braka sa suprugom da bi se mogao sklopiti fiktivni brak sa strankinjom radi dobijanja boravišne vize? Odgovor: Po šerijatu. već sve to smatra stvarnim. a sad drugima.novihorizonti. Stanje muslimana je sve bolje. vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. a Allah ne voli nevjernike. Prema tome. Šerijatsko vjenčanje ne može se obaviti jer šerijat takav brak ne priznaje. a od čega neće imati direktne koristi.com Pitanje: Odgovor: Šta Vi vidite kao rješenje za muslimane da bi izišli iz sadašnje ponižavajuće situacije? Izlaz je da ljudi nauče propise islama. Muslimani se vraćaju islamu i s druge strane. nakon izuzimanja inflacije. Uzvišeni Allah. uprkos svim problemima. 139-140) Omer. Ako vi dopadate rana. Islam ima snagu neoborivih argumenata u svakom pogledu.Na pitanja odgovora doc. Šukri H. Pitanje: Odgovor: Da. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Neka Turkinja udala se za sina Helmuta Khola. možete. Ukoliko je osoba prisiljena da drži novac na banci koja posluje s kamatama. kaže: ”I ne gubite hrabrost i ne žalostite se. svijest o vrijednosti islama sve je veća i kod nemuslimana. fiktivno sklapanje i razvod braka nisu dozvoljeni.

9. Ibn Kesir. dž. Mnogi te ajete povezuju sa događajem koji se desio 11.a. dž. 8/234-247.” (EtTevba.a. pri povratku. da je ta džamija izgrađena s ciljem da napravi razdor među muslimanima i objavljeno je: ”. u 109. pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i Njegova poslanika još prije borio. pored činjenice da su spomenuti ajeti objavljeni specifičnim povodom iz njih se mogu izvući mnoge opće poruke.Ti u njoj nemoj nikad namaz obaviti!. ne daje prosvjetljenje i uputu onima koji sami sebi nasilje čine. Da bi njihova spletka bila što vjerodostojnija pozvali su Poslanika. 107-108) Svi citirani ajeti objavljeni su u povodu gradnje Mesdžidud-dirara. dr. a Allah voli one koji se mnogo čiste. f) svijetlu perspektivu imaju oni koji grade građevine s ciljem da postignu Allahovo.s.. El-Džami‘li ahkami-l-Kur‘an. i) svi koji krše Allahove. Da li se pomenuti ajeti mogu povezati s tim događajem? Odgovor: Riječ je o 109.v.2005 http://www.š. U njoj su ljudi koji vole da se čiste.Na pitanja odgovora doc. Šukri H. posebno u zimskom periodu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 165 od 416 . zakone osjećaju nemir u svojoj duši i njihova srca su nemirna. s. s. u blizini prve džamije u islamu Mesdžidu Kuba‘a. Tu džamiju završili su pred Poslanikov. sura u Kur‘anu (sura Et-Tevba) koji glase: ”Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u želji da Mu se umili – ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula. e) takve džamije vlast treba srušiti. sura broj 9. i 110. Poslanik. da se zajedno s njim u vatru džehennemsku sruši? A Allah neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini.. pohod na Tebuk. dž. od kojih sam naveo neke. zadovoljstvo. kad su bili na dan hoda od Medine ili još bliže.s.š. dž.s. a Allah. ali za potvrđivanje te teze trebalo bi imati validne dokaze. 109-110) Citiranim ajetima prethode sljedeća dva ajeta: ”A oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli. (Džamije razdora) koju su munafici (licemjeri) izgradili u mjestu Kuba. i 110. 2/510-515) Iz navedenog da se zaključiti da se spomenuti ajeti odnose na specifičnu situaciju. obećao im je ispuniti želju kada se vrati s puta. ajetu govori se o rušenju zgrada. ajetu koji se nalaze u 11. b) oni će se zaklinjati da to rade iz najboljih pobuda. a oni javno govore drugačije od onog što nose u svojim srcima.š. poslao grupu ashaba i ta džamija je porušena prije njegova ulaska u Medinu. Tefsiru-l-Kur‘an el-‘azim. najbolje Datum kreiranja: 27. Međutim. 9. samo će Allah znati za te njihove skrivene namjere. s. Taj nemir vodi ka potpunom krahu.” Tada je Poslanik. h) Allah. s. pod izgovorom da je grade za bolesne i iznemogle kako bi im olakšali dolazak u džemat. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. mnoge poruke tih ajeta su opće kao npr: a) biće među muslimanima licemjera koji će graditi džamije da bi time unijeli razdor.a.š. dž. a ustvari željeli su da na taj način razjedine muslimane. U svakom slučaju. sigurno će se zaklinjati: ”Mi smo samo najbolje željeli”. Zgrada koju su oni sagradili stalno će unositi nemir u srca njihova. A Allah sve zna i mudar je. c) s obzirom da se sudi po onom što se vidi.” (Et-Tevba.v.. Ti u njoj nemoj nikad namaz obaviti! Džamija čiji su temelji već od prvog dana. Ramić. sve dok im srca ne popucaju. d) u džamijama koje su napravljene s ciljem da razjedine muslimane nije dozvoljeno klanjati. džuzu Kur‘ana. došao je melek Džibril i obavijestio Poslanika. zakone će na kraju s onim što imaju završiti u džehenemskoj vatri.v. postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš namaz.s. Dakle.” (Vidi: Kurtubi. g) oni koji krše Allahove.11.a. s. ideja da spomenuti ajeti mogu ukazivati i na događaje u Americi je interesantna. da u njoj klanja i prouči dovu za berićet. poglavlju. a Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci.. Međutim.novihorizonti.v.v. kada su srušene zgrade od 109 i 110 spratova u Njujorku.š.a.s.com Pitanje: U 11.

Nadalje. da uvijek ima muslimana koji toga nisu svjesni. kaže da ko ubije čovjeka nepravedno kao da je cijeli svijet pobio. Međutim. pa ipak se među njima desilo u Me‘reketu-l-džemel ono što se desilo. svjestan musliman će o tome voditi računa. Odgovor: Ashabi su bili najodabranija generacija.š. tu šejtan može lahko da djeluje i siguran sam da je sa svih strana činjeno dosta toga što nije u skladu sa šerijatom. Činjenica je da su Englezi ekstremizam svojeručke podržavali.novihorizonti. smatram da. treba znati da se u svaki postojeći pokret uključe ljudi koji nisu sposobni da u datom trenutku budu na nivou zadatka. a to. ratovali.š.2005 http://www. vrhovni muftija Osmanske carevine) je pokret Muhammeda ibn Abdu-l-Vehhaba proglasio nevjerničkim i to je bez sumnje ispolitizirana fetva a. Tražila sam po Internetu informacije. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. onda je to pogrešno pa ma od kog čovjeka dolazilo. Abdul-Vehhab. treba znati da je pokret Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba bio nosilac borbe protiv turske vlasti na Arabijskom poluostrvu. s druge strane. ipak. Abdul-Vehhab bio učen. teško je sa ove distance procijeniti. pošten i islamu predan svim svojim bićem. Imajući sve to u vidu. Pravno pravilo koje je zasnovano na hadisu i praksi Poslanikovoj. jer ljudi će biti proživljeni sa svojim namjerama. nije dozvoljeno. (kojeg se drže Talibani i Sjeverni savez) i po Ženevskoj konvenciji koje se drže Amerikanci. s. Osim toga. dr. dakle. dž. a da. Datum kreiranja: 27. Nadalje.Na pitanja odgovora doc. ako je nešto pogrešno. kada su vlast i borba za vlast u pitanju. dž. Neko se priključi da bi ostvarivao svoje lične interese. dugo me muči jedno pitanje. čula sam da su sljedbenici Muhammeda ibn Abdulvehhaba u svoje doba ubijali one koji. a svako će naći na ahiretu ono što je imao namjeru. Dakle. smatram da je bolje da se skoncentrišemo na izučavanje Allahovih. Prema tome. po njihovom mišljenju. Sjeverni savez i Amerikanci) ubijali zarobljene i ranjene muslimane. bili učeni i postupali u skladu sa šerijatom. kada su i jedna i druga i treća strana (Talibani.a. ali nisam uspjela naći zadovoljavajući odgovor.com zna. Siguran sam da je u u tom reagovanju ponekad bilo ekstremizma. Koliko je ta reakcija u određenoj situaciji bila šerijatski opravdana. kako bi se mi sami znali ispravno postaviti u različitim situacijama i kako ne bismo pravili greške koje su činili oni koji te propise nisu poznavali. Neki se priključe da bi ono što je dobro rušili iznutra. priključe se kao peta kolona. Šejhu-l-islam (tj. Ako se sukob i krvoproliće moglo desiti najodabranijoj generaciji kako da se ne desi onima koji su poprilično daleko od te generacije. Međutim. vidjeli smo u nedavnim događajima u Afganistanu. niko nije bezgriješan. itd. Pitanje: Poštovani profesore. nego od onih koji nisu bili na nivou svoga zadatka ili su pak time željeli postići određene zle ciljeve. pravi i iskreni musliman nikada neće biti na gubitku. Hoću da kažem da. po šerijatu. to je činjenica. Naime. Među njima je bilo i onih kojima je zagarantovan Džennet. ne možemo vjerovati u sve informacije koje imamo bilo od jedne ili druge strane. propisa. i da ima ljudi koji žele da iskoriste pogodnu situaciju da ocrne islam. Šukri H. Nadalje. Ramić. Allah. isto tako sam siguran da taj ekstremizam nije dolazio od učenih ljudi. iskren. Ne mogu to da prihvatim.11. kaže da se šerijatske kazne ne izvršavaju ako postoji i najmanja sumnja da osoba nije počinila djelo za koje je optužena. muslimani mogu pogriješiti. tako da su svjesni opasnosti od širka morali reagovati. Molim Vas da mi pojasnite to pitanje. Kao zaključak.s. njegovi sljedbenici su pred sobom imali državu koja je podržavala ili prešućivala mnoge vidove širka koje su njeni podanici činili. nisu bili 100 posto u vjeri. ne znači da su svi koji su sebe smatrali njegovim sljedbenicima. pa ni šejh Muhammed b. Prema tome. Ako je šejh Muhammed b.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 166 od 416 . a oni su.v. jer rat je varka. ali izgleda da se ubijanje ipak desilo. ili se tako deklarisali i u njegovo ime sprovodili određene radnje.

uglja..com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 167 od 416 . a da se bore protiv svega što je zlo. a odvraćaju od zla. a među njima postoji ogromna razlika. po nekima šesti islamski šart. prakticira na najbolji mogući način. U svakom slučaju. donijeti dobre rezultate i zbog toga od nadmetanja ne treba bježati. Politički rad može itekako poslužiti da se taj princip. U osnovi. pa gdje je moj dio od muslimanske nafte. te da druge ne ometaju u onome što je dobro. dr. Pitanje: U slučaju da neki musliman nanese štetu crkvenom objektu (naprimjer. ako se radi ono što je dozvoljeno (halal) i ako se to čini s ispravnim i iskrenim nijetom. kako oni prema tim istinama ne bi odmah u startu imali predrasude koje ih mogu spriječiti da te istine shvate i usvoje. smatram da nema smetnje da muslimani imaju više partija pod uslovom da te partije baziraju svoj rad na općim principima islama. Je li to slučaj kod nas u Bosni ili bilo gdje u svijetu? Dakle. svako ko ima potrebu i osjeća se sposobnim da na polju podrške istini i pravdi nešto doprinese. Želim još naglasiti da odabrane generacije muslimana nisu skrnavile vjerske objekte nemuslimana. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. smatram da nam je potrebna neka vrsta svebošnjačkog kongresa na kom bi se valorizirali učinci političkih stranaka i procijenilo da li imamo potrebe i sposobnosti da podnesemo teret osnivanja novih političkih organizacija ili se postojeće mogu profilirati tako da zadovolje interese Bošnjaka. treba dati sve od sebe u tom pogledu.com Pitanje: Smatrate li da bi muslimani u BiH trebalo da osnuju neku političku organizaciju (ili možda čak političku stranku) koja bi bolje štitila interese Bošnjaka. ili pak smatrate da su postojeće organizacije i stranke dovoljne u tom pogledu? Odgovor: Smatram da svi muslimani treba da naređuju dobro. uvijek će. napiše grafit na zidu pravoslavne crkve). Datum kreiranja: 27. Smatram da bi štetu trebalo da namiri općina koja je svojim službama dužna zaštititi imovinu i lica na svom području. pa čak i po cijenu da moradne osnivati novu organizaciju ili partiju. a kada oni uzmu koliko im je dovoljno onda dolaze na red oni poslije njih i tako redom. vakuf se troši i iskorištava na način koji je vakif precizirao vakufnamom. smijem li ja kao musliman odvojiti dio vlastitog novca da bi se šteta sanirala? Odgovor: Štetu treba izmiriti onaj ko ju je nanio. Šukri H. Pitanje: Moje je razumijevanje da bi muslimani trebalo da imaju koristi od vakufske imovine. Naime. Nadmetanje i različitost su blagodat. da s drugima surađuju u onome što je dobro i općekorisno. pa prema tome općina treba da snosi posljedice za poslove za koje je odgovorna. a ako se počinilac štete ne može pronaći tada se šteta namiruje iz općeg fonda predviđenog za to. dok stvari koje se smatraju općim vlasništvom koriste. oni koji su im najbliži. ukoliko je popraćena zdravim takmičarskim duhom i željom da se postigne opće dobro.novihorizonti. Različitost. U svakom slučaju..? Odgovor: U pitanju je miješanje vakufa sa stvarima koje se smatraju zajedničkim vlasništvom. prije svega.11. Istine islama treba nemuslimanima dostavljati na lijep i prigodan način. vodu i pašnjake. inša-Allah. Ramić. gdje je vaš ili moj dio u toj imovini? U hadisu stoji da ljudi jednako polažu pravo na vatru. a te generacije muslimanima treba da budu uzor.2005 http://www. U naše vrijeme blagodati i bogatstva većinom se ne raspoređuju ravnopravno i obaveza je svih koji mogu doprinijeti poboljšanju stanja da tu nepravdu isprave.Na pitanja odgovora doc.

jer je čovjek. Isto tako. da oblače na noge razne rekvizite kako bi se njihov hod čuo i kako bi izgledale što više i tako se isticale. r. ajet sure En-Nur.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 168 od 416 . Potom mu bude poslan melek i udahne mu dušu i budu mu naređene četiri riječi: da zapiše njegovu opskrbu. a on je onaj koji istinu govori i kome je istinitost potvrđena: ‘Zaista. Prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda. embrio živi i osjeća i prije nastupanja stodvadesetog dana.v. da je rekao: ”Allahov Poslanik. ”Kitabut-tevhid”. kako je suvremena nauka utvrdila. to je lijepo i za to ima sevab i nagradu. Kada se muslimanka pojavljuje na javnom mjestu. Običaj žena u džahilijjetu bio je da se dotjeruju radi drugih. a ne tuđim muževima i drugim muškarcima. pošto se tada u njega duša udahnjuje.novihorizonti. te postoji li neki dokaz o visini pete kod obuće koju žena muslimanka može nositi? Odgovor: Kada žena izlazi na javno mjesto treba pokriti svoje ukrase. ipak. a priroda šminke je takva da sprečava vodu da dođe do kože i tada mora šminku skinuti. tako da između njega i Džehennema neće biti koliko aršin. ali se.” (Sahihul-Buhari. Ukoliko se šminka s ciljem da se uljepša svome mužu. pa će ga preteći ono što je zapisano i uradit će posao Džehenemlije i ući će u vatru. dr.a. a Allah. dan nakon začeća. najbolje zna. zaista.Na pitanja odgovora doc. embrio ne smatra živim ljudskim bićem sve dok mu se ne udahne duša. koliko će živjeti i da li će biti sretan ili nesretan. Šukri H.com Pitanje: Odgovor: Kada se embrio smatra živim bićem? Pretežno mišljenje jeste da se embrio smatra ljudskim bićem 120. tako da između njega i Dženneta neće biti koliko aršin. stvaranje nekog od vas u majčinoj utrobi sabire se četrdeset dana u vidu kapljice. ukoliko želi izići na javno mjesto dužna je šminku skinuti ili nikab staviti. Ramić. raditi posao Džehenemlije. sa šerijatskog aspekta. Datum kreiranja: 27. A neko od vas će. zatim bude u vidu sažvakanog zalogaja (od mesa i krvi). 7454) Sahihu Muslim. dakle prije udahnjivanja duše. nam je ispričao. dž. a tijelo je obična zemlja. Tako mi Onoga mimo Koga drugog boga nema.2005 http://www. Međutim. odjećom ili obućom. s. Žena treba da se dotjeruje i uljepšava svome mužu.s. Pitanje: Želio bih da nam kažete nešto o upotrebi šminke za muslimanke kada se pojavljuju na javnom mjestu. ukoliko mora abdest uzeti. ne smije se posebno isticati: bilo koketiranjem. 2651) Treba naglasiti da. duša. Opširnije o ovom pitanju pročitajte komentare na 31. neko od vas će raditi posao Džennetlije. pa će ga preteći ono što je zapisano i uradit će posao Džennetlije i ući u Džennet. br.a. pod uslovom da sama šminka bude halal i da ne šteti njenom zdravlju. zatim bude u vidu zakvačka isto toliko. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11. br. ”Kitabulkader”.

opereš ruke i imaš čisto odjelo. ili kad hoćeš klanjati. mada postoje ljudi koji daju račune i bez traženja naknade. ali se spravljaju jela od svinjskog mesa? Datum kreiranja: 27. u interesu firme da njeni službenici drže do određenog nivoa. Pitanje: Odgovor: Žena nije dužna klanjati džuma-namaz. vraćamo nepotrošeni novac. treba da znaš da se sve što je od svinje smatra nečistim. Odgovor: Smatram da to pitanje treba legalizirati tako da firma zvanično odobri takve postupke. U svakom slučaju. Ukoliko se to zvanično odobri.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 169 od 416 . a varanje u islamu nije dozvoljeno.a. riješite to pitanje dogovorom s odgovornim u firmi. s. u takvim situacijama noći kod prijatelja i rodbine. onda nema smetnje da se postupa onako kako je u pitanju navedeno. uz napomenu da bi u takvoj situaciji bilo dovoljno da se donese cjenovnik usluga koje si imao pravo koristiti i da se na osnovu njega izračuna koliko si imao pravo potrošiti. ukoliko smo potrošili više od akontacije. Nas interesuje da li je dozvoljeno na takav način zadržati novac dobijen na ime akontacije? Treba još reći da za dobijanje računa od hotela treba.com Pitanje: Firma u kojoj radimo šalje nas na kurseve. tako da moraš voditi računa da nakon radnog vremena. sajmove itd. bilo da se klanja u džematu ili pojedinačno. pod uslovom da ne postoje neki drugi harami.s. u kojim restoranima se hraniti itd. ponekad. ponekad tako radio. npr.v. Prije odlaska na put dobijemo određenu akontaciju koja je približna troškovima putovanja u što spadaju dnevnice. a zatim se uzme račun od nekog hotela kako bi se pravdao dobijeni novac. tj. Ukoliko bi se učilo u sebi. ispravno je na noćnim namazima učiti naglas. jer prenosi se da je i Poslanik. Kada klanjam noćni namaz. Pitanje: Odgovor: Da. Prisutna je praksa da se. Dakle. Ukoliko klanja džumu.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. ali joj je to dozvoljeno. ukoliko je moguće. nekom nešto dati na kahvu. tražimo da se to nadoknadi. namaz bi bio ispravan. uglavnom.11. noćenje itd. u suprotnom. u kojim hotelima boraviti. da odobri svojim radnicima predviđene troškove koji treba da budu precizirani: kojom klasom i vrstom prevoza mogu putovati. ne treba klanjati podne-namaz.2005 http://www. Treba imati na umu da je. dr. karte. da se kupci varaju tako što se u hranu stavlja nešto što se javno ne deklariše itd. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. tako da samovoljno kršenje tih normi može biti vrsta prevare. i da se precizira da li osoba može uzeti ono što će biti jeftinije i na tome ostvariti sebi uštedu. Nakon povratka u firmu moramo sravniti račune tj. Pitanje: Odgovor: Smatram da nema smetnje da radiš na tom radnom mjestu. Ramić. treba li da učim naglas? Da li je žena dužna ići na džuma-namaz? Mogu li kao musliman raditi u piceriji u kojoj se ne prodaje alkohol. Šukri H. jer džuma zamjenjuje podne-namaz.

Allahovim.v.novihorizonti. bi ukazao Ibn Abbasu. da mu se ne pridružuje. dž. S obzirom da svijet o tome ništa ne zna. Pitanje: Kada imam nijeti. a.com Pitanje: Odgovor: Smiju li se životinje koristiti za eksperimente? Da. dakle da nanijeti predvoditi džemat u kom su samo muškarci ili samo žene. Ramić.a.2005 http://www. zakonima.s. da bude u granicama stvarne potrebe i u skladu sa općim. to što taj šejh priča nije tačno. Pitanje: Slušao sam kako jedan šejh govori da je Isa. r. Nakon intimnog odnosa moja supruga je primijetila da je dobila mjesečni ciklus. Poslanik. r.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 170 od 416 . da li je dužan da zanijeti da će biti imam ženama i muškarcima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s.v. Pitanje: Odgovor: S obzirom da je ciklus u međuvremenu nastupio. s. znao priključiti se Poslaniku. žene priključe džematu? Odgovor: Nije uslov za ispravnost džemata da imam ostvari nijet imametluka pri stupanju u namaz.s.s. Šukri H.a. neće biti tajna i on se neće skrivati ni jedan dan.š. i klanjati s njim u džematu. Vjerujete li tom šejhu? Odgovor: Dolazak Isaa. smatram da niste odgovorni s obzirom da za to niste znali. Ako je dužan kako će postupiti kada se.a. pod uslovom da se to čini isključivo radi dobrobiti ljudskog roda. dok je u namazu.11. a kamoli petnaest godina. Da je pomenuti nijet bio uslov za ispravnost namaza. Da li smo dužni učiniti kefaret (dati iskup)? Datum kreiranja: 27. koje je uspostavio u prirodi i obznanio u Objavi.Na pitanja odgovora doc. koji je već bio otpočeo klanjati sam. a. s. dr. sišao među nas i da je to saznao prije petnaest godina od jednog hafiza koji ima kontakte s džinima. ili i jedni i drugi. jer je Ibn Abbas.

Ramić. ne protežira nijedan mezheb. Stručnjaci u metodologiji islamskog prava precizno su objasnili pravila na osnovu kojih se željeno značenje može prepoznati. isticanje da će u Džehennem oni kojima hlače nisu zavrnute do iznad članaka.2005 http://www. naredio je puštanje brade i potkraćivanje brkova. koje je protumačeno naučnom metodologijom. dž. proglašavanje neispravnim namaza gdje se ruke ne drže na grudima. kao što je pogrešno zapostavljanje bilo koje knjige u bilo kom mezhebu. r. Što se tiče besplatnih knjiga koje spominješ. brate. ako neko želi promovirati nauku to ne znači da želi promovirati određeni mezheb. pošto je u svakoj knjizi sakupljeno znanje i iskustvo prijašnjih generacija a sve to nam može itekako pomoći da u ovo naše vrijeme bolje razumijemo i protumačimo određeni pravni propis.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. naredio puštanje brade. zanima me šta Vi mislite o pitanjima koja se u tim krugovima propagiraju: promoviranje hanbelijskog mezheba. pa čak da se u hanefijskom mezhebu.v. s.s. kako sam rekao. može naći neko od hanefijske uleme ko ima takav stav. jer su ih ljudi samostalno čitali i razumijevali na osnovu Datum kreiranja: 27. zato što je nosio dužu odjeću. dr. ili pak nisu selefije u svim svojim postupcima jer. odobrio da nosi dužu odjeću rekavši mu: ”Ti to ne nosiš iz oholosti. nema sumnje da se mnogi muslimani. ali to nije dovoljno da bi rezultat uvijek bio ispravan.v. To je velika opasnost kako za takve osobe tako i za sredinu u kojoj se one nalaze.Na pitanja odgovora doc.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 171 od 416 . jer selefijski krug znači da oni koji su oko njega okupljeni slijede praksu Muhammeda. Šukri H. Jeste.com Pitanje: Dragi brate. Međutim. Primjera za to imamo puno. oni nisu selefije. koliko ima utemeljenja u šerijatu mišljenje da svako može sam sebi biti mudžtehid i tumačiti islamsko pravo. Međutim.a. kao takvo. Naime. s. kako sam već napomenuo. stvarno ponašaju tako kako si opisao.s. smatram. mnoge knjige su pogrešno shvaćene.a. Prema tome. 1/191). da je to hanefijski mezheb. ali ja ne znam da je Poslanik. Ja ne sumnjam da takve osobe imaju iskren nijet i najbolje namjere. također. s.novihorizonti. tekfirenje ljudi koji ne nose brade. Slijepo slijeđenje određene knjige u bilo kom mezhebu prevaziđeno je i pogrešno. Zamolio bih Vas da iznesete mišljenje o praksi koja se prakticira u nekim "selefijskim" krugovima. naredio da muškarci ne nose dugu odjeću itd. zabranio je muškarcima da nose odjeću ispod članaka. u selefije ubrajamo one koji slijede praksu Muhammeda.š. također. većina tih knjiga je dobra i korisna. Što se tiče promoviranja hanbelijskog mezheba.v. s. Interesuje me.v. 3665) S druge strane. Inače. hanbelijski itd. on je Ebu Bekru. njegovih ashaba i učenih ljudi iz prvih generacija muslimana. Revdatunnazir ve džennetu-l-menazir.a. a na osnovu par besplatnih knjiga prevedenih na bosanski jezik? Allah. ili ih drugi tako nazivaju.a.11. isto kao i šafijski. a ne one koji tu praksu jasno krše.” (Vidi: Sahihul-Buhari.v. da te nagradi. donosi dobro ljudima na dunjaluku i ahiretu. nekoga kaznio zato što je potkratio bradu. s. a spomenuto nije bila njihova praksa. dakle tumačenje koje se bazira na validnim dokazima. Ja odgovorno tvrdim da svako utemeljeno tumačenje određenog šerijatskog propisa. dvadesetak ashaba prenijelo je da je on dizao ruke pri odlasku na ruku itd. moje pitanje tiče se aktualne situacije. Oni sebe možda nazivaju selefijama. Štaviše. spomenuto pitanje se pogrešno razumije.s. Odgovor: Cijenjeni brate. br. ukoliko je to pitanje u mezhebu tretirano. Činjenica je da upravo zbog nepoznavanja šerijata mnogi sebe smatraju sposobnim da tumače islam. itd. i koje.s. sve što si naveo ne prakticira se u selefijskim krugovima. U metodologiji islamskog prava poznato je da naredba (el-emr) može imati dvanaest značenja (Vidi: Ibn Kudame. da osoba koja slijedi Kur‘an i sunnet. Međutim. Poslanik. treba znati da naredbe nisu uvijek na istom stepenu.a. ili pak nije dizao ruke pri klanjanju itd. da je Poslanik. ”Kitabul-menakib”.s. i njegovih ashaba. kod nas i u svijetu.

da im na dobro uzvratimo istim i da se zaštitimo od njihova eventualnog zla. kakve bi kardinalne greške taj činio! Slična je situacija sa mnogom našom braćom i sestrama. Otuda je izuzetno važno da bošnjačka komponenta u Vojsci Federacije. Šukri H. onda je normalno očekivati da ta djeca. Sahihu Muslim. a nema sumnje da je miješanje u ono što je u isključivom domenu Allaha Uzvišenog veliki grijeh. jer evlije ne čine velike grijehe. Vjerujete li u to? Datum kreiranja: 27.11. odredi u Bosni opet biti rata.com svoga znanja i intelektualnih sposobnosti. u najmanju ruku. ako Allah.š. Pitanje: Odgovor: Samo Uzvišeni Allah zna šta će biti u budućnosti. ljudi mogu znati samo one tajne koje su došle do nas preko Poslanika. Po šerijatu. U svakom slučaju. da je naređeno da se lijepim savjetom i mudro poziva u islam. te da svi muslimani ne mogu biti na najvišem stepenu..Na pitanja odgovora doc. situacija da se mijenja. što je malo vjerovatno. Mi možemo pretpostavljati.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 172 od 416 . budite strpljivi i postojani. a evlije ne pogađaju budućnost. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Iskreno se nadam da će vremenom. stotinu.2005 http://www. balija i poturica. ne smijemo željeti rat.v. ”Kitabul-džihadi ves-sijer”. ili sutra u vojsci BiH. tako da se oni koji su zadojeni mržnjom protiv muslimana boje da ih napadnu. br. 1742) Neke evlije najavljuju da će u Bosni biti rat 2005. na osnovu vidljivih pokazatelja i historijskih iskustava da će. ili ga neće nikako biti. kako treba silovati bule. Npr. Poslanik. kada vidimo da neki naši susjedi uče svoju djecu kako treba ubijati i klati balije.a. tako da prema komšijama postupamo ljepše nego što oni postupaju prema nama. pokušaju uraditi ono što su radili njihovi uzori koji su se. Jedan od dokaza da osoba nije evlija jeste pogađanje budućnosti. dužni smo da se u svakoj situaciji postavimo kao muslimani.s.v. ako do njega dođe. čitajući ”Načertanije” i slična djela. On kaže: ”On tajne zna i On tajne svoje ne otkriva nikome. da muslimani mogu griješiti pa čak i velike grijehe činiti. dužni smo čvrsto stati i oduprijeti se. da će oni shvatiti pitanje prioriteta u islamu. s. dvije. Ramić. je rekao: ”Nemojte željeti susret s neprijateljem i molite Allaha da vam da spas. godine. ali. 2966. bude jaka. a kada se sa njim susretnete. kada porastu. dr. muslimani su dužni da budu spremni tako da se potencijalni nerijatelj plaši da ih napadne. br. Ja znam da su oni mnoga pitanja pogrešno ili površno shvatili. kad ih vidimo kako veličaju one koji su to radili kroz dugu historiju. i slušajući pjesme koje raspiruju mržnju protiv Turaka. Bez obzira da li će rata biti za godinu.” (El-Džinn.novihorizonti.” (Sahihul-Buhari. ”Kitabul-džihadi ves-sijer”. da će shvatiti da Džennet ima puno deredža. kroz historiju uradili velika zlodjela protiv muslimana. s..s. dž.a. osim onoga koga On za poslanika odabere. 26-27) Prema tome. proširivanjem njihova znanja. Zamislite kako bi izgledao samouki ljekar.

ako želi da ima uspjeha. u takvim okolnostima. ostaje na snazi i dužni smo je izvršiti. a to su sva mjesta na kojima se javno čine veliki grijesi. neće diskreditirati njegovu islamsku ličnost. kumovanje? Naime. kahvane. kafića. primijeniti. Npr. brijanje glave djetetu i davanje sadake u zlatu ili srebru. uglavnom se toči alkohol. ostale državne ustanove. diskoteke. tzv. Isto tako. Odgovor: Kumstvo ne postoji u islamskoj tradiciji. njegova da‘va će polučivati slabe ili nikakve rezultate. na kraju. mora ljudima odlaziti na noge. Isto tako. Iz iskustva znam da su takva mjesta najplodnija za da‘vu. U najmanju ruku prodaje se pivo. ali musliman ne može degradirati svoju ličnost da bi nečiju uzdizao. To je kršćanski običaj. Ukoliko se radi o mjestima na kojima se javno ne čine veliki grijesi. Činjenica je da je ljudima po birtijama. koja mogu diskreditirati islamsku ličnost. I. s opravdanim razlogom. s ispravnim nijetom i opravdanom potrebom. na mjestima. s obzirom da ima veću obavezu prema sebi negoli prema drugome. Međutim. pa makar se u njima i ne točio alkohol. Stručna osoba koja brije glavu djetetu ne stiče tim činom neki poseban status. Uvijek su me najpažljivije slušali i najkorisnija pitanja pitali slušaoci u birtijama i klubovima. održi korisno predavanje itd. Šukri H. njegov boravak na tom mjestu s ciljem da se susretne s ljudima.com Pitanje: Odgovor: Da li je islamskom misionaru dozvoljeno odlaziti u kafane. Ukoliko se u tom pravcu uloži određeni napor može se naći i odgovarajuće rješenje. prijatelj me poziva da budem kum njegovu djetetu pa ne znam da li da se odazovem ili ne. da se s njima druži. kao što su kahvane u kojima nema alkohola.Na pitanja odgovora doc. kafiće itd. u smislu dostavljanja poruke islama. Datum kreiranja: 27. u težini kose.11. ukoliko se alkohol u birtiji prestane točiti.2005 http://www. pa čak ako bude od njih tražio da dođu na određeno mjesto na kom se oni uobičajeno ne okupljaju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer. želim naglasiti da obaveza. inša-Allah. i čaša prestane naokolo hodati. Pitanje: Kakav je stav islama u vezi s podrezivanjem kose djetetu na prvi rođendan. a to možemo učiniti na drugim mjestima na kojima se te osobe kreću.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 173 od 416 . kada ti klubovi organizuju islamsku tribinu tada služe samo bezalkoholna pića tako da nema smetnje za daiju da na takvim druženjima učestvuje. u bošnjačkim klubovima širom svijeta. Dakle. nema smetnje da se u njih ulazi i u njima boravi. nije mu dozoljeno boraviti na mjestima na kojima se javno čine veliki grijesi kao što su diskoteke. Ramić. tada nema smetnje da daija. Ako bude od njih tražio da njemu dolaze. klubovima i kafićima najpotrebnija pomoć i da treba tražiti način da se tim ljudima pomogne. onda. diskoteka itd. musliman ne bi trebao boraviti. preporučio bih Vam da svome prijatelju objasnite šerijatski propis u nadi da će ga on. U islamu je propisano nadijevanje imena novorođenčetu i klanje ‘akike sedmi dan. fakulteti. Daija. boravi na takvom mjestu.novihorizonti. pod izgovorom da upozna omladinu na koju bi kasnije da‘vetski djelovao? Ondje gdje se alkohol toči. dr. gdje čaša naokolo hoda. Prema tome. osobama iz birtija. tu muslimanu nije dozvoljeno boraviti. kao što su škole. privatne kuće itd.

ono što nema validan dokaz uzimamo s rezervom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 174 od 416 . nije propisano potiranje lica kao što je. za kopiranje u svrhu komercijalne upotrebe obavezna je dozvola vlasnika tog projekta. propisano potiranje nogu. Poslanik. a Allah. imam s tom ženom kojoj nije mahrem može klanjati u džematu. ako su njih dvoje sami? Da. mnoga pitanja koja su spomenuta u toj knjizi su u domenu pretpostavke. Kulturnog centra Kralj Fehd u Sarajevu. U svakom slučaju. najbolje zna. autorska prava zadržava nosilac projekta. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ali kao što sam rekao. čak i u slučaju da je šminka stavljena dok se bilo pod abdestom. najbolje zna.a.š.s. dok ovaj nije bio punoljetan. dr. s. sama ta činjenica nije razlog da joj namaz bude pokvaren ili vrijednost namaza umanjena ukoliko koncentracija u namazu nije narušena. Šukri H. jer to može umanjiti koncentraciju na namaz. najbolje zna. ali. Međutim.novihorizonti. a znamo da je on znao klanjati u džematu sa Ibn Abbasom. pod određenim uslovima. Međutim.com Pitanje: Odgovor: Da li muškarac može klanjati u džematu sa ženom kojoj nije mahrem. dž. kaže: ”Dvoje i više čine džemat”. Prema tome.š.2005 http://www. U svakom slučaju knjiga je interesantna. Pitanje: Odgovor: Za sve što se kaže potrebno je imati šerijatski validan dokaz. a Allah.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Odgovor: Koliko znam taj projekat nije profitabilne prirode. s obzirom da je za namaz u džematu potrebno dvoje. ne smiju se osamljivati tako da ih niko od ljudi ne vidi. dž. Da li nam je dozvoljeno kopirati dio ili cijeli tefsir Ibni Kesira na bosanskom jeziku koji se nalazi na CD-u s obzirom da je do štampanog izdanja teško doći? Može li se abdest uzeti ako žena na licu ima šminku? Molim vas za vaše mišljenje o knjizi Tajna veza. r.v. ali ukoliko bi osoba klanjala pred ogledalom. preporučujem ti da se obratiš Centru i zatražiš od njih da ti u tom pogledu pomognu. Smatram da nema smetnje da kopirate primjerak sebi za ličnu upotrebu.š. tj. džemat se može uspostaviti. žensko ne smije samo ulaziti u džamiju. Prema tome. muško i žensko koji bi mogli stupiti u brak. ako je u džamiji imam koji joj nije mahrem. Pitanje: Odgovor: Smatram da treba izbjegavati klanjanje pred ogledalom. a Allah. dž.a. Pitanje: Odgovor: Ako ta šminka sprečava vodu da dođe do kože tada abdest nije ispravan.11. Ponekad ponuđuni dokazi nisu takvi da bismo ono što ti dokazi podupiru uzeli kao vjerodostojno. Može li se klanjati pred ogledalom? Datum kreiranja: 27. ipak. Ramić. Naime. pa makar muktedija bilo dijete koje ima sedam godina i koje zna klanjati. a ukoliko u džamiji ima treća osoba.

Znam ljude koji su umrli a nisu nikada klanjali. a Allah. klanjat će joj se dženaza. Pitanje: Kod nas hodže gasule i klanjaju dženazu svakom ko ima muslimansko ime. najbolje zna.Na pitanja odgovora doc. ne preporučuje se da joj dženazu klanjaju ličnosti od ugleda kako se ne bi protumačilo da prisutni uglednici odobravaju način života kojim je ta osoba živjela.š. koji je to minimum vjerskog života koji čovjek mora kod sebe imati da bi mu se moglo otići na dženazu? Da li je dozvoljeno ženi da šiša muškarce koji joj nisu mahrem i može li žena otvoriti frizerski salon za žene? Odgovor: Svakom muslimanu i muslimanki treba klanjati dženazu. Ramić. dž.š. Mi sudimo po vanjskim znacima i ako nemamo dokaza da je osoba izišla iz islama. jer ne izvode svi veliki grijesi iz islama. zarukom. šišanje žene naćelavo i pravljenje frizure kojom se degradira ljudsko dostojanstvo. Pitanje: Odgovor: S obzirom da ženi nije dozvoljeno da dodiruje tijelo punoljetne muške osobe koja joj nije mahrem kao i da se s njom osamljuje. Naravno. a sama zaruka ne mijenja status zaručnika. naravno ne na javnom mjestu. Što se drugog dijela pitanja tiče. Postoji mogućnost da osoba i pred smrt izgovori riječi kojima se ulazi u islam. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kao što je šišanje ili brijanje samo jednog dijela glave. a da preseli s dinom i imanom. postili itd. njoj nije dozvoljeno ni da šiša muškarce koji joj nisu mahrem jer će time prekršiti spomenute zabrane. tada joj ne bismo smjeli klanjati dženazu. Pod tim podrazumjevamo one za koje pretpostavljamo da su preselili na onaj svijet kao muslimani. smatram svojom ženom. Šukri H. psovali su i vrijeđali islamske svetinje. Datum kreiranja: 27. Bili su alkoholičari. dž. sve dok ne sklopite brak koji ispunjava sve uslove za njegovu valjanost. jedino u situaciji kada bismo imali siguran dokaz da je osoba otišla na onaj svijet kao nemusliman. Takvima se klanja dženaza i dođe dosta svijeta. dr. Naša veza je ozbiljna.2005 http://www. na neki način. Može osoba biti veliki grešnik. smatram da nema smetnje da žena otvori frizerski salon za žene s tim da vodi računa da ne radi one frizure koje su šerijatom zabranjene. tada joj ne bismo klanjali dženazu.com Pitanje: Ja i moja djevojka studiramo i nemamo uslova da zasnujemo bračnu zajednicu. a Allah. tako da ja nju. Pitam radi sebe.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 175 od 416 . ako je osoba na samrti oporučila da joj se ne klanja dženaza ili njena rodbina to zahtijeva insistirajući da je to želja umrle osobe itd. Prema tome. Jednom prilikom sam je pitao hoće li biti moja žena i ona je rekla da pristaje. najbolje zna. Možemo li se mi odnositi jedno prema drugome kao muž i žena.11. Dakle.novihorizonti. To što ste jedno drugom rekli može se smatrati obećanjem tj. kako to ne bi izgledao kao nemoral? Odgovor: Vi ste jedno drugom haram (zabranjeni). ukoliko je osoba bila poznata kao veliki grešnik. ti se prema njoj moraš odnositi kao prema svojoj djevojci čuvajući se svega onoga što vam je grijeh. Npr.

Ono što bih ja želio da se u tom pogledu definira jeste da se na nivou pravnih institucija prouči pitanje trajanja i nasljeđivanja određenih vrsta tzv. Pitanje: Odgovor: Ne znam da postoji smetnja da se klanja u mraku.Na pitanja odgovora doc. To što je starije dijete drugačije ne mora značiti nešto posebno. jer. Smatram da bi svijest muslimana. Sjetimo se da mušrici nisu u svrhu obnavljanja Kabe uzimali novac zarađen na haram način. a u kom on kaže: ”Kada vam dođe onaj s čijom ste vjerom i moralom zadovoljni. kad god hoću da ga podučavam ono počne plakati i vrištati.2005 http://www.novihorizonti. trebalo da bude veća. Pitanje: Odgovor: Poznato je šerijatskopravno pravilo koje kaže: ”Et-tesarrufu fi mulki-l-gajri bi la iznihi la jedžuzu” (Korištenje tuđeg vlasništva nije dozvoljeno bez njegove (tj. Sa starijim djetetom nisam imao takvih problema. vlasnička prava su islamom zaštićena i o tom pitanju islamska ulema se jasno očitovala. to treba iskoristiti. Sunen. vlasnikove) dozvole.com Pitanje: Odgovor: Kada djevojka treba da se uda? Teško je pronaći opću formulu koja bi važila za svaku situaciju. smatram da bi najbliže pojašnjenje u pogledu vremena kada se djevojka treba udati bilo ono koje je spomenuto u hadisu Poslanikovom. intelektualnog vlasništva. Uz obavezu da se vodi računa o tim posebnostima. Kako da postupim? Kakav je Vaš stav o pitanju kopiranja. a Allah. Šukri H. 1957) Prema tome. br. najbolje zna. svaka situacija je specifična i zahtijeva poseban pristup kako bi se u obzir uzele sve posebnosti i specifičnosti i postiglo opće dobro. dž. ”Kitabun-nikah”. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kada djevojku zaprosi mladić koji ju je dostojan u vjeri i moralu ona bi trebalo da se za njega uda. Ramić. ukoliko klanjanje u mraku pomaže koncentraciji. Djeca su različita. dr. Međutim. dž.a. tako da svakom djetetu treba pristupiti na način koji mu odgovara. Pitanje: Da li je dozvoljeno kupiti zgradu na kredit s ciljem da se preuredi u mesdžid? Da li postoji opasnost da obavljanje ibadeta u tom mesdžidu ne bude primljeno kod našeg Stvoritelja. bit će nered (fitnet) i nemoral (fesad) rasprostranjeni na Zemlji.” (Ibn Madždže.s. oženite ga.v. prodaje i kupovine piratskog softvera? Odgovor: Pokušavaj mijenjati metode sve dok ne pogodiš onu na koju će dijete pozitivno reagovati. s. Može li se klanjati u mraku? Datum kreiranja: 27. Ukoliko se ne bude postupalo po tom principu na Zemlji će vladati nered i nemoral.11. uglavnom.) Prema tome. Ako tako ne uradite. Pitanje: Imam petogodišnje dijete i pokušavam da ga podučim kratkim surama iz Kur‘ana. jer nužno je spriječiti monopol koji je šerijatom zabranjen.š. Smatram da postoji potreba da se to pitanje pravno reguliše.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 176 od 416 .š. u tom pogledu.? Odgovor: Ja bih preporučio muslimanima da džamije grade novcem zarađenim na halal način. Štaviše.

com Pitanje: Šta biva sa djecom vjernika koja umru prije punoljetstva? Da li će biti proževljena kao djeca ili kao odrasli i da li će se ta djeca na ahiretu ženiti i udavati? Odgovor: Kada budu ulazili u Džennet. dati fetvu onako kako stručnjaci daju ocjenu onoga što šteti i ugrožava čovjeka u bilo kom pogledu. visine šezdeset aršina i širine šest aršina i ženit će se i udavati kao i oni koji su umrli nakon punoljetstva. dužnost je muftiji da kaže kako je prekoračivanje dozvoljene brzine u vožnji grijeh i zabranjeno (haram). Ukoliko se desi da neko svjesno prekrši određeni saobraćajni propis: pretiče na punoj liniji. jer ne možemo precizno znati uzrok grijeha.11. dakle u veličini svoga praoca Adema.š. Otuda se npr. dr. osim ako je to propisano šerijatom. a Allah. Na ahiretu će se udavati i ženiti čak i oni koji to nisu učinili za vrijeme svoga dunjalučkog života. Ramić. bez imalo dvojbe. bilo duševne i psihomentalne ili tjelesne komponente. postoji osnova da se kaže kako je ta osoba počinila grijeh. Naravno. zna za mig oka i za ono što se u prsima krije: ″On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju. dž. Upravo zbog te činjenice muftija je dužan.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 177 od 416 . Zato danas. najbolje zna. i u takvoj situaciji izazove udes. vozi brže od ograničenja itd.Na pitanja odgovora doc. a u grijeh se ubraja svako svjesno ugrožavanje svoga života. jer stručnjaci jednoglasno kažu da taj porok ugrožava ljudsko zdravlje. Šukri H. tiče to može dostići stepen najvećeg grijeha predviđenog za ubistvo i samoubistvo. kažemo da je pušenje duhana haram. Veličinu tog grijeha ne možemo tačno procijeniti. u situacijama kada nema jasnog i preciznog šerijatskog teksta.″ (ElMu′min.2005 http://www. treba istaći da ako su ta mišljenja stvarno naučno ispravna ona se ni ne mogu kositi sa šerijatom. Isto tako.s. a i ono što grudi kriju. ulaziće onako kako ulaze i odrasli. ako stručnjaci u saobraćaju dođu do zaključka da je prekoračenje određene brzine opasno i da može ugroziti učesnike u saobraćaju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.) Prema tome. te prema tome ne može svojim životom slobodno raspolagati.novihorizonti. preporučujem svim vjernicima da se pridržavaju svih preporuka stručnjaka koje se ne kose sa šerijatom. saobraćajne nesreće u kojima je bilo poginulih generalno tretiraju kao ubistva iz nehata.š. prođe kroz crveno svjetlo. 19. Čuo sam da se vozač smatra samoubicom ukoliko pogine vozeći sto kilometara na sahat. Otuda u najveće grijehe spada samoubisvo. Pitanje: Odgovor: Čovjek sebi nije dao život i nije vlasnik tog života. Da li je to tačno? Datum kreiranja: 27. jer Allah. ali što se ahireta. Zbog toga niko nema pravo da ugrožava ljudski život na bilo koji način. dž. a.

Međutim. dr.com Pitanje: Početnik sam u vjeri pa je razumljivo da ima mnogo pitanja koja bih Vam željela postaviti a koja se tiču našeg dina. uglavnom sam prinuđena da sama.2005 http://www. ne može sin tetke Vaše majke vama biti mahrem. Pitanje: Molim Vas da mi odgovorite da li mi mahrem može biti sin tetke moje majke.novihorizonti. ne možeš stupiti u brak. treba znati da samostalno bavljenje bilo kojom naukom. odnosno. donijeti dobre rezultate. smatram da postoji realna potreba da se pri svakoj džamiji i pri svakoj islamskoj instituciji organiziraju različiti kursevi i seminari za odrasle. mlijeku ili tazbini. Datum kreiranja: 27. na siguran način? Odgovor: Na početku želim istaći da bez lične inicijative u bilo kom pogledu teško može doći do uspjeha. inša-Allah. u isto vrijeme. kao i naše sveukupne situacije. mahrem ne može biti alim. U mnogim našim džematima takve aktivnosti postoje i koliko znam te aktivnosti su uvijek bile dobro primljene i davale su dobre rezultate. preporučujem da se o svim pitanjima konsultujete sa stručnim osobama i to će. Uzimajući u obzir činjenicu da u svim našim džematima ima odraslih osoba koje bi željele proširiti svoje znanje o islamu.11. Isto tako. po slovu šerijata. bilo da je u pitanju srodstvo po krvi. može biti fatalno jer može uzrokovati kardinalne greške. Pretpostavljam da ćete se složiti da ovo može lahko odvesti u zabludu. Otuda je i Vaša samoinicijativa u sticanju znanja nužna. znači li to da mahrem može biti samo neko od zvanične uleme u koga imam povjerenja? Odgovor: Mahrem je muška osoba s kojom nikada. Da li mi možete ukazati na neki put koji bi mi olakšao sticanje znanja o islamu. da tako kažem. Šukri H. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Otuda. O tome govori 23. posebno ako su dobro osmišljene i ako je u njihovu realizaciju uložen dovoljan napor. stječem svoje islamsko znanje i iznalazim rješenja za neka pitanja. bez nadzora stručne osobe. Zbog prirode situacije u kojoj se nalazim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 178 od 416 . osobito ako se radi o osobi koja nije odgajana u kanonima vjere i ne posjeduje neophodno potrebno islamsko znanje. i vrijedna je hvale kako bi se drugi na Vas ugledali. ali može biti zastupnik u određenim poslovima u slučaju nepostojanja odgovarajućeg skrbnika. Ramić. koga ja tada mogu uzeti za mahrema. ajet sure En-Nisa.Na pitanja odgovora doc. bez stručne pouke sa strane. zbog toga što je alim. uz ulaganje napora na spoznaji islama. budući da je od članova moje uže i šire porodice on jedini koji ispunjava šerijatske uvjete za mahrema? Ukoliko je Vaš odgovor negativan. Prema tome.

i da se njime ostvaruje veće dobro.š. uz Allahovu. Sistem koji se koristi pri preferiranju prilično je komplikovan i poznaju ga oni koji su učili metodolgiju islamskog prava. stvorio za tu svrhu. a u nekim ne mora. s. može se slijediti. Šukri H. To je dug i komplikovan proces koji nije nesavladiv za one koji taj proces poznaju. Ramić. pa makar mokraću osjetili dok ste u namazu. jer Allah.š. a Allah. Allahov.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 179 od 416 . i u dobi od trideset tri godine. Kako da se oslobodim tog problema? Odgovor: Prije svega. visine šezdeset aršina i širine šest aršina. a. dž. to stanje ne treba da Vam predstavlja poteškoću. To me mnogo uznemirava posebno kada treba da abdestim i klanjam. dž.š. Samo oni koji su u tome stručni mogu se time baviti. dž. pomoć. tada ćete znati kako se postaviti ondje gdje se prijašnja i sadašnja ulema razišla. U nekim slučajevima mora se vršiti preferiranje. Svi ostali o tome ne treba ni da razmišljaju a kamoli da se time bave. Sunen.novihorizonti. ne opterećuje čovjeka preko njegovih mogućnosti. dž. Pitanje: Odgovor: Ne. Ondje gdje se mora vršiti preferiranje normalno je da treba prednost dati onome što smatramo da je jače. koje nije u sukobu s jasnim šerijatskim tekstom i nije u suprotnosti s općim dobrom.Na pitanja odgovora doc.″ (Ibn Madže.s. Vaša obaveza je da za svako namasko vrijeme uzmete abdest i poslije toga nemojte obraćati pažnju na eventualni izlazak mokraće. ″Et-taharetu ve sunenuha″. Hoću da kažem da. 616) Ukoliko je bolest teža možete sastavljati podne i ikindiju u jednom od njihovih vremena. Nadalje.com Pitanje: Moje pitanje odnosi se na odabiranje najutemeljenijih šerijatskih stavova o pojedinim pitanjima.v. rekao je ženi koja je imala istihadu: ″Klanjaj. nego čovjek ima izbor. Što se pak abdesta i namaza tiče. s obzirom da bolesne osobe imaju olakšicu u tom pogledu.š. Da li su to djeca koja su umrla prije punoljetsva? Datum kreiranja: 27.11. kada budete stručni u svemu spomenutom. i kako se postaviti u situaciji kada se ulema razišla u samoj metodologiji? Odgovor: Svako mišljenje utemeljeno na validnim šerijatskim dokazima koji su protumačeni na naučnim osnovama. Pitanje: Imam problem s mokraćom. 24 ajet. postoji mogućnost liječenja takve bolesti. Interesuje me kojim mišljenjima treba dati prednost. br. treba znati da se sva pitanja ne tretiraju jednako. dr. ko je u stanju da vrši preferiranje. jer. pa makar krv tekla po hasuri. utemeljenije. U Kur′anu u suri Et-Tur.s. spominju se dječaci koji će služiti džennetlije. s obzirom da nad njom nemam potpunu kontrolu. Dječaci koji se spominju u tom ajetu su džennetska djeca koju je Allah. to nisu dunjalučka djeca. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. koji su perfektno savladali poglavlja o kontradikciji i preferenciji i koji su dobro savladali ostale displicine nužne za idžtihad. najbolje zna. kao i akšam i jaciju. pa makar se radilo i o razilaženjima u metodologiji islamskog prava. Poslanik. jer dunjalučka djeca će biti proživljena isto kao i odrasli u veličini Adema. preporučio bih Vam da se obratite ljekaru specijalisti za mokraćne kanale.

dž. dao. Molite Allaha.š. dž. s. veliki Allahov. Uzvišeni Allah kaže: ″Što god ko zaradi zaradio je samo sebi. ući će u Džennet. budući da sam jedini skrbnik svoje malodobne kćerke. najbolje zna. dž. tako da ondje gdje integritet žene neće biti ugrožen i gdje za nju nema nikakve opasnosti.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www.″ (Sahihul-Buhari.com Pitanje: Odgovor: Kako će se na ahiretu tretirati vanbračna djeca. da li će biti stavljena na ispit kao što će biti sa onima do kojih Objava nije došla? Vanbračna djeca se na ahiretu ne tretiraju drugačije od ostalih. Mahrem je propisan s ciljem da ženu zaštiti.11. u pogledu dunjalučkih poslova. dobra i loša. odgovarat će za svoja djela. aplikativan princip darure (nužde)? Kakav će biti status na ahiretu nemuslimanske djece koja umru prije punoljetstva? Odgovor: Što se tiče ”najljepšeg dara”.″ (El-En′am. o toj djeci ne govorimo da će u džennet niti da će u džehennem. postavili određene restrikcije za vanbračno dijete s ciljem da ga zaštite od eventualnih neprijatnosti kojima bi moglo biti izloženo zbog svoga porijekla. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Visoko sam obrazovana. dar.s. Meni je poznata šerijatska odredba u vezi s putovanjem žene.š. a koji odbiju poslušnost ući će u Džehennem.š. a Allah. Međutim.a. jer čovjek ne nosi tuđe grijehe. tj. ako umru nekon punoljetstva. takve situacije su vrlo rijetke. dž. Npr. Upitan o toj djeci ša će s njima biti na ahiretu Poslanik. dakle u prirodnoj Allahovoj. Zbog prirode posla i zbog pozicije na kojoj se nalazim. s obzirom da žena. u najmanju ruku. djeca su. odredbe. Koji poslušaju Allaha. najbolji su oni koji su najbogobojazniji. kad je bez mahrema. 164) Dakle. Islamski pravnici su. dr. dar da čovjek živi u islamu daleko je veći. da taj problem prevaziđete.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 180 od 416 .š.v. 6108) Prema tome. a i potrudite se.š. s.s. ″Kitabul-kader″. oni koji rade najviše dobrih djela. želim napomenuti da moji pretpostavljeni tu odredbu uopće ne uzimaju u razmatranje prilikom planiranja mojih putovanja. te kontinuirane edukacije prinuđena sam često putovati i to u velikom broju slučajeva u inostranstvo. koliko možete. kao pravni princip postoji. Prenosi se da će ona kao i oni do kojih objava nije stigla na ahiretu biti stavljeni na ispit. Pitanje: Odgovor: Poslanik. ali se ona ograničava na najmanju moguću mjeru (eddaruretu tukadderu bi-kaderha). je rekao: ″Allah najbolje zna šta bi ona radila. Datum kreiranja: 27. da Vas sačuva tog grijeha. dž.. i neće odgovarati za svoje porijeklo. dž. ukoliko se time krše Allahove. dž.š.novihorizonti. normalno da je to grijeh. vjeri islamu.a. dž. kaže da se svako dijete rodi s fitretom. ali nisu najveći. a ja nisam u mogućnosti platiti troškove putovanja mahrema. Nužda (darura). tog najljepšeg dara koji mi je Allah. tu mahrem nije ni potreban. Ramić.š. Šukri H.v. zlim jezicima otvara vrata da ispredu lažnu priču koja može imati kobne posljedice po nju.š. no. Da li je u mom slučaju. br. Kod Allaha. a loših se klone. Što se tiče putovanja bez mahrema. bez sumnje velika blagodat. Niko neće biti opterećen teretom drugoga.

s. kod mene postoji bojazan u pogledu preuzimanja bračnih obaveza tako da ženidbu odgađam.v. dr. 2072) Pod mogućnošću.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 181 od 416 . br. Ne zaboravite da osoba koja ima mogućnost za ženidbu.novihorizonti. Ramić. Prema tome. a ako je sigurna da u grijeh neće otići i tada joj se ženidba preporučuje i smatra se sunnetom.″ (El-Hidžr. dž. Međutim.2005 http://www. oni koji su na nebesima i Zemlji ili samo oni koji su na Zemlji? Odgovor: Kur′an jasno i nedvosmisleno kaže da su svi meleki sedždu učinili: ″Svi meleki su zajedno sedždu učinili. pomaže u obaranju pogleda i bolje štiti spolni organ (od grijeha). a samu sedždu i odbijanje tumače kao pokornost i nepokornost tih snaga umu. Takva eksplicitnost zatvara vrata bilo kakvom drugačijem tumačenju. s. To. uistinu. a. 4:345-346) Pitanje: Ja sam momak na ženidbu i želim da se oženim. Otuda Ibn Tejmijje ističe da to negiraju jedino ateistički filozofi koji o melekima govore u smislu dobrih snaga u duši.a.″ (Ed-Darimi. a ko ne može taj neka posti jer će to ukrotiti njegove strasti.com Pitanje: Znamo da je Allah. (Vidi: El-Fetava el-kubra. ukoliko ne postoji razlog za odgađanje. pošto je stvorio Adema. a ne sposobnost za intimni odnos.š. njoj je stroga dužnost da se ženi. obraća se onim koji su spolno sposobni za bračni život. a veličina grijeha zavisi od posljedica. u ovom hadisu podrazumijeva se materijalna mogućnost. naredio je melekima da mu sedždu učine. Iteresuje me da li su mu sedždu učinili svi meleki. 30) U ajetu su navedene tri riječi koje upućuju na općenitost: elmelaike. omladini ostavio jasnu poruku: ″Omladino. jer Poslanik. Šukri H. neka se ženi. tada griješite. ko od vas ima mogućnost da se oženi.s. a znamo da oni koji nisu sposobni za bračni život ne posjeduju tu strast. u kojoj određeni član el ukazuje na općenitost. Datum kreiranja: 27. riječ kulluhum (svi) i riječ edžmein (svi zajedno). dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. Da li griješim u tom svom postupku? Odgovor: Poslanik je. a plaši se da će otići u grijeh. Sunen.s. To razumijemo iz njegove naredbe da oni koji nemaju mogućnosti za ženidbu poste kako bi time ukrotili svoju strast.Na pitanja odgovora doc.a. a o šejtanima u smislu zlih snaga u duši.11. s. ″Kitabun-nikah″.

