Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H.

Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Da li djeca kada uče u Kur‘anu moraju biti pod abdestom?

Većina islamske uleme, među kojima su i četiri imama: Ebu Hanife, Malik, Šafija i Ahmed, smatraju da osoba koja dodiruje listove mushafa mora biti pod abdestom. Ovo mišljenje je utemeljeno na pismu (tj.hadisu) koje je Poslanik a.s., poslao Amr b. Hazmu, a u kojem, između ostalog, stoji da Kur‘an ne dodiruje niko osim čista osoba, tj. osoba koja je pod abdestom. (Sunen Darimi, Kitabut-talak, br.2166).Prenose ga još Ebu Davud, Nesai i drugi. (vidi: Nasburraje, 1/196, Nejlul-evtar, 1/205.) Ibn Tejmija prenosi da je Ahmed b.Hanbel rekao: “Nema sumnje da je Vjerovjesnik a.s., to njemu napisao.” (vidi: Fetava Kubra, 1/56.). S obzirom da su šerijatske odredbe upućene punoljetnim osobama, one ne obuhvataju djecu. Međutim, smatram da je bolje da i djeca budu pod abdestom kada dodiruju listove mushafa. Njihov abdest je važeći s obzirom na činjenicu da je dužnost djecu privikavati na namaz od sedme godine, a u desetoj ih i silom natjerati, a znamo da abdest prethodi namazu. Osim toga, uzimanje Uzvišene Knjige pod abdestom je vid poštivanja i lijepo je kad se i dijete tome poduči, makar ono šerijatski bilo neobavezno tako postupati. Što se tiče učenja Kur‘ana napamet, ili iz mushafa, bez dodirivanja listova to je dozvoljeno činiti bez abdesta. Oko uzimanja ukoričenog ili u nešto zamotanog mushafa, bez abdesta, postoji razilaženje. Smatram da je bolje biti pod abdestom, ali kada postoji potreba da se mushaf, koji je ukoričen ili zamotan, uzme ili nosi, mislim da za to nema smetnje. Pitanje: Odgovor: U odgovoru na pitanje da li djeca koja uče Kur‘an moraju biti pod abdestom, vidjeli smo da punoljetan musliman i muslimanka ne smiju dodirivati listove mushafa bez abdesta. Iz ovog propisa možemo zaključiti da je nemuslimanu također zabranjeno dodirivati listove mushafa s obzirom da on ne može uzeti abdest, jer je za ispravnost abdesta potrebno, prije svega, biti musliman. Nadalje, Allahova dž.š. Knjiga zahtijeva posebno poštovanje, a za onog ko u nju ne vjeruje malo je vjerovatno da će joj to poštovanje i ukazati. Koristim ovu priliku da naglasim da muslimani očekuju od nemuslimana da ne skrnave njihove svetinje. Skrnavljenje ove ili neke druge svetinje može proizvesti teške posljedice. Dužnost muslimanskih predstavnika u vlasti je da se bore za zakonsku zaštitu muslimanskih svetinja. U isto vrijeme, od svih muslimana se očekuje da, u granicama svojih mogućnosti, izvrše emanet koji nose na svojim plećima i pomognu nemuslimanima da upoznaju islam i njegove vrednote. Preporučujem našoj sestri da svojoj poznanici pokloni prijevod Kur‘ana te druge knjige koje govore o islamu na naučno utemeljenim osnovama. Preporučujem joj, također, da joj ličnim primjerom, kroz islamski moral i etiku, pokaže ljepote islama. Na kraju želim još jedanput naglasiti da nemuslimani, u skladu sa islamskim učenjem, ne mogu uzimati u svoje ruke mushaf, a mogu ukoliko imaju lijepe namjere uzimati prijevod Kur‘ana i ostale knjige koje govore o islamu, a u kojima se nalaze kur‘anski ajeti. Jedna moja poznanica nemuslimanka me zamolila da joj dam Kur‘an. Mogu li ja to uraditi?

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 1 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Ja redovno kupujem islamske novine. S obzirom da u njima ima kur‘anskih ajeta, molim vas da mi odgovorite šta je najbolje sa njima raditi nakon što ih pročitam?

Odgovor: Sve na čemu se nalazi neko od Allahovih dž.š. lijepih imena ili neki kur‘anski ajet, a što čovjek ne želi više koristiti, najbolje je ukopati u zemlju. Ukoliko to predstavlja poteškoću, to se može spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Dakle, ukoliko neko ima mushaf koji je pocijepan i u kojem se više ne uči, najbolje ga je zakopati u zemlju, a ako za to nema mogućnosti, može se spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Što se pak novina tiče, predložio bih ti da ih, ukoliko su vrijednog sadržaja, po mogućnosti ukoričiš i sačuvaš, jer su novine, uglavnom, vrijedan dokument. Drugo, predložio bih industriji papira da u dogovoru s islamskom zajednicom postavi kontejnere kod svake džamije kako bi muslimani u njih mogli odlagati novine, koje bi, na dostojanstven način, bile prerađene u tvornicama papira. Čini mi se da je potrebno skoro sve novine odlagati na dostojanstven način, jer činjenica je da malo koje od njih u sebi ne sadrže neko od Allahovih dž.š., lijepih imena, s obzirom da imena ljudi kao što su Abdullah i Abdurrahman u sebi sadrže Allahovo dž.š., ime. Ovakvim angažmanom bi postigli više korisnih ciljeva: odložili bi novine koje u sebi sadrže Allahovo dž.š. ime ili kur‘anske ajete na dostojanstven način; zaštitili bi svoju životnu sredinu od zagađivanja; iskoristili bi stari papir i smanjili potrebu za sječom šuma, koje su od neprocjenjive važnosti za održavanje zdrave životne sredine. Nadam se da će oni koji u tom pogledu mogu dati svoj doprinos nastojati da se ovaj problem, s kojim se danas suočava svaki musliman, riješi na najbolji i najkorisniji način. Pitanje: Već nekih pet-šest godina molim Allaha dž.š. da mi podari čestitog muža i lijepu djecu. Međutim, još uvijek se nisam udala. Prestala sam činiti dovu ne zbog toga što sam izgubila nadu u Allaha dž.š., nego zbog toga što mislim da mi je Allah dž.š. dao ono što je za mene bolje. Da li sam pravilno postupila?

Odgovor: Iskrena dova, u kojoj nema harama, uvijek ima svoje pozitivno mjesto zbog toga što je dova srž (suština) ibadeta tj. obožavanja Allaha dž.š. (vidi: Tirmizi, Kitabud-davat.) Nadalje, ispravna dova uvijek biva uslišana, jer Allah dž.š., kako stoji u hadisu kojeg prenosi Ahmed u Musnedu (Baki musnedul-muksirin br. 10709), daje onome ko Ga moli jedno od troje: usliša mu molbu dajući mu ono što moli; toliku mu nagradu ostavi za ahiret; ukloni od njega na dunjaluku nevolju i belaj u visini onoga što moli. Nadalje, u hadisu kojeg prenosi Muslim u poglavlju: Kitabuz-zikri ved-duai vet-tevbeti vel-istigfar, kaže se da Allah d.ž. uslišava molbu svome robu ukoliko ne požuruje. U istom hadisu primjer požurivanja je to kad čovjek moli, ali mu se dova ne usliša, te on izgubi nadu i prestane moliti. Na osnovu prethodno rečenog, preporučio bih našoj sestri da nastavi sa iskrenom dovom Allahu dž.š, jer, ukoliko je dova ispravna, nikada neće biti na gubitku, čak i kad ne bi doživjela da joj se traženo ispuni u toku života. Uz ovo, savjetovao bih je da ne bude previše izbirljiva kod izbora svoga životnog saputnika. Ukoliko je zaprosi čestit vjernik, lijepog morala, neka se odazove, jer možda će Allah dž.š. u tom braku dati veliko dobro.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 2 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Često smo svjedoci kad roditelji kunu i proklinju svoju djecu kada nešto pogriješe. Da li je ovakav postupak roditelja šerijatski ispravan?

Ovakav postupak roditelja je totalno pogrešan i izuzetno opasan. Pogrešan je zbog toga što musliman, u osnovi, treba svim ljudima željeti dobro, a naročito onima za koje je lično odgovoran. Osim toga zabranjeno je neku osobu lično proklinjati. Poslanik islama a.s. nije poslan da proklinje, a on je za nas najbolji i najljepši uzor. Opasan je zbog toga što je roditeljska dova (kletva) primljena (kabul), tako da se lahko može desiti da se takve kletve i ostvare, a roditelj to, uglavnom, ne bi želio. Ja savjetujem roditelje da, prije svega, budu strpljivi sa svojom djecom. Svi ljudi griješe, a od djece se, čiji razum i spoznaja nisu na nivou odraslih, očekuje da više griješe nego oni. Nadalje, preporučio bih roditeljima, da umjesto kletve, upućuju najljepše dove za svoju djecu. Neka mole Allaha dž.š. da im djeca budu lijepa, poštena, čestita, poslušna itd., i neka primjenjuju pozitivne metode odgoja, kako bi eventualne devijacije kod njihove djece što bezbolnije ispravili i pomogli ih da krenu pravim putem. Pitanje: Odgovor: Životinje nisu šerijatski odgovorne za svoja djela i njima nije upućena Objava da bi se njenih propisa one morale pridržavati. Prema tome, pogrešno je o životinjama razmišljati na način na koji se razmišlja o čovjeku u pogledu halala i harama. Međutim, čovjek može biti odgovoran ukoliko životinjama daje hranu koja je štetna po njih, a posebno ukoliko se ta štetnost direktno ili indirektno može prenijeti na ljude. Dakle, ukoliko pomenuta hrana nije štetna po životinje (a odgovor na to treba tražiti od ljekara stručnih po pitanju ishrane životinja), i ne predstavlja direktnu ili indirektnu opasnost po ljude, nema smetnje da se takva hrana daje životinjama, pa makar ona bila zabranjena ljudima da je konzumiraju. Skrenuo bih pažnju da je dužnost prehranjivati zdravom hranom životinje koje se koriste u ljudskoj ishrani, i čije produkte ljudi konzumiraju kako njihovo meso i proizvodi ne bi bili štetni po ljude. Sve eventualne posljedice pogrešne prehrane životinja snosi osoba odgovorna za to, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. Da li je dozvoljeno hraniti goveda prerađenim ječmom iz kojeg su pivovare proizvele pivo?

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 3 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Da li je dozvoljeno uzimati alkohol kao lijek i da li je dozvoljeno uzimati lijekove u čijem sastavu se nalazi i alkohol?

Preferirajuće (radžih) mišljenje islamske uleme (Vidi: Bedaius-sanai, 5/113, El-Muhezzeb, 1/251, Mugni, 4/255.) kaže da je zabranjeno koristiti alkohol i ostalo što opija u svrhu liječenja ili nečeg drugog, jer je Poslanik a.s. rekao: “Allah, uistinu, vama nije dao lijek u onome što vam je zabranio.” (Sahihul-Buhari, Kitabul-ešribe.) Ovaj hadis Buharija prenosi kao mevquf od Ibn Mesuda, dok ga drugi muhaddisi, kao Bejheqi, Ahmed i Ebu Jala, bilježe kao merfu‘. Ibn Hibban ga je okarakterisao kao sahih. Kada je Tariqu b. Suvejdu Poslanik a.s. zabranio da proizvodi alkohol, on se branio govoreći da ga proizvodi radi liječenja njime. Na to mu je Alejhisselam rekao: “On, uistinu, nije lijek, nego je on, uistinu, bolest.” (Sahihu Muslim, Kitabul-ešribe.) Hanefijski učenjaci su rekli da nije dozvoljeno liječiti se alkoholom osim ukoliko se sigurno zna da se njime ta bolest može izliječiti, a nema nešto što bi ga u tom pogledu moglo zamijeniti. U ovom pogledu potrebno je svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da se njime ta bolest sigurno može izliječiti. (El-Hedijje al-allaijje, str. 251.) Šafije uslovljavaju dozvolu upotrebe alkohola u liječenju sa dva uslova: a) da alkohol bude pomiješan sa nečim drugim i da bude rastvoren u njemu; b) da ne postoji neki drugi odgovarajući lijek koji u sebi ne sadrži alkohol. (Mugnil-muhtadž, 4/188.) Izz b. Abdusselam kaže: “Dozvoljeno je liječenje onim što je nečisto ukoliko (osoba) nije pronašla nešto čisto što ga zamjenjuje, jer je dobro (korist) izliječenja i zdravlja potpunije i vrednije od dobra (koristi) izbjegavanja nečistoće. Nije dozvoljeno, po ispravnom mišljenju, liječenje alkoholom, osim kada se spozna da se njime postiže izliječenje, a osoba nije pronašla neki drugi lijek.” (Qava‘idul-ahkam, 1/81.) Na osnovu spomenutih hadisa, te na osnovu šerijatskih principa o općem dobru (masleha mursele) i prijekoj potrebi (daruri), i uzimajući u obzir najjača mišljenja islamskih pravnika, mogu da kažem sljedeće: a) dužnost je izbjegavati upotrebu alkohola i svih proizvoda u čiji sastav ulazi alkohol, b) u slučaju prijeke potrebe (nužde), tj. kad je život u pitanju ili gubljenje nekog dijela tijela, dozvoljena je upotreba alkohola i lijekova spravljenih od njega u granicama potrebe (nužde), pod uslovom da nema drugog odgovarajućeg lijeka. Ovdje je potrebno svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da alkohol (odnosno lijek napravljen od njega) može izliječiti datu bolest, c) ukoliko se alkohol pri spravljanju lijekova hemijskom reakcijom razloži i pređe u neki drugi oblik, takvi lijekovi se mogu nesmetano koristiti, d) kada se alkohol pretvori u sirće to sirće je dozvoljeno koristiti u ishrani; e) ukoliko postoji potreba, a ne postoji adekvatna zamjena, alkohol se može koristiti za vanjsku upotrebu, kao što je čišćenje rana i tome slično, imajući u vidu: 1) mogućnost da se zabrana u Kur‘anu i pomenuti hadisi odnose na unošenje alkohola u organizam; 2) jačinu mišljenja koje kaže da je alkohol kao materija čist, a njegova nečistoća spomenuta u Kur‘anu je nematerijalne prirode (nedžase ma‘nevijje); 3) činjenicu da potreba (hadže) može ponekad dobiti status nužde (darure), a u nuždi je dozvoljeno koristiti, u granicama nužnosti, i ono što je, inače, zabranjeno (haram).

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 4 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Dijete mi je bolesno i leži u postelji od rođenja. Ljekari nisu ustanovili određenu vrstu bolesti. Nedavno mi je jedna prijateljica savjetovala da odem kod neke žene koja gleda u grah, jer ona, navodno, može da mi kaže lijek za moje dijete. Da li je meni dozvoljeno da odem kod nje?

Odgovor: Toj ženi i njoj sličnim osobama nije dozvoljeno odlaziti niti u ono što one govore vjerovati, jer su takve osobe vračari koji tvrde da znaju šta će se desiti u budućnosti (gajb), a Poslanik a.s. je rekao: “Ko ode vračaru pa ga o nečemu upita neće mu namaz biti primljen četrdeset noći.” (Sahih Muslim, Kitabus-selam.) U drugom sahih hadisu on je rekao: “Ko ode proroku ili vračaru i povjeruje mu ono što on kaže, on je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu.” (Ahmed u Musnedu, Baqi musned el-muksirin.) Hadisa u ovom značenju ima puno. Prema tome, tebi je haram toj ženi otići i u ono što ona kaže povjerovati. Preporučio bih ti, ipak, da odeš kod nekoga ko liječi Kur‘anom i svoje usluge ne naplaćuje, da takva osoba provjeri da li je bolest tvoga djeteta povezana sa sihrom (vradžbinom) ili šejtanskim dodirom (messom). Ukoliko se o tome radi, osoba koja liječi Kur‘anom, uz Allahovu dž.š. pomoć i podršku, može pomoći. Osobama koje gledaju u grah, findžan, koje vračaju i bave se sličnim poslovima, preporučio bih da se toga prođu, da se iskreno pokaju Allahu dž.š. i da zatraže oprost od onih kojima su, eventualno, neko zlo nanijele. Odgovornim u Islamskoj zajednici, a naročito imamima koji su svjesni značenja svoga imameta i svoje odgovornosti, skrećem pažnju da su dužni da narod zaštite od varalica koje se na tuđim mukama bogate. Allahov je Poslanik a.s. rekao: “Ko od vas vidi neko loše djelo, neka ga izmijeni (ukloni) svojom rukom (prisilno), a ako ne bude u stanju neka to uradi riječima (neka naređuje i savjetuje da se ukloni), a ako ni to ne bude u stanju, neka ga bar srcem svojim prezire, a to je najslabiji čin imana.” (Sahih Muslim, Kitabul-iman.) Sve one koji varaju ljude, bilo gdje i bilo kako, dužni smo spriječiti, radi dobra svih nas, kako onih koji varaju tako i onih koje varaju. Bilo bi dobro kada bi Islamska zajednica, na osnovu tačne, precizne i naučno utemeljene istrage, označila takve osobe, upozorila svijet na njihove šerijatskinezakonite aktivnosti i zatražila od vlasti da zaštite narod.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 5 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Muslimanka sam koja prakticira islam. Stanujem u soliteru. Prije neki dan umro mi je komšija nemusliman. Iza sebe je ostavio suprugu i kćerku. Svi oni su uvijek bili dobri prema meni. Mogu li da im odem na žalost?

Odgovor: Imajući u vidu da su se Vaš komšija i njegova porodica prema vama lijepo odnosili, da vas nisu zbog vaše vjere iz vaše kuće izgonili, niti se protiv vas borili, nema smetnje da ih posjetite i izrazite im svoje saučešće. Allah dž.š. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Allah, zaista, voli one koji su pravični.” (El-Mumtehina, LX:8.) Poslanik a.s. je rekao: “Kod svega što je živo može se sevab zaraditi.” (Sahihul-Buhari, Kitabul-edeb.) Dakle, ukoliko učinite dobročinstvo svojim komšijama, s obzirom da su takvi, Vi ćete, inšaAllah, za to imati veliki sevab i nagradu i odužit ćete se prema njima, a Vi znate kolike obaveze, po islamskom učenju, ima komšija prema komšiji. Kaže Poslanik a.s.: “Toliko mi je često Džibril oporučivao susjeda da sam mislio da će ga učiniti (zakonitim) nasljednikom.” (Buharija i Muslim.) Ebu Zerru r.a. Allahov Poslanik a.s. je rekao: “O, Ebu Zerr, kada budeš kuhao čorbu, dospi malo više vode pa pošalji svojim komšijama.” (Muslim) Jedne prilike Poslanik a.s. je rekao: “Tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik!” Neko reče: “Ko to, Allahov poslaniče?” Alejhisselam odgovori: “Onaj čiji susjed nije siguran od njegova zla i neprijatnosti od njega!” (Buharija i Muslim). Na kraju, želim da naglasim, da ta posjeta, da bi Vama bila dozvoljena (halal), ne smije u sebi sadržavati bilo šta što je muslimanu zabranjeno (haram), kao što je, naprimjer, naricanje, sjedenje u društvu koje pije alkohol itd. Nemojte zaboraviti da vam je dužnost da, u granicama svojih mogućnosti, prenesete svojim komšijama poruku islama koja je upućena svim ljudima.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 6 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Nastavnica sam vjeronauke. Već od prvog dana angažmana na ovom poslu u dilemi sam da li da učenicima kažem da ne ustaju kad ja ulazim u razred. Još uvijek me muči ovaj problem. Molim Vas da mi pomognete da donesem ispravnu odluku.

Odgovor: Što se tiče tog problema čini mi se da se s njim suočavaju, uglavnom, svi učitelji, nastavnici, profesori, nadređeni i podređeni, a koji žele da praktično primjenjuju i žive islam. Svima njima, u tom pogledu, mogu kazati da literarna značenja vjerodostojnih hadisa upućuju da kolektivno ustajanje na noge nekome, u islamu, je pokuđeno (mekruh) ili pak strogo zabranjeno (haram). Pokuđeno je, ukoliko ustajanje u sebi ne sadrži vid obožavanja, a ukoliko u sebi sadrži to svojstvo onda je takvo ustajanje najstrožije zabranjeno (haram). Jedan od hadisa koji tretiraju to pitanje prenosi Enes r.a. u kome kaže da ashabima niko (od ljudi) nije bio draži od Allahovog Poslanika a.s., ali mu oni nisu ustajali na noge kad bi ga vidjeli pošto su znali da on to mrzi. (Ahmed u Musnedu, Baqi musned el-muksirin; Tirmizi, Sunen, Kitabul-edeb, i rekao za njega da je hasen-sahih-garib.) U hadisu, koji prenosi Muavija r.a., Vjerovjesnik a.s. je rekao: “Ko voli da ljudi pred njim stoje na nogama neka zauzme svoje mjesto u vatri.” (Ahmed u Musnedu, Musneduš-šamijjin; Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb; Tirmizi, Sunen, Kitabul-edeb, i rekao da je hasen.) Ebu Davud bilježi hadis od Ebu Umame r.a., a u čijem senedu ima slabosti, da im je došao Allahov Poslanik a.s. oslanjajući se na štap i oni su ustali pred njim. “Nemojte ustajati kao što ustaju stranci veličajući i slaveći jedni druge.” (Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb.) Iz navedenih hadisa razumijemo da ustajanje u kome postoji veličanje, slavljenje i obožavanje nije dozvoljeno. To znači da ukoliko ustajanje pred nekim ne sadrži u sebi nešto od toga onda je ono dozvoljeno. Zbog toga je islamska ulema rekla da je dozvoljeno ustati pred osobom kad se vrati s puta, ili kad je bila duže odsutna, kao što je dozvoljeno sa njom se rukovati i zagrliti je, ukoliko je to u osnovi dozvoljeno. Isto tako dozvoljeno je da dijete ustane pred svojim roditeljem i da svome roditelju na taj način iskaže svoje poštovanje i brigu. Također, roditelj može ustati pred svojim djetetom ukoliko dijete to zaslužuje. Ovo ustajanje, koje je šerijatski dozvoljeno, je u svrhu izražavanja poštivanja i radi rukovanja. Od Aiše r.a. se prenosi da bi Fatima r.a., kada bi kod nje ušao Vjerovjesnik a.s., ustala, uzela ga za ruku, poljubila ga i dala mu da sjedne na njeno mjesto, a kada bi ona ušla kod njega Vjerovjesnik a.s. bi ustao, uzeo je za ruku, poljubio je i dao joj da sjedne na njegovo mjesto.” (Tirmizi, Sunen, Kitabul-menaqib; Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb.) Kab b. Malik prenosi hadis zabilježen u sahihima Buharije (Kitabul-megazi) i Muslima (Kitabut-tevbe) da kada je ušao u džamiju, nakon što mu je Objavom oprošteno, Talha b. Ubejdullah je ustao, trčeći mu prišao, s njim se rukovao i čestitao mu oprost koji mu je došao od Allaha dž.š. Sve to je posmatrao Allahov Poslanik a.s. i nije negativno reagovao. Kada je Sad b. Muaz došao da presudi u slučaju plemena Benu Qurejza Alejhisselam je rekao ashabima: “Ustanite vašem vođi!” On im je to naredio kako bi mu pomogli da siđe sa jahalice i sa njim se poselamili. (Buhari, Sahih, Kitabul-džihadi ves-sijer, Muslim, Sahih, Kitabul-džihadi ves-sijer.) Imajući u vidu da kolektivno ustajanje pred nekim, ne u svrhu da se s tom osobom rukuje i tome slično, prelazi granicu izražavanja poštivanja i prelazi u veličanje, a ponekad u sebi sadrži i elemente obožavanja, musliman i muslimanka s tim ne smiju biti zadovoljni, ne smiju to željeti i moraju protiv toga reagovati na način za koji se nadaju da će donijeti pozitivne rezultate, a u skladu sa pravilima o suprostavljanju i borbi protiv onoga što je pokuđeno i grijeh. Nadam se da će intelektualci, koji prakticiraju islam, i u tom pogledu uzeti Poslanika a.s. za svoga uzora i na taj način presjeći put koji može odvesti u obožavanje nekoga drugog mimo Allaha dž.š. i odvesti u veličanje i iskazivanje nekome drugom počasti koja pripada samo Njemu. Našoj nastavnici preporučujem da đacima objasni islamski stav po ovom pitanju, naglašavajući druge vidove poštivanja koji mlađi trebaju da izražavaju prema starijima, te da im ukaže da ona ne želi da oni pred njom kolektivno ustaju.
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 7 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Da li je objavljivanje fotografije na zadnjoj strani drugog broja “Novih horizonata” šerijatski opravdano?

Što se tiče objavljivanja fotografija ženskih osoba, nadam se da za to ne postoji šerijatska zapreka pod sljedećim uslovima: a) da je ženska osoba (na toj fotografiji) obučena na način koji je šerijat odredio ženi da se oblači kada se pojavljuje na javnom mjestu, tj. na mjestu gdje bi je mogao vidjeti neko ko joj nije mahrem, a novine su, na izvjestan način, javno mjesto, b) da fotografija bude objavljena na način koji će čuvati inetegritet žene muslimanke i njenu čast. Pomenuta fotografija ne ispunjava prvi uslov jer je odjeća ukrašena i tijesna. Takvu odjeću žena može oblačiti kada je u intimi sa svojim mužem, a ne na javnom mjestu. Prema tome, objavljivanje pomenute fotografije smatram greškom koja se potkrala našoj braći. Molim Allaha dž.š. da oprosti i nama i njima. Pitanje: Odgovor: Muslimanka ima sevab ukoliko se, sa lijepim nijetom, uljepša svome mužu, koristeći ukrase koji se u tradiciji smatraju ukrasom. Ti ukrasi mogu biti različiti. Možemo kazati da su svi dozvoljeni, ukoliko: a) nisu zdravstveno štetni po ljudski organizam, b) nisu specifični za nemuslimane, c) ne postoji neki šerijatski tekst (ajet ili hadis) koji to eksplicite ili implicite zabranjuje. Što se konkretnog slučaja tiče, ne znam da postoji ajet ili hadis koji to zabranjuje, ali isto tako ne znam da je tako nešto postojalo u praksi prvih generacija muslimanki. Pitanje postaje komplikovano s obzirom da postoji mogućnost da se takav postupak protumači kao mijenjanje Allahovih stvorenja, a to bi tada bio šejtanski posao (Vidi: “En-Nisa”, 119.), ili pak da se podvede pod unakažavanje što je hadisom strogo zabranjeno. (Vidi: Buhari, Sahih, “Kitabul-megazi”. Nesai, Sunen, “Tahrimud-demi”.) Ima i onih koji smatraju da to nije unakažavanje. Kada je bivši član Vrhovnog vijeća za fetve u Saudijskoj Arabiji dr. Abdullah b. Džibrin upitan o stavljanju naušnice u nos, odgovorio je da se nada da je to ženama dozvoljeno, kao što je dozvoljeno devi probušiti nos i staviti uzicu kako bi se njome moglo upravljati i da se to ne smatra unakažavanjem. (Fetavil-mer‘e, str. 182, Izdanje “Darul-vatana”.) Da li to šteti zdravlju, ne bih mogao dati naučno utemeljen odgovor. Pretpostavljam da taj čin otvara mogućnost infekcije i da otežava održavanje čistoće nosa, tog tako važnog filtera u našem organizmu, za koji je Poslanik, s.a.v.s., rekao da ga treba pretjerano čistiti, izapirući ga vodom, kada se uzima abdest, osim kada se posti. Također, ne mogu odlučno kazati da je to specifično za neku grupaciju nemuslimana, s obzirom da u tradiciji nekih muslimanskih naroda takav običaj postoji, npr. u Indiji. Što se tiče tradicije muslimana na našim prostorima, čini mi se da to nije u našoj tradiciji. Imam osjećaj da je bušenje rupa na tijelu, izuzimajući uši kod žena, u stvari, povođenje za omladinom sa Zapada, i imitiranje zapadnih “zvijezda i zvjezdica” koje lutaju i tumaraju po Zemlji, u potrazi za nečim što će popuniti prazninu u njiihovim dušama; traženje načina da se izdvoje, pokažu, istaknu, razlikuju od drugih, postanu vječne sa onim što se na kraju pretvara u prašinu. Pretpostavljam da je omladina na Zapadu počela bušiti rupe po tijelu, ugledajući se na afrička plemena koja gaje tu tradiciju. Na osnovu iznesenog, ne bih preporučio sestrama da stavljaju naušnice, osim na uši, kao što je kod nas običaj. U isto vrijeme napominjem, da ne mogu, na osnovu trenutnog znanja, da kažem da je ženama zabranjeno (haram) stavljati naušnice na nos, usne itd. Što se drugog dijela pitanja tiče može se dati decidan odgovor. Naime, ženi je kur‘anskim tekstom zabranjeno (haram) da pokazuje svoje ukrase pred muškarcima koji joj nisu mahrem. (Vidi suru “En-Nur”, 31.) Prema tome, ukoliko muslimanka ne nosi nikab, trebalo bi da takve ukrase skine kada izlazi iz kuće.
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 8 od 416

Da li je muslimanki dozvoljeno probušiti nos, usnu itd. i staviti naušnicu i da li se razlikuje status tog postupka ukoliko muslimanka nosi nikab?

222. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Reci: ‘To je neprijatnost. Jesam li pogriješio i ako jesam mogu li tu grešku nekako iskupiti? Odgovor: Da.” (“ElBeqare”. dr. a ako je žuta pola dinara.s. dat će sadaku od jednog dinara (zlatnika).v.. onda pola dinara. sunnet je podijeliti sadaku (dobrovoljni prilog) u visini jednog zlatnika (njegova trenutna vrijednost je oko 70 maraka) ukoliko je to bilo na početku hajza i polovinu tog iznosa ukoliko je bilo na kraju hajza. Kada sam. (Vidi: Nejlul-evtar. rekao je Ebu Davud.” Iz tog se može razumjeti da. Uz to.) Preporučio bih vam iskreno pokajanje (tevbeti-nesuh) koje ispunjava uslove. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 9 od 416 .2005 http://www. učinili ste grijeh zbog toga što ste prekršili jasnu kur‘ansku zabranu: “I pitaju te o mjesečnom pranju. U Tirmizijinom predanju stoji: “Ako je krv bila crvena.) Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. ako je hajz prestao.com Pitanje: Za vrijeme ovog rata jedanput sam bio odsutan od kuće više od šest mjeseci. i ne prilazite im dok se ne okupaju. U tom smislu je i predanje zabilježeno u Musnedu.a. u četiri Sunena i u Musnedu Ahmedovom naveden je hadis od Ibn Abbasa da je Poslanik. a kada se okupaju.” “Ovako glasi sahih predanje”. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. 1/278.‘ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. nakon tako dugog odsustva. Šukri H. došao kući imao sam intimni odnos sa svojom suprugom koja je bila u hajzu.11. upitan o slučaju kad muž opći sa svojom ženom dok je u hajzu i on je odgovorio: “Dat će sadaku od jednog ili pola dinara (zlatnika). a žena se nije bila okupala. Naime. Ramić.novihorizonti.

11. uglavnom. Dakle. Nije isti grijeh žene pušača kada nije trudna i kada je u drugom stanju. Šukri H. Kada nešto postaje haramom zavisi od više okolnosti. treba znati da harami nisu uvijek na istom stepenu. itekako. zbog jačine i otpornosti njena organizma koji je dobro uhranjen i koji ima jake odbrambene mehanizme (imunitet).com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 10 od 416 . blud itd. nema sumnje da sve ono što nismo znali da šteti čovjeku.Na pitanja odgovora doc. mada se i jedno i drugo ubraja u velike grijehe. a ako je šteta očita i veća (znači ako je djelo bliže zabrani haramu) onda je mekruhtahrimen. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Nije isti grijeh pušača koji. Ukoliko je šteta minimalna (znači ako je djelo bliže dozvoljenosti halalu) onda je to mekruhtenzihen. Osoba koja ustrajava u tome očito ima slabosti koje šejtan iskorištava da bi njome manipulisao. Nema sumnje da je manje griješna osoba koja popuši pokoju cigaretu dnevno što ne uzrokuje nikakve zdravstvene posljedice. stepenovati. jer kada je u drugom stanju. a naročito svoju malu dječicu koja su rođena sa tako čistim i zdravim plućima. Mekruhi se mogu. zasigurno. Kao zaključak. Što je određeni mekruh štetniji po čovjeka. bilo da se njima propušta neka korist ili se čini nešto loše. od osobe koja puši kutiju-dvije. to je daleko manji haram u odnosu na te velike grijehe. Nije isti grijeh čovjeka koji ne zna za štetu određenog djela i onoga koji to zna. kao što je pušenje duhana. da označe djela koja je pokuđeno raditi. Za djela koja su okarakterisana kao mekruh ne postoji eksplicitno jasan dokaz da su zabranjena (haram). kao grijeha. Preciznije je kazati da ustrajnost u činjenju mekruha vodi ka tome da to postane haram. Kada njegova šteta bude očita. kada puši. Nadalje. nego se uveliko razlikuju.2005 http://www. čvrst musliman ne ustrajava u mekruhu. nije isti postupak naših djedova koji su pušili. pa neka o tome svako ko svjesno čini mekruhe dobro razmisli. uz štetu koju nanosi sebi nanosi i nerođenom djetetu. Međutim. također. ako za pušenje duhana kažemo da je haram. dobro znamo. To bi značilo da je treća cigareta haram.com Pitanje: Odgovor: Da li je tačno da tri mekruha čine jedan haram? Starije generacije islamske uleme vrlo često su umjesto riječi haram koristile riječ mekruh. ovisi o šteti (dakle mjeri se štetnošću) koju pušač uzrokuje sebi i drugima. a to možda nije uvijek slučaj. postaje zabranjenim (haram). to ne znači da je taj čin na stepenu harama kao što je nepokornost prema roditeljima. Datum kreiranja: 27. Novije generacije termin mekruh koriste. možemo reći da je to haram. sve je bliži haramu. a čiji organizam nije tako otporan zbog neuhranjenosti ili nekog drugog razloga.novihorizonti. kako fizičkom tako i psihičkom. Ramić. kada se pouzdano utvrdi da mu šteti. Međutim. U svakom slučaju. sjedne pored prozora ili iziđe napolje i onoga koji dimom truje i uznemirava cijelu porodicu. mogu da kažem da nije precizno kazati da tri mekruha čine haram. a nisu znali za štetnost duhana i nas danas koji to. a korist nepostojeća onda. a sama njegova veličina. Ne. imajući u vidu da je puno eksplicitnih i nedvosmislenih tekstova koji čovjeku zabranjuju sve što šteti njegovom životu i zdravlju. To su djela koja su štetna po čovjeka. Nije isti grijeh nepravedno uzeti život ljudskom biću i ukrasti jednu marku. dr.

preporučio bih svakome da povede računa o Allahovoj.. Ukoliko. ne boji. pa makar to bilo ispod pojasa. Naprimjer. onda nije ni grijeh.2005 http://www.š. da joj svugdje i na svakom mjestu izražava počast i da ne dozvoli bilo šta u čemu može biti koliko trunka ponižavanja. ovisno o okolnostima. Pitanje: Odgovor: Osoba koja nađe nešto što je druga osoba izgubila. Ako pak postoji bojazan da npr. dužni smo mu ga dati. Šukri H. Prema tome. Kako postupiti sa nađenom stvari kao što je novac.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno nositi Kur‘an ispod pasa? Normalno je da svaki musliman. ako živimo u sredini gdje svijet neće uzeti tuđi imetak. koji će izgubljeni predmet precizno opisati. Ukoliko se pojavi vlasnik..11. To znači.? Datum kreiranja: 27.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 11 od 416 . treba to uzeti u dva slučaja: a) ukoliko postoji mogućnost da će to biti uništeno. dr. U tom duhu treba gledati i na postavljeno pitanje. a što se smatra vrijednošću. b) ili uzeto od osobe koja će to za sebe nepovratno prisvojiti. izgubljeni predmet trebamo uzeti i čuvati na odgovarajućem mjestu. toga klonimo. što može biti ponekad slučaj. U tom slučaju.š. na odgovarajući način.Na pitanja odgovora doc. Knjizi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. svjestan činjenice da je Kur‘ani-kerim govor našeg Uzvišenog Stvoritelja.novihorizonti. u roku od godinu dana dužni smo da oglašavamo. Ukoliko je u tome vid ponižavanja. Ukoliko se ne pojavi izgubljeni predmet može ostati kod nas. ponižavanje bi bilo kada bi čovjek stavio Kur‘an u zadnji džep na pantalonama i tome slično. te će novčanik i ono što je u njemu sebi prisvojiti. onda ćemo nađenu stvar ostaviti na istom mjestu kako bi vlasnik mogao da se vrati i nađe je na mjestu na kojem ju je izgubio. a ne bi bilo ponižavanje kada bi ga nosio u ruci ili tašni. dž. olovka itd. s tim što smo dužni vratiti ga vlasniku bilo kada da se pojavi. ili izgubljeni novčanik uzme onaj koji se Allaha. pak to nije vid ponižavanja. dž. da se izgubljeni predmet nalazi kod nas. a posebno kada za tim nemamo potrebe. onda je to grijeh (haram). Ramić. Preporuka bi bila da se u svim prilikama kada sumnjamo da je nešto grijeh. nastoji da prema toj knjizi izražava svaku počast i da je čuva i zaštiti od bilo kakvog ponižavanja. izgubljenu ovcu pojede vuk.

a. Upoznavanje. dr. “Nisam”. ukoliko se u njihovom shvatanju braka i bračnog života ne pojave nepremostive razlike. zavisi od osoba koje se upoznavaju. Čim upoznavanje postane korak ka nemoralu. Status zaručnika. kakav će status imati. bilo da je osamljivanje na otvorenom ili zatvorenom prostoru. svako od njih stupi na osnovu znanja da mu druga osoba odgovara za zasnivanje bračne zajednice.) Upoznavanje treba da bude nakon obećanja (zaruke) da će momak i djevojka stupiti u brak. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Što se tiče samog upoznavanja. nakon zaruke. “Idi. Nadalje.11.novihorizonti. Ramić. isti je kao i prije zaruke.Na pitanja odgovora doc. pa je vidi”.s. a osamljivanje je kada se jedno muško i jedno žensko. u kome nema grijeha. Zaruka ima za cilj da pokaže ozbiljnost i da zaštiti djevojke od onih koji žele samo zabavu.s.2005 http://www. ne smije biti osamljivanja.. postaje zabranjenim. “jer tako je sigurnije da ćete se voljeti. Islam poznaje upoznavanje budućih bračnih parova.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 12 od 416 . ono je nužno potrebno. za vrijeme tog upoznavanja ne smije u razgovoru biti nešto što je inače islamom zabranjeno i upoznavanje ne smije biti korak ka nemoralu. odgovorio je Mugire.v. Prije svega.a. može da potraje onoliko koliko je zaručnicima potrebno da se međusobno upoznaju tako da u brak.v. Datum kreiranja: 27. osame tako da ih treća osoba ne vidi. Šu‘be zaručio neku ženu. rekao je Allahov Poslanik. kojima je dozvoljeno stupiti u brak. Šukri H. s. Kada je Poslanik. To upoznavanje mora biti u granicama šerijata. s.” (Tirmizi u Sunenu i rekao da je hasen.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno izaći sa djevojkom koja mi nije mahrem i šetati (ašikovati) sa njom u prisustvu prolaznika na ulici? Islam ne poznaje zabavljanje i ašikovanje. Prema tome.. upitao ga je da li ju je vidio. čuo da je Mugire b. Preporučio bih svima da dobro upoznaju osobu s kojom žele stupiti u brak.

Od profesora islamskih nauka. Znam da mnoge od tih sestara znaju da griješe.. Kao izgovor ona često navodi da supruge uglednih profesora islamskih nauka. s.11.. skrenuo bih pažnju da je normalno da čovjek pogriješi. Na osnovu iznesenog. nažalost. prakse to znači da oni griješe i mi ih u tome ne bismo smjeli slijediti. 21.š. s. islamska ulema naglašava da svaki postupak. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Upravo zbog toga. na njih ugleda. elhamdulillah. Šukri H.a.).. znam da bi mnogi profesori bili sretni kad bi se njihove supruge islamski oblačile. Naime. Ramić. Međutim. želja mi je da se i moja supruga islamski pokrije. Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 13 od 416 . svi ljudi bez izuzetka. njihovih profesorica i ostalih muslimana i muslimanki koji su u poziciji da se svijet.novihorizonti. dr. ponekad slučaj. Ona ukazuju na problem s kojim se susreću oni koji ne poznaju učenja islama malo bolje.v. Mada je ona. što je. s. dž. griješe. učenice medresa i njihove profesorice izlaze na ulicu gologlave. Na kraju.v.a. riječi. prakticiranja islama.com Pitanje: Profesor sam na jednoj visokoškolskoj ustanovi. ali nije normalno da grešku svjesno odobrava.Na pitanja odgovora doc. Otkako sam počeo prakticirati islam. a ne profesori islamskih nauka. ali ne mogu savladati svoju slabost. zbog te pozicije.a. Posebno skrećem pažnju svakom muslimanu i muslimanki da je neophodno svačija djela i postupke stavljati na tu vagu jer ljudi.. svako ljudsko djelo treba staviti na vagu Kur‘ana i sunneta. Da li je moja supruga u pravu kada se poziva na njihove postupke? Odgovor: Pitanja ovakvog sadržaja mi često dolaze. te ako ne budemo mjerili ispravnost njihovih postupaka možemo i sami pasti u greške. to djelo ćemo smatrati ispravnim i dobrim. učenice medresa ili njihove profesorice. učenica medresa.s. počela redovno klanjati.s. Islamska ulema kaže da je najsigurnije slijediti onog učenjaka koji je preselio na ahiret kao vjernik.š.2005 http://www. je sljedbenicima islama odredio da im uzor bude Njegov Poslanik. Datum kreiranja: 27. ukoliko se njihovi postupci razlikuju od Poslanikove. sa pokrivanjem ide malo teže. a ako ne onda ćemo to djelo smatrati nepodobnim.s. (Vidi suru “El-Ahzab”. jer dok je čovjek živ podložan je iskušenjima i može skrenuti s pravog puta.v. očekuje se da budu živi primjer Alejhisselamovog. pa ako se bude slagalo sa Allahovom dž. možemo kazati da Vaša žena nije u pravu kada kao izgovor za nepokrivanje uzima primjer pomenutih sestara koje nisu pokrivene. znam da mnogi puno pate zbog toga.

čini mi se u strahu i panici. 14/144-147. (Vidi: Nevevijev komentar na Muslimov Sahih. a to je jedno od mišljenja naših učenjaka. Jedna skupina. bez sumnje je vid dobročinstva i. najbolje zna. treba da zahtijevaju da i oni poštuju njih.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 14 od 416 .a. da poštuju njihovo pravo na vlastitu kulturu i tradiciju. jer je Poslanik.s.) Nazivanje islamskog pozdrava-selama.” (El-Mumtehina. a drugi specifičan za to pitanje. jer BHT nije samo njihova..š. da ne bude od onih koji zbog vjere muslimane protjeruju iz njihovih kuća ili se protiv njih bore.a.š. pa im nemojte prvi nazivati selam.a. u vezi sa nazivanjem selama nemuslimanima i uzvraćanjem na njihov selam nema jedinstven stav. Ibn Ebi-Muhajriza. čuo ezan sa travničkih džamija. Muslimanima smeta da se hadži Senad Hadžifejzović. s. 26695. u vezi nekog pitanja.v. Nevevi. Ebu Umame. voli one koji su pravični.. To se prenosi od Ibn Abbasa. tj. od Ebu Basre (Musnedul-qabail br.. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. zaključio sam da to zavisi od odnosa nemuslimana prema muslimanima. rekao: “Mi sutra krećemo na židove.a. a dužnost je (vadžib) uzvratiti im pozdrav tako što će se reći “ve ‘alejkum” (i na vas) ili samo ‘alejkum” (na vas). ne mora Datum kreiranja: 27. u komentaru Muslimovog Sahiha kaže: “Naš stav je da je haram prvi im nazvati selam. dr. mora izvinjavati što se.. vi recite samo “ve ‘alejkum” ( i na vas). komentarišući hadis br. to dobročinstvo možemo učiniti i nemuslimanima. Nevevi. Hadisi koji zabranjuju muslimanima da nemuslimanima prvi nazivaju selam su općeniti i obuhvataju i ratno i mirnodopsko stanje. Našem Senadu savjetujem da vodi računa da mu se novinarka sljedeći put javlja ispred neke travničke crkve. pod uslovom da prema nama imaju lijep odnos. u svome Musnedu. pa prema tome ni da mu uzvrati na njegov pozdrav.) prenosi da je Allahov Poslanik. smatra da je dozvoljeno da im prvi nazovemo selam.2005 http://www. odnosi se na situaciju kada se nemuslimani bore protiv muslimana i kada prema njima nemaju lijep odnos. 26694. Šukri H. Hadise kojima se zabranjuje nazivanje selama nemuslimanima bilježe Muslim u “Kitabusselam”. kada ih ne progone iz njihovih kuća.11. ta zabrana.v.) Nevevi dalje kaže: “To što smo spomenuli u vezi s našim mezhebom zastupa većina uleme i prve generacije općenito. 2163 dalje navodi hadise u kojima Poslanik. od kojih je jedan opći. LX:8.com Pitanje: Odgovor: Da li je muslimanu dozvoljeno da prvi pozdravi nemuslimana? Islamska ulema.novihorizonti. pa kada vam nazovu selam.” Primjenjujući usulsko pravilo da u slučaju postojanja dva dokaza.s. ali im smeta da njihov pozdrav “esselamu alejkum” (neka je mir i svako dobro s vama) bude eliminisan i zabranjen na televiziji. tada nema smetnje da musliman nemuslimana prvi pozdravi i da mu na pozdrav uzvrati. Smatram da nema smetnje da musliman prvi pozdravi nemuslimana. Allah. na BHT. kako poštuju nemuslimane koji zaslužuju da budu poštovani kao ljudi. dok se novinarka uživo javljala u dnevnik iz Travnika. zabranjuje da se nemuslimanima naziva selam. Jadno je da se nijedan novinar musliman-vjernik. r.v. eksplicite rekao: “Mi sutra krećemo na židove pa im nemojte prvi nazivati selam…” Iz tog razumijemo da onda kada nemuslimani imaju lijep odnos prema muslimanima. koju oni ipak najviše finansiraju.) Proučavajući to pitanje. tada se u obzir uzima specifični dokaz kojim se tumači namjera i značenje općeg dokaza. s. s. Ramić. pod uslovom da nemusliman bude od onih koji imaju lijep odnos prema muslimanima. Još bih samo skrenuo pažnju da muslimani. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. onda i pozdravljanje mora biti multi i to pitanje treba da bude u domenu slobodnog izbora svakog novinara. a Allah dž. dž.Na pitanja odgovora doc. imam Ahmed. Naime. Ako je BH multietična. tako da se. gospodo na telviziji! Muslimanima ne smeta kada čuju na telviziji “dobar dan” i “dobro veče”. ne usuđuje da nazove selam. tj. da sa nama ne ratuju niti nas iz naših domova proganjaju zbog toga što smo mi pripadnici islama.” (Sahihu Muslim bi-šerhin-Nevevi. na osnovu pomenutog ajeta. Allah. pak. niti ratuju protiv njih zbog vjere njihove. Ebu-Busrin hadis je specifičan i određuje da se ta zabrana odnosi na period kada se muslimani nalaze u ratu sa nemuslimanima. Tirmizi u “Kitabus-sijer” i “Kitabul-isti‘zan vel-adab” i Ahmed u Musnedu od Ebu Hurejre. Međutim. ako crkva zazvoni. Ono što se sada događa je negiranje osnovnih ljudskih prava. zaista. 14/145. multivjerska.

brat Bilal je nekada radio u birtijama kao izbacivač i upoznao svijet droge. inša-Allah.” govorio je on. Interesuje me da li sam dužan da aktivno učestvujem kao da‘ija. na budućem svijetu. Izvršavajući tu svoju dužnost. “Ja znam kako je živjeti u ćafirluku. Muslimani su obavezni ispravno i tačno islam prezentirati. a u kojima ih je oštro napao rekavši da su oni odgovorni što njegov otac nije upoznao islam. U isto vrijeme.. Ukoliko budeš djelovao kao da‘ija. kako bi oni mogli da se upoznaju sa svim sredstvima islama. Islam nije vlasništvo onih koji su trenutno njeni sljedbenici. Osim toga. Poštovani brate. kao sljedbenik islama jako sretan i smatram da tu sreću nemaš pravo zadržavati samo za sebe.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 15 od 416 . Iskoristi svaku priliku da pozivaš sve ljude. jer nema sumnje da je zadržavanje. nakon što su ga njegovi roditelji odgojili u kršćanstvu. hindusima i sljedbenicima svih ideologija i pravaca. potrudi se da u granicama svoga znanja istinu islama preneseš na druge. bez obzira što nisi završio medresu.novihorizonti. ekonomoskim itd.Na pitanja odgovora doc. da se upoznaju s izvornim islamom. ipak.com zbog toga izvinjavati. Ono o čemu treba voditi računa jeste da o islamu ne govoriš ono što ne znaš. često se sjetim kritika brata Bilala. tvoje kolege optužuju da im nisi objasnio islam mada si ga poznavao. nemorala i podzemlja.” Isto tako.š. jer da im je bilo potrebno crkava u Travniku. Dok ovo pišem sjetih se riječi jednog mladog Nijemca koje je izgovorio na kongresu islamskih aktivista. On je nas. dž. političkim. Datum kreiranja: 27. kulturnim. kritikovao govoreći da smo izuzetno pasivni i da ne radimo dovoljno na propagiranju islama. dž. “A znate”. muslimani izvršavaju moralnu obavezu prema njima. jer će ih islam usrećiti. ti ćeš. da pozivam nemuslimane u islam i tumačim Allahovu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr. a koje su roditelji odgojili u islamu. vjeru. skinuti teret emaneta koji nosiš na sebi kao musliman. muslimani tako skidaju sa sebe obavezu i odgovornost za koju će biti pitani na Sudnjeme danu. kršćanima. Gdje ste vi do sada bili. svoju braću i sestre koji su sa njim studirali na univerzitetu Wales u Velikoj Britaniji. Pitanje: Student sam medicine. ali. tako i onima koji žive u njihovoj sredini. židovima. etičkim. te je živio i umro u zabludi. nego je emanet koji su oni dužni prenijeti. To vam nikada neću oprostiti. ukoliko ga istinski prihvate. zašto ste islam skrivali za sebe. kolege iz studentskih dana. Meni se jako dopada tumačenje stočetvrtog ajeta sure “Al-Imran” da svi mi treba da budemo ummet koji poziva na dobro. Šukri H. Muslimanima takvo izvinjavanje nije potrebno. Sarajevu i mnogim drugim mjestima danas ne bi bilo. bez obzira kakvih ideologija i pravaca bili sljedbenici. smatram da je svako dužan odužiti se u tom pogledu u granicama svojih mogućnosti. “da ja volim svoga oca i nije mi svejedno što će on u vatri gorjeti. samo za sebe. nego trebaš da je dijeliš i sa drugima. imajući u vidu da emanet islama nosi svaki musliman. Ramić. Naime. pravnim. neke općekorisne stvari veliko zlodjelo prema sebi i prema drugima. Ono je korisno i potrebno je da među nama ima skupina koje će to profesionalno raditi. koji se vratio u islam. poslao svim ljudima bez obzira ko oni bili. kako na svoje potomstvo. s obzirom da nisam završio medresu? Odgovor: Islam je vjera koju je Allah.11. Siguran sam da si ti.š..2005 http://www. dostaviti i objasniti svim stanovnicima zemaljske kugle. nemoj dozvoliti da te sutra. rekao im je. moralnim.

Upravo zbog toga.s. naredio da se prouči ezan. s. “Kitabus-salat”. ali ipak ubija. te mnogih drugih zdravstvenih.v.v. bilo prije izlaska sunca ili poslije.s.) Iz mnogobrojnih hadisa i prakse ashaba možemo razumjeti da je potpun salavat izgovor sallahu ‘alejhi ve sellem.). Na poslu u tvornici cigareta možete ostati ukoliko za to postoji prijeka potreba (darura).s. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. kad god se osoba sjeti da ih je propustila. Allah će na njega donijeti deset puta.a.” (Muslim. Sačekali su da sunce odskoči. Alejhisselam je pola te izreke. s. s. Ukoliko osoba zaboravi da klanja sabahske sunnete da li ih treba naklanjati? Da li je dovoljno reći alejhisselam (skr.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno raditi u tvornici cigareta? Tvornica cigareta proizvodi otrov kojim truje ljude. musliman ne bi trebao da učestvuje u proizvodnji cigareta.)? Datum kreiranja: 27. socijalnih i društvenih problema koje uzrokuje pušenje. pa onaj ko to čuje ne donese salavat. Još potpuniji je takozvani ibrahimijski salavat koji učimo na etehijjatu.a.v. “Kitabud-da‘vat”. Klanjao je dva rekata sunneta. s. za razliku od Velike Britanije.a. Ramić. bez sumnje. jer time nanosi štetu čovjeku. zatim je Vjerovjesnik. mislim da je za postizanje potpunog sevaba za salavat potrebno kazati sallahu ‘alejhi ve sellem (skr. Šukri H.) Poslanik.v. je takođe rekao: “Ko na mene donese salavat jedanput. Na osnovu pomenutih dokaza. a. Sahihu-Muslim. da je rekao: “Ko ne klanja dva rekata sabahskog sunneta prije nego sunce iziđe. Muslim i drugi prenose od Imrana b. Pitanje: Odgovor: Sabahski sunneti su pritvrđeni sunneti (sunne mu‘ekkede).a. a zatim farze. To možemo razumjeti iz mnogih hadisa.v. grijeh.s. Treba napomenuti da je poželjno i ostale pritvrđene sunnete naklanjati kada se propuste.novihorizonti.2005 http://www.a. Npr.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 16 od 416 .s.” Buharija. što znači pola sevaba. bilo da ih je propustila zbog opravdanog razloga ili ne.v. za vrijeme jednog pohoda sa ashabima prespavao sabah-namaz. Husajna da je Poslanik. a to je.11. Jeste da taj otrov ubija postepeno. ukoliko nemate drugog načina da obezbijedite sredstva za normalan život Vas i Vaše porodice koju ste dužni izdržavati. Sunen. neka ih klanja (tj.s. Prema tome. U Velikoj Britaniji godišnje umre više od sto i dvadeset hiljada ljudi od bolesti kojima je uzrok pušenje.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Odgovor: Poslanik.v. izgubljenih radnih sati.s.s. jer u nas većina stanovništva puši. Preporučio bih vam da se potrudite i nađete drugi odgovarajući posao. je rekao da je škrtica onaj u čijem prisustvu se spomene njegovo ime. Prošlog mjeseca američka vlada je tužila duhansku industriju i podnijela zahtjev za ogromnom odštetom kako bi kompenzirala štetu koju trpi država liječeći pušače. Bejheqi prenosi od Allahovog Poslanika.) kad se spomene Poslanikovo ime ili je potrebno kazati sallallahu ‘alejhi ve sellem (skr. poslije). Siguran sam da su statistički podaci i kod nas poražavajući. (Vidi: Tirmizi. tj. s. dr.a. poželjno je da ih naklanja. Sunčeva toplota ih je probudila. s.

) Oni su govorili “i Njegov Poslanik” jer je Muhammed.11. hadis br. da lice za trenutak pokrije dijelom svoje mahrame.a. upitao o nečemu.” (“El-Alem el-islami”.v. govorili: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.s. to je dozvoljeno i nema smetnje da se njihova djeca iz prvog braka uzmu.) U drugom hadisu stoji da se ihram žene ogleda u tome da joj bude otkriveno lice i da nema rukavica. Abdullah Ali Šejh kaže: “Ukoliko je obukla nikab nenamjerno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. za vrijeme obavljanja hadža ili umre. str. Upitan o tome kakav je status žene koja nosi nikab dok je pod ihramom vrhovni muftija Saudijske Arabije Abdulaziz b. naprimjer. Ramić. s. rekao u hadisu koji prenosi Ibn Omer. Tako su postupale Aiša. a mi smo bile pod ihramima sa Allahovim Poslanikom. a ako je to svjesno uradila.a: “I žena pod ihramom ne smije nositi nikab. niti oblačiti rukavice.a.a.s. U isto vrijeme. je jedini koji sve zna i koji sve najbolje zna.v. to ima utemeljenje u sunnetu Poslanikovom. r. dok je pod iharamom. treba napomenuti da riječi “Allah najbolje zna” ne znače sumnju u dati odgovor.s. dž. majka je svoju kćerku iz prvog braka udala za sina svog sadašnjeg muža. s.v. novembar. 1999. br. 1625. s. tj.a.š. 1838. pa kad bi prošli mi bismo ga otkrile. nakon što su njih dvoje konzumirali brak ili da se njegov sin oženi sa ženom s kojom je njegov babo sklopio bračni ugovor. onda nije ništa obavezna.v. bio među njima i mogli su ga pitati i tražiti od njega odgovor.a.) Lice kod žene ima status glave kod muškarca u pogledu pokrivanja. s. nego da čovjek kaže: “Allah najbolje zna” i tako potvrdi tu činjenicu i iskaže svoju ljudsku slabost.v. “Kitabu džezais-sajdi. nego znače da je to ipak ljudski odgovor koji je podložan grešci.” (Vidi. smrti nije preostalo ništa drugo.) Pitanje: Pročitala sam da je u Zenici obavljeno vjenčanje između jednog bračnog para i između njihove djece iz prvog braka. Nakon Poslanikove.v. Vidi: Fethul-bari.a.s. Zabranjeno je da njen sadašnji muž oženi njenu kćerku iz prvog braka. a naročito kada bi ih Poslanik. dužna je učiniti iskup koji se ogleda u klanju ovce. može nositi nikab? Odgovor: Da. s. Babu ma junha minet-tibi lil-muhrimi vel-muhrime”. “Kitabuliman”. poznati hadis koji govori o imanu. Da li je to šerijatom dozvoljeno? Da li žena.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti.com Pitanje: Odgovor: Vi vrlo često na kraju svojih odgovora kažete “Allah najbolje zna”. ili u postu od tri dana ili davanju hrane za šest siromaha. Šukri H. Pitanje: Odgovor: Ženi nije dozvoljeno nositi nikab dok je pod ihramom. mi bismo svoje džilbabe sa glave stavljale preko lica. Sahihul-Buhari. i praksi njegovih ashaba. Aiša kaže: “Skupine jahača su prolazile pored nas. 14.s. dr.” (Prenosi Ebu Davud i El-Esrem.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 17 od 416 . s. Datum kreiranja: 27. r. a Allah. islamu i ihsanu u Muslimovom Sahihu. 4/63. s.v. jer je Poslanik. ukoliko pored nje naiđu muškarci koji joj nisu mahrem. Kada bi naišli pored nas.s.s. Naime u mnogobrojnim hadisima preneseno je da su ashabi u mnogim situacijama. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Da. dok je osoba pod ihramima.a. i druge hadžinice kad su na hadž išle sa Allahovim Poslanikom.” (Buhari.a. Žena može.2005 http://www.

uz napomenu da djevojka mora da obavijesti svoga zaručnika ukoliko je promjenila boju svoje kose. je eksplicite zabranio da muškarac boji kosu u crno u hadisu koji se prenosi od Džabir b. Smatram da navedeni argumenti ne stoje i da je ženi dozvoljeno bojiti kosu s tim da izbjegava crnu boju. s. Da je taj postupak imao status poistovjećivanja sa nemuslimankama ili mijenjanja Allahovih. s. dž.a. dr. “Kitabul-libasi vez-zine”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 18 od 416 . Posebno.Na pitanja odgovora doc. najbolje zna. ali da izbjegavaju crnu boju.v. uče naopako kur‘anske sure što je najveći grijeh koji može izvesti iz islama. dakle boje koja se smatra lijepom.š. na dan oslobađanja Meke. dž. savjetujem svim našim muslimankama da se klone salijevanja strave. koja je hadisom zabranjena. dž. s.š.v. Ne spominje se da je tako nešto postojalo u praksi Allahovog Poslanika. ElMedžmu‘. Ja bih preporučio ženama da boje svoju kosu bojom koja se dopada njihovim muževima.s.2005 http://www.s. Nevevi kaže u El-Medžmu‘u da je mustehab (lijepo) upotrebljavati knu u tu svrhu. stvorenja ili poistovijećivanje sa nemuslimankama. u tom pogledu zabrinjava.v. Kod njih je postojala rukja (odučavanje). Ukoliko su učile sure naopako. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. (Vidi: Muslim. 1/324.v. u nadi da će to ojačati bračnu zajednicu i usrećiti bračne parove. Zbog toga. salijevanje strave i tome slično je zabranjeno (haram). mimo crne. Šukri H. niti u praksi prvih generacija muslimana. Učenje sura naopako pri salijevanju strave govori da su to džinovska i šejtanska posla. Željela bih da mi pojasnite islamski stav u vezi sa tzv.a. kako se navodi u mnogim hadisima. jer su muslimanke bojile knom (knile) svoju kosu i u vrijeme Poslanika.š. Ramić. Njihov argument je da je to mijenjanje Allahovih.s. s. Nije dozvoljeno stavljati na nokte lak koji sprečava da voda dopre do njih. Ukoliko žena ima kosu crne. praksom koja je u BiH vrlo raširena? Datum kreiranja: 27. Abdullaha da je Poslaniku.novihorizonti. Prema tome. koji je bio potpuno bijele kose. s. koja ima utemeljenje u šerijatu. dlanova i tabana itd.š.11.s. neka odmah prestanu i iskreno se pokaju Allahu. kada salijevaju stravu. Poslanik.s.a. Sahih Muslim. tako da je to zabranjeno i žensku kao i mušku. stvorenja. Ukoliko svjesno to nastave raditi. (Vidi: Nevevi. a ne bi im to preporučio. što mnoge žene.) Što se tiče korištenja drugih boja. salijevanjem strave. dozvoljena je. On isto tako kaže da nema razlike između muška i ženska u pogledu farbanja kose u crno. 2102.š. došao Ebu Kuhafe.) On je do tog zaključka došao analogijom (kijasom). kako bi izbjegla varanje koje je u islamu najstrožije zabranjeno. Naime.s. smeđe ili neke druge boje. Smatram da to nije poistovjećivanje. niti mijenjanje Allahovih. dž. naredio je da mu oboje kosu. Pitanje: Odgovor: Salijevanje strave je pagansko vjerovanje i nema utemeljenja u šerijatu. dž.a.com Pitanje: Odgovor: Da li je ženama dozvoljeno bojenje kose? Upotreba kne za bojenje kose.v. a Allah. u tom slučaju neki smatraju da je bojenje zabranjeno. br. Poslanik.v.a. bi im to sigurno zabranio. Poslanik. stvorenja. s. za to nema nikakve smetnje ukoliko žena ima sijedu kosu. neka znaju da tim svojim postupkom izlaze iz islama.a.

Ja ne sumnjam u lijepu i iskrenu namjeru pisca i prevodioca ove dove. Sahih Muslim. Imajući u vidu da ne postoji hadis koji govori o Arš-dovi. U “dobrotama Arš dove” se dalje navode izreke četverice hulefai-rašidina u kojima oni govore kako su im se sve želje ispunjavale kada su učili tu dovu.da u njoj ima kur‘anskih dova i dova koje su prenesene od Poslanika.da će bolesniku koji prouči tu dovu Allah dati lijek. Molim Allaha.a. Šukri H. s.2005 http://www. 3. a i ono što im se pripisuje ima u sebi tajnovitu mahanu te se zbog nje to ne može prihvatiti. dr. neće ostaviti prazne ruke onoga ko Ga moli. dž. To je neutemeljena tvrdnja.da u njoj ima dova koje nisu prenesene od Poslanika. To znači da čovjek može raditi šta hoće. 2. Ta tajnovita mahana ogleda se. dž. da ih nagradi za njihovu lijepu namjeru. neka sebi traži mjesto u Vatri.s. Prevodilac još napominje da je to samo dio njenih dobrota.a. da se uči na nafila-namazima i da će sve što čovjek zaželi od Alllaha. rekao sljedeće: 1. s. na 155 str. s.da ko ovu dovu prouči jednom u životu ući će u džennet a da neće polagati račun bez obzira koliki grješnik bio.v.v.s. Da li je ova dova šerijatski utemljena i mogu li je širiti dalje? Čitajući tu dovu primijetio sam sljedeće: 1. Nadalje.s. Da su pisac i prevodilac dove bili svjesni njene opasnosti i opasnosti njenih “dobrota”. biti udovoljeno. da su bili svjesni njegova hadisa: “Ko na mene svjesno slaže. s.š.” (Muslim. 3. ali da bi dova bila primljena. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a Allah. 4. na Mikailu.v. hadis br.a. ono što je u vezi s ovom dovom daleko problematičnije i opasnije jesu “dobrote Arš dove”. 107.novihorizonti. iako je čovjek molio da mu se to da na dunjaluku. dž.). oni to nikada ne bi uradili. stavljaju riječi koje on nije rekao. Jeste da Allah. jer može navesti čovjeka da se osloni na dovu i tako ode u zabludu. ali se muslimanima mora skrenuti pažnja na sve greške koje se u njoj nalaze i na veliku opasnost koju takve novotarije kriju u sebi. sa sigurnošću možemo kazati da tu dovu nije dozvoljeno širiti. važno je da samo jedanput ovu dovu prouči i on je džennetlija.v. Naime u njima se kaže da se pripovijeda da je Melek Džebrail Allahovom Poslaniku.a.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 19 od 416 . da su bili svjesni zabrane da se u usta Poslanikova. između ostalog. bilo da se ona odnosi na ovaj ili budući svijet i da će Allah spriječiti da mu neprijatelj ili bilo ko drugi načini neku štetu. te činjenicu da u njoj ima pogrešnih rečenica. ispuni nekome želju na dunjaluku. Na kraju “dobrôta Arš dove” traži se da se dova nosi uza se ispisana arebicom. Datum kreiranja: 27. da je Allahovo.Durin-nazim”. treba ispunjavati određene uslove o kojima se ovdje ne govori. 2. jer da bi bila utemeljena mora biti prenesena ispravnim senedom i ne smije u sebi imati neku tajnovitu mahanu. Takvu tvrdnju možemo provjeriti i praktično se uvjeriti u njenu ispravnost. najbolje zna. ali su dobrog i ispravnog značenja. jer one mogu čovjeka odvesti na totalnu stranputicu.da u ovoj dovi ima puno štamparskih grešaka koje ponekad suštinski mijenjaju značenje. Međutim. s. Arš dova. na čelu Israfilovom i na dlanu Azrailovom. To je vrlo opasna tvrdnja. a posebno je haram u spomenute “dobrote” vjerovati.š.š. u činjenici da se nisu sve njihove želje ispunile.s. Ja u takvu tvrdnju sumnjam jer Poslanik.s. ime napisano na Džebrailovom krilu.Na pitanja odgovora doc. dž. npr.š. dž. “Kitabul-‘ilm”. griješiti koliko hoće. kao npr.š. isto kao i šehid koji je poginuo na Allahovom putu boreći se da Allahova riječ bude gornja. dž.da će svaka želja biti ispunjena.v.com Pitanje: Odgovor: Nedavno mi je do ruku došla tzv. a nekada to ostavi za ahiret. U konkretnom slučaju sened se nigdje ne spominje. na jednom mjestu umjesto mesir (stjecište) piše makir (varalica).11.a. Ko imalo poznaje islam svjestan je da je takva tvrdnja u potpunoj suprotnosti sa njegovim temeljnim principima. koje su spomenute u ćitabu “Durranil . Ni ta tvrdnja nije utemeljena. Ramić.da u njoj ima dova koje nemaju utemeljenja u šerijatu. nekada Allah. nije to rekao.

s.v. s najljepšom željom da podstakne muslimane da uče Kur‘an. kada se pogledaju “svrhe i značaj” Nur-dove. Koliko su postali pametniji oni koji su to probali mogu se i sami uvjeriti.2005 http://www.” Da je to puka laž i da se to suprostavlja Allahovim. dž. njemu Allahovim emerom ne škodi nikakav narod. čiji autori nisu provjereni i učeni mu‘mini. Što se Nur-dove tiče. ne na staro-turskom. pa ni vjetar. s. Normalno je da jedna izmišljena dova u tome ne može pomoći bez Allahove.com Pitanje: Odgovor: Molimo vas da nam nešto kažete o Nur-dovi. vrijednosti znanja i Allahovih. prenosim vam pomenuti odgovor u cijelosti.š.novihorizonti. jer pamet čovjeku daje samo Allah. dr.s. Imajući u vidu da je do tog broja mnogim našim čitaocima nemoguće doći. Svaki iole učen musliman zna da mi svoju vjeru ne uzimamo iz tako neprovjerenih izvora kao što su “stari kitabi” pa makar bili pisani. 2. Mada u hadisu nalazimo samo nekoliko sura za koje su spomenute prilike u kojima ih je lijepo učiti. To je izmišljotina.v. Kada takvu zaštitu čovjeku ne obećava Datum kreiranja: 27. govoriti loše protiv islama. Mi muslimani islam uzimamo iz potpuno sigurnih izvora: Kur‘ana i ispravnih (sahih) hadisa Poslanikovih. pa tu vodu pije biće zejrek i pametan”.. Kada sam prije nekoliko godina vidio “Nur-dovu” i pročitao njenu svrhu i značaj (tj.s.11. januar 1997.. zatim neke specijalne namaze koji ne postoje u šerijatu itd. To je laž na Poslanika.a. a kome On to ne da.U “svrsi i značaju” te dove piše: “Ko ovu dovu nosi uza se. voda i ostale sile čovjekove kao što su sihiri i sl. riječi: “. Nur-dova ne nalazi se u Kur‘anu niti u Alejhisselamovim hadisima. dakle. njena “svrha i značaj” nose izuzetno opasne poruke koje mogu čovjeka izvesti iz islama i zbog toga smo dužni na to da upozorimo muslimane i da im objasnimo da ta dova nema temelja u islamu i da ju je haram propagirati i u nju vjerovati. zakonima koje je on uspostavio na nebesima i Zemlji treba da je jasno svakom muslimanu.a. njene “fadilete”) i čuo za još neka slična pisma (kao što je pismo sejjide Zejneb u kojem se kaže da svako do koga to pismo dođe mora da ga umnoži u trinaest primjeraka i to podijeli kako bi bio sretan. mogao je pisati šta ko hoće i lagati i izmišljati šta ko hoće. jasno je svakom ko poznaje islam i njegove propise da je Nur dova izmišljena i pripisana Poslaniku.š. dž. dž. te da se njena “svrha i značaj” suprostavljaju islamskim učenjima. Naime. još bolje. a da mi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 20 od 416 . imamo knjigu u kojoj je za svaku suru napisano za što treba da se uči. s. a laganje na njega je veliki grijeh. Dokaz da Nur-dova nema osnove u islamu i da je suprotna islamskom učenju nude sljedeće činjenice: 1. možda najviše pitanja dolazi upravo na tu temu.s.U “svrsi i značaju” dove piše”: “Ko ovu dovu prouči pušući u vodu.a.U “svrsi i značaju” ove dove piše da je ona uzeta iz “starog kitaba sa strane 255 pisanog na staro-turskom jeziku”. Šukri H.š. dž. U nekim slučajevima novotarije budu uvode nesvjesni muslimani koji žele da urade dobro djelo i koji imaju lijepu namjeru. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s.Na pitanja odgovora doc. s.a.. A Allaha se boje od robova Njegovih učeni. postoji i jedna i druga mogućnost. XXXV:28). Na ovo pitanje sam detaljno odgovorio u časopisu “Hilal” br. jer u tim starim kitabima.š. Primjer za to. Porijeklo Nur-dove je meni nepoznato. kao što je Nur-dova. bez obzira ko je dovu napisao. taj je ne može ni imati... shvatio sam.v. pa kako se onda može ovako kategorički tvrditi da će onaj ko tako uradi postati pametniji.v. Ono što osjećam je da takve novotarije (naročito tako podle novotarije) mogu biti pripremljene od strane vrlo lukavih neprijatelja islama koji iz iskustva znaju da je nemoguće muslimana odvratiti od vjere time što ćeš na islam navaljati drvlje i kamenje.” (Kur‘an. pa je prema tome izmišljena i pripisana Poslaniku. pisac spomenute knjige je za sve ostale sure izmislio “fadilete”. dozvole. Kako je ona nastala i ko ju je napisao mi možemo samo pretpostavljati. Ramić. 8. No. pa čak i ako se to dijametralno suprostavlja učenju islama. a ukoliko to ne uradi biće nesretan). nego čak i na arapskom jeziku. oružje. ali ga možeš vrlo lahko odvratiti ako mu pogrešno tumačiš islam i u ime islama ubacuješ u vjeru ono što s islamom nema nikakve veze. 3.

a na kijametskom danu će ga dočekati sedamdeset hiljada meleka tako da će se svijet čuditi kome se tolika počast daje.2005 http://www. vjeru dini-islam. dž. U tom pozivu kao da se kaže: “O ljudi. i to što više.a. Nadalje. Radite grijehe. pa prema tome on tako nešto za nju nije ni rekao. laže na Allaha. nju je haram dijeliti i Datum kreiranja: 27.š. kada bi Nur-dova pružala takvu zaštitu. više ćete sevapa imati na Kijametskom danu.a. šta će vam Kur‘an i sunnet. niti ga ispitivati.novihorizonti.s.U zadnjoj stavci “svrhe i značaja” kaže se da ko ovu dovu nosi i uči. bilo da se to svjesno ili nesvjesno radi. i njegovi ashabi.š. dovoljno bi bilo podijeliti je ljudima i oni bi zavladali svijetom. 5.s. Ukoliko se desi da neko.a.” Poštovana braćo i sestre.Na pitanja odgovora doc. Dalje se kaže da će od Allaha doći glas: “O moj Munkeru i Nekiru.a. a to je Nur-dova koju kada nosite i učite želje će vam se ispuniti. piti i sve ostale velike grijehe raditi i da mu opet bude sve oprošteno samo zbog lista papira koji mu se stavi na prsa u kaburu. dijelio im napisanu Nur-dovu i govorio im ono što u Nur-dovi piše?!! Je li historija islama zabilježila da je neko od ashaba nosio Nur-dovu? Tako nešto nije zabilježeno u historiji islama. Koristim se prilikom da poručim muslimanima i muslimankama da je obaveza svih nas da se držimo Kur‘ana i sunnneta i da sve ono što nema osnova u šerijatu odbacimo kao novotariju koja nema mjesta u našoj čistoj vjeri. Ona se kosi sa svim principima islama. klanjati. dž. kad imate nešto vrednije. s. Uostalom. Šukri H.Čini mi se da su najopasnije šesta i sedma stavka “svrhe i značaja”.v. taj mejjit je upio Nur dovu pa je stavio na prsa. jer kad čovjek radi novotarije (bid‘ate) (kao što je pomenuti namaz sa Nur-dovom) njega potpomaže šejtan.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 21 od 416 . Jeste li ikad čuli da je Poslanik. nas takvome namazu nije naučio. Ta zadnja “vrijednost” najveća je laž na Allahovu. neka to pokuša i praktično na sebi dokazati. kako to može da obeća dova za koju se ne zna ni ko ju je izmislio i pripisao Poslaniku. i Njegova Poslanika.com Kur‘an. dž.s. s. ko tvrdi da na ovu dovu neće metak. Ja nisam čuo da je to nekom uspjelo. to ne znači da je Nur-dova ispravna... dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. riječ. Znam da mnogi muslimani nisu svjesni tog njenog značenja. Allahova. što više grijeha budete radili. dakle. a grijesi biti zamijenjeni sevapima. oni kao da govore ljudima da ne moraju vjerovati.U “svrsi i značaju” ove dove dalje piše da ko je uči ili nosi uza se za njega sedamdeset hiljada meleka u Meki i Medini tespih čine i sevape mu poklanjaju. 4. i poziva u kufr i činjenje grijeha. zatim proučiti ovu dovu i čovjek će u snu vidjeti gdje mu je ukradena stvar.U “svrsi i značaju” ove dove piše o nekakvom namazu koji treba klanjati u pola noći itd. zinaluk činiti.s. 6. postiti. Što se same Nur-dove tiče. može ubijati.s.” Opasnost leži u činjenici što se iz toga razumije da je dovoljno čovjeku da sebi obezbijedi Nurdovu da mu stave na grudi u kaburu i on je spasen kaburskog ispita i kaburskog azaba.v. na paljanskoj televiziji ismijavali nama muslimanima. s.v. Ramić. Oni. nisu svjesni onoga čemu ona poziva i oni su prevareni te nesvjesno šire Nur-dovu među svijetom. Allah će ga osloboditi ispita meleka Munkera i Nekira u kaburu i svaki od meleka će mu reći da se ne boji i da su oni njegovo društvo do Kijametskog dana. pa su se čak. kada bi postrojio svoje ashabe pred bitku.a. dr. Nur-dova je podvala muslimanima. misleći da tako rade jedno dobro djelo. pomoću Nur-dove nešto i pronađe.. Prema tome. 7. i podli poziv ljudima da ostave islam i prihvate se Nur-dove. na osnovu toga. a on je naš uzor i mi vjeru od njega učimo.š. ne moraju biti muslimani. stoga nemojte ga azab činiti. Naime u šestoj se kaže da ako se ova dova napiše i stavi mejjitu na prsa. s.11. Važno je samo da sebi obezbijede Nur-dovu i nema problema. Po ovome.v.v. To je takođe neosnovana tvrdanja koja nema podlogu u šerijatu. Muslimanima treba da bude uzor Poslanik. čovjek može biti najveći ćafir. Allah će mu želje ispuniti. Poslanik. njegov san je od šejtana. jer će vam ti grijesi biti zamijenjeni sevapima. koji svjesno ili nesvjesno šire i dijele Nur-dovu. dž.š. a ne od Allaha. s obzirom da Nur-dova nije od Alejhisselama. s. Uz to grijesi će mu biti oprošteni i Allah će mu upisati umjesto grijeha sevape. Znam da su mnoga naša braća u Bosni izginula mada su sa sobom imali ovu dovu. Prema tome.

tj. Kršenje tog zakona veliki je grijeh čija veličina ovisi o tome kolike su posljedice.. a to je. dž. i da ih zagleda i mjerka kao na pijaci. Postavlja se i pitanje: Zašto je otkrivanje. što žena više otkrije svoje tijelo. da će rađati i odgajati zdrave i čestite članove zajednice. dž. oprostiti ako se iskreno pokaju. One se nalaze u teškom i veoma jadnom položaju. njegovim javnim izlaganjem. Takvi biznismeni učinili su žene svojim robljem. Uzvišeni Allah kaže: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 22 od 416 . ali mnoge to ni ne znaju.com propagirati. njima će Allah. Da li je ženi dozvoljeno da otkrije svoje tijelo na javnom mjestu? Datum kreiranja: 27.) Pod ukrasima koji se ionako vide. tako popularno? Odgovor leži u činjenici da su danas otkrivanje žena (a sve više i muškaraca) i nemoral koji to prati jedan veliki biznis. zbog toga što to vodi u nemoral koji čovjeku donosi različite venerične bolesti. da zbog svog načina života neće biti izvor i prenosilac mnogih bolesti itd. Dakle. i ako rode poneko dijete.. Oni koji se bave tim poslom su. koje se bave nemoralom i svima onima koji takve aktivnosti podržavaju. prima iskrena pokajanja.š. ili da. jer Allah. koja rađa nove ljude. dž. što više se tako obučena pojavljuje na javnim mjestima. što vodi u razvod braka. da nam pomogne da povećamo naše znanje iz islama. a preko mas-medija. zakonu žena je dužna pokriti svoje tijelo (sve osim lica i šaka) kada se pojavljuje na javnom mjestu gdje je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. dž. Amin! Pitanje: Odgovor: Po Allahovom. neka zna da on poziva u kufr. što su muškarci koji je gledaju bolesnijeg srca (moralno pokvareniji). zadovoljstvo. ružno i nazadno. otkrivanje žena na javnim mjestima i njihovo neograničeno miješanje sa muškarcima donosi ljudskom rodu najviše nevolje. Žena je za njih objekat zahvaljujući kojem zarađuju ogromne pare. jer znaju da su one korisne društvu s obzirom. pak. Svakom muslimanu i muslimanki dužnost je da upozore svoju braću i sestre na veliku opasnost Nur-dove i njoj sličnih poziva kojima se pokušava izvesti muslimane iz vjere. treba pomoći da shvate svoju zabludu.2005 http://www. (a tu se ubraja sve što opija. koja je majka ljudskog roda. Treba naglasiti da. bilo prodajom ženskog tijela ili. Jadno je da su se neke žene spustile na tako niske grane pa su dopustile da u njih ko god hoće istresa svoje smeće. dr. za njeno dostojanstvo. svojom pojavom i ponašanjem neće izazivati ljubomoru i razvode brakova. Šukri H. po preovladavajućem mišljenju.š. 31. to predstavili kao lijepo i napredno.novihorizonti. Oni muslimani koji to nisu znali. treba staviti do znanja da na taj način uzrokuju mnoge probleme u društvu. Žena je još jedanput prevarena. a onaj ko to svjesno radi. pa su otkrile svoje tijelo. zaslužuje uzvišenije mjesto od onoga kojeg su joj namijenili takvi biznismeni. donosi psihičke traume kako supružnicima tako i djeci itd. koliko je grijeha. problema i nevolje prouzrokovalo otkrivanje žene. vjere. jer tim svojim postupkom zaslužuju Allahovo. uz pomoć šejtana. Onima koje se otkrivaju. poslije alkohola koji je majka svih zala.š. Žena.. pa su vjerovali u Nur-dovu i njome se bavili. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11.š. toga sačuva.š. a da oni to ni ne osjete. dž. dž. Ženama koje su zavedene. a zahvalni će im biti i svjesni ljudi. kao i droge). sve veće su njene šanse da zaradi grijeh.š. kod nekih ljudi.š. S druge strane.Na pitanja odgovora doc. uistinu. o njemu ne vode brigu i pravilno ga ne odgajaju. Spas za ženu. kako bismo mogli razotkriti i izbjeći mnogobrojne zamke na koje nailaze sljedbenici Allahove. misli se na lice. dovodi do poremećaja u porodici i bračnom životu. i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje…” (EnNur.. ženstvenost i ljepotu je u primjeni Allahovih zakona. da mu donose puno patnje i nevolja. da one. Molim Allaha. šake i odjeću koja se vidi. od onih koje se otkrivaju prije se može očekivati nemoral i da neće da rađaju. da nas Allah dž. Preporučujem muslimankama da budu ponosne što pokrivaju svoje tijelo.

da bi se društvo u koje odlazi prijatno osjećalo. Pitanje: Odgovor: Uzvišeni Allah kaže u trideset prvom ajetu sure El-A‘raf: “O sinovi Ademovi uzmite ukras svoj kod svakog mesdžida…” Nakon objavljivanja ovog ajeta glasnik Poslanikov. pak. svraćaju u džamiju. osim lica i šaka. Zbog toga. kada je na namazu. a da mu preko ramena nema ništa. pa je osobi koja je jela luk zabranjeno ići na mjesta okupljanja. On još kaže da je i Ebu Hanife.. iz općih šerijatskih propisa razumijemo da je zabranjeno uznemiravati druge.” Žensko tijelo je ´avret. Stidno mjesto kod muškarca je od pupka do ispod koljena. Muškarcima je.v. oglasio je da niko nag ne obilazi oko Kabe. pred kraj života prihvatio njihovo mišljenje.2005 http://www. pa prema tome i u džamiju. dž. zbog hadisa koji od Ebu Hurejre prenose Buhari.Tefsirul-Qurtubi. Prema tome. da nije tijesna. da ima nešto odjeće i preko ramena. Iz iznesenog možemo razumjeti da. šalvara. Tradicija i običaji se mijenjaju.s. po mogućnosti. To je stav većine islamske uleme. kada hoće ući u džamiju ili. koji je smatrao da mesh po čarapama nije dozvoljen. Šukri H. a ne njegov specifični povod objavljivanja. tradiciji. preporučio bih svima da kada odlaze na javna mjesta. Međutim. ukoliko ta njihova odjeća ispunjava uslove koji su prethodno navedeni. preporučujem našoj braći i sestrama da se ne ljute za nešto što šerijatom nije zabranjeno. izbjegavaju ono što će izazvati negativne reakcije kod ljudi. a Allah. čakšire ili drugačije. pa makar to u osnovi bilo dozvoljeno. Zbog toga. 4/2320. uz navedeno. Da li je dozvoljeno dolaziti u džemat. pristojno se obuku i da.. najbolje zna. s. Naš svijet nije navikao da vidi sportaše u džamiji. ukoliko ta odjeća pokriva stidna mjesta i ukoliko je čista. 1/10. pa makar im to bilo neobično.Na pitanja odgovora doc. u njoj se može klanjati. ljudima je naređeno pokrivanje stidnih mjesta ('avreta) kada stupaju u namaz i kada hoće da uđu u bilo koju džamiju.. (Vidi: Sahihul-Buhari. prenoseći stav Ebu Jusufa i Muhammeda b. da nije specifična za nevjernike i da se oblačenjem te odjeće ne poistovjećuje sa suprotnim spolom. kako u odlasku ili u povratku s treninga. bez obzira kako mi tu odjeću zvali: trenerka. jer se. nagi.). pojaviti se pred muškarcem koji joj nije mehrem. 2/894. u trenerci? Datum kreiranja: 27. po usulskom pravilu. kako kaže Kasani u Bedaius-sanai. treba znati da ta odjeća mora ispunjavati opće uslove: da nije providna. u džamiju. njegova odredba upućena je svim ljudima i odnosi se na svaki mesdžid i na svaki namaz. uglavnom. dr. bili veliki nevjernici.novihorizonti. Hasana Šejbanija: “Ne vidi ono što je ispod njih”. Iz tog razumijemo da treba voditi računa o drugima. jer su nekada sportaši. jer je uslov za ispravnost mesha po čarapama da se.a. običajima itd. Za to nema nikakve smetnje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 23 od 416 . u obzir uzima općenitost značenja šerijatskog teksta. s tim da treba. zabranjeno nositi svilu i zlato.) Mada je navedeni ajet objavljen zbog beduina koji su bez odjeće. Danas je situacija drugačija i sve češće viđamo momke u trenerkama.11. a sunnet joj je okupati se petkom i namirisati (muškarc) kada pođe na džumu itd.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne? Nije dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne. obilazili (tavafili) oko Kabe (vidi: Sahih Muslim. želim naglasiti. o njihovim osjećajuma. Što se tiče pitanja koju odjeću musliman i muslimanka mogu nositi. da kada se radi o zabrani (haramu) ona mora imati svoju jasnu osnovu u šerijatu. U odjeći koja im je dozvoljena musliman i muslimanka mogu obavljati namaz.š. ukoliko odjeća ispunjava spomenute uslove. 1/75. 7/183. U isto vrijeme. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Muslim i drugi: “Neka muškarac ne klanja u jednoj odjeći. i ono mora biti pokriveno kada žena stupa u namaz. Ramić.

s. I nisam ja obožavalac onog šta obožavate. na te koncerte odlazili. muslimani koji hoće malo islama .a. halal dobro pomiješali sa haramom i sve to skupa lijepo zamotali i ponudili muslimanima.a.. “Musneduššamijjin”. s.” (Buhari. ulazak u džennet.s.a. nije sa svojim ashabima i sahabijkama ramazan dočekivao niti ga ispraćao koncertima i orgijanjima. kako se drugi ne bi povodili za tom greškom.v.) “Ti ćeš biti (na budućem svijetu) sa onim koga voliš (na ovom svijetu). “El-Mukaddime” i Ahmed u Musnedu. kako Poslanik. kada je primio islam. s.) Na kraju. poginuo je kao šehid na Uhudu. Odgovorio im je objavom koja mu je tim povodom došla: “Reci: ‘O nevjernici! Ne obožavam šta obožavate.” Poslanik. Vama vjera vaša.v.novihorizonti. pak.2005 http://www. “Kitabul-menakib”. 21. Oni. Sunen. jer to nije Poslanikova. Poslanik. međutim to nije bilo u obliku kao što se to čini danas kod nas. na kom je noć (vidna) kao dan. Za bajram je bilo veselja. pa ćemo tako okupiti sve glavešine mekanske. Umejra i njegove popularnosti kao pjevača u predislamsko doba. Naime.s.a. on je bio najpopularnija ličnost u gradu u kojem su bogataši razmišljali samo o zabavi i uživanju. Sjetimo se primjera i Musab b. nešto kao što se kod nas zagovara da hodža s ahmedijom uči dove i klanja u crkvi. a da pop u svojoj odori dođe i moli se u džamiji. Niti ste vi obožavaoci onog šta obožavam. ili se. Sunen. Ibn Ebul-Izz se u čuđenju pita. 16692. Sahihul-Buhari.a. Mekanski mušrici nudili su tako Muhammedu. gdje i danas njegovo tijelo leži pored Hamzinog. koncert Sarajevske filharmonije itd. Njegov primjer može nam poslužiti kao dokaz i velika pouka u vezi s postavljenim pitanjem. Treba naglasiti i to da javno učinjena greška zahtjeva i javno pokajanje. Poslanik. a drugu godinu on njihovog.v. u komentaru Tahavijine poslanice. gdje su režiser Taleta i njemu slični. Uzvišeni Allah kaže: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu.v.a.s. nemoguće je biti musliman slijedeći nešto drugo osim Poslanikove.a.v. čini mi se zlonamjerno. pravdi.a. neka se sjete Poslanikovih.v. s. Nisu tako postupali niti njegovi ashabi. kaže: “najbolji oni koji se puno kaju. s. ili da tako dočekamo naš mubarek ramazan. Mekanske djevojke za njim su ludovale. Odgovor Poslanikov.v. i koji često Allaha spominje. s. on je Musaba poslao u Medinu da tamošnje stanovništvo podučava Kur‘anu.” (El-Ahzab.s.s. s. Iskreni muslimani koji smatraju da će tim “neislamskim metodama” promovisati islam uveliko griješe. pa neka svako od vas vodi računa s kim će prijateljevati. a ono što nije u skladu sa Allahovim zakonom osuđeno je na propast.) Poslanik. naglašavam da svi ljudi griješe i da je to normalno. Ebu Leheb i Ebu Džehl ostali su do kraja života uz muziku i pjevačice. nadaju da će takvom “fleksibilnošću” privući nekoga islamu.s.” Doduše. alejhissalatu ves-selam.v.a. nagodbu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 24 od 416 . Sa njega neće skrenuti nego samo onaj koji je upropašten.Na pitanja odgovora doc.malo ne-islama.) Muslimani koji su. poštenju… Musab.s. s. nije tako postupio zbog toga što u islamu dobro i zlo ne mogu ići zajedno i što u islamu cilj ne opravdava sredstvo.s. U džennet će kao šehid ući bez polaganja računa. možda. u sahih-hadisu kaže: “Ostavio sam vas na bijelom (putu). dr. I niste vi obožavatelji onog šta obožavam. onako usput. bio je sasvim jasan.a.a. upute.11.v. Ramić. napustio je takav džahilijjetski život.” (Tirmizi. kako na dunjaluku tako i na ahiretu. pravi musliman nije ustrajan u griješenju. zbog njega činile samoubistva. i drugi. dok govori o onima koji postupaju drugačije od Poslanikove. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. njemu nije rekao: “Hajde Musabe organizuj nam koncert i sakupi svoje društvo. sa pjevačicama i plesačicama.v. Tražili su da se sa njim nagode. bez onoga što je Poslanik donio?!) Drugim riječima. a meni vjera moja!‘” (El-Kafirun. s. s..” (Ibn Madže. s. Šukri H. a da su. s. igre i pjesme i to je sunnet. niti tabi‘ini. ? Muslimani imaju najbolji uzor u Poslaniku. riječi: “Čovjek je u vjeri svoga prisnog prijatelja.com Pitanje: Odgovor: Da li muslimani treba da dočekuju i ispraćaju ramazan programima kao što su koncert “TRI HAFIZA”. uputa.s. kaže: “Onaj ko u islamu trasira pogrešan put ili na taj put navodi Datum kreiranja: 27.s.s.) Naš miljenik Muhammed. moralu. skromnosti. r. 1-6. upute a nadaju se uspjehu na ahiretu: “Kejfe jurdžal-vusulu bi gajri ma džae bihir-resul?!” (Kako se može očekivati dolazak na cilj tj.s. iskrenosti.v. griješe. mekansku omladinu i iskoristiti tu priliku da propagiramo islam. br. pa da oni jednu godinu obožavaju njegovog Boga.a. da im to bude nacionalni način obilježavanja njihovih vjerskih blagdana.v. Musab. Umjesto toga. “Kitabuz-zuhd” i drugi.a.

Sunen. dž. No. samo u prisustvu svjedoka? Datum kreiranja: 27.š. Većina birtija. i drugi. Da li safove moramo malo ukositi kad klanjamo? Da li je brak ispravan ako se vjenčanje izvrši tajno. s. jer to može izazvati sumnje i donijeti nepredvidive posljedice. za muslimane su pripremile posebne bajramske programe. Pitanje: Odgovor: Izvjesna odstupanja u tom pogledu ne utječu na ispravnost namaza.2005 http://www.) Slijeđenje Poslanikove. “Babu ma džae enne ma bejnelmešriki vel-magribi kibletun”) Dužnost je okrenuti se u tačno pravcu Kabe samo kad se čovjek nalazi u El-Mesdžidul-haramu.Na pitanja odgovora doc.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Oglašavanje braka je Poslanikova. ili one iz naših pozorišta i općinskih sala. uputa: “Ono po čemu se razlikuje haram od halala je deff i glas (tj. i pored te činjenice. ne preporučuje se tajiti da je neko u braku. kopirajući onaj iz Zetre. dr. Odziv muslimana i muslimanki na takva veselja je.” (Tirmizi. Braćo i sestre. i udarajte tim povodom deffove. Narod se. Dovoljno je da čovjek bude okrenut na onu geografsku stranu na kojoj se Kaba nalazi.” (Tirmizi. s.a.) ”Oglasite brak.) U našem slučaju mnogi su povedeni na pogrešan put.11. bio veoma velik. istinski robovi. Sunen. jer Poslanik. dž. a ne oni koji su Allahu.s. upute najsigurniji je put. samo program treba da režiraju Allahovi. Šukri H. ima stotine i hiljade načina da se vjernici za bajram istinski provesele i da u tome osjete zadovoljstvo i razonodu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 25 od 416 . davno okrenuli leđa. Sunen. kako kažu.oglašavanje).v. “Kitabun-nikah”. pa makar se vjenčanje obavilo samo u prisustvu svjedoka. “Kitabun-nikah”. “Kitabuzzekat”. vjerovatno.” (Tirmizi.a. nimalo manji od njihovih. za nekim poveo. s.š. vjerovatno. u Medini rekao: “Sve što je između istoka i zapada je Kibla.com ima grijeh i grijehe svih onih koji se za njim povedu.v.novihorizonti.v. javnih i tajnih kuća diljem Bosne i Hercegovine. Mihrab naše džamije nije tačno u pravcu Kible. Pitanje: Odgovor: Ukoliko su svi uvjeti za sklapanje braka ispunjeni brak je ispravan. Ramić. a. i učinite to u džamijama.s. i On njima.” (Muslim.s.

a. Šta je sa mnom? Odgovor: Činjenica da ti dolaze loše misli ne mora značiti loš znak. kako stoji u hadisu “Šejtan je. SahihuMuslim. svojoj porodici.a. uzeo je abdest potirući prednji dio glave (kiku) i ‘imamu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s. Od Mugire b.com Pitanje: Stalno mi dolaze loše misli u vezi sa vjerovanjem u Allaha. elhamdulillahi.) U slobodnom vremenu razmišljaj o Allahovim.) (Tirmizi.11.Na pitanja odgovora doc. dozvoljeno je činiti mesh preko mahrame. Molim Allaha.novihorizonti. podsticanje na dobro) neka zna da je to. neka se zahvali Allahu. od Allaha. Od Abdullaha b. dž. SahihulBuhari.v. s.a.) Kada ti dođu takve misli trebaš proučiti “E‘uzu billahi mineš-šejtanirradžim” (Utječem se Allahu od prokletog šejtana.a.a. oprostio mome ummetu ono što su im njihove duše pričale. o tome više ne razmišljati.š.s. stvorenjima i Njegovim preciznim zakonima koji vladaju na nebesima i Zemlji. kako usrećiti nesretne itd.s. prenosi da je Allahov Poslanik.) i takve misli otjerati od sebe. se prenosi da je rekao: “Vjerovjesnik. Sahihul-Buhari. ipak.2005 http://www.” (Buhari.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 26 od 416 . a melek ga podstiče na dobro i vjerovanje u Istinu.” (Buhari. dr.v. dž. ali me ove misli zabrinjavaju.a. s.” (Tirmizi. “Kitabul-iman”. kako nahraniti gladne.s. preporučio da prvo potarete prednji dio glave (kiku). približava čovjeku. Šukri H. Ja bih vam. s.a. uistinu (sa čovjekom) kad je sam. a ko osjeti ono drugo neka se utječe Allahu od prokletog šejtana. r.' (Muslim. uopćeno može pomoći ljudima. zatim ih je vratio do mjesta odakle je počeo. Počeo je od početka glave i povukao ih do potiljka. ukoliko to ne kažu ili ne urade.” (Muslim. čvrst vjernik. ali mi ove loše misli nisu prestale dolaziti. II) potiranje samo ‘imame (vrsta turbana koji je Alejhisselam nosio na glavi). da ti pomogne da sačuvaš svoj iman i budeš koristan član svoje zajednice.v. Abdullah b.š. Ramić.v. Sunen. “Kitabul-vudu‘”). Šu‘be. Da li je dozvoljeno činiti mesh preko mahrame? Datum kreiranja: 27. Mesud. uistinu. Naime. Zatim je (Poslanik.) Preporučio bih ti da što više vremena provodiš u dobrom društvu jer. Sunen-Tirmizi. komšijama.a. 268. uistinu. u vezi sa abdestom prenose se tri načina potiranja glave: I) potiranje cijele glave. pa ko to osjeti (tj. Ashabi su se požalili Poslaniku. r. Zejda. pa ih je povukao naprijed i vratio nazad. Sahih Muslim. Razmišljaj o tome kako najuspješnije možeš izvršiti obaveze prema sebi. na koji način se. uistinu. rodbini. koji se može potrati bez skidanja mahrame.s. potrao je glavu objema rukama. dž.a.) proučio ajet: “Šejtan vam obećava bijedu i naređuje vam razvrat…” (“El-Bekare”.a. “Tefsirul-Kur‘an”. One dolaze svakom čovjeku. Gledao sam kasetu “Jednoća Stvoritelja” i iman mi se povećao. tj.v. rekao: “Šejtan se.a. Što se tiče šejtana on ga podstiče na zlo i nijekanje Istine. u tom pogledu i on je rekao: “Allah je.v. kako potire po ‘imami i obući. s. a i melek također. s. prenosi se: “Vjerovjesnik. “Kitabut-tahare‘”). od Poslanika.s. i Njegovim postojanjem? Ja sam. “Kitabul-fiten”. “Kitabul-vudu‘”).š. a kad su dvojica on je dalje. Pitanje: Odgovor: Da. r. a zatim dopunite potiranje preko mahrame kako biste na taj način prevazišli razilaženje uleme u vezi s tim pitanjem. r. i obuću.s. III) potiranje prednjeg dijela glave (kike) i ‘imame.s. prenosi se da je rekao: “Vidio sam Allahova Poslanika. Umejje. s. Od Amra b.

11.š. da se istinski pokajete. ne budete iskreni jedno prema drugom i da među sobom izgradite istinsko povjerenje koje je neminovno za sretan i hairli brak. 151. Mi znamo da je to grijeh. 32. dr. Međutim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 27 od 416 . postimo itd. koji je neminovan u slučajevima kao što je vaš (jer šejtan ne propušta tako dobru priliku koju mu nudite svojim griješenjem). kada šejtan savlada nekog od vas. a što se dunjalučke kazne (posljedica) tiče dovoljno je da vam vaša duša ili šejtan došapne: “On/ona kako se drži za ruke i ljubi sa mnom čini to i sa drugom/drugim. Vi kršite Allahov. Redovno klanjamo. Šukri H. To će biti pravi znak lijepih i iskrenih namjera. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.) “I ne približavajte se razvratnostima. Da li ovi naši postupci imaju opravdanje? Odgovor: Vaši postupci nemaju opravdanje.2005 http://www. onom što je vanjština njihova i što je unutrašnjost. da jedno drugome ukažete na grešku koju ste činili. to je grijeh za koji valja na ahiretu odgovarati. Znajte da ljubljenje i držanje za ruke nisu znak iskrenosti i lijepih namjera.Na pitanja odgovora doc. Iskrenost i lijepe namjere nešto su drugo. Datum kreiranja: 27. Sve to će uticati da sutra. Ramić. a pri susretu i rastanku se i poljubimo. Zaštitite jedno drugo čuvajući mu/joj moral. Ukoliko ste iskreni tada ćete. kada izlazimo u šetnju držimo se za ruke. ali se nadamo da to nije tako strašno.com Pitanje: Ja i moj mladić trudimo se da budemo dobri muslimani. dž.” To došaptavanje će u vašoj duši proizvesti nemir. zakon koji glasi: “Ne približavajte se bludu…” (“El-Isra”. otvara šejtanu vrata da vam došapne mnogo više od toga i da mu povjerujete. Preporučujem vam.” (“El-En‘am”.novihorizonti. a ne predati se strastima. a možda i danas. Taj osjećaj nemira. priteći jedno drugom u pomoć u borbi protiv šejtana. i da jedno drugo zaštitite od šejtana.) Posljedice kršenja Njegovih zakona neminovne su. Prije svega.

kaže: “Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede. Da li je dužnost slijediti sunnet i da li termin “vadžib” obuhvata sunnet? Datum kreiranja: 27.) Nadalje. s. ne samo da imaju mesdžide.a. ili da vam vaš profesor iz inata (tj. Tražili smo pauzu da bismo obavili namaz.11. ali nam profesor nije dozvolio. Dakle. za to neće biti griješan. Lobiranjem i drugim zakonskim sredstvima nastojte doći do svog cilja. Ramić. radio i preporučio da se radi.novihorizonti. On mi je odgovorio da je to pitao Ibn Abbasa i on mu je rekao: ‘Htio je da ne oteža bilo kome od svog ummeta. obavezna je u slučaju svega što je on strogo naredio. U slučaju potrebe.a.š. dž. i koji često Allaha spominje. Šta da radimo u takvoj situaciji? Odgovor: Pravo na ispoljavanje vjerskih osjećaja spada u temeljna ljudska prava i dužni ste da se svim zakonski raspoloživim sredstvima borite za njihovo ostvarenje. kaže: “Kada vam nešto zabranim. Sahih-Muslim. onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupaju.š. Sahihul-Buhari. od iskrenog vjernika očukuje se da u skladu s tim neizostavno postupa imajući u vidu ogromnu nagradu za onog ko prakticira te sunnete. dž.š. Ibn Abbas prenosi da je Allahov Poslanik.s. podnevskom ili ikindijskom.) Uložite koliko možete truda da namaz klanjate propisno. borite se za svoje pravo. dž. Sabah treba klanjati prije izlaska sunca. Analogiziranjem se može doći do zaključka da i druge situacije koje otežavaju ili onemogućuju čovjeka da klanja namaz na vrijeme mogu proizvesti olakšicu sastavljanja namaza.‘” (Muslim. Ko ponekad izostavi neki sunnet. kao što je npr. toga se klonite. a Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 28 od 416 . onaj ko želi da bude musliman mora slijediti sunnet (tj.s. “Kitabu salatil-musafirine ve kasriha”. spomenuti namazi mogu se spojiti.v. s. Nadalje.” (“El-Ahzab”. svoje nekulture) ne da pauzu. klanjao u Medini zajedno podne i ikindiju.s. govorio. a kada vam nešto naredim. Dokaz za prethodno rečeno su hadisi koji govore o sastavljanju namaza (u džamiji) u slučaju kiše i vremenskih nepogoda. Pitanje: Odgovor: Pokornost Poslaniku. ne opterećuje čovjeka više od onog što on može podnijeti. a to je da vam se obezbjedi pauza i mjesto na kom možete klanjati. možete sastaviti podne i ikindiju u bilo kojem vremenu. klanjanje pritvrđenih sunneta (sunneti-muekkede).) U drugom hadisu Poslanik. ono što je Poslanik.v. niti putovanje. Što se tiče drugog dijela pitanja. u vanrednim okolnostima.s. s. Preporučujem vam da se organizujete i izradite strategiju djelovanja.Na pitanja odgovora doc. Međutim. Šukri H. najbolje zna.s.com Pitanje: Studiramo na Sarajevskom univerzitetu. 21) Nadalje.v. bilo da je priroda vježbi takva da se ne mogu prekidati.v. Imamo vježbe jednom sedmično od podne do akšama.2005 http://www. nego neki imaju i džamije sa munarom i da oni čak financiraju vjersko-kulturne aktivnosti svojih studenata muslimana. a Allah. islamska ulema smatra da bi bio griješan. Allah. Ebu Zubejr kaže: “‘Pa sam upitao Seida zašto je to uradio.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a da nije bio (u pitanju) strah.” (Buhari. dr. te prilikom putovanja. za ono za što se u hanefijskom mezhebu upotrebljava termin “vadžib” u drugim mezhebima se upotrebljava termin “sunneti-muekkede”. s. U isto vrijeme treba voditi računa da pauzu uzmete u periodu kada nećete poremetiti tok vježbi.” (“El-Ahzab”. radio i šutnjom odobrio) jer je on uzor koji treba da slijedimo: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. Isto tako mogu se sastaviti akšam i jacija.a. “Kitabul-i‘tisami bil-kitabi ves-sunne”. s. kada postoji potreba. uglavnom. s tim što treba voditi računa da se dnevni namazi (podne i ikindija) klanjaju prije akšama.a. ukoliko bi sunnet u cijelosti izostavio. 36. treba naglasiti da se. sve ono što je Poslanik. u namaskom vremenu. a noćni (akšam i jacija) prije zore.a. uradite onoliko koliko možete. Recite svojim profesorima da svi univerziteti na Zapadu.

doista. s. On kaže: “Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. Uz to. kako ti. kao što je. (dakle ako pokajanje bude ispunjavalo uslove) imaš šansu da ti Uzvišeni Allah oprosti.s. po meni glavnu odgovornost snose oni koji nemoral propagiraju.novihorizonti. Što se pak tableta za spavanje tiče.‘” (“EzZumer”. tj.a. koji uz bolesnu osobu uče Kur‘an i dove Poslanikove.v. Ramić. zato pozivam svjesne ljude da danonoćno rade na promociji morala. a to su. 53) Posebno bih ti skrenuo pažnju da te počinjeni grijeh (blud) ne odvede u još veći. a to je ubistvo djeteta koje nosiš. iz dna duše i bude djelom potvrđeno.2005 http://www.com Pitanje: Odgovor: Učenica sam srednje škole.Na pitanja odgovora doc. prženje u užarenoj vatri i pijenje gnoja koji će curiti iz spolnih organa onih koji su. na šerijatski ispravan način.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 29 od 416 . tako i neki tvoji vršnjaci i vršnjakinje. nemoral činili. U našem društvu ima moralnih ljudi i njihov glas mora se glasnije čuti. preporučio bih odlazak do onih koji liječe Kur‘anom. dr. Da li mi je dozvoljeno tražiti liječničku pomoć psihijatra i da trošim lijekove za spavanje? Datum kreiranja: 27. Preporučio bih ti da se u cilju smanjivanja ovodunjalučkih posljedica tvoga grijeha udaš se za osobu s kojom si nemoral počinila. Međutim. sve grijehe prašta (ako hoće). sve dok ti duša ne počne izlaziti. ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah je taj koji. imaš šansu da se pokaješ. Naša stvarnost je sumorna. kao ti. On. Šukri H. Počinila sam blud sa svojim profesorom i ostala trudna. moraš voditi računa da u njihovom sastavu ne bude materija koje su islamom zabranjene. televizija. a ako pokajanje bude iskreno. Prolazim kroz tešku traumu i ne znam šta da radim? Počinila si veliki grijeh čije ćeš negativne posljedice osjećati cijeloga života. uradio tvoj profesor. mnogo prašta i On je milostiv. preporučio bih ti da ih ne koristiš. Pitanje: Odgovor: Dozvoljeno je zatražiti liječničku pomoć psihijatra koji se u svom poslu koristi ispravnim i naučno dokazanim metodama. uistinu. nažalost. Želim da naglasim da za traume koje preživljavaš. prije svega. a ako se iskreno ne pokaješ očekuje te džehennemska kazna.11. a zatim i ostali mediji. osim u prijekoj potrebi i uz odobrenje ljekara. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. riječima ili djelom. Ukoliko takvo liječenje ne daje rezultate. Veliki procenat prosvjetnog kadra djeluje u tom pravcu. bilo abortusom ili na neki drugi način.

vidim iza svojih leđa.) Vidljivo značenje hadisa upućuje da je on to rekao nakon što je mujezin završio sa ikametom.novihorizonti.2005 http://www.Na pitanja odgovora doc.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li je to ispravno? Većina islamske uleme smatra da imam neće izgovarati početni tekbir sve dok se ikamet u potpunosti ne završi i dok se safovi ne poravnaju. preporučio bih našim imama da čekaju dok mujezin prouči ikamet. Ukoliko imam i ne postupi tako. Osim toga. jer nijedan namaski rukn (farz) nije doveden u pitanje. po kojem iftitahi-tekbir treba reći prije kraja ikameta. potom da poravnaju safove i narede džematlijama da se zbiju u safovima.s. dž. Šukri H.s. “Kitabulezan”.v. imajući u vidu da nam je Poslanik.” S obzirom da su dokazi za mišljenje kojem se priklonila većina uleme daleko jači. pa tek onda da otpočnu sa namazom. a najbolje je u momentu kad mujezin kaže “kad kametis-salatu”.š.v.a. i govorio mu: “Allahov Poslaniče nemoj me preticati sa amin.‘” (Buhari. namaz će biti ispravan. dr.11.v. uistinu.a. nam se okrenuo prije nego je izgovorio početni tekbir za namaz i rekao: ‘Ispravite i zbijite safove. s. Datum kreiranja: 27. najbolje zna. Od Enesa se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 30 od 416 .s. Sahihul-Buhari. s. Ramić. Treba napomenuti da imami koji izgovaraju početni tekbir prije završetka ikameta postupaju po hanefijskom mezhebu.com Pitanje: Odgovor: Naš efendija izgovori početni tekbir prije negoli mujezin završi ikamet. a Allah. preporučio da ponavljamo za mujezinom njegove riječi i naredio nam da slijedimo imama. Ja vas. To mišljenje temelji se na hadisu koji bilježi Tahavija u kome Bilal kaže da je učio ikamet Allahovom Poslaniku. očito je da je navedeno mišljenje ispravno jer se traženo može postići samo ako imam izgovara početni tekbir nakon što mujezin završi s ikametom.

jer Zakonodavac ih nije bez razloga takvim učinio? Bit nauke po islamu je da čovjek otkrije Allahove. Npr.novihorizonti. zakonima itd. u slučaju islama do toga ne može doći.) Dakle.š. niti naučno opravdano odnositi se prema islamu kao prema kršćanstvu ili nekoj drugoj vjeri ili ideologiji. odnos prema okolišu i svemiru. Njegova džamija u Medini bila je centar svih društvenih aktivnosti. u pogledu ravnoteže u prirodi. onakvu kakvu po šerijatu treba da ima. i kada se govori o bilo kom pitanju pokušava se u Poslanikovoj životnoj praksi naći odgovor. odnos čovjeka prema čovjeku. odnos prema ostalim živim bićima. odnos prema duhovnim bićima. Po islamskom učenju. i muslimanima. koji su potkupljivi. koja nam je od neprocjenjive važnosti. i kasarna i sveučilište.s.s. a odvraća od zla. Ako to spriječimo. varaju. klanjala džuma i ostali namazi. sve što postoji na nebesima i Zemlji ima svoju svrhu i tu ravnotežu čovjek ne smije poremetiti. Dakle. dr.com Pitanje: Odgovor: Član sam Socijaldemokratske partije BiH. Šukri H. uputa koje za ljudski rod život znače?! Pročitajte knjigu Ebul-Hasana en-Nedevija “Šta je izgubio svijet dekadencom muslimana?” Svi ćemo.v. Takav pristup nema naučno opravdanje. također. i cijelome svijetu.11. s obzirom da on nudi kompletan sistem života i ne ostavlja nijedno pitanje bez odgovora. jer bi to bilo suprostavljanje Stvoritelju. sigurno svi biti sretniji. jer je u pitanju biti ili ne biti za ljudski rod i njegov opstanak na ovoj planeti? Zar ovaj ajet ne može biti upozorenje čovjeku da se ne miješa u prirodne zakone i da ih ne remeti. Ona je.Na pitanja odgovora doc. koji gledaju samo svoje interese itd. nego je puno više od toga. islam tretira kako društvena. a to je rezultat analogiziranja i izjednačavanja islama sa kršćanstvom. Međutim. (kod nas i u svijetu) općenito. dž. nema smetnje da se u Datum kreiranja: 27. Dakle. uz sve navedeno. jednostavno rečeno bila i predsjedništvo. jer islam obavezuje čovjeka da traži nauku i uz to. jer to je mjesto gdje se naređuje dobro. i muslimani i nemuslimani. 27. islam nije samo puka molitva i ljubav. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ono što bismo mogli tražiti jeste da se politika islamizira. obavezuje ga da do nauke dolazi na dozvoljen (halal) način i da nauku koristi za dobrobit čovjeka. ekonomska tako i politička i druga pitanja. pa teško nevjernicima kada budu u vatri!” (Sad. Smatram da bi u tom pogledu džamija trebalo da ima vodeću ulogu.š.a. To je bilo mjesto života. Ramić. Ako su ljudi imali pravo da se zbog negativnog stava crkve prema nauci i razvoju bore da crkvu odvoje od države i da izgrade sekularno društvo koje crkva ne bi sprečavala u razvoju. zakone. Zbog toga je danas teško vratiti džamiji njenu pravu ulogu. Sa sigurnošću mogu tvrditi da islam sadrži sve najpozitivnije što čovjek može da poželi. i gdje se. Dakle. Zar ovaj ajet ne može biti kamen temeljac za nauku o očuvanju životnog okoliša. Islam određuje i regulira odnos čovjeka prema njegovu Stvoritelju. tj. Muslimanima je divan uzor Poslanik. islamski moralizira. tako misle nevjernici. te prema tome. Džamije su takvu ulogu nekada i imale. boreći se protiv islama i muslimana. ako džamiji vratimo njenu pravu ulogu. Bilo je to mjesto gdje su primane domaće i strane delegacije. ali na tome treba ustrajati.v. i generalštab. Nemuslimani su. U tom duhu sigurno je velika nepravda odvojiti islam od politike. a ne one koji samo lažu. danas je problem što muslimani. mjesto vjere i njenog sastavnog dijela .a. s. socijalna. Zar ne bismo svi bili sretniji da smo malo ranije shvatili prethodno citirani ajet i vodili računa o ravnoteži u prirodi? A koliko li je tek ajeta i Poslanikovih. islam je sveobuhvatni sistem. odnos ljudske zajednice prema pojedincu i obratno. Interesuje me da li je po islamu dozvoljeno džamije koristiti kao mjesto za političke aktivnosti? Na početku želim da ukažem na pogrešnu percepciju koju većina ima u pogledu islama. odnos prema umrlim ljudima. dž. Uzvišeni Allah kaže: “Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih. Islam se dijametralno razlikuje od kršćanstva. da im se prilagodi i da ih koristi za svoje dobro. odnos prema prirodnim Allahovim. nije pravedno. kolonizirajući dio islamskog svijeta. kradu.politike. Tada bismo imali čistu politiku i čestite i iskrene političare koji se istinski bore za dobrobit svih ljudi. i skupština. međusobni odnos ljudskih zajednica. ne raspolažu dovoljnim kadrom sposobnim da naučno tumači sveobuhvatnost islama.2005 http://www. izolirajući džamiju nanijeli veliku štetu i sebi. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 31 od 416 . islam uči da sve što postoji nije bez razloga stvoreno. a ne na njegovu štetu. sigurno ćemo svi biti na gubitku.

vođama muslimana i svim muslimanima”. ko od vas vidi da krivo radim. koju joj je zacrtao istinski islam. a ne pomažite u grijehu i neprijateljstvu. Dr. Neprihvatljiva je makijavelistička politika po kojoj cilj opravdava sredstvo.a. da je koriste za sve što im dobro donosi. Međutim. sama po sebi. takva politika sastavni je dio naše vjere. Šukri H. Štaviše. To potpada pod poznate islamske dužnosti (farzove). društvenim. Džamija se gradi radi muslimana. S druge strane. pravi muslimani. određen sam da brinem o vama. Jusuf El-Qardavi o politici u / i džamiji kaže: “Ne znam zašto se riječ “politika” spominje kao da je to porok ili zločin.” Ovo je islamska politika. a od njih otklanja zlo. ali u onome što je grijeh.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 32 od 416 . dostojanstvena… Kada je Ebu Bekr. samo što je islamska politika čista.2005 http://www. neki to pokušavaju spriječiti. kulturnim. Naučno neutemeljeno. kao nauka. kako u vjeri.v. ona je akida (vjerovanje). bude odvojena od politike. etika i sistem koji obuhata cjelokupni život. Politika. “Allahu. To je. tako i u dunjalučkim poslovima. r. što je pogrešno. ide s vjerom ruku pod ruku.Na pitanja odgovora doc. a kada me vidite da griješim ispravite me. ono što je dobro i dostojanstvo u svim aspektima njihova života: duhovnim. naređuju dobro a odvraćaju od zla. te institucije razmjeste na druga mjesta. Takva politika ne drži se moralnih normi. da je koriguje i usmjeri pravim putem. upitali su prisutni. dr. ali je pogrešno reći da one ne mogu biti u džamiji. politika koja ima za cilj da upravlja općim društvenim pitanjima na način koji ljudima donosi dobro. Njegovoj Knjizi. zbog ukazanih potreba. iako se politika. Uzvišeni Allah kaže: “Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti. odgovorio je. Ramić. Hutbe su tada tretirale život. a posebno je pogrešno kazati da islam nema šta da traži u politici. Političari poput Ebu Bekra i Omera koji traže da svi njihovi podanici budu opozicija u onom što je pogrešno. Čudno je da upravo neki političari pitaju: da li je dozvoljeno da se džamija miješa u političke ciljeve. hutbe su govorile o skromnosti.11. a ja nisam najbolji među vama. niti se pridržava ikakvih vrijednosti. izabran za halifu on je u džamiji održao svoj nastupni govor u kom je između ostalog rekao: “O ljudi. U džamiji ljudi spoznaju istinu. nije nešto što je pokuđeno ili zlo. njihovoj politici nema mjesta u džamiji. Sada kada se život malo vratio u džamije i kada hatibi na hutbi ponekad hvale dobre. bilo zbog nepoznavanja uloge džamije ili zbog svoje zlobe prema islamu. okarakterisao cjelokupnom vjerom rekavši: “Vjera je savjet…” “Kome. iz domena preporučivanja istine i strpljenja koje je Kur‘an učinio preduslovom za Datum kreiranja: 27. jednom riječju rečeno. dok su oni sami od glave do pete uronili u politiku. a i neukusno je govoriti da politika nije za džamiju. kada.com današnjim uslovima.a. smatra jednom od najodabranijih nauka.s. u periodima kad su muslimani bili dobri. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. postao halifa muslimanima je uputio političku poruku: “Ljudi. Ovo je islamska pozicija i opozicija. r. kada ukazuju na nepravdu.” Na to mu je jedan od prisutnih uzvratio: “Tako mi Allaha. a o članovima svoje stranke govore kao da su meleki koji ne znaju pogriješiti. Ispravno je kazati da nije svaka politika za džamiju. s. Za džamiju je islamska politika. politika kao posao i praksa smatra se najčasnijom profesijom i zanimanjem. ekonomskim i političkim.” Omer mu na to uzvraća i kaže: “Hvala Allahu koji je dao da među Omerovim podanicima ima ko će ispraviti njegove pogrešne postupke svojom sabljom. takvim političarima i njihovoj politici mjesto je i u džamiji. tj. smrti. ibadet (obredoslovlje). Politika je sastavni dio islama. na način koji uspostavlja vagu pravde među njima.” Kada je Omer. neka me ispravi. Njegovom Poslaniku. Džamija je imala svoju pravu ulogu u svim periodima procvata islamske kulture.a.novihorizonti. To je u domenu “nasihata” (davanja savjeta). Nezamislivo je da uloga i misija džamije. Političari koji se ponašaju kao da su bezgrješni. kaburskom ispitu i Džennetu i Džehennemu. da im ne dopuste da griješe. a kritikuju loše postupke ljudi na vlasti. životna pitanja. U islamu pozicija traži od opozicije da joj ukaže na greške. također.) Džamija mora biti otvorena za sve koji pozivaju u dobro. a u islamu je poznato što je dobro. 2. Kada me vidite na istini pomozite me. koje je Vjerovjesnik. a šta loše. U periodima dekadence džamija je bila ograničena na obavljanje namaza. U islamu su svi ljudi jedni drugima opozicija. Tako je i kod nas bilo u vrijeme komunizma. Allahov Poslaniče”. ukoliko je u skladu sa principima islama i u okviru njegovih propisa i vrijednosti.” (“El-Maida”. ako bismo vidjeli da krivo radiš mi bismo te ispravili oštricom naših sablji. niti vodi brigu o dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu).

Prljava politika kakvu vodi većina političara i političkih stranki u BiH. preporučivanje istine. razvijanje njihove svijesti o životnim pitanjima i razotkrivanju spletki njihovih neprijatelja. naređivanje dobra i odvraćanje od zla.com spas od propasti dunjalučke i ahiretske: “Tako mi vremena. takvoj politici nema mjesta u džamiji..) To je.) (U ovom ajetu Uzvišeni Allah je) naređivanje dobra i odvraćanje od zla spomenuo prije namaza i zekata. i koji su tokom nekoliko posljednih godina redovno kasnili na džumu kako bi ih svijet vidio dok bahato gaze preko vratova muslimana da bi došli do prvog safa. ako su bivši sekretari iskreno tevbe došli. također. zakon.š. ali je problem što ih je većina nastavila da radi kako su radili i prije. iz domena naređivanja dobra i odvraćanja od zla. naučili islamski moral i etiku ponašanja i to primijenili u političkom radu. i namaz obavljaju i zekat daju.” (“El-Asr”. dr. a od nevaljalih odvraćate. ovih dana. Interesantno je.zato što su se bunili i granice zla prelazili: jedni druge nisu odvraćali od griješnih postupaka koje su radili. 78-79.) Allahova odredba je da to bude temeljno svojstvo vjernika i vjernica: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. a ne vladajućoj stranci.š. a koja je puna laži. Ramić. ako će se naređivati dobro i odvraćati od zla. ukazujući tako na važnost te obaveze (farza). a ne stranci.Na pitanja odgovora doc. to u proteklih nekoliko godina nije uvijek bio slučaj. a za tu. 71. kako se neprimijetno povlače iz džamija. puna lažnih obećanja. Međutim. dakle pogrešno. Duraković jednom sarkastično primijetio bili puni njegovih (komunističkih) sekretara. ako će se govoriti istina. pogrešnu politiku.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 33 od 416 . Jusuf El-Kardavi.” (dr. sina Merjemina. džamija mora imati ulogu usmjeravanja opće politike muslimana.) Smatram da je u proteklom periodu džamija. pa ima li preče mjesto za to od džamije?! Dakle. zakonu. Ružno li je zaista to kako su postupali!” (“El-Maida”.) Kroz pružanje savjeta. jer je protežirana politika jedne stranke. ako će se iznositi činjenice koje je šerijatski opravdano iznositi. neki ljudi su im vrata džamije širom otvorili. i u Allaha vjerujete. Svrha džamije je da pruža podršku šerijatu. vrijeđanja časti. što je Uzvišeni Allah učinio prvim razlogom zbog kojeg je ovaj ummet najbolji: “Vi ste narod najbolji koji se ikad pojavio: tražite da se čine dobra djela. 1-3. Nažalost. gledati one koji su se licemjerno uvukli u prve džamijske safove onda kada je to bilo popularno. džamija je mjesto za politiku. 110. traže da se čine dobra djela. puna svjesnih obmanjivanja. ataka na ličnosti. 2/196-198. Allah nas je obavijestio da su prokleti oni narodi koji su zapostavili ovu uzvišenu obavezu: “Jezikom Davuda i Isaa. korištena u negativnom smislu. džamija i oni koji su u njoj podršku daju Allahovom. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. čovjek doista gubi. Datum kreiranja: 27. koji su temeljni dijelovi islama. Kada vladajuća stranka prekrši Allahov. ali ne svakakve.11. Kao zaključak.” (“Al Imran”. prenošenja tuđih riječi (nemimeta) itd. Prvi safovi su. ogovaranja (gibeta). i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju.” (“Et-Tevba”. vrlo jednostavan.novihorizonti. dž. makar to bila i politika zvanične vlasti. Zašto je bilo tako odgovor je. ali ne svakakvu i mjesto za političare. bez obzira bila islamska ili neislamska. a od nevaljalih odvraćaju. neutemeljenih optužbi. dž. kako je dr. Fetava mu‘asire. Nije problem. mogu da kažem da je džamija mjesto za islamsku politiku. možda. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. u nekim aspektima. prokleti su oni sinovi Israilovi koji nisu vjerovali . interesantno ih je gledati sada kada su počeli puhati drugi vjetrovi.2005 http://www. Džamija treba da se suprostavlja svemu neislamskom. Šukri H.

Posebno naglašavam da su muslimani kolektivno odgovorni što nemaju pravu islamsku partiju.š. drugačija od zapadne i kur‘anski naziv za islamsku demokratiju je “šura”. vjernicima bih preporučio da glasaju za one koji će nabolje zastupati njihove interese. Uglavnom se glasa onako kako vođstvo smatra da će privući što više simpatizera. ako imate kandidata za kojeg se zna da je korumpirana osoba koja gleda samo svoje interese i kandidata koji je pošten. Ramić. u mnogim elementima. naređuje vjernicima da slijede ono što je najbolje. britanski premijer dozvoljava parlamentarcima iz svoje stranke da glasaju po svojoj savjesti. Islamska demokratija je. Nažalost. Šukri H. treba da gledamo suštinsko značenje termina “islamska demokratija”.novihorizonti. uglavnom. Islamska demokratija suštinski se. mi taj farz još nismo izvršili. Pitanje: U predavanju koji ste održali na Medicinskom fakultetu u Sarajevu spomenuli ste islamsku demokratiju.) Dakle. bez obzira gdje bila pravda i istina itd. Uzvišeni Allah kaže: “…i koji se o poslovima svojim dogovaraju…” (“Eš-Šura”. dakle. koji će se boriti protiv nemorala (prostitucije.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 34 od 416 Da li muslimani treba da glasaju na izborima? . zakona. znači ona koja ima najbolji program i čiji su se aktivisti najbolje pokazali na djelu. (Između dva zla. ali bi dužni bili glasati za onu za koju smatraju da je najbolja. došla na vlast. bluda. jer islam nema nikakve veze sa demokratijom.) U ovakvoj situaciji. ali u njoj nema negativnih elemenata kao što su zapostavljanje Allahovih. tadi bi muslimani imali izbor. drogeraši. koja sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije i više od toga.11. dr.) Npr. jer je on manje zlo. Da je primjedba na mjestu potvrđuje pobuna demokratske Evrope protiv Hajderove stranke u Austriji koja je demokratskim putem. dž.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Odgovor: Kada bismo u Bosni i Hercegovini imali partiju koja je svoj program uskladila sa Kur‘anom i sunnetom tada bi svi muslimani bili dužni glasati za nju. Ukoliko bi bilo više takvih partija. ali hoće popiti. a kao muslimani ne možemo u potpunosti podržati program nijedne postojeće partije mislim da muslimani treba da primijene šerijatsko pravno pravilo koje glasi: “Juhtaru ehveneš-šerrejni ev ehaffed-darerejni”. koji neće krasti i gledati samo svoje interese. sistemom koji su odredili oni koji se sada bune. 38.) Prema tome. glasajte za drugog. a ne na upotrebljene riječi i konstrukcije. c) što se političari. pravedan. imati to “ubojito oružje” u naše vrijeme je za muslimane fardu-kifajet. razlikuje od suvremene zapadne demokratije. Datum kreiranja: 27.š. b) daje se vlast većini. 55. a posljedice su katastrofalne kako po čovjeka tako i po njegov okoliš. kada nemamo nijedne islamske demokratske partije. (Vidi: “Ez-Zumer”. kada muslimani kažu “islamska demokratija”. fašisti itd. Zamislite kako će svijet izgledati kada neko od njih uvede svoje zakone. možda. Zbog toga će.” “Uzima se u obzir i gleda se na suštinu značenja. bira se ono koje je manje. prljava politika. tj. Odgovor: U šerijatu postoji pravno pravilo koje glasi: “El-‘ibretu bil-me‘ani la bil-elfazi vel-mebani. jer imati partiju. homoseksualci. licemjerstva itd.2005 http://www. Smatram da je taj termin pogrešan. Rijetke su prilike kada npr. za one koji će promovisati pravdu. Sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije. ogovaranja. dž. a ne za istinu i pravdu. jednoga dana njihovim demokratskim društvima zavladati alkoholičari. misli se na šuru. bore za glas većine. borba za glas većine. laži. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. bez obzira o kome je riječ.com Pitanje: Odgovor: Koje su vaše glavne primjedbe na zapadnu demokratiju? Glavne primjedbe ogledaju se u sljedećem: a) ljudi donose zakone ne vodeći računa o Allahovim zakonima. dakle. To zbog toga što Allah.” Prema tome.

a među onima koji se ubrajaju u zaljubljenike u 1001 noć. kada se uzmu u obzir nemoralne scene o kojima ova knjiga govori na jedan. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. lik islamskog političara. na pozitivan ili u najmanju ruku nekritičan način. Pisana je jezikom koji je bliži narodnom. Knjiga je puna scena koje odudaraju od islamske kulture i morala. U enciklopediji El-Mevsua el-arabijje el-alemije o 1001 noći se kaže: ”Najstarija manuskripta 1001 noći koja je do nas došla datira iz jedanaestog stoljeća po Hidžri. a koje je bilo na uštrb obaveza koje čovjek ima. pa neka se stavi na vagu spomenute definicije. Datum kreiranja: 27. Činjenica da su Francuzi prvi štampali ovu knjigu mnogo govori. a iz tvog pitanja mi se čini da jesi.” (Vidi: ElMevsua el-arabijje el-alemije. po islamu. jer je za takvu procjenu potrebno poznavati ljudske namjere (nijete). nadam da takvih osoba kod nas ima. Svojim pripovjedačkim obraćanjem ona je uperena ka običnom čovjeku. najbolje zna. Prije je štampana na francuskom nego na arapskom. grijeha koje čovjek počini potaknut onim na što ga je 1001 noć uputila. dr. možemo sa sigurnošću reći da ova knjiga nije za muslimansku kuću. dž. a i naši intelektualci rekla sve najljepše. Šukri H. Pitanje: Kupio sam knjigu 1001 noć o kojoj je naša bošnjačka štampa. Veličina tog grijeha ovisi o dvije stvari: a) od količine izgubljenog vremena na čitanju knjige. a Allah.11. dž. po šerijatu.com Pitanje: Odgovor: Definišite mi. Ne pridržava se pravila gramatike arapskog jezika i ne zna se ko ju je napisao.š. onda je u svojoj kući nećeš držati.) Muslimani ovoj knjizi nisu posvetili posebnu pažnju.Na pitanja odgovora doc. Međutim. uglavnom.novihorizonti. Ja se. tj. ako si uvidio. Svako sebe dobro poznaje. da ta knjiga nije za muslimansku kuću. Da je imala posebnu vrijednost oni je sigurno ne bi zaobilazili. Ramić. Zbog toga se tretira kao narodna književnost.š. Da li vidite u Bosni i Hercegovini osobu koja se uklapa u tu definiciju? To je osoba koja se bori za istinu i istinsku pravdu pa makar je niko od ljudi ne slijedio. Mada ovo djelo nema značajnu književnu vrijednost u njemu ima puno narodne mudrosti iz koje čovjek može uzeti korisne pouke. 2/554. pet puta dnevno na sedždu padao. ipak. a u tu svrhu ti može poslužiti i poznati hadis: ”Nijedan od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu isto ono što sam sebi želi. niti ćeš je muslimanima prodavati niti poklanjati.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 35 od 416 . Ponekad je rimovana. a koji nose muslimanska imena ne možemo naći nijednog za koga znamo da je Allahu. Što se tiče pitanja šta da uradiš sa kupljenom knjigom odgovor možeš naći u drugom ajetu sure ElMaide. Nemoguće je procijeniti ko je takva osoba. b) od posljedica. kada se uzme u obzir da se o nemoralu govori. Činjenica je da su ljudi koji su se posvetili proučavanju ove knjige i koje je ova knjiga inspirisala uglavnom nemuslimani.2005 http://www. Smatram da je ovo knjiga nemorala te ju je zbog toga grijeh čitati. nepristojan način. Bio sam iznenađen kad sam je počeo čitati.” (Buharija i Muslim) Prema tome. Šta mi preporučujete da uradim sa knjigom koju sam kupio? Odgovor: Što se tiče književne vrijednosti ove knjige mogu da kažem da se ona ne smatra posebno vrijednim književnim djelom.

riječi ezana.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno puštanje ezana sa kasete? Ezan je. najbolje zna. a Allah. nego je rekao: ”Ustani sa Bilalom i poduči ga što si usnio.š.” (Tirmizi i Ebu Davud u Sunenima. ”El-Ezanu ves-sunnetu fihi”. Da se ljepota glasa uzima u obzir kazuje nam postupak Poslanikov. Zejd kazao Poslaniku.a.v. ne bi trebalo puštati ezan sa kasete osim u slučaju kada nemamo nekog ko može pravilno i lijepo ezan proučiti.v.a. tj.s.” Iz ovog razumijemo da je uslov za ispravnnost ezana da se izgovore posebne riječi. imajući u vidu veliki sevap za učenje ezana i činjenicu da je život u živom glasu.s. Poslanik. dr. Učenjem ezana putem magnetefonske trake postiže se jedno i drugo. s. Cilj ezana je da se muslimani obavijeste o početku namaskog vremena.2005 http://www. tako da je dio uleme dao fetvu da se ezan muže učiti sa magnetefonske trake. ezan sa trake može se puštati samo u slučaju potrebe.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 36 od 416 .Na pitanja odgovora doc. kada je Abdullah b. riječi ezana. Naime. Međutim. Sunen. jer on je uistinu milozvučnijeg i jačeg glasa od tebe. kada nemamo nikoga da ezan prouči ispravno i lijepo. dž.v. s. Datum kreiranja: 27. Ramić. mu nije rekao da on ezan prouči.a.) Dakle.novihorizonti. ”Kitabus-salati”. s.11.s. Šukri H. kako je definiran u Mugnil-muhtadžu 1/33: ”Poseban govor kojim se oglašava vrijeme farz namaza. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ibn Madže.

