Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H.

Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Da li djeca kada uče u Kur‘anu moraju biti pod abdestom?

Većina islamske uleme, među kojima su i četiri imama: Ebu Hanife, Malik, Šafija i Ahmed, smatraju da osoba koja dodiruje listove mushafa mora biti pod abdestom. Ovo mišljenje je utemeljeno na pismu (tj.hadisu) koje je Poslanik a.s., poslao Amr b. Hazmu, a u kojem, između ostalog, stoji da Kur‘an ne dodiruje niko osim čista osoba, tj. osoba koja je pod abdestom. (Sunen Darimi, Kitabut-talak, br.2166).Prenose ga još Ebu Davud, Nesai i drugi. (vidi: Nasburraje, 1/196, Nejlul-evtar, 1/205.) Ibn Tejmija prenosi da je Ahmed b.Hanbel rekao: “Nema sumnje da je Vjerovjesnik a.s., to njemu napisao.” (vidi: Fetava Kubra, 1/56.). S obzirom da su šerijatske odredbe upućene punoljetnim osobama, one ne obuhvataju djecu. Međutim, smatram da je bolje da i djeca budu pod abdestom kada dodiruju listove mushafa. Njihov abdest je važeći s obzirom na činjenicu da je dužnost djecu privikavati na namaz od sedme godine, a u desetoj ih i silom natjerati, a znamo da abdest prethodi namazu. Osim toga, uzimanje Uzvišene Knjige pod abdestom je vid poštivanja i lijepo je kad se i dijete tome poduči, makar ono šerijatski bilo neobavezno tako postupati. Što se tiče učenja Kur‘ana napamet, ili iz mushafa, bez dodirivanja listova to je dozvoljeno činiti bez abdesta. Oko uzimanja ukoričenog ili u nešto zamotanog mushafa, bez abdesta, postoji razilaženje. Smatram da je bolje biti pod abdestom, ali kada postoji potreba da se mushaf, koji je ukoričen ili zamotan, uzme ili nosi, mislim da za to nema smetnje. Pitanje: Odgovor: U odgovoru na pitanje da li djeca koja uče Kur‘an moraju biti pod abdestom, vidjeli smo da punoljetan musliman i muslimanka ne smiju dodirivati listove mushafa bez abdesta. Iz ovog propisa možemo zaključiti da je nemuslimanu također zabranjeno dodirivati listove mushafa s obzirom da on ne može uzeti abdest, jer je za ispravnost abdesta potrebno, prije svega, biti musliman. Nadalje, Allahova dž.š. Knjiga zahtijeva posebno poštovanje, a za onog ko u nju ne vjeruje malo je vjerovatno da će joj to poštovanje i ukazati. Koristim ovu priliku da naglasim da muslimani očekuju od nemuslimana da ne skrnave njihove svetinje. Skrnavljenje ove ili neke druge svetinje može proizvesti teške posljedice. Dužnost muslimanskih predstavnika u vlasti je da se bore za zakonsku zaštitu muslimanskih svetinja. U isto vrijeme, od svih muslimana se očekuje da, u granicama svojih mogućnosti, izvrše emanet koji nose na svojim plećima i pomognu nemuslimanima da upoznaju islam i njegove vrednote. Preporučujem našoj sestri da svojoj poznanici pokloni prijevod Kur‘ana te druge knjige koje govore o islamu na naučno utemeljenim osnovama. Preporučujem joj, također, da joj ličnim primjerom, kroz islamski moral i etiku, pokaže ljepote islama. Na kraju želim još jedanput naglasiti da nemuslimani, u skladu sa islamskim učenjem, ne mogu uzimati u svoje ruke mushaf, a mogu ukoliko imaju lijepe namjere uzimati prijevod Kur‘ana i ostale knjige koje govore o islamu, a u kojima se nalaze kur‘anski ajeti. Jedna moja poznanica nemuslimanka me zamolila da joj dam Kur‘an. Mogu li ja to uraditi?

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 1 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Ja redovno kupujem islamske novine. S obzirom da u njima ima kur‘anskih ajeta, molim vas da mi odgovorite šta je najbolje sa njima raditi nakon što ih pročitam?

Odgovor: Sve na čemu se nalazi neko od Allahovih dž.š. lijepih imena ili neki kur‘anski ajet, a što čovjek ne želi više koristiti, najbolje je ukopati u zemlju. Ukoliko to predstavlja poteškoću, to se može spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Dakle, ukoliko neko ima mushaf koji je pocijepan i u kojem se više ne uči, najbolje ga je zakopati u zemlju, a ako za to nema mogućnosti, može se spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Što se pak novina tiče, predložio bih ti da ih, ukoliko su vrijednog sadržaja, po mogućnosti ukoričiš i sačuvaš, jer su novine, uglavnom, vrijedan dokument. Drugo, predložio bih industriji papira da u dogovoru s islamskom zajednicom postavi kontejnere kod svake džamije kako bi muslimani u njih mogli odlagati novine, koje bi, na dostojanstven način, bile prerađene u tvornicama papira. Čini mi se da je potrebno skoro sve novine odlagati na dostojanstven način, jer činjenica je da malo koje od njih u sebi ne sadrže neko od Allahovih dž.š., lijepih imena, s obzirom da imena ljudi kao što su Abdullah i Abdurrahman u sebi sadrže Allahovo dž.š., ime. Ovakvim angažmanom bi postigli više korisnih ciljeva: odložili bi novine koje u sebi sadrže Allahovo dž.š. ime ili kur‘anske ajete na dostojanstven način; zaštitili bi svoju životnu sredinu od zagađivanja; iskoristili bi stari papir i smanjili potrebu za sječom šuma, koje su od neprocjenjive važnosti za održavanje zdrave životne sredine. Nadam se da će oni koji u tom pogledu mogu dati svoj doprinos nastojati da se ovaj problem, s kojim se danas suočava svaki musliman, riješi na najbolji i najkorisniji način. Pitanje: Već nekih pet-šest godina molim Allaha dž.š. da mi podari čestitog muža i lijepu djecu. Međutim, još uvijek se nisam udala. Prestala sam činiti dovu ne zbog toga što sam izgubila nadu u Allaha dž.š., nego zbog toga što mislim da mi je Allah dž.š. dao ono što je za mene bolje. Da li sam pravilno postupila?

Odgovor: Iskrena dova, u kojoj nema harama, uvijek ima svoje pozitivno mjesto zbog toga što je dova srž (suština) ibadeta tj. obožavanja Allaha dž.š. (vidi: Tirmizi, Kitabud-davat.) Nadalje, ispravna dova uvijek biva uslišana, jer Allah dž.š., kako stoji u hadisu kojeg prenosi Ahmed u Musnedu (Baki musnedul-muksirin br. 10709), daje onome ko Ga moli jedno od troje: usliša mu molbu dajući mu ono što moli; toliku mu nagradu ostavi za ahiret; ukloni od njega na dunjaluku nevolju i belaj u visini onoga što moli. Nadalje, u hadisu kojeg prenosi Muslim u poglavlju: Kitabuz-zikri ved-duai vet-tevbeti vel-istigfar, kaže se da Allah d.ž. uslišava molbu svome robu ukoliko ne požuruje. U istom hadisu primjer požurivanja je to kad čovjek moli, ali mu se dova ne usliša, te on izgubi nadu i prestane moliti. Na osnovu prethodno rečenog, preporučio bih našoj sestri da nastavi sa iskrenom dovom Allahu dž.š, jer, ukoliko je dova ispravna, nikada neće biti na gubitku, čak i kad ne bi doživjela da joj se traženo ispuni u toku života. Uz ovo, savjetovao bih je da ne bude previše izbirljiva kod izbora svoga životnog saputnika. Ukoliko je zaprosi čestit vjernik, lijepog morala, neka se odazove, jer možda će Allah dž.š. u tom braku dati veliko dobro.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 2 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Često smo svjedoci kad roditelji kunu i proklinju svoju djecu kada nešto pogriješe. Da li je ovakav postupak roditelja šerijatski ispravan?

Ovakav postupak roditelja je totalno pogrešan i izuzetno opasan. Pogrešan je zbog toga što musliman, u osnovi, treba svim ljudima željeti dobro, a naročito onima za koje je lično odgovoran. Osim toga zabranjeno je neku osobu lično proklinjati. Poslanik islama a.s. nije poslan da proklinje, a on je za nas najbolji i najljepši uzor. Opasan je zbog toga što je roditeljska dova (kletva) primljena (kabul), tako da se lahko može desiti da se takve kletve i ostvare, a roditelj to, uglavnom, ne bi želio. Ja savjetujem roditelje da, prije svega, budu strpljivi sa svojom djecom. Svi ljudi griješe, a od djece se, čiji razum i spoznaja nisu na nivou odraslih, očekuje da više griješe nego oni. Nadalje, preporučio bih roditeljima, da umjesto kletve, upućuju najljepše dove za svoju djecu. Neka mole Allaha dž.š. da im djeca budu lijepa, poštena, čestita, poslušna itd., i neka primjenjuju pozitivne metode odgoja, kako bi eventualne devijacije kod njihove djece što bezbolnije ispravili i pomogli ih da krenu pravim putem. Pitanje: Odgovor: Životinje nisu šerijatski odgovorne za svoja djela i njima nije upućena Objava da bi se njenih propisa one morale pridržavati. Prema tome, pogrešno je o životinjama razmišljati na način na koji se razmišlja o čovjeku u pogledu halala i harama. Međutim, čovjek može biti odgovoran ukoliko životinjama daje hranu koja je štetna po njih, a posebno ukoliko se ta štetnost direktno ili indirektno može prenijeti na ljude. Dakle, ukoliko pomenuta hrana nije štetna po životinje (a odgovor na to treba tražiti od ljekara stručnih po pitanju ishrane životinja), i ne predstavlja direktnu ili indirektnu opasnost po ljude, nema smetnje da se takva hrana daje životinjama, pa makar ona bila zabranjena ljudima da je konzumiraju. Skrenuo bih pažnju da je dužnost prehranjivati zdravom hranom životinje koje se koriste u ljudskoj ishrani, i čije produkte ljudi konzumiraju kako njihovo meso i proizvodi ne bi bili štetni po ljude. Sve eventualne posljedice pogrešne prehrane životinja snosi osoba odgovorna za to, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. Da li je dozvoljeno hraniti goveda prerađenim ječmom iz kojeg su pivovare proizvele pivo?

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 3 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Da li je dozvoljeno uzimati alkohol kao lijek i da li je dozvoljeno uzimati lijekove u čijem sastavu se nalazi i alkohol?

Preferirajuće (radžih) mišljenje islamske uleme (Vidi: Bedaius-sanai, 5/113, El-Muhezzeb, 1/251, Mugni, 4/255.) kaže da je zabranjeno koristiti alkohol i ostalo što opija u svrhu liječenja ili nečeg drugog, jer je Poslanik a.s. rekao: “Allah, uistinu, vama nije dao lijek u onome što vam je zabranio.” (Sahihul-Buhari, Kitabul-ešribe.) Ovaj hadis Buharija prenosi kao mevquf od Ibn Mesuda, dok ga drugi muhaddisi, kao Bejheqi, Ahmed i Ebu Jala, bilježe kao merfu‘. Ibn Hibban ga je okarakterisao kao sahih. Kada je Tariqu b. Suvejdu Poslanik a.s. zabranio da proizvodi alkohol, on se branio govoreći da ga proizvodi radi liječenja njime. Na to mu je Alejhisselam rekao: “On, uistinu, nije lijek, nego je on, uistinu, bolest.” (Sahihu Muslim, Kitabul-ešribe.) Hanefijski učenjaci su rekli da nije dozvoljeno liječiti se alkoholom osim ukoliko se sigurno zna da se njime ta bolest može izliječiti, a nema nešto što bi ga u tom pogledu moglo zamijeniti. U ovom pogledu potrebno je svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da se njime ta bolest sigurno može izliječiti. (El-Hedijje al-allaijje, str. 251.) Šafije uslovljavaju dozvolu upotrebe alkohola u liječenju sa dva uslova: a) da alkohol bude pomiješan sa nečim drugim i da bude rastvoren u njemu; b) da ne postoji neki drugi odgovarajući lijek koji u sebi ne sadrži alkohol. (Mugnil-muhtadž, 4/188.) Izz b. Abdusselam kaže: “Dozvoljeno je liječenje onim što je nečisto ukoliko (osoba) nije pronašla nešto čisto što ga zamjenjuje, jer je dobro (korist) izliječenja i zdravlja potpunije i vrednije od dobra (koristi) izbjegavanja nečistoće. Nije dozvoljeno, po ispravnom mišljenju, liječenje alkoholom, osim kada se spozna da se njime postiže izliječenje, a osoba nije pronašla neki drugi lijek.” (Qava‘idul-ahkam, 1/81.) Na osnovu spomenutih hadisa, te na osnovu šerijatskih principa o općem dobru (masleha mursele) i prijekoj potrebi (daruri), i uzimajući u obzir najjača mišljenja islamskih pravnika, mogu da kažem sljedeće: a) dužnost je izbjegavati upotrebu alkohola i svih proizvoda u čiji sastav ulazi alkohol, b) u slučaju prijeke potrebe (nužde), tj. kad je život u pitanju ili gubljenje nekog dijela tijela, dozvoljena je upotreba alkohola i lijekova spravljenih od njega u granicama potrebe (nužde), pod uslovom da nema drugog odgovarajućeg lijeka. Ovdje je potrebno svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da alkohol (odnosno lijek napravljen od njega) može izliječiti datu bolest, c) ukoliko se alkohol pri spravljanju lijekova hemijskom reakcijom razloži i pređe u neki drugi oblik, takvi lijekovi se mogu nesmetano koristiti, d) kada se alkohol pretvori u sirće to sirće je dozvoljeno koristiti u ishrani; e) ukoliko postoji potreba, a ne postoji adekvatna zamjena, alkohol se može koristiti za vanjsku upotrebu, kao što je čišćenje rana i tome slično, imajući u vidu: 1) mogućnost da se zabrana u Kur‘anu i pomenuti hadisi odnose na unošenje alkohola u organizam; 2) jačinu mišljenja koje kaže da je alkohol kao materija čist, a njegova nečistoća spomenuta u Kur‘anu je nematerijalne prirode (nedžase ma‘nevijje); 3) činjenicu da potreba (hadže) može ponekad dobiti status nužde (darure), a u nuždi je dozvoljeno koristiti, u granicama nužnosti, i ono što je, inače, zabranjeno (haram).

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 4 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Dijete mi je bolesno i leži u postelji od rođenja. Ljekari nisu ustanovili određenu vrstu bolesti. Nedavno mi je jedna prijateljica savjetovala da odem kod neke žene koja gleda u grah, jer ona, navodno, može da mi kaže lijek za moje dijete. Da li je meni dozvoljeno da odem kod nje?

Odgovor: Toj ženi i njoj sličnim osobama nije dozvoljeno odlaziti niti u ono što one govore vjerovati, jer su takve osobe vračari koji tvrde da znaju šta će se desiti u budućnosti (gajb), a Poslanik a.s. je rekao: “Ko ode vračaru pa ga o nečemu upita neće mu namaz biti primljen četrdeset noći.” (Sahih Muslim, Kitabus-selam.) U drugom sahih hadisu on je rekao: “Ko ode proroku ili vračaru i povjeruje mu ono što on kaže, on je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu.” (Ahmed u Musnedu, Baqi musned el-muksirin.) Hadisa u ovom značenju ima puno. Prema tome, tebi je haram toj ženi otići i u ono što ona kaže povjerovati. Preporučio bih ti, ipak, da odeš kod nekoga ko liječi Kur‘anom i svoje usluge ne naplaćuje, da takva osoba provjeri da li je bolest tvoga djeteta povezana sa sihrom (vradžbinom) ili šejtanskim dodirom (messom). Ukoliko se o tome radi, osoba koja liječi Kur‘anom, uz Allahovu dž.š. pomoć i podršku, može pomoći. Osobama koje gledaju u grah, findžan, koje vračaju i bave se sličnim poslovima, preporučio bih da se toga prođu, da se iskreno pokaju Allahu dž.š. i da zatraže oprost od onih kojima su, eventualno, neko zlo nanijele. Odgovornim u Islamskoj zajednici, a naročito imamima koji su svjesni značenja svoga imameta i svoje odgovornosti, skrećem pažnju da su dužni da narod zaštite od varalica koje se na tuđim mukama bogate. Allahov je Poslanik a.s. rekao: “Ko od vas vidi neko loše djelo, neka ga izmijeni (ukloni) svojom rukom (prisilno), a ako ne bude u stanju neka to uradi riječima (neka naređuje i savjetuje da se ukloni), a ako ni to ne bude u stanju, neka ga bar srcem svojim prezire, a to je najslabiji čin imana.” (Sahih Muslim, Kitabul-iman.) Sve one koji varaju ljude, bilo gdje i bilo kako, dužni smo spriječiti, radi dobra svih nas, kako onih koji varaju tako i onih koje varaju. Bilo bi dobro kada bi Islamska zajednica, na osnovu tačne, precizne i naučno utemeljene istrage, označila takve osobe, upozorila svijet na njihove šerijatskinezakonite aktivnosti i zatražila od vlasti da zaštite narod.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 5 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Muslimanka sam koja prakticira islam. Stanujem u soliteru. Prije neki dan umro mi je komšija nemusliman. Iza sebe je ostavio suprugu i kćerku. Svi oni su uvijek bili dobri prema meni. Mogu li da im odem na žalost?

Odgovor: Imajući u vidu da su se Vaš komšija i njegova porodica prema vama lijepo odnosili, da vas nisu zbog vaše vjere iz vaše kuće izgonili, niti se protiv vas borili, nema smetnje da ih posjetite i izrazite im svoje saučešće. Allah dž.š. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Allah, zaista, voli one koji su pravični.” (El-Mumtehina, LX:8.) Poslanik a.s. je rekao: “Kod svega što je živo može se sevab zaraditi.” (Sahihul-Buhari, Kitabul-edeb.) Dakle, ukoliko učinite dobročinstvo svojim komšijama, s obzirom da su takvi, Vi ćete, inšaAllah, za to imati veliki sevab i nagradu i odužit ćete se prema njima, a Vi znate kolike obaveze, po islamskom učenju, ima komšija prema komšiji. Kaže Poslanik a.s.: “Toliko mi je često Džibril oporučivao susjeda da sam mislio da će ga učiniti (zakonitim) nasljednikom.” (Buharija i Muslim.) Ebu Zerru r.a. Allahov Poslanik a.s. je rekao: “O, Ebu Zerr, kada budeš kuhao čorbu, dospi malo više vode pa pošalji svojim komšijama.” (Muslim) Jedne prilike Poslanik a.s. je rekao: “Tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik!” Neko reče: “Ko to, Allahov poslaniče?” Alejhisselam odgovori: “Onaj čiji susjed nije siguran od njegova zla i neprijatnosti od njega!” (Buharija i Muslim). Na kraju, želim da naglasim, da ta posjeta, da bi Vama bila dozvoljena (halal), ne smije u sebi sadržavati bilo šta što je muslimanu zabranjeno (haram), kao što je, naprimjer, naricanje, sjedenje u društvu koje pije alkohol itd. Nemojte zaboraviti da vam je dužnost da, u granicama svojih mogućnosti, prenesete svojim komšijama poruku islama koja je upućena svim ljudima.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 6 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Nastavnica sam vjeronauke. Već od prvog dana angažmana na ovom poslu u dilemi sam da li da učenicima kažem da ne ustaju kad ja ulazim u razred. Još uvijek me muči ovaj problem. Molim Vas da mi pomognete da donesem ispravnu odluku.

Odgovor: Što se tiče tog problema čini mi se da se s njim suočavaju, uglavnom, svi učitelji, nastavnici, profesori, nadređeni i podređeni, a koji žele da praktično primjenjuju i žive islam. Svima njima, u tom pogledu, mogu kazati da literarna značenja vjerodostojnih hadisa upućuju da kolektivno ustajanje na noge nekome, u islamu, je pokuđeno (mekruh) ili pak strogo zabranjeno (haram). Pokuđeno je, ukoliko ustajanje u sebi ne sadrži vid obožavanja, a ukoliko u sebi sadrži to svojstvo onda je takvo ustajanje najstrožije zabranjeno (haram). Jedan od hadisa koji tretiraju to pitanje prenosi Enes r.a. u kome kaže da ashabima niko (od ljudi) nije bio draži od Allahovog Poslanika a.s., ali mu oni nisu ustajali na noge kad bi ga vidjeli pošto su znali da on to mrzi. (Ahmed u Musnedu, Baqi musned el-muksirin; Tirmizi, Sunen, Kitabul-edeb, i rekao za njega da je hasen-sahih-garib.) U hadisu, koji prenosi Muavija r.a., Vjerovjesnik a.s. je rekao: “Ko voli da ljudi pred njim stoje na nogama neka zauzme svoje mjesto u vatri.” (Ahmed u Musnedu, Musneduš-šamijjin; Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb; Tirmizi, Sunen, Kitabul-edeb, i rekao da je hasen.) Ebu Davud bilježi hadis od Ebu Umame r.a., a u čijem senedu ima slabosti, da im je došao Allahov Poslanik a.s. oslanjajući se na štap i oni su ustali pred njim. “Nemojte ustajati kao što ustaju stranci veličajući i slaveći jedni druge.” (Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb.) Iz navedenih hadisa razumijemo da ustajanje u kome postoji veličanje, slavljenje i obožavanje nije dozvoljeno. To znači da ukoliko ustajanje pred nekim ne sadrži u sebi nešto od toga onda je ono dozvoljeno. Zbog toga je islamska ulema rekla da je dozvoljeno ustati pred osobom kad se vrati s puta, ili kad je bila duže odsutna, kao što je dozvoljeno sa njom se rukovati i zagrliti je, ukoliko je to u osnovi dozvoljeno. Isto tako dozvoljeno je da dijete ustane pred svojim roditeljem i da svome roditelju na taj način iskaže svoje poštovanje i brigu. Također, roditelj može ustati pred svojim djetetom ukoliko dijete to zaslužuje. Ovo ustajanje, koje je šerijatski dozvoljeno, je u svrhu izražavanja poštivanja i radi rukovanja. Od Aiše r.a. se prenosi da bi Fatima r.a., kada bi kod nje ušao Vjerovjesnik a.s., ustala, uzela ga za ruku, poljubila ga i dala mu da sjedne na njeno mjesto, a kada bi ona ušla kod njega Vjerovjesnik a.s. bi ustao, uzeo je za ruku, poljubio je i dao joj da sjedne na njegovo mjesto.” (Tirmizi, Sunen, Kitabul-menaqib; Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb.) Kab b. Malik prenosi hadis zabilježen u sahihima Buharije (Kitabul-megazi) i Muslima (Kitabut-tevbe) da kada je ušao u džamiju, nakon što mu je Objavom oprošteno, Talha b. Ubejdullah je ustao, trčeći mu prišao, s njim se rukovao i čestitao mu oprost koji mu je došao od Allaha dž.š. Sve to je posmatrao Allahov Poslanik a.s. i nije negativno reagovao. Kada je Sad b. Muaz došao da presudi u slučaju plemena Benu Qurejza Alejhisselam je rekao ashabima: “Ustanite vašem vođi!” On im je to naredio kako bi mu pomogli da siđe sa jahalice i sa njim se poselamili. (Buhari, Sahih, Kitabul-džihadi ves-sijer, Muslim, Sahih, Kitabul-džihadi ves-sijer.) Imajući u vidu da kolektivno ustajanje pred nekim, ne u svrhu da se s tom osobom rukuje i tome slično, prelazi granicu izražavanja poštivanja i prelazi u veličanje, a ponekad u sebi sadrži i elemente obožavanja, musliman i muslimanka s tim ne smiju biti zadovoljni, ne smiju to željeti i moraju protiv toga reagovati na način za koji se nadaju da će donijeti pozitivne rezultate, a u skladu sa pravilima o suprostavljanju i borbi protiv onoga što je pokuđeno i grijeh. Nadam se da će intelektualci, koji prakticiraju islam, i u tom pogledu uzeti Poslanika a.s. za svoga uzora i na taj način presjeći put koji može odvesti u obožavanje nekoga drugog mimo Allaha dž.š. i odvesti u veličanje i iskazivanje nekome drugom počasti koja pripada samo Njemu. Našoj nastavnici preporučujem da đacima objasni islamski stav po ovom pitanju, naglašavajući druge vidove poštivanja koji mlađi trebaju da izražavaju prema starijima, te da im ukaže da ona ne želi da oni pred njom kolektivno ustaju.
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 7 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Da li je objavljivanje fotografije na zadnjoj strani drugog broja “Novih horizonata” šerijatski opravdano?

Što se tiče objavljivanja fotografija ženskih osoba, nadam se da za to ne postoji šerijatska zapreka pod sljedećim uslovima: a) da je ženska osoba (na toj fotografiji) obučena na način koji je šerijat odredio ženi da se oblači kada se pojavljuje na javnom mjestu, tj. na mjestu gdje bi je mogao vidjeti neko ko joj nije mahrem, a novine su, na izvjestan način, javno mjesto, b) da fotografija bude objavljena na način koji će čuvati inetegritet žene muslimanke i njenu čast. Pomenuta fotografija ne ispunjava prvi uslov jer je odjeća ukrašena i tijesna. Takvu odjeću žena može oblačiti kada je u intimi sa svojim mužem, a ne na javnom mjestu. Prema tome, objavljivanje pomenute fotografije smatram greškom koja se potkrala našoj braći. Molim Allaha dž.š. da oprosti i nama i njima. Pitanje: Odgovor: Muslimanka ima sevab ukoliko se, sa lijepim nijetom, uljepša svome mužu, koristeći ukrase koji se u tradiciji smatraju ukrasom. Ti ukrasi mogu biti različiti. Možemo kazati da su svi dozvoljeni, ukoliko: a) nisu zdravstveno štetni po ljudski organizam, b) nisu specifični za nemuslimane, c) ne postoji neki šerijatski tekst (ajet ili hadis) koji to eksplicite ili implicite zabranjuje. Što se konkretnog slučaja tiče, ne znam da postoji ajet ili hadis koji to zabranjuje, ali isto tako ne znam da je tako nešto postojalo u praksi prvih generacija muslimanki. Pitanje postaje komplikovano s obzirom da postoji mogućnost da se takav postupak protumači kao mijenjanje Allahovih stvorenja, a to bi tada bio šejtanski posao (Vidi: “En-Nisa”, 119.), ili pak da se podvede pod unakažavanje što je hadisom strogo zabranjeno. (Vidi: Buhari, Sahih, “Kitabul-megazi”. Nesai, Sunen, “Tahrimud-demi”.) Ima i onih koji smatraju da to nije unakažavanje. Kada je bivši član Vrhovnog vijeća za fetve u Saudijskoj Arabiji dr. Abdullah b. Džibrin upitan o stavljanju naušnice u nos, odgovorio je da se nada da je to ženama dozvoljeno, kao što je dozvoljeno devi probušiti nos i staviti uzicu kako bi se njome moglo upravljati i da se to ne smatra unakažavanjem. (Fetavil-mer‘e, str. 182, Izdanje “Darul-vatana”.) Da li to šteti zdravlju, ne bih mogao dati naučno utemeljen odgovor. Pretpostavljam da taj čin otvara mogućnost infekcije i da otežava održavanje čistoće nosa, tog tako važnog filtera u našem organizmu, za koji je Poslanik, s.a.v.s., rekao da ga treba pretjerano čistiti, izapirući ga vodom, kada se uzima abdest, osim kada se posti. Također, ne mogu odlučno kazati da je to specifično za neku grupaciju nemuslimana, s obzirom da u tradiciji nekih muslimanskih naroda takav običaj postoji, npr. u Indiji. Što se tiče tradicije muslimana na našim prostorima, čini mi se da to nije u našoj tradiciji. Imam osjećaj da je bušenje rupa na tijelu, izuzimajući uši kod žena, u stvari, povođenje za omladinom sa Zapada, i imitiranje zapadnih “zvijezda i zvjezdica” koje lutaju i tumaraju po Zemlji, u potrazi za nečim što će popuniti prazninu u njiihovim dušama; traženje načina da se izdvoje, pokažu, istaknu, razlikuju od drugih, postanu vječne sa onim što se na kraju pretvara u prašinu. Pretpostavljam da je omladina na Zapadu počela bušiti rupe po tijelu, ugledajući se na afrička plemena koja gaje tu tradiciju. Na osnovu iznesenog, ne bih preporučio sestrama da stavljaju naušnice, osim na uši, kao što je kod nas običaj. U isto vrijeme napominjem, da ne mogu, na osnovu trenutnog znanja, da kažem da je ženama zabranjeno (haram) stavljati naušnice na nos, usne itd. Što se drugog dijela pitanja tiče može se dati decidan odgovor. Naime, ženi je kur‘anskim tekstom zabranjeno (haram) da pokazuje svoje ukrase pred muškarcima koji joj nisu mahrem. (Vidi suru “En-Nur”, 31.) Prema tome, ukoliko muslimanka ne nosi nikab, trebalo bi da takve ukrase skine kada izlazi iz kuće.
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 8 od 416

Da li je muslimanki dozvoljeno probušiti nos, usnu itd. i staviti naušnicu i da li se razlikuje status tog postupka ukoliko muslimanka nosi nikab?

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i ne prilazite im dok se ne okupaju. došao kući imao sam intimni odnos sa svojom suprugom koja je bila u hajzu.” Iz tog se može razumjeti da. onda pola dinara. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. sunnet je podijeliti sadaku (dobrovoljni prilog) u visini jednog zlatnika (njegova trenutna vrijednost je oko 70 maraka) ukoliko je to bilo na početku hajza i polovinu tog iznosa ukoliko je bilo na kraju hajza. 1/278.novihorizonti. U tom smislu je i predanje zabilježeno u Musnedu. Šukri H. nakon tako dugog odsustva. Naime. a kada se okupaju.. dr. U Tirmizijinom predanju stoji: “Ako je krv bila crvena. Jesam li pogriješio i ako jesam mogu li tu grešku nekako iskupiti? Odgovor: Da. u četiri Sunena i u Musnedu Ahmedovom naveden je hadis od Ibn Abbasa da je Poslanik. upitan o slučaju kad muž opći sa svojom ženom dok je u hajzu i on je odgovorio: “Dat će sadaku od jednog ili pola dinara (zlatnika). Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 9 od 416 . a žena se nije bila okupala.2005 http://www. učinili ste grijeh zbog toga što ste prekršili jasnu kur‘ansku zabranu: “I pitaju te o mjesečnom pranju. s. Kada sam. ako je hajz prestao.” “Ovako glasi sahih predanje”.) Datum kreiranja: 27. a ako je žuta pola dinara.Na pitanja odgovora doc.” (“ElBeqare”.s. 222.11.com Pitanje: Za vrijeme ovog rata jedanput sam bio odsutan od kuće više od šest mjeseci.a.) Preporučio bih vam iskreno pokajanje (tevbeti-nesuh) koje ispunjava uslove. (Vidi: Nejlul-evtar. Uz to.v.‘ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. dat će sadaku od jednog dinara (zlatnika). Reci: ‘To je neprijatnost. rekao je Ebu Davud. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio.

jer kada je u drugom stanju. čvrst musliman ne ustrajava u mekruhu. to ne znači da je taj čin na stepenu harama kao što je nepokornost prema roditeljima. ako za pušenje duhana kažemo da je haram. zasigurno. nego se uveliko razlikuju. a naročito svoju malu dječicu koja su rođena sa tako čistim i zdravim plućima.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 10 od 416 .com Pitanje: Odgovor: Da li je tačno da tri mekruha čine jedan haram? Starije generacije islamske uleme vrlo često su umjesto riječi haram koristile riječ mekruh. nema sumnje da sve ono što nismo znali da šteti čovjeku. pa neka o tome svako ko svjesno čini mekruhe dobro razmisli.2005 http://www. kao što je pušenje duhana. a ako je šteta očita i veća (znači ako je djelo bliže zabrani haramu) onda je mekruhtahrimen. sve je bliži haramu. dobro znamo. Međutim. treba znati da harami nisu uvijek na istom stepenu. kako fizičkom tako i psihičkom. Kada nešto postaje haramom zavisi od više okolnosti. To su djela koja su štetna po čovjeka. a sama njegova veličina.novihorizonti. Što je određeni mekruh štetniji po čovjeka. Datum kreiranja: 27. imajući u vidu da je puno eksplicitnih i nedvosmislenih tekstova koji čovjeku zabranjuju sve što šteti njegovom životu i zdravlju. Kada njegova šteta bude očita. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. bilo da se njima propušta neka korist ili se čini nešto loše. kada puši. U svakom slučaju. Osoba koja ustrajava u tome očito ima slabosti koje šejtan iskorištava da bi njome manipulisao. uglavnom. To bi značilo da je treća cigareta haram. kada se pouzdano utvrdi da mu šteti. Ne. Nadalje. Mekruhi se mogu. a nisu znali za štetnost duhana i nas danas koji to. Međutim. Nije isti grijeh nepravedno uzeti život ljudskom biću i ukrasti jednu marku. Nije isti grijeh čovjeka koji ne zna za štetu određenog djela i onoga koji to zna. Nema sumnje da je manje griješna osoba koja popuši pokoju cigaretu dnevno što ne uzrokuje nikakve zdravstvene posljedice. od osobe koja puši kutiju-dvije. sjedne pored prozora ili iziđe napolje i onoga koji dimom truje i uznemirava cijelu porodicu. uz štetu koju nanosi sebi nanosi i nerođenom djetetu. možemo reći da je to haram. stepenovati. da označe djela koja je pokuđeno raditi. Nije isti grijeh pušača koji. zbog jačine i otpornosti njena organizma koji je dobro uhranjen i koji ima jake odbrambene mehanizme (imunitet). Za djela koja su okarakterisana kao mekruh ne postoji eksplicitno jasan dokaz da su zabranjena (haram). itekako. a korist nepostojeća onda. Kao zaključak. kao grijeha. mada se i jedno i drugo ubraja u velike grijehe.Na pitanja odgovora doc. to je daleko manji haram u odnosu na te velike grijehe. postaje zabranjenim (haram). Novije generacije termin mekruh koriste. a čiji organizam nije tako otporan zbog neuhranjenosti ili nekog drugog razloga. blud itd. mogu da kažem da nije precizno kazati da tri mekruha čine haram. Ramić. Šukri H. također. Dakle. Nije isti grijeh žene pušača kada nije trudna i kada je u drugom stanju. ovisi o šteti (dakle mjeri se štetnošću) koju pušač uzrokuje sebi i drugima. Ukoliko je šteta minimalna (znači ako je djelo bliže dozvoljenosti halalu) onda je to mekruhtenzihen. nije isti postupak naših djedova koji su pušili. a to možda nije uvijek slučaj. dr. Preciznije je kazati da ustrajnost u činjenju mekruha vodi ka tome da to postane haram.

Ukoliko. da joj svugdje i na svakom mjestu izražava počast i da ne dozvoli bilo šta u čemu može biti koliko trunka ponižavanja. dž. a ne bi bilo ponižavanje kada bi ga nosio u ruci ili tašni. toga klonimo. dž. b) ili uzeto od osobe koja će to za sebe nepovratno prisvojiti. onda je to grijeh (haram).com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 11 od 416 . Preporuka bi bila da se u svim prilikama kada sumnjamo da je nešto grijeh. s tim što smo dužni vratiti ga vlasniku bilo kada da se pojavi. izgubljeni predmet trebamo uzeti i čuvati na odgovarajućem mjestu. Knjizi. pak to nije vid ponižavanja. ovisno o okolnostima. a posebno kada za tim nemamo potrebe. Pitanje: Odgovor: Osoba koja nađe nešto što je druga osoba izgubila. To znači.? Datum kreiranja: 27. dužni smo mu ga dati. olovka itd. U tom slučaju. Ukoliko se ne pojavi izgubljeni predmet može ostati kod nas.. Naprimjer. što može biti ponekad slučaj.š.. onda nije ni grijeh. nastoji da prema toj knjizi izražava svaku počast i da je čuva i zaštiti od bilo kakvog ponižavanja. a što se smatra vrijednošću. da se izgubljeni predmet nalazi kod nas. u roku od godinu dana dužni smo da oglašavamo. ponižavanje bi bilo kada bi čovjek stavio Kur‘an u zadnji džep na pantalonama i tome slično. treba to uzeti u dva slučaja: a) ukoliko postoji mogućnost da će to biti uništeno. preporučio bih svakome da povede računa o Allahovoj. ili izgubljeni novčanik uzme onaj koji se Allaha. te će novčanik i ono što je u njemu sebi prisvojiti. ne boji.11. pa makar to bilo ispod pojasa. onda ćemo nađenu stvar ostaviti na istom mjestu kako bi vlasnik mogao da se vrati i nađe je na mjestu na kojem ju je izgubio.novihorizonti. Ukoliko se pojavi vlasnik. U tom duhu treba gledati i na postavljeno pitanje. Kako postupiti sa nađenom stvari kao što je novac. dr.2005 http://www. izgubljenu ovcu pojede vuk. Prema tome. Ako pak postoji bojazan da npr. ako živimo u sredini gdje svijet neće uzeti tuđi imetak. koji će izgubljeni predmet precizno opisati. svjestan činjenice da je Kur‘ani-kerim govor našeg Uzvišenog Stvoritelja. na odgovarajući način. Šukri H. Ukoliko je u tome vid ponižavanja. Ramić.š.Na pitanja odgovora doc. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno nositi Kur‘an ispod pasa? Normalno je da svaki musliman.

svako od njih stupi na osnovu znanja da mu druga osoba odgovara za zasnivanje bračne zajednice. Nadalje. rekao je Allahov Poslanik.2005 http://www. kakav će status imati. zavisi od osoba koje se upoznavaju. Preporučio bih svima da dobro upoznaju osobu s kojom žele stupiti u brak.. Kada je Poslanik. bilo da je osamljivanje na otvorenom ili zatvorenom prostoru. osame tako da ih treća osoba ne vidi.s. u kome nema grijeha.Na pitanja odgovora doc. To upoznavanje mora biti u granicama šerijata. Prije svega. Ramić. Šukri H. pa je vidi”. isti je kao i prije zaruke.a.v. kojima je dozvoljeno stupiti u brak. “Nisam”. Čim upoznavanje postane korak ka nemoralu. Islam poznaje upoznavanje budućih bračnih parova.) Upoznavanje treba da bude nakon obećanja (zaruke) da će momak i djevojka stupiti u brak. postaje zabranjenim. “Idi. čuo da je Mugire b.” (Tirmizi u Sunenu i rekao da je hasen.11. nakon zaruke. s.. Zaruka ima za cilj da pokaže ozbiljnost i da zaštiti djevojke od onih koji žele samo zabavu. može da potraje onoliko koliko je zaručnicima potrebno da se međusobno upoznaju tako da u brak. ne smije biti osamljivanja. Status zaručnika.a. upitao ga je da li ju je vidio. dr.s. odgovorio je Mugire. a osamljivanje je kada se jedno muško i jedno žensko. Datum kreiranja: 27. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 12 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno izaći sa djevojkom koja mi nije mahrem i šetati (ašikovati) sa njom u prisustvu prolaznika na ulici? Islam ne poznaje zabavljanje i ašikovanje. Prema tome. ono je nužno potrebno. “jer tako je sigurnije da ćete se voljeti.v.novihorizonti. ukoliko se u njihovom shvatanju braka i bračnog života ne pojave nepremostive razlike. za vrijeme tog upoznavanja ne smije u razgovoru biti nešto što je inače islamom zabranjeno i upoznavanje ne smije biti korak ka nemoralu. Šu‘be zaručio neku ženu. Što se tiče samog upoznavanja. Upoznavanje.

Od profesora islamskih nauka. s. dž.11. Upravo zbog toga.s. Datum kreiranja: 27.. pa ako se bude slagalo sa Allahovom dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. griješe. možemo kazati da Vaša žena nije u pravu kada kao izgovor za nepokrivanje uzima primjer pomenutih sestara koje nisu pokrivene.). Posebno skrećem pažnju svakom muslimanu i muslimanki da je neophodno svačija djela i postupke stavljati na tu vagu jer ljudi. je sljedbenicima islama odredio da im uzor bude Njegov Poslanik. učenice medresa i njihove profesorice izlaze na ulicu gologlave. jer dok je čovjek živ podložan je iskušenjima i može skrenuti s pravog puta.Na pitanja odgovora doc. Da li je moja supruga u pravu kada se poziva na njihove postupke? Odgovor: Pitanja ovakvog sadržaja mi često dolaze. sa pokrivanjem ide malo teže. Na kraju. Ramić. 21. ali nije normalno da grešku svjesno odobrava. nažalost.novihorizonti. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 13 od 416 . Otkako sam počeo prakticirati islam. islamska ulema naglašava da svaki postupak. Ona ukazuju na problem s kojim se susreću oni koji ne poznaju učenja islama malo bolje.a. to djelo ćemo smatrati ispravnim i dobrim.v..s. učenice medresa ili njihove profesorice. te ako ne budemo mjerili ispravnost njihovih postupaka možemo i sami pasti u greške. Znam da mnoge od tih sestara znaju da griješe.. a ne profesori islamskih nauka. a ako ne onda ćemo to djelo smatrati nepodobnim. znam da bi mnogi profesori bili sretni kad bi se njihove supruge islamski oblačile. elhamdulillah. očekuje se da budu živi primjer Alejhisselamovog.com Pitanje: Profesor sam na jednoj visokoškolskoj ustanovi. ali ne mogu savladati svoju slabost. dr. zbog te pozicije.2005 http://www. skrenuo bih pažnju da je normalno da čovjek pogriješi.v. svako ljudsko djelo treba staviti na vagu Kur‘ana i sunneta. znam da mnogi puno pate zbog toga. s. ukoliko se njihovi postupci razlikuju od Poslanikove. prakse to znači da oni griješe i mi ih u tome ne bismo smjeli slijediti. prakticiranja islama. želja mi je da se i moja supruga islamski pokrije.š.. s. svi ljudi bez izuzetka. što je. učenica medresa.v. Kao izgovor ona često navodi da supruge uglednih profesora islamskih nauka. njihovih profesorica i ostalih muslimana i muslimanki koji su u poziciji da se svijet. Na osnovu iznesenog. ponekad slučaj. Allah.s. na njih ugleda. Međutim.a. (Vidi suru “El-Ahzab”.š. riječi.a. Naime. Mada je ona. počela redovno klanjati. Islamska ulema kaže da je najsigurnije slijediti onog učenjaka koji je preselio na ahiret kao vjernik.

Allah. 14/144-147. kako poštuju nemuslimane koji zaslužuju da budu poštovani kao ljudi. čuo ezan sa travničkih džamija. Nevevi. zabranjuje da se nemuslimanima naziva selam. Ebu Umame. Muslimanima smeta da se hadži Senad Hadžifejzović.) prenosi da je Allahov Poslanik. ta zabrana. To se prenosi od Ibn Abbasa. na BHT. čini mi se u strahu i panici. Hadise kojima se zabranjuje nazivanje selama nemuslimanima bilježe Muslim u “Kitabusselam”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 14 od 416 . LX:8. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo..2005 http://www. rekao: “Mi sutra krećemo na židove. Jadno je da se nijedan novinar musliman-vjernik. eksplicite rekao: “Mi sutra krećemo na židove pa im nemojte prvi nazivati selam…” Iz tog razumijemo da onda kada nemuslimani imaju lijep odnos prema muslimanima. u vezi nekog pitanja. Smatram da nema smetnje da musliman prvi pozdravi nemuslimana. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Allah. pod uslovom da nemusliman bude od onih koji imaju lijep odnos prema muslimanima. kada ih ne progone iz njihovih kuća. pa prema tome ni da mu uzvrati na njegov pozdrav. Tirmizi u “Kitabus-sijer” i “Kitabul-isti‘zan vel-adab” i Ahmed u Musnedu od Ebu Hurejre.v. a to je jedno od mišljenja naših učenjaka. niti ratuju protiv njih zbog vjere njihove. to dobročinstvo možemo učiniti i nemuslimanima. s.š. s. najbolje zna. dž. Međutim. da ne bude od onih koji zbog vjere muslimane protjeruju iz njihovih kuća ili se protiv njih bore. Ibn Ebi-Muhajriza. u svome Musnedu. tj. dok se novinarka uživo javljala u dnevnik iz Travnika. tada se u obzir uzima specifični dokaz kojim se tumači namjera i značenje općeg dokaza. ako crkva zazvoni. 14/145.š. Hadisi koji zabranjuju muslimanima da nemuslimanima prvi nazivaju selam su općeniti i obuhvataju i ratno i mirnodopsko stanje.a. Ramić. imam Ahmed. Ebu-Busrin hadis je specifičan i određuje da se ta zabrana odnosi na period kada se muslimani nalaze u ratu sa nemuslimanima. Nevevi. gospodo na telviziji! Muslimanima ne smeta kada čuju na telviziji “dobar dan” i “dobro veče”. 26694. 26695.a.” (El-Mumtehina. zaista. da poštuju njihovo pravo na vlastitu kulturu i tradiciju. pa im nemojte prvi nazivati selam. mora izvinjavati što se.com Pitanje: Odgovor: Da li je muslimanu dozvoljeno da prvi pozdravi nemuslimana? Islamska ulema.” Primjenjujući usulsko pravilo da u slučaju postojanja dva dokaza. na osnovu pomenutog ajeta. u vezi sa nazivanjem selama nemuslimanima i uzvraćanjem na njihov selam nema jedinstven stav. Šukri H.s.11. ne mora Datum kreiranja: 27.) Proučavajući to pitanje. ne usuđuje da nazove selam.. Još bih samo skrenuo pažnju da muslimani. treba da zahtijevaju da i oni poštuju njih. komentarišući hadis br. od kojih je jedan opći. a Allah dž. r. da sa nama ne ratuju niti nas iz naših domova proganjaju zbog toga što smo mi pripadnici islama.. smatra da je dozvoljeno da im prvi nazovemo selam. ali im smeta da njihov pozdrav “esselamu alejkum” (neka je mir i svako dobro s vama) bude eliminisan i zabranjen na televiziji. u komentaru Muslimovog Sahiha kaže: “Naš stav je da je haram prvi im nazvati selam. tj. od Ebu Basre (Musnedul-qabail br.Na pitanja odgovora doc. koju oni ipak najviše finansiraju.. pod uslovom da prema nama imaju lijep odnos. pa kada vam nazovu selam. zaključio sam da to zavisi od odnosa nemuslimana prema muslimanima. jer je Poslanik. odnosi se na situaciju kada se nemuslimani bore protiv muslimana i kada prema njima nemaju lijep odnos.novihorizonti. 2163 dalje navodi hadise u kojima Poslanik. vi recite samo “ve ‘alejkum” ( i na vas).s. pak. s. multivjerska. voli one koji su pravični. Ako je BH multietična. dr. Ono što se sada događa je negiranje osnovnih ljudskih prava.) Nazivanje islamskog pozdrava-selama. Jedna skupina.) Nevevi dalje kaže: “To što smo spomenuli u vezi s našim mezhebom zastupa većina uleme i prve generacije općenito.v. Naime.s.v.” (Sahihu Muslim bi-šerhin-Nevevi. a drugi specifičan za to pitanje. bez sumnje je vid dobročinstva i.a. (Vidi: Nevevijev komentar na Muslimov Sahih. jer BHT nije samo njihova. onda i pozdravljanje mora biti multi i to pitanje treba da bude u domenu slobodnog izbora svakog novinara. tako da se.a. a dužnost je (vadžib) uzvratiti im pozdrav tako što će se reći “ve ‘alejkum” (i na vas) ili samo ‘alejkum” (na vas). Našem Senadu savjetujem da vodi računa da mu se novinarka sljedeći put javlja ispred neke travničke crkve. tada nema smetnje da musliman nemuslimana prvi pozdravi i da mu na pozdrav uzvrati.

ali. jer da im je bilo potrebno crkava u Travniku. te je živio i umro u zabludi. kao sljedbenik islama jako sretan i smatram da tu sreću nemaš pravo zadržavati samo za sebe.com zbog toga izvinjavati. Datum kreiranja: 27.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 15 od 416 . Ramić. tako i onima koji žive u njihovoj sredini. ukoliko ga istinski prihvate. ipak.. Izvršavajući tu svoju dužnost. Muslimanima takvo izvinjavanje nije potrebno. Siguran sam da si ti.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nemoj dozvoliti da te sutra. kako na svoje potomstvo. brat Bilal je nekada radio u birtijama kao izbacivač i upoznao svijet droge.novihorizonti. Interesuje me da li sam dužan da aktivno učestvujem kao da‘ija. jer nema sumnje da je zadržavanje. poslao svim ljudima bez obzira ko oni bili. nego trebaš da je dijeliš i sa drugima.š. samo za sebe. često se sjetim kritika brata Bilala. hindusima i sljedbenicima svih ideologija i pravaca. bez obzira što nisi završio medresu. Sarajevu i mnogim drugim mjestima danas ne bi bilo. Meni se jako dopada tumačenje stočetvrtog ajeta sure “Al-Imran” da svi mi treba da budemo ummet koji poziva na dobro. kulturnim. svoju braću i sestre koji su sa njim studirali na univerzitetu Wales u Velikoj Britaniji. nego je emanet koji su oni dužni prenijeti.Na pitanja odgovora doc. imajući u vidu da emanet islama nosi svaki musliman. To vam nikada neću oprostiti. Ono je korisno i potrebno je da među nama ima skupina koje će to profesionalno raditi. a koje su roditelji odgojili u islamu. Poštovani brate. da pozivam nemuslimane u islam i tumačim Allahovu. ti ćeš. Naime. pravnim. dr. kritikovao govoreći da smo izuzetno pasivni i da ne radimo dovoljno na propagiranju islama. kako bi oni mogli da se upoznaju sa svim sredstvima islama. Ukoliko budeš djelovao kao da‘ija. inša-Allah. smatram da je svako dužan odužiti se u tom pogledu u granicama svojih mogućnosti. “da ja volim svoga oca i nije mi svejedno što će on u vatri gorjeti. tvoje kolege optužuju da im nisi objasnio islam mada si ga poznavao. na budućem svijetu. Šukri H. da se upoznaju s izvornim islamom. Gdje ste vi do sada bili. etičkim. dostaviti i objasniti svim stanovnicima zemaljske kugle. kršćanima. jer će ih islam usrećiti. neke općekorisne stvari veliko zlodjelo prema sebi i prema drugima. Iskoristi svaku priliku da pozivaš sve ljude. koji se vratio u islam. Islam nije vlasništvo onih koji su trenutno njeni sljedbenici. dž. potrudi se da u granicama svoga znanja istinu islama preneseš na druge. nemorala i podzemlja. moralnim.š. Osim toga. bez obzira kakvih ideologija i pravaca bili sljedbenici. Ono o čemu treba voditi računa jeste da o islamu ne govoriš ono što ne znaš. “Ja znam kako je živjeti u ćafirluku.2005 http://www. ekonomoskim itd. dž. On je nas. Dok ovo pišem sjetih se riječi jednog mladog Nijemca koje je izgovorio na kongresu islamskih aktivista. kolege iz studentskih dana. Pitanje: Student sam medicine.” govorio je on. muslimani tako skidaju sa sebe obavezu i odgovornost za koju će biti pitani na Sudnjeme danu. s obzirom da nisam završio medresu? Odgovor: Islam je vjera koju je Allah.” Isto tako.. nakon što su ga njegovi roditelji odgojili u kršćanstvu. židovima. muslimani izvršavaju moralnu obavezu prema njima. rekao im je. zašto ste islam skrivali za sebe. Muslimani su obavezni ispravno i tačno islam prezentirati. vjeru. a u kojima ih je oštro napao rekavši da su oni odgovorni što njegov otac nije upoznao islam. “A znate”. U isto vrijeme. političkim. skinuti teret emaneta koji nosiš na sebi kao musliman.

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. za vrijeme jednog pohoda sa ashabima prespavao sabah-namaz. Prošlog mjeseca američka vlada je tužila duhansku industriju i podnijela zahtjev za ogromnom odštetom kako bi kompenzirala štetu koju trpi država liječeći pušače.novihorizonti.a. bilo prije izlaska sunca ili poslije. je rekao da je škrtica onaj u čijem prisustvu se spomene njegovo ime.2005 http://www. Muslim i drugi prenose od Imrana b. “Kitabus-salat”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 16 od 416 .v. bilo da ih je propustila zbog opravdanog razloga ili ne.) Poslanik. Sunčeva toplota ih je probudila. Prema tome.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno raditi u tvornici cigareta? Tvornica cigareta proizvodi otrov kojim truje ljude. Upravo zbog toga. jer time nanosi štetu čovjeku. bez sumnje. da je rekao: “Ko ne klanja dva rekata sabahskog sunneta prije nego sunce iziđe.” Buharija.s. musliman ne bi trebao da učestvuje u proizvodnji cigareta. To možemo razumjeti iz mnogih hadisa. Na poslu u tvornici cigareta možete ostati ukoliko za to postoji prijeka potreba (darura).a. s. s. Npr.v. Jeste da taj otrov ubija postepeno.).a. ali ipak ubija.Na pitanja odgovora doc.s. Na osnovu pomenutih dokaza.” (Muslim. jer u nas većina stanovništva puši.s. izgubljenih radnih sati.s.s.v.) Iz mnogobrojnih hadisa i prakse ashaba možemo razumjeti da je potpun salavat izgovor sallahu ‘alejhi ve sellem. Preporučio bih vam da se potrudite i nađete drugi odgovarajući posao. s. Bejheqi prenosi od Allahovog Poslanika. Husajna da je Poslanik. za razliku od Velike Britanije. Sahihu-Muslim. Siguran sam da su statistički podaci i kod nas poražavajući. a zatim farze. Alejhisselam je pola te izreke. Još potpuniji je takozvani ibrahimijski salavat koji učimo na etehijjatu.a. što znači pola sevaba. je takođe rekao: “Ko na mene donese salavat jedanput.s.a. a to je.11. zatim je Vjerovjesnik. naredio da se prouči ezan. pa onaj ko to čuje ne donese salavat. te mnogih drugih zdravstvenih.s. Klanjao je dva rekata sunneta. Allah će na njega donijeti deset puta. socijalnih i društvenih problema koje uzrokuje pušenje. tj. s. Ukoliko osoba zaboravi da klanja sabahske sunnete da li ih treba naklanjati? Da li je dovoljno reći alejhisselam (skr. grijeh. Šukri H. s. kad god se osoba sjeti da ih je propustila. poslije). dr.v. Treba napomenuti da je poželjno i ostale pritvrđene sunnete naklanjati kada se propuste.v.)? Datum kreiranja: 27. s.v.s. “Kitabud-da‘vat”. Sunen. a.v.) kad se spomene Poslanikovo ime ili je potrebno kazati sallallahu ‘alejhi ve sellem (skr. mislim da je za postizanje potpunog sevaba za salavat potrebno kazati sallahu ‘alejhi ve sellem (skr. neka ih klanja (tj. Sačekali su da sunce odskoči. Pitanje: Odgovor: Poslanik.a. ukoliko nemate drugog načina da obezbijedite sredstva za normalan život Vas i Vaše porodice koju ste dužni izdržavati. s. (Vidi: Tirmizi.a. Pitanje: Odgovor: Sabahski sunneti su pritvrđeni sunneti (sunne mu‘ekkede). U Velikoj Britaniji godišnje umre više od sto i dvadeset hiljada ljudi od bolesti kojima je uzrok pušenje. Ramić. poželjno je da ih naklanja.

može nositi nikab? Odgovor: Da. rekao u hadisu koji prenosi Ibn Omer. tj. to ima utemeljenje u sunnetu Poslanikovom. onda nije ništa obavezna.a. to je dozvoljeno i nema smetnje da se njihova djeca iz prvog braka uzmu.2005 http://www. Šukri H. da lice za trenutak pokrije dijelom svoje mahrame.) U drugom hadisu stoji da se ihram žene ogleda u tome da joj bude otkriveno lice i da nema rukavica. nakon što su njih dvoje konzumirali brak ili da se njegov sin oženi sa ženom s kojom je njegov babo sklopio bračni ugovor.novihorizonti. a Allah.v.v. ili u postu od tri dana ili davanju hrane za šest siromaha. pa kad bi prošli mi bismo ga otkrile.s.v.š. Babu ma junha minet-tibi lil-muhrimi vel-muhrime”. s. Da li je to šerijatom dozvoljeno? Da li žena. Sahihul-Buhari. Ramić.s. 1625. majka je svoju kćerku iz prvog braka udala za sina svog sadašnjeg muža. Pitanje: Odgovor: Ženi nije dozvoljeno nositi nikab dok je pod ihramom.) Lice kod žene ima status glave kod muškarca u pogledu pokrivanja. Upitan o tome kakav je status žene koja nosi nikab dok je pod ihramom vrhovni muftija Saudijske Arabije Abdulaziz b. upitao o nečemu. bio među njima i mogli su ga pitati i tražiti od njega odgovor.” (Prenosi Ebu Davud i El-Esrem.” (“El-Alem el-islami”. Zabranjeno je da njen sadašnji muž oženi njenu kćerku iz prvog braka. Kada bi naišli pored nas. Datum kreiranja: 27.v. naprimjer.s. Nakon Poslanikove.s. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Da.” (Buhari.s. a ako je to svjesno uradila. r. a naročito kada bi ih Poslanik. s. s. dok je pod iharamom.a. 4/63.v. br.) Pitanje: Pročitala sam da je u Zenici obavljeno vjenčanje između jednog bračnog para i između njihove djece iz prvog braka. poznati hadis koji govori o imanu. Vidi: Fethul-bari.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 17 od 416 . Tako su postupale Aiša. 1999.s. smrti nije preostalo ništa drugo. Žena može. jer je Poslanik. r. niti oblačiti rukavice. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. islamu i ihsanu u Muslimovom Sahihu. novembar.a.v.a. a mi smo bile pod ihramima sa Allahovim Poslanikom. Aiša kaže: “Skupine jahača su prolazile pored nas. dok je osoba pod ihramima.a. za vrijeme obavljanja hadža ili umre. dž.) Oni su govorili “i Njegov Poslanik” jer je Muhammed. nego da čovjek kaže: “Allah najbolje zna” i tako potvrdi tu činjenicu i iskaže svoju ljudsku slabost.” (Vidi. 14. treba napomenuti da riječi “Allah najbolje zna” ne znače sumnju u dati odgovor. s.Na pitanja odgovora doc. hadis br. 1838. i druge hadžinice kad su na hadž išle sa Allahovim Poslanikom. dr.11.v. i praksi njegovih ashaba.a. str. s. Naime u mnogobrojnim hadisima preneseno je da su ashabi u mnogim situacijama. govorili: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. “Kitabuliman”. s. s. nego znače da je to ipak ljudski odgovor koji je podložan grešci. mi bismo svoje džilbabe sa glave stavljale preko lica.a.com Pitanje: Odgovor: Vi vrlo često na kraju svojih odgovora kažete “Allah najbolje zna”.a. je jedini koji sve zna i koji sve najbolje zna. ukoliko pored nje naiđu muškarci koji joj nisu mahrem. U isto vrijeme.s.a: “I žena pod ihramom ne smije nositi nikab. Abdullah Ali Šejh kaže: “Ukoliko je obukla nikab nenamjerno. “Kitabu džezais-sajdi. dužna je učiniti iskup koji se ogleda u klanju ovce.

v. dž. dž. dr. salijevanjem strave. Pitanje: Odgovor: Salijevanje strave je pagansko vjerovanje i nema utemeljenja u šerijatu. a ne bi im to preporučio. za to nema nikakve smetnje ukoliko žena ima sijedu kosu. uče naopako kur‘anske sure što je najveći grijeh koji može izvesti iz islama. kada salijevaju stravu.s. Poslanik.s. dlanova i tabana itd.v. dž.š.s. s.novihorizonti. Prema tome. s.a.) Što se tiče korištenja drugih boja. neka znaju da tim svojim postupkom izlaze iz islama. uz napomenu da djevojka mora da obavijesti svoga zaručnika ukoliko je promjenila boju svoje kose. Ne spominje se da je tako nešto postojalo u praksi Allahovog Poslanika. Naime. niti mijenjanje Allahovih. najbolje zna. savjetujem svim našim muslimankama da se klone salijevanja strave. ElMedžmu‘.2005 http://www. Da je taj postupak imao status poistovjećivanja sa nemuslimankama ili mijenjanja Allahovih. Ja bih preporučio ženama da boje svoju kosu bojom koja se dopada njihovim muževima. smeđe ili neke druge boje. s. mimo crne.com Pitanje: Odgovor: Da li je ženama dozvoljeno bojenje kose? Upotreba kne za bojenje kose. s. koja je hadisom zabranjena.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 18 od 416 . Abdullaha da je Poslaniku.v. kako bi izbjegla varanje koje je u islamu najstrožije zabranjeno. dozvoljena je. praksom koja je u BiH vrlo raširena? Datum kreiranja: 27. koja ima utemeljenje u šerijatu. Ukoliko žena ima kosu crne.s. tako da je to zabranjeno i žensku kao i mušku. Ramić. Smatram da navedeni argumenti ne stoje i da je ženi dozvoljeno bojiti kosu s tim da izbjegava crnu boju. došao Ebu Kuhafe. Nevevi kaže u El-Medžmu‘u da je mustehab (lijepo) upotrebljavati knu u tu svrhu. stvorenja ili poistovijećivanje sa nemuslimankama. Šukri H. naredio je da mu oboje kosu. s. Zbog toga. dakle boje koja se smatra lijepom. je eksplicite zabranio da muškarac boji kosu u crno u hadisu koji se prenosi od Džabir b.a. Učenje sura naopako pri salijevanju strave govori da su to džinovska i šejtanska posla. On isto tako kaže da nema razlike između muška i ženska u pogledu farbanja kose u crno.a.a.š. Kod njih je postojala rukja (odučavanje).Na pitanja odgovora doc. neka odmah prestanu i iskreno se pokaju Allahu. stvorenja.) On je do tog zaključka došao analogijom (kijasom). 2102.v. u tom pogledu zabrinjava. dž.s. u nadi da će to ojačati bračnu zajednicu i usrećiti bračne parove.a. Sahih Muslim. Nije dozvoljeno stavljati na nokte lak koji sprečava da voda dopre do njih. dž.š. (Vidi: Muslim. jer su muslimanke bojile knom (knile) svoju kosu i u vrijeme Poslanika. ali da izbjegavaju crnu boju. Poslanik. bi im to sigurno zabranio. s. “Kitabul-libasi vez-zine”. Poslanik. u tom slučaju neki smatraju da je bojenje zabranjeno. što mnoge žene. Posebno.11. na dan oslobađanja Meke. Željela bih da mi pojasnite islamski stav u vezi sa tzv. Smatram da to nije poistovjećivanje. Ukoliko svjesno to nastave raditi.š. salijevanje strave i tome slično je zabranjeno (haram).s.a.š. Njihov argument je da je to mijenjanje Allahovih. (Vidi: Nevevi. kako se navodi u mnogim hadisima. 1/324. koji je bio potpuno bijele kose.v. niti u praksi prvih generacija muslimana. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a Allah.v. Ukoliko su učile sure naopako. stvorenja. br.

nije to rekao. jer da bi bila utemeljena mora biti prenesena ispravnim senedom i ne smije u sebi imati neku tajnovitu mahanu. Imajući u vidu da ne postoji hadis koji govori o Arš-dovi. “Kitabul-‘ilm”. 4.š. Na kraju “dobrôta Arš dove” traži se da se dova nosi uza se ispisana arebicom.s. Ni ta tvrdnja nije utemeljena. npr.). Ja u takvu tvrdnju sumnjam jer Poslanik. U konkretnom slučaju sened se nigdje ne spominje.com Pitanje: Odgovor: Nedavno mi je do ruku došla tzv.v. griješiti koliko hoće. jer one mogu čovjeka odvesti na totalnu stranputicu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 19 od 416 .a. 3. Nadalje. neka sebi traži mjesto u Vatri. Da li je ova dova šerijatski utemljena i mogu li je širiti dalje? Čitajući tu dovu primijetio sam sljedeće: 1.da u njoj ima kur‘anskih dova i dova koje su prenesene od Poslanika. To znači da čovjek može raditi šta hoće. a posebno je haram u spomenute “dobrote” vjerovati. Arš dova.novihorizonti. te činjenicu da u njoj ima pogrešnih rečenica. da su bili svjesni njegova hadisa: “Ko na mene svjesno slaže. da ih nagradi za njihovu lijepu namjeru. biti udovoljeno.a. bilo da se ona odnosi na ovaj ili budući svijet i da će Allah spriječiti da mu neprijatelj ili bilo ko drugi načini neku štetu. 107. ali se muslimanima mora skrenuti pažnja na sve greške koje se u njoj nalaze i na veliku opasnost koju takve novotarije kriju u sebi. dž. s.a.da u njoj ima dova koje nemaju utemeljenja u šerijatu. Sahih Muslim. Ko imalo poznaje islam svjestan je da je takva tvrdnja u potpunoj suprotnosti sa njegovim temeljnim principima.Na pitanja odgovora doc.š. neće ostaviti prazne ruke onoga ko Ga moli. dž. stavljaju riječi koje on nije rekao. a i ono što im se pripisuje ima u sebi tajnovitu mahanu te se zbog nje to ne može prihvatiti.a. a nekada to ostavi za ahiret. kao npr.2005 http://www. da se uči na nafila-namazima i da će sve što čovjek zaželi od Alllaha. iako je čovjek molio da mu se to da na dunjaluku. ime napisano na Džebrailovom krilu.š. 2. To je neutemeljena tvrdnja. u činjenici da se nisu sve njihove želje ispunile. dž. dr.s. ono što je u vezi s ovom dovom daleko problematičnije i opasnije jesu “dobrote Arš dove”.Durin-nazim”. najbolje zna. koje su spomenute u ćitabu “Durranil . između ostalog. rekao sljedeće: 1. Takvu tvrdnju možemo provjeriti i praktično se uvjeriti u njenu ispravnost. da su bili svjesni zabrane da se u usta Poslanikova. na 155 str.v. Datum kreiranja: 27. važno je da samo jedanput ovu dovu prouči i on je džennetlija. dž.v. U “dobrotama Arš dove” se dalje navode izreke četverice hulefai-rašidina u kojima oni govore kako su im se sve želje ispunjavale kada su učili tu dovu. 3.š.s. Međutim. Ta tajnovita mahana ogleda se. nekada Allah. To je vrlo opasna tvrdnja. Molim Allaha.š. 2. dž. treba ispunjavati određene uslove o kojima se ovdje ne govori.da će svaka želja biti ispunjena. Naime u njima se kaže da se pripovijeda da je Melek Džebrail Allahovom Poslaniku. jer može navesti čovjeka da se osloni na dovu i tako ode u zabludu. ali su dobrog i ispravnog značenja.11. oni to nikada ne bi uradili.s.š. Jeste da Allah. s. na jednom mjestu umjesto mesir (stjecište) piše makir (varalica). sa sigurnošću možemo kazati da tu dovu nije dozvoljeno širiti. Šukri H. s. a Allah.da ko ovu dovu prouči jednom u životu ući će u džennet a da neće polagati račun bez obzira koliki grješnik bio.” (Muslim. na Mikailu. Ja ne sumnjam u lijepu i iskrenu namjeru pisca i prevodioca ove dove. dž. s. ali da bi dova bila primljena. ispuni nekome želju na dunjaluku. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. na čelu Israfilovom i na dlanu Azrailovom. hadis br.da u njoj ima dova koje nisu prenesene od Poslanika. Prevodilac još napominje da je to samo dio njenih dobrota.v. s.v. Da su pisac i prevodilac dove bili svjesni njene opasnosti i opasnosti njenih “dobrota”.da će bolesniku koji prouči tu dovu Allah dati lijek. Ramić. da je Allahovo.da u ovoj dovi ima puno štamparskih grešaka koje ponekad suštinski mijenjaju značenje. isto kao i šehid koji je poginuo na Allahovom putu boreći se da Allahova riječ bude gornja.s.a.

pisac spomenute knjige je za sve ostale sure izmislio “fadilete”. a da mi. jasno je svakom ko poznaje islam i njegove propise da je Nur dova izmišljena i pripisana Poslaniku. dozvole. 2. Ramić. januar 1997.v. postoji i jedna i druga mogućnost. njena “svrha i značaj” nose izuzetno opasne poruke koje mogu čovjeka izvesti iz islama i zbog toga smo dužni na to da upozorimo muslimane i da im objasnimo da ta dova nema temelja u islamu i da ju je haram propagirati i u nju vjerovati. a ukoliko to ne uradi biće nesretan)... To je laž na Poslanika.v. vrijednosti znanja i Allahovih. ne na staro-turskom.a. ali ga možeš vrlo lahko odvratiti ako mu pogrešno tumačiš islam i u ime islama ubacuješ u vjeru ono što s islamom nema nikakve veze.Na pitanja odgovora doc. A Allaha se boje od robova Njegovih učeni.2005 http://www. Mada u hadisu nalazimo samo nekoliko sura za koje su spomenute prilike u kojima ih je lijepo učiti. Što se Nur-dove tiče.” (Kur‘an.11.. Porijeklo Nur-dove je meni nepoznato. govoriti loše protiv islama. Kada takvu zaštitu čovjeku ne obećava Datum kreiranja: 27. Kada sam prije nekoliko godina vidio “Nur-dovu” i pročitao njenu svrhu i značaj (tj. kada se pogledaju “svrhe i značaj” Nur-dove. shvatio sam. a laganje na njega je veliki grijeh.a. Svaki iole učen musliman zna da mi svoju vjeru ne uzimamo iz tako neprovjerenih izvora kao što su “stari kitabi” pa makar bili pisani.š. XXXV:28).U “svrsi i značaju” ove dove piše da je ona uzeta iz “starog kitaba sa strane 255 pisanog na staro-turskom jeziku”.s. prenosim vam pomenuti odgovor u cijelosti.. zakonima koje je on uspostavio na nebesima i Zemlji treba da je jasno svakom muslimanu. Na ovo pitanje sam detaljno odgovorio u časopisu “Hilal” br. s.š. Koliko su postali pametniji oni koji su to probali mogu se i sami uvjeriti. s. jer pamet čovjeku daje samo Allah.U “svrsi i značaju” dove piše”: “Ko ovu dovu prouči pušući u vodu. bez obzira ko je dovu napisao. dakle. Normalno je da jedna izmišljena dova u tome ne može pomoći bez Allahove. 3. s najljepšom željom da podstakne muslimane da uče Kur‘an. te da se njena “svrha i značaj” suprostavljaju islamskim učenjima. U nekim slučajevima novotarije budu uvode nesvjesni muslimani koji žele da urade dobro djelo i koji imaju lijepu namjeru. oružje. možda najviše pitanja dolazi upravo na tu temu. dž. dž. nego čak i na arapskom jeziku.š. jer u tim starim kitabima. dž. voda i ostale sile čovjekove kao što su sihiri i sl. Nur-dova ne nalazi se u Kur‘anu niti u Alejhisselamovim hadisima. Primjer za to. taj je ne može ni imati. Dokaz da Nur-dova nema osnove u islamu i da je suprotna islamskom učenju nude sljedeće činjenice: 1. Kako je ona nastala i ko ju je napisao mi možemo samo pretpostavljati. imamo knjigu u kojoj je za svaku suru napisano za što treba da se uči.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 20 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Šukri H. dž.v. s. Mi muslimani islam uzimamo iz potpuno sigurnih izvora: Kur‘ana i ispravnih (sahih) hadisa Poslanikovih.a. pa kako se onda može ovako kategorički tvrditi da će onaj ko tako uradi postati pametniji.s. pa je prema tome izmišljena i pripisana Poslaniku.” Da je to puka laž i da se to suprostavlja Allahovim. mogao je pisati šta ko hoće i lagati i izmišljati šta ko hoće.com Pitanje: Odgovor: Molimo vas da nam nešto kažete o Nur-dovi. 8.a. njemu Allahovim emerom ne škodi nikakav narod. No.š.s. pa ni vjetar.. dr. To je izmišljotina. Imajući u vidu da je do tog broja mnogim našim čitaocima nemoguće doći. a kome On to ne da.s.v. zatim neke specijalne namaze koji ne postoje u šerijatu itd. njene “fadilete”) i čuo za još neka slična pisma (kao što je pismo sejjide Zejneb u kojem se kaže da svako do koga to pismo dođe mora da ga umnoži u trinaest primjeraka i to podijeli kako bi bio sretan. čiji autori nisu provjereni i učeni mu‘mini.U “svrsi i značaju” te dove piše: “Ko ovu dovu nosi uza se.novihorizonti. kao što je Nur-dova. Naime. riječi: “. još bolje. pa čak i ako se to dijametralno suprostavlja učenju islama. s. pa tu vodu pije biće zejrek i pametan”. Ono što osjećam je da takve novotarije (naročito tako podle novotarije) mogu biti pripremljene od strane vrlo lukavih neprijatelja islama koji iz iskustva znaju da je nemoguće muslimana odvratiti od vjere time što ćeš na islam navaljati drvlje i kamenje.

vjeru dini-islam. dž. nisu svjesni onoga čemu ona poziva i oni su prevareni te nesvjesno šire Nur-dovu među svijetom. koji svjesno ili nesvjesno šire i dijele Nur-dovu. Što se same Nur-dove tiče. bilo da se to svjesno ili nesvjesno radi. neka to pokuša i praktično na sebi dokazati.a.v. Ja nisam čuo da je to nekom uspjelo.a. dž. Uz to grijesi će mu biti oprošteni i Allah će mu upisati umjesto grijeha sevape. Allahova. i poziva u kufr i činjenje grijeha. 6. s. dovoljno bi bilo podijeliti je ljudima i oni bi zavladali svijetom. Koristim se prilikom da poručim muslimanima i muslimankama da je obaveza svih nas da se držimo Kur‘ana i sunnneta i da sve ono što nema osnova u šerijatu odbacimo kao novotariju koja nema mjesta u našoj čistoj vjeri.š. Po ovome.s.s. Allah će ga osloboditi ispita meleka Munkera i Nekira u kaburu i svaki od meleka će mu reći da se ne boji i da su oni njegovo društvo do Kijametskog dana.11. Šukri H. dijelio im napisanu Nur-dovu i govorio im ono što u Nur-dovi piše?!! Je li historija islama zabilježila da je neko od ashaba nosio Nur-dovu? Tako nešto nije zabilježeno u historiji islama.novihorizonti. i podli poziv ljudima da ostave islam i prihvate se Nur-dove. a ne od Allaha. to ne znači da je Nur-dova ispravna. na paljanskoj televiziji ismijavali nama muslimanima. 4. dž. s. a na kijametskom danu će ga dočekati sedamdeset hiljada meleka tako da će se svijet čuditi kome se tolika počast daje. To je takođe neosnovana tvrdanja koja nema podlogu u šerijatu. Poslanik. niti ga ispitivati.com Kur‘an. što više grijeha budete radili. dž. nas takvome namazu nije naučio. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i Njegova Poslanika. stoga nemojte ga azab činiti. U tom pozivu kao da se kaže: “O ljudi. Dalje se kaže da će od Allaha doći glas: “O moj Munkeru i Nekiru. i njegovi ashabi.. njegov san je od šejtana. s. Nadalje. pomoću Nur-dove nešto i pronađe..v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 21 od 416 . može ubijati. Prema tome.” Opasnost leži u činjenici što se iz toga razumije da je dovoljno čovjeku da sebi obezbijedi Nurdovu da mu stave na grudi u kaburu i on je spasen kaburskog ispita i kaburskog azaba. Naime u šestoj se kaže da ako se ova dova napiše i stavi mejjitu na prsa. s. i to što više.š.v. Ona se kosi sa svim principima islama. laže na Allaha. kako to može da obeća dova za koju se ne zna ni ko ju je izmislio i pripisao Poslaniku.2005 http://www. jer kad čovjek radi novotarije (bid‘ate) (kao što je pomenuti namaz sa Nur-dovom) njega potpomaže šejtan. a grijesi biti zamijenjeni sevapima. s obzirom da Nur-dova nije od Alejhisselama. Ramić. pa prema tome on tako nešto za nju nije ni rekao.s. 5. Uostalom.Čini mi se da su najopasnije šesta i sedma stavka “svrhe i značaja”. Allah će mu želje ispuniti. Ukoliko se desi da neko. Radite grijehe.a. zinaluk činiti. s. Znam da mnogi muslimani nisu svjesni tog njenog značenja.v.” Poštovana braćo i sestre. klanjati. misleći da tako rade jedno dobro djelo.. taj mejjit je upio Nur dovu pa je stavio na prsa. Prema tome.š. oni kao da govore ljudima da ne moraju vjerovati. jer će vam ti grijesi biti zamijenjeni sevapima.U “svrsi i značaju” ove dove piše o nekakvom namazu koji treba klanjati u pola noći itd.a. a to je Nur-dova koju kada nosite i učite želje će vam se ispuniti. na osnovu toga. ko tvrdi da na ovu dovu neće metak. zatim proučiti ovu dovu i čovjek će u snu vidjeti gdje mu je ukradena stvar.s.v.U zadnjoj stavci “svrhe i značaja” kaže se da ko ovu dovu nosi i uči. dakle. šta će vam Kur‘an i sunnet. kad imate nešto vrednije. kada bi postrojio svoje ashabe pred bitku. nju je haram dijeliti i Datum kreiranja: 27. Jeste li ikad čuli da je Poslanik. 7. a on je naš uzor i mi vjeru od njega učimo. Znam da su mnoga naša braća u Bosni izginula mada su sa sobom imali ovu dovu.š. piti i sve ostale velike grijehe raditi i da mu opet bude sve oprošteno samo zbog lista papira koji mu se stavi na prsa u kaburu. Ta zadnja “vrijednost” najveća je laž na Allahovu. Nur-dova je podvala muslimanima. dr.U “svrsi i značaju” ove dove dalje piše da ko je uči ili nosi uza se za njega sedamdeset hiljada meleka u Meki i Medini tespih čine i sevape mu poklanjaju. postiti. više ćete sevapa imati na Kijametskom danu. pa su se čak. čovjek može biti najveći ćafir.Na pitanja odgovora doc. Važno je samo da sebi obezbijede Nur-dovu i nema problema.s. Oni. ne moraju biti muslimani. riječ.a. kada bi Nur-dova pružala takvu zaštitu. Muslimanima treba da bude uzor Poslanik.

š. donosi psihičke traume kako supružnicima tako i djeci itd. zbog toga što to vodi u nemoral koji čovjeku donosi različite venerične bolesti. pak. što više se tako obučena pojavljuje na javnim mjestima. Takvi biznismeni učinili su žene svojim robljem.š. za njeno dostojanstvo. šake i odjeću koja se vidi. Spas za ženu.2005 http://www. da mu donose puno patnje i nevolja. zadovoljstvo. Ramić. da zbog svog načina života neće biti izvor i prenosilac mnogih bolesti itd. da će rađati i odgajati zdrave i čestite članove zajednice. dž.š. jer Allah. koje se bave nemoralom i svima onima koji takve aktivnosti podržavaju. kod nekih ljudi.novihorizonti. a preko mas-medija. što žena više otkrije svoje tijelo. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Žena je za njih objekat zahvaljujući kojem zarađuju ogromne pare. bilo prodajom ženskog tijela ili. kao i droge).com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 22 od 416 . koja je majka ljudskog roda. dž. Postavlja se i pitanje: Zašto je otkrivanje..com propagirati. Dakle. da one. Uzvišeni Allah kaže: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. poslije alkohola koji je majka svih zala. Jadno je da su se neke žene spustile na tako niske grane pa su dopustile da u njih ko god hoće istresa svoje smeće. ženstvenost i ljepotu je u primjeni Allahovih zakona. i da ih zagleda i mjerka kao na pijaci. jer tim svojim postupkom zaslužuju Allahovo. Svakom muslimanu i muslimanki dužnost je da upozore svoju braću i sestre na veliku opasnost Nur-dove i njoj sličnih poziva kojima se pokušava izvesti muslimane iz vjere. zaslužuje uzvišenije mjesto od onoga kojeg su joj namijenili takvi biznismeni. treba staviti do znanja da na taj način uzrokuju mnoge probleme u društvu. Molim Allaha. Oni muslimani koji to nisu znali. ružno i nazadno. treba pomoći da shvate svoju zabludu.. toga sačuva. a onaj ko to svjesno radi. od onih koje se otkrivaju prije se može očekivati nemoral i da neće da rađaju.) Pod ukrasima koji se ionako vide. a to je. Preporučujem muslimankama da budu ponosne što pokrivaju svoje tijelo. a zahvalni će im biti i svjesni ljudi. njegovim javnim izlaganjem. dž. pa su otkrile svoje tijelo. Žena.Na pitanja odgovora doc. oprostiti ako se iskreno pokaju. dr. Šukri H. jer znaju da su one korisne društvu s obzirom. dž. dovodi do poremećaja u porodici i bračnom životu. ali mnoge to ni ne znaju. uistinu. Onima koje se otkrivaju. Oni koji se bave tim poslom su. Ženama koje su zavedene. da nas Allah dž. uz pomoć šejtana.š. o njemu ne vode brigu i pravilno ga ne odgajaju. vjere. kako bismo mogli razotkriti i izbjeći mnogobrojne zamke na koje nailaze sljedbenici Allahove. i ako rode poneko dijete. tj. i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje…” (EnNur.š. da nam pomogne da povećamo naše znanje iz islama. to predstavili kao lijepo i napredno. dž. Da li je ženi dozvoljeno da otkrije svoje tijelo na javnom mjestu? Datum kreiranja: 27. po preovladavajućem mišljenju. 31. koja rađa nove ljude. dž. prima iskrena pokajanja. što vodi u razvod braka. Žena je još jedanput prevarena. što su muškarci koji je gledaju bolesnijeg srca (moralno pokvareniji).11. pa su vjerovali u Nur-dovu i njome se bavili. One se nalaze u teškom i veoma jadnom položaju.š. problema i nevolje prouzrokovalo otkrivanje žene. sve veće su njene šanse da zaradi grijeh. misli se na lice.. zakonu žena je dužna pokriti svoje tijelo (sve osim lica i šaka) kada se pojavljuje na javnom mjestu gdje je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. svojom pojavom i ponašanjem neće izazivati ljubomoru i razvode brakova. njima će Allah. Kršenje tog zakona veliki je grijeh čija veličina ovisi o tome kolike su posljedice. Treba naglasiti da.š. Amin! Pitanje: Odgovor: Po Allahovom. S druge strane.. a da oni to ni ne osjete. (a tu se ubraja sve što opija. ili da. koliko je grijeha. tako popularno? Odgovor leži u činjenici da su danas otkrivanje žena (a sve više i muškaraca) i nemoral koji to prati jedan veliki biznis. neka zna da on poziva u kufr. otkrivanje žena na javnim mjestima i njihovo neograničeno miješanje sa muškarcima donosi ljudskom rodu najviše nevolje.

treba znati da ta odjeća mora ispunjavati opće uslove: da nije providna. To je stav većine islamske uleme. izbjegavaju ono što će izazvati negativne reakcije kod ljudi. zabranjeno nositi svilu i zlato. 1/10.). u trenerci? Datum kreiranja: 27. Tradicija i običaji se mijenjaju.11. Zbog toga. kada hoće ući u džamiju ili. a Allah. uglavnom. obilazili (tavafili) oko Kabe (vidi: Sahih Muslim. Hasana Šejbanija: “Ne vidi ono što je ispod njih”. Danas je situacija drugačija i sve češće viđamo momke u trenerkama. ljudima je naređeno pokrivanje stidnih mjesta ('avreta) kada stupaju u namaz i kada hoće da uđu u bilo koju džamiju. Stidno mjesto kod muškarca je od pupka do ispod koljena. uz navedeno. u obzir uzima općenitost značenja šerijatskog teksta. a sunnet joj je okupati se petkom i namirisati (muškarc) kada pođe na džumu itd. Iz iznesenog možemo razumjeti da. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 23 od 416 . da bi se društvo u koje odlazi prijatno osjećalo. oglasio je da niko nag ne obilazi oko Kabe.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne? Nije dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne.novihorizonti. pojaviti se pred muškarcem koji joj nije mehrem. nagi.a.) Mada je navedeni ajet objavljen zbog beduina koji su bez odjeće. kada je na namazu. Pitanje: Odgovor: Uzvišeni Allah kaže u trideset prvom ajetu sure El-A‘raf: “O sinovi Ademovi uzmite ukras svoj kod svakog mesdžida…” Nakon objavljivanja ovog ajeta glasnik Poslanikov..v. u džamiju. 7/183. po usulskom pravilu. On još kaže da je i Ebu Hanife. U odjeći koja im je dozvoljena musliman i muslimanka mogu obavljati namaz. da nije specifična za nevjernike i da se oblačenjem te odjeće ne poistovjećuje sa suprotnim spolom. U isto vrijeme. po mogućnosti. bili veliki nevjernici. Što se tiče pitanja koju odjeću musliman i muslimanka mogu nositi. običajima itd. s tim da treba. zbog hadisa koji od Ebu Hurejre prenose Buhari. Zbog toga. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li je dozvoljeno dolaziti u džemat. Međutim. ukoliko ta njihova odjeća ispunjava uslove koji su prethodno navedeni. 4/2320. da ima nešto odjeće i preko ramena. jer su nekada sportaši. Iz tog razumijemo da treba voditi računa o drugima.s. dr. da nije tijesna. (Vidi: Sahihul-Buhari. da kada se radi o zabrani (haramu) ona mora imati svoju jasnu osnovu u šerijatu. bez obzira kako mi tu odjeću zvali: trenerka. iz općih šerijatskih propisa razumijemo da je zabranjeno uznemiravati druge.š. osim lica i šaka.2005 http://www. tradiciji. a ne njegov specifični povod objavljivanja. Ramić. ukoliko odjeća ispunjava spomenute uslove. dž. pa je osobi koja je jela luk zabranjeno ići na mjesta okupljanja.. 1/75. u njoj se može klanjati. o njihovim osjećajuma. preporučujem našoj braći i sestrama da se ne ljute za nešto što šerijatom nije zabranjeno. svraćaju u džamiju. a da mu preko ramena nema ništa. pak. ukoliko ta odjeća pokriva stidna mjesta i ukoliko je čista. 2/894. čakšire ili drugačije.Tefsirul-Qurtubi. kako kaže Kasani u Bedaius-sanai.Na pitanja odgovora doc. jer je uslov za ispravnost mesha po čarapama da se.” Žensko tijelo je ´avret. koji je smatrao da mesh po čarapama nije dozvoljen. Muškarcima je. pristojno se obuku i da. želim naglasiti. njegova odredba upućena je svim ljudima i odnosi se na svaki mesdžid i na svaki namaz. jer se. kako u odlasku ili u povratku s treninga.. najbolje zna. šalvara. Naš svijet nije navikao da vidi sportaše u džamiji. Za to nema nikakve smetnje. pred kraj života prihvatio njihovo mišljenje. pa makar to u osnovi bilo dozvoljeno. prenoseći stav Ebu Jusufa i Muhammeda b. i ono mora biti pokriveno kada žena stupa u namaz. Prema tome. s. Muslim i drugi: “Neka muškarac ne klanja u jednoj odjeći. pa makar im to bilo neobično. preporučio bih svima da kada odlaze na javna mjesta. pa prema tome i u džamiju.

u komentaru Tahavijine poslanice.v. neka se sjete Poslanikovih. dok govori o onima koji postupaju drugačije od Poslanikove. s. r. nije tako postupio zbog toga što u islamu dobro i zlo ne mogu ići zajedno i što u islamu cilj ne opravdava sredstvo.a.s.a. Ibn Ebul-Izz se u čuđenju pita. a da su. pa neka svako od vas vodi računa s kim će prijateljevati. pravdi.a.s.” Doduše. griješe.) Naš miljenik Muhammed. Sunen.v. moralu.a..malo ne-islama. Umjesto toga. upute a nadaju se uspjehu na ahiretu: “Kejfe jurdžal-vusulu bi gajri ma džae bihir-resul?!” (Kako se može očekivati dolazak na cilj tj. br. s. dr. u sahih-hadisu kaže: “Ostavio sam vas na bijelom (putu). s.a. s. nagodbu. ili se. kako se drugi ne bi povodili za tom greškom. kada je primio islam. 21. koncert Sarajevske filharmonije itd. s. Iskreni muslimani koji smatraju da će tim “neislamskim metodama” promovisati islam uveliko griješe. Sunen.v. Umejra i njegove popularnosti kao pjevača u predislamsko doba.a.” Poslanik. 16692. i drugi.a. kako Poslanik. i koji često Allaha spominje. s.2005 http://www.s.a. da im to bude nacionalni način obilježavanja njihovih vjerskih blagdana. njemu nije rekao: “Hajde Musabe organizuj nam koncert i sakupi svoje društvo. Sjetimo se primjera i Musab b. upute. mekansku omladinu i iskoristiti tu priliku da propagiramo islam.s.s. on je bio najpopularnija ličnost u gradu u kojem su bogataši razmišljali samo o zabavi i uživanju..com Pitanje: Odgovor: Da li muslimani treba da dočekuju i ispraćaju ramazan programima kao što su koncert “TRI HAFIZA”. s. “Kitabuz-zuhd” i drugi. nadaju da će takvom “fleksibilnošću” privući nekoga islamu.) Na kraju. Poslanik.” (Buhari.v.s. Uzvišeni Allah kaže: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. Musab. Tražili su da se sa njim nagode. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ? Muslimani imaju najbolji uzor u Poslaniku.a.v. a drugu godinu on njihovog.novihorizonti.v. uputa. ulazak u džennet.v.s. naglašavam da svi ljudi griješe i da je to normalno. Sahihul-Buhari. riječi: “Čovjek je u vjeri svoga prisnog prijatelja. Niti ste vi obožavaoci onog šta obožavam. s. onako usput. on je Musaba poslao u Medinu da tamošnje stanovništvo podučava Kur‘anu. nešto kao što se kod nas zagovara da hodža s ahmedijom uči dove i klanja u crkvi.s. s. Poslanik. kaže: “Onaj ko u islamu trasira pogrešan put ili na taj put navodi Datum kreiranja: 27. na te koncerte odlazili.) “Ti ćeš biti (na budućem svijetu) sa onim koga voliš (na ovom svijetu).a.Na pitanja odgovora doc. Odgovorio im je objavom koja mu je tim povodom došla: “Reci: ‘O nevjernici! Ne obožavam šta obožavate. Njegov primjer može nam poslužiti kao dokaz i velika pouka u vezi s postavljenim pitanjem.” (Tirmizi. Mekanski mušrici nudili su tako Muhammedu. međutim to nije bilo u obliku kao što se to čini danas kod nas.) Muslimani koji su. kaže: “najbolji oni koji se puno kaju.) Poslanik. a da pop u svojoj odori dođe i moli se u džamiji. halal dobro pomiješali sa haramom i sve to skupa lijepo zamotali i ponudili muslimanima. muslimani koji hoće malo islama .v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 24 od 416 . a ono što nije u skladu sa Allahovim zakonom osuđeno je na propast. niti tabi‘ini. 1-6.v. “Kitabul-menakib”. poštenju… Musab.v.a.s.v. Sa njega neće skrenuti nego samo onaj koji je upropašten. kako na dunjaluku tako i na ahiretu. poginuo je kao šehid na Uhudu. napustio je takav džahilijjetski život. nije sa svojim ashabima i sahabijkama ramazan dočekivao niti ga ispraćao koncertima i orgijanjima. a meni vjera moja!‘” (El-Kafirun. sa pjevačicama i plesačicama. “El-Mukaddime” i Ahmed u Musnedu. iskrenosti. bio je sasvim jasan. “Musneduššamijjin”. Za bajram je bilo veselja. pa ćemo tako okupiti sve glavešine mekanske. pak.s.s.a. možda. pravi musliman nije ustrajan u griješenju.s. skromnosti. s. Ramić.v. Treba naglasiti i to da javno učinjena greška zahtjeva i javno pokajanje. s. Ebu Leheb i Ebu Džehl ostali su do kraja života uz muziku i pjevačice. Mekanske djevojke za njim su ludovale. gdje su režiser Taleta i njemu slični. na kom je noć (vidna) kao dan. čini mi se zlonamjerno. ili da tako dočekamo naš mubarek ramazan. nemoguće je biti musliman slijedeći nešto drugo osim Poslanikove.” (Ibn Madže. igre i pjesme i to je sunnet. gdje i danas njegovo tijelo leži pored Hamzinog. pa da oni jednu godinu obožavaju njegovog Boga. I nisam ja obožavalac onog šta obožavate. jer to nije Poslanikova.a. Oni. s. U džennet će kao šehid ući bez polaganja računa. Nisu tako postupali niti njegovi ashabi. bez onoga što je Poslanik donio?!) Drugim riječima. Šukri H.” (El-Ahzab. Naime. zbog njega činile samoubistva. alejhissalatu ves-selam. Vama vjera vaša. I niste vi obožavatelji onog šta obožavam.11. Odgovor Poslanikov.

š. “Kitabun-nikah”. “Kitabuzzekat”.oglašavanje). s. Sunen. samo u prisustvu svjedoka? Datum kreiranja: 27.novihorizonti. ne preporučuje se tajiti da je neko u braku. uputa: “Ono po čemu se razlikuje haram od halala je deff i glas (tj.a.” (Tirmizi. za muslimane su pripremile posebne bajramske programe. ili one iz naših pozorišta i općinskih sala. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. “Babu ma džae enne ma bejnelmešriki vel-magribi kibletun”) Dužnost je okrenuti se u tačno pravcu Kabe samo kad se čovjek nalazi u El-Mesdžidul-haramu.v. a ne oni koji su Allahu. Pitanje: Odgovor: Izvjesna odstupanja u tom pogledu ne utječu na ispravnost namaza. “Kitabun-nikah”. No. za nekim poveo. samo program treba da režiraju Allahovi.Na pitanja odgovora doc. istinski robovi. a. ima stotine i hiljade načina da se vjernici za bajram istinski provesele i da u tome osjete zadovoljstvo i razonodu.) Slijeđenje Poslanikove.s.) ”Oglasite brak. dž. upute najsigurniji je put. Pitanje: Odgovor: Ukoliko su svi uvjeti za sklapanje braka ispunjeni brak je ispravan. javnih i tajnih kuća diljem Bosne i Hercegovine.a.” (Tirmizi. u Medini rekao: “Sve što je između istoka i zapada je Kibla. jer Poslanik. i drugi. i učinite to u džamijama.) U našem slučaju mnogi su povedeni na pogrešan put. dr. dž.s.v. Sunen. kopirajući onaj iz Zetre. nimalo manji od njihovih. pa makar se vjenčanje obavilo samo u prisustvu svjedoka.š.” (Muslim.11. Oglašavanje braka je Poslanikova. Mihrab naše džamije nije tačno u pravcu Kible. vjerovatno. Da li safove moramo malo ukositi kad klanjamo? Da li je brak ispravan ako se vjenčanje izvrši tajno. kako kažu. Većina birtija.v. jer to može izazvati sumnje i donijeti nepredvidive posljedice. Braćo i sestre. Dovoljno je da čovjek bude okrenut na onu geografsku stranu na kojoj se Kaba nalazi. Sunen. s. Odziv muslimana i muslimanki na takva veselja je.” (Tirmizi.a. i On njima. Narod se. vjerovatno.s. i udarajte tim povodom deffove. bio veoma velik.2005 http://www. i pored te činjenice. davno okrenuli leđa. s. Šukri H.com ima grijeh i grijehe svih onih koji se za njim povedu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 25 od 416 . Ramić.

kako usrećiti nesretne itd. Šta je sa mnom? Odgovor: Činjenica da ti dolaze loše misli ne mora značiti loš znak. od Allaha. Gledao sam kasetu “Jednoća Stvoritelja” i iman mi se povećao. Umejje. uopćeno može pomoći ljudima. na koji način se. Ramić.s. 268.) proučio ajet: “Šejtan vam obećava bijedu i naređuje vam razvrat…” (“El-Bekare”. s.11.s.a.Na pitanja odgovora doc. Šu‘be. tj. r. uistinu (sa čovjekom) kad je sam. “Kitabul-iman”. Da li je dozvoljeno činiti mesh preko mahrame? Datum kreiranja: 27.v. s. s. a ko osjeti ono drugo neka se utječe Allahu od prokletog šejtana. se prenosi da je rekao: “Vjerovjesnik. ali mi ove loše misli nisu prestale dolaziti.com Pitanje: Stalno mi dolaze loše misli u vezi sa vjerovanjem u Allaha. prenosi da je Allahov Poslanik.) U slobodnom vremenu razmišljaj o Allahovim.a.” (Buhari. II) potiranje samo ‘imame (vrsta turbana koji je Alejhisselam nosio na glavi). uistinu.a. podsticanje na dobro) neka zna da je to. Što se tiče šejtana on ga podstiče na zlo i nijekanje Istine. a kad su dvojica on je dalje.v.a. koji se može potrati bez skidanja mahrame. dozvoljeno je činiti mesh preko mahrame.' (Muslim. rekao: “Šejtan se. Od Abdullaha b. Sahihul-Buhari. uzeo je abdest potirući prednji dio glave (kiku) i ‘imamu. Sunen.s. uistinu. prenosi se: “Vjerovjesnik. SahihulBuhari. Počeo je od početka glave i povukao ih do potiljka. u vezi sa abdestom prenose se tri načina potiranja glave: I) potiranje cijele glave. u tom pogledu i on je rekao: “Allah je.s. III) potiranje prednjeg dijela glave (kike) i ‘imame. preporučio da prvo potarete prednji dio glave (kiku). dž. ipak.v. s.2005 http://www.š.” (Tirmizi. uistinu.a.a. a melek ga podstiče na dobro i vjerovanje u Istinu. pa ih je povukao naprijed i vratio nazad.s.a. Zejda. da ti pomogne da sačuvaš svoj iman i budeš koristan član svoje zajednice. oprostio mome ummetu ono što su im njihove duše pričale. približava čovjeku.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 26 od 416 . Sahih Muslim. “Kitabul-vudu‘”). kako nahraniti gladne. One dolaze svakom čovjeku. elhamdulillahi.” (Buhari. s. kako stoji u hadisu “Šejtan je. Od Amra b. i obuću. dr. s. “Tefsirul-Kur‘an”. Sunen-Tirmizi.š. ukoliko to ne kažu ili ne urade. dž.š. Zatim je (Poslanik.) Preporučio bih ti da što više vremena provodiš u dobrom društvu jer.v. Mesud.s. “Kitabul-vudu‘”). prenosi se da je rekao: “Vidio sam Allahova Poslanika. i Njegovim postojanjem? Ja sam.) Kada ti dođu takve misli trebaš proučiti “E‘uzu billahi mineš-šejtanirradžim” (Utječem se Allahu od prokletog šejtana. Pitanje: Odgovor: Da.novihorizonti. r. potrao je glavu objema rukama. Ashabi su se požalili Poslaniku. Šukri H. a i melek također.a.” (Muslim.v.a. SahihuMuslim. Od Mugire b. čvrst vjernik. “Kitabut-tahare‘”). o tome više ne razmišljati.v. dž. komšijama. r. a zatim dopunite potiranje preko mahrame kako biste na taj način prevazišli razilaženje uleme u vezi s tim pitanjem. kako potire po ‘imami i obući. “Kitabul-fiten”. ali me ove misli zabrinjavaju.v. Molim Allaha. r. pa ko to osjeti (tj.a. Abdullah b.s.) i takve misli otjerati od sebe. svojoj porodici.a. od Poslanika. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. rodbini. Naime. zatim ih je vratio do mjesta odakle je počeo. stvorenjima i Njegovim preciznim zakonima koji vladaju na nebesima i Zemlji. s. Razmišljaj o tome kako najuspješnije možeš izvršiti obaveze prema sebi.) (Tirmizi. neka se zahvali Allahu. Ja bih vam.

novihorizonti. Ukoliko ste iskreni tada ćete. onom što je vanjština njihova i što je unutrašnjost. a pri susretu i rastanku se i poljubimo. da se istinski pokajete. Da li ovi naši postupci imaju opravdanje? Odgovor: Vaši postupci nemaju opravdanje. ne budete iskreni jedno prema drugom i da među sobom izgradite istinsko povjerenje koje je neminovno za sretan i hairli brak. da jedno drugome ukažete na grešku koju ste činili.” To došaptavanje će u vašoj duši proizvesti nemir.Na pitanja odgovora doc. Ramić. 151. Vi kršite Allahov. To će biti pravi znak lijepih i iskrenih namjera. Znajte da ljubljenje i držanje za ruke nisu znak iskrenosti i lijepih namjera. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a što se dunjalučke kazne (posljedica) tiče dovoljno je da vam vaša duša ili šejtan došapne: “On/ona kako se drži za ruke i ljubi sa mnom čini to i sa drugom/drugim. Mi znamo da je to grijeh. a ne predati se strastima.11. a možda i danas.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 27 od 416 . i da jedno drugo zaštitite od šejtana. Datum kreiranja: 27. Zaštitite jedno drugo čuvajući mu/joj moral. zakon koji glasi: “Ne približavajte se bludu…” (“El-Isra”. dr. 32. Taj osjećaj nemira. koji je neminovan u slučajevima kao što je vaš (jer šejtan ne propušta tako dobru priliku koju mu nudite svojim griješenjem). Međutim.) “I ne približavajte se razvratnostima. Iskrenost i lijepe namjere nešto su drugo. Šukri H.) Posljedice kršenja Njegovih zakona neminovne su. to je grijeh za koji valja na ahiretu odgovarati. priteći jedno drugom u pomoć u borbi protiv šejtana.2005 http://www. Redovno klanjamo. Preporučujem vam.” (“El-En‘am”. dž. Sve to će uticati da sutra.š. ali se nadamo da to nije tako strašno. postimo itd. Prije svega. kada šejtan savlada nekog od vas. otvara šejtanu vrata da vam došapne mnogo više od toga i da mu povjerujete.com Pitanje: Ja i moj mladić trudimo se da budemo dobri muslimani. kada izlazimo u šetnju držimo se za ruke.

te prilikom putovanja. radio i šutnjom odobrio) jer je on uzor koji treba da slijedimo: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. spomenuti namazi mogu se spojiti. u namaskom vremenu. Isto tako mogu se sastaviti akšam i jacija. dž.a. treba naglasiti da se. Dokaz za prethodno rečeno su hadisi koji govore o sastavljanju namaza (u džamiji) u slučaju kiše i vremenskih nepogoda. Ramić. Nadalje. onaj ko želi da bude musliman mora slijediti sunnet (tj. kada postoji potreba. ono što je Poslanik. ili da vam vaš profesor iz inata (tj. Dakle. kaže: “Kada vam nešto zabranim.” (“El-Ahzab”. Pitanje: Odgovor: Pokornost Poslaniku. podnevskom ili ikindijskom. i koji često Allaha spominje.‘” (Muslim. On mi je odgovorio da je to pitao Ibn Abbasa i on mu je rekao: ‘Htio je da ne oteža bilo kome od svog ummeta. Tražili smo pauzu da bismo obavili namaz. Sahih-Muslim.Na pitanja odgovora doc. za to neće biti griješan.š. obavezna je u slučaju svega što je on strogo naredio. s.11. U isto vrijeme treba voditi računa da pauzu uzmete u periodu kada nećete poremetiti tok vježbi. ne samo da imaju mesdžide. dž.v.” (Buhari. Analogiziranjem se može doći do zaključka da i druge situacije koje otežavaju ili onemogućuju čovjeka da klanja namaz na vrijeme mogu proizvesti olakšicu sastavljanja namaza. klanjao u Medini zajedno podne i ikindiju. u vanrednim okolnostima. a to je da vam se obezbjedi pauza i mjesto na kom možete klanjati. s.a. ne opterećuje čovjeka više od onog što on može podnijeti.s.s. niti putovanje. Recite svojim profesorima da svi univerziteti na Zapadu. Ko ponekad izostavi neki sunnet. sve ono što je Poslanik.v.š. govorio. svoje nekulture) ne da pauzu.com Pitanje: Studiramo na Sarajevskom univerzitetu.a. toga se klonite. dž.v. uglavnom. dr. borite se za svoje pravo. radio i preporučio da se radi. uradite onoliko koliko možete.” (“El-Ahzab”. možete sastaviti podne i ikindiju u bilo kojem vremenu.s.s.v.) Nadalje.novihorizonti. islamska ulema smatra da bi bio griješan. bilo da je priroda vježbi takva da se ne mogu prekidati. a kada vam nešto naredim. s. Allah.a. ukoliko bi sunnet u cijelosti izostavio. ali nam profesor nije dozvolio. Sabah treba klanjati prije izlaska sunca. s. najbolje zna. Sahihul-Buhari.s. od iskrenog vjernika očukuje se da u skladu s tim neizostavno postupa imajući u vidu ogromnu nagradu za onog ko prakticira te sunnete.š. Što se tiče drugog dijela pitanja. nego neki imaju i džamije sa munarom i da oni čak financiraju vjersko-kulturne aktivnosti svojih studenata muslimana.a. a Allah. s tim što treba voditi računa da se dnevni namazi (podne i ikindija) klanjaju prije akšama. 36. “Kitabul-i‘tisami bil-kitabi ves-sunne”. a Allah. Ebu Zubejr kaže: “‘Pa sam upitao Seida zašto je to uradio.) U drugom hadisu Poslanik. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 28 od 416 . kao što je npr. Preporučujem vam da se organizujete i izradite strategiju djelovanja. Lobiranjem i drugim zakonskim sredstvima nastojte doći do svog cilja.) Uložite koliko možete truda da namaz klanjate propisno. a noćni (akšam i jacija) prije zore. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s. Ibn Abbas prenosi da je Allahov Poslanik.2005 http://www. onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupaju. U slučaju potrebe. a da nije bio (u pitanju) strah. kaže: “Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede.v. klanjanje pritvrđenih sunneta (sunneti-muekkede). Da li je dužnost slijediti sunnet i da li termin “vadžib” obuhvata sunnet? Datum kreiranja: 27. Imamo vježbe jednom sedmično od podne do akšama. za ono za što se u hanefijskom mezhebu upotrebljava termin “vadžib” u drugim mezhebima se upotrebljava termin “sunneti-muekkede”. 21) Nadalje. “Kitabu salatil-musafirine ve kasriha”. Međutim. Šta da radimo u takvoj situaciji? Odgovor: Pravo na ispoljavanje vjerskih osjećaja spada u temeljna ljudska prava i dužni ste da se svim zakonski raspoloživim sredstvima borite za njihovo ostvarenje.

53) Posebno bih ti skrenuo pažnju da te počinjeni grijeh (blud) ne odvede u još veći. riječima ili djelom. Pitanje: Odgovor: Dozvoljeno je zatražiti liječničku pomoć psihijatra koji se u svom poslu koristi ispravnim i naučno dokazanim metodama. uradio tvoj profesor. Međutim. Prolazim kroz tešku traumu i ne znam šta da radim? Počinila si veliki grijeh čije ćeš negativne posljedice osjećati cijeloga života. Veliki procenat prosvjetnog kadra djeluje u tom pravcu. ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah je taj koji. imaš šansu da se pokaješ. Ramić. sve dok ti duša ne počne izlaziti.‘” (“EzZumer”.v. a zatim i ostali mediji. uistinu. (dakle ako pokajanje bude ispunjavalo uslove) imaš šansu da ti Uzvišeni Allah oprosti. Što se pak tableta za spavanje tiče. a ako pokajanje bude iskreno. sve grijehe prašta (ako hoće).11. Želim da naglasim da za traume koje preživljavaš. Preporučio bih ti da se u cilju smanjivanja ovodunjalučkih posljedica tvoga grijeha udaš se za osobu s kojom si nemoral počinila. zato pozivam svjesne ljude da danonoćno rade na promociji morala. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. koji uz bolesnu osobu uče Kur‘an i dove Poslanikove.a. bilo abortusom ili na neki drugi način. Počinila sam blud sa svojim profesorom i ostala trudna. Naša stvarnost je sumorna. televizija. mnogo prašta i On je milostiv. On kaže: “Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. Ukoliko takvo liječenje ne daje rezultate. Uz to. prženje u užarenoj vatri i pijenje gnoja koji će curiti iz spolnih organa onih koji su. tj. Šukri H. On. dr. s. a to su. iz dna duše i bude djelom potvrđeno. Da li mi je dozvoljeno tražiti liječničku pomoć psihijatra i da trošim lijekove za spavanje? Datum kreiranja: 27. kako ti. preporučio bih ti da ih ne koristiš. moraš voditi računa da u njihovom sastavu ne bude materija koje su islamom zabranjene.com Pitanje: Odgovor: Učenica sam srednje škole. nažalost. prije svega. kao što je. a to je ubistvo djeteta koje nosiš. osim u prijekoj potrebi i uz odobrenje ljekara. po meni glavnu odgovornost snose oni koji nemoral propagiraju. nemoral činili.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 29 od 416 .novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. U našem društvu ima moralnih ljudi i njihov glas mora se glasnije čuti.s. doista.2005 http://www. a ako se iskreno ne pokaješ očekuje te džehennemska kazna. preporučio bih odlazak do onih koji liječe Kur‘anom. tako i neki tvoji vršnjaci i vršnjakinje. na šerijatski ispravan način. kao ti.

s.a. Sahihul-Buhari.11. vidim iza svojih leđa.s. najbolje zna.” S obzirom da su dokazi za mišljenje kojem se priklonila većina uleme daleko jači. očito je da je navedeno mišljenje ispravno jer se traženo može postići samo ako imam izgovara početni tekbir nakon što mujezin završi s ikametom.a.š. namaz će biti ispravan. imajući u vidu da nam je Poslanik. Od Enesa se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik. s. dž. Ramić.a. potom da poravnaju safove i narede džematlijama da se zbiju u safovima.s.v. Šukri H.s. “Kitabulezan”.Na pitanja odgovora doc. Treba napomenuti da imami koji izgovaraju početni tekbir prije završetka ikameta postupaju po hanefijskom mezhebu. i govorio mu: “Allahov Poslaniče nemoj me preticati sa amin. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. po kojem iftitahi-tekbir treba reći prije kraja ikameta. Ja vas. Da li je to ispravno? Većina islamske uleme smatra da imam neće izgovarati početni tekbir sve dok se ikamet u potpunosti ne završi i dok se safovi ne poravnaju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 30 od 416 . Datum kreiranja: 27.novihorizonti.com Pitanje: Odgovor: Naš efendija izgovori početni tekbir prije negoli mujezin završi ikamet. preporučio bih našim imama da čekaju dok mujezin prouči ikamet. To mišljenje temelji se na hadisu koji bilježi Tahavija u kome Bilal kaže da je učio ikamet Allahovom Poslaniku. s. nam se okrenuo prije nego je izgovorio početni tekbir za namaz i rekao: ‘Ispravite i zbijite safove.v. uistinu. Ukoliko imam i ne postupi tako. a Allah. pa tek onda da otpočnu sa namazom.v. dr. preporučio da ponavljamo za mujezinom njegove riječi i naredio nam da slijedimo imama. Osim toga. a najbolje je u momentu kad mujezin kaže “kad kametis-salatu”.2005 http://www. jer nijedan namaski rukn (farz) nije doveden u pitanje.‘” (Buhari.) Vidljivo značenje hadisa upućuje da je on to rekao nakon što je mujezin završio sa ikametom.

uz sve navedeno. Ako su ljudi imali pravo da se zbog negativnog stava crkve prema nauci i razvoju bore da crkvu odvoje od države i da izgrade sekularno društvo koje crkva ne bi sprečavala u razvoju. islam je sveobuhvatni sistem.novihorizonti. onakvu kakvu po šerijatu treba da ima. jer je u pitanju biti ili ne biti za ljudski rod i njegov opstanak na ovoj planeti? Zar ovaj ajet ne može biti upozorenje čovjeku da se ne miješa u prirodne zakone i da ih ne remeti.Na pitanja odgovora doc. jer to je mjesto gdje se naređuje dobro. sigurno ćemo svi biti na gubitku. Ono što bismo mogli tražiti jeste da se politika islamizira. a odvraća od zla.s. a ne one koji samo lažu. pa teško nevjernicima kada budu u vatri!” (Sad. Ona je. i kada se govori o bilo kom pitanju pokušava se u Poslanikovoj životnoj praksi naći odgovor. Tada bismo imali čistu politiku i čestite i iskrene političare koji se istinski bore za dobrobit svih ljudi. i gdje se. Ako to spriječimo. ne raspolažu dovoljnim kadrom sposobnim da naučno tumači sveobuhvatnost islama. u pogledu ravnoteže u prirodi.s. Dakle. Bilo je to mjesto gdje su primane domaće i strane delegacije. Smatram da bi u tom pogledu džamija trebalo da ima vodeću ulogu. ali na tome treba ustrajati. islamski moralizira. Npr. islam uči da sve što postoji nije bez razloga stvoreno. Islam određuje i regulira odnos čovjeka prema njegovu Stvoritelju. Muslimanima je divan uzor Poslanik. jer islam obavezuje čovjeka da traži nauku i uz to. 27. koji gledaju samo svoje interese itd.11. sigurno svi biti sretniji. obavezuje ga da do nauke dolazi na dozvoljen (halal) način i da nauku koristi za dobrobit čovjeka. Džamije su takvu ulogu nekada i imale.) Dakle. niti naučno opravdano odnositi se prema islamu kao prema kršćanstvu ili nekoj drugoj vjeri ili ideologiji. jednostavno rečeno bila i predsjedništvo. nego je puno više od toga. boreći se protiv islama i muslimana. islam tretira kako društvena.a. te prema tome.š. odnos prema prirodnim Allahovim. Interesuje me da li je po islamu dozvoljeno džamije koristiti kao mjesto za političke aktivnosti? Na početku želim da ukažem na pogrešnu percepciju koju većina ima u pogledu islama. nema smetnje da se u Datum kreiranja: 27.v. odnos prema umrlim ljudima. Zar ne bismo svi bili sretniji da smo malo ranije shvatili prethodno citirani ajet i vodili računa o ravnoteži u prirodi? A koliko li je tek ajeta i Poslanikovih. varaju. a ne na njegovu štetu. koja nam je od neprocjenjive važnosti. Nemuslimani su. odnos prema okolišu i svemiru.com Pitanje: Odgovor: Član sam Socijaldemokratske partije BiH. jer bi to bilo suprostavljanje Stvoritelju. odnos prema duhovnim bićima. s. u slučaju islama do toga ne može doći. Uzvišeni Allah kaže: “Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih. kolonizirajući dio islamskog svijeta. izolirajući džamiju nanijeli veliku štetu i sebi. zakone. jer Zakonodavac ih nije bez razloga takvim učinio? Bit nauke po islamu je da čovjek otkrije Allahove. i generalštab. dž. da im se prilagodi i da ih koristi za svoje dobro. Po islamskom učenju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Islam se dijametralno razlikuje od kršćanstva. Sa sigurnošću mogu tvrditi da islam sadrži sve najpozitivnije što čovjek može da poželi. i muslimani i nemuslimani. zakonima itd. ekonomska tako i politička i druga pitanja. međusobni odnos ljudskih zajednica. U tom duhu sigurno je velika nepravda odvojiti islam od politike. Zbog toga je danas teško vratiti džamiji njenu pravu ulogu.a. i muslimanima. a to je rezultat analogiziranja i izjednačavanja islama sa kršćanstvom.politike. odnos ljudske zajednice prema pojedincu i obratno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 31 od 416 . Njegova džamija u Medini bila je centar svih društvenih aktivnosti. To je bilo mjesto života. dž.2005 http://www. odnos čovjeka prema čovjeku. danas je problem što muslimani.v. islam nije samo puka molitva i ljubav. i cijelome svijetu. nije pravedno. socijalna. Međutim. koji su potkupljivi. klanjala džuma i ostali namazi. Ramić. s. mjesto vjere i njenog sastavnog dijela . ako džamiji vratimo njenu pravu ulogu. odnos prema ostalim živim bićima. kradu. tako misle nevjernici. Dakle. Takav pristup nema naučno opravdanje. dr. i skupština. i kasarna i sveučilište. Zar ovaj ajet ne može biti kamen temeljac za nauku o očuvanju životnog okoliša. sve što postoji na nebesima i Zemlji ima svoju svrhu i tu ravnotežu čovjek ne smije poremetiti. Dakle. (kod nas i u svijetu) općenito. s obzirom da on nudi kompletan sistem života i ne ostavlja nijedno pitanje bez odgovora. tj. uputa koje za ljudski rod život znače?! Pročitajte knjigu Ebul-Hasana en-Nedevija “Šta je izgubio svijet dekadencom muslimana?” Svi ćemo. Šukri H. također.š.

Njegovoj Knjizi. tj. nije nešto što je pokuđeno ili zlo. To je u domenu “nasihata” (davanja savjeta). kada ukazuju na nepravdu. a od njih otklanja zlo. Naučno neutemeljeno. Ramić. njihovoj politici nema mjesta u džamiji. ako bismo vidjeli da krivo radiš mi bismo te ispravili oštricom naših sablji. kako u vjeri.v. a o članovima svoje stranke govore kao da su meleki koji ne znaju pogriješiti. Čudno je da upravo neki političari pitaju: da li je dozvoljeno da se džamija miješa u političke ciljeve. tako i u dunjalučkim poslovima. dostojanstvena… Kada je Ebu Bekr. a kritikuju loše postupke ljudi na vlasti. naređuju dobro a odvraćaju od zla. a šta loše.novihorizonti. smrti. politika kao posao i praksa smatra se najčasnijom profesijom i zanimanjem. r. sama po sebi. Političari koji se ponašaju kao da su bezgrješni. kaburskom ispitu i Džennetu i Džehennemu. Politika. upitali su prisutni. r. izabran za halifu on je u džamiji održao svoj nastupni govor u kom je između ostalog rekao: “O ljudi. neka me ispravi. ali je pogrešno reći da one ne mogu biti u džamiji. neki to pokušavaju spriječiti. Neprihvatljiva je makijavelistička politika po kojoj cilj opravdava sredstvo. da je koriste za sve što im dobro donosi. samo što je islamska politika čista. Kada me vidite na istini pomozite me. bude odvojena od politike. vođama muslimana i svim muslimanima”. okarakterisao cjelokupnom vjerom rekavši: “Vjera je savjet…” “Kome. smatra jednom od najodabranijih nauka.” Omer mu na to uzvraća i kaže: “Hvala Allahu koji je dao da među Omerovim podanicima ima ko će ispraviti njegove pogrešne postupke svojom sabljom. ukoliko je u skladu sa principima islama i u okviru njegovih propisa i vrijednosti.) Džamija mora biti otvorena za sve koji pozivaju u dobro. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” Na to mu je jedan od prisutnih uzvratio: “Tako mi Allaha. Džamija se gradi radi muslimana. te institucije razmjeste na druga mjesta.a. Hutbe su tada tretirale život. društvenim. dok su oni sami od glave do pete uronili u politiku. bilo zbog nepoznavanja uloge džamije ili zbog svoje zlobe prema islamu. Nezamislivo je da uloga i misija džamije. Štaviše. U islamu su svi ljudi jedni drugima opozicija. Ispravno je kazati da nije svaka politika za džamiju. U islamu pozicija traži od opozicije da joj ukaže na greške. koju joj je zacrtao istinski islam. Politika je sastavni dio islama.” Ovo je islamska politika.a.com današnjim uslovima. ono što je dobro i dostojanstvo u svim aspektima njihova života: duhovnim. etika i sistem koji obuhata cjelokupni život. U džamiji ljudi spoznaju istinu. U periodima dekadence džamija je bila ograničena na obavljanje namaza. na način koji uspostavlja vagu pravde među njima.Na pitanja odgovora doc. također. hutbe su govorile o skromnosti. da je koriguje i usmjeri pravim putem. a ne pomažite u grijehu i neprijateljstvu. Dr. takvim političarima i njihovoj politici mjesto je i u džamiji. niti vodi brigu o dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu). da im ne dopuste da griješe. Političari poput Ebu Bekra i Omera koji traže da svi njihovi podanici budu opozicija u onom što je pogrešno. postao halifa muslimanima je uputio političku poruku: “Ljudi. ibadet (obredoslovlje). To je. s. koje je Vjerovjesnik. Džamija je imala svoju pravu ulogu u svim periodima procvata islamske kulture. Tako je i kod nas bilo u vrijeme komunizma.” Kada je Omer. u periodima kad su muslimani bili dobri. jednom riječju rečeno.s. odgovorio je. ona je akida (vjerovanje). politika koja ima za cilj da upravlja općim društvenim pitanjima na način koji ljudima donosi dobro. a posebno je pogrešno kazati da islam nema šta da traži u politici. zbog ukazanih potreba. “Allahu. a ja nisam najbolji među vama. Jusuf El-Qardavi o politici u / i džamiji kaže: “Ne znam zašto se riječ “politika” spominje kao da je to porok ili zločin. određen sam da brinem o vama. a kada me vidite da griješim ispravite me. životna pitanja. ide s vjerom ruku pod ruku. Šukri H.” (“El-Maida”. iako se politika. ekonomskim i političkim. Za džamiju je islamska politika. što je pogrešno. kada. Takva politika ne drži se moralnih normi. kulturnim. Allahov Poslaniče”. Sada kada se život malo vratio u džamije i kada hatibi na hutbi ponekad hvale dobre. S druge strane. kao nauka. 2. a i neukusno je govoriti da politika nije za džamiju. Međutim. Njegovom Poslaniku. dr.a. Ovo je islamska pozicija i opozicija. pravi muslimani. iz domena preporučivanja istine i strpljenja koje je Kur‘an učinio preduslovom za Datum kreiranja: 27. takva politika sastavni je dio naše vjere. Uzvišeni Allah kaže: “Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti. a u islamu je poznato što je dobro. ko od vas vidi da krivo radim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 32 od 416 . To potpada pod poznate islamske dužnosti (farzove).11. niti se pridržava ikakvih vrijednosti. ali u onome što je grijeh.2005 http://www.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 33 od 416 . Međutim. ali ne svakakvu i mjesto za političare.” (“Al Imran”. Duraković jednom sarkastično primijetio bili puni njegovih (komunističkih) sekretara. naučili islamski moral i etiku ponašanja i to primijenili u političkom radu. Allah nas je obavijestio da su prokleti oni narodi koji su zapostavili ovu uzvišenu obavezu: “Jezikom Davuda i Isaa. prenošenja tuđih riječi (nemimeta) itd. i koji su tokom nekoliko posljednih godina redovno kasnili na džumu kako bi ih svijet vidio dok bahato gaze preko vratova muslimana da bi došli do prvog safa.) Kroz pružanje savjeta. Nažalost. 1-3. a ne vladajućoj stranci.” (“Et-Tevba”. 2/196-198. Jusuf El-Kardavi.) Smatram da je u proteklom periodu džamija. a za tu. a od nevaljalih odvraćaju. iz domena naređivanja dobra i odvraćanja od zla.11. Svrha džamije je da pruža podršku šerijatu. 71. sina Merjemina. ovih dana. Interesantno je.” (dr. ogovaranja (gibeta). ali je problem što ih je većina nastavila da radi kako su radili i prije. Fetava mu‘asire. Džamija treba da se suprostavlja svemu neislamskom. ako će se govoriti istina. Ružno li je zaista to kako su postupali!” (“El-Maida”. i namaz obavljaju i zekat daju.š.Na pitanja odgovora doc. Ramić. Kada vladajuća stranka prekrši Allahov. pa ima li preče mjesto za to od džamije?! Dakle. korištena u negativnom smislu. ukazujući tako na važnost te obaveze (farza). a koja je puna laži.) (U ovom ajetu Uzvišeni Allah je) naređivanje dobra i odvraćanje od zla spomenuo prije namaza i zekata. pogrešnu politiku. dž. 110. možda. a od nevaljalih odvraćate. ali ne svakakve. ako će se iznositi činjenice koje je šerijatski opravdano iznositi. zakon. preporučivanje istine. džamija mora imati ulogu usmjeravanja opće politike muslimana. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. vrlo jednostavan. Prljava politika kakvu vodi većina političara i političkih stranki u BiH.zato što su se bunili i granice zla prelazili: jedni druge nisu odvraćali od griješnih postupaka koje su radili. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.com spas od propasti dunjalučke i ahiretske: “Tako mi vremena. puna svjesnih obmanjivanja. zakonu. Datum kreiranja: 27. kako je dr.. ako će se naređivati dobro i odvraćati od zla. Prvi safovi su. također. dž. koji su temeljni dijelovi islama. kako se neprimijetno povlače iz džamija. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. vrijeđanja časti. 78-79. neutemeljenih optužbi. jer je protežirana politika jedne stranke. i u Allaha vjerujete.) Allahova odredba je da to bude temeljno svojstvo vjernika i vjernica: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. gledati one koji su se licemjerno uvukli u prve džamijske safove onda kada je to bilo popularno. Nije problem.š. naređivanje dobra i odvraćanje od zla. a ne stranci.novihorizonti. u nekim aspektima. što je Uzvišeni Allah učinio prvim razlogom zbog kojeg je ovaj ummet najbolji: “Vi ste narod najbolji koji se ikad pojavio: tražite da se čine dobra djela. makar to bila i politika zvanične vlasti. mogu da kažem da je džamija mjesto za islamsku politiku. džamija i oni koji su u njoj podršku daju Allahovom. ako su bivši sekretari iskreno tevbe došli. Kao zaključak. takvoj politici nema mjesta u džamiji. interesantno ih je gledati sada kada su počeli puhati drugi vjetrovi. čovjek doista gubi. prokleti su oni sinovi Israilovi koji nisu vjerovali . džamija je mjesto za politiku. razvijanje njihove svijesti o životnim pitanjima i razotkrivanju spletki njihovih neprijatelja. Zašto je bilo tako odgovor je.) To je.2005 http://www. dakle pogrešno. ataka na ličnosti. dr. Šukri H. neki ljudi su im vrata džamije širom otvorili.” (“El-Asr”. traže da se čine dobra djela. to u proteklih nekoliko godina nije uvijek bio slučaj. bez obzira bila islamska ili neislamska. puna lažnih obećanja.

dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 34 od 416 Da li muslimani treba da glasaju na izborima? . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pravedan. Datum kreiranja: 27. britanski premijer dozvoljava parlamentarcima iz svoje stranke da glasaju po svojoj savjesti. Islamska demokratija je. glasajte za drugog. ako imate kandidata za kojeg se zna da je korumpirana osoba koja gleda samo svoje interese i kandidata koji je pošten. borba za glas većine. Šukri H. koji neće krasti i gledati samo svoje interese.) Prema tome. jer imati partiju. Rijetke su prilike kada npr.” “Uzima se u obzir i gleda se na suštinu značenja.š. bira se ono koje je manje. kada nemamo nijedne islamske demokratske partije.com Pitanje: Odgovor: Koje su vaše glavne primjedbe na zapadnu demokratiju? Glavne primjedbe ogledaju se u sljedećem: a) ljudi donose zakone ne vodeći računa o Allahovim zakonima. zakona.) Npr.š. Ukoliko bi bilo više takvih partija. Pitanje: U predavanju koji ste održali na Medicinskom fakultetu u Sarajevu spomenuli ste islamsku demokratiju. 38. sistemom koji su odredili oni koji se sada bune. Uzvišeni Allah kaže: “…i koji se o poslovima svojim dogovaraju…” (“Eš-Šura”.Na pitanja odgovora doc. fašisti itd. ogovaranja. treba da gledamo suštinsko značenje termina “islamska demokratija”. Smatram da je taj termin pogrešan. Nažalost. Uglavnom se glasa onako kako vođstvo smatra da će privući što više simpatizera. Odgovor: U šerijatu postoji pravno pravilo koje glasi: “El-‘ibretu bil-me‘ani la bil-elfazi vel-mebani. Zamislite kako će svijet izgledati kada neko od njih uvede svoje zakone. razlikuje od suvremene zapadne demokratije. tadi bi muslimani imali izbor. licemjerstva itd. bore za glas većine. vjernicima bih preporučio da glasaju za one koji će nabolje zastupati njihove interese. Islamska demokratija suštinski se. naređuje vjernicima da slijede ono što je najbolje. drugačija od zapadne i kur‘anski naziv za islamsku demokratiju je “šura”. Pitanje: Odgovor: Kada bismo u Bosni i Hercegovini imali partiju koja je svoj program uskladila sa Kur‘anom i sunnetom tada bi svi muslimani bili dužni glasati za nju. bez obzira o kome je riječ. u mnogim elementima. znači ona koja ima najbolji program i čiji su se aktivisti najbolje pokazali na djelu. (Vidi: “Ez-Zumer”. bluda. a posljedice su katastrofalne kako po čovjeka tako i po njegov okoliš.” Prema tome. dž. došla na vlast. ali hoće popiti.11. Posebno naglašavam da su muslimani kolektivno odgovorni što nemaju pravu islamsku partiju. tj. Da je primjedba na mjestu potvrđuje pobuna demokratske Evrope protiv Hajderove stranke u Austriji koja je demokratskim putem.) U ovakvoj situaciji. koja sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije i više od toga. ali u njoj nema negativnih elemenata kao što su zapostavljanje Allahovih. dakle.novihorizonti. b) daje se vlast većini. dr. (Između dva zla. dakle. Sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije. laži. homoseksualci. za one koji će promovisati pravdu. drogeraši. ali bi dužni bili glasati za onu za koju smatraju da je najbolja. kada muslimani kažu “islamska demokratija”.) Dakle.2005 http://www. a kao muslimani ne možemo u potpunosti podržati program nijedne postojeće partije mislim da muslimani treba da primijene šerijatsko pravno pravilo koje glasi: “Juhtaru ehveneš-šerrejni ev ehaffed-darerejni”. Ramić. Zbog toga će. koji će se boriti protiv nemorala (prostitucije. misli se na šuru. To zbog toga što Allah. jer je on manje zlo. jednoga dana njihovim demokratskim društvima zavladati alkoholičari. imati to “ubojito oružje” u naše vrijeme je za muslimane fardu-kifajet. jer islam nema nikakve veze sa demokratijom. a ne za istinu i pravdu. a ne na upotrebljene riječi i konstrukcije. uglavnom. možda. bez obzira gdje bila pravda i istina itd. prljava politika. 55. c) što se političari. mi taj farz još nismo izvršili.