ako se radi o momku. kao i prioriteti koje pri tome treba uzeti u obzir. 1) Naravno. Ukoliko griješne misli dođu. bitno je da ti osjećaji ne budu u smislu onoga što je grijeh i da ne vode ka grijehu. tada nije griješan što krši dato obećanje i smatram da ga trebate podržati da to i ostvari. vaš muž ima opravdan razlog da se oženi još jednom ženom. vi imate pravo postaviti taj uslov. a vidim da se s istim problemom razumijevanja ovog osjećanja suočavaju i ostala braća i sestre.ženite se onima koje volite. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Pitanje: Veoma sam aktivna u proučavanju osnovnih postulata islamskog braka i porodice. Kršenjem obećanja s njegove strane vi dobivate jedino pravo na razvod braka. Uzvišeni Allah kaže: ″O vjernici. Poznati su mi šerijatski uvjeti koje treba da ispunjava osoba koju biramo za eventualnog budućeg supružnika. dr..″ (El-Isra. Uzvišeni Allah kaže: ″I ne približavajte se bludu! Zaista je to sramno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 182 od 416 . kada kaže (parafraziram): ”. kao i slična pitanja u vezi s gajenjem osjećanja između budućih supružnika.. ispunjavajte obaveze!″ (El-Maide.. a svaki korak ka nemoralu je grijeh. pak. jer slovom Kur′ana muškarac može istovremeno imati do četiri žene.a.. a ne u smislu da smjera s njom grijeh i nemoral činiti itd. a Allah. Prema tome.” Da li se to odnosi na bratsku ljubav između muslimana i muslimanke za koju se pretpostavlja da već postoji ili. na kojem ponekad aktivno učestvujem.. uprkos njegovu obećanju.novihorizonti. koju će usrećiti u bračnom životu. pokrenuta je i diskusija na tu temu.2005 http://www. i ružan je to put. ali kako zapravo shvatiti riječi plemenitog Poslanika. pak. bez opravdana razloga to prekrši griješan je. to znači da nam je dozvoljeno razviti iskrena osjećanja prema osobi za koju smo ocijenili da ispunjava šerijatske uslove za eventualno sklapanje braka? Odgovor: Što se tiče osjećaja prema drugoj osobi.Na pitanja odgovora doc. kako i u kojoj mjeri je to dozvoljeno prije braka. jer musliman je dužan ispuniti dato obećanje. Željela bih znati mogu li pri sklapanju braka usloviti svome mužu da ostane monogaman tj. najbolje zna. uprkos datom obećanju. on treba da voli svoju zaručnicu u smislu da će ona biti njegova supruga s kojom će živjeti na halal način.š. s. Vi.s. Ramić. u tome ga ne možete spriječiti. Ukoliko. treba ih otjerati. dž. Meni samoj pomalo je nejasno da li je ljubav kao osjećanje dozvoljena u tom slučaju jer u različitim knjigama nailazim na različite hadise i tumačenja te teme. Primijetila sam da se tu vrlo često postavljaju pitanja u vezi s upoznavanjem budućih supružnika. njegov grijeh mjeri se veličinom nepravde koju vam je učinio. 32) Pitanje: Odgovor: Da. jer su one od šejtana i mogu čovjeka povesti ka nemoralu. Na jednom od islamskih foruma.v. Ukoliko vaš muž.11. da se ne ženi s drugom dok je sa mnom u braku? Datum kreiranja: 27. Šukri H.

a Allah. smatram da za to nema smetnje i da ne morate pitati vlasnika. Pitanje: Babo mi je na samrti ostavio oporuku da vratim kravu nekom čovjeku koju je kupio novcem bespravno uzetim od njega. Nadam se da će drugi u njima imati pozitivan primjer i smoći snage da krenu njihovim stopama. Pitanje: Odgovor: Da. htijenju i nahođenju mutevelije ili nekog džematlije. Zbog toga vrijedi njima težiti. U cjelini.com Pitanje: Muftijstvo u Sandžaku donijelo je odluku kojom se imamima zabranjuje zapisivanje i učenje Kur′ana za pare. Ukoliko u tome ne uspiješ procjeni koliko krava vrijedi i tu vrijednost podijeli u humanitarne svrhe propisane šerijatom. a zatim i svih ostalih muslimana. a ne po volji. a nevolja u kršenju šerijatskih propisa. ali ako su ispravne donose čovjeku boljitak. Ako to smatrate pozitivnim želio bih da to javno podržite.novihorizonti.2005 http://www. Reforme nisu lahke. U suprotnom. drago mi je da su Sandžaklije smogle snage da se uhvate ukoštac s reformama. Pitanje: Odgovor: Dužni ste držati se ugovora s vlasnikom stana. Takva vrsta trgovine se zove et-teverruq i ona je dozvoljena. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a ne u vidu neke milostinje koju moraju moljakati od svojih džematlija. dr. Šukri H.Na pitanja odgovora doc. Odgovor: Smatram da je to ispravan korak i sigurno je za dobrobit prije svega imama. za tu vrstu trgovine nema nikakve smetnje.11. Ukoliko u ugovoru postoji klauzula koja to zabranjuje ili je u običajnom pravu to zabranjeno tada Vam nije dozvoljeno. preporučujem vam da se posavjetujete s pravnikom. Ramić. najbolje zna. Mogu li u preostalom periodu stan iznajmiti? Da li je dozvoljeno robu kupiti na kredit i istu prodati nekome drugom za gotovinu i za nižu cijenu od one za koju je roba kupljena? Datum kreiranja: 27. b) kako je obezbijedilo da imami plate primaju na dostojanstven način onako kako svi radnici u savremenom svijetu dobivaju naknadu za svoj rad. Namjeravam prije isteka ugovorenog vremena napustiti stan u kom sam postanar. d) kako se kroz razne seminare i kurseve imami stalno obrazuju kako bi mogli ići ukorak s vremenom i biti istinski imami (vođe) svojim džematlijama. Ono što bi me još posebno obradovalo bilo bi da čujem: a) kako je Sandžačko muftijstvo zaštitilo instituciju imama kroz dostojne plate. c) kako imami rade po naučno utemeljenom i dobro razrađenom programu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 183 od 416 . Uz prethodno rečeno.š. Ja tog čovjeka ne poznajem pa šta ću uraditi? Odgovor: Pokušaj pronaći dotičnog čovjeka kako bi mu vratio vrijednost koju mu je tvoj roditelj nepravedno uzeo. jer dobro je u slijeđenju šerijata. dž.

pa ni njenu polovinu. Pitanje: Odgovor: Poslanikov.novihorizonti. njihove doprinose i lijepe primjere koji su ih. a to je predavanje selama na desnu stranu. b) to može voditi ka bespravnom sticanju imetka. Pitanje: Odgovor: Vaš namaz nije ispravan i dužni ste ga naklanjati. jedni drugima na nedozvoljen način imovinu ne prisvajajte. kao što su deseterica kojima je obećan Džennet. r.a. a Allah. r.š. ističemo njene vrijednosti i zasluge u početku islama. br. jer da je bitno Allah. u trenutku kad ste ostali bez abdesta.š. jer ste ispustili jedan namaski rukn.š. s. uprkos činjenici da je islamska ulema činila takva poređenja.com Pitanje: Pitanje: Znam da je u džamiji zabranjeno bilo šta prodavati i kupovati.v. r. a Allah. zatim da ističemo vrijednosti ashaba. ukoliko se to ne uzme u obzir.s.a? Kakav je stav šerijata u vezi s fiktivnim razvodom braka radi ostvarivanja nekih socijalnih povlastica? Datum kreiranja: 27. Pitanje: Odgovor: Fiktivni razvod braka dozvoljen je u situacijama kada za to postoji šerijatsko opravdanje. je rekao: ″Ko nas vara taj nije od nas. dž.″. vrednija od Aiše. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s.″ (Ebu Davud. 4039). Sunen. dr.a. najbolje zna. Ispravno je da ističemo one koje je Poslanik. ″Kitabus-sunne″. odnosno farz.v. Međutim. dakle. Prema tome. kao cjelinu. Pitanje: Odgovor: Smatram da je pogrešno vršiti poređenje među ashabima i ocjenjivati ko je od koga bolji. dž. najbolje zna. s. Da li je taj moj namaz ispravan? Da li ima neko iz generacije tabiina da je bolji od nekog iz generacije ashaba? Pitanje: Da li je majka pravovjernih Hatidža.v. bi nas uputio da to istražujemo. dž. dok sam u džamiji mogu li prodavati i kupovati robu koja se tu ne nalazi. jer tako mi Onoga u čijim rukama je moja duša kada bi neko utrošio koliko Uhud zlata ne bi dosegao pregršt nekog od njih.″. jasno ukazuje da su ashabi vredniji i da suhbe s Poslanikom. ne može ništa nadvisiti.11. Zabrana u tom pogledu je sasvim jasna. dž.s. Poslanik.a. kada govorimo o Hatidži.a.v. Ramić. 29) c) fiktivni razvod je pravnosnažan i.a. nakon što sam proučio Et-tehijjatu i dovu.š.s.2005 http://www. najbolje zna.Na pitanja odgovora doc. s. dž. a ko je od koga bolji to za nas nije bitno.a.š. a varanje je općenito zabranjeno. uzdigli na postolje najbolje generacije koja je hodila po Zemlji. Da ste.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 184 od 416 . ističemo i vrijednosti i zasluge Aišine. Isto tako. hadis u kom stoji: ″Nemojte psovati moje ashabe. r. a Allah. posebno istakao. (En-Nisa. Neki od razloga te zabrane su: a) to može biti vid prevare. može čovjeka odvesti ka grijehu. Izgubio sam abdest prije samog predavanja selama. kaže: ″O vjernici. Šukri H. a Allah.a. Smatram da fiktivni razvod braka radi ostvarivanja povlastica u osnovi nema takvo opravdanje i tretira se zabranjenim (haram) ukoliko će voditi ka činjenju grijeha.s. već bili predali selam na desnu stranu namaz bi vam bio ispravan. nego ću je kupcu dostaviti kasnije i to van džamije? Odgovor: U džamiji nije dozvoljeno trgovati pa makar se roba tu i ne nalazila.

a kojim bi se. ustvari. tako da im svaki dan bude radostan i ispunjen srećom i zadovoljstvom.a. ono se tretira siročetom (jetimom) i taj status ima sve do svoga punoljetstva. da im svaki dan bude godišnjica.s. 275) U vjerodostojnom hadisu stoji da je Poslanik. materijalnih poklona itd. rekao: “Šejtan. je rekao da su najbolji vjernici oni koji su najbolji svojim ženama. Kako se može objasniti da dotični čovjek pri liječenju počne govoriti raznim jezicima.v.a. U Kur′anu stoji: ″Oni koji jedu kamatu stajat će na (Sudnjem danu) samo (onako) kao što stoji onaj koga je šejtan spopao (svojim) ludilom. teče u čovjeku poput krvi. br.) On je.) Ova značenja trebaju biti svjetlost vodilja u odnosima muža i žene.s. Jedini odgovor je da je njome džin ovladao. Kako objasniti da od izuzetno snažnih udaraca kojima se liječi takva osoba. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s. Pitanje: Odgovor: Dijete postaje siroče ukoliko ostane bez oca prije dostizanja šerijatskog punoljetstva (tj. c) i ukoliko to nije korak ka nemoralu.s. Pitanje: Odgovor: To nije bila praksa Poslanikova. ne ostaju nikakvi tragovi na tijelu osobe u koju je ušao džin. lijepog odnosa. s. izvršavanja bračnih obaveza.″(Muslim. ukoliko babo umre prije negoli dijete postane punoljetno. možda. dr. sunnetu i primjerima osoba u koje je džin ušao. ″Kitabulmenakib. (Tirmizi. Pitanje: Odgovor: Smatram da za to nema smetnje ukoliko: a) za to postoji potreba. rekao da kada bi naređivao da čovjek čini sedždu čovjeku. br. b) ukoliko razgovor u sebi ne sadrži nešto što je grijeh. ″Kitabul-rida′. Sunen. naredio bi ženi da čini sedždu svome mužu. a ne osobu koju liječi. Da li zaručeni momak i djevojka mogu razgovarati telefonom? Da li je dozvoljeno obilježavati godišnjicu braka time što će muž kupiti ženi poklon i sl. uistinu. Šukri H. a prije nego je oboljela nije se smjela na drvo popeti. Sahihu Muslim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 185 od 416 . s.v. Muž i žena trebaju uložiti napor da im svaki dan bude lijep kao godišnjica i da u svakom danu budu sretni. 3830. lijepe riječi. Kako možemo protumačiti to da se takva osoba penje po drveću kao vjeverica. (Tirmizi. br.v.″ (El-Bekare. Dakle. 4041) Očiti primjeri osoba u koje je džin ušao isto tako jasno govore tome u prilog. Sunen. počevši od osmijeha.? Kada dijete postaje siroče: da li kada ostane bez oba roditelja ili kada se roditelji rastave? Datum kreiranja: 27. ustvari.) Poslanik. prije spolne zrelosti). također. Jedini odgovor jeste da ta osoba.Na pitanja odgovora doc. Jedino objašnjenje je da. Ramić.com Pitanje: Odgovor: Šta je dokaz da džini mogu ući u čovjeka? Dokaz za to imamo u Kur′anu.a. da svaki dan jedno drugom nešto lijepo poklone. ″Kitabusselam″.″ (En-Nisa.2005 http://www. 1079. 19. i kamen mogao razbiti.novihorizonti. a on je najbolji uzor onima koji žele postići Džennet na budućem svijetu. Uzvišeni Allah naređuje muževima: ″S njima lijepo živite. udara džina.11. iz njega džin govori.

s nadom da će muslimani. Siguran sam da američki muslimani koji su bili prisiljeni ubijati muslimane u Afganistanu ili gledati ta ubijanja sada imaju sasvim drugačiji pogled na domovinu u kojoj žive. Međutim. Da li je muslimanska ulema jedinstvena u vezi s tim pitanje i da li se i Vi slažete s tom fetvom? Odgovor: Ova fetva je za mene jedan. Ono što su oni kazali rekli su s najboljim namjerama. Taha Džabira. koji je u kontakt programu odgovorio da svaki vojnik sam pita svoju savjest i o tome lično odluči. Koliko je meni poznato. pa makar oni sebe nazivali muslimanima. Mi sa svoje strane molimo Allaha. dž. u odgovoru na to pitanje dali odgovore iz kojih se može razumjeti ono što si i ti razumio. Dakle. politički i taktički ispravno da je islamska ulema tražila od vlade SAD da ne šalje vojnike muslimane u rat protiv Afganistana. a čije pogrešne.novihorizonti.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Fehmi Huwejdi i dr. nesretan slučaj. U slučaju da takav sud to potvrdi. kao što je poznati novinar i publicista gosp. nisu stručni da daju fetve.com Pitanje: Savjet za fetve.š. pa makar on bio i musliman. negativno odraziti na američko društvo. na čemu su doduše oni i insistirali. Savjet o kome se govori u stvari ne postoji. Fehmi Huwejdi. činjenica je da Amerika tužitelj. da se dokaže da su optuženi ljudi uistinu počinili nasilje. Ovako je u islamskom svijetu ostalo da SAD vode krstaški rat protiv muslimana i još da namjerno žele poniziti svoje državljane muslimane time što će ih prisiliti da ubijaju svoju braću i sestre po vjeri. Datum kreiranja: 27. U takvoj situaciji nemoguće je ispoštovati pravdu. da muslimansku ulemu uputi ka onome što je najbolje za muslimane i ljudski rod i da ih nagradi za njihov trud. oni mogu potpomoći stručnim osobama da bolje shvate i razumiju određenu situaciju. Ramić. Smatram da je odgovor na to pitanje trebalo malo drugačije postaviti. Slušao sam i gledao svoga profesora dr.2005 http://www. o tome ko je nasilnik može određivati jedino neovisno i pravedno tijelo. oni nisu imali nijedan oficijalni sastanak na kom su zajednički to pitanje razmatrali i o njemu diskutirali. na kraju. neminovno. Hejsem el-Hajjat. Šukri H. Treće. Bilo kako bilo. ne bi bilo nikakve smetnje da se muslimani bore protiv takvih nasilnika i zulumćara. Činjenica je da su neki od tih učenjaka. Prije svega. dr. od kojih su neki bili moji profesori. vrijeme će pokazati čije fetve su bile ispravne. Drugo na što želim ukazati. gosp. Trebalo je tražiti da to dokaže neovisan sud u koji muslimani mogu imati povjerenja. ta borba ne bi smjela prelaziti granicu onoga što je dovoljno da se to nasilje spriječi i nasilnik po zakonu kazni. prije svega u SAD i drugim krajevima svijeta s takvim odnosom u datoj vrlo komplikovanoj i nejasnoj situaciji imati najmanje štete.Na pitanja odgovora doc. da tako kažem. trebalo je da traže. sudija Tarik el-Bišri. policajac i sudija. El-‘Awwa. Jusuf el-Qaradawi. Doduše. smatram da je bilo mudro. jer ako je neko počinio nasilje protiv njega je dozvoljeno boriti se. ali ne u kontekstu odgovora na pomenuto pitanje. Muhammed S. ako se to može postići prijetnjom ne bi se smjela upotrebljavati sila i tako redom. koje izuzetno cijenim i znam sigurno da imaju najljepše namjere. Tako. da oni koji fetve daju nekad pogode. treba naglasiti. jeste da se tom fetvom uveliko manipuliralo. i to će se. a ne oni koji su direktno uključeni u sukob. Tim potezom bi SAD postigle daleko više. Normalno. I. Taha Džabir el-‘Alewani izdao je fetvu kojom je dozvolio muslimanima koji se nalaze u američkoj vojsci da učestvuju u vojnim operacijama i bombardovanju muslimana u Afganistanu. Smatram da bi i za SAD to bio mudar i ispravan postupak. koji sačinjavaju dr. nego se radi o samostalnoj inicijativi koju je neko ″gurao″. muslimanima je dozvoljeno boriti se protiv onih koji čine nasilje i nered na Zemlji. a nekad promaše. Mi cijenimo da neke od prethodno spomenutih ličnosti. dr. dr.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 186 od 416 . U slučaju Afganistana. Dalje. nisu svi gore spomenuti učenjaci imali jedinstven stav.

11. Delila je muslimansko ime arapskog porijekla. kopanje mezarluka itd. Ramić. Pitanje: Studiram i.Na pitanja odgovora doc. imajući u vidu da je ona bila član Islamske zajednice u dijaspori. utječeš od prokletog šejtana i da učiš pri ponavljanju lekcija i prije ispita sljedeću dovu: ”Allahumme-ftah ‘alejje futűha-l-‘ârifine bi hikmetike ve-nšur ‘alejje rahmeteke ve zekkirnî mâ nesîtu jâ ze-l-dželâli ve-l-ikram. prevoz. Šukri H. ukoliko je moguće. Prema tome. Nikad mi se to prije nije dešavalo. Normalno. Smatram. postoji li neka dova koju mogu uputiti Allahu. ako je ime sa lijepim značenjem i na nekom drugom jeziku nema smetnje da ga muslimani koriste i da se to ime profilira kao muslimansko. ćefini.” Datum kreiranja: 27. Džamijski Pitanje: Odbor je zahtijevao od djece umrle osobe da plate članarinu za period dok su bili odsutni iz svog rodnog mjesta. Bilo bi potrebno taj uzrok pronaći i otkloniti ga. da Ga zamolim za pomoć? Unaprijed hvala. posavjetovao bih vas da. Molim vas.š. Normalno da je u tom pogledu najlakše i najjednostavnije uzeti ime na arapskom ili turskom jeziku jer su se ta imena profilirala kao muslimanska. dr. nakon što uloži maksimalan trud. Dok je bio na godišnjem odmoru umro je u rodnom mjestu. dobijam slabe ocjene. Nekad se desi da kad dođem da radim test pola onoga što sam znala zaboravim. da za tu osobu ne treba plaćati članarinu za period dok je bila odsutna. dž. ma koliko učila. s obzirom da su Arapi i Turci uglavnom muslimani. pod uslovom da ne postoje neki posebni detalji koje ne znam. u svemu što čovjek radi. dž. Njeni nasljednici dužni su iz imetka umrle osobe platiti usluge. Međutim.2005 http://www. inače sam uvijek bila odlična učenica.š. Inače svako ime koje ima lijepo značenje. kao što su gasulenje. Da li su oni dužni to platiti? Odgovor: Nesporazum oko članarine treba riješiti putem institucija Islamske zajednice. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. Taj uzrok može biti materijalne ili duhovne prirode. pokušate uzrok otkriti i otkloniti.š.com Pitanje: Moj komšija je bio član Islamske zajednice u dijaspori.” Isto tako preporučujem ti da poslije svakog namaza proučiš sljedeću dovu: ”Subhânallâhi ve-l-hamdu lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallahu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi-l-‘allijji-l-‘azîm ‘adede kulli harfin kutibe ve juktebu ilâ ebedi-l-‘abidîne ve dehrid-dahirîne jâ rabbe-l-‘alemîn. treba da se osloni na Allaha. uz pomoć stručnih osoba. Pitanje: Odgovor: Da.novihorizonti. a nije specifično za nemuslimane može biti muslimansko ime. Uz prethodno rečeno. predlažem ti da se puno Allahu. Da li je Dalila muslimansko ime? Odgovor: Ta nagla promjena koja vam se desila pa ste počeli brzo zaboravljati ono što ste naučili sigurno je nečim uzrokovana.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 187 od 416 .

Činjenica je da se većina naših imama suočava s istim ili sličnim problemom jer džematlije od njih zahtijevaju da rade poslove koji ne bi.com Pitanje: Naš džemat ima kafeteriju u sastavu mesdžida. Smatram da je bolje da nemate imama nego da imate imama kelnera koga nećete cijeniti i poštovati. S obzirom da su vjerovatno male šanse da se za njih obezbijede potrebni uslovi za obavljanje tog zanimanja ja bih sestrama savjetovao da studiraju one struke koje su daleko važnije. Međutim. u većini slučajeva.11. iako je u porastu. Činjenica je da mnogi pedagozi u svijetu uočavaju potrebu da se muška i ženska djeca odvoje u nastavnom procesu. Ukoliko bi se tako nešto ostvarilo. Kako bismo umanjili izdatke. kao što su ginekologija. što prije. da odrede prioritete u imamskom radu. dr. Vi nemate šerijatsku osnovu da to od njega zahtijevate. Datum kreiranja: 27. samo neke medrese primjenjuju taj sistem. koja otpočinje s radom u septembru.novihorizonti. u najmanju ruku. Da li mi imamo pravo ustrajati u našem zahtjevu s obzirom da smo u teškoj finansiskoj situaciji? Odgovor: Imam je u pravu što je odbio vaš zahtjev. koristim se prilikom da uputim apel organima Islamske zajednice koji brinu o imamima i nadziru njihov rad da precizno definiraju radno mjesto imama. Čak i američki predsjednik Buš ima na umu izložiti jedan takav plan. nije u skladu s misijom i ulogom koju imam treba da ima u svome džematu. ili je pak bolje potražiti drugu soluciju? Odgovor: Uslovi su vrlo ”jednostavni”: a) da ima odgovarajuće pretpostavke kako bi na halal način mogla završiti predviđeni fakultet. a koji. bilo unutar ili van svojih porodica.Na pitanja odgovora doc. Ramić. ponudili smo našem imamu da nam kuha kahvu. On je to odbio rekavši da to predstavlja poniženje. normalno da bi u ženskim školama bilo pogodnije da i nastavnica tjelesnog odgoja bude žensko. Pitanje: Koji su šerijatski uvjeti da bi žena mogla obavljati posao nastavnika tjelesnog odgoja? Postoje li izgledi da se obavljenje tog posla ušerijati.2005 http://www. s obzirom da tako nešto ne ulazi u opis posla jednog imama. a da ne govorimo o poslovima koji nemaju nikakve veze s misijom jednog imama. iz različitih interesa. pedagogija itd. Kod nas. b) da ima odgovarajuće uslove da može u halal ambijentu da predaje taj predmet. Sve dok imami ne budu imali jasan program rada i sve dok u tom programu ne budu jasno naznačeni prioriteti rada naši imami će lutati u potrazi za rješenjima i bit će lahak plijen pojedincima i grupama u džematima koji. Vaš zahtjev govori da vi kao džemat imate vrlo površno i pogrešno shvatanje uloge i zadatka imama u džematu. pored osnovne škole ″El-Manar″ na Ilidži. a u cilju poboljšanja statusa imama i njegove uloge. usmjeravaju imama putem koji oni žele. Iz tog razloga. urade opći program koji će jasno odrediti smjernice rada i aktvnosti imama u džematu. i da. i da radi u kuhinji. još uvijek je procentualno mali. Posebnu brigu imam treba voditi u pogledu aktivnosti omladine i njihovom pravilnom odgoju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 188 od 416 . Šukri H. Imam treba da predvodi svoj džemat u svim dobrim poslovima. pravi čaj. trebalo da budu prioritet u imamskom radu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. počevši od namaza u džematu do brige za rješavanje problema s kojima se džematlije suočavaju. bolje rečeno da nas uslužuje. broj takvih škola na Zapadu.

sudije ili advokati koji prakticiraju islam imali bi izuzetnu ulogu u promociji pravde i borbe za pravdu i ukoliko bi stvarno bili istinski muslimani. Postila sam i tablete pila poslije iftara. za prestupnike će se boriti da dobiju kaznu koja je pravedna. a sve ono što je pravda to je Allahov. dr. Šukri H. Sutra. te mi je doktorica ginekolog propisala hormonske tablete za uređenje ciklusa. borci za ostvarenje ljudskih prava daju sve od sebe da se ostvari pravda. dž. Ukoliko spomenuti uslov ispune pravnici . ubistva. zadvoljstvo. kada eventualno BiH postane punopravni član Evropske unije. advokati. uz samo jedan uslov: da sutra kao sudije. tražit će da bude izuzet. Pitanje: Menstrualni ciklus mi je bio neredovan. U određenim situacjama kada imamo šerijatske propise.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 189 od 416 .musliman ne bi mogao primijeniti u nekim zemljama. dž. doduše uz dodatne napore. dž. Bilo je to pred sam ramazan. zakon . pa makar tako ne pisalo na zakoniku po kom se sudi. vodeći računa da svojim radom postignu samo Allahovo. treba posebno imati u vidu činjenicu da je učešće u muslimana u procesu dijeljenja pravde i borbe za pravdu najbolji način da se pokaže islamska pravda i islamski šerijat.š.novihorizonti.š. klevete za nemoral itd. Kada govorimo o tom pitanju. a koje sudija . kroz taj proces pruža se mogućnost pomoći osobama koje vode parnicu da prihvate propis koji je po šerijatu. a kao sudije presuđivat će samo onako kako je pravedno. inša-Allah. Ramić.Na pitanja odgovora doc. Da li sam dužna.š. a Allah. uz napaštanje. tih dana učiniti iskup (kefaret) s obzirom da je krvarenje izazvano? Odgovor: Vi ste dužni propuštene dane napostiti i niste obavezni iskup davati. Datum kreiranja: 27.2005 http://www. sudijama i advokatima muslimanima bit će daleko lakše da sude po pravdi i da se kao sudije ili advokati bore za pravdu.šerijat. To što je ciklus izazvan tabletama smatram da nije razlog za iskup (kefaret). Međutim. U situacijama kada su ubijeđeni da određeni zakonski propis nekoga nepravedno kažnjava tražit će presedan na koji će se moći osloniti i presuditi po pravdi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11. one su izazvale menstrualno krvarenje koje je trajalo četiri dana. Dakle. U dilemi sam da li kao musliman mogu da se u BiH bavim advokaturom imajući u vidu da advokati kod nas brane i pravog i krivog i da se pozivaju na zakone koji nisu šerijatski? Odgovor: Uprkos spomenutim dilemama ja preporučujem mladima da studiraju pravo. ukoliko ne može pronaći odgovarajuće rješenje.com Pitanje: Pred diplomskim sam ispitom na pravnom fakultetu. ali i uz dodatne sevape. ne vidim da ne bi mogli raditi te poslove. Uz sve to. najbolje zna. kao što su propisi u pogledu krađe. već s namjerom da se liječite.muslimani će dostojanstveno braniti one koji im ponude validne dokaze o svojoj nevinosti. uzimajući u obzir činjenicu da to niste učinili s namjerom da izbjegnete post.

kao što je smrtna bolest ili poremećaj razuma. postupak vašeg oca. Ravnanje se vrši po ramenima i petama. a neki se čak ravnaju i prema lijevoj.a.s. njegova majka time nije bila zadovoljna dok ne upita Allahova Poslanika. Nasbur-raje. dva sina i kćerku. Poslanik. bile bi to kćeri.s. njegovo djelo ne bi imalo pravne posljedice i ta imovina bi bila predmet nasljedstva nakon njegove smrti. 2398) U drugom hadisu on je princip jednakosti u pogledu poklona eksplicite naglasio rekavši: ″Izjednačite svoju djecu u poklonima.v.s.v. Kad je njegov babo obavijestio Poslanika. pravo u toj imovini? Odgovor: U ovom slučaju imamo dunjalučku i ahiretsku ″presudu″. Međutim. pravno ti ne možeš dobiti ono što je otac dao tvojoj braći.″ (Zejle′i.Na pitanja odgovora doc.″ (Sahihul-Buhari. da li je isto dao svoj djeci. 4/123) Islamska ulema smatra da roditelji imaju pravo napraviti razliku među djecom samo u situacijama kada za to postoje opravdani razlozi. gdje će sudija biti Allah Uzvišeni. kao imam. s.com Pitanje: Naš babo imao je troje djece.v. vodeći računa da se članci nogu dodiruju. Ja bih preporučio tvojoj braći. s. jer je Poslanik. Međutim. Šukri H. naredio da se prema djeci bude pravedno i da se izjednače u poklonima.a. U ahiretskoj parnici. bez opravdana razloga u poklonima preferirao neku svoju djecu. sinovima je prepisao sve nekretnine..v.s. pak. Ukoliko bi pravna zapreka postojala. on je vratio poklon. da ti daju taj dio i tako otklone nepravdu koja ti je učinjena.a. Za života. s obzirom da je Poslanik. Od Nu’mana b. redat će se u saff s desne i lijeve strane i ravnat će se po sredini. kako izgleda. Pošto nije bilo tako.a. vodio je računa da saffovi iza njega budu poravnati. Nakon njegove smrti. Dakle. s. dž.v.a.s.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 190 od 416 . kao u situaciji kada je neko dijete hendikepirano. u trenutku izvršenja prepisa. Datum kreiranja: 27.a. ravnanje safova upotpunjuje namaz. Ramić. tada rekao: ″Bojte se Allaha i pravedno postupajte prema svojoj djeci. pod uslovom da vaš otac.v. Imam li ja. koji svoju grešku ne može ispraviti pošto je otišao s ovog svijeta. nije imao neku pravnu zapreku.2005 http://www. Skrenuo bih pažnju svakome ko predvodi džemat da o tome povede računa. Inače. bolesno. po šerijatu.s. bilo da tvoja braća tebi daju dio koji bi ti pripao da ga babo njima nije poklonio. U svakom slučaju..! Odgovor: Ukoliko s imamom klanjaju dvije muške osobe. Pitanje: Kako treba formirati saff kod klanjanja farz-namaza u džematu? Kako ga poravnati. Oni koji budu pristizali. upitao ga je Poslanik. te tako sačuvaju vašeg babu od ahiretske odgovornosti. tražila sam putem suda svoj dio nasljedstva. ″Kitabul-hibeti ve fadliha vet-tahridu alejha″.novihorizonti. malo pa mu roditelj nije imao priliku pružiti ono što je pružio starijoj djeci. dr. jer je odgovornost na vašem ocu. koji je. s. U dunjalučkoj parnici šerijatski sudija presudio bi isto kao i sud pred kojim si tražila nasljedstvo.11. bilo da ti halališ svome babi. stanu kako bilo. preporučio bih ti da moliš Allaha. Ako bih nekima davao više. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. sud mi je rekao da nemam pravo u imovini koju je on prepisao sinovima. zdesna. ali moralno bi bilo da se ispravi greška koju je vaš otac počinio. kada se školuje ili je. Ima i onih koji se nikako ne ravnaju. br. koja će ga u potpunosti zaokupirati. manji broj prema sredini. Bešira prenosi se da je na mimberu ispričao kako mu je otac dao poklon. s. prije desetak godina. tretirat će se grijehom. da tvome babi oprosti grijehe i smiluje mu se u Danu kada će roditelj bježati od svoga djeteta i dijete od svoga roditelja i kada će svako imati svoju brigu. slijeva ili sa sredine? Većina se ravna prema desnoj strani. iako pravno nisu obavezni. one će stati iza njega. s.

dž. hadisi koji govore da je Poslanik. koliko ko nasljeđuje? Često mi se čini da ispustim vjetar dok klanjam. Pitanje: Odgovor: Smatram da se zabrana da osoba klanja sama iza safa odnosi na osobu koja to čini namjerno. a kćerkama po jedan. Sinu pripadaju dva. s.a. ili. Pitanje: Odgovor: Sve dok ne čuješ zvuk ili ne osjetiš smrad. 134. nemoj napuštati namaz. s.Na pitanja odgovora doc. Kako trebam postupiti u takvoj situaciji? Kad se imamu i muktediji. neko iz safa iskorači nazad i nastavi klanjati pored nje. ili da se muktedija vrati nazad. Poslaniku. pak. Ramić. U svakom slučaju. Ukoliko iza umrlog ostanu dvije kćerke i sin. ″Kitabul-hajd″. a Allah. Sahihu Muslim. br. najbolje zna.a. ukoliko osoba ne nađe mjesta u safu.v. Treba naglasiti da nema smetnje da. jer to nije bila praksa Poslanikovih. dž. učinit će ono što će manje remetiti tok namaza. kad ih nema pun saff.2005 http://www. (Vidi: Sahihul-Buhari.š.š. iako u safu ispred nje ima mjesta.v. br. a Allah. Bilo bi pogrešno da se svi poredaju s desne strane.s.11. naredio osobi koja je klanjala sama iza safa da ponovi namaz i hadisi koji zabranjuju da se klanja sam iza safa odnose se na takvu situaciju. podjednako s njegove desne i lijeve strane. Dakle.s. priključi treća osoba. najbolje zna. ″Kitabul-vudu'″. ashaba. kako će postupiti? Kako će postupiti ko ostane sam iza saffa ili kada zakasni pa ne nađe mjestu u saffu? Datum kreiranja: 27.s. da imam i muktedija izvrše pomenute radnje ukoliko to zahtijeva prostor na kom se nalaze. kako bi se izbjegla dilema u vezi s ovim pitanjem. našto mu je on odgovorio da ne napušta namaz dok ne čuje glas ili ne osjeti smrad. 540) Pitanje: Odgovor: U ovoj situaciji zaostavština se dijeli na četiri dijela.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Naime. požalio se neki čovjek da mu se pričinja u namazu kako pušta vjetar. Pitanje: Odgovor: U toj situaciji postoje tri mogućnosti: da imam učini iskorak naprijed. jer po šerijatu muška djeca nasljeđuju duplo više od ženske. s.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravno da se muktedije.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 191 od 416 .novihorizonti. svi poredaju s desne strane? Ispravno je da se muktedije poredaju iza imama.a. dr. koji stoji s imamove desne strane. Šukri H.

pa ga preporučujem. neka se obrati onima koji liječe Kur′anom na šerijatski ispravan način. a u kojim nije. jer se higijena tog dijela tijela može bolje održavati.s. dr. Imajući u vidu da je tvoja djevojka moralna osoba. s. a ne onima koji vračaju i zapisuju. Ona vjeruje u Allaha. Dovoljno je znati da je rak maternice nekoliko puta češći kod žena čiji muževi nisu osunećeni. dakle nije stroga dužnost.novihorizonti.a. Pitanje: Moja prijateljica osjeća neki pritisak. imam 20 godina. jer i jedno i drugo može biti nepremostiva prepreka normalnom funkcionisanju bračne zajednice. da vas pomogne u vašim lijepim namjerama. s.v.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. ovih dana je iz štampe izašlo malo ali vrlo vrijedno djelo na temu: "Pojava slabljenja imana". dž. ali dova je mjesto gdje je propisano dizanje ruku okrenutih dlanova ka nebu. Molim Allaha. Najispravnije je na osnovu hadisa ustanoviti u kojim je prilikama Poslanik. koji mora biti njene visine. u izdanju Udruženja "Selsebil" iz Živinica. postoji velika nada da joj jednog dana namaz i hidžab postanu dragi i da postanu sastavni dio njenog života. vodu i šećer i da poslije svakog učenja pije vodu i jede šećer. Na kraju.a. Uz sve to. dakle koji liječe učenjem Kur′ana. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 192 od 416 . Odgovor: Sunnećenje je sunnet. a i svoju suprugu zašititi sunnećenjem.11. dizao ruke učeći dovu. pa da bude jaka kao ja? Ona je jako moralna i želio bih se njome oženiti.com Pitanje: Ja. Molim vas da mi odgovorite da li je to u skladu s islamom? Moraju li se držati ruke dignute prilikom učenja dove? Odgovor: Ovakav način liječenja nije zabilježen u praksi Poslanikovoj. Odgovor: Smatram da pitanje namaza i hidžaba trebate riješiti prije stupanja u brak.š. Pitanje: Moja djevojka ne prakticira islam onoliko koliko bih ja želio. Datum kreiranja: 27. solidno se oblači . da joj omili izvršavanje tih propisa. nositi uza se iznad pojasa.Na pitanja odgovora doc. ona treba da sama sebi uči salavati-šerif 41 dan po 4444 puta na konac. utorkom i nedjeljom salijeva stravu i odučava.doduše ne nosi hidžab međutim ona ne klanja. zbog skorog prelaska na islam. nisam obrezan.v. literaturom itd. Pitanje: Odgovor: Ruke se ne moraju držati uzdignute prilikom učenja dove.š. zatim da joj lično pomogneš s odgovarajućim savjetima.. a najbolje je da ga nosi na lijevoj strani glave (zatiljka). Molim vas za savjet. kakav je šerijatski stav o tome i da li je meni sunnećenje obaveza? Inače. pa tako i raditi. Kako da joj pomognem da ojača svoj iman. dž.s. kad sve prouči. ali jako se preporučuje. Poznate su zdravstvene koristi od sunnećenja. posti ramazan.š. Preporučio bih vašoj prijateljici da se obrati stručnim ljekarima. Uz to. Preporučio bih da joj pronađeš lijepo žensko društvo koje prakticira i razumije vrijednost islamskih propisa. treba taj konac. Ramić. ali se bojim da ću imati problema zbog toga što ne klanja. moli Allaha. Ona odlazi određenoj osobi da joj mladim petkom. a ako oni ne uspiju dati pravu dijagnozu i propisati odgovarajući lijek. Npr. pa bih želio da znam šta da radim. pa da savjestan čovjek povede računa da sebe.

dž.š. dr.2005 http://www. umjesto jednog dužeg? Može li se Kur‘an učiti gledanjem.š? Mogu li se na namazu. s. Pitanje: Odgovor: Da. bez micanja jezika? Datum kreiranja: 27. Čak štaviše. za to ne postoji nikakva smetnja. kao i svakom hudovcu i hudovici preporučuje se ženidba i udaja. on je strogo zabranio neženstvo i celibat. takav postupak je pogrešan.š. To što imate toliko godina ne mora biti prepreka za ženidbu. Da li je to ispravno? Ne prenosi se da je Poslanik. ali u tom slučaju čovjek nema sevapa za svaki proučeni harf (slovo). dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. Prema tome. Ja sam ostario. dž.com Pitanje: Odgovor: Neki imami.š. ko želi da za svaki proučeni harf ima deset sevapa mora.a. lijepih imena. vama.v. niti da su to radili njegovi ashabi. okrenu se prema njemu. Ramić.š. Pitanje: Odgovor: Kur′an se može tako učiti. poslije Fatihe. zakonima i musliman ne smije takve običaje usvajati. dž. govorimo na ispravan i Njemu dostojan način. dž. u situaciji kad ne posoji opravdana smetnja.novihorizonti. najbolje zna.v. koriste isključivo imena i izraze koje je On za Sebe upotrijebio i koje je koristio Njegov Poslanik. Je li se meni grehota oženiti? Da li je ispravno koristiti riječ Bog za Allaha. jer se ta riječ ne nalazi u sklopu Allahovih. pa se uvjeriti u tu nepobitnu činjenicu. Isto tako. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 193 od 416 . dž. Pitanje: Odgovor: Naprotiv. S druge strane. Imam osamdeset dvije godine. Dakle. dž. Poslanik. tako postupao. Ti običaji nemaju utemeljenja u Allahovim. naklone se i stave ruku na prsa. predstavlja kufr i širk. To je jedino siguran put da o Allahu. a Allah. to može biti i obaveza (farz). učiti dva-tri kraća sureta.11.) Znam da kod nas postoje običaji po kojima je ″sramota i grehota″ starijim osobama da se žene i udaju. ako postoji mogućnost da osoba počini grijeh.s. riječ Bog u jezicima u kojima se nalazi ima na desetine značenja čije pripisivanje Allahu. kad pođu iz mihraba. Šukri H. a onima koji nemaju uslove.š. u mnogim hadisima strogo je naredio ženidbu i udaju onima koji za to imaju uslove. izgovarati harfove jezikom. dž. (Vidi poglavlja o braku i poglavlja o zabrani celibata u hadiskim zbirkama.v.a.s. nego treba raditi na njihovom iskorjenjivanju. Treba pogledati u leksikone tih jezika.Na pitanja odgovora doc. propisao je preventivne mjere.s.š.š. s. dž. Pitanje: Odgovor: Smatram da je pogrešno koristiti riječ Bog u smislu imena Allaha. Preporučio bih muslimanima da za Allaha.

Nije problem to što snaha. a Allah. Ta gozba nije neki vjerski obred. dž. Sve dok se taj običaj ne sukobljava sa šerijatskim propisima..š. pa makar tu gozbu nazvali i mevludom. a Allah. ne zapostavljajući svoje obaveze prema mužu. moralno je da se musliman bori protiv alkohola i da nema s alkoholom nikakvog kontakta.com Pitanje: Odgovor: Kakav je stav islama u pogledu pravljenja mevluda prilikom useljenja u kuću? Ako je to dozvoljeno. Šukri H. Dakle. nema smetnje da ga radiš. služi svekra i svekrvu. pa makar se radilo o gledanju očima. gozba koja se priređuje pri useljenju u kuću dozvoljena je. jer je slovom Kur′ana ženama zabranjeno uljepšavanje glasova u njihovom prisustvu. koliko će tuča biti.š. taj posao promijeniš. s tim što je muž dužan. smatra se dozvoljenim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 194 od 416 . s. Da li je taj moj posao halal? Napominjem da alkohol ne dodirujem rukama. zakonu ljudi služe jedni drugima i radi toga ih je Allah. kada ti se ukaže odgovarajuća prilika.. da li je dozvoljeno služiti jelo na tom mevludu? Kod nas se termin mevlud. Prema tome. muža itd. koja je zaposlena i koja je od svoje zarade uštedjela za hadž.novihorizonti.š. Pitanje: Odgovor: Ispravno je da žena pita muža. itd. Pitanje: Radim na popisu robe.. koliko će djece ostati bez svojih roditelja. Međutim. da ne bude miješanja muškaraca i žena i da žene ne učestvuju u učenju i recitiranju ukoliko su prisutni muškarci. bilo lično ili iznajmljivanjem odgovarajuće osobe. po Allahovom. Useljenje u kuću je razlog da čovjek bude veseo i da to obilježi prigodnom gozbom. Da li je žena. onda su djeca dužna roditeljima tu uslugu obezbijediti. ako snaha zbog svojih ličnih obaveza nema vremena da usluži svekra i svekrvu. ukoliko su svekar. dr.š. Zamisli samo koliko će se smrtnih slučajeva desiti zbog tog alkohola koji ti svakodnevno brojiš i gledaš svojim očima.a. nego spada u domen običaja. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Naime. ako je u pitanju obavezni hadž. dž. pored obilježavanja rođendana Muhammeda. najbolje zna. U pojedinim našim krajevima snaha se tretira kao sluškinja. koliko razvoda brakova. Dakle. koliko nemorala svih vrsta. dužna pitati muža za dozvolu da ide na hadž? Odgovor: Nadam se da u situaciji kada ti je taj posao neophodan. U tom duhu. najbolje zna.s. stvorio različitim. kako ne bi bio vezan za alkohol u bilo kom pogledu. Je li to ispravno? Datum kreiranja: 27. a Allah. Ljekar služi čistača ulice kad mu zatreba pregled i dijagnoza. svekrva i ostali ukućani na usluzi njihovoj snahi. dž.Na pitanja odgovora doc. ukoliko je to u granicama njenih mogućnosti i općeg islamskog kodeksa o usluživanju. dati dozvolu.11. svi mi trebamo biti sluge jedni drugima. najbolje zna. Preporučio bih izvođačima prigodnog programa da vode računa da tekstovi koji se recituju budu akaidski ispravni.v. dž. nema smetnje da i ona njih uslužuje u granicama svojih mogućnosti. dž. Ramić.š. kao što i čistač ulice tim čišćenjem uslužuje ljekara. posebno kad to pređe u neki vid robovanja i robovlasničkih odnosa. Pitanje: Odgovor: To je pogrešno. Moralno bi bilo da. u okviru ispravnog običaja i tradicije. koristi za sve prilike u kojima se svijet veseli priređujući gozbe.2005 http://www. tako da vrlo često vršim evidenciju piva i drugih alkoholnih pića. pa makar se radilo o hadžu koji joj je farz.

Da li da molim Allaha. jer čak i ako ti se dova ne usliša na dunjaluku. Budi dobra prema njoj i moli Allaha. inšaAllah. dž. ali joj se ne sviđa moj način života. itd. Šukri H.11. Za djevojku je ipak najvažnije da se lijepo uda i zasnuje srećnu bračnu zajednicu. muslimanka. nemoj oklijevati. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 195 od 416 . tako da me često maltretira. Pitanje: Prekinuo sam s djevojkom koju sam mnogo volio. ukoliko je ta ljutnja uzrokovana pogrešnim postupcima žene. To će ti pomoći da ne razmišljaš o onome od čega nemaš koristi. U isto vrijeme. Da li je osoba džunup ako se nakon mokrenja pojavi sluzava tečnost? Datum kreiranja: 27. Pomozi joj protiv šejtana. Do prekida je došlo jer ona nije pristala da prakticira određene islamske propise. Moja nana je. Ti se suočavaš s iskušenjem koje ćeš. traži sebi onu s kojom ćeš se sa zadovoljstvom moći oženiti i u bračne vode uploviti.2005 http://www. a kad ti se ukaže odgovarajuća prilika za udaju. nije. ne da mi da idem na predavanja. dž. uspješno prevazići. da ti pomogne u nastojanju da problem s kojim se suočavaš što lakše prevaziđeš. a nemoj šejtana potpomagati protiv nje.š. da je uputi ili da Ga molim da je što prije zaboravim? Odgovor: Smatram da je korisnije da Allaha. Od trećeg razreda srednje škole pokrila sam se i prakticiram propise islama.com Pitanje: Odgovor: Da li je žena griješna ako se muž na nju ljuti? Da. Da li da prekinem s fakultetom.š. udam se i posvetim učenju Kur‘ana napamet ili da nastavim fakultet i nastavim trpjeti maltretiranja kojima sam izložena od svoje nene? Odgovor: Smatram da trebaš nastaviti fakultet i strpiti se. također.š. Uči Kur′an napamet onoliko koliko za to imaš vremena.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. Džunub se postaje na sljedeća dva načina: a) dodirom spolnih organa muža i žene. i b) izlaskom sjemena u mlazu i sa strašću. da me sestre posjećuju. dž. dr. Pitanje: Odgovor: Ne. Imaj razumijevanja za svoju nanu. imat ćeš za nju srazmjeran sevap na ahiretu. Pitanje: Živim kod nane. koja određene stvari ne može pravilno razumjeti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. moliš za njenu uputu.

godine koji je više od 95 posto bio baziran na malikijskom mezhebu. ne prezaju od bilo čega. morao bih uzeti kredit. uključujući i Rusiju. AMIN! Odgovor: U neislamskom okruženju nemoguće je sve propise islama sprovesti u praksi.š.. upravo zbog toga što je Napoleonovim zakonikom pokušao da im uskrati mogućnost da kroz lihvu uzimaju bespravno imetke drugih.s. njih oko pedeset miliona. u svoje ime i u ime sve ostale braće i sestara ekonomista. Treća varijanta bila bi rad u banci. kako bi se uvjerili da je islam upravo onaj pravedni sistem o kojem danas govore mnoge povelje Ujedinjenih nacija i o kojem su govorili i pisali svi znameniti ljudi u svijetu koji su pred sobom imali viziju opće pravde i novog svijeta u kojem jedni neće izrabljivati druge i bogatiti se od tuđeg rada. s. a posebno kamatnog sistema kao njenog najizrazitijeg primjera. i ponovo štampana na engleskom 1999. uz Allahovu. Naime. Borba za iskorjenjivanje eksploatacije i prelaska na sistem služenja jednih drugima mukotrpan je posao. Zadnja i najnezahvalnija mogućnost je da podučavam druge. jer islam je kompletan sistem koji obuhvata sve segmente ljudskog života. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. bio je najoštrije ekskomuniciran iz drušva od strane mešetara i lihvara koji su snagom svojih para vukli i vuku konce u svim sferama života na zemaljskoj kugli. tek u Medini.š. žive u sistemu baziranom na lihvarstvu (kamati).) Nema sumnje da su lihvari prednjačili u spletkama protiv tog velikog Francuza. Ramić. islam kao sistem. Ja bih u tom slučaju bio treća osoba koja bi zapisivala i obračunavala kamatu. Štaviše. (Vidi: Sahihu Muslim. završio kao izgnanik na Svetoj Jeleni i pored toga što je bio i ostao možda najslavniji Francuz u povijesti te zemlje.v. obilno nagradi. 2995) Međutim. može se kazati da svi muslimani. te tako voditi firmu i sve ostale radnike plaćati od toga. dž. već duže vremena razmišljam da se posvetim računovodstvu (knjigovodstvu). Student sam Ekonomskog fakulteta u Bihaću koji bih. uključujući i njegov ekonomski sistem.2005 http://www. koji po mom mišljenju ima najmananje direktne veze s kamatom. Zbog svega navedenog Vas pitam. ako bih bio menadžer neke firme. Pored svega.11.v. s. ″Kitabul-musakat″. a da se sam s tim ne bavim. Upravo zbog toga. kad god je neko u ovom lihvarskom svijetu pokušao dokinuti neki vid eksploatacije. pomoć trebao završiti ove godine.s. Pred mene se već postavlja problem posla. ko mu to omogućava. njih Datum kreiranja: 27.a. Rodom sam iz Prijedora. godine i uvodeći novi zakonik 1804. u odgovarajućem okruženju.com Pitanje: Uvaženi profesore Ramiću. da mi odgovorite da li i mi imamo pravo da se bavimo spomenutim poslovima ili i to treba da u potpunosti prepustimo onima koji islam ne prakticiraju? Unaprijed hvala. zovem se.novihorizonti. nego će ljudi služiti jedni drugima i bogatiti se od svoga vlastitog rada.a. dr. tako da njegovo sprovođenje u cjelosti zahtijeva odgovarajuće okruženje koje će mu pružiti podršku. i da vas Allah. Poslanik je. a uzimajući u obzir situaciju u kojoj se nalazimo. ne gledajući koga će zgaziti i obespraviti. a da ne govorim o lokalima i prodavnicama koje prodaju alkohol. jer malo koja firma barata sa sopstvenim kapitalom. (O vraćanju Napeloena Bonaparte islamu vidi engleski prevod knjige Napoleon & Islam koja je u orginalu na francuskom štampana 1914. to nije nimalo jednostavno. (izdavačka kuća UTUSAN Publishers u Maleziji.Na pitanja odgovora doc. Šukri H. Napoleon Bonaparta je primajući islam 1798.. S druge strane. ko kamatu bilježi i ko joj svjedoči i na osnovu toga kazati da je to sve muslimanu zabranjeno (haram). a sad trenutno živim u Bihaću. proklinje onoga ko jede kamatu. mogao primijeniti kompletan islam. Što se tiče rješenja dileme koja je pred tobom. Npr.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 196 od 416 . treba imati na umu da muslimani koji žive u Evropi. koja u potpunosti "živi i radi" od kamate. Bilo bi lahko navesti vjerodostojan hadis u kom Poslanik. je ideja čijih vrijednosti muslimani moraju biti svjesni i moraju raditi na osvješćivanju drugih. br. jer oni koji slijepo jure za dunjalučkim bogastvima.

zapahnut će ga njena para. s.Na pitanja odgovora doc. jer ono malo ekonomskog života u islamskom svijetu koji je zasnovan na beskamatnom sistemu je kap u moru lihvarstva koja se čak i mikroskopom teško može primijetiti.a. jetim. U situaciji kada većina banaka i preduzeća u islamskom svijetu posluje na kamatnom sistemu. Poslanik. pa prema tome. kako što su firme koje proizvode alkohol. Ukoliko se radi o obrazovanju i podučavanju drugih. u određenoj granici mogao raditi u banci. da li računovođe treba da prekinu svoj posao?! Da li muslimani treba da sve aktivnosti u ekonomiji prepuste lihvarima ili treba da se uhvate u koštac i nastoje da promijene taj sistem? Ukoliko se povuku. Musned. ″Ez-Zuhdu ver-rekaik″. kao menadžer ne bi mogao uzimati kamatne kredite. br. Briga o jetimu u islamu je izuzetno visoko cijenjena. piti. 7992) zato što mačka živi po kućama i bilo bi teško sačuvati da ona svojom njuškom nešto ne dotakne. Brigu o djetetu preuzeli su bližnji rođaci. Otuda. i tu spada većina firmi i preduzuća. kako prava ljudi ne bi bila izgubljena. smatram da bi čovjek sa sebe skinuo dogovornost kada bi jasno objasnio ispravno od pogrešnog i razlučio između dozvoljenog i zabranjenog. Smatram da u ovoj situaciji.v. vjerovatno. najbolje zna. ako je to jedini način da prehraniš sebe i one koje si dužan izdržavati. odgovor treba uskladiti sa stanjem kako bi se stanje moglo popravljati i kako se prava ne bi uzurpirala. nego tumačenjem propisa onako kako šerijat predviđa da oni u datom trenutku glase.s. postavlja se pitanje. Poslanik je. a muslimani koji žive u muslimanskim i nemuslimanskim sredinama će jesti. pokazujući na kažiprst i srednji prst. kada je lihvarstvo ušlo u sve pore ljudskog života i na što se. odijevati se itd. smatram da se.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 197 od 416 . odnosi hadis: ″Ljudi će doživijeti vrijeme u kom niko neće ostati a da neće jesti kamatu.″ (Ahmed. može biti računovođa u firmama u kojima je osnovna djelatnost dozvoljena halal. ne sve. Prema tome. rekao je da su′r od mačke nije nečist. Na osnovu prethodno rečenog. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. islamski pravnici kazali su da u vremenu i sredini u kojoj nemamo pravednih svjedoka uzimaju se i oni koji nisu pravedni. iako je za nju konstatovao da je deraća životinja. koje njime trguju. 5296 Datum kreiranja: 27. treba dati službama istinite informacije kako bi dijete dobilo onu zaštitu koja je za njega predviđena. a ne može u firmama čija je osnovna djelatnost zabranjena (haram). Ramić. itd. br. br. Na osnovu toga. općenito. s. U međuvremenu dijete je počelo dobivati primanja koja su predviđena za djecu šehida.š. ili moraš odraditi praksu u banci kako bi diplomirao u školi i na fakultetu itd. ″Kitabul-buju′″.s. zatim banke koje posluju na kamatnom sistemu. zabranjeno skrivati. (Sahihu Muslim. jer to nije nužda.11. ima predviđenu zaštitu. Mene interesuje da li je djetetu dozvoljeno uzimati ta primanja pošto je njegov otac poginuo kao civilna žrtva? Odgovor: U toj i sličnim situacijama treba vidjeti šta predviđa zakon. Npr. a nedavno mu je i majka preselila na ahiret. Pitanje: Dijete je postalo jetim pošto mu je otac poginuo u ratu. a u međuvremenu rodbina je dužna da se o djetetu adekvatno brine. rekavši: ″Innessennure sebu′un. u svakoj situaciji. dž. ali bi. Dijete koje nema ko izdržavati dužno je izdržavati društvo. šta raditi?! Da li muslimani treba da prekinu izučavati nauku o ekonomiji i njenim granama.2005 http://www. ali s obzirom da su ti vidovi zaštite različiti. pa i ako je ne bude jeo. i da se nužda ograničava nužnom mjerom. Šukri H. a da ne govorimo o zemljama u kojima su muslimani manjina. a Allah. stanje se neće promijeniti. rekao da će on i onaj ko vodi brigu o jetimu biti u Džennetu kao ova dva prsta. kako dijetene bi uživalo ono što za njega zakonom nije predviđeno.novihorizonti. Uz spomenuto treba uzeti u obzir da je u nuždi dozvoljeno počiniti određene grijehe. onim što u sebi ima itekako puno kamate.com milijardu i po. Sunen. Istinu je.a. Ukoliko ta zaštita nije adekvatna treba nastojati da se to zakonski reguliše. žive u svijetu čiji je ekonomski sistem zasnovan na lihvarstvu u ogromnoj većini. zabranjeno je skrivati da je otac tog djeteta civilna žrtva. Takav pristup ne treba smatrati mijenjanjem propisa radi udovoljavanja prohtjevima. 2893). dr. u okolnostima u kojima živimo.v.″ (Ebu Davud.