Maliku i Ahmedu (po jednom predanju). Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane. ili ih posjećuju. sedmina. s. džamijski odbori ih vrlo često na to Datum kreiranja: 27. dž.” (Šerhul-akide et-tahavije.v. 198 stoji: ”Učenje kod kabura je mekruh po Ebu Hanifi. str. Kada bi završili s ukopom umrlog Poslanik. ”ElDženaiz”.11. četeresnice i godišnjice njihove smrti.). niti je to naredio neki od imama u vjeri. 380. za pare). zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an njegovoj duši. Da li umrli od toga imaju koristi? Odgovor: Allah. četeresnice i godišnjice. Ja imam razumijevanje za mnoge imame. to nije bilo poznato prvim generacijama muslimana.) I na kraju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.) U komentaru na Ebu Hanifin El-Fikh el-ekber str. četeresnica. i koji često Allaha spominje.. r. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. s.” (Iktidaus-sirat el-mustekim. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. podučio je da kada prolaze pored mezaristana. umrlima nazovu selam i prouče dovu govoreći: ”Es-selamu alejkum stanovnici ovih kuća.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o ovom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. haram. Teško materijalno stanje mnoge je nagnalo da egzistenciju obezbjeđuju putem ovih harama. trogodišnjica itd. U vezi sa pitanjem da li umrli ima koristi od takvog učenja učenjaci su se razišli.) Svoje ashabe Poslanik.”. kada je kazao: ”Vi ćete.) Ne prenosi se da je Poslanik. pedalj po pedalj. s. U ovo se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije. odgovorio je. što se tiče učenja Kur‘ana za pare o tom pitanju nema relevantnog razilaženja.” (Muslim. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka.” (El-Ahzab. dr. Štaviše. slijediti postupke onih koji su bili prije vas. učio na kaburu umrlog. br.a. Sahihu Muslim..” (Buhari. uistinu.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 37 od 416 .a.: ”Tražite oprost (činite istigfar) za svoga brata i molite za njega da imadne čvrst odgovor.Na pitanja odgovora doc.”»El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. To su prihvatili i muslimani.) Što se tiče sedmina. Stjepana itd.” Rekli smo: ”Allahov Poslaniče.a. jer on se sad ispituje. lažne). govoriti Allahu ekber. treba napomenuti da smo svi odgovorni što ove novotarije žive među muslimanima. godišnjica. učenja na kaburu itd. jevreje i kršćane?” ”A koga drugog”.s. Sunen. Onaj ko uzima i ko daje su griješni.. godišnjica. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ”Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). učio Kur‘an umrlima.v.v. tako da se i za Muhammede. a to je preferirajuće mišljenje. i nevažeća (batil) djela.” Isto tako.s.š. ili tespihati ili tehlil činiti (tj.s. Hasane i druge pripremaju sedmine. analogizirali su učenje Kur‘ana sa hadžom i postom. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. kaže: ”Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. aršin po aršin. kako prenosi Osman b. Istinu je rekao Poslanik. da im se Allah smiluje. To su kršćanski običaji. 2/672. Razlog razilaženju je u činjenici da postoje vjerodostojni hadisi koji govore da sevapi za obavljeni hadž i post dolaze umrlom. br.v. niti dao olakšicu u tom pogledu. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. 2804. 21. 6775. na bilo kojoj lokalnoj televiziji pa ćete vidjeti kako se rodbina prisjeća svojih umrlih Jovana. mu‘mini i muslimani.a. Oni koji su rekli da umrli ima koristi od tog učenja. Sve su to novotarije. Šukri H.a. Marka. ništavne.s.” (Ebu Davud. vama pridružiti.com Pitanje: Molim vas da mi objasnite stav islama o učenju Kur‘ana (hatmi) za pare. 2/671-672. br. zato što je to novotarija koja nije zabilježena u sunnetu. ”El-Dženaiz”. Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. ne prenosi se da je Poslanik.” Imam Malik kaže: ”Nisam saznao da je iko od njih (tj. Molim od Allaha spas i za nas i za vas. s. inšaAllah. (Vidi opširnije u Šerhul-akide et-tahavije.s. Affan. ashaba) to radio. Mi ćemo se. s. četeresnica. ”El-I‘tisam bil-kitabi ves-sunne”. Sahihul-Buhari. Ramić. 975.novihorizonti.) Međutim. tako da kad bi oni ušli u gušterovu rupu vi biste ih slijedili.v. a vjerovatno ćemo uskoro imati i dvogodišnjica. Pogledajte ”Tužna sjećanja”. zatim učenje tevhida.a. obilježavajući sedmine. bi govorio ashabima.

Slika ne smije biti na mjestu koje predstavlja vid počasti toj slici (kao npr. koji treba da budu naši lideri u svakom pogledu. Ako jeste mogu li se te fotografije čuvati za uspomenu? Datum kreiranja: 27. i njegovi ashabi ogledali u ogledalu. Nije dostojanstveno svjesno ljude varati.s. sobe vidio zastor na kom je bila nacrtana slika živog bića.a. dž.v. ne ulaze u kuću u kojoj ima slika ili pas. Jedina razlika je što fotografija ”zadrži sliku poslije ogledanja”. da bi osobu uljepšao i tome slično). Međutim. Muslim je jedno poglavlje u svojoj zbirci hadisa naslovio: O zabrani crtanja slike živog bića i zabrani korištenja nečega na čemu ima slika. Ramić.11. Žalosno je da se o imamima. a Allah. jer ljudi imaju priliku da upoznaju propise islama i preko drugih izvora.) Poslanik. neka je na njih selam. 3/1664. stvorenja (zbog toga je zabranjeno da fotograf vrši neke intervencije na slici.” (Sahihu Muslim. U svakom slučaju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 38 od 416 . pa ih čak takvim imenom i nazivaju.š.a. Imami koji su svjesni svoje uloge moraju udruženim snagama pokušati vratiti ugled imamu time što će se boriti da mu se omogući da radi posao koji treba da radi i koji mu dolikuje.novihorizonti. jer crtanjem i vajanjem čovjek pokušava da stvara kao što Stvoritelj stvara. dž. dr. strgnuo ga je i ona je poslije od toga napravila jednu ili dvije jastučnice. a koja nije ponižena (tj. sve to možda i nije dovoljno opravdanje jer nije farz biti hodža. Onoga trenutka kada fotografisanje bude korak ka haramu i ono samo postaje haram. što ih tjeraju da rade poslove koje imam ne bi trebalo da radi. a sve na uštrb poslova koji bi trebalo da budu imamova osnovna briga i preokupacija. r. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s. nego kada ima potrebu da zabilježi neki značajan trenutak. žalosno je da se o njima u mnogim našim sredinama priča kao o džeparošima.š. treba voditi računa da se čovjek ne fotografiše iz hobija. dok to kod slikanja aparatom nije slučaj. kako ne bi došlo do obožavanja iste. dakle onako kako se može pojaviti na javnom mjestu. Moja preporuka svim imamima jeste da se vrate Kur‘anu i sunnetu. na mjestu koje će za nju biti ponižavajuće) i o tome da meleki. Danas je to malo i teže. odnose se na one koji crtaju. (Sahihu Muslim. Pitanje: Odgovor: Fotografisanje fotoaparatom dozvoljeno je kada za to postoji potreba imajući u vidu sljedeće: a) takvo fotografisanje liči na ogledanje u ogledalu. da bude obješena na zidu). Uz to treba voditi računa da u tome ne pretjeruje. Šukri H. kada je na vratima Aišine. Mutevelijama i džamijskim odborima skrećem pažnju da su griješni što ponižavaju imame dajući im male plate.2005 http://www. onima koji treba da budu najugledniji među nama. c) hadisi u kojima se govori o tome da su prokleti musavvirini. a znamo da su se Poslanik. ali je hodži farz ispravno tumačiti islam. Još treba napomenuti da osoba kada se fotografiše treba biti propisno obučena.v. da ih u tome pomogne.a. Molim Allaha. a ne samo preko svoga imama. Da li je dozvoljeno fotografisanje u islamu. b) da se toj fotografiji ne posvećuje posebna pažnja koja može prerasti u obožavanje. dž.Na pitanja odgovora doc. s. ”Kitabul-libasi vez-zine”). što ih tako tjeraju da žive od harama. Svjesni muslimani znaće vrijednost i značaj pravog imama i sigurno će ga dostojanstveno nagraditi. najbolje zna. Što se tiče držanja fotografije radi uspomene nadam se da za to nema smetnje pod uslovom: a) da bude u zatvorenom albumu. b) kod takvih fotografija nema mijenjanja Allahovih. kao što je prostirka i slično.š. s.com prisiljavaju. vajaju i tome slično.

Uzvišeni Allah kaže: ”I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali. zaštiti djevojku. Šukri H.) Naravno.novihorizonti. s. bez bilo kakvih uvreda ili ponižavanja. najbolje zna. U svakom slučaju. Ukoliko se zaruke prekidaju bez određenog razloga. a ne prva supruga. što je sa dugim noktima. s tim što se ne smiješ ošišati naćelavo. treba voditi računa da se od druge strane ne traži ono što ona ne voli.s. Kitabul-iman.š. Prekid zaruka treba izraziti na lijep i dostojanstven način. imajući u vidu da nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju. samo što bi ti u tom slučaju bila njegova druga.) U konkretnom slučaju ženidba tvoga zaručnika automatski ne znači prekid zaruke s tobom.com Pitanje: Odgovor: Moj zaručnik oženio se drugom. tako da upoznavanje. a Allah. Pitanje: Odgovor: Muž i žena treba da nastoje udovoljiti i usrećiti jedno drugo svim onim što druga strana voli. dž. jer možda on još uvijek želi da se s tobom oženi. uz uslov da to bude šerijatom dozvoljeno. malo problematično. smatram da je tvoj zaručnik. jer Allah zna ono što radite.11. kao kad bi obrve bile neprirodno velike. Sahih Muslim. pošto u braku. jer takvi zahtjevi neće donijeti zadovoljstvo nikome. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a da prethodno nije rekao da prekida zaruku sa mnom? Da li je njegov brak valjan? Zaruka je obećanje mladića djevojci da će se njome oženiti i obećanje s njene strane da će se ona za njega udati. rekao da je Allah prokleo onu koja čupa dlake sa svoga lica. ”El-Libas vez-zine”. da bi jedna strana mogla usrećiti drugu i ona sam mora biti sretna. (Tirmizi je u svojoj zbirci jedno poglavlje naslovio sa ”Nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju” i u njemu naveo hadise koji govore na tu temu. možeš nokte pustiti s tim što ih moraš odrezati najmanje jedanput u četrdeset dana i moraš održavati islamsku higijenu ruku. dž. Poslanik.a. U slučaju potrebe. Njegov postupak bio je pogrešan. s.) Kršenje obećanja vid je licemjerstva. koje treba da prethodi braku. puštanje nokata itd. bude ozbiljno i isključivo radi braka. to se odnosi na situaciju kada to žena radi zbog uljepšavanja. dr. mora se priznati. s tim da izbjegavaš crnu boju. Od svakog od njih očekuje se da ne zahtjeva od druge strane ono što je grijeh.š. najbolje zna. Zaruka je propisana islamom i cilj joj je da. Što se obrva tiče.? Datum kreiranja: 27. kada obeća prekrši obećanje i kada mu se nešto da na povjerenje iznevjeri. Sahihul-Buhari.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 39 od 416 . br. ti možeš farbati kosu. (Vidi: Muslim. možeš potkraćivati kosu.a. farbanje i skraćivanje kose. a njegov brak. a znamo da je musliman dužan da se drži datog obećanja. 33. Ramić. Možete zamisliti koliko bakterija može da se sakrije pod duge nokte. validan.) Isto tako. njih je zabranjeno čupati jer je Poslanik. 91. Svaka strana ima prvo prekinuti zaruke ukoliko dođe do zaključka da oni ne odgovaraju jedno drugom.2005 http://www. a Allaha kao jamca sebi uzeli.” (Buhari. tada strana koja to čini biva grešna jer krši dato obećanje. kaže u vjerodostojnom hadisu: ”Tri stvari znak su da je neko licemjer: kada govori laže. pošto za valjanost braka nije uslov da on tebe obavijesti o prekidanju zaruke. Da li je na zahtjev muža dozvoljeno čupanje obrva. U konkretnom slučaju. trebalo da te obavijesti na dostojan način kako bi ti mogla gledati sebi sreću na drugoj strani. onoga momenta kada je odlučio da se ne ženi tobom. nema smetenje da žena te dlake ukloni. ukoliko je ispunio sve potrebne uslove.Na pitanja odgovora doc.v.v. ili ženi počela rasti brada ili brkovi.” (En-Nahl. između ostalog. a ne iz potrebe. a Allah.s.

2005 http://www. sljedbenici Knjige). Dokaz tome je i činjenica da su oni pogrešno vjerovali i u vrijeme samog objavljivanja Kur‘ana. ne oduzima im status ehlu-kitabija. sve dok oni sami sebe smatraju kršćanima. Ono što je zabranjeno jeste da se u toku jedne noći vitr-namaz klanja dva puta.a. Nesai. ”Kijamul-lejli ve tetavvu‘”. tj. ”Es-Salat”. je rekao: ”Nema dvaju vitara u jednoj noći.v. ona nema pravo da to odbije. El-Džami li ahkamil-Kur‘an. Štaviše. pošto su je iskrivili i njena značenja izmijenili. ne slijede ispravno Knjigu. Pitanje: Odgovor: Da. Kurtubi kaže: ”Nema razilaženja da su jevreji i kršćani ehlu-kitabije zbog njihove knjige.s. osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog. Sunen. ali uprkos tome Kur‘an ih je nazvao tim imenom.) To što oni pogrešno vjeruju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 40 od 416 . Poslanik. radi se o tome da djevica ima pravo da ne pušta svoga muža od sebe prvih sedam dana njihovog braka. Ramić.Na pitanja odgovora doc.” (Kurtubi.” (Et-Tevba.) Pitanje: Odgovor: Da.com Pitanje: Odgovor: Da li je tačno da žena prilikom sklapanja prvog braka ima pravo da muž sa njom nema intimni odnos u toku prvih sedam dana? To nije tačno. Sunen. s. čak i ako je on već oženjen. 1/438. 30. Naime.) Da li se današnji kršćani mogu svrstati u ehlu-kitabije o kojima Kur‘an govori? Mogu li se nafile klanjati nakon vitr-namaza? Datum kreiranja: 27.novihorizonti. za današnje kršćane kažemo da su ehlu-kitabije (tj. U Kur‘anu stoji: ”A kršćani kažu: ”Mesih je Allahov sin.” (Tirmizi. Vjerovatno je riječ o pogrešnom razumjevanju.11. jer ne postoji ajet ili hadis koji to zabranjuju. nafile se mogu klanjati nakon vitr-namaza. Šukri H. dr.

v. najbolje zna. ili se pak pod ”onim koji su vjerovali” (innellezine amenu) misli na licemjere. vjeru. Razi.v.š.v. Tako da. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s. može osunetiti muslimansko dijete. dakle koje nas ne bi opilo kad bismo ga pili u velikim količinama. takvi muslimani ako svjesno kažu da ehlu-kitabije mogu zaraditi džennet bez prihvatanja islama postaju odmetnici od islama. Ramić. svako sirće (ocat) u kome nema alkohola. Tako je Allah u ovom ajetu prvo spomenuo licemjere.” (Ali Imran. je halal (dozvoljeno). a zatim ne bude vjerovao u ono s čime sam poslan.a. bez obzira kakvo ono ime nosilo. Da li je kečap u kom se nalazi vinski ocat halal? Da li nemusliman može osunetiti muslimansko dijete i kada se to radi? Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Mogu li ehlu-kitabije zaraditi džennet ako rade dobra djela? Naime neki moji profesori tvrde da i oni mogu zaraditi džennet kao i muslimani s obzirom da u suri El-Bekare u šezdeset drugom ajetu stoji da njih: ”doista čeka nagrada od Gospodara njihova. Fahruddin Razi prenosi u svom tefsiru od Ibn Abbasa da se tim riječima misli na one koji su ispravno vjerovali u Isa.š. sazna mnoge druge ajete i hadise koji su eksplicite jasni u tom pogledu. postao vjerovjesnikom. tako da se ne mogu tumačiti drugačije od njihova literarnog značenja.novihorizonti.) i nakon što sazna za Poslanikove. poslanstva. Zamahšeri. njih čeka nagrada kod njihova Gospodara. 1/72. s.š. El-Keššaf.” (Muslim. ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati.s. dž. ukoliko je stručan i od povjerenja. a Allah. On kao da je rekao: ”Ovi koji su na stranputici. dž. 19.s. prije Muhammedova. a da ne prihvate eššehadetejni srcem jezikom i djelom. zatim jevreje. Saide.a. i najmanje učen musliman zna koje su imanski i islamski šarti. i oni koji su bili na pogrešnoj vjeri od jevreja i kršćana ko god od njih. dž. Najbolje je da se to uradi sedmi dan (računajući i dan u kome je dijete rođeno) po rođenju.v. Bahri Rahib. 1/134. 3/112. postao poslanikom moći zaraditi džennet.s. Da nas Allah. a Allah. biće od stanovnika vatre.a. s.” (Vidi: Kurtubi. Čudno je da oni koji govore da će ehlu-kitabije u džennet imaju pristalica među muslimanima. s.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www. zatim kršćane i na kraju sabejce. Nevfel i drugi.s. ili su varalice. s. Pitanje: Odgovor: Da. Mefatihul-gajb. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 41 od 416 . kao da je Uzvišeni rekao: ”Zaista oni koji su vjerovali. u El-Iman.” Odgovor: Ajet koji navodiš odnosi se na kršćane koji su živjeli prije nego je Muhammed. ako prihvate pravo vjerovanje. Musliman koji nakon što sazna za Allahove riječi: ”Allahu je prava vjera jedino islam.a. najbolje zna.” Suština kaže da je to sirće.v. dakle uslovi da bi osoba bila musliman. nakon Muhammedova poslanstva. nemusliman.a. 240. a ne u riječi. jer. ili su od onih koji su svoju vjeru spremni prodati za malo dunjaluka.11. dž. Vereka b. ipak. postaće kod Allaha vjernici. sačuva onih koji svjesno krivo tumače Allahovu. Sudnji dan i Muhammeda. Habib Nedždžar. prije Muhammedova. poslanstva kao što je bio Kiss b. s. Pitanje: Odgovor: Da.s.v. a. br.a.” Sufjan Sevri kaže da ”one koji su vjerovali” znači licemjere koji vjeruju na jeziku. dr. Pravno-šerijatsko pravilo glasi: ”Gleda se u suštinu.š. te je prema tome dozvoljeno (halal). ili su neznalice. a ne alkohol.) Oni koji govore da će ehlu-kitabije i nakon što je Muhammed.s. Sahihu Muslim.) Ili. postane vjernikom u Allaha. 1/439-440. a ne i srcem. Šukri H. bio jevrej ili kršćanin. riječi: ”Ko god čuje za mene. El-Džami li ahkamil-Kur‘an.

musliman osjeća kao dužnost i emanet. ako želi biti musliman. nagraditi samo na dunjaluku. Allah ih zna. 256. dž. s. Vi ih ne poznajete.” (El-Ahzab. jer Allah dobro zna ono što činite!” (El-Maide.š. Uzvišeni Allah kaže: ”I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj. 8.” (Al Imran. ”ElDžihadu ves-sijer”. zatim oni koji ne učestvuju u ratu kao što su starci. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr. da je kod Allaha.2005 http://www. jer Allah.š. jer Uzvišeni Allah kaže: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti.s. može se doći do zaključka da su ti odnosi utemeljeni na stabilnim i nepromjenjivim principima od kojih izdvajam sljedeće: 1) Svi ljudi su braća po krvi.) Svaki musliman želi da svi ljudi budu muslimani i radi na tome da ih uputi islamu znajući vrijednosti Allahove. Vjernici-muslimani će za svoja dobra djela imati dunjalučku i ahiretsku nagradu. dok će nemuslimane. ”KitabulMusakat”. da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje. kaže: ”Tako mi Allaha. zaista.” (Buhari. monasi u samostanima. koji ugrožavaju temeljna ljudska prava muslimana boreći se protiv njih zbog njihove vjere i protjerujući ih iz njihovih kuća. Uzvišeni Allah.) 4) Odnos muslimana prema nemuslimanu zavisi od odnosa koji nemusliman ima prema muslimanu. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 42 od 416 .š. 8-9. muslimani su dužni osigurati sve što je potrebno da ih zastraše.” (El-Bekare. Allah. dž. a on je. Pravi put se jasno razlikuje od zablude.š. od muslimana se očekuje da prema njima čine dobročinstvo.) Najbolji kod Allaha.com Pitanje: Odgovor: Kako musliman treba da se odnosi i ponaša prema nemuslimanu? Proučavanjem Allahove dž. prema sebi nepravedan i lakomislen. Svjestan musliman će sigurno tako i postupiti jer zna da se kod svakog živog bića može sevab (Allahova. s. dakle.š. 72. i prakse Njegova Poslanika.v.s. ukoliko nemuslimani imaju ljudski.” (El-Bekare. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu. dž. vjere i koristi Upute kako za onog ko je prihvati tako i za onog ko drugome na pravi put ukaže. Poslanik. da Allah tvojim posredovanjem uputi jednog čovjeka bolje ti je od crvenih deva.a.” (ElDatum kreiranja: 27.” (El-Mumtehina.a. zatim zabrana da se ubija stoka. kaže: ”Allahu je prava vjera jedino islam. bez obzira kakav odnos oni imali prema njemu. Pozivanje u islam i dostavljanje Allahove vjere.. Allahu.novihorizonti. voli one koji su pravični.š. Zemlji i planinama ponudili emanet. Ramić. Plemenitog Kur`ana. ali ga je preuzeo čovjek. islam jedino priznata vjera. Sahihul-Buhari.š. a u koje između ostalog spada i zabrana da se ubijaju djeca. hadis br. 2) Svaki musliman zna i u to mora vjerovati. te protjerati ih iz njihovih domova silovanjem i zastrašivanjem. Šukri H. Prema tome. Uzvišeni Allah. Sahihul-Buhari. musliman je dužan da se bori u skladu sa šerijatskim propisima.Na pitanja odgovora doc.š. s. 19. dž. u islamu nema nacionalizma. To znači da je dužan protiv njih povesti džihad vodeći računa da ne prekrši propise džihada koje je artikulirao Muhammed. musliman isto tako zna da nemuslimana ne smije prisiljavati da primi islam. dostojanstven odnos prema muslimanima. bolje ti je od najvrednijeg dunjalučkog bogastva. 5) Imajući u vidu da među nemuslimanima ima onih koji žele uništiti muslimane.š. dž. Ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. za njihova dobra djela. zaista. to je najbliže čestitosti. Allah.11. u granicama mogućnosti. Svi smo djeca jednog praoca i jedne pramajke.).s.v. tako da iz straha ne smiju napasti muslimane. klanjem. Musliman u taj princip mora vjerovati i praktično ga primjenjivati. dž. 2363. 200.) Protiv onih koji prema muslimanima imaju neljudski i nehuman odnos. i druge osim njih. Objave. i bojte se Allaha. pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu. (Vidi: Buhari. žene. dž. pa prema tome i kod nas musulimana su oni koji su najbogobojazniji. Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo nebesima.) Međutim.a.) 3) Musliman prema nemuslimanima mora biti uvijek pravedan.v. Uzvišeni za njih kaže: ”Takvi na onom svijetu neće ništa imati. nagrada na budućem svijetu) zaraditi.) Dakle. i istrijebiti ih ubijanjem. kaže: ”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Ljudi se cijene prema svojim djelima. kaže: ”Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite. onakvo dobročinstvo kakvo čine prema svojim roditeljima. uništavaju usjevi i muče zarobljenici. dakle oni koji su najpokorniji svome Stvoritelju.

protiv njih svaki musliman dužan je da se. smatra se njihovim.s.” (Kardavi. jezikom. a nekada da se protiv njih najoštrije bore.) Dakle.Na pitanja odgovora doc. pod uslovom da ta suranja bude u šerijatski dozvoljenim poslovima. 1/713) Iz spomenutog možemo zaključiti da musliman svoj odnos prema nemuslimanima gradi na preciznim principima zasnovanim na Kur‘anu i sunnetu i da taj odnos zavisi uglavnom od toga kako se nemusliman odnosi prema muslimanu. dr. Dr.novihorizonti. neprijatelje domovine i uzima ih kao svoje zaštitnike. u granicama svojih mogućnosti.a. s.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ko im bude privržen svojim srcem.11. jer svakim dinarom.. kao što je Uzvišeni rekao: ”A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati.” (El-Maide.) 6) Nema smetnje da musliman sarađuje s nemuslimanom koji nije neprijateljski raspoložen prema muslimanima. Datum kreiranja: 27. srcem. Poslanik. svojim imetkom. Ramić. svojom suradnjom.com Enfal.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 43 od 416 . 7) Što se tiče onih koji se neprijateljski odnose prema muslimanima. svojim jezikom. smatra se njihovim. Musliman je dužan strogo voditi računa da na bilo koji način ne pomogne svoga neprijatelja. i njegovi ashabi su trgovali sa nemuslimanima. neprijatelje vjere. ili na bilo koji drugi način. bori na najbolji mogući način. Tako se nekada od muslimana traži da nemuslimanima čine dobročinstvo. ekonomskom izolacijom i tome slično. 51. i postaje sastavni dio njihove grupacije..v. svojom rukom. 61. a svako ko potpomaže Allahove neprijatelje. Šukri H. Fetava muasire. markom ili dolarom koji dođu u ruke njegova neprijatelja može biti kupljen metak koji će završiti u grudima muslimana. Kardavi kaže: ”Musliman se bori protiv svojih neprijatelja koji žele da mu uskrate njegova prava i oskrnave njegove svetosti svim raspoloživim sredstvima.

Uzvišeni Allah nas upozorava u tom pogledu pa kaže: ”Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu. “El-Mukaddime”. a ne onaj koji inovira. dr. Sahihul-Buhari. I čuvajte se inovacija (u vjeri) jer svaka inovacija u vjeri je novotarija (bid‘at). 63. ostalih ashaba i prvih generacija muslimana. s. Tirmizi.a.s.s. Kitabus-sulh.š.a. s. muzičkih instrumenata ili pripisivanja svojstava Poslaniku. ko bude živio poslije mene vidjet će mnoga razilaženja. muslimanu nije dozvoljeno obilježavati bilo čiji rođendan imajući u vidu da to nije bila praksa Poslanikova. koja mu ne dolikuju. Držite se toga.” (En-Nur. pod uslovom da u sebi nemaju grešnih sadržaja.s.s. rebiu-l-evvela. Sarije prenosi hadis u kome kaže: “Allahov Poslanik. a što vam zabrani ostavite.” (Muslim.) U ovim hadisima upozorava se na opasnost uvođenja novotarija i njihovog prakticiranja.a.” (Ibn Madže. Uistinu.š. da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe.v. zaslužili zbog toga što su slušali naredbu svoga Gospodara među kojim je i naredba: ”Što vam Poslanik da. a kamoli kazati?! Poslanik.” (Et-Tevba. strahovito kažnjava. s.v. O njima Allah. kaže: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima.a.a.v. Smatram da je mišljenje koje zastupa većina uleme preferirajuće. za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći.Na pitanja odgovora doc. “Kitabu-l-‘ilm”. Držite se moga sunneta i sunneta pravednih halifa. Rekli smo: ‘Allahov Poslaniče.v. aršin po aršin. pa kad biste u gušterovu rupu ušli i vi biste u nju ušli. odgovorio je. iz straha da se time ne uvede novotarija. “Kitabus-sunne”.s. dž.) Na hutbi petkom Poslanik.v. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći.v. zabranio je uvođenje novih vjerovanja: “Ko u ovoj našoj stvari (tj. a koja oni nazivaju mevludima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 44 od 416 .com Pitanje: Odgovor: Neka naša braća zagovaraju da se rođendan Muhammeda. 12. to uzmite. Sahihu Muslim. Najgore stvari su novotarije. posebnim svečanostima. i bojte se Allaha jer Allah. nas na to upozorava pa kaže: “Vi ćete. nije dostavio. pa makar i na način koji u sebi ne sadrži ništa griješno. kaže u trećem ajetu sure “ElMaide” da nam je upotpunio vjeru. Sunen.s.. Poslanik.š. imao je običaj kazati: “Uistinu. najbolji govor je Allahova knjiga.v. slijediti one prije vas..” Rekao je: “Oporučujem vam pobožnost (takvaluk) Allahu i slušanje i pokornost.a.s. Postavlja se pitanje da li mi koji hoćemo da budemo njegovi sljedbenici imamo pravo da tu novotariju uvedemo. miljenika Muhammeda. Šukri H. i oni će vječno i zauvjek u njima boraviti.a. a da li to može musliman i pomisliti. Kitabu-l-džumu‘a. najbolja uputa je uputa Muhammedova.a. U osnovi.2005 http://www.s.v. Kitabu-l-‘ilm) Što se tiče okupljanja naših muslimana mimo dvanaestog rebiu-l-evvela. Međutim. Ramić. uhvatite se toga (čvrsto) svom snagom. Sahihu Muslim. 100. Poslanika. ne obilježava mevludom ili nekom drugom posebnom svečanošću. Upravo iz tog razloga. s.a. Sigurno je da nemamo jer bismo u tom slučaju izgubili status njegovih sljedbenika. imajući u vidu da bi obilježavanje rođendana. ima i rijetkih koji to smatraju dopuštenim pod uslovom da na tim svečanostima ne bude griješnih radnji. Doduše. to je odbačeno. a svaka novotarija je zabluda. a iz očiju suze potekle. uistinu.) Da je on obilježavao svoj rođendan sigurno bi ashabi bili prvi koji bi ga u tome slijedili. koji su na pravom putu poslije mene. većina islamske uleme smatra da je obilježavanje Poslanikovog. kao što je miješanje muškaraca i žena. dž. održao je rječit i sadržajan govor od kojeg su sam srca u strahu zatreptala. s. s. s obzirom da je sljedbenik onaj koji slijedi.11. Ebu Davud. s.) Allah. ko drugi!”.” (El-Hašr. te prema tome u nju ne smijemo ništa uvoditi. pa nas posavjetuj. Da li su u pravu? Na početku želim da naglasim da se ovaj odgovor isključivo odnosi na obilježavanje rođendana Allahovog. pedalj po pedalj.š. 7. s. rođendana grijeh. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Sunen. on to nikada nije uradio.a. pravednih halifa.s. pa čak i poželjna.) Irbad b. smatram da su u osnovi takva okupljanja dozvoljena. mevludima itd. vjeru nije upotpunio i da je Poslanik.v. pa makar vam za vođu bio određen abesinski rob. kao da je to govor onoga koji odlazi. a svaka novotarija (bid‘at) je zabluda. s.s. ipak bilo novotarija i vid slijeđenja nemuslimana (u vjeri) što nam je jasno zabranjeno. (Muslim.v. zaista. i da nisu organizovana nekim povodom koji nema Datum kreiranja: 27.s. To je veliki uspjeh. Sunen. s. u prvom redu. dž.” Upitali smo (tj.a. a prve generacije su najbolje poznavale sunnet i najviše voljele Allahovog.novihorizonti.” (Buhari. s. dini-islamu) inovira nešto što nije od nje. Uvođenje novotarija u vjeru indirektno znači da Allah. ashabi): “Jesu li to židovi i kršćani?” “A. dž. a i oni su zadovoljni Njime.) Ovu pohvalu muhadžiri i ensarije su.v.

Predlažem da se na nivou islamske zajednice formira komisija sastavljena od stručnjaka iz akaida i islamskog prava koja će osmisliti i islamizirati mevlud i tako ponuditi muslimanima ispravne smjernice u tom pogledu. pod uslovom da već nisi pristala na određene uslove prilikom sklapanja bračnog ugovora. Pitanje: Odgovor: Pod tim pravom podrazumijeva se da je muž dužan da ti obezbijedi uslove za život koje si imala kod svoga babe. kamata je tako veliki grijeh da je najmanja kamata. On je dužan da im obezbijedi njegu koja im je potrebna. Četvrto. imaš pravo na razvod braka. unuci i snahe. uz uslov da onaj ko taj novac daje od toga nema direktne koristi na dunjaluku. kako bismo od te tradicije imali koristi i na dunjaluku i na ahiretu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 45 od 416 . kao npr. Npr. Što se. Drugo.2005 http://www. pak. Datum kreiranja: 27. Peto. tada mu je dozvoljeno uzeti onoliko koliko mu je neophodno da spasi život. jer bi time čovjek dodatno pomagao kamatni sistem. iz opravdanih razloga. tiče stanovanja kod njegovih roditelja. Ramić. ipak treba znati da prava roditelja imaju prednost u odnosu na prava supruge. Da li se misli na stan kod njegovih roditelja? Odgovor: Prije svega. Ukoliko. Pitanje: Šta da radimo s kamatama koje dobijemo na banci? Da li da ih ostavimo u banci? Mogu li se kamate dati kao pomoć čečenskom narodu ili za pomoć povratnicima u BiH? Šta se podrazumijeva pod pravom žene da joj muž obezbijedi stan. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ovaj odgovor baziran je na principu nužde koja dozvoljava čovjeku da u granicama prijeke potrebe učini grijeh. pa prema tome i u ekonomskoj. ti (kao snaha) ne možeš živjeti u kući svoga svekra i svekrve. Mada je musliman obavezan svakome dati njegovo pravo. Šukri H. Međutim. a ne u svom. kao kad bi čovjek činio zinaluk sa svojom majkom.com utemeljenja u islamu.Na pitanja odgovora doc. može taj novac dati za izgradnju puta u susjednom selu. Smatram da u tom dijelu naše tradicije treba izvršiti izvjesne korekcije. muž je dužan da ti obezbijedi odgovarajući smještaj na drugom mjestu. treba imati na umu da tvoj muž ima obavezu prema roditeljima. Treće. ako čovjek živi u takvim okolnostima da je prisiljen držati svoj novac u banci koja posluje na principu kamata. dakle ono što se kosi s islamom izbaciti.novihorizonti.11. kamata se ne smije ostavljati banci. imaš pravo na razvod braka. kao njihovo dijete. želim naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sebi uslove da mogu prakticirati islam u svim sferama života. Prema tome. čak i ako preselite na drugo mjesto. Iz prethodnog se razumije da se kamate mogu dati kao pomoć čečenskom narodu i izbjeglicama koje se vraćaju u BiH. dr. kako stoji u hadisu. tvoj muž obavezan je da pruži potrebnu pažnju i usluge svojim roditeljima. Normalno je da se roditelji najljepše osjećaju kada im uslugu pružaju njihova djeca. kada hoće da umre od gladi a nema za jelo ništa osim svinjetine. kamata je onaj dio koji ostane nakon što se odbije inflacija. bilo da ih služi on lično ili da nađe nekog ko će im pružiti potrebnu uslugu. on će se kamata riješiti tako što će ih potrošiti za opće dobro muslimana od čega on neće imati direktne koristi. Ukoliko on to nije u stanju. Ako to nije u stanju učiniti. a kojima je potrebna pomoć.

Ukoliko ne klanja džumu. Ko hoće.Na pitanja odgovora doc.v. od Ebu Hurejre prenosi se da je Allahov Poslanik.”Ikametus-salati ves-sunne”.” (Ibn Madže. ovo mu zamjenjuje džumu. Ramić. a mi ćemo džumu klanjati. obavezan je klanjati podne. jer to je sunnet za babu iz njegova imetka.) Pitanje: Odgovor: Ne.11. s. Sunen.s. Šukri H.com Pitanje: Odgovor: Ako je bajram petkom.2005 http://www. dr. Naime. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Izuzetak je imam koji je dužan klanjati džumu kako bi se pružila mogućnost da džumu klanjaju oni koji to žele.novihorizonti. rekao: ”U ovom vašem danu sastali su se dva bajrama. Da li osoba kojoj nije zaklana akika to treba sama uraditi kada odraste? Datum kreiranja: 27.a. da li je onaj ko je klanjao bajram dužan klanjati i džumu? Ko klanja bajram-namaz nije dužan klanjati džuma-namaz. osoba ne treba sama za sebe klati akiku.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 46 od 416 . inša-Allah.

1862. bilo s mahremom ili bez njega. odgovorio sam. El-Mugni.. br. br. b) dva dana i noći. govore o uslovima. a Allah.š. Ako je bezbjednost takva da ona neće biti ugrožena ako bi išla i na duže putovanje. s. smatram da za to nema smetnje. Bedaius-sanai‘.2005 http://www. To razumijemo iz hadisa koji govore o tome da žena ne smije sama bez mahrema poduzimati putovanje dugo: a) dan i noć. ponekad o postojanju mahrema koji ženu prati na putovanju. ”Kitabu-l-hadždž”.”.).s. ”Ako budeš duže živio. Sahihu-lBuhari. br. Šukri H.v. S druge strane. a ponekad od općeg sigurnosnog stanja. Sahihu-l-Buhari. treba uzeti u obzir sve okolnosti. 1086. onda ne može. s obzirom da je za ispravnost zekata potrebno ostvariti nijet. poštenje i integritet žene muslimanke nego steći sve diplome svijeta. Sahihu Muslim. zatim mu je došao drugi i požalio se na nesigurnost putovanja i razbojnike. Moj sin redovno mi šalje novac. Sahihu Muslim. Muslim.com Pitanje: Odgovor: Da li djevojka može sama putovati na studije u drugo mjesto? Putovanje ženske osobe uslovljeno je njenom sigurnošću i nepostojanjem fitneluka.s. a Allah dž. 2/638. Sunen.Na pitanja odgovora doc. br. pa čak i samo stanje žene u pogledu sposobnosti da se odupre eventualnim iskušenjima. Moj savjet sestrama jeste da se ne izlažu opasnostima koje će ugroziti njihovu čast i poštenje. Tada je Poslanik. treba znati da ako će žena biti ugrožena kada iziđe na kućni prag bilo bi joj zabranjeno izlagati se toj opasnosti. uistinu ćeš vidjeti putnicu koja kreće iz Hire i dolazi do Kabe oko koje će tavaf činiti ne bojeći se bilo koga mimo Allaha. 3595). s obzirom da on tu obavezu vjerovatno ne izvršava? Datum kreiranja: 27.) Navedeni hadisi. Postojanje sigurnosti ponekad ovisi o dužini putovanja. najbolje zna. (Vidi: Buhari. bez obzira što ima mahrema. Tu procjenu treba da izvrši stručna osoba i da žena za takvo putovanje dobije odobrenje svoga staratelja ili muža ako je udata. Hatim pripovijeda da je jednom prilikom. 1089. ako će bilo što od toga biti ugroženo. Pitanje: Odgovor: Ti možeš iz tog novca dati zekat za njega pod uslovom da se s njim dogovoriš. Dokaz za to je hadis u kome Adijj b.novihorizonti.). ”Kitabu-l-hadždž”. s. 1197. ”Kitabu-l-džumua”. ”Kitabur-reda‘” br.a. ako postoji sigurnost za ženu na putovanju dugom dan i noć. tj. Šta više. a ako to ne urade svi su odgovorni. Ramić. Mi kao zajednica dužni smo osigurati bezbjednost ženama tako da njihova čast i integritet ne budu u bilo kom pogledu ugroženi. 1996. kako ih ja razumijem. d) potpuna zabrana ženi da putuje sama bez mahrema (Buhari. ona može putovati sama. ukoliko joj mahrem ne bi mogao pružiti potpunu zaštitu. Sahihu Muslim. ona bi bila grešna ako bi poduzela takvo putovanje. odnosno sigurnosti. dr.š. onda nema smetnje da putuje u drugo mjesto. Mogu li ja za njega iz tog novca dati zekat. a ako ne postoji. ali s njega ne bi spala obaveza i dug zekata. dž. ako ona ili neko drugi neće biti stavljen na kušnju zbog toga. ako njena čast. 2/40. br. Prema tome. rekao je (Buhari. najbolje zna. da on ostvari namjeru (nijet) davanja zekata.. br. U suprotom. ”Kitabul-menakib”. Sahihul-Buhari. Bolje im je sačuvati svoj obraz. ali sam čuo za nju”. 827. ”Kitabussavm”. 1341.11. Ako postoji sigurnost da putuje bez mahrema tri dana i noći. mada mi nije potreban. rekao Adijju: ”O Adijj. c) tri dana i tri noći. može poduzeti takvo putovanje. (Vidi: Buhari. treba naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sigurnost i bezbjednost. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.). (Vidi: Fethu-l-kadir. Muslim. došao neki čovjek i požalio se na bijedu i siromaštvo. dok je on bio kod Poslanika. Muslim. 1/493. (Vidi: Tirmizi.v. poštenje i integritet njene ličnosti kao muslimanke neće doći u pitanje. 1087. ”Kitabu-l-džumua”. Dakle. Kod procjene sigurnosne situacije za putovanja žene.a. Isto tako. čast. ona ne bi smjela poduzimati putovanje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 47 od 416 . ”Kitabu-l-hadždž”. 1338.) Ukoliko bi ti to učinila bez dogovora s njim onda bi to bila obična sadaka od koje bi on imao sevab i nagradu. Sahihu-l-Buhari. ”Kitabu-lhadždž”. Jesi li vidio Hiru?” ”Nisam. br.

iskreno se pokajati zbog nemarnosti u tom pogledu. Zbog toga. ipak. da bi me drugi vidjeli.2005 http://www.11. Datum kreiranja: 27. Djetinjstvo se treba razlikovati od punoljetnog doba i u tom pogledu. sve dok ne preovlada pretpostavka da si sve propuštene dane napostila. da bi se onoga dana kada postanu punoljetne pokrile onako kako šerijat zahtijeva.Na pitanja odgovora doc. zbog mjesečnog pranja.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 48 od 416 . Preporučujem ti da odbaciš takve misli i da na njih ne obraćaš pažnju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Kako da postupim u ovakvoj situaciji postupiti? Odgovor: Smatram da od malih nogu treba djecu učiti islamskom moralu i stidu. Šukri H. dž. u granicama mogućnosti. Normalno. dr. Pitanje: Neke naše sestre ženskoj djeci oblače kratke haljinice i tijesne helanke. da još više radiš dobra djela i da moliš Allaha. To je jedan od načina na koji šejtan odvraća vjernike od dobrih djela. pod izgovorom da su im djeca još mala. Da li takvo pravdanje u sebi nosi opravdanje? Propustila sam. Ukoliko malo žensko dijete nauči da otkriva svoja stegna i nosi uske odjevne predmete koji ocrtavaju njeno tijelo. Ramić. meni nepoznat broj dana ramazanskog posta. Da li sam stvarno licemjerna osoba? Ovdje se radi vjerovatno o šejtanovom došaptavanju (vesvesi).novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Dužna si.com Pitanje: Odgovor: Često mi na um padne misao da klanjam. treba naglasiti da isto kao što maloj ženskoj djeci ne treba oblačiti kratku i tijesnu odjeću. a zatim si. tako treba voditi računa da se ne pretjera u drugom pravcu. kasnije kad odraste. dužna napaštati propuštene dane. preporučujem sestrama da svojoj ženskoj djeci oblače duže haljinice koje će barem pedalj. pratiti u životu. Uz prethodno rečeno. kroz dugi niz godina. jer stid je dio imana. prije svega. da ti da iskrenost u djelu. jer. plašim se da će to postati navika koja će to dijete. to su djeca koja nisu dužna da se pokrivaju na način kako su obavezne punoljetne osobe. dva biti ispod koljena i da im ne oblače tijesnu odjeću. što su curice veće i haljinice trebaju da budu duže. postim i radim druga djela licemjerno.š.

a ako otrpite. Strpljiv budi! Ali. Uprkos tome ja želim da se vratim svojoj kući.novihorizonti.š.š. praštati treba onome ko to zasluži. Uz to. siluju i ubijaju muslimansku djecu.Na pitanja odgovora doc. treba znati da praštanje dolazi uobzir ukoliko će donijeti dobrobit ljudima.com Pitanje: Četnici su mi pobili cijelu porodicu. preporučujem ti da uložiš maksimalan napor kako bi ubice stigla pravda na ovom svijetu-dunjaluku. nemojte samoinicijativno nastojati da se osvetite ubicama. bolje za strpljive. Prema tome. Ako na dunjaluku ne ostvari svoje pravo. Vlasti su na sebe preuzele odgovornost da će sprovoditi pravdu. Ramić. a neki indirektno učestvovali u ubijanju moje najuže porodice. Odgovor: Prije svega. a ni kod nas na veću kaznu od doživotne robije!? Njih potpuna pravda na dunjaluku. koji su silovali i palili. potrudi se da komšije koje su počinile nepravdu odgovaraju za svoje zločine. zbog toga što bi to vodilo u veliki nered (fesad). na budućem svijetu-ahiretu. na ahiretu će to sigurno postići.) Datum kreiranja: 27. postići potpunu pravdu. a to je najvažnije.2005 http://www. kao musliman ti znaš kakve su dužnosti muslimana prema komšiji. Drugo. Jedan od vidljivih pokazatelja pokajanja jeste da se prestupnik predao vlastima spreman da sa njim postupe onako kako je on postupao sa svojom nevinom žrtvom. voli. 126-128. On.) ”Ako hoćete da na nepravdu uzvratite. br.” (En-Nahl. jeste da ostvarimo takvu vlast koja će sprovoditi pravdu. vjeri ima mjesta i za strpljenje i praštanje. uistinu. ne treba patiti. četvrto. 40. dr. snosit će odgovornost. Šukri H. ”Kitabuledeb”. dž. poduči sebe i druge iz svoga okruženja da znaju kako će kao mudžahidi uzvratiti onima iz sadašnjih ili budućih generacija naših komšija koji će ponovo pokušati da kolju. čak ni u slučaju kada na to ima pravo. dž.š. Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine. u Allahovoj. Nema smetnje da onima koji su se istinski pokajali i oprostiš na dunjaluku. Sahihul-Buhari. starce. kaže: ”Pravi vjernik-musliman neće biti ugrižen dva puta iz jedne rupe. doista. dž. strpljenje i praštanje je uzvišen i izuzetno pohvalan čin.” (Buhari. i u dobru i u zlu. Ja znam da je nemoguće.s. to je.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 49 od 416 . Međutim. ne voli one koji nepravdu čine. a onoga koji oprosti i izmiri se. gotovo sigurno. jer npr. 6133. da ih sudski ne goniš. Hvala Allahu. i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova. Poslanik. ako ne na ovom. I na kraju. neće stići. kao pojedinci i kao zajednica.v. a šta tek reći za one koji su ubijali djecu. tj. u ovim okolnostima. strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. No. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. islamom nije dozvoljeno da čovjek samostalno sprovodi odmazdu. onaj ko vjeruje u Allaha.a.11. doživotni zatvor za nepravedno ubistvo jednog čovjeka sigurno nije potpuna pravda. žene. koji Allah.” (Eš-Šura. a ako to ne urade. uprkos tome. a ono na budućem svijetu. jer će svoje pravo ostvariti onda kada mu to bude najpotrebnije. a ne omogućiti zločincu da ponovo čini zločin. Uzvišeni Allah kaže: ”Nepravda se može uzvratiti istom mjerom. I ne tuguj za njima. Dakle. Ono što smo mi dužni u tom pogledu. Allah će nagraditi. onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko je vama učinjeno. potrudi se da prema svojim komšijama koji nisu počinili zločin i koji se prema tebi odnose ljudski i dostojanstveno uzvratiš još ljepšim odnosom. dž. koji je omogućio vjerniku-muslimanu da uvijek može imati pozitivnu računicu. Treće. Uostalom. a to je osoba koja se istinski pokajala za svoje grijehe i istinitost svog pokajanja na djelu pokazala. žene i starce.) Dakle. Interesuje me kako da se odnosim prema komšijama Srbima od kojih su neki direktno.š. a koji neće biti osuđeni ni u Hagu.

Kasani. ili od zadobijene rane od koje se umire. oni (ulema) su se složili da je to svaki umrli musliman koji nije poginuo na bojnom polju boreći se protiv ćafira.novihorizonti. El-Ihtijar li-ta‘lil-muhtar. ElHidaje. ko umre od kuge je šehid. ko pogine braneći svoju porodicu je šehid. ko umre dok je u pokornosti Allahu je šehid.” (Ibn Kudame. Mejdani. zaista. gasuli i klanja mu se dženaza. b) šehid koji je u borbi sa ćafirima ranjen. Tahavi. Međutim. ”A ko su onda šehidi. str.a. Prema tome. svi oni se gasule i klanja im se dženaza. (Vidi: Marginani. Molim vas da mi odgovorite ko je u pravu. c) šehidi koji se gasule i klanja im se dženaza. 3/476. Odgovorili su mu da je šehid onaj ko je poginuo u borbi na Allahovom putu.v. ”Kitabud-dijat”.” (El-Muhalla bi-lasar. ko izgori u požaru. s. Muslimani su Omeru i Aliji klanjali dženazu a i njih dvojica su bili šehidi.s. ”Kitabul-dženaiz”. Ukoliko je umro od tog ranjavanja on se smatra šehidom. Allahov Poslaniče”. 1915. osim što se pripovijeda da je Hasan (b. U tom pogledu ne znamo za bilo kakvo razilaženje. ko pogine braneći svoju vjeru je šehid. Rekli su mi da je on šehid i da se šehid ne gasuli. 3/337. žena u porodu. odgovorio im je. ”Tada bi. br. Nisam našao da je bilo ko od islamske uleme rekao da se ovi šehidi ne gasule i da ime se ne klanja dženaza. ”Kitabul-imare. ko umre pod ruševinama i žena koja umre pri porođaju. ali se. Sunen. a među njima je i utopljenik.Na pitanja odgovora doc. 40-42. 1/90-98.a. s.11. ko umre od stomačne bolesti. Muazu a on je bio šehid. Muttefekun alejhi.) Iz prethodnih citata jasno je da je islamska ulema jedinstvena u stavu da je dužnost (farz) ove šehide ogasuliti. 1823. 1/320-325. u mom ummetu bilo malo šehida”. pa prema tome i utopljenici. s. želim naglasiti da u pogledu gasulenja i klanjanja dženaze imamo tri vrste šehida: a) šehid koji se ne gasuli niti mu se klanja dženaza.” (Tirmizi.2005 http://www.a. oblače im se ćefini i klanja im se dženaza. To je stav sve islamske uleme. ko se utopi.) Svi šehidi spomenuti u prethodna tri hadisa. dr.s.” (Bidajetul-mudžtehid.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kaže: ”Ima sedam vrsta šehida mimo onog koji je poginuo boreći se na Allahovom putu: ko umre od kuge.v.s. to što vaš roditelj nije ogasuljen je velika greška.) Ibn Rušd kaže: ”Što se tiče umrlih koje je dužnost ogasuliti. Šukri H. Ne znam razlog zašto se to desilo.com Pitanje: Babo mi je poginuo nedavno u saobraćajnoj nesreći kod Kaknja kad je autobus agencije ”Buco” sletio u rijeku Bosnu.v. šehidi su koji se opremaju za ahiret kao i oni koji nemaju status šehida. za razliku od prvog. ko pogine braneći svoj život je šehid. ko umre od otvorenih rana po tijelu. Njega nisu gasulili.” (Nesai. Sened ovog hadisa je vjerodostojan. 1/226. klanjao je ženi koja je umrla pri porodu stavši kod njene sredine. Sunen. spomenuo u sljedeća tri hadisa: U prvom hadisu Poslanik. (Muslim. protiv tog (Hasanovog) mišljenja imamo sljedeće dokaze: Vjerovjesnik. To su svi oni statusni šehidi koje je Poslanik. rekao im je. Bedaius-sanai‘. koji je umro pod ruševinama.. jer je to općepoznata stvar i svi imami to znaju s obzirom da se to pitanje u Medresi uči. upitali su. Mosuli. To je onaj koji je na licu mjesta poginuo u borbi od ćafirske ruke.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 50 od 416 . koji se utopio. Međutim. u vezi s tim nema ni razilaženja među islamskom ulemom.. Klanjao je Sa‘d b. ”Ko pogine (u borbi) na Allahovom putu je šehid. s.a.v. 1/125-136. 1341. br. br.)) U Mugniju se u tom pogledu kaže: ”Što se tiče šehida koji nisu ubijeni. s. upitao je ashabe koga oni smatraju šehidom.s. Ali) rekao da se ženi koja je umrla pri porodu ne klanja dženaza jer je ona šehid. nego su ga onako u odjeći ukopali. ali je nakon ranjavanja živio životom koji je ulijevao nadu da će preživjeti. Mugni. pa makar nakon ranjavanja nešto rekao. ko umre od stomačne bolesti je šehid i ko se utopi je šehid”. El-Lubab fi šerhil-kitab. kao što je onaj ko je umro od stomačne bolesti. Muhtesarut-Tahavi. Dakle. Smatram da za takvu grešku nema opravdanog razloga. od kuge. 1/90-93. pojeo ili popio. Datum kreiranja: 27. imam našeg džemata kaže da je trebao da bude ogasuljen. oni se gasule.v. Sahihu Muslim. i rekao da je hadis vjerodostojan.s. rekao je: ”Ko pogine braneći svoj imetak je šehid. Odgovor: Prije svega. Ramić.) U trećem hadisu Vjerovjesnik.) Govoreći o toj vrsti šehida Ibn Hazm kaže: ”Nema razilaženja da je Alejhisselam za svoga života dao da se oni ogasule i zamotaju u ćefine.) U drugom hadisu na ovu temu Vjerovjesnik.

muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. prići supruzi barem jedanput u periodu njene čistoće. samo.v.” (El-Bekare. intimnog odnosa) neka se odazove pa makar (pripremala hranu) na pećnici. 5/214. br. (Vidi: Behuti. kaže: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. Ovako su islamski pravnici odgovorili na tvoje pitanje.11. Allah doista sve čuje i sve zna. omogućiti joj da ona kod njega nađe potpuni smiraj. Onaj koji je na nebesima ljut je na nju sve dok sa njom ne bude zadovoljan (tj. Kada ona to od njega zatraži. Allah zaista prašta i milostiv je. (Vidi: Kasani. 226227. Životom u bračnim zajednicama postižu se mnogobrojni ciljevi. Sahihu Muslim.) ”Kada muž pozove svoju ženu radi svoje potrebe (tj. dakle da kod svake bude svaku četvrtu noć. Prema tome. smiraj za svoje strasti i tako štite jedno drugo od bluda i mnogih drugih vrsta nemorala. El-Kavanin el-fikhijje. Bedai‘us-sanai‘. Ukoliko tako ne postupi biće nepokoran Allahu Uzvišenom. Oni kažu da muž. (Vidi: Ibn Džuza.com Pitanje: Odgovor: Koliko puta muž mora prići ženi u toku jednog mjeseca? Kada pogledamo razmišljanja islamskih pravnika u vezi s tim vidimo da se oni slažu da je dužnost mužu imati odnos sa svojom suprugom.š. ElMuhezzeb.Na pitanja odgovora doc.” (Muslim. isto tako žena imaju pravo da to traži od svoga muža. a može se i strpiti ako hoće. 2/66. meleki je proklinju sve dok se ne vrati. ima učenjaka koji kažu da ženi treba prići svake četvrte noći. Među najznačajnijim je i taj da bračnim životom muž i žena nalaze. jer i ona ima pravo u tom pogledu kao i on. ako supruga nije u stanju udovoljiti muževim potrebama on ima tri mogućnosti da riješi to Datum kreiranja: 27.” (Trimizi. ona može tražiti razvod braka. Ramić. 222. Kao dokaz oni uzimaju ajet: ”Oni koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. ima pravo da tri noći ne prilazi ženi.s. dakle pružiti joj potrebnu zaštitu. Ispravno je reći da je muž obavezan udovoljiti potrebama svoje supruge u tom pogledu.2005 http://www. i ako se vrate ženama. 1080. 2/331. po zakonu.” (Buhari. str. pa.) Te stavove možemo poduprijeti činjenicom da one imaju ista prava kao i dužnosti. rok je samo četiri mjeseca. dok se ona ne odazove svome mužu). smatram da je pogrešno pitanje postavljati na ovaj način i u tom duhu na njega davati odgovor. Zbog toga smatram da to pitanje treba posmatrati s pozicije dužnosti bračnih drugova da intimnim odnosom pruže potrebnu zaštitu jedno drugom.) Neke hanefije kažu da je to dužnost jedanput.) (Vidi: Ibn Hazm. s obzirom da može imati četiri žene. Isto tako.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 51 od 416 . pa. Kao dokaz on uzima Kur‘anski ajet: ”A kada se okupaju onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio.) Dakle. Oni kažu da je to muževo pravo. dr. a on se svoga prava može odreći. br.) Koliko se sjećam. Tako hanefije kažu da žena ima pravo od muža tražiti intimni odnos. pogrešno je govoriti o tome koliko puta muž mora prići svojoj ženi s obzirom da se ljudi u pogledu potrebe za intimnim odnosom razlikuju. 1736. Međutim. dž. kad god muž pozove svoju suprugu u njenu postelju pa ona to odbije. kao što je i žena dužna udovoljiti njegovim potrebama. ”Kitaburrida”. (Vidi: Nevevi.) ”Kada žena napusti postelju svoga muža. U pogledu tih prava i obaveza Allah. Ukoliko muž nije u stanju udovoljiti potrebama supruge. a ako odluče da se rastave. oni se razilaze po pitanju kako često muž mora prilaziti svojoj ženi. rekao je: ”Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša.) Malikije kažu da je intimni odnos dužnost muža kada ne postoji zapreka za to. Bedai‘us-sanai‘. El-Muahlla bi-l-asar.novihorizonti. A koliko je to muževo pravo veliko vidimo iz sljedećih hadisa: Poslanik.) Hanbelije kažu da je to dužnost barem jedanput u četiri mjeseca ukoliko ne postoji zapreka. ukoliko ona to od njega traži. ”Kitabun-nikah”.a. 228. 9/174. on mora ili prići svojoj ženi u roku od četiri mjeseca ili se sa njom rastaviti. on je dužan odazvati se. (Vidi: Kasani. 2/331. To zbog toga što se time ne uzima u obzir svrha i cilj šerijatske odredbe da se zasnivaju bračne zajednice i da ljudi žive u braku. kako muž ima pravo da traži intimni odnos od svojom ženom.) Dakle. Šukri H. a više od toga je obaveza u smislu da se izvrši Njegova naredba da se prema ženama lijepo postupa.) Uprkos činjenici da se islamski pravnici slažu u pogledu obaveze intimnog odnosa.) Ibn Hazm kaže da je dužnost. 211. s. Sunen. ukoliko je muž u stanju. kroz intimni odnos. ”Kitabun-nikah”. br. 5194. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. isto kao što je ona dužna odazvati se kada on to od nje traži.” (El-Bekare.” (El-Bekare. Sahihu-l-Buhari. Šafije kažu da je to dužnost jedanput. Keššafu-l-kina‘.

kada udovolji svojoj potrebi. Sam bračni ugovor u svojoj biti sadrži obavezu da muž i žena jedom drugom pružaju tu zaštitu.) Iz općih šerijatskih pravila možemo razumjeti da su supružnici dužni jedno drugom pružiti tu zaštitu u granicama svojih mogućnosti. intimnim odnosom. Muž i žena. Seid b. a ta zaštita postiže se. s obzirom da u isto vrijeme može imati četiri žene ili da se strpi i ukroti svoje strasti postom. ne opterećuje čovjeka preko njegove sposobnosti. Uzvišeni Allah kaže: ”Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama. intimnim odnosom oni smiruju svoje strasti. Musned. neporočan. da je zadrži i oženi drugu.v. s.a. a Allah dž. Nadalje. Malika. 1/298. dr. naredio je mužu da.com pitanje: da ženu pusti i traži drugu. jer je Allah. Tefsiru-l-Kur‘an el-‘azim. jedno kod drugog nalaze smiraj. nepristupačan. prije negoli njegova supruga udovolji svojoj. nevin itd. Ukoliko on nije u stanju da udovolji njenim potrebama.novihorizonti. 187. Ukoliko jedna strana ne udovolji potrebama druge strane taj smiraj će izostati i za dotičnu stranu možemo reći da nije izvršila svoju obavezu. (Ebu Ja‘la.” (El-Bekare. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 52 od 416 .2005 http://www. one su odjeća vaša. šerijatski termin za oženjenu osobu je riječ muhsan. Džubejr i drugi. Datum kreiranja: 27. Na kraju. ona može to da trpi ili. Dakle riječ muhsan ukazuje da je oženjena i udata osoba u okrilju zaštite koju joj pruža brak. prije svega.Na pitanja odgovora doc. dijetom itd. tako da šejtan ne može iskoristiti te njihove strasti i gurnuti ih u nemoral.) Dakle. možemo zaključiti da je muž dužan prići supruzi onoliko puta koliko ona osjeća potrebu za tim. biti čist. dakle koliko je njoj potrebno da nađe svoj mir. Kao potpora takvom razmišljanju mogu se uzeti sljedeći dokazi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da traži razvod braka. da je ne ostavlja sve dok i ona ne udovolji svoju potrebu.š.11. pak. najbolje zna.) Iz citiranog ajeta indirektno razumijemo da su muž i žena jedno drugom zaštita od bluda time što žive intimnim bračnim životom. Upravo zbog toga Poslanik. a odjeća znači zaštita. s obzirom da ona štiti čovjeka od hladnoće i vrućine. dž. Šukri H. od Enesa b.š. rekao da su muž i žena odjeća jedno drugom. a vi ste njihova odjeća. jer Allah. kako su ovaj ajet protumačili Ibn Abbas. Ona je izvedena iz korjena hasune što znači biti dobro utvrđen. Mudžahid. (Vidi: Ibn Kesir.s. dž. nakon što je spomenuo intimni bračni život.š.

najbolje zna. zapostavljajući tako one koje su to stekle na halal način. preporučio bih vam da tražite ortaka među osobama koje su imetak stekle na halal način. na osnovu principa o prijekoj nuždi. ko ga nosi i kome se nosi i onoga ko pare zarađene na alkoholu troši. ko ga ga pravi. (Vidi: El-Maide. pod uslovom da vaše zajedničke aktivnosti i poslovi budu dozvoljeni (halal). dž. ko ga toči.itd. sve one koji imaju bilo kakvog kontakta s alkoholom prokleo. protiv tog zla se boriti i raditi na osvješćivanju ljudi o tom zlu.). Za vrijeme prakse ponekad moram prodavati i alkohol.v. kako Poslanik.š.v. majka svih zala.. uključila u borbu za prava svojih članova. tuče. smatram da bi vam bilo pokuđeno (mekruh) sklapati ortakluk s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju stekle na nedozvoljen način.š. da je Allahov Poslanik. Šukri H. nadam se da nije grijeh ulaziti u partnerstvo s takvim osobama. 5572. Da li je dozvoljeno ulaziti u trgovinsko partnerstvo s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju kojom se bave kupile na nedozvoljen način? Datum kreiranja: 27. s. s. kome se pravi. Molim Allaha. svađe. Kada bi poštovali prava drugih da alkohol mrze. s. tražili uzrok vidjeli bismo da je alkohol glavni uzročnik. Nažalost. br. kada se nađu u poziciji. Otuda se i muslimani koji žive u takvom društvu suočavaju sa problemom alkohola čak i kada ga ne konzumiraju.s. jer se i time ostvaruje cilj tvoje prakse.) Na osnovu prethodno rečenog jasno je da se musliman mora distancirati od alkohola. naše tzv. dž. Ramić. Ako ne nađeš razumijevanje i ne mogneš drugačije završiti školu nego da tokom obavljanja prakse prodaješ alkohol. kaže. r. dr. Ibn Umer prenosi hadis. tako da alkohol u njemu visoko kotira. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da čovjek neće odgovarati za tuđi grijeh.v. ubistva. Da li mi je to dozvoljeno? Alkohol je. te ih tjeraju. oni ih na to ne bi prisiljavali. silovanja. Uz to. ko ga kupuje.. zatim ostalim odgovornim u školi i da se boriš za svoje pravo zajedno sa ostalim muslimanima koji se suočavaju s tim problemom.com Pitanje: Odgovor: Učenik sam trgovačke škole.2005 http://www. ”Kitabu-l-ešribe”. br.a. Preporučujem ti da izneseš svoj problem profesoru. U konkretnom slučaju. 5458. prokleo: alkohol. Iznesi svoj problem nadležnom muftiluku kako bi se i Islamska zajednica. Musned. Allahov.a. U svakom slučaju. da te pomogne.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 53 od 416 . Dakle. najveći uzročnik svih naših problema je alkohol. da dolaze u kontakt s alkoholom itd.novihorizonti. Zbog toga je Uzvišeni Allah alkohol najoštrije zabranio. Problem je veći što kod nas oni koji cijene i poštuju alkohol ne poštuju prava drugih da alkohol mrze.) Kada bismo za saobraćajne udese.a.s. 90. savremeno društvo još nije postiglo ni toliku svijest koja će ga ponukati na borbu protiv alkohola. ako želi postići svoje pravo.Na pitanja odgovora doc. ko ga prodaje. bilo bi normalno da ti uživaš to pravo i da tokom prakse prodaješ bezalkoholna pića.” (Ahmed. onoga ko ga pije. zakon je da se čovjek. od svoga babe Umera. Ukoliko bi takvih osoba bilo.11. mora za njega izboriti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. razvode brakova.š. a Allah. (Vidi: Nesai. nema smetnje. dž.s. preko svojih institucija. da to činiš. razne vrste nemorala. a Poslanik.a. s tim da vodiš računa da to bude u najmanjoj mogućoj mjeri.

Pitanje: Odgovor: Ženi muslimanki dozvoljeno je živjeti u braku s mužem muslimanom sve dok je ovaj u okrilju islama. dr. uslov da se radi o dozvoljenoj (halal) trgovini. Treba još naglasiti da je sa nemuslimanom dozvoljeno trgovati pod određenim uslovima. Sve dok muslimana smatramo muslimanom možemo s njim trgovati. dok sa odmetnikom od islama (murtedom) nije uopće dozvoljeno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Naime. smatrat ćemo da je u islamu sve dok ne počini nešto i ustraje na tome u što nema sumnje da je nevjerstvo.. a sa osobom koja je postala murted nije dozvoljeno trgovati. od naslijeđenog imetka podijelite sadaku. Kod konkretnih slučajeva.š. treba ustanoviti tačno da li je dotična osoba izišla iz islama.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 54 od 416 . lažne informacije itd. Isto tako. Međutim. Da li je dozvoljeno raditi reklame firmama koje prodaju meso koje nije zaklano na šerijatski način? Da li je ženi dozvoljeno živjeti s mužem koji se ne pridržava propisa islama? Da li je dozvoljeno kupovati robu od muslimana koji redovno ne klanjaju namaze i čije su radnje otvorene za vrijeme posta tokom ramazana? Datum kreiranja: 27. kako bi mu bio olakšan ispit na Kijametskom danu. golišave slike.novihorizonti. plaća sve što je potrebno za ukop i obavlja hadž ukoliko je ostavitelj bio obavezan i imao namjeru da na hadž ide. nema smetnje da vi tu imovinu naslijedite. Ukoliko jeste. Ukoliko pak muž. Šukri H. iz mnogih hadisa možemo razumjeti da osoba kada izostavlja namaz može tim postupkom izići iz islama.Na pitanja odgovora doc. treba pokušati podstaći je da se pokaje i tek nakon toga dati odgovarajuću preporuku u pogledu razvoda. onoliko koliko smatrate da je ostavitelj na haram način zaradio. u cilju da‘vetskog djelovanja. kao što je npr. pa makar činio i velike grijehe. treba procijeniti da li je bolje od te osobe kupovati kako bi na nju pozitivno djelovali da se popravi ili je pak bolje bojkotirati je. iziđe iz islama.com Pitanje: Odgovor: Kakav je šerijatski stav u vezi sa nasljeđivanjem imovine koja je stečena na zabranjen (haram) način? Grijeh zbog sticanja imovine na haram način ne prenosi se tako stečenom imovinom nego se piše u loša djela osobe koja je imetak na haram način stekla. ukoliko vam je poznato čije je pravo vaš ostavitelj uzurpirao. na bilo koji način. a Allah. a smrt ga u tome omela. dužni ste to pravo iz naslijeđene imovine vratiti. iz te imovine se vraćaju eventualni dugovi ostavitelja. preporučio bih vam da. Dakle. najbolje zna. dž. Pitanje: Odgovor: Ne vidim smetnje da te reklame radiš ukoliko one ne sadrže nešto što je islamom zabranjeno: npr. ukoliko je ostavitelj umro kao musliman. Pitanje: Odgovor: To je dozvoljeno ukoliko osoba tim neredovnim klanjanjem nije izišla iz islama. S obzirom da kod nas ne postoji institucija koja bi utvrdila status te osobe. Ramić.2005 http://www.11. kako bi je ponukali da se izmijeni u pozitivnom pravcu. dakle postane murted njegova žena muslimanka mora se od njega razvesti ukoliko se on na vrijeme ne pokaje i tako vrati u islam. Međutim. Uz sve to.

s tim što mora voditi računa da podne-namaz klanja u namaskom vremenu. Ramić.com Pitanje: Odgovor: Može li žena u vrijeme džume obavljati određene poslove? Kakav je stav šerijata u vezi s tim? Žena u vrijeme džume može normalno obavljati sve svoje poslove s obzirom da nije obavezna klanjati džumu-namaz.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 55 od 416 .2005 http://www.Na pitanja odgovora doc. Datum kreiranja: 27. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11. dr.novihorizonti. Šukri H.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 56 od 416 . pod uslovom da to čini radi zadovoljstva svoga Gospodara i u skladu s Allahovim. što više patenata. 595.š. što više općekorisnih noviteta ponudi. Allah. (Vidi: Muslim.š. to nije nikada radio.i takmičite se u dobrim djelima. Novotarija je vjerovanje da je neko kamenje sveto. ”El-Mesadžid ve mevadi‘us-salati”. više sevaba postiže. imaju totalno pogrešnu percepciju o tom pitanju. ”Kitabul-ezan”. dž.š. Ramić. na onom svijetu su samo za njih. novotarije (bid‘ati) su noviteti u domenu: a) vjerovanja (akideta). podučio ashabe da tespihaju.s. 32.s. a ne u pogledu dunjalučkih poslova. riječi upućene ashabima: ”Vi bolje (od mene) poznajete vaš dunjalučki posao. Sudnji dan.a. To sve smatra se novotarijom.s.)) Novotarija je smatranje nekog mjesta posebno vrijednim koje Allah. da umrli mogu pomoći živima.) Novotarija je uvođenje nekih novih namaza ili određivanje (specificiranje) nekih novih (posebnih) vremena u kojima se takvi namazi klanjaju.. ako bi neko skratio četvororekatni namaz na tri rekata ili ga povećao na pet rekata. poslanike. Naime. b) obredoslovlja (ibadeta) i c) dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama). (Vidi: Buhari. koje je On za robove svoje stvorio.š.a. a preko njih i svim budućim generacijama naredio: ”Uzmite od mene propise hadža. ali je novotarija tespihanje džematile (zajednički) s obzirom da Poslanik. niti su to radili njegovi ashabi.v.s.) Prema tome. dž.v. čovjeku je naređeno da uči. Novotarija je dodavanje ili oduzimanje nekih obreda u hadžu s obzirom da je Poslanik. 1297. Dakle.a. b) U novotarije u domenu obredoslovlja (ibadeta) ubraja se svako dodavanje namazu ili oduzimanje. a onda prisutnima. zadovoljstva. Njegove meleke. s.2005 http://www. a) U novotarije u domenu vjerovanja (akideta) ubraja se svako vjerovanje koje je drugačije od vjerovanja Poslanika.) i Poslanikove. s obzirom da je Poslanik. čini novotariju u vjerovanju.novihorizonti. vjerovanje da je određeno kamenje sveto.. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Što se dunjaluka tiče. 2363. i ukusna jela?” Reci: ”Ona su za vjernike na ovom svijetu.” (Vidi: Muslim. ne misli se na inovacije i novitete u dunjalučkim poslovima nego se misli na novotarije u: a) vjerovanju (akidetu). Sahihul-Buhari. 631. kaže: ”Reci: ”Ko je zabranio Allahove ukrase. koji će olakšati život. Allah. Za dunjalučke poslove i dunjalučka dobra važi kur‘ansko pravilo: ”.s. Šukri H. zbog toga što vrstu ibadeta.v. ”El-Hadždž”.. čovjek nije Zakonodavac da bi određevao koje je mjesto sveto ili koje je vrijeme sveto. Naređeno mu je da se na tim blagodatima zahvaljuje Blagodarcu i da blagodati koristiti u skladu s Njegovim općim odredbama i zakonima. Npr. dakle za što sa sigurnošću ne možemo tvrditi da su kerameti itd.” (El-Bekare.) Naprimjer. i prvih generacija koje su ga vjerno slijedile. knjige.) Dakle. s. dr. mjesta na kojima učinjeno Datum kreiranja: 27. tj. Novotarija (bid‘at) je posjećivanje takvog mjesta s ciljem postizanja berićeta. dž. dž.a. nije posebno vrijednim učinio. ”El-Fadail”. drugačije od vjerovanja Poslanikovog. kada se govori o novotarijama. svetost mjesta i vremena određuje samo Allah. Sahihu Muslim. dž.. Novotarijama u vjerovanju (akidetu) smatraju se i sva praznovjerja kao što je vjerovanje u loše predznake.a.? Odgovor: Naša braća i sestre u islamu koji na takav način razmišljaju o novotarijama (bid‘atima) i novotarije tako shvataju. Te dunjalučke blagodati musliman ne smije zapostaviti. to bi bila novotarija. pronađe. br.š.s. vjerovanje u razne legende koje do nas nisu prenesene vjerodostojnim lancem prenosilaca. blagodati. strogo naredio da klanjamo onako kako on klanja. Sahihu Muslim.11. odredio je sveta mjesta.Na pitanja odgovora doc.v. Sahihu Muslim. s. da je neka voda sveta itd. određenje itd.com Pitanje: Slušao sam neke naše muslimanske zvaničnike kako se kritički osvrću na one koji se bore protiv novotarija u vjeri. s. što više inovacija čovjek napravi. s. br. način na koji se taj ibadet čini. nije novotarija tespihanje poslije namaza jer je Poslanik.a.š.” (Muslim. obavio hadž pokazavši praktično kako se hadž obavlja. s. br.v.š. Inovacije su izuzetno pohvalne i smatraju se ibadetom ukoliko se čine radi Allahova. br.v. s. čita i da tako upoznaje Allahove. onaj ko vjeruje u Allaha. zakonima. 148. dž.š. Ako bi neko uveo nove pokrete u namazu to bi bila novotarija.v. dž.s.” (El-Ea‘raf.a. dž. govoreći da takvi pretjeruju jer i sahat je novotarija a svi ga oni nose. škole su novotarija a ipak ih i oni pohađaju itd. b) obredoslovlju (ibadetu) i c) dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu).

s. a namaz u El-Mesdžidu-l-aksa kao pet stotina namaza.s. s.2005 http://www. da nas Allah. Sunen. pohađanje škole ili odlazak na Mjesec itd.11. Novotarija je klanjanje nekih posebnih namaza u posebna vremena. sunneta i nafila koje je Poslanik.v. ”El-Hadždž”. Iz prethodnog razumijemo da nošenje sahata. ove moje džamije i Mesdžidul-aksa.) Zašto su ova mjesta mubareć? Zato što je Zakonodavac (Allah. i koje riječ novotarija (bid‘at) podrazumjeva u svom terminološkom značenju. Datum kreiranja: 27. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com dobro djelo ima svoju veću vrijednost. (Vidi: Bejheki.a. Šukri H. Dakle ukoliko neko zabrani ono što nam je Allah.a.) tako odredio. dž. Ramić. jasno dozvolio. čini novotariju. dr. Isto tako Allah. Ti ljudi su sebe stavili u poziciju Zakonodavca. Isto tako.v. dž. Njih su ljudi izmislili. 1864.s.š. dž. a koje Poslanik. nisu novotarije (bid‘ati) o kojima govore hadisi Poslanikovi.š.) Sva ostala dovišta i svetišta su novotarije.s.a. ljudi su ih proglasili svetim.a.v. podučio je svoje sljedbenike da se na zemaljskoj kugli nalaze tri mubareć (sveta) mjesta.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 57 od 416 . ukoliko bi čovjek pored farza.š. nije prakticirao niti nas je na njih uputio.v. klanjao uveo neke nove namaze sa nekim novim sadržajima i odredio za njih posebna vremena koja Zakonodavac nije odredio sve to bilo bi novotarija (bida‘at). da nas sačuva novotarija (bid‘ata) i da nam dā da otkrijemo što više Njegovih blagodati i iskoristimo ih za dobrobit ljudi na dunjaluku. Amin. od strane ljudi. Molim Allaha.s. Određivanje nekih noći ili vremena. s. s.š. dž.š. dž. c) U novotarije u domenu dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama) ubraja se zabranjivanje onoga što je dozvoljeno i dozvoljavanje onoga što je zabranjeno. Dakle. r. kaže da namaz u El-Mesdžidul-haramu vrijedi (za njega se sevapa dobije) kao za stotinu hiljada namaza. toga sačuva. s.a. br.novihorizonti.” (Vidi: Buhari. da nam pomogne da pravilno shvatimo Njegovu vjeru koju nam je On upotpunio. Sahihul-Buhari.Na pitanja odgovora doc. Poslanik. kao posebnih i svetih smatra se novotarijom itd. ukoliko neko dozvoli nešto što je On jasno zabranio. odredio je koja vremena su sveta.a. pa je npr. Rekao je: ”Ne poduzima se putovanje osim radi posjete triju džamija: El-Mesdžidul-harama.v.s. učinio noć Lejletul-kadr vrednijom od hiljadu mjeseci. Dokaz da su to mubareć mjesta je i hadis u kom Poslanik. hadis od Džabira. namaz u Poslanikovoj džamiji vrijedi koliko hiljadu namaza.

Međutim. ono što je dužan pružiti jednoj ženi muž je dužan ravnomjerno pružiti i ostalima. On u časnom Kur‘anu kaže: ”Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni. Pravda se mora ostvariti u svim obavezama koje muž ima prema ženi. Žena ima pravo da pri sklapanju braka postavi uslov da se njen muž na nju ne ženi i ukoliko on prekrši taj uslov ona dobija pravo na razvod braka.š. kada dođe na Sudnji dan biće nakrivljen na jednu stranu. Dakle.Na pitanja odgovora doc. O tome govori ajet: ”Vi ne možete potpuno pravedno (jednako) postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli. Ramić. Ukoliko neće moći ispuniti svoje obaveze prema supruzi. Te obaveze su. 3.) U navedenom ajetu.ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnoti. dr. s obzirom da u našem društvu ima veliki broj hudovica kojima je potrebno da se udaju. tada mu je zabranjeno da se ženi. Oni koji mogu ispuniti sve uslove preporučio bih višeženstvo. Što se tiče osjećaja podjednake ljubavi prema suprugama i intimnog odnosa tu ravnopravnost nije obavezna.” (En-Nisa.) Onaj ko ne bude pravedan prema svojim suprugama griješan je i snosit će posljedice tog grijeha na ahiretu. 129. odredio je da muškarac može u isto vrijeme imati do četiri žene.com Pitanje: Odgovor: Pod kojim uslovima muškarac može da ženi više žena i da li mora dobiti dozvolu od prve žene da bi oženio drugu itd? Uzvišeni Allah. onda samo sa jednom.s. 129.11. dž. Sunnet je da pri putovanju baci kocku i povede sa sobom onu suprugu koju je kocka odredila.š. A ako strahujete da nećete pravedni biti. Šukri H. materijalne prirode: obezbjeđivanje odgovarajuće ishrane. s obzirom da čovjek nije u stanju to ispoštovati. rekao je: ”Ko imadne dvije žene pa prema jednoj bude naklonjen.v. smatram da je bolje taj korak ne poduzimati.. s. Ako će se brak koji funkcioniše srušiti uspostavljanjem novog braka.. sa po dvije.”Kitabun-nikah”.” (Ebu Davud. Allah..” (En-Nisa.novihorizonti.š. I na kraju. imajući u vidu veliku potrebu za tim.. br.) Što se pak tiče pitanja da li muž mora pitati ženu za dozvolu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. odjeće. te ravnomjerno raspoređivanje boravka kod svake supruge uz udovoljavanje intimnih potreba svake od supruga. stana. posebno bih skrenuo pažnju da nije dozvoljeno imati više žena ako se nije u stanju svima dati njihovo pravo i ako se nije u stanju prema njima postupati jednako. dž. Sunen. ja bih preporučio svima koji žele da imaju više žena da obezbijede uslove kako sa novom ženidbom ne bi razrušili prethodni brak i unesrećili ženu i djecu iz braka koji funkcioniše. Poslanik. odgovor je negativan. 2133. onda se ženite ženama koje su vam dopuštene. u drugom dijelu prethodnog ajeta kaže: ”.” (En-Nisa. sa po tri i sa po četiri.2005 http://www. ljubav prema jednoj ne smije dovesti do zapostavljanja druge tako da se ne udovolji njenim intimnim potrebama. osim ako se žena odrekne svoga prava. kao uvjet za ženidbu više od jedne žene postavio je pravdu.) Međutim. Uzvišeni Allah. liječenja i ostalih nužnih potreba. Dakle.a.. dž. kao što je poznato. a nemaju za koga. Datum kreiranja: 27. Ukoliko muškarac može ispuniti svoja prava samo prema jednoj. muž nije dužan pitati ženu za dozvolu da oženi drugu s obzirom da je to njegovo pravo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 58 od 416 .. onda ne smije ženiti drugu i tako dalje.

Što se.š. Dakle. kroz udruženja muslimana. S obzirom da je po međunarodnim konvencijama. bez obzira na to. dž. nedemokratsko i. sprečavaju nošenje nikaba ili na bilo koji način diskriminiraju žene koje nose nikab krše međunarodne konvencije koje je naša država potpisala. zatim kroz međunarodna udruženja kao što je Helsinški komitet za zaštitu ljudskih prava i Amnesty International itd. Ramić. Pojedinci.com Pitanje: Odgovor: Da li žena može tokom hajza učiti Kur‘an i treba li uzeti abdest ako ga uči u tom stanju? Islamska ulema nema jedinstven stav u vezi s tim. jedna sestra iz Sjedinjenih Američkih Država odbranila je svoju doktorsku tezu pred komisijom koja od nje nije zahtjevala da skine nikab. Što se tiče samog pitanja da li možeš skinuti nikab kada ideš na fakultet.a. imajući u vidu da. a skidati ga. a Allah. možeš ići na fakultet pokrivena mahramom. Znam da muslimake u našem društvu imaju problema u tom pogledu jer je naše društvo netolerantno. antiislamski raspoloženo. a Allah.2005 http://www. Preporučio bih da vaše probleme ističete i za njih se borite kroz institucije islamske zajednice. 1/158. Albani je ovaj hadis ocijenio kao vjerodostojan. dok je u hajzu i nifasu. Taj problem. nikab nije stroga dužnost (farz). s obzirom da mushaf nije dozvoljeno dodirivati bez abdesta. El-Muvetta. s tim da ne dodiruje mushaf golom rukom. najbolje zna. Ajjaš od Hidžazlija. napisao je pismo Jemencima u kom je između ostalog stajalo da Mushaf može dodirivati samo čista osoba (dakle pod abdestom). (Hadis bilježi Malik. Vidi Irvaul-galil. Pitanje: Odgovor: Prije svega smatram da muslimani trebaju da se bore za svoja prava i njihovo poštivanje u društvu u kome žive. muslimane i sve ono što nije po njihovu ćeifu teško se mogu preko noće preobratiti u tolerantne ljude. a nikab nositi u drugim prilikama. dr. Hadis koji kaže da osoba u stanju hajza i dženabeta ne uči ništa iz Kur‘ana je slab (daif). Treba. koje je potpisala i Bosna i Hercegovina. porodice pa i šire zajednice koje su odgojene da mrze islam. nego sunnet. Datum kreiranja: 27.v. prakticiranje vjere i kulture temeljno ljudsko pravo i nošenje nikaba spada u temeljna ljudska prava. tiče potrebe uzimanja abdesta. po preferirajućem mišljenju. recimo. najbolje zna. a nositi ga u drugim prilikama smatram da za to nema smetnje. ”En-nidau lis-salati” br. Vlasti koje sprovode zakon dužne su spriječiti one koji taj zakon krše. s. eventualno. dužni smo boriti se za svoja prava svim dozvoljenim sredstvima. No. Na Velškom univerzitetu u Velikoj Britaniji.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. a posebno kroz udruženja žena muslimanki kojih u našoj zemlji ima nekoliko. Naravno. dakle koji diskriminiraju druge na vjerskoj i kulturnoj osnovi.s. također.11. pak. zbog potrebe obrazovanja na fakultetu? . Vjerovjesnik. Znam da se muslimanke koje nose nikab mogu normalno školovati na visokoškolskim institucijama u nemuslimanskim zemljama u kojima se poštuju ljudska prava. dakle da generacije odgojene u totalitarizmu i jednoumlju odu sa ovoga svijeta.Na pitanja odgovora doc. zabranjuje da uči Kur‘an. jedino vrijeme može izliječiti. dakle kulture i nas Bošnjaka koji sebe smatramo muslimanima. a kada on prenosi hadis od njih tada je to predanje slabo. 468. u vrijeme kad sam tamo studirao. s obzirom da ga prenosi Ismail b. u tom slučaju ne znam da postoji dokaz koji to naređuje. Preferirajuće mišljenje kaže da nema smetnje da žena uči Kur‘an za vrijeme hajza i nifasa. Nikab je sastavni dio islamske vjere i islamske kulture. Oni koji.) Pomenuto mišljenje je preferirajuće zbog činjenice da ne postoji eksplicitan šerijatski tekst koji ženi. čini mi se. njen identitet prethodno je utvrđen na način koji nije vrijeđao njene vjerničke osjećaje.novihorizonti. naglasiti da je pogrešno analogizirati hajz i nifas sa džunuplukom imajući u vidu razlike među njima. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 59 od 416 Da li je dozvoljeno nositi nikab. u demokrate koji pored sebe mogu podnositi druge koji drugačije razmišljaju i drugačiji život žive. uglavnom.

Alejhisselam joj je odobrio da sebi uzme iz njegova imetka. Amin.) Pitanje: Odgovor: Ukoliko muž ne obezbjeđuje ženi (koja mu nije odbila poslušnost) i maloljetnoj djeci osnovne potrebe za život njoj je dozvoljeno da u normalnim granicama. ”Et-Tahare. (Ebu Davud. br. kako bi on ispravio svoju grešku. onoliko koliko joj je potrebno za nju i djecu. da te u tome pomogne i dā ti strpljenja da u tome ustraješ.š. dž. Posebno ti skrećem pažnju da ne uzimaš više od onoga što zadovoljava osnovne potrebe. r. Mislim da bi u tvom slučaju najveći vid dobročinstva prema majci bio da joj lijepim odnosom pokažeš ljepote islama i pomogneš joj da se vrati Allahovoj. r.a. Sunen.) Uz prethodno rečeno. i neuzvraćanje roditeljima ni sa ”uh” kada dijete nije zadovoljno s njima. Moj suprug mi ne obezbjeđuje osnovne potrebe za život. dž.š.a. Molim Allaha. da vam pomogne da taj problem prevaziđete. Da li sam pogriješila? Datum kreiranja: 27. i zatražite oprost za grešku koju ste počinili. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. prenosi se da se Hind bint Utbe. s. 1714. Poslanik. dž. ili kada nije u stanju poslušati ih zbog toga što roditelji očito griješe. Nisam odmah izišla nego sam sačekala muža da završi s namazom. ”El-Akdije”.š.š.v. s tim što majka u tom pogledu ima prednost u odnosu na babu) podrazumijeva se briga o roditeljima u granicama mogućnosti. Pitanje: Odgovor: Da.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 60 od 416 . uzme iz njegova imetka.2005 http://www. bez njegova znanja. rekavši joj: ”Uzmi od njegova imetka u granicama normalnog koliko je potrebno tebi i tvojoj djeci.” (Muslim.s. da joj muž Ebu Sufjan (koji je inače bio bogat čovjek) ne daje onoliko koliko je potrebno njoj i djeci. Od Aiše. dž.š. pokornost njima u svemu što nije grijeh. vjeri i umre kao muslimanka. bez njegova znanja. Da li mi je dozvoljeno od njega uzimati novac bez njegova znanja? Osjetila sam početak mjesečnice (hajza) dok sam bila u džamiji. dž. rekao je: ”Ja ne dozvoljavam džamiju ženi dok je u hajzu i osobi dok je u stanju dženabeta.v.novihorizonti. br. bez rasipništva i pretjerivanja.a. Trebalo je da odmah izađeš iz džamije s obzirom da ženi dok je u hajzu i nifasu nije dozvoljen boravak u džamiji.a. dr. pogrešila si.s.11. Šukri H. Ramić. 232.Na pitanja odgovora doc.com Pitanje: Odgovor: Šta se podrazumijeva pod dobročinstvom majci koja je Allahov. Sahihu Muslim. neprijatelj i mrzi islam? Pod dobročinstvom roditeljima (pa prema tome i prema majci. Molim Allaha.” Učinite istigafar Allahu. s. požalila Allahovom Poslaniku. preporučio bih ti da pokušaš na njega lično djelovati ili preko osoba od kojih on prima savjet.

Na pitanja odgovora doc. Nadat se da će on. Onima koji ne mogu savladati šejtana i prestati pušiti savjetujem da svojim pušenjem ne ugrožavaju i ne uznemiravaju druge. Međutim. Vašem suprugu preporučujem da se prođe pušenja. ali bih ti preporučio da se strpiš koliko možeš s ciljem da sačuvaš brak.2005 http://www. uglavnom.novihorizonti. Šukri H. c) postoji veća mogućnost da žena padne i da se povrijedi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 61 od 416 . imajući u vidu da u šerijatu postoje osnove za borbu protiv tog zla. Ja znam da je tebi. Posebno treba biti pažljiv prema svojim ukućanima. Sada sam u dilemi šta da uradim s tim prstenom? Da li je ženi dozvoljeno nositi obuću sa visokom petom? Da li punica mora pred mužem svoje kćerke pokrivati kosu? Odgovor: Preporučio bih ti da ga udijeliš kao sadaku nekome ko će ga iskoristiti u ono što je dozvoljeno (halal). punica pred svojim zetom. dž. Pitanje: Odgovor: Ne. Meni to puno smeta i zatražila sam od njega razvod braka. mužem svoje kćerke ne mora pokrivati kosu jer on je njoj mahrem po tazbinstvu. Pitanje: Odgovor: Preporučio bih sestrama da nose obuću čija peta nije previsoka. Dakle. d) hadisi o tome govore u negativnom smislu. a Allah. on se zakleo da više neće pušiti. Kada sam to učinila. Ukoliko jedno od supružnika puši. Pitanje: Dobio sam zlatni prsten na poklon. tada će se prema njemu odnositi kao prema osobi koja joj nije mahrem. tj. a ako to nije u stanju. Nadam se da će se i kod nas kampanja protiv pušenja povećati i da će toj kampanji poseban doprinos dati muslimani. jer ezijetiti nekoga je grijeh i čovjek nema na to pravo. jer kako duhan pušaču miriše isto tako. onda barem da vodi računa da svoju porodicu duhanom ne uznemirava. Ramić. b) medicina je dokazala da je to nezdravo. treba da vodi računa i ne uznemirava drugu stranu. prije nekoliko dana ponovo se vratio cigaretama. Da li da još saburim ili da se razvedem? Odgovor: Nema sumnje da su cigarete veliko zlo.š. Datum kreiranja: 27. Protiv pušenja se u svijetu vodi velika kampanja. ona se pred njim ne mora pokrivati. a naročito prema djeci koja su više osjetljiva. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. jer u najmanju ruku to bi se moglo tretirati pokuđenim (mekruhom) imajući u vidu sljedeće činjenice: a) to je vid prevare s obzirom da se žena predstavlja višom nego što jeste.com Pitanje: Nekoliko mjeseci po stupanju u brak moj muž je počeo pušiti. Neki dan sud u američkoj državi Kaliforniji presudio je da duhanska industrija plati pušačima nešto više od sto četrdeset milijardi dolara odštete. duhanski dim nepušaču zaudara. dr. ukoliko primijeti da je njen zet od onih za koje Kur‘an kaže da imaju bolesno srce. To svijet sve više i više osjeća. najbolje zna. Međutim. Kada sam saznao da muškarci ne smiju nositi zlato prestao sam ga nositi. kao nepušaču teško biti u njegovoj blizini. može se s njim rukovati itd.š. a zatim uz tvoju lijepu riječ i podršku prevazići trenutnu krizu i prestati pušiti. pomoć.11. uz Allahovu.

”Kitabun-nikah”. s. kazni. O tome Kur‘an kaže: ”A one čije se neposlušnosti pribojavate.v. negoli po tijelu. Ramić. npr.v. mužu je. Pitanje: Odgovor: Muž ima pravo da odgojno djeluje na svoju suprugu ukoliko mu iskaže neposlušnost u onome što je obavezna šerijatom.. kad vam postanu neposlušne.11.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. s. br. pa ih i udarite. 34) Dakle. Sunen. ”Kitabu-l-hudud”. Međutim. te. tako da to udaranje.v.s.a. prije odluke na razvod. ”Kitabu-l-edeb”.s. Ako oni žele izmirenje. nikada udario nijednu od svojih žena. to je čak ispravnije. sa svojim suprugama nije spavao u bračnoj postelji mjesec dana. 5201) Prekidanje razgovora sa suprugom ne smije biti duže od tri dana. treba pokušati arbitražom koja je preporučena Kur‘anom: ”A ako se bojite razdora između njih dvoje. a jednog pomiritelja iz njezine porodice. Dakle. dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. vi posavjetujte. Savjetujem svakom muslimanu da ne pribjegava toj mjeri. da bez razloga izbjegava bračnu postelju. da troši bez dozvole ili rasipa muževu imovinu itd. s. Hanefije kažu da udaranje ne smije biti više od deset bičeva jer je Poslanik. kako kaže Aiša. ako se u našoj blizini neko nalazi i tada ćemo učiti naglas. zaista. osim kada nema drugog izlaza. uzvišen i velik!” (En-Nisa. u osnovi. osim ukoliko se radi o precizno određenoj Allahovoj. dr.š.a. Allah će ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten!. onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove. više je udaranje po duši i osjećajima.neće sa ženom spavati u bračnoj postelji. koji je nama najbolji i najljepši uzor nije. Neka svako ima na umu da Poslanik. Ukoliko od toga nema koristi. kao prva odgojna mjera u ajetu je spomenut savjet. dozvoljeno da udari ženu. 6850) Ukoliko od udaranja nema koristi.s. (Vidi: Sahihu Muslim.a. niti po drugim osjetljivim mjestima i ne smije ostaviti bilo kakvih tragova po tijelu. jasno zabranio da se bilo ko udara sa više od deset bičeva.s. da izlazi iz kuće bez dozvole. Lijepom riječju muž će ukazati ženi na njene propuste i obaveze.v. s.. br. tada se. a onda se od njih u postelji rastavite. tada muž primjenjuje sljedeću odgojnu mjeru .” (En-Nisa. Prenosi se da je navedenu mjeru primijenio i Poslanik. Šukri H. Potrebno je samo da poslije pranja djeteta operete dobro ruke sapunom i tako eventualnu nečistoću koja se zakačila za ruke ili ispod noktiju uklonite. r.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 62 od 416 . Pitanje: Odgovor: Da. kada majka presvlači dijete? Ne. Međutim. (Sahihu-l-Buhari.com Pitanje: Odgovor: Da li se gubi abdest ako se rukama dodirne nečistoća.” (Ebu Davud. dž. ustvari.a. br. da ne vodi računa o čistoći svoga tijela. to udaranje mora biti u okvirima spomenutih uslova. 4910) Kao treću odgojnu mjeru Kur‘an dopušta mužu da ženu i udari. samo što treba voditi računa da ne uznemiravamo one koji su u našoj blizini.a. s obzirom da je Poslanik. ”Kitabu-lfadail”. rekao: ”Nije dozvoljeno muslimanu da prestane komunicirati sa svojim bratom duže od tri dana. npr. ali ne toliko glasno da bismo ga uznemiravali. onda im zulum ne činite! Allah je.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. (Sahihu-l-Buhari. br. 2328) Da li je po šerijatu dozvoljeno mužu udariti ženu? Može li čovjek koji sam klanja učiti naglas u namazima u kojima imam uči naglas? Datum kreiranja: 27. 35) Dakle. to udaranje ne smije biti u lice. kako navodi Buharija od Enesa.

bude praznik za sve vjere. preporučili su izradu unutarnjih statuta koji nastoje prevazići razlike među vjerama. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.) u kojoj je objelodanjena ta želja. Da bi ostvario svoj cilj pokret se služi privlačnim parolama kao što su: zbližavanje među religijama. Ovaj pokret ima svoju zastavu i amblem. i slobodne vjernike i na obavljanje zajedničke molitve ”Sveti duh”. kršćansku i islamsku) na Sinaju. uz grupe židova. god. ”Arapi” štampanoj u januaru 1979. internacionalizam. 27. Iste godine u manastiru Svete Katarine na Sinaju održan je još jedan skup koji su finansirale cionističke organizacije iz Amerike i Izraela.com Pitanje: Odgovor: Da li muslimani mogu učestvovati u Abrahamovom pokretu? Smatram da muslimani ne mogu biti uključeni u aktivnosti tog pokreta. Da je Abrahamov pokret iskren u svom nastojanju za zbližavanjem.novihorizonti. a. itd. god. budući svijet. tvrdeći da to čine s ciljem suprotstavljanja ateizmu i materijalizmu. kao i prvi januar. oktobra 1986. na način i vrijeme kako su to zamislili. meleke. To je ponovio i na velikom skupu u Kazablanci u Maroku. budiste. te pokušaj uklanjanja akaidskih (vjerskih) razlika između islama i kršćanstva. u augustu 1985. koristeći narodni pritisak (narodnu diplomaciju). Potvrđujući svoje namjere. u Parizu. kao što je vjerovanje u Boga. Jer. njih ne interesuje Istina.Na pitanja odgovora doc. god. duga i znak pobjede. Džon u Njujorku 1984. a da se razlike odbace. katedrali St. nakon što su židovi uspjeli da kršćanstvo odvoje od njegove vjere (akideta). Datum kreiranja: 27.s. oni su pozvali na jednakost među vjerama. Ramić. visoko čuje u Evropi i Americi. čak i kada se radi o pozitivnom djelovanju. Šukri H. Također. predlaže: osnivanje kluba za vjerničku omladinu koji je i osnovan 1987 godine. Na tom sastanku otkriveni su istinski ciljevi ove podle agitacije koji se mogu sažeti u sljedećem: nužnost korištenja spomenute propagande u korist procesa mira i zaustavljanja rata između muslimana i Izraela. judaizmu.s. zatim knjiga Mišela Lulunga ”Božija blagodat” i knjiga ”Dvije lojalnosti a jedna želja”. Najistaknutija izdanja zagovornika ove ideje je knjiga: ”Mi smo svi sinovi Ibrahimovi”. a. da bi je (kasnije) podržao svjetski cionistički pokret kroz održavanje mnogobrojnih kongresa pod parolom približavanja između islama i kršćanstva: kongresi u Bejrutu 1953.11. god. Taj skup dao je preporuke u kojima se. Sekretarijat nekršćana u Vatikanu je najagilniji u propagiranju poziva u Ibrahimovu vjeru. dr. vraćanje vjeri Ibrahima. budista. poslanike. obavljena je zajednička molitva u kojoj su učestvovali neki koji sebe nazivaju muslimanima. dan papinske molitve. koji negira trojstvo. Oni pozivaju da se kršćani i muslimani okupe oko tačaka oko kojih se slažu. budizmu. između ostalog. poštivanje Merjeme. približavanje između kršćanstva i islama. bili bi korektni pa bi rekli: hajde da tragamo za Istinom i da slijedimo ono što je Istina. osnivanje udruženja Ujedinjenih vjernika koje je i osnovano u aprilu iste godine pod izgovorom presijecanja puta monoteističkim grupama čiji se glas. a Sekretarijat je pod direktnim utjecajem svjetskog cionističkog pokreta. masone. To znači da bi muslimani trebalo da odbace mnoga vjerovanja bez kojih se ne može biti pripadnikom islama. kršćanstvu. Svakom svjesnom muslimanu jasno je da se radi o mukloj podvali.. a napisao ju je Sekretarijat katoličke crkve za odnose sa muslimanima u saradnji sa Nacionalnim institutom za vjeronauku. Međutim. Uz to. Za ovu ideju su se zauzeli Lujis Masinjon i Mišel Hajk u mnogim tekstovima. Preporuka tog skupa je i izgradnja zajedničke bogomolje za vjere (židovsku. uključujući behaije. zatim Maksim Rodson u svojoj knjizi. pravcima i suvremenim partijama kaže se: ”Ovu agitaciju su otpočeli kršćani početkom ovog (dvadesetog) gregorijanskog stoljeća. Knjiga ”Upute za uspostavljanje dijaloga između kršćana i muslimana” štampana je u Vatikanu 1970. Ova knjiga štampana je 1985. Ponekad se krije i djeluje pod firmom međureligijskog dijaloga tvrdeći da postoje tačke doticanja između islama i kršćanstva. Na njoj se nalazi amblem Ujedinjenih nacija. god. itd. Njih interesuje da muslimane odvoje od islamskih učenja. da ih tako izvedu iz islama. oktobar.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 63 od 416 . taj pokret je ideja iza koje stoje cionisti koji koriste kršćane u borbi protiv islama i muslimana. kršćana i drugih. U radu tog skupa učestvovalo je nekoliko nacija koje pripadaju islamu. O tom pokretu u Enciklopediji o vjerama. To je isti cilj koji je potvrdio papa Jovan Pavle II u susretu sa sljedbenicima svoje crkve u Ankari u Turskoj. majke Isaa. Na kraju.2005 http://www. Aleksandriji 1954. behaizmu i vjerama Crvenih kmera. predložili su da 27. Sekretarijat je objavio knjigu (1970 god.

novihorizonti. nepravedno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Za mene kao muslimana stvari su sasvim jasne. u javnu raspravu pa nek se vidi ko je na pravom putu. islam i druge vjere mimo njih samo različiti nazivnici i drugačija imena. na čijoj strani je pravda i nauka.a. Što se tiče kršćana. ko ima dokaz.s. nehumano varati puk tako što ćemo govoriti sve su vjere uredu. 64) Muslimani ne bježe od miroljubivog dijaloga. Vjera Ibrahima. Isto tako. a ne od licemjernog nastupa ”svi smo u pravu” a suprotna vjerovanja imamo.2005 http://www. kršćana i ostalih vjera da međureligijski dijalog postave na ispravne osnove. dr. vi recite: ”Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” (Al-Imran. a to je traženje istine na osnovu naučnih dokaza. Neke vjere nisu uredu. To je. postoji i kod batinija i sufija heretika. kršćanstvo.s. obožavanje Mesiha mimo Allaha. je hanifijjetun semha‘ (čista vjera). Šukri H. Njegov akidet je obožavanje samo Allaha Uzvišenog u pogledu Njegova uluhijjeta. Šankra kaže: ”Obožavaj boga u bogomolji kojoj hoćeš.” Ova nakaradna ideologija postoji u kršćanstvu. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo. bogovima ne držimo!” Pa ako oni ne pristanu.) Na kraju.” (Al-Imran. Zagovornici ove ideje su behaije. Mislim da je licemjerno. 85) (Enciklopedija o vjerama. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. Spomenutoj ideologiji u posljednje vrijeme poziva i francuski filozof Rože Garodi. Toj ideji pozivaju i drugi koji su krenuli njihovim stopama u naše vrijeme. pa neka se vidi ko ima istinu. Tilmisani i drugi su dozvoljavali da se čovjek pridržava judaizma i kršćanstva isto kao i islama.” On isto tako navodi da su visoki tatarski ministri pozivali toj ideji. s. i kleči pred kojim bogom hoćeš. Oni su sve to smatrali putevima ka Bogu na stepenu mezheba u islamu. pravcima i suvremenim partijama. ustvari. samo taj dijalog mora poći od činjenice da se traga za istinom. neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati. Halladž kaže: ”Znaj da su judaizam.com Smatra se da se začeci kreda o jedinstvu religija nalaze u indijskoj filozofiji. iskroistio bih se prilikom da pozovem vođe muslimana. Ibn Hud. Datum kreiranja: 27. pridruživanje (širk) Allahu.v. Islam je pozvao na međureligijsi dijalog prije četranest stoljeća. izdanje WAMY 1418 H. rububijjeta i lijepih imena i svojstava. ne praveći razliku.11. Ramić. U Kur‘anu stoji: ”‘Reci: ”O sljedbenici Knjige. najodanije svojoj zajednici i neka oni u javnim debatama razmatraju sva pitanja i probelme. Iziđimo u javnost. a njihova svrha i cilj se ne mijenjaju i ne razlikuju. Uzvišeni Allah kaže: ”A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama.Na pitanja odgovora doc. vjera islam kojom je došao Muhammed. koji je zvanično primio islam. 1/1176-1178. a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 64 od 416 . god. pored Allaha.s. Poziv jedinstvu vjera na temelju vjere Ibrahima. Neka svaka zajednica ponudi svoje najučenije ljude. a. dok u svojoj suštini sadrži trojstvo. kod njih je to samo ime. Isto tako njoj su pozivali i Džemaluddin Afgani i šejh Muhammed Abduhu. judaizmu i nekim grčkim filozofijama.” Rekao je Ibn Tejmijje: ”Ibn Seb‘in. Volio bih da tu jasnoću i drugi vide. je poziv istine kojim se želi postići laž i neistina. na kog je izvršio uticaj britanski svećenik Ishak Tejlor za vrijeme njegova progonstva u Bejrutu 1883. To se može razumjeti iz njegove poslanice Seviljska deklaracija.

pak. dž. Začudio se kako ima bijelu kožu i rekao da tako bijelu kožu nikada nije vidio. Kada bi nešto moglo preteći određenje (kader) preteklo bi ga oko. (Vidi: Tefsiru-l-Kur‘an el-Azim. Zaštita i način liječenja od uroka navedeni su u sljedećem hadisu. Ibn Kesir. ukoliko čovjek ne zna pravilno čitati Kur‘an napisan transkripcijom.a. 51) Ibn Kesir u svom tefsiru kaže: ”U ovom ajetu je dokaz da je djelovanje i utjecaj oka istina s Allahovom.com Pitanje: Odgovor: Da li je urok istina i kako se čuvati od urokljiva oka? Urok je istina.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 65 od 416 . a i svakodnevnica nam to govori.v.š.” Potom je Poslanik. Amin! Pitanje: Neke naše džematlije u Švedskoj prodaju Kur‘ane napisane transkripcijom turskog jezika.v. 4/526-530) Muslim u svojoj zbirci bilježi sljedeći hadis: ”Oko je istina. dž. neka prouči dovu. dž. Iz prethodnog razumijemo da je prodavanje Kur‘ana napisanog transkripcijom zabranjeno. zatražio da Amir uzme abdest i opere lice. nije Kur‘an. Međutim.2005 http://www.s.s. a. s. Ramić.Na pitanja odgovora doc. 4/526) Mnogobrojni su hadisi koji tretiraju ovu temu. u svom tefsiru. ”Kitabut-tibb”.novihorizonti. jer se prevođenjem.š. Sunen. zauzvrat. Prenosi se da je Amir ibn Rebia prošao pored Sehla ibn Hunejfa dok se on kupao. a prevođenje značenja Kur‘ana je dozvoljeno. samog učenja Kur‘ana napisanog transkripcijom tiče. da im se obezbijedi sve što je potrebno za život. ustvari. na arapskom jeziku na kom je objavljen. br. 3500) U ovom hadisu objašnjen je način zaštite i liječenja. a to. dakle. Dakle.š. pa prema tome i turskog. nego je to prijevod značenja Kur‘ana. ruke do zglavaka i noge do koljena i unutrašnjost svojih gaća. okupajte se. Da li je takve Kur‘ane dozvoljeno prodavati i da li se učenjem iz takvih Kur‘ana postiže sevap? Odgovor: Pisanje Kur‘ana transkripcijom je zabranjeno (haram). odredbom. tako da je šerijat predvidio da takve osobe ne izlaze u društvo. Šukri H.. To zbog toga što se time poništavaju mnoga značenja Kur‘ana koja on pruža u svom orginalu. naveo je petnaestak hadisa.11. čovjek će bit nagrađen sukladno njegovim namjerama. Neke osobe su čak opasne po druge. i obavijestili ga. kod nekih je ta pojava izraženija. jer je to vid potpomaganja u onome što je grijeh i vid varanja ljudi koji će kupiti tu transkripciju pod firmom da je to Kur‘an. Kada od vas neko zatraži da se okupate. dr. Za to postoje dokazi u šerijatu. Datum kreiranja: 27. moleći za njega berićet. jer će pogrešnim čitanjem mijenjati značenja. je haram. Doduše. Molim Allaha. transkripcija Kur‘ana slovima bilo kojeg jezika. najbolje zna. 2188) Svaka osoba može biti urokljiva.” (El-Kalem. Ubrzo je Sehl pao u nesvijest. Što se. Potom je dao da se ta voda polije po Sehlu i kofa prevrne.a. s. (Ibn Madže. ustvari. da nas sačuva od urokljiva oka. a sam prijevod se ne smatra Kur‘anom. ”Kitabut-tibbi ve-l-meredi ver-ruka”. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a Allah. zabranjeno mu ga je čitati..” (Tefsiru-l-Kur‘an el-Azim. On je rekao: ”Zbog čega da neko ubije svoga brata. To za razliku od prevođenja. Kada neko vidi kod svoga brata nešto što ga zadivljuje. Došli su Poslaniku. Uzvišni Allah kaže: ”Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur‘an slušaju. To što je neka osoba urokljiva ne znači i da je loša. prevode značenja. br.” (Sahihu Muslim.

com Pitanje: Bavim se slikarstvom preko dvadeset godina. U Muslimovom Sahihu jedno poglavlje je naslovljeno ”O zabrani crtanja slike živog bića. odnosno kiparstvo. s. ukoliko ispunjava ovaj uslov. Što se tiče odlaska meleka kad se žena otkrije (primjer Hadidže. jer ono aludira na stvaranje. 3/1664.11. dr. Šukri H. ukoliko je ona otkrivena. bilo da je u kući ili van kuće za ženu. pokriće sve dijelove tijela koji moraju pred mahremom biti pokriveni (tu se ubrajaju i muška djeca koja su došla u fazu da mogu opisati njene fizičke osobine). vidi muška osoba koja joj je mahrem. jer pokrivanje je propisano da bi žena zaštitila svoje stidne djelove tijela od pogleda ljudi kojima nije dozvoljeno da te dijelove njena tijela vide. iako joj je mahrem. najbolje zna. pokrit će sve osim lica i šaka. a Allah. Ukoliko postoji mogućnost da je.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 66 od 416 .Na pitanja odgovora doc.. Interesuje me da li mi je dozvoljeno crtati pejsaž iz mašte? Odgovor: Da bi crtanje bilo dozvoljeno.2005 http://www. sa dekolteom itd? Da li žena dok je u kući može nositi tijesnu i providnu odjeću. pokušavajući da na platno prenese i na platnu prikaže svu ljepotu koju joj je njen Stvoritelj dao. ne s namjerom da stvara kao što je Allah.s. Dakle.novihorizonti.) Vajarstvo. da ne pokušava biti stvaralac. u pogledu pokrivanja. dž. ptice itd.a. Kako će razgovarati muškarac sa ženom kojoj je on mahrem. Zbog toga je islamska ulema zabranila da se crtaju živa bića koja se kreću. nije dozvoljeno gledati. r. stvorio. dž.v. ili se pak radi o ženi kojoj on nije mahrem. Dakle. a već drugi ili oduljivanje prvog pogleda u ono što je zabranjeno gledati je grijeh. Pitanje: Odgovor: Čovjek je dužan da se čuva grijeha u svakoj situaciji. Pitanje: Odgovor: Ukoliko je žena sama sa svojim mužem može nositi odjeću koju želi vodeći računa da ne oblači odjeću koja je štetna po zdravlje. Ramić. Nakon što sam počeo prakticirati islam prestao sam crtati likove (ljudske i životinjske) i nastavio crtati tzv. pejsaže itd. imajući u vidu da meleki izlaze iz sobe kad se žena otkrije? Datum kreiranja: 27.a. neživu prirodu. Grijeh se može počiniti i očima tako što se njima gleda ono što je haram gledati. Smatram da. a. kad je Džibril. a ukoliko postoji mogućnost da je vidi muška osoba koja joj nije mahrem.) to se odnosi na situaciju kada je žena u intimi sa svojim mužem i to ne znači da je ženi grijeh otkriti svoje tijelo kada je niko ne vidi od ljudi kojima je haram da je tako otkrivenu vide. neživu prirodu. čovjek crta tzv. razgovarat će tako što će oboriti svoj pogled i neće gledati ono što mu je haram gledati. u cijelosti je zabranjeno. Prvi pogled čovjeku se oprašta.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. važe ista pravila. dakle da ne pokušava stvarati. pak.. dok je u kući. životinje. i crtanje pejsaža iz mašte je dozvoljeno. kao što su ljudi. došao Muhammedu.s. bitno je da se čovjek ne pokušava poistovjetiti sa Stvoriteljem. Ukoliko. u situaciji kada muškarac ima potrebu da razgovara sa ženom koja je otkrila dijelove tijela koje njemu. tada je takvo crtanje dozvoljeno.” (Sahihu Muslim.

o svemu što vam je bitno za planiranje vaše zajedničke budućnosti. Da li je moj brak šerijatski valjan? Datum kreiranja: 27.v. da ne bude korak ka nemoralu.a. kao što je istihara namaz. u granicama potrebe. Ukoliko vaš razgovor preko Interneta ispunjava ove uslove. a Allah.s. neobavezni namaz.s. Kada je Poslanik. s. inša-Allah.a. tada klanjač treba imati na umu da želi klanjati tu nafilu. Ukoliko je to specifična nafila.a.v. da razgovarate. sabahski ili neki drugi sunneti. Šukri H. ako hoće. 5252) Pitanje: Odgovor: Da. da taj razgovor u sebi ne sadrži griješan govor. tako postupao. Za nijjet je dovoljno da čovjek ima na umu da klanja nafilu. to je ispravno. dž. razvod braka (talak) dok je žena u hajzu je zabranjen (haram). u sebi sadrži određene elemente koji nisu dozvoljeni da ih momak i djevojka javno ispoljavaju jedno prema drugome prije sklapanja braka i zbog toga smatram da je ovu riječ pogrešno upotrebljavati kada se govori o upoznavanju momka i djevojke koje je šerijatom preporučeno.11.com Pitanje: Odgovor: Da li mi je dozvoljeno ašikovati preko Interneta s momokom za kog se mislim udati? Momku i djevojci koji su naumili da se uzmu preporučujem da razgovaraju i dogovore se o svim relevantnim pitanjima s kojima će se u budućnosti. 222) Ovdje treba ukazati na razliku između sklapanja braka i razvoda. dr. ”Kitabut-talak”. želim naglasiti da se svi namazi koje je Poslanik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 67 od 416 . Kako se klanjaju nafile? Naš imam ima običaj da sačeka na ruku‘u da bi osoba koja pristiže u džemat pristigla na ruku. Nafile se. Riječ ašikovanje.š. Naime. Postoji samo zabrana da žena ima intimni odnos u tom periodu. naredio je njegovom babi da mu naredi da je vrati. (Vidi: Sahiu-l-Buhari. br. uopćeno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. jer je i Poslanik. i da je tek u drugom periodu čistoće pusti.Na pitanja odgovora doc. klanjaju kao što se klanjaju sunneti od dva rekata. tj. Da bi takav razgovor bio dozvoljen bitno je: da ne bude osamljivanja. Međutim. (Vidi: El-Bekare. s. kako se meni čini. Pitanje: Odgovor: Prije svega.š. najbolje zna.s. Da li je to ispravno? Sklopila sam bračni ugovor dok sam bila u hajzu. Pitanje: Odgovor: Da. s. a Allah. salatud-duha. tvoj brak je šerijatski ispravan. nema smetnje. Ramić. čuo da je Abdullah sin Omer ibn Hattaba pustio ženu dok je bila u hajzu. susresti.novihorizonti. imam treba voditi računa da ne oduljuje s čekanjem kako ne bi time nanio nepravdu ostalim džematlijama. najbolje zna. imajući u vidu da ne postoji šerijatski dokaz koji zabranjuje sklapanje braka dok žena ima mjesečnicu. a koji nisu obavezni. mogu svrstati u nafile.v. praktikovao. kao muž i supruga. dž.

Ramić. tada su i te dove zabranjene.novihorizonti.š. Datum kreiranja: 27. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ili se one upućuju nekom drugom mimo Allaha.com Pitanje: Odgovor: Kakav je stav islama u pogledu učenja određenih dova koje studenti uče i onda puhnu u profesora kod koga polažu ispit? Ukoliko su te dove u osnovi dozvoljene. da se u njima moli Allah. dž. da njega (studenta) sačuva od zla i nepravde profesorove. Ukoliko su te dove vid neke magije. tada su takve dove dozvoljene. da profesora i studenta sačuva od šejtanskog došaptavanja (vesvese).Na pitanja odgovora doc.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 68 od 416 . dž. da mu olakša ispit i podari mu stabilnost i smirenost u odgovoru i tome slično. Šukri H.2005 http://www. dr.11.š. npr. ili se u njima dovi za nešto što je šerijatom zabranjeno.

Isključivost i kontradiktornost upućuju na to da neko od njih nije istinski sljedbenik ehli-sunneta. Datum kreiranja: 27. uglavnom. da su bitni suština značenja i namjera. uvijek je rezultat slabosti tradicionalnog dokaza ili njegovog pogrešnog razumijevanja i tumačenja. ne smije zanemariti.v. U pitanjima gdje nema konsenzusa uleme. treba imati u vidu da se ta pripadnost. u prošlosti. Međutim. iako se njihova vjerovanja i djela. svaki Iranac koji za sebe kaže da je šiija nužno sljedbenik šiizma. Interesuje me koji još narodi. ukoliko je tradicionalni dokaz vjerodostojan i eksplicitan i ukoliko je razum zdrav i razborit. svako ko slijedi ehlisunnetsko učenje u svom vjerovanju i praksi smatra se sljedbenikom tog pravca. Mi Bošnjaci za sebe kažemo da smo sljedbenici ehlisunneta. Iz ovog možemo zaključiti da oni koji sebe smatraju sljedbenicima ehli-sunneta su. u određenim aspektima svoga vjerovanja i djelatnosti slijedi ehlisunnetski pravac. sljedbenici tog pravca. dr. još jednom naglasiti. činjenica je da oni koji ne poznaju dovoljno ehlisunnetski pravac vrlo često dolaze u konfuziju kada se suoče s tim pitanjem s obzirom da većina grupa i pokreta. Sljedbenik ehli-sunneta je osoba koja u svome srcu nosi ehlisunnetsko učenje i to učenje se reflektira u njenim djelima. ponekad. koji za sebe kaže da je sljedbenik ehli-sunneta. pod onu zastavu čijoj ideji pripadaju. Prema tome. Ehlisunnetsko učenje se ogleda u onome na čemu je bio Vjerovjesnik. može se desiti da osoba. te slabosti razuma i njegova pogrešnog rasuđivanja. uglavnom. među tim dokazima ne može biti kontradikcije. a vjerovotno će tako biti i u budućnosti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Eventualna kontradikcija.a. grupe i pokreti pripadaju ehli-sunnetu? Odgovor: Poznato šerijatsko pravilo glasi da se uzimaju u obzir suštinska značenja i namjere a ne riječi i konstrukcije. za sebe tvrde da slijede upravo ehlisunnetski pravac. ponekad. mogli lakše prepoznavati sljedbenike tog pravca.com Pitanje: Danas u svijetu imamo mnogobrojne skupine muslimana i mnogobrojne muslimanske pokrete. To učenje je sadržano u Kur‘anu i sunnetu. svjestan činjenice da. također.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 69 od 416 . označava i njihovu idejnu i suštinsku pripadnost ideji te grupe ili pokreta.s.Na pitanja odgovora doc. Osim toga. a u drugim aspektima neka druga učenja i vjerovanja.2005 http://www. tako da njihova pripadnost određenoj profiliranoj grupi ili pokretu. čak isključuju i dijametralno suprotstavljaju. Mislim da je vrlo važno. To nas. Prema tome. Ta činjenica nameće potrebu definisanja ehli-sunneta tako da bismo po toj definiciji. uglavnom. Pripadnik ehli-sunneta daje prednost tradicionalnom nad racionalnim dokazom. po našim dunjalučkim mjerilima. niti je npr. Pripadnik ehli-sunneta slijedi jasne kur‘anske ajete i vjerodostojne hadise. odnosno gdje ima prostora za različita mišljenja. kako je islamska ulema jasno dokazala. kako sebe naziva i u koju grupu ili pokret se svrstava ili je svrstavaju. uvažavajući pravo drugih da slijede mišljenja koja se oslanjaju na validne dokaze i ispravnu naučnu metodologiju. Šukri H. bez obzira kom narodu ili skupini pripadao. sadašnjosti.11. To zbog toga što se ljudi. nije mjerilo idejnog opredjeljenja neke osobe to kom narodu ona pripada. a ne nazivnik i imena. Ramić. nego je mjerilo vjerovanje koje ta osoba nosi u srcu i djela koja su refleksija tog vjerovanja. pripadnik ehlisunneta slijedi ono mišljenje za koje smatra da ima najači dokaz. upućuje na zaključak da npr.novihorizonti. s. te konsenzus islamske uleme. svrstavaju ili ih drugi svrstavaju. u suštini. nije nužno sljedbenik ehlisunnetskog pravca. svaki Bošnjak.

Vjerovjesnik. a ko je još isprati dok se ne ukopa. on ima dva kirata. 945) Ukoliko niko ne bi dženazu klanjao svi bi bili odgovorni. Žene su klanjale dženazu u vrijeme Poslanika. Međutim. dr.11. s.com Pitanje: Odgovor: Kod nas žene ne klanjaju dženazu namaz. Ko od njih obavi dženazu ima za to sevap.Na pitanja odgovora doc. (Sahihu Muslim. Šukri H. Da li je to ženama zabranjeno? Dženaza namaz je fardu-kifaje za žive. Fethul-Bari. br.s. ženama je pokuđeno da prate dženazu do kabura. kazala je: ”Zabranjeno nam je da slijedimo dženaze. s. Ramić. ”Kitabuldženaiz”. upitan je. i poslije njega.a.” ”Allahov poslaniče”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 70 od 416 .2005 http://www. kaže: ”Ko klanja dženazu ima sevap jedan kirat (zlata).v. odgovorio je.” ”Kao dva velika brda (znači sevapa)”.a. ”a šta su to dva kirata. Ummu Atijje. dakle i za muškarce i za žene.a.” (Vidi: Ibn Hadžer. ali ne strogo. kako muškarci tako i žene.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 3/173) Datum kreiranja: 27.novihorizonti.v. r.

s.” (Sahihu Muslim. 4597. kada ovo kažem. kao što su mnogi selefistički pokreti: pokret Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba. s. (Tirmizi.” (El-En‘am. s. s. odredio da bude sastavni dio njihove prirode (fitreta).Na pitanja odgovora doc.s. pored toga da će se sljedbenici Muhammeda. 153. upitan: ”A koja je to.2005 http://www.a..a. putem dokaza.s.a.š. ljudi su se razišli.v.v. da presudi ljudima o onome u čemu su se razilazili. vremenom. Dovoljno nam je da možemo. Koja je to grupa? Ljudi su u početku bili jedan ummet. br. pokretu ili partiji čovjek pripada. svaki musliman koji slijedi Kur‘an i sunnet i konsenzus islamske uleme i trudi se. od te grupe koja će biti spašena. da što je moguće dosljednije slijedi Poslanika.) ”O vjernici. Šukri H. s. 2565. Sunen. Slijedili su vjeru koju im je Allah. to ne znači da je nevažno kojoj grupi.a. O tom razilaženju Poslanik. Ehlul-hadis. dž. partiji. br. Allahov poslaniče?” ”Ona koja bude slijedila ono na čemu sam ja i moji ashabi”. da bi. naredbi ljudima da se drže Njegove riječi i šerijata i prijetnje onima koji odstupe od Njegovog pravog puta. inša-Allah. To se jasno očituje u hadisu: ”Jedan dio moga ummeta će ostati na istini boreći se sve do Sudnjeg dana. da budu jedinstveni muslimani i da se ne razilaze: ”I doista. da razlikujemo istinu od neistine. 159. bez obzira ko bio i gdje bio. nije bila iskvarena. da odbacuju jasne (muhkem) kur‘anske ajete. je. Iz tih tekstova razumijemo da se te grupe odlikuju time što se suprostavljaju Kur‘anu i sunnetu i onome na čemu su bile prve odabrane generacije.v.s.novihorizonti. br. nas je obavijestio rekavši: ”Jevreji su se razišli na sedamdeset grupa. Datum kreiranja: 27. s.11. ”Kitabul-imare”. 4596. Uzvišeni Allah kaže: ”Bili su ljudi jedan ummet (pa kada su se razišli) Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene i po njima je objavio Knjigu s Istinom.) Iz ovog hadisa. Moji sljedbenici će se razići na sedamdeset i tri grupe od kojih će sve u Vatru osim jedne. bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!” (Ali Imran.com Pitanje: Odgovor: U hadisu je navedeno da će se ummet Muhammeda. od te skupine koja će biti spašena. da izmišljaju i uvode novotarije (bid‘ate) u vjeru itd. pa da vas odvoje od puta Njegova.) ”Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili.” (Ebu-Davud. 1923. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ramić. i njegovi ashabi.) Dakle. ”Kitabu šerhis-sunne”.a. inša-Allah. a koja je sadržana u Kur‘anu i sunnetu. pod dejstvom šejtana i zla ljudskih duša. ovo je pravi put moj. razići na mnogobrojne grupe. Međutim. Prema tome. Oni ne moraju nužno biti u jednom narodu.v.) Ti koji će ostati na Istini su oni koji slijede istu vjeru koju su slijedili i prakticirali Allahov poslanik. a slijede i bave se s onim ajetima koji su nejasni (mutešabih).s. uglavnom znači i idejno opredjeljenje.v. Uzvišeni kaže: ”Zato upravi lice svoje vjeri pravoj. 102-103. jer pripadnost nekome od njih.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 71 od 416 . 30. s iskrenim nijetom. Svako.a. Šerijatski tekstovi upozoravaju na zalutale grupe i uopćeno govore o njihovom učenju.. onako kako su to činile odabrane prve generacije muslimana. da slijede svoje strasti. Sunen.v. je.” (Er-Rum. a kršćani na sedamdeset jednu ili dvije grupe. odgovorio je.a.š. ”Kitabul-iman”. ljudi počeli slijediti svoje strasti i tako skretati s Pravog puta. Allah će se za njih pobrinuti. živjeti u istom vremenu i na istom prostoru itd..) Uprkos Allahovoj. ”Kitabu šerhis-sunne”.) U predanju ovog hadisa koje bilježi Tirmizi stoji da je Poslanik. ko slijedi Allahovu Knjigu i uputu Njegova Poslanika. priroda ljudi u početku. 213. fitretu Allahovom.s.. Sunen. Svaki musliman treba znati da neke grupe i pokreti u svojoj platformi imaju zacrtano slijeđenje Kur‘ana i sunneta i prakse prvih odabranih generacija. s.” (El-En'am..) Preko Svog zadnjeg poslanika Uzvišeni Allah ponovio je ljudima naredbu da se drže Pravog puta. dr.to je džema‘a. pa se njega držite i druge puteve ne slijedite. Nema šerijatskih tekstova u Kur‘anu i sunnetu koji imenom određuju zalutale grupe i nije nam naređeno da te grupe odredimo. s. onom u kojem je stvorio ljude. razumijemo da će među njima biti onih koji će ostati na Pravom putu. bez obzira kojoj grupi pripadao.” (Ebu-Davud. On će ih o onome što su radili obavijestiti.. Za ispravno vjerovanje i prakticiranje islama to nam nije ni potrebno. isto kao priroda novorođenčadi.” (El-Bekare.v. dž. a time da razlikujemo one koji slijede istinu i one koji slijede neistinu. grupi. razići na sedamdeset i tri grupe i da će samo jedna biti spašena.) U predanju kod Ebu-Davuda još stoji: ”.s.