Svako sebe dobro poznaje. Međutim.Na pitanja odgovora doc. jer je za takvu procjenu potrebno poznavati ljudske namjere (nijete). pa neka se stavi na vagu spomenute definicije. Svojim pripovjedačkim obraćanjem ona je uperena ka običnom čovjeku.11. Da je imala posebnu vrijednost oni je sigurno ne bi zaobilazili. a iz tvog pitanja mi se čini da jesi. Da li vidite u Bosni i Hercegovini osobu koja se uklapa u tu definiciju? To je osoba koja se bori za istinu i istinsku pravdu pa makar je niko od ljudi ne slijedio. niti ćeš je muslimanima prodavati niti poklanjati. Činjenica je da su ljudi koji su se posvetili proučavanju ove knjige i koje je ova knjiga inspirisala uglavnom nemuslimani. možemo sa sigurnošću reći da ova knjiga nije za muslimansku kuću. a Allah. Šukri H. Datum kreiranja: 27. U enciklopediji El-Mevsua el-arabijje el-alemije o 1001 noći se kaže: ”Najstarija manuskripta 1001 noći koja je do nas došla datira iz jedanaestog stoljeća po Hidžri. uglavnom. Ramić. dž. a koji nose muslimanska imena ne možemo naći nijednog za koga znamo da je Allahu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 35 od 416 . dr. a među onima koji se ubrajaju u zaljubljenike u 1001 noć. b) od posljedica. na pozitivan ili u najmanju ruku nekritičan način. Što se tiče pitanja šta da uradiš sa kupljenom knjigom odgovor možeš naći u drugom ajetu sure ElMaide. ipak. nepristojan način.š. Pitanje: Kupio sam knjigu 1001 noć o kojoj je naša bošnjačka štampa. a koje je bilo na uštrb obaveza koje čovjek ima.” (Buharija i Muslim) Prema tome. onda je u svojoj kući nećeš držati. Smatram da je ovo knjiga nemorala te ju je zbog toga grijeh čitati. Knjiga je puna scena koje odudaraju od islamske kulture i morala.) Muslimani ovoj knjizi nisu posvetili posebnu pažnju.novihorizonti.2005 http://www.š. dž. tj. Šta mi preporučujete da uradim sa knjigom koju sam kupio? Odgovor: Što se tiče književne vrijednosti ove knjige mogu da kažem da se ona ne smatra posebno vrijednim književnim djelom. Prije je štampana na francuskom nego na arapskom. grijeha koje čovjek počini potaknut onim na što ga je 1001 noć uputila. Nemoguće je procijeniti ko je takva osoba. ako si uvidio.com Pitanje: Odgovor: Definišite mi. Pisana je jezikom koji je bliži narodnom. po šerijatu. Mada ovo djelo nema značajnu književnu vrijednost u njemu ima puno narodne mudrosti iz koje čovjek može uzeti korisne pouke. po islamu. Bio sam iznenađen kad sam je počeo čitati. 2/554. nadam da takvih osoba kod nas ima. Ponekad je rimovana. pet puta dnevno na sedždu padao. lik islamskog političara. Zbog toga se tretira kao narodna književnost. Činjenica da su Francuzi prvi štampali ovu knjigu mnogo govori. Veličina tog grijeha ovisi o dvije stvari: a) od količine izgubljenog vremena na čitanju knjige. Ja se. kada se uzme u obzir da se o nemoralu govori. najbolje zna. kada se uzmu u obzir nemoralne scene o kojima ova knjiga govori na jedan. da ta knjiga nije za muslimansku kuću. a i naši intelektualci rekla sve najljepše.” (Vidi: ElMevsua el-arabijje el-alemije. a u tu svrhu ti može poslužiti i poznati hadis: ”Nijedan od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu isto ono što sam sebi želi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ne pridržava se pravila gramatike arapskog jezika i ne zna se ko ju je napisao.

com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno puštanje ezana sa kasete? Ezan je. Cilj ezana je da se muslimani obavijeste o početku namaskog vremena. kada nemamo nikoga da ezan prouči ispravno i lijepo. nego je rekao: ”Ustani sa Bilalom i poduči ga što si usnio.a. kada je Abdullah b. Sunen. Međutim. ne bi trebalo puštati ezan sa kasete osim u slučaju kada nemamo nekog ko može pravilno i lijepo ezan proučiti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 36 od 416 .a. Datum kreiranja: 27.a. Šukri H. tj. jer on je uistinu milozvučnijeg i jačeg glasa od tebe.” Iz ovog razumijemo da je uslov za ispravnnost ezana da se izgovore posebne riječi.) Dakle. s. s.novihorizonti. kako je definiran u Mugnil-muhtadžu 1/33: ”Poseban govor kojim se oglašava vrijeme farz namaza.s. Zejd kazao Poslaniku.v.s. ”El-Ezanu ves-sunnetu fihi”. imajući u vidu veliki sevap za učenje ezana i činjenicu da je život u živom glasu. Učenjem ezana putem magnetefonske trake postiže se jedno i drugo.Na pitanja odgovora doc. Poslanik. s.v. tako da je dio uleme dao fetvu da se ezan muže učiti sa magnetefonske trake. dr. ezan sa trake može se puštati samo u slučaju potrebe.11.2005 http://www. riječi ezana. Ramić. a Allah. Da se ljepota glasa uzima u obzir kazuje nam postupak Poslanikov. Ibn Madže. mu nije rekao da on ezan prouči. najbolje zna. dž. Naime.s.v. riječi ezana. ”Kitabus-salati”.š.” (Tirmizi i Ebu Davud u Sunenima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.

Razlog razilaženju je u činjenici da postoje vjerodostojni hadisi koji govore da sevapi za obavljeni hadž i post dolaze umrlom. učio na kaburu umrlog. U vezi sa pitanjem da li umrli ima koristi od takvog učenja učenjaci su se razišli.com Pitanje: Molim vas da mi objasnite stav islama o učenju Kur‘ana (hatmi) za pare. vama pridružiti. četeresnica. (Vidi opširnije u Šerhul-akide et-tahavije. ili ih posjećuju. Maliku i Ahmedu (po jednom predanju).) Međutim.” Imam Malik kaže: ”Nisam saznao da je iko od njih (tj. dž.) U komentaru na Ebu Hanifin El-Fikh el-ekber str.) Ne prenosi se da je Poslanik. uistinu. slijediti postupke onih koji su bili prije vas. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane. tako da se i za Muhammede. Onaj ko uzima i ko daje su griješni. Da li umrli od toga imaju koristi? Odgovor: Allah.s. mu‘mini i muslimani. Stjepana itd. lažne).v. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. br. s. Marka. 2/672.: ”Tražite oprost (činite istigfar) za svoga brata i molite za njega da imadne čvrst odgovor. ne prenosi se da je Poslanik. niti dao olakšicu u tom pogledu. Sahihul-Buhari. jer on se sad ispituje. Šukri H. 198 stoji: ”Učenje kod kabura je mekruh po Ebu Hanifi.novihorizonti. br. 21.” (Šerhul-akide et-tahavije. učio Kur‘an umrlima. podučio je da kada prolaze pored mezaristana. kaže: ”Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. godišnjica.š.”. U ovo se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. na bilo kojoj lokalnoj televiziji pa ćete vidjeti kako se rodbina prisjeća svojih umrlih Jovana. Kada bi završili s ukopom umrlog Poslanik.v.Na pitanja odgovora doc.v.s. treba napomenuti da smo svi odgovorni što ove novotarije žive među muslimanima. godišnjica. Istinu je rekao Poslanik. str. obilježavajući sedmine.) Svoje ashabe Poslanik.s. trogodišnjica itd.a. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. ”El-Dženaiz”. haram. To su prihvatili i muslimani. odgovorio je.. Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. a vjerovatno ćemo uskoro imati i dvogodišnjica.2005 http://www. zatim učenje tevhida. niti je to naredio neki od imama u vjeri.v. Ja imam razumijevanje za mnoge imame.. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme.” (El-Ahzab.” (Muslim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 37 od 416 .11. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. bi govorio ashabima.) Što se tiče sedmina.”»El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. za pare).a. analogizirali su učenje Kur‘ana sa hadžom i postom. ”ElDženaiz”. a to je preferirajuće mišljenje. 975. i nevažeća (batil) djela.” Rekli smo: ”Allahov Poslaniče. Molim od Allaha spas i za nas i za vas. Štaviše. 2804.) I na kraju.v. zato što je to novotarija koja nije zabilježena u sunnetu. ništavne. Affan. Sunen. Oni koji su rekli da umrli ima koristi od tog učenja. 380. dr. aršin po aršin. r. džamijski odbori ih vrlo često na to Datum kreiranja: 27. govoriti Allahu ekber. Sahihu Muslim.” (Iktidaus-sirat el-mustekim. sedmina.). pedalj po pedalj. Mi ćemo se. učenja na kaburu itd. četeresnica. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an njegovoj duši. kako prenosi Osman b. to nije bilo poznato prvim generacijama muslimana. 2/671-672. da im se Allah smiluje..a. s. inšaAllah. što se tiče učenja Kur‘ana za pare o tom pitanju nema relevantnog razilaženja. s. br. Pogledajte ”Tužna sjećanja”. s. tako da kad bi oni ušli u gušterovu rupu vi biste ih slijedili. četeresnice i godišnjice njihove smrti. To su kršćanski običaji. 6775.” (Ebu Davud. Teško materijalno stanje mnoge je nagnalo da egzistenciju obezbjeđuju putem ovih harama. i koji često Allaha spominje.” Isto tako. kada je kazao: ”Vi ćete. Sve su to novotarije. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje.” (Buhari. ”El-I‘tisam bil-kitabi ves-sunne”.a. Hasane i druge pripremaju sedmine. umrlima nazovu selam i prouče dovu govoreći: ”Es-selamu alejkum stanovnici ovih kuća.s.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o ovom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. jevreje i kršćane?” ”A koga drugog”.a. s. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ”Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa).s. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. četeresnice i godišnjice. ashaba) to radio. Ramić.

s. sobe vidio zastor na kom je bila nacrtana slika živog bića. dakle onako kako se može pojaviti na javnom mjestu. treba voditi računa da se čovjek ne fotografiše iz hobija. Uz to treba voditi računa da u tome ne pretjeruje. s. U svakom slučaju.š. jer ljudi imaju priliku da upoznaju propise islama i preko drugih izvora. Muslim je jedno poglavlje u svojoj zbirci hadisa naslovio: O zabrani crtanja slike živog bića i zabrani korištenja nečega na čemu ima slika.v. ”Kitabul-libasi vez-zine”). što ih tako tjeraju da žive od harama. Jedina razlika je što fotografija ”zadrži sliku poslije ogledanja”. vajaju i tome slično. nego kada ima potrebu da zabilježi neki značajan trenutak. sve to možda i nije dovoljno opravdanje jer nije farz biti hodža. 3/1664. s. onima koji treba da budu najugledniji među nama. (Sahihu Muslim. Molim Allaha. stvorenja (zbog toga je zabranjeno da fotograf vrši neke intervencije na slici. žalosno je da se o njima u mnogim našim sredinama priča kao o džeparošima.11.com prisiljavaju. neka je na njih selam. a ne samo preko svoga imama. Još treba napomenuti da osoba kada se fotografiše treba biti propisno obučena.a. Šukri H.v. da ih u tome pomogne. Svjesni muslimani znaće vrijednost i značaj pravog imama i sigurno će ga dostojanstveno nagraditi.š. kada je na vratima Aišine. Pitanje: Odgovor: Fotografisanje fotoaparatom dozvoljeno je kada za to postoji potreba imajući u vidu sljedeće: a) takvo fotografisanje liči na ogledanje u ogledalu. a Allah.Na pitanja odgovora doc. dž.š. a sve na uštrb poslova koji bi trebalo da budu imamova osnovna briga i preokupacija.a. Što se tiče držanja fotografije radi uspomene nadam se da za to nema smetnje pod uslovom: a) da bude u zatvorenom albumu. ali je hodži farz ispravno tumačiti islam. jer crtanjem i vajanjem čovjek pokušava da stvara kao što Stvoritelj stvara.2005 http://www. b) kod takvih fotografija nema mijenjanja Allahovih. i njegovi ashabi ogledali u ogledalu. Ramić. Danas je to malo i teže.” (Sahihu Muslim. najbolje zna. a znamo da su se Poslanik. ne ulaze u kuću u kojoj ima slika ili pas.s. Ako jeste mogu li se te fotografije čuvati za uspomenu? Datum kreiranja: 27. Moja preporuka svim imamima jeste da se vrate Kur‘anu i sunnetu.a. Žalosno je da se o imamima. dž. da bi osobu uljepšao i tome slično). kao što je prostirka i slično. dž. dr. Onoga trenutka kada fotografisanje bude korak ka haramu i ono samo postaje haram. na mjestu koje će za nju biti ponižavajuće) i o tome da meleki. a koja nije ponižena (tj. pa ih čak takvim imenom i nazivaju. odnose se na one koji crtaju. Slika ne smije biti na mjestu koje predstavlja vid počasti toj slici (kao npr. Da li je dozvoljeno fotografisanje u islamu. koji treba da budu naši lideri u svakom pogledu. Nije dostojanstveno svjesno ljude varati. r. Međutim. Mutevelijama i džamijskim odborima skrećem pažnju da su griješni što ponižavaju imame dajući im male plate.novihorizonti. strgnuo ga je i ona je poslije od toga napravila jednu ili dvije jastučnice.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 38 od 416 . b) da se toj fotografiji ne posvećuje posebna pažnja koja može prerasti u obožavanje. što ih tjeraju da rade poslove koje imam ne bi trebalo da radi. da bude obješena na zidu). c) hadisi u kojima se govori o tome da su prokleti musavvirini. kako ne bi došlo do obožavanja iste. dok to kod slikanja aparatom nije slučaj. Imami koji su svjesni svoje uloge moraju udruženim snagama pokušati vratiti ugled imamu time što će se boriti da mu se omogući da radi posao koji treba da radi i koji mu dolikuje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.) Poslanik.

njih je zabranjeno čupati jer je Poslanik. dr. jer možda on još uvijek želi da se s tobom oženi. dž. ukoliko je ispunio sve potrebne uslove. kaže u vjerodostojnom hadisu: ”Tri stvari znak su da je neko licemjer: kada govori laže.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 39 od 416 .v.s. pošto u braku. s tim što se ne smiješ ošišati naćelavo. (Tirmizi je u svojoj zbirci jedno poglavlje naslovio sa ”Nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju” i u njemu naveo hadise koji govore na tu temu. Njegov postupak bio je pogrešan. 91. imajući u vidu da nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju. bude ozbiljno i isključivo radi braka. Ukoliko se zaruke prekidaju bez određenog razloga. a Allah. kada obeća prekrši obećanje i kada mu se nešto da na povjerenje iznevjeri. Ramić.š.a. ”El-Libas vez-zine”.v. Poslanik. trebalo da te obavijesti na dostojan način kako bi ti mogla gledati sebi sreću na drugoj strani. smatram da je tvoj zaručnik. a Allaha kao jamca sebi uzeli. Sahihul-Buhari. Svaka strana ima prvo prekinuti zaruke ukoliko dođe do zaključka da oni ne odgovaraju jedno drugom. zaštiti djevojku. onoga momenta kada je odlučio da se ne ženi tobom.) U konkretnom slučaju ženidba tvoga zaručnika automatski ne znači prekid zaruke s tobom. najbolje zna. da bi jedna strana mogla usrećiti drugu i ona sam mora biti sretna. 33. između ostalog. a znamo da je musliman dužan da se drži datog obećanja. Sahih Muslim. Kitabul-iman. koje treba da prethodi braku. Da li je na zahtjev muža dozvoljeno čupanje obrva. a Allah. validan. puštanje nokata itd. a ne iz potrebe. dž. nema smetenje da žena te dlake ukloni.s.2005 http://www. farbanje i skraćivanje kose. možeš potkraćivati kosu.) Isto tako. a ne prva supruga. uz uslov da to bude šerijatom dozvoljeno.a. rekao da je Allah prokleo onu koja čupa dlake sa svoga lica. U slučaju potrebe.11. (Vidi: Muslim. a da prethodno nije rekao da prekida zaruku sa mnom? Da li je njegov brak valjan? Zaruka je obećanje mladića djevojci da će se njome oženiti i obećanje s njene strane da će se ona za njega udati. mora se priznati. s. ili ženi počela rasti brada ili brkovi. Možete zamisliti koliko bakterija može da se sakrije pod duge nokte. jer takvi zahtjevi neće donijeti zadovoljstvo nikome. Od svakog od njih očekuje se da ne zahtjeva od druge strane ono što je grijeh.š. malo problematično. s.? Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc. Što se obrva tiče. tada strana koja to čini biva grešna jer krši dato obećanje.com Pitanje: Odgovor: Moj zaručnik oženio se drugom. jer Allah zna ono što radite.novihorizonti. Prekid zaruka treba izraziti na lijep i dostojanstven način. najbolje zna. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (En-Nahl. Šukri H. samo što bi ti u tom slučaju bila njegova druga. s tim da izbjegavaš crnu boju. U konkretnom slučaju. pošto za valjanost braka nije uslov da on tebe obavijesti o prekidanju zaruke. U svakom slučaju. bez bilo kakvih uvreda ili ponižavanja. kao kad bi obrve bile neprirodno velike. Uzvišeni Allah kaže: ”I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali. ti možeš farbati kosu. što je sa dugim noktima. br. možeš nokte pustiti s tim što ih moraš odrezati najmanje jedanput u četrdeset dana i moraš održavati islamsku higijenu ruku. to se odnosi na situaciju kada to žena radi zbog uljepšavanja. Pitanje: Odgovor: Muž i žena treba da nastoje udovoljiti i usrećiti jedno drugo svim onim što druga strana voli.) Kršenje obećanja vid je licemjerstva. Zaruka je propisana islamom i cilj joj je da. a njegov brak. tako da upoznavanje. treba voditi računa da se od druge strane ne traži ono što ona ne voli.) Naravno.” (Buhari.

Vjerovatno je riječ o pogrešnom razumjevanju. ne slijede ispravno Knjigu. za današnje kršćane kažemo da su ehlu-kitabije (tj. Štaviše.) Pitanje: Odgovor: Da. ”Kijamul-lejli ve tetavvu‘”. pošto su je iskrivili i njena značenja izmijenili. Šukri H. Sunen. Poslanik.v.Na pitanja odgovora doc. osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog. Ono što je zabranjeno jeste da se u toku jedne noći vitr-namaz klanja dva puta.novihorizonti.a.) To što oni pogrešno vjeruju.11. ali uprkos tome Kur‘an ih je nazvao tim imenom. čak i ako je on već oženjen.) Da li se današnji kršćani mogu svrstati u ehlu-kitabije o kojima Kur‘an govori? Mogu li se nafile klanjati nakon vitr-namaza? Datum kreiranja: 27.” (Kurtubi. Kurtubi kaže: ”Nema razilaženja da su jevreji i kršćani ehlu-kitabije zbog njihove knjige. sljedbenici Knjige). s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 40 od 416 . nafile se mogu klanjati nakon vitr-namaza.2005 http://www. je rekao: ”Nema dvaju vitara u jednoj noći. Pitanje: Odgovor: Da. Nesai.s. dr.com Pitanje: Odgovor: Da li je tačno da žena prilikom sklapanja prvog braka ima pravo da muž sa njom nema intimni odnos u toku prvih sedam dana? To nije tačno. radi se o tome da djevica ima pravo da ne pušta svoga muža od sebe prvih sedam dana njihovog braka. Sunen. ”Es-Salat”. sve dok oni sami sebe smatraju kršćanima. 1/438. tj.” (Et-Tevba. El-Džami li ahkamil-Kur‘an. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Naime. ne oduzima im status ehlu-kitabija. 30. ona nema pravo da to odbije. jer ne postoji ajet ili hadis koji to zabranjuju. U Kur‘anu stoji: ”A kršćani kažu: ”Mesih je Allahov sin. Dokaz tome je i činjenica da su oni pogrešno vjerovali i u vrijeme samog objavljivanja Kur‘ana.” (Tirmizi. Ramić.

riječi: ”Ko god čuje za mene.) i nakon što sazna za Poslanikove.a. ili su varalice. kao da je Uzvišeni rekao: ”Zaista oni koji su vjerovali. ukoliko je stručan i od povjerenja. a.novihorizonti. svako sirće (ocat) u kome nema alkohola. s.v. dr. Vereka b. prije Muhammedova.” Odgovor: Ajet koji navodiš odnosi se na kršćane koji su živjeli prije nego je Muhammed.v. ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati.s. a da ne prihvate eššehadetejni srcem jezikom i djelom. jer. postao poslanikom moći zaraditi džennet. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. u El-Iman. s. bez obzira kakvo ono ime nosilo. i oni koji su bili na pogrešnoj vjeri od jevreja i kršćana ko god od njih.s.a. takvi muslimani ako svjesno kažu da ehlu-kitabije mogu zaraditi džennet bez prihvatanja islama postaju odmetnici od islama. s. njih čeka nagrada kod njihova Gospodara. a ne i srcem. Tako je Allah u ovom ajetu prvo spomenuo licemjere. ili su neznalice. zatim jevreje. ili su od onih koji su svoju vjeru spremni prodati za malo dunjaluka.2005 http://www. Musliman koji nakon što sazna za Allahove riječi: ”Allahu je prava vjera jedino islam. 19. Pitanje: Odgovor: Da. a zatim ne bude vjerovao u ono s čime sam poslan. sazna mnoge druge ajete i hadise koji su eksplicite jasni u tom pogledu. dakle uslovi da bi osoba bila musliman. 1/134. bio jevrej ili kršćanin.a. Nevfel i drugi. 1/439-440.Na pitanja odgovora doc. najbolje zna. dž. nakon Muhammedova poslanstva.” (Muslim. Habib Nedždžar. br.11. poslanstva.š. a ne alkohol. Da li je kečap u kom se nalazi vinski ocat halal? Da li nemusliman može osunetiti muslimansko dijete i kada se to radi? Datum kreiranja: 27. Bahri Rahib. Šukri H. Ramić. On kao da je rekao: ”Ovi koji su na stranputici. a Allah.s. s. Sahihu Muslim. sačuva onih koji svjesno krivo tumače Allahovu. vjeru. je halal (dozvoljeno). zatim kršćane i na kraju sabejce. 3/112. 240. postao vjerovjesnikom.s. postane vjernikom u Allaha. i najmanje učen musliman zna koje su imanski i islamski šarti.com Pitanje: Mogu li ehlu-kitabije zaraditi džennet ako rade dobra djela? Naime neki moji profesori tvrde da i oni mogu zaraditi džennet kao i muslimani s obzirom da u suri El-Bekare u šezdeset drugom ajetu stoji da njih: ”doista čeka nagrada od Gospodara njihova.” Suština kaže da je to sirće. poslanstva kao što je bio Kiss b.v.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 41 od 416 . Razi. dž. dž. Saide. Najbolje je da se to uradi sedmi dan (računajući i dan u kome je dijete rođeno) po rođenju.s. Pitanje: Odgovor: Da. Pravno-šerijatsko pravilo glasi: ”Gleda se u suštinu. Fahruddin Razi prenosi u svom tefsiru od Ibn Abbasa da se tim riječima misli na one koji su ispravno vjerovali u Isa. Čudno je da oni koji govore da će ehlu-kitabije u džennet imaju pristalica među muslimanima. Mefatihul-gajb. 1/72. te je prema tome dozvoljeno (halal). najbolje zna.” Sufjan Sevri kaže da ”one koji su vjerovali” znači licemjere koji vjeruju na jeziku.a. ipak. biće od stanovnika vatre. Zamahšeri. El-Džami li ahkamil-Kur‘an. Da nas Allah. s. postaće kod Allaha vjernici. ako prihvate pravo vjerovanje.s. Tako da. a ne u riječi.) Oni koji govore da će ehlu-kitabije i nakon što je Muhammed. Sudnji dan i Muhammeda.) Ili. dakle koje nas ne bi opilo kad bismo ga pili u velikim količinama.” (Ali Imran.š.v.š.v.a. a Allah. tako da se ne mogu tumačiti drugačije od njihova literarnog značenja. s.s. može osunetiti muslimansko dijete. ili se pak pod ”onim koji su vjerovali” (innellezine amenu) misli na licemjere.v.” (Vidi: Kurtubi. nemusliman. dž. prije Muhammedova.š. El-Keššaf.

te protjerati ih iz njihovih domova silovanjem i zastrašivanjem. 19.š. voli one koji su pravični.11. ukoliko nemuslimani imaju ljudski. vjere i koristi Upute kako za onog ko je prihvati tako i za onog ko drugome na pravi put ukaže. dž. pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu. ali ga je preuzeo čovjek. 72.š. klanjem. da je kod Allaha.) Svaki musliman želi da svi ljudi budu muslimani i radi na tome da ih uputi islamu znajući vrijednosti Allahove. bolje ti je od najvrednijeg dunjalučkog bogastva.Na pitanja odgovora doc. jer Allah dobro zna ono što činite!” (El-Maide. 200.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 42 od 416 . Poslanik. s. Musliman u taj princip mora vjerovati i praktično ga primjenjivati. muslimani su dužni osigurati sve što je potrebno da ih zastraše.. u islamu nema nacionalizma.š. a on je.” (El-Bekare. dostojanstven odnos prema muslimanima. hadis br. dž.” (El-Bekare. kaže: ”Tako mi Allaha.) 3) Musliman prema nemuslimanima mora biti uvijek pravedan. zaista. Ljudi se cijene prema svojim djelima. dž. Šukri H. Vi ih ne poznajete.s. Prema tome. Pozivanje u islam i dostavljanje Allahove vjere. koji ugrožavaju temeljna ljudska prava muslimana boreći se protiv njih zbog njihove vjere i protjerujući ih iz njihovih kuća. Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo nebesima. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu. žene. Allah ih zna. dž. Ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani.” (El-Ahzab.” (El-Mumtehina. Uzvišeni za njih kaže: ”Takvi na onom svijetu neće ništa imati. i druge osim njih. Allah. to je najbliže čestitosti. monasi u samostanima. Allahu. 5) Imajući u vidu da među nemuslimanima ima onih koji žele uništiti muslimane.v. kaže: ”Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite. dr. dok će nemuslimane.2005 http://www. tako da iz straha ne smiju napasti muslimane.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. Sahihul-Buhari. Vjernici-muslimani će za svoja dobra djela imati dunjalučku i ahiretsku nagradu. To znači da je dužan protiv njih povesti džihad vodeći računa da ne prekrši propise džihada koje je artikulirao Muhammed. Svi smo djeca jednog praoca i jedne pramajke. Zemlji i planinama ponudili emanet. i prakse Njegova Poslanika. i bojte se Allaha. islam jedino priznata vjera. prema sebi nepravedan i lakomislen. Objave.). Allah.a. musliman osjeća kao dužnost i emanet.š.com Pitanje: Odgovor: Kako musliman treba da se odnosi i ponaša prema nemuslimanu? Proučavanjem Allahove dž. ako želi biti musliman. nagrada na budućem svijetu) zaraditi. dž.) Dakle. nagraditi samo na dunjaluku.a. 8. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. a u koje između ostalog spada i zabrana da se ubijaju djeca. jer Uzvišeni Allah kaže: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. i istrijebiti ih ubijanjem. dž.š.a. uništavaju usjevi i muče zarobljenici.) 4) Odnos muslimana prema nemuslimanu zavisi od odnosa koji nemusliman ima prema muslimanu. Uzvišeni Allah. jer Allah. dž. onakvo dobročinstvo kakvo čine prema svojim roditeljima. od muslimana se očekuje da prema njima čine dobročinstvo. zatim zabrana da se ubija stoka. dž. 8-9. ”KitabulMusakat”. pa prema tome i kod nas musulimana su oni koji su najbogobojazniji.š. Svjestan musliman će sigurno tako i postupiti jer zna da se kod svakog živog bića može sevab (Allahova. Uzvišeni Allah kaže: ”I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj.” (Buhari. u granicama mogućnosti.s. 256. kaže: ”Allahu je prava vjera jedino islam.š. dakle oni koji su najpokorniji svome Stvoritelju.” (Al Imran. 2363. Uzvišeni Allah. da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje. za njihova dobra djela. Ramić. 2) Svaki musliman zna i u to mora vjerovati.) Najbolji kod Allaha. (Vidi: Buhari. Plemenitog Kur`ana. može se doći do zaključka da su ti odnosi utemeljeni na stabilnim i nepromjenjivim principima od kojih izdvajam sljedeće: 1) Svi ljudi su braća po krvi. s. bez obzira kakav odnos oni imali prema njemu. ”ElDžihadu ves-sijer”. musliman je dužan da se bori u skladu sa šerijatskim propisima.) Protiv onih koji prema muslimanima imaju neljudski i nehuman odnos. s.v. zatim oni koji ne učestvuju u ratu kao što su starci. da Allah tvojim posredovanjem uputi jednog čovjeka bolje ti je od crvenih deva. musliman isto tako zna da nemuslimana ne smije prisiljavati da primi islam.” (ElDatum kreiranja: 27. dakle.š. zaista. kaže: ”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Sahihul-Buhari.s.) Međutim.š.

a svako ko potpomaže Allahove neprijatelje. 51.” (El-Maide. dr. Dr. jer svakim dinarom.. smatra se njihovim. svojom rukom.novihorizonti. s. Datum kreiranja: 27. 1/713) Iz spomenutog možemo zaključiti da musliman svoj odnos prema nemuslimanima gradi na preciznim principima zasnovanim na Kur‘anu i sunnetu i da taj odnos zavisi uglavnom od toga kako se nemusliman odnosi prema muslimanu. pod uslovom da ta suranja bude u šerijatski dozvoljenim poslovima. ko im bude privržen svojim srcem. bori na najbolji mogući način. svojom suradnjom. kao što je Uzvišeni rekao: ”A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati.) Dakle. Fetava muasire. svojim jezikom.Na pitanja odgovora doc. a nekada da se protiv njih najoštrije bore. svojim imetkom. Tako se nekada od muslimana traži da nemuslimanima čine dobročinstvo. Musliman je dužan strogo voditi računa da na bilo koji način ne pomogne svoga neprijatelja. ekonomskom izolacijom i tome slično. ili na bilo koji drugi način.2005 http://www.” (Kardavi.a.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 43 od 416 . Šukri H.v. 61. 7) Što se tiče onih koji se neprijateljski odnose prema muslimanima. Poslanik. protiv njih svaki musliman dužan je da se. i postaje sastavni dio njihove grupacije. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Enfal. i njegovi ashabi su trgovali sa nemuslimanima. neprijatelje domovine i uzima ih kao svoje zaštitnike. u granicama svojih mogućnosti..) 6) Nema smetnje da musliman sarađuje s nemuslimanom koji nije neprijateljski raspoložen prema muslimanima. srcem. smatra se njihovim. neprijatelje vjere. jezikom. Kardavi kaže: ”Musliman se bori protiv svojih neprijatelja koji žele da mu uskrate njegova prava i oskrnave njegove svetosti svim raspoloživim sredstvima. markom ili dolarom koji dođu u ruke njegova neprijatelja može biti kupljen metak koji će završiti u grudima muslimana. Ramić.s.

s.a. Upravo iz tog razloga. ko bude živio poslije mene vidjet će mnoga razilaženja. Ebu Davud. Držite se toga.) Na hutbi petkom Poslanik.š. s.v. imao je običaj kazati: “Uistinu. strahovito kažnjava. uhvatite se toga (čvrsto) svom snagom.” Rekao je: “Oporučujem vam pobožnost (takvaluk) Allahu i slušanje i pokornost. to je odbačeno. Da li su u pravu? Na početku želim da naglasim da se ovaj odgovor isključivo odnosi na obilježavanje rođendana Allahovog. rebiu-l-evvela.v. O njima Allah. a kamoli kazati?! Poslanik. muzičkih instrumenata ili pripisivanja svojstava Poslaniku. dž. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći. Najgore stvari su novotarije. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe. Kitabu-l-džumu‘a.s. pod uslovom da u sebi nemaju grešnih sadržaja.v. Doduše. pa čak i poželjna.” (Buhari. Šukri H. iz straha da se time ne uvede novotarija. vjeru nije upotpunio i da je Poslanik. pa kad biste u gušterovu rupu ušli i vi biste u nju ušli. i da nisu organizovana nekim povodom koji nema Datum kreiranja: 27. Postavlja se pitanje da li mi koji hoćemo da budemo njegovi sljedbenici imamo pravo da tu novotariju uvedemo.a. imajući u vidu da bi obilježavanje rođendana.a. (Muslim. Uzvišeni Allah nas upozorava u tom pogledu pa kaže: ”Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu. a svaka novotarija (bid‘at) je zabluda.a. ima i rijetkih koji to smatraju dopuštenim pod uslovom da na tim svečanostima ne bude griješnih radnji. kaže: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima.a. zabranio je uvođenje novih vjerovanja: “Ko u ovoj našoj stvari (tj. ipak bilo novotarija i vid slijeđenja nemuslimana (u vjeri) što nam je jasno zabranjeno.v. To je veliki uspjeh. Uistinu. miljenika Muhammeda. 12.v. Držite se moga sunneta i sunneta pravednih halifa. U osnovi.a. Smatram da je mišljenje koje zastupa većina uleme preferirajuće. dž. “Kitabus-sunne”. Rekli smo: ‘Allahov Poslaniče.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 44 od 416 . s.š. većina islamske uleme smatra da je obilježavanje Poslanikovog.novihorizonti. Poslanika. koja mu ne dolikuju. najbolja uputa je uputa Muhammedova.” (Ibn Madže. s. kao što je miješanje muškaraca i žena. s. u prvom redu.v. s. zaslužili zbog toga što su slušali naredbu svoga Gospodara među kojim je i naredba: ”Što vam Poslanik da. za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći.) Irbad b. dr. dini-islamu) inovira nešto što nije od nje.a. s. Sahihu Muslim. Ramić.v. pa nas posavjetuj..) Da je on obilježavao svoj rođendan sigurno bi ashabi bili prvi koji bi ga u tome slijedili. pedalj po pedalj. najbolji govor je Allahova knjiga. a da li to može musliman i pomisliti. Kitabu-l-‘ilm) Što se tiče okupljanja naših muslimana mimo dvanaestog rebiu-l-evvela. Uvođenje novotarija u vjeru indirektno znači da Allah.11. dž. i bojte se Allaha jer Allah. Sahihul-Buhari. s. to uzmite.s.a. nije dostavio. odgovorio je. pravednih halifa. te prema tome u nju ne smijemo ništa uvoditi. održao je rječit i sadržajan govor od kojeg su sam srca u strahu zatreptala. a i oni su zadovoljni Njime. ashabi): “Jesu li to židovi i kršćani?” “A. a što vam zabrani ostavite.2005 http://www. Poslanik. rođendana grijeh. Sarije prenosi hadis u kome kaže: “Allahov Poslanik. kaže u trećem ajetu sure “ElMaide” da nam je upotpunio vjeru.) Allah.Na pitanja odgovora doc.s. aršin po aršin. s.” (Muslim. a prve generacije su najbolje poznavale sunnet i najviše voljele Allahovog.s. i oni će vječno i zauvjek u njima boraviti. dž. a ne onaj koji inovira.” Upitali smo (tj.v.s. nas na to upozorava pa kaže: “Vi ćete.v.) U ovim hadisima upozorava se na opasnost uvođenja novotarija i njihovog prakticiranja. s. on to nikada nije uradio. pa makar i na način koji u sebi ne sadrži ništa griješno.com Pitanje: Odgovor: Neka naša braća zagovaraju da se rođendan Muhammeda. pa makar vam za vođu bio određen abesinski rob.” (Et-Tevba. 100. Tirmizi. I čuvajte se inovacija (u vjeri) jer svaka inovacija u vjeri je novotarija (bid‘at). posebnim svečanostima.v.s. Međutim.a. ko drugi!”.v.š.s. Sahihu Muslim. 7. uistinu. smatram da su u osnovi takva okupljanja dozvoljena.. Sunen. “El-Mukaddime”. 63.s. koji su na pravom putu poslije mene. a iz očiju suze potekle.š. ne obilježava mevludom ili nekom drugom posebnom svečanošću. Sunen.) Ovu pohvalu muhadžiri i ensarije su.s. s obzirom da je sljedbenik onaj koji slijedi. s.a.” (En-Nur. a svaka novotarija je zabluda. zaista. Sigurno je da nemamo jer bismo u tom slučaju izgubili status njegovih sljedbenika. a koja oni nazivaju mevludima. kao da je to govor onoga koji odlazi. s. muslimanu nije dozvoljeno obilježavati bilo čiji rođendan imajući u vidu da to nije bila praksa Poslanikova. Sunen. mevludima itd. Kitabus-sulh. slijediti one prije vas.” (El-Hašr. “Kitabu-l-‘ilm”. ostalih ashaba i prvih generacija muslimana.s.

Ako to nije u stanju učiniti.Na pitanja odgovora doc. bilo da ih služi on lično ili da nađe nekog ko će im pružiti potrebnu uslugu. On je dužan da im obezbijedi njegu koja im je potrebna. kamata je onaj dio koji ostane nakon što se odbije inflacija. Šukri H. može taj novac dati za izgradnju puta u susjednom selu. kamata se ne smije ostavljati banci. on će se kamata riješiti tako što će ih potrošiti za opće dobro muslimana od čega on neće imati direktne koristi.novihorizonti. kada hoće da umre od gladi a nema za jelo ništa osim svinjetine. Pitanje: Šta da radimo s kamatama koje dobijemo na banci? Da li da ih ostavimo u banci? Mogu li se kamate dati kao pomoć čečenskom narodu ili za pomoć povratnicima u BiH? Šta se podrazumijeva pod pravom žene da joj muž obezbijedi stan. kamata je tako veliki grijeh da je najmanja kamata. Mada je musliman obavezan svakome dati njegovo pravo. Ukoliko. jer bi time čovjek dodatno pomagao kamatni sistem. ti (kao snaha) ne možeš živjeti u kući svoga svekra i svekrve. iz opravdanih razloga. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ramić. Međutim. kao kad bi čovjek činio zinaluk sa svojom majkom. dr. ovaj odgovor baziran je na principu nužde koja dozvoljava čovjeku da u granicama prijeke potrebe učini grijeh.2005 http://www. Ukoliko on to nije u stanju. imaš pravo na razvod braka. unuci i snahe. kako stoji u hadisu. Što se. tada mu je dozvoljeno uzeti onoliko koliko mu je neophodno da spasi život. pod uslovom da već nisi pristala na određene uslove prilikom sklapanja bračnog ugovora. Normalno je da se roditelji najljepše osjećaju kada im uslugu pružaju njihova djeca. ako čovjek živi u takvim okolnostima da je prisiljen držati svoj novac u banci koja posluje na principu kamata. Datum kreiranja: 27. tvoj muž obavezan je da pruži potrebnu pažnju i usluge svojim roditeljima. Drugo.11. a ne u svom.com utemeljenja u islamu. Prema tome. Predlažem da se na nivou islamske zajednice formira komisija sastavljena od stručnjaka iz akaida i islamskog prava koja će osmisliti i islamizirati mevlud i tako ponuditi muslimanima ispravne smjernice u tom pogledu. Četvrto. a kojima je potrebna pomoć. Treće. kako bismo od te tradicije imali koristi i na dunjaluku i na ahiretu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 45 od 416 . Peto. Smatram da u tom dijelu naše tradicije treba izvršiti izvjesne korekcije. muž je dužan da ti obezbijedi odgovarajući smještaj na drugom mjestu. kao npr. uz uslov da onaj ko taj novac daje od toga nema direktne koristi na dunjaluku. treba imati na umu da tvoj muž ima obavezu prema roditeljima. želim naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sebi uslove da mogu prakticirati islam u svim sferama života. Npr. Pitanje: Odgovor: Pod tim pravom podrazumijeva se da je muž dužan da ti obezbijedi uslove za život koje si imala kod svoga babe. pa prema tome i u ekonomskoj. dakle ono što se kosi s islamom izbaciti. čak i ako preselite na drugo mjesto. Da li se misli na stan kod njegovih roditelja? Odgovor: Prije svega. Iz prethodnog se razumije da se kamate mogu dati kao pomoć čečenskom narodu i izbjeglicama koje se vraćaju u BiH. kao njihovo dijete. imaš pravo na razvod braka. pak. ipak treba znati da prava roditelja imaju prednost u odnosu na prava supruge. tiče stanovanja kod njegovih roditelja.

Ukoliko ne klanja džumu.Na pitanja odgovora doc. obavezan je klanjati podne. Ramić. Sunen. da li je onaj ko je klanjao bajram dužan klanjati i džumu? Ko klanja bajram-namaz nije dužan klanjati džuma-namaz. inša-Allah.11. Ko hoće.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 46 od 416 . rekao: ”U ovom vašem danu sastali su se dva bajrama.2005 http://www. jer to je sunnet za babu iz njegova imetka.” (Ibn Madže.”Ikametus-salati ves-sunne”. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. od Ebu Hurejre prenosi se da je Allahov Poslanik. Šukri H. Izuzetak je imam koji je dužan klanjati džumu kako bi se pružila mogućnost da džumu klanjaju oni koji to žele.a. a mi ćemo džumu klanjati. Naime. Da li osoba kojoj nije zaklana akika to treba sama uraditi kada odraste? Datum kreiranja: 27. dr. osoba ne treba sama za sebe klati akiku. s.com Pitanje: Odgovor: Ako je bajram petkom. ovo mu zamjenjuje džumu.v.s.) Pitanje: Odgovor: Ne.

Muslim. ona ne bi smjela poduzimati putovanje. 1338. najbolje zna. ”Kitabul-menakib”. da on ostvari namjeru (nijet) davanja zekata. ali s njega ne bi spala obaveza i dug zekata.v. treba uzeti u obzir sve okolnosti. dok je on bio kod Poslanika. ”Kitabur-reda‘” br. Tada je Poslanik. c) tri dana i tri noći.). ali sam čuo za nju”. br. Ako je bezbjednost takva da ona neće biti ugrožena ako bi išla i na duže putovanje. Jesi li vidio Hiru?” ”Nisam.2005 http://www. Moj sin redovno mi šalje novac.).com Pitanje: Odgovor: Da li djevojka može sama putovati na studije u drugo mjesto? Putovanje ženske osobe uslovljeno je njenom sigurnošću i nepostojanjem fitneluka. ako postoji sigurnost za ženu na putovanju dugom dan i noć. 1197. Muslim.š. govore o uslovima.”. 2/638. s obzirom da je za ispravnost zekata potrebno ostvariti nijet. ”Kitabu-l-džumua”. 1/493. ”Kitabussavm”. rekao Adijju: ”O Adijj. Hatim pripovijeda da je jednom prilikom. Sahihu-l-Buhari. d) potpuna zabrana ženi da putuje sama bez mahrema (Buhari.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 47 od 416 . S druge strane. Bolje im je sačuvati svoj obraz. treba znati da ako će žena biti ugrožena kada iziđe na kućni prag bilo bi joj zabranjeno izlagati se toj opasnosti. a ako to ne urade svi su odgovorni. ”Kitabu-l-hadždž”. br. ona bi bila grešna ako bi poduzela takvo putovanje. Isto tako. s obzirom da on tu obavezu vjerovatno ne izvršava? Datum kreiranja: 27. može poduzeti takvo putovanje. ”Kitabu-l-hadždž”. Sahihu Muslim. Dakle. Tu procjenu treba da izvrši stručna osoba i da žena za takvo putovanje dobije odobrenje svoga staratelja ili muža ako je udata. s. b) dva dana i noći. Sahihul-Buhari.) Navedeni hadisi. mada mi nije potreban. Sahihu-lBuhari. 1862. Postojanje sigurnosti ponekad ovisi o dužini putovanja. ako njena čast. Pitanje: Odgovor: Ti možeš iz tog novca dati zekat za njega pod uslovom da se s njim dogovoriš. ”Kitabu-l-džumua”. 1086. To razumijemo iz hadisa koji govore o tome da žena ne smije sama bez mahrema poduzimati putovanje dugo: a) dan i noć. Prema tome. dr. br. čast. (Vidi: Buhari. 2/40. Šta više. Sahihu Muslim. U suprotom. ako će bilo što od toga biti ugroženo.a. Ramić. a Allah dž. a Allah. kako ih ja razumijem.novihorizonti. onda nema smetnje da putuje u drugo mjesto. Ako postoji sigurnost da putuje bez mahrema tri dana i noći. tj. Dokaz za to je hadis u kome Adijj b. El-Mugni. br. poštenje i integritet žene muslimanke nego steći sve diplome svijeta. dž. rekao je (Buhari.. ”Kitabu-l-hadždž”.Na pitanja odgovora doc. s. došao neki čovjek i požalio se na bijedu i siromaštvo.) Ukoliko bi ti to učinila bez dogovora s njim onda bi to bila obična sadaka od koje bi on imao sevab i nagradu. Sunen. (Vidi: Tirmizi. Muslim. ona može putovati sama. 827. 1087. Moj savjet sestrama jeste da se ne izlažu opasnostima koje će ugroziti njihovu čast i poštenje. odnosno sigurnosti.v. ponekad o postojanju mahrema koji ženu prati na putovanju. Mi kao zajednica dužni smo osigurati bezbjednost ženama tako da njihova čast i integritet ne budu u bilo kom pogledu ugroženi. br. Šukri H. ako ona ili neko drugi neće biti stavljen na kušnju zbog toga. najbolje zna. ”Kitabu-lhadždž”.a.). br. Sahihu-l-Buhari. (Vidi: Buhari. pa čak i samo stanje žene u pogledu sposobnosti da se odupre eventualnim iskušenjima. a ako ne postoji. zatim mu je došao drugi i požalio se na nesigurnost putovanja i razbojnike. Mogu li ja za njega iz tog novca dati zekat. bez obzira što ima mahrema. onda ne može.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Kod procjene sigurnosne situacije za putovanja žene. odgovorio sam. ukoliko joj mahrem ne bi mogao pružiti potpunu zaštitu. uistinu ćeš vidjeti putnicu koja kreće iz Hire i dolazi do Kabe oko koje će tavaf činiti ne bojeći se bilo koga mimo Allaha. ”Ako budeš duže živio.š. a ponekad od općeg sigurnosnog stanja. Bedaius-sanai‘. bilo s mahremom ili bez njega. Sahihu Muslim. 1089. 3595). (Vidi: Fethu-l-kadir. 1996. br.11.. smatram da za to nema smetnje. 1341. poštenje i integritet njene ličnosti kao muslimanke neće doći u pitanje. treba naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sigurnost i bezbjednost.s.

Pitanje: Odgovor: Dužna si.Na pitanja odgovora doc. prije svega. Normalno. to su djeca koja nisu dužna da se pokrivaju na način kako su obavezne punoljetne osobe. kasnije kad odraste. iskreno se pokajati zbog nemarnosti u tom pogledu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 48 od 416 . Djetinjstvo se treba razlikovati od punoljetnog doba i u tom pogledu. da još više radiš dobra djela i da moliš Allaha. jer stid je dio imana. pod izgovorom da su im djeca još mala. da ti da iskrenost u djelu.novihorizonti. da bi se onoga dana kada postanu punoljetne pokrile onako kako šerijat zahtijeva. postim i radim druga djela licemjerno. Šukri H. Datum kreiranja: 27. To je jedan od načina na koji šejtan odvraća vjernike od dobrih djela. dž. sve dok ne preovlada pretpostavka da si sve propuštene dane napostila. ipak.2005 http://www. treba naglasiti da isto kao što maloj ženskoj djeci ne treba oblačiti kratku i tijesnu odjeću. u granicama mogućnosti. Ramić.š. jer. pratiti u životu. Pitanje: Neke naše sestre ženskoj djeci oblače kratke haljinice i tijesne helanke. Zbog toga. Preporučujem ti da odbaciš takve misli i da na njih ne obraćaš pažnju. dužna napaštati propuštene dane. tako treba voditi računa da se ne pretjera u drugom pravcu. što su curice veće i haljinice trebaju da budu duže. meni nepoznat broj dana ramazanskog posta. preporučujem sestrama da svojoj ženskoj djeci oblače duže haljinice koje će barem pedalj. zbog mjesečnog pranja. dr. Da li takvo pravdanje u sebi nosi opravdanje? Propustila sam. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Kako da postupim u ovakvoj situaciji postupiti? Odgovor: Smatram da od malih nogu treba djecu učiti islamskom moralu i stidu. a zatim si. kroz dugi niz godina.com Pitanje: Odgovor: Često mi na um padne misao da klanjam.11. dva biti ispod koljena i da im ne oblače tijesnu odjeću. da bi me drugi vidjeli. plašim se da će to postati navika koja će to dijete. Ukoliko malo žensko dijete nauči da otkriva svoja stegna i nosi uske odjevne predmete koji ocrtavaju njeno tijelo. Uz prethodno rečeno. Da li sam stvarno licemjerna osoba? Ovdje se radi vjerovatno o šejtanovom došaptavanju (vesvesi).

126-128. preporučujem ti da uložiš maksimalan napor kako bi ubice stigla pravda na ovom svijetu-dunjaluku. na ahiretu će to sigurno postići. br.11. Allah će nagraditi. Uzvišeni Allah kaže: ”Nepravda se može uzvratiti istom mjerom.s.Na pitanja odgovora doc. doista.) Dakle.” (Eš-Šura. dr. ako ne na ovom. Nema smetnje da onima koji su se istinski pokajali i oprostiš na dunjaluku.com Pitanje: Četnici su mi pobili cijelu porodicu. Ono što smo mi dužni u tom pogledu. Drugo. četvrto. strpljenje i praštanje je uzvišen i izuzetno pohvalan čin. čak ni u slučaju kada na to ima pravo. voli. Interesuje me kako da se odnosim prema komšijama Srbima od kojih su neki direktno. treba znati da praštanje dolazi uobzir ukoliko će donijeti dobrobit ljudima. Ramić. Sahihul-Buhari. Jedan od vidljivih pokazatelja pokajanja jeste da se prestupnik predao vlastima spreman da sa njim postupe onako kako je on postupao sa svojom nevinom žrtvom. I ne tuguj za njima. a ni kod nas na veću kaznu od doživotne robije!? Njih potpuna pravda na dunjaluku.) ”Ako hoćete da na nepravdu uzvratite. uistinu. a to je najvažnije. a neki indirektno učestvovali u ubijanju moje najuže porodice. ne treba patiti. a to je osoba koja se istinski pokajala za svoje grijehe i istinitost svog pokajanja na djelu pokazala. jer npr. siluju i ubijaju muslimansku djecu. Hvala Allahu. postići potpunu pravdu. da ih sudski ne goniš. potrudi se da prema svojim komšijama koji nisu počinili zločin i koji se prema tebi odnose ljudski i dostojanstveno uzvratiš još ljepšim odnosom. Prema tome. neće stići. i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova. starce. Vlasti su na sebe preuzele odgovornost da će sprovoditi pravdu.” (En-Nahl. jer će svoje pravo ostvariti onda kada mu to bude najpotrebnije. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Uostalom. onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko je vama učinjeno. dž. onaj ko vjeruje u Allaha. islamom nije dozvoljeno da čovjek samostalno sprovodi odmazdu. dž. u ovim okolnostima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 49 od 416 . praštati treba onome ko to zasluži. snosit će odgovornost. strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć.š. kaže: ”Pravi vjernik-musliman neće biti ugrižen dva puta iz jedne rupe. to je.” (Buhari.v.2005 http://www. koji su silovali i palili. bolje za strpljive. poduči sebe i druge iz svoga okruženja da znaju kako će kao mudžahidi uzvratiti onima iz sadašnjih ili budućih generacija naših komšija koji će ponovo pokušati da kolju. a onoga koji oprosti i izmiri se. Ako na dunjaluku ne ostvari svoje pravo. uprkos tome. na budućem svijetu-ahiretu. On. a ono na budućem svijetu. a ako otrpite. Strpljiv budi! Ali. nemojte samoinicijativno nastojati da se osvetite ubicama.novihorizonti. kao pojedinci i kao zajednica. u Allahovoj. Međutim. No. a ako to ne urade. 40. kao musliman ti znaš kakve su dužnosti muslimana prema komšiji. i u dobru i u zlu.š. Uz to. koji Allah. a koji neće biti osuđeni ni u Hagu. vjeri ima mjesta i za strpljenje i praštanje. tj. zbog toga što bi to vodilo u veliki nered (fesad). Poslanik. Šukri H. doživotni zatvor za nepravedno ubistvo jednog čovjeka sigurno nije potpuna pravda. jeste da ostvarimo takvu vlast koja će sprovoditi pravdu. dž. dž.š. žene i starce. ”Kitabuledeb”.) Datum kreiranja: 27.a. Ja znam da je nemoguće. a šta tek reći za one koji su ubijali djecu. Odgovor: Prije svega. ne voli one koji nepravdu čine. a ne omogućiti zločincu da ponovo čini zločin. Dakle. potrudi se da komšije koje su počinile nepravdu odgovaraju za svoje zločine. Treće. 6133. koji je omogućio vjerniku-muslimanu da uvijek može imati pozitivnu računicu. gotovo sigurno. Uprkos tome ja želim da se vratim svojoj kući. Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine. žene.š. I na kraju.

šehidi su koji se opremaju za ahiret kao i oni koji nemaju status šehida. Sahihu Muslim. ko umre od stomačne bolesti je šehid i ko se utopi je šehid”. ili od zadobijene rane od koje se umire. a među njima je i utopljenik.) U drugom hadisu na ovu temu Vjerovjesnik. Šukri H. Odgovor: Prije svega. Dakle.. 1915. (Muslim. žena u porodu. ko umre od kuge je šehid. kaže: ”Ima sedam vrsta šehida mimo onog koji je poginuo boreći se na Allahovom putu: ko umre od kuge. ”Kitabul-imare.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 50 od 416 .) U trećem hadisu Vjerovjesnik.a. ”Kitabud-dijat”. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Bedaius-sanai‘.s. klanjao je ženi koja je umrla pri porodu stavši kod njene sredine. ”Kitabul-dženaiz”. 40-42.a.)) U Mugniju se u tom pogledu kaže: ”Što se tiče šehida koji nisu ubijeni.novihorizonti. pojeo ili popio. za razliku od prvog. br.11. pa prema tome i utopljenici. Ali) rekao da se ženi koja je umrla pri porodu ne klanja dženaza jer je ona šehid. Odgovorili su mu da je šehid onaj ko je poginuo u borbi na Allahovom putu. pa makar nakon ranjavanja nešto rekao. El-Lubab fi šerhil-kitab. ”A ko su onda šehidi. Datum kreiranja: 27. s. 1341. El-Ihtijar li-ta‘lil-muhtar. oni se gasule. ko umre pod ruševinama i žena koja umre pri porođaju. ko izgori u požaru. ko umre dok je u pokornosti Allahu je šehid. U tom pogledu ne znamo za bilo kakvo razilaženje.) Svi šehidi spomenuti u prethodna tri hadisa. To je onaj koji je na licu mjesta poginuo u borbi od ćafirske ruke. odgovorio im je.v.s. ali se. ali je nakon ranjavanja živio životom koji je ulijevao nadu da će preživjeti.a. Allahov Poslaniče”. Ne znam razlog zašto se to desilo. osim što se pripovijeda da je Hasan (b. 1/90-98. (Vidi: Marginani.) Govoreći o toj vrsti šehida Ibn Hazm kaže: ”Nema razilaženja da je Alejhisselam za svoga života dao da se oni ogasule i zamotaju u ćefine. 3/476. str.v.a. oblače im se ćefini i klanja im se dženaza. Njega nisu gasulili.2005 http://www. Ramić. ko pogine braneći svoj život je šehid.. Sened ovog hadisa je vjerodostojan. dr. Muttefekun alejhi. ko umre od otvorenih rana po tijelu. Međutim.com Pitanje: Babo mi je poginuo nedavno u saobraćajnoj nesreći kod Kaknja kad je autobus agencije ”Buco” sletio u rijeku Bosnu. ko se utopi. Mosuli. 3/337. 1/125-136. Mugni. To su svi oni statusni šehidi koje je Poslanik. br. Prema tome. 1/320-325. kao što je onaj ko je umro od stomačne bolesti. koji se utopio. u vezi s tim nema ni razilaženja među islamskom ulemom. protiv tog (Hasanovog) mišljenja imamo sljedeće dokaze: Vjerovjesnik. ko pogine braneći svoju vjeru je šehid.” (Tirmizi.v. Kasani. jer je to općepoznata stvar i svi imami to znaju s obzirom da se to pitanje u Medresi uči. Muazu a on je bio šehid. od kuge. s. b) šehid koji je u borbi sa ćafirima ranjen. Muslimani su Omeru i Aliji klanjali dženazu a i njih dvojica su bili šehidi. u mom ummetu bilo malo šehida”. Tahavi. svi oni se gasule i klanja im se dženaza. Rekli su mi da je on šehid i da se šehid ne gasuli. rekao im je. oni (ulema) su se složili da je to svaki umrli musliman koji nije poginuo na bojnom polju boreći se protiv ćafira. Nisam našao da je bilo ko od islamske uleme rekao da se ovi šehidi ne gasule i da ime se ne klanja dženaza. ko pogine braneći svoju porodicu je šehid.a.s. Klanjao je Sa‘d b. ”Tada bi. upitali su.” (Bidajetul-mudžtehid. 1/226. gasuli i klanja mu se dženaza. ElHidaje. To je stav sve islamske uleme. c) šehidi koji se gasule i klanja im se dženaza.v.s. s.” (Nesai. rekao je: ”Ko pogine braneći svoj imetak je šehid. ”Ko pogine (u borbi) na Allahovom putu je šehid.” (El-Muhalla bi-lasar. 1/90-93.s. upitao je ashabe koga oni smatraju šehidom.” (Ibn Kudame. s. koji je umro pod ruševinama. želim naglasiti da u pogledu gasulenja i klanjanja dženaze imamo tri vrste šehida: a) šehid koji se ne gasuli niti mu se klanja dženaza. Molim vas da mi odgovorite ko je u pravu.) Iz prethodnih citata jasno je da je islamska ulema jedinstvena u stavu da je dužnost (farz) ove šehide ogasuliti. imam našeg džemata kaže da je trebao da bude ogasuljen. Muhtesarut-Tahavi. ko umre od stomačne bolesti. Sunen. br.) Ibn Rušd kaže: ”Što se tiče umrlih koje je dužnost ogasuliti. i rekao da je hadis vjerodostojan.Na pitanja odgovora doc.v. zaista. Sunen. Mejdani. spomenuo u sljedeća tri hadisa: U prvom hadisu Poslanik. Ukoliko je umro od tog ranjavanja on se smatra šehidom. to što vaš roditelj nije ogasuljen je velika greška. 1823. Međutim. Smatram da za takvu grešku nema opravdanog razloga. s. nego su ga onako u odjeći ukopali.

) ”Kada žena napusti postelju svoga muža. a ako odluče da se rastave.) Dakle. Bedai‘us-sanai‘. Isto tako.” (El-Bekare. meleki je proklinju sve dok se ne vrati. Ukoliko tako ne postupi biće nepokoran Allahu Uzvišenom. a više od toga je obaveza u smislu da se izvrši Njegova naredba da se prema ženama lijepo postupa. Tako hanefije kažu da žena ima pravo od muža tražiti intimni odnos. br. s obzirom da može imati četiri žene. pa.) Te stavove možemo poduprijeti činjenicom da one imaju ista prava kao i dužnosti. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. 226227. samo. kako muž ima pravo da traži intimni odnos od svojom ženom. kroz intimni odnos. i ako se vrate ženama. Među najznačajnijim je i taj da bračnim životom muž i žena nalaze. ona može tražiti razvod braka. 1736. (Vidi: Nevevi. (Vidi: Kasani. Ovako su islamski pravnici odgovorili na tvoje pitanje. Šafije kažu da je to dužnost jedanput. El-Kavanin el-fikhijje.com Pitanje: Odgovor: Koliko puta muž mora prići ženi u toku jednog mjeseca? Kada pogledamo razmišljanja islamskih pravnika u vezi s tim vidimo da se oni slažu da je dužnost mužu imati odnos sa svojom suprugom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kao što je i žena dužna udovoljiti njegovim potrebama. Prema tome. Zbog toga smatram da to pitanje treba posmatrati s pozicije dužnosti bračnih drugova da intimnim odnosom pruže potrebnu zaštitu jedno drugom. Životom u bračnim zajednicama postižu se mnogobrojni ciljevi. Sahihu-l-Buhari. prići supruzi barem jedanput u periodu njene čistoće. ukoliko ona to od njega traži. 5194. smiraj za svoje strasti i tako štite jedno drugo od bluda i mnogih drugih vrsta nemorala. ukoliko je muž u stanju.Na pitanja odgovora doc. ima učenjaka koji kažu da ženi treba prići svake četvrte noći. intimnog odnosa) neka se odazove pa makar (pripremala hranu) na pećnici. Ispravno je reći da je muž obavezan udovoljiti potrebama svoje supruge u tom pogledu.) Hanbelije kažu da je to dužnost barem jedanput u četiri mjeseca ukoliko ne postoji zapreka. Ukoliko muž nije u stanju udovoljiti potrebama supruge. str.” (Buhari. Šukri H.) Koliko se sjećam.novihorizonti.v. 211. oni se razilaze po pitanju kako često muž mora prilaziti svojoj ženi. ima pravo da tri noći ne prilazi ženi.2005 http://www.” (El-Bekare.” (Trimizi. Oni kažu da je to muževo pravo. Oni kažu da muž. (Vidi: Behuti. isto kao što je ona dužna odazvati se kada on to od nje traži.) Ibn Hazm kaže da je dužnost. 222. ElMuhezzeb.s.) Dakle. jer i ona ima pravo u tom pogledu kao i on. isto tako žena imaju pravo da to traži od svoga muža. To zbog toga što se time ne uzima u obzir svrha i cilj šerijatske odredbe da se zasnivaju bračne zajednice i da ljudi žive u braku. (Vidi: Kasani. Onaj koji je na nebesima ljut je na nju sve dok sa njom ne bude zadovoljan (tj. br. on je dužan odazvati se. dok se ona ne odazove svome mužu).) (Vidi: Ibn Hazm. 9/174. 2/331. s.) Malikije kažu da je intimni odnos dužnost muža kada ne postoji zapreka za to. U pogledu tih prava i obaveza Allah.11. ako supruga nije u stanju udovoljiti muževim potrebama on ima tri mogućnosti da riješi to Datum kreiranja: 27. Kao dokaz on uzima Kur‘anski ajet: ”A kada se okupaju onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. 2/66. a on se svoga prava može odreći.š. smatram da je pogrešno pitanje postavljati na ovaj način i u tom duhu na njega davati odgovor. 1080.” (El-Bekare. dž. A koliko je to muževo pravo veliko vidimo iz sljedećih hadisa: Poslanik. Bedai‘us-sanai‘.” (Muslim. Međutim. 2/331.a. Allah zaista prašta i milostiv je. Kao dokaz oni uzimaju ajet: ”Oni koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. ”Kitaburrida”.) Uprkos činjenici da se islamski pravnici slažu u pogledu obaveze intimnog odnosa. Sahihu Muslim. po zakonu. (Vidi: Ibn Džuza. br. 5/214. rok je samo četiri mjeseca. Keššafu-l-kina‘. dakle pružiti joj potrebnu zaštitu. Sunen. on mora ili prići svojoj ženi u roku od četiri mjeseca ili se sa njom rastaviti. dakle da kod svake bude svaku četvrtu noć.) ”Kada muž pozove svoju ženu radi svoje potrebe (tj. dr. El-Muahlla bi-l-asar. omogućiti joj da ona kod njega nađe potpuni smiraj. ”Kitabun-nikah”. kad god muž pozove svoju suprugu u njenu postelju pa ona to odbije.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 51 od 416 . Kada ona to od njega zatraži. kaže: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. 228. Allah doista sve čuje i sve zna. a može se i strpiti ako hoće. ”Kitabun-nikah”.) Neke hanefije kažu da je to dužnost jedanput. pogrešno je govoriti o tome koliko puta muž mora prići svojoj ženi s obzirom da se ljudi u pogledu potrebe za intimnim odnosom razlikuju. rekao je: ”Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša. pa. Ramić.

dakle koliko je njoj potrebno da nađe svoj mir. Muž i žena. biti čist. nepristupačan. nakon što je spomenuo intimni bračni život. neporočan. Malika. Ona je izvedena iz korjena hasune što znači biti dobro utvrđen. 187. prije negoli njegova supruga udovolji svojoj. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. one su odjeća vaša. rekao da su muž i žena odjeća jedno drugom.com pitanje: da ženu pusti i traži drugu. jer Allah. Šukri H. Mudžahid.) Iz citiranog ajeta indirektno razumijemo da su muž i žena jedno drugom zaštita od bluda time što žive intimnim bračnim životom.) Iz općih šerijatskih pravila možemo razumjeti da su supružnici dužni jedno drugom pružiti tu zaštitu u granicama svojih mogućnosti. šerijatski termin za oženjenu osobu je riječ muhsan.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 52 od 416 . s obzirom da u isto vrijeme može imati četiri žene ili da se strpi i ukroti svoje strasti postom. dž. Na kraju. kada udovolji svojoj potrebi. najbolje zna. s obzirom da ona štiti čovjeka od hladnoće i vrućine. Nadalje. (Vidi: Ibn Kesir. Džubejr i drugi. da je ne ostavlja sve dok i ona ne udovolji svoju potrebu. a Allah dž. jer je Allah. Uzvišeni Allah kaže: ”Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama.v. (Ebu Ja‘la. Kao potpora takvom razmišljanju mogu se uzeti sljedeći dokazi. Ukoliko on nije u stanju da udovolji njenim potrebama.) Dakle. a odjeća znači zaštita. Upravo zbog toga Poslanik.2005 http://www. Dakle riječ muhsan ukazuje da je oženjena i udata osoba u okrilju zaštite koju joj pruža brak. prije svega.š.novihorizonti. da je zadrži i oženi drugu. jedno kod drugog nalaze smiraj. dž.s. naredio je mužu da.11. kako su ovaj ajet protumačili Ibn Abbas. Ukoliko jedna strana ne udovolji potrebama druge strane taj smiraj će izostati i za dotičnu stranu možemo reći da nije izvršila svoju obavezu. Musned.” (El-Bekare. a ta zaštita postiže se. Seid b. nevin itd. ona može to da trpi ili. intimnim odnosom oni smiruju svoje strasti. da traži razvod braka. od Enesa b. ne opterećuje čovjeka preko njegove sposobnosti.Na pitanja odgovora doc. Ramić. tako da šejtan ne može iskoristiti te njihove strasti i gurnuti ih u nemoral. dijetom itd. pak.š. možemo zaključiti da je muž dužan prići supruzi onoliko puta koliko ona osjeća potrebu za tim. intimnim odnosom.š. Sam bračni ugovor u svojoj biti sadrži obavezu da muž i žena jedom drugom pružaju tu zaštitu. a vi ste njihova odjeća. Tefsiru-l-Kur‘an el-‘azim. s. Datum kreiranja: 27. 1/298.a.

zakon je da se čovjek. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. ko ga ga pravi.a.s. ko ga nosi i kome se nosi i onoga ko pare zarađene na alkoholu troši. savremeno društvo još nije postiglo ni toliku svijest koja će ga ponukati na borbu protiv alkohola. jer se i time ostvaruje cilj tvoje prakse. zatim ostalim odgovornim u školi i da se boriš za svoje pravo zajedno sa ostalim muslimanima koji se suočavaju s tim problemom. silovanja. Ukoliko bi takvih osoba bilo.Na pitanja odgovora doc. svađe. preko svojih institucija. prokleo: alkohol.2005 http://www.v. zapostavljajući tako one koje su to stekle na halal način. da to činiš. uključila u borbu za prava svojih članova. Zbog toga je Uzvišeni Allah alkohol najoštrije zabranio.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 53 od 416 . Kada bi poštovali prava drugih da alkohol mrze. da dolaze u kontakt s alkoholom itd. a Poslanik.novihorizonti. kada se nađu u poziciji. mora za njega izboriti.) Kada bismo za saobraćajne udese.11. dž. Dakle.itd. U svakom slučaju. ko ga prodaje. nema smetnje. najbolje zna. 90. bilo bi normalno da ti uživaš to pravo i da tokom prakse prodaješ bezalkoholna pića. oni ih na to ne bi prisiljavali. razvode brakova. Musned. 5572. majka svih zala. dž. Uz to. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da čovjek neće odgovarati za tuđi grijeh. Molim Allaha. Ibn Umer prenosi hadis.a. U konkretnom slučaju. Preporučujem ti da izneseš svoj problem profesoru. kako Poslanik. Ramić. Iznesi svoj problem nadležnom muftiluku kako bi se i Islamska zajednica. r. ko ga toči. dr. (Vidi: El-Maide. a Allah. nadam se da nije grijeh ulaziti u partnerstvo s takvim osobama. pod uslovom da vaše zajedničke aktivnosti i poslovi budu dozvoljeni (halal).” (Ahmed. s.š. smatram da bi vam bilo pokuđeno (mekruh) sklapati ortakluk s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju stekle na nedozvoljen način.v. s tim da vodiš računa da to bude u najmanjoj mogućoj mjeri.s. razne vrste nemorala. na osnovu principa o prijekoj nuždi. od svoga babe Umera. ”Kitabu-l-ešribe”. da je Allahov Poslanik. Za vrijeme prakse ponekad moram prodavati i alkohol. Nažalost.a. (Vidi: Nesai. onoga ko ga pije..). dž. te ih tjeraju.š. protiv tog zla se boriti i raditi na osvješćivanju ljudi o tom zlu. Otuda se i muslimani koji žive u takvom društvu suočavaju sa problemom alkohola čak i kada ga ne konzumiraju.v. da te pomogne. br. s.. ko ga kupuje. 5458.) Na osnovu prethodno rečenog jasno je da se musliman mora distancirati od alkohola. tuče. br. s. ako želi postići svoje pravo. Problem je veći što kod nas oni koji cijene i poštuju alkohol ne poštuju prava drugih da alkohol mrze. sve one koji imaju bilo kakvog kontakta s alkoholom prokleo. Allahov. preporučio bih vam da tražite ortaka među osobama koje su imetak stekle na halal način. Šukri H.com Pitanje: Odgovor: Učenik sam trgovačke škole. najveći uzročnik svih naših problema je alkohol. Ako ne nađeš razumijevanje i ne mogneš drugačije završiti školu nego da tokom obavljanja prakse prodaješ alkohol. tražili uzrok vidjeli bismo da je alkohol glavni uzročnik. kome se pravi. tako da alkohol u njemu visoko kotira.s. kaže. Da li je dozvoljeno ulaziti u trgovinsko partnerstvo s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju kojom se bave kupile na nedozvoljen način? Datum kreiranja: 27. Da li mi je to dozvoljeno? Alkohol je. naše tzv. ubistva.

Međutim.com Pitanje: Odgovor: Kakav je šerijatski stav u vezi sa nasljeđivanjem imovine koja je stečena na zabranjen (haram) način? Grijeh zbog sticanja imovine na haram način ne prenosi se tako stečenom imovinom nego se piše u loša djela osobe koja je imetak na haram način stekla. ukoliko vam je poznato čije je pravo vaš ostavitelj uzurpirao. Uz sve to. dž. preporučio bih vam da. treba ustanoviti tačno da li je dotična osoba izišla iz islama. Ukoliko pak muž. Da li je dozvoljeno raditi reklame firmama koje prodaju meso koje nije zaklano na šerijatski način? Da li je ženi dozvoljeno živjeti s mužem koji se ne pridržava propisa islama? Da li je dozvoljeno kupovati robu od muslimana koji redovno ne klanjaju namaze i čije su radnje otvorene za vrijeme posta tokom ramazana? Datum kreiranja: 27. treba pokušati podstaći je da se pokaje i tek nakon toga dati odgovarajuću preporuku u pogledu razvoda. Isto tako. lažne informacije itd. Kod konkretnih slučajeva. dok sa odmetnikom od islama (murtedom) nije uopće dozvoljeno. S obzirom da kod nas ne postoji institucija koja bi utvrdila status te osobe.Na pitanja odgovora doc. dužni ste to pravo iz naslijeđene imovine vratiti. Dakle. najbolje zna. Pitanje: Odgovor: To je dozvoljeno ukoliko osoba tim neredovnim klanjanjem nije izišla iz islama. Naime. uslov da se radi o dozvoljenoj (halal) trgovini. dr. a smrt ga u tome omela. na bilo koji način. iziđe iz islama.novihorizonti. Međutim. kako bi mu bio olakšan ispit na Kijametskom danu.11. onoliko koliko smatrate da je ostavitelj na haram način zaradio. a sa osobom koja je postala murted nije dozvoljeno trgovati. Pitanje: Odgovor: Ženi muslimanki dozvoljeno je živjeti u braku s mužem muslimanom sve dok je ovaj u okrilju islama. pa makar činio i velike grijehe. ukoliko je ostavitelj umro kao musliman. a Allah. smatrat ćemo da je u islamu sve dok ne počini nešto i ustraje na tome u što nema sumnje da je nevjerstvo. iz te imovine se vraćaju eventualni dugovi ostavitelja.š. od naslijeđenog imetka podijelite sadaku. iz mnogih hadisa možemo razumjeti da osoba kada izostavlja namaz može tim postupkom izići iz islama. golišave slike.. Treba još naglasiti da je sa nemuslimanom dozvoljeno trgovati pod određenim uslovima. Pitanje: Odgovor: Ne vidim smetnje da te reklame radiš ukoliko one ne sadrže nešto što je islamom zabranjeno: npr. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. plaća sve što je potrebno za ukop i obavlja hadž ukoliko je ostavitelj bio obavezan i imao namjeru da na hadž ide. Ukoliko jeste. nema smetnje da vi tu imovinu naslijedite.2005 http://www. Sve dok muslimana smatramo muslimanom možemo s njim trgovati. treba procijeniti da li je bolje od te osobe kupovati kako bi na nju pozitivno djelovali da se popravi ili je pak bolje bojkotirati je. u cilju da‘vetskog djelovanja. kao što je npr. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 54 od 416 . kako bi je ponukali da se izmijeni u pozitivnom pravcu. dakle postane murted njegova žena muslimanka mora se od njega razvesti ukoliko se on na vrijeme ne pokaje i tako vrati u islam.

novihorizonti.com Pitanje: Odgovor: Može li žena u vrijeme džume obavljati određene poslove? Kakav je stav šerijata u vezi s tim? Žena u vrijeme džume može normalno obavljati sve svoje poslove s obzirom da nije obavezna klanjati džumu-namaz.2005 http://www. Ramić. Šukri H. s tim što mora voditi računa da podne-namaz klanja u namaskom vremenu.Na pitanja odgovora doc. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr. Datum kreiranja: 27.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 55 od 416 .

koje je On za robove svoje stvorio.a. dž. s. da je neka voda sveta itd. poslanike. knjige. to bi bila novotarija. to nije nikada radio. pod uslovom da to čini radi zadovoljstva svoga Gospodara i u skladu s Allahovim. što više patenata. Naime. zakonima. 595. zadovoljstva.v. škole su novotarija a ipak ih i oni pohađaju itd. b) U novotarije u domenu obredoslovlja (ibadeta) ubraja se svako dodavanje namazu ili oduzimanje. mjesta na kojima učinjeno Datum kreiranja: 27.š. što više inovacija čovjek napravi. da umrli mogu pomoći živima. određenje itd. Novotarija (bid‘at) je posjećivanje takvog mjesta s ciljem postizanja berićeta..s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Inovacije su izuzetno pohvalne i smatraju se ibadetom ukoliko se čine radi Allahova. br. Sahihu Muslim.s.š. dž.š.š. 1297.) Naprimjer. drugačije od vjerovanja Poslanikovog. Novotarijama u vjerovanju (akidetu) smatraju se i sva praznovjerja kao što je vjerovanje u loše predznake. Sahihu Muslim. način na koji se taj ibadet čini. onaj ko vjeruje u Allaha.v. Npr. čini novotariju u vjerovanju.v. a ne u pogledu dunjalučkih poslova. s. podučio ashabe da tespihaju.š. Allah.) i Poslanikove.) Dakle. blagodati.. a) U novotarije u domenu vjerovanja (akideta) ubraja se svako vjerovanje koje je drugačije od vjerovanja Poslanika. obavio hadž pokazavši praktično kako se hadž obavlja. govoreći da takvi pretjeruju jer i sahat je novotarija a svi ga oni nose.a. ali je novotarija tespihanje džematile (zajednički) s obzirom da Poslanik.š.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 56 od 416 . s.a.? Odgovor: Naša braća i sestre u islamu koji na takav način razmišljaju o novotarijama (bid‘atima) i novotarije tako shvataju.s. 2363. riječi upućene ashabima: ”Vi bolje (od mene) poznajete vaš dunjalučki posao. svetost mjesta i vremena određuje samo Allah. br. (Vidi: Buhari. niti su to radili njegovi ashabi.com Pitanje: Slušao sam neke naše muslimanske zvaničnike kako se kritički osvrću na one koji se bore protiv novotarija u vjeri. dž. Njegove meleke.v.Na pitanja odgovora doc. Što se dunjaluka tiče. a preko njih i svim budućim generacijama naredio: ”Uzmite od mene propise hadža.s. ”El-Mesadžid ve mevadi‘us-salati”.) Novotarija je uvođenje nekih novih namaza ili određivanje (specificiranje) nekih novih (posebnih) vremena u kojima se takvi namazi klanjaju. b) obredoslovlja (ibadeta) i c) dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama). Sahihu Muslim. pronađe. ”Kitabul-ezan”. br.š. s. i prvih generacija koje su ga vjerno slijedile. s. Te dunjalučke blagodati musliman ne smije zapostaviti..s.” (El-Ea‘raf. što više općekorisnih noviteta ponudi. dr. Ako bi neko uveo nove pokrete u namazu to bi bila novotarija. Allah. vjerovanje da je određeno kamenje sveto.s. s. Novotarija je dodavanje ili oduzimanje nekih obreda u hadžu s obzirom da je Poslanik.i takmičite se u dobrim djelima. dž. (Vidi: Muslim. novotarije (bid‘ati) su noviteti u domenu: a) vjerovanja (akideta).. kada se govori o novotarijama. 148. čovjeku je naređeno da uči. i ukusna jela?” Reci: ”Ona su za vjernike na ovom svijetu.a. ”El-Fadail”.)) Novotarija je smatranje nekog mjesta posebno vrijednim koje Allah.” (Vidi: Muslim. nije posebno vrijednim učinio. s obzirom da je Poslanik. čovjek nije Zakonodavac da bi određevao koje je mjesto sveto ili koje je vrijeme sveto. br. 32.v. imaju totalno pogrešnu percepciju o tom pitanju. dž. Šukri H. tj.) Prema tome. kaže: ”Reci: ”Ko je zabranio Allahove ukrase. zbog toga što vrstu ibadeta. To sve smatra se novotarijom.” (El-Bekare. odredio je sveta mjesta. Sudnji dan.” (Muslim. vjerovanje u razne legende koje do nas nisu prenesene vjerodostojnim lancem prenosilaca.a. nije novotarija tespihanje poslije namaza jer je Poslanik. dž. s.š. Dakle. dž.novihorizonti. 631. više sevaba postiže. ne misli se na inovacije i novitete u dunjalučkim poslovima nego se misli na novotarije u: a) vjerovanju (akidetu).a. koji će olakšati život. Novotarija je vjerovanje da je neko kamenje sveto.v. a onda prisutnima. Naređeno mu je da se na tim blagodatima zahvaljuje Blagodarcu i da blagodati koristiti u skladu s Njegovim općim odredbama i zakonima. ”El-Hadždž”. dakle za što sa sigurnošću ne možemo tvrditi da su kerameti itd.v. dž. Za dunjalučke poslove i dunjalučka dobra važi kur‘ansko pravilo: ”. čita i da tako upoznaje Allahove.2005 http://www.11. ako bi neko skratio četvororekatni namaz na tri rekata ili ga povećao na pet rekata. na onom svijetu su samo za njih.s. b) obredoslovlju (ibadetu) i c) dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu). Ramić. strogo naredio da klanjamo onako kako on klanja. Sahihul-Buhari.

Datum kreiranja: 27. učinio noć Lejletul-kadr vrednijom od hiljadu mjeseci. br.s. ljudi su ih proglasili svetim. od strane ljudi.a. c) U novotarije u domenu dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama) ubraja se zabranjivanje onoga što je dozvoljeno i dozvoljavanje onoga što je zabranjeno.š. ove moje džamije i Mesdžidul-aksa.11. s. pa je npr. da nas Allah. namaz u Poslanikovoj džamiji vrijedi koliko hiljadu namaza.2005 http://www. Iz prethodnog razumijemo da nošenje sahata.s. Sahihul-Buhari. Dakle ukoliko neko zabrani ono što nam je Allah. čini novotariju. Ti ljudi su sebe stavili u poziciju Zakonodavca. (Vidi: Bejheki. ukoliko bi čovjek pored farza.v.š. Šukri H. pohađanje škole ili odlazak na Mjesec itd.com dobro djelo ima svoju veću vrijednost. da nas sačuva novotarija (bid‘ata) i da nam dā da otkrijemo što više Njegovih blagodati i iskoristimo ih za dobrobit ljudi na dunjaluku.s. podučio je svoje sljedbenike da se na zemaljskoj kugli nalaze tri mubareć (sveta) mjesta.v.s. Dokaz da su to mubareć mjesta je i hadis u kom Poslanik. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ramić. Sunen. Novotarija je klanjanje nekih posebnih namaza u posebna vremena.” (Vidi: Buhari.a.Na pitanja odgovora doc. kao posebnih i svetih smatra se novotarijom itd. dž.) Sva ostala dovišta i svetišta su novotarije.v. a koje Poslanik. s.) tako odredio. odredio je koja vremena su sveta. 1864. dž. Rekao je: ”Ne poduzima se putovanje osim radi posjete triju džamija: El-Mesdžidul-harama.š.a.a. jasno dozvolio. sunneta i nafila koje je Poslanik. nije prakticirao niti nas je na njih uputio. dr. hadis od Džabira. Njih su ljudi izmislili. i koje riječ novotarija (bid‘at) podrazumjeva u svom terminološkom značenju. Određivanje nekih noći ili vremena. Poslanik.s.) Zašto su ova mjesta mubareć? Zato što je Zakonodavac (Allah. dž. r.v. Dakle.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 57 od 416 . toga sačuva. klanjao uveo neke nove namaze sa nekim novim sadržajima i odredio za njih posebna vremena koja Zakonodavac nije odredio sve to bilo bi novotarija (bida‘at). Isto tako. dž.a. Molim Allaha.š. ukoliko neko dozvoli nešto što je On jasno zabranio. dž. s. kaže da namaz u El-Mesdžidul-haramu vrijedi (za njega se sevapa dobije) kao za stotinu hiljada namaza. da nam pomogne da pravilno shvatimo Njegovu vjeru koju nam je On upotpunio. nisu novotarije (bid‘ati) o kojima govore hadisi Poslanikovi. s. s.v.a. Isto tako Allah.novihorizonti. ”El-Hadždž”. a namaz u El-Mesdžidu-l-aksa kao pet stotina namaza. Amin.

s. Ako će se brak koji funkcioniše srušiti uspostavljanjem novog braka. rekao je: ”Ko imadne dvije žene pa prema jednoj bude naklonjen. onda samo sa jednom. dž. O tome govori ajet: ”Vi ne možete potpuno pravedno (jednako) postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli. te ravnomjerno raspoređivanje boravka kod svake supruge uz udovoljavanje intimnih potreba svake od supruga. 2133. osim ako se žena odrekne svoga prava. Ukoliko muškarac može ispuniti svoja prava samo prema jednoj. Sunen. Dakle.” (En-Nisa.š.ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnoti. Poslanik. smatram da je bolje taj korak ne poduzimati. kada dođe na Sudnji dan biće nakrivljen na jednu stranu. ono što je dužan pružiti jednoj ženi muž je dužan ravnomjerno pružiti i ostalima. stana. liječenja i ostalih nužnih potreba. dž. s obzirom da čovjek nije u stanju to ispoštovati.com Pitanje: Odgovor: Pod kojim uslovima muškarac može da ženi više žena i da li mora dobiti dozvolu od prve žene da bi oženio drugu itd? Uzvišeni Allah. sa po tri i sa po četiri.š. br.Na pitanja odgovora doc. Uzvišeni Allah..s. Te obaveze su. odjeće. A ako strahujete da nećete pravedni biti. Što se tiče osjećaja podjednake ljubavi prema suprugama i intimnog odnosa tu ravnopravnost nije obavezna. Ukoliko neće moći ispuniti svoje obaveze prema supruzi.) Međutim.2005 http://www. kao uvjet za ženidbu više od jedne žene postavio je pravdu. u drugom dijelu prethodnog ajeta kaže: ”.. Datum kreiranja: 27. Sunnet je da pri putovanju baci kocku i povede sa sobom onu suprugu koju je kocka odredila. I na kraju. materijalne prirode: obezbjeđivanje odgovarajuće ishrane. Pravda se mora ostvariti u svim obavezama koje muž ima prema ženi. Međutim. odredio je da muškarac može u isto vrijeme imati do četiri žene. Oni koji mogu ispuniti sve uslove preporučio bih višeženstvo... 3. dr.” (Ebu Davud. ja bih preporučio svima koji žele da imaju više žena da obezbijede uslove kako sa novom ženidbom ne bi razrušili prethodni brak i unesrećili ženu i djecu iz braka koji funkcioniše. muž nije dužan pitati ženu za dozvolu da oženi drugu s obzirom da je to njegovo pravo. dž.” (En-Nisa. onda ne smije ženiti drugu i tako dalje.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a..v.) Onaj ko ne bude pravedan prema svojim suprugama griješan je i snosit će posljedice tog grijeha na ahiretu. posebno bih skrenuo pažnju da nije dozvoljeno imati više žena ako se nije u stanju svima dati njihovo pravo i ako se nije u stanju prema njima postupati jednako.novihorizonti. Ramić. On u časnom Kur‘anu kaže: ”Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni.) U navedenom ajetu. 129. Šukri H.”Kitabun-nikah”. Žena ima pravo da pri sklapanju braka postavi uslov da se njen muž na nju ne ženi i ukoliko on prekrši taj uslov ona dobija pravo na razvod braka. odgovor je negativan. 129. onda se ženite ženama koje su vam dopuštene. s obzirom da u našem društvu ima veliki broj hudovica kojima je potrebno da se udaju.. a nemaju za koga. Dakle.) Što se pak tiče pitanja da li muž mora pitati ženu za dozvolu. Allah. tada mu je zabranjeno da se ženi. ljubav prema jednoj ne smije dovesti do zapostavljanja druge tako da se ne udovolji njenim intimnim potrebama. sa po dvije.” (En-Nisa. kao što je poznato.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 58 od 416 . imajući u vidu veliku potrebu za tim.š.

11. zatim kroz međunarodna udruženja kao što je Helsinški komitet za zaštitu ljudskih prava i Amnesty International itd. Vlasti koje sprovode zakon dužne su spriječiti one koji taj zakon krše. Oni koji.) Pomenuto mišljenje je preferirajuće zbog činjenice da ne postoji eksplicitan šerijatski tekst koji ženi. Pitanje: Odgovor: Prije svega smatram da muslimani trebaju da se bore za svoja prava i njihovo poštivanje u društvu u kome žive. također. eventualno. Naravno. Na Velškom univerzitetu u Velikoj Britaniji. nedemokratsko i. 468.s. u vrijeme kad sam tamo studirao. čini mi se. Vjerovjesnik. Albani je ovaj hadis ocijenio kao vjerodostojan. a posebno kroz udruženja žena muslimanki kojih u našoj zemlji ima nekoliko. dr. pak. Znam da se muslimanke koje nose nikab mogu normalno školovati na visokoškolskim institucijama u nemuslimanskim zemljama u kojima se poštuju ljudska prava. a skidati ga. dakle kulture i nas Bošnjaka koji sebe smatramo muslimanima. dž. dž. S obzirom da je po međunarodnim konvencijama. Znam da muslimake u našem društvu imaju problema u tom pogledu jer je naše društvo netolerantno. s tim da ne dodiruje mushaf golom rukom. Ramić. ”En-nidau lis-salati” br. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nikab nije stroga dužnost (farz). dok je u hajzu i nifasu.Na pitanja odgovora doc. Pojedinci. Šukri H. njen identitet prethodno je utvrđen na način koji nije vrijeđao njene vjerničke osjećaje. Hadis koji kaže da osoba u stanju hajza i dženabeta ne uči ništa iz Kur‘ana je slab (daif). Preferirajuće mišljenje kaže da nema smetnje da žena uči Kur‘an za vrijeme hajza i nifasa. zabranjuje da uči Kur‘an. dakle koji diskriminiraju druge na vjerskoj i kulturnoj osnovi. jedna sestra iz Sjedinjenih Američkih Država odbranila je svoju doktorsku tezu pred komisijom koja od nje nije zahtjevala da skine nikab. Preporučio bih da vaše probleme ističete i za njih se borite kroz institucije islamske zajednice.v.š. po preferirajućem mišljenju. najbolje zna. porodice pa i šire zajednice koje su odgojene da mrze islam. s obzirom da ga prenosi Ismail b. u demokrate koji pored sebe mogu podnositi druge koji drugačije razmišljaju i drugačiji život žive. Treba.š. 1/158. kroz udruženja muslimana. a Allah. naglasiti da je pogrešno analogizirati hajz i nifas sa džunuplukom imajući u vidu razlike među njima. dakle da generacije odgojene u totalitarizmu i jednoumlju odu sa ovoga svijeta. s. a nikab nositi u drugim prilikama. zbog potrebe obrazovanja na fakultetu? . a nositi ga u drugim prilikama smatram da za to nema smetnje.2005 http://www. u tom slučaju ne znam da postoji dokaz koji to naređuje. prakticiranje vjere i kulture temeljno ljudsko pravo i nošenje nikaba spada u temeljna ljudska prava. sprečavaju nošenje nikaba ili na bilo koji način diskriminiraju žene koje nose nikab krše međunarodne konvencije koje je naša država potpisala. napisao je pismo Jemencima u kom je između ostalog stajalo da Mushaf može dodirivati samo čista osoba (dakle pod abdestom). tiče potrebe uzimanja abdesta. Što se. s obzirom da mushaf nije dozvoljeno dodirivati bez abdesta. Vidi Irvaul-galil.com Pitanje: Odgovor: Da li žena može tokom hajza učiti Kur‘an i treba li uzeti abdest ako ga uči u tom stanju? Islamska ulema nema jedinstven stav u vezi s tim. Ajjaš od Hidžazlija. muslimane i sve ono što nije po njihovu ćeifu teško se mogu preko noće preobratiti u tolerantne ljude. a Allah. koje je potpisala i Bosna i Hercegovina. uglavnom. Dakle. nego sunnet. najbolje zna. (Hadis bilježi Malik.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 59 od 416 Da li je dozvoljeno nositi nikab. antiislamski raspoloženo.a. Nikab je sastavni dio islamske vjere i islamske kulture. recimo. Datum kreiranja: 27. dužni smo boriti se za svoja prava svim dozvoljenim sredstvima. imajući u vidu da. El-Muvetta. jedino vrijeme može izliječiti. Što se tiče samog pitanja da li možeš skinuti nikab kada ideš na fakultet. možeš ići na fakultet pokrivena mahramom. No. Taj problem. bez obzira na to. a kada on prenosi hadis od njih tada je to predanje slabo.

da joj muž Ebu Sufjan (koji je inače bio bogat čovjek) ne daje onoliko koliko je potrebno njoj i djeci. Da li mi je dozvoljeno od njega uzimati novac bez njegova znanja? Osjetila sam početak mjesečnice (hajza) dok sam bila u džamiji. Nisam odmah izišla nego sam sačekala muža da završi s namazom.š. prenosi se da se Hind bint Utbe. neprijatelj i mrzi islam? Pod dobročinstvom roditeljima (pa prema tome i prema majci.com Pitanje: Odgovor: Šta se podrazumijeva pod dobročinstvom majci koja je Allahov. Sahihu Muslim. Ramić.v.Na pitanja odgovora doc. požalila Allahovom Poslaniku. Amin.) Pitanje: Odgovor: Ukoliko muž ne obezbjeđuje ženi (koja mu nije odbila poslušnost) i maloljetnoj djeci osnovne potrebe za život njoj je dozvoljeno da u normalnim granicama. i neuzvraćanje roditeljima ni sa ”uh” kada dijete nije zadovoljno s njima. dž. preporučio bih ti da pokušaš na njega lično djelovati ili preko osoba od kojih on prima savjet. dž.š.) Uz prethodno rečeno. r. 232.a. dr. br.s. (Ebu Davud. kako bi on ispravio svoju grešku. Šukri H.” (Muslim. pogrešila si.a. Moj suprug mi ne obezbjeđuje osnovne potrebe za život.s. 1714. i zatražite oprost za grešku koju ste počinili. br. pokornost njima u svemu što nije grijeh.v. vjeri i umre kao muslimanka. da vam pomogne da taj problem prevaziđete.a. s tim što majka u tom pogledu ima prednost u odnosu na babu) podrazumijeva se briga o roditeljima u granicama mogućnosti. dž. Alejhisselam joj je odobrio da sebi uzme iz njegova imetka. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li sam pogriješila? Datum kreiranja: 27. rekavši joj: ”Uzmi od njegova imetka u granicama normalnog koliko je potrebno tebi i tvojoj djeci. onoliko koliko joj je potrebno za nju i djecu. Posebno ti skrećem pažnju da ne uzimaš više od onoga što zadovoljava osnovne potrebe.š. s.š. s. dž. Mislim da bi u tvom slučaju najveći vid dobročinstva prema majci bio da joj lijepim odnosom pokažeš ljepote islama i pomogneš joj da se vrati Allahovoj. Molim Allaha.2005 http://www. bez njegova znanja. r. rekao je: ”Ja ne dozvoljavam džamiju ženi dok je u hajzu i osobi dok je u stanju dženabeta. ”El-Akdije”. Pitanje: Odgovor: Da. Molim Allaha. Poslanik.š. ili kada nije u stanju poslušati ih zbog toga što roditelji očito griješe.11.” Učinite istigafar Allahu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 60 od 416 . uzme iz njegova imetka.novihorizonti. Sunen. bez rasipništva i pretjerivanja. Trebalo je da odmah izađeš iz džamije s obzirom da ženi dok je u hajzu i nifasu nije dozvoljen boravak u džamiji. dž. Od Aiše.a. ”Et-Tahare. da te u tome pomogne i dā ti strpljenja da u tome ustraješ. bez njegova znanja.

Da li da još saburim ili da se razvedem? Odgovor: Nema sumnje da su cigarete veliko zlo. najbolje zna.com Pitanje: Nekoliko mjeseci po stupanju u brak moj muž je počeo pušiti. treba da vodi računa i ne uznemirava drugu stranu.š. dž. jer kako duhan pušaču miriše isto tako.11. ali bih ti preporučio da se strpiš koliko možeš s ciljem da sačuvaš brak. prije nekoliko dana ponovo se vratio cigaretama. Nadam se da će se i kod nas kampanja protiv pušenja povećati i da će toj kampanji poseban doprinos dati muslimani. Pitanje: Odgovor: Preporučio bih sestrama da nose obuću čija peta nije previsoka.š. on se zakleo da više neće pušiti. punica pred svojim zetom. imajući u vidu da u šerijatu postoje osnove za borbu protiv tog zla.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Odgovor: Ne. Dakle. Ukoliko jedno od supružnika puši. pomoć. Posebno treba biti pažljiv prema svojim ukućanima. ona se pred njim ne mora pokrivati. dr. mužem svoje kćerke ne mora pokrivati kosu jer on je njoj mahrem po tazbinstvu. Ja znam da je tebi. To svijet sve više i više osjeća. jer ezijetiti nekoga je grijeh i čovjek nema na to pravo. a Allah. Meni to puno smeta i zatražila sam od njega razvod braka. duhanski dim nepušaču zaudara. Neki dan sud u američkoj državi Kaliforniji presudio je da duhanska industrija plati pušačima nešto više od sto četrdeset milijardi dolara odštete.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 61 od 416 . a ako to nije u stanju. onda barem da vodi računa da svoju porodicu duhanom ne uznemirava. b) medicina je dokazala da je to nezdravo. ukoliko primijeti da je njen zet od onih za koje Kur‘an kaže da imaju bolesno srce. Kada sam saznao da muškarci ne smiju nositi zlato prestao sam ga nositi. Međutim. tada će se prema njemu odnositi kao prema osobi koja joj nije mahrem. a zatim uz tvoju lijepu riječ i podršku prevazići trenutnu krizu i prestati pušiti.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Onima koji ne mogu savladati šejtana i prestati pušiti savjetujem da svojim pušenjem ne ugrožavaju i ne uznemiravaju druge. Šukri H. d) hadisi o tome govore u negativnom smislu. dž. Protiv pušenja se u svijetu vodi velika kampanja. Vašem suprugu preporučujem da se prođe pušenja. Sada sam u dilemi šta da uradim s tim prstenom? Da li je ženi dozvoljeno nositi obuću sa visokom petom? Da li punica mora pred mužem svoje kćerke pokrivati kosu? Odgovor: Preporučio bih ti da ga udijeliš kao sadaku nekome ko će ga iskoristiti u ono što je dozvoljeno (halal). može se s njim rukovati itd. Međutim. Datum kreiranja: 27. tj. jer u najmanju ruku to bi se moglo tretirati pokuđenim (mekruhom) imajući u vidu sljedeće činjenice: a) to je vid prevare s obzirom da se žena predstavlja višom nego što jeste. a naročito prema djeci koja su više osjetljiva. Ramić. c) postoji veća mogućnost da žena padne i da se povrijedi. uz Allahovu.2005 http://www. kao nepušaču teško biti u njegovoj blizini. Nadat se da će on. Pitanje: Dobio sam zlatni prsten na poklon. Kada sam to učinila. uglavnom.

s. da ne vodi računa o čistoći svoga tijela. br.s.v. s. ”Kitabu-l-hudud”. s. Prenosi se da je navedenu mjeru primijenio i Poslanik. da bez razloga izbjegava bračnu postelju.Na pitanja odgovora doc.a. br. Hanefije kažu da udaranje ne smije biti više od deset bičeva jer je Poslanik. ustvari. Međutim. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. mužu je. s. onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove. kao prva odgojna mjera u ajetu je spomenut savjet.a. ”Kitabu-lfadail”. kada majka presvlači dijete? Ne. Potrebno je samo da poslije pranja djeteta operete dobro ruke sapunom i tako eventualnu nečistoću koja se zakačila za ruke ili ispod noktiju uklonite. ako se u našoj blizini neko nalazi i tada ćemo učiti naglas. Ramić. Dakle. br.” (Ebu Davud.com Pitanje: Odgovor: Da li se gubi abdest ako se rukama dodirne nečistoća. 4910) Kao treću odgojnu mjeru Kur‘an dopušta mužu da ženu i udari. 35) Dakle. da troši bez dozvole ili rasipa muževu imovinu itd. niti po drugim osjetljivim mjestima i ne smije ostaviti bilo kakvih tragova po tijelu. rekao: ”Nije dozvoljeno muslimanu da prestane komunicirati sa svojim bratom duže od tri dana. Lijepom riječju muž će ukazati ženi na njene propuste i obaveze. pa ih i udarite. kako kaže Aiša. prije odluke na razvod..neće sa ženom spavati u bračnoj postelji. tada muž primjenjuje sljedeću odgojnu mjeru . negoli po tijelu. Ako oni žele izmirenje.a.novihorizonti. 6850) Ukoliko od udaranja nema koristi. vi posavjetujte. dž. to udaranje ne smije biti u lice. kad vam postanu neposlušne. u osnovi. 2328) Da li je po šerijatu dozvoljeno mužu udariti ženu? Može li čovjek koji sam klanja učiti naglas u namazima u kojima imam uči naglas? Datum kreiranja: 27.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 62 od 416 . O tome Kur‘an kaže: ”A one čije se neposlušnosti pribojavate. ali ne toliko glasno da bismo ga uznemiravali. osim ukoliko se radi o precizno određenoj Allahovoj. npr. ”Kitabu-l-edeb”. Savjetujem svakom muslimanu da ne pribjegava toj mjeri. tako da to udaranje.v. to udaranje mora biti u okvirima spomenutih uslova. više je udaranje po duši i osjećajima.s.11. koji je nama najbolji i najljepši uzor nije. 34) Dakle.v. samo što treba voditi računa da ne uznemiravamo one koji su u našoj blizini. Neka svako ima na umu da Poslanik.2005 http://www.. Pitanje: Odgovor: Da. 5201) Prekidanje razgovora sa suprugom ne smije biti duže od tri dana.a. sa svojim suprugama nije spavao u bračnoj postelji mjesec dana. (Vidi: Sahihu Muslim. nikada udario nijednu od svojih žena. npr. r. dozvoljeno da udari ženu. dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. Allah će ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten!.š.s. kako navodi Buharija od Enesa. kazni. Pitanje: Odgovor: Muž ima pravo da odgojno djeluje na svoju suprugu ukoliko mu iskaže neposlušnost u onome što je obavezna šerijatom.v. uzvišen i velik!” (En-Nisa. (Sahihu-l-Buhari. br.a. zaista. tada se. treba pokušati arbitražom koja je preporučena Kur‘anom: ”A ako se bojite razdora između njih dvoje. da izlazi iz kuće bez dozvole.” (En-Nisa. a onda se od njih u postelji rastavite. Ukoliko od toga nema koristi. osim kada nema drugog izlaza. Šukri H. to je čak ispravnije. onda im zulum ne činite! Allah je. Međutim. a jednog pomiritelja iz njezine porodice. te. s obzirom da je Poslanik. jasno zabranio da se bilo ko udara sa više od deset bičeva. (Sahihu-l-Buhari. Sunen. ”Kitabun-nikah”. s.

čak i kada se radi o pozitivnom djelovanju. 27. meleke. Šukri H. itd. vraćanje vjeri Ibrahima. budiste. Ovaj pokret ima svoju zastavu i amblem. njih ne interesuje Istina. Sekretarijat je objavio knjigu (1970 god. a da se razlike odbace. taj pokret je ideja iza koje stoje cionisti koji koriste kršćane u borbi protiv islama i muslimana. zatim Maksim Rodson u svojoj knjizi. koji negira trojstvo. bili bi korektni pa bi rekli: hajde da tragamo za Istinom i da slijedimo ono što je Istina. bude praznik za sve vjere. majke Isaa. uključujući behaije. god. preporučili su izradu unutarnjih statuta koji nastoje prevazići razlike među vjerama. nakon što su židovi uspjeli da kršćanstvo odvoje od njegove vjere (akideta). dr. zatim knjiga Mišela Lulunga ”Božija blagodat” i knjiga ”Dvije lojalnosti a jedna želja”. poslanike. Preporuka tog skupa je i izgradnja zajedničke bogomolje za vjere (židovsku. kršćana i drugih. god. To znači da bi muslimani trebalo da odbace mnoga vjerovanja bez kojih se ne može biti pripadnikom islama. Datum kreiranja: 27. Ova knjiga štampana je 1985. između ostalog.novihorizonti. da bi je (kasnije) podržao svjetski cionistički pokret kroz održavanje mnogobrojnih kongresa pod parolom približavanja između islama i kršćanstva: kongresi u Bejrutu 1953. a napisao ju je Sekretarijat katoličke crkve za odnose sa muslimanima u saradnji sa Nacionalnim institutom za vjeronauku. oktobar. god. Taj skup dao je preporuke u kojima se. te pokušaj uklanjanja akaidskih (vjerskih) razlika između islama i kršćanstva. Potvrđujući svoje namjere. behaizmu i vjerama Crvenih kmera. poštivanje Merjeme. a. obavljena je zajednička molitva u kojoj su učestvovali neki koji sebe nazivaju muslimanima. Njih interesuje da muslimane odvoje od islamskih učenja. Svakom svjesnom muslimanu jasno je da se radi o mukloj podvali. osnivanje udruženja Ujedinjenih vjernika koje je i osnovano u aprilu iste godine pod izgovorom presijecanja puta monoteističkim grupama čiji se glas. predlaže: osnivanje kluba za vjerničku omladinu koji je i osnovan 1987 godine. dan papinske molitve. itd.) u kojoj je objelodanjena ta želja. kao što je vjerovanje u Boga. Ponekad se krije i djeluje pod firmom međureligijskog dijaloga tvrdeći da postoje tačke doticanja između islama i kršćanstva.2005 http://www. ”Arapi” štampanoj u januaru 1979. oni su pozvali na jednakost među vjerama. Na kraju. i slobodne vjernike i na obavljanje zajedničke molitve ”Sveti duh”. duga i znak pobjede. a. U radu tog skupa učestvovalo je nekoliko nacija koje pripadaju islamu. oktobra 1986. Džon u Njujorku 1984. katedrali St. Ramić.11. budući svijet. predložili su da 27. Najistaknutija izdanja zagovornika ove ideje je knjiga: ”Mi smo svi sinovi Ibrahimovi”. u Parizu. Sekretarijat nekršćana u Vatikanu je najagilniji u propagiranju poziva u Ibrahimovu vjeru. da ih tako izvedu iz islama. O tom pokretu u Enciklopediji o vjerama. Da bi ostvario svoj cilj pokret se služi privlačnim parolama kao što su: zbližavanje među religijama. kršćansku i islamsku) na Sinaju. koristeći narodni pritisak (narodnu diplomaciju).s. Da je Abrahamov pokret iskren u svom nastojanju za zbližavanjem. kršćanstvu. internacionalizam. približavanje između kršćanstva i islama. budizmu. kao i prvi januar. na način i vrijeme kako su to zamislili. masone. tvrdeći da to čine s ciljem suprotstavljanja ateizmu i materijalizmu. budista. uz grupe židova. To je isti cilj koji je potvrdio papa Jovan Pavle II u susretu sa sljedbenicima svoje crkve u Ankari u Turskoj.. Knjiga ”Upute za uspostavljanje dijaloga između kršćana i muslimana” štampana je u Vatikanu 1970.Na pitanja odgovora doc.s. Na tom sastanku otkriveni su istinski ciljevi ove podle agitacije koji se mogu sažeti u sljedećem: nužnost korištenja spomenute propagande u korist procesa mira i zaustavljanja rata između muslimana i Izraela. pravcima i suvremenim partijama kaže se: ”Ovu agitaciju su otpočeli kršćani početkom ovog (dvadesetog) gregorijanskog stoljeća. Na njoj se nalazi amblem Ujedinjenih nacija. Jer. Iste godine u manastiru Svete Katarine na Sinaju održan je još jedan skup koji su finansirale cionističke organizacije iz Amerike i Izraela. judaizmu. Međutim. a Sekretarijat je pod direktnim utjecajem svjetskog cionističkog pokreta. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. god. To je ponovio i na velikom skupu u Kazablanci u Maroku. Aleksandriji 1954. visoko čuje u Evropi i Americi. Također.com Pitanje: Odgovor: Da li muslimani mogu učestvovati u Abrahamovom pokretu? Smatram da muslimani ne mogu biti uključeni u aktivnosti tog pokreta. Za ovu ideju su se zauzeli Lujis Masinjon i Mišel Hajk u mnogim tekstovima. Oni pozivaju da se kršćani i muslimani okupe oko tačaka oko kojih se slažu. u augustu 1985. Uz to.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 63 od 416 . god.

” Ova nakaradna ideologija postoji u kršćanstvu. Ramić. a.” (Al-Imran. Šankra kaže: ”Obožavaj boga u bogomolji kojoj hoćeš.s. pridruživanje (širk) Allahu. 1/1176-1178. pravcima i suvremenim partijama. Mislim da je licemjerno. Šukri H. 85) (Enciklopedija o vjerama.) Na kraju. kod njih je to samo ime. Uzvišeni Allah kaže: ”A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama. je hanifijjetun semha‘ (čista vjera). islam i druge vjere mimo njih samo različiti nazivnici i drugačija imena. Halladž kaže: ”Znaj da su judaizam. iskroistio bih se prilikom da pozovem vođe muslimana. Isto tako njoj su pozivali i Džemaluddin Afgani i šejh Muhammed Abduhu. Toj ideji pozivaju i drugi koji su krenuli njihovim stopama u naše vrijeme. vi recite: ”Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” (Al-Imran. To se može razumjeti iz njegove poslanice Seviljska deklaracija. Datum kreiranja: 27. izdanje WAMY 1418 H. a. na čijoj strani je pravda i nauka. Neke vjere nisu uredu. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo. i kleči pred kojim bogom hoćeš.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 64 od 416 . najodanije svojoj zajednici i neka oni u javnim debatama razmatraju sva pitanja i probelme. Isto tako. kršćana i ostalih vjera da međureligijski dijalog postave na ispravne osnove. dok u svojoj suštini sadrži trojstvo. a ne od licemjernog nastupa ”svi smo u pravu” a suprotna vjerovanja imamo. kršćanstvo.s. god. bogovima ne držimo!” Pa ako oni ne pristanu.” Rekao je Ibn Tejmijje: ”Ibn Seb‘in. Što se tiče kršćana. Volio bih da tu jasnoću i drugi vide.” On isto tako navodi da su visoki tatarski ministri pozivali toj ideji. dr. 64) Muslimani ne bježe od miroljubivog dijaloga.com Smatra se da se začeci kreda o jedinstvu religija nalaze u indijskoj filozofiji. vjera islam kojom je došao Muhammed. Ibn Hud. pored Allaha. u javnu raspravu pa nek se vidi ko je na pravom putu.11. ne praveći razliku.novihorizonti. Oni su sve to smatrali putevima ka Bogu na stepenu mezheba u islamu. Zagovornici ove ideje su behaije. Islam je pozvao na međureligijsi dijalog prije četranest stoljeća. neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati. Neka svaka zajednica ponudi svoje najučenije ljude. a njihova svrha i cilj se ne mijenjaju i ne razlikuju. ko ima dokaz. ustvari. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. je poziv istine kojim se želi postići laž i neistina. koji je zvanično primio islam. pa neka se vidi ko ima istinu. Poziv jedinstvu vjera na temelju vjere Ibrahima.a. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. rububijjeta i lijepih imena i svojstava.v. Njegov akidet je obožavanje samo Allaha Uzvišenog u pogledu Njegova uluhijjeta. judaizmu i nekim grčkim filozofijama. nehumano varati puk tako što ćemo govoriti sve su vjere uredu. Za mene kao muslimana stvari su sasvim jasne. Spomenutoj ideologiji u posljednje vrijeme poziva i francuski filozof Rože Garodi. postoji i kod batinija i sufija heretika. Iziđimo u javnost. U Kur‘anu stoji: ”‘Reci: ”O sljedbenici Knjige. samo taj dijalog mora poći od činjenice da se traga za istinom. To je.2005 http://www. na kog je izvršio uticaj britanski svećenik Ishak Tejlor za vrijeme njegova progonstva u Bejrutu 1883. obožavanje Mesiha mimo Allaha.s. nepravedno. Vjera Ibrahima. Tilmisani i drugi su dozvoljavali da se čovjek pridržava judaizma i kršćanstva isto kao i islama. s.Na pitanja odgovora doc. a to je traženje istine na osnovu naučnih dokaza.

”Kitabut-tibbi ve-l-meredi ver-ruka”. a to. u svom tefsiru. Ibn Kesir. moleći za njega berićet. Prenosi se da je Amir ibn Rebia prošao pored Sehla ibn Hunejfa dok se on kupao. tako da je šerijat predvidio da takve osobe ne izlaze u društvo. jer je to vid potpomaganja u onome što je grijeh i vid varanja ljudi koji će kupiti tu transkripciju pod firmom da je to Kur‘an. a sam prijevod se ne smatra Kur‘anom. prevode značenja. To za razliku od prevođenja. To što je neka osoba urokljiva ne znači i da je loša. br. ustvari. zauzvrat. najbolje zna..v. s.11.com Pitanje: Odgovor: Da li je urok istina i kako se čuvati od urokljiva oka? Urok je istina. Što se. pak. da nas sačuva od urokljiva oka.a. Za to postoje dokazi u šerijatu. 4/526) Mnogobrojni su hadisi koji tretiraju ovu temu. Ubrzo je Sehl pao u nesvijest. a i svakodnevnica nam to govori.” (Sahihu Muslim.v. zatražio da Amir uzme abdest i opere lice. To zbog toga što se time poništavaju mnoga značenja Kur‘ana koja on pruža u svom orginalu.2005 http://www. čovjek će bit nagrađen sukladno njegovim namjerama.” (El-Kalem. br. Došli su Poslaniku. ”Kitabut-tibb”.š. Iz prethodnog razumijemo da je prodavanje Kur‘ana napisanog transkripcijom zabranjeno. naveo je petnaestak hadisa. 3500) U ovom hadisu objašnjen je način zaštite i liječenja. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 65 od 416 . a. Kada neko vidi kod svoga brata nešto što ga zadivljuje. 4/526-530) Muslim u svojoj zbirci bilježi sljedeći hadis: ”Oko je istina. je haram. odredbom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Uzvišni Allah kaže: ”Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur‘an slušaju. dž.s.” Potom je Poslanik.s. neka prouči dovu. Datum kreiranja: 27.. dakle.” (Tefsiru-l-Kur‘an el-Azim. kod nekih je ta pojava izraženija. nego je to prijevod značenja Kur‘ana.š. Molim Allaha. Kada bi nešto moglo preteći određenje (kader) preteklo bi ga oko. dr. 2188) Svaka osoba može biti urokljiva. zabranjeno mu ga je čitati. jer se prevođenjem. Sunen. i obavijestili ga. nije Kur‘an. da im se obezbijedi sve što je potrebno za život. (Ibn Madže.novihorizonti. On je rekao: ”Zbog čega da neko ubije svoga brata. Kada od vas neko zatraži da se okupate. ustvari. (Vidi: Tefsiru-l-Kur‘an el-Azim.š. ukoliko čovjek ne zna pravilno čitati Kur‘an napisan transkripcijom. Zaštita i način liječenja od uroka navedeni su u sljedećem hadisu. Međutim. pa prema tome i turskog. Začudio se kako ima bijelu kožu i rekao da tako bijelu kožu nikada nije vidio. jer će pogrešnim čitanjem mijenjati značenja. Neke osobe su čak opasne po druge.Na pitanja odgovora doc. Potom je dao da se ta voda polije po Sehlu i kofa prevrne. Doduše. a prevođenje značenja Kur‘ana je dozvoljeno. 51) Ibn Kesir u svom tefsiru kaže: ”U ovom ajetu je dokaz da je djelovanje i utjecaj oka istina s Allahovom. okupajte se. Šukri H. dž. Amin! Pitanje: Neke naše džematlije u Švedskoj prodaju Kur‘ane napisane transkripcijom turskog jezika.a. a Allah. ruke do zglavaka i noge do koljena i unutrašnjost svojih gaća. samog učenja Kur‘ana napisanog transkripcijom tiče. na arapskom jeziku na kom je objavljen. Dakle. dž. Da li je takve Kur‘ane dozvoljeno prodavati i da li se učenjem iz takvih Kur‘ana postiže sevap? Odgovor: Pisanje Kur‘ana transkripcijom je zabranjeno (haram). Ramić. transkripcija Kur‘ana slovima bilo kojeg jezika.

) to se odnosi na situaciju kada je žena u intimi sa svojim mužem i to ne znači da je ženi grijeh otkriti svoje tijelo kada je niko ne vidi od ljudi kojima je haram da je tako otkrivenu vide.” (Sahihu Muslim. u pogledu pokrivanja. pejsaže itd. pokrit će sve osim lica i šaka. vidi muška osoba koja joj je mahrem. životinje. nije dozvoljeno gledati.novihorizonti. da ne pokušava biti stvaralac. u situaciji kada muškarac ima potrebu da razgovara sa ženom koja je otkrila dijelove tijela koje njemu.š. Ukoliko. Prvi pogled čovjeku se oprašta. pokušavajući da na platno prenese i na platnu prikaže svu ljepotu koju joj je njen Stvoritelj dao. tada je takvo crtanje dozvoljeno. ukoliko je ona otkrivena. a ukoliko postoji mogućnost da je vidi muška osoba koja joj nije mahrem. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a Allah. jer ono aludira na stvaranje. imajući u vidu da meleki izlaze iz sobe kad se žena otkrije? Datum kreiranja: 27. Šukri H. Interesuje me da li mi je dozvoljeno crtati pejsaž iz mašte? Odgovor: Da bi crtanje bilo dozvoljeno. U Muslimovom Sahihu jedno poglavlje je naslovljeno ”O zabrani crtanja slike živog bića.com Pitanje: Bavim se slikarstvom preko dvadeset godina. Dakle. dr.a. neživu prirodu. r. dakle da ne pokušava stvarati. Dakle. Ukoliko postoji mogućnost da je.) Vajarstvo. Zbog toga je islamska ulema zabranila da se crtaju živa bića koja se kreću. Pitanje: Odgovor: Ukoliko je žena sama sa svojim mužem može nositi odjeću koju želi vodeći računa da ne oblači odjeću koja je štetna po zdravlje. čovjek crta tzv. Smatram da.. bilo da je u kući ili van kuće za ženu. stvorio. Što se tiče odlaska meleka kad se žena otkrije (primjer Hadidže. dž.s. razgovarat će tako što će oboriti svoj pogled i neće gledati ono što mu je haram gledati. neživu prirodu. bitno je da se čovjek ne pokušava poistovjetiti sa Stvoriteljem. jer pokrivanje je propisano da bi žena zaštitila svoje stidne djelove tijela od pogleda ljudi kojima nije dozvoljeno da te dijelove njena tijela vide. važe ista pravila. odnosno kiparstvo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 66 od 416 . sa dekolteom itd? Da li žena dok je u kući može nositi tijesnu i providnu odjeću.a. Ramić. Nakon što sam počeo prakticirati islam prestao sam crtati likove (ljudske i životinjske) i nastavio crtati tzv. najbolje zna. Grijeh se može počiniti i očima tako što se njima gleda ono što je haram gledati. 3/1664. pokriće sve dijelove tijela koji moraju pred mahremom biti pokriveni (tu se ubrajaju i muška djeca koja su došla u fazu da mogu opisati njene fizičke osobine).s. ptice itd. ili se pak radi o ženi kojoj on nije mahrem. a već drugi ili oduljivanje prvog pogleda u ono što je zabranjeno gledati je grijeh.š. a. iako joj je mahrem.11. u cijelosti je zabranjeno. kad je Džibril.. došao Muhammedu. Kako će razgovarati muškarac sa ženom kojoj je on mahrem.2005 http://www. pak. kao što su ljudi. ukoliko ispunjava ovaj uslov. dž.v. i crtanje pejsaža iz mašte je dozvoljeno.Na pitanja odgovora doc. dok je u kući. Pitanje: Odgovor: Čovjek je dužan da se čuva grijeha u svakoj situaciji. ne s namjerom da stvara kao što je Allah. s.