u 34. Bilo bi nelagodno muktedijama da klanjaju za imamom za koga smatraju da je bez abdesta. jasno zabranio da se bilo ko udara sa više od deset bičeva. br. Često govori: ″Ženu treba istući svaki dan.s. Molim vas da objasnite šerijatski stav u vezi s postupanjem moga muža. Kako treba postupiti klanjač kada primijeti da mu iz rane teče krv? Datum kreiranja: 27. npr. 622). Uvijek traži opravdanje za to i svaka situacija je dovoljana da bi opravdao svoj postupak. kaže: ″Propisano je. Pravilo je da čovjek postupa po onom mišljenju koje slijedi.š. pak. Ukoliko se. r. kvari abdest.″ ″Ženu udari kad je kriva i kad nije. nakon savjeta i nespavanja u bračnoj postelji. tako da to više liči na udaranje po osjećajima. ″Kitabussalati″. kada poteče iz rane. Naime oni su klanjali jedni za drugima iako su jedni učili Bismillu naglas a drugi nisu. uistinu. da izlazite iz kuće bez dozvole itd. nikada udario nijednu od svojih žena. Šejtan pokušava ljude odvesti na stranputicu na sve moguće načine.2005 http://www. Ukoliko se tako nešto desi imamu koji predvodi džemat. preporučio bih mu da istupi iz mihraba i uzme abdest. Muž me vrlo često tuče ne birajući mjesto i način. (Sahihu-l-Buhari. Međutim. niti po drugim osjetljivim mjestima i ne smije ostaviti tragova po tijelu.v. što je potpuno suprotno islamskom učenju i Allahovom.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dozvoljava mužu da ženu udari. kako kaže Aiša.novihorizonti. i mi treba da slijedimo imama u namazu u pitanjima o kojima se ulema razilazi.š. (Tirmizi.š. kazni. dr. U tom ajetu se kao zadnja instanca. ajetu.a. pošto među muktedijama ima onih koji slijede suprotno mišljenje. da bez razloga izbjegavate bračnu postelju. Hanefije kažu da udaranje ne smije biti više od deset bičeva jer je Poslanik.″ (Sahihul-Buhari.a. može namaz dovršiti. s. 3830) Pitanje: Odgovor: Ukoliko slijedi mišljenje da krv. te u cilju izbjegavanja nesporazuma uputno je postupiti kako sam prethodno kazao. neki su učili kunut-dovu na sabahu. a neki nisu. da se imam slijedi. Odgovor: Vaš muž ne postupa u skladu s propisima islama i uveliko griješi. ″Kitabul-menakib″.. dž. dž. prekinut će namaz i uzeti abdest. osim ukoliko se radi o precizno određenoj Allahovoj. s. imamo jedan veliki problem u braku.v. neki su obnavljali abdest nakon hidžame (puštanja krvi). najblje zna.a. jer Poslanik.v.com Pitanje: Ja i moj muž trudimo se da izvršavamo svih pet temelja islama i hvala Allahu. osim kada nema drugog izlaza. br. koji je nama najbolji i najljepši uzor nije. istaknutih generacija muslimana i islamske uleme općenito razumijemo da ta obaveza stoji i onda kada o određenom pitanju postoji razilaženje. br. O tim odgojnim mjerama Kur′an govori u suri En-Nisa. drži mišljenja koje govori da ta krv ne kvari abdest. ”Kitabu-l-hudud”. a uz to je rekao da su najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama.a. Šukri H. ali to udaranje ne smije biti po licu. a iz prakse ashaba. čak i ako ne slijedi mišljenje da poticanje krvi iz rane kvari abdest. 365. dž.s. 6850) Savjetujem svakom muslimanu da ne pribjegava toj mjeri. negoli po tijelu. Želim ukazati ovom prilikom da su muktedije dužne slijediti imama općenito. ″Kitabus-salati″. ako ne može da ga odvrati od namaza on ga navede da nasilje čini Allahovim. s. dž. stvorenjima itd. u tome uspijevamo.″ Ne znam kako i dokle ću moći podnijeti takvo stanje. dž. ako ne može na jedan on traži drugi način. Sahihu Muslim. Na to ukazuju njegove riječi u kojima govori da ženu treba stalno tući. Prenesite Vašem mužu da on kao suprug ima pravo na Vas odgojno djelovati ukoliko Vi njemu iskažete neposlušnost u onome što ste prema njemu obavezni šerijatom. Žalosno je što tako razmišljaju i postupaju mnogi muslimani koji klanjaju.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 198 od 416 . poste i islam prakticiraju. Sunen. Prema tome.š. br.Na pitanja odgovora doc. Neka svako ima na umu da Poslanik.. Ramić. potjecanja krvi iz nosa a neki nisu itd. a Allah.s. šerijatu.

ili joj kaže da s njom neće ići. ″El-Mukaddime″.″ Čuvši te riječi Bilal b. osnovno pravilo u vezi s ovim pitanjem jesu te Poslanikove. s. 822. Sahihu Muslim. Sahihu Muslim. br. s.Na pitanja odgovora doc. riječi. br. rekao.v. Sunen. Datum kreiranja: 27. 418) Dakle. br. kada je u odlasku žena u džamiju svako dobro. 478) Buharija u Sahihu bilježi hadis koji je doslovan odgovor na Vaše pitanje: ″Ibn Omer je kazao: Omer je imao ženu koja je išla na sabah i jaciju u džamiju.v. Sahihu Muslim. (Vidi: Sahihul-Buahri. 480) U tom duhu je i Aišin komentar koji kaže da je Poslanik. ″Kitabus-salati″. Sunen.″ (Sahihul-Buhari.a.v. Omer kazao kako je čuo Allahovog Poslanika. 672. kao što je bilo i sa Omerom. Odgovor: Muslim u Sahihu bilježi da je Abdullah b.vs. br. Sunen. i da li može ići sama u džamiju bez pratnje muža? Da li on ima pravo da se zbog toga ljuti i da pravi probleme. ali nemaju pravo zabranjivati. a njihove kuće su za njih bolje. 668) ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u Allahove džamije i neka izlaze nenamirisane. a ti govoriš da ćeš im zabraniti!″ (Muslim. Možda joj je ponekad bolje da ne srdi svoga muža. br. pa makar bila u pravu. Malik.v. ″Kitabus-salati″.s.š. Međutim. br. br. a Allah. 670. Šukri H. Ebu Davud.a. ja ću im zabraniti!″ Abdullah ga strašno izgrdi govoreći mu: ″Ja ti govorim šta je Allahov Poslanik. eventualno doživio novotarije koje su žene uvele.novihorizonti. dr.″ (Ebu Davud. muftija shodno okolnostima tumačit će opravdanost ili neopravdanost odlazka žena u džamiju. 482. ″Kitabus-salati″. tada se i status njihova odlaska u džamije mijenja.11. tj. s. mogu to voljeti ili ne. Ramić. Ukoliko se okolnosti promijene.″ (Ebu Davud. Rečeno joj je: ″Zašto izlaziš kada znaš da to Omer ne voli i da je ljubomoran. dž. Sunen. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kada veli: ″Nemojte vašim ženama zabranjivati da idu u džamije kada od vas dozvolu zatraže. s. ″Kitabun-nidai lissalati″. kao što je bilo zabranjeno ženama Izraelćana.s: ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u Allahove džamije.″ Ona je upitno odgovorila: ″A šta ga sprečava da mi zabrani?″ On joj odgovori: ″Sprečavaju ga riječi Allahova Poslanika. te riječi odnose se na normalne okolnosti. zabranio bi im odlazak u džamiju. br. 16) ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u Allahove džamije.s.″ (Muslim.a. misleći da ona to njemu radi u inat? Molim Vas da mi na ova pitanja odgovorite u Novim horizontima pošto znam da se i druge žene susreću sa sličnim problemima.s. s. Muvetta. ″Kitabus-salati″. br. Muževi. najbolje zna. 667. U kontekstu rečenog žena treba gledati u čemu je dobro za nju. br. 676. To razumijemo iz drugih hadisa kao npr: ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u džamije. ″Kitabus-salati. da li ona mora ispoštovati njegovu želju. ″Kitabus-salati″. Ibn Madže.com Pitanje: Zanima me kako treba postupiti ako žena želi ići na namaz u džamiju a muž joj kaže da mu se to ne sviđa. 849) Prema tome.2005 http://www.a. ″Kitabul-ezan″. Abdullah reče: ″Tako mi Allaha.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 199 od 416 . ″Kitabul-džumu′a″.

i u pasivnom smislu (kao osiguranika) i u aktivnom smislu (kao akvizitera)?! Odgovor: Uzimajući u obzir činjenicu da većina islamske uleme smatra da trgovačka osiguranja kojima se bave ta osiguravajuća društva nisu dozvoljena. Što se tiče abnormalnog krvarenja koje je znak poremećaja prirodnih zakona u maternici. post) u slučaju da ima abnormalna krvarenja (između dvije menstruacije). dž. Šukri H. najbolje zna. Datum kreiranja: 27. s tim što će se tretirati kao mustehada. Prema tome.com Pitanje: Ako smatrate da sa šerijatske strane nema prepreka za upotrebu spirale. posebno u prvim mjesecima. Za to vrijeme bio bih osiguran za slučaj neke nesreće. okupati i normalno obavljati sve svoje obaveze. ravna se po ustaljenom ciklusu prije poremećaja. Interesuje me vaše mišljenje da li mi je ovakav aranžman halal ili ne. osoba koja za svako namasko vrijeme uzima abdest. Ja bih onima koji imaju opravdan razlog za planiranje porodice preporučio prirodni način. a štetnost nije takva da ugrožava zdravlje žene (što je vrlo upitno!). dr. smatram da nije dozvoljeno učestvovati u aktivnostima tih osiguravajućih kuća u bilo kom obliku. pojavljuju kao posljedica prisutnosti spirale u materici ? Odgovor: Dozvoljenost upotrebe spirale. nego muslimanima govore ono što im odgovara. da li žena može normalno obavljati vjerske dužnosti (namaz. Ukoliko postoji opravdan razlog. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. žena će se.11. jer jedino za takav način imamo tekstualni dokaz u izvorima islama. Ramić. koja se. kao interceptivnog sredstva. ovisi o opravdanosti njene upotrebe i njene štetnosti po ljudski organizam. Pitanje: Ponuđen mi je finansijski aranžman zasnovan na životnom osiguranju iz Austrije. ponuđeno mi je da se i ja aktivno uključim u taj posao kao akviziter koji osigurava ugovore novim korisnicima tog aranžmana. a kome je uzročnik spirala. a Allah.Na pitanja odgovora doc. jer žena koja je imala urednu menstruaciju u situaciji kada se menstrualni ciklus poremeti. tada bi se moglo govoriti o dozvoljenosti. te činjenicu da u prezentaciji svojih aktivnosti spomenuta društva ne iznose potpunu istinu. takve stvari desile. Dužnost muslimanima kao zajednici jeste da organiziraju solidarna osiguravajuća društva koja funkcionišu na islamskim principima i omogućavaju sve što pružaju konvencionalna društva. invaliditeta i smrti i trebalo bi da dobijam nadoknadu ako bi mi se. Prema tom ugovoru ja bih bio obavezan izvjestan broj godina plaćati ugovoreni godišnji iznos i nakon toga bih stekao pravo da naredni period dobivam penziju u ratama nešto većim nego što sam ranije uplaćivao. ono ne sprečava ženu da obavlja vjerske obrede. nakon isteka uobičajenog perioda. već u dionice nekih firmi u djelatnosti građevinarstva s niskim rizikom tako da bih ja spomenuti višak dobivao iz dividende po osnovu tih uloga.2005 http://www. ne dao Allah.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 200 od 416 . Na moje pitanje jasno mi je naglašeno da moj uplaćeni novac ne bi bivao ulagan u kredite i kamatne poslove. bolesti. Također. ali na islamski način.novihorizonti.

Maleziji itd. dr.novihorizonti. dozvoljena. sve narodne tradicije i načini odijevanja ljudi u svijetu mogu biti islamska odjeća. uprkos činjenici da je tvoja bivša supruga dobila pravo na starateljstvo. dokazujući da nemoralan život majke ugrožava normalan razvoj djeteta. Konsultuj se u tom pogledu s nekim iskusnim advokatom. s tim što je svilu zabranio muškarcima. s tim što tu odjeću treba skrojiti tako da pokriva tijelo po propisu. nego je samo propisao kakva ta odjeća treba biti u pogledu pokrivanja tijela.v.com Pitanje: Pročitao sam da je Allahov Poslanik. Odgovor: Kao roditelj musliman ti imaš obavezu da odgajaš dijete u islamu i islamskom moralu.Na pitanja odgovora doc. a i ta njihova odjeća se. odjeća koju nose Saudijci ili Malajci poistovjećivanje sa ženama. bio bi dužan tu odjeću promijeniti iako je takva odjeća u njegovoj zemlji. Teško mi je prihvatiti da dijete boravi kod majke koja živi nemoralnim životom. Datum kreiranja: 27. Šukri H. prokleo muškarce koji se poistovjećuju sa ženama i žene koje se poistovjećuju s muškarcima pa me intersuje zašto mnogi muškarci nose dugu odjeću (haljine) u arapskim zemljama. Doduše. Indoneziji. Dakle.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 201 od 416 .11.s. Molim vas za savjet. s. Pitanje: Nakon razvoda starateljstvo nad dijetetom dobila je majka. Ramić. Prema tome. ipak. u ovo naše doba svijet poznaje običaje i tradicije u odijevanju drugih naroda tako da je teško tvrditi da je npr. dužan si uložiti maksimalan napor u tom pogledu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Iz prethodnog možemo zaključiti da pitanje poistovjećivanja muškaraca sa ženama ili obratno zavisi od sredine u kojoj čovjek živi. kao što je odjeća specifična za vjerske službenike nemuslimana itd. razlikuje od haljina koje nose naše žene. ako bi stranac koji prakticira islam došao u Bosnu u odjeći koja je kod nas specifična za žene. Odgovor: Islam nije propisao specifičnu odjeću za svoje sljedbenike.a.2005 http://www. po islamu. U okviru ulaganja napora u odgoju pokušaj sudskim putem dobiti starateljstvo. pošto je općepoznato kako se muškarci odijevaju u Saudiji i u Maleziji u svečanim prilikama. Prema tome. da na toj odjeći nema likova i znakova koji su islamom zabranjeni i da ta odjeća ne bude specifična za određenu grupu nemuslimana.

novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li se sa šerijatskog gledišta takav način uništenja embrija u ranom stadiju smatra abortusom i haramom. b) što se intercepcija uradi ranije. dakle u vrlo ranom stadiju razvoja oplođene jajne ćelije. br. otpornosti i snazi imuniteta osobe koja spiralu koristi itd. moja preporuka je da se svaka situacija pojedinačno razmatra i da se šerijatskopravno mišljenje o specifičnoj situaciji daje tek nakon uvida u stručno mišljenje dvojice stručnih i pravednih ljekara. manja je opasnost od grijeha. dž. što se tiče činjenice da je spirala interceptivno sredstvo. a nikako kao nalog određenoj osobi da izvrši abortus. ″Kitabun-nikah″. r. ashabi. Buharija prenosi od Džabira. 4808) Iz te činjenice ashabi. postoji šerijatski opravdan razlog i da je štetnost spirale po zdravlje neznatna tako da ne ugrožava ljudski organizam. pod uslovom da za sprečavanje. i u vezi s tim. Ramić.com Pitanje: Poznato je da je jedan od efekata spirale promjena materične sluznice. a ne kontracepcijska sredstva.š. moje skromno znanje u tom pogledu govori da ona može biti izuzetno štetna. smatram da to nije problematično jer to nastupa odmah nakon oplodnje. jer da nije bio dozvoljen Zakonodavac bi to zabranio. tj. Što se tiče upotrebe spirale. manji je grijeh koristiti ih. Šukri H. a u vezi su s ovim pitanjem: a) S obzirom da je pitanje intercepcije i abortusa vrlo delikatno i opasno pitanje jer se radi o ljudskim životima. a Allah.a. dr.. Datum kreiranja: 27. Otuda i moje odgovore u vezi s ovim pitanjem treba gledati samo kao opće upute. usljed čega ona postaje neadekvatna za implantaciju već oplođene jajne ćelije (blastula-stadij).Na pitanja odgovora doc. veća je mogućnost dozvoljenosti. a i učenjaci poslije njih.2005 http://www.11. razumijeli su da je takav postupak dozvoljen. odnosno intercepciju trudnoće. pa čak i po život opasna i da njena štetnost ovisi o vrsti spirale. e) jedino prirodna ″kontracepcija″ (′azl) nije upitna u pogledu svoje dozvoljenosti jer ima jasan tekstualni dokaz. intercepciju ili abortus. Nadalje. prakticirali ′azl (snošaj van vagine) u vrijeme dok je Kur′an objavljivan.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 202 od 416 . d) što postoji veće opravdanje za kontracepciju. koristi određeno interceptivno sredstvo itd. najbolje zna. Zbog toga se spirala ubraja u intercepcijska ('abortivna kontracepcija'). c) što su kontraceptivna sredstva manje štetna po čovjeka. Bakrene spirale su uz to i toksične za embrij. što znači da ubija već oplođenu jajnu ćeliju. da li su spirale dozvoljene muslimanki? Je li šerijatski stav isti ako se plod (djelimično) implantira pa onda biva uništen zbog prisustva spirale ? Odgovor: Prije nego odgovorim želim ukazati na nekoliko stvari koje smatram vrlo značajnim. (Sahihul-Buhari. da su oni. Naime.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 203 od 416 . ukoliko gore spomenute uslove tvoje ime ne ispunjava. s. Naime. sklopiš ugovor s nekim proizvođačem lijekova kroz koji ćeš zaštiti svoje pravo kao pronalazač. a da u isto vrijeme ne krši šerijatski propis. tako da samostalno prodajem taj čaj. najljepše je kada čovjek nosi tradicionalno muslimansko ime lijepoga značenja. Ramić.v. Ukoliko svoj pronalazak ne registruješ. Kako da postupim? Odgovor: Prvo što treba imati na umu kada je ime u pitanju jeste da muslimansko ime treba imati lijepo značenje. Međutim. tvoje ime ispunjava prethodne uslove. nemoj ga mijenjati ako će to da vodi ka nezadovoljstvu tvojih roditelja. Prema tome. smatram da tu treba imati dosta fleksibilnosti i da musliman te probleme može izbjeći.Na pitanja odgovora doc. a u isto vrijeme ćeš omogućiti da se tvojim pronalaskom ljudi okoriste. ja to nisam učinio bojeći se da to oni ne zloupotrijebe. pitanje koje želim postaviti tiče se mog imena. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Poštovani profesore. smatram da bi tvoj postupak bio monopol ukoliko bi ustrajao odbijati registraciju svog pronalaska i sklopanje ugovora s nekim proizvođačem lijekova jer bi time onemogućavao da lijek bude dostupan većem broju ljudi. uz registraciju pronalaska. moji roditelji su definitivno protiv toga. ili će zbog promjene imena doći u sukob s ljudima itd. imam nijet promijeniti ga. Normalno. pošto moje ime nije pravo muslimansko. a zatim da nije specifično za nemuslimane.a.2005 http://www.11. Ljekari su od mene tražili da potpišem ugovor o distribuciji. Šukri H. a Allah. pa makar ono i ne bilo uobičajno u dotičnoj sredini.com Pitanje: Pronašao sam ljekovitu biljku koja liječi čir na želucu. dž. Što se pak monopola tiče.š.novihorizonti. Međutim. smatram da ime nije neophodno mijenjati. Ukoliko pak. Predlažem ti da. a posebno kada nosi imena koja je pohvalio Poslanik. Interesuje me koliku cijenu smijem staviti i da li se ovaj moj postupak smatra monopolom koji je u islamu zabranjen? Odgovor: Smatram da hitno treba svoj pronalazak da registriraš kako bi tvoje pravo kao pronalazača bilo zaštićeno i kako bi se ljudi tvojim pronalaskom mogli okoristiti. Datum kreiranja: 27. najbolje zna. potrudi se da ga promijeniš i da to učiniš na način kako ne bi došao u sukob s roditeljima. siguran sam da ćeš svoje pravo izgubiti jer nije teško otkriti biljku koju stavljaš u čaj koji samostalno pripremaš. dr. Međutim. Ukoliko su ta dva uslova ispunjena.s. ukoliko će određeno ime čovjeku uzrokovati probleme.

brak je valjan. ispravno je da se žena uljepšava mužu vodeći računa o onome što njen muž voli i da to uljepšavanje bude šerijatom dozvoljeno. ali će. opet u skladu sa šerijatom. Pitanje: Odgovor: Ženi je sevap da se uljepša svome mužu i što se više uljepša sve je sevapnije. pod uslovom da taj izlazak bude u mlazu i sa strašću. musliman mora voditi računa da zbog dunjaluka ne izgubi ahiret.s. zakonima. tada se tako sklopljenom braku ne bi mogla staviti nikakva primjedba. Pitanje: Odgovor: Dužnost se okupati samo poslije izlaska sperme.Na pitanja odgovora doc. U svakom slučaju. Međutim. musliman neće kršiti zakone zemlje u kojoj živi. Čitala sam da je ženi u cilju uljepšavanja svome mužu dozvoljeno čupati obrve i da je hazreti Hatidža tako postupala. Dakle.a. to uljepšavanje mora biti na halal način. dž. Molim Vas da to prokomentarišete i pojasnite.š. Kao dokaz on je iznio to da mi živimo u nemuslimanskoj zamlji. Odgovor: Da. ovdje.š. Sunen. Poslije koje tečnosti se dužnost okupati? Datum kreiranja: 27. s. tu treba razlikovati nekršenje tih zakona od smatranja tih zakona ispravnim. Dakle.novihorizonti. Ebu Davud. sve zakone koji nisu u skladu sa šerijatom smatrati neispravnim i nastojat će. Ukoliko uz to postoji pristanak mladinog staratelja. ako su sklapanju braka kao svjedoci prisustvovala dva muškarca muslimana ili dvije žene i jedan muškarac.) Muslim je odjeljak jednog poglavlja svoga Sahiha nazvao: ″Zabrana posla koji radi ona koja čupa obrve i kojoj se čupaju″. Ramić. Poslanik. Ukoliko bi se musliman našao u situaciji da mora činiti velike grijehe zbog zakona koji u dotičnoj zemlji vladaju. Sunen. a kao muslimani treba da poštujemo zakone zemlje u kojoj živimo. tada bi bio dužan tu zemlju napustiti i hidžru učiniti. dž.v. u isto vrijeme. da te zakone izmijeni i uskladi sa prirodnim Allahovim. 512. u Švedskoj rekao kako je brak sklopljen pred matičarom u komuni ispravan ako postoje odgovarajući svjedoci. dr.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 204 od 416 . Što se tiče poštivanja zakona jedne zemlje. nemajući za to validno šerijatsko opravdanje. a čupanje obrva je zabranjeno. ″Kitabut-teredždžul″. tačno je da je brak sklopljen u komuni pred matičarem valjan ako ne postoje stalne ili privremene bračne smetnje i ako su ispoštovani svi uslovi za ispravnost braka. zabranio čupanje obrva. ″Kitabuz-zine″. br. 3639. (Vidi: Nesai.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. br.2005 http://www. Da li je to tačno? Znamo da iz spolnog organa izlazi nekoliko vrsta različitih tečnosti. Šukri H. Prema tome. a Allah. najbolje zna.com Pitanje: Čuo sam da je neki alim iz Bosne.

imajući još u vidu da žive kao podstanari? Datum kreiranja: 27. ukoliko su svi uslovi za obaveznost hadža ostvareni. ne dođe do potpunog osamljivanja. da u osnovi. Naravno. Ramić. Šukri H. žena nije dužna obezbjeđivati sredstva za izdržavanje porodice i nije dužna pomagati mužu u vraćanju duga. Kad se vraćam s posla kući vrlo često se nađem u situaciji da neka nastavnica pita da je povezem svojim autom. ona je dužna ići na hadž ukoliko je u stanju. u slučaju da se vozite ulicama u kojima ima prolaznika.11. smatram da je to vrlo blisko osamljivanju i da vrlo lahko može biti korak ka haramu. Trebaš nastavnice poučiti šerijatskom propisu kojeg se pridržavaš. tako da se ne poremete lijepi međuljudski odnosi. tj. ne bi bilo smetnje da ih povezeš autom. Supruga ima pare za hadž. a u tome se ljudi razlikuju. a muž je u dugovima. ukoliko bi pomogla svome mužu to bi bilo lijepo i pohvalno i svaka žena koja ispravno razmišlja činit će ono što vodi boljitku svoje porodice. Pitanje: Odgovor: Da.Na pitanja odgovora doc. Upravo zbog toga smatram da ti je to haram i savjetujem ti da se toga kloniš. pod uslovom da taj korak ne bude korak ka nemoralu. dr.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 205 od 416 . Da li je ona obavezna otići na hadž.com Pitanje: Nastavnik sam u osnovnoj školi.2005 http://www. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Iako postoji mogućnost da. Naime. Ukoliko bi bile dvije nastavnice tada smatram. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti.

lažne). Pojedine prakse. sigurno znamo da tako nešto nije radio Allahov Poslanik.v. nazvao (Ahmed.11. pa makar to postojalo i stotinama godina. a Allah. Rekao je (Treće poglavlje): ″O novotarijama koje su batil (neosnovane. 50 KM. 2/671-672. proučimo ih. mi ne određujemo cijenu. Datum kreiranja: 27. Onaj ko uzima i onaj koji daje su griješni. u to se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćuju gosti na dan njegove smrti ili poslije.). i mogli da se sačuvaju i odbrane uprkos činjenici da nemaju validnog utemeljenja. str. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. mišljenja.2005 http://www. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. u prošlosti. Ako mi. i nevažeća (batil) djela. komentator Tahavijeve Poslanice kaže: ”Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). vremenu globalizacije i ″širenja pera″ kako ga je Poslanik. 21.” (Šerhul-akide et-tahavije.”. a novac ide u razrednu kasu za potrebe ekskurzije. su.š. sama činjenica da nešto egzistira u muslimanskim sredinama. Štaviše.a. Oni koji su rekli da umrli ima koristi od tog učenja.” El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj.. to je nemoguće zbog toga što su dokazi svima lahko dostupni. Mi. 2/672. pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. To je bilo moguće s obzirom da je pristup dokazima bio ograničen. Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. tumačenja itd. kaže: ”Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu.com Pitanje: Učenik sam medrese.s. Musned. haram. analogizirali su učenje Kur‘ana s hadžom i postom. što se tiče učenja Kur‘ana za pare o tom pitanju nema relevantnog razilaženja. 3 u: Alauddin Abidin. niti je to naredio neki od imama u vjeri. a to je preferirajuće mišljenje.) Međutim.. danas.) Uprkos toj činjenici. itd. Može to i danas neko braniti. 355) Međutim.novihorizonti. El-Hedijje el-′allaijje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 206 od 416 . da je učio Kur‘an umrlima. niti dao olakšicu u tom pogledu. a u njima nema nešto što bi moglo poslužiti kao siguran oslonac.a. ko želi da mu se hatma prouči donese. Šukri H. s. a sami želimo biti njihovi sljedbenici i živjeti i prakticirati islam koji su nam oni svojom praksom pokazali. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. ako znamo da to nisu radili njegovi ashabi. s. 3676). za pare). (Vidi fusnotu br. tako da možda većina naših muslimana smatra to vjerskim činom koji je propisan šerijatom. Slično je stanje i u mnogim dijelovima svijeta gdje žive muslimani.) Ibn Abidin u Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o tom pitanju. među sobom. dok u ovom. ali je ta teza neodrživa zbog toga što su čovjeku pri ruci svi relevantni dokazi u tom pogledu.” Drugo što treba znati jeste da je običaj učenja Kur′ana za novac duboko ukorijenjen u tradiciju mnogih naših sredina. Ramić. islamska ulema razišla se u vezi s pitanjem da li umrli ima koristi od takvog učenja. dr. dž. možda. Sve su to novotarije. govoriti Allahu ekber. U takva pitanja spada i pitanje učenja Kur′ana za pare. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. i koji često Allaha spominje.s. podijelimo džuzeve. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an njegovoj duši.Na pitanja odgovora doc. br. kako da mi sebi to ušerijatimo. ali. stavovi.” (El-Ahzab. Ustvari. s. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam ElBerkevi na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. našem vremenu. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. najčešće. (Vidi opširnije u Šerhul-akide et-tahavije.a.s.v. ako znamo da to nisu radile njegove prevedne halife. Kod nas je već nekoliko godina običaj da učenici uče hatme za pare. Razlog tom razilaženju je u činjenici da postoje vjerodostojni hadisi koji govore da sevapi za obavljeni hadž i post dolaze umrlom. ne znači automatski da je to šerijatom propisano i da ima utemeljenje u islamu. ništavne. postoje tvrdnje da u pogledu dozvoljenosti učenja Kur′ana za novac postoji konsenzus muslimana. obično. Da li je takav novac halal? Odgovor: Prvo što treba znati jeste da se ne prenosi od Poslanika.

Greške treba ispravljati.11. nema nikakve smetnje da se ženi i udaje u u tom periodu. vjerovatno. ne odnosi na ovo drugo. jer se Aiša.a. Da li je to tačno? Odgovor: Da. Molim Allaha. inša-Allah.š. halal sve dok je to po zakonu zemlje u kojoj živiš. u granicama svojih mogućnosti. čak nakon svoje udaje za Poslanika. Pitanje: Radim u birtiji.novihorizonti. mogu li ostati raditi ukoliko ne bih goste služio. Međutim.š. : Da li je dozvoljeno da se djeca igraju lutkama i figuricama životinja? Datum kreiranja: 27. ja bih ti preporučio da potražiš posao koji će ti kao muslimanu bolje odgovarati.2005 http://www. Oni su to naučili i shvatili kao dio vjere. Normalno je da između donošenja punih flaša i bacanje u smeće praznih postoji ogromna razlika.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Odgovor: Ne. u procesu ispravljanja tog pogrešnog običaja smatram nužnim da postoji razumjevanje za one koji to tretiraju vjerskim propisom. to nema osnova u šerijatu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 207 od 416 . dž. s. to je dozvoljeno. nego samo čistio stolove i prazne flaše bacao u smeće ili pak prao čaše? Odgovor: Tebi je očito poznato da je Allah. Međutim. Prema tome. Naravno. ipak. Jedino što bih preporučio roditeljima. tebi su te pare. na socijali sam i ništa ne radim. Šukri H. Birtija. Pitanje: Odgovor: Da. prokleo svakog ko ima bilo kakvu vezu s alkoholom. Da li su. igrala lutkama. Osoba dok je pod ihramima na hadžu ne smije da se ženi i udaje.s. r. dužan si tražiti sebi posao i. dr. odgovor u pogledu dozvoljenosti učenja Kur′ana za naknadu sasvim je jasan.a. u ovoj situaciji. zarađivati za život a ne živjeti od rada drugih. Pitanje: Nalazim se u Danskoj. dž.com Dakle. Ramić. a oni koji nisu na hadžu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pare koje uzimam od države meni halal? Puno puta sam čula od naših Bošnjaka da je zabranjeno (haram) ženiti se i udavati između dva bajrama. da nam pomogne da budemo sljedbenici a ne inovatori u vjeri. to se duboko ukorijenilo u njihovim dušama i sredinama i tu činjenicu treba imati u vidu kada se ta greška nastoji ispraviti. Znam da je muslimanu haram posluživati nekoga alkoholom.v. za njih nema smetnje. u tom pogledu. Iako se prokletstvo. jeste da nastoje svojoj djeci osigurati igračke koje će ih usmjeravati ka onom što je pozitivno i ispravno. ali to treba biti na najbolji i najbezbolniji način. nije mjesto za muslimana.

Iranke ili Saudijke. da nose islamsku odjeću koja će ispunjavati sve šerijatske uvjete. negativno stajalište.Na pitanja odgovora doc.v. da mi muslimani. nikada nije razilazila u pogledu obaveznosti pokrivanja kose u slučaju punoljetnih žena koje nisu došle u staračku dob. kako ljudsko biće. po metodologiji islamskog prava.s. 80. Ne moraju se žene u Evropi i Americi pokrivati onako kako se pokrivaju Turkinje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. problematično generalno odbacivanje hadisa. kroz dugu historiju islama. te kako je islamska ulema. Muslimnke u Finskoj će Datum kreiranja: 27. može se prilagoditi. argumentira kako Kur’an ništa ne piše o mahrami na glavi. nisu validni. naročito nakon 11. Ja znam da su muslimanke izložene napadima u nemuslimanskim sredinama.s: «Onaj ko se pokorio Poslaniku taj se pokorio Allahu.v.” (El-Ahzab. uvaženi profesor slijedi mišljenje nekih orijentalista koji u vezi s hadisom imaju takvo. Prije svega. koji je nedavno preselio na ahiret u Austriji. Isto tako.v. i koji često Allaha spominje. dž. Međutim.a. Ne treba zaboraviti da joj to pravo garantiraju sve međunarodne konvencije koje govore o ljudskim pravima. Šefika Kurdića Ebu Hanife i namaz u hanefijskom mezhebu. Islam je taj propis potvrdio. O značenju svakog hadisa. s.a. s. jer u Kur’anu se ne spominje ni kako se klanja namaz. a sahabijke su to praktično pokazale. pomoći našim sestrama da što manje budu izložene napadima nacionalista. tako da se šerijatski propis ispoštuje a u isto vrijeme da taj način pokrivanja ne bude stran i da ne izaziva podozrenje u neislamskoj sredini. i muslimanka. nije dokaz. poput imama Ebu Hanife. Razilaženje postoji samo kada je u pitanju pokrivanje lica. a moja supruga ne želi skinuti mahramu ni po koju cijenu. ili time što ćemo pokušati dokazati da mahrama nije obavezna. mora imati pravo da se pokrije. dr. međutim.) A Poslanik. preporučio bih da odgovor potražite u knjizi dr. glasoviti bošnjački intelektualac. hadžu itd. smatrala samo jedan krajnje mali broj hadisa pravim i obaveznim da se slijedi itd. to što je u prijašnjim tradicijama bio običaj da žene nose mahramu ne znači da u islamu treba biti suprotno. ali zato Kur’an jasno naređuje da slijedimo i pokoravamo se Poslaniku. septembra i da stavljanjem mahrame na glavu one otkrivaju svoj identitet.s. propis bio objavljen prijašnjim poslanicima i ostao da živi i kod drugih naroda sve do pojave Muhammeda. sam način pokrivanja. kao ljudi. Ako nemuslimanka ima pravo golišava izlaziti na javno mjesto. a onaj ko glavu okreće – pa. u datim okolnostima. Iz sadržaja te knjige jasno se vidi da su takve tvrdnje neosnovane. u Austriji.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 208 od 416 . ta polemika mora biti zasnovana na dokazima i vođena naučnom metodologijom. Odgovor: Pročitao sam spomenuti članak. u spomenutom članku. U tom pogledu postoji konsenzus (idžma) i u vezi s tim nema nikakve dileme. jer to znači odbacivanje većine praktičnih islamskih propisa islama.a. imamo prava kao i drugi. Npr. ali će biti odraz austrijske kulture i neće izazivati podozrenje. to je klasični tekst napisan u stilu orijentaliste koji se ne koristi islamskom metodologijom u dokazivanju. u jednom broju iz prošle godine. treba se boriti za svoja ljudska prava. Argumenti koje je spomenuo uvaženi profesor. Molim vas da to prokomentarišete jer treba da se vratim u Banjaluku.š. kao i o vjerodostojnosti onog koji nije dosegao stepen tevatura se može polemisati.11. Mi te nismo poslali da im čuvar budeš.com Pitanje: U časopisu koji izdaju Bošnjaci u Hrvatskoj. Treba tražiti rješenje koje će biti u skladu sa šerijatskim principima a koje će. Drugo.) i kazuje da nam je on najbolji uzor: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. nema detalja o zekatu. nego znači da je taj Allahov. zaštitu našim majkama i sestrama ne treba pružati tako što ćemo pokušati taj identitet sakriti po svaku cijenu. npr. 21. Ja preporučujem muslimankama. koliko ima dnevnih namaza.” (En-Nisa. s. kako je stavljanje mahrame neislamska tradicija preuzeta od kršćanskih redovnika iz Sirije.2005 http://www. to što se u Kur’anu eksplicitno ne spominje mahrama. pošto njihovo objašnjenje nalazimo samo u hadisu.novihorizonti. Posebno je. Po meni. Ono što Vam ukratko mogu kazati o mahrami jeste da se islamska ulema. Ramić. u isto vrijeme. Šukri H. O ispravnosti tvrdnje da je Ebu Hanife koristio samo neznatan broj hadisa i uopće o toj problematici. je kroz svoj sunnet te propise praktično primijenio i objasnio. Očito. fašista i mrzitelja muslimana.

Odgovor: Smatram da nema smetnje da ostaneš na tom radnom mjestu pod sljedećim uslovima: a) da to radno mjesto dolikuje tebi kao muslimanki. želim istaći da je potrebno imati razumijevanja za spomenutog profesora i istaknutog intelektualca. jer ženi nije dozvoljeno da radi.š. itd. nego bi sebi otvorile put misionarskog djelovanja i zaštitile se od nacionalista i fašista koji imaju predrasude prema Arapima. b) da tvoj integritet kao muslimanke bude zaštićen. Da li je njegova supruga dozvolila da mu njegovi prijatelji muslimani klanjaju dženazu. jer ne treba zaboraviti da se on.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 209 od 416 . rahatluk i olakšanje. Ja sam pokrivena. ali to moram obavljati vani. Njegovo shvatanje mahrame i pokrivanja žene uveliko je rezultat uslova u kojima je živio. Treće.) Na kraju. Ramić. a i osobe koje su u mom okruženju su. nije bila ravnodušna prema islamu pošto. može uraditi i ono što je grijeh u granicama nužde. vjerovatno. Turcima. 100. a i ja se bojim da takvo mjesto može uticati na moj iman..11. u granicama svoga znanja i mogućnosti itekako na tom polju zalagao.Na pitanja odgovora doc. najbolje zna. nemuslimani. treba imati na umu da je u islamu propisana hidžra. samo što treba raditi poslove koji su u njenom domenu i koji neće ugroziti njene osnovne obaveze kao supruge i majke. a da na tebe sredina ne djeluje u negativnom smislu. Uzvišeni Allah kaže: “Onaj ko se iseli Allaha radi naći će na Zemlji mnogo mjesta. Dakle. a Allah. i tu spada i otkrivanje kose.” (En-Nisa. smatram da treba da promijeniš radnu sredinu. četvrto. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ili se bojiš da će tvoj iman.. jer mi nije dozvoljeno obavljati namaz u radnim prostorijama. pleh muzika ga je ispratila do groba i dženaza mu nije javno klanjana. ne tako davno. ne samo izvršile propis islamskog načina odijevanja. sredinu treba promijeniti. ali se time ne dovodi u pitanje propisanost stavljanja mahrame na glavu. a pogotovu na takvim mjestima. Na taj način muslimanke bi. Štaviše. kako sam neki dan čuo. Uz to. dž.š. nije mi poznato!? Bilo kako bilo. čak nije dala da se neko s ahmedijom pojavi na njegovoj sahrani. On je skoro cijeli svoj život proveo u neislamskoj sredini. tvoja čast i poštenje biti ugroženi. Ukoliko neki od ovih uslova nedostaje. dr. i slobodu. putu hidžru učini naći će prostranstvo. ukoliko ne može živjeti kao musliman u određenoj sredini. Da li je vjernicama dozvoljeno raditi na takvim mjestima? Neki su me savjetovali da ostavim taj posao. u nuždi žena može otkriti kosu. Ispravno je kazati da žena treba raditi isto kao i muškarac. Pitanje: Već otprilike dvije godine radim posao koji se ne kosi sa šerijatom.novihorizonti. Irancima itd. Pogrešno je govoriti da žena ne smije raditi. uprkos svojih neprijatelja. bila sastavni dio evropske kulture. Šukri H. c) da ne postoji opasnost da budeš izložena velikom grijehu. dž. bio je oženjen nemuslimankom koja. te da čovjek. time bi bila oživljena lijepa kultura oblačenja koja je zamrla u Evropi. treba odati poštovanje spomenutom profesoru za njegov rad i trud na polju afirmacije muslimana u Evropi i njegovu nastojanju da muslimanima pomogne u rješavanju njihovih problema. d) da možeš mijenjati sredinu u pozitivnom smislu. a onaj ko na Allahovom.2005 http://www. Datum kreiranja: 27. uglavnom. okruženja u kom se nalazio i znanja koje je posjedovao.com skrojiti sebi islamsku odjeću u duhu finske kulture. i nastojim da obavljam namaze dok sam na radnom mjestu. poznato je da se u slučaju postojanja nužde. a koja je. ali sredina i ambijent u kojem radim je neislamski.

izvršavaš obaveze u granicama svojih mogućnosti. br.novihorizonti. prokleo čovjeka koji predvodi džemat koji ga mrzi. uzoran brak. Ukoliko je razlog to što imam prakticira islam i služi kao primjer koji uznemirava one koji od islama uzimaju samo ono što žele i ostavljaju ono što žele. da ona planira sa svojim švalerom da razori moj brak praveći nam sihire kod hodže koji je poznat kao sihirbaz. a Allah. novotarije itd. koja ne zna šta govori. Dakle. uzimajući u obzir okolnosti u kojima živimo.” (En-Nisa.) U nekim predanjima stoji da je Allahov Poslanik..” (Ibn Madže.11. pa makar i za komšiju s kojim čini nemoral. to strogo zabranio: “O vjernici. počeo sam da strahujem. ne smije klanjati jer joj je Allah. 326.š. Šukri H. Napominjem da se moja majka. pak.. Bilo bi uputno da se kod osobe koja liječi Kur’anom ispita da nije. Ukoliko se. pošto sam otkrio prateći telefonske razgovore moje majke. “Kitabus-salati”. Ramić. u toj situaciji smatram da imam treba biti ustrajan u svom imamskom radu.š. sve dok ne budete znali šta izgovarate.) Ukoliko zna šta govori. “Ikametus-salati ves-sunnetu fiha”. možda.a. tada imam treba otići. s. a Allah. osoba u pijanom stanju. Takve situacije su rijetke. Pitanje: Odgovor: Ne. preporučio da pokušaš nagovoriti majku da se pokaje za grijehe koje čini i da se uda.2005 http://www. U isto vrijeme. elhamdulillahi. Datum kreiranja: 27. i tvojoj majci napravljen sihr. nasilje.. najbolje zna.š. Pitanje: Oženjen sam i imam. Šta mi preporučujete? Kako da se u takvoj situaciji postavim prema majci? Da li pijana osoba može klanjati? Odgovor: Prvo bih ti. radi o situaciji da većina džematlija mrzi svog imama zbog toga što ne izvršava svoje radne obaveze ili čini prestupe i grijehe kao što su laž.) Naravno da se ovdje radi o mržnji koja ima opravdanje u šerijatu. treba majci da pomogneš da se izvuče iz nevolje u kojoj se nalazi i da prema njoj.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 210 od 416 . dr. posebno ako je u prošlosti bila poštena i uzorita žena. ali ih ima.s. pa makar se morao iseliti iz stana. počela baviti nemoralom i odlaziti kod komšije. Sunen. Sunen.. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 961. 43. nemojte se približavati namazu u pijanom stanju. dž. Međutim. koja živi s nama u istom stanu.Na pitanja odgovora doc. a džematlije su dužne takvog imama zamijeniti jer se na njega odnosi hadis: “Trojici se njihov namaz ne uzdiže iznad njihovih glava: čovjeku koji predvodi džemat koji ga mrzi. bez obzira što ga u toj sredini većina ne voli.. treba da zaštitiš svoj brak.com Pitanje: Odgovor: Da li preporučujete imamu da ostane u džematu ukoliko ga većina džematlija mrzi? Smatram da je odgovor na to pitanje usko u vezi s razlogom koji je doveo do toga da većina džematlija mrzi svoga imama. najbolje zna. ispravno je da se pokaje i namaz klanja u njegovu vremenu. kao dijete. jer ti je preče zaštiti sebe i svoju porodicu negoli druge. (Vidi: Tirmizi. br. nakon pogibije babe u ovom ratu.v. dž. dž. Postoji realna mogućnost da joj je sihr napravljen i da nije svjesna šta radi.

ženu je nakon poroda. 242. s. žena biva pokrivena i samo babica po potrebi gleda u stidne dijelove tijela.s. Šukri H. Ukoliko će muž svojim prisustvom olakšati supruzi u tim teškim trenucima. odnosno da li je dužna služiti gošće koje joj dolaze u posjetu? Žena u porodu pretrpi ogromne bolove i napor koji njeno tijelo..” (Sahihu Muslim. itekako. dž. nego i preporučljivo. a onda oprao ostatak svoga tijela. br. a to je u duhu islama i prethodno spomenutih propisa. sve dok žena ne povrati snagu i ne vrati se prirodnom stanju u kom je bila prije trudnoće. 482. Štaviše. jer u porodilištima koja štite ženin dignitet. 15. Razlog oslobađanja od tih obaveza vjerovatno se nalazi u činjenici da je ženi potreban potpuni odmor i potpuno mirovanje nakon poroda kako bi povratila snagu i kako bi se njeno izmoreno tijelo oporavilo. dakle oslobodio ju je obaveza izvršavanja dva temeljna propisa islama.novihorizonti.11. Što se tiče hadisa koji govore o tome da supružnici ne smiju gledati u spolne organe jedni drugih. dr. Ramić. smaram da je takvo prisustvo ne samo dozvoljeno. u periodu trajanja nifasa oslobodio namaza i posta (s tim što post treba napostiti kad taj period prođe). 476). 264.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 211 od 416 . uzimajući vodu iz iste posude. pošto fizičiki napor žene nakon poroda i njeno kretanje mogu itekako narušiti njeno zdravlje i ostaviti trajne posljedice. polio svoj svoj polni organ i oprao ga lijevom rukom.Na pitanja odgovora doc. jer bolje im ih je služiti četrdesetak dana nego čitav život. r. 498. Zatim se pomakao sa tog svog mjesta i oprao noge. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 484. Potom je svoju lijevu ruku dobro istrljao o zemlju. Koristim se ovom prilikom da ženama preporučim mirovanje nakon poroda.). ako je Gospodar svjetova dao ženi pravo na odmor u tom periodu. po šerijatu.v..) Uzvišeni Allah. br. Pitanje: Odgovor: Nije mi poznato da u tom pogledu postoji šerijatski tekst koji to direktno ili indirektno zabranjuje. Mejmuna.š. “Kitabul-hajd”. a onda uzeo abdest onako kako uzima abdest za namaz. s. muž koji prisustvuje porođaju svoje supruge ne mora gledati sam čin porođaja.2005 http://www.” (El-Ahqaf.). (Vidi: Sahihul-Buhari. 253.v.a. Da li je mužu. vodu za gusul pa je oprao ruke dva ili tri puta.a. br. Prema tome. Vjerodostojni hadisi jasno govore da je to dozvoljeno. Ti napori su toliko značajni da ih je časni Kur’an posebno istakao: “čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro.com Pitanje: Odgovor: Ima li žena pravo na uslugu nakon poroda u periodu trajanja nifasa. uz uobičajeno krvarenje. Sahihu Muslim. “Kitabul-gusl”. kaže: “Primakla sam Allahovu Poslaniku. Isto prenosi i Aiša. zašto da čovjek ignorira njene potrebe za odmorom!? Logično bi bilo. a muževima preporučujem da budu na uslugama svojim suprugama ili da im poslugu nađu. ukoliko će upoznavanjem napora i muka koje žena podnosi pri porodu pomoći u pravcu da muž više cijeni ulogu svoje supruge kao majke. dozvoljeno prisustvovati porođaju svoje supruge? Datum kreiranja: 27. što je zabilježeno u vjerodostojnom hadisu. majka njegova s mukom ga nosi i u mukama rađa. postoje razlozi koji podupiru muževo prisustvo kad se žena porađa. 255. potom je vodu zagrabio rukom iz posude. Uz sve prethodno rečeno. “Kitabul-hajd”. Zatim je sa tri pregršti polio glavu. da se od džunupluka kupala sa Poslanikom. da se ženi omogući mirovanje i potpuna njega u tom periodu. 485. majka pravovjernih. da se o važnosti tog mirovanja posavjetuju sa stručnim osobama.a. ti hadisi nisu vjerodostojni.s. Ja sam mu tada dodala peškir i nije ga uzeo. iscrpe.

izuzev Poslanika. u određenom vremenu i prostoru bili na raspolaganju izuzetnoj islamskoj ulemi. pokornost ljudima podrazumijeva njihovu pokornost Allahu. Zbog toga. Koliko sam primijetio. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici.s.v.2005 http://www.a. dozvoljeno je klanjati za imamom sve dok ne vidimo da dotični imam čini očito nevjerstvo (kufr). Datum kreiranja: 27. kako je govorio imam Malik u Medini i kako je govorila ostala ulema diljem hilafeta.11. s.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravan namaz za imamom koji čini neke šerijatske prestupe? U osnovi.s.a.v. El-Musned.v. dr. osim od onoga ko je u ovom mezaru”. Smatram da takva i slična pitanja. potrebno je posebno naglasiti da kako je pogrešno slijepo slijediti sve što je u jednom mezhebu protumačeno.a. Nije dužnost muslimanima slijediti bilo kojeg alima u svemu što kaže. pogrešno je zapostavljati mezhebe i kazati da će se uzimati direktno sa izvora islama Kur’ana i sunneta.” (En-Nisa. O tim pitanjima može se raspravljati u smislu šta je ispravnije i sunnetu bliže.v.” (Ahmed.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 212 od 416 .a.a.s. dž. a tu su. Prema tome.novihorizonti. To zato što su mezhebi iskustvena tumačenja šerijatskih pitanja zasnovana na argumentima koji su u datom trenutku. s. s. te da je njihov mezheb Kur’an i sunnet i da slijede Muhammeda. pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i vašim pretpostavljenim.s. s. smatram da je to ispravan put na koji nas je naputio Poslanik.v.s.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Raditi već urađen posao je pogrešno i može biti grijeh ukoliko se time zapostavlja ono što je obaveza. s. Pitanje: Kako komentarišete stav onih koji kažu da ne slijede nijedan mezheb. br. Ramić. mogu se iznositi argumenti i vjernici se mogu međusobno savjetovati i preporučivati ono što smatraju da je bolje.v. ali zbog tih pitanja ne smiju jedni druge koriti i degradirati. Zapostavljati mezhebe ličilo bi na zapostavljanje već iskopane i pročišćene zlatne rude i ulazak u rudnik zlata u potrazi za tim dragocjenim blagom. ističe: “Nema pokornosti stvorenju u onom u čemu je nepokornost Allahu Uzvišenom. dž. 59. i pretpostavljenima u onome što nije grijeh. Njegovu Poslaniku. s.s.š. kako to pitanje tumači ulema ehli-sunneta. smatram to pogrešnim putem. onako kako su to radili svi ashabi koji nisu pripadali nijednom mezhebu? Odgovor: Prije svega. a ako pod tim podrazumijevaju da mogu iz svih mezheba uzimati ono što ima najbolju argumentaciju i najbolje ispunjava ciljeve šerijata u određenom vremenu i prostoru. treba prvo iskoristiti pa onda ići dalje i tražiti nova bogastva u izvorima šerijata.š. ne treba da budu predmetom rasprave u smislu da onaj ko radi drugačije od onog što mi smatramo da je ispravno ne može predvoditi džemat itd. i Njegovu Poslaniku. dž.s. bez obzira kojem mezhebu pripadala. ako oni koji kažu da ne slijede nijedan mezheb pod tim podrazumijevaju zapostavljanje mezhepskih tumačenja i argumentacije. treba jasno istaći da je muslimanu dužnost da bude pokoran Allahu. “Od svakog se”.a. Kur’an i sunnet. “Musnedul-’ašere el-mubeššerine bil-dženne”. misleći na Poslanika. Smatram da sve zlato koje je već iskopano i hiljadugodišnjim glačanjem od naše istaknute uleme ponekad dovedeno do perfekcije.) Dakle. s. “uzima i ostavlja. Međutim. naši ljudi obično pod šerijatskim prestupima za koje pitate podrazumijevaju vanjski izgled imama: brijanje brade i nošenje pantalona ispod članaka.š.) Poslanik. niti slijediti mezheb određene osobe u svemu što protumači. Šukri H. 1041. prije svega. za koja postoje različita tumačenja islamskih pravnika i koja su podložna idžtihadu. kada osoba treba rješenje određenog problema tražit će ga od bilo koje stručne osobe u koju ima povjerenje da će joj dati odgovor u skladu sa Allahovim.a. šerijatom.Na pitanja odgovora doc.

da te preuzme na čuvanje. a ukoliko odbije. muslimanka se. Međutim.” (El-Mumtehina. Poslanik.. njen muž prihvati islam kao svoju vjeru. ukoliko bi ispraćaj na hadž bio bez posebnih ustaljenih ceremonija. Eventualno sklopljeni brak između muslimanke i nemuslimana je nevažeći. sklopiti brak sa sljedbenicom kršćanske i židovske vjere.s.s. itekako. (Estvedi’ukellahel-lezi la tedi’u vedai’uhu. kada ne postoje opravdane smetnje. niti su oni njima dopušteni. i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga prije vas. 10) To je kur’anski propis u kome ne može biti bilo kakve izmjene niti različite interpretacije. Kod nas je običaj da se pravi hadžijska dova i moja žena bi željela da to napravimo. a Allah.a. Otuda predlažem da se ispraćaj s dovom za putovanje organizira na dan kada hadžije kreću na put i da svi oni koji žele nekog hadžiju ispratiti to učine upravo taj dan. propisano.a. Sunen. bilo da se to organizira u džamijama. kada im vjenčane darove njihove dadete s namjerom da se njima oženite.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 213 od 416 .s. zatim bi rekao: “Molim Allaha da uzme na čuvanje tvoju vjeru.) (Ibn Madže.š. inša-Allah. “Kitabul-džihad”. po šerijatu.s”.” (El-Maide.a. Muslimanka koja sklopi takav brak čini blud i djeca se tretiraju vanbračnom. br. primljene (uslišane). Može ostati u braku s mužem nemuslimanom ukoliko. dr. dova musafira i roditeljska kletva. br.Na pitanja odgovora doc. autobuskim i željezničkim stanicama. i vaša jela su njima dozvoljena. ne ranije.. salama itd. Koji status.v. po šerijatu. Pitanje: Odgovor: Muslimanu je dozvoljeno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. 5) Međutim.. Ramić.11. Sunen. u periodu koliko traje priček (‘iddet). nije propisana šerijatom i ako bismo takvu ceremoniju smatrali nekom vrstom ibadeta bila bi to novotarija. 3370) Zbog toga. posebno ako s tim partnerom ima djecu. napustiti. 3365) Ebu Hurejre prenosi da ga je Allahov Poslanik. ukoliko pristane. i čestite vjernice su vam dozvoljene. Šta nam preporučujete? Odgovor: Tačno je da hadžijska dova. br. Uzvišeni Allah. Uzvišeni Allah. “Kitabud-da’vat”. dž. po šerijatu. da mu ostanak s njim uslovi primanjem islama pa. dž. r. kaže: “Tri dove su. “Kitabud-da’vat”. najbolje zna. a ja nisam za to jer sam čuo da to nije propisano šerijatom. povjerenje (emanet) i svršetak tvojih djela. Ispraćaj hadžija treba organizirati na mjestima gdje se hadžije i oni koji ih prate mogu naći i u miru poselamiti. Sunen. dužna ga je. prakse prilikom ispraćaja na put. bi kod ispraćaja nekoga govorio: “Dođi da te ispratim onako kako je nas ispraćao Allahov Poslanik. s. Šukri H. Lijepo bi bilo da imami sa svojim džematlijama organiziraju ispraćaj hadžija pridržavajući se Poslanikove. s obzirom da mnogobrojne posjete onima koji obznane odlazak na hadž vrlo često predstavljaju ogromno opterećenje. s.a. Upravo zbog toga postoji konsenzus muslimanske uleme o tom pitanju. može udati samo za muslimana.one njima nisu dozvoljene. Onoga koji ne gubi ono što Mu je povjereno. ima muslimanka koja se uda za nemuslimana? Datum kreiranja: 27. Ukoliko dotična muslimanka već živi u partnerskom odnosu s nemuslimanom. Isto važi i za nemuslimanku kada prihvati islam. uz dove koje bi upućivali za naše hadžije da uspješno obave petu islamsku dužnost i molbe da nas se hadžije sjete dovom za vrijeme svoga putovanja i na svetim mjestima. i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga. proučiti dovu hadžiji musafiru za sretan put i zatražiti od njega da za nas uči dovu dok je na putovanju je. Ibn Omer.) (Tirmizi.2005 http://www.v.š.a.” (Estevdi’ullahe dineke ve emaneteke ve havatime ‘amelike. s.. preporučio bih joj.v. može s njim sklopiti brak i nastaviti živjeti.novihorizonti. s.com Pitanje: Ja i moja supruga idemo ove godine na hadž. bez sumnje. kaže: “. kaže: “Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela. dova mazluma – onoga kome je nepravda učinjena. a ne da s njima blud činite i da ih za prilježnice uzimate. 2815) Praksa je da prvu dovu uči osoba koja nekog prati a drugu osoba koja ide na put. u smislu neke posebne ceremonije. to bi bilo ispravno i preporučeno.” (Tirmizi. ispratio i rekao: “Molim Allaha.