Imajući u vidu da je supruzi tu obavezu lakše izvršiti. u tom pogledu. ne opterećuje čovjeka onim što nije u stanju.. Sunen. sunneta i prakse odabranih generacija. s obzirom da je intimni odnos: najbolja preventiva protiv nemorala. te uveliko slijede i uvode novotarije u vjeru. ukoliko bez razloga odbije svoga muža.) Na kraju. trebaju znati da Allah. s. ”Kitabunnikah”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 72 od 416 . On kaže: ”Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih. Et-Tevhidu vel-islah.” (El-Bekare. vjerovatno zbog te činjenice.11. El-Džema‘a elislamijje sa indijskog potkontinenta..) ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. Zbog ovih činjenica svjestan musliman i muslimanka će nastojati da svoju obavezu prema mužu..2005 http://www.s. Ukoliko bi je na to prisilio i time joj nanio štetu bio bi griješan. ”Kitabuz-zekat”. odnosno supruzi. dr.) U isto vrijeme i muž treba da zna da je pastir u svojoj kući i odgovoran za svoje stado. S druge strane mnogi muslimanski pokreti i partije nemaju u svojoj platformi zacrtano slijeđenje Kur‘ana. itd.” (El-Bekare. 2332. (Vidi: Sahihul-Buhari. Hamas iz Palestine..s. Ti pokreti i partije odlikuju se time da odbacuju jasne kur‘anske ajete. ”Kitabul-menakib”. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a Allah. 19. kada udovolji svoju potrebu ne treba napuštati svoju suprugu dok i ona ne udovolji svoju.” (Ibn Madže. Prema tome. br.a. dž. muž i supruga. 5193. kao što je teško duševno stanje ili tjelesna bolest. ukoliko supruga ima opravdan razlog. 228. dž. svaki musliman mora dobro razmisliti kojoj grupi ili partiji će se pridružiti na dunjaluku.v. je odredio da suprugu. te da.novihorizonti.). ”Kitabul-ahkam”. savjetujem vam da ne odbijate svoga muža koliko je to moguće. br. Hizbun-nehda iz Tunisa. najbolje zna. Da li sam dužna da se odazovem svome mužu kada me pozove u bračnu postelju ukoliko sam u depresivnom stanju ili pak bolesna? Datum kreiranja: 27. shvatajući to kao obavezu koja proizilazi iz kur‘anskih poruka: ”S njima lijepo živite. Islamska partija iz Kurdistana. Islamski front spasa iz Alžira.) Prema tome.Na pitanja odgovora doc. br. 286.. njime se postiže ahiretska nagrada (Vidi: Sahihu Muslim. meleki proklinju sve do sabaha.com Ensarus-sunne el-Muhammedijje. Allah. kako to reče Muhammed. Oboje. a vašem mužu skrećem pažnju na to da depresivno stanje ili bolest može biti opravdani razlog da žena izbjegava intimni odnos. a bave se onim ajetima koji su nejasni.) Svjestan muž i svjesna supruga imaju uvijek razumijevanja jedno za drugo i pokušavaju usrećiti drugu stranu. Refah partija (Nacionalna partija mira) iz Turske. 3688) Pitanje: Odgovor: Muž i žena imaju uzejamne bračne obaveze i prava od kojih je intimni odnos među najvažnijim.š. br. rekao: ”Nema nanošenja štete niti uzvraćanja štetom. jer je Poslanik. Ramić.” (En-Nisa.a. dž.š. s. zaštite zdravlja i korisna preventiva od mnogih bolesti. Muslimanska braća. Šukri H. (Vidi: Sahihul-Buhari.š..v. to je prirodni način sticanja potomstva. muž je ne smije prisiljavati na intimni odnos. 1006. savjesno izvrše. njena odgovornost je veća i. jer na ahiretu će biti sa onima koje je volio na ovome svijetu.

bilo bi ispravno da ste pitali da li je po šerijatu ispravno izgovaranje nijeta jezikom pri stupanju u namaz.. ”Bed‘ul-vahj”.) naširoko objašnjava pitanje nijeta govoreći o tome da je nijet uslov (šart) da bi stupanje u namaz bilo ispravno.. definišući nijet kaže: “To je čvrsta odluka. 65.s. tj.” (El-Hedijje el-’alaijje.)”. ustvari. pogledao mišljenja prijašnje uleme i njihove dokaze. dižući ruke reći “Allahu ekber”. 631) Prema tome. tj. (. kada govori o šartima i ruknovima namaza. dž. 1/45) ‘Alauddin ‘Abidin (umro 1306 H.” (Sahihul-Buhari. Ukoliko namjera (nijet) ne postoji u srcu.emma-z-zikru bi-l-lisani fe la mu’tebere bihi. br. koja su mi bila dostupna.) Marginani (umro 593 H. Njime (tj. br. dao prednost onom mišljenju koje ima najjači dokaz. nema smetnje da iznesem samo njihov stav.Na pitanja odgovora doc. praije odgovora.) kaže: “Nijet označava namjeru. da bi se tako razlikovao običaj (‘adet) od ‘ibadeta. spominje i nijet. ispravno je na sljedeći način stupiti u namaz: Srcem. a. i na osnovu svega toga. ispravno po hanefijskom mezhebu? Mislim da je u našem vremenu. a ‘ibadet se mora iskreno ispovijedati samo Allahu. dr. jer je namaz ‘ibadet. to što mi izgovorimo je nevažeće.” (Sahihul-Buhari. U mjerodavnim fikhskim djelima hanefijskog mezheba. Naime. 5. a što se izgovoranja jezikom tiče to ne važi.š. str. No.. god. i tako su radili njegovi ashabi.)” (El-Hidaje. S obzirom da je izgovaranje nijeta jezikom novotarija-bid’a (izuzetak su hadž i umra. ne stoji da nijet treba jezikom izgovarati.) Iskreno ispovijedanje ne može se ostvariti bez namjere (nijeta). striktnog slijeđenja jednog mezheba. Uslov (šart) je za onoga koji namjerava stupiti u namaz da zna svojim srcem koji namaz klanja. Tahavi (umro 321 H. a ukoliko postoji razlika između srca i jezika../1967. Tako je radio Muhammed. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. On u Kur’anu. 1/127-130. prije ili kod samog izgovaranja početnog tekbira (iftitahi-tekbira). s. (El-Kasani. kada znamo da su mezhebi.” (El-Bajjina..) Kasani (umro 587 H. 26. tj. ”Kitabul-imare”. Danas jednom mezhebu pozivaju samo oni koji značenje mezheba pravilno ne razumiju. pri stupanju u namaz.vel-iradetu ‘amelu-lkalbi). pitanje jednomezhebstva.).š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 73 od 416 .11. Nigdje se ne prenosi da je Alejhisselam. Da ste tako postavili pitanje. izgovaranje nijeta naglas je novotarija (bid’a) i treba se te novotarije kloniti. Šukri H.v.2005 http://www. uz Allahovu. za djela koja radimo bit ćemo nagrađeni ili kažnjeni na osnovu naših namjera (nijeta). pri stupanju u namaz. jer se Datum kreiranja: 27. izgovarao nijet naglas (jezikom). U drugom hadisu on je rekao: “Djela se cijene prema namjerama.. ”Kitabul-ezan”. Bedai’ es-Sanai’.š. tumačenja šerijata. str. koji se može smatrati našim suvremenikom (umro 1386 H. dž./1888 god.) Dakle./933 god.” (Muhtesaru-tTahavi./1196 god. Kasani jasno kaže da “nijet” znači namjeru.s. te mišljenja suvremnih pravnika i njihove stavove u pogledu tih dokaza. Sahihu-Muslim.v. imajući u vidu da je stav hanefija istovjetan stavuostalih pravnih škola.com Pitanje: Odgovor: Da li je izgovaranje nijeta jezikom. 1. prevaziđeno za one koji imaju mogućnosti da upoznaju i druge mezhebe. Alejhisselam kaže: “Nema djela onome koji nema nijeta (La ‘amele limen la nijjete lehu. s. 1907) tj. u obzir se uzima ono što je na srcu. pomoć. nijetom) se ostvaruje iskrenost Uzvišenom Allahu. kaže: “A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju iskreno mu ispovijedajući vjeru. a on nam je rekao: “Klanjajte onako kako vidite mene da klanjam./1191 god. ja bih.a. vremenu opće globalizacije. Komentator tog djela Muhammed Seid el-Burhani.. br.novihorizonti. opisijući kako se klanja namaz kaže: “Kada čovjek stane da klanja propisani namaz izgovorit će tekbir koji je povezan sa njegovim nijetom..a. ili se u mezhebskim tumačenjima ne snalaze. neće za to djelo imati (ahiretsku) nagradu ili kaznu ukoliko nije imao namjeru da dotično djelo uradi. Dakle.). a da se namjera ostvaruje u srcu (. oni koji mogu do tih tumačenja doći dužni su da ih proučavaju i daju prednost onim tumačenjima koja su sa najjačim argumentima i koja na najbolji način ostvaruju ciljeve šerijata. Prema tome. ) u knjizi El-Hedijje el-’alaijje. nijet (namjera) treba da postoji u srcu i mora se ostvariti (dogoditi) prije samog stupanja u namaz. u mislima svojim treba donijeti odluku šta želimo klanjati i onda izgovoriti početni tekbir tj. Tj. Ramić.

. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pa makar za to ne postojao određeni razlog. najbolje zna.Na pitanja odgovora doc. a ne po cijeni po kojoj ćete robu prodavati.com telbija izgovara naglas). da biste vidjeli koliko zekata trebate dati. uz ramazan posebno naplati klanjanje teravih-namaza? Da li sam dužan tom efendiji platiti to što sam za njim klanjao teraviju? Odgovor: Ako je u ugovoru o zaposlenju posebno istaknuto da će imam u ramazanu imati duplu platu ili povišicu to treba ispoštovati. Osoba koja čini dobrovoljni ibadet. s obzirom da Allah. dž. dž. imam ima pravo da traži promjenu ugovora. a Allah. najbolje zna. taj nijet mora ostvariti u svom srcu. da li veleprodajna (po kojoj je roba kupljena) ili cijena po kojoj će se roba prodavati? Odgovor: Itikaf je dobrovoljni ibadet u koji osoba stupa s namjerom (nijetom). dž. nevažeće. Datum kreiranja: 27. a nema pravo da posebno traži da naplati klanjanje teravih-namaza. ima pravo da taj ibadet prekine. a takav nijet je neispravan i nevažeći.š. Međutim. prestane nijetiti svojim srcem i mislima i nastavi nijetiti samo jezikom. i tek tada će djelo koje radi biti primljeno i u skladu sa hadisom koji bilježi Bejheki od Enesa. vremenom. bilo da si imao određeni razlog. Pitanje: Da li je dozvoljeno hodži. Pitanje: Odgovor: U obzir se uzima veleprodajna cijena robe. Da li sam griješan što sam prekinuo itikaf? Koja cijena se uzima u obzir pri davanju zekata na trgovačku robu. Prema tome. nije pohvalno. Ako znamo da se djela cijene prema nijetu. onda možemo shvatiti opasnost u kojoj se može naći onaj koji tako radi. bez nijeta u srcu. da uz redovnu platu. Pitanje: Odlučio sam zadnjih deset dana ovog ramazana provesti u itikafu u svojoj džamiji. najbolje zna.š. tvoj postupak za sobom ne povlači neku pravnu posljedicu. a ako nije.a: ”Nema djela onome ko nema nijeta. bolest itd. Mislim da je potrebno još jednom naglasiti da osoba koja nijet izgovara jezikom.š. Dakle. dr.) U svakom slučaju. kao što je hladnoća u džamiji. 196) Međutim.” (El-Bekare.2005 http://www.. kaže: ”. jer se klanjanje namaza ne naplaćuje. prekidanje dobrovoljnog ibadeta. a samo izgovaranje jezikom. 33. a Allah. r. kada jednom godišnje vršite inventuru robe. tako da nisi dužan vratiti se i upotpuniti itikaf niti dati iskup. Izuzetak su dobrovoljni hadž i umra koje treba dovršiti do kraja. koji je stalno zaposlen u jednom džematu. nisam izdržao do kraja. ti prema efendiji za kojim si klanjao teraviju nemaš nikakvu dodatnu materijalnu obavezu. Šukri H. očito je da od njegovog izgovaranja naglas nema koristi. ili razlog nisi imao. Naime. svojim mislima. a Allah.11. bez razloga. dž. Allaha radi.novihorizonti.i ne ništite djela svoja!” (Muhammed. nego samo može biti štete. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 74 od 416 .š. dešava se da čovjek. bilo koje vrste. robu ćete računati po veleprodajnoj cijeni po kojoj ste tu robu kupili. imajući u vidu eksplicitnu naredbu u tom pogledu: ”I upotpunite hadž i umru.

dr. Uprkos toj gorkoj činjenici. nasljednici. iako nose ahmediju na glavi. kao i u svojoj porodici. materijalno ih obezbijediti i pružiti im mogućnost da mogu da‘vetski djelovati.s.v.2005 http://www. Žalosno je. da tako kažem.v. Ramić. Koristim se prilikom da preporučim svim čestitim imamima da se na odgovarajući način distanciraju od svih onih koji. Normalno bi bilo da svaki imam prakticira islam u svim aspektima svog ličnog života.s. i koji na taj način kaljaju ugled imama i Islamske zajednice. kad se ne libe da velike grijehe čine javno i svjesno islam pogrešno tumače. ne prezaju da krše Allahove. koji časno predvode svoje džematlije i istinski su nasljednici Poslanika Muhammeda.Na pitanja odgovora doc.a. kod nas. propise. nego su njegovi izdajnici.a.s. Takve imame džemati i medžlisi treba da traže i upošljavaju. Vrlo je važno da se zna da svi oni koji nose ahmediju nisu isti. s.a.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravan postupak Medžlisa islamske zajednice koji na konkursu traži imama čija se supruga islamski odijeva? Činjenica da medžlisi i džemati koji traže imama moraju takva pitanja posebno naglašavati ukazuju na naše teško stanje u pogledu kvaliteta tih kadrova.novihorizonti. Datum kreiranja: 27.v.v. el-hamdu-lillahi. po službenoj dužnosti nasljednici Allahovog Poslanika. s.š. jer imami su. dakle čija se žena islamski odijeva. bilo riječima bilo svojim djelom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Šukri H.11. Imajući u vidu da je imam uzor u koji se njegove džematlije direktno ugledaju.a. s. A kako neće biti izdajnici Allahovog Poslanika.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 75 od 416 . To distanciranje treba da postoji na svim nivoima. ima dosta čestitih imama koji su svoj život podredili radu za islam i dobrobit ljudi.s. ali to je gorka činjenica da neki koji nose ahmediju na glavi nisu Poslanikovi. Tim imamima treba pružiti punu podršku. s. dž. smatram da je sasvim opravdano da medžlis islamske zajednice traži imama u čijoj se porodici izvršava i taj vrlo značajan šerijatski propis.

a to je pogrešno. ashabi su klanjali za imamima grješnicima. skinuli odgovornost i za propuste svojih supruga neće odgovarati na Sudnjem danu.š. Mislim da imamu čija supruga se islamski ne odijeva. džumu i ostale namaze.” (Hasan Kafija Pruščak. Ispravno je da se za njim klanja i poslije toga ne obnavlja namaz jer.11. ili nekom drugom pitanju koje je javne prirode. za imamom čija supruga se islamski ne odijeva može se klanjati. prije svega.2005 http://www. da džematlijama ukažu na njihove greške koje one čine u javnom životu. dobročiniteljem i grješnikom”.novihorizonti. Ramić. dž. Zato je rečeno da ko ostavi džumu i namaz u džematu za imamom prestupnikom taj je novator (mubtedi‘) po mišljenju većine uleme. treba pomoći. potrebu i obavezu islamskog odijevanja. ne bi im trebalo u tom pogledu stavljati primjedbe ni na dunjaluku. najbolje zna. a nisu ih obnavljali. Shodno tome.š. Preporučio bih imamima čije supruge na prakticiraju islam u pogledu odijevanja. da to na hutbi pojasne džematlijama. Šukri H. propisa u svome životu i životu svoje porodice. to nije tačno. dž. posebno ako imamo u vidu da džematlije na imamu gledaju kao na uzora u svemu. kako džematlijke njih ne bi slijedile u tim pogrešnim postupcima. ljepotu. Datum kreiranja: 27. kaže: ”Jer neklanjanje za njima povlači za sobom optužbu za novotarstvo i stav da počinioci velikih grijeha postaju nevjernici (kafiri). a Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 76 od 416 . To ne znači da postupak njegove supruge treba odobravati. inša-Allah. U isto vrijeme ne treba ocjenu o imamu davati samo na osnovu tog detalja. da li je to tačno? Ne. str.Na pitanja odgovora doc. takvi imami su sa sebe. Pravilo kod ehli-sunneta kaže da mi klanjamo za svakim dobročiniteljem i prestupnikom sve dok ne vidimo da čini očito nevjerstvo (kufr bevah).com Pitanje: Odgovor: Neki kažu da nije dozvoljeno klanjati za imamom čija se supruga ne oblači islamski. pa i u pogledu odijevanja njegove supruge. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i koji se javno ograđuju od eventualnih propusta koje njihove supruge čine u javnom životu. mada to može biti dobar pokazatelj koliko on drži do primjene Allahovih. Posebno naglašavam da imami koji su uložili dovoljan napor da svojim suprugama pomognu kako bi shvatile značaj. kako bi taj nedostatak bio otklonjen. 201) Dakle. Hasan Kafija Pruščak komentarišući Tahavijine riječi: ”Smatramo da se namaz može obaviti za svakim sljedbenikom Kible. dr. Nurul-jekin fi usulid-din.

S obzirom da je sve u prirodi povezano nastaje lančana reakcija i lančani poremećaj. musliman ne smije remetiti te zakone. prije svega.Na pitanja odgovora doc. Datum kreiranja: 27. dž. daju se životinjama. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. hrana mu neće odgovarati. Kur‘an negativno govori o onima koji to rade i kaže da će šejtan ljude nagovoriti pa će mijenjati Allahova stvorenja. Ramić. ima i razum koji mu pomaže da pitanje ishrane bolje razumije. Naime. itd.š. pasa i mačaka. ogleda u slijeđenju Njegovih zakona.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 77 od 416 . Šukri H. Jedan od tih vidova je i iskorištavanje otpadaka u proizvodnji stočne hrane. bez opravdana razloga (potrebe) životinjama nanositi štetu. Uzvišeni Stvoritelj je sve to precizno odredio i zakone uspostavio. upotrebom kemikalija. Ta pokornost se. a posebno ne smije činiti nešto što može posredno ili neposredno ugroziti čovjeka. On se tim zakonima mora povinovati i prilagoditi i na njih djelovati u skladu sa ostalim zakonima. uz to.novihorizonti. Da bi potrošač mogao koristiti tu hranu i on mora izvršiti određene izmjene. musliman mu ne smije davati nešto drugo. u proizvodnju hrane umiješao se čovjek koji je. Da li je dozvoljeno takvu hranu davati biljojedima kao što su goveda? Odgovor: Sve što postoji na nebesima i Zemlji funkcioniše po tačno preciznim zakonima. Islamski stav o mjenjanju Allahovih. zabranila je proizvodnju takve stočne hrane i njeno korištenje za ishranu goveda. (En-Nisa. Na taj način lešina (koja je prerađena) dospijeva u obliku hrane do goveda koja po svojoj prirodi nisu lešinari niti mesojedi. poremetio te zakone.com Pitanje: U cilju postizanja što većeg profita u savremenoj mesnoj industriji. Trava više nije ona trava koja odgovara kravljem organizmu.11. dž. Ti sastojci posebno se prerađuju i tako prerađeni i pomiješani sa drugim tvarima. Pored otpadaka zaklanih životinja u poizvodnji stočne hrane koriste se i ostaci krepanih životinja (strvine). Islam je tome posvetio najveću pažnju.2005 http://www. vjere. razvijene su mnoge metode iskorištavanja otpadaka iz klaonica. dr. u vidu stočne hrane. nego će izazvati određene komplikacije. tako i onih koji vladaju u prirodi i svemiru. jer musliman ne smije. S obzirom da o ovom i njemu sličnim pitanjima muftija daje fetvu na osnovu onoga što nauka kaže. Tu je izvor problema.š. te njegovo mlijeko i meso možda više neće biti kompatibilno i neće odgovarati ljudskom organizmu. stvorenja je jasan. u nekim slučajevima. kako onih objavljenih u Kur‘anu i sunnetu. Svako živo biće ima instinkte i osjetila pomoću kojih određuje koja mu hrana odgovara. 119) Najveća mudrost života na ovom svijetu jeste prilagođavanje i poštivanje prirodnih zakona. Zeleni listovi proizvode hranu koja odgovora živim bićima. Zagađivanjem zraka i vode. Međutim. Pretpostavimo da djelovanjem na proizvođače hrane (zelene listove) čovjek nešto izmijeni ili poremeti. vjerovatno bez bilo kakvih problema. Prema tome. islam znači potpuno predanje i potpuna pokornost Stvoritelju. tako da kada ne bi bilo uplitanja i remećenja tog procesa sa strane. proizvodnja i potrošnja bi tekli normalno. a ako ih ne izvrši. a sada i genetskim inženjeringom dolazi do promjena kod proizvođača hrane. jabuka nije više jabuka koja odgovara čovjekovu organizmu. koliko mi je poznato iz sredstava informisanja. Upravo to se i desilo. Prema tome. čovjek. Set tih zakona reguliše proizvodnju hrane u zelenim listovima i potrošnju hrane od strane živih bića. Na osnovu naučnih otkrića koja govore o povezanosti ishrane goveda stočnim brašnom i kravljeg ludila većina zapadnih zemalja. To se vidi i iz samog naziva Allahove. Ako govedo pojede hranu koja ne odgovora njegovu organizmu kod goveda će nastati određene promjene. ako je prirodni zakon da govečetu jedino odgovara određena biljna hrana. Remećenje tih zakona odvelo je u destrukciju. normalno je da ta hrana neće biti kompatibilna i neće više odgovarati potrošaču. može se kazati da takvu stočnu hranu nije dozvoljeno proizvoditi niti davati govedima.

Na pitanja odgovora doc. ”Kitabul-et‘ime”. takvu hranu je zabranjeno (haram) davati govedima. normalno dao fetvu koja je u skladu s naukom. ali je propisan za životinje koje jedu izmet (nečist). zabranio je da se pije mlijeko krave koja jede izmet. taj period je propisan.s. karantin za životinje koje jedu nečist postoji u šerijatu.2005 http://www. spravljeno od riba koje se u posebnim ribnjacima hrane lešinama i otpatcima životinja. kokoši ili nekoj drugo životinji čije meso je dozvoljeno jesti. Taj grijeh može dostići stepen ubistva iz nehata. karantin za takve životinje ne postoji. tj. Prema tome. Što se pak perioda prečišćavanja tiče. dž.novihorizonti. da se jede njeno meso i da se krava koja to čini jaše. najbolje zna. Pitanje: Odgovor: Ukoliko su posljedice takvog načina prehrane ribe iste kao i u slučaju ishrane goveda stočnim brašnom. Dakle. bilo da se radi o govečetu. Šukri H. čini mi se da se stočna hrana spravljena od uginulih životinja ne može analogizirati sa izmetom zbog očitih razlika koje postoje među njima. ”Kitabud-dahaja”. na osnovu hadisa koji bilježi Darekutni (Sunenud-Darekutni. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Normalno. Ukoliko bi. ima isti status kao i stočno brašno? Ukoliko je stočno brašno spravljeno od ostataka životinja koje su na halal način zaklane. Grijeh biva još veći ukoliko se tovljenjem životinja na taj način indirektno ugrozi čovjek. 2/316. za što postoji velika vjerovatnoća. smatram da se čovjek mora zaštiti time što mlijeko i meso životinja koje potencijalno mogu biti zaražene tom bolesti neće koristiti. onda za takav način ishrane riba. i ishrane goveda tim ribljim brašnom važi isti status koji važi za stočno brašno i ishranu goveda njime. ”Babussajdi vez-zebaih”. Da li i riblje brašno. Ramić. Tu nema nikakvog značaja da li su životinje od čijih ostataka je brašno napravljeno zaklane na šerijatski način ili ne.com Pitanje: Da li je dozvoljeno piti mlijeko i jesti meso goveda koja se hrane stočnim brašnom proizvedenim od ostataka zaklanih životinja i lešina? Da li postoji neki period prečišćavanja. poput Ibn Umera. a Allah. 321) Islamska ulema je. 4/283) i Bejheki (Es-Sunen el-kubra. Sunen. te da se putem mlijeka i mesa navedena bolest može prenijeti na čovjeka.a. a goveda četrdeset dana.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 78 od 416 . konačni sud o tome se može dati tek nakon što se nauka očituje u vezi s tim pitanjem.11. kao što je djelotvoran kada su u pitanju goveda koja jedu izmet. Poslanik. dr. odredila da se kokoš stavi u karantin najmanje tri dana i hrani čistom hranom prije nego se zakolje. muftija bi. ovca sedam dana. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa stočnim brašnom. da li je takvim brašnom dozvoljeno hraniti goveda? Datum kreiranja: 27. zatim na osnovu stavova ashaba. nauka dokazala da je karantin djelotvoran za goveda koja se hrane stočnim brašnom. 9/333). pak. s.š. (Vidi: Ebu Davud.v. davanja biljne hrane govedima. kako bi njihovo mlijeko i meso bilo dozvoljeno (halal) konzumirati? Odgovor: Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa tako pripremljenom stočnom hranom.

. Ebu Berzeta. ili novotarac (mubtedija) oporuka se ne prihvata. poznati hanefijski pravnik. dž. 3/405406) (Vidi također: En-Nevevi. kao što je dobrovoljni hadž. Ramić..‘ Drugi prenose da je Aiša oporučila da joj dženazu klanja Ebu Hurejre. dž. većina islamske uleme smatra da osoba kojoj je oporučeno da klanja dženazu ima prednost nad svim ostalim. Prema njima. Zehebi je. On je dalje rekao: ‘Omer je oporučio da mu dženazu klanja Suhejb. jer je to zauzimanje (šefaat) za njega. nudimo sljedeće dokaze (koji ukazuju da oporučena osoba im prednost): konsenzus (idžma) ashaba. Junus b. pa je došao Amr b. Malik i Šafija rekli su da nasljednik ima veće pravo (od onog kome je oporučeno). Ibn Kudame kaže: ”Ukoliko je oporučena osoba prestupnik (fasik). osim u slučaju da se oporuka odnosi na osobu koja je fasik (dakle osoba koja je poznata po činjenju velikih grijeha).com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 79 od 416 . ili poklonili mu sevabe dobrih djela. To je mezheb ashaba: Enesa.2005 http://www.) se proširilo i nije se pojavio neko ko bi mu oponirao. Tada mu je prišao sin umrlog i rekao: ”O emiru. Kasani. Ebu Seriha je oporučio Zejd b. Ummu Seleme i Ibn Sirina. kao što je preči u pogledu vilajeta kod sklapanja braka. El-Medžmu' šerhul-Muhezzeb. Zejd b. ukoliko biste za vašeg umrlog učinili kakvu trajnu sadaku. i stao napred da klanja. Da li smo mi njegovi nasljednici bili dužni tu oporuku ispoštovati i ko ima prednost da klanja dženazu umrlome? Odgovor: Da. umrli) sa njime zadovoljan (tj.š. Prenosi se da je Ebu Bekr oporučio da mu dženazu klanja Omer. ako bi umrli odredio nekoga za svoga života. prev.š. Emir je tada proturio Zejda naprijed (da klanja dženazu)” Ovakvo shvatanje (da oporučena osoba ima prednost nad ostalim.novihorizonti. Seid b. ako je dobar i učen (čovjek). Hurejs. kao što se daje prednost pri raspodjeli trećine imetka koju je oporučio. uistinu.Na pitanja odgovora doc. Zejda. da mu klanja dženazu). koji je bio emir u Kufi. umra. str. Iz pitanja se implicitno razumije da vi to niste izvršili. kaže: ”Ako bi nekoga oporučio (ovasijetio) da mu klanja dženazu. oporučio da mu dženazu klanja Zejd b.com Pitanje: Naš je rahmetlija oporučio da mu određena osoba klanja dženazu. u knjizi Veliki grijesi. taj grijeh stavio na visoko osmo mjesto. Isto tako. Preporučujem vam da molite Allaha. nasljednik je u tom pogledu preči.” (El-Kafi fi fikhi ehlil-medineti el-maliki. 5/220) Na osnovu iznesenog jasno je da ste bili dužni izvršiti oporuku vašeg umrlog. Erkam. te se daje prednost njegovoj oporuci. Erkama. moj otac je. 84) U Mugniju stoji: ”Najveće pravo da mu klanja dženazu ima onaj ko je oporučen. to je pravo umrlog. post itd. Ebu Hanife. vi ste bili dužni tu oporuku (vasijjet) ispoštovati. Ukoliko su roditelji zavještali oporuku dug je još veći.. Sevri. Što se drugog dijela pitanja tiče. prim. Ebu Bekre je oporučio Ebu Berzea. sa svoje strane (kaže Ibn Kudame). Mi. El-Mugni.11. te je postalo konsenzus (idžma). taj kome je oporučeno ima prednost nad ostalim. neka je Allah sa njima zadovoljan. jer neizvršavanje validne roditeljske oporuke je vid neposlušnosti prema roditeljima. Nadalje. Džubejr je oporučio Enesa b. taj ima prednost u odnosu na rodbinu. Šukri H. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a Allah. najbolje zna. Tako je rekao Ahmed. Malika. 1/317) Abdul-Berr en-Niri el-Kurtubi. 3/406) Izvršenje oporuke je dug. da vašem umrlom podari Džennet. kaže: ”Zbog toga. Ibn Mesud je oporučio Ez-Zubejra.” (El-Mugni. jer ako vaš umrli uđe u Džennet postoji veća šansa da vam oprosti grijeh koji ste prema njemu počinili ne izvršavajući njegovu oporuku. Ummu Seleme je oporučila Seida b. dr. Neki čak smatraju da o tom pitanju postoji konsenzus ashaba i islamske uleme.” (Ibn Kudame.” (Bedaius-sanai. a svi znamo da se neposlušnost prema roditeljima ubraja u velike grijehe. nadati se da će to udobrovoljiti vašeg umrlog i da će vam na Sudnjem danu halaliti. jer je to nasljedstvo koje se rangira na način kako se rangira rodbina po ocu. jer je on (tj. malikijski pravnik. Zejda. Datum kreiranja: 27. Erkama.

tako da će zajmodavac oprostiti takvom dužniku. Uzvišeni Allah kaže o stanju ljudi na Sudnjem danu: ”Na Dan kada će čovjek od svoga brata pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od supruge svoje i sinova svojih. neće opraštati ono što su ljudi zgriješili jedni prema drugima.Na pitanja odgovora doc. tako da postoji mala šansa da neko nekome oprosti. Ramić.” (El-Ankebut.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 80 od 416 . Isto tako. 6) Kako Vi gledate na međureligijski dijalog? Datum kreiranja: 27. On će jedino udovoljiti onome čiji dužnik nije namjerno ostao dužan. 256) međureligijski dijalog se nameće muslimanima kao imperativ u smislu dostavljanja i širenja istine islama. Uzvišeni Allah kaže: ”I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najbolji način. ”Reci: ‘O sljedbenici Knjige. tj. musliman je pozvan da najljepšim riječima i najubjedljivijim dokazima raspravlja sa židovima i kršćanima koji muslimanima nepravdu ne čine. postoji šansa da osobe koje će u Džennet oproste onima koji su se prema njima ogriješili. 1. traženje oprosta prije smrti. To potvrđuje i sljedeći ajet: ”Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj. jer oni. da se nemuslimanima ne učini kakva nepravda. ali osobe koje su u opasnosti i koje će u Džehennem sigurno neće oprostiti nikome. (. Šukri H.. Ukoliko musliman svjesno u dijalog uđe na taj način on izlazi iz islama i postaje odmetnik (murted). Oprost (halal) moći će se tražiti na Sudnjem danu nakon proživljenja. pravi put se jasno razlikuje od zablude!” (El-Bekare. a naš Bog i vaš Bog jeste jedan. Zbog toga se kod nas kaže da se posebno treba čuvati kafirskog hakka. ipak.11. s obzirom da će sigurno kao nevjernici u Džehennem. dž.) Vama vaša vjera.” (En-Nahl. toga Dana će svaki čovjek samo o sebi brinuti. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da nikoga osim Allaha ne obožavamo. 46) Dakle. jer niječe jasne kur‘anske ajete poput onih u suri El-Kafirun (Nevjernici) ”Reci: ‘O vi nevjernici. zbog toga što postoji barijera koja onemogućava komunikaciju živih i umrlih. i mi se Njemu pokoravamo. Preporučuje se. a meni moja vjera. dr. 2. ili svi mi vjerujemo istog boga. vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” Musliman ne može u taj dijalog ući pod geslom sve su postojeće vjere iste.š. da je Kur‘an jedino sačuvana Allahova. dž.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. objava itd.. Treba istaknuti.2005 http://www. halal treba tražiti prije smrti osobe prema kojoj smo se ogriješili i ne treba puno polagati nadu u mogućnost da nam ta osoba halali na Sudnjem danu.š. i recite: ”Mi vjerujemo u ono što je objavljeno nama i u ono što je objavljeno vama. neće oprostiti. u taj dijalog musliman može ući samo s pozicije argumentacije: da je islam istina. da Allah. Međutim. nije propisano da se od umrle osobe traži halal. bogovima ne držimo!‘ Pa ako oni ne pristanu. itd. 125) Imajući u vidu da u islam nije dozvoljeno nikoga silom nagoniti: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pitanje: Odgovor: Međureligijski dijalog je pozitivan proces koji islam zagovara.com Pitanje: Odgovor: Može li se od umrle osobe tražiti halala? Iako umrla osoba čuje čak i kuckanje naše obuće. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge.” (Abese. jer na Dan proživljenja će se svako o sebi zabaviti. ne i sa onima među njima koji su nepravedni. ne obožavam ono što vi obožavate. 34-37) Prema tome.” (El-Kafirun. niti vi obožavate Onoga Koga ja obožavam. pored Allaha.

počinilac bi bio dužan da mu nadoknadi protuvrijednost (ako je počinlac musliman). Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da u nekim školama učenici moraju imati muzički instrument. Preuzetu obavezu ne smijete kršiti. Šukri H. U isto vrijeme treba vršiti pritisak na školu i ministarstvo obrazovanja kako bi odgovorni u tim institucijama malo više vodili računa o kulturnim i vjerskim specifičnostima jedinki u našem društvu. ne navodeći sened hadisa. XVII:34) Na više mjesta opisuje vjernike kao one koji svoj ugovor ispunjavaju. u određenom sektoru i periodu. dakle što musliman ne smije koristiti. XVI:91. Ta sloboda izbora je. Prodavanje tog instrumenta ne bi bilo validno. ili alkohol (ako je počinlac nemusliman). treba đacima omogućiti slobodu izbora. One će vam ili pomoći ili otkazati gostoprimstvo. izuzev muzičke. a kojim se potvrđuje šerijatska odredba po kojoj nema prisiljavanja u vjeri. s. Nadalje. Koliko mi je poznato.com Pitanje: Odgovor: Izbjeglica sam u Danskoj i živim od socijalne pomoći.” (Sahihul-Buhari. postoje određene zakonske regulative koje dozvoljavaju rad na crno i to određeni broj sati. (Vidi: II:177.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 81 od 416 . mada ste takvu obavezu na sebe preuzeli.Na pitanja odgovora doc.” (El-Maida.s. a drugi ga izbjegavaju. a posebno bi nepravda bila da koristite fond koji se puni porezom. Treba se o tome informisati i te zakonske pogodnosti iskoristiti. Mogu li ga prodati? Datum kreiranja: 27. trebate znati da socijalna pomoć koju primate dolazi iz fonda koji pune oni koji rade. Otuda propis da kada bi muslimanu neko prolio alkohol. Naime. bez sumnje. dakle koji porez plaćaju. XXIII:8) Buhari. U toj situaciji ćete razgovarati sa vlastima da vam pomognu u rješavajnu tog problema. 1) (Vidi također: VI:154. Sada hoću da ga se riješim. Zar je stvarno neophodno da učenici osnovne ili srednje škole. XIII:20. imajući u vidu da smatraš da je posjedovanje tog instrumenta zabranjeno (haram). naređuje vjernicima u Kur‘anu da ispunjavaju date ugovore: ”O vjernici. rekao: ”Muslimani stoje pri datim uslovima.š. ispunjavajte obaveze. dž. smatram da nema smetnje da u toj nužnoj situaciji učenici sebi nabave potrebni instrument s namjerom da ga se riješe kad završe školu. Normalno. kao musliman možda se susretnete sa nekom uredbom koju nećete moći ispoštovati.2005 http://www.v. uredba da ženska djeca prisustvuju časovima plivanja u uslovima koji su nespojivi sa vašom vjerom i kulturom. moraju znati svirati kako bi kasnije uspješno nastavili studije ili se uključili u posao u svojoj struci? Kod muzičkog ili bilo kog drugog obrazovanja gdje postoje kulturne i vjerske razlike i specifičnosti među đacima.a. najviši civilizacijski domet vremena u kom živimo. kao što je npr. a ono što nema svoju vrijednost ne može se ni prodati. Nepravda bi bila da jedni porez plaćaju. kaže da je Poslanik. ne bi mu bio obavezan nadoknaditi protuvrijednost. Što se pak instrumenta koji posjeduješ tiče.novihorizonti. Mogu li raditi na crno? Uzišeni Allah.11. Kršenje tog prava smatra se kršenjem temeljnih ljudskih prava zagarantovanih šerijatom i Poveljom Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. to nema svoju vrijednost (dakle bezvrijedno je). Uz sve to treba da koristite zakonske olakšice u tom pogledu. 5/745) Dok sam išla u školu morala sam imati određeni muzički instrument. a kada bi nemuslimanu bio proliven alkohol. smatram da je najbolje da ga pokloniš nekoj svojoj kolegici u školi kako ga ona ne bi morala kupovati. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ramić. (Vidi uslove pod kojim je obavezna nadoknada nanesene štete: Zuhajli. kao što sada činite primanjem socijale. a s kojima ste indirektno sklopili dogovor da nećete raditi na crno i tako izbjegavati porez. dr. ”Kitabul-idžare”) Imajući u vidu da ste ulaskom u Kraljevinu Dansku prihvatili i obećali da ćete se pridržavati zakona te zemlje dužni ste da dato obećanje ispunite. ono što je za muslimana haram po šerijatu. a sami svjesno izbjegavate davanje doprinosa u taj fond. El-Fikhulislami ve edilletuhu.

Šta da radimo? Odgovor: Predlažem da taj problem iznesete. Nadam se da će vam oni pomoći u rješavanju tog problema. nije istina da svako voli muziku u uživa u njoj u svim duševnim stanjima kroz koja prolazi i u svako doba dana i noći. Molim Allaha. dž. a pravda nije u nasilnom tjeranju đaka da danonoćno slušaju muziku. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kao što nije istina da svako voli i uživa u muzici u kojoj drugi uživaju. jer time prisiljavamo neke da čine grijeh.2005 http://www. smatram da oni treba da imaju osjećaja za pravdu. ili zbog duševnih stanja kroz koja trenutno prolaze. Na taj način bi se đacima pružila mogućnost izbora. Posebno mi je teško kad čujem da je takvo stanje u vašoj medresi. da budemo od onih koji se potpomažu u onome što je dobro. Treba znati da u medresama ima onih koji ne žele slušati muziku iz vjerskih razloga. A. Puštanje muzike putem razglasa je nekulturno i u modernom svijetu prevaziđeno. pa ukoliko se ne riješi. Ti ljudi ne vode računa o drugima. Sa svoje strane. ne vodeći računa o željama i potrebama svakog pojedinca. imajući u vidu da je Allah. ili da se zakoni u tom pogledu dosljednije sprovode. s takvim i sličnim problemima ne bismo se suočavali. a ne od onih koji se potpomažu u zlu. Skoro cijelo vrijeme dok boravimo u internatu prisiljene smo da slušamo muziku.11. a posebno da slušaju muziku koja nije po njihovom izboru. čija vrata će biti zvučno izolovana. ili zbog toga što ne vole muziku koja im se nudi. da može pomoći u njihovom intelektualnom i kulturnom. neraspoloženje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 82 od 416 . da prate učenje Kur‘ana. vašim vaspitačicama. Šta više. kao komentar na taj vaš problem. posebno. Ramić. tj. Nije istina da svako voli muziku. Amin! Datum kreiranja: 27. Šukri H. čak. ukoliko su odgovorni u medresi od onih koji smatraju da muzika ima pozitivan uticaj na đake. a to sve može uzrokovati ili pospješiti određene bolesti. Nije demokratski prisiljavati druge da slušaju muziku. dž.Na pitanja odgovora doc. apelujem na odgovorne u vašoj školi da tu očitu grešku isprave. U svakom slučaju. činjenica je da se s tim problemom suočavamo na skoro svim javnim mjestima. smatram da puštanje učenja Kur‘ana pute razglasa šerijatski nije opravdano. Meni su dolazila slična pitanja i od učenika i od učenica medrese. pa čak i imanskom uzdizanju.com Pitanje: Učenica sam medrese. itd. koju vaspitačice puštaju putem razglasa. zbog svojih poslova.š. prije svih. Ja i mojih nekoliko kolegica suočene smo sa velikim problemom. mogu da kažem da smo mi malo svjesniji muslimani ili da smo malo kulturniji.novihorizonti. Predlažem da se u tu svrhu obezbijedi posebna prostorija.š. Oni ne vode računa o njihovim potrebama. Ne znam da li se radi o istoj medresi ili ne. To su ostaci totalitarizma u svijesti ljudi. a činjenica je da ljudi do kojih dolazi glas nisu uvijek u stanju. Kod takvih osoba muzika će izazivati suprotan efekat. tada ga iznesite svome razredniku i direktoru medrese. počevši od javnog prevoza pa nadalje. čak se i u vrijeme koje je predviđeno za spavanje pušta muzika tako da se ne možemo ni naspavati. dr. naredio vjernicima da šute kada se Kur‘an uči i da slušaju. mučnine i tegobe.

com Pitanje: Odgovor: Da li sura Jasin ima neki posebni značaj u odnosu na druge sure? Sura Jasin izuzetno je značajna sura.Na pitanja odgovora doc. tiče pitanja da li ima neki poseban značaj u odnosu na druge sure. Sunen. 3/743. najbolje zna.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 83 od 416 .s. ”Kitabul-ilm”. Daifu Suneni Ebi Davud. s.v. to ne možemo bezrezervno tvrditi. kako smatra šejh Albani. Ko prouči Jasin Allah mu upiše da je proučio Kur‘an deset puta”. ili slaba ili izmišljena.” (El-En‘am. s. Irvaul-galil. a srce Kur‘ana je Jasin. on kaže da je izmišljen (mevdu‘). Sličan hadis Ibn Kesir prenosi od Ibn Hibbana koji je spomenuti hadis zabilježio u svom Sahihu.š. 344) Za hadis koji bilježi Ibn Madže. On također prenosi da je neka ulema govorila da kada se sura Jasin prouči u slučaju bilo koje poteškoće Allah.2005 http://www. prije svega zbog važnosti pitanja koja ona tretira.11. rekao da ko noću prouči Jasin ustane ujutro oproštenih grijeha. 688) Uz prethodno spomenute hadise Ibn Kesir prenosi i od hafiza Ebu Ja‘le hadis da je Poslanik. ”Kitabul-dženaiz”. ”Ebvabu fadaililKur‘an”: ”Sve ima srce. 164) Da li mi je dozvoljeno izrađivati stolice čovjeku koji će ih koristiti u birtiji? Da li je dozvoljeno koristiti pedagoška dostignuća nemuslimana u odgoju djece? Datum kreiranja: 27. Poslanik. Što se.s. (Vidi: Daifu Sunen Ibn Madže. ”Kitabuz -zuhd”.s. dž. str. sva pedagoška dostignuća koja su naučno utemeljena dozvoljeno je koristiti na halal način. 108. (Vidi: Da‘ifu Sunenit-Tirmizi. dž.novihorizonti. Ibn Kesir kaže da je sened ovog hadisa dobar.) Na osnovu prethodno iznesenog možemo zaključiti da postoji osnova da kažemo kako sura Jasin ima neke posebne vrijednosti. s obzirom da u tom pogledu nemamo vjerodostojnog (sahih) hadisa.a. (Vidi: Tefsirul-Kur‘anilazim. dr. Ahmed i drugi a u kojem se preporučuje učenje Jasina kod osobe koja je na samrti. Sunen. Šukri H.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Gdje god je nađe najpreči je da je uzme. Pitanje: Odgovor: Sve što je korisno (za čovjeka) muslimanu je dozvoljeno na halal način koristiti. Tako za hadis koji bilježi Tirmizi u Sunenu. ”Kitabul-dženaiz”.v. br. Allah. sva ta predanja su. je olakša. Pitanje: Odgovor: Za to ne postoji bilo kakva smetnja imajući u vidu da ti proizvodiš halal proizvod. 3/150. s.a. Ramić. br. 2687. pak. a Allah.” (Tirmizi. šejh Albani kaže da je slab (da‘if). Ibn Madže. Ibn Kesir kaže da iskustvo šejhova govori da kada su prouči Jasin kod osobe koja je na samrt bude joj lakše i duša joj lakše iziđe.v. bez obzira da li je osoba koja je došla do tih korisnih spoznaja musliman ili nije. je rekao: ”Mudrost je vjernikova izgubljena stvar. str.š. sebi uradi i svaki grešnik će samo svoje breme nositi. Ebu Davud. Međutim. jer niko ne nosi tuđi grijeh. a kako će taj proizvod neko koristiti ti za to nisi odgovoran.a. 4159) Prema tome. Međutim. 316. možemo kazati da o tome govori nekoliko predanja od Poslanika. dž. kaže: ”Što god ko uradi. hadis br. bez obzira odakle to došlo. str.

To znači da kada zarada dostigne nisab. ”Kitabul-menasik”. kada taj dio s kojim si naumio trgovati ispuni određene uslove dužan si na njega dati zekat. Dakle. ne daje se zekat. Jedan dio planiram koristiti za svoje potrebe. 4/522) Pitanje: Odgovor: Na nekretnine koje se daju u zakup. El-Musannef. jer se taj dio tretira kao trgovačka roba. Drugi dio planiram prodati. kako ću na nju davati zekat? Odgovor: Dužan si davati zekat na onaj dio koji si kupio da bi njime trgovao. nego se zekat daje na zaradu koju na ime zakupa dobijete. Pitanje: Kupio sam pedeset dunuma zemlje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. strojevi za proizvodnju itd. s obzirom da se kokoši hrane sa prljavom hranom? Ne. Ramić. kokošije meso nije mekruh jesti.com Pitanje: Odgovor: Da li je kokošije meso mekruh jesti.Na pitanja odgovora doc. Mislim na njemu napraviti kuću i obrađivati ga.2005 http://www. kao što je zemlja. poput Ibn Umera. Šukri H. Islamska ulema je na osnovu stavova ashaba. (Vidi: Abdur-Rezzak. stan. sama ili zajedno sa ostalom imovinom s kojom se može spojiti i kada taj nisab ispuni potrebne uvjete tada ste dužni na tu imovinu dati zekat. dr. odredila da se kokoš prije klanja najmanje tri dana stavi u karantin i hrani čistom hranom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 84 od 416 .11. Kada dam zemlju u zakup. Datum kreiranja: 27.novihorizonti. Da li sam obavezan na tu zemlju davati zekat. ali je potrebno kokoši staviti u karantin i hraniti ih čistom hranom tri dana prije klanja.

a nekad neshvatljivi. nekad rezultat pogrešne procjene itd.Na pitanja odgovora doc. a ne po njihovim deklaracijama.” (El-Kehf. pak. a mogu. napraviti velike previde. tiče pitanja koja partija zastupa islamsku opciju. Kako može musliman glasati za legalizacuju vrste nemorala zbog koje je Allah.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ne ulazeći u namjere. to se vidi iz programa partije i djela njenih članova. ali nisu imali namjeru da postignu Allahovo. Iskreni muslimani će. treba istaći činjenicu da su mnogi muslimanski političari znali. Ramić. članovi tih partija se prema interesima muslimana odnose vrlo različito. bio alim ili ne. a ako su pogriješili. Ko je antimusliman i ko se bori protiv interesa muslimana to pokazuju djela. ukoliko su im djela bila haram. na osnovu valjanih argumenata. ”Teško nama!”. Ukazivanje na propuste i bratska kritika jedan je od najboljih vidova pomoći njima. zbog eventualnog licemjerja. dž. da ih za njihova dobra djela nagradi. a kamoli ne bi prodali interes muslimana. zadovoljstvo. činjenica je da to uvijek ne stoji. ukoliko su imali želju da tim svojim djelom postignu Allahovo. hafizima. steći status licemjera koji će biti dublje u Džehennemu od kafira. nekad rezultat nepoznavanja propisa islama.š. Neki njihovi članovi pokazali su više interesa da riješe probleme s kojima se suočavaju muslimani i njihove institucije. njima treba pružiti podršku u političkom radu i pomoći ih u tome. ljekarima. neshvatljivo da su muslimani mogli dići svoju desnicu i njome podržati zakon kojim se legalizuje homoseksualizam. činjenica je da nijedna partija na našim prostorima nije islamska. Nekad su propusti shvatljivi. čitave narode uništavao kada bi se takva vrsta nemorala počela javno prakticirati. a koja je antiislamska.com Pitanje: Interesuje me Vaš stav u vezi učestvovanja bošnjačke uleme u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti. O muslimanima treba nastojati imati lijepo mišljenje sve dok se ne dokaže da su odgovorni za svoje propuste. tada od tog svog djela neće imati ahiretske koristi. neke partije poklanjaju više pažnje interesima muslimana. naročito ako ta ulema svojim predstavničkim glasom podržava izrazito antiislamsku političku opciju. ponekad. Šukri H. 49) Ukoliko su im djela bila šerijatski dozvoljena i nijet iskren (dakle. samo da ostanu na svojim položajima. njih čeka odgovarajuća kazna. ne oprosti. Zbog Datum kreiranja: 27.2005 http://www. svako će odgovarati za svoja djela bez obzira bio na vlasti ili u opoziciji. U suprotnom.š.š. onih koji idu u džamiju. Što se.š.11. Doduše. ”kakva je ovo knjiga. tiče partija za koje neki kažu da su antiislamske.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 85 od 416 . odgovarati za svoja djela na Sudnjem danu. a ima i onih koji bi prodali i oca i majku. negoli mnogi političari onih partija koje za sebe kažu da su jedini zaštitnici muslimanskih interesa. Ima ih koji su braneći interese muslimana izgubili svoje položaje. dž. Dakle. U isto vrijeme. ni mali ni veliki grijeh nije propustila. sve je nabrojala!” I naći će upisano ono što su radili. Za mene je npr. dž. Ukoliko im je djelo bilo halal. govorit će. Uzvišeni Allah kaže: ”I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grešnike prestravljene zbog onoga što je u njoj. sa iskrenim nijjetom i pogodili. Ukoliko su. i u svojim programima ne odstupaju puno od šerijatskih propisa. dž. I kada se dokaže krivica. Svjestan musliman bi prije dao da mu ruku odsijeku nego što bi njenim dizanjem tako nešto podržao. Imajući u vidu činjenicu da oni to ne bi mogli uraditi da se nisu profesionalno bavili politikom. Dakle. i u samim promuslimanskim partijama velika je razlika među članovima. inša-Allah. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. dr. dž. imat će dva sevapa. U svakom slučaju. Odgovor: Bilo da se radi o ulemi. sigurno je da ne bismo mogli nabrojati sve primjere njihovih dobrih poteza i dobrih djela korisnih za ljude. uvijek biti na dobitku. Treba znati da su propusti nekad rezultat ljudskih slabosti. pravnicima ili nekim drugim muslimanskim zvaničnicima svi oni će. kao i ostali ljudi. treba pokazati razumijevanje ako se propust desio iz opravdanih razloga. činjenice se ne smiju nijekati. imat će jedan sevap. izabrali ono što su smatrali najboljim. Ako bismo analizirali učinke muslimanskih političara. treba uvijek znati da ljudi nisu bezgrješni i kada pogriješe treba im pomoći da grešku isprave. ako nisu poginuli kao šehidi nakon što su dostigli punoljetsvo. Mi treba ljude da cijenimo prema njihovim djelima. Što se. propuste i greške. pak. zadovoljstvo) oni će za njih dobiti odgovarajuću nagradu. ako im Allah. pak.š. Dužni smo da im na tome budemo zahvalni i molimo Allaha. Međutim.

najbolje zna. imaju različite stavove.Na pitanja odgovora doc.š. boje se da nekome zlo ne nanesu. ne bave se bilo kakvom nemoralnom radnjom itd.11. međutim. Smatram da je normalno da u svom političkom radu. puna prenošenja tuđih riječi itd. Nadam se da svi oni u svom radu imaju šerijatski utemeljen argument za svoje postupke i lijepu namjeru. trebalo bi da proizvođač istakne.š. Koristim se prilikom da istaknem da muslimanima u Evropi. puna ogovaranja. i nemuslimani rado prihvataju taj standard. da im podari pronicljivost i pravilnu odluku. Naravno. kako na narod tako i političare koji bi pred sobom imali pozitivan živi primjer na koji bi se mogli ugledati. posebno u okolnostima kakve su kod nas. ne lažu. Potražnja za halal proizvodima sve je veća i veća. zaslužiti Njegovu milost i podršku. Dakle. trude se da drugima pomognu jer to smatraju ibadetom. da ih u tome pomogne. a koje će stalno kontrolisati ispravnosti tih proizvoda. Treba imati znanja. a sve su to veliki grijesi. U svakom slučaju. Smatram da isticanje od strane proizvođača kako je njegov proizvod halal nije dovoljno i neće izgraditi povjerenje potrošača. dž. treba znati da su vode politike. pozivam muslimanske političare koji su u svom radu napravili određene propuste i greške da se ne ustručavaju kazati da su pogriješili i da nastoje svoje greške ispraviti. Smatram da je u interesu proizvođača da o tome povedu računa. dž. Nisu bez razloga mnoge evropske firme poznate u mesnoj industriji počele proizvoditi halal proizvode.2005 http://www.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Što se tiče proizvoda ”Ovako” do mene su došle kontradiktorne informacije. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Šukri H. u koje muslimani imaju povjerenja. pa i kod nas. S obzirom da su te informacije nezvanične i da nisu provjerene. jer je halal meso kvalitetnije. ostaje otvoreno pitanje šta je manje zlo. Molim Allaha. ne uzimaju drogu. jer svijest muslimana o halal hrani svakim danom postaje sve veća i onaj ko ostvari standard koji oni zahtjevaju sigurno će imati veću prodaju. Takva partija bi dobrodošla i kao vladajuća i kao opoziciona. da moraju birati između dva zla.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 86 od 416 . a Allah. koja islamska institucija ili organizacija stoji iza takve tvrdnje. pored oznake halal. Zamislite kada bismo imali partiju čiji članovi bi mogli biti samo provjerene osobe za koje se zna da ne piju alkohol. koji mole Allaha. gdje su mnoga pitanja jako nejasna. To je jedini način da se izgradi povjerenje potrošača. prilično prljava.š. Mislim da bi takve partije obogatile političku scenu zdravim idejama i programima. ja ti u tom pogledu ne bih mogao ništa konkretno kazati. nedostaje politička partija ili partije koje će svoj program zasnivati na principima islama. smatram da treba pružiti podršku političarima muslimanima koji su u politiku ušli s namjerom da se bore za pravdu. pa prema tome i proizvod napravljen od takvog mesa je kvalitetniji.com toga. istinu i ostale univerzalne principe i vrijednosti na kojima počiva islam. Potrebno je da iza te njihove tvrdnje stane neka zvanična islamska institucija ili neka islamska organizacija. Nadalje. oni djeluju kroz partije koje nisu antiislamske i da. vrijeme to pokaže. itd. U svakom slučaju. Obično. ne varaju. posebno na našim prostorima. nisu drugima zavidne. nadam se da će iskreni vjernici. dr. U takvoj situaciji. Politika je i inače. ne kradu. najmutnije vode. ponekad. puna lažnih optužbi i lažnih svjedočenja. Politika je polje gdje se mnogo dobrih djela može uraditi. dakle ispravan nijjet. kako bi to pozitivno djelovalo. kao i ostali muslimani. Ramić. te će svojom političkom aktivnošću pridonijeti afirmaciji univerzalnih principa pravde i moralnih vrijednosti i tako pomoći mnogim ljudima da se oslobode džahilijjeta i krenu pravim putem. dž. u odsustvu islamskih partija. Da li muslimani mogu konzumirati proizvode mesne industrije ”Ovako” i da li poznajete još neke mesne proizvode koji se pripremaju po šerijatu? Datum kreiranja: 27. Ja znam određene proizvođače koji ističu da su im proizvodi halal. Ne treba gubiti iz vida da se muslimanski političari vrlo često nađu u situaciji. hrabrosti i čvrstu podršku da bi se čovjek pravilno postavio u datim situacijama i odupro brojnim izazovima i iskušenjima. u ovo naše vrijeme. ako pruže podršku onome što je manje zlo .pravilno su postupili.

konjsko meso je dozvoljeno jesti i mlijeko piti. jer ga veliki nameti čine nerentabilnim. osim. Nadalje. U toj situaciji musliman mora tražiti put kako ne bi radio ono što je grijeh.š. imajući u vidu da većina poreskih obveznika svjesno krši taj zakon i da država. mimo njegove volje.11. Sve to kažem oslanjajući se na izjavu resornog ministra koji priznaje da onaj ko plaća poreze u ovoj našoj državi ne može opstati u biznisu. kompanija nije znala za kvar ili je bila nemoćna da ga ukloni.2005 http://www. ili utajivati prihod kao i drugi i tako se održavati u ovim teškim vremenima. koji vrlo često nisu opravdani. obavezujući i dužnost ga je ispoštovati. najbolje zna. zbog nekog kvara na sistemu.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno jesti konjsko meso? Da. dž. U tom slučaju ostali imaju izbor da se dogovorenog i dalje drže ili da dogovoreno smatraju ništavnim. Međutim. taj zakon je.Na pitanja odgovora doc. eventualna nepravda itd. Koji je status ove druge opcije? Odgovor: Dogovor koji ljudi postignu je obaveza i musliman se dogovora mora držati. Ukoliko. dužnost je držati se dogovorenog sve dok jedna strana to ne prekrši. a Allah. Oni se susreću sa dilemom: zatvoriti posao. Ukoliko su odgovorni u kompaniji znali za kvar. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ramić. tog zakona će biti obavezni da se drže i muslimani. Da li im je to šerijatski bilo dozvoljeno? Odgovor: To zavisi od odnosa odgovornih u kompaniji prema tom problemu. to. zbog svoje slabosti i nekih drugih razloga. dr. mogli desetak dana besplatno razgovarati sa nekim arapskim zemljama. Pitanje: Vlasnici telefonskih ultra-kartica su. Onoga dana kada država spomenuti zakon pravedno implementira. nije uvijek pravedna u njegovoj implementaciji. s tim što će biti dužni da se bore za izmjenu svake odredbe koja u sebi sadrži nešto što je grijeh. u tom slučaju vi snosite potpunu odgovornost za eventualnu štetu koju ste kompaniji nanijeli. dogovorili na nešto što je očiti grijeh. ali nisu bili zainteresovani da bilo šta poduzmu. Kod nas je izglasan zakon kojim se reguliše pitanje oporezivanja roba. osim u pogledu vaše namjere koja nije bila ispravna ukoliko ste željeli da iskoristite slabost i nevolju u kojoj se kompanija našla. vodeći strogo računa da se oduže državi za sve usluge koje im ona pruža. tako da vi niste odgovorni. smatram da nema smetnje da muslimani u određenoj mjeri izbjegavaju porez. znači da su dozvolili da njihovi klijenti besplatno koriste mrežu. pak. ukoliko su se drugi.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 87 od 416 . kao što je npr. U tom slučaju trebate se pokajati za tu vašu lošu namjeru. u osnovi. usluga itd. Ukoliko ste svjesno željeli da iskoristite njihovu slabost i nemoć dužni ste da im štetu nadoknadite. Pitanje: Mnogi poslovni ljudi opterećeni su raznim dažbinama prema državi. Šukri H. posebno u uslovima kad većina ne plaća poreze. Datum kreiranja: 27. i imajući u vidu da se iz fonda nastalog prikupljanjem poreza ponekad financiraju određene aktivnosti koje musliman ne smije podržavati. Predlažem vam da kontaktirate odgovorne u kompaniji i vidite da li su oni svjesno dozvolili da razgovori budu besplatni i da li ste ih eventualno oštetili. implicitno. Ne ulazeći u pravednost svih zakonskih odredbi.

Najpoznatiji suvremeni alim koji zastupa drugo mišljenje je doktor Jusuf el-Kardavi. a Allah. koje su. U džamiji su dozvoljene sve aktivnosti koje ne skrnave džamiju.š. ili potrebe koja dobiva status prijeke nužde.) Drugi to također. smatraju haramom. dž. dž. jer pravno pravilo o prijekoj nuždi kaže da je haram u prijekoj nuždi dozvoljen u granicama neophodnog. pa makar i bio u pravu.Na pitanja odgovora doc. Tako je npr. Opravdavate li učešće djevojaka u mješovitom horu? Datum kreiranja: 27.v. ali to dozvoljavaju u slučaju prijeke nužde. najbolje zna. Što se. Njegov odgovor objavljen je u reviji ”Es-Sunne”. po šerijatu. Nekoliko nas džematlija nije se s tim složilo. imajući u vidu da takav postupak vodi u veće zlo koje se ogleda u neredu i anarhiji. ne smije uzimati zakon u svoje ruke. Velika Britanija. jer pojedinac. Šukri H.novihorizonti. a u drugom ćemo mi postati vlasnici stana i nećemo čitav život biti postanari? Odgovor: U pogledu kupovine stana putem kamatnog kredita koji se uzima od banke. Pitanje: Odgovor: Djevojkama.com Pitanje: Živimo u inostranstvu. Kada smo zaprijetili efendiji da ćemo se žaliti Rijasetu on nam je rekao da on ima podršku Rijaseta. Ne vjerujem da u tom pogledu ima podršku Rijaseta. a Allah. koju izdaje Centar za islamske studije iz Birminghama. postoje dva mišljenja koja su rasprostranjena među suvremenom ulemom. To je validna fetva koja se može slijediti. ta njihova igra nije isto što i zajednička igra i pjesma golišavih djevojaka sa momcima. Naš efendija dopustio je folklornoj grupi da vježba u džamiji. Pitanje: Da li je manji grijeh za nas u Americi da živimo kao podstanari u stanu koji je gazda kupio na kredit i otplaćuje ga našom stanarinom ili da mi kupimo stan na kredit i otplaćujemo ga lično. s.2005 http://www. Mislimo da ne dolikuje da momci i djevojke. prilično golišave. (Vidi odgovor dr. Međutim. pak. najbolje zna. Poslanik. plešu i pjevaju u džamiji. dr. Hoćemo li se ogriješiti ako efendiji fizički zaprijetimo? Odgovor: Smatram da vas vaš efendija pokušava prevariti. dž. nije dozvoljeno učestvovati u mješovitom horu imajući u vidu sljedeće: a) neizbježno je miješanje sa muškracima koje prelazi granice dozvoljenog.š.š.s. Jedni to kategorički zabranjuju i smatraju to haramom. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 88 od 416 . 97). Nadam se da će Rijaset to pitanje brzo riješiti.a. zajedno igraju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da belaj bude veći. toga se morate kloniti. Ahmeda Belvafija onima koji to dozvoljavaju. Zbog toga predlažem da argumentovano iznesete svoj slučaj Rijasetu kako bi se poduzele odgovarajuće mjere i spriječilo dalje skrnavljenje džamije.11. najbolje zna. u osnovi. U prvom slučaju će stan biti vlasništvo gazde. u nekoliko nastavaka (počevši od br. a Allah. fizičke prijetnje tiče. dopustio Abesincima da izvedu igru s kopljima u njegovoj džamiji. b) njihovi glasovi koji će biti uljepšani će dolaziti do muških osoba pred kojima one ne smiju uljepšavati svoje glasove.

pod uslovom da ne učestvuješ u aktivnostima koje su islamom zabranjene. njihova prava su solidno zaštićena. jer u islamu je. možete prouzrokovati štetu drugima. kada dijete bude dodijeljeno jednoj strani. Ova fetva polazi od toga da je odlazak u Kuds. Ramić. druga strana ima prava u pogledu viđenja djeteta i boravka sa njim itd. svakako. zabranjeno varati ljude. nema smetnje da se uključiš. Otuda su islamski pravnici rekli da žene imaju veće pravo na skrbništvo s obzirom da su one saosjećajnije. gupi pravo na skrbništvo. zatim babinoj majci itd. diplomu ne možete kupiti. baveći se onim za što se niste osposobili. Skrbništvo traje onoliko koliko je djetetu potrebno. Neki su odredili da je to sedam godina. 32.11.Na pitanja odgovora doc. muslimanu nije dozvoljeno. to je tačno. dijete pripada majci. u osnovi. privrženije djeci i strpljvije u podnošenju svega što dijete zahtijeva i čemu je potrebno. koji je sada pod izraelskom okupacijom. sve to regulišu uslovi koje skrbnik mora ispunjavati. i koliko mi je poznato. Ako nema odgovarajućeg skrbnika među ženama. Neki su pak napravili razliku između muškog i ženskog djeteta. Ukoliko skrbnik ne ispunjava uslove. a i njihovim posebnim potrebama se izlazi u susret.novihorizonti. zatim dedo itd. po šerijatu. U američkoj vojsci ima dosta muslimana. pri određivanju skrbnika sud je dužan zaštititi interes djeteta. Čuo sam da je dr. imajući u vidu da ta država drži pod okupacijom Palestinu. tek tada pravo dobiva babo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 89 od 416 . džamiju koja zauzima treće mjesto po vrijednosti za muslimane. ElMesdžidul-aksa. Ondje gdje će dječiji interesi biti bolje zaštićeni sud je dužan da dijete tamo dodijeli. da je protjerala sa svojih ognjišta preko pet miliona muslimana. Normalno. august '99 god. Da li je to tačno? Mogu li kupiti diplomu s obzirom da nisam imao mogućnosti da se školujem? U slučaju razvoda braka kome. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Odgovor: U osnovi gleda se interes djeteta. Šukri H. Dalje. Po hanefijskom mezhebu. za šta biste bili odgovorni i na dunjaluku i na ahiretu. Osim toga. dr. Pitanje: Odgovor: Ne. a neki da je granica postizanje punoljetnosti. što. pripadaju djeca? Datum kreiranja: 27. u mirnodopskim uslovima. da drži pod okupacijom prvu kiblu muslimana.2005 http://www. zatim njenoj majci. Poslije toga dijete ima pravo izbora. Pitanje: Odgovor: Da. Opširniji odgovor na ovo pitanje objavljen je u Saffu br.com Pitanje: Odgovor: Mogu li kao musliman uključiti se u američku vojsku s ciljem da savladam vojne vještine? Da. Kardavi dao fetvu da je zabranjeno odlaziti u Kuds sve dok je pod okupacijom Izraela. i uzimanje izraelske vize vid priznavanja države Izrael. U svakom slučaju.

Na pitanja odgovora doc. znoj radnika osuši. Šukri H.com Pitanje: Odgovor: Da li je profesija advokata u Njemačkoj ili drugoj zapadnoj državi halal posao? Imajući u vidu okolnosti i potrebu za advokatima muslimanima. br. Sunen. pod sljedećim uslovima: a) da advokat musliman ne odobrava i ne podržava zakone koji su suprotni šerijatu.novihorizonti. ”Kitabul-ahkam”.2005 http://www. (Vidi: Ibn Madždže. s obzirom da u Njemačkoj i drugim zemljama Evrope živi velika populacija muslimana. po šerijatu. e) da ne brani one kojima šerijat ne pruža zaštitu. Ramić. f) da ne skriva činjenice koje su mu poznate. njegov rad bude u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Koliko i kada je. Pitanje: Odgovor: Poslodavac je dužan isplatiti radnika u skladu s ugovorom koji su napravili prije početka rada. c) da svjesno ne laže. dr. b) da se bori za istinu i pravdu. poslodavac dužan isplatiti svoga radnika? Datum kreiranja: 27. d) da svjesno druge lažno ne optužuje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. to treba poštovati. ukoliko se dogovore i drugačije.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 90 od 416 . isplata treba biti prije nego se. U osnovi. g) da. 2434) Međutim. i imajući u vidu prirodu posla advokata.11. kako u hadisu stoji. nadam se da bavljenje advokaturom ima svoje uporište u šerijatu. općenito.

Šta tek reći za osobu koja je ustrajna u novotariji ili onome što je pokuđeno!? Ta grupa nema potpun dokaz u nekim predanjima u kojima stoji da je Alejhisselam ponekad nafile klanjao u džamiji. u poznatom hanefijskom djelu I‘laus-sunen. zabranjena novotarija (bid‘a muharreme).v. pojedinačno.v.s. a ni u jednom hadisu nije navedeno da se on poslije (sunneta) vraćao u džamiju da bi učio dovu. uči dovu a džematlije izgovaraju amin.v. a ono što je (Poslanik. sunnete.”. kaže: ”Neka se Allah smiluje novatorima koji su u nekim dijelovima Indije uveli praksu da imam i muktedije ustaju odmah nakon farza. I‘laus-sunena): ”Da je Alejhisselam dva rekata poslije džume i akšama uvijek klanjao kod kuće”. Ni u tim hadisima.. uz mujezinovo komandovanje. čudno je da se to ukorijenilo u tradiciju muslimana hanefijske pravne škole iako knjige. To izgleda još čudnije ako znamo da je hanefijska ulema pokušavala da tu praksu iskorijeni.a. mi čekamo na završnu dovu.a.s.novihorizonti. učenje tesbiha zajednički. u poglavlju o onome šta se uči nakon klanjanja farza. U protivnom. nakon sunneta. Da ih je bolje klanjati kod kuće potvrđeno je riječima hadisa. govoreći: ”Vidi ga. novotarija u vjeri! Vidio si iz hadisa br. ako malo duže klanja sunnete. oni ih optužuju i razrješavaju dužnosti. to što rade je. iako se muslimani na Balkanu. smatraju hanefijama. desnoj strani je lijepo davati prednost u svemu što se odnosi na ibadet. pr. učili tespih (tespihali) poslije namaza? Ne.” Klanjanje sunneta u džamiji. U svemu tome je dokaz da je on (tj. zaista. osim. niko ne negira.. ako se digne na stepen koji mu ne pripada. Oni neće da klanjaju za onima koji ne rade po njihovom običaju. dakle po trideset i tri puta izgovarali subhanallahi. nigdje o tome ne govore. s. i kao što bilježi Ebu Davud od istog prenosioca: ”Da je Allahov Poslanik.s. Isto tako.) rekao ima prednost u odnosu na ono što je uradio. dakle onako kako se i kod nas prakticira. uz komandu mujezinovu.11. A iz hadisa br. Npr.v. toliko dugo učio poslije akšama da su se u međuvremenu svi koji su bili u džamiji razišli. Interesantno je da način na koji to prakticiraju balkanski muslimani i Turci. i na Indijskom potkontinentu. 12 navedenog u glavnom tekstu ove knjige (tj. a on rastegao sa sunnetima. U tome bi bila i poteškoća. te muslimani indijskog potkontinenta (u pogledu zajedničke dove nakon sunneta). ranije je navedeno. koju uči naglas. op. ako se radi o farzovima”. i njegovi ashabi ovako u džematu.2005 http://www. Ovdje se govori o onome što je bolje i o učenju dove zajedno u džematu. dr. a niti u drugim. Ashabi su učili tesbih koji i mi učimo.v. nema naznake da je Alejhisselam. klanjao jaciju (kad se govori o nekom namazu uvijek se podrazumjevaju farzi. imao običaj klanjati sunnete i nafile kod kuće.a. s. rekao da je pokuđeno-mekruh (uvijek joj davati prednost). hanefijskom mezhebu. 13 vidio si da je Alejhisselam upitan koji je namaz vredniji: kod kuće ili u džamiji? ”Zar ne vidiš kako je moja kuća blizu džamije? Da klanjam kod kuće draže mi je nego da klanjam u džamiji. u džematu sa imamom.Na pitanja odgovora doc. što je razumljivo. pošto se pobojao da se ne pomisli da je to stroga dužnost. Allahu ekber. odgovorio je. To što čine oni rade u smislu stalne obaveze i obični svijet smatra da takva dova nakon sunneta ili nafila. pr. uglavnom. kao što bilježi Tahavi u Šerhu me‘anil-asar od Ibn Abbasa: ”Da je Allahov Poslanik. uistinu.s. da je sunnete dozvoljeno klanjati i u džamiji). Ovo je vjerodostojan ili dobar hadis. je dužnost u namazu. i klanjaju sunnete ili nafile. koje se smatraju izvorom hanefijskog prava. pa je Ibn Mesud. oni nisu tako u džematu. tako da se njegov postupak (u konkretnom slučaju) tumači kao objašnjavanje dozvoljenosti (tj. Turskoj. dakle mujezin nije komandovao pri tespihanju. uglavnom. tako da su govorili da je po. nije u skladu sa hanefijskim mezhebom. zajednički tespihali. s. Ramić.) zajedno sa Datum kreiranja: 27.). s.a. Poslanik.” Mutevelije traže od imama koji službeno obavljaju tu dužnost da obavezno uče tu dovu poslije sunneta.s). pr. a zatim poslije nje klanjao toliko da je u međuvremenu sam ostao u džamiji. Tako mi Allaha. kad prouče allahumme entes-selamu. To je dobar hadis.com Pitanje: Odgovor: Da li su Muhammed. Šukri H. ali su to radili svako za sebe. Oni čak zamjeraju imamu. elhamdu lillahi. s.a. O tome ne govore ni naši ilmihali iz kojih smo u mektebu učili klanjati. Govoreći o novotarijama poslije namaza Tehanevi. nakon što je klanjao nafile (tj. da ono što je preporučljivo (mendub) postaje pokuđeno (mekruh). pa imam nakon Fatihe. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 91 od 416 .

Ukoliko su i prisiljeni da zajednički tespihaju imami nisu prisiljeni da pravilno tumače islam. nakon što preda selam da se pomakne ulijevo radi klanjanja nafile nakon farza.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 92 od 416 .. nakon nafile. Nego. a neko ima neku potrebu. i da svako poslje njih dovu čini za sebe i muslimane.”. ne iziskuje sastajanje i pridruživanje. 182). da je Ibn Mesud rekao: ”Kad imam preda selam. I na kraju. i pošto je u tome ograničavanje u onome u čemu je Allah dao izbor. vrednije klanjati kod kuće. Njegove riječi: ”Mustehab je imamu da se poslije nafile okrene licem prema džematu. a neko ima potrebu (da ide).. a ako hoće. nakon njegovih riječi: ”Ustajanje radi obavljanja sunneta poslije farza. eksplicitno rekao da je vrednije sunnete klanjati tamo gdje će se moći biti dalje od rijaluka (pretvaranja) i gdje će se moći biti iskrenije i čistije. kako je bilo dok ih predvodio kao imam na farzu. pa ne ustane niti se okrene. U glavnom tekstu (ove knjige) je navedeno od Ebul-Ahvesa koji prenosi od Ibn Mesuda da je rekao: ”Kada imam završi (s namazom). može tumačiti da se to radi u džamiji. želim da naglasim da naši muslimani ispravno obavljaju namaz. da ih svako prouči pojedinačno. Eš-Širinbilali je prije toga eksplicitno rekao. Mustehab je da se nakon toga. Na osnovu čega se može. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. 10) Za njih nema dokaza u onome što je preneseno u smislu općenitog poticanja da se uči dova poslije svakog namaza. eksplicite. prije toga. onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite. Razumi to! Allah upućuje na Pravi put koga hoće. ili bilo gdje drugdje i mogu nakon klanjanja farza ići za svojim poslovima. Obvezivanjem učenja dove nakon sunneta i nafila je izmjena ove dozvole i otežavanje imamu i narodu bez razloga. pošto u tome ima vid prisiljavanja imama i muktedija da klanjaju sunnete i nafile u džamiji.” Prenosioci ovog hadisa su povjerljivi. Oni. gdje je rečeno da su prenosioci tog hadisa vjerodostojni. 182) Pošto je sunnete. nakon što imam završi (farz) namaz i preda selam. ušerijatiti dova poslije nafila u džamiji!? Naprotiv. tj.” (Tehanevi. dr. a to u sebi sadrži mijenjanje onoga što je propisano i što je bolje.11. To što je on rekao znači da muslimani trebaju poslije farz-namaza proučiti dove koje se u tradiciji prenose. a koji su vezani za farz. elhamdu lillah i Allahu ekber po trideset tri puta. To zbog toga što gramatički oblik množine. zatim da uče dovu za sebe i muslimane podignutih ruku.. što oni hoće.” U svemu tome postoji dokaz da muktedija može otići za svojim poslovima.. Šukri H. Bilo bi dobro kada bi imami skinuli odgovornost sa sebe i objasnili svojim džematlijama ovaj propis. neka ide i neka ga ostavi. Ramić. zajednički? Isto tako. zatim Ajetulkursiju. I‘laus-sunen. nije valjan dokaz to što je rekao Eš-Širinbilali u Nurul-idahu i komentaru.. prenoseći iz djela Medžmeur-rivajat. To zaključujemo na osnovu toga što je sam Eš-Širinbilali. može ih učiti stojeći. njihovo vidljivo literarno značenja upućuje da je on klanjao namaz i učio toliko da su se oni. bilo u kući ili negdje drugdje. u međuvremenu razišli. 3/205-207) Iz svega navedenog očito je da zajedničko tespihanje nema utemeljenja i da to nije hanefijski mezheb.” (str. zikr i dove proučiti sjedeći. Isto tako. to ima status novotarije u vjeri koja je haram.Na pitanja odgovora doc. uistinu.” ne znače da se on prema njima okreće da bi učili dovu. farza i nafile. To su. istakli učenjaci u usuli-fikhu. kako se onda njegov govor: ”Istigfar čine Allahu i hvale Ga. da kada neko završi namaz može. koji su bili u džamiji. po njemu.2005 http://www. Naime. bilo da im se okrene u sjedećem položaju na svom mjestu ili ode za svojim poslom.. jer je namaz ono što Datum kreiranja: 27.. neka ne čeka da mu se poslije selama okrene licem pa makar rastavio namaz i predavanje selama.” (El-Džumu‘a. To zbog toga što se sa svim tim prekida biti okrenut leđima. imaju po šerijatu slobodan izbor da nafile klanjaju u džamiji ili kod kuće. ako hoće. Uzvišeni Allah kaže: ”A kada se namaz završi. Njegov namaz je završen. okrene muktedijama i da triput izgovore estagfirullah.. On je eksplicitno naglasio da imam u tome svemu ima izbor (str. je sunnet”.com džematlijama učio dovu.” Prethodno rečeno ne ukazuje da se to sve i dova uče u džematu (zajednički) i da se sve to radi u džamiji. te da kažu subhanallah. da prouči sure El-Felek i En-Nas. nego znače da mu je mustehab da prestane biti džematu okrenut leđima. on je rekao: ”Mustehabb je imamu. Još eksplicitnije je to što je zabilježeno u Medžmeuz-zevaid (1-200). u osnovi. U tome se ne određuje da ta dova bude zajednička i da jedni druge čekaju (da bi zajednički dovili).

u isto vrijeme. Treće. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. ne smijemo zapostaviti svoje obaveze prema njoj. dž. a koja su dostupna i na bosanskom jeziku poput: Poslanikov Životopis (Ibn Hišam).s.s. Pitanje: Odgovor: Iz biografije (sire) Allahovog Poslanika.novihorizonti. o kome ti ništa ne znaš. a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća. Zapečećeni džennetski napitak (Mubarkfuri) i Poslanikov životni put (Sibai).” (Lukman. dr. Peto. bez obzira kakva ona bila i nikada ne treba gubiti nadu da će se ona jednog dana povratiti na pravi put. ukoliko dođemo do zaključka da ćemo na rodbinu najbolje djelovati ako se od nje distanciramo. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš.) To djelovanje treba da bude blagom riječju.š. a zatim uz aktivan napor učenih muslimana.š. i kada se distanciramo od takve rodbine. bez obzira bili oni muslimani ili ne. Meni ćete se vratiti. dž.a.a. velikodušno ponašaj.com je između početnog tekbira i selama na desnu stranu.2005 http://www. niti ću na vaše pitanje detaljno odgovarati. Zbog toga posebno treba voditi računa o obavezi prema roditeljima. Međutim. tužan i izranjavan Poslanik. 214. pomoć. Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. Šukri H. Meni će se svi vratiti. dovu činiti za svoju rodbinu.š. s. da uputi njegov narod koji ne zna. Zbog toga preporučujem ti da pročitaš djela koja govore o Poslanikovoj biografiji. a njeno zdravlje trpi. Umoran. ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš. nastojat ćemo da svoje obaveze prema takvoj rodbini izvršimo i da u svakom slučaju budemo pravedni. vremenom.” (El-Ankebut. ti ih ne slušaj i prema njima se. kako onoj koja prakticira islam.v. na način koji će pokazati da mi ljudima općenito. možemo naučiti kakav odnos treba imati prema rodbini. ali se ti propisi sprovode samo tamo gdje šerijat vlada. a tu nema ništa što je novotarija.Na pitanja odgovora doc. Treba imati razumijevanja. koja ostaje važeća. Kakav odnos treba da imam prema rodbini koja otvoreno ispoljava ateizam? Datum kreiranja: 27. ako se rodbina bori protiv islama nećemo prema njoj izražavati prijateljstvo jer Allah.” (El-Mudžadela. 14-15) Drugo. ili sinovi njihovi. makar im oni bili očevi njihovi. treba uvijek Allahu. vjeru. dž. ukoliko rodbina nije u islamu. dž.v. onoga o kome ništa ne znaš. jer većina ljudi nije imala odgovaraći odgoj i živjeli su u okruženju koje ih je uglavnom odvraćalo od islama i islamskog života. ili braća njihova. Što se tiče novotarija koje se čine prije i poslije namaza. dž.š. Sjetimo se kada su stanovnici Taifa naputili svoju maloljetnu djecu i luđake da kamenjem istjeraju Allahovog Poslanika. mudro i lijepim savjetom. dž. Ramić. taj problem. U šerijatu postoje propisi za muslimane koji su se odmetnuli od islama. kaže: ”Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju. koji ih je došao pozvati u Allahovu. 8) ”Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim.11. uz Allahovu.s. biti prevaziđen.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 93 od 416 . Što je rodbina bliža i obaveze su veće. a posebno svojoj rodbini želimo sve najbolje. tako i onoj koja se islamu suprotstavlja. O toj obavezi Kur‘an kaže: ”Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. Ali. Majka ga nosi. dužni smo na nju da‘vetski djelovati: ”I opominji rodbinu svoju najbližu. jer bi to zahtijevalo puno vremena i prostora. ali. pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti. ili rođaci njihovi. četvrto. U odgovoru na vaše pitanje ukazat ću samo na neke opće smjernice. Imajući u vidu da kod nas ne vlada šerijat o njima neću govoriti. i to je dozvoljeno. 22). s. nadam se da će. kako na ovom svijetu tako i na ahiretu.š. Prvo što treba znati jeste da je naša dužnost prema rodbini veća u odnosu na one koji nam nisu rodbina. s.” (Eš-Šu‘ara. na ovom svijetu.a. onda ih ne slušaj. hvala Allahu.š. i odbija ga u toku dvije godine. je učio dovu moleći Allaha.

Ukoliko se. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 94 od 416 . jednoći. Kod nas je ustaljena praksa učenja Jasina ponedjeljkom. Kada se čovjek kupa radi osvježenja može to činiti koliko mu je potrebno da se dovoljno osvježi. pak. pak. Npr. tako da to ne bude stalno ponedjeljkom i petkom da to ne bi preraslo u stalnu praksu i kako se ta praksa ne bi ušerijatila. najbolje zna. Kada se osoba kupa radi izlaska iz stanja dženabeta bitno je da. sredstava za kupanje. Pitanje: Odgovor: Sura Jasin jedna je izuzetno sadržajna sura koja precizno govori o islamskom vjerovanju (akidetu).2005 http://www.a.novihorizonti. lijepo je (mustehab) ponavljati za mujezinom i kad on završi proučiti dovu koju nam je preporučio Poslanik. Ramić. ili pak imali neki sadržaj koji je muslimanu haram. znoja itd. kao i suvenire. Pitanje: Odgovor: Da. cvijeće je dozvoljeno prodavati. dž. Da li je to šerijatski utemeljeno? Da li je dozvoljeno prodavati cvijeće i suvenire za Osmi mart ili druge praznike? Datum kreiranja: 27. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. kao i to da se te sure uče i drugim danima.11. bez sumnje. dok ezan uči nije grijeh. tuša itd. a Allah. od velike koristi za svakog ko pouku uzima.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno razgovarati za vrijeme učenja ezana? Da. jer je to jedan od načina da se zasluži njegov šefa‘at na Sudnjem danu. Njeno učenje je. Allahovoj.v. Međutim. sapere svoje tijelo vodom tako da nijedan djelić ne ostane suh. Ukoliko bi se to ušerijatilo dobilo bi status novotarije. petkom i uoči bajrama. dž. tiče njenog učenja u određene dane.š. kao i u svakom drugom. po potrebi. ukoliko bi suveniri bili u vidu kipova. Što se. ne pretjera u smislu da se zbog njega ne zapostave druge obaveze. ukoliko nisu u osnovi haram. osoba kupa radi uklanjanja prljavštine.s. preporučujem da se u mjestima gdje postoji praksa učenja sure Jasin ponedjeljkom i petkom ponekad uče i druge sure. U svakom slučaju. Zbog toga. treba voditi računa da se u tom poslu.Na pitanja odgovora doc. tada dužina kupanja ovisi o kvaliteti vode. Šukri H. razgovarati. a znamo šta znači uvesti novotariju u vjeru. Koliko vremena (sati ili minuta) traje obavljanje gusula? Postavljam ovo pitanje jer mi se čini da u tome pretjerujem. Pitanje: Odgovor: To nije vremenski određeno. dr. nisam naišao na neki šerijatski dokaz koji tome ide u prilog. poslanstvu i proživljenju. tada musliman ne bi smio takve suvenire prodavati. trljajući jedanput.

pa makar tako što se preko stavi kakav štap ili motka. a ima i ehlukitabija koji u svojim restoranima ne drže svinjetinu niti alkohol. dr. je rekao: ”Kada nastupi noć sklonite svoju djecu (u kuće) jer šejtani tada izlaze i šire se. u osnovi. 3280) Pitanje: Odgovor: Da. Zatvori svoja vrata i spomeni Allahovo ima pri tome. pod uslovom da znamo da je čisto. pa makar i motkom (kako stoji u predanju Ebu Davuda. Ima li to kakve veze sa šerijatom? Da li je dozvoljeno. klati u svako doba godine. Uvođenje takve prakse bila bi novotarija. s. Pitanje: Odgovor: Da. treba voditi računa ne samo o svinjetini nego i o tome da li su životinje čije meso jedeš zaklane na ispravan način. preporučujem ti da se hraniš u restoranima u kojima se ne služi svinjetina niti alkohol. Pitanje: Odgovor: Ne. Šukri H.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. (Vidi: El-Fikhul-islami ve edilletuhu. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 95 od 416 . u znak poštovanja. Nadalje. ”Kitabul-ešribe”. s obzirom da to nije bila praksa prvih muslimana. br. vidi: Sunen. za to nema smetnje. prije bi se moglo razumjeti da je to obavezujuće.com Pitanje: Neki ljudi kod nas. Vlasnici tih restorana su uglavnom muslimani. 3731). 1/314) Međutim. pa prema tome i da koristimo njihovo posuđe. br. a Allah.š. pa makar de poprijeko nešto staviš. ”Bed'ulhalk”.novihorizonti. Poslanik. kažu da se posuđe u kom je bila svinjetina ne može nikako oprati. S obzirom da se hranim u restoranima u kojima se služi i svinjetina. ugasi svijeću i spomeni Allahovo ime.s. Isto tako. koliko mi je poznato. Naime. Kada prođe nešto jacijskog vremena možete ih pustiti.11. Stoka se može.s. zaveži svoju mješinu za vodu i spomeni Allahovo ime i pokrij svoju posudu i spomeni Allahovo ime. Ipak.2005 http://www. Mogu li uz ramazan klati stoku? Kod nas je običaj da se kanta s vodom pokrije. imama ljubiti u ruku poslije namaza i čestitati mu namaz? Datum kreiranja: 27. Mesar sam. interesuje me da li je to tačno? Odgovor: Nama je. ulema kaže da je to sunnet. imajući u vidu da ne postoji šerijatska zabrana za tako nešto.” (Sahihul-Buhari.Na pitanja odgovora doc. Ramić. to nije dozvoljeno. najbolje zna. u čikagu. dž.a. Ne prenosi se da su ashabi ljubili Poslanika. dozvoljeno da jedemo hranu ehlu-kitabija (kršćana i Jevreja). jer. To znači da se to posuđe može oprati. u čikagu ima restorana koji na svom jelovniku nemaju svinjetinu niti služe alkoholna pića. Napominjem da nema smetnje da se s osobom koja je pored nas ili koju nismo odavno vidjeli poselamimo i rukujemo. kada za to postoji potreba. u ruku nakon namaza.a. ne prenosi se da su se oni uvijek rukovali nakon svakog namaza. iz imperativnog oblika naredbe da se posuda pokrije.v.

com Pitanje: Odgovor: Mogu li dati zekat bratu i sestri koji su siromasi? Da. jer se time postiže dvoje: izvršavanje obaveze zekata i jačanje rodbinskih veza. 658) Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc. ”Kitabuz-zekati”.v. dž. Poslanik.š. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i ukoliko nije obavezna da je izdržava. najbolje zna. Sunen.” (Tirmizi.11. kaže: ”Sadaka data siromahu je samo sadaka.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 96 od 416 . a kada se da rodbini. ukoliko osoba koja daje zekat neće naslijediti osobu kojoj ga daje. siromašnom bratu i sestri može se dati zekat. ona je i sadaka i održavanje rodbinskih veza. br. Šukri H. s. Ramić.2005 http://www. a Allah. čak se i preporučuje davanje zekata siromašnoj rodbini.s.a.

jer ta da‘va nije neki novi mezheb. Dovoljno je.v. izmišljena je riječ vehabija. u komunističkom vremenu. mnogi ga koriste i ne znajući o čemu se radi. potpore ona zaživjela prvo u Nedždu. i prakticirati obrede islama onako kako ih je Poslanik. s.v. taj izraz koriste. Tu njegovu ideju podržala je vlast u Der‘iji u Nedždu. bilo da nekog proglasite fundamentalistom pa da ga po zakonu možete pljuvati.2005 http://www. Pošto je riječ fundamentalista izrabljena i pošto fundamentalista ima i među nemuslimanima.a.s. Muhammed ibn Abdul-Vehhab nije imao iza sebe klasični pokret. odnos prema komšijama. oni koji koriste taj izraz. Dakle. da se to vjerovanje očisti od svih vidova širka. a potom i u drugim dijelovima Arabijskog poluostrva. Više o ovom pitanju napisao sam u omladinskom časopisu Saff br. Ramić. Može se reći da je ta ideja bila preteča svih reformističkih pokreta koji su se pojavili u zadnjih dvjesto godina prošlog milenija. Dakle. Treba naglasiti da mnogi koriste izraz vehabija da bi anatemisali islamske aktiviste i muslimane koji se trude da prakticiraju islam.Na pitanja odgovora doc. Dakle kao zaključak možemo kazati da oni koji slijede izvornu ideju Muhammeda ibn AbdulVehhaba su. s. a mnogi. sljedbenici selefističke ideje koja nastoji vjerovati onako kao je vjerovao Allahov Poslanik. vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja sve namaze. Oni koji imaju loše namjere. treba znati da se pod firmom vehabija i selefija ponekad skrivaju mnogi koji s idejom i da‘vom Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba nemaju baš puno zajedničkog. a koji su pokušali probuditi islamski ummet nakon dugog perioda stagnacije i dekadence. koja je pozivala da se islamsko vjerovanje uzima sa čistih nepomućeih izvora. tako da je. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a da bi se muslimanski mogli blatiti do mile volje. radio i da nije vehabija niti selefija svako koga nazivaju tim imenima. kako se čini. Šukri H. partijama i sektama koji je ovaj omladinski časopis bio počeo objavljivati. Nije naučno utemeljeno sljedbenike da‘ve Muhammeda ibn AbdulVehhaba nazivati vehabijjama. nemaju za to naučno opravdanje. uglavnom. i njegovih ashaba. Tako u našim sredinama gdje muslimani ne klanjaju. i s te strane postoji velika igra i ponekad velika zabluda. niti je vehabijja ili selefija svako ko sebe tako naziva i tako se deklariše.s. On je imao ideju o vraćanju muslimana izvornom učenju islama i uklanjanju svih vidova širka koje su muslimani prakticirali.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 97 od 416 . a ne oni koji eventualno samo u svome odijevanju i vanjskom izgledu liče na selefije.v. kada je u pitanju porodični život. kao što se nekad koristio izraz fundamentalista. degradirati i osuđivati na višegodišnju robiju. nego je nastavak da‘ve prvih generacija muslimana. muslimanima. 10 i 11 (oktobar i novembar ’97) u feljtonu o suvremenim pokretima. Svi ti reformistički pokreti su se uveliko okoristili idejama da‘ve Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba. nemuslimanima. Treba podvući da su selefije oni koji slijede i prakticiraju islam u svim njegovim segmentima. Dakle. ondje gdje muslimani dobro klanjaju vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja u džematu i nosi bradu itd.novihorizonti. ideja Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba je selefistička ideja koja poziva vraćanju izvornom islamskom učenju sadržanom u Kur‘anu i sunnetu. S druge strane.11. s. vehabijom nazivaju osobu koja ponekad klanja. Datum kreiranja: 27. u sredinama gdje muslimani malo više klanjaju. ashaba i tabiina. Sredstva informisanja u rusiji čečenske mudžahide nazivaju isključivo vehabijama.a. Doduše. nemaju ni lijepe namjere. ustvari. imajući političku i druge vrste. upravo zbog gore spomenutog razloga.com Pitanje: Odgovor: Želio bih nešto više saznati o Muhammedu ibn Abdul-Vehhabu i njegovu pokretu. rodbini.a. dr. radu itd. niti neki novi put.s. da se nemuslimanski fundamentalisti ne bi vrijeđali. a krše praksu Poslanikovu.

ukoliko žena nije mogla zapostiti početkom dana. Dakle.11. da li njen amidžić i dajdžić s njom mogu razgovarati u prisustvu njenog muža? Ukoliko. dajdžićem i tetićem.š. dr. Ramić. u granicama potrebe. 32). Oni pak. žena je dužna. dž. (Vidi: ElIsra. kad je brada u pitanju.com Pitanje: Odgovor: Moj muž ne može dobiti posao zbog velike brade. čini mi se da. jer sve što je za nekog korak ka nemoralu zabranjeno mu je. dajdžići i tetići bliža rodbina. nije joj grijeh ostatak dana nepostiti. Ispravan stav jeste da ženski glas nije avret. i da je obrije. Datum kreiranja: 27.a. da li je dužna ostatak dana postiti? . Normalno. pa čak. taj dan će napostiti poslije ramazana. 5233). osim ako priroda posla to zahtijeva. Pitanje: Odgovor: Ispravno mišljenje jeste da ona nije dužna nastaviti taj dan postiti. s njima razmjenjuje posjete. da se ne osamljuje. 32) Imajući u vidu da su amidžići. Ako čovjek ne bi imao drugog načina da nađe posao nego da potkrati bradu. U kontekstu prethodno rečenog treba nastojati postići sklad između mogućnosti i potreba. da ne uljepšava svoj govor. koji su izloženi toj diskriminaciji moraju tražiti odgovarajuće rješenje nastojeći da daju prednost onome što je prioritetnije i važnije. problem je i što neka naša braća nošenje duge brada drže na nivou pet dnevnih namaza i ostalih ruknova islama. Poslanik. poklone itd. muslimanka koja nosi nikab može. s tim što mora voditi računa da ispoštuje gore spomenute propise. Nema sumnje da je izdržavanje porodice veća dužnost od nošenja dugačke brade. tj. ja bih mu preporučio da je potkrati.v. ženi je u stanju hajza zabranjeno postiti. što se podrazumijeva pod pojmom održavanja rodbinskih veza. što je itekako pogrešno.Na pitanja odgovora doc. u granicama svojih mogućnosti. Naime. Ona može taj dan jesti i piti. br. Šta nam preporučujete? Prije svega treba naglasiti da uskraćivanje posla zbog toga što neko nosi bradu predstavlja diskriminaciju najgore vrste i vid kršenja osnovnih ljudskih prava. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da ih posjećuje. a da je održavanje rodbinskih veza stroga dužnost.” (Sahihul-Buhari. ženi prestane mjesečnica (hajz) odmah nakon nastupa zore. čitava porodica ispašta zbog toga. činjenica je da ta vrsta diskriminacije kod nas postoji i muslimani moraju nastojati da se izbore za svoja prava. uz ramazan.novihorizonti. pa makar to bilo u osnovi dozvoljeno. pa shodno tome i sa amidžićem. ako nema drugog izlaza. s. da s njima održava rodbinske veze. najbolje zna. Prema tome. ne treba postiti ostatak dana. ”Kitabun-nikah”. s obzirom da je post od zore pa do zalaska sunca. c) da se pri tom razgovoru ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. s nijjetom da je ponovo pusti čim nađe odgovarajući posao. osim ako je prisutan mahrem. pa može koješta pomisliti. a Allah.2005 http://www.š. a Allah. dž. Šukri H. S obzirom da joj je početkom dana bilo zabranjeno postiti. kaže: ”Neka se muškarac ne osamljuje sa ženom. taj post joj ne bi bio validan. najbolje zna.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 98 od 416 Ako žena nosi nikab. pod uslovom da ispoštuje sljedeće: a) da se ne osamljuje sa muškom osobom koja joj nije mahrem. čak i kad bi postila.s. Pitanje: Odgovor: Ja ne znam za relevantan dokaz na osnovu koga bi se moglo ustvrditi da je ženskoj osobi zabranjeno razgovarati s muškom osobom koja joj nije mahrem. b) da ne uljepšava svoj govor kada s muškom osobom koja joj nije mahrem razgovara (Vidi: El-Ahzab. razgovarati sa svakom muškom osobom koja joj nije mahrem. te da se ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. Prednost tom mišljenju daje se zbog sljedećeg razloga. s tim što se preporučuje da to ne radi javno jer svijet ne zna za njeno stanje.

ako je u običaju kod vas da nevjesta posjećuje svoje roditelje jednom sedmično ili jednom u mjesecu. ona kao kćerka. To što ona određene propise ne prakticira. Treba se uvijek prisjetiti Poslanikovih. Nadalje. Šukri H. dužan si nastojati da joj pomogneš kako bi ona shvatila značaj i vrijednost islamskih propisa i kako bi ih počela sa zadovoljstvom izvršavati.v. kao što je namaz. riječi u kojima on kaže da su najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama. može biti dužna voditi brigu o svojim roditeljima.com Pitanje: Odgovor: U kom vremenskom periodu je moj muž dužan da me odvede kod mojih roditelja koji su udaljeni 90 km u jednom smjeru? Koliko mi je poznato. U svakom slučaju. u određenim okolnostima. dr. ili određene grijehe čini.. Molim Allaha. Normalno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 99 od 416 . tako da se to pitanje rješava na osnovu tradicije (urfa) i općih propisa islama koji govore o pravdi.s. ne povlače za sobom obavezu raskidanja braka. Pretpostavimo da je muž u teškom materijalnom stanju. supruga treba to imati u vidu i ne insistirati na onome što joj on ne može priuštiti.11.novihorizonti. ispoštovati.Na pitanja odgovora doc. post i sl. ti možeš sa njom ostati u braku. održavanju rodbinskih veza i dužnosti djece prema roditeljima. Naime. u početku. Još da naglasim da muž ne mora uvijek da ide s tobom ukoliko postoji mogućnost da ti odeš do svojih roditelja. pa makar se radilo i o velikim grijesima. muž ne smije uskraćivati supruzi ono što je. s. a da tvoja čast i poštenje ne budu ugroženi. a što je u njegovoj mogućnosti. treba voditi računa o stanju njenih roditelja. nevjesta češće posjećuje svoje roditelje. ne postoji šerijatski tekst koji to precizno određuje. dok se ne navikne da od njih bude duže odvojena. dž. Dakle. kao što je nijekanje propisa za koji se zna da su sastavni dio islama. u granicama mogućnosti. Normalno je da. u slučaju nepostojanja druge djece ili rodbine. to treba. niti da ga opterećuje više nego što on može podnijeti. tako da supruga od muža ne traži ustupke koji nisu potrebni.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. Ramić. da li im je potrebna usluga i ima li neko drugi mimo njihove kćerke da im tu uslugu pruži. u svemu tome supruga i muž treba da imaju dogovor i razumijevanje jedno prema drugom. dakle ukoliko nije počinila nešto što izvodi iz islama. Njeno prakticiranje islama bilo bi od velike koristi za vašu porodicu i šire okruženje. Isto tako. uobičajeno i potrebno.a. Da li mi je dozvoljeno živjeti sa ženom koja ne prakticira islam iako je muslimanka? Datum kreiranja: 27. da vas pomogne u onome što je dobro. Pitanje: Odgovor: Ukoliko je ona u islamu.

”Kitabul-edeb”. zavijesti dvije trećine ili polovinu svoga imetka: ”. 6709. ”Kitabul-vesaja”. kao što je putnik. (Vidi: Marginani. je rekao Sa‘d ibn ebi Vekkasu. Naime. U tom periodu osoba također ima pravo napraviti testament koji će se sprovesti nakon njene smrti.a. kada se razboli bolešću od koje će i umrijeti ona ima pravo zavijestiti samo jednu trećinu svoga imetka. dž. 6087. bolesnik kome post škodi itd. koji je htio da. uz napaštanje propuštenog dana posta u mjesecu ramazanu. u slučaju smrti. 6711. Ima li osnova da.novihorizonti.v.. El-Kafi. Smatram da analogiziranje namjernog korištenja jela i pića sa spolnim odnosom nije ispravno. preferirajuće mišljenje je da jedino za namjerno prekidanje posta spolnim odnosom treba kefaret. 1/122. ona slobodno raspolaže svojim imetkom i može koliko hoće svoga imetka pokloniti. Pitanje: Jedna sestra je svojim parama prije udaje kupila sebi svu potrebnu garderobu. Ukoliko se razboli bolešću od koje će umrijeti. Njena namjera je da tu garderobu. tjelesnom i intelektualnom. El-Hidaje. najbolje zna. a Allah. Ibn Kudame. Bolje ti je. 5368. na taj način.a. pokloniti spomenutu odjeću. ako se radi o testamentu ona može zavijestiti svu garderobu pod uslovom da ta vrijednost nije veća od jedne trećine njenog ukupnog imetka.11. zavijestiti itd. Šukri H. El-Hidaje. dok je ležao na smrtnoj postelji. uopće nije dozvoljena. Kurtubi. Kurtubi. 1111) Prema tome. najbolje zna. Osim toga. oni koji kažu da za namjerno prekidanje posta u ramazanu jelom i pićem treba kefaret . str. 6164. str. uz napaštanje propuštenog dana posta. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dakle napaštanje tog dana i kefaret. Ramić. (Vidi: Marginani. a ako je veća. analogija (kijas). sestra o kojoj je riječ.Na pitanja odgovora doc. 1/122. Međutim. Isto tako.” (Sahihul-Buhari. kad su ibadeti u pitanju. Dakle. 2742) Prema tome. ili je postila van ramazana. povlači za sobom posljedice koje uzrokuju prekidanje posta spolnim odnosom. da ostaviš svoje nasljednike bogatim. posti dva mjeseca uzastopno. Poslanik. pa čak i spolnim odnosom. (Vidi: Sahihul-Buhari. ona uskrati pravo svojih nasljednika? Odgovor: Dok je osoba pri zdravlju. ”Kitabu kefaratil-ejman”. Većina te garderobe je još uvijek nova i neraspakovana. ispravno je da nema kefareta osim za one koji su svoj post u ramazanu namjerno prekinuli spolnim odnosom. 2/246.v. pokloni u dobrotvorne svrhe. El-Umm. hadis na osnovu kog je utvrđen ovaj propis govori o prekidanju posta spolnim odnosom. u tom testamentu ne može zavijestiti više od jedne trećine. nego da ih ostaviš siromašnim da prose od svijeta. Dakle. ”Kitabus-sijam”. r. Imam Šafija.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 100 od 416 . s.š. br. ili ukoliko ostavi testament. Prema tome. tada će za dio koji je višak biti potreban pristanak nasljednika. br. učini i kefaret? Islamska ulema složna je da osoba koja je bila dužna postiti.s.2005 http://www. a ako nije u stanju onda je dužna nahraniti šezdeset siromaha). a i trećina je puno.a. ”Kitabus-savm”.com Pitanje: Odgovor: Kada je postač dužan da.trećinu. od strane osoba koje su dužne postiti. pa je namjerno prekinula post spolnim odnosom. a Allah. br.s. dr. dok je još zdrava. pod uslovom da su od onih koji su bili obavezni postiti. a koji govori o beduinu koji se požalio Poslaniku. učini kefaret (tj. El-Kafi. Sahihu Muslim.nemaju validan dokaz. nije obavezna činiti kefaret. El-Kafi. a pravilo je da nema obaveze bez dokaza. da je prišao svojoj ženi za vrijeme posta u ramazanu. ako namjerno prekine. osoba koja u osnovi nije bila dužna postiti.š. 124. ”Kitabun-nefekat”. Hanefije i malikije kažu da bilo koji način namjernog prekidanja posta u ramazanu. pa makar se radilo i o napaštanju ramazana. uistinu. tada ima pravo da pokloni samo jednu trećinu svoga imetka. 1936. 2/108-109) Dokaz za to je hadis koji bilježe Buharija i Muslim. Datum kreiranja: 27. dužna je da. 124) Međutim.. dž. s.

Naime.Na pitanja odgovora doc.š. To je najbolji način. najbolje zna.i ne zabranjujem bilo kome da klanja u bilo koje vrijeme noći ili dana. dž. Ibn Omer prenosi da je Poslanik. od neutralnih osoba. tehijjetul-mesdžid. a Allah. treba ih uzimati od povjerljivih osoba koje nemaju određeni interes u vezi sa djevojkom ili momkom. tiče savjeta i preporuka.a.11. Šukri H. dva rekata poslije tavafa itd. kao što su: klanjanje propuštenog namaza. ako bi čovjek namjerno nastojao klanjati nafile upravo u vremenima kada je zabranjeno. Međutim. u pogledu momka ili djevojke. bitno je da njena odjeća pokriva sve što je žena dužna pokriti. samo da namjerno ne traži izlazak i zalazak sunca. ”Salatul-musafirin”.novihorizonti.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 101 od 416 . ”Kitabul-džum‘a”. Pitanje: Odgovor: Pokrivenu djevojku (mislim da se misli uopćeno na djevojku koja prakticira islam) možete upoznati preko osoba koje poznajete i u koje imate povjerenje. br. pak. 1192) Prema tome. mogu se klanjati u vremenima u kojim je inače zabranjeno klanjati (tj. to bi bilo pogrešno. da nije specifična za nemuslimane i da nije specifična za muškarce. rekao: ”Nemojte da namjerno klanjate pri izlasku sunca i njegovom zalasku.. kada je na zenitu i kada zalazi. dženaza-namaz. Tako ćete izbjeći neosnovanu pohvalu ili kuđenje koji su najčešći kada je ženidba ili udaja u pitanju. Također. s.š. Pitanje: Odgovor: Ispravno mišljenje o ovom pitanju je da namazi koji imaju svoj povod. 833) U Buharijinom predanju ovog hadisa ima i dodatno pojašnjenje: ”. da nije providna. dž.com Pitanje: Odgovor: Da li postoji zabrana da žene nose dvodjelnu odjeću (košulju i suknju) ili to mora biti džilbab? Kada se žena pojavljuje na javnom mjestu. Zabranjeno je da osoba svjesno odgađa neki od tih namaza da bi ga klanjala u tim vremenima.s. činjenica je da se sve to najlakše postiže upravo džilbabom. kad sunce izlazi. najbolje zna. bilo koja odjeća koja ispunjava pomenute uslove je dovoljna. da odjeća nije tijesna toliko da bi se ocrtavalo tijelo. Kako mogu upoznati pokrivenu djevojku? Može li se klanjati tehijjetul-mesdžid poslije ikindije namaza? Datum kreiranja: 27. treba izbjegavati odjeću koja skreće pažnju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a Allah.. Ramić. dr. dakle na mjestu na kom je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. zatim poslije sabaha dok sunce ne izađe i nakon ikindije dok sunce ne zađe).” (Sahihu Muslim.” (Sahihul-Buhari.v. naklanjavanje sunneta. postoje hadisi koji potvrđuju da su neki namazi koji imaju povod obavljani u ta vremena. dakle. br. Što se.

a.. dž.v. a Allah. Ahmed ibn Hanbel. Pitanje: Radim na istom kompjuteru sa nemuslimanom.oni koji jedu nedozvoljeno. Uzvišeni Allah kaže: ”. ukoliko na tastaturi ima svinjske masti. Jedna od glavnih zadaća islamskog šerijata jeste. pružanje adekvatne zaštite u tom pogledu. IV:29. islam je najstrožije zabranio takav vid aktivnosti. Ibn Kudame kaže: ”Mito u vlasti je zabranjeno i tu nema razilaženja.161. Preporučujem da o tom problemu porazgovaraš sa radnim kolegom. Kada sudija primi mito to može dostići stupanj kufra (nevjerstva). 3/3580. a ko ne zasluži Njegovu milost neće ući u Džennet. obuhvata sve one koji se bave mitom i potkupljivanjem. dž. zatim na osnovu hadisa koji je prenesen u sunenima i Musnedu imama Ahmeda. dlaka i koža.com Pitanje: Odgovor: Koji stav zauzima islam u pogledu korupcije i mita? Islam. Musned.š. nakon upotrebe tastature ruke ćeš oprati sredstvom za čišćenje. Ibn Madždže. Prema tome.a. kao što je sapun i slično.” El-Hasan i Seid ibn Džubejr tumače da je to mito.s. s.š. kosti. zatim na osnovu ajeta u kojima se zabranjuje uzimanje tuđih imetaka nepravedno (II:188. Imajući u vidu da ta osoba jede svinjsku salamu. svi oni koji su na bilo koji način uključeni u korupciju (potkupljivanje) prokleti su od strane Poslanika. Musned. milosti. 3/1336. S obzirom da mito i korupcija. 1337. Ebu Davud. uglavnom. Šukri H.s je prokleo onoga ko daje mito i onoga ko mito uzima.11.) U Musnedu imama Ahmeda još se spominje i posrednik među njima. Treba još napomenuti da veličina grijeha u pogledu korupcije ovisi o nepravdi (zulumu) koja je učinjena nekom pojedincu. 2/2313.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 102 od 416 . podrazumijevaju uzurpaciju nečijeg prava. Samo proklestvo znači udaljavanje od Allahove.a. Datum kreiranja: 27. (Ahmed ibn Hanbel.Na pitanja odgovora doc. Nadam se da će on poštovati tvoje osobenosti i neće te svjesno dovoditi u neprilike. štiti pravo svakog pojedinca. 2/388.. IX:34). upravo.v. 14/59). ali prokletstvo Poslanikovo. ElMugni. dr. 5/279) Prema tome. kako njeno meso tako i loj. 2/164. s.novihorizonti.s.. Ovakav stav prema mitu Ibn Kudame i ostala islamska ulema zauzela je na osnovu prethodnog ajeta. najbolje zna. (Vidi: Tirmizi: Sunen et-Tirmizi.2005 http://www. Ramić. Sunen. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.. a da poslije jela ne pere ruke interesuje me da li tastatura kompjutera postaje prljava i da li sam nakon upotrebe tastature dužan oprati ruke? Odgovor: Islamska ulema slaže se da je svinja nečista. čak i nakon štavljenja. sa svojim savršenim propisima. U tom hadisu Poslanik s.v. Sunen.” (Vidi: Ibn Kudame.

novihorizonti. 100).. Interesuje me da li ima smetnje da se takva drama izvede na pozorišnoj sceni ukoliko je. Taj odnos je toliko značajan da se dotiče sfere vjerovanja (akideta). Komisija je objavila fetvu u kojoj između ostalog stoji: ”Prvo: Nije dozvoljeno da neko glumi velike ashabe poput Ebu Bekra. pogledao u srca ljudi i vidio da je srce Muhammedovo najbolje pa ga je (Sebi) odabrao i učinio ga poslanikom za Svoju objavu. El-Fetavi. s. supruge i njegove kćeri. čuvanjem časnog Kur‘ana od bilo kakve destrukcije. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s. licemjerstvo (nifak) i nasilje (tugjan). s. Muavije i njihovih sinova. a njegove kćerke imaju veće pravo na takav status. Zatim je pogledao srca Svojih robova i vidio da su najbolja srca njegovih ashaba. dž.. tragovi od sedžde.v. a Poslanik.v..a. milosrdni međusobno. 1/228. a i oni su zadovoljni Njime.. a koji su s njim. s. da sačuvaju njihov integritet i čast.Na pitanja odgovora doc.11. a zatim ona koja ih slijedi. Zuhdija Adilović) Ashabi su zaslužili posebno poštovanje time što su živjeli u društvu sa Allahovim poslanikom. kaže: ”I volimo ashabe Allahovog Poslanika. Što se tiče ashaba o čijim ličnostima nema sporenja kao što su Bilal. vidiš ih kako ruku čine i na sedždu padaju tražeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. voljeli.s. 237-241 (komentar i valorizacija dr.” (El-Feth. Hasana.s. 247) Ima islamske uleme koja ne vidi smetnje da se ashabi predstave kroz igrane uloge pod uslovom da budu predstavljeni u vjerodostojnom svjetlu. neka je Allah s njima zadovoljan. Alije.a. kao npr. U reviji ”El-Ezher”. Nurul-jekin fi usulid-din... mnoge islamske institucije u svijetu dale su eksplicitnu fetvu da je zabranjeno prikazivati njihove likove.. s. jer njihova svetost proizilazi iz njegove. Dokaz za to je njihova pohvala.. Ramić.s. Rabita čije je sjedište u Meki i Konferencija islamskih organizacija.a. Šukri H. s.s. Osmana.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 103 od 416 . Ljubav prema njima je vjera (din). Otuda u knjigama koje govore o vjerovanju ulema tretira i to pitanje. s.v. (Vidi: Hasan Kafija Pruščak. 29) U nastojanju da sačuvaju likove ashaba originalnim. Hej‘etu kibaril-ulema iz Saudijeske Arabije.a. imaju poseban odnos i posebno poštovanje. ”Kitabuš-šehadat”. str. I mrzimo onog ko njih mrzi i onog ko o njima neistinu govori. je kazao: ”Najbolja generacija (muslimana) je ona koja je sa mnom živjela..” (Et-Tevbe. El-Menar. Njihova obilježja. zaista.” Datum kreiranja: 27. Mi ih spominjemo samo po dobru. svetosti.v.a. 2651) Istinu je rekao Abdullah ibn Mes‘ud koji ih je opisao na sljedeći način: ”Uzvišeni Allah je.2005 http://www. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći. bilo na filmu ili u pozorištu. s.” Komentarišući te riječi Hasan Kafi Pruščak. (Vidi: Muhammed Rešid Rida. Husejna.com Pitanje: Poznato vam je da se kod nas vodi žučna rasprava u vezi sa stavljanjem na pozorišnu scenu drame o hazreti Fatimi. oštri su prema nevjernicima.v. Uzvišeni je rekao: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima.s. Omera. 3/1090. žrtvovali i bili spremni žrtvovati sve što imaju.s.. vjerodostojna i ne vrijeđa lik Poslanikove. Enes i njima slični dozvoljeno je glumiti ih pod uslovom da glumac ne radi nešto što će skrnaviti lik osobe koju glumi. vi niste kao druge žene!”.. a Uzvišeni Allah je o njegovim ženama rekao: ”O žene Vjerovjesnikove.v. kćerke? Odgovor: Činjenica je da muslimane njihova čista monoteistička vjera. bošnjački alim koji je umro 1615 god. a mržnja prema njima je nevjerstvo (kufr). god. dr.š. 14/827830) Srednje mišljenje zauzela je Komisija za fetve sveučilišta El-Ezher.s. održana u Meki 1390 H.s. Tako npr..v.” (Sahihul-Buhari. vjerovanje (iman) i dobročinstvo (ihsan). br. H. pa ih je učinio vezirima (Svoga vjerovjesnika).a.a. Uzvišeni Allah o njima kaže: ”Muhammed je Allahov poslanik. kako bi njihov uzorni život i primjerni lik mogli poslužiti kao pouka drugima. zbog njihove svetosti i zbog toga što su oni imali stajališta u vezi s kojim su se sljedbenici islama podijelili na one koji ih podržavaju i one koji su protiv./1958. koja je sačuvana od iskrivljavanja direktnim Allahovim. su na licima njihovim. s historijske tačke gledišta. zbog toga što su ih Allah i Njegov poslanik.a. (Vidi: Medželletulbuhus el-islamijje. Drugo: Nije dozvoljeno da neko glumi Vjerovjesnikove. niti se nekog od njih odričemo. Tahavi u svojoj Poslanici o vjerovanju kaže o ashabima: ”Ne pretjerujemo u ljubavi prema ikom od njih. uči da prema ashabima Allahova poslanika. pružajući mu podršku. u mjesecu muharremu 1379. što su.

film.v.s. Ukoliko neko želi provocirati osjećaje muslimana. te da se ne zadire u pitanja personalnog razilaženja među njima. izuzimajući desetericu kojima je obećan Džennet i Poslanikovu. tako da bi i to. Nadalje. god.š. Naime. a Allah.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 104 od 416 . dao. zasnovana je na potrebi da se ti likovi učine dostupnim ljudima. u pogledu imana i morala. s.a.” U potpisu: Generalni direktor za opću upravu Savjeta Akademije i njegovih komisija Mustafa ebu es-Seud Vehdan. želim naglasiti da većina nemuslimana. dr. pa makar bila u najafirmativnijem obliku. Na osnovu prethodno spomenutog smatram da u vezi s ovim pitanjem treba praviti razliku između ashaba kojima je obećan Džennet i Poslanikove.s. porodice. Treba pozdraviti njihovo nastojanje da predstavu postave na afirmativan način.a. Likove ashaba kojima je obećan Džennet i članove Poslanikove. otuda je zabranjeno (haram) da ih neko glumi. nego možemo imati samo štetu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Uzimajući u obzir da bi spomenuti čin. Međutim.? Akademija je dala sljedeći odgovor: ”Želimo da vas upoznamo da je Akademija islamskih nauka donijela odluku u vezi s tim na 281 sjednici. i što bi to bio indirektan atak na samog Poslanika.s. i ostalih s druge strane. ili ne dolikuju tim historijskim ličnostima.Na pitanja odgovora doc. Osim toga. porodice s jedne.v. 1999. činjenica je da ukoliko bi predstava o hazreti Fatimi bila postavljena na pozorišnu scenu. vjerovatno. Šukri H. Ja ih razumijem i razumijem neke razloge zbog kojih oni na ovakva pitanja gledaju drugačije od većine muslimana. 1422 H. održanoj 30. po šerijatu nije dozvoljeno da neko glumi kćerku Allahovog poslanika. a i mnogi muslimani koji islam nisu doživjeli u njegovom integralnom smislu. neka bude spreman podnijeti posljedice.a. pod uslovom da se njihove historijske ličnosti predstave autentično. bio neki vid skrnavljenja tih ličnosti. s. s. dž. Pitanje je glasilo: Da li je dozvoljeno u pozorišnoj predstavi pojavljivanje glumaca koji igraju uloge članova porodice Allahovog poslanika. s. I na kraju.a. s. za to nema smetnje. s. imajući u vidu činjenicu da ne poznajemo suštinu tog razilaženja./24.s. onako kako su opisane u vjerodostojnim predanjima. da nas sačuva iskušenja koja ne bismo bili u stanju izdržati.com U povodu pokušaja da se predstava o hazreti Fatimi postavi na pozorišnu scenu u Bosni i Hercegovini nedavno je upućeno pitanje Akademiji islamskih nauka pri El-Ezheru. s. Imajući u vidu odgojno-obrazovnu dimenziju u predstavljanju ashaba kroz film i pozorište. Dana: 30.v. Hasana.v. te članove porodice Allahovog Poslanika.s. vrlo često takve stavove ne mogu razumjeti.a.s.s. kako ne bi uvrijedili muslimane.s. nemoguće je izbjeći da ljudi koji pišu scenarija. kako bismo te čestite likove mogli uzeti za uzor. najbolje zna. bez skrnavljenja njihovih ličnosti.v. nemoguće je naći glumca ili glumicu čija je ličnost na nivou spomenutih ashaba kojima je obećan Džennet i na nivou ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove.v. Ta dozvola bazirana je na uvjerenju da predstavljanje njihovih likova na vjerodostojan i afirmativan način. Mislim da to nikome nije potrebno. ne ubace detalje koji nisu vjerodostojni. neće proizvesti negativne posljedice.a. ili su neutemeljene pretpostavke u pogledu razilaženja među njima itd. porodicu.11. dž. nije dozvoljeno dramski ili filmski predstavljati zbog toga što bi to značilo skrnavljenje njihovih časnih ličnosti i obećanja koje im je Allahov poslanik.s. ono što se prikazuje na televiziji i tome slično sadrži neku od sljedećih ličnosti: vjerovjesnike i poslanike.novihorizonti. Prema tome. Dozvola da se na filmu ili pozorištu interpretiraju likovi ostalih ashaba. 2001 god. Amin! Datum kreiranja: 27.2005 http://www. 6.s. s. Molim Allaha.v. Ta odluka glasi: ”Nije dozvoljeno da pozorišna predstava. Ramić. Husejna i Ali b.a. Možda je većina onih koji pripremaju predstavu o hazreti Fatimi u takvoj nedoumici.a.a. s. bilo kroz sadržaj bilo kroz osobu koja ih glumi.a.š. Ebu Talib. mimo onih kojima je obećan Džennet i mimo ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove. u očima gledatelja umanjilo respekt prema časnim ashabima i sahabijkama. desetericu (ashaba) koji su obveseljeni Džennetom.v. da se njihove ličnosti ne skrnave ni u najmanjoj mjeri. s. od rasprave o tim pitanjima nemamo nikakve praktične koristi.v. 1. smatram da. 04. u manjem ili većem obliku. rade kostimografiju itd. ona bi predstavljala uvredu za desetine hiljada bošnjačkih muslimana i za stotine miliona muslimana u svijetu iz razloga koje sam naveo. s obzirom da bi gledatelj poslije toga njihove ličnosti gledao kroz lik dotičnog glumca ili glumice. a dobro će biti veliko.

hrane se džennetskim plodovima i zanoćavaju na zlatnim svjetiljkama koje vise u hladu Arša.v.. a nema dokaza. 12/457) Treba posebno naglasiti osobenost šehidskih duša. Svemu prethodnom svjedoči sunnet. ”Kitabut-ta‘bir”. 2/584-586) O ovom pitanju govori i dugi hadis Semure b. ”Musneduš-šamijjin”. kako to stoji u hadisu Ibn Abbasa u kom on kaže da je Vjerovjesnik. ”Kitabul-imare”. kaže: ”Iz ponuđenih dokaza proizilazi da postoji velika razlika među dušama u periodu berzeha. 7047. Idi i vrati njegov dug. priča Sa‘d.a. i rekao: ”Šta ću dobiti ako poginem na Allahovom putu?” ”Džennet”. oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga. Musned. privremena i posebna odvojenost od materijalnog svijeta omogućava da kontaktira sa duhovnim svijetom kojem i sama pripada. ali vi ne znate!” (El-Bekare. dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica. samo drugim riječima ovaj hadis bilježi Muslim u Sahihu. to potrošiti na njegovu djecu. 154) ”Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne. s. br. Molim. Kada je čovjek krenuo (Poslanik. tada se čovjekova duša u određenom vidu odvaja od tijela. ali mi je Vjerovjesnik. Amin! Iz prethodno rečenog i na osnovu činjenice da za duše ne važe materijalni zakoni možemo zaključiti da su neke duše tu oko nas.com Pitanje: Odgovor: Da li duša umrlog poslije smrti može posjećivati svoju kuću? Ibn Ebul-Izz. kao što stoji u hadisu u kom Poslanik. Neke duše su u najvišim ‘illijjinima. a to su duše vjerovijesnika. dž. zatvoren (tj. Međutim.11. u našoj blizini i da posmatraju šta mi radimo. ta djelimična. s. Oni će osjećati užitke putem tih tijela potpunije negoli duše koje nisu u tijelima. Naime.” (Dokaz za to je hadis Sa‘da b. ”Kitabul-džihad”. To su duše nekih šehida. od smrti do ponovnog proživljenja.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 105 od 416 . Možda je moguća neka vrsta kontakta dok osoba spava.a. Šerhul-akide et-tahavijje. Sunen. u najvišim sferama.s. On im je u berzehu ta tijela zamijenio boljim u kojima će boraviti do Sudnjeg dana. 3103) (U istom značenju. a neke će biti na Zemlji. br. 169) Ta osobenost se ogleda u tome što je Allah.v. neka je na njih Allahov salavat i selam.Na pitanja odgovora doc. odgovorio je. pa joj. el-Atvela koji pripovijeda da je njegov brat umro i iza sebe ostavio tri stotine dirhema i malu djecu. oni su živi. da naše duše zasluže te osobenosti i visoke položaje u berzehu. rekao: ”Tvoj brat je. Datum kreiranja: 27.) mu je rekao: ”Osim duga. Vidi: Ez-Zevaid.2005 http://www.a.s. Džahša da je neki čovjek došao Vjerovjesniku. ”Kitabul-džihad”. br. 2520) Pošto su oni žrtvovali svoja tijela na Allahovom put.” (Nesai. Htio sam. One su također različite po stepenima. list br.a.s. U Musnedu imama Ahmeda prenosi se od Muhammeda b. s. 16593. (Vidi: Fethul-Bari. neke će plivati u rijeci od krvi i gutat će kamenje. s. kaže: ”Vidio sam vašeg umrlog zaustavljenog na džennetskim vratima.” (Ibn Ebul-Izz. koji je zabilježio Buharija u svom Sahihu. one sa živim osobama ne mogu kontaktirati. Sunen. Kur‘an o toj osobenosti kaže: ”I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli: ”Mrtvi su!” Ne.” ”Daj joj. a Allah najbolje zna. Džunduba. dr..” (Ali Imran. Šukri H. ne svih. dž. odgovorio je. komentator Tahavijeve poslanice u akaidu. Ima šehidskih duša kojima će biti zabranjeno ući u Džennet zbog neizmirenog duga.v. Ramić.s. možda.š. Neke će biti u peći bludnika i bludnica. nakon što je naveo nekoliko mišljenja o pitanju gdje duše borave u periodu berzeha. rekao: ”Kada su izginula vaša braća (tj. na Uhudu) Allah je dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica koje piju sa džennetskih rijeka. a potom došao Allahovom poslaniku i rekao: ”Vratio sam za njega dug osim dva zlatnika koja traži neka žena. 156) Neke duše će biti kod svoga kabura.” Otišao sam i vratio njegov dug.novihorizonti.s. Neke duše su u kljunovima zelenih ptica koje lete po Džennetu kamo žele.” (Ebu Davud.a. br. Abdullaha b. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v.v.š. s. ona istinu govori”. br. to mi je Džibril prethodno rekao. tj. 1885) Neke duše će biti kod džennetskih vrata.) (Ahmed. ne može ući u Džennet) zbog duga. El-Busiri je okarakterisao njegov sened kao vjerodostojan. zaista. Allaha.