Ukoliko je to specifična nafila.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Da. da razgovarate.š.a.a. Šukri H. Nafile se. 222) Ovdje treba ukazati na razliku između sklapanja braka i razvoda. uopćeno. Ukoliko vaš razgovor preko Interneta ispunjava ove uslove. (Vidi: Sahiu-l-Buhari.2005 http://www. Ramić.v. kako se meni čini. kao muž i supruga. da taj razgovor u sebi ne sadrži griješan govor. mogu svrstati u nafile. s. sabahski ili neki drugi sunneti. razvod braka (talak) dok je žena u hajzu je zabranjen (haram). Pitanje: Odgovor: Prije svega.s. neobavezni namaz. u sebi sadrži određene elemente koji nisu dozvoljeni da ih momak i djevojka javno ispoljavaju jedno prema drugome prije sklapanja braka i zbog toga smatram da je ovu riječ pogrešno upotrebljavati kada se govori o upoznavanju momka i djevojke koje je šerijatom preporučeno. nema smetnje. da ne bude korak ka nemoralu. tj.Na pitanja odgovora doc. tada klanjač treba imati na umu da želi klanjati tu nafilu.v. želim naglasiti da se svi namazi koje je Poslanik. klanjaju kao što se klanjaju sunneti od dva rekata. Da li je to ispravno? Sklopila sam bračni ugovor dok sam bila u hajzu.v. Naime. susresti. praktikovao.com Pitanje: Odgovor: Da li mi je dozvoljeno ašikovati preko Interneta s momokom za kog se mislim udati? Momku i djevojci koji su naumili da se uzmu preporučujem da razgovaraju i dogovore se o svim relevantnim pitanjima s kojima će se u budućnosti. Postoji samo zabrana da žena ima intimni odnos u tom periodu. s. ”Kitabut-talak”. Međutim. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 67 od 416 . Kako se klanjaju nafile? Naš imam ima običaj da sačeka na ruku‘u da bi osoba koja pristiže u džemat pristigla na ruku. najbolje zna. ako hoće. o svemu što vam je bitno za planiranje vaše zajedničke budućnosti.s. tvoj brak je šerijatski ispravan. inša-Allah.š. salatud-duha. a Allah. čuo da je Abdullah sin Omer ibn Hattaba pustio ženu dok je bila u hajzu. dr. Riječ ašikovanje. to je ispravno. a koji nisu obavezni. Za nijjet je dovoljno da čovjek ima na umu da klanja nafilu. tako postupao. Da bi takav razgovor bio dozvoljen bitno je: da ne bude osamljivanja. a Allah. s. i da je tek u drugom periodu čistoće pusti. jer je i Poslanik. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11. u granicama potrebe. dž. Kada je Poslanik. 5252) Pitanje: Odgovor: Da. imajući u vidu da ne postoji šerijatski dokaz koji zabranjuje sklapanje braka dok žena ima mjesečnicu. najbolje zna.s. naredio je njegovom babi da mu naredi da je vrati. br. imam treba voditi računa da ne oduljuje s čekanjem kako ne bi time nanio nepravdu ostalim džematlijama. kao što je istihara namaz. (Vidi: El-Bekare. Da li je moj brak šerijatski valjan? Datum kreiranja: 27.a.

npr.2005 http://www.11. dž. dž. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 68 od 416 .Na pitanja odgovora doc. tada su i te dove zabranjene. da profesora i studenta sačuva od šejtanskog došaptavanja (vesvese). ili se one upućuju nekom drugom mimo Allaha. da njega (studenta) sačuva od zla i nepravde profesorove. Datum kreiranja: 27. tada su takve dove dozvoljene. Ukoliko su te dove vid neke magije. dr. Ramić. da se u njima moli Allah. da mu olakša ispit i podari mu stabilnost i smirenost u odgovoru i tome slično.com Pitanje: Odgovor: Kakav je stav islama u pogledu učenja određenih dova koje studenti uče i onda puhnu u profesora kod koga polažu ispit? Ukoliko su te dove u osnovi dozvoljene.š.š.novihorizonti. ili se u njima dovi za nešto što je šerijatom zabranjeno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.

Prema tome.s. svako ko slijedi ehlisunnetsko učenje u svom vjerovanju i praksi smatra se sljedbenikom tog pravca. među tim dokazima ne može biti kontradikcije. Prema tome.a. niti je npr. nego je mjerilo vjerovanje koje ta osoba nosi u srcu i djela koja su refleksija tog vjerovanja. da su bitni suština značenja i namjera. Međutim. te konsenzus islamske uleme. svjestan činjenice da. iako se njihova vjerovanja i djela.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 69 od 416 . mogli lakše prepoznavati sljedbenike tog pravca. odnosno gdje ima prostora za različita mišljenja.novihorizonti. uglavnom. Ehlisunnetsko učenje se ogleda u onome na čemu je bio Vjerovjesnik. Šukri H. svaki Iranac koji za sebe kaže da je šiija nužno sljedbenik šiizma. To nas. To zbog toga što se ljudi. Interesuje me koji još narodi. uvijek je rezultat slabosti tradicionalnog dokaza ili njegovog pogrešnog razumijevanja i tumačenja. kako sebe naziva i u koju grupu ili pokret se svrstava ili je svrstavaju. tako da njihova pripadnost određenoj profiliranoj grupi ili pokretu. To učenje je sadržano u Kur‘anu i sunnetu. treba imati u vidu da se ta pripadnost. može se desiti da osoba. Pripadnik ehli-sunneta daje prednost tradicionalnom nad racionalnim dokazom. a ne nazivnik i imena. pripadnik ehlisunneta slijedi ono mišljenje za koje smatra da ima najači dokaz. sljedbenici tog pravca. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. Ta činjenica nameće potrebu definisanja ehli-sunneta tako da bismo po toj definiciji. označava i njihovu idejnu i suštinsku pripadnost ideji te grupe ili pokreta. također. U pitanjima gdje nema konsenzusa uleme. Mislim da je vrlo važno. ponekad. pod onu zastavu čijoj ideji pripadaju. uglavnom. još jednom naglasiti. ukoliko je tradicionalni dokaz vjerodostojan i eksplicitan i ukoliko je razum zdrav i razborit. u suštini. po našim dunjalučkim mjerilima. Osim toga. Ramić. Datum kreiranja: 27. nije mjerilo idejnog opredjeljenja neke osobe to kom narodu ona pripada. grupe i pokreti pripadaju ehli-sunnetu? Odgovor: Poznato šerijatsko pravilo glasi da se uzimaju u obzir suštinska značenja i namjere a ne riječi i konstrukcije.Na pitanja odgovora doc. uvažavajući pravo drugih da slijede mišljenja koja se oslanjaju na validne dokaze i ispravnu naučnu metodologiju. te slabosti razuma i njegova pogrešnog rasuđivanja. nije nužno sljedbenik ehlisunnetskog pravca. svaki Bošnjak. čak isključuju i dijametralno suprotstavljaju. ne smije zanemariti. uglavnom. ponekad. Isključivost i kontradiktornost upućuju na to da neko od njih nije istinski sljedbenik ehli-sunneta. koji za sebe kaže da je sljedbenik ehli-sunneta. Mi Bošnjaci za sebe kažemo da smo sljedbenici ehlisunneta. dr. za sebe tvrde da slijede upravo ehlisunnetski pravac. a u drugim aspektima neka druga učenja i vjerovanja. svrstavaju ili ih drugi svrstavaju. bez obzira kom narodu ili skupini pripadao.11. a vjerovotno će tako biti i u budućnosti. Iz ovog možemo zaključiti da oni koji sebe smatraju sljedbenicima ehli-sunneta su. upućuje na zaključak da npr. Pripadnik ehli-sunneta slijedi jasne kur‘anske ajete i vjerodostojne hadise. Eventualna kontradikcija. Sljedbenik ehli-sunneta je osoba koja u svome srcu nosi ehlisunnetsko učenje i to učenje se reflektira u njenim djelima. s. u određenim aspektima svoga vjerovanja i djelatnosti slijedi ehlisunnetski pravac.com Pitanje: Danas u svijetu imamo mnogobrojne skupine muslimana i mnogobrojne muslimanske pokrete. kako je islamska ulema jasno dokazala.2005 http://www. sadašnjosti. činjenica je da oni koji ne poznaju dovoljno ehlisunnetski pravac vrlo često dolaze u konfuziju kada se suoče s tim pitanjem s obzirom da većina grupa i pokreta. u prošlosti.

s. dakle i za muškarce i za žene. kazala je: ”Zabranjeno nam je da slijedimo dženaze.” ”Kao dva velika brda (znači sevapa)”.s. Ko od njih obavi dženazu ima za to sevap. dr.v.” (Vidi: Ibn Hadžer. Međutim. kaže: ”Ko klanja dženazu ima sevap jedan kirat (zlata). a ko je još isprati dok se ne ukopa. Šukri H.a.s. Žene su klanjale dženazu u vrijeme Poslanika. ”a šta su to dva kirata. on ima dva kirata. Ramić. 3/173) Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc. ”Kitabuldženaiz”. 945) Ukoliko niko ne bi dženazu klanjao svi bi bili odgovorni. s. ali ne strogo.2005 http://www.com Pitanje: Odgovor: Kod nas žene ne klanjaju dženazu namaz. Fethul-Bari. i poslije njega. kako muškarci tako i žene. odgovorio je.11.a. r. Da li je to ženama zabranjeno? Dženaza namaz je fardu-kifaje za žive. Ummu Atijje. br.novihorizonti.v. ženama je pokuđeno da prate dženazu do kabura. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 70 od 416 .a.” ”Allahov poslaniče”. Vjerovjesnik. (Sahihu Muslim. upitan je.

Koja je to grupa? Ljudi su u početku bili jedan ummet.. ”Kitabu šerhis-sunne”.) ”Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili.) U predanju ovog hadisa koje bilježi Tirmizi stoji da je Poslanik. i njegovi ashabi. a time da razlikujemo one koji slijede istinu i one koji slijede neistinu.v. s. kao što su mnogi selefistički pokreti: pokret Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba. bez obzira kojoj grupi pripadao. onako kako su to činile odabrane prve generacije muslimana. onom u kojem je stvorio ljude.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 71 od 416 . razići na sedamdeset i tri grupe i da će samo jedna biti spašena. O tom razilaženju Poslanik. Sunen. razići na mnogobrojne grupe. nas je obavijestio rekavši: ”Jevreji su se razišli na sedamdeset grupa. Međutim. ”Kitabu šerhis-sunne”. dr. Oni ne moraju nužno biti u jednom narodu. Šukri H.s. pokretu ili partiji čovjek pripada.) Dakle. br.) Uprkos Allahovoj.s.novihorizonti.a. 30. br.v. Iz tih tekstova razumijemo da se te grupe odlikuju time što se suprostavljaju Kur‘anu i sunnetu i onome na čemu su bile prve odabrane generacije.” (Er-Rum. Uzvišeni Allah kaže: ”Bili su ljudi jedan ummet (pa kada su se razišli) Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene i po njima je objavio Knjigu s Istinom. razumijemo da će među njima biti onih koji će ostati na Pravom putu. (Tirmizi. br. s iskrenim nijetom. ko slijedi Allahovu Knjigu i uputu Njegova Poslanika.. to ne znači da je nevažno kojoj grupi.) Iz ovog hadisa.. da odbacuju jasne (muhkem) kur‘anske ajete.s. partiji. Ehlul-hadis.š. Prema tome. odredio da bude sastavni dio njihove prirode (fitreta). 213.. da budu jedinstveni muslimani i da se ne razilaze: ”I doista. da razlikujemo istinu od neistine. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Slijedili su vjeru koju im je Allah. 4596. 2565. To se jasno očituje u hadisu: ”Jedan dio moga ummeta će ostati na istini boreći se sve do Sudnjeg dana.v.a.Na pitanja odgovora doc.s.” (El-En‘am. ljudi počeli slijediti svoje strasti i tako skretati s Pravog puta. a koja je sadržana u Kur‘anu i sunnetu.s. priroda ljudi u početku. pa da vas odvoje od puta Njegova. živjeti u istom vremenu i na istom prostoru itd. Uzvišeni kaže: ”Zato upravi lice svoje vjeri pravoj. bez obzira ko bio i gdje bio.com Pitanje: Odgovor: U hadisu je navedeno da će se ummet Muhammeda. fitretu Allahovom.” (Ebu-Davud.s.” (El-En'am. dž. s. Sunen. pa se njega držite i druge puteve ne slijedite. Ramić. da presudi ljudima o onome u čemu su se razilazili. dž.2005 http://www. upitan: ”A koja je to. s.” (Sahihu Muslim. Allah će se za njih pobrinuti. da slijede svoje strasti.to je džema‘a. ovo je pravi put moj. je. 159. inša-Allah. s. Svaki musliman treba znati da neke grupe i pokreti u svojoj platformi imaju zacrtano slijeđenje Kur‘ana i sunneta i prakse prvih odabranih generacija..) Ti koji će ostati na Istini su oni koji slijede istu vjeru koju su slijedili i prakticirali Allahov poslanik. Šerijatski tekstovi upozoravaju na zalutale grupe i uopćeno govore o njihovom učenju.” (Ebu-Davud.a. s.a. da što je moguće dosljednije slijedi Poslanika.a. a slijede i bave se s onim ajetima koji su nejasni (mutešabih).a. putem dokaza.v. da bi. nije bila iskvarena. Nema šerijatskih tekstova u Kur‘anu i sunnetu koji imenom određuju zalutale grupe i nije nam naređeno da te grupe odredimo. naredbi ljudima da se drže Njegove riječi i šerijata i prijetnje onima koji odstupe od Njegovog pravog puta.v.a. s.š. s. od te grupe koja će biti spašena. ”Kitabul-iman”. kada ovo kažem. da izmišljaju i uvode novotarije (bid‘ate) u vjeru itd. Allahov poslaniče?” ”Ona koja bude slijedila ono na čemu sam ja i moji ashabi”. pored toga da će se sljedbenici Muhammeda.v. ljudi su se razišli. od te skupine koja će biti spašena. grupi. Za ispravno vjerovanje i prakticiranje islama to nam nije ni potrebno. Sunen. jer pripadnost nekome od njih. 4597. Moji sljedbenici će se razići na sedamdeset i tri grupe od kojih će sve u Vatru osim jedne. odgovorio je. vremenom..s.11. Datum kreiranja: 27. je. isto kao priroda novorođenčadi. Dovoljno nam je da možemo.” (El-Bekare. On će ih o onome što su radili obavijestiti. a kršćani na sedamdeset jednu ili dvije grupe.v. ”Kitabul-imare”. Svako. 153. bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!” (Ali Imran. inša-Allah. svaki musliman koji slijedi Kur‘an i sunnet i konsenzus islamske uleme i trudi se.) U predanju kod Ebu-Davuda još stoji: ”.) ”O vjernici. 102-103. uglavnom znači i idejno opredjeljenje. 1923. pod dejstvom šejtana i zla ljudskih duša.) Preko Svog zadnjeg poslanika Uzvišeni Allah ponovio je ljudima naredbu da se drže Pravog puta.

. savjetujem vam da ne odbijate svoga muža koliko je to moguće. Islamska partija iz Kurdistana. Šukri H. a Allah. trebaju znati da Allah. s..com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 72 od 416 . najbolje zna. Islamski front spasa iz Alžira.s..11. Ramić. muž je ne smije prisiljavati na intimni odnos..a. s. El-Džema‘a elislamijje sa indijskog potkontinenta. itd. 19.” (En-Nisa. te uveliko slijede i uvode novotarije u vjeru. On kaže: ”Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih. 1006.” (El-Bekare.Na pitanja odgovora doc. shvatajući to kao obavezu koja proizilazi iz kur‘anskih poruka: ”S njima lijepo živite. (Vidi: Sahihul-Buhari. 2332. u tom pogledu.v. Sunen. ukoliko bez razloga odbije svoga muža. ne opterećuje čovjeka onim što nije u stanju. Refah partija (Nacionalna partija mira) iz Turske. ”Kitabul-menakib”. zaštite zdravlja i korisna preventiva od mnogih bolesti.a. br. Hizbun-nehda iz Tunisa. sunneta i prakse odabranih generacija. br. Et-Tevhidu vel-islah.. ”Kitabuz-zekat”. odnosno supruzi. savjesno izvrše. Da li sam dužna da se odazovem svome mužu kada me pozove u bračnu postelju ukoliko sam u depresivnom stanju ili pak bolesna? Datum kreiranja: 27. svaki musliman mora dobro razmisliti kojoj grupi ili partiji će se pridružiti na dunjaluku. dr. a vašem mužu skrećem pažnju na to da depresivno stanje ili bolest može biti opravdani razlog da žena izbjegava intimni odnos.š. njena odgovornost je veća i. Zbog ovih činjenica svjestan musliman i muslimanka će nastojati da svoju obavezu prema mužu. 228.novihorizonti.v. br.. Muslimanska braća.2005 http://www. dž. 5193. (Vidi: Sahihul-Buhari.š. jer je Poslanik. a bave se onim ajetima koji su nejasni.) ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. kada udovolji svoju potrebu ne treba napuštati svoju suprugu dok i ona ne udovolji svoju.” (Ibn Madže. Imajući u vidu da je supruzi tu obavezu lakše izvršiti. ukoliko supruga ima opravdan razlog.” (El-Bekare. vjerovatno zbog te činjenice. to je prirodni način sticanja potomstva. dž. s obzirom da je intimni odnos: najbolja preventiva protiv nemorala. Prema tome.). Ti pokreti i partije odlikuju se time da odbacuju jasne kur‘anske ajete.s. Ukoliko bi je na to prisilio i time joj nanio štetu bio bi griješan. njime se postiže ahiretska nagrada (Vidi: Sahihu Muslim. te da.com Ensarus-sunne el-Muhammedijje.) Prema tome.š. jer na ahiretu će biti sa onima koje je volio na ovome svijetu.) Svjestan muž i svjesna supruga imaju uvijek razumijevanja jedno za drugo i pokušavaju usrećiti drugu stranu. br. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Hamas iz Palestine. S druge strane mnogi muslimanski pokreti i partije nemaju u svojoj platformi zacrtano slijeđenje Kur‘ana. kao što je teško duševno stanje ili tjelesna bolest. Oboje.) Na kraju. muž i supruga. 286. ”Kitabunnikah”. ”Kitabul-ahkam”. je odredio da suprugu. Allah.) U isto vrijeme i muž treba da zna da je pastir u svojoj kući i odgovoran za svoje stado. 3688) Pitanje: Odgovor: Muž i žena imaju uzejamne bračne obaveze i prava od kojih je intimni odnos među najvažnijim. rekao: ”Nema nanošenja štete niti uzvraćanja štetom. dž. meleki proklinju sve do sabaha. kako to reče Muhammed.

. 631) Prema tome. U drugom hadisu on je rekao: “Djela se cijene prema namjerama. dž. No. Sahihu-Muslim. uz Allahovu. kada govori o šartima i ruknovima namaza.) kaže: “Nijet označava namjeru.v. Naime.) Marginani (umro 593 H. ja bih. a../1888 god. definišući nijet kaže: “To je čvrsta odluka. ) u knjizi El-Hedijje el-’alaijje.) naširoko objašnjava pitanje nijeta govoreći o tome da je nijet uslov (šart) da bi stupanje u namaz bilo ispravno. striktnog slijeđenja jednog mezheba.” (Sahihul-Buhari.. Ramić. Tahavi (umro 321 H. izgovarao nijet naglas (jezikom). 65. Njime (tj. pogledao mišljenja prijašnje uleme i njihove dokaze. tumačenja šerijata. tj. i na osnovu svega toga. jer se Datum kreiranja: 27. ispravno je na sljedeći način stupiti u namaz: Srcem. pitanje jednomezhebstva. a on nam je rekao: “Klanjajte onako kako vidite mene da klanjam. (.s. u mislima svojim treba donijeti odluku šta želimo klanjati i onda izgovoriti početni tekbir tj. koji se može smatrati našim suvremenikom (umro 1386 H. 1907) tj. god. On u Kur’anu.v.)” (El-Hidaje. br.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 73 od 416 . 1/45) ‘Alauddin ‘Abidin (umro 1306 H. Dakle. dr. Alejhisselam kaže: “Nema djela onome koji nema nijeta (La ‘amele limen la nijjete lehu./933 god. Prema tome. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo..). Bedai’ es-Sanai’. spominje i nijet.š. opisijući kako se klanja namaz kaže: “Kada čovjek stane da klanja propisani namaz izgovorit će tekbir koji je povezan sa njegovim nijetom.novihorizonti.” (El-Bajjina.) Iskreno ispovijedanje ne može se ostvariti bez namjere (nijeta). Uslov (šart) je za onoga koji namjerava stupiti u namaz da zna svojim srcem koji namaz klanja.s. br.” (El-Hedijje el-’alaijje. dao prednost onom mišljenju koje ima najjači dokaz. imajući u vidu da je stav hanefija istovjetan stavuostalih pravnih škola. koja su mi bila dostupna. izgovaranje nijeta naglas je novotarija (bid’a) i treba se te novotarije kloniti. ispravno po hanefijskom mezhebu? Mislim da je u našem vremenu. Komentator tog djela Muhammed Seid el-Burhani. prije ili kod samog izgovaranja početnog tekbira (iftitahi-tekbira).. pri stupanju u namaz. pri stupanju u namaz. tj.)”. Da ste tako postavili pitanje. da bi se tako razlikovao običaj (‘adet) od ‘ibadeta.) Dakle. a ukoliko postoji razlika između srca i jezika./1196 god. ”Kitabul-imare”. U mjerodavnim fikhskim djelima hanefijskog mezheba. Danas jednom mezhebu pozivaju samo oni koji značenje mezheba pravilno ne razumiju. praije odgovora. vremenu opće globalizacije. Kasani jasno kaže da “nijet” znači namjeru.com Pitanje: Odgovor: Da li je izgovaranje nijeta jezikom. br. za djela koja radimo bit ćemo nagrađeni ili kažnjeni na osnovu naših namjera (nijeta). 1/127-130. i tako su radili njegovi ashabi. u obzir se uzima ono što je na srcu. a ‘ibadet se mora iskreno ispovijedati samo Allahu. bilo bi ispravno da ste pitali da li je po šerijatu ispravno izgovaranje nijeta jezikom pri stupanju u namaz. nijetom) se ostvaruje iskrenost Uzvišenom Allahu.a. Tako je radio Muhammed. pomoć. ustvari. a što se izgovoranja jezikom tiče to ne važi.. dižući ruke reći “Allahu ekber”. Tj. s. jer je namaz ‘ibadet. s. 1. (El-Kasani..” (Sahihul-Buhari. te mišljenja suvremnih pravnika i njihove stavove u pogledu tih dokaza. dž. nema smetnje da iznesem samo njihov stav. str.). nijet (namjera) treba da postoji u srcu i mora se ostvariti (dogoditi) prije samog stupanja u namaz.2005 http://www. Ukoliko namjera (nijet) ne postoji u srcu. neće za to djelo imati (ahiretsku) nagradu ili kaznu ukoliko nije imao namjeru da dotično djelo uradi. Šukri H. prevaziđeno za one koji imaju mogućnosti da upoznaju i druge mezhebe. ne stoji da nijet treba jezikom izgovarati. Nigdje se ne prenosi da je Alejhisselam.” (Muhtesaru-tTahavi. ”Kitabul-ezan”.) Kasani (umro 587 H.vel-iradetu ‘amelu-lkalbi). kaže: “A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju iskreno mu ispovijedajući vjeru.a. str.emma-z-zikru bi-l-lisani fe la mu’tebere bihi. kada znamo da su mezhebi. tj./1191 god. 5./1967. 26. S obzirom da je izgovaranje nijeta jezikom novotarija-bid’a (izuzetak su hadž i umra. ili se u mezhebskim tumačenjima ne snalaze. ”Bed‘ul-vahj”.š. to što mi izgovorimo je nevažeće. oni koji mogu do tih tumačenja doći dužni su da ih proučavaju i daju prednost onim tumačenjima koja su sa najjačim argumentima i koja na najbolji način ostvaruju ciljeve šerijata.11..Na pitanja odgovora doc. a da se namjera ostvaruje u srcu (.

ima pravo da taj ibadet prekine. vremenom. Allaha radi. dž. Međutim. bolest itd. onda možemo shvatiti opasnost u kojoj se može naći onaj koji tako radi. 33. a samo izgovaranje jezikom. dž. Osoba koja čini dobrovoljni ibadet. dž. ti prema efendiji za kojim si klanjao teraviju nemaš nikakvu dodatnu materijalnu obavezu. kada jednom godišnje vršite inventuru robe. svojim mislima. da uz redovnu platu. da biste vidjeli koliko zekata trebate dati. dešava se da čovjek. prestane nijetiti svojim srcem i mislima i nastavi nijetiti samo jezikom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. koji je stalno zaposlen u jednom džematu. bilo da si imao određeni razlog. Naime.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 74 od 416 . bez razloga. 196) Međutim. imam ima pravo da traži promjenu ugovora. Izuzetak su dobrovoljni hadž i umra koje treba dovršiti do kraja. očito je da od njegovog izgovaranja naglas nema koristi. tako da nisi dužan vratiti se i upotpuniti itikaf niti dati iskup. kao što je hladnoća u džamiji.. dr. nije pohvalno. s obzirom da Allah. bilo koje vrste.i ne ništite djela svoja!” (Muhammed. ili razlog nisi imao. robu ćete računati po veleprodajnoj cijeni po kojoj ste tu robu kupili. najbolje zna. a Allah. a Allah. da li veleprodajna (po kojoj je roba kupljena) ili cijena po kojoj će se roba prodavati? Odgovor: Itikaf je dobrovoljni ibadet u koji osoba stupa s namjerom (nijetom). kaže: ”. Datum kreiranja: 27. pa makar za to ne postojao određeni razlog. a takav nijet je neispravan i nevažeći. Pitanje: Da li je dozvoljeno hodži.a: ”Nema djela onome ko nema nijeta. Mislim da je potrebno još jednom naglasiti da osoba koja nijet izgovara jezikom. jer se klanjanje namaza ne naplaćuje. Pitanje: Odlučio sam zadnjih deset dana ovog ramazana provesti u itikafu u svojoj džamiji.11. Da li sam griješan što sam prekinuo itikaf? Koja cijena se uzima u obzir pri davanju zekata na trgovačku robu. najbolje zna. najbolje zna. i tek tada će djelo koje radi biti primljeno i u skladu sa hadisom koji bilježi Bejheki od Enesa.Na pitanja odgovora doc. a Allah. Ramić. dž. prekidanje dobrovoljnog ibadeta.š. a nema pravo da posebno traži da naplati klanjanje teravih-namaza. a ne po cijeni po kojoj ćete robu prodavati.š.) U svakom slučaju.” (El-Bekare. nevažeće.š. taj nijet mora ostvariti u svom srcu. tvoj postupak za sobom ne povlači neku pravnu posljedicu. imajući u vidu eksplicitnu naredbu u tom pogledu: ”I upotpunite hadž i umru. Prema tome. uz ramazan posebno naplati klanjanje teravih-namaza? Da li sam dužan tom efendiji platiti to što sam za njim klanjao teraviju? Odgovor: Ako je u ugovoru o zaposlenju posebno istaknuto da će imam u ramazanu imati duplu platu ili povišicu to treba ispoštovati. Pitanje: Odgovor: U obzir se uzima veleprodajna cijena robe..š.novihorizonti. a ako nije. r. bez nijeta u srcu.2005 http://www. Šukri H. Dakle. nisam izdržao do kraja. nego samo može biti štete. Ako znamo da se djela cijene prema nijetu.com telbija izgovara naglas).

v. s. Normalno bi bilo da svaki imam prakticira islam u svim aspektima svog ličnog života. i koji na taj način kaljaju ugled imama i Islamske zajednice.a. propise.novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. el-hamdu-lillahi. Koristim se prilikom da preporučim svim čestitim imamima da se na odgovarajući način distanciraju od svih onih koji. Šukri H.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. kad se ne libe da velike grijehe čine javno i svjesno islam pogrešno tumače.v. smatram da je sasvim opravdano da medžlis islamske zajednice traži imama u čijoj se porodici izvršava i taj vrlo značajan šerijatski propis.a.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 75 od 416 . ali to je gorka činjenica da neki koji nose ahmediju na glavi nisu Poslanikovi. po službenoj dužnosti nasljednici Allahovog Poslanika. Takve imame džemati i medžlisi treba da traže i upošljavaju.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravan postupak Medžlisa islamske zajednice koji na konkursu traži imama čija se supruga islamski odijeva? Činjenica da medžlisi i džemati koji traže imama moraju takva pitanja posebno naglašavati ukazuju na naše teško stanje u pogledu kvaliteta tih kadrova. A kako neće biti izdajnici Allahovog Poslanika. To distanciranje treba da postoji na svim nivoima.s.s. bilo riječima bilo svojim djelom. s. s. ima dosta čestitih imama koji su svoj život podredili radu za islam i dobrobit ljudi. iako nose ahmediju na glavi. da tako kažem. s.2005 http://www. kao i u svojoj porodici. nasljednici. kod nas. jer imami su. dž. Žalosno je. Uprkos toj gorkoj činjenici.s.v. nego su njegovi izdajnici.a. dakle čija se žena islamski odijeva.11.š. Imajući u vidu da je imam uzor u koji se njegove džematlije direktno ugledaju. koji časno predvode svoje džematlije i istinski su nasljednici Poslanika Muhammeda. materijalno ih obezbijediti i pružiti im mogućnost da mogu da‘vetski djelovati. Ramić. ne prezaju da krše Allahove. Tim imamima treba pružiti punu podršku. Datum kreiranja: 27. Vrlo je važno da se zna da svi oni koji nose ahmediju nisu isti. dr.

to nije tačno. Ispravno je da se za njim klanja i poslije toga ne obnavlja namaz jer. dobročiniteljem i grješnikom”.š. džumu i ostale namaze.novihorizonti. U isto vrijeme ne treba ocjenu o imamu davati samo na osnovu tog detalja. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ljepotu. ashabi su klanjali za imamima grješnicima.š. a to je pogrešno. prije svega. ne bi im trebalo u tom pogledu stavljati primjedbe ni na dunjaluku. To ne znači da postupak njegove supruge treba odobravati. Šukri H. skinuli odgovornost i za propuste svojih supruga neće odgovarati na Sudnjem danu. propisa u svome životu i životu svoje porodice.Na pitanja odgovora doc. 201) Dakle.” (Hasan Kafija Pruščak. takvi imami su sa sebe. Mislim da imamu čija supruga se islamski ne odijeva. mada to može biti dobar pokazatelj koliko on drži do primjene Allahovih. a Allah. Hasan Kafija Pruščak komentarišući Tahavijine riječi: ”Smatramo da se namaz može obaviti za svakim sljedbenikom Kible. da džematlijama ukažu na njihove greške koje one čine u javnom životu. da li je to tačno? Ne. dž. a nisu ih obnavljali. Pravilo kod ehli-sunneta kaže da mi klanjamo za svakim dobročiniteljem i prestupnikom sve dok ne vidimo da čini očito nevjerstvo (kufr bevah). str. za imamom čija supruga se islamski ne odijeva može se klanjati. pa i u pogledu odijevanja njegove supruge. posebno ako imamo u vidu da džematlije na imamu gledaju kao na uzora u svemu. kaže: ”Jer neklanjanje za njima povlači za sobom optužbu za novotarstvo i stav da počinioci velikih grijeha postaju nevjernici (kafiri).com Pitanje: Odgovor: Neki kažu da nije dozvoljeno klanjati za imamom čija se supruga ne oblači islamski. ili nekom drugom pitanju koje je javne prirode. da to na hutbi pojasne džematlijama. i koji se javno ograđuju od eventualnih propusta koje njihove supruge čine u javnom životu. potrebu i obavezu islamskog odijevanja.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 76 od 416 . treba pomoći. Posebno naglašavam da imami koji su uložili dovoljan napor da svojim suprugama pomognu kako bi shvatile značaj. dž.2005 http://www. kako džematlijke njih ne bi slijedile u tim pogrešnim postupcima. Shodno tome. inša-Allah. Preporučio bih imamima čije supruge na prakticiraju islam u pogledu odijevanja. Zato je rečeno da ko ostavi džumu i namaz u džematu za imamom prestupnikom taj je novator (mubtedi‘) po mišljenju većine uleme. Nurul-jekin fi usulid-din.11. Ramić. Datum kreiranja: 27. kako bi taj nedostatak bio otklonjen. dr. najbolje zna.

(En-Nisa. čovjek. Datum kreiranja: 27. bez opravdana razloga (potrebe) životinjama nanositi štetu. vjere.com Pitanje: U cilju postizanja što većeg profita u savremenoj mesnoj industriji. a ako ih ne izvrši. nego će izazvati određene komplikacije.Na pitanja odgovora doc. prije svega. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 77 od 416 . uz to. dr. stvorenja je jasan. razvijene su mnoge metode iskorištavanja otpadaka iz klaonica. koliko mi je poznato iz sredstava informisanja. poremetio te zakone.š. proizvodnja i potrošnja bi tekli normalno. Tu je izvor problema. tako i onih koji vladaju u prirodi i svemiru. Naime. Da bi potrošač mogao koristiti tu hranu i on mora izvršiti određene izmjene. Šukri H. a posebno ne smije činiti nešto što može posredno ili neposredno ugroziti čovjeka. u vidu stočne hrane. Set tih zakona reguliše proizvodnju hrane u zelenim listovima i potrošnju hrane od strane živih bića. a sada i genetskim inženjeringom dolazi do promjena kod proizvođača hrane. Ramić. u nekim slučajevima. Na osnovu naučnih otkrića koja govore o povezanosti ishrane goveda stočnim brašnom i kravljeg ludila većina zapadnih zemalja. dž. daju se životinjama. Zeleni listovi proizvode hranu koja odgovora živim bićima. 119) Najveća mudrost života na ovom svijetu jeste prilagođavanje i poštivanje prirodnih zakona. kako onih objavljenih u Kur‘anu i sunnetu. Jedan od tih vidova je i iskorištavanje otpadaka u proizvodnji stočne hrane. u proizvodnju hrane umiješao se čovjek koji je. Svako živo biće ima instinkte i osjetila pomoću kojih određuje koja mu hrana odgovara. Prema tome. Islamski stav o mjenjanju Allahovih. ako je prirodni zakon da govečetu jedino odgovara određena biljna hrana. može se kazati da takvu stočnu hranu nije dozvoljeno proizvoditi niti davati govedima. Remećenje tih zakona odvelo je u destrukciju. islam znači potpuno predanje i potpuna pokornost Stvoritelju. normalno je da ta hrana neće biti kompatibilna i neće više odgovarati potrošaču. itd. jer musliman ne smije. Međutim. Islam je tome posvetio najveću pažnju. Upravo to se i desilo. pasa i mačaka. Trava više nije ona trava koja odgovara kravljem organizmu. Pretpostavimo da djelovanjem na proizvođače hrane (zelene listove) čovjek nešto izmijeni ili poremeti. zabranila je proizvodnju takve stočne hrane i njeno korištenje za ishranu goveda. Da li je dozvoljeno takvu hranu davati biljojedima kao što su goveda? Odgovor: Sve što postoji na nebesima i Zemlji funkcioniše po tačno preciznim zakonima. hrana mu neće odgovarati. te njegovo mlijeko i meso možda više neće biti kompatibilno i neće odgovarati ljudskom organizmu. ima i razum koji mu pomaže da pitanje ishrane bolje razumije.11. Ta pokornost se. tako da kada ne bi bilo uplitanja i remećenja tog procesa sa strane. S obzirom da je sve u prirodi povezano nastaje lančana reakcija i lančani poremećaj. To se vidi i iz samog naziva Allahove. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. On se tim zakonima mora povinovati i prilagoditi i na njih djelovati u skladu sa ostalim zakonima. musliman ne smije remetiti te zakone. Uzvišeni Stvoritelj je sve to precizno odredio i zakone uspostavio. Ti sastojci posebno se prerađuju i tako prerađeni i pomiješani sa drugim tvarima.2005 http://www. upotrebom kemikalija. jabuka nije više jabuka koja odgovara čovjekovu organizmu. musliman mu ne smije davati nešto drugo.novihorizonti. Ako govedo pojede hranu koja ne odgovora njegovu organizmu kod goveda će nastati određene promjene. ogleda u slijeđenju Njegovih zakona. Na taj način lešina (koja je prerađena) dospijeva u obliku hrane do goveda koja po svojoj prirodi nisu lešinari niti mesojedi.š. Kur‘an negativno govori o onima koji to rade i kaže da će šejtan ljude nagovoriti pa će mijenjati Allahova stvorenja. vjerovatno bez bilo kakvih problema. Zagađivanjem zraka i vode. Pored otpadaka zaklanih životinja u poizvodnji stočne hrane koriste se i ostaci krepanih životinja (strvine). S obzirom da o ovom i njemu sličnim pitanjima muftija daje fetvu na osnovu onoga što nauka kaže. Prema tome.

Na pitanja odgovora doc. kako bi njihovo mlijeko i meso bilo dozvoljeno (halal) konzumirati? Odgovor: Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa tako pripremljenom stočnom hranom. nauka dokazala da je karantin djelotvoran za goveda koja se hrane stočnim brašnom. te da se putem mlijeka i mesa navedena bolest može prenijeti na čovjeka. Što se pak perioda prečišćavanja tiče. ima isti status kao i stočno brašno? Ukoliko je stočno brašno spravljeno od ostataka životinja koje su na halal način zaklane. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. spravljeno od riba koje se u posebnim ribnjacima hrane lešinama i otpatcima životinja. onda za takav način ishrane riba. dž.s. 2/316. Pitanje: Odgovor: Ukoliko su posljedice takvog načina prehrane ribe iste kao i u slučaju ishrane goveda stočnim brašnom. Grijeh biva još veći ukoliko se tovljenjem životinja na taj način indirektno ugrozi čovjek. karantin za takve životinje ne postoji. ”Kitabud-dahaja”. ali je propisan za životinje koje jedu izmet (nečist). kokoši ili nekoj drugo životinji čije meso je dozvoljeno jesti. normalno dao fetvu koja je u skladu s naukom. dr. čini mi se da se stočna hrana spravljena od uginulih životinja ne može analogizirati sa izmetom zbog očitih razlika koje postoje među njima. (Vidi: Ebu Davud. s. ovca sedam dana. tj. 321) Islamska ulema je. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa stočnim brašnom. zabranio je da se pije mlijeko krave koja jede izmet.v. muftija bi. Da li i riblje brašno.novihorizonti. smatram da se čovjek mora zaštiti time što mlijeko i meso životinja koje potencijalno mogu biti zaražene tom bolesti neće koristiti. poput Ibn Umera. 9/333). da se jede njeno meso i da se krava koja to čini jaše. Taj grijeh može dostići stepen ubistva iz nehata. Ramić. ”Kitabul-et‘ime”. Sunen. pak. zatim na osnovu stavova ashaba. odredila da se kokoš stavi u karantin najmanje tri dana i hrani čistom hranom prije nego se zakolje. Ukoliko bi. a goveda četrdeset dana. najbolje zna. 4/283) i Bejheki (Es-Sunen el-kubra. Tu nema nikakvog značaja da li su životinje od čijih ostataka je brašno napravljeno zaklane na šerijatski način ili ne.11. Šukri H. ”Babussajdi vez-zebaih”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 78 od 416 . davanja biljne hrane govedima.a. na osnovu hadisa koji bilježi Darekutni (Sunenud-Darekutni. kao što je djelotvoran kada su u pitanju goveda koja jedu izmet.š. karantin za životinje koje jedu nečist postoji u šerijatu. Dakle. konačni sud o tome se može dati tek nakon što se nauka očituje u vezi s tim pitanjem. taj period je propisan. Prema tome.com Pitanje: Da li je dozvoljeno piti mlijeko i jesti meso goveda koja se hrane stočnim brašnom proizvedenim od ostataka zaklanih životinja i lešina? Da li postoji neki period prečišćavanja. za što postoji velika vjerovatnoća. da li je takvim brašnom dozvoljeno hraniti goveda? Datum kreiranja: 27. bilo da se radi o govečetu. Poslanik. takvu hranu je zabranjeno (haram) davati govedima. a Allah. Normalno.2005 http://www. i ishrane goveda tim ribljim brašnom važi isti status koji važi za stočno brašno i ishranu goveda njime.

taj ima prednost u odnosu na rodbinu. Ibn Mesud je oporučio Ez-Zubejra. da vašem umrlom podari Džennet. prim. Tako je rekao Ahmed.” (El-Kafi fi fikhi ehlil-medineti el-maliki. Da li smo mi njegovi nasljednici bili dužni tu oporuku ispoštovati i ko ima prednost da klanja dženazu umrlome? Odgovor: Da. te je postalo konsenzus (idžma). nadati se da će to udobrovoljiti vašeg umrlog i da će vam na Sudnjem danu halaliti. 3/406) Izvršenje oporuke je dug.novihorizonti. kao što se daje prednost pri raspodjeli trećine imetka koju je oporučio. vi ste bili dužni tu oporuku (vasijjet) ispoštovati. Seid b. Ebu Bekre je oporučio Ebu Berzea.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 79 od 416 . Ummu Seleme i Ibn Sirina. umra. Ebu Seriha je oporučio Zejd b. Ukoliko su roditelji zavještali oporuku dug je još veći. 84) U Mugniju stoji: ”Najveće pravo da mu klanja dženazu ima onaj ko je oporučen. a svi znamo da se neposlušnost prema roditeljima ubraja u velike grijehe. Zejd b. To je mezheb ashaba: Enesa. Isto tako. Neki čak smatraju da o tom pitanju postoji konsenzus ashaba i islamske uleme. koji je bio emir u Kufi.š. Preporučujem vam da molite Allaha.Na pitanja odgovora doc.com Pitanje: Naš je rahmetlija oporučio da mu određena osoba klanja dženazu.‘ Drugi prenose da je Aiša oporučila da joj dženazu klanja Ebu Hurejre. Erkama. Tada mu je prišao sin umrlog i rekao: ”O emiru.” (Ibn Kudame. Nadalje. ili poklonili mu sevabe dobrih djela. El-Mugni. sa svoje strane (kaže Ibn Kudame). da mu klanja dženazu). kaže: ”Ako bi nekoga oporučio (ovasijetio) da mu klanja dženazu. ako je dobar i učen (čovjek). Zehebi je. Zejda. nasljednik je u tom pogledu preči. post itd. Malik i Šafija rekli su da nasljednik ima veće pravo (od onog kome je oporučeno). u knjizi Veliki grijesi. Ibn Kudame kaže: ”Ukoliko je oporučena osoba prestupnik (fasik). osim u slučaju da se oporuka odnosi na osobu koja je fasik (dakle osoba koja je poznata po činjenju velikih grijeha). poznati hanefijski pravnik. Ebu Hanife. Prema njima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. taj kome je oporučeno ima prednost nad ostalim. Emir je tada proturio Zejda naprijed (da klanja dženazu)” Ovakvo shvatanje (da oporučena osoba ima prednost nad ostalim. 3/405406) (Vidi također: En-Nevevi. te se daje prednost njegovoj oporuci. Erkama.. kaže: ”Zbog toga. malikijski pravnik. jer je on (tj. kao što je dobrovoljni hadž. ako bi umrli odredio nekoga za svoga života. oporučio da mu dženazu klanja Zejd b. dž. Prenosi se da je Ebu Bekr oporučio da mu dženazu klanja Omer. Sevri.11. Džubejr je oporučio Enesa b. On je dalje rekao: ‘Omer je oporučio da mu dženazu klanja Suhejb. Kasani. jer je to nasljedstvo koje se rangira na način kako se rangira rodbina po ocu. jer neizvršavanje validne roditeljske oporuke je vid neposlušnosti prema roditeljima. pa je došao Amr b. umrli) sa njime zadovoljan (tj. a Allah.. Erkam. kao što je preči u pogledu vilajeta kod sklapanja braka. neka je Allah sa njima zadovoljan. jer ako vaš umrli uđe u Džennet postoji veća šansa da vam oprosti grijeh koji ste prema njemu počinili ne izvršavajući njegovu oporuku.š. najbolje zna. Što se drugog dijela pitanja tiče. uistinu. ukoliko biste za vašeg umrlog učinili kakvu trajnu sadaku. dr. to je pravo umrlog. taj grijeh stavio na visoko osmo mjesto. Hurejs. Ummu Seleme je oporučila Seida b. moj otac je. El-Medžmu' šerhul-Muhezzeb. Datum kreiranja: 27.. Zejda. Iz pitanja se implicitno razumije da vi to niste izvršili. Malika.” (El-Mugni. većina islamske uleme smatra da osoba kojoj je oporučeno da klanja dženazu ima prednost nad svim ostalim. nudimo sljedeće dokaze (koji ukazuju da oporučena osoba im prednost): konsenzus (idžma) ashaba.” (Bedaius-sanai. Junus b. 1/317) Abdul-Berr en-Niri el-Kurtubi. Šukri H. 5/220) Na osnovu iznesenog jasno je da ste bili dužni izvršiti oporuku vašeg umrlog. prev. i stao napred da klanja. ili novotarac (mubtedija) oporuka se ne prihvata. Ebu Berzeta.2005 http://www. dž. jer je to zauzimanje (šefaat) za njega. Ramić.) se proširilo i nije se pojavio neko ko bi mu oponirao. str. Mi.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 80 od 416 . pravi put se jasno razlikuje od zablude!” (El-Bekare.novihorizonti. Zbog toga se kod nas kaže da se posebno treba čuvati kafirskog hakka.” (El-Kafirun. niti vi obožavate Onoga Koga ja obožavam. i recite: ”Mi vjerujemo u ono što je objavljeno nama i u ono što je objavljeno vama. jer niječe jasne kur‘anske ajete poput onih u suri El-Kafirun (Nevjernici) ”Reci: ‘O vi nevjernici.) Vama vaša vjera. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. tako da će zajmodavac oprostiti takvom dužniku. ne obožavam ono što vi obožavate. Ramić. 256) međureligijski dijalog se nameće muslimanima kao imperativ u smislu dostavljanja i širenja istine islama. Uzvišeni Allah kaže: ”I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najbolji način.š. da Allah. Oprost (halal) moći će se tražiti na Sudnjem danu nakon proživljenja. On će jedino udovoljiti onome čiji dužnik nije namjerno ostao dužan. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc.11. itd. i mi se Njemu pokoravamo.” (En-Nahl. Uzvišeni Allah kaže o stanju ljudi na Sudnjem danu: ”Na Dan kada će čovjek od svoga brata pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od supruge svoje i sinova svojih. Šukri H. Isto tako. Pitanje: Odgovor: Međureligijski dijalog je pozitivan proces koji islam zagovara. neće oprostiti. s obzirom da će sigurno kao nevjernici u Džehennem. da je Kur‘an jedino sačuvana Allahova. Međutim. neće opraštati ono što su ljudi zgriješili jedni prema drugima. bogovima ne držimo!‘ Pa ako oni ne pristanu. zbog toga što postoji barijera koja onemogućava komunikaciju živih i umrlih. dr. (. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da nikoga osim Allaha ne obožavamo. 46) Dakle. a meni moja vjera. 1. Preporučuje se. 125) Imajući u vidu da u islam nije dozvoljeno nikoga silom nagoniti: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. pored Allaha.com Pitanje: Odgovor: Može li se od umrle osobe tražiti halala? Iako umrla osoba čuje čak i kuckanje naše obuće. 34-37) Prema tome. halal treba tražiti prije smrti osobe prema kojoj smo se ogriješili i ne treba puno polagati nadu u mogućnost da nam ta osoba halali na Sudnjem danu. Ukoliko musliman svjesno u dijalog uđe na taj način on izlazi iz islama i postaje odmetnik (murted).. u taj dijalog musliman može ući samo s pozicije argumentacije: da je islam istina.” (Abese. 2. tako da postoji mala šansa da neko nekome oprosti. toga Dana će svaki čovjek samo o sebi brinuti. ipak. nije propisano da se od umrle osobe traži halal.. postoji šansa da osobe koje će u Džennet oproste onima koji su se prema njima ogriješili. ”Reci: ‘O sljedbenici Knjige. ali osobe koje su u opasnosti i koje će u Džehennem sigurno neće oprostiti nikome. vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” Musliman ne može u taj dijalog ući pod geslom sve su postojeće vjere iste.2005 http://www. a naš Bog i vaš Bog jeste jedan. ne i sa onima među njima koji su nepravedni. ili svi mi vjerujemo istog boga. 6) Kako Vi gledate na međureligijski dijalog? Datum kreiranja: 27. To potvrđuje i sljedeći ajet: ”Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj. dž. Treba istaknuti. tj. jer na Dan proživljenja će se svako o sebi zabaviti.š.” (El-Ankebut. dž. traženje oprosta prije smrti. da se nemuslimanima ne učini kakva nepravda. jer oni. objava itd. musliman je pozvan da najljepšim riječima i najubjedljivijim dokazima raspravlja sa židovima i kršćanima koji muslimanima nepravdu ne čine.

trebate znati da socijalna pomoć koju primate dolazi iz fonda koji pune oni koji rade.š. (Vidi: II:177. u određenom sektoru i periodu. Šukri H. a drugi ga izbjegavaju.” (Sahihul-Buhari.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 81 od 416 . a kojim se potvrđuje šerijatska odredba po kojoj nema prisiljavanja u vjeri. dž. počinilac bi bio dužan da mu nadoknadi protuvrijednost (ako je počinlac musliman). El-Fikhulislami ve edilletuhu. izuzev muzičke. Naime. Prodavanje tog instrumenta ne bi bilo validno. to nema svoju vrijednost (dakle bezvrijedno je). naređuje vjernicima u Kur‘anu da ispunjavaju date ugovore: ”O vjernici. XVI:91. ”Kitabul-idžare”) Imajući u vidu da ste ulaskom u Kraljevinu Dansku prihvatili i obećali da ćete se pridržavati zakona te zemlje dužni ste da dato obećanje ispunite.novihorizonti. smatram da nema smetnje da u toj nužnoj situaciji učenici sebi nabave potrebni instrument s namjerom da ga se riješe kad završe školu. dakle koji porez plaćaju. One će vam ili pomoći ili otkazati gostoprimstvo. Nadalje. ne bi mu bio obavezan nadoknaditi protuvrijednost.com Pitanje: Odgovor: Izbjeglica sam u Danskoj i živim od socijalne pomoći. kaže da je Poslanik. kao što sada činite primanjem socijale. uredba da ženska djeca prisustvuju časovima plivanja u uslovima koji su nespojivi sa vašom vjerom i kulturom. 1) (Vidi također: VI:154. a kada bi nemuslimanu bio proliven alkohol. Normalno. Otuda propis da kada bi muslimanu neko prolio alkohol. XIII:20. smatram da je najbolje da ga pokloniš nekoj svojoj kolegici u školi kako ga ona ne bi morala kupovati. a s kojima ste indirektno sklopili dogovor da nećete raditi na crno i tako izbjegavati porez. Sada hoću da ga se riješim. U toj situaciji ćete razgovarati sa vlastima da vam pomognu u rješavajnu tog problema. Ramić. Zar je stvarno neophodno da učenici osnovne ili srednje škole. a sami svjesno izbjegavate davanje doprinosa u taj fond. kao musliman možda se susretnete sa nekom uredbom koju nećete moći ispoštovati. (Vidi uslove pod kojim je obavezna nadoknada nanesene štete: Zuhajli. U isto vrijeme treba vršiti pritisak na školu i ministarstvo obrazovanja kako bi odgovorni u tim institucijama malo više vodili računa o kulturnim i vjerskim specifičnostima jedinki u našem društvu. Nepravda bi bila da jedni porez plaćaju. a posebno bi nepravda bila da koristite fond koji se puni porezom. XVII:34) Na više mjesta opisuje vjernike kao one koji svoj ugovor ispunjavaju. s. 5/745) Dok sam išla u školu morala sam imati određeni muzički instrument. Kršenje tog prava smatra se kršenjem temeljnih ljudskih prava zagarantovanih šerijatom i Poveljom Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Mogu li raditi na crno? Uzišeni Allah. dr. moraju znati svirati kako bi kasnije uspješno nastavili studije ili se uključili u posao u svojoj struci? Kod muzičkog ili bilo kog drugog obrazovanja gdje postoje kulturne i vjerske razlike i specifičnosti među đacima. mada ste takvu obavezu na sebe preuzeli. Što se pak instrumenta koji posjeduješ tiče. a ono što nema svoju vrijednost ne može se ni prodati. Koliko mi je poznato. Ta sloboda izbora je. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da u nekim školama učenici moraju imati muzički instrument. Treba se o tome informisati i te zakonske pogodnosti iskoristiti. XXIII:8) Buhari. ili alkohol (ako je počinlac nemusliman).” (El-Maida.11. rekao: ”Muslimani stoje pri datim uslovima. ono što je za muslimana haram po šerijatu. Mogu li ga prodati? Datum kreiranja: 27. kao što je npr. imajući u vidu da smatraš da je posjedovanje tog instrumenta zabranjeno (haram). Preuzetu obavezu ne smijete kršiti.v. bez sumnje.2005 http://www.s. najviši civilizacijski domet vremena u kom živimo. ispunjavajte obaveze. postoje određene zakonske regulative koje dozvoljavaju rad na crno i to određeni broj sati.Na pitanja odgovora doc. dakle što musliman ne smije koristiti. treba đacima omogućiti slobodu izbora. ne navodeći sened hadisa. Uz sve to treba da koristite zakonske olakšice u tom pogledu.a.

apelujem na odgovorne u vašoj školi da tu očitu grešku isprave. s takvim i sličnim problemima ne bismo se suočavali.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 82 od 416 . A. neraspoloženje. ne vodeći računa o željama i potrebama svakog pojedinca. To su ostaci totalitarizma u svijesti ljudi. da može pomoći u njihovom intelektualnom i kulturnom. kao što nije istina da svako voli i uživa u muzici u kojoj drugi uživaju. Ja i mojih nekoliko kolegica suočene smo sa velikim problemom. zbog svojih poslova. Kod takvih osoba muzika će izazivati suprotan efekat. Nadam se da će vam oni pomoći u rješavanju tog problema. Ti ljudi ne vode računa o drugima. kao komentar na taj vaš problem. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. mogu da kažem da smo mi malo svjesniji muslimani ili da smo malo kulturniji. Šta više. čija vrata će biti zvučno izolovana. dž. dr. Šukri H. Na taj način bi se đacima pružila mogućnost izbora. Meni su dolazila slična pitanja i od učenika i od učenica medrese. Predlažem da se u tu svrhu obezbijedi posebna prostorija. Puštanje muzike putem razglasa je nekulturno i u modernom svijetu prevaziđeno. Skoro cijelo vrijeme dok boravimo u internatu prisiljene smo da slušamo muziku. Sa svoje strane. naredio vjernicima da šute kada se Kur‘an uči i da slušaju. Ramić. pa čak i imanskom uzdizanju. ili zbog duševnih stanja kroz koja trenutno prolaze. Nije istina da svako voli muziku. činjenica je da se s tim problemom suočavamo na skoro svim javnim mjestima. jer time prisiljavamo neke da čine grijeh. Nije demokratski prisiljavati druge da slušaju muziku. a činjenica je da ljudi do kojih dolazi glas nisu uvijek u stanju. Ne znam da li se radi o istoj medresi ili ne. tj.š. Posebno mi je teško kad čujem da je takvo stanje u vašoj medresi. počevši od javnog prevoza pa nadalje.2005 http://www.11. smatram da puštanje učenja Kur‘ana pute razglasa šerijatski nije opravdano. Treba znati da u medresama ima onih koji ne žele slušati muziku iz vjerskih razloga. ili da se zakoni u tom pogledu dosljednije sprovode. Šta da radimo? Odgovor: Predlažem da taj problem iznesete. pa ukoliko se ne riješi. U svakom slučaju. čak. da budemo od onih koji se potpomažu u onome što je dobro. prije svih. itd. koju vaspitačice puštaju putem razglasa. nije istina da svako voli muziku u uživa u njoj u svim duševnim stanjima kroz koja prolazi i u svako doba dana i noći. smatram da oni treba da imaju osjećaja za pravdu. da prate učenje Kur‘ana.Na pitanja odgovora doc. Oni ne vode računa o njihovim potrebama. vašim vaspitačicama. imajući u vidu da je Allah.com Pitanje: Učenica sam medrese. Molim Allaha.novihorizonti. a posebno da slušaju muziku koja nije po njihovom izboru. a ne od onih koji se potpomažu u zlu. mučnine i tegobe. posebno. a pravda nije u nasilnom tjeranju đaka da danonoćno slušaju muziku.š. a to sve može uzrokovati ili pospješiti određene bolesti. ukoliko su odgovorni u medresi od onih koji smatraju da muzika ima pozitivan uticaj na đake. tada ga iznesite svome razredniku i direktoru medrese. Amin! Datum kreiranja: 27. ili zbog toga što ne vole muziku koja im se nudi. dž. čak se i u vrijeme koje je predviđeno za spavanje pušta muzika tako da se ne možemo ni naspavati.

Irvaul-galil. najbolje zna. br.” (El-En‘am. Sunen. Ko prouči Jasin Allah mu upiše da je proučio Kur‘an deset puta”. Ahmed i drugi a u kojem se preporučuje učenje Jasina kod osobe koja je na samrti. On također prenosi da je neka ulema govorila da kada se sura Jasin prouči u slučaju bilo koje poteškoće Allah. ”Ebvabu fadaililKur‘an”: ”Sve ima srce. Ibn Madže.v. Sličan hadis Ibn Kesir prenosi od Ibn Hibbana koji je spomenuti hadis zabilježio u svom Sahihu. str.11. ”Kitabul-dženaiz”. Što se. dž. dž.” (Tirmizi. str.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 83 od 416 . Ibn Kesir kaže da iskustvo šejhova govori da kada su prouči Jasin kod osobe koja je na samrt bude joj lakše i duša joj lakše iziđe. dž. Pitanje: Odgovor: Za to ne postoji bilo kakva smetnja imajući u vidu da ti proizvodiš halal proizvod. s. ”Kitabul-ilm”. ”Kitabuz -zuhd”. s obzirom da u tom pogledu nemamo vjerodostojnog (sahih) hadisa. je olakša. Daifu Suneni Ebi Davud. 344) Za hadis koji bilježi Ibn Madže. Šukri H.š. prije svega zbog važnosti pitanja koja ona tretira. Međutim. dr. možemo kazati da o tome govori nekoliko predanja od Poslanika.s. 3/743. šejh Albani kaže da je slab (da‘if). 2687. hadis br. br. 108.com Pitanje: Odgovor: Da li sura Jasin ima neki posebni značaj u odnosu na druge sure? Sura Jasin izuzetno je značajna sura.) Na osnovu prethodno iznesenog možemo zaključiti da postoji osnova da kažemo kako sura Jasin ima neke posebne vrijednosti.v.s. 3/150. sebi uradi i svaki grešnik će samo svoje breme nositi. (Vidi: Daifu Sunen Ibn Madže.a.novihorizonti. Sunen. Poslanik. sva ta predanja su. Pitanje: Odgovor: Sve što je korisno (za čovjeka) muslimanu je dozvoljeno na halal način koristiti. on kaže da je izmišljen (mevdu‘). jer niko ne nosi tuđi grijeh.Na pitanja odgovora doc. bez obzira odakle to došlo. tiče pitanja da li ima neki poseban značaj u odnosu na druge sure. a kako će taj proizvod neko koristiti ti za to nisi odgovoran. Ramić.v.2005 http://www. (Vidi: Da‘ifu Sunenit-Tirmizi. to ne možemo bezrezervno tvrditi. 4159) Prema tome. 688) Uz prethodno spomenute hadise Ibn Kesir prenosi i od hafiza Ebu Ja‘le hadis da je Poslanik. s. kaže: ”Što god ko uradi. ili slaba ili izmišljena. (Vidi: Tefsirul-Kur‘anilazim.a. pak. a Allah. 164) Da li mi je dozvoljeno izrađivati stolice čovjeku koji će ih koristiti u birtiji? Da li je dozvoljeno koristiti pedagoška dostignuća nemuslimana u odgoju djece? Datum kreiranja: 27.a. Allah. Međutim. Ebu Davud. s. rekao da ko noću prouči Jasin ustane ujutro oproštenih grijeha. ”Kitabul-dženaiz”. Ibn Kesir kaže da je sened ovog hadisa dobar. Tako za hadis koji bilježi Tirmizi u Sunenu. Gdje god je nađe najpreči je da je uzme. bez obzira da li je osoba koja je došla do tih korisnih spoznaja musliman ili nije. 316.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. sva pedagoška dostignuća koja su naučno utemeljena dozvoljeno je koristiti na halal način. a srce Kur‘ana je Jasin. str. kako smatra šejh Albani.š. je rekao: ”Mudrost je vjernikova izgubljena stvar.

2005 http://www. strojevi za proizvodnju itd. Pitanje: Kupio sam pedeset dunuma zemlje. Datum kreiranja: 27. odredila da se kokoš prije klanja najmanje tri dana stavi u karantin i hrani čistom hranom.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 84 od 416 . ali je potrebno kokoši staviti u karantin i hraniti ih čistom hranom tri dana prije klanja. kokošije meso nije mekruh jesti. jer se taj dio tretira kao trgovačka roba. sama ili zajedno sa ostalom imovinom s kojom se može spojiti i kada taj nisab ispuni potrebne uvjete tada ste dužni na tu imovinu dati zekat. Drugi dio planiram prodati. s obzirom da se kokoši hrane sa prljavom hranom? Ne. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Šukri H. dr. ne daje se zekat. El-Musannef.Na pitanja odgovora doc. kako ću na nju davati zekat? Odgovor: Dužan si davati zekat na onaj dio koji si kupio da bi njime trgovao. Da li sam obavezan na tu zemlju davati zekat. ”Kitabul-menasik”. poput Ibn Umera. (Vidi: Abdur-Rezzak.11. To znači da kada zarada dostigne nisab. Dakle. kao što je zemlja. Kada dam zemlju u zakup. stan. Jedan dio planiram koristiti za svoje potrebe. Ramić.com Pitanje: Odgovor: Da li je kokošije meso mekruh jesti. kada taj dio s kojim si naumio trgovati ispuni određene uslove dužan si na njega dati zekat. 4/522) Pitanje: Odgovor: Na nekretnine koje se daju u zakup. nego se zekat daje na zaradu koju na ime zakupa dobijete. Islamska ulema je na osnovu stavova ashaba. Mislim na njemu napraviti kuću i obrađivati ga.

”Teško nama!”. govorit će. Svjestan musliman bi prije dao da mu ruku odsijeku nego što bi njenim dizanjem tako nešto podržao.Na pitanja odgovora doc. Ima ih koji su braneći interese muslimana izgubili svoje položaje. Međutim. kao i ostali ljudi. a mogu. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. treba pokazati razumijevanje ako se propust desio iz opravdanih razloga. O muslimanima treba nastojati imati lijepo mišljenje sve dok se ne dokaže da su odgovorni za svoje propuste. Imajući u vidu činjenicu da oni to ne bi mogli uraditi da se nisu profesionalno bavili politikom. Dužni smo da im na tome budemo zahvalni i molimo Allaha.novihorizonti. ponekad. Doduše. Ne ulazeći u namjere.š. činjenica je da nijedna partija na našim prostorima nije islamska. hafizima. izabrali ono što su smatrali najboljim. Ko je antimusliman i ko se bori protiv interesa muslimana to pokazuju djela. negoli mnogi političari onih partija koje za sebe kažu da su jedini zaštitnici muslimanskih interesa.š. dž. ljekarima. činjenica je da to uvijek ne stoji. ali nisu imali namjeru da postignu Allahovo. i u svojim programima ne odstupaju puno od šerijatskih propisa. Treba znati da su propusti nekad rezultat ljudskih slabosti. sa iskrenim nijjetom i pogodili. zadovoljstvo) oni će za njih dobiti odgovarajuću nagradu. tiče pitanja koja partija zastupa islamsku opciju. nekad rezultat pogrešne procjene itd. ukoliko su imali želju da tim svojim djelom postignu Allahovo. tada od tog svog djela neće imati ahiretske koristi. ukoliko su im djela bila haram. Dakle. činjenice se ne smiju nijekati. Ukazivanje na propuste i bratska kritika jedan je od najboljih vidova pomoći njima. naročito ako ta ulema svojim predstavničkim glasom podržava izrazito antiislamsku političku opciju. to se vidi iz programa partije i djela njenih članova. ako nisu poginuli kao šehidi nakon što su dostigli punoljetsvo. a ima i onih koji bi prodali i oca i majku. treba uvijek znati da ljudi nisu bezgrješni i kada pogriješe treba im pomoći da grešku isprave. Šukri H. na osnovu valjanih argumenata. uvijek biti na dobitku. tiče partija za koje neki kažu da su antiislamske.” (El-Kehf. Ako bismo analizirali učinke muslimanskih političara. U svakom slučaju. treba istaći činjenicu da su mnogi muslimanski političari znali.com Pitanje: Interesuje me Vaš stav u vezi učestvovanja bošnjačke uleme u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti. Mi treba ljude da cijenimo prema njihovim djelima.11. a nekad neshvatljivi. članovi tih partija se prema interesima muslimana odnose vrlo različito. zadovoljstvo. dž. Nekad su propusti shvatljivi. propuste i greške. bio alim ili ne. ”kakva je ovo knjiga. čitave narode uništavao kada bi se takva vrsta nemorala počela javno prakticirati. Kako može musliman glasati za legalizacuju vrste nemorala zbog koje je Allah. dž. njih čeka odgovarajuća kazna. sve je nabrojala!” I naći će upisano ono što su radili. Ukoliko su. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ako im Allah. sigurno je da ne bismo mogli nabrojati sve primjere njihovih dobrih poteza i dobrih djela korisnih za ljude. dž. odgovarati za svoja djela na Sudnjem danu. napraviti velike previde. i u samim promuslimanskim partijama velika je razlika među članovima. samo da ostanu na svojim položajima. I kada se dokaže krivica. Dakle. njima treba pružiti podršku u političkom radu i pomoći ih u tome. neshvatljivo da su muslimani mogli dići svoju desnicu i njome podržati zakon kojim se legalizuje homoseksualizam. zbog eventualnog licemjerja. Uzvišeni Allah kaže: ”I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grešnike prestravljene zbog onoga što je u njoj. U suprotnom. Za mene je npr. 49) Ukoliko su im djela bila šerijatski dozvoljena i nijet iskren (dakle. inša-Allah. Odgovor: Bilo da se radi o ulemi. ni mali ni veliki grijeh nije propustila. onih koji idu u džamiju. steći status licemjera koji će biti dublje u Džehennemu od kafira. svako će odgovarati za svoja djela bez obzira bio na vlasti ili u opoziciji.š. pravnicima ili nekim drugim muslimanskim zvaničnicima svi oni će. Iskreni muslimani će. Što se.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 85 od 416 . pak. Što se. imat će dva sevapa. a ako su pogriješili. neke partije poklanjaju više pažnje interesima muslimana. a kamoli ne bi prodali interes muslimana. nekad rezultat nepoznavanja propisa islama. dž. U isto vrijeme. Ukoliko im je djelo bilo halal. Zbog Datum kreiranja: 27. da ih za njihova dobra djela nagradi. pak. dr.2005 http://www. Neki njihovi članovi pokazali su više interesa da riješe probleme s kojima se suočavaju muslimani i njihove institucije. imat će jedan sevap. a koja je antiislamska.š. Ramić. pak. a ne po njihovim deklaracijama. ne oprosti.š.

Ne treba gubiti iz vida da se muslimanski političari vrlo često nađu u situaciji.š. nadam se da će iskreni vjernici. Potrebno je da iza te njihove tvrdnje stane neka zvanična islamska institucija ili neka islamska organizacija. ostaje otvoreno pitanje šta je manje zlo. prilično prljava.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. ponekad. istinu i ostale univerzalne principe i vrijednosti na kojima počiva islam. dž. te će svojom političkom aktivnošću pridonijeti afirmaciji univerzalnih principa pravde i moralnih vrijednosti i tako pomoći mnogim ljudima da se oslobode džahilijjeta i krenu pravim putem. puna prenošenja tuđih riječi itd.com toga. ako pruže podršku onome što je manje zlo . Nisu bez razloga mnoge evropske firme poznate u mesnoj industriji počele proizvoditi halal proizvode. zaslužiti Njegovu milost i podršku. a sve su to veliki grijesi. Šukri H. a koje će stalno kontrolisati ispravnosti tih proizvoda. U svakom slučaju. Molim Allaha. Politika je polje gdje se mnogo dobrih djela može uraditi. pa i kod nas. Treba imati znanja. Smatram da isticanje od strane proizvođača kako je njegov proizvod halal nije dovoljno i neće izgraditi povjerenje potrošača. dž. Smatram da je u interesu proizvođača da o tome povedu računa. jer je halal meso kvalitetnije. da im podari pronicljivost i pravilnu odluku. u koje muslimani imaju povjerenja. Ramić. da ih u tome pomogne. ne varaju. Mislim da bi takve partije obogatile političku scenu zdravim idejama i programima. Nadam se da svi oni u svom radu imaju šerijatski utemeljen argument za svoje postupke i lijepu namjeru. Pitanje: Odgovor: Što se tiče proizvoda ”Ovako” do mene su došle kontradiktorne informacije. Naravno. Koristim se prilikom da istaknem da muslimanima u Evropi. nedostaje politička partija ili partije koje će svoj program zasnivati na principima islama. ne bave se bilo kakvom nemoralnom radnjom itd. da moraju birati između dva zla. ne lažu. kao i ostali muslimani. To je jedini način da se izgradi povjerenje potrošača. ne kradu. pozivam muslimanske političare koji su u svom radu napravili određene propuste i greške da se ne ustručavaju kazati da su pogriješili i da nastoje svoje greške ispraviti. trude se da drugima pomognu jer to smatraju ibadetom. trebalo bi da proizvođač istakne. koja islamska institucija ili organizacija stoji iza takve tvrdnje.pravilno su postupili. puna ogovaranja. Ja znam određene proizvođače koji ističu da su im proizvodi halal. a Allah. ne uzimaju drogu. U takvoj situaciji. pored oznake halal. Zamislite kada bismo imali partiju čiji članovi bi mogli biti samo provjerene osobe za koje se zna da ne piju alkohol. u odsustvu islamskih partija. u ovo naše vrijeme. međutim. S obzirom da su te informacije nezvanične i da nisu provjerene.novihorizonti. kako bi to pozitivno djelovalo. Da li muslimani mogu konzumirati proizvode mesne industrije ”Ovako” i da li poznajete još neke mesne proizvode koji se pripremaju po šerijatu? Datum kreiranja: 27. puna lažnih optužbi i lažnih svjedočenja. nisu drugima zavidne. Takva partija bi dobrodošla i kao vladajuća i kao opoziciona. dž. Politika je i inače.š. Smatram da je normalno da u svom političkom radu. posebno u okolnostima kakve su kod nas. itd. smatram da treba pružiti podršku političarima muslimanima koji su u politiku ušli s namjerom da se bore za pravdu. najbolje zna. pa prema tome i proizvod napravljen od takvog mesa je kvalitetniji. U svakom slučaju.š.Na pitanja odgovora doc. Nadalje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 86 od 416 . dr. treba znati da su vode politike. posebno na našim prostorima. Obično. najmutnije vode. jer svijest muslimana o halal hrani svakim danom postaje sve veća i onaj ko ostvari standard koji oni zahtjevaju sigurno će imati veću prodaju. boje se da nekome zlo ne nanesu. gdje su mnoga pitanja jako nejasna. Potražnja za halal proizvodima sve je veća i veća. Dakle. dakle ispravan nijjet. oni djeluju kroz partije koje nisu antiislamske i da. koji mole Allaha. imaju različite stavove. vrijeme to pokaže. i nemuslimani rado prihvataju taj standard. ja ti u tom pogledu ne bih mogao ništa konkretno kazati. kako na narod tako i političare koji bi pred sobom imali pozitivan živi primjer na koji bi se mogli ugledati. hrabrosti i čvrstu podršku da bi se čovjek pravilno postavio u datim situacijama i odupro brojnim izazovima i iskušenjima.

to. ili utajivati prihod kao i drugi i tako se održavati u ovim teškim vremenima. osim u pogledu vaše namjere koja nije bila ispravna ukoliko ste željeli da iskoristite slabost i nevolju u kojoj se kompanija našla. najbolje zna. imajući u vidu da većina poreskih obveznika svjesno krši taj zakon i da država. Koji je status ove druge opcije? Odgovor: Dogovor koji ljudi postignu je obaveza i musliman se dogovora mora držati. tog zakona će biti obavezni da se drže i muslimani. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dužnost je držati se dogovorenog sve dok jedna strana to ne prekrši. dž.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno jesti konjsko meso? Da. Ramić. kao što je npr. zbog svoje slabosti i nekih drugih razloga. konjsko meso je dozvoljeno jesti i mlijeko piti. dogovorili na nešto što je očiti grijeh. Predlažem vam da kontaktirate odgovorne u kompaniji i vidite da li su oni svjesno dozvolili da razgovori budu besplatni i da li ste ih eventualno oštetili. tako da vi niste odgovorni. U toj situaciji musliman mora tražiti put kako ne bi radio ono što je grijeh. Kod nas je izglasan zakon kojim se reguliše pitanje oporezivanja roba. zbog nekog kvara na sistemu.11. Ukoliko ste svjesno željeli da iskoristite njihovu slabost i nemoć dužni ste da im štetu nadoknadite. s tim što će biti dužni da se bore za izmjenu svake odredbe koja u sebi sadrži nešto što je grijeh. jer ga veliki nameti čine nerentabilnim. i imajući u vidu da se iz fonda nastalog prikupljanjem poreza ponekad financiraju određene aktivnosti koje musliman ne smije podržavati. Ukoliko su odgovorni u kompaniji znali za kvar.š. Ne ulazeći u pravednost svih zakonskih odredbi. U tom slučaju ostali imaju izbor da se dogovorenog i dalje drže ili da dogovoreno smatraju ništavnim. eventualna nepravda itd. implicitno.Na pitanja odgovora doc. obavezujući i dužnost ga je ispoštovati. Šukri H. u tom slučaju vi snosite potpunu odgovornost za eventualnu štetu koju ste kompaniji nanijeli. pak. posebno u uslovima kad većina ne plaća poreze. mogli desetak dana besplatno razgovarati sa nekim arapskim zemljama. Međutim. dr.2005 http://www. smatram da nema smetnje da muslimani u određenoj mjeri izbjegavaju porez. osim. znači da su dozvolili da njihovi klijenti besplatno koriste mrežu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 87 od 416 . Nadalje. usluga itd. Datum kreiranja: 27. koji vrlo često nisu opravdani. nije uvijek pravedna u njegovoj implementaciji. a Allah. taj zakon je. Sve to kažem oslanjajući se na izjavu resornog ministra koji priznaje da onaj ko plaća poreze u ovoj našoj državi ne može opstati u biznisu. Pitanje: Vlasnici telefonskih ultra-kartica su.novihorizonti. u osnovi. vodeći strogo računa da se oduže državi za sve usluge koje im ona pruža. Oni se susreću sa dilemom: zatvoriti posao. U tom slučaju trebate se pokajati za tu vašu lošu namjeru. Ukoliko. kompanija nije znala za kvar ili je bila nemoćna da ga ukloni. Da li im je to šerijatski bilo dozvoljeno? Odgovor: To zavisi od odnosa odgovornih u kompaniji prema tom problemu. ali nisu bili zainteresovani da bilo šta poduzmu. Pitanje: Mnogi poslovni ljudi opterećeni su raznim dažbinama prema državi. Onoga dana kada država spomenuti zakon pravedno implementira. mimo njegove volje. ukoliko su se drugi.

koje su.v. dopustio Abesincima da izvedu igru s kopljima u njegovoj džamiji. U džamiji su dozvoljene sve aktivnosti koje ne skrnave džamiju. najbolje zna. toga se morate kloniti. u osnovi. a Allah.com Pitanje: Živimo u inostranstvu. Naš efendija dopustio je folklornoj grupi da vježba u džamiji. dž. postoje dva mišljenja koja su rasprostranjena među suvremenom ulemom. Mislimo da ne dolikuje da momci i djevojke. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. smatraju haramom. Njegov odgovor objavljen je u reviji ”Es-Sunne”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 88 od 416 .š. ne smije uzimati zakon u svoje ruke.2005 http://www. Velika Britanija. Nadam se da će Rijaset to pitanje brzo riješiti. jer pravno pravilo o prijekoj nuždi kaže da je haram u prijekoj nuždi dozvoljen u granicama neophodnog.a. u nekoliko nastavaka (počevši od br. imajući u vidu da takav postupak vodi u veće zlo koje se ogleda u neredu i anarhiji. zajedno igraju.Na pitanja odgovora doc. Nekoliko nas džematlija nije se s tim složilo. Međutim. (Vidi odgovor dr.11.s. Pitanje: Odgovor: Djevojkama. Najpoznatiji suvremeni alim koji zastupa drugo mišljenje je doktor Jusuf el-Kardavi.) Drugi to također. Ramić. Kada smo zaprijetili efendiji da ćemo se žaliti Rijasetu on nam je rekao da on ima podršku Rijaseta.novihorizonti. prilično golišave. najbolje zna. ali to dozvoljavaju u slučaju prijeke nužde. a Allah. dž. jer pojedinac. To je validna fetva koja se može slijediti. ili potrebe koja dobiva status prijeke nužde. b) njihovi glasovi koji će biti uljepšani će dolaziti do muških osoba pred kojima one ne smiju uljepšavati svoje glasove. fizičke prijetnje tiče. a u drugom ćemo mi postati vlasnici stana i nećemo čitav život biti postanari? Odgovor: U pogledu kupovine stana putem kamatnog kredita koji se uzima od banke. pa makar i bio u pravu. Hoćemo li se ogriješiti ako efendiji fizički zaprijetimo? Odgovor: Smatram da vas vaš efendija pokušava prevariti. U prvom slučaju će stan biti vlasništvo gazde. Jedni to kategorički zabranjuju i smatraju to haramom. Zbog toga predlažem da argumentovano iznesete svoj slučaj Rijasetu kako bi se poduzele odgovarajuće mjere i spriječilo dalje skrnavljenje džamije. Što se. dr. da belaj bude veći. Ahmeda Belvafija onima koji to dozvoljavaju.š. koju izdaje Centar za islamske studije iz Birminghama. nije dozvoljeno učestvovati u mješovitom horu imajući u vidu sljedeće: a) neizbježno je miješanje sa muškracima koje prelazi granice dozvoljenog. najbolje zna. 97). s. Šukri H. Ne vjerujem da u tom pogledu ima podršku Rijaseta. Tako je npr. plešu i pjevaju u džamiji.š. po šerijatu. Opravdavate li učešće djevojaka u mješovitom horu? Datum kreiranja: 27. Pitanje: Da li je manji grijeh za nas u Americi da živimo kao podstanari u stanu koji je gazda kupio na kredit i otplaćuje ga našom stanarinom ili da mi kupimo stan na kredit i otplaćujemo ga lično. pak. Poslanik. a Allah. ta njihova igra nije isto što i zajednička igra i pjesma golišavih djevojaka sa momcima.

muslimanu nije dozvoljeno. Normalno. Poslije toga dijete ima pravo izbora. imajući u vidu da ta država drži pod okupacijom Palestinu. Neki su pak napravili razliku između muškog i ženskog djeteta.novihorizonti. pripadaju djeca? Datum kreiranja: 27. baveći se onim za što se niste osposobili. ElMesdžidul-aksa. Šukri H. U američkoj vojsci ima dosta muslimana. što.Na pitanja odgovora doc. Ukoliko skrbnik ne ispunjava uslove. Ondje gdje će dječiji interesi biti bolje zaštićeni sud je dužan da dijete tamo dodijeli. Čuo sam da je dr. u osnovi. da drži pod okupacijom prvu kiblu muslimana. jer u islamu je. gupi pravo na skrbništvo. Da li je to tačno? Mogu li kupiti diplomu s obzirom da nisam imao mogućnosti da se školujem? U slučaju razvoda braka kome. druga strana ima prava u pogledu viđenja djeteta i boravka sa njim itd. svakako.2005 http://www. koji je sada pod izraelskom okupacijom. Osim toga. džamiju koja zauzima treće mjesto po vrijednosti za muslimane. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 89 od 416 . a neki da je granica postizanje punoljetnosti. pri određivanju skrbnika sud je dužan zaštititi interes djeteta. da je protjerala sa svojih ognjišta preko pet miliona muslimana.com Pitanje: Odgovor: Mogu li kao musliman uključiti se u američku vojsku s ciljem da savladam vojne vještine? Da. privrženije djeci i strpljvije u podnošenju svega što dijete zahtijeva i čemu je potrebno. dijete pripada majci. tek tada pravo dobiva babo. za šta biste bili odgovorni i na dunjaluku i na ahiretu. diplomu ne možete kupiti. njihova prava su solidno zaštićena. zatim dedo itd. U svakom slučaju. po šerijatu. Po hanefijskom mezhebu. 32. Dalje. Pitanje: Odgovor: Da. možete prouzrokovati štetu drugima. zabranjeno varati ljude. a i njihovim posebnim potrebama se izlazi u susret.11. Ako nema odgovarajućeg skrbnika među ženama. Neki su odredili da je to sedam godina. Kardavi dao fetvu da je zabranjeno odlaziti u Kuds sve dok je pod okupacijom Izraela. kada dijete bude dodijeljeno jednoj strani. zatim babinoj majci itd. dr. zatim njenoj majci. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i koliko mi je poznato. nema smetnje da se uključiš. sve to regulišu uslovi koje skrbnik mora ispunjavati. pod uslovom da ne učestvuješ u aktivnostima koje su islamom zabranjene. i uzimanje izraelske vize vid priznavanja države Izrael. Opširniji odgovor na ovo pitanje objavljen je u Saffu br. Pitanje: Odgovor: U osnovi gleda se interes djeteta. to je tačno. august '99 god. Pitanje: Odgovor: Ne. Otuda su islamski pravnici rekli da žene imaju veće pravo na skrbništvo s obzirom da su one saosjećajnije. Ova fetva polazi od toga da je odlazak u Kuds. Skrbništvo traje onoliko koliko je djetetu potrebno. u mirnodopskim uslovima.

11. njegov rad bude u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. poslodavac dužan isplatiti svoga radnika? Datum kreiranja: 27. s obzirom da u Njemačkoj i drugim zemljama Evrope živi velika populacija muslimana. f) da ne skriva činjenice koje su mu poznate. ukoliko se dogovore i drugačije. U osnovi. 2434) Međutim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 90 od 416 . nadam se da bavljenje advokaturom ima svoje uporište u šerijatu.Na pitanja odgovora doc. ”Kitabul-ahkam”.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Poslodavac je dužan isplatiti radnika u skladu s ugovorom koji su napravili prije početka rada. e) da ne brani one kojima šerijat ne pruža zaštitu. znoj radnika osuši. (Vidi: Ibn Madždže. b) da se bori za istinu i pravdu. i imajući u vidu prirodu posla advokata. pod sljedećim uslovima: a) da advokat musliman ne odobrava i ne podržava zakone koji su suprotni šerijatu. po šerijatu. Ramić. Koliko i kada je.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Sunen. kako u hadisu stoji. g) da. to treba poštovati. Šukri H. dr. općenito.com Pitanje: Odgovor: Da li je profesija advokata u Njemačkoj ili drugoj zapadnoj državi halal posao? Imajući u vidu okolnosti i potrebu za advokatima muslimanima. isplata treba biti prije nego se. br. c) da svjesno ne laže. d) da svjesno druge lažno ne optužuje.

nakon što je klanjao nafile (tj. pojedinačno.v. nema naznake da je Alejhisselam. i njegovi ashabi ovako u džematu. hanefijskom mezhebu. učenje tesbiha zajednički. s. učili tespih (tespihali) poslije namaza? Ne. nakon sunneta. odgovorio je. uglavnom. da ono što je preporučljivo (mendub) postaje pokuđeno (mekruh). i klanjaju sunnete ili nafile.v. dr. niko ne negira. ali su to radili svako za sebe.” Klanjanje sunneta u džamiji.com Pitanje: Odgovor: Da li su Muhammed. pr. Ni u tim hadisima. tako da su govorili da je po. i kao što bilježi Ebu Davud od istog prenosioca: ”Da je Allahov Poslanik.11.s). Šukri H. uz mujezinovo komandovanje. a ono što je (Poslanik. s. zabranjena novotarija (bid‘a muharreme). To je dobar hadis. elhamdu lillahi..v. 12 navedenog u glavnom tekstu ove knjige (tj. Govoreći o novotarijama poslije namaza Tehanevi. Tako mi Allaha. Oni čak zamjeraju imamu.s. a niti u drugim. a on rastegao sa sunnetima. i na Indijskom potkontinentu. A iz hadisa br. kad prouče allahumme entes-selamu. a ni u jednom hadisu nije navedeno da se on poslije (sunneta) vraćao u džamiju da bi učio dovu. desnoj strani je lijepo davati prednost u svemu što se odnosi na ibadet. da je sunnete dozvoljeno klanjati i u džamiji). ako se radi o farzovima”.novihorizonti. Isto tako. toliko dugo učio poslije akšama da su se u međuvremenu svi koji su bili u džamiji razišli. I‘laus-sunena): ”Da je Alejhisselam dva rekata poslije džume i akšama uvijek klanjao kod kuće”. dakle po trideset i tri puta izgovarali subhanallahi. Ovo je vjerodostojan ili dobar hadis. Oni neće da klanjaju za onima koji ne rade po njihovom običaju. s. uistinu. pošto se pobojao da se ne pomisli da je to stroga dužnost.a.” Mutevelije traže od imama koji službeno obavljaju tu dužnost da obavezno uče tu dovu poslije sunneta.a. pa je Ibn Mesud.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 91 od 416 .a. uglavnom. je dužnost u namazu. u džematu sa imamom. rekao da je pokuđeno-mekruh (uvijek joj davati prednost). smatraju hanefijama. Poslanik.) zajedno sa Datum kreiranja: 27. te muslimani indijskog potkontinenta (u pogledu zajedničke dove nakon sunneta). U svemu tome je dokaz da je on (tj. novotarija u vjeri! Vidio si iz hadisa br.s. imao običaj klanjati sunnete i nafile kod kuće. sunnete. zajednički tespihali. ako malo duže klanja sunnete.a.) rekao ima prednost u odnosu na ono što je uradio. Interesantno je da način na koji to prakticiraju balkanski muslimani i Turci. u poznatom hanefijskom djelu I‘laus-sunen.v. Allahu ekber. čudno je da se to ukorijenilo u tradiciju muslimana hanefijske pravne škole iako knjige. op. kao što bilježi Tahavi u Šerhu me‘anil-asar od Ibn Abbasa: ”Da je Allahov Poslanik. oni ih optužuju i razrješavaju dužnosti. ako se digne na stepen koji mu ne pripada. uz komandu mujezinovu. 13 vidio si da je Alejhisselam upitan koji je namaz vredniji: kod kuće ili u džamiji? ”Zar ne vidiš kako je moja kuća blizu džamije? Da klanjam kod kuće draže mi je nego da klanjam u džamiji. Turskoj. To izgleda još čudnije ako znamo da je hanefijska ulema pokušavala da tu praksu iskorijeni..2005 http://www. pr. zaista. nigdje o tome ne govore. uči dovu a džematlije izgovaraju amin. Ramić. a zatim poslije nje klanjao toliko da je u međuvremenu sam ostao u džamiji. iako se muslimani na Balkanu. Npr.s. Šta tek reći za osobu koja je ustrajna u novotariji ili onome što je pokuđeno!? Ta grupa nema potpun dokaz u nekim predanjima u kojima stoji da je Alejhisselam ponekad nafile klanjao u džamiji. osim. ranije je navedeno. U tome bi bila i poteškoća. mi čekamo na završnu dovu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pr.Na pitanja odgovora doc. govoreći: ”Vidi ga. nije u skladu sa hanefijskim mezhebom.).”. klanjao jaciju (kad se govori o nekom namazu uvijek se podrazumjevaju farzi. dakle onako kako se i kod nas prakticira. kaže: ”Neka se Allah smiluje novatorima koji su u nekim dijelovima Indije uveli praksu da imam i muktedije ustaju odmah nakon farza. koje se smatraju izvorom hanefijskog prava. Da ih je bolje klanjati kod kuće potvrđeno je riječima hadisa. što je razumljivo. s. tako da se njegov postupak (u konkretnom slučaju) tumači kao objašnjavanje dozvoljenosti (tj. u poglavlju o onome šta se uči nakon klanjanja farza. oni nisu tako u džematu. pa imam nakon Fatihe. koju uči naglas. Ashabi su učili tesbih koji i mi učimo. O tome ne govore ni naši ilmihali iz kojih smo u mektebu učili klanjati. dakle mujezin nije komandovao pri tespihanju. U protivnom.a.v.s. to što rade je. To što čine oni rade u smislu stalne obaveze i obični svijet smatra da takva dova nakon sunneta ili nafila. Ovdje se govori o onome što je bolje i o učenju dove zajedno u džematu. s.

U glavnom tekstu (ove knjige) je navedeno od Ebul-Ahvesa koji prenosi od Ibn Mesuda da je rekao: ”Kada imam završi (s namazom).2005 http://www. Naime. istakli učenjaci u usuli-fikhu. uistinu. njihovo vidljivo literarno značenja upućuje da je on klanjao namaz i učio toliko da su se oni. nakon nafile.” (Tehanevi.. i da svako poslje njih dovu čini za sebe i muslimane. I na kraju. je sunnet”. Njegove riječi: ”Mustehab je imamu da se poslije nafile okrene licem prema džematu. Oni. eksplicite. Uzvišeni Allah kaže: ”A kada se namaz završi. ako hoće.. 182). To zaključujemo na osnovu toga što je sam Eš-Širinbilali. bilo u kući ili negdje drugdje.” Prethodno rečeno ne ukazuje da se to sve i dova uče u džematu (zajednički) i da se sve to radi u džamiji. može tumačiti da se to radi u džamiji. a to u sebi sadrži mijenjanje onoga što je propisano i što je bolje. farza i nafile. on je rekao: ”Mustehabb je imamu. dr. pošto u tome ima vid prisiljavanja imama i muktedija da klanjaju sunnete i nafile u džamiji. ne iziskuje sastajanje i pridruživanje.11. okrene muktedijama i da triput izgovore estagfirullah.. može ih učiti stojeći. Ukoliko su i prisiljeni da zajednički tespihaju imami nisu prisiljeni da pravilno tumače islam. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 182) Pošto je sunnete.” (str.. Obvezivanjem učenja dove nakon sunneta i nafila je izmjena ove dozvole i otežavanje imamu i narodu bez razloga. po njemu. tj. Razumi to! Allah upućuje na Pravi put koga hoće. nije valjan dokaz to što je rekao Eš-Širinbilali u Nurul-idahu i komentaru. Šukri H. u međuvremenu razišli. zatim Ajetulkursiju. te da kažu subhanallah. da je Ibn Mesud rekao: ”Kad imam preda selam. i pošto je u tome ograničavanje u onome u čemu je Allah dao izbor. ušerijatiti dova poslije nafila u džamiji!? Naprotiv. Njegov namaz je završen. nakon što imam završi (farz) namaz i preda selam. kako je bilo dok ih predvodio kao imam na farzu. onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite. To zbog toga što gramatički oblik množine. a ako hoće. neka ide i neka ga ostavi. Još eksplicitnije je to što je zabilježeno u Medžmeuz-zevaid (1-200). To su. pa ne ustane niti se okrene. što oni hoće. Eš-Širinbilali je prije toga eksplicitno rekao. u osnovi. a koji su vezani za farz. kako se onda njegov govor: ”Istigfar čine Allahu i hvale Ga. nakon što preda selam da se pomakne ulijevo radi klanjanja nafile nakon farza. a neko ima neku potrebu. Na osnovu čega se može. želim da naglasim da naši muslimani ispravno obavljaju namaz. 10) Za njih nema dokaza u onome što je preneseno u smislu općenitog poticanja da se uči dova poslije svakog namaza. prenoseći iz djela Medžmeur-rivajat. prije toga. Bilo bi dobro kada bi imami skinuli odgovornost sa sebe i objasnili svojim džematlijama ovaj propis. On je eksplicitno naglasio da imam u tome svemu ima izbor (str. U tome se ne određuje da ta dova bude zajednička i da jedni druge čekaju (da bi zajednički dovili). Mustehab je da se nakon toga.”. da ih svako prouči pojedinačno.. 3/205-207) Iz svega navedenog očito je da zajedničko tespihanje nema utemeljenja i da to nije hanefijski mezheb. vrednije klanjati kod kuće. da prouči sure El-Felek i En-Nas. da kada neko završi namaz može. eksplicitno rekao da je vrednije sunnete klanjati tamo gdje će se moći biti dalje od rijaluka (pretvaranja) i gdje će se moći biti iskrenije i čistije. zikr i dove proučiti sjedeći. elhamdu lillah i Allahu ekber po trideset tri puta.Na pitanja odgovora doc. zajednički? Isto tako. ili bilo gdje drugdje i mogu nakon klanjanja farza ići za svojim poslovima. gdje je rečeno da su prenosioci tog hadisa vjerodostojni. neka ne čeka da mu se poslije selama okrene licem pa makar rastavio namaz i predavanje selama.” U svemu tome postoji dokaz da muktedija može otići za svojim poslovima. zatim da uče dovu za sebe i muslimane podignutih ruku.. Isto tako. nego znače da mu je mustehab da prestane biti džematu okrenut leđima. Nego. nakon njegovih riječi: ”Ustajanje radi obavljanja sunneta poslije farza. jer je namaz ono što Datum kreiranja: 27.. Ramić. a neko ima potrebu (da ide). bilo da im se okrene u sjedećem položaju na svom mjestu ili ode za svojim poslom. I‘laus-sunen.com džematlijama učio dovu. to ima status novotarije u vjeri koja je haram. koji su bili u džamiji.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 92 od 416 . imaju po šerijatu slobodan izbor da nafile klanjaju u džamiji ili kod kuće. To zbog toga što se sa svim tim prekida biti okrenut leđima..” Prenosioci ovog hadisa su povjerljivi.novihorizonti.” (El-Džumu‘a.” ne znače da se on prema njima okreće da bi učili dovu. To što je on rekao znači da muslimani trebaju poslije farz-namaza proučiti dove koje se u tradiciji prenose.

” (El-Mudžadela. s. ali se ti propisi sprovode samo tamo gdje šerijat vlada. Treba imati razumijevanja. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. bez obzira bili oni muslimani ili ne. Ramić. i to je dozvoljeno. ti ih ne slušaj i prema njima se.š. Treće. pomoć. ili sinovi njihovi. s. a tu nema ništa što je novotarija. koja ostaje važeća.) To djelovanje treba da bude blagom riječju. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš. O toj obavezi Kur‘an kaže: ”Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim.” (Lukman.v. četvrto. kako na ovom svijetu tako i na ahiretu. Imajući u vidu da kod nas ne vlada šerijat o njima neću govoriti. možemo naučiti kakav odnos treba imati prema rodbini.a. 214. tužan i izranjavan Poslanik.11.s. a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća. Sjetimo se kada su stanovnici Taifa naputili svoju maloljetnu djecu i luđake da kamenjem istjeraju Allahovog Poslanika. Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. jer većina ljudi nije imala odgovaraći odgoj i živjeli su u okruženju koje ih je uglavnom odvraćalo od islama i islamskog života. Što se tiče novotarija koje se čine prije i poslije namaza.com je između početnog tekbira i selama na desnu stranu. ukoliko dođemo do zaključka da ćemo na rodbinu najbolje djelovati ako se od nje distanciramo. Meni ćete se vratiti. dž. Šukri H. hvala Allahu.2005 http://www. Peto. jer bi to zahtijevalo puno vremena i prostora.s.novihorizonti. dužni smo na nju da‘vetski djelovati: ”I opominji rodbinu svoju najbližu. da uputi njegov narod koji ne zna. o kome ti ništa ne znaš. Međutim.š.v. Što je rodbina bliža i obaveze su veće.š. Prvo što treba znati jeste da je naša dužnost prema rodbini veća u odnosu na one koji nam nisu rodbina. Umoran. ili rođaci njihovi. velikodušno ponašaj.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 93 od 416 . u isto vrijeme. Pitanje: Odgovor: Iz biografije (sire) Allahovog Poslanika. tako i onoj koja se islamu suprotstavlja. kaže: ”Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju. 14-15) Drugo. Meni će se svi vratiti. biti prevaziđen. 22).s. na način koji će pokazati da mi ljudima općenito. niti ću na vaše pitanje detaljno odgovarati.v. treba uvijek Allahu. vjeru.a. Zbog toga preporučujem ti da pročitaš djela koja govore o Poslanikovoj biografiji. i odbija ga u toku dvije godine. koji ih je došao pozvati u Allahovu.” (El-Ankebut.” (Eš-Šu‘ara. taj problem. nadam se da će. ili braća njihova. dž. a njeno zdravlje trpi. dovu činiti za svoju rodbinu. a posebno svojoj rodbini želimo sve najbolje. dž. onda ih ne slušaj. je učio dovu moleći Allaha. ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš. pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti. a zatim uz aktivan napor učenih muslimana. vremenom. ukoliko rodbina nije u islamu. uz Allahovu. ali. Zbog toga posebno treba voditi računa o obavezi prema roditeljima. U odgovoru na vaše pitanje ukazat ću samo na neke opće smjernice. dž.Na pitanja odgovora doc. Majka ga nosi. i kada se distanciramo od takve rodbine. ako se rodbina bori protiv islama nećemo prema njoj izražavati prijateljstvo jer Allah. na ovom svijetu. nastojat ćemo da svoje obaveze prema takvoj rodbini izvršimo i da u svakom slučaju budemo pravedni. Zapečećeni džennetski napitak (Mubarkfuri) i Poslanikov životni put (Sibai).a. s. Kakav odnos treba da imam prema rodbini koja otvoreno ispoljava ateizam? Datum kreiranja: 27. dr.š. makar im oni bili očevi njihovi. dž. Ali. onoga o kome ništa ne znaš. ne smijemo zapostaviti svoje obaveze prema njoj. kako onoj koja prakticira islam. mudro i lijepim savjetom. a koja su dostupna i na bosanskom jeziku poput: Poslanikov Životopis (Ibn Hišam).š. 8) ”Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. bez obzira kakva ona bila i nikada ne treba gubiti nadu da će se ona jednog dana povratiti na pravi put.š. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. U šerijatu postoje propisi za muslimane koji su se odmetnuli od islama. dž.

pak. Zbog toga. nisam naišao na neki šerijatski dokaz koji tome ide u prilog. kao i u svakom drugom. tiče njenog učenja u određene dane. ne pretjera u smislu da se zbog njega ne zapostave druge obaveze. tuša itd. Što se. Kod nas je ustaljena praksa učenja Jasina ponedjeljkom. kao i to da se te sure uče i drugim danima. tada musliman ne bi smio takve suvenire prodavati. ili pak imali neki sadržaj koji je muslimanu haram.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno razgovarati za vrijeme učenja ezana? Da. Međutim. cvijeće je dozvoljeno prodavati.2005 http://www. Npr. Pitanje: Odgovor: Sura Jasin jedna je izuzetno sadržajna sura koja precizno govori o islamskom vjerovanju (akidetu). a znamo šta znači uvesti novotariju u vjeru. razgovarati. Da li je to šerijatski utemeljeno? Da li je dozvoljeno prodavati cvijeće i suvenire za Osmi mart ili druge praznike? Datum kreiranja: 27. bez sumnje. Ukoliko se.11. ukoliko nisu u osnovi haram. najbolje zna. jer je to jedan od načina da se zasluži njegov šefa‘at na Sudnjem danu. Koliko vremena (sati ili minuta) traje obavljanje gusula? Postavljam ovo pitanje jer mi se čini da u tome pretjerujem. Šukri H.v. dž. jednoći. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. znoja itd. od velike koristi za svakog ko pouku uzima.š. po potrebi.a. s. osoba kupa radi uklanjanja prljavštine. sredstava za kupanje.s. pak. treba voditi računa da se u tom poslu. poslanstvu i proživljenju. lijepo je (mustehab) ponavljati za mujezinom i kad on završi proučiti dovu koju nam je preporučio Poslanik.Na pitanja odgovora doc. dr. Pitanje: Odgovor: Da. ukoliko bi suveniri bili u vidu kipova. U svakom slučaju. tada dužina kupanja ovisi o kvaliteti vode. Pitanje: Odgovor: To nije vremenski određeno. tako da to ne bude stalno ponedjeljkom i petkom da to ne bi preraslo u stalnu praksu i kako se ta praksa ne bi ušerijatila. sapere svoje tijelo vodom tako da nijedan djelić ne ostane suh. trljajući jedanput. preporučujem da se u mjestima gdje postoji praksa učenja sure Jasin ponedjeljkom i petkom ponekad uče i druge sure. Allahovoj. Ramić. petkom i uoči bajrama. Ukoliko bi se to ušerijatilo dobilo bi status novotarije. dž. kao i suvenire. dok ezan uči nije grijeh.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 94 od 416 . Njeno učenje je. Kada se osoba kupa radi izlaska iz stanja dženabeta bitno je da. a Allah.novihorizonti. Kada se čovjek kupa radi osvježenja može to činiti koliko mu je potrebno da se dovoljno osvježi.š.

s.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Odgovor: Ne. klati u svako doba godine. Poslanik. 3731).com Pitanje: Neki ljudi kod nas. ugasi svijeću i spomeni Allahovo ime. pa makar de poprijeko nešto staviš. 3280) Pitanje: Odgovor: Da. u ruku nakon namaza. pa makar tako što se preko stavi kakav štap ili motka. najbolje zna. dozvoljeno da jedemo hranu ehlu-kitabija (kršćana i Jevreja). treba voditi računa ne samo o svinjetini nego i o tome da li su životinje čije meso jedeš zaklane na ispravan način. iz imperativnog oblika naredbe da se posuda pokrije.a.” (Sahihul-Buhari. Mesar sam. To znači da se to posuđe može oprati. br. pod uslovom da znamo da je čisto. (Vidi: El-Fikhul-islami ve edilletuhu. 1/314) Međutim. Ima li to kakve veze sa šerijatom? Da li je dozvoljeno. preporučujem ti da se hraniš u restoranima u kojima se ne služi svinjetina niti alkohol. zaveži svoju mješinu za vodu i spomeni Allahovo ime i pokrij svoju posudu i spomeni Allahovo ime. Ramić. ne prenosi se da su se oni uvijek rukovali nakon svakog namaza. Uvođenje takve prakse bila bi novotarija. Nadalje. Ipak. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. u čikagu ima restorana koji na svom jelovniku nemaju svinjetinu niti služe alkoholna pića. je rekao: ”Kada nastupi noć sklonite svoju djecu (u kuće) jer šejtani tada izlaze i šire se.s. br. kažu da se posuđe u kom je bila svinjetina ne može nikako oprati. Šukri H. interesuje me da li je to tačno? Odgovor: Nama je. prije bi se moglo razumjeti da je to obavezujuće.š.a. Isto tako. koliko mi je poznato.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 95 od 416 . dž.2005 http://www. pa makar i motkom (kako stoji u predanju Ebu Davuda. a Allah. Stoka se može.novihorizonti. Mogu li uz ramazan klati stoku? Kod nas je običaj da se kanta s vodom pokrije.11. u znak poštovanja. imajući u vidu da ne postoji šerijatska zabrana za tako nešto. dr. za to nema smetnje. ulema kaže da je to sunnet. jer. pa prema tome i da koristimo njihovo posuđe.v. u čikagu. S obzirom da se hranim u restoranima u kojima se služi i svinjetina. s. Vlasnici tih restorana su uglavnom muslimani. Ne prenosi se da su ashabi ljubili Poslanika.v. to nije dozvoljeno. kada za to postoji potreba. Naime. s obzirom da to nije bila praksa prvih muslimana. ”Bed'ulhalk”. imama ljubiti u ruku poslije namaza i čestitati mu namaz? Datum kreiranja: 27. a ima i ehlukitabija koji u svojim restoranima ne drže svinjetinu niti alkohol. u osnovi. Zatvori svoja vrata i spomeni Allahovo ima pri tome. Kada prođe nešto jacijskog vremena možete ih pustiti. ”Kitabul-ešribe”. Napominjem da nema smetnje da se s osobom koja je pored nas ili koju nismo odavno vidjeli poselamimo i rukujemo. vidi: Sunen. Pitanje: Odgovor: Da.

Šukri H.v. dr. kaže: ”Sadaka data siromahu je samo sadaka.Na pitanja odgovora doc. ”Kitabuz-zekati”. a kada se da rodbini. ona je i sadaka i održavanje rodbinskih veza. Ramić. dž.s. Sunen. čak se i preporučuje davanje zekata siromašnoj rodbini. Poslanik. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (Tirmizi. siromašnom bratu i sestri može se dati zekat.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 96 od 416 .a. najbolje zna. jer se time postiže dvoje: izvršavanje obaveze zekata i jačanje rodbinskih veza.com Pitanje: Odgovor: Mogu li dati zekat bratu i sestri koji su siromasi? Da.novihorizonti. s.11. ukoliko osoba koja daje zekat neće naslijediti osobu kojoj ga daje. 658) Datum kreiranja: 27.2005 http://www. i ukoliko nije obavezna da je izdržava. a Allah. br.

bilo da nekog proglasite fundamentalistom pa da ga po zakonu možete pljuvati. radu itd. Više o ovom pitanju napisao sam u omladinskom časopisu Saff br. a krše praksu Poslanikovu. rodbini. degradirati i osuđivati na višegodišnju robiju. jer ta da‘va nije neki novi mezheb.v. Može se reći da je ta ideja bila preteča svih reformističkih pokreta koji su se pojavili u zadnjih dvjesto godina prošlog milenija. vehabijom nazivaju osobu koja ponekad klanja. Ramić. niti neki novi put. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a da bi se muslimanski mogli blatiti do mile volje. i s te strane postoji velika igra i ponekad velika zabluda. upravo zbog gore spomenutog razloga.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 97 od 416 . ideja Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba je selefistička ideja koja poziva vraćanju izvornom islamskom učenju sadržanom u Kur‘anu i sunnetu. Treba naglasiti da mnogi koriste izraz vehabija da bi anatemisali islamske aktiviste i muslimane koji se trude da prakticiraju islam. mnogi ga koriste i ne znajući o čemu se radi. Oni koji imaju loše namjere.s. ashaba i tabiina. da se nemuslimanski fundamentalisti ne bi vrijeđali. izmišljena je riječ vehabija.com Pitanje: Odgovor: Želio bih nešto više saznati o Muhammedu ibn Abdul-Vehhabu i njegovu pokretu. radio i da nije vehabija niti selefija svako koga nazivaju tim imenima. s. a potom i u drugim dijelovima Arabijskog poluostrva. Dovoljno je. Treba podvući da su selefije oni koji slijede i prakticiraju islam u svim njegovim segmentima. Dakle. tako da je. nemuslimanima. koja je pozivala da se islamsko vjerovanje uzima sa čistih nepomućeih izvora.s.2005 http://www. Svi ti reformistički pokreti su se uveliko okoristili idejama da‘ve Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba. s. s. nego je nastavak da‘ve prvih generacija muslimana. Pošto je riječ fundamentalista izrabljena i pošto fundamentalista ima i među nemuslimanima. treba znati da se pod firmom vehabija i selefija ponekad skrivaju mnogi koji s idejom i da‘vom Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba nemaju baš puno zajedničkog. uglavnom. kako se čini.novihorizonti. niti je vehabijja ili selefija svako ko sebe tako naziva i tako se deklariše.a. potpore ona zaživjela prvo u Nedždu.a. 10 i 11 (oktobar i novembar ’97) u feljtonu o suvremenim pokretima. Šukri H. Tu njegovu ideju podržala je vlast u Der‘iji u Nedždu. oni koji koriste taj izraz. muslimanima.Na pitanja odgovora doc. i prakticirati obrede islama onako kako ih je Poslanik.s. Dakle. Tako u našim sredinama gdje muslimani ne klanjaju. Dakle kao zaključak možemo kazati da oni koji slijede izvornu ideju Muhammeda ibn AbdulVehhaba su. Datum kreiranja: 27. i njegovih ashaba.v. a koji su pokušali probuditi islamski ummet nakon dugog perioda stagnacije i dekadence. vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja sve namaze. S druge strane.a. Dakle. a ne oni koji eventualno samo u svome odijevanju i vanjskom izgledu liče na selefije. dr. ondje gdje muslimani dobro klanjaju vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja u džematu i nosi bradu itd. kao što se nekad koristio izraz fundamentalista. Nije naučno utemeljeno sljedbenike da‘ve Muhammeda ibn AbdulVehhaba nazivati vehabijjama. taj izraz koriste. sljedbenici selefističke ideje koja nastoji vjerovati onako kao je vjerovao Allahov Poslanik. Muhammed ibn Abdul-Vehhab nije imao iza sebe klasični pokret. nemaju za to naučno opravdanje. kada je u pitanju porodični život. ustvari. a mnogi. partijama i sektama koji je ovaj omladinski časopis bio počeo objavljivati. odnos prema komšijama. u sredinama gdje muslimani malo više klanjaju. da se to vjerovanje očisti od svih vidova širka. Doduše.11. On je imao ideju o vraćanju muslimana izvornom učenju islama i uklanjanju svih vidova širka koje su muslimani prakticirali. nemaju ni lijepe namjere. Sredstva informisanja u rusiji čečenske mudžahide nazivaju isključivo vehabijama. u komunističkom vremenu. imajući političku i druge vrste.v.

pa može koješta pomisliti. Normalno. U kontekstu prethodno rečenog treba nastojati postići sklad između mogućnosti i potreba. da se ne osamljuje. Nema sumnje da je izdržavanje porodice veća dužnost od nošenja dugačke brade. čini mi se da. jer sve što je za nekog korak ka nemoralu zabranjeno mu je. dž. pa shodno tome i sa amidžićem. što je itekako pogrešno. ženi prestane mjesečnica (hajz) odmah nakon nastupa zore. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11. Ako čovjek ne bi imao drugog načina da nađe posao nego da potkrati bradu. da ne uljepšava svoj govor. pa makar to bilo u osnovi dozvoljeno. (Vidi: ElIsra. ženi je u stanju hajza zabranjeno postiti. najbolje zna. razgovarati sa svakom muškom osobom koja joj nije mahrem. a Allah. ako nema drugog izlaza. što se podrazumijeva pod pojmom održavanja rodbinskih veza.novihorizonti. te da se ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. osim ako je prisutan mahrem. u granicama potrebe.” (Sahihul-Buhari. osim ako priroda posla to zahtijeva. u granicama svojih mogućnosti.com Pitanje: Odgovor: Moj muž ne može dobiti posao zbog velike brade. Ramić. Dakle. dajdžići i tetići bliža rodbina. Prednost tom mišljenju daje se zbog sljedećeg razloga. b) da ne uljepšava svoj govor kada s muškom osobom koja joj nije mahrem razgovara (Vidi: El-Ahzab. muslimanka koja nosi nikab može.š. dajdžićem i tetićem. tj. s tim što mora voditi računa da ispoštuje gore spomenute propise. S obzirom da joj je početkom dana bilo zabranjeno postiti. čak i kad bi postila.2005 http://www. 32). Prema tome. koji su izloženi toj diskriminaciji moraju tražiti odgovarajuće rješenje nastojeći da daju prednost onome što je prioritetnije i važnije. taj dan će napostiti poslije ramazana. 5233). s. Šukri H.s. s obzirom da je post od zore pa do zalaska sunca.š. problem je i što neka naša braća nošenje duge brada drže na nivou pet dnevnih namaza i ostalih ruknova islama. žena je dužna. ne treba postiti ostatak dana. Pitanje: Odgovor: Ja ne znam za relevantan dokaz na osnovu koga bi se moglo ustvrditi da je ženskoj osobi zabranjeno razgovarati s muškom osobom koja joj nije mahrem. dr. da li njen amidžić i dajdžić s njom mogu razgovarati u prisustvu njenog muža? Ukoliko. Šta nam preporučujete? Prije svega treba naglasiti da uskraćivanje posla zbog toga što neko nosi bradu predstavlja diskriminaciju najgore vrste i vid kršenja osnovnih ljudskih prava. da ih posjećuje. Datum kreiranja: 27. s tim što se preporučuje da to ne radi javno jer svijet ne zna za njeno stanje. taj post joj ne bi bio validan. poklone itd. Naime. Pitanje: Odgovor: Ispravno mišljenje jeste da ona nije dužna nastaviti taj dan postiti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 98 od 416 Ako žena nosi nikab. pa čak. ja bih mu preporučio da je potkrati. činjenica je da ta vrsta diskriminacije kod nas postoji i muslimani moraju nastojati da se izbore za svoja prava.v. Ona može taj dan jesti i piti. čitava porodica ispašta zbog toga. Ispravan stav jeste da ženski glas nije avret. nije joj grijeh ostatak dana nepostiti. a da je održavanje rodbinskih veza stroga dužnost. c) da se pri tom razgovoru ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. i da je obrije. kaže: ”Neka se muškarac ne osamljuje sa ženom. br. s nijjetom da je ponovo pusti čim nađe odgovarajući posao. dž. da li je dužna ostatak dana postiti? . 32) Imajući u vidu da su amidžići. uz ramazan. s njima razmjenjuje posjete. Oni pak. ukoliko žena nije mogla zapostiti početkom dana. ”Kitabun-nikah”. da s njima održava rodbinske veze.a. Poslanik. kad je brada u pitanju.Na pitanja odgovora doc. a Allah. pod uslovom da ispoštuje sljedeće: a) da se ne osamljuje sa muškom osobom koja joj nije mahrem. najbolje zna.

11. ti možeš sa njom ostati u braku. u početku. pa makar se radilo i o velikim grijesima. Pitanje: Odgovor: Ukoliko je ona u islamu. Šukri H. kao što je namaz. Normalno je da. nevjesta češće posjećuje svoje roditelje. tako da se to pitanje rješava na osnovu tradicije (urfa) i općih propisa islama koji govore o pravdi. To što ona određene propise ne prakticira. muž ne smije uskraćivati supruzi ono što je. riječi u kojima on kaže da su najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama. Naime. dž. Nadalje.a. Treba se uvijek prisjetiti Poslanikovih. da vas pomogne u onome što je dobro. ispoštovati. to treba. Pretpostavimo da je muž u teškom materijalnom stanju. u svemu tome supruga i muž treba da imaju dogovor i razumijevanje jedno prema drugom. ona kao kćerka. dakle ukoliko nije počinila nešto što izvodi iz islama.v. u granicama mogućnosti. kao što je nijekanje propisa za koji se zna da su sastavni dio islama. a što je u njegovoj mogućnosti.š. ne povlače za sobom obavezu raskidanja braka. tako da supruga od muža ne traži ustupke koji nisu potrebni. a da tvoja čast i poštenje ne budu ugroženi. dužan si nastojati da joj pomogneš kako bi ona shvatila značaj i vrijednost islamskih propisa i kako bi ih počela sa zadovoljstvom izvršavati. Još da naglasim da muž ne mora uvijek da ide s tobom ukoliko postoji mogućnost da ti odeš do svojih roditelja. ne postoji šerijatski tekst koji to precizno određuje. uobičajeno i potrebno. ili određene grijehe čini. post i sl.2005 http://www.. održavanju rodbinskih veza i dužnosti djece prema roditeljima. dr. Da li mi je dozvoljeno živjeti sa ženom koja ne prakticira islam iako je muslimanka? Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Odgovor: U kom vremenskom periodu je moj muž dužan da me odvede kod mojih roditelja koji su udaljeni 90 km u jednom smjeru? Koliko mi je poznato. niti da ga opterećuje više nego što on može podnijeti. da li im je potrebna usluga i ima li neko drugi mimo njihove kćerke da im tu uslugu pruži. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ramić. U svakom slučaju. Dakle. Molim Allaha. supruga treba to imati u vidu i ne insistirati na onome što joj on ne može priuštiti. dok se ne navikne da od njih bude duže odvojena. u slučaju nepostojanja druge djece ili rodbine. Njeno prakticiranje islama bilo bi od velike koristi za vašu porodicu i šire okruženje.novihorizonti. Normalno. može biti dužna voditi brigu o svojim roditeljima. Isto tako.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 99 od 416 .Na pitanja odgovora doc.s. treba voditi računa o stanju njenih roditelja. s. u određenim okolnostima. ako je u običaju kod vas da nevjesta posjećuje svoje roditelje jednom sedmično ili jednom u mjesecu.

dakle napaštanje tog dana i kefaret. analogija (kijas). 6164. dok je još zdrava. tjelesnom i intelektualnom. str.2005 http://www.com Pitanje: Odgovor: Kada je postač dužan da.s. da je prišao svojoj ženi za vrijeme posta u ramazanu. 1/122.v. 6087. Kurtubi. Njena namjera je da tu garderobu.. zavijestiti itd. ”Kitabul-edeb”. 124) Međutim. pa makar se radilo i o napaštanju ramazana. r. a i trećina je puno. Ibn Kudame.a. zavijesti dvije trećine ili polovinu svoga imetka: ”. da ostaviš svoje nasljednike bogatim. dr. Prema tome. 2/108-109) Dokaz za to je hadis koji bilježe Buharija i Muslim.v. ”Kitabus-savm”. El-Kafi. ako se radi o testamentu ona može zavijestiti svu garderobu pod uslovom da ta vrijednost nije veća od jedne trećine njenog ukupnog imetka. kao što je putnik. dž. ”Kitabun-nefekat”. nego da ih ostaviš siromašnim da prose od svijeta. ispravno je da nema kefareta osim za one koji su svoj post u ramazanu namjerno prekinuli spolnim odnosom. Smatram da analogiziranje namjernog korištenja jela i pića sa spolnim odnosom nije ispravno. u tom testamentu ne može zavijestiti više od jedne trećine. a pravilo je da nema obaveze bez dokaza. a ako nije u stanju onda je dužna nahraniti šezdeset siromaha).a. Poslanik. ili ukoliko ostavi testament. pa čak i spolnim odnosom. povlači za sobom posljedice koje uzrokuju prekidanje posta spolnim odnosom. tada ima pravo da pokloni samo jednu trećinu svoga imetka. Većina te garderobe je još uvijek nova i neraspakovana. El-Kafi. kad su ibadeti u pitanju. a Allah. najbolje zna.trećinu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Osim toga. oni koji kažu da za namjerno prekidanje posta u ramazanu jelom i pićem treba kefaret . ako namjerno prekine. ona slobodno raspolaže svojim imetkom i može koliko hoće svoga imetka pokloniti. uopće nije dozvoljena. dužna je da. posti dva mjeseca uzastopno. Sahihu Muslim. Hanefije i malikije kažu da bilo koji način namjernog prekidanja posta u ramazanu.š. Datum kreiranja: 27. a ako je veća. Bolje ti je. ”Kitabu kefaratil-ejman”. Naime. bolesnik kome post škodi itd.novihorizonti. uz napaštanje propuštenog dana posta. Međutim. uz napaštanje propuštenog dana posta u mjesecu ramazanu.” (Sahihul-Buhari. od strane osoba koje su dužne postiti. ona uskrati pravo svojih nasljednika? Odgovor: Dok je osoba pri zdravlju. 1111) Prema tome. ”Kitabul-vesaja”. br. pa je namjerno prekinula post spolnim odnosom. (Vidi: Marginani. U tom periodu osoba također ima pravo napraviti testament koji će se sprovesti nakon njene smrti. Isto tako. pokloniti spomenutu odjeću. na taj način. 6709. ili je postila van ramazana. Imam Šafija. Pitanje: Jedna sestra je svojim parama prije udaje kupila sebi svu potrebnu garderobu. El-Umm. 5368. El-Hidaje. 124. (Vidi: Sahihul-Buhari.s.. 2/246. dž.Na pitanja odgovora doc. sestra o kojoj je riječ. preferirajuće mišljenje je da jedino za namjerno prekidanje posta spolnim odnosom treba kefaret.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 100 od 416 . str. El-Kafi. s. ”Kitabus-sijam”. koji je htio da. 1/122. osoba koja u osnovi nije bila dužna postiti. Ima li osnova da. učini kefaret (tj.a. br. 2742) Prema tome. pod uslovom da su od onih koji su bili obavezni postiti.11. a Allah. Ukoliko se razboli bolešću od koje će umrijeti. Dakle. (Vidi: Marginani.š. kada se razboli bolešću od koje će i umrijeti ona ima pravo zavijestiti samo jednu trećinu svoga imetka. najbolje zna. Šukri H. br. Dakle. 6711. pokloni u dobrotvorne svrhe. El-Hidaje. Kurtubi.nemaju validan dokaz. tada će za dio koji je višak biti potreban pristanak nasljednika. 1936. je rekao Sa‘d ibn ebi Vekkasu. hadis na osnovu kog je utvrđen ovaj propis govori o prekidanju posta spolnim odnosom. Ramić. u slučaju smrti. a koji govori o beduinu koji se požalio Poslaniku. dok je ležao na smrtnoj postelji. s. nije obavezna činiti kefaret. uistinu. učini i kefaret? Islamska ulema složna je da osoba koja je bila dužna postiti.

s.v. dž. najbolje zna. dakle.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 101 od 416 . s. Tako ćete izbjeći neosnovanu pohvalu ili kuđenje koji su najčešći kada je ženidba ili udaja u pitanju. najbolje zna. Pitanje: Odgovor: Ispravno mišljenje o ovom pitanju je da namazi koji imaju svoj povod. u pogledu momka ili djevojke. od neutralnih osoba. dakle na mjestu na kom je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. Naime. tehijjetul-mesdžid. rekao: ”Nemojte da namjerno klanjate pri izlasku sunca i njegovom zalasku. Šukri H. Također. Ibn Omer prenosi da je Poslanik. Međutim. mogu se klanjati u vremenima u kojim je inače zabranjeno klanjati (tj. br. Ramić. naklanjavanje sunneta. a Allah. ”Kitabul-džum‘a”. da nije providna. treba izbjegavati odjeću koja skreće pažnju. da odjeća nije tijesna toliko da bi se ocrtavalo tijelo. zatim poslije sabaha dok sunce ne izađe i nakon ikindije dok sunce ne zađe). Što se. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. br. bilo koja odjeća koja ispunjava pomenute uslove je dovoljna. ”Salatul-musafirin”. ako bi čovjek namjerno nastojao klanjati nafile upravo u vremenima kada je zabranjeno. dva rekata poslije tavafa itd. dž. 833) U Buharijinom predanju ovog hadisa ima i dodatno pojašnjenje: ”. kada je na zenitu i kada zalazi.com Pitanje: Odgovor: Da li postoji zabrana da žene nose dvodjelnu odjeću (košulju i suknju) ili to mora biti džilbab? Kada se žena pojavljuje na javnom mjestu. tiče savjeta i preporuka. činjenica je da se sve to najlakše postiže upravo džilbabom. bitno je da njena odjeća pokriva sve što je žena dužna pokriti.” (Sahihul-Buhari..i ne zabranjujem bilo kome da klanja u bilo koje vrijeme noći ili dana. Kako mogu upoznati pokrivenu djevojku? Može li se klanjati tehijjetul-mesdžid poslije ikindije namaza? Datum kreiranja: 27. kad sunce izlazi. dženaza-namaz. treba ih uzimati od povjerljivih osoba koje nemaju određeni interes u vezi sa djevojkom ili momkom. to bi bilo pogrešno.novihorizonti. postoje hadisi koji potvrđuju da su neki namazi koji imaju povod obavljani u ta vremena. Pitanje: Odgovor: Pokrivenu djevojku (mislim da se misli uopćeno na djevojku koja prakticira islam) možete upoznati preko osoba koje poznajete i u koje imate povjerenje. da nije specifična za nemuslimane i da nije specifična za muškarce.a. 1192) Prema tome. pak.11.š.š.” (Sahihu Muslim. Zabranjeno je da osoba svjesno odgađa neki od tih namaza da bi ga klanjala u tim vremenima.2005 http://www. To je najbolji način. a Allah. dr..Na pitanja odgovora doc. kao što su: klanjanje propuštenog namaza. samo da namjerno ne traži izlazak i zalazak sunca.