tj. Šukri H. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. kada stigne kući s puta u podnevskom vremenu klanjat će četiri rekata jer je njegov status putnika prestao onog momenta kada je ušao u mjesto svoga stanovanja. Da li će putnik skratiti podne namaz kad stigne kući u podnevskom vremenu. prokleo sve one koji imaju bilo kakav kontakt s alkoholom? Odgovor: Tačno je da je Poslanik. za ispravnu odluku.11. kao i ja. ali da.s.) Međutim.š.š. lijepu priliku za udaju. ko ga kupuje. najbolje zna. dž. tako i želje Vašeg momka i Vaših roditelja. s. ne uzrokujete ljudima zlo. s. svako na svoj način. dž.a. Imam 20 godina i na drugoj sam godini studija.š. niti direktno niti indirektno. skratit će podne na dva rekata. Pitanje: Odgovor: Putnik će postupiti onako kakav mu je status u datom trenutku. elhamdulillah.” (Ahmed.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 214 od 416 . Ja. da ne propustite.v. s tim što. a Allah. ko ga toči.š. da Vam da ono što je za vas najbolje na dunjaluku i ahiretu. Molim Allaha. roditelj ne može poslušati zbog očite greške. br. Ramić.a. Nedavno sam upoznala momka iz Sandžaka koji. a on bi mogao biti da se udate. najbolje zna.a. a Allah. dž. kako mi se čini. Ibn Omer.a. dok moj babo ima više razumijevanja i želi mi pomoći.š. dr. Musned.v. da je Allahov Poslanik.com Pitanje: Radim u Njemačkoj u jednoj štampariji.Na pitanja odgovora doc. Naime. Ono što mogu kazati jeste da je najbolje nastojati ostvariti ispravne želje. u isto vrijeme planirate nastavak i završetak studija nakon udaje. za razliku od proizvođača alkoholnih pića i svih onih koji se nalaze u lancu dostave tih pića do potrošača koji. s obzirom da ne znam sve potrebne detalje u vezi s Vašim pitanjem. klanjat će onako kako klanja putnik.s. treba pokušati naći kompromis. pretpostavimo. nagradi. dž. kome se pravi. dž. Pri radu dolazim u dodir s alkoholom koji koristimo za štampanje. 5458. Da Vas Allah. i kako će postupiti kada stigne na svoje odredište u podnevskom vremenu? Odgovor: Ja molim Uzvišenog Allaha. dž. prokleo osobu koja pije alkohol kao i sve one koji se nalaze u lancu proizvodnje i dostave alkohola do te osobe. smatram da Vi na svom radnom mjestu niste u tom lancu i da vaše radno mjesto nije upitno. to najbolje zna Uzvišeni Allah. Moja majka je skroz protiv toga. prenosi od svoga babe Omera. vi svojim radom. prakticira islam. On je izrazio želju da mnome oženi. kada krene na put u podnevskom vremenu i iziđe iz mjesta svoga stanovanja.2005 http://www. Prema tome. Pitanje: Ja sam iz Bosne i trenutno živim u Americi. ko ga nosi i kome se nosi i onoga ko pare zarađene na alkoholu troši. Navode kao razlog da ja treba da završim školu i da sam previše mlada da bih se sada udala. odnosno upotrebom alkohola u poslu koji radite. S druge strane. Kad sam ja to rekla svojim roditeljima oni se nisu s time složili. Zbog toga Vam savjetujem da klanjate istihara-namaz i da molite Allaha. ko ga pravi. onome što je prioritet treba dati prednost. pošto je izlaskom iz mjesta stanovanja stekao status putnika. r. Amin. onoga ko ga pije. prokleo: alkohol.v. i u situaciji kada se. s. Datum kreiranja: 27. kako Vaše. r. Ukoliko se ne može naći kompromis. ko ga prodaje.a. treba nastojati da se njegova osjećanja ne povrijede. Moje pitanje je: “Da li mi je grijeh ako održavam vezu s ovim momkom bez obzira na razmišljanje moje majke i da li se mogu za njega udati ako je moja majka bezrazložno protiv toga? Molim vas da mi date šerijatski odgovor kako ne bih napravila grešku. Da li je taj posao meni dozvoljen s obzirom da je Poslanik. da Vam da najbolje rješenje.s. dakle. a šta je to. ne mogu da Vam dam precizne upute. učestvuju u zlu koje čini osoba koja pije alkohol.š.

da se pozitivnom integracijom uključe u društvo u kom se nalaze. dok nismo Isaa. a. izgradnju ambulante i ostalog što je općekorisno može se dati novac dobijen na ime kamate.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 215 od 416 Bošnjaci u Švedskoj klanjaju bajram namaz izdvojeno u svojim džematima a ne sa ostalim muslimanima. Zemljama u kojima žive muslimani kao manjina preporučio bih da u cilju njihove uspješnije integracije zakonski stave u dužnost imamima da. Novac mora da se kreće.” (El-Hadid. Koliko je to ispravno? Da li žena može gasuliti dok je u stanju hajza (mjesečnog perioda)? Da li su Tevrat (Tora) i Indžil (Evanđelje) Božija riječ. čarapama i drugdje.š. Do tada će moj odgovor izostati. objavljene knjige? . dr. uz hutbu na arapskom. To su knjige objavljene Musau. dali da biste pravim putem išli. a dotična osoba nema direktne koristi od toga.š.com Pitanje: Odgovor: Da li je čovjeku grijeh da od kamate na novac koji drži u banci izgradi dom za siročad. Pitanje: Odgovor: Da. ormarima. te da te knjige nisu odmah zapisane nego koju stotinu godina kasnije.š. pošto su ih shvatili. dž. nema smetnje da žena dok je u stanju hajza (mjesečnog perioda) ogasuli (okupa) umrlu žensku osobu.2005 http://www. sina Merjemina. jeste da nauče oficijalni jezik zemlje u kojoj žive. Kada hutbe u Švedskoj budu uz arapski i na švedskom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. O tim izmjenama Kur’an kaže: “Zar se vi nadate da će vam se Jevreji odazvati i vama za ljubav vjernici postati. jednog za drugim Naše poslanike slali.11. Uzvišeni Allah kaže: “I kada smo Musau Knjigu. riječ. najbolje zna. Prema tome. a Allah. u izgradnju doma za siročad. da se investira i svako ko ima viška novca dužan ga je aktivirati.s. Napominjem da je grijeh novac čuvati u jastucima. Ramić. Tevrat (Tora) i Indžil (Evanđelje) jesu Allahova. kojem smo Indžil dali.” (El-Bekare. Ono što bih preporučio Bošnjacima i ostalim muslimanima. objave Musau i Isau ostalo?! Datum kreiranja: 27. Koristim se prilikom da preporučim svakome ko ima ušteđevinu da je ulaže u biznis i da novac ne drži u bankama. postoje različiti džemati i da Bošnjaci bajram klanjaju u svojim džematima. Prema tome. najbolje zna. tj. koji kao manjina žive u Evropi.Na pitanja odgovora doc. 27) Međutim.novihorizonti. Šukri H. onda možemo zamisliti šta je od originalne Allahove. koja rastavlja istinu od neistine.s. drže hutbu na jeziku dotične zemlje. u okolnostima kada muslimani govore različitim maternjim jezicima i kada nemaju jezik koji svi poznaju. dž. svjesno izvrnuli. poslali. Pitanje: Odgovor: Nije mi poznato da u tom pogledu postoji zabrana u šerijatu. i Isau..š. te svete knjige u svom današnjem obliku nisu izvorne. a neki među njima su Allahove riječi slušali pa su ih. ambulantu i tome slično? Jedan od načina da se osoba koja mora držati novac u banci koja posluje na kamatnom principu oslobodi te kamate jeste da je utroši u nešto što je općekorisno. a. 53) Zatim smo. Americi i drugdje. osim u slučaju nužde.” (El-Bekare. s obzirom da su vremenom izmijenjene. dž. dž.. poslije njih. jeziku tek tada će se moći postaviti pitanje koje ste mi postavili i imat će smisla da na njega dam odgovor. 75) Ako imamo u vidu da su se izmjene dešavale u samom startu. a Allah. Pitanje: Odgovor: Normalno je da na Zapadu. čuvajući svoj islamski identitet i ne dovodeći u pitanje bilo koji islamski propis koji ne može biti predmet kompromisa.

a i ako nije njen ajet nismo pogriješili. 365) Uz to. po mom shvatanju.Na pitanja odgovora doc. a Allah. jer cilj obrezivanja jeste uklanjanje kožice koja je suvišna i koja uzrokuje zdravstvene probleme kod muške djece.”. a Allah. slijediti imama. Ako se uči više kratkih sura na jednom rekatu. ukoliko ta kožica ne postoji nema razloga za obrezivanje. a nije cilj “puštanje krvi”. da li je potrebno “pustuti krv naknadno”? Da li je ispravno povlačenje linije.v.v. smatram da je ispravnije učiti Bismillu u tim situacijama jer jedno utemeljeno mišljenje kaže da je Bismilla sastavni dio sura na početku kojih se ona nalazi. Poslanik. dž.. obavezno. potrebno je podučiti klanjače kako treba da se poredaju u safove. samo će učiniti sehvi-sedždu. sehvi-sedždu učiniti. tako da kada je proučimo mi smo njen ajet proučili. prije predavanja selama ili poslije.a. učenjem Bismille izlazi se iz kruga razilaženja da li je Bismilla ajet dotične sure ili ne. Ukoliko ne postoji drugi način da se safovi poravnaju osim povlačenjem linija nadam se da za to nema smetnje. a imam je dužan. Nadalje. kada shvati da je klanjao više rekata. ili zatezanje lastike u džamiji kako bi se safovi pravilno poredali? Datum kreiranja: 27.novihorizonti. smatram da će se slijeđenjem imama umanjiti eventualni nesporazumi. Ovaj stav temeljim na riječima Poslanika. nije potrebno.s. da li treba učiti Bismillu na početku svake sure? Ukoliko se dijete rodi obrezano. br. žene će to uraditi udarajući desnom rukom po lijevoj.11. “Kitabus-salati”. Pitanje: Odgovor: Prije svega. ostane na petom rekatu. s.2005 http://www.š. i na kraju.š. a to ima određeni smisao.s: “Imam je određen da se slijedi. ali se prije početnog tekbira okretao i naređivao da se safovi popune i poravnaju. smatrajući da je u pravu. a ukoliko je izostavio sunnet. njome se razdvaja među surama tako da svaka sura bude istaknuta. s. Imam treba svoju grešku ispraviti tako što će. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Prema tome. ukoliko je izostavio namaski rukn-farz nadoknaditi taj rekat. Obaveza imamova jeste da stalno o tome vodi računa. Ukoliko imam ustraje. dr. učiniti sehvi-sedždu. muktedije će.. dž. Sahihul-Buhari. najbolje zna. najbolje zna. Uz sve to. na kraju. Pitanje: Odgovor: Ne. (Buhari. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 216 od 416 .com Pitanje: Odgovor: Ukoliko imam ustane na peti rekat. da li su džematlije dužne da ga slijede? Kada imam pogriješi u toku namaza oni koji su iza njega treba da ga upozore izgovarajući “subhanallah”. Pitanje: Odgovor: Da. nije povlačio linije. Ramić.a. npr.

23-24) U isto vrijeme. zatim da nema monopola i iskorištavanja eventulne nevolje u kojoj su se ljudi našli. tražite odgovarajuću taktiku kako bi ona bila zadovoljna Vašim ponašanjem. njegovali!” (El-Isra. i obraća im se riječima poštovanja punim. Ta prevelika ljubav se. oni su mene. Kad jedno od njih dvoje. na kraju. Protiv te pojave muslimani se moraju boriti. tako da mi je zagorčala život. Dogovorajte se sa suprugom i planirajte strategiju kojom ćete izvršiti svoje obaveze prema majci. To nije jednostavno.i ne podvikni na njih. čak bih mogao ustvrditi da su kod nas rijetki brakovi kod kojih se takav problem ne pojavljuje. Ako ona griješi. Društvo u cjelini treba uočiti i liječiti ovu pojavu. Najviše su ljubomorne svekrve.š. ne reci im ni: “Uh!” . uglavnom. Uspjela je. da sve bude jasno definirano i na zadovoljstvo obje strane. Pitanje: Odgovor: Nema ograničenja u tom pogledu pod uslovom da nema prevare. bilo u vidu džina ili ljudi.com Pitanje: Moj babo preselio je na ahiret prije nekoliko godina. umjesto da im pomognu i olakšaju budući život. Uzvišeni Allah.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. ne treba da zaboravite da Vam je ona majka i da ste prema njoj dužni izvršiti obaveze koje dijete ima prema roditelju.š. Šukri H. umjesto da se raduju što su živi i zdravi. oni im “iz ljubavi” prave strašne probleme koje im ne čine ni njihovi najveći neprijatelji. samim tim. ili oboje. da su zbog toga izuzetno podložni utjecaju šejtana. dakle. Na taj način roditeljima bi se pomoglo da vole svoju djecu na ispravan način a ne da im iz ljubavi ruše život i čine strašnu nepravdu. Molite puno Allaha. Interesuje me kako da se odnosim prema majci u ovoj situaciji? Naglašavam da ona ne dozvoljava da vratim suprugu prijeteći mi raznovrsnim kletvama. da Vam olakša situaciju i da Vašu majku uputi na pravi put. nažalost. Ramić. pretvorila u veliku ljubomoru kada sam se oženio. Ukoliko nemate izlaza. osim da preselite u drugi stan. a nije rijetka situacija da majke budu ljubomorne i žele svoje kćerke rastaviti od njihovih muževa. Što se tiče Vašeg odnosa prema majci u datoj situaciji. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 217 od 416 . da otjera moju suprugu s kojom sam lijepo živio i koja je nastojala da prema mojoj majci bude dobra. dr. Umjesto da budu sretni što su njihov sin ili kćerka doživjeli dob za ženidbu i udaju. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: “Gospodaru moj. smiluj im se. ali čini mi se da je to najbolje rješenje. Razlog za to vjerovatno je u činjenici da su naši roditelji. nemojte vi griješiti. kod tebe starost dožive. kad sam bio dijete. Majka se nije poslije udavala. i služe šejtanu kao instrument za rušenje bračnih zajednica. tada bolje razumijemo zašto se ta vrsta ljubomore tako često javlja kod mnogih roditelja. Brinula se o kući i mene školovala. ne praveći ustupke u onome što šerijat zabranjuje i što bi moglo narušiti stabilnost Vašeg braka. Uzimajući u obzir da je šejtanu najdraži uspjeh upravo kada razruši porodicu i rastavi muža i ženu. a u isto vrijeme živite svoj normalan život ne obazirući se na riječi kojima Vas napada. slabi praktikanti tih propisa. itd. Šta da radim? Odgovor: Problem s kojim se suočavate je vrlo čest. Kao jedino dijete imam osjećaj da me ona puno voli.11. ali vi kao dijete morate i dalje izvršavati svoje obaveze prema majci i brinuti se o njoj kada joj pomoć bude potrebna. Preporučio bih imamima i medžlisima da organiziraju seminare za buduće mlade i mladoženje u cilju edukacije roditelja kako bi se na ispravan način mogli suočiti s problemom ljubomore. možete to učiniti. vikendicu itd? Datum kreiranja: 27. vrlo slabi poznavaoci propisa islama i. bez obzira na sve što vam čini. Trudite se da prema majci budete dobri i onda kada Vas najviše vrijeđa.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. Treba da znate da je ne smijete slušati u onome što je grijeh. Da li ima ograničenja u pogledu visine zakupa za stan. kaže: “Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njega obožavate i da roditeljima dobročinstvo činite.

11. i ako nema nade da će se uskoro vratiti vjeri. ali moralno bi bilo da iznajmite svoju kuću osobama koje žive dostojantven ljudski život. bez obzira što nosi muslimansko ime. Šukri H. Neka ti Uzvišeni Allah na pomoći bude.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 218 od 416 .Na pitanja odgovora doc. Smatram da ako tvoj muž nije u islamu.š. dr. da ti da ono što je najbolje za tebe na dunjaluku i ahiretu. Ramić. S obzirom da me izdržava.novihorizonti. ovdje se postavlja pitanje da li je za tebe bolje ostati u takvoj poziciji ili treba da tražiš razvod. dž. a kao ženi nikada mi ne prilazi. Radi na terenu i živi nemoralan život s drugim ženama. interesuje me da li ja imam pravo na to što mi on daje i kakva su moja prava kod njega? Odgovor: Smatram da nema smetnje da te on izdržava sve dok je to njegova slobodna volja. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Moj muž ne prakticira vjeru. stan ili vikendicu stanarima koji će u njih unositi alkohol i činiti velike grijehe? Pravno gledano takav ugovor je validan.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno iznajmiti kuću. Međutim. ti treba da tražiš rješenje i izlazak iz te situacije.2005 http://www. Datum kreiranja: 27. daleko od svih perverzija i nemorala. Klanjaj istiharu i moli Allaha.

nije utemeljeno u šerijatu. na bilo kojoj lokalnoj televiziji pa ćete vidjeti kako se rodbina prisjeća svojih umrlih Jovana.a. a Bošnjacima koji žele slijediti Poslanika Muhammeda.11. Kada bismo džamiji vratili ulogu koju ona inače ima u islamu. ako je u suprotnosti sa islamom.s. možda se može pravdati. niti njegovih ashaba. ne bismo imali vremena za mnogobrojne novotarije. osim povodom nečije smrti. godišnjica. Ja sam na ovo pitanje detaljno odgovorio u Novim horizontima (br. Prema tome. pa makar je Bošnjaci i prakticirali. Svaka tradicija. našom bošnjačkom tradicijom. bilo čija tradicija koja se ne kosi s islamom je dobrodošla i muslimani je mogu njegovati. kada je kazao: “Vi ćete. moja preporuka jeste da se novotarija klonimo.s. dž. s. To nije bila praksa Poslanika. Ali. četeresnice itd. vrijednost. četeresnica. u periodu kada se muslimani nisu mogli okupiti da bi nešto naučili o islamu i ibadet džematile činili. a isto tako povodi treba da budu suvremeni. Šukri H. 6775. sedmine. slijediti postupke onih koji su bili prije vas. Istinu je rekao Poslanik. To su kršćanski običaji. Takva alternativa sigurno postoji u šerijatu. aršin po aršin. Marka. Dakle.š. ali se ne može pravdati da danas kada muslimani slobodno mogu prakticirati islam. br. ali da svakoj novotariji halal alternativu nađemo. treba da ima daleko više od onih kojima su povod sedmine. zabranjeno je upropaštavati.s. za nju kažemo da nije muslimanska tradicija. s. četeresnice i godišnjice njihove smrti. okupljanja itd. To su prihvatili i muslimani.v.com Pitanje: U knjizi Tajna veza. pedalj po pedalj. najbolje zna. odgovorio je. trogodišnjica itd.v. Džamija može i treba biti mjesto oko kojeg se sve to kreće. kako se to kaže.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 219 od 416 .Na pitanja odgovora doc. pa tako i Bošnjaci. Vratimo džamijama našim njihovu ulogu. U našem narodu je običaj da se nakon 40 dana okuplja u džamiji i uči umrlom. Muslimani. bilo kojoj naciji ili narodu pripadali.” (Buhari. dužni su njegovati svoju tradiciju.) i preporučujem vam da uz ovaj odgovor pročitate šta sam u tom odgovoru kazao. to nije bilo poznato prvim generacijama muslimana. četeresnice i godišnjice. jer je to bogastvo. maj 2000. dr. Muhameda Isa Davuda.2005 http://www. tako da se i za Muhammede. Naravno. 9. a to je .a. tako da kad bi oni ušli u gušterovu rupu vi biste ih slijedili. naših druženja. kultura i civilizacija imaju svoje mjesto u islamu samo pod jednim uslovom. jevreje i kršćane?” “A koga drugog”. kao ni prve odabrane generacije muslimana. kažemo da takvu tradiciju ne smatraju svojom i da je ne prakticiraju. s.a.s. danas tim druženjima treba dati suvremeni smisao. Da li je obilježavanje četeresnice opravdano? Odgovor: Obilježavanje četeresnice.novihorizonti. da bismo vratili imamima našim njihovo dostojanstvo.v. uistinu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a Allah. Ono što sigurno znam i zašto imam dokaze jeste da to nije bila praksa našeg miljenika Muhammeda. po propisima islama.a.da se ne kose s jasnim propisima šerijata. a vjerovatno ćemo uskoro imati i dvogodišnjica. Datum kreiranja: 27. Sahihul-Buhari. godišnjice smrti itd. Hasane i druge pripremaju sedmine. s. svaka tradicija.v. međutim. Pogledajte “Tužna sjećanja”. njegovih ashaba i odabranih generacija.. Uvođenje takve prakse kod nas. u islamu utemeljeni.)″ Da li ti običaji imaju još dulju tradiciju o kojoj govori knjiga Tajna veza ili ne. ja nemam dokaza. Čitanjem teksta iz pomenute knjige stekao sam dojam da je pravljenje četeresnice nakon nečije smrti šerijatski neutemeljeno i nešto što dolazi od samog šejtana. Stjepana itd. a ono što je vrijedno i korisno za ljude. “ElI‘tisam bil-kitabi ves-sunne”. U 40 dana je završen program rada šejtanske strategije itd. obilježavajući sedmine. istinu o tom pitanju prešućujemo kako ne bismo došli u sukob sa. U njemu je između ostalog rečeno: ″Što se tiče sedmina.” Rekli smo: “Allahov Poslaniče. govori se da su muslimani naslijedili četeresnicu od jevrejskog Dedžala i faraona koji su se također okupljali nakon četrdeset dana od smrti njihovih bližnjih. Ramić. pa i nacionalnu.

kocka. a kocku predstavili kao nešto što zaslužuju samo najbolji đaci. Naravno. s nama ponosi na Sudnjem danu. nakon raskida braka. U osnovi. da ne želiš bespravno tuđu imovinu uzimati. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 3175. Ramić.s. koji su svjesni pogubnosti kockanja. (Vidi: En-Nesai.a. Muslimani. obožavanje ljudi i njihovih kipova. Pitanje: Odgovor: Mehr (vjenčani dar) je. a moja supruga kaže da nam je dosta troje. radi se o tome da Lutrija svake sedmice poziva publiku u svoju TV-emisiju BINGO. Šta da radim? Da. a da posebno naglasiš da oni koji te tamo pozivaju nemaju pravo da maloljetnu djecu vode u kockarnicu. pak. koji su svjesni da je to uzimanje tuđe imovine na bespravan način. prije svega. mogu odbiti da učestvuju u tome i mogu isključiti televizor kada se kockanje reklamira i prikazuje. Šukri H. Ukoliko. pošto je davanjem razvoda ženi obavezan. mada na to niste obavezni. a Allah. direktno ili indirektno ne smije učestvovati jer je to šejtanovo djelo. Još je žalosnije da se ne reaguje na indoktrinaciju djece koja nisu punoljetna i to na tako podao način. Pošto sam odličan učenik vjerovatno ću biti odabran jer odlični đaci imaju prednost.novihorizonti. poželjno je da supružnici u pogledu rađanja djece imaju zajednički stav. ″Kitabunnikah″. Datum kreiranja: 27. zato se toga klonite da biste postigli što želite. s. Da li je meni dozvoljeno učestvovati uzimajući u obzir da publika dobiva po pedeset maraka pri ulazu u studio.″ (ElEn′am.) Međutim.2005 http://www. Ako se situacija ne može poboljšati možda je rješenje da oženiš ženu koja može i hoće rađati. ponositi se svojim ummetom na Sudnjemu danu i zbog toga je preporučio da se ženi s onima koje su ljupke i rotkinje. a da na to zlo malo ko reaguje. jasno kaže: ″O vjernici.š. vid garancije i materijalne sigurnosti za ženu u situaciji kada dođe do prekida braka bilo razvodom ili muževom smrti. od tebe očekujem da ustaneš i kažeš da ne želiš učestvovati u kockanju čak ni svojim prisustvom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 220 od 416 . Oni kupuju djecu za pedeset maraka kako bih ih uvukli u svijet kockanja. Obično su to škole tako da će i moja doći na red. gatanje i mnoga druga praznovjerja veličaju. mehr u sebi nosi i mnoge druge mudrosti i koristi. br. musliman u kocki. Takvo rješenje bih preporučio ukoliko sadašnji brak ima šansu da opstane. dr. opravdan razlog ne postoji potrudi se da joj argumentima pomogneš da promijeni svoj pogrešan stav. a svaki peti izvučeni dobija 100 KM? Napomenjem da ja neću ništa ulagati niti u igri učestvovati. slave i propagiraju. 90) Prema tome. vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari.11. kada te odaberu kao odličnog đaka.s.v. tačno je da će Poslanik. Pretpostavlja se da će muž teže posezati za razvodom kada zna da će time biti izložen materjalnim izdacima. ako ništa drugo ne mogu uraditi.a. ukoliko supruga ima opravdan razlog zbog kojeg ne želi više rađati treba da to uzmeš u obzir i da joj u tom pogledu pomogneš. Žalosno je da kocka tako pompezno ulazi na vrata našeg društva. Naime. Baš će nam biti ″lijepo″ živjeti u društvu kockara u kom se alkohol. isplatiti joj kompletan vjenčani dar (mehr). šejtanovo djelo. u protivnom preporučio bih vam da se strpite.com Pitanje: Odgovor: Ja bih želio još djece da se Poslanik.v. dž. Poštovani brate.Na pitanja odgovora doc. Sunen. Pitanje: Želio bih Vas pitati u vezi binga. Kakva je uloga mehra? Odgovor: Bingo je vrsta kockanja.

Datum kreiranja: 27. prije svega pokajete. Oni ga ne žele otjerati pošto je jedinac. Ramić. Međutim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Olakšavajuća je okolnost što ste nenamjerno pogriješili. Odgovor: Dr. bez obzira što oni prema njemu imaju takav odnos i da je dužan da prema njima iskazuje svoju ljubav i pažnju i da ih u granicama svojih mogućnosti pomogne.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 221 od 416 . Želim još istaći da spomenuti brat ne smije zaboraviti svoje obaveze prema roditeljima. ili ukoliko je inflacija veća od kamate. a Allah. Napominjem da penzija ovog brata iznosi 500 KM i da je neoženjen.2005 http://www. Na osnovu proračuna nisam zapostila prvi dan ramazana. Da li sam dužna samo taj dan napostiti ili sam uz to dužna još neki iskup (kefaret) dati.novihorizonti. Bili ste dužni zapostiti bez obzira što ste očekivali početak mjesečnice. Pitanje: Imam redovnu menstruaciju. Odgovor: Vi ste pogriješili. dž. Koliko je ko u nuždi najbolje to sam zna i ostavljam mu da sam procijeni. najbolje zna. Šukri H. ne u smislu da je to u osnovi halal. Dužni ste samo taj dan napostiti i niste dužni bilo kakav iskup dati. ako im pomoć bude potrebna.Na pitanja odgovora doc. ali ga ne žele u potpunosti prihvatiti pošto im smeta jer prakticira islam. dakle prijeke potrebe.11.š. menstruacija je zakasnila i počela je tek nakon jacije. Rješavanjem stambenog pitanja postojala bi veća mogućnost da se oženi. Živi kod oca i majke i plaća im kiriju 200 KM mjesečno. Treba da se. kao što je rješavanje pitanja krova nad glavom.com Pitanje: Jedan moj brat po vjeri je stopostotni vojni invalid. nego u smislu da je nužda učinila da ono što je haram u granicama nužde bude halal. muslimanima koji žive u neislamskim zemljama dozvoljeno uzeti bankovni krediti. U slučaju kredita koji se dijeli borcima ima jedna dodatna povoljnost. tada ustvari. i nema kamate bez obzira što će osoba koja je uzela takav kredit brojčano vratiti za 2-3 posto više nego što je uzela. Karadavi i mnogi drugi učenjaci našega vremena cijene da je u slučaju nužde. a to je niska kamatna stopa koja može biti ravna inflaciji. a time bi izbjegao mnoge neugodnosti koje mu njegovi roditelji čine zbog toga što prakticira islam. dr. Da li je njemu dozvoljeno uzeti kredit koji se dijeli borcima uz 2-3 posto kamate i tako riješiti svoje stambeno pitanje. Ukoliko je ravna inflaciji.

kod nekih mladića i djevojaka ostalo. Šukri H.com Pitanje: Ja sam maturant. Teško je u određenim situacijama pronaći adekvatno rješenje. U našem gradu običaj je da se maturanti. Vrlo je važno da istaknete i borite se za vaše posebne potrebe. Amin! Datum kreiranja: 27. da ne bude alkohola itd. U hotelu ja mogu naći sebi kutak gdje ću biti u društvu koje ne pije.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 222 od 416 . ali bez grijeha. dž.Na pitanja odgovora doc. dr. Ramić. kada su u pitanju maturska veselja. omladina koja prakticira islam. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. organizirajte za svoju raju matursko veselje koje će biti po vašim uzusima. suočava. Problem je još složeniji s obzirom da imam brata blizanca koji je u mnogome drugačiji od mene i kome ne smeta to što meni smeta.2005 http://www.š. promovišu prostituciju i uništavaju kroz maturska veselja i ono malo morala i čestitosti što je. ali mi je problem ta šetnja.novihorizonti. Morate sebi naći halal alternativu i na taj način izbjegavati šejtanski pir onih koji pozivaju u blud. Ja znam da mi je grijeh uzeti djevojku za ruku. možda. dakle pravo veselje. s obzirom da je naš grad vrlo mali. Ukoliko u tome ne uspijete. bude na pomoći. i tako u parovima prošetaju kroz grad do hotela u kom se uz alkohol slavi matura. ali se moraju pokušati riješiti problemi s kojim se. tako da će razlika među nama biti vidljiva. ali se bojim da će mojim roditeljima biti teško podnijeti neumjesne komentare ako budem išao sam na repu kolone.11. Šta da radim? Odgovor: Znam da je teško u neislamskom okruženju prakticirati islam u svoj njegovoj punini. Neka ti Allah. Predlažem da prvo pokušate lobirati kod direktora i organizatora da matursko veselje organiziraju na način koji će omogućiti da i vi kao muslimani u njemu normalno učestvujete. inače. momci i djevojke uzmu za ruku.

zakon nužde prestaje. Ukoliko je. kojima je to jedini način da svoju ušteđevinu investiraju. a Allah. kao šo je proizvodnja alkohola itd. Ja ih napustim. Treba napomenuti da imetak koji se smatra haramom i koji će vlasnik dionica dati u dobrotvorne svrhe od kojih nema direktne koristi ne može se smatrati zekatom. ne možemo generalno kazati da su haram niti da su halal. Šukri H. uzimajući u obzir osnovnu djelatnost preduzeća. za većinu dioničkih preduzeća čija djelatnost je u osnovi halal.″ (Ebu Davud.a. Ta procjena ne mora biti stoposto precizna. dionička preduzeća imaju svoju utemeljenost u šerijatu. Nadalje. a kod nas vjerovatno sva. veli da je Uzvišeni Allah rekao: ″Ja sam treći uz dvojicu koja su se udružila sve dok jedan drugog ne prevare. Kada jedan drugog prevare. preporučuje udruživanje u radu. kamata. Islam. Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc. niti se njime može platiti porez. pak. Prema tome. pod uslovom da vlasnik dionica procijeni koliko je u svaku dionicu ušlo harama od kamate i da to podijeli u dobrotvorne svrhe od kojih nema direktne koristi. Po mom shvatanju. ovo je privremeno rješenje. ulaganja u njih. a ponekad i sama preduzeća daju pozajmice na koje uzimaju kamatu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 223 od 416 . a ako su u stanju da takvu odluku donesu. ali.s.com Pitanje: Odgovor: Cijenjeni profesore. itd. najbolje zna. Onoga trenutka kada takva preduzeća budu postojala. okoriste. deponuju svoja sredstva u banke koje posluju na kamatnom sistemu i za njih uzimaju kamate koje ulaze u profit. ukoliko je osnovna djelatnost preduzeća u osnovi haram. uz pomoć stručnjaka i računara ta procjena može biti poprilično precizna. Ramić. postavlja se pitanje kako prevazići problem kamate u dioničkim preduzećima. te pomognu i druge da se okoriste tom imovinom. činjenica je da većina tih preduzeća u svijetu.11. nego moramo svako preduzeće posmatrati na vagi šerijata. sadakom. Sunen. 2936) Dakle. dioničari muslimani dužni su usmjeravati aktivnosti preduzeća u kojima imaju glas ka aktivnostima koje su halal. osnovna djelatnost preduzeća dozvoljena (halal) tada je dozvoljeno kupovati njegove dionice i dijeliti zaradu. S obzirom da muslimani žive u takvom okruženju. ali mora biti takva da se srce smiri da je sav haram imetak izdvojen iz dionica i zarade. dr.v.novihorizonti.2005 http://www. pošto se njime omogućava da se sitni dioničari. ″Kitabul-buju′″. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a u isto vrijeme se sačuvaju od grijeha i haram imetka. U naše vrijeme. s. Nadam se da je ovo rješenje adekvatno i šerijatski utemeljeno. pa makar on bio i nepravedan. Naravno. potrebu da se ulaže u takva preduzeća. Prema tome.š. potrebu za postojanjem takvih preduzeća. u nedostatku preduzeća koja vode računa o halal poslovanju. br. a da kao muslimani moraju biti aktivni članovi društva u kom žive. općenito. nesumnjivo ulazi u proizvod i zaradu tih preduzeća. dužni su to učiniti. ali nisu imuna na kamatu. Međutim. interesuje me da li je kupovina i trgovina dionicama dozvoljena po šerijatu? Dionička preduzeća su nužnost vremena u kom živimo jer je razvoj i napredak jednog društva danas nezamisliv bez te vrste preduzeća. odnosno kupovina i trgovina njihovim dionicama i eventualna zarada je zabranjena (haram). dž. Poslanik.

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a posebno muslimanima. da možete.” (Muslim. Jedan od načina borbe jeste da fakultet i ljude koji vas ometaju spominjete njihovim imenom i prezimenom. Šta da radim? Odgovor: Musliman ne smije varati i učestvovati u prevarama. Sahihu Muslim. Mi smo imali svoj mesdžid u centru studentskog kampusa. treba da se na fakultetu izborite za svoja osnovna ljudska prava. a kojih na svim fakultetima ima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 224 od 416 . Znam da to nije čisto. upisuje mi više radnih sati tako da dobijem 400-600 maraka plate više i mi to polovimo. situacija se mora mijenjati. kao i ostalim studentima. Mi koji klanjamo nemamo prostoriju u kojoj bismo mogli klanjati. Datum kreiranja: 27. 146) To što firma nije pravedna u raspodjeli zarade drugi je problem. a sunnete biste. dž. Preporučujem ti da objasniš svome majstoru da kao musliman želiš otpočeti prakticirati propis koji ti zabranjuje da druge varaš.11. Možemo li mi klanjati sjedeći. kako bi ih zajednica u kojoj žive mogla korigovati u pogrešnim postupcima. Znajte da se za prava treba boriti i da ona ne dolaze na tanjuru.s. a ja cijenim da vi niste u takvoj situaciji.a. a naše kulturne i vjerske aktivnosti Univerzitet je zdušno finansirao. bez osporavanja ili zapitkivanja. ali ne želim s njim stupiti u sukob. da ti uveća halal zaradu. Pitanje: Radim za jednu veliku firmu u Njemačkoj. Molim Allaha. Ramić. pružane sve pogodnosti. da je to put koji će omogućiti svima bolji i ljepši život na dunjaluku. iako sebi nalazim satisfakciju u tome da on to radi na svoju ruku.š. Ja znam da se našim bivšim i sadašnjim komunistima.v. on bi bio dozvoljen u slučaju nužde. ljudima čiji je mentalni sklop još uvijek u totalitarizmu. na stolici. u BiH. da nikoga ne ugrožavate.com Pitanje: Studiram na jednom fakultetu u Sarajevu. taj totalitarizam prevaziđu. Ipak. Prema tome. dž. a Allah. veli: “Ko nas vara nije od nas. Iskoristite sve zakonske mogućnosti da do svojih prava dođete. Moj majstor. Poštenje je značajno svojstvo muslimana. normalno. Šukri H. mogli klanjati kako ste u pitanju naveli. s obzirom da ga slušam i dobro radim. niti imamo blizu neku džamiju. Kod nas. Na mom univerzitetu. najbolje zna. Uskraćivanje osnovnih ljudskih prava nije dostojanstveno a i zakonom je kažnjivo. Poslanik. slobodno.š. tako što ćemo sedždu činiti na stolu? Odgovor: Prije svega. prakticirati svoju vjeru. teško im je ljudima dati njihova prava. tiče načina klanjanja koji ste spomenuli. teško uklopiti u demokratske tokove. S druge strane. farz-namaze morate klanjati na najbolji mogući način. muslimanima su. jer ako bih ja odbio on bi bio na gubitku. a tako je bilo i na ostalim. Njihovim potrebama je udovoljavano. “Kitabul-iman”. jer ih šejtan protiv muslimana posebno potpiruje.Na pitanja odgovora doc. znam i da firma od ogromne zarade samo 1 posto daje radnicima. Što se. ali na vama studentima je da svojim zalaganjem pomognete tim ljudima da te svoje slabosti. moja duša nije mirna. dr. dostojanstveno.2005 http://www. tokove ljudskih sloboda. da shvate da je ljudski uvažavati one koji druga~ije misle kao ljudska bića. Ja sam studirao u Velikoj Britaniji. zatim onima koji su po svojoj prirodi mrzitelji islama i muslimana. s. po potrebi.novihorizonti. pak. br.

zabranio je cjepidlačenje. Prema tome. kao što je izgradnja puta u susjednom mjestu. Kada govorimo o ovom pitanju treba imati na umu da novac sam po sebi nije haram i ne može biti prljav. nego oni ostaju kod vlasnika. br.s. u situaciji kada za to nemamo dokaz iz Kur’ana ili sunneta. (Vidi: Buhari.” (Sahihu Muslim.com Pitanje: Odgovor: Da li je tačno da prsti ruku. najbolje zna. iskupa (kefareta) itd. ne smiju prelaziti koljena. 4823.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 225 od 416 . Ukoliko se to desi iz neznanja tada će muktedija samostalno dovršiti akšam nakon trećeg rekata i neće imama pratiti na četvrti rekat. ali u isto vrijeme dužan je da se tog novca oslobodi. haram je vlasniku glavnice.11.). Poslanik. 664) Može li muktedija klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju? Datum kreiranja: 27. da se taj novac može dati i siromahu. i da će na Sudnjem danu biti odrezani onima kod kojih budu koljena prelazili? Ja ne znam da u tom pogledu postoji posebna preporuka Poslanika. s. može biti vid cjepidlačenja.v. nakon što je on oduljio s klanjanjem. dž. a mjerenje u milimetre kako će nam ruke biti na koljenima dok smo na Etehijjatu. Međutim. u osnovi. kao što je kamata. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr. Naime. Šukri H. s.v. smatram. br. tako da je to postao šerijatski propis. Dokaz za to je postupak jednog ashaba koji je prekinuo namaz za Muaz ibn Džebelom i sam ga dovršio. siromah je legalna institucija koja može taj novac primiti. Dakle.s.a. daje u dobrotvorne projekte od kojih vlasnik glavnice nema direktne koristi.s. rekavši tri puta: “Propale su cjepidlake. Otuda se s njim ne prenosi grijeh. novac dobiven na osnovu kamate. a koja se normalno pojavljuje u vezi s spomenutim pitanjem. može se klanjati podne za onim ko klanja ikindiju.v. zekata.2005 http://www. odobrio je taj njegov postupak. Iz Poslanikove. a ja za taj dokaz ne znam. On ga ne može utrošiti u bilo šta što bi predstavljalo neki njegov interes. ali ne može se klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju. S druge strane Poslanik. s. a on je oporučio da klanjamo onako kako njega vidimo da klanja. taj novac je haram njemu. koji je glavnicu stavio u banku i na osnovu nje dobio kamatu.š. ja uvijek preporučujem da se kamata. Pitanje: Kako tumačite stav neke uleme (ako se ne varam i Vi ste takvu fetvu dali) da se novac dobiven na ime kamate može dati u dobrotvorne svrhe? Zar čovjek može sebi dopustiti da ono što smatra prljavim imetkom i ne želi da ga stavlja u svoja usta. Jedan od načina oslobađnja jeste da ga da siromahu u smislu oslobađanja od tog. Ramić. itd. prakse razumijem da u pogledu forme stajanja i sjedenja na namazu postoji određena fleksibilnost. u situaciji kada čovjek nema izlaza nego da povjeri novac na čuvanje u banke koje posluju na kamatnom sistemu.š. dok se sjedi na Etehijjatu. pa makar ga siromah koristio za ishranu sebe i svoje porodice.v. najbolje zna.a. “Kitabul-’ilm”. Sahihul-Buhari.s. Prema tome. za njega haram i prljavog novca. s. a ne u smislu obične sadake. Pitanje: Odgovor: Uslov da bi muktedija mogao klanjati za imamom jeste da imam klanja namaz koji ima isti broj rekata. niti status.a. “Kitabulezan”. a halal drugima. jer je njegov status vezan za vlasnika.novihorizonti. Dakle.a.Na pitanja odgovora doc. a Allah. za tvrdnju da prsti ne smiju prelaziti koljena kad se sjedi na Etehijjatu i da je za takav postupak propisana tako strašna kazna potrebno je imati validan dokaz. dž. a Allah. bez obzira bio farz ili nafila. daje nekome da tim prljavim imetkom hrani sebe i svoju porodicu? Odgovor: Da bih izbjegao sumnju koju imate.

Rekao mu je: “Sulejk. komentator te zbirke imam En-Nevevi. treba pokajati i namaz obaviti u njegovu vremenu. dakle. dr. dati da se odluči za ono što je za nju najbolje. To kažem na osnovu ajeta: “O vjernici. da je strogo zabranjeno. Odgovor: Nije čudno što o tom pitanju i danas postoji razilaženje jer se ulema u vezi s tim i u prošlosti razišla. Pitanje: Odgovor: Da.. Inače.” Komentarišući ovaj hadis koji se nalazi u Muslimovom Sahihu. je držao hutbu. može klanjati. a to mi se učinilo dok sam čitao Vaše pismo.) Datum kreiranja: 27. te da je prokleta svaka osoba koja ima bilo kakvu vezu sa sredstvima koja opijaju i razum poremećuju. uprkos toj činjenici smatram da je ispravno da se osoba koja je konzumirala alkohol. ustani i klanjaj dva rekata i skrati ih. Implicitno.” (EnNevevi.a. 43.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 226 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. sve dok je osoba u vezi s određenim pitanjem neodlučna može klanjati istiharu u nadi da će joj Allah.s. preporučio bih svim muslimanima da ne raspravljaju o bilo kom pitanju iz bilo koje oblasti ako za to nemaju relevantne argumente. čudno je ako Vi o dotičnom pitanju rapravljate ne poznajući relevantne argumente. nego ukazuju da joj namaz neće biti primljen četrdeset dana ukoliko se u međuvremenu ne pokaje. Šukri H. Što se tiče hadisa koji govore o tome da Allah. dž. Šerh Sahihi Muslim. 22/146-147. a imam drži hutbu..v. neprikosnoveni argumenti koji ne ostavljaju prostor za razilaženje. a Allahov Poslanik. 6/164) Na kraju. pošto do svih nisu stigli.Na pitanja odgovora doc. nakon iznošenja mišljenja i dokaza onih koji imaju drugačije mišljenje. Navešću samo vjerodostojan hadis koji anulira sve dokaze onih koji misle drugačije. ali je potpuno svjesna. sve dok ne budete znali šta izgovarate. nemojte se približavati namazu u pijanom stanju. El-Insaf – štampan zajedno sa El-Mukni’ i Eš-Šerh elkebir.” (El-Merdavi. ako nemaju znanje koje će tu raspravu učiniti validnom i korisnom. pošto se kod nas kaže da se osobi koja popije nešto što u sebi ima alkohola namaz ne prima četrdeset dana? Da li je propisano ponavljanje istihare-namaza za isto pitanje? Odgovor: Ovdje treba prvo naglasiti da sve što opija jeste majka svih zala.” (En-Nisa. dž.11.novihorizonti. Molim vas da nam pomognete da završimo ovu raspravu. neće četrdeset dana (noći) primiti namaz pijanice a koji se nalaze u sunen-zbirkama. nadam se da će svaki imam koji pročita ovaj moj odgovor to pitanje jasno tumačiti.š. Međutim. treba klanjati.2005 http://www. Pitanje: Da li osoba koja je popila. Otuda je imam Ahmed rekao: “Neće mu namaz biti primljen četrdeset dana sve dok se ne pokaje. s.com Pitanje: Kod nas se još uvijek raspravlja o tome da li treba klanjati dva rekata tehijjetulmesdžida kada se uđe petkom u džamiju. bez obzira što je uzimala sredstvo koje opija. i da više neće biti problema. veli: “Ovaj tekst ne može se drugačije protumačiti i smatram da nema učenjaka do kog ovaj hadis dođe vjerodostojnim putem da će postupiti drugačije. koji su sa svoje strane dužni ponuditi najrelevantnije odgovore do kojih mogu doći. inša-Allah. smatram da oni ne zabranjuju klanjanje osobi koja nije u pijanom stanju. onako kako je u navedenom vjerodostojnom i izričitom hadisu jasno rečeno. No.š. kako u velikim tako i u najmanjim količinama. Džabir ibn Abdullah veli: “Došao je Sulejk el-Gatafani u petak (u džamiju) i sjeo. recimo jednu pivu u kojoj ima alkohola. ajet govori da osoba. Ramić. kada zna šta govori. O razilaženju uleme u vezi s tim pitanjem neću ulaziti u detalje. kako u prošlosti tako i danas.) U navedenom ajetu eksplicitno se zabranjuje klanjanje sve dok osoba ne zna šta govori. Preče im je da slijede svoje imame.

a Allah. dž.11. dž. Ukoliko bi svako imao pravo učešća. Ipak.š. 90. jasno je zabranio kockanje: “O vjernici. najbolje zna. kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari.” (El-Maide. Šukri H. kocka.2005 http://www. Da li je dozvoljeno učestvovati u nagradnoj igri koju organizira Coca-cola company? Je li dozvoljeno da žena drži muža za ruku dok šetaju ulicom? Datum kreiranja: 27. Uzimanje za ruku i prožimanje prstiju liči mi na intimu i ne bih to preporučio. kada je Coca-cola u pitanju. Pitanje: Odgovor: U svim nagradnim igrama u kojima učesnik direktno ili indirektno učestvuje u fondu nagrada nije dozvoljeno učestvovati jer je to jedan vid kocke. Naravno treba imati na umu. šejtanovo djelo.novihorizonti. a Allah. da postoji fetva kojom se zahtijeva od muslimana bojkotiranje njenih proizvoda pošto pomaže Izrael u genocidu protiv nevinog palestinskog naroda.com Pitanje: Odgovor: Da li je žena obavezna biti pokrivena dok uči Kur’an? Ne znam da postoji šerijatski tekst koji to eksplicitno naređuje.Na pitanja odgovora doc. takva igra je haram.) Prema tome. smatram da je dostojanstvenije da žena bude pokrivena kada uči Kur’an. ili kupovina kupona ili kartice. posebno imajući u vidu da oni koji ih vide možda ne znaju da su oni supružnici. dr. najbolje zna. a nagrada dolazila od vlasnika kompanije ili trećeg lica tada bi učešće bilo dozvoljeno. a Allah. Pitanje: Odgovor: Sve što se smatra intimom nije supružnicima dozvoljeno činiti na javnom mjestu.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 227 od 416 . Smatram da je najispravnije da se muž i žena dok šetaju ne uzimaju za ruku.š. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ono što opija. zato se toga klonite da biste postigli ono što želite. Ramić. a ako već “moraju” onda da žena uzme muža ispod ruke. ako je uslov učešća u toj igri kupovina nekog njihovog proizvoda.

voditi računa o njegovim željama. Svjesna žena će u tom pogledu voditi više računa o željama svoga muža nego o svojim. ženi nije dozvoljeno bez dozvole muža potkraćivati kosu. a Allah. farbati je ili praviti frizuru. c) da čvrsto odluči da se tom grijehu nikada ne vrati. pored same žene. a i lahke droge mi više nisu bile nepoznate. inša-Allah. Čak sam počeo piti alkohol. droge i ostalih zala u čije blato sam bio duboko zagazio. Dovoljno ti je to što je Allah. sakrio tvoju mahanu i tvoje grijehe. dž. b) da se čovjek iskreno pokaje Allahu. dž. dž. a propis je da ih i ti sakriješ. Međutim.š. Da li je to tačno? Datum kreiranja: 27. dr. uglavnom. na teravije idem i činim dobra djela. Ono što ti iskreno preporučujem jeste da. nego te stalno prati nastojeći da te ponovo zavede na stranputicu. Uzimajući u obzir činjenicu da je. Jednostavno. smatram da ona treba. Ti ćeš biti čist od grijeha ukoliko Allah. između ostalog. Pitanje: Odgovor: Propisano je da čovjek održava higijenu i urednost svoga tijela. Čula sam da. Ovog ramazana sam čvrsto odlučio da se pokajem i da prestanem s tim griješnim životom. Apsolvent sam na jednom sarajevskom fakultetu. postim. ukoliko je grijeh prema nekom čovjeku. Preporučio bih i muškarcima da konsultuju svoje supruge u pogledu odijevanja i frizure. hvala Allahu. d) te. najzainteresovanija osoba u pogledu urednosti i ljepote njene kose upravo njen muž (pošto se muslimanka uljepšava upravo svome mužu i ne otkriva svoju kosu na ulici). Uzvišeni Allah mi je dao da u tome uspijem tako da ponovo klanjam. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Nema sumnje da zadovoljstvo supružnika u pogledu odijevanja i frizure potpomaže jačanju bračne zajednice. daleko od bluda.š. nemorala. a ono će. dž.š. Šukri H. Naravno. to podrazumjeva konsultacije s mužem i traženje kompromisa ako postoje različiti ukusi. Molim Allaha.š. jer je za nju. dž. koji te je spasio iz nevolje u kojoj si bio. dž. izvukao iz nevolje u kojoj sam bio muči me to što prema meni nije izvršena šerijatska kazna predviđena za moje prestupe.š. kako da se očistim od grijeha koje sam činio? Odgovor: Hvala Allahu. Ramić.com Pitanje: Ja sam neoženjen mladić koji je odrastao u islamu. po šerijatu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 228 od 416 . te prema tome ima značaj koji musliman i muslimanka ne bi smjeli zapostaviti. Uprkos činjenici da sam se. Islam prakticiram od malih nogu. značajnije da muž bude s njom zadovoljan i da je voli. pošto svoje lično nezadovoljstvo snagom volje može promijeniti u satisfakciju. Što se tiče šerijatske kazne.š.novihorizonti. biti uslišano ako bude ispunjavalo uslove: a) da se prestane činiti grijeh. nikada ne spuštaš gard i da budeš u svakom momentu svjestan da te šejtan nije napustio. itekako.š. podrazumijeva potkraćivanje i održavanje urednosti kose. dž. kako se kaže. desilo se da me jedna žena zavela tako da sam dvije godine bio s njom u nemoralu. da te pomogne na pravom putu i sačuva od iskušenja kojima se nećeš moći oduprijeti. Nema sumnje da to. usliša tvoje pokajanje.11. najbolje zna. ti je nisi dužan nad sobom izvršavati. Taj problem puno okupira moje misli i volio bih da mi kažete kako da ga riješim.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www. da se od tog čovjeka dobije oprost. nastojeći se uljepšati i dotjerati onako kako on najviše voli.

najbolje zna. to je jasno zabranio kada je jednom prilikom došao među ashabe i zatekao ih kako klanjaju i glasno uče. Uz prethodno rečeno. Ramić.š. s. dr. uzeti tejemum i klanjati u vaktu. br.11. pa neka vodi računa šta s Njim razgovara. Ja ne znam dokaz koji bi ukazivao da je zabranjeno klanjati prema akvarijumu. kao u košnici pčela. treba naglasiti da što su osobe jačeg imana sve ih je teže dekoncentrisati dok su u namazu. tada je potrebno tražiti odgovarajuće rješenje. uistinu. pa makar ono bilo i isteklo. Naravno. ponaosob razgovara sa svojim Gospodarom. ukoliko to uznemirava druge klanjače i učače. kako bismo namaz što potpunije izvršili. Niko nema pravo da uči naglas u džamiji. (Vidi poglavlja u hadiskim zbirkama koja govore na tu temu. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 229 od 416 . 163. a ako je voda blizu.s.) Izuzetak bi mogao biti ukoliko npr. Ono što smo dužni uraditi jeste da namaz što bolje i ispravnije obavljamo. pa se popeo na mimber i rekao: “Svaki klanjač.) Prema tome.a. prenosi se da je govorio da ko prespava namaz ili ga zaboravi.v. s. u pripreme za namaz treba uključiti i osiguranje odgovarajućeg okruženja koje na nas neće destruktivno djelovati i odvoditi našu pažnju od namaza.v. Poslanik..com Pitanje: Odgovor: Da li mogu klanjati okrenut prema akvarijumu. Naime. ali ako će akvarijum skretati Vašu pažnju i zbog njega nećete imati kompletan namaz. sve dok osoba koja je zaboravila ili prespavala klanja namaz odmah kad se sjeti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Odgovor: Ne.s. El-Muvetta. uzet će abdest i klanjati pa makar vrijeme namaza isteklo. “Kitabun-nida’ lis-salati”. taj namaz klanja odmah kada se sjeti. to nije dozvoljeno. uz napomenu da mi on ponekad skrene pažnju dok sam u namazu? Osoba ima od svoga namaza onoliko koliko je na njemu prisutna svojim mislima. Prema tome. Možda je upravo zbog činjenice da je u džamiji najbolje okruženje tamo i najsevapnije klanjati u džematu. smatra se da klanja u namaskom vremenu. kao što je bilo u vrijeme ashaba kada je u džamijama zujalo. Možete ga nečim prekriti ili pak klanjati na drugom mjestu. Pitanje: Da li će osoba koja se probudila pred istek određenog namaskog vremena uzeti tejemum i klanjati ili će uzeti abdest (za koji joj treba više vremena) i namaz klanjati nakon isteka namaskog vremena? Da li je u džamiji dozvoljeno učiti naglas u namazu ukoliko to uznemirava druge klanjače? Odgovor: Smatram da će u situaciji kada je voda daleko tako da će. od Poslanika. Šukri H. a Allah. bilo u namazu ili van namaza. i nemojte se nadvikivati u učenju Kur’ana!” (Malik. ako ode po nju namasko vrijeme isteći.novihorizonti. Datum kreiranja: 27. Inače bi bilo dobro kada bi naše kuće imale neku sobu ili kutak za namaz gdje ne bi bilo ništa što odvraća ili skreće pažnju od namaza. svako najbolje poznaje sebe i u duhu svoga stanja treba rješavati to pitanje. od učenja Kur’ana.a. svi uče Kur’an naglas i to nikome ne smeta.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www.

čovjek je taj koji samo manipulira onim što je stvoreno.š. Ona je brzo dostigla starost ovce čija je ćelija za kloniranje uzeta i oboljela je od bolesti od koje obolijevaju ovce u starosnoj dobi ovce od koje je ćelija uzeta. Možete zamisliti kakvi će problemi nastati ako klonovi kod sebe razviju neke nove virusne bolesti koje će se moći prenositi na ljude čiji organizam nema protv njih adekvatan odbrambeni sistem. Bio sam iznenađen kada sam vidio kako medicinari. jer materijal kojim se to radi postoji i preostaje samo da se usavrši sistem. propisao ljudima da po njima žive i rade. po tom osnovu. dr. tako što iz žive stanice uzme DNK i njome aktivira jaje kod žene koje počinje da se dijeli i razvija plod gotovo identičan vlasniku žive stanice. a potom i čovječanstvu koje će se o njima morati brinuti.š. pa i neki teolozi govore o kloniranju kao vidu stvaranja čovjeka od strane čovjeka. prije svega kloniranim osobama. 117119. iako je Dolly bila duplo mlađa od svog surogat roditelja. Dokaz za to su klonirane životinje koje su imale ogromne nedostatke i slabosti u odnosu na one rođenje normalnim. studira. za njegovo opće Datum kreiranja: 27. 1) Prema tome. na kraju.Na pitanja odgovora doc. kao šejtanski posao će.novihorizonti. Primjer ovce Dolly je najsvježiji. i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!” (En-Nisa.š.” (Hud.2005 http://www. nenaučno je kazati kako je kloniranje stvaranje čovjeka od strane čovjeka. 101) Želim naglasiti da je čovjek dužan prilagođavati se Allahovim. je: “Trudite se da vaš rad i primjena naučnih dostignuća bude u korist čovjeka. dž.š. To je manipulacija Allahovim. dozvoliti da to bude u koliziji s drugim Njegovim zakonima. koje je stvorio Stvoritelj.” (El-Alek. Prema tome. prokleo ga Allah! A on je rekao: “Ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određen broj Tvojih robova. kao da je čovjek taj koji stvara. i sigurno ću im zapovjediti pa će stoci uši rezati. oni su sami prema sebi bili nepravedni. odnosno vještačkog uzgajanja pojedinih ljudskih organa to se može smatrati dozvoljenim samo ukoliko je u skladu s općim Allahovim. što je već stvoreno. dž.š. To se jasno razumije iz prvih riječi Objave upućenih čovjeku. ali isto tako naređuje da primjena nauke bude u skladu s Njegovim zakonima. moja poruka svim naučnicima. stvorenja. proučava. pretpostavljam da je to moguće.š: “čitaj. I. prirodnim zakonima koji također postoje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. zakonima. lažnim nadama. i navodiću ih.com Pitanje: Nakon objavljivanja raelijanske sekte o uspješnom kloniranju čovjeka i rađanju prve klon-bebe ljudski rod se suočio s novom realnošću. To će biti vid nepravde koju čovjek čini sam sebi. Što se tiče mogućnosti kloniranja čovjeka. pretpostavljamo da je štetno po čovjeka. Prema tome. dž.11. jasno naređuje da čovjek uči. a ne čovjek. sigurno. Stvoritelj kaže: “Allah nije bio nepravedan prema njima.š. koji su već stvoreni.š. zakonima i ne smije. To zaključujem na osnovu činjenice da je kloniranje vid mijenjanja Allahovih. Bez obzira da li je tvrdnja raelijanske sekte tačna ili ne. sve što je u suprotnosti s Njegovim zakonima zabranjeno je i.š. prirodnim putem. Interesuje me stav islama u vezi sa kloniranjem i kako da se muslimani postave prema toj novoj realnosti. Šukri H. već oni sami prema sebi.) Kloniranje čovjeka. dž. dž.” (En-Nahl. zakonima koji vladaju u prirodi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 230 od 416 . a Allah. jer ga Uzvišeni Stvoritelj nije pripremio za tu ljudsku manipulaciju. u ime Allaha.š. a znamo da šejtan čovjeku naređuje ono što je zlo. dž. kloniranje je manipulacija onim što već postoji. Govoriti o kloniranju u smislu stvaranja čovjeka od strane čovjeka je nenaučno i netačno. siguran sam da čovjek nije u stanju kloniranje čovjeka uskladiti s Allahovim. Što se tiče kloniranja. sve što nije u ime Gospodara. dž. Odgovor: Jučer sam u vijestima gledao izvještaj s jednog simpozija o kloniranju održanog u Sarajevu. dž. čak i kada s nekim zakonima manipulira i koristi ih. u ime Gospodara tvoga koji stvara. jer se u slučaju kloniranja koriste postojeće žive stanice. o mijenjanju Svojih stvorenja od strane čovjeka govori u negativnom smislu i kaže da će to šejtan naređivati čovjeku. a ne klanjaju se drugom do šejtanu – prkosniku. a isto tako i sa zakonima koje je Allah. sigurno prouzrokovati kršenje tih zakona i čovječanstvu donijeti velike tegobe i nevolje. mada mnogi stručnjaci tvrde da je nemoguće trenutno čovjeka klonirati. Uzvišeni Allah kaže: “Oni se mimo Allaha ženskim kumirima klanjaju. dž. a posebno naučnicima muslimanima koji se pokoravaju Allahu. Ramić. 33) “Mi nismo prema njima bili nepravedni. a čini mi se da čovjek još nije ovladao tehnikom da bi to mogao uskladiti s tim zakonima. dž. Uzvišeni Allah. ako se i uspije izvesti.