. želeći njome ono u čemu je svako dobro. Na taj način sport će postati sam sebi svrha. a sport. s. dž. Muslimanima su poznati hadisi u kojim Poslanik. Šukri H. br. itd. Nadalje. (Vidi: Sehavi.v. droga.s. Za narušavanje prirodnih zakona čovjek plaća visoku cijenu na dunjaluku. preciznije rečeno. 343. invalidna) osim troje: streljaštvo.s. Varat će ljude prodajući im igru i zabavu koja im više šteti negoli koristi. može biti izuzetno koristan ljudima i značajan faktor za njihovo fizičko i mentalno zdravlje.š.Na pitanja odgovora doc. na koristan i tijelu ugodan način. To (troje) je istina. u jednom hadisu kaže: ” Allah. ako će dječaci i djevojčice biti zajedno u bazenu. Sam Poslanik. a gdje su pare tu šejtan najuspješnije djeluje. Još je rekao: ”Svaka čovjekova zabava je batil (pogrešna. ako bavljenje sportom neće biti u skladu sa šerijatom.v. Sunen. da se ne dangubi. dž. dž. radi postizanja viših ciljeva. U sportu se danas mogu obrtati velike pare. kao što je npr. ”Kitabu-l-imare”. nije zabranjeno posmatranje tih nadmetanja pod uslovom da se zbog toga ne zapostavljaju neke obaveze. po Allahovom. baviti se sportom s ciljem održavanja kondicije. 1917) Tako Poslanik. br. pa i islamskih. uzimati sredstva koja trenutno jačaju ali vrlo štetno djeluju na organizam. str. onda će npr. s. održavanje kondicije. zadovoljit će se gledanjem sportskih takmičenja. a da ne govorimo koliko je visoka cijena-džehennemska vatra na ahiretu. postizanje vrhunskih rezultata postati cilj. a da gađate bolje vam nego da jašete”. pozitivne tolerancije itd.š. upoznavanje i zbližavanje ljudi. sklapanje braka među srodnicima kojima je to. 3373. blud. iako su vid zabave. posežu za mitom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 106 od 416 .š. troje uvodi u Džennet zbog jedne strijele: onoga ko je proizvodi. ili.a. Ističem da sport mora biti omeđen šerijatskim propisima. to će ih odvesti u nemoral. pa će sportisti pretjerivati u treninzima. ali bavljenje sportom treba da bude korisno. šerijatski propis je da djeca uče plivati.novihorizonti. kako pojedincu tako i zajednici. vježbanje konja i igra i zabava sa suprugom.s. šerijatska je obaveza i muslimani tome treba da posvete dužnu pažnju. Npr. Ljudi će gledati na sport kao na igru i zabavu. onoga ko njome oprema druge na Allahovom putu i onoga ko je koristi na Allahovom putu”. Ali. Datum kreiranja: 27. Isto tako. prostituciju. br. briga o konjima i jahanje. zakonu. a šejtan će im uljepšavati one sportove koji su najgrublji. 1637) Dakle. El-Mekasidu-l-hasene. u isto vrijeme su i dobro djelo kojim se izražava pokornost Allahu. Isto tako. te tri stvari. a za druge će postati izvor zarade i bogaćenja na nepravedan način.” (Tirmizi.v. pa će ljudi u cilju postizanja bogatstva gaziti sve norme i principe. da se ne gleda ono što je grijeh gledati itd.. Ramić.2005 http://www.a. Mnogi ljudi. incest. zabranjeno. svađe i ubistva zbog preljube. ali moraju imati koristan cilj. a više kroz vojne pohode i duga i iscprljujuća putovanja kroz pustinju. 708) U mnogim hadisima preporučuje se streljaštvo. prirodni zakoni. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ”Kitabu ehadisi-lenbija”. naređuje da se djeca podučavaju plivanju i streljaštvu. Za jedne će postati put dangube i trošenje novca u nešto što je beskorisno. komšiluku. društvu i svome okruženju općenito. (Vidi: Sahihul-Buhari. rušenje porodica.11. ”Kitabu fadaili-l-džihad”. Sahihu Muslim. a sami se neće baviti sportom. razvijanje sportskog duha. porodici. bavio se sportom. po čovjeka štetni i gdje čovjek najviše dangubi. Tako će gubiti dragocjeno vrijeme i novac. Dakle. psihički će se preopterćivati i tako uništavati svoj živčani sistem što će se itekako odraziti na njihovo zdravlje. dr. s. manje u klasičnom smislu. i još je rekao: ”Gađajte i jašite. a za uzvrat će imati neadekvatnu ili nikakvu korist. bez slijeđenja šerijatskih uputa oni koji se bave sportom počet će pretjerivati u sportu zapostavljajući obaveze koje imaju prema sebi.com Pitanje: Odgovor: Kakav je stav islama o sportu i fizičkom odgoju kao sastavnom dijelu općeg odgoja? Islam preporučuje sve što je općekorisno. nešto čija je šteta daleko veća od koristi.a. uistinu. te ostala zla s kojima se narušavaju Allahovi. U plivanju je zdravlje. jer jedino na taj način može u potpunosti biti koristan čovjeku. a s tim ruku pod ruku idu alkohol. br. izmišljat će sportove koji će za ljude biti interesantniji. omeđen šerijatskim propisima. Mislim da treba naglasiti da sportska nadmetanja nisu zabranjena. jer prodaju nešto što ne vrijedi onoliko koliko se za to plaća.

moraju se ostvarivati na dozvoljen (halal) način. Uz to. zaštite čovjekove okoline. Međutim. posebno ako se ima u vidu da je to prolazno i prividno. Griješan će. ima štetu. biti samo onaj ko mito uzima. poboljšanje školstva. posao ili živce izgubio zbog utakmice. nikakve koristi. tvornica. jeste da su na račun njega mnogi sebi zaradili dunjalučko bogastvo. nego i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni. uz zadovoljstvo.. krađa. možda. negoli jedan nogometni reprezentativac čijem majstorstvu su se ljudi divili godinama i provodili dane sjedeći. ako se obračuna cijena njihova liječenja. a ne realno. Ramić. činjenica je da ko to ”kupuje” nema od toga. jeste da država ubirući porez dobro inkasira. jer viši ciljevi.11. Postavlja se pitanje: kakvu to on vrijednost ”prodaje”? Jer. a jedino islamske ciljeve možemo nazvati višim. ne mogu se spriječiti time što ćemo huligane i razbojnike koji sat zabaviti navijanjem i gledanjem sportskih nadmetanja. Koliku štetu donosi samo profesionalni fudbal možemo djelimično sagledati ako zamislimo kako bi svijet izgledao kada bismo silne milijarde koje se danas daju fudbalerima uložili u izgradnju infrastrukture. Džabira ibn Zejda i El-Hasana prenosi se da je dozvoljeno dati mito da bi se time spriječila nepravda ili ostvarilo svoje pravo. Neko nekoga vara. rudara. ima li on kakve koristi od tog fudbalera?! Od profesionalnog sporta korist je u tome da mnoge povuče sa ulice i možda ih spasi od droge i kriminala.novihorizonti. aktivnu sportsku ili neku drugu radnu aktivnost. Nejlul-evtar. s obzirom da u islamu cilj ne opravdava sredstvo. Jeste da proizvođači duhana nešto zarade. seljaka i ostalih koji proizvode. Koliko bi ljudi imali koristi kada ne bi bilo profesionalnog fudbala i kada bi to prividno zadovoljstvo zamijenili realnim zadovoljstvom kroz aktivno bavljenje sportom ili kroz neku drugu korisniu aktivnosti koja bi im. te odgajatelja koji odgajaju i podučavaju ljude znanju i ostalim vrednotama. Smatram da je za zajednicu više koristan zidar koji dobro ozida jednu kuću i inžinjer koji je dobro projektuje. a u kojoj će ljudi stotinjak godina nalaziti mir. smatram da i oni podliježu prethodno spomenutim kriterijima. ko nije obraćao pažnju na svoju suprugu i djecu kojima je također bio potreban.com Pitanje: Odgovor: Da li je to dozvoljeno i da li postoji situacija kada je mito po šerijatu dozvoljeno? Od Ataa. bilo bi znatno korisnije da se vrijeme provedeno gledajući fudbal na televiziji ili na stadionima iskoristi u stjecanje znanja. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc. u tom slučaju. (Vidi: Ševkani. dr. ili da se ostvari nečije neprikosnoveno pravo. Huliganstvo. razbojništvo. zbog toga što kroz tu aktivnost neće ni sebi ni drugima pružiti realnu korist. Nadalje. sigurno je da društvo deseterostruko gubi u odnosu na ono što zarađuje. donijela i realnu korist?! Da li je po šerijatu dozvoljeno baviti se sportom profesionalno i time sebi i svojoj porodici obezbjeđivati sredstva za život? Datum kreiranja: 27. ko je. gledajući njegove bravure i debljajući se grickajući suncokret i druge sjemenke. profesionalni sportista prodaje svoje sportsko umijeće i time zarađuje sebi za život. ali sve te pare su iz džepova zidara. ukoliko ne postoji bilo koja dozvoljena (halal) mogućnost da se spriječi nepravda. ako se uzme u obzir kraći radni vijek pušača. možda. sve je to minimalno u odnosu na štetu koju društvo ima. koje spominjete u pitanju. Jeste da je on zaradio sebi za život. Pitanje: Odgovor: Ja ne bih preporučio muslimanima da se profesionalno bave sportom. vjerovatno.. 8/308) Dakle. Što se tiče viših ciljeva. ali ako se obračunaju izgubljeni dani zbog liječenja radnika kojim je duhan uništio zdravlje. inženjera. alkoholizam itd. toplotu i rahatluk. To je slično duhanu.2005 http://www. Onaj ko je dangubio gledajući ga. Ta prolazna zabava i prividno duševno zadovoljstvo nisu vrijedni imetka koji se za to utroši. pa i islamskih. nego. ako se uzme u obzir vrijeme koje radnik izgubi dok puši itd.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 107 od 416 . Šukri H. sve je to kratkog daha. nadam se da onaj ko da mito neće biti griješan u takvim okolnostima.

vrlo često možete vidjeti kako iz zdravstvenih knjižica ”vire pare”.11. Da li mi preporučujete da se za njega udam imajući u vidu da se on pokajao i da ja imam najljepše mišljenje o njemu? Odgovor: Ukoliko se bludnik ili bludnica pokaje pokajanjem koje ispunjava određene uslove. ponizio ime koje nosi i nije dostojan bilo kakvog poštovanja. iskrenosti i ostalih moralnih osobina kojima treba da se okiti ljudsko biće. za njih važi opće pravilo o davanju mita.v. pomoć da vaš brak bude srećan i uspješan. ja ti to ne bi preporučio. Poslanik. uprkos činjenici što se on pokajao. preporučio je da se momak ženi djevojkom iz čega se može razumjeti preporuka da se djevojka udaje za momka. tada se mogu oženiti i udati za osobe koje su bile čestite. čestitosti. jer. uz Allahovu.Na pitanja odgovora doc. U svakom slučaju. Dakle. Da li je to dozvoljeno? Dok sam predavao u jednoj medicinskoj školi trudio sam se da učenicima i učenicama ukažem na uzvišenost poštenja.s. dž. u kojem su se našle zdravstvene ustanove. i pored toga što je tebi to dozvoljeno.2005 http://www. kako čovjek može imati povjerenja u ljekara ako zna da taj ljekar uzima mito!? Ljekar koji daje ispravne dijagnoze samo ako se potplati. Npr. ali ako je imao nesređen život. ali je činjenica da ih ima.. da bi se ušlo kod ljekara preko reda i tome slično. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dajući im mito kada to oni i ne traže.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 108 od 416 . da ti da ono što je za tebe najbolje i najkorisnije. Molim Allaha. s. Time mi sami sebi činimo zlo. a posežu za nečim tako nehumanim kao što je mito.com Pitanje: Odgovor: Neki bolesnici posežu za mitom kako bi priskrbili normalan tretman u bolnicama ili ga poboljšali. Ramić. a da će sav grijeh biti na onom ko mito uzima. Pitam se. na dunjaluku i ahiretu.a. Amin! Datum kreiranja: 27. Stavljanje para u zdravstvene knjižice.š. iznevjerio je profesionalni kodeks. kao što su štrajkovi itd. nadam se da je mali. Što se. Međutim. Pitanje: Djevojka sam. navelo neke da počnu uzimati mito. Nadalje. može biti veliki grijeh. a posebno oni koji će kao dio medicinskog osoblja brinuti o ljudima u najtežim trenucima njihovog života. smatram da bi bilo dostojanstvenije da se podignu cijene zdravstvenih usluga onima koji ih mogu platiti i da se medicinari za svoja prava bore svim dozvoljenim sredstvima. Šukri H. Želim da ukažem i na činjenicu da naš narod vrlo često pokvari poštene ljude u medicinskoj struci. ponajprije u očima onih koji im mito daju. jer se time uskraćuju prava drugih i čini im se nepravda. on više nije mladić!) o kom je riječ moraš razriješiti dilemu da li će ti ta njegova manjkavost smetati u braku. ti se možeš udati za tog mladića. prije eventualne udaje za tog čovjeka (halali. nadati se. nadam se da on neće biti griješan. a velika je razlika između tebe i njega u dunjalučkim relacijama. dr. Broj onih koji rade tako human posao.novihorizonti. opravdanosti davanja mita od strane bolesnika tiče. jer kasnije svoje pravo nećemo moći postići nego samo mitom. Ukoliko si spremna da tu manjkavost zaboraviš. Možda je teško materijalno stanje. Smatram da ljekari i ostalo medicinsko osoblje treba da budu dostojanstveno nagrađeni za svoj humani posao kojim se bave. ako bolesnik ne može do svoga prava doći na ispravan način. Upoznala sam mladića koji je prije nego se vratio vjeri imao neuredan život. dž. koji neće da pomogne čovjeku dok mu se ne da mito. pak. kao što kažeš. nego da posežu za mitom koje će ih poniziti.š. s obzirom da je za harmoniju u braku sličnost izuzetno važna. Prema tome. Isto tako. da njegovo pokajanje svojom udajom podržiš. kako razumijem iz tvoga pitanja on se iskreno pokajao i tevbu učinio.

” (Sahihu Muslim. prije svega. može. Šukri H. bolje da muž pripremi svoju porodicu na korak koji želi učiniti. El-Maide. dr. Pitanje: Odgovor: Da. a zatim u njoj klanjati. ako nauka kaže da je to štetno po zdravlje.š. Muslimani. Čak i ako je uprljana. Pitanje: Odgovor: Ukoliko odjeća nije uprljana.a.. zatim će je oprati vodom. Preporučujem svim muslimanima da za druge. ”Kitabut-tahare”. b) Da se koristi u granicama koje neće naškoditi zdravlju.v. kaže da nije došao da proklinje. br.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 109 od 416 . ElE‘araf. da budu dobri i čestiti itd. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. muslimanu to biva automatski haram uzimati. odgovorio: ”Istrljat će je. u većini slučajeva. a da to drži u tajnosti od prve? Imajući u vidu da muškarac ima pravo imati do četiri žene u legalnom braku on to pravo može iskoristiti. 88. 168. dovoljno je da se uprljano mjesto opere. mart 1999. muškarac oženiti drugom ženom. 160.Na pitanja odgovora doc.v.11.a. s. 291) Da li je žena obavezna obući drugu odjeću nakon što se okupa poslije hajza? Može li roditelj ukleti dijete iako nije u pravu? Da li je nama sportašima dozvoljeno koristiti kreatin. dž. čini se da je to. s. c) Da se time ne krše propisi koje su ljudi postavili za određena takmičenja. nego da to porodica iznenada sazna i da reaguje na način koji može izazvati neželjene posljedice.novihorizonti. 27. dž. treba znati da roditelji koji proklinju svoju djecu uveliko griješe. da ih uputi na pravi put. inače. ne treba da proklinju. je. Zbog toga je. (Vidi: El-E‘araf. Ramić. Uzvišeni Allah. 57. zatim će je iscijediti. imajući u vidu obaveze muža prema supruzi (suprugama) i porodici. Mi nismo ummet koji proklinje. Na pitanje o proklinjanju detaljno sam odgovorio u Saffu br. proteine i druge vrste takvih preparata? Datum kreiranja: 27.). god. te savremenim komunikacijama. Međutim.2005 http://www. Međutim. čini mi se.š. mole uputu i sreću na dunjaluku i ahiretu. mole Allaha. Posljednji uslov važi za one koji žele da aktivno učestvuju na tim takmičenjima. Poslanik.s. kada su najviše naljute na svoju djecu. jer roditeljska dova je kabul. kada je upitan o ženi na čiju odjeću padne krv od hajza. ako je poznato. Pitanje: Odgovor: To je dozvoljeno pod sljedećim uslovima: a) Da je sigurno po zdravlje.s. ne mora je mijenjati. teško održati u tajnosti.com Pitanje: Odgovor: Može li se. po šerijatu. jer naš Poslanik. Roditeljima preporučujem da. bilo da to njegova žena (žene) zna (znaju) ili ne. naredio nam je da u svoj organizam unosimo ono što je dobro. a zabranio ono što je štetno. 157) Prema tome. dakle što je korisno organizmu (vidi: El-Bekare. 172.

”Kitabunnikah.2005 http://www. pa prema tome i na genetiku. a punac bez opravdana razloga svoju kćer sprečava da se uda.š. a Allah. Međutim. ako bi u pitanju bio hadž koji se uobičajno obavlja jedanput u životu.” (Nesai. dž.Na pitanja odgovora doc. dž. Hajz je prirodni proces i nije dozvoljeno da se remeti. zakonima doći će do poremećaja u prirodi i čovjek će trpiti posljedice i snositi odgovornost. Genetika. dr. za žene koje zbog hajza propuste određene dane. kao i bilo koja druga nauka. zakonima. nego je uslovio da to njegovo naukovanje bude u skladu sa Njegovim zakonima. u ime Gospodara tvoga Koji stvara.š. treba imati na umu da su tablete koje se koriste u tu svrhu štetne po zdravlje žene i nije ih dozvoljeno koristiti osim kod velike potrebe. ja ne preporučujem tajno vjenčanje. zbog činjenice da značajnim dijelom znanja koja se mogu iskoristiti protiv čovjeka raspolažu ljudi koji se Allaha. ono što je obaveza čovjekova prema Zakonodavcu jeste da ta svoja otkrića koristi za dobrobit čovjeka. Otuda. Postoji velika opasnost da se ta otkrića upotrijebe protiv čovjeka. a potom da se žena okupa da bi odnos bio halal. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a prije nego se okupa? Da li je dozvoljeno uzimati tablete koje odgađaju mjesečnicu (hajz) kako bi se ispostio ramazan? Kako islam gleda na genetiku i istraživanja na tom polju? Datum kreiranja: 27. a za kupanje riječ “tetahherne”.” (El-‘Alek. Naime.novihorizonti. s. 1) Ukoliko čovjek ne bude ta svoja otkrića koristio u skladu s Allahovim. ne boje. Može li žena imati intimni odnos nakon prestanka hajza. tj. u skladu sa ostalim Allahovim. Sama želja da se isposti cijeli ramazan nije valjan razlog. bez znanja budućeg punca? To vjenčanje može biti pravno validno ukoliko su svi uvjeti za brak ispunjeni. Pitanje: Odgovor: Nije dozvoljeno suprostavljati se odvijanju prirodnih zakona i procesa osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog za to.š.v. u prvim riječima završne objave nije čovjeku naredio samo da uči. 3316) Pitanje: Odgovor: Islam podstiče na nauku. tada bi.š. čita i istražuje.š. a za takve ljude ne možemo garantovati da to neće iz različitih pobuda upotrijebiti protiv čovjeka.š. Ramić. dž. dž. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 110 od 416 . jer je šerijat. Sunen. dž. ukazao na to da je potrebno da hajz prestane. Šukri H. u pomenutom ajetu je za prestanak krvi upotrijebljena riječ “tathurne”. Nije Poslanik. br. bez razloga preporučio oglašavanje sklapanja braka rekavši: ”Ono što razgraničava halal i haram jeste razglašavanje i upotreba defa kod sklapanja braka.a. Pitanje: Odgovor: To nije dozvoljeno sve dok se žena ne okupa. predvidio napaštanje tih dana mimo ramazana i tog propisa se treba držati. To se razumije iz 222-og ajeta sure El-Bekare. ona mogla regulisati hajz uzimanjem tih tableta. Dakle i jedno i drugo se mora ostvariti. Nadalje. Međutim.11. u ime Njega: ”Čitaj. nadajući se da njihova upotreba jedanput neće proizvesti negativne posljedice po zdravlje.š. Otuda Allah. nije ništa drugo nego otkrivanje postojećih zakona koje je uspostavio Uzvišeni Zakonodavac Allah. gdje je Allah. dž.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravno tajno vjenčanje. najbolje zna. jer ono za sobom može povući nesagledive negativne posljedice.s. u slučaju potrebe da žena ne izostaje za grupom s kojom je doputovala.

pa potom bude pobačeno mrtvo. gdje. prvo mišljenje ima prednost.š. dr. U zemljama u kojima je korupcija uzela maha. (Vidi: Bidajetul-mudžtehid. uglavnom. Mislim da je najefikasnija borba protiv korupcije u moralnom odgoju ljudi. dakle. 7/23) Hanefije smatraju da je žena dužna davati zekat na nakit. s tim što se nakon trećeg tekbira u dovi moli za njegove roditelje. te da je za njeno postojanje potreban validan dokaz. Ed-Durr elMuhtar. Eš-Šerhu-l-kebir. (Vidi: Fethul-Kadir. da među onima koji se boje Allaha. treba znati. kao što su neke zemlje Srednje i Južne Amerike. tako da im mito nije potrebno. ali znam da je ima. a Allah. tada ne bi. posebno kada korupcija zahvati institucije vlasti. tabiinima i poznatim pravnicima prvih generacija. gdje će ljudi imati normalne uslove za život. Borba protiv korupcije vrlo je teška i opasna. El-Insaf. prije negoli je klanjala akšam. i da obje strane imaju pristalice među ashabima. zatim materijalnoj stabilizaciji društva. Pitanje: Odgovor: U vezi s ovim pitanjem postoje dva mišljenja. da li je dužna akšam naklanjati? Datum kreiranja: 27. Pooštravanje zakona i njihova stroga primjena mogu biti od koristi. To ne spada u kategoriju ogovaranja (gibeta). daju visoke plate.2005 http://www. 1/390. dakle nosiocima izvršne vlasti. što je zabranjeno. nema mita ni korupcije. ili se rodi živo pa potom umre. dž. O korupciji i onima koji se time bave treba pisati. šafijskom i hanbelijskom smatraju da žena nije dužna plaćati zekat na nakit (zlato i srebro) koji nosi i koji je namijenjen u tu svrhu. vrlo uspješna metoda u borbi protiv korupcije jeste da se onima koji odlučuju.11. svakodnevno se dešavaju spektakularna ubistva. o njima neprestano govoriti. Pitanje: Odgovor: Ne znam koliko je korupcija uzela maha u tim institucijama.novihorizonti. dž. Jedno kaže da treba naklanjati. jer dužnost je upozoriti ljude na osobu koja im može nanijeti štetu.š. Ramić. tada bi trebalo da naklanja. njih kao loše primjere isticati. ono se gasuli i klanja mu se dženaza kao i odrasloj osobi. dž. na osnovu pravila po kome obaveza u osnovi ne postoji. 1/524. Smatram da ako je znajući za mogući skori početak hajza bez razloga odgodila klanjanje akšama u njegovom prvom vremenu. Pitanje: Odgovor: Kada dijete provede četiri mjeseca u maternici svoje majke i duša bude u njega udahnuta. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a ako se nije nadala mjesečnici ili je imala opravdan razlog da ne klanja namaz u njegovom prvom vremenu. jer ljudi uključeni u takve poslove vrlo često su spremni učiniti i najveća zlodjela. najbolje zna. El-Mukni‘. a Allah. drugo da ne treba. 2/41) Imajući u vidu da obje strane kao dokaz uzimaju hadise o čijoj vjerodostojnosti postoji veliko razilaženje.com Pitanje: Odgovor: Da li je žena dužna plaćati zekat na svoj nakit? Većina učenjaka u tri mezheba: malikijskom. najbolje zna.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 111 od 416 . imajući u vidu da obje strane imaju argumente iste vrijednosti. 1/242. Nadalje. U svakom slučaju. Šukri H.š. Kako se boriti protiv korupcije u gotovo svim društvenim i državnim institucijama? Da li se pobačenom djetetu klanja dženaza? Ukoliko žena dobije mjesečnicu (hajz) pred jaciju. Mugnil-muhtadž. stradaju oni koji se bore protiv korupcije.Na pitanja odgovora doc. smatram da.

Šukri H.com Pitanje: Živim u Italiji.2005 http://www.11. Odgovor: Svaki sunnijski muftija će presuditi u tvoju korist ukoliko ponudiš dokaze koji ukazuju na to da djeca neće kod majke biti odgajana u skladu s vjerovanjem ehli-sunneta. Pitanje: Odgovor: Sahibi-uzuru. Prema tome.novihorizonti. Sad sam u velikom problemu jer je talijanski sud presudio da djeca pripadnu majci. što je i osoba sa postavljenim kateterom. Oženio sam se šiijkom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s tim abdestom. Međutim. Da li osoba sa postavljenim kateterom na debelom crijevu ili ugrađenom vrećicom za sakupljanje stolice mora za svaki namaz uzimati abdest? Da li vjernik može biti nastavnik muzike? Datum kreiranja: 27. Brak je funkcionisao sve dok moja žena nije dobila naredbu od svojih duhovnih vođa da se od mene razvede s obzirom da sam ja sunija. Na sudu su mi rekli da bi djeca mogla pripasti meni ukoliko bi muslimanski muftija presudio u moju korist. dužnost svakom nastavniku muzike jeste da promijeni profesiju kako bi radio neki koristan i halal posao od koga će imati koristi i na dunjaluku i na ahiretu. bavljenje muzikom je grijeh. Interesuje me da li ja takvu fetvu mogu dobiti i gdje. Za svako namasko vrijeme sahibi-uzur ponovo uzima abdest. Mislim da takvu fetvu možeš dobiti u islamskom centru u Rimu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 112 od 416 . Pitanje: Odgovor: Nastavnik muzike može biti vjernik musliman. može klanjati koliko hoće. a možda i u drugim gradovima gdje sunnije imaju svoje centre. dr. Ramić.Na pitanja odgovora doc. vrijedi abdest u toku jednog namaskog vremena i u tom namaskom vremenu.

Naš hodža uz ramazan prodaje već proučene hatme. Normalno. Sve su to novotarije. to važi pod uslovom da njihovo bavljenje sportom i rad udruženja budu u granicama šerijata. lažne). Šukri H.” El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. ili nanosi bol organizmu na bilo koji način.11. Ramić. Žena treba da se bavi. ”Kitabul-džihad”. treba voditi računa da sport bude dozvoljen. 9.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o tom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. razlikuje od muške. a još je žalosnije što čitav džemat može tako perfidno varati. (Vidi: Ebu Davud. Uz to.a. u nekim aspektima. da se u njemu ne pretjeruje i ne čini neki drugi grijeh. kako onaj ko uči tako i onaj kome se uči. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an za dušu umrlog. za pare). govoriti Allahu ekber). uslovno rečeno. i nevažeća (batil) djela. U tom odgovoru između ostalog stoji: ”Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. Mogu li se hatme proučiti tokom godine. 2/672. ništavne. zabranjen je. niti dao olakšicu u tom pogledu. u više hadisa zabranio je da se udara u lice kako čovjek tako i životinja. ili preopterećuje ljudski organizam.v. doći će do poremećaja i štetnih posljedica.”. Na slično pitanje opširnije sam odgovorio u Novim horizontima br. dakle sportovima koji neće ugroziti njenu prirodu. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ‘Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. Žalosno je što vam je hodža takav. senzibilnost itd. 2564) Uz to. niti je to naredio neki od imama u vjeri. Sunen. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. ako bude popraćen nečim što je po šerijatu zabranjeno. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 113 od 416 . s. nego se preporučuje muslimankama bavljenje sportom i osnivanje sportskih udruženja.com Pitanje: Odgovor: Živim u Makedoniji.Na pitanja odgovora doc. zabranjen postaje i onaj sport koji je u osnovi dozvoljen. Onaj ko uzima i ko daje su griješni. ženstvenost. haram. Poslanik. dr. Smatram da žena i u sportu treba ostati žensko.” Pitanje: Odgovor: Ne samo da zapreke ne postoje. 2000. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane. koristan.. Da li je neki od danas poznatih sportova zabranjen po šerijatu? Postoje li šerijatske zapreke da se žene bave sportom i osnivaju sportska udruženja? Datum kreiranja: 27.s.. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. U to se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije. na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje.2005 http://www. maj. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. boks.”’ (Šerhul-akide ettahavije. br. Žene dodatno moraju voditi računa o svojoj prirodi koja se. Pitanje: Odgovor: Svaki sport u kojem se zadaju udarci u lice kao što je npr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. a onda ih uz ramazan samo prodavati? Učenje Kur‘ana za pare je haram i nema koristi od tog učenja. ženskim sportovima.novihorizonti. kao što je takmičenje u dizanju tegova. jer ako ”postane” muško.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 114 od 416 . pa makar i ne spadali u kategoriju siromaha. U sljedećem ajetu Uzvišeni Allah nam kaže da šejtan. tako da on na njega i one koje on hrani tim imetkom lakše djeluje i ima na njih veći i lakši uticaj.Na pitanja odgovora doc. Uzimanje tuđeg imetka bespravno zabranjeno je ajetima: II:188. daleko veći. Ramić. bez obzira koliko država ubirala poreza od raznih firmi koje se bave tim poslovima. odvratno i šejtansko djelo i naređuje vjernicima da se toga klone. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ne treba. a odgovornima u društvu kažem da te igre neće društvu donijeti nikakvo dobro. Volio bih kada bi neko tu temu uzeo za doktorsku disertaciju. Pitanje: Odgovor: Iz 145. ajeta sure El-En‘am koji kaže da je svinja nečista može se zaključiti da su svi njeni dijelovi nečisti i da ih. Šukri H.2005 http://www. najbolje zna. Muslimanima koji žele živjeti kao muslimani skrećem pažnju na veliku opasnost koja se krije iza tih i mnogih drugih vidova igara na sreću.novihorizonti. nije dozvoljeno koristiti. dž. Zlo koje društvo trpi. Savjetovao bih svakome da odjeću koju ne nosi pokloni onima koji su potrebni. a Allah. Možete li nam objasniti islamski stav u vezi sa sportskim kladionicama? Da li je dozvoljeno koristiti svinjsku kožu? Datum kreiranja: 27. ostalim učesnicima? Nije nikakvu! Nego.š. dr. naprotiv. a kojem su direktni ili indirektni uzročnici lutrija. A kako i ne bi kockanje proizvodilo tako strašne posljedice kad je to perfidan način bespravnog uzimanja tuđeg imetka. pojavom njegova imena oni čije će pare on dobiti osjete gorčinu i bol zbog gubitka u svojim dušama.11. osim ukoliko je namijenjena za trgovanje. Smatram da bi rezultati tog istraživanja bili veoma interesantni i korisni. ili pak onima koji će tu odjeću nositi. tj. Bespravno jedenje tuđeg imetka čovjeku donosi zlo jer otvara vrata šejtanu. ajetu sure El-Maide da je kockanje prljavo. Pitanje: Odgovor: Sportske kladionice nisu ništa drugo do suvremeni način kocke koja je islamom strogo zabranjena. kroz alkohol i kocku. IV:29. želi da među vjernike ubaci neprijateljstvo i mržnju i da ih od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza odvrati. Uzvišeni Allah kaže u 90. Kakvu uslugu i korist je dobitnik u igrama na sreću pružio onima koji su mu tu nagradu obezbijedili. kladionice i mnogi vidovi igara na sreću daleko su. shodno tome.com Pitanje: Odgovor: Da li na odjeću koja se ne nosi treba davati zekat? Ne.

zapostavljajući svoje muževe i djecu. Onaj ko legne dva-tri sahata prije sabaha vrlo vjerovatno će sabah prespavati.2005 http://www. Pokušala sam mu skrenuti pažnju na to. dakle da ispunjava prvo one obaveze koje su važnije i obaveznije. a i ostalima. su najbolji put za prevazilaženje nesuglasica. na kraju. Da je ovaj naš brat vodio računa o svojim obavezama i prioritetima njegova supruga vjerovatno ne bi imala primjedbe na njegovo ponašanje. Savjetujem našeg brata da ne sijeli dugo noću sa svojim društvom i da ne zaboravi svoje obaveze prema porodici. Znam da mnoge supruge.Na pitanja odgovora doc.11. od kojih je obaveza supruga prema svojoj supruzi na prvom mjestu. Jest da njegova supruga nema pravo da mu naređuje šta će raditi. preporučujem ovom bračnom paru. da na najljepši način ukazuju jedno drugom na ono što smatraju lošim i da istaknu svoje želje za koje očekuju da im budu ispunjene.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 115 od 416 .com Pitanje: Moj suprug skoro svaku noć sijeli do kasno sa svojim prijateljima. sijeljenje u lošem društvu (dobro društvo obično ne sijeli dugo. Uvijek treba imati na umu da su muslimani i muslimanke dužni da preporučuju dobro jedni drugima i da jedni druge odvraćaju od zla. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Normalno je da svaki suprug ima svoje prijatelje s kojima se druži. čovjek mora voditi računa da neke obaveze ne zapostavi na račun drugih. on odbija moju primjedbu govoreći da ja nemam pravo da njemu komandujem i da je on slobodan da radi šta hoće. Pretjerivanje u bilo čemu u islamu nije dozvoljeno. I. U ispunjavanju tih obaveza čovjek mora na prvom mjestu voditi računa o prioritetima. velika je greška ako to druženje pređe granicu. dr. jer to vodi propuštanju sabah-namaza i onemogućava čovjeka da ispunjava mnoge obaveze. a mala je vjerovatnoća da supruga može biti zadovoljna s mužem koji joj uvijek kasno noću dolazi kući. ali ima obavezu da mu ukaže na propuste i greške koje eventualno čini. Skrećem pažnju našem bratu da nema pravo da radi ono što je grijeh. Međutim. Na drugom mjestu. Nadalje. Svaki grijeh treba spriječiti na najbolji mogući način. Te zadatke i obaveze mu je postavio i odredio njegov Stvoritelj. međutim. Da li je on u pravu? Odgovor: Pred čovjeka su postavljeni mnogobrojni zadaci i obaveze koje mora izvršavati. Datum kreiranja: 27. Razgovor i dogovor. pretjerano sijele sa svojim komšinicama. Ramić. također. kao što je izgleda slučaj u ovom primjeru. Naročito je opasno pretjerivanje u sijeljenju noću. popraćeni razumijevanjem i lijepim željama.novihorizonti. Šukri H. a posebno ne sijeli dugo noću) donosi sa sobom mnoge grijehe kojih se musliman mora čuvati.

Ibn Hibban. a poželjno je da se nakon toga i okupa. Ramić. Poslanik. a zatim u namaskom vremenu dođe k svijesti i klanja namaz. Interesuje me smije li ona pred njima biti otkrivena? Odgovor: Daidža i amidža su joj mahrem i ona pred njima može biti otkrivena. 2/81. oni kažu da je to konsenzus ashaba. 1/288. 687.novihorizonti. ”Kitabus-salati”. br. ajetu sure En-Nur i 55 ajetu sure El-Ahzab govori o tome pred kim žena smije biti otkrivena. 41. taj namaz je osoba koja je bila u besvjesnom stanju dužna naklanjati. s. str. nije dužna postiti niti bilo koja druga djela činiti. 1/572-574. s. Gubljenjem svijesti osoba gubi abdest. (Vidi: El-Mugni. a Semure ibn Džundub u vezi s tim rekao je da sa redovnim namazom treba naklanjati i propušteni. te. 688) Malikije i šafije smatraju da nije dužna propuštene namaze naklanjavati. Ammar je propuštene namaze naklanjao nakon što je došao k svijesti. rekao da pero ne piše djela ludoj osobi. 1/625-626) Isto tako.” (Sunenud-Darekutni. ”Kitabul-ezan”.s. El-Medžruhun. 2/50) Oni osobu koja je izgubila svijest analogiziraju sa osobom koja spava. ”Kitabus-salati”. To znači da se njene aktivnosti ne uzimaju u obzir i pravno su nevažeće. ”Kitabus-salati”.a.2005 http://www. str. Šukri H. jer se u lancu njegovih prenosilaca nalaze Hakem ibn Sa‘d i Haridže ibn Mus‘ab. niti se sa njima smije osamljivati. 1/388) Ove postupke i riječi ashaba hanabile tretiraju njihovim konsenzusom imajući u vidu da im se niko od njih nije usprotivio. ali njihovi sinovi. Datum kreiranja: 27. niti se na nju odnose propisi u vidu naredbe ili zabrane. Naime. El-Muhezzeb.s. 1/50) Hanbelije smatraju da je osoba dužna sve obaveze nadoknaditi za period dok je bila bez svijesti. oni kažu da se gubljenje svijesti ne može analogizirati sa ludilom jer ludilo uobičajeno dugo traje.v. o čovjeku koji izgubi svijest i zbog toga ga prođe namaz. zbog toga što ne postoji namjera od strane osobe koja je u besvjesnom stanju.com Pitanje: Odgovor: Koji šerijatski propisi važe za čovjeka dok je u besvjesnom stanju ili komi i nakon što mu se povrati svijest? Za osobu dok je u besvjesnom stanju ili komi važe isti propisi kao i za osobu dok je u snu. Es-Sunen el-Kubra. 1/388) Slučaj osobe koja je izgubila svijest može se analogizirati sa osobom koja spava ili koja nije svjesna zbog ludila. Poslanici ne mogu poludjeti. je odgovorio: ”To se ne mora naklanjavati. Naime. br. 1/364. (Vidi: Sahihul-Buhari. kupao nakon gubljenja svijesti.s. kao što su post i namaz. tj. (Vidi: Sunenud-Darekutni. osobi dok spava i dok ne dostigne punoljetsvo.s. 31. Nadalje. (Vidi: Reddul-muhtar aled-durril-muhtar.a.Na pitanja odgovora doc. hanefije smatraju da ako to stanje potraje koliko traje period od pet namaza. Ono što ne oslobađa dužnosti klanjanja pet namaza ne oslobađa ni ono što je više od toga.v. 37.a. Es-Sunen el-Kubra.v. Bejheki. amidža niti dajdžić i amidžić. nije odgovorna za svoja djela. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Bejheki. s obzirom da je Poslanik.a. dr. s. ”Kitabus-salati”. Ukoliko dođe k svijesti u bilo kom dijelu namaskog vremena. dok je bolovao pred smrt. Nesai. ”Kitabus-salati”. (Vidi: Eš-Šerhus-sagir.11. Pitanje: Kur‘an u 31. Prenosi se da se Poslanik. (Vidi: Buhari. Luda osoba pada pod skrbništvo. 1/330. u suprotnom. tada osoba nije dužna te namaze nadoknađivati. a oni su slabi prenosioci. 1/248. s. Hanbelije smatraju slabim hadis koji su hanefije uzele kao dokaz. Aiša je pitala Allahovog poslanika. 30. 418) Što se tiče namaza.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 116 od 416 . Ed-Du‘afa vel-metrukune. osim ako padne u nesvijest.v. dužna ih je naklanjati. Mizanul-i‘tidal. 2/81. shodno tome. Zehebi. U tim ajetima ne spominju se daidža. Sahihu Muslim. Ed-Du‘afaus-sagir. njeni daidžići i amidžići nisu joj mahrem te ona pred njima ne smije otkrivati kosu itd. a znamo da osoba koja prespava namaz treba taj namaz klanjati kad se probudi. a mogu se onesvijestiti. ludoj osobi ne pišu se djela.

š. pokušaj djelovati u pravcu da se njihova vjera u Allaha. Prema tome.v. dakle. dž.11. čim prekršiš zakletvu. Šukri H.2005 http://www. prokleti od Allaha. ili. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. možeš da ih odjeneš. Da li sam dužan da im govorim da je to grijeh i na koji način da to učinim a da se oni sa mnom ne posvađaju? Odgovor: Treba da tražiš način koji će dovesti do toga da oni shvate kako je put kojim idu pogrešan. a možda ponekad i obaveza. Ukoliko to nije u pitanju. prostitucija itd. Molim Allaha. O iskupu za prekršenu zakletvu govori 89. a kako će i proći kada je svako ko ima bilo kakvu vezu s alkoholom. Navodi im žive primjere ljudi iz vaše sredine koji očito pokazuju da svi koji s alkoholom imaju bilo kakvu vezu nisu dobro prošli. ajet sure El-Maida.a. umjesto toga.com Pitanje: Odgovor: Zakleo sam se da sestri ništa neću davati niti od nje uzimati. Ramić. naziva alkohol. Sudnji dan itd. bilo bi lijepo da tu svoju zakletvu prekršiš.s. Prema tome. Ukoliko to nisi u stanju tada ćeš postiti tri dana uzastopno. To ćeš uraditi tako što ćeš nahraniti deset siromaha onako kako u normalnim okolnostima hraniš svoju porodicu. dž.š. s. preporučuje se onome ko se zakleo Uzvišenim Allahom da neće činiti ono što mu je obaveza ili dozvoljeno da tu zakletvu prekrši i za nju da iskup. a uz to. ojača. Amin! Datum kreiranja: 27. kako Poslanik. dr. dž. Većina grešaka koju muslimani čine vjerovatno su rezultat neznanja.novihorizonti. droga. sa majkom svih zala. ukazuj im na nevolje koje pojedincima i društvu donose alkohol. dužan si učiniti iskup za svoju zakletvu. čim nešto sestri daš ili od nje uzmeš. Kakav je propis za ovu situaciju? Imajući u vidu da si se zakleo da nećeš činiti nešto što ti je dozvoljeno. Naime. a tebe da nagradi zbog brige o njima. zla koja se ”uzgajaju” i ”njeguju” u kafićima i noćnim klubovima. Pitanje: Imam trojicu rođaka i komšiju koji drže diskoteku i kafiće u kojima se toči alkohol. Sada bih želio da prekršim svoju zakletvu.š. da tvojim rođacima i komšiji i svim ostalim ljudima prosvijetli um kako bi shvatili šta je dobro i korisno za čovjeka i sačuvali se šejtanskih spletki. tada je vjerovatno u pitanju slabost njihova imana. dakle.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 117 od 416 .Na pitanja odgovora doc.

najbolje zna. Kada starija osoba klanja sjedeći. dž.” (Sahihul-Buhari. Dakle.” (Sahihu Muslim. pod uslovom da te dove budu ispravnog značenja i da ne budu kao ”obični govor ljudi”. dove nauče i da ih uče na farzovima i nafilama. a Allah. To kažem na osnovu činjenice da u slučaju nafila postoji velika fleksibilnost kada je o namaskim propisima riječ. dove koje su prenesene od Poslanika. nema smetnje da na sedždi u nafilama uči dove na jeziku koji poznaje.s. ali ako neko to nije u stanju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i to je lijepo. Ramić. ”Kitabus-salati. jer je jedan od uslova da bi se moglo stupiti u namaz da bude čisto tijelo. Šukri H.) ”Rabbi inni zalemtu nefsi fagfir li. Treba naglasati da nije potrebno nabavljati neke posebne rekvizite da bi se na njima sedžda činila itd. Tako se npr. je rekao: ”Učite to na vašim sedždama.com Pitanje: Odgovor: Da li se na sedždama u farz-namazima mogu učiti dove na jeziku koji nije arapski? U farz namazima na sedždi treba učiti dove koje se prenose od Poslanika. najsadržajnije su i najobuhvatnije i mi ne možemo sastaviti bolje dove od tih. smatram da se na njima mogu učiti dove i na drugim jezicima mimo arapskog. dikkahu ve džillehu. ne mora se pri klanjanju nafila (mada je bolje) okrenuti prema Kabi itd.novihorizonti. dr. nafile ne moraju (mada je sevapnije) klanjati stojeći. ”Kitabul-ezan. obavlja onako kako najbolje može. ”Kitabus-salati. Babud-du‘ai fir-ruku”. Naime.v.v. 880) Ukoliko se dodaju druge dove koje se prenose od Alejhisselama. kada je objavljeno Sebbihisme rabbikel-e‘ala Poslanik. Ukoliko postoje zdravstvene ili neke druge smetnje.” Isto tako od njega se prenosi da je rekao: ”Kada neko od vas učini sedždu neka kaže: Subhane rabbijel-e‘ala tri puta i to je minimum.a. El-Musannef.a. s tim da nečistoću treba od sebe otkloniti. Naravno. Babu ma jukalu fir-ruku‘i vessudžud”) Što se nafila tiče. ve sirrehu ve ‘alanijetehu. kao što je Subhane rabbijel-e‘ala.s. 877. izvršavat će namaske ruknove onoliko koliko može.s. Allahummagfir li. kao što su dove: ”Subhanekellahumme ve bihamdike.a.a. s. ruku (pregibanje). sedžda itd. Sahihu Muslim. tada inša-Allah.Na pitanja odgovora doc. ali je nagrada za tako klanjanu nafilu upola manja. Babu ma jukalu fir-rukui ves-sudžud”. odjeća i mjesto na kom se klanja. Sunen. klanjat će onako kako može ne opterećujući sebe više nego što može podnijeti. (Vidi: Ibn Madže. Pitanje: Odgovor: Samim dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. ako ne može stajati ali može normalno ruku i sedždu činiti. ako ne može stajati klanjat će sjedeći. s. Babul-kavli firruku‘i ves-sudžud”) ”Allahummagfir li zenbi kullehu.v. Pitanje: Odgovor: Propis je da kada osoba klanja farze sve namaske ruknove.” Oba hadisa prenose Ibn Madže i drugi. kao što je strah od neprijatelja.” (Abdurrezzak. s. ”Kitabu-ikametis-salati ves-sunneti fiha” br. Kada se klanjaju nafile dozvoljeno je klanjati sjedeći i onima koji mogu klanjati stojeći.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 118 od 416 . kako će obavljati namaske ruknove? Da li žena gubi abdest ako opere dijete nakon velike ili male nužde? Datum kreiranja: 27.11. Dakle. ukoliko te dove ispunjavaju prethodno spomenute uslove.2005 http://www. te se zbog toga preporučuje muslimanima da Poslanikove. ”Kitabus-salati.s. kao što su kijam (stajanje). po mogućnosti će ustati kad htjedne činiti ruku i taj rukn propisno izvršiti.v. s. ve evvelehu ve ahirehu.š.

Interesuje me mogu li uzeti hediju koju mi džematlije dadnu nakon što ja proučim hatmu? Napominjem da ja od njih ništa ne tražim. mora posezati za onim što je grijeh. Molim vas za savjet. da nas uputi pravim putem. Prošle godine sam se odlučila da nosim hidžab i da se islamski odijevam. koji su tokom svoga života primali mito. akšamski i jacijski farz uči naglas. Na poslu nisam zbog toga doživjela bilo kakve neprijatnosti i prema meni su se svi korektno ponijeli.š. Tvojim džematlijama preporučujem da ti odrede dostojanstvenu platu. imetka stečenog na haram način tiče s njim će se postupiti na sljedeći način: Ukoliko postoji mogućnost vratit će ga vlasniku zajedno s eventualnom zaradom koju je na osnovu tog mita ostvario. Amin! Datum kreiranja: 27. Otuda smatram da uzimanje takvih hedija nije dozvoljeno. a dozvoljeno uzimati. Molim Allaha. Pitanje: Radim u Njemačkoj. Naime ja uskoro moram napustiti Njemačku. da te učvrsti na pravom putu i olakša ti situaciju. tako da ne moraš razmišljati kako ćeš porodicu prehraniti. Što se. ukoliko za to ne postoje neke šerijatske zapreke. Pitanje: Odgovor: Prije svega. Šukri H. Odgovor: Moj savjet ti je da od dva zla izabereš ono koje je manje. a oni su mi rekli da ako mislim kod njih dolaziti ne smijem nositi mahramu na glavi. Ukoliko vlasnik nije dostupan. pa makar i sama klanjala. Pitanje: Obavljam imamsku dužnost dvadeset pet godina. Ukoliko neki musliman ili muslimanka. onda će to uplatiti u bejtu-l-mal (opću kasu muslimana). dž.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr. ali još nisam naišla na pravu priliku.2005 http://www.11. taj imetak utrošit će u dobrotvorne svrhe.com Pitanje: Odgovor: Može li osoba u namazu učiti naglas iako klanja sama? Ispravno je da osoba kada klanja farz-namaze u kojima se uči naglas. dž. kako bi kao imam mogao da se posvetiš imamskim poslovima. Međutim. prije trenutka kada se vrata pokajanja zatvaraju. pak. kao što su sabahski. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 119 od 416 .Na pitanja odgovora doc. Svjesne džematlije će svome imamu osigurati dostojan život i zaposliti ga da radi imamske poslove i neće ga prisiljavati da. Ja svoj hidžab ne želim skinuti. Željela sam se udati. Znaj da nisi jedina koja se suočava s tim problemom. kako ćeš obezbijediti stan kad odeš u penziju itd. problemi su nastali s mojim roditeljima koji žive u srbskom entitetu. Moja poruka svakom muslimanu i muslimanki je da se puno kaju i da nastoje eventualne greške i nepravde prema drugima ispraviti. U konkretnom slučaju čini mi se da bi to i dalje bilo plaćanje za učenje hatmi samo ovaj put pod firmom hedije. U slučaju da bejtu-l-mal ne postoji.š. šta će uraditi s imetkom koji je tim putem dobio ili dobila? Odgovor: Hediju je pohvalno davati. Molim Allaha. Možeš poslati svoje podatke kako bismo ih pod šifrom objavili u Novim horizontima u nadi da ćeš tako upoznati mladića s kojim ćeš moći sklopiti brak i tako pokušati riješiti tešku situaciju u kojoj se nalaziš. koliko je to moguće. želi da se pokaje. Odlučio sam da više ne uzimam pare za učenje Kur‘ana. boreći se za golu egzistenciju. želim da napomenem da su vrata pokajanja otvorena svakom čovjeku sve do trenutka kada duša počne izlaziti.

Predlažem lovačkim društvima da ih ugrade u svoje statute. d) da ne jede ono što je ulovila. bilo da gađa ili šalje lovnu životinju (kera. inša-Allah.Na pitanja odgovora doc. a ne radi sebe. Datum kreiranja: 27. vrabac će na Sudnjem danu doći Allahu vičući: ‘Gospodaru. ”Kitabud-dahaja”. sokola). Zbog toga je Poslanik. moraju biti obučeni. c) da umre od rane. dakle da ne ode loviti sam od sebe. c) da lovac ne bude pod ihramima. jer je osobi u ihramima.11. d) da je lovac zakolje ako je zatekne živu.” (Nesai. Pitanje: Želim da se uključim u lovačko društvo i bavim se lovom. b) da se lovi radi uništavanja štetočina. dakle da love po njegovoj naredbi. ”Musnedul-muksirin”. dž. s. dženaza namaz se u tom periodu može klanjati.v. da ga gađate). kao što su tehijjetulmesdžid i dženaza-namaz. ne daveći. 1958) ”Ko ubije vrapca iz zabave. zabranjeno loviti na kopnu. u Kur‘anu kaže da nije ništa bez razloga stvorio. Što se oružja tiče ono mora biti takvo da ranjava i da ne bude nešto čime je zabranjeno klati životinju. b) da ima namjeru lova. i u pogledu lova ostavio jasne upute: ”Nemojte bilo šta što ima dušu uzimati za svoj cilj (tj. Musned. kada čovjek koristi to što je stvoreno s ciljem mora za to imati šerijatski opravdan cilj. Ulovljena životanja treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude u osnovi dozvoljena za jesti. Sunen. b) da bude divlja. Ahmed. Sredstvo kojim se lovi mora ispunjavati sljedeće uvjete: a) ker. ”Kitabus-sajdi vez-zebaih ve ma ju‘kelu minha”. Znam da u vezi s lovom postoje šerijatski propisi pa bih Vas zamolio da te propise ukratko objasnite. ne domaća. berićetniji.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 120 od 416 . preferirajuće mišljenje je ono koje kaže da se u vrijeme kada je zabranjeno klanjati. Ramić.” (Sahihu Muslim. 4370.a. kao što je zub i nokat. Prema tome. c) da ulovljenu životinju ubije ranjavajući je. ili da je živu donese pa je lovac prekolje. a nije me ubio radi neke koristi.com Pitanje: Odgovor: Može li se dženaza-namaz klanjati poslije ikindije? Iako je zabranjeno klanjati nakon klanjanja ikindije sve dok Sunce ne zađe. br. jer Allah.s.2005 http://www. soko itd. lov iz hobija po šerijatu nije dozvoljen. i da namjerno ne ispusti reći bismillah pri gađanju ili puštanju lovne životinje. br. Ovo su osnovni propisi o lovu. Šukri H. br. dr. taj i taj me ubio iz zabave. bilo da ide na hadž ili umru. mogu klanjati namazi koji imaju svoj povod.š. 18651) Da bi ulovljeno bilo dozvoljeno jesti potrebno je da lovac. Naime. Prema tome. tako da slušaju lovca šta im naredi. sredstvo kojim se lovi i ulovljeno ispunjavaju određene uvjete: Lovac treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude od osoba od kojih je dozvoljeno jesti ono što zakolju. jer će time njihov lov biti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. Odgovor: Dozvoljeno je loviti pod sljedećim uvjetima: a) da se lovi radi hrane. ne od pada sa stijene ili gušenjem u vodi. b) da ga lovac pošalje na plijen.

nije jedini. nego je problem još veći što on te grijehe čini javno. on je upoznao djevojku koja se nepristojno oblači i nije dobra vjernica. kaže: ”Ti ćeš biti sa onim koga voliš. U konkretnom slučaju vidi da li je to distanciranje. Neke od dunjalučkih posljedica su bacanje ljage na medresu koju je završio. nažalost. Naime. Do sada sam upoznao dosta sličnih primjera. Primjer koji navodiš.” (Sahihu-l-Buhari. na njega djelovao u pozitivnom smislu. prije svega. on nije i ne smije biti siguran da ga šejtan neće savladati i uputiti putem grijeha. a otac mu slovi kao učen čovjek u vjeri. kaljanje ugleda njegova čestitog oca i udaljavanje od njega njegovih čestitih prijatelja koji će se. jer okruženje u kome živimo pogoduje takvim pojavama. dug proces.Na pitanja odgovora doc. To je. dunjalučke i ahiretske. Očito je da je tvoj ahbab preko te djevojke podlegao iskušenjima šejtana.2005 http://www. Amin.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 121 od 416 . koji su više upoznali propise islama od drugih i koji ponekad svjesno iste krše. dž. 3688) No. od njega polahko distancirati. uvidjevši njegov pogrešni put. muslimani trebaju ljudima pomagati protiv šejtana. Nastoj da pronađeš efikasnu metodu. prakticirao islam u potpunosti ili djelimično. koje su u okolnostima u kojima živimo. mada je u poznavanju propisa islama jači od mene? Odgovor: Sve dok duša ne počne izlaziti iz tijela. bio učen ili ne.11. Nemoj sa njim ni prijeteljovati. poznavao propise islama ili ne.com Pitanje: Imam prijatelja s kojim se redovno družim. treba. U svakom slučaju. Datum kreiranja: 27. treba realno odnositi i treba ih liječiti nastojeći prije svega. i pored svega. malih i velikih. jer prijeteljovanje je znak ljubavi. s. Razloga za takvu pojavu ima više i čini mi se da su ti razlozi realni. postoji mogućnost da čovjek pogriješi isto kao što postoji mogućnost da se pokaje. s obzirom da javno griješi i neće da popravi svoje ponašanje.a. bilo potpuno ili djelimično. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. br. pomoć. mogućnost da ga u tim pogrešnim postupcima svijet počne slijediti. Otuda se prema tim pojavama. ”Kitabu-l-menakib”. da ti pomogne da budeš uzročnik njegove upute.š. da ga je šejtan savladao i uputio na stranputicu u tom pogledu. ne zaboravi svoju dužnost prema bratu u islamu i nastoj da mu pomogneš da se spasi nevolje u kojoj se našao. dakle pomoć koja će postići svoj cilj. Generalno. jer s kim si takav si. Taj moj ahbab je svršenik jedne naše medrese. preporučujem ti da izbjegavaš pojavljivanje s njim na javnim mjestima kako svijet o tebi ne bi dobio pogrešnu sliku. jer mnogi neuki znaju kazati: ”Kad može hodža. uz Allahovu. dr. sasvim realne. Bez obzira ko taj čovjek bio. Molim Allaha. bez sumnje. bilo javno ili tajno. sve dok se vrata pokajanja (tevbe) ne zatvore. Naravno treba tražiti efikasnu pomoć. dž. a ne odmagati im. ili pak neki drugi pristup. kako bi. Trenutno sam u velikoj dilemi da li da nastavim svoje prijeteljovanje s njim ili ne. mogu i ja”. Problem nije samo u tome što on čini ta ružna djela.š. a Poslanik. a javni grijesi za sobom povlače veće posljedice.novihorizonti. pomoći. uzroke takvih pojava eliminisati.v. Smatram da našoj braći i sestrama. Ramić. Šukri H. Sa njom se na javnom mjestu ponaša kao da su već u braku. Da li mi preporučujete da prekinem druženje s njim. sve dotle.s.

š.v. prije svega. što treba naglasiti. dž.a. treba se distancirati od osobe koja javno čini novotarije u vjeri.2005 http://www. nisu ni ulazili.š.a. koji nam je određen kao najbolji uzor u kog.s. dž. Izuzetak bi bila situacija kada bi odlazak u tekiju imao za cilj naređivanje dobra i odvraćanje od zla. jeste da postoji velika razlika među muslimanima koji sebe smatraju sufijama. a svi ljudi griješe.v. a u stvari su to mesdžidi u kojima se klanja namaz u džematu i ne čine se novotarije u vjeri.novihorizonti. uz Allahovu. Šukri H. pomoć voditi ka dobru. naređivanje dobra i odvraćanje od zla i nastojanje da se tim druženjem postigne i podupre dobro a ne grijeh i novotarija. a oni bi trebali biti naš uzor.com Pitanje: Ja imam antipatiju prema sufizmu. Allahove. Datum kreiranja: 27. ne na osnovu imena.š. muslimani su dužni bratski se odnositi jedni prema drugima. pravilno shvaćena u okvirima umjerenosti (ne pretjerivati i ne zapostavljati). da nam pomogne da budemo od onih koji se potpomažu u dobru.Na pitanja odgovora doc.š. ali ne treba prestati nastojati takvoj osobi pomoći i izvršiti svoju obavezu u tom pogledu prema njoj.s. kaže: (Ve ennel-mesadžide lillahi. a to. Drugo. Ta ideja.v.11. pored Allaha dovu upućivati bilo kome. sve dok su u islamu. neko manje. Neki su vrlo bliski Poslanikovoj. Ukoliko je taj mesdžid pretvoren u klasičnu tekiju u kojoj se Allah.” (El-Džinn. je suština islama. Ona se ogleda u zuhdu čijeg praktičnog protagonistu imamo. Ramić. treba imati antipatiju prema novotarijama i pogrešnim postupcima koje možemo naći kod onih koji sebe nazivaju sufijama ili bilo kojim drugim imenima. Drago mi je da naša braća u Tabačkom mesdžidu imaju posebne vrijednosti i nadam se da će se kao takvi potruditi da Tabački mesdžid. Prema tome. praksi i praksi njegovih ashaba. 2)) U isto vrijeme ukazujemo na sve što nije u skladu sa šerijatom u duhu naredbe da se naređuje dobro a odvraća od zla i činimo to na najljepši način koji će. što je važno naglasiti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 122 od 416 .a. s. kao sljedbenici Allahove.” (El-Maide. praksi i nema smetnje da u svakom dobru s njima učestvujemo imajući u vidu Kur‘ansku naredbu: ”I surađujte i potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti. jer Allah. Prema tome. da se u njemu odvijaju raznovrsne aktivnosti koje imaju utemeljenje u Poslanikovoj. tekije su nečije druge.v. Što se pak druženja tiče treba znati da su muslimani braća. Na osnovu ovih pretpostavki mi gledamo na našu braću koji sebe nazivaju sufijama. U ovom ajetu Allah. a ne Njemu. Treće..s.s. 18) U ovom ajetu Allah. treba da se ugledamo. Molim Allaha.v. s. mesdžid. Normalno. a neki vrlo daleko od nje.š.š. naglašava da su mesdžidi (džamije) Njegovi. praksi. Kakvo je Vaše mišljenje po tome da ja odem u tu tekiju gdje ću čuti predavanje i družiti se sa tom braćom koja se nalaze u njoj? Odgovor: Prije svega treba naglasiti da osnovna ideja sufizma koja se ogleda u suzdržavanju i skromnosti u pogledu uživanja u dunjalučkim blagodatima i oplemenjivanju duše lijepim i moralnim vrijednostima je ideja koja ima svoje utemeljenje u Kur‘anu i sunnetu. s. nisu propisali onda u njega ne bi trebao ulaziti. indirektno ukazuje da se mimo mesdžida dova upućuje nekom drugom. podrazumjeva suradnju u dobru i bogobojaznosti. u Allahovom Poslaniku. a ne prema orginalnoj ideji zuhda i onima koji tu ideju žele da ostvare u svome životu. Prema tome. pa prema tome u tekije. mada ime uglavnom ukazuje na čovjekov rad i njegovo idejno opredjeljenje i kao takvo nije u islamu zanemarljivo. prije svih. uistinu. nesuradnju u grijehu. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s. Nadam se da je takav slučaj sa Tabačkim mesdžidom. obožava na način koji On i Njegov Poslanik. neko više. toliko daleko da ih uopće ne možemo smatrati muslimanima. vjere. s obzirom da ih nije bilo.v. Allahov. bez obzira kakva imena nosili i koliko ko od njih griješio. Uz to sve vodimo računa da naša podršaka njima u onome što je dobro ne bude odobravanje onoga što je novotarija u vjeri. dž.) ”Džamije su.š. a nemojte se potpomagati u grijehu i nasilju. ali braća iz Tabačkog mesdžida mi se dopadaju u ponašanju i čini mi se da ima neke razlike između njih i ostalih. kada nekoga ocjenjujemo gledamo na njegov rad ne na njegovo ime. Podržavamo ih u svemu što ima utemeljenje u Kur‘anu i Poslanikovoj. pa nemoj.. s. dž. dž. jeste da se po islamu stvari procjenjuju na osnovu njihove suštine.a.a. s. a ne Njegove. Isto tako neme smetnje da se ulazi u tekije koje se samo formalno tako nazivaju. dž. Poslanik. Prema tome. za svoga života nije izgradio nijednu tekiju niti su to učinile odabrane generacije muslimana.š. dž. dr.a. uistinu bude i ostane mesdžid.s. U skladu s ovim općim pravilima ćeš ocjeniti da li ti je dozvoljeno ići u Tabački mesdžid ili nije. s.

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š.com naređuju dobro i odvraćaju od zla. Pitanje: Odgovor: Sihra ima više vrsta. a u izostavljanju gubitak. jer sam njegov uzlazak u čovjeka je dokaz da on nije pravedan zbog toga što je njegov ulazak u čovjeka veliki grijeh koji je dotični džin svjesno počinio.š. jer u njenom učenju je berićet. Umjesto toga trebaš da optužbu uputiš organima Islamske zajednice.11.s. Za našeg hodžu kažu da je sihirbaz. kaže: ”Učite suru El-Bekare. Ima i drugih dova koje je lijepo učiti. a kako mi možemo znati da je dotični džin pravedan.novihorizonti.i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite. kaže da svaki Allahov. Nju ne mogu nadvladati sihirbazi.v.” (El-Bekare.. ti za tom osobom ne bi trebao klanjati.” Ovdje treba posebno naglasiti da je Poslanik. ujutro i naveče: 1-5. br. pa ih pogledaj u Hisnul-muslim i drugim zbirkama dova. Uzvišeni Allah. je rekao da je abdest oružje vjernika i da sihirbazi ne mogu nadvladati suru El-Bekare. Međutim. dž.”Vidi: (Sahihu Muslim.a.) ”. Uz prethodno. Ako je mogao učiniti tako veliki grijeh zar ne može to što govori biti laž kojom želi da napravi smutnju među ljudima.a. u značajnu zaštitu ubrajaju se i dove kao što je dova za koju Poslanik. Poslanik. i ako je u pitanju džin musliman to ne znači da je pravedan. ali sve dok se nesumnjivo dokaže da je neka osoba kriva. Ramić. rob koji je prouči tri puta izjutra ili naveče neće mu ništa moći nauditi: ”Bismillahillezi la jedurru me‘asmihi šejun fi-l-erdi ve la fis-semai ve huves-semi‘u-l-‘alim. rob”. s. dž.a.s. Da li je za njim dozvoljeno klanjati? Datum kreiranja: 27. čak. te njegove riječi se ne mogu uzeti kao dokaz zbog toga što džini ne mogu biti svjedoci ljudima na dunjaluku. ali isto tako smatram da ne bi bilo ispravno da je javno optužuješ. To što džin govori može bit indicija. s. Pitanje: Dok je jedna osoba liječena od sihra džin je iz nje govorio i između ostalog rekao ko je taj sihr napravio. dr.a. Šukri H. 2. Pitanje: Odgovor: Najbolja zaštita jeste da čovjek prakticira islam i primjenjuje zaštitne mjere protiv sihra. sve dok se to šerijatski ne dokaže od nadležnih oragana osoba se tretira nevinom.Na pitanja odgovora doc. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 123 od 416 .. Mogu li se te njegove riječi uzeti kao dokaz protiv tog čovjeka? Kako se čovjek može zaštititi od sihra? Odgovor: Ne.. konkretno glavnom imamu i muftiji na tvome području.. kaže: ”I navedite dva svjedoka. s. 804) Naročito se preporučuje učenje sljedećih njenih ajeta.š. Time ćeš sa sebe skinuti odgovornost.v. najbolje zna.š.. na osnovu jasnih dokaza koje si vidio. Nadalje. dž.. 255-257 i 285-286. i koje si na osnovu sposobnosti koju posjeduješ u stanju ispravno razumjeti. uvjet za svjedoka jeste da bude pravedan. rekao ”Allahov. s. Poslanik. Što je čovjek bolji vjernik na njega sihr teže može djelovati.v. dva muškarca vaša. a Allah. ona se smatra nevinom i prema njoj se moramo odnositi kao prema nevinoj osobi. došao do zaključka da je dotična osoba sihirbaz koja čini sihr koji izvodi iz vjere.s. što indirektno ukazuje da ta dova neće koristiti onome ko nije pokoran Allahu. ukoliko sihr ubija osoba koja ga svjesno čini tretira se ubicom itd. Amin.” (Et-Talak. ”Kitabu salati-l-musafirine ve kasruha”.s.2005 http://www. Zaštitnih mjera ima puno kao što je abdest i učenje sure El-Bekare.v.) Ovi ajeti jasno ukazuju da svjedoci trebaju biti ljudi. To nije šerijatom propisano. 282. Ukoliko je sihr vid kufra osoba koja ga svjesno čini izlazi iz islama. Ukoliko si ti. a na Islamskoj zajednici je odgovornost da utvrdi ispravnost optužbi i poduzme zakonom predviđene mjere.

Kada čovjek izvrši svoje obaveze prema drugima. kao što je pogoršanje određene bolesti itd. prilazak muža svojoj supruzi se nikada ne može smatrati silovanjem koje za sobom povlači poznatu dunjalučku kaznu (hadd) i ahiretsku kaznu džehennemom. Međutim. tek tada ima potpuno pravo da traži da drugi izvrše svoje obaveze prema njemu.) Savjetujem supružnicima da izvršavaju svoje obaveze. Svjesna muslimanka će nastojati da izvrši svoje obaveze prema mužu. Datum kreiranja: 27. a ne zapostavljanje i nasilje. Bezrazložno odbijanje je veliki grijeh što se vidi iz činjenice da meleki takvu ženu proklinju sve do zore. (Vidi: Er-Rum. ne smije odbiti muža osim ukoliko postoji za to šerijatski opravdan razlog. zadovoljan. s obzirom na postojanje bračnog ugovora među njima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a i njen muž prema njoj.š. dž. da li je s tim Allah. da se u izvršavanju obaveza strpe i da ne podliježu šejtanovom došaptavanju koji ih nagovara suprotno. i može li se to tretirati silovanjem? Odgovor: Poznata je činjenica da žena. on će biti griješan u mjeri u kojoj je supruzi nanio bol. dakle silom. Bez obzira na okolnosti. dr. ukoliko postoji opravdan razlog za ženino uzdržavanje.com Pitanje: Po šerijatu žena ne smije odbiti muža. Ukoliko joj muž priđe bez njene volje. a muž je svjestan toga ipak priđe mimo njene volje. po šerijatu.novihorizonti.2005 http://www.11. Ramić. Šukri H. Otuda iskren musliman i muslimanka treba da pomognu jedno drugom u dobru i čuvanju od grijeha. Allah je odredio da među njima postoji samilost i ljubav.Na pitanja odgovora doc.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 124 od 416 . 21.

v. ne oprosti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 125 od 416 . To se jasno vidi iz mnogobrojnih hadisa. nije nikada umrlu osobu. odnosno opomena. bilo prije ukopa ili nakon toga. jer samo živoj osobi to može pomoći s obzirom da se pokajanje prima dok duša ne počne izlaziti. a imajući u vidu da kod nas postoji praksa da se talkin uči umrloj osobi. Prema tome.a. Njega možemo naći u praksi Poslanikovoj. dr. a i u mnogim dijelovima svijeta uče talkin na kaburu rezultat su pogrešnog razumjevanja hadisa u kom se kaže: ”Podstičite svoje umrle da kažu La ilahe illallah. Međutim.s.” (Sahihu Muslim. a možda i nekih drugih razloga.novihorizonti. nego je podsticao osobe koje su bile na samrti da izgovore te riječi. jer njegova praksa je vjera koju smo dužni prakticirati. je li to adet ili fikhski propis i da li još negdje u svijetu postoji takva pojava? Odgovor: Svrha talkina jeste da se osoba koja je na samrti podstakne da izgovri šehadet kako bi joj zadnje riječi bile La ilahe illallah. činjenica je također da nema pokajanja nakon što duša počne izlaziti. kakvih dosta ima. dž.s. Otuda je logično da se talkin uči živoj osobi. s obzirom da osoba kojoj te riječi budu zadnje na ovom dunjaluku odlazi sa ovog svijeta kao vjernik (mu‘min) i ući će u džennet.a. bilo odmah ili nakon što iskusi kaznu u džehennemu koja će biti u skladu sa grijesima dotične osobe. Otuda trebamo potražiti odgovarajuće tumačenje.11. s. Ako je umrli živio kao mu‘min i u skladu sa imanom i kao takav preselio na ahiret. da nam pomogne da slijedimo praksu Njegova Poslanika. ukoliko joj Allah. što mu mrtvom koristi dotična uputa. takvo razumjevanje očito nije tačno. Naime.v. dž. Datum kreiranja: 27. Šukri H. s. Poslanik.v. preporučio bih našim imamima da poduče džematlije da talkin treba učiti osobi koja je na samrti. činjenica je da doslovno značenje upućuje na učenje talkina umrlome. Nakon što duša počne izlaziti meleki prestaju pisati i knjige se zatvaraju. ”Kitabu-l-dženaiz”. zašto ga treba kada umre opominjati na šehadet. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc. a ne kada osoba umre. br. Molim Allaha. (Vidi poglavlja o dženazi u hadiskim zbirkama. a ako umrli nije živio kao mu‘min i nije sa šehadetom preselio.š. po ovom pitanju i mnogim drugim pitanjima u vezi sa dženazom. jer činjenica je da u vezi s dženazom ima dosta novotarija koje naši muslimani prakticiraju.š. dakle da se živa osoba nenasilno podstiče na izgovor šehadeta.s. Ramić. Želim da mi odgovorite zašto se uči talkin umrlome. nagovarao da izgovara šehadet. 916). To što neki muslimani kod nas. obično nakon što se umrla osoba ukopa. Bilo bi dobro kada bi Rijaset Islamske zajednice u tom pogledu uputio tumačenje koje bi pomoglo imamima i njihovim džematlijama da lakše prevaziđu novotarije i prihvate se sunneta. Svrsishodnije bi bilo da se živima upućuju opomene iz talkina. s.) Na osnovu prethodno rečenog.com Pitanje: Poznato mi je da se talkinom umrli podsjeća i opominje na kelime i šehadet.2005 http://www.a.

s.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom. bajram-namaz trebalo bi u jednoj zemlji klanjati u isti dan. br. jer lunarni mjesec nema manje od dvadeset devet dana. Pitanje: Odgovor: Kada nastupi mjesec ramazan muslimani su dužni postiti. rekao: ”Postite kad ga (tj. kada ću bajramovati i šta da radim ukoliko se pojavi razlika u početku i kraju posta između Austrije i Bosne? Odgovor: U osnovi. dž.) Naučno je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu. S kim ću otpočeti postiti. 7/86-87. jer je Poslanik. Onaj ko zna da je propustio neki dan posta dužan ga je napostiti.11. ako je neko mlađak vidio. s.š. s.com Pitanje: Radim u Austriji i u toku ramazana ću dolaziti u Bosnu. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti.š. bilo da je neka zemlja ili institucija u koju imaš povjerenja to objavila. Ovdje želim posebno naglasiti da u slučaju da neka zemlja zakasni s objavljivanjem početka posta ili bajrama. kao i u situciji kada dobije vijest u koju ima povjerenje. čak i kada bi negdje objavljivanje bajrama kasnilo dan ili dva. on kao pojedinac ne bi trebalo da druge obavještava. bajram-namaz mora se klanjati kada se to zvanično odredi u nekoj zemlji kako bi se klanjalo sa većinom.s.a.. ”Kitabus-savm”. Prema tome. 697. Ramić. dž.). a kurban-bajram je kad kurbane koljete. s tim da minimum dana koje si postio mora biti dvadeset devet. smatram da ako je sredina u kojoj živi dobila zvanične instrukcije koje se razlikuju od onoga što on zna.v. a zna šta je mlađak i kad i gdje ga treba vidjeti. (El-Mevsu‘a el‘arabijje el-‘alemije.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 126 od 416 .U slučaju da zapostiš u jednoj zemlji a drugi dio ramazana postiš u drugoj slijedit ćeš instrukcije zemlje u kojoj se trenutno nalaziš. za oprost. a onaj ko sazna da je postio na bajram neka istigfar učini i zamoli Allaha. bilo da si lično mlađak vidio. ”Kitabus-savm”. a kurban-bajram je kad kurbane koljete. Ukoliko ih bude manje.s. pojedinci koji su saznali za mijenu koja je šerijatski utvređena na nekom dijelu zemaljske kugle treba da poste.” (Tirmizi.v. Koje su posljedice za onog ko mrsi poslije mlađaka i posti poslije mlađaka? Datum kreiranja: 27. s obzirom da u zajednici imaju vođe koje su na sebe preuzele taj teret i obavezali se da će ih obavijestiti o početku i završetku posta. ali ne treba da to javno u masama propagiraju kako ne bi izazvali smutnju u zajednici. a ako si u Bosni i Hercegovini zvanični stav Rijaseta Islamske zajednice.) Prema tome. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (Sahihu-l-Buhari.a. Sunen. To je posebno važno u slučaju bajram-namaza. ”Kitabus-savm”.a. ukoliko si siguran da je došlo do greške i znaš da je mjesec nastupio.Na pitanja odgovora doc. onda upotpunite šaban trideset dana. 1909. Isto tako. mlađak) vidite. ako ga vide u Rabatu u Maroku. Poslanik je.novihorizonti.v. a ako vas u tome oblaci spriječe. br. to je za njega siguran znak početka posta i on se tog svog znanja mora pridržavati. rekao: ”Ramazanski post je kada postite.2005 http://www.” (Tirmizi. smatram da to treba da slijediš. bez obzira da li je neko prestao postiti ranije. a Allah. najbolje zna. 697. bajram je kad mrsite. Bilo kako bilo. Šukri H. jer je Poslanik. treba slijediti mjesto u kom čovjek boravi. morat ćeš razliku napostiti. Međutim. ako si u Austriji slijedit ćeš zvanični stav Islamske zajednice Austrije. Sunen. s obzirom da bi svojim nastupom mogao izazvati zabunu i smutnju.. odnosno mrse. u Meki ga teško mogu vidjeti. rekao: ”. ukoliko nije siguran da odgovrna institucija nije napravila grešku. i mrsite kad ga vidite. s. muslimani tog područja dužni su da bajramuju isti dan. a u Indoneziji ne mogu nikako.) Dakle. br.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom. tako da npr.bajram je kad mrsite. dr.

Pitanje: Odgovor: Takva osoba će preostali dio dana postiti s obzirom da osoba koja je dužna postiti ne smije u toku ramazana raditi nešto što poništava post. s. kao što je bolest.š. b) da je razumna. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. najjači je i najsigurniji vid spoznaje. Na to upućuju neki ajeti u suri Et-Tekasur. jer svijetu u kome živimo. S druge strane. Poslanik. dž. Ramić. a to je ”ajnu-ljekin” viđenje: ”okom sigurnim”. smatram da oslonac u utvrđivanju početka i kraja posta treba i dalje da bude u viđenju mlađaka ljudskim okom. potrebno je zanijetiti post prije zore. jer se time uspostavlja jedinstvo islamkog ummeta u tom segmentu i zahvaljuje Allahu. čak i kada bi i došlo do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara. 2294. c) da nije na putu.a. ako ne. Međutim. viđenje ”okom sigurnim”.s. hajz i nifas za ženu itd. matematičkim i mehaničkim koja mu mogu pomoći da to viđenje lakše i na vrijeme ostvari.Na pitanja odgovora doc.š. dr. Pitanje: Odgovor: Post je stroga dužnost (farz) svakoj osobi koja je u islamu i koja ispunjava sljedeće uvjete: a) da je šerijatski punoljetna.) Ovdje se misli na ramazanski post. Sunen. nego je to viđenje i najrelevantnije zbog toga što je takvo viđenje najjači vid spoznaje. je rekao: ”Onaj ko u toku noći nije započeo svoj post tome nema posta.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 127 od 416 . Ne mislim da će trenutne vlasti u islamskom svijetu tako nešto dozvoliti.” (Nesai. ta osoba dužna je taj dan nadoknaditi (napostiti) jer za ispravnost ramazanskog posta. a ona to nije učinila. ukoliko je u stanju. Viđenje okom ne samo da slijedi jasnu odredbu u hadisu. U sedmom ajetu se spominje najviši stepen spoznaje.š. br. Osoba koja ispunjavaju prva dva uslova dužna je eventualno propuštene dane napostiti. a Allah. najbolje zna.2005 http://www.novihorizonti.com Pitanje: Odgovor: Kada će doći do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara u cilju postizanja jedinstva muslimana? Koliko je to šerijatski opravdano? Postojanje preciznog i jedinstevenog astronomskog kalendara dobra je ideja koju treba podržavati.11. Šukri H. Prema tome. Kako će postupiti osoba koja je tek nakon izlaska sunca saznala da je nastupio ramazan? Kome je post obavezan? Datum kreiranja: 27. onda je dužna za svaki propušteni dan dati fidju (iskup).u trećem i četvrtom ajetu spominje spoznaju. d) da nema neko drugo šerijatski validno opravdanje da ne posti. dž. na spoznaji koju je On čovjeku omogućio. jer postoje hadisi koji govore da je dozvoljeno nafilu zanijetiti sve do podne ukoliko osoba nije nešto u međuvremenu uradila što poništava post. dž. između ostalog. sigurno znanje. pri čemu se čovjek treba koristiti svim suvremenim dostignućima. U petom ajetu spominje se viši stepen spoznaje ”ilmu -l-jekin” tj. naročito zapadnim zemljama i Rusiji ne odgovara da se islamski svijet ujedini u bilo čemu pa makar se radilo i o kalendaru. ”Kitabus-savm”. Allah.

rekao je ashabima u Meki da se isele u Abesiniju jer tamo ima pravedan vladar. s.v. ”Kitabus-savm”.com Pitanje: Akšam je nastupio desetak minuta prije polijetanja aviona tako da smo se iftarili dok je avion bio na zemlji.s. Treba naglasiti da su ljudi različiti tako u pogledu drugog uslova svako treba sebe izmjeriti i onoga trenutka kada osjeti da ga sredina odvodi sa puta islama.v. dr. Postoji li kakva šerijatska zapreka za to? Datum kreiranja: 27. Imam mogućnost odlaska na zapad i da tamo dobijem stalni boravak. 1100. da bi se mogao iftariti.2005 http://www. Naravno. Pitanje: Odgovor: Činjenica je da je muslimanu dozvoljeno da živi i u nemuslimanskoj sredini. najbolje zna. a znamo da je taj pravedni vladar bio kršćanin. misionarstvo itd. što je sredina islamskija to se musliman u njoj osjeća ljepše i ima manje problema. da ne postoji opasnost da će pod uticajem sredine skrenuti sa siratul-mustekima.a. Normalno. Poslanik. ovdje se izuzimaju oni koji žive u blizini polova gdje dani znaju biti izuzetno dugi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Šukri H.Na pitanja odgovora doc.” (Sahihu-l-Buhari. uslov za postača. br. Ramić.s.) Dakle. jeste da sunce zađe. smatram da je boravak muslimana u nemuslimanskoj sredini dozvoljen pod sljedećim uslovima: a) da se u toj sredini poštuju temeljna ljudska prava tako da musliman može prakticirati makar temeljne principe islama i da se ne prisiljava da čini grijehe. Na osnovu prethodno rečenog. b) da njegov identitet kao muslimana nije ugrožen. tj. da musliman u njoj može prakticirati islam.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 128 od 416 . dakle da njega sredina mijenja. ”Kitabus-sijam”. s. Sahihu Muslim. c) da postoji opravdan razlog njegova boravka kao što je posao. 1954. izaslanstvo. Međutim.a. bitno je da sredina u kojoj živi musliman bude takva da ga kao muslimana ne ugrožava. Da li je naš post ispravan? Odgovor: Da. To zbog toga jer je Poslanik. a ne on sredinu.š. dž. tj. rekao: ”Kada noć odovud dođe i dan tamo ode i sunce zađe tada se postač iftari. vaš post je ispravan jer ste ispunili uvjet i postili od zore do zalaska sunca. on tu sredinu mora napustiti i tražiti onu koja će ga podupirati u dobru.11. da je kojim slučajem avion uzletio prije zalaska sunca tada se ne biste mogli iftariti sve dok sunca ima na horizontu bez obzira što je na zemlji iznad koje letite akšam nastupio. Međutim. br. kada je avion uzletio sunce smo mogli vidjeti još jedan dugi period. Prema tome. a Allah.novihorizonti.

koliko su one suza prolile za svojom zemljom sa koje su njihova plemena etnički očišćena. čečeniji. Palestini. klanova. Ulazak u rat sa Afganistanom sigurno će Americi donijeti gubitke i to samo gubitke i može biti početak njenog rastakanja. a koja su se desila jedanaestog septembra u Njujorku i Vašingtonu. Mindanau i tako redom. nakon što definiše terorizam. Ako Allah. koliko suza su prolili preživjeli iznakaženi stanovnici Hirošime i Nagasakija. Afganistan je zemlja koju do sada niko nije pokorio. nasilje i teror u Kašmiru. po njihovom ispoljavanju želje da presele kao šehidi. Od njega možemo očekivati i da kaže: ”Ako takvu akciju ne mogu izvršiti u Izraelu. jer svi željno čekaju da se riješe ovodunjalučke bijede i siromaštva i presele se u džennetske ljepote. Volio bih kada bi Amerika iz onoga što joj se desilo uzela pouku i shvatila da ne može gaziti nemoćne i siromašne. Alžiru itd. Terorizam sigurno za sobom povlači terorizam. niti bilo kakve infrastrukture. bez obzira ko ti ljudi bili i tek tada postoji mogućnost da se radikalno smanji broj potencijalnih terorista.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 129 od 416 . Jusufa el-Kardavija. Saudi Arabiji. ali. Somaliji. puna različitih rasa. Amerika će se rastočiti u državice i to rastakanje neće biti bezbolno. i čega još ne. Istaknute vođe Islamskih pokreta poput lidera Muslimanske braće profesora Mustafe Mešhura. jer samo tako se terorizam može iskorijeniti. Svijet se. te onaj ko istinski želi da se bori protiv terorizma neće i sam biti terorista. ako ni zbog čega drugog a ono zbog toga što su sa kućnog praga mogli tući koji su dio htjeli u Afganistanu. zatim istaknuta ulema poput dr. Koliko su suza prolile indijanske majke za svojom djecom. a da neko od tih kojima je nasilje učinjeno ne pokuša da se osveti. cijeli svijet. braća i očevi braneći svoju zemlju bili spaljivani napalmbombama.11. siguran sam da Ameriku čekaju još gori dani. dr. braćom i očevima koji su nemilosrdno istrebljivani. Međutim.š. koliko su suza prolile vijetnamske majke čija su djeca. Međutim. dž. mora uhvatiti u borbu sa korijenima terorizma. Oni nemaju ni svjetskih trgovačkih centara. bez obzira radilo se o muslimanima ili nemuslimanima. narodna poslovica kaže da ono što čovjek posije to će i požnjeti. svijet se treba pozabaviti pitanjem na koje su ukazali mnogi u svijetu a to je da se protiv terorizma nije moralno boriti terorizmom. Kadi Husejna. čini se da oni više vole šehadet nego život. organizovanih bandi. Amerika mora malo češće da se prisjeća svojih grijeha. a sve pod firmom borbe protiv terorizma. Već smo svjedoci kršenja osnovnih ljudskih prava u većini zemalja. treba naglasiti da muslimani kako saosjećaju sa nevinim žrtvama u Americi isto tako saosjećaju sa svojom braćom i sestrama po vjeri koji trpe nepravdu. gotovo ništa što bi vrijedilo da se na to uputi raketa od milion i više dolara. da pa se te različitosti sukobe. osudili su ubijanje nevinih civila i rušenje civilizacijskih dostignuća.2005 http://www. To je ono što svaki musliman osjeća i treba da osjeća kada su u pitanju nevine žrtve. Ne moraju ti dani doći od Usame ibn Ladina ili nekog drugog muslimana. Američki narod treba znati da Afganistanci nemaju šta izgubiti. Koliko su dova protiv Amerike uputili hatibi na hutbama diljem islamskog svijeta u zadnjih pedeset godina?! Ako samo jedna dova bude uslišana kod Allaha. koliko su dova protiv Amerike uputile majke muslimanke u Palestini. lidara pokreta El-Džema‘a el-Islamijja prof. treba ukloniti nepravdu prema ljudima.novihorizonti. Egiptu.com Pitanje: Odgovor: Molim vas da nam objasnite stav šerijata u pogledu napada na Svjetski trgovački centar u Njujorku i Pentagon u Vašingtonu. Jedino vrijedno što Afganistanci imaju jesu njihovi životi. činjenica je da je to čest slučaj. jer u ovakvoj situaciji svako će terorizam definisati kako njemu odgovara i pod firmom terorizma razračunavati se sa svojim protivnicima bez obzira ko oni bili. Šta možemo očekivati od Palestinca kome su Izraelci sve pobili i kuću mu zapalili nego da se umota u eksploziv i zajedno sa onima koji su mu to uradili odleti u zrak. Libiji. smatram da je prvo potrebno definisati terorizam. Ramić. Sovjeti su sigurno bili u boljem položaju u borbi protiv Afganistana nego što su Amerikanci.Na pitanja odgovora doc. bili oni legitimni borci za svoja prava ili ne. dž. a Amerikanci to neće moći. Nadalje. pa neka svako dobro razmisli Datum kreiranja: 27. čak i u onim najdemokratskijim.” Dakle. Uglavnom. Šukri H. Amerika je puna osoba poput Timoti Mek Veja. Iraku. Tačno je da se svijet.š. mogu u Americi koja Izrael otvoreno pomaže u genocidu protiv palestinskog naroda. zatim sve istaknute Islamske institucije poput El-Ezhera. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ukoliko sebi želi dobro mora aktivno uključiti u borbu protiv terorizma.

ili nekim Njegovim lijepim imenom i ta zakletva kao i oni na koje se ona odnosi (muž i njegova supruga) budu ispunjavali određene uvjete. pa.š. zaista. moleći Allaha. tada nastupa definitivni razvod braka bez potrebe da to supruga traži od suda. dž. tada je dužan. Allah doista prašta i milostiv je. Međutim. dužan je da šezdeset siromaha nahrani. uz kefaret. dužni su. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. To vam se naređuje. tj. i ako se vrate ženama.) Ukoliko se desi da muž priđe supruzi prije negoli učini kefaret. govore ružne riječi i neistinu – a Allah sigurno briše grijehe i prašta. Pitanje: Odgovor: Ukoliko se zakune Allahom. rok je samo četiri mjeseca. Ramić. Onaj koji ne nađe. kaže: ”Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. kao što im nisu dopuštene majke njihove. tada je.” (El-Bekare. da jednog roba ropstva oslobode. koje su pravne posljedice? Ukoliko se muž zakune da neće prilaziti svojoj supruzi.novihorizonti. 2-4. a onda odluče da s njima nastave da žive. dr. oni. po redoslijedu kako se o tome govori u suri El-Mudžadele: ”Oni od vas koji ženama svojim reknu da im više nisu dopuštene. dž.” (El-Mudžadele. otići na hadž. koje su pravne posljedice? Datum kreiranja: 27. 226-227) Pitanje: Odgovor: Izgovor tih riječi naziva se ziharom koji je šerijatom zabranjen. npr. kao što im nisu dopuštene majke njihove. .com šta sije. dž. a ako prođu četiri mjeseca i on tu zakletvu ne prekrši. Ukoliko pak kaže: ”Ako ti priđem dužan sam učiniti to i to”. a Allah dobro zna ono što vi radite. otići na hadž. O ovom propisu Allah. Allah doista sve čuje i zna. učiniti istigfar. prije nego što jedni drugo dodirnu. da mu oprosti što je prekršio propis. muž dužan učiniti kefaret za zakletvu. tada je dužan.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 130 od 416 . pa. ukoliko se desi i ukoliko su svi uslovi ispunjeni tada je.a one nisu majke njihove. majke njihove su samo one koje su ih rodile-.11. A onaj ko ne može.2005 http://www. prije nego se vrati svojoj supruzi. Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene. Šukri H.š. u slučaju da prekrši svoju zakletvu. ako to prekrši izvršiti zavjet. muž dužan izvršiti kefaret. Ukoliko muž kaže svojoj supruzi: ”Ti si mi kao leđa moje majke”. dužan je da dva mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne.Na pitanja odgovora doc.š. To su Allahovi propisi. zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete. a ako odluče da se rastave. A nevjernike čeka patnja nesnosna.

da li su muslimani diljem svijeta dužni njih slijediti s obzirom na tehničko-telekomunikacijska dostignuća i mogućnost da svi na vrijeme budu obaviješteni? Odgovor: Islamska ulema u prijašnjim vremenima razišla se u mišljenju da li geografski udaljena mjesta imaju različite mijene i da li to treba uzimati u obzir pri određivanju početka i završetka posta. Međutim. zabilježeno je da je neki čovjek pristigao u džamiju. pod izgovorom da će uvijek naći nekoga s kim će moći uspostaviti džemat i tako postići sevab džemata.. Smatram da.s. kasne da ne bi klanjali u prvom džematu itd..a.v. 51. ukoliko dođe do razilaženja u mišljenju onda treba slijediti zajednicu u kojoj se živi i ravnat se soram većine. odnosno dvadeset sedam deredža. 1/156) Nadalje.a. a kao dokaz navode primjer da je Poslanik. već je bio klanjao. bez šerijatski opravdanog razloga. da li će klanjati pojedinačno ili u džematu? O ovom pitanju postoji razilaženje među ulemom. Hanefije kažu da će svako klanjati pojedinačno u džamiji u kojoj ima zvanični imam.” (Sahihul-Buhari.Na pitanja odgovora doc. ukoliko džamijski imam klanja namaz. nego je otišao svojoj kući i klanjao u džematu sa svojom porodicom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. ako ga vide u Rabatu u Maroku.s. da se za takve džemate kaže da su mekruh. dr.s.) Prema tome. (Sahihu-l-Buhari. (Vidi: Tirmizi. a potom pristignu dvije ili više osoba. On nije oformio džemat u džamiji. ”Kitabus-savm”. svi ostali do kojih dopre ta vijest dužni su da poste. a njihovi pretpostavljeni dužni su da ih o tome obavijeste.2005 http://www. Hasana. Datum kreiranja: 27. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti. Malik. s.11. Ibn Kudame.s. (Vidi: El-Mukni‘ me‘a Eš-Šerh El-Kebir vel-Insaf. Poslanik.a. ”Kitabu-lezan”. Sevri. Neke hanbelije su iz tog stava izuzele tri džamije (Harem u Meki. br. oni svoj stav obrazlažu bojaznošću da se ljudi ne naviknu kasniti u džemat. El-Kafi.a. s.v. Bilo bi ispravno.novihorizonti. ukoliko postoje pokušaji šerijatski neutemeljenog bojkotiranja džamijskog imama i frakcionaštva. a Allah. 1909. Nehaija i Ishaka. dž.645. Alejhisselamovu džamiju u Medini i Aksa džamiju u Jerusalimu) i za njih rekli da u njima ne treba uspostavljati drugi džemat kako ljudi ne bi kasnili i ljenčarili i kako bi se izbjegao eventualni fitnet i cijepanje muslimana.a. ipak. a Poslanik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 131 od 416 . imajući u vidu da je namaz u džematu. 7/8687. Bedai‘us-sanai. najbolje zna. tako da npr. (Kasani. 646) Isto tako. El-Mugni. Ataa.. a u Indoneziji ne mogu nikako. jedanput izišao iz Medine da pomiri stanovnike dva beduinska kvarta. Sunen. rekao. 3/10) Drugo mišljenje zastupaju hanbelije. mustehab im je klanjati u džematu. br. To mišljenje je punovažno u islamskom pravu. upitao je ashabe da li ima neko među njima da tom što je tek ušao da sadaku klanjajući sa njim u džematu. kako je Poslanik. (Vidi: Kurtubi. s. u Meki ga teško mogu vidjeti. s. obraća svome ummetu riječima: ”Postite kada ga vidite. Kada se vratio u džamiju ashabi su već bili klanjali. općenito posmatrano. ukoliko muslimani bilo gdje šerijatski utvrde početak ramazana.v. 220) Ovo drugo mišljenje ispravnije je jer ima jače dokaze. što jasno ukazuje da se džemat preporučuje i onda ako se u džamiji već klanjalo. kao i za džemat onih ljudi koji namjerno. smatra da muslimani treba da zajedno zaposte i zajedno bajramuju. 4/285-287) Po njima. Šukri H. ”Kitabus-salati”. vredniji od namaza klanjanog pojedinačno za dvadeset pet. ili haram. jer je ono u skladu sa vjerodostojnim hadisom u kom se Muhammed. (El-Mevsu‘a el-‘arabijje el-‘alemije.) Ono je. to ne stoji. Evzai i Lejs. i naučno potvrđeno jer je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu.v. Ramić. Velika većina. str. S hanefijama se u vezi s tim pitanjem slažu Šafija. u naše vrijeme. br. a to je stav Ibn Mesuda.com Pitanje: Odgovor: Kada dvije ili više osoba stignu u džamiju nakon što je imam predao selam.v. s.s. Pitanje: Kada se u jednom mjestu utvrdi početak ramazana.

s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Odgovor: Pasivno bavljenje sportom. Ramić. dao je da se njegova deva utrkuje sa drugima.a. Pitanje: Odgovor: Preporučio bih muslimanima sportove koje im je preporučio Allahov poslanik. s.s. ukoliko će djeca sutra patiti zbog toga što će svaki roditelj usmjeravati dijete drugim putem. a u nekim je i sam učestvovao.a. Mogu li s njom ostati u braku imajući u vidu da sam ja sunija i da želim prakticirati i živjeti izvorni islam? Da li je. posmatrajne sportskih nadmetanja. utrkivao sa Aišom. br.a. nije grijeh.” (Sahihu-l-Buhari.s.a. s. ukoliko je u granicama dozvoljene zabave i opuštanja nije zabranjeno. Kada sam malo bolje upoznao islam saznao sam da je moja supruga šiijka.š. Priča se proširila kako je El-Gadba‘ pobijeđena. ja bih vam preporučio razvod.11. dž.s. Dakle.Na pitanja odgovora doc. onda posmatranje sportskih nadmetanja.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 132 od 416 . Klanjajte istiharu i molite Allaha. ukoliko nema zapostavljanja obaveza. mladi mjesec mora se vidjeti poslije zalaska sunca makar jedan trenutak da bismo mogli reći da je nastupio novi lunarni mjesec. Poslanik. ali ukoliko će razlike među vama voditi u konflikte. tj.a. ”Kitabur-rekaik”. 6501) Neka sportska takmičenja on je odobrio. Jednom prilikom došao je neki beduin na jahaćoj devi koja ju je u trci pobijedila.š. za ispravnu odluku. svađe.s.v.v. 1807). s. preporučio bih im sve sportove koje vole. kockanje. r. pratiti NBA ligu i slično? Odgovor: U osnovi. npr. ukoliko u tome nema pretjerivanja. da vam pomogne da donesete za vas najbolju odluku. u tim okvirima. ti s njom možeš ostati u braku.2005 http://www. na što je Allahov Poslanik. sam je podržao neka sportska takmičenja kao što su trke deva. Šukri H. kao kada se npr.com Pitanje: Odgovor: Kada nastupa novi lunarni mjesec? Lunarni mjesec nastupa kada se mlađak vidi poslije zalaska sunca. klađenje. gledanje onog što je haram gledati itd. streljaštvo i jahanje. a to su plivanje. Poslije toga. rekao: ”Zaista je Allahovo pravo da spusti sve što se od dunjaluka uzdigne. Koju vrstu sporta preporučujete muslimanima i muslimankama? Datum kreiranja: 27. Poslanik. a tu spada većina sportova. br. Molim Allaha. el-Ekve pitao da mu dopusti da se utrkuje do Medine sa jednim ensarijom koji je sebi tražio protivnika (Vidi: Sahihu Muslim.v. uvrede.v. gledati nogometne utakmice. po šerijatu. ukoliko nema nekih drugih grijeha kao što su psovke.novihorizonti. To je teško palo muslimanima. Imao je devu po imenu El-Gadbau i bila je nepobjediva. dozvoljeno pratiti sportska takmičenja. ”Kitabu-l-džihadi ves-sijer”. kojima će održavati kondiciju svoga tijela i koji u osnovi nisu šerijatom zabranjeni. Dakle. kao kad ga je Seleme b. dž. Pitanje: Primio sam islam i oženio se muslimankom. dr.

Šukri H. Ovaj hadis prenose još neki prenosioci. Podrezivanje noktiju je prirodni zakon (fitra) koji su prakticirali svi poslanici. (Vidi: Sahihu Muslim.š. ali isto tako smatram da se ne može reći da namaz nije ispravan ako se klanja otkrivenih stopala. (Vidi: Sahihu-l-Buhari. pa prema tome i izvor opasnosti po čovjeka. a higijena je dio islama.) Bilo da ih podrezuje sedmično ili kad se ukaže potreba.. trebalo bi da muslimanka podreže nokte čim se ukaže potreba. (Vidi: Nejlu-l-Evtar. Najljepše ruke su one koje su najčistije. Kitabu Firdevsi-l-ahbar. 2/69). dugi nokti nisu izvor ljepote. To razumijemo iz hadisa koji bilježi Ebu Davud u Sunenu od Ummu Seleme u ”Kitab es-Salat”. Ramić.2005 http://www. dž. a Allah. br. u sahih hadisu. haljina ili dimije pokrivaju stopala.”Kitabuttahare”.s. ”Kitabut-tahare”.v. O tome govore mnogobrojni vjerodostojni hadisi. ”Kitabul-libas”. te prema tome moraju biti pokrivena u namazu. većina islamske žuleme smatra da su stopala žene stidno mjesto (žavret). 5/415) U svakom slučaju. zabranio da se taj period prekoračuje. bez obzira da li su nokti duži ili kraći.com Pitanje: Odgovor: Može li žena klanjati bez čarapa kada je u kući i kada je neće vidjeti muškarac koji joj nije mahrem? Može. Bakterije i ostali mikroorganizmi. Sunnet je da se nokti podrezuju jednom sedmično. s. Da li vjernica koja klanja može nositi malo duže nokte? Datum kreiranja: 27. Babu hisalil-fitre. najlakše se skrivaju ispod noktiju i tamo se mogu najbolje razmnožavati.) Podrezivanje noktiju je vid higijene. 545.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Odgovor: Preporučujem muslimankama da održavaju higijenu svojih ruku na islamski način i da se ne povode za onima koji ne prakticiraju islam. Ummu Selema je upitala može li žena klanjati u (ženskoj) košulji i velu (mahrami).com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 133 od 416 .novihorizonti. Sahihu Muslim. Naime. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ona je svakodnevno dužna održavati njihovu higijenu. Oni koji osjećaju suprotno treba da promijene svoj sistem vrednovanja u tom pogledu. koji mogu biti i smrtonosni.11. ukoliko mantil. pod uslovom da je košulja prostrana tako da pokriva stopala. dr. tako što će ona obući dug ogrtač. jer je Poslanik. Treba naglasiti da to nije jedinstven stav islamske uleme i da ima utemeljeno mišljenje koje kaže da stopala žene u namazu ne moraju biti pokrivena. bez ogrtača i on je odgovorio potvrdno. Preporučujem sestrama da. stopala pokriju. najbolje zna. s tim da period između dva podrezivanja ne smije biti duži od četrdeset dana. Prema tome.a. haljinu i tome slično. Lijepo je da se to čini četvrtkom jer postoji hadis koji to preporučuje. ili makar jedanput u četrdeset dana. a nokti uveliko otežavaju održavanje higijene i zahtijevaju da se na njih troši vrijeme koje se može svrsishodnije iskoristiti. nego izvor nečistoće. po mogućnosti. (Vidi: Dejlemi.

Možda on taj namaz obavlja samo formalno. i pored toga što klanja. logično je da musliman koji ide u džamiju ne čini velike grijehe i da ne ustrajava u griješenju. Međutim. Pitanje: Žena me je samovoljno napustila i traži razvod. zbog toga što on. gdje bi mnoga prava bila izgubljena kada bi se kao uvjet za svjedoke postavljala pravednost (adala) sa najvišim standardima.2005 http://www. kada je u svjesnom stanju. Datum kreiranja: 27. godine? Da li osoba koja ponekad konzumira alkohol može biti svjedok pri sklapanju braka? Odgovor: Iz tvog podužeg pisma čini mi se da se tvoja supruga ne želi tebi vratiti i nije joj toliko stalo da ispoštuje šerijatske propise. Ukoliko to čovjek čini. uprkos činjenici da ide u džamiju. a kod kuće sa svojom ženom i djecom gledaju nemoralne filmove i čine neke nemoralne radnje. i pored toga što ide u džamiju. želim ukazati na činjenicu da će odgovarati za ono što svojim organima radi i da će biti odgovoran za svoju porodicu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 134 od 416 . osoba koja ponekad konzumira alkohol.11. povratiti cijeli mehr koji si joj dao. Možda taj čovjek živi u društvu koje mu ne naređuje dobro i ne odvraća ga od zla itd. biti svjedok pri sklapanju braka. ako imaš priliku da izabereš za svjedoka osobu koja ni čini velike grijehe to je preče.š. Normalno. dž. bilo javno ili tajno? Odgovor: Musliman koji ide u džamiju. Spomenutom muslimanu koji. Ukoliko vidimo muslimana da griješi.š. Npr. između ostalog. dr. a ako u tome ne uspiješ tada udovolji njenom zahtjevu. Predlažem ti da daš sve od sebe kako bi sačuvao brak. kao što je navedeni primjer u pitanju. ima zaštitu koju mu Allah.Na pitanja odgovora doc. to znači da sa njegovim namazom nešto nije u redu.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da se u slučaju svjedočenja pri sklapanju braka radi o primanju nečega k znanju i imajući u vidu sredinu u kojoj živimo. Da li da joj dam razvod i imam li pravo povratiti mehr koji sam joj isplatio '98. te ti preporučujem da lijepom riječju i savjetom pokušaš djelovati na tog muslimana koji. Niko od ljudi nije imun na grijehe. namaz ima. pruža. pa čak da tražiš i više od toga. Sa sobom je odvela djecu i ne dâ da ih vidim. mehanički. s obzirom da je ona tražila razvod. dž. prakticirajući islam. isto kao i onaj koji ne ide. najbolje zna. onda u njegovu prakticiranju islama nešto nije u redu. radi to ružno djelo. a Allah. smatram da se kod nas može primjenjivati mišljenje hanefija koji ne uvjetuju pravednost u slučaju svjedoka pri sklapanja braka. Prema tome. Šukri H. tako da njegov namaz na njega nimalo ne djeluje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dužni smo ljudima pomagati da savladaju šejtana i prestanu raditi loša djela. može biti zaveden od šejtana. u slučaju da nema druge osobe koja javno ne čini velike grijehe. Ti imaš pravo. ulogu da čovjeka spriječi da čini nedostojna i ružna djela i nasilje. jer svi smo mi pastiri i svi smo odgovorni za svoje stado. U svakom slučaju dužni smo emanet islama prenositi. može. Ramić.com Pitanje: Kako islam gleda na muslimane koji idu u džamiju.

Amin. našem gazdi ili nama koji odrađujemo posao na terenu? Odgovor: Sevapi za posao koji uradite u toku radnog vremena idu na račun vašeg gazde koji vam daje plaću. Nema smetnje da van radnog vremena postupaš po svojoj želji. dž. moraš pitati njihovog vlasnika.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 135 od 416 . Imetak koji imaš podijeli u dobrotvorne svrhe imajući na umu da to nije sadaka nego oslobađanje od haram imetka. dr. Datum kreiranja: 27. Da bi tvoj postupak bio ispravan moraš upitati vlasnika da ti dopusti da svome poznaniku naplatiš manje nego što je uobičajeno. Šukri H. a u inostranstvu mogu i ukoliko njihov odlazak neće ugroziti njihov identitet kao muslimana. Ukoliko imaš kaseta sa tim sadržajem njih se možeš osloboditi tako što ćeš preko njih presnimiti halal sadržaje. Pravno pravilo u šerijatu glasi: ”Korištenje tuđe imovine bez dozvole vlasnika nije dozvoljeno.2005 http://www.novihorizonti. Odgovor: Za imetak koji si zaradio na takav način i potrošio ga trebaš se pokajati i Allaha. jer gdje god dođu uglavnom će biti tretirani kao stranci a možda dožive da u tim zemljama jednoga dana postanu i nepoželjni.com Pitanje: Nekoliko godina sam presnimavao i prodavao kasete sa narodnim i zabavnim pjesmama. Možda i vi u datoj situaciji imate šansu da ostvarite neke sevape ukoliko imate iskren nijet da što bolje pomognete ljudima radi postizanja Allahova. Naš gazda je dobar čovjek i često nas šalje da pomažemo izbjeglicama i raseljenim licima koja se vraćaju na svoja ognjišta.Na pitanja odgovora doc. Onima koji odu. da ti pomogne da istraješ na Pravom putu. u nadi da će tim svojim odlaskom postići dobro ovoga svijeta i ahireta. ili eventualno da mu ništa ne naplatiš. tada nema smetnje za njihov odlazak. ali. zadovoljstva i na tom planu uložite veći napor od onog koji ste obavezni ugovorom o poslu. Ponekad se desi da dođe neki moj kolega radi popravke auta i ja mu naplatim samo dijelove bez svog rada ili pak uzmem za svoj rad simboličnu naknadu.š. preporučujem da ostanu vezani za svoju rodnu grudu. dž. Interesuje nas kome se upisuju u sevap ta dobra djela. dž. Želim da znam kakav je status imetka koji sam na taj način zaradio uz napomenu da izvjestan dio tog imetka još uvijek posjedujem kod sebe. Pitanje: Radim u mehaničarskoj radionici. zamoliti za oprost.11. Ramić. ukoliko koristiš prostor ili alatke iz radnje.š. Prošle godine sam odlučio da to više ne radim i iskreno sam se pokajao. Pitanje: Odgovor: Ukoliko u BiH ne mogu naći posao. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li je moj postupak ispravan? Da li je dozvoljeno muslimanskoj omladini da napušta BiH i odlazi na rad u inostranstvu? Odgovor: Tvoj postupak je pogrešan jer praviš štetu vlasniku mehaničarske radnje koji te plaća da određeno radno vrijeme radiš za njega. Molim Allaha.” Pitanje: Radimo u privatnom preduzeću.

Pitanje: Ja sam sebi odredio da u toku dana i noći klanjam toliko rekata i proučim određeni zikr. a ja sam u islamu.a. Raspitaj se u policijskoj stanici na području na kom pretpostavljaš da je auto ukradeno u pretpostavljenom periodu. Kada je za to saznao jedan moj brat u vjeri ukorio me i rekao da to nije dozvoljeno. ne postoji bid‘a hasene. Ramić. a koju će utvrditi neovisna komisija. jer tako nešto ne postoji u sunnetu.com Pitanje: Otac me je na samrti obavijestio da je ukrao mercedes koji je još uvijek kod nas. Ja bih želio da se tog auta riješim i na neki način dam iskup za očev postupak.v. a Allah. Pitanje: Odgovor: Da. Koristim se ovom prilikom da pozovem muslimane da se upoznaju s Poslanikovom. Ono što neko smatra dobrom novotarijom ustvari je stvar općeg dobra (masleha mursele). Pitanje: Odgovor: Ne. Da li je on u pravu? Postoji li dobra novotarija (bid‘a hasene)? Roditelji su mi bili nemuslimani. ne u smislu da oni čine dobra djela koja ti činiš nego u smislu da ih nagovaraš da rade isto što i ti radiš. dova itd. tvoj odlazak na njenu sahranu je vid održavanja rodbinskih veza koje su šerijatom propisane. Da li svojoj tetki koja je pravoslavne vjere mogu otići na sahranu? Odgovor: Ukoliko si ti za sebe isplanirao da svaki dan klanjaš toliko rekata nafile. čak i onome koji nafilama želi postići najviše stepene u Džennetu. nadam se da za to nema smetnje pod uslovom da to ne smatraš propisanim i da tome ne pozivaš druge. Tu se ubrajaju sve inovacije korisne ljudima. On ne zna od koga ga je ukrao. Šukri H.s.š.š. Preporučio bih ti da uz to i sam auto daš u humanitarnu svrhu. najbolje zna. a Allah. najbolje zna. s. nema smetnje za to. Datum kreiranja: 27. da proučiš toliko iz Kur‘ana.2005 http://www. Normalno. da toliko puta proučiš određene dove itd. a sigurno se u njegovoj praksi može naći ono što je dovoljno svakom muslimanu. dr. ti si obavezan da se za to pobrineš.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 136 od 416 . Kako to mogu učiniti? Odgovor: To ćeš učiniti tako što ćeš pokušati naći vlasnika tog auta ili njegove nasljednike i vratiti ima auto uz nadoknadu vrijednosti koju je auto izgubio i štete koju je vlasnik auta pretrpio.Na pitanja odgovora doc.11. kao musliman za vrijeme sahrane nećeš raditi ono što je islamom zabranjeno. dž. Štaviše. praksom u pogledu dobrovoljnih namaza (nafila). U slučaju da ne bude niko rodbinski bliži od tebe da se pobrine o njenoj sahrani. Sigurnije je slijediti ono što je bilo u njegovoj praksi. dž. Ukoliko ne uspiješ naći vlasnika vrijednost koju je to auto imao u vrijeme kada je ukraden podijelit ćeš u humanitarne svrhe propisane šerijatom.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.

kao što uče neke filozofije. U želji da kažu kako treba zikr činiti odmah poslije farza. (Vidi hadis br. ako je iskrenog alima nagradio jednim sevapom i kad pogriješi. otkud nam pravo da o njima ružno govorimo i da ih optužujemo zbog njihovih grešaka!? Pitanje: Odgovor: Niko nema pravo da ometa one koji u džamiji klanjaju i obraćaju se Allahu. kao što je izučavanje korisne nauke itd. oni se raspričaju čim imam preda selam. po islamskom učenju.š. Ovdje posebno želim ukazati na pogrešnu metodu koju imaju neka naša braća u pogledu objašnjavanja pitanja zikra poslije farznamaza.a. Dakle.s.a. onda je svakako zabranjeno ometati klanjača glasnim razgovorom ili nečim drugim.a. ili rade nešto drugo za što su džamije izgrađene.v. bilo da se to ometanje ogleda u glasnom govoru. U islamu i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni (halal). to je zabranio. proizvodnji buke i galame u džamiji.š.11. prihvatajući mišljenje drugog.š. s. Da li je dozvoljeno u džamiji naglas pričati u vrijeme dok drugi klanjaju. Ramić.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 137 od 416 . takođe. bilo da su te optužbe istinite ili ne.s. ili van nje. kada klanjamo treba da učimo u sebi tako da nas ne čuje onaj ko klanja pored nas. urpkos tome moraju čuvati i štititi njegov integritet. i pored toga što je odredio da svi ljudi griješe. To je pogrešno. tako da ometaju one koji klanjaju u njihovoj blizini.Na pitanja odgovora doc. kako Kur’an od nas zahtijeva u sto dvadeset petom ajetu sere En-Nahl. s. učenjem Kur’ana.v.” Želim ovom prilikom da upozorim iskrenu braću i sestre u islamu. najbolje zna. s. jer kako smo vidjeli Poslanik. ukazati da neki klanjači imaju običaj da uče malo glasnije dok su u namazu. zaštitio integritet starijeg i učevnijeg. 4692 u Musnedu imama Ahmeda.novihorizonti. dž. jer ako tako ne budu postupili mogu potpasti pod značenje spomenutog hadisa. Dakle. dž. i onog trenutka kada smatraju da je dotični alim napravio jasnu grešku. u konkretnom slučaju potrebno je ukazati na spomenuto pitanje. mudro i lijepim savjetom. Oni koji optužuju ulemu na način kojim se ruši njihov integritet i autoritet uveliko griješe. cilj ne opravdava sredstvo. dovom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ili uče Kur’an? Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Odgovor: Kako gledate na razne optužbe koje muslimani upućuju na račun uleme bilo suvremene ili one koja je živjela u prošlim vremenima? To je veliko zlo s kojim se suočava islamski ummet. Želim ukazati toj braći da. Ako je Allah. dr. one koji stvarno svojom dušom žele živjeti i prakticirati islam na sljedeće: i onog trenutka kada ne prihvate mišljenje nekog alima. dž. zabranio je ashabima da uče naglas u namazu kad klanjaju u džamiji kako ne bi druge ometali.2005 http://www. Želim.v. a ne poslije sunneta. Šukri H.) Ukoliko je klanjaču zabranjeno da uči naglas dok neko klanja pored njega. je rekao: ”Ko ne poštuje starije i nema samilosti prema mlađima nije od nas. a Allah. Poslanik. Poslanik.

Pitanje: Odgovor: Poslanik.Na pitanja odgovora doc. Poslanik. a ne da se njime tijelo uništava. On je kupovao od jevreja isto kao i od muslimana. zabranjen zbog toga što je Poslanik. Onaj ko nas vara nije od nas.š.v. nije pravio razliku u kupoprodaji između muslimana i nemuslimana. Boks je. 1708. Sunen.2005 http://www. a ne ti. poput boksa. bila uskraćena humanitarna pomoć i liječnička briga samo zato što su muslimani. zabranio je da se zavađaju životinje kako bi se borile. U lice je zabranjeno udarati životinju. po šerijatu. Sport treba da služi tijelu. s.11. Prema tome. stvaranja. kako poslodavac tako i radnik. ukoliko ćeš time umanjiti svoje radne sposobnosti i nećeš u fabrici moći ispuniti dato obećanje.a. Ramić. ”Kitabu-l-džihad”. Ebu Davud. br. s.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 138 od 416 . ”Kitabu-l-džihad”. Sunen. Sunen. Prema tome. Kada je pored njega proveden magarac čije lice je bilo žigosano.a. muslimanu nije dozvoljeno pomagati onog nemuslimana koji se neprijateljski odnosi prema muslimanima ili im planira neprijateljstvo. muslimanima. Tu na prvom mjestu stoji boks. 2562) Ako je to zabranjeno činiti sa životinjama. s. Međutim.s. dž. br. Pitanje: Odgovor: Što se tiče borilačkih sportova. ”Kitabu-l-džihad”. Šukri H. karatea. br. ti si griješan u granici neispunjavanja date obaveze prema poslodavcu s kojim si potpisao radni ugovor. a Allah.s. a kamoli čovjeka. dozvoljeno je da muslimani uzvrate istom mjerom uz obavezu da vode računa da ne prekrše neki od općih šerijatskih humanističkih propisa.s.novihorizonti. po šerijatu. a u boksu su glavni udarci usmjereni upravo ka licu.a.v. O svemu tome treba imati jasan dogovor sa poslodavcem i svako treba da se drži dogovora. u karateu ne bi smjelo biti udaraca koji oštećuju čovjekovo tijelo. a ne donose štetu. sa nemuslimanima koji se prema muslimanima odnose korektno musliman može slobodno trgovati i surađivati u dobru. Vrijeme u fabrici provedem u zabušavanju i ljenčarenju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. oni su dozvoljeni sve dok čovjeku koriste. u kojima su manjina. muslimanu je. Dakle. odnosno prema svim radnicima koji rade. da se kroz sport tijelo relaksira i jača. Međutim. Npr. dozvoljeno uzvratiti istom mjerom. Dakle. (Vidi: Tirmizi. za to nema smetnje. Nadalje. je rekao: ”Zar do vas nije došlo da sam ja prokleo onog ko životinju žigoše po licu ili je po licu udari. s. Poslanik. zabranio udaranje u lice jer je ono odraz ljepote Allahova.v. 1709. Prema tome. po šerijatu. ne bi bilo dozvoljeno da uzvraćaju istom mjerom i uskraćuju humanitarnu pomoć i lječničku brigu bolesnim i siromašnim nemuslimanima. dr. sport kojim se krše spomenute zabrane po šerijatu je zabranjen.š.a. džuda itd. a zatim svaki drugi sport u kom se udara u lice ili nanosi bol tijelu. Musliman je dužan ispuniti dati ugovor i ne smije ljude varati. ako uz posao u fabrici ti možeš i privatno raditi a da ne umanjiš svoje radne sposobnosti. najbolje zna. Da li sam za to griješan? Odgovor: Da. ako nemuslimani bojkotiraju muslimane i njihove proizvode. 2564) Osim toga. tada si griješan za taj propust. dž.com Pitanje: Puno radim mimo radnog vremena tako da kada dođem na posao u fabriku budem umoran i nenaspavan. stoji u hadisu.” (Ebu Davud. u slučaju ljudi ta zabrana je još jača. ako bi Bošnjacima u mjestima. a s kojima ti koji ljenčariš dijeliš zaradu koju su oni zaradili. Da li su borilački sportovi.s. dozvoljeni po šerijatu? Da li Bošnjaci u BiH imaju obavezu da bojkotiraju robu i proizvode koji dolaze od Hrvata i Srba? Datum kreiranja: 27.

dž. osim ukoliko za tim postoji opravdana potreba kao npr.š. vedj). Mogu li se koristiti mirisi u čijem sastavu ima alkohola? Da li je sperma koja se pojavi prije odnosa čista? Da li mi je dozvoljeno uzimati pilule koje sprečavaju trudnoću? Datum kreiranja: 27. najbolje zna. jer dugom upotrebom izazivaju različite bolesti. s. dr. te da se njegova zabrana odnosi na unošenje u organizam jer poremećuje razum.š. Dakle. mezj). ime pri učenju Etehijjatu.š. Prema tome. Međutim. sve pilule koje se koriste u tu svrhu su štetne po zdravlje.a. a neke su i smrtno opasne. dao čovjeku na dunjaluku. ne treba prst dizati brzo kao da nekom prijetimo. Prema tome. To je bila njegova praksa i kada bi spomenuo Allahovo. Normalno. izražavanje tevhida – je nešto što šejtan najteže podnosi. Otuda. Pitanje: Odgovor: Tečnost koja se pojavi kod nadražaja nije sperma. Ona se smatra nečistom.com Pitanje: Odgovor: Da li je za vrijeme dok se uči Etehijjatu u namazu bolje držati desni kažiprst stalno uzdignut i ne micati ga. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer muž ima pravo da mu njegova žena rađa djecu. jer je zabranjeno (haram) namjerno štetiti svome zdravlju. polahko ćemo podići kažiprst i vratiti ga nazad. Šukri H.š. Pitanje: Odgovor: Preporuka Poslanika. dž. dž. kada kažemo “ettehijjatu lillahi”. a ukoliko se osuši na odjeći dovoljno ju je trljanjem istrati. dž.2005 http://www. dakle. osim toga.a. muslimani i muslimanke ne treba da razmišljaju o sredstvima koja ometaju trudnoću. najbolje zna. Ukoliko žena ima šerijatom opravdan razlog i mora da koristi sredstva protiv začeća potrebna joj je dozvola muža. kažiprst se podiže onda kad se spomene ime Uzvišenog Allaha.š. s. niti ga treba stalno držati uzdignutim. ili je krhke tjelesne građe. a Allah. dok se uči Etehijjatu u namazu. Nadalje. Ramić. nego o tuđem). da je žena bolesna. Tečnost koja se pojavljuje pri nadražaju je sluz (ar. mnoga suvremena ulema smatra da alkohol kao materija nije nečist.Na pitanja odgovora doc. Kada dobije pristanak muža žena treba da izabere sredstvo i način sprečavanja trudnoće koji neće škoditi zdravlju.v.s. pa čak i rak. Spermu treba oprati. pokazivanje kako je Allah. Isti je slučaj i sa sluzi koja izlazi nakon mokrenja. Pitanje: Odgovor: Nema smetnje u korištenju takvih mirisa kada je u pitanju njihova vanjska upotreba. treba voditi računa da ne pomognemo šejtana protiv ljudi. Ona se takođe smatra nečistom i treba je oprati. jedan.novihorizonti. onaj ko ne vodi računa o svome namazu. svojim sljedbenicima je da imaju što više djece. jer se taj alkohol odmah ispari.11. ili pak postoje neki drugi šerijatom opravdani razlozi. ime pokaže kažiprstom izražavajući tako Njegovu jednoću. ili bola (ar.v. dž. Koliko mi je poznato.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 139 od 416 . a Allah. tako da ne može podnijeti trudnoću svake godine. praksa bila je da kada spomene Allahovo. dž. Pod spermom (ar. ili je bolje stalno ga držati u pokretu? Poslanikova. a.š. Djeca su jedna od najvećih blagodati koje je Allah. treba da bude polahko tako da to može primijetiti samo onaj ko posebno na to obrati pažnju (tj. men’j) podrazumijeva se samo ona tečnost koja izlazi “sa strašću i u mlazu”. Preporučujem da se u sličnim situacijama potraži stručni savjet od povjerljivih stručnih osoba u vezi s potrebom da se sprečava trudnoća i najboljeg načina na koji se to može uraditi. zatim kad kažemo “ve rahmetullahi” učinit ćemo isto i tako redom. pokretanje desnog kažiprsta.s.

a možda te podrži i da se oženiš još jednom ženom. Da bi čovjek uspio u dunjalučkom životu mora puno saburiti. Prema tome. Da li mi je u ovakvoj situaciji dužnost oženiti se još jednom ženom? Odgovor: S obzirom da postoji realna opasnost da odeš u grijeh zbog toga što ti žena koju imaš ne pruža dovoljno pažnje smatram da ti je dužnost oženiti se drugom. treba znati da korišćenje tih hadisa. biva u smislu da su njihova značenja ispravna i na njih ukazuju ispravni šerijatski dokazi. tu nema alternative. bilo da se ona promijeni time što će smanjiti broj radnih sati u bolnici. Uprkos tome. Šukri H.Na pitanja odgovora doc. kada značenja tih hadisa imaju svoju potporu u validnim šerijatskim dokazima. To zbog toga što si dužan da se čuvaš i kloniš harama. porazgovaraj otvoreno sa svojom suprugom u nadi da će ona promijeniti svoj odnos prema tebi i pomoći ti da svoj problem riješiš na jedan ili drugi način. a jedini način je da oženiš još jednu ženu. u konkretnom slučaju kada je čuvanje od bluda i nemorala u pitanju. Ja sam njome zadovoljan. zbog svoje prezauzetosti poslom ne pruža mi dovoljno pažnje kao mužu. i u jednom i u drugom slučaju slab hadis ne koristi se kao dokaz za određeni propis. Ja. uglavnom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 140 od 416 . općenito. Ramić. Međutim.novihorizonti.11.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno u akaidu (vjerovanju) kao dokaz koristiti slab (daif) hadis? Slab hadis. tako da žena mora saburiti s mužem i muž sa ženom. prije negoli poduzmeš bilo koji korak u tom pravcu. međutim. Međutim. ne u smislu da se iz tih slabih hadisa uzima određeni propis.2005 http://www. dr. tako da se bojim da ne odem u haram. Doduše. nije dozvoljeno koristiti kao dokaz. ustvari. čovjek je dužan da se zaštiti od bluda. da se neko ženi drugom ženom ukoliko će mu to razoriti postojeći brak. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Moja supruga radi u bolnici. neki to dozvoljavaju kada se radi o podsticanju na dobro i odvraćanju od zla. osim u određenim slučajevima. Datum kreiranja: 27. ne savjetujem.

a na okrenutih dlanova (ka zemlji).” (Ja Sin. s. upućuj je okrenutih dlanova (ka nebu). suprugama da se udaju poslije njega jer će one biti njegove supruge u Džennetu. dž. Babu men refe‘a jedejhi fid-du‘ai ve meseha bihima vedžhehu i Ahmed u Musnedu...v. Imajući u vidu da je Poslanik. oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni. sigurno. Treba naglasiti da su se mnogi islamski pravnici oslonili na spomenute hadise i na osnovu njih rekli da je potiranje propisano. 87. Šukri H.s. nikom neće nepravdu učiniti. s. u tom pogledu preneseni su mnogi vjerodostojni hadisi.š. 4/221.v. od njega se prenosi hadis ili dva. Da‘ifu Suneni Ebi Davud. ”Kitabu ikametis-salati”. a što se tiče njegovog potiranja lica rukama. dizanja ruku pri dovi. nemoj se poslije mene udavati. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. 55-56) Ukoliko se žena više puta udavala bit će sa svojim zadnjim mužem. jer. s. milost i ući u Džennet.v.” (Medžmu'u fetava.a.. da je rekao: ”Žena će biti sa svojim zadnjim mužem. Mnoge stvari koje su bitne na dunjaluku. Daifu Suneni Ibn Madždže. Što se pak tiče potiranja lica nakon dove. pa kada završiš potari njima svoje lice. (Vidi: El-Albani.) Ibn Tejmijje veli: ”Što se tiče Poslanikova. uistinu.” Isto se prenosi od Huzejfe da je rekao svojoj supruzi: ”Ako želiš da budeš moja supruga u Džennetu. Muškarcima su u Džennetu obećane hurije. dr. ”Kitabu-l-vitr”.š. na dunjaluku imaju samo imena i ništa više. 22/519..) Prema tome.s.v.novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. 22-23) Oni će zajedno sa svojim suprugama uživati u Džennetu: ”Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima veseli i radosni. u tom pogledu imamo hadis koji bilježe Ebu Davud u Sunenu.” Predanja ovog hadisa šejh Albani ocijenio je slabim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 141 od 416 .s.a.s. uprkos određenih primjedbi. 1282. Ibn Madždže u Sunenu.s. (Vidi: Silsiletul-ehadis es-sahiha. Hadis koji prenosi Ibn Madždže glasi: ”Kada Allahu upućuješ dovu. Treba znati da će čovjek drugačije razmišljati na ahiretu u odnosu na svoje razmišljanje na dunjaluku. tako da možemo vidjeti kako mnogi muslimani nakon dove potiru lice rukama. str.com Pitanje: Odgovor: Da li je potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu i nakon proučene dove sunnet? Potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu nije zabilježeno od Poslanika. i činjenicu da im je on naredio da klanjaju onako kako vide njega da klanja. Babud-du‘a. Uzvišeni Allah kaže: ”. Zbog toga je Allah zabranio Poslanikovim.” (Er-Ra‘d. na ahiretu će biti totalno prevaziđene. uvrstio je u vjerodostojne. posebno imajući u vidu njihovu revnost u slijeđenju Poslanika.a. a Allah. najvažnije je zaslužiti Allahovu. Šta će žene imati u Džennetu? Datum kreiranja: 27. žena će u Džennetu biti sa svojim zadnjim mužem sa dunjaluka. Prenosi se da je Muavija ibn Ebi Sufjan zaprosio Ummu Derda pa ga je ona odbila rekavši da je čula kako Ebu Derda prenosi od Poslanika. s.a. klanjao godinama u prisustvu svojih ashaba nemoguće je da oni to ne bi registrirali i prakticirali. 145-146. s.v. Pitanje: Odgovor: Žene koje uđu u Džennet bit će sa svojim muževima ukoliko su i oni Džennet uvedeni. s.v.njih čeka najljepše prebivalište. edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov. br. ispravno je kazati da nije propisano potiranje lica rukama nakon dove. dž.) U svakom slučaju. jer od onoga što ima na ahiretu.” Ove hadise šejh Albani.11.s. ali oni nisu dovoljni kao dokaz (zbog svoje slabosti).a.2005 http://www. Ramić. jer za uspostavljanje nekog ibadeta potreban je validan šerijatski dokaz. 3/275-277.

a šta ako stvarno tamo nešto bude? U stvari. Datum kreiranja: 27. Nadalje. jer ona ih ne ostavlja ravnodušnim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer ne postoje šerijatski tekstovi prijetećeg sadržaja kao u slučaju alkohola. Kur‘an nevjernike naziva kafirima. onda nema smetnje da nastaviš raditi taj posao. normalno pod uslovom da tvoj integritet kao muslimanke nije ugrožen. onima koji pokrivaju istinu. nekih specifičnih okolnosti ne bi obuhvatao. Šukri H. šejtan zna da je metoda zastrašivanja džehennemskim patnjama vrlo uspješna u osvješćivanju ljudi. ateista ni ne postoji. da ih njome ne uznemirava. npr. u računovodstvu. Amin! Pitanje: Radim u jednom velikom supermarketu u Sarajevu u kom se između ostalog prodaju alkoholna pića i cigarete.š. istinski nevjernik. tj.11. I najveći deklarisani nevjernik često se zapita. možda. kad se u njihovim dušama probudi vjera oni je potiskuju i pokrivaju. Međutim. moralno je da mi kao muslimani ne budemo u bilo kom pogledu posrednici tom zlu. te zbog toga pokušava na razne načine da to zastrašivanje do ljudi ne dođe kako bi ljudi živjeli bezbrižno i ne bi razmišljali o ahiretu i Džehennemu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 142 od 416 . ako znamo da u duhanu čovjek nema nikakve koristi nego samo štetu. moralno bi bilo da kao muslimanka budeš što dalje od alkohola.com Pitanje: Sekretar komunističke partije u našem selu zahtijevao je od našeg rahmetli hodže da ne vazi o Džehennemu? Zašto je on to radio ako u budući svijet nije vjerovao? Odgovor: Teško je pretpostaviti prave razloge za takav njegov postupak. Molim Allaha. kako u hadisu stoji.2005 http://www. jer mi muslimani smo svjesni koliko zlo alkohol nanosi ljudskom rodu. Dakle. npr. zbog.Na pitanja odgovora doc. Da li je meni kao muslimanki dozvoljeno da tu radim? Odgovor: Ukoliko na radnom mjestu nemaš dodira s alkoholom. jer bojim se da te ne obuhvati hadis u kom su prokleti svi koji imaju bilo kakvu vezu s alkoholom. Džehennemska vatra i džehennemske patnje nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim i bezbrižnim. Pretpostavljam da ga je i samog hvatao strah kada bi preslušavao hodžine hutbe. Što se tiče duhana. Dakle. tako da kada ih hodža podsjeti na Džehennem oni pokušavaju da ga spriječe da ih na tu istinu više ne podsjeća. čak ni najvećeg ateistu. Ukoliko pak imaš bilo kakav dodir s alkoholom preporučio bih ti da potražiš posao koji će ti dolikovati kao muslimanki. da je alkohol. da nas sačuva džehennemske vatre i uputi na pravi put. Najbolje bi bilo da njega upitate ako je u životu. Ramić. majka svih zala. Pa čak i kad te taj hadis. jer bez obzira kako se čovjek deklarisao on ne može ostati ravnodušan nakon miliona pitanja koja svakog razumnog čovjeka kopkaju a koja se tiču njegova postojanja i onoga što dolazi nakon smrti. dž. normalno je da ćemo se truditi da ne budemo posrednici u onome što je štetno za ljude. da se ne osamljuješ s muškarcima koji ti nisu mahrem itd. dr. tu je situacija znatno drugačija.novihorizonti.

Zbog toga ti predlažem da pošalješ svoje podatke Redakciji Novih horizonata kako bi ih objavili u nadi da ćeš upoznati nekog hairli mladića i udati se za njega te tako automatski riješiti probleme s kojima se trenutno suočavaš. Šta mi vi savjetujete? Datum kreiranja: 27. Da li mi je dozvoljeno taj višak zadržati za sebe? Roditelji su me istjerali iz kuće i rekli da se ne vraćam dok ne obrijem bradu. ponovo primijeniš čim ti to okolnosti dozvole.š.v.11. da ti pomogne da na najbolji način prevaziđeš taj problem sa svojim roditeljima. po šerijatu.novihorizonti. bude dozvoljeno premještanje mezara. a pravno pravilo kaže da čovjek kada mora izabrati između dva zla bira ono koje je manje. na što sam pristala. Nadam se da ćeš ti svojim uzvišenim islamskim odnosom prema roditeljima uspjeti dokazati da griješe u tom svom postupku. Da li oni mogu izvršiti premještaj ostataka iz mezara? Odgovor: Da. dž. najbolje zna. suočila sam se s problemom kad je ova sestra objesila o zid sliku šejha Nazima. Pitanje: Odgovor: Nije dozvoljeno da taj višak prisvojiš sebi jer si ga postigao radeći za firmu i u poslu za koji te firma plaća. razlog koji ste naveli dovoljan je da. Ovdje boravim bez mahrema. prema riječima ove osobe. Međutim.2005 http://www. u ime Allaha. Molim Allaha. Ovo ti preporučujem jer smatram da je prekidanje rodbinskih veza s roditeljima veće zlo od brijanja brade. Mislim da ti je to obaveza i u toj obavezi se moraš. a Allah. Često ostvarim višak. vjeruju da je on evlija i da njegova slika donosi berićet.š. To ćeš najlakše moći ostvariti ako i dalje ostaneš s njom. tokom rata '42-'45 otac ove osobe je ubijen i sahranjen nedaleko od rijeke. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li mi savjetujete da ostanem s njom stanovati? Odgovor: Smatram da svojoj sestri Njemici trebaš pomoći da ispravi određena pogrešna vjerovanja. Danas je rijeka tako blizu da je počela potkopavati mezar.Na pitanja odgovora doc. mezar će biti odnesen. s. ostataka iz mezara. Konkretno. Ramić. strpiti. Ako ovako nastavi. Pitanje: Zamolila me jedna starija osoba da se raspitam da li je dozvoljeno izvršiti premještanje mezara tj.a. tj. Jedna sestra Njemica predložila mi je da s njom stanujem. Ukoliko bi vlasnik firme dozvolio da ostvareni višak zadržiš tada ne bi bilo smetnje. Radim u privatnoj firmi na poslovima nabavke robe. Smatram da je pitanje mahrema isto tako veliki problem. Ona i mnogi drugi Nijemci koji su primili islam tog šejha slijede u svemu. Pitanje: Odgovor: Savjetujem ti da poslušaš roditelje s nijetom da taj sunnet Poslanikov.com Pitanje: Studiram i radim u Njemačkoj. ostataka umrlog koji se u njemu nalaze. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 143 od 416 .s. dž.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 144 od 416 . To je kod Allaha ispravnije. ili tejemmumom.” (El-Ahzab. Uzvišeni Allah kaže: ”Zovite ih po očevima njihovim. Ukoliko je već uzela muževo prezime. Pitanje: Odgovor: Ispravno je da žena ne mijenja svoje prezime. ako se abdest iz opravdanih razloga ne može uzeti. kako bi se iz prezimena vidjelo da je udata i bračnom vezom vezana za drugu porodicu. biti pod abdestom. dr. Da li sam dužan taj namaz naklanjati? Da. Ramić.11. savjetovao bih da to izmijeni. Da li je ženi dozvoljeno uzeti muževo prezime. Ukoliko nije dozvoljeno šta da radi ako je to već učinila? Datum kreiranja: 27. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 5) Iz praktičnih razloga smatram da je korisno da svome prezimenu žena doda i muževo.2005 http://www.com Pitanje: Odgovor: Klanjao sam ikindiju i tek se sutradan sjetio da sam bio bez abdesta. dužan si tu ikindiju naklanjati jer je uslov da bi namaz bio ispravan. Šukri H. između ostalog.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. ako ta procedura za nju ne predstavlja veliku poteškoću.