5/279) Prema tome. Ibn Madždže. milosti. Ibn Kudame kaže: ”Mito u vlasti je zabranjeno i tu nema razilaženja. upravo..v. Treba još napomenuti da veličina grijeha u pogledu korupcije ovisi o nepravdi (zulumu) koja je učinjena nekom pojedincu. zatim na osnovu ajeta u kojima se zabranjuje uzimanje tuđih imetaka nepravedno (II:188. Jedna od glavnih zadaća islamskog šerijata jeste. Musned. Imajući u vidu da ta osoba jede svinjsku salamu. Musned.) U Musnedu imama Ahmeda još se spominje i posrednik među njima..š. Kada sudija primi mito to može dostići stupanj kufra (nevjerstva).v. 2/2313.. Ebu Davud. Sunen. obuhvata sve one koji se bave mitom i potkupljivanjem.Na pitanja odgovora doc. islam je najstrožije zabranio takav vid aktivnosti. dr. čak i nakon štavljenja. ElMugni.161. a Allah.” El-Hasan i Seid ibn Džubejr tumače da je to mito. Ovakav stav prema mitu Ibn Kudame i ostala islamska ulema zauzela je na osnovu prethodnog ajeta. Preporučujem da o tom problemu porazgovaraš sa radnim kolegom. nakon upotrebe tastature ruke ćeš oprati sredstvom za čišćenje. Datum kreiranja: 27. 3/3580.a. Prema tome.š. Uzvišeni Allah kaže: ”. kako njeno meso tako i loj. 14/59).. Nadam se da će on poštovati tvoje osobenosti i neće te svjesno dovoditi u neprilike. U tom hadisu Poslanik s.a. s. 2/388. podrazumijevaju uzurpaciju nečijeg prava. (Vidi: Tirmizi: Sunen et-Tirmizi. ukoliko na tastaturi ima svinjske masti. zatim na osnovu hadisa koji je prenesen u sunenima i Musnedu imama Ahmeda.oni koji jedu nedozvoljeno. IV:29.s je prokleo onoga ko daje mito i onoga ko mito uzima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 102 od 416 . pružanje adekvatne zaštite u tom pogledu. dž. 2/164. IX:34). (Ahmed ibn Hanbel. uglavnom. Ramić. kao što je sapun i slično. Šukri H. kosti. Sunen. 1337. s.2005 http://www. svi oni koji su na bilo koji način uključeni u korupciju (potkupljivanje) prokleti su od strane Poslanika. štiti pravo svakog pojedinca.s. dž. dlaka i koža.novihorizonti.s. ali prokletstvo Poslanikovo. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Radim na istom kompjuteru sa nemuslimanom. a ko ne zasluži Njegovu milost neće ući u Džennet. sa svojim savršenim propisima.v.11.a. Ahmed ibn Hanbel. S obzirom da mito i korupcija.com Pitanje: Odgovor: Koji stav zauzima islam u pogledu korupcije i mita? Islam. a da poslije jela ne pere ruke interesuje me da li tastatura kompjutera postaje prljava i da li sam nakon upotrebe tastature dužan oprati ruke? Odgovor: Islamska ulema slaže se da je svinja nečista. Samo proklestvo znači udaljavanje od Allahove. najbolje zna.” (Vidi: Ibn Kudame. 3/1336.

čuvanjem časnog Kur‘ana od bilo kakve destrukcije. zbog njihove svetosti i zbog toga što su oni imali stajališta u vezi s kojim su se sljedbenici islama podijelili na one koji ih podržavaju i one koji su protiv. Tahavi u svojoj Poslanici o vjerovanju kaže o ashabima: ”Ne pretjerujemo u ljubavi prema ikom od njih.a.. I mrzimo onog ko njih mrzi i onog ko o njima neistinu govori. je kazao: ”Najbolja generacija (muslimana) je ona koja je sa mnom živjela. neka je Allah s njima zadovoljan. bošnjački alim koji je umro 1615 god. El-Fetavi. str.. s. 237-241 (komentar i valorizacija dr. Enes i njima slični dozvoljeno je glumiti ih pod uslovom da glumac ne radi nešto što će skrnaviti lik osobe koju glumi. s. Hej‘etu kibaril-ulema iz Saudijeske Arabije. a njegove kćerke imaju veće pravo na takav status. Muavije i njihovih sinova. s. s. Uzvišeni je rekao: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima.s.. voljeli. da sačuvaju njihov integritet i čast. s.a.a.a. kao npr. Tako npr.. (Vidi: Muhammed Rešid Rida. god. Komisija je objavila fetvu u kojoj između ostalog stoji: ”Prvo: Nije dozvoljeno da neko glumi velike ashabe poput Ebu Bekra. (Vidi: Medželletulbuhus el-islamijje. vjerovanje (iman) i dobročinstvo (ihsan).a.” (Et-Tevbe. zaista. Njihova obilježja. Interesuje me da li ima smetnje da se takva drama izvede na pozorišnoj sceni ukoliko je.s. s historijske tačke gledišta. svetosti... niti se nekog od njih odričemo. s.s. pogledao u srca ljudi i vidio da je srce Muhammedovo najbolje pa ga je (Sebi) odabrao i učinio ga poslanikom za Svoju objavu.a.s. vjerodostojna i ne vrijeđa lik Poslanikove. u mjesecu muharremu 1379. pružajući mu podršku. oštri su prema nevjernicima. El-Menar. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Uzvišeni Allah o njima kaže: ”Muhammed je Allahov poslanik. jer njihova svetost proizilazi iz njegove. a Uzvišeni Allah je o njegovim ženama rekao: ”O žene Vjerovjesnikove.com Pitanje: Poznato vam je da se kod nas vodi žučna rasprava u vezi sa stavljanjem na pozorišnu scenu drame o hazreti Fatimi..Na pitanja odgovora doc.. bilo na filmu ili u pozorištu.2005 http://www. Dokaz za to je njihova pohvala. Taj odnos je toliko značajan da se dotiče sfere vjerovanja (akideta).a. Nurul-jekin fi usulid-din.š. Zatim je pogledao srca Svojih robova i vidio da su najbolja srca njegovih ashaba. Šukri H. Otuda u knjigama koje govore o vjerovanju ulema tretira i to pitanje. imaju poseban odnos i posebno poštovanje. 14/827830) Srednje mišljenje zauzela je Komisija za fetve sveučilišta El-Ezher. milosrdni međusobno. 3/1090.11. 2651) Istinu je rekao Abdullah ibn Mes‘ud koji ih je opisao na sljedeći način: ”Uzvišeni Allah je.. Ramić. U reviji ”El-Ezher”. a zatim ona koja ih slijedi. s.novihorizonti. uči da prema ashabima Allahova poslanika.s.” (El-Feth. tragovi od sedžde.v.s. vi niste kao druge žene!”. Alije. što su.. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći. supruge i njegove kćeri. ”Kitabuš-šehadat”. Hasana.” (Sahihul-Buhari. a Poslanik. a mržnja prema njima je nevjerstvo (kufr). koja je sačuvana od iskrivljavanja direktnim Allahovim. s. Husejna.v. Ljubav prema njima je vjera (din).. Omera. H. održana u Meki 1390 H. Mi ih spominjemo samo po dobru. vidiš ih kako ruku čine i na sedždu padaju tražeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo.s. Rabita čije je sjedište u Meki i Konferencija islamskih organizacija. licemjerstvo (nifak) i nasilje (tugjan). Drugo: Nije dozvoljeno da neko glumi Vjerovjesnikove. (Vidi: Hasan Kafija Pruščak. dr.v. mnoge islamske institucije u svijetu dale su eksplicitnu fetvu da je zabranjeno prikazivati njihove likove.v.v. Osmana.” Komentarišući te riječi Hasan Kafi Pruščak.” Datum kreiranja: 27. zbog toga što su ih Allah i Njegov poslanik. pa ih je učinio vezirima (Svoga vjerovjesnika). a koji su s njim. 247) Ima islamske uleme koja ne vidi smetnje da se ashabi predstave kroz igrane uloge pod uslovom da budu predstavljeni u vjerodostojnom svjetlu. su na licima njihovim. Zuhdija Adilović) Ashabi su zaslužili posebno poštovanje time što su živjeli u društvu sa Allahovim poslanikom..v. a i oni su zadovoljni Njime.v. 1/228. kako bi njihov uzorni život i primjerni lik mogli poslužiti kao pouka drugima. kćerke? Odgovor: Činjenica je da muslimane njihova čista monoteistička vjera. kaže: ”I volimo ashabe Allahovog Poslanika.a.v. br. žrtvovali i bili spremni žrtvovati sve što imaju. Što se tiče ashaba o čijim ličnostima nema sporenja kao što su Bilal./1958. 29) U nastojanju da sačuvaju likove ashaba originalnim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 103 od 416 .s. 100). dž.

s.a.a. Imajući u vidu odgojno-obrazovnu dimenziju u predstavljanju ashaba kroz film i pozorište. desetericu (ashaba) koji su obveseljeni Džennetom. Ta dozvola bazirana je na uvjerenju da predstavljanje njihovih likova na vjerodostojan i afirmativan način./24.a.s. održanoj 30. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. Međutim.s. Na osnovu prethodno spomenutog smatram da u vezi s ovim pitanjem treba praviti razliku između ashaba kojima je obećan Džennet i Poslanikove. smatram da. 6. Ta odluka glasi: ”Nije dozvoljeno da pozorišna predstava. Osim toga. pod uslovom da se njihove historijske ličnosti predstave autentično. 1. bez skrnavljenja njihovih ličnosti. najbolje zna. Možda je većina onih koji pripremaju predstavu o hazreti Fatimi u takvoj nedoumici.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 104 od 416 .a. s. 1422 H. ona bi predstavljala uvredu za desetine hiljada bošnjačkih muslimana i za stotine miliona muslimana u svijetu iz razloga koje sam naveo. s. nemoguće je izbjeći da ljudi koji pišu scenarija. rade kostimografiju itd. vrlo često takve stavove ne mogu razumjeti. Ja ih razumijem i razumijem neke razloge zbog kojih oni na ovakva pitanja gledaju drugačije od većine muslimana.a. Molim Allaha. s. nego možemo imati samo štetu.š. porodicu. a i mnogi muslimani koji islam nisu doživjeli u njegovom integralnom smislu. film.s. vjerovatno. Prema tome. kako ne bi uvrijedili muslimane. 2001 god. ili su neutemeljene pretpostavke u pogledu razilaženja među njima itd. Nadalje. i ostalih s druge strane.v. dž. Mislim da to nikome nije potrebno. činjenica je da ukoliko bi predstava o hazreti Fatimi bila postavljena na pozorišnu scenu. Amin! Datum kreiranja: 27.novihorizonti.v. s.a.a. da se njihove ličnosti ne skrnave ni u najmanjoj mjeri. nije dozvoljeno dramski ili filmski predstavljati zbog toga što bi to značilo skrnavljenje njihovih časnih ličnosti i obećanja koje im je Allahov poslanik.? Akademija je dala sljedeći odgovor: ”Želimo da vas upoznamo da je Akademija islamskih nauka donijela odluku u vezi s tim na 281 sjednici.š. i što bi to bio indirektan atak na samog Poslanika.v. Ramić. po šerijatu nije dozvoljeno da neko glumi kćerku Allahovog poslanika.v. Uzimajući u obzir da bi spomenuti čin. tako da bi i to.a. Dozvola da se na filmu ili pozorištu interpretiraju likovi ostalih ashaba. s.v.s. Hasana.v. s obzirom da bi gledatelj poslije toga njihove ličnosti gledao kroz lik dotičnog glumca ili glumice. Husejna i Ali b.v.v. ne ubace detalje koji nisu vjerodostojni. u očima gledatelja umanjilo respekt prema časnim ashabima i sahabijkama. porodice s jedne.s.v. god. Ebu Talib. zasnovana je na potrebi da se ti likovi učine dostupnim ljudima. Naime. Treba pozdraviti njihovo nastojanje da predstavu postave na afirmativan način.s. s. Pitanje je glasilo: Da li je dozvoljeno u pozorišnoj predstavi pojavljivanje glumaca koji igraju uloge članova porodice Allahovog poslanika. ili ne dolikuju tim historijskim ličnostima.a. pa makar bila u najafirmativnijem obliku. 1999.s. onako kako su opisane u vjerodostojnim predanjima. imajući u vidu činjenicu da ne poznajemo suštinu tog razilaženja. I na kraju. Likove ashaba kojima je obećan Džennet i članove Poslanikove.s. neka bude spreman podnijeti posljedice. za to nema smetnje. s. 04.” U potpisu: Generalni direktor za opću upravu Savjeta Akademije i njegovih komisija Mustafa ebu es-Seud Vehdan.11. mimo onih kojima je obećan Džennet i mimo ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove. dr.2005 http://www. neće proizvesti negativne posljedice. te članove porodice Allahovog Poslanika. a Allah. u pogledu imana i morala. u manjem ili većem obliku.a.s. s.com U povodu pokušaja da se predstava o hazreti Fatimi postavi na pozorišnu scenu u Bosni i Hercegovini nedavno je upućeno pitanje Akademiji islamskih nauka pri El-Ezheru. a dobro će biti veliko. Dana: 30. da nas sačuva iskušenja koja ne bismo bili u stanju izdržati. ono što se prikazuje na televiziji i tome slično sadrži neku od sljedećih ličnosti: vjerovjesnike i poslanike.v. izuzimajući desetericu kojima je obećan Džennet i Poslanikovu. od rasprave o tim pitanjima nemamo nikakve praktične koristi. kako bismo te čestite likove mogli uzeti za uzor. Šukri H. dao. želim naglasiti da većina nemuslimana. porodice. bio neki vid skrnavljenja tih ličnosti. te da se ne zadire u pitanja personalnog razilaženja među njima. Ukoliko neko želi provocirati osjećaje muslimana. nemoguće je naći glumca ili glumicu čija je ličnost na nivou spomenutih ashaba kojima je obećan Džennet i na nivou ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove. otuda je zabranjeno (haram) da ih neko glumi.Na pitanja odgovora doc. s. bilo kroz sadržaj bilo kroz osobu koja ih glumi. s.

s.v. na Uhudu) Allah je dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica koje piju sa džennetskih rijeka. koji je zabilježio Buharija u svom Sahihu. ”Musneduš-šamijjin”. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 105 od 416 . Vidi: Ez-Zevaid. to potrošiti na njegovu djecu. Međutim.11.” (Ali Imran. kaže: ”Vidio sam vašeg umrlog zaustavljenog na džennetskim vratima.” (Nesai. i rekao: ”Šta ću dobiti ako poginem na Allahovom putu?” ”Džennet”. Neke će biti u peći bludnika i bludnica. 12/457) Treba posebno naglasiti osobenost šehidskih duša. br. ”Kitabul-imare”.s.s. Ima šehidskih duša kojima će biti zabranjeno ući u Džennet zbog neizmirenog duga. 7047. Neke duše su u kljunovima zelenih ptica koje lete po Džennetu kamo žele. One su također različite po stepenima. Možda je moguća neka vrsta kontakta dok osoba spava. ”Kitabut-ta‘bir”. neke će plivati u rijeci od krvi i gutat će kamenje.s. one sa živim osobama ne mogu kontaktirati. a nema dokaza.” (Ibn Ebul-Izz. a to su duše vjerovijesnika. u najvišim sferama. priča Sa‘d. dž. hrane se džennetskim plodovima i zanoćavaju na zlatnim svjetiljkama koje vise u hladu Arša. ali vi ne znate!” (El-Bekare. Musned.2005 http://www. a neke će biti na Zemlji. br.” (Ebu Davud. s. odgovorio je. a potom došao Allahovom poslaniku i rekao: ”Vratio sam za njega dug osim dva zlatnika koja traži neka žena. Molim.) mu je rekao: ”Osim duga. oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga. Neke duše su u najvišim ‘illijjinima.v. ali mi je Vjerovjesnik. ona istinu govori”. 2520) Pošto su oni žrtvovali svoja tijela na Allahovom put. Ramić. Abdullaha b. s. Šerhul-akide et-tahavijje. u našoj blizini i da posmatraju šta mi radimo. a Allah najbolje zna. 2/584-586) O ovom pitanju govori i dugi hadis Semure b.” ”Daj joj. tj.. Džahša da je neki čovjek došao Vjerovjesniku. ta djelimična.a. Naime.v. tada se čovjekova duša u određenom vidu odvaja od tijela.v. možda.a. komentator Tahavijeve poslanice u akaidu. s.novihorizonti. Idi i vrati njegov dug. Allaha. Džunduba..š. br. br. nakon što je naveo nekoliko mišljenja o pitanju gdje duše borave u periodu berzeha.Na pitanja odgovora doc. kao što stoji u hadisu u kom Poslanik. zatvoren (tj. pa joj. 16593. dr. 1885) Neke duše će biti kod džennetskih vrata.” Otišao sam i vratio njegov dug. Sunen. El-Busiri je okarakterisao njegov sened kao vjerodostojan. 156) Neke duše će biti kod svoga kabura. el-Atvela koji pripovijeda da je njegov brat umro i iza sebe ostavio tri stotine dirhema i malu djecu.š.s.a. ”Kitabul-džihad”. Datum kreiranja: 27. To su duše nekih šehida. ne može ući u Džennet) zbog duga. Kada je čovjek krenuo (Poslanik. kaže: ”Iz ponuđenih dokaza proizilazi da postoji velika razlika među dušama u periodu berzeha. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da naše duše zasluže te osobenosti i visoke položaje u berzehu.v.com Pitanje: Odgovor: Da li duša umrlog poslije smrti može posjećivati svoju kuću? Ibn Ebul-Izz. Svemu prethodnom svjedoči sunnet. Sunen.s. zaista. to mi je Džibril prethodno rekao. rekao: ”Kada su izginula vaša braća (tj. Htio sam. rekao: ”Tvoj brat je. 154) ”Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne.a. dž. Oni će osjećati užitke putem tih tijela potpunije negoli duše koje nisu u tijelima. samo drugim riječima ovaj hadis bilježi Muslim u Sahihu. ”Kitabul-džihad”. oni su živi. privremena i posebna odvojenost od materijalnog svijeta omogućava da kontaktira sa duhovnim svijetom kojem i sama pripada. ne svih. kako to stoji u hadisu Ibn Abbasa u kom on kaže da je Vjerovjesnik. (Vidi: Fethul-Bari. neka je na njih Allahov salavat i selam. od smrti do ponovnog proživljenja. odgovorio je. br. On im je u berzehu ta tijela zamijenio boljim u kojima će boraviti do Sudnjeg dana.) (Ahmed. dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica. Amin! Iz prethodno rečenog i na osnovu činjenice da za duše ne važe materijalni zakoni možemo zaključiti da su neke duše tu oko nas. 169) Ta osobenost se ogleda u tome što je Allah. Kur‘an o toj osobenosti kaže: ”I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli: ”Mrtvi su!” Ne. U Musnedu imama Ahmeda prenosi se od Muhammeda b.” (Dokaz za to je hadis Sa‘da b. s. 3103) (U istom značenju. list br.a.

da se ne dangubi. pa će sportisti pretjerivati u treninzima. Tako će gubiti dragocjeno vrijeme i novac. droga. Za jedne će postati put dangube i trošenje novca u nešto što je beskorisno. te ostala zla s kojima se narušavaju Allahovi. to će ih odvesti u nemoral.š. porodici. incest. Sam Poslanik. Šukri H.s. Varat će ljude prodajući im igru i zabavu koja im više šteti negoli koristi. u isto vrijeme su i dobro djelo kojim se izražava pokornost Allahu.v. a više kroz vojne pohode i duga i iscprljujuća putovanja kroz pustinju. a sami se neće baviti sportom. 708) U mnogim hadisima preporučuje se streljaštvo. Muslimanima su poznati hadisi u kojim Poslanik. Npr. održavanje kondicije. U sportu se danas mogu obrtati velike pare. uistinu. upoznavanje i zbližavanje ljudi.v.2005 http://www. a gdje su pare tu šejtan najuspješnije djeluje. kao što je npr. izmišljat će sportove koji će za ljude biti interesantniji. prostituciju. Dakle.š. Sahihu Muslim. da se ne gleda ono što je grijeh gledati itd. preciznije rečeno. Za narušavanje prirodnih zakona čovjek plaća visoku cijenu na dunjaluku. baviti se sportom s ciljem održavanja kondicije. šerijatska je obaveza i muslimani tome treba da posvete dužnu pažnju. Na taj način sport će postati sam sebi svrha. pa i islamskih. a sport. br. (Vidi: Sehavi. troje uvodi u Džennet zbog jedne strijele: onoga ko je proizvodi. želeći njome ono u čemu je svako dobro. zabranjeno. a da gađate bolje vam nego da jašete”. Sunen..com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 106 od 416 . ”Kitabu-l-imare”. a za uzvrat će imati neadekvatnu ili nikakvu korist. dž. na koristan i tijelu ugodan način. naređuje da se djeca podučavaju plivanju i streljaštvu. svađe i ubistva zbog preljube. može biti izuzetno koristan ljudima i značajan faktor za njihovo fizičko i mentalno zdravlje. zakonu. ili. a s tim ruku pod ruku idu alkohol.com Pitanje: Odgovor: Kakav je stav islama o sportu i fizičkom odgoju kao sastavnom dijelu općeg odgoja? Islam preporučuje sve što je općekorisno. rušenje porodica. Mislim da treba naglasiti da sportska nadmetanja nisu zabranjena. a šejtan će im uljepšavati one sportove koji su najgrublji. bez slijeđenja šerijatskih uputa oni koji se bave sportom počet će pretjerivati u sportu zapostavljajući obaveze koje imaju prema sebi. društvu i svome okruženju općenito.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. blud. onda će npr. Još je rekao: ”Svaka čovjekova zabava je batil (pogrešna. Mnogi ljudi.s. po Allahovom. razvijanje sportskog duha. br. bavio se sportom. Ali. u jednom hadisu kaže: ” Allah.a.a. onoga ko njome oprema druge na Allahovom putu i onoga ko je koristi na Allahovom putu”. str. nešto čija je šteta daleko veća od koristi. briga o konjima i jahanje. nije zabranjeno posmatranje tih nadmetanja pod uslovom da se zbog toga ne zapostavljaju neke obaveze. 1637) Dakle. jer prodaju nešto što ne vrijedi onoliko koliko se za to plaća. prirodni zakoni.. a za druge će postati izvor zarade i bogaćenja na nepravedan način. Ramić.” (Tirmizi. manje u klasičnom smislu. s. kako pojedincu tako i zajednici. postizanje vrhunskih rezultata postati cilj. ali moraju imati koristan cilj. 343. s. 3373. dr. zadovoljit će se gledanjem sportskih takmičenja. pozitivne tolerancije itd. El-Mekasidu-l-hasene. uzimati sredstva koja trenutno jačaju ali vrlo štetno djeluju na organizam. Ljudi će gledati na sport kao na igru i zabavu. s. te tri stvari. Ističem da sport mora biti omeđen šerijatskim propisima. šerijatski propis je da djeca uče plivati.š. sklapanje braka među srodnicima kojima je to. Isto tako. Isto tako. posežu za mitom. br. pa će ljudi u cilju postizanja bogatstva gaziti sve norme i principe.11. psihički će se preopterćivati i tako uništavati svoj živčani sistem što će se itekako odraziti na njihovo zdravlje. ”Kitabu ehadisi-lenbija”. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. br.a. ako će dječaci i djevojčice biti zajedno u bazenu. i još je rekao: ”Gađajte i jašite. komšiluku. dž. To (troje) je istina. ako bavljenje sportom neće biti u skladu sa šerijatom. jer jedino na taj način može u potpunosti biti koristan čovjeku. ali bavljenje sportom treba da bude korisno. radi postizanja viših ciljeva. omeđen šerijatskim propisima. 1917) Tako Poslanik. (Vidi: Sahihul-Buhari. Nadalje. vježbanje konja i igra i zabava sa suprugom.s. invalidna) osim troje: streljaštvo. Datum kreiranja: 27. ”Kitabu fadaili-l-džihad”. U plivanju je zdravlje. dž. a da ne govorimo koliko je visoka cijena-džehennemska vatra na ahiretu. po čovjeka štetni i gdje čovjek najviše dangubi. itd. iako su vid zabave.v.

vjerovatno. donijela i realnu korist?! Da li je po šerijatu dozvoljeno baviti se sportom profesionalno i time sebi i svojoj porodici obezbjeđivati sredstva za život? Datum kreiranja: 27. Smatram da je za zajednicu više koristan zidar koji dobro ozida jednu kuću i inžinjer koji je dobro projektuje. alkoholizam itd. rudara. gledajući njegove bravure i debljajući se grickajući suncokret i druge sjemenke. bilo bi znatno korisnije da se vrijeme provedeno gledajući fudbal na televiziji ili na stadionima iskoristi u stjecanje znanja. uz zadovoljstvo. posebno ako se ima u vidu da je to prolazno i prividno.Na pitanja odgovora doc. sve je to kratkog daha. Nadalje. Džabira ibn Zejda i El-Hasana prenosi se da je dozvoljeno dati mito da bi se time spriječila nepravda ili ostvarilo svoje pravo. toplotu i rahatluk. Griješan će. koje spominjete u pitanju. krađa. sve je to minimalno u odnosu na štetu koju društvo ima. To je slično duhanu. a u kojoj će ljudi stotinjak godina nalaziti mir. seljaka i ostalih koji proizvode.. Što se tiče viših ciljeva. jeste da su na račun njega mnogi sebi zaradili dunjalučko bogastvo. Postavlja se pitanje: kakvu to on vrijednost ”prodaje”? Jer. poboljšanje školstva. (Vidi: Ševkani. Ta prolazna zabava i prividno duševno zadovoljstvo nisu vrijedni imetka koji se za to utroši. ima li on kakve koristi od tog fudbalera?! Od profesionalnog sporta korist je u tome da mnoge povuče sa ulice i možda ih spasi od droge i kriminala. nego i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni.com Pitanje: Odgovor: Da li je to dozvoljeno i da li postoji situacija kada je mito po šerijatu dozvoljeno? Od Ataa. aktivnu sportsku ili neku drugu radnu aktivnost.novihorizonti. a ne realno. Huliganstvo. smatram da i oni podliježu prethodno spomenutim kriterijima.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s obzirom da u islamu cilj ne opravdava sredstvo. ko nije obraćao pažnju na svoju suprugu i djecu kojima je također bio potreban. razbojništvo. ima štetu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 107 od 416 . Neko nekoga vara. Koliko bi ljudi imali koristi kada ne bi bilo profesionalnog fudbala i kada bi to prividno zadovoljstvo zamijenili realnim zadovoljstvom kroz aktivno bavljenje sportom ili kroz neku drugu korisniu aktivnosti koja bi im. ne mogu se spriječiti time što ćemo huligane i razbojnike koji sat zabaviti navijanjem i gledanjem sportskih nadmetanja. nikakve koristi. profesionalni sportista prodaje svoje sportsko umijeće i time zarađuje sebi za život. negoli jedan nogometni reprezentativac čijem majstorstvu su se ljudi divili godinama i provodili dane sjedeći. Jeste da je on zaradio sebi za život. u tom slučaju. ako se obračuna cijena njihova liječenja. Nejlul-evtar. 8/308) Dakle. a jedino islamske ciljeve možemo nazvati višim. Međutim. Pitanje: Odgovor: Ja ne bih preporučio muslimanima da se profesionalno bave sportom. ili da se ostvari nečije neprikosnoveno pravo. nadam se da onaj ko da mito neće biti griješan u takvim okolnostima. moraju se ostvarivati na dozvoljen (halal) način. te odgajatelja koji odgajaju i podučavaju ljude znanju i ostalim vrednotama. nego. biti samo onaj ko mito uzima. Koliku štetu donosi samo profesionalni fudbal možemo djelimično sagledati ako zamislimo kako bi svijet izgledao kada bismo silne milijarde koje se danas daju fudbalerima uložili u izgradnju infrastrukture. ako se uzme u obzir vrijeme koje radnik izgubi dok puši itd. činjenica je da ko to ”kupuje” nema od toga. dr. inženjera. Ramić. Uz to. zbog toga što kroz tu aktivnost neće ni sebi ni drugima pružiti realnu korist. ali ako se obračunaju izgubljeni dani zbog liječenja radnika kojim je duhan uništio zdravlje. tvornica. možda. posao ili živce izgubio zbog utakmice. ukoliko ne postoji bilo koja dozvoljena (halal) mogućnost da se spriječi nepravda. pa i islamskih. jeste da država ubirući porez dobro inkasira. ako se uzme u obzir kraći radni vijek pušača. jer viši ciljevi. ko je. možda. Šukri H. Onaj ko je dangubio gledajući ga.. Jeste da proizvođači duhana nešto zarade.11. sigurno je da društvo deseterostruko gubi u odnosu na ono što zarađuje. zaštite čovjekove okoline. ali sve te pare su iz džepova zidara.

Ukoliko si spremna da tu manjkavost zaboraviš. Što se. dž. čestitosti. a da će sav grijeh biti na onom ko mito uzima. pak. dž. u kojem su se našle zdravstvene ustanove. i pored toga što je tebi to dozvoljeno. s. Broj onih koji rade tako human posao. za njih važi opće pravilo o davanju mita. jer. Da li mi preporučujete da se za njega udam imajući u vidu da se on pokajao i da ja imam najljepše mišljenje o njemu? Odgovor: Ukoliko se bludnik ili bludnica pokaje pokajanjem koje ispunjava određene uslove. kako čovjek može imati povjerenja u ljekara ako zna da taj ljekar uzima mito!? Ljekar koji daje ispravne dijagnoze samo ako se potplati. s obzirom da je za harmoniju u braku sličnost izuzetno važna. nadati se. na dunjaluku i ahiretu. Molim Allaha. kako razumijem iz tvoga pitanja on se iskreno pokajao i tevbu učinio.š. kao što su štrajkovi itd.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 108 od 416 . da ti da ono što je za tebe najbolje i najkorisnije. Poslanik. Time mi sami sebi činimo zlo. Možda je teško materijalno stanje. uz Allahovu. Prema tome. on više nije mladić!) o kom je riječ moraš razriješiti dilemu da li će ti ta njegova manjkavost smetati u braku.v. ponajprije u očima onih koji im mito daju. jer kasnije svoje pravo nećemo moći postići nego samo mitom. da njegovo pokajanje svojom udajom podržiš. jer se time uskraćuju prava drugih i čini im se nepravda. a velika je razlika između tebe i njega u dunjalučkim relacijama. vrlo često možete vidjeti kako iz zdravstvenih knjižica ”vire pare”. Šukri H. nadam se da je mali. a posežu za nečim tako nehumanim kao što je mito. smatram da bi bilo dostojanstvenije da se podignu cijene zdravstvenih usluga onima koji ih mogu platiti i da se medicinari za svoja prava bore svim dozvoljenim sredstvima. Amin! Datum kreiranja: 27. uprkos činjenici što se on pokajao.a. Isto tako.com Pitanje: Odgovor: Neki bolesnici posežu za mitom kako bi priskrbili normalan tretman u bolnicama ili ga poboljšali. opravdanosti davanja mita od strane bolesnika tiče.. tada se mogu oženiti i udati za osobe koje su bile čestite. nadam se da on neće biti griješan.Na pitanja odgovora doc.s. Dakle. ako bolesnik ne može do svoga prava doći na ispravan način. a posebno oni koji će kao dio medicinskog osoblja brinuti o ljudima u najtežim trenucima njihovog života. nego da posežu za mitom koje će ih poniziti. prije eventualne udaje za tog čovjeka (halali. Pitanje: Djevojka sam. da bi se ušlo kod ljekara preko reda i tome slično. preporučio je da se momak ženi djevojkom iz čega se može razumjeti preporuka da se djevojka udaje za momka. može biti veliki grijeh.novihorizonti. koji neće da pomogne čovjeku dok mu se ne da mito. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitam se. dajući im mito kada to oni i ne traže. iznevjerio je profesionalni kodeks. Želim da ukažem i na činjenicu da naš narod vrlo često pokvari poštene ljude u medicinskoj struci. navelo neke da počnu uzimati mito.11.š. Nadalje. iskrenosti i ostalih moralnih osobina kojima treba da se okiti ljudsko biće. Upoznala sam mladića koji je prije nego se vratio vjeri imao neuredan život. ali je činjenica da ih ima. Ramić. ja ti to ne bi preporučio. ti se možeš udati za tog mladića. ponizio ime koje nosi i nije dostojan bilo kakvog poštovanja. kao što kažeš. dr. ali ako je imao nesređen život. Međutim. Npr. Smatram da ljekari i ostalo medicinsko osoblje treba da budu dostojanstveno nagrađeni za svoj humani posao kojim se bave. U svakom slučaju.2005 http://www. pomoć da vaš brak bude srećan i uspješan. Da li je to dozvoljeno? Dok sam predavao u jednoj medicinskoj školi trudio sam se da učenicima i učenicama ukažem na uzvišenost poštenja. Stavljanje para u zdravstvene knjižice.

2005 http://www. Na pitanje o proklinjanju detaljno sam odgovorio u Saffu br. 157) Prema tome.a. da budu dobri i čestiti itd. proteine i druge vrste takvih preparata? Datum kreiranja: 27. treba znati da roditelji koji proklinju svoju djecu uveliko griješe. Preporučujem svim muslimanima da za druge. po šerijatu.com Pitanje: Odgovor: Može li se.š. u većini slučajeva.s. dakle što je korisno organizmu (vidi: El-Bekare. s. Roditeljima preporučujem da. bilo da to njegova žena (žene) zna (znaju) ili ne. nego da to porodica iznenada sazna i da reaguje na način koji može izazvati neželjene posljedice. Muslimani. Pitanje: Odgovor: Da.š. teško održati u tajnosti. jer roditeljska dova je kabul. mart 1999. mole Allaha. dr.Na pitanja odgovora doc. 291) Da li je žena obavezna obući drugu odjeću nakon što se okupa poslije hajza? Može li roditelj ukleti dijete iako nije u pravu? Da li je nama sportašima dozvoljeno koristiti kreatin. dž. Posljednji uslov važi za one koji žele da aktivno učestvuju na tim takmičenjima. c) Da se time ne krše propisi koje su ljudi postavili za određena takmičenja. prije svega. 88. god. zatim će je oprati vodom. imajući u vidu obaveze muža prema supruzi (suprugama) i porodici. ”Kitabut-tahare”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 109 od 416 . (Vidi: El-E‘araf. dž. br. Međutim. Pitanje: Odgovor: To je dozvoljeno pod sljedećim uslovima: a) Da je sigurno po zdravlje. 57. inače. kada je upitan o ženi na čiju odjeću padne krv od hajza. Poslanik. te savremenim komunikacijama.v. čini mi se. bolje da muž pripremi svoju porodicu na korak koji želi učiniti.11. muškarac oženiti drugom ženom.v. Zbog toga je. dovoljno je da se uprljano mjesto opere. El-Maide. jer naš Poslanik. Mi nismo ummet koji proklinje. Međutim. muslimanu to biva automatski haram uzimati. naredio nam je da u svoj organizam unosimo ono što je dobro. zatim će je iscijediti. Pitanje: Odgovor: Ukoliko odjeća nije uprljana. kada su najviše naljute na svoju djecu.” (Sahihu Muslim. je.. mole uputu i sreću na dunjaluku i ahiretu.). da ih uputi na pravi put. čini se da je to. ne treba da proklinju.novihorizonti. s. 27. ne mora je mijenjati. a zabranio ono što je štetno. Šukri H. ElE‘araf.a. ako nauka kaže da je to štetno po zdravlje. kaže da nije došao da proklinje. Ramić. 168. ako je poznato. odgovorio: ”Istrljat će je. Uzvišeni Allah. 172. Čak i ako je uprljana. a da to drži u tajnosti od prve? Imajući u vidu da muškarac ima pravo imati do četiri žene u legalnom braku on to pravo može iskoristiti. b) Da se koristi u granicama koje neće naškoditi zdravlju. a zatim u njoj klanjati. može. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s. 160.

a. Sunen.š. gdje je Allah. Sama želja da se isposti cijeli ramazan nije valjan razlog. Dakle i jedno i drugo se mora ostvariti. u prvim riječima završne objave nije čovjeku naredio samo da uči.11.Na pitanja odgovora doc. bez znanja budućeg punca? To vjenčanje može biti pravno validno ukoliko su svi uvjeti za brak ispunjeni. kao i bilo koja druga nauka.” (Nesai. Postoji velika opasnost da se ta otkrića upotrijebe protiv čovjeka.2005 http://www. tada bi. Pitanje: Odgovor: Nije dozvoljeno suprostavljati se odvijanju prirodnih zakona i procesa osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog za to.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. jer je šerijat.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 110 od 416 . nego je uslovio da to njegovo naukovanje bude u skladu sa Njegovim zakonima.š. za žene koje zbog hajza propuste određene dane. zakonima. a Allah. a za kupanje riječ “tetahherne”. Šukri H. a prije nego se okupa? Da li je dozvoljeno uzimati tablete koje odgađaju mjesečnicu (hajz) kako bi se ispostio ramazan? Kako islam gleda na genetiku i istraživanja na tom polju? Datum kreiranja: 27. predvidio napaštanje tih dana mimo ramazana i tog propisa se treba držati. ja ne preporučujem tajno vjenčanje. ono što je obaveza čovjekova prema Zakonodavcu jeste da ta svoja otkrića koristi za dobrobit čovjeka. dž. ukazao na to da je potrebno da hajz prestane. Genetika. dž.v. Međutim.s. dž. Pitanje: Odgovor: To nije dozvoljeno sve dok se žena ne okupa. s. dž.novihorizonti. u slučaju potrebe da žena ne izostaje za grupom s kojom je doputovala. dr. Otuda Allah. 3316) Pitanje: Odgovor: Islam podstiče na nauku. Hajz je prirodni proces i nije dozvoljeno da se remeti. nadajući se da njihova upotreba jedanput neće proizvesti negativne posljedice po zdravlje.š. ”Kitabunnikah. a za takve ljude ne možemo garantovati da to neće iz različitih pobuda upotrijebiti protiv čovjeka. zbog činjenice da značajnim dijelom znanja koja se mogu iskoristiti protiv čovjeka raspolažu ljudi koji se Allaha.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravno tajno vjenčanje. Otuda. zakonima doći će do poremećaja u prirodi i čovjek će trpiti posljedice i snositi odgovornost. dž. ona mogla regulisati hajz uzimanjem tih tableta. bez razloga preporučio oglašavanje sklapanja braka rekavši: ”Ono što razgraničava halal i haram jeste razglašavanje i upotreba defa kod sklapanja braka. ne boje. Nadalje. tj. najbolje zna.š. Naime.š. u ime Gospodara tvoga Koji stvara. a punac bez opravdana razloga svoju kćer sprečava da se uda. u pomenutom ajetu je za prestanak krvi upotrijebljena riječ “tathurne”. pa prema tome i na genetiku. Može li žena imati intimni odnos nakon prestanka hajza.š. br. a potom da se žena okupa da bi odnos bio halal. nije ništa drugo nego otkrivanje postojećih zakona koje je uspostavio Uzvišeni Zakonodavac Allah. u ime Njega: ”Čitaj. To se razumije iz 222-og ajeta sure El-Bekare. čita i istražuje.” (El-‘Alek. Nije Poslanik. ako bi u pitanju bio hadž koji se uobičajno obavlja jedanput u životu. 1) Ukoliko čovjek ne bude ta svoja otkrića koristio u skladu s Allahovim. Ramić. treba imati na umu da su tablete koje se koriste u tu svrhu štetne po zdravlje žene i nije ih dozvoljeno koristiti osim kod velike potrebe. u skladu sa ostalim Allahovim. Međutim. jer ono za sobom može povući nesagledive negativne posljedice. dž.

2005 http://www. dakle nosiocima izvršne vlasti. Pooštravanje zakona i njihova stroga primjena mogu biti od koristi. tada ne bi. tako da im mito nije potrebno. uglavnom. a Allah. 1/390. U zemljama u kojima je korupcija uzela maha.Na pitanja odgovora doc. dž. gdje će ljudi imati normalne uslove za život. To ne spada u kategoriju ogovaranja (gibeta).com Pitanje: Odgovor: Da li je žena dužna plaćati zekat na svoj nakit? Većina učenjaka u tri mezheba: malikijskom. jer ljudi uključeni u takve poslove vrlo često su spremni učiniti i najveća zlodjela. Mugnil-muhtadž. Pitanje: Odgovor: U vezi s ovim pitanjem postoje dva mišljenja. stradaju oni koji se bore protiv korupcije. s tim što se nakon trećeg tekbira u dovi moli za njegove roditelje. te da je za njeno postojanje potreban validan dokaz. Eš-Šerhu-l-kebir. dž.11. 1/524.š. 1/242. Mislim da je najefikasnija borba protiv korupcije u moralnom odgoju ljudi. prvo mišljenje ima prednost. (Vidi: Bidajetul-mudžtehid. kao što su neke zemlje Srednje i Južne Amerike. imajući u vidu da obje strane imaju argumente iste vrijednosti. dakle. (Vidi: Fethul-Kadir. tada bi trebalo da naklanja. Nadalje. o njima neprestano govoriti. Šukri H.š. O korupciji i onima koji se time bave treba pisati. El-Insaf. što je zabranjeno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 111 od 416 . daju visoke plate. najbolje zna.š. zatim materijalnoj stabilizaciji društva. vrlo uspješna metoda u borbi protiv korupcije jeste da se onima koji odlučuju. na osnovu pravila po kome obaveza u osnovi ne postoji. njih kao loše primjere isticati. posebno kada korupcija zahvati institucije vlasti. drugo da ne treba. treba znati. a ako se nije nadala mjesečnici ili je imala opravdan razlog da ne klanja namaz u njegovom prvom vremenu. ono se gasuli i klanja mu se dženaza kao i odrasloj osobi. tabiinima i poznatim pravnicima prvih generacija. Jedno kaže da treba naklanjati. 2/41) Imajući u vidu da obje strane kao dokaz uzimaju hadise o čijoj vjerodostojnosti postoji veliko razilaženje. nema mita ni korupcije. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. svakodnevno se dešavaju spektakularna ubistva. El-Mukni‘. Ed-Durr elMuhtar. najbolje zna. prije negoli je klanjala akšam. a Allah. Ramić. smatram da. 7/23) Hanefije smatraju da je žena dužna davati zekat na nakit. i da obje strane imaju pristalice među ashabima. da među onima koji se boje Allaha. Pitanje: Odgovor: Kada dijete provede četiri mjeseca u maternici svoje majke i duša bude u njega udahnuta. gdje. pa potom bude pobačeno mrtvo. ali znam da je ima.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Ne znam koliko je korupcija uzela maha u tim institucijama. šafijskom i hanbelijskom smatraju da žena nije dužna plaćati zekat na nakit (zlato i srebro) koji nosi i koji je namijenjen u tu svrhu. da li je dužna akšam naklanjati? Datum kreiranja: 27. Kako se boriti protiv korupcije u gotovo svim društvenim i državnim institucijama? Da li se pobačenom djetetu klanja dženaza? Ukoliko žena dobije mjesečnicu (hajz) pred jaciju. ili se rodi živo pa potom umre. U svakom slučaju. Smatram da ako je znajući za mogući skori početak hajza bez razloga odgodila klanjanje akšama u njegovom prvom vremenu. dž. Borba protiv korupcije vrlo je teška i opasna. dr. jer dužnost je upozoriti ljude na osobu koja im može nanijeti štetu.

s tim abdestom. Pitanje: Odgovor: Sahibi-uzuru. Ramić. što je i osoba sa postavljenim kateterom.com Pitanje: Živim u Italiji. može klanjati koliko hoće. dužnost svakom nastavniku muzike jeste da promijeni profesiju kako bi radio neki koristan i halal posao od koga će imati koristi i na dunjaluku i na ahiretu. Brak je funkcionisao sve dok moja žena nije dobila naredbu od svojih duhovnih vođa da se od mene razvede s obzirom da sam ja sunija. bavljenje muzikom je grijeh. Interesuje me da li ja takvu fetvu mogu dobiti i gdje. Šukri H. vrijedi abdest u toku jednog namaskog vremena i u tom namaskom vremenu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11. Da li osoba sa postavljenim kateterom na debelom crijevu ili ugrađenom vrećicom za sakupljanje stolice mora za svaki namaz uzimati abdest? Da li vjernik može biti nastavnik muzike? Datum kreiranja: 27.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Nastavnik muzike može biti vjernik musliman. Prema tome. Na sudu su mi rekli da bi djeca mogla pripasti meni ukoliko bi muslimanski muftija presudio u moju korist. a možda i u drugim gradovima gdje sunnije imaju svoje centre. dr.2005 http://www. Odgovor: Svaki sunnijski muftija će presuditi u tvoju korist ukoliko ponudiš dokaze koji ukazuju na to da djeca neće kod majke biti odgajana u skladu s vjerovanjem ehli-sunneta. Mislim da takvu fetvu možeš dobiti u islamskom centru u Rimu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 112 od 416 . Međutim. Oženio sam se šiijkom. Za svako namasko vrijeme sahibi-uzur ponovo uzima abdest.Na pitanja odgovora doc. Sad sam u velikom problemu jer je talijanski sud presudio da djeca pripadnu majci.

zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an za dušu umrlog. dr.v. Onaj ko uzima i ko daje su griješni. Pitanje: Odgovor: Svaki sport u kojem se zadaju udarci u lice kao što je npr. Uz to. U tom odgovoru između ostalog stoji: ”Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare.. za pare). u više hadisa zabranio je da se udara u lice kako čovjek tako i životinja. ženstvenost. Žene dodatno moraju voditi računa o svojoj prirodi koja se. Šukri H. ili nanosi bol organizmu na bilo koji način.” Pitanje: Odgovor: Ne samo da zapreke ne postoje. niti dao olakšicu u tom pogledu.novihorizonti.”. 2000. lažne). i nevažeća (batil) djela. kao što je takmičenje u dizanju tegova. dakle sportovima koji neće ugroziti njenu prirodu. Mogu li se hatme proučiti tokom godine.11. ”Kitabul-džihad”. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer ako ”postane” muško. boks. uslovno rečeno.com Pitanje: Odgovor: Živim u Makedoniji.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 113 od 416 . Na slično pitanje opširnije sam odgovorio u Novim horizontima br. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. Ramić. s. kako onaj ko uči tako i onaj kome se uči. br.Na pitanja odgovora doc. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ‘Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa).”’ (Šerhul-akide ettahavije. senzibilnost itd. a onda ih uz ramazan samo prodavati? Učenje Kur‘ana za pare je haram i nema koristi od tog učenja. ženskim sportovima. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o tom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. haram.. u nekim aspektima. zabranjen je. Naš hodža uz ramazan prodaje već proučene hatme. Žalosno je što vam je hodža takav. na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. treba voditi računa da sport bude dozvoljen. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane. razlikuje od muške. niti je to naredio neki od imama u vjeri. ništavne. doći će do poremećaja i štetnih posljedica. zabranjen postaje i onaj sport koji je u osnovi dozvoljen.” El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. Da li je neki od danas poznatih sportova zabranjen po šerijatu? Postoje li šerijatske zapreke da se žene bave sportom i osnivaju sportska udruženja? Datum kreiranja: 27. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi. ako bude popraćen nečim što je po šerijatu zabranjeno. govoriti Allahu ekber). Sve su to novotarije. Žena treba da se bavi. a još je žalosnije što čitav džemat može tako perfidno varati. Poslanik. 9. nego se preporučuje muslimankama bavljenje sportom i osnivanje sportskih udruženja. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. (Vidi: Ebu Davud. 2/672. maj. Sunen. 2564) Uz to.a. koristan. ili preopterećuje ljudski organizam.s. U to se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije. Normalno. da se u njemu ne pretjeruje i ne čini neki drugi grijeh. to važi pod uslovom da njihovo bavljenje sportom i rad udruženja budu u granicama šerijata. Smatram da žena i u sportu treba ostati žensko.

tj. pojavom njegova imena oni čije će pare on dobiti osjete gorčinu i bol zbog gubitka u svojim dušama. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 114 od 416 . Ramić.Na pitanja odgovora doc. a kojem su direktni ili indirektni uzročnici lutrija. kroz alkohol i kocku. Volio bih kada bi neko tu temu uzeo za doktorsku disertaciju. Uzvišeni Allah kaže u 90. osim ukoliko je namijenjena za trgovanje. a Allah. Muslimanima koji žele živjeti kao muslimani skrećem pažnju na veliku opasnost koja se krije iza tih i mnogih drugih vidova igara na sreću. ostalim učesnicima? Nije nikakvu! Nego.com Pitanje: Odgovor: Da li na odjeću koja se ne nosi treba davati zekat? Ne. Pitanje: Odgovor: Iz 145. kladionice i mnogi vidovi igara na sreću daleko su. U sljedećem ajetu Uzvišeni Allah nam kaže da šejtan. nije dozvoljeno koristiti. naprotiv. a odgovornima u društvu kažem da te igre neće društvu donijeti nikakvo dobro. tako da on na njega i one koje on hrani tim imetkom lakše djeluje i ima na njih veći i lakši uticaj. Bespravno jedenje tuđeg imetka čovjeku donosi zlo jer otvara vrata šejtanu. Smatram da bi rezultati tog istraživanja bili veoma interesantni i korisni. shodno tome. dr. odvratno i šejtansko djelo i naređuje vjernicima da se toga klone. Možete li nam objasniti islamski stav u vezi sa sportskim kladionicama? Da li je dozvoljeno koristiti svinjsku kožu? Datum kreiranja: 27.novihorizonti. Zlo koje društvo trpi. želi da među vjernike ubaci neprijateljstvo i mržnju i da ih od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza odvrati. Savjetovao bih svakome da odjeću koju ne nosi pokloni onima koji su potrebni. Pitanje: Odgovor: Sportske kladionice nisu ništa drugo do suvremeni način kocke koja je islamom strogo zabranjena. IV:29. Šukri H. ili pak onima koji će tu odjeću nositi. ne treba. bez obzira koliko država ubirala poreza od raznih firmi koje se bave tim poslovima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. daleko veći.š. Kakvu uslugu i korist je dobitnik u igrama na sreću pružio onima koji su mu tu nagradu obezbijedili. pa makar i ne spadali u kategoriju siromaha. A kako i ne bi kockanje proizvodilo tako strašne posljedice kad je to perfidan način bespravnog uzimanja tuđeg imetka. najbolje zna. Uzimanje tuđeg imetka bespravno zabranjeno je ajetima: II:188. ajetu sure El-Maide da je kockanje prljavo.11. ajeta sure El-En‘am koji kaže da je svinja nečista može se zaključiti da su svi njeni dijelovi nečisti i da ih.

11. Savjetujem našeg brata da ne sijeli dugo noću sa svojim društvom i da ne zaboravi svoje obaveze prema porodici. Uvijek treba imati na umu da su muslimani i muslimanke dužni da preporučuju dobro jedni drugima i da jedni druge odvraćaju od zla. Skrećem pažnju našem bratu da nema pravo da radi ono što je grijeh. I. međutim. Te zadatke i obaveze mu je postavio i odredio njegov Stvoritelj. dr. Šukri H. on odbija moju primjedbu govoreći da ja nemam pravo da njemu komandujem i da je on slobodan da radi šta hoće. od kojih je obaveza supruga prema svojoj supruzi na prvom mjestu. dakle da ispunjava prvo one obaveze koje su važnije i obaveznije. Znam da mnoge supruge. Naročito je opasno pretjerivanje u sijeljenju noću. Jest da njegova supruga nema pravo da mu naređuje šta će raditi. jer to vodi propuštanju sabah-namaza i onemogućava čovjeka da ispunjava mnoge obaveze. kao što je izgleda slučaj u ovom primjeru. da na najljepši način ukazuju jedno drugom na ono što smatraju lošim i da istaknu svoje želje za koje očekuju da im budu ispunjene. čovjek mora voditi računa da neke obaveze ne zapostavi na račun drugih. Razgovor i dogovor. na kraju. velika je greška ako to druženje pređe granicu. preporučujem ovom bračnom paru. su najbolji put za prevazilaženje nesuglasica. zapostavljajući svoje muževe i djecu. U ispunjavanju tih obaveza čovjek mora na prvom mjestu voditi računa o prioritetima. Na drugom mjestu. ali ima obavezu da mu ukaže na propuste i greške koje eventualno čini. Svaki grijeh treba spriječiti na najbolji mogući način. Da li je on u pravu? Odgovor: Pred čovjeka su postavljeni mnogobrojni zadaci i obaveze koje mora izvršavati.com Pitanje: Moj suprug skoro svaku noć sijeli do kasno sa svojim prijateljima. Međutim. popraćeni razumijevanjem i lijepim željama. a i ostalima. a posebno ne sijeli dugo noću) donosi sa sobom mnoge grijehe kojih se musliman mora čuvati. Normalno je da svaki suprug ima svoje prijatelje s kojima se druži. a mala je vjerovatnoća da supruga može biti zadovoljna s mužem koji joj uvijek kasno noću dolazi kući. također. Datum kreiranja: 27. Pretjerivanje u bilo čemu u islamu nije dozvoljeno.novihorizonti. Da je ovaj naš brat vodio računa o svojim obavezama i prioritetima njegova supruga vjerovatno ne bi imala primjedbe na njegovo ponašanje. pretjerano sijele sa svojim komšinicama.Na pitanja odgovora doc. Pokušala sam mu skrenuti pažnju na to. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Nadalje. Ramić. sijeljenje u lošem društvu (dobro društvo obično ne sijeli dugo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 115 od 416 . Onaj ko legne dva-tri sahata prije sabaha vrlo vjerovatno će sabah prespavati.2005 http://www.

taj namaz je osoba koja je bila u besvjesnom stanju dužna naklanjati. Ukoliko dođe k svijesti u bilo kom dijelu namaskog vremena. 1/388) Slučaj osobe koja je izgubila svijest može se analogizirati sa osobom koja spava ili koja nije svjesna zbog ludila. s. s. 1/330. a znamo da osoba koja prespava namaz treba taj namaz klanjati kad se probudi. 37. (Vidi: Sahihul-Buhari.v. ludoj osobi ne pišu se djela. oni kažu da je to konsenzus ashaba.s. 2/81. ali njihovi sinovi. oni kažu da se gubljenje svijesti ne može analogizirati sa ludilom jer ludilo uobičajeno dugo traje. (Vidi: Reddul-muhtar aled-durril-muhtar. Nesai. 2/50) Oni osobu koja je izgubila svijest analogiziraju sa osobom koja spava. Bejheki. Ono što ne oslobađa dužnosti klanjanja pet namaza ne oslobađa ni ono što je više od toga. 41.11. Ramić. Ed-Du‘afa vel-metrukune. Es-Sunen el-Kubra. niti se na nju odnose propisi u vidu naredbe ili zabrane. 1/572-574. Poslanik. ”Kitabus-salati”. niti se sa njima smije osamljivati. Ibn Hibban. tada osoba nije dužna te namaze nadoknađivati.” (Sunenud-Darekutni. ”Kitabus-salati”. Hanbelije smatraju slabim hadis koji su hanefije uzele kao dokaz. Pitanje: Kur‘an u 31. nije dužna postiti niti bilo koja druga djela činiti. a zatim u namaskom vremenu dođe k svijesti i klanja namaz. shodno tome. Sahihu Muslim.a.s. El-Muhezzeb. Prenosi se da se Poslanik. Ammar je propuštene namaze naklanjao nakon što je došao k svijesti.com Pitanje: Odgovor: Koji šerijatski propisi važe za čovjeka dok je u besvjesnom stanju ili komi i nakon što mu se povrati svijest? Za osobu dok je u besvjesnom stanju ili komi važe isti propisi kao i za osobu dok je u snu. a Semure ibn Džundub u vezi s tim rekao je da sa redovnim namazom treba naklanjati i propušteni. Es-Sunen el-Kubra. Mizanul-i‘tidal.a. str. a oni su slabi prenosioci. tj. 1/248. br. 1/364. Interesuje me smije li ona pred njima biti otkrivena? Odgovor: Daidža i amidža su joj mahrem i ona pred njima može biti otkrivena. kao što su post i namaz. Gubljenjem svijesti osoba gubi abdest. o čovjeku koji izgubi svijest i zbog toga ga prođe namaz. kupao nakon gubljenja svijesti.v.2005 http://www. s. nije odgovorna za svoja djela.s. (Vidi: Buhari. osobi dok spava i dok ne dostigne punoljetsvo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 116 od 416 . Bejheki. jer se u lancu njegovih prenosilaca nalaze Hakem ibn Sa‘d i Haridže ibn Mus‘ab. Luda osoba pada pod skrbništvo. Poslanici ne mogu poludjeti. U tim ajetima ne spominju se daidža. s obzirom da je Poslanik. br. 1/625-626) Isto tako.a. s. Zehebi.s. zbog toga što ne postoji namjera od strane osobe koja je u besvjesnom stanju. njeni daidžići i amidžići nisu joj mahrem te ona pred njima ne smije otkrivati kosu itd. ”Kitabus-salati”.v. dok je bolovao pred smrt. je odgovorio: ”To se ne mora naklanjavati. 1/288. 2/81. dr. Aiša je pitala Allahovog poslanika. 688) Malikije i šafije smatraju da nije dužna propuštene namaze naklanjavati. rekao da pero ne piše djela ludoj osobi. Naime.novihorizonti. ajetu sure En-Nur i 55 ajetu sure El-Ahzab govori o tome pred kim žena smije biti otkrivena. 418) Što se tiče namaza. Datum kreiranja: 27. osim ako padne u nesvijest. Ed-Du‘afaus-sagir. ”Kitabul-ezan”. 1/388) Ove postupke i riječi ashaba hanabile tretiraju njihovim konsenzusom imajući u vidu da im se niko od njih nije usprotivio. Naime. ”Kitabus-salati”.a. Nadalje. u suprotnom. dužna ih je naklanjati.v. hanefije smatraju da ako to stanje potraje koliko traje period od pet namaza. a mogu se onesvijestiti. Šukri H. amidža niti dajdžić i amidžić. To znači da se njene aktivnosti ne uzimaju u obzir i pravno su nevažeće. El-Medžruhun. te. 687. 31. (Vidi: Eš-Šerhus-sagir. str. 1/50) Hanbelije smatraju da je osoba dužna sve obaveze nadoknaditi za period dok je bila bez svijesti.Na pitanja odgovora doc. ”Kitabus-salati”. (Vidi: Sunenud-Darekutni. (Vidi: El-Mugni. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a poželjno je da se nakon toga i okupa. 30.

dž. dakle. Kakav je propis za ovu situaciju? Imajući u vidu da si se zakleo da nećeš činiti nešto što ti je dozvoljeno. Naime. a možda ponekad i obaveza.š. dužan si učiniti iskup za svoju zakletvu. dž. ili. tada je vjerovatno u pitanju slabost njihova imana.š. a kako će i proći kada je svako ko ima bilo kakvu vezu s alkoholom. Sudnji dan itd. dakle. a uz to. Pitanje: Imam trojicu rođaka i komšiju koji drže diskoteku i kafiće u kojima se toči alkohol.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 117 od 416 . čim nešto sestri daš ili od nje uzmeš. O iskupu za prekršenu zakletvu govori 89. Šukri H. Ukoliko to nije u pitanju. da tvojim rođacima i komšiji i svim ostalim ljudima prosvijetli um kako bi shvatili šta je dobro i korisno za čovjeka i sačuvali se šejtanskih spletki.novihorizonti.š. dr. ojača. Prema tome. čim prekršiš zakletvu. možeš da ih odjeneš. Amin! Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc. Većina grešaka koju muslimani čine vjerovatno su rezultat neznanja. naziva alkohol. preporučuje se onome ko se zakleo Uzvišenim Allahom da neće činiti ono što mu je obaveza ili dozvoljeno da tu zakletvu prekrši i za nju da iskup. Da li sam dužan da im govorim da je to grijeh i na koji način da to učinim a da se oni sa mnom ne posvađaju? Odgovor: Treba da tražiš način koji će dovesti do toga da oni shvate kako je put kojim idu pogrešan. prostitucija itd. Ukoliko to nisi u stanju tada ćeš postiti tri dana uzastopno. s. To ćeš uraditi tako što ćeš nahraniti deset siromaha onako kako u normalnim okolnostima hraniš svoju porodicu.2005 http://www.a. prokleti od Allaha. droga. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ukazuj im na nevolje koje pojedincima i društvu donose alkohol. ajet sure El-Maida. Sada bih želio da prekršim svoju zakletvu. zla koja se ”uzgajaju” i ”njeguju” u kafićima i noćnim klubovima. a tebe da nagradi zbog brige o njima. Molim Allaha.11. pokušaj djelovati u pravcu da se njihova vjera u Allaha. dž. kako Poslanik. Ramić.v. bilo bi lijepo da tu svoju zakletvu prekršiš. Prema tome.s.com Pitanje: Odgovor: Zakleo sam se da sestri ništa neću davati niti od nje uzimati. Navodi im žive primjere ljudi iz vaše sredine koji očito pokazuju da svi koji s alkoholom imaju bilo kakvu vezu nisu dobro prošli. sa majkom svih zala. umjesto toga.

ve evvelehu ve ahirehu. Treba naglasati da nije potrebno nabavljati neke posebne rekvizite da bi se na njima sedžda činila itd. najsadržajnije su i najobuhvatnije i mi ne možemo sastaviti bolje dove od tih. jer je jedan od uslova da bi se moglo stupiti u namaz da bude čisto tijelo. Tako se npr. s.v. Ukoliko postoje zdravstvene ili neke druge smetnje. kao što je Subhane rabbijel-e‘ala.s. Ramić. dove koje su prenesene od Poslanika. dž. dikkahu ve džillehu. ali je nagrada za tako klanjanu nafilu upola manja. te se zbog toga preporučuje muslimanima da Poslanikove. dr. ukoliko te dove ispunjavaju prethodno spomenute uslove. Babud-du‘ai fir-ruku”. ruku (pregibanje). Dakle. Dakle. kao što su dove: ”Subhanekellahumme ve bihamdike. nema smetnje da na sedždi u nafilama uči dove na jeziku koji poznaje.” (Sahihu Muslim. najbolje zna. kao što je strah od neprijatelja. ”Kitabus-salati.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 118 od 416 . ako ne može stajati klanjat će sjedeći. nafile ne moraju (mada je sevapnije) klanjati stojeći. kako će obavljati namaske ruknove? Da li žena gubi abdest ako opere dijete nakon velike ili male nužde? Datum kreiranja: 27.” Isto tako od njega se prenosi da je rekao: ”Kada neko od vas učini sedždu neka kaže: Subhane rabbijel-e‘ala tri puta i to je minimum. Babu ma jukalu fir-ruku‘i vessudžud”) Što se nafila tiče.11. Allahummagfir li.š.2005 http://www.com Pitanje: Odgovor: Da li se na sedždama u farz-namazima mogu učiti dove na jeziku koji nije arapski? U farz namazima na sedždi treba učiti dove koje se prenose od Poslanika. ako ne može stajati ali može normalno ruku i sedždu činiti.v.a.s. ali ako neko to nije u stanju. izvršavat će namaske ruknove onoliko koliko može. a Allah.novihorizonti.s. Kada starija osoba klanja sjedeći. ”Kitabus-salati. klanjat će onako kako može ne opterećujući sebe više nego što može podnijeti. 880) Ukoliko se dodaju druge dove koje se prenose od Alejhisselama. Naravno.a. Pitanje: Odgovor: Samim dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. kada je objavljeno Sebbihisme rabbikel-e‘ala Poslanik. pod uslovom da te dove budu ispravnog značenja i da ne budu kao ”obični govor ljudi”.) ”Rabbi inni zalemtu nefsi fagfir li. ne mora se pri klanjanju nafila (mada je bolje) okrenuti prema Kabi itd. ”Kitabu-ikametis-salati ves-sunneti fiha” br. obavlja onako kako najbolje može. Pitanje: Odgovor: Propis je da kada osoba klanja farze sve namaske ruknove. 877. Šukri H.a. Naime. Babul-kavli firruku‘i ves-sudžud”) ”Allahummagfir li zenbi kullehu. po mogućnosti će ustati kad htjedne činiti ruku i taj rukn propisno izvršiti. s. s tim da nečistoću treba od sebe otkloniti. ”Kitabul-ezan. i to je lijepo. Kada se klanjaju nafile dozvoljeno je klanjati sjedeći i onima koji mogu klanjati stojeći.” (Abdurrezzak. ”Kitabus-salati.” (Sahihul-Buhari. sedžda itd. Sunen. s. odjeća i mjesto na kom se klanja. je rekao: ”Učite to na vašim sedždama. (Vidi: Ibn Madže.s. tada inša-Allah. Sahihu Muslim. Babu ma jukalu fir-rukui ves-sudžud”. To kažem na osnovu činjenice da u slučaju nafila postoji velika fleksibilnost kada je o namaskim propisima riječ.v. dove nauče i da ih uče na farzovima i nafilama.Na pitanja odgovora doc.a.” Oba hadisa prenose Ibn Madže i drugi. El-Musannef. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ve sirrehu ve ‘alanijetehu. kao što su kijam (stajanje). smatram da se na njima mogu učiti dove i na drugim jezicima mimo arapskog.v.

ali još nisam naišla na pravu priliku. tako da ne moraš razmišljati kako ćeš porodicu prehraniti. pak. Ukoliko neki musliman ili muslimanka. akšamski i jacijski farz uči naglas.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 119 od 416 . Na poslu nisam zbog toga doživjela bilo kakve neprijatnosti i prema meni su se svi korektno ponijeli. Željela sam se udati. koliko je to moguće. Molim Allaha.š. problemi su nastali s mojim roditeljima koji žive u srbskom entitetu. kao što su sabahski. Možeš poslati svoje podatke kako bismo ih pod šifrom objavili u Novim horizontima u nadi da ćeš tako upoznati mladića s kojim ćeš moći sklopiti brak i tako pokušati riješiti tešku situaciju u kojoj se nalaziš. Znaj da nisi jedina koja se suočava s tim problemom. Pitanje: Obavljam imamsku dužnost dvadeset pet godina. da nas uputi pravim putem. Prošle godine sam se odlučila da nosim hidžab i da se islamski odijevam. Odgovor: Moj savjet ti je da od dva zla izabereš ono koje je manje. Svjesne džematlije će svome imamu osigurati dostojan život i zaposliti ga da radi imamske poslove i neće ga prisiljavati da. onda će to uplatiti u bejtu-l-mal (opću kasu muslimana). boreći se za golu egzistenciju. taj imetak utrošit će u dobrotvorne svrhe. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Radim u Njemačkoj. Interesuje me mogu li uzeti hediju koju mi džematlije dadnu nakon što ja proučim hatmu? Napominjem da ja od njih ništa ne tražim. Što se. Molim Allaha. U slučaju da bejtu-l-mal ne postoji. koji su tokom svoga života primali mito. ukoliko za to ne postoje neke šerijatske zapreke. Moja poruka svakom muslimanu i muslimanki je da se puno kaju i da nastoje eventualne greške i nepravde prema drugima ispraviti. šta će uraditi s imetkom koji je tim putem dobio ili dobila? Odgovor: Hediju je pohvalno davati.com Pitanje: Odgovor: Može li osoba u namazu učiti naglas iako klanja sama? Ispravno je da osoba kada klanja farz-namaze u kojima se uči naglas. a oni su mi rekli da ako mislim kod njih dolaziti ne smijem nositi mahramu na glavi. Pitanje: Odgovor: Prije svega. želim da napomenem da su vrata pokajanja otvorena svakom čovjeku sve do trenutka kada duša počne izlaziti. dž.š. Molim vas za savjet. dr. želi da se pokaje. prije trenutka kada se vrata pokajanja zatvaraju. kako bi kao imam mogao da se posvetiš imamskim poslovima. Otuda smatram da uzimanje takvih hedija nije dozvoljeno. dž. Ukoliko vlasnik nije dostupan. Tvojim džematlijama preporučujem da ti odrede dostojanstvenu platu. Šukri H. da te učvrsti na pravom putu i olakša ti situaciju. Ja svoj hidžab ne želim skinuti. imetka stečenog na haram način tiče s njim će se postupiti na sljedeći način: Ukoliko postoji mogućnost vratit će ga vlasniku zajedno s eventualnom zaradom koju je na osnovu tog mita ostvario. Ramić. Međutim.11. kako ćeš obezbijediti stan kad odeš u penziju itd.novihorizonti. mora posezati za onim što je grijeh. Naime ja uskoro moram napustiti Njemačku. U konkretnom slučaju čini mi se da bi to i dalje bilo plaćanje za učenje hatmi samo ovaj put pod firmom hedije.Na pitanja odgovora doc. a dozvoljeno uzimati. Amin! Datum kreiranja: 27.2005 http://www. Odlučio sam da više ne uzimam pare za učenje Kur‘ana. pa makar i sama klanjala.

kao što je zub i nokat. bilo da gađa ili šalje lovnu životinju (kera. preferirajuće mišljenje je ono koje kaže da se u vrijeme kada je zabranjeno klanjati. d) da je lovac zakolje ako je zatekne živu. Ahmed. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. taj i taj me ubio iz zabave. Prema tome. zabranjeno loviti na kopnu. inša-Allah. berićetniji. Prema tome. br. b) da ima namjeru lova. d) da ne jede ono što je ulovila. Znam da u vezi s lovom postoje šerijatski propisi pa bih Vas zamolio da te propise ukratko objasnite.com Pitanje: Odgovor: Može li se dženaza-namaz klanjati poslije ikindije? Iako je zabranjeno klanjati nakon klanjanja ikindije sve dok Sunce ne zađe. a nije me ubio radi neke koristi. Sunen. c) da lovac ne bude pod ihramima.š. da ga gađate). Ramić. c) da ulovljenu životinju ubije ranjavajući je. moraju biti obučeni. soko itd. ne domaća. ”Kitabus-sajdi vez-zebaih ve ma ju‘kelu minha”.2005 http://www. jer Allah.” (Sahihu Muslim. 1958) ”Ko ubije vrapca iz zabave.” (Nesai. Ovo su osnovni propisi o lovu. Odgovor: Dozvoljeno je loviti pod sljedećim uvjetima: a) da se lovi radi hrane.Na pitanja odgovora doc. Ulovljena životanja treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude u osnovi dozvoljena za jesti. dakle da ne ode loviti sam od sebe. dženaza namaz se u tom periodu može klanjati. s. ne daveći. Musned.a. kada čovjek koristi to što je stvoreno s ciljem mora za to imati šerijatski opravdan cilj.v. ”Kitabud-dahaja”. sredstvo kojim se lovi i ulovljeno ispunjavaju određene uvjete: Lovac treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude od osoba od kojih je dozvoljeno jesti ono što zakolju.11. tako da slušaju lovca šta im naredi. ”Musnedul-muksirin”. lov iz hobija po šerijatu nije dozvoljen.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 120 od 416 . dr. Sredstvo kojim se lovi mora ispunjavati sljedeće uvjete: a) ker. i da namjerno ne ispusti reći bismillah pri gađanju ili puštanju lovne životinje. br. Naime. Datum kreiranja: 27. ili da je živu donese pa je lovac prekolje. 18651) Da bi ulovljeno bilo dozvoljeno jesti potrebno je da lovac. jer je osobi u ihramima. bilo da ide na hadž ili umru. br. jer će time njihov lov biti. b) da bude divlja. 4370. i u pogledu lova ostavio jasne upute: ”Nemojte bilo šta što ima dušu uzimati za svoj cilj (tj. Zbog toga je Poslanik. u Kur‘anu kaže da nije ništa bez razloga stvorio. a ne radi sebe. kao što su tehijjetulmesdžid i dženaza-namaz. vrabac će na Sudnjem danu doći Allahu vičući: ‘Gospodaru. dž. mogu klanjati namazi koji imaju svoj povod.novihorizonti.s. sokola). Što se oružja tiče ono mora biti takvo da ranjava i da ne bude nešto čime je zabranjeno klati životinju. Predlažem lovačkim društvima da ih ugrade u svoje statute. Pitanje: Želim da se uključim u lovačko društvo i bavim se lovom. dakle da love po njegovoj naredbi. ne od pada sa stijene ili gušenjem u vodi. b) da se lovi radi uništavanja štetočina. b) da ga lovac pošalje na plijen. Šukri H. c) da umre od rane.

Neke od dunjalučkih posljedica su bacanje ljage na medresu koju je završio. jer s kim si takav si. ”Kitabu-l-menakib”. koji su više upoznali propise islama od drugih i koji ponekad svjesno iste krše. Šukri H. Očito je da je tvoj ahbab preko te djevojke podlegao iskušenjima šejtana. To je. Otuda se prema tim pojavama. Primjer koji navodiš. Generalno. uz Allahovu. preporučujem ti da izbjegavaš pojavljivanje s njim na javnim mjestima kako svijet o tebi ne bi dobio pogrešnu sliku.v. on nije i ne smije biti siguran da ga šejtan neće savladati i uputiti putem grijeha. malih i velikih. kako bi.novihorizonti. Nemoj sa njim ni prijeteljovati.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 121 od 416 . U svakom slučaju. mogućnost da ga u tim pogrešnim postupcima svijet počne slijediti. jer prijeteljovanje je znak ljubavi.a. Naravno treba tražiti efikasnu pomoć. sve dok se vrata pokajanja (tevbe) ne zatvore. br. bilo potpuno ili djelimično. prije svega. ili pak neki drugi pristup. dug proces.Na pitanja odgovora doc. on je upoznao djevojku koja se nepristojno oblači i nije dobra vjernica.s. mogu i ja”.” (Sahihu-l-Buhari. a otac mu slovi kao učen čovjek u vjeri. bio učen ili ne.š. da ti pomogne da budeš uzročnik njegove upute. poznavao propise islama ili ne. a Poslanik. Ramić. bez sumnje. dakle pomoć koja će postići svoj cilj. uzroke takvih pojava eliminisati. pomoć.com Pitanje: Imam prijatelja s kojim se redovno družim. i pored svega. jer okruženje u kome živimo pogoduje takvim pojavama. treba realno odnositi i treba ih liječiti nastojeći prije svega. dž. Bez obzira ko taj čovjek bio. na njega djelovao u pozitivnom smislu. kaljanje ugleda njegova čestitog oca i udaljavanje od njega njegovih čestitih prijatelja koji će se. nažalost. jer mnogi neuki znaju kazati: ”Kad može hodža. postoji mogućnost da čovjek pogriješi isto kao što postoji mogućnost da se pokaje. Sa njom se na javnom mjestu ponaša kao da su već u braku. Problem nije samo u tome što on čini ta ružna djela. Razloga za takvu pojavu ima više i čini mi se da su ti razlozi realni. muslimani trebaju ljudima pomagati protiv šejtana. U konkretnom slučaju vidi da li je to distanciranje. kaže: ”Ti ćeš biti sa onim koga voliš.11. od njega polahko distancirati. dunjalučke i ahiretske. koje su u okolnostima u kojima živimo. da ga je šejtan savladao i uputio na stranputicu u tom pogledu. 3688) No. ne zaboravi svoju dužnost prema bratu u islamu i nastoj da mu pomogneš da se spasi nevolje u kojoj se našao.š. Datum kreiranja: 27. Nastoj da pronađeš efikasnu metodu. Trenutno sam u velikoj dilemi da li da nastavim svoje prijeteljovanje s njim ili ne. Smatram da našoj braći i sestrama. Taj moj ahbab je svršenik jedne naše medrese. Amin. prakticirao islam u potpunosti ili djelimično. Do sada sam upoznao dosta sličnih primjera.2005 http://www. dr. pomoći. s. a javni grijesi za sobom povlače veće posljedice. uvidjevši njegov pogrešni put. Molim Allaha. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. bilo javno ili tajno. treba. sve dotle. mada je u poznavanju propisa islama jači od mene? Odgovor: Sve dok duša ne počne izlaziti iz tijela. a ne odmagati im. Naime. nego je problem još veći što on te grijehe čini javno. dž. sasvim realne. s obzirom da javno griješi i neće da popravi svoje ponašanje. nije jedini. Da li mi preporučujete da prekinem druženje s njim.

š. mesdžid.a.š.s. prije svih. neko manje. s.novihorizonti. a svi ljudi griješe. kaže: (Ve ennel-mesadžide lillahi. s. ali braća iz Tabačkog mesdžida mi se dopadaju u ponašanju i čini mi se da ima neke razlike između njih i ostalih.a. a neki vrlo daleko od nje. Ta ideja. treba se distancirati od osobe koja javno čini novotarije u vjeri. sve dok su u islamu. dž. pored Allaha dovu upućivati bilo kome. pravilno shvaćena u okvirima umjerenosti (ne pretjerivati i ne zapostavljati).s. Prema tome. 2)) U isto vrijeme ukazujemo na sve što nije u skladu sa šerijatom u duhu naredbe da se naređuje dobro a odvraća od zla i činimo to na najljepši način koji će.” (El-Maide. za svoga života nije izgradio nijednu tekiju niti su to učinile odabrane generacije muslimana. a u stvari su to mesdžidi u kojima se klanja namaz u džematu i ne čine se novotarije u vjeri.s. dž. koji nam je određen kao najbolji uzor u kog. dž. Na osnovu ovih pretpostavki mi gledamo na našu braću koji sebe nazivaju sufijama. praksi i nema smetnje da u svakom dobru s njima učestvujemo imajući u vidu Kur‘ansku naredbu: ”I surađujte i potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti. obožava na način koji On i Njegov Poslanik. naređivanje dobra i odvraćanje od zla i nastojanje da se tim druženjem postigne i podupre dobro a ne grijeh i novotarija. Prema tome. kada nekoga ocjenjujemo gledamo na njegov rad ne na njegovo ime.” (El-Džinn. s.v.a. dž. što je važno naglasiti.s. vjere. dž. Datum kreiranja: 27. Normalno. Izuzetak bi bila situacija kada bi odlazak u tekiju imao za cilj naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Isto tako neme smetnje da se ulazi u tekije koje se samo formalno tako nazivaju. a ne Njegove. Šukri H.a. a nemojte se potpomagati u grijehu i nasilju. U ovom ajetu Allah. Allahove. mada ime uglavnom ukazuje na čovjekov rad i njegovo idejno opredjeljenje i kao takvo nije u islamu zanemarljivo. s obzirom da ih nije bilo. bez obzira kakva imena nosili i koliko ko od njih griješio. uistinu bude i ostane mesdžid. kao sljedbenici Allahove. je suština islama.v. praksi i praksi njegovih ashaba. nisu ni ulazili.š.Na pitanja odgovora doc. u Allahovom Poslaniku. što treba naglasiti. dr. prije svega. Što se pak druženja tiče treba znati da su muslimani braća. Drugo. pomoć voditi ka dobru. jeste da postoji velika razlika među muslimanima koji sebe smatraju sufijama. a ne Njemu.š. nesuradnju u grijehu. Prema tome.s.11. podrazumjeva suradnju u dobru i bogobojaznosti.v. uz Allahovu. ali ne treba prestati nastojati takvoj osobi pomoći i izvršiti svoju obavezu u tom pogledu prema njoj. Neki su vrlo bliski Poslanikovoj. praksi. muslimani su dužni bratski se odnositi jedni prema drugima.š. Prema tome. naglašava da su mesdžidi (džamije) Njegovi. U skladu s ovim općim pravilima ćeš ocjeniti da li ti je dozvoljeno ići u Tabački mesdžid ili nije.v.com Pitanje: Ja imam antipatiju prema sufizmu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nisu propisali onda u njega ne bi trebao ulaziti. Nadam se da je takav slučaj sa Tabačkim mesdžidom. treba da se ugledamo. Kakvo je Vaše mišljenje po tome da ja odem u tu tekiju gdje ću čuti predavanje i družiti se sa tom braćom koja se nalaze u njoj? Odgovor: Prije svega treba naglasiti da osnovna ideja sufizma koja se ogleda u suzdržavanju i skromnosti u pogledu uživanja u dunjalučkim blagodatima i oplemenjivanju duše lijepim i moralnim vrijednostima je ideja koja ima svoje utemeljenje u Kur‘anu i sunnetu. da nam pomogne da budemo od onih koji se potpomažu u dobru. toliko daleko da ih uopće ne možemo smatrati muslimanima. uistinu. Ramić..) ”Džamije su. 18) U ovom ajetu Allah. neko više. dž. a ne prema orginalnoj ideji zuhda i onima koji tu ideju žele da ostvare u svome životu.š. ne na osnovu imena. pa prema tome u tekije.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 122 od 416 .a. s. Allahov. Poslanik. da se u njemu odvijaju raznovrsne aktivnosti koje imaju utemeljenje u Poslanikovoj. dž.s.a. Molim Allaha. Podržavamo ih u svemu što ima utemeljenje u Kur‘anu i Poslanikovoj. treba imati antipatiju prema novotarijama i pogrešnim postupcima koje možemo naći kod onih koji sebe nazivaju sufijama ili bilo kojim drugim imenima. indirektno ukazuje da se mimo mesdžida dova upućuje nekom drugom. a oni bi trebali biti naš uzor. Ukoliko je taj mesdžid pretvoren u klasičnu tekiju u kojoj se Allah. Ona se ogleda u zuhdu čijeg praktičnog protagonistu imamo. Uz to sve vodimo računa da naša podršaka njima u onome što je dobro ne bude odobravanje onoga što je novotarija u vjeri. tekije su nečije druge.š. a to. jeste da se po islamu stvari procjenjuju na osnovu njihove suštine. jer Allah.v. Drago mi je da naša braća u Tabačkom mesdžidu imaju posebne vrijednosti i nadam se da će se kao takvi potruditi da Tabački mesdžid. dž. Treće. pa nemoj. s.š. s..v.

dva muškarca vaša. Za našeg hodžu kažu da je sihirbaz. kaže: ”Učite suru El-Bekare. najbolje zna. na osnovu jasnih dokaza koje si vidio. a kako mi možemo znati da je dotični džin pravedan. Mogu li se te njegove riječi uzeti kao dokaz protiv tog čovjeka? Kako se čovjek može zaštititi od sihra? Odgovor: Ne. 255-257 i 285-286.s.i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite. čak. Umjesto toga trebaš da optužbu uputiš organima Islamske zajednice. Nadalje. Uz prethodno. a u izostavljanju gubitak. Ako je mogao učiniti tako veliki grijeh zar ne može to što govori biti laž kojom želi da napravi smutnju među ljudima.v.a. Time ćeš sa sebe skinuti odgovornost. ali isto tako smatram da ne bi bilo ispravno da je javno optužuješ. Amin. 2. Poslanik. a Allah. ”Kitabu salati-l-musafirine ve kasruha”. i koje si na osnovu sposobnosti koju posjeduješ u stanju ispravno razumjeti. jer u njenom učenju je berićet. ujutro i naveče: 1-5. s. Da li je za njim dozvoljeno klanjati? Datum kreiranja: 27. ti za tom osobom ne bi trebao klanjati. ona se smatra nevinom i prema njoj se moramo odnositi kao prema nevinoj osobi.com naređuju dobro i odvraćaju od zla. Što je čovjek bolji vjernik na njega sihr teže može djelovati. Uzvišeni Allah.2005 http://www.a.š. Ramić. kaže da svaki Allahov. došao do zaključka da je dotična osoba sihirbaz koja čini sihr koji izvodi iz vjere. sve dok se to šerijatski ne dokaže od nadležnih oragana osoba se tretira nevinom.v. To što džin govori može bit indicija. Pitanje: Odgovor: Najbolja zaštita jeste da čovjek prakticira islam i primjenjuje zaštitne mjere protiv sihra. pa ih pogledaj u Hisnul-muslim i drugim zbirkama dova. te njegove riječi se ne mogu uzeti kao dokaz zbog toga što džini ne mogu biti svjedoci ljudima na dunjaluku.. 804) Naročito se preporučuje učenje sljedećih njenih ajeta. a na Islamskoj zajednici je odgovornost da utvrdi ispravnost optužbi i poduzme zakonom predviđene mjere. Zaštitnih mjera ima puno kao što je abdest i učenje sure El-Bekare. ukoliko sihr ubija osoba koja ga svjesno čini tretira se ubicom itd. To nije šerijatom propisano. 282. Poslanik.s.” (Et-Talak. Ukoliko si ti.v. rob koji je prouči tri puta izjutra ili naveče neće mu ništa moći nauditi: ”Bismillahillezi la jedurru me‘asmihi šejun fi-l-erdi ve la fis-semai ve huves-semi‘u-l-‘alim. dž.novihorizonti. ali sve dok se nesumnjivo dokaže da je neka osoba kriva. dž. rob”.11. jer sam njegov uzlazak u čovjeka je dokaz da on nije pravedan zbog toga što je njegov ulazak u čovjeka veliki grijeh koji je dotični džin svjesno počinio.) Ovi ajeti jasno ukazuju da svjedoci trebaju biti ljudi. s. što indirektno ukazuje da ta dova neće koristiti onome ko nije pokoran Allahu. konkretno glavnom imamu i muftiji na tvome području. rekao ”Allahov.a.) ”. dž. dž...š.” Ovdje treba posebno naglasiti da je Poslanik.. Šukri H. Međutim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 123 od 416 .s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. br. Pitanje: Dok je jedna osoba liječena od sihra džin je iz nje govorio i između ostalog rekao ko je taj sihr napravio.a. Ukoliko je sihr vid kufra osoba koja ga svjesno čini izlazi iz islama. Ima i drugih dova koje je lijepo učiti.” (El-Bekare. u značajnu zaštitu ubrajaju se i dove kao što je dova za koju Poslanik. kaže: ”I navedite dva svjedoka.Na pitanja odgovora doc.”Vidi: (Sahihu Muslim. Nju ne mogu nadvladati sihirbazi. Pitanje: Odgovor: Sihra ima više vrsta. i ako je u pitanju džin musliman to ne znači da je pravedan. dr.š.v.. s.š.. s.s. je rekao da je abdest oružje vjernika i da sihirbazi ne mogu nadvladati suru El-Bekare. uvjet za svjedoka jeste da bude pravedan.

com Pitanje: Po šerijatu žena ne smije odbiti muža. 21.11. ne smije odbiti muža osim ukoliko postoji za to šerijatski opravdan razlog. Bez obzira na okolnosti. Šukri H. Svjesna muslimanka će nastojati da izvrši svoje obaveze prema mužu. s obzirom na postojanje bračnog ugovora među njima. Ukoliko joj muž priđe bez njene volje. a ne zapostavljanje i nasilje. Datum kreiranja: 27. da li je s tim Allah.novihorizonti. da se u izvršavanju obaveza strpe i da ne podliježu šejtanovom došaptavanju koji ih nagovara suprotno. zadovoljan.2005 http://www. Kada čovjek izvrši svoje obaveze prema drugima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 124 od 416 . on će biti griješan u mjeri u kojoj je supruzi nanio bol. tek tada ima potpuno pravo da traži da drugi izvrše svoje obaveze prema njemu. ukoliko postoji opravdan razlog za ženino uzdržavanje.Na pitanja odgovora doc. dr. Bezrazložno odbijanje je veliki grijeh što se vidi iz činjenice da meleki takvu ženu proklinju sve do zore. dž. Allah je odredio da među njima postoji samilost i ljubav. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kao što je pogoršanje određene bolesti itd. prilazak muža svojoj supruzi se nikada ne može smatrati silovanjem koje za sobom povlači poznatu dunjalučku kaznu (hadd) i ahiretsku kaznu džehennemom.) Savjetujem supružnicima da izvršavaju svoje obaveze. dakle silom. a i njen muž prema njoj. po šerijatu. Međutim. Ramić. Otuda iskren musliman i muslimanka treba da pomognu jedno drugom u dobru i čuvanju od grijeha. i može li se to tretirati silovanjem? Odgovor: Poznata je činjenica da žena.š. a muž je svjestan toga ipak priđe mimo njene volje. (Vidi: Er-Rum.

š. da nam pomogne da slijedimo praksu Njegova Poslanika. Bilo bi dobro kada bi Rijaset Islamske zajednice u tom pogledu uputio tumačenje koje bi pomoglo imamima i njihovim džematlijama da lakše prevaziđu novotarije i prihvate se sunneta. ukoliko joj Allah. obično nakon što se umrla osoba ukopa. činjenica je također da nema pokajanja nakon što duša počne izlaziti. zašto ga treba kada umre opominjati na šehadet. Nakon što duša počne izlaziti meleki prestaju pisati i knjige se zatvaraju.s.v. jer činjenica je da u vezi s dženazom ima dosta novotarija koje naši muslimani prakticiraju. s. a imajući u vidu da kod nas postoji praksa da se talkin uči umrloj osobi.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 125 od 416 .s. Svrsishodnije bi bilo da se živima upućuju opomene iz talkina.Na pitanja odgovora doc.s. bilo prije ukopa ili nakon toga.a. Njega možemo naći u praksi Poslanikovoj. 916). br. dž.v. Međutim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Otuda je logično da se talkin uči živoj osobi. s. po ovom pitanju i mnogim drugim pitanjima u vezi sa dženazom. odnosno opomena. a i u mnogim dijelovima svijeta uče talkin na kaburu rezultat su pogrešnog razumjevanja hadisa u kom se kaže: ”Podstičite svoje umrle da kažu La ilahe illallah. je li to adet ili fikhski propis i da li još negdje u svijetu postoji takva pojava? Odgovor: Svrha talkina jeste da se osoba koja je na samrti podstakne da izgovri šehadet kako bi joj zadnje riječi bile La ilahe illallah. Ramić. kakvih dosta ima. što mu mrtvom koristi dotična uputa. Šukri H. Datum kreiranja: 27. Želim da mi odgovorite zašto se uči talkin umrlome.com Pitanje: Poznato mi je da se talkinom umrli podsjeća i opominje na kelime i šehadet. Prema tome. Molim Allaha. To se jasno vidi iz mnogobrojnih hadisa.” (Sahihu Muslim.) Na osnovu prethodno rečenog. Otuda trebamo potražiti odgovarajuće tumačenje. bilo odmah ili nakon što iskusi kaznu u džehennemu koja će biti u skladu sa grijesima dotične osobe.2005 http://www. takvo razumjevanje očito nije tačno. s.a. (Vidi poglavlja o dženazi u hadiskim zbirkama. nije nikada umrlu osobu. a ako umrli nije živio kao mu‘min i nije sa šehadetom preselio. Naime.v. ”Kitabu-l-dženaiz”.š. Poslanik. a ne kada osoba umre. a možda i nekih drugih razloga. nego je podsticao osobe koje su bile na samrti da izgovore te riječi. Ako je umrli živio kao mu‘min i u skladu sa imanom i kao takav preselio na ahiret. s obzirom da osoba kojoj te riječi budu zadnje na ovom dunjaluku odlazi sa ovog svijeta kao vjernik (mu‘min) i ući će u džennet. preporučio bih našim imamima da poduče džematlije da talkin treba učiti osobi koja je na samrti. jer samo živoj osobi to može pomoći s obzirom da se pokajanje prima dok duša ne počne izlaziti.a. dakle da se živa osoba nenasilno podstiče na izgovor šehadeta. dž. činjenica je da doslovno značenje upućuje na učenje talkina umrlome. ne oprosti. dr. nagovarao da izgovara šehadet. To što neki muslimani kod nas.novihorizonti. jer njegova praksa je vjera koju smo dužni prakticirati.

Poslanik je. kao i u situciji kada dobije vijest u koju ima povjerenje.s. Pitanje: Odgovor: Kada nastupi mjesec ramazan muslimani su dužni postiti. Prema tome. treba slijediti mjesto u kom čovjek boravi. u Meki ga teško mogu vidjeti.š.” (Sahihu-l-Buhari. jer je Poslanik. ako ga vide u Rabatu u Maroku. jer je Poslanik.com Pitanje: Radim u Austriji i u toku ramazana ću dolaziti u Bosnu. 1909.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom. a Allah. a zna šta je mlađak i kad i gdje ga treba vidjeti.) Prema tome. bilo da si lično mlađak vidio. smatram da to treba da slijediš. a kurban-bajram je kad kurbane koljete. s obzirom da u zajednici imaju vođe koje su na sebe preuzele taj teret i obavezali se da će ih obavijestiti o početku i završetku posta. Šukri H. Koje su posljedice za onog ko mrsi poslije mlađaka i posti poslije mlađaka? Datum kreiranja: 27.v.11.).bajram je kad mrsite. najbolje zna. čak i kada bi negdje objavljivanje bajrama kasnilo dan ili dva.novihorizonti.. s.) Dakle. ukoliko nije siguran da odgovrna institucija nije napravila grešku. ukoliko si siguran da je došlo do greške i znaš da je mjesec nastupio. tako da npr.Na pitanja odgovora doc. s. br. Onaj ko zna da je propustio neki dan posta dužan ga je napostiti. 697. ali ne treba da to javno u masama propagiraju kako ne bi izazvali smutnju u zajednici. dr. br.š. bilo da je neka zemlja ili institucija u koju imaš povjerenja to objavila. ako si u Austriji slijedit ćeš zvanični stav Islamske zajednice Austrije. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti. mlađak) vidite. ako je neko mlađak vidio. bajram-namaz mora se klanjati kada se to zvanično odredi u nekoj zemlji kako bi se klanjalo sa većinom. S kim ću otpočeti postiti. rekao: ”Ramazanski post je kada postite.v. on kao pojedinac ne bi trebalo da druge obavještava. ”Kitabus-savm”. bajram-namaz trebalo bi u jednoj zemlji klanjati u isti dan.s.a. kada ću bajramovati i šta da radim ukoliko se pojavi razlika u početku i kraju posta između Austrije i Bosne? Odgovor: U osnovi. bez obzira da li je neko prestao postiti ranije. morat ćeš razliku napostiti. a kurban-bajram je kad kurbane koljete.a. to je za njega siguran znak početka posta i on se tog svog znanja mora pridržavati. i mrsite kad ga vidite.U slučaju da zapostiš u jednoj zemlji a drugi dio ramazana postiš u drugoj slijedit ćeš instrukcije zemlje u kojoj se trenutno nalaziš. za oprost. pojedinci koji su saznali za mijenu koja je šerijatski utvređena na nekom dijelu zemaljske kugle treba da poste. ”Kitabus-savm”. smatram da ako je sredina u kojoj živi dobila zvanične instrukcije koje se razlikuju od onoga što on zna. odnosno mrse. s tim da minimum dana koje si postio mora biti dvadeset devet. Bilo kako bilo.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ukoliko ih bude manje. dž.2005 http://www. Isto tako. Međutim. a u Indoneziji ne mogu nikako. a ako vas u tome oblaci spriječe. a ako si u Bosni i Hercegovini zvanični stav Rijaseta Islamske zajednice. Sunen. bajram je kad mrsite. ”Kitabus-savm”. rekao: ”.s. Ramić. br. s obzirom da bi svojim nastupom mogao izazvati zabunu i smutnju. Ovdje želim posebno naglasiti da u slučaju da neka zemlja zakasni s objavljivanjem početka posta ili bajrama. muslimani tog područja dužni su da bajramuju isti dan. 7/86-87.a. onda upotpunite šaban trideset dana. a onaj ko sazna da je postio na bajram neka istigfar učini i zamoli Allaha. dž. jer lunarni mjesec nema manje od dvadeset devet dana. rekao: ”Postite kad ga (tj.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 126 od 416 .. s.” (Tirmizi. To je posebno važno u slučaju bajram-namaza.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom.” (Tirmizi. Sunen. (El-Mevsu‘a el‘arabijje el-‘alemije.) Naučno je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu. 697.

Viđenje okom ne samo da slijedi jasnu odredbu u hadisu. dr. najbolje zna. nego je to viđenje i najrelevantnije zbog toga što je takvo viđenje najjači vid spoznaje. naročito zapadnim zemljama i Rusiji ne odgovara da se islamski svijet ujedini u bilo čemu pa makar se radilo i o kalendaru. onda je dužna za svaki propušteni dan dati fidju (iskup). jer svijetu u kome živimo.u trećem i četvrtom ajetu spominje spoznaju. U sedmom ajetu se spominje najviši stepen spoznaje. Šukri H. matematičkim i mehaničkim koja mu mogu pomoći da to viđenje lakše i na vrijeme ostvari. dž. s.a. hajz i nifas za ženu itd. Kako će postupiti osoba koja je tek nakon izlaska sunca saznala da je nastupio ramazan? Kome je post obavezan? Datum kreiranja: 27.11. S druge strane. ta osoba dužna je taj dan nadoknaditi (napostiti) jer za ispravnost ramazanskog posta. Ramić. pri čemu se čovjek treba koristiti svim suvremenim dostignućima.com Pitanje: Odgovor: Kada će doći do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara u cilju postizanja jedinstva muslimana? Koliko je to šerijatski opravdano? Postojanje preciznog i jedinstevenog astronomskog kalendara dobra je ideja koju treba podržavati. Ne mislim da će trenutne vlasti u islamskom svijetu tako nešto dozvoliti. ako ne.novihorizonti. jer se time uspostavlja jedinstvo islamkog ummeta u tom segmentu i zahvaljuje Allahu. kao što je bolest.2005 http://www. a to je ”ajnu-ljekin” viđenje: ”okom sigurnim”. sigurno znanje. Na to upućuju neki ajeti u suri Et-Tekasur. ukoliko je u stanju. Pitanje: Odgovor: Post je stroga dužnost (farz) svakoj osobi koja je u islamu i koja ispunjava sljedeće uvjete: a) da je šerijatski punoljetna. a Allah. c) da nije na putu. d) da nema neko drugo šerijatski validno opravdanje da ne posti. Poslanik. najjači je i najsigurniji vid spoznaje. između ostalog. U petom ajetu spominje se viši stepen spoznaje ”ilmu -l-jekin” tj.Na pitanja odgovora doc.” (Nesai.v. dž. viđenje ”okom sigurnim”. Osoba koja ispunjavaju prva dva uslova dužna je eventualno propuštene dane napostiti. br. jer postoje hadisi koji govore da je dozvoljeno nafilu zanijetiti sve do podne ukoliko osoba nije nešto u međuvremenu uradila što poništava post. Pitanje: Odgovor: Takva osoba će preostali dio dana postiti s obzirom da osoba koja je dužna postiti ne smije u toku ramazana raditi nešto što poništava post.s.š.š. Sunen. je rekao: ”Onaj ko u toku noći nije započeo svoj post tome nema posta.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 127 od 416 . čak i kada bi i došlo do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara. potrebno je zanijetiti post prije zore.š. smatram da oslonac u utvrđivanju početka i kraja posta treba i dalje da bude u viđenju mlađaka ljudskim okom. Prema tome. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Međutim. 2294. na spoznaji koju je On čovjeku omogućio. a ona to nije učinila. ”Kitabus-savm”. b) da je razumna. dž. Allah.) Ovdje se misli na ramazanski post.

tj. a ne on sredinu. dr. da je kojim slučajem avion uzletio prije zalaska sunca tada se ne biste mogli iftariti sve dok sunca ima na horizontu bez obzira što je na zemlji iznad koje letite akšam nastupio.v. Međutim. ovdje se izuzimaju oni koji žive u blizini polova gdje dani znaju biti izuzetno dugi.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11.a. najbolje zna. br. To zbog toga jer je Poslanik. da musliman u njoj može prakticirati islam. s. Da li je naš post ispravan? Odgovor: Da.novihorizonti.” (Sahihu-l-Buhari. b) da njegov identitet kao muslimana nije ugrožen. ”Kitabus-savm”. bitno je da sredina u kojoj živi musliman bude takva da ga kao muslimana ne ugrožava. uslov za postača.š. Na osnovu prethodno rečenog. da bi se mogao iftariti. c) da postoji opravdan razlog njegova boravka kao što je posao. Šukri H. br. izaslanstvo. s. tj. misionarstvo itd. Poslanik. 1954. Međutim. Sahihu Muslim. rekao je ashabima u Meki da se isele u Abesiniju jer tamo ima pravedan vladar. on tu sredinu mora napustiti i tražiti onu koja će ga podupirati u dobru. Treba naglasiti da su ljudi različiti tako u pogledu drugog uslova svako treba sebe izmjeriti i onoga trenutka kada osjeti da ga sredina odvodi sa puta islama. Prema tome.s. a znamo da je taj pravedni vladar bio kršćanin. dakle da njega sredina mijenja. 1100.v. a Allah. kada je avion uzletio sunce smo mogli vidjeti još jedan dugi period. dž. Normalno. Pitanje: Odgovor: Činjenica je da je muslimanu dozvoljeno da živi i u nemuslimanskoj sredini.) Dakle. Postoji li kakva šerijatska zapreka za to? Datum kreiranja: 27. jeste da sunce zađe. vaš post je ispravan jer ste ispunili uvjet i postili od zore do zalaska sunca.com Pitanje: Akšam je nastupio desetak minuta prije polijetanja aviona tako da smo se iftarili dok je avion bio na zemlji. Naravno.a. da ne postoji opasnost da će pod uticajem sredine skrenuti sa siratul-mustekima. ”Kitabus-sijam”.s. Ramić. što je sredina islamskija to se musliman u njoj osjeća ljepše i ima manje problema. Imam mogućnost odlaska na zapad i da tamo dobijem stalni boravak.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 128 od 416 . smatram da je boravak muslimana u nemuslimanskoj sredini dozvoljen pod sljedećim uslovima: a) da se u toj sredini poštuju temeljna ljudska prava tako da musliman može prakticirati makar temeljne principe islama i da se ne prisiljava da čini grijehe.Na pitanja odgovora doc. rekao: ”Kada noć odovud dođe i dan tamo ode i sunce zađe tada se postač iftari.

organizovanih bandi. Egiptu. puna različitih rasa. Američki narod treba znati da Afganistanci nemaju šta izgubiti. čak i u onim najdemokratskijim. osudili su ubijanje nevinih civila i rušenje civilizacijskih dostignuća. Palestini. Šukri H. bili oni legitimni borci za svoja prava ili ne. siguran sam da Ameriku čekaju još gori dani. Tačno je da se svijet. Ramić. koliko su suza prolile vijetnamske majke čija su djeca.2005 http://www. te onaj ko istinski želi da se bori protiv terorizma neće i sam biti terorista. Od njega možemo očekivati i da kaže: ”Ako takvu akciju ne mogu izvršiti u Izraelu. bez obzira radilo se o muslimanima ili nemuslimanima. ako ni zbog čega drugog a ono zbog toga što su sa kućnog praga mogli tući koji su dio htjeli u Afganistanu. Već smo svjedoci kršenja osnovnih ljudskih prava u većini zemalja. a koja su se desila jedanaestog septembra u Njujorku i Vašingtonu. Afganistan je zemlja koju do sada niko nije pokorio. nakon što definiše terorizam. dž. a sve pod firmom borbe protiv terorizma. narodna poslovica kaže da ono što čovjek posije to će i požnjeti. treba naglasiti da muslimani kako saosjećaju sa nevinim žrtvama u Americi isto tako saosjećaju sa svojom braćom i sestrama po vjeri koji trpe nepravdu. Volio bih kada bi Amerika iz onoga što joj se desilo uzela pouku i shvatila da ne može gaziti nemoćne i siromašne. zatim sve istaknute Islamske institucije poput El-Ezhera. a Amerikanci to neće moći. Oni nemaju ni svjetskih trgovačkih centara. cijeli svijet. Saudi Arabiji. Ako Allah. a da neko od tih kojima je nasilje učinjeno ne pokuša da se osveti. Somaliji. Svijet se. Ulazak u rat sa Afganistanom sigurno će Americi donijeti gubitke i to samo gubitke i može biti početak njenog rastakanja. Koliko su dova protiv Amerike uputili hatibi na hutbama diljem islamskog svijeta u zadnjih pedeset godina?! Ako samo jedna dova bude uslišana kod Allaha. ukoliko sebi želi dobro mora aktivno uključiti u borbu protiv terorizma. nasilje i teror u Kašmiru.š. koliko su dova protiv Amerike uputile majke muslimanke u Palestini.š. ali. Kadi Husejna. Terorizam sigurno za sobom povlači terorizam. Jusufa el-Kardavija. To je ono što svaki musliman osjeća i treba da osjeća kada su u pitanju nevine žrtve. Međutim. svijet se treba pozabaviti pitanjem na koje su ukazali mnogi u svijetu a to je da se protiv terorizma nije moralno boriti terorizmom. bez obzira ko ti ljudi bili i tek tada postoji mogućnost da se radikalno smanji broj potencijalnih terorista. braćom i očevima koji su nemilosrdno istrebljivani.” Dakle. Libiji. Ne moraju ti dani doći od Usame ibn Ladina ili nekog drugog muslimana. Šta možemo očekivati od Palestinca kome su Izraelci sve pobili i kuću mu zapalili nego da se umota u eksploziv i zajedno sa onima koji su mu to uradili odleti u zrak. mogu u Americi koja Izrael otvoreno pomaže u genocidu protiv palestinskog naroda. po njihovom ispoljavanju želje da presele kao šehidi. pa neka svako dobro razmisli Datum kreiranja: 27. Uglavnom. gotovo ništa što bi vrijedilo da se na to uputi raketa od milion i više dolara. Nadalje. braća i očevi braneći svoju zemlju bili spaljivani napalmbombama. klanova. Mindanau i tako redom. Jedino vrijedno što Afganistanci imaju jesu njihovi životi. smatram da je prvo potrebno definisati terorizam. Iraku. dž.11. Istaknute vođe Islamskih pokreta poput lidera Muslimanske braće profesora Mustafe Mešhura. Amerika je puna osoba poput Timoti Mek Veja.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 129 od 416 . treba ukloniti nepravdu prema ljudima. Sovjeti su sigurno bili u boljem položaju u borbi protiv Afganistana nego što su Amerikanci. Međutim. činjenica je da je to čest slučaj.com Pitanje: Odgovor: Molim vas da nam objasnite stav šerijata u pogledu napada na Svjetski trgovački centar u Njujorku i Pentagon u Vašingtonu. da pa se te različitosti sukobe. mora uhvatiti u borbu sa korijenima terorizma. lidara pokreta El-Džema‘a el-Islamijja prof. Koliko su suza prolile indijanske majke za svojom djecom. jer u ovakvoj situaciji svako će terorizam definisati kako njemu odgovara i pod firmom terorizma razračunavati se sa svojim protivnicima bez obzira ko oni bili. čini se da oni više vole šehadet nego život. čečeniji. Amerika će se rastočiti u državice i to rastakanje neće biti bezbolno. jer svi željno čekaju da se riješe ovodunjalučke bijede i siromaštva i presele se u džennetske ljepote. koliko su one suza prolile za svojom zemljom sa koje su njihova plemena etnički očišćena.Na pitanja odgovora doc. jer samo tako se terorizam može iskorijeniti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i čega još ne.novihorizonti. Alžiru itd. zatim istaknuta ulema poput dr. koliko suza su prolili preživjeli iznakaženi stanovnici Hirošime i Nagasakija. niti bilo kakve infrastrukture. dr. Amerika mora malo češće da se prisjeća svojih grijeha.

ili nekim Njegovim lijepim imenom i ta zakletva kao i oni na koje se ona odnosi (muž i njegova supruga) budu ispunjavali određene uvjete. zaista. da mu oprosti što je prekršio propis. pa. rok je samo četiri mjeseca. majke njihove su samo one koje su ih rodile-. 226-227) Pitanje: Odgovor: Izgovor tih riječi naziva se ziharom koji je šerijatom zabranjen. i ako se vrate ženama. pa. muž dužan učiniti kefaret za zakletvu. kao što im nisu dopuštene majke njihove. a onda odluče da s njima nastave da žive. Pitanje: Odgovor: Ukoliko se zakune Allahom. Onaj koji ne nađe.a one nisu majke njihove.Na pitanja odgovora doc. muž dužan izvršiti kefaret. dr.š. 2-4. dž. Ukoliko pak kaže: ”Ako ti priđem dužan sam učiniti to i to”.com šta sije.” (El-Bekare. O ovom propisu Allah. otići na hadž. dž.11.š. npr. tj.2005 http://www. koje su pravne posljedice? Ukoliko se muž zakune da neće prilaziti svojoj supruzi. dužan je da šezdeset siromaha nahrani. da jednog roba ropstva oslobode.novihorizonti. ako to prekrši izvršiti zavjet. Šukri H. ukoliko se desi i ukoliko su svi uslovi ispunjeni tada je. A onaj ko ne može. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a ako prođu četiri mjeseca i on tu zakletvu ne prekrši. tada je. Allah doista prašta i milostiv je. uz kefaret.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 130 od 416 . tada je dužan. tada je dužan. tada nastupa definitivni razvod braka bez potrebe da to supruga traži od suda. . govore ružne riječi i neistinu – a Allah sigurno briše grijehe i prašta. A nevjernike čeka patnja nesnosna. dužan je da dva mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne. koje su pravne posljedice? Datum kreiranja: 27. kao što im nisu dopuštene majke njihove. Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene. Ramić.š. dž. kaže: ”Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. po redoslijedu kako se o tome govori u suri El-Mudžadele: ”Oni od vas koji ženama svojim reknu da im više nisu dopuštene. moleći Allaha. oni. dužni su.) Ukoliko se desi da muž priđe supruzi prije negoli učini kefaret. Međutim. otići na hadž.” (El-Mudžadele. a Allah dobro zna ono što vi radite. a ako odluče da se rastave. zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete. prije nego se vrati svojoj supruzi. To su Allahovi propisi. u slučaju da prekrši svoju zakletvu. To vam se naređuje. prije nego što jedni drugo dodirnu. učiniti istigfar. Allah doista sve čuje i zna. Ukoliko muž kaže svojoj supruzi: ”Ti si mi kao leđa moje majke”.

da se za takve džemate kaže da su mekruh. br.a.. što jasno ukazuje da se džemat preporučuje i onda ako se u džamiji već klanjalo. rekao. nego je otišao svojoj kući i klanjao u džematu sa svojom porodicom. Šukri H. 4/285-287) Po njima. a potom pristignu dvije ili više osoba.11. zabilježeno je da je neki čovjek pristigao u džamiju.. kasne da ne bi klanjali u prvom džematu itd. ako ga vide u Rabatu u Maroku. 51. ”Kitabu-lezan”. br.s.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 131 od 416 . Sunen. 220) Ovo drugo mišljenje ispravnije je jer ima jače dokaze. s. Alejhisselamovu džamiju u Medini i Aksa džamiju u Jerusalimu) i za njih rekli da u njima ne treba uspostavljati drugi džemat kako ljudi ne bi kasnili i ljenčarili i kako bi se izbjegao eventualni fitnet i cijepanje muslimana. Ataa. već je bio klanjao.a. (El-Mevsu‘a el-‘arabijje el-‘alemije.a. ukoliko postoje pokušaji šerijatski neutemeljenog bojkotiranja džamijskog imama i frakcionaštva. Smatram da. Velika većina. s. 1/156) Nadalje. Pitanje: Kada se u jednom mjestu utvrdi početak ramazana.Na pitanja odgovora doc. Nehaija i Ishaka. ipak.) Ono je. vredniji od namaza klanjanog pojedinačno za dvadeset pet.š. (Vidi: Tirmizi. a u Indoneziji ne mogu nikako. Hanefije kažu da će svako klanjati pojedinačno u džamiji u kojoj ima zvanični imam. Neke hanbelije su iz tog stava izuzele tri džamije (Harem u Meki. ukoliko džamijski imam klanja namaz.v. s.. s. (Vidi: Kurtubi. kao i za džemat onih ljudi koji namjerno.v. a Poslanik. bez šerijatski opravdanog razloga. a Allah. da li su muslimani diljem svijeta dužni njih slijediti s obzirom na tehničko-telekomunikacijska dostignuća i mogućnost da svi na vrijeme budu obaviješteni? Odgovor: Islamska ulema u prijašnjim vremenima razišla se u mišljenju da li geografski udaljena mjesta imaju različite mijene i da li to treba uzimati u obzir pri određivanju početka i završetka posta. a kao dokaz navode primjer da je Poslanik. tako da npr.novihorizonti. ili haram.) Prema tome. općenito posmatrano. Međutim. Ramić. 1909.s. br. pod izgovorom da će uvijek naći nekoga s kim će moći uspostaviti džemat i tako postići sevab džemata. (Kasani. To mišljenje je punovažno u islamskom pravu. svi ostali do kojih dopre ta vijest dužni su da poste. 7/8687.2005 http://www.s. u naše vrijeme.s. El-Mugni. ukoliko dođe do razilaženja u mišljenju onda treba slijediti zajednicu u kojoj se živi i ravnat se soram većine. odnosno dvadeset sedam deredža. (Sahihu-l-Buhari. Poslanik. oni svoj stav obrazlažu bojaznošću da se ljudi ne naviknu kasniti u džemat. (Vidi: El-Mukni‘ me‘a Eš-Šerh El-Kebir vel-Insaf. da li će klanjati pojedinačno ili u džematu? O ovom pitanju postoji razilaženje među ulemom.a. najbolje zna. kako je Poslanik. Sevri.” (Sahihul-Buhari. 3/10) Drugo mišljenje zastupaju hanbelije. Ibn Kudame. Malik. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti. u Meki ga teško mogu vidjeti. Hasana. On nije oformio džemat u džamiji. jedanput izišao iz Medine da pomiri stanovnike dva beduinska kvarta. str.v. s. to ne stoji. Evzai i Lejs. S hanefijama se u vezi s tim pitanjem slažu Šafija. jer je ono u skladu sa vjerodostojnim hadisom u kom se Muhammed. dž.s. upitao je ashabe da li ima neko među njima da tom što je tek ušao da sadaku klanjajući sa njim u džematu. a njihovi pretpostavljeni dužni su da ih o tome obavijeste. a to je stav Ibn Mesuda. ”Kitabus-salati”. ukoliko muslimani bilo gdje šerijatski utvrde početak ramazana. Bilo bi ispravno.645. obraća svome ummetu riječima: ”Postite kada ga vidite. imajući u vidu da je namaz u džematu. Datum kreiranja: 27. Kada se vratio u džamiju ashabi su već bili klanjali. mustehab im je klanjati u džematu.com Pitanje: Odgovor: Kada dvije ili više osoba stignu u džamiju nakon što je imam predao selam. dr. smatra da muslimani treba da zajedno zaposte i zajedno bajramuju. ”Kitabus-savm”. 646) Isto tako.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i naučno potvrđeno jer je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu. Bedai‘us-sanai.v. El-Kafi.

kao kad ga je Seleme b. npr. mladi mjesec mora se vidjeti poslije zalaska sunca makar jedan trenutak da bismo mogli reći da je nastupio novi lunarni mjesec. Koju vrstu sporta preporučujete muslimanima i muslimankama? Datum kreiranja: 27. Dakle. dozvoljeno pratiti sportska takmičenja.” (Sahihu-l-Buhari.s. 1807). rekao: ”Zaista je Allahovo pravo da spusti sve što se od dunjaluka uzdigne. preporučio bih im sve sportove koje vole. br. ”Kitabur-rekaik”. po šerijatu. Pitanje: Primio sam islam i oženio se muslimankom. To je teško palo muslimanima.a. Dakle.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 132 od 416 . kockanje. 6501) Neka sportska takmičenja on je odobrio. ”Kitabu-l-džihadi ves-sijer”. Priča se proširila kako je El-Gadba‘ pobijeđena. dž. pratiti NBA ligu i slično? Odgovor: U osnovi. na što je Allahov Poslanik. dao je da se njegova deva utrkuje sa drugima. s. u tim okvirima. Pitanje: Odgovor: Pasivno bavljenje sportom.v. a tu spada većina sportova.a. ukoliko nema nekih drugih grijeha kao što su psovke. svađe. Poslije toga. onda posmatranje sportskih nadmetanja. Šukri H. a to su plivanje. posmatrajne sportskih nadmetanja. s. streljaštvo i jahanje. br. ukoliko će djeca sutra patiti zbog toga što će svaki roditelj usmjeravati dijete drugim putem.s. el-Ekve pitao da mu dopusti da se utrkuje do Medine sa jednim ensarijom koji je sebi tražio protivnika (Vidi: Sahihu Muslim. dr. Kada sam malo bolje upoznao islam saznao sam da je moja supruga šiijka. Poslanik.v. nije grijeh.novihorizonti. s. Jednom prilikom došao je neki beduin na jahaćoj devi koja ju je u trci pobijedila. za ispravnu odluku. a u nekim je i sam učestvovao. gledati nogometne utakmice.v.a. dž. kao kada se npr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Pitanje: Odgovor: Kada nastupa novi lunarni mjesec? Lunarni mjesec nastupa kada se mlađak vidi poslije zalaska sunca. s. ti s njom možeš ostati u braku. Poslanik.s. uvrede. ukoliko je u granicama dozvoljene zabave i opuštanja nije zabranjeno. Mogu li s njom ostati u braku imajući u vidu da sam ja sunija i da želim prakticirati i živjeti izvorni islam? Da li je. Pitanje: Odgovor: Preporučio bih muslimanima sportove koje im je preporučio Allahov poslanik.a. gledanje onog što je haram gledati itd.a.š.11.2005 http://www. kojima će održavati kondiciju svoga tijela i koji u osnovi nisu šerijatom zabranjeni. ali ukoliko će razlike među vama voditi u konflikte. ukoliko u tome nema pretjerivanja. da vam pomogne da donesete za vas najbolju odluku. ukoliko nema zapostavljanja obaveza. tj. sam je podržao neka sportska takmičenja kao što su trke deva.v. Imao je devu po imenu El-Gadbau i bila je nepobjediva.š.Na pitanja odgovora doc. Molim Allaha. klađenje. utrkivao sa Aišom. ja bih vam preporučio razvod. r. Ramić. Klanjajte istiharu i molite Allaha.

545. ”Kitabut-tahare”. (Vidi: Sahihu-l-Buhari. te prema tome moraju biti pokrivena u namazu. koji mogu biti i smrtonosni. O tome govore mnogobrojni vjerodostojni hadisi. tako što će ona obući dug ogrtač. Oni koji osjećaju suprotno treba da promijene svoj sistem vrednovanja u tom pogledu. To razumijemo iz hadisa koji bilježi Ebu Davud u Sunenu od Ummu Seleme u ”Kitab es-Salat”. Lijepo je da se to čini četvrtkom jer postoji hadis koji to preporučuje. Pitanje: Odgovor: Preporučujem muslimankama da održavaju higijenu svojih ruku na islamski način i da se ne povode za onima koji ne prakticiraju islam. Treba naglasiti da to nije jedinstven stav islamske uleme i da ima utemeljeno mišljenje koje kaže da stopala žene u namazu ne moraju biti pokrivena. haljina ili dimije pokrivaju stopala.”Kitabuttahare”. Babu hisalil-fitre. pod uslovom da je košulja prostrana tako da pokriva stopala.2005 http://www. ”Kitabul-libas”. 2/69). pa prema tome i izvor opasnosti po čovjeka. (Vidi: Nejlu-l-Evtar. Najljepše ruke su one koje su najčistije. najlakše se skrivaju ispod noktiju i tamo se mogu najbolje razmnožavati.. jer je Poslanik. Naime. 5/415) U svakom slučaju. nego izvor nečistoće. ali isto tako smatram da se ne može reći da namaz nije ispravan ako se klanja otkrivenih stopala. Podrezivanje noktiju je prirodni zakon (fitra) koji su prakticirali svi poslanici. Bakterije i ostali mikroorganizmi. Ummu Selema je upitala može li žena klanjati u (ženskoj) košulji i velu (mahrami). dugi nokti nisu izvor ljepote.Na pitanja odgovora doc. (Vidi: Sahihu Muslim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 133 od 416 . a nokti uveliko otežavaju održavanje higijene i zahtijevaju da se na njih troši vrijeme koje se može svrsishodnije iskoristiti. najbolje zna. Ovaj hadis prenose još neki prenosioci. stopala pokriju.s.v.a. dr. Sahihu Muslim. br. većina islamske žuleme smatra da su stopala žene stidno mjesto (žavret). dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. po mogućnosti. s. (Vidi: Dejlemi.11. s tim da period između dva podrezivanja ne smije biti duži od četrdeset dana. Šukri H. zabranio da se taj period prekoračuje. haljinu i tome slično. Preporučujem sestrama da. ili makar jedanput u četrdeset dana. bez ogrtača i on je odgovorio potvrdno.) Podrezivanje noktiju je vid higijene. trebalo bi da muslimanka podreže nokte čim se ukaže potreba. Da li vjernica koja klanja može nositi malo duže nokte? Datum kreiranja: 27. dž.com Pitanje: Odgovor: Može li žena klanjati bez čarapa kada je u kući i kada je neće vidjeti muškarac koji joj nije mahrem? Može. bez obzira da li su nokti duži ili kraći. Sunnet je da se nokti podrezuju jednom sedmično.) Bilo da ih podrezuje sedmično ili kad se ukaže potreba.novihorizonti. a higijena je dio islama. Ramić.š. u sahih hadisu. ona je svakodnevno dužna održavati njihovu higijenu. ukoliko mantil. Kitabu Firdevsi-l-ahbar. Prema tome. a Allah.

Sa sobom je odvela djecu i ne dâ da ih vidim.2005 http://www. godine? Da li osoba koja ponekad konzumira alkohol može biti svjedok pri sklapanju braka? Odgovor: Iz tvog podužeg pisma čini mi se da se tvoja supruga ne želi tebi vratiti i nije joj toliko stalo da ispoštuje šerijatske propise. smatram da se kod nas može primjenjivati mišljenje hanefija koji ne uvjetuju pravednost u slučaju svjedoka pri sklapanja braka. isto kao i onaj koji ne ide. Npr. pruža. Ramić. Ukoliko vidimo muslimana da griješi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 134 od 416 . onda u njegovu prakticiranju islama nešto nije u redu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ako imaš priliku da izabereš za svjedoka osobu koja ni čini velike grijehe to je preče. Datum kreiranja: 27. dž. a kod kuće sa svojom ženom i djecom gledaju nemoralne filmove i čine neke nemoralne radnje. biti svjedok pri sklapanju braka.š. a Allah. Normalno.Na pitanja odgovora doc. logično je da musliman koji ide u džamiju ne čini velike grijehe i da ne ustrajava u griješenju. Možda on taj namaz obavlja samo formalno. jer svi smo mi pastiri i svi smo odgovorni za svoje stado. Niko od ljudi nije imun na grijehe. Spomenutom muslimanu koji. gdje bi mnoga prava bila izgubljena kada bi se kao uvjet za svjedoke postavljala pravednost (adala) sa najvišim standardima. Međutim. ulogu da čovjeka spriječi da čini nedostojna i ružna djela i nasilje. prakticirajući islam. kao što je navedeni primjer u pitanju. Ukoliko to čovjek čini.š. povratiti cijeli mehr koji si joj dao. želim ukazati na činjenicu da će odgovarati za ono što svojim organima radi i da će biti odgovoran za svoju porodicu. namaz ima. između ostalog. zbog toga što on. U svakom slučaju dužni smo emanet islama prenositi. i pored toga što klanja. dr. najbolje zna. dužni smo ljudima pomagati da savladaju šejtana i prestanu raditi loša djela. Da li da joj dam razvod i imam li pravo povratiti mehr koji sam joj isplatio '98. te ti preporučujem da lijepom riječju i savjetom pokušaš djelovati na tog muslimana koji. Ti imaš pravo. to znači da sa njegovim namazom nešto nije u redu. kada je u svjesnom stanju. radi to ružno djelo. dž. Pitanje: Žena me je samovoljno napustila i traži razvod.11. ima zaštitu koju mu Allah.com Pitanje: Kako islam gleda na muslimane koji idu u džamiju.novihorizonti. može. u slučaju da nema druge osobe koja javno ne čini velike grijehe. Možda taj čovjek živi u društvu koje mu ne naređuje dobro i ne odvraća ga od zla itd. tako da njegov namaz na njega nimalo ne djeluje. Šukri H. mehanički. i pored toga što ide u džamiju. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da se u slučaju svjedočenja pri sklapanju braka radi o primanju nečega k znanju i imajući u vidu sredinu u kojoj živimo. pa čak da tražiš i više od toga. uprkos činjenici da ide u džamiju. Predlažem ti da daš sve od sebe kako bi sačuvao brak. s obzirom da je ona tražila razvod. osoba koja ponekad konzumira alkohol. bilo javno ili tajno? Odgovor: Musliman koji ide u džamiju. može biti zaveden od šejtana. a ako u tome ne uspiješ tada udovolji njenom zahtjevu. Prema tome.