Šukri H. sve smo Mi to u Knjizi jasno pobrojali.com dobro. Molim Allaha. prije svega muževima i njihovim suprugama. a za mnoge je postao noćna mora i vrlo često siguran put u grijeh i propast na dunjaluku i ahiretu. Što se tiče pitanja da li je vašem mužu haram “čatanje” na internetu.” (Ja Sin. a roditaljima savjetujem da budno prate i kontrolišu svoju djecu. dž. u suprotnom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer siguran sam da. imamo jedan problem za koji ne znam rješenje. zaista. ili zbog riječi koje koriste. Neka osjeti da mu vi želite dobro. ili. posebno tajno kada se osame s kompjuterom i internetom. prokleo i na njih se rasrdio. dž. dž. da ne rade i da ne gledaju ono što je haram jer će sigurno naći na ahiretu sve što su radili. Pitanje: Ja i moj muž.š. tada je taj razgovor halal.š. pak. on je radeći u internet klubu upoznao dosta prijatelja. Ako se razgovara o nečemu što je korisno. i javno i tajno.Na pitanja odgovora doc. “čatanje” postaje grešnije i opasnije. a i prijateljica.š. a možda i gore.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 231 od 416 .šejtan je s njim. opće zakone u prirodi i one objavljene u Njegovoj zadnjoj Objavi Kur’ani-kerimu. da jedni druge pomognu u čuvanju od grijeha koji se mogu činiti putem interneta. taj razgovor je haram. dž. Uzvišeni Allah kaže: “Mi ćemo. mrtve oživjeti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili. ako je on osoba koja prakticira islam. to zavisi od onoga o čemu se razgovara i načinu na koji se to čini. Naime.š. posljedice mogu biti iste. Iako to nije osamljivanje u klasičnom smislu. Kada je čovjek sam .š. a to će biti tako samo ako svoje znanje budete aplicirali ne kršeći Allahove. Međutim. da vas pomogne da radite ono što je korisno za vas na dunjaluku i ahiretu i da vas oslobodi iskušenja u kom se trenutno nalazite. dž. a kada je dvoje ljudi šejtan je dalje. Ramić. Također bih preporučio muslimanima i muslimankama. Datum kreiranja: 27. Ukoliko taj razgovor vodi u veći grijeh. Otvoreno s njim porazgovarajte.11. zbog toga što je to korak ka nemoralu. Interesuje me da li se smatra osamljivanjem ako on preko interneta “čata” sa tim svojim poznanicama i da li je to njemu haram? Odgovor: Internet je za mnoge otvorio puteve velikog dobra. bilo zbog toga što je bezvrijedan i predstavlja tračenje vremena. ili pak zbog teme o kojoj dotični ne bi smjeli razgovarati. 12) Podsjetio bih takođe tu braću i sestre da se pokaju čim učine grijeh.novihorizonti. hvala Allahu. riječima koje su dozvoljene. vašu pomoć će shvatiti kao dobronamjernu. prakticiramo islam i trudimo se da budemo što bolji muslimani. dr. jer tevba je način da se grijeha oslobode.2005 http://www. Pomozite svome mužu da se oslobodi problema s kojim se suočava. Otuda se koristim ovom prilikom da svoj braći i sestrama uputim poruku da se boje Allaha. Nemojte biti kao oni koji čine nered na Zemlji i koje je Allah.

Poslanik. između ostalog.11. a oni koji su klanjali za njim klanjali su farz. s. Dokaz. bez obzira bio farz ili nafila. s. Naime. 532) Muaz je. br. najbolje zna. supruga ima pravo tražiti mehr u toj situaciji pod uslovom da lično ne insistira i ne traži razvod braka. u njegovoj džamiji. da se može istupiti iz džemata kada za to postoji potreba jeste postupak jednog ashaba koji je prekinuo farz namaz za Muaz ibn Džebelom koji je klanjao nafilu i sam ga dovršio. Nesai.rukn (farz).s.v. ona ima pravo tražiti mehr u svim situacijama. s. 826) Dokaz da je dozvoljeno klanjati farz za imamom koji klanja nafilu jeste upravo postupak Muaza ibn Džebela naveden u prethodnom hadisu i njemu sličnim predajama.v.Na pitanja odgovora doc. br. Naime.š. dž. br. Ukoliko se to desi iz neznanja. “Kitabul-ezan”.a. Naime.a. “Kitabul-džumua”.novihorizonti. da li ti rekati mogu biti umjesto ikindije? Datum kreiranja: 27.a. 711.a. nakon što je Muaz oduljio s klanjanjem. “Kitabus-salat”. Prema tome. nego ga je šutnjom odobrio.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 232 od 416 .s. (Vidi: Buhari. Znajte da se farzi pet dnevnih namaza ne smiju propustiti u bilo kojim okolnostima i da će za njih čovjek prvo odgovarati na sudnjem danu.v. naravno. za ispravnost namaza potrebno je. osim u situaciji kada dolazi do razvoda na njen zahtjev. a ti kad si klanjao te rekate nisi nanijetio ikindiju. Poslanik.a. može se klanjati podne za onim ko klanja ikindiju. “Kitabul-imame”. Pokajte se Allahu. br. odobravanje njegova postupka šutnjom dokaz je ispravnosti klanjanja farza za imamom koji klanja nafilu. dž. Sahihul-Buhari.com Pitanje: Odgovor: Može li muktedija klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju. a Allah. Pitanje: Odgovor: Da.2005 http://www. dr. 664. za propuštenu ikindiju i naklanjajte taj namaz. ti rekati ne mogu nadomjestiti propušteni farz ikindije-namaza.” (Sahihu Muslim. nije kritikovao njegov postupak. imati nijet koji je sastavni dio namaza .s.v. U jednom od tih hadisa koji bilježi Muslim doslovno stoji: “Muaz ibn Džebel je klanjao jaciju s Allahovim Poslanikom.v. ali ne može se klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju. a potom odlaziti u svoj kvart i predvoditi namaz u džematu.š. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Tirmizi. Šukri H. odobrio je taj njegov postupak. Da li žena ima pravo tražiti ugovoreni mehr u situaciji kada je ona uzrok razvoda braka? Klanjao sam iza džume namaza deset rekata. Sunen. a zatim odlazio svome narodu i klanjao im jaciju. tako da je to postao šerijatski propis.s. s. Ramić. i da li je dozvoljeno klanjati farz za osobom koja klanja nafilu? Uslov da bi muktedija mogao klanjati za imamom jeste da imam klanja namaz koji ima isti broj rekata.s. u tim hadisima stoji da je Muaz imao običaj klanjati za Poslanikom. klanjao nafilu. Pošto nisam taj dan stigao klanjati ikindiju. tada će muktedija samostalno dovršiti akšam nakon trećeg rekata i neće imama pratiti na četvrti rekat. Pitanje: Odgovor: Ne. Sunen. Poslanikovo.

koji bilježi Tirmizi: “Laganje je zabranjeno osim u tri situacije: kada čovjek priča supruzi da bi joj udovoljio. najbolje zna. Pitanje: Nabavili smo kravu za kurban. Sunen. osim u slučaju da je neko od njih nehatom ili namjerno uzrokovao da se krava razboli. Prema tome. Datum kreiranja: 27. dž.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 233 od 416 . “El-Birru ve-s-sile”. 1862) S obzirom da je ta vrsta laži dozvoljena nadam se da nema smetnje da se na nju zakune s imenom Uzvišenog Allaha.novihorizonti. br. s. O dozvoljenoj laži muža svojoj supruzi govori se u hadisu Poslanika. Ukoliko je neka osoba uzrokovala da se krava razboli dužna je nadoknaditi gubitak. dotična osoba nema pravo na takav zahtjev. dž.š. u konkretnoj situaciji. a Allah. najbolje zna. Međutim.11. u ratu i radi mirenja (zavađenih) ljudi. Prodata je za manju cijenu no što je kupljena. a Allah. dž.” (Tirmizi. Šukri H. dr. imajući u vidu da niko od njih nije uzrokovao da se krava razboli.s.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www.com Pitanje: Odgovor: Kada je mužu dozvoljeno slagati ženi i smije li se pri tom zaklinjati Allahom. krava zbog bolesti nije mogla biti zaklana u kurban. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. On uporno odbija da primi samo peti dio dobivenog novca putem prodaje krave. Ramić. Ima li ta osoba pravo na takav zahtjev? Odgovor: Svi treba zajednički da podnesu gubitak. U kupovini je učestvovalo 5 osoba.a. Jedan od vlasnika kurbana traži od osobe u čijoj je štali bila krava da mu isplati vrijednost njegovog dijela u punom iznosu ili da mu se kupi kurban.š? Mužu je dozvoljeno prema supruzi iskazivati ljubav riječima i djelom više nego što to stvarno osjeća srcem.

Ona ga je opominjala. imajući u vidu da uzrok tom poroku nije nemarnost i nebriga supruge. On joj je čak rekao da ona nije razlog tom njegovom poroku. Poslanik. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. prođe tog poroka i porodica nastavi živjeti u normalnoj bračnoj zajednici.Na pitanja odgovora doc. Interesuje me kako bi bilo najbolje da je savjetujem. Smatram da će strpljenje donijeti bolji reultat s obzirom da postoje veće šanse. da li da je podržim da se razvede ili ne? U slučaju razvoda ima li ona pravo tražiti mehr? Napominjem da oni imaju djecu. br. Duša hoće i žudi. Šukri H.” (Buhari. da se muž. Ramić. dž. takav postupak naziva bludom očiju. ali iz istog hadisa razumijemo da je istinski blud ipak onaj koji potvrdi spolni organ. ali to ipak nije blud koji za sobom povlači preciznu šerijatsku kaznu (hadd) na dunjaluku i džehennemsku vatru na ahiretu. dž. Amin! Datum kreiranja: 27.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 234 od 416 .2005 http://www. vaša sestra nema drugih problema u braku te da imaju djecu. Smatram da vrijedi da se strpi zbog djece i njihova babe. s. dr. kako mi se čini. a blud jezika je govor. moja sestra osjeća odvratnost prema postupcima muža i sve više prema njemu samome.11. Molim Allaha. 5774) Uzimajući u obzir da. preporučujem ti da je savjetuješ da se strpi i pomogne svome mužu da prevlada problem s kojim se suočava. da vam pomogne da sačuvate brak i nastavite živjeti u sreći i rahatluku. ako se brak sačuva. “Kitabul-isti’zan”. tj.a. Odgovor: Nema sumnje da muž vaše sestre čini vrlo ružno djelo.s. svakom potomku Ademovom propisao udio u bludu (zinaluku) koji će neizbježno doživjeti: blud oka je pogled.v. ali je on i dalje nastavio da to radit. uistinu. ona to pravo gubi ukoliko zahtjev za razvod dođe s njene strane. Međutim. tako da je počela razmišljati o razvodu.š.š.novihorizonti. miljenik kaže: “Allah je. Sahihul-Buhari. Allahov.com Pitanje: Moja sestra žalila se da joj muž čini blud pogledom gledajući erotske stranice na internetu. Što se tiče prava na mehr. da ne treba da se osjeća krivom. a spolni organ to sve potvrđuje ili u laž utjeruje.

s. naročito ako žive u nemuslimanskoj zemlji. oni se pravdaju time što.a. pa učini pronevjeru. ili nešto od njih pozajmi. jer je on to od njih uzao na zabranjen (haram) način i mora to vratiti kao da je to uzeo od muslimana”.s. Odgovor: Prije svega.” Prema tome. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 235 od 416 .) U svakom slučaju. i muslimane.v.a.v.Na pitanja odgovora doc. Uz to. dr. dužan je da to vrati vlasnicima. koji ni trunku tuđeg imetka bespravno neće uzeti. da im tu imovinu vrati. s. Ibn Kudame. Štaviše. jer se takvi uslovi podrazumjevaju. između ostalog. (Vidi: Ibn Kudame.a.s. jasno razumijemo da je namjera spomenute braće pogrešna. Oni kažu da je to njima dozvoljeno jer nemaju alternativu.a. r. da ih ne izda i da su sigurni od njega.a. 12. zbog nje se na muslimane počelo gledati kao na kradljivce i varalice.v. 8/458) Na osnovu izloženog. Prema tome. Šukri H.2005 http://www. jer su mu nemuslimani garantirali zaštitu pod uslovom da ih on ne prevari. kako kažu. kada je napuštao Mekku. a ako ne dođu on im to mora poslati. jer je prevara vjerolomstvo.novihorizonti. kaže da musliman koji uđe u nemuslimansku zemlju uz njenu dozvolu i pod zaštitom (emanom) te zemlje. rekao je: “Muslimani se drže svojih ugovora. Molim Allaha. iako su bili planirali njegovo ubistvo. on im to mora vratiti. Molim Vas da mi objasnite da li su oni u pravu. nakon što se na njih gledalo kao na čestite i poštene ljude. El-Hireki. Ti uslovi ne moraju biti spomenuti prilikom ugovora o zaštiti. preporučio bih našoj braći da i u pogledu spomenutog pitanja slijede Poslanika. ili ukrade od njih. podsjetio bih tu našu braću da Muhammed. dž. s. nego je. čak nije otuđio ni imovinu idolopoklonika koja je kod njega bila na čuvanju. Možda su oni prihvatili jednu šerijatski neutemeljenu fetvu koja je izazvala veliku pometnju među muslimanima Zapadne Evrope.s. smatra se da je prekršio ugovor o zaštiti. ko od nemuslimana uđe u muslimansku zemlju s dozvolom i pod zaštitom muslimanske države. ima za cilj da zaštiti imovinu ljudi tako da musliman ne može biti pljačkaš. naročito među muslimanskom omladinom. Zbog toga. ali čini mi se da me neće poslušati. iako su idolopoklonici (mušrici) sve radili da fizički i idejno unište Muhammeda.v. ne smije pronevjerom uzimati imovinu nemuslimana. U zaključku o tom pitanju Ibn Kudame kaže: “Nakon što smo ovo utvrdili možemo konstatovati da nije dozvoljeno (muslimanu) da ih (nemuslimane) vara. kada se pripremao za hidžru nije išao krasti od idolopoklonika da bi osigurao opskrbu za put. Amin! Datum kreiranja: 27. kaže da je muslimanu zabranjeno (haram) činiti pronevjere.v. islamski pravnik koji je umro u desetom stoljeću.s. Ramić. s. Zbog te fetve mnogi omladinci danas provode svoju mladost po evropskim zatvorima.a. tumačeći te njegove riječi. ili kao muslimani. Posebno je problematično to što ta braća smatraju da je imovina nemuslimana dozvoljena i da ju je halal pljačkati i otimati.š. s. treba da ga slijede i u tom pogledu.11. ukoliko ih (musliman) prevari.com Pitanje: Uporno nastojim odvratiti neku svoju braću koja žele da izvrše pljačku kako bi osigurali sredstva da idu u džihad. (Na tu fetvu sam detaljno odgovorio u Saffu br. neće pljačkati muslimane. da im pomogne da shvate propise islama onako kako su ih svaćale prve odabrane generacije muslimana. u kojoj se kaže da je imovinu nemuslimana dozvoljeno otimati i pljačkati pošto oni javno i tajno ratuju protiv muslimana. Poslanik. oni koji slijede Muhammeda. ostavio Aliju. Mugni. s. Treba znati da islam svojim propisima. a u našoj vjeri nema mjesta za vjerolomstvo. Ukoliko vlasnici onoga što je ukradeno dođu u muslimansku zemlju s dozvolom i pod zaštitom. i da svojim poštenjem budu istinski promotori islama. on nije krao i pljačkao njihovu imovinu.

Na pitanja odgovora doc. Doduše. Može li se tako abdestiti na rate? Datum kreiranja: 27. prilikom klanja.a. pa kako je mogu ocijeniti?! Samo ono što napišem u Novim horizontima je moj stav.. A to što svijet priča. Lovci muslimani moraju promijeniti taj zakon koji je za njih nepravedan. a s obzirom da mu je svinja haram ne smije je ni sebi za ishranu ostaviti.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Knjigu nisam ni vidio. Teško je tome što svijet priča ući u kraj. br. Pitanje: Odgovor: Pogrešno je. Da li je to tačno? Je li dozvoljeno kokoški. kako bi isticanje krvi bilo potpunije.. dž. Da li je lovcu muslimanu dozvoljeno (halal) svinju prodati i za te pare platiti taksu ili kupiti municiju? Odgovor: Svinja za muslimana ne predstavlja vrijednost. Ispravno je da se prerežu vratne (krvne) žile.. svijet svašta priča i što zna i što ne zna. 6) Cuo sam da ste knjigu “Poslanikov namaz od abdesta do zikra” ocijenili slabom. Koristim se prilikom da radi pouke navedem hadis Poslanikov. i što razumije i što ne razumije. Ramić. Nadalje. Šukri H. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 236 od 416 . odnosno potiru (glava). i što je zapamtio u potpunosti i što je zapamtio djelimično. jer su one znatno sklonije zarazi.s: “Dovoljno je čovjeku laži ako pripovijeda sve što čuje.” (Sahihu Muslim. “El-Mukaddime”. Musliman može dati nemuslimanu svinju koju je ubio... a da kičmena moždina u vratu ostane netaknuta. prilikom klanja.š.2005 http://www. utvrđeno je da se meso peradi lakše zarazi kada se glava u potpunosti otkine te je i ste strane ispravnije perad klati kako je prethodno istaknuto. a noge peru tek kad dođu u džamiju.11. ja bih preporučio i nemuslimanima da svinje ne koriste u ishrani. mada se i tamo ponekad desi koja omaška i greška. dr.com Pitanje: Lovac koji ubije divlju svinju mora platiti taksu u visini od 50 KM.. Nažalost. peradi u potpunosti odsijecati glavu. u potpunosti odsjeći glavu sjekirom? Neke naše džematlije kod kuće uzmu abdest. tako da muslimani koji svinju neće sebi uzeti ne treba ni da plaćaju spomenuti porez. Otuda musliman svinju ne može prodati.. Pauza između pranja ili potiranja jednog dijela i sljedećeg ne smije biti duža od vremena za koje se oprani dio može osušiti. najbolje zna. naročito divlje. Pitanje: Odgovor: Taj abdest nije valjan s obzirom da je jedan od uslova za ispravnost abdesta da se dijelovi tijela peru. s. jedan za drugim. a Allah.v.

com Pitanje: Čudi me profesore da ste Vi i Reis efendija u šerijatskom odboru Bosna Bank International koja posluje s kamatom kao i ostale banke. na vagi mojih dobrih djela na Sudnjem danu. nije na tu tvrdnju polemički odgovorio. Dakle. Šukri H. bilo bi to duplo davanje zekata na istu imovinu.11. Smatram da biste se vi trebali povući. trgovačke transakcije su dozvoljene.2005 http://www. Onima koji imaju takvu sumnju kažem da se u slučaju BBI banke radi o zaradi na trgovini. kao što zarađuju banke koje daju kamatne kredite. molim Allaha. Prošle godine dao sam zekat na pšenicu u visini od 10 posto. Uzvišeni Allah. Molim vas da mi objasnite ove moje nedoumice!? Odgovor: Prije svega.novihorizonti. gradnje stanova na principu zajedničkog ulaganja itd.” Dakle. Do tada. Mnoge buni činjenica što banka zarađuje određeni procenat. treba istaći da nastojanje BBI banke da posluje u skladu sa šerijatom nije nimalo lahko i jednostavno u kontekstu važećih zakona o bankarstvu u našoj zemlji. svim kritičarima iznosim svoju želju i dovu da oni naprave nešto bolje i islamskije. nego je samo rekao: “Allah je trgovinu dozvolio. Otvaranje BBI banke historijski je trenutak i ja sam sretan što imam priliku dati svoj doprinos u radu te banke. koliko traje jedan havl. svaki korak u ostvarivanju tih uslova za muslimana je izuzetno značajan. nakon što postane vlasnik dijela nekretnine.š. Ukoliko dođe do liberalizacije tih zakona i njihovog usklađivanja sa zakonima koji važe u Evropi. Banci će biti daleko lakše poslovati. a ima li iko da smatra da je u trgovini zabranjeno zarađivati!? Uz sve prethodno rečeno. dž. Pšenica je otkupljena i za nju sam dobio novac. svi ćemo ih podržati. a to nije propisano. tu nekretninu prodaje uz prethodno dogovorenu zaradu. naravno ukoliko budete imali nisab koji ispunjava predviđene uslove.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 237 od 416 .š. to je ustvari trgovina u kojoj banka. da me udalji iz tog odbora ako će me učešće u njemu odvesti u grijeh zbog kog ću se kajati na ahiretu. dr. Naime. Kada to urade. a ne pozajmljivanju novca uz kamatu. Imam osjećaj da oni vas tamo drže samo da bi lakše varali muslimane.Na pitanja odgovora doc. Onima koji tako misle ne želim polemički odgovarati jer uputa Allaha. jer ste izdvajanjem deset posto pšenice dali propisani zekat na tu imovinu za tu godinu. kada su oni koji su se bavili lihvarstvom stavili primjedbu i rekli: “Trgovina je isto kao i kamata”. Prema tome. Ramić. Otuda sam bio jako sretan što se otvaranjem BBI banke pruža mogućnost muslimanima na ovim prostorima da prakticiraju islam u određenim segmentima ekonomije i bankarstva. Pitanje: Odgovor: Na taj novac ćete biti dužni dati zekat tek nakon isteka dvije hidžretske godine od dana kad ste dali zekat na pšenicu. a kamatu zabranio. Produkti koje je banka ponudila u pogledu kupovine nekretnina. Uz ovu nadu.š. Kada ću na taj novac biti dužan dati zekat? Datum kreiranja: 27. želim istaći da se nadam da će moje učešće u šerijatskom odboru spomenute banke biti. dž. Na kraju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Kada biste nakon godinu dana na novac zarađen na toj pšenici dali zekat. a kamatne zabranjene i to treba da nam je jasno. Mnogi muslimani koji su se "razočarali" u BBI banku kažu da je to isto. Konstatacija da BBI banka funkcioniše na kamatnom sistemu i da radi s kamatom kao i ostale banke nije tačna. dž. neka ne ruše i ono malo dobra što imamo. niste dužni davati zekat na zarađeni novac prodajom pšenice nakon isteka jedne hidžretske godine. Znajući da čovjek ne može prakticirati islam u potpunosti bez odgovarajućih uslova. je da se na takve primjedbe polemički ne odgovara. radi se o trgovini. inša-Allah.

kazao je u povodu postavljanja careve kćerke na prijesto u Perziji. izvesti iz islama i usmjeriti putem nemorala i nevjerstva.11. ako imaš državljanstvo. postoji dilema u vezi s njegovim značenjem da li je njegovo značenje općenito ili ne. Kada imam pođe na ruku idi za njim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 238 od 416 . veli: “Imam je određen da se slijedi. jer je slijeđenje imama obavezno. “Kitabul-megazi”.) Kada malo zakasnim na prvi rekat. Ramić.s.Na pitanja odgovora doc.a. Bilježi ga Buharija u Sahihu. S obzirom da sam ja prethodno učila da je to vjerodostojan hadis. a da početnu dovu izostaviš. vjere.s. Odgovor: Spomenuti hadis je vjerodostojan. o značenju tog hadisa postoji prostor za diskusiju. dž. To ćeš lakše moći postići ako si punopravni član te zajednice. da li se ono odnosi samo na specifičnu situaciju koja je Poslaniku. a učenje početne dove (Subhaneke) sunnet.novihorizonti. s...v. kao i njegovu djecu o kojoj je dužan brinuti se. ne bojeći se da će ga sredina.2005 http://www. bez obzira da li si dovršio učenje Fatihe ili ne. kao i drugi prenosioci (Tirmizi i Nesai). 4073. prije nego imam pođe na ruku.š. Nadam se da ćeš ti a i ostali muslimani. s. Sahihul-Buhari. podržavam pozitivnu integraciju muslimana u evropska društva pri čemu će muslimani svojim vrijednostima obogatiti ta društva i pomoći im da se izvuku iz krize morala koja ih polahko. može živjeti u zemljama poput Švicarske. dr. br. s. br. Fatiha je važnija. a kada na ruku ode i vi za njim ruku činite. Ja. pošto je njeno učenje farz (rukn). Datum kreiranja: 27. Pošto sam stekao pravo na dvojno državljanstvo ne znam kako da postupim kao musliman. svojim radom.v. Pitanje: Odgovor: Ukoliko nisi siguran da ćeš moći proučiti oboje. Prema tome. 6570. “Kitabul-fiten”. trudom. br.” (Buhari. u pogledu vjerodostojnosti tog hadisa nema dileme. inače.s.a. “Kitabus-salati”. Činjenica je da su Perzijanci kasnije bili poraženi i nisu uspjeli. ispravno je da odmah učiš Fatihu. Molim za savjet.v. u vremenu u kom živimo. Šukri H. 365. izjava spomenutog profesora me zbunila. poštenjem. tj. ali sigurno uništava. spomenuta ili ne!? Naime. da li je ispravnije da učim početnu dovu (Subhaneke) ili da učim Fatihu? Švicarska ne priznaje islam kao religiju. a nema prostora za razilaženje kada je njegova vjerodostojnost u pitanju. islamskim moralom i drugim pozitivnim aktivnostima doprinijeti da islam u Švicarskoj bude priznat i da narod u toj zemlji kroz pravi primjer iskrenih muslimana spozna vrijednost Allahove. Pitanje: Odgovor: Smatram da musliman. Kada učini tekbir i vi za njim to učinite.a. Poslanik.com Pitanje: Čula sam od jednog našeg profesora da je hadis: “Narod koji da upravu ženi neće uspjeti”. sve dok može uživati slobode vjeroispovijesti propisane pozitivnim zakonom članica Vijeća Evrope i sve dok može pozitivno djelovati na svoju sredinu. pa se s njim nemojte razilaziti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. spomenute riječi Poslanik. Molim pojašnjenje. Međutim. lažan. Dakle.

ne naglas. 681. Proganjao nas je sve dok se nismo odselile. br.s. s obzirom da će oni plaćati članarinu s tim prljavim novcem. potrebno ih je na vrijeme isključiti kako opstanak džemata na pravom putu ne bi došao u pitanje. on nosi na budući svijet. taj novac za vas je halal. podrazumijeva se da u nastojanju da se oslobodite loših snova primjenjujete propise islama u vezi sa spavanjem. Iako ga više ni poznati ne mogu često snivam snove u kojima me on proganja. Naravno. nasamo. veli: “Ko kaže tako je dok imam drži hutbu.novihorizonti. Odmah u startu suočili smo se s jednim problemom. Kada se sjetiš strica. Musned. Što se tiče novca koji će oni uplaćivati na ime članarine. Pitanje: Dok sam bila mala moj stric me tukao.a. U slučaju da ti ljudi budu negativno djelovali i narušavali ugled i temelje džemata. dž. ukazati na grešku. Čini mi se da zabrana glasnog odobravanja imamu dok drži hutbu ima za cilj da spriječi fitnet (nered) koji bi mogao nastati odobravanjem ili osporavanjem imama za vrijeme hutbe. Ja mu nisam nikad ništa nažao učinila. Bilo bi dobro kada bi razmišljala o budućnosti a ne o negativnom odnosu strica prema tebi i tvojoj majci u prošlosti. Da li je dozvoljeno ispraviti imama za vrijeme hutbe kada pogrešno citira ajet? Datum kreiranja: 27. Šta da radim u pogledu tih snova i da li sam sa šerijatske strane dužna da ga smatram svojim stricem? Odgovor: Da. ako mu ne halalite. zamoli Allaha. Ramić. nego grijeh ostaje osobi koja je taj novac zaradila na haram način.2005 http://www. on je tvoj stric (amidža) i dužna si se prema njemu odnositi kao prema stricu. Naime. taj je progovorio a ko progovori njemu nema džume. preporučujem ti da se posavjetuješ s psihijatrom. dakle u granicama mogućnosti održavati rodbinske veze. Pitanje: Odgovor: Smatram da je ispravno imama ispraviti u sebi. s obzirom da se s novcem ne prenosi grijeh. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 239 od 416 . Poslanik. Tamo ćete moći svoje pravo postići i nepravdu koja vam je na dunjaluku počinjena s njegove strane ispraviti. pošto bi ispravljanje naglas moglo izazvati fitnet (nered). da ga uputi na pravi put i da mu oprosti grijehe.v. Šukri H. Da li da ih prihvatimo u naš džemat? Odgovor: Smatram da je ispravno takve ljude uključivati u džemat sve dotle dok smo sigurni da oni sa svojim negativnim idejama i djelovanjem neće moći džemat okrenuti neželjenim pravcem.) Nakon hutbe ispravno je imamu. s. u džemat hoće da se uključe kao punopravni članovi neki ljudi za koje znamo da čine velike grijehe i zarađuju novac na haram način. Smatram da ćete inkorporiranjem tih ljudi u svoj džemat na njih moći lakše djelovati i tako promijeniti njihov odnos prema haramu. dr. Njegovo nasilje prema tebi i tvojoj majci je grijeh koji.11.” (Ahmed.Na pitanja odgovora doc.š. Što se snova tiče.com Pitanje: Trenutno formiramo džemat. kao i moju mamu. te da će oni jednoga dana postati čvrsti i stabilni muslimani. Bojimo se da njihovim uključivanjem ne narušimo čistotu džemata.

nego su to džennetska stvorenja koja je Allah. stvorio za tu svrhu. po šerijatu. dž. kako oni kažu. a Allah.Na pitanja odgovora doc. Na kraju želim naglasiti da su. poslovati po islamskim propisima daleko od kamata i varanja. Pitanje: Odgovor: Ne. Otuda. 24. s ekonomskom školom neću ništa moći raditi što je muslimanu halal. Molim da mi date Vaš savjet. a da se okupam. stoji da će Džennetlije služiti dječaci nalik na biser skriveni. a Allah. nakon sahat-dva. Vjernik sam i družim se s društvom koje prakticira islam. a višak pravnika bili bismo svi griješni.2005 http://www. da bi ekonomsko poslovanje bilo u skladu s Allahovim.š. a to je najbolja da′va.š. I što više budeš imao znanja sve ćeš lakše moći raditi u skladu s propisima islama. najbolje zna.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 240 od 416 . muslimani dužni imati dovoljan broj stručnjaka u svim oblastima. Ramić.š. Isto pravilo važi i prilikom uzimanja abdesta. Ako bismo. Šukri H.11. kada završiš školovanje i postaneš. imali manjak ljekara. Pitanje: Pohađam drugi razred ekonomske škole i super odlikaš sam. samostalni poduzetnik. u suri Et-Tur. najbolje zna. biće proživljena u dobi od trideset tri godine. ako bismo imali višak hodža. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da li da ljude varaš ili pošteno posluješ. Djeca s dunjaluka koja umru prije punoljetstva bit će prilikom proživljenja ista kao i ostali ljudi tj. Datum kreiranja: 27. takođe bismo svi bili griješni itd. visine Adema. a.com Pitanje: Odgovor: Imam običaj da po prestanku hajza operem kosu. još ti je samo potrebno znanje. naravno. Ako budeš vrijedan. zakonima potrebno je da poslovni ljudi imaju znanje i volju. jedini način da se ekonomsko poslovanje islamizira jeste da se muslimani školuju i da vrijednosti islama prakticiraju i promoviraju.š. šezdeset aršina. npr. dr.s. Da li su to djeca koja su umrla prije punoljetsva? Odgovor: Vaši ahbabi u potpunosti griješe. recimo. dž. ajet.novihorizonti. to nisu djeca s dunjaluka. U Kur′anu. imat ćeš izbor. da li da posluješ na kamatnom ili beskamatnom sistemu. bez pranja kose. i njegove širine sedam aršina. moći ćeš pokazati prednosti i vrijednosti tog sistema. Da li je moj postupak ispravan? Vaš postupak je pogrešan pošto je uslov za ispravnost gusula da razmak između pranja jednog i drugog dijela tijela ne bude duži od perioda za koliko se voda na opranom dijelu može osušiti. Ti ćeš. jer. Sutra. Ti kao musliman imaš volju. dž. dž. Moji ahbabi s kojima se družim uporno me nagovaraju da napustim ekonomsku školu i upišem medresu. To znanje ćeš steći u školi. a manjak ekonomista. Naime.

5 %) uzimajući u obzir njihovu vrijednost na dan kad ste postali obavezni dati zekat. Vlasnik imovine. Naklanjao sam podne jer znam da namaz bez abdesta nije ispravan. tada ćete dati na ime zekata dva i po posto (2. rekao: “Namaz se ne prima bez abdesta.a. ili pak to tako nije definisano. a klanjali su za mnom taj dan? Odgovor: Namaz muktedija koji su za tobom klanjali ispravan je i nema potrebe da ih obavještavaš. s. Sahihu Muslim. a vodi se da ste vi njen nominalni vlasnik. Ukoliko niste u stanju saznati koja imovina preduzeća je vaše vlasništvo.Na pitanja odgovora doc. ta transakcija smatra se kamatnom i najstrožije je islamom zabranjena. Međutim.s. kada prođe jedna hidžretska godina. ako se daje novac za robu (kupac plaća vlasniku robe) tu ne može biti kamate. 329. Ako to nije slučaj. “Kitabut-tahare”. ukoliko se u taj proces umiješa banka koja će umjesto kupca vlasniku odmah isplatiti robu da bi potom kupac otplaćivao banci svoj dug uvećan za iznos za koji je roba skuplja ako se ne plaća u gotovini. Ramić. dr. pa makar to bila i banka ima pravo slobodno formirati cijenu robe i nekretnina i odrediti da pri gotovinskom plaćanju cijena bude niža. to nije kamata. a ako se daje novac za novac (kupac plaća banci koja se pojavljuje kao zajmodavac) to je kamata ako zajmodavac vraća više nego je pozajmio. osim u situaciji kada vlada oskudica u toj robi. Želim da znam kako za tu imovinu da izračunam zekat? Datum kreiranja: 27. Sve prethodno važi za situaciju kada vlasnik robe direktno prodaje svoju robu kupcu koji mu plaća s odgodom ili na rate. tada ćete davati zekat samo na zaradu koju ostvarite od tih dionica. dati zekat dva i po posto (2.) Pitanje: Da li se smatra kamatom kada kompanija napravi kuće i onda ih banka otkupi pa potom prodaje po skupljoj cijeni i kaže: ako plaćaš u gotovini cijena je sto hiljada a ako plaćaš na rate cijena je veća za šest posto? Odgovor: Ne. ta trgovina u sebi nema kamate jer vlasnik robe ima pravo da joj da cijenu koju želi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. bila izražena u procentima to se ne bi smatralo kamatom.5 %) i to na imovinu preduzeća koja podliježe zekatu. Pitanje: Odgovor: Ukoliko preduzeće daje zekat po propisu.2005 http://www. br.v. Pitanje: Predvodio sam kao imam podne namaz. Dakle.5 %). Interesuje me da li sam dužan obavijestiti džematlije da nisam bio pod abdestom kako bi i oni ponovo klanjali i šta raditi u pogledu onih koje ne poznajem. Ti si ispravno postupio kada si ponovo podne klanjao.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 241 od 416 . Naveče sam se sjetio da sam bio bez abdesta. tada ste to dužni učiniti na jedan od sljedeća dva načina: a) ako ste dionice kupili da biste s njima trgovali na njih ćete. b) ukoliko ste pak kupili dionice da biste na njima nešto zaradili kroz profit koji ostvari preduzeće. Šukri H. jer je Poslanik.com Pitanje: Odgovor: Da li se smatra kamatom kada vlasnik robe kaže da je njena cijena sto KM ako se plaća u gotovini i sto pedeset ako se plaća u ratama? Ne.” (Muslim.novihorizonti. Vi kao dioničar niste dužni davati zekat jer uduplavanje zekata nije propisano. Štaviše. Ta zarada ulazi u vašu imovinu u pogledu nisaba i ostalih uslova za zekat i na tu imovinu se daje dva i po posto (2. Kupio sam dionice u jednom preduzeću u Sarajevu za pedeset hiljada konvertibilnih maraka. zbog odgađanja plaćanja ili plaćanja na rate. kad bi veća cijena.

Nadalje. Prije pet godina oženio sam se kršćankom i imam dvoje djece.2005 http://www. Da li nam je dozvoljeno trgovati bezalkoholnim pivom? Datum kreiranja: 27. s. dr.s. smatram da nema potrebe ponovo praviti bračni ugovor. nema smetnje da se ponovo vjenčate u pripadajućem medžlisu islamske zajednice.a. Ramić. Šukri H.v. čak i ako postoji opravdana sumnja da su zarađene na haram način. svinja itd. nije zabranjena muslimanu kao što je alkohol.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 242 od 416 .. U tom pogledu mjesni imam vam može pomoći. nego ostaje s osobom koja je grijeh počinila.a. Možemo li mi taj prilog uzeti u tu svrhu? Odgovor: Nema smetnje da taj novac uzmete za gradnju džamije. uz prisustvo svjedoka.11.novihorizonti. Preporučio bih jedino da se sa suprugom dogovorite o mehru (vjenčani dar). da se njome ne ugrožava privrženost islamu i muslimanima i da nije uslovljena nečim što je muslimanu zabranjeno raditi. primao hedije i od nemuslimana za koje se pretpostavlja da se ne čuvaju grijeha pri sticanju imetka. U međuvremenu smo oboje počeli prakticirati islam i želja nam je da se vjenčamo šerijatski.v. Brak smo sklopili pred matičarem. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Bitno je da hedija. Da li je to moguće i gdje se možemo vjenčati? Odgovor: Vaš brak sklopljen pred matičarem. Pitanje: Odgovor: Nema smetenje da trgujete tom vrstom pića pošto ne opija i nije štetno po zdravlje. Naime.Na pitanja odgovora doc. Ukoliko pak trebate potvrdu o šerijatskom vjenčanju da biste je pokazali nekoj instituciji koja to od vas zahtijeva.s. a ono što musliman može upotrebljavati time može i trgovati. u osnovi. Poslanik.com Pitanje: Ime mi je Safet. a vaša djeca rođena su u pravno validnom braku. uz napomenu da imam treba da upiše datum vjenčanja s vjenčanog lista iz općine. čija visina treba da bude prosjek vjenčanih darova u mjestu iz kog ona dolazi. Pitanje: Nedavno nam je dobrovoljni prilog za gradnju džamije došao od osobe za koju sigurno znamo da stiče imetak na haram način. jer se grijeh ne prenosi s novcem. s. Zbog toga. a svjedoci bi trebalo da posvjedoče da ste se vi tada vjenčali. te je kao takvo halal za upotrebu. nije naređivao mušricima da obnavljaju svoje brakove nakon prihvatanja islama. pravno je validan. dobrovoljni prilog se tretira kao poklon (hedija) a znamo da je Poslanik.

' (El-Hadždž. Ramić.11. 286.i nije vam u vjeri propisao nikakve poteškoće. Sahihul-Buhari. jer Vi imate status bolesnika. Molim Allaha. kaže da nas ne opterećuje više no što možemo podnijeti i da u vjeri nije propisao nikakve poteškoće: 'Allah ne zadužuje nijednu osobu iznad njene moći. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 243 od 416 . to će učiniti vaši nasljednici iz imetka koji je ostao iza vas.. veli: 'Kada vam nešto zabranim toga se klonite.' (El-Bekare. dž. br.novihorizonti.) Poslanik. Datum kreiranja: 27..š. dž. 78. tada ćete za svaki propušteni dan nahraniti siromaha. a ako ne mognete to učiniti do kraja života. s. propuštene dane ćete napostiti. a Uzvišeni Allaha kaže: 'A ko bude bolestan ili na putu neka naposti isti broj drugih dana. 6744. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.) '.) Kada s Allahovom.a. a Allah.v. dž.com Pitanje: Odgovor: Ljekar mi je dijagnosticirao čir na želucu i zabranio post u naredne tri godine.š. “Kitabul-i′tisami bilkitabi ves-sunne”.s. uradite koliko možete. 185. U slučaju da Vas smrt pretekne u tome. Još bih napomenuo da prije svakog ramazana izvršite ljekarski pregled kako biste bili sigurni da li možete postiti ili ne. a kada vam naredim. da što prije ozdravite i buduće ramazane u rahatluku postite. Jesam li ga dužan poslušati? Ukoliko je Vaš ljekar stručan i od povjerenja. voljom ozdravite i budete u stanju postiti. to bi vam predstavljalo opterećenje koje ne biste mogli podnijeti. dužnost Vam ga je poslušati.2005 http://www.' (El-Bekare. Allah vam želi olakšati a ne želi vam otežati.Na pitanja odgovora doc. dr.š.) Ukoliko biste postili.' (Buhari.

Ona odlazi kod njega subotom i ostaje s njim satima. možda se još više odati alkoholu i drogi i. Jeste da je u tome svemu vama kao djetetu najteže. svako na svoju stranu. Vratite se Njegovoj vjeri. dr. nego ljudi nepravdu čine sami sebi. Ako izlazi ili putuje na put na kom može biti ugroženo njeno dostojanstvo i čast. S tim problemima susreću se svi koji ne slijede te prirodne zakone. a njeni posupci dovode to pod znak pitanja. Zar nije bolje Vašim roditeljima da žive u ljubavi i slozi i brinu o svojoj djeci. trebate se čvrsto osloniti na Allaha. možete imati značajnu ulogu da se problemi u Vašoj porodici riješe i da se ne desi crni scenario koji je šejtan isplanirao. na kraju. Namaz sprečava čovjeka da čini ružna djela i nasilje. ali od dva zla treba birati manje. Prije svega. ako postoji mogućnost za normalan nastavak braka.š. blud. Dakle. Šukri H.2005 http://www. Dva puta sam čula oca kako nekome govori na telefon: ″Ona misli da sam ja budala. pokažite joj kuda je to vodi. droga. Drugo. Datum kreiranja: 27. što znači da niste još uvijek podlegli utjecaju šejtana. i biti mu pokorni.š. jer time bi šejtanova spletka bila upotpunjena. prostitucija.š. Popustila sam u učenju. Najveću nagradu. jer može izazvati ubistvo Vaše majke koje će učiniti vaš otac.. jer znaju uzroke tih nemilih događaja. Ukoliko ona čini nemoral. što je još teže za takva djela predviđene su najstrašnije patnje na budućem svijetu. samoubistvima itd. Onda je njegov šofer doveze kući kao da je ona neka ličnost. da ne podliježete šejtanskom uticaju pa da opet ne pribjegnete alkoholu i drogama. smatram da. krivokletsvo. pomognete im u otklanjanju problema.Na pitanja odgovora doc. uz Allahovu. prije svega u izvršavanju pet islamskih šarta. Uhvatiću ih jednom na djelu i sasuti mu šaržer u glavu. svi imate šansu da zbog svojih djela patite najvećom patnjom na dunjaluku. Ramić. Zbog toga te nedoumice treba razjasniti.novihorizonti. Bilo kako bilo. laž. islamski propis je da žena iz kuće izlazi s dozvolom muža i kada za to ima potrebu. onda bi problema sigurno bilo puno manje. Uzvišeni Allah. kaže da ljudima ne čini nepravdu. Međutim.com Pitanje: Muči me veliki problem.″ Ne znam šta da radim. da ništa ne znam. da Vam bude na pomoći. Vi trebate da budete čvrsti. nepravedno uzimanje tuđe imovine i prava. tada sa sobom mora imati mahrema. a kojih bi muslimani trebalo strogo da se čuvaju.. krunu (tadž) dobiva od svojih pretpostavljenih onaj šejtan koji rastavi muža i ženu. a šejtan koji zavodi vaše roditelje ima izgleda da uspije još više. Uradila sam to nakon što sam saznala za probleme u braku mojih roditelja. a ako nema da im pomognete da se kao ljudi raziđu. pomoć. nego da se tako ponašaju!? Molim Allaha. da li da otvoreno razgovaram s ocem o tome što sam čula ili da tajno upozorim majku ili da odem u policiju i sve ispričam. jer bolje je da se rastavi nego da vaš otac napravi veći belaj. Nadalje. da ste protiv alkohola i droge.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 244 od 416 .š. Niko ih ne smije uznemiravati. na osnovu onog što ste čuli od majke i da im. pa makar uz dodatno strpljenje. a jedno veče sam probala travu i napila se iako sam žestoko protiv toga. Uzimajući u obzir činjenicu da ste Vi svjesni. Oni koji te zakone poznaju ne čude se što u novinama mogu pročitati strašne vijesti o ubistvima. Ukoliko je ona poštena. onda joj recite da ono što ona čini vodi ka sumnji i problemima i otvara vrata razaranju porodice. Nadalje. onda joj recite da se rastavi od vašeg oca. Molim vas pomozite mi vašim savjetom i mišljenjem. propise... Od vjere i njenih zakona imamo koristi onoliko koliko ih u životu primjenjujemo. dž. Ubiću i nju i njega. Ako je Vaša majka nemoralna. dž. dž. Preporučio bih da nakon razgovora s majkom porazgovarate s ocem. Kada bi se ljudi klonili tih stvari. dž. I. šta vi mislite o ponašanju moje majke? Odgovor: Problem u kom se nalazite rezultat je toga što vaši roditelji ne poštuju Allahove. jer kako u hadisu stoji kad se oni osame šejtan je treći. a Vi ćete čitav život patiti. a kamoli ući kod njih. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a Njegovu pomoć treba zaslužiti. Njegovim zakonima.11.š. on će poslije toga ili u zatvor ili će sam sebe ubiti. o tom problemu razgovarajte prvo s majkom. ne može putovati sama. muško i žensko koji mogu stupiti u brak ne smiju se osamljivati. dž. Uzroci su alkohol.. Vaši roditelji su sve te propise prekršili i zbog toga nas ne treba čuditi što se Vaša majka možda švalera s tim muškarcem i što će vaš babo možda stvarno ostvariti svoju pretnju.

Obratio sam se islamskoj banci za kredit. Preporučio bih vam. dr. Nadalje. također. Pitanje: Odgovor: Da. Prema tome. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. U međuvremenu sam saznao za jednu mikrokreditnu organizaciju koja na hiljadu KM odobrenog kredita uzima dodatnih dvadeset maraka. da nakon što se o tome dogovorite čin uklanjanja slike ili zamjene nišana učinite javnim kako bi i drugi uzeli pouku i poveli se za vama u tom ispravnom postupku. Treba li je ukloniti sa nišana? Datum kreiranja: 27. postoji i inflacija koju treba uzeti u obzir. odnosno glavni imam. s obzirom da je stavljanje slike umrle osobe na nišan neislamski čin.com Pitanje: Studiram ekonomiju. Ramić. U situaciji da takav postupak može dovesti do cijepanja i svađe u džematu ispravnije bi bilo. ali mi nije odobren uz obrazloženje da banka ne daje kredit novoosnovanim firmama. Vama je dužnost da tu sliku uklonite.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 245 od 416 . Odgovor: Ukoliko se radi o minimalnom iznosu kao što je spomenuti slučaj-postoji realna mogućnost da tu nema kamate. Preporučujem Vam da to uradite u dogovoru s vašim imamom i bližim nasljednicima Vaše majke. U svakom slučaju.Na pitanja odgovora doc. a to po islamskim propisima ima pravo naplatiti. najbolje zna. Šukri H. a Allah. kako biste izbjegli eventualne nesporazume s obzirom da mnogi naši muslimani ne znaju islamske propise u vezi s mezaristanom. po mom shvatanju. postoji realna mogućnost da se troškovi obrade predmeta klijenta i inflacija uklapaju u tih dvadeset maraka i da tu nema kamate. klanjati samo podne koje bi predvodila osoba koja najbolje zna učiti u Kur′anu. a koja bi. dž.novihorizonti. Molim Vas da mi objasnite da li je to kamata. s preporukom mutevelije prešla pred džemat. jer spomenuta organizacija ima troškove za obradu predmeta svojih klijenata.š. Pitanje: Odgovor: Za džuma-namaz imama zamjenjuje osoba koju je imam. Prije izvjesnog vremena počeo sam se baviti privatnim biznisom. preporučio bih Vam da o tom pitanju još porazgovarate s predstavnicima spomenute organizacije i od njih uzmete relevantne podatke da li se radi o kamati ili ne. tako da moram vratiti hiljadu i dvadeset.11. odredio. U slučaju da to oni ne urade mutevelija bi trebalo da odredi osobu koja zna održati hutbu i džumu klanjati. ko ga može zamijeniti na hutbi i džuma-namazu? Na nišanu moje majke nalazi se slika veličine 30 puta 30 cm. Ako je imam odsutan.

odjelu na kom radi 20 posto. kada odvoje za hediju. to me ne dovodi u iskušenje. a ne postoji potreba za njenom upotrebom imajući u vidu činjenicu da postoje masti koje su čiste i mogu se koristiti u liječenju Vaše bolesti. osobito zbog toga što je velika većina naših pacijenata socijalno ugrožena i što znam da oni. dž. Mogu li ga masirati svinjskom mašću? . kada vidi da mi pacijenti nose hediju. dr. jer u jednom dobrom hadisu. iz čiste želje da se zahvali. Ramić.11.novihorizonti. Meni je to 'upozorenje' teško prihvatiti. Međutim. Šukri H. Ponekad to čini rodbina za vrijeme hospitalizacije pacijenta.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 246 od 416 Da li žena gubi abdest ako otkrivena iziđe na ulicu? Imam problema s koljenom. Pitanje: Odgovor: Ne. smatrajući u isto vrijeme da za svoj rad i utrošeno vrijeme dobijam naknadu kroz plaću. Osim toga. No. dž. a Allah. u sebi proklinju ili psuju one kojima su hediju dali.š. dž. Pitanje: Odgovor: Ne. prije neki dan.Na pitanja odgovora doc. Omogućavanje davanja hedija na transparentan način jedini je put da se zaštiti dignitet osobe koja prima hediju. tokom kontrolnih pregleda. Smatram da je vrlo važno omogućiti ljudima da na dostojanstven način zahvaljuju jedni drugima. pozvao me u namjeri da me upozori da odbijanjem hedije vrijeđam svoje pacijente te da je to jedan od načina na koji pacijent želi da zahvali svom ljekaru.š. jer je to potvrda uspješnosti njegovog mentorstva. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. stoji da osoba koja ne zahvaljuje ljudima nije zahvalna Allahu. odvoje od svojih i od usta svoje djece. ali. osim što izaziva podsmijehe i snebivanja radnih kolega dovodi u nezgodne situacije gdje pacijenti ili njihova rodbina ponekad bukvalno trče za mnom po hodniku i pokušavaju mi uručiti hediju ili me čekuju ispred klinike po završetku radnog vremena. a za humanitarne svrhe 10 posto. nakon što je. ne pod pritiskom nekog nakaradnog običaja koji je kod nas ponekad prisutan ili pak mita što je još gore. Datum kreiranja: 27. ponosi sa mnom kao svojim đakom. kada dadnu takve ″hedije″. te omogući da osoba koja želi dati hediju to učini slobodno.š. ja to i dalje odbijam jer se plašim da je to haram. s obzirom da je svinjska mast nečista. najbolje zna. uzimaju ili posreduju u mitu. shodno grijesima koje izazove. koji prenosi Tirmizi u Sunenu. Ono što mi zapravo predstavlja problem jeste hedija koju također odbijam primiti što me. hvala Allahu. moj mentor bio neposrednim svjedokom takve situacije.com Pitanje: Na poslu sam ponekad izložena ponudi mita od pacijenata ili njihove rodbine. izlaskom na ulicu otkrivena žena neće izgubiti abdest. pokloni razvijaju ljubav među ljudima. Ljudi kada su u nevolji. jer se uspješno suzdržavam da to uzmem. Nadalje. dok odlaze. a u islamu su prokletene osobe koje daju. rekao mi je da se on. a ponekad to pacijenti sami čine. Kako da postupam ubuduće? Odgovor: Smatram da bi bilo dobro da se pri odjelu na kome radite omogući uplata hedija na blagajni na ime osobe kojoj se želi uputiti hedija i da se napravi pravilnik o dodjeli i raspodjeli hedija i oglasi na oglasnoj ploči: recimo da osobi (ljekaru ili nekom drugom uposleniku) na čije ime je hedija uplaćena pripadne 70 posto. najčešće po izlječenju. pa i nakon izbavljenja iz nevolje. Činjenica je da se hedija i bakšiš vrlo lahko pretvore u mito (korupciju). ali žena čini grijeh kada se na javnom mjestu pojavljuje otkrivena. Otuda mnogi. što je itekako važno i potrebno. Međutim. ne možeš. treba omogućiti ljudima da poklone daju draga srca. bez bilo kakvog pritiska.2005 http://www. vrlo često se ne ponašaju normalno.

najbolje zna. Dužnost je svaki grijeh izbjegavati. po šerijatu. svakako. a potom uzimaju zekat da bi ga dijelila siromašnima.š. najbolje zna. Međutim. humanitarna društva. pa makar to zlato koristio na način koji je zabranjen (haram). Na poslu ne mogu klanjati. Naime. Da li će mi namaz biti pokvaren ako je dijete obavilo nuždu u pamperice dok ga držim klanjajući? Datum kreiranja: 27. Ramić.novihorizonti. a Allah. zabranjeno nositi zlato u vidu nakita. musliman je dužan na zlato koje posjeduje i koje ispunjava predviđene uslove davati zekat. najbolje zna. klanjati uz podne i ikindiju? Znam da mogu klanjati s djetetom u naramku. U toku radnog vremena prođe mi ikindija.š. a Allah. pa makar krvarenje trajalo jedan dan ili ga ne bilo nikako. onima kojima se daje zekat. možete to učiniti ukoliko nemate nikakve mogućnosti da podnevske i ikindijske farze klanjate u njihovom vremenu. Mogu li prije polaska na posao. Zanima me jesam li bila dužna u preostalom vremenu obavljati namaz i da li je trebalo da se smatram čistom? Odgovor: Da. nosi zlatni nakit i time čini veliki grijeh da li je na to zlato dužan davati zekat? Odgovor: Da. rekla je da je prilikom operacije dobro iščistila maternicu pa je bilo za očekivati da mi nifas neće vremenski biti potpun. nisu dužna davati zekat na svoju imovinu zbog toga što je njihova imovina namijenjena siromašnima. dakle. u podnevskom vremenu. najbolje zna. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. jer čim krv nakon poroda prestane žena je čista. Kada sam pitala doktoricu zbog čega mi je tako rano prestalo krvarenje. nema potrebe da ta društva daju. posebno u situaciji poput navedene. Pitanje: Odgovor: Smatram da Vam namaz neće biti pokvaren ako su Vaše tijelo i odjelo i dalje ostali čisti. dž. trebalo je da se smatrate čistom i da klanjate. grijeh koji čovjek eventualno čini ne smije biti uzrok ili povod činjenju drugog grijeha. dr.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 247 od 416 .com Pitanje: Odgovor: Da li su humanitarna društva dužna davati zekat na svoju imovinu? Ne. a Allah. recimo. Prema tome. dž.11. ukoliko musliman. zlatnog sahata i slično. Šukri H. u osnovi. S obzirom da vam je broj propuštenih namaza poznat i njihovo naklanjavanje moguće bez poteškoće. dž. Pitanje: Poznato mi je da je muškarcima. Pitanje: Odgovor: Da. pošto je nedavanje zekata veći grijeh nego da muškarac nosi zlato.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Rodila sam na "carski rez" i poslije poroda samo 15 dana imala postporođajno krvarenje. dužni ste propuštene namaze naklanjati.2005 http://www. a Allah.