34). 5.com Pitanje: Odgovor: Zašto je žena predstavljena kao izvor zla? Da li je žena stvarno manje vrijedna od muškarca? Pogrešno je.š. eventualno. kao što je dužnost poštivati i zakone u kojima se daje prednost žensku. uspjeh veliki biti!” (Et-Tevba.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 145 od 416 . jer je dala od sebe što je bila u stanju. 28) U nekim vidovima dao je prednost mušku: ”Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. jer će za svoj trud biti nagrađena kod Allaha. dž. tri puta je rekao majka. uloži sve što je u njenoj moći kako bi pomogla mužu. u mnogim vidovima izjednačio je muško i žensko: ”A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela. Sve dok je muž u islamu njegova supruga ne bi trebalo da razmišlja o razvodu. To što neki muslimani. da krene Pravim putem. prije svega. 12. Poslanik.š. to će doista. Što se tiče pitanja ko je vredniji. Uzvišeni Allah. El-Ahzab. Nadalje.s. Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. prema zakonu. dž. održavati ljudski rod na Zemlji. tek ukoliko se posmatraju zajedno sa svojim različitostima.” (En-Nisa. dž. 31-32. Prije negoli postavimo pitanje ko je vredniji. odredbi. samo. Treba naglasiti da je.11. a u nekima prednost je dao žensku.š.v. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. po Allahovoj. Muhammed. zbog grijeha koje čini. 228) Dužnost je poštivati taj zakon. Ramić. muško za jedan stepen ispred ženska. a od nevaljalih odvraćaju. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. rekao je da će onaj ko odgoji troje ženske djece time zaraditi Džennet. po Allahovom. sačinjavaju kompletno ljudsko biće i da.. 73. Allah je doista silan i mudar. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati.Na pitanja odgovora doc. tek kada se te razlike sklope u jedan mozaik u stanju su. u kojima će vječno boraviti. Ukoliko u tome uspije. El-Feth. a i ako ne uspije bit će na dobitku. a tek četvrti put otac.š. osim ukoliko za to postoji šerijatski opravdan razlog. nakon što izgubi nadu da bi se on mogao promijeniti i popraviti. kako na dunjaluku tako i na ahiretu. Šukri H. Pitanje: Odgovor: Ja bih svakoj supruzi preporučio da. 12. zakonu. odnosno mušku. a na upit jednog ashaba ko ima najveće pravo da mu on čini dobročinstvo.a. Nuh. Ukoliko se supruzi čini da će joj muž u Džehennem. i divne dvorove u vrtovima edenskim. A Allah je silan i mudar. El-Hadid. o ženi govoriti kao o izvoru zla. dž. to zavisi od ispunjavanja date uloge koje svako od njih ima. Imajući u vidu različitost tih uloga. preporučio bih svakoj muslimanki kojoj muž onemogućava da prakticira islam. Onoliko koliko svako od njih izvrši tu ulogu toliko i vrijedi i po tome se vrednuje..” (El-Bekare. a i savjest je neće peći. s. potrebno je postaviti pitanje da li muškarac i žena izvršavaju svoju koju im je njihov Uzvišeni Stvoritelj odredio. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. dž.2005 http://www. njihovu kompleksnost i težinu njihovo vrednovanje je različito. 71-72) (Vidi također: En-Nur. dr. roditelju svoje djece. po islamskom učenju. 19. 35.š. generalno. To razumijemo iz Allahovih. Činjenica je da muško i žensko. da li joj se preporučuje da ga napusti? Datum kreiranja: 27. to će za nju biti dvostruki uspjeh. riječi: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. Dakle i muškarac i žena imaju svoje mjesto u životu na Zemlji i svako od njih se vrednuje po učinku u svome domenu. i namaz obavljaju i zekat daju. ili je izišao iz islama. da sebi traži selamet negdje drugdje. Nepoštivanje nekog od zakona dovodi do poremećaja i loših posljedica po čovjeka. na ženu tako gledaju možda je utjecaj kršćanskog učenja koje našu pramajku Havu optužuje da je navela Adema na grijeh te da je on zbog nje protjeran iz Dženneta.

š. majke pravovjernih. To me sprečava da donesem odluku da se sa njom oženim. r. pak. Drugo. Naravno. savjetujem vam da se puno Allahu. Ahmed. dž. dž. da se iskreno Allahu. ”Kitabus-salati”. 6/405) Prema tome.š.2005 http://www. Molim Allaha. a u bračnom ugovoru nije ništa specificirano.a. da žene same klanjaju u džematu. Sunen. (Ebu Davud. Pitanje: Počinio sam blud sa djevicom prije negoli sam počeo prakticirati islam. dž. s obzirom da je mehr posljedica bračnog ugovora te čim taj ugovor stupi na snagu stupaju i njegove posljedica.š. dž.š. da učini vaše pokajanje iskrenim.s.com Pitanje: Mi žene često klanjamo u džematu tako što jedna od nas kao imam predvodi džemat. iako je počela klanjati. Lijepo je (mustehab) da žene i kada su same klanjaju u džematu. Šukri H. najbolje zna. Tako je radila i majka pravovjernih Ummu Seleme. dr. pokajete zbog grijeha koji ste počinili i da srčano nastojite ispuniti sve uslove da bi pokajanje bilo validno i primljeno kod Allaha.11. još uvijek nije spremna da se pokrije. Kada je suprug dužan isplatiti vjenčani dar (mehr)? Datum kreiranja: 27. u ugovoru specificira vrijeme isplate. s. dž. Da li je naš postupak ispravan? Odgovor: Da.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 146 od 416 .š. 1/139. tada se kao mjerilo uzima tradicija (‘urf) jer tradicija ima snagu uslova (šarta) pošto pravno pravilo glasi ”el-ma‘rufu ‘urfen ke-l-mešruti šartan”. čitajući islamsku literaturu nigdje nisam naišla da su to činile žene u vrijeme Poslanika. Ukoliko se. dužnost je pridržavati se tog roka. Napominjem da se mi dobro slažemo i da nemamo drugih problema. najbolje zna. Babu imametin-nisa. Prenosi se od Aiše. nakon sklapanja braka. vaš postupak je ispravan. supruga ima pravo da ne zahtijeva trenutnu isplatu mehra.v. da vas u vjeri učvrsti i da budućoj supruzi mahramu omili.Na pitanja odgovora doc. Amin! Pitanje: Odgovor: Ukoliko u bračnom ugovoru nije specificirano vrijeme kad se mehr ima isplatiti u cjelini ili djelimično. (Vidi: ElBejheki.š.s. Međutim. ali ona.novihorizonti. s. da je ona predvodila džemat kao imam s tim što je stajala u prvi saf. dž.v.a. tada se mehr treba odmah. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. bez obzira što ugovoreno vrijeme nije isteklo. Es-Sunen el-Kubra. tada se smatra da vrijeme nije ni određeno i u skladu s tim se postupa. 3/131) Isto tako Poslanik. Musned. preporučujem vam da se odmah vjenčate jer će te tako posljedice vašeg grijeha umanjiti. zahvaljujete na uputi koju vam je dao i treće. a Allah. vlasnik mehra tj. ženski džemat. U slučaju da neki od ta dva uslova nije ispoštovan. prije svega. Ukoliko prije isteka roka muž da razvod ženi ili umre. isplatiti. a Allah. Sada želimo da se uzmemo. a ne ispred safa. Šta nam savjetujete? Odgovor: Savjetujem vam.a. ima svoje utemeljenje. dozvolio je Ummi Vereka da bude imam ženama u svojoj kući. Ukoliko ne postoji tradicija. isplata mehra postaje obavezna istog momenta. tj. Taj rok mora biti: a) precizan i b) moguć.

prije nego što učiniš taj korak. s.” (El-Isra.. 32) Imam nijet da se ženim. ”Kitabus-salati”. za to nema zabrane. dž. ali ja se nadam da je neobjavljivanje imena ispravnije i bezbolnije. po mogućnosti. i da bude u granicama stvarne potrebe. Mogu li otići u džamiju u kojoj ona klanja s namjerom da se sa njom upoznam? Da li se može klanjati noćni namaz nakon što se klanjaju vitre? Datum kreiranja: 27. Ukoliko se sa njom upoznaš. najbolje zna. tada više osoba može sebe naći u pitanju i odgovoru tako da će korist biti veća. raspitaš o njoj kako bi mogao procijeniti da li vrijedi taj korak činiti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Dakle. Sunen. br. Ebu Davud.v. To je preporuka Poslanikova. može biti da je ime izmišljeno ili pak istinito i da se podudari s imenom neke osobe koja se. ”Kitabu kijamil-lejli vet-tetavvu‘”. puno pitanja koja dolaze ponovljeno je. jedino što se time ne slijedi pretežna praksa Poslanikova. preporučujem da o svim relevantnim pitanjima u vezi sa vašim budućim životom iskreno i dostojanstveno porazgovarate.2005 http://www. s. Poslanik. Sunen. bilo bi lijepo da osoba nastoji da vitr-namaz bude zadnje što klanja u toku noći. niti bilo čega što bi bio korak ka nemoralu s obzirom da je svaki korak ka nemoralu zabranjen. Nadalje. bude uz znanje njenih roditelja. Ramić.š.Na pitanja odgovora doc.. 470. nakon vitr-namaza mogu se klanjati nafile. ni kriva ni dužna. Preporučio bih vam da to upoznavanje. Kada ne spomenem ime.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 147 od 416 . ali u različitim formama. Osim toga. Sunen. želim da umanjim mogućnost manipulacije s pitanjima i odgovorima na njih. s.a. 1661. koji je nastojao da vitr-namaz uvijek bude zadnje što klanja u toku noći. br. nema smetnje da odeš u tu džamiju kako bi dotičnu djevojku vidio i eventualno se sa njom upoznao. Nesai. je rekao: ”Nema dvaju vitara u toku jedne noći. Znam da bi bilo interesantnije kada bi se znalo ko i odakle pita. Pitanje: Odgovor: Da. Naravno. Prije svega.com Pitanje: Odgovor: Zašto ne objavljujete imena osoba koje vam postavljaju pitanja? Imena ne objavljujem iz više razloga. tako da.s. Ne smije biti osamljivanja. dr.v.a. a ako se desi da nekad nakon vitara htjedne klanjati nafile.s. može naći u nezgodnoj situaciji. 1439) Pitanje: Odgovor: Prije stupanja u brak nužno je da se budući supružnici upoznaju.s. počesto ne bih mogao udovoljiti tom kriteriju. Šukri H. Mnoga pitanja su anonimna. Preporučio bih ti da se.11. Naime. Čuo sam da jedna djevojka ima namjeru da se uda.v. ”Kitabus-salati” br. osoba koja postavlja pitanje može ponekad željeti da tim pitanjem i odgovorom postigne određeni cilj i ako se njeno ime ne spomene mogućnost manipulacije postaje manja. Ono što je zabranjeno u tom pogledu jeste da se dvaput u toku noći klanjaju vitre.” (Tirmizi. Uzvišeni Allah kaže: ”I nemojte se približavati bludu. Prema tome.novihorizonti. to upoznavanje treba da bude u skladu sa šerijatskim propisima. a Allah.

š. Taj status on stiče.a.novihorizonti.11. (Vidi: Ibn Madždže. s obzirom da se kroz kocku uzima tuđi imetak bespravno. U slučaju da treća strana obezbjeđuje nagrade. Naš imam je zabranio nazivati selam pri ulasku i izlasku iz džamije.v. Vaš imam je u pravu. jer je surma vid ukrasa. dr. Kitabut-tibb”. Sunen. S druge strane. ismid. Prema tome. Onoj punici. nema smetnje da im se nazove selam naglas pri ulasku i izlasku iz džamije. Pitanje: Odgovor: Nazivanje selama je sunnet. 1/8. 1/121. jer kupovinom novine učestvuje se u nagradnom fondu. ali ne glasno da svi čuju. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 148 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. samo vam još treba pojasniti da se selam pri ulasku i izlasku iz džamije može nazivati. Pitanje: Odgovor: Stavljanje prirodne surme (antimona) ar. naravno. ajet sure En-Nisa. u više hadisa preporučio je da se surma stavlja i to neparan broj puta. O tome govori 23. Isto tako. a to je zabranjeno. Prema tome. Šukri H. ili nešto čitaju i prisiljavati ih da im uzvraćaju selam. čim sklopi bračni ugovor sa njenom kćerkom. ukoliko ne postoji nešto drugo zbog čega bi to bilo zabranjeno. nema smetnje da punica bude bez mahrame pred svojim zetom. a Allah. 1157. ”Kitabut-tahare”. a odgovaranje na selam vadžib (dakle obaveza). Ebu Davud. ”Kitabul-libas”. uče Kur‘an. ne bih preporučio da se sa njim osamljuje. dž. ”Kitabut-tahare”. Sunen. nego da ga čuju samo oni koje tim selamom neće omesti u nekom korisnom poslu. ako prisutni u džamiju sjede i pričaju. najbolje zna. nema smetnje da kad neko uđe u džamiju i vidi svoga ahbaba kako sjedi i ništa ne radi da mu priđe i nazove selam onoliko glasno kako može da ga čuje ne ometajući one koji klanjaju ili uče Kur‘an.s.2005 http://www. 2/336. je sunnet. u takvoj nagradnoj igri nije dozvoljeno učestvovati ako nagradu obezbjeđuju te novine. koja je u mlađim godinama. Ramić. ukoliko će oni koji ulaze u džamiju nazivanjem selama naglas ometati one koji klanjaju. s. ne dotične novine.š. kao što nema smetnje da se sa njim osamljuje. Poslanik. to treba zabraniti. Ženama koje ne nose nikab grijeh je stavljati surmu kada se pojavljuju na javnim mjestima. Da li je on u pravu? Da li je dozvoljeno učestvovanje u nagradnim igrama slanjem kupona iz novina s obzirom da se tu ne traži nikakvo znanje nego samo slanje kupona? Da li muškarci mogu stavljati surmu kao i žene? Datum kreiranja: 27. 2/1156.lutriju. najbolje zna.com Pitanje: Odgovor: Da li je punici dozvoljeno biti bez mahrame pred svojim zetom i smije li se s njim osamljivati? Zet je mahrem svojoj punici. 373) Preporuka je opća i nisu specificirani muškarci niti žene. a Allah. po mišljenju većine uleme. a čiji zet ne poznaje ili ne prakticira islam. Time se ta igra pretvara u kocku . koja jača vid.Na pitanja odgovora doc. Treba još skrenuti pažnju da surma koja nije prirodna može izuzetno štetiti vidu i takvu surmu zabranjeno je koristiti. tada nema smetnje učestvovati u nagradnoj igri. Pitanje: Odgovor: Ukoliko u nagradnoj igri moraš kupiti novine da bi dobio kupon. ili pak ne poštuje šerijatske propise.

smatram da mu to treba omogućiti. dakle na izradu kipova u liku ljudi i životinja. dž.Na pitanja odgovora doc. svoju porodicu. kako da obradim te i njima slične nastavne jedinice. Ukoliko hoće da taj novac da za izgradnju džamije.a. ni to nije problematično. a moraju se obraditi te nastavne jedinice. Datum kreiranja: 27. Ramić. prijatelje. dr. Što se tiče izvlačenja. nego ostaje kod njega. neće s parama koje daje prodavcu preći njegov grijeh. džamijski odbor. s. Odgovor: Smatram da nema smetnje da daš djeci da crtaju.v. da li bi to bilo halal? Naš hodža kaže da on u toj džamiji ne bi htio biti imam. Da li je dozvoljeno zadati djeci u nižim razredima da nacrtaju npr. a Allah.. najbolje zna. Grijeh vezan za te pare ne prenosi se s njima. bilo istom ili različitom nagradom. nego grijeh ostaje kod njega.s. kada hoće krenuti na put bacao kocku između svojih žena. Pitanje: Predajem vjeronauku.11. Jedini način da se on tog grijeha oslobodi jeste da taj novac da u humanitarne svrhe. tako što na postavljena pitanja pošalju svoje odgovore a komisija ili odbor džemata izvlačenjem npr. bi. a ne učesnici u takmičenju. siri itd.š. Npr. Meni je sumnjivo izvlačenje dobitnika da ne bi bilo kao igre na sreću!? Ima li šerijatska prepreka za organizovanje takvog takmičenja? Odgovor: Nema zapreke za organizaciju takvog takmičenja.š. Pitanje: Jedan čovjek dobio je na lotu nekoliko miliona. s obzirom da fond nagrada daje treća strana tj. Molim vas da mi odgovorite na to pitanje i da me posavjetujete kako da se ponašam u takvoj situaciji. Neka vas Allah nagradi. jer je bacanje kocke šerijatski validno i koristi se u svim situacijama kada više osoba ravnomjerno polažu pravo na istu stvar. s obzirom da djeca na početku prvog razreda ne znaju pisati. odnose na izradu likova koji imaju hlad. tj. tri tačna odgovora nagradi knjigom. U našem džematu traje akcija prikupljanja priloga za izgradnju džamije. ali one su haram tom čovjeku koji ih je na lotu dobio. Ona koja bi bila izvučena išla bi s njim.com Pitanje: Zanima me je li halal sljedeći način nagradnog kviza: učesnici u kvizu takmiče se iz znanja o islamu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 149 od 416 . Kad bi on htio dati donaciju i postati vakif. Odgovor: Tačno je da su te pare haram.2005 http://www. kada on u prodavnici s tim parama nešto kupi. a Allah. Poslanik.novihorizonti. po tumačenjima mnoge uleme. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Šukri H. jer su te pare haram. kasetom ili novcem. najbolje zna. jer se hadisi koji govore o musavvirinima. dž.

š. Da li je to tačno? Da.. a po islamu zabranjeno je imetak rasipati. to nema utemeljenja u šerijatu. a kada se čuje ružna vijest da se Allah. dž. Pitanje: Odgovor: Da. ali u one fondove za koje se očekuje da će svoje investicije usmjeriti u ono što je halal. dr. Pitanje: Odgovor: Da. Tim putem krenule su mnoge velike industrije mesa u Evropi kao što je Doux itd. u interesu zadoljovanja kupaca koji prakticiraju islam. a hrana pripremljena po šerijatskim propisima ima najviše standarde u tom pogledu. dozvoljeno je ulaganje certifikata. da li će podne namaz klanjati u džematu? Da li je dozvoljeno ulaganje certifikata u investicione fondove i da li je dozvoljeno prodavanje certifikata u bescijenje? Kod nas je običaj da se kad se čuje lijepa vijest.11. zamoli da nas sačuva tog zla i takvog iskušenja. i dova lijepog sadržaja. Ako znamo da krv u sebi nosi sve što je nezdravo u organizmu (zato se meso koje nije zaklano po šerijatu daleko brže kvari). podne namaz klanjati u džematu.novihorizonti. kucne u drvo ili pomakne s mjesta. Ukoliko se očekuje da će ih neki fond usmjeriti ka proizvodnji alkoholnih pića i tome slično u takav fond ne bi bilo dozvoljeno ulagati svoje certifikate. oni će. i ja sam čitao o tome u dnevnoj štampi. s obzirom da se sve odvija po Njegovoj volji. onda možemo zamisliti kako izgleda meso u kom ostane tolika količina krvi. Šukri H.com Pitanje: Odgovor: Čuo sam da u goveđim salamama koje proizvode Lijanovići ima svinjskog mesa. jer bi to bilo pridruživanje Allahu. Kada dvojica zakasne na džumu. a ne zbog toga što je neko kucnuo u drvo ili se pomakao s mjesta. Pogrešno je certifikate prodavati u bescijenje. uputi zahvala Allahu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Odgovor: Ne. To je od obostranog interesa. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 150 od 416 . udarcem u glavu itd. Ukoliko bi čovjek vjerovao da kucanje u drvo ili pomicanje s mjesta pomaže u ostvarivanju dobra ili otklanjanju zla to bi mogao biti najveći grijeh – širk. kada se čuje lijepa vijest. isteče tridesetak litara krvi više u odnosu na goveče koje je ubijeno strujom. No bez obzira na to mesnati proizvodi Lijanovića i ostalih proizvođača koji ne kolju životinje u skladu sa šerijatskim propisima nisu halal. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Datum kreiranja: 27. Certifikate je dužnost iskoristiti na najbolji način i haram ih je upropastiti jer je to imetak. pobrinu da proizvedu proizvode koji će zadovoljavati njihove potrebe. dakle presjecanjem krvnih žila na vratu. Ramić.š. dž. po mogućnosti. jer vide budućnost u proizvodnji zdrave hrane.š.2005 http://www. dok je goveče pri punoj svijesti. Dovoljno je kazati da iz goveda zaklanog na šerijatski način. Ispravno je da se. Preporučio bih Lijanovićima i ostalim proizvođačima da se.Na pitanja odgovora doc.

Pitanje: Odgovor: Ukoliko je ta stipendija dobivena na legalan način ne vidim razlog da tu postoji bilo kakva smetnja. Ramić. najbolje zna.com Pitanje: Odgovor: Da li muktedija treba učiti na namazima na kojima imam uči u sebi? Ispravno je da i muktedija uči kada imam uči usebi ili kada imam napravi stanku u namazima u kojima uči naglas.š. Da li je ispravno otići na hadž novcem ušteđenim od stipendije u nemuslimanskoj zemlji? Datum kreiranja: 27. Šukri H. a zabranjeno je muktediji učiti kada imam uči naglas. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 151 od 416 .Na pitanja odgovora doc. dr. dž. a Allah.11.novihorizonti.

š. ajetima.š. dž. nagradi za vaš trud! Odgovor: Da bi se odgovorilo na vaše pitanje bilo bi potrebno daleko više prostora od onog koji ova rubrika dozvoljava.š. tada je ta medicina dozvoljena. osobe koje se bave alternativnom medicinom ne znaju da im ta snaga i sposobnost dolazi od džina. dž. Da li je moguće da Allah. Vjerovatno vam je poznato da se u skoro svim medijima non-stop vrte oglasi o osobama koje liječe alternativnom medicinom ”sve vrste bolesti”. džin napao neku osobu pa je ta osoba postala paralizovana. Zbunilo me da je koristio zbirku dova. Šukri H. ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. ne upućuje dove Allahu.2005 http://www. pošto im suradnja s džinima omogućava tu uspješnost. One. Treba istaći da. da čine određene velike grijehe među kojima su i oni koji izvode iz vjere. dove. dr. Nastojim svakim danom da se uz stručno obrazovanje.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc. jer ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. iskušenja na koja nailazim sve su veća i veća. Ovdje je potrebno posebno naglasiti da sva izlječenja u kojima su uspješni sihirbazi mogu se. To znamo po tome što loši džini postavljaju ljudima. povezano sa lošim džinima. Jednom sam prisustvovao takvom liječenju. psuju. shodno vašim mogućnostima. kao uslov za suradnju. a u pauzama liječenja često je u razgovoru koristio psovke. vidovitošću. Ukoliko je npr. kao što je liječenje bioenergijom. s islamske tačke gledišta. Dalje. jednostavno. Čini mi se. otkrivaju tajne itd. ne klanjaju itd. samo znaju da kada urade nešto (uglavnom se radi o određenim velikim grijesima) dolazi im određena energija. obrazujem u islamskim znanostima i da spoznam svoga Stvoritelja Allaha. uz Datum kreiranja: 27. svoju bioenergiju i vidovitost. njegovi pacijenti tvrde da su oduševljeni tretmanom.com Pitanje: Dozvolite mi da vam se putem E-maila obratim u želji da mi. zatim neke kristale. Uprkos svemu. pod abdestom. nisam vidio da uzima abdest. Jedan parapsiholog liječio je moju rodicu. da mnogi padaju u trans tokom liječenja. a Allah. jer sve to dolazi u sukob sa mojom spoznajom da Kur‘an mogu učiti samo čiste osobe. Ja sam inače diplomirani inžinjer elektrotehnike. također.š. Npr. U posljednje vrijeme sam okupiran alternativnom medicinom tj.. a koriste se dovama. mogu ukratko kazati da alternativna medicina može biti prihvatljiva. sposobnost i one osjećaju da su u stanju da liječe. Ramić. Tako možemo vidjeti da osobe koje se bave alternativnom medicinom čine određene grijehe. Ne treba da nas zavara ako te osobe budu uspješne u liječenju. dž. vidovitošću i salijevanjem strave. ne klanjaju Njemu. ponekad čak i nelogične. da odgovore na upit ”ko te je poslao” i spomenu osobu koja je sihr napravila itd. ono što danas nazivamo alternativnom medicinom nije uvijek grijeh. da izgone džine. parapsihološkim tretmanima. ustvari. liječenjem bioenergijom. prije liječenja klanja dva rekata i tome slično. ili će ga on preko drugih džina s kojima surađuje na to prisiliti. snaga. nego svojim džinima i šejtanima koji im pomažu. vidio sam kako rade one osobe koje salijevaju stravu i iz figurica čitaju sudbinu. Ipak. piju. klanjaju dva rekata prije liječenja itd.11. sihirbaz (koji se predstavlja kao alternativni medicinar) uspjet će je izliječiti jer će ga džin poslušati i napustiti tu osobu. nadari pojedine osobe da bioenergijom liječe druge. uče sure iz Kur‘ana. da povraćaju. Osobe koje surađuju sa šejtanom i lošim džinima prepoznat ćemo po tome što krše šerijatske propise: npr. Te osobe. nelogično je da osoba koja inače ne klanja koristi pri liječenju ajete. parapsihološkim tretmanom. I one. salijevanjem strave itd. Desi se da pacijent dođe u kolicima. dž.novihorizonti. dž. Na osnovu svega viđenog ostajem zbunjen. skidaju sihire i otkrivaju počinioca. Neka vas Allah. a ode na svojim nogama. Isto tako. Iako je učio određene dove iz zbirke. ponekad. Međutim. a osoba koja se takvom medicinom bavi nije sihirbaz. pojasnite par stvari koje me muče već duže vremena.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 152 od 416 . najbolje zna da je većina onoga što u naše vrijeme nazivamo alternativnom medicinom.

novihorizonti.š. nemojte imati odnos u anus sa svojim suprugama. 634) Novine kao javno glasilo ne pružaju odgovarajući ambijent da bih mogao o spomenutoj temi detaljno pisati.” (Sahihu-l-Buhari. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. Šukri H. II:223) Svi oni se slažu da je odnos dozvoljen samo gdje je ”plodna njiva”. o tim pitanjima treba govoriti u odgovarajućem okruženju i na pristojan način koji dolikuje muslimanima. Muharema Štulanovića ”Liječenje Kur‘anom”. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 222) Poslanik.com Allahovu.v.2005 http://www.Na pitanja odgovora doc. ”Kitabut-tahareti ve suneniha”. r. a na sličan način bi potrebne informacije mogle dobiti i buduće mladoženje.a. organizuju redovne kurseve za buduće mlade i mladoženje na kojima bi muslimanke koje poznaju medicinu i šerijatsko pravo. pomoć.” (Ibn Madždže.” (El-Bekare. Mi i u našoj sredini imamo one koji liječe u skladu s Kur‘anom i sunnetom.s.. Njih ćemo prepoznati lakše ukoliko pročitamo knjigu Vehida Abdusselama Balija ”Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza” i mr. bilo direktno ili indirektno. u pravom islamskom okruženju. jer možda laže. Zabranjeno im je samo ono što je Zakonodavac zabranio. U isto vrijeme. Dokazi koje ja poznajem govore da je zabranjeno općenje za vrijeme hajza i odnos u anus (čmar). mogu da kažem da su muž i žena jedno drugom halal.11.. Uzvišeni Allah kaže: ”Pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: ”To je neprijatnost. A kada se okupaju. Sjećam se kako je britanska kraljica Elizabeta II bila zadivljena kada je vidjela stručne kurseve za buduće mlade i mladoženje u Maleziji.” (Kur’an. dž. Treba istaći da džinu koji progovori iz osobe ne treba uvijek vjerovati. 1914. a intimni život u braku je vjera. Koristim priliku da istaknem potrebu da institucije koje rade na edukaciji muslimana. te zbog toga o tome treba govoriti. dr.” Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. vodeći računa o adabima i stidu. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 153 od 416 . Molim vas da nešto o tome napišete. tu prije svega mislim na institucije Islamske zajednice. s. ”Kitabu-l-‘ilm” kao mu‘allek. jednom prilikom je rekla: ”Da se Allah smiluje ensarijkama. Sunen. hvaleći ensarijke.a. Pitanje: Za većinu muslimana pitanja koja se tiču intimnog odnosa u braku su nepoznanica pošto je to pitanje tabu tema u islamu. jer puno problema u porodici nastaje upravo zbog nesnalaženja svekrve u svojoj ulozi. Aiša. Doduše. Ako je džin učinio takav grijeh i ušao u čovjeka on je sigurno spreman i da slaže kako bi napravio još veći nered.) Tako su mufessiri protumačili ”prilaženje” koje se spominje u sljedećem ajetu: “Žene vaše su njive vaše. i vi njivama svojim prilazite kako hoćete. Općenito. je rekao: “Zaista se Allah ne stidi istine (ovo je rekao tri puta). Sunen. Ibn Madždže. Odgovor: Sve što je vjera (din) nije i ne smije biti tabu tema. Musliman treba da se stidi onoga što je grijeh. treba znati da stid ne smije čovjeka sprečavati da nauči potrebne šerijatske propise. Stid ih nije spriječio da uče i razumiju vjeru. Poglavlje o braku. br. postići i na halal način. Datum kreiranja: 27. Ne bi bilo loše kad bi se odgovarajući kursevi održavali i za svekrve. Muslimani i muslimanke dužni su propise o tome naučiti kako bi ih se u bračnom životu mogli pridržavati. pružile budućim mladama sve potrebne informacije o bračnom životu. jer ko nema stida nema ni vjere. Tom prilikom je svome ministru vanjskih poslova rekla kako bi tako nešto trebalo organizirati i u Velikoj Britaniji. i ne prilazite im dok se ne okupaju. br.

jer se grijeh ne prenosi s parama. nego ostaje kod vlasnika tih para. Dakle. dž. 512) Iz toga proizilazi da čim imam završi hutbu zabrana razgovora prestaje. br. a ako nisi u stanju ni jedno ni drugo tada si dužan postiti tri dana uzastopno. dr. rekao je beskoristan govor (lagv). Da li je to tačno? Da li je dozvoljeno klanjati džuma-namaz u džamiji u kojoj se ne klanja pet dnevnih namaza? Da li je poslije namaza dozvoljeno poselamiti se sa džematlijama? Da li je trgovcu grijeh prodati robu kupcu ako zna da je kupac digao od banke kamatni kredit? Datum kreiranja: 27.novihorizonti. najbolje zna. Šukri H.” novotarija (bid‘a). ustrajavanje u tome i smatranje da tako uvijek treba hutbu završavati je novotarija.s. prekrši zakletvu. osoba koja to učini dužna je da nahrani deset siromaha.2005 http://www. Međutim. Sunen. ako postoji potreba. tada to nije novotarija. pa je ponekad završi tako. Prema tome. zbog zaborava. tako da ustrajavanje u tome može uzrokovati da se to pretvori u novotariju.” (Tirmizi. Pitanje: Odgovor: Ukoliko za to postoji potreba.. ako osoba ne smatra da se tako hutba mora završavati. Pitanje: Odgovor: Smatram da trgovcu nije grijeh. dž.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. šta je po šerijatu obavezn da učini? Kršenje pravnosnažne zakletve. bilo svjesno ili nesvjesno.v..a. a Allah. nema smetnje da se džuma-namaz klanja i u toj džamiji.com Pitanje: Odgovor: Ukoliko neko. Pitanje: Odgovor: Da. nema smetnje da se nešto kaže dok imam silazi sa mimbere. Pitanje: Odgovor: Iz hadisa koji glasi: ”Ko kaže šuti dok imam drži hutbu. s. O tom kefaretu govori 89 ajet sure ElMaide.š.š.a. jer to nije bila praksa Poslanikova. najbolje zna. Pitanje: Odgovor: Dozvoljeno je poselamiti se poslije namaza. zahtijeva kefaret (otkup). a Allah. najbolje zna. ”Kitabu-l-džumu‘a”.s. Ramić.v. ili da ih odjene. a Allah. niti njegovih ashaba..š. ponekad drugačije. Kada imam završi hutbu i počne silaziti sa mimbere da li je tada dozvoljeno razgovarati? Pročitao sam u časopisu ”Hilal” da je završavanje hutbe sa ajetom ”Innellahe je‘muru bi-l‘adli ve-l-ihsani.Na pitanja odgovora doc. ali poselamljivanje svih sa svim poslije svakog namaza nije bila praksa Poslanikova. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 154 od 416 .. dž.

4737) Isto tako. a. daj berićet mome ummetu u ranjenju.” (Tražim zaštitu za tebe Allahovim savršenim riječima od svakog šejtana i otrovnih životinja i insekata i od urokljiva oka. preporučio da se poslije sabaha ne spava.š. Prema tome.com Pitanje: Ako je brak ugovoren i budući muž i žena otpočnu bračni život prije vjenčanja i objelodanjivanja njihovog braka.” (Tirmizi. Da li će on meni platiti 30 ili 20 maraka. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ti možeš uzeti i novac.Na pitanja odgovora doc.v. br. učio svojim sinovima Ismailu i Ishaku. Pitanje: Odgovor: Treba mu proučiti dovu: ”U'izuke (za žensko u‘izuki) bi kelimatillăhit-tămme min kulli šejtănin ve hămme ve min kulli ‘ajnin lămme. Ukoliko želiš. 1212) Pitanje: Odgovor: On će tebi vratiti istu košulju. Sunen. Sunen.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 155 od 416 . ”Kitabut-tibb”. Šukri H.) (Tirmizi. bilo da je nađe jeftinije ili skuplje u odnosu na iznos koji si ti za nju platio. jer je Poslanik. dž. Da li je bolje sabah-namaz klanjati s nastupom zore ili pred izlazak sunca? Datum kreiranja: 27.s. On je učio dovu za svoj ummet govoreći: ”Allahumme barik li ummeti fi bukuriha. osoba kojoj se nešto svidi kod druge osobe treba joj dovu proučiti kako bi je zaštitila od svoga uroka. svojim unucima Hasanu i Husejnu i govorio da ju je i Ibrahim. ”Kitabu-l-bujū‘”. ”Kitabus-sunne”. da li oni čine blud i ako se dijete rodi da li je vanbračno? Odgovor: Svaki odnos prije sklapanja braka ili pak prije objavljivanja javnosti o stupanju u brak je grijeh i smatra se nemoralom sa svim posljedicama koje nemoral po šerijatskim propisima za sobom povlači.” (Allahu. s. a Allah. Postoji li kumstvo u islamu. najbolje zna.a.s. ako ga klanjaju s nastupom zore. dr. tj. ali ti on ne mora dati više od iznosa za koju može košulju kupiti. Dakle. bolje sabah klanjati pred izlazak sunca i ne spavati.2005 http://www. s. Pitanje: Odgovor: O ovom pitanju muslimanska ulema nema jedinstven stav. Sada ta košulja vrijedi dvadeset maraka. Ramić.novihorizonti. Smatram da je za one koji će poslije sabaha spavati. kupit će ti je.11. Sunen.v. To je posebno važno za osobe koje su urokljive. Te običaje naši muslimani su preuzeli od svojih komšija nemuslimana. br. (Vidi: Ebu Davud. Pitanje: Odgovor: Kumovanje ne postoji u islamu. to su neislamski običaji.a. br.s. kad se dijete obrezuje ili mu se kosa prvi put šiša da onaj ko to radi postaje kum? Šta treba učiti da bi se dijete zaštitilo od uroka? Bratu sam posudio košulju koju sam platio 30 maraka i on ju je oštetio. 2060) Ovu dovu učio je Poslanik.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 156 od 416 . dr. s. struju nije dozvoljeno krasti! Krađa se smatra velikim grijehom i musliman ne smije biti od onih koji tuđu imovinu bespravno prisvajaju. Međutim. u granicama šerijatskih propisa. Šukri H. zavladat će nepravda. ja bih uvijek preporučio da takav putnik predviđene namaze sastavi. onako kako je šerijatom propisano. a gdje nepravda zavlada tu nema sreće ni rahatluka. jer to ne ometa čovjeka da ponavlja riječi za mujezinom i da nakon ezana prouči za tu priliku predviđenu dovu.v. te da ne donosite odluku o ženidbi i udaji dok se dobro. Pitanje: Odgovor: Nema smetnje da se nazove selam dok uči ezan. Da li da tako klanjam ili da klanjanje podne namaza ostavim za kasnije? Odgovor: Ukoliko nemaš mogućnosti da podne klanjaš u podnevskom vremenu sastavi ga s ikindijom u ikindijskom vremenu. Ja bih savjetovao svima da iskoriste sve institucije i dozvoljene načine da se bore kako bi cijena struje i ostalih proizvoda bila realna tako da potrošači ne plaćaju proizvode više negoli vrijede.2005 http://www. Smijem li to uraditi? Odgovor: Savjetujem mu da on dođe i tebe vidi. Što se sastavljanja tiče.s. Ukoliko ne bude te borbe. ni za koga. ukoliko putuje prevoznim sredsvom i nema potrebne uslove da klanja kad hoće. Pitanje: Odgovor: Putnik je dužan predviđene namaze skraćivati. ukoliko ne bude permanentnog naređivanja dobra a odvraćanja od zla. Pitanje: U vrijeme podne namaza sam na poslu. Da li je putnik dužan sastavljati namaze i hoće li namaze skraćivati? Da li je dozvoljeno krasti struju? Je li dozvoljeno nazvati selam dok se uči ezan? Datum kreiranja: 27. Ramić. uvijek na putovanju četvororekatne namaze skraćivao.a. jednu s mahramom i jednu bez mahrame. bolje je svaki namaz klanjati u njegovu vremenu. Mogu ga obaviti ali uzimajući tejemmum i klanjajući sjedeći.com Pitanje: Dopisujem se sa svojim mladićom i imamo se namjeru uzeti. jer je Poslanik. Pitanje: Odgovor: Ne. jer je u tome velika olakšica. ne upoznate.Na pitanja odgovora doc. bilo krađom ili na neki drugi bespravan način.11.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. On traži da mu pošaljem svoju fotografiju.

Na pitanja odgovora doc. najbolje zna.11. Sahihu-l-Buhari.a. ali bih vam ja preporučio da stavite staklenu pregradu tako da žene vas mogu vidjeti a vi njih ne možete.2005 http://www. Stvar je u tome da muslimani na Balkanu poslije klanjanja dva rekata džume-namaza klanjaju podne-namaz pod izgovorom da postoji mogućnost da džuma nije valjana s obzirom da nema halife koji bi hatibu dao idžazetnamu. Sramota me otići u džamiju među braću muslimane.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 157 od 416 . skidanje dlaka sa stidnih mjesta.a. te prema tome nema potrebe da se poslije džume klanja podne namaz. a ne onoga što je dobro i korisno. međutim šejtan čovjeka zavodi na različite načine. To bi omogućilo ženama da se malo raskomote dok su u džamiji. a i muškracima bi pomoglo da se malo više skoncentrišu na ibadet.s. br.novihorizonti. s. Znaj da čovjek treba da se stidi onoga što je grijeh. veli: ”Pet stvari je od fitreta: sunećenje (obrezivanje). važio je za sve poslanike i sve narode i nije specifičan samo za sljedbenike zadnjeg vjerovjesnika Muhammeda. Pitanje: Odgovor: Da. Ukoliko ne zna da gleda što je za nju najbolji interes tada će se to pravo prenijeti na brata. zakon (sunenu-l-fitre).v. Da li se takva pregrada mora praviti u džamiji? Odgovor: Takva ograda se ne mora praviti u džamiji.š. Pitanje: Odgovor: Obrati se imamu i zatraži od njega da ti pomogne u tom pogledu.com Pitanje: U našem džematu u Njemačkoj pojavio se izvjestan problem. s. To znamo iz hadisa koji govore o sunenu-l-fitre. djeda itd. Ramić.” (Buhari. dr. rezanje noktiju i potkraćivanje brkova. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 5889) Od kada datira obrezivanje (sunećenje) muške djece? Zašto džuma na Balkanu ima šesnaest rekata? Kako da najbrže naučim klanjati. Nadam se da će tvoj problem biti brzo riješen.s. skidanje dlaka ispod pazuha. Šukri H. dž. a ne da se stide onoga što je grijeh. Smatram da uslovljavanje da hatib ima idžazetnamu od halife nema utemeljenja u šerijatu. jedna grupa džematlija traži da se napravi pregada u mesdžidu tako da žene budu odvojene i da ih muškarci ne mogu vidjeti. Ukoliko nemate mogućosti za takvu pregradu stavite neki paravan. Da li otac koji ne prakticira islam može biti velijj (zastupnik pri sklapanju braka) svojoj kćerci koja živi u islamu? Datum kreiranja: 27. Naime. ukoliko je sposoban da gleda najbolji interes svoje kćeri. dž. a da ne znam ništa o namazu. posebno u ova naša vremena kada ljude i najmanja sitnica može da dekoncentriše i pokvari mu namaz. pa tako ih navodi da se stide onoga što nije grijeh. Pitanje: Odgovor: Obrezivanje muške djece prirodni je Allahov. ”Kitabul-libas”. Pitanje: Odgovor: Džuma-namaz na Balkanu nema šesnaest rekata. U jednom od tih hadisa Muhammed. a Allah.v.

naredio je da se skriva stidno mjesto osim od osobe s kojom se živi u braku. Sve dok je osoba u islamu. Datum kreiranja: 27. 2794.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 158 od 416 .2005 http://www. 2769. pod hidžabom? Odgovor: Pokrivanje stidnih mjesta je dužnost (farz) kako za muško tako i za žensko. Da li je to tačno? Odgovor: Nisi mi rekao o kojim pitanjima je riječ. zadovoljstva. br. tako da ti ne mogu dati potpun odgovor. nego je mezheb tumačenje šerijatskih propisa koji u tu svrhu koristi šerijatske dokaze.v.š. Poslanik. ima veću šansu da joj dova bude primljena i zbog toga se dova upućuje nakon učinjenih dobrih djela. Ono što mogu reći jeste da mezheb nije dokaz u šerijatu. ispravno bi bilo da imam s kojom raspravljaš kao dokaz ponudi ajet.novihorizonti. Prema tome. Sunen.s. dž.Na pitanja odgovora doc. Ebu Davud.com Pitanje: Da li mi je dozvoljeno da prisilim svoju djevojku – buduću suprugu da nosi hidžab i da li se prima njena dova i učenje Kur‘ana.š. Što se tiče primanja dove.a. pišu joj se u sevape. ”Kitabu-l-edeb. učinjena dobra djela koja čini radi Allahova. s. (Vidi: Tirmizi. dr. dakle neki dokaz iz validnih izvora šerijata.11. hadis. osoba koja je pokorna Allahu. Preporučio bih vam da pročitate knjigu dr. Ramić. Šefika Kurdića o Ebu Hanifi. Šukri H. ako ona nije islamski odjevena tj. idžma. bez obzira koliko griješi. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kijas itd. a Allah. Često raspravljam sa efendijom o pitanjima za koja smatram da nisu u skladu sa islamskim učenjima. On mi uvijek odgovara da to može po našem hanefijskom mezhebu. koji shodno stanju i posljedicama može dostići najveće velike grijehe. a ako joj usloviš da se islamski odijeva i to je dozvoljeno. najbolje zna. a koja efendija prakticira. dž. Sam Ebu Hanife nije dozvoljavao da onaj ko ne zna dokaze na koje se on oslanjao prenosi njegova tumačenja i mišljenja. ”Kitabu-l-hamam” Osoba koja tu dužnost ne izvršava čini grijeh. Smatram da mudro i lijepim savjetom trebaš djelovati na svoju buduću suprugu. Pitanje: Student sam biologije u Podgorici. Sunen.š.

od prije nekoliko godina u kojem stoji da Ministarstvo neće izdati vizu osobi koja ide na hadž mimo organizacije Islamske zajednice. mimo Islamske zajednice.Na pitanja odgovora doc. tj. koliko mi je poznato nema otvorene kompeticije i nema nezavisne komisije koja bi ocjenjivala ponude i njihovu realizaciju. jer sigurno je da Islamska zajednica raspolaže najstručnijim potencijalom i može ponuditi najbolje uslove i najbolju organizaciju hadža.š. To se može ostvariti jedino ”otvaranjem tržišta”. kompeticijom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Tako i Saudijska Arabija. odnosno njihovo Ministarstvo hadža surađuje sa Islamskom zajednicom BiH. U tom smislu bi trebalo pružiti mogućnost nadmetanju operatora. Jedino javnim nadmetanjem i suzbijanjem monopola može se dobiti kvalitet usluga i sniziti cijena i tako olakšati i uljepšati obavljanje pete islamske dužnosti. Saudijske Arabije. dž. U tom smislu potrebno je imati nezavisnu komisiju koja bi ocijenjivala ponude operatora i svake godine valorizirala njihov učinak.2005 http://www. Doduše. hadž tehnički nije ispravan. Sve dok toga ne bude. koja je dala glavne smjernice Saudijskoj Arabiji u pogledu organizacije hadža. tj. Kod nas nema ministarstva za hadž. imat ćemo primjedbe hadžija koji će se žaliti kako je hadž preskup i kako su usluge loše. To nadmetanje mora biti javno i oni koji ponude najbolje uslove i praktično se dokažu trebalo bi da imaju prednost. U toj kompeticiji bi normalno učestvovata i Islamska zajednica sa svojom. U svakom slučaju. Datum kreiranja: 27. dr.novihorizonti. Šukri H. jeste da Islamska zajednica bude. a to je ono što Islamskoj zajednici treba biti prvenstveni cilj. Ramić. supervizor i da joj bude glavni interes da muslimani mogu što ispravnije i u što povoljnijim uslovima obaviti hadž. Razgovarajući sa jednim muftijom čuo sam kako kaže da onim Bošnjacima koji idu na hadž u organizaciji nekog drugog. dobijanje vize znači da dotična osoba slijedi upute organizatora. smatram da je obaveza osobama koje žele ići na hadž slijediti upute organizatora hadža. S obzirom da bez organizacije nema reda.com Pitanje: Interesuje me da li organizacija hadždža pripada samo određenim institucijama ili to pravo ima ko god hoće? Čuo sam da je hadždž ibadet poput džumanamaza (u organizacionom smislu) te da je. recimo. Tom prilikom nas je podsjetio i na jedno pismo Ministarstva za hadž Saudi Arabije. Normalno je da to bude tijelo koje je na razini onoga u Saudijskoj Arabiji. turističkom agencijom. u neku ruku. firmi koje organiziraju hadž. sigurno čini grijeh. kao i za džuma-namaz potrebna menšura za hadž koju izdaje najveći vjerski autoritet. U organizaciji hadža ona mora surađivati s onima koji će na terenu organizirati ljude. ali osoba koja prekrši ono što su se muslimani dogovorili kroz Islamsku konferenciju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 159 od 416 . zastupa. tj.11. s obzirom da su mjesta na kojima se hadž obavlja pod njenom jurisdikcijom. ali ga Islamska zajednica. skučenost prostora na kom se obredi hadža obavljaju. prije svega. Islamska zajednica pruža mogućnost i privatnim firmama da organizuju hadž i postoji kompeticija među operatorima ali. Ono što bih ja želio. Da li će nečiji hadž biti primljen to zna samo Allah. Odgovor: Saudijska Arabija je zemlja koja zvanično brine o organizaciji hadža. kada je o organizaciji hadža riječ. a kod njih je to Ministarstvo za hadž. a posebno imajući u vidu veliki broj muslimana iz cijelog svijeta koji želi ići na hadž.

Želim da o tome nešto napišem i objavim u štampi. Šukri H. trebaš razgovarati i sa odgovornim u pomenutoj instituciji u nadi da će joj oni ukazati da nije dolično da službenici islamske institucije.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 160 od 416 . preporučio bih proizvođačima bezalkoholnog piva da tom pivu daju posebno ime i posebnu ambalažu kako bi taj sok od ječma i muslimani mogli nesmetano piti. To što se zove pivom ne može biti razlogom zabrane. Pitanje: Odgovor: Da. a posebno bih preporučio da se ne pije u onim okolnostima u kojima bi neko mogao posumnjati da je u pitanju alkoholno pivo. i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje. javno krše propise islama. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Smatram da bi prije tog koraka bilo poželjno da na lijep način posavjetuješ dotičnu službenicu i ukazeš joj na Allahovu.Na pitanja odgovora doc. Zbog toga bih preporučio da se bezalkoholno pivo izbjegava sve dok se ta sumnja ne otkloni s posebnim imenom i ambalažom. naredbu u Kur‘anu: ”A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim.. a ne riječi i rečenice. ispravnije rečeno.” (En-Nur. Muslimanima koji piju pivo s alkoholom preporučio bih da se tog zla klone.š. A suština je da to pivo ne opija kada bi se pilo u velikim količinama. sok od ječma naziva istim imenom kao i pivo u kom ima alkohola i što je istog pakovanja kao i ono. tj. 31) Isto tako. Da li je dozvoljeno piti bezalkoholno pivo? Datum kreiranja: 27. pa i pisanjem u štampi. dužan si nastojati postojeće stanje popraviti na najbolji mogući način. jer s alkoholom je svako prokletstvo. na sok od ječma. S druge strane.. dž. ukoliko smatraš da će to pomoći u željenom pravcu. Ramić. Malo je problematično to što se taj. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Pitanje: U jednoj islamskoj instituciji koja zvanično muslimanima tumači islam primljena je u radni odnos službenica koja razgolićena dolazi na posao.11. i neka vela svoja spuste na grudi svoje. Jedan od načina da se sačuvaju od piva u kom ima alkohola jeste da pređu na bezalkoholno pivo. Ukoliko to ne urodi plodom.novihorizonti.2005 http://www. jer se po pravnom principu ”el-‘ibretu bi-l-mekasidi ve-l-me‘ani la bi-l-elfazi ve-l-mebani” u obzir uzima namjera i suština. koja zvanično muslimanima tumači islam. dr. bezalkoholno pivo je dozvoljeno piti imajući u vidu da ne opija i da nema nekih drugih razloga zbog kojih bi bilo haram.

Njih treba pitati kako oni klanjaju. pušenja.s.11. tj.v. kako bi uz Allahovu. Do mene su dolazila mnoga naučna istraživanja u pogledu štetnosti gaziranih pića. Datum kreiranja: 27. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. onako kako je to činio Allahov. hadž obavljaju itd. pomoć išli pravim putem i prakticirali izvorni islam. Moj savjet svima. Umjesto toga trebali bi da se usmjere ka prirodnim sokovima u kojima nema hemikalija. Tu svoju tvrdnju oni potkrepljuju naučnim činjenicama koje govore o ogromnoj štetnosti po zdravlje koje ima koka-kola. Nažalost.š. u onim sredinama gdje ljudi dovoljno ne poznaju islam ta sekta brzo pridobija nove pristalice s obzirom da poziv na slijeđenje Kur‘ana jako lijepo zvuči. bez obzira što ne opijaju. a zatim iz vjerodostojnih hadisa. dž. prostitucije itd. To je zalutala sekta koja ne slijedi Kur‘an. a ne u Kur‘anu. Ja se nadam da će se ubrzo u svijetu afirmisati društva za borbu protiv gaziranih pića. smatram da bi proizvodi poput koka-kole. dž.v. dok zanemaruju i neće da čuju za hadise. mnoga suvremena ulema. pepsi-kole.a.a. dr. a u suštini taj poziv je samo kora koja u sebi ništa ne sadrži. zekat daju. Ima li osnove za tu njihovu tvrdnju? Da. Ako sve to imamo u vidu onda možemo shvatiti koliko su oni u zabludi. Šukri H. kao što su oni koji se nalaze u Buharijinom i Muslimovom Sahihu. Pitanje: Kod nas u Čikagu postoje neki ljudi koji propagiraju učenje samo iz Kur‘ana. jer ne bi bilo mušterija. U svakom slučaju. Da li je to rezultat neznanja ili se možda radi o nekoj sekti? Odgovor: Vjerovatno se radi o sekti koja sebe naziva Ehlu-l-Kur‘ani (Sljedbenici Kur‘ana). jer da slijedi Kur‘an slijedila bi i mnogobrojne ajete koji govore o obavezi slijeđenja Poslanika. poste.s.Na pitanja odgovora doc. savjetujem svima da posebno vode računa o zdravoj hrani i piću.š. narkomanije. miljenik Muhammed. te činjenicom da procenat od zarade ide cionističkoj državi Izrael koja vrše teror nad muslimanima Palestine. kao što imamo društva za borbu protiv alkoholizma. prije svega iz Kur‘ana. brzo nestali sa tržišta. slijeđenja njegova sunneta. Ramić.2005 http://www. švepsa itd. jeste da se s islamom upoznaju iz njegovih nepomućenih izvora.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 161 od 416 . Štetnost gaziranih sokova je zastrašujuća i kada bi svijet toga bio svjestan.novihorizonti. Jusuf El-Karadavi. Za mene nema dvojbe da bi ljudi trebali izbjegavati piti gazirana pića. među kojima je i dr. dala je fetvu koja kaže da je zabranjeno (haram) piti koka-kolu.com Pitanje: Odgovor: Neka naša braća i sestre neće da piju koka-kolu govoreći da je to haram. s. jer briga o tome je sastavni dio islama. s. jer detalje o tim temeljima islama nalazimo u hadisu. muslimanima i nemuslimanima.

a zlo bi bilo daleko od mene. a pogotovo među šejhovima postoje razlike koje su ponekad izuzetno velike. Sve sufije koje su u okrilju islama. te koliko ima utemeljenja u šerijatu promoviranje tarikata i tesavvufa kao nekih islamskih disciplina. to je pitanje jasno svakom muslimanu.š. 31) ”Reci: ”Ja ne mogu ni sam sebi neku korist pribaviti.v. Odgovor: Prije svega. 34 i mnogi hadisi. niti: ‘Meni je poznata budućnost‘. dž. pa makar činili i velike grijehe i novotarije u vjeri koje ne izvode iz islama. a ne da ih rušimo. Vrlo često ljubav i poštivanje koje musliman treba imati prema starijem i učevnijem kod nekih prerasta u vid obožavanja. udruženja itd. a da krv ne poteče. Poslanik. dž. o evlijama ima raznoraznih bajki i pogrešnih vjerovanja koja ponekad prelaze u širk. Svako vjerovanje o evlijama koje nema utemeljenje u Kur‘anu i sunnetu pogrešno je. To što se neki probadaju. sve devijacije u pogledu vjerovanja treba ispravljati. dž. platformi i programu nekog džemata. Izuzetak treba da budu osobe koje stvarno imaju podle ciljeve i na koje treba otvoreno ukazati kako bi druge zaštitili od njihova zla.v. time što im se pripisuje ono što je samo u Allahovom. jer evlije nisu bolje od Poslanika. Naime. Hoću reći. toliko daleko da ih ne možemo smatrati muslimanima. a malo griješe. a što dotični musliman smatra pogrešnim. da ih korigujemo. niti kažem: ‘Ja sam melek‘. A da znam pronicati u tajne. pa tako neki šejhu na ruku i sedždu padaju i čine ono što šerijatom nije propisano. El-Enfal. a nekada rezultat učenja koje slijedi. želim ukazati da sve sufije nisu iste. ako vidimo ”evliju” da čini velike grijehe.š. Normalno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc. O tim ljudima govore ajeti: Junus.” (Hud. s. ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju. kulta šejha.v.a. 188) Doduše. džini mogu pomagati te ljude da čine djela koja su za nas neobična i to nije nepoznato.11. voli zbog toga što puno dobrih djela čine. Po tome ih i mi prepoznajemo.a. a ima ih koji su izuzetno daleko od njegova sunneta. Šukri H.š. selefija. Naime. Normalno da svi muslimani griješe. s. s. praksu. Najpodesniji način jeste da ukazujemo na Poslanikovu. 62.” (ElE‘araf.s. zvao on sebe sufija. naša su braća u vjeri i prema njima imamo veće obaveze nego prema onima koji nisu u okrilju islama. stekao bih mnogo dobra. a i samim grupama.a. Evlije postoje i to su ljudi koje Allah. zamolio bih Vas da iznesete Vaše mišljenje o praksi koja se prakticira u nekim sufijskim krugovima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 162 od 416 . Nadalje. Činjenica je da kod nas..s. bilo da se radi o učenju nekog šejha. Postoji na stotine tarikata i na hiljade sufijskih grupa i na desetine hiljada sufijskih šejhova. biva onako kako Allah hoće. znajmo da je on od evlijauš-šejtan.. niti od sebe kakvu štetu otkloniti..com Pitanje: Poštovani profesore. partije. neko manje neko više. Ima sufija koje slijede sunnet Poslanikov. dove koje oni uče za svoga života imaju veću šansu da budu uslišane zbog statusa koji imaju kod Allaha. Evlije mogu imati keramete. da treba da gradimo islamske ličnosti.s. dr. Među tarikatima. probadanje sabljama itd.š. evlije su obični ljudi koji ne poznaju budućnost (gajb) i ne mogu ljudima donositi dobro i od njih odvraćati zlo.s. dužnost je svakom muslimanu da naređuje dobro i odvraća od zla. domenu. dž. i njegovi ashabi to nisu radili. osim neukom ili oholom. s.v. kaže: ”Ja vam ne kažem: ‘U mene su Allahove riznice‘. pa makar suhih čarapa preko rijeke prelazio. Što se probadanja tiče. pa makar kod tih ličnosti bilo i velikih grešaka. zanima me šta Vi mislite o teoriji koja se u tim krugovima uči u pogledu avlija. jer se evlije izjednačavaju sa Allahom.a. dž. te kada vidi nešto kod svoga brata. Ramić. dužan je da na najbolji i najefikasniji način to pokuša kod svoga brata ispraviti. ihvanija ili bilo kako. o kom Allah.š.novihorizonti. pa Datum kreiranja: 27. Nekad su te greške rezultat čovjekovog ličnog stava i ubjeđenja. a i u ostalim dijelovima svijeta.2005 http://www. Normalno. Ali.

Hejsem el-Hajjat. banka bilježi kao kamatu i uračunava se u glavnicu. ratom u Afganistanu.š. Tarik al-Bišri.š. mr. I oni su u tome uspješni isto kao i sufije koje se probadaju. moglo kupiti recimo deset grama zlata. Taha Džabira bila na nivou i pokušala dati najbolje upute u vrlo delikatnoj i krajnje nejasnoj situaciji. za tim postoji potreba: a ) kako bi se pojasnilo šta je u tom naslijeđu u skladu sa učenjem islama. Ono što je u tesavvuf ušlo iz kršćanstva to je kršćanska disciplina. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Volio bih da nam date svoju ocjenu te fetve. Taha Džabir el-Alevani. recimo. Jusuf al-Karadavi . s. Mi.com to su džinska posla. Fahmi Huvejdi i dr. strane molimo Allaha. smatram da nije dozvoljeno. Otuda se inflacija oduzima od onoga što. Jusufa el-Karadavija i dr. bez objašnjavanja onoga što je u njemu pozitivno i onoga što je u njemu negativno.2005 http://www. Odgovor: U vezi sa događajima u Sjedinjenim Američkim Državama.11. Samo promoviranje tesavvufa. bilo kakvog. dr. Pitanje: Ukoliko osoba dobije obeštećenje nakon dugog sudskog procesa i nakon odugovlačenja isplate od strane koja je dužna platiti obeštećenje. pa čak i mijenjale onako kako njima odgovara u cilju postizanja zacrtanih ciljeva. Pod kamatom podrazumjevamo stvarni višak vrijednosti. Pitanje: U toku američke agresije na Afganistan pojavila se fetva koja muslimanima koji to ne mogu izbjeći dozvoljava ostanak u sastavu snaga Američke vojske i učešće u tim operacijama. a šta nije i kako bi se afirmiralo ono što je pozitivno. postoji toliko nejasnoća pa je najbolje sačekati da se te mutne vode malo razbistre. Datum kreiranja: 27. ono što je ušlo iz judaizma to je judaistička disciplina itd. dr. Ono što sam primijetio jeste da je oko te ”navodne” fetve bilo dosta igara i da su je zainteresovane strane natezale. a Allah. Neki dan sam gledao kako se Hindusi u Indiji probadaju i rade iste stvari koje prakticiraju neki sufijski tarikati.novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. da ih nagradi za njihov trud i hrabrost da pomognu muslimanima u rješavanju najdelikatnijih pitanja s kojima se muslimanski ummet danas suočava. tumačile. s naše. toliku vrijednost imaš pravo uzeti. dž.v. to muslimanima treba biti jasno. Isto tako. b) kako bi se napravila razlika između onih tarikata koji su bliže učenjima islama i onih koji su dalje. pa makar u to ušlo nešto od onoga što je naznačeno kao kamata. Šukri H. Ramić. i to ne možemo smatrati islamskom disciplinom. Što se tiče izučavanja tarikata i tesavvufa kao naslijeđa muslimana. Muhammed Seid el-Avva.s.a. ono što je ušlo iz budizma to je budistička disciplina. raznoraznim fetvama u vezi s tim itd. tesavvuf možemo smatrati islamskom disciplinom samo u onom omjeru u kojem njegova učenja imaju oslonac u Kur‘anu i sunnetu. mogli sačuvati onoga što nema utemeljenje u Poslanikovoj. kako bi se muslimani. jer se time islam pogrešno tumači. Potpisnici te fetve su (koliko sam razumio): dr. kada si ga trebao dobiti. kako postupiti s kamatama koje su precizirane u sudskoj presudi? Odgovor: Ne gleda se u brojke nego u vrijednost. dž. najbolje zna. a ne fiktivni. Ako se tim novcem. praksi. a posebno oni koji su naklonjeni zuhdu. dr.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 163 od 416 . Smatram da je ulema poput dr.

Muslimanku koja se udala za nemuslimana šerijat tretira kao bludnicu. O svemu što sam naveo postoji konsenzus islamske uleme. Ramić. pa čak i kod onih koji mu se najviše suprotstavljaju. dr. Islam ima snagu neoborivih argumenata u svakom pogledu. dobivenu kamatu će. Šerijatsko vjenčanje ne može se obaviti jer šerijat takav brak ne priznaje. uprkos svim problemima. islam) zapostavi. možete. Muslimani se vraćaju islamu i s druge strane. vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Fiktivno sklapanje i razvod braka islam ne poznaje. već sve to smatra stvarnim. a sad drugima. muslimanka se ne može udati za nemuslimana. Pitanje: Neka Turkinja udala se za sina Helmuta Khola. da postanu svjesni njihovih vrijednosti i da ih prakticiraju u životu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a od čega neće imati direktne koristi. Stanje muslimana je sve bolje.11. Ako vi dopadate rana.com Pitanje: Odgovor: Šta Vi vidite kao rješenje za muslimane da bi izišli iz sadašnje ponižavajuće situacije? Izlaz je da ljudi nauče propise islama.” (Ali Imran. 139-140) Omer.Na pitanja odgovora doc. nakon izuzimanja inflacije. a Allah ne voli nevjernike. da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao šehide. svijest o vrijednosti islama sve je veća i kod nemuslimana. a protok informacija koji omogućavaju suvremene komunikacije omogućava da ti argumenti dođu u javnost i da se milioni ljudi s njima vrlo brzo upoznaju. A u ovim danima Mi dajemo pobjedu sad jednima.2005 http://www. dati u nešto što je korisno. Uzvišeni Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 164 od 416 . Šukri H. r. smatra se stvarnim.” Treba naglasiti da muslimani od islama imaju koristi onoliko koliko ga prakticiraju. a ako se to desi. Da li je to u skladu sa šerijatom? Kakav je status fiktivnog razvoda braka sa suprugom da bi se mogao sklopiti fiktivni brak sa strankinjom radi dobijanja boravišne vize? Odgovor: Po šerijatu. Prema tome. fiktivno sklapanje i razvod braka nisu dozvoljeni. Mogu li kamatu koju mi banka daje dati za izgradnju internata medrese? Datum kreiranja: 27. kaže: ”I ne gubite hrabrost i ne žalostite se. i drugi rana dopadaju. Ukoliko je osoba prisiljena da drži novac na banci koja posluje s kamatama.a. U novinama sam pročitao da su se obavila dva vjenčanja katoličko i muslimansko. je rekao: ”Mi smo narod kojeg je Allah uzdigao islamom i neće ga poniziti osim ukoliko ga (tj. Pitanje: Odgovor: Da.

. dž. s. ideja da spomenuti ajeti mogu ukazivati i na događaje u Americi je interesantna. u blizini prve džamije u islamu Mesdžidu Kuba‘a. Ramić. f) svijetlu perspektivu imaju oni koji grade građevine s ciljem da postignu Allahovo. mnoge poruke tih ajeta su opće kao npr: a) biće među muslimanima licemjera koji će graditi džamije da bi time unijeli razdor.v. došao je melek Džibril i obavijestio Poslanika. d) u džamijama koje su napravljene s ciljem da razjedine muslimane nije dozvoljeno klanjati. zakone će na kraju s onim što imaju završiti u džehenemskoj vatri. ali za potvrđivanje te teze trebalo bi imati validne dokaze. Ibn Kesir.a. poglavlju. 109-110) Citiranim ajetima prethode sljedeća dva ajeta: ”A oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli.Na pitanja odgovora doc.com Pitanje: U 11. Dakle.” Tada je Poslanik. Međutim.Ti u njoj nemoj nikad namaz obaviti!. kad su bili na dan hoda od Medine ili još bliže.” (Vidi: Kurtubi. g) oni koji krše Allahove. sura broj 9.novihorizonti. džuzu Kur‘ana. 107-108) Svi citirani ajeti objavljeni su u povodu gradnje Mesdžidud-dirara. Tefsiru-l-Kur‘an el-‘azim. 8/234-247. kada su srušene zgrade od 109 i 110 spratova u Njujorku.š. s. ajetu koji se nalaze u 11. A Allah sve zna i mudar je.v..s. i 110. zadovoljstvo.11. dž. dž. 2/510-515) Iz navedenog da se zaključiti da se spomenuti ajeti odnose na specifičnu situaciju. e) takve džamije vlast treba srušiti.s. da je ta džamija izgrađena s ciljem da napravi razdor među muslimanima i objavljeno je: ”. s. a Allah. 9.. pod izgovorom da je grade za bolesne i iznemogle kako bi im olakšali dolazak u džemat. zakone osjećaju nemir u svojoj duši i njihova srca su nemirna.a. pored činjenice da su spomenuti ajeti objavljeni specifičnim povodom iz njih se mogu izvući mnoge opće poruke.š. Da bi njihova spletka bila što vjerodostojnija pozvali su Poslanika. i) svi koji krše Allahove. sura u Kur‘anu (sura Et-Tevba) koji glase: ”Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u želji da Mu se umili – ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula. da u njoj klanja i prouči dovu za berićet. dž.v. s.s. a ustvari željeli su da na taj način razjedine muslimane. sigurno će se zaklinjati: ”Mi smo samo najbolje željeli”. Međutim.š. u 109. da se zajedno s njim u vatru džehennemsku sruši? A Allah neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. Šukri H. b) oni će se zaklinjati da to rade iz najboljih pobuda. h) Allah.v.v. ajetu govori se o rušenju zgrada. posebno u zimskom periodu. dž.” (Et-Tevba. Taj nemir vodi ka potpunom krahu.š. poslao grupu ashaba i ta džamija je porušena prije njegova ulaska u Medinu. dr. najbolje Datum kreiranja: 27.š. postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš namaz. a Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci. 9. (Džamije razdora) koju su munafici (licemjeri) izgradili u mjestu Kuba.2005 http://www.s. El-Džami‘li ahkami-l-Kur‘an. Zgrada koju su oni sagradili stalno će unositi nemir u srca njihova. U njoj su ljudi koji vole da se čiste. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. samo će Allah znati za te njihove skrivene namjere. sve dok im srca ne popucaju. pohod na Tebuk. pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i Njegova poslanika još prije borio.a. Ti u njoj nemoj nikad namaz obaviti! Džamija čiji su temelji već od prvog dana. c) s obzirom da se sudi po onom što se vidi. Da li se pomenuti ajeti mogu povezati s tim događajem? Odgovor: Riječ je o 109.s. ne daje prosvjetljenje i uputu onima koji sami sebi nasilje čine. Poslanik.a. pri povratku. obećao im je ispuniti želju kada se vrati s puta.” (EtTevba.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 165 od 416 .a.. a oni javno govore drugačije od onog što nose u svojim srcima. a Allah voli one koji se mnogo čiste. i 110. Tu džamiju završili su pred Poslanikov. s. Mnogi te ajete povezuju sa događajem koji se desio 11. od kojih sam naveo neke. U svakom slučaju.

Naime. priključe se kao peta kolona. to je činjenica. Međutim. s. Činjenica je da su Englezi ekstremizam svojeručke podržavali. Šukri H. po šerijatu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. Ako je šejh Muhammed b. svjestan musliman će o tome voditi računa. nije dozvoljeno.2005 http://www. po njihovom mišljenju. ne znači da su svi koji su sebe smatrali njegovim sljedbenicima. Osim toga. Prema tome. kaže da ko ubije čovjeka nepravedno kao da je cijeli svijet pobio.a. dr. ali izgleda da se ubijanje ipak desilo. Šejhu-l-islam (tj. Kao zaključak. a svako će naći na ahiretu ono što je imao namjeru. treba znati da je pokret Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba bio nosilac borbe protiv turske vlasti na Arabijskom poluostrvu. teško je sa ove distance procijeniti. Allah.Na pitanja odgovora doc. vrhovni muftija Osmanske carevine) je pokret Muhammeda ibn Abdu-l-Vehhaba proglasio nevjerničkim i to je bez sumnje ispolitizirana fetva a. Pitanje: Poštovani profesore. Tražila sam po Internetu informacije. Siguran sam da je u u tom reagovanju ponekad bilo ekstremizma. ako je nešto pogrešno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 166 od 416 . (kojeg se drže Talibani i Sjeverni savez) i po Ženevskoj konvenciji koje se drže Amerikanci. čula sam da su sljedbenici Muhammeda ibn Abdulvehhaba u svoje doba ubijali one koji. ratovali. isto tako sam siguran da taj ekstremizam nije dolazio od učenih ljudi. Datum kreiranja: 27. iskren. nisu bili 100 posto u vjeri. dakle. ili se tako deklarisali i u njegovo ime sprovodili određene radnje. pošten i islamu predan svim svojim bićem. jer rat je varka. pa ipak se među njima desilo u Me‘reketu-l-džemel ono što se desilo. Prema tome. dž.s. Dakle. Ako se sukob i krvoproliće moglo desiti najodabranijoj generaciji kako da se ne desi onima koji su poprilično daleko od te generacije. a oni su. Abdul-Vehhab bio učen.novihorizonti. onda je to pogrešno pa ma od kog čovjeka dolazilo. Sjeverni savez i Amerikanci) ubijali zarobljene i ranjene muslimane. kaže da se šerijatske kazne ne izvršavaju ako postoji i najmanja sumnja da osoba nije počinila djelo za koje je optužena. Imajući sve to u vidu. pravi i iskreni musliman nikada neće biti na gubitku. jer ljudi će biti proživljeni sa svojim namjerama.v. Pravno pravilo koje je zasnovano na hadisu i praksi Poslanikovoj. Odgovor: Ashabi su bili najodabranija generacija. treba znati da se u svaki postojeći pokret uključe ljudi koji nisu sposobni da u datom trenutku budu na nivou zadatka. tu šejtan može lahko da djeluje i siguran sam da je sa svih strana činjeno dosta toga što nije u skladu sa šerijatom.š. pa ni šejh Muhammed b. a da. Koliko je ta reakcija u određenoj situaciji bila šerijatski opravdana. Hoću da kažem da. kako bi se mi sami znali ispravno postaviti u različitim situacijama i kako ne bismo pravili greške koje su činili oni koji te propise nisu poznavali. Nadalje. Ramić. ipak. smatram da je bolje da se skoncentrišemo na izučavanje Allahovih. ali nisam uspjela naći zadovoljavajući odgovor. bili učeni i postupali u skladu sa šerijatom. Nadalje. Nadalje. Neki se priključe da bi ono što je dobro rušili iznutra.11.š. niko nije bezgriješan. Ne mogu to da prihvatim. smatram da. i da ima ljudi koji žele da iskoriste pogodnu situaciju da ocrne islam. Abdul-Vehhab. itd. kada su i jedna i druga i treća strana (Talibani. vidjeli smo u nedavnim događajima u Afganistanu. a to. ne možemo vjerovati u sve informacije koje imamo bilo od jedne ili druge strane. dugo me muči jedno pitanje. propisa. Neko se priključi da bi ostvarivao svoje lične interese. s druge strane. njegovi sljedbenici su pred sobom imali državu koja je podržavala ili prešućivala mnoge vidove širka koje su njeni podanici činili. tako da su svjesni opasnosti od širka morali reagovati. nego od onih koji nisu bili na nivou svoga zadatka ili su pak time željeli postići određene zle ciljeve. muslimani mogu pogriješiti. da uvijek ima muslimana koji toga nisu svjesni.com zna. Međutim. kada su vlast i borba za vlast u pitanju. Među njima je bilo i onih kojima je zagarantovan Džennet. Molim Vas da mi pojasnite to pitanje.

Je li to slučaj kod nas u Bosni ili bilo gdje u svijetu? Dakle. kako oni prema tim istinama ne bi odmah u startu imali predrasude koje ih mogu spriječiti da te istine shvate i usvoje. Pitanje: Moje je razumijevanje da bi muslimani trebalo da imaju koristi od vakufske imovine. Politički rad može itekako poslužiti da se taj princip. oni koji su im najbliži. ili pak smatrate da su postojeće organizacije i stranke dovoljne u tom pogledu? Odgovor: Smatram da svi muslimani treba da naređuju dobro. Različitost. prakticira na najbolji mogući način. prije svega. dr.. smatram da nema smetnje da muslimani imaju više partija pod uslovom da te partije baziraju svoj rad na općim principima islama. uglja. uvijek će. Smatram da bi štetu trebalo da namiri općina koja je svojim službama dužna zaštititi imovinu i lica na svom području. a te generacije muslimanima treba da budu uzor. treba dati sve od sebe u tom pogledu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 167 od 416 . smatram da nam je potrebna neka vrsta svebošnjačkog kongresa na kom bi se valorizirali učinci političkih stranaka i procijenilo da li imamo potrebe i sposobnosti da podnesemo teret osnivanja novih političkih organizacija ili se postojeće mogu profilirati tako da zadovolje interese Bošnjaka. a među njima postoji ogromna razlika. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da s drugima surađuju u onome što je dobro i općekorisno. U osnovi.novihorizonti. pa gdje je moj dio od muslimanske nafte. Ramić. donijeti dobre rezultate i zbog toga od nadmetanja ne treba bježati.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www. Nadmetanje i različitost su blagodat. po nekima šesti islamski šart. gdje je vaš ili moj dio u toj imovini? U hadisu stoji da ljudi jednako polažu pravo na vatru. Naime. a kada oni uzmu koliko im je dovoljno onda dolaze na red oni poslije njih i tako redom. pa prema tome općina treba da snosi posljedice za poslove za koje je odgovorna. Datum kreiranja: 27. U naše vrijeme blagodati i bogatstva većinom se ne raspoređuju ravnopravno i obaveza je svih koji mogu doprinijeti poboljšanju stanja da tu nepravdu isprave. a odvraćaju od zla. a ako se počinilac štete ne može pronaći tada se šteta namiruje iz općeg fonda predviđenog za to. Istine islama treba nemuslimanima dostavljati na lijep i prigodan način.? Odgovor: U pitanju je miješanje vakufa sa stvarima koje se smatraju zajedničkim vlasništvom. ukoliko je popraćena zdravim takmičarskim duhom i željom da se postigne opće dobro. Šukri H. U svakom slučaju. dok stvari koje se smatraju općim vlasništvom koriste.. Pitanje: U slučaju da neki musliman nanese štetu crkvenom objektu (naprimjer. a da se bore protiv svega što je zlo. napiše grafit na zidu pravoslavne crkve). vakuf se troši i iskorištava na način koji je vakif precizirao vakufnamom. te da druge ne ometaju u onome što je dobro. smijem li ja kao musliman odvojiti dio vlastitog novca da bi se šteta sanirala? Odgovor: Štetu treba izmiriti onaj ko ju je nanio. ako se radi ono što je dozvoljeno (halal) i ako se to čini s ispravnim i iskrenim nijetom. U svakom slučaju. svako ko ima potrebu i osjeća se sposobnim da na polju podrške istini i pravdi nešto doprinese.com Pitanje: Smatrate li da bi muslimani u BiH trebalo da osnuju neku političku organizaciju (ili možda čak političku stranku) koja bi bolje štitila interese Bošnjaka. vodu i pašnjake. pa čak i po cijenu da moradne osnivati novu organizaciju ili partiju. Želim još naglasiti da odabrane generacije muslimana nisu skrnavile vjerske objekte nemuslimana.11. inša-Allah.

zatim bude u vidu sažvakanog zalogaja (od mesa i krvi). a ne tuđim muževima i drugim muškarcima. ne smije se posebno isticati: bilo koketiranjem. koliko će živjeti i da li će biti sretan ili nesretan. tako da između njega i Džehennema neće biti koliko aršin. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a on je onaj koji istinu govori i kome je istinitost potvrđena: ‘Zaista.a. s.11. ali se. a tijelo je obična zemlja. Opširnije o ovom pitanju pročitajte komentare na 31. Običaj žena u džahilijjetu bio je da se dotjeruju radi drugih. tako da između njega i Dženneta neće biti koliko aršin. 2651) Treba naglasiti da.s. jer je čovjek.2005 http://www. to je lijepo i za to ima sevab i nagradu. raditi posao Džehenemlije. ”Kitabut-tevhid”. dž.novihorizonti. kako je suvremena nauka utvrdila. da je rekao: ”Allahov Poslanik. Kada se muslimanka pojavljuje na javnom mjestu. embrio živi i osjeća i prije nastupanja stodvadesetog dana. pošto se tada u njega duša udahnjuje. Ramić. Tako mi Onoga mimo Koga drugog boga nema. ukoliko mora abdest uzeti.a. pod uslovom da sama šminka bude halal i da ne šteti njenom zdravlju. Pitanje: Želio bih da nam kažete nešto o upotrebi šminke za muslimanke kada se pojavljuju na javnom mjestu. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 168 od 416 .com Pitanje: Odgovor: Kada se embrio smatra živim bićem? Pretežno mišljenje jeste da se embrio smatra ljudskim bićem 120. dakle prije udahnjivanja duše. te postoji li neki dokaz o visini pete kod obuće koju žena muslimanka može nositi? Odgovor: Kada žena izlazi na javno mjesto treba pokriti svoje ukrase.š. r. 7454) Sahihu Muslim. dan nakon začeća. Isto tako.Na pitanja odgovora doc. najbolje zna.” (Sahihul-Buhari. duša. Žena treba da se dotjeruje i uljepšava svome mužu. Prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda. Datum kreiranja: 27. zatim bude u vidu zakvačka isto toliko. Međutim. da oblače na noge razne rekvizite kako bi se njihov hod čuo i kako bi izgledale što više i tako se isticale. neko od vas će raditi posao Džennetlije. ajet sure En-Nur. stvaranje nekog od vas u majčinoj utrobi sabire se četrdeset dana u vidu kapljice. br. embrio ne smatra živim ljudskim bićem sve dok mu se ne udahne duša. Potom mu bude poslan melek i udahne mu dušu i budu mu naređene četiri riječi: da zapiše njegovu opskrbu. Ukoliko se šminka s ciljem da se uljepša svome mužu. pa će ga preteći ono što je zapisano i uradit će posao Džennetlije i ući u Džennet. a priroda šminke je takva da sprečava vodu da dođe do kože i tada mora šminku skinuti. pa će ga preteći ono što je zapisano i uradit će posao Džehenemlije i ući će u vatru. dr. br. zaista. ipak. A neko od vas će. odjećom ili obućom. ukoliko želi izići na javno mjesto dužna je šminku skinuti ili nikab staviti. nam je ispričao. sa šerijatskog aspekta.v. ”Kitabulkader”. a Allah.

Kada klanjam noćni namaz. u suprotnom. u kojim restoranima se hraniti itd. nekom nešto dati na kahvu. da se kupci varaju tako što se u hranu stavlja nešto što se javno ne deklariše itd.s. onda nema smetnje da se postupa onako kako je u pitanju navedeno. Prisutna je praksa da se. i da se precizira da li osoba može uzeti ono što će biti jeftinije i na tome ostvariti sebi uštedu. da odobri svojim radnicima predviđene troškove koji treba da budu precizirani: kojom klasom i vrstom prevoza mogu putovati.11. jer prenosi se da je i Poslanik. tj. Šukri H. Odgovor: Smatram da to pitanje treba legalizirati tako da firma zvanično odobri takve postupke. U svakom slučaju. jer džuma zamjenjuje podne-namaz. tako da moraš voditi računa da nakon radnog vremena. Pitanje: Odgovor: Smatram da nema smetnje da radiš na tom radnom mjestu. Ukoliko se to zvanično odobri. ukoliko je moguće. noćenje itd. Nas interesuje da li je dozvoljeno na takav način zadržati novac dobijen na ime akontacije? Treba još reći da za dobijanje računa od hotela treba. ukoliko smo potrošili više od akontacije. u takvim situacijama noći kod prijatelja i rodbine. Ramić. riješite to pitanje dogovorom s odgovornim u firmi. namaz bi bio ispravan. ali se spravljaju jela od svinjskog mesa? Datum kreiranja: 27. ispravno je na noćnim namazima učiti naglas.novihorizonti. Nakon povratka u firmu moramo sravniti račune tj.com Pitanje: Firma u kojoj radimo šalje nas na kurseve. u kojim hotelima boraviti. Dakle. Ukoliko bi se učilo u sebi. vraćamo nepotrošeni novac. Pitanje: Odgovor: Da. opereš ruke i imaš čisto odjelo. pod uslovom da ne postoje neki drugi harami. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr. npr. s. karte. uglavnom. treba li da učim naglas? Da li je žena dužna ići na džuma-namaz? Mogu li kao musliman raditi u piceriji u kojoj se ne prodaje alkohol. treba da znaš da se sve što je od svinje smatra nečistim.a. Pitanje: Odgovor: Žena nije dužna klanjati džuma-namaz. sajmove itd. Treba imati na umu da je. ali joj je to dozvoljeno. ne treba klanjati podne-namaz. mada postoje ljudi koji daju račune i bez traženja naknade. a zatim se uzme račun od nekog hotela kako bi se pravdao dobijeni novac. tražimo da se to nadoknadi.2005 http://www. bilo da se klanja u džematu ili pojedinačno. ponekad tako radio. Ukoliko klanja džumu. Prije odlaska na put dobijemo određenu akontaciju koja je približna troškovima putovanja u što spadaju dnevnice. ili kad hoćeš klanjati. ponekad. tako da samovoljno kršenje tih normi može biti vrsta prevare.Na pitanja odgovora doc. u interesu firme da njeni službenici drže do određenog nivoa.v. uz napomenu da bi u takvoj situaciji bilo dovoljno da se donese cjenovnik usluga koje si imao pravo koristiti i da se na osnovu njega izračuna koliko si imao pravo potrošiti. a varanje u islamu nije dozvoljeno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 169 od 416 .

Pitanje: Odgovor: S obzirom da je ciklus u međuvremenu nastupio.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Kada imam nijeti. Da je pomenuti nijet bio uslov za ispravnost namaza. sišao među nas i da je to saznao prije petnaest godina od jednog hafiza koji ima kontakte s džinima. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a kamoli petnaest godina. Ako je dužan kako će postupiti kada se.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 170 od 416 .s.v.v. Šukri H.a. ili i jedni i drugi. Da li smo dužni učiniti kefaret (dati iskup)? Datum kreiranja: 27. Nakon intimnog odnosa moja supruga je primijetila da je dobila mjesečni ciklus.s.s. a. dok je u namazu. koje je uspostavio u prirodi i obznanio u Objavi. r. koji je već bio otpočeo klanjati sam. Poslanik.s. žene priključe džematu? Odgovor: Nije uslov za ispravnost džemata da imam ostvari nijet imametluka pri stupanju u namaz. pod uslovom da se to čini isključivo radi dobrobiti ljudskog roda.com Pitanje: Odgovor: Smiju li se životinje koristiti za eksperimente? Da. S obzirom da svijet o tome ništa ne zna. znao priključiti se Poslaniku. Allahovim.novihorizonti. dakle da nanijeti predvoditi džemat u kom su samo muškarci ili samo žene. r.a. da li je dužan da zanijeti da će biti imam ženama i muškarcima. dr. da bude u granicama stvarne potrebe i u skladu sa općim.a. smatram da niste odgovorni s obzirom da za to niste znali. bi ukazao Ibn Abbasu.2005 http://www. Vjerujete li tom šejhu? Odgovor: Dolazak Isaa. da mu se ne pridružuje.11. neće biti tajna i on se neće skrivati ni jedan dan. s. s. to što taj šejh priča nije tačno.a. jer je Ibn Abbas. Pitanje: Slušao sam kako jedan šejh govori da je Isa. i klanjati s njim u džematu. a. zakonima.š. Ramić.

naredio je puštanje brade i potkraćivanje brkova. dvadesetak ashaba prenijelo je da je on dizao ruke pri odlasku na ruku itd. da osoba koja slijedi Kur‘an i sunnet. dr.v. Oni sebe možda nazivaju selefijama. kao takvo. s. ako neko želi promovirati nauku to ne znači da želi promovirati određeni mezheb. u selefije ubrajamo one koji slijede praksu Muhammeda. Prema tome. Štaviše. zanima me šta Vi mislite o pitanjima koja se u tim krugovima propagiraju: promoviranje hanbelijskog mezheba. Revdatunnazir ve džennetu-l-menazir.11. kod nas i u svijetu. Primjera za to imamo puno. oni nisu selefije.v. donosi dobro ljudima na dunjaluku i ahiretu. da je Poslanik. Međutim.Na pitanja odgovora doc. sve što si naveo ne prakticira se u selefijskim krugovima. s.š. Odgovor: Cijenjeni brate. proglašavanje neispravnim namaza gdje se ruke ne drže na grudima. Međutim. U metodologiji islamskog prava poznato je da naredba (el-emr) može imati dvanaest značenja (Vidi: Ibn Kudame. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. isto kao i šafijski. spomenuto pitanje se pogrešno razumije. ali to nije dovoljno da bi rezultat uvijek bio ispravan. Ja odgovorno tvrdim da svako utemeljeno tumačenje određenog šerijatskog propisa. ali ja ne znam da je Poslanik. ukoliko je to pitanje u mezhebu tretirano. koje je protumačeno naučnom metodologijom.s. Slijepo slijeđenje određene knjige u bilo kom mezhebu prevaziđeno je i pogrešno.s.a. a spomenuto nije bila njihova praksa. Što se tiče promoviranja hanbelijskog mezheba. smatram. stvarno ponašaju tako kako si opisao.a. br. ili pak nisu selefije u svim svojim postupcima jer. a na osnovu par besplatnih knjiga prevedenih na bosanski jezik? Allah. kao što je pogrešno zapostavljanje bilo koje knjige u bilo kom mezhebu.v. on je Ebu Bekru.a. da te nagradi. ”Kitabul-menakib”. Činjenica je da upravo zbog nepoznavanja šerijata mnogi sebe smatraju sposobnim da tumače islam.com Pitanje: Dragi brate. 3665) S druge strane. njegovih ashaba i učenih ljudi iz prvih generacija muslimana. nema sumnje da se mnogi muslimani.a. također. Stručnjaci u metodologiji islamskog prava precizno su objasnili pravila na osnovu kojih se željeno značenje može prepoznati. naredio da muškarci ne nose dugu odjeću itd. naredio puštanje brade.novihorizonti. jer selefijski krug znači da oni koji su oko njega okupljeni slijede praksu Muhammeda. brate. Što se tiče besplatnih knjiga koje spominješ.a. mnoge knjige su pogrešno shvaćene.2005 http://www.” (Vidi: Sahihul-Buhari. isticanje da će u Džehennem oni kojima hlače nisu zavrnute do iznad članaka. ne protežira nijedan mezheb. a ne one koji tu praksu jasno krše. ili pak nije dizao ruke pri klanjanju itd. Ramić. koliko ima utemeljenja u šerijatu mišljenje da svako može sam sebi biti mudžtehid i tumačiti islamsko pravo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 171 od 416 . Interesuje me. Ja ne sumnjam da takve osobe imaju iskren nijet i najbolje namjere. može naći neko od hanefijske uleme ko ima takav stav. moje pitanje tiče se aktualne situacije. Međutim.s. Inače. s. hanbelijski itd. Šukri H. jer su ih ljudi samostalno čitali i razumijevali na osnovu Datum kreiranja: 27. da je to hanefijski mezheb. Jeste.v. pa čak da se u hanefijskom mezhebu.s. pošto je u svakoj knjizi sakupljeno znanje i iskustvo prijašnjih generacija a sve to nam može itekako pomoći da u ovo naše vrijeme bolje razumijemo i protumačimo određeni pravni propis. s. dakle tumačenje koje se bazira na validnim dokazima. r. kako sam već napomenuo.v. zato što je nosio dužu odjeću. dž. odobrio da nosi dužu odjeću rekavši mu: ”Ti to ne nosiš iz oholosti. i njegovih ashaba. Poslanik. 1/191). Naime. s. nekoga kaznio zato što je potkratio bradu.a. To je velika opasnost kako za takve osobe tako i za sredinu u kojoj se one nalaze. kako sam rekao. treba znati da naredbe nisu uvijek na istom stepenu. tekfirenje ljudi koji ne nose brade. ili ih drugi tako nazivaju.s. itd. također. i koje. zabranio je muškarcima da nose odjeću ispod članaka. većina tih knjiga je dobra i korisna. Zamolio bih Vas da iznesete mišljenje o praksi koja se prakticira u nekim "selefijskim" krugovima.

v. da će oni shvatiti pitanje prioriteta u islamu. U svakom slučaju. da im na dobro uzvratimo istim i da se zaštitimo od njihova eventualnog zla.com svoga znanja i intelektualnih sposobnosti.s. pokušaju uraditi ono što su radili njihovi uzori koji su se. osim onoga koga On za poslanika odabere. ili ga neće nikako biti. na osnovu vidljivih pokazatelja i historijskih iskustava da će. s. kad ih vidimo kako veličaju one koji su to radili kroz dugu historiju. Ramić.a. odredi u Bosni opet biti rata. proširivanjem njihova znanja. tako da prema komšijama postupamo ljepše nego što oni postupaju prema nama.” (El-Džinn. kada porastu.” (Sahihul-Buhari. ne smijemo željeti rat. muslimani su dužni da budu spremni tako da se potencijalni nerijatelj plaši da ih napadne. dužni smo da se u svakoj situaciji postavimo kao muslimani.s. a nema sumnje da je miješanje u ono što je u isključivom domenu Allaha Uzvišenog veliki grijeh..novihorizonti. te da svi muslimani ne mogu biti na najvišem stepenu. bude jaka. On kaže: ”On tajne zna i On tajne svoje ne otkriva nikome. ali.a. Mi možemo pretpostavljati. tako da se oni koji su zadojeni mržnjom protiv muslimana boje da ih napadnu. i slušajući pjesme koje raspiruju mržnju protiv Turaka. što je malo vjerovatno. dr.2005 http://www. budite strpljivi i postojani. 26-27) Prema tome. kroz historiju uradili velika zlodjela protiv muslimana. Šukri H. a kada se sa njim susretnete. a evlije ne pogađaju budućnost.v. 1742) Neke evlije najavljuju da će u Bosni biti rat 2005. Poslanik. da će shvatiti da Džennet ima puno deredža.Na pitanja odgovora doc. ”Kitabul-džihadi ves-sijer”. Jedan od dokaza da osoba nije evlija jeste pogađanje budućnosti. s. Pitanje: Odgovor: Samo Uzvišeni Allah zna šta će biti u budućnosti. onda je normalno očekivati da ta djeca. Sahihu Muslim. stotinu. dužni smo čvrsto stati i oduprijeti se. Zamislite kako bi izgledao samouki ljekar. kakve bi kardinalne greške taj činio! Slična je situacija sa mnogom našom braćom i sestrama. čitajući ”Načertanije” i slična djela. ljudi mogu znati samo one tajne koje su došle do nas preko Poslanika. br. Ja znam da su oni mnoga pitanja pogrešno ili površno shvatili. da je naređeno da se lijepim savjetom i mudro poziva u islam. ako Allah. Po šerijatu. Vjerujete li u to? Datum kreiranja: 27. kako treba silovati bule. Bez obzira da li će rata biti za godinu.. u najmanju ruku. balija i poturica. Npr. jer evlije ne čine velike grijehe. dž. br. dvije.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. godine. 2966. ”Kitabul-džihadi ves-sijer”. je rekao: ”Nemojte željeti susret s neprijateljem i molite Allaha da vam da spas. Otuda je izuzetno važno da bošnjačka komponenta u Vojsci Federacije. da muslimani mogu griješiti pa čak i velike grijehe činiti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 172 od 416 . Iskreno se nadam da će vremenom. ili sutra u vojsci BiH. situacija da se mijenja. ako do njega dođe. kada vidimo da neki naši susjedi uče svoju djecu kako treba ubijati i klati balije.11.

njegov boravak na tom mjestu s ciljem da se susretne s ljudima. s opravdanim razlogom. njegova da‘va će polučivati slabe ili nikakve rezultate. dr. neće diskreditirati njegovu islamsku ličnost. Uvijek su me najpažljivije slušali i najkorisnija pitanja pitali slušaoci u birtijama i klubovima. tzv. kahvane. tada nema smetnje da daija. Ukoliko se u tom pravcu uloži određeni napor može se naći i odgovarajuće rješenje. Prema tome. gdje čaša naokolo hoda. kada ti klubovi organizuju islamsku tribinu tada služe samo bezalkoholna pića tako da nema smetnje za daiju da na takvim druženjima učestvuje. na mjestima. nema smetnje da se u njih ulazi i u njima boravi. kumovanje? Naime. Dakle. Pitanje: Kakav je stav islama u vezi s podrezivanjem kose djetetu na prvi rođendan. Npr. pa makar se u njima i ne točio alkohol. kao što su kahvane u kojima nema alkohola. pa čak ako bude od njih tražio da dođu na određeno mjesto na kom se oni uobičajeno ne okupljaju. Ako bude od njih tražio da njemu dolaze. u smislu dostavljanja poruke islama. osobama iz birtija. i čaša prestane naokolo hodati.2005 http://www. Datum kreiranja: 27. primijeniti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ostale državne ustanove. fakulteti. kao što su škole. ali musliman ne može degradirati svoju ličnost da bi nečiju uzdizao. U najmanju ruku prodaje se pivo. u bošnjačkim klubovima širom svijeta. tu muslimanu nije dozvoljeno boraviti. Odgovor: Kumstvo ne postoji u islamskoj tradiciji.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 173 od 416 . Stručna osoba koja brije glavu djetetu ne stiče tim činom neki poseban status.11. mora ljudima odlaziti na noge. Šukri H. kafiće itd. nije mu dozoljeno boraviti na mjestima na kojima se javno čine veliki grijesi kao što su diskoteke. Međutim. diskoteka itd. a to možemo učiniti na drugim mjestima na kojima se te osobe kreću. da se s njima druži. uglavnom se toči alkohol. Ukoliko se radi o mjestima na kojima se javno ne čine veliki grijesi. prijatelj me poziva da budem kum njegovu djetetu pa ne znam da li da se odazovem ili ne. održi korisno predavanje itd. diskoteke. Iz iskustva znam da su takva mjesta najplodnija za da‘vu. ostaje na snazi i dužni smo je izvršiti. Isto tako. jer. s obzirom da ima veću obavezu prema sebi negoli prema drugome. U islamu je propisano nadijevanje imena novorođenčetu i klanje ‘akike sedmi dan. musliman ne bi trebao boraviti. inša-Allah. Isto tako. pod izgovorom da upozna omladinu na koju bi kasnije da‘vetski djelovao? Ondje gdje se alkohol toči.com Pitanje: Odgovor: Da li je islamskom misionaru dozvoljeno odlaziti u kafane. boravi na takvom mjestu. To je kršćanski običaj. želim naglasiti da obaveza. ukoliko se alkohol u birtiji prestane točiti. Ramić. brijanje glave djetetu i davanje sadake u zlatu ili srebru. ako želi da ima uspjeha. kafića. u težini kose.Na pitanja odgovora doc. klubovima i kafićima najpotrebnija pomoć i da treba tražiti način da se tim ljudima pomogne. na kraju.novihorizonti. koja mogu diskreditirati islamsku ličnost. Činjenica je da je ljudima po birtijama. a to su sva mjesta na kojima se javno čine veliki grijesi. privatne kuće itd. onda. Daija. u takvim okolnostima. I. s ispravnim nijetom i opravdanom potrebom. preporučio bih Vam da svome prijatelju objasnite šerijatski propis u nadi da će ga on.

autorska prava zadržava nosilac projekta.11. Naime. Kulturnog centra Kralj Fehd u Sarajevu. za kopiranje u svrhu komercijalne upotrebe obavezna je dozvola vlasnika tog projekta. a Allah.s. a Allah. r. ako je u džamiji imam koji joj nije mahrem.Na pitanja odgovora doc. Ponekad ponuđuni dokazi nisu takvi da bismo ono što ti dokazi podupiru uzeli kao vjerodostojno. Pitanje: Odgovor: Koliko znam taj projekat nije profitabilne prirode. ali kao što sam rekao. ne smiju se osamljivati tako da ih niko od ljudi ne vidi. s obzirom da je za namaz u džematu potrebno dvoje. dž. Da li nam je dozvoljeno kopirati dio ili cijeli tefsir Ibni Kesira na bosanskom jeziku koji se nalazi na CD-u s obzirom da je do štampanog izdanja teško doći? Može li se abdest uzeti ako žena na licu ima šminku? Molim vas za vaše mišljenje o knjizi Tajna veza. dž. Prema tome. pod određenim uslovima. dok ovaj nije bio punoljetan. pa makar muktedija bilo dijete koje ima sedam godina i koje zna klanjati. s.v. muško i žensko koji bi mogli stupiti u brak. ali ukoliko bi osoba klanjala pred ogledalom. Smatram da nema smetnje da kopirate primjerak sebi za ličnu upotrebu. ipak.š. najbolje zna. najbolje zna. preporučujem ti da se obratiš Centru i zatražiš od njih da ti u tom pogledu pomognu. ono što nema validan dokaz uzimamo s rezervom. Pitanje: Odgovor: Smatram da treba izbjegavati klanjanje pred ogledalom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 174 od 416 . Međutim. najbolje zna. Poslanik. žensko ne smije samo ulaziti u džamiju.a. Pitanje: Odgovor: Za sve što se kaže potrebno je imati šerijatski validan dokaz. jer to može umanjiti koncentraciju na namaz. U svakom slučaju. dž. Šukri H. mnoga pitanja koja su spomenuta u toj knjizi su u domenu pretpostavke. U svakom slučaju knjiga je interesantna. dr.š.a. propisano potiranje nogu. imam s tom ženom kojoj nije mahrem može klanjati u džematu. tj. Međutim. Može li se klanjati pred ogledalom? Datum kreiranja: 27. sama ta činjenica nije razlog da joj namaz bude pokvaren ili vrijednost namaza umanjena ukoliko koncentracija u namazu nije narušena. ali. nije propisano potiranje lica kao što je. a znamo da je on znao klanjati u džematu sa Ibn Abbasom.2005 http://www. čak i u slučaju da je šminka stavljena dok se bilo pod abdestom. Prema tome. a ukoliko u džamiji ima treća osoba.š.com Pitanje: Odgovor: Da li muškarac može klanjati u džematu sa ženom kojoj nije mahrem.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Odgovor: Ako ta šminka sprečava vodu da dođe do kože tada abdest nije ispravan. kaže: ”Dvoje i više čine džemat”. a Allah. Ramić. ako su njih dvoje sami? Da. džemat se može uspostaviti.

dž. Npr.novihorizonti. ti se prema njoj moraš odnositi kao prema svojoj djevojci čuvajući se svega onoga što vam je grijeh. dž. Naša veza je ozbiljna. naravno ne na javnom mjestu. Takvima se klanja dženaza i dođe dosta svijeta. Dakle.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 175 od 416 . Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Ja i moja djevojka studiramo i nemamo uslova da zasnujemo bračnu zajednicu. Možemo li se mi odnositi jedno prema drugome kao muž i žena. dr. Što se drugog dijela pitanja tiče. smatram da nema smetnje da žena otvori frizerski salon za žene s tim da vodi računa da ne radi one frizure koje su šerijatom zabranjene. kao što je šišanje ili brijanje samo jednog dijela glave. Pitanje: Odgovor: S obzirom da ženi nije dozvoljeno da dodiruje tijelo punoljetne muške osobe koja joj nije mahrem kao i da se s njom osamljuje. sve dok ne sklopite brak koji ispunjava sve uslove za njegovu valjanost. a Allah. klanjat će joj se dženaza. Znam ljude koji su umrli a nisu nikada klanjali. ako je osoba na samrti oporučila da joj se ne klanja dženaza ili njena rodbina to zahtijeva insistirajući da je to želja umrle osobe itd. Bili su alkoholičari. a sama zaruka ne mijenja status zaručnika. najbolje zna.2005 http://www. Jednom prilikom sam je pitao hoće li biti moja žena i ona je rekla da pristaje. ukoliko je osoba bila poznata kao veliki grešnik. tada joj ne bismo klanjali dženazu. ne preporučuje se da joj dženazu klanjaju ličnosti od ugleda kako se ne bi protumačilo da prisutni uglednici odobravaju način života kojim je ta osoba živjela. smatram svojom ženom. Može osoba biti veliki grešnik. Naravno. Prema tome. postili itd. Pitam radi sebe. tako da ja nju. Pod tim podrazumjevamo one za koje pretpostavljamo da su preselili na onaj svijet kao muslimani. na neki način.š. jedino u situaciji kada bismo imali siguran dokaz da je osoba otišla na onaj svijet kao nemusliman. njoj nije dozvoljeno ni da šiša muškarce koji joj nisu mahrem jer će time prekršiti spomenute zabrane. najbolje zna. Ramić. To što ste jedno drugom rekli može se smatrati obećanjem tj. Šukri H. a Allah. kako to ne bi izgledao kao nemoral? Odgovor: Vi ste jedno drugom haram (zabranjeni). Postoji mogućnost da osoba i pred smrt izgovori riječi kojima se ulazi u islam. zarukom. šišanje žene naćelavo i pravljenje frizure kojom se degradira ljudsko dostojanstvo. tada joj ne bismo smjeli klanjati dženazu.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer ne izvode svi veliki grijesi iz islama. a da preseli s dinom i imanom. koji je to minimum vjerskog života koji čovjek mora kod sebe imati da bi mu se moglo otići na dženazu? Da li je dozvoljeno ženi da šiša muškarce koji joj nisu mahrem i može li žena otvoriti frizerski salon za žene? Odgovor: Svakom muslimanu i muslimanki treba klanjati dženazu.Na pitanja odgovora doc. psovali su i vrijeđali islamske svetinje. Mi sudimo po vanjskim znacima i ako nemamo dokaza da je osoba izišla iz islama.11. Pitanje: Kod nas hodže gasule i klanjaju dženazu svakom ko ima muslimansko ime.

dr. kada djevojku zaprosi mladić koji ju je dostojan u vjeri i moralu ona bi trebalo da se za njega uda. to treba iskoristiti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.) Prema tome.a.” (Ibn Madždže. bit će nered (fitnet) i nemoral (fesad) rasprostranjeni na Zemlji.com Pitanje: Odgovor: Kada djevojka treba da se uda? Teško je pronaći opću formulu koja bi važila za svaku situaciju. smatram da bi najbliže pojašnjenje u pogledu vremena kada se djevojka treba udati bilo ono koje je spomenuto u hadisu Poslanikovom. Ako tako ne uradite. Može li se klanjati u mraku? Datum kreiranja: 27. dž. vlasnikove) dozvole. Sunen. kad god hoću da ga podučavam ono počne plakati i vrištati.2005 http://www. Pitanje: Da li je dozvoljeno kupiti zgradu na kredit s ciljem da se preuredi u mesdžid? Da li postoji opasnost da obavljanje ibadeta u tom mesdžidu ne bude primljeno kod našeg Stvoritelja. jer. 1957) Prema tome.s. tako da svakom djetetu treba pristupiti na način koji mu odgovara. vlasnička prava su islamom zaštićena i o tom pitanju islamska ulema se jasno očitovala. Pitanje: Odgovor: Poznato je šerijatskopravno pravilo koje kaže: ”Et-tesarrufu fi mulki-l-gajri bi la iznihi la jedžuzu” (Korištenje tuđeg vlasništva nije dozvoljeno bez njegove (tj. Sa starijim djetetom nisam imao takvih problema.novihorizonti. Šukri H.11. Uz obavezu da se vodi računa o tim posebnostima.? Odgovor: Ja bih preporučio muslimanima da džamije grade novcem zarađenim na halal način. svaka situacija je specifična i zahtijeva poseban pristup kako bi se u obzir uzele sve posebnosti i specifičnosti i postiglo opće dobro. Međutim. Sjetimo se da mušrici nisu u svrhu obnavljanja Kabe uzimali novac zarađen na haram način. Pitanje: Imam petogodišnje dijete i pokušavam da ga podučim kratkim surama iz Kur‘ana. Smatram da postoji potreba da se to pitanje pravno reguliše. ”Kitabun-nikah”. Pitanje: Odgovor: Ne znam da postoji smetnja da se klanja u mraku. Štaviše. Ono što bih ja želio da se u tom pogledu definira jeste da se na nivou pravnih institucija prouči pitanje trajanja i nasljeđivanja određenih vrsta tzv.š. Ramić.Na pitanja odgovora doc. Smatram da bi svijest muslimana. dž. jer nužno je spriječiti monopol koji je šerijatom zabranjen. s. oženite ga. br. a u kom on kaže: ”Kada vam dođe onaj s čijom ste vjerom i moralom zadovoljni.v. uglavnom. Djeca su različita. To što je starije dijete drugačije ne mora značiti nešto posebno. Kako da postupim? Kakav je Vaš stav o pitanju kopiranja. intelektualnog vlasništva. najbolje zna. a Allah.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 176 od 416 . u tom pogledu. trebalo da bude veća. Ukoliko se ne bude postupalo po tom principu na Zemlji će vladati nered i nemoral. ukoliko klanjanje u mraku pomaže koncentraciji. prodaje i kupovine piratskog softvera? Odgovor: Pokušavaj mijenjati metode sve dok ne pogodiš onu na koju će dijete pozitivno reagovati.

Otuda u najveće grijehe spada samoubisvo.com Pitanje: Šta biva sa djecom vjernika koja umru prije punoljetstva? Da li će biti proževljena kao djeca ili kao odrasli i da li će se ta djeca na ahiretu ženiti i udavati? Odgovor: Kada budu ulazili u Džennet. Otuda se npr.11. Šukri H.novihorizonti. Ramić. Veličinu tog grijeha ne možemo tačno procijeniti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 177 od 416 . u situacijama kada nema jasnog i preciznog šerijatskog teksta. jer Allah. a i ono što grudi kriju. ali što se ahireta. Čuo sam da se vozač smatra samoubicom ukoliko pogine vozeći sto kilometara na sahat. najbolje zna. treba istaći da ako su ta mišljenja stvarno naučno ispravna ona se ni ne mogu kositi sa šerijatom. tiče to može dostići stepen najvećeg grijeha predviđenog za ubistvo i samoubistvo.Na pitanja odgovora doc. i u takvoj situaciji izazove udes. kažemo da je pušenje duhana haram. dati fetvu onako kako stručnjaci daju ocjenu onoga što šteti i ugrožava čovjeka u bilo kom pogledu. ako stručnjaci u saobraćaju dođu do zaključka da je prekoračenje određene brzine opasno i da može ugroziti učesnike u saobraćaju. a Allah. Da li je to tačno? Datum kreiranja: 27. osim ako je to propisano šerijatom. visine šezdeset aršina i širine šest aršina i ženit će se i udavati kao i oni koji su umrli nakon punoljetstva. saobraćajne nesreće u kojima je bilo poginulih generalno tretiraju kao ubistva iz nehata. postoji osnova da se kaže kako je ta osoba počinila grijeh. Zbog toga niko nema pravo da ugrožava ljudski život na bilo koji način.″ (ElMu′min. dužnost je muftiji da kaže kako je prekoračivanje dozvoljene brzine u vožnji grijeh i zabranjeno (haram). dakle u veličini svoga praoca Adema. preporučujem svim vjernicima da se pridržavaju svih preporuka stručnjaka koje se ne kose sa šerijatom. a u grijeh se ubraja svako svjesno ugrožavanje svoga života.2005 http://www. dž. jer ne možemo precizno znati uzrok grijeha. bez imalo dvojbe. a. te prema tome ne može svojim životom slobodno raspolagati. jer stručnjaci jednoglasno kažu da taj porok ugrožava ljudsko zdravlje. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. zna za mig oka i za ono što se u prsima krije: ″On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju. Zato danas. bilo duševne i psihomentalne ili tjelesne komponente. Ukoliko se desi da neko svjesno prekrši određeni saobraćajni propis: pretiče na punoj liniji. ulaziće onako kako ulaze i odrasli. Upravo zbog te činjenice muftija je dužan. Na ahiretu će se udavati i ženiti čak i oni koji to nisu učinili za vrijeme svoga dunjalučkog života.s. vozi brže od ograničenja itd. Naravno.š. 19. dž. Isto tako.) Prema tome. prođe kroz crveno svjetlo. Pitanje: Odgovor: Čovjek sebi nije dao život i nije vlasnik tog života.š.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 178 od 416 . Datum kreiranja: 27. donijeti dobre rezultate.Na pitanja odgovora doc. Otuda. Uzimajući u obzir činjenicu da u svim našim džematima ima odraslih osoba koje bi željele proširiti svoje znanje o islamu. bilo da je u pitanju srodstvo po krvi. Otuda je i Vaša samoinicijativa u sticanju znanja nužna. smatram da postoji realna potreba da se pri svakoj džamiji i pri svakoj islamskoj instituciji organiziraju različiti kursevi i seminari za odrasle. preporučujem da se o svim pitanjima konsultujete sa stručnim osobama i to će. treba znati da samostalno bavljenje bilo kojom naukom. O tome govori 23. Prema tome. Pitanje: Molim Vas da mi odgovorite da li mi mahrem može biti sin tetke moje majke. bez nadzora stručne osobe. da tako kažem.novihorizonti.2005 http://www. može biti fatalno jer može uzrokovati kardinalne greške. uz ulaganje napora na spoznaji islama. ali može biti zastupnik u određenim poslovima u slučaju nepostojanja odgovarajućeg skrbnika. inša-Allah. bez stručne pouke sa strane. na siguran način? Odgovor: Na početku želim istaći da bez lične inicijative u bilo kom pogledu teško može doći do uspjeha. Ramić. posebno ako su dobro osmišljene i ako je u njihovu realizaciju uložen dovoljan napor. Šukri H. Pretpostavljam da ćete se složiti da ovo može lahko odvesti u zabludu. po slovu šerijata. uglavnom sam prinuđena da sama. i vrijedna je hvale kako bi se drugi na Vas ugledali. stječem svoje islamsko znanje i iznalazim rješenja za neka pitanja. Isto tako. Međutim. u isto vrijeme. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. U mnogim našim džematima takve aktivnosti postoje i koliko znam te aktivnosti su uvijek bile dobro primljene i davale su dobre rezultate. osobito ako se radi o osobi koja nije odgajana u kanonima vjere i ne posjeduje neophodno potrebno islamsko znanje. mlijeku ili tazbini. koga ja tada mogu uzeti za mahrema. ne može sin tetke Vaše majke vama biti mahrem. ajet sure En-Nisa. Da li mi možete ukazati na neki put koji bi mi olakšao sticanje znanja o islamu. znači li to da mahrem može biti samo neko od zvanične uleme u koga imam povjerenja? Odgovor: Mahrem je muška osoba s kojom nikada. mahrem ne može biti alim. odnosno. ne možeš stupiti u brak. zbog toga što je alim.com Pitanje: Početnik sam u vjeri pa je razumljivo da ima mnogo pitanja koja bih Vam željela postaviti a koja se tiču našeg dina.11. kao i naše sveukupne situacije. Zbog prirode situacije u kojoj se nalazim. budući da je od članova moje uže i šire porodice on jedini koji ispunjava šerijatske uvjete za mahrema? Ukoliko je Vaš odgovor negativan. dr.

dž. spominju se dječaci koji će služiti džennetlije.v. stvorio za tu svrhu. koji su perfektno savladali poglavlja o kontradikciji i preferenciji i koji su dobro savladali ostale displicine nužne za idžtihad. koje nije u sukobu s jasnim šerijatskim tekstom i nije u suprotnosti s općim dobrom. kada budete stručni u svemu spomenutom. a. jer. br. to stanje ne treba da Vam predstavlja poteškoću. uz Allahovu. s obzirom da nad njom nemam potpunu kontrolu. Da li su to djeca koja su umrla prije punoljetsva? Datum kreiranja: 27. pomoć.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s. Što se pak abdesta i namaza tiče. Samo oni koji su u tome stručni mogu se time baviti. U Kur′anu u suri Et-Tur. pa makar mokraću osjetili dok ste u namazu. dž. rekao je ženi koja je imala istihadu: ″Klanjaj. i kako se postaviti u situaciji kada se ulema razišla u samoj metodologiji? Odgovor: Svako mišljenje utemeljeno na validnim šerijatskim dokazima koji su protumačeni na naučnim osnovama. Šukri H. jer Allah. Svi ostali o tome ne treba ni da razmišljaju a kamoli da se time bave. Sistem koji se koristi pri preferiranju prilično je komplikovan i poznaju ga oni koji su učili metodolgiju islamskog prava. visine šezdeset aršina i širine šest aršina. dž. Dječaci koji se spominju u tom ajetu su džennetska djeca koju je Allah.″ (Ibn Madže. To je dug i komplikovan proces koji nije nesavladiv za one koji taj proces poznaju. Ramić. 616) Ukoliko je bolest teža možete sastavljati podne i ikindiju u jednom od njihovih vremena. treba znati da se sva pitanja ne tretiraju jednako. Allahov. kao i akšam i jaciju. Pitanje: Imam problem s mokraćom. 24 ajet. Nadalje. jer dunjalučka djeca će biti proživljena isto kao i odrasli u veličini Adema. ne opterećuje čovjeka preko njegovih mogućnosti. Poslanik.11. a Allah. s obzirom da bolesne osobe imaju olakšicu u tom pogledu. Interesuje me kojim mišljenjima treba dati prednost. ko je u stanju da vrši preferiranje. Vaša obaveza je da za svako namasko vrijeme uzmete abdest i poslije toga nemojte obraćati pažnju na eventualni izlazak mokraće.novihorizonti.s. utemeljenije. pa makar se radilo i o razilaženjima u metodologiji islamskog prava. Ondje gdje se mora vršiti preferiranje normalno je da treba prednost dati onome što smatramo da je jače. U nekim slučajevima mora se vršiti preferiranje.š.a. nego čovjek ima izbor.š.s. Hoću da kažem da. i da se njime ostvaruje veće dobro. preporučio bih Vam da se obratite ljekaru specijalisti za mokraćne kanale. ″Et-taharetu ve sunenuha″.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 179 od 416 . Kako da se oslobodim tog problema? Odgovor: Prije svega. Sunen. Pitanje: Odgovor: Ne.š. najbolje zna. pa makar krv tekla po hasuri. postoji mogućnost liječenja takve bolesti. dr.Na pitanja odgovora doc. a u nekim ne mora. tada ćete znati kako se postaviti ondje gdje se prijašnja i sadašnja ulema razišla. To me mnogo uznemirava posebno kada treba da abdestim i klanjam.2005 http://www. to nisu dunjalučka djeca.com Pitanje: Moje pitanje odnosi se na odabiranje najutemeljenijih šerijatskih stavova o pojedinim pitanjima. može se slijediti. i u dobi od trideset tri godine. dž.

a koji odbiju poslušnost ući će u Džehennem. Pitanje: Odgovor: Poslanik. Međutim.š. Prenosi se da će ona kao i oni do kojih objava nije stigla na ahiretu biti stavljeni na ispit. da Vas sačuva tog grijeha. dž. dao. Uzvišeni Allah kaže: ″Što god ko zaradi zaradio je samo sebi. u pogledu dunjalučkih poslova. Niko neće biti opterećen teretom drugoga.š. Što se tiče putovanja bez mahrema. zlim jezicima otvara vrata da ispredu lažnu priču koja može imati kobne posljedice po nju.š. a loših se klone.š.2005 http://www.a. želim napomenuti da moji pretpostavljeni tu odredbu uopće ne uzimaju u razmatranje prilikom planiranja mojih putovanja. te kontinuirane edukacije prinuđena sam često putovati i to u velikom broju slučajeva u inostranstvo. Mahrem je propisan s ciljem da ženu zaštiti.com Pitanje: Odgovor: Kako će se na ahiretu tretirati vanbračna djeca. u najmanju ruku.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 180 od 416 . ″Kitabul-kader″. dž. veliki Allahov. s. Molite Allaha. tj. ako umru nekon punoljetstva. normalno da je to grijeh.Na pitanja odgovora doc. odgovarat će za svoja djela. najbolje zna. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. oni koji rade najviše dobrih djela. s. tog najljepšeg dara koji mi je Allah. dž. ukoliko se time krše Allahove.v. budući da sam jedini skrbnik svoje malodobne kćerke. takve situacije su vrlo rijetke. Upitan o toj djeci ša će s njima biti na ahiretu Poslanik. dž. aplikativan princip darure (nužde)? Kakav će biti status na ahiretu nemuslimanske djece koja umru prije punoljetstva? Odgovor: Što se tiče ”najljepšeg dara”. vjeri islamu. Meni je poznata šerijatska odredba u vezi s putovanjem žene.11. a i potrudite se.a. i neće odgovarati za svoje porijeklo. ali se ona ograničava na najmanju moguću mjeru (eddaruretu tukadderu bi-kaderha). Datum kreiranja: 27. a Allah.š. br. a ja nisam u mogućnosti platiti troškove putovanja mahrema. Šukri H. odredbe. kaže da se svako dijete rodi s fitretom. Zbog prirode posla i zbog pozicije na kojoj se nalazim. djeca su.s. je rekao: ″Allah najbolje zna šta bi ona radila. 6108) Prema tome. ući će u Džennet. Nužda (darura). postavili određene restrikcije za vanbračno dijete s ciljem da ga zaštite od eventualnih neprijatnosti kojima bi moglo biti izloženo zbog svoga porijekla. dar. dobra i loša. Da li je u mom slučaju. dr. koliko možete.″ (Sahihul-Buhari.š. Kod Allaha. kao pravni princip postoji. Islamski pravnici su. da taj problem prevaziđete. 164) Dakle. Npr.novihorizonti.v. kad je bez mahrema. Koji poslušaju Allaha. s obzirom da žena. bez sumnje velika blagodat. no.š. dž.″ (El-En′am. jer čovjek ne nosi tuđe grijehe. dar da čovjek živi u islamu daleko je veći. dž. dž. dakle u prirodnoj Allahovoj.š. Ramić. da li će biti stavljena na ispit kao što će biti sa onima do kojih Objava nije došla? Vanbračna djeca se na ahiretu ne tretiraju drugačije od ostalih. tu mahrem nije ni potreban. ali nisu najveći.s.. o toj djeci ne govorimo da će u džennet niti da će u džehennem. Pitanje: Visoko sam obrazovana. tako da ondje gdje integritet žene neće biti ugrožen i gdje za nju nema nikakve opasnosti. najbolji su oni koji su najbogobojazniji.

neka se ženi.11.2005 http://www. Datum kreiranja: 27. a plaši se da će otići u grijeh. oni koji su na nebesima i Zemlji ili samo oni koji su na Zemlji? Odgovor: Kur′an jasno i nedvosmisleno kaže da su svi meleki sedždu učinili: ″Svi meleki su zajedno sedždu učinili. a.com Pitanje: Znamo da je Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a samu sedždu i odbijanje tumače kao pokornost i nepokornost tih snaga umu. a ko ne može taj neka posti jer će to ukrotiti njegove strasti. Međutim. s.novihorizonti. Sunen.s. omladini ostavio jasnu poruku: ″Omladino.″ (Ed-Darimi. riječ kulluhum (svi) i riječ edžmein (svi zajedno). pomaže u obaranju pogleda i bolje štiti spolni organ (od grijeha). ko od vas ima mogućnost da se oženi. a znamo da oni koji nisu sposobni za bračni život ne posjeduju tu strast.š.″ (El-Hidžr. dr. Ramić. 4:345-346) Pitanje: Ja sam momak na ženidbu i želim da se oženim. u kojoj određeni član el ukazuje na općenitost.s. 2072) Pod mogućnošću. kod mene postoji bojazan u pogledu preuzimanja bračnih obaveza tako da ženidbu odgađam. Šukri H. uistinu. u ovom hadisu podrazumijeva se materijalna mogućnost. tada griješite.s. dž. ″Kitabun-nikah″. obraća se onim koji su spolno sposobni za bračni život. a o šejtanima u smislu zlih snaga u duši. pošto je stvorio Adema. jer Poslanik.v. Ne zaboravite da osoba koja ima mogućnost za ženidbu. Prema tome. a ne sposobnost za intimni odnos.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 181 od 416 . naredio je melekima da mu sedždu učine. 30) U ajetu su navedene tri riječi koje upućuju na općenitost: elmelaike. (Vidi: El-Fetava el-kubra. njoj je stroga dužnost da se ženi.a. ukoliko ne postoji razlog za odgađanje. To. br.v. To razumijemo iz njegove naredbe da oni koji nemaju mogućnosti za ženidbu poste kako bi time ukrotili svoju strast. Otuda Ibn Tejmijje ističe da to negiraju jedino ateistički filozofi koji o melekima govore u smislu dobrih snaga u duši. Iteresuje me da li su mu sedždu učinili svi meleki. s. a ako je sigurna da u grijeh neće otići i tada joj se ženidba preporučuje i smatra se sunnetom.Na pitanja odgovora doc. a veličina grijeha zavisi od posljedica. Da li griješim u tom svom postupku? Odgovor: Poslanik je.a. Takva eksplicitnost zatvara vrata bilo kakvom drugačijem tumačenju.