Ramić. Možda i vi u datoj situaciji imate šansu da ostvarite neke sevape ukoliko imate iskren nijet da što bolje pomognete ljudima radi postizanja Allahova. Ukoliko imaš kaseta sa tim sadržajem njih se možeš osloboditi tako što ćeš preko njih presnimiti halal sadržaje. Amin.š. Interesuje nas kome se upisuju u sevap ta dobra djela. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Nema smetnje da van radnog vremena postupaš po svojoj želji.11. Šukri H. Ponekad se desi da dođe neki moj kolega radi popravke auta i ja mu naplatim samo dijelove bez svog rada ili pak uzmem za svoj rad simboličnu naknadu. Naš gazda je dobar čovjek i često nas šalje da pomažemo izbjeglicama i raseljenim licima koja se vraćaju na svoja ognjišta. Da bi tvoj postupak bio ispravan moraš upitati vlasnika da ti dopusti da svome poznaniku naplatiš manje nego što je uobičajeno. ukoliko koristiš prostor ili alatke iz radnje. Datum kreiranja: 27. a u inostranstvu mogu i ukoliko njihov odlazak neće ugroziti njihov identitet kao muslimana. ali. Prošle godine sam odlučio da to više ne radim i iskreno sam se pokajao. Da li je moj postupak ispravan? Da li je dozvoljeno muslimanskoj omladini da napušta BiH i odlazi na rad u inostranstvu? Odgovor: Tvoj postupak je pogrešan jer praviš štetu vlasniku mehaničarske radnje koji te plaća da određeno radno vrijeme radiš za njega.com Pitanje: Nekoliko godina sam presnimavao i prodavao kasete sa narodnim i zabavnim pjesmama. Pravno pravilo u šerijatu glasi: ”Korištenje tuđe imovine bez dozvole vlasnika nije dozvoljeno. našem gazdi ili nama koji odrađujemo posao na terenu? Odgovor: Sevapi za posao koji uradite u toku radnog vremena idu na račun vašeg gazde koji vam daje plaću.š. da ti pomogne da istraješ na Pravom putu.novihorizonti. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 135 od 416 . Želim da znam kakav je status imetka koji sam na taj način zaradio uz napomenu da izvjestan dio tog imetka još uvijek posjedujem kod sebe.š.2005 http://www. dž. Pitanje: Odgovor: Ukoliko u BiH ne mogu naći posao. dr. Molim Allaha. preporučujem da ostanu vezani za svoju rodnu grudu. jer gdje god dođu uglavnom će biti tretirani kao stranci a možda dožive da u tim zemljama jednoga dana postanu i nepoželjni. zadovoljstva i na tom planu uložite veći napor od onog koji ste obavezni ugovorom o poslu. dž. ili eventualno da mu ništa ne naplatiš. Imetak koji imaš podijeli u dobrotvorne svrhe imajući na umu da to nije sadaka nego oslobađanje od haram imetka. Odgovor: Za imetak koji si zaradio na takav način i potrošio ga trebaš se pokajati i Allaha.” Pitanje: Radimo u privatnom preduzeću. u nadi da će tim svojim odlaskom postići dobro ovoga svijeta i ahireta. zamoliti za oprost. Pitanje: Radim u mehaničarskoj radionici.Na pitanja odgovora doc. moraš pitati njihovog vlasnika. tada nema smetnje za njihov odlazak. Onima koji odu.

najbolje zna. Ramić. Da li je on u pravu? Postoji li dobra novotarija (bid‘a hasene)? Roditelji su mi bili nemuslimani. dova itd.s. Ono što neko smatra dobrom novotarijom ustvari je stvar općeg dobra (masleha mursele). a sigurno se u njegovoj praksi može naći ono što je dovoljno svakom muslimanu. nema smetnje za to. Sigurnije je slijediti ono što je bilo u njegovoj praksi. a Allah. Normalno. Ukoliko ne uspiješ naći vlasnika vrijednost koju je to auto imao u vrijeme kada je ukraden podijelit ćeš u humanitarne svrhe propisane šerijatom. Kada je za to saznao jedan moj brat u vjeri ukorio me i rekao da to nije dozvoljeno.a. U slučaju da ne bude niko rodbinski bliži od tebe da se pobrine o njenoj sahrani.v. nadam se da za to nema smetnje pod uslovom da to ne smatraš propisanim i da tome ne pozivaš druge. Raspitaj se u policijskoj stanici na području na kom pretpostavljaš da je auto ukradeno u pretpostavljenom periodu. jer tako nešto ne postoji u sunnetu. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 136 od 416 . Kako to mogu učiniti? Odgovor: To ćeš učiniti tako što ćeš pokušati naći vlasnika tog auta ili njegove nasljednike i vratiti ima auto uz nadoknadu vrijednosti koju je auto izgubio i štete koju je vlasnik auta pretrpio.š. Pitanje: Odgovor: Da. Da li svojoj tetki koja je pravoslavne vjere mogu otići na sahranu? Odgovor: Ukoliko si ti za sebe isplanirao da svaki dan klanjaš toliko rekata nafile. Šukri H. čak i onome koji nafilama želi postići najviše stepene u Džennetu. praksom u pogledu dobrovoljnih namaza (nafila). Ja bih želio da se tog auta riješim i na neki način dam iskup za očev postupak. a koju će utvrditi neovisna komisija. Koristim se ovom prilikom da pozovem muslimane da se upoznaju s Poslanikovom. On ne zna od koga ga je ukrao. a ja sam u islamu. dr. Preporučio bih ti da uz to i sam auto daš u humanitarnu svrhu. da proučiš toliko iz Kur‘ana. dž. Pitanje: Ja sam sebi odredio da u toku dana i noći klanjam toliko rekata i proučim određeni zikr. s. ne postoji bid‘a hasene.2005 http://www.com Pitanje: Otac me je na samrti obavijestio da je ukrao mercedes koji je još uvijek kod nas. Pitanje: Odgovor: Ne.11. najbolje zna. ti si obavezan da se za to pobrineš. Datum kreiranja: 27. a Allah.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. tvoj odlazak na njenu sahranu je vid održavanja rodbinskih veza koje su šerijatom propisane.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Štaviše. Tu se ubrajaju sve inovacije korisne ljudima. kao musliman za vrijeme sahrane nećeš raditi ono što je islamom zabranjeno. ne u smislu da oni čine dobra djela koja ti činiš nego u smislu da ih nagovaraš da rade isto što i ti radiš. da toliko puta proučiš određene dove itd.

(Vidi hadis br. proizvodnji buke i galame u džamiji. jer ako tako ne budu postupili mogu potpasti pod značenje spomenutog hadisa. 4692 u Musnedu imama Ahmeda.com Pitanje: Odgovor: Kako gledate na razne optužbe koje muslimani upućuju na račun uleme bilo suvremene ili one koja je živjela u prošlim vremenima? To je veliko zlo s kojim se suočava islamski ummet. ili rade nešto drugo za što su džamije izgrađene. je rekao: ”Ko ne poštuje starije i nema samilosti prema mlađima nije od nas. najbolje zna. Poslanik. a Allah. ako je iskrenog alima nagradio jednim sevapom i kad pogriješi. Dakle. s.a. dž.novihorizonti. Želim ukazati toj braći da. Oni koji optužuju ulemu na način kojim se ruši njihov integritet i autoritet uveliko griješe.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 137 od 416 . dž. bilo da su te optužbe istinite ili ne. i onog trenutka kada smatraju da je dotični alim napravio jasnu grešku.š.Na pitanja odgovora doc. To je pogrešno.” Želim ovom prilikom da upozorim iskrenu braću i sestre u islamu. dž. U islamu i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni (halal). cilj ne opravdava sredstvo.2005 http://www. to je zabranio. dr. Dakle. kada klanjamo treba da učimo u sebi tako da nas ne čuje onaj ko klanja pored nas. onda je svakako zabranjeno ometati klanjača glasnim razgovorom ili nečim drugim. Poslanik. kao što uče neke filozofije. dovom.v. one koji stvarno svojom dušom žele živjeti i prakticirati islam na sljedeće: i onog trenutka kada ne prihvate mišljenje nekog alima. jer kako smo vidjeli Poslanik. Ovdje posebno želim ukazati na pogrešnu metodu koju imaju neka naša braća u pogledu objašnjavanja pitanja zikra poslije farznamaza. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. zaštitio integritet starijeg i učevnijeg. zabranio je ashabima da uče naglas u namazu kad klanjaju u džamiji kako ne bi druge ometali.š. ili uče Kur’an? Datum kreiranja: 27. U želji da kažu kako treba zikr činiti odmah poslije farza. kao što je izučavanje korisne nauke itd. bilo da se to ometanje ogleda u glasnom govoru. prihvatajući mišljenje drugog.š.v. takođe. Šukri H. mudro i lijepim savjetom. Ramić.s. i pored toga što je odredio da svi ljudi griješe.v.a. oni se raspričaju čim imam preda selam. kako Kur’an od nas zahtijeva u sto dvadeset petom ajetu sere En-Nahl. tako da ometaju one koji klanjaju u njihovoj blizini. u konkretnom slučaju potrebno je ukazati na spomenuto pitanje.11. s. s. Želim. urpkos tome moraju čuvati i štititi njegov integritet.a. učenjem Kur’ana. po islamskom učenju. Da li je dozvoljeno u džamiji naglas pričati u vrijeme dok drugi klanjaju. a ne poslije sunneta.) Ukoliko je klanjaču zabranjeno da uči naglas dok neko klanja pored njega. ili van nje. otkud nam pravo da o njima ružno govorimo i da ih optužujemo zbog njihovih grešaka!? Pitanje: Odgovor: Niko nema pravo da ometa one koji u džamiji klanjaju i obraćaju se Allahu.s. ukazati da neki klanjači imaju običaj da uče malo glasnije dok su u namazu. Ako je Allah.

Na pitanja odgovora doc. zabranio udaranje u lice jer je ono odraz ljepote Allahova. sa nemuslimanima koji se prema muslimanima odnose korektno musliman može slobodno trgovati i surađivati u dobru. u slučaju ljudi ta zabrana je još jača. Prema tome. Tu na prvom mjestu stoji boks. tada si griješan za taj propust. Kada je pored njega proveden magarac čije lice je bilo žigosano. Da li su borilački sportovi. muslimanu je. Pitanje: Odgovor: Poslanik. za to nema smetnje. bila uskraćena humanitarna pomoć i liječnička briga samo zato što su muslimani. 1709.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 138 od 416 . a u boksu su glavni udarci usmjereni upravo ka licu. On je kupovao od jevreja isto kao i od muslimana. po šerijatu. Pitanje: Odgovor: Što se tiče borilačkih sportova. Sunen. Sunen. a Allah. s. Da li sam za to griješan? Odgovor: Da. dž. Prema tome.11. muslimanima. Nadalje. džuda itd. 2564) Osim toga. je rekao: ”Zar do vas nije došlo da sam ja prokleo onog ko životinju žigoše po licu ili je po licu udari. Musliman je dužan ispuniti dati ugovor i ne smije ljude varati. Onaj ko nas vara nije od nas. Poslanik. oni su dozvoljeni sve dok čovjeku koriste. Boks je. zabranjen zbog toga što je Poslanik. br. nije pravio razliku u kupoprodaji između muslimana i nemuslimana. dr. da se kroz sport tijelo relaksira i jača.v. dozvoljeno uzvratiti istom mjerom. u kojima su manjina. poput boksa. Prema tome.novihorizonti. s. ti si griješan u granici neispunjavanja date obaveze prema poslodavcu s kojim si potpisao radni ugovor. Dakle. u karateu ne bi smjelo biti udaraca koji oštećuju čovjekovo tijelo. po šerijatu.a. zabranio je da se zavađaju životinje kako bi se borile.a.s.s. ne bi bilo dozvoljeno da uzvraćaju istom mjerom i uskraćuju humanitarnu pomoć i lječničku brigu bolesnim i siromašnim nemuslimanima. ako bi Bošnjacima u mjestima.v. dž. ”Kitabu-l-džihad”. 2562) Ako je to zabranjeno činiti sa životinjama.v. Ebu Davud.š. ukoliko ćeš time umanjiti svoje radne sposobnosti i nećeš u fabrici moći ispuniti dato obećanje. O svemu tome treba imati jasan dogovor sa poslodavcem i svako treba da se drži dogovora. a ne donose štetu. U lice je zabranjeno udarati životinju. Sport treba da služi tijelu. ”Kitabu-l-džihad”.a. ako nemuslimani bojkotiraju muslimane i njihove proizvode. Ramić. Dakle. dozvoljeno je da muslimani uzvrate istom mjerom uz obavezu da vode računa da ne prekrše neki od općih šerijatskih humanističkih propisa. Međutim. stvaranja. kako poslodavac tako i radnik.a. Šukri H.” (Ebu Davud. najbolje zna. muslimanu nije dozvoljeno pomagati onog nemuslimana koji se neprijateljski odnosi prema muslimanima ili im planira neprijateljstvo. Međutim. s. stoji u hadisu. karatea. sport kojim se krše spomenute zabrane po šerijatu je zabranjen. Poslanik. ”Kitabu-l-džihad”.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Sunen. ako uz posao u fabrici ti možeš i privatno raditi a da ne umanjiš svoje radne sposobnosti. 1708. (Vidi: Tirmizi. a zatim svaki drugi sport u kom se udara u lice ili nanosi bol tijelu.s. a kamoli čovjeka. a s kojima ti koji ljenčariš dijeliš zaradu koju su oni zaradili.com Pitanje: Puno radim mimo radnog vremena tako da kada dođem na posao u fabriku budem umoran i nenaspavan. br. po šerijatu.2005 http://www.s. br. s. dozvoljeni po šerijatu? Da li Bošnjaci u BiH imaju obavezu da bojkotiraju robu i proizvode koji dolaze od Hrvata i Srba? Datum kreiranja: 27. odnosno prema svim radnicima koji rade. Npr. Vrijeme u fabrici provedem u zabušavanju i ljenčarenju.š. a ne ti. a ne da se njime tijelo uništava.

To je bila njegova praksa i kada bi spomenuo Allahovo.s. najbolje zna. Međutim. treba da bude polahko tako da to može primijetiti samo onaj ko posebno na to obrati pažnju (tj. vedj). Preporučujem da se u sličnim situacijama potraži stručni savjet od povjerljivih stručnih osoba u vezi s potrebom da se sprečava trudnoća i najboljeg načina na koji se to može uraditi. dao čovjeku na dunjaluku. a neke su i smrtno opasne. Ona se smatra nečistom. Tečnost koja se pojavljuje pri nadražaju je sluz (ar. Ona se takođe smatra nečistom i treba je oprati. Normalno.š. dž. pokretanje desnog kažiprsta. dok se uči Etehijjatu u namazu. pa čak i rak.novihorizonti. sve pilule koje se koriste u tu svrhu su štetne po zdravlje. svojim sljedbenicima je da imaju što više djece. najbolje zna. mezj).š. Ramić. nego o tuđem). treba voditi računa da ne pomognemo šejtana protiv ljudi. niti ga treba stalno držati uzdignutim. s. ili je bolje stalno ga držati u pokretu? Poslanikova. Pitanje: Odgovor: Tečnost koja se pojavi kod nadražaja nije sperma. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc. Isti je slučaj i sa sluzi koja izlazi nakon mokrenja.a. jedan. praksa bila je da kada spomene Allahovo. Djeca su jedna od najvećih blagodati koje je Allah.a. men’j) podrazumijeva se samo ona tečnost koja izlazi “sa strašću i u mlazu”. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 139 od 416 .11. ili bola (ar. kada kažemo “ettehijjatu lillahi”. dž. izražavanje tevhida – je nešto što šejtan najteže podnosi. Nadalje. ime pokaže kažiprstom izražavajući tako Njegovu jednoću. osim ukoliko za tim postoji opravdana potreba kao npr. Kada dobije pristanak muža žena treba da izabere sredstvo i način sprečavanja trudnoće koji neće škoditi zdravlju. Dakle. Otuda. jer dugom upotrebom izazivaju različite bolesti.com Pitanje: Odgovor: Da li je za vrijeme dok se uči Etehijjatu u namazu bolje držati desni kažiprst stalno uzdignut i ne micati ga. polahko ćemo podići kažiprst i vratiti ga nazad. Prema tome. a ukoliko se osuši na odjeći dovoljno ju je trljanjem istrati. a Allah. Koliko mi je poznato. Ukoliko žena ima šerijatom opravdan razlog i mora da koristi sredstva protiv začeća potrebna joj je dozvola muža. Prema tome. dž. dž. te da se njegova zabrana odnosi na unošenje u organizam jer poremećuje razum. pokazivanje kako je Allah. mnoga suvremena ulema smatra da alkohol kao materija nije nečist. da je žena bolesna. zatim kad kažemo “ve rahmetullahi” učinit ćemo isto i tako redom. dr.s. dž. jer se taj alkohol odmah ispari. ili je krhke tjelesne građe. Pod spermom (ar. dž.v. ime pri učenju Etehijjatu. jer muž ima pravo da mu njegova žena rađa djecu. ne treba prst dizati brzo kao da nekom prijetimo.š. tako da ne može podnijeti trudnoću svake godine.v. Pitanje: Odgovor: Nema smetnje u korištenju takvih mirisa kada je u pitanju njihova vanjska upotreba. s.2005 http://www. muslimani i muslimanke ne treba da razmišljaju o sredstvima koja ometaju trudnoću. Mogu li se koristiti mirisi u čijem sastavu ima alkohola? Da li je sperma koja se pojavi prije odnosa čista? Da li mi je dozvoljeno uzimati pilule koje sprečavaju trudnoću? Datum kreiranja: 27.š. a Allah.š. Spermu treba oprati. osim toga. onaj ko ne vodi računa o svome namazu. ili pak postoje neki drugi šerijatom opravdani razlozi.š. kažiprst se podiže onda kad se spomene ime Uzvišenog Allaha. dakle. jer je zabranjeno (haram) namjerno štetiti svome zdravlju. Pitanje: Odgovor: Preporuka Poslanika. a.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 140 od 416 . tako da žena mora saburiti s mužem i muž sa ženom. a jedini način je da oženiš još jednu ženu. Međutim. ne u smislu da se iz tih slabih hadisa uzima određeni propis. Ja sam njome zadovoljan. Ja. da se neko ženi drugom ženom ukoliko će mu to razoriti postojeći brak.novihorizonti. ne savjetujem.2005 http://www. i u jednom i u drugom slučaju slab hadis ne koristi se kao dokaz za određeni propis. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. čovjek je dužan da se zaštiti od bluda. tu nema alternative. kada značenja tih hadisa imaju svoju potporu u validnim šerijatskim dokazima. porazgovaraj otvoreno sa svojom suprugom u nadi da će ona promijeniti svoj odnos prema tebi i pomoći ti da svoj problem riješiš na jedan ili drugi način. međutim. prije negoli poduzmeš bilo koji korak u tom pravcu. Da bi čovjek uspio u dunjalučkom životu mora puno saburiti. Prema tome. Datum kreiranja: 27. uglavnom. zbog svoje prezauzetosti poslom ne pruža mi dovoljno pažnje kao mužu. To zbog toga što si dužan da se čuvaš i kloniš harama.Na pitanja odgovora doc. Ramić. osim u određenim slučajevima. u konkretnom slučaju kada je čuvanje od bluda i nemorala u pitanju. ustvari. bilo da se ona promijeni time što će smanjiti broj radnih sati u bolnici. Pitanje: Moja supruga radi u bolnici. nije dozvoljeno koristiti kao dokaz. a možda te podrži i da se oženiš još jednom ženom. Međutim.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno u akaidu (vjerovanju) kao dokaz koristiti slab (daif) hadis? Slab hadis.11. treba znati da korišćenje tih hadisa. biva u smislu da su njihova značenja ispravna i na njih ukazuju ispravni šerijatski dokazi. Doduše. Uprkos tome. neki to dozvoljavaju kada se radi o podsticanju na dobro i odvraćanju od zla. općenito. Da li mi je u ovakvoj situaciji dužnost oženiti se još jednom ženom? Odgovor: S obzirom da postoji realna opasnost da odeš u grijeh zbog toga što ti žena koju imaš ne pruža dovoljno pažnje smatram da ti je dužnost oženiti se drugom. tako da se bojim da ne odem u haram. Šukri H. dr.

v. uvrstio je u vjerodostojne. s. ali oni nisu dovoljni kao dokaz (zbog svoje slabosti). Mnoge stvari koje su bitne na dunjaluku. uprkos određenih primjedbi. 22/519. žena će u Džennetu biti sa svojim zadnjim mužem sa dunjaluka.a. Zbog toga je Allah zabranio Poslanikovim. s. Šukri H. dž. a što se tiče njegovog potiranja lica rukama.a. Treba naglasiti da su se mnogi islamski pravnici oslonili na spomenute hadise i na osnovu njih rekli da je potiranje propisano.v. 87. klanjao godinama u prisustvu svojih ashaba nemoguće je da oni to ne bi registrirali i prakticirali.Na pitanja odgovora doc. jer. u tom pogledu preneseni su mnogi vjerodostojni hadisi. 145-146..) Prema tome. dž.” (Er-Ra‘d.novihorizonti.v. posebno imajući u vidu njihovu revnost u slijeđenju Poslanika.s.com Pitanje: Odgovor: Da li je potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu i nakon proučene dove sunnet? Potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu nije zabilježeno od Poslanika.š. najvažnije je zaslužiti Allahovu. Što se pak tiče potiranja lica nakon dove. s. edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov. na dunjaluku imaju samo imena i ništa više. Šta će žene imati u Džennetu? Datum kreiranja: 27. i činjenicu da im je on naredio da klanjaju onako kako vide njega da klanja. s. 55-56) Ukoliko se žena više puta udavala bit će sa svojim zadnjim mužem.njih čeka najljepše prebivalište. dr. jer za uspostavljanje nekog ibadeta potreban je validan šerijatski dokaz. uistinu. Imajući u vidu da je Poslanik. Ramić. Muškarcima su u Džennetu obećane hurije. oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni. da je rekao: ”Žena će biti sa svojim zadnjim mužem.v. Prenosi se da je Muavija ibn Ebi Sufjan zaprosio Ummu Derda pa ga je ona odbila rekavši da je čula kako Ebu Derda prenosi od Poslanika. Hadis koji prenosi Ibn Madždže glasi: ”Kada Allahu upućuješ dovu.” (Medžmu'u fetava. milost i ući u Džennet.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dizanja ruku pri dovi.s. Da‘ifu Suneni Ebi Davud. 4/221. a na okrenutih dlanova (ka zemlji).s. pa kada završiš potari njima svoje lice. tako da možemo vidjeti kako mnogi muslimani nakon dove potiru lice rukama.) Ibn Tejmijje veli: ”Što se tiče Poslanikova. ”Kitabu-l-vitr”. Treba znati da će čovjek drugačije razmišljati na ahiretu u odnosu na svoje razmišljanje na dunjaluku. Babud-du‘a.v. s.11. br.” Ove hadise šejh Albani.” Predanja ovog hadisa šejh Albani ocijenio je slabim. jer od onoga što ima na ahiretu. nikom neće nepravdu učiniti. Uzvišeni Allah kaže: ”.2005 http://www.” Isto se prenosi od Huzejfe da je rekao svojoj supruzi: ”Ako želiš da budeš moja supruga u Džennetu. str. ”Kitabu ikametis-salati”.. s.a. Babu men refe‘a jedejhi fid-du‘ai ve meseha bihima vedžhehu i Ahmed u Musnedu. Ibn Madždže u Sunenu.v. ispravno je kazati da nije propisano potiranje lica rukama nakon dove.s.” (Ja Sin. 22-23) Oni će zajedno sa svojim suprugama uživati u Džennetu: ”Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima veseli i radosni.s.. Pitanje: Odgovor: Žene koje uđu u Džennet bit će sa svojim muževima ukoliko su i oni Džennet uvedeni.) U svakom slučaju. od njega se prenosi hadis ili dva. (Vidi: El-Albani. suprugama da se udaju poslije njega jer će one biti njegove supruge u Džennetu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 141 od 416 . upućuj je okrenutih dlanova (ka nebu). 3/275-277.a. (Vidi: Silsiletul-ehadis es-sahiha.. a Allah. nemoj se poslije mene udavati. Daifu Suneni Ibn Madždže.a.s. sigurno. u tom pogledu imamo hadis koji bilježe Ebu Davud u Sunenu. na ahiretu će biti totalno prevaziđene. 1282.a.

Pa čak i kad te taj hadis. zbog. Datum kreiranja: 27. Džehennemska vatra i džehennemske patnje nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim i bezbrižnim. da nas sačuva džehennemske vatre i uputi na pravi put. normalno je da ćemo se truditi da ne budemo posrednici u onome što je štetno za ljude. kako u hadisu stoji. čak ni najvećeg ateistu. onda nema smetnje da nastaviš raditi taj posao. jer mi muslimani smo svjesni koliko zlo alkohol nanosi ljudskom rodu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kad se u njihovim dušama probudi vjera oni je potiskuju i pokrivaju. a šta ako stvarno tamo nešto bude? U stvari. Dakle. istinski nevjernik. Ukoliko pak imaš bilo kakav dodir s alkoholom preporučio bih ti da potražiš posao koji će ti dolikovati kao muslimanki. dž. npr. u računovodstvu.11. Ramić. tu je situacija znatno drugačija. Amin! Pitanje: Radim u jednom velikom supermarketu u Sarajevu u kom se između ostalog prodaju alkoholna pića i cigarete. npr. Molim Allaha. I najveći deklarisani nevjernik često se zapita. ako znamo da u duhanu čovjek nema nikakve koristi nego samo štetu. da se ne osamljuješ s muškarcima koji ti nisu mahrem itd.2005 http://www.com Pitanje: Sekretar komunističke partije u našem selu zahtijevao je od našeg rahmetli hodže da ne vazi o Džehennemu? Zašto je on to radio ako u budući svijet nije vjerovao? Odgovor: Teško je pretpostaviti prave razloge za takav njegov postupak. možda. Dakle. te zbog toga pokušava na razne načine da to zastrašivanje do ljudi ne dođe kako bi ljudi živjeli bezbrižno i ne bi razmišljali o ahiretu i Džehennemu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 142 od 416 . Najbolje bi bilo da njega upitate ako je u životu.novihorizonti. jer bojim se da te ne obuhvati hadis u kom su prokleti svi koji imaju bilo kakvu vezu s alkoholom. šejtan zna da je metoda zastrašivanja džehennemskim patnjama vrlo uspješna u osvješćivanju ljudi. jer ne postoje šerijatski tekstovi prijetećeg sadržaja kao u slučaju alkohola. onima koji pokrivaju istinu. da je alkohol. ateista ni ne postoji. Međutim. normalno pod uslovom da tvoj integritet kao muslimanke nije ugrožen.š. nekih specifičnih okolnosti ne bi obuhvatao. Šukri H. da ih njome ne uznemirava.Na pitanja odgovora doc. dr. Nadalje. moralno bi bilo da kao muslimanka budeš što dalje od alkohola. tako da kada ih hodža podsjeti na Džehennem oni pokušavaju da ga spriječe da ih na tu istinu više ne podsjeća. jer bez obzira kako se čovjek deklarisao on ne može ostati ravnodušan nakon miliona pitanja koja svakog razumnog čovjeka kopkaju a koja se tiču njegova postojanja i onoga što dolazi nakon smrti. tj. majka svih zala. jer ona ih ne ostavlja ravnodušnim. moralno je da mi kao muslimani ne budemo u bilo kom pogledu posrednici tom zlu. Što se tiče duhana. Pretpostavljam da ga je i samog hvatao strah kada bi preslušavao hodžine hutbe. Kur‘an nevjernike naziva kafirima. Da li je meni kao muslimanki dozvoljeno da tu radim? Odgovor: Ukoliko na radnom mjestu nemaš dodira s alkoholom.

Često ostvarim višak. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Međutim.s. Jedna sestra Njemica predložila mi je da s njom stanujem. a pravno pravilo kaže da čovjek kada mora izabrati između dva zla bira ono koje je manje. vjeruju da je on evlija i da njegova slika donosi berićet. strpiti. Pitanje: Odgovor: Savjetujem ti da poslušaš roditelje s nijetom da taj sunnet Poslanikov.11. Da li oni mogu izvršiti premještaj ostataka iz mezara? Odgovor: Da. ostataka umrlog koji se u njemu nalaze. Nadam se da ćeš ti svojim uzvišenim islamskim odnosom prema roditeljima uspjeti dokazati da griješe u tom svom postupku.v. Smatram da je pitanje mahrema isto tako veliki problem. Konkretno. Da li mi je dozvoljeno taj višak zadržati za sebe? Roditelji su me istjerali iz kuće i rekli da se ne vraćam dok ne obrijem bradu. Molim Allaha. prema riječima ove osobe. s. dž. dž. u ime Allaha. Radim u privatnoj firmi na poslovima nabavke robe. bude dozvoljeno premještanje mezara.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 143 od 416 . Da li mi savjetujete da ostanem s njom stanovati? Odgovor: Smatram da svojoj sestri Njemici trebaš pomoći da ispravi određena pogrešna vjerovanja. Šta mi vi savjetujete? Datum kreiranja: 27. na što sam pristala. Šukri H. dr. ponovo primijeniš čim ti to okolnosti dozvole.š. Ona i mnogi drugi Nijemci koji su primili islam tog šejha slijede u svemu. tokom rata '42-'45 otac ove osobe je ubijen i sahranjen nedaleko od rijeke. To ćeš najlakše moći ostvariti ako i dalje ostaneš s njom. Danas je rijeka tako blizu da je počela potkopavati mezar. razlog koji ste naveli dovoljan je da. ostataka iz mezara.novihorizonti. Pitanje: Zamolila me jedna starija osoba da se raspitam da li je dozvoljeno izvršiti premještanje mezara tj.Na pitanja odgovora doc. mezar će biti odnesen. Ukoliko bi vlasnik firme dozvolio da ostvareni višak zadržiš tada ne bi bilo smetnje. Zbog toga ti predlažem da pošalješ svoje podatke Redakciji Novih horizonata kako bi ih objavili u nadi da ćeš upoznati nekog hairli mladića i udati se za njega te tako automatski riješiti probleme s kojima se trenutno suočavaš. suočila sam se s problemom kad je ova sestra objesila o zid sliku šejha Nazima. Ako ovako nastavi. Pitanje: Odgovor: Nije dozvoljeno da taj višak prisvojiš sebi jer si ga postigao radeći za firmu i u poslu za koji te firma plaća. po šerijatu. da ti pomogne da na najbolji način prevaziđeš taj problem sa svojim roditeljima. Mislim da ti je to obaveza i u toj obavezi se moraš. Ovo ti preporučujem jer smatram da je prekidanje rodbinskih veza s roditeljima veće zlo od brijanja brade. a Allah.a. tj. najbolje zna. Ovdje boravim bez mahrema.š. Ramić.com Pitanje: Studiram i radim u Njemačkoj.2005 http://www.

Šukri H.2005 http://www. biti pod abdestom. Uzvišeni Allah kaže: ”Zovite ih po očevima njihovim.Na pitanja odgovora doc. savjetovao bih da to izmijeni.novihorizonti. Da li sam dužan taj namaz naklanjati? Da. ili tejemmumom.11. dužan si tu ikindiju naklanjati jer je uslov da bi namaz bio ispravan.com Pitanje: Odgovor: Klanjao sam ikindiju i tek se sutradan sjetio da sam bio bez abdesta. Da li je ženi dozvoljeno uzeti muževo prezime.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 144 od 416 . Pitanje: Odgovor: Ispravno je da žena ne mijenja svoje prezime.” (El-Ahzab. 5) Iz praktičnih razloga smatram da je korisno da svome prezimenu žena doda i muževo. ako se abdest iz opravdanih razloga ne može uzeti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ako ta procedura za nju ne predstavlja veliku poteškoću. Ukoliko je već uzela muževo prezime. Ukoliko nije dozvoljeno šta da radi ako je to već učinila? Datum kreiranja: 27. Ramić. To je kod Allaha ispravnije. kako bi se iz prezimena vidjelo da je udata i bračnom vezom vezana za drugu porodicu. između ostalog. dr.

u mnogim vidovima izjednačio je muško i žensko: ”A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela. samo.” (El-Bekare.. preporučio bih svakoj muslimanki kojoj muž onemogućava da prakticira islam. da sebi traži selamet negdje drugdje. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga. a i ako ne uspije bit će na dobitku. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da li joj se preporučuje da ga napusti? Datum kreiranja: 27. jer je dala od sebe što je bila u stanju. rekao je da će onaj ko odgoji troje ženske djece time zaraditi Džennet. a tek četvrti put otac. riječi: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. nakon što izgubi nadu da bi se on mogao promijeniti i popraviti. 19. ili je izišao iz islama. uspjeh veliki biti!” (Et-Tevba. 228) Dužnost je poštivati taj zakon. 12. Onoliko koliko svako od njih izvrši tu ulogu toliko i vrijedi i po tome se vrednuje. generalno. Nuh. To što neki muslimani. dr. tri puta je rekao majka. 31-32. Muhammed. roditelju svoje djece. zbog grijeha koje čini. Činjenica je da muško i žensko. tek kada se te razlike sklope u jedan mozaik u stanju su. A Allah je silan i mudar. a na upit jednog ashaba ko ima najveće pravo da mu on čini dobročinstvo. a u nekima prednost je dao žensku. dž. kako na dunjaluku tako i na ahiretu. po islamskom učenju. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. Šukri H. Dakle i muškarac i žena imaju svoje mjesto u životu na Zemlji i svako od njih se vrednuje po učinku u svome domenu. to će za nju biti dvostruki uspjeh. Imajući u vidu različitost tih uloga.s. muško za jedan stepen ispred ženska. njihovu kompleksnost i težinu njihovo vrednovanje je različito. Nadalje. po Allahovoj. kao što je dužnost poštivati i zakone u kojima se daje prednost žensku. Nepoštivanje nekog od zakona dovodi do poremećaja i loših posljedica po čovjeka. Što se tiče pitanja ko je vredniji.11. To razumijemo iz Allahovih. po Allahovom.š. 71-72) (Vidi također: En-Nur.novihorizonti. Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. Treba naglasiti da je. eventualno. prije svega. Ukoliko se supruzi čini da će joj muž u Džehennem. 35. El-Hadid. to zavisi od ispunjavanja date uloge koje svako od njih ima. zakonu. Uzvišeni Allah. odnosno mušku. o ženi govoriti kao o izvoru zla. 73.v.š. odredbi. uloži sve što je u njenoj moći kako bi pomogla mužu.š.2005 http://www. Pitanje: Odgovor: Ja bih svakoj supruzi preporučio da. potrebno je postaviti pitanje da li muškarac i žena izvršavaju svoju koju im je njihov Uzvišeni Stvoritelj odredio.š. El-Feth. dž. 28) U nekim vidovima dao je prednost mušku: ”Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Allah je doista silan i mudar. osim ukoliko za to postoji šerijatski opravdan razlog. a i savjest je neće peći. i namaz obavljaju i zekat daju. Ukoliko u tome uspije. dž. sačinjavaju kompletno ljudsko biće i da. Poslanik.a. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. prema zakonu. dž. El-Ahzab. 34).com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 145 od 416 . 12. s. Prije negoli postavimo pitanje ko je vredniji.š.” (En-Nisa. Sve dok je muž u islamu njegova supruga ne bi trebalo da razmišlja o razvodu. i divne dvorove u vrtovima edenskim. a od nevaljalih odvraćaju. Ramić. to će doista. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. jer će za svoj trud biti nagrađena kod Allaha.com Pitanje: Odgovor: Zašto je žena predstavljena kao izvor zla? Da li je žena stvarno manje vrijedna od muškarca? Pogrešno je. tek ukoliko se posmatraju zajedno sa svojim različitostima. dž.Na pitanja odgovora doc. u kojima će vječno boraviti.. održavati ljudski rod na Zemlji. 5. na ženu tako gledaju možda je utjecaj kršćanskog učenja koje našu pramajku Havu optužuje da je navela Adema na grijeh te da je on zbog nje protjeran iz Dženneta. da krene Pravim putem.

Lijepo je (mustehab) da žene i kada su same klanjaju u džematu. Ahmed. (Vidi: ElBejheki. bez obzira što ugovoreno vrijeme nije isteklo. r. vaš postupak je ispravan. savjetujem vam da se puno Allahu. 6/405) Prema tome.a.v.š. Amin! Pitanje: Odgovor: Ukoliko u bračnom ugovoru nije specificirano vrijeme kad se mehr ima isplatiti u cjelini ili djelimično. To me sprečava da donesem odluku da se sa njom oženim. ali ona. Ukoliko ne postoji tradicija. najbolje zna. dž.a. tada se smatra da vrijeme nije ni određeno i u skladu s tim se postupa. Pitanje: Počinio sam blud sa djevicom prije negoli sam počeo prakticirati islam. ima svoje utemeljenje. majke pravovjernih. tada se kao mjerilo uzima tradicija (‘urf) jer tradicija ima snagu uslova (šarta) pošto pravno pravilo glasi ”el-ma‘rufu ‘urfen ke-l-mešruti šartan”. supruga ima pravo da ne zahtijeva trenutnu isplatu mehra. Sunen. vlasnik mehra tj. dužnost je pridržavati se tog roka. a Allah. (Ebu Davud. nakon sklapanja braka. Šukri H.š. pak. Ramić. Prenosi se od Aiše. dž. ”Kitabus-salati”. Ukoliko se. a Allah.š.novihorizonti. a ne ispred safa.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 146 od 416 . najbolje zna. Molim Allaha. da je ona predvodila džemat kao imam s tim što je stajala u prvi saf. da učini vaše pokajanje iskrenim. u ugovoru specificira vrijeme isplate.š. Kada je suprug dužan isplatiti vjenčani dar (mehr)? Datum kreiranja: 27. da se iskreno Allahu. dž. zahvaljujete na uputi koju vam je dao i treće. Tako je radila i majka pravovjernih Ummu Seleme. dž. Es-Sunen el-Kubra. dozvolio je Ummi Vereka da bude imam ženama u svojoj kući. Taj rok mora biti: a) precizan i b) moguć. tj. Međutim. s obzirom da je mehr posljedica bračnog ugovora te čim taj ugovor stupi na snagu stupaju i njegove posljedica.s. preporučujem vam da se odmah vjenčate jer će te tako posljedice vašeg grijeha umanjiti. još uvijek nije spremna da se pokrije. isplata mehra postaje obavezna istog momenta. Drugo.š. da vas u vjeri učvrsti i da budućoj supruzi mahramu omili. pokajete zbog grijeha koji ste počinili i da srčano nastojite ispuniti sve uslove da bi pokajanje bilo validno i primljeno kod Allaha. ženski džemat. Šta nam savjetujete? Odgovor: Savjetujem vam. Musned. dž. isplatiti. Babu imametin-nisa. Napominjem da se mi dobro slažemo i da nemamo drugih problema. čitajući islamsku literaturu nigdje nisam naišla da su to činile žene u vrijeme Poslanika. U slučaju da neki od ta dva uslova nije ispoštovan. dr. da žene same klanjaju u džematu.Na pitanja odgovora doc. iako je počela klanjati.11.š. Da li je naš postupak ispravan? Odgovor: Da.v. tada se mehr treba odmah. 3/131) Isto tako Poslanik. 1/139.2005 http://www.com Pitanje: Mi žene često klanjamo u džematu tako što jedna od nas kao imam predvodi džemat. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž.a. a u bračnom ugovoru nije ništa specificirano. Naravno.s. Sada želimo da se uzmemo. s. Ukoliko prije isteka roka muž da razvod ženi ili umre. prije svega.

Pitanje: Odgovor: Da. ”Kitabu kijamil-lejli vet-tetavvu‘”. ali u različitim formama. tada više osoba može sebe naći u pitanju i odgovoru tako da će korist biti veća. Naime. ali ja se nadam da je neobjavljivanje imena ispravnije i bezbolnije. Ono što je zabranjeno u tom pogledu jeste da se dvaput u toku noći klanjaju vitre.Na pitanja odgovora doc. i da bude u granicama stvarne potrebe.š. tako da.v. preporučujem da o svim relevantnim pitanjima u vezi sa vašim budućim životom iskreno i dostojanstveno porazgovarate. Znam da bi bilo interesantnije kada bi se znalo ko i odakle pita. Preporučio bih vam da to upoznavanje.s. a ako se desi da nekad nakon vitara htjedne klanjati nafile. raspitaš o njoj kako bi mogao procijeniti da li vrijedi taj korak činiti. Nesai. ni kriva ni dužna.v. s. Sunen. dr. puno pitanja koja dolaze ponovljeno je.” (Tirmizi. Mogu li otići u džamiju u kojoj ona klanja s namjerom da se sa njom upoznam? Da li se može klanjati noćni namaz nakon što se klanjaju vitre? Datum kreiranja: 27. Šukri H. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 147 od 416 . br.com Pitanje: Odgovor: Zašto ne objavljujete imena osoba koje vam postavljaju pitanja? Imena ne objavljujem iz više razloga.. to upoznavanje treba da bude u skladu sa šerijatskim propisima. koji je nastojao da vitr-namaz uvijek bude zadnje što klanja u toku noći.11.novihorizonti.a. br. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ramić. bude uz znanje njenih roditelja. dž.a. Sunen. 32) Imam nijet da se ženim. osoba koja postavlja pitanje može ponekad željeti da tim pitanjem i odgovorom postigne određeni cilj i ako se njeno ime ne spomene mogućnost manipulacije postaje manja.2005 http://www. Sunen. jedino što se time ne slijedi pretežna praksa Poslanikova. Mnoga pitanja su anonimna. Prije svega. ”Kitabus-salati” br. s. Poslanik. Osim toga. može biti da je ime izmišljeno ili pak istinito i da se podudari s imenom neke osobe koja se. Naravno. prije nego što učiniš taj korak. po mogućnosti. Uzvišeni Allah kaže: ”I nemojte se približavati bludu.s. a Allah.s. nema smetnje da odeš u tu džamiju kako bi dotičnu djevojku vidio i eventualno se sa njom upoznao. nakon vitr-namaza mogu se klanjati nafile. To je preporuka Poslanikova.” (El-Isra. počesto ne bih mogao udovoljiti tom kriteriju. želim da umanjim mogućnost manipulacije s pitanjima i odgovorima na njih. Nadalje. ”Kitabus-salati”. je rekao: ”Nema dvaju vitara u toku jedne noći. najbolje zna. Dakle. za to nema zabrane. Ebu Davud. 470. 1661. Ne smije biti osamljivanja. niti bilo čega što bi bio korak ka nemoralu s obzirom da je svaki korak ka nemoralu zabranjen. Čuo sam da jedna djevojka ima namjeru da se uda. Kada ne spomenem ime. Prema tome. 1439) Pitanje: Odgovor: Prije stupanja u brak nužno je da se budući supružnici upoznaju. može naći u nezgodnoj situaciji..a. Preporučio bih ti da se.v. bilo bi lijepo da osoba nastoji da vitr-namaz bude zadnje što klanja u toku noći. Ukoliko se sa njom upoznaš.

ajet sure En-Nisa. u takvoj nagradnoj igri nije dozvoljeno učestvovati ako nagradu obezbjeđuju te novine.com Pitanje: Odgovor: Da li je punici dozvoljeno biti bez mahrame pred svojim zetom i smije li se s njim osamljivati? Zet je mahrem svojoj punici. Ebu Davud. 2/1156. s. nema smetnje da kad neko uđe u džamiju i vidi svoga ahbaba kako sjedi i ništa ne radi da mu priđe i nazove selam onoliko glasno kako može da ga čuje ne ometajući one koji klanjaju ili uče Kur‘an. S druge strane. a to je zabranjeno. Pitanje: Odgovor: Ukoliko u nagradnoj igri moraš kupiti novine da bi dobio kupon. Šukri H. koja jača vid. ”Kitabut-tahare”.2005 http://www. dž. čim sklopi bračni ugovor sa njenom kćerkom. Poslanik. po mišljenju većine uleme. Sunen. nema smetnje da punica bude bez mahrame pred svojim zetom. (Vidi: Ibn Madždže. a Allah. Pitanje: Odgovor: Nazivanje selama je sunnet. samo vam još treba pojasniti da se selam pri ulasku i izlasku iz džamije može nazivati.a. dr. naravno. ili nešto čitaju i prisiljavati ih da im uzvraćaju selam. Taj status on stiče. jer kupovinom novine učestvuje se u nagradnom fondu. Sunen. ”Kitabut-tahare”.Na pitanja odgovora doc.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.lutriju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 148 od 416 . O tome govori 23.š. a Allah. s obzirom da se kroz kocku uzima tuđi imetak bespravno. ili pak ne poštuje šerijatske propise. ismid. Naš imam je zabranio nazivati selam pri ulasku i izlasku iz džamije. Da li je on u pravu? Da li je dozvoljeno učestvovanje u nagradnim igrama slanjem kupona iz novina s obzirom da se tu ne traži nikakvo znanje nego samo slanje kupona? Da li muškarci mogu stavljati surmu kao i žene? Datum kreiranja: 27. U slučaju da treća strana obezbjeđuje nagrade. jer je surma vid ukrasa. ukoliko će oni koji ulaze u džamiju nazivanjem selama naglas ometati one koji klanjaju. najbolje zna. Kitabut-tibb”. 1/121.11. a odgovaranje na selam vadžib (dakle obaveza). tada nema smetnje učestvovati u nagradnoj igri. najbolje zna. Ženama koje ne nose nikab grijeh je stavljati surmu kada se pojavljuju na javnim mjestima. Prema tome. ali ne glasno da svi čuju. je sunnet. to treba zabraniti. ukoliko ne postoji nešto drugo zbog čega bi to bilo zabranjeno. 1/8. Isto tako. koja je u mlađim godinama. Time se ta igra pretvara u kocku . Treba još skrenuti pažnju da surma koja nije prirodna može izuzetno štetiti vidu i takvu surmu zabranjeno je koristiti. nego da ga čuju samo oni koje tim selamom neće omesti u nekom korisnom poslu. Vaš imam je u pravu. 373) Preporuka je opća i nisu specificirani muškarci niti žene. Ramić. nema smetnje da im se nazove selam naglas pri ulasku i izlasku iz džamije. ne bih preporučio da se sa njim osamljuje. kao što nema smetnje da se sa njim osamljuje. uče Kur‘an. ”Kitabul-libas”.s. Onoj punici. dž. 1157.novihorizonti. Prema tome. ne dotične novine. ako prisutni u džamiju sjede i pričaju.v. Pitanje: Odgovor: Stavljanje prirodne surme (antimona) ar. u više hadisa preporučio je da se surma stavlja i to neparan broj puta. a čiji zet ne poznaje ili ne prakticira islam. 2/336.

Datum kreiranja: 27. Poslanik. tri tačna odgovora nagradi knjigom. prijatelje. kasetom ili novcem.a. Molim vas da mi odgovorite na to pitanje i da me posavjetujete kako da se ponašam u takvoj situaciji. Pitanje: Jedan čovjek dobio je na lotu nekoliko miliona. svoju porodicu.2005 http://www. U našem džematu traje akcija prikupljanja priloga za izgradnju džamije. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Predajem vjeronauku. tako što na postavljena pitanja pošalju svoje odgovore a komisija ili odbor džemata izvlačenjem npr.11. s obzirom da djeca na početku prvog razreda ne znaju pisati. siri itd.s. jer se hadisi koji govore o musavvirinima.v. ni to nije problematično. nego grijeh ostaje kod njega. da li bi to bilo halal? Naš hodža kaže da on u toj džamiji ne bi htio biti imam. bi.š. odnose na izradu likova koji imaju hlad.novihorizonti. Kad bi on htio dati donaciju i postati vakif. Ona koja bi bila izvučena išla bi s njim. kako da obradim te i njima slične nastavne jedinice.. Neka vas Allah nagradi. Ramić. dakle na izradu kipova u liku ljudi i životinja. s obzirom da fond nagrada daje treća strana tj. najbolje zna. Što se tiče izvlačenja. s. a Allah. smatram da mu to treba omogućiti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 149 od 416 . Meni je sumnjivo izvlačenje dobitnika da ne bi bilo kao igre na sreću!? Ima li šerijatska prepreka za organizovanje takvog takmičenja? Odgovor: Nema zapreke za organizaciju takvog takmičenja. a ne učesnici u takmičenju. Grijeh vezan za te pare ne prenosi se s njima. dr. bilo istom ili različitom nagradom. dž. kada hoće krenuti na put bacao kocku između svojih žena. po tumačenjima mnoge uleme. Šukri H. tj. Npr. džamijski odbor. ali one su haram tom čovjeku koji ih je na lotu dobio. dž. Odgovor: Smatram da nema smetnje da daš djeci da crtaju. kada on u prodavnici s tim parama nešto kupi.Na pitanja odgovora doc. jer su te pare haram. a Allah. najbolje zna.com Pitanje: Zanima me je li halal sljedeći način nagradnog kviza: učesnici u kvizu takmiče se iz znanja o islamu. a moraju se obraditi te nastavne jedinice. Odgovor: Tačno je da su te pare haram. Jedini način da se on tog grijeha oslobodi jeste da taj novac da u humanitarne svrhe. nego ostaje kod njega. Da li je dozvoljeno zadati djeci u nižim razredima da nacrtaju npr. jer je bacanje kocke šerijatski validno i koristi se u svim situacijama kada više osoba ravnomjerno polažu pravo na istu stvar.š. Ukoliko hoće da taj novac da za izgradnju džamije. neće s parama koje daje prodavcu preći njegov grijeh.

Ukoliko se očekuje da će ih neki fond usmjeriti ka proizvodnji alkoholnih pića i tome slično u takav fond ne bi bilo dozvoljeno ulagati svoje certifikate. Certifikate je dužnost iskoristiti na najbolji način i haram ih je upropastiti jer je to imetak. dr. dozvoljeno je ulaganje certifikata. dž. Ukoliko bi čovjek vjerovao da kucanje u drvo ili pomicanje s mjesta pomaže u ostvarivanju dobra ili otklanjanju zla to bi mogao biti najveći grijeh – širk. Pitanje: Odgovor: Ne. a ne zbog toga što je neko kucnuo u drvo ili se pomakao s mjesta. podne namaz klanjati u džematu. No bez obzira na to mesnati proizvodi Lijanovića i ostalih proizvođača koji ne kolju životinje u skladu sa šerijatskim propisima nisu halal. i ja sam čitao o tome u dnevnoj štampi. Pitanje: Odgovor: Da. Ako znamo da krv u sebi nosi sve što je nezdravo u organizmu (zato se meso koje nije zaklano po šerijatu daleko brže kvari).š.š. kucne u drvo ili pomakne s mjesta. Pitanje: Odgovor: Da.š. To je od obostranog interesa. Tim putem krenule su mnoge velike industrije mesa u Evropi kao što je Doux itd. zamoli da nas sačuva tog zla i takvog iskušenja. i dova lijepog sadržaja. Da li je to tačno? Da. dž. s obzirom da se sve odvija po Njegovoj volji. Preporučio bih Lijanovićima i ostalim proizvođačima da se. oni će. onda možemo zamisliti kako izgleda meso u kom ostane tolika količina krvi. a po islamu zabranjeno je imetak rasipati.novihorizonti. Kada dvojica zakasne na džumu. jer bi to bilo pridruživanje Allahu. uputi zahvala Allahu. Ramić. a hrana pripremljena po šerijatskim propisima ima najviše standarde u tom pogledu. u interesu zadoljovanja kupaca koji prakticiraju islam. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dok je goveče pri punoj svijesti. kada se čuje lijepa vijest. a kada se čuje ružna vijest da se Allah. Pogrešno je certifikate prodavati u bescijenje. to nema utemeljenja u šerijatu. da li će podne namaz klanjati u džematu? Da li je dozvoljeno ulaganje certifikata u investicione fondove i da li je dozvoljeno prodavanje certifikata u bescijenje? Kod nas je običaj da se kad se čuje lijepa vijest.com Pitanje: Odgovor: Čuo sam da u goveđim salamama koje proizvode Lijanovići ima svinjskog mesa. dž.Na pitanja odgovora doc.. ali u one fondove za koje se očekuje da će svoje investicije usmjeriti u ono što je halal. pobrinu da proizvedu proizvode koji će zadovoljavati njihove potrebe.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 150 od 416 . dakle presjecanjem krvnih žila na vratu. Ispravno je da se.11. jer vide budućnost u proizvodnji zdrave hrane. isteče tridesetak litara krvi više u odnosu na goveče koje je ubijeno strujom. Šukri H.2005 http://www. po mogućnosti. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Datum kreiranja: 27. udarcem u glavu itd. Dovoljno je kazati da iz goveda zaklanog na šerijatski način.

a zabranjeno je muktediji učiti kada imam uči naglas. Pitanje: Odgovor: Ukoliko je ta stipendija dobivena na legalan način ne vidim razlog da tu postoji bilo kakva smetnja. Da li je ispravno otići na hadž novcem ušteđenim od stipendije u nemuslimanskoj zemlji? Datum kreiranja: 27.11. Šukri H. dž.com Pitanje: Odgovor: Da li muktedija treba učiti na namazima na kojima imam uči u sebi? Ispravno je da i muktedija uči kada imam uči usebi ili kada imam napravi stanku u namazima u kojima uči naglas.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 151 od 416 . dr. najbolje zna. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc.š.2005 http://www. a Allah. Ramić.novihorizonti.

uz Datum kreiranja: 27.š. tada je ta medicina dozvoljena. Ne treba da nas zavara ako te osobe budu uspješne u liječenju. Uprkos svemu. a u pauzama liječenja često je u razgovoru koristio psovke. nadari pojedine osobe da bioenergijom liječe druge. da odgovore na upit ”ko te je poslao” i spomenu osobu koja je sihr napravila itd. salijevanjem strave itd. zatim neke kristale. ustvari. Treba istaći da. ponekad čak i nelogične. klanjaju dva rekata prije liječenja itd. da povraćaju. mogu ukratko kazati da alternativna medicina može biti prihvatljiva. Dalje. ne klanjaju itd. U posljednje vrijeme sam okupiran alternativnom medicinom tj. piju. ne klanjaju Njemu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nego svojim džinima i šejtanima koji im pomažu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 152 od 416 . skidaju sihire i otkrivaju počinioca. obrazujem u islamskim znanostima i da spoznam svoga Stvoritelja Allaha.novihorizonti. a koriste se dovama. ili će ga on preko drugih džina s kojima surađuje na to prisiliti. One. nagradi za vaš trud! Odgovor: Da bi se odgovorilo na vaše pitanje bilo bi potrebno daleko više prostora od onog koji ova rubrika dozvoljava. dove. ponekad. I one. osobe koje se bave alternativnom medicinom ne znaju da im ta snaga i sposobnost dolazi od džina. parapsihološkim tretmanom. pošto im suradnja s džinima omogućava tu uspješnost. Ramić. dž.š. Neka vas Allah. Jedan parapsiholog liječio je moju rodicu. vidio sam kako rade one osobe koje salijevaju stravu i iz figurica čitaju sudbinu. Desi se da pacijent dođe u kolicima. Ukoliko je npr. dž. da čine određene velike grijehe među kojima su i oni koji izvode iz vjere. Na osnovu svega viđenog ostajem zbunjen. a Allah. snaga. Zbunilo me da je koristio zbirku dova. kao uslov za suradnju. ne upućuje dove Allahu. jer ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. nisam vidio da uzima abdest. vidovitošću i salijevanjem strave. sposobnost i one osjećaju da su u stanju da liječe. dž. Nastojim svakim danom da se uz stručno obrazovanje. Ja sam inače diplomirani inžinjer elektrotehnike. otkrivaju tajne itd.11. Međutim. također. Ovdje je potrebno posebno naglasiti da sva izlječenja u kojima su uspješni sihirbazi mogu se. ajetima.š.š. ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. svoju bioenergiju i vidovitost. Iako je učio određene dove iz zbirke. a ode na svojim nogama.2005 http://www. Isto tako. kao što je liječenje bioenergijom. Te osobe. Vjerovatno vam je poznato da se u skoro svim medijima non-stop vrte oglasi o osobama koje liječe alternativnom medicinom ”sve vrste bolesti”. a osoba koja se takvom medicinom bavi nije sihirbaz. džin napao neku osobu pa je ta osoba postala paralizovana. To znamo po tome što loši džini postavljaju ljudima. Osobe koje surađuju sa šejtanom i lošim džinima prepoznat ćemo po tome što krše šerijatske propise: npr.com Pitanje: Dozvolite mi da vam se putem E-maila obratim u želji da mi. Da li je moguće da Allah. jer sve to dolazi u sukob sa mojom spoznajom da Kur‘an mogu učiti samo čiste osobe. pod abdestom. dž.. nelogično je da osoba koja inače ne klanja koristi pri liječenju ajete. Tako možemo vidjeti da osobe koje se bave alternativnom medicinom čine određene grijehe. vidovitošću. najbolje zna da je većina onoga što u naše vrijeme nazivamo alternativnom medicinom. s islamske tačke gledišta. Npr. parapsihološkim tretmanima. Čini mi se. dž. ono što danas nazivamo alternativnom medicinom nije uvijek grijeh. sihirbaz (koji se predstavlja kao alternativni medicinar) uspjet će je izliječiti jer će ga džin poslušati i napustiti tu osobu. pojasnite par stvari koje me muče već duže vremena. da izgone džine. povezano sa lošim džinima. samo znaju da kada urade nešto (uglavnom se radi o određenim velikim grijesima) dolazi im određena energija. iskušenja na koja nailazim sve su veća i veća. dr. prije liječenja klanja dva rekata i tome slično. Jednom sam prisustvovao takvom liječenju. njegovi pacijenti tvrde da su oduševljeni tretmanom. uče sure iz Kur‘ana. psuju. Ipak.Na pitanja odgovora doc.š. Šukri H. shodno vašim mogućnostima. liječenjem bioenergijom. da mnogi padaju u trans tokom liječenja. jednostavno.

Pitanje: Za većinu muslimana pitanja koja se tiču intimnog odnosa u braku su nepoznanica pošto je to pitanje tabu tema u islamu. pomoć. nemojte imati odnos u anus sa svojim suprugama. Datum kreiranja: 27. a na sličan način bi potrebne informacije mogle dobiti i buduće mladoženje.v.a. Njih ćemo prepoznati lakše ukoliko pročitamo knjigu Vehida Abdusselama Balija ”Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza” i mr.com Allahovu.” (Ibn Madždže. Sunen. ”Kitabu-l-‘ilm” kao mu‘allek. dž. o tim pitanjima treba govoriti u odgovarajućem okruženju i na pristojan način koji dolikuje muslimanima. je rekao: “Zaista se Allah ne stidi istine (ovo je rekao tri puta). jer možda laže. dr. Koristim priliku da istaknem potrebu da institucije koje rade na edukaciji muslimana. II:223) Svi oni se slažu da je odnos dozvoljen samo gdje je ”plodna njiva”. 634) Novine kao javno glasilo ne pružaju odgovarajući ambijent da bih mogao o spomenutoj temi detaljno pisati. Muharema Štulanovića ”Liječenje Kur‘anom”. Doduše. Mi i u našoj sredini imamo one koji liječe u skladu s Kur‘anom i sunnetom.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a intimni život u braku je vjera. Sunen. U isto vrijeme. Ramić. Šukri H. tu prije svega mislim na institucije Islamske zajednice. Treba istaći da džinu koji progovori iz osobe ne treba uvijek vjerovati.š.2005 http://www. ”Kitabut-tahareti ve suneniha”. postići i na halal način..Na pitanja odgovora doc. r.novihorizonti. br. 1914. br.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 153 od 416 . Ako je džin učinio takav grijeh i ušao u čovjeka on je sigurno spreman i da slaže kako bi napravio još veći nered. Reci: ”To je neprijatnost. Tom prilikom je svome ministru vanjskih poslova rekla kako bi tako nešto trebalo organizirati i u Velikoj Britaniji. Dokazi koje ja poznajem govore da je zabranjeno općenje za vrijeme hajza i odnos u anus (čmar). te zbog toga o tome treba govoriti. 222) Poslanik. Poglavlje o braku. Zabranjeno im je samo ono što je Zakonodavac zabranio. Aiša. Odgovor: Sve što je vjera (din) nije i ne smije biti tabu tema.) Tako su mufessiri protumačili ”prilaženje” koje se spominje u sljedećem ajetu: “Žene vaše su njive vaše. A kada se okupaju. u pravom islamskom okruženju.a. jednom prilikom je rekla: ”Da se Allah smiluje ensarijkama. Ibn Madždže. Općenito. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. bilo direktno ili indirektno.” (Sahihu-l-Buhari. pružile budućim mladama sve potrebne informacije o bračnom životu. Muslimani i muslimanke dužni su propise o tome naučiti kako bi ih se u bračnom životu mogli pridržavati. i vi njivama svojim prilazite kako hoćete.” Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. Uzvišeni Allah kaže: ”Pitaju te o mjesečnom pranju. vodeći računa o adabima i stidu. hvaleći ensarijke. jer puno problema u porodici nastaje upravo zbog nesnalaženja svekrve u svojoj ulozi. jer ko nema stida nema ni vjere. s.” (El-Bekare.” (Kur’an. Ne bi bilo loše kad bi se odgovarajući kursevi održavali i za svekrve. organizuju redovne kurseve za buduće mlade i mladoženje na kojima bi muslimanke koje poznaju medicinu i šerijatsko pravo. Molim vas da nešto o tome napišete. mogu da kažem da su muž i žena jedno drugom halal. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.. Stid ih nije spriječio da uče i razumiju vjeru. Sjećam se kako je britanska kraljica Elizabeta II bila zadivljena kada je vidjela stručne kurseve za buduće mlade i mladoženje u Maleziji. treba znati da stid ne smije čovjeka sprečavati da nauči potrebne šerijatske propise. Musliman treba da se stidi onoga što je grijeh.s. i ne prilazite im dok se ne okupaju.

a ako nisi u stanju ni jedno ni drugo tada si dužan postiti tri dana uzastopno.novihorizonti. tako da ustrajavanje u tome može uzrokovati da se to pretvori u novotariju. Pitanje: Odgovor: Ukoliko za to postoji potreba. najbolje zna. Prema tome.. Da li je to tačno? Da li je dozvoljeno klanjati džuma-namaz u džamiji u kojoj se ne klanja pet dnevnih namaza? Da li je poslije namaza dozvoljeno poselamiti se sa džematlijama? Da li je trgovcu grijeh prodati robu kupcu ako zna da je kupac digao od banke kamatni kredit? Datum kreiranja: 27.v.. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. s. Međutim.Na pitanja odgovora doc. ili da ih odjene. Dakle. nego ostaje kod vlasnika tih para. nema smetnje da se nešto kaže dok imam silazi sa mimbere. ustrajavanje u tome i smatranje da tako uvijek treba hutbu završavati je novotarija. a Allah. ako postoji potreba. Pitanje: Odgovor: Iz hadisa koji glasi: ”Ko kaže šuti dok imam drži hutbu.a. ali poselamljivanje svih sa svim poslije svakog namaza nije bila praksa Poslanikova.” novotarija (bid‘a).. ”Kitabu-l-džumu‘a”. s. a Allah. Pitanje: Odgovor: Da. Pitanje: Odgovor: Dozvoljeno je poselamiti se poslije namaza. bilo svjesno ili nesvjesno. prekrši zakletvu. niti njegovih ashaba. a Allah.s.. Ramić. ponekad drugačije. najbolje zna.s. dr.š. jer se grijeh ne prenosi s parama.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 154 od 416 . dž. dž.” (Tirmizi. O tom kefaretu govori 89 ajet sure ElMaide. Šukri H.com Pitanje: Odgovor: Ukoliko neko. Pitanje: Odgovor: Smatram da trgovcu nije grijeh. pa je ponekad završi tako.11. najbolje zna. šta je po šerijatu obavezn da učini? Kršenje pravnosnažne zakletve. Kada imam završi hutbu i počne silaziti sa mimbere da li je tada dozvoljeno razgovarati? Pročitao sam u časopisu ”Hilal” da je završavanje hutbe sa ajetom ”Innellahe je‘muru bi-l‘adli ve-l-ihsani. Sunen.š. ako osoba ne smatra da se tako hutba mora završavati. jer to nije bila praksa Poslanikova. dž. br. osoba koja to učini dužna je da nahrani deset siromaha. zahtijeva kefaret (otkup).v.a. nema smetnje da se džuma-namaz klanja i u toj džamiji. 512) Iz toga proizilazi da čim imam završi hutbu zabrana razgovora prestaje. tada to nije novotarija.š. zbog zaborava. rekao je beskoristan govor (lagv).

”Kitabut-tibb”. 1212) Pitanje: Odgovor: On će tebi vratiti istu košulju. br. dž. To je posebno važno za osobe koje su urokljive. br. ”Kitabu-l-bujū‘”. ako ga klanjaju s nastupom zore. Prema tome.š. tj. Sada ta košulja vrijedi dvadeset maraka. bolje sabah klanjati pred izlazak sunca i ne spavati. bilo da je nađe jeftinije ili skuplje u odnosu na iznos koji si ti za nju platio.s.a. to su neislamski običaji.a. daj berićet mome ummetu u ranjenju.” (Tražim zaštitu za tebe Allahovim savršenim riječima od svakog šejtana i otrovnih životinja i insekata i od urokljiva oka.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Kumovanje ne postoji u islamu.v.Na pitanja odgovora doc. Sunen.11. (Vidi: Ebu Davud. jer je Poslanik. Da li je bolje sabah-namaz klanjati s nastupom zore ili pred izlazak sunca? Datum kreiranja: 27. osoba kojoj se nešto svidi kod druge osobe treba joj dovu proučiti kako bi je zaštitila od svoga uroka. Da li će on meni platiti 30 ili 20 maraka.com Pitanje: Ako je brak ugovoren i budući muž i žena otpočnu bračni život prije vjenčanja i objelodanjivanja njihovog braka. Pitanje: Odgovor: Treba mu proučiti dovu: ”U'izuke (za žensko u‘izuki) bi kelimatillăhit-tămme min kulli šejtănin ve hămme ve min kulli ‘ajnin lămme.v. dr. 4737) Isto tako. Pitanje: Odgovor: O ovom pitanju muslimanska ulema nema jedinstven stav. Ramić. Smatram da je za one koji će poslije sabaha spavati.” (Tirmizi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 155 od 416 . Šukri H. On je učio dovu za svoj ummet govoreći: ”Allahumme barik li ummeti fi bukuriha.s.) (Tirmizi. 2060) Ovu dovu učio je Poslanik. s. Postoji li kumstvo u islamu. a Allah. najbolje zna. učio svojim sinovima Ismailu i Ishaku. a. Ukoliko želiš. ”Kitabus-sunne”. Te običaje naši muslimani su preuzeli od svojih komšija nemuslimana. s. Dakle. da li oni čine blud i ako se dijete rodi da li je vanbračno? Odgovor: Svaki odnos prije sklapanja braka ili pak prije objavljivanja javnosti o stupanju u brak je grijeh i smatra se nemoralom sa svim posljedicama koje nemoral po šerijatskim propisima za sobom povlači. br. ali ti on ne mora dati više od iznosa za koju može košulju kupiti. preporučio da se poslije sabaha ne spava. kad se dijete obrezuje ili mu se kosa prvi put šiša da onaj ko to radi postaje kum? Šta treba učiti da bi se dijete zaštitilo od uroka? Bratu sam posudio košulju koju sam platio 30 maraka i on ju je oštetio. svojim unucima Hasanu i Husejnu i govorio da ju je i Ibrahim.s. Sunen.” (Allahu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. kupit će ti je. Sunen. ti možeš uzeti i novac.

2005 http://www. jer je u tome velika olakšica. Pitanje: Odgovor: Putnik je dužan predviđene namaze skraćivati.a. Ukoliko ne bude te borbe. ja bih uvijek preporučio da takav putnik predviđene namaze sastavi. jer je Poslanik. s. Ramić.Na pitanja odgovora doc. zavladat će nepravda. Ja bih savjetovao svima da iskoriste sve institucije i dozvoljene načine da se bore kako bi cijena struje i ostalih proizvoda bila realna tako da potrošači ne plaćaju proizvode više negoli vrijede. Da li je putnik dužan sastavljati namaze i hoće li namaze skraćivati? Da li je dozvoljeno krasti struju? Je li dozvoljeno nazvati selam dok se uči ezan? Datum kreiranja: 27. Da li da tako klanjam ili da klanjanje podne namaza ostavim za kasnije? Odgovor: Ukoliko nemaš mogućnosti da podne klanjaš u podnevskom vremenu sastavi ga s ikindijom u ikindijskom vremenu. te da ne donosite odluku o ženidbi i udaji dok se dobro. On traži da mu pošaljem svoju fotografiju. Pitanje: Odgovor: Nema smetnje da se nazove selam dok uči ezan. dr. ne upoznate. ukoliko putuje prevoznim sredsvom i nema potrebne uslove da klanja kad hoće.s. jer to ne ometa čovjeka da ponavlja riječi za mujezinom i da nakon ezana prouči za tu priliku predviđenu dovu. struju nije dozvoljeno krasti! Krađa se smatra velikim grijehom i musliman ne smije biti od onih koji tuđu imovinu bespravno prisvajaju. jednu s mahramom i jednu bez mahrame. Međutim. bolje je svaki namaz klanjati u njegovu vremenu.v. uvijek na putovanju četvororekatne namaze skraćivao. a gdje nepravda zavlada tu nema sreće ni rahatluka. bilo krađom ili na neki drugi bespravan način. Smijem li to uraditi? Odgovor: Savjetujem mu da on dođe i tebe vidi. Što se sastavljanja tiče. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: U vrijeme podne namaza sam na poslu. Šukri H.com Pitanje: Dopisujem se sa svojim mladićom i imamo se namjeru uzeti. ni za koga. u granicama šerijatskih propisa. Mogu ga obaviti ali uzimajući tejemmum i klanjajući sjedeći. onako kako je šerijatom propisano. ukoliko ne bude permanentnog naređivanja dobra a odvraćanja od zla. Pitanje: Odgovor: Ne.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 156 od 416 .novihorizonti.

” (Buhari. veli: ”Pet stvari je od fitreta: sunećenje (obrezivanje). skidanje dlaka ispod pazuha.com Pitanje: U našem džematu u Njemačkoj pojavio se izvjestan problem. Šukri H. a ne da se stide onoga što je grijeh.v. ali bih vam ja preporučio da stavite staklenu pregradu tako da žene vas mogu vidjeti a vi njih ne možete. međutim šejtan čovjeka zavodi na različite načine. a i muškracima bi pomoglo da se malo više skoncentrišu na ibadet.2005 http://www. te prema tome nema potrebe da se poslije džume klanja podne namaz. dž. Sramota me otići u džamiju među braću muslimane. Pitanje: Odgovor: Džuma-namaz na Balkanu nema šesnaest rekata. Znaj da čovjek treba da se stidi onoga što je grijeh. ukoliko je sposoban da gleda najbolji interes svoje kćeri. ”Kitabul-libas”. Pitanje: Odgovor: Obrati se imamu i zatraži od njega da ti pomogne u tom pogledu. To bi omogućilo ženama da se malo raskomote dok su u džamiji. To znamo iz hadisa koji govore o sunenu-l-fitre. 5889) Od kada datira obrezivanje (sunećenje) muške djece? Zašto džuma na Balkanu ima šesnaest rekata? Kako da najbrže naučim klanjati.s. a da ne znam ništa o namazu. br. Pitanje: Odgovor: Da.Na pitanja odgovora doc.v. s. Da li se takva pregrada mora praviti u džamiji? Odgovor: Takva ograda se ne mora praviti u džamiji. Smatram da uslovljavanje da hatib ima idžazetnamu od halife nema utemeljenja u šerijatu.š.novihorizonti.a. a ne onoga što je dobro i korisno.11. jedna grupa džematlija traži da se napravi pregada u mesdžidu tako da žene budu odvojene i da ih muškarci ne mogu vidjeti. posebno u ova naša vremena kada ljude i najmanja sitnica može da dekoncentriše i pokvari mu namaz. zakon (sunenu-l-fitre). Naime. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 157 od 416 . skidanje dlaka sa stidnih mjesta. dž. Sahihu-l-Buhari. Pitanje: Odgovor: Obrezivanje muške djece prirodni je Allahov.a. Da li otac koji ne prakticira islam može biti velijj (zastupnik pri sklapanju braka) svojoj kćerci koja živi u islamu? Datum kreiranja: 27. djeda itd. najbolje zna. Ukoliko nemate mogućosti za takvu pregradu stavite neki paravan. važio je za sve poslanike i sve narode i nije specifičan samo za sljedbenike zadnjeg vjerovjesnika Muhammeda. rezanje noktiju i potkraćivanje brkova. Stvar je u tome da muslimani na Balkanu poslije klanjanja dva rekata džume-namaza klanjaju podne-namaz pod izgovorom da postoji mogućnost da džuma nije valjana s obzirom da nema halife koji bi hatibu dao idžazetnamu. a Allah. Nadam se da će tvoj problem biti brzo riješen. U jednom od tih hadisa Muhammed. Ramić.s. Ukoliko ne zna da gleda što je za nju najbolji interes tada će se to pravo prenijeti na brata. pa tako ih navodi da se stide onoga što nije grijeh. s. dr.š.

kijas itd. nego je mezheb tumačenje šerijatskih propisa koji u tu svrhu koristi šerijatske dokaze. Preporučio bih vam da pročitate knjigu dr. Sunen. Ono što mogu reći jeste da mezheb nije dokaz u šerijatu. Poslanik. 2794. dakle neki dokaz iz validnih izvora šerijata. Često raspravljam sa efendijom o pitanjima za koja smatram da nisu u skladu sa islamskim učenjima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. (Vidi: Tirmizi. zadovoljstva. učinjena dobra djela koja čini radi Allahova. ima veću šansu da joj dova bude primljena i zbog toga se dova upućuje nakon učinjenih dobrih djela. hadis. Sam Ebu Hanife nije dozvoljavao da onaj ko ne zna dokaze na koje se on oslanjao prenosi njegova tumačenja i mišljenja. br. 2769. Šukri H. Da li je to tačno? Odgovor: Nisi mi rekao o kojim pitanjima je riječ. ispravno bi bilo da imam s kojom raspravljaš kao dokaz ponudi ajet. osoba koja je pokorna Allahu. ”Kitabu-l-hamam” Osoba koja tu dužnost ne izvršava čini grijeh.s. pišu joj se u sevape. On mi uvijek odgovara da to može po našem hanefijskom mezhebu. koji shodno stanju i posljedicama može dostići najveće velike grijehe. idžma. s. Šefika Kurdića o Ebu Hanifi. a Allah.š.v. dž. dž.š. bez obzira koliko griješi.Na pitanja odgovora doc.11. Što se tiče primanja dove.2005 http://www. Ebu Davud. ”Kitabu-l-edeb. pod hidžabom? Odgovor: Pokrivanje stidnih mjesta je dužnost (farz) kako za muško tako i za žensko. ako ona nije islamski odjevena tj. naredio je da se skriva stidno mjesto osim od osobe s kojom se živi u braku.com Pitanje: Da li mi je dozvoljeno da prisilim svoju djevojku – buduću suprugu da nosi hidžab i da li se prima njena dova i učenje Kur‘ana. Ramić. dr. najbolje zna. a koja efendija prakticira.novihorizonti. a ako joj usloviš da se islamski odijeva i to je dozvoljeno. Smatram da mudro i lijepim savjetom trebaš djelovati na svoju buduću suprugu. Prema tome. Sve dok je osoba u islamu. Sunen. Pitanje: Student sam biologije u Podgorici. tako da ti ne mogu dati potpun odgovor.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 158 od 416 . Datum kreiranja: 27.a. dž.

U tom smislu potrebno je imati nezavisnu komisiju koja bi ocijenjivala ponude operatora i svake godine valorizirala njihov učinak. To se može ostvariti jedino ”otvaranjem tržišta”. koliko mi je poznato nema otvorene kompeticije i nema nezavisne komisije koja bi ocjenjivala ponude i njihovu realizaciju. sigurno čini grijeh. skučenost prostora na kom se obredi hadža obavljaju. Saudijske Arabije. jer sigurno je da Islamska zajednica raspolaže najstručnijim potencijalom i može ponuditi najbolje uslove i najbolju organizaciju hadža. imat ćemo primjedbe hadžija koji će se žaliti kako je hadž preskup i kako su usluge loše. kada je o organizaciji hadža riječ. u neku ruku. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ali osoba koja prekrši ono što su se muslimani dogovorili kroz Islamsku konferenciju. Jedino javnim nadmetanjem i suzbijanjem monopola može se dobiti kvalitet usluga i sniziti cijena i tako olakšati i uljepšati obavljanje pete islamske dužnosti. To nadmetanje mora biti javno i oni koji ponude najbolje uslove i praktično se dokažu trebalo bi da imaju prednost. Tako i Saudijska Arabija. Razgovarajući sa jednim muftijom čuo sam kako kaže da onim Bošnjacima koji idu na hadž u organizaciji nekog drugog. Datum kreiranja: 27. Odgovor: Saudijska Arabija je zemlja koja zvanično brine o organizaciji hadža. Tom prilikom nas je podsjetio i na jedno pismo Ministarstva za hadž Saudi Arabije.novihorizonti.2005 http://www. Ramić. Normalno je da to bude tijelo koje je na razini onoga u Saudijskoj Arabiji. a kod njih je to Ministarstvo za hadž. od prije nekoliko godina u kojem stoji da Ministarstvo neće izdati vizu osobi koja ide na hadž mimo organizacije Islamske zajednice. jeste da Islamska zajednica bude.š. prije svega. Islamska zajednica pruža mogućnost i privatnim firmama da organizuju hadž i postoji kompeticija među operatorima ali. U tom smislu bi trebalo pružiti mogućnost nadmetanju operatora. Sve dok toga ne bude. hadž tehnički nije ispravan. odnosno njihovo Ministarstvo hadža surađuje sa Islamskom zajednicom BiH. tj. kao i za džuma-namaz potrebna menšura za hadž koju izdaje najveći vjerski autoritet. mimo Islamske zajednice. ali ga Islamska zajednica. a to je ono što Islamskoj zajednici treba biti prvenstveni cilj. s obzirom da su mjesta na kojima se hadž obavlja pod njenom jurisdikcijom. recimo.11. firmi koje organiziraju hadž. koja je dala glavne smjernice Saudijskoj Arabiji u pogledu organizacije hadža. U svakom slučaju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 159 od 416 .com Pitanje: Interesuje me da li organizacija hadždža pripada samo određenim institucijama ili to pravo ima ko god hoće? Čuo sam da je hadždž ibadet poput džumanamaza (u organizacionom smislu) te da je.Na pitanja odgovora doc. Da li će nečiji hadž biti primljen to zna samo Allah. kompeticijom. zastupa. Šukri H. smatram da je obaveza osobama koje žele ići na hadž slijediti upute organizatora hadža. dobijanje vize znači da dotična osoba slijedi upute organizatora. Doduše. U organizaciji hadža ona mora surađivati s onima koji će na terenu organizirati ljude. S obzirom da bez organizacije nema reda. tj. dž. turističkom agencijom. Kod nas nema ministarstva za hadž. a posebno imajući u vidu veliki broj muslimana iz cijelog svijeta koji želi ići na hadž. dr. tj. supervizor i da joj bude glavni interes da muslimani mogu što ispravnije i u što povoljnijim uslovima obaviti hadž. Ono što bih ja želio. U toj kompeticiji bi normalno učestvovata i Islamska zajednica sa svojom.

Muslimanima koji piju pivo s alkoholom preporučio bih da se tog zla klone.Na pitanja odgovora doc. sok od ječma naziva istim imenom kao i pivo u kom ima alkohola i što je istog pakovanja kao i ono. a ne riječi i rečenice.com Pitanje: U jednoj islamskoj instituciji koja zvanično muslimanima tumači islam primljena je u radni odnos službenica koja razgolićena dolazi na posao. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. S druge strane. jer se po pravnom principu ”el-‘ibretu bi-l-mekasidi ve-l-me‘ani la bi-l-elfazi ve-l-mebani” u obzir uzima namjera i suština. i neka vela svoja spuste na grudi svoje. A suština je da to pivo ne opija kada bi se pilo u velikim količinama.” (En-Nur. na sok od ječma. koja zvanično muslimanima tumači islam. dužan si nastojati postojeće stanje popraviti na najbolji mogući način. Želim da o tome nešto napišem i objavim u štampi.. 31) Isto tako. Ramić. ispravnije rečeno. javno krše propise islama.2005 http://www. pa i pisanjem u štampi. preporučio bih proizvođačima bezalkoholnog piva da tom pivu daju posebno ime i posebnu ambalažu kako bi taj sok od ječma i muslimani mogli nesmetano piti. bezalkoholno pivo je dozvoljeno piti imajući u vidu da ne opija i da nema nekih drugih razloga zbog kojih bi bilo haram.11. To što se zove pivom ne može biti razlogom zabrane. jer s alkoholom je svako prokletstvo. Da li je dozvoljeno piti bezalkoholno pivo? Datum kreiranja: 27. i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 160 od 416 .. Zbog toga bih preporučio da se bezalkoholno pivo izbjegava sve dok se ta sumnja ne otkloni s posebnim imenom i ambalažom. Malo je problematično to što se taj. naredbu u Kur‘anu: ”A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. a posebno bih preporučio da se ne pije u onim okolnostima u kojima bi neko mogao posumnjati da je u pitanju alkoholno pivo. Pitanje: Odgovor: Da. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Smatram da bi prije tog koraka bilo poželjno da na lijep način posavjetuješ dotičnu službenicu i ukazeš joj na Allahovu. Šukri H. Jedan od načina da se sačuvaju od piva u kom ima alkohola jeste da pređu na bezalkoholno pivo. tj. Ukoliko to ne urodi plodom. dr. ukoliko smatraš da će to pomoći u željenom pravcu. trebaš razgovarati i sa odgovornim u pomenutoj instituciji u nadi da će joj oni ukazati da nije dolično da službenici islamske institucije.š.

zekat daju.11. u onim sredinama gdje ljudi dovoljno ne poznaju islam ta sekta brzo pridobija nove pristalice s obzirom da poziv na slijeđenje Kur‘ana jako lijepo zvuči. pušenja. Moj savjet svima. među kojima je i dr. kao što imamo društva za borbu protiv alkoholizma. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. švepsa itd.s. jer briga o tome je sastavni dio islama. poste. Jusuf El-Karadavi. jer detalje o tim temeljima islama nalazimo u hadisu. tj. Tu svoju tvrdnju oni potkrepljuju naučnim činjenicama koje govore o ogromnoj štetnosti po zdravlje koje ima koka-kola. dž.a. jeste da se s islamom upoznaju iz njegovih nepomućenih izvora. dala je fetvu koja kaže da je zabranjeno (haram) piti koka-kolu. smatram da bi proizvodi poput koka-kole. jer ne bi bilo mušterija. Ima li osnove za tu njihovu tvrdnju? Da. slijeđenja njegova sunneta. a ne u Kur‘anu.š. savjetujem svima da posebno vode računa o zdravoj hrani i piću. Da li je to rezultat neznanja ili se možda radi o nekoj sekti? Odgovor: Vjerovatno se radi o sekti koja sebe naziva Ehlu-l-Kur‘ani (Sljedbenici Kur‘ana). narkomanije.Na pitanja odgovora doc. dok zanemaruju i neće da čuju za hadise. Za mene nema dvojbe da bi ljudi trebali izbjegavati piti gazirana pića. Datum kreiranja: 27. prostitucije itd. To je zalutala sekta koja ne slijedi Kur‘an. Štetnost gaziranih sokova je zastrašujuća i kada bi svijet toga bio svjestan. pepsi-kole. hadž obavljaju itd. Ramić. U svakom slučaju. a zatim iz vjerodostojnih hadisa. pomoć išli pravim putem i prakticirali izvorni islam. Pitanje: Kod nas u Čikagu postoje neki ljudi koji propagiraju učenje samo iz Kur‘ana. Ja se nadam da će se ubrzo u svijetu afirmisati društva za borbu protiv gaziranih pića. Do mene su dolazila mnoga naučna istraživanja u pogledu štetnosti gaziranih pića. Šukri H. brzo nestali sa tržišta. prije svega iz Kur‘ana. onako kako je to činio Allahov. jer da slijedi Kur‘an slijedila bi i mnogobrojne ajete koji govore o obavezi slijeđenja Poslanika.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 161 od 416 . Ako sve to imamo u vidu onda možemo shvatiti koliko su oni u zabludi. mnoga suvremena ulema. bez obzira što ne opijaju. dž.v. Nažalost. s.com Pitanje: Odgovor: Neka naša braća i sestre neće da piju koka-kolu govoreći da je to haram.š. s.a. miljenik Muhammed.v. dr. a u suštini taj poziv je samo kora koja u sebi ništa ne sadrži.s.novihorizonti. kako bi uz Allahovu. muslimanima i nemuslimanima.2005 http://www. Njih treba pitati kako oni klanjaju. te činjenicom da procenat od zarade ide cionističkoj državi Izrael koja vrše teror nad muslimanima Palestine. Umjesto toga trebali bi da se usmjere ka prirodnim sokovima u kojima nema hemikalija. kao što su oni koji se nalaze u Buharijinom i Muslimovom Sahihu.

a.novihorizonti.v. želim ukazati da sve sufije nisu iste. To što se neki probadaju. i njegovi ashabi to nisu radili. bilo da se radi o učenju nekog šejha. te kada vidi nešto kod svoga brata. Sve sufije koje su u okrilju islama. o evlijama ima raznoraznih bajki i pogrešnih vjerovanja koja ponekad prelaze u širk. zanima me šta Vi mislite o teoriji koja se u tim krugovima uči u pogledu avlija. Ima sufija koje slijede sunnet Poslanikov. Među tarikatima. praksu. Šukri H. Nekad su te greške rezultat čovjekovog ličnog stava i ubjeđenja. selefija.s. s. a nekada rezultat učenja koje slijedi.a.v. Činjenica je da kod nas. a zlo bi bilo daleko od mene. a i u ostalim dijelovima svijeta.a. pa tako neki šejhu na ruku i sedždu padaju i čine ono što šerijatom nije propisano. Ramić. dž. partije.2005 http://www. kaže: ”Ja vam ne kažem: ‘U mene su Allahove riznice‘. Odgovor: Prije svega. a pogotovo među šejhovima postoje razlike koje su ponekad izuzetno velike.” (Hud. ako vidimo ”evliju” da čini velike grijehe.com Pitanje: Poštovani profesore. udruženja itd. dužnost je svakom muslimanu da naređuje dobro i odvraća od zla. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Izuzetak treba da budu osobe koje stvarno imaju podle ciljeve i na koje treba otvoreno ukazati kako bi druge zaštitili od njihova zla.v. da treba da gradimo islamske ličnosti.š. te koliko ima utemeljenja u šerijatu promoviranje tarikata i tesavvufa kao nekih islamskih disciplina. dž. s. time što im se pripisuje ono što je samo u Allahovom. dž.s. jer se evlije izjednačavaju sa Allahom.11. s. dove koje oni uče za svoga života imaju veću šansu da budu uslišane zbog statusa koji imaju kod Allaha. s.s. Naime. O tim ljudima govore ajeti: Junus. kulta šejha. naša su braća u vjeri i prema njima imamo veće obaveze nego prema onima koji nisu u okrilju islama. znajmo da je on od evlijauš-šejtan. a i samim grupama.š. Svako vjerovanje o evlijama koje nema utemeljenje u Kur‘anu i sunnetu pogrešno je. Hoću reći. pa makar kod tih ličnosti bilo i velikih grešaka. dr. niti: ‘Meni je poznata budućnost‘. neko manje neko više. osim neukom ili oholom..š. Normalno. Evlije mogu imati keramete. pa Datum kreiranja: 27.. a ne da ih rušimo. Poslanik. platformi i programu nekog džemata. Evlije postoje i to su ljudi koje Allah. evlije su obični ljudi koji ne poznaju budućnost (gajb) i ne mogu ljudima donositi dobro i od njih odvraćati zlo. zamolio bih Vas da iznesete Vaše mišljenje o praksi koja se prakticira u nekim sufijskim krugovima. Što se probadanja tiče. Nadalje. probadanje sabljama itd. Po tome ih i mi prepoznajemo. sve devijacije u pogledu vjerovanja treba ispravljati. Naime. Normalno. toliko daleko da ih ne možemo smatrati muslimanima.” (ElE‘araf. biva onako kako Allah hoće. a ima ih koji su izuzetno daleko od njegova sunneta. ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju. stekao bih mnogo dobra. dž. 188) Doduše.. 31) ”Reci: ”Ja ne mogu ni sam sebi neku korist pribaviti.Na pitanja odgovora doc. pa makar činili i velike grijehe i novotarije u vjeri koje ne izvode iz islama. Ali. 34 i mnogi hadisi. voli zbog toga što puno dobrih djela čine. da ih korigujemo. Najpodesniji način jeste da ukazujemo na Poslanikovu.s. pa makar suhih čarapa preko rijeke prelazio. A da znam pronicati u tajne. zvao on sebe sufija. dž. dužan je da na najbolji i najefikasniji način to pokuša kod svoga brata ispraviti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 162 od 416 . niti kažem: ‘Ja sam melek‘. a što dotični musliman smatra pogrešnim.v.a. a malo griješe. niti od sebe kakvu štetu otkloniti. ihvanija ili bilo kako. to je pitanje jasno svakom muslimanu. Vrlo često ljubav i poštivanje koje musliman treba imati prema starijem i učevnijem kod nekih prerasta u vid obožavanja. jer evlije nisu bolje od Poslanika. Postoji na stotine tarikata i na hiljade sufijskih grupa i na desetine hiljada sufijskih šejhova. El-Enfal. o kom Allah.š. domenu. a da krv ne poteče. džini mogu pomagati te ljude da čine djela koja su za nas neobična i to nije nepoznato. Normalno da svi muslimani griješe. 62.š.

Pitanje: Ukoliko osoba dobije obeštećenje nakon dugog sudskog procesa i nakon odugovlačenja isplate od strane koja je dužna platiti obeštećenje. i to ne možemo smatrati islamskom disciplinom. bilo kakvog. strane molimo Allaha. toliku vrijednost imaš pravo uzeti. Mi. dž. Pod kamatom podrazumjevamo stvarni višak vrijednosti. moglo kupiti recimo deset grama zlata.š. I oni su u tome uspješni isto kao i sufije koje se probadaju. dr. Hejsem el-Hajjat. ratom u Afganistanu. ono što je ušlo iz budizma to je budistička disciplina. praksi. kada si ga trebao dobiti. b) kako bi se napravila razlika između onih tarikata koji su bliže učenjima islama i onih koji su dalje. postoji toliko nejasnoća pa je najbolje sačekati da se te mutne vode malo razbistre. raznoraznim fetvama u vezi s tim itd.v. Jusuf al-Karadavi .com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 163 od 416 . kako postupiti s kamatama koje su precizirane u sudskoj presudi? Odgovor: Ne gleda se u brojke nego u vrijednost.s. Ramić. Volio bih da nam date svoju ocjenu te fetve. bez objašnjavanja onoga što je u njemu pozitivno i onoga što je u njemu negativno. Jusufa el-Karadavija i dr. Isto tako. Taha Džabir el-Alevani. to muslimanima treba biti jasno. Potpisnici te fetve su (koliko sam razumio): dr. dr. a posebno oni koji su naklonjeni zuhdu. Neki dan sam gledao kako se Hindusi u Indiji probadaju i rade iste stvari koje prakticiraju neki sufijski tarikati. Muhammed Seid el-Avva.Na pitanja odgovora doc. dr.11. jer se time islam pogrešno tumači. a Allah. mogli sačuvati onoga što nema utemeljenje u Poslanikovoj. a ne fiktivni. kako bi se muslimani. smatram da nije dozvoljeno. Taha Džabira bila na nivou i pokušala dati najbolje upute u vrlo delikatnoj i krajnje nejasnoj situaciji. Odgovor: U vezi sa događajima u Sjedinjenim Američkim Državama. da ih nagradi za njihov trud i hrabrost da pomognu muslimanima u rješavanju najdelikatnijih pitanja s kojima se muslimanski ummet danas suočava. Pitanje: U toku američke agresije na Afganistan pojavila se fetva koja muslimanima koji to ne mogu izbjeći dozvoljava ostanak u sastavu snaga Američke vojske i učešće u tim operacijama.a. Samo promoviranje tesavvufa. Ako se tim novcem.2005 http://www. Ono što je u tesavvuf ušlo iz kršćanstva to je kršćanska disciplina.š. a šta nije i kako bi se afirmiralo ono što je pozitivno. banka bilježi kao kamatu i uračunava se u glavnicu. recimo. Tarik al-Bišri. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s naše. Smatram da je ulema poput dr. s. Datum kreiranja: 27. ono što je ušlo iz judaizma to je judaistička disciplina itd. pa čak i mijenjale onako kako njima odgovara u cilju postizanja zacrtanih ciljeva.novihorizonti. tesavvuf možemo smatrati islamskom disciplinom samo u onom omjeru u kojem njegova učenja imaju oslonac u Kur‘anu i sunnetu.com to su džinska posla. najbolje zna. pa makar u to ušlo nešto od onoga što je naznačeno kao kamata. Fahmi Huvejdi i dr. za tim postoji potreba: a ) kako bi se pojasnilo šta je u tom naslijeđu u skladu sa učenjem islama. mr. dž. Što se tiče izučavanja tarikata i tesavvufa kao naslijeđa muslimana. Otuda se inflacija oduzima od onoga što. tumačile. Ono što sam primijetio jeste da je oko te ”navodne” fetve bilo dosta igara i da su je zainteresovane strane natezale. Šukri H.

Pitanje: Odgovor: Fiktivno sklapanje i razvod braka islam ne poznaje. Muslimanku koja se udala za nemuslimana šerijat tretira kao bludnicu.Na pitanja odgovora doc. O svemu što sam naveo postoji konsenzus islamske uleme. A u ovim danima Mi dajemo pobjedu sad jednima. nakon izuzimanja inflacije. a sad drugima. kaže: ”I ne gubite hrabrost i ne žalostite se. Ramić. dati u nešto što je korisno. da postanu svjesni njihovih vrijednosti i da ih prakticiraju u životu. U novinama sam pročitao da su se obavila dva vjenčanja katoličko i muslimansko. Da li je to u skladu sa šerijatom? Kakav je status fiktivnog razvoda braka sa suprugom da bi se mogao sklopiti fiktivni brak sa strankinjom radi dobijanja boravišne vize? Odgovor: Po šerijatu.novihorizonti. Mogu li kamatu koju mi banka daje dati za izgradnju internata medrese? Datum kreiranja: 27. dobivenu kamatu će. i drugi rana dopadaju. Šerijatsko vjenčanje ne može se obaviti jer šerijat takav brak ne priznaje. Uzvišeni Allah. islam) zapostavi. pa čak i kod onih koji mu se najviše suprotstavljaju. Pitanje: Neka Turkinja udala se za sina Helmuta Khola. Šukri H. a protok informacija koji omogućavaju suvremene komunikacije omogućava da ti argumenti dođu u javnost i da se milioni ljudi s njima vrlo brzo upoznaju. a Allah ne voli nevjernike. da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao šehide. r.2005 http://www. Stanje muslimana je sve bolje.” (Ali Imran. smatra se stvarnim.com Pitanje: Odgovor: Šta Vi vidite kao rješenje za muslimane da bi izišli iz sadašnje ponižavajuće situacije? Izlaz je da ljudi nauče propise islama. vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. uprkos svim problemima. Prema tome. je rekao: ”Mi smo narod kojeg je Allah uzdigao islamom i neće ga poniziti osim ukoliko ga (tj. možete. Muslimani se vraćaju islamu i s druge strane.a. svijest o vrijednosti islama sve je veća i kod nemuslimana. Ukoliko je osoba prisiljena da drži novac na banci koja posluje s kamatama. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Islam ima snagu neoborivih argumenata u svakom pogledu. fiktivno sklapanje i razvod braka nisu dozvoljeni. a ako se to desi.11.” Treba naglasiti da muslimani od islama imaju koristi onoliko koliko ga prakticiraju. a od čega neće imati direktne koristi. 139-140) Omer.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 164 od 416 . muslimanka se ne može udati za nemuslimana. Ako vi dopadate rana. dr. Pitanje: Odgovor: Da. već sve to smatra stvarnim.

š. s. d) u džamijama koje su napravljene s ciljem da razjedine muslimane nije dozvoljeno klanjati. pored činjenice da su spomenuti ajeti objavljeni specifičnim povodom iz njih se mogu izvući mnoge opće poruke. dž. 9.s. U svakom slučaju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. Ibn Kesir. posebno u zimskom periodu.” (EtTevba. Dakle. ne daje prosvjetljenje i uputu onima koji sami sebi nasilje čine. g) oni koji krše Allahove. 107-108) Svi citirani ajeti objavljeni su u povodu gradnje Mesdžidud-dirara. s. 9. ideja da spomenuti ajeti mogu ukazivati i na događaje u Americi je interesantna. 109-110) Citiranim ajetima prethode sljedeća dva ajeta: ”A oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli. kad su bili na dan hoda od Medine ili još bliže. dr.a.com Pitanje: U 11. da se zajedno s njim u vatru džehennemsku sruši? A Allah neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. ajetu govori se o rušenju zgrada. Mnogi te ajete povezuju sa događajem koji se desio 11. sigurno će se zaklinjati: ”Mi smo samo najbolje željeli”. došao je melek Džibril i obavijestio Poslanika.s.novihorizonti. a oni javno govore drugačije od onog što nose u svojim srcima.s. Zgrada koju su oni sagradili stalno će unositi nemir u srca njihova. Međutim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 165 od 416 .v. Taj nemir vodi ka potpunom krahu. samo će Allah znati za te njihove skrivene namjere. postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš namaz. ajetu koji se nalaze u 11. Da li se pomenuti ajeti mogu povezati s tim događajem? Odgovor: Riječ je o 109. i 110.s.v.. a Allah. 8/234-247.š. El-Džami‘li ahkami-l-Kur‘an.š.v.v. a Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci.s. Tu džamiju završili su pred Poslanikov. Ramić. pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i Njegova poslanika još prije borio. i 110. Međutim. s. pohod na Tebuk. sve dok im srca ne popucaju. b) oni će se zaklinjati da to rade iz najboljih pobuda. sura broj 9..a. ali za potvrđivanje te teze trebalo bi imati validne dokaze. džuzu Kur‘ana.Ti u njoj nemoj nikad namaz obaviti!. da u njoj klanja i prouči dovu za berićet.a. poslao grupu ashaba i ta džamija je porušena prije njegova ulaska u Medinu. (Džamije razdora) koju su munafici (licemjeri) izgradili u mjestu Kuba. s. e) takve džamije vlast treba srušiti.a. Da bi njihova spletka bila što vjerodostojnija pozvali su Poslanika.š. pri povratku.11.. s.2005 http://www.Na pitanja odgovora doc. dž.” (Vidi: Kurtubi.” Tada je Poslanik. U njoj su ljudi koji vole da se čiste. Šukri H. obećao im je ispuniti želju kada se vrati s puta. f) svijetlu perspektivu imaju oni koji grade građevine s ciljem da postignu Allahovo.a. Tefsiru-l-Kur‘an el-‘azim. a Allah voli one koji se mnogo čiste. dž. u 109. a ustvari željeli su da na taj način razjedine muslimane. od kojih sam naveo neke.. u blizini prve džamije u islamu Mesdžidu Kuba‘a. najbolje Datum kreiranja: 27. Poslanik. zakone će na kraju s onim što imaju završiti u džehenemskoj vatri. A Allah sve zna i mudar je. 2/510-515) Iz navedenog da se zaključiti da se spomenuti ajeti odnose na specifičnu situaciju.” (Et-Tevba. poglavlju. pod izgovorom da je grade za bolesne i iznemogle kako bi im olakšali dolazak u džemat. mnoge poruke tih ajeta su opće kao npr: a) biće među muslimanima licemjera koji će graditi džamije da bi time unijeli razdor. dž. Ti u njoj nemoj nikad namaz obaviti! Džamija čiji su temelji već od prvog dana. h) Allah. zadovoljstvo. sura u Kur‘anu (sura Et-Tevba) koji glase: ”Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u želji da Mu se umili – ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula. i) svi koji krše Allahove. kada su srušene zgrade od 109 i 110 spratova u Njujorku.v. da je ta džamija izgrađena s ciljem da napravi razdor među muslimanima i objavljeno je: ”. dž. zakone osjećaju nemir u svojoj duši i njihova srca su nemirna. c) s obzirom da se sudi po onom što se vidi.

Kao zaključak.s. ali nisam uspjela naći zadovoljavajući odgovor. Šejhu-l-islam (tj. jer rat je varka. Nadalje. teško je sa ove distance procijeniti. jer ljudi će biti proživljeni sa svojim namjerama. treba znati da se u svaki postojeći pokret uključe ljudi koji nisu sposobni da u datom trenutku budu na nivou zadatka. Osim toga. onda je to pogrešno pa ma od kog čovjeka dolazilo. Molim Vas da mi pojasnite to pitanje. Siguran sam da je u u tom reagovanju ponekad bilo ekstremizma. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 166 od 416 . ili se tako deklarisali i u njegovo ime sprovodili određene radnje. po šerijatu. da uvijek ima muslimana koji toga nisu svjesni. Sjeverni savez i Amerikanci) ubijali zarobljene i ranjene muslimane. ako je nešto pogrešno. dakle. Koliko je ta reakcija u određenoj situaciji bila šerijatski opravdana. Abdul-Vehhab. Među njima je bilo i onih kojima je zagarantovan Džennet. Pitanje: Poštovani profesore. a da. ali izgleda da se ubijanje ipak desilo. Dakle. kako bi se mi sami znali ispravno postaviti u različitim situacijama i kako ne bismo pravili greške koje su činili oni koji te propise nisu poznavali. pa ipak se među njima desilo u Me‘reketu-l-džemel ono što se desilo. Pravno pravilo koje je zasnovano na hadisu i praksi Poslanikovoj. Šukri H. a oni su. smatram da. Ramić. kada su vlast i borba za vlast u pitanju. ratovali. Abdul-Vehhab bio učen. nije dozvoljeno. itd. Neko se priključi da bi ostvarivao svoje lične interese. muslimani mogu pogriješiti. Naime. Nadalje. Imajući sve to u vidu. dž. nego od onih koji nisu bili na nivou svoga zadatka ili su pak time željeli postići određene zle ciljeve. Ako je šejh Muhammed b. propisa. ne možemo vjerovati u sve informacije koje imamo bilo od jedne ili druge strane. svjestan musliman će o tome voditi računa. kaže da ko ubije čovjeka nepravedno kao da je cijeli svijet pobio.a. Prema tome. i da ima ljudi koji žele da iskoriste pogodnu situaciju da ocrne islam. Tražila sam po Internetu informacije.novihorizonti. Činjenica je da su Englezi ekstremizam svojeručke podržavali. niko nije bezgriješan. dr. pravi i iskreni musliman nikada neće biti na gubitku. s.2005 http://www. Datum kreiranja: 27.š. čula sam da su sljedbenici Muhammeda ibn Abdulvehhaba u svoje doba ubijali one koji. pa ni šejh Muhammed b. njegovi sljedbenici su pred sobom imali državu koja je podržavala ili prešućivala mnoge vidove širka koje su njeni podanici činili. ne znači da su svi koji su sebe smatrali njegovim sljedbenicima. Međutim. vrhovni muftija Osmanske carevine) je pokret Muhammeda ibn Abdu-l-Vehhaba proglasio nevjerničkim i to je bez sumnje ispolitizirana fetva a. smatram da je bolje da se skoncentrišemo na izučavanje Allahovih. Ako se sukob i krvoproliće moglo desiti najodabranijoj generaciji kako da se ne desi onima koji su poprilično daleko od te generacije. Ne mogu to da prihvatim. priključe se kao peta kolona.11.com zna. a to. treba znati da je pokret Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba bio nosilac borbe protiv turske vlasti na Arabijskom poluostrvu. Neki se priključe da bi ono što je dobro rušili iznutra. dž. Allah.v. vidjeli smo u nedavnim događajima u Afganistanu. isto tako sam siguran da taj ekstremizam nije dolazio od učenih ljudi. Međutim. Hoću da kažem da. po njihovom mišljenju. pošten i islamu predan svim svojim bićem. kada su i jedna i druga i treća strana (Talibani. tu šejtan može lahko da djeluje i siguran sam da je sa svih strana činjeno dosta toga što nije u skladu sa šerijatom. iskren. dugo me muči jedno pitanje. Nadalje. kaže da se šerijatske kazne ne izvršavaju ako postoji i najmanja sumnja da osoba nije počinila djelo za koje je optužena.Na pitanja odgovora doc.š. Odgovor: Ashabi su bili najodabranija generacija. (kojeg se drže Talibani i Sjeverni savez) i po Ženevskoj konvenciji koje se drže Amerikanci. nisu bili 100 posto u vjeri. tako da su svjesni opasnosti od širka morali reagovati. a svako će naći na ahiretu ono što je imao namjeru. bili učeni i postupali u skladu sa šerijatom. to je činjenica. ipak. Prema tome. s druge strane.

Želim još naglasiti da odabrane generacije muslimana nisu skrnavile vjerske objekte nemuslimana. napiše grafit na zidu pravoslavne crkve). pa čak i po cijenu da moradne osnivati novu organizaciju ili partiju.com Pitanje: Smatrate li da bi muslimani u BiH trebalo da osnuju neku političku organizaciju (ili možda čak političku stranku) koja bi bolje štitila interese Bošnjaka. U svakom slučaju. U osnovi. Smatram da bi štetu trebalo da namiri općina koja je svojim službama dužna zaštititi imovinu i lica na svom području.Na pitanja odgovora doc. dok stvari koje se smatraju općim vlasništvom koriste. U naše vrijeme blagodati i bogatstva većinom se ne raspoređuju ravnopravno i obaveza je svih koji mogu doprinijeti poboljšanju stanja da tu nepravdu isprave. uglja. ako se radi ono što je dozvoljeno (halal) i ako se to čini s ispravnim i iskrenim nijetom. uvijek će. Pitanje: U slučaju da neki musliman nanese štetu crkvenom objektu (naprimjer. ukoliko je popraćena zdravim takmičarskim duhom i željom da se postigne opće dobro. da s drugima surađuju u onome što je dobro i općekorisno. Istine islama treba nemuslimanima dostavljati na lijep i prigodan način.11. prije svega. a da se bore protiv svega što je zlo.2005 http://www. gdje je vaš ili moj dio u toj imovini? U hadisu stoji da ljudi jednako polažu pravo na vatru. pa gdje je moj dio od muslimanske nafte. inša-Allah. smatram da nam je potrebna neka vrsta svebošnjačkog kongresa na kom bi se valorizirali učinci političkih stranaka i procijenilo da li imamo potrebe i sposobnosti da podnesemo teret osnivanja novih političkih organizacija ili se postojeće mogu profilirati tako da zadovolje interese Bošnjaka. kako oni prema tim istinama ne bi odmah u startu imali predrasude koje ih mogu spriječiti da te istine shvate i usvoje. Nadmetanje i različitost su blagodat. Naime. a ako se počinilac štete ne može pronaći tada se šteta namiruje iz općeg fonda predviđenog za to. pa prema tome općina treba da snosi posljedice za poslove za koje je odgovorna. oni koji su im najbliži. a odvraćaju od zla. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 167 od 416 . dr.. a među njima postoji ogromna razlika. po nekima šesti islamski šart. donijeti dobre rezultate i zbog toga od nadmetanja ne treba bježati. ili pak smatrate da su postojeće organizacije i stranke dovoljne u tom pogledu? Odgovor: Smatram da svi muslimani treba da naređuju dobro. Politički rad može itekako poslužiti da se taj princip. Datum kreiranja: 27. Je li to slučaj kod nas u Bosni ili bilo gdje u svijetu? Dakle. smijem li ja kao musliman odvojiti dio vlastitog novca da bi se šteta sanirala? Odgovor: Štetu treba izmiriti onaj ko ju je nanio. vakuf se troši i iskorištava na način koji je vakif precizirao vakufnamom. te da druge ne ometaju u onome što je dobro. smatram da nema smetnje da muslimani imaju više partija pod uslovom da te partije baziraju svoj rad na općim principima islama. vodu i pašnjake. a te generacije muslimanima treba da budu uzor. Različitost. Pitanje: Moje je razumijevanje da bi muslimani trebalo da imaju koristi od vakufske imovine. a kada oni uzmu koliko im je dovoljno onda dolaze na red oni poslije njih i tako redom. prakticira na najbolji mogući način..? Odgovor: U pitanju je miješanje vakufa sa stvarima koje se smatraju zajedničkim vlasništvom. U svakom slučaju. Ramić. Šukri H.novihorizonti. treba dati sve od sebe u tom pogledu. svako ko ima potrebu i osjeća se sposobnim da na polju podrške istini i pravdi nešto doprinese.

tako da između njega i Dženneta neće biti koliko aršin. a priroda šminke je takva da sprečava vodu da dođe do kože i tada mora šminku skinuti.Na pitanja odgovora doc. embrio ne smatra živim ljudskim bićem sve dok mu se ne udahne duša. a Allah. zaista. Datum kreiranja: 27. Šukri H. stvaranje nekog od vas u majčinoj utrobi sabire se četrdeset dana u vidu kapljice. Prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda. ali se. Žena treba da se dotjeruje i uljepšava svome mužu. Pitanje: Želio bih da nam kažete nešto o upotrebi šminke za muslimanke kada se pojavljuju na javnom mjestu. r. ukoliko mora abdest uzeti. a ne tuđim muževima i drugim muškarcima. pod uslovom da sama šminka bude halal i da ne šteti njenom zdravlju. pa će ga preteći ono što je zapisano i uradit će posao Džennetlije i ući u Džennet. tako da između njega i Džehennema neće biti koliko aršin. dž. ”Kitabulkader”. nam je ispričao. Tako mi Onoga mimo Koga drugog boga nema. sa šerijatskog aspekta.s. jer je čovjek. pošto se tada u njega duša udahnjuje. Kada se muslimanka pojavljuje na javnom mjestu. dan nakon začeća. ipak. Potom mu bude poslan melek i udahne mu dušu i budu mu naređene četiri riječi: da zapiše njegovu opskrbu.com Pitanje: Odgovor: Kada se embrio smatra živim bićem? Pretežno mišljenje jeste da se embrio smatra ljudskim bićem 120.11. ukoliko želi izići na javno mjesto dužna je šminku skinuti ili nikab staviti. dr. koliko će živjeti i da li će biti sretan ili nesretan. Ramić. br. Običaj žena u džahilijjetu bio je da se dotjeruju radi drugih. neko od vas će raditi posao Džennetlije.2005 http://www. ”Kitabut-tevhid”. najbolje zna. 7454) Sahihu Muslim. zatim bude u vidu sažvakanog zalogaja (od mesa i krvi). te postoji li neki dokaz o visini pete kod obuće koju žena muslimanka može nositi? Odgovor: Kada žena izlazi na javno mjesto treba pokriti svoje ukrase. br. Međutim. s. a on je onaj koji istinu govori i kome je istinitost potvrđena: ‘Zaista. embrio živi i osjeća i prije nastupanja stodvadesetog dana. duša. to je lijepo i za to ima sevab i nagradu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. A neko od vas će. da oblače na noge razne rekvizite kako bi se njihov hod čuo i kako bi izgledale što više i tako se isticale. kako je suvremena nauka utvrdila. ajet sure En-Nur. Opširnije o ovom pitanju pročitajte komentare na 31. pa će ga preteći ono što je zapisano i uradit će posao Džehenemlije i ući će u vatru. dakle prije udahnjivanja duše.novihorizonti. raditi posao Džehenemlije.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 168 od 416 . a tijelo je obična zemlja. Ukoliko se šminka s ciljem da se uljepša svome mužu.a.š.v.a. ne smije se posebno isticati: bilo koketiranjem. da je rekao: ”Allahov Poslanik. 2651) Treba naglasiti da. Isto tako. zatim bude u vidu zakvačka isto toliko.” (Sahihul-Buhari. odjećom ili obućom.

jer prenosi se da je i Poslanik. Nas interesuje da li je dozvoljeno na takav način zadržati novac dobijen na ime akontacije? Treba još reći da za dobijanje računa od hotela treba. Pitanje: Odgovor: Smatram da nema smetnje da radiš na tom radnom mjestu. Ukoliko bi se učilo u sebi. U svakom slučaju. Prisutna je praksa da se. ukoliko je moguće. treba da znaš da se sve što je od svinje smatra nečistim. pod uslovom da ne postoje neki drugi harami. namaz bi bio ispravan. ali se spravljaju jela od svinjskog mesa? Datum kreiranja: 27. tako da moraš voditi računa da nakon radnog vremena.a. dr. u takvim situacijama noći kod prijatelja i rodbine. ne treba klanjati podne-namaz. ponekad tako radio. noćenje itd. i da se precizira da li osoba može uzeti ono što će biti jeftinije i na tome ostvariti sebi uštedu. u kojim hotelima boraviti. karte. u suprotnom. tj. tražimo da se to nadoknadi. Pitanje: Odgovor: Da. Ukoliko klanja džumu.v.novihorizonti. a zatim se uzme račun od nekog hotela kako bi se pravdao dobijeni novac. ponekad.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 169 od 416 . Kada klanjam noćni namaz. Šukri H. jer džuma zamjenjuje podne-namaz. uz napomenu da bi u takvoj situaciji bilo dovoljno da se donese cjenovnik usluga koje si imao pravo koristiti i da se na osnovu njega izračuna koliko si imao pravo potrošiti.2005 http://www. onda nema smetnje da se postupa onako kako je u pitanju navedeno. a varanje u islamu nije dozvoljeno. opereš ruke i imaš čisto odjelo. sajmove itd. uglavnom. treba li da učim naglas? Da li je žena dužna ići na džuma-namaz? Mogu li kao musliman raditi u piceriji u kojoj se ne prodaje alkohol. u interesu firme da njeni službenici drže do određenog nivoa. ispravno je na noćnim namazima učiti naglas. ukoliko smo potrošili više od akontacije. u kojim restoranima se hraniti itd. mada postoje ljudi koji daju račune i bez traženja naknade. tako da samovoljno kršenje tih normi može biti vrsta prevare.com Pitanje: Firma u kojoj radimo šalje nas na kurseve. ili kad hoćeš klanjati. da odobri svojim radnicima predviđene troškove koji treba da budu precizirani: kojom klasom i vrstom prevoza mogu putovati. npr. riješite to pitanje dogovorom s odgovornim u firmi. Dakle. Odgovor: Smatram da to pitanje treba legalizirati tako da firma zvanično odobri takve postupke. s. Ukoliko se to zvanično odobri. Treba imati na umu da je. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da se kupci varaju tako što se u hranu stavlja nešto što se javno ne deklariše itd.11. bilo da se klanja u džematu ili pojedinačno. Pitanje: Odgovor: Žena nije dužna klanjati džuma-namaz. nekom nešto dati na kahvu. Prije odlaska na put dobijemo određenu akontaciju koja je približna troškovima putovanja u što spadaju dnevnice.Na pitanja odgovora doc. ali joj je to dozvoljeno. Nakon povratka u firmu moramo sravniti račune tj. vraćamo nepotrošeni novac.s. Ramić.

a. Pitanje: Odgovor: S obzirom da je ciklus u međuvremenu nastupio. S obzirom da svijet o tome ništa ne zna.s.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Slušao sam kako jedan šejh govori da je Isa. da li je dužan da zanijeti da će biti imam ženama i muškarcima. pod uslovom da se to čini isključivo radi dobrobiti ljudskog roda. to što taj šejh priča nije tačno. Ramić. Pitanje: Kada imam nijeti. Nakon intimnog odnosa moja supruga je primijetila da je dobila mjesečni ciklus.v.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ili i jedni i drugi. koji je već bio otpočeo klanjati sam.11. r. bi ukazao Ibn Abbasu.a. smatram da niste odgovorni s obzirom da za to niste znali. Da je pomenuti nijet bio uslov za ispravnost namaza. dok je u namazu. Allahovim. koje je uspostavio u prirodi i obznanio u Objavi. da bude u granicama stvarne potrebe i u skladu sa općim. Da li smo dužni učiniti kefaret (dati iskup)? Datum kreiranja: 27. dr. Poslanik. da mu se ne pridružuje.2005 http://www. jer je Ibn Abbas. dakle da nanijeti predvoditi džemat u kom su samo muškarci ili samo žene.a. dž. znao priključiti se Poslaniku.com Pitanje: Odgovor: Smiju li se životinje koristiti za eksperimente? Da. a. s.s. Ako je dužan kako će postupiti kada se. Šukri H. sišao među nas i da je to saznao prije petnaest godina od jednog hafiza koji ima kontakte s džinima. neće biti tajna i on se neće skrivati ni jedan dan.v.novihorizonti. a.s.š. i klanjati s njim u džematu. žene priključe džematu? Odgovor: Nije uslov za ispravnost džemata da imam ostvari nijet imametluka pri stupanju u namaz. a kamoli petnaest godina.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 170 od 416 . r. s. zakonima.a. Vjerujete li tom šejhu? Odgovor: Dolazak Isaa.

brate.Na pitanja odgovora doc. ukoliko je to pitanje u mezhebu tretirano. smatram.š. s. dž. U metodologiji islamskog prava poznato je da naredba (el-emr) može imati dvanaest značenja (Vidi: Ibn Kudame. da je Poslanik. To je velika opasnost kako za takve osobe tako i za sredinu u kojoj se one nalaze.a. Naime. da te nagradi. Odgovor: Cijenjeni brate. kod nas i u svijetu. Stručnjaci u metodologiji islamskog prava precizno su objasnili pravila na osnovu kojih se željeno značenje može prepoznati. također. odobrio da nosi dužu odjeću rekavši mu: ”Ti to ne nosiš iz oholosti.a. a ne one koji tu praksu jasno krše. treba znati da naredbe nisu uvijek na istom stepenu. Međutim. stvarno ponašaju tako kako si opisao. Što se tiče promoviranja hanbelijskog mezheba. Ja ne sumnjam da takve osobe imaju iskren nijet i najbolje namjere. ali to nije dovoljno da bi rezultat uvijek bio ispravan. kako sam rekao. mnoge knjige su pogrešno shvaćene. Revdatunnazir ve džennetu-l-menazir.a. Inače. Prema tome. s. Primjera za to imamo puno. u selefije ubrajamo one koji slijede praksu Muhammeda. Što se tiče besplatnih knjiga koje spominješ. on je Ebu Bekru. Jeste.v. da osoba koja slijedi Kur‘an i sunnet.” (Vidi: Sahihul-Buhari. sve što si naveo ne prakticira se u selefijskim krugovima.v. r. zato što je nosio dužu odjeću. nekoga kaznio zato što je potkratio bradu. pošto je u svakoj knjizi sakupljeno znanje i iskustvo prijašnjih generacija a sve to nam može itekako pomoći da u ovo naše vrijeme bolje razumijemo i protumačimo određeni pravni propis. ne protežira nijedan mezheb. da je to hanefijski mezheb.2005 http://www. ili pak nisu selefije u svim svojim postupcima jer. ali ja ne znam da je Poslanik. Poslanik.s. tekfirenje ljudi koji ne nose brade. dvadesetak ashaba prenijelo je da je on dizao ruke pri odlasku na ruku itd. a na osnovu par besplatnih knjiga prevedenih na bosanski jezik? Allah. spomenuto pitanje se pogrešno razumije. dakle tumačenje koje se bazira na validnim dokazima. proglašavanje neispravnim namaza gdje se ruke ne drže na grudima. ”Kitabul-menakib”. pa čak da se u hanefijskom mezhebu. moje pitanje tiče se aktualne situacije. itd. također. Ramić. 1/191). Šukri H. kao takvo. i njegovih ashaba. ili ih drugi tako nazivaju. br. jer su ih ljudi samostalno čitali i razumijevali na osnovu Datum kreiranja: 27.v. Štaviše. s.s. Međutim. Slijepo slijeđenje određene knjige u bilo kom mezhebu prevaziđeno je i pogrešno. ili pak nije dizao ruke pri klanjanju itd. može naći neko od hanefijske uleme ko ima takav stav. i koje. zanima me šta Vi mislite o pitanjima koja se u tim krugovima propagiraju: promoviranje hanbelijskog mezheba. Ja odgovorno tvrdim da svako utemeljeno tumačenje određenog šerijatskog propisa. naredio puštanje brade. koje je protumačeno naučnom metodologijom.novihorizonti.a. naredio da muškarci ne nose dugu odjeću itd.com Pitanje: Dragi brate.s. 3665) S druge strane.11. s.a.v. Zamolio bih Vas da iznesete mišljenje o praksi koja se prakticira u nekim "selefijskim" krugovima.a. oni nisu selefije. nema sumnje da se mnogi muslimani. većina tih knjiga je dobra i korisna. hanbelijski itd. donosi dobro ljudima na dunjaluku i ahiretu. Interesuje me. dr. njegovih ashaba i učenih ljudi iz prvih generacija muslimana.s. s. zabranio je muškarcima da nose odjeću ispod članaka. kako sam već napomenuo. ako neko želi promovirati nauku to ne znači da želi promovirati određeni mezheb. jer selefijski krug znači da oni koji su oko njega okupljeni slijede praksu Muhammeda. naredio je puštanje brade i potkraćivanje brkova.s. Oni sebe možda nazivaju selefijama. isticanje da će u Džehennem oni kojima hlače nisu zavrnute do iznad članaka. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. kao što je pogrešno zapostavljanje bilo koje knjige u bilo kom mezhebu. Međutim. a spomenuto nije bila njihova praksa.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 171 od 416 . Činjenica je da upravo zbog nepoznavanja šerijata mnogi sebe smatraju sposobnim da tumače islam. isto kao i šafijski. koliko ima utemeljenja u šerijatu mišljenje da svako može sam sebi biti mudžtehid i tumačiti islamsko pravo.

Po šerijatu. 2966. br. ili ga neće nikako biti. ali. kakve bi kardinalne greške taj činio! Slična je situacija sa mnogom našom braćom i sestrama. na osnovu vidljivih pokazatelja i historijskih iskustava da će. a kada se sa njim susretnete. br.” (Sahihul-Buhari. Zamislite kako bi izgledao samouki ljekar. ”Kitabul-džihadi ves-sijer”. odredi u Bosni opet biti rata.Na pitanja odgovora doc. Vjerujete li u to? Datum kreiranja: 27. Bez obzira da li će rata biti za godinu.a. a evlije ne pogađaju budućnost. Npr. Pitanje: Odgovor: Samo Uzvišeni Allah zna šta će biti u budućnosti. bude jaka. godine.2005 http://www. te da svi muslimani ne mogu biti na najvišem stepenu.v. muslimani su dužni da budu spremni tako da se potencijalni nerijatelj plaši da ih napadne. da će oni shvatiti pitanje prioriteta u islamu. Mi možemo pretpostavljati.a. ”Kitabul-džihadi ves-sijer”. i slušajući pjesme koje raspiruju mržnju protiv Turaka. Sahihu Muslim.. je rekao: ”Nemojte željeti susret s neprijateljem i molite Allaha da vam da spas.novihorizonti. situacija da se mijenja. On kaže: ”On tajne zna i On tajne svoje ne otkriva nikome. da će shvatiti da Džennet ima puno deredža. a nema sumnje da je miješanje u ono što je u isključivom domenu Allaha Uzvišenog veliki grijeh.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 172 od 416 . Jedan od dokaza da osoba nije evlija jeste pogađanje budućnosti. osim onoga koga On za poslanika odabere. tako da prema komšijama postupamo ljepše nego što oni postupaju prema nama. jer evlije ne čine velike grijehe. s.š. Šukri H. dvije. čitajući ”Načertanije” i slična djela. kroz historiju uradili velika zlodjela protiv muslimana. ili sutra u vojsci BiH. tako da se oni koji su zadojeni mržnjom protiv muslimana boje da ih napadnu. ne smijemo željeti rat. balija i poturica. budite strpljivi i postojani. s. U svakom slučaju. Iskreno se nadam da će vremenom. 1742) Neke evlije najavljuju da će u Bosni biti rat 2005.s. onda je normalno očekivati da ta djeca. dužni smo da se u svakoj situaciji postavimo kao muslimani. dužni smo čvrsto stati i oduprijeti se. kada vidimo da neki naši susjedi uče svoju djecu kako treba ubijati i klati balije. da je naređeno da se lijepim savjetom i mudro poziva u islam. kada porastu. 26-27) Prema tome.” (El-Džinn. Ja znam da su oni mnoga pitanja pogrešno ili površno shvatili. Otuda je izuzetno važno da bošnjačka komponenta u Vojsci Federacije. Ramić. proširivanjem njihova znanja. Poslanik. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com svoga znanja i intelektualnih sposobnosti. kad ih vidimo kako veličaju one koji su to radili kroz dugu historiju. pokušaju uraditi ono što su radili njihovi uzori koji su se. ako Allah. stotinu. kako treba silovati bule.s.v. da muslimani mogu griješiti pa čak i velike grijehe činiti.11. dž. ljudi mogu znati samo one tajne koje su došle do nas preko Poslanika. što je malo vjerovatno. da im na dobro uzvratimo istim i da se zaštitimo od njihova eventualnog zla. ako do njega dođe. dr.. u najmanju ruku.

boravi na takvom mjestu. ostaje na snazi i dužni smo je izvršiti. Isto tako. koja mogu diskreditirati islamsku ličnost. uglavnom se toči alkohol. onda. u bošnjačkim klubovima širom svijeta. održi korisno predavanje itd. Ukoliko se radi o mjestima na kojima se javno ne čine veliki grijesi. u takvim okolnostima. musliman ne bi trebao boraviti. u smislu dostavljanja poruke islama.com Pitanje: Odgovor: Da li je islamskom misionaru dozvoljeno odlaziti u kafane. neće diskreditirati njegovu islamsku ličnost. tzv.2005 http://www. Šukri H. Stručna osoba koja brije glavu djetetu ne stiče tim činom neki poseban status. klubovima i kafićima najpotrebnija pomoć i da treba tražiti način da se tim ljudima pomogne. tu muslimanu nije dozvoljeno boraviti. Odgovor: Kumstvo ne postoji u islamskoj tradiciji. njegova da‘va će polučivati slabe ili nikakve rezultate. da se s njima druži. privatne kuće itd.11. jer. primijeniti. Činjenica je da je ljudima po birtijama. Iz iskustva znam da su takva mjesta najplodnija za da‘vu. ali musliman ne može degradirati svoju ličnost da bi nečiju uzdizao. Ramić. Isto tako. a to možemo učiniti na drugim mjestima na kojima se te osobe kreću. nije mu dozoljeno boraviti na mjestima na kojima se javno čine veliki grijesi kao što su diskoteke. gdje čaša naokolo hoda. na kraju. na mjestima.Na pitanja odgovora doc. u težini kose. diskoteke.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 173 od 416 . brijanje glave djetetu i davanje sadake u zlatu ili srebru. diskoteka itd. kao što su kahvane u kojima nema alkohola. pa makar se u njima i ne točio alkohol. Npr. Datum kreiranja: 27. ukoliko se alkohol u birtiji prestane točiti. ostale državne ustanove. pod izgovorom da upozna omladinu na koju bi kasnije da‘vetski djelovao? Ondje gdje se alkohol toči. kahvane. tada nema smetnje da daija. s ispravnim nijetom i opravdanom potrebom. Daija. U islamu je propisano nadijevanje imena novorođenčetu i klanje ‘akike sedmi dan. pa čak ako bude od njih tražio da dođu na određeno mjesto na kom se oni uobičajeno ne okupljaju. prijatelj me poziva da budem kum njegovu djetetu pa ne znam da li da se odazovem ili ne. preporučio bih Vam da svome prijatelju objasnite šerijatski propis u nadi da će ga on. I. dr. kafića. Dakle. Pitanje: Kakav je stav islama u vezi s podrezivanjem kose djetetu na prvi rođendan. želim naglasiti da obaveza. Prema tome. i čaša prestane naokolo hodati. kada ti klubovi organizuju islamsku tribinu tada služe samo bezalkoholna pića tako da nema smetnje za daiju da na takvim druženjima učestvuje.novihorizonti. Uvijek su me najpažljivije slušali i najkorisnija pitanja pitali slušaoci u birtijama i klubovima. kafiće itd. osobama iz birtija. Ukoliko se u tom pravcu uloži određeni napor može se naći i odgovarajuće rješenje. Ako bude od njih tražio da njemu dolaze. a to su sva mjesta na kojima se javno čine veliki grijesi. s obzirom da ima veću obavezu prema sebi negoli prema drugome. U najmanju ruku prodaje se pivo. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. fakulteti. ako želi da ima uspjeha. inša-Allah. To je kršćanski običaj. njegov boravak na tom mjestu s ciljem da se susretne s ljudima. s opravdanim razlogom. Međutim. kao što su škole. kumovanje? Naime. mora ljudima odlaziti na noge. nema smetnje da se u njih ulazi i u njima boravi.