Savjetujem vam da se strpite i da ne vraćate alkohol u svoju prodavnicu bez obzira na prividne gubitke. rješenje je da se dobivena kamata da u humanitarne svrhe od kojih vlasnik novca nema direktne koristi.a ko se bude Allaha bojao. ali u konkretnom slučaju.. mada je za to imao priliku. Ukoliko se zbog nepostojanja banaka koje posluju na principima islama novac mora držati u bankama koje posluju na kamatnom principu i preko njih poslovati.a. To govori u prilog da njegovi sljedbenici na isti način treba da postupaju kada je obilježavanje rođendana u pitanju. On će mu dati neki izlaz i dat će mu opskrbu odakle se i ne nada. Prema tome. pa makar od prodaje ne uzimao profit. dž. slijeđenja drugih tradicija nije uvijek zabranjeno ili pokuđeno u islamu. ipak. a ko se pouzda u Allaha.. niti rođendan svojih bližnjih. Mogu li alkohol držati u prodavnici ako svu zaradu na njemu dam za Islamsku zajednicu? Odgovor: Prokletstvo je na sve koji imaju bilo koju vezu s alkoholom u procesu proizvodnje i potrošnje.š. dr. Pitanje: Prije četiri mjeseca izbacio sam alkohol iz svoje prodavnice. da vam da zadovoljstvo u onome što je halal. Može li se. Odgovor: Preporučio bih Vam da vaše dijete usrećite tako da mu svaki dan bude najsretniji dan u životu.) Molim Allaha.2005 http://www. Šukri H. s.Na pitanja odgovora doc. Obilježavanje rođendana. nego interno – u krugu obitelji. pa makar to bilo malo u našim očima. koji kaže: '. pa makar na način koji ste zamislili. dž. zabranjeno je muslimanu u tom lancu učestvovati. dok porez nastao iz bilo kojih drugih aktivnosti ne može. ne klasična proslava rođendana gdje je prisutno ono što je muslimanima zabranjeno. kamata trošiti na ime izmirenja poreskih obaveza? Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Dan rođenja moga djeteta meni je najsretniji u životu i tog dana se rado sjetim svake godine. Čini mi se da ću morati ponovo da ga vratim na police jer je broj mušterija naglo opao.11. Pitanje: Odgovor: Kamata je prljav imetak koji musliman ne smije uzimati. Naravno. najbolje zna.š. neka se nada pomoći od Allaha. po šerijatu. činjenica je da Poslanik islama. nije dio islamske tradicije. a Allah. Podsjetio bih da je berićet u onome što je halal. ' (Et-Talak.s. nije obilježavao svoj rođendan. Ramić. Zaista Allah ispunjava svoju odredbu.novihorizonti. Jedino porez koji je nastao na osnovu tih kamata može se kamatama izmiriti. dok u haramu nema berićeta. On mu je dosta. makar zarada bila ogromna.v. niti ona koja liči na kršćanske. 2-3.š. dž. Je li mi dozvoljeno taj dan obilježiti na normalan i halal način? Dakle. jer ko se strpi čuvajući se grijeha. Uz sve to. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. treba znati da haram za sobom povlači dunjalučku i ahiretsku odgovornost. nego vid slijeđenja drugih tradicija. prigodnim darom za dijete i uz tortu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 248 od 416 .

kako muž radi i privređuje da bi izdržavao porodicu. 228. oni poništavaju njegovu vrijednost pošto nakon primljenog hadža osobi bivaju oprošteni grijesi učinjeni prema Allahu.. a i ako je primljen. Ako je Allah. Naravno. te da je nasilje i nepravda (zulm) tama na Sudnjemu danu. Uzvišeni Allah dao je bolesniku mnoge olakšice: da namaz klanja onako kako može. Muž treba posebno biti pažljiv kada mu je supruga bolesna. s.) Pitanje: Mome mužu vrlo često dolaze gosti i to mi ne predstavlja neki poseban problem.v. napolju.s. kada mu se kćerka Fatima. raditi u kući i voditi računa o kući. 56.a.a. bilo da joj osigura poslugu. Međutim.a. Treba istaći da mogućnost da čovjek nekon pokajanja ponovo učini grijeh ne smije biti prepreka da do pokajanja dođe. Međutim. Činjenica da je čovjek činio velike grijehe prije hadža i da će griješiti poslije hadža nisu smetnja da hadž bude primljen.″ (muttefekun alejhi).v. Poslanik. kao što griješenje ne smije biti prepreka činjenju dobrih djela. itd. zar da muž bude osor i grub i ne vodi računa o potrebama bolesne supruge!? Skrećem pažnju muževima da su najbolji muslimani među njima oni koji su najbolji prema svojim suprugama. jer Uzvišeni Allah kaže: ″One imaju isto tolika prava kao i dužnosti. neko manje neko više i svi ljudi imaju šansu prije no što duša počne izlaziti i ne nastupi Kijametski dan da se pokaju i da im pokajanje bude primljeno. bez obzira koliki grešnik bio.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da ne posti. r.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 249 od 416 . Ramić. osim onih koji su zalutali. Međutim. požalila na žuljeve od rada. U situaciji kada je i supruga u radnom odnosu muž je dužan da joj pomogne u kući.š.š. s. žena mora. presudio je da ona radi poslove u kući a njen muž Alija. Vjernik musliman. posebnog vremena i prostora na kojima se nađe za vrijeme obavljanja hadža. dž..com Pitanje: Odgovor: Poznato Vam je da neki muslimani koji čine velike grijehe odlaze na hadž.' (El-Hidžr. pa se nepravde i nasilja treba dobro čuvati. ne smije gubiti nadu u mogućnost oprosta i izbavljenja iz Džehennema. Mogu li ja od njega zahtijevati da ne prima goste dok sam ja bolesna? Odgovor: Iako su islamski pravnici složni da žena nije dužna služiti muža.. dž. dao takve olakšice. Posebnu šansu za pokajanje ima osoba koja odlazi na hadž zbog posebnog ambijenta.s. Da li je njihov hadž ispravan ako i poslije hadža nastave činiti velike grijehe? Svi ljudi griješe. kaže: 'Ko može gubiti nadu od milosti svoga Gospodara. veliki grijesi poslije hadža mogu biti znak da hadž možda nije primljen. smatram da ona ima prava i odgovornosti kao i muž. Šukri H.s.a. to ne znači da muž treba preoptereti suprugu zbog čestih gostiju koji mu dolaze.11.″ (El-Bekare. Poslanik.Na pitanja odgovora doc. Uzvišeni Allah riječima Ibrahima. veli: ″Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka lijepo dočeka gosta.) Prema tome. problem je kad se ponekad razbolim a on i tada traži da ja služim goste.2005 http://www. Danas postoje mnogi načini da se gosti lijepo dočekaju a da se domaćica ne opterećuje. r. Datum kreiranja: 27. a. jer samo oni koji su zalutali gube nadu. mi moramo voditi računa o islamskoj gostoljubivosti. dr. Prisiljavanje bolesne supruge da uslužuje goste sigurno je nasilje. pa čak i u borbu da ne ide. bilo lično.

a u slučaju da kupac odustane.) I Ibnu Kajjim el-Dževzijje prvu presudu kadije Šurejha uzima za dokaz dozvoljenosti kapare. Taj uslov Omer. posebno ako se uzme u obzir da prethodni ajet svojim općim značenjem ne obuhvata kaparu. također. (Ibn Rušd.š. jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte.” Pošto nije krenuo.2005 http://www.a.Na pitanja odgovora doc. (Vidi: I’lamul-muvekki’ine. kupac ima pravo izbora da dovrši kupoprodaju ili da izgubi kaparu. d) Smatram da se kaparom štiti trgovac od bilo kakve zloupotrebe prava izbora od strane kupca i da je to u duhu šerijata. pa ako ne krenem na put do tada tvoje je toliko i toliko. U njoj stoji da je neki čovjek kupio hranu i rekao trgovcu: “Ako ne dođem do srijede ova kuporpodaja je ništavna. I’lamul-muvekki’ine. I.11. r.” (En-Nisa. Datum kreiranja: 27. 3/401. Prenosi se od Ibn Sirina da je neki čovjek rekao drugome koji iznajmljuje jahalice za putovanja: “Daćeš mi jahalicu. u namjeri da je pretvori u zatvor. ako Omer s tim ne bude zadovoljan. 5/182. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 250 od 416 .a. “Babu ma jedžuzu minel-ištirati ves-sun’ja fil-ikrar”. dž. dužan je to izvršiti. svojom analizom potvrđuje imam Eš-Ševkani.” Drugu presudu. 2/135. U slučaju da se kupoprodaja realizira. s. Bidajetulmudžtehid.” (Sahihul-Buhari.novihorizonti. kapara nije uzimanje tuđeg imetka nepravedno. malikijski i šafijski. nesumnjivo. 29. nego pravedna naknada za odustajanje od obećane kupovine. bez prisile. Šukri H. kapara ostaje trgovcu kao vid nadoknade za nastalu štetu. Šurejh je presudio da dā obećani iznos rekavši: “Ko se dobrovoljno.) Na tom stanovištu su i tri mezheba: hanefijski. te da je hadis koji govori o zabrani kapare slab (daif) što. uz uslov da će. Pošto nije došao.s. Ramić. kako bi se izbjegla veća šteta po trgovca od same kapare koju je dobio. (Vidi: Nejlul-evtar.v. dozvoljava kaparu. na kraju. Ibn Kajjim el-Dževzijje. je odobrio. S obzirom da se ta tradicija ne kosi sa šerijatskim propisima. kao što je slab i hadis u kom Poslanik. a takav postupak se smatra uzimanjem tuđeg imetka na nedozvoljen način što je Kur’an izričito zabranio ajetom: “O vjernici. a kapara nije ništa drugo do naknada štete koja nastaje neispunjavanjem ugovorene kupoprodaje od strane kupca. Šurejh je presudio protiv kupca rekavši mu: “Ti si iznevjerio. kapara ulazi u ugovorenu cijenu robe.) c) Tradicija (‘urf) je da trgovci ugovaraju naknadu štete nastale kašnjenjem ispunjavanja ugovora. najbolje zna. Uprkos činjenici da većina učenjaka stoji na stanovištu da kapara nije dozvoljena smatram da ima dovoljno šerijatskih dokaza koji dokazuju suprotno jer su po svojoj snazi jači.) U prilog dozvoljenosti davanja i uzimanja kapare jasno govore sljedeći dokazi: a) Namjesnik Omer ibn el-Hattaba u Mekki Nafi’ ibn Abdul-Haris kupio je kuću od Safvana ibn Umejje za četiri hiljade dirhema.com Pitanje: Odgovor: Da li je po šerijatu dozvoljeno davati i uzimati kaparu? Kapara je vid garancije koju kupac daje trgovcu i njome potvrđuje svoju namjeru da kupi određenu robu.) b) Buharija u Sahihu navodi dvije presude kadije Šurejha koje mogu poslužiti kao dokaz dozvoljenosti kapare. a Allah. obaveže na nešto što je dozvoljeno. Jer. Safvan dobiti četiri stotine. dr. nema smetnje da se i primjenjuje. Prema tome. 3/400. Većina učenjaka smatra da davanje i uzimanje kapare nije dozvoljeno jer se time uslovljava da trgovac dobije novac bez davanja bilo kakve protivvrijednosti. još bih napomenuo da bi bilo dobro precizirati datum do kada kupac mora realizirati ugovor. prenosi Ibn Sirin.

Poginula su mi dva sina u Srebrenici.11. naravno. odmazdu ili krvarinu. da li će mi biti halal uzeti taj novac? Odgovor: O sličnim pitanjima sam već nekoliko puta davao odgovor u Novim horizontima. Pitanje: Moja žena nosila je nikab nekoliko godina. najbolje zna.Na pitanja odgovora doc. s. da istaknem da bi sebi.š. bilo o kome da se radi. dr. smatram da nema smetnje da odštetu uzmete. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. treba naglasiti da ništa ne može nadoknaditi žrtve nevinih ljudi pobijenih naočigled čitavog svijeta i da ništa ne može sprati ljagu i odgovornost svih onih koji su bili u mogućnosti da pokušaju taj masakr spriječiti. Štaviše. Prema tome.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 251 od 416 . a one mi zauzvrat priznaju deset posto od postignute zarade.com Pitanje: Ugovaram poslove za različite firme. dž. ukoliko Ujedinjene nacije ili Holandija insistiraju da vam plate odštetu kako bi ublažile svoj dio odgovornosti. Ono što želim još jednom da potvrdim jeste da nikab ne bi smio biti predmetom rasprave među supružnicima muslimanima jer je i u vrijeme Poslanika. Ukoliko nasljednici ne žele ili neko od njih neće da oprosti. Ramić. vi imate pravo i halal vam je ta zarada. Međutim. pod uslovom da ne dajete pogrešne podatke prilikom pridobijanja klijenata i da su poslovi koje propagirate dozvoljeni (halal). nasljednici nepravedno ubijenog imaju pravo na oprost.š. budi sretan što ti se žena islamski oblači.v. a one koje u tome osjećaju poteškoću i ne mogu podnijeti teret odgovornosti nikaba. što pokriva svoja stidna mjesta. na kraju. dž. Ja sam pred odlukom da se s njom zbog toga razvedem. a to nisu uradili. Poštovani brate. Po šerijatu. Normalno bi bilo da krvarinu plati Srbija i Crna Gora i ja bih volio da udruženja Srebreničana na tome insistiraju. Žene kojima se sviđa nikab i koje se osjećaju rahat u nikabu neka ga nose. tj. iz određenih hadisa može se implicitno razumjeti da su bile u većini. svojoj ženi i svojoj djeci učinio nepravdu (zulum) ukoliko bi se razveo samo zato što žena neće da nosi nikab. a Allah. naročito imajući u vidu da će ta (nova) država biti proglašena agresorom i da će na osnovu te presude morati platiti sve ratne odštete Bosni i Hercegovini.novihorizonti. Datum kreiranja: 27. Prije mjesec dana ona je nikab skinula i sada nosi samo mahramu. Ukoliko Ujedinjene nacije isplate odštetu porodicama žrtava u Srebrenici. Pitanje: Odgovor: Prije svega. Šukri H. neka ga skinu. nikab i mahrama su sunnet i o tome muslimani ne bi trebali raspravljati.a. Molim za savjet. najbolje zna. tako da se detaljni odgovori mogu naći u prijašnjim brojevima.2005 http://www. upućujem potencijalne klijente tim firmama.s. tako da vam je ostala jedino mogućnost naplate krvarine. a Allah. bilo muslimanki koje nikab nisu nosile. tada ostaje izbor između odmazde i krvarine. pošto se posebno isticalo ako je neka od njih nosila nikab. što pokriva svoju kosu. ali nemojte odustati od krvarine koju će vam biti dužna Srbija i Crna gora nakon što bude proglašena agresorom na Bosnu i Hercegovinu. Da znaš samo koliko mi pitanja dolazi u kojima se muževi žale da im žene neće kosu da pokriju! I. imajući u vidu da su omogućile da se počini masakr. U slučaju srebreničkog masakra nema mogućnosti odmazde. Da li mi je halal uzimati taj procenat? Odgovor: Imajuću u vidu činjenicu da vi činite uslugu tim firmama i da je cijena vaše usluge jasno precizirana time što je izražena u procentu ostvarene zarade (profita).

tada neupitno dolazimo do zaključka da nasljednici imaju pravo na nepravedno nacionalizovanu imovinu. iako denacionalizacija nije izvršena.novihorizonti.š. Možemo li od tog osiguranja isplatiti kredit i šta ćemo raditi sa ostatkom novca? Odgovor: Islamski pravnici smatraju da osiguranje na život nije dozvoljeno. inače poznati i ugledni ljudi. kao što postoji mogućnost da neko od njih uzme više nego što mu pripada. ukoliko nije u pitanju nužda. sve ostalo u pogledu oblačenja je islamski. Prema tome. danas takvo društvo nije teško naći. Imam li ja opravdanje da nastavim s njom živjeti u braku? Odgovor: Nema smetnje da sa svojom suprugom nastavite živjeti u braku.š. Datum kreiranja: 27. Isto tako. jer uzimanje kamatnog kredita. da joj oprosti grijehe. U konkretnom slučaju. Doduše. veliki je grijeh. Pitanje: Majka mi je nedavno preselila na ahiret. Šukri H. jer činjenica da ona neće da pokrije kosu nije smetnja za ispravnost vašeg braka.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www. nacionalizovala šumu jednog zemljoposjednika. dž. puno činite dovu za vašu majku i molite Allaha.11. novac dobijen na taj način nije halal. Preporučujem Vam da novac dobijen od osiguranja date u humanitarne svrhe. Imaju li oni na to pravo? Odgovor: Ako uzmemo da je ta nacionalizacija bila nepravedna i zakonski neutemeljena. sijeku tu šumu. moli Allaha. da joj omili mahramu. pa i za nepokrivanje kose i neće moći vas optužiti da joj niste naređivali dobro a odvraćali od zla.com Pitanje: Kada sam se ženio vjerenica mi je obećala da će se pokriti nakon vjenčanja. god. tako da postoji mogućnost da samo neki od njih to pravo koriste. Danas. Otuda bih preporučio da se u svim sličnim situacijama sačeka denacionalizacija kako bi se utvrdili nasljednici i tako omogućilo da svako od njih dobije svoje pravo. Ona će na Sudnjem danu odgovarati za svoje grijehe. a ona nikako da stavi mahramu na glavu. Lijepo sam je savjetovao. Ono što je za Vas najbitnije jeste da ste prema njoj izvršili svoju obavezu time što ste je lijepo savjetovali i dokaze joj donosili. kod jedne osiguravajuće kuće imala je osiguranje na život. dr. Međutim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 252 od 416 . problem je samo u tome što pravni nasljednici nisu zakonski utvrđeni. Pitanje: U mom mjestu država je 1948. Uz to. Ramić. a da dug banci platite iz imovine koja je ostala iza vaše majke. Preporučio bih Vam da ne gubite nadu i da je pokušate uputiti ženskom društvu koje uživa i osjeća rahatluk u islamskom načinu odijevanja. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. donosio joj kasete o pokrivanju. Imala je kredit u banci koji je djelmično otplatila. ali bez uspjeha. unuci tog zemljoposjednika. izuzev mahrame. dž. Elhamdu lillah. Uz to. evo prošlo je već pet godina.

8.11. Ramić. godinama živjele vanbračno? Odgovor: Smatram da nema smetnje da radite taj posao.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www.) Dakle.” (El-Maide. uglavnom. Šukri H. dakle ono što je istina. dr.novihorizonti.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Vaš posao je svjedočenje da određene osobe stupaju u brak pod uslovima koje dotične osobe poznaju i priznaju. imate ulogu svjedoka. Datum kreiranja: 27. Sve dok priroda posla nije takva da zbog njega morate činiti velike grijehe. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici. Prema tome. dužnosti prema Allahu izvršavajte. Vi samo svjedočite ono što svojim očima vidite. bitno je da nema harama kao što je osamljivanje s muškarcima koji vam nisu mahrem ili nečeg drugog što bi Vas moglo odvesti u nemoral ili da počinite neki drugi grijeh. Interesuje me da li mi je ovaj posao halal s obzirom da vjenčajem osobe koje su.com Pitanje: Živim u jednoj zemlji Evropske unije u kojoj sam završila školu i trenutno radim u uredu kao matičar. a ponekad i obavezno. Uz istinito svjedočenje. jer Vi. a svjedočenje je dozvoljeno. a Allah. i pravedno svjedočite. dž. ustvari. najbolje zna. ili ustrajavati u malim grijesima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 253 od 416 . takav posao Vam je dozvoljen.

Ramić. ako jeste čime to argumentirate. nego o pivu u kojem stvarno nema alkohola i koje kao takvo ne opija kada bi se pilo u velikim količinama. a to znači i normalno konzumirati to pivo bez ikakve nelagodnosti. pa i pored toga što su neki zapadnjaci i Nijemci dali takvo ime blagom pivu'. treće izdanje. autor Šebib bin Ali el-Hadiri (Porodična biblioteka. Naime. tada ćemo reći da ga je haram piti u malim količinama i tada će se na taj sok odnositi spomenuti hadis.11. A na strani 54 autor na osnovu hemijskih analiza konstatuje dalje kako su neka istraživanja pokazala da svako bezalkoholno pivo u sebi sadrži od 0. da li mi sada možete reći da li je trgovina ovom tekućinom od ječma dozvoljena. uvaženi profesore. na osnovu čega ste dozvolili trgovinu tim pićem. a sok od jabuke dozvoljen?! Sve dok sokovi ne opijaju u velikim količinama i dok nisu štetni po zdravlje smatramo ih dozvoljenim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. zapravo. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH i Centar 'Kralj Fahd' u Sarajevu) na strani 52 doslovno piše: 'Pivo spada u opojna pića zbog toga što u sebi sadrži alkohol i ne postoji bezalkoholno pivo . a ako pak sada smatrate suprotno od prvobitnog stanovišta onda se nadam da ćete o tome obavijestiti Vaše cijenjene čitaoce.novihorizonti.7% alkohola !!! A Poslanik. Šukri H.v. dr. a vi znate kako se tretiraju sumnjive stvari u islamu!! Krenimo redom. Pitam se. dž. Dokazi koje iznosi naš brat. da ga obilato nagradi. a koji govore da u bezalkoholnom pivu ima alkohola i da. Ne bi bilo prijatno vidjeti hadžiju sa flašom na kojoj piše “pivo”. Onoga trenutka kada sok od ječma ili bilo čega drugog bude opijao kada se popije u velikim količinama. s.š. pa makar to na ambalaži tako pisalo. ustvari. tako da i dalje ostajem na prethodnom stanovištu. ustvari. dž. ne postoji bezalkoholno pivo. u djelu 'Poroci'. bezalkohono pivo. uz napomenu da kako je opasno za nešto što je haram reći da je halal.2005 http://www. U svakom slučaju. Prema tome. broju Novih horizonata na pitanje da li je dozvoljeno trgovati bezalkoholnim pivom dali ste potvrdan odgovor što me je. moram priznati. Zašto bi sok od ječma bio zabranjen. kruške. tako da je odgovor u broju 45 bez detalja i dokaza.Na pitanja odgovora doc.a. grožđa.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 254 od 416 . Ono što sam predlagao i što predlažem jeste da sok od ječma ima drugačiju ambalažu i da se ne zove pivom kako se ne bi stekla pogrešna predodžba o osobama koje taj sok piju. ne može pojmiti da jedan musliman može trgovati. zahvaljujem se našem bratu na brizi i ažurnosti i molim Allaha. zapravo. Datum kreiranja: 27.š. bili su mi poznati kada sam rekao da je bezalkoholno pivo halal. govorimo o soku od ječma koji ne opija i nije štetan po ljudski organizam i kao takav ne razlikuje se od sokova napravljenih od jabuke. datula itd. Smatram da bezalkoholno pivo postoji i može se proizvoditi. a Allah. Razlog zbog kojeg ovo pišem jeste što sam došao do podataka koji nesumnjivo potvrđuju da ne postoji. isto je opasno za nešto što je halal reći da je haram. ja nisam govorio o pivu u kojem ima alkohola. Za dozvoljenost soka od ječma u kome nema alkohola i koji ne škodi ljudskom organizmu kod mene nema nikakve sumnje i to ne spada u sumnjiva pitanja. kao muslimana zbunilo! Moj razum. jasno nam poručuje da ono što je zabranjeno u velikim količinama zabranjeno je i u malim količinama! Uvaženi profesore. najbolje zna. Neka vas Allah. kao i mnogi koji ga koriste. pa makar mu ono u osnovi i bilo halal. Pitam Vas.š. kada govorimo o bezalkholnom pivu mi.s.com Pitanje: U 45. smatrate li zaista da takvo što postoji? Ja lično sumnjam. dž.5 do 1. obilno nagradi! Odgovor: Na ovo pitanje odgovarao sam više puta.

preporučio.novihorizonti. kao što su se svekar i svekrva zaželjeli svoje snahe. s. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Pravno gledano. Svake godine. nanijetiti farz namaz.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s. a on će. dr. a ako nastavi s tim hrđavim i po društvo izuzetno opasnim poslom da je prijaviš nadležnim organima kako bi je silom zaustavili. tako i ti imaš prema svojim. To što će oni u restoranu raditi nije vaša odgovornost.a. Da li mi je halal pozajmiti novac na beskamatnoj osnovi od osobe za koju sigurno znam da je taj novac zaradila trgujući s drogom? Datum kreiranja: 27. naravno. s. moralno bi bilo da od takve osobe ne posuđuješ novac. je već bio klanjao sa svojim ashabima. već da je savjetuješ da se tog zla kloni.v. mogu li se pridružiti bratu koji je tek stigao u džamiju kako bi i on klanjao u džematu? Da mu se pridružiš kako biste oformili džemat i kako bi on postigao sevape džemata. s. dž. dakle. a ja bih željela da više vremena provedem kod svojih. a Poslanik. nemojte zaboraviti da su se punac i punica zaželjeli svoga zeta. nego ostaje kod osobe koja je grijeh počinila. najbolje zna.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 255 od 416 . S druge strane. Pitanje: Odgovor: Pravno gledano. “Musned Ebu Seida el-Hudrija”.com Pitanje: Odgovor: Ako sam klanjao farz-namaz. rekao: “Ko će ovome dati sadaku time što će s njim klanjati.Na pitanja odgovora doc. dolazimo u Bosnu i uvijek se suočavam s istim problemom. a Allah.980) Ti ćeš. br. za vrijeme godišnjih odmora.” Ustao je jedan čovjek i s njim klanjao. kako on ima obaveze prema puncu i punici. Ko je od nas dvoje u pravu? Odgovor: Kako on ima obaveze prema svojim roditeljima. Pitanje: Živim s mužem u inostranstvu.11. Ramić. 10.š. (Musned.a. nanijetiti nafilu.v.2005 http://www.s. Upravo zbog toga ja bih Vašem mužu preporučio da ima razumijevanja za Vas. Međutim. moralno bi bilo da ne iznajmljujete spomenuti prostor onima za koje znate da će u njemu raditi nešto što je u suprotnosti s islamskim učenjem. kao na primjer da Vaš restoran osigura alkohol ili poslugu koja će svatove alkoholom služiti. Naravno. Ahmed prenosi od Ebu Seida elHudrija da je neki čovjek ušao u džamiju. Vama je to dozvoljeno jer se grijeh ne prenosi s novcem. Tada je Poslanik.a. jer muž insistira da većinu vremena provedem kod njegovih roditelja. Pitanje: Vlasnik sam restorana u kojem ne držim alkohol. dozvoljeno Vam je iznajmiti restoran takvim svatovima pod uslovom da ugovor o iznajmljivanju ne sadrži klauzulu koja je šerijatom zabranjena. Šukri H. tako da više vremena provedete kod svojih roditelja. za tebe je sadaka-dobro djelo koje je Poslanik.s. Ponekad dobijem ponudu da restoran iznajmim svatovima koji će u njemu piti alkohol. Nemojte im uskratiti njihovo pravo i pokušajte uraditi tako da svi budu zadovoljni. tako i ti imaš prema svekru i svekrvi.

dr. kibla Kaba. na arapskom jeziku. vjerovatno najveći autoritet u Islamskoj zajednici. Jedini je on nosilac dužnosti i obaveza. također na arapskom jeziku i daješ mi savjete. Tada nastaje period odgovornosti. Takav je slučaj i sa talkinom. U praksi se stvarno tako događalo. godine napisao: “Jedna od osnovnih zabluda. dok su živi. sigurno. Ti si mi ga učio na arapskom jeziku za pare. što nije rijedak slučaj. a posvećivanje pažnje bolesnim i mrtvim.com Pitanje: Pitanje talkina umrlom aktualizira se na našim prostorima s vremena na vrijeme. vjera Islam. svojevremeno. Trebao si me učiti kako se živi. Ako se učio živim.). a ne na živog čovjeka. Umrli bi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 256 od 416 . ili pak džematlije to zabrane imamu. teško mogu donijeti potpunijem rješenju problema.novihorizonti. spadaju obaveze i prestaje biti njihov nosilac. kada više ne pomažu i ne koriste opomene i podsjećanje na obaveze. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. vođa Kur’an. a ti mu upravo tada prilaziš i zaista si sveo svoju funkciju na brigu oko bolesna i mrtva čovjeka. mada. onda je sasvim shvatljivo i logično da bi ga trebalo učiti živom čovjeku. a ne kako će živjeti. Gotovo svim islamskim ustanovama dato je obilježje zagrobnog života. eto.) Tako bi otprilike izgledao odgovor umrlog i tako bi on mogao i imao pravo reći imamu koji mu sada. Suviše si s njima zakasnio. kada bi to mogao učiniti. Napusti moj grob i idi živima. jer njega treba poučavati. On bi nam upravo mogao poslužiti kao klasičan primjer za takva izopačavanja islamskih ustanova. I baš u tom momentu. opominjući ga da kaže da nema boga osim Jednog Allaha. i to dok je živ. Datum kreiranja: 27. Ako bi talkin uopće trebalo učiti. Bitno je u tom času isključivo to kako se on za života odnosio prema svojim obavezama: da li ih je svjesno izvršavao ili ih je zanemarivao i kršio. To je tvoja funkcija kao tumača Božije riječi. a na koju mi često upozoravamo zbog njenih teških posljedica jest orijentacija na smrt. sve se ovo upućuje umrlome na arapskom jeziku. odbio talkin. koje i ti. govori ono što je trebalo govoriti dok je bio živ. kao i njemu slična. a ne i na pouku.. Trebao si mi pristupiti dok sam bio živ i tada me podsjećati na moje obaveze i poučavati u dužnostima. pejgamber Muhammed (a. Ti si najmanje potreban mrtvu čovjeku. kojom srećom. možda. kada mu je čak i tijelo napustilo ovaj svijet i kada je predat zemlji iz koje je proizišao. U času smrti prestaju obaveze. Uči ih o onome o čemu želiš sada mene da poučiš. činjeno je to samo radi sevaba. Može li se nešto učiniti da se to pitanje stavi ad akta? Odgovor: To pitanje. Kada bi umrli zaista mogao ovo čuti i razumjeti i kada bi. Rahmetli Husein Đozo. ustaje imam i nad grobom doziva umrlog imenom.Na pitanja odgovora doc. Bog nam je za to poslao Kur’an. Trebao si o meni voditi računa dok sam bio živ. Međutim. bez sumnje. o kojima se razilaze naši muslimani najbolje bi se mogla riješiti kada bi bila rješavana oslanjanjem na jasne šerijatske dokaze i kada bi to bilo na najvišem nivou Islamske zajednice. Sve se svodilo na smrt i zagroban život. da je njegov stvoritelj Allah. O njima se brini. Sada me ostavi na miru. O neutemeljenosti učenja talkina pisali su mnogi muslimanski autoriteti na ovim prostorima. računajući samo na sevab.. opet mrtva dozivaš. kada i posljednji čovjek napušta njegov grob. koja je poslata prvenstveno da nauči ljude kako se živi i da im bude putokaz u njihovu svakidašnjem životu. (. posebno kada se desi da imam u novom džematu odbije da ga uči. I odgovori na ta pitanja mogu pomoći njihovom boljem razumijevanju. Ja te nisam mogao razumjeti. Da je to tačno može poslužiti primjer talkina. kada on mrtav leži. podsjećati i opominjati. kao da je Islam orijentiran na mrtvog. Vijekovima si mi učio hutbu i dove. zatrpan u grobu. U tom pogledu on je 1965. Da bi ironija bila još veća. ne razumiješ. u svojim fetvama vrlo je nadahnuto i emocionalno govorio o tom problemu u kontekstu zanemarivanja živog čovjeka od strane islamskih ustanova i imama.2005 http://www.s. otjerao imama iznad svoga groba i rekao mu: “Meni sada tvoje opomene baš ništa ne koriste. Kur’an se učio isključivo mrtvim. talkin je još uvijek nezaobilazan u mnogim našim sredinama. upravo tada. mogao ustati. Sada me. Nećemo se prevariti niti ćemo pretjerati ako kažemo da je dinamičnoj islamskoj nauci u ovom periodu dat isključivo metafizički smisao. isto tako. Šukri H. Kad umre. kad je čovjek zatrpan u grobu. koja je nastala u dekadentnom periodu razvoja islamskih naroda. muslimani braća i tako dalje. Čini se iz svega toga da je Islam sa svim svojim ustanovama usmjeren na to da nauči čovjeka kako će umrijeti.11. on bi.

s. a odredbu (kader) može promijeniti samo dova.” (Er-Ra’d. 916) Svi komentatori hadisa slažu se da hadis ukazuje na nenasilno izgovaranje ešhedu en la ilahe illallah u prisustvu osobe koja je na samrti u nadi da će i ona to izgovoriti. On se ipak prakticira kod nas. vjerovatno valjanom braku pošto je bilo poznato da je ona udata za njega. i konačno što takav talkin nema nikakve osnove u Islamu. br. a loše rade. br. u oba slučaja. a umjesto njega obavezno uvesti i propisati talkin živima. hadis može biti protumačen tako da Allah. dova u spomenutom obliku nije u skladu sa duhom islama. Poslanik. Što je još gore. smatralo bi se teškim grijehom ako se ne bi proučio. “El-Fiten”.a. Datum kreiranja: 27. Fetve.Na pitanja odgovora doc. 4012) Iako ovaj hadis može biti protumačen u smislu da dobročinstvo obogaćuje čovjekov život tako da život izgleda duži. isto tako je tačno da je Poslanik. dž. a na takvu mogućnost ukazuje i kur’anski ajet: “Allah dokida (briše) šta hoće i ostavlja šta hoće.v. Sahihu Muslim. dug život ne znači automatski dobro za čovjeka pošto su najgori ljudi oni koji dugo žive. u. Otuda je potrebno molbi za dug život pridodati molbu za dobro djelo. “El-Kader”. Ipak. Sunen.a. jer kome to budu zadnje riječi na dunjaluku ući će u Džennet. 1/29-31 (Priredio: Aziz ef.v. Čak i da njihov brak nije bio valjan ona nije mogla da se uda za drugog dok joj ne istekne priček (iddet). kako je jasno kazao Poslanik. Hodža je odbio da ga vjenča. (Vidi: Sahihul-Buhari. bilo da kažemo da je dozvoljeno moliti za duži život (čemu sam bliži) ili da nije. koji je definitivno prekinuo svaku vezu sa svijetom iskušenja i obaveza i prešao u svijet odgovornosti. 2709) Pitanje: Molim Vas da pojasnite da li je dova za produženje života dozvoljena. Naime. Smatramo da bi uobičajni talkin mrtvima koji nema osnove trebalo dokinuti. b) čas smrti. iako je on insistirao na tome govoreći da njegova žena nije bila sudski vjenčana za prvog muža. stvarno promijeni odredbu i vremenski produži život određenoj osobi. Mislimo da je krajnje vrijeme da se stvari ispravljaju i postavljaju na svoja mjesta. s.” (Ibn Madždže. br. jer najbolji ljudi su oni koji dugo žive i dobro rade. veli: “Podučavajte vaše koji su na samrti (da izgovaraju) svjedočanstvo da nema boga mimo Allaha. tačno je da melek sto dvadeseti dan upisuje djetetu četiri odredbe: a) opskrba. dž. produži život!”. s. a ne u smislu da osoba duže vremenski živi u odnosu na period koji joj je zapisan dok je još bila u utrobi svoje majke. u hadisu koji je do nas došao dobrim senedom. Čovjeku bude uskraćena opskrba zbog grijeha koji počini. Da li je hodža bio u pravu i kako se u šerijatu tretira taj njihov brak? Odgovor: Smatram da je imam bio u pravu pošto žena o kojoj je riječ nije ispunjavala sve uslove za sklapanje braka. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da je talkin. prije svega zbog toga što je besmisleno opominjati mrtvog čovjeka. s.com Odbio bi ga. br.s.” (Husein Đozo. “El-Mukaddime”. Ramić.š. iako nije bila vjenčana u općini za svoga muža. Ja želim da potvrdim riječi rahmetli Đoze. Naime. “ElDženaiz”. npr. “El-Dženaiz”.v. 87. propisan osobama koje su na samrti. Sunen. ona je bračno sa njim živjela. Šukri H. (Vidi: Ebu Davud.s.novihorizonti. dr. ustvari. 39) Međutim.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 257 od 416 .2005 http://www. s obzirom da sto dvadeseti dan nakon začeća svakom djetetu bude zapisano kada će otići sa ovog dunjaluka? Odgovor: Da. u Njega je Glavna knjiga. Pitanje: Moj prvi komšija oženio se ženom koja je pobjegla od svoga muža iz susjednog sela. da kažemo: “Da ti Allah. rekao: “Život može produžiti samo dobročinstvo.a. Hasanović) Rahmetli Đozo dalje objašnjava kako talkin mrtvima negiraju najpoznatije islamske pravne škole koje govore o propisanosti talkina kada je osoba na samrti.” (Muslim. 6105) Međutim. br.š. c) sretan d) nesretan.

ime pisati pojedančno bilo na zidu ili papiru. nije prilikom renoviranja izmijenio izgled (Poslanikove. ukoliko je rije~ o pridavanju važnosti i veličanju džamija.v. da ga u tome ništa ne sprečava.” (Vidi: Ibn Hadžer.s. Isto tako Osman.a.a. Mnoga ulema je to prešutila i nije se suprotstavila bojeći se nereda (fitneta).v.” (El-Džinn. “ako je u pitanju samo prosto slijeđenje prvih generacija u napuštanju ovodunjalučkih udobnosti. dž.v. a kada bi se to svjesno radilo to bi bio širk. unuka Hasana i Husejna. dž. U periodima dekadence muslimani su uvijek poklanjali više pažnje formi negoli suštini. Naravno. ako nije dio teksta ispravnog i korisnog značenja nije zabilježeno u praksi prvih generacija muslimana. a da nikada ne osjete potrebu da na sedždu padnu Stvoritelju tih graditelja i umjetnika. ali sve to mora biti u skladu s općim Allahovim.” Ibn Munir.š. naredio rekonstrukciju Poslanikove. ukrašavanje džamija obrazložio je na sljedeći način: “Pošto su ljudi izgradili svoje kuće i ukrasili ih.s. Neki su to dozvolili. s.š. dž. samog. tako nešto uradio u svojoj džamiji. Međutim. Omer. zabrana ostaje jer uzrok (zabrane) i dalje postoji. Ramić. halifa ili bilo koga drugog u istu ravan sa Stvoriteljem nebesa i Zemlje nije dolično i može ličiti izjednačavanju.š. nema smetnje da se u okviru općih šerijatskih propisa muslimani bave umjetnošću. nije ispravno Njegovo. pored Allaha. džamije tako da štiti ljude od kiše i rekao: “Nemoj da je bojiš u crveno i žuto. Činjenica da je većina džamija u svijetu ukrašena na ovaj ili onaj način govori o uticaju nemuslimanske tradicije na muslimane koja je posebno uzimala maha u periodima kada muslimani svoju tradiciju nisu dovoljno poznavali i nisu je u praksi primjenjivali.v. On ju je morao obnoviti jer se palmino lišće s kojim je bila pokrivena prošupljilo. mora služiti čovjeku i biti mu od koristi. s. priličilo je da se tako uradi i sa džamijama kako bi bile za{ti}ene od ponižavanja. Svima njima kažem da ima puno prostora za halal umjetnost mimo džamije.11. po meni je to problematično iz nekoliko razloga: a) ne prenosi se da je Poslanik. r.Na pitanja odgovora doc. i ne molite se. ako se radi o bojazni da će misli klanjača biti zaokupirane ukrasima i ornamentima.2005 http://www. da ukrašavaju i uljepšavaju okruženje u kom žive.a. dr. u vrijeme širenja islamske države i uprkos silnom bogatstvu kojim je raspolagao. 18) Neka muslimani urede svoje džamije Datum kreiranja: 27. ili će ga zavesti da se divi tim ukrasima i veliča graditelja i umjetnika tih djela. s. Ebu Hanife. a sa lijeve Muhammed. Znam da se s ovim stavom neće složiti mnoga braća i sestre umjetnici i ljubitelji umjetnosti. Kakve koristi čovjek ima od ukrasa u džamiji koji će ga odvraćati od skrušenog obraćanja Allahu. smatra Ibn Hadžer. kako navodi Ibn Hadžer. zakonima.š. Prvi koji je počeo ukrašavati džamije bio je El-Velid ibn Abdul-Melik ibn Mervan pred kraj vremena ashaba. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 258 od 416 .a.s) džamije. u čije vrijeme je bogatstva bilo još više. Zbog svega spomenutog preporučio bih muslimanima da grade džamije koje će pružiti udobnost klanjaču kako bi se mogao u potpunosti skoncentrisati na obraćanje Allahu. bez obzira bila hladnoća ili vrućina.a. da time stavljaš svijet na kušnju (fitne). ili pak divni ukrasi i ornamenti. Da li je to utemeljeno u šerijatu? Odgovor: Ukrašavanje džamije nije propisano islamom.s.š. s. Uprkos tome doživio je protivljenje nekih ashaba. c) pisanje imena Allaha.š. s.com Pitanje: Tradicija je da se u našim džamijama s desne strane mihraba napiše Allah. U nekima džamijama se ispisana imena prve četverice halifa te Poslanikovih.” Prenoseći mišljenje Ibn Bettala i drugih Ibn Hadžer kaže: “Ovo ukazuje da je sunnet u pogledu gradnje džamija umjerenost i ostavljanje pretjerivanja i ekstremizma u njihovu uljepšavanju.v. b) stavljanje imena Muhammeda. a zaboravi na njihova Stvoritelja?! Ibn Hadžer u komentaru Buharijinog Sahiha prenosi da je Omer. poboljšao je džamiju na način u kom nije bilo ukrašavanja. “Džamije su Allaha radi.v. Tako i danas vidimo ljude koji slabo ili nikako na sedždu padaju a grade tako veleljepne i divno ukrašene džamije ili se pak dive takvim građevinama i njihovim genijalnim graditeljima. nikome. kao npr.s. a sam imetak za to nije uzet iz bejtul-mala (državne kase). dž. 1/642-644) Što se tiče pisanja i isticanja spomenutih imena na zidovima džamija.novihorizonti. r. Fethul-Bari.a.” “To stoji”.” On dalje prenosi od Ibn Abbasa da je rekao za džamije: “Vi ćete ih ukrašavati onako kako su kršćani i `idovi ukrasili svoje (hramove).s. Šukri H. dž.a. Otuda. dž.

tako da pružaju potpunu udobnost klanjaču kako bi klanjač mogao u potpunosti posvetiti se ibadetu Allahu. Kada u tom statusu napuni jednu hidžretsku godinu dužan si na nju dati zekat onako kako se daje na trgovačku robu tj.s.com da budu udobne. Da li sam griješan što sam sestru odveo kod sihirbaza? Da li je za ispravnost pokajanja (tevbe) potrebno obrijati glavu onako kako to rade hadžije nakon obavljenog hadža? Odgovor: Sihr se smatra jednim od najvećih grijeha pošto se njime može izići iz vjere. preporučio bih da se do njih ne ide.novihorizonti. dž.Na pitanja odgovora doc. posebno kada se ide u džamiju. Ujedno naglašavam da je propisano obući lijepu odjeću kada se ide na namaz. Pitanje: Mojoj sestri je napravljen sihr.2005 http://www. Štaviše. s. kada je upitan o “nušretu” rekao je da je to šejtanski posao. između to dvoje ne postoji uzročnoposljedična veza. Najbolje što može pomoći su sure El-Felek i En-Nas. Dakle. Da li sam dužan na tu zemlju dati zekat za protekli period? Odgovor: Na nekretnine se ne plaća zekat sve dok ne steknu status trgovačke robe. Datum kreiranja: 27. Međutim. a onaj ko to zahtijeva poistovijećuje se s tom grupom. i neka u njima ne bude bilo šta što će odvratiti njegovu pažnju od ibadeta. ne može se analogizirati opraštanje grijeha nakon tevbe s opraštanjem grijeha nakon primljenog hadža uzimajući kao zajednički uzročnik brijanje glave. kada sam upoznao jednog od svojih budućih komšija. da su neke haridžije smatrale da brijanje glave upotpunjuje pokajanje (tevbu) kao što upotpunjuje hadžske obrede. da vam oprosti za ono što ste učinili. (Vidi: Ebu Davud.v.5 posto. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Što se pak uklanjanja sihra tiče to je moguće uz pomoć dova i učenja Kur’ana. 31) Dakle. Ramić.11. Pitanje: Prije četiri godine kupio sam komad zemlje s namjerom da gradim kuću.š. Sunen. ukusne i čiste. jer Poslanik.š. Onoga momenta kada si ponudio tu zemlju na prodaju ona je stekla status trgovačke robe. Otišao sam s njom kod sihirbaza koji sihr otklanja sihrom i ona se sada dobro osjeća. dž. Opraštanje grijeha za primljeni hadž nije uzrokovano time što hadžija obrije glavu. Šukri H. br. Prema tome. počiniti ubistvo itd. mišljenje da treba obrijati glavu da bi tevba bila ispravna stav je jedne ekstremne grupe koji nema utemeljenje u islamu. odlučio sam zemlju prodati. Doduše. Uprkos činjenici da je neka ulema dozvolila da se ide onima koji liječe sihrom. ispravno je da se džamije ne ukrašavaju. dr. bilježi se. Pitanje: Odgovor: Brijanje glave nije uslov za ispravnost tevbe.a. Brijanje glave samo je jedan od hadžskih obreda. 3370) Iskreno se pokajte za svoj odlazak sihirbazu i molite Allaha. lijepo se obucite kad hoćete da namaz obavite!” (El-E’araf. Musliman je dužan kloniti se i čuvati se tog velikog grijeha. 2. “Et-Tibb”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 259 od 416 . Uzvišeni veli: “O sinovi Ademovi. Ja bih preporučio da se za lijek ide samo kod onih koji liječe učenjem Kur’ana i dovama i koji ne postavljaju cijenu za svoj rad (mada ih treba nagraditi srazmjerno njihovom trudu i uspjehu). koliko se sjećam. pod izgovorom da se na taj način uklanja zlo od osobe koja je opsihrena. a da se klanjači ukrase ljepom odjećom kada klanjaju i odlaze u džamije.

. supruga ima pravo da se toga odrekne. ipak češće vode ka razilaženju. Koliko musliman mora biti odan radu. s. radiniji i bolji. dolazak Isaa. ljenčare i dangube pričaju}i prazne priče. Prema tome. Muž je. ako nam se pruži prilika. Datum kreiranja: 27. Međutim. tako da oni umjesto da se orijentišu na rad i činjenje dobrih djela.. bez sumnje. najbolje pokazuje naredba Poslanikova. Dakle.a. nego je problem u muslimanima koji te knjige.a. Džehennemu i njegovoj vatri itd. ko želi da slijedi Poslanika.v. po Vašem mišljenju. 12435) Dakle. u svakoj situaciji. Mnogi muslimani pričaju samo o propasti svijeta. a sve to je suprotno islamu.a. kazao je da je on najveći propalica. 4755) Ne znam da je od Poslanika.s. a moja zaručnica je iz vrlo bogate porodice. u pogledu materijalne udobnosti dužan supruzi priuštiti ono što je ona imala kod svoga babe. br. s.v. (Muslim. Međutim. pogrešno razumiju. onome ko doživi da Sunce iziđe sa Zapada (a to je veliki predznak smaka svijeta).v. Sve su to istine u koje musliman vjeruje i u tom pogledu nema nikakve dileme. jer je Poslanik. ona ima pravo da se odrekne u potpunosti svoga prava na izdržavanje i da pristane da ona izdržava svoga muža. logično bi bilo da svako ko pročita te knjige postane još aktivniji. a znamo kroz kakva iskušenja su prolazili on i njegovi ashabi. Po meni. statusa u društvu itd. postaju pesimisti. ekonomskim projektima i tome kako pokrenuti naš narod da radi i privređuje. da zasadi stabljiku koju ima u ruci i da je ne baca. a to je realno moguće pošto musliman uvijek može. 14/218-223) Za pesimistu koji izgubi nadu pa kaže: “Svijet je propao”. Vi se u pogledu spomenutog pitanja morate dogovoriti s Vašom zaručniciom i. s. (Vidi: Nevevi. od koristi. Sahihu Muslim. Interesuje me da li. i Mehdije je istina. Musned. (Vidi: Ahmed.Na pitanja odgovora doc. po islamu.s. ako želi da bude spreman za Kijametski dan. a. dr.novihorizonti. jer razlike. imati pozitivnu računicu. dolasku Mehdije spasitelja. “Kitabul-birri ves-sileti vel-adab”. Ramić.v. problem nije u knjigama jer su one. zbog ograničenog poznavanja islama. ispravnije se s njima suočiti. Pitanje: Potičem iz siromašne porodice. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. volio optimizam i mrzio pesimizam. s. Musliman i muslimanka treba da znaju da ni u najtežim situacijama ne smiju biti pesimisti. umjesto da pričaju o radu. poslovima. Interesuje me postoji li šerijatska zapreka za naš brak imajući u vidu da je muž. od takve literature ima koristi za muslimane? Odgovor: Propast svijeta i Kijametski dan su istina. dužan izdržavati porodicu a da ja neću moći priuštiti supruzi svu materijalnu udobnost koju je imala kod svoga babe? Odgovor: Vrlo je važno da supružnici budu bliski u pogledu porijekla.a. ali šejtan očito uspješno radi svoj posao usmjeravajući ljude u pogrešnom pravcu.11.s. nema smetnje da stupite u brak. Sahihu Muslim bi-šerhin-nevevi. br.s. jer se jedino radom i dobrim djelima čovjek može pripremiti za njega.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 260 od 416 .. Upoznavanje s tim istinama naša je potreba i što više o njima znamo pravilnije ćemo moći u te istine vjerovati i. sve to mora biti rezultat dogovora. mora biti optimista. “Musned Enesa ibn Malika”.com Pitanje: U posljednje vrijeme pojavile su se mnoge knjige koje govore u predznacima Kijametskog dana i propasti ovog svijeta. Sjećanje na taj dan treba da potakne čovjeka na rad i činjenje dobrih djela. obrazovanosti. Džennet i Džehennem su istina.2005 http://www.s. mada mogu značiti bogatstvo. Štaviše. Šukri H. Uzmimo za primjer Kijametski dan. preneseno išta što upućuje na pesimizam. ukoliko ona pristane na uslove koje joj nudite.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 261 od 416 .a. kako bih te dileme mogao otkloniti. Odgovor: Svjestan sam činjenice da odgovori koje nudim ponekad imaju manjkavosti. Kada sam rekao da su nikab i mahrama sunnet želio sam da kažem da je to bila praksa muslimanki u vrijeme Poslanika. zahvaljujem se na postavljenom pitanju i molim sve koji se susretnu sa bilo kojom dilemom u vezi s mojim odgovorima da mi se jave.Na pitanja odgovora doc. a nekad ima slobodan izbor (mubah) itd.s. pošto sam o istom pitanju već govorio. Ramić. Šukri H. Uz sve to. Naime. itd. nekad mu se preporučuje (mendub).s. S druge strane.s. međutim.v. nekad čovjek jedno misli. nakon što je objavljen propis o hidžabu. farz). odnosno šta taj termin općenito implicira. musliman nekad dužan prakticirati (vadžib. praksu. svjestan sam činjenice da oni koji čitaju moje odgovore razumiju onako i onoliko kolike su njihove intelektualne sposobnosti i kolika je njihova spoznaja o temama o kojima se govori. s. Da sam pojasnio šta se pod terminom ″sunnet″ misli. Datum kreiranja: 27. tako da je jedan naš džematlija tjerao svoju kćerku da skine mahramu pošto to nije obaveza nego samo ″sunnet″.com Pitanje: Vaš odgovor u 47.a. šejtan ometa čovjeka i navodi ga na grešku i pogrešan put. Molim Vas da pojasnite na šta ste mislili kada ste rekli da su nikab i mahrama sunnet. kao i ispravnog razumijevanja onoga što je prezentirano. ne bi došlo do zabune. u odgovoru ste doslovno rekli da je nošenje nikaba i mahrame sunnet.v. tako i onoga koji to što je napisano čita. nego o tome da je praksa u vrijeme Poslanika. nedorečenosti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. na kraju. Dakle. postoji sijaset prepreka koje se nalaze na putu prezentacije onoga što je ispravno. broju Novih horizonata na pitanje brata koji namjerava da se razvede zbog toga što mu supruga želi skinuti nikab izazvalo je u našoj sredini velike kontraverze.2005 http://www. s. kako mene koji pišem. bila da muslimanke pokrivaju kosu mahramom ili nikabom i da žene imaju pravo izbora između to dvoje. sunnet općenito označava Poslanikovu. koju je pak. s.novihorizonti.11. kada tu misao prenosi u živu ili pisanu riječ ona dobije druga značenja. Dakle u odgovoru se ne govori o tome da li je žena obavezna pokriti kosu ili ne.a. I.v. U konkretnom slučaju problem je u konciznosti odgovora. Naime. dr.

prije svega tv-stanice. Ramić. Otuda. po mojoj procjeni. U isto vrijeme. bez imalo tendencioznosti. jedino vraćanje moralnom životu može ih spasiti od potpune propasti. komšiluka. umjesto ljubavi. Taj pokret želi svijet. Mržnja. samo se bojim da će za mnoge njihova pobjeda doći isuviše kasno. pozorišnu. Šta se može učiniti da se ta moralna erozija zaustavi? Odgovor: Rušenje moralnog integriteta ljudi općenito dio je strategije onih snaga koje žele da ovladaju svijetom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Brojne sapunice nemoral predstavljaju u najljepšem svjetlu i zavode muslimane.udaljiti od morala potpunom liberalizacijom koja sve dozvoljava i uklanja bilo kakva moralna ograničenja.2005 http://www.. komšijski odnosi poremećeni. prije svega kroz filmsku.. ljudima koji ne znaju za svetost roda. u najmanju ruku. Oni se trebaju udružiti sa protagonistima Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Svjedoci smo kvarenja naših muslimana u moralnom pogledu. pošto su kompatibilne sa ostalim Allahovim. Tako će se nastaviti borba između dobra i zla. bilo da se radi o lokalnim. Nesvjesno. lezbijkama. pozorište i mas-medije. nije bilo teško protagonistima nemorala naći saveznike među moralno pokvarenim ljudima svih vjera i nacija. Mi ih shvatamo neophodnim za normalno funkcionisanje ljudskog života na Zemlji i uživamo u njihovu održavanju. kakve one u stvari i jesu. Umni ljudi u svijetu svjesni su kataklizme koja očekuje narode koji su moralno posrnuli. Osjećaj nezadovoljstva. ne može opstati na nemoralu. najmoralniji u svijetu. dakle. mi u njima osjećamo rahatluk i zadovoljstvo. tako da je šejtan svoju ulogu mogao lahko izvršiti i ta ružna djela ljudima uistinu lijepim predstaviti. sada se mrze. koji će biti izuzetno čvrsti i hrabri da će svojom odlučnošću probuditi svijest o moralu kod mnogih. tj. Najefikasniji način suprotstavljanja moralnoj eroziji može se ostvariti isticanjem moralnih vrijednosti i njihove praktične koristi za ljude. za tu vrstu industrije danas su vezani i najveći profiti. drogerašima. pa i drogerašima. Muslimani u toj borbi moraju dati poseban doprinos. sigurno. Takvo stanje će se. S obzirom da se radi o propagandi onoga što šejtan voli. Za opstanak društva neophodna su moralna ograničenja i postojanje moralnih granica. entiteskim ili onoj na državnom nivou. negativne posljedice naši muslimani već su počeli osjećati.novihorizonti. Šukri H. dalje pogoršavati. komšiluka i ljudskog dostojanstva. moralna ograničenja za nas ne predstavljaju bilo kakvu stegu ili poteškoću. pošto je imetak najdraži svakom čovjeku. vanbračnim zajednicama. jer se sa njima uklapamo u ostale zakone i ne dolazimo u sukob s njima.š. Naše muslimane pokvarili su mediji. pošto svakodnevno osjećamo njihove blagodati u svome praktičom životu. između morala i nemorala. Dakle. uporno ističući negativnosti nemoralnog života s praktičnim primjerima i vaganjem moralnog i nemoralnog života. biti umjetnički i estetski uljepšana. a prije svega muslimane-koji se po slovu zakona svoje vjere moraju držati moralnih principa i po tome su.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 262 od 416 . alkoholičarima. i srodstva nekada voljeli. oni su se poistovijetili sa junacima tih sapunica: kurvarima i kurvama. postala je dominantna u slučaju većine.11. koji se smatraju temeljnim programom jevrejskog cionističkog pokreta. jer kako u hadisu stoji. Ti narodi danas izumiru i. kao što nemoral uljepšavaju oni koji ga propagiraju. koja oduvijek postoji i postojat će sve do propasti svijeta. rodbinski odnosi su pokidani. samo zemlja (dakle smrt) može začepiti ljudsku pohlepu za imetkom. ne može opstati na neograničenom liberalizmu. Uz to. prirodnim zakonima. oni koji su se zbog ljudstva. Mi se u islamu odgajamo tako da te moralne granice shvatamo prirodnim. To je posebno jasno naznačeno u Protokolima sionskih mudraca. To treba činiti kroz film. pošto im njihova neiskvarena vjera i potpuno sačuvana Objava omogućavaju da spoznaju i žive moral sasvim prirodno u njegovoj izvornosti i kompatibilnosti sa prirodnim zakonima. homoseksualcima. Naravno. nesreće i beznadežnosti polahko preovladava ljudskim dušama. Društvo ne može opstati na homoseksualcima. Prezentacija morala mora. Razvojem mas-medija taj pokret je dobio mogućnost masovne propagande neograničenog liberalizma. Posebno je to evidentno na selima koja su bila prilično moralno očuvana u prošlosti. Naprotiv. očekujem da će se i u tim nemoralnim sredinama početi pojavljivati oni koji će nositi u sebi svijest o moralnosti. dr. Ubijeđen sam da će protagonisti morala pobijediti.Na pitanja odgovora doc. dž. muzičku i industriju zabave i razonode. lezbijkama. Mnoge porodice su razorene. alkoholičarima.