Prema tome. pokrenuta je i diskusija na tu temu. vaš muž ima opravdan razlog da se oženi još jednom ženom. Ramić. a ne u smislu da smjera s njom grijeh i nemoral činiti itd.. a vidim da se s istim problemom razumijevanja ovog osjećanja suočavaju i ostala braća i sestre. pak.. a Allah. kao i prioriteti koje pri tome treba uzeti u obzir. 32) Pitanje: Odgovor: Da. ispunjavajte obaveze!″ (El-Maide. na kojem ponekad aktivno učestvujem. Primijetila sam da se tu vrlo često postavljaju pitanja u vezi s upoznavanjem budućih supružnika.” Da li se to odnosi na bratsku ljubav između muslimana i muslimanke za koju se pretpostavlja da već postoji ili. pak. u tome ga ne možete spriječiti. kako i u kojoj mjeri je to dozvoljeno prije braka. ali kako zapravo shvatiti riječi plemenitog Poslanika. Željela bih znati mogu li pri sklapanju braka usloviti svome mužu da ostane monogaman tj. on treba da voli svoju zaručnicu u smislu da će ona biti njegova supruga s kojom će živjeti na halal način. Uzvišeni Allah kaže: ″I ne približavajte se bludu! Zaista je to sramno. 1) Naravno. njegov grijeh mjeri se veličinom nepravde koju vam je učinio. kada kaže (parafraziram): ”. najbolje zna. Ukoliko. Vi. koju će usrećiti u bračnom životu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ukoliko griješne misli dođu. jer musliman je dužan ispuniti dato obećanje. i ružan je to put. s.a. jer slovom Kur′ana muškarac može istovremeno imati do četiri žene. bitno je da ti osjećaji ne budu u smislu onoga što je grijeh i da ne vode ka grijehu.2005 http://www. Meni samoj pomalo je nejasno da li je ljubav kao osjećanje dozvoljena u tom slučaju jer u različitim knjigama nailazim na različite hadise i tumačenja te teme.s.com Pitanje: Veoma sam aktivna u proučavanju osnovnih postulata islamskog braka i porodice. bez opravdana razloga to prekrši griješan je. kao i slična pitanja u vezi s gajenjem osjećanja između budućih supružnika.š.. to znači da nam je dozvoljeno razviti iskrena osjećanja prema osobi za koju smo ocijenili da ispunjava šerijatske uslove za eventualno sklapanje braka? Odgovor: Što se tiče osjećaja prema drugoj osobi.v. uprkos njegovu obećanju.″ (El-Isra. tada nije griješan što krši dato obećanje i smatram da ga trebate podržati da to i ostvari. Uzvišeni Allah kaže: ″O vjernici.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. ako se radi o momku. dž. uprkos datom obećanju. a svaki korak ka nemoralu je grijeh. Kršenjem obećanja s njegove strane vi dobivate jedino pravo na razvod braka.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 182 od 416 .11. Poznati su mi šerijatski uvjeti koje treba da ispunjava osoba koju biramo za eventualnog budućeg supružnika. jer su one od šejtana i mogu čovjeka povesti ka nemoralu. vi imate pravo postaviti taj uslov.. Šukri H. Ukoliko vaš muž. dr. Na jednom od islamskih foruma. treba ih otjerati. da se ne ženi s drugom dok je sa mnom u braku? Datum kreiranja: 27..ženite se onima koje volite.

htijenju i nahođenju mutevelije ili nekog džematlije. dž.11. Reforme nisu lahke. c) kako imami rade po naučno utemeljenom i dobro razrađenom programu. Mogu li u preostalom periodu stan iznajmiti? Da li je dozvoljeno robu kupiti na kredit i istu prodati nekome drugom za gotovinu i za nižu cijenu od one za koju je roba kupljena? Datum kreiranja: 27. b) kako je obezbijedilo da imami plate primaju na dostojanstven način onako kako svi radnici u savremenom svijetu dobivaju naknadu za svoj rad. najbolje zna. Odgovor: Smatram da je to ispravan korak i sigurno je za dobrobit prije svega imama. Ja tog čovjeka ne poznajem pa šta ću uraditi? Odgovor: Pokušaj pronaći dotičnog čovjeka kako bi mu vratio vrijednost koju mu je tvoj roditelj nepravedno uzeo.com Pitanje: Muftijstvo u Sandžaku donijelo je odluku kojom se imamima zabranjuje zapisivanje i učenje Kur′ana za pare.novihorizonti. U cjelini.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 183 od 416 . preporučujem vam da se posavjetujete s pravnikom. Namjeravam prije isteka ugovorenog vremena napustiti stan u kom sam postanar. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer dobro je u slijeđenju šerijata. a Allah.š. Ukoliko u tome ne uspiješ procjeni koliko krava vrijedi i tu vrijednost podijeli u humanitarne svrhe propisane šerijatom. Zbog toga vrijedi njima težiti. U suprotnom. Pitanje: Odgovor: Da. ali ako su ispravne donose čovjeku boljitak. Ono što bi me još posebno obradovalo bilo bi da čujem: a) kako je Sandžačko muftijstvo zaštitilo instituciju imama kroz dostojne plate. dr. drago mi je da su Sandžaklije smogle snage da se uhvate ukoštac s reformama. Šukri H. a ne u vidu neke milostinje koju moraju moljakati od svojih džematlija. a nevolja u kršenju šerijatskih propisa. Uz prethodno rečeno. a zatim i svih ostalih muslimana. Ramić. Takva vrsta trgovine se zove et-teverruq i ona je dozvoljena.Na pitanja odgovora doc. Ukoliko u ugovoru postoji klauzula koja to zabranjuje ili je u običajnom pravu to zabranjeno tada Vam nije dozvoljeno. a ne po volji. Ako to smatrate pozitivnim želio bih da to javno podržite. Nadam se da će drugi u njima imati pozitivan primjer i smoći snage da krenu njihovim stopama. Pitanje: Odgovor: Dužni ste držati se ugovora s vlasnikom stana. za tu vrstu trgovine nema nikakve smetnje. smatram da za to nema smetnje i da ne morate pitati vlasnika. d) kako se kroz razne seminare i kurseve imami stalno obrazuju kako bi mogli ići ukorak s vremenom i biti istinski imami (vođe) svojim džematlijama.2005 http://www. Pitanje: Babo mi je na samrti ostavio oporuku da vratim kravu nekom čovjeku koju je kupio novcem bespravno uzetim od njega.

a Allah. ističemo i vrijednosti i zasluge Aišine. Neki od razloga te zabrane su: a) to može biti vid prevare.a. Ispravno je da ističemo one koje je Poslanik.a. dr.a.a? Kakav je stav šerijata u vezi s fiktivnim razvodom braka radi ostvarivanja nekih socijalnih povlastica? Datum kreiranja: 27. ″Kitabus-sunne″. vrednija od Aiše. Međutim. Zabrana u tom pogledu je sasvim jasna.a. Pitanje: Odgovor: Vaš namaz nije ispravan i dužni ste ga naklanjati. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. uzdigli na postolje najbolje generacije koja je hodila po Zemlji.com Pitanje: Pitanje: Znam da je u džamiji zabranjeno bilo šta prodavati i kupovati. s.″ (Ebu Davud.s.š.v. s. a varanje je općenito zabranjeno. hadis u kom stoji: ″Nemojte psovati moje ashabe. jer tako mi Onoga u čijim rukama je moja duša kada bi neko utrošio koliko Uhud zlata ne bi dosegao pregršt nekog od njih. a to je predavanje selama na desnu stranu. nego ću je kupcu dostaviti kasnije i to van džamije? Odgovor: U džamiji nije dozvoljeno trgovati pa makar se roba tu i ne nalazila.s. dž. jer da je bitno Allah. najbolje zna.Na pitanja odgovora doc. ističemo njene vrijednosti i zasluge u početku islama. kada govorimo o Hatidži. ne može ništa nadvisiti. Šukri H.a. kaže: ″O vjernici.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 184 od 416 . Smatram da fiktivni razvod braka radi ostvarivanja povlastica u osnovi nema takvo opravdanje i tretira se zabranjenim (haram) ukoliko će voditi ka činjenju grijeha. bi nas uputio da to istražujemo. a Allah. Ramić. s.š. Poslanik. Prema tome. a Allah. Isto tako. Pitanje: Odgovor: Poslanikov. dž. r. s. r. Da ste. ukoliko se to ne uzme u obzir. Da li je taj moj namaz ispravan? Da li ima neko iz generacije tabiina da je bolji od nekog iz generacije ashaba? Pitanje: Da li je majka pravovjernih Hatidža. najbolje zna. Pitanje: Odgovor: Fiktivni razvod braka dozvoljen je u situacijama kada za to postoji šerijatsko opravdanje. može čovjeka odvesti ka grijehu. 4039). dž.″. b) to može voditi ka bespravnom sticanju imetka.″. jedni drugima na nedozvoljen način imovinu ne prisvajajte.š. 29) c) fiktivni razvod je pravnosnažan i. dž. jasno ukazuje da su ashabi vredniji i da suhbe s Poslanikom. dakle.v. dž. njihove doprinose i lijepe primjere koji su ih.novihorizonti. (En-Nisa.11. pa ni njenu polovinu. kao cjelinu. posebno istakao. Sunen.š.š. br.s. nakon što sam proučio Et-tehijjatu i dovu. zatim da ističemo vrijednosti ashaba. odnosno farz. r. a ko je od koga bolji to za nas nije bitno. već bili predali selam na desnu stranu namaz bi vam bio ispravan. a Allah. u trenutku kad ste ostali bez abdesta. Izgubio sam abdest prije samog predavanja selama. dok sam u džamiji mogu li prodavati i kupovati robu koja se tu ne nalazi.2005 http://www. uprkos činjenici da je islamska ulema činila takva poređenja. Pitanje: Odgovor: Smatram da je pogrešno vršiti poređenje među ashabima i ocjenjivati ko je od koga bolji.v. najbolje zna.a. r.a. je rekao: ″Ko nas vara taj nije od nas. jer ste ispustili jedan namaski rukn. kao što su deseterica kojima je obećan Džennet.s.v.

sunnetu i primjerima osoba u koje je džin ušao. Jedini odgovor jeste da ta osoba. 275) U vjerodostojnom hadisu stoji da je Poslanik. naredio bi ženi da čini sedždu svome mužu.″ (El-Bekare. Da li zaručeni momak i djevojka mogu razgovarati telefonom? Da li je dozvoljeno obilježavati godišnjicu braka time što će muž kupiti ženi poklon i sl. također. dr. Jedino objašnjenje je da. (Tirmizi. Kako možemo protumačiti to da se takva osoba penje po drveću kao vjeverica. rekao da kada bi naređivao da čovjek čini sedždu čovjeku. rekao: “Šejtan. Pitanje: Odgovor: Smatram da za to nema smetnje ukoliko: a) za to postoji potreba. Ramić. 4041) Očiti primjeri osoba u koje je džin ušao isto tako jasno govore tome u prilog. Dakle. a prije nego je oboljela nije se smjela na drvo popeti. a ne osobu koju liječi.2005 http://www. ukoliko babo umre prije negoli dijete postane punoljetno. i kamen mogao razbiti.11. udara džina.″ (En-Nisa. Kako se može objasniti da dotični čovjek pri liječenju počne govoriti raznim jezicima. Šukri H. da svaki dan jedno drugom nešto lijepo poklone.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ″Kitabusselam″. a kojim bi se. br. 1079.v. b) ukoliko razgovor u sebi ne sadrži nešto što je grijeh. 19. ne ostaju nikakvi tragovi na tijelu osobe u koju je ušao džin. Sunen.) Ova značenja trebaju biti svjetlost vodilja u odnosima muža i žene. da im svaki dan bude godišnjica. br. br.a. Pitanje: Odgovor: To nije bila praksa Poslanikova. Kako objasniti da od izuzetno snažnih udaraca kojima se liječi takva osoba. Muž i žena trebaju uložiti napor da im svaki dan bude lijep kao godišnjica i da u svakom danu budu sretni. s.a. lijepe riječi. teče u čovjeku poput krvi. lijepog odnosa. ″Kitabul-rida′. ono se tretira siročetom (jetimom) i taj status ima sve do svoga punoljetstva. Sahihu Muslim. prije spolne zrelosti).) Poslanik.v. c) i ukoliko to nije korak ka nemoralu. uistinu.novihorizonti. tako da im svaki dan bude radostan i ispunjen srećom i zadovoljstvom. iz njega džin govori. počevši od osmijeha. s. Jedini odgovor je da je njome džin ovladao.s.s. ustvari. ″Kitabulmenakib.? Kada dijete postaje siroče: da li kada ostane bez oba roditelja ili kada se roditelji rastave? Datum kreiranja: 27. s. a on je najbolji uzor onima koji žele postići Džennet na budućem svijetu. izvršavanja bračnih obaveza.) On je. (Tirmizi.com Pitanje: Odgovor: Šta je dokaz da džini mogu ući u čovjeka? Dokaz za to imamo u Kur′anu. Sunen. je rekao da su najbolji vjernici oni koji su najbolji svojim ženama. Uzvišeni Allah naređuje muževima: ″S njima lijepo živite. možda.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 185 od 416 . materijalnih poklona itd.v. 3830. U Kur′anu stoji: ″Oni koji jedu kamatu stajat će na (Sudnjem danu) samo (onako) kao što stoji onaj koga je šejtan spopao (svojim) ludilom. ustvari.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Odgovor: Dijete postaje siroče ukoliko ostane bez oca prije dostizanja šerijatskog punoljetstva (tj.s.″(Muslim.

koji je u kontakt programu odgovorio da svaki vojnik sam pita svoju savjest i o tome lično odluči. ako se to može postići prijetnjom ne bi se smjela upotrebljavati sila i tako redom. kao što je poznati novinar i publicista gosp. Mi sa svoje strane molimo Allaha. ali ne u kontekstu odgovora na pomenuto pitanje. policajac i sudija. i to će se. ta borba ne bi smjela prelaziti granicu onoga što je dovoljno da se to nasilje spriječi i nasilnik po zakonu kazni.novihorizonti. nisu stručni da daju fetve.2005 http://www. na čemu su doduše oni i insistirali. Hejsem el-Hajjat.11. jer ako je neko počinio nasilje protiv njega je dozvoljeno boriti se. s nadom da će muslimani. gosp. a nekad promaše. U slučaju Afganistana. o tome ko je nasilnik može određivati jedino neovisno i pravedno tijelo.com Pitanje: Savjet za fetve. Taha Džabira. dž. koji sačinjavaju dr. ne bi bilo nikakve smetnje da se muslimani bore protiv takvih nasilnika i zulumćara. Jusuf el-Qaradawi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 186 od 416 . da tako kažem. da oni koji fetve daju nekad pogode. dr. oni mogu potpomoći stručnim osobama da bolje shvate i razumiju određenu situaciju. Ovako je u islamskom svijetu ostalo da SAD vode krstaški rat protiv muslimana i još da namjerno žele poniziti svoje državljane muslimane time što će ih prisiliti da ubijaju svoju braću i sestre po vjeri. prije svega u SAD i drugim krajevima svijeta s takvim odnosom u datoj vrlo komplikovanoj i nejasnoj situaciji imati najmanje štete. Dakle. pa makar on bio i musliman. Trebalo je tražiti da to dokaže neovisan sud u koji muslimani mogu imati povjerenja. neminovno. muslimanima je dozvoljeno boriti se protiv onih koji čine nasilje i nered na Zemlji. Drugo na što želim ukazati. Treće. Činjenica je da su neki od tih učenjaka. Dalje. El-‘Awwa. oni nisu imali nijedan oficijalni sastanak na kom su zajednički to pitanje razmatrali i o njemu diskutirali. nesretan slučaj. a ne oni koji su direktno uključeni u sukob. Tako. a čije pogrešne. politički i taktički ispravno da je islamska ulema tražila od vlade SAD da ne šalje vojnike muslimane u rat protiv Afganistana. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Datum kreiranja: 27.š. Taha Džabir el-‘Alewani izdao je fetvu kojom je dozvolio muslimanima koji se nalaze u američkoj vojsci da učestvuju u vojnim operacijama i bombardovanju muslimana u Afganistanu. Tim potezom bi SAD postigle daleko više. nisu svi gore spomenuti učenjaci imali jedinstven stav. Fehmi Huwejdi i dr. Mi cijenimo da neke od prethodno spomenutih ličnosti. vrijeme će pokazati čije fetve su bile ispravne. Prije svega. na kraju. dr. Siguran sam da američki muslimani koji su bili prisiljeni ubijati muslimane u Afganistanu ili gledati ta ubijanja sada imaju sasvim drugačiji pogled na domovinu u kojoj žive. Doduše. da muslimansku ulemu uputi ka onome što je najbolje za muslimane i ljudski rod i da ih nagradi za njihov trud. dr. Da li je muslimanska ulema jedinstvena u vezi s tim pitanje i da li se i Vi slažete s tom fetvom? Odgovor: Ova fetva je za mene jedan. Bilo kako bilo. Savjet o kome se govori u stvari ne postoji. Smatram da bi i za SAD to bio mudar i ispravan postupak. U slučaju da takav sud to potvrdi. da se dokaže da su optuženi ljudi uistinu počinili nasilje. sudija Tarik el-Bišri. jeste da se tom fetvom uveliko manipuliralo. trebalo je da traže. Međutim. Smatram da je odgovor na to pitanje trebalo malo drugačije postaviti. nego se radi o samostalnoj inicijativi koju je neko ″gurao″. U takvoj situaciji nemoguće je ispoštovati pravdu. koje izuzetno cijenim i znam sigurno da imaju najljepše namjere. Ono što su oni kazali rekli su s najboljim namjerama. Muhammed S.Na pitanja odgovora doc. treba naglasiti. smatram da je bilo mudro. Slušao sam i gledao svoga profesora dr. negativno odraziti na američko društvo. Ramić. od kojih su neki bili moji profesori. Šukri H. Koliko je meni poznato. pa makar oni sebe nazivali muslimanima. Fehmi Huwejdi. činjenica je da Amerika tužitelj. Normalno. u odgovoru na to pitanje dali odgovore iz kojih se može razumjeti ono što si i ti razumio. I.

novihorizonti. u svemu što čovjek radi.š.Na pitanja odgovora doc. Da li je Dalila muslimansko ime? Odgovor: Ta nagla promjena koja vam se desila pa ste počeli brzo zaboravljati ono što ste naučili sigurno je nečim uzrokovana. a nije specifično za nemuslimane može biti muslimansko ime. ako je ime sa lijepim značenjem i na nekom drugom jeziku nema smetnje da ga muslimani koriste i da se to ime profilira kao muslimansko.” Isto tako preporučujem ti da poslije svakog namaza proučiš sljedeću dovu: ”Subhânallâhi ve-l-hamdu lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallahu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi-l-‘allijji-l-‘azîm ‘adede kulli harfin kutibe ve juktebu ilâ ebedi-l-‘abidîne ve dehrid-dahirîne jâ rabbe-l-‘alemîn. Smatram.š. Međutim. Da li su oni dužni to platiti? Odgovor: Nesporazum oko članarine treba riješiti putem institucija Islamske zajednice.2005 http://www. Uz prethodno rečeno. prevoz. da za tu osobu ne treba plaćati članarinu za period dok je bila odsutna. s obzirom da su Arapi i Turci uglavnom muslimani. predlažem ti da se puno Allahu.š.11. Delila je muslimansko ime arapskog porijekla. dž. dr.” Datum kreiranja: 27. Inače svako ime koje ima lijepo značenje. da Ga zamolim za pomoć? Unaprijed hvala. Nekad se desi da kad dođem da radim test pola onoga što sam znala zaboravim. ukoliko je moguće. pod uslovom da ne postoje neki posebni detalji koje ne znam.com Pitanje: Moj komšija je bio član Islamske zajednice u dijaspori. dž. nakon što uloži maksimalan trud. Džamijski Pitanje: Odbor je zahtijevao od djece umrle osobe da plate članarinu za period dok su bili odsutni iz svog rodnog mjesta. Nikad mi se to prije nije dešavalo. Dok je bio na godišnjem odmoru umro je u rodnom mjestu. uz pomoć stručnih osoba. Šukri H. Taj uzrok može biti materijalne ili duhovne prirode. pokušate uzrok otkriti i otkloniti. Pitanje: Odgovor: Da. ma koliko učila. inače sam uvijek bila odlična učenica. kopanje mezarluka itd. posavjetovao bih vas da. kao što su gasulenje. utječeš od prokletog šejtana i da učiš pri ponavljanju lekcija i prije ispita sljedeću dovu: ”Allahumme-ftah ‘alejje futűha-l-‘ârifine bi hikmetike ve-nšur ‘alejje rahmeteke ve zekkirnî mâ nesîtu jâ ze-l-dželâli ve-l-ikram. postoji li neka dova koju mogu uputiti Allahu. Normalno da je u tom pogledu najlakše i najjednostavnije uzeti ime na arapskom ili turskom jeziku jer su se ta imena profilirala kao muslimanska. Pitanje: Studiram i. Bilo bi potrebno taj uzrok pronaći i otkloniti ga. Njeni nasljednici dužni su iz imetka umrle osobe platiti usluge. imajući u vidu da je ona bila član Islamske zajednice u dijaspori. Molim vas. dž. Prema tome. ćefini. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. treba da se osloni na Allaha. Normalno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 187 od 416 . dobijam slabe ocjene. Ramić.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 188 od 416 . nije u skladu s misijom i ulogom koju imam treba da ima u svome džematu. b) da ima odgovarajuće uslove da može u halal ambijentu da predaje taj predmet. trebalo da budu prioritet u imamskom radu. iz različitih interesa. Smatram da je bolje da nemate imama nego da imate imama kelnera koga nećete cijeniti i poštovati. i da radi u kuhinji. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Šukri H.com Pitanje: Naš džemat ima kafeteriju u sastavu mesdžida. samo neke medrese primjenjuju taj sistem. u najmanju ruku. a u cilju poboljšanja statusa imama i njegove uloge. broj takvih škola na Zapadu. Vi nemate šerijatsku osnovu da to od njega zahtijevate. Datum kreiranja: 27. Ramić. kao što su ginekologija. bilo unutar ili van svojih porodica. Pitanje: Koji su šerijatski uvjeti da bi žena mogla obavljati posao nastavnika tjelesnog odgoja? Postoje li izgledi da se obavljenje tog posla ušerijati. usmjeravaju imama putem koji oni žele. još uvijek je procentualno mali. bolje rečeno da nas uslužuje. ponudili smo našem imamu da nam kuha kahvu. normalno da bi u ženskim školama bilo pogodnije da i nastavnica tjelesnog odgoja bude žensko. a da ne govorimo o poslovima koji nemaju nikakve veze s misijom jednog imama. a koji. Međutim. s obzirom da tako nešto ne ulazi u opis posla jednog imama. da odrede prioritete u imamskom radu. što prije. Da li mi imamo pravo ustrajati u našem zahtjevu s obzirom da smo u teškoj finansiskoj situaciji? Odgovor: Imam je u pravu što je odbio vaš zahtjev. koristim se prilikom da uputim apel organima Islamske zajednice koji brinu o imamima i nadziru njihov rad da precizno definiraju radno mjesto imama. Sve dok imami ne budu imali jasan program rada i sve dok u tom programu ne budu jasno naznačeni prioriteti rada naši imami će lutati u potrazi za rješenjima i bit će lahak plijen pojedincima i grupama u džematima koji. Kako bismo umanjili izdatke. i da. koja otpočinje s radom u septembru. Ukoliko bi se tako nešto ostvarilo. Iz tog razloga.11. Činjenica je da mnogi pedagozi u svijetu uočavaju potrebu da se muška i ženska djeca odvoje u nastavnom procesu.novihorizonti. u većini slučajeva. Imam treba da predvodi svoj džemat u svim dobrim poslovima. Činjenica je da se većina naših imama suočava s istim ili sličnim problemom jer džematlije od njih zahtijevaju da rade poslove koji ne bi. Posebnu brigu imam treba voditi u pogledu aktivnosti omladine i njihovom pravilnom odgoju.Na pitanja odgovora doc. dr.2005 http://www. Čak i američki predsjednik Buš ima na umu izložiti jedan takav plan. pored osnovne škole ″El-Manar″ na Ilidži. ili je pak bolje potražiti drugu soluciju? Odgovor: Uslovi su vrlo ”jednostavni”: a) da ima odgovarajuće pretpostavke kako bi na halal način mogla završiti predviđeni fakultet. urade opći program koji će jasno odrediti smjernice rada i aktvnosti imama u džematu. Kod nas. S obzirom da su vjerovatno male šanse da se za njih obezbijede potrebni uslovi za obavljanje tog zanimanja ja bih sestrama savjetovao da studiraju one struke koje su daleko važnije. iako je u porastu. pravi čaj. On je to odbio rekavši da to predstavlja poniženje. pedagogija itd. počevši od namaza u džematu do brige za rješavanje problema s kojima se džematlije suočavaju. Vaš zahtjev govori da vi kao džemat imate vrlo površno i pogrešno shvatanje uloge i zadatka imama u džematu.

muslimani će dostojanstveno braniti one koji im ponude validne dokaze o svojoj nevinosti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Sutra.11. tih dana učiniti iskup (kefaret) s obzirom da je krvarenje izazvano? Odgovor: Vi ste dužni propuštene dane napostiti i niste obavezni iskup davati. ali i uz dodatne sevape. a sve ono što je pravda to je Allahov. Kada govorimo o tom pitanju. a Allah. zadvoljstvo. Dakle. a kao sudije presuđivat će samo onako kako je pravedno. Uz sve to. ubistva. Datum kreiranja: 27. treba posebno imati u vidu činjenicu da je učešće u muslimana u procesu dijeljenja pravde i borbe za pravdu najbolji način da se pokaže islamska pravda i islamski šerijat. dž. te mi je doktorica ginekolog propisala hormonske tablete za uređenje ciklusa. U situacijama kada su ubijeđeni da određeni zakonski propis nekoga nepravedno kažnjava tražit će presedan na koji će se moći osloniti i presuditi po pravdi. doduše uz dodatne napore. inša-Allah. za prestupnike će se boriti da dobiju kaznu koja je pravedna. klevete za nemoral itd. već s namjerom da se liječite.2005 http://www. pa makar tako ne pisalo na zakoniku po kom se sudi. uz samo jedan uslov: da sutra kao sudije. zakon . kroz taj proces pruža se mogućnost pomoći osobama koje vode parnicu da prihvate propis koji je po šerijatu. sudijama i advokatima muslimanima bit će daleko lakše da sude po pravdi i da se kao sudije ili advokati bore za pravdu.Na pitanja odgovora doc. borci za ostvarenje ljudskih prava daju sve od sebe da se ostvari pravda. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 189 od 416 .š. Međutim. najbolje zna. dž. kao što su propisi u pogledu krađe. ukoliko ne može pronaći odgovarajuće rješenje. Ukoliko spomenuti uslov ispune pravnici .š. sudije ili advokati koji prakticiraju islam imali bi izuzetnu ulogu u promociji pravde i borbe za pravdu i ukoliko bi stvarno bili istinski muslimani. uz napaštanje.šerijat. one su izazvale menstrualno krvarenje koje je trajalo četiri dana. Bilo je to pred sam ramazan.novihorizonti. U određenim situacjama kada imamo šerijatske propise. Postila sam i tablete pila poslije iftara. advokati.musliman ne bi mogao primijeniti u nekim zemljama. vodeći računa da svojim radom postignu samo Allahovo. Ramić. To što je ciklus izazvan tabletama smatram da nije razlog za iskup (kefaret). kada eventualno BiH postane punopravni član Evropske unije.com Pitanje: Pred diplomskim sam ispitom na pravnom fakultetu. Pitanje: Menstrualni ciklus mi je bio neredovan. tražit će da bude izuzet. uzimajući u obzir činjenicu da to niste učinili s namjerom da izbjegnete post. a koje sudija .š. U dilemi sam da li kao musliman mogu da se u BiH bavim advokaturom imajući u vidu da advokati kod nas brane i pravog i krivog i da se pozivaju na zakone koji nisu šerijatski? Odgovor: Uprkos spomenutim dilemama ja preporučujem mladima da studiraju pravo. Da li sam dužna. dr. ne vidim da ne bi mogli raditi te poslove. Šukri H.

koji je.s. 2398) U drugom hadisu on je princip jednakosti u pogledu poklona eksplicite naglasio rekavši: ″Izjednačite svoju djecu u poklonima. iako pravno nisu obavezni. da ti daju taj dio i tako otklone nepravdu koja ti je učinjena. Međutim. Kad je njegov babo obavijestio Poslanika. jer je odgovornost na vašem ocu. manji broj prema sredini.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 190 od 416 . koji svoju grešku ne može ispraviti pošto je otišao s ovog svijeta. Poslanik. Za života. kada se školuje ili je. U dunjalučkoj parnici šerijatski sudija presudio bi isto kao i sud pred kojim si tražila nasljedstvo. nije imao neku pravnu zapreku. s.″ (Zejle′i.! Odgovor: Ukoliko s imamom klanjaju dvije muške osobe. Inače. s. Ima i onih koji se nikako ne ravnaju. br. Pošto nije bilo tako. pravo u toj imovini? Odgovor: U ovom slučaju imamo dunjalučku i ahiretsku ″presudu″. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer je Poslanik. Od Nu’mana b. a neki se čak ravnaju i prema lijevoj. bile bi to kćeri. Pitanje: Kako treba formirati saff kod klanjanja farz-namaza u džematu? Kako ga poravnati. on je vratio poklon. koja će ga u potpunosti zaokupirati. njegovo djelo ne bi imalo pravne posljedice i ta imovina bi bila predmet nasljedstva nakon njegove smrti. 4/123) Islamska ulema smatra da roditelji imaju pravo napraviti razliku među djecom samo u situacijama kada za to postoje opravdani razlozi.s. tada rekao: ″Bojte se Allaha i pravedno postupajte prema svojoj djeci. upitao ga je Poslanik. kao u situaciji kada je neko dijete hendikepirano. Datum kreiranja: 27. dž. zdesna. naredio da se prema djeci bude pravedno i da se izjednače u poklonima. Ravnanje se vrši po ramenima i petama.v.v. ravnanje safova upotpunjuje namaz. U svakom slučaju. one će stati iza njega. prije desetak godina. ″Kitabul-hibeti ve fadliha vet-tahridu alejha″. bilo da ti halališ svome babi.s. s.s. U ahiretskoj parnici. vodeći računa da se članci nogu dodiruju. s obzirom da je Poslanik.a. postupak vašeg oca. pravno ti ne možeš dobiti ono što je otac dao tvojoj braći. Dakle. njegova majka time nije bila zadovoljna dok ne upita Allahova Poslanika. Šukri H. bez opravdana razloga u poklonima preferirao neku svoju djecu.š. dr. pod uslovom da vaš otac. kao imam. slijeva ili sa sredine? Većina se ravna prema desnoj strani. s. pak. preporučio bih ti da moliš Allaha.com Pitanje: Naš babo imao je troje djece.. Bešira prenosi se da je na mimberu ispričao kako mu je otac dao poklon. gdje će sudija biti Allah Uzvišeni.novihorizonti. Ja bih preporučio tvojoj braći.v. dva sina i kćerku.a.a.″ (Sahihul-Buhari. Nakon njegove smrti.a. Oni koji budu pristizali. malo pa mu roditelj nije imao priliku pružiti ono što je pružio starijoj djeci. bolesno.2005 http://www.s.v.. bilo da tvoja braća tebi daju dio koji bi ti pripao da ga babo njima nije poklonio.v. da tvome babi oprosti grijehe i smiluje mu se u Danu kada će roditelj bježati od svoga djeteta i dijete od svoga roditelja i kada će svako imati svoju brigu.a. Ramić. kao što je smrtna bolest ili poremećaj razuma. stanu kako bilo. vodio je računa da saffovi iza njega budu poravnati.Na pitanja odgovora doc. Skrenuo bih pažnju svakome ko predvodi džemat da o tome povede računa. Međutim. tražila sam putem suda svoj dio nasljedstva. s. po šerijatu. s. te tako sačuvaju vašeg babu od ahiretske odgovornosti. redat će se u saff s desne i lijeve strane i ravnat će se po sredini. sinovima je prepisao sve nekretnine. u trenutku izvršenja prepisa. sud mi je rekao da nemam pravo u imovini koju je on prepisao sinovima.a.v. Ako bih nekima davao više. tretirat će se grijehom. ali moralno bi bilo da se ispravi greška koju je vaš otac počinio. Nasbur-raje. da li je isto dao svoj djeci. kako izgleda. Imam li ja.11. Ukoliko bi pravna zapreka postojala.

š. a kćerkama po jedan. jer to nije bila praksa Poslanikovih.v. ashaba. najbolje zna. ″Kitabul-hajd″.v. učinit će ono što će manje remetiti tok namaza.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravno da se muktedije. dž. hadisi koji govore da je Poslanik. Bilo bi pogrešno da se svi poredaju s desne strane. s. kad ih nema pun saff. naredio osobi koja je klanjala sama iza safa da ponovi namaz i hadisi koji zabranjuju da se klanja sam iza safa odnose se na takvu situaciju. Poslaniku.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. svi poredaju s desne strane? Ispravno je da se muktedije poredaju iza imama. U svakom slučaju. podjednako s njegove desne i lijeve strane.s. dr. Ukoliko iza umrlog ostanu dvije kćerke i sin.s. požalio se neki čovjek da mu se pričinja u namazu kako pušta vjetar. našto mu je on odgovorio da ne napušta namaz dok ne čuje glas ili ne osjeti smrad. Pitanje: Odgovor: U toj situaciji postoje tri mogućnosti: da imam učini iskorak naprijed.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 191 od 416 . kako će postupiti? Kako će postupiti ko ostane sam iza saffa ili kada zakasni pa ne nađe mjestu u saffu? Datum kreiranja: 27.š. kako bi se izbjegla dilema u vezi s ovim pitanjem. Pitanje: Odgovor: Smatram da se zabrana da osoba klanja sama iza safa odnosi na osobu koja to čini namjerno. ukoliko osoba ne nađe mjesta u safu.novihorizonti. 540) Pitanje: Odgovor: U ovoj situaciji zaostavština se dijeli na četiri dijela. ili da se muktedija vrati nazad. Sinu pripadaju dva.2005 http://www. dž. Dakle. da imam i muktedija izvrše pomenute radnje ukoliko to zahtijeva prostor na kom se nalaze. nemoj napuštati namaz. Šukri H. br. Kako trebam postupiti u takvoj situaciji? Kad se imamu i muktediji.v. a Allah. Ramić. koliko ko nasljeđuje? Često mi se čini da ispustim vjetar dok klanjam.Na pitanja odgovora doc. s. ili. Sahihu Muslim.a. koji stoji s imamove desne strane. neko iz safa iskorači nazad i nastavi klanjati pored nje. priključi treća osoba. (Vidi: Sahihul-Buhari. jer po šerijatu muška djeca nasljeđuju duplo više od ženske. Naime. ″Kitabul-vudu'″. a Allah. iako u safu ispred nje ima mjesta. Pitanje: Odgovor: Sve dok ne čuješ zvuk ili ne osjetiš smrad.s. pak.11.a. najbolje zna. s. 134. Treba naglasiti da nema smetnje da. br.

jer i jedno i drugo može biti nepremostiva prepreka normalnom funkcionisanju bračne zajednice. u izdanju Udruženja "Selsebil" iz Živinica. ovih dana je iz štampe izašlo malo ali vrlo vrijedno djelo na temu: "Pojava slabljenja imana".doduše ne nosi hidžab međutim ona ne klanja. posti ramazan. pa tako i raditi. Odgovor: Sunnećenje je sunnet.v. pa bih želio da znam šta da radim.v. Pitanje: Moja djevojka ne prakticira islam onoliko koliko bih ja želio. nisam obrezan. Dovoljno je znati da je rak maternice nekoliko puta češći kod žena čiji muževi nisu osunećeni. Molim vas da mi odgovorite da li je to u skladu s islamom? Moraju li se držati ruke dignute prilikom učenja dove? Odgovor: Ovakav način liječenja nije zabilježen u praksi Poslanikovoj. zbog skorog prelaska na islam.2005 http://www. dakle nije stroga dužnost.11. neka se obrati onima koji liječe Kur′anom na šerijatski ispravan način. Molim vas za savjet. ali se bojim da ću imati problema zbog toga što ne klanja. Uz sve to. a ne onima koji vračaju i zapisuju. treba taj konac.s. dž.š. Odgovor: Smatram da pitanje namaza i hidžaba trebate riješiti prije stupanja u brak. Preporučio bih vašoj prijateljici da se obrati stručnim ljekarima. Poznate su zdravstvene koristi od sunnećenja.š.š. dizao ruke učeći dovu. pa da savjestan čovjek povede računa da sebe. ali dova je mjesto gdje je propisano dizanje ruku okrenutih dlanova ka nebu. nositi uza se iznad pojasa. Npr. dakle koji liječe učenjem Kur′ana. Ramić. jer se higijena tog dijela tijela može bolje održavati. a najbolje je da ga nosi na lijevoj strani glave (zatiljka). kad sve prouči. dž. Pitanje: Odgovor: Ruke se ne moraju držati uzdignute prilikom učenja dove.. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s. kakav je šerijatski stav o tome i da li je meni sunnećenje obaveza? Inače. dž. da joj omili izvršavanje tih propisa. zatim da joj lično pomogneš s odgovarajućim savjetima. dr. Šukri H. da vas pomogne u vašim lijepim namjerama. Na kraju. Uz to. Datum kreiranja: 27. koji mora biti njene visine. s. Molim Allaha. a i svoju suprugu zašititi sunnećenjem.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 192 od 416 .com Pitanje: Ja. utorkom i nedjeljom salijeva stravu i odučava. pa ga preporučujem. a u kojim nije. Najispravnije je na osnovu hadisa ustanoviti u kojim je prilikama Poslanik. moli Allaha. ali jako se preporučuje. vodu i šećer i da poslije svakog učenja pije vodu i jede šećer.s. imam 20 godina. Imajući u vidu da je tvoja djevojka moralna osoba.a.Na pitanja odgovora doc. postoji velika nada da joj jednog dana namaz i hidžab postanu dragi i da postanu sastavni dio njenog života.novihorizonti. a ako oni ne uspiju dati pravu dijagnozu i propisati odgovarajući lijek. Ona odlazi određenoj osobi da joj mladim petkom. Pitanje: Moja prijateljica osjeća neki pritisak. Kako da joj pomognem da ojača svoj iman.a. ona treba da sama sebi uči salavati-šerif 41 dan po 4444 puta na konac. literaturom itd. Preporučio bih da joj pronađeš lijepo žensko društvo koje prakticira i razumije vrijednost islamskih propisa. solidno se oblači . Ona vjeruje u Allaha. pa da bude jaka kao ja? Ona je jako moralna i želio bih se njome oženiti.

a Allah.11.š.com Pitanje: Odgovor: Neki imami.š. To je jedino siguran put da o Allahu. takav postupak je pogrešan. Pitanje: Odgovor: Da. on je strogo zabranio neženstvo i celibat. dr. dž. zakonima i musliman ne smije takve običaje usvajati. Preporučio bih muslimanima da za Allaha. s. niti da su to radili njegovi ashabi. lijepih imena. najbolje zna. To što imate toliko godina ne mora biti prepreka za ženidbu.s. dž. naklone se i stave ruku na prsa. ako postoji mogućnost da osoba počini grijeh. vama. Poslanik. Prema tome.š. govorimo na ispravan i Njemu dostojan način. umjesto jednog dužeg? Može li se Kur‘an učiti gledanjem. Treba pogledati u leksikone tih jezika. Pitanje: Odgovor: Naprotiv.š. Da li je to ispravno? Ne prenosi se da je Poslanik. propisao je preventivne mjere.2005 http://www.š.š? Mogu li se na namazu.š. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 193 od 416 . Je li se meni grehota oženiti? Da li je ispravno koristiti riječ Bog za Allaha. Isto tako. Pitanje: Odgovor: Kur′an se može tako učiti. Ja sam ostario. poslije Fatihe. s. Pitanje: Odgovor: Smatram da je pogrešno koristiti riječ Bog u smislu imena Allaha. riječ Bog u jezicima u kojima se nalazi ima na desetine značenja čije pripisivanje Allahu. ko želi da za svaki proučeni harf ima deset sevapa mora. nego treba raditi na njihovom iskorjenjivanju. dž.a. Čak štaviše. s.novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. učiti dva-tri kraća sureta. dž. Dakle. a onima koji nemaju uslove.a. pa se uvjeriti u tu nepobitnu činjenicu. kao i svakom hudovcu i hudovici preporučuje se ženidba i udaja. S druge strane. za to ne postoji nikakva smetnja.s.v.v. koriste isključivo imena i izraze koje je On za Sebe upotrijebio i koje je koristio Njegov Poslanik.) Znam da kod nas postoje običaji po kojima je ″sramota i grehota″ starijim osobama da se žene i udaju.š. ali u tom slučaju čovjek nema sevapa za svaki proučeni harf (slovo). (Vidi poglavlja o braku i poglavlja o zabrani celibata u hadiskim zbirkama.a. dž. u mnogim hadisima strogo je naredio ženidbu i udaju onima koji za to imaju uslove. Ramić. predstavlja kufr i širk.v. bez micanja jezika? Datum kreiranja: 27. Ti običaji nemaju utemeljenja u Allahovim. kad pođu iz mihraba. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. jer se ta riječ ne nalazi u sklopu Allahovih.s. tako postupao. u situaciji kad ne posoji opravdana smetnja. Imam osamdeset dvije godine. izgovarati harfove jezikom. Šukri H. dž. okrenu se prema njemu. to može biti i obaveza (farz).

nego spada u domen običaja. Zamisli samo koliko će se smrtnih slučajeva desiti zbog tog alkohola koji ti svakodnevno brojiš i gledaš svojim očima. a Allah. posebno kad to pređe u neki vid robovanja i robovlasničkih odnosa. stvorio različitim. najbolje zna. dž. koja je zaposlena i koja je od svoje zarade uštedjela za hadž. pa makar se radilo o gledanju očima. Prema tome. Dakle. da ne bude miješanja muškaraca i žena i da žene ne učestvuju u učenju i recitiranju ukoliko su prisutni muškarci. Useljenje u kuću je razlog da čovjek bude veseo i da to obilježi prigodnom gozbom. Šukri H. kada ti se ukaže odgovarajuća prilika. služi svekra i svekrvu. U tom duhu. U pojedinim našim krajevima snaha se tretira kao sluškinja. s. svi mi trebamo biti sluge jedni drugima.s. pored obilježavanja rođendana Muhammeda. Da li je taj moj posao halal? Napominjem da alkohol ne dodirujem rukama.š. Dakle. onda su djeca dužna roditeljima tu uslugu obezbijediti. muža itd. ako snaha zbog svojih ličnih obaveza nema vremena da usluži svekra i svekrvu. Pitanje: Odgovor: To je pogrešno.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 194 od 416 .š. dž. ne zapostavljajući svoje obaveze prema mužu. Ramić. Naime. dž. dž.. Nije problem to što snaha. Pitanje: Radim na popisu robe. ukoliko su svekar. najbolje zna.Na pitanja odgovora doc. koristi za sve prilike u kojima se svijet veseli priređujući gozbe. koliko razvoda brakova. Pitanje: Odgovor: Ispravno je da žena pita muža. po Allahovom. smatra se dozvoljenim. svekrva i ostali ukućani na usluzi njihovoj snahi. Ta gozba nije neki vjerski obred. dužna pitati muža za dozvolu da ide na hadž? Odgovor: Nadam se da u situaciji kada ti je taj posao neophodan. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. jer je slovom Kur′ana ženama zabranjeno uljepšavanje glasova u njihovom prisustvu. pa makar se radilo o hadžu koji joj je farz. pa makar tu gozbu nazvali i mevludom.. tako da vrlo često vršim evidenciju piva i drugih alkoholnih pića. nema smetnje da ga radiš. Da li je žena. gozba koja se priređuje pri useljenju u kuću dozvoljena je. koliko će djece ostati bez svojih roditelja. Je li to ispravno? Datum kreiranja: 27. ukoliko je to u granicama njenih mogućnosti i općeg islamskog kodeksa o usluživanju. Sve dok se taj običaj ne sukobljava sa šerijatskim propisima. itd. najbolje zna. moralno je da se musliman bori protiv alkohola i da nema s alkoholom nikakvog kontakta.novihorizonti.a. dr. koliko nemorala svih vrsta. kako ne bi bio vezan za alkohol u bilo kom pogledu. u okviru ispravnog običaja i tradicije. da li je dozvoljeno služiti jelo na tom mevludu? Kod nas se termin mevlud. Ljekar služi čistača ulice kad mu zatreba pregled i dijagnoza. dati dozvolu. kao što i čistač ulice tim čišćenjem uslužuje ljekara. s tim što je muž dužan. bilo lično ili iznajmljivanjem odgovarajuće osobe.š. Međutim. koliko će tuča biti.2005 http://www. zakonu ljudi služe jedni drugima i radi toga ih je Allah. ako je u pitanju obavezni hadž. dž.š. a Allah. taj posao promijeniš. a Allah. nema smetnje da i ona njih uslužuje u granicama svojih mogućnosti.com Pitanje: Odgovor: Kakav je stav islama u pogledu pravljenja mevluda prilikom useljenja u kuću? Ako je to dozvoljeno. Preporučio bih izvođačima prigodnog programa da vode računa da tekstovi koji se recituju budu akaidski ispravni. Moralno bi bilo da..v.

da me sestre posjećuju. To će ti pomoći da ne razmišljaš o onome od čega nemaš koristi. U isto vrijeme. Pitanje: Prekinuo sam s djevojkom koju sam mnogo volio. imat ćeš za nju srazmjeran sevap na ahiretu. dr. Da li je osoba džunup ako se nakon mokrenja pojavi sluzava tečnost? Datum kreiranja: 27. muslimanka. ali joj se ne sviđa moj način života. i b) izlaskom sjemena u mlazu i sa strašću.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 195 od 416 . dž. inšaAllah. ukoliko je ta ljutnja uzrokovana pogrešnim postupcima žene. Budi dobra prema njoj i moli Allaha. Da li da prekinem s fakultetom. Za djevojku je ipak najvažnije da se lijepo uda i zasnuje srećnu bračnu zajednicu. itd.š.2005 http://www. uspješno prevazići.com Pitanje: Odgovor: Da li je žena griješna ako se muž na nju ljuti? Da. Ti se suočavaš s iskušenjem koje ćeš. također. a nemoj šejtana potpomagati protiv nje.11. Pitanje: Živim kod nane. Do prekida je došlo jer ona nije pristala da prakticira određene islamske propise.š. Moja nana je.Na pitanja odgovora doc. Da li da molim Allaha. jer čak i ako ti se dova ne usliša na dunjaluku. Šukri H. dž. udam se i posvetim učenju Kur‘ana napamet ili da nastavim fakultet i nastavim trpjeti maltretiranja kojima sam izložena od svoje nene? Odgovor: Smatram da trebaš nastaviti fakultet i strpiti se. Od trećeg razreda srednje škole pokrila sam se i prakticiram propise islama. moliš za njenu uputu. dž. a kad ti se ukaže odgovarajuća prilika za udaju. koja određene stvari ne može pravilno razumjeti. ne da mi da idem na predavanja.š. Pomozi joj protiv šejtana. da je uputi ili da Ga molim da je što prije zaboravim? Odgovor: Smatram da je korisnije da Allaha.novihorizonti. nije. tako da me često maltretira. Imaj razumijevanja za svoju nanu. Džunub se postaje na sljedeća dva načina: a) dodirom spolnih organa muža i žene. traži sebi onu s kojom ćeš se sa zadovoljstvom moći oženiti i u bračne vode uploviti. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nemoj oklijevati. Pitanje: Odgovor: Ne. Uči Kur′an napamet onoliko koliko za to imaš vremena. da ti pomogne u nastojanju da problem s kojim se suočavaš što lakše prevaziđeš.

islam kao sistem.Na pitanja odgovora doc. u svoje ime i u ime sve ostale braće i sestara ekonomista. mogao primijeniti kompletan islam. Naime.v. ne gledajući koga će zgaziti i obespraviti. s. u odgovarajućem okruženju. zovem se.š. Zbog svega navedenog Vas pitam. upravo zbog toga što je Napoleonovim zakonikom pokušao da im uskrati mogućnost da kroz lihvu uzimaju bespravno imetke drugih. dr.novihorizonti. Šukri H. Što se tiče rješenja dileme koja je pred tobom. završio kao izgnanik na Svetoj Jeleni i pored toga što je bio i ostao možda najslavniji Francuz u povijesti te zemlje.a..a. kad god je neko u ovom lihvarskom svijetu pokušao dokinuti neki vid eksploatacije. i ponovo štampana na engleskom 1999. nego će ljudi služiti jedni drugima i bogatiti se od svoga vlastitog rada. obilno nagradi.11.2005 http://www. i da vas Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 196 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s. to nije nimalo jednostavno. koji po mom mišljenju ima najmananje direktne veze s kamatom. ako bih bio menadžer neke firme. jer islam je kompletan sistem koji obuhvata sve segmente ljudskog života. S druge strane. Napoleon Bonaparta je primajući islam 1798. proklinje onoga ko jede kamatu. a da ne govorim o lokalima i prodavnicama koje prodaju alkohol.com Pitanje: Uvaženi profesore Ramiću. uključujući i njegov ekonomski sistem. (O vraćanju Napeloena Bonaparte islamu vidi engleski prevod knjige Napoleon & Islam koja je u orginalu na francuskom štampana 1914. Ja bih u tom slučaju bio treća osoba koja bi zapisivala i obračunavala kamatu. da mi odgovorite da li i mi imamo pravo da se bavimo spomenutim poslovima ili i to treba da u potpunosti prepustimo onima koji islam ne prakticiraju? Unaprijed hvala. dž. uključujući i Rusiju. Treća varijanta bila bi rad u banci. Upravo zbog toga. Bilo bi lahko navesti vjerodostojan hadis u kom Poslanik. Borba za iskorjenjivanje eksploatacije i prelaska na sistem služenja jednih drugima mukotrpan je posao. AMIN! Odgovor: U neislamskom okruženju nemoguće je sve propise islama sprovesti u praksi. tek u Medini. tako da njegovo sprovođenje u cjelosti zahtijeva odgovarajuće okruženje koje će mu pružiti podršku. godine i uvodeći novi zakonik 1804. (Vidi: Sahihu Muslim. s. njih Datum kreiranja: 27. Rodom sam iz Prijedora. njih oko pedeset miliona. Ramić. Zadnja i najnezahvalnija mogućnost je da podučavam druge. Štaviše. a posebno kamatnog sistema kao njenog najizrazitijeg primjera. 2995) Međutim. jer oni koji slijepo jure za dunjalučkim bogastvima. te tako voditi firmu i sve ostale radnike plaćati od toga. ne prezaju od bilo čega. Student sam Ekonomskog fakulteta u Bihaću koji bih. a sad trenutno živim u Bihaću. Pred mene se već postavlja problem posla. Pored svega. jer malo koja firma barata sa sopstvenim kapitalom. žive u sistemu baziranom na lihvarstvu (kamati).s. ″Kitabul-musakat″. (izdavačka kuća UTUSAN Publishers u Maleziji. dž. Poslanik je. pomoć trebao završiti ove godine. a uzimajući u obzir situaciju u kojoj se nalazimo. kako bi se uvjerili da je islam upravo onaj pravedni sistem o kojem danas govore mnoge povelje Ujedinjenih nacija i o kojem su govorili i pisali svi znameniti ljudi u svijetu koji su pred sobom imali viziju opće pravde i novog svijeta u kojem jedni neće izrabljivati druge i bogatiti se od tuđeg rada. br. ko mu to omogućava. ko kamatu bilježi i ko joj svjedoči i na osnovu toga kazati da je to sve muslimanu zabranjeno (haram). koja u potpunosti "živi i radi" od kamate. godine koji je više od 95 posto bio baziran na malikijskom mezhebu. treba imati na umu da muslimani koji žive u Evropi. bio je najoštrije ekskomuniciran iz drušva od strane mešetara i lihvara koji su snagom svojih para vukli i vuku konce u svim sferama života na zemaljskoj kugli. može se kazati da svi muslimani. Npr. je ideja čijih vrijednosti muslimani moraju biti svjesni i moraju raditi na osvješćivanju drugih.š. morao bih uzeti kredit. a da se sam s tim ne bavim.. već duže vremena razmišljam da se posvetim računovodstvu (knjigovodstvu).v.) Nema sumnje da su lihvari prednjačili u spletkama protiv tog velikog Francuza. uz Allahovu.

pokazujući na kažiprst i srednji prst. najbolje zna. piti. Brigu o djetetu preuzeli su bližnji rođaci. Sunen. ako je to jedini način da prehraniš sebe i one koje si dužan izdržavati. U situaciji kada većina banaka i preduzeća u islamskom svijetu posluje na kamatnom sistemu. smatram da bi čovjek sa sebe skinuo dogovornost kada bi jasno objasnio ispravno od pogrešnog i razlučio između dozvoljenog i zabranjenog. Uz spomenuto treba uzeti u obzir da je u nuždi dozvoljeno počiniti određene grijehe. ali s obzirom da su ti vidovi zaštite različiti.″ (Ahmed.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 197 od 416 . općenito. Ukoliko se radi o obrazovanju i podučavanju drugih. Poslanik je. U međuvremenu dijete je počelo dobivati primanja koja su predviđena za djecu šehida. a ne može u firmama čija je osnovna djelatnost zabranjena (haram).2005 http://www. br. jer ono malo ekonomskog života u islamskom svijetu koji je zasnovan na beskamatnom sistemu je kap u moru lihvarstva koja se čak i mikroskopom teško može primijetiti. vjerovatno. Dijete koje nema ko izdržavati dužno je izdržavati društvo.Na pitanja odgovora doc.š. stanje se neće promijeniti. iako je za nju konstatovao da je deraća životinja. kako što su firme koje proizvode alkohol. dr. ″Kitabul-buju′″. Musned.″ (Ebu Davud. zabranjeno je skrivati da je otac tog djeteta civilna žrtva. koje njime trguju. a Allah. zatim banke koje posluju na kamatnom sistemu. i da se nužda ograničava nužnom mjerom. odnosi hadis: ″Ljudi će doživijeti vrijeme u kom niko neće ostati a da neće jesti kamatu. s. Istinu je. Npr. žive u svijetu čiji je ekonomski sistem zasnovan na lihvarstvu u ogromnoj većini. nego tumačenjem propisa onako kako šerijat predviđa da oni u datom trenutku glase. Mene interesuje da li je djetetu dozvoljeno uzimati ta primanja pošto je njegov otac poginuo kao civilna žrtva? Odgovor: U toj i sličnim situacijama treba vidjeti šta predviđa zakon. br. Na osnovu prethodno rečenog.v. Poslanik. odijevati se itd. jer to nije nužda. u okolnostima u kojima živimo. kako dijetene bi uživalo ono što za njega zakonom nije predviđeno. odgovor treba uskladiti sa stanjem kako bi se stanje moglo popravljati i kako se prava ne bi uzurpirala. Otuda. pa prema tome. i tu spada većina firmi i preduzuća. 7992) zato što mačka živi po kućama i bilo bi teško sačuvati da ona svojom njuškom nešto ne dotakne. dž. ″Ez-Zuhdu ver-rekaik″. Prema tome. Smatram da u ovoj situaciji. br.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. postavlja se pitanje. a u međuvremenu rodbina je dužna da se o djetetu adekvatno brine. Šukri H. ima predviđenu zaštitu.novihorizonti. 2893). Pitanje: Dijete je postalo jetim pošto mu je otac poginuo u ratu.a. islamski pravnici kazali su da u vremenu i sredini u kojoj nemamo pravednih svjedoka uzimaju se i oni koji nisu pravedni. šta raditi?! Da li muslimani treba da prekinu izučavati nauku o ekonomiji i njenim granama. Na osnovu toga. u svakoj situaciji.s. (Sahihu Muslim. kako prava ljudi ne bi bila izgubljena. rekavši: ″Innessennure sebu′un. može biti računovođa u firmama u kojima je osnovna djelatnost dozvoljena halal. pa i ako je ne bude jeo. onim što u sebi ima itekako puno kamate. Briga o jetimu u islamu je izuzetno visoko cijenjena. zabranjeno skrivati. zapahnut će ga njena para. da li računovođe treba da prekinu svoj posao?! Da li muslimani treba da sve aktivnosti u ekonomiji prepuste lihvarima ili treba da se uhvate u koštac i nastoje da promijene taj sistem? Ukoliko se povuku.v. u određenoj granici mogao raditi u banci. kao menadžer ne bi mogao uzimati kamatne kredite. s. jetim.com milijardu i po. Ukoliko ta zaštita nije adekvatna treba nastojati da se to zakonski reguliše. rekao je da su′r od mačke nije nečist. a muslimani koji žive u muslimanskim i nemuslimanskim sredinama će jesti.s. Takav pristup ne treba smatrati mijenjanjem propisa radi udovoljavanja prohtjevima. ali bi. ili moraš odraditi praksu u banci kako bi diplomirao u školi i na fakultetu itd. rekao da će on i onaj ko vodi brigu o jetimu biti u Džennetu kao ova dva prsta. kada je lihvarstvo ušlo u sve pore ljudskog života i na što se. 5296 Datum kreiranja: 27. smatram da se. itd. Ramić. treba dati službama istinite informacije kako bi dijete dobilo onu zaštitu koja je za njega predviđena. ne sve. a nedavno mu je i majka preselila na ahiret. a da ne govorimo o zemljama u kojima su muslimani manjina.

š. može namaz dovršiti. ″Kitabul-menakib″.a. s. preporučio bih mu da istupi iz mihraba i uzme abdest. dozvoljava mužu da ženu udari. 365. niti po drugim osjetljivim mjestima i ne smije ostaviti tragova po tijelu. dž. br. s. negoli po tijelu. kada poteče iz rane. neki su učili kunut-dovu na sabahu. br. a uz to je rekao da su najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama. te u cilju izbjegavanja nesporazuma uputno je postupiti kako sam prethodno kazao.š. Sunen. ″Kitabussalati″. a neki nisu. Međutim. Naime oni su klanjali jedni za drugima iako su jedni učili Bismillu naglas a drugi nisu.a. Prema tome. kako kaže Aiša. 3830) Pitanje: Odgovor: Ukoliko slijedi mišljenje da krv.v. pošto među muktedijama ima onih koji slijede suprotno mišljenje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 198 od 416 . npr..š.a.s. Hanefije kažu da udaranje ne smije biti više od deset bičeva jer je Poslanik. i mi treba da slijedimo imama u namazu u pitanjima o kojima se ulema razilazi. Žalosno je što tako razmišljaju i postupaju mnogi muslimani koji klanjaju. 6850) Savjetujem svakom muslimanu da ne pribjegava toj mjeri. Često govori: ″Ženu treba istući svaki dan. da se imam slijedi. (Tirmizi. br. Šejtan pokušava ljude odvesti na stranputicu na sve moguće načine.″ ″Ženu udari kad je kriva i kad nije. osim kada nema drugog izlaza. Kako treba postupiti klanjač kada primijeti da mu iz rane teče krv? Datum kreiranja: 27.2005 http://www.11. imamo jedan veliki problem u braku. Molim vas da objasnite šerijatski stav u vezi s postupanjem moga muža. Neka svako ima na umu da Poslanik. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ″Kitabus-salati″.″ Ne znam kako i dokle ću moći podnijeti takvo stanje.s. Ukoliko se. (Sahihu-l-Buhari. u 34. Muž me vrlo često tuče ne birajući mjesto i način. jasno zabranio da se bilo ko udara sa više od deset bičeva. što je potpuno suprotno islamskom učenju i Allahovom. 622). nakon savjeta i nespavanja u bračnoj postelji. Želim ukazati ovom prilikom da su muktedije dužne slijediti imama općenito.š. drži mišljenja koje govori da ta krv ne kvari abdest. Sahihu Muslim. U tom ajetu se kao zadnja instanca. osim ukoliko se radi o precizno određenoj Allahovoj. Prenesite Vašem mužu da on kao suprug ima pravo na Vas odgojno djelovati ukoliko Vi njemu iskažete neposlušnost u onome što ste prema njemu obavezni šerijatom.a. ako ne može da ga odvrati od namaza on ga navede da nasilje čini Allahovim. kaže: ″Propisano je. dž. čak i ako ne slijedi mišljenje da poticanje krvi iz rane kvari abdest. šerijatu.″ (Sahihul-Buhari. istaknutih generacija muslimana i islamske uleme općenito razumijemo da ta obaveza stoji i onda kada o određenom pitanju postoji razilaženje. dž. Šukri H. koji je nama najbolji i najljepši uzor nije. jer Poslanik. Ukoliko se tako nešto desi imamu koji predvodi džemat. da bez razloga izbjegavate bračnu postelju. Uvijek traži opravdanje za to i svaka situacija je dovoljana da bi opravdao svoj postupak. a Allah. uistinu.š.novihorizonti. ali to udaranje ne smije biti po licu.v. prekinut će namaz i uzeti abdest. br. Pravilo je da čovjek postupa po onom mišljenju koje slijedi.. pak. nikada udario nijednu od svojih žena.com Pitanje: Ja i moj muž trudimo se da izvršavamo svih pet temelja islama i hvala Allahu. dž. da izlazite iz kuće bez dozvole itd. ajetu. dr.s. s. tako da to više liči na udaranje po osjećajima. neki su obnavljali abdest nakon hidžame (puštanja krvi). Odgovor: Vaš muž ne postupa u skladu s propisima islama i uveliko griješi. Na to ukazuju njegove riječi u kojima govori da ženu treba stalno tući. ”Kitabu-l-hudud”. Ramić. r. potjecanja krvi iz nosa a neki nisu itd. a iz prakse ashaba. kvari abdest. Bilo bi nelagodno muktedijama da klanjaju za imamom za koga smatraju da je bez abdesta. kazni. najblje zna. ako ne može na jedan on traži drugi način. u tome uspijevamo. poste i islam prakticiraju. dž. O tim odgojnim mjerama Kur′an govori u suri En-Nisa.Na pitanja odgovora doc.v. stvorenjima itd.

br. ″Kitabul-džumu′a″. Sunen. Malik. tj. dž.s. a ti govoriš da ćeš im zabraniti!″ (Muslim.v. 676. 16) ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u Allahove džamije. a Allah. Abdullah reče: ″Tako mi Allaha. dr. eventualno doživio novotarije koje su žene uvele. Muvetta.š. Sahihu Muslim.novihorizonti.v.v. (Vidi: Sahihul-Buahri. te riječi odnose se na normalne okolnosti. s. i da li može ići sama u džamiju bez pratnje muža? Da li on ima pravo da se zbog toga ljuti i da pravi probleme. s.a. To razumijemo iz drugih hadisa kao npr: ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u džamije. riječi. kao što je bilo i sa Omerom.″ (Muslim. br. 418) Dakle.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 199 od 416 . U kontekstu rečenog žena treba gledati u čemu je dobro za nju.a.a. kao što je bilo zabranjeno ženama Izraelćana.″ (Ebu Davud. Međutim. ja ću im zabraniti!″ Abdullah ga strašno izgrdi govoreći mu: ″Ja ti govorim šta je Allahov Poslanik. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc. mogu to voljeti ili ne. muftija shodno okolnostima tumačit će opravdanost ili neopravdanost odlazka žena u džamiju. s. ″Kitabus-salati″. Šukri H. Datum kreiranja: 27. 849) Prema tome. 822. zabranio bi im odlazak u džamiju. s. Ukoliko se okolnosti promijene. br.″ (Ebu Davud. br. br.11. Ebu Davud. br. ″Kitabun-nidai lissalati″. misleći da ona to njemu radi u inat? Molim Vas da mi na ova pitanja odgovorite u Novim horizontima pošto znam da se i druge žene susreću sa sličnim problemima.a.″ (Sahihul-Buhari. Možda joj je ponekad bolje da ne srdi svoga muža. Muževi.vs. Ibn Madže. 480) U tom duhu je i Aišin komentar koji kaže da je Poslanik. 667. s.com Pitanje: Zanima me kako treba postupiti ako žena želi ići na namaz u džamiju a muž joj kaže da mu se to ne sviđa. 478) Buharija u Sahihu bilježi hadis koji je doslovan odgovor na Vaše pitanje: ″Ibn Omer je kazao: Omer je imao ženu koja je išla na sabah i jaciju u džamiju.s. Ramić. Odgovor: Muslim u Sahihu bilježi da je Abdullah b. kada je u odlasku žena u džamiju svako dobro.v. ″Kitabus-salati″.s. ″Kitabus-salati″. ali nemaju pravo zabranjivati.s: ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u Allahove džamije. Sahihu Muslim. ″Kitabus-salati. br.a. osnovno pravilo u vezi s ovim pitanjem jesu te Poslanikove. tada se i status njihova odlaska u džamije mijenja. Sunen. kada veli: ″Nemojte vašim ženama zabranjivati da idu u džamije kada od vas dozvolu zatraže. Omer kazao kako je čuo Allahovog Poslanika. ″Kitabus-salati″. Sunen. Sahihu Muslim. 672.″ Ona je upitno odgovorila: ″A šta ga sprečava da mi zabrani?″ On joj odgovori: ″Sprečavaju ga riječi Allahova Poslanika. ″El-Mukaddime″.2005 http://www. rekao.″ Čuvši te riječi Bilal b. Sunen. 482. Rečeno joj je: ″Zašto izlaziš kada znaš da to Omer ne voli i da je ljubomoran. a njihove kuće su za njih bolje. br. br. 668) ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u Allahove džamije i neka izlaze nenamirisane. da li ona mora ispoštovati njegovu želju. 670. ili joj kaže da s njom neće ići. pa makar bila u pravu. ″Kitabul-ezan″. br. ″Kitabus-salati″. najbolje zna.

a Allah. jer žena koja je imala urednu menstruaciju u situaciji kada se menstrualni ciklus poremeti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a kome je uzročnik spirala. pojavljuju kao posljedica prisutnosti spirale u materici ? Odgovor: Dozvoljenost upotrebe spirale. okupati i normalno obavljati sve svoje obaveze. kao interceptivnog sredstva. Pitanje: Ponuđen mi je finansijski aranžman zasnovan na životnom osiguranju iz Austrije. dž. Ja bih onima koji imaju opravdan razlog za planiranje porodice preporučio prirodni način. najbolje zna. osoba koja za svako namasko vrijeme uzima abdest. Prema tome. koja se. tada bi se moglo govoriti o dozvoljenosti.11. smatram da nije dozvoljeno učestvovati u aktivnostima tih osiguravajućih kuća u bilo kom obliku. Za to vrijeme bio bih osiguran za slučaj neke nesreće. žena će se.Na pitanja odgovora doc. da li žena može normalno obavljati vjerske dužnosti (namaz. Datum kreiranja: 27. Što se tiče abnormalnog krvarenja koje je znak poremećaja prirodnih zakona u maternici. i u pasivnom smislu (kao osiguranika) i u aktivnom smislu (kao akvizitera)?! Odgovor: Uzimajući u obzir činjenicu da većina islamske uleme smatra da trgovačka osiguranja kojima se bave ta osiguravajuća društva nisu dozvoljena. ne dao Allah.š. nego muslimanima govore ono što im odgovara. s tim što će se tretirati kao mustehada. dr. Ukoliko postoji opravdan razlog. ono ne sprečava ženu da obavlja vjerske obrede. te činjenicu da u prezentaciji svojih aktivnosti spomenuta društva ne iznose potpunu istinu. Ramić. ali na islamski način.2005 http://www. Također. Na moje pitanje jasno mi je naglašeno da moj uplaćeni novac ne bi bivao ulagan u kredite i kamatne poslove. Prema tom ugovoru ja bih bio obavezan izvjestan broj godina plaćati ugovoreni godišnji iznos i nakon toga bih stekao pravo da naredni period dobivam penziju u ratama nešto većim nego što sam ranije uplaćivao. ponuđeno mi je da se i ja aktivno uključim u taj posao kao akviziter koji osigurava ugovore novim korisnicima tog aranžmana.com Pitanje: Ako smatrate da sa šerijatske strane nema prepreka za upotrebu spirale. ovisi o opravdanosti njene upotrebe i njene štetnosti po ljudski organizam.novihorizonti. ravna se po ustaljenom ciklusu prije poremećaja. Interesuje me vaše mišljenje da li mi je ovakav aranžman halal ili ne. već u dionice nekih firmi u djelatnosti građevinarstva s niskim rizikom tako da bih ja spomenuti višak dobivao iz dividende po osnovu tih uloga. nakon isteka uobičajenog perioda. invaliditeta i smrti i trebalo bi da dobijam nadoknadu ako bi mi se. takve stvari desile.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 200 od 416 . posebno u prvim mjesecima. jer jedino za takav način imamo tekstualni dokaz u izvorima islama. Dužnost muslimanima kao zajednici jeste da organiziraju solidarna osiguravajuća društva koja funkcionišu na islamskim principima i omogućavaju sve što pružaju konvencionalna društva. a štetnost nije takva da ugrožava zdravlje žene (što je vrlo upitno!). bolesti. Šukri H. post) u slučaju da ima abnormalna krvarenja (između dvije menstruacije).

Odgovor: Islam nije propisao specifičnu odjeću za svoje sljedbenike. Datum kreiranja: 27. Odgovor: Kao roditelj musliman ti imaš obavezu da odgajaš dijete u islamu i islamskom moralu. Maleziji itd. po islamu.Na pitanja odgovora doc. dužan si uložiti maksimalan napor u tom pogledu. prokleo muškarce koji se poistovjećuju sa ženama i žene koje se poistovjećuju s muškarcima pa me intersuje zašto mnogi muškarci nose dugu odjeću (haljine) u arapskim zemljama.v. pošto je općepoznato kako se muškarci odijevaju u Saudiji i u Maleziji u svečanim prilikama. Doduše.2005 http://www. Iz prethodnog možemo zaključiti da pitanje poistovjećivanja muškaraca sa ženama ili obratno zavisi od sredine u kojoj čovjek živi. da na toj odjeći nema likova i znakova koji su islamom zabranjeni i da ta odjeća ne bude specifična za određenu grupu nemuslimana. Molim vas za savjet. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 201 od 416 . dr. dokazujući da nemoralan život majke ugrožava normalan razvoj djeteta. kao što je odjeća specifična za vjerske službenike nemuslimana itd. Konsultuj se u tom pogledu s nekim iskusnim advokatom. Ramić. bio bi dužan tu odjeću promijeniti iako je takva odjeća u njegovoj zemlji.s. dozvoljena. odjeća koju nose Saudijci ili Malajci poistovjećivanje sa ženama. U okviru ulaganja napora u odgoju pokušaj sudskim putem dobiti starateljstvo. Indoneziji. ipak.11. Pitanje: Nakon razvoda starateljstvo nad dijetetom dobila je majka. s. Prema tome. razlikuje od haljina koje nose naše žene. Teško mi je prihvatiti da dijete boravi kod majke koja živi nemoralnim životom. Prema tome.com Pitanje: Pročitao sam da je Allahov Poslanik. s tim što tu odjeću treba skrojiti tako da pokriva tijelo po propisu. a i ta njihova odjeća se.a. uprkos činjenici da je tvoja bivša supruga dobila pravo na starateljstvo.novihorizonti. u ovo naše doba svijet poznaje običaje i tradicije u odijevanju drugih naroda tako da je teško tvrditi da je npr. sve narodne tradicije i načini odijevanja ljudi u svijetu mogu biti islamska odjeća. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ako bi stranac koji prakticira islam došao u Bosnu u odjeći koja je kod nas specifična za žene. nego je samo propisao kakva ta odjeća treba biti u pogledu pokrivanja tijela. Dakle. s tim što je svilu zabranio muškarcima.

jer da nije bio dozvoljen Zakonodavac bi to zabranio. e) jedino prirodna ″kontracepcija″ (′azl) nije upitna u pogledu svoje dozvoljenosti jer ima jasan tekstualni dokaz. moja preporuka je da se svaka situacija pojedinačno razmatra i da se šerijatskopravno mišljenje o specifičnoj situaciji daje tek nakon uvida u stručno mišljenje dvojice stručnih i pravednih ljekara. da li su spirale dozvoljene muslimanki? Je li šerijatski stav isti ako se plod (djelimično) implantira pa onda biva uništen zbog prisustva spirale ? Odgovor: Prije nego odgovorim želim ukazati na nekoliko stvari koje smatram vrlo značajnim.š. što znači da ubija već oplođenu jajnu ćeliju. Naime. veća je mogućnost dozvoljenosti. Datum kreiranja: 27. najbolje zna. usljed čega ona postaje neadekvatna za implantaciju već oplođene jajne ćelije (blastula-stadij). Otuda i moje odgovore u vezi s ovim pitanjem treba gledati samo kao opće upute. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Što se tiče upotrebe spirale. tj.com Pitanje: Poznato je da je jedan od efekata spirale promjena materične sluznice. Bakrene spirale su uz to i toksične za embrij. odnosno intercepciju trudnoće. c) što su kontraceptivna sredstva manje štetna po čovjeka. dž.. a Allah. što se tiče činjenice da je spirala interceptivno sredstvo. a i učenjaci poslije njih. pa čak i po život opasna i da njena štetnost ovisi o vrsti spirale.a. da su oni. postoji šerijatski opravdan razlog i da je štetnost spirale po zdravlje neznatna tako da ne ugrožava ljudski organizam. moje skromno znanje u tom pogledu govori da ona može biti izuzetno štetna. manji je grijeh koristiti ih. i u vezi s tim. (Sahihul-Buhari.Na pitanja odgovora doc. koristi određeno interceptivno sredstvo itd. manja je opasnost od grijeha.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 202 od 416 . razumijeli su da je takav postupak dozvoljen. dakle u vrlo ranom stadiju razvoja oplođene jajne ćelije. intercepciju ili abortus. Zbog toga se spirala ubraja u intercepcijska ('abortivna kontracepcija').novihorizonti. otpornosti i snazi imuniteta osobe koja spiralu koristi itd. d) što postoji veće opravdanje za kontracepciju. dr. a u vezi su s ovim pitanjem: a) S obzirom da je pitanje intercepcije i abortusa vrlo delikatno i opasno pitanje jer se radi o ljudskim životima. Ramić. a ne kontracepcijska sredstva. ″Kitabun-nikah″.11.2005 http://www. b) što se intercepcija uradi ranije. Da li se sa šerijatskog gledišta takav način uništenja embrija u ranom stadiju smatra abortusom i haramom. smatram da to nije problematično jer to nastupa odmah nakon oplodnje. 4808) Iz te činjenice ashabi. a nikako kao nalog određenoj osobi da izvrši abortus. Šukri H. r. br. Nadalje. Buharija prenosi od Džabira. prakticirali ′azl (snošaj van vagine) u vrijeme dok je Kur′an objavljivan. ashabi. pod uslovom da za sprečavanje.

Ramić. pa makar ono i ne bilo uobičajno u dotičnoj sredini. Šukri H. a Allah. a u isto vrijeme ćeš omogućiti da se tvojim pronalaskom ljudi okoriste. s. Naime.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. tvoje ime ispunjava prethodne uslove.novihorizonti.com Pitanje: Pronašao sam ljekovitu biljku koja liječi čir na želucu.a. tako da samostalno prodajem taj čaj. Kako da postupim? Odgovor: Prvo što treba imati na umu kada je ime u pitanju jeste da muslimansko ime treba imati lijepo značenje. imam nijet promijeniti ga. moji roditelji su definitivno protiv toga. uz registraciju pronalaska. Ukoliko svoj pronalazak ne registruješ. a posebno kada nosi imena koja je pohvalio Poslanik. dr. ili će zbog promjene imena doći u sukob s ljudima itd. Interesuje me koliku cijenu smijem staviti i da li se ovaj moj postupak smatra monopolom koji je u islamu zabranjen? Odgovor: Smatram da hitno treba svoj pronalazak da registriraš kako bi tvoje pravo kao pronalazača bilo zaštićeno i kako bi se ljudi tvojim pronalaskom mogli okoristiti. Međutim. sklopiš ugovor s nekim proizvođačem lijekova kroz koji ćeš zaštiti svoje pravo kao pronalazač. potrudi se da ga promijeniš i da to učiniš na način kako ne bi došao u sukob s roditeljima. nemoj ga mijenjati ako će to da vodi ka nezadovoljstvu tvojih roditelja.v. Normalno.11. Ljekari su od mene tražili da potpišem ugovor o distribuciji.s. najbolje zna. Pitanje: Poštovani profesore. Prema tome. smatram da tu treba imati dosta fleksibilnosti i da musliman te probleme može izbjeći. siguran sam da ćeš svoje pravo izgubiti jer nije teško otkriti biljku koju stavljaš u čaj koji samostalno pripremaš. ukoliko će određeno ime čovjeku uzrokovati probleme. Predlažem ti da.2005 http://www. pošto moje ime nije pravo muslimansko. Međutim. smatram da ime nije neophodno mijenjati. ukoliko gore spomenute uslove tvoje ime ne ispunjava.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 203 od 416 . ja to nisam učinio bojeći se da to oni ne zloupotrijebe. najljepše je kada čovjek nosi tradicionalno muslimansko ime lijepoga značenja. smatram da bi tvoj postupak bio monopol ukoliko bi ustrajao odbijati registraciju svog pronalaska i sklopanje ugovora s nekim proizvođačem lijekova jer bi time onemogućavao da lijek bude dostupan većem broju ljudi. dž. Ukoliko su ta dva uslova ispunjena. a da u isto vrijeme ne krši šerijatski propis.Na pitanja odgovora doc. pitanje koje želim postaviti tiče se mog imena. a zatim da nije specifično za nemuslimane. Datum kreiranja: 27. Što se pak monopola tiče. Ukoliko pak. Međutim.

Sunen. Pitanje: Odgovor: Dužnost se okupati samo poslije izlaska sperme. Ukoliko bi se musliman našao u situaciji da mora činiti velike grijehe zbog zakona koji u dotičnoj zemlji vladaju. dž. najbolje zna. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li je to tačno? Znamo da iz spolnog organa izlazi nekoliko vrsta različitih tečnosti. a Allah. Poslanik. Ukoliko uz to postoji pristanak mladinog staratelja. da te zakone izmijeni i uskladi sa prirodnim Allahovim. tada bi bio dužan tu zemlju napustiti i hidžru učiniti.a. zakonima. a čupanje obrva je zabranjeno. br. opet u skladu sa šerijatom. s. Čitala sam da je ženi u cilju uljepšavanja svome mužu dozvoljeno čupati obrve i da je hazreti Hatidža tako postupala.com Pitanje: Čuo sam da je neki alim iz Bosne. U svakom slučaju. Odgovor: Da. musliman neće kršiti zakone zemlje u kojoj živi. pod uslovom da taj izlazak bude u mlazu i sa strašću. ispravno je da se žena uljepšava mužu vodeći računa o onome što njen muž voli i da to uljepšavanje bude šerijatom dozvoljeno.š.11. tada se tako sklopljenom braku ne bi mogla staviti nikakva primjedba. ali će. dr. Šukri H. ″Kitabut-teredždžul″.2005 http://www. 512. zabranio čupanje obrva. dž. brak je valjan. tačno je da je brak sklopljen u komuni pred matičarem valjan ako ne postoje stalne ili privremene bračne smetnje i ako su ispoštovani svi uslovi za ispravnost braka. ″Kitabuz-zine″. 3639. nemajući za to validno šerijatsko opravdanje. Molim Vas da to prokomentarišete i pojasnite. u isto vrijeme. to uljepšavanje mora biti na halal način.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 204 od 416 . ako su sklapanju braka kao svjedoci prisustvovala dva muškarca muslimana ili dvije žene i jedan muškarac. Ebu Davud. tu treba razlikovati nekršenje tih zakona od smatranja tih zakona ispravnim. a kao muslimani treba da poštujemo zakone zemlje u kojoj živimo.v. br. Međutim. Što se tiče poštivanja zakona jedne zemlje.novihorizonti. Kao dokaz on je iznio to da mi živimo u nemuslimanskoj zamlji. Poslije koje tečnosti se dužnost okupati? Datum kreiranja: 27. Dakle. Dakle.s. Pitanje: Odgovor: Ženi je sevap da se uljepša svome mužu i što se više uljepša sve je sevapnije. (Vidi: Nesai.) Muslim je odjeljak jednog poglavlja svoga Sahiha nazvao: ″Zabrana posla koji radi ona koja čupa obrve i kojoj se čupaju″. Ramić. musliman mora voditi računa da zbog dunjaluka ne izgubi ahiret.Na pitanja odgovora doc. ovdje. u Švedskoj rekao kako je brak sklopljen pred matičarom u komuni ispravan ako postoje odgovarajući svjedoci. sve zakone koji nisu u skladu sa šerijatom smatrati neispravnim i nastojat će. Prema tome. Sunen.š.

a u tome se ljudi razlikuju.2005 http://www.novihorizonti. Šukri H. ukoliko su svi uslovi za obaveznost hadža ostvareni. dr.11. ona je dužna ići na hadž ukoliko je u stanju. Ramić. imajući još u vidu da žive kao podstanari? Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc. da u osnovi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 205 od 416 . žena nije dužna obezbjeđivati sredstva za izdržavanje porodice i nije dužna pomagati mužu u vraćanju duga. Da li je ona obavezna otići na hadž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Iako postoji mogućnost da. a muž je u dugovima.com Pitanje: Nastavnik sam u osnovnoj školi. tj. Trebaš nastavnice poučiti šerijatskom propisu kojeg se pridržavaš. smatram da je to vrlo blisko osamljivanju i da vrlo lahko može biti korak ka haramu. ne bi bilo smetnje da ih povezeš autom. tako da se ne poremete lijepi međuljudski odnosi. Upravo zbog toga smatram da ti je to haram i savjetujem ti da se toga kloniš. Naravno. Supruga ima pare za hadž. Ukoliko bi bile dvije nastavnice tada smatram. Pitanje: Odgovor: Da. ne dođe do potpunog osamljivanja. u slučaju da se vozite ulicama u kojima ima prolaznika. pod uslovom da taj korak ne bude korak ka nemoralu. ukoliko bi pomogla svome mužu to bi bilo lijepo i pohvalno i svaka žena koja ispravno razmišlja činit će ono što vodi boljitku svoje porodice. Kad se vraćam s posla kući vrlo često se nađem u situaciji da neka nastavnica pita da je povezem svojim autom. Naime.

analogizirali su učenje Kur‘ana s hadžom i postom. haram. Slično je stanje i u mnogim dijelovima svijeta gdje žive muslimani. pa makar to postojalo i stotinama godina.v.s. a to je preferirajuće mišljenje. sama činjenica da nešto egzistira u muslimanskim sredinama. u prošlosti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 206 od 416 . ako znamo da to nisu radili njegovi ashabi.” Drugo što treba znati jeste da je običaj učenja Kur′ana za novac duboko ukorijenjen u tradiciju mnogih naših sredina.” (Šerhul-akide et-tahavije. Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. ako znamo da to nisu radile njegove prevedne halife. tako da možda većina naših muslimana smatra to vjerskim činom koji je propisan šerijatom. su. danas. itd. komentator Tahavijeve Poslanice kaže: ”Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). i nevažeća (batil) djela. a Allah. lažne).” El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. i mogli da se sačuvaju i odbrane uprkos činjenici da nemaju validnog utemeljenja. među sobom. U takva pitanja spada i pitanje učenja Kur′ana za pare. 21.”. postoje tvrdnje da u pogledu dozvoljenosti učenja Kur′ana za novac postoji konsenzus muslimana. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. našem vremenu. (Vidi opširnije u Šerhul-akide et-tahavije. kako da mi sebi to ušerijatimo. Mi.novihorizonti.a. a sami želimo biti njihovi sljedbenici i živjeti i prakticirati islam koji su nam oni svojom praksom pokazali. s. Razlog tom razilaženju je u činjenici da postoje vjerodostojni hadisi koji govore da sevapi za obavljeni hadž i post dolaze umrlom. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. To je bilo moguće s obzirom da je pristup dokazima bio ograničen. što se tiče učenja Kur‘ana za pare o tom pitanju nema relevantnog razilaženja.s.) Ibn Abidin u Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o tom pitanju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ustvari.). Ako mi. najčešće.) Uprkos toj činjenici. u to se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćuju gosti na dan njegove smrti ili poslije. niti dao olakšicu u tom pogledu.a. kaže: ”Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. 2/671-672. Šukri H. dr. s.. Rekao je (Treće poglavlje): ″O novotarijama koje su batil (neosnovane.) Međutim. islamska ulema razišla se u vezi s pitanjem da li umrli ima koristi od takvog učenja. ne znači automatski da je to šerijatom propisano i da ima utemeljenje u islamu. Sve su to novotarije.” (El-Ahzab. proučimo ih. možda. Musned. 2/672. Kod nas je već nekoliko godina običaj da učenici uče hatme za pare. El-Hedijje el-′allaijje. 50 KM. Onaj ko uzima i onaj koji daje su griješni.v. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam ElBerkevi na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. govoriti Allahu ekber. sigurno znamo da tako nešto nije radio Allahov Poslanik.2005 http://www.š. s. Pojedine prakse. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. (Vidi fusnotu br. 3 u: Alauddin Abidin. to je nemoguće zbog toga što su dokazi svima lahko dostupni.. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. za pare). podijelimo džuzeve. ali. obično. mišljenja.Na pitanja odgovora doc. da je učio Kur‘an umrlima.a. 355) Međutim. Može to i danas neko braniti.11.com Pitanje: Učenik sam medrese. Datum kreiranja: 27. dž. ništavne. Štaviše. br. Oni koji su rekli da umrli ima koristi od tog učenja. a novac ide u razrednu kasu za potrebe ekskurzije. niti je to naredio neki od imama u vjeri. 3676).s. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. dok u ovom. vremenu globalizacije i ″širenja pera″ kako ga je Poslanik. Ramić. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an njegovoj duši. tumačenja itd. a u njima nema nešto što bi moglo poslužiti kao siguran oslonac.v. mi ne određujemo cijenu. i koji često Allaha spominje. nazvao (Ahmed. str. ko želi da mu se hatma prouči donese. ali je ta teza neodrživa zbog toga što su čovjeku pri ruci svi relevantni dokazi u tom pogledu. stavovi. Da li je takav novac halal? Odgovor: Prvo što treba znati jeste da se ne prenosi od Poslanika.

: Da li je dozvoljeno da se djeca igraju lutkama i figuricama životinja? Datum kreiranja: 27. Ramić. ja bih ti preporučio da potražiš posao koji će ti kao muslimanu bolje odgovarati. Međutim. Naravno. da nam pomogne da budemo sljedbenici a ne inovatori u vjeri.s. dr. pare koje uzimam od države meni halal? Puno puta sam čula od naših Bošnjaka da je zabranjeno (haram) ženiti se i udavati između dva bajrama. igrala lutkama. mogu li ostati raditi ukoliko ne bih goste služio. inša-Allah. Pitanje: Odgovor: Ne. Pitanje: Radim u birtiji. tebi su te pare. Greške treba ispravljati.š. to je dozvoljeno. nego samo čistio stolove i prazne flaše bacao u smeće ili pak prao čaše? Odgovor: Tebi je očito poznato da je Allah. halal sve dok je to po zakonu zemlje u kojoj živiš. za njih nema smetnje.š. r.2005 http://www. dž. u granicama svojih mogućnosti. Pitanje: Odgovor: Da. jeste da nastoje svojoj djeci osigurati igračke koje će ih usmjeravati ka onom što je pozitivno i ispravno. vjerovatno. Normalno je da između donošenja punih flaša i bacanje u smeće praznih postoji ogromna razlika. Birtija. Znam da je muslimanu haram posluživati nekoga alkoholom. ne odnosi na ovo drugo. to se duboko ukorijenilo u njihovim dušama i sredinama i tu činjenicu treba imati u vidu kada se ta greška nastoji ispraviti.com Dakle. odgovor u pogledu dozvoljenosti učenja Kur′ana za naknadu sasvim je jasan. Međutim.a.11. s. to nema osnova u šerijatu. dž. Da li su.Na pitanja odgovora doc. Da li je to tačno? Odgovor: Da. Iako se prokletstvo. ali to treba biti na najbolji i najbezbolniji način. Šukri H. Jedino što bih preporučio roditeljima. ipak. prokleo svakog ko ima bilo kakvu vezu s alkoholom. dužan si tražiti sebi posao i. Prema tome. Pitanje: Nalazim se u Danskoj. u ovoj situaciji.novihorizonti. zarađivati za život a ne živjeti od rada drugih. u tom pogledu. nema nikakve smetnje da se ženi i udaje u u tom periodu. Oni su to naučili i shvatili kao dio vjere. nije mjesto za muslimana.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 207 od 416 . Molim Allaha. u procesu ispravljanja tog pogrešnog običaja smatram nužnim da postoji razumjevanje za one koji to tretiraju vjerskim propisom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer se Aiša. a oni koji nisu na hadžu.v.a. čak nakon svoje udaje za Poslanika. Osoba dok je pod ihramima na hadžu ne smije da se ženi i udaje. na socijali sam i ništa ne radim.

propis bio objavljen prijašnjim poslanicima i ostao da živi i kod drugih naroda sve do pojave Muhammeda. Po meni. ili time što ćemo pokušati dokazati da mahrama nije obavezna. Treba tražiti rješenje koje će biti u skladu sa šerijatskim principima a koje će. po metodologiji islamskog prava. Mi te nismo poslali da im čuvar budeš. septembra i da stavljanjem mahrame na glavu one otkrivaju svoj identitet. u Austriji.2005 http://www. to što je u prijašnjim tradicijama bio običaj da žene nose mahramu ne znači da u islamu treba biti suprotno. dr.a. Isto tako. a onaj ko glavu okreće – pa.” (El-Ahzab. uvaženi profesor slijedi mišljenje nekih orijentalista koji u vezi s hadisom imaju takvo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 208 od 416 . Ja znam da su muslimanke izložene napadima u nemuslimanskim sredinama. međutim. Ja preporučujem muslimankama. pošto njihovo objašnjenje nalazimo samo u hadisu. Ono što Vam ukratko mogu kazati o mahrami jeste da se islamska ulema. Ne treba zaboraviti da joj to pravo garantiraju sve međunarodne konvencije koje govore o ljudskim pravima. glasoviti bošnjački intelektualac. s.s: «Onaj ko se pokorio Poslaniku taj se pokorio Allahu. smatrala samo jedan krajnje mali broj hadisa pravim i obaveznim da se slijedi itd. nisu validni. kroz dugu historiju islama. O značenju svakog hadisa. O ispravnosti tvrdnje da je Ebu Hanife koristio samo neznatan broj hadisa i uopće o toj problematici. da nose islamsku odjeću koja će ispunjavati sve šerijatske uvjete. kao i o vjerodostojnosti onog koji nije dosegao stepen tevatura se može polemisati. Iz sadržaja te knjige jasno se vidi da su takve tvrdnje neosnovane. a sahabijke su to praktično pokazale. nikada nije razilazila u pogledu obaveznosti pokrivanja kose u slučaju punoljetnih žena koje nisu došle u staračku dob. Ako nemuslimanka ima pravo golišava izlaziti na javno mjesto. Šefika Kurdića Ebu Hanife i namaz u hanefijskom mezhebu. 80.11.a. Prije svega. nego znači da je taj Allahov.s. i muslimanka. dž. sam način pokrivanja. treba se boriti za svoja ljudska prava. s. negativno stajalište.v. tako da se šerijatski propis ispoštuje a u isto vrijeme da taj način pokrivanja ne bude stran i da ne izaziva podozrenje u neislamskoj sredini. Npr. 21. koji je nedavno preselio na ahiret u Austriji. da mi muslimani.a. argumentira kako Kur’an ništa ne piše o mahrami na glavi.” (En-Nisa. npr.) A Poslanik. mora imati pravo da se pokrije. a moja supruga ne želi skinuti mahramu ni po koju cijenu. može se prilagoditi. Razilaženje postoji samo kada je u pitanju pokrivanje lica. Drugo.š. to je klasični tekst napisan u stilu orijentaliste koji se ne koristi islamskom metodologijom u dokazivanju. Ramić. Međutim.novihorizonti. Šukri H. fašista i mrzitelja muslimana. Odgovor: Pročitao sam spomenuti članak. kako ljudsko biće. je kroz svoj sunnet te propise praktično primijenio i objasnio. koliko ima dnevnih namaza. kao ljudi. to što se u Kur’anu eksplicitno ne spominje mahrama. imamo prava kao i drugi. jer to znači odbacivanje većine praktičnih islamskih propisa islama.v. te kako je islamska ulema. u spomenutom članku. problematično generalno odbacivanje hadisa.Na pitanja odgovora doc. Ne moraju se žene u Evropi i Americi pokrivati onako kako se pokrivaju Turkinje.v. Muslimnke u Finskoj će Datum kreiranja: 27. u jednom broju iz prošle godine. hadžu itd.com Pitanje: U časopisu koji izdaju Bošnjaci u Hrvatskoj. Posebno je. nije dokaz. i koji često Allaha spominje.) i kazuje da nam je on najbolji uzor: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Argumenti koje je spomenuo uvaženi profesor. Iranke ili Saudijke. zaštitu našim majkama i sestrama ne treba pružati tako što ćemo pokušati taj identitet sakriti po svaku cijenu. poput imama Ebu Hanife. ta polemika mora biti zasnovana na dokazima i vođena naučnom metodologijom. Islam je taj propis potvrdio. U tom pogledu postoji konsenzus (idžma) i u vezi s tim nema nikakve dileme. u datim okolnostima. nema detalja o zekatu. pomoći našim sestrama da što manje budu izložene napadima nacionalista. ali zato Kur’an jasno naređuje da slijedimo i pokoravamo se Poslaniku. jer u Kur’anu se ne spominje ni kako se klanja namaz. Očito. kako je stavljanje mahrame neislamska tradicija preuzeta od kršćanskih redovnika iz Sirije. s. Molim vas da to prokomentarišete jer treba da se vratim u Banjaluku. preporučio bih da odgovor potražite u knjizi dr. u isto vrijeme. ali će biti odraz austrijske kulture i neće izazivati podozrenje. naročito nakon 11.

com skrojiti sebi islamsku odjeću u duhu finske kulture. a onaj ko na Allahovom. jer ženi nije dozvoljeno da radi. Dakle. najbolje zna.š. Odgovor: Smatram da nema smetnje da ostaneš na tom radnom mjestu pod sljedećim uslovima: a) da to radno mjesto dolikuje tebi kao muslimanki.11. ali se time ne dovodi u pitanje propisanost stavljanja mahrame na glavu. u nuždi žena može otkriti kosu. a koja je.. samo što treba raditi poslove koji su u njenom domenu i koji neće ugroziti njene osnovne obaveze kao supruge i majke. može uraditi i ono što je grijeh u granicama nužde. tvoja čast i poštenje biti ugroženi. i slobodu. time bi bila oživljena lijepa kultura oblačenja koja je zamrla u Evropi. a da na tebe sredina ne djeluje u negativnom smislu. dr. jer mi nije dozvoljeno obavljati namaz u radnim prostorijama. bila sastavni dio evropske kulture..novihorizonti. Da li je njegova supruga dozvolila da mu njegovi prijatelji muslimani klanjaju dženazu. Uz to. želim istaći da je potrebno imati razumijevanja za spomenutog profesora i istaknutog intelektualca. jer ne treba zaboraviti da se on. Štaviše.2005 http://www. četvrto. nego bi sebi otvorile put misionarskog djelovanja i zaštitile se od nacionalista i fašista koji imaju predrasude prema Arapima. Šukri H. treba imati na umu da je u islamu propisana hidžra. nije mi poznato!? Bilo kako bilo. poznato je da se u slučaju postojanja nužde. ne samo izvršile propis islamskog načina odijevanja. c) da ne postoji opasnost da budeš izložena velikom grijehu. Ispravno je kazati da žena treba raditi isto kao i muškarac. Treće. Ukoliko neki od ovih uslova nedostaje. treba odati poštovanje spomenutom profesoru za njegov rad i trud na polju afirmacije muslimana u Evropi i njegovu nastojanju da muslimanima pomogne u rješavanju njihovih problema. vjerovatno.Na pitanja odgovora doc. ukoliko ne može živjeti kao musliman u određenoj sredini. Ramić. 100. ili se bojiš da će tvoj iman. nemuslimani. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ali to moram obavljati vani. Datum kreiranja: 27. dž. u granicama svoga znanja i mogućnosti itekako na tom polju zalagao. a i ja se bojim da takvo mjesto može uticati na moj iman. Pitanje: Već otprilike dvije godine radim posao koji se ne kosi sa šerijatom. d) da možeš mijenjati sredinu u pozitivnom smislu. Turcima. Pogrešno je govoriti da žena ne smije raditi. sredinu treba promijeniti. pleh muzika ga je ispratila do groba i dženaza mu nije javno klanjana. itd. Ja sam pokrivena. a i osobe koje su u mom okruženju su. bio je oženjen nemuslimankom koja. čak nije dala da se neko s ahmedijom pojavi na njegovoj sahrani. ali sredina i ambijent u kojem radim je neislamski. uglavnom. kako sam neki dan čuo. uprkos svojih neprijatelja. Na taj način muslimanke bi. i tu spada i otkrivanje kose. Njegovo shvatanje mahrame i pokrivanja žene uveliko je rezultat uslova u kojima je živio. nije bila ravnodušna prema islamu pošto.” (En-Nisa.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 209 od 416 . i nastojim da obavljam namaze dok sam na radnom mjestu.š. rahatluk i olakšanje.) Na kraju. putu hidžru učini naći će prostranstvo. smatram da treba da promijeniš radnu sredinu. okruženja u kom se nalazio i znanja koje je posjedovao. Da li je vjernicama dozvoljeno raditi na takvim mjestima? Neki su me savjetovali da ostavim taj posao. b) da tvoj integritet kao muslimanke bude zaštićen. ne tako davno. a pogotovu na takvim mjestima. Irancima itd. te da čovjek. On je skoro cijeli svoj život proveo u neislamskoj sredini. Uzvišeni Allah kaže: “Onaj ko se iseli Allaha radi naći će na Zemlji mnogo mjesta. a Allah.

U isto vrijeme.” (Ibn Madže.. “Kitabus-salati”. dž. treba majci da pomogneš da se izvuče iz nevolje u kojoj se nalazi i da prema njoj. (Vidi: Tirmizi.) U nekim predanjima stoji da je Allahov Poslanik.v. ne smije klanjati jer joj je Allah. Sunen. dr. Ramić. Pitanje: Odgovor: Ne. Ukoliko je razlog to što imam prakticira islam i služi kao primjer koji uznemirava one koji od islama uzimaju samo ono što žele i ostavljaju ono što žele. kao dijete.š. Dakle. pa makar i za komšiju s kojim čini nemoral. prokleo čovjeka koji predvodi džemat koji ga mrzi. da ona planira sa svojim švalerom da razori moj brak praveći nam sihire kod hodže koji je poznat kao sihirbaz. elhamdulillahi.com Pitanje: Odgovor: Da li preporučujete imamu da ostane u džematu ukoliko ga većina džematlija mrzi? Smatram da je odgovor na to pitanje usko u vezi s razlogom koji je doveo do toga da većina džematlija mrzi svoga imama. Šta mi preporučujete? Kako da se u takvoj situaciji postavim prema majci? Da li pijana osoba može klanjati? Odgovor: Prvo bih ti.) Ukoliko zna šta govori. Međutim. Napominjem da se moja majka. nemojte se približavati namazu u pijanom stanju. počela baviti nemoralom i odlaziti kod komšije... a Allah. Postoji realna mogućnost da joj je sihr napravljen i da nije svjesna šta radi.. bez obzira što ga u toj sredini većina ne voli. osoba u pijanom stanju. koja živi s nama u istom stanu. nakon pogibije babe u ovom ratu.. 326. s. Datum kreiranja: 27. najbolje zna. a džematlije su dužne takvog imama zamijeniti jer se na njega odnosi hadis: “Trojici se njihov namaz ne uzdiže iznad njihovih glava: čovjeku koji predvodi džemat koji ga mrzi. uzimajući u obzir okolnosti u kojima živimo. najbolje zna.2005 http://www. a Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 210 od 416 .Na pitanja odgovora doc. možda. preporučio da pokušaš nagovoriti majku da se pokaje za grijehe koje čini i da se uda. Sunen. pak. dž. treba da zaštitiš svoj brak. uzoran brak. i tvojoj majci napravljen sihr. posebno ako je u prošlosti bila poštena i uzorita žena. koja ne zna šta govori.) Naravno da se ovdje radi o mržnji koja ima opravdanje u šerijatu.š.s. počeo sam da strahujem. radi o situaciji da većina džematlija mrzi svog imama zbog toga što ne izvršava svoje radne obaveze ili čini prestupe i grijehe kao što su laž. nasilje.š. izvršavaš obaveze u granicama svojih mogućnosti.novihorizonti. Pitanje: Oženjen sam i imam. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer ti je preče zaštiti sebe i svoju porodicu negoli druge. ali ih ima. 43.11. pošto sam otkrio prateći telefonske razgovore moje majke.” (En-Nisa. 961. br. sve dok ne budete znali šta izgovarate. pa makar se morao iseliti iz stana. u toj situaciji smatram da imam treba biti ustrajan u svom imamskom radu. “Ikametus-salati ves-sunnetu fiha”. dž. br. Bilo bi uputno da se kod osobe koja liječi Kur’anom ispita da nije. novotarije itd.a. to strogo zabranio: “O vjernici. tada imam treba otići. Šukri H. Ukoliko se. ispravno je da se pokaje i namaz klanja u njegovu vremenu. Takve situacije su rijetke.

pošto fizičiki napor žene nakon poroda i njeno kretanje mogu itekako narušiti njeno zdravlje i ostaviti trajne posljedice. a muževima preporučujem da budu na uslugama svojim suprugama ili da im poslugu nađu.. uz uobičajeno krvarenje. 264. a onda uzeo abdest onako kako uzima abdest za namaz. Uz sve prethodno rečeno. muž koji prisustvuje porođaju svoje supruge ne mora gledati sam čin porođaja. potom je vodu zagrabio rukom iz posude.a. 482. Da li je mužu. vodu za gusul pa je oprao ruke dva ili tri puta.” (El-Ahqaf. Prema tome. br. dakle oslobodio ju je obaveza izvršavanja dva temeljna propisa islama. postoje razlozi koji podupiru muževo prisustvo kad se žena porađa. 15. Zatim se pomakao sa tog svog mjesta i oprao noge. 242. “Kitabul-gusl”. 476). Vjerodostojni hadisi jasno govore da je to dozvoljeno.Na pitanja odgovora doc. a onda oprao ostatak svoga tijela. Ja sam mu tada dodala peškir i nije ga uzeo. majka pravovjernih. žena biva pokrivena i samo babica po potrebi gleda u stidne dijelove tijela. 498. Ramić. smaram da je takvo prisustvo ne samo dozvoljeno.v. majka njegova s mukom ga nosi i u mukama rađa. ženu je nakon poroda. odnosno da li je dužna služiti gošće koje joj dolaze u posjetu? Žena u porodu pretrpi ogromne bolove i napor koji njeno tijelo. “Kitabul-hajd”. polio svoj svoj polni organ i oprao ga lijevom rukom. Koristim se ovom prilikom da ženama preporučim mirovanje nakon poroda. nego i preporučljivo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 211 od 416 .s. r. dž.novihorizonti.” (Sahihu Muslim. da se o važnosti tog mirovanja posavjetuju sa stručnim osobama. ukoliko će upoznavanjem napora i muka koje žena podnosi pri porodu pomoći u pravcu da muž više cijeni ulogu svoje supruge kao majke.com Pitanje: Odgovor: Ima li žena pravo na uslugu nakon poroda u periodu trajanja nifasa. uzimajući vodu iz iste posude. sve dok žena ne povrati snagu i ne vrati se prirodnom stanju u kom je bila prije trudnoće.v. po šerijatu. 484.). Šukri H. (Vidi: Sahihul-Buhari. Zatim je sa tri pregršti polio glavu. jer u porodilištima koja štite ženin dignitet. Pitanje: Odgovor: Nije mi poznato da u tom pogledu postoji šerijatski tekst koji to direktno ili indirektno zabranjuje.. kaže: “Primakla sam Allahovu Poslaniku. a to je u duhu islama i prethodno spomenutih propisa. br. s.š. itekako. da se od džunupluka kupala sa Poslanikom.11.s.a. ti hadisi nisu vjerodostojni. iscrpe. Što se tiče hadisa koji govore o tome da supružnici ne smiju gledati u spolne organe jedni drugih. 255. Mejmuna. jer bolje im ih je služiti četrdesetak dana nego čitav život. zašto da čovjek ignorira njene potrebe za odmorom!? Logično bi bilo. Razlog oslobađanja od tih obaveza vjerovatno se nalazi u činjenici da je ženi potreban potpuni odmor i potpuno mirovanje nakon poroda kako bi povratila snagu i kako bi se njeno izmoreno tijelo oporavilo. da se ženi omogući mirovanje i potpuna njega u tom periodu. br. ako je Gospodar svjetova dao ženi pravo na odmor u tom periodu. “Kitabul-hajd”. Sahihu Muslim. Ti napori su toliko značajni da ih je časni Kur’an posebno istakao: “čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro. dozvoljeno prisustvovati porođaju svoje supruge? Datum kreiranja: 27. Štaviše.) Uzvišeni Allah. Isto prenosi i Aiša. u periodu trajanja nifasa oslobodio namaza i posta (s tim što post treba napostiti kad taj period prođe). Ukoliko će muž svojim prisustvom olakšati supruzi u tim teškim trenucima. što je zabilježeno u vjerodostojnom hadisu. 485.). s. 253. dr.2005 http://www. Potom je svoju lijevu ruku dobro istrljao o zemlju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a.

v. ali zbog tih pitanja ne smiju jedni druge koriti i degradirati.” (Ahmed.s. pokornost ljudima podrazumijeva njihovu pokornost Allahu. te da je njihov mezheb Kur’an i sunnet i da slijede Muhammeda.s. s. Smatram da takva i slična pitanja. izuzev Poslanika. ističe: “Nema pokornosti stvorenju u onom u čemu je nepokornost Allahu Uzvišenom.a.v. kada osoba treba rješenje određenog problema tražit će ga od bilo koje stručne osobe u koju ima povjerenje da će joj dati odgovor u skladu sa Allahovim.a. za koja postoje različita tumačenja islamskih pravnika i koja su podložna idžtihadu. a tu su. potrebno je posebno naglasiti da kako je pogrešno slijepo slijediti sve što je u jednom mezhebu protumačeno.s. smatram da je to ispravan put na koji nas je naputio Poslanik. El-Musned.a. Smatram da sve zlato koje je već iskopano i hiljadugodišnjim glačanjem od naše istaknute uleme ponekad dovedeno do perfekcije. dr. i Njegovu Poslaniku. ne treba da budu predmetom rasprave u smislu da onaj ko radi drugačije od onog što mi smatramo da je ispravno ne može predvoditi džemat itd. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Zapostavljati mezhebe ličilo bi na zapostavljanje već iskopane i pročišćene zlatne rude i ulazak u rudnik zlata u potrazi za tim dragocjenim blagom.2005 http://www. prije svega. s. onako kako su to radili svi ashabi koji nisu pripadali nijednom mezhebu? Odgovor: Prije svega. “Musnedul-’ašere el-mubeššerine bil-dženne”.v. To zato što su mezhebi iskustvena tumačenja šerijatskih pitanja zasnovana na argumentima koji su u datom trenutku.v. dž. 1041. šerijatom. osim od onoga ko je u ovom mezaru”.a. s.” (En-Nisa. dozvoljeno je klanjati za imamom sve dok ne vidimo da dotični imam čini očito nevjerstvo (kufr). smatram to pogrešnim putem. treba jasno istaći da je muslimanu dužnost da bude pokoran Allahu. O tim pitanjima može se raspravljati u smislu šta je ispravnije i sunnetu bliže. pogrešno je zapostavljati mezhebe i kazati da će se uzimati direktno sa izvora islama Kur’ana i sunneta. niti slijediti mezheb određene osobe u svemu što protumači. bez obzira kojem mezhebu pripadala. Međutim. “Od svakog se”. Šukri H. i pretpostavljenima u onome što nije grijeh.s.) Poslanik.a. Nije dužnost muslimanima slijediti bilo kojeg alima u svemu što kaže. dž.v. Ramić. u određenom vremenu i prostoru bili na raspolaganju izuzetnoj islamskoj ulemi. misleći na Poslanika.š. br. Pitanje: Kako komentarišete stav onih koji kažu da ne slijede nijedan mezheb.s. Koliko sam primijetio. dž.a.v. Prema tome. pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i vašim pretpostavljenim. kako je govorio imam Malik u Medini i kako je govorila ostala ulema diljem hilafeta.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 212 od 416 . Raditi već urađen posao je pogrešno i može biti grijeh ukoliko se time zapostavlja ono što je obaveza.s. Datum kreiranja: 27.novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. treba prvo iskoristiti pa onda ići dalje i tražiti nova bogastva u izvorima šerijata. mogu se iznositi argumenti i vjernici se mogu međusobno savjetovati i preporučivati ono što smatraju da je bolje. s.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravan namaz za imamom koji čini neke šerijatske prestupe? U osnovi. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici. s. Zbog toga. s.š.11.) Dakle.a. a ako pod tim podrazumijevaju da mogu iz svih mezheba uzimati ono što ima najbolju argumentaciju i najbolje ispunjava ciljeve šerijata u određenom vremenu i prostoru. naši ljudi obično pod šerijatskim prestupima za koje pitate podrazumijevaju vanjski izgled imama: brijanje brade i nošenje pantalona ispod članaka.s. Kur’an i sunnet. s.š. Njegovu Poslaniku. “uzima i ostavlja. kako to pitanje tumači ulema ehli-sunneta. ako oni koji kažu da ne slijede nijedan mezheb pod tim podrazumijevaju zapostavljanje mezhepskih tumačenja i argumentacije.v. 59.

autobuskim i željezničkim stanicama. Uzvišeni Allah. ukoliko pristane.v. sklopiti brak sa sljedbenicom kršćanske i židovske vjere. po šerijatu.com Pitanje: Ja i moja supruga idemo ove godine na hadž. s obzirom da mnogobrojne posjete onima koji obznane odlazak na hadž vrlo često predstavljaju ogromno opterećenje.) (Ibn Madže. dž. bez sumnje. Kod nas je običaj da se pravi hadžijska dova i moja žena bi željela da to napravimo.s”. Pitanje: Odgovor: Muslimanu je dozvoljeno.a. po šerijatu. uz dove koje bi upućivali za naše hadžije da uspješno obave petu islamsku dužnost i molbe da nas se hadžije sjete dovom za vrijeme svoga putovanja i na svetim mjestima. s. a Allah. r. 3365) Ebu Hurejre prenosi da ga je Allahov Poslanik. muslimanka se. njen muž prihvati islam kao svoju vjeru.” (Estevdi’ullahe dineke ve emaneteke ve havatime ‘amelike. može udati samo za muslimana. bi kod ispraćaja nekoga govorio: “Dođi da te ispratim onako kako je nas ispraćao Allahov Poslanik. Onoga koji ne gubi ono što Mu je povjereno. kada ne postoje opravdane smetnje. ispratio i rekao: “Molim Allaha. da mu ostanak s njim uslovi primanjem islama pa.s.s. i čestite vjernice su vam dozvoljene. Upravo zbog toga postoji konsenzus muslimanske uleme o tom pitanju.. inša-Allah. u periodu koliko traje priček (‘iddet). Ibn Omer. bilo da se to organizira u džamijama. Koji status. da te preuzme na čuvanje. Može ostati u braku s mužem nemuslimanom ukoliko.v. salama itd.š.novihorizonti. a ukoliko odbije.. Eventualno sklopljeni brak između muslimanke i nemuslimana je nevažeći. i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga prije vas.” (El-Mumtehina. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i vaša jela su njima dozvoljena. Muslimanka koja sklopi takav brak čini blud i djeca se tretiraju vanbračnom. Međutim. niti su oni njima dopušteni. ukoliko bi ispraćaj na hadž bio bez posebnih ustaljenih ceremonija.a. Lijepo bi bilo da imami sa svojim džematlijama organiziraju ispraćaj hadžija pridržavajući se Poslanikove. “Kitabul-džihad”. br. s. Isto važi i za nemuslimanku kada prihvati islam. može s njim sklopiti brak i nastaviti živjeti. Uzvišeni Allah.s. Ukoliko dotična muslimanka već živi u partnerskom odnosu s nemuslimanom. Otuda predlažem da se ispraćaj s dovom za putovanje organizira na dan kada hadžije kreću na put i da svi oni koji žele nekog hadžiju ispratiti to učine upravo taj dan.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 213 od 416 . to bi bilo ispravno i preporučeno. kaže: “Tri dove su.Na pitanja odgovora doc. dova musafira i roditeljska kletva.11. itekako. prakse prilikom ispraćaja na put. u smislu neke posebne ceremonije. (Estvedi’ukellahel-lezi la tedi’u vedai’uhu.) (Tirmizi.š. 3370) Zbog toga. dr.v. ne ranije. a ne da s njima blud činite i da ih za prilježnice uzimate.. posebno ako s tim partnerom ima djecu. nije propisana šerijatom i ako bismo takvu ceremoniju smatrali nekom vrstom ibadeta bila bi to novotarija.a. br. napustiti. Sunen. Sunen. propisano. preporučio bih joj. dova mazluma – onoga kome je nepravda učinjena. 2815) Praksa je da prvu dovu uči osoba koja nekog prati a drugu osoba koja ide na put. s. kada im vjenčane darove njihove dadete s namjerom da se njima oženite. zatim bi rekao: “Molim Allaha da uzme na čuvanje tvoju vjeru.. kaže: “Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela. Ramić. 5) Međutim. po šerijatu. povjerenje (emanet) i svršetak tvojih djela.” (El-Maide. dužna ga je. br.one njima nisu dozvoljene. Sunen. s.a. kaže: “. “Kitabud-da’vat”.2005 http://www. “Kitabud-da’vat”. i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga. Poslanik. Ispraćaj hadžija treba organizirati na mjestima gdje se hadžije i oni koji ih prate mogu naći i u miru poselamiti.a. najbolje zna. Šukri H. Šta nam preporučujete? Odgovor: Tačno je da hadžijska dova. ima muslimanka koja se uda za nemuslimana? Datum kreiranja: 27. dž. primljene (uslišane). 10) To je kur’anski propis u kome ne može biti bilo kakve izmjene niti različite interpretacije. proučiti dovu hadžiji musafiru za sretan put i zatražiti od njega da za nas uči dovu dok je na putovanju je. a ja nisam za to jer sam čuo da to nije propisano šerijatom.” (Tirmizi.

Kad sam ja to rekla svojim roditeljima oni se nisu s time složili.a. Da li je taj posao meni dozvoljen s obzirom da je Poslanik. to najbolje zna Uzvišeni Allah. Moje pitanje je: “Da li mi je grijeh ako održavam vezu s ovim momkom bez obzira na razmišljanje moje majke i da li se mogu za njega udati ako je moja majka bezrazložno protiv toga? Molim vas da mi date šerijatski odgovor kako ne bih napravila grešku. Šukri H. onoga ko ga pije.a. kao i ja. ali da. svako na svoj način. Imam 20 godina i na drugoj sam godini studija. a on bi mogao biti da se udate. On je izrazio želju da mnome oženi. kada stigne kući s puta u podnevskom vremenu klanjat će četiri rekata jer je njegov status putnika prestao onog momenta kada je ušao u mjesto svoga stanovanja. dž. da je Allahov Poslanik. i u situaciji kada se. dž. ko ga pravi. smatram da Vi na svom radnom mjestu niste u tom lancu i da vaše radno mjesto nije upitno. najbolje zna. br. s tim što. prakticira islam. a šta je to. Navode kao razlog da ja treba da završim školu i da sam previše mlada da bih se sada udala.š. Ja. ne mogu da Vam dam precizne upute. dakle. r.s.s. prokleo sve one koji imaju bilo kakav kontakt s alkoholom? Odgovor: Tačno je da je Poslanik. dž. r.š.v. u isto vrijeme planirate nastavak i završetak studija nakon udaje. ko ga nosi i kome se nosi i onoga ko pare zarađene na alkoholu troši. prokleo: alkohol. Da Vas Allah. s. za ispravnu odluku. Moja majka je skroz protiv toga. Ibn Omer. treba nastojati da se njegova osjećanja ne povrijede.Na pitanja odgovora doc.a. dž. ko ga toči. ko ga kupuje. Pitanje: Odgovor: Putnik će postupiti onako kakav mu je status u datom trenutku. Ukoliko se ne može naći kompromis.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 214 od 416 . Amin. Zbog toga Vam savjetujem da klanjate istihara-namaz i da molite Allaha.š. učestvuju u zlu koje čini osoba koja pije alkohol. kada krene na put u podnevskom vremenu i iziđe iz mjesta svoga stanovanja. Ono što mogu kazati jeste da je najbolje nastojati ostvariti ispravne želje. Pri radu dolazim u dodir s alkoholom koji koristimo za štampanje. niti direktno niti indirektno. prenosi od svoga babe Omera. za razliku od proizvođača alkoholnih pića i svih onih koji se nalaze u lancu dostave tih pića do potrošača koji. Musned. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da Vam da najbolje rješenje. Pitanje: Ja sam iz Bosne i trenutno živim u Americi. nagradi. 5458.š. Nedavno sam upoznala momka iz Sandžaka koji. tj. dr. s. Prema tome.com Pitanje: Radim u Njemačkoj u jednoj štampariji. pošto je izlaskom iz mjesta stanovanja stekao status putnika. da ne propustite. S druge strane. Naime. da Vam da ono što je za vas najbolje na dunjaluku i ahiretu. ko ga prodaje. tako i želje Vašeg momka i Vaših roditelja. Datum kreiranja: 27.š. najbolje zna.v. prokleo osobu koja pije alkohol kao i sve one koji se nalaze u lancu proizvodnje i dostave alkohola do te osobe. a Allah. roditelj ne može poslušati zbog očite greške. kako Vaše.11. elhamdulillah. onome što je prioritet treba dati prednost.” (Ahmed. i kako će postupiti kada stigne na svoje odredište u podnevskom vremenu? Odgovor: Ja molim Uzvišenog Allaha. kako mi se čini. s. lijepu priliku za udaju.a.š.) Međutim. skratit će podne na dva rekata. pretpostavimo. odnosno upotrebom alkohola u poslu koji radite. Molim Allaha. dž. ne uzrokujete ljudima zlo.s. Ramić. kome se pravi.novihorizonti. dok moj babo ima više razumijevanja i želi mi pomoći. Da li će putnik skratiti podne namaz kad stigne kući u podnevskom vremenu. dž. treba pokušati naći kompromis.2005 http://www. klanjat će onako kako klanja putnik. vi svojim radom.v. s obzirom da ne znam sve potrebne detalje u vezi s Vašim pitanjem.a. a Allah.

53) Zatim smo. Uzvišeni Allah kaže: “I kada smo Musau Knjigu. dž. sina Merjemina. Pitanje: Odgovor: Nije mi poznato da u tom pogledu postoji zabrana u šerijatu. čarapama i drugdje. a dotična osoba nema direktne koristi od toga.com Pitanje: Odgovor: Da li je čovjeku grijeh da od kamate na novac koji drži u banci izgradi dom za siročad. Šukri H. uz hutbu na arapskom. Ramić. da se pozitivnom integracijom uključe u društvo u kom se nalaze. jednog za drugim Naše poslanike slali. Prema tome. dok nismo Isaa.11.š. dž. Kada hutbe u Švedskoj budu uz arapski i na švedskom. ormarima. dali da biste pravim putem išli. u izgradnju doma za siročad. 27) Međutim. dž.s. izgradnju ambulante i ostalog što je općekorisno može se dati novac dobijen na ime kamate. Napominjem da je grijeh novac čuvati u jastucima. Pitanje: Odgovor: Normalno je da na Zapadu. To su knjige objavljene Musau. Novac mora da se kreće. postoje različiti džemati i da Bošnjaci bajram klanjaju u svojim džematima. a. a. dr. ambulantu i tome slično? Jedan od načina da se osoba koja mora držati novac u banci koja posluje na kamatnom principu oslobodi te kamate jeste da je utroši u nešto što je općekorisno. poslije njih.š. a Allah. jeste da nauče oficijalni jezik zemlje u kojoj žive. najbolje zna. u okolnostima kada muslimani govore različitim maternjim jezicima i kada nemaju jezik koji svi poznaju.Na pitanja odgovora doc. Do tada će moj odgovor izostati.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 215 od 416 Bošnjaci u Švedskoj klanjaju bajram namaz izdvojeno u svojim džematima a ne sa ostalim muslimanima. tj. a neki među njima su Allahove riječi slušali pa su ih. da se investira i svako ko ima viška novca dužan ga je aktivirati.š. dž.” (El-Bekare. pošto su ih shvatili. koji kao manjina žive u Evropi. objave Musau i Isau ostalo?! Datum kreiranja: 27. Tevrat (Tora) i Indžil (Evanđelje) jesu Allahova. najbolje zna. i Isau.novihorizonti.. drže hutbu na jeziku dotične zemlje.” (El-Hadid. onda možemo zamisliti šta je od originalne Allahove. Zemljama u kojima žive muslimani kao manjina preporučio bih da u cilju njihove uspješnije integracije zakonski stave u dužnost imamima da. nema smetnje da žena dok je u stanju hajza (mjesečnog perioda) ogasuli (okupa) umrlu žensku osobu.. Koristim se prilikom da preporučim svakome ko ima ušteđevinu da je ulaže u biznis i da novac ne drži u bankama. Prema tome. Americi i drugdje. čuvajući svoj islamski identitet i ne dovodeći u pitanje bilo koji islamski propis koji ne može biti predmet kompromisa. Koliko je to ispravno? Da li žena može gasuliti dok je u stanju hajza (mjesečnog perioda)? Da li su Tevrat (Tora) i Indžil (Evanđelje) Božija riječ. a Allah. 75) Ako imamo u vidu da su se izmjene dešavale u samom startu. kojem smo Indžil dali. s obzirom da su vremenom izmijenjene. objavljene knjige? . te svete knjige u svom današnjem obliku nisu izvorne. osim u slučaju nužde. te da te knjige nisu odmah zapisane nego koju stotinu godina kasnije. Ono što bih preporučio Bošnjacima i ostalim muslimanima. O tim izmjenama Kur’an kaže: “Zar se vi nadate da će vam se Jevreji odazvati i vama za ljubav vjernici postati. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. koja rastavlja istinu od neistine.š.s. poslali.2005 http://www. jeziku tek tada će se moći postaviti pitanje koje ste mi postavili i imat će smisla da na njega dam odgovor. svjesno izvrnuli.” (El-Bekare. riječ. Pitanje: Odgovor: Da.

v. smatrajući da je u pravu.com Pitanje: Odgovor: Ukoliko imam ustane na peti rekat. potrebno je podučiti klanjače kako treba da se poredaju u safove. Prema tome. s. ili zatezanje lastike u džamiji kako bi se safovi pravilno poredali? Datum kreiranja: 27. učiniti sehvi-sedždu.novihorizonti. žene će to uraditi udarajući desnom rukom po lijevoj.2005 http://www. Sahihul-Buhari. najbolje zna. njome se razdvaja među surama tako da svaka sura bude istaknuta. smatram da će se slijeđenjem imama umanjiti eventualni nesporazumi. nije potrebno. Pitanje: Odgovor: Prije svega. Šukri H. Ramić. jer cilj obrezivanja jeste uklanjanje kožice koja je suvišna i koja uzrokuje zdravstvene probleme kod muške djece.a. kada shvati da je klanjao više rekata. samo će učiniti sehvi-sedždu. 365) Uz to. (Buhari. sehvi-sedždu učiniti.Na pitanja odgovora doc. Nadalje. ukoliko je izostavio namaski rukn-farz nadoknaditi taj rekat. br. a ukoliko je izostavio sunnet. Ako se uči više kratkih sura na jednom rekatu.š. “Kitabus-salati”. a imam je dužan. a nije cilj “puštanje krvi”.š. Ukoliko ne postoji drugi način da se safovi poravnaju osim povlačenjem linija nadam se da za to nema smetnje. a to ima određeni smisao.v. ali se prije početnog tekbira okretao i naređivao da se safovi popune i poravnaju. da li su džematlije dužne da ga slijede? Kada imam pogriješi u toku namaza oni koji su iza njega treba da ga upozore izgovarajući “subhanallah”. Pitanje: Odgovor: Ne. Imam treba svoju grešku ispraviti tako što će. s. muktedije će.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 216 od 416 . na kraju. najbolje zna. Obaveza imamova jeste da stalno o tome vodi računa. slijediti imama. tako da kada je proučimo mi smo njen ajet proučili. a Allah. da li treba učiti Bismillu na početku svake sure? Ukoliko se dijete rodi obrezano. ukoliko ta kožica ne postoji nema razloga za obrezivanje. dž. npr.. Pitanje: Odgovor: Da. dž. a Allah. Ovaj stav temeljim na riječima Poslanika. obavezno. a i ako nije njen ajet nismo pogriješili.11. i na kraju. učenjem Bismille izlazi se iz kruga razilaženja da li je Bismilla ajet dotične sure ili ne. Ukoliko imam ustraje. Poslanik. nije povlačio linije. prije predavanja selama ili poslije. smatram da je ispravnije učiti Bismillu u tim situacijama jer jedno utemeljeno mišljenje kaže da je Bismilla sastavni dio sura na početku kojih se ona nalazi. da li je potrebno “pustuti krv naknadno”? Da li je ispravno povlačenje linije. po mom shvatanju.s: “Imam je određen da se slijedi.s. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ostane na petom rekatu. Uz sve to.”..a.

uglavnom. dž. njegovali!” (El-Isra. Na taj način roditeljima bi se pomoglo da vole svoju djecu na ispravan način a ne da im iz ljubavi ruše život i čine strašnu nepravdu. Ramić.i ne podvikni na njih. Ta prevelika ljubav se. Treba da znate da je ne smijete slušati u onome što je grijeh. oni su mene.11. kaže: “Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njega obožavate i da roditeljima dobročinstvo činite. nažalost. Šukri H. da otjera moju suprugu s kojom sam lijepo živio i koja je nastojala da prema mojoj majci bude dobra. Kad jedno od njih dvoje. Uzimajući u obzir da je šejtanu najdraži uspjeh upravo kada razruši porodicu i rastavi muža i ženu. Interesuje me kako da se odnosim prema majci u ovoj situaciji? Naglašavam da ona ne dozvoljava da vratim suprugu prijeteći mi raznovrsnim kletvama. Da li ima ograničenja u pogledu visine zakupa za stan.š. Dogovorajte se sa suprugom i planirajte strategiju kojom ćete izvršiti svoje obaveze prema majci. umjesto da se raduju što su živi i zdravi.š. osim da preselite u drugi stan. Najviše su ljubomorne svekrve. kad sam bio dijete. možete to učiniti.novihorizonti. ili oboje. nemojte vi griješiti. dž. ne treba da zaboravite da Vam je ona majka i da ste prema njoj dužni izvršiti obaveze koje dijete ima prema roditelju. Uspjela je. na kraju. 23-24) U isto vrijeme. Preporučio bih imamima i medžlisima da organiziraju seminare za buduće mlade i mladoženje u cilju edukacije roditelja kako bi se na ispravan način mogli suočiti s problemom ljubomore. Društvo u cjelini treba uočiti i liječiti ovu pojavu. slabi praktikanti tih propisa. Što se tiče Vašeg odnosa prema majci u datoj situaciji. Ako ona griješi. Razlog za to vjerovatno je u činjenici da su naši roditelji. Brinula se o kući i mene školovala. pretvorila u veliku ljubomoru kada sam se oženio. dr. umjesto da im pomognu i olakšaju budući život. da su zbog toga izuzetno podložni utjecaju šejtana. a u isto vrijeme živite svoj normalan život ne obazirući se na riječi kojima Vas napada. tada bolje razumijemo zašto se ta vrsta ljubomore tako često javlja kod mnogih roditelja. tražite odgovarajuću taktiku kako bi ona bila zadovoljna Vašim ponašanjem. Protiv te pojave muslimani se moraju boriti. bez obzira na sve što vam čini. Molite puno Allaha.Na pitanja odgovora doc. ne praveći ustupke u onome što šerijat zabranjuje i što bi moglo narušiti stabilnost Vašeg braka. To nije jednostavno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 217 od 416 . oni im “iz ljubavi” prave strašne probleme koje im ne čine ni njihovi najveći neprijatelji. ali čini mi se da je to najbolje rješenje. Umjesto da budu sretni što su njihov sin ili kćerka doživjeli dob za ženidbu i udaju. Majka se nije poslije udavala. i obraća im se riječima poštovanja punim. vrlo slabi poznavaoci propisa islama i. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: “Gospodaru moj. čak bih mogao ustvrditi da su kod nas rijetki brakovi kod kojih se takav problem ne pojavljuje. tako da mi je zagorčala život. zatim da nema monopola i iskorištavanja eventulne nevolje u kojoj su se ljudi našli. ne reci im ni: “Uh!” . smiluj im se. Kao jedino dijete imam osjećaj da me ona puno voli. vikendicu itd? Datum kreiranja: 27. dakle. Šta da radim? Odgovor: Problem s kojim se suočavate je vrlo čest. Trudite se da prema majci budete dobri i onda kada Vas najviše vrijeđa. bilo u vidu džina ili ljudi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ali vi kao dijete morate i dalje izvršavati svoje obaveze prema majci i brinuti se o njoj kada joj pomoć bude potrebna. Pitanje: Odgovor: Nema ograničenja u tom pogledu pod uslovom da nema prevare. itd. Ukoliko nemate izlaza. i služe šejtanu kao instrument za rušenje bračnih zajednica. da Vam olakša situaciju i da Vašu majku uputi na pravi put.com Pitanje: Moj babo preselio je na ahiret prije nekoliko godina. kod tebe starost dožive. Uzvišeni Allah.2005 http://www. a nije rijetka situacija da majke budu ljubomorne i žele svoje kćerke rastaviti od njihovih muževa. samim tim. da sve bude jasno definirano i na zadovoljstvo obje strane.

Na pitanja odgovora doc. Neka ti Uzvišeni Allah na pomoći bude. Ramić. dr. Pitanje: Moj muž ne prakticira vjeru. da ti da ono što je najbolje za tebe na dunjaluku i ahiretu. daleko od svih perverzija i nemorala.2005 http://www. Klanjaj istiharu i moli Allaha.š. Radi na terenu i živi nemoralan život s drugim ženama.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 218 od 416 . Međutim. i ako nema nade da će se uskoro vratiti vjeri. ti treba da tražiš rješenje i izlazak iz te situacije. stan ili vikendicu stanarima koji će u njih unositi alkohol i činiti velike grijehe? Pravno gledano takav ugovor je validan. ovdje se postavlja pitanje da li je za tebe bolje ostati u takvoj poziciji ili treba da tražiš razvod. interesuje me da li ja imam pravo na to što mi on daje i kakva su moja prava kod njega? Odgovor: Smatram da nema smetnje da te on izdržava sve dok je to njegova slobodna volja.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno iznajmiti kuću. S obzirom da me izdržava. dž. ali moralno bi bilo da iznajmite svoju kuću osobama koje žive dostojantven ljudski život. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Šukri H. a kao ženi nikada mi ne prilazi. Smatram da ako tvoj muž nije u islamu. Datum kreiranja: 27.11. bez obzira što nosi muslimansko ime.novihorizonti.

okupljanja itd. nije utemeljeno u šerijatu. tako da kad bi oni ušli u gušterovu rupu vi biste ih slijedili. osim povodom nečije smrti. ali da svakoj novotariji halal alternativu nađemo. kao ni prve odabrane generacije muslimana. istinu o tom pitanju prešućujemo kako ne bismo došli u sukob sa. da bismo vratili imamima našim njihovo dostojanstvo. četeresnice i godišnjice. kada je kazao: “Vi ćete. ja nemam dokaza.da se ne kose s jasnim propisima šerijata. s. sedmine. godišnjice smrti itd.š. Dakle. Hasane i druge pripremaju sedmine.” (Buhari. treba da ima daleko više od onih kojima su povod sedmine. svaka tradicija.v.2005 http://www. 9.a. s.novihorizonti..s. pa tako i Bošnjaci. “ElI‘tisam bil-kitabi ves-sunne”. dužni su njegovati svoju tradiciju. bilo kojoj naciji ili narodu pripadali. kako se to kaže. To su kršćanski običaji. br. dž. po propisima islama. vrijednost. s. ako je u suprotnosti sa islamom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. na bilo kojoj lokalnoj televiziji pa ćete vidjeti kako se rodbina prisjeća svojih umrlih Jovana. četeresnice itd. Kada bismo džamiji vratili ulogu koju ona inače ima u islamu. Marka. Ali. uistinu. Sahihul-Buhari.” Rekli smo: “Allahov Poslaniče. ali se ne može pravdati da danas kada muslimani slobodno mogu prakticirati islam. Prema tome. možda se može pravdati. za nju kažemo da nije muslimanska tradicija.s. Uvođenje takve prakse kod nas. kultura i civilizacija imaju svoje mjesto u islamu samo pod jednim uslovom. aršin po aršin. Stjepana itd. ne bismo imali vremena za mnogobrojne novotarije. njegovih ashaba i odabranih generacija. a to je . U njemu je između ostalog rečeno: ″Što se tiče sedmina. zabranjeno je upropaštavati. a Allah. Džamija može i treba biti mjesto oko kojeg se sve to kreće. našom bošnjačkom tradicijom.a. Čitanjem teksta iz pomenute knjige stekao sam dojam da je pravljenje četeresnice nakon nečije smrti šerijatski neutemeljeno i nešto što dolazi od samog šejtana. naših druženja. u islamu utemeljeni. danas tim druženjima treba dati suvremeni smisao.a. trogodišnjica itd.com Pitanje: U knjizi Tajna veza. pedalj po pedalj. slijediti postupke onih koji su bili prije vas.a. Pogledajte “Tužna sjećanja”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 219 od 416 .v. 6775.Na pitanja odgovora doc. kažemo da takvu tradiciju ne smatraju svojom i da je ne prakticiraju. obilježavajući sedmine. Ja sam na ovo pitanje detaljno odgovorio u Novim horizontima (br. pa makar je Bošnjaci i prakticirali. Ono što sigurno znam i zašto imam dokaze jeste da to nije bila praksa našeg miljenika Muhammeda. u periodu kada se muslimani nisu mogli okupiti da bi nešto naučili o islamu i ibadet džematile činili. a isto tako povodi treba da budu suvremeni. četeresnice i godišnjice njihove smrti.v. tako da se i za Muhammede. jevreje i kršćane?” “A koga drugog”. Istinu je rekao Poslanik. jer je to bogastvo. Ramić. međutim.) i preporučujem vam da uz ovaj odgovor pročitate šta sam u tom odgovoru kazao. godišnjica.v. Muslimani. govori se da su muslimani naslijedili četeresnicu od jevrejskog Dedžala i faraona koji su se također okupljali nakon četrdeset dana od smrti njihovih bližnjih. Da li je obilježavanje četeresnice opravdano? Odgovor: Obilježavanje četeresnice. moja preporuka jeste da se novotarija klonimo. najbolje zna. Vratimo džamijama našim njihovu ulogu. a Bošnjacima koji žele slijediti Poslanika Muhammeda. U našem narodu je običaj da se nakon 40 dana okuplja u džamiji i uči umrlom. Takva alternativa sigurno postoji u šerijatu. to nije bilo poznato prvim generacijama muslimana.11.)″ Da li ti običaji imaju još dulju tradiciju o kojoj govori knjiga Tajna veza ili ne. U 40 dana je završen program rada šejtanske strategije itd. To nije bila praksa Poslanika. bilo čija tradicija koja se ne kosi s islamom je dobrodošla i muslimani je mogu njegovati. četeresnica. Naravno. a ono što je vrijedno i korisno za ljude. odgovorio je.s. maj 2000.s. Svaka tradicija. Šukri H. To su prihvatili i muslimani. Muhameda Isa Davuda. niti njegovih ashaba. Datum kreiranja: 27. s. dr. pa i nacionalnu. a vjerovatno ćemo uskoro imati i dvogodišnjica.

com Pitanje: Odgovor: Ja bih želio još djece da se Poslanik.novihorizonti. dr. 90) Prema tome. poželjno je da supružnici u pogledu rađanja djece imaju zajednički stav.š. šejtanovo djelo. ″Kitabunnikah″. s. Šukri H. prije svega. tačno je da će Poslanik.a. opravdan razlog ne postoji potrudi se da joj argumentima pomogneš da promijeni svoj pogrešan stav. Obično su to škole tako da će i moja doći na red. a Allah. a da na to zlo malo ko reaguje. od tebe očekujem da ustaneš i kažeš da ne želiš učestvovati u kockanju čak ni svojim prisustvom. Naravno. Žalosno je da kocka tako pompezno ulazi na vrata našeg društva. dž. musliman u kocki. Pošto sam odličan učenik vjerovatno ću biti odabran jer odlični đaci imaju prednost. (Vidi: En-Nesai. Poštovani brate.Na pitanja odgovora doc. s nama ponosi na Sudnjem danu. obožavanje ljudi i njihovih kipova. Muslimani. br. mehr u sebi nosi i mnoge druge mudrosti i koristi. 3175.v. da ne želiš bespravno tuđu imovinu uzimati. zato se toga klonite da biste postigli što želite. mada na to niste obavezni. a da posebno naglasiš da oni koji te tamo pozivaju nemaju pravo da maloljetnu djecu vode u kockarnicu. direktno ili indirektno ne smije učestvovati jer je to šejtanovo djelo. Datum kreiranja: 27. ako ništa drugo ne mogu uraditi. s. U osnovi. kada te odaberu kao odličnog đaka. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www.a. Još je žalosnije da se ne reaguje na indoktrinaciju djece koja nisu punoljetna i to na tako podao način. Da li je meni dozvoljeno učestvovati uzimajući u obzir da publika dobiva po pedeset maraka pri ulazu u studio. koji su svjesni da je to uzimanje tuđe imovine na bespravan način. vid garancije i materijalne sigurnosti za ženu u situaciji kada dođe do prekida braka bilo razvodom ili muževom smrti. radi se o tome da Lutrija svake sedmice poziva publiku u svoju TV-emisiju BINGO.v. u protivnom preporučio bih vam da se strpite. a kocku predstavili kao nešto što zaslužuju samo najbolji đaci. a moja supruga kaže da nam je dosta troje.s. Ako se situacija ne može poboljšati možda je rješenje da oženiš ženu koja može i hoće rađati. Takvo rješenje bih preporučio ukoliko sadašnji brak ima šansu da opstane. Pretpostavlja se da će muž teže posezati za razvodom kada zna da će time biti izložen materjalnim izdacima. ponositi se svojim ummetom na Sudnjemu danu i zbog toga je preporučio da se ženi s onima koje su ljupke i rotkinje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 220 od 416 . slave i propagiraju. nakon raskida braka. vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari. kocka.″ (ElEn′am. Oni kupuju djecu za pedeset maraka kako bih ih uvukli u svijet kockanja. jasno kaže: ″O vjernici. mogu odbiti da učestvuju u tome i mogu isključiti televizor kada se kockanje reklamira i prikazuje. Pitanje: Želio bih Vas pitati u vezi binga.11. gatanje i mnoga druga praznovjerja veličaju. pošto je davanjem razvoda ženi obavezan. pak. Pitanje: Odgovor: Mehr (vjenčani dar) je. Sunen. a svaki peti izvučeni dobija 100 KM? Napomenjem da ja neću ništa ulagati niti u igri učestvovati. Šta da radim? Da.s. Naime.) Međutim. isplatiti joj kompletan vjenčani dar (mehr). Kakva je uloga mehra? Odgovor: Bingo je vrsta kockanja. Baš će nam biti ″lijepo″ živjeti u društvu kockara u kom se alkohol. Ramić. ukoliko supruga ima opravdan razlog zbog kojeg ne želi više rađati treba da to uzmeš u obzir i da joj u tom pogledu pomogneš. koji su svjesni pogubnosti kockanja. Ukoliko.

ili ukoliko je inflacija veća od kamate. Pitanje: Imam redovnu menstruaciju. Rješavanjem stambenog pitanja postojala bi veća mogućnost da se oženi. menstruacija je zakasnila i počela je tek nakon jacije.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 221 od 416 . i nema kamate bez obzira što će osoba koja je uzela takav kredit brojčano vratiti za 2-3 posto više nego što je uzela. dž. a to je niska kamatna stopa koja može biti ravna inflaciji. a time bi izbjegao mnoge neugodnosti koje mu njegovi roditelji čine zbog toga što prakticira islam. Olakšavajuća je okolnost što ste nenamjerno pogriješili. Živi kod oca i majke i plaća im kiriju 200 KM mjesečno. Koliko je ko u nuždi najbolje to sam zna i ostavljam mu da sam procijeni. Šukri H. ako im pomoć bude potrebna. Odgovor: Vi ste pogriješili. Dužni ste samo taj dan napostiti i niste dužni bilo kakav iskup dati. muslimanima koji žive u neislamskim zemljama dozvoljeno uzeti bankovni krediti.11. Bili ste dužni zapostiti bez obzira što ste očekivali početak mjesečnice.novihorizonti. dakle prijeke potrebe.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr. najbolje zna. Međutim. Ramić. tada ustvari. Oni ga ne žele otjerati pošto je jedinac. Treba da se.š. Na osnovu proračuna nisam zapostila prvi dan ramazana. prije svega pokajete. bez obzira što oni prema njemu imaju takav odnos i da je dužan da prema njima iskazuje svoju ljubav i pažnju i da ih u granicama svojih mogućnosti pomogne. Ukoliko je ravna inflaciji. Napominjem da penzija ovog brata iznosi 500 KM i da je neoženjen. nego u smislu da je nužda učinila da ono što je haram u granicama nužde bude halal. Da li sam dužna samo taj dan napostiti ili sam uz to dužna još neki iskup (kefaret) dati. a Allah. Želim još istaći da spomenuti brat ne smije zaboraviti svoje obaveze prema roditeljima. ne u smislu da je to u osnovi halal. kao što je rješavanje pitanja krova nad glavom. Karadavi i mnogi drugi učenjaci našega vremena cijene da je u slučaju nužde. U slučaju kredita koji se dijeli borcima ima jedna dodatna povoljnost. Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Jedan moj brat po vjeri je stopostotni vojni invalid. Odgovor: Dr.Na pitanja odgovora doc. Da li je njemu dozvoljeno uzeti kredit koji se dijeli borcima uz 2-3 posto kamate i tako riješiti svoje stambeno pitanje. ali ga ne žele u potpunosti prihvatiti pošto im smeta jer prakticira islam.