Šukri H.11. Naime. za kopiranje u svrhu komercijalne upotrebe obavezna je dozvola vlasnika tog projekta. čak i u slučaju da je šminka stavljena dok se bilo pod abdestom. kaže: ”Dvoje i više čine džemat”. najbolje zna. a Allah. Ponekad ponuđuni dokazi nisu takvi da bismo ono što ti dokazi podupiru uzeli kao vjerodostojno. ipak. autorska prava zadržava nosilac projekta. a znamo da je on znao klanjati u džematu sa Ibn Abbasom.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Prema tome. tj. a ukoliko u džamiji ima treća osoba. Pitanje: Odgovor: Koliko znam taj projekat nije profitabilne prirode. dž.2005 http://www. žensko ne smije samo ulaziti u džamiju. propisano potiranje nogu.novihorizonti. Prema tome. Međutim. U svakom slučaju knjiga je interesantna. ako je u džamiji imam koji joj nije mahrem. nije propisano potiranje lica kao što je. r.com Pitanje: Odgovor: Da li muškarac može klanjati u džematu sa ženom kojoj nije mahrem.a. ono što nema validan dokaz uzimamo s rezervom.š. Pitanje: Odgovor: Smatram da treba izbjegavati klanjanje pred ogledalom. a Allah. Da li nam je dozvoljeno kopirati dio ili cijeli tefsir Ibni Kesira na bosanskom jeziku koji se nalazi na CD-u s obzirom da je do štampanog izdanja teško doći? Može li se abdest uzeti ako žena na licu ima šminku? Molim vas za vaše mišljenje o knjizi Tajna veza.a.š.v. najbolje zna. imam s tom ženom kojoj nije mahrem može klanjati u džematu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 174 od 416 . s. a Allah. pod određenim uslovima. muško i žensko koji bi mogli stupiti u brak. mnoga pitanja koja su spomenuta u toj knjizi su u domenu pretpostavke. dr. Pitanje: Odgovor: Ako ta šminka sprečava vodu da dođe do kože tada abdest nije ispravan. sama ta činjenica nije razlog da joj namaz bude pokvaren ili vrijednost namaza umanjena ukoliko koncentracija u namazu nije narušena. dž.Na pitanja odgovora doc. pa makar muktedija bilo dijete koje ima sedam godina i koje zna klanjati. ali. ne smiju se osamljivati tako da ih niko od ljudi ne vidi.s. Ramić. ali kao što sam rekao. Kulturnog centra Kralj Fehd u Sarajevu. Smatram da nema smetnje da kopirate primjerak sebi za ličnu upotrebu. Poslanik. Može li se klanjati pred ogledalom? Datum kreiranja: 27. s obzirom da je za namaz u džematu potrebno dvoje. džemat se može uspostaviti. jer to može umanjiti koncentraciju na namaz. Pitanje: Odgovor: Za sve što se kaže potrebno je imati šerijatski validan dokaz. ali ukoliko bi osoba klanjala pred ogledalom. ako su njih dvoje sami? Da. dok ovaj nije bio punoljetan. najbolje zna. U svakom slučaju. Međutim. dž. preporučujem ti da se obratiš Centru i zatražiš od njih da ti u tom pogledu pomognu.

Što se drugog dijela pitanja tiče.11. šišanje žene naćelavo i pravljenje frizure kojom se degradira ljudsko dostojanstvo.novihorizonti. To što ste jedno drugom rekli može se smatrati obećanjem tj. jedino u situaciji kada bismo imali siguran dokaz da je osoba otišla na onaj svijet kao nemusliman. smatram da nema smetnje da žena otvori frizerski salon za žene s tim da vodi računa da ne radi one frizure koje su šerijatom zabranjene.Na pitanja odgovora doc. psovali su i vrijeđali islamske svetinje. ti se prema njoj moraš odnositi kao prema svojoj djevojci čuvajući se svega onoga što vam je grijeh. klanjat će joj se dženaza. a Allah. Pod tim podrazumjevamo one za koje pretpostavljamo da su preselili na onaj svijet kao muslimani. Možemo li se mi odnositi jedno prema drugome kao muž i žena. Jednom prilikom sam je pitao hoće li biti moja žena i ona je rekla da pristaje. tada joj ne bismo klanjali dženazu. Postoji mogućnost da osoba i pred smrt izgovori riječi kojima se ulazi u islam. naravno ne na javnom mjestu.2005 http://www. a Allah. Pitam radi sebe. Mi sudimo po vanjskim znacima i ako nemamo dokaza da je osoba izišla iz islama. Šukri H. na neki način. Takvima se klanja dženaza i dođe dosta svijeta. ne preporučuje se da joj dženazu klanjaju ličnosti od ugleda kako se ne bi protumačilo da prisutni uglednici odobravaju način života kojim je ta osoba živjela. Prema tome. Može osoba biti veliki grešnik. kako to ne bi izgledao kao nemoral? Odgovor: Vi ste jedno drugom haram (zabranjeni). a da preseli s dinom i imanom. ako je osoba na samrti oporučila da joj se ne klanja dženaza ili njena rodbina to zahtijeva insistirajući da je to želja umrle osobe itd. Naravno. najbolje zna.š. Npr. a sama zaruka ne mijenja status zaručnika. zarukom. Ramić. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. postili itd. Bili su alkoholičari. Naša veza je ozbiljna. tada joj ne bismo smjeli klanjati dženazu. dr. Znam ljude koji su umrli a nisu nikada klanjali. dž. smatram svojom ženom. Dakle. ukoliko je osoba bila poznata kao veliki grešnik.com Pitanje: Ja i moja djevojka studiramo i nemamo uslova da zasnujemo bračnu zajednicu. koji je to minimum vjerskog života koji čovjek mora kod sebe imati da bi mu se moglo otići na dženazu? Da li je dozvoljeno ženi da šiša muškarce koji joj nisu mahrem i može li žena otvoriti frizerski salon za žene? Odgovor: Svakom muslimanu i muslimanki treba klanjati dženazu. jer ne izvode svi veliki grijesi iz islama.š. sve dok ne sklopite brak koji ispunjava sve uslove za njegovu valjanost.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 175 od 416 . Pitanje: Odgovor: S obzirom da ženi nije dozvoljeno da dodiruje tijelo punoljetne muške osobe koja joj nije mahrem kao i da se s njom osamljuje. Datum kreiranja: 27. najbolje zna. Pitanje: Kod nas hodže gasule i klanjaju dženazu svakom ko ima muslimansko ime. tako da ja nju. kao što je šišanje ili brijanje samo jednog dijela glave. njoj nije dozvoljeno ni da šiša muškarce koji joj nisu mahrem jer će time prekršiti spomenute zabrane.

kada djevojku zaprosi mladić koji ju je dostojan u vjeri i moralu ona bi trebalo da se za njega uda. Ako tako ne uradite. smatram da bi najbliže pojašnjenje u pogledu vremena kada se djevojka treba udati bilo ono koje je spomenuto u hadisu Poslanikovom. Smatram da bi svijest muslimana. Smatram da postoji potreba da se to pitanje pravno reguliše.novihorizonti. dž.Na pitanja odgovora doc. u tom pogledu. Ono što bih ja želio da se u tom pogledu definira jeste da se na nivou pravnih institucija prouči pitanje trajanja i nasljeđivanja određenih vrsta tzv. dž. tako da svakom djetetu treba pristupiti na način koji mu odgovara.) Prema tome. To što je starije dijete drugačije ne mora značiti nešto posebno. br. prodaje i kupovine piratskog softvera? Odgovor: Pokušavaj mijenjati metode sve dok ne pogodiš onu na koju će dijete pozitivno reagovati. Ukoliko se ne bude postupalo po tom principu na Zemlji će vladati nered i nemoral. Sunen. ”Kitabun-nikah”.v.” (Ibn Madždže.2005 http://www. Kako da postupim? Kakav je Vaš stav o pitanju kopiranja.? Odgovor: Ja bih preporučio muslimanima da džamije grade novcem zarađenim na halal način. Sjetimo se da mušrici nisu u svrhu obnavljanja Kabe uzimali novac zarađen na haram način.s. jer nužno je spriječiti monopol koji je šerijatom zabranjen. Pitanje: Odgovor: Ne znam da postoji smetnja da se klanja u mraku. vlasnikove) dozvole. intelektualnog vlasništva. a u kom on kaže: ”Kada vam dođe onaj s čijom ste vjerom i moralom zadovoljni. Sa starijim djetetom nisam imao takvih problema. vlasnička prava su islamom zaštićena i o tom pitanju islamska ulema se jasno očitovala. bit će nered (fitnet) i nemoral (fesad) rasprostranjeni na Zemlji. ukoliko klanjanje u mraku pomaže koncentraciji.š.a. svaka situacija je specifična i zahtijeva poseban pristup kako bi se u obzir uzele sve posebnosti i specifičnosti i postiglo opće dobro.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 176 od 416 . Djeca su različita. s. Može li se klanjati u mraku? Datum kreiranja: 27. trebalo da bude veća. Uz obavezu da se vodi računa o tim posebnostima. to treba iskoristiti. Međutim. Pitanje: Da li je dozvoljeno kupiti zgradu na kredit s ciljem da se preuredi u mesdžid? Da li postoji opasnost da obavljanje ibadeta u tom mesdžidu ne bude primljeno kod našeg Stvoritelja. Pitanje: Imam petogodišnje dijete i pokušavam da ga podučim kratkim surama iz Kur‘ana. oženite ga. dr. kad god hoću da ga podučavam ono počne plakati i vrištati. Štaviše. uglavnom. jer. Pitanje: Odgovor: Poznato je šerijatskopravno pravilo koje kaže: ”Et-tesarrufu fi mulki-l-gajri bi la iznihi la jedžuzu” (Korištenje tuđeg vlasništva nije dozvoljeno bez njegove (tj. a Allah.š.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. najbolje zna. Ramić.com Pitanje: Odgovor: Kada djevojka treba da se uda? Teško je pronaći opću formulu koja bi važila za svaku situaciju. 1957) Prema tome. Šukri H.

tiče to može dostići stepen najvećeg grijeha predviđenog za ubistvo i samoubistvo.s. i u takvoj situaciji izazove udes.com Pitanje: Šta biva sa djecom vjernika koja umru prije punoljetstva? Da li će biti proževljena kao djeca ili kao odrasli i da li će se ta djeca na ahiretu ženiti i udavati? Odgovor: Kada budu ulazili u Džennet. preporučujem svim vjernicima da se pridržavaju svih preporuka stručnjaka koje se ne kose sa šerijatom. a. 19. Da li je to tačno? Datum kreiranja: 27. Na ahiretu će se udavati i ženiti čak i oni koji to nisu učinili za vrijeme svoga dunjalučkog života.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 177 od 416 . Šukri H. Veličinu tog grijeha ne možemo tačno procijeniti. ali što se ahireta. bilo duševne i psihomentalne ili tjelesne komponente. Isto tako. zna za mig oka i za ono što se u prsima krije: ″On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju. Čuo sam da se vozač smatra samoubicom ukoliko pogine vozeći sto kilometara na sahat.novihorizonti. Zato danas.š.Na pitanja odgovora doc. osim ako je to propisano šerijatom. a u grijeh se ubraja svako svjesno ugrožavanje svoga života. te prema tome ne može svojim životom slobodno raspolagati. Zbog toga niko nema pravo da ugrožava ljudski život na bilo koji način. kažemo da je pušenje duhana haram. bez imalo dvojbe. Ramić. u situacijama kada nema jasnog i preciznog šerijatskog teksta.š. Naravno.″ (ElMu′min. Otuda se npr. ako stručnjaci u saobraćaju dođu do zaključka da je prekoračenje određene brzine opasno i da može ugroziti učesnike u saobraćaju.2005 http://www. Upravo zbog te činjenice muftija je dužan. a Allah. ulaziće onako kako ulaze i odrasli. dž. a i ono što grudi kriju. dž.11. treba istaći da ako su ta mišljenja stvarno naučno ispravna ona se ni ne mogu kositi sa šerijatom. dr. postoji osnova da se kaže kako je ta osoba počinila grijeh.) Prema tome. vozi brže od ograničenja itd. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Otuda u najveće grijehe spada samoubisvo. dati fetvu onako kako stručnjaci daju ocjenu onoga što šteti i ugrožava čovjeka u bilo kom pogledu. jer ne možemo precizno znati uzrok grijeha. jer Allah. dužnost je muftiji da kaže kako je prekoračivanje dozvoljene brzine u vožnji grijeh i zabranjeno (haram). jer stručnjaci jednoglasno kažu da taj porok ugrožava ljudsko zdravlje. saobraćajne nesreće u kojima je bilo poginulih generalno tretiraju kao ubistva iz nehata. visine šezdeset aršina i širine šest aršina i ženit će se i udavati kao i oni koji su umrli nakon punoljetstva. dakle u veličini svoga praoca Adema. najbolje zna. Pitanje: Odgovor: Čovjek sebi nije dao život i nije vlasnik tog života. Ukoliko se desi da neko svjesno prekrši određeni saobraćajni propis: pretiče na punoj liniji. prođe kroz crveno svjetlo.

Ramić. ali može biti zastupnik u određenim poslovima u slučaju nepostojanja odgovarajućeg skrbnika. bez nadzora stručne osobe. mlijeku ili tazbini. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Otuda. bilo da je u pitanju srodstvo po krvi.11. ajet sure En-Nisa. posebno ako su dobro osmišljene i ako je u njihovu realizaciju uložen dovoljan napor. donijeti dobre rezultate. preporučujem da se o svim pitanjima konsultujete sa stručnim osobama i to će. na siguran način? Odgovor: Na početku želim istaći da bez lične inicijative u bilo kom pogledu teško može doći do uspjeha. smatram da postoji realna potreba da se pri svakoj džamiji i pri svakoj islamskoj instituciji organiziraju različiti kursevi i seminari za odrasle.Na pitanja odgovora doc. treba znati da samostalno bavljenje bilo kojom naukom.2005 http://www. Šukri H. budući da je od članova moje uže i šire porodice on jedini koji ispunjava šerijatske uvjete za mahrema? Ukoliko je Vaš odgovor negativan. i vrijedna je hvale kako bi se drugi na Vas ugledali. U mnogim našim džematima takve aktivnosti postoje i koliko znam te aktivnosti su uvijek bile dobro primljene i davale su dobre rezultate.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 178 od 416 . osobito ako se radi o osobi koja nije odgajana u kanonima vjere i ne posjeduje neophodno potrebno islamsko znanje. odnosno. znači li to da mahrem može biti samo neko od zvanične uleme u koga imam povjerenja? Odgovor: Mahrem je muška osoba s kojom nikada. ne možeš stupiti u brak. Datum kreiranja: 27. koga ja tada mogu uzeti za mahrema. Da li mi možete ukazati na neki put koji bi mi olakšao sticanje znanja o islamu. Pitanje: Molim Vas da mi odgovorite da li mi mahrem može biti sin tetke moje majke. ne može sin tetke Vaše majke vama biti mahrem. Otuda je i Vaša samoinicijativa u sticanju znanja nužna. da tako kažem. dr. Uzimajući u obzir činjenicu da u svim našim džematima ima odraslih osoba koje bi željele proširiti svoje znanje o islamu. u isto vrijeme. uglavnom sam prinuđena da sama.novihorizonti. bez stručne pouke sa strane. Zbog prirode situacije u kojoj se nalazim. Međutim. stječem svoje islamsko znanje i iznalazim rješenja za neka pitanja. zbog toga što je alim. kao i naše sveukupne situacije.com Pitanje: Početnik sam u vjeri pa je razumljivo da ima mnogo pitanja koja bih Vam željela postaviti a koja se tiču našeg dina. mahrem ne može biti alim. inša-Allah. može biti fatalno jer može uzrokovati kardinalne greške. O tome govori 23. po slovu šerijata. uz ulaganje napora na spoznaji islama. Prema tome. Isto tako. Pretpostavljam da ćete se složiti da ovo može lahko odvesti u zabludu.

U nekim slučajevima mora se vršiti preferiranje. spominju se dječaci koji će služiti džennetlije. treba znati da se sva pitanja ne tretiraju jednako. postoji mogućnost liječenja takve bolesti. preporučio bih Vam da se obratite ljekaru specijalisti za mokraćne kanale. ko je u stanju da vrši preferiranje. tada ćete znati kako se postaviti ondje gdje se prijašnja i sadašnja ulema razišla. Sunen. Pitanje: Odgovor: Ne. a u nekim ne mora. a. i u dobi od trideset tri godine.v. Šukri H. dž. a Allah. Poslanik. koje nije u sukobu s jasnim šerijatskim tekstom i nije u suprotnosti s općim dobrom. Vaša obaveza je da za svako namasko vrijeme uzmete abdest i poslije toga nemojte obraćati pažnju na eventualni izlazak mokraće. kao i akšam i jaciju. Pitanje: Imam problem s mokraćom.11. Interesuje me kojim mišljenjima treba dati prednost. jer dunjalučka djeca će biti proživljena isto kao i odrasli u veličini Adema. uz Allahovu. koji su perfektno savladali poglavlja o kontradikciji i preferenciji i koji su dobro savladali ostale displicine nužne za idžtihad.š.com Pitanje: Moje pitanje odnosi se na odabiranje najutemeljenijih šerijatskih stavova o pojedinim pitanjima. Svi ostali o tome ne treba ni da razmišljaju a kamoli da se time bave.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 179 od 416 . pa makar mokraću osjetili dok ste u namazu. dž. pa makar krv tekla po hasuri. nego čovjek ima izbor.s. Nadalje.š. ″Et-taharetu ve sunenuha″. može se slijediti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ramić.″ (Ibn Madže. jer Allah. visine šezdeset aršina i širine šest aršina. stvorio za tu svrhu. Kako da se oslobodim tog problema? Odgovor: Prije svega. ne opterećuje čovjeka preko njegovih mogućnosti. dž. s obzirom da bolesne osobe imaju olakšicu u tom pogledu.a. Sistem koji se koristi pri preferiranju prilično je komplikovan i poznaju ga oni koji su učili metodolgiju islamskog prava.Na pitanja odgovora doc. jer. utemeljenije. s. br. najbolje zna. U Kur′anu u suri Et-Tur.š. To me mnogo uznemirava posebno kada treba da abdestim i klanjam. Allahov. Što se pak abdesta i namaza tiče. to nisu dunjalučka djeca. Ondje gdje se mora vršiti preferiranje normalno je da treba prednost dati onome što smatramo da je jače. pomoć.novihorizonti. i kako se postaviti u situaciji kada se ulema razišla u samoj metodologiji? Odgovor: Svako mišljenje utemeljeno na validnim šerijatskim dokazima koji su protumačeni na naučnim osnovama.š. Hoću da kažem da. s obzirom da nad njom nemam potpunu kontrolu. kada budete stručni u svemu spomenutom. rekao je ženi koja je imala istihadu: ″Klanjaj. To je dug i komplikovan proces koji nije nesavladiv za one koji taj proces poznaju. Dječaci koji se spominju u tom ajetu su džennetska djeca koju je Allah. Samo oni koji su u tome stručni mogu se time baviti. Da li su to djeca koja su umrla prije punoljetsva? Datum kreiranja: 27. to stanje ne treba da Vam predstavlja poteškoću. pa makar se radilo i o razilaženjima u metodologiji islamskog prava. 24 ajet. i da se njime ostvaruje veće dobro. dr.2005 http://www.s. 616) Ukoliko je bolest teža možete sastavljati podne i ikindiju u jednom od njihovih vremena. dž.

kaže da se svako dijete rodi s fitretom. koliko možete. bez sumnje velika blagodat. Upitan o toj djeci ša će s njima biti na ahiretu Poslanik. aplikativan princip darure (nužde)? Kakav će biti status na ahiretu nemuslimanske djece koja umru prije punoljetstva? Odgovor: Što se tiče ”najljepšeg dara”. a i potrudite se. odgovarat će za svoja djela.s.š. najbolji su oni koji su najbogobojazniji.″ (El-En′am. da li će biti stavljena na ispit kao što će biti sa onima do kojih Objava nije došla? Vanbračna djeca se na ahiretu ne tretiraju drugačije od ostalih. dr. Uzvišeni Allah kaže: ″Što god ko zaradi zaradio je samo sebi.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 180 od 416 . ali nisu najveći. Npr. Međutim. ako umru nekon punoljetstva.š. dar da čovjek živi u islamu daleko je veći.v. br. tj. dakle u prirodnoj Allahovoj. Kod Allaha. s. Šukri H. a koji odbiju poslušnost ući će u Džehennem. 6108) Prema tome. vjeri islamu. dž. s. dao..v. jer čovjek ne nosi tuđe grijehe.s. Islamski pravnici su.š. veliki Allahov. dž. Pitanje: Odgovor: Poslanik. Ramić. takve situacije su vrlo rijetke. no. ući će u Džennet.š.a. i neće odgovarati za svoje porijeklo. Meni je poznata šerijatska odredba u vezi s putovanjem žene. dž. dobra i loša.novihorizonti. te kontinuirane edukacije prinuđena sam često putovati i to u velikom broju slučajeva u inostranstvo.Na pitanja odgovora doc. Prenosi se da će ona kao i oni do kojih objava nije stigla na ahiretu biti stavljeni na ispit. tu mahrem nije ni potreban. dž. tako da ondje gdje integritet žene neće biti ugrožen i gdje za nju nema nikakve opasnosti. s obzirom da žena. postavili određene restrikcije za vanbračno dijete s ciljem da ga zaštite od eventualnih neprijatnosti kojima bi moglo biti izloženo zbog svoga porijekla. Pitanje: Visoko sam obrazovana. 164) Dakle. zlim jezicima otvara vrata da ispredu lažnu priču koja može imati kobne posljedice po nju. Zbog prirode posla i zbog pozicije na kojoj se nalazim.com Pitanje: Odgovor: Kako će se na ahiretu tretirati vanbračna djeca. odredbe. dž. tog najljepšeg dara koji mi je Allah.11. u pogledu dunjalučkih poslova. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kad je bez mahrema. budući da sam jedini skrbnik svoje malodobne kćerke.″ (Sahihul-Buhari. o toj djeci ne govorimo da će u džennet niti da će u džehennem. kao pravni princip postoji. Datum kreiranja: 27. a Allah. normalno da je to grijeh. da taj problem prevaziđete. Niko neće biti opterećen teretom drugoga. dar. dž. ukoliko se time krše Allahove. Koji poslušaju Allaha.š. Molite Allaha. želim napomenuti da moji pretpostavljeni tu odredbu uopće ne uzimaju u razmatranje prilikom planiranja mojih putovanja. ″Kitabul-kader″. djeca su. Što se tiče putovanja bez mahrema. dž.2005 http://www. je rekao: ″Allah najbolje zna šta bi ona radila. dž. a loših se klone.š. a ja nisam u mogućnosti platiti troškove putovanja mahrema. ali se ona ograničava na najmanju moguću mjeru (eddaruretu tukadderu bi-kaderha). Da li je u mom slučaju. Mahrem je propisan s ciljem da ženu zaštiti. Nužda (darura).š. u najmanju ruku. da Vas sačuva tog grijeha. najbolje zna.š. oni koji rade najviše dobrih djela.

2005 http://www. a samu sedždu i odbijanje tumače kao pokornost i nepokornost tih snaga umu. kod mene postoji bojazan u pogledu preuzimanja bračnih obaveza tako da ženidbu odgađam. a o šejtanima u smislu zlih snaga u duši. a ko ne može taj neka posti jer će to ukrotiti njegove strasti. 30) U ajetu su navedene tri riječi koje upućuju na općenitost: elmelaike. Šukri H. pošto je stvorio Adema. pomaže u obaranju pogleda i bolje štiti spolni organ (od grijeha). 4:345-346) Pitanje: Ja sam momak na ženidbu i želim da se oženim. Datum kreiranja: 27. ″Kitabun-nikah″. s.s.a. ukoliko ne postoji razlog za odgađanje. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 181 od 416 . To. dž. omladini ostavio jasnu poruku: ″Omladino.″ (Ed-Darimi. Iteresuje me da li su mu sedždu učinili svi meleki. Prema tome. u kojoj određeni član el ukazuje na općenitost. a ako je sigurna da u grijeh neće otići i tada joj se ženidba preporučuje i smatra se sunnetom. oni koji su na nebesima i Zemlji ili samo oni koji su na Zemlji? Odgovor: Kur′an jasno i nedvosmisleno kaže da su svi meleki sedždu učinili: ″Svi meleki su zajedno sedždu učinili. Otuda Ibn Tejmijje ističe da to negiraju jedino ateistički filozofi koji o melekima govore u smislu dobrih snaga u duši.s.s. To razumijemo iz njegove naredbe da oni koji nemaju mogućnosti za ženidbu poste kako bi time ukrotili svoju strast. a ne sposobnost za intimni odnos. njoj je stroga dužnost da se ženi. a veličina grijeha zavisi od posljedica. dr. u ovom hadisu podrazumijeva se materijalna mogućnost. Međutim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. ko od vas ima mogućnost da se oženi. tada griješite.v. neka se ženi.com Pitanje: Znamo da je Allah.v. Da li griješim u tom svom postupku? Odgovor: Poslanik je. Takva eksplicitnost zatvara vrata bilo kakvom drugačijem tumačenju.š. uistinu. a. a znamo da oni koji nisu sposobni za bračni život ne posjeduju tu strast.″ (El-Hidžr.a. (Vidi: El-Fetava el-kubra. 2072) Pod mogućnošću. br. Sunen. jer Poslanik. Ne zaboravite da osoba koja ima mogućnost za ženidbu. naredio je melekima da mu sedždu učine.11. riječ kulluhum (svi) i riječ edžmein (svi zajedno). a plaši se da će otići u grijeh.Na pitanja odgovora doc. s. obraća se onim koji su spolno sposobni za bračni život.

ispunjavajte obaveze!″ (El-Maide. on treba da voli svoju zaručnicu u smislu da će ona biti njegova supruga s kojom će živjeti na halal način. s.″ (El-Isra. pak. kao i prioriteti koje pri tome treba uzeti u obzir.v.. Željela bih znati mogu li pri sklapanju braka usloviti svome mužu da ostane monogaman tj. kada kaže (parafraziram): ”. bez opravdana razloga to prekrši griješan je. a ne u smislu da smjera s njom grijeh i nemoral činiti itd. njegov grijeh mjeri se veličinom nepravde koju vam je učinio. koju će usrećiti u bračnom životu.com Pitanje: Veoma sam aktivna u proučavanju osnovnih postulata islamskog braka i porodice.š. na kojem ponekad aktivno učestvujem. Prema tome.. jer musliman je dužan ispuniti dato obećanje.. Poznati su mi šerijatski uvjeti koje treba da ispunjava osoba koju biramo za eventualnog budućeg supružnika. Šukri H. najbolje zna. Primijetila sam da se tu vrlo često postavljaju pitanja u vezi s upoznavanjem budućih supružnika. dž. a svaki korak ka nemoralu je grijeh. pak. vaš muž ima opravdan razlog da se oženi još jednom ženom.ženite se onima koje volite. vi imate pravo postaviti taj uslov. bitno je da ti osjećaji ne budu u smislu onoga što je grijeh i da ne vode ka grijehu. Uzvišeni Allah kaže: ″O vjernici. uprkos datom obećanju. Na jednom od islamskih foruma. 32) Pitanje: Odgovor: Da. dr. u tome ga ne možete spriječiti. jer slovom Kur′ana muškarac može istovremeno imati do četiri žene. kao i slična pitanja u vezi s gajenjem osjećanja između budućih supružnika. tada nije griješan što krši dato obećanje i smatram da ga trebate podržati da to i ostvari. kako i u kojoj mjeri je to dozvoljeno prije braka.. da se ne ženi s drugom dok je sa mnom u braku? Datum kreiranja: 27. i ružan je to put. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pokrenuta je i diskusija na tu temu. a vidim da se s istim problemom razumijevanja ovog osjećanja suočavaju i ostala braća i sestre. Uzvišeni Allah kaže: ″I ne približavajte se bludu! Zaista je to sramno. uprkos njegovu obećanju. to znači da nam je dozvoljeno razviti iskrena osjećanja prema osobi za koju smo ocijenili da ispunjava šerijatske uslove za eventualno sklapanje braka? Odgovor: Što se tiče osjećaja prema drugoj osobi.2005 http://www. Ukoliko. a Allah. Ukoliko griješne misli dođu. Vi. jer su one od šejtana i mogu čovjeka povesti ka nemoralu.novihorizonti.. Kršenjem obećanja s njegove strane vi dobivate jedino pravo na razvod braka.a. 1) Naravno.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 182 od 416 .” Da li se to odnosi na bratsku ljubav između muslimana i muslimanke za koju se pretpostavlja da već postoji ili. Meni samoj pomalo je nejasno da li je ljubav kao osjećanje dozvoljena u tom slučaju jer u različitim knjigama nailazim na različite hadise i tumačenja te teme. Ukoliko vaš muž. ali kako zapravo shvatiti riječi plemenitog Poslanika. Ramić.Na pitanja odgovora doc.s. ako se radi o momku. treba ih otjerati.

ali ako su ispravne donose čovjeku boljitak.š. preporučujem vam da se posavjetujete s pravnikom. smatram da za to nema smetnje i da ne morate pitati vlasnika. Pitanje: Odgovor: Da.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 183 od 416 . Namjeravam prije isteka ugovorenog vremena napustiti stan u kom sam postanar. Odgovor: Smatram da je to ispravan korak i sigurno je za dobrobit prije svega imama. za tu vrstu trgovine nema nikakve smetnje. b) kako je obezbijedilo da imami plate primaju na dostojanstven način onako kako svi radnici u savremenom svijetu dobivaju naknadu za svoj rad.com Pitanje: Muftijstvo u Sandžaku donijelo je odluku kojom se imamima zabranjuje zapisivanje i učenje Kur′ana za pare. Šukri H. najbolje zna. Nadam se da će drugi u njima imati pozitivan primjer i smoći snage da krenu njihovim stopama. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ako to smatrate pozitivnim želio bih da to javno podržite. a Allah. dž. U cjelini. Ja tog čovjeka ne poznajem pa šta ću uraditi? Odgovor: Pokušaj pronaći dotičnog čovjeka kako bi mu vratio vrijednost koju mu je tvoj roditelj nepravedno uzeo.Na pitanja odgovora doc.11. Ramić.2005 http://www. a ne po volji. drago mi je da su Sandžaklije smogle snage da se uhvate ukoštac s reformama. Takva vrsta trgovine se zove et-teverruq i ona je dozvoljena. Mogu li u preostalom periodu stan iznajmiti? Da li je dozvoljeno robu kupiti na kredit i istu prodati nekome drugom za gotovinu i za nižu cijenu od one za koju je roba kupljena? Datum kreiranja: 27. Ukoliko u tome ne uspiješ procjeni koliko krava vrijedi i tu vrijednost podijeli u humanitarne svrhe propisane šerijatom. Reforme nisu lahke. Ukoliko u ugovoru postoji klauzula koja to zabranjuje ili je u običajnom pravu to zabranjeno tada Vam nije dozvoljeno. htijenju i nahođenju mutevelije ili nekog džematlije. c) kako imami rade po naučno utemeljenom i dobro razrađenom programu. Pitanje: Babo mi je na samrti ostavio oporuku da vratim kravu nekom čovjeku koju je kupio novcem bespravno uzetim od njega. a zatim i svih ostalih muslimana.novihorizonti. dr. a ne u vidu neke milostinje koju moraju moljakati od svojih džematlija. a nevolja u kršenju šerijatskih propisa. d) kako se kroz razne seminare i kurseve imami stalno obrazuju kako bi mogli ići ukorak s vremenom i biti istinski imami (vođe) svojim džematlijama. Uz prethodno rečeno. Ono što bi me još posebno obradovalo bilo bi da čujem: a) kako je Sandžačko muftijstvo zaštitilo instituciju imama kroz dostojne plate. jer dobro je u slijeđenju šerijata. U suprotnom. Pitanje: Odgovor: Dužni ste držati se ugovora s vlasnikom stana. Zbog toga vrijedi njima težiti.

Sunen. r.š. ne može ništa nadvisiti.a. ″Kitabus-sunne″. već bili predali selam na desnu stranu namaz bi vam bio ispravan. r. b) to može voditi ka bespravnom sticanju imetka.a. jer da je bitno Allah.s. a varanje je općenito zabranjeno. kao cjelinu. Ramić. (En-Nisa. Pitanje: Odgovor: Vaš namaz nije ispravan i dužni ste ga naklanjati. dakle. dž. kao što su deseterica kojima je obećan Džennet. jer tako mi Onoga u čijim rukama je moja duša kada bi neko utrošio koliko Uhud zlata ne bi dosegao pregršt nekog od njih. r. jasno ukazuje da su ashabi vredniji i da suhbe s Poslanikom. Ispravno je da ističemo one koje je Poslanik.v. pa ni njenu polovinu. Međutim. vrednija od Aiše.š.s. Zabrana u tom pogledu je sasvim jasna. Šukri H. a Allah. br. a Allah. odnosno farz. 29) c) fiktivni razvod je pravnosnažan i. Da ste. Neki od razloga te zabrane su: a) to može biti vid prevare. Pitanje: Odgovor: Smatram da je pogrešno vršiti poređenje među ashabima i ocjenjivati ko je od koga bolji. uzdigli na postolje najbolje generacije koja je hodila po Zemlji. 4039). a Allah. jedni drugima na nedozvoljen način imovinu ne prisvajajte. kaže: ″O vjernici. u trenutku kad ste ostali bez abdesta. r.š. zatim da ističemo vrijednosti ashaba. a Allah.a. nego ću je kupcu dostaviti kasnije i to van džamije? Odgovor: U džamiji nije dozvoljeno trgovati pa makar se roba tu i ne nalazila. Isto tako. s. Izgubio sam abdest prije samog predavanja selama.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 184 od 416 . s.a. najbolje zna. Poslanik.š. dr.″ (Ebu Davud. dž. hadis u kom stoji: ″Nemojte psovati moje ashabe.s.2005 http://www.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a? Kakav je stav šerijata u vezi s fiktivnim razvodom braka radi ostvarivanja nekih socijalnih povlastica? Datum kreiranja: 27. najbolje zna. ističemo njene vrijednosti i zasluge u početku islama. dž. a to je predavanje selama na desnu stranu.com Pitanje: Pitanje: Znam da je u džamiji zabranjeno bilo šta prodavati i kupovati. bi nas uputio da to istražujemo. a ko je od koga bolji to za nas nije bitno. posebno istakao.″.″.novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. jer ste ispustili jedan namaski rukn. uprkos činjenici da je islamska ulema činila takva poređenja.v. kada govorimo o Hatidži. njihove doprinose i lijepe primjere koji su ih. Da li je taj moj namaz ispravan? Da li ima neko iz generacije tabiina da je bolji od nekog iz generacije ashaba? Pitanje: Da li je majka pravovjernih Hatidža. Pitanje: Odgovor: Poslanikov. dok sam u džamiji mogu li prodavati i kupovati robu koja se tu ne nalazi. nakon što sam proučio Et-tehijjatu i dovu. Smatram da fiktivni razvod braka radi ostvarivanja povlastica u osnovi nema takvo opravdanje i tretira se zabranjenim (haram) ukoliko će voditi ka činjenju grijeha.a. može čovjeka odvesti ka grijehu. s. je rekao: ″Ko nas vara taj nije od nas.s. dž. Prema tome. ističemo i vrijednosti i zasluge Aišine. dž. s.v.š. najbolje zna. Pitanje: Odgovor: Fiktivni razvod braka dozvoljen je u situacijama kada za to postoji šerijatsko opravdanje. ukoliko se to ne uzme u obzir.11.a.v.

materijalnih poklona itd. ″Kitabulmenakib. Jedino objašnjenje je da. s. rekao: “Šejtan.novihorizonti. ustvari. izvršavanja bračnih obaveza. ustvari. br. (Tirmizi. sunnetu i primjerima osoba u koje je džin ušao. lijepe riječi. Muž i žena trebaju uložiti napor da im svaki dan bude lijep kao godišnjica i da u svakom danu budu sretni. br. tako da im svaki dan bude radostan i ispunjen srećom i zadovoljstvom.11. 3830. Pitanje: Odgovor: To nije bila praksa Poslanikova. počevši od osmijeha. je rekao da su najbolji vjernici oni koji su najbolji svojim ženama. U Kur′anu stoji: ″Oni koji jedu kamatu stajat će na (Sudnjem danu) samo (onako) kao što stoji onaj koga je šejtan spopao (svojim) ludilom.a.a.″(Muslim. Uzvišeni Allah naređuje muževima: ″S njima lijepo živite.v. 19. 4041) Očiti primjeri osoba u koje je džin ušao isto tako jasno govore tome u prilog.″ (En-Nisa. ukoliko babo umre prije negoli dijete postane punoljetno.v. da im svaki dan bude godišnjica. iz njega džin govori. 275) U vjerodostojnom hadisu stoji da je Poslanik. lijepog odnosa. Pitanje: Odgovor: Dijete postaje siroče ukoliko ostane bez oca prije dostizanja šerijatskog punoljetstva (tj. teče u čovjeku poput krvi.2005 http://www. Kako možemo protumačiti to da se takva osoba penje po drveću kao vjeverica. udara džina. Sahihu Muslim. b) ukoliko razgovor u sebi ne sadrži nešto što je grijeh. možda. Pitanje: Odgovor: Smatram da za to nema smetnje ukoliko: a) za to postoji potreba. (Tirmizi. ″Kitabul-rida′. Sunen. Kako se može objasniti da dotični čovjek pri liječenju počne govoriti raznim jezicima. i kamen mogao razbiti. c) i ukoliko to nije korak ka nemoralu. ne ostaju nikakvi tragovi na tijelu osobe u koju je ušao džin.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 185 od 416 .Na pitanja odgovora doc. uistinu. s.a. a prije nego je oboljela nije se smjela na drvo popeti. a kojim bi se. Ramić.″ (El-Bekare.s. a on je najbolji uzor onima koji žele postići Džennet na budućem svijetu. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. br.s. Dakle. Šukri H.s. također.com Pitanje: Odgovor: Šta je dokaz da džini mogu ući u čovjeka? Dokaz za to imamo u Kur′anu. 1079. prije spolne zrelosti).v. rekao da kada bi naređivao da čovjek čini sedždu čovjeku. Jedini odgovor je da je njome džin ovladao. ″Kitabusselam″.) Poslanik. naredio bi ženi da čini sedždu svome mužu.) Ova značenja trebaju biti svjetlost vodilja u odnosima muža i žene. Da li zaručeni momak i djevojka mogu razgovarati telefonom? Da li je dozvoljeno obilježavati godišnjicu braka time što će muž kupiti ženi poklon i sl.) On je. Jedini odgovor jeste da ta osoba. dr. Sunen.? Kada dijete postaje siroče: da li kada ostane bez oba roditelja ili kada se roditelji rastave? Datum kreiranja: 27. Kako objasniti da od izuzetno snažnih udaraca kojima se liječi takva osoba. da svaki dan jedno drugom nešto lijepo poklone. ono se tretira siročetom (jetimom) i taj status ima sve do svoga punoljetstva. a ne osobu koju liječi.

Muhammed S. Jusuf el-Qaradawi. Tako. na čemu su doduše oni i insistirali. Smatram da bi i za SAD to bio mudar i ispravan postupak. U slučaju da takav sud to potvrdi. ali ne u kontekstu odgovora na pomenuto pitanje. činjenica je da Amerika tužitelj. Doduše. da oni koji fetve daju nekad pogode. da muslimansku ulemu uputi ka onome što je najbolje za muslimane i ljudski rod i da ih nagradi za njihov trud. Siguran sam da američki muslimani koji su bili prisiljeni ubijati muslimane u Afganistanu ili gledati ta ubijanja sada imaju sasvim drugačiji pogled na domovinu u kojoj žive. na kraju. I. Drugo na što želim ukazati. jeste da se tom fetvom uveliko manipuliralo. o tome ko je nasilnik može određivati jedino neovisno i pravedno tijelo. gosp. Ramić. Tim potezom bi SAD postigle daleko više. smatram da je bilo mudro. ne bi bilo nikakve smetnje da se muslimani bore protiv takvih nasilnika i zulumćara. i to će se.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 186 od 416 . negativno odraziti na američko društvo. Bilo kako bilo. nego se radi o samostalnoj inicijativi koju je neko ″gurao″. vrijeme će pokazati čije fetve su bile ispravne. Normalno. da tako kažem. Slušao sam i gledao svoga profesora dr. Treće. nisu stručni da daju fetve. Trebalo je tražiti da to dokaže neovisan sud u koji muslimani mogu imati povjerenja. Da li je muslimanska ulema jedinstvena u vezi s tim pitanje i da li se i Vi slažete s tom fetvom? Odgovor: Ova fetva je za mene jedan. a nekad promaše. koji je u kontakt programu odgovorio da svaki vojnik sam pita svoju savjest i o tome lično odluči. Ono što su oni kazali rekli su s najboljim namjerama. dž. Ovako je u islamskom svijetu ostalo da SAD vode krstaški rat protiv muslimana i još da namjerno žele poniziti svoje državljane muslimane time što će ih prisiliti da ubijaju svoju braću i sestre po vjeri. Savjet o kome se govori u stvari ne postoji. ako se to može postići prijetnjom ne bi se smjela upotrebljavati sila i tako redom. a ne oni koji su direktno uključeni u sukob. pa makar oni sebe nazivali muslimanima. koje izuzetno cijenim i znam sigurno da imaju najljepše namjere. nesretan slučaj. Datum kreiranja: 27. Taha Džabir el-‘Alewani izdao je fetvu kojom je dozvolio muslimanima koji se nalaze u američkoj vojsci da učestvuju u vojnim operacijama i bombardovanju muslimana u Afganistanu. Prije svega. U takvoj situaciji nemoguće je ispoštovati pravdu. neminovno. koji sačinjavaju dr. Dakle. sudija Tarik el-Bišri. Dalje. u odgovoru na to pitanje dali odgovore iz kojih se može razumjeti ono što si i ti razumio. Šukri H. jer ako je neko počinio nasilje protiv njega je dozvoljeno boriti se. muslimanima je dozvoljeno boriti se protiv onih koji čine nasilje i nered na Zemlji. dr. Mi cijenimo da neke od prethodno spomenutih ličnosti.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Hejsem el-Hajjat. dr. Fehmi Huwejdi. treba naglasiti. Fehmi Huwejdi i dr. dr. politički i taktički ispravno da je islamska ulema tražila od vlade SAD da ne šalje vojnike muslimane u rat protiv Afganistana.Na pitanja odgovora doc. da se dokaže da su optuženi ljudi uistinu počinili nasilje.com Pitanje: Savjet za fetve. nisu svi gore spomenuti učenjaci imali jedinstven stav. ta borba ne bi smjela prelaziti granicu onoga što je dovoljno da se to nasilje spriječi i nasilnik po zakonu kazni. Činjenica je da su neki od tih učenjaka.2005 http://www. Smatram da je odgovor na to pitanje trebalo malo drugačije postaviti. El-‘Awwa. kao što je poznati novinar i publicista gosp. Koliko je meni poznato. oni nisu imali nijedan oficijalni sastanak na kom su zajednički to pitanje razmatrali i o njemu diskutirali. s nadom da će muslimani. U slučaju Afganistana.š. policajac i sudija.11. Taha Džabira. oni mogu potpomoći stručnim osobama da bolje shvate i razumiju određenu situaciju. Međutim. od kojih su neki bili moji profesori. Mi sa svoje strane molimo Allaha. a čije pogrešne. pa makar on bio i musliman. trebalo je da traže. prije svega u SAD i drugim krajevima svijeta s takvim odnosom u datoj vrlo komplikovanoj i nejasnoj situaciji imati najmanje štete.

š. ćefini.11. Međutim. Uz prethodno rečeno. Prema tome. Normalno. Bilo bi potrebno taj uzrok pronaći i otkloniti ga. postoji li neka dova koju mogu uputiti Allahu. Dok je bio na godišnjem odmoru umro je u rodnom mjestu. dž. Inače svako ime koje ima lijepo značenje. Džamijski Pitanje: Odbor je zahtijevao od djece umrle osobe da plate članarinu za period dok su bili odsutni iz svog rodnog mjesta. da Ga zamolim za pomoć? Unaprijed hvala.2005 http://www. dž. nakon što uloži maksimalan trud.Na pitanja odgovora doc. Njeni nasljednici dužni su iz imetka umrle osobe platiti usluge. ako je ime sa lijepim značenjem i na nekom drugom jeziku nema smetnje da ga muslimani koriste i da se to ime profilira kao muslimansko. Ramić. Nikad mi se to prije nije dešavalo. utječeš od prokletog šejtana i da učiš pri ponavljanju lekcija i prije ispita sljedeću dovu: ”Allahumme-ftah ‘alejje futűha-l-‘ârifine bi hikmetike ve-nšur ‘alejje rahmeteke ve zekkirnî mâ nesîtu jâ ze-l-dželâli ve-l-ikram. Šukri H.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. Taj uzrok može biti materijalne ili duhovne prirode. Normalno da je u tom pogledu najlakše i najjednostavnije uzeti ime na arapskom ili turskom jeziku jer su se ta imena profilirala kao muslimanska. Molim vas. Da li je Dalila muslimansko ime? Odgovor: Ta nagla promjena koja vam se desila pa ste počeli brzo zaboravljati ono što ste naučili sigurno je nečim uzrokovana. Pitanje: Odgovor: Da. s obzirom da su Arapi i Turci uglavnom muslimani. kopanje mezarluka itd. Smatram. kao što su gasulenje. Pitanje: Studiram i. Nekad se desi da kad dođem da radim test pola onoga što sam znala zaboravim. a nije specifično za nemuslimane može biti muslimansko ime. prevoz. inače sam uvijek bila odlična učenica. ukoliko je moguće. uz pomoć stručnih osoba. dobijam slabe ocjene. u svemu što čovjek radi. Da li su oni dužni to platiti? Odgovor: Nesporazum oko članarine treba riješiti putem institucija Islamske zajednice. ma koliko učila. imajući u vidu da je ona bila član Islamske zajednice u dijaspori. da za tu osobu ne treba plaćati članarinu za period dok je bila odsutna.” Isto tako preporučujem ti da poslije svakog namaza proučiš sljedeću dovu: ”Subhânallâhi ve-l-hamdu lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallahu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi-l-‘allijji-l-‘azîm ‘adede kulli harfin kutibe ve juktebu ilâ ebedi-l-‘abidîne ve dehrid-dahirîne jâ rabbe-l-‘alemîn. pod uslovom da ne postoje neki posebni detalji koje ne znam.com Pitanje: Moj komšija je bio član Islamske zajednice u dijaspori. dž. Delila je muslimansko ime arapskog porijekla.novihorizonti. dr. predlažem ti da se puno Allahu. treba da se osloni na Allaha. pokušate uzrok otkriti i otkloniti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 187 od 416 .” Datum kreiranja: 27. posavjetovao bih vas da.

Da li mi imamo pravo ustrajati u našem zahtjevu s obzirom da smo u teškoj finansiskoj situaciji? Odgovor: Imam je u pravu što je odbio vaš zahtjev. u najmanju ruku. Kod nas. Iz tog razloga. Datum kreiranja: 27. broj takvih škola na Zapadu. iz različitih interesa. Smatram da je bolje da nemate imama nego da imate imama kelnera koga nećete cijeniti i poštovati. Imam treba da predvodi svoj džemat u svim dobrim poslovima. b) da ima odgovarajuće uslove da može u halal ambijentu da predaje taj predmet. pored osnovne škole ″El-Manar″ na Ilidži. što prije. pedagogija itd. On je to odbio rekavši da to predstavlja poniženje. Ukoliko bi se tako nešto ostvarilo. dr. i da. usmjeravaju imama putem koji oni žele. Sve dok imami ne budu imali jasan program rada i sve dok u tom programu ne budu jasno naznačeni prioriteti rada naši imami će lutati u potrazi za rješenjima i bit će lahak plijen pojedincima i grupama u džematima koji. nije u skladu s misijom i ulogom koju imam treba da ima u svome džematu. koristim se prilikom da uputim apel organima Islamske zajednice koji brinu o imamima i nadziru njihov rad da precizno definiraju radno mjesto imama. Vaš zahtjev govori da vi kao džemat imate vrlo površno i pogrešno shvatanje uloge i zadatka imama u džematu. Vi nemate šerijatsku osnovu da to od njega zahtijevate.novihorizonti. Čak i američki predsjednik Buš ima na umu izložiti jedan takav plan. još uvijek je procentualno mali. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. počevši od namaza u džematu do brige za rješavanje problema s kojima se džematlije suočavaju. Posebnu brigu imam treba voditi u pogledu aktivnosti omladine i njihovom pravilnom odgoju. samo neke medrese primjenjuju taj sistem. iako je u porastu. ili je pak bolje potražiti drugu soluciju? Odgovor: Uslovi su vrlo ”jednostavni”: a) da ima odgovarajuće pretpostavke kako bi na halal način mogla završiti predviđeni fakultet.com Pitanje: Naš džemat ima kafeteriju u sastavu mesdžida. Šukri H. a da ne govorimo o poslovima koji nemaju nikakve veze s misijom jednog imama.2005 http://www. urade opći program koji će jasno odrediti smjernice rada i aktvnosti imama u džematu. da odrede prioritete u imamskom radu. S obzirom da su vjerovatno male šanse da se za njih obezbijede potrebni uslovi za obavljanje tog zanimanja ja bih sestrama savjetovao da studiraju one struke koje su daleko važnije. bilo unutar ili van svojih porodica.Na pitanja odgovora doc. a koji. Ramić. normalno da bi u ženskim školama bilo pogodnije da i nastavnica tjelesnog odgoja bude žensko. trebalo da budu prioritet u imamskom radu. u većini slučajeva. Činjenica je da se većina naših imama suočava s istim ili sličnim problemom jer džematlije od njih zahtijevaju da rade poslove koji ne bi. Pitanje: Koji su šerijatski uvjeti da bi žena mogla obavljati posao nastavnika tjelesnog odgoja? Postoje li izgledi da se obavljenje tog posla ušerijati. Kako bismo umanjili izdatke. koja otpočinje s radom u septembru. Činjenica je da mnogi pedagozi u svijetu uočavaju potrebu da se muška i ženska djeca odvoje u nastavnom procesu. ponudili smo našem imamu da nam kuha kahvu. a u cilju poboljšanja statusa imama i njegove uloge. pravi čaj.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 188 od 416 . bolje rečeno da nas uslužuje.11. kao što su ginekologija. i da radi u kuhinji. Međutim. s obzirom da tako nešto ne ulazi u opis posla jednog imama.

Sutra. one su izazvale menstrualno krvarenje koje je trajalo četiri dana. najbolje zna. dž. ubistva. kroz taj proces pruža se mogućnost pomoći osobama koje vode parnicu da prihvate propis koji je po šerijatu. U dilemi sam da li kao musliman mogu da se u BiH bavim advokaturom imajući u vidu da advokati kod nas brane i pravog i krivog i da se pozivaju na zakone koji nisu šerijatski? Odgovor: Uprkos spomenutim dilemama ja preporučujem mladima da studiraju pravo. Datum kreiranja: 27. uz samo jedan uslov: da sutra kao sudije. treba posebno imati u vidu činjenicu da je učešće u muslimana u procesu dijeljenja pravde i borbe za pravdu najbolji način da se pokaže islamska pravda i islamski šerijat. zakon . te mi je doktorica ginekolog propisala hormonske tablete za uređenje ciklusa. To što je ciklus izazvan tabletama smatram da nije razlog za iskup (kefaret). dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.šerijat.Na pitanja odgovora doc. vodeći računa da svojim radom postignu samo Allahovo. Bilo je to pred sam ramazan. već s namjerom da se liječite. sudije ili advokati koji prakticiraju islam imali bi izuzetnu ulogu u promociji pravde i borbe za pravdu i ukoliko bi stvarno bili istinski muslimani. a Allah. Dakle.musliman ne bi mogao primijeniti u nekim zemljama. dr.novihorizonti. Ukoliko spomenuti uslov ispune pravnici . kao što su propisi u pogledu krađe.š. a kao sudije presuđivat će samo onako kako je pravedno.š. ukoliko ne može pronaći odgovarajuće rješenje. uz napaštanje. ali i uz dodatne sevape. Međutim. U situacijama kada su ubijeđeni da određeni zakonski propis nekoga nepravedno kažnjava tražit će presedan na koji će se moći osloniti i presuditi po pravdi. borci za ostvarenje ljudskih prava daju sve od sebe da se ostvari pravda. Ramić. sudijama i advokatima muslimanima bit će daleko lakše da sude po pravdi i da se kao sudije ili advokati bore za pravdu. klevete za nemoral itd. tražit će da bude izuzet. Šukri H.š. zadvoljstvo. tih dana učiniti iskup (kefaret) s obzirom da je krvarenje izazvano? Odgovor: Vi ste dužni propuštene dane napostiti i niste obavezni iskup davati. kada eventualno BiH postane punopravni član Evropske unije.muslimani će dostojanstveno braniti one koji im ponude validne dokaze o svojoj nevinosti. dž. inša-Allah. Da li sam dužna. Postila sam i tablete pila poslije iftara. advokati.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 189 od 416 .11. ne vidim da ne bi mogli raditi te poslove.com Pitanje: Pred diplomskim sam ispitom na pravnom fakultetu. doduše uz dodatne napore. U određenim situacjama kada imamo šerijatske propise. dž. a koje sudija . pa makar tako ne pisalo na zakoniku po kom se sudi. uzimajući u obzir činjenicu da to niste učinili s namjerom da izbjegnete post.2005 http://www. Kada govorimo o tom pitanju. a sve ono što je pravda to je Allahov. Uz sve to. za prestupnike će se boriti da dobiju kaznu koja je pravedna. Pitanje: Menstrualni ciklus mi je bio neredovan.

.v. prije desetak godina. naredio da se prema djeci bude pravedno i da se izjednače u poklonima. u trenutku izvršenja prepisa. Datum kreiranja: 27. s. Ravnanje se vrši po ramenima i petama. s. Ako bih nekima davao više. po šerijatu. Ramić. Šukri H. slijeva ili sa sredine? Većina se ravna prema desnoj strani.a. Dakle.″ (Zejle′i. Međutim.Na pitanja odgovora doc.s.s. ali moralno bi bilo da se ispravi greška koju je vaš otac počinio. on je vratio poklon.s.2005 http://www.š. gdje će sudija biti Allah Uzvišeni. Bešira prenosi se da je na mimberu ispričao kako mu je otac dao poklon. malo pa mu roditelj nije imao priliku pružiti ono što je pružio starijoj djeci. s. Pošto nije bilo tako. a neki se čak ravnaju i prema lijevoj. dž. manji broj prema sredini. da ti daju taj dio i tako otklone nepravdu koja ti je učinjena. 4/123) Islamska ulema smatra da roditelji imaju pravo napraviti razliku među djecom samo u situacijama kada za to postoje opravdani razlozi.v. preporučio bih ti da moliš Allaha. Pitanje: Kako treba formirati saff kod klanjanja farz-namaza u džematu? Kako ga poravnati.a.a.v. tražila sam putem suda svoj dio nasljedstva. Ukoliko bi pravna zapreka postojala. sud mi je rekao da nemam pravo u imovini koju je on prepisao sinovima. Kad je njegov babo obavijestio Poslanika. U svakom slučaju. postupak vašeg oca. one će stati iza njega..v. s obzirom da je Poslanik. kako izgleda. sinovima je prepisao sve nekretnine.s. te tako sačuvaju vašeg babu od ahiretske odgovornosti.a. vodio je računa da saffovi iza njega budu poravnati.com Pitanje: Naš babo imao je troje djece. upitao ga je Poslanik. ″Kitabul-hibeti ve fadliha vet-tahridu alejha″. Skrenuo bih pažnju svakome ko predvodi džemat da o tome povede računa. Za života.v. da li je isto dao svoj djeci. Od Nu’mana b. Ja bih preporučio tvojoj braći.v. njegova majka time nije bila zadovoljna dok ne upita Allahova Poslanika. ravnanje safova upotpunjuje namaz. bez opravdana razloga u poklonima preferirao neku svoju djecu.11. koji svoju grešku ne može ispraviti pošto je otišao s ovog svijeta. kada se školuje ili je. Ima i onih koji se nikako ne ravnaju. redat će se u saff s desne i lijeve strane i ravnat će se po sredini. Nasbur-raje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kao u situaciji kada je neko dijete hendikepirano. Nakon njegove smrti. tretirat će se grijehom. Oni koji budu pristizali. Poslanik. kao imam. tada rekao: ″Bojte se Allaha i pravedno postupajte prema svojoj djeci. dva sina i kćerku. koja će ga u potpunosti zaokupirati. kao što je smrtna bolest ili poremećaj razuma. stanu kako bilo.s. Imam li ja. da tvome babi oprosti grijehe i smiluje mu se u Danu kada će roditelj bježati od svoga djeteta i dijete od svoga roditelja i kada će svako imati svoju brigu. iako pravno nisu obavezni.a. bilo da tvoja braća tebi daju dio koji bi ti pripao da ga babo njima nije poklonio. zdesna.novihorizonti. njegovo djelo ne bi imalo pravne posljedice i ta imovina bi bila predmet nasljedstva nakon njegove smrti.a. pravo u toj imovini? Odgovor: U ovom slučaju imamo dunjalučku i ahiretsku ″presudu″. jer je odgovornost na vašem ocu. Inače. pravno ti ne možeš dobiti ono što je otac dao tvojoj braći. 2398) U drugom hadisu on je princip jednakosti u pogledu poklona eksplicite naglasio rekavši: ″Izjednačite svoju djecu u poklonima. Međutim. vodeći računa da se članci nogu dodiruju. bilo da ti halališ svome babi.! Odgovor: Ukoliko s imamom klanjaju dvije muške osobe. bolesno. pod uslovom da vaš otac. br. nije imao neku pravnu zapreku. dr. s. U dunjalučkoj parnici šerijatski sudija presudio bi isto kao i sud pred kojim si tražila nasljedstvo. jer je Poslanik. bile bi to kćeri. s. U ahiretskoj parnici. pak.″ (Sahihul-Buhari.s. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 190 od 416 . koji je.

v. najbolje zna. požalio se neki čovjek da mu se pričinja u namazu kako pušta vjetar. Bilo bi pogrešno da se svi poredaju s desne strane. ″Kitabul-vudu'″. dž. da imam i muktedija izvrše pomenute radnje ukoliko to zahtijeva prostor na kom se nalaze. dž.a. ″Kitabul-hajd″. našto mu je on odgovorio da ne napušta namaz dok ne čuje glas ili ne osjeti smrad. naredio osobi koja je klanjala sama iza safa da ponovi namaz i hadisi koji zabranjuju da se klanja sam iza safa odnose se na takvu situaciju. Treba naglasiti da nema smetnje da. svi poredaju s desne strane? Ispravno je da se muktedije poredaju iza imama. Pitanje: Odgovor: U toj situaciji postoje tri mogućnosti: da imam učini iskorak naprijed. a kćerkama po jedan. U svakom slučaju. priključi treća osoba. Pitanje: Odgovor: Smatram da se zabrana da osoba klanja sama iza safa odnosi na osobu koja to čini namjerno. hadisi koji govore da je Poslanik. Poslaniku.š. najbolje zna. Kako trebam postupiti u takvoj situaciji? Kad se imamu i muktediji.v. jer to nije bila praksa Poslanikovih. Ramić.a.Na pitanja odgovora doc. 134. br.s.11. pak. ashaba.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 191 od 416 . ili. s. 540) Pitanje: Odgovor: U ovoj situaciji zaostavština se dijeli na četiri dijela. kad ih nema pun saff. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Sahihu Muslim.s.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravno da se muktedije. Pitanje: Odgovor: Sve dok ne čuješ zvuk ili ne osjetiš smrad.a. Dakle. s. podjednako s njegove desne i lijeve strane.novihorizonti. a Allah. ili da se muktedija vrati nazad.š. učinit će ono što će manje remetiti tok namaza.2005 http://www. kako bi se izbjegla dilema u vezi s ovim pitanjem. iako u safu ispred nje ima mjesta. koji stoji s imamove desne strane.v. s. (Vidi: Sahihul-Buhari. Sinu pripadaju dva. ukoliko osoba ne nađe mjesta u safu. Šukri H. br. neko iz safa iskorači nazad i nastavi klanjati pored nje. Ukoliko iza umrlog ostanu dvije kćerke i sin. dr.s. jer po šerijatu muška djeca nasljeđuju duplo više od ženske. nemoj napuštati namaz. a Allah. kako će postupiti? Kako će postupiti ko ostane sam iza saffa ili kada zakasni pa ne nađe mjestu u saffu? Datum kreiranja: 27. koliko ko nasljeđuje? Često mi se čini da ispustim vjetar dok klanjam. Naime.

Na pitanja odgovora doc. dakle koji liječe učenjem Kur′ana. koji mora biti njene visine. Odgovor: Sunnećenje je sunnet. Šukri H. Npr.11. Imajući u vidu da je tvoja djevojka moralna osoba. ona treba da sama sebi uči salavati-šerif 41 dan po 4444 puta na konac. ali jako se preporučuje. Preporučio bih vašoj prijateljici da se obrati stručnim ljekarima. dž. Uz sve to. Kako da joj pomognem da ojača svoj iman.š. a najbolje je da ga nosi na lijevoj strani glave (zatiljka).v. Pitanje: Moja prijateljica osjeća neki pritisak. imam 20 godina. s. da vas pomogne u vašim lijepim namjerama. pa da bude jaka kao ja? Ona je jako moralna i želio bih se njome oženiti. Ramić. zbog skorog prelaska na islam.v.novihorizonti. neka se obrati onima koji liječe Kur′anom na šerijatski ispravan način.a. Odgovor: Smatram da pitanje namaza i hidžaba trebate riješiti prije stupanja u brak. Poznate su zdravstvene koristi od sunnećenja. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kad sve prouči. s. pa da savjestan čovjek povede računa da sebe. literaturom itd. a u kojim nije. nisam obrezan. treba taj konac. jer se higijena tog dijela tijela može bolje održavati.2005 http://www. dž.. posti ramazan. Ona odlazi određenoj osobi da joj mladim petkom. ali dova je mjesto gdje je propisano dizanje ruku okrenutih dlanova ka nebu. nositi uza se iznad pojasa.a. Molim vas za savjet. vodu i šećer i da poslije svakog učenja pije vodu i jede šećer. Uz to. kakav je šerijatski stav o tome i da li je meni sunnećenje obaveza? Inače. Molim Allaha. Najispravnije je na osnovu hadisa ustanoviti u kojim je prilikama Poslanik.doduše ne nosi hidžab međutim ona ne klanja. Dovoljno je znati da je rak maternice nekoliko puta češći kod žena čiji muževi nisu osunećeni.š. ali se bojim da ću imati problema zbog toga što ne klanja. Na kraju. dizao ruke učeći dovu. Pitanje: Moja djevojka ne prakticira islam onoliko koliko bih ja želio. Pitanje: Odgovor: Ruke se ne moraju držati uzdignute prilikom učenja dove. pa tako i raditi. pa bih želio da znam šta da radim. Datum kreiranja: 27. Molim vas da mi odgovorite da li je to u skladu s islamom? Moraju li se držati ruke dignute prilikom učenja dove? Odgovor: Ovakav način liječenja nije zabilježen u praksi Poslanikovoj.s. jer i jedno i drugo može biti nepremostiva prepreka normalnom funkcionisanju bračne zajednice. utorkom i nedjeljom salijeva stravu i odučava. solidno se oblači . ovih dana je iz štampe izašlo malo ali vrlo vrijedno djelo na temu: "Pojava slabljenja imana". Preporučio bih da joj pronađeš lijepo žensko društvo koje prakticira i razumije vrijednost islamskih propisa. a ne onima koji vračaju i zapisuju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 192 od 416 . zatim da joj lično pomogneš s odgovarajućim savjetima. a ako oni ne uspiju dati pravu dijagnozu i propisati odgovarajući lijek.com Pitanje: Ja. dž.š. moli Allaha. postoji velika nada da joj jednog dana namaz i hidžab postanu dragi i da postanu sastavni dio njenog života. pa ga preporučujem.s. da joj omili izvršavanje tih propisa. Ona vjeruje u Allaha. a i svoju suprugu zašititi sunnećenjem. u izdanju Udruženja "Selsebil" iz Živinica. dr. dakle nije stroga dužnost.

ako postoji mogućnost da osoba počini grijeh. lijepih imena.novihorizonti. Šukri H. vama.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 193 od 416 . Čak štaviše. Isto tako. Ti običaji nemaju utemeljenja u Allahovim.2005 http://www. dr. Da li je to ispravno? Ne prenosi se da je Poslanik.11.š. dž.com Pitanje: Odgovor: Neki imami. Preporučio bih muslimanima da za Allaha. dž. Je li se meni grehota oženiti? Da li je ispravno koristiti riječ Bog za Allaha.š.š. a onima koji nemaju uslove. tako postupao.v.š. Pitanje: Odgovor: Kur′an se može tako učiti. Imam osamdeset dvije godine. dž. Pitanje: Odgovor: Naprotiv.a. izgovarati harfove jezikom. Dakle.v. okrenu se prema njemu.š? Mogu li se na namazu. Ramić.š. s. umjesto jednog dužeg? Može li se Kur‘an učiti gledanjem. Poslanik. kao i svakom hudovcu i hudovici preporučuje se ženidba i udaja. Treba pogledati u leksikone tih jezika.Na pitanja odgovora doc. predstavlja kufr i širk.s. s.š. a Allah. jer se ta riječ ne nalazi u sklopu Allahovih. To što imate toliko godina ne mora biti prepreka za ženidbu. dž. dž. Pitanje: Odgovor: Da. u situaciji kad ne posoji opravdana smetnja. dž.s. nego treba raditi na njihovom iskorjenjivanju. najbolje zna. takav postupak je pogrešan. zakonima i musliman ne smije takve običaje usvajati.) Znam da kod nas postoje običaji po kojima je ″sramota i grehota″ starijim osobama da se žene i udaju.a. Prema tome. S druge strane. to može biti i obaveza (farz).v.a. Ja sam ostario. riječ Bog u jezicima u kojima se nalazi ima na desetine značenja čije pripisivanje Allahu. propisao je preventivne mjere. ali u tom slučaju čovjek nema sevapa za svaki proučeni harf (slovo). koriste isključivo imena i izraze koje je On za Sebe upotrijebio i koje je koristio Njegov Poslanik. u mnogim hadisima strogo je naredio ženidbu i udaju onima koji za to imaju uslove. s. bez micanja jezika? Datum kreiranja: 27. (Vidi poglavlja o braku i poglavlja o zabrani celibata u hadiskim zbirkama.š. on je strogo zabranio neženstvo i celibat. dž. poslije Fatihe. učiti dva-tri kraća sureta. pa se uvjeriti u tu nepobitnu činjenicu. naklone se i stave ruku na prsa. govorimo na ispravan i Njemu dostojan način.s. niti da su to radili njegovi ashabi. za to ne postoji nikakva smetnja. kad pođu iz mihraba. ko želi da za svaki proučeni harf ima deset sevapa mora. Pitanje: Odgovor: Smatram da je pogrešno koristiti riječ Bog u smislu imena Allaha. To je jedino siguran put da o Allahu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž.

itd. Useljenje u kuću je razlog da čovjek bude veseo i da to obilježi prigodnom gozbom. Preporučio bih izvođačima prigodnog programa da vode računa da tekstovi koji se recituju budu akaidski ispravni. najbolje zna. a Allah. služi svekra i svekrvu. Da li je taj moj posao halal? Napominjem da alkohol ne dodirujem rukama..š.Na pitanja odgovora doc. taj posao promijeniš. da li je dozvoljeno služiti jelo na tom mevludu? Kod nas se termin mevlud. pored obilježavanja rođendana Muhammeda. koliko će tuča biti. pa makar se radilo o gledanju očima. najbolje zna. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. U tom duhu. kao što i čistač ulice tim čišćenjem uslužuje ljekara.11. nema smetnje da i ona njih uslužuje u granicama svojih mogućnosti. pa makar tu gozbu nazvali i mevludom. Da li je žena. nego spada u domen običaja. svekrva i ostali ukućani na usluzi njihovoj snahi. dž. smatra se dozvoljenim. ukoliko je to u granicama njenih mogućnosti i općeg islamskog kodeksa o usluživanju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 194 od 416 . najbolje zna. Pitanje: Odgovor: To je pogrešno. s tim što je muž dužan. ako je u pitanju obavezni hadž. a Allah. pa makar se radilo o hadžu koji joj je farz. ukoliko su svekar. dž. Nije problem to što snaha. Moralno bi bilo da.š. Međutim. kada ti se ukaže odgovarajuća prilika.novihorizonti. po Allahovom.a. stvorio različitim.. tako da vrlo često vršim evidenciju piva i drugih alkoholnih pića. u okviru ispravnog običaja i tradicije. Sve dok se taj običaj ne sukobljava sa šerijatskim propisima. Pitanje: Radim na popisu robe.com Pitanje: Odgovor: Kakav je stav islama u pogledu pravljenja mevluda prilikom useljenja u kuću? Ako je to dozvoljeno. Je li to ispravno? Datum kreiranja: 27. dužna pitati muža za dozvolu da ide na hadž? Odgovor: Nadam se da u situaciji kada ti je taj posao neophodan.. a Allah. dati dozvolu. Dakle. jer je slovom Kur′ana ženama zabranjeno uljepšavanje glasova u njihovom prisustvu. da ne bude miješanja muškaraca i žena i da žene ne učestvuju u učenju i recitiranju ukoliko su prisutni muškarci. koliko će djece ostati bez svojih roditelja. dž. Prema tome. svi mi trebamo biti sluge jedni drugima. onda su djeca dužna roditeljima tu uslugu obezbijediti. Ramić. muža itd. ne zapostavljajući svoje obaveze prema mužu. kako ne bi bio vezan za alkohol u bilo kom pogledu. koristi za sve prilike u kojima se svijet veseli priređujući gozbe. koliko razvoda brakova.s.š. Zamisli samo koliko će se smrtnih slučajeva desiti zbog tog alkohola koji ti svakodnevno brojiš i gledaš svojim očima.v. dž. zakonu ljudi služe jedni drugima i radi toga ih je Allah. koja je zaposlena i koja je od svoje zarade uštedjela za hadž. nema smetnje da ga radiš. dr.2005 http://www. dž. koliko nemorala svih vrsta. Pitanje: Odgovor: Ispravno je da žena pita muža. s. Dakle. gozba koja se priređuje pri useljenju u kuću dozvoljena je. U pojedinim našim krajevima snaha se tretira kao sluškinja. ako snaha zbog svojih ličnih obaveza nema vremena da usluži svekra i svekrvu.š. Naime. Šukri H. Ta gozba nije neki vjerski obred. moralno je da se musliman bori protiv alkohola i da nema s alkoholom nikakvog kontakta. Ljekar služi čistača ulice kad mu zatreba pregled i dijagnoza. bilo lično ili iznajmljivanjem odgovarajuće osobe. posebno kad to pređe u neki vid robovanja i robovlasničkih odnosa.š.

da me sestre posjećuju. dž. udam se i posvetim učenju Kur‘ana napamet ili da nastavim fakultet i nastavim trpjeti maltretiranja kojima sam izložena od svoje nene? Odgovor: Smatram da trebaš nastaviti fakultet i strpiti se. i b) izlaskom sjemena u mlazu i sa strašću. itd. koja određene stvari ne može pravilno razumjeti. imat ćeš za nju srazmjeran sevap na ahiretu. moliš za njenu uputu. uspješno prevazići.š.com Pitanje: Odgovor: Da li je žena griješna ako se muž na nju ljuti? Da. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Imaj razumijevanja za svoju nanu. Pitanje: Živim kod nane.11. a nemoj šejtana potpomagati protiv nje. Ti se suočavaš s iskušenjem koje ćeš.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 195 od 416 . dž. U isto vrijeme. Da li da prekinem s fakultetom. da je uputi ili da Ga molim da je što prije zaboravim? Odgovor: Smatram da je korisnije da Allaha. inšaAllah. dr. također.2005 http://www.Na pitanja odgovora doc. Da li je osoba džunup ako se nakon mokrenja pojavi sluzava tečnost? Datum kreiranja: 27. Uči Kur′an napamet onoliko koliko za to imaš vremena. ne da mi da idem na predavanja. nije. Da li da molim Allaha. Ramić. Moja nana je. muslimanka. ukoliko je ta ljutnja uzrokovana pogrešnim postupcima žene. nemoj oklijevati. Šukri H. Budi dobra prema njoj i moli Allaha. Pomozi joj protiv šejtana. To će ti pomoći da ne razmišljaš o onome od čega nemaš koristi. Pitanje: Odgovor: Ne. a kad ti se ukaže odgovarajuća prilika za udaju.novihorizonti. ali joj se ne sviđa moj način života. tako da me često maltretira. da ti pomogne u nastojanju da problem s kojim se suočavaš što lakše prevaziđeš. traži sebi onu s kojom ćeš se sa zadovoljstvom moći oženiti i u bračne vode uploviti. Za djevojku je ipak najvažnije da se lijepo uda i zasnuje srećnu bračnu zajednicu. Džunub se postaje na sljedeća dva načina: a) dodirom spolnih organa muža i žene.š. Do prekida je došlo jer ona nije pristala da prakticira određene islamske propise. Od trećeg razreda srednje škole pokrila sam se i prakticiram propise islama. dž. jer čak i ako ti se dova ne usliša na dunjaluku. Pitanje: Prekinuo sam s djevojkom koju sam mnogo volio.

11. s. Npr..s. dr. (Vidi: Sahihu Muslim. Rodom sam iz Prijedora. bio je najoštrije ekskomuniciran iz drušva od strane mešetara i lihvara koji su snagom svojih para vukli i vuku konce u svim sferama života na zemaljskoj kugli. 2995) Međutim. kako bi se uvjerili da je islam upravo onaj pravedni sistem o kojem danas govore mnoge povelje Ujedinjenih nacija i o kojem su govorili i pisali svi znameniti ljudi u svijetu koji su pred sobom imali viziju opće pravde i novog svijeta u kojem jedni neće izrabljivati druge i bogatiti se od tuđeg rada. uključujući i njegov ekonomski sistem. ko kamatu bilježi i ko joj svjedoči i na osnovu toga kazati da je to sve muslimanu zabranjeno (haram). mogao primijeniti kompletan islam. S druge strane. Student sam Ekonomskog fakulteta u Bihaću koji bih.š. Zbog svega navedenog Vas pitam. pomoć trebao završiti ove godine. Ja bih u tom slučaju bio treća osoba koja bi zapisivala i obračunavala kamatu. Šukri H. i ponovo štampana na engleskom 1999. ne gledajući koga će zgaziti i obespraviti. ne prezaju od bilo čega. to nije nimalo jednostavno. jer oni koji slijepo jure za dunjalučkim bogastvima.s. Bilo bi lahko navesti vjerodostojan hadis u kom Poslanik. upravo zbog toga što je Napoleonovim zakonikom pokušao da im uskrati mogućnost da kroz lihvu uzimaju bespravno imetke drugih. Poslanik je. dž. i da vas Allah. žive u sistemu baziranom na lihvarstvu (kamati). Pred mene se već postavlja problem posla. a da se sam s tim ne bavim. njih Datum kreiranja: 27. obilno nagradi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 196 od 416 .novihorizonti. AMIN! Odgovor: U neislamskom okruženju nemoguće je sve propise islama sprovesti u praksi. jer malo koja firma barata sa sopstvenim kapitalom. (O vraćanju Napeloena Bonaparte islamu vidi engleski prevod knjige Napoleon & Islam koja je u orginalu na francuskom štampana 1914. da mi odgovorite da li i mi imamo pravo da se bavimo spomenutim poslovima ili i to treba da u potpunosti prepustimo onima koji islam ne prakticiraju? Unaprijed hvala. Naime.com Pitanje: Uvaženi profesore Ramiću. Što se tiče rješenja dileme koja je pred tobom. s. koja u potpunosti "živi i radi" od kamate. ako bih bio menadžer neke firme. kad god je neko u ovom lihvarskom svijetu pokušao dokinuti neki vid eksploatacije. godine i uvodeći novi zakonik 1804. treba imati na umu da muslimani koji žive u Evropi. završio kao izgnanik na Svetoj Jeleni i pored toga što je bio i ostao možda najslavniji Francuz u povijesti te zemlje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a sad trenutno živim u Bihaću. koji po mom mišljenju ima najmananje direktne veze s kamatom. a posebno kamatnog sistema kao njenog najizrazitijeg primjera. dž. Upravo zbog toga. zovem se. uključujući i Rusiju.v. je ideja čijih vrijednosti muslimani moraju biti svjesni i moraju raditi na osvješćivanju drugih. proklinje onoga ko jede kamatu. može se kazati da svi muslimani. tek u Medini. Napoleon Bonaparta je primajući islam 1798. a uzimajući u obzir situaciju u kojoj se nalazimo. Treća varijanta bila bi rad u banci. Pored svega. nego će ljudi služiti jedni drugima i bogatiti se od svoga vlastitog rada. Zadnja i najnezahvalnija mogućnost je da podučavam druge.a.š. uz Allahovu. jer islam je kompletan sistem koji obuhvata sve segmente ljudskog života. (izdavačka kuća UTUSAN Publishers u Maleziji.v. br. ko mu to omogućava. Borba za iskorjenjivanje eksploatacije i prelaska na sistem služenja jednih drugima mukotrpan je posao.) Nema sumnje da su lihvari prednjačili u spletkama protiv tog velikog Francuza. tako da njegovo sprovođenje u cjelosti zahtijeva odgovarajuće okruženje koje će mu pružiti podršku. ″Kitabul-musakat″. te tako voditi firmu i sve ostale radnike plaćati od toga. njih oko pedeset miliona. morao bih uzeti kredit. godine koji je više od 95 posto bio baziran na malikijskom mezhebu.. Štaviše.a. u svoje ime i u ime sve ostale braće i sestara ekonomista.2005 http://www. a da ne govorim o lokalima i prodavnicama koje prodaju alkohol. u odgovarajućem okruženju. već duže vremena razmišljam da se posvetim računovodstvu (knjigovodstvu).Na pitanja odgovora doc. islam kao sistem. Ramić.

a nedavno mu je i majka preselila na ahiret. Šukri H. s. može biti računovođa u firmama u kojima je osnovna djelatnost dozvoljena halal.v. vjerovatno. šta raditi?! Da li muslimani treba da prekinu izučavati nauku o ekonomiji i njenim granama. Smatram da u ovoj situaciji. Ukoliko ta zaštita nije adekvatna treba nastojati da se to zakonski reguliše. najbolje zna. smatram da bi čovjek sa sebe skinuo dogovornost kada bi jasno objasnio ispravno od pogrešnog i razlučio između dozvoljenog i zabranjenog.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 197 od 416 . itd. s. kada je lihvarstvo ušlo u sve pore ljudskog života i na što se. a da ne govorimo o zemljama u kojima su muslimani manjina. iako je za nju konstatovao da je deraća životinja. Na osnovu toga. jer to nije nužda. Ukoliko se radi o obrazovanju i podučavanju drugih. u određenoj granici mogao raditi u banci.″ (Ahmed. a muslimani koji žive u muslimanskim i nemuslimanskim sredinama će jesti. a Allah. ″Kitabul-buju′″.v. rekao je da su′r od mačke nije nečist. kako što su firme koje proizvode alkohol. Brigu o djetetu preuzeli su bližnji rođaci. Ramić. dr. i tu spada većina firmi i preduzuća. Uz spomenuto treba uzeti u obzir da je u nuždi dozvoljeno počiniti određene grijehe. 2893).a. Poslanik.novihorizonti. odgovor treba uskladiti sa stanjem kako bi se stanje moglo popravljati i kako se prava ne bi uzurpirala. kako prava ljudi ne bi bila izgubljena. ne sve. dž. Dijete koje nema ko izdržavati dužno je izdržavati društvo. 5296 Datum kreiranja: 27. zapahnut će ga njena para. koje njime trguju. Takav pristup ne treba smatrati mijenjanjem propisa radi udovoljavanja prohtjevima. Otuda. da li računovođe treba da prekinu svoj posao?! Da li muslimani treba da sve aktivnosti u ekonomiji prepuste lihvarima ili treba da se uhvate u koštac i nastoje da promijene taj sistem? Ukoliko se povuku. nego tumačenjem propisa onako kako šerijat predviđa da oni u datom trenutku glase. piti. rekavši: ″Innessennure sebu′un. treba dati službama istinite informacije kako bi dijete dobilo onu zaštitu koja je za njega predviđena. U situaciji kada većina banaka i preduzeća u islamskom svijetu posluje na kamatnom sistemu. pa prema tome. postavlja se pitanje. ali s obzirom da su ti vidovi zaštite različiti. ako je to jedini način da prehraniš sebe i one koje si dužan izdržavati. stanje se neće promijeniti.11. zabranjeno je skrivati da je otac tog djeteta civilna žrtva. (Sahihu Muslim. pokazujući na kažiprst i srednji prst. općenito. pa i ako je ne bude jeo. rekao da će on i onaj ko vodi brigu o jetimu biti u Džennetu kao ova dva prsta. ali bi. Na osnovu prethodno rečenog.Na pitanja odgovora doc. Musned. zatim banke koje posluju na kamatnom sistemu.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. odijevati se itd. a u međuvremenu rodbina je dužna da se o djetetu adekvatno brine.2005 http://www. Sunen. Poslanik je. Briga o jetimu u islamu je izuzetno visoko cijenjena. i da se nužda ograničava nužnom mjerom.com milijardu i po.s. smatram da se. u okolnostima u kojima živimo. Prema tome. a ne može u firmama čija je osnovna djelatnost zabranjena (haram). zabranjeno skrivati. ″Ez-Zuhdu ver-rekaik″. Npr. jer ono malo ekonomskog života u islamskom svijetu koji je zasnovan na beskamatnom sistemu je kap u moru lihvarstva koja se čak i mikroskopom teško može primijetiti.š. u svakoj situaciji.″ (Ebu Davud. U međuvremenu dijete je počelo dobivati primanja koja su predviđena za djecu šehida. žive u svijetu čiji je ekonomski sistem zasnovan na lihvarstvu u ogromnoj većini. jetim. br. kao menadžer ne bi mogao uzimati kamatne kredite.s. Mene interesuje da li je djetetu dozvoljeno uzimati ta primanja pošto je njegov otac poginuo kao civilna žrtva? Odgovor: U toj i sličnim situacijama treba vidjeti šta predviđa zakon. ili moraš odraditi praksu u banci kako bi diplomirao u školi i na fakultetu itd. Istinu je. 7992) zato što mačka živi po kućama i bilo bi teško sačuvati da ona svojom njuškom nešto ne dotakne. kako dijetene bi uživalo ono što za njega zakonom nije predviđeno. br. Pitanje: Dijete je postalo jetim pošto mu je otac poginuo u ratu. onim što u sebi ima itekako puno kamate. br. ima predviđenu zaštitu. islamski pravnici kazali su da u vremenu i sredini u kojoj nemamo pravednih svjedoka uzimaju se i oni koji nisu pravedni. odnosi hadis: ″Ljudi će doživijeti vrijeme u kom niko neće ostati a da neće jesti kamatu.

Molim vas da objasnite šerijatski stav u vezi s postupanjem moga muža. s. Muž me vrlo često tuče ne birajući mjesto i način. šerijatu.. pak. Kako treba postupiti klanjač kada primijeti da mu iz rane teče krv? Datum kreiranja: 27. Žalosno je što tako razmišljaju i postupaju mnogi muslimani koji klanjaju. najblje zna. O tim odgojnim mjerama Kur′an govori u suri En-Nisa.com Pitanje: Ja i moj muž trudimo se da izvršavamo svih pet temelja islama i hvala Allahu. a iz prakse ashaba. ″Kitabussalati″. kako kaže Aiša. Hanefije kažu da udaranje ne smije biti više od deset bičeva jer je Poslanik. s. a uz to je rekao da su najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama. u 34.novihorizonti. nakon savjeta i nespavanja u bračnoj postelji.2005 http://www. br. Međutim. nikada udario nijednu od svojih žena.v. kvari abdest. čak i ako ne slijedi mišljenje da poticanje krvi iz rane kvari abdest.a. neki su obnavljali abdest nakon hidžame (puštanja krvi). dž. dozvoljava mužu da ženu udari. da bez razloga izbjegavate bračnu postelju. kazni.11. da se imam slijedi. Neka svako ima na umu da Poslanik. ″Kitabul-menakib″. Šukri H. ″Kitabus-salati″. niti po drugim osjetljivim mjestima i ne smije ostaviti tragova po tijelu. dž. br. (Tirmizi. Prenesite Vašem mužu da on kao suprug ima pravo na Vas odgojno djelovati ukoliko Vi njemu iskažete neposlušnost u onome što ste prema njemu obavezni šerijatom. dž. Pravilo je da čovjek postupa po onom mišljenju koje slijedi. koji je nama najbolji i najljepši uzor nije. 6850) Savjetujem svakom muslimanu da ne pribjegava toj mjeri. Sunen. ”Kitabu-l-hudud”. Na to ukazuju njegove riječi u kojima govori da ženu treba stalno tući. Ramić.Na pitanja odgovora doc.a. istaknutih generacija muslimana i islamske uleme općenito razumijemo da ta obaveza stoji i onda kada o određenom pitanju postoji razilaženje. 622). negoli po tijelu.š.″ ″Ženu udari kad je kriva i kad nije. ajetu. tako da to više liči na udaranje po osjećajima. stvorenjima itd. npr. ako ne može na jedan on traži drugi način.š. ako ne može da ga odvrati od namaza on ga navede da nasilje čini Allahovim. osim ukoliko se radi o precizno određenoj Allahovoj. jasno zabranio da se bilo ko udara sa više od deset bičeva. jer Poslanik. dž. Sahihu Muslim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. osim kada nema drugog izlaza.s. Šejtan pokušava ljude odvesti na stranputicu na sve moguće načine.v. Želim ukazati ovom prilikom da su muktedije dužne slijediti imama općenito. 365.a. neki su učili kunut-dovu na sabahu.″ (Sahihul-Buhari. pošto među muktedijama ima onih koji slijede suprotno mišljenje. uistinu. prekinut će namaz i uzeti abdest. poste i islam prakticiraju. Često govori: ″Ženu treba istući svaki dan. kada poteče iz rane.″ Ne znam kako i dokle ću moći podnijeti takvo stanje. Prema tome. Bilo bi nelagodno muktedijama da klanjaju za imamom za koga smatraju da je bez abdesta.s. br. da izlazite iz kuće bez dozvole itd. U tom ajetu se kao zadnja instanca. Ukoliko se. i mi treba da slijedimo imama u namazu u pitanjima o kojima se ulema razilazi.v. Naime oni su klanjali jedni za drugima iako su jedni učili Bismillu naglas a drugi nisu. što je potpuno suprotno islamskom učenju i Allahovom. 3830) Pitanje: Odgovor: Ukoliko slijedi mišljenje da krv. br. s. dr. ali to udaranje ne smije biti po licu. te u cilju izbjegavanja nesporazuma uputno je postupiti kako sam prethodno kazao. potjecanja krvi iz nosa a neki nisu itd. (Sahihu-l-Buhari. Uvijek traži opravdanje za to i svaka situacija je dovoljana da bi opravdao svoj postupak.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 198 od 416 . u tome uspijevamo.s. Ukoliko se tako nešto desi imamu koji predvodi džemat. dž. drži mišljenja koje govori da ta krv ne kvari abdest.. a Allah. preporučio bih mu da istupi iz mihraba i uzme abdest. kaže: ″Propisano je. imamo jedan veliki problem u braku.š. a neki nisu.š. Odgovor: Vaš muž ne postupa u skladu s propisima islama i uveliko griješi.š. može namaz dovršiti. r.

kao što je bilo zabranjeno ženama Izraelćana. br.vs. Odgovor: Muslim u Sahihu bilježi da je Abdullah b. (Vidi: Sahihul-Buahri.s.v. te riječi odnose se na normalne okolnosti.s: ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u Allahove džamije.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 199 od 416 . Sunen. 480) U tom duhu je i Aišin komentar koji kaže da je Poslanik. misleći da ona to njemu radi u inat? Molim Vas da mi na ova pitanja odgovorite u Novim horizontima pošto znam da se i druge žene susreću sa sličnim problemima.″ (Sahihul-Buhari.11. kada je u odlasku žena u džamiju svako dobro.v.s. tada se i status njihova odlaska u džamije mijenja. dr. Ebu Davud. ili joj kaže da s njom neće ići. ″Kitabus-salati″. br. s. ″Kitabus-salati″. Datum kreiranja: 27.″ Čuvši te riječi Bilal b.s.Na pitanja odgovora doc. a ti govoriš da ćeš im zabraniti!″ (Muslim. br. 676. ″Kitabus-salati″.a.″ (Ebu Davud. 670. br. U kontekstu rečenog žena treba gledati u čemu je dobro za nju. Šukri H. Ramić. kao što je bilo i sa Omerom. Možda joj je ponekad bolje da ne srdi svoga muža. pa makar bila u pravu. Sahihu Muslim. ″Kitabun-nidai lissalati″. rekao. br.v. a njihove kuće su za njih bolje. 672. ″Kitabus-salati″. Međutim. mogu to voljeti ili ne. zabranio bi im odlazak u džamiju. s.a. i da li može ići sama u džamiju bez pratnje muža? Da li on ima pravo da se zbog toga ljuti i da pravi probleme. muftija shodno okolnostima tumačit će opravdanost ili neopravdanost odlazka žena u džamiju. Sahihu Muslim.″ (Ebu Davud. br. 668) ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u Allahove džamije i neka izlaze nenamirisane. ″Kitabus-salati″.″ (Muslim. osnovno pravilo u vezi s ovim pitanjem jesu te Poslanikove.a. Muževi. 482. ″Kitabus-salati. Ukoliko se okolnosti promijene. s. ″Kitabul-džumu′a″.com Pitanje: Zanima me kako treba postupiti ako žena želi ići na namaz u džamiju a muž joj kaže da mu se to ne sviđa.2005 http://www. 418) Dakle.a. dž. ″Kitabul-ezan″. To razumijemo iz drugih hadisa kao npr: ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u džamije. ″El-Mukaddime″. Ibn Madže. Sahihu Muslim. ali nemaju pravo zabranjivati. 849) Prema tome. br. a Allah.novihorizonti. da li ona mora ispoštovati njegovu želju. 478) Buharija u Sahihu bilježi hadis koji je doslovan odgovor na Vaše pitanje: ″Ibn Omer je kazao: Omer je imao ženu koja je išla na sabah i jaciju u džamiju. najbolje zna. Abdullah reče: ″Tako mi Allaha. Sunen. kada veli: ″Nemojte vašim ženama zabranjivati da idu u džamije kada od vas dozvolu zatraže. Omer kazao kako je čuo Allahovog Poslanika. Rečeno joj je: ″Zašto izlaziš kada znaš da to Omer ne voli i da je ljubomoran. tj. 822. 16) ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u Allahove džamije.a. eventualno doživio novotarije koje su žene uvele. Sunen. s. riječi. s.v. Sunen.š. ja ću im zabraniti!″ Abdullah ga strašno izgrdi govoreći mu: ″Ja ti govorim šta je Allahov Poslanik. Muvetta.″ Ona je upitno odgovorila: ″A šta ga sprečava da mi zabrani?″ On joj odgovori: ″Sprečavaju ga riječi Allahova Poslanika. br. br. Malik. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. br. 667.

11. žena će se. Ja bih onima koji imaju opravdan razlog za planiranje porodice preporučio prirodni način. ono ne sprečava ženu da obavlja vjerske obrede. Dužnost muslimanima kao zajednici jeste da organiziraju solidarna osiguravajuća društva koja funkcionišu na islamskim principima i omogućavaju sve što pružaju konvencionalna društva. ne dao Allah. a kome je uzročnik spirala.Na pitanja odgovora doc. s tim što će se tretirati kao mustehada. nakon isteka uobičajenog perioda. pojavljuju kao posljedica prisutnosti spirale u materici ? Odgovor: Dozvoljenost upotrebe spirale. najbolje zna. Za to vrijeme bio bih osiguran za slučaj neke nesreće. Također. Prema tome. a štetnost nije takva da ugrožava zdravlje žene (što je vrlo upitno!). kao interceptivnog sredstva. smatram da nije dozvoljeno učestvovati u aktivnostima tih osiguravajućih kuća u bilo kom obliku. post) u slučaju da ima abnormalna krvarenja (između dvije menstruacije).com Pitanje: Ako smatrate da sa šerijatske strane nema prepreka za upotrebu spirale.novihorizonti. invaliditeta i smrti i trebalo bi da dobijam nadoknadu ako bi mi se. Ukoliko postoji opravdan razlog. Ramić. nego muslimanima govore ono što im odgovara. Što se tiče abnormalnog krvarenja koje je znak poremećaja prirodnih zakona u maternici. ovisi o opravdanosti njene upotrebe i njene štetnosti po ljudski organizam. već u dionice nekih firmi u djelatnosti građevinarstva s niskim rizikom tako da bih ja spomenuti višak dobivao iz dividende po osnovu tih uloga. ravna se po ustaljenom ciklusu prije poremećaja. bolesti. dr. Šukri H. jer žena koja je imala urednu menstruaciju u situaciji kada se menstrualni ciklus poremeti. Pitanje: Ponuđen mi je finansijski aranžman zasnovan na životnom osiguranju iz Austrije. posebno u prvim mjesecima. okupati i normalno obavljati sve svoje obaveze.š. i u pasivnom smislu (kao osiguranika) i u aktivnom smislu (kao akvizitera)?! Odgovor: Uzimajući u obzir činjenicu da većina islamske uleme smatra da trgovačka osiguranja kojima se bave ta osiguravajuća društva nisu dozvoljena.2005 http://www. dž. te činjenicu da u prezentaciji svojih aktivnosti spomenuta društva ne iznose potpunu istinu. osoba koja za svako namasko vrijeme uzima abdest. koja se. a Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ponuđeno mi je da se i ja aktivno uključim u taj posao kao akviziter koji osigurava ugovore novim korisnicima tog aranžmana. Interesuje me vaše mišljenje da li mi je ovakav aranžman halal ili ne. ali na islamski način. Prema tom ugovoru ja bih bio obavezan izvjestan broj godina plaćati ugovoreni godišnji iznos i nakon toga bih stekao pravo da naredni period dobivam penziju u ratama nešto većim nego što sam ranije uplaćivao. Na moje pitanje jasno mi je naglašeno da moj uplaćeni novac ne bi bivao ulagan u kredite i kamatne poslove. tada bi se moglo govoriti o dozvoljenosti. jer jedino za takav način imamo tekstualni dokaz u izvorima islama. takve stvari desile. da li žena može normalno obavljati vjerske dužnosti (namaz.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 200 od 416 . Datum kreiranja: 27.

Teško mi je prihvatiti da dijete boravi kod majke koja živi nemoralnim životom. nego je samo propisao kakva ta odjeća treba biti u pogledu pokrivanja tijela. Odgovor: Islam nije propisao specifičnu odjeću za svoje sljedbenike. pošto je općepoznato kako se muškarci odijevaju u Saudiji i u Maleziji u svečanim prilikama. Pitanje: Nakon razvoda starateljstvo nad dijetetom dobila je majka.v. Datum kreiranja: 27. Prema tome. Doduše.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Indoneziji. Ramić. Dakle. kao što je odjeća specifična za vjerske službenike nemuslimana itd. Šukri H. Prema tome. ako bi stranac koji prakticira islam došao u Bosnu u odjeći koja je kod nas specifična za žene. prokleo muškarce koji se poistovjećuju sa ženama i žene koje se poistovjećuju s muškarcima pa me intersuje zašto mnogi muškarci nose dugu odjeću (haljine) u arapskim zemljama. uprkos činjenici da je tvoja bivša supruga dobila pravo na starateljstvo. Konsultuj se u tom pogledu s nekim iskusnim advokatom. Molim vas za savjet.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 201 od 416 . s tim što tu odjeću treba skrojiti tako da pokriva tijelo po propisu.Na pitanja odgovora doc. bio bi dužan tu odjeću promijeniti iako je takva odjeća u njegovoj zemlji. Maleziji itd. s. Iz prethodnog možemo zaključiti da pitanje poistovjećivanja muškaraca sa ženama ili obratno zavisi od sredine u kojoj čovjek živi. po islamu.com Pitanje: Pročitao sam da je Allahov Poslanik.s. U okviru ulaganja napora u odgoju pokušaj sudskim putem dobiti starateljstvo. Odgovor: Kao roditelj musliman ti imaš obavezu da odgajaš dijete u islamu i islamskom moralu. odjeća koju nose Saudijci ili Malajci poistovjećivanje sa ženama. ipak.a. razlikuje od haljina koje nose naše žene. da na toj odjeći nema likova i znakova koji su islamom zabranjeni i da ta odjeća ne bude specifična za određenu grupu nemuslimana.novihorizonti. dozvoljena. sve narodne tradicije i načini odijevanja ljudi u svijetu mogu biti islamska odjeća. dužan si uložiti maksimalan napor u tom pogledu.11. a i ta njihova odjeća se. s tim što je svilu zabranio muškarcima. dokazujući da nemoralan život majke ugrožava normalan razvoj djeteta. u ovo naše doba svijet poznaje običaje i tradicije u odijevanju drugih naroda tako da je teško tvrditi da je npr. dr.

postoji šerijatski opravdan razlog i da je štetnost spirale po zdravlje neznatna tako da ne ugrožava ljudski organizam. Naime. r. Buharija prenosi od Džabira. Zbog toga se spirala ubraja u intercepcijska ('abortivna kontracepcija'). Šukri H. 4808) Iz te činjenice ashabi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Bakrene spirale su uz to i toksične za embrij.novihorizonti. a Allah.11. Da li se sa šerijatskog gledišta takav način uništenja embrija u ranom stadiju smatra abortusom i haramom. i u vezi s tim. Datum kreiranja: 27. b) što se intercepcija uradi ranije. Nadalje. c) što su kontraceptivna sredstva manje štetna po čovjeka. otpornosti i snazi imuniteta osobe koja spiralu koristi itd. veća je mogućnost dozvoljenosti. najbolje zna.2005 http://www. da su oni.com Pitanje: Poznato je da je jedan od efekata spirale promjena materične sluznice. a ne kontracepcijska sredstva. Što se tiče upotrebe spirale. ″Kitabun-nikah″. smatram da to nije problematično jer to nastupa odmah nakon oplodnje. d) što postoji veće opravdanje za kontracepciju. dž. (Sahihul-Buhari. br. e) jedino prirodna ″kontracepcija″ (′azl) nije upitna u pogledu svoje dozvoljenosti jer ima jasan tekstualni dokaz. a nikako kao nalog određenoj osobi da izvrši abortus. dakle u vrlo ranom stadiju razvoja oplođene jajne ćelije. pa čak i po život opasna i da njena štetnost ovisi o vrsti spirale. intercepciju ili abortus.Na pitanja odgovora doc. ashabi. dr.š.. moja preporuka je da se svaka situacija pojedinačno razmatra i da se šerijatskopravno mišljenje o specifičnoj situaciji daje tek nakon uvida u stručno mišljenje dvojice stručnih i pravednih ljekara. pod uslovom da za sprečavanje.a. da li su spirale dozvoljene muslimanki? Je li šerijatski stav isti ako se plod (djelimično) implantira pa onda biva uništen zbog prisustva spirale ? Odgovor: Prije nego odgovorim želim ukazati na nekoliko stvari koje smatram vrlo značajnim. koristi određeno interceptivno sredstvo itd.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 202 od 416 . manja je opasnost od grijeha. razumijeli su da je takav postupak dozvoljen. Otuda i moje odgovore u vezi s ovim pitanjem treba gledati samo kao opće upute. manji je grijeh koristiti ih. Ramić. tj. moje skromno znanje u tom pogledu govori da ona može biti izuzetno štetna. odnosno intercepciju trudnoće. a u vezi su s ovim pitanjem: a) S obzirom da je pitanje intercepcije i abortusa vrlo delikatno i opasno pitanje jer se radi o ljudskim životima. što znači da ubija već oplođenu jajnu ćeliju. jer da nije bio dozvoljen Zakonodavac bi to zabranio. usljed čega ona postaje neadekvatna za implantaciju već oplođene jajne ćelije (blastula-stadij). a i učenjaci poslije njih. prakticirali ′azl (snošaj van vagine) u vrijeme dok je Kur′an objavljivan. što se tiče činjenice da je spirala interceptivno sredstvo.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 203 od 416 . Pitanje: Poštovani profesore. Interesuje me koliku cijenu smijem staviti i da li se ovaj moj postupak smatra monopolom koji je u islamu zabranjen? Odgovor: Smatram da hitno treba svoj pronalazak da registriraš kako bi tvoje pravo kao pronalazača bilo zaštićeno i kako bi se ljudi tvojim pronalaskom mogli okoristiti. Predlažem ti da.2005 http://www. moji roditelji su definitivno protiv toga. Međutim. a zatim da nije specifično za nemuslimane. smatram da bi tvoj postupak bio monopol ukoliko bi ustrajao odbijati registraciju svog pronalaska i sklopanje ugovora s nekim proizvođačem lijekova jer bi time onemogućavao da lijek bude dostupan većem broju ljudi. Ukoliko su ta dva uslova ispunjena. a u isto vrijeme ćeš omogućiti da se tvojim pronalaskom ljudi okoriste.com Pitanje: Pronašao sam ljekovitu biljku koja liječi čir na želucu. potrudi se da ga promijeniš i da to učiniš na način kako ne bi došao u sukob s roditeljima. Normalno. Ljekari su od mene tražili da potpišem ugovor o distribuciji. Što se pak monopola tiče. pošto moje ime nije pravo muslimansko. Ukoliko pak. pa makar ono i ne bilo uobičajno u dotičnoj sredini. Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc. uz registraciju pronalaska. Šukri H. tako da samostalno prodajem taj čaj. tvoje ime ispunjava prethodne uslove. a posebno kada nosi imena koja je pohvalio Poslanik. dr. nemoj ga mijenjati ako će to da vodi ka nezadovoljstvu tvojih roditelja. imam nijet promijeniti ga. smatram da tu treba imati dosta fleksibilnosti i da musliman te probleme može izbjeći. smatram da ime nije neophodno mijenjati. pitanje koje želim postaviti tiče se mog imena. Ukoliko svoj pronalazak ne registruješ. Naime. ja to nisam učinio bojeći se da to oni ne zloupotrijebe. Ramić. Međutim. dž.š.s. a Allah. najljepše je kada čovjek nosi tradicionalno muslimansko ime lijepoga značenja.novihorizonti. a da u isto vrijeme ne krši šerijatski propis. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ukoliko gore spomenute uslove tvoje ime ne ispunjava. najbolje zna. Kako da postupim? Odgovor: Prvo što treba imati na umu kada je ime u pitanju jeste da muslimansko ime treba imati lijepo značenje.11. siguran sam da ćeš svoje pravo izgubiti jer nije teško otkriti biljku koju stavljaš u čaj koji samostalno pripremaš. s. Međutim. Prema tome.a. sklopiš ugovor s nekim proizvođačem lijekova kroz koji ćeš zaštiti svoje pravo kao pronalazač. ukoliko će određeno ime čovjeku uzrokovati probleme.v. ili će zbog promjene imena doći u sukob s ljudima itd.

pod uslovom da taj izlazak bude u mlazu i sa strašću. Ebu Davud. Poslije koje tečnosti se dužnost okupati? Datum kreiranja: 27. 512. Kao dokaz on je iznio to da mi živimo u nemuslimanskoj zamlji. musliman mora voditi računa da zbog dunjaluka ne izgubi ahiret. dž. Dakle. Da li je to tačno? Znamo da iz spolnog organa izlazi nekoliko vrsta različitih tečnosti. tačno je da je brak sklopljen u komuni pred matičarem valjan ako ne postoje stalne ili privremene bračne smetnje i ako su ispoštovani svi uslovi za ispravnost braka. zabranio čupanje obrva. ″Kitabut-teredždžul″. musliman neće kršiti zakone zemlje u kojoj živi. Pitanje: Odgovor: Ženi je sevap da se uljepša svome mužu i što se više uljepša sve je sevapnije. u isto vrijeme. br. Sunen. Pitanje: Odgovor: Dužnost se okupati samo poslije izlaska sperme.š. u Švedskoj rekao kako je brak sklopljen pred matičarom u komuni ispravan ako postoje odgovarajući svjedoci.11. s. Molim Vas da to prokomentarišete i pojasnite. zakonima. U svakom slučaju. da te zakone izmijeni i uskladi sa prirodnim Allahovim. a čupanje obrva je zabranjeno. dž. Sunen. ali će.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 204 od 416 .š. Odgovor: Da.v. Ukoliko uz to postoji pristanak mladinog staratelja. ovdje. (Vidi: Nesai.s. tu treba razlikovati nekršenje tih zakona od smatranja tih zakona ispravnim. tada bi bio dužan tu zemlju napustiti i hidžru učiniti. Što se tiče poštivanja zakona jedne zemlje. ako su sklapanju braka kao svjedoci prisustvovala dva muškarca muslimana ili dvije žene i jedan muškarac.Na pitanja odgovora doc. opet u skladu sa šerijatom. a Allah. Međutim.a. Ukoliko bi se musliman našao u situaciji da mora činiti velike grijehe zbog zakona koji u dotičnoj zemlji vladaju. dr.com Pitanje: Čuo sam da je neki alim iz Bosne. najbolje zna. ispravno je da se žena uljepšava mužu vodeći računa o onome što njen muž voli i da to uljepšavanje bude šerijatom dozvoljeno. Poslanik. nemajući za to validno šerijatsko opravdanje. Ramić. ″Kitabuz-zine″. tada se tako sklopljenom braku ne bi mogla staviti nikakva primjedba. to uljepšavanje mora biti na halal način.novihorizonti.2005 http://www. a kao muslimani treba da poštujemo zakone zemlje u kojoj živimo. Čitala sam da je ženi u cilju uljepšavanja svome mužu dozvoljeno čupati obrve i da je hazreti Hatidža tako postupala. Prema tome. brak je valjan.) Muslim je odjeljak jednog poglavlja svoga Sahiha nazvao: ″Zabrana posla koji radi ona koja čupa obrve i kojoj se čupaju″. 3639. Šukri H. Dakle. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. sve zakone koji nisu u skladu sa šerijatom smatrati neispravnim i nastojat će. br.

Upravo zbog toga smatram da ti je to haram i savjetujem ti da se toga kloniš. Ukoliko bi bile dvije nastavnice tada smatram. u slučaju da se vozite ulicama u kojima ima prolaznika. Naravno. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Iako postoji mogućnost da. pod uslovom da taj korak ne bude korak ka nemoralu. Supruga ima pare za hadž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 205 od 416 .com Pitanje: Nastavnik sam u osnovnoj školi. da u osnovi. ne dođe do potpunog osamljivanja.novihorizonti. tako da se ne poremete lijepi međuljudski odnosi. imajući još u vidu da žive kao podstanari? Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc. a u tome se ljudi razlikuju.2005 http://www. Šukri H. Naime. ne bi bilo smetnje da ih povezeš autom. ukoliko su svi uslovi za obaveznost hadža ostvareni. tj. ukoliko bi pomogla svome mužu to bi bilo lijepo i pohvalno i svaka žena koja ispravno razmišlja činit će ono što vodi boljitku svoje porodice. Pitanje: Odgovor: Da. žena nije dužna obezbjeđivati sredstva za izdržavanje porodice i nije dužna pomagati mužu u vraćanju duga. Da li je ona obavezna otići na hadž. Trebaš nastavnice poučiti šerijatskom propisu kojeg se pridržavaš. dr. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. smatram da je to vrlo blisko osamljivanju i da vrlo lahko može biti korak ka haramu.11. ona je dužna ići na hadž ukoliko je u stanju. a muž je u dugovima. Kad se vraćam s posla kući vrlo često se nađem u situaciji da neka nastavnica pita da je povezem svojim autom.

među sobom. 3 u: Alauddin Abidin. da je učio Kur‘an umrlima. dž. vremenu globalizacije i ″širenja pera″ kako ga je Poslanik. Šukri H.novihorizonti. Ramić. To je bilo moguće s obzirom da je pristup dokazima bio ograničen. Razlog tom razilaženju je u činjenici da postoje vjerodostojni hadisi koji govore da sevapi za obavljeni hadž i post dolaze umrlom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Slično je stanje i u mnogim dijelovima svijeta gdje žive muslimani. dok u ovom. Mi. ne znači automatski da je to šerijatom propisano i da ima utemeljenje u islamu. Sve su to novotarije.” (Šerhul-akide et-tahavije. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam ElBerkevi na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. postoje tvrdnje da u pogledu dozvoljenosti učenja Kur′ana za novac postoji konsenzus muslimana. podijelimo džuzeve. u prošlosti. 2/671-672. ali je ta teza neodrživa zbog toga što su čovjeku pri ruci svi relevantni dokazi u tom pogledu.” (El-Ahzab. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. U takva pitanja spada i pitanje učenja Kur′ana za pare. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. ako znamo da to nisu radile njegove prevedne halife.v. br. 21. Štaviše. možda.v. (Vidi opširnije u Šerhul-akide et-tahavije. nazvao (Ahmed. Može to i danas neko braniti.s. našem vremenu. i koji često Allaha spominje. Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. ko želi da mu se hatma prouči donese. (Vidi fusnotu br. pa makar to postojalo i stotinama godina. i nevažeća (batil) djela. 355) Međutim. Ustvari.a. a u njima nema nešto što bi moglo poslužiti kao siguran oslonac.s. i mogli da se sačuvaju i odbrane uprkos činjenici da nemaju validnog utemeljenja. ali. Rekao je (Treće poglavlje): ″O novotarijama koje su batil (neosnovane. Da li je takav novac halal? Odgovor: Prvo što treba znati jeste da se ne prenosi od Poslanika.” El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. ništavne. što se tiče učenja Kur‘ana za pare o tom pitanju nema relevantnog razilaženja. to je nemoguće zbog toga što su dokazi svima lahko dostupni. mišljenja. kako da mi sebi to ušerijatimo. 3676). a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. kaže: ”Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. danas. stavovi.š. u to se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćuju gosti na dan njegove smrti ili poslije. niti je to naredio neki od imama u vjeri. za pare). analogizirali su učenje Kur‘ana s hadžom i postom. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. s.) Međutim. 2/672. a Allah. s. dr.2005 http://www.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 206 od 416 . pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. niti dao olakšicu u tom pogledu.. lažne). a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka.) Uprkos toj činjenici. najčešće. El-Hedijje el-′allaijje. str. tumačenja itd. a novac ide u razrednu kasu za potrebe ekskurzije.”.v.” Drugo što treba znati jeste da je običaj učenja Kur′ana za novac duboko ukorijenjen u tradiciju mnogih naših sredina. a sami želimo biti njihovi sljedbenici i živjeti i prakticirati islam koji su nam oni svojom praksom pokazali. Datum kreiranja: 27. sama činjenica da nešto egzistira u muslimanskim sredinama. obično.s.) Ibn Abidin u Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o tom pitanju.com Pitanje: Učenik sam medrese. tako da možda većina naših muslimana smatra to vjerskim činom koji je propisan šerijatom.Na pitanja odgovora doc. Onaj ko uzima i onaj koji daje su griješni. 50 KM. proučimo ih.11. islamska ulema razišla se u vezi s pitanjem da li umrli ima koristi od takvog učenja. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an njegovoj duši.). su. Musned. sigurno znamo da tako nešto nije radio Allahov Poslanik. ako znamo da to nisu radili njegovi ashabi. a to je preferirajuće mišljenje. govoriti Allahu ekber.. mi ne određujemo cijenu. Pojedine prakse. Kod nas je već nekoliko godina običaj da učenici uče hatme za pare. Ako mi. s. itd.a. haram. komentator Tahavijeve Poslanice kaže: ”Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). Oni koji su rekli da umrli ima koristi od tog učenja.

jer se Aiša. : Da li je dozvoljeno da se djeca igraju lutkama i figuricama životinja? Datum kreiranja: 27. igrala lutkama. Da li su. Međutim.a. na socijali sam i ništa ne radim.2005 http://www. r.š. Iako se prokletstvo. s. Normalno je da između donošenja punih flaša i bacanje u smeće praznih postoji ogromna razlika. inša-Allah. Prema tome. dž. da nam pomogne da budemo sljedbenici a ne inovatori u vjeri. vjerovatno. to se duboko ukorijenilo u njihovim dušama i sredinama i tu činjenicu treba imati u vidu kada se ta greška nastoji ispraviti. Greške treba ispravljati. tebi su te pare.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Odgovor: Ne. mogu li ostati raditi ukoliko ne bih goste služio.v. dužan si tražiti sebi posao i. zarađivati za život a ne živjeti od rada drugih.š. Birtija.11. a oni koji nisu na hadžu. Znam da je muslimanu haram posluživati nekoga alkoholom. Molim Allaha. Pitanje: Nalazim se u Danskoj. čak nakon svoje udaje za Poslanika. ali to treba biti na najbolji i najbezbolniji način. to je dozvoljeno.s. Da li je to tačno? Odgovor: Da. u tom pogledu. Osoba dok je pod ihramima na hadžu ne smije da se ženi i udaje. jeste da nastoje svojoj djeci osigurati igračke koje će ih usmjeravati ka onom što je pozitivno i ispravno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 207 od 416 . Pitanje: Odgovor: Da. Oni su to naučili i shvatili kao dio vjere. za njih nema smetnje. to nema osnova u šerijatu. Međutim. Ramić. dž. pare koje uzimam od države meni halal? Puno puta sam čula od naših Bošnjaka da je zabranjeno (haram) ženiti se i udavati između dva bajrama. Naravno. nema nikakve smetnje da se ženi i udaje u u tom periodu. ipak. ne odnosi na ovo drugo. dr. Jedino što bih preporučio roditeljima. nego samo čistio stolove i prazne flaše bacao u smeće ili pak prao čaše? Odgovor: Tebi je očito poznato da je Allah.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nije mjesto za muslimana. u procesu ispravljanja tog pogrešnog običaja smatram nužnim da postoji razumjevanje za one koji to tretiraju vjerskim propisom. ja bih ti preporučio da potražiš posao koji će ti kao muslimanu bolje odgovarati. halal sve dok je to po zakonu zemlje u kojoj živiš. prokleo svakog ko ima bilo kakvu vezu s alkoholom.com Dakle. u granicama svojih mogućnosti. Pitanje: Radim u birtiji. u ovoj situaciji.novihorizonti. Šukri H. odgovor u pogledu dozvoljenosti učenja Kur′ana za naknadu sasvim je jasan.

pošto njihovo objašnjenje nalazimo samo u hadisu. je kroz svoj sunnet te propise praktično primijenio i objasnio. Argumenti koje je spomenuo uvaženi profesor. fašista i mrzitelja muslimana. Treba tražiti rješenje koje će biti u skladu sa šerijatskim principima a koje će. poput imama Ebu Hanife. septembra i da stavljanjem mahrame na glavu one otkrivaju svoj identitet. problematično generalno odbacivanje hadisa. u jednom broju iz prošle godine. ta polemika mora biti zasnovana na dokazima i vođena naučnom metodologijom.novihorizonti. O ispravnosti tvrdnje da je Ebu Hanife koristio samo neznatan broj hadisa i uopće o toj problematici. kao i o vjerodostojnosti onog koji nije dosegao stepen tevatura se može polemisati. U tom pogledu postoji konsenzus (idžma) i u vezi s tim nema nikakve dileme. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. u isto vrijeme. Iranke ili Saudijke. a onaj ko glavu okreće – pa. glasoviti bošnjački intelektualac. može se prilagoditi. to je klasični tekst napisan u stilu orijentaliste koji se ne koristi islamskom metodologijom u dokazivanju. i muslimanka. nisu validni. u datim okolnostima. Međutim.s. da nose islamsku odjeću koja će ispunjavati sve šerijatske uvjete. treba se boriti za svoja ljudska prava. smatrala samo jedan krajnje mali broj hadisa pravim i obaveznim da se slijedi itd. u spomenutom članku. da mi muslimani. sam način pokrivanja. nego znači da je taj Allahov. hadžu itd. u Austriji. Očito.v.” (En-Nisa. mora imati pravo da se pokrije. kako ljudsko biće. Ne moraju se žene u Evropi i Americi pokrivati onako kako se pokrivaju Turkinje. i koji često Allaha spominje. a sahabijke su to praktično pokazale. dr. nema detalja o zekatu. Islam je taj propis potvrdio. međutim. Ja preporučujem muslimankama. Ja znam da su muslimanke izložene napadima u nemuslimanskim sredinama.s. koji je nedavno preselio na ahiret u Austriji. kao ljudi. to što je u prijašnjim tradicijama bio običaj da žene nose mahramu ne znači da u islamu treba biti suprotno. s. ali zato Kur’an jasno naređuje da slijedimo i pokoravamo se Poslaniku. argumentira kako Kur’an ništa ne piše o mahrami na glavi. Isto tako. jer u Kur’anu se ne spominje ni kako se klanja namaz. 80. propis bio objavljen prijašnjim poslanicima i ostao da živi i kod drugih naroda sve do pojave Muhammeda. Ono što Vam ukratko mogu kazati o mahrami jeste da se islamska ulema. Npr. jer to znači odbacivanje većine praktičnih islamskih propisa islama.a. koliko ima dnevnih namaza. tako da se šerijatski propis ispoštuje a u isto vrijeme da taj način pokrivanja ne bude stran i da ne izaziva podozrenje u neislamskoj sredini. te kako je islamska ulema. s. pomoći našim sestrama da što manje budu izložene napadima nacionalista.v.) A Poslanik. npr. po metodologiji islamskog prava. O značenju svakog hadisa. preporučio bih da odgovor potražite u knjizi dr. kako je stavljanje mahrame neislamska tradicija preuzeta od kršćanskih redovnika iz Sirije. Drugo. 21.) i kazuje da nam je on najbolji uzor: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. ili time što ćemo pokušati dokazati da mahrama nije obavezna.v.” (El-Ahzab.com Pitanje: U časopisu koji izdaju Bošnjaci u Hrvatskoj. Muslimnke u Finskoj će Datum kreiranja: 27. naročito nakon 11. nikada nije razilazila u pogledu obaveznosti pokrivanja kose u slučaju punoljetnih žena koje nisu došle u staračku dob.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 208 od 416 . Odgovor: Pročitao sam spomenuti članak. Razilaženje postoji samo kada je u pitanju pokrivanje lica.Na pitanja odgovora doc. Mi te nismo poslali da im čuvar budeš. Šefika Kurdića Ebu Hanife i namaz u hanefijskom mezhebu. kroz dugu historiju islama. s. Ako nemuslimanka ima pravo golišava izlaziti na javno mjesto.11. dž. Po meni.a. zaštitu našim majkama i sestrama ne treba pružati tako što ćemo pokušati taj identitet sakriti po svaku cijenu. Ramić. uvaženi profesor slijedi mišljenje nekih orijentalista koji u vezi s hadisom imaju takvo. Prije svega. Posebno je. Molim vas da to prokomentarišete jer treba da se vratim u Banjaluku.a.2005 http://www. Šukri H. nije dokaz. to što se u Kur’anu eksplicitno ne spominje mahrama. ali će biti odraz austrijske kulture i neće izazivati podozrenje. imamo prava kao i drugi. negativno stajalište. Iz sadržaja te knjige jasno se vidi da su takve tvrdnje neosnovane.s: «Onaj ko se pokorio Poslaniku taj se pokorio Allahu. a moja supruga ne želi skinuti mahramu ni po koju cijenu. Ne treba zaboraviti da joj to pravo garantiraju sve međunarodne konvencije koje govore o ljudskim pravima.

ali se time ne dovodi u pitanje propisanost stavljanja mahrame na glavu. Šukri H. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i tu spada i otkrivanje kose. Dakle. dž.š. a da na tebe sredina ne djeluje u negativnom smislu. nije mi poznato!? Bilo kako bilo. Njegovo shvatanje mahrame i pokrivanja žene uveliko je rezultat uslova u kojima je živio. Ja sam pokrivena. uglavnom. nemuslimani. a Allah.) Na kraju. jer ženi nije dozvoljeno da radi. a pogotovu na takvim mjestima. b) da tvoj integritet kao muslimanke bude zaštićen. Datum kreiranja: 27. jer ne treba zaboraviti da se on. sredinu treba promijeniti. te da čovjek. najbolje zna. tvoja čast i poštenje biti ugroženi. ali sredina i ambijent u kojem radim je neislamski. Turcima. ili se bojiš da će tvoj iman.novihorizonti. u granicama svoga znanja i mogućnosti itekako na tom polju zalagao. Uzvišeni Allah kaže: “Onaj ko se iseli Allaha radi naći će na Zemlji mnogo mjesta. Treće. vjerovatno. čak nije dala da se neko s ahmedijom pojavi na njegovoj sahrani. bila sastavni dio evropske kulture. Štaviše. dr. d) da možeš mijenjati sredinu u pozitivnom smislu. želim istaći da je potrebno imati razumijevanja za spomenutog profesora i istaknutog intelektualca. bio je oženjen nemuslimankom koja. putu hidžru učini naći će prostranstvo. itd. samo što treba raditi poslove koji su u njenom domenu i koji neće ugroziti njene osnovne obaveze kao supruge i majke. treba imati na umu da je u islamu propisana hidžra. nije bila ravnodušna prema islamu pošto. ukoliko ne može živjeti kao musliman u određenoj sredini.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 209 od 416 . c) da ne postoji opasnost da budeš izložena velikom grijehu. Irancima itd.11. Ukoliko neki od ovih uslova nedostaje. Uz to. i slobodu.. uprkos svojih neprijatelja.. Pogrešno je govoriti da žena ne smije raditi. može uraditi i ono što je grijeh u granicama nužde. Pitanje: Već otprilike dvije godine radim posao koji se ne kosi sa šerijatom.š. okruženja u kom se nalazio i znanja koje je posjedovao.Na pitanja odgovora doc. u nuždi žena može otkriti kosu. Odgovor: Smatram da nema smetnje da ostaneš na tom radnom mjestu pod sljedećim uslovima: a) da to radno mjesto dolikuje tebi kao muslimanki. ali to moram obavljati vani. ne samo izvršile propis islamskog načina odijevanja. a koja je. Ramić. jer mi nije dozvoljeno obavljati namaz u radnim prostorijama. četvrto.2005 http://www. 100. Da li je vjernicama dozvoljeno raditi na takvim mjestima? Neki su me savjetovali da ostavim taj posao. kako sam neki dan čuo. smatram da treba da promijeniš radnu sredinu. Da li je njegova supruga dozvolila da mu njegovi prijatelji muslimani klanjaju dženazu.com skrojiti sebi islamsku odjeću u duhu finske kulture. rahatluk i olakšanje. ne tako davno. poznato je da se u slučaju postojanja nužde. pleh muzika ga je ispratila do groba i dženaza mu nije javno klanjana. Na taj način muslimanke bi. a onaj ko na Allahovom. nego bi sebi otvorile put misionarskog djelovanja i zaštitile se od nacionalista i fašista koji imaju predrasude prema Arapima. treba odati poštovanje spomenutom profesoru za njegov rad i trud na polju afirmacije muslimana u Evropi i njegovu nastojanju da muslimanima pomogne u rješavanju njihovih problema. Ispravno je kazati da žena treba raditi isto kao i muškarac. On je skoro cijeli svoj život proveo u neislamskoj sredini. a i osobe koje su u mom okruženju su. dž. i nastojim da obavljam namaze dok sam na radnom mjestu. a i ja se bojim da takvo mjesto može uticati na moj iman. time bi bila oživljena lijepa kultura oblačenja koja je zamrla u Evropi.” (En-Nisa.

u toj situaciji smatram da imam treba biti ustrajan u svom imamskom radu.s. Šukri H..) Naravno da se ovdje radi o mržnji koja ima opravdanje u šerijatu. Dakle.11. uzimajući u obzir okolnosti u kojima živimo.) U nekim predanjima stoji da je Allahov Poslanik. Ukoliko je razlog to što imam prakticira islam i služi kao primjer koji uznemirava one koji od islama uzimaju samo ono što žele i ostavljaju ono što žele. dž. najbolje zna. koja živi s nama u istom stanu. počeo sam da strahujem. a Allah. Sunen. bez obzira što ga u toj sredini većina ne voli. Ramić.. radi o situaciji da većina džematlija mrzi svog imama zbog toga što ne izvršava svoje radne obaveze ili čini prestupe i grijehe kao što su laž. Pitanje: Oženjen sam i imam. Šta mi preporučujete? Kako da se u takvoj situaciji postavim prema majci? Da li pijana osoba može klanjati? Odgovor: Prvo bih ti. br.” (Ibn Madže. dž.š. “Ikametus-salati ves-sunnetu fiha”. kao dijete. pošto sam otkrio prateći telefonske razgovore moje majke. ispravno je da se pokaje i namaz klanja u njegovu vremenu. jer ti je preče zaštiti sebe i svoju porodicu negoli druge.com Pitanje: Odgovor: Da li preporučujete imamu da ostane u džematu ukoliko ga većina džematlija mrzi? Smatram da je odgovor na to pitanje usko u vezi s razlogom koji je doveo do toga da većina džematlija mrzi svoga imama. pak.v. nemojte se približavati namazu u pijanom stanju.. Takve situacije su rijetke. i tvojoj majci napravljen sihr. novotarije itd. 961. Pitanje: Odgovor: Ne. br.š.a. Ukoliko se. Datum kreiranja: 27.2005 http://www. a Allah. posebno ako je u prošlosti bila poštena i uzorita žena. počela baviti nemoralom i odlaziti kod komšije. ne smije klanjati jer joj je Allah. s. Postoji realna mogućnost da joj je sihr napravljen i da nije svjesna šta radi.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. nasilje. Međutim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. uzoran brak. možda. to strogo zabranio: “O vjernici. osoba u pijanom stanju. Sunen. preporučio da pokušaš nagovoriti majku da se pokaje za grijehe koje čini i da se uda.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 210 od 416 .š. izvršavaš obaveze u granicama svojih mogućnosti. nakon pogibije babe u ovom ratu. pa makar se morao iseliti iz stana. U isto vrijeme. pa makar i za komšiju s kojim čini nemoral. a džematlije su dužne takvog imama zamijeniti jer se na njega odnosi hadis: “Trojici se njihov namaz ne uzdiže iznad njihovih glava: čovjeku koji predvodi džemat koji ga mrzi. 43. treba da zaštitiš svoj brak. Bilo bi uputno da se kod osobe koja liječi Kur’anom ispita da nije. tada imam treba otići. najbolje zna. “Kitabus-salati”. ali ih ima.) Ukoliko zna šta govori. elhamdulillahi.. treba majci da pomogneš da se izvuče iz nevolje u kojoj se nalazi i da prema njoj. koja ne zna šta govori. dr.. prokleo čovjeka koji predvodi džemat koji ga mrzi. Napominjem da se moja majka. da ona planira sa svojim švalerom da razori moj brak praveći nam sihire kod hodže koji je poznat kao sihirbaz.” (En-Nisa. sve dok ne budete znali šta izgovarate. 326. (Vidi: Tirmizi. dž.