Moralisti. postoji potreba da se svijet na vrijeme obavijesti o petku i džuma-namazu. uvođenje takve prakse kod nas bi jedino bilo uspješno ukoliko bi se to uradilo na nivou Islamske zajednice.s. nije postojala takva praksa. Čini mi se da na našim prostorima ima više moralnih ljudi nego što bi se u ovakvim odnosima moglo očekivati.novihorizonti. slijedeći tako praksu četvrtog halife Osmana. Treba znati da nisu muslimani jedini koji se bore za moral. na. 21) Ukoliko pak. na moralan način.a. ako žele uspjeh. ponovo pristupio kada bi mu se pružila takva šansa u islamu.š. koji je rekao da kada bi mu se ukazala prilika da pristupi paktu kakav je bio hilful-fudul. i koji često Allaha spominje. Nadam se da će jednoga dana Bošnjaci na ovim prostorima imati svoju televiziju i radio i barem jedne dnevne novine koje će voditi brigu o moralu i moralnim principaima. sve što je potrebno mladima.com morala u svijetu slijedeći tako praksu Poslanikovu. da moralnima da više snage. s. Ne preporučujem da se ta praksa uvodi pojedinačno jer može izazvati nedoumice i razilaženja. Ramić.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 263 od 416 . volje i odlučnosti u radu na propagiranju morala. predlažem da se i kod nas institucionalizira učenje prvog ezana sahat i pol prije džume.s. Molim Allaha. Uzvišeni Allah. I.2005 http://www.v. Amin! Pitanje: U našem džematu običaj je da se pred džumu uče salavati sa munare.11. kojem je pristupio u džahilijjetu.š.v. s. Primijetio sam da to nije slučaj u svim džematima. kraju da kažem da posmatrajući veličinu i moć mašinerije koja propagira nemoral i slabost onih koji propagiraju moral. Šukri H. kako je običaj u većini islamskih zemalja. Takođe se nadam da će snage koje propagirajau moral u dva komšijska naroda ojačati i sa Bošnjacima zajednički raditi na promociji moralnih načela. Naravno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. Zajednička boraba protiv nemorala ima veću šansu da nadjača protagoniste nemorala kojih ima u svim narodima i vjerama. Ta činjenica treba muslimanima dati dodatni podsticaj i snagu. dr. moraju imati svoje mas-medije i svoju filmsku industriju i pronaći način da pruže. a da nemoralne uputi na Pravi put.″ (El-Ahzab.Na pitanja odgovora doc. a svima nam je poznato da je u pogledu vjere jedino ispravno slijediti njegovu praksu. otvori im oči i uljepša moral u njihovim srcima. kaže: ″Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. Datum kreiranja: 27.a. stanje možda i nije toliko crno koliko bi moglo biti. S toga me interesuje da li je ova praksa ispravna po šerijatu? Odgovor: U vrijeme Poslanika. dž. te da će svako muslimansko mjesto imati omladinske centre sa svim sportskim i kulturnim sadržajima koji su potrebni omladini i u kojima će mladi moći uživati na moralan način. r.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 264 od 416 . te da nema dokaza da je pri hutbi potrebno da hatib pokrije kosu. pa prema tome nije uslov ni za ispravnost džume. kao što se desilo u spomenutom džematu.v. Datum kreiranja: 27. Naime. razlikovali se od većine. ali je još uvijek običaj da imam u mihrab i na mimber ide pokrivene glave.novihorizonti. ikada džumu klanjao gologlav. Mnogi tvrde da nam ta džuma nije ispravna.a. ispravno je da prvo klanja dva rekata. Imajući u vidu da je hutba manje vrijednosti od samog namaza. bilo da svijet pojedinačno uči naglas. U metežu koji je nastao. pošto naš svijet puno ogovara i psuje).Na pitanja odgovora doc. u oba slučaja.2005 http://www. pa makar se radilo i o učenju Kur′ana. ne znam da je zabilježeno da je Poslanik. kako ističu neki pravnici poput imama Šatibija u djelu ″El-Muvafekat″. a Allah. sa sigurnošću možemo kazati da je ispravna hutba koju održi hatib koji je gologlav. Poslanik. tj. kada bi htio klanjati na otvorenom. dž. Ramić. Šukri H. u vezi je s tradicijom i običajima.s. Nadalje. s. u sredinama u kojima je to inače običaj. Interesuje me šta je za mene bolje kada uđem u džamiju. pošto je Poslanik. naredio da se ta dva rekata klanjaju čak i u vrijeme hutbe. pa makar ona bila i neobavezujuća. kako ne bismo. kako se ta praksa (da jedna osoba uči naglas dok drugi slušaju) ne bi ušerijatila i kako bi svijet shvatio da je ispravno da svaki musliman nauči arapsko pismo kako bi mogao samostalno učiti u Kur′anu pa tako omogućiti sebi da petkom prouči suru El-Kehf. obično sura Jasin. ili pak da jedan uči a ostali slušaju. a da nije lijepo ići gologlav u sredinama u kojima je običaj da muškarci pokrivaju glavu. nije mekruh.com Pitanje: U našoj džamiji pred džumu se uči Kur′an naglas. s. ili se popeo na mimber da drži džumansku hutbu a da na glavi nije imao imamu (turban). Molim da nam pojasnite da li nam je džuma ispravna pošto je imam održao hutbu gologlav! Odgovor: Pokrivanje glave nije uslov za ispravnost namaza. s. dr. najbolje zna. ali ako se radi o ispravnosti namaza.v. a i danas je to vruća tema u našem džematu. da klanjam dva rekata tehijjetulmesdžida ili da sjednem i slušam učenje Kur′ana? Odgovor: Džamija je u osnovi za obavljanje namaza i to je njena osnovna svrha. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11. skrenuti pažnju na razlog učenja sure El-Kehf naglas. Što se tiče osobe koja ulazi u džamiju. čak i kada se uči Kur′an naglas. pokrivanje glave.s. Svjesno ili nesvjesno na mimber je izišao gologlav.v.a. a znamo kako je strogo propisano slušanje hutbe i da bilo koja aktivnost mimo slušanja može dovesti u pitanje ispravnost hutbe. pokrivao je glavu pošto je bio običaj u sredini u kojoj je živio da muškraci pokrivaju glavu. tada sa sigurnošću možemo kazati da gologlavost ne može dovesti u pitanje njegovu ispravnost. Otuda nije bilo smetnje da kada mu zatreba perda. tako da bi se tog običaja trebalo držati. U nas je običaj da muškarci hodaju gologlavi tako da to nije strano. nego u smislu privremene mjere radi sprečavanja onoga što je loše (psovke i ogovaranje) i postizanja dobra (slušanje Kur′ana). Imam bi trebao s vremena na vrijeme. jedan mladić se popeo na mimber da drži hutbu.a. Inače. smatram da to može biti razlog da imam ili mujezin ili neko drugi pred džumu uči suru El-Kehf naglas (pošto je propisano da se sura Kehf uči petkom).š. sevapa za njeno slušanje. ljepše je. Slijeđenje te prakse. Pokrivanje glave za muškarce je inače sunnet u vezi s tradicijom.s. Otuda ne bi trebalo raditi nešto što će to remetiti.s. Otuda oni kažu da otkrivanje glave za muškarce. skine svoju imamu (turban) sa glave i stavi je kao perdu.v. ukoliko prisutni ne znaju učiti u Kur′anu i ukoliko će vrijeme pred džumu provesti u beskorisnom ili pak griješnom razgovoru (što nije rijedak slučaj. a ne sunnetom i praksom Poslanikovom. Međutim. kada se radi o muškarcima. ne u smislu da je učenje naglas te sure šerijatski propis. To je izazvalo bučnu raspravu nakon džume. kada se saznalo da imam neće doći. u najmanju ruku dotle dok bude postojala mogućnost da izazove nedoumice i rasprave. s. klanjajući namaz gologlav.a. Pitanje: Imam u našem džematu nenajavljeno je odsustvovao s džume.

da raste i da se umnožava.a. Islamske banke su razvile posebni sistem murabehe gdje klijent unaprijed sa bankom ugovara kupovinu određene robe i materijala uz obećanje da će to od banke kupiti uz određenu profitnu maržu. zatim mašine. kaže da Allah. dakle. Poslanik. dž. ja odlazim dvaput sedmično pošto mi pomaže u sušenju bubuljica po tijelu. najbolje zna. komentar hadisa br. pa čak i kad bi se plaćanje odgodilo na rate. tu nema kamate. 4160 u ″Kitabul-edeb″. nema smetnje da tu zaradu iskaže u procentima ili pak u brojčanom iznosu. a ne riječi koje zaudaraju i koje se na smeće bacaju. ali imate obavezu da date zekat na zaradu koju ostvarite kada se ispune propisani uslovi u pogledu obaveze davanja zekata. Ramić. Smatram da ima toliko lijepih i ugodnih riječi koje su odgovarajuće za takve prilike i da apsolutno nema potrebe za vulgarnim riječima. naravno pod uslovom da se pri tome ne čini nešto što je šerijatom zabranjeno. dž.s. tada nema smetnje da koristite solarij. postoje kontraverzni izvještaji u pogledu solarija. Isto tako. tako da preporučujem da se konsultujete sa svojim ljekarom. Šukri H. ako medicina. a Allah. nalazi tvornica. jer je rezultat isti.2005 http://www.com Pitanje: Odgovor: U privatizaciji sam stekao vlasništvo nad jednim proizvodnim pogonom. Iz usta muslimana treba da izlaze riječi koje mirišu i koje cvjetaju. Pitanje: Odgovor: Čovjek treba biti svjestan blagodati govora i tu blagodat koristiti na dostojanstven način.v. Datum kreiranja: 27. Ovdje se. ne voli one koji su ″fahiši i metefehišši″. radi o trgovini koja se razlikuje od klasične po tome što prodavac otkriva kupovnu cijenu robe koju prodaje i na taj način otkriva visinu zarade koju želi ostvariti. to nije kamata.). alatke itd. Interesuje me da li sam dužan davati zekat na njega? Zekat se daje na imovinu koja realno ili potencijalno ima mogućnost da se oplođava. Pitanje: Da li je dozvoljeno ići u solarij pošto se ultraljubičastim zrakama dobija tamna boja kože? Pravo da Vam kažem.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 265 od 416 Da li je dozvoljeno prilikom intimnog odnosa govoriti bezobrazne i vulgarne riječi ako će one poboljšati odnos? Smatra li se kamatom ako kupcu kažem da sam robu kupio za toliko i kolika želim da bude moja zarada u procentima? . osamljivanja muškarca sa ženom koja mu nije halal. ili u najmanju ruku da nije štetno. Prema tome. To je trgovina pri kojoj prodavac otkriva kupcu kupovnu cijenu robe koju prodaje i na taj način otkriva koliku zaradu želi ostvariti. pošto nemaju takvu mogućnost. ili kad bi primopredaja robe bila izvršena kasnije u odnosu na njemu protuvrijednost u novcu. recimo. dr. ili nekih drugih grijeha. (Vidi: Avnul-Ma′bud komentar Ebu Davudovog Sunena. Vi nemate obavezu da dajete zekat na pogon koji posjedujete.Na pitanja odgovora doc.11. Koliko je meni poznato. U fikhskim knjigama ova vrsta trgovine zove se murabeha. Prema tome.š. i ako nema golotinje.š. Odgovor: Sve što je korisno čovjeku dozvoljeno je u šerijatu. odnosno stručnjaci na polju medicine kažu da je to korisno za Vas. Neki komentatori tumače da su to osobe koje govore vulgarne i prostačke riječi.) Pitanje: Odgovor: Ne. iz čega je očito da tu ne ulaze sredstva za proizvodnju (zgrada u kojoj se. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s.novihorizonti. S obzirom da se radi o prodaji robe ili materijala za novac.

br. pa me interesuje da li je postupak moga prijatelja šerijatska obaveza? Odgovor: Islam nije propisao da se zekat na zaradu daje odmah. ulazi u eventualni nisab i ubraja se u imovinu na koju treba dati zekat pod propisanim uslovima. Ne sjećam se da je imam moje džamije ikada sa mimbera rekao da tako treba postupati. sa sjedištem u Sarajevu. počela poslovati na principima šerijata. Kamata i kada se podijeli u humanitarne svrhe nije sadaka. učinila je dobro djelo koje će. najbolje zna. S obzirom da je ramazan u periodu kada ima dosta gripe. dž. a ako nije u mogućnosti. uvidjevši da se na taj način može uspješno poslovati i uz to pridobiti kao svoje klijente muslimane koji žele poslovati u beskamatnom okruženju.a. Njemačka Deutsche bank ima. ako ima mogućnost.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 266 od 416 . u Velikoj Britaniji. Ukoliko pak da zekat na platu čim je primi. a ne bude obavezna tim postupkom. odužila se za visinu tog iznosa koji neće ulaziti u nisab i količinu na koju se obračunava zekat u narednoj godini. bez obzira koliko ta zarada visoka bila.2005 http://www. a u kojima silom prilika mora držati svoj novac. 615) Prema tome. ispravno je da kamatu uzme i podijeli je u humanitarne svrhe. Ako je musliman prinuđen da drži novac u banci koja daje kamatu.Na pitanja odgovora doc. da bi na njega bilo obavezno dati zekat. dozvoljeno je zekat dati jednu godinu unaprijed pošto je Poslanik. S druge strane.11. nedavno u agencijskim vijestima mogli pročitati kako je i jedna banka čija centrala je u Walesu. postoje banke koje posluju na principima šerijata. odlučili su se na taj korak. ″Kitabuz-zekati″. također.š. to dozvolio svome amidži El-Abbasu. u skoro svim dijelovima svijeta. iako nisu muslimani.v. dž. osoba koja dā zekat na svoju platu čim je primi. Vlasnici te banke. Ramić. bilo da se radi o bankama koje imaju prefiks islamska ili ne. U Bosni tako posluje Bosna Bank International. Treba napomenuti da plata na koju je odmah dat zekat. Tako je za novac potrebno da bude u potpunom vlasništvu jednu lunarnu godinu.š. najbolje zna.s. Tako smo npr. po mišljenju većine učenjaka. nego je propisao da se na imovinu koja dostiže nisab koji ispunjava propisane uslove daje zekat. ukoliko bude obavezna zekat davati. inače privrženi praktikant šerijatskih propisa. Pitanje: Odgovor: U naše vrijeme.novihorizonti. s. a Allah. naći na vagi svojih dobrih djela na Sudnjem danu. ili je podijeliti kao sadaku.com Pitanje: Moj prijatelj. a Allah. novac uloži u banku koja umjesto kamate daje ugovoreni procenat od zarade. Šukri H. (Vidi: Tirmizi. nema smetnje da se u vrijeme posta primaju sve vakcine koje se ne tretiraju kao hrana i koje se ne ubrizgavaju u jednjak. Ispravno je da. Tu zaradu može za sebe zadržati. nakon isteka dvije hidžretske godine. Međutim. daje zekat na svoju plati čim je primi. i trenutno jednom poslovnicom (u Bihaću). poslovnice koje posluju na principima islama. pogrešno bi bilo da daje novac u takvu banku s jedinom namjerom da dobivenu kamatu podijeli siromasima. u visini nisaba. inša-Allah. nego oslobađanje od haram imetka. Sunen. tek tada treba razmišljati šta s kamatom koju dobije od konvencionalnih banaka koje posluju na kamatnom principu. dr. mogu li se vakcine primati u vrijeme posta? Da li je dozvoljeno stavljati novac u banku s namjerom da se kamata podijeli sirotinji? Datum kreiranja: 27. Pitanje: Odgovor: Da. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. vjerovatno. To govorim s namjerom da istaknem kako musliman prvo treba tražiti takve banke i s njima poslovati.

jer postoji mogućnost da taj musliman krene pogrešnim putem. za bilo koju živu osobu. bubreg ili oporučiti nakon smrti. izniknuti iz ćelije koja se nalazi u trtičnoj (repnoj) kosti (lat. “Kitabu tefsirilKur’an”. ova naša dunjalučka tijela obična su zemlja u koju će se ponovo pretvoriti.com Pitanje: Da li je dozvoljeno muslimanu darovati svoj organ nemuslimanu. br. Sahihu Muslim. bilo da se radi o muslimanu ili nemuslimanu.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 267 od 416 . kao što nemusliman ima šansu da postane musliman i izgovori šehadet. na dan proživljenja. 2955) Moja preporuka bila bi da muslimani što više čine dobra djela. odnosno ćelija iz koje će naše tijelo nići ima svoj značaj i ulogu.2005 http://www. Ramić. 4554. u spomenutom slučaju dijeli na tri jednaka dijela. a ne neki njen dio. s obzirom da musliman vjeruje kako će svi koji umru kao nemuslimani na budućem svijetu ahiretu ispaštati u džehenemskoj vatri? Konkretno. kada biste organ oporučili muslimanu. kaže: “Kod svega živog može se postići sadaka. Koliko svakome od njih pripada? Datum kreiranja: 27. u nju ćemo vas vratiti i iz nje ćemo vas ponovo izvaditi. tako da ne postoji potreba za strahom da će se taj organ naći u tijelu osobe koja će u Džehennem. samo taj dio tijela. br. Vaš organ će istruhnuti i pretvoriti se u zemlju. Coccyx). vjerovatno. Pitanje: Odgovor: Imovina se. “El-Fiten ve ešratus-sa’a” br. Uzvišeni Allah kaže: “Od nje smo vas stvorili.v. npr. dr.a. jer. četvrto. Pitanje: Odgovor: Nema smetnje za udaju uz ramazan. Dva dijela pripadaju bratu. ne prodaja. (Vidi: Sahihul-Buhari.” (Ta Ha. Muslim. a humano djelo se može učiniti svakom živom biću. jer muslimanom nazivamo kompletnu osobu. treba naglasiti da je darivanje organa. “Kitabul-musakat”. Mogu li se udati uz ramazan? Moj rahmetli komšija nije imao djece. a jedan sestri. mi ne možemo sa sigurnošću tvrditi. uz napomenu da je za dobro djelo potrebno imati ispravan nijet (namjeru) i da djelo u osnovi bude dozvolejno (halal). da li je meni dozvoljeno dati organ za života. Prema tome. 2190) Drugo. Treće. Jedini nasljednici su brat i sestra.11. 4440. ako znam ili pretpostavljam da će taj organ otići u oganizam koji će.novihorizonti. da će sa sigurnošću u Džennet ili Džehennem. 55) Dakle. ne biste mogli biti sigurni u tom poledu. humano djelo. uz preporuku da se mladenci u toku posta ne osamljuju. sve dok duša ne počne izlaziti. goriti u džehenemskoj vatri na ahiretu? Odgovor: Prije svega. bilo koji organ kad se odvoji od tijela ne naziva se muslimanom. a žena mu je umrla prije njega. pa čak i da umre kao nemusliman. s.. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. tako da nakon čovjekove smrti.” (Buhari. Šukri H. postoji mogućnost da šejtan zavede muslimana na krivi put. da budu na usluzi ljudima.Na pitanja odgovora doc. Poslanik. Sahihul-Buhari. Naime. nakon padanja kiše u vidu ljudskog sjemena. proživljenje će biti tako što će naša tijela. On neće biti proživljen. bilo da ostane u Vašem tijelu ili bude presađen u neko drugo.

islamska ulema preporučuje. činjenica je da brak nije samo vezivanje momka i djevojke. Razlog tome je činjenica da djeca vrlo često budu slika i prilika svojih roditelja. ipak u životnoj praksi to se može desiti i često se dešava.š. Ako tako ne postupite bit će nered na Zemlji i fesad rasprostranjen. tvojih roditelja i roditelja tvoga mladića. I. ostali na onome na čemu su bili. dr.v. praktikanti islama. Sunen. Šukri H. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. bojim se da vaš brak ne bi mogao normalno funkcionisati. često suočavaju sa sličnim problemima i dilemama. Normalno je da mladići i djevojke. preporučujem vam strpljenje i traganje za najboljim rješenjem uz dovu i otvoreni razgovor s vašim roditeljima. na budući svijet. a možete zamisliti kako bi izgledalo kada bi vaš budući svekar. počeo pred tvojim babom jesti uz ramazan i u vašoj kući tražiti da popije koju čašicu rakije. spomenuti problem nemoguće je riješiti jednoobrazno i definitivno.11.Na pitanja odgovora doc. s. tačno je da niko neće nositi i nije odgovoran za tuđe grijehe. ne treba zapostavljati pravo roditelja i zanemariti njihovu brigu za svojim djetetom u bilo kojoj situaciji. Da li je ispravno da on zbog svojih roditelja ispašta i da se zbog toga ne može sa mnom oženiti? Da li su moji roditelji u pravu kad mi brane da se za njega udam? Odgovor: Na početku želim istaći da sam dobio mnoga pitanja ovakvog i sličnog sadržaja.2005 http://www. traže sebi slične. prvenstveno. kada traže sebi životnog saputnika. dž. On striktno prakticira islam i ulaže napore da svoje roditelje upozna s Allahovom. oženite ga. u ovo naše vrijeme.1004) Drugo.” (Tirmizi.a. ali njihov sin je drugačiji. na osnovu dokaza i iskustva da budući supružnici budu što sličniji po moralu. Ne zaboravite na važnost roditeljske dove. ali to se odnosi. što govori da se momci i djevojke. mada to nije isključivo. što vrlo često dovodi do spomenute situacije. Peto. porijeklu itd. koji ne prakticira islam. U svakom slučaju. a ona se teško može dobiti ako oni nisu zadovoljni sa svojom djecom. Na dunjaluku. U svakom pogledu. Prvo što treba kazati jesu Poslanikove. čak i u situaciji kada griješe u procjeni.com Pitanje: Babo i mama mi ne dozvoljavaju da se udam za mladića kojeg puno volim pod izgovorom da njegovi roditelji ne prakticiraju islam. Treće. a svaka situacija mora se posebno rješavati. Tačno je da oni nisu baš toliko islamu privrženi.s. dok su roditelji. na kraju. br. Ono što se može kazati jesu opće napute. riječi: “Kada vam dođe u prošnju neko s čijom vjerom i moralom ste zadovoljni. Bez dogovora i pristanka svih strana. Tako nešto je i za očekivati ako imamo u vidu da se dosta omladine upoznalo sa islamom i prihvatilo ga kao svoj vid identiteta.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 268 od 416 . četvrto. statusu u društvu. smatram da se takvi problemi mogu rješiti u dogovoru u kome treba da sve strane učestvuju. Ramić. Datum kreiranja: 27. jer sličnost obećava da će među njima biti manje razlika koje mogu prerasti u razilaženje i tako dovesti do razmirica u braku. “Kitabun-nikah”. iako u osnovi niko ne treba da trpi zbog grijeha drugih. vjerom. Na osnovu toga nastala je i poslovica da jabuka ne pada daleko od svoga stabla. koji su većinom odrasli u komunističkom sistemu. nego to je vezivanje porodica. bilo da se radi o momku ili djevojci..novihorizonti.

Šukri H. za majku. svi ti pokušaji su uzaludni i ne daju rezultate. Naime. kao roditelju. dž. pravo na nemoral i razgolićivanje i slobodna upotreba alkohola. Isticanje ljepote čovjeka kao pojedinca je dozvoljena. Priznao je da je u proteklom periodu živio nemoralnim životom. čistotom i čestitošću. dr. Međutim. pomažu koliko mogu do njegove smrti.novihorizonti. Ukoliko osobi post ne škodi. Datum kreiranja: 27. grijeh ti je s njim imati intimni odnos jer bi time svoj život izložila opasnosti s obzirom da se virus side na taj način prenosi. Mi se danas suočavamo s masovnom trgovinom ženama i vidimo kako se država i mnoge institucije bore da ženu zaštite. a to nije dostojanstveno. išao s kurvama i tuđim ženama i da se tako zarazio sidom. Kada stara osoba dođe u stanje da joj post škodi ili da zbog senilnosti ne razumije njegovo značenje. Pitanje: Moj suprug radio je u inostranstvu i dugo godina nije dolazio kući. Jedino na osnovu čega je dozvoljeno vrednovati ljude. najbolje zna. Sva tri spomenuta uzroka su glavni na izboru miss. Ukoliko odlučiš da ostaneš u braku. Ramić.š. odnosno isticati vrijednosti jednih nad drugim. njegovi propisi u tom pogledu su jasni. To je perfidni način trgovine ženama i sve koji u tome učestvuju treba smatrati trgovcima bijelim robljem. pa zato bjeljkinje još uvijek pobjeđuju na svjetskom tržištu i češće su na “jelovniku” organizatora i sponozora izbora za miss. ali bijelo je skuplje. dž. S druge strane. 1-8) Prema tome. izbor za miss nije ništa drugo do perfidni način trgovine ženama. jer se ne bori protiv uzroka tog zla. Smatram da je izbor miss na način i u uslovima u kojima se to čini najveće poniženje za ženu. Allah. kaže da je stvorio čovjeka u najljepšem obliku. a svjesna je značenja posta (dakle.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 269 od 416 . uz napomenu da je i crno roblje na cijeni. a glavni uzroci su neograničena seksualna sloboda. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jesu njihova dobra djela.11. jer je to u suprotnosti sa prirodom čovjeka i zakonima koji vladaju u njemu.Na pitanja odgovora doc. njihovim majčinstvom. za sestru. da bi se na kraju uglavnom sve zvršilo trgovinom njihovog tijela. zatim njihovom čednošću. bez obzira koliko imala godina. Ja se sada bojim da sidu ne prenese na mene i djecu. tada nije dužna postiti. gdje se u početku trguje njihovom ljepotom.š. njihovim dostojanstvom. Kako muslimani treba da se odnose prema svemu tome? Što se tiče islama. Šta da radim? U kojoj starosnoj dobi osoba nije dužna postiti? Odgovor: Smatram da je najbolje da se razvedeš. isticanje nečije ljepote u odnosu na nekog drugog znači degradiranje drugog. (Vidi: Et-Tin. Prije mjesec dana iznenada se vratio potišten i skrhan. svaki čovjek prirodno je lijep i takvim ga treba smatrati. dužna je postiti.com Pitanje: Odgovor: Sezona je izbora za miss (najljepših žena) kod nas i u svijetu. nije senilna). a da mu djeca. Ja sam saburala i odgajala djecu. U zakonu Stvoritelja nebesa i Zemlje nema mjesta za izbor miss na način i u uslovima na koji se to čini. a Allah.2005 http://www. Međutim. Pitanje: Odgovor: Ta dob nije određena godinama. nego zdravstvenim stanjem osobe.

nego oni koji su takve zakone donijeli. Ukoliko bi svi dobri i čestiti ljudi napustili advokatsku službu zbog toga što se ponekad nepravedno sudi. Naravno. a i mogućnost postizanja pravde bila bi sve dalja. da nevini bude oslobođen. bez obzira što se u sudnicama vrlo često sudi suprotno šerijatu. Njime se želi zaštititi pravo nevinog i krivog.2005 http://www. tada je veća i šansa da se ostvari pravda i svako uzme svoje pravo. za zakone koji nisu u skladu s Allahovim. sa šerijatskog stanovišta. zakona tiče. dr.novihorizonti. koji se ne boje grijeha. vjenčanje (nikah) obaviti dva puta. Ja sam ga zamolila da. čak u pojedinim situacijama zastupanje biva obavezno ako će povlačenjem advokata nečije pravo biti dovedeno u pitanje. prilikom njihova izglasavanja u skupštini.š. a Allah. Sve dok advokat zastupa pravdu i govori istinu. vrsta nužde. Vjenčanje dva puta je praktično izvodljivo. a sudovi koriste zakone koji su u suprotnosti s Allahovim. Datum kreiranja: 27. zakonom. ili pak traži da se primijeni zakon koji je nepravedan i nije u skladu s Allahovim. niti živi u našoj zemlji. zakonima nije odgovoran advokat. Da li sam pogriješio u izboru s obzirom da kada završim namjeravam biti advokat. tada je njegovo zastupništvo grijeh. dž. dok je veći broj u skladu. Vjenčanje planiramo obaviti u njegovoj zemlji u prisustvu njegove rodbine i mojih roditelja.11. koji svjesno ne griješe. najbolje zna. Advokatska služba je zanimanje koje je u osnovi humano i kao takvo dozvoljeno. Dakle. a uzimajući u obzir da se i Vaš babo s tim slaže. čak bi možda bilo i poželjno kako biste lakše mogli ostvarivati prava kao supruga (mada je u toj zemlji naš vjenčani list vjerovatno validan) i kako ne biste uskratili muževoj porodici da napravi veselje koje se od nje u takvim situacijama očekuje. odnosno koji su ih dizanjem svoje ruke. Pitanje: Da li je moguće. zakonom? Odgovor: Advokat je zastupnik optužene osobe ili osobe koja traži svoje pravo.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. vi se možete dva puta vjenčati s tim da imate na umu da ste muž i žena od onog trenutka kada prvi put izgovorite “da”. kada dođe po mene.Na pitanja odgovora doc. Šukri H. dž. učestvovanje muslimana u advokatskoj službi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 270 od 416 .š. dž. pak. podržali.š. Ramić. činjenica je da je manji broj zakona koji su u suprotnosti sa šerijatom. Kada u advokatskoj službi ima ljudi koji se bore za pravdu. Vi ste stupili u validan brak i postali ste muž i žena. Što se. jer je to. obavimo vjenčanje u BiH pred općinskim matičarem.com Pitanje: Završio sam gimnaziju u Austriji i upisao pravni fakultet. Ukoliko želite ponovo da se vjenčate u zemlji svoga muža to možete uraditi. Advokat musliman tu dužnost u neislamskom okruženju može obnašati kao vid nužde sve dok se bori za pravdu i svjesno ne zaobilazi istinu. koji znaju da će za grijehe odgovarati na Sudnjem danu. u naše vrijeme. Radi se o tome da moj vjerenik nije državljanin BiH. ili ako sam advokat govori neistinu. nema smetnje da obnaša tu dužnost. Onoga trenutka kada advokat zna da je njegov klijent kriv ili zna da govori neistinu. u toj službi ostali bi oni koji svjesno griješe. dž. ima svoje opravdanje. ali ima li šerijatske zapreke da tako postupimo? Odgovor: Kada se izražavajući svoju slobodnu volju vjenčate u općini u prisustvu svjedoka. a krivi da dobije kaznu srazmjernu njegovoj krivici. Dakle.

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Kupio sam na sarajevskoj pijaci auto od svoga komšije. Auto nije u tom trenutku bilo na pijaci nego kod njegove kuće. S obzirom da se dobro poznajemo i da poznam dobro auto koje kupujem odmah sam ga isplatio. Međutim, desilo se što mi nije moglo ni na pamet pasti, auto je prije nego sam ga preuzeo ukradeno. Posumnjao sam u komšiju da me prevario, ali svjedoci su potvrdili da je auto stvarno ukraden. Interesuje me ko u ovom slučaju snosi štetu, ja ili moj komšija, ili smo dužni štetu podijeliti?

Odgovor: Sve dok prodavac ne omogući kupcu da preuzme robu sve posljedice u pogledu oštećenja ili uništenja snosi prodavac, osim ako je kupac tome uzročnik. Prema tome, komšija koji ti je prodao auto dužan je da ti vrati sve što si mu na ime kupovine auta dao. Naravno, bilo bi lijepo da ti i ostale komšije pomognete svome komšiji i koliko-toliko umanjite štetu koju je pretrpio. To bi bio human gest i vid dobrih komšijskih odnosa. Pitanje: Mnogi muslimani, koji nikako ili rijetko obavljaju namaz i izvršavaju druge propise islama i koji čine druge velike grijehe, kada nastupi ramazan, prestanu s tim grijesima, poste i idu na teraviju. Imaju li oni od toga koristi?

Odgovor: Da, činjenica je da se uz ramazan desi preporod među muslimanima, kako kod nas u Evropi, tako i u drugim dijelovima svijeta, pa čak i u zemljama koje nazivamo muslimanskim. Razlog tome je, vjerovatno, u činjenici da šejtani uz ramazan budu, Allahovom, dž.š, voljom, ograničeni u svom djelovanju. U hadisu doslovno stoji: “Kada dođe ramazan džennetska vrata se otvore, džehennemska se zatvore, a šejtani se povežu u lance.” (Buhari, Sahihul-Buhari, “Kitabu bed’ilhalk”, br. 3035) Dakle, Allah, dž.š, odredio je da se uz ramazan vrata dobra otvore, vrata zla zatvore, a glavni promotori zla (prokleti šejtani) budu ograničeni u svom djelovanju. Naravno, te promjene imaju uticaja na ljude, tako da i među muslimanima uz ramazan zavlada posebna atmosfera. Za vrijeme jednog ramazana bio sam sa svojim ahbabom u poznatom gradu u jednoj muslimanskoj zemlji. Bili smo iznenađeni niskom cijenom smještaja u hotelu u kom smo boravili. Kada smo pitali zašto je u gradu smještaj u hotelima tako jeftin rečeno nam je da se uz ramazan drastično smanji broj gostiju jer muslimani koji žive nemoralno uz ramazan ne dolaze. U tom mjesecu prostitutke nemaju posla, pa i one idu na godišnji odmor i vraćaju se svojim kućama u Rusiju, Moldaviju, Bjelorusiju.... Što se, pak, tiče koristi za čovjeka koji puno griješi, pa uz ramazan prestane, nema sumnje da on od toga ima koristi i treba ga u dobru podržati. Oni koji su u nemoralu cijelu godinu, kada prestanu uz ramazan, to je za njih korisno. čak je korisno i za jadne žene koje se bave tim prljavim poslom, jer će im taj prekid možda pomoći da dođu sebi, preispitaju svoj život i krenu putem koji je dostojan čovjeka. Dakle, kad god čovjek izbjegne da uradi loše djelo, to je korisno, kad god uradi dobro djelo, to je korisno. Ljude treba bodriti i pomagati u dobru, kao što ih treba bodriti u ostavljanju zla. Bez obzira koliki čovjek bio grešnik ne treba ga obeshrabivati da uradi makar malo dobra, jer to malo dobra može probuditi dobru stranu koja postoji u svakom čovjeku. Kod svakog čovjeka, bez obzira koliki bio grešnik, može se desiti preokret i čovjek, sve dok njegova duša ne počne izlaziti, može se pokajati. Mi ne smijemo biti prepreka da ljudi, koji su možda najveći zločinci, urade makar malo dobra i da se klone makar malo zla. Mi moramo biti oni koji ih bodre u činjenju dobra i pomažu im da se klone zla, a konačni sud pripada Allahu, dž.š. koji kaže: “Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje, i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!” – toga Dana će ona vijesti svoje kazivati, jer će joj Gospodar tvoj narediti. Toga dana ljudi će se odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova: onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla – vidjeće ga.” (Ez-Zilzal, 1-8)
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 271 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Pilotima je zabranjeno gladovati dok su na poslu. Interesuje me kako da postupim kada budem radio u toku ramazana?

Pilot čim iziđe iz mjesta stalnog boravka, krećući na put na kom mu je dozvoljeno skraćivati namaz stiče status putnika i može koristiti sve olakšice predviđene za putnika, kao što su potiranje po obući tri dana i tri noći, skraćivanje četverorekatnih namaza itd. Dakle čim pilot stekne status putnika nije obavezan postiti, nego je dužan napostiti ako će za to imati priliku, a ako neće onda će dati iskup (fidju) za svaki propušteni dan. Međutim, ukoliko pilot polotira iznad mjesta svoga boravka, recimo da izvodi vježbe, trenira itd, tada ne stiče pravo putnika i nema olakšicu da ne posti, pa makar dužina leta dostigla razdaljinu s kojom se stiče status musafira, isto kao što je slučaj s taksistom ili vozačem prevoznog sredstva u svome gradu. Oni nisu putnici iako pređu razdaljinu kojom se postaje putnik. Preporučujem da musliman koji je obavezan postiti vježbe uz ramazan izvodi noću, a ako nužno mora to raditi danju nadam se da su mu otežani uslovi posla daju za pravo da mrsi i da propuštene dane naposti, a Allah, dž.š, najbolje zna.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 272 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Znam da je žena dužna čuvati imetak svoga muža. Međutim, da li sam griješna ako ponekad pomognem svoje roditelje bez muževa znanja? To krijem od njega plašeći se konflikta.

Odgovor: Ukoliko je to tvoj lični imetak sa njim možeš slobodno da raspolažeš, a ako su tvoji roditelji siromašni i nema ko da ih pomogne od onih koji su preči od tebe kao što su sinovi, tada si obavezna da im pružiš pomoć. Ukoliko se pak radi o imetku tvoga muža, tada moraš imati na umu sljedeće momente: a) Ženi je dato na povjerenje (emanet) kuća njenog muža, njegova imovina i čast, tako da je ona obavezna to povjerenje čuvati i grijeh joj je iznevjeriti ga. Poslanik, s.a.v.s, kaže: “...žena je pastir u kući svoga muža i odgovorna za svoje stado...” (Buhari, Sahihul-Buhari, “Kitabuldžumu’a”, br. 844) Govoreći Omeru, r.a, o značenju ajeta “Oni koji gomilaju zlato i srebro...”, Poslanik, s.a.v.s, mu je na kraju rekao: “Hoćeš li da ti kažem koje bogatstvo je za čovjeka najvrjednije: dobra i čestita supruga koju kada pogleda obraduje ga, kada joj naredi posluša ga, a kada je odsutan čuva ga.” (tj. čuva njegovu čast i imetak, kako stoji u nekim predajama). (Ebu Davud, Sunen, “Kitabuz-zekati”, br. 1417) Dakle, ti kao supruga nosiš emanet i ne smiješ taj emanet iznevjeriti. b) Ženi je, shodno stanovištu koje ima jači dokaz, dozvoljeno u granicama umjerenosti udjeljivati iz imovine svoga muža, pod uslovom da se on tome ne suprotstavlja eksplicitno ili implicitno (otvoreno ili u svojoj duši). Naime, Poslanik, s.a.v.s, veli: “Ono što žena potroši (podijeli) iz kuće svoga muža, ako nije u nešto beskorisno, ona ima nagradu za to što je potrošila, njen muž za ono što je zaradio, a i skladištar isto tako. Niko nikom neće umanjiti nagradu.” (Buhari, SahihulBuhari, “Kitabuz-zekati”, br. 1336) Iz ovog hadisa razumijemo da žena može trošiti imetak svoga muža u ono što je korisno bez pitanja, jer je običaj (tradicija, ‘urf) da ona tako postupa i da se muž tome ne suprotstavlja. Običaj u ovom slučaju nadomješta eksplicitnu dozvolu. Međutim, ukoliko joj muž zabrani ili njegova škrtost jasno ukazuje da on s takvim postupcima supruge neće biti zadovoljan, tada tradicija ne može zamijeniti dozvolu. U takvoj situaciji ženi je grijeh davati sadaku iz muževa imetka bez njegove dozvole, isto kao što je mužu grijeh (haram) trošiti imetak svoje supruge bez njene dozvole. c) Što se pak tiče hadisa: “Žena ne udjeljuje iz svoje kuće bilo šta bez dozvole svoga muža.” Upitali su: “Pa čak ni hranu, Allahov Poslaniče?” Rekao je: “To je naš najbolji imetak.” (Ibn Madždže, Sunen, “Kitabut-tidžarat”, br. 2286), on je općeg značenja, a hadis koji dozvoljava specifičnog. Specifično značenje ima prednost, pošto pojašnjava opće značenje. Uz to, hadis koji zabranjuje ima u svom senedu prenosilaca koje su neki okarakterisali slabim, a hadis koji dozvoljava nalazi se između ostalog u Buharijinom Sahihu. Dakle, ako se radi o tvom imetku, slobodno pomaži svoje roditelje onoliko koliko hoćeš, a ako si obavezna, tada u granicama svojih mogućnosti. Ukoliko pak udjeljuješ mužev imetak, tada udjeljuj u granicama umjerenosti u ono što je korisno, ukoliko je to običaj u vašem mjestu, koji podrazumijeva njegovu dozvolu. Ukoliko nije običaj da žena bez dozvole muža udjeljuje njegov imetak ili škrtost muža ukazuje na to da on s tim nije zadovoljan, tada je obaveza da se muž pita i nije dozvoljeno bez njegove dozvole uzimati supruzi njegov imetak, kao što njemu nije dozvoljeno da uzima njen bez njene dozvole. U svim prilikama preporučujem suružnicima da nađu zajedničku riječ i da potpomažu jedno drugo u dobrim djelima.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 273 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

U Bosni se pojavio “novi tarikat” koji su počeli slijediti mnogi profesori medresa, poznate ličnosti i vjerski obrazovani ljudi. Taj tarikat se zove nakšibendijsko-halidijski. Njega karakteriše to što se zikr čini u sebi i kako kažu sljedbenici tog tarikata, jedini je tarikat koji se veže za Ebu Bekra, r.a. Sljedbenici tog tarikata daju bej’at (prisegu, zakletvu) šejhu. Interesuje me da li način na koji zikre te sufije, njihova prisega (bej’at), itd. imaju utemeljenje u sunnetu Allahova Poslanika, s.a.v.s, i ima li išta loše u tome ako neko slijedi taj tarikat?

Odgovor: U 45. broju Novi horizonti su objavili dvije fetve dr. Jusufa el-Karadavija u prijevodu dr. hfz. Safeta Halilovića s ciljem da se kroz pero istaknutog alima našeg vremena progovori o tesavvufu i sufijama, kako bi se skrenula pažnja da kod nas, kao i u svijetu, ima dosta onih koji prakticiraju tesavvuf koji je vrlo često izuzetno daleko od Poslanikove, s.a.v.s, prakse. Ono što je dr. Karadavi rekao mjerodavno je i važi za sve tarikate, za sve sufije, pa prema tome i za halidije. Ja mogu samo još da istaknem da Poslanik, s.a.v.s, nije ni u jednom hadisu za sebe rekao da je sufija, niti ga je Kur’an tim imenom zvao. U Kur’anu stoji: “On vas je nazvao muslimanima (još) prije i u ovom (Kur’anu).” (El-Hadždž, 78.) Na osnovu navedenog ajeta, smatram da se u pogledu vjerovanja (akaida) i islamskog prava (fikha), prije svega u domenu obredoslovlja, sljedbenici islama mogu zvati samo imenom muslimani, dok u pogledu ovodunjalučkih poslova, u organizacijskom smislu a ne u vjerskom, nema smetnje da sebe nazivaju pristojnim imenima i da se dijele na partije, grupe i udruženja. Nadalje, mi smo po slovu Kur’ana dužni slijediti Poslanika, s.a.v.s, a ne Ebu Bekra, r.a. Treba da se ponosimo time što slijedimo Poslanika, s.a.v.s, a ne nekog drugog, bilo ko da je taj drugi. Drugog možemo isticati kao uzor u smislu da je u određenoj stvari slijedio primjer Poslanika, s.a.v.s. Sve što je utemeljeno na Kur’anu i sunnetu, može se slijediti, a ono što nema utemeljenje treba odbaciti, bilo o kom tarikatu ili pokretu se radilo. Bej’at i zikr imaju svoje utemeljenje u Poslanikovoj, s.a.v.s, praksi. Međutim, da bismo za njih mogli reći da su u skladu s Poslanikovom, s.a.v.s, praksom, način i sadržaj prisege i zikra moraju se slagati s tom praksom. Ukoliko neke sufije daju prisegu svome šejhu da mu neće proturiječiti pa makar ga vidjeli u velikom grijehu, to je neprihvatljivo jer je suprotno kur’anskoj naredbi naređivanja dobra i odvraćanja od zla i Poslanikovim, s.a.v.s, riječima: “Nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Allahu Uzvišenom.” (Ahmed, Musned, “Musned Alije ibn Ebu Taliba”, br. 1041.) Što se zikra tiče, Poslanikova, s.a.v.s, praksa u tom pogledu je sasvim jasna. Cijeli njegov život, sve njegove aktivnosti bile su zikr, a Allaha, dž.š, je naglas i u sebi molio. Izmišljanje bilo kakvog načina zikra (dakle, ibadeta) koji Poslanik, s.a.v.s, nije prakticirao je novotarija i uvođenje u vjeru nečeg što Allah, dž.š, nije propisao, a posljedice takvog postupka su poznate svakom muslimanu i muslimanki koji su barem jedanput Kur’an s razumijevanjem pročitali. Pitanje: Da li je djevojčicama dozvoljeno voziti bicikl s obzirom da postoji mogućnost da se ozlijede i da dođe do pucanja djevičanske opne (himena) što im, prilikom udaje može predstavljati veliki problem?

Odgovor: Ne vidim razlog da djevojčicama, ukoliko se pridržavaju islamskih propisa u oblačenju i ponašanju, bude zabranjena vožnja biciklom samo zbog pretpostavke da bi mogle da se ozlijede. Ukoliko je mogućnost o kojoj govorite sasvim izvijesna i vjerovatna, tada djevojčice treba da nose zaštitnik koji će ih čuvati od takvih ozljeda. U suprotnom, bolje im je izbjegavati vožnju biciklom kako se ne bi suočile sa spomenutim problemom koji im kasnije u životu može uzrokovati velike neugodnosti, a Allah, dž.š, najbolje zna.
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 274 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Kada uđemo u džamiju i zateknemo imama na ruku'u da li da izgovorimo početni tekbir (tekbiretul-ihram) ili tekbir za ruku i, da li se računa da smo klanjali rekat kada imama zateknemo na ruku'u?

Odgovor: Ispravno je da se u toj situaciji izgovori početni tekbir u stojećem položaju a zatim da se izgovori tekbir za ruku pri saginjanju. Doduše, ima učenjaka koji kažu da je dovoljno ukoliko se uspije izgovoriti početni tekbir stojeći i stigne imam na ruku'u. Ja bih ipak, dao prednost prvom stavu koji podrazumjeva smirenost, skrušenost i zabranu žurbe prilikom pristizanja u namaz, jer Poslanik, s.a.v.s, to je jasno precizirao, rekavši jednom prilikom kada je u namazu čuo brze korake onih koji su žurili na namaz: 'Šta vam je?' 'Požurili smo na namaz', odgovoriše. 'Nemojte tako', reče, 'kada dolazite na namz, dolazite smireno. Ono što stignete klanjajte, a ono u čemu su vas pretekli dopunite.' (Muslim, Sahihu Muslim, 'Kitabul-mesadžidi ve mevadi'is-salati', br. 948.) U spomenutoj situaciji, kada sustižemo imama na ruku'u, nije propisano učenje dove (Subhaneke), niti Fatihe s obzirom na kratkoću vremena. Onaj ko stigne imama na ruku'u, pa makar jedan trenutak, računa se da se taj rekat klanjao i ne mora ga ponavljati. Prenosi se da je Ebu Bekre es-Sekafi, r.a, jednom stigao u džamiju dok je džemat bio na ruku'u. Da bi ih stigao, on je zanijjetio prije no što je stao u saff. Poslanik, s.a.v.s, kasnije mu je rekao: 'Da ti Allah uveća ažurnost, ali nemoj ponovo tako raditi.' (Buhari, Sahihul-Buhari, 'Kitabul-ezan', br. 741.) Dakle, nemoj nijjetiti prije no što staneš u saff. Iz činjenice da mu Poslanik, s.a.v.s, nije naredio da ponovi taj rekat razumijemo da je rekat, na kom sustignemo imama na ruku'u ispravan i ne moramo ga ponovo klanjati. Pitanje: Živim u jednom gradu u Austriji u kom muslimani nisu formirali svoj džemat tako da se ne klanja džuma-namaz. Džuma-namaz se klanja u susjednom gradu koji je udaljen pedesetak kilometara. Da li sam dužan tamo ići na džumu?

Odgovor: Prije svega, treba znati da je džuma propisana za naseljena mjesta, tako da su muslimani koji žive u gradovima ili selima, pa makar u njima bili i manjina, dužni uspostaviti džemat i džumunamz, ako za to postoje minimalni uslovi. Dakle, treba da nastojite uspostaviti džemat u svom gradu, a do tada umjesto džume klanjajte podne namaz. Naravno, bilo bi lijepo, radi održavanja veze sa džematom, da kada postoji mogućnost odete na džumu u susjedna mjesta, ali to vam nije obaveza, a Allah, dž.š, najbolje zna.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 275 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Babo me prisiljava da se udam za mladića kojeg ne volim. Ima li on pravo da me prisili na brak s osobom koju ne volim?

Kako ocu tako i staratelju nije dozvoljeno da prisili djevojku na udaju za osobu koju ona ne želi. Dužnost njihova je da djevojku pitaju, pa ako pristane može doći do sklapanja braka, u suprotnom ne može. Ukoliko bi djevojka bila prisiljena, brak bi bio ništavan, pošto je uslov za ispravnost braka, između ostalog, pristanak obiju strana. Poslanik, s.a.v.s, veli: 'Udovica se ne udaje dok se od nje to ne zatraži (i ona pristane), a djevica se ne udaje dok se od nje ne zatraži dozvola.' Na pitanje ashaba kako djevojka treba da izrazi svoj pristanak, on je rekao da je njena šutnja znak pristanka, tj. dovoljno je da se prijedlogu ne suprotstavi. (Vidi: Buhari, SahihulBuhari, 'Kitabun-nikah', br. 4741) Prema tome, babo nema pravo da te prisiljava na brak s osobom koju ne voliš. Koristim se ovom prilikom da skrenem pažnju svim roditeljima da ne prisiljavaju svoju djecu na brak s osobama koje njihova djeca ne žele, bez obzira što djeca vrlo često mogu imati pogrešnu procjenu. Ta preporuka bazirana je na zabrani da djeca budu prisiljavana, što možemo razumjeti iz prethodnog hadisa, kao i na osnovu pretpostavke da su negativne posljedice prisile daleko veće u odnosu na njihovo odbijanje da se vežu za osobu koju ne žele, a Allah, dž.š, najbolje zna. Isto tako, preporučujem momcima i djevojkama da ne odbijaju ponude onih koji imaju moral i vjeru, jer ljubav je relativna. Možda ćete sutra zavoljeti supružnika, pošto se život u braku razlikuje od onoga kojeg žive momci i djevojke. U braku dolaze do izražaja druge osobine i svojstva koja niste imali prilike ni mogućnosti upoznati prije braka. Zbog toga mnogi, prije braka zaljubljeni, u braku se razočaraju, a mnogi koji se prije braka nisu baš tako voljeli u braku se zavole. Pitanje: Nedavno me zaručio moralan i lijep mladić. On je završio fakultet, a ja srednju školu. Babo se složio da se udam za njega. Međutim, majka, kada je saznala da je mladić iz porodice u kojoj se prakticira islam, žestoko se usprotivila. Znajući da sam dužna slušati roditelje, a posebno majku, pošto je Džennet, kako stoji u hadisu, pod majčinim nogama, interesuje me da li sam dužna poslušati majku i u ovoj situaciji, ili mogu da se udam samo uz očev blagoslov?

Odgovor: Ukoliko je to jedini razlog koji ima tvoja majka na osnovu čega ti brani udaju za tog mladića, smatram da je nisi obavezna poslušati, pošto, kako u hadisu stoji, pokornost je obavezna u onome što je dobro (Vidi: Sahihul-Buhari, Kitabul-ahkam' br.6612), a sigurno nije dobro odbiti odgovarajućeg zaručnika kakvog ti imaš pošto Poslanik, s.a.v.s, kaže: 'Kada vam dođe u prošnju neko s čijom vjerom i moralom ste zadovoljni, oženite ga. Ako tako ne postupite, bit će nered na Zemlji i fesad rasprostranjen.' (Tirmizi, Sunen, 'Kitabun-nikah', br.1004) Napominjem, da djeca, i u situaciji kada ne mogu udovoljiti pogrešnim zahtjevima svojih roditelja, treba da to izraze na što bezbolniji način kako bi ih što manje uvrijedili, jer dijete ne smije nikada zaboraviti prava koja roditelj ima prema njemu.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 276 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Moj muž materijalno pomaže svoju rodbinu. S obzirom da i ja imam rodbine kojoj je pomoć potrebna, mogu li zahtjevati da i njih pomaže u mjeri u kojoj pomaže svoju rodbinu?

Odgovor: Prije svega, treba naglasiti da je Vaš muž neku svoju rodbinu dužan izdržavati, kao što su roditelji, kada im je to potrebno, a neku nije, kao što su dajdže i amidže koji imaju svoju djecu, dok tvoju rodbinu on nije dužan izdržavati, osim u izuzetnim situacijama. Prema tome, on prema tvojoj rodbini gotovo da i nema nekih materijalnih obaveza, a prema svojoj ima. čak i u situaciji kada prema svojoj rodbini nema materijalnih obaveza, preče je da ih pomogne, negoli osobe koje mu nisu rodbina, jer Poslanik, s.a.v.s, veli da kada se sadaka dā rodbini tada se ima dvostruka nagrada: nagrada za sadaku i nagrada za održavanje rodbinskih veza. (Vidi: Buhari, Sahihul-Buhari,'Kitabuz-zekat', br. 1373.) Dakle, u svakom slučaju, preče je da muž pomaže svoju rodbinu, negoli Vašu. S druge strane, ukoliko Vi imate svojih sredstava, recimo da primate lični dohodak, ili imate svoj imetak, svi propisi koje sam spomenuo u pogledu vašeg muža i njegove rodbine mogu se odnositi na Vas u pogledu Vaše rodbine, naravno ukoliko se ispunjavaju određeni uslovi. I na kraju, lijepo je da muž pruži dužnu pažnju ženinoj rodbini i pomogne je u granicama svoje mogućnosti, jer će to jačati njihovu bračnu zajednicu, a žena mora imati razumjevanja za svoga muža i njegove obaveze prema vlastitoj rodbini i ne može insistirati da se u pogledu materijalnih davanja prema svima odnosi podjednako. Pitanje: Namjeravam s porodicom ići na odmor u Ulcinj, jer sam čuo da tamo musliman može, s obzirom na dužinu plaže, pronaći mjesto gdje će imati svoju privatnost. Interesuje me hoću li skraćivati namaze s obzirom da ću tada imati najviše slobodnog vremena?

Odgovor: I do mene su došle iformacije da na Velikoj plaži u Ulcinju stvarno postoje takva mjesta, a da se u gradu nije izloženo golotinji više nego u našim selima i gradovima. Ipak, zbog loših konotacija ja ne bih preporučio odlazak na takva mjesta, osim ukoliko postoji stvarna potreba. Naravno, more je blagodat koju treba da koriste muslimani, ali i tu blagodat treba nastojati koristiti na halal način. Preporučio bih da svi, koji se iz moralnih razloga ne mogu kupati na plažama gdje su muškarci i žene zajedno, nastoje ostvariti svoje pravo da imaju plažu po svojim kriterijima. Jer, ako oni koji se skidaju u bikini i gaćice mogu imati svoju plažu, ako nudisti mogu imati svoju, zašto oni koji imaju drugačije poglede od spomenutih, bilo da se radi o muslimanima ili ne, ne bi imali isto pravo, s obzirom da ostvarinjem tog prava nikog ne ugrožavaju. Prisiljavanje muslimana da krše svoje moralne principe i uskraćivanje muslimanima da mogu koristiti more u skladu s svojim vjerskim načelima predstavlja kršenje elementarnih ljudskih prava. Naravno, kako jedna novinarka iz Beograda nedavno reče da se za prava valja, uvijek i svugdje, izboriti i da se prava nikom na tanjuru ne donose, sigurno je da se ta prava neće ni muslimanima donijeti na tanjiru, nego se za njih valja izboriti. Naglasio bih još kako bi jedan turistički kompleks na moru, gdje bi bili ispoštovani islamski propisi, bio veliki turistički mamac za desetine miliona muslimana u Evropi, a posebno za muslimane iz arapskog svijeta. Smatram da bi to bio pravi finansijski pogodak. Što se pak skraćivanja namaza tiče, sve dok imaš status putnika (musafira), dužan si da namaz skraćuješ, s tim da u slobodno vrijeme možeš klanjati nafile.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 277 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

S obzirom da ni nakon dužeg liječenja moja supruga nije zanijela, ljekari su mi predložili da pomiješaju moju spermu sa spermom četverice ljudi i da tom mješavinom oplode moju ženu. Da li je to dozvoljeno po šerijatu?

Odgovor: Nema sumnje da postoji razlog zbog kojeg ne može doći do začeća, jer u prirodnom procesu odvijanja Allahovih, dž.š, zakona uvijek postoji uzročno-posljedična veza. Međutim, taj razlog neće biti otklonjen, ili, ako bude otklonjen, dijete se neće roditi, bez obzira koliko ulagali trud, sve dok Allah, dž.š, ne odredi. Uzvišeni Allah, kaže: 'Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće – mušku, ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće učini bez poroda; On, uistinu, sve zna i sve može.' (Eš-Šura, 4950) Naravno, kao musliman treba da tražite lijek, jer Poslanik, s.a.v.s, veli da ne postoji bolest, a da Allah, dž.š, za nju nije stvorio lijek, osim starosti i smrti. U isto vrijeme treba da puno dovu upućujete Allahu, dž.š, jer dova jedino može promijeniti odredbu (kader). Lijek u vašoj situaciji mora biti halal, jer imati dijete nije nužda, tako da se ne može koristiti lijek koji je haram. Prijedlog ljekara koji vam je dao spomenutu ponudu je haram i očita varka, jer je jasno da, eventulana trudnoća, neće biti uzrokovana tvojim spermatozoidom, nego nečijim drugim. Postupak koji su vam predložili ljekari šerijat tretira kao blud, a dijete rođeno na taj način bi bilo vanbračno. Čudi me da ljekari koji daju takve prijedloge ne razmišljaju o pravnoj i moralnoj strani takvog čina. Neka zamisle muža kojem je žena na taj način rodila dijete koje nema nikakve genetske ili neke druge veze s njim. On će odgajati dijete koje nije njegovo, koje ne liči na njega, koje emotivno za njega ne može nikako biti vezano kao za roditelja, koje će ga sutra naslijediti, a na to po šerijatu nema pravo s obzirom da mu on nije otac, a neće moći naslijediti ni svog pravog oca jer se tretira kao vanbračno dijete a vanbračno dijete ne može naslijediti oca, koje će rađanjem izgubiti rodbinske veze s očeve strane, a biti prisiljeno da održava veze s porodicom lažnog oca za koju ne može emotivno biti vezano itd. Neka se ljekari postave u situaciju tog djeteta koje će nevoljko grliti oca koji nije njegov, a uskraćeno će mu biti da upozna svog pravog oca. Na kraju, poštovani brate, bolje ti je biti bez djece nego nekoga dovesti u takvu situaciju. Traži lijeka i moli Allaha, dž.š, a ako lijeka ne vidiš na vidiku, preuzmite brigu o nekom jetimu ili jetimima. Na taj način, donekle, možete iskazati roditeljsku brigu i osjetiti određeno zadovoljstvo, a što je posebno važno možete Džennet zaraditi, jer će oni koji se budu brinuli o jetimima biti vrlo blizu Poslanika, s.a.v.s, u Džennetu. Pitanje: Poštovani brate, želim Vas pitati da li mi je dozvoljeno jednu moju mahanu prikriti od djevojke s kojom se namjeravam oženiti? Ta mahana i nije nešto veliko, ali ja se ipak pribojavam da joj je otkrijem. Naime, prije desetak godina bio mi je napravljen sihr od kojeg sam se, hvala Allahu, dž.š, izliječio, ali je ostala jedna posljedica koja se izražava u vidu povremene glavobolje. Šta mi u tom pogledu preporučujete?