Na pitanja odgovora doc. Teško je u određenim situacijama pronaći adekvatno rješenje. Šukri H. tako da će razlika među nama biti vidljiva. Neka ti Allah. momci i djevojke uzmu za ruku. Ramić. i tako u parovima prošetaju kroz grad do hotela u kom se uz alkohol slavi matura. Predlažem da prvo pokušate lobirati kod direktora i organizatora da matursko veselje organiziraju na način koji će omogućiti da i vi kao muslimani u njemu normalno učestvujete. možda. da ne bude alkohola itd. kod nekih mladića i djevojaka ostalo.11.š. Morate sebi naći halal alternativu i na taj način izbjegavati šejtanski pir onih koji pozivaju u blud. dr. Problem je još složeniji s obzirom da imam brata blizanca koji je u mnogome drugačiji od mene i kome ne smeta to što meni smeta. s obzirom da je naš grad vrlo mali. dakle pravo veselje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. suočava. bude na pomoći. Vrlo je važno da istaknete i borite se za vaše posebne potrebe. inače. ali se bojim da će mojim roditeljima biti teško podnijeti neumjesne komentare ako budem išao sam na repu kolone. ali se moraju pokušati riješiti problemi s kojim se. Šta da radim? Odgovor: Znam da je teško u neislamskom okruženju prakticirati islam u svoj njegovoj punini. kada su u pitanju maturska veselja. dž. U hotelu ja mogu naći sebi kutak gdje ću biti u društvu koje ne pije.com Pitanje: Ja sam maturant. Amin! Datum kreiranja: 27.novihorizonti. U našem gradu običaj je da se maturanti. Ukoliko u tome ne uspijete. Ja znam da mi je grijeh uzeti djevojku za ruku. omladina koja prakticira islam. ali mi je problem ta šetnja. promovišu prostituciju i uništavaju kroz maturska veselja i ono malo morala i čestitosti što je. organizirajte za svoju raju matursko veselje koje će biti po vašim uzusima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 222 od 416 . ali bez grijeha.

u nedostatku preduzeća koja vode računa o halal poslovanju. dž. preporučuje udruživanje u radu. Ukoliko je. S obzirom da muslimani žive u takvom okruženju.a. te pomognu i druge da se okoriste tom imovinom.Na pitanja odgovora doc. Prema tome. interesuje me da li je kupovina i trgovina dionicama dozvoljena po šerijatu? Dionička preduzeća su nužnost vremena u kom živimo jer je razvoj i napredak jednog društva danas nezamisliv bez te vrste preduzeća. br. dionička preduzeća imaju svoju utemeljenost u šerijatu. pošto se njime omogućava da se sitni dioničari. a u isto vrijeme se sačuvaju od grijeha i haram imetka. potrebu za postojanjem takvih preduzeća. zakon nužde prestaje. Poslanik. Ramić. Datum kreiranja: 27. nego moramo svako preduzeće posmatrati na vagi šerijata. Ta procjena ne mora biti stoposto precizna. kamata. dužni su to učiniti. ali nisu imuna na kamatu. pod uslovom da vlasnik dionica procijeni koliko je u svaku dionicu ušlo harama od kamate i da to podijeli u dobrotvorne svrhe od kojih nema direktne koristi. ″Kitabul-buju′″. dioničari muslimani dužni su usmjeravati aktivnosti preduzeća u kojima imaju glas ka aktivnostima koje su halal. Prema tome. Međutim. za većinu dioničkih preduzeća čija djelatnost je u osnovi halal. najbolje zna. postavlja se pitanje kako prevazići problem kamate u dioničkim preduzećima.2005 http://www. sadakom. ukoliko je osnovna djelatnost preduzeća u osnovi haram. Nadam se da je ovo rješenje adekvatno i šerijatski utemeljeno. itd. Kada jedan drugog prevare. ali. općenito. a Allah. uz pomoć stručnjaka i računara ta procjena može biti poprilično precizna. Treba napomenuti da imetak koji se smatra haramom i koji će vlasnik dionica dati u dobrotvorne svrhe od kojih nema direktne koristi ne može se smatrati zekatom. dr. a ponekad i sama preduzeća daju pozajmice na koje uzimaju kamatu. ali mora biti takva da se srce smiri da je sav haram imetak izdvojen iz dionica i zarade. kojima je to jedini način da svoju ušteđevinu investiraju. kao šo je proizvodnja alkohola itd. Nadalje.s. pa makar on bio i nepravedan.v. Po mom shvatanju. Onoga trenutka kada takva preduzeća budu postojala.com Pitanje: Odgovor: Cijenjeni profesore. Islam. Šukri H. nesumnjivo ulazi u proizvod i zaradu tih preduzeća. deponuju svoja sredstva u banke koje posluju na kamatnom sistemu i za njih uzimaju kamate koje ulaze u profit. Sunen.š. veli da je Uzvišeni Allah rekao: ″Ja sam treći uz dvojicu koja su se udružila sve dok jedan drugog ne prevare. činjenica je da većina tih preduzeća u svijetu. Naravno. pak. potrebu da se ulaže u takva preduzeća. osnovna djelatnost preduzeća dozvoljena (halal) tada je dozvoljeno kupovati njegove dionice i dijeliti zaradu.″ (Ebu Davud. ulaganja u njih. niti se njime može platiti porez. Ja ih napustim.novihorizonti.11. ne možemo generalno kazati da su haram niti da su halal. ovo je privremeno rješenje. uzimajući u obzir osnovnu djelatnost preduzeća. odnosno kupovina i trgovina njihovim dionicama i eventualna zarada je zabranjena (haram). s. a da kao muslimani moraju biti aktivni članovi društva u kom žive. 2936) Dakle. a ako su u stanju da takvu odluku donesu. a kod nas vjerovatno sva. okoriste.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 223 od 416 . U naše vrijeme. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.

Šukri H. br. ljudima čiji je mentalni sklop još uvijek u totalitarizmu. S druge strane. tiče načina klanjanja koji ste spomenuli.v. znam i da firma od ogromne zarade samo 1 posto daje radnicima. pružane sve pogodnosti. teško im je ljudima dati njihova prava. a sunnete biste. Poštenje je značajno svojstvo muslimana. Njihovim potrebama je udovoljavano. dž. Datum kreiranja: 27. “Kitabul-iman”. Preporučujem ti da objasniš svome majstoru da kao musliman želiš otpočeti prakticirati propis koji ti zabranjuje da druge varaš. da nikoga ne ugrožavate. teško uklopiti u demokratske tokove. dž. a ja cijenim da vi niste u takvoj situaciji. najbolje zna. pak. Ja sam studirao u Velikoj Britaniji. iako sebi nalazim satisfakciju u tome da on to radi na svoju ruku. da možete. Znam da to nije čisto. Ipak.” (Muslim. bez osporavanja ili zapitkivanja. Na mom univerzitetu. Prema tome. Šta da radim? Odgovor: Musliman ne smije varati i učestvovati u prevarama. a Allah. a naše kulturne i vjerske aktivnosti Univerzitet je zdušno finansirao. tokove ljudskih sloboda. farz-namaze morate klanjati na najbolji mogući način.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 224 od 416 . prakticirati svoju vjeru. ali ne želim s njim stupiti u sukob. Mi smo imali svoj mesdžid u centru studentskog kampusa. jer ih šejtan protiv muslimana posebno potpiruje. dostojanstveno. a posebno muslimanima. kao i ostalim studentima. Sahihu Muslim. dr. po potrebi. on bi bio dozvoljen u slučaju nužde. Ramić. Ja znam da se našim bivšim i sadašnjim komunistima. Uskraćivanje osnovnih ljudskih prava nije dostojanstveno a i zakonom je kažnjivo. niti imamo blizu neku džamiju. zatim onima koji su po svojoj prirodi mrzitelji islama i muslimana. normalno. 146) To što firma nije pravedna u raspodjeli zarade drugi je problem. muslimanima su. jer ako bih ja odbio on bi bio na gubitku. u BiH. upisuje mi više radnih sati tako da dobijem 400-600 maraka plate više i mi to polovimo. a kojih na svim fakultetima ima.2005 http://www. slobodno. da shvate da je ljudski uvažavati one koji druga~ije misle kao ljudska bića. situacija se mora mijenjati. Znajte da se za prava treba boriti i da ona ne dolaze na tanjuru. Možemo li mi klanjati sjedeći.š. Molim Allaha. s. na stolici. da ti uveća halal zaradu. Iskoristite sve zakonske mogućnosti da do svojih prava dođete. tako što ćemo sedždu činiti na stolu? Odgovor: Prije svega.Na pitanja odgovora doc. Poslanik. a tako je bilo i na ostalim. moja duša nije mirna. treba da se na fakultetu izborite za svoja osnovna ljudska prava. s obzirom da ga slušam i dobro radim.a. Što se. taj totalitarizam prevaziđu. Pitanje: Radim za jednu veliku firmu u Njemačkoj. Mi koji klanjamo nemamo prostoriju u kojoj bismo mogli klanjati.11. kako bi ih zajednica u kojoj žive mogla korigovati u pogrešnim postupcima. ali na vama studentima je da svojim zalaganjem pomognete tim ljudima da te svoje slabosti. da je to put koji će omogućiti svima bolji i ljepši život na dunjaluku.com Pitanje: Studiram na jednom fakultetu u Sarajevu.s. Moj majstor. veli: “Ko nas vara nije od nas. Jedan od načina borbe jeste da fakultet i ljude koji vas ometaju spominjete njihovim imenom i prezimenom. mogli klanjati kako ste u pitanju naveli. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Kod nas.novihorizonti.

(Vidi: Buhari.Na pitanja odgovora doc.s. 664) Može li muktedija klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju? Datum kreiranja: 27. jer je njegov status vezan za vlasnika. za njega haram i prljavog novca. nego oni ostaju kod vlasnika.a. a ne u smislu obične sadake. a koja se normalno pojavljuje u vezi s spomenutim pitanjem. “Kitabulezan”. taj novac je haram njemu. niti status. nakon što je on oduljio s klanjanjem. zabranio je cjepidlačenje. odobrio je taj njegov postupak. a on je oporučio da klanjamo onako kako njega vidimo da klanja. dž. a Allah. može biti vid cjepidlačenja.” (Sahihu Muslim. može se klanjati podne za onim ko klanja ikindiju.š.a. da se taj novac može dati i siromahu. Poslanik. ali ne može se klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju. On ga ne može utrošiti u bilo šta što bi predstavljalo neki njegov interes. daje u dobrotvorne projekte od kojih vlasnik glavnice nema direktne koristi. u osnovi. Ramić. kao što je kamata. smatram. haram je vlasniku glavnice. u situaciji kada čovjek nema izlaza nego da povjeri novac na čuvanje u banke koje posluju na kamatnom sistemu. Sahihul-Buhari. s. s.š. ali u isto vrijeme dužan je da se tog novca oslobodi. kao što je izgradnja puta u susjednom mjestu. a ja za taj dokaz ne znam. br. Kada govorimo o ovom pitanju treba imati na umu da novac sam po sebi nije haram i ne može biti prljav. tako da je to postao šerijatski propis. ne smiju prelaziti koljena.s.2005 http://www. Jedan od načina oslobađnja jeste da ga da siromahu u smislu oslobađanja od tog. S druge strane Poslanik. za tvrdnju da prsti ne smiju prelaziti koljena kad se sjedi na Etehijjatu i da je za takav postupak propisana tako strašna kazna potrebno je imati validan dokaz. dž. dok se sjedi na Etehijjatu. koji je glavnicu stavio u banku i na osnovu nje dobio kamatu.11. Međutim. a halal drugima.a.s.v. Prema tome. u situaciji kada za to nemamo dokaz iz Kur’ana ili sunneta. i da će na Sudnjem danu biti odrezani onima kod kojih budu koljena prelazili? Ja ne znam da u tom pogledu postoji posebna preporuka Poslanika. Prema tome. siromah je legalna institucija koja može taj novac primiti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 225 od 416 . Ukoliko se to desi iz neznanja tada će muktedija samostalno dovršiti akšam nakon trećeg rekata i neće imama pratiti na četvrti rekat.s. Pitanje: Odgovor: Uslov da bi muktedija mogao klanjati za imamom jeste da imam klanja namaz koji ima isti broj rekata. pa makar ga siromah koristio za ishranu sebe i svoje porodice. “Kitabul-’ilm”. Dokaz za to je postupak jednog ashaba koji je prekinuo namaz za Muaz ibn Džebelom i sam ga dovršio. najbolje zna. Naime.a.novihorizonti. daje nekome da tim prljavim imetkom hrani sebe i svoju porodicu? Odgovor: Da bih izbjegao sumnju koju imate. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. rekavši tri puta: “Propale su cjepidlake.v. bez obzira bio farz ili nafila. br. najbolje zna. prakse razumijem da u pogledu forme stajanja i sjedenja na namazu postoji određena fleksibilnost. Dakle. iskupa (kefareta) itd. itd. s.com Pitanje: Odgovor: Da li je tačno da prsti ruku.). a mjerenje u milimetre kako će nam ruke biti na koljenima dok smo na Etehijjatu. Dakle. Pitanje: Kako tumačite stav neke uleme (ako se ne varam i Vi ste takvu fetvu dali) da se novac dobiven na ime kamate može dati u dobrotvorne svrhe? Zar čovjek može sebi dopustiti da ono što smatra prljavim imetkom i ne želi da ga stavlja u svoja usta. novac dobiven na osnovu kamate. a Allah. dr. Šukri H. 4823.v. ja uvijek preporučujem da se kamata. zekata. s. Iz Poslanikove.v. Otuda se s njim ne prenosi grijeh.

nakon iznošenja mišljenja i dokaza onih koji imaju drugačije mišljenje. Preče im je da slijede svoje imame. 22/146-147. Međutim.com Pitanje: Kod nas se još uvijek raspravlja o tome da li treba klanjati dva rekata tehijjetulmesdžida kada se uđe petkom u džamiju. Molim vas da nam pomognete da završimo ovu raspravu. onako kako je u navedenom vjerodostojnom i izričitom hadisu jasno rečeno. preporučio bih svim muslimanima da ne raspravljaju o bilo kom pitanju iz bilo koje oblasti ako za to nemaju relevantne argumente. treba klanjati. s. sve dok ne budete znali šta izgovarate. je držao hutbu.” Komentarišući ovaj hadis koji se nalazi u Muslimovom Sahihu. ako nemaju znanje koje će tu raspravu učiniti validnom i korisnom. 6/164) Na kraju. koji su sa svoje strane dužni ponuditi najrelevantnije odgovore do kojih mogu doći. ustani i klanjaj dva rekata i skrati ih.” (EnNevevi.11. neće četrdeset dana (noći) primiti namaz pijanice a koji se nalaze u sunen-zbirkama. dr. Implicitno. To kažem na osnovu ajeta: “O vjernici. inša-Allah. dati da se odluči za ono što je za nju najbolje. sve dok je osoba u vezi s određenim pitanjem neodlučna može klanjati istiharu u nadi da će joj Allah. Šukri H. nemojte se približavati namazu u pijanom stanju. Rekao mu je: “Sulejk. a Allahov Poslanik. El-Insaf – štampan zajedno sa El-Mukni’ i Eš-Šerh elkebir. te da je prokleta svaka osoba koja ima bilo kakvu vezu sa sredstvima koja opijaju i razum poremećuju. nadam se da će svaki imam koji pročita ovaj moj odgovor to pitanje jasno tumačiti. nego ukazuju da joj namaz neće biti primljen četrdeset dana ukoliko se u međuvremenu ne pokaje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 226 od 416 . kako u prošlosti tako i danas. da je strogo zabranjeno.2005 http://www. i da više neće biti problema. bez obzira što je uzimala sredstvo koje opija. pošto do svih nisu stigli. neprikosnoveni argumenti koji ne ostavljaju prostor za razilaženje. ajet govori da osoba.š. a imam drži hutbu. Odgovor: Nije čudno što o tom pitanju i danas postoji razilaženje jer se ulema u vezi s tim i u prošlosti razišla. Navešću samo vjerodostojan hadis koji anulira sve dokaze onih koji misle drugačije. Ramić. treba pokajati i namaz obaviti u njegovu vremenu. Što se tiče hadisa koji govore o tome da Allah.novihorizonti. 43. Inače.Na pitanja odgovora doc.” (En-Nisa. dž. komentator te zbirke imam En-Nevevi. ali je potpuno svjesna.” (El-Merdavi. veli: “Ovaj tekst ne može se drugačije protumačiti i smatram da nema učenjaka do kog ovaj hadis dođe vjerodostojnim putem da će postupiti drugačije.s. Pitanje: Odgovor: Da. kako u velikim tako i u najmanjim količinama. može klanjati. a to mi se učinilo dok sam čitao Vaše pismo. uprkos toj činjenici smatram da je ispravno da se osoba koja je konzumirala alkohol. smatram da oni ne zabranjuju klanjanje osobi koja nije u pijanom stanju.š. No.. recimo jednu pivu u kojoj ima alkohola. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Šerh Sahihi Muslim. dž.a. dakle.) U navedenom ajetu eksplicitno se zabranjuje klanjanje sve dok osoba ne zna šta govori. Džabir ibn Abdullah veli: “Došao je Sulejk el-Gatafani u petak (u džamiju) i sjeo. Otuda je imam Ahmed rekao: “Neće mu namaz biti primljen četrdeset dana sve dok se ne pokaje. Pitanje: Da li osoba koja je popila.v. O razilaženju uleme u vezi s tim pitanjem neću ulaziti u detalje.. kada zna šta govori. pošto se kod nas kaže da se osobi koja popije nešto što u sebi ima alkohola namaz ne prima četrdeset dana? Da li je propisano ponavljanje istihare-namaza za isto pitanje? Odgovor: Ovdje treba prvo naglasiti da sve što opija jeste majka svih zala.) Datum kreiranja: 27. čudno je ako Vi o dotičnom pitanju rapravljate ne poznajući relevantne argumente.

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. a Allah. ako je uslov učešća u toj igri kupovina nekog njihovog proizvoda. Ukoliko bi svako imao pravo učešća. Da li je dozvoljeno učestvovati u nagradnoj igri koju organizira Coca-cola company? Je li dozvoljeno da žena drži muža za ruku dok šetaju ulicom? Datum kreiranja: 27. Uzimanje za ruku i prožimanje prstiju liči mi na intimu i ne bih to preporučio. a ako već “moraju” onda da žena uzme muža ispod ruke.Na pitanja odgovora doc. najbolje zna.11. a Allah.2005 http://www. Naravno treba imati na umu. takva igra je haram. zato se toga klonite da biste postigli ono što želite. da postoji fetva kojom se zahtijeva od muslimana bojkotiranje njenih proizvoda pošto pomaže Izrael u genocidu protiv nevinog palestinskog naroda. smatram da je dostojanstvenije da žena bude pokrivena kada uči Kur’an.š. a Allah.š. a nagrada dolazila od vlasnika kompanije ili trećeg lica tada bi učešće bilo dozvoljeno. ono što opija. Ramić. 90. Smatram da je najispravnije da se muž i žena dok šetaju ne uzimaju za ruku. dž. šejtanovo djelo. kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari. posebno imajući u vidu da oni koji ih vide možda ne znaju da su oni supružnici. Šukri H. Pitanje: Odgovor: Sve što se smatra intimom nije supružnicima dozvoljeno činiti na javnom mjestu.” (El-Maide.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 227 od 416 . dr. kocka. Pitanje: Odgovor: U svim nagradnim igrama u kojima učesnik direktno ili indirektno učestvuje u fondu nagrada nije dozvoljeno učestvovati jer je to jedan vid kocke.com Pitanje: Odgovor: Da li je žena obavezna biti pokrivena dok uči Kur’an? Ne znam da postoji šerijatski tekst koji to eksplicitno naređuje. najbolje zna. jasno je zabranio kockanje: “O vjernici.š. dž. dž. Ipak. ili kupovina kupona ili kartice.) Prema tome. kada je Coca-cola u pitanju.

Na pitanja odgovora doc. dž. te prema tome ima značaj koji musliman i muslimanka ne bi smjeli zapostaviti. Uzvišeni Allah mi je dao da u tome uspijem tako da ponovo klanjam.š.š. Šukri H. voditi računa o njegovim željama. Ramić. Nema sumnje da to.2005 http://www. nastojeći se uljepšati i dotjerati onako kako on najviše voli. ukoliko je grijeh prema nekom čovjeku.š. Ovog ramazana sam čvrsto odlučio da se pokajem i da prestanem s tim griješnim životom. to podrazumjeva konsultacije s mužem i traženje kompromisa ako postoje različiti ukusi. a propis je da ih i ti sakriješ. nikada ne spuštaš gard i da budeš u svakom momentu svjestan da te šejtan nije napustio. najbolje zna. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nemorala. a i lahke droge mi više nisu bile nepoznate. najzainteresovanija osoba u pogledu urednosti i ljepote njene kose upravo njen muž (pošto se muslimanka uljepšava upravo svome mužu i ne otkriva svoju kosu na ulici). dž.š. b) da se čovjek iskreno pokaje Allahu. dž. ženi nije dozvoljeno bez dozvole muža potkraćivati kosu. ti je nisi dužan nad sobom izvršavati.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 228 od 416 . pošto svoje lično nezadovoljstvo snagom volje može promijeniti u satisfakciju. Ono što ti iskreno preporučujem jeste da. itekako. Da li je to tačno? Datum kreiranja: 27. biti uslišano ako bude ispunjavalo uslove: a) da se prestane činiti grijeh. Dovoljno ti je to što je Allah. Taj problem puno okupira moje misli i volio bih da mi kažete kako da ga riješim. a Allah. da se od tog čovjeka dobije oprost. uglavnom. Apsolvent sam na jednom sarajevskom fakultetu. sakrio tvoju mahanu i tvoje grijehe. droge i ostalih zala u čije blato sam bio duboko zagazio. dž. postim. inša-Allah. daleko od bluda. d) te. koji te je spasio iz nevolje u kojoj si bio. Čula sam da. na teravije idem i činim dobra djela.novihorizonti.š. Što se tiče šerijatske kazne. Ti ćeš biti čist od grijeha ukoliko Allah.11. Čak sam počeo piti alkohol. jer je za nju. Međutim. Nema sumnje da zadovoljstvo supružnika u pogledu odijevanja i frizure potpomaže jačanju bračne zajednice. farbati je ili praviti frizuru.š. da te pomogne na pravom putu i sačuva od iskušenja kojima se nećeš moći oduprijeti. Uzimajući u obzir činjenicu da je. kako da se očistim od grijeha koje sam činio? Odgovor: Hvala Allahu. izvukao iz nevolje u kojoj sam bio muči me to što prema meni nije izvršena šerijatska kazna predviđena za moje prestupe. nego te stalno prati nastojeći da te ponovo zavede na stranputicu. a ono će. desilo se da me jedna žena zavela tako da sam dvije godine bio s njom u nemoralu. smatram da ona treba. između ostalog. pored same žene. Pitanje: Odgovor: Propisano je da čovjek održava higijenu i urednost svoga tijela. Islam prakticiram od malih nogu. kako se kaže. Molim Allaha. Jednostavno. dž. Uprkos činjenici da sam se. dž. Naravno.com Pitanje: Ja sam neoženjen mladić koji je odrastao u islamu. podrazumijeva potkraćivanje i održavanje urednosti kose. Preporučio bih i muškarcima da konsultuju svoje supruge u pogledu odijevanja i frizure. po šerijatu. Svjesna žena će u tom pogledu voditi više računa o željama svoga muža nego o svojim. značajnije da muž bude s njom zadovoljan i da je voli.š. c) da čvrsto odluči da se tom grijehu nikada ne vrati. hvala Allahu. dr. usliša tvoje pokajanje. dž.

od Poslanika. dr.) Prema tome. svako najbolje poznaje sebe i u duhu svoga stanja treba rješavati to pitanje. tada je potrebno tražiti odgovarajuće rješenje. Ono što smo dužni uraditi jeste da namaz što bolje i ispravnije obavljamo.novihorizonti. ukoliko to uznemirava druge klanjače i učače. kako bismo namaz što potpunije izvršili. Ja ne znam dokaz koji bi ukazivao da je zabranjeno klanjati prema akvarijumu.. Možete ga nečim prekriti ili pak klanjati na drugom mjestu. i nemojte se nadvikivati u učenju Kur’ana!” (Malik. Prema tome. El-Muvetta.a. svi uče Kur’an naglas i to nikome ne smeta. 163. Inače bi bilo dobro kada bi naše kuće imale neku sobu ili kutak za namaz gdje ne bi bilo ništa što odvraća ili skreće pažnju od namaza. uistinu. Pitanje: Odgovor: Ne. Niko nema pravo da uči naglas u džamiji. a Allah.s. dž. a ako je voda blizu. ponaosob razgovara sa svojim Gospodarom. najbolje zna. uz napomenu da mi on ponekad skrene pažnju dok sam u namazu? Osoba ima od svoga namaza onoliko koliko je na njemu prisutna svojim mislima. bilo u namazu ili van namaza. treba naglasiti da što su osobe jačeg imana sve ih je teže dekoncentrisati dok su u namazu. Pitanje: Da li će osoba koja se probudila pred istek određenog namaskog vremena uzeti tejemum i klanjati ili će uzeti abdest (za koji joj treba više vremena) i namaz klanjati nakon isteka namaskog vremena? Da li je u džamiji dozvoljeno učiti naglas u namazu ukoliko to uznemirava druge klanjače? Odgovor: Smatram da će u situaciji kada je voda daleko tako da će. Ramić. od učenja Kur’ana.) Izuzetak bi mogao biti ukoliko npr.s. s. Šukri H. prenosi se da je govorio da ko prespava namaz ili ga zaboravi. uzeti tejemum i klanjati u vaktu. smatra se da klanja u namaskom vremenu. uzet će abdest i klanjati pa makar vrijeme namaza isteklo. pa se popeo na mimber i rekao: “Svaki klanjač. Možda je upravo zbog činjenice da je u džamiji najbolje okruženje tamo i najsevapnije klanjati u džematu.11. sve dok osoba koja je zaboravila ili prespavala klanja namaz odmah kad se sjeti.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 229 od 416 . Naime. taj namaz klanja odmah kada se sjeti. br. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. “Kitabun-nida’ lis-salati”.š. pa neka vodi računa šta s Njim razgovara. kao što je bilo u vrijeme ashaba kada je u džamijama zujalo. to je jasno zabranio kada je jednom prilikom došao među ashabe i zatekao ih kako klanjaju i glasno uče.com Pitanje: Odgovor: Da li mogu klanjati okrenut prema akvarijumu. Datum kreiranja: 27. ali ako će akvarijum skretati Vašu pažnju i zbog njega nećete imati kompletan namaz. Naravno. ako ode po nju namasko vrijeme isteći. pa makar ono bilo i isteklo. u pripreme za namaz treba uključiti i osiguranje odgovarajućeg okruženja koje na nas neće destruktivno djelovati i odvoditi našu pažnju od namaza. kao u košnici pčela. (Vidi poglavlja u hadiskim zbirkama koja govore na tu temu.2005 http://www. to nije dozvoljeno.Na pitanja odgovora doc.a. Poslanik.v. Uz prethodno rečeno. s.

pa i neki teolozi govore o kloniranju kao vidu stvaranja čovjeka od strane čovjeka. a čini mi se da čovjek još nije ovladao tehnikom da bi to mogao uskladiti s tim zakonima. mada mnogi stručnjaci tvrde da je nemoguće trenutno čovjeka klonirati. sigurno. a isto tako i sa zakonima koje je Allah. tako što iz žive stanice uzme DNK i njome aktivira jaje kod žene koje počinje da se dijeli i razvija plod gotovo identičan vlasniku žive stanice.š. dž. u ime Allaha. Bio sam iznenađen kada sam vidio kako medicinari. Stvoritelj kaže: “Allah nije bio nepravedan prema njima. sve što nije u ime Gospodara. Što se tiče kloniranja. Ona je brzo dostigla starost ovce čija je ćelija za kloniranje uzeta i oboljela je od bolesti od koje obolijevaju ovce u starosnoj dobi ovce od koje je ćelija uzeta. čovjek je taj koji samo manipulira onim što je stvoreno. nenaučno je kazati kako je kloniranje stvaranje čovjeka od strane čovjeka.” (En-Nahl. To zaključujem na osnovu činjenice da je kloniranje vid mijenjanja Allahovih. kao da je čovjek taj koji stvara. a posebno naučnicima muslimanima koji se pokoravaju Allahu. i navodiću ih.” (El-Alek.š. a ne klanjaju se drugom do šejtanu – prkosniku.novihorizonti. i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!” (En-Nisa. kloniranje je manipulacija onim što već postoji. Uzvišeni Allah kaže: “Oni se mimo Allaha ženskim kumirima klanjaju. jasno naređuje da čovjek uči.š. sve što je u suprotnosti s Njegovim zakonima zabranjeno je i. 33) “Mi nismo prema njima bili nepravedni. studira. zakonima koji vladaju u prirodi.” (Hud. 101) Želim naglasiti da je čovjek dužan prilagođavati se Allahovim. Odgovor: Jučer sam u vijestima gledao izvještaj s jednog simpozija o kloniranju održanog u Sarajevu. I. ako se i uspije izvesti. jer se u slučaju kloniranja koriste postojeće žive stanice. Prema tome. siguran sam da čovjek nije u stanju kloniranje čovjeka uskladiti s Allahovim. dž. Prema tome. dž. a ne čovjek. dr.) Kloniranje čovjeka. lažnim nadama. što je već stvoreno. stvorenja. pretpostavljamo da je štetno po čovjeka. Što se tiče mogućnosti kloniranja čovjeka. koji su već stvoreni.š. To je manipulacija Allahovim.š: “čitaj. proučava.com Pitanje: Nakon objavljivanja raelijanske sekte o uspješnom kloniranju čovjeka i rađanju prve klon-bebe ljudski rod se suočio s novom realnošću. dozvoliti da to bude u koliziji s drugim Njegovim zakonima.2005 http://www. jer materijal kojim se to radi postoji i preostaje samo da se usavrši sistem. oni su sami prema sebi bili nepravedni. Ramić. To se jasno razumije iz prvih riječi Objave upućenih čovjeku. propisao ljudima da po njima žive i rade. dž. Uzvišeni Allah. prirodnim zakonima koji također postoje. dž. dž. zakonima i ne smije. dž. čak i kada s nekim zakonima manipulira i koristi ih. o mijenjanju Svojih stvorenja od strane čovjeka govori u negativnom smislu i kaže da će to šejtan naređivati čovjeku. već oni sami prema sebi. je: “Trudite se da vaš rad i primjena naučnih dostignuća bude u korist čovjeka. dž. kao šejtanski posao će. pretpostavljam da je to moguće. dž. 1) Prema tome.Na pitanja odgovora doc. Govoriti o kloniranju u smislu stvaranja čovjeka od strane čovjeka je nenaučno i netačno. za njegovo opće Datum kreiranja: 27. 117119. po tom osnovu. odnosno vještačkog uzgajanja pojedinih ljudskih organa to se može smatrati dozvoljenim samo ukoliko je u skladu s općim Allahovim.š. Šukri H. dž.11. jer ga Uzvišeni Stvoritelj nije pripremio za tu ljudsku manipulaciju. a Allah. To će biti vid nepravde koju čovjek čini sam sebi. Možete zamisliti kakvi će problemi nastati ako klonovi kod sebe razviju neke nove virusne bolesti koje će se moći prenositi na ljude čiji organizam nema protv njih adekvatan odbrambeni sistem.š. na kraju. u ime Gospodara tvoga koji stvara. Bez obzira da li je tvrdnja raelijanske sekte tačna ili ne. prije svega kloniranim osobama. a znamo da šejtan čovjeku naređuje ono što je zlo. Interesuje me stav islama u vezi sa kloniranjem i kako da se muslimani postave prema toj novoj realnosti.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i sigurno ću im zapovjediti pa će stoci uši rezati. sigurno prouzrokovati kršenje tih zakona i čovječanstvu donijeti velike tegobe i nevolje. a potom i čovječanstvu koje će se o njima morati brinuti.š. moja poruka svim naučnicima. iako je Dolly bila duplo mlađa od svog surogat roditelja. Dokaz za to su klonirane životinje koje su imale ogromne nedostatke i slabosti u odnosu na one rođenje normalnim. zakonima.š. prirodnim putem. koje je stvorio Stvoritelj. ali isto tako naređuje da primjena nauke bude u skladu s Njegovim zakonima. Primjer ovce Dolly je najsvježiji. prokleo ga Allah! A on je rekao: “Ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određen broj Tvojih robova.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 230 od 416 .

dr. Što se tiče pitanja da li je vašem mužu haram “čatanje” na internetu. da ne rade i da ne gledaju ono što je haram jer će sigurno naći na ahiretu sve što su radili. ako je on osoba koja prakticira islam. Kada je čovjek sam . Datum kreiranja: 27.11. taj razgovor je haram. zbog toga što je to korak ka nemoralu. Uzvišeni Allah kaže: “Mi ćemo. a to će biti tako samo ako svoje znanje budete aplicirali ne kršeći Allahove.Na pitanja odgovora doc. ili. a i prijateljica. bilo zbog toga što je bezvrijedan i predstavlja tračenje vremena. Šukri H.š. a možda i gore. jer siguran sam da. a za mnoge je postao noćna mora i vrlo često siguran put u grijeh i propast na dunjaluku i ahiretu. prakticiramo islam i trudimo se da budemo što bolji muslimani.com dobro.2005 http://www. Molim Allaha. a kada je dvoje ljudi šejtan je dalje. i javno i tajno. Ukoliko taj razgovor vodi u veći grijeh. Međutim.š.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Naime. opće zakone u prirodi i one objavljene u Njegovoj zadnjoj Objavi Kur’ani-kerimu. da vas pomogne da radite ono što je korisno za vas na dunjaluku i ahiretu i da vas oslobodi iskušenja u kom se trenutno nalazite. 12) Podsjetio bih takođe tu braću i sestre da se pokaju čim učine grijeh. Nemojte biti kao oni koji čine nered na Zemlji i koje je Allah. Interesuje me da li se smatra osamljivanjem ako on preko interneta “čata” sa tim svojim poznanicama i da li je to njemu haram? Odgovor: Internet je za mnoge otvorio puteve velikog dobra. da jedni druge pomognu u čuvanju od grijeha koji se mogu činiti putem interneta. Također bih preporučio muslimanima i muslimankama. vašu pomoć će shvatiti kao dobronamjernu. Pitanje: Ja i moj muž. sve smo Mi to u Knjizi jasno pobrojali. Ramić. Otvoreno s njim porazgovarajte.š. riječima koje su dozvoljene. dž. prije svega muževima i njihovim suprugama. imamo jedan problem za koji ne znam rješenje. dž. pak. tada je taj razgovor halal. Otuda se koristim ovom prilikom da svoj braći i sestrama uputim poruku da se boje Allaha.š. dž. a roditaljima savjetujem da budno prate i kontrolišu svoju djecu. prokleo i na njih se rasrdio.” (Ja Sin. ili pak zbog teme o kojoj dotični ne bi smjeli razgovarati. posebno tajno kada se osame s kompjuterom i internetom. jer tevba je način da se grijeha oslobode. Pomozite svome mužu da se oslobodi problema s kojim se suočava.š. mrtve oživjeti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili. ili zbog riječi koje koriste. “čatanje” postaje grešnije i opasnije. zaista. on je radeći u internet klubu upoznao dosta prijatelja. Iako to nije osamljivanje u klasičnom smislu. Ako se razgovara o nečemu što je korisno. hvala Allahu. to zavisi od onoga o čemu se razgovara i načinu na koji se to čini.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 231 od 416 .šejtan je s njim. dž. posljedice mogu biti iste. u suprotnom. Neka osjeti da mu vi želite dobro. dž.

a Allah. 711. ali ne može se klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju. (Vidi: Buhari. “Kitabul-džumua”.s.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 232 od 416 . Naime. u tim hadisima stoji da je Muaz imao običaj klanjati za Poslanikom. tako da je to postao šerijatski propis.v. a ti kad si klanjao te rekate nisi nanijetio ikindiju.s. odobrio je taj njegov postupak. nije kritikovao njegov postupak. s.s.v. tada će muktedija samostalno dovršiti akšam nakon trećeg rekata i neće imama pratiti na četvrti rekat. da li ti rekati mogu biti umjesto ikindije? Datum kreiranja: 27. klanjao nafilu. Poslanik.a. Tirmizi.a. s. Dokaz. U jednom od tih hadisa koji bilježi Muslim doslovno stoji: “Muaz ibn Džebel je klanjao jaciju s Allahovim Poslanikom.a. osim u situaciji kada dolazi do razvoda na njen zahtjev. “Kitabul-imame”.rukn (farz). Sahihul-Buhari. supruga ima pravo tražiti mehr u toj situaciji pod uslovom da lično ne insistira i ne traži razvod braka.s.2005 http://www. a zatim odlazio svome narodu i klanjao im jaciju.v. za propuštenu ikindiju i naklanjajte taj namaz. br. Sunen. 664. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Znajte da se farzi pet dnevnih namaza ne smiju propustiti u bilo kojim okolnostima i da će za njih čovjek prvo odgovarati na sudnjem danu.š. naravno.v. Sunen. s. između ostalog. Pokajte se Allahu. br. br. bez obzira bio farz ili nafila. Ramić. imati nijet koji je sastavni dio namaza . 532) Muaz je. Prema tome. odobravanje njegova postupka šutnjom dokaz je ispravnosti klanjanja farza za imamom koji klanja nafilu. Šukri H. može se klanjati podne za onim ko klanja ikindiju. Pitanje: Odgovor: Ne. najbolje zna.a.s. dž.11. Ukoliko se to desi iz neznanja.a. Pošto nisam taj dan stigao klanjati ikindiju. Poslanik. a oni koji su klanjali za njim klanjali su farz. da se može istupiti iz džemata kada za to postoji potreba jeste postupak jednog ashaba koji je prekinuo farz namaz za Muaz ibn Džebelom koji je klanjao nafilu i sam ga dovršio. nego ga je šutnjom odobrio. ti rekati ne mogu nadomjestiti propušteni farz ikindije-namaza. u njegovoj džamiji. “Kitabul-ezan”.” (Sahihu Muslim. Pitanje: Odgovor: Da. ona ima pravo tražiti mehr u svim situacijama. za ispravnost namaza potrebno je.Na pitanja odgovora doc. i da li je dozvoljeno klanjati farz za osobom koja klanja nafilu? Uslov da bi muktedija mogao klanjati za imamom jeste da imam klanja namaz koji ima isti broj rekata.š. Da li žena ima pravo tražiti ugovoreni mehr u situaciji kada je ona uzrok razvoda braka? Klanjao sam iza džume namaza deset rekata. s. Naime. dž.novihorizonti. “Kitabus-salat”. s. Poslanikovo. br. a potom odlaziti u svoj kvart i predvoditi namaz u džematu. Naime. nakon što je Muaz oduljio s klanjanjem. Nesai. dr. 826) Dokaz da je dozvoljeno klanjati farz za imamom koji klanja nafilu jeste upravo postupak Muaza ibn Džebela naveden u prethodnom hadisu i njemu sličnim predajama.com Pitanje: Odgovor: Može li muktedija klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju.

On uporno odbija da primi samo peti dio dobivenog novca putem prodaje krave. a Allah.a. Prema tome. u ratu i radi mirenja (zavađenih) ljudi. u konkretnoj situaciji. Ramić. osim u slučaju da je neko od njih nehatom ili namjerno uzrokovao da se krava razboli.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. najbolje zna.š? Mužu je dozvoljeno prema supruzi iskazivati ljubav riječima i djelom više nego što to stvarno osjeća srcem.š. Ukoliko je neka osoba uzrokovala da se krava razboli dužna je nadoknaditi gubitak. Pitanje: Nabavili smo kravu za kurban.com Pitanje: Odgovor: Kada je mužu dozvoljeno slagati ženi i smije li se pri tom zaklinjati Allahom.” (Tirmizi. Međutim. O dozvoljenoj laži muža svojoj supruzi govori se u hadisu Poslanika.Na pitanja odgovora doc. Sunen.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 233 od 416 . s. dr. U kupovini je učestvovalo 5 osoba. Šukri H. Ima li ta osoba pravo na takav zahtjev? Odgovor: Svi treba zajednički da podnesu gubitak. Jedan od vlasnika kurbana traži od osobe u čijoj je štali bila krava da mu isplati vrijednost njegovog dijela u punom iznosu ili da mu se kupi kurban. krava zbog bolesti nije mogla biti zaklana u kurban. 1862) S obzirom da je ta vrsta laži dozvoljena nadam se da nema smetnje da se na nju zakune s imenom Uzvišenog Allaha. dž. “El-Birru ve-s-sile”. dotična osoba nema pravo na takav zahtjev.11.š. a Allah. imajući u vidu da niko od njih nije uzrokovao da se krava razboli.v. Datum kreiranja: 27. koji bilježi Tirmizi: “Laganje je zabranjeno osim u tri situacije: kada čovjek priča supruzi da bi joj udovoljio. najbolje zna. dž. dž. Prodata je za manju cijenu no što je kupljena. br.s.

ali to ipak nije blud koji za sobom povlači preciznu šerijatsku kaznu (hadd) na dunjaluku i džehennemsku vatru na ahiretu.com Pitanje: Moja sestra žalila se da joj muž čini blud pogledom gledajući erotske stranice na internetu. ona to pravo gubi ukoliko zahtjev za razvod dođe s njene strane. vaša sestra nema drugih problema u braku te da imaju djecu.s. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 234 od 416 . Ona ga je opominjala.” (Buhari. svakom potomku Ademovom propisao udio u bludu (zinaluku) koji će neizbježno doživjeti: blud oka je pogled. Smatram da će strpljenje donijeti bolji reultat s obzirom da postoje veće šanse. tj. Što se tiče prava na mehr. uistinu. da ne treba da se osjeća krivom. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. br. Odgovor: Nema sumnje da muž vaše sestre čini vrlo ružno djelo. da se muž. Sahihul-Buhari. preporučujem ti da je savjetuješ da se strpi i pomogne svome mužu da prevlada problem s kojim se suočava. Smatram da vrijedi da se strpi zbog djece i njihova babe. miljenik kaže: “Allah je. dž. Duša hoće i žudi. “Kitabul-isti’zan”. Šukri H. Amin! Datum kreiranja: 27. On joj je čak rekao da ona nije razlog tom njegovom poroku. da li da je podržim da se razvede ili ne? U slučaju razvoda ima li ona pravo tražiti mehr? Napominjem da oni imaju djecu. ali iz istog hadisa razumijemo da je istinski blud ipak onaj koji potvrdi spolni organ. 5774) Uzimajući u obzir da.novihorizonti. Poslanik.š. dž. moja sestra osjeća odvratnost prema postupcima muža i sve više prema njemu samome.a. dr.2005 http://www. kako mi se čini.š. a blud jezika je govor. imajući u vidu da uzrok tom poroku nije nemarnost i nebriga supruge. a spolni organ to sve potvrđuje ili u laž utjeruje.Na pitanja odgovora doc. prođe tog poroka i porodica nastavi živjeti u normalnoj bračnoj zajednici. ako se brak sačuva. Interesuje me kako bi bilo najbolje da je savjetujem.11.v. da vam pomogne da sačuvate brak i nastavite živjeti u sreći i rahatluku. takav postupak naziva bludom očiju. ali je on i dalje nastavio da to radit. Allahov. tako da je počela razmišljati o razvodu. Molim Allaha. Međutim.

” Prema tome.a. nego je. Možda su oni prihvatili jednu šerijatski neutemeljenu fetvu koja je izazvala veliku pometnju među muslimanima Zapadne Evrope. da im pomogne da shvate propise islama onako kako su ih svaćale prve odabrane generacije muslimana. smatra se da je prekršio ugovor o zaštiti. jasno razumijemo da je namjera spomenute braće pogrešna. s. Uz to. pa učini pronevjeru. ostavio Aliju. U zaključku o tom pitanju Ibn Kudame kaže: “Nakon što smo ovo utvrdili možemo konstatovati da nije dozvoljeno (muslimanu) da ih (nemuslimane) vara. on im to mora vratiti. kada se pripremao za hidžru nije išao krasti od idolopoklonika da bi osigurao opskrbu za put. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. zbog nje se na muslimane počelo gledati kao na kradljivce i varalice.v. naročito među muslimanskom omladinom.s. jer je on to od njih uzao na zabranjen (haram) način i mora to vratiti kao da je to uzeo od muslimana”. 12. iako su idolopoklonici (mušrici) sve radili da fizički i idejno unište Muhammeda. Šukri H.2005 http://www. ukoliko ih (musliman) prevari. El-Hireki.) U svakom slučaju.v. Ibn Kudame. koji ni trunku tuđeg imetka bespravno neće uzeti. čak nije otuđio ni imovinu idolopoklonika koja je kod njega bila na čuvanju. s. dž. oni se pravdaju time što. dužan je da to vrati vlasnicima. Oni kažu da je to njima dozvoljeno jer nemaju alternativu. nakon što se na njih gledalo kao na čestite i poštene ljude. naročito ako žive u nemuslimanskoj zemlji. da ih ne izda i da su sigurni od njega.v. kaže da je muslimanu zabranjeno (haram) činiti pronevjere. Amin! Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Uporno nastojim odvratiti neku svoju braću koja žele da izvrše pljačku kako bi osigurali sredstva da idu u džihad. (Na tu fetvu sam detaljno odgovorio u Saffu br. Prema tome. tumačeći te njegove riječi. a ako ne dođu on im to mora poslati.novihorizonti. jer su mu nemuslimani garantirali zaštitu pod uslovom da ih on ne prevari.a.s. Treba znati da islam svojim propisima. dr. Ti uslovi ne moraju biti spomenuti prilikom ugovora o zaštiti.s. Odgovor: Prije svega. preporučio bih našoj braći da i u pogledu spomenutog pitanja slijede Poslanika.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 235 od 416 . Poslanik. r.a. s. islamski pravnik koji je umro u desetom stoljeću.š. između ostalog. iako su bili planirali njegovo ubistvo.a. ali čini mi se da me neće poslušati.v. Ramić. kada je napuštao Mekku.a. i da svojim poštenjem budu istinski promotori islama. jer je prevara vjerolomstvo. Štaviše.s. podsjetio bih tu našu braću da Muhammed.s. s. ima za cilj da zaštiti imovinu ljudi tako da musliman ne može biti pljačkaš. da im tu imovinu vrati. 8/458) Na osnovu izloženog. Zbog te fetve mnogi omladinci danas provode svoju mladost po evropskim zatvorima. (Vidi: Ibn Kudame.v. neće pljačkati muslimane. kaže da musliman koji uđe u nemuslimansku zemlju uz njenu dozvolu i pod zaštitom (emanom) te zemlje. s. Ukoliko vlasnici onoga što je ukradeno dođu u muslimansku zemlju s dozvolom i pod zaštitom. Zbog toga. rekao je: “Muslimani se drže svojih ugovora. ne smije pronevjerom uzimati imovinu nemuslimana. Molim Allaha. u kojoj se kaže da je imovinu nemuslimana dozvoljeno otimati i pljačkati pošto oni javno i tajno ratuju protiv muslimana. oni koji slijede Muhammeda.Na pitanja odgovora doc. ili nešto od njih pozajmi. ili ukrade od njih. kako kažu. jer se takvi uslovi podrazumjevaju. ko od nemuslimana uđe u muslimansku zemlju s dozvolom i pod zaštitom muslimanske države.a. on nije krao i pljačkao njihovu imovinu. ili kao muslimani. treba da ga slijede i u tom pogledu. i muslimane. Mugni. a u našoj vjeri nema mjesta za vjerolomstvo. Molim Vas da mi objasnite da li su oni u pravu. Posebno je problematično to što ta braća smatraju da je imovina nemuslimana dozvoljena i da ju je halal pljačkati i otimati.

. Pitanje: Odgovor: Pogrešno je. kako bi isticanje krvi bilo potpunije. Teško je tome što svijet priča ući u kraj. Ispravno je da se prerežu vratne (krvne) žile. Nadalje. i što razumije i što ne razumije. dž. Pauza između pranja ili potiranja jednog dijela i sljedećeg ne smije biti duža od vremena za koje se oprani dio može osušiti.v. Lovci muslimani moraju promijeniti taj zakon koji je za njih nepravedan. najbolje zna...11. Nažalost. a noge peru tek kad dođu u džamiju. prilikom klanja. Doduše. dr. pa kako je mogu ocijeniti?! Samo ono što napišem u Novim horizontima je moj stav. peradi u potpunosti odsijecati glavu. Da li je to tačno? Je li dozvoljeno kokoški.Na pitanja odgovora doc. “El-Mukaddime”. a Allah. jer su one znatno sklonije zarazi.a. i što je zapamtio u potpunosti i što je zapamtio djelimično. utvrđeno je da se meso peradi lakše zarazi kada se glava u potpunosti otkine te je i ste strane ispravnije perad klati kako je prethodno istaknuto. Pitanje: Odgovor: Knjigu nisam ni vidio. u potpunosti odsjeći glavu sjekirom? Neke naše džematlije kod kuće uzmu abdest. ja bih preporučio i nemuslimanima da svinje ne koriste u ishrani. prilikom klanja.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 236 od 416 ..š. Da li je lovcu muslimanu dozvoljeno (halal) svinju prodati i za te pare platiti taksu ili kupiti municiju? Odgovor: Svinja za muslimana ne predstavlja vrijednost. Šukri H. naročito divlje.” (Sahihu Muslim.s: “Dovoljno je čovjeku laži ako pripovijeda sve što čuje. Može li se tako abdestiti na rate? Datum kreiranja: 27... dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.. odnosno potiru (glava). jedan za drugim. Otuda musliman svinju ne može prodati.2005 http://www. Musliman može dati nemuslimanu svinju koju je ubio. tako da muslimani koji svinju neće sebi uzeti ne treba ni da plaćaju spomenuti porez. Koristim se prilikom da radi pouke navedem hadis Poslanikov.com Pitanje: Lovac koji ubije divlju svinju mora platiti taksu u visini od 50 KM. svijet svašta priča i što zna i što ne zna. s. a da kičmena moždina u vratu ostane netaknuta. A to što svijet priča. 6) Cuo sam da ste knjigu “Poslanikov namaz od abdesta do zikra” ocijenili slabom. a s obzirom da mu je svinja haram ne smije je ni sebi za ishranu ostaviti. br. mada se i tamo ponekad desi koja omaška i greška. Pitanje: Odgovor: Taj abdest nije valjan s obzirom da je jedan od uslova za ispravnost abdesta da se dijelovi tijela peru. Ramić.novihorizonti.

Konstatacija da BBI banka funkcioniše na kamatnom sistemu i da radi s kamatom kao i ostale banke nije tačna. treba istaći da nastojanje BBI banke da posluje u skladu sa šerijatom nije nimalo lahko i jednostavno u kontekstu važećih zakona o bankarstvu u našoj zemlji. naravno ukoliko budete imali nisab koji ispunjava predviđene uslove. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. kao što zarađuju banke koje daju kamatne kredite.š. Mnoge buni činjenica što banka zarađuje određeni procenat. Kada biste nakon godinu dana na novac zarađen na toj pšenici dali zekat. je da se na takve primjedbe polemički ne odgovara.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 237 od 416 . Produkti koje je banka ponudila u pogledu kupovine nekretnina. Uzvišeni Allah. Uz ovu nadu. Znajući da čovjek ne može prakticirati islam u potpunosti bez odgovarajućih uslova. Onima koji tako misle ne želim polemički odgovarati jer uputa Allaha. a kamatu zabranio.š.š. Imam osjećaj da oni vas tamo drže samo da bi lakše varali muslimane. Dakle. Banci će biti daleko lakše poslovati. a ima li iko da smatra da je u trgovini zabranjeno zarađivati!? Uz sve prethodno rečeno. trgovačke transakcije su dozvoljene. jer ste izdvajanjem deset posto pšenice dali propisani zekat na tu imovinu za tu godinu. molim Allaha. Prošle godine dao sam zekat na pšenicu u visini od 10 posto. Mnogi muslimani koji su se "razočarali" u BBI banku kažu da je to isto.Na pitanja odgovora doc. a to nije propisano. svim kritičarima iznosim svoju želju i dovu da oni naprave nešto bolje i islamskije. tu nekretninu prodaje uz prethodno dogovorenu zaradu. Na kraju. kada su oni koji su se bavili lihvarstvom stavili primjedbu i rekli: “Trgovina je isto kao i kamata”.11. Pšenica je otkupljena i za nju sam dobio novac. dž. niste dužni davati zekat na zarađeni novac prodajom pšenice nakon isteka jedne hidžretske godine. na vagi mojih dobrih djela na Sudnjem danu. gradnje stanova na principu zajedničkog ulaganja itd. Pitanje: Odgovor: Na taj novac ćete biti dužni dati zekat tek nakon isteka dvije hidžretske godine od dana kad ste dali zekat na pšenicu. inša-Allah. neka ne ruše i ono malo dobra što imamo. Kada ću na taj novac biti dužan dati zekat? Datum kreiranja: 27.” Dakle. Ramić. a kamatne zabranjene i to treba da nam je jasno. da me udalji iz tog odbora ako će me učešće u njemu odvesti u grijeh zbog kog ću se kajati na ahiretu. nego je samo rekao: “Allah je trgovinu dozvolio. dž. dž. želim istaći da se nadam da će moje učešće u šerijatskom odboru spomenute banke biti. nakon što postane vlasnik dijela nekretnine. svaki korak u ostvarivanju tih uslova za muslimana je izuzetno značajan. Šukri H. Do tada. to je ustvari trgovina u kojoj banka. bilo bi to duplo davanje zekata na istu imovinu. Onima koji imaju takvu sumnju kažem da se u slučaju BBI banke radi o zaradi na trgovini. a ne pozajmljivanju novca uz kamatu.novihorizonti. nije na tu tvrdnju polemički odgovorio. Molim vas da mi objasnite ove moje nedoumice!? Odgovor: Prije svega. Smatram da biste se vi trebali povući.com Pitanje: Čudi me profesore da ste Vi i Reis efendija u šerijatskom odboru Bosna Bank International koja posluje s kamatom kao i ostale banke. koliko traje jedan havl. Otuda sam bio jako sretan što se otvaranjem BBI banke pruža mogućnost muslimanima na ovim prostorima da prakticiraju islam u određenim segmentima ekonomije i bankarstva. Naime. svi ćemo ih podržati. Otvaranje BBI banke historijski je trenutak i ja sam sretan što imam priliku dati svoj doprinos u radu te banke. Prema tome. Kada to urade. Ukoliko dođe do liberalizacije tih zakona i njihovog usklađivanja sa zakonima koji važe u Evropi. radi se o trgovini.

u pogledu vjerodostojnosti tog hadisa nema dileme. pa se s njim nemojte razilaziti. Datum kreiranja: 27. a kada na ruku ode i vi za njim ruku činite.) Kada malo zakasnim na prvi rekat. svojim radom.v.” (Buhari. pošto je njeno učenje farz (rukn). To ćeš lakše moći postići ako si punopravni član te zajednice. prije nego imam pođe na ruku. Sahihul-Buhari. br. lažan. a učenje početne dove (Subhaneke) sunnet.a. postoji dilema u vezi s njegovim značenjem da li je njegovo značenje općenito ili ne. s. ispravno je da odmah učiš Fatihu. Pitanje: Odgovor: Ukoliko nisi siguran da ćeš moći proučiti oboje. izvesti iz islama i usmjeriti putem nemorala i nevjerstva. “Kitabus-salati”. spomenute riječi Poslanik. Ramić. sve dok može uživati slobode vjeroispovijesti propisane pozitivnim zakonom članica Vijeća Evrope i sve dok može pozitivno djelovati na svoju sredinu.s. Kada učini tekbir i vi za njim to učinite. a da početnu dovu izostaviš. Molim za savjet. da li je ispravnije da učim početnu dovu (Subhaneke) ili da učim Fatihu? Švicarska ne priznaje islam kao religiju. bez obzira da li si dovršio učenje Fatihe ili ne. kazao je u povodu postavljanja careve kćerke na prijesto u Perziji.s. Odgovor: Spomenuti hadis je vjerodostojan. Poslanik. u vremenu u kom živimo. izjava spomenutog profesora me zbunila. Ja. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. br. podržavam pozitivnu integraciju muslimana u evropska društva pri čemu će muslimani svojim vrijednostima obogatiti ta društva i pomoći im da se izvuku iz krize morala koja ih polahko. Prema tome. S obzirom da sam ja prethodno učila da je to vjerodostojan hadis.novihorizonti. veli: “Imam je određen da se slijedi.2005 http://www. Nadam se da ćeš ti a i ostali muslimani. s. islamskim moralom i drugim pozitivnim aktivnostima doprinijeti da islam u Švicarskoj bude priznat i da narod u toj zemlji kroz pravi primjer iskrenih muslimana spozna vrijednost Allahove.Na pitanja odgovora doc. Molim pojašnjenje. Pitanje: Odgovor: Smatram da musliman. Fatiha je važnija. ali sigurno uništava. ako imaš državljanstvo.a. Činjenica je da su Perzijanci kasnije bili poraženi i nisu uspjeli. spomenuta ili ne!? Naime. s. dž. poštenjem. a nema prostora za razilaženje kada je njegova vjerodostojnost u pitanju. vjere.com Pitanje: Čula sam od jednog našeg profesora da je hadis: “Narod koji da upravu ženi neće uspjeti”. Šukri H. Dakle.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 238 od 416 .v. “Kitabul-fiten”. 6570. Kada imam pođe na ruku idi za njim. dr.11. Pošto sam stekao pravo na dvojno državljanstvo ne znam kako da postupim kao musliman. Međutim. ne bojeći se da će ga sredina. da li se ono odnosi samo na specifičnu situaciju koja je Poslaniku. tj. inače. kao i drugi prenosioci (Tirmizi i Nesai). Bilježi ga Buharija u Sahihu. trudom. br. “Kitabul-megazi”. može živjeti u zemljama poput Švicarske. 4073.a. kao i njegovu djecu o kojoj je dužan brinuti se.. 365..v.s. jer je slijeđenje imama obavezno.š. o značenju tog hadisa postoji prostor za diskusiju.

zamoli Allaha. s obzirom da se s novcem ne prenosi grijeh. dr. Smatram da ćete inkorporiranjem tih ljudi u svoj džemat na njih moći lakše djelovati i tako promijeniti njihov odnos prema haramu. U slučaju da ti ljudi budu negativno djelovali i narušavali ugled i temelje džemata. ukazati na grešku. 681. Njegovo nasilje prema tebi i tvojoj majci je grijeh koji.” (Ahmed.š. Kada se sjetiš strica. br. s. taj je progovorio a ko progovori njemu nema džume. nasamo. Poslanik. Naime. Pitanje: Odgovor: Smatram da je ispravno imama ispraviti u sebi. on je tvoj stric (amidža) i dužna si se prema njemu odnositi kao prema stricu.) Nakon hutbe ispravno je imamu.com Pitanje: Trenutno formiramo džemat. on nosi na budući svijet. Da li da ih prihvatimo u naš džemat? Odgovor: Smatram da je ispravno takve ljude uključivati u džemat sve dotle dok smo sigurni da oni sa svojim negativnim idejama i djelovanjem neće moći džemat okrenuti neželjenim pravcem. Ja mu nisam nikad ništa nažao učinila. podrazumijeva se da u nastojanju da se oslobodite loših snova primjenjujete propise islama u vezi sa spavanjem. Pitanje: Dok sam bila mala moj stric me tukao. s obzirom da će oni plaćati članarinu s tim prljavim novcem.Na pitanja odgovora doc.a. te da će oni jednoga dana postati čvrsti i stabilni muslimani. Bilo bi dobro kada bi razmišljala o budućnosti a ne o negativnom odnosu strica prema tebi i tvojoj majci u prošlosti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Bojimo se da njihovim uključivanjem ne narušimo čistotu džemata. Šta da radim u pogledu tih snova i da li sam sa šerijatske strane dužna da ga smatram svojim stricem? Odgovor: Da. Šukri H. Što se tiče novca koji će oni uplaćivati na ime članarine. Što se snova tiče. potrebno ih je na vrijeme isključiti kako opstanak džemata na pravom putu ne bi došao u pitanje.v. veli: “Ko kaže tako je dok imam drži hutbu. kao i moju mamu. Musned. Proganjao nas je sve dok se nismo odselile. ne naglas. Ramić. dž. Tamo ćete moći svoje pravo postići i nepravdu koja vam je na dunjaluku počinjena s njegove strane ispraviti. Odmah u startu suočili smo se s jednim problemom. Naravno. u džemat hoće da se uključe kao punopravni članovi neki ljudi za koje znamo da čine velike grijehe i zarađuju novac na haram način.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 239 od 416 . preporučujem ti da se posavjetuješ s psihijatrom. nego grijeh ostaje osobi koja je taj novac zaradila na haram način. dakle u granicama mogućnosti održavati rodbinske veze.11. da ga uputi na pravi put i da mu oprosti grijehe. pošto bi ispravljanje naglas moglo izazvati fitnet (nered). Da li je dozvoljeno ispraviti imama za vrijeme hutbe kada pogrešno citira ajet? Datum kreiranja: 27.novihorizonti. Iako ga više ni poznati ne mogu često snivam snove u kojima me on proganja.2005 http://www. taj novac za vas je halal.s. ako mu ne halalite. Čini mi se da zabrana glasnog odobravanja imamu dok drži hutbu ima za cilj da spriječi fitnet (nered) koji bi mogao nastati odobravanjem ili osporavanjem imama za vrijeme hutbe.

najbolje zna. Datum kreiranja: 27. još ti je samo potrebno znanje. Ti ćeš. najbolje zna. po šerijatu. stoji da će Džennetlije služiti dječaci nalik na biser skriveni. a Allah. Pitanje: Odgovor: Ne. imat ćeš izbor. jedini način da se ekonomsko poslovanje islamizira jeste da se muslimani školuju i da vrijednosti islama prakticiraju i promoviraju. i njegove širine sedam aršina. u suri Et-Tur. Ako budeš vrijedan. da li da ljude varaš ili pošteno posluješ. Naime. dž. visine Adema. a to je najbolja da′va. nakon sahat-dva. Isto pravilo važi i prilikom uzimanja abdesta. kada završiš školovanje i postaneš. stvorio za tu svrhu. muslimani dužni imati dovoljan broj stručnjaka u svim oblastima. Otuda.š. dr. Na kraju želim naglasiti da su.com Pitanje: Odgovor: Imam običaj da po prestanku hajza operem kosu.s. da li da posluješ na kamatnom ili beskamatnom sistemu. imali manjak ljekara. bez pranja kose.š. I što više budeš imao znanja sve ćeš lakše moći raditi u skladu s propisima islama.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 240 od 416 . a manjak ekonomista. To znanje ćeš steći u školi. Da li su to djeca koja su umrla prije punoljetsva? Odgovor: Vaši ahbabi u potpunosti griješe. a da se okupam. Moji ahbabi s kojima se družim uporno me nagovaraju da napustim ekonomsku školu i upišem medresu. Molim da mi date Vaš savjet. naravno. Ako bismo. biće proživljena u dobi od trideset tri godine.š. da bi ekonomsko poslovanje bilo u skladu s Allahovim. a Allah. Vjernik sam i družim se s društvom koje prakticira islam. Sutra. Šukri H. Djeca s dunjaluka koja umru prije punoljetstva bit će prilikom proživljenja ista kao i ostali ljudi tj. nego su to džennetska stvorenja koja je Allah. zakonima potrebno je da poslovni ljudi imaju znanje i volju. Pitanje: Pohađam drugi razred ekonomske škole i super odlikaš sam.novihorizonti. poslovati po islamskim propisima daleko od kamata i varanja. dž. Da li je moj postupak ispravan? Vaš postupak je pogrešan pošto je uslov za ispravnost gusula da razmak između pranja jednog i drugog dijela tijela ne bude duži od perioda za koliko se voda na opranom dijelu može osušiti. U Kur′anu. s ekonomskom školom neću ništa moći raditi što je muslimanu halal. dž. Ramić. dž. a višak pravnika bili bismo svi griješni. kako oni kažu. 24. npr.š. a.2005 http://www.11. recimo. jer. ako bismo imali višak hodža. Ti kao musliman imaš volju.Na pitanja odgovora doc. šezdeset aršina. ajet. to nisu djeca s dunjaluka. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. moći ćeš pokazati prednosti i vrijednosti tog sistema. takođe bismo svi bili griješni itd. samostalni poduzetnik.

Naklanjao sam podne jer znam da namaz bez abdesta nije ispravan. “Kitabut-tahare”. tada ćete dati na ime zekata dva i po posto (2. tada ste to dužni učiniti na jedan od sljedeća dva načina: a) ako ste dionice kupili da biste s njima trgovali na njih ćete. Kupio sam dionice u jednom preduzeću u Sarajevu za pedeset hiljada konvertibilnih maraka.5 %) i to na imovinu preduzeća koja podliježe zekatu. Ti si ispravno postupio kada si ponovo podne klanjao. ukoliko se u taj proces umiješa banka koja će umjesto kupca vlasniku odmah isplatiti robu da bi potom kupac otplaćivao banci svoj dug uvećan za iznos za koji je roba skuplja ako se ne plaća u gotovini. Ramić. s. Sahihu Muslim. Međutim.Na pitanja odgovora doc.com Pitanje: Odgovor: Da li se smatra kamatom kada vlasnik robe kaže da je njena cijena sto KM ako se plaća u gotovini i sto pedeset ako se plaća u ratama? Ne.a. Sve prethodno važi za situaciju kada vlasnik robe direktno prodaje svoju robu kupcu koji mu plaća s odgodom ili na rate.s. osim u situaciji kada vlada oskudica u toj robi. Želim da znam kako za tu imovinu da izračunam zekat? Datum kreiranja: 27. Ako to nije slučaj.novihorizonti.2005 http://www.” (Muslim. dr. kad bi veća cijena. ili pak to tako nije definisano. zbog odgađanja plaćanja ili plaćanja na rate. 329. to nije kamata. Ukoliko niste u stanju saznati koja imovina preduzeća je vaše vlasništvo.v. Dakle. rekao: “Namaz se ne prima bez abdesta. a ako se daje novac za novac (kupac plaća banci koja se pojavljuje kao zajmodavac) to je kamata ako zajmodavac vraća više nego je pozajmio.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 241 od 416 .11. kada prođe jedna hidžretska godina. dati zekat dva i po posto (2. Interesuje me da li sam dužan obavijestiti džematlije da nisam bio pod abdestom kako bi i oni ponovo klanjali i šta raditi u pogledu onih koje ne poznajem. pa makar to bila i banka ima pravo slobodno formirati cijenu robe i nekretnina i odrediti da pri gotovinskom plaćanju cijena bude niža. a klanjali su za mnom taj dan? Odgovor: Namaz muktedija koji su za tobom klanjali ispravan je i nema potrebe da ih obavještavaš. Naveče sam se sjetio da sam bio bez abdesta. ta transakcija smatra se kamatnom i najstrožije je islamom zabranjena. Vlasnik imovine. Pitanje: Odgovor: Ukoliko preduzeće daje zekat po propisu. ako se daje novac za robu (kupac plaća vlasniku robe) tu ne može biti kamate. jer je Poslanik.5 %) uzimajući u obzir njihovu vrijednost na dan kad ste postali obavezni dati zekat. Ta zarada ulazi u vašu imovinu u pogledu nisaba i ostalih uslova za zekat i na tu imovinu se daje dva i po posto (2. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ta trgovina u sebi nema kamate jer vlasnik robe ima pravo da joj da cijenu koju želi. Štaviše. br. Šukri H. b) ukoliko ste pak kupili dionice da biste na njima nešto zaradili kroz profit koji ostvari preduzeće. bila izražena u procentima to se ne bi smatralo kamatom. Vi kao dioničar niste dužni davati zekat jer uduplavanje zekata nije propisano. a vodi se da ste vi njen nominalni vlasnik.) Pitanje: Da li se smatra kamatom kada kompanija napravi kuće i onda ih banka otkupi pa potom prodaje po skupljoj cijeni i kaže: ako plaćaš u gotovini cijena je sto hiljada a ako plaćaš na rate cijena je veća za šest posto? Odgovor: Ne. Pitanje: Predvodio sam kao imam podne namaz. tada ćete davati zekat samo na zaradu koju ostvarite od tih dionica.5 %).

Možemo li mi taj prilog uzeti u tu svrhu? Odgovor: Nema smetnje da taj novac uzmete za gradnju džamije.11. s. Nadalje. jer se grijeh ne prenosi s novcem.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 242 od 416 .s. Pitanje: Odgovor: Nema smetenje da trgujete tom vrstom pića pošto ne opija i nije štetno po zdravlje. nego ostaje s osobom koja je grijeh počinila.a. Ukoliko pak trebate potvrdu o šerijatskom vjenčanju da biste je pokazali nekoj instituciji koja to od vas zahtijeva. Poslanik. čak i ako postoji opravdana sumnja da su zarađene na haram način. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a vaša djeca rođena su u pravno validnom braku. Preporučio bih jedino da se sa suprugom dogovorite o mehru (vjenčani dar). Brak smo sklopili pred matičarem. Da li nam je dozvoljeno trgovati bezalkoholnim pivom? Datum kreiranja: 27. te je kao takvo halal za upotrebu. Ramić. primao hedije i od nemuslimana za koje se pretpostavlja da se ne čuvaju grijeha pri sticanju imetka. dr. nije zabranjena muslimanu kao što je alkohol. uz prisustvo svjedoka. a svjedoci bi trebalo da posvjedoče da ste se vi tada vjenčali. pravno je validan.novihorizonti.s.v. Da li je to moguće i gdje se možemo vjenčati? Odgovor: Vaš brak sklopljen pred matičarem. U međuvremenu smo oboje počeli prakticirati islam i želja nam je da se vjenčamo šerijatski.v. dobrovoljni prilog se tretira kao poklon (hedija) a znamo da je Poslanik.a. nije naređivao mušricima da obnavljaju svoje brakove nakon prihvatanja islama. U tom pogledu mjesni imam vam može pomoći. u osnovi. nema smetnje da se ponovo vjenčate u pripadajućem medžlisu islamske zajednice. uz napomenu da imam treba da upiše datum vjenčanja s vjenčanog lista iz općine. Prije pet godina oženio sam se kršćankom i imam dvoje djece. a ono što musliman može upotrebljavati time može i trgovati. Zbog toga. Bitno je da hedija.Na pitanja odgovora doc. čija visina treba da bude prosjek vjenčanih darova u mjestu iz kog ona dolazi.. Naime.2005 http://www. da se njome ne ugrožava privrženost islamu i muslimanima i da nije uslovljena nečim što je muslimanu zabranjeno raditi. s.com Pitanje: Ime mi je Safet. smatram da nema potrebe ponovo praviti bračni ugovor. Pitanje: Nedavno nam je dobrovoljni prilog za gradnju džamije došao od osobe za koju sigurno znamo da stiče imetak na haram način. svinja itd. Šukri H.

U slučaju da Vas smrt pretekne u tome. to bi vam predstavljalo opterećenje koje ne biste mogli podnijeti.. Još bih napomenuo da prije svakog ramazana izvršite ljekarski pregled kako biste bili sigurni da li možete postiti ili ne. “Kitabul-i′tisami bilkitabi ves-sunne”.com Pitanje: Odgovor: Ljekar mi je dijagnosticirao čir na želucu i zabranio post u naredne tri godine.11. tada ćete za svaki propušteni dan nahraniti siromaha.) Kada s Allahovom. Ramić. jer Vi imate status bolesnika. a kada vam naredim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Sahihul-Buhari. propuštene dane ćete napostiti. a ako ne mognete to učiniti do kraja života.. Jesam li ga dužan poslušati? Ukoliko je Vaš ljekar stručan i od povjerenja. voljom ozdravite i budete u stanju postiti.) '. 6744. s. Šukri H.v. dž.Na pitanja odgovora doc.) Ukoliko biste postili.s. a Allah. br. Allah vam želi olakšati a ne želi vam otežati. da što prije ozdravite i buduće ramazane u rahatluku postite.' (El-Hadždž.' (Buhari.) Poslanik.' (El-Bekare. dž. 78. dr. dužnost Vam ga je poslušati. kaže da nas ne opterećuje više no što možemo podnijeti i da u vjeri nije propisao nikakve poteškoće: 'Allah ne zadužuje nijednu osobu iznad njene moći. veli: 'Kada vam nešto zabranim toga se klonite. Datum kreiranja: 27.' (El-Bekare.2005 http://www. uradite koliko možete.novihorizonti. 185.š.š. a Uzvišeni Allaha kaže: 'A ko bude bolestan ili na putu neka naposti isti broj drugih dana.a.š. dž. 286.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 243 od 416 . to će učiniti vaši nasljednici iz imetka koji je ostao iza vas. Molim Allaha.i nije vam u vjeri propisao nikakve poteškoće.

Dva puta sam čula oca kako nekome govori na telefon: ″Ona misli da sam ja budala. a šejtan koji zavodi vaše roditelje ima izgleda da uspije još više. Uzvišeni Allah. da ne podliježete šejtanskom uticaju pa da opet ne pribjegnete alkoholu i drogama..″ Ne znam šta da radim.. Preporučio bih da nakon razgovora s majkom porazgovarate s ocem. Vratite se Njegovoj vjeri. Ramić. onda bi problema sigurno bilo puno manje. da li da otvoreno razgovaram s ocem o tome što sam čula ili da tajno upozorim majku ili da odem u policiju i sve ispričam. Ona odlazi kod njega subotom i ostaje s njim satima. Ako izlazi ili putuje na put na kom može biti ugroženo njeno dostojanstvo i čast. Drugo. muško i žensko koji mogu stupiti u brak ne smiju se osamljivati. tada sa sobom mora imati mahrema. Najveću nagradu. nego ljudi nepravdu čine sami sebi. Onda je njegov šofer doveze kući kao da je ona neka ličnost. o tom problemu razgovarajte prvo s majkom. svako na svoju stranu.š. jer znaju uzroke tih nemilih događaja. a njeni posupci dovode to pod znak pitanja. Nadalje. pokažite joj kuda je to vodi. islamski propis je da žena iz kuće izlazi s dozvolom muža i kada za to ima potrebu. Uzroci su alkohol. Uzimajući u obzir činjenicu da ste Vi svjesni. kaže da ljudima ne čini nepravdu. Dakle. Uradila sam to nakon što sam saznala za probleme u braku mojih roditelja. da Vam bude na pomoći. Uhvatiću ih jednom na djelu i sasuti mu šaržer u glavu.11. dž. nepravedno uzimanje tuđe imovine i prava. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer time bi šejtanova spletka bila upotpunjena. onda joj recite da ono što ona čini vodi ka sumnji i problemima i otvara vrata razaranju porodice. Bilo kako bilo. Molim vas pomozite mi vašim savjetom i mišljenjem.š. krunu (tadž) dobiva od svojih pretpostavljenih onaj šejtan koji rastavi muža i ženu. a Vi ćete čitav život patiti. Šukri H. možete imati značajnu ulogu da se problemi u Vašoj porodici riješe i da se ne desi crni scenario koji je šejtan isplanirao. I. što znači da niste još uvijek podlegli utjecaju šejtana. pomognete im u otklanjanju problema..novihorizonti. S tim problemima susreću se svi koji ne slijede te prirodne zakone. Niko ih ne smije uznemiravati. Od vjere i njenih zakona imamo koristi onoliko koliko ih u životu primjenjujemo. Oni koji te zakone poznaju ne čude se što u novinama mogu pročitati strašne vijesti o ubistvima.š. Međutim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 244 od 416 . on će poslije toga ili u zatvor ili će sam sebe ubiti. a Njegovu pomoć treba zaslužiti. Zbog toga te nedoumice treba razjasniti. a jedno veče sam probala travu i napila se iako sam žestoko protiv toga. na kraju. propise. prije svega u izvršavanju pet islamskih šarta. pa makar uz dodatno strpljenje. možda se još više odati alkoholu i drogi i. blud. Ubiću i nju i njega. smatram da. Prije svega. Jeste da je u tome svemu vama kao djetetu najteže. Datum kreiranja: 27. Ukoliko je ona poštena. jer kako u hadisu stoji kad se oni osame šejtan je treći. uz Allahovu. laž. Vi trebate da budete čvrsti. Popustila sam u učenju. trebate se čvrsto osloniti na Allaha. jer može izazvati ubistvo Vaše majke koje će učiniti vaš otac. jer bolje je da se rastavi nego da vaš otac napravi veći belaj. dž. na osnovu onog što ste čuli od majke i da im.2005 http://www.š. svi imate šansu da zbog svojih djela patite najvećom patnjom na dunjaluku. prostitucija. ali od dva zla treba birati manje. Ukoliko ona čini nemoral. Njegovim zakonima. ne može putovati sama. Nadalje.com Pitanje: Muči me veliki problem. ako postoji mogućnost za normalan nastavak braka. da ništa ne znam. a kojih bi muslimani trebalo strogo da se čuvaju. Vaši roditelji su sve te propise prekršili i zbog toga nas ne treba čuditi što se Vaša majka možda švalera s tim muškarcem i što će vaš babo možda stvarno ostvariti svoju pretnju..Na pitanja odgovora doc. krivokletsvo. a kamoli ući kod njih.. dž. da ste protiv alkohola i droge. šta vi mislite o ponašanju moje majke? Odgovor: Problem u kom se nalazite rezultat je toga što vaši roditelji ne poštuju Allahove. i biti mu pokorni. a ako nema da im pomognete da se kao ljudi raziđu. Ako je Vaša majka nemoralna. onda joj recite da se rastavi od vašeg oca. Namaz sprečava čovjeka da čini ružna djela i nasilje. nego da se tako ponašaju!? Molim Allaha. dr. pomoć. droga.š. dž. Zar nije bolje Vašim roditeljima da žive u ljubavi i slozi i brinu o svojoj djeci. Kada bi se ljudi klonili tih stvari. što je još teže za takva djela predviđene su najstrašnije patnje na budućem svijetu. samoubistvima itd.

da nakon što se o tome dogovorite čin uklanjanja slike ili zamjene nišana učinite javnim kako bi i drugi uzeli pouku i poveli se za vama u tom ispravnom postupku. najbolje zna. Prema tome. Treba li je ukloniti sa nišana? Datum kreiranja: 27. Prije izvjesnog vremena počeo sam se baviti privatnim biznisom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr. preporučio bih Vam da o tom pitanju još porazgovarate s predstavnicima spomenute organizacije i od njih uzmete relevantne podatke da li se radi o kamati ili ne. Pitanje: Odgovor: Za džuma-namaz imama zamjenjuje osoba koju je imam. U svakom slučaju. postoji i inflacija koju treba uzeti u obzir. Šukri H. Pitanje: Odgovor: Da. U međuvremenu sam saznao za jednu mikrokreditnu organizaciju koja na hiljadu KM odobrenog kredita uzima dodatnih dvadeset maraka. U situaciji da takav postupak može dovesti do cijepanja i svađe u džematu ispravnije bi bilo. odredio. po mom shvatanju. Preporučujem Vam da to uradite u dogovoru s vašim imamom i bližim nasljednicima Vaše majke.com Pitanje: Studiram ekonomiju. tako da moram vratiti hiljadu i dvadeset. a to po islamskim propisima ima pravo naplatiti. jer spomenuta organizacija ima troškove za obradu predmeta svojih klijenata. Odgovor: Ukoliko se radi o minimalnom iznosu kao što je spomenuti slučaj-postoji realna mogućnost da tu nema kamate. Obratio sam se islamskoj banci za kredit.11. također. Vama je dužnost da tu sliku uklonite. Ako je imam odsutan.novihorizonti. odnosno glavni imam. Preporučio bih vam. postoji realna mogućnost da se troškovi obrade predmeta klijenta i inflacija uklapaju u tih dvadeset maraka i da tu nema kamate. kako biste izbjegli eventualne nesporazume s obzirom da mnogi naši muslimani ne znaju islamske propise u vezi s mezaristanom.2005 http://www. a Allah.Na pitanja odgovora doc. ali mi nije odobren uz obrazloženje da banka ne daje kredit novoosnovanim firmama. Nadalje.š. Molim Vas da mi objasnite da li je to kamata. s obzirom da je stavljanje slike umrle osobe na nišan neislamski čin. dž. Ramić. a koja bi. U slučaju da to oni ne urade mutevelija bi trebalo da odredi osobu koja zna održati hutbu i džumu klanjati. s preporukom mutevelije prešla pred džemat. ko ga može zamijeniti na hutbi i džuma-namazu? Na nišanu moje majke nalazi se slika veličine 30 puta 30 cm. klanjati samo podne koje bi predvodila osoba koja najbolje zna učiti u Kur′anu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 245 od 416 .

dž. najbolje zna. u sebi proklinju ili psuju one kojima su hediju dali. pozvao me u namjeri da me upozori da odbijanjem hedije vrijeđam svoje pacijente te da je to jedan od načina na koji pacijent želi da zahvali svom ljekaru. Pitanje: Odgovor: Ne. rekao mi je da se on. koji prenosi Tirmizi u Sunenu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. Međutim. najčešće po izlječenju.com Pitanje: Na poslu sam ponekad izložena ponudi mita od pacijenata ili njihove rodbine. kada odvoje za hediju. a ponekad to pacijenti sami čine. te omogući da osoba koja želi dati hediju to učini slobodno. Otuda mnogi. ne pod pritiskom nekog nakaradnog običaja koji je kod nas ponekad prisutan ili pak mita što je još gore. odjelu na kom radi 20 posto. Činjenica je da se hedija i bakšiš vrlo lahko pretvore u mito (korupciju). Šukri H.11. nakon što je. stoji da osoba koja ne zahvaljuje ljudima nije zahvalna Allahu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 246 od 416 Da li žena gubi abdest ako otkrivena iziđe na ulicu? Imam problema s koljenom. Kako da postupam ubuduće? Odgovor: Smatram da bi bilo dobro da se pri odjelu na kome radite omogući uplata hedija na blagajni na ime osobe kojoj se želi uputiti hedija i da se napravi pravilnik o dodjeli i raspodjeli hedija i oglasi na oglasnoj ploči: recimo da osobi (ljekaru ili nekom drugom uposleniku) na čije ime je hedija uplaćena pripadne 70 posto. uzimaju ili posreduju u mitu. Nadalje. kada dadnu takve ″hedije″. prije neki dan. No.š. ponosi sa mnom kao svojim đakom. shodno grijesima koje izazove. ali žena čini grijeh kada se na javnom mjestu pojavljuje otkrivena. jer u jednom dobrom hadisu. odvoje od svojih i od usta svoje djece. a za humanitarne svrhe 10 posto. Osim toga. Pitanje: Odgovor: Ne. Ramić. Smatram da je vrlo važno omogućiti ljudima da na dostojanstven način zahvaljuju jedni drugima. kada vidi da mi pacijenti nose hediju. ne možeš. dok odlaze. to me ne dovodi u iskušenje. osobito zbog toga što je velika većina naših pacijenata socijalno ugrožena i što znam da oni. iz čiste želje da se zahvali. jer se uspješno suzdržavam da to uzmem. pa i nakon izbavljenja iz nevolje. Meni je to 'upozorenje' teško prihvatiti. ali. što je itekako važno i potrebno. pokloni razvijaju ljubav među ljudima.Na pitanja odgovora doc. dž. s obzirom da je svinjska mast nečista. Međutim. treba omogućiti ljudima da poklone daju draga srca.š. dr. hvala Allahu. tokom kontrolnih pregleda. izlaskom na ulicu otkrivena žena neće izgubiti abdest. Ljudi kada su u nevolji. Datum kreiranja: 27. osim što izaziva podsmijehe i snebivanja radnih kolega dovodi u nezgodne situacije gdje pacijenti ili njihova rodbina ponekad bukvalno trče za mnom po hodniku i pokušavaju mi uručiti hediju ili me čekuju ispred klinike po završetku radnog vremena. ja to i dalje odbijam jer se plašim da je to haram. smatrajući u isto vrijeme da za svoj rad i utrošeno vrijeme dobijam naknadu kroz plaću. Ponekad to čini rodbina za vrijeme hospitalizacije pacijenta. vrlo često se ne ponašaju normalno. jer je to potvrda uspješnosti njegovog mentorstva. a Allah. a u islamu su prokletene osobe koje daju. moj mentor bio neposrednim svjedokom takve situacije. Ono što mi zapravo predstavlja problem jeste hedija koju također odbijam primiti što me. bez bilo kakvog pritiska. Omogućavanje davanja hedija na transparentan način jedini je put da se zaštiti dignitet osobe koja prima hediju.2005 http://www. Mogu li ga masirati svinjskom mašću? . a ne postoji potreba za njenom upotrebom imajući u vidu činjenicu da postoje masti koje su čiste i mogu se koristiti u liječenju Vaše bolesti.š.novihorizonti.

U toku radnog vremena prođe mi ikindija. dr. grijeh koji čovjek eventualno čini ne smije biti uzrok ili povod činjenju drugog grijeha.š.com Pitanje: Odgovor: Da li su humanitarna društva dužna davati zekat na svoju imovinu? Ne. a potom uzimaju zekat da bi ga dijelila siromašnima. Šukri H. S obzirom da vam je broj propuštenih namaza poznat i njihovo naklanjavanje moguće bez poteškoće. najbolje zna. najbolje zna. dakle. pa makar krvarenje trajalo jedan dan ili ga ne bilo nikako.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 247 od 416 . zlatnog sahata i slično. Pitanje: Odgovor: Smatram da Vam namaz neće biti pokvaren ako su Vaše tijelo i odjelo i dalje ostali čisti.Na pitanja odgovora doc. jer čim krv nakon poroda prestane žena je čista. nisu dužna davati zekat na svoju imovinu zbog toga što je njihova imovina namijenjena siromašnima. možete to učiniti ukoliko nemate nikakve mogućnosti da podnevske i ikindijske farze klanjate u njihovom vremenu.š. u podnevskom vremenu. Mogu li prije polaska na posao. Naime. ukoliko musliman. humanitarna društva. Međutim.š. Kada sam pitala doktoricu zbog čega mi je tako rano prestalo krvarenje. posebno u situaciji poput navedene. dž. trebalo je da se smatrate čistom i da klanjate. a Allah. Pitanje: Poznato mi je da je muškarcima. pošto je nedavanje zekata veći grijeh nego da muškarac nosi zlato. nosi zlatni nakit i time čini veliki grijeh da li je na to zlato dužan davati zekat? Odgovor: Da.11. najbolje zna. Prema tome. po šerijatu. pa makar to zlato koristio na način koji je zabranjen (haram). a Allah.š. dž. Dužnost je svaki grijeh izbjegavati.2005 http://www. svakako. onima kojima se daje zekat. dužni ste propuštene namaze naklanjati. recimo. nema potrebe da ta društva daju. dž. klanjati uz podne i ikindiju? Znam da mogu klanjati s djetetom u naramku. najbolje zna. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. rekla je da je prilikom operacije dobro iščistila maternicu pa je bilo za očekivati da mi nifas neće vremenski biti potpun. a Allah. Pitanje: Rodila sam na "carski rez" i poslije poroda samo 15 dana imala postporođajno krvarenje. a Allah. musliman je dužan na zlato koje posjeduje i koje ispunjava predviđene uslove davati zekat. Da li će mi namaz biti pokvaren ako je dijete obavilo nuždu u pamperice dok ga držim klanjajući? Datum kreiranja: 27. u osnovi. Zanima me jesam li bila dužna u preostalom vremenu obavljati namaz i da li je trebalo da se smatram čistom? Odgovor: Da. Ramić. Na poslu ne mogu klanjati.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Da. dž. zabranjeno nositi zlato u vidu nakita.

ipak. po šerijatu. nego vid slijeđenja drugih tradicija.com Pitanje: Dan rođenja moga djeteta meni je najsretniji u životu i tog dana se rado sjetim svake godine. Obilježavanje rođendana. On mu je dosta. slijeđenja drugih tradicija nije uvijek zabranjeno ili pokuđeno u islamu. Može li se. koji kaže: '. Šukri H. Zaista Allah ispunjava svoju odredbu.. Naravno.11. nego interno – u krugu obitelji.2005 http://www. ali u konkretnom slučaju. nije dio islamske tradicije. jer ko se strpi čuvajući se grijeha.a. 2-3. pa makar na način koji ste zamislili. činjenica je da Poslanik islama. dr.a ko se bude Allaha bojao. Uz sve to.š. Pitanje: Prije četiri mjeseca izbacio sam alkohol iz svoje prodavnice. Jedino porez koji je nastao na osnovu tih kamata može se kamatama izmiriti.Na pitanja odgovora doc. Čini mi se da ću morati ponovo da ga vratim na police jer je broj mušterija naglo opao. pa makar to bilo malo u našim očima. dok porez nastao iz bilo kojih drugih aktivnosti ne može.v. Mogu li alkohol držati u prodavnici ako svu zaradu na njemu dam za Islamsku zajednicu? Odgovor: Prokletstvo je na sve koji imaju bilo koju vezu s alkoholom u procesu proizvodnje i potrošnje. Podsjetio bih da je berićet u onome što je halal. niti rođendan svojih bližnjih. Je li mi dozvoljeno taj dan obilježiti na normalan i halal način? Dakle. Savjetujem vam da se strpite i da ne vraćate alkohol u svoju prodavnicu bez obzira na prividne gubitke. Ukoliko se zbog nepostojanja banaka koje posluju na principima islama novac mora držati u bankama koje posluju na kamatnom principu i preko njih poslovati. Prema tome. kamata trošiti na ime izmirenja poreskih obaveza? Datum kreiranja: 27. Ramić. ne klasična proslava rođendana gdje je prisutno ono što je muslimanima zabranjeno.) Molim Allaha. a ko se pouzda u Allaha. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Odgovor: Kamata je prljav imetak koji musliman ne smije uzimati. dž. On će mu dati neki izlaz i dat će mu opskrbu odakle se i ne nada. da vam da zadovoljstvo u onome što je halal. To govori u prilog da njegovi sljedbenici na isti način treba da postupaju kada je obilježavanje rođendana u pitanju. neka se nada pomoći od Allaha.š. zabranjeno je muslimanu u tom lancu učestvovati. niti ona koja liči na kršćanske.novihorizonti.š. dok u haramu nema berićeta. najbolje zna. mada je za to imao priliku. treba znati da haram za sobom povlači dunjalučku i ahiretsku odgovornost. dž. dž. ' (Et-Talak. makar zarada bila ogromna. Odgovor: Preporučio bih Vam da vaše dijete usrećite tako da mu svaki dan bude najsretniji dan u životu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 248 od 416 . prigodnim darom za dijete i uz tortu. rješenje je da se dobivena kamata da u humanitarne svrhe od kojih vlasnik novca nema direktne koristi. nije obilježavao svoj rođendan..s. s. a Allah. pa makar od prodaje ne uzimao profit.

v. Međutim. bilo lično.' (El-Hidžr.11. zar da muž bude osor i grub i ne vodi računa o potrebama bolesne supruge!? Skrećem pažnju muževima da su najbolji muslimani među njima oni koji su najbolji prema svojim suprugama.a. jer Uzvišeni Allah kaže: ″One imaju isto tolika prava kao i dužnosti. požalila na žuljeve od rada. Uzvišeni Allah dao je bolesniku mnoge olakšice: da namaz klanja onako kako može. 56.novihorizonti. kada mu se kćerka Fatima. Da li je njihov hadž ispravan ako i poslije hadža nastave činiti velike grijehe? Svi ljudi griješe. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. problem je kad se ponekad razbolim a on i tada traži da ja služim goste. pa čak i u borbu da ne ide. dž. Uzvišeni Allah riječima Ibrahima. s. 228. r. Poslanik. smatram da ona ima prava i odgovornosti kao i muž. Danas postoje mnogi načini da se gosti lijepo dočekaju a da se domaćica ne opterećuje. kaže: 'Ko može gubiti nadu od milosti svoga Gospodara.. Posebnu šansu za pokajanje ima osoba koja odlazi na hadž zbog posebnog ambijenta. to ne znači da muž treba preoptereti suprugu zbog čestih gostiju koji mu dolaze. Mogu li ja od njega zahtijevati da ne prima goste dok sam ja bolesna? Odgovor: Iako su islamski pravnici složni da žena nije dužna služiti muža. itd. bez obzira koliki grešnik bio. dao takve olakšice. veliki grijesi poslije hadža mogu biti znak da hadž možda nije primljen. te da je nasilje i nepravda (zulm) tama na Sudnjemu danu.v. oni poništavaju njegovu vrijednost pošto nakon primljenog hadža osobi bivaju oprošteni grijesi učinjeni prema Allahu. bilo da joj osigura poslugu. kao što griješenje ne smije biti prepreka činjenju dobrih djela. jer samo oni koji su zalutali gube nadu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 249 od 416 .Na pitanja odgovora doc.a. Međutim. žena mora.a. Šukri H. Muž treba posebno biti pažljiv kada mu je supruga bolesna. Ramić. posebnog vremena i prostora na kojima se nađe za vrijeme obavljanja hadža. mi moramo voditi računa o islamskoj gostoljubivosti. neko manje neko više i svi ljudi imaju šansu prije no što duša počne izlaziti i ne nastupi Kijametski dan da se pokaju i da im pokajanje bude primljeno. Međutim. veli: ″Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka lijepo dočeka gosta. a. dr. pa se nepravde i nasilja treba dobro čuvati.š.″ (muttefekun alejhi). Prisiljavanje bolesne supruge da uslužuje goste sigurno je nasilje.. napolju.š. U situaciji kada je i supruga u radnom odnosu muž je dužan da joj pomogne u kući.2005 http://www. dž. Datum kreiranja: 27. s.a. Treba istaći da mogućnost da čovjek nekon pokajanja ponovo učini grijeh ne smije biti prepreka da do pokajanja dođe.) Pitanje: Mome mužu vrlo često dolaze gosti i to mi ne predstavlja neki poseban problem. Poslanik.s.com Pitanje: Odgovor: Poznato Vam je da neki muslimani koji čine velike grijehe odlaze na hadž. a i ako je primljen. ne smije gubiti nadu u mogućnost oprosta i izbavljenja iz Džehennema. kako muž radi i privređuje da bi izdržavao porodicu.) Prema tome. Ako je Allah.s. osim onih koji su zalutali. raditi u kući i voditi računa o kući.s. Činjenica da je čovjek činio velike grijehe prije hadža i da će griješiti poslije hadža nisu smetnja da hadž bude primljen. Naravno. Vjernik musliman. r. da ne posti. presudio je da ona radi poslove u kući a njen muž Alija.″ (El-Bekare..

u namjeri da je pretvori u zatvor. ako Omer s tim ne bude zadovoljan.) b) Buharija u Sahihu navodi dvije presude kadije Šurejha koje mogu poslužiti kao dokaz dozvoljenosti kapare. S obzirom da se ta tradicija ne kosi sa šerijatskim propisima. 3/401. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc. (Vidi: Nejlul-evtar. nesumnjivo. Većina učenjaka smatra da davanje i uzimanje kapare nije dozvoljeno jer se time uslovljava da trgovac dobije novac bez davanja bilo kakve protivvrijednosti. I’lamul-muvekki’ine.novihorizonti. svojom analizom potvrđuje imam Eš-Ševkani. te da je hadis koji govori o zabrani kapare slab (daif) što. Pošto nije došao. dužan je to izvršiti. d) Smatram da se kaparom štiti trgovac od bilo kakve zloupotrebe prava izbora od strane kupca i da je to u duhu šerijata. nema smetnje da se i primjenjuje.) Na tom stanovištu su i tri mezheba: hanefijski. kako bi se izbjegla veća šteta po trgovca od same kapare koju je dobio.11. s. obaveže na nešto što je dozvoljeno. Safvan dobiti četiri stotine. na kraju. kapara ulazi u ugovorenu cijenu robe. dozvoljava kaparu.) c) Tradicija (‘urf) je da trgovci ugovaraju naknadu štete nastale kašnjenjem ispunjavanja ugovora. Ibn Kajjim el-Dževzijje. (Vidi: I’lamul-muvekki’ine. Datum kreiranja: 27. kapara ostaje trgovcu kao vid nadoknade za nastalu štetu.a. dž. malikijski i šafijski.v. r. 3/400. 2/135. jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte. I. Šukri H. Uprkos činjenici da većina učenjaka stoji na stanovištu da kapara nije dozvoljena smatram da ima dovoljno šerijatskih dokaza koji dokazuju suprotno jer su po svojoj snazi jači. U njoj stoji da je neki čovjek kupio hranu i rekao trgovcu: “Ako ne dođem do srijede ova kuporpodaja je ništavna.” Pošto nije krenuo. prenosi Ibn Sirin. kupac ima pravo izbora da dovrši kupoprodaju ili da izgubi kaparu.” (En-Nisa. Bidajetulmudžtehid. posebno ako se uzme u obzir da prethodni ajet svojim općim značenjem ne obuhvata kaparu.com Pitanje: Odgovor: Da li je po šerijatu dozvoljeno davati i uzimati kaparu? Kapara je vid garancije koju kupac daje trgovcu i njome potvrđuje svoju namjeru da kupi određenu robu. U slučaju da se kupoprodaja realizira. (Ibn Rušd. “Babu ma jedžuzu minel-ištirati ves-sun’ja fil-ikrar”. a takav postupak se smatra uzimanjem tuđeg imetka na nedozvoljen način što je Kur’an izričito zabranio ajetom: “O vjernici.” Drugu presudu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 250 od 416 .s. Šurejh je presudio da dā obećani iznos rekavši: “Ko se dobrovoljno. Taj uslov Omer. pa ako ne krenem na put do tada tvoje je toliko i toliko. kapara nije uzimanje tuđeg imetka nepravedno.š.” (Sahihul-Buhari.2005 http://www. Šurejh je presudio protiv kupca rekavši mu: “Ti si iznevjerio. također. još bih napomenuo da bi bilo dobro precizirati datum do kada kupac mora realizirati ugovor. Jer.a.) U prilog dozvoljenosti davanja i uzimanja kapare jasno govore sljedeći dokazi: a) Namjesnik Omer ibn el-Hattaba u Mekki Nafi’ ibn Abdul-Haris kupio je kuću od Safvana ibn Umejje za četiri hiljade dirhema.) I Ibnu Kajjim el-Dževzijje prvu presudu kadije Šurejha uzima za dokaz dozvoljenosti kapare. kao što je slab i hadis u kom Poslanik. Prema tome. a u slučaju da kupac odustane. a kapara nije ništa drugo do naknada štete koja nastaje neispunjavanjem ugovorene kupoprodaje od strane kupca. nego pravedna naknada za odustajanje od obećane kupovine. bez prisile. 5/182. Prenosi se od Ibn Sirina da je neki čovjek rekao drugome koji iznajmljuje jahalice za putovanja: “Daćeš mi jahalicu. uz uslov da će. Ramić. je odobrio. 29. najbolje zna. a Allah. dr.

da istaknem da bi sebi. Poginula su mi dva sina u Srebrenici. a Allah. svojoj ženi i svojoj djeci učinio nepravdu (zulum) ukoliko bi se razveo samo zato što žena neće da nosi nikab. nikab i mahrama su sunnet i o tome muslimani ne bi trebali raspravljati. bilo muslimanki koje nikab nisu nosile. tako da vam je ostala jedino mogućnost naplate krvarine. Pitanje: Moja žena nosila je nikab nekoliko godina. iz određenih hadisa može se implicitno razumjeti da su bile u većini. upućujem potencijalne klijente tim firmama. Prije mjesec dana ona je nikab skinula i sada nosi samo mahramu. Poštovani brate. na kraju. Molim za savjet. treba naglasiti da ništa ne može nadoknaditi žrtve nevinih ljudi pobijenih naočigled čitavog svijeta i da ništa ne može sprati ljagu i odgovornost svih onih koji su bili u mogućnosti da pokušaju taj masakr spriječiti. Štaviše. nasljednici nepravedno ubijenog imaju pravo na oprost. Pitanje: Odgovor: Prije svega. bilo o kome da se radi. Šukri H. a one mi zauzvrat priznaju deset posto od postignute zarade. Ukoliko Ujedinjene nacije isplate odštetu porodicama žrtava u Srebrenici. naročito imajući u vidu da će ta (nova) država biti proglašena agresorom i da će na osnovu te presude morati platiti sve ratne odštete Bosni i Hercegovini. naravno. Ramić.11.com Pitanje: Ugovaram poslove za različite firme. Da li mi je halal uzimati taj procenat? Odgovor: Imajuću u vidu činjenicu da vi činite uslugu tim firmama i da je cijena vaše usluge jasno precizirana time što je izražena u procentu ostvarene zarade (profita). što pokriva svoja stidna mjesta. a one koje u tome osjećaju poteškoću i ne mogu podnijeti teret odgovornosti nikaba. U slučaju srebreničkog masakra nema mogućnosti odmazde.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 251 od 416 . neka ga skinu. dr. Žene kojima se sviđa nikab i koje se osjećaju rahat u nikabu neka ga nose. smatram da nema smetnje da odštetu uzmete.š. Prema tome. Ono što želim još jednom da potvrdim jeste da nikab ne bi smio biti predmetom rasprave među supružnicima muslimanima jer je i u vrijeme Poslanika.a. Međutim.v.Na pitanja odgovora doc. Normalno bi bilo da krvarinu plati Srbija i Crna Gora i ja bih volio da udruženja Srebreničana na tome insistiraju. da li će mi biti halal uzeti taj novac? Odgovor: O sličnim pitanjima sam već nekoliko puta davao odgovor u Novim horizontima. tada ostaje izbor između odmazde i krvarine. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ja sam pred odlukom da se s njom zbog toga razvedem. budi sretan što ti se žena islamski oblači. što pokriva svoju kosu. imajući u vidu da su omogućile da se počini masakr.novihorizonti. s. a Allah. Ukoliko nasljednici ne žele ili neko od njih neće da oprosti. najbolje zna. tj. Datum kreiranja: 27. Da znaš samo koliko mi pitanja dolazi u kojima se muževi žale da im žene neće kosu da pokriju! I. a to nisu uradili. ukoliko Ujedinjene nacije ili Holandija insistiraju da vam plate odštetu kako bi ublažile svoj dio odgovornosti. dž. Po šerijatu. vi imate pravo i halal vam je ta zarada. pošto se posebno isticalo ako je neka od njih nosila nikab.š. ali nemojte odustati od krvarine koju će vam biti dužna Srbija i Crna gora nakon što bude proglašena agresorom na Bosnu i Hercegovinu. odmazdu ili krvarinu.s. tako da se detaljni odgovori mogu naći u prijašnjim brojevima. pod uslovom da ne dajete pogrešne podatke prilikom pridobijanja klijenata i da su poslovi koje propagirate dozvoljeni (halal). najbolje zna.2005 http://www. dž.

Uz to. Pitanje: U mom mjestu država je 1948. Ramić. Prema tome.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 252 od 416 . Preporučio bih Vam da ne gubite nadu i da je pokušate uputiti ženskom društvu koje uživa i osjeća rahatluk u islamskom načinu odijevanja. Šukri H. da joj omili mahramu.11. Ono što je za Vas najbitnije jeste da ste prema njoj izvršili svoju obavezu time što ste je lijepo savjetovali i dokaze joj donosili. Međutim.com Pitanje: Kada sam se ženio vjerenica mi je obećala da će se pokriti nakon vjenčanja. Pitanje: Majka mi je nedavno preselila na ahiret. da joj oprosti grijehe. Uz to. ali bez uspjeha. Danas. Imaju li oni na to pravo? Odgovor: Ako uzmemo da je ta nacionalizacija bila nepravedna i zakonski neutemeljena. Imala je kredit u banci koji je djelmično otplatila. izuzev mahrame. a da dug banci platite iz imovine koja je ostala iza vaše majke. dr. Lijepo sam je savjetovao. tada neupitno dolazimo do zaključka da nasljednici imaju pravo na nepravedno nacionalizovanu imovinu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. sve ostalo u pogledu oblačenja je islamski. tako da postoji mogućnost da samo neki od njih to pravo koriste. god. novac dobijen na taj način nije halal. evo prošlo je već pet godina.2005 http://www. puno činite dovu za vašu majku i molite Allaha. dž. Imam li ja opravdanje da nastavim s njom živjeti u braku? Odgovor: Nema smetnje da sa svojom suprugom nastavite živjeti u braku. inače poznati i ugledni ljudi.š. iako denacionalizacija nije izvršena. Možemo li od tog osiguranja isplatiti kredit i šta ćemo raditi sa ostatkom novca? Odgovor: Islamski pravnici smatraju da osiguranje na život nije dozvoljeno. problem je samo u tome što pravni nasljednici nisu zakonski utvrđeni. moli Allaha.novihorizonti. veliki je grijeh. sijeku tu šumu. U konkretnom slučaju. a ona nikako da stavi mahramu na glavu. Datum kreiranja: 27. ukoliko nije u pitanju nužda.Na pitanja odgovora doc.š. pa i za nepokrivanje kose i neće moći vas optužiti da joj niste naređivali dobro a odvraćali od zla. Doduše. jer uzimanje kamatnog kredita. nacionalizovala šumu jednog zemljoposjednika. Preporučujem Vam da novac dobijen od osiguranja date u humanitarne svrhe. Isto tako. Elhamdu lillah. danas takvo društvo nije teško naći. unuci tog zemljoposjednika. dž. Otuda bih preporučio da se u svim sličnim situacijama sačeka denacionalizacija kako bi se utvrdili nasljednici i tako omogućilo da svako od njih dobije svoje pravo. kod jedne osiguravajuće kuće imala je osiguranje na život. jer činjenica da ona neće da pokrije kosu nije smetnja za ispravnost vašeg braka. Ona će na Sudnjem danu odgovarati za svoje grijehe. donosio joj kasete o pokrivanju. kao što postoji mogućnost da neko od njih uzme više nego što mu pripada.

bitno je da nema harama kao što je osamljivanje s muškarcima koji vam nisu mahrem ili nečeg drugog što bi Vas moglo odvesti u nemoral ili da počinite neki drugi grijeh. Prema tome. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici. Uz istinito svjedočenje. a Allah. Interesuje me da li mi je ovaj posao halal s obzirom da vjenčajem osobe koje su. godinama živjele vanbračno? Odgovor: Smatram da nema smetnje da radite taj posao.com Pitanje: Živim u jednoj zemlji Evropske unije u kojoj sam završila školu i trenutno radim u uredu kao matičar. i pravedno svjedočite. a ponekad i obavezno. Vaš posao je svjedočenje da određene osobe stupaju u brak pod uslovima koje dotične osobe poznaju i priznaju.) Dakle. takav posao Vam je dozvoljen. uglavnom.novihorizonti. najbolje zna.š. dužnosti prema Allahu izvršavajte. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. Ramić. 8. dakle ono što je istina. jer Vi.11. Šukri H. dž. Datum kreiranja: 27. ustvari. imate ulogu svjedoka. ili ustrajavati u malim grijesima. Vi samo svjedočite ono što svojim očima vidite. dr.Na pitanja odgovora doc. a svjedočenje je dozvoljeno.” (El-Maide.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 253 od 416 . Sve dok priroda posla nije takva da zbog njega morate činiti velike grijehe.

A na strani 54 autor na osnovu hemijskih analiza konstatuje dalje kako su neka istraživanja pokazala da svako bezalkoholno pivo u sebi sadrži od 0. U svakom slučaju. pa makar to na ambalaži tako pisalo. Pitam Vas. broju Novih horizonata na pitanje da li je dozvoljeno trgovati bezalkoholnim pivom dali ste potvrdan odgovor što me je. a koji govore da u bezalkoholnom pivu ima alkohola i da. a sok od jabuke dozvoljen?! Sve dok sokovi ne opijaju u velikim količinama i dok nisu štetni po zdravlje smatramo ih dozvoljenim. Smatram da bezalkoholno pivo postoji i može se proizvoditi.v. Razlog zbog kojeg ovo pišem jeste što sam došao do podataka koji nesumnjivo potvrđuju da ne postoji. Ono što sam predlagao i što predlažem jeste da sok od ječma ima drugačiju ambalažu i da se ne zove pivom kako se ne bi stekla pogrešna predodžba o osobama koje taj sok piju. Neka vas Allah. u djelu 'Poroci'. na osnovu čega ste dozvolili trgovinu tim pićem. govorimo o soku od ječma koji ne opija i nije štetan po ljudski organizam i kao takav ne razlikuje se od sokova napravljenih od jabuke. a ako pak sada smatrate suprotno od prvobitnog stanovišta onda se nadam da ćete o tome obavijestiti Vaše cijenjene čitaoce. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH i Centar 'Kralj Fahd' u Sarajevu) na strani 52 doslovno piše: 'Pivo spada u opojna pića zbog toga što u sebi sadrži alkohol i ne postoji bezalkoholno pivo . ja nisam govorio o pivu u kojem ima alkohola. isto je opasno za nešto što je halal reći da je haram. Za dozvoljenost soka od ječma u kome nema alkohola i koji ne škodi ljudskom organizmu kod mene nema nikakve sumnje i to ne spada u sumnjiva pitanja. dž. kada govorimo o bezalkholnom pivu mi. da li mi sada možete reći da li je trgovina ovom tekućinom od ječma dozvoljena. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s.com Pitanje: U 45. grožđa. uvaženi profesore. moram priznati. nego o pivu u kojem stvarno nema alkohola i koje kao takvo ne opija kada bi se pilo u velikim količinama. Datum kreiranja: 27. najbolje zna. a to znači i normalno konzumirati to pivo bez ikakve nelagodnosti. Šukri H. tada ćemo reći da ga je haram piti u malim količinama i tada će se na taj sok odnositi spomenuti hadis. jasno nam poručuje da ono što je zabranjeno u velikim količinama zabranjeno je i u malim količinama! Uvaženi profesore. autor Šebib bin Ali el-Hadiri (Porodična biblioteka. dr. kao muslimana zbunilo! Moj razum. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 254 od 416 . da ga obilato nagradi. treće izdanje. datula itd. ustvari. zahvaljujem se našem bratu na brizi i ažurnosti i molim Allaha. a vi znate kako se tretiraju sumnjive stvari u islamu!! Krenimo redom. uz napomenu da kako je opasno za nešto što je haram reći da je halal.novihorizonti. ne postoji bezalkoholno pivo. Pitam se.11. dž. Dokazi koje iznosi naš brat.s. bili su mi poznati kada sam rekao da je bezalkoholno pivo halal.Na pitanja odgovora doc. Naime. Zašto bi sok od ječma bio zabranjen.7% alkohola !!! A Poslanik.š. ako jeste čime to argumentirate. kruške. pa makar mu ono u osnovi i bilo halal.2005 http://www. a Allah.5 do 1. dž. smatrate li zaista da takvo što postoji? Ja lično sumnjam. kao i mnogi koji ga koriste. zapravo. obilno nagradi! Odgovor: Na ovo pitanje odgovarao sam više puta. tako da i dalje ostajem na prethodnom stanovištu.š. Prema tome.a. ustvari. zapravo. ne može pojmiti da jedan musliman može trgovati. Onoga trenutka kada sok od ječma ili bilo čega drugog bude opijao kada se popije u velikim količinama. bezalkohono pivo. Ne bi bilo prijatno vidjeti hadžiju sa flašom na kojoj piše “pivo”. pa i pored toga što su neki zapadnjaci i Nijemci dali takvo ime blagom pivu'. tako da je odgovor u broju 45 bez detalja i dokaza.š.

“Musned Ebu Seida el-Hudrija”.com Pitanje: Odgovor: Ako sam klanjao farz-namaz. za tebe je sadaka-dobro djelo koje je Poslanik. s. tako i ti imaš prema svekru i svekrvi. To što će oni u restoranu raditi nije vaša odgovornost. kako on ima obaveze prema puncu i punici.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 255 od 416 .v. (Musned. a on će. br. Upravo zbog toga ja bih Vašem mužu preporučio da ima razumijevanja za Vas. tako i ti imaš prema svojim. Svake godine. Tada je Poslanik. nego ostaje kod osobe koja je grijeh počinila. moralno bi bilo da ne iznajmljujete spomenuti prostor onima za koje znate da će u njemu raditi nešto što je u suprotnosti s islamskim učenjem. Nemojte im uskratiti njihovo pravo i pokušajte uraditi tako da svi budu zadovoljni. Ko je od nas dvoje u pravu? Odgovor: Kako on ima obaveze prema svojim roditeljima. Da li mi je halal pozajmiti novac na beskamatnoj osnovi od osobe za koju sigurno znam da je taj novac zaradila trgujući s drogom? Datum kreiranja: 27. već da je savjetuješ da se tog zla kloni. naravno. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Pravno gledano.š. kao na primjer da Vaš restoran osigura alkohol ili poslugu koja će svatove alkoholom služiti. s. Ahmed prenosi od Ebu Seida elHudrija da je neki čovjek ušao u džamiju. Pitanje: Vlasnik sam restorana u kojem ne držim alkohol. Naravno.a. dakle. dž.11.Na pitanja odgovora doc.v.s. nemojte zaboraviti da su se punac i punica zaželjeli svoga zeta. mogu li se pridružiti bratu koji je tek stigao u džamiju kako bi i on klanjao u džematu? Da mu se pridružiš kako biste oformili džemat i kako bi on postigao sevape džemata. tako da više vremena provedete kod svojih roditelja. najbolje zna.a.a.980) Ti ćeš. s. Ramić.s.novihorizonti. kao što su se svekar i svekrva zaželjeli svoje snahe.” Ustao je jedan čovjek i s njim klanjao. a Allah. moralno bi bilo da od takve osobe ne posuđuješ novac.2005 http://www. Pitanje: Živim s mužem u inostranstvu. 10. rekao: “Ko će ovome dati sadaku time što će s njim klanjati. dr. Vama je to dozvoljeno jer se grijeh ne prenosi s novcem.s. a ako nastavi s tim hrđavim i po društvo izuzetno opasnim poslom da je prijaviš nadležnim organima kako bi je silom zaustavili. preporučio. jer muž insistira da većinu vremena provedem kod njegovih roditelja. dolazimo u Bosnu i uvijek se suočavam s istim problemom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nanijetiti farz namaz. Šukri H. je već bio klanjao sa svojim ashabima. a Poslanik. Pitanje: Odgovor: Pravno gledano. Međutim. a ja bih željela da više vremena provedem kod svojih. dozvoljeno Vam je iznajmiti restoran takvim svatovima pod uslovom da ugovor o iznajmljivanju ne sadrži klauzulu koja je šerijatom zabranjena. Ponekad dobijem ponudu da restoran iznajmim svatovima koji će u njemu piti alkohol. nanijetiti nafilu. za vrijeme godišnjih odmora. S druge strane.

(. također na arapskom jeziku i daješ mi savjete. jer njega treba poučavati. a ne i na pouku. mogao ustati. da je njegov stvoritelj Allah. Trebao si me učiti kako se živi. koje i ti. O neutemeljenosti učenja talkina pisali su mnogi muslimanski autoriteti na ovim prostorima. Kad umre. kojom srećom. Ja te nisam mogao razumjeti. kao i njemu slična. Datum kreiranja: 27.) Tako bi otprilike izgledao odgovor umrlog i tako bi on mogao i imao pravo reći imamu koji mu sada. Nećemo se prevariti niti ćemo pretjerati ako kažemo da je dinamičnoj islamskoj nauci u ovom periodu dat isključivo metafizički smisao. a na koju mi često upozoravamo zbog njenih teških posljedica jest orijentacija na smrt. možda. posebno kada se desi da imam u novom džematu odbije da ga uči. i to dok je živ. godine napisao: “Jedna od osnovnih zabluda. kada bi to mogao učiniti.. Šukri H. pejgamber Muhammed (a. kada mu je čak i tijelo napustilo ovaj svijet i kada je predat zemlji iz koje je proizišao. U praksi se stvarno tako događalo. Da je to tačno može poslužiti primjer talkina. Rahmetli Husein Đozo. mada. svojevremeno. o kojima se razilaze naši muslimani najbolje bi se mogla riješiti kada bi bila rješavana oslanjanjem na jasne šerijatske dokaze i kada bi to bilo na najvišem nivou Islamske zajednice. u svojim fetvama vrlo je nadahnuto i emocionalno govorio o tom problemu u kontekstu zanemarivanja živog čovjeka od strane islamskih ustanova i imama. kada više ne pomažu i ne koriste opomene i podsjećanje na obaveze.s. kao da je Islam orijentiran na mrtvog. Ti si najmanje potreban mrtvu čovjeku. Ramić. sigurno. otjerao imama iznad svoga groba i rekao mu: “Meni sada tvoje opomene baš ništa ne koriste. Jedini je on nosilac dužnosti i obaveza. Ako se učio živim. vođa Kur’an. talkin je još uvijek nezaobilazan u mnogim našim sredinama. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ne razumiješ. ustaje imam i nad grobom doziva umrlog imenom. O njima se brini. a ti mu upravo tada prilaziš i zaista si sveo svoju funkciju na brigu oko bolesna i mrtva čovjeka. Takav je slučaj i sa talkinom. I odgovori na ta pitanja mogu pomoći njihovom boljem razumijevanju. Ti si mi ga učio na arapskom jeziku za pare. opominjući ga da kaže da nema boga osim Jednog Allaha.). Napusti moj grob i idi živima. upravo tada.com Pitanje: Pitanje talkina umrlom aktualizira se na našim prostorima s vremena na vrijeme. vjerovatno najveći autoritet u Islamskoj zajednici. onda je sasvim shvatljivo i logično da bi ga trebalo učiti živom čovjeku.2005 http://www. Da bi ironija bila još veća. kada on mrtav leži. U tom pogledu on je 1965. Sada me.novihorizonti. podsjećati i opominjati. koja je nastala u dekadentnom periodu razvoja islamskih naroda. na arapskom jeziku.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 256 od 416 . a ne kako će živjeti. Bog nam je za to poslao Kur’an. To je tvoja funkcija kao tumača Božije riječi. Bitno je u tom času isključivo to kako se on za života odnosio prema svojim obavezama: da li ih je svjesno izvršavao ili ih je zanemarivao i kršio. Gotovo svim islamskim ustanovama dato je obilježje zagrobnog života.. Uči ih o onome o čemu želiš sada mene da poučiš. Kada bi umrli zaista mogao ovo čuti i razumjeti i kada bi. Vijekovima si mi učio hutbu i dove. eto. on bi. Može li se nešto učiniti da se to pitanje stavi ad akta? Odgovor: To pitanje. Sve se svodilo na smrt i zagroban život. opet mrtva dozivaš. spadaju obaveze i prestaje biti njihov nosilac. Trebao si o meni voditi računa dok sam bio živ. Suviše si s njima zakasnio. dok su živi. što nije rijedak slučaj. U času smrti prestaju obaveze. govori ono što je trebalo govoriti dok je bio živ. muslimani braća i tako dalje. ili pak džematlije to zabrane imamu. a posvećivanje pažnje bolesnim i mrtvim. koja je poslata prvenstveno da nauči ljude kako se živi i da im bude putokaz u njihovu svakidašnjem životu. bez sumnje.Na pitanja odgovora doc. odbio talkin. a ne na živog čovjeka. kada i posljednji čovjek napušta njegov grob. Sada me ostavi na miru. dr. I baš u tom momentu. zatrpan u grobu. vjera Islam. teško mogu donijeti potpunijem rješenju problema.11. kad je čovjek zatrpan u grobu. Čini se iz svega toga da je Islam sa svim svojim ustanovama usmjeren na to da nauči čovjeka kako će umrijeti. Kur’an se učio isključivo mrtvim. On bi nam upravo mogao poslužiti kao klasičan primjer za takva izopačavanja islamskih ustanova. Umrli bi. računajući samo na sevab. isto tako. činjeno je to samo radi sevaba. sve se ovo upućuje umrlome na arapskom jeziku. kibla Kaba. Tada nastaje period odgovornosti. Trebao si mi pristupiti dok sam bio živ i tada me podsjećati na moje obaveze i poučavati u dužnostima. Međutim. Ako bi talkin uopće trebalo učiti.

b) čas smrti. bilo da kažemo da je dozvoljeno moliti za duži život (čemu sam bliži) ili da nije. Čak i da njihov brak nije bio valjan ona nije mogla da se uda za drugog dok joj ne istekne priček (iddet). Hodža je odbio da ga vjenča. iako je on insistirao na tome govoreći da njegova žena nije bila sudski vjenčana za prvog muža.Na pitanja odgovora doc. br. Ja želim da potvrdim riječi rahmetli Đoze.a.v. “ElDženaiz”. Poslanik. Datum kreiranja: 27.a. (Vidi: Sahihul-Buhari.” (Muslim. Ipak. Naime. dž. u. br. dova u spomenutom obliku nije u skladu sa duhom islama. Naime.a.v. Ramić.com Odbio bi ga.novihorizonti. s.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 257 od 416 . dr. iako nije bila vjenčana u općini za svoga muža.” (Husein Đozo. Sunen. Pitanje: Moj prvi komšija oženio se ženom koja je pobjegla od svoga muža iz susjednog sela. produži život!”. propisan osobama koje su na samrti. u hadisu koji je do nas došao dobrim senedom. a loše rade. “El-Fiten”.š. 87. hadis može biti protumačen tako da Allah. a ne u smislu da osoba duže vremenski živi u odnosu na period koji joj je zapisan dok je još bila u utrobi svoje majke. Otuda je potrebno molbi za dug život pridodati molbu za dobro djelo. a umjesto njega obavezno uvesti i propisati talkin živima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer kome to budu zadnje riječi na dunjaluku ući će u Džennet. s obzirom da sto dvadeseti dan nakon začeća svakom djetetu bude zapisano kada će otići sa ovog dunjaluka? Odgovor: Da. 2709) Pitanje: Molim Vas da pojasnite da li je dova za produženje života dozvoljena. u oba slučaja. Sahihu Muslim. dž.” (Ibn Madždže. jer najbolji ljudi su oni koji dugo žive i dobro rade. u Njega je Glavna knjiga. tačno je da melek sto dvadeseti dan upisuje djetetu četiri odredbe: a) opskrba. Smatramo da bi uobičajni talkin mrtvima koji nema osnove trebalo dokinuti. smatralo bi se teškim grijehom ako se ne bi proučio. 6105) Međutim. 39) Međutim. Čovjeku bude uskraćena opskrba zbog grijeha koji počini. br. On se ipak prakticira kod nas. stvarno promijeni odredbu i vremenski produži život određenoj osobi. “El-Dženaiz”. kako je jasno kazao Poslanik. ustvari. 1/29-31 (Priredio: Aziz ef. Hasanović) Rahmetli Đozo dalje objašnjava kako talkin mrtvima negiraju najpoznatije islamske pravne škole koje govore o propisanosti talkina kada je osoba na samrti.š.v.s. dug život ne znači automatski dobro za čovjeka pošto su najgori ljudi oni koji dugo žive. s. prije svega zbog toga što je besmisleno opominjati mrtvog čovjeka. ona je bračno sa njim živjela. (Vidi: Ebu Davud. da je talkin. 4012) Iako ovaj hadis može biti protumačen u smislu da dobročinstvo obogaćuje čovjekov život tako da život izgleda duži.11. Što je još gore. Mislimo da je krajnje vrijeme da se stvari ispravljaju i postavljaju na svoja mjesta. br. a odredbu (kader) može promijeniti samo dova. da kažemo: “Da ti Allah. Fetve.s. isto tako je tačno da je Poslanik. npr. br. Sunen. a na takvu mogućnost ukazuje i kur’anski ajet: “Allah dokida (briše) šta hoće i ostavlja šta hoće.” (Er-Ra’d. i konačno što takav talkin nema nikakve osnove u Islamu.2005 http://www. s. 916) Svi komentatori hadisa slažu se da hadis ukazuje na nenasilno izgovaranje ešhedu en la ilahe illallah u prisustvu osobe koja je na samrti u nadi da će i ona to izgovoriti. Šukri H. “El-Kader”. rekao: “Život može produžiti samo dobročinstvo. vjerovatno valjanom braku pošto je bilo poznato da je ona udata za njega. koji je definitivno prekinuo svaku vezu sa svijetom iskušenja i obaveza i prešao u svijet odgovornosti. “El-Mukaddime”. Da li je hodža bio u pravu i kako se u šerijatu tretira taj njihov brak? Odgovor: Smatram da je imam bio u pravu pošto žena o kojoj je riječ nije ispunjavala sve uslove za sklapanje braka. veli: “Podučavajte vaše koji su na samrti (da izgovaraju) svjedočanstvo da nema boga mimo Allaha. c) sretan d) nesretan.

a. Tako i danas vidimo ljude koji slabo ili nikako na sedždu padaju a grade tako veleljepne i divno ukrašene džamije ili se pak dive takvim građevinama i njihovim genijalnim graditeljima.v.” (El-Džinn. da time stavljaš svijet na kušnju (fitne). ime pisati pojedančno bilo na zidu ili papiru.11. u čije vrijeme je bogatstva bilo još više.š. s.a. Svima njima kažem da ima puno prostora za halal umjetnost mimo džamije. a zaboravi na njihova Stvoritelja?! Ibn Hadžer u komentaru Buharijinog Sahiha prenosi da je Omer. r.s. On ju je morao obnoviti jer se palmino lišće s kojim je bila pokrivena prošupljilo. c) pisanje imena Allaha. s. kao npr. nije prilikom renoviranja izmijenio izgled (Poslanikove. poboljšao je džamiju na način u kom nije bilo ukrašavanja. Naravno. dž.a. ukoliko je rije~ o pridavanju važnosti i veličanju džamija. ili pak divni ukrasi i ornamenti. a sa lijeve Muhammed.s) džamije.v.š.a. Šukri H. r. Mnoga ulema je to prešutila i nije se suprotstavila bojeći se nereda (fitneta). Prvi koji je počeo ukrašavati džamije bio je El-Velid ibn Abdul-Melik ibn Mervan pred kraj vremena ashaba.a. s.v.novihorizonti.” “To stoji”.2005 http://www. nikome. s. dž. nije ispravno Njegovo. zakonima.” On dalje prenosi od Ibn Abbasa da je rekao za džamije: “Vi ćete ih ukrašavati onako kako su kršćani i `idovi ukrasili svoje (hramove). tako nešto uradio u svojoj džamiji. Zbog svega spomenutog preporučio bih muslimanima da grade džamije koje će pružiti udobnost klanjaču kako bi se mogao u potpunosti skoncentrisati na obraćanje Allahu. kako navodi Ibn Hadžer. džamije tako da štiti ljude od kiše i rekao: “Nemoj da je bojiš u crveno i žuto. dž.com Pitanje: Tradicija je da se u našim džamijama s desne strane mihraba napiše Allah. Činjenica da je većina džamija u svijetu ukrašena na ovaj ili onaj način govori o uticaju nemuslimanske tradicije na muslimane koja je posebno uzimala maha u periodima kada muslimani svoju tradiciju nisu dovoljno poznavali i nisu je u praksi primjenjivali. ukrašavanje džamija obrazložio je na sljedeći način: “Pošto su ljudi izgradili svoje kuće i ukrasili ih.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 258 od 416 .a. ako se radi o bojazni da će misli klanjača biti zaokupirane ukrasima i ornamentima.” Ibn Munir. Neki su to dozvolili. 18) Neka muslimani urede svoje džamije Datum kreiranja: 27.” Prenoseći mišljenje Ibn Bettala i drugih Ibn Hadžer kaže: “Ovo ukazuje da je sunnet u pogledu gradnje džamija umjerenost i ostavljanje pretjerivanja i ekstremizma u njihovu uljepšavanju.v.š.a. dž. unuka Hasana i Husejna. da ga u tome ništa ne sprečava. smatra Ibn Hadžer. bez obzira bila hladnoća ili vrućina. ili će ga zavesti da se divi tim ukrasima i veliča graditelja i umjetnika tih djela.v. “ako je u pitanju samo prosto slijeđenje prvih generacija u napuštanju ovodunjalučkih udobnosti. Fethul-Bari. dž. pored Allaha.v.s. s. Ebu Hanife.” (Vidi: Ibn Hadžer.š. U periodima dekadence muslimani su uvijek poklanjali više pažnje formi negoli suštini. po meni je to problematično iz nekoliko razloga: a) ne prenosi se da je Poslanik. 1/642-644) Što se tiče pisanja i isticanja spomenutih imena na zidovima džamija. naredio rekonstrukciju Poslanikove. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž.š. u vrijeme širenja islamske države i uprkos silnom bogatstvu kojim je raspolagao. nema smetnje da se u okviru općih šerijatskih propisa muslimani bave umjetnošću.s. samog. U nekima džamijama se ispisana imena prve četverice halifa te Poslanikovih. Isto tako Osman.a.s. zabrana ostaje jer uzrok (zabrane) i dalje postoji. Znam da se s ovim stavom neće složiti mnoga braća i sestre umjetnici i ljubitelji umjetnosti. halifa ili bilo koga drugog u istu ravan sa Stvoriteljem nebesa i Zemlje nije dolično i može ličiti izjednačavanju. a da nikada ne osjete potrebu da na sedždu padnu Stvoritelju tih graditelja i umjetnika. i ne molite se. a kada bi se to svjesno radilo to bi bio širk. ako nije dio teksta ispravnog i korisnog značenja nije zabilježeno u praksi prvih generacija muslimana. da ukrašavaju i uljepšavaju okruženje u kom žive. Kakve koristi čovjek ima od ukrasa u džamiji koji će ga odvraćati od skrušenog obraćanja Allahu. mora služiti čovjeku i biti mu od koristi. “Džamije su Allaha radi. Međutim. dr. priličilo je da se tako uradi i sa džamijama kako bi bile za{ti}ene od ponižavanja.s. Otuda. b) stavljanje imena Muhammeda. Uprkos tome doživio je protivljenje nekih ashaba. ali sve to mora biti u skladu s općim Allahovim.Na pitanja odgovora doc. Ramić. a sam imetak za to nije uzet iz bejtul-mala (državne kase). Da li je to utemeljeno u šerijatu? Odgovor: Ukrašavanje džamije nije propisano islamom.š. s. Omer.

preporučio bih da se do njih ne ide. posebno kada se ide u džamiju. Ramić. Šukri H. Uzvišeni veli: “O sinovi Ademovi. Štaviše. lijepo se obucite kad hoćete da namaz obavite!” (El-E’araf. koliko se sjećam. Uprkos činjenici da je neka ulema dozvolila da se ide onima koji liječe sihrom. Ja bih preporučio da se za lijek ide samo kod onih koji liječe učenjem Kur’ana i dovama i koji ne postavljaju cijenu za svoj rad (mada ih treba nagraditi srazmjerno njihovom trudu i uspjehu). Opraštanje grijeha za primljeni hadž nije uzrokovano time što hadžija obrije glavu. 31) Dakle. Onoga momenta kada si ponudio tu zemlju na prodaju ona je stekla status trgovačke robe. Pitanje: Odgovor: Brijanje glave nije uslov za ispravnost tevbe. Sunen. pod izgovorom da se na taj način uklanja zlo od osobe koja je opsihrena. 2.Na pitanja odgovora doc. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ujedno naglašavam da je propisano obući lijepu odjeću kada se ide na namaz. Datum kreiranja: 27. Doduše. da vam oprosti za ono što ste učinili. počiniti ubistvo itd. Kada u tom statusu napuni jednu hidžretsku godinu dužan si na nju dati zekat onako kako se daje na trgovačku robu tj.š. Dakle. da su neke haridžije smatrale da brijanje glave upotpunjuje pokajanje (tevbu) kao što upotpunjuje hadžske obrede. (Vidi: Ebu Davud.2005 http://www.11. Brijanje glave samo je jedan od hadžskih obreda.novihorizonti. Musliman je dužan kloniti se i čuvati se tog velikog grijeha. Što se pak uklanjanja sihra tiče to je moguće uz pomoć dova i učenja Kur’ana. Da li sam dužan na tu zemlju dati zekat za protekli period? Odgovor: Na nekretnine se ne plaća zekat sve dok ne steknu status trgovačke robe. kada je upitan o “nušretu” rekao je da je to šejtanski posao. ne može se analogizirati opraštanje grijeha nakon tevbe s opraštanjem grijeha nakon primljenog hadža uzimajući kao zajednički uzročnik brijanje glave. dr. Otišao sam s njom kod sihirbaza koji sihr otklanja sihrom i ona se sada dobro osjeća.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 259 od 416 .v. “Et-Tibb”. Međutim. s. ukusne i čiste. 3370) Iskreno se pokajte za svoj odlazak sihirbazu i molite Allaha. ispravno je da se džamije ne ukrašavaju. između to dvoje ne postoji uzročnoposljedična veza. jer Poslanik. Da li sam griješan što sam sestru odveo kod sihirbaza? Da li je za ispravnost pokajanja (tevbe) potrebno obrijati glavu onako kako to rade hadžije nakon obavljenog hadža? Odgovor: Sihr se smatra jednim od najvećih grijeha pošto se njime može izići iz vjere. Pitanje: Prije četiri godine kupio sam komad zemlje s namjerom da gradim kuću. tako da pružaju potpunu udobnost klanjaču kako bi klanjač mogao u potpunosti posvetiti se ibadetu Allahu. a da se klanjači ukrase ljepom odjećom kada klanjaju i odlaze u džamije. Pitanje: Mojoj sestri je napravljen sihr.š. Najbolje što može pomoći su sure El-Felek i En-Nas. br.5 posto. i neka u njima ne bude bilo šta što će odvratiti njegovu pažnju od ibadeta. bilježi se.s. dž. Prema tome. kada sam upoznao jednog od svojih budućih komšija.com da budu udobne. a onaj ko to zahtijeva poistovijećuje se s tom grupom.a. odlučio sam zemlju prodati. dž. mišljenje da treba obrijati glavu da bi tevba bila ispravna stav je jedne ekstremne grupe koji nema utemeljenje u islamu.

dr.novihorizonti. Interesuje me da li. volio optimizam i mrzio pesimizam. Džehennemu i njegovoj vatri itd. ko želi da slijedi Poslanika. zbog ograničenog poznavanja islama. dužan izdržavati porodicu a da ja neću moći priuštiti supruzi svu materijalnu udobnost koju je imala kod svoga babe? Odgovor: Vrlo je važno da supružnici budu bliski u pogledu porijekla. br. Štaviše. Sve su to istine u koje musliman vjeruje i u tom pogledu nema nikakve dileme.a. jer je Poslanik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 260 od 416 . “Kitabul-birri ves-sileti vel-adab”. onome ko doživi da Sunce iziđe sa Zapada (a to je veliki predznak smaka svijeta). Muž je. imati pozitivnu računicu. nego je problem u muslimanima koji te knjige. Sahihu Muslim bi-šerhin-nevevi. da zasadi stabljiku koju ima u ruci i da je ne baca. Koliko musliman mora biti odan radu.com Pitanje: U posljednje vrijeme pojavile su se mnoge knjige koje govore u predznacima Kijametskog dana i propasti ovog svijeta. supruga ima pravo da se toga odrekne. ipak češće vode ka razilaženju. ako nam se pruži prilika. Međutim. pogrešno razumiju. ona ima pravo da se odrekne u potpunosti svoga prava na izdržavanje i da pristane da ona izdržava svoga muža. (Vidi: Nevevi. a moja zaručnica je iz vrlo bogate porodice.a.. umjesto da pričaju o radu. s. “Musned Enesa ibn Malika”.Na pitanja odgovora doc.s. dolazak Isaa. kazao je da je on najveći propalica. problem nije u knjigama jer su one. Šukri H. mora biti optimista. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s. 4755) Ne znam da je od Poslanika. Mnogi muslimani pričaju samo o propasti svijeta. Džennet i Džehennem su istina. Po meni. a.v. ekonomskim projektima i tome kako pokrenuti naš narod da radi i privređuje.s. ako želi da bude spreman za Kijametski dan. s. u pogledu materijalne udobnosti dužan supruzi priuštiti ono što je ona imala kod svoga babe.v.a. (Vidi: Ahmed.s. 12435) Dakle. postaju pesimisti. Sjećanje na taj dan treba da potakne čovjeka na rad i činjenje dobrih djela. Musliman i muslimanka treba da znaju da ni u najtežim situacijama ne smiju biti pesimisti.. sve to mora biti rezultat dogovora. a znamo kroz kakva iskušenja su prolazili on i njegovi ashabi. poslovima. Upoznavanje s tim istinama naša je potreba i što više o njima znamo pravilnije ćemo moći u te istine vjerovati i. bez sumnje. logično bi bilo da svako ko pročita te knjige postane još aktivniji. ispravnije se s njima suočiti. s. od takve literature ima koristi za muslimane? Odgovor: Propast svijeta i Kijametski dan su istina. tako da oni umjesto da se orijentišu na rad i činjenje dobrih djela. u svakoj situaciji. od koristi. Uzmimo za primjer Kijametski dan. Vi se u pogledu spomenutog pitanja morate dogovoriti s Vašom zaručniciom i. dolasku Mehdije spasitelja. Musned. po islamu. Sahihu Muslim. s. br. Prema tome. ljenčare i dangube pričaju}i prazne priče.v.2005 http://www. Interesuje me postoji li šerijatska zapreka za naš brak imajući u vidu da je muž. Dakle.v. Pitanje: Potičem iz siromašne porodice. ali šejtan očito uspješno radi svoj posao usmjeravajući ljude u pogrešnom pravcu. ukoliko ona pristane na uslove koje joj nudite.. Ramić. a sve to je suprotno islamu. radiniji i bolji.s. jer razlike.11. preneseno išta što upućuje na pesimizam. (Muslim. i Mehdije je istina. po Vašem mišljenju. Datum kreiranja: 27. obrazovanosti. najbolje pokazuje naredba Poslanikova. nema smetnje da stupite u brak. jer se jedino radom i dobrim djelima čovjek može pripremiti za njega. 14/218-223) Za pesimistu koji izgubi nadu pa kaže: “Svijet je propao”. mada mogu značiti bogatstvo. a to je realno moguće pošto musliman uvijek može. Međutim. statusa u društvu itd.a.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 261 od 416 . S druge strane. kako bih te dileme mogao otkloniti. U konkretnom slučaju problem je u konciznosti odgovora. nekad mu se preporučuje (mendub). bila da muslimanke pokrivaju kosu mahramom ili nikabom i da žene imaju pravo izbora između to dvoje. broju Novih horizonata na pitanje brata koji namjerava da se razvede zbog toga što mu supruga želi skinuti nikab izazvalo je u našoj sredini velike kontraverze. zahvaljujem se na postavljenom pitanju i molim sve koji se susretnu sa bilo kojom dilemom u vezi s mojim odgovorima da mi se jave. tako da je jedan naš džematlija tjerao svoju kćerku da skine mahramu pošto to nije obaveza nego samo ″sunnet″.s. sunnet općenito označava Poslanikovu. tako i onoga koji to što je napisano čita.a. dr. ne bi došlo do zabune. odnosno šta taj termin općenito implicira. Dakle. Da sam pojasnio šta se pod terminom ″sunnet″ misli. nedorečenosti. Odgovor: Svjestan sam činjenice da odgovori koje nudim ponekad imaju manjkavosti. Dakle u odgovoru se ne govori o tome da li je žena obavezna pokriti kosu ili ne. šejtan ometa čovjeka i navodi ga na grešku i pogrešan put. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s. Šukri H.v. Datum kreiranja: 27.s. musliman nekad dužan prakticirati (vadžib.a.novihorizonti. međutim. farz). I. Kada sam rekao da su nikab i mahrama sunnet želio sam da kažem da je to bila praksa muslimanki u vrijeme Poslanika. kako mene koji pišem. postoji sijaset prepreka koje se nalaze na putu prezentacije onoga što je ispravno. nego o tome da je praksa u vrijeme Poslanika. praksu. kada tu misao prenosi u živu ili pisanu riječ ona dobije druga značenja. Molim Vas da pojasnite na šta ste mislili kada ste rekli da su nikab i mahrama sunnet.11.v. s. na kraju. koju je pak. Uz sve to. a nekad ima slobodan izbor (mubah) itd. itd. nakon što je objavljen propis o hidžabu. Ramić. s.com Pitanje: Vaš odgovor u 47. nekad čovjek jedno misli. u odgovoru ste doslovno rekli da je nošenje nikaba i mahrame sunnet. svjestan sam činjenice da oni koji čitaju moje odgovore razumiju onako i onoliko kolike su njihove intelektualne sposobnosti i kolika je njihova spoznaja o temama o kojima se govori.a.2005 http://www. Naime. Naime.Na pitanja odgovora doc. pošto sam o istom pitanju već govorio.v.s. kao i ispravnog razumijevanja onoga što je prezentirano.