).11. 485. 242. 264. Isto prenosi i Aiša. ti hadisi nisu vjerodostojni. postoje razlozi koji podupiru muževo prisustvo kad se žena porađa. 484.a. odnosno da li je dužna služiti gošće koje joj dolaze u posjetu? Žena u porodu pretrpi ogromne bolove i napor koji njeno tijelo.a. vodu za gusul pa je oprao ruke dva ili tri puta. Prema tome. uzimajući vodu iz iste posude.. majka pravovjernih. (Vidi: Sahihul-Buhari. a muževima preporučujem da budu na uslugama svojim suprugama ili da im poslugu nađu. ukoliko će upoznavanjem napora i muka koje žena podnosi pri porodu pomoći u pravcu da muž više cijeni ulogu svoje supruge kao majke. jer u porodilištima koja štite ženin dignitet. Mejmuna. 476). dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. br. Štaviše. Uz sve prethodno rečeno. a onda uzeo abdest onako kako uzima abdest za namaz. Ukoliko će muž svojim prisustvom olakšati supruzi u tim teškim trenucima. “Kitabul-hajd”. uz uobičajeno krvarenje. Koristim se ovom prilikom da ženama preporučim mirovanje nakon poroda.2005 http://www. nego i preporučljivo. 482. 253.). što je zabilježeno u vjerodostojnom hadisu.v. ako je Gospodar svjetova dao ženi pravo na odmor u tom periodu. itekako. Ramić. da se ženi omogući mirovanje i potpuna njega u tom periodu.s.s. da se o važnosti tog mirovanja posavjetuju sa stručnim osobama. Zatim je sa tri pregršti polio glavu. iscrpe. Ja sam mu tada dodala peškir i nije ga uzeo. s.a. Šukri H. a onda oprao ostatak svoga tijela. 255. dozvoljeno prisustvovati porođaju svoje supruge? Datum kreiranja: 27. zašto da čovjek ignorira njene potrebe za odmorom!? Logično bi bilo. s.) Uzvišeni Allah.š. Sahihu Muslim. r. br. smaram da je takvo prisustvo ne samo dozvoljeno. a to je u duhu islama i prethodno spomenutih propisa.. da se od džunupluka kupala sa Poslanikom. pošto fizičiki napor žene nakon poroda i njeno kretanje mogu itekako narušiti njeno zdravlje i ostaviti trajne posljedice. ženu je nakon poroda. Potom je svoju lijevu ruku dobro istrljao o zemlju.Na pitanja odgovora doc.” (Sahihu Muslim. Ti napori su toliko značajni da ih je časni Kur’an posebno istakao: “čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro. majka njegova s mukom ga nosi i u mukama rađa. polio svoj svoj polni organ i oprao ga lijevom rukom.novihorizonti. 15. žena biva pokrivena i samo babica po potrebi gleda u stidne dijelove tijela.com Pitanje: Odgovor: Ima li žena pravo na uslugu nakon poroda u periodu trajanja nifasa. dr. dakle oslobodio ju je obaveza izvršavanja dva temeljna propisa islama. Zatim se pomakao sa tog svog mjesta i oprao noge. muž koji prisustvuje porođaju svoje supruge ne mora gledati sam čin porođaja. “Kitabul-hajd”.” (El-Ahqaf. po šerijatu. Da li je mužu. “Kitabul-gusl”.v. Što se tiče hadisa koji govore o tome da supružnici ne smiju gledati u spolne organe jedni drugih. br. Vjerodostojni hadisi jasno govore da je to dozvoljeno. Razlog oslobađanja od tih obaveza vjerovatno se nalazi u činjenici da je ženi potreban potpuni odmor i potpuno mirovanje nakon poroda kako bi povratila snagu i kako bi se njeno izmoreno tijelo oporavilo. sve dok žena ne povrati snagu i ne vrati se prirodnom stanju u kom je bila prije trudnoće. kaže: “Primakla sam Allahovu Poslaniku. potom je vodu zagrabio rukom iz posude. 498.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 211 od 416 . Pitanje: Odgovor: Nije mi poznato da u tom pogledu postoji šerijatski tekst koji to direktno ili indirektno zabranjuje. u periodu trajanja nifasa oslobodio namaza i posta (s tim što post treba napostiti kad taj period prođe). jer bolje im ih je služiti četrdesetak dana nego čitav život.

Nije dužnost muslimanima slijediti bilo kojeg alima u svemu što kaže.) Dakle. “Od svakog se”.s. Kur’an i sunnet. s. ističe: “Nema pokornosti stvorenju u onom u čemu je nepokornost Allahu Uzvišenom. dž.v. dž. Ramić. s. treba jasno istaći da je muslimanu dužnost da bude pokoran Allahu.v. Njegovu Poslaniku. treba prvo iskoristiti pa onda ići dalje i tražiti nova bogastva u izvorima šerijata.v.v.2005 http://www. Međutim. Pitanje: Kako komentarišete stav onih koji kažu da ne slijede nijedan mezheb. Datum kreiranja: 27.a. br. i Njegovu Poslaniku.novihorizonti.s.s. kada osoba treba rješenje određenog problema tražit će ga od bilo koje stručne osobe u koju ima povjerenje da će joj dati odgovor u skladu sa Allahovim.š.a. dž. 1041.a. pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i vašim pretpostavljenim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a tu su.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravan namaz za imamom koji čini neke šerijatske prestupe? U osnovi.a. smatram to pogrešnim putem.a. kako to pitanje tumači ulema ehli-sunneta. bez obzira kojem mezhebu pripadala.s.a. potrebno je posebno naglasiti da kako je pogrešno slijepo slijediti sve što je u jednom mezhebu protumačeno. misleći na Poslanika. te da je njihov mezheb Kur’an i sunnet i da slijede Muhammeda. pogrešno je zapostavljati mezhebe i kazati da će se uzimati direktno sa izvora islama Kur’ana i sunneta. pokornost ljudima podrazumijeva njihovu pokornost Allahu. Koliko sam primijetio.s. smatram da je to ispravan put na koji nas je naputio Poslanik.š.” (Ahmed. a ako pod tim podrazumijevaju da mogu iz svih mezheba uzimati ono što ima najbolju argumentaciju i najbolje ispunjava ciljeve šerijata u određenom vremenu i prostoru. osim od onoga ko je u ovom mezaru”.11. ako oni koji kažu da ne slijede nijedan mezheb pod tim podrazumijevaju zapostavljanje mezhepskih tumačenja i argumentacije. dr. Prema tome. s. u određenom vremenu i prostoru bili na raspolaganju izuzetnoj islamskoj ulemi.a. Šukri H. onako kako su to radili svi ashabi koji nisu pripadali nijednom mezhebu? Odgovor: Prije svega. s. 59.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 212 od 416 . prije svega.v. Zapostavljati mezhebe ličilo bi na zapostavljanje već iskopane i pročišćene zlatne rude i ulazak u rudnik zlata u potrazi za tim dragocjenim blagom. kako je govorio imam Malik u Medini i kako je govorila ostala ulema diljem hilafeta. s. dozvoljeno je klanjati za imamom sve dok ne vidimo da dotični imam čini očito nevjerstvo (kufr). ne treba da budu predmetom rasprave u smislu da onaj ko radi drugačije od onog što mi smatramo da je ispravno ne može predvoditi džemat itd.v.s. Zbog toga. izuzev Poslanika.Na pitanja odgovora doc. i pretpostavljenima u onome što nije grijeh.) Poslanik. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici. To zato što su mezhebi iskustvena tumačenja šerijatskih pitanja zasnovana na argumentima koji su u datom trenutku. ali zbog tih pitanja ne smiju jedni druge koriti i degradirati.” (En-Nisa. El-Musned.v. s. s. Smatram da sve zlato koje je već iskopano i hiljadugodišnjim glačanjem od naše istaknute uleme ponekad dovedeno do perfekcije. niti slijediti mezheb određene osobe u svemu što protumači. za koja postoje različita tumačenja islamskih pravnika i koja su podložna idžtihadu. naši ljudi obično pod šerijatskim prestupima za koje pitate podrazumijevaju vanjski izgled imama: brijanje brade i nošenje pantalona ispod članaka. šerijatom. mogu se iznositi argumenti i vjernici se mogu međusobno savjetovati i preporučivati ono što smatraju da je bolje.s. O tim pitanjima može se raspravljati u smislu šta je ispravnije i sunnetu bliže. Raditi već urađen posao je pogrešno i može biti grijeh ukoliko se time zapostavlja ono što je obaveza. Smatram da takva i slična pitanja.š. “uzima i ostavlja. “Musnedul-’ašere el-mubeššerine bil-dženne”.

kaže: “. Upravo zbog toga postoji konsenzus muslimanske uleme o tom pitanju.s”. Lijepo bi bilo da imami sa svojim džematlijama organiziraju ispraćaj hadžija pridržavajući se Poslanikove. 3365) Ebu Hurejre prenosi da ga je Allahov Poslanik. Uzvišeni Allah. dr. Pitanje: Odgovor: Muslimanu je dozvoljeno. Međutim. a ukoliko odbije.. 5) Međutim.” (Estevdi’ullahe dineke ve emaneteke ve havatime ‘amelike. s.v. 3370) Zbog toga. Otuda predlažem da se ispraćaj s dovom za putovanje organizira na dan kada hadžije kreću na put i da svi oni koji žele nekog hadžiju ispratiti to učine upravo taj dan. bez sumnje. a ja nisam za to jer sam čuo da to nije propisano šerijatom. Šta nam preporučujete? Odgovor: Tačno je da hadžijska dova..a. i vaša jela su njima dozvoljena.a.a. i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga prije vas. sklopiti brak sa sljedbenicom kršćanske i židovske vjere.11. Šukri H. Ibn Omer. po šerijatu. Koji status.v.one njima nisu dozvoljene. Sunen. posebno ako s tim partnerom ima djecu.novihorizonti. ukoliko bi ispraćaj na hadž bio bez posebnih ustaljenih ceremonija. “Kitabud-da’vat”. Može ostati u braku s mužem nemuslimanom ukoliko. a ne da s njima blud činite i da ih za prilježnice uzimate. muslimanka se. bilo da se to organizira u džamijama. ispratio i rekao: “Molim Allaha.) (Tirmizi. s. i čestite vjernice su vam dozvoljene. bi kod ispraćaja nekoga govorio: “Dođi da te ispratim onako kako je nas ispraćao Allahov Poslanik.s. Eventualno sklopljeni brak između muslimanke i nemuslimana je nevažeći. nije propisana šerijatom i ako bismo takvu ceremoniju smatrali nekom vrstom ibadeta bila bi to novotarija.. s. u smislu neke posebne ceremonije. br. salama itd. dž. br. kaže: “Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela.s. 2815) Praksa je da prvu dovu uči osoba koja nekog prati a drugu osoba koja ide na put. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ramić.v. napustiti. Muslimanka koja sklopi takav brak čini blud i djeca se tretiraju vanbračnom. preporučio bih joj. ukoliko pristane.” (El-Maide. ne ranije. br. “Kitabul-džihad”. može s njim sklopiti brak i nastaviti živjeti. po šerijatu. po šerijatu..com Pitanje: Ja i moja supruga idemo ove godine na hadž. Onoga koji ne gubi ono što Mu je povjereno. zatim bi rekao: “Molim Allaha da uzme na čuvanje tvoju vjeru. kada ne postoje opravdane smetnje. najbolje zna. Uzvišeni Allah. njen muž prihvati islam kao svoju vjeru. Sunen. Sunen. autobuskim i željezničkim stanicama. da te preuzme na čuvanje. proučiti dovu hadžiji musafiru za sretan put i zatražiti od njega da za nas uči dovu dok je na putovanju je. s.v. inša-Allah. Poslanik. povjerenje (emanet) i svršetak tvojih djela. dužna ga je. “Kitabud-da’vat”. ima muslimanka koja se uda za nemuslimana? Datum kreiranja: 27. niti su oni njima dopušteni. a Allah. propisano. to bi bilo ispravno i preporučeno.a. (Estvedi’ukellahel-lezi la tedi’u vedai’uhu.Na pitanja odgovora doc. 10) To je kur’anski propis u kome ne može biti bilo kakve izmjene niti različite interpretacije. kaže: “Tri dove su. primljene (uslišane). uz dove koje bi upućivali za naše hadžije da uspješno obave petu islamsku dužnost i molbe da nas se hadžije sjete dovom za vrijeme svoga putovanja i na svetim mjestima.a. s obzirom da mnogobrojne posjete onima koji obznane odlazak na hadž vrlo često predstavljaju ogromno opterećenje. može udati samo za muslimana. dž. Kod nas je običaj da se pravi hadžijska dova i moja žena bi željela da to napravimo.š. dova mazluma – onoga kome je nepravda učinjena.s. i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga.š. Ukoliko dotična muslimanka već živi u partnerskom odnosu s nemuslimanom. dova musafira i roditeljska kletva.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 213 od 416 . prakse prilikom ispraćaja na put.” (Tirmizi. kada im vjenčane darove njihove dadete s namjerom da se njima oženite.) (Ibn Madže. Isto važi i za nemuslimanku kada prihvati islam. da mu ostanak s njim uslovi primanjem islama pa.2005 http://www. Ispraćaj hadžija treba organizirati na mjestima gdje se hadžije i oni koji ih prate mogu naći i u miru poselamiti. r.” (El-Mumtehina. u periodu koliko traje priček (‘iddet). itekako.

pošto je izlaskom iz mjesta stanovanja stekao status putnika. dž. Ja. prokleo sve one koji imaju bilo kakav kontakt s alkoholom? Odgovor: Tačno je da je Poslanik. Šukri H. s obzirom da ne znam sve potrebne detalje u vezi s Vašim pitanjem. ne uzrokujete ljudima zlo. kada stigne kući s puta u podnevskom vremenu klanjat će četiri rekata jer je njegov status putnika prestao onog momenta kada je ušao u mjesto svoga stanovanja. dž. Zbog toga Vam savjetujem da klanjate istihara-namaz i da molite Allaha. svako na svoj način.a.s. prokleo: alkohol.a. za ispravnu odluku. On je izrazio želju da mnome oženi. roditelj ne može poslušati zbog očite greške. Molim Allaha.novihorizonti.v.v.a. elhamdulillah. Da li je taj posao meni dozvoljen s obzirom da je Poslanik. dok moj babo ima više razumijevanja i želi mi pomoći. smatram da Vi na svom radnom mjestu niste u tom lancu i da vaše radno mjesto nije upitno. i kako će postupiti kada stigne na svoje odredište u podnevskom vremenu? Odgovor: Ja molim Uzvišenog Allaha. a šta je to. tako i želje Vašeg momka i Vaših roditelja.” (Ahmed. dr.v. S druge strane.š. prenosi od svoga babe Omera. ko ga pravi. ali da. Pri radu dolazim u dodir s alkoholom koji koristimo za štampanje.š. Amin. r. Kad sam ja to rekla svojim roditeljima oni se nisu s time složili. lijepu priliku za udaju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 214 od 416 . treba pokušati naći kompromis.š. Pitanje: Odgovor: Putnik će postupiti onako kakav mu je status u datom trenutku. i u situaciji kada se.s.š. ne mogu da Vam dam precizne upute. kome se pravi. kako Vaše. dž.Na pitanja odgovora doc. da Vam da ono što je za vas najbolje na dunjaluku i ahiretu. a Allah. u isto vrijeme planirate nastavak i završetak studija nakon udaje. Da li će putnik skratiti podne namaz kad stigne kući u podnevskom vremenu. Ramić. Da Vas Allah. da ne propustite. dž. kao i ja. Moja majka je skroz protiv toga. dž. 5458.a.š.11. Naime. Prema tome.a. Musned. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nagradi. s. ko ga kupuje. skratit će podne na dva rekata. Ibn Omer. Ukoliko se ne može naći kompromis. Pitanje: Ja sam iz Bosne i trenutno živim u Americi. to najbolje zna Uzvišeni Allah. klanjat će onako kako klanja putnik. s.s. ko ga nosi i kome se nosi i onoga ko pare zarađene na alkoholu troši. prakticira islam. vi svojim radom. učestvuju u zlu koje čini osoba koja pije alkohol. Ono što mogu kazati jeste da je najbolje nastojati ostvariti ispravne želje. a Allah. kada krene na put u podnevskom vremenu i iziđe iz mjesta svoga stanovanja. s. s tim što.) Međutim. Nedavno sam upoznala momka iz Sandžaka koji. onoga ko ga pije. br. kako mi se čini. r. tj. najbolje zna. da je Allahov Poslanik. Moje pitanje je: “Da li mi je grijeh ako održavam vezu s ovim momkom bez obzira na razmišljanje moje majke i da li se mogu za njega udati ako je moja majka bezrazložno protiv toga? Molim vas da mi date šerijatski odgovor kako ne bih napravila grešku. da Vam da najbolje rješenje. Navode kao razlog da ja treba da završim školu i da sam previše mlada da bih se sada udala. odnosno upotrebom alkohola u poslu koji radite. Imam 20 godina i na drugoj sam godini studija. pretpostavimo.š. niti direktno niti indirektno. prokleo osobu koja pije alkohol kao i sve one koji se nalaze u lancu proizvodnje i dostave alkohola do te osobe. ko ga prodaje. treba nastojati da se njegova osjećanja ne povrijede. za razliku od proizvođača alkoholnih pića i svih onih koji se nalaze u lancu dostave tih pića do potrošača koji.2005 http://www.com Pitanje: Radim u Njemačkoj u jednoj štampariji. dakle. Datum kreiranja: 27. dž. a on bi mogao biti da se udate. najbolje zna. ko ga toči. onome što je prioritet treba dati prednost.

svjesno izvrnuli. Pitanje: Odgovor: Nije mi poznato da u tom pogledu postoji zabrana u šerijatu.s. osim u slučaju nužde. To su knjige objavljene Musau. objave Musau i Isau ostalo?! Datum kreiranja: 27. Prema tome..11. najbolje zna. a. dž. čarapama i drugdje. najbolje zna. 27) Međutim. sina Merjemina. Kada hutbe u Švedskoj budu uz arapski i na švedskom. da se pozitivnom integracijom uključe u društvo u kom se nalaze. nema smetnje da žena dok je u stanju hajza (mjesečnog perioda) ogasuli (okupa) umrlu žensku osobu. koji kao manjina žive u Evropi.” (El-Bekare. dž. dž. onda možemo zamisliti šta je od originalne Allahove.š.š. Ramić. drže hutbu na jeziku dotične zemlje. dali da biste pravim putem išli. a Allah. Americi i drugdje. poslije njih. s obzirom da su vremenom izmijenjene. da se investira i svako ko ima viška novca dužan ga je aktivirati. jeziku tek tada će se moći postaviti pitanje koje ste mi postavili i imat će smisla da na njega dam odgovor. Prema tome. te da te knjige nisu odmah zapisane nego koju stotinu godina kasnije. dž. poslali. 75) Ako imamo u vidu da su se izmjene dešavale u samom startu. tj. a dotična osoba nema direktne koristi od toga.” (El-Hadid. Ono što bih preporučio Bošnjacima i ostalim muslimanima. u izgradnju doma za siročad. Do tada će moj odgovor izostati.Na pitanja odgovora doc. ormarima. te svete knjige u svom današnjem obliku nisu izvorne.. postoje različiti džemati i da Bošnjaci bajram klanjaju u svojim džematima. dok nismo Isaa. 53) Zatim smo. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Uzvišeni Allah kaže: “I kada smo Musau Knjigu.novihorizonti. O tim izmjenama Kur’an kaže: “Zar se vi nadate da će vam se Jevreji odazvati i vama za ljubav vjernici postati. objavljene knjige? .com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 215 od 416 Bošnjaci u Švedskoj klanjaju bajram namaz izdvojeno u svojim džematima a ne sa ostalim muslimanima. a Allah. Šukri H. Koristim se prilikom da preporučim svakome ko ima ušteđevinu da je ulaže u biznis i da novac ne drži u bankama.” (El-Bekare. dr.2005 http://www. uz hutbu na arapskom. jeste da nauče oficijalni jezik zemlje u kojoj žive. riječ. izgradnju ambulante i ostalog što je općekorisno može se dati novac dobijen na ime kamate. Napominjem da je grijeh novac čuvati u jastucima. Tevrat (Tora) i Indžil (Evanđelje) jesu Allahova. a neki među njima su Allahove riječi slušali pa su ih.š. ambulantu i tome slično? Jedan od načina da se osoba koja mora držati novac u banci koja posluje na kamatnom principu oslobodi te kamate jeste da je utroši u nešto što je općekorisno.s.š. Koliko je to ispravno? Da li žena može gasuliti dok je u stanju hajza (mjesečnog perioda)? Da li su Tevrat (Tora) i Indžil (Evanđelje) Božija riječ. a. pošto su ih shvatili. Novac mora da se kreće. kojem smo Indžil dali. i Isau. koja rastavlja istinu od neistine. Pitanje: Odgovor: Normalno je da na Zapadu. Pitanje: Odgovor: Da. jednog za drugim Naše poslanike slali.com Pitanje: Odgovor: Da li je čovjeku grijeh da od kamate na novac koji drži u banci izgradi dom za siročad. čuvajući svoj islamski identitet i ne dovodeći u pitanje bilo koji islamski propis koji ne može biti predmet kompromisa. u okolnostima kada muslimani govore različitim maternjim jezicima i kada nemaju jezik koji svi poznaju. Zemljama u kojima žive muslimani kao manjina preporučio bih da u cilju njihove uspješnije integracije zakonski stave u dužnost imamima da.

Na pitanja odgovora doc. Poslanik. sehvi-sedždu učiniti. Pitanje: Odgovor: Ne. ali se prije početnog tekbira okretao i naređivao da se safovi popune i poravnaju.v. dž.š.a. Imam treba svoju grešku ispraviti tako što će. da li su džematlije dužne da ga slijede? Kada imam pogriješi u toku namaza oni koji su iza njega treba da ga upozore izgovarajući “subhanallah”. (Buhari. a imam je dužan. Nadalje. Pitanje: Odgovor: Prije svega.. Pitanje: Odgovor: Da.š. tako da kada je proučimo mi smo njen ajet proučili. npr. Ukoliko imam ustraje.s: “Imam je određen da se slijedi. a i ako nije njen ajet nismo pogriješili. a to ima određeni smisao. da li je potrebno “pustuti krv naknadno”? Da li je ispravno povlačenje linije. žene će to uraditi udarajući desnom rukom po lijevoj. Ukoliko ne postoji drugi način da se safovi poravnaju osim povlačenjem linija nadam se da za to nema smetnje. ukoliko ta kožica ne postoji nema razloga za obrezivanje. a Allah. kada shvati da je klanjao više rekata. a Allah. smatram da će se slijeđenjem imama umanjiti eventualni nesporazumi. br.. nije potrebno. slijediti imama.com Pitanje: Odgovor: Ukoliko imam ustane na peti rekat. s. Ako se uči više kratkih sura na jednom rekatu. samo će učiniti sehvi-sedždu. smatram da je ispravnije učiti Bismillu u tim situacijama jer jedno utemeljeno mišljenje kaže da je Bismilla sastavni dio sura na početku kojih se ona nalazi. po mom shvatanju. Obaveza imamova jeste da stalno o tome vodi računa. potrebno je podučiti klanjače kako treba da se poredaju u safove. muktedije će.”. učiniti sehvi-sedždu. dr. ili zatezanje lastike u džamiji kako bi se safovi pravilno poredali? Datum kreiranja: 27. jer cilj obrezivanja jeste uklanjanje kožice koja je suvišna i koja uzrokuje zdravstvene probleme kod muške djece.a. ostane na petom rekatu. a nije cilj “puštanje krvi”. da li treba učiti Bismillu na početku svake sure? Ukoliko se dijete rodi obrezano. prije predavanja selama ili poslije.2005 http://www. najbolje zna. s. Prema tome. i na kraju.novihorizonti. Šukri H.v. a ukoliko je izostavio sunnet. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. učenjem Bismille izlazi se iz kruga razilaženja da li je Bismilla ajet dotične sure ili ne. ukoliko je izostavio namaski rukn-farz nadoknaditi taj rekat.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 216 od 416 . nije povlačio linije. obavezno. “Kitabus-salati”.11. Ramić. Uz sve to. dž. Sahihul-Buhari. Ovaj stav temeljim na riječima Poslanika. 365) Uz to.s. njome se razdvaja među surama tako da svaka sura bude istaknuta. na kraju. smatrajući da je u pravu. najbolje zna.

tražite odgovarajuću taktiku kako bi ona bila zadovoljna Vašim ponašanjem. i obraća im se riječima poštovanja punim. Razlog za to vjerovatno je u činjenici da su naši roditelji. smiluj im se. dakle. umjesto da im pomognu i olakšaju budući život. kad sam bio dijete. Kad jedno od njih dvoje. ne praveći ustupke u onome što šerijat zabranjuje i što bi moglo narušiti stabilnost Vašeg braka. ali čini mi se da je to najbolje rješenje. ne reci im ni: “Uh!” . itd. i služe šejtanu kao instrument za rušenje bračnih zajednica. Šta da radim? Odgovor: Problem s kojim se suočavate je vrlo čest. dž. samim tim. Šukri H. Društvo u cjelini treba uočiti i liječiti ovu pojavu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ukoliko nemate izlaza. Umjesto da budu sretni što su njihov sin ili kćerka doživjeli dob za ženidbu i udaju. a nije rijetka situacija da majke budu ljubomorne i žele svoje kćerke rastaviti od njihovih muževa. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: “Gospodaru moj. bez obzira na sve što vam čini. Uspjela je. osim da preselite u drugi stan. zatim da nema monopola i iskorištavanja eventulne nevolje u kojoj su se ljudi našli.2005 http://www. kaže: “Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njega obožavate i da roditeljima dobročinstvo činite. Brinula se o kući i mene školovala. kod tebe starost dožive. Uzimajući u obzir da je šejtanu najdraži uspjeh upravo kada razruši porodicu i rastavi muža i ženu. ali vi kao dijete morate i dalje izvršavati svoje obaveze prema majci i brinuti se o njoj kada joj pomoć bude potrebna. Na taj način roditeljima bi se pomoglo da vole svoju djecu na ispravan način a ne da im iz ljubavi ruše život i čine strašnu nepravdu. njegovali!” (El-Isra. Kao jedino dijete imam osjećaj da me ona puno voli. čak bih mogao ustvrditi da su kod nas rijetki brakovi kod kojih se takav problem ne pojavljuje. Ako ona griješi. na kraju. a u isto vrijeme živite svoj normalan život ne obazirući se na riječi kojima Vas napada. ne treba da zaboravite da Vam je ona majka i da ste prema njoj dužni izvršiti obaveze koje dijete ima prema roditelju. tako da mi je zagorčala život. ili oboje. Trudite se da prema majci budete dobri i onda kada Vas najviše vrijeđa. dr. da otjera moju suprugu s kojom sam lijepo živio i koja je nastojala da prema mojoj majci bude dobra. Da li ima ograničenja u pogledu visine zakupa za stan. Ta prevelika ljubav se. da su zbog toga izuzetno podložni utjecaju šejtana. Pitanje: Odgovor: Nema ograničenja u tom pogledu pod uslovom da nema prevare. Uzvišeni Allah. oni su mene. nažalost. Preporučio bih imamima i medžlisima da organiziraju seminare za buduće mlade i mladoženje u cilju edukacije roditelja kako bi se na ispravan način mogli suočiti s problemom ljubomore. možete to učiniti. Molite puno Allaha. da Vam olakša situaciju i da Vašu majku uputi na pravi put.š. oni im “iz ljubavi” prave strašne probleme koje im ne čine ni njihovi najveći neprijatelji. bilo u vidu džina ili ljudi.š.11. Majka se nije poslije udavala. slabi praktikanti tih propisa.Na pitanja odgovora doc. vrlo slabi poznavaoci propisa islama i.i ne podvikni na njih.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 217 od 416 . uglavnom. umjesto da se raduju što su živi i zdravi. nemojte vi griješiti. pretvorila u veliku ljubomoru kada sam se oženio. vikendicu itd? Datum kreiranja: 27. 23-24) U isto vrijeme. To nije jednostavno.com Pitanje: Moj babo preselio je na ahiret prije nekoliko godina. Interesuje me kako da se odnosim prema majci u ovoj situaciji? Naglašavam da ona ne dozvoljava da vratim suprugu prijeteći mi raznovrsnim kletvama. tada bolje razumijemo zašto se ta vrsta ljubomore tako često javlja kod mnogih roditelja. Protiv te pojave muslimani se moraju boriti. dž. Dogovorajte se sa suprugom i planirajte strategiju kojom ćete izvršiti svoje obaveze prema majci. Treba da znate da je ne smijete slušati u onome što je grijeh. Ramić. Što se tiče Vašeg odnosa prema majci u datoj situaciji. da sve bude jasno definirano i na zadovoljstvo obje strane.novihorizonti. Najviše su ljubomorne svekrve.

Neka ti Uzvišeni Allah na pomoći bude. Klanjaj istiharu i moli Allaha.Na pitanja odgovora doc. daleko od svih perverzija i nemorala. da ti da ono što je najbolje za tebe na dunjaluku i ahiretu. interesuje me da li ja imam pravo na to što mi on daje i kakva su moja prava kod njega? Odgovor: Smatram da nema smetnje da te on izdržava sve dok je to njegova slobodna volja. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno iznajmiti kuću.novihorizonti.11.2005 http://www. stan ili vikendicu stanarima koji će u njih unositi alkohol i činiti velike grijehe? Pravno gledano takav ugovor je validan. Datum kreiranja: 27. ali moralno bi bilo da iznajmite svoju kuću osobama koje žive dostojantven ljudski život. dr. Međutim. i ako nema nade da će se uskoro vratiti vjeri. dž. Smatram da ako tvoj muž nije u islamu. Radi na terenu i živi nemoralan život s drugim ženama.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 218 od 416 . bez obzira što nosi muslimansko ime. ti treba da tražiš rješenje i izlazak iz te situacije. a kao ženi nikada mi ne prilazi. Pitanje: Moj muž ne prakticira vjeru. Šukri H. ovdje se postavlja pitanje da li je za tebe bolje ostati u takvoj poziciji ili treba da tražiš razvod. Ramić. S obzirom da me izdržava.

slijediti postupke onih koji su bili prije vas. okupljanja itd. Hasane i druge pripremaju sedmine. Čitanjem teksta iz pomenute knjige stekao sam dojam da je pravljenje četeresnice nakon nečije smrti šerijatski neutemeljeno i nešto što dolazi od samog šejtana.11. najbolje zna. moja preporuka jeste da se novotarija klonimo. po propisima islama.s. pa makar je Bošnjaci i prakticirali.v. trogodišnjica itd. za nju kažemo da nije muslimanska tradicija. dr. treba da ima daleko više od onih kojima su povod sedmine. Prema tome. danas tim druženjima treba dati suvremeni smisao. s. nije utemeljeno u šerijatu. Datum kreiranja: 27. br.da se ne kose s jasnim propisima šerijata. dužni su njegovati svoju tradiciju.” Rekli smo: “Allahov Poslaniče. Uvođenje takve prakse kod nas. Istinu je rekao Poslanik. na bilo kojoj lokalnoj televiziji pa ćete vidjeti kako se rodbina prisjeća svojih umrlih Jovana. Stjepana itd. aršin po aršin. s. bilo kojoj naciji ili narodu pripadali. a vjerovatno ćemo uskoro imati i dvogodišnjica. ne bismo imali vremena za mnogobrojne novotarije. jer je to bogastvo. Ono što sigurno znam i zašto imam dokaze jeste da to nije bila praksa našeg miljenika Muhammeda. s. odgovorio je. da bismo vratili imamima našim njihovo dostojanstvo.novihorizonti. Pogledajte “Tužna sjećanja”. Vratimo džamijama našim njihovu ulogu. kada je kazao: “Vi ćete. Da li je obilježavanje četeresnice opravdano? Odgovor: Obilježavanje četeresnice. uistinu. s. četeresnica. U 40 dana je završen program rada šejtanske strategije itd.s. ja nemam dokaza. međutim. Sahihul-Buhari.v. osim povodom nečije smrti.s. jevreje i kršćane?” “A koga drugog”. Ramić. u periodu kada se muslimani nisu mogli okupiti da bi nešto naučili o islamu i ibadet džematile činili. četeresnice itd. niti njegovih ashaba. a ono što je vrijedno i korisno za ljude.Na pitanja odgovora doc. u islamu utemeljeni. U našem narodu je običaj da se nakon 40 dana okuplja u džamiji i uči umrlom.v.)″ Da li ti običaji imaju još dulju tradiciju o kojoj govori knjiga Tajna veza ili ne. tako da se i za Muhammede. U njemu je između ostalog rečeno: ″Što se tiče sedmina. četeresnice i godišnjice. Naravno. pedalj po pedalj. Šukri H.a.” (Buhari. svaka tradicija. ali se ne može pravdati da danas kada muslimani slobodno mogu prakticirati islam. Ali.a. njegovih ashaba i odabranih generacija.a. kako se to kaže. to nije bilo poznato prvim generacijama muslimana. ali da svakoj novotariji halal alternativu nađemo. 9. naših druženja.s. sedmine. Džamija može i treba biti mjesto oko kojeg se sve to kreće. Marka. pa tako i Bošnjaci. Muslimani.2005 http://www.. To nije bila praksa Poslanika. našom bošnjačkom tradicijom.) i preporučujem vam da uz ovaj odgovor pročitate šta sam u tom odgovoru kazao. četeresnice i godišnjice njihove smrti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 219 od 416 . istinu o tom pitanju prešućujemo kako ne bismo došli u sukob sa. Takva alternativa sigurno postoji u šerijatu. Kada bismo džamiji vratili ulogu koju ona inače ima u islamu. obilježavajući sedmine. a Allah. godišnjica.v. “ElI‘tisam bil-kitabi ves-sunne”. zabranjeno je upropaštavati.š. godišnjice smrti itd. Svaka tradicija. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. govori se da su muslimani naslijedili četeresnicu od jevrejskog Dedžala i faraona koji su se također okupljali nakon četrdeset dana od smrti njihovih bližnjih. pa i nacionalnu. a Bošnjacima koji žele slijediti Poslanika Muhammeda. Ja sam na ovo pitanje detaljno odgovorio u Novim horizontima (br. ako je u suprotnosti sa islamom. a to je . kao ni prve odabrane generacije muslimana. Muhameda Isa Davuda. To su kršćanski običaji. bilo čija tradicija koja se ne kosi s islamom je dobrodošla i muslimani je mogu njegovati. dž. kažemo da takvu tradiciju ne smatraju svojom i da je ne prakticiraju. 6775.a. tako da kad bi oni ušli u gušterovu rupu vi biste ih slijedili. To su prihvatili i muslimani. vrijednost. maj 2000. možda se može pravdati.com Pitanje: U knjizi Tajna veza. Dakle. kultura i civilizacija imaju svoje mjesto u islamu samo pod jednim uslovom. a isto tako povodi treba da budu suvremeni.

kocka. Ako se situacija ne može poboljšati možda je rješenje da oženiš ženu koja može i hoće rađati. Pitanje: Želio bih Vas pitati u vezi binga. prije svega. Poštovani brate. Ukoliko. pak. br. ukoliko supruga ima opravdan razlog zbog kojeg ne želi više rađati treba da to uzmeš u obzir i da joj u tom pogledu pomogneš. kada te odaberu kao odličnog đaka. jasno kaže: ″O vjernici. Pitanje: Odgovor: Mehr (vjenčani dar) je. tačno je da će Poslanik. isplatiti joj kompletan vjenčani dar (mehr).a. a kocku predstavili kao nešto što zaslužuju samo najbolji đaci. Naravno. vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari.š. pošto je davanjem razvoda ženi obavezan. gatanje i mnoga druga praznovjerja veličaju. (Vidi: En-Nesai. Datum kreiranja: 27. Baš će nam biti ″lijepo″ živjeti u društvu kockara u kom se alkohol.″ (ElEn′am.novihorizonti. vid garancije i materijalne sigurnosti za ženu u situaciji kada dođe do prekida braka bilo razvodom ili muževom smrti. zato se toga klonite da biste postigli što želite.11. radi se o tome da Lutrija svake sedmice poziva publiku u svoju TV-emisiju BINGO. šejtanovo djelo. Da li je meni dozvoljeno učestvovati uzimajući u obzir da publika dobiva po pedeset maraka pri ulazu u studio. dr. Takvo rješenje bih preporučio ukoliko sadašnji brak ima šansu da opstane.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www. Šukri H. Oni kupuju djecu za pedeset maraka kako bih ih uvukli u svijet kockanja. Kakva je uloga mehra? Odgovor: Bingo je vrsta kockanja. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Još je žalosnije da se ne reaguje na indoktrinaciju djece koja nisu punoljetna i to na tako podao način. a da na to zlo malo ko reaguje. Žalosno je da kocka tako pompezno ulazi na vrata našeg društva.) Međutim. ako ništa drugo ne mogu uraditi. Ramić.v. opravdan razlog ne postoji potrudi se da joj argumentima pomogneš da promijeni svoj pogrešan stav. s. Šta da radim? Da. ″Kitabunnikah″. koji su svjesni da je to uzimanje tuđe imovine na bespravan način. slave i propagiraju. obožavanje ljudi i njihovih kipova. Muslimani. a Allah. mogu odbiti da učestvuju u tome i mogu isključiti televizor kada se kockanje reklamira i prikazuje. Pretpostavlja se da će muž teže posezati za razvodom kada zna da će time biti izložen materjalnim izdacima. s nama ponosi na Sudnjem danu. U osnovi. poželjno je da supružnici u pogledu rađanja djece imaju zajednički stav. od tebe očekujem da ustaneš i kažeš da ne želiš učestvovati u kockanju čak ni svojim prisustvom. Naime.com Pitanje: Odgovor: Ja bih želio još djece da se Poslanik. ponositi se svojim ummetom na Sudnjemu danu i zbog toga je preporučio da se ženi s onima koje su ljupke i rotkinje. u protivnom preporučio bih vam da se strpite. da ne želiš bespravno tuđu imovinu uzimati. 90) Prema tome. musliman u kocki. koji su svjesni pogubnosti kockanja. a moja supruga kaže da nam je dosta troje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 220 od 416 . a svaki peti izvučeni dobija 100 KM? Napomenjem da ja neću ništa ulagati niti u igri učestvovati. Pošto sam odličan učenik vjerovatno ću biti odabran jer odlični đaci imaju prednost. a da posebno naglasiš da oni koji te tamo pozivaju nemaju pravo da maloljetnu djecu vode u kockarnicu. direktno ili indirektno ne smije učestvovati jer je to šejtanovo djelo.s. nakon raskida braka.a. Sunen. mada na to niste obavezni. s. Obično su to škole tako da će i moja doći na red.v. 3175. mehr u sebi nosi i mnoge druge mudrosti i koristi.s.

Da li sam dužna samo taj dan napostiti ili sam uz to dužna još neki iskup (kefaret) dati. Šukri H. Pitanje: Imam redovnu menstruaciju. menstruacija je zakasnila i počela je tek nakon jacije.novihorizonti. Bili ste dužni zapostiti bez obzira što ste očekivali početak mjesečnice.2005 http://www. muslimanima koji žive u neislamskim zemljama dozvoljeno uzeti bankovni krediti. najbolje zna. ne u smislu da je to u osnovi halal.11. Olakšavajuća je okolnost što ste nenamjerno pogriješili.š. Želim još istaći da spomenuti brat ne smije zaboraviti svoje obaveze prema roditeljima. U slučaju kredita koji se dijeli borcima ima jedna dodatna povoljnost. Napominjem da penzija ovog brata iznosi 500 KM i da je neoženjen. Datum kreiranja: 27. a Allah. ali ga ne žele u potpunosti prihvatiti pošto im smeta jer prakticira islam. a time bi izbjegao mnoge neugodnosti koje mu njegovi roditelji čine zbog toga što prakticira islam. Živi kod oca i majke i plaća im kiriju 200 KM mjesečno. prije svega pokajete.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 221 od 416 . Rješavanjem stambenog pitanja postojala bi veća mogućnost da se oženi. a to je niska kamatna stopa koja može biti ravna inflaciji. Odgovor: Vi ste pogriješili. ili ukoliko je inflacija veća od kamate. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Karadavi i mnogi drugi učenjaci našega vremena cijene da je u slučaju nužde. Na osnovu proračuna nisam zapostila prvi dan ramazana. tada ustvari. Da li je njemu dozvoljeno uzeti kredit koji se dijeli borcima uz 2-3 posto kamate i tako riješiti svoje stambeno pitanje. Oni ga ne žele otjerati pošto je jedinac. ako im pomoć bude potrebna. Ramić. Koliko je ko u nuždi najbolje to sam zna i ostavljam mu da sam procijeni. i nema kamate bez obzira što će osoba koja je uzela takav kredit brojčano vratiti za 2-3 posto više nego što je uzela. kao što je rješavanje pitanja krova nad glavom. Odgovor: Dr. dž. Treba da se. bez obzira što oni prema njemu imaju takav odnos i da je dužan da prema njima iskazuje svoju ljubav i pažnju i da ih u granicama svojih mogućnosti pomogne. nego u smislu da je nužda učinila da ono što je haram u granicama nužde bude halal.Na pitanja odgovora doc.com Pitanje: Jedan moj brat po vjeri je stopostotni vojni invalid. Dužni ste samo taj dan napostiti i niste dužni bilo kakav iskup dati. dr. Međutim. dakle prijeke potrebe. Ukoliko je ravna inflaciji.

tako da će razlika među nama biti vidljiva. Neka ti Allah. kod nekih mladića i djevojaka ostalo. Ukoliko u tome ne uspijete.com Pitanje: Ja sam maturant. Vrlo je važno da istaknete i borite se za vaše posebne potrebe. inače. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i tako u parovima prošetaju kroz grad do hotela u kom se uz alkohol slavi matura. da ne bude alkohola itd. Ramić. omladina koja prakticira islam. kada su u pitanju maturska veselja.11. ali se bojim da će mojim roditeljima biti teško podnijeti neumjesne komentare ako budem išao sam na repu kolone. dr. Teško je u određenim situacijama pronaći adekvatno rješenje.š.2005 http://www. bude na pomoći. suočava. ali se moraju pokušati riješiti problemi s kojim se.Na pitanja odgovora doc.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 222 od 416 . Problem je još složeniji s obzirom da imam brata blizanca koji je u mnogome drugačiji od mene i kome ne smeta to što meni smeta. promovišu prostituciju i uništavaju kroz maturska veselja i ono malo morala i čestitosti što je. Šta da radim? Odgovor: Znam da je teško u neislamskom okruženju prakticirati islam u svoj njegovoj punini. Šukri H. s obzirom da je naš grad vrlo mali. dž. Ja znam da mi je grijeh uzeti djevojku za ruku. momci i djevojke uzmu za ruku. dakle pravo veselje. organizirajte za svoju raju matursko veselje koje će biti po vašim uzusima. U našem gradu običaj je da se maturanti. ali mi je problem ta šetnja. Predlažem da prvo pokušate lobirati kod direktora i organizatora da matursko veselje organiziraju na način koji će omogućiti da i vi kao muslimani u njemu normalno učestvujete.novihorizonti. Morate sebi naći halal alternativu i na taj način izbjegavati šejtanski pir onih koji pozivaju u blud. U hotelu ja mogu naći sebi kutak gdje ću biti u društvu koje ne pije. Amin! Datum kreiranja: 27. ali bez grijeha. možda.

za većinu dioničkih preduzeća čija djelatnost je u osnovi halal. pa makar on bio i nepravedan. kamata. ali. činjenica je da većina tih preduzeća u svijetu.š.11. dioničari muslimani dužni su usmjeravati aktivnosti preduzeća u kojima imaju glas ka aktivnostima koje su halal. Kada jedan drugog prevare. U naše vrijeme. niti se njime može platiti porez. ″Kitabul-buju′″. ovo je privremeno rješenje. pošto se njime omogućava da se sitni dioničari. nesumnjivo ulazi u proizvod i zaradu tih preduzeća.2005 http://www. uz pomoć stručnjaka i računara ta procjena može biti poprilično precizna. Sunen. s. kojima je to jedini način da svoju ušteđevinu investiraju. ali nisu imuna na kamatu. S obzirom da muslimani žive u takvom okruženju. pod uslovom da vlasnik dionica procijeni koliko je u svaku dionicu ušlo harama od kamate i da to podijeli u dobrotvorne svrhe od kojih nema direktne koristi. potrebu za postojanjem takvih preduzeća.s. ne možemo generalno kazati da su haram niti da su halal. Šukri H. Onoga trenutka kada takva preduzeća budu postojala. a ponekad i sama preduzeća daju pozajmice na koje uzimaju kamatu. dr. a Allah. Ja ih napustim.a. preporučuje udruživanje u radu. u nedostatku preduzeća koja vode računa o halal poslovanju. a da kao muslimani moraju biti aktivni članovi društva u kom žive. Prema tome. deponuju svoja sredstva u banke koje posluju na kamatnom sistemu i za njih uzimaju kamate koje ulaze u profit. Treba napomenuti da imetak koji se smatra haramom i koji će vlasnik dionica dati u dobrotvorne svrhe od kojih nema direktne koristi ne može se smatrati zekatom. okoriste. Datum kreiranja: 27. Prema tome.″ (Ebu Davud. Ukoliko je. Islam. a kod nas vjerovatno sva. itd. dužni su to učiniti.com Pitanje: Odgovor: Cijenjeni profesore.v. Nadalje. Poslanik. dž. općenito. Ramić. osnovna djelatnost preduzeća dozvoljena (halal) tada je dozvoljeno kupovati njegove dionice i dijeliti zaradu. br. 2936) Dakle. Naravno. kao šo je proizvodnja alkohola itd. ukoliko je osnovna djelatnost preduzeća u osnovi haram. ulaganja u njih. interesuje me da li je kupovina i trgovina dionicama dozvoljena po šerijatu? Dionička preduzeća su nužnost vremena u kom živimo jer je razvoj i napredak jednog društva danas nezamisliv bez te vrste preduzeća. dionička preduzeća imaju svoju utemeljenost u šerijatu. ali mora biti takva da se srce smiri da je sav haram imetak izdvojen iz dionica i zarade. Međutim. a ako su u stanju da takvu odluku donesu.novihorizonti. sadakom. pak.Na pitanja odgovora doc.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 223 od 416 . uzimajući u obzir osnovnu djelatnost preduzeća. Ta procjena ne mora biti stoposto precizna. Po mom shvatanju. Nadam se da je ovo rješenje adekvatno i šerijatski utemeljeno. veli da je Uzvišeni Allah rekao: ″Ja sam treći uz dvojicu koja su se udružila sve dok jedan drugog ne prevare. postavlja se pitanje kako prevazići problem kamate u dioničkim preduzećima. a u isto vrijeme se sačuvaju od grijeha i haram imetka. zakon nužde prestaje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. te pomognu i druge da se okoriste tom imovinom. najbolje zna. potrebu da se ulaže u takva preduzeća. nego moramo svako preduzeće posmatrati na vagi šerijata. odnosno kupovina i trgovina njihovim dionicama i eventualna zarada je zabranjena (haram).

Šukri H. s obzirom da ga slušam i dobro radim. muslimanima su. Mi koji klanjamo nemamo prostoriju u kojoj bismo mogli klanjati. dž. kao i ostalim studentima. a naše kulturne i vjerske aktivnosti Univerzitet je zdušno finansirao. on bi bio dozvoljen u slučaju nužde. niti imamo blizu neku džamiju. Njihovim potrebama je udovoljavano. br. Ramić. Uskraćivanje osnovnih ljudskih prava nije dostojanstveno a i zakonom je kažnjivo.” (Muslim. mogli klanjati kako ste u pitanju naveli. kako bi ih zajednica u kojoj žive mogla korigovati u pogrešnim postupcima. Znajte da se za prava treba boriti i da ona ne dolaze na tanjuru. taj totalitarizam prevaziđu. normalno. Molim Allaha. u BiH. najbolje zna. teško im je ljudima dati njihova prava. tako što ćemo sedždu činiti na stolu? Odgovor: Prije svega. na stolici. Mi smo imali svoj mesdžid u centru studentskog kampusa. Moj majstor. zatim onima koji su po svojoj prirodi mrzitelji islama i muslimana. a Allah.š. veli: “Ko nas vara nije od nas. a tako je bilo i na ostalim. ali ne želim s njim stupiti u sukob. Poslanik. znam i da firma od ogromne zarade samo 1 posto daje radnicima. da možete. Znam da to nije čisto. Prema tome. “Kitabul-iman”. farz-namaze morate klanjati na najbolji mogući način.v.2005 http://www.a.s. a sunnete biste. Ipak. da shvate da je ljudski uvažavati one koji druga~ije misle kao ljudska bića.com Pitanje: Studiram na jednom fakultetu u Sarajevu. Datum kreiranja: 27. 146) To što firma nije pravedna u raspodjeli zarade drugi je problem. Ja znam da se našim bivšim i sadašnjim komunistima. da je to put koji će omogućiti svima bolji i ljepši život na dunjaluku. Poštenje je značajno svojstvo muslimana. pružane sve pogodnosti. dr.11. tiče načina klanjanja koji ste spomenuli. ljudima čiji je mentalni sklop još uvijek u totalitarizmu. Ja sam studirao u Velikoj Britaniji. Na mom univerzitetu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pak.Na pitanja odgovora doc. a kojih na svim fakultetima ima. upisuje mi više radnih sati tako da dobijem 400-600 maraka plate više i mi to polovimo. moja duša nije mirna. situacija se mora mijenjati. tokove ljudskih sloboda. ali na vama studentima je da svojim zalaganjem pomognete tim ljudima da te svoje slabosti. da nikoga ne ugrožavate. prakticirati svoju vjeru. po potrebi.novihorizonti. treba da se na fakultetu izborite za svoja osnovna ljudska prava. Što se. da ti uveća halal zaradu. jer ih šejtan protiv muslimana posebno potpiruje. bez osporavanja ili zapitkivanja. teško uklopiti u demokratske tokove. a posebno muslimanima. Iskoristite sve zakonske mogućnosti da do svojih prava dođete. dostojanstveno. Šta da radim? Odgovor: Musliman ne smije varati i učestvovati u prevarama. Možemo li mi klanjati sjedeći. slobodno. Sahihu Muslim. Preporučujem ti da objasniš svome majstoru da kao musliman želiš otpočeti prakticirati propis koji ti zabranjuje da druge varaš.š. dž. iako sebi nalazim satisfakciju u tome da on to radi na svoju ruku. a ja cijenim da vi niste u takvoj situaciji. Kod nas. Pitanje: Radim za jednu veliku firmu u Njemačkoj. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 224 od 416 . S druge strane. Jedan od načina borbe jeste da fakultet i ljude koji vas ometaju spominjete njihovim imenom i prezimenom. jer ako bih ja odbio on bi bio na gubitku.

pa makar ga siromah koristio za ishranu sebe i svoje porodice. a mjerenje u milimetre kako će nam ruke biti na koljenima dok smo na Etehijjatu. bez obzira bio farz ili nafila.a. nakon što je on oduljio s klanjanjem. Šukri H. najbolje zna.v. br. kao što je kamata. Poslanik. 4823. a halal drugima.s. dr. siromah je legalna institucija koja može taj novac primiti. itd. a on je oporučio da klanjamo onako kako njega vidimo da klanja. nego oni ostaju kod vlasnika. s. ja uvijek preporučujem da se kamata. kao što je izgradnja puta u susjednom mjestu. ne smiju prelaziti koljena.v. daje u dobrotvorne projekte od kojih vlasnik glavnice nema direktne koristi.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. “Kitabul-’ilm”. Ramić. prakse razumijem da u pogledu forme stajanja i sjedenja na namazu postoji određena fleksibilnost. Ukoliko se to desi iz neznanja tada će muktedija samostalno dovršiti akšam nakon trećeg rekata i neće imama pratiti na četvrti rekat.š. može biti vid cjepidlačenja. Sahihul-Buhari. (Vidi: Buhari. Kada govorimo o ovom pitanju treba imati na umu da novac sam po sebi nije haram i ne može biti prljav. a ja za taj dokaz ne znam. za njega haram i prljavog novca. Prema tome.s. jer je njegov status vezan za vlasnika. On ga ne može utrošiti u bilo šta što bi predstavljalo neki njegov interes.com Pitanje: Odgovor: Da li je tačno da prsti ruku. Dakle. taj novac je haram njemu. za tvrdnju da prsti ne smiju prelaziti koljena kad se sjedi na Etehijjatu i da je za takav postupak propisana tako strašna kazna potrebno je imati validan dokaz. Dokaz za to je postupak jednog ashaba koji je prekinuo namaz za Muaz ibn Džebelom i sam ga dovršio.š. Jedan od načina oslobađnja jeste da ga da siromahu u smislu oslobađanja od tog. s.a.” (Sahihu Muslim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 225 od 416 . i da će na Sudnjem danu biti odrezani onima kod kojih budu koljena prelazili? Ja ne znam da u tom pogledu postoji posebna preporuka Poslanika. Iz Poslanikove. ali ne može se klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju. Pitanje: Kako tumačite stav neke uleme (ako se ne varam i Vi ste takvu fetvu dali) da se novac dobiven na ime kamate može dati u dobrotvorne svrhe? Zar čovjek može sebi dopustiti da ono što smatra prljavim imetkom i ne želi da ga stavlja u svoja usta. rekavši tri puta: “Propale su cjepidlake. u osnovi. “Kitabulezan”. zabranio je cjepidlačenje. Dakle.a. Pitanje: Odgovor: Uslov da bi muktedija mogao klanjati za imamom jeste da imam klanja namaz koji ima isti broj rekata. tako da je to postao šerijatski propis. s. br. dž. u situaciji kada za to nemamo dokaz iz Kur’ana ili sunneta. odobrio je taj njegov postupak.v. a Allah. da se taj novac može dati i siromahu.11. niti status. a Allah.novihorizonti. najbolje zna.2005 http://www. dž. Međutim.Na pitanja odgovora doc. a koja se normalno pojavljuje u vezi s spomenutim pitanjem. s.s. Prema tome. u situaciji kada čovjek nema izlaza nego da povjeri novac na čuvanje u banke koje posluju na kamatnom sistemu. dok se sjedi na Etehijjatu.). može se klanjati podne za onim ko klanja ikindiju. ali u isto vrijeme dužan je da se tog novca oslobodi. novac dobiven na osnovu kamate. iskupa (kefareta) itd. koji je glavnicu stavio u banku i na osnovu nje dobio kamatu. Otuda se s njim ne prenosi grijeh. S druge strane Poslanik.s. smatram. a ne u smislu obične sadake. 664) Može li muktedija klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju? Datum kreiranja: 27. daje nekome da tim prljavim imetkom hrani sebe i svoju porodicu? Odgovor: Da bih izbjegao sumnju koju imate. zekata. Naime.v. haram je vlasniku glavnice.

Što se tiče hadisa koji govore o tome da Allah. je držao hutbu. a to mi se učinilo dok sam čitao Vaše pismo.Na pitanja odgovora doc. pošto do svih nisu stigli. s. koji su sa svoje strane dužni ponuditi najrelevantnije odgovore do kojih mogu doći.novihorizonti. sve dok je osoba u vezi s određenim pitanjem neodlučna može klanjati istiharu u nadi da će joj Allah. treba klanjati. dati da se odluči za ono što je za nju najbolje.. nego ukazuju da joj namaz neće biti primljen četrdeset dana ukoliko se u međuvremenu ne pokaje. uprkos toj činjenici smatram da je ispravno da se osoba koja je konzumirala alkohol. neprikosnoveni argumenti koji ne ostavljaju prostor za razilaženje.š. i da više neće biti problema. treba pokajati i namaz obaviti u njegovu vremenu. Preče im je da slijede svoje imame. te da je prokleta svaka osoba koja ima bilo kakvu vezu sa sredstvima koja opijaju i razum poremećuju. Molim vas da nam pomognete da završimo ovu raspravu. komentator te zbirke imam En-Nevevi. dž. a imam drži hutbu. dakle. recimo jednu pivu u kojoj ima alkohola. bez obzira što je uzimala sredstvo koje opija.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 226 od 416 . preporučio bih svim muslimanima da ne raspravljaju o bilo kom pitanju iz bilo koje oblasti ako za to nemaju relevantne argumente. neće četrdeset dana (noći) primiti namaz pijanice a koji se nalaze u sunen-zbirkama. Rekao mu je: “Sulejk.com Pitanje: Kod nas se još uvijek raspravlja o tome da li treba klanjati dva rekata tehijjetulmesdžida kada se uđe petkom u džamiju. da je strogo zabranjeno. El-Insaf – štampan zajedno sa El-Mukni’ i Eš-Šerh elkebir. dž. ali je potpuno svjesna. sve dok ne budete znali šta izgovarate. Odgovor: Nije čudno što o tom pitanju i danas postoji razilaženje jer se ulema u vezi s tim i u prošlosti razišla.” (En-Nisa. Šerh Sahihi Muslim. Inače. ajet govori da osoba.v. 22/146-147.) Datum kreiranja: 27. Ramić. Džabir ibn Abdullah veli: “Došao je Sulejk el-Gatafani u petak (u džamiju) i sjeo. Pitanje: Da li osoba koja je popila. pošto se kod nas kaže da se osobi koja popije nešto što u sebi ima alkohola namaz ne prima četrdeset dana? Da li je propisano ponavljanje istihare-namaza za isto pitanje? Odgovor: Ovdje treba prvo naglasiti da sve što opija jeste majka svih zala. No.” Komentarišući ovaj hadis koji se nalazi u Muslimovom Sahihu. nadam se da će svaki imam koji pročita ovaj moj odgovor to pitanje jasno tumačiti. kako u velikim tako i u najmanjim količinama. onako kako je u navedenom vjerodostojnom i izričitom hadisu jasno rečeno. čudno je ako Vi o dotičnom pitanju rapravljate ne poznajući relevantne argumente.š. 43. 6/164) Na kraju.” (EnNevevi.a. O razilaženju uleme u vezi s tim pitanjem neću ulaziti u detalje. kako u prošlosti tako i danas. Šukri H.s. veli: “Ovaj tekst ne može se drugačije protumačiti i smatram da nema učenjaka do kog ovaj hadis dođe vjerodostojnim putem da će postupiti drugačije. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. može klanjati. Pitanje: Odgovor: Da. nemojte se približavati namazu u pijanom stanju.) U navedenom ajetu eksplicitno se zabranjuje klanjanje sve dok osoba ne zna šta govori.2005 http://www. Otuda je imam Ahmed rekao: “Neće mu namaz biti primljen četrdeset dana sve dok se ne pokaje. kada zna šta govori. Međutim. ako nemaju znanje koje će tu raspravu učiniti validnom i korisnom.. inša-Allah. smatram da oni ne zabranjuju klanjanje osobi koja nije u pijanom stanju. nakon iznošenja mišljenja i dokaza onih koji imaju drugačije mišljenje. To kažem na osnovu ajeta: “O vjernici.” (El-Merdavi. a Allahov Poslanik. ustani i klanjaj dva rekata i skrati ih. dr. Navešću samo vjerodostojan hadis koji anulira sve dokaze onih koji misle drugačije. Implicitno.11.

novihorizonti.š. Uzimanje za ruku i prožimanje prstiju liči mi na intimu i ne bih to preporučio. Pitanje: Odgovor: U svim nagradnim igrama u kojima učesnik direktno ili indirektno učestvuje u fondu nagrada nije dozvoljeno učestvovati jer je to jedan vid kocke. Naravno treba imati na umu. dž. ako je uslov učešća u toj igri kupovina nekog njihovog proizvoda. dr. Smatram da je najispravnije da se muž i žena dok šetaju ne uzimaju za ruku. a Allah.š.Na pitanja odgovora doc. a Allah.11. Ramić. posebno imajući u vidu da oni koji ih vide možda ne znaju da su oni supružnici. Da li je dozvoljeno učestvovati u nagradnoj igri koju organizira Coca-cola company? Je li dozvoljeno da žena drži muža za ruku dok šetaju ulicom? Datum kreiranja: 27. najbolje zna. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. jasno je zabranio kockanje: “O vjernici.2005 http://www. takva igra je haram. kocka. ili kupovina kupona ili kartice.” (El-Maide. 90. najbolje zna. Ukoliko bi svako imao pravo učešća.) Prema tome. šejtanovo djelo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 227 od 416 . a ako već “moraju” onda da žena uzme muža ispod ruke. Pitanje: Odgovor: Sve što se smatra intimom nije supružnicima dozvoljeno činiti na javnom mjestu. Šukri H. dž. kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari. zato se toga klonite da biste postigli ono što želite.com Pitanje: Odgovor: Da li je žena obavezna biti pokrivena dok uči Kur’an? Ne znam da postoji šerijatski tekst koji to eksplicitno naređuje. a nagrada dolazila od vlasnika kompanije ili trećeg lica tada bi učešće bilo dozvoljeno. ono što opija. da postoji fetva kojom se zahtijeva od muslimana bojkotiranje njenih proizvoda pošto pomaže Izrael u genocidu protiv nevinog palestinskog naroda. Ipak. kada je Coca-cola u pitanju. dž. a Allah. smatram da je dostojanstvenije da žena bude pokrivena kada uči Kur’an.

podrazumijeva potkraćivanje i održavanje urednosti kose. b) da se čovjek iskreno pokaje Allahu.š. Dovoljno ti je to što je Allah. dž. itekako. smatram da ona treba. Nema sumnje da to. to podrazumjeva konsultacije s mužem i traženje kompromisa ako postoje različiti ukusi. nastojeći se uljepšati i dotjerati onako kako on najviše voli.š. sakrio tvoju mahanu i tvoje grijehe.š. dž. dr. Uzvišeni Allah mi je dao da u tome uspijem tako da ponovo klanjam. Šukri H. kako se kaže. da te pomogne na pravom putu i sačuva od iskušenja kojima se nećeš moći oduprijeti. Uprkos činjenici da sam se. uglavnom. ženi nije dozvoljeno bez dozvole muža potkraćivati kosu. izvukao iz nevolje u kojoj sam bio muči me to što prema meni nije izvršena šerijatska kazna predviđena za moje prestupe. a ono će. nikada ne spuštaš gard i da budeš u svakom momentu svjestan da te šejtan nije napustio. da se od tog čovjeka dobije oprost. dž. Uzimajući u obzir činjenicu da je. ukoliko je grijeh prema nekom čovjeku. d) te. c) da čvrsto odluči da se tom grijehu nikada ne vrati. dž. najzainteresovanija osoba u pogledu urednosti i ljepote njene kose upravo njen muž (pošto se muslimanka uljepšava upravo svome mužu i ne otkriva svoju kosu na ulici).š.š. Naravno.com Pitanje: Ja sam neoženjen mladić koji je odrastao u islamu. Što se tiče šerijatske kazne. jer je za nju. pošto svoje lično nezadovoljstvo snagom volje može promijeniti u satisfakciju. Ramić. Svjesna žena će u tom pogledu voditi više računa o željama svoga muža nego o svojim. nego te stalno prati nastojeći da te ponovo zavede na stranputicu. dž. desilo se da me jedna žena zavela tako da sam dvije godine bio s njom u nemoralu. po šerijatu. Ono što ti iskreno preporučujem jeste da. ti je nisi dužan nad sobom izvršavati. Apsolvent sam na jednom sarajevskom fakultetu. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a propis je da ih i ti sakriješ. a i lahke droge mi više nisu bile nepoznate. daleko od bluda. farbati je ili praviti frizuru.š. Molim Allaha. Jednostavno. Nema sumnje da zadovoljstvo supružnika u pogledu odijevanja i frizure potpomaže jačanju bračne zajednice. Međutim. Čula sam da. Pitanje: Odgovor: Propisano je da čovjek održava higijenu i urednost svoga tijela. na teravije idem i činim dobra djela. dž. Čak sam počeo piti alkohol. te prema tome ima značaj koji musliman i muslimanka ne bi smjeli zapostaviti. Da li je to tačno? Datum kreiranja: 27. Ovog ramazana sam čvrsto odlučio da se pokajem i da prestanem s tim griješnim životom. droge i ostalih zala u čije blato sam bio duboko zagazio.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 228 od 416 .š.11. Preporučio bih i muškarcima da konsultuju svoje supruge u pogledu odijevanja i frizure. pored same žene. Ti ćeš biti čist od grijeha ukoliko Allah. postim. Islam prakticiram od malih nogu. a Allah.2005 http://www. značajnije da muž bude s njom zadovoljan i da je voli. hvala Allahu. najbolje zna. Taj problem puno okupira moje misli i volio bih da mi kažete kako da ga riješim. voditi računa o njegovim željama. biti uslišano ako bude ispunjavalo uslove: a) da se prestane činiti grijeh. između ostalog. nemorala.Na pitanja odgovora doc. koji te je spasio iz nevolje u kojoj si bio. usliša tvoje pokajanje.novihorizonti. kako da se očistim od grijeha koje sam činio? Odgovor: Hvala Allahu. inša-Allah.

taj namaz klanja odmah kada se sjeti.Na pitanja odgovora doc.v. Datum kreiranja: 27. Naravno. El-Muvetta. dr. Ramić.com Pitanje: Odgovor: Da li mogu klanjati okrenut prema akvarijumu. ukoliko to uznemirava druge klanjače i učače. Možda je upravo zbog činjenice da je u džamiji najbolje okruženje tamo i najsevapnije klanjati u džematu. od učenja Kur’ana. dž. tada je potrebno tražiti odgovarajuće rješenje. pa se popeo na mimber i rekao: “Svaki klanjač. s. kako bismo namaz što potpunije izvršili. pa neka vodi računa šta s Njim razgovara.novihorizonti. Možete ga nečim prekriti ili pak klanjati na drugom mjestu. pa makar ono bilo i isteklo. Poslanik. Ono što smo dužni uraditi jeste da namaz što bolje i ispravnije obavljamo. Pitanje: Da li će osoba koja se probudila pred istek određenog namaskog vremena uzeti tejemum i klanjati ili će uzeti abdest (za koji joj treba više vremena) i namaz klanjati nakon isteka namaskog vremena? Da li je u džamiji dozvoljeno učiti naglas u namazu ukoliko to uznemirava druge klanjače? Odgovor: Smatram da će u situaciji kada je voda daleko tako da će. a ako je voda blizu. to nije dozvoljeno.s.11. treba naglasiti da što su osobe jačeg imana sve ih je teže dekoncentrisati dok su u namazu. (Vidi poglavlja u hadiskim zbirkama koja govore na tu temu. Uz prethodno rečeno.) Prema tome. u pripreme za namaz treba uključiti i osiguranje odgovarajućeg okruženja koje na nas neće destruktivno djelovati i odvoditi našu pažnju od namaza. br.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 229 od 416 .v. 163. Prema tome. svako najbolje poznaje sebe i u duhu svoga stanja treba rješavati to pitanje. Šukri H. uzeti tejemum i klanjati u vaktu. od Poslanika. to je jasno zabranio kada je jednom prilikom došao među ashabe i zatekao ih kako klanjaju i glasno uče. uzet će abdest i klanjati pa makar vrijeme namaza isteklo.s.2005 http://www. bilo u namazu ili van namaza. a Allah. kao što je bilo u vrijeme ashaba kada je u džamijama zujalo.a. najbolje zna. s. ponaosob razgovara sa svojim Gospodarom. smatra se da klanja u namaskom vremenu. ali ako će akvarijum skretati Vašu pažnju i zbog njega nećete imati kompletan namaz.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. uz napomenu da mi on ponekad skrene pažnju dok sam u namazu? Osoba ima od svoga namaza onoliko koliko je na njemu prisutna svojim mislima. Pitanje: Odgovor: Ne. Inače bi bilo dobro kada bi naše kuće imale neku sobu ili kutak za namaz gdje ne bi bilo ništa što odvraća ili skreće pažnju od namaza. uistinu. “Kitabun-nida’ lis-salati”.š. i nemojte se nadvikivati u učenju Kur’ana!” (Malik.) Izuzetak bi mogao biti ukoliko npr.. svi uče Kur’an naglas i to nikome ne smeta. Niko nema pravo da uči naglas u džamiji. sve dok osoba koja je zaboravila ili prespavala klanja namaz odmah kad se sjeti. ako ode po nju namasko vrijeme isteći. prenosi se da je govorio da ko prespava namaz ili ga zaboravi. kao u košnici pčela. Ja ne znam dokaz koji bi ukazivao da je zabranjeno klanjati prema akvarijumu. Naime.

dž. sigurno. čak i kada s nekim zakonima manipulira i koristi ih. i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!” (En-Nisa. Govoriti o kloniranju u smislu stvaranja čovjeka od strane čovjeka je nenaučno i netačno.š. kloniranje je manipulacija onim što već postoji. I. već oni sami prema sebi.” (Hud. jer ga Uzvišeni Stvoritelj nije pripremio za tu ljudsku manipulaciju. a znamo da šejtan čovjeku naređuje ono što je zlo. zakonima. u ime Gospodara tvoga koji stvara. u ime Allaha. a čini mi se da čovjek još nije ovladao tehnikom da bi to mogao uskladiti s tim zakonima. a posebno naučnicima muslimanima koji se pokoravaju Allahu. Uzvišeni Allah kaže: “Oni se mimo Allaha ženskim kumirima klanjaju. o mijenjanju Svojih stvorenja od strane čovjeka govori u negativnom smislu i kaže da će to šejtan naređivati čovjeku.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kao šejtanski posao će.” (El-Alek. lažnim nadama. propisao ljudima da po njima žive i rade. koje je stvorio Stvoritelj. Interesuje me stav islama u vezi sa kloniranjem i kako da se muslimani postave prema toj novoj realnosti. Šukri H. To se jasno razumije iz prvih riječi Objave upućenih čovjeku. jer materijal kojim se to radi postoji i preostaje samo da se usavrši sistem. Što se tiče kloniranja. To je manipulacija Allahovim. a isto tako i sa zakonima koje je Allah.” (En-Nahl. prirodnim putem. To će biti vid nepravde koju čovjek čini sam sebi. kao da je čovjek taj koji stvara. studira. dž. dž.š: “čitaj. je: “Trudite se da vaš rad i primjena naučnih dostignuća bude u korist čovjeka. tako što iz žive stanice uzme DNK i njome aktivira jaje kod žene koje počinje da se dijeli i razvija plod gotovo identičan vlasniku žive stanice.11. dž. pretpostavljamo da je štetno po čovjeka. Odgovor: Jučer sam u vijestima gledao izvještaj s jednog simpozija o kloniranju održanog u Sarajevu. sigurno prouzrokovati kršenje tih zakona i čovječanstvu donijeti velike tegobe i nevolje.) Kloniranje čovjeka.š. Bio sam iznenađen kada sam vidio kako medicinari.2005 http://www. 101) Želim naglasiti da je čovjek dužan prilagođavati se Allahovim. prije svega kloniranim osobama. zakonima koji vladaju u prirodi. i sigurno ću im zapovjediti pa će stoci uši rezati. dž. pretpostavljam da je to moguće. ako se i uspije izvesti. 1) Prema tome. nenaučno je kazati kako je kloniranje stvaranje čovjeka od strane čovjeka. oni su sami prema sebi bili nepravedni. stvorenja. siguran sam da čovjek nije u stanju kloniranje čovjeka uskladiti s Allahovim. Prema tome.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 230 od 416 . To zaključujem na osnovu činjenice da je kloniranje vid mijenjanja Allahovih. sve što nije u ime Gospodara.š. sve što je u suprotnosti s Njegovim zakonima zabranjeno je i. dž. Dokaz za to su klonirane životinje koje su imale ogromne nedostatke i slabosti u odnosu na one rođenje normalnim. iako je Dolly bila duplo mlađa od svog surogat roditelja.š. Možete zamisliti kakvi će problemi nastati ako klonovi kod sebe razviju neke nove virusne bolesti koje će se moći prenositi na ljude čiji organizam nema protv njih adekvatan odbrambeni sistem. po tom osnovu.š. prokleo ga Allah! A on je rekao: “Ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određen broj Tvojih robova. dž. dž. proučava. koji su već stvoreni. Stvoritelj kaže: “Allah nije bio nepravedan prema njima. zakonima i ne smije.Na pitanja odgovora doc.š.š. mada mnogi stručnjaci tvrde da je nemoguće trenutno čovjeka klonirati. dž. Bez obzira da li je tvrdnja raelijanske sekte tačna ili ne.com Pitanje: Nakon objavljivanja raelijanske sekte o uspješnom kloniranju čovjeka i rađanju prve klon-bebe ljudski rod se suočio s novom realnošću. na kraju. a ne klanjaju se drugom do šejtanu – prkosniku. Ona je brzo dostigla starost ovce čija je ćelija za kloniranje uzeta i oboljela je od bolesti od koje obolijevaju ovce u starosnoj dobi ovce od koje je ćelija uzeta. Prema tome. i navodiću ih. pa i neki teolozi govore o kloniranju kao vidu stvaranja čovjeka od strane čovjeka. Primjer ovce Dolly je najsvježiji. odnosno vještačkog uzgajanja pojedinih ljudskih organa to se može smatrati dozvoljenim samo ukoliko je u skladu s općim Allahovim. Što se tiče mogućnosti kloniranja čovjeka.š. čovjek je taj koji samo manipulira onim što je stvoreno. a ne čovjek. dozvoliti da to bude u koliziji s drugim Njegovim zakonima.novihorizonti. jasno naređuje da čovjek uči. a Allah. ali isto tako naređuje da primjena nauke bude u skladu s Njegovim zakonima. jer se u slučaju kloniranja koriste postojeće žive stanice. Ramić. za njegovo opće Datum kreiranja: 27. moja poruka svim naučnicima. što je već stvoreno. dž. a potom i čovječanstvu koje će se o njima morati brinuti. dr. prirodnim zakonima koji također postoje. 33) “Mi nismo prema njima bili nepravedni. Uzvišeni Allah. 117119.

ako je on osoba koja prakticira islam. a to će biti tako samo ako svoje znanje budete aplicirali ne kršeći Allahove. Ramić. Iako to nije osamljivanje u klasičnom smislu. imamo jedan problem za koji ne znam rješenje. ili pak zbog teme o kojoj dotični ne bi smjeli razgovarati. da ne rade i da ne gledaju ono što je haram jer će sigurno naći na ahiretu sve što su radili. Ukoliko taj razgovor vodi u veći grijeh. a možda i gore. taj razgovor je haram. Međutim. u suprotnom. jer siguran sam da.Na pitanja odgovora doc. sve smo Mi to u Knjizi jasno pobrojali.š. prije svega muževima i njihovim suprugama. vašu pomoć će shvatiti kao dobronamjernu. Naime. posljedice mogu biti iste.š. Ako se razgovara o nečemu što je korisno.com dobro. zaista. a kada je dvoje ljudi šejtan je dalje. dž.š.novihorizonti. Datum kreiranja: 27. jer tevba je način da se grijeha oslobode.š. dž. opće zakone u prirodi i one objavljene u Njegovoj zadnjoj Objavi Kur’ani-kerimu. dž. ili.11. 12) Podsjetio bih takođe tu braću i sestre da se pokaju čim učine grijeh. a roditaljima savjetujem da budno prate i kontrolišu svoju djecu. on je radeći u internet klubu upoznao dosta prijatelja. dž. a za mnoge je postao noćna mora i vrlo često siguran put u grijeh i propast na dunjaluku i ahiretu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pak. Pitanje: Ja i moj muž. i javno i tajno. Interesuje me da li se smatra osamljivanjem ako on preko interneta “čata” sa tim svojim poznanicama i da li je to njemu haram? Odgovor: Internet je za mnoge otvorio puteve velikog dobra. to zavisi od onoga o čemu se razgovara i načinu na koji se to čini. Otvoreno s njim porazgovarajte. Molim Allaha.š. Što se tiče pitanja da li je vašem mužu haram “čatanje” na internetu. hvala Allahu. dž. Otuda se koristim ovom prilikom da svoj braći i sestrama uputim poruku da se boje Allaha. Uzvišeni Allah kaže: “Mi ćemo. da jedni druge pomognu u čuvanju od grijeha koji se mogu činiti putem interneta. Također bih preporučio muslimanima i muslimankama. Nemojte biti kao oni koji čine nered na Zemlji i koje je Allah. riječima koje su dozvoljene.” (Ja Sin. prokleo i na njih se rasrdio. posebno tajno kada se osame s kompjuterom i internetom. tada je taj razgovor halal. Neka osjeti da mu vi želite dobro. mrtve oživjeti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili. a i prijateljica. ili zbog riječi koje koriste. prakticiramo islam i trudimo se da budemo što bolji muslimani. bilo zbog toga što je bezvrijedan i predstavlja tračenje vremena.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 231 od 416 . da vas pomogne da radite ono što je korisno za vas na dunjaluku i ahiretu i da vas oslobodi iskušenja u kom se trenutno nalazite. zbog toga što je to korak ka nemoralu. “čatanje” postaje grešnije i opasnije. Kada je čovjek sam .2005 http://www. dr.šejtan je s njim. Šukri H. Pomozite svome mužu da se oslobodi problema s kojim se suočava.

ti rekati ne mogu nadomjestiti propušteni farz ikindije-namaza.š. s. u tim hadisima stoji da je Muaz imao običaj klanjati za Poslanikom. Pitanje: Odgovor: Ne. za propuštenu ikindiju i naklanjajte taj namaz. 664. Ukoliko se to desi iz neznanja. najbolje zna. a Allah. može se klanjati podne za onim ko klanja ikindiju. Naime. supruga ima pravo tražiti mehr u toj situaciji pod uslovom da lično ne insistira i ne traži razvod braka. ona ima pravo tražiti mehr u svim situacijama.com Pitanje: Odgovor: Može li muktedija klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju. “Kitabus-salat”.s. naravno.2005 http://www. tako da je to postao šerijatski propis. Dokaz. Ramić.s. s. dr. s. odobrio je taj njegov postupak.Na pitanja odgovora doc. ali ne može se klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju.” (Sahihu Muslim.s. imati nijet koji je sastavni dio namaza . Pošto nisam taj dan stigao klanjati ikindiju.11. Sahihul-Buhari. tada će muktedija samostalno dovršiti akšam nakon trećeg rekata i neće imama pratiti na četvrti rekat. 711. br.rukn (farz).s.v.v.v. Poslanik. dž. bez obzira bio farz ili nafila. “Kitabul-imame”. Tirmizi. U jednom od tih hadisa koji bilježi Muslim doslovno stoji: “Muaz ibn Džebel je klanjao jaciju s Allahovim Poslanikom. Sunen.š. odobravanje njegova postupka šutnjom dokaz je ispravnosti klanjanja farza za imamom koji klanja nafilu.a. s.v. br. za ispravnost namaza potrebno je. Pokajte se Allahu. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. između ostalog. Šukri H. 532) Muaz je. “Kitabul-džumua”.a. da li ti rekati mogu biti umjesto ikindije? Datum kreiranja: 27. Znajte da se farzi pet dnevnih namaza ne smiju propustiti u bilo kojim okolnostima i da će za njih čovjek prvo odgovarati na sudnjem danu. nakon što je Muaz oduljio s klanjanjem. u njegovoj džamiji. Naime. (Vidi: Buhari. a zatim odlazio svome narodu i klanjao im jaciju.v. Poslanik. klanjao nafilu.a. “Kitabul-ezan”. a ti kad si klanjao te rekate nisi nanijetio ikindiju.novihorizonti. br. br. Poslanikovo. Pitanje: Odgovor: Da. nego ga je šutnjom odobrio.s. da se može istupiti iz džemata kada za to postoji potreba jeste postupak jednog ashaba koji je prekinuo farz namaz za Muaz ibn Džebelom koji je klanjao nafilu i sam ga dovršio. 826) Dokaz da je dozvoljeno klanjati farz za imamom koji klanja nafilu jeste upravo postupak Muaza ibn Džebela naveden u prethodnom hadisu i njemu sličnim predajama.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 232 od 416 . Da li žena ima pravo tražiti ugovoreni mehr u situaciji kada je ona uzrok razvoda braka? Klanjao sam iza džume namaza deset rekata. nije kritikovao njegov postupak.a. Sunen. Nesai. Naime. osim u situaciji kada dolazi do razvoda na njen zahtjev.a. a oni koji su klanjali za njim klanjali su farz. a potom odlaziti u svoj kvart i predvoditi namaz u džematu. s. i da li je dozvoljeno klanjati farz za osobom koja klanja nafilu? Uslov da bi muktedija mogao klanjati za imamom jeste da imam klanja namaz koji ima isti broj rekata. Prema tome.

dr.š.novihorizonti. Datum kreiranja: 27.š? Mužu je dozvoljeno prema supruzi iskazivati ljubav riječima i djelom više nego što to stvarno osjeća srcem. 1862) S obzirom da je ta vrsta laži dozvoljena nadam se da nema smetnje da se na nju zakune s imenom Uzvišenog Allaha.s. dotična osoba nema pravo na takav zahtjev. a Allah. osim u slučaju da je neko od njih nehatom ili namjerno uzrokovao da se krava razboli. imajući u vidu da niko od njih nije uzrokovao da se krava razboli. najbolje zna. s. krava zbog bolesti nije mogla biti zaklana u kurban.11.Na pitanja odgovora doc.š. Jedan od vlasnika kurbana traži od osobe u čijoj je štali bila krava da mu isplati vrijednost njegovog dijela u punom iznosu ili da mu se kupi kurban. Prema tome. Šukri H. Ima li ta osoba pravo na takav zahtjev? Odgovor: Svi treba zajednički da podnesu gubitak. a Allah. O dozvoljenoj laži muža svojoj supruzi govori se u hadisu Poslanika. U kupovini je učestvovalo 5 osoba. Prodata je za manju cijenu no što je kupljena.2005 http://www.v. Ukoliko je neka osoba uzrokovala da se krava razboli dužna je nadoknaditi gubitak.a. Sunen. dž. Ramić. u konkretnoj situaciji. koji bilježi Tirmizi: “Laganje je zabranjeno osim u tri situacije: kada čovjek priča supruzi da bi joj udovoljio.” (Tirmizi. Pitanje: Nabavili smo kravu za kurban. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž.com Pitanje: Odgovor: Kada je mužu dozvoljeno slagati ženi i smije li se pri tom zaklinjati Allahom. br.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 233 od 416 . On uporno odbija da primi samo peti dio dobivenog novca putem prodaje krave. najbolje zna. u ratu i radi mirenja (zavađenih) ljudi. Međutim. “El-Birru ve-s-sile”. dž.

Na pitanja odgovora doc. “Kitabul-isti’zan”. Duša hoće i žudi. imajući u vidu da uzrok tom poroku nije nemarnost i nebriga supruge. prođe tog poroka i porodica nastavi živjeti u normalnoj bračnoj zajednici.v. ali to ipak nije blud koji za sobom povlači preciznu šerijatsku kaznu (hadd) na dunjaluku i džehennemsku vatru na ahiretu. preporučujem ti da je savjetuješ da se strpi i pomogne svome mužu da prevlada problem s kojim se suočava. tako da je počela razmišljati o razvodu.com Pitanje: Moja sestra žalila se da joj muž čini blud pogledom gledajući erotske stranice na internetu. Molim Allaha. br. dž. da li da je podržim da se razvede ili ne? U slučaju razvoda ima li ona pravo tražiti mehr? Napominjem da oni imaju djecu. On joj je čak rekao da ona nije razlog tom njegovom poroku. ona to pravo gubi ukoliko zahtjev za razvod dođe s njene strane. tj. a spolni organ to sve potvrđuje ili u laž utjeruje. Ona ga je opominjala. Što se tiče prava na mehr. miljenik kaže: “Allah je. dr. Šukri H. uistinu. Interesuje me kako bi bilo najbolje da je savjetujem. ali iz istog hadisa razumijemo da je istinski blud ipak onaj koji potvrdi spolni organ.11. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Smatram da vrijedi da se strpi zbog djece i njihova babe. Smatram da će strpljenje donijeti bolji reultat s obzirom da postoje veće šanse. Poslanik. vaša sestra nema drugih problema u braku te da imaju djecu. 5774) Uzimajući u obzir da.š. da vam pomogne da sačuvate brak i nastavite živjeti u sreći i rahatluku.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 234 od 416 . a blud jezika je govor. takav postupak naziva bludom očiju. da ne treba da se osjeća krivom.s. Allahov. moja sestra osjeća odvratnost prema postupcima muža i sve više prema njemu samome. Sahihul-Buhari. Amin! Datum kreiranja: 27.š.” (Buhari. ali je on i dalje nastavio da to radit.novihorizonti.2005 http://www. Ramić. svakom potomku Ademovom propisao udio u bludu (zinaluku) koji će neizbježno doživjeti: blud oka je pogled. ako se brak sačuva. Odgovor: Nema sumnje da muž vaše sestre čini vrlo ružno djelo.a. Međutim. kako mi se čini. dž. da se muž.

ostavio Aliju. da ih ne izda i da su sigurni od njega.s.2005 http://www. dž. preporučio bih našoj braći da i u pogledu spomenutog pitanja slijede Poslanika.a. tumačeći te njegove riječi. Šukri H. ne smije pronevjerom uzimati imovinu nemuslimana.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 235 od 416 . i muslimane. Treba znati da islam svojim propisima. koji ni trunku tuđeg imetka bespravno neće uzeti. ima za cilj da zaštiti imovinu ljudi tako da musliman ne može biti pljačkaš. zbog nje se na muslimane počelo gledati kao na kradljivce i varalice. treba da ga slijede i u tom pogledu. pa učini pronevjeru. Ukoliko vlasnici onoga što je ukradeno dođu u muslimansku zemlju s dozvolom i pod zaštitom. naročito ako žive u nemuslimanskoj zemlji.a. da im tu imovinu vrati. ukoliko ih (musliman) prevari. a u našoj vjeri nema mjesta za vjerolomstvo. Uz to. jer je on to od njih uzao na zabranjen (haram) način i mora to vratiti kao da je to uzeo od muslimana”. između ostalog. da im pomogne da shvate propise islama onako kako su ih svaćale prve odabrane generacije muslimana. Štaviše. Molim Allaha.s.com Pitanje: Uporno nastojim odvratiti neku svoju braću koja žele da izvrše pljačku kako bi osigurali sredstva da idu u džihad.a. dužan je da to vrati vlasnicima. El-Hireki. Zbog toga. Ti uslovi ne moraju biti spomenuti prilikom ugovora o zaštiti. Molim Vas da mi objasnite da li su oni u pravu.s. oni koji slijede Muhammeda.v. s. nakon što se na njih gledalo kao na čestite i poštene ljude. jer je prevara vjerolomstvo. Ramić. čak nije otuđio ni imovinu idolopoklonika koja je kod njega bila na čuvanju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. s. iako su idolopoklonici (mušrici) sve radili da fizički i idejno unište Muhammeda. nego je. jasno razumijemo da je namjera spomenute braće pogrešna.a. dr. kaže da musliman koji uđe u nemuslimansku zemlju uz njenu dozvolu i pod zaštitom (emanom) te zemlje. Mugni.Na pitanja odgovora doc. 12. kada je napuštao Mekku. kada se pripremao za hidžru nije išao krasti od idolopoklonika da bi osigurao opskrbu za put. u kojoj se kaže da je imovinu nemuslimana dozvoljeno otimati i pljačkati pošto oni javno i tajno ratuju protiv muslimana. podsjetio bih tu našu braću da Muhammed.v. rekao je: “Muslimani se drže svojih ugovora.v. Odgovor: Prije svega.” Prema tome. U zaključku o tom pitanju Ibn Kudame kaže: “Nakon što smo ovo utvrdili možemo konstatovati da nije dozvoljeno (muslimanu) da ih (nemuslimane) vara. Prema tome. oni se pravdaju time što.š.a. on nije krao i pljačkao njihovu imovinu. i da svojim poštenjem budu istinski promotori islama.s. on im to mora vratiti. ili nešto od njih pozajmi. smatra se da je prekršio ugovor o zaštiti. islamski pravnik koji je umro u desetom stoljeću. jer su mu nemuslimani garantirali zaštitu pod uslovom da ih on ne prevari. naročito među muslimanskom omladinom.v. Zbog te fetve mnogi omladinci danas provode svoju mladost po evropskim zatvorima. r. kaže da je muslimanu zabranjeno (haram) činiti pronevjere. a ako ne dođu on im to mora poslati. ili kao muslimani. Amin! Datum kreiranja: 27.11.s. s.) U svakom slučaju. neće pljačkati muslimane. (Na tu fetvu sam detaljno odgovorio u Saffu br. jer se takvi uslovi podrazumjevaju. Posebno je problematično to što ta braća smatraju da je imovina nemuslimana dozvoljena i da ju je halal pljačkati i otimati.v.novihorizonti. (Vidi: Ibn Kudame. Možda su oni prihvatili jednu šerijatski neutemeljenu fetvu koja je izazvala veliku pometnju među muslimanima Zapadne Evrope. s. iako su bili planirali njegovo ubistvo. Ibn Kudame. ili ukrade od njih. Poslanik. Oni kažu da je to njima dozvoljeno jer nemaju alternativu. s. ali čini mi se da me neće poslušati. 8/458) Na osnovu izloženog. ko od nemuslimana uđe u muslimansku zemlju s dozvolom i pod zaštitom muslimanske države. kako kažu.

Koristim se prilikom da radi pouke navedem hadis Poslanikov. Može li se tako abdestiti na rate? Datum kreiranja: 27. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc. dr. u potpunosti odsjeći glavu sjekirom? Neke naše džematlije kod kuće uzmu abdest. Pitanje: Odgovor: Pogrešno je. Musliman može dati nemuslimanu svinju koju je ubio. svijet svašta priča i što zna i što ne zna. prilikom klanja. A to što svijet priča.. a s obzirom da mu je svinja haram ne smije je ni sebi za ishranu ostaviti.. jer su one znatno sklonije zarazi. Šukri H. Ramić. s.. odnosno potiru (glava). a noge peru tek kad dođu u džamiju.. prilikom klanja.2005 http://www..” (Sahihu Muslim. naročito divlje. Pitanje: Odgovor: Knjigu nisam ni vidio. “El-Mukaddime”. tako da muslimani koji svinju neće sebi uzeti ne treba ni da plaćaju spomenuti porez.š.11. Pitanje: Odgovor: Taj abdest nije valjan s obzirom da je jedan od uslova za ispravnost abdesta da se dijelovi tijela peru.com Pitanje: Lovac koji ubije divlju svinju mora platiti taksu u visini od 50 KM. a Allah. a da kičmena moždina u vratu ostane netaknuta. Da li je to tačno? Je li dozvoljeno kokoški. Ispravno je da se prerežu vratne (krvne) žile.a. utvrđeno je da se meso peradi lakše zarazi kada se glava u potpunosti otkine te je i ste strane ispravnije perad klati kako je prethodno istaknuto. Lovci muslimani moraju promijeniti taj zakon koji je za njih nepravedan.s: “Dovoljno je čovjeku laži ako pripovijeda sve što čuje. Doduše. Pauza između pranja ili potiranja jednog dijela i sljedećeg ne smije biti duža od vremena za koje se oprani dio može osušiti. i što je zapamtio u potpunosti i što je zapamtio djelimično.v. Nažalost.. i što razumije i što ne razumije. 6) Cuo sam da ste knjigu “Poslanikov namaz od abdesta do zikra” ocijenili slabom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 236 od 416 . Otuda musliman svinju ne može prodati. najbolje zna. mada se i tamo ponekad desi koja omaška i greška. peradi u potpunosti odsijecati glavu.novihorizonti. Da li je lovcu muslimanu dozvoljeno (halal) svinju prodati i za te pare platiti taksu ili kupiti municiju? Odgovor: Svinja za muslimana ne predstavlja vrijednost. Teško je tome što svijet priča ući u kraj. jedan za drugim. kako bi isticanje krvi bilo potpunije. br.. Nadalje. dž. pa kako je mogu ocijeniti?! Samo ono što napišem u Novim horizontima je moj stav. ja bih preporučio i nemuslimanima da svinje ne koriste u ishrani.

nije na tu tvrdnju polemički odgovorio. to je ustvari trgovina u kojoj banka. dž. tu nekretninu prodaje uz prethodno dogovorenu zaradu. Mnoge buni činjenica što banka zarađuje određeni procenat. inša-Allah. Dakle. naravno ukoliko budete imali nisab koji ispunjava predviđene uslove. nakon što postane vlasnik dijela nekretnine. Otvaranje BBI banke historijski je trenutak i ja sam sretan što imam priliku dati svoj doprinos u radu te banke. Pitanje: Odgovor: Na taj novac ćete biti dužni dati zekat tek nakon isteka dvije hidžretske godine od dana kad ste dali zekat na pšenicu. Šukri H. Pšenica je otkupljena i za nju sam dobio novac. Znajući da čovjek ne može prakticirati islam u potpunosti bez odgovarajućih uslova. Prošle godine dao sam zekat na pšenicu u visini od 10 posto. Kada biste nakon godinu dana na novac zarađen na toj pšenici dali zekat. gradnje stanova na principu zajedničkog ulaganja itd. kada su oni koji su se bavili lihvarstvom stavili primjedbu i rekli: “Trgovina je isto kao i kamata”. Imam osjećaj da oni vas tamo drže samo da bi lakše varali muslimane. nego je samo rekao: “Allah je trgovinu dozvolio.š.Na pitanja odgovora doc. a kamatu zabranio. a ima li iko da smatra da je u trgovini zabranjeno zarađivati!? Uz sve prethodno rečeno.novihorizonti. Do tada. Ukoliko dođe do liberalizacije tih zakona i njihovog usklađivanja sa zakonima koji važe u Evropi. molim Allaha.” Dakle. Naime. a ne pozajmljivanju novca uz kamatu. niste dužni davati zekat na zarađeni novac prodajom pšenice nakon isteka jedne hidžretske godine. Uzvišeni Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a kamatne zabranjene i to treba da nam je jasno.11.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 237 od 416 . neka ne ruše i ono malo dobra što imamo. dž. Produkti koje je banka ponudila u pogledu kupovine nekretnina. Smatram da biste se vi trebali povući. Mnogi muslimani koji su se "razočarali" u BBI banku kažu da je to isto. je da se na takve primjedbe polemički ne odgovara. dž. Onima koji tako misle ne želim polemički odgovarati jer uputa Allaha. kao što zarađuju banke koje daju kamatne kredite. trgovačke transakcije su dozvoljene. svaki korak u ostvarivanju tih uslova za muslimana je izuzetno značajan. Ramić. Otuda sam bio jako sretan što se otvaranjem BBI banke pruža mogućnost muslimanima na ovim prostorima da prakticiraju islam u određenim segmentima ekonomije i bankarstva. svim kritičarima iznosim svoju želju i dovu da oni naprave nešto bolje i islamskije. Konstatacija da BBI banka funkcioniše na kamatnom sistemu i da radi s kamatom kao i ostale banke nije tačna. jer ste izdvajanjem deset posto pšenice dali propisani zekat na tu imovinu za tu godinu. Na kraju. Molim vas da mi objasnite ove moje nedoumice!? Odgovor: Prije svega. a to nije propisano. Prema tome. Onima koji imaju takvu sumnju kažem da se u slučaju BBI banke radi o zaradi na trgovini. Uz ovu nadu. dr. radi se o trgovini. svi ćemo ih podržati. Banci će biti daleko lakše poslovati. Kada to urade. bilo bi to duplo davanje zekata na istu imovinu. na vagi mojih dobrih djela na Sudnjem danu.com Pitanje: Čudi me profesore da ste Vi i Reis efendija u šerijatskom odboru Bosna Bank International koja posluje s kamatom kao i ostale banke. želim istaći da se nadam da će moje učešće u šerijatskom odboru spomenute banke biti. treba istaći da nastojanje BBI banke da posluje u skladu sa šerijatom nije nimalo lahko i jednostavno u kontekstu važećih zakona o bankarstvu u našoj zemlji.2005 http://www. Kada ću na taj novac biti dužan dati zekat? Datum kreiranja: 27. koliko traje jedan havl. da me udalji iz tog odbora ako će me učešće u njemu odvesti u grijeh zbog kog ću se kajati na ahiretu.š.

“Kitabus-salati”. Ramić. 4073. Prema tome.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Odgovor: Ukoliko nisi siguran da ćeš moći proučiti oboje. u pogledu vjerodostojnosti tog hadisa nema dileme.a.v. a nema prostora za razilaženje kada je njegova vjerodostojnost u pitanju. inače.. kazao je u povodu postavljanja careve kćerke na prijesto u Perziji. sve dok može uživati slobode vjeroispovijesti propisane pozitivnim zakonom članica Vijeća Evrope i sve dok može pozitivno djelovati na svoju sredinu. Datum kreiranja: 27. Kada imam pođe na ruku idi za njim. Bilježi ga Buharija u Sahihu. Kada učini tekbir i vi za njim to učinite. dr.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 238 od 416 . 6570. svojim radom. To ćeš lakše moći postići ako si punopravni član te zajednice. kao i njegovu djecu o kojoj je dužan brinuti se.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Nadam se da ćeš ti a i ostali muslimani. s. Dakle. Pitanje: Odgovor: Smatram da musliman. br. a da početnu dovu izostaviš. Činjenica je da su Perzijanci kasnije bili poraženi i nisu uspjeli.s. u vremenu u kom živimo.11. poštenjem. a učenje početne dove (Subhaneke) sunnet.s. bez obzira da li si dovršio učenje Fatihe ili ne. Fatiha je važnija. “Kitabul-megazi”. Poslanik. Šukri H. Pošto sam stekao pravo na dvojno državljanstvo ne znam kako da postupim kao musliman. izjava spomenutog profesora me zbunila. dž. a kada na ruku ode i vi za njim ruku činite.” (Buhari.com Pitanje: Čula sam od jednog našeg profesora da je hadis: “Narod koji da upravu ženi neće uspjeti”. spomenute riječi Poslanik. o značenju tog hadisa postoji prostor za diskusiju. ako imaš državljanstvo. vjere. br. Odgovor: Spomenuti hadis je vjerodostojan. Ja. Sahihul-Buhari. islamskim moralom i drugim pozitivnim aktivnostima doprinijeti da islam u Švicarskoj bude priznat i da narod u toj zemlji kroz pravi primjer iskrenih muslimana spozna vrijednost Allahove.a. ali sigurno uništava. postoji dilema u vezi s njegovim značenjem da li je njegovo značenje općenito ili ne.. pa se s njim nemojte razilaziti. jer je slijeđenje imama obavezno. Molim pojašnjenje. 365. ne bojeći se da će ga sredina. br. Međutim. “Kitabul-fiten”.) Kada malo zakasnim na prvi rekat. S obzirom da sam ja prethodno učila da je to vjerodostojan hadis. s. podržavam pozitivnu integraciju muslimana u evropska društva pri čemu će muslimani svojim vrijednostima obogatiti ta društva i pomoći im da se izvuku iz krize morala koja ih polahko. ispravno je da odmah učiš Fatihu. kao i drugi prenosioci (Tirmizi i Nesai). prije nego imam pođe na ruku. trudom.s.a.v. tj. da li se ono odnosi samo na specifičnu situaciju koja je Poslaniku. izvesti iz islama i usmjeriti putem nemorala i nevjerstva. veli: “Imam je određen da se slijedi. da li je ispravnije da učim početnu dovu (Subhaneke) ili da učim Fatihu? Švicarska ne priznaje islam kao religiju. s.v. Molim za savjet. može živjeti u zemljama poput Švicarske. lažan. pošto je njeno učenje farz (rukn). spomenuta ili ne!? Naime.š.

Poslanik.novihorizonti. potrebno ih je na vrijeme isključiti kako opstanak džemata na pravom putu ne bi došao u pitanje. kao i moju mamu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Kada se sjetiš strica.” (Ahmed. Da li je dozvoljeno ispraviti imama za vrijeme hutbe kada pogrešno citira ajet? Datum kreiranja: 27. Pitanje: Odgovor: Smatram da je ispravno imama ispraviti u sebi. Šukri H. da ga uputi na pravi put i da mu oprosti grijehe. Da li da ih prihvatimo u naš džemat? Odgovor: Smatram da je ispravno takve ljude uključivati u džemat sve dotle dok smo sigurni da oni sa svojim negativnim idejama i djelovanjem neće moći džemat okrenuti neželjenim pravcem. Musned. u džemat hoće da se uključe kao punopravni članovi neki ljudi za koje znamo da čine velike grijehe i zarađuju novac na haram način. 681. pošto bi ispravljanje naglas moglo izazvati fitnet (nered). Bojimo se da njihovim uključivanjem ne narušimo čistotu džemata. zamoli Allaha. Čini mi se da zabrana glasnog odobravanja imamu dok drži hutbu ima za cilj da spriječi fitnet (nered) koji bi mogao nastati odobravanjem ili osporavanjem imama za vrijeme hutbe.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 239 od 416 . nasamo.) Nakon hutbe ispravno je imamu. ako mu ne halalite. Što se snova tiče.š.11. preporučujem ti da se posavjetuješ s psihijatrom. nego grijeh ostaje osobi koja je taj novac zaradila na haram način. Njegovo nasilje prema tebi i tvojoj majci je grijeh koji. Što se tiče novca koji će oni uplaćivati na ime članarine.com Pitanje: Trenutno formiramo džemat.s. Naravno. dž. Tamo ćete moći svoje pravo postići i nepravdu koja vam je na dunjaluku počinjena s njegove strane ispraviti. Naime.v. s obzirom da se s novcem ne prenosi grijeh. s obzirom da će oni plaćati članarinu s tim prljavim novcem. on nosi na budući svijet. on je tvoj stric (amidža) i dužna si se prema njemu odnositi kao prema stricu. Šta da radim u pogledu tih snova i da li sam sa šerijatske strane dužna da ga smatram svojim stricem? Odgovor: Da.2005 http://www. ukazati na grešku. ne naglas. podrazumijeva se da u nastojanju da se oslobodite loših snova primjenjujete propise islama u vezi sa spavanjem. s. te da će oni jednoga dana postati čvrsti i stabilni muslimani. Pitanje: Dok sam bila mala moj stric me tukao. taj novac za vas je halal. dakle u granicama mogućnosti održavati rodbinske veze. Odmah u startu suočili smo se s jednim problemom.Na pitanja odgovora doc. Iako ga više ni poznati ne mogu često snivam snove u kojima me on proganja.a. br. Ja mu nisam nikad ništa nažao učinila. veli: “Ko kaže tako je dok imam drži hutbu. Ramić. taj je progovorio a ko progovori njemu nema džume. Proganjao nas je sve dok se nismo odselile. Smatram da ćete inkorporiranjem tih ljudi u svoj džemat na njih moći lakše djelovati i tako promijeniti njihov odnos prema haramu. Bilo bi dobro kada bi razmišljala o budućnosti a ne o negativnom odnosu strica prema tebi i tvojoj majci u prošlosti. U slučaju da ti ljudi budu negativno djelovali i narušavali ugled i temelje džemata. dr.

imat ćeš izbor. Ti kao musliman imaš volju. Sutra.novihorizonti. jedini način da se ekonomsko poslovanje islamizira jeste da se muslimani školuju i da vrijednosti islama prakticiraju i promoviraju. a Allah. a. Da li su to djeca koja su umrla prije punoljetsva? Odgovor: Vaši ahbabi u potpunosti griješe. takođe bismo svi bili griješni itd. s ekonomskom školom neću ništa moći raditi što je muslimanu halal. npr. to nisu djeca s dunjaluka. poslovati po islamskim propisima daleko od kamata i varanja. stvorio za tu svrhu. recimo. da li da posluješ na kamatnom ili beskamatnom sistemu. imali manjak ljekara. još ti je samo potrebno znanje. I što više budeš imao znanja sve ćeš lakše moći raditi u skladu s propisima islama. nakon sahat-dva. Djeca s dunjaluka koja umru prije punoljetstva bit će prilikom proživljenja ista kao i ostali ljudi tj.2005 http://www. da li da ljude varaš ili pošteno posluješ. zakonima potrebno je da poslovni ljudi imaju znanje i volju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a to je najbolja da′va.š. ako bismo imali višak hodža.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 240 od 416 . da bi ekonomsko poslovanje bilo u skladu s Allahovim. dž. Ako budeš vrijedan. najbolje zna. u suri Et-Tur. jer. Naime. 24. Datum kreiranja: 27. samostalni poduzetnik.s. a višak pravnika bili bismo svi griješni. Ti ćeš. stoji da će Džennetlije služiti dječaci nalik na biser skriveni. Molim da mi date Vaš savjet. po šerijatu. kada završiš školovanje i postaneš.com Pitanje: Odgovor: Imam običaj da po prestanku hajza operem kosu. najbolje zna. Pitanje: Pohađam drugi razred ekonomske škole i super odlikaš sam. dž.š. dž. Isto pravilo važi i prilikom uzimanja abdesta. Na kraju želim naglasiti da su. i njegove širine sedam aršina. a manjak ekonomista. nego su to džennetska stvorenja koja je Allah. biće proživljena u dobi od trideset tri godine.11. Ako bismo. visine Adema. Moji ahbabi s kojima se družim uporno me nagovaraju da napustim ekonomsku školu i upišem medresu.š. naravno. a Allah. Pitanje: Odgovor: Ne. šezdeset aršina.Na pitanja odgovora doc. dr. ajet. Otuda. Da li je moj postupak ispravan? Vaš postupak je pogrešan pošto je uslov za ispravnost gusula da razmak između pranja jednog i drugog dijela tijela ne bude duži od perioda za koliko se voda na opranom dijelu može osušiti. bez pranja kose. kako oni kažu. Šukri H.š. To znanje ćeš steći u školi. U Kur′anu. Vjernik sam i družim se s društvom koje prakticira islam. Ramić. moći ćeš pokazati prednosti i vrijednosti tog sistema. dž. a da se okupam. muslimani dužni imati dovoljan broj stručnjaka u svim oblastima.

ukoliko se u taj proces umiješa banka koja će umjesto kupca vlasniku odmah isplatiti robu da bi potom kupac otplaćivao banci svoj dug uvećan za iznos za koji je roba skuplja ako se ne plaća u gotovini. kad bi veća cijena.a. Ako to nije slučaj. Štaviše. ili pak to tako nije definisano. to nije kamata. br. Ti si ispravno postupio kada si ponovo podne klanjao. Vi kao dioničar niste dužni davati zekat jer uduplavanje zekata nije propisano.v.5 %) uzimajući u obzir njihovu vrijednost na dan kad ste postali obavezni dati zekat.5 %). kada prođe jedna hidžretska godina. ta trgovina u sebi nema kamate jer vlasnik robe ima pravo da joj da cijenu koju želi. a vodi se da ste vi njen nominalni vlasnik.novihorizonti. Ukoliko niste u stanju saznati koja imovina preduzeća je vaše vlasništvo. Pitanje: Predvodio sam kao imam podne namaz. bila izražena u procentima to se ne bi smatralo kamatom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s.com Pitanje: Odgovor: Da li se smatra kamatom kada vlasnik robe kaže da je njena cijena sto KM ako se plaća u gotovini i sto pedeset ako se plaća u ratama? Ne. Pitanje: Odgovor: Ukoliko preduzeće daje zekat po propisu. Kupio sam dionice u jednom preduzeću u Sarajevu za pedeset hiljada konvertibilnih maraka. Sahihu Muslim. ako se daje novac za robu (kupac plaća vlasniku robe) tu ne može biti kamate. ta transakcija smatra se kamatnom i najstrožije je islamom zabranjena. dr. “Kitabut-tahare”.s.2005 http://www. Ta zarada ulazi u vašu imovinu u pogledu nisaba i ostalih uslova za zekat i na tu imovinu se daje dva i po posto (2. Naklanjao sam podne jer znam da namaz bez abdesta nije ispravan. pa makar to bila i banka ima pravo slobodno formirati cijenu robe i nekretnina i odrediti da pri gotovinskom plaćanju cijena bude niža. Dakle. a klanjali su za mnom taj dan? Odgovor: Namaz muktedija koji su za tobom klanjali ispravan je i nema potrebe da ih obavještavaš. Ramić. b) ukoliko ste pak kupili dionice da biste na njima nešto zaradili kroz profit koji ostvari preduzeće. Sve prethodno važi za situaciju kada vlasnik robe direktno prodaje svoju robu kupcu koji mu plaća s odgodom ili na rate. tada ćete dati na ime zekata dva i po posto (2. dati zekat dva i po posto (2.) Pitanje: Da li se smatra kamatom kada kompanija napravi kuće i onda ih banka otkupi pa potom prodaje po skupljoj cijeni i kaže: ako plaćaš u gotovini cijena je sto hiljada a ako plaćaš na rate cijena je veća za šest posto? Odgovor: Ne. Interesuje me da li sam dužan obavijestiti džematlije da nisam bio pod abdestom kako bi i oni ponovo klanjali i šta raditi u pogledu onih koje ne poznajem. Želim da znam kako za tu imovinu da izračunam zekat? Datum kreiranja: 27. osim u situaciji kada vlada oskudica u toj robi. jer je Poslanik. Vlasnik imovine. Naveče sam se sjetio da sam bio bez abdesta.5 %) i to na imovinu preduzeća koja podliježe zekatu. 329.” (Muslim.Na pitanja odgovora doc. tada ćete davati zekat samo na zaradu koju ostvarite od tih dionica. rekao: “Namaz se ne prima bez abdesta. a ako se daje novac za novac (kupac plaća banci koja se pojavljuje kao zajmodavac) to je kamata ako zajmodavac vraća više nego je pozajmio.11. Međutim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 241 od 416 . tada ste to dužni učiniti na jedan od sljedeća dva načina: a) ako ste dionice kupili da biste s njima trgovali na njih ćete. zbog odgađanja plaćanja ili plaćanja na rate. Šukri H.

nema smetnje da se ponovo vjenčate u pripadajućem medžlisu islamske zajednice. U tom pogledu mjesni imam vam može pomoći.s. a vaša djeca rođena su u pravno validnom braku. Naime.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 242 od 416 . Pitanje: Odgovor: Nema smetenje da trgujete tom vrstom pića pošto ne opija i nije štetno po zdravlje. Prije pet godina oženio sam se kršćankom i imam dvoje djece. Brak smo sklopili pred matičarem.2005 http://www. uz prisustvo svjedoka.v. Bitno je da hedija. pravno je validan.Na pitanja odgovora doc. Da li je to moguće i gdje se možemo vjenčati? Odgovor: Vaš brak sklopljen pred matičarem. u osnovi.11. Poslanik. Nadalje.a. s. svinja itd.a. nije naređivao mušricima da obnavljaju svoje brakove nakon prihvatanja islama. nego ostaje s osobom koja je grijeh počinila.. dr. Pitanje: Nedavno nam je dobrovoljni prilog za gradnju džamije došao od osobe za koju sigurno znamo da stiče imetak na haram način. jer se grijeh ne prenosi s novcem. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Preporučio bih jedino da se sa suprugom dogovorite o mehru (vjenčani dar). a ono što musliman može upotrebljavati time može i trgovati. a svjedoci bi trebalo da posvjedoče da ste se vi tada vjenčali. Možemo li mi taj prilog uzeti u tu svrhu? Odgovor: Nema smetnje da taj novac uzmete za gradnju džamije. uz napomenu da imam treba da upiše datum vjenčanja s vjenčanog lista iz općine. Zbog toga. s. dobrovoljni prilog se tretira kao poklon (hedija) a znamo da je Poslanik.s. nije zabranjena muslimanu kao što je alkohol. U međuvremenu smo oboje počeli prakticirati islam i želja nam je da se vjenčamo šerijatski. te je kao takvo halal za upotrebu. smatram da nema potrebe ponovo praviti bračni ugovor. čija visina treba da bude prosjek vjenčanih darova u mjestu iz kog ona dolazi. da se njome ne ugrožava privrženost islamu i muslimanima i da nije uslovljena nečim što je muslimanu zabranjeno raditi. primao hedije i od nemuslimana za koje se pretpostavlja da se ne čuvaju grijeha pri sticanju imetka. Ukoliko pak trebate potvrdu o šerijatskom vjenčanju da biste je pokazali nekoj instituciji koja to od vas zahtijeva. Da li nam je dozvoljeno trgovati bezalkoholnim pivom? Datum kreiranja: 27.novihorizonti. Šukri H.com Pitanje: Ime mi je Safet. čak i ako postoji opravdana sumnja da su zarađene na haram način. Ramić.

veli: 'Kada vam nešto zabranim toga se klonite. a Allah. to će učiniti vaši nasljednici iz imetka koji je ostao iza vas. voljom ozdravite i budete u stanju postiti. tada ćete za svaki propušteni dan nahraniti siromaha.s. br. s.š.' (El-Bekare. uradite koliko možete.) Ukoliko biste postili. dž.š.11. “Kitabul-i′tisami bilkitabi ves-sunne”.Na pitanja odgovora doc. Datum kreiranja: 27. a ako ne mognete to učiniti do kraja života..š.2005 http://www. a Uzvišeni Allaha kaže: 'A ko bude bolestan ili na putu neka naposti isti broj drugih dana. dž..i nije vam u vjeri propisao nikakve poteškoće. U slučaju da Vas smrt pretekne u tome. dr.v.' (El-Hadždž. Ramić. a kada vam naredim. 286.) '. da što prije ozdravite i buduće ramazane u rahatluku postite. jer Vi imate status bolesnika.' (El-Bekare. Molim Allaha.com Pitanje: Odgovor: Ljekar mi je dijagnosticirao čir na želucu i zabranio post u naredne tri godine. Još bih napomenuo da prije svakog ramazana izvršite ljekarski pregled kako biste bili sigurni da li možete postiti ili ne. propuštene dane ćete napostiti. kaže da nas ne opterećuje više no što možemo podnijeti i da u vjeri nije propisao nikakve poteškoće: 'Allah ne zadužuje nijednu osobu iznad njene moći. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dužnost Vam ga je poslušati. Allah vam želi olakšati a ne želi vam otežati.) Poslanik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 243 od 416 .' (Buhari. Šukri H.a. 6744. dž. to bi vam predstavljalo opterećenje koje ne biste mogli podnijeti. 185.) Kada s Allahovom.novihorizonti. Jesam li ga dužan poslušati? Ukoliko je Vaš ljekar stručan i od povjerenja. 78. Sahihul-Buhari.

pokažite joj kuda je to vodi. Njegovim zakonima. onda joj recite da ono što ona čini vodi ka sumnji i problemima i otvara vrata razaranju porodice. svi imate šansu da zbog svojih djela patite najvećom patnjom na dunjaluku. Zar nije bolje Vašim roditeljima da žive u ljubavi i slozi i brinu o svojoj djeci. jer može izazvati ubistvo Vaše majke koje će učiniti vaš otac. na kraju. i biti mu pokorni. a Njegovu pomoć treba zaslužiti. dr. Namaz sprečava čovjeka da čini ružna djela i nasilje. on će poslije toga ili u zatvor ili će sam sebe ubiti. da ništa ne znam. Datum kreiranja: 27. Ako je Vaša majka nemoralna. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc. prije svega u izvršavanju pet islamskih šarta. prostitucija. Niko ih ne smije uznemiravati. uz Allahovu. dž. krunu (tadž) dobiva od svojih pretpostavljenih onaj šejtan koji rastavi muža i ženu. a kamoli ući kod njih. jer time bi šejtanova spletka bila upotpunjena. a šejtan koji zavodi vaše roditelje ima izgleda da uspije još više. Onda je njegov šofer doveze kući kao da je ona neka ličnost. Uzroci su alkohol. jer znaju uzroke tih nemilih događaja. Dakle. Zbog toga te nedoumice treba razjasniti. I. Nadalje. Molim vas pomozite mi vašim savjetom i mišljenjem. Drugo. što znači da niste još uvijek podlegli utjecaju šejtana. pomoć. a jedno veče sam probala travu i napila se iako sam žestoko protiv toga. da ste protiv alkohola i droge. droga.š. jer bolje je da se rastavi nego da vaš otac napravi veći belaj.2005 http://www. Najveću nagradu. a Vi ćete čitav život patiti. smatram da. da Vam bude na pomoći. o tom problemu razgovarajte prvo s majkom..com Pitanje: Muči me veliki problem. što je još teže za takva djela predviđene su najstrašnije patnje na budućem svijetu.š.š.11. Od vjere i njenih zakona imamo koristi onoliko koliko ih u životu primjenjujemo.. trebate se čvrsto osloniti na Allaha. Kada bi se ljudi klonili tih stvari. Međutim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 244 od 416 . blud. Vaši roditelji su sve te propise prekršili i zbog toga nas ne treba čuditi što se Vaša majka možda švalera s tim muškarcem i što će vaš babo možda stvarno ostvariti svoju pretnju. jer kako u hadisu stoji kad se oni osame šejtan je treći. Uhvatiću ih jednom na djelu i sasuti mu šaržer u glavu. a ako nema da im pomognete da se kao ljudi raziđu. onda joj recite da se rastavi od vašeg oca. Nadalje. Uzvišeni Allah.š. nego ljudi nepravdu čine sami sebi. Šukri H. ali od dva zla treba birati manje.novihorizonti. da ne podliježete šejtanskom uticaju pa da opet ne pribjegnete alkoholu i drogama. Ukoliko je ona poštena. dž. krivokletsvo. pa makar uz dodatno strpljenje. Ona odlazi kod njega subotom i ostaje s njim satima. a kojih bi muslimani trebalo strogo da se čuvaju. Ukoliko ona čini nemoral.š. Ramić.. islamski propis je da žena iz kuće izlazi s dozvolom muža i kada za to ima potrebu.. šta vi mislite o ponašanju moje majke? Odgovor: Problem u kom se nalazite rezultat je toga što vaši roditelji ne poštuju Allahove. nepravedno uzimanje tuđe imovine i prava. dž. dž. ako postoji mogućnost za normalan nastavak braka. Ako izlazi ili putuje na put na kom može biti ugroženo njeno dostojanstvo i čast. možda se još više odati alkoholu i drogi i. laž. svako na svoju stranu. tada sa sobom mora imati mahrema. Prije svega. da li da otvoreno razgovaram s ocem o tome što sam čula ili da tajno upozorim majku ili da odem u policiju i sve ispričam. možete imati značajnu ulogu da se problemi u Vašoj porodici riješe i da se ne desi crni scenario koji je šejtan isplanirao. Uzimajući u obzir činjenicu da ste Vi svjesni. ne može putovati sama. Dva puta sam čula oca kako nekome govori na telefon: ″Ona misli da sam ja budala. Vi trebate da budete čvrsti. Preporučio bih da nakon razgovora s majkom porazgovarate s ocem. onda bi problema sigurno bilo puno manje. kaže da ljudima ne čini nepravdu. Ubiću i nju i njega. propise. Vratite se Njegovoj vjeri. pomognete im u otklanjanju problema.. a njeni posupci dovode to pod znak pitanja. na osnovu onog što ste čuli od majke i da im. samoubistvima itd.″ Ne znam šta da radim. Popustila sam u učenju. dž. Bilo kako bilo. S tim problemima susreću se svi koji ne slijede te prirodne zakone. muško i žensko koji mogu stupiti u brak ne smiju se osamljivati. Jeste da je u tome svemu vama kao djetetu najteže. Uradila sam to nakon što sam saznala za probleme u braku mojih roditelja. Oni koji te zakone poznaju ne čude se što u novinama mogu pročitati strašne vijesti o ubistvima. nego da se tako ponašaju!? Molim Allaha.

s preporukom mutevelije prešla pred džemat. Prema tome. U međuvremenu sam saznao za jednu mikrokreditnu organizaciju koja na hiljadu KM odobrenog kredita uzima dodatnih dvadeset maraka. s obzirom da je stavljanje slike umrle osobe na nišan neislamski čin. kako biste izbjegli eventualne nesporazume s obzirom da mnogi naši muslimani ne znaju islamske propise u vezi s mezaristanom.2005 http://www.11.š. a to po islamskim propisima ima pravo naplatiti. U situaciji da takav postupak može dovesti do cijepanja i svađe u džematu ispravnije bi bilo. Vama je dužnost da tu sliku uklonite. najbolje zna. postoji i inflacija koju treba uzeti u obzir. dr. jer spomenuta organizacija ima troškove za obradu predmeta svojih klijenata. Prije izvjesnog vremena počeo sam se baviti privatnim biznisom. po mom shvatanju. U svakom slučaju. tako da moram vratiti hiljadu i dvadeset.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 245 od 416 .Na pitanja odgovora doc. ali mi nije odobren uz obrazloženje da banka ne daje kredit novoosnovanim firmama. Preporučujem Vam da to uradite u dogovoru s vašim imamom i bližim nasljednicima Vaše majke. postoji realna mogućnost da se troškovi obrade predmeta klijenta i inflacija uklapaju u tih dvadeset maraka i da tu nema kamate. Molim Vas da mi objasnite da li je to kamata. Ramić. a koja bi. Obratio sam se islamskoj banci za kredit. klanjati samo podne koje bi predvodila osoba koja najbolje zna učiti u Kur′anu. odnosno glavni imam. Pitanje: Odgovor: Za džuma-namaz imama zamjenjuje osoba koju je imam. da nakon što se o tome dogovorite čin uklanjanja slike ili zamjene nišana učinite javnim kako bi i drugi uzeli pouku i poveli se za vama u tom ispravnom postupku. također. Treba li je ukloniti sa nišana? Datum kreiranja: 27. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ko ga može zamijeniti na hutbi i džuma-namazu? Na nišanu moje majke nalazi se slika veličine 30 puta 30 cm. dž. Ako je imam odsutan. odredio. preporučio bih Vam da o tom pitanju još porazgovarate s predstavnicima spomenute organizacije i od njih uzmete relevantne podatke da li se radi o kamati ili ne. Preporučio bih vam. Pitanje: Odgovor: Da.novihorizonti. a Allah.com Pitanje: Studiram ekonomiju. Odgovor: Ukoliko se radi o minimalnom iznosu kao što je spomenuti slučaj-postoji realna mogućnost da tu nema kamate. Nadalje. Šukri H. U slučaju da to oni ne urade mutevelija bi trebalo da odredi osobu koja zna održati hutbu i džumu klanjati.

dž. što je itekako važno i potrebno. rekao mi je da se on. stoji da osoba koja ne zahvaljuje ljudima nije zahvalna Allahu.š. bez bilo kakvog pritiska.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 246 od 416 Da li žena gubi abdest ako otkrivena iziđe na ulicu? Imam problema s koljenom. te omogući da osoba koja želi dati hediju to učini slobodno.Na pitanja odgovora doc. jer je to potvrda uspješnosti njegovog mentorstva. jer u jednom dobrom hadisu. Datum kreiranja: 27. dr. dž. ali. pa i nakon izbavljenja iz nevolje. smatrajući u isto vrijeme da za svoj rad i utrošeno vrijeme dobijam naknadu kroz plaću.2005 http://www. odvoje od svojih i od usta svoje djece. nakon što je. Ramić. Međutim. odjelu na kom radi 20 posto. ne možeš. ne pod pritiskom nekog nakaradnog običaja koji je kod nas ponekad prisutan ili pak mita što je još gore. Nadalje. pozvao me u namjeri da me upozori da odbijanjem hedije vrijeđam svoje pacijente te da je to jedan od načina na koji pacijent želi da zahvali svom ljekaru. Osim toga. Ono što mi zapravo predstavlja problem jeste hedija koju također odbijam primiti što me. to me ne dovodi u iskušenje. ali žena čini grijeh kada se na javnom mjestu pojavljuje otkrivena. vrlo često se ne ponašaju normalno. Šukri H. Ljudi kada su u nevolji. a ne postoji potreba za njenom upotrebom imajući u vidu činjenicu da postoje masti koje su čiste i mogu se koristiti u liječenju Vaše bolesti. Meni je to 'upozorenje' teško prihvatiti. hvala Allahu. a za humanitarne svrhe 10 posto. Činjenica je da se hedija i bakšiš vrlo lahko pretvore u mito (korupciju). Otuda mnogi. jer se uspješno suzdržavam da to uzmem. najbolje zna.š. dž. tokom kontrolnih pregleda. treba omogućiti ljudima da poklone daju draga srca. Smatram da je vrlo važno omogućiti ljudima da na dostojanstven način zahvaljuju jedni drugima. pokloni razvijaju ljubav među ljudima. kada dadnu takve ″hedije″. najčešće po izlječenju. ja to i dalje odbijam jer se plašim da je to haram. Mogu li ga masirati svinjskom mašću? . uzimaju ili posreduju u mitu. a Allah. kada odvoje za hediju. osobito zbog toga što je velika većina naših pacijenata socijalno ugrožena i što znam da oni. a ponekad to pacijenti sami čine. dok odlaze. izlaskom na ulicu otkrivena žena neće izgubiti abdest. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Odgovor: Ne. koji prenosi Tirmizi u Sunenu. Međutim. a u islamu su prokletene osobe koje daju.com Pitanje: Na poslu sam ponekad izložena ponudi mita od pacijenata ili njihove rodbine. ponosi sa mnom kao svojim đakom. prije neki dan.11. kada vidi da mi pacijenti nose hediju.novihorizonti. u sebi proklinju ili psuju one kojima su hediju dali. Omogućavanje davanja hedija na transparentan način jedini je put da se zaštiti dignitet osobe koja prima hediju. iz čiste želje da se zahvali. osim što izaziva podsmijehe i snebivanja radnih kolega dovodi u nezgodne situacije gdje pacijenti ili njihova rodbina ponekad bukvalno trče za mnom po hodniku i pokušavaju mi uručiti hediju ili me čekuju ispred klinike po završetku radnog vremena. shodno grijesima koje izazove. No. Kako da postupam ubuduće? Odgovor: Smatram da bi bilo dobro da se pri odjelu na kome radite omogući uplata hedija na blagajni na ime osobe kojoj se želi uputiti hedija i da se napravi pravilnik o dodjeli i raspodjeli hedija i oglasi na oglasnoj ploči: recimo da osobi (ljekaru ili nekom drugom uposleniku) na čije ime je hedija uplaćena pripadne 70 posto.š. Pitanje: Odgovor: Ne. Ponekad to čini rodbina za vrijeme hospitalizacije pacijenta. s obzirom da je svinjska mast nečista. moj mentor bio neposrednim svjedokom takve situacije.

onima kojima se daje zekat. dužni ste propuštene namaze naklanjati. Prema tome. a Allah. najbolje zna.š.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Rodila sam na "carski rez" i poslije poroda samo 15 dana imala postporođajno krvarenje. Dužnost je svaki grijeh izbjegavati. jer čim krv nakon poroda prestane žena je čista. najbolje zna. Pitanje: Poznato mi je da je muškarcima. možete to učiniti ukoliko nemate nikakve mogućnosti da podnevske i ikindijske farze klanjate u njihovom vremenu. Na poslu ne mogu klanjati. a Allah. pošto je nedavanje zekata veći grijeh nego da muškarac nosi zlato. nema potrebe da ta društva daju. musliman je dužan na zlato koje posjeduje i koje ispunjava predviđene uslove davati zekat. Da li će mi namaz biti pokvaren ako je dijete obavilo nuždu u pamperice dok ga držim klanjajući? Datum kreiranja: 27. svakako. posebno u situaciji poput navedene. nosi zlatni nakit i time čini veliki grijeh da li je na to zlato dužan davati zekat? Odgovor: Da. zabranjeno nositi zlato u vidu nakita. ukoliko musliman. Kada sam pitala doktoricu zbog čega mi je tako rano prestalo krvarenje. a Allah. dr. Pitanje: Odgovor: Da. U toku radnog vremena prođe mi ikindija. trebalo je da se smatrate čistom i da klanjate. Zanima me jesam li bila dužna u preostalom vremenu obavljati namaz i da li je trebalo da se smatram čistom? Odgovor: Da. dž. najbolje zna. u osnovi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 247 od 416 . recimo. grijeh koji čovjek eventualno čini ne smije biti uzrok ili povod činjenju drugog grijeha. Međutim. dakle.com Pitanje: Odgovor: Da li su humanitarna društva dužna davati zekat na svoju imovinu? Ne. pa makar to zlato koristio na način koji je zabranjen (haram). humanitarna društva. a Allah.11. Ramić. rekla je da je prilikom operacije dobro iščistila maternicu pa je bilo za očekivati da mi nifas neće vremenski biti potpun. S obzirom da vam je broj propuštenih namaza poznat i njihovo naklanjavanje moguće bez poteškoće. klanjati uz podne i ikindiju? Znam da mogu klanjati s djetetom u naramku. u podnevskom vremenu. Naime. dž. najbolje zna. Mogu li prije polaska na posao. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nisu dužna davati zekat na svoju imovinu zbog toga što je njihova imovina namijenjena siromašnima. zlatnog sahata i slično.2005 http://www.novihorizonti.š. a potom uzimaju zekat da bi ga dijelila siromašnima. po šerijatu.š.š. dž. pa makar krvarenje trajalo jedan dan ili ga ne bilo nikako. dž. Šukri H. Pitanje: Odgovor: Smatram da Vam namaz neće biti pokvaren ako su Vaše tijelo i odjelo i dalje ostali čisti.

a ko se pouzda u Allaha. nego interno – u krugu obitelji.s. ali u konkretnom slučaju. rješenje je da se dobivena kamata da u humanitarne svrhe od kojih vlasnik novca nema direktne koristi.com Pitanje: Dan rođenja moga djeteta meni je najsretniji u životu i tog dana se rado sjetim svake godine. Može li se.2005 http://www. koji kaže: '. mada je za to imao priliku. On će mu dati neki izlaz i dat će mu opskrbu odakle se i ne nada. Mogu li alkohol držati u prodavnici ako svu zaradu na njemu dam za Islamsku zajednicu? Odgovor: Prokletstvo je na sve koji imaju bilo koju vezu s alkoholom u procesu proizvodnje i potrošnje. s. ' (Et-Talak. Šukri H.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 248 od 416 . Zaista Allah ispunjava svoju odredbu. Naravno. Čini mi se da ću morati ponovo da ga vratim na police jer je broj mušterija naglo opao.a ko se bude Allaha bojao.Na pitanja odgovora doc. Prema tome. On mu je dosta. ne klasična proslava rođendana gdje je prisutno ono što je muslimanima zabranjeno. činjenica je da Poslanik islama. pa makar od prodaje ne uzimao profit. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. niti rođendan svojih bližnjih. dž. Je li mi dozvoljeno taj dan obilježiti na normalan i halal način? Dakle. po šerijatu. dok u haramu nema berićeta. kamata trošiti na ime izmirenja poreskih obaveza? Datum kreiranja: 27. treba znati da haram za sobom povlači dunjalučku i ahiretsku odgovornost. zabranjeno je muslimanu u tom lancu učestvovati. pa makar to bilo malo u našim očima.v. slijeđenja drugih tradicija nije uvijek zabranjeno ili pokuđeno u islamu. najbolje zna.novihorizonti. Pitanje: Prije četiri mjeseca izbacio sam alkohol iz svoje prodavnice.. pa makar na način koji ste zamislili. a Allah. nije dio islamske tradicije. makar zarada bila ogromna. prigodnim darom za dijete i uz tortu.. dž. Podsjetio bih da je berićet u onome što je halal. To govori u prilog da njegovi sljedbenici na isti način treba da postupaju kada je obilježavanje rođendana u pitanju.a. Pitanje: Odgovor: Kamata je prljav imetak koji musliman ne smije uzimati. nego vid slijeđenja drugih tradicija. neka se nada pomoći od Allaha.š. Savjetujem vam da se strpite i da ne vraćate alkohol u svoju prodavnicu bez obzira na prividne gubitke. Obilježavanje rođendana. dok porez nastao iz bilo kojih drugih aktivnosti ne može. Ukoliko se zbog nepostojanja banaka koje posluju na principima islama novac mora držati u bankama koje posluju na kamatnom principu i preko njih poslovati. niti ona koja liči na kršćanske. Ramić.) Molim Allaha.11. Odgovor: Preporučio bih Vam da vaše dijete usrećite tako da mu svaki dan bude najsretniji dan u životu. dr.š. da vam da zadovoljstvo u onome što je halal. Jedino porez koji je nastao na osnovu tih kamata može se kamatama izmiriti. nije obilježavao svoj rođendan. Uz sve to. 2-3. ipak. jer ko se strpi čuvajući se grijeha.

smatram da ona ima prava i odgovornosti kao i muž. ne smije gubiti nadu u mogućnost oprosta i izbavljenja iz Džehennema. Međutim. 56. veli: ″Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka lijepo dočeka gosta. bilo da joj osigura poslugu. dr. jer samo oni koji su zalutali gube nadu. a i ako je primljen. dž. pa čak i u borbu da ne ide. s. Ako je Allah. s.v.s. mi moramo voditi računa o islamskoj gostoljubivosti. Međutim. Međutim. neko manje neko više i svi ljudi imaju šansu prije no što duša počne izlaziti i ne nastupi Kijametski dan da se pokaju i da im pokajanje bude primljeno. U situaciji kada je i supruga u radnom odnosu muž je dužan da joj pomogne u kući. Naravno. Šukri H. zar da muž bude osor i grub i ne vodi računa o potrebama bolesne supruge!? Skrećem pažnju muževima da su najbolji muslimani među njima oni koji su najbolji prema svojim suprugama.com Pitanje: Odgovor: Poznato Vam je da neki muslimani koji čine velike grijehe odlaze na hadž.novihorizonti. dž. Treba istaći da mogućnost da čovjek nekon pokajanja ponovo učini grijeh ne smije biti prepreka da do pokajanja dođe. požalila na žuljeve od rada. Posebnu šansu za pokajanje ima osoba koja odlazi na hadž zbog posebnog ambijenta. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. osim onih koji su zalutali. a.š. Uzvišeni Allah riječima Ibrahima. to ne znači da muž treba preoptereti suprugu zbog čestih gostiju koji mu dolaze. pa se nepravde i nasilja treba dobro čuvati.' (El-Hidžr. Prisiljavanje bolesne supruge da uslužuje goste sigurno je nasilje.a.) Pitanje: Mome mužu vrlo često dolaze gosti i to mi ne predstavlja neki poseban problem.a. itd. Mogu li ja od njega zahtijevati da ne prima goste dok sam ja bolesna? Odgovor: Iako su islamski pravnici složni da žena nije dužna služiti muža. te da je nasilje i nepravda (zulm) tama na Sudnjemu danu.) Prema tome. Poslanik. kaže: 'Ko može gubiti nadu od milosti svoga Gospodara. kada mu se kćerka Fatima. Ramić. dao takve olakšice. da ne posti. Datum kreiranja: 27. Da li je njihov hadž ispravan ako i poslije hadža nastave činiti velike grijehe? Svi ljudi griješe.s.s. Vjernik musliman. 228. bilo lično. napolju.a. Uzvišeni Allah dao je bolesniku mnoge olakšice: da namaz klanja onako kako može.. veliki grijesi poslije hadža mogu biti znak da hadž možda nije primljen. r. r.Na pitanja odgovora doc. bez obzira koliki grešnik bio. oni poništavaju njegovu vrijednost pošto nakon primljenog hadža osobi bivaju oprošteni grijesi učinjeni prema Allahu. Poslanik.. žena mora.2005 http://www.a. Muž treba posebno biti pažljiv kada mu je supruga bolesna.″ (muttefekun alejhi). posebnog vremena i prostora na kojima se nađe za vrijeme obavljanja hadža. presudio je da ona radi poslove u kući a njen muž Alija.v. kao što griješenje ne smije biti prepreka činjenju dobrih djela. raditi u kući i voditi računa o kući. kako muž radi i privređuje da bi izdržavao porodicu. problem je kad se ponekad razbolim a on i tada traži da ja služim goste. Činjenica da je čovjek činio velike grijehe prije hadža i da će griješiti poslije hadža nisu smetnja da hadž bude primljen.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 249 od 416 .″ (El-Bekare.. jer Uzvišeni Allah kaže: ″One imaju isto tolika prava kao i dužnosti. Danas postoje mnogi načini da se gosti lijepo dočekaju a da se domaćica ne opterećuje.š.