Odgovor: Smatram da je ispravno upoznati životnog saputnika sa svim poznatim vrlinama i mahanama koje mogu imati određene posljedice, pozitivne ili negativne, na život u bračnoj zajednici. Čak i u slučaju da te ne pita, smatram da je bolje da je o tome obavijestiš, a ako te upita, recimo o tvom zdravlju, dužan si da joj to kažeš. Poslanik, s.a.v.s, kaže u hadisu: 'Ko vara nije moj sljedbenik.' (Muslim, Sahihu Muslim, 'Kitabul-iman', br. 147) Smatram, također, vrlo bitnim, posebno u ovo vrijeme, da se budući supružnici dogovore o svim relevantnim pitanjima koja se tiču života u braku. To mora biti iskren razgovor i dogovor, kako bi sutra kad se suoče s nekom dilemom ili problemom lakše mogli doći do rješenja.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 278 od 416

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 279 od 416 . Tako je.Na pitanja odgovora doc. Datum kreiranja: 27. bez muža i porodice. Bojim se da je to loš znak s obzirom da su mu to. potrudi se. dr. diploma malo vrijedi.novihorizonti. da majka s tobom bude zadovoljna i da dobiješ njen blagoslov. Zbog toga je u zadnjih deset dana prestao klanjati. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. je bijedan život. čovjek dužan klanjati onako kako može. Takva osoba u islamskom pravu tretira se kao osoba sa isprikom (sahibu uzur). jer znate kakva su vremena i kako lahko dolazi do razvoda. Ona je dužna da za svako namasko vrijeme uzme abdest koji joj vrijedi u toku tog vremena za sve ono čemu je abdest potreban. učiti Kur'an itd. u granicama mogućnosti. i u toku tog vremena on je pod abdestom bez obzira što ne može držati mokraću. Moj babo je klanjao i postio od rane mladosti. u slučaju namaza.com Pitanje: U četvrtom sam razredu srednje škole. U braku koji je dunjalučki džehennem. Imam divnog momka koji je moja slika i prilika. Ono što tvoj babo može jeste da za svako namasko vrijeme uzme abdest. Boluje šećernu bolest i ima slabu prostatu tako da je tokom noći odlazio u toalet po desetak puta. U toku tog vremena može klanjati. po svoj prilici. a život s diplomom. Pitanje: Moj babo je u šezdeset devetoj godini života. Treba li on klanjati u stanju u kakvom se sada nalazi? Odgovor: Uzvišeni Allah kaže da ne opterećuje čovjeka više od njegovih mogućnosti. Zašto ne bi napravila dogovor s momkom da ti omogući studiranje nakon udaje.11. jer. U velikoj sam dilemi. Meni je teško. Najbolje bi bilo kada bi mogla postići i jedno i drugo. a moja majka (babo mi je poginuo) želi da ja završim fakultet i da imam svoj hljeb. mnome ili drugom.š. jer on je odlučio da se ženi. na što bi majka vjerovatno pristala? U svakom slučaju. čini mi se da je za žensko najvažnije da se lijepo uda. Šukri H. Kada bih znao da će brak lijepo funkcionirati preporučio bih ti udaju. On hoće da se vjenčamo odmah nakon mature. ipak. iz ove pozicije da procijenim šta je za tebe bolje ako budeš morala birati između momka i fakulteta.2005 http://www. Ramić. Stanje se u zadnje vrijeme pogoršalo tako da više ne može kontrolisati mokraću. Molim za savjet. dž. ako poslušam majku sigurno ću izgubiti momka. klanjaj istiharu namaz i moli Allaha. da ti dā ispravnu odluku. zadnji dani dunjalučkog života. Odgovor: Preporučio bih ti da pokušaš naći rješenje koje će zadovoljiti obje strane.

Datum kreiranja: 27. Mene interesuje da li mogu za njega platiti svetu misu u crkvi kojoj je pripadao i mogu li za njega moliti oprost grijeha od Allaha. Ramić. Ne postoji drugi način. ispunjeni uvjeti. ajet glasi: 'Stvorio sam ljude i džine da Me obožavaju. Čuo sam kako neki pričaju da je to dijete vanbračno jer se nisam vjenčao šerijatski. dž. tada je dijete vanbračno po šerijatu i za njega važe propisi o vanbračnom djetetu. i Njegova poslanika Muhammeda.islam.' (Et-Tevba. usluge itd. nakon što je umro. Nedavno sam dobio dijete. pred hodžom. Izgleda da je prilikom prekucavanja teksta došlo do greške koja nije kasnije uočena. pa su došli na veselje.a.' Da li je prijevod tačan? Odgovor: Ukoliko je oglašeno da se ženiš. s.novihorizonti. a to je dobrovoljnost i prisustvo svjedoka. pomoć u potrebi itd. On je nedavno preminuo. tvoj brak se može smatrati validnim. jer pri tom vjenčanju su. lijepe riječi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. molio čak i sedamdeset puta. s. ali ono nije uslov za ispravnost braka. kaže: 'Allahu je prava vjera jedino . Šukri H. dakle ne smije prerasti u oblik i način koji priliči samo Allahu. Pitanje: Odgovor: Rad koji je objavljen na tim stranicama preuzet je iz Glasnika 1976 godine i u njemu nisu vršene bilo kakve intervencije.11. makar im bili i rod najbliži.v.š.2005 http://www.' (Tirmizi.v. ili si nakon dolaska razglasio u kući i komšiluku da si se oženio tom i tom.' Pitanje: Vjenčao sam se u općini dvije sedmice nakon ženidbe. S toga vi ne možete kao musliman za njega platiti svetu misu. Da bi čovjek mogao za svoja dobra djela biti nagrađen na budućem svijetu neohodno je umrijeti s vjerom u Allaha. jesu izrazi pažnje prema njegovoj porodici.š. dž. jer on za svoju dobrotu.s. Prema tome. Da li je to tačno? U broju 49 na 60 strani Novih horizonata citiran je 56. br. recimo da si imao svatove. dž. veli: 'Ko se ne zahvaljuje ljudima taj se ne zahvaljuje Allahu. Sunen.š. Ako je začeto nakon vjenčanja u općini ono je legalno. Naime umjesto riječi 'žene' treba da stoji riječ 'džine' dakle. lijepu riječ. dž. ili te je dočekala rodbina kad si mladu doveo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 280 od 416 . niti za njega moliti. A Allah neće ukazati na pravi put nevjernicima. zahvala je propisana ali mora biti u skladu s propisima šerijata. Vjenčanje pred hodžom je lijepo obaviti jer se pri njemu vodi računa o svim šerijatskim propisima. kroz brigu. kad im je jasno da će oni stanovnici u Džehennemu biti. kaže: 'Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobošce.' (Et-Tevba.Na pitanja odgovora doc.s. jer svi koji su te vidjeli s mladom svjedoci su tvojoj ženidbi. dr. dž. može dobiti nagradu samo na ovom svijetu.š. 113) 'Molio ti oprost za njih ili ne molio. Ukoliko svega toga nije bilo. na način koji dolikuje čovjeku. jer Allah. 19). Poslanik.' (Alu Imran. 80) Jedini način na koji se možete odužiti i zahvaliti tom humanom čovjeku. 1877) Zahvala može biti u vidu poklona. ajet sure Ez-Zarijat: 'Stvorio sam ljude i žene da Me obožavaju. 'El-Birru ves-sile'. po islamskom učenju. jer Allah. poklone.š? Odgovor: U islamu je propisano da se ljudi jedni drugima zahvaljuju na uslugama i dobrim djelima. Po dolasku u ovu zemlju jedan Nijemac mi je puno pomogao. a dijete začeto prije vjenčanja u općini.a.com Pitanje: Živim u Njemačkoj. Allah im neće oprostiti – zato što u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju. pretpostavljam.

Na pitanja odgovora doc.11. Godinu dana nakon prihvatanja islama udala se za Sirijca. da li da ih mirim ili da ih pustim da se razvedu? Odgovor: Meni je iz ove pozicije teško procijeniti šta je najbolje. ako se pokrije. posebno imajući u vidu dijete kojem će na taj način očuvati roditeljski dom i mogućnost da odrasta u porodičnoj atmosferi. Šukri H. dr. onu čije je jajašce i onu koja ga je nosila i rodila? Odgovor: Prije svega želim naglasiti da je takav postupak po šerijatu strogo zabranjen (haram). Uprkos svemu. biva teže. Šta da radim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da li to dijete ima dvije majke. Datum kreiranja: 27. jer će tako teže doći do nesporazuma. to dijete se tokom trudnoće hranilo preko njenog organizma. to im je bolje.v. u to sam siguran. Razlaz prije braka sigurno je daleko s manjim posljedicama. a posljedice nesporazuma i neslaganja veće. Štaviše.com Pitanje: Jedna Poljakinja je prešla na islam prije 6 godina. uglavnom. Naučila je klanjati i počela prakticirati ostale propise islama. s. pa čak ako to dijete nije ni zadojila. a ako ne. a pokrivanje je itekako važno pitanje. ali mi se čini da se može tretirati kao majka po mlijeku. lijepo se raziđite.s. pa ako vidite da ste sličnih pogleda. Znajte da kada stupite u brak rješavanje neriješenih pitanja.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 281 od 416 . koji su. a Allah. ako postoji šansa da se povrate. Pitanje: U situaciji kada žena iznajmi svoju maternicu da nosi dijete zakonitih supružnika. zbog negativnih pravnih i moralnih posljedica Međutim. Otuda vam savjetujem da se islamski o svemu dogovorite. pa makar se malo strpili. Ramić. njihovi odnosi nisu dobri. rezultat njihova griješenja i učinjenih pogrešnih poteza. nego nakon što je brak sklopljen. dž.a. a on ne. krenite u brak. Dobili su i dijete koje sada ima četiri godine. u slučaju da se to desi. a to je daleko više od dojenja predviđenog za uspostavljanja srodstva po mlijeku. U svakom slučaju. Šta da radim? Odgovor: Preporučujem vam da se o svim bitnim pitanjima dogovorite prije braka. S druge strane. Došli su do granice da ona želi razvod. a može se lahko desiti da se nakon udaje ponovo otkrije s obzirom da to nije uradila iz ubjeđenja. žena koja je nosila dijete neće se tretirati kao rođena majka. Pitanje: Da li da djevojci koju namjeravam ženiti kao uslov postavim pokrivanje? Bojim se da. pokušajte im pomoći da prevaziđu probleme. uputa sigurno se ne bi našli u toj situaciji. viču jedno na drugo itd. Ako brak nema šansu da opstane i ako će za njih biti dunjalučka patnja bolje je da se rastanu. Naime. Da su se držali Poslanikovih. zbog tog uslova neće to učiniti s ispravnim nijetom. pokaju i pronađu ono što ih veže u braku.2005 http://www. preporučujem da se dogovoreno zapiše.š. najbolje zna.

jer u svim radnim sredinama ima ljudi koji su niskih moralnih vrijednosti i pokvarenih srca.11. Poslije toga dolaze ostali poslovi. sve dok nisi prisiljena da se osamljuješ s muškarcem koji ti nije mahrem. Šukri H. Odgovor: Poštovana sestro. a kako bi izgledalo naše društvo kada bi oni koji su moralni i čistih srca napustili svoja radna mjesta!? Što se tiče držanja nastave muškarcima koji su punoljetni. ali se nadam da će vaša dobra djela lahko izbrisati te manje grijehe. a gramatika svakako nije diskutabilna. Kada bismo išli logikom šerijatskog pravnika koji vam je rekao da morate napustiti posao zbog toga što radite s ljudima pokvarenih srca. koje. smatram da imam izuzetnu priliku da kao moralna ličnost utičem na odgoj i obrazovanje mladih.Na pitanja odgovora doc. a trudim se da se ne družim s osobama sumnjivih moralnih kvaliteta. Iako u književnosti koju predajem ima dosta tekstova koji su u susprotnosti s islamskom vjerom i tradicijom. sve dok je tvoj integritet kao žene muslimanke zaštićen.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 282 od 416 . Što se pak prioriteta u radu tiče. Smatram da se taj problem može uveliko prevazići tvojim dostojanstvenim držanjem. Nedavno sam se suočila s dilemom da li napustiti posao ili nastaviti raditi. smatram da na prvom mjestu treba da vodite računa o obavezama u kojima vas niko ne može zamijeniti a to je uloga supruge i majke. To su obično dovikivanja tipa 'vidi bule'. Siguran sam da u okruženju u kom radite morate biti izloženi manjim grijesima. naravano. sve dok tvoje obaveze kao muslimanke prema mužu i porodici nisu upitne.com Pitanje: Profesorica sam bosanskog jezika i književnosti. Ja kao roditelj osjećam blagodat kada svoje dijete predam učiteljici koja čestito radi svoj posao i za koju vidim da će moje dijete odgajati moralnim vrijednostima. to može biti problematično. odgovarajućim odijevanjem koje će kod tih učenika izazivati osjećaj poštovanja itd. treba raditi vodeći računa o prioritetima. a Allah. svi čestiti i pošteni bi morali ostaviti posao. da izbjegavam korupciju.š. istina kojima ja ne predajem. U radu nastojim biti predana. Naime. Smatram da vlastitim primjerom dajem najbolju sliku islama tako što predano i čestito radim. U nastavi se trudim da posebno naglasim odgojne vrijednosti književnosti. Datum kreiranja: 27. Ramić. jedan šerijatski pravnik rekao je da mi je haram raditi s ljudima pokvarenih srca i da mi je haram predavati muškarcima. naročito kada su u pubertetu. jer Kur'an kaže da dobra djela brišu loša djela. Nisam osoba koja voli otvoreno vršiti davu jer se ne osjećam dovoljno kompetentnom. korektna i djecu učiti radu i redu. izvršavajući na vrijeme svoje obaveze.novihorizonti. Molim da mi kažete koliko je spomenuti šerijatski pravnik bio u pravu i šta treba da mi bude prioritet u radu. dr. ozbiljnošću. dž. Kao pokrivena muslimanka predajem taj predmet i nemam problema. a toga nažalost ima. osim što ponekad čujem uvrede od strane učenika. smatram da treba da radiš taj posao koji je od izuzetne društvene koristi. najbolje zna koliko u tome uspijevam. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Napominjem da moj muž radi u istoj školi i da skoro nikada nisam u situaciji da se osamljujem s muškarcima.

com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljena plastična operacija ušiju ako su klempave. Dakle. Prema tome ono što je neprirodno dozvoljeno je ispraviti i poboljšati na halal način. Prema tome. ili nosa ako je neprirodan? Uzvišeni Allah. .Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem. jer Danska još uvijek nije priznala islam kao vjeru. bilo u podnevskom ili ikindijskom vremenu. prirodne zakone: uništavajući i zagađujući svoju prirodnu sredinu. dž. Zbog toga sam u odgovoru rekao 'onog što normalni ljudi. Kada bi ljudi živjeli poštujući Allahove. U svemu ovome. Vrijedno je napomenuti da su poremećaji o kojima je ovdje riječ uglavnom rezultat nepravde koju čovjek čini sami sebi kršeći Allahove. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. klanjate u njegovu vremenu. u ovo naše vrijeme. u takvom slučaju operacija bi bila dozvoljena.11.š. prirodne zakone ovakvih pitanja i problema vjerovatno ne bi ni bilo. dž. Ta je ljepota posebno izražena u različitosti koja postoji među ljudima u pogledu njihovog fizičkog izgleda. s neporemećenom prirodom. dž. da li mu je dozvoljeno da namaz obavi u mislima ili je bolje da propuštene namaze klanja kad dođe kući? Napominjem da u fabrici nema mjesta za klanjanje. mnogi žele da budu drugačiji od ostalih itd. Datum kreiranja: 27. Ramić. tada nema smetnje da se to poboljša na halal način. bezbjednog. Odgovor: Prije svega. tako da mnogi ono što je prirodno smatraju neprirodnim. Isto možete raditi kada su u pitanju akšam i jacija. različitost treba shvatati kao ljepotu. sa neporemećenom prirodom smatraju prirodnim'. a Allah. najbolje zna.novihorizonti. a ne kao problem. unoseći u svoj organizam štetne materije počevši od alkohola pa dalje. a kada bih klanjao bio bih otpušten s posla i proglašen fundamentalistom. smatraju prirodnim. a to je poremećaj sistema vrijednosti kod mnogih ljudi. On kaže: 'Tako mi smokve i masline i Sinajske gore. suočavamo se s jednim problemom.š.2005 http://www. 1-4) Prema tome. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 283 od 416 . Međutim. dr. Šukri H. tada sastavljajte podne i ikindiju.š.' (Et-Tin. dž. ukoliko dođe to poremećaja onog što normalni ljudi. pa prema tome i rodoskrnavljenja itd. stvorio je čovjeka u najljepšem obliku.š. a Uzvišeni Allah ne opterećuje čovjeka više od njegove mogućnosti. a za to vam je potrebno pet minuta i prostor od jednog kvadratnog metra. i grada ovog. mi ipak.š.Na pitanja odgovora doc. nemoralnim životom koji vodi do gubljenja rodbinskih veza. svaki čovjek je lijep u svom prirodnom obliku. Vi ste dužni nastojati iznalaziti uslove u kojima ćete moći normalno izvršavati svoje obaveze prema Allahu. Pitanje: Kada čovjek kao što sam ja radi među Dancima u fabrici. Ukoliko ne uspijete pronaći mogućnost da farz. dakle prije odlaska ili nakon dolaska s posla.

a posebno ne iz nekakvih priča. a ako pri ruci imate neki od tefsira. Ovo je upozorenje svakome ko želi da slijedi diniislam. nakon završenog dana posta. ali ove priče koje sam čuo malo su me zbunile. Vjera se uzima samo sa sigurnih izvora.com Pitanje: Čuo sam razne priče o tome da li je dozvoljeno imati intimni odnos za vrijeme ramazana. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. tj. Odgovor: Poštovani brate.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 284 od 416 . Ja znam da to nije dozvoljeno tokom posta.11. bilo bi lijepo i da komentar pročitate. Još da napomenem da se propisi vjere ne uzimaju od svakoga. dr. recimo Ibn Kesirov ili tefsir 'U okrilju Kur'ana' Sejida Qutba koji su prevedeni na bosanski jezik. poslije akšama pa do početka novog dana. Veliki broj problema s kojima se muslimani danas suočavaju rezultat su činjenice da mnogi iz različitih izvora uzimaju vjeru ne vodeći računa može li i da li taj izvor nudi ispravnu vjeru ili pak nešto drugo. Pogledajte 187. da ste čitali Kur'an u prevodu ne bi bilo zabune. Ramić.2005 http://www.novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. Šukri H. Datum kreiranja: 27. pa Vas molim da mi to pojasnite. ajet sure ElBekare.

lažno svjedočenje. Sahihu Muslim. Musned.v.s. tumačeći riječ kattat kaže da je to nemmam.. Sahihul-Buhari. “Kitabuliman”. 72. o prenošenju tuđih riječi veli: “U Džennet neće ući ko prenosi tuđe riječi (kattat). a neki su se. u hadisu veli: “Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima: pridruživanje Allahu druga. Sunen. bilo položajem ili aktivnošću. a što šerijatom nije dozvoljeno. jer ta služba je imala moć. pare i privilegije.2005 http://www.” (Buhari. Ramić. br.a.” (Buhari. 30. bilo da se radilo o pritiscima ili povoljnostima. br. osoba koja prenosi tuđe riječi s namjerom da unese nered i širi fesad među ljudima. da bi se mogao dati primjeren odgovor i da bi se taj odgovor mogao pravilno shvatiti potrebno je znati nekoliko činjenica. Opisijući prave vjernike Uzvišeni Allah kaže da to nisu oni koji lažno svjedoče: “.” (Ibn Madže. a ko imadne jedno od njih ima svojstvo licemjera dok ga se ne oslobodi: kada mu se povjeri iznevjeri. neki su to smatrali svojom patriotskom dužnošću jer su po svojoj prirodi bili režimski ljudi koji slušaju i pokoravaju se. kada govori laže.v. s.Na pitanja odgovora doc.. i oni koji ne svjedoče lažno.a. neki su na trenutak poklekli pa se poslije izvukli. d) bilo da uhode (tedžessus).” (El-Bejheki. Muslim. a u suri El-Hadždž. f) bilo da izdaju (elkhijane). 88) “Nema imana ko ne čuva emanet. trudili da drugima što više napakoste i zla nanesu.” Poslanik. Sunen. a posebno muslimani. kao što je. kada obeća prevari. Neki su prirodom svoga posla morali da Službi polažu račune. b) bilo da lažu (kezib). s. a neki. “El-Mukaddime”. Poslanik.a.. Sahihu Muslim. dr. neki su se kroz saradnju borili da zaštite ljude smatrajući da je bolje surađivati i tako ljudima pomagati. zasigurno.novihorizonti. br. br. d) suradnja s Udbom u to doba nije ista kao suradnja s policijom danas.. osobe koje se bave špijunažom i uhođenjem. bili na strašnom udaru. i klonite se kumira poganih i klonite se lažnog svjedočenja.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 285 od 416 . Datum kreiranja: 27. Bila su to vremena kada se bilo teško oduprijeti izazovima Službe državne bezbjednosti. b) na udaru Službe posebno su bili oni koji su se isticali u svome narodu i svojoj sredini. br. neposlušnost prema roditeljima. 5596.” (Ahmed. 12. uglavnom.11. c) bilo da ogovaraju (gibet). neki su u saradnji vidjeli prestiž i uživali u svim privilegijama i pogodnostima koje je ta saradnja pružala. 11935) Jedan od najtežih velikih grijeha u islamu jeste krivokletstvo i lažno svjedočenje (šehadetuzzur). g) bilo da lažno svjedoče (šehadetuz-zur). Muslim.” (Muslim.. “Kitabul-iman”. jasno naređuje: “. neki su bili prisiljeni. 33). 6) “Ko imadne pri sebi četiri svojstva čisti je licemjer. stoji: “Sudnji dan neće proći za onoga ko je lažno svjedočio prije nego mu bude presuđena vatra.).. U hadisu. a kada raspravlja čini to riječima grešnika. također.com Pitanje: Odgovor: Kakav stav muslimani i Islamska zajednica treba da zauzmu prema ljudima navedenim kao saradnici Udbe u knjizi “Čuvari Jugoslavije”? Prije samog odgovora na postavljeno pitanje potrebno je istaknuti sljedeće: Prvo. c) ni imami i ostali uposlenici u Islamskoj zajednici koji se spominju kao suradnici Udbe u knjizi “Čuvari Jugoslavije” nisu bili isti.s.) Laž (kezib) i izdajstvo (khijane) su nespojivi s prirodom vjernika muslimana. sigurno. 10/197) “Dovoljno je da čovjek bude lažac da pripovijeda samo ono što je čuo. Poslanik.s. “Kitabul-iman”. br. Sahihu Muslim. s. Šukri H. svi koji su se bavili doušništvom počinili su makar jedan od prethodno spomenutih velikih grijeha. i više od jednog. i lažna optužba. bilo da za njih iznalazimo neka opravdanja i olakšavajuće okolnosti: a) bila su to teška vremena u totalitarnom režimu kada su vjernici.” (El-Hudžurat. bilo da ljude za koje se navodi da su surađivali s Udbom osuđujemo. veli: “Sve može postati vjernikovom prirodom izuzev izdajstva i laži. Ogovaranje (gibet) i uhođenje (tedžessus) ubrajaju se u najveće grijehe. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 152) Ulema. br. niti ima vjere ko se ne drži obećanja.” (El-Furkan.” To je toliko dugo ponavljao da su oni koji su ga slušali u sebi pomislili-da hoće prestati. “Baki musned el-muksirin”. tj. Drugo. Na njihovu veličinu ukazuje činjenica da je te grijehe Uzvišeni Allah uporedio sa jedenjem mesa umrlog brata: “I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga. a vama je to odvratno. pa čak ni s policijom u to vrijeme.v. negoli tu suradnju odbijati. neki su se odupirali pa na kraju poklekli. bio slučaj sa suradnicima Udbe. “Kitabulahkam”. čine velike grijehe: a) bilo da prenose tuđe riječi (nemimet). “Kitabul-edeb”. 2364) Prema tome. Sahihul-Buhari.

jer će svi oni koji budu stavljeni na kušnju da nekoga uhode i špijuniraju malo više razmišljati o takvom angažmanu. Ova sramota koja nas je pogodila je Allahova. svojim nadređenim i podređenim. iako pod prisilom. bojim se da bi se tim pokušajem mogla nanijeti nepravda onima koji su lažno optuženi. smatram da treba da taj svoj postupak javno okarakterišu kao grešku. smatram da pojava knjige može donijeti mnoge koristi: 1) pruža šansu onima koji su se ogriješili da preispitaju svoj postupak. pa da Udba s tobom prekine svaku vezu. lagala u mnogim slučajevima i da u spomenutoj knjizi ima dosta konstrukcija i laži. možda. ono što mogu. Vjerujte mi. kao što je slobodno prakticiranje vjere i drugih prirodnih ljudskih prava. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da sudskim putem sa sebe speru ljagu. suradnja s Udbom značila je odavanje ljudi u poslovima koji su Allahovim. Takvim postupkom oni će svojoj i ostaloj djeci poslati ispravnu poruku da ne pokleknu u sličnim iskušenjima. d) ako su u to vrijeme smatrali da je manje zlo “pomalo” sarađivati negoli kontakte odbijati i na sebe navući srdžbu Udbe. jer to najbolje odslikava svijest tih ljudi. pred svoju braću i sestre.11. To je za mene porazno. g) knjiga je. jer. jer tajna služba ne dozvoljava bilo kakvu javnost. Kao moralni čin i znak našeg pokajanja mi se povlačimo sa javnih funkcija. Iz iskustva nekih ljudi znamo da je bilo dovoljno kazati o tome nekom u povjerenju. Savjetujemo našoj djeci da ne pokleknu pred iskušenjima pred kojima smo mi poklekli. pa makar taj neko bio u Udbi. b) ako su surađivali pod prisilom da se javno pokaju. a dobit iskoristiti na najbolji mogući način. bila greška.novihorizonti. a Islamskoj zajednici da lakše prebrodi ovo iskušenje. u svemu ovome.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 286 od 416 . muftiju. pred svoj narod i kazali detaljno šta su u tom periodu radili. To je bilo pogrešno.com Naime. u najmanju ruku. iz različitih interesa. mene najviše boli što još nisam čuo nijednog imama. jer tajna služba ne nosi bez razloga takvo ime. e) nema sumnje da je Služba. u to vrijeme. jeste da javno u sudnici u lice kažu operativcu Službe da je slagao. f) svi koji su surađivali sa Službom činili su to na konspirativnoj osnovi. kazna. profesora ili službenika u Islamskoj zajednici. koju ćemo iskrenim pokajanjem i traženjem halala od naših žrtava nastojati preobratiti u Allahovu. j) ipak. štampana s određenim namjerama i Islamska zajednica mora pokušati iznaći modus kojim će štetu smanjiti na minimum. Halalite nam i pomozite da prebrodimo nevolju koja nas je snašla. javno navedu imena osoba koje su spominjali u svojim razgovorima sa službenicima Udbe i da od tih osoba zatraže oprost. a možda se i službenik Udbe sam pokaje i prizna eventualne konstrukcije i laži. da nijedan od njih nije uputio poruku svojoj i drugoj djeci da ne pokleknu pred izazovima pred kojim je on poklekao itd. to je sigurno. h) iako će knjiga uzrokovati određenu štetu izazivajući bol kod onih koji su se ogriješili i kod onih o koje se ogriješilo. prirodnim zakonom dozvoljeni ili naređeni.Na pitanja odgovora doc. i za života odgovarati. da se kaje što je surađivao i da bi bio ispravan postupak da je suradnju odbio. te da bi bilo bolje da su se u iskušenju strpili i suradnju odbili.š. da se kaje što je ispijao kahve sa službenicima Udbe i ćaskao o svojoj braći. pokaju se i za života zatraže oprost od ljudi o koje su se ogriješili. Šukri H. 2) to je pouka svim potencijalnim doušnicima i izdajnicima da će. Ramić. Ona iza sebe ne ostavlja dokumente i dokaze. Znam da je tu teško dokazati istinu. dž. treba da se javno pokaju. a vas molimo da nam pomognete. Neka kažu: “Morali smo ili nismo morali. milost. pred svoje kolege. navedu imena koja su spominjali. Moja poruka svima koji su u knjizi spomenuti kao suradnici je sljedeća: a) ako su već surađivali. da nevolju u kojoj smo se našli što lakše prebrodimo. dž. 3) ona može preventivno djelovati. a neke će to sigurno i spriječiti da se upuštaju u takvu rabotu. dž. dr. i) smatram da je teško u slučaju ljudi čija su imena navedena u knjizi istjerati pravdu na vidjelo i da to čak ne treba ni pokušavati.2005 http://www. ali uradili smo. c) ako su lažno optuženi. za očekivati je da će oni koji su se iskreno pokajali okarakterisati svoje postupke pogrešnim i povući se sa svojih javnih funkcija. ali. Iz takvog stava buduće generacije bi mogle uzeti ispravnu pouku. od njih zatraže halal i kažu da je ta saradnja. izišli bi pred svoje pretpostavljene. da imaju savjesti i svijesti. Oni.š. da kaže da je pogriješio. kako bi svojoj i drugoj djeci i unucima poslali ispravnu poruku.š. dok je suradnja s policijom na otkrivanju kriminala i kriminalnih radnji za muslimana obaveza s obzirom da se kriminalom ugrožavaju pojedinci i zajednica i krše prava ljudi. koja će se ogledati u oprostu onih o koje smo se ogriješili. iako to možda nismo zaslužili. radnim kolegama. spomenutog u knjizi.” Datum kreiranja: 27.

Od te većine očekujem da to danas javno kaže.) A Poslanik. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Takav postupak bi skinuo ljagu sa Islamske zajednice. negativno govori o onima koji vole širiti ružne vijesti o vjernicima pa kaže: “Oni koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. ili boje se oni da se i njihovi dosjei ne otvore”. Ukoliko se ti ljudi ne povuku iz javnih službi. Allah će prikriti njegovu mahanu na ahiretu. propis je da čovjek prikrije svoju mahanu ili grijeh i mahane drugih ljudi.v. čine većinu. s.. br. da nisu u pravu. Sahihu Muslim. veli da ko prikrije mahanu svoga brata na dunjaluku. svima na pomoći. Neka nam je Allah. Allah će pokriti njegovu mahanu na Sudnjem danu. neophodno javno pokajanje ili je dovoljno to što sam uradio? Odgovor: Smatram da je dovoljno to što ste od osoba koje ste spominjali kod Udbe oprost zatražili i da nije potrebno.š. iako znam. dž. a vi ne znate. U vjerodostojnom hadisu doslovno stoji: “Ko pokrije mahanu svoga brata muslimana. u osnovi. pa čak nije ni poželjno. nanijeće ogromnu štetu Islamskoj zajednici. dao da ljudi za to ne znaju. Zamislite kako izgleda kad se imam.11. pozitivnu i dostojanstvenu sliku Islamske zajednice i muslimana na ovim prostorima. oni spašavali ljude jer nisu o njima govorili sve što su znali itd. dž. a ko otkrije mahanu svoga brata muslimana. kako su. Tada je dužnost mahanu otkriti onome kome je potrebno. osim ako se tvoje ime javno obznani.” (En-Nur. tada će oni koji govore: “Sve su hodže iste i svi oni su to radili pa neće jedni na druge. Njihovim pokajanjem i povlačenjem s javnih funkcija bila bi poslana ispravna poruka mladima koji se danas i koji će se uvijek suočavati s problemom špijunaže i uhođenja. muftija ili profesor popne na mimber a džematlije u njemu gledaju cinkraoša. moći kazati da su u pravu. kako nisu cinkarili. a od novina koje objavljuju tužbalice suradnika Udbe očekujem da počnu objavljivati ispovijesti onih koji su odbili suradnju sa Udbom.s.com Kada bi spomenuti suradnici Udbe na taj način izrazili svoje kajanje i otišli s javnih funkcija. Datum kreiranja: 27. dž. znajte. Pitanje: Jedan sam od suradnika Udbe čije ime nije spomenuto u knjizi “Čuvari Jugoslavije”. Naime. Ramić.š. na kraju. dr. “(Muslim. ili pak da “prozvani” sudski dokažu da su optužbe u knjizi u cijelosti lažne i iskonstruisane. a neki su neodlučni. 2536) Izuzetak su situacije kada prikrivanje mahane ili grijeha može ugroziti nečije personalno pravo ili nanijeti nekome štetu.2005 http://www. uz poznate uslove za tevbu. jer bilo je hodža. ako je Allah. profesora i službenika u Islamskoj zajednici koji nisu povili kičmu i oni.Na pitanja odgovora doc. 19. Interesuje me da li je za ispravnost mog pokajanja. Allah sve zna. Uzvišeni Allah. smatram da bi bilo dostojanstveno da Islamska zajednica i muslimani pomognu porodicama tih ljudi dok oni sebi ne nađu odgovarajući posao u Islamskoj zajednici ili van nje. ili kada ta mahana ugrožava opće dobro.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 287 od 416 . jer oni odslikavaju pravu.novihorizonti. taj postupak bi skinuo veliki teret odgovornosti s leđa onih koji u Islamskoj zajednici moraju to pitanje rješavati. jer bi pokazao da oni ipak imaju ljudskog dostojanstva. ustvari. tvoje javno pokajanje. “Kitabul-hudud”. Oni više zaslužuju da svoje primjere iznesu u javnost. kako su cinkarili jer su se morali odazivati na usmene pozive Udbe. jer svako može pogriješiti i sigurno je da nema nijednog od nas da mu se ime nije moglo naći u zelenoj knjizi da je prošao kroz iskušenja kroz koja su prolazili mnogi koji su se s Udbom suočili.š. sigurno. ili kako izgleda odgajatelj u kom njegovi učenici gledaju doušnika?! Ako se ovako nastavi i Islamska zajednica se zadovolji time da se osobe spomenute u knjizi kao suradnici Udbe u novinama ili pred nekom internom komisijom ispovjede i kažu kako su nevini. Šukri H. a koji ga jedino pravilno mogu riješiti ako od tih ljudi zahtijevaju da napuste javne funkcije. I. Allah će otkriti njegovu i čak ga osramotiti u njegovoj kući.a. otvorio bi put da im drugi oproste i razumiju njihove greške. Većina mi je halalila. Iskreno sam se pokajao i od ljudi koje sam pratio halala zatražio.

a ukoliko bih poginuo porodica bi dobila odštetu od pet stotina hiljada dolara. jer. Napominjem da mi život podstanara i nepostojanje nade da ću napraviti kuću u bliskoj budućnosti. barem ću nešto osigurati ženi i djeci. a tebi kao muslimanu nije dozvoljeno da sudjeluješ u okupaciji muslimanske zemlje. Ramić. ali sa noćnim morama i živčanim napadima koji će s tobom ostati do kraja života. Odgovor: Šerijatskipravno gledano.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a to nije moralno. sigurno. negoli da dobiju dvije vreće. određene nervne probleme već nakon prve patrole. Ubijanje nevinih ljudi bi sigurno na tebi ostavilo negativne tragove do kraja života. Muslimani su dužni da slijede tu fetvu. ako pravilno shvatite život i budete zadovoljni s onim što imate. U takvim uslovima čovjek ne može ostati normalan. dr. Datum kreiranja: 27. Ako i poginem. Interesuje me da li mi je kao muslimanu dozvoljeno otići u Irak? Uslovi su više nego povoljni. dž. pretpostavljam da čovjek ne može ostati normalan nakon jedne šetnje kao živa meta. Za godinu dana služenja u sastavu poljskog kontingenta dobio bih sto hiljada dolara. da ti dā strpljenja u iskušenju u kom se nalaziš i da ti dā ono što je za tebe i tvoju porodicu najbolje na dunjaluku i ahiretu. tako da bi ti vjerovatno bili davani najteži i najopasniji zadaci.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 288 od 416 . Šukri H.2005 http://www. c) okupacija Iraka nije legitimna po međunarodnom pravu. također. tako da mnoge evropske zemlje ne dopuštaju da u Irak idu njihovi vojnici. tebi kao muslimanu tamo nije dozvoljeno ići u svojstvu vojnika iz sljedećeih razloga: a) jer su vojne snage u Iraku okupacione. jer nije izvedena pod okriljem Ujedinjenih nacija i Vijeća sigurnosti. biti sretniji. a od kojih će strahovati tvoja porodica bojeći se i dan i noć da ratno iskustvo ne primijeniš u vlastitoj kući. a i ahiretske posljedice bi mogle biti strašne. sigurno biste se našli u situaciji da ubijate nevine ljude. e) s obzirom da je u Iraku rat između okupacionih snaga i iračkog naroda. b) Savez iračke uleme oglasio se i rekao da muslimani ne treba da učestvuju u okupacionim snagama.š. ulažući trud u radu koliko možete. f) iskusili biste. Molim Allaha. I. Zamisli sebe kako ideš ulicama Bagdada očekujući svakog trenutka da te sa neke zgrade ili prozora pogodi snajper ili da u tvojoj blizini iznenada eksplodira automobil-bomba ili bomba zamotana u nekoj kesi ili ostavljena u kanti za smeće. žene i djecu. teže pada od eventualne pogibije u Iraku. a u drugoj pet stotina hiljada dolara. d) ti kao vojnik bio bi pod komandom nekog stranog komandanta.Na pitanja odgovora doc. nego da se vratiš iz Iraka pun para. koji o tebi sigurno ne bi vodio računa kao o vojnicima iz svoje zemlje. na kraju. da tvoja porodica više voli da im svakog mjeseca doneseš onu malu vojničku plaću. u jednoj tvoje iskomadano tijelo. smatram da ćeš ti i tvoja porodica. jer znaš kako se tretira ubistvo jedne nevine osobe.com Pitanje: Živim kao podstanar sa ženom i djecom i u teškoj sam materijalnoj situaciji. jer iračka ulema najbolje poznaje stanje u svojoj zemlji. Siguran sam.novihorizonti.

a. “Mevakitus-salati”. Postupci braće na koju se žale njihove supruge očito nisu na liniji sunneta Poslanikovog. dakle bez potrebe slušaju i gledaju ono što je grijeh. Dakle. ili da određenu obavezu zapostave. i da jednu obavezu ne zapostavljaju nauštrb druge. br. te da je poželjno poslije jacije odmah ići na spavanje bez obzira u bilo kom dijelu jacijskog vremena se ona klanjala. Njihovi postupci su posebno problematični ako borave na mjestima koja muslimanu ne dolikuju i ako zbog boravka na tim mjestima svojim očima i ušima čine grijeh. a za pretpostaviti je da muževi koji kasno kući dolaze ne izvršavaju svoje obaveze prema porodici. šetalištu ili u kafani iza jacije namaza.2005 http://www.s. Tu ostaju i dugo razgovaraju ili odlaze u šetnju.v.s. Ramić. a rade ono što nisu obavezni.” (Tirmizi. nije volio da se spava prije jacije niti da se priča (tj. br. šejtan ako ne može čovjeka sprečiti da ne ide na namaz u džamiju može ga zavesti u nečem drugom. Sahihul-Buhari.a. Supruge su posebno zabrinute zbog takvih postupaka svojih muževa. ja bih preporučio našoj braći da se drže upute Poslanikove. razumijemo da je jaciju lijepo odgoditi za kasnije.. da svoju obavezu prema drugima izvršavaju.s. ustvari džahilijjetski običaj noćnih šetnji? Koliko je meni poznato. Interesuje me da li je boravak ispred džamije. na ulici. Molim Vas za komentar u vezi sa spomenutim postupkom naše braće koja klanjaju jaciju u džamiji. s. oni kući dolaze iza ponoći. posebno da rade ono od čega nema koristi. iz prakse Poslanikove. sunnet je poslije jacije ići na spavanje. kada je jacija kasno.v. Ljeti. u mnogim hadisima se govori kako je Poslanik. do pred ponoć.v. a ne sijeliti.a.a. sijeli) poslije. Posebno su njihovi postupci pogrešni ako dovedu do zapostavljanja porodice.v. Međutim. Šukri H. ne u prvom jacijskom vremenu. ali da se klanja prije ponoći. s. s. Samo okupljanje je vrlo često ispred kafića ili na šetalištima koja su puna nemorala. Datum kreiranja: 27. kao što je bespotrebno kašnjenje kući. Odgovor: Buharija prenosi da Poslanik. Poslanik. 535) Doduše.s.a.11.v. gradovima okupljaju se skoro svako veče poslije jacije namaza ispred džamija.novihorizonti. “Kitabul-menakib”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 289 od 416 . U svakom slučaju. Sunen.s. ili je pak štetno. volio klanjati jaciju malo kasnije. s. a neki završe i u kafani.a.. s.Na pitanja odgovora doc. (Buhari.v. Negativne posljedice boravka na takvim mjestima i kašnjenje kući mogu biti višestruke. dr. 3830) Bilo bi logično da oni koji klanjaju jaciju u džematu prvi svojim kućama dolaze jer klanjanje u džematu je znak imana. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. je rekao: “Najbolji su oni koji su najbolji prema svojim suprugama.s.com Pitanje: Neka braća (oženjeni i neoženjeni) u Sarajevu i drugim bh. s.

zabranjeno je uzimati i u malim količinama. Mnogi su to već shvatili. musliman mora slijediti Njegove zakone u prirodi. postavlja se pitanje .s.) tj. dakle uzimati iz prirode ono što mu odgovara.11. tako da u svijetu postoje klinike koje svoje pacijente liječe isključivo vodom. najvrednija materija koju je Allah.Na pitanja odgovora doc. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.smije li musliman takva pića konzumirati? Odgovor: Musliman je dužan voditi računa o svome zdravlju i haram mu je zdravlje svjesno narušavati. Treba uživati u čistoj prirodnoj vodi i prirodnim proizvodima. Otuda preporučujem da se čovjek okrene konzumiranju čiste vode. Neka su štetna više neka manje.5 posto alkohola ne moraju taj podatak sadržavati u svojoj deklaraciji. zabranjeno je u malim. Ramić. ko slijedi Njegove zakone. 30.š. 'Kitabulešribe'. Šukri H. Na osnovu onog što mi je u vezi s tim poznato. sa sigurnošću mogu da kažem da je svako gazirano piće štetno. i ne smije te prirodne zakone zanemariviti ili narušavati. S obzirom da riječ musliman znači onaj ko je esleme vedžhehu lillahi (ko se predao Allahu.š.com Pitanje: U nekim zemljama zakonom je regulisano da pića koja u sebi sadrže manje od 0. da je čista prirodna voda najbolji lijek za čovjeka.' (Tirmizi. one mu neće naškoditi pod uslovom da ne pređu tu granicu. Musliman mora voditi računa da piće koje unosi u svoj organizam bude halal. 1788. pa smo ih Mi raskomadali. Sunen. dakle da u sebi ne sadrži nešto što ugrožava ljudsko zdravlje i ne remeti ljudski razum. dž. dž.) Prema tome. dr. Uzvišeni Allah kaže: 'Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina. štetnost gaziranih pića nije ista. S obzirom da (normalan) ljudski organizam posjeduje imunitet na štetne materije do određene granice. Datum kreiranja: 27. ono što neće poremetiti ljudski razum niti naštetiti ljudskom zdravlju kada bi se uzelo u velikim količinama nije grijeh uzeti ni u malim. pretpostavljam. odnosno prirodnih sokova u kojima nema hemijskih sastojaka.) Siguran sam. i da smo sve živo od vode učinili? I zar neće vjerovati?' (El-Enbija. rekao: 'Ono što opija u velikim količinama. Voda je. s. Uzimanjem gaziranih pića čovjek sebi narušava zdravlje što su jasno dokazala istraživanja na svim naučnim institutima koji se bave problematikom ljudske ishrane. S obzirom da u svim gaziranim pićima ima alkohola čija količina ne prelazi 0. bilo da je u pitanju alkohol ili neka druga supstanca. Otuda je Poslanik.novihorizonti. Naravno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 290 od 416 . također.5 posto. Međutim.v. stvorio s obzirom da je dao da najveći procenat u svim živim stvorenjima čini voda.2005 http://www.a. ono što će poremetiti razum i naškoditi zdravlju kada se uzme u velikim količinama.

To jasno razumijemo iz Poslanikovog. dakle da ste svi jedno domaćinstvo. vaše kuhinje su odvojene. Najbolje je da s tim mesom obveselite siromahe. ili da je kuhinja zajednička. očito bolesno. kao što je kusast rep. također.) Međutim. s. Pitanje: Odgovor: Iz mnogih hadisa razumijemo da se u kurban može zaklati uštrojena životinja. uz napomenu da ima učenjaka koji smatraju da je to dužnost. 3113. tako da se potpomažemo ne gledajući da li će nam pozajmljeno biti vraćeno. a i stanovi su vam odvojeni. Da li se zavjetni kurban mora podijeliti u cijelosti? Kupio sam ovna za kurban i nakon izvjesnog vremena otkrio da je uštrojen.a. Da.š.Na pitanja odgovora doc.11.com Pitanje: Babo nas ima petero: tri sina i dvije kćerke. Napravili smo trospratnu kuću. br. U tome su se islamski pravnici razišli. imate odvojene prihode. s. ipak. očito šepavo i očito mršavo. (Vidi: Ibn Madždže. svakom po sprat. dok babo s našom majkom i mlađom sestrom živi u prizemlju. za one iz njegova ummeta koji nisu bili u stanju zaklati kurban. pravo mjesto gdje možete dati svoj zavjetni kurban. ukoliko određeni nedostatak neće umanjiti nešto od toga. babo vas izdržava. među nama postoji istinska sloga. dž.) Prema tome. da li je dovoljno da babo zakolje kurban za sve nas? Odgovor: Tačno je da je za jednu kuću. a Allah.a. dilema je u pitanju šta je bolje. hadisa u kom on kaže: 'Četvero nije dozvoljeno zaklati u kurban: očito ćoravo. tada nema smetnje da životinja s tom osobenošću bude zaklana u kurban. S obzirom na to da je za jednu kuću dovoljno zaklati jedan kurban. uprkos činjenici da živite pod jednim krovom.v. Smatram da su 'Merhametove' narodne kuhinje. Pitanje: Odgovor: Zavjetni kurban je potpuniji ukoliko se meso podijeli u cijelosti. zatupljen rog. bilo da se u kurban kolje deva. a jednog za svoj ummet. tj. jednog za svoju porodicu. Nedostatak dijela tijela koji se ostranjuje pri štrojenju nije zapreka da uštrojena životinja bude zaklana u kurban.v. jer zapreka može biti samo ona mahana koja očito utiče na smanjenje količine i kvaliteta mesa. dok platu zarađenu u preduzeću svako zadržava za sebe. pa tako i na cjelokupnu vrijednost životinje. eventualno. Zemlju zajednički obrađujemo i usjeve dijelimo. Smatram da je bolje zaklati uštrojenu životinju jer je njeno meso kvalitetnije i ima ga više.s. br. da je on za kurban klao dva rogata ovna. svako domaćinsvo koje ima mogućnost za sebe će klati kurban i nije dovoljno da vaš babo zakolje jedan kurban za sve vas. Ima li smetnje da se uštrojen ovan bude kurban? Datum kreiranja: 27. 'Kitabul-edahi'.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 291 od 416 . bez obzira što ste u odvojenim stanovima. četiri odvojena domaćinstva. 2420. Šukri H.' (Ebu Davud. Ramić. koliko razumijem. tada biste bili tretirani kao jedno domaćinstvo i jedan kurban bio bi dovoljan.2005 http://www. Sve to ukazuje da ste vi. Prenosi se od Poslanika. koja određene poslove zajednički rade. 'Kitabud-dahaja'. s tim što se u slučaju deve i govečeta može udružiti sedam porodica. dr. Sunen.) O pitanju dozvoljenosti klanja u kurban uštrojene životinje nema dileme kod islamskih pravnika. Sunen.novihorizonti. Doduše. goveče. najbolje zna. preciznije rečeno za jedno domaćinstvo dovoljno zaklati jedan kurban. Prema tome. ili uštrojenost. (Vidi poglavlja o kurbanu u hadiskim zbirkama.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ovca ili koza.

jer si to radio prije nego si krenuo na put.novihorizonti. 2774.) Prema tome. sigurno ćeš dobiti. br.s.da bude proizvedeno od čiste materije. Šukri H.' (Muslim. Sahihu Muslim. dok su ostali željeli da nađemo jednog školovanog efendiju koji poznaje propise hadža. a drugi ne. Interesuje me da li smo ispravno postupili.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno u ishrani koristiti vinski ocat? Smatram da je svako sirće dozvoljeno. Ipak. a Allah. da ste me pitali prije nego ste se na to odlučili. da jedan poštuješ.' (Buhari. najbolje zna. Datum kreiranja: 27. ne znaju ih detaljno. Na kraju smo poslušali starijeg brata. Međutim. pošto sam siguran da spomenuti dedo ne bi znao objasniti propise hadža kada bismo ga upitali? Hoće li njegov hadž biti ispravan za našeg babu ako on ne zna propise hadža? Odgovor: Što se tiče mogućnosti da osoba koja ne poznaje propise hadža tu vjersku obavezu obavi ispravno.a. Ove godine idem na hadž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. u suštini. preporučio bih vam da odaberete mlađu i učevniju osobu. koristeći vodiče koji im objašnjavaju šta treba raditi u određenom vremenu. uz jedan jedini uslov . Čuo sam da hadžija na Arefatu taj dan ne smije postiti. kaže: 'Kada se (Allahov) rob razboli ili ode na put piše mu se ono što je radio dok je bio zdrav kod kuće. Poslanik. jer Poslanik. iako nećeš postiti na Arefatu. svi oni obavljaju hadž izvršavajući propisane obrede bez problema. spomenuti dedo. Pitanje: Redovno postim na Dan Arefata. a za rahmetli babu smo našli bedela. a alkohol je.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 292 od 416 .s. ukoliko bude pitao i slušao stručne vodiče koji će mu na hadžu biti na raspolaganju. a i oni koji nešto od propisa znaju. može obaviti hadž za vašeg rahmetli babu na ispravan način. inša-Allah. Naime. dž. 3823) Pitanje: Ja i moja braća odlučili smo majku poslati na hadž ove godine. jer bi mlađa osoba imala više koristi. tj.Na pitanja odgovora doc. nagradu za post Arefata.2005 http://www. kako poštuješ prvi propis treba da poštuješ i drugi. I jedan i drugi propis su iz istog izvora tako da ne bi smio među njima praviti razliku.11. Prema tome. S druge strane. 'Kitabuldžihadi ves-sijer'.a. Pretvaranjem alkohola u sirće nestaje svojstvo zbog kojeg je zabranjen. većina osoba koje odlaze na hadž ne poznaju njegove propise. Prema tome. a to je opijanje.v.v. dr. to je nedvojbeno. a koja se ogleda u opraštanju malih grijeha iz tekuće i iduće godine. a meni je žao moju tradiciju prekidati. Ramić. Sahihul-Buhari. Najstariji brat je želio da to bude jedan dedo iz komšiluka koji je pred rat obavio hadž. čista materija. dan uoči Kurban-bajrama. br. to jest na hadž. isto tako propisano je da osoba koja je na hadžu taj dan ne posti. tebi će se pisati da postiš. je za sirće govorio: 'Divna li je hrana sirće (ocat). s. 'Kitabul-ešribe'. a i propise bi mogla bolje i preciznije obaviti. Šta da radim? Odgovor: Kao što je propisano da osoba koja nije na hadžu posti taj dan. s. Prilikom izbora osobe koja će za našeg babu obaviti hadž došlo je neslaganja.

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Nadam se da taj recept važi i za djevojke.com Pitanje: Odgovor: Desi mi se da moje malo dijete zaplače dok sam u stanju džunupluka. znaj da svoje ljubavne emocije moraš usmjeravati ka onome što je halal i moraš ih držati pod kontrolom.s. već ga voliš u smislu da se za njega jednog dana udaš i da ti on bude zakoniti suprug. prakticirao je da uzme abdest ukoliko bi nešto radio u tom stanju. 4846) Preporučujem ti. veli: 'Ne znam da za zaljubljene ima išta bolje od braka. kako mi se čini.s. Od Aiše se prenosi da je on. 460. a ako iz nekog razloga to nisu u stanju onda da poste. 279. a može te dovesti u situaciju da nesvjesno učiniš korak ka grijehu. Ta ljubav je još uvijek moja slatka tajna. Međutim. Sahihul-Buhari. br. b) zbog toga što ljubav čine osjećaji koje čovjek nije uvijek u stanju kontrolisati. 4677. s. a na njegovu štetu zlo koje uradi' (El-Bekare.' (Buhari. s. Sahihu Muslim. te da uzmeš abdest prije dojenja djeteta.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 293 od 416 . da se čuvaš beskorisnog razmišljanja i sanjarenja. 286) c) čovjek nije odgovoran za ono što mu duša haje sve dok ne kaže ili uradi nešto što je grijeh. inša-Allah. 'Kitabul-gusl'. Sahihul-Buhari. br.a. pošto to može biti gubljenje vremena. najbolji lijek. ili da grijeh počiniš. preporučio je mladićima da se žene.' (Ibn Madždže. 'Kitabul-hajd'. s. Mogu li ga u tom stanju podojiti ili se moram prvo okupati? Nije mi poznato da postoji dokaz koji to zabranjuje.v.v. Muslim. Uzvišeni Allah kaže: 'Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini. bojim se da griješim pošto sam se zaljubila u jednog mladića.11. kada bi htio spavati u stanju džunupluka prao spolni organ i uzimao abdest onako kako se uzima abdest za namaz. dr. što je grijeh.v. uistinu. 1837) Datum kreiranja: 27. (Buhari.š. Pokrivena sam i nastojim da svoj život uskladim s propisima islama.a.novihorizonti. Jedino što bih ti preporučio je da ne budeš u tom stanju bez potrebe. 'Kitabut-talak'. Dakle. ipak. Poslanik. br. oprostio mome ummetu ono što im duše haju. dž.2005 http://www. a može ti pomoći i post.v. s. Kao muslimanka koja prakticira islam. Naime. sve dok to ne urade ili ne kažu. veli: 'Uzvišeni Allah je. ipak. čak i kada bi razmišljala o grijehu ili ti grijeh na um padao (s obzirom da šejtan svakome došaptava grešne misli). pošto dotični mladić za to ne zna. spavao itd. bilo da je jeo.Na pitanja odgovora doc.s.) Brak je. ne opterećuje čovjeka više od njegove mogućnosti. da time što voliš tog mladića ne činiš grijeh: a) s obzirom da ti. a Allah. jer će postom ukrotiti svoje strasti. (Vidi: Buhari.s. 'Kitabun-nikah'. ne razmišljaš o grijehu. Poslanik. br. U kontroli ljubavnih emocija može ti pomoći razmišljanje o poslovima koje radiš. ne bi za to bila grešna sve dok ne bi svojim organima uradila ili kazala ono što je grijeh.a. br. Šukri H. 'Kitabunnikah'. Molim Vas da li sam griješna što ga volim? Odgovor: Nadam se.) Pitanje: Učenica sam srednje škole. Sahihul-Buhari. Poslanik. Sunen. Poslanik. Ramić.

Trenutno vodim četvrti razred. Drugo. mi kao muslimani treba da budemo ponosni što imamo i prakticiramo takav moral koji i o tome vodi računa i koji nam garantira čistotu duše i tijela i donosi sreću na dunjaluku i ahiretu. bilo da ga othranite lično na halal ispaši. dž. Ako. potrebno je kurban propisno zaklati u periodu između bajram-namaza i ikindije četvrtog dana Kurban-bajrama. preporučio bih ti da izbjegavaš takve pokrete. šepav. potrebno je da kurban bude nabavljen na halal način. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. mršav ili bolestan ili nešto više od toga.novihorizonti. jedan dio vama. jer je u skladu s Allahovim. smatram da to nije veliki problem. jedan komšijama. pa ga vi lično zakoljete.11. uz to.com Pitanje: Učiteljica sam u osnovnoj školi. vaš kurban. dr. Ramić. to će biti još ljepše i sevapnije. Datum kreiranja: 27. Treće. jedan sirotinji. Šukri H. pa ga po sunnetu podijelite na tri dijela. zadovoljstva. Odgovor: Prvo. odaberete najljepši kurban pa ga dobro uhranite. Pitanje: Odlučila sam sa svojim mužem da ove godine prvi put zakoljemo kurban.š.š. ne radi svijeta ili osiguranja mesa. Četvrto. dž.Na pitanja odgovora doc. bilo da vam ga neko pokloni. Ipak. Zamolila bih Vas da mi ukratko ukažete na glavne propise kako bi naš prvi kurban bio primljen kod Allaha. da to radite radi Allahovog. inša-Allah biti primljen. s obzirom da djeca danas imaju znanja koja im omogućuju da i u toj ranoj životnoj dobi stidne dijelove tijela primjećuju i da ih poslije drugima opisuju. Bez obzira što će možda većini onih koji ne poznaju islam tvoje pitanje i moj odgovor izgledati čudni. Ukoliko to prethodno ispunite. dž.2005 http://www. prirodnim zakonima. bilo da ga kupite halal parama. Pokrivena sam. potrebno je da imate iskren nijet.š. bilo da je očito ćorav. pa me interesuje mogu li na času tjelesnog i zdravstvenog odgoja djeci pokazivati vježbe i činiti pokrete pri kojim se ocrtavaju stidni dijelovi tijela? Odgovor: S obzirom da djeca kojoj predaješ nisu punoljetna. potrebno je da kurban koji koljete nema očitih mahana.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 294 od 416 . će.

dakle o sevapu koji se postiže klanjanjem jednog namaza na tim mjestima. postiže sevap u iznosu od sto hiljada namaza. S obzirom da imam namjeru posjetiti majku. s. Treba još napomenuti da ukoliko postoji mogućnost da tvoj očuh ili polubrat ne poštuju srodstvo koje među vama postoji. njenim mužem. Prema tome. ti posebne obaveze imaš prema svojoj majci. ali taj namaz ne zamjenjuje i ne nadoknađuje propuštene namaze. i prema njima se na ovom svijetu velikodušo ponašaj. džamiji u Medini i džamiji El-Aksa u Jerusalemu. babo mi je musliman. s obzirom da nisu muslimani. Ono što je muslimanu zabranjeno jeste da pri održavanju rodbinskih veza čini grijehe. Pitanje: Čuo sam svog efendiju kako na hutbi kaže da je namaz u Mekki vredniji za sto hiljada namaza tako da se jednim namazom kod Kabe može nadoknaditi sto hiljada namaza koje je čovjek propustio u životu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. najbolje zna. pod majčinim nogama. Sa novim mužem ima jednog sina koji je oženjen. Poslanikovoj. Tumačenje da ti namazi zamjenjuju propuštene je pogrešno i niko od islamske uleme nije te hadise protumačio na takav način. a njeno zdravlje trpi. pod uslovom da oni poštuju i čuvaju tvoju čast i poštuju propise šerijata koje ti slijediš. Meni će se svi vratiti.v. jer Džennet je. smatram da nema smetnje da pred njima budeš bez mahrame. Po njemu bi bilo dovoljno da čovjek ode u Mekku. recimo kod Kabe.novihorizonti. interesuje me moram li pred njom. 14-15. Svoje riječi podupro je hadisima. a majka Srpkinja. Datum kreiranja: 27. a majka se udala u Srbiju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 295 od 416 . generalno. Međutim.' (Lukman. dr. Otuda je propisano da se jedino te tri džamije posjećuju radi ibadeta. Izgleda da je pogrešno razumijevanje tih hadisa kod nas rasprostranjeno. Ramić. Meni je to nelogično pa Vas molim za komentar. odnosi na rodbinu koja je u islamu i onu koja nije. jer i sām sam imao priliku čuti jednog hatiba kako na isti način tumači te hadise. a ne o tome da klanjani namaz zamjenjuje toliko i toliko propuštenih