To treba činiti kroz film. dakle. pa i drogerašima. koji će biti izuzetno čvrsti i hrabri da će svojom odlučnošću probuditi svijest o moralu kod mnogih.2005 http://www. postala je dominantna u slučaju većine. komšijski odnosi poremećeni. Ti narodi danas izumiru i. Taj pokret želi svijet. U isto vrijeme. Mržnja. komšiluka i ljudskog dostojanstva. pozorišnu. po mojoj procjeni. jer se sa njima uklapamo u ostale zakone i ne dolazimo u sukob s njima.. između morala i nemorala. ne može opstati na nemoralu. Mi se u islamu odgajamo tako da te moralne granice shvatamo prirodnim. Otuda. Društvo ne može opstati na homoseksualcima. Oni se trebaju udružiti sa protagonistima Datum kreiranja: 27. a prije svega muslimane-koji se po slovu zakona svoje vjere moraju držati moralnih principa i po tome su. entiteskim ili onoj na državnom nivou. dž. Naprotiv. pozorište i mas-medije. tako da je šejtan svoju ulogu mogao lahko izvršiti i ta ružna djela ljudima uistinu lijepim predstaviti. samo se bojim da će za mnoge njihova pobjeda doći isuviše kasno. pošto je imetak najdraži svakom čovjeku. Mnoge porodice su razorene. Prezentacija morala mora. lezbijkama. moralna ograničenja za nas ne predstavljaju bilo kakvu stegu ili poteškoću. jer kako u hadisu stoji. ljudima koji ne znaju za svetost roda. Ubijeđen sam da će protagonisti morala pobijediti.Na pitanja odgovora doc. bez imalo tendencioznosti. komšiluka. Ramić. pošto su kompatibilne sa ostalim Allahovim.š. uporno ističući negativnosti nemoralnog života s praktičnim primjerima i vaganjem moralnog i nemoralnog života. sigurno. kao što nemoral uljepšavaju oni koji ga propagiraju. Takvo stanje će se. dalje pogoršavati. Razvojem mas-medija taj pokret je dobio mogućnost masovne propagande neograničenog liberalizma. Tako će se nastaviti borba između dobra i zla. drogerašima. koji se smatraju temeljnim programom jevrejskog cionističkog pokreta.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 262 od 416 . Nesvjesno. Šta se može učiniti da se ta moralna erozija zaustavi? Odgovor: Rušenje moralnog integriteta ljudi općenito dio je strategije onih snaga koje žele da ovladaju svijetom. ne može opstati na neograničenom liberalizmu. i srodstva nekada voljeli. Mi ih shvatamo neophodnim za normalno funkcionisanje ljudskog života na Zemlji i uživamo u njihovu održavanju. Osjećaj nezadovoljstva. biti umjetnički i estetski uljepšana. Naravno. sada se mrze.11. prije svega tv-stanice. oni koji su se zbog ljudstva. Posebno je to evidentno na selima koja su bila prilično moralno očuvana u prošlosti. samo zemlja (dakle smrt) može začepiti ljudsku pohlepu za imetkom. Umni ljudi u svijetu svjesni su kataklizme koja očekuje narode koji su moralno posrnuli. očekujem da će se i u tim nemoralnim sredinama početi pojavljivati oni koji će nositi u sebi svijest o moralnosti. vanbračnim zajednicama. koja oduvijek postoji i postojat će sve do propasti svijeta. negativne posljedice naši muslimani već su počeli osjećati. lezbijkama.. Uz to. alkoholičarima.novihorizonti. bilo da se radi o lokalnim. Brojne sapunice nemoral predstavljaju u najljepšem svjetlu i zavode muslimane. Šukri H. nesreće i beznadežnosti polahko preovladava ljudskim dušama. mi u njima osjećamo rahatluk i zadovoljstvo. tj. nije bilo teško protagonistima nemorala naći saveznike među moralno pokvarenim ljudima svih vjera i nacija. Za opstanak društva neophodna su moralna ograničenja i postojanje moralnih granica. muzičku i industriju zabave i razonode. pošto svakodnevno osjećamo njihove blagodati u svome praktičom životu. pošto im njihova neiskvarena vjera i potpuno sačuvana Objava omogućavaju da spoznaju i žive moral sasvim prirodno u njegovoj izvornosti i kompatibilnosti sa prirodnim zakonima. homoseksualcima. u najmanju ruku. To je posebno jasno naznačeno u Protokolima sionskih mudraca. prije svega kroz filmsku. Muslimani u toj borbi moraju dati poseban doprinos. alkoholičarima. jedino vraćanje moralnom životu može ih spasiti od potpune propasti.com Pitanje: Svjedoci smo kvarenja naših muslimana u moralnom pogledu. najmoralniji u svijetu. rodbinski odnosi su pokidani. umjesto ljubavi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Dakle. dr. Naše muslimane pokvarili su mediji. oni su se poistovijetili sa junacima tih sapunica: kurvarima i kurvama. kakve one u stvari i jesu. prirodnim zakonima.udaljiti od morala potpunom liberalizacijom koja sve dozvoljava i uklanja bilo kakva moralna ograničenja. Najefikasniji način suprotstavljanja moralnoj eroziji može se ostvariti isticanjem moralnih vrijednosti i njihove praktične koristi za ljude. S obzirom da se radi o propagandi onoga što šejtan voli. za tu vrstu industrije danas su vezani i najveći profiti.

kaže: ″Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. volje i odlučnosti u radu na propagiranju morala.novihorizonti. ako žele uspjeh. da moralnima da više snage. koji je rekao da kada bi mu se ukazala prilika da pristupi paktu kakav je bio hilful-fudul.″ (El-Ahzab. Nadam se da će jednoga dana Bošnjaci na ovim prostorima imati svoju televiziju i radio i barem jedne dnevne novine koje će voditi brigu o moralu i moralnim principaima.v. uvođenje takve prakse kod nas bi jedino bilo uspješno ukoliko bi se to uradilo na nivou Islamske zajednice. ponovo pristupio kada bi mu se pružila takva šansa u islamu. Ta činjenica treba muslimanima dati dodatni podsticaj i snagu. I. Ne preporučujem da se ta praksa uvodi pojedinačno jer može izazvati nedoumice i razilaženja.a. Moralisti. moraju imati svoje mas-medije i svoju filmsku industriju i pronaći način da pruže.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 263 od 416 .com morala u svijetu slijedeći tako praksu Poslanikovu. Zajednička boraba protiv nemorala ima veću šansu da nadjača protagoniste nemorala kojih ima u svim narodima i vjerama. dž. Amin! Pitanje: U našem džematu običaj je da se pred džumu uče salavati sa munare. na. dž. s. kojem je pristupio u džahilijjetu. 21) Ukoliko pak.s. kako je običaj u većini islamskih zemalja. na moralan način. Takođe se nadam da će snage koje propagirajau moral u dva komšijska naroda ojačati i sa Bošnjacima zajednički raditi na promociji moralnih načela. postoji potreba da se svijet na vrijeme obavijesti o petku i džuma-namazu.Na pitanja odgovora doc. i koji često Allaha spominje. Šukri H. Uzvišeni Allah. Primijetio sam da to nije slučaj u svim džematima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www.š. Treba znati da nisu muslimani jedini koji se bore za moral. kraju da kažem da posmatrajući veličinu i moć mašinerije koja propagira nemoral i slabost onih koji propagiraju moral. stanje možda i nije toliko crno koliko bi moglo biti. nije postojala takva praksa.11. dr. Čini mi se da na našim prostorima ima više moralnih ljudi nego što bi se u ovakvim odnosima moglo očekivati.s. Naravno. Datum kreiranja: 27.v. a da nemoralne uputi na Pravi put.a. S toga me interesuje da li je ova praksa ispravna po šerijatu? Odgovor: U vrijeme Poslanika. predlažem da se i kod nas institucionalizira učenje prvog ezana sahat i pol prije džume. te da će svako muslimansko mjesto imati omladinske centre sa svim sportskim i kulturnim sadržajima koji su potrebni omladini i u kojima će mladi moći uživati na moralan način. a svima nam je poznato da je u pogledu vjere jedino ispravno slijediti njegovu praksu. s. Ramić. Molim Allaha. slijedeći tako praksu četvrtog halife Osmana. otvori im oči i uljepša moral u njihovim srcima.š.a. sve što je potrebno mladima. r.

a. Otuda ne bi trebalo raditi nešto što će to remetiti. Šukri H. s. pa makar ona bila i neobavezujuća. ljepše je. sa sigurnošću možemo kazati da je ispravna hutba koju održi hatib koji je gologlav. Otuda oni kažu da otkrivanje glave za muškarce. ukoliko prisutni ne znaju učiti u Kur′anu i ukoliko će vrijeme pred džumu provesti u beskorisnom ili pak griješnom razgovoru (što nije rijedak slučaj. kao što se desilo u spomenutom džematu.v. sevapa za njeno slušanje. s. Otuda nije bilo smetnje da kada mu zatreba perda. Pitanje: Imam u našem džematu nenajavljeno je odsustvovao s džume. naredio da se ta dva rekata klanjaju čak i u vrijeme hutbe. Naime.š. dž. obično sura Jasin.s. a znamo kako je strogo propisano slušanje hutbe i da bilo koja aktivnost mimo slušanja može dovesti u pitanje ispravnost hutbe. te da nema dokaza da je pri hutbi potrebno da hatib pokrije kosu. Pokrivanje glave za muškarce je inače sunnet u vezi s tradicijom. ali ako se radi o ispravnosti namaza. U metežu koji je nastao. bilo da svijet pojedinačno uči naglas. Slijeđenje te prakse.s. Datum kreiranja: 27. a Allah. Imam bi trebao s vremena na vrijeme.s.a.v. To je izazvalo bučnu raspravu nakon džume. skrenuti pažnju na razlog učenja sure El-Kehf naglas. Imajući u vidu da je hutba manje vrijednosti od samog namaza. Što se tiče osobe koja ulazi u džamiju. klanjajući namaz gologlav. pa prema tome nije uslov ni za ispravnost džume. pokrivao je glavu pošto je bio običaj u sredini u kojoj je živio da muškraci pokrivaju glavu. Međutim.a. a da nije lijepo ići gologlav u sredinama u kojima je običaj da muškarci pokrivaju glavu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. smatram da to može biti razlog da imam ili mujezin ili neko drugi pred džumu uči suru El-Kehf naglas (pošto je propisano da se sura Kehf uči petkom).com Pitanje: U našoj džamiji pred džumu se uči Kur′an naglas. Poslanik. Svjesno ili nesvjesno na mimber je izišao gologlav. u oba slučaja. ne znam da je zabilježeno da je Poslanik. nije mekruh. nego u smislu privremene mjere radi sprečavanja onoga što je loše (psovke i ogovaranje) i postizanja dobra (slušanje Kur′ana).v.11. u najmanju ruku dotle dok bude postojala mogućnost da izazove nedoumice i rasprave. ili pak da jedan uči a ostali slušaju. jedan mladić se popeo na mimber da drži hutbu. kada bi htio klanjati na otvorenom. kada se saznalo da imam neće doći. da klanjam dva rekata tehijjetulmesdžida ili da sjednem i slušam učenje Kur′ana? Odgovor: Džamija je u osnovi za obavljanje namaza i to je njena osnovna svrha. ali je još uvijek običaj da imam u mihrab i na mimber ide pokrivene glave. u sredinama u kojima je to inače običaj. čak i kada se uči Kur′an naglas. ne u smislu da je učenje naglas te sure šerijatski propis.s. Interesuje me šta je za mene bolje kada uđem u džamiju. skine svoju imamu (turban) sa glave i stavi je kao perdu. pokrivanje glave. Inače. dr. razlikovali se od većine.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 264 od 416 . Nadalje. a i danas je to vruća tema u našem džematu. tj. kako ističu neki pravnici poput imama Šatibija u djelu ″El-Muvafekat″. pa makar se radilo i o učenju Kur′ana. s.novihorizonti. tada sa sigurnošću možemo kazati da gologlavost ne može dovesti u pitanje njegovu ispravnost.v. ispravno je da prvo klanja dva rekata.a. pošto naš svijet puno ogovara i psuje). pošto je Poslanik. s. kako ne bismo. Molim da nam pojasnite da li nam je džuma ispravna pošto je imam održao hutbu gologlav! Odgovor: Pokrivanje glave nije uslov za ispravnost namaza. u vezi je s tradicijom i običajima. Mnogi tvrde da nam ta džuma nije ispravna. kada se radi o muškarcima.2005 http://www. najbolje zna. kako se ta praksa (da jedna osoba uči naglas dok drugi slušaju) ne bi ušerijatila i kako bi svijet shvatio da je ispravno da svaki musliman nauči arapsko pismo kako bi mogao samostalno učiti u Kur′anu pa tako omogućiti sebi da petkom prouči suru El-Kehf. ili se popeo na mimber da drži džumansku hutbu a da na glavi nije imao imamu (turban).Na pitanja odgovora doc. ikada džumu klanjao gologlav. a ne sunnetom i praksom Poslanikovom. Ramić. U nas je običaj da muškarci hodaju gologlavi tako da to nije strano. tako da bi se tog običaja trebalo držati.

alatke itd. Datum kreiranja: 27. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer je rezultat isti. zatim mašine. radi o trgovini koja se razlikuje od klasične po tome što prodavac otkriva kupovnu cijenu robe koju prodaje i na taj način otkriva visinu zarade koju želi ostvariti. Poslanik. (Vidi: Avnul-Ma′bud komentar Ebu Davudovog Sunena. tada nema smetnje da koristite solarij.a. naravno pod uslovom da se pri tome ne čini nešto što je šerijatom zabranjeno. Odgovor: Sve što je korisno čovjeku dozvoljeno je u šerijatu. Pitanje: Da li je dozvoljeno ići u solarij pošto se ultraljubičastim zrakama dobija tamna boja kože? Pravo da Vam kažem. nema smetnje da tu zaradu iskaže u procentima ili pak u brojčanom iznosu. Isto tako. dž. Pitanje: Odgovor: Čovjek treba biti svjestan blagodati govora i tu blagodat koristiti na dostojanstven način.novihorizonti. Prema tome. tako da preporučujem da se konsultujete sa svojim ljekarom. ili kad bi primopredaja robe bila izvršena kasnije u odnosu na njemu protuvrijednost u novcu.11. najbolje zna. To je trgovina pri kojoj prodavac otkriva kupcu kupovnu cijenu robe koju prodaje i na taj način otkriva koliku zaradu želi ostvariti. Koliko je meni poznato.š. tu nema kamate. a Allah.2005 http://www. postoje kontraverzni izvještaji u pogledu solarija. dž. osamljivanja muškarca sa ženom koja mu nije halal.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 265 od 416 Da li je dozvoljeno prilikom intimnog odnosa govoriti bezobrazne i vulgarne riječi ako će one poboljšati odnos? Smatra li se kamatom ako kupcu kažem da sam robu kupio za toliko i kolika želim da bude moja zarada u procentima? . iz čega je očito da tu ne ulaze sredstva za proizvodnju (zgrada u kojoj se. kaže da Allah. da raste i da se umnožava. ili u najmanju ruku da nije štetno. Vi nemate obavezu da dajete zekat na pogon koji posjedujete. to nije kamata. dr. Neki komentatori tumače da su to osobe koje govore vulgarne i prostačke riječi.com Pitanje: Odgovor: U privatizaciji sam stekao vlasništvo nad jednim proizvodnim pogonom. s. odnosno stručnjaci na polju medicine kažu da je to korisno za Vas.) Pitanje: Odgovor: Ne. Šukri H. Ovdje se. pošto nemaju takvu mogućnost. ja odlazim dvaput sedmično pošto mi pomaže u sušenju bubuljica po tijelu. Smatram da ima toliko lijepih i ugodnih riječi koje su odgovarajuće za takve prilike i da apsolutno nema potrebe za vulgarnim riječima. Prema tome. U fikhskim knjigama ova vrsta trgovine zove se murabeha. Ramić. Islamske banke su razvile posebni sistem murabehe gdje klijent unaprijed sa bankom ugovara kupovinu određene robe i materijala uz obećanje da će to od banke kupiti uz određenu profitnu maržu.v. dakle. S obzirom da se radi o prodaji robe ili materijala za novac. nalazi tvornica. komentar hadisa br. ako medicina. recimo. i ako nema golotinje. Iz usta muslimana treba da izlaze riječi koje mirišu i koje cvjetaju.Na pitanja odgovora doc. 4160 u ″Kitabul-edeb″. a ne riječi koje zaudaraju i koje se na smeće bacaju. Interesuje me da li sam dužan davati zekat na njega? Zekat se daje na imovinu koja realno ili potencijalno ima mogućnost da se oplođava. ne voli one koji su ″fahiši i metefehišši″.). ali imate obavezu da date zekat na zaradu koju ostvarite kada se ispune propisani uslovi u pogledu obaveze davanja zekata. pa čak i kad bi se plaćanje odgodilo na rate. ili nekih drugih grijeha.s.

ulazi u eventualni nisab i ubraja se u imovinu na koju treba dati zekat pod propisanim uslovima.š. Međutim.11. Ramić.v. a ne bude obavezna tim postupkom. Tako je za novac potrebno da bude u potpunom vlasništvu jednu lunarnu godinu. ukoliko bude obavezna zekat davati. dž. Tu zaradu može za sebe zadržati. Pitanje: Odgovor: U naše vrijeme. nakon isteka dvije hidžretske godine. Pitanje: Odgovor: Da. nema smetnje da se u vrijeme posta primaju sve vakcine koje se ne tretiraju kao hrana i koje se ne ubrizgavaju u jednjak. nego je propisao da se na imovinu koja dostiže nisab koji ispunjava propisane uslove daje zekat. također.s. u Velikoj Britaniji. Šukri H. Treba napomenuti da plata na koju je odmah dat zekat. učinila je dobro djelo koje će. U Bosni tako posluje Bosna Bank International. ako ima mogućnost. (Vidi: Tirmizi. 615) Prema tome.Na pitanja odgovora doc. po mišljenju većine učenjaka. počela poslovati na principima šerijata. osoba koja dā zekat na svoju platu čim je primi. S druge strane. Ne sjećam se da je imam moje džamije ikada sa mimbera rekao da tako treba postupati.a. dž. s.2005 http://www. a Allah. najbolje zna. Sunen. a ako nije u mogućnosti. novac uloži u banku koja umjesto kamate daje ugovoreni procenat od zarade. ispravno je da kamatu uzme i podijeli je u humanitarne svrhe. u visini nisaba. dr. ili je podijeliti kao sadaku.novihorizonti. nego oslobađanje od haram imetka. pa me interesuje da li je postupak moga prijatelja šerijatska obaveza? Odgovor: Islam nije propisao da se zekat na zaradu daje odmah. da bi na njega bilo obavezno dati zekat. dozvoljeno je zekat dati jednu godinu unaprijed pošto je Poslanik. Njemačka Deutsche bank ima. iako nisu muslimani. Ispravno je da. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ″Kitabuz-zekati″. odužila se za visinu tog iznosa koji neće ulaziti u nisab i količinu na koju se obračunava zekat u narednoj godini. inače privrženi praktikant šerijatskih propisa. najbolje zna. u skoro svim dijelovima svijeta. Vlasnici te banke. uvidjevši da se na taj način može uspješno poslovati i uz to pridobiti kao svoje klijente muslimane koji žele poslovati u beskamatnom okruženju. tek tada treba razmišljati šta s kamatom koju dobije od konvencionalnih banaka koje posluju na kamatnom principu. daje zekat na svoju plati čim je primi. naći na vagi svojih dobrih djela na Sudnjem danu. bez obzira koliko ta zarada visoka bila. Kamata i kada se podijeli u humanitarne svrhe nije sadaka. to dozvolio svome amidži El-Abbasu. pogrešno bi bilo da daje novac u takvu banku s jedinom namjerom da dobivenu kamatu podijeli siromasima. To govorim s namjerom da istaknem kako musliman prvo treba tražiti takve banke i s njima poslovati. a Allah. odlučili su se na taj korak. a u kojima silom prilika mora držati svoj novac. i trenutno jednom poslovnicom (u Bihaću). Tako smo npr. sa sjedištem u Sarajevu. nedavno u agencijskim vijestima mogli pročitati kako je i jedna banka čija centrala je u Walesu. Ukoliko pak da zekat na platu čim je primi. vjerovatno. poslovnice koje posluju na principima islama. S obzirom da je ramazan u periodu kada ima dosta gripe.com Pitanje: Moj prijatelj. postoje banke koje posluju na principima šerijata.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 266 od 416 .š. br. inša-Allah. mogu li se vakcine primati u vrijeme posta? Da li je dozvoljeno stavljati novac u banku s namjerom da se kamata podijeli sirotinji? Datum kreiranja: 27. Ako je musliman prinuđen da drži novac u banci koja daje kamatu. bilo da se radi o bankama koje imaju prefiks islamska ili ne.

kao što nemusliman ima šansu da postane musliman i izgovori šehadet. “Kitabul-musakat”. “Kitabu tefsirilKur’an”. Uzvišeni Allah kaže: “Od nje smo vas stvorili. četvrto. Prema tome. izniknuti iz ćelije koja se nalazi u trtičnoj (repnoj) kosti (lat. a ne neki njen dio. goriti u džehenemskoj vatri na ahiretu? Odgovor: Prije svega.2005 http://www.” (Ta Ha. samo taj dio tijela. sve dok duša ne počne izlaziti.com Pitanje: Da li je dozvoljeno muslimanu darovati svoj organ nemuslimanu. nakon padanja kiše u vidu ljudskog sjemena. u nju ćemo vas vratiti i iz nje ćemo vas ponovo izvaditi. Pitanje: Odgovor: Imovina se. kaže: “Kod svega živog može se postići sadaka.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 267 od 416 . ako znam ili pretpostavljam da će taj organ otići u oganizam koji će. Dva dijela pripadaju bratu.. Mogu li se udati uz ramazan? Moj rahmetli komšija nije imao djece. uz napomenu da je za dobro djelo potrebno imati ispravan nijet (namjeru) i da djelo u osnovi bude dozvolejno (halal). mi ne možemo sa sigurnošću tvrditi. “El-Fiten ve ešratus-sa’a” br. bilo da ostane u Vašem tijelu ili bude presađen u neko drugo. Naime. (Vidi: Sahihul-Buhari.novihorizonti. Coccyx). odnosno ćelija iz koje će naše tijelo nići ima svoj značaj i ulogu. Pitanje: Odgovor: Nema smetnje za udaju uz ramazan. a jedan sestri.” (Buhari. 2190) Drugo. a žena mu je umrla prije njega. On neće biti proživljen. s obzirom da musliman vjeruje kako će svi koji umru kao nemuslimani na budućem svijetu ahiretu ispaštati u džehenemskoj vatri? Konkretno. Koliko svakome od njih pripada? Datum kreiranja: 27. a humano djelo se može učiniti svakom živom biću.Na pitanja odgovora doc. Ramić. tako da nakon čovjekove smrti. postoji mogućnost da šejtan zavede muslimana na krivi put.v.11. da će sa sigurnošću u Džennet ili Džehennem. Sahihul-Buhari. 2955) Moja preporuka bila bi da muslimani što više čine dobra djela. Vaš organ će istruhnuti i pretvoriti se u zemlju. da li je meni dozvoljeno dati organ za života. Sahihu Muslim. bilo koji organ kad se odvoji od tijela ne naziva se muslimanom. jer. jer postoji mogućnost da taj musliman krene pogrešnim putem. Šukri H. u spomenutom slučaju dijeli na tri jednaka dijela. 4440. tako da ne postoji potreba za strahom da će se taj organ naći u tijelu osobe koja će u Džehennem. bilo da se radi o muslimanu ili nemuslimanu. 4554. Poslanik. na dan proživljenja. jer muslimanom nazivamo kompletnu osobu. npr. br. ne prodaja. za bilo koju živu osobu. 55) Dakle. bubreg ili oporučiti nakon smrti. vjerovatno. treba naglasiti da je darivanje organa. Muslim. da budu na usluzi ljudima. proživljenje će biti tako što će naša tijela. ne biste mogli biti sigurni u tom poledu. Treće. uz preporuku da se mladenci u toku posta ne osamljuju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. br. ova naša dunjalučka tijela obična su zemlja u koju će se ponovo pretvoriti.s. kada biste organ oporučili muslimanu.a. humano djelo. Jedini nasljednici su brat i sestra. dr. pa čak i da umre kao nemusliman. s.

Peto. iako u osnovi niko ne treba da trpi zbog grijeha drugih. bojim se da vaš brak ne bi mogao normalno funkcionisati. I. ali to se odnosi. Sunen. “Kitabun-nikah”. kada traže sebi životnog saputnika. Tačno je da oni nisu baš toliko islamu privrženi. na budući svijet. na osnovu dokaza i iskustva da budući supružnici budu što sličniji po moralu. prvenstveno. jer sličnost obećava da će među njima biti manje razlika koje mogu prerasti u razilaženje i tako dovesti do razmirica u braku.š.11. u ovo naše vrijeme. ali njihov sin je drugačiji. spomenuti problem nemoguće je riješiti jednoobrazno i definitivno. smatram da se takvi problemi mogu rješiti u dogovoru u kome treba da sve strane učestvuju. praktikanti islama. četvrto. islamska ulema preporučuje. Treće. tačno je da niko neće nositi i nije odgovoran za tuđe grijehe. često suočavaju sa sličnim problemima i dilemama. vjerom. tvojih roditelja i roditelja tvoga mladića.v.. a možete zamisliti kako bi izgledalo kada bi vaš budući svekar. Ako tako ne postupite bit će nered na Zemlji i fesad rasprostranjen. Datum kreiranja: 27. dž. a svaka situacija mora se posebno rješavati. Prvo što treba kazati jesu Poslanikove.s. na kraju. Na dunjaluku. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li je ispravno da on zbog svojih roditelja ispašta i da se zbog toga ne može sa mnom oženiti? Da li su moji roditelji u pravu kad mi brane da se za njega udam? Odgovor: Na početku želim istaći da sam dobio mnoga pitanja ovakvog i sličnog sadržaja. porijeklu itd. bilo da se radi o momku ili djevojci. činjenica je da brak nije samo vezivanje momka i djevojke. U svakom pogledu. oženite ga. mada to nije isključivo. br. ostali na onome na čemu su bili. koji ne prakticira islam.” (Tirmizi. Šukri H. a ona se teško može dobiti ako oni nisu zadovoljni sa svojom djecom. statusu u društvu. nego to je vezivanje porodica. Na osnovu toga nastala je i poslovica da jabuka ne pada daleko od svoga stabla.com Pitanje: Babo i mama mi ne dozvoljavaju da se udam za mladića kojeg puno volim pod izgovorom da njegovi roditelji ne prakticiraju islam. Tako nešto je i za očekivati ako imamo u vidu da se dosta omladine upoznalo sa islamom i prihvatilo ga kao svoj vid identiteta. preporučujem vam strpljenje i traganje za najboljim rješenjem uz dovu i otvoreni razgovor s vašim roditeljima.2005 http://www.novihorizonti. ipak u životnoj praksi to se može desiti i često se dešava. počeo pred tvojim babom jesti uz ramazan i u vašoj kući tražiti da popije koju čašicu rakije. što govori da se momci i djevojke.Na pitanja odgovora doc. U svakom slučaju. Ono što se može kazati jesu opće napute. Ne zaboravite na važnost roditeljske dove. Normalno je da mladići i djevojke. dr. On striktno prakticira islam i ulaže napore da svoje roditelje upozna s Allahovom. koji su većinom odrasli u komunističkom sistemu. ne treba zapostavljati pravo roditelja i zanemariti njihovu brigu za svojim djetetom u bilo kojoj situaciji. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 268 od 416 . traže sebi slične. riječi: “Kada vam dođe u prošnju neko s čijom vjerom i moralom ste zadovoljni. čak i u situaciji kada griješe u procjeni. Razlog tome je činjenica da djeca vrlo često budu slika i prilika svojih roditelja. dok su roditelji.a. s. Bez dogovora i pristanka svih strana. što vrlo često dovodi do spomenute situacije.1004) Drugo.

Šta da radim? U kojoj starosnoj dobi osoba nije dužna postiti? Odgovor: Smatram da je najbolje da se razvedeš. Kako muslimani treba da se odnose prema svemu tome? Što se tiče islama. njegovi propisi u tom pogledu su jasni. nije senilna). uz napomenu da je i crno roblje na cijeni. 1-8) Prema tome. Prije mjesec dana iznenada se vratio potišten i skrhan. Pitanje: Odgovor: Ta dob nije određena godinama. odnosno isticati vrijednosti jednih nad drugim. Ja se sada bojim da sidu ne prenese na mene i djecu. grijeh ti je s njim imati intimni odnos jer bi time svoj život izložila opasnosti s obzirom da se virus side na taj način prenosi. zatim njihovom čednošću. S druge strane. išao s kurvama i tuđim ženama i da se tako zarazio sidom. pravo na nemoral i razgolićivanje i slobodna upotreba alkohola. ali bijelo je skuplje. pa zato bjeljkinje još uvijek pobjeđuju na svjetskom tržištu i češće su na “jelovniku” organizatora i sponozora izbora za miss.novihorizonti. za sestru. njihovim dostojanstvom. svaki čovjek prirodno je lijep i takvim ga treba smatrati. Isticanje ljepote čovjeka kao pojedinca je dozvoljena. Međutim. Allah. a da mu djeca. za majku. izbor za miss nije ništa drugo do perfidni način trgovine ženama. jer je to u suprotnosti sa prirodom čovjeka i zakonima koji vladaju u njemu. isticanje nečije ljepote u odnosu na nekog drugog znači degradiranje drugog.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 269 od 416 . dž. Ukoliko odlučiš da ostaneš u braku. Mi se danas suočavamo s masovnom trgovinom ženama i vidimo kako se država i mnoge institucije bore da ženu zaštite. Ja sam saburala i odgajala djecu. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jesu njihova dobra djela. tada nije dužna postiti. To je perfidni način trgovine ženama i sve koji u tome učestvuju treba smatrati trgovcima bijelim robljem. Šukri H. Sva tri spomenuta uzroka su glavni na izboru miss. pomažu koliko mogu do njegove smrti. a svjesna je značenja posta (dakle.š.š. Naime. a glavni uzroci su neograničena seksualna sloboda. kao roditelju. dužna je postiti. U zakonu Stvoritelja nebesa i Zemlje nema mjesta za izbor miss na način i u uslovima na koji se to čini.2005 http://www. a to nije dostojanstveno. da bi se na kraju uglavnom sve zvršilo trgovinom njihovog tijela. svi ti pokušaji su uzaludni i ne daju rezultate. Pitanje: Moj suprug radio je u inostranstvu i dugo godina nije dolazio kući. dr.11. kaže da je stvorio čovjeka u najljepšem obliku. (Vidi: Et-Tin. čistotom i čestitošću. bez obzira koliko imala godina. Međutim. Ramić. najbolje zna.com Pitanje: Odgovor: Sezona je izbora za miss (najljepših žena) kod nas i u svijetu. Ukoliko osobi post ne škodi. jer se ne bori protiv uzroka tog zla.Na pitanja odgovora doc. gdje se u početku trguje njihovom ljepotom. njihovim majčinstvom. a Allah. Priznao je da je u proteklom periodu živio nemoralnim životom. Kada stara osoba dođe u stanje da joj post škodi ili da zbog senilnosti ne razumije njegovo značenje. Smatram da je izbor miss na način i u uslovima u kojima se to čini najveće poniženje za ženu. nego zdravstvenim stanjem osobe. Jedino na osnovu čega je dozvoljeno vrednovati ljude. Datum kreiranja: 27.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 270 od 416 . čak u pojedinim situacijama zastupanje biva obavezno ako će povlačenjem advokata nečije pravo biti dovedeno u pitanje. sa šerijatskog stanovišta. Vi ste stupili u validan brak i postali ste muž i žena. Datum kreiranja: 27. koji znaju da će za grijehe odgovarati na Sudnjem danu.š. zakonima nije odgovoran advokat. Advokat musliman tu dužnost u neislamskom okruženju može obnašati kao vid nužde sve dok se bori za pravdu i svjesno ne zaobilazi istinu. dž. Naravno. čak bi možda bilo i poželjno kako biste lakše mogli ostvarivati prava kao supruga (mada je u toj zemlji naš vjenčani list vjerovatno validan) i kako ne biste uskratili muževoj porodici da napravi veselje koje se od nje u takvim situacijama očekuje.novihorizonti. koji svjesno ne griješe. nema smetnje da obnaša tu dužnost. Vjenčanje planiramo obaviti u njegovoj zemlji u prisustvu njegove rodbine i mojih roditelja. Ramić. Dakle.š.11. učestvovanje muslimana u advokatskoj službi.š. odnosno koji su ih dizanjem svoje ruke. najbolje zna. obavimo vjenčanje u BiH pred općinskim matičarem. činjenica je da je manji broj zakona koji su u suprotnosti sa šerijatom. Ukoliko želite ponovo da se vjenčate u zemlji svoga muža to možete uraditi. Što se. ali ima li šerijatske zapreke da tako postupimo? Odgovor: Kada se izražavajući svoju slobodnu volju vjenčate u općini u prisustvu svjedoka. ili ako sam advokat govori neistinu. Šukri H. a uzimajući u obzir da se i Vaš babo s tim slaže. nego oni koji su takve zakone donijeli. dž. da nevini bude oslobođen. Ja sam ga zamolila da. Sve dok advokat zastupa pravdu i govori istinu. tada je veća i šansa da se ostvari pravda i svako uzme svoje pravo. Pitanje: Da li je moguće. Advokatska služba je zanimanje koje je u osnovi humano i kao takvo dozvoljeno. dr. tada je njegovo zastupništvo grijeh. vrsta nužde.2005 http://www. Vjenčanje dva puta je praktično izvodljivo.com Pitanje: Završio sam gimnaziju u Austriji i upisao pravni fakultet. bez obzira što se u sudnicama vrlo često sudi suprotno šerijatu. Ukoliko bi svi dobri i čestiti ljudi napustili advokatsku službu zbog toga što se ponekad nepravedno sudi.Na pitanja odgovora doc. kada dođe po mene. podržali. Radi se o tome da moj vjerenik nije državljanin BiH. a i mogućnost postizanja pravde bila bi sve dalja. ima svoje opravdanje. pak. prilikom njihova izglasavanja u skupštini. dok je veći broj u skladu. zakona tiče. vjenčanje (nikah) obaviti dva puta. zakonom? Odgovor: Advokat je zastupnik optužene osobe ili osobe koja traži svoje pravo. u toj službi ostali bi oni koji svjesno griješe. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a krivi da dobije kaznu srazmjernu njegovoj krivici. Kada u advokatskoj službi ima ljudi koji se bore za pravdu. u naše vrijeme. a sudovi koriste zakone koji su u suprotnosti s Allahovim. vi se možete dva puta vjenčati s tim da imate na umu da ste muž i žena od onog trenutka kada prvi put izgovorite “da”. Dakle.š. niti živi u našoj zemlji. jer je to. Onoga trenutka kada advokat zna da je njegov klijent kriv ili zna da govori neistinu. koji se ne boje grijeha. za zakone koji nisu u skladu s Allahovim. Njime se želi zaštititi pravo nevinog i krivog. a Allah. dž. ili pak traži da se primijeni zakon koji je nepravedan i nije u skladu s Allahovim. Da li sam pogriješio u izboru s obzirom da kada završim namjeravam biti advokat. dž. zakonom.

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Kupio sam na sarajevskoj pijaci auto od svoga komšije. Auto nije u tom trenutku bilo na pijaci nego kod njegove kuće. S obzirom da se dobro poznajemo i da poznam dobro auto koje kupujem odmah sam ga isplatio. Međutim, desilo se što mi nije moglo ni na pamet pasti, auto je prije nego sam ga preuzeo ukradeno. Posumnjao sam u komšiju da me prevario, ali svjedoci su potvrdili da je auto stvarno ukraden. Interesuje me ko u ovom slučaju snosi štetu, ja ili moj komšija, ili smo dužni štetu podijeliti?

Odgovor: Sve dok prodavac ne omogući kupcu da preuzme robu sve posljedice u pogledu oštećenja ili uništenja snosi prodavac, osim ako je kupac tome uzročnik. Prema tome, komšija koji ti je prodao auto dužan je da ti vrati sve što si mu na ime kupovine auta dao. Naravno, bilo bi lijepo da ti i ostale komšije pomognete svome komšiji i koliko-toliko umanjite štetu koju je pretrpio. To bi bio human gest i vid dobrih komšijskih odnosa. Pitanje: Mnogi muslimani, koji nikako ili rijetko obavljaju namaz i izvršavaju druge propise islama i koji čine druge velike grijehe, kada nastupi ramazan, prestanu s tim grijesima, poste i idu na teraviju. Imaju li oni od toga koristi?

Odgovor: Da, činjenica je da se uz ramazan desi preporod među muslimanima, kako kod nas u Evropi, tako i u drugim dijelovima svijeta, pa čak i u zemljama koje nazivamo muslimanskim. Razlog tome je, vjerovatno, u činjenici da šejtani uz ramazan budu, Allahovom, dž.š, voljom, ograničeni u svom djelovanju. U hadisu doslovno stoji: “Kada dođe ramazan džennetska vrata se otvore, džehennemska se zatvore, a šejtani se povežu u lance.” (Buhari, Sahihul-Buhari, “Kitabu bed’ilhalk”, br. 3035) Dakle, Allah, dž.š, odredio je da se uz ramazan vrata dobra otvore, vrata zla zatvore, a glavni promotori zla (prokleti šejtani) budu ograničeni u svom djelovanju. Naravno, te promjene imaju uticaja na ljude, tako da i među muslimanima uz ramazan zavlada posebna atmosfera. Za vrijeme jednog ramazana bio sam sa svojim ahbabom u poznatom gradu u jednoj muslimanskoj zemlji. Bili smo iznenađeni niskom cijenom smještaja u hotelu u kom smo boravili. Kada smo pitali zašto je u gradu smještaj u hotelima tako jeftin rečeno nam je da se uz ramazan drastično smanji broj gostiju jer muslimani koji žive nemoralno uz ramazan ne dolaze. U tom mjesecu prostitutke nemaju posla, pa i one idu na godišnji odmor i vraćaju se svojim kućama u Rusiju, Moldaviju, Bjelorusiju.... Što se, pak, tiče koristi za čovjeka koji puno griješi, pa uz ramazan prestane, nema sumnje da on od toga ima koristi i treba ga u dobru podržati. Oni koji su u nemoralu cijelu godinu, kada prestanu uz ramazan, to je za njih korisno. čak je korisno i za jadne žene koje se bave tim prljavim poslom, jer će im taj prekid možda pomoći da dođu sebi, preispitaju svoj život i krenu putem koji je dostojan čovjeka. Dakle, kad god čovjek izbjegne da uradi loše djelo, to je korisno, kad god uradi dobro djelo, to je korisno. Ljude treba bodriti i pomagati u dobru, kao što ih treba bodriti u ostavljanju zla. Bez obzira koliki čovjek bio grešnik ne treba ga obeshrabivati da uradi makar malo dobra, jer to malo dobra može probuditi dobru stranu koja postoji u svakom čovjeku. Kod svakog čovjeka, bez obzira koliki bio grešnik, može se desiti preokret i čovjek, sve dok njegova duša ne počne izlaziti, može se pokajati. Mi ne smijemo biti prepreka da ljudi, koji su možda najveći zločinci, urade makar malo dobra i da se klone makar malo zla. Mi moramo biti oni koji ih bodre u činjenju dobra i pomažu im da se klone zla, a konačni sud pripada Allahu, dž.š. koji kaže: “Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje, i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!” – toga Dana će ona vijesti svoje kazivati, jer će joj Gospodar tvoj narediti. Toga dana ljudi će se odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova: onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla – vidjeće ga.” (Ez-Zilzal, 1-8)
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 271 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Pilotima je zabranjeno gladovati dok su na poslu. Interesuje me kako da postupim kada budem radio u toku ramazana?

Pilot čim iziđe iz mjesta stalnog boravka, krećući na put na kom mu je dozvoljeno skraćivati namaz stiče status putnika i može koristiti sve olakšice predviđene za putnika, kao što su potiranje po obući tri dana i tri noći, skraćivanje četverorekatnih namaza itd. Dakle čim pilot stekne status putnika nije obavezan postiti, nego je dužan napostiti ako će za to imati priliku, a ako neće onda će dati iskup (fidju) za svaki propušteni dan. Međutim, ukoliko pilot polotira iznad mjesta svoga boravka, recimo da izvodi vježbe, trenira itd, tada ne stiče pravo putnika i nema olakšicu da ne posti, pa makar dužina leta dostigla razdaljinu s kojom se stiče status musafira, isto kao što je slučaj s taksistom ili vozačem prevoznog sredstva u svome gradu. Oni nisu putnici iako pređu razdaljinu kojom se postaje putnik. Preporučujem da musliman koji je obavezan postiti vježbe uz ramazan izvodi noću, a ako nužno mora to raditi danju nadam se da su mu otežani uslovi posla daju za pravo da mrsi i da propuštene dane naposti, a Allah, dž.š, najbolje zna.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 272 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Znam da je žena dužna čuvati imetak svoga muža. Međutim, da li sam griješna ako ponekad pomognem svoje roditelje bez muževa znanja? To krijem od njega plašeći se konflikta.

Odgovor: Ukoliko je to tvoj lični imetak sa njim možeš slobodno da raspolažeš, a ako su tvoji roditelji siromašni i nema ko da ih pomogne od onih koji su preči od tebe kao što su sinovi, tada si obavezna da im pružiš pomoć. Ukoliko se pak radi o imetku tvoga muža, tada moraš imati na umu sljedeće momente: a) Ženi je dato na povjerenje (emanet) kuća njenog muža, njegova imovina i čast, tako da je ona obavezna to povjerenje čuvati i grijeh joj je iznevjeriti ga. Poslanik, s.a.v.s, kaže: “...žena je pastir u kući svoga muža i odgovorna za svoje stado...” (Buhari, Sahihul-Buhari, “Kitabuldžumu’a”, br. 844) Govoreći Omeru, r.a, o značenju ajeta “Oni koji gomilaju zlato i srebro...”, Poslanik, s.a.v.s, mu je na kraju rekao: “Hoćeš li da ti kažem koje bogatstvo je za čovjeka najvrjednije: dobra i čestita supruga koju kada pogleda obraduje ga, kada joj naredi posluša ga, a kada je odsutan čuva ga.” (tj. čuva njegovu čast i imetak, kako stoji u nekim predajama). (Ebu Davud, Sunen, “Kitabuz-zekati”, br. 1417) Dakle, ti kao supruga nosiš emanet i ne smiješ taj emanet iznevjeriti. b) Ženi je, shodno stanovištu koje ima jači dokaz, dozvoljeno u granicama umjerenosti udjeljivati iz imovine svoga muža, pod uslovom da se on tome ne suprotstavlja eksplicitno ili implicitno (otvoreno ili u svojoj duši). Naime, Poslanik, s.a.v.s, veli: “Ono što žena potroši (podijeli) iz kuće svoga muža, ako nije u nešto beskorisno, ona ima nagradu za to što je potrošila, njen muž za ono što je zaradio, a i skladištar isto tako. Niko nikom neće umanjiti nagradu.” (Buhari, SahihulBuhari, “Kitabuz-zekati”, br. 1336) Iz ovog hadisa razumijemo da žena može trošiti imetak svoga muža u ono što je korisno bez pitanja, jer je običaj (tradicija, ‘urf) da ona tako postupa i da se muž tome ne suprotstavlja. Običaj u ovom slučaju nadomješta eksplicitnu dozvolu. Međutim, ukoliko joj muž zabrani ili njegova škrtost jasno ukazuje da on s takvim postupcima supruge neće biti zadovoljan, tada tradicija ne može zamijeniti dozvolu. U takvoj situaciji ženi je grijeh davati sadaku iz muževa imetka bez njegove dozvole, isto kao što je mužu grijeh (haram) trošiti imetak svoje supruge bez njene dozvole. c) Što se pak tiče hadisa: “Žena ne udjeljuje iz svoje kuće bilo šta bez dozvole svoga muža.” Upitali su: “Pa čak ni hranu, Allahov Poslaniče?” Rekao je: “To je naš najbolji imetak.” (Ibn Madždže, Sunen, “Kitabut-tidžarat”, br. 2286), on je općeg značenja, a hadis koji dozvoljava specifičnog. Specifično značenje ima prednost, pošto pojašnjava opće značenje. Uz to, hadis koji zabranjuje ima u svom senedu prenosilaca koje su neki okarakterisali slabim, a hadis koji dozvoljava nalazi se između ostalog u Buharijinom Sahihu. Dakle, ako se radi o tvom imetku, slobodno pomaži svoje roditelje onoliko koliko hoćeš, a ako si obavezna, tada u granicama svojih mogućnosti. Ukoliko pak udjeljuješ mužev imetak, tada udjeljuj u granicama umjerenosti u ono što je korisno, ukoliko je to običaj u vašem mjestu, koji podrazumijeva njegovu dozvolu. Ukoliko nije običaj da žena bez dozvole muža udjeljuje njegov imetak ili škrtost muža ukazuje na to da on s tim nije zadovoljan, tada je obaveza da se muž pita i nije dozvoljeno bez njegove dozvole uzimati supruzi njegov imetak, kao što njemu nije dozvoljeno da uzima njen bez njene dozvole. U svim prilikama preporučujem suružnicima da nađu zajedničku riječ i da potpomažu jedno drugo u dobrim djelima.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 273 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

U Bosni se pojavio “novi tarikat” koji su počeli slijediti mnogi profesori medresa, poznate ličnosti i vjerski obrazovani ljudi. Taj tarikat se zove nakšibendijsko-halidijski. Njega karakteriše to što se zikr čini u sebi i kako kažu sljedbenici tog tarikata, jedini je tarikat koji se veže za Ebu Bekra, r.a. Sljedbenici tog tarikata daju bej’at (prisegu, zakletvu) šejhu. Interesuje me da li način na koji zikre te sufije, njihova prisega (bej’at), itd. imaju utemeljenje u sunnetu Allahova Poslanika, s.a.v.s, i ima li išta loše u tome ako neko slijedi taj tarikat?

Odgovor: U 45. broju Novi horizonti su objavili dvije fetve dr. Jusufa el-Karadavija u prijevodu dr. hfz. Safeta Halilovića s ciljem da se kroz pero istaknutog alima našeg vremena progovori o tesavvufu i sufijama, kako bi se skrenula pažnja da kod nas, kao i u svijetu, ima dosta onih koji prakticiraju tesavvuf koji je vrlo često izuzetno daleko od Poslanikove, s.a.v.s, prakse. Ono što je dr. Karadavi rekao mjerodavno je i važi za sve tarikate, za sve sufije, pa prema tome i za halidije. Ja mogu samo još da istaknem da Poslanik, s.a.v.s, nije ni u jednom hadisu za sebe rekao da je sufija, niti ga je Kur’an tim imenom zvao. U Kur’anu stoji: “On vas je nazvao muslimanima (još) prije i u ovom (Kur’anu).” (El-Hadždž, 78.) Na osnovu navedenog ajeta, smatram da se u pogledu vjerovanja (akaida) i islamskog prava (fikha), prije svega u domenu obredoslovlja, sljedbenici islama mogu zvati samo imenom muslimani, dok u pogledu ovodunjalučkih poslova, u organizacijskom smislu a ne u vjerskom, nema smetnje da sebe nazivaju pristojnim imenima i da se dijele na partije, grupe i udruženja. Nadalje, mi smo po slovu Kur’ana dužni slijediti Poslanika, s.a.v.s, a ne Ebu Bekra, r.a. Treba da se ponosimo time što slijedimo Poslanika, s.a.v.s, a ne nekog drugog, bilo ko da je taj drugi. Drugog možemo isticati kao uzor u smislu da je u određenoj stvari slijedio primjer Poslanika, s.a.v.s. Sve što je utemeljeno na Kur’anu i sunnetu, može se slijediti, a ono što nema utemeljenje treba odbaciti, bilo o kom tarikatu ili pokretu se radilo. Bej’at i zikr imaju svoje utemeljenje u Poslanikovoj, s.a.v.s, praksi. Međutim, da bismo za njih mogli reći da su u skladu s Poslanikovom, s.a.v.s, praksom, način i sadržaj prisege i zikra moraju se slagati s tom praksom. Ukoliko neke sufije daju prisegu svome šejhu da mu neće proturiječiti pa makar ga vidjeli u velikom grijehu, to je neprihvatljivo jer je suprotno kur’anskoj naredbi naređivanja dobra i odvraćanja od zla i Poslanikovim, s.a.v.s, riječima: “Nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Allahu Uzvišenom.” (Ahmed, Musned, “Musned Alije ibn Ebu Taliba”, br. 1041.) Što se zikra tiče, Poslanikova, s.a.v.s, praksa u tom pogledu je sasvim jasna. Cijeli njegov život, sve njegove aktivnosti bile su zikr, a Allaha, dž.š, je naglas i u sebi molio. Izmišljanje bilo kakvog načina zikra (dakle, ibadeta) koji Poslanik, s.a.v.s, nije prakticirao je novotarija i uvođenje u vjeru nečeg što Allah, dž.š, nije propisao, a posljedice takvog postupka su poznate svakom muslimanu i muslimanki koji su barem jedanput Kur’an s razumijevanjem pročitali. Pitanje: Da li je djevojčicama dozvoljeno voziti bicikl s obzirom da postoji mogućnost da se ozlijede i da dođe do pucanja djevičanske opne (himena) što im, prilikom udaje može predstavljati veliki problem?

Odgovor: Ne vidim razlog da djevojčicama, ukoliko se pridržavaju islamskih propisa u oblačenju i ponašanju, bude zabranjena vožnja biciklom samo zbog pretpostavke da bi mogle da se ozlijede. Ukoliko je mogućnost o kojoj govorite sasvim izvijesna i vjerovatna, tada djevojčice treba da nose zaštitnik koji će ih čuvati od takvih ozljeda. U suprotnom, bolje im je izbjegavati vožnju biciklom kako se ne bi suočile sa spomenutim problemom koji im kasnije u životu može uzrokovati velike neugodnosti, a Allah, dž.š, najbolje zna.
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 274 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Kada uđemo u džamiju i zateknemo imama na ruku'u da li da izgovorimo početni tekbir (tekbiretul-ihram) ili tekbir za ruku i, da li se računa da smo klanjali rekat kada imama zateknemo na ruku'u?

Odgovor: Ispravno je da se u toj situaciji izgovori početni tekbir u stojećem položaju a zatim da se izgovori tekbir za ruku pri saginjanju. Doduše, ima učenjaka koji kažu da je dovoljno ukoliko se uspije izgovoriti početni tekbir stojeći i stigne imam na ruku'u. Ja bih ipak, dao prednost prvom stavu koji podrazumjeva smirenost, skrušenost i zabranu žurbe prilikom pristizanja u namaz, jer Poslanik, s.a.v.s, to je jasno precizirao, rekavši jednom prilikom kada je u namazu čuo brze korake onih koji su žurili na namaz: 'Šta vam je?' 'Požurili smo na namaz', odgovoriše. 'Nemojte tako', reče, 'kada dolazite na namz, dolazite smireno. Ono što stignete klanjajte, a ono u čemu su vas pretekli dopunite.' (Muslim, Sahihu Muslim, 'Kitabul-mesadžidi ve mevadi'is-salati', br. 948.) U spomenutoj situaciji, kada sustižemo imama na ruku'u, nije propisano učenje dove (Subhaneke), niti Fatihe s obzirom na kratkoću vremena. Onaj ko stigne imama na ruku'u, pa makar jedan trenutak, računa se da se taj rekat klanjao i ne mora ga ponavljati. Prenosi se da je Ebu Bekre es-Sekafi, r.a, jednom stigao u džamiju dok je džemat bio na ruku'u. Da bi ih stigao, on je zanijjetio prije no što je stao u saff. Poslanik, s.a.v.s, kasnije mu je rekao: 'Da ti Allah uveća ažurnost, ali nemoj ponovo tako raditi.' (Buhari, Sahihul-Buhari, 'Kitabul-ezan', br. 741.) Dakle, nemoj nijjetiti prije no što staneš u saff. Iz činjenice da mu Poslanik, s.a.v.s, nije naredio da ponovi taj rekat razumijemo da je rekat, na kom sustignemo imama na ruku'u ispravan i ne moramo ga ponovo klanjati. Pitanje: Živim u jednom gradu u Austriji u kom muslimani nisu formirali svoj džemat tako da se ne klanja džuma-namaz. Džuma-namaz se klanja u susjednom gradu koji je udaljen pedesetak kilometara. Da li sam dužan tamo ići na džumu?

Odgovor: Prije svega, treba znati da je džuma propisana za naseljena mjesta, tako da su muslimani koji žive u gradovima ili selima, pa makar u njima bili i manjina, dužni uspostaviti džemat i džumunamz, ako za to postoje minimalni uslovi. Dakle, treba da nastojite uspostaviti džemat u svom gradu, a do tada umjesto džume klanjajte podne namaz. Naravno, bilo bi lijepo, radi održavanja veze sa džematom, da kada postoji mogućnost odete na džumu u susjedna mjesta, ali to vam nije obaveza, a Allah, dž.š, najbolje zna.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 275 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Babo me prisiljava da se udam za mladića kojeg ne volim. Ima li on pravo da me prisili na brak s osobom koju ne volim?

Kako ocu tako i staratelju nije dozvoljeno da prisili djevojku na udaju za osobu koju ona ne želi. Dužnost njihova je da djevojku pitaju, pa ako pristane može doći do sklapanja braka, u suprotnom ne može. Ukoliko bi djevojka bila prisiljena, brak bi bio ništavan, pošto je uslov za ispravnost braka, između ostalog, pristanak obiju strana. Poslanik, s.a.v.s, veli: 'Udovica se ne udaje dok se od nje to ne zatraži (i ona pristane), a djevica se ne udaje dok se od nje ne zatraži dozvola.' Na pitanje ashaba kako djevojka treba da izrazi svoj pristanak, on je rekao da je njena šutnja znak pristanka, tj. dovoljno je da se prijedlogu ne suprotstavi. (Vidi: Buhari, SahihulBuhari, 'Kitabun-nikah', br. 4741) Prema tome, babo nema pravo da te prisiljava na brak s osobom koju ne voliš. Koristim se ovom prilikom da skrenem pažnju svim roditeljima da ne prisiljavaju svoju djecu na brak s osobama koje njihova djeca ne žele, bez obzira što djeca vrlo često mogu imati pogrešnu procjenu. Ta preporuka bazirana je na zabrani da djeca budu prisiljavana, što možemo razumjeti iz prethodnog hadisa, kao i na osnovu pretpostavke da su negativne posljedice prisile daleko veće u odnosu na njihovo odbijanje da se vežu za osobu koju ne žele, a Allah, dž.š, najbolje zna. Isto tako, preporučujem momcima i djevojkama da ne odbijaju ponude onih koji imaju moral i vjeru, jer ljubav je relativna. Možda ćete sutra zavoljeti supružnika, pošto se život u braku razlikuje od onoga kojeg žive momci i djevojke. U braku dolaze do izražaja druge osobine i svojstva koja niste imali prilike ni mogućnosti upoznati prije braka. Zbog toga mnogi, prije braka zaljubljeni, u braku se razočaraju, a mnogi koji se prije braka nisu baš tako voljeli u braku se zavole. Pitanje: Nedavno me zaručio moralan i lijep mladić. On je završio fakultet, a ja srednju školu. Babo se složio da se udam za njega. Međutim, majka, kada je saznala da je mladić iz porodice u kojoj se prakticira islam, žestoko se usprotivila. Znajući da sam dužna slušati roditelje, a posebno majku, pošto je Džennet, kako stoji u hadisu, pod majčinim nogama, interesuje me da li sam dužna poslušati majku i u ovoj situaciji, ili mogu da se udam samo uz očev blagoslov?

Odgovor: Ukoliko je to jedini razlog koji ima tvoja majka na osnovu čega ti brani udaju za tog mladića, smatram da je nisi obavezna poslušati, pošto, kako u hadisu stoji, pokornost je obavezna u onome što je dobro (Vidi: Sahihul-Buhari, Kitabul-ahkam' br.6612), a sigurno nije dobro odbiti odgovarajućeg zaručnika kakvog ti imaš pošto Poslanik, s.a.v.s, kaže: 'Kada vam dođe u prošnju neko s čijom vjerom i moralom ste zadovoljni, oženite ga. Ako tako ne postupite, bit će nered na Zemlji i fesad rasprostranjen.' (Tirmizi, Sunen, 'Kitabun-nikah', br.1004) Napominjem, da djeca, i u situaciji kada ne mogu udovoljiti pogrešnim zahtjevima svojih roditelja, treba da to izraze na što bezbolniji način kako bi ih što manje uvrijedili, jer dijete ne smije nikada zaboraviti prava koja roditelj ima prema njemu.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 276 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Moj muž materijalno pomaže svoju rodbinu. S obzirom da i ja imam rodbine kojoj je pomoć potrebna, mogu li zahtjevati da i njih pomaže u mjeri u kojoj pomaže svoju rodbinu?

Odgovor: Prije svega, treba naglasiti da je Vaš muž neku svoju rodbinu dužan izdržavati, kao što su roditelji, kada im je to potrebno, a neku nije, kao što su dajdže i amidže koji imaju svoju djecu, dok tvoju rodbinu on nije dužan izdržavati, osim u izuzetnim situacijama. Prema tome, on prema tvojoj rodbini gotovo da i nema nekih materijalnih obaveza, a prema svojoj ima. čak i u situaciji kada prema svojoj rodbini nema materijalnih obaveza, preče je da ih pomogne, negoli osobe koje mu nisu rodbina, jer Poslanik, s.a.v.s, veli da kada se sadaka dā rodbini tada se ima dvostruka nagrada: nagrada za sadaku i nagrada za održavanje rodbinskih veza. (Vidi: Buhari, Sahihul-Buhari,'Kitabuz-zekat', br. 1373.) Dakle, u svakom slučaju, preče je da muž pomaže svoju rodbinu, negoli Vašu. S druge strane, ukoliko Vi imate svojih sredstava, recimo da primate lični dohodak, ili imate svoj imetak, svi propisi koje sam spomenuo u pogledu vašeg muža i njegove rodbine mogu se odnositi na Vas u pogledu Vaše rodbine, naravno ukoliko se ispunjavaju određeni uslovi. I na kraju, lijepo je da muž pruži dužnu pažnju ženinoj rodbini i pomogne je u granicama svoje mogućnosti, jer će to jačati njihovu bračnu zajednicu, a žena mora imati razumjevanja za svoga muža i njegove obaveze prema vlastitoj rodbini i ne može insistirati da se u pogledu materijalnih davanja prema svima odnosi podjednako. Pitanje: Namjeravam s porodicom ići na odmor u Ulcinj, jer sam čuo da tamo musliman može, s obzirom na dužinu plaže, pronaći mjesto gdje će imati svoju privatnost. Interesuje me hoću li skraćivati namaze s obzirom da ću tada imati najviše slobodnog vremena?

Odgovor: I do mene su došle iformacije da na Velikoj plaži u Ulcinju stvarno postoje takva mjesta, a da se u gradu nije izloženo golotinji više nego u našim selima i gradovima. Ipak, zbog loših konotacija ja ne bih preporučio odlazak na takva mjesta, osim ukoliko postoji stvarna potreba. Naravno, more je blagodat koju treba da koriste muslimani, ali i tu blagodat treba nastojati koristiti na halal način. Preporučio bih da svi, koji se iz moralnih razloga ne mogu kupati na plažama gdje su muškarci i žene zajedno, nastoje ostvariti svoje pravo da imaju plažu po svojim kriterijima. Jer, ako oni koji se skidaju u bikini i gaćice mogu imati svoju plažu, ako nudisti mogu imati svoju, zašto oni koji imaju drugačije poglede od spomenutih, bilo da se radi o muslimanima ili ne, ne bi imali isto pravo, s obzirom da ostvarinjem tog prava nikog ne ugrožavaju. Prisiljavanje muslimana da krše svoje moralne principe i uskraćivanje muslimanima da mogu koristiti more u skladu s svojim vjerskim načelima predstavlja kršenje elementarnih ljudskih prava. Naravno, kako jedna novinarka iz Beograda nedavno reče da se za prava valja, uvijek i svugdje, izboriti i da se prava nikom na tanjuru ne donose, sigurno je da se ta prava neće ni muslimanima donijeti na tanjiru, nego se za njih valja izboriti. Naglasio bih još kako bi jedan turistički kompleks na moru, gdje bi bili ispoštovani islamski propisi, bio veliki turistički mamac za desetine miliona muslimana u Evropi, a posebno za muslimane iz arapskog svijeta. Smatram da bi to bio pravi finansijski pogodak. Što se pak skraćivanja namaza tiče, sve dok imaš status putnika (musafira), dužan si da namaz skraćuješ, s tim da u slobodno vrijeme možeš klanjati nafile.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 277 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

S obzirom da ni nakon dužeg liječenja moja supruga nije zanijela, ljekari su mi predložili da pomiješaju moju spermu sa spermom četverice ljudi i da tom mješavinom oplode moju ženu. Da li je to dozvoljeno po šerijatu?

Odgovor: Nema sumnje da postoji razlog zbog kojeg ne može doći do začeća, jer u prirodnom procesu odvijanja Allahovih, dž.š, zakona uvijek postoji uzročno-posljedična veza. Međutim, taj razlog neće biti otklonjen, ili, ako bude otklonjen, dijete se neće roditi, bez obzira koliko ulagali trud, sve dok Allah, dž.š, ne odredi. Uzvišeni Allah, kaže: 'Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće – mušku, ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće učini bez poroda; On, uistinu, sve zna i sve može.' (Eš-Šura, 4950) Naravno, kao musliman treba da tražite lijek, jer Poslanik, s.a.v.s, veli da ne postoji bolest, a da Allah, dž.š, za nju nije stvorio lijek, osim starosti i smrti. U isto vrijeme treba da puno dovu upućujete Allahu, dž.š, jer dova jedino može promijeniti odredbu (kader). Lijek u vašoj situaciji mora biti halal, jer imati dijete nije nužda, tako da se ne može koristiti lijek koji je haram. Prijedlog ljekara koji vam je dao spomenutu ponudu je haram i očita varka, jer je jasno da, eventulana trudnoća, neće biti uzrokovana tvojim spermatozoidom, nego nečijim drugim. Postupak koji su vam predložili ljekari šerijat tretira kao blud, a dijete rođeno na taj način bi bilo vanbračno. Čudi me da ljekari koji daju takve prijedloge ne razmišljaju o pravnoj i moralnoj strani takvog čina. Neka zamisle muža kojem je žena na taj način rodila dijete koje nema nikakve genetske ili neke druge veze s njim. On će odgajati dijete koje nije njegovo, koje ne liči na njega, koje emotivno za njega ne može nikako biti vezano kao za roditelja, koje će ga sutra naslijediti, a na to po šerijatu nema pravo s obzirom da mu on nije otac, a neće moći naslijediti ni svog pravog oca jer se tretira kao vanbračno dijete a vanbračno dijete ne može naslijediti oca, koje će rađanjem izgubiti rodbinske veze s očeve strane, a biti prisiljeno da održava veze s porodicom lažnog oca za koju ne može emotivno biti vezano itd. Neka se ljekari postave u situaciju tog djeteta koje će nevoljko grliti oca koji nije njegov, a uskraćeno će mu biti da upozna svog pravog oca. Na kraju, poštovani brate, bolje ti je biti bez djece nego nekoga dovesti u takvu situaciju. Traži lijeka i moli Allaha, dž.š, a ako lijeka ne vidiš na vidiku, preuzmite brigu o nekom jetimu ili jetimima. Na taj način, donekle, možete iskazati roditeljsku brigu i osjetiti određeno zadovoljstvo, a što je posebno važno možete Džennet zaraditi, jer će oni koji se budu brinuli o jetimima biti vrlo blizu Poslanika, s.a.v.s, u Džennetu. Pitanje: Poštovani brate, želim Vas pitati da li mi je dozvoljeno jednu moju mahanu prikriti od djevojke s kojom se namjeravam oženiti? Ta mahana i nije nešto veliko, ali ja se ipak pribojavam da joj je otkrijem. Naime, prije desetak godina bio mi je napravljen sihr od kojeg sam se, hvala Allahu, dž.š, izliječio, ali je ostala jedna posljedica koja se izražava u vidu povremene glavobolje. Šta mi u tom pogledu preporučujete?

Odgovor: Smatram da je ispravno upoznati životnog saputnika sa svim poznatim vrlinama i mahanama koje mogu imati određene posljedice, pozitivne ili negativne, na život u bračnoj zajednici. Čak i u slučaju da te ne pita, smatram da je bolje da je o tome obavijestiš, a ako te upita, recimo o tvom zdravlju, dužan si da joj to kažeš. Poslanik, s.a.v.s, kaže u hadisu: 'Ko vara nije moj sljedbenik.' (Muslim, Sahihu Muslim, 'Kitabul-iman', br. 147) Smatram, također, vrlo bitnim, posebno u ovo vrijeme, da se budući supružnici dogovore o svim relevantnim pitanjima koja se tiču života u braku. To mora biti iskren razgovor i dogovor, kako bi sutra kad se suoče s nekom dilemom ili problemom lakše mogli doći do rješenja.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 278 od 416

Zašto ne bi napravila dogovor s momkom da ti omogući studiranje nakon udaje. učiti Kur'an itd. i u toku tog vremena on je pod abdestom bez obzira što ne može držati mokraću. je bijedan život. u granicama mogućnosti. Tako je. Stanje se u zadnje vrijeme pogoršalo tako da više ne može kontrolisati mokraću.Na pitanja odgovora doc. dž. Meni je teško. Ono što tvoj babo može jeste da za svako namasko vrijeme uzme abdest. Moj babo je klanjao i postio od rane mladosti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 279 od 416 . Imam divnog momka koji je moja slika i prilika. Takva osoba u islamskom pravu tretira se kao osoba sa isprikom (sahibu uzur). čini mi se da je za žensko najvažnije da se lijepo uda. U velikoj sam dilemi. Najbolje bi bilo kada bi mogla postići i jedno i drugo.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer znate kakva su vremena i kako lahko dolazi do razvoda. Ona je dužna da za svako namasko vrijeme uzme abdest koji joj vrijedi u toku tog vremena za sve ono čemu je abdest potreban. zadnji dani dunjalučkog života.novihorizonti. potrudi se. On hoće da se vjenčamo odmah nakon mature. da ti dā ispravnu odluku. ipak. jer on je odlučio da se ženi. Šukri H. da majka s tobom bude zadovoljna i da dobiješ njen blagoslov. Ramić. a moja majka (babo mi je poginuo) želi da ja završim fakultet i da imam svoj hljeb. bez muža i porodice. a život s diplomom. po svoj prilici. Pitanje: Moj babo je u šezdeset devetoj godini života. Boluje šećernu bolest i ima slabu prostatu tako da je tokom noći odlazio u toalet po desetak puta. Zbog toga je u zadnjih deset dana prestao klanjati.com Pitanje: U četvrtom sam razredu srednje škole. Bojim se da je to loš znak s obzirom da su mu to. ako poslušam majku sigurno ću izgubiti momka. Kada bih znao da će brak lijepo funkcionirati preporučio bih ti udaju. Datum kreiranja: 27. klanjaj istiharu namaz i moli Allaha. jer. dr. diploma malo vrijedi. U braku koji je dunjalučki džehennem. u slučaju namaza.2005 http://www. na što bi majka vjerovatno pristala? U svakom slučaju. U toku tog vremena može klanjati. Treba li on klanjati u stanju u kakvom se sada nalazi? Odgovor: Uzvišeni Allah kaže da ne opterećuje čovjeka više od njegovih mogućnosti. iz ove pozicije da procijenim šta je za tebe bolje ako budeš morala birati između momka i fakulteta.11. Odgovor: Preporučio bih ti da pokušaš naći rješenje koje će zadovoljiti obje strane. mnome ili drugom. čovjek dužan klanjati onako kako može. Molim za savjet.

š. pretpostavljam. Da bi čovjek mogao za svoja dobra djela biti nagrađen na budućem svijetu neohodno je umrijeti s vjerom u Allaha. usluge itd. s.a.' (Alu Imran. jer pri tom vjenčanju su. kaže: 'Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobošce. lijepu riječ. dž. On je nedavno preminuo.' Da li je prijevod tačan? Odgovor: Ukoliko je oglašeno da se ženiš.11. dž. kaže: 'Allahu je prava vjera jedino . dž. veli: 'Ko se ne zahvaljuje ljudima taj se ne zahvaljuje Allahu. pred hodžom.islam. jer svi koji su te vidjeli s mladom svjedoci su tvojoj ženidbi. po islamskom učenju. 113) 'Molio ti oprost za njih ili ne molio. ispunjeni uvjeti. Datum kreiranja: 27. S toga vi ne možete kao musliman za njega platiti svetu misu. kroz brigu. Nedavno sam dobio dijete. dakle ne smije prerasti u oblik i način koji priliči samo Allahu. A Allah neće ukazati na pravi put nevjernicima. 19). pomoć u potrebi itd.Na pitanja odgovora doc.š? Odgovor: U islamu je propisano da se ljudi jedni drugima zahvaljuju na uslugama i dobrim djelima. Izgleda da je prilikom prekucavanja teksta došlo do greške koja nije kasnije uočena. a dijete začeto prije vjenčanja u općini. recimo da si imao svatove.novihorizonti. a to je dobrovoljnost i prisustvo svjedoka.' (Et-Tevba. br. Po dolasku u ovu zemlju jedan Nijemac mi je puno pomogao. makar im bili i rod najbliži. nakon što je umro.2005 http://www. ajet glasi: 'Stvorio sam ljude i džine da Me obožavaju.š. jesu izrazi pažnje prema njegovoj porodici.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 280 od 416 . dž. Ne postoji drugi način. Vjenčanje pred hodžom je lijepo obaviti jer se pri njemu vodi računa o svim šerijatskim propisima. tvoj brak se može smatrati validnim. Ako je začeto nakon vjenčanja u općini ono je legalno. Poslanik.š.' (Tirmizi. jer Allah. lijepe riječi. tada je dijete vanbračno po šerijatu i za njega važe propisi o vanbračnom djetetu. kad im je jasno da će oni stanovnici u Džehennemu biti.v. Šukri H. Sunen. s.a. Allah im neće oprostiti – zato što u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju. zahvala je propisana ali mora biti u skladu s propisima šerijata. pa su došli na veselje. ili te je dočekala rodbina kad si mladu doveo.s. Naime umjesto riječi 'žene' treba da stoji riječ 'džine' dakle. niti za njega moliti. Ukoliko svega toga nije bilo.' Pitanje: Vjenčao sam se u općini dvije sedmice nakon ženidbe. Ramić. Da li je to tačno? U broju 49 na 60 strani Novih horizonata citiran je 56. dž. ali ono nije uslov za ispravnost braka. Mene interesuje da li mogu za njega platiti svetu misu u crkvi kojoj je pripadao i mogu li za njega moliti oprost grijeha od Allaha. ili si nakon dolaska razglasio u kući i komšiluku da si se oženio tom i tom. jer Allah. 80) Jedini način na koji se možete odužiti i zahvaliti tom humanom čovjeku. jer on za svoju dobrotu. dr.š.com Pitanje: Živim u Njemačkoj. Pitanje: Odgovor: Rad koji je objavljen na tim stranicama preuzet je iz Glasnika 1976 godine i u njemu nisu vršene bilo kakve intervencije. ajet sure Ez-Zarijat: 'Stvorio sam ljude i žene da Me obožavaju. 1877) Zahvala može biti u vidu poklona. poklone.' (Et-Tevba. može dobiti nagradu samo na ovom svijetu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s. molio čak i sedamdeset puta. na način koji dolikuje čovjeku. i Njegova poslanika Muhammeda. Prema tome. Čuo sam kako neki pričaju da je to dijete vanbračno jer se nisam vjenčao šerijatski. 'El-Birru ves-sile'.v.

lijepo se raziđite. Šta da radim? Odgovor: Preporučujem vam da se o svim bitnim pitanjima dogovorite prije braka. da li da ih mirim ili da ih pustim da se razvedu? Odgovor: Meni je iz ove pozicije teško procijeniti šta je najbolje. pa čak ako to dijete nije ni zadojila. preporučujem da se dogovoreno zapiše. S druge strane.novihorizonti. zbog tog uslova neće to učiniti s ispravnim nijetom. a to je daleko više od dojenja predviđenog za uspostavljanja srodstva po mlijeku. dž. Datum kreiranja: 27. Pitanje: U situaciji kada žena iznajmi svoju maternicu da nosi dijete zakonitih supružnika. Znajte da kada stupite u brak rješavanje neriješenih pitanja. Šukri H. ako postoji šansa da se povrate. jer će tako teže doći do nesporazuma. Naučila je klanjati i počela prakticirati ostale propise islama. to dijete se tokom trudnoće hranilo preko njenog organizma. Ako brak nema šansu da opstane i ako će za njih biti dunjalučka patnja bolje je da se rastanu. a on ne. Naime. Dobili su i dijete koje sada ima četiri godine.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 281 od 416 .Na pitanja odgovora doc.a. njihovi odnosi nisu dobri. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Došli su do granice da ona želi razvod. a Allah. Pitanje: Da li da djevojci koju namjeravam ženiti kao uslov postavim pokrivanje? Bojim se da.v. Štaviše. najbolje zna. pa ako vidite da ste sličnih pogleda. to im je bolje. da li to dijete ima dvije majke. ako se pokrije. uglavnom.s.2005 http://www. zbog negativnih pravnih i moralnih posljedica Međutim. dr. s. Ramić. posebno imajući u vidu dijete kojem će na taj način očuvati roditeljski dom i mogućnost da odrasta u porodičnoj atmosferi. u to sam siguran. U svakom slučaju. nego nakon što je brak sklopljen. rezultat njihova griješenja i učinjenih pogrešnih poteza. onu čije je jajašce i onu koja ga je nosila i rodila? Odgovor: Prije svega želim naglasiti da je takav postupak po šerijatu strogo zabranjen (haram). Šta da radim. Da su se držali Poslanikovih. pa makar se malo strpili. Razlaz prije braka sigurno je daleko s manjim posljedicama. biva teže. krenite u brak. Godinu dana nakon prihvatanja islama udala se za Sirijca. u slučaju da se to desi. viču jedno na drugo itd. a ako ne. žena koja je nosila dijete neće se tretirati kao rođena majka. uputa sigurno se ne bi našli u toj situaciji.11.com Pitanje: Jedna Poljakinja je prešla na islam prije 6 godina. Uprkos svemu. koji su. a pokrivanje je itekako važno pitanje. pokaju i pronađu ono što ih veže u braku.š. Otuda vam savjetujem da se islamski o svemu dogovorite. a posljedice nesporazuma i neslaganja veće. pokušajte im pomoći da prevaziđu probleme. ali mi se čini da se može tretirati kao majka po mlijeku. a može se lahko desiti da se nakon udaje ponovo otkrije s obzirom da to nije uradila iz ubjeđenja.

ozbiljnošću. dž. treba raditi vodeći računa o prioritetima. Nedavno sam se suočila s dilemom da li napustiti posao ili nastaviti raditi. sve dok nisi prisiljena da se osamljuješ s muškarcem koji ti nije mahrem. izvršavajući na vrijeme svoje obaveze. Naime. dr. to može biti problematično.Na pitanja odgovora doc. osim što ponekad čujem uvrede od strane učenika. Ja kao roditelj osjećam blagodat kada svoje dijete predam učiteljici koja čestito radi svoj posao i za koju vidim da će moje dijete odgajati moralnim vrijednostima. Kada bismo išli logikom šerijatskog pravnika koji vam je rekao da morate napustiti posao zbog toga što radite s ljudima pokvarenih srca. da izbjegavam korupciju. Nisam osoba koja voli otvoreno vršiti davu jer se ne osjećam dovoljno kompetentnom. jer Kur'an kaže da dobra djela brišu loša djela. U nastavi se trudim da posebno naglasim odgojne vrijednosti književnosti. Poslije toga dolaze ostali poslovi. istina kojima ja ne predajem. Kao pokrivena muslimanka predajem taj predmet i nemam problema. To su obično dovikivanja tipa 'vidi bule'. sve dok je tvoj integritet kao žene muslimanke zaštićen. a gramatika svakako nije diskutabilna.2005 http://www. Datum kreiranja: 27. a Allah. naročito kada su u pubertetu. sve dok tvoje obaveze kao muslimanke prema mužu i porodici nisu upitne. Molim da mi kažete koliko je spomenuti šerijatski pravnik bio u pravu i šta treba da mi bude prioritet u radu. korektna i djecu učiti radu i redu.11. odgovarajućim odijevanjem koje će kod tih učenika izazivati osjećaj poštovanja itd. U radu nastojim biti predana. smatram da na prvom mjestu treba da vodite računa o obavezama u kojima vas niko ne može zamijeniti a to je uloga supruge i majke. jer u svim radnim sredinama ima ljudi koji su niskih moralnih vrijednosti i pokvarenih srca.novihorizonti. koje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 282 od 416 . Ramić.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a toga nažalost ima. Odgovor: Poštovana sestro. jedan šerijatski pravnik rekao je da mi je haram raditi s ljudima pokvarenih srca i da mi je haram predavati muškarcima. Što se pak prioriteta u radu tiče. smatram da imam izuzetnu priliku da kao moralna ličnost utičem na odgoj i obrazovanje mladih. a kako bi izgledalo naše društvo kada bi oni koji su moralni i čistih srca napustili svoja radna mjesta!? Što se tiče držanja nastave muškarcima koji su punoljetni. Šukri H. Siguran sam da u okruženju u kom radite morate biti izloženi manjim grijesima. a trudim se da se ne družim s osobama sumnjivih moralnih kvaliteta. Iako u književnosti koju predajem ima dosta tekstova koji su u susprotnosti s islamskom vjerom i tradicijom.com Pitanje: Profesorica sam bosanskog jezika i književnosti. naravano. smatram da treba da radiš taj posao koji je od izuzetne društvene koristi. najbolje zna koliko u tome uspijevam. Napominjem da moj muž radi u istoj školi i da skoro nikada nisam u situaciji da se osamljujem s muškarcima. ali se nadam da će vaša dobra djela lahko izbrisati te manje grijehe. svi čestiti i pošteni bi morali ostaviti posao. Smatram da se taj problem može uveliko prevazići tvojim dostojanstvenim držanjem. Smatram da vlastitim primjerom dajem najbolju sliku islama tako što predano i čestito radim.

najbolje zna. Vrijedno je napomenuti da su poremećaji o kojima je ovdje riječ uglavnom rezultat nepravde koju čovjek čini sami sebi kršeći Allahove. u ovo naše vrijeme. ili nosa ako je neprirodan? Uzvišeni Allah. Kada bi ljudi živjeli poštujući Allahove.Na pitanja odgovora doc.Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljena plastična operacija ušiju ako su klempave. stvorio je čovjeka u najljepšem obliku. Dakle.š. klanjate u njegovu vremenu. a Allah. s neporemećenom prirodom. jer Danska još uvijek nije priznala islam kao vjeru. sa neporemećenom prirodom smatraju prirodnim'. Šukri H.11. pa prema tome i rodoskrnavljenja itd. 1-4) Prema tome. Prema tome ono što je neprirodno dozvoljeno je ispraviti i poboljšati na halal način. Ta je ljepota posebno izražena u različitosti koja postoji među ljudima u pogledu njihovog fizičkog izgleda. ukoliko dođe to poremećaja onog što normalni ljudi. Ukoliko ne uspijete pronaći mogućnost da farz. suočavamo se s jednim problemom. tada sastavljajte podne i ikindiju. u takvom slučaju operacija bi bila dozvoljena. dž. U svemu ovome. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 283 od 416 . dž. . bilo u podnevskom ili ikindijskom vremenu. Vi ste dužni nastojati iznalaziti uslove u kojima ćete moći normalno izvršavati svoje obaveze prema Allahu.š. tada nema smetnje da se to poboljša na halal način. On kaže: 'Tako mi smokve i masline i Sinajske gore. dž. Prema tome.2005 http://www. dž. Isto možete raditi kada su u pitanju akšam i jacija. Pitanje: Kada čovjek kao što sam ja radi među Dancima u fabrici. različitost treba shvatati kao ljepotu. dr. mi ipak.š. svaki čovjek je lijep u svom prirodnom obliku. mnogi žele da budu drugačiji od ostalih itd. i grada ovog. prirodne zakone: uništavajući i zagađujući svoju prirodnu sredinu. dakle prije odlaska ili nakon dolaska s posla. da li mu je dozvoljeno da namaz obavi u mislima ili je bolje da propuštene namaze klanja kad dođe kući? Napominjem da u fabrici nema mjesta za klanjanje. unoseći u svoj organizam štetne materije počevši od alkohola pa dalje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Zbog toga sam u odgovoru rekao 'onog što normalni ljudi. a to je poremećaj sistema vrijednosti kod mnogih ljudi.š. bezbjednog. Odgovor: Prije svega. smatraju prirodnim. a Uzvišeni Allah ne opterećuje čovjeka više od njegove mogućnosti.novihorizonti. a za to vam je potrebno pet minuta i prostor od jednog kvadratnog metra. tako da mnogi ono što je prirodno smatraju neprirodnim. a ne kao problem. Međutim. prirodne zakone ovakvih pitanja i problema vjerovatno ne bi ni bilo. nemoralnim životom koji vodi do gubljenja rodbinskih veza.š.' (Et-Tin. Ramić. a kada bih klanjao bio bih otpušten s posla i proglašen fundamentalistom. Datum kreiranja: 27.

da ste čitali Kur'an u prevodu ne bi bilo zabune. recimo Ibn Kesirov ili tefsir 'U okrilju Kur'ana' Sejida Qutba koji su prevedeni na bosanski jezik. ajet sure ElBekare. Ramić. a ako pri ruci imate neki od tefsira. Odgovor: Poštovani brate. tj. Pogledajte 187. Vjera se uzima samo sa sigurnih izvora.com Pitanje: Čuo sam razne priče o tome da li je dozvoljeno imati intimni odnos za vrijeme ramazana. Datum kreiranja: 27.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 284 od 416 . Veliki broj problema s kojima se muslimani danas suočavaju rezultat su činjenice da mnogi iz različitih izvora uzimaju vjeru ne vodeći računa može li i da li taj izvor nudi ispravnu vjeru ili pak nešto drugo.Na pitanja odgovora doc. bilo bi lijepo i da komentar pročitate. poslije akšama pa do početka novog dana. Još da napomenem da se propisi vjere ne uzimaju od svakoga.11. a posebno ne iz nekakvih priča. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr.novihorizonti. nakon završenog dana posta. Ovo je upozorenje svakome ko želi da slijedi diniislam. ali ove priče koje sam čuo malo su me zbunile. Šukri H. pa Vas molim da mi to pojasnite. Ja znam da to nije dozvoljeno tokom posta.

također. i više od jednog. jer ta služba je imala moć. 10/197) “Dovoljno je da čovjek bude lažac da pripovijeda samo ono što je čuo.v. Sahihu Muslim. s.). 11935) Jedan od najtežih velikih grijeha u islamu jeste krivokletstvo i lažno svjedočenje (šehadetuzzur). uglavnom. jasno naređuje: “. 2364) Prema tome. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a neki su se.a. a što šerijatom nije dozvoljeno. pa čak ni s policijom u to vrijeme. d) bilo da uhode (tedžessus). kada govori laže. d) suradnja s Udbom u to doba nije ista kao suradnja s policijom danas. bio slučaj sa suradnicima Udbe. kao što je. br. c) bilo da ogovaraju (gibet). 33). 5596.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 285 od 416 . a neki. pare i privilegije. Muslim.” (Muslim. neposlušnost prema roditeljima.s.11. dr. a posebno muslimani. Musned. stoji: “Sudnji dan neće proći za onoga ko je lažno svjedočio prije nego mu bude presuđena vatra. i klonite se kumira poganih i klonite se lažnog svjedočenja. Ogovaranje (gibet) i uhođenje (tedžessus) ubrajaju se u najveće grijehe. neki su na trenutak poklekli pa se poslije izvukli. “Kitabuliman”.s..” (El-Bejheki..v. Opisijući prave vjernike Uzvišeni Allah kaže da to nisu oni koji lažno svjedoče: “. o prenošenju tuđih riječi veli: “U Džennet neće ući ko prenosi tuđe riječi (kattat). Šukri H. Sahihul-Buhari. b) bilo da lažu (kezib). zasigurno. Sunen. osoba koja prenosi tuđe riječi s namjerom da unese nered i širi fesad među ljudima. “Kitabul-iman”..v. 12. lažno svjedočenje. tj. Ramić. trudili da drugima što više napakoste i zla nanesu.. Sahihu Muslim. niti ima vjere ko se ne drži obećanja. bili na strašnom udaru. bilo da se radilo o pritiscima ili povoljnostima. a kada raspravlja čini to riječima grešnika. Datum kreiranja: 27.a. 30. 152) Ulema.s. a u suri El-Hadždž. 88) “Nema imana ko ne čuva emanet. sigurno. bilo da ljude za koje se navodi da su surađivali s Udbom osuđujemo. br. “Baki musned el-muksirin”. b) na udaru Službe posebno su bili oni koji su se isticali u svome narodu i svojoj sredini. veli: “Sve može postati vjernikovom prirodom izuzev izdajstva i laži.” (Ahmed. čine velike grijehe: a) bilo da prenose tuđe riječi (nemimet). neki su to smatrali svojom patriotskom dužnošću jer su po svojoj prirodi bili režimski ljudi koji slušaju i pokoravaju se. neki su bili prisiljeni. Poslanik.” (Buhari.novihorizonti. br. Sahihul-Buhari. “El-Mukaddime”. Drugo.2005 http://www. neki su se odupirali pa na kraju poklekli. br. svi koji su se bavili doušništvom počinili su makar jedan od prethodno spomenutih velikih grijeha. tumačeći riječ kattat kaže da je to nemmam. a ko imadne jedno od njih ima svojstvo licemjera dok ga se ne oslobodi: kada mu se povjeri iznevjeri. negoli tu suradnju odbijati. f) bilo da izdaju (elkhijane). s.a. i oni koji ne svjedoče lažno. 6) “Ko imadne pri sebi četiri svojstva čisti je licemjer. bilo položajem ili aktivnošću. u hadisu veli: “Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima: pridruživanje Allahu druga. Muslim. neki su u saradnji vidjeli prestiž i uživali u svim privilegijama i pogodnostima koje je ta saradnja pružala. da bi se mogao dati primjeren odgovor i da bi se taj odgovor mogao pravilno shvatiti potrebno je znati nekoliko činjenica. kada obeća prevari. Sunen..” (Ibn Madže. Sahihu Muslim. Na njihovu veličinu ukazuje činjenica da je te grijehe Uzvišeni Allah uporedio sa jedenjem mesa umrlog brata: “I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga.com Pitanje: Odgovor: Kakav stav muslimani i Islamska zajednica treba da zauzmu prema ljudima navedenim kao saradnici Udbe u knjizi “Čuvari Jugoslavije”? Prije samog odgovora na postavljeno pitanje potrebno je istaknuti sljedeće: Prvo. br. “Kitabul-edeb”.” (El-Furkan.” Poslanik.. osobe koje se bave špijunažom i uhođenjem. U hadisu.Na pitanja odgovora doc. bilo da za njih iznalazimo neka opravdanja i olakšavajuće okolnosti: a) bila su to teška vremena u totalitarnom režimu kada su vjernici. br. “Kitabulahkam”.” (El-Hudžurat. s. neki su se kroz saradnju borili da zaštite ljude smatrajući da je bolje surađivati i tako ljudima pomagati. a vama je to odvratno. Bila su to vremena kada se bilo teško oduprijeti izazovima Službe državne bezbjednosti. 72.” To je toliko dugo ponavljao da su oni koji su ga slušali u sebi pomislili-da hoće prestati.” (Buhari. Neki su prirodom svoga posla morali da Službi polažu račune. c) ni imami i ostali uposlenici u Islamskoj zajednici koji se spominju kao suradnici Udbe u knjizi “Čuvari Jugoslavije” nisu bili isti. br. “Kitabul-iman”. Poslanik.) Laž (kezib) i izdajstvo (khijane) su nespojivi s prirodom vjernika muslimana. i lažna optužba. g) bilo da lažno svjedoče (šehadetuz-zur).

jer će svi oni koji budu stavljeni na kušnju da nekoga uhode i špijuniraju malo više razmišljati o takvom angažmanu. h) iako će knjiga uzrokovati određenu štetu izazivajući bol kod onih koji su se ogriješili i kod onih o koje se ogriješilo. dž. Iz takvog stava buduće generacije bi mogle uzeti ispravnu pouku. c) ako su lažno optuženi. suradnja s Udbom značila je odavanje ljudi u poslovima koji su Allahovim. dž. d) ako su u to vrijeme smatrali da je manje zlo “pomalo” sarađivati negoli kontakte odbijati i na sebe navući srdžbu Udbe. f) svi koji su surađivali sa Službom činili su to na konspirativnoj osnovi. g) knjiga je. b) ako su surađivali pod prisilom da se javno pokaju. možda. u najmanju ruku.novihorizonti. Kao moralni čin i znak našeg pokajanja mi se povlačimo sa javnih funkcija. Znam da je tu teško dokazati istinu. j) ipak. To je bilo pogrešno. i za života odgovarati. treba da se javno pokaju. te da bi bilo bolje da su se u iskušenju strpili i suradnju odbili. da kaže da je pogriješio.2005 http://www. a neke će to sigurno i spriječiti da se upuštaju u takvu rabotu. za očekivati je da će oni koji su se iskreno pokajali okarakterisati svoje postupke pogrešnim i povući se sa svojih javnih funkcija. jer to najbolje odslikava svijest tih ljudi. e) nema sumnje da je Služba. iako to možda nismo zaslužili. dok je suradnja s policijom na otkrivanju kriminala i kriminalnih radnji za muslimana obaveza s obzirom da se kriminalom ugrožavaju pojedinci i zajednica i krše prava ljudi. da se kaje što je surađivao i da bi bio ispravan postupak da je suradnju odbio. ali. Savjetujemo našoj djeci da ne pokleknu pred iskušenjima pred kojima smo mi poklekli. a možda se i službenik Udbe sam pokaje i prizna eventualne konstrukcije i laži. milost. Ona iza sebe ne ostavlja dokumente i dokaze. jer tajna služba ne dozvoljava bilo kakvu javnost. 2) to je pouka svim potencijalnim doušnicima i izdajnicima da će. bojim se da bi se tim pokušajem mogla nanijeti nepravda onima koji su lažno optuženi. javno navedu imena osoba koje su spominjali u svojim razgovorima sa službenicima Udbe i da od tih osoba zatraže oprost. u svemu ovome. kao što je slobodno prakticiranje vjere i drugih prirodnih ljudskih prava. pred svoju braću i sestre. pred svoj narod i kazali detaljno šta su u tom periodu radili. pred svoje kolege. 3) ona može preventivno djelovati. pa da Udba s tobom prekine svaku vezu. Vjerujte mi. da sudskim putem sa sebe speru ljagu. dž. Ova sramota koja nas je pogodila je Allahova.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 286 od 416 . a dobit iskoristiti na najbolji mogući način. iz različitih interesa. Iz iskustva nekih ljudi znamo da je bilo dovoljno kazati o tome nekom u povjerenju. štampana s određenim namjerama i Islamska zajednica mora pokušati iznaći modus kojim će štetu smanjiti na minimum. spomenutog u knjizi. jer tajna služba ne nosi bez razloga takvo ime. Oni. da nijedan od njih nije uputio poruku svojoj i drugoj djeci da ne pokleknu pred izazovima pred kojim je on poklekao itd. ono što mogu.” Datum kreiranja: 27.š. svojim nadređenim i podređenim. da se kaje što je ispijao kahve sa službenicima Udbe i ćaskao o svojoj braći. profesora ili službenika u Islamskoj zajednici. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Moja poruka svima koji su u knjizi spomenuti kao suradnici je sljedeća: a) ako su već surađivali. pa makar taj neko bio u Udbi. a Islamskoj zajednici da lakše prebrodi ovo iskušenje. u to vrijeme. ali uradili smo. jeste da javno u sudnici u lice kažu operativcu Službe da je slagao. od njih zatraže halal i kažu da je ta saradnja. dr. Takvim postupkom oni će svojoj i ostaloj djeci poslati ispravnu poruku da ne pokleknu u sličnim iskušenjima.š.š. koja će se ogledati u oprostu onih o koje smo se ogriješili. iako pod prisilom. koju ćemo iskrenim pokajanjem i traženjem halala od naših žrtava nastojati preobratiti u Allahovu. To je za mene porazno. a vas molimo da nam pomognete. radnim kolegama. muftiju. Halalite nam i pomozite da prebrodimo nevolju koja nas je snašla. bila greška. da nevolju u kojoj smo se našli što lakše prebrodimo. Ramić. Šukri H. kako bi svojoj i drugoj djeci i unucima poslali ispravnu poruku.com Naime. i) smatram da je teško u slučaju ljudi čija su imena navedena u knjizi istjerati pravdu na vidjelo i da to čak ne treba ni pokušavati. navedu imena koja su spominjali. izišli bi pred svoje pretpostavljene. smatram da treba da taj svoj postupak javno okarakterišu kao grešku. da imaju savjesti i svijesti. smatram da pojava knjige može donijeti mnoge koristi: 1) pruža šansu onima koji su se ogriješili da preispitaju svoj postupak. prirodnim zakonom dozvoljeni ili naređeni. kazna. to je sigurno. lagala u mnogim slučajevima i da u spomenutoj knjizi ima dosta konstrukcija i laži. jer.Na pitanja odgovora doc.11. Neka kažu: “Morali smo ili nismo morali. mene najviše boli što još nisam čuo nijednog imama. pokaju se i za života zatraže oprost od ljudi o koje su se ogriješili.

Naime. a od novina koje objavljuju tužbalice suradnika Udbe očekujem da počnu objavljivati ispovijesti onih koji su odbili suradnju sa Udbom. Allah će prikriti njegovu mahanu na ahiretu. smatram da bi bilo dostojanstveno da Islamska zajednica i muslimani pomognu porodicama tih ljudi dok oni sebi ne nađu odgovarajući posao u Islamskoj zajednici ili van nje.2005 http://www. ako je Allah. moći kazati da su u pravu. Neka nam je Allah. Oni više zaslužuju da svoje primjere iznesu u javnost.a.com Kada bi spomenuti suradnici Udbe na taj način izrazili svoje kajanje i otišli s javnih funkcija.š. Šukri H. propis je da čovjek prikrije svoju mahanu ili grijeh i mahane drugih ljudi. sigurno. Datum kreiranja: 27. jer bi pokazao da oni ipak imaju ljudskog dostojanstva. Tada je dužnost mahanu otkriti onome kome je potrebno. Allah će otkriti njegovu i čak ga osramotiti u njegovoj kući.novihorizonti.) A Poslanik. dž. u osnovi. kako nisu cinkarili. dao da ljudi za to ne znaju. Većina mi je halalila. tvoje javno pokajanje. osim ako se tvoje ime javno obznani.11. veli da ko prikrije mahanu svoga brata na dunjaluku. ustvari. znajte. Interesuje me da li je za ispravnost mog pokajanja.š. neophodno javno pokajanje ili je dovoljno to što sam uradio? Odgovor: Smatram da je dovoljno to što ste od osoba koje ste spominjali kod Udbe oprost zatražili i da nije potrebno. s. 19. svima na pomoći. “Kitabul-hudud”.Na pitanja odgovora doc. jer oni odslikavaju pravu. iako znam. dž.š. Iskreno sam se pokajao i od ljudi koje sam pratio halala zatražio. pozitivnu i dostojanstvenu sliku Islamske zajednice i muslimana na ovim prostorima. nanijeće ogromnu štetu Islamskoj zajednici. Takav postupak bi skinuo ljagu sa Islamske zajednice. 2536) Izuzetak su situacije kada prikrivanje mahane ili grijeha može ugroziti nečije personalno pravo ili nanijeti nekome štetu. Njihovim pokajanjem i povlačenjem s javnih funkcija bila bi poslana ispravna poruka mladima koji se danas i koji će se uvijek suočavati s problemom špijunaže i uhođenja. Uzvišeni Allah. a neki su neodlučni. U vjerodostojnom hadisu doslovno stoji: “Ko pokrije mahanu svoga brata muslimana.v. ili boje se oni da se i njihovi dosjei ne otvore”. br. negativno govori o onima koji vole širiti ružne vijesti o vjernicima pa kaže: “Oni koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. oni spašavali ljude jer nisu o njima govorili sve što su znali itd. dr. Od te većine očekujem da to danas javno kaže. jer svako može pogriješiti i sigurno je da nema nijednog od nas da mu se ime nije moglo naći u zelenoj knjizi da je prošao kroz iskušenja kroz koja su prolazili mnogi koji su se s Udbom suočili. a ko otkrije mahanu svoga brata muslimana. Ramić.. Sahihu Muslim. ili kada ta mahana ugrožava opće dobro.” (En-Nur. kako su cinkarili jer su se morali odazivati na usmene pozive Udbe. a koji ga jedino pravilno mogu riješiti ako od tih ljudi zahtijevaju da napuste javne funkcije. tada će oni koji govore: “Sve su hodže iste i svi oni su to radili pa neće jedni na druge. jer bilo je hodža. “(Muslim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 287 od 416 . profesora i službenika u Islamskoj zajednici koji nisu povili kičmu i oni. a vi ne znate. uz poznate uslove za tevbu. I. ili kako izgleda odgajatelj u kom njegovi učenici gledaju doušnika?! Ako se ovako nastavi i Islamska zajednica se zadovolji time da se osobe spomenute u knjizi kao suradnici Udbe u novinama ili pred nekom internom komisijom ispovjede i kažu kako su nevini. Ukoliko se ti ljudi ne povuku iz javnih službi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. muftija ili profesor popne na mimber a džematlije u njemu gledaju cinkraoša. Zamislite kako izgleda kad se imam. ili pak da “prozvani” sudski dokažu da su optužbe u knjizi u cijelosti lažne i iskonstruisane.s. Allah sve zna. na kraju. dž. taj postupak bi skinuo veliki teret odgovornosti s leđa onih koji u Islamskoj zajednici moraju to pitanje rješavati. čine većinu. kako su. Pitanje: Jedan sam od suradnika Udbe čije ime nije spomenuto u knjizi “Čuvari Jugoslavije”. da nisu u pravu. otvorio bi put da im drugi oproste i razumiju njihove greške. pa čak nije ni poželjno. Allah će pokriti njegovu mahanu na Sudnjem danu.

dr. c) okupacija Iraka nije legitimna po međunarodnom pravu. tako da bi ti vjerovatno bili davani najteži i najopasniji zadaci. biti sretniji. žene i djecu. e) s obzirom da je u Iraku rat između okupacionih snaga i iračkog naroda. jer nije izvedena pod okriljem Ujedinjenih nacija i Vijeća sigurnosti. a ukoliko bih poginuo porodica bi dobila odštetu od pet stotina hiljada dolara. na kraju. Siguran sam. I. a i ahiretske posljedice bi mogle biti strašne. Za godinu dana služenja u sastavu poljskog kontingenta dobio bih sto hiljada dolara. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. sigurno biste se našli u situaciji da ubijate nevine ljude. a to nije moralno. Ubijanje nevinih ljudi bi sigurno na tebi ostavilo negativne tragove do kraja života. U takvim uslovima čovjek ne može ostati normalan. da tvoja porodica više voli da im svakog mjeseca doneseš onu malu vojničku plaću. Ako i poginem. ako pravilno shvatite život i budete zadovoljni s onim što imate. ulažući trud u radu koliko možete. a u drugoj pet stotina hiljada dolara. f) iskusili biste. određene nervne probleme već nakon prve patrole. ali sa noćnim morama i živčanim napadima koji će s tobom ostati do kraja života. Datum kreiranja: 27. barem ću nešto osigurati ženi i djeci. Interesuje me da li mi je kao muslimanu dozvoljeno otići u Irak? Uslovi su više nego povoljni. koji o tebi sigurno ne bi vodio računa kao o vojnicima iz svoje zemlje. Zamisli sebe kako ideš ulicama Bagdada očekujući svakog trenutka da te sa neke zgrade ili prozora pogodi snajper ili da u tvojoj blizini iznenada eksplodira automobil-bomba ili bomba zamotana u nekoj kesi ili ostavljena u kanti za smeće. Napominjem da mi život podstanara i nepostojanje nade da ću napraviti kuću u bliskoj budućnosti. b) Savez iračke uleme oglasio se i rekao da muslimani ne treba da učestvuju u okupacionim snagama.com Pitanje: Živim kao podstanar sa ženom i djecom i u teškoj sam materijalnoj situaciji. d) ti kao vojnik bio bi pod komandom nekog stranog komandanta. nego da se vratiš iz Iraka pun para.2005 http://www. Ramić.novihorizonti. također. a od kojih će strahovati tvoja porodica bojeći se i dan i noć da ratno iskustvo ne primijeniš u vlastitoj kući. u jednoj tvoje iskomadano tijelo. Šukri H. tako da mnoge evropske zemlje ne dopuštaju da u Irak idu njihovi vojnici. jer iračka ulema najbolje poznaje stanje u svojoj zemlji.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 288 od 416 . sigurno. negoli da dobiju dvije vreće. teže pada od eventualne pogibije u Iraku.š. pretpostavljam da čovjek ne može ostati normalan nakon jedne šetnje kao živa meta.11. da ti dā strpljenja u iskušenju u kom se nalaziš i da ti dā ono što je za tebe i tvoju porodicu najbolje na dunjaluku i ahiretu. tebi kao muslimanu tamo nije dozvoljeno ići u svojstvu vojnika iz sljedećeih razloga: a) jer su vojne snage u Iraku okupacione. smatram da ćeš ti i tvoja porodica. jer znaš kako se tretira ubistvo jedne nevine osobe.Na pitanja odgovora doc. Molim Allaha. jer. a tebi kao muslimanu nije dozvoljeno da sudjeluješ u okupaciji muslimanske zemlje. Muslimani su dužni da slijede tu fetvu. Odgovor: Šerijatskipravno gledano.

s. ili je pak štetno. Poslanik.s. ili da određenu obavezu zapostave. Dakle.novihorizonti.v. Posebno su njihovi postupci pogrešni ako dovedu do zapostavljanja porodice. a za pretpostaviti je da muževi koji kasno kući dolaze ne izvršavaju svoje obaveze prema porodici.v.a. nije volio da se spava prije jacije niti da se priča (tj.a. gradovima okupljaju se skoro svako veče poslije jacije namaza ispred džamija. Sunen. Šukri H. Međutim. 535) Doduše.v. s. a rade ono što nisu obavezni. šejtan ako ne može čovjeka sprečiti da ne ide na namaz u džamiju može ga zavesti u nečem drugom. 3830) Bilo bi logično da oni koji klanjaju jaciju u džematu prvi svojim kućama dolaze jer klanjanje u džematu je znak imana. a ne sijeliti. U svakom slučaju. je rekao: “Najbolji su oni koji su najbolji prema svojim suprugama. Molim Vas za komentar u vezi sa spomenutim postupkom naše braće koja klanjaju jaciju u džamiji.s. Postupci braće na koju se žale njihove supruge očito nisu na liniji sunneta Poslanikovog. ali da se klanja prije ponoći. sijeli) poslije. posebno da rade ono od čega nema koristi. Datum kreiranja: 27. Ramić. “Mevakitus-salati”. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. dakle bez potrebe slušaju i gledaju ono što je grijeh.a. u mnogim hadisima se govori kako je Poslanik.s.. sunnet je poslije jacije ići na spavanje. Interesuje me da li je boravak ispred džamije. s. “Kitabul-menakib”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 289 od 416 . Njihovi postupci su posebno problematični ako borave na mjestima koja muslimanu ne dolikuju i ako zbog boravka na tim mjestima svojim očima i ušima čine grijeh. oni kući dolaze iza ponoći.s. Ljeti..a. s. Samo okupljanje je vrlo često ispred kafića ili na šetalištima koja su puna nemorala.s. br. ja bih preporučio našoj braći da se drže upute Poslanikove. Supruge su posebno zabrinute zbog takvih postupaka svojih muževa. br. ne u prvom jacijskom vremenu.v. Tu ostaju i dugo razgovaraju ili odlaze u šetnju.” (Tirmizi. (Buhari.11. kao što je bespotrebno kašnjenje kući. razumijemo da je jaciju lijepo odgoditi za kasnije. do pred ponoć. s.a. šetalištu ili u kafani iza jacije namaza. ustvari džahilijjetski običaj noćnih šetnji? Koliko je meni poznato. kada je jacija kasno.com Pitanje: Neka braća (oženjeni i neoženjeni) u Sarajevu i drugim bh.Na pitanja odgovora doc. s.v. i da jednu obavezu ne zapostavljaju nauštrb druge. a neki završe i u kafani. te da je poželjno poslije jacije odmah ići na spavanje bez obzira u bilo kom dijelu jacijskog vremena se ona klanjala.v. dr. na ulici.a. volio klanjati jaciju malo kasnije. da svoju obavezu prema drugima izvršavaju. Sahihul-Buhari. Negativne posljedice boravka na takvim mjestima i kašnjenje kući mogu biti višestruke. Odgovor: Buharija prenosi da Poslanik. iz prakse Poslanikove.s.

pretpostavljam. štetnost gaziranih pića nije ista. Šukri H. Neka su štetna više neka manje. zabranjeno je uzimati i u malim količinama. Otuda preporučujem da se čovjek okrene konzumiranju čiste vode. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 290 od 416 .v. one mu neće naškoditi pod uslovom da ne pređu tu granicu. dr. Otuda je Poslanik. Datum kreiranja: 27. najvrednija materija koju je Allah.š. postavlja se pitanje . 1788. s. bilo da je u pitanju alkohol ili neka druga supstanca.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 'Kitabulešribe'.) Siguran sam. Musliman mora voditi računa da piće koje unosi u svoj organizam bude halal. također. Uzimanjem gaziranih pića čovjek sebi narušava zdravlje što su jasno dokazala istraživanja na svim naučnim institutima koji se bave problematikom ljudske ishrane. dakle uzimati iz prirode ono što mu odgovara. pa smo ih Mi raskomadali. ono što će poremetiti razum i naškoditi zdravlju kada se uzme u velikim količinama. Uzvišeni Allah kaže: 'Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina. zabranjeno je u malim. Ramić.com Pitanje: U nekim zemljama zakonom je regulisano da pića koja u sebi sadrže manje od 0. S obzirom da (normalan) ljudski organizam posjeduje imunitet na štetne materije do određene granice.11. dž.s. musliman mora slijediti Njegove zakone u prirodi.novihorizonti. Treba uživati u čistoj prirodnoj vodi i prirodnim proizvodima.5 posto. Voda je. Naravno.smije li musliman takva pića konzumirati? Odgovor: Musliman je dužan voditi računa o svome zdravlju i haram mu je zdravlje svjesno narušavati.š. dakle da u sebi ne sadrži nešto što ugrožava ljudsko zdravlje i ne remeti ljudski razum. tako da u svijetu postoje klinike koje svoje pacijente liječe isključivo vodom. stvorio s obzirom da je dao da najveći procenat u svim živim stvorenjima čini voda. S obzirom da u svim gaziranim pićima ima alkohola čija količina ne prelazi 0.' (Tirmizi. S obzirom da riječ musliman znači onaj ko je esleme vedžhehu lillahi (ko se predao Allahu. Sunen.) Prema tome. Na osnovu onog što mi je u vezi s tim poznato. sa sigurnošću mogu da kažem da je svako gazirano piće štetno. i da smo sve živo od vode učinili? I zar neće vjerovati?' (El-Enbija. ono što neće poremetiti ljudski razum niti naštetiti ljudskom zdravlju kada bi se uzelo u velikim količinama nije grijeh uzeti ni u malim. ko slijedi Njegove zakone.Na pitanja odgovora doc. rekao: 'Ono što opija u velikim količinama. 30.5 posto alkohola ne moraju taj podatak sadržavati u svojoj deklaraciji. Mnogi su to već shvatili. odnosno prirodnih sokova u kojima nema hemijskih sastojaka.2005 http://www.) tj. i ne smije te prirodne zakone zanemariviti ili narušavati. da je čista prirodna voda najbolji lijek za čovjeka. Međutim.

s tim što se u slučaju deve i govečeta može udružiti sedam porodica. koliko razumijem. uz napomenu da ima učenjaka koji smatraju da je to dužnost. To jasno razumijemo iz Poslanikovog.novihorizonti. kao što je kusast rep. pravo mjesto gdje možete dati svoj zavjetni kurban. dž. (Vidi: Ibn Madždže. Ramić. zatupljen rog. dok babo s našom majkom i mlađom sestrom živi u prizemlju.a. Ima li smetnje da se uštrojen ovan bude kurban? Datum kreiranja: 27. pa tako i na cjelokupnu vrijednost životinje. također. bez obzira što ste u odvojenim stanovima. Pitanje: Odgovor: Iz mnogih hadisa razumijemo da se u kurban može zaklati uštrojena životinja.v.com Pitanje: Babo nas ima petero: tri sina i dvije kćerke. br. bilo da se u kurban kolje deva.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 291 od 416 . koja određene poslove zajednički rade.s. Sunen. br. tako da se potpomažemo ne gledajući da li će nam pozajmljeno biti vraćeno. a jednog za svoj ummet. a Allah. tada biste bili tretirani kao jedno domaćinstvo i jedan kurban bio bi dovoljan. očito šepavo i očito mršavo.v. Napravili smo trospratnu kuću. Da. najbolje zna. U tome su se islamski pravnici razišli.) Prema tome. S obzirom na to da je za jednu kuću dovoljno zaklati jedan kurban. hadisa u kom on kaže: 'Četvero nije dozvoljeno zaklati u kurban: očito ćoravo. Prenosi se od Poslanika. ili da je kuhinja zajednička. ili uštrojenost. dilema je u pitanju šta je bolje. babo vas izdržava. Doduše. svako domaćinsvo koje ima mogućnost za sebe će klati kurban i nije dovoljno da vaš babo zakolje jedan kurban za sve vas.Na pitanja odgovora doc. Sunen.š. dakle da ste svi jedno domaćinstvo. dr. s. 2420. Smatram da je bolje zaklati uštrojenu životinju jer je njeno meso kvalitetnije i ima ga više. a i stanovi su vam odvojeni.) Međutim. jer zapreka može biti samo ona mahana koja očito utiče na smanjenje količine i kvaliteta mesa. 3113. ovca ili koza. uprkos činjenici da živite pod jednim krovom. Smatram da su 'Merhametove' narodne kuhinje. Šukri H. Da li se zavjetni kurban mora podijeliti u cijelosti? Kupio sam ovna za kurban i nakon izvjesnog vremena otkrio da je uštrojen.' (Ebu Davud. Pitanje: Odgovor: Zavjetni kurban je potpuniji ukoliko se meso podijeli u cijelosti. tj. s. eventualno. Sve to ukazuje da ste vi.s.a. 'Kitabud-dahaja'. ipak. ukoliko određeni nedostatak neće umanjiti nešto od toga. Nedostatak dijela tijela koji se ostranjuje pri štrojenju nije zapreka da uštrojena životinja bude zaklana u kurban.) O pitanju dozvoljenosti klanja u kurban uštrojene životinje nema dileme kod islamskih pravnika. (Vidi poglavlja o kurbanu u hadiskim zbirkama. imate odvojene prihode. svakom po sprat.2005 http://www. među nama postoji istinska sloga. očito bolesno. da je on za kurban klao dva rogata ovna. dok platu zarađenu u preduzeću svako zadržava za sebe. za one iz njegova ummeta koji nisu bili u stanju zaklati kurban. da li je dovoljno da babo zakolje kurban za sve nas? Odgovor: Tačno je da je za jednu kuću. preciznije rečeno za jedno domaćinstvo dovoljno zaklati jedan kurban. vaše kuhinje su odvojene. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jednog za svoju porodicu. 'Kitabul-edahi'.11. četiri odvojena domaćinstva. Prema tome. Zemlju zajednički obrađujemo i usjeve dijelimo. tada nema smetnje da životinja s tom osobenošću bude zaklana u kurban. goveče. Najbolje je da s tim mesom obveselite siromahe.

a. tebi će se pisati da postiš. može obaviti hadž za vašeg rahmetli babu na ispravan način. kako poštuješ prvi propis treba da poštuješ i drugi. s.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti.a. a to je opijanje. dr.) Prema tome. a alkohol je. da ste me pitali prije nego ste se na to odlučili.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno u ishrani koristiti vinski ocat? Smatram da je svako sirće dozvoljeno.11. najbolje zna. Prema tome.š. Međutim. da jedan poštuješ. inša-Allah. a koja se ogleda u opraštanju malih grijeha iz tekuće i iduće godine. tj. a drugi ne. preporučio bih vam da odaberete mlađu i učevniju osobu. dok su ostali željeli da nađemo jednog školovanog efendiju koji poznaje propise hadža. br. to jest na hadž. br. a Allah. dž. Šukri H. ne znaju ih detaljno. iako nećeš postiti na Arefatu. jer Poslanik. koristeći vodiče koji im objašnjavaju šta treba raditi u određenom vremenu. Ramić. Pretvaranjem alkohola u sirće nestaje svojstvo zbog kojeg je zabranjen. 'Kitabul-ešribe'. Poslanik. spomenuti dedo. Datum kreiranja: 27. većina osoba koje odlaze na hadž ne poznaju njegove propise. dan uoči Kurban-bajrama.s. kaže: 'Kada se (Allahov) rob razboli ili ode na put piše mu se ono što je radio dok je bio zdrav kod kuće. čista materija. 3823) Pitanje: Ja i moja braća odlučili smo majku poslati na hadž ove godine.2005 http://www. Najstariji brat je želio da to bude jedan dedo iz komšiluka koji je pred rat obavio hadž. u suštini. to je nedvojbeno. Ove godine idem na hadž. Sahihul-Buhari. nagradu za post Arefata. I jedan i drugi propis su iz istog izvora tako da ne bi smio među njima praviti razliku. Čuo sam da hadžija na Arefatu taj dan ne smije postiti. isto tako propisano je da osoba koja je na hadžu taj dan ne posti. a meni je žao moju tradiciju prekidati. 2774. pošto sam siguran da spomenuti dedo ne bi znao objasniti propise hadža kada bismo ga upitali? Hoće li njegov hadž biti ispravan za našeg babu ako on ne zna propise hadža? Odgovor: Što se tiče mogućnosti da osoba koja ne poznaje propise hadža tu vjersku obavezu obavi ispravno. a za rahmetli babu smo našli bedela. jer si to radio prije nego si krenuo na put.v. Prema tome. jer bi mlađa osoba imala više koristi. a i propise bi mogla bolje i preciznije obaviti. 'Kitabuldžihadi ves-sijer'. s. sigurno ćeš dobiti. a i oni koji nešto od propisa znaju. Naime. Pitanje: Redovno postim na Dan Arefata. svi oni obavljaju hadž izvršavajući propisane obrede bez problema.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 292 od 416 . uz jedan jedini uslov . ukoliko bude pitao i slušao stručne vodiče koji će mu na hadžu biti na raspolaganju.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ipak. Sahihu Muslim.' (Muslim.da bude proizvedeno od čiste materije. Prilikom izbora osobe koja će za našeg babu obaviti hadž došlo je neslaganja. S druge strane.v. Šta da radim? Odgovor: Kao što je propisano da osoba koja nije na hadžu posti taj dan. Na kraju smo poslušali starijeg brata. je za sirće govorio: 'Divna li je hrana sirće (ocat).' (Buhari. Interesuje me da li smo ispravno postupili.

' (Buhari. Ta ljubav je još uvijek moja slatka tajna. br. Nadam se da taj recept važi i za djevojke.a. Pokrivena sam i nastojim da svoj život uskladim s propisima islama. dž. Molim Vas da li sam griješna što ga volim? Odgovor: Nadam se. br. 286) c) čovjek nije odgovoran za ono što mu duša haje sve dok ne kaže ili uradi nešto što je grijeh. a Allah.v. a može ti pomoći i post. Sahihu Muslim. Poslanik. bojim se da griješim pošto sam se zaljubila u jednog mladića. Poslanik. Uzvišeni Allah kaže: 'Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ipak. 'Kitabut-talak'. Međutim.' (Ibn Madždže. U kontroli ljubavnih emocija može ti pomoći razmišljanje o poslovima koje radiš. Mogu li ga u tom stanju podojiti ili se moram prvo okupati? Nije mi poznato da postoji dokaz koji to zabranjuje. preporučio je mladićima da se žene. ili da grijeh počiniš. s. Kao muslimanka koja prakticira islam. najbolji lijek. s. br.2005 http://www. s. s. uistinu. dr. što je grijeh. br. veli: 'Ne znam da za zaljubljene ima išta bolje od braka. Jedino što bih ti preporučio je da ne budeš u tom stanju bez potrebe. već ga voliš u smislu da se za njega jednog dana udaš i da ti on bude zakoniti suprug. Poslanik. (Vidi: Buhari.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 293 od 416 .s. Naime. jer će postom ukrotiti svoje strasti. znaj da svoje ljubavne emocije moraš usmjeravati ka onome što je halal i moraš ih držati pod kontrolom. 'Kitabun-nikah'. Sahihul-Buhari. 4846) Preporučujem ti. bilo da je jeo. Šukri H.v. Ramić. a ako iz nekog razloga to nisu u stanju onda da poste. te da uzmeš abdest prije dojenja djeteta.s. ne razmišljaš o grijehu. kako mi se čini. pošto dotični mladić za to ne zna.s.novihorizonti.a.Na pitanja odgovora doc.a.) Pitanje: Učenica sam srednje škole. pošto to može biti gubljenje vremena. 4677. čak i kada bi razmišljala o grijehu ili ti grijeh na um padao (s obzirom da šejtan svakome došaptava grešne misli). inša-Allah.11. spavao itd. Sahihul-Buhari. Od Aiše se prenosi da je on. a na njegovu štetu zlo koje uradi' (El-Bekare. sve dok to ne urade ili ne kažu. Poslanik. 'Kitabunnikah'. Sunen. prakticirao je da uzme abdest ukoliko bi nešto radio u tom stanju. veli: 'Uzvišeni Allah je.) Brak je. 'Kitabul-gusl'. (Buhari. 279. kada bi htio spavati u stanju džunupluka prao spolni organ i uzimao abdest onako kako se uzima abdest za namaz. ne opterećuje čovjeka više od njegove mogućnosti. ne bi za to bila grešna sve dok ne bi svojim organima uradila ili kazala ono što je grijeh. 1837) Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Odgovor: Desi mi se da moje malo dijete zaplače dok sam u stanju džunupluka. da se čuvaš beskorisnog razmišljanja i sanjarenja.s. 460.a. oprostio mome ummetu ono što im duše haju. Dakle. Muslim. da time što voliš tog mladića ne činiš grijeh: a) s obzirom da ti.v.v. ipak. Sahihul-Buhari. a može te dovesti u situaciju da nesvjesno učiniš korak ka grijehu. 'Kitabul-hajd'. br. b) zbog toga što ljubav čine osjećaji koje čovjek nije uvijek u stanju kontrolisati.š.

mi kao muslimani treba da budemo ponosni što imamo i prakticiramo takav moral koji i o tome vodi računa i koji nam garantira čistotu duše i tijela i donosi sreću na dunjaluku i ahiretu. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 294 od 416 . pa ga po sunnetu podijelite na tri dijela. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. zadovoljstva. dž. ne radi svijeta ili osiguranja mesa. potrebno je da imate iskren nijet. s obzirom da djeca danas imaju znanja koja im omogućuju da i u toj ranoj životnoj dobi stidne dijelove tijela primjećuju i da ih poslije drugima opisuju. šepav.š. bilo da ga othranite lično na halal ispaši. smatram da to nije veliki problem. pa me interesuje mogu li na času tjelesnog i zdravstvenog odgoja djeci pokazivati vježbe i činiti pokrete pri kojim se ocrtavaju stidni dijelovi tijela? Odgovor: S obzirom da djeca kojoj predaješ nisu punoljetna. Ramić. Drugo.11. Datum kreiranja: 27. jer je u skladu s Allahovim. prirodnim zakonima. uz to. Trenutno vodim četvrti razred. potrebno je da kurban bude nabavljen na halal način.com Pitanje: Učiteljica sam u osnovnoj školi. da to radite radi Allahovog. će. Četvrto.novihorizonti. pa ga vi lično zakoljete. Bez obzira što će možda većini onih koji ne poznaju islam tvoje pitanje i moj odgovor izgledati čudni. Pokrivena sam. mršav ili bolestan ili nešto više od toga. potrebno je da kurban koji koljete nema očitih mahana.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www. odaberete najljepši kurban pa ga dobro uhranite.š. Pitanje: Odlučila sam sa svojim mužem da ove godine prvi put zakoljemo kurban. preporučio bih ti da izbjegavaš takve pokrete. to će biti još ljepše i sevapnije. bilo da vam ga neko pokloni. Treće. dr. Ukoliko to prethodno ispunite. potrebno je kurban propisno zaklati u periodu između bajram-namaza i ikindije četvrtog dana Kurban-bajrama. Ako. vaš kurban. jedan dio vama. dž. jedan komšijama. jedan sirotinji. Ipak. dž.š. Odgovor: Prvo. inša-Allah biti primljen. bilo da ga kupite halal parama. Zamolila bih Vas da mi ukratko ukažete na glavne propise kako bi naš prvi kurban bio primljen kod Allaha. bilo da je očito ćorav.

Tumačenje da ti namazi zamjenjuju propuštene je pogrešno i niko od islamske uleme nije te hadise protumačio na takav način. Ono što je muslimanu zabranjeno jeste da pri održavanju rodbinskih veza čini grijehe. Živim sa babom u Bosni. postiže sevap u iznosu od sto hiljada namaza. Što se pak pokrivanja tiče. dakle o sevapu koji se postiže klanjanjem jednog namaza na tim mjestima. Meni će se svi vratiti. ali kad sam malo bolje razmislio to mi je postalo nelogično. Prema tome. Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. Majka ga nosi. s obzirom da nisu muslimani. Pitanje: Čuo sam svog efendiju kako na hutbi kaže da je namaz u Mekki vredniji za sto hiljada namaza tako da se jednim namazom kod Kabe može nadoknaditi sto hiljada namaza koje je čovjek propustio u životu. i odbija ga u toku dvije godine. pod uslovom da oni poštuju i čuvaju tvoju čast i poštuju propise šerijata koje ti slijediš. Ukoliko pretpostavljaš da oni to ne poštuju. a slijedi put onoga ko se Meni iskreno obraća. ti posebne obaveze imaš prema svojoj majci. 14-15.) Kao dijete. kako u hadisu stoji. Datum kreiranja: 27. dakle taj namaz je vrijedan kao sto hiljada namaza klanjanih na nekom drugom mjestu. Odgovor: Činjenica je da ima dosta predaja koje govore o većoj vrijednosti obavljenih namaza u tri džamije: Haremu u Mekki. Međutim. smatram da nema smetnje da pred njima budeš bez mahrame. Sa novim mužem ima jednog sina koji je oženjen. džamiji u Medini i džamiji El-Aksa u Jerusalemu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Svoje riječi podupro je hadisima.com Pitanje: Potičem iz mješovitog braka. dr. preporučio bih ti da ne skidaš mahramu s glave. kako u ajetu stoji. ko klanja namaz. babo mi je musliman. onoga o kome ništa ne znaš. Poslanikovoj. ne bi se smjela ni s nekim od njih osamljivati. odnosi na rodbinu koja je u islamu i onu koja nije. mojim polubratom i njegovom suprugom. Uzvišeni Allah kaže: 'Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim.v. Meni je to nelogično pa Vas molim za komentar. Ramić. ti ih ne slušaj.11. biti pokrivena? Odgovor: Islam je propisao održavanje rodbinskih veza i taj se propis. a njeno zdravlje trpi. i prema njima se na ovom svijetu velikodušo ponašaj. a majka se udala u Srbiju. Treba još napomenuti da ukoliko postoji mogućnost da tvoj očuh ili polubrat ne poštuju srodstvo koje među vama postoji. jer i sām sam imao priliku čuti jednog hatiba kako na isti način tumači te hadise. jer Džennet je. interesuje me moram li pred njom. kada bi ti naredila da grijeh činiš ne b