(Vidi: Nejlul-evtar. također.) b) Buharija u Sahihu navodi dvije presude kadije Šurejha koje mogu poslužiti kao dokaz dozvoljenosti kapare. Bidajetulmudžtehid. jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte. ako Omer s tim ne bude zadovoljan.” Pošto nije krenuo.Na pitanja odgovora doc. te da je hadis koji govori o zabrani kapare slab (daif) što.a.” Drugu presudu. r. nema smetnje da se i primjenjuje. kako bi se izbjegla veća šteta po trgovca od same kapare koju je dobio. bez prisile. Ibn Kajjim el-Dževzijje. Uprkos činjenici da većina učenjaka stoji na stanovištu da kapara nije dozvoljena smatram da ima dovoljno šerijatskih dokaza koji dokazuju suprotno jer su po svojoj snazi jači.v.11. 3/401. Ramić. u namjeri da je pretvori u zatvor. malikijski i šafijski. prenosi Ibn Sirin. nesumnjivo. Većina učenjaka smatra da davanje i uzimanje kapare nije dozvoljeno jer se time uslovljava da trgovac dobije novac bez davanja bilo kakve protivvrijednosti. dužan je to izvršiti. obaveže na nešto što je dozvoljeno. kapara ostaje trgovcu kao vid nadoknade za nastalu štetu. S obzirom da se ta tradicija ne kosi sa šerijatskim propisima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (En-Nisa.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 250 od 416 . Safvan dobiti četiri stotine. “Babu ma jedžuzu minel-ištirati ves-sun’ja fil-ikrar”.” (Sahihul-Buhari.novihorizonti. a takav postupak se smatra uzimanjem tuđeg imetka na nedozvoljen način što je Kur’an izričito zabranio ajetom: “O vjernici. kupac ima pravo izbora da dovrši kupoprodaju ili da izgubi kaparu. posebno ako se uzme u obzir da prethodni ajet svojim općim značenjem ne obuhvata kaparu. (Vidi: I’lamul-muvekki’ine. I’lamul-muvekki’ine. a Allah. dr. Jer. Pošto nije došao.com Pitanje: Odgovor: Da li je po šerijatu dozvoljeno davati i uzimati kaparu? Kapara je vid garancije koju kupac daje trgovcu i njome potvrđuje svoju namjeru da kupi određenu robu. (Ibn Rušd.š. Šurejh je presudio da dā obećani iznos rekavši: “Ko se dobrovoljno.) U prilog dozvoljenosti davanja i uzimanja kapare jasno govore sljedeći dokazi: a) Namjesnik Omer ibn el-Hattaba u Mekki Nafi’ ibn Abdul-Haris kupio je kuću od Safvana ibn Umejje za četiri hiljade dirhema.a. 3/400. I. 5/182. Prema tome. Taj uslov Omer. a u slučaju da kupac odustane.) Na tom stanovištu su i tri mezheba: hanefijski. je odobrio.) I Ibnu Kajjim el-Dževzijje prvu presudu kadije Šurejha uzima za dokaz dozvoljenosti kapare. Datum kreiranja: 27. nego pravedna naknada za odustajanje od obećane kupovine.s. kao što je slab i hadis u kom Poslanik. Šukri H. 29. Šurejh je presudio protiv kupca rekavši mu: “Ti si iznevjerio. kapara nije uzimanje tuđeg imetka nepravedno. dozvoljava kaparu.) c) Tradicija (‘urf) je da trgovci ugovaraju naknadu štete nastale kašnjenjem ispunjavanja ugovora. U slučaju da se kupoprodaja realizira. najbolje zna. d) Smatram da se kaparom štiti trgovac od bilo kakve zloupotrebe prava izbora od strane kupca i da je to u duhu šerijata. s. dž. 2/135. Prenosi se od Ibn Sirina da je neki čovjek rekao drugome koji iznajmljuje jahalice za putovanja: “Daćeš mi jahalicu. kapara ulazi u ugovorenu cijenu robe. na kraju. a kapara nije ništa drugo do naknada štete koja nastaje neispunjavanjem ugovorene kupoprodaje od strane kupca. uz uslov da će.2005 http://www. svojom analizom potvrđuje imam Eš-Ševkani. još bih napomenuo da bi bilo dobro precizirati datum do kada kupac mora realizirati ugovor. U njoj stoji da je neki čovjek kupio hranu i rekao trgovcu: “Ako ne dođem do srijede ova kuporpodaja je ništavna. pa ako ne krenem na put do tada tvoje je toliko i toliko.

Međutim. vi imate pravo i halal vam je ta zarada. što pokriva svoja stidna mjesta.com Pitanje: Ugovaram poslove za različite firme. tako da vam je ostala jedino mogućnost naplate krvarine. Da li mi je halal uzimati taj procenat? Odgovor: Imajuću u vidu činjenicu da vi činite uslugu tim firmama i da je cijena vaše usluge jasno precizirana time što je izražena u procentu ostvarene zarade (profita). dž.š. da li će mi biti halal uzeti taj novac? Odgovor: O sličnim pitanjima sam već nekoliko puta davao odgovor u Novim horizontima.š. Pitanje: Odgovor: Prije svega. Pitanje: Moja žena nosila je nikab nekoliko godina. upućujem potencijalne klijente tim firmama. a one mi zauzvrat priznaju deset posto od postignute zarade. a to nisu uradili. Normalno bi bilo da krvarinu plati Srbija i Crna Gora i ja bih volio da udruženja Srebreničana na tome insistiraju. Po šerijatu.a. Molim za savjet. Šukri H. tada ostaje izbor između odmazde i krvarine.2005 http://www. Ramić. Ukoliko Ujedinjene nacije isplate odštetu porodicama žrtava u Srebrenici. Da znaš samo koliko mi pitanja dolazi u kojima se muževi žale da im žene neće kosu da pokriju! I. svojoj ženi i svojoj djeci učinio nepravdu (zulum) ukoliko bi se razveo samo zato što žena neće da nosi nikab. a one koje u tome osjećaju poteškoću i ne mogu podnijeti teret odgovornosti nikaba.v. a Allah. Ono što želim još jednom da potvrdim jeste da nikab ne bi smio biti predmetom rasprave među supružnicima muslimanima jer je i u vrijeme Poslanika.s. odmazdu ili krvarinu. Ja sam pred odlukom da se s njom zbog toga razvedem. naročito imajući u vidu da će ta (nova) država biti proglašena agresorom i da će na osnovu te presude morati platiti sve ratne odštete Bosni i Hercegovini. iz određenih hadisa može se implicitno razumjeti da su bile u većini. ali nemojte odustati od krvarine koju će vam biti dužna Srbija i Crna gora nakon što bude proglašena agresorom na Bosnu i Hercegovinu. Datum kreiranja: 27. a Allah. Prema tome. nasljednici nepravedno ubijenog imaju pravo na oprost. Poginula su mi dva sina u Srebrenici. Prije mjesec dana ona je nikab skinula i sada nosi samo mahramu. nikab i mahrama su sunnet i o tome muslimani ne bi trebali raspravljati. Poštovani brate. neka ga skinu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. na kraju. U slučaju srebreničkog masakra nema mogućnosti odmazde. tj.novihorizonti. dr. smatram da nema smetnje da odštetu uzmete. budi sretan što ti se žena islamski oblači. naravno. Žene kojima se sviđa nikab i koje se osjećaju rahat u nikabu neka ga nose. pod uslovom da ne dajete pogrešne podatke prilikom pridobijanja klijenata i da su poslovi koje propagirate dozvoljeni (halal). bilo o kome da se radi. da istaknem da bi sebi.11. ukoliko Ujedinjene nacije ili Holandija insistiraju da vam plate odštetu kako bi ublažile svoj dio odgovornosti. bilo muslimanki koje nikab nisu nosile. što pokriva svoju kosu. najbolje zna. pošto se posebno isticalo ako je neka od njih nosila nikab. treba naglasiti da ništa ne može nadoknaditi žrtve nevinih ljudi pobijenih naočigled čitavog svijeta i da ništa ne može sprati ljagu i odgovornost svih onih koji su bili u mogućnosti da pokušaju taj masakr spriječiti. najbolje zna. imajući u vidu da su omogućile da se počini masakr. s. dž.Na pitanja odgovora doc. Ukoliko nasljednici ne žele ili neko od njih neće da oprosti. tako da se detaljni odgovori mogu naći u prijašnjim brojevima. Štaviše.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 251 od 416 .

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ono što je za Vas najbitnije jeste da ste prema njoj izvršili svoju obavezu time što ste je lijepo savjetovali i dokaze joj donosili. Uz to. Danas. Pitanje: U mom mjestu država je 1948. novac dobijen na taj način nije halal. Imam li ja opravdanje da nastavim s njom živjeti u braku? Odgovor: Nema smetnje da sa svojom suprugom nastavite živjeti u braku.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 252 od 416 . ali bez uspjeha. danas takvo društvo nije teško naći.11. da joj omili mahramu. Imaju li oni na to pravo? Odgovor: Ako uzmemo da je ta nacionalizacija bila nepravedna i zakonski neutemeljena. dž. puno činite dovu za vašu majku i molite Allaha. kod jedne osiguravajuće kuće imala je osiguranje na život. veliki je grijeh. Ona će na Sudnjem danu odgovarati za svoje grijehe. Ramić. Imala je kredit u banci koji je djelmično otplatila. Možemo li od tog osiguranja isplatiti kredit i šta ćemo raditi sa ostatkom novca? Odgovor: Islamski pravnici smatraju da osiguranje na život nije dozvoljeno. dr. iako denacionalizacija nije izvršena. Datum kreiranja: 27. jer uzimanje kamatnog kredita. sijeku tu šumu.2005 http://www. Elhamdu lillah. izuzev mahrame. a da dug banci platite iz imovine koja je ostala iza vaše majke. Isto tako.Na pitanja odgovora doc. U konkretnom slučaju. da joj oprosti grijehe.š. pa i za nepokrivanje kose i neće moći vas optužiti da joj niste naređivali dobro a odvraćali od zla. moli Allaha. a ona nikako da stavi mahramu na glavu. god. Pitanje: Majka mi je nedavno preselila na ahiret. evo prošlo je već pet godina. Međutim. Doduše. Uz to.com Pitanje: Kada sam se ženio vjerenica mi je obećala da će se pokriti nakon vjenčanja. Otuda bih preporučio da se u svim sličnim situacijama sačeka denacionalizacija kako bi se utvrdili nasljednici i tako omogućilo da svako od njih dobije svoje pravo. Šukri H. sve ostalo u pogledu oblačenja je islamski. tako da postoji mogućnost da samo neki od njih to pravo koriste. unuci tog zemljoposjednika. inače poznati i ugledni ljudi. nacionalizovala šumu jednog zemljoposjednika. ukoliko nije u pitanju nužda. jer činjenica da ona neće da pokrije kosu nije smetnja za ispravnost vašeg braka. Lijepo sam je savjetovao. Preporučio bih Vam da ne gubite nadu i da je pokušate uputiti ženskom društvu koje uživa i osjeća rahatluk u islamskom načinu odijevanja. problem je samo u tome što pravni nasljednici nisu zakonski utvrđeni. Preporučujem Vam da novac dobijen od osiguranja date u humanitarne svrhe.novihorizonti. dž. tada neupitno dolazimo do zaključka da nasljednici imaju pravo na nepravedno nacionalizovanu imovinu. kao što postoji mogućnost da neko od njih uzme više nego što mu pripada. Prema tome. donosio joj kasete o pokrivanju.

a svjedočenje je dozvoljeno.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti.com Pitanje: Živim u jednoj zemlji Evropske unije u kojoj sam završila školu i trenutno radim u uredu kao matičar. Prema tome.š.” (El-Maide. bitno je da nema harama kao što je osamljivanje s muškarcima koji vam nisu mahrem ili nečeg drugog što bi Vas moglo odvesti u nemoral ili da počinite neki drugi grijeh. uglavnom. a Allah. ustvari.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 253 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i pravedno svjedočite.11. ili ustrajavati u malim grijesima. 8. godinama živjele vanbračno? Odgovor: Smatram da nema smetnje da radite taj posao. Vaš posao je svjedočenje da određene osobe stupaju u brak pod uslovima koje dotične osobe poznaju i priznaju. jer Vi. Datum kreiranja: 27. a ponekad i obavezno.) Dakle. imate ulogu svjedoka.2005 http://www. takav posao Vam je dozvoljen. najbolje zna. dr. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici. Sve dok priroda posla nije takva da zbog njega morate činiti velike grijehe. dakle ono što je istina. Ramić. dužnosti prema Allahu izvršavajte. dž. Uz istinito svjedočenje. Interesuje me da li mi je ovaj posao halal s obzirom da vjenčajem osobe koje su. Šukri H. Vi samo svjedočite ono što svojim očima vidite.

datula itd. da li mi sada možete reći da li je trgovina ovom tekućinom od ječma dozvoljena. Prema tome. a sok od jabuke dozvoljen?! Sve dok sokovi ne opijaju u velikim količinama i dok nisu štetni po zdravlje smatramo ih dozvoljenim. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH i Centar 'Kralj Fahd' u Sarajevu) na strani 52 doslovno piše: 'Pivo spada u opojna pića zbog toga što u sebi sadrži alkohol i ne postoji bezalkoholno pivo . ja nisam govorio o pivu u kojem ima alkohola. autor Šebib bin Ali el-Hadiri (Porodična biblioteka.v. kada govorimo o bezalkholnom pivu mi. da ga obilato nagradi.2005 http://www. a vi znate kako se tretiraju sumnjive stvari u islamu!! Krenimo redom. Pitam se. smatrate li zaista da takvo što postoji? Ja lično sumnjam. Datum kreiranja: 27. nego o pivu u kojem stvarno nema alkohola i koje kao takvo ne opija kada bi se pilo u velikim količinama. pa makar to na ambalaži tako pisalo. a ako pak sada smatrate suprotno od prvobitnog stanovišta onda se nadam da ćete o tome obavijestiti Vaše cijenjene čitaoce. Dokazi koje iznosi naš brat. dž. govorimo o soku od ječma koji ne opija i nije štetan po ljudski organizam i kao takav ne razlikuje se od sokova napravljenih od jabuke. Pitam Vas. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kao muslimana zbunilo! Moj razum. zahvaljujem se našem bratu na brizi i ažurnosti i molim Allaha.a. Smatram da bezalkoholno pivo postoji i može se proizvoditi. Razlog zbog kojeg ovo pišem jeste što sam došao do podataka koji nesumnjivo potvrđuju da ne postoji.Na pitanja odgovora doc. Šukri H. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 254 od 416 . na osnovu čega ste dozvolili trgovinu tim pićem. Za dozvoljenost soka od ječma u kome nema alkohola i koji ne škodi ljudskom organizmu kod mene nema nikakve sumnje i to ne spada u sumnjiva pitanja. tako da je odgovor u broju 45 bez detalja i dokaza. jasno nam poručuje da ono što je zabranjeno u velikim količinama zabranjeno je i u malim količinama! Uvaženi profesore.com Pitanje: U 45. zapravo. u djelu 'Poroci'.š. bili su mi poznati kada sam rekao da je bezalkoholno pivo halal. kao i mnogi koji ga koriste. treće izdanje. obilno nagradi! Odgovor: Na ovo pitanje odgovarao sam više puta.5 do 1. moram priznati.š. Zašto bi sok od ječma bio zabranjen. tada ćemo reći da ga je haram piti u malim količinama i tada će se na taj sok odnositi spomenuti hadis.11. Ne bi bilo prijatno vidjeti hadžiju sa flašom na kojoj piše “pivo”. ustvari. Onoga trenutka kada sok od ječma ili bilo čega drugog bude opijao kada se popije u velikim količinama. najbolje zna. A na strani 54 autor na osnovu hemijskih analiza konstatuje dalje kako su neka istraživanja pokazala da svako bezalkoholno pivo u sebi sadrži od 0. s. dž. a koji govore da u bezalkoholnom pivu ima alkohola i da. isto je opasno za nešto što je halal reći da je haram. pa i pored toga što su neki zapadnjaci i Nijemci dali takvo ime blagom pivu'. ustvari. ne može pojmiti da jedan musliman može trgovati.š. Naime. grožđa.novihorizonti. zapravo. uvaženi profesore. tako da i dalje ostajem na prethodnom stanovištu. pa makar mu ono u osnovi i bilo halal.s. kruške.7% alkohola !!! A Poslanik. a to znači i normalno konzumirati to pivo bez ikakve nelagodnosti. a Allah. ne postoji bezalkoholno pivo. uz napomenu da kako je opasno za nešto što je haram reći da je halal. U svakom slučaju. bezalkohono pivo. Neka vas Allah. dž. dr. ako jeste čime to argumentirate. Ono što sam predlagao i što predlažem jeste da sok od ječma ima drugačiju ambalažu i da se ne zove pivom kako se ne bi stekla pogrešna predodžba o osobama koje taj sok piju. broju Novih horizonata na pitanje da li je dozvoljeno trgovati bezalkoholnim pivom dali ste potvrdan odgovor što me je.

dž. već da je savjetuješ da se tog zla kloni.2005 http://www. To što će oni u restoranu raditi nije vaša odgovornost.s. nemojte zaboraviti da su se punac i punica zaželjeli svoga zeta. tako i ti imaš prema svojim. nanijetiti nafilu. kao što su se svekar i svekrva zaželjeli svoje snahe. nanijetiti farz namaz. kao na primjer da Vaš restoran osigura alkohol ili poslugu koja će svatove alkoholom služiti.com Pitanje: Odgovor: Ako sam klanjao farz-namaz. 10.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 255 od 416 . nego ostaje kod osobe koja je grijeh počinila.s. s. tako i ti imaš prema svekru i svekrvi. “Musned Ebu Seida el-Hudrija”. Vama je to dozvoljeno jer se grijeh ne prenosi s novcem.11. moralno bi bilo da od takve osobe ne posuđuješ novac. Ponekad dobijem ponudu da restoran iznajmim svatovima koji će u njemu piti alkohol. mogu li se pridružiti bratu koji je tek stigao u džamiju kako bi i on klanjao u džematu? Da mu se pridružiš kako biste oformili džemat i kako bi on postigao sevape džemata.a. Nemojte im uskratiti njihovo pravo i pokušajte uraditi tako da svi budu zadovoljni.a. kako on ima obaveze prema puncu i punici. Upravo zbog toga ja bih Vašem mužu preporučio da ima razumijevanja za Vas.Na pitanja odgovora doc. Svake godine. Tada je Poslanik.novihorizonti. s. Pitanje: Vlasnik sam restorana u kojem ne držim alkohol. a ako nastavi s tim hrđavim i po društvo izuzetno opasnim poslom da je prijaviš nadležnim organima kako bi je silom zaustavili. rekao: “Ko će ovome dati sadaku time što će s njim klanjati. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Pravno gledano. br. a Poslanik. naravno. S druge strane. za vrijeme godišnjih odmora. za tebe je sadaka-dobro djelo koje je Poslanik. je već bio klanjao sa svojim ashabima. dolazimo u Bosnu i uvijek se suočavam s istim problemom.s.š. a ja bih željela da više vremena provedem kod svojih. dozvoljeno Vam je iznajmiti restoran takvim svatovima pod uslovom da ugovor o iznajmljivanju ne sadrži klauzulu koja je šerijatom zabranjena.v.980) Ti ćeš. Pitanje: Odgovor: Pravno gledano.v. dr. a Allah. Ramić.” Ustao je jedan čovjek i s njim klanjao. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer muž insistira da većinu vremena provedem kod njegovih roditelja. Pitanje: Živim s mužem u inostranstvu. s. Naravno. najbolje zna. dakle. Da li mi je halal pozajmiti novac na beskamatnoj osnovi od osobe za koju sigurno znam da je taj novac zaradila trgujući s drogom? Datum kreiranja: 27. (Musned. Međutim. Ahmed prenosi od Ebu Seida elHudrija da je neki čovjek ušao u džamiju.v. Ko je od nas dvoje u pravu? Odgovor: Kako on ima obaveze prema svojim roditeljima. a on će. Šukri H. tako da više vremena provedete kod svojih roditelja. moralno bi bilo da ne iznajmljujete spomenuti prostor onima za koje znate da će u njemu raditi nešto što je u suprotnosti s islamskim učenjem. preporučio.

kao da je Islam orijentiran na mrtvog. Sada me ostavi na miru. To je tvoja funkcija kao tumača Božije riječi. kada više ne pomažu i ne koriste opomene i podsjećanje na obaveze. on bi. a posvećivanje pažnje bolesnim i mrtvim. otjerao imama iznad svoga groba i rekao mu: “Meni sada tvoje opomene baš ništa ne koriste. ustaje imam i nad grobom doziva umrlog imenom. talkin je još uvijek nezaobilazan u mnogim našim sredinama. a ti mu upravo tada prilaziš i zaista si sveo svoju funkciju na brigu oko bolesna i mrtva čovjeka. U času smrti prestaju obaveze.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 256 od 416 . Rahmetli Husein Đozo. činjeno je to samo radi sevaba. o kojima se razilaze naši muslimani najbolje bi se mogla riješiti kada bi bila rješavana oslanjanjem na jasne šerijatske dokaze i kada bi to bilo na najvišem nivou Islamske zajednice. Trebao si o meni voditi računa dok sam bio živ. eto. koja je nastala u dekadentnom periodu razvoja islamskih naroda. Ti si najmanje potreban mrtvu čovjeku. vođa Kur’an. Takav je slučaj i sa talkinom. Ramić. odbio talkin. Datum kreiranja: 27. ili pak džematlije to zabrane imamu. Gotovo svim islamskim ustanovama dato je obilježje zagrobnog života. Umrli bi. svojevremeno.). opet mrtva dozivaš. (. i to dok je živ. Suviše si s njima zakasnio. kibla Kaba. Ja te nisam mogao razumjeti. sve se ovo upućuje umrlome na arapskom jeziku. Da je to tačno može poslužiti primjer talkina.. a ne kako će živjeti. Nećemo se prevariti niti ćemo pretjerati ako kažemo da je dinamičnoj islamskoj nauci u ovom periodu dat isključivo metafizički smisao. vjerovatno najveći autoritet u Islamskoj zajednici. Sve se svodilo na smrt i zagroban život. kada bi to mogao učiniti. koja je poslata prvenstveno da nauči ljude kako se živi i da im bude putokaz u njihovu svakidašnjem životu. opominjući ga da kaže da nema boga osim Jednog Allaha. O neutemeljenosti učenja talkina pisali su mnogi muslimanski autoriteti na ovim prostorima. muslimani braća i tako dalje.com Pitanje: Pitanje talkina umrlom aktualizira se na našim prostorima s vremena na vrijeme. govori ono što je trebalo govoriti dok je bio živ. Trebao si mi pristupiti dok sam bio živ i tada me podsjećati na moje obaveze i poučavati u dužnostima. I baš u tom momentu. bez sumnje. Vijekovima si mi učio hutbu i dove. na arapskom jeziku. dok su živi. isto tako.s. Bitno je u tom času isključivo to kako se on za života odnosio prema svojim obavezama: da li ih je svjesno izvršavao ili ih je zanemarivao i kršio. Kad umre. u svojim fetvama vrlo je nadahnuto i emocionalno govorio o tom problemu u kontekstu zanemarivanja živog čovjeka od strane islamskih ustanova i imama. Bog nam je za to poslao Kur’an. Napusti moj grob i idi živima. Ako se učio živim.Na pitanja odgovora doc. Čini se iz svega toga da je Islam sa svim svojim ustanovama usmjeren na to da nauči čovjeka kako će umrijeti.) Tako bi otprilike izgledao odgovor umrlog i tako bi on mogao i imao pravo reći imamu koji mu sada.11. I odgovori na ta pitanja mogu pomoći njihovom boljem razumijevanju. Može li se nešto učiniti da se to pitanje stavi ad akta? Odgovor: To pitanje. upravo tada. možda. kada i posljednji čovjek napušta njegov grob. kao i njemu slična. Uči ih o onome o čemu želiš sada mene da poučiš. Tada nastaje period odgovornosti. kada on mrtav leži. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. godine napisao: “Jedna od osnovnih zabluda. da je njegov stvoritelj Allah. podsjećati i opominjati. Da bi ironija bila još veća. mada. posebno kada se desi da imam u novom džematu odbije da ga uči. spadaju obaveze i prestaje biti njihov nosilac. U praksi se stvarno tako događalo. Sada me. Kur’an se učio isključivo mrtvim. a ne i na pouku.2005 http://www. također na arapskom jeziku i daješ mi savjete. On bi nam upravo mogao poslužiti kao klasičan primjer za takva izopačavanja islamskih ustanova. Jedini je on nosilac dužnosti i obaveza. Ti si mi ga učio na arapskom jeziku za pare. teško mogu donijeti potpunijem rješenju problema.novihorizonti. kojom srećom. Međutim. kada mu je čak i tijelo napustilo ovaj svijet i kada je predat zemlji iz koje je proizišao. onda je sasvim shvatljivo i logično da bi ga trebalo učiti živom čovjeku. zatrpan u grobu.. što nije rijedak slučaj. Kada bi umrli zaista mogao ovo čuti i razumjeti i kada bi. a na koju mi često upozoravamo zbog njenih teških posljedica jest orijentacija na smrt. U tom pogledu on je 1965. ne razumiješ. dr. mogao ustati. računajući samo na sevab. O njima se brini. vjera Islam. Šukri H. kad je čovjek zatrpan u grobu. a ne na živog čovjeka. pejgamber Muhammed (a. koje i ti. Ako bi talkin uopće trebalo učiti. sigurno. jer njega treba poučavati. Trebao si me učiti kako se živi.

npr. ustvari. a umjesto njega obavezno uvesti i propisati talkin živima. 4012) Iako ovaj hadis može biti protumačen u smislu da dobročinstvo obogaćuje čovjekov život tako da život izgleda duži. 916) Svi komentatori hadisa slažu se da hadis ukazuje na nenasilno izgovaranje ešhedu en la ilahe illallah u prisustvu osobe koja je na samrti u nadi da će i ona to izgovoriti. Hasanović) Rahmetli Đozo dalje objašnjava kako talkin mrtvima negiraju najpoznatije islamske pravne škole koje govore o propisanosti talkina kada je osoba na samrti. s.a. a ne u smislu da osoba duže vremenski živi u odnosu na period koji joj je zapisan dok je još bila u utrobi svoje majke. c) sretan d) nesretan. br. u Njega je Glavna knjiga.s. Čovjeku bude uskraćena opskrba zbog grijeha koji počini. produži život!”.a. dova u spomenutom obliku nije u skladu sa duhom islama. hadis može biti protumačen tako da Allah.a. Sunen. tačno je da melek sto dvadeseti dan upisuje djetetu četiri odredbe: a) opskrba. Ja želim da potvrdim riječi rahmetli Đoze. “El-Mukaddime”.s. 39) Međutim. a na takvu mogućnost ukazuje i kur’anski ajet: “Allah dokida (briše) šta hoće i ostavlja šta hoće. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. On se ipak prakticira kod nas. rekao: “Život može produžiti samo dobročinstvo. s. i konačno što takav talkin nema nikakve osnove u Islamu. dž.” (Er-Ra’d. u hadisu koji je do nas došao dobrim senedom.v. Ramić. s. (Vidi: Sahihul-Buhari.” (Husein Đozo. jer kome to budu zadnje riječi na dunjaluku ući će u Džennet.v. br. Što je još gore. Pitanje: Moj prvi komšija oženio se ženom koja je pobjegla od svoga muža iz susjednog sela. 1/29-31 (Priredio: Aziz ef. Čak i da njihov brak nije bio valjan ona nije mogla da se uda za drugog dok joj ne istekne priček (iddet). iako nije bila vjenčana u općini za svoga muža. br.Na pitanja odgovora doc. 87. Hodža je odbio da ga vjenča.š. kako je jasno kazao Poslanik. stvarno promijeni odredbu i vremenski produži život određenoj osobi. bilo da kažemo da je dozvoljeno moliti za duži život (čemu sam bliži) ili da nije. Poslanik. jer najbolji ljudi su oni koji dugo žive i dobro rade. Sunen. “El-Dženaiz”. smatralo bi se teškim grijehom ako se ne bi proučio. 6105) Međutim. isto tako je tačno da je Poslanik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 257 od 416 . dr. Da li je hodža bio u pravu i kako se u šerijatu tretira taj njihov brak? Odgovor: Smatram da je imam bio u pravu pošto žena o kojoj je riječ nije ispunjavala sve uslove za sklapanje braka.” (Ibn Madždže. a odredbu (kader) može promijeniti samo dova.11. Sahihu Muslim. dž. u oba slučaja. iako je on insistirao na tome govoreći da njegova žena nije bila sudski vjenčana za prvog muža. Fetve. “El-Kader”.s. a loše rade. br. u.novihorizonti.com Odbio bi ga.v. Naime. b) čas smrti. Šukri H. 2709) Pitanje: Molim Vas da pojasnite da li je dova za produženje života dozvoljena.” (Muslim. vjerovatno valjanom braku pošto je bilo poznato da je ona udata za njega. “ElDženaiz”.š. Naime. veli: “Podučavajte vaše koji su na samrti (da izgovaraju) svjedočanstvo da nema boga mimo Allaha.2005 http://www. prije svega zbog toga što je besmisleno opominjati mrtvog čovjeka. da kažemo: “Da ti Allah. br. “El-Fiten”. Otuda je potrebno molbi za dug život pridodati molbu za dobro djelo. s obzirom da sto dvadeseti dan nakon začeća svakom djetetu bude zapisano kada će otići sa ovog dunjaluka? Odgovor: Da. propisan osobama koje su na samrti. Ipak. Mislimo da je krajnje vrijeme da se stvari ispravljaju i postavljaju na svoja mjesta. ona je bračno sa njim živjela. dug život ne znači automatski dobro za čovjeka pošto su najgori ljudi oni koji dugo žive. Datum kreiranja: 27. koji je definitivno prekinuo svaku vezu sa svijetom iskušenja i obaveza i prešao u svijet odgovornosti. Smatramo da bi uobičajni talkin mrtvima koji nema osnove trebalo dokinuti. da je talkin. (Vidi: Ebu Davud.

Međutim. c) pisanje imena Allaha. po meni je to problematično iz nekoliko razloga: a) ne prenosi se da je Poslanik. pored Allaha.novihorizonti. dž. nema smetnje da se u okviru općih šerijatskih propisa muslimani bave umjetnošću. “Džamije su Allaha radi.s. Mnoga ulema je to prešutila i nije se suprotstavila bojeći se nereda (fitneta). s.a.v. a kada bi se to svjesno radilo to bi bio širk. Ramić.” Prenoseći mišljenje Ibn Bettala i drugih Ibn Hadžer kaže: “Ovo ukazuje da je sunnet u pogledu gradnje džamija umjerenost i ostavljanje pretjerivanja i ekstremizma u njihovu uljepšavanju. Omer. ako nije dio teksta ispravnog i korisnog značenja nije zabilježeno u praksi prvih generacija muslimana. s. unuka Hasana i Husejna. Tako i danas vidimo ljude koji slabo ili nikako na sedždu padaju a grade tako veleljepne i divno ukrašene džamije ili se pak dive takvim građevinama i njihovim genijalnim graditeljima. s. a da nikada ne osjete potrebu da na sedždu padnu Stvoritelju tih graditelja i umjetnika.š. nije prilikom renoviranja izmijenio izgled (Poslanikove. Otuda. Ebu Hanife. ali sve to mora biti u skladu s općim Allahovim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a sa lijeve Muhammed.a. Kakve koristi čovjek ima od ukrasa u džamiji koji će ga odvraćati od skrušenog obraćanja Allahu.” On dalje prenosi od Ibn Abbasa da je rekao za džamije: “Vi ćete ih ukrašavati onako kako su kršćani i `idovi ukrasili svoje (hramove). r.a. da time stavljaš svijet na kušnju (fitne).s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 258 od 416 .s. Da li je to utemeljeno u šerijatu? Odgovor: Ukrašavanje džamije nije propisano islamom. U periodima dekadence muslimani su uvijek poklanjali više pažnje formi negoli suštini. zakonima.a. r. samog. naredio rekonstrukciju Poslanikove. dž.11. dž.v. Znam da se s ovim stavom neće složiti mnoga braća i sestre umjetnici i ljubitelji umjetnosti. poboljšao je džamiju na način u kom nije bilo ukrašavanja. i ne molite se. Prvi koji je počeo ukrašavati džamije bio je El-Velid ibn Abdul-Melik ibn Mervan pred kraj vremena ashaba.” “To stoji”. b) stavljanje imena Muhammeda. “ako je u pitanju samo prosto slijeđenje prvih generacija u napuštanju ovodunjalučkih udobnosti.” (Vidi: Ibn Hadžer. 1/642-644) Što se tiče pisanja i isticanja spomenutih imena na zidovima džamija. zabrana ostaje jer uzrok (zabrane) i dalje postoji. ili će ga zavesti da se divi tim ukrasima i veliča graditelja i umjetnika tih djela.Na pitanja odgovora doc.š.s) džamije. džamije tako da štiti ljude od kiše i rekao: “Nemoj da je bojiš u crveno i žuto.š. ili pak divni ukrasi i ornamenti. u čije vrijeme je bogatstva bilo još više. Naravno.v.v.a. a sam imetak za to nije uzet iz bejtul-mala (državne kase). bez obzira bila hladnoća ili vrućina. dž. nikome.v. Isto tako Osman.a. dž. ukrašavanje džamija obrazložio je na sljedeći način: “Pošto su ljudi izgradili svoje kuće i ukrasili ih. Svima njima kažem da ima puno prostora za halal umjetnost mimo džamije.v.” (El-Džinn.” Ibn Munir. Činjenica da je većina džamija u svijetu ukrašena na ovaj ili onaj način govori o uticaju nemuslimanske tradicije na muslimane koja je posebno uzimala maha u periodima kada muslimani svoju tradiciju nisu dovoljno poznavali i nisu je u praksi primjenjivali. nije ispravno Njegovo.s. kako navodi Ibn Hadžer. Neki su to dozvolili.s. kao npr. Uprkos tome doživio je protivljenje nekih ashaba. On ju je morao obnoviti jer se palmino lišće s kojim je bila pokrivena prošupljilo. ime pisati pojedančno bilo na zidu ili papiru. da ga u tome ništa ne sprečava. u vrijeme širenja islamske države i uprkos silnom bogatstvu kojim je raspolagao.2005 http://www.š. da ukrašavaju i uljepšavaju okruženje u kom žive. Šukri H. U nekima džamijama se ispisana imena prve četverice halifa te Poslanikovih.š.a. smatra Ibn Hadžer.š. s. halifa ili bilo koga drugog u istu ravan sa Stvoriteljem nebesa i Zemlje nije dolično i može ličiti izjednačavanju. dr. tako nešto uradio u svojoj džamiji. Fethul-Bari. Zbog svega spomenutog preporučio bih muslimanima da grade džamije koje će pružiti udobnost klanjaču kako bi se mogao u potpunosti skoncentrisati na obraćanje Allahu. priličilo je da se tako uradi i sa džamijama kako bi bile za{ti}ene od ponižavanja. dž. ako se radi o bojazni da će misli klanjača biti zaokupirane ukrasima i ornamentima. mora služiti čovjeku i biti mu od koristi. a zaboravi na njihova Stvoritelja?! Ibn Hadžer u komentaru Buharijinog Sahiha prenosi da je Omer. s.a. 18) Neka muslimani urede svoje džamije Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Tradicija je da se u našim džamijama s desne strane mihraba napiše Allah. s. ukoliko je rije~ o pridavanju važnosti i veličanju džamija.

ne može se analogizirati opraštanje grijeha nakon tevbe s opraštanjem grijeha nakon primljenog hadža uzimajući kao zajednički uzročnik brijanje glave. Pitanje: Prije četiri godine kupio sam komad zemlje s namjerom da gradim kuću. bilježi se.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 259 od 416 . da su neke haridžije smatrale da brijanje glave upotpunjuje pokajanje (tevbu) kao što upotpunjuje hadžske obrede. posebno kada se ide u džamiju. da vam oprosti za ono što ste učinili.novihorizonti. Doduše. Štaviše. (Vidi: Ebu Davud. mišljenje da treba obrijati glavu da bi tevba bila ispravna stav je jedne ekstremne grupe koji nema utemeljenje u islamu.2005 http://www. Šukri H. Onoga momenta kada si ponudio tu zemlju na prodaju ona je stekla status trgovačke robe. Pitanje: Mojoj sestri je napravljen sihr. Opraštanje grijeha za primljeni hadž nije uzrokovano time što hadžija obrije glavu. kada sam upoznao jednog od svojih budućih komšija.v. Datum kreiranja: 27. Da li sam dužan na tu zemlju dati zekat za protekli period? Odgovor: Na nekretnine se ne plaća zekat sve dok ne steknu status trgovačke robe. preporučio bih da se do njih ne ide. br. između to dvoje ne postoji uzročnoposljedična veza. 31) Dakle. a onaj ko to zahtijeva poistovijećuje se s tom grupom. odlučio sam zemlju prodati. Dakle. Ja bih preporučio da se za lijek ide samo kod onih koji liječe učenjem Kur’ana i dovama i koji ne postavljaju cijenu za svoj rad (mada ih treba nagraditi srazmjerno njihovom trudu i uspjehu). Uzvišeni veli: “O sinovi Ademovi. Ramić.5 posto. Brijanje glave samo je jedan od hadžskih obreda. dr. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. koliko se sjećam.11.s.com da budu udobne. “Et-Tibb”. Sunen.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Odgovor: Brijanje glave nije uslov za ispravnost tevbe. 2. 3370) Iskreno se pokajte za svoj odlazak sihirbazu i molite Allaha. Musliman je dužan kloniti se i čuvati se tog velikog grijeha. jer Poslanik. Prema tome. ispravno je da se džamije ne ukrašavaju. i neka u njima ne bude bilo šta što će odvratiti njegovu pažnju od ibadeta. Međutim. Kada u tom statusu napuni jednu hidžretsku godinu dužan si na nju dati zekat onako kako se daje na trgovačku robu tj. ukusne i čiste. Ujedno naglašavam da je propisano obući lijepu odjeću kada se ide na namaz. s. tako da pružaju potpunu udobnost klanjaču kako bi klanjač mogao u potpunosti posvetiti se ibadetu Allahu. Što se pak uklanjanja sihra tiče to je moguće uz pomoć dova i učenja Kur’ana. kada je upitan o “nušretu” rekao je da je to šejtanski posao.a. počiniti ubistvo itd. dž.š.š. Da li sam griješan što sam sestru odveo kod sihirbaza? Da li je za ispravnost pokajanja (tevbe) potrebno obrijati glavu onako kako to rade hadžije nakon obavljenog hadža? Odgovor: Sihr se smatra jednim od najvećih grijeha pošto se njime može izići iz vjere. a da se klanjači ukrase ljepom odjećom kada klanjaju i odlaze u džamije. Najbolje što može pomoći su sure El-Felek i En-Nas. Otišao sam s njom kod sihirbaza koji sihr otklanja sihrom i ona se sada dobro osjeća. lijepo se obucite kad hoćete da namaz obavite!” (El-E’araf. pod izgovorom da se na taj način uklanja zlo od osobe koja je opsihrena. Uprkos činjenici da je neka ulema dozvolila da se ide onima koji liječe sihrom.

s.a.s.v. ali šejtan očito uspješno radi svoj posao usmjeravajući ljude u pogrešnom pravcu.a. onome ko doživi da Sunce iziđe sa Zapada (a to je veliki predznak smaka svijeta).v. (Vidi: Ahmed. mora biti optimista. s. s.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 260 od 416 . dolazak Isaa. najbolje pokazuje naredba Poslanikova.s. Mnogi muslimani pričaju samo o propasti svijeta. jer je Poslanik. ekonomskim projektima i tome kako pokrenuti naš narod da radi i privređuje. zbog ograničenog poznavanja islama. Međutim. Sve su to istine u koje musliman vjeruje i u tom pogledu nema nikakve dileme. Interesuje me postoji li šerijatska zapreka za naš brak imajući u vidu da je muž. ipak češće vode ka razilaženju. “Kitabul-birri ves-sileti vel-adab”. dužan izdržavati porodicu a da ja neću moći priuštiti supruzi svu materijalnu udobnost koju je imala kod svoga babe? Odgovor: Vrlo je važno da supružnici budu bliski u pogledu porijekla. Interesuje me da li. dr. Džennet i Džehennem su istina.v. Ramić. logično bi bilo da svako ko pročita te knjige postane još aktivniji. nema smetnje da stupite u brak. 12435) Dakle. sve to mora biti rezultat dogovora. statusa u društvu itd. s. dolasku Mehdije spasitelja. ko želi da slijedi Poslanika. (Vidi: Nevevi. a.com Pitanje: U posljednje vrijeme pojavile su se mnoge knjige koje govore u predznacima Kijametskog dana i propasti ovog svijeta. Muž je. postaju pesimisti. ako nam se pruži prilika. tako da oni umjesto da se orijentišu na rad i činjenje dobrih djela. Po meni. 14/218-223) Za pesimistu koji izgubi nadu pa kaže: “Svijet je propao”. Uzmimo za primjer Kijametski dan.2005 http://www. ispravnije se s njima suočiti. ako želi da bude spreman za Kijametski dan. Šukri H. “Musned Enesa ibn Malika”. Datum kreiranja: 27.s. Vi se u pogledu spomenutog pitanja morate dogovoriti s Vašom zaručniciom i. u svakoj situaciji. a moja zaručnica je iz vrlo bogate porodice. supruga ima pravo da se toga odrekne. Sjećanje na taj dan treba da potakne čovjeka na rad i činjenje dobrih djela. Džehennemu i njegovoj vatri itd. problem nije u knjigama jer su one.s. radiniji i bolji. Upoznavanje s tim istinama naša je potreba i što više o njima znamo pravilnije ćemo moći u te istine vjerovati i. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pogrešno razumiju. jer se jedino radom i dobrim djelima čovjek može pripremiti za njega. u pogledu materijalne udobnosti dužan supruzi priuštiti ono što je ona imala kod svoga babe. kazao je da je on najveći propalica.a.s. Sahihu Muslim. Prema tome. Štaviše. umjesto da pričaju o radu.novihorizonti.. (Muslim. po Vašem mišljenju. ukoliko ona pristane na uslove koje joj nudite. mada mogu značiti bogatstvo. nego je problem u muslimanima koji te knjige. br. ona ima pravo da se odrekne u potpunosti svoga prava na izdržavanje i da pristane da ona izdržava svoga muža. Pitanje: Potičem iz siromašne porodice. poslovima. jer razlike. Sahihu Muslim bi-šerhin-nevevi.. 4755) Ne znam da je od Poslanika. Musliman i muslimanka treba da znaju da ni u najtežim situacijama ne smiju biti pesimisti.. preneseno išta što upućuje na pesimizam. Dakle.v. Musned. Međutim. a znamo kroz kakva iskušenja su prolazili on i njegovi ashabi. od takve literature ima koristi za muslimane? Odgovor: Propast svijeta i Kijametski dan su istina.Na pitanja odgovora doc. Koliko musliman mora biti odan radu. da zasadi stabljiku koju ima u ruci i da je ne baca. a to je realno moguće pošto musliman uvijek može. po islamu. od koristi. a sve to je suprotno islamu. i Mehdije je istina. br. bez sumnje. volio optimizam i mrzio pesimizam. imati pozitivnu računicu.11. obrazovanosti. ljenčare i dangube pričaju}i prazne priče.

na kraju. praksu. kako bih te dileme mogao otkloniti. nego o tome da je praksa u vrijeme Poslanika. šejtan ometa čovjeka i navodi ga na grešku i pogrešan put. Dakle. Ramić.a. međutim. tako da je jedan naš džematlija tjerao svoju kćerku da skine mahramu pošto to nije obaveza nego samo ″sunnet″. odnosno šta taj termin općenito implicira. s. kako mene koji pišem.v. Da sam pojasnio šta se pod terminom ″sunnet″ misli. bila da muslimanke pokrivaju kosu mahramom ili nikabom i da žene imaju pravo izbora između to dvoje. musliman nekad dužan prakticirati (vadžib. postoji sijaset prepreka koje se nalaze na putu prezentacije onoga što je ispravno. ne bi došlo do zabune. farz). koju je pak. broju Novih horizonata na pitanje brata koji namjerava da se razvede zbog toga što mu supruga želi skinuti nikab izazvalo je u našoj sredini velike kontraverze.s. Šukri H. U konkretnom slučaju problem je u konciznosti odgovora. itd. s. kada tu misao prenosi u živu ili pisanu riječ ona dobije druga značenja.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 261 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. tako i onoga koji to što je napisano čita.s. Naime.v.a. Odgovor: Svjestan sam činjenice da odgovori koje nudim ponekad imaju manjkavosti. nakon što je objavljen propis o hidžabu. Datum kreiranja: 27. svjestan sam činjenice da oni koji čitaju moje odgovore razumiju onako i onoliko kolike su njihove intelektualne sposobnosti i kolika je njihova spoznaja o temama o kojima se govori.v. pošto sam o istom pitanju već govorio. u odgovoru ste doslovno rekli da je nošenje nikaba i mahrame sunnet. kao i ispravnog razumijevanja onoga što je prezentirano. Uz sve to. s. dr. Naime. nedorečenosti. I. Molim Vas da pojasnite na šta ste mislili kada ste rekli da su nikab i mahrama sunnet.novihorizonti. sunnet općenito označava Poslanikovu.Na pitanja odgovora doc. nekad čovjek jedno misli. S druge strane.com Pitanje: Vaš odgovor u 47.s. nekad mu se preporučuje (mendub). zahvaljujem se na postavljenom pitanju i molim sve koji se susretnu sa bilo kojom dilemom u vezi s mojim odgovorima da mi se jave.11.2005 http://www.a. Dakle u odgovoru se ne govori o tome da li je žena obavezna pokriti kosu ili ne. a nekad ima slobodan izbor (mubah) itd. Kada sam rekao da su nikab i mahrama sunnet želio sam da kažem da je to bila praksa muslimanki u vrijeme Poslanika.

a prije svega muslimane-koji se po slovu zakona svoje vjere moraju držati moralnih principa i po tome su. ne može opstati na neograničenom liberalizmu. Šukri H. U isto vrijeme. Otuda. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Društvo ne može opstati na homoseksualcima. Mržnja. koji će biti izuzetno čvrsti i hrabri da će svojom odlučnošću probuditi svijest o moralu kod mnogih. lezbijkama. prije svega tv-stanice. sigurno. Tako će se nastaviti borba između dobra i zla.Na pitanja odgovora doc. alkoholičarima. za tu vrstu industrije danas su vezani i najveći profiti. u najmanju ruku. Ramić. oni koji su se zbog ljudstva. vanbračnim zajednicama. pošto im njihova neiskvarena vjera i potpuno sačuvana Objava omogućavaju da spoznaju i žive moral sasvim prirodno u njegovoj izvornosti i kompatibilnosti sa prirodnim zakonima.. komšijski odnosi poremećeni.. jer se sa njima uklapamo u ostale zakone i ne dolazimo u sukob s njima. između morala i nemorala. prirodnim zakonima. sada se mrze. dakle. umjesto ljubavi. pošto svakodnevno osjećamo njihove blagodati u svome praktičom životu. ne može opstati na nemoralu. pošto je imetak najdraži svakom čovjeku. Muslimani u toj borbi moraju dati poseban doprinos. muzičku i industriju zabave i razonode. Mi se u islamu odgajamo tako da te moralne granice shvatamo prirodnim. samo se bojim da će za mnoge njihova pobjeda doći isuviše kasno. To je posebno jasno naznačeno u Protokolima sionskih mudraca. Mi ih shvatamo neophodnim za normalno funkcionisanje ljudskog života na Zemlji i uživamo u njihovu održavanju. prije svega kroz filmsku. moralna ograničenja za nas ne predstavljaju bilo kakvu stegu ili poteškoću. pošto su kompatibilne sa ostalim Allahovim. Umni ljudi u svijetu svjesni su kataklizme koja očekuje narode koji su moralno posrnuli. homoseksualcima. Ti narodi danas izumiru i. rodbinski odnosi su pokidani. Naprotiv. po mojoj procjeni. samo zemlja (dakle smrt) može začepiti ljudsku pohlepu za imetkom. dž. ljudima koji ne znaju za svetost roda. Najefikasniji način suprotstavljanja moralnoj eroziji može se ostvariti isticanjem moralnih vrijednosti i njihove praktične koristi za ljude. Šta se može učiniti da se ta moralna erozija zaustavi? Odgovor: Rušenje moralnog integriteta ljudi općenito dio je strategije onih snaga koje žele da ovladaju svijetom. Brojne sapunice nemoral predstavljaju u najljepšem svjetlu i zavode muslimane. nije bilo teško protagonistima nemorala naći saveznike među moralno pokvarenim ljudima svih vjera i nacija. komšiluka i ljudskog dostojanstva. očekujem da će se i u tim nemoralnim sredinama početi pojavljivati oni koji će nositi u sebi svijest o moralnosti. Dakle. kao što nemoral uljepšavaju oni koji ga propagiraju. Razvojem mas-medija taj pokret je dobio mogućnost masovne propagande neograničenog liberalizma. kakve one u stvari i jesu. i srodstva nekada voljeli. tako da je šejtan svoju ulogu mogao lahko izvršiti i ta ružna djela ljudima uistinu lijepim predstaviti.11. Za opstanak društva neophodna su moralna ograničenja i postojanje moralnih granica. bez imalo tendencioznosti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 262 od 416 . alkoholičarima. entiteskim ili onoj na državnom nivou. Taj pokret želi svijet.š.udaljiti od morala potpunom liberalizacijom koja sve dozvoljava i uklanja bilo kakva moralna ograničenja. jer kako u hadisu stoji. Posebno je to evidentno na selima koja su bila prilično moralno očuvana u prošlosti. jedino vraćanje moralnom životu može ih spasiti od potpune propasti. Ubijeđen sam da će protagonisti morala pobijediti. najmoralniji u svijetu. tj. drogerašima. dr. postala je dominantna u slučaju većine. To treba činiti kroz film. biti umjetnički i estetski uljepšana.com Pitanje: Svjedoci smo kvarenja naših muslimana u moralnom pogledu. komšiluka. Nesvjesno. Oni se trebaju udružiti sa protagonistima Datum kreiranja: 27. uporno ističući negativnosti nemoralnog života s praktičnim primjerima i vaganjem moralnog i nemoralnog života. Takvo stanje će se. pozorište i mas-medije. mi u njima osjećamo rahatluk i zadovoljstvo. Naravno. koji se smatraju temeljnim programom jevrejskog cionističkog pokreta.novihorizonti. koja oduvijek postoji i postojat će sve do propasti svijeta. bilo da se radi o lokalnim. S obzirom da se radi o propagandi onoga što šejtan voli. Prezentacija morala mora. oni su se poistovijetili sa junacima tih sapunica: kurvarima i kurvama. Mnoge porodice su razorene. Uz to. dalje pogoršavati. nesreće i beznadežnosti polahko preovladava ljudskim dušama. pa i drogerašima. lezbijkama. negativne posljedice naši muslimani već su počeli osjećati.2005 http://www. pozorišnu. Osjećaj nezadovoljstva. Naše muslimane pokvarili su mediji.

š. S toga me interesuje da li je ova praksa ispravna po šerijatu? Odgovor: U vrijeme Poslanika. kraju da kažem da posmatrajući veličinu i moć mašinerije koja propagira nemoral i slabost onih koji propagiraju moral.a. Uzvišeni Allah. Nadam se da će jednoga dana Bošnjaci na ovim prostorima imati svoju televiziju i radio i barem jedne dnevne novine koje će voditi brigu o moralu i moralnim principaima. 21) Ukoliko pak. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ne preporučujem da se ta praksa uvodi pojedinačno jer može izazvati nedoumice i razilaženja. na moralan način. Zajednička boraba protiv nemorala ima veću šansu da nadjača protagoniste nemorala kojih ima u svim narodima i vjerama. ponovo pristupio kada bi mu se pružila takva šansa u islamu.s. moraju imati svoje mas-medije i svoju filmsku industriju i pronaći način da pruže.a. I.s. Treba znati da nisu muslimani jedini koji se bore za moral. nije postojala takva praksa.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 263 od 416 . kaže: ″Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. slijedeći tako praksu četvrtog halife Osmana.š. Šukri H. sve što je potrebno mladima. postoji potreba da se svijet na vrijeme obavijesti o petku i džuma-namazu.com morala u svijetu slijedeći tako praksu Poslanikovu. s.v. stanje možda i nije toliko crno koliko bi moglo biti.a. Molim Allaha. i koji često Allaha spominje. Moralisti. Primijetio sam da to nije slučaj u svim džematima. uvođenje takve prakse kod nas bi jedino bilo uspješno ukoliko bi se to uradilo na nivou Islamske zajednice.v. otvori im oči i uljepša moral u njihovim srcima. Datum kreiranja: 27. Čini mi se da na našim prostorima ima više moralnih ljudi nego što bi se u ovakvim odnosima moglo očekivati. ako žele uspjeh. dž. s. Naravno. predlažem da se i kod nas institucionalizira učenje prvog ezana sahat i pol prije džume. dr. koji je rekao da kada bi mu se ukazala prilika da pristupi paktu kakav je bio hilful-fudul. te da će svako muslimansko mjesto imati omladinske centre sa svim sportskim i kulturnim sadržajima koji su potrebni omladini i u kojima će mladi moći uživati na moralan način. Takođe se nadam da će snage koje propagirajau moral u dva komšijska naroda ojačati i sa Bošnjacima zajednički raditi na promociji moralnih načela. da moralnima da više snage.11. Ramić. Amin! Pitanje: U našem džematu običaj je da se pred džumu uče salavati sa munare. volje i odlučnosti u radu na propagiranju morala. a da nemoralne uputi na Pravi put.Na pitanja odgovora doc. a svima nam je poznato da je u pogledu vjere jedino ispravno slijediti njegovu praksu.novihorizonti. dž. Ta činjenica treba muslimanima dati dodatni podsticaj i snagu. kako je običaj u većini islamskih zemalja. kojem je pristupio u džahilijjetu.″ (El-Ahzab. r. na.

Pitanje: Imam u našem džematu nenajavljeno je odsustvovao s džume. Ramić. Međutim. Šukri H. kako se ta praksa (da jedna osoba uči naglas dok drugi slušaju) ne bi ušerijatila i kako bi svijet shvatio da je ispravno da svaki musliman nauči arapsko pismo kako bi mogao samostalno učiti u Kur′anu pa tako omogućiti sebi da petkom prouči suru El-Kehf. s.v.a. pa prema tome nije uslov ni za ispravnost džume. a znamo kako je strogo propisano slušanje hutbe i da bilo koja aktivnost mimo slušanja može dovesti u pitanje ispravnost hutbe. u oba slučaja. tako da bi se tog običaja trebalo držati. u najmanju ruku dotle dok bude postojala mogućnost da izazove nedoumice i rasprave. U metežu koji je nastao.š. s. ali ako se radi o ispravnosti namaza. ili pak da jedan uči a ostali slušaju. Datum kreiranja: 27. kada se radi o muškarcima. nije mekruh.11.s. s. sevapa za njeno slušanje.v. klanjajući namaz gologlav. a i danas je to vruća tema u našem džematu. Otuda nije bilo smetnje da kada mu zatreba perda. pokrivao je glavu pošto je bio običaj u sredini u kojoj je živio da muškraci pokrivaju glavu. kako ističu neki pravnici poput imama Šatibija u djelu ″El-Muvafekat″. kada bi htio klanjati na otvorenom. pošto naš svijet puno ogovara i psuje). Imajući u vidu da je hutba manje vrijednosti od samog namaza. tada sa sigurnošću možemo kazati da gologlavost ne može dovesti u pitanje njegovu ispravnost. da klanjam dva rekata tehijjetulmesdžida ili da sjednem i slušam učenje Kur′ana? Odgovor: Džamija je u osnovi za obavljanje namaza i to je njena osnovna svrha. obično sura Jasin. pa makar se radilo i o učenju Kur′ana.v. Inače.novihorizonti. Naime. Otuda ne bi trebalo raditi nešto što će to remetiti. Slijeđenje te prakse. s. ikada džumu klanjao gologlav. To je izazvalo bučnu raspravu nakon džume. bilo da svijet pojedinačno uči naglas. razlikovali se od većine. kada se saznalo da imam neće doći. čak i kada se uči Kur′an naglas. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Molim da nam pojasnite da li nam je džuma ispravna pošto je imam održao hutbu gologlav! Odgovor: Pokrivanje glave nije uslov za ispravnost namaza. a Allah. ali je još uvijek običaj da imam u mihrab i na mimber ide pokrivene glave. Što se tiče osobe koja ulazi u džamiju. Svjesno ili nesvjesno na mimber je izišao gologlav. skrenuti pažnju na razlog učenja sure El-Kehf naglas. dž. najbolje zna.a. Otuda oni kažu da otkrivanje glave za muškarce. naredio da se ta dva rekata klanjaju čak i u vrijeme hutbe. ljepše je. a ne sunnetom i praksom Poslanikovom. ukoliko prisutni ne znaju učiti u Kur′anu i ukoliko će vrijeme pred džumu provesti u beskorisnom ili pak griješnom razgovoru (što nije rijedak slučaj.2005 http://www. kao što se desilo u spomenutom džematu. ne u smislu da je učenje naglas te sure šerijatski propis. tj. Mnogi tvrde da nam ta džuma nije ispravna. Nadalje. pošto je Poslanik. u sredinama u kojima je to inače običaj. Poslanik. dr.v.a. Imam bi trebao s vremena na vrijeme. smatram da to može biti razlog da imam ili mujezin ili neko drugi pred džumu uči suru El-Kehf naglas (pošto je propisano da se sura Kehf uči petkom).com Pitanje: U našoj džamiji pred džumu se uči Kur′an naglas. kako ne bismo. a da nije lijepo ići gologlav u sredinama u kojima je običaj da muškarci pokrivaju glavu. Pokrivanje glave za muškarce je inače sunnet u vezi s tradicijom. Interesuje me šta je za mene bolje kada uđem u džamiju. sa sigurnošću možemo kazati da je ispravna hutba koju održi hatib koji je gologlav.a. ili se popeo na mimber da drži džumansku hutbu a da na glavi nije imao imamu (turban). nego u smislu privremene mjere radi sprečavanja onoga što je loše (psovke i ogovaranje) i postizanja dobra (slušanje Kur′ana).s. u vezi je s tradicijom i običajima. pokrivanje glave.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 264 od 416 .s. U nas je običaj da muškarci hodaju gologlavi tako da to nije strano. jedan mladić se popeo na mimber da drži hutbu. ispravno je da prvo klanja dva rekata. te da nema dokaza da je pri hutbi potrebno da hatib pokrije kosu. skine svoju imamu (turban) sa glave i stavi je kao perdu. ne znam da je zabilježeno da je Poslanik.s. pa makar ona bila i neobavezujuća.Na pitanja odgovora doc.

nema smetnje da tu zaradu iskaže u procentima ili pak u brojčanom iznosu. dž. ali imate obavezu da date zekat na zaradu koju ostvarite kada se ispune propisani uslovi u pogledu obaveze davanja zekata. ako medicina. Datum kreiranja: 27. recimo. Isto tako. dž.).com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 265 od 416 Da li je dozvoljeno prilikom intimnog odnosa govoriti bezobrazne i vulgarne riječi ako će one poboljšati odnos? Smatra li se kamatom ako kupcu kažem da sam robu kupio za toliko i kolika želim da bude moja zarada u procentima? . pošto nemaju takvu mogućnost. tada nema smetnje da koristite solarij. ne voli one koji su ″fahiši i metefehišši″. a Allah. to nije kamata. zatim mašine. Iz usta muslimana treba da izlaze riječi koje mirišu i koje cvjetaju. ili nekih drugih grijeha. Šukri H.s. ili kad bi primopredaja robe bila izvršena kasnije u odnosu na njemu protuvrijednost u novcu.) Pitanje: Odgovor: Ne. Poslanik. odnosno stručnjaci na polju medicine kažu da je to korisno za Vas. Koliko je meni poznato. iz čega je očito da tu ne ulaze sredstva za proizvodnju (zgrada u kojoj se. alatke itd. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. (Vidi: Avnul-Ma′bud komentar Ebu Davudovog Sunena. komentar hadisa br. jer je rezultat isti. Pitanje: Da li je dozvoljeno ići u solarij pošto se ultraljubičastim zrakama dobija tamna boja kože? Pravo da Vam kažem. tako da preporučujem da se konsultujete sa svojim ljekarom. Islamske banke su razvile posebni sistem murabehe gdje klijent unaprijed sa bankom ugovara kupovinu određene robe i materijala uz obećanje da će to od banke kupiti uz određenu profitnu maržu.2005 http://www. nalazi tvornica.š.Na pitanja odgovora doc. dr. postoje kontraverzni izvještaji u pogledu solarija. Pitanje: Odgovor: Čovjek treba biti svjestan blagodati govora i tu blagodat koristiti na dostojanstven način. 4160 u ″Kitabul-edeb″. najbolje zna. da raste i da se umnožava.novihorizonti. U fikhskim knjigama ova vrsta trgovine zove se murabeha. Ramić. Odgovor: Sve što je korisno čovjeku dozvoljeno je u šerijatu. Interesuje me da li sam dužan davati zekat na njega? Zekat se daje na imovinu koja realno ili potencijalno ima mogućnost da se oplođava. s. naravno pod uslovom da se pri tome ne čini nešto što je šerijatom zabranjeno. osamljivanja muškarca sa ženom koja mu nije halal.com Pitanje: Odgovor: U privatizaciji sam stekao vlasništvo nad jednim proizvodnim pogonom. ja odlazim dvaput sedmično pošto mi pomaže u sušenju bubuljica po tijelu. Ovdje se. To je trgovina pri kojoj prodavac otkriva kupcu kupovnu cijenu robe koju prodaje i na taj način otkriva koliku zaradu želi ostvariti.v. Neki komentatori tumače da su to osobe koje govore vulgarne i prostačke riječi. ili u najmanju ruku da nije štetno. radi o trgovini koja se razlikuje od klasične po tome što prodavac otkriva kupovnu cijenu robe koju prodaje i na taj način otkriva visinu zarade koju želi ostvariti. S obzirom da se radi o prodaji robe ili materijala za novac. Prema tome. pa čak i kad bi se plaćanje odgodilo na rate. Prema tome.11.a. kaže da Allah.š. i ako nema golotinje. a ne riječi koje zaudaraju i koje se na smeće bacaju. dakle. tu nema kamate. Vi nemate obavezu da dajete zekat na pogon koji posjedujete. Smatram da ima toliko lijepih i ugodnih riječi koje su odgovarajuće za takve prilike i da apsolutno nema potrebe za vulgarnim riječima.

a ako nije u mogućnosti. u skoro svim dijelovima svijeta. nedavno u agencijskim vijestima mogli pročitati kako je i jedna banka čija centrala je u Walesu. dž. Međutim. inače privrženi praktikant šerijatskih propisa. Sunen. To govorim s namjerom da istaknem kako musliman prvo treba tražiti takve banke i s njima poslovati. mogu li se vakcine primati u vrijeme posta? Da li je dozvoljeno stavljati novac u banku s namjerom da se kamata podijeli sirotinji? Datum kreiranja: 27.a. Tu zaradu može za sebe zadržati. Pitanje: Odgovor: U naše vrijeme.s.š. osoba koja dā zekat na svoju platu čim je primi. br.com Pitanje: Moj prijatelj. Ukoliko pak da zekat na platu čim je primi. dž. počela poslovati na principima šerijata. dozvoljeno je zekat dati jednu godinu unaprijed pošto je Poslanik. Ispravno je da. S obzirom da je ramazan u periodu kada ima dosta gripe. bilo da se radi o bankama koje imaju prefiks islamska ili ne. Kamata i kada se podijeli u humanitarne svrhe nije sadaka. Ramić. nego oslobađanje od haram imetka. Tako je za novac potrebno da bude u potpunom vlasništvu jednu lunarnu godinu. a Allah. s. a ne bude obavezna tim postupkom. Pitanje: Odgovor: Da. ″Kitabuz-zekati″. vjerovatno. ulazi u eventualni nisab i ubraja se u imovinu na koju treba dati zekat pod propisanim uslovima. najbolje zna. da bi na njega bilo obavezno dati zekat. uvidjevši da se na taj način može uspješno poslovati i uz to pridobiti kao svoje klijente muslimane koji žele poslovati u beskamatnom okruženju. Njemačka Deutsche bank ima. iako nisu muslimani.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 266 od 416 . S druge strane. nego je propisao da se na imovinu koja dostiže nisab koji ispunjava propisane uslove daje zekat. bez obzira koliko ta zarada visoka bila. također. Ne sjećam se da je imam moje džamije ikada sa mimbera rekao da tako treba postupati. odužila se za visinu tog iznosa koji neće ulaziti u nisab i količinu na koju se obračunava zekat u narednoj godini. daje zekat na svoju plati čim je primi. a Allah. nema smetnje da se u vrijeme posta primaju sve vakcine koje se ne tretiraju kao hrana i koje se ne ubrizgavaju u jednjak.š.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. u Velikoj Britaniji. Vlasnici te banke.v. odlučili su se na taj korak. najbolje zna. pa me interesuje da li je postupak moga prijatelja šerijatska obaveza? Odgovor: Islam nije propisao da se zekat na zaradu daje odmah. to dozvolio svome amidži El-Abbasu. novac uloži u banku koja umjesto kamate daje ugovoreni procenat od zarade. Treba napomenuti da plata na koju je odmah dat zekat. i trenutno jednom poslovnicom (u Bihaću). ako ima mogućnost. učinila je dobro djelo koje će. sa sjedištem u Sarajevu. (Vidi: Tirmizi. U Bosni tako posluje Bosna Bank International. ispravno je da kamatu uzme i podijeli je u humanitarne svrhe.novihorizonti. Ako je musliman prinuđen da drži novac u banci koja daje kamatu. inša-Allah. naći na vagi svojih dobrih djela na Sudnjem danu. Tako smo npr. ili je podijeliti kao sadaku. nakon isteka dvije hidžretske godine. pogrešno bi bilo da daje novac u takvu banku s jedinom namjerom da dobivenu kamatu podijeli siromasima. ukoliko bude obavezna zekat davati.11. a u kojima silom prilika mora držati svoj novac. 615) Prema tome. Šukri H. poslovnice koje posluju na principima islama. u visini nisaba. tek tada treba razmišljati šta s kamatom koju dobije od konvencionalnih banaka koje posluju na kamatnom principu. po mišljenju većine učenjaka. postoje banke koje posluju na principima šerijata.

4554. pa čak i da umre kao nemusliman. a jedan sestri. 2955) Moja preporuka bila bi da muslimani što više čine dobra djela. “El-Fiten ve ešratus-sa’a” br. kada biste organ oporučili muslimanu. da li je meni dozvoljeno dati organ za života. “Kitabul-musakat”. kaže: “Kod svega živog može se postići sadaka. br. Muslim. Koliko svakome od njih pripada? Datum kreiranja: 27. vjerovatno. sve dok duša ne počne izlaziti. u spomenutom slučaju dijeli na tri jednaka dijela. jer. Prema tome. Pitanje: Odgovor: Nema smetnje za udaju uz ramazan. Sahihul-Buhari. 2190) Drugo. tako da ne postoji potreba za strahom da će se taj organ naći u tijelu osobe koja će u Džehennem. Coccyx). uz napomenu da je za dobro djelo potrebno imati ispravan nijet (namjeru) i da djelo u osnovi bude dozvolejno (halal). ne biste mogli biti sigurni u tom poledu. da će sa sigurnošću u Džennet ili Džehennem. (Vidi: Sahihul-Buhari.Na pitanja odgovora doc. izniknuti iz ćelije koja se nalazi u trtičnoj (repnoj) kosti (lat. Poslanik. Sahihu Muslim. 4440.11.2005 http://www. bilo da se radi o muslimanu ili nemuslimanu. humano djelo. Pitanje: Odgovor: Imovina se. treba naglasiti da je darivanje organa. Jedini nasljednici su brat i sestra. br. a ne neki njen dio. Uzvišeni Allah kaže: “Od nje smo vas stvorili. goriti u džehenemskoj vatri na ahiretu? Odgovor: Prije svega.com Pitanje: Da li je dozvoljeno muslimanu darovati svoj organ nemuslimanu. a humano djelo se može učiniti svakom živom biću. nakon padanja kiše u vidu ljudskog sjemena. tako da nakon čovjekove smrti. “Kitabu tefsirilKur’an”. Ramić. s. Šukri H. samo taj dio tijela. On neće biti proživljen. za bilo koju živu osobu. da budu na usluzi ljudima.v.novihorizonti. dr. Dva dijela pripadaju bratu. bilo da ostane u Vašem tijelu ili bude presađen u neko drugo. mi ne možemo sa sigurnošću tvrditi. ako znam ili pretpostavljam da će taj organ otići u oganizam koji će. Naime. postoji mogućnost da šejtan zavede muslimana na krivi put. na dan proživljenja. četvrto. proživljenje će biti tako što će naša tijela.s. bilo koji organ kad se odvoji od tijela ne naziva se muslimanom. odnosno ćelija iz koje će naše tijelo nići ima svoj značaj i ulogu. u nju ćemo vas vratiti i iz nje ćemo vas ponovo izvaditi. ova naša dunjalučka tijela obična su zemlja u koju će se ponovo pretvoriti. npr. s obzirom da musliman vjeruje kako će svi koji umru kao nemuslimani na budućem svijetu ahiretu ispaštati u džehenemskoj vatri? Konkretno. Mogu li se udati uz ramazan? Moj rahmetli komšija nije imao djece. kao što nemusliman ima šansu da postane musliman i izgovori šehadet. uz preporuku da se mladenci u toku posta ne osamljuju. a žena mu je umrla prije njega..com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 267 od 416 . 55) Dakle.” (Buhari.” (Ta Ha. Treće. ne prodaja. Vaš organ će istruhnuti i pretvoriti se u zemlju. jer postoji mogućnost da taj musliman krene pogrešnim putem. jer muslimanom nazivamo kompletnu osobu.a. bubreg ili oporučiti nakon smrti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.

prvenstveno. U svakom slučaju. preporučujem vam strpljenje i traganje za najboljim rješenjem uz dovu i otvoreni razgovor s vašim roditeljima. Na dunjaluku. mada to nije isključivo.s.v. s. jer sličnost obećava da će među njima biti manje razlika koje mogu prerasti u razilaženje i tako dovesti do razmirica u braku. čak i u situaciji kada griješe u procjeni. vjerom.” (Tirmizi. četvrto. na budući svijet. ali to se odnosi.a. Tako nešto je i za očekivati ako imamo u vidu da se dosta omladine upoznalo sa islamom i prihvatilo ga kao svoj vid identiteta. bilo da se radi o momku ili djevojci. Treće. na osnovu dokaza i iskustva da budući supružnici budu što sličniji po moralu. Sunen. a ona se teško može dobiti ako oni nisu zadovoljni sa svojom djecom. I. dr. koji su većinom odrasli u komunističkom sistemu. statusu u društvu. u ovo naše vrijeme. Ramić. što vrlo često dovodi do spomenute situacije. Ako tako ne postupite bit će nered na Zemlji i fesad rasprostranjen. dok su roditelji. Razlog tome je činjenica da djeca vrlo često budu slika i prilika svojih roditelja. dž. a možete zamisliti kako bi izgledalo kada bi vaš budući svekar. Tačno je da oni nisu baš toliko islamu privrženi. Normalno je da mladići i djevojke. tvojih roditelja i roditelja tvoga mladića.š. smatram da se takvi problemi mogu rješiti u dogovoru u kome treba da sve strane učestvuju.Na pitanja odgovora doc. a svaka situacija mora se posebno rješavati.11. Ne zaboravite na važnost roditeljske dove. traže sebi slične. činjenica je da brak nije samo vezivanje momka i djevojke. On striktno prakticira islam i ulaže napore da svoje roditelje upozna s Allahovom. Ono što se može kazati jesu opće napute. kada traže sebi životnog saputnika.2005 http://www. praktikanti islama. islamska ulema preporučuje. što govori da se momci i djevojke. često suočavaju sa sličnim problemima i dilemama. Bez dogovora i pristanka svih strana. počeo pred tvojim babom jesti uz ramazan i u vašoj kući tražiti da popije koju čašicu rakije. na kraju. “Kitabun-nikah”. ipak u životnoj praksi to se može desiti i često se dešava. Da li je ispravno da on zbog svojih roditelja ispašta i da se zbog toga ne može sa mnom oženiti? Da li su moji roditelji u pravu kad mi brane da se za njega udam? Odgovor: Na početku želim istaći da sam dobio mnoga pitanja ovakvog i sličnog sadržaja. oženite ga. riječi: “Kada vam dođe u prošnju neko s čijom vjerom i moralom ste zadovoljni. Datum kreiranja: 27.1004) Drugo. iako u osnovi niko ne treba da trpi zbog grijeha drugih. tačno je da niko neće nositi i nije odgovoran za tuđe grijehe.. U svakom pogledu. bojim se da vaš brak ne bi mogao normalno funkcionisati. porijeklu itd. koji ne prakticira islam.com Pitanje: Babo i mama mi ne dozvoljavaju da se udam za mladića kojeg puno volim pod izgovorom da njegovi roditelji ne prakticiraju islam. ali njihov sin je drugačiji. br. ostali na onome na čemu su bili.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 268 od 416 . spomenuti problem nemoguće je riješiti jednoobrazno i definitivno. Prvo što treba kazati jesu Poslanikove. Šukri H. ne treba zapostavljati pravo roditelja i zanemariti njihovu brigu za svojim djetetom u bilo kojoj situaciji. nego to je vezivanje porodica. Na osnovu toga nastala je i poslovica da jabuka ne pada daleko od svoga stabla. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. Peto.

11. kaže da je stvorio čovjeka u najljepšem obliku. U zakonu Stvoritelja nebesa i Zemlje nema mjesta za izbor miss na način i u uslovima na koji se to čini. Međutim. pravo na nemoral i razgolićivanje i slobodna upotreba alkohola. dužna je postiti.Na pitanja odgovora doc. nije senilna). 1-8) Prema tome. zatim njihovom čednošću. gdje se u početku trguje njihovom ljepotom. ali bijelo je skuplje. jer je to u suprotnosti sa prirodom čovjeka i zakonima koji vladaju u njemu. dr. izbor za miss nije ništa drugo do perfidni način trgovine ženama. Datum kreiranja: 27. tada nije dužna postiti. za majku.š. To je perfidni način trgovine ženama i sve koji u tome učestvuju treba smatrati trgovcima bijelim robljem. a da mu djeca. Sva tri spomenuta uzroka su glavni na izboru miss. da bi se na kraju uglavnom sve zvršilo trgovinom njihovog tijela. Ukoliko osobi post ne škodi. Naime. nego zdravstvenim stanjem osobe. kao roditelju. za sestru. pa zato bjeljkinje još uvijek pobjeđuju na svjetskom tržištu i češće su na “jelovniku” organizatora i sponozora izbora za miss. Međutim.novihorizonti. Pitanje: Moj suprug radio je u inostranstvu i dugo godina nije dolazio kući.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 269 od 416 . S druge strane. išao s kurvama i tuđim ženama i da se tako zarazio sidom. Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Kako muslimani treba da se odnose prema svemu tome? Što se tiče islama. Ukoliko odlučiš da ostaneš u braku.com Pitanje: Odgovor: Sezona je izbora za miss (najljepših žena) kod nas i u svijetu. Šukri H. grijeh ti je s njim imati intimni odnos jer bi time svoj život izložila opasnosti s obzirom da se virus side na taj način prenosi. isticanje nečije ljepote u odnosu na nekog drugog znači degradiranje drugog. Šta da radim? U kojoj starosnoj dobi osoba nije dužna postiti? Odgovor: Smatram da je najbolje da se razvedeš. dž. Jedino na osnovu čega je dozvoljeno vrednovati ljude. Ramić. a to nije dostojanstveno. a svjesna je značenja posta (dakle. Priznao je da je u proteklom periodu živio nemoralnim životom.2005 http://www. Ja se sada bojim da sidu ne prenese na mene i djecu. bez obzira koliko imala godina. svaki čovjek prirodno je lijep i takvim ga treba smatrati. njihovim majčinstvom.š. jer se ne bori protiv uzroka tog zla. pomažu koliko mogu do njegove smrti. Pitanje: Odgovor: Ta dob nije određena godinama. (Vidi: Et-Tin. dž. njihovim dostojanstvom. čistotom i čestitošću. Mi se danas suočavamo s masovnom trgovinom ženama i vidimo kako se država i mnoge institucije bore da ženu zaštite. najbolje zna. Kada stara osoba dođe u stanje da joj post škodi ili da zbog senilnosti ne razumije njegovo značenje. odnosno isticati vrijednosti jednih nad drugim. Smatram da je izbor miss na način i u uslovima u kojima se to čini najveće poniženje za ženu. svi ti pokušaji su uzaludni i ne daju rezultate. Isticanje ljepote čovjeka kao pojedinca je dozvoljena. jesu njihova dobra djela. njegovi propisi u tom pogledu su jasni. uz napomenu da je i crno roblje na cijeni. Prije mjesec dana iznenada se vratio potišten i skrhan. a Allah. a glavni uzroci su neograničena seksualna sloboda. Ja sam saburala i odgajala djecu.

š.novihorizonti. Ukoliko želite ponovo da se vjenčate u zemlji svoga muža to možete uraditi.Na pitanja odgovora doc. dž. zakona tiče.š. prilikom njihova izglasavanja u skupštini. činjenica je da je manji broj zakona koji su u suprotnosti sa šerijatom. da nevini bude oslobođen.š. zakonima nije odgovoran advokat. Datum kreiranja: 27. niti živi u našoj zemlji. Ja sam ga zamolila da. ili ako sam advokat govori neistinu. Vjenčanje dva puta je praktično izvodljivo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 270 od 416 . bez obzira što se u sudnicama vrlo često sudi suprotno šerijatu. kada dođe po mene. podržali. koji znaju da će za grijehe odgovarati na Sudnjem danu. vrsta nužde. tada je njegovo zastupništvo grijeh. Dakle. sa šerijatskog stanovišta. zakonom. ali ima li šerijatske zapreke da tako postupimo? Odgovor: Kada se izražavajući svoju slobodnu volju vjenčate u općini u prisustvu svjedoka. nego oni koji su takve zakone donijeli. dok je veći broj u skladu. čak u pojedinim situacijama zastupanje biva obavezno ako će povlačenjem advokata nečije pravo biti dovedeno u pitanje. zakonom? Odgovor: Advokat je zastupnik optužene osobe ili osobe koja traži svoje pravo. dž. čak bi možda bilo i poželjno kako biste lakše mogli ostvarivati prava kao supruga (mada je u toj zemlji naš vjenčani list vjerovatno validan) i kako ne biste uskratili muževoj porodici da napravi veselje koje se od nje u takvim situacijama očekuje. a krivi da dobije kaznu srazmjernu njegovoj krivici. Advokatska služba je zanimanje koje je u osnovi humano i kao takvo dozvoljeno.11. a Allah. nema smetnje da obnaša tu dužnost. Ukoliko bi svi dobri i čestiti ljudi napustili advokatsku službu zbog toga što se ponekad nepravedno sudi. Vjenčanje planiramo obaviti u njegovoj zemlji u prisustvu njegove rodbine i mojih roditelja.š. najbolje zna. a i mogućnost postizanja pravde bila bi sve dalja. Naravno. Njime se želi zaštititi pravo nevinog i krivog. dr. u toj službi ostali bi oni koji svjesno griješe. Dakle. odnosno koji su ih dizanjem svoje ruke. ili pak traži da se primijeni zakon koji je nepravedan i nije u skladu s Allahovim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Sve dok advokat zastupa pravdu i govori istinu. Radi se o tome da moj vjerenik nije državljanin BiH. koji se ne boje grijeha. tada je veća i šansa da se ostvari pravda i svako uzme svoje pravo.com Pitanje: Završio sam gimnaziju u Austriji i upisao pravni fakultet. Onoga trenutka kada advokat zna da je njegov klijent kriv ili zna da govori neistinu. koji svjesno ne griješe. Pitanje: Da li je moguće. obavimo vjenčanje u BiH pred općinskim matičarem. Ramić. Advokat musliman tu dužnost u neislamskom okruženju može obnašati kao vid nužde sve dok se bori za pravdu i svjesno ne zaobilazi istinu. Vi ste stupili u validan brak i postali ste muž i žena. Što se. za zakone koji nisu u skladu s Allahovim. Kada u advokatskoj službi ima ljudi koji se bore za pravdu. vjenčanje (nikah) obaviti dva puta. a sudovi koriste zakone koji su u suprotnosti s Allahovim. pak. a uzimajući u obzir da se i Vaš babo s tim slaže. Šukri H. jer je to. vi se možete dva puta vjenčati s tim da imate na umu da ste muž i žena od onog trenutka kada prvi put izgovorite “da”. Da li sam pogriješio u izboru s obzirom da kada završim namjeravam biti advokat. ima svoje opravdanje. u naše vrijeme. dž. učestvovanje muslimana u advokatskoj službi.2005 http://www. dž.

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Kupio sam na sarajevskoj pijaci auto od svoga komšije. Auto nije u tom trenutku bilo na pijaci nego kod njegove kuće. S obzirom da se dobro poznajemo i da poznam dobro auto koje kupujem odmah sam ga isplatio. Međutim, desilo se što mi nije moglo ni na pamet pasti, auto je prije nego sam ga preuzeo ukradeno. Posumnjao sam u komšiju da me prevario, ali svjedoci su potvrdili da je auto stvarno ukraden. Interesuje me ko u ovom slučaju snosi štetu, ja ili moj komšija, ili smo dužni štetu podijeliti?

Odgovor: Sve dok prodavac ne omogući kupcu da preuzme robu sve posljedice u pogledu oštećenja ili uništenja snosi prodavac, osim ako je kupac tome uzročnik. Prema tome, komšija koji ti je prodao auto dužan je da ti vrati sve što si mu na ime kupovine auta dao. Naravno, bilo bi lijepo da ti i ostale komšije pomognete svome komšiji i koliko-toliko umanjite štetu koju je pretrpio. To bi bio human gest i vid dobrih komšijskih odnosa. Pitanje: Mnogi muslimani, koji nikako ili rijetko obavljaju namaz i izvršavaju druge propise islama i koji čine druge velike grijehe, kada nastupi ramazan, prestanu s tim grijesima, poste i idu na teraviju. Imaju li oni od toga koristi?

Odgovor: Da, činjenica je da se uz ramazan desi preporod među muslimanima, kako kod nas u Evropi, tako i u drugim dijelovima svijeta, pa čak i u zemljama koje nazivamo muslimanskim. Razlog tome je, vjerovatno, u činjenici da šejtani uz ramazan budu, Allahovom, dž.š, voljom, ograničeni u svom djelovanju. U hadisu doslovno stoji: “Kada dođe ramazan džennetska vrata se otvore, džehennemska se zatvore, a šejtani se povežu u lance.” (Buhari, Sahihul-Buhari, “Kitabu bed’ilhalk”, br. 3035) Dakle, Allah, dž.š, odredio je da se uz ramazan vrata dobra otvore, vrata zla zatvore, a glavni promotori zla (prokleti šejtani) budu ograničeni u svom djelovanju. Naravno, te promjene imaju uticaja na ljude, tako da i među muslimanima uz ramazan zavlada posebna atmosfera. Za vrijeme jednog ramazana bio sam sa svojim ahbabom u poznatom gradu u jednoj muslimanskoj zemlji. Bili smo iznenađeni niskom cijenom smještaja u hotelu u kom smo boravili. Kada smo pitali zašto je u gradu smještaj u hotelima tako jeftin rečeno nam je da se uz ramazan drastično smanji broj gostiju jer muslimani koji žive nemoralno uz ramazan ne dolaze. U tom mjesecu prostitutke nemaju posla, pa i one idu na godišnji odmor i vraćaju se svojim kućama u Rusiju, Moldaviju, Bjelorusiju.... Što se, pak, tiče koristi za čovjeka koji puno griješi, pa uz ramazan prestane, nema sumnje da on od toga ima koristi i treba ga u dobru podržati. Oni koji su u nemoralu cijelu godinu, kada prestanu uz ramazan, to je za njih korisno. čak je korisno i za jadne žene koje se bave tim prljavim poslom, jer će im taj prekid možda pomoći da dođu sebi, preispitaju svoj život i krenu putem koji je dostojan čovjeka. Dakle, kad god čovjek izbjegne da uradi loše djelo, to je korisno, kad god uradi dobro djelo, to je korisno. Ljude treba bodriti i pomagati u dobru, kao što ih treba bodriti u ostavljanju zla. Bez obzira koliki čovjek bio grešnik ne treba ga obeshrabivati da uradi makar malo dobra, jer to malo dobra može probuditi dobru stranu koja postoji u svakom čovjeku. Kod svakog čovjeka, bez obzira koliki bio grešnik, može se desiti preokret i čovjek, sve dok njegova duša ne počne izlaziti, može se pokajati. Mi ne smijemo biti prepreka da ljudi, koji su možda najveći zločinci, urade makar malo dobra i da se klone makar malo zla. Mi moramo biti oni koji ih bodre u činjenju dobra i pomažu im da se klone zla, a konačni sud pripada Allahu, dž.š. koji kaže: “Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje, i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!” – toga Dana će ona vijesti svoje kazivati, jer će joj Gospodar tvoj narediti. Toga dana ljudi će se odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova: onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla – vidjeće ga.” (Ez-Zilzal, 1-8)
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 271 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Pilotima je zabranjeno gladovati dok su na poslu. Interesuje me kako da postupim kada budem radio u toku ramazana?

Pilot čim iziđe iz mjesta stalnog boravka, krećući na put na kom mu je dozvoljeno skraćivati namaz stiče status putnika i može koristiti sve olakšice predviđene za putnika, kao što su potiranje po obući tri dana i tri noći, skraćivanje četverorekatnih namaza itd. Dakle čim pilot stekne status putnika nije obavezan postiti, nego je dužan napostiti ako će za to imati priliku, a ako neće onda će dati iskup (fidju) za svaki propušteni dan. Međutim, ukoliko pilot polotira iznad mjesta svoga boravka, recimo da izvodi vježbe, trenira itd, tada ne stiče pravo putnika i nema olakšicu da ne posti, pa makar dužina leta dostigla razdaljinu s kojom se stiče status musafira, isto kao što je slučaj s taksistom ili vozačem prevoznog sredstva u svome gradu. Oni nisu putnici iako pređu razdaljinu kojom se postaje putnik. Preporučujem da musliman koji je obavezan postiti vježbe uz ramazan izvodi noću, a ako nužno mora to raditi danju nadam se da su mu otežani uslovi posla daju za pravo da mrsi i da propuštene dane naposti, a Allah, dž.š, najbolje zna.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 272 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Znam da je žena dužna čuvati imetak svoga muža. Međutim, da li sam griješna ako ponekad pomognem svoje roditelje bez muževa znanja? To krijem od njega plašeći se konflikta.

Odgovor: Ukoliko je to tvoj lični imetak sa njim možeš slobodno da raspolažeš, a ako su tvoji roditelji siromašni i nema ko da ih pomogne od onih koji su preči od tebe kao što su sinovi, tada si obavezna da im pružiš pomoć. Ukoliko se pak radi o imetku tvoga muža, tada moraš imati na umu sljedeće momente: a) Ženi je dato na povjerenje (emanet) kuća njenog muža, njegova imovina i čast, tako da je ona obavezna to povjerenje čuvati i grijeh joj je iznevjeriti ga. Poslanik, s.a.v.s, kaže: “...žena je pastir u kući svoga muža i odgovorna za svoje stado...” (Buhari, Sahihul-Buhari, “Kitabuldžumu’a”, br. 844) Govoreći Omeru, r.a, o značenju ajeta “Oni koji gomilaju zlato i srebro...”, Poslanik, s.a.v.s, mu je na kraju rekao: “Hoćeš li da ti kažem koje bogatstvo je za čovjeka najvrjednije: dobra i čestita supruga koju kada pogleda obraduje ga, kada joj naredi posluša ga, a kada je odsutan čuva ga.” (tj. čuva njegovu čast i imetak, kako stoji u nekim predajama). (Ebu Davud, Sunen, “Kitabuz-zekati”, br. 1417) Dakle, ti kao supruga nosiš emanet i ne smiješ taj emanet iznevjeriti. b) Ženi je, shodno stanovištu koje ima jači dokaz, dozvoljeno u granicama umjerenosti udjeljivati iz imovine svoga muža, pod uslovom da se on tome ne suprotstavlja eksplicitno ili implicitno (otvoreno ili u svojoj duši). Naime, Poslanik, s.a.v.s, veli: “Ono što žena potroši (podijeli) iz kuće svoga muža, ako nije u nešto beskorisno, ona ima nagradu za to što je potrošila, njen muž za ono što je zaradio, a i skladištar isto tako. Niko nikom neće umanjiti nagradu.” (Buhari, SahihulBuhari, “Kitabuz-zekati”, br. 1336) Iz ovog hadisa razumijemo da žena može trošiti imetak svoga muža u ono što je korisno bez pitanja, jer je običaj (tradicija, ‘urf) da ona tako postupa i da se muž tome ne suprotstavlja. Običaj u ovom slučaju nadomješta eksplicitnu dozvolu. Međutim, ukoliko joj muž zabrani ili njegova škrtost jasno ukazuje da on s takvim postupcima supruge neće biti zadovoljan, tada tradicija ne može zamijeniti dozvolu. U takvoj situaciji ženi je grijeh davati sadaku iz muževa imetka bez njegove dozvole, isto kao što je mužu grijeh (haram) trošiti imetak svoje supruge bez njene dozvole. c) Što se pak tiče hadisa: “Žena ne udjeljuje iz svoje kuće bilo šta bez dozvole svoga muža.” Upitali su: “Pa čak ni hranu, Allahov Poslaniče?” Rekao je: “To je naš najbolji imetak.” (Ibn Madždže, Sunen, “Kitabut-tidžarat”, br. 2286), on je općeg značenja, a hadis koji dozvoljava specifičnog. Specifično značenje ima prednost, pošto pojašnjava opće značenje. Uz to, hadis koji zabranjuje ima u svom senedu prenosilaca koje su neki okarakterisali slabim, a hadis koji dozvoljava nalazi se između ostalog u Buharijinom Sahihu. Dakle, ako se radi o tvom imetku, slobodno pomaži svoje roditelje onoliko koliko hoćeš, a ako si obavezna, tada u granicama svojih mogućnosti. Ukoliko pak udjeljuješ mužev imetak, tada udjeljuj u granicama umjerenosti u ono što je korisno, ukoliko je to običaj u vašem mjestu, koji podrazumijeva njegovu dozvolu. Ukoliko nije običaj da žena bez dozvole muža udjeljuje njegov imetak ili škrtost muža ukazuje na to da on s tim nije zadovoljan, tada je obaveza da se muž pita i nije dozvoljeno bez njegove dozvole uzimati supruzi njegov imetak, kao što njemu nije dozvoljeno da uzima njen bez njene dozvole. U svim prilikama preporučujem suružnicima da nađu zajedničku riječ i da potpomažu jedno drugo u dobrim djelima.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 273 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

U Bosni se pojavio “novi tarikat” koji su počeli slijediti mnogi profesori medresa, poznate ličnosti i vjerski obrazovani ljudi. Taj tarikat se zove nakšibendijsko-halidijski. Njega karakteriše to što se zikr čini u sebi i kako kažu sljedbenici tog tarikata, jedini je tarikat koji se veže za Ebu Bekra, r.a. Sljedbenici tog tarikata daju bej’at (prisegu, zakletvu) šejhu. Interesuje me da li način na koji zikre te sufije, njihova prisega (bej’at), itd. imaju utemeljenje u sunnetu Allahova Poslanika, s.a.v.s, i ima li išta loše u tome ako neko slijedi taj tarikat?

Odgovor: U 45. broju Novi horizonti su objavili dvije fetve dr. Jusufa el-Karadavija u prijevodu dr. hfz. Safeta Halilovića s ciljem da se kroz pero istaknutog alima našeg vremena progovori o tesavvufu i sufijama, kako bi se skrenula pažnja da kod nas, kao i u svijetu, ima dosta onih koji prakticiraju tesavvuf koji je vrlo često izuzetno daleko od Poslanikove, s.a.v.s, prakse. Ono što je dr. Karadavi rekao mjerodavno je i važi za sve tarikate, za sve sufije, pa prema tome i za halidije. Ja mogu samo još da istaknem da Poslanik, s.a.v.s, nije ni u jednom hadisu za sebe rekao da je sufija, niti ga je Kur’an tim imenom zvao. U Kur’anu stoji: “On vas je nazvao muslimanima (još) prije i u ovom (Kur’anu).” (El-Hadždž, 78.) Na osnovu navedenog ajeta, smatram da se u pogledu vjerovanja (akaida) i islamskog prava (fikha), prije svega u domenu obredoslovlja, sljedbenici islama mogu zvati samo imenom muslimani, dok u pogledu ovodunjalučkih poslova, u organizacijskom smislu a ne u vjerskom, nema smetnje da sebe nazivaju pristojnim imenima i da se dijele na partije, grupe i udruženja. Nadalje, mi smo po slovu Kur’ana dužni slijediti Poslanika, s.a.v.s, a ne Ebu Bekra, r.a. Treba da se ponosimo time što slijedimo Poslanika, s.a.v.s, a ne nekog drugog, bilo ko da je taj drugi. Drugog možemo isticati kao uzor u smislu da je u određenoj stvari slijedio primjer Poslanika, s.a.v.s. Sve što je utemeljeno na Kur’anu i sunnetu, može se slijediti, a ono što nema utemeljenje treba odbaciti, bilo o kom tarikatu ili pokretu se radilo. Bej’at i zikr imaju svoje utemeljenje u Poslanikovoj, s.a.v.s, praksi. Međutim, da bismo za njih mogli reći da su u skladu s Poslanikovom, s.a.v.s, praksom, način i sadržaj prisege i zikra moraju se slagati s tom praksom. Ukoliko neke sufije daju prisegu svome šejhu da mu neće proturiječiti pa makar ga vidjeli u velikom grijehu, to je neprihvatljivo jer je suprotno kur’anskoj naredbi naređivanja dobra i odvraćanja od zla i Poslanikovim, s.a.v.s, riječima: “Nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Allahu Uzvišenom.” (Ahmed, Musned, “Musned Alije ibn Ebu Taliba”, br. 1041.) Što se zikra tiče, Poslanikova, s.a.v.s, praksa u tom pogledu je sasvim jasna. Cijeli njegov život, sve njegove aktivnosti bile su zikr, a Allaha, dž.š, je naglas i u sebi molio. Izmišljanje bilo kakvog načina zikra (dakle, ibadeta) koji Poslanik, s.a.v.s, nije prakticirao je novotarija i uvođenje u vjeru nečeg što Allah, dž.š, nije propisao, a posljedice takvog postupka su poznate svakom muslimanu i muslimanki koji su barem jedanput Kur’an s razumijevanjem pročitali. Pitanje: Da li je djevojčicama dozvoljeno voziti bicikl s obzirom da postoji mogućnost da se ozlijede i da dođe do pucanja djevičanske opne (himena) što im, prilikom udaje može predstavljati veliki problem?

Odgovor: Ne vidim razlog da djevojčicama, ukoliko se pridržavaju islamskih propisa u oblačenju i ponašanju, bude zabranjena vožnja biciklom samo zbog pretpostavke da bi mogle da se ozlijede. Ukoliko je mogućnost o kojoj govorite sasvim izvijesna i vjerovatna, tada djevojčice treba da nose zaštitnik koji će ih čuvati od takvih ozljeda. U suprotnom, bolje im je izbjegavati vožnju biciklom kako se ne bi suočile sa spomenutim problemom koji im kasnije u životu može uzrokovati velike neugodnosti, a Allah, dž.š, najbolje zna.
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 274 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Kada uđemo u džamiju i zateknemo imama na ruku'u da li da izgovorimo početni tekbir (tekbiretul-ihram) ili tekbir za ruku i, da li se računa da smo klanjali rekat kada imama zateknemo na ruku'u?

Odgovor: Ispravno je da se u toj situaciji izgovori početni tekbir u stojećem položaju a zatim da se izgovori tekbir za ruku pri saginjanju. Doduše, ima učenjaka koji kažu da je dovoljno ukoliko se uspije izgovoriti početni tekbir stojeći i stigne imam na ruku'u. Ja bih ipak, dao prednost prvom stavu koji podrazumjeva smirenost, skrušenost i zabranu žurbe prilikom pristizanja u namaz, jer Poslanik, s.a.v.s, to je jasno precizirao, rekavši jednom prilikom kada je u namazu čuo brze korake onih koji su žurili na namaz: 'Šta vam je?' 'Požurili smo na namaz', odgovoriše. 'Nemojte tako', reče, 'kada dolazite na namz, dolazite smireno. Ono što stignete klanjajte, a ono u čemu su vas pretekli dopunite.' (Muslim, Sahihu Muslim, 'Kitabul-mesadžidi ve mevadi'is-salati', br. 948.) U spomenutoj situaciji, kada sustižemo imama na ruku'u, nije propisano učenje dove (Subhaneke), niti Fatihe s obzirom na kratkoću vremena. Onaj ko stigne imama na ruku'u, pa makar jedan trenutak, računa se da se taj rekat klanjao i ne mora ga ponavljati. Prenosi se da je Ebu Bekre es-Sekafi, r.a, jednom stigao u džamiju dok je džemat bio na ruku'u. Da bi ih stigao, on je zanijjetio prije no što je stao u saff. Poslanik, s.a.v.s, kasnije mu je rekao: 'Da ti Allah uveća ažurnost, ali nemoj ponovo tako raditi.' (Buhari, Sahihul-Buhari, 'Kitabul-ezan', br. 741.) Dakle, nemoj nijjetiti prije no što staneš u saff. Iz činjenice da mu Poslanik, s.a.v.s, nije naredio da ponovi taj rekat razumijemo da je rekat, na kom sustignemo imama na ruku'u ispravan i ne moramo ga ponovo klanjati. Pitanje: Živim u jednom gradu u Austriji u kom muslimani nisu formirali svoj džemat tako da se ne klanja džuma-namaz. Džuma-namaz se klanja u susjednom gradu koji je udaljen pedesetak kilometara. Da li sam dužan tamo ići na džumu?

Odgovor: Prije svega, treba znati da je džuma propisana za naseljena mjesta, tako da su muslimani koji žive u gradovima ili selima, pa makar u njima bili i manjina, dužni uspostaviti džemat i džumunamz, ako za to postoje minimalni uslovi. Dakle, treba da nastojite uspostaviti džemat u svom gradu, a do tada umjesto džume klanjajte podne namaz. Naravno, bilo bi lijepo, radi održavanja veze sa džematom, da kada postoji mogućnost odete na džumu u susjedna mjesta, ali to vam nije obaveza, a Allah, dž.š, najbolje zna.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 275 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Babo me prisiljava da se udam za mladića kojeg ne volim. Ima li on pravo da me prisili na brak s osobom koju ne volim?

Kako ocu tako i staratelju nije dozvoljeno da prisili djevojku na udaju za osobu koju ona ne želi. Dužnost njihova je da djevojku pitaju, pa ako pristane može doći do sklapanja braka, u suprotnom ne može. Ukoliko bi djevojka bila prisiljena, brak bi bio ništavan, pošto je uslov za ispravnost braka, između ostalog, pristanak obiju strana. Poslanik, s.a.v.s, veli: 'Udovica se ne udaje dok se od nje to ne zatraži (i ona pristane), a djevica se ne udaje dok se od nje ne zatraži dozvola.' Na pitanje ashaba kako djevojka treba da izrazi svoj pristanak, on je rekao da je njena šutnja znak pristanka, tj. dovoljno je da se prijedlogu ne suprotstavi. (Vidi: Buhari, SahihulBuhari, 'Kitabun-nikah', br. 4741) Prema tome, babo nema pravo da te prisiljava na brak s osobom koju ne voliš. Koristim se ovom prilikom da skrenem pažnju svim roditeljima da ne prisiljavaju svoju djecu na brak s osobama koje njihova djeca ne žele, bez obzira što djeca vrlo često mogu imati pogrešnu procjenu. Ta preporuka bazirana je na zabrani da djeca budu prisiljavana, što možemo razumjeti iz prethodnog hadisa, kao i na osnovu pretpostavke da su negativne posljedice prisile daleko veće u odnosu na njihovo odbijanje da se vežu za osobu koju ne žele, a Allah, dž.š, najbolje zna. Isto tako, preporučujem momcima i djevojkama da ne odbijaju ponude onih koji imaju moral i vjeru, jer ljubav je relativna. Možda ćete sutra zavoljeti supružnika, pošto se život u braku razlikuje od onoga kojeg žive momci i djevojke. U braku dolaze do izražaja druge osobine i svojstva koja niste imali prilike ni mogućnosti upoznati prije braka. Zbog toga mnogi, prije braka zaljubljeni, u braku se razočaraju, a mnogi koji se prije braka nisu baš tako voljeli u braku se zavole. Pitanje: Nedavno me zaručio moralan i lijep mladić. On je završio fakultet, a ja srednju školu. Babo se složio da se udam za njega. Međutim, majka, kada je saznala da je mladić iz porodice u kojoj se prakticira islam, žestoko se usprotivila. Znajući da sam dužna slušati roditelje, a posebno majku, pošto je Džennet, kako stoji u hadisu, pod majčinim nogama, interesuje me da li sam dužna poslušati majku i u ovoj situaciji, ili mogu da se udam samo uz očev blagoslov?

Odgovor: Ukoliko je to jedini razlog koji ima tvoja majka na osnovu čega ti brani udaju za tog mladića, smatram da je nisi obavezna poslušati, pošto, kako u hadisu stoji, pokornost je obavezna u onome što je dobro (Vidi: Sahihul-Buhari, Kitabul-ahkam' br.6612), a sigurno nije dobro odbiti odgovarajućeg zaručnika kakvog ti imaš pošto Poslanik, s.a.v.s, kaže: 'Kada vam dođe u prošnju neko s čijom vjerom i moralom ste zadovoljni, oženite ga. Ako tako ne postupite, bit će nered na Zemlji i fesad rasprostranjen.' (Tirmizi, Sunen, 'Kitabun-nikah', br.1004) Napominjem, da djeca, i u situaciji kada ne mogu udovoljiti pogrešnim zahtjevima svojih roditelja, treba da to izraze na što bezbolniji način kako bi ih što manje uvrijedili, jer dijete ne smije nikada zaboraviti prava koja roditelj ima prema njemu.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 276 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Moj muž materijalno pomaže svoju rodbinu. S obzirom da i ja imam rodbine kojoj je pomoć potrebna, mogu li zahtjevati da i njih pomaže u mjeri u kojoj pomaže svoju rodbinu?

Odgovor: Prije svega, treba naglasiti da je Vaš muž neku svoju rodbinu dužan izdržavati, kao što su roditelji, kada im je to potrebno, a neku nije, kao što su dajdže i amidže koji imaju svoju djecu, dok tvoju rodbinu on nije dužan izdržavati, osim u izuzetnim situacijama. Prema tome, on prema tvojoj rodbini gotovo da i nema nekih materijalnih obaveza, a prema svojoj ima. čak i u situaciji kada prema svojoj rodbini nema materijalnih obaveza, preče je da ih pomogne, negoli osobe koje mu nisu rodbina, jer Poslanik, s.a.v.s, veli da kada se sadaka dā rodbini tada se ima dvostruka nagrada: nagrada za sadaku i nagrada za održavanje rodbinskih veza. (Vidi: Buhari, Sahihul-Buhari,'Kitabuz-zekat', br. 1373.) Dakle, u svakom slučaju, preče je da muž pomaže svoju rodbinu, negoli Vašu. S druge strane, ukoliko Vi imate svojih sredstava, recimo da primate lični dohodak, ili imate svoj imetak, svi propisi koje sam spomenuo u pogledu vašeg muža i njegove rodbine mogu se odnositi na Vas u pogledu Vaše rodbine, naravno ukoliko se ispunjavaju određeni uslovi. I na kraju, lijepo je da muž pruži dužnu pažnju ženinoj rodbini i pomogne je u granicama svoje mogućnosti, jer će to jačati njihovu bračnu zajednicu, a žena mora imati razumjevanja za svoga muža i njegove obaveze prema vlastitoj rodbini i ne može insistirati da se u pogledu materijalnih davanja prema svima odnosi podjednako. Pitanje: Namjeravam s porodicom ići na odmor u Ulcinj, jer sam čuo da tamo musliman može, s obzirom na dužinu plaže, pronaći mjesto gdje će imati svoju privatnost. Interesuje me hoću li skraćivati namaze s obzirom da ću tada imati najviše slobodnog vremena?

Odgovor: I do mene su došle iformacije da na Velikoj plaži u Ulcinju stvarno postoje takva mjesta, a da se u gradu nije izloženo golotinji više nego u našim selima i gradovima. Ipak, zbog loših konotacija ja ne bih preporučio odlazak na takva mjesta, osim ukoliko postoji stvarna potreba. Naravno, more je blagodat koju treba da koriste muslimani, ali i tu blagodat treba nastojati koristiti na halal način. Preporučio bih da svi, koji se iz moralnih razloga ne mogu kupati na plažama gdje su muškarci i žene zajedno, nastoje ostvariti svoje pravo da imaju plažu po svojim kriterijima. Jer, ako oni koji se skidaju u bikini i gaćice mogu imati svoju plažu, ako nudisti mogu imati svoju, zašto oni koji imaju drugačije poglede od spomenutih, bilo da se radi o muslimanima ili ne, ne bi imali isto pravo, s obzirom da ostvarinjem tog prava nikog ne ugrožavaju. Prisiljavanje muslimana da krše svoje moralne principe i uskraćivanje muslimanima da mogu koristiti more u skladu s svojim vjerskim načelima predstavlja kršenje elementarnih ljudskih prava. Naravno, kako jedna novinarka iz Beograda nedavno reče da se za prava valja, uvijek i svugdje, izboriti i da se prava nikom na tanjuru ne donose, sigurno je da se ta prava neće ni muslimanima donijeti na tanjiru, nego se za njih valja izboriti. Naglasio bih još kako bi jedan turistički kompleks na moru, gdje bi bili ispoštovani islamski propisi, bio veliki turistički mamac za desetine miliona muslimana u Evropi, a posebno za muslimane iz arapskog svijeta. Smatram da bi to bio pravi finansijski pogodak. Što se pak skraćivanja namaza tiče, sve dok imaš status putnika (musafira), dužan si da namaz skraćuješ, s tim da u slobodno vrijeme možeš klanjati nafile.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 277 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

S obzirom da ni nakon dužeg liječenja moja supruga nije zanijela, ljekari su mi predložili da pomiješaju moju spermu sa spermom četverice ljudi i da tom mješavinom oplode moju ženu. Da li je to dozvoljeno po šerijatu?

Odgovor: Nema sumnje da postoji razlog zbog kojeg ne može doći do začeća, jer u prirodnom procesu odvijanja Allahovih, dž.š, zakona uvijek postoji uzročno-posljedična veza. Međutim, taj razlog neće biti otklonjen, ili, ako bude otklonjen, dijete se neće roditi, bez obzira koliko ulagali trud, sve dok Allah, dž.š, ne odredi. Uzvišeni Allah, kaže: 'Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće – mušku, ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće učini bez poroda; On, uistinu, sve zna i sve može.' (Eš-Šura, 4950) Naravno, kao musliman treba da tražite lijek, jer Poslanik, s.a.v.s, veli da ne postoji bolest, a da Allah, dž.š, za nju nije stvorio lijek, osim starosti i smrti. U isto vrijeme treba da puno dovu upućujete Allahu, dž.š, jer dova jedino može promijeniti odredbu (kader). Lijek u vašoj situaciji mora biti halal, jer imati dijete nije nužda, tako da se ne može koristiti lijek koji je haram. Prijedlog ljekara koji vam je dao spomenutu ponudu je haram i očita varka, jer je jasno da, eventulana trudnoća, neće biti uzrokovana tvojim spermatozoidom, nego nečijim drugim. Postupak koji su vam predložili ljekari šerijat tretira kao blud, a dijete rođeno na taj način bi bilo vanbračno. Čudi me da ljekari koji daju takve prijedloge ne razmišljaju o pravnoj i moralnoj strani takvog čina. Neka zamisle muža kojem je žena na taj način rodila dijete koje nema nikakve genetske ili neke druge veze s njim. On će odgajati dijete koje nije njegovo, koje ne liči na njega, koje emotivno za njega ne može nikako biti vezano kao za roditelja, koje će ga sutra naslijediti, a na to po šerijatu nema pravo s obzirom da mu on nije otac, a neće moći naslijediti ni svog pravog oca jer se tretira kao vanbračno dijete a vanbračno dijete ne može naslijediti oca, koje će rađanjem izgubiti rodbinske veze s očeve strane, a biti prisiljeno da održava veze s porodicom lažnog oca za koju ne može emotivno biti vezano itd. Neka se ljekari postave u situaciju tog djeteta koje će nevoljko grliti oca koji nije njegov, a uskraćeno će mu biti da upozna svog pravog oca. Na kraju, poštovani brate, bolje ti je biti bez djece nego nekoga dovesti u takvu situaciju. Traži lijeka i moli Allaha, dž.š, a ako lijeka ne vidiš na vidiku, preuzmite brigu o nekom jetimu ili jetimima. Na taj način, donekle, možete iskazati roditeljsku brigu i osjetiti određeno zadovoljstvo, a što je posebno važno možete Džennet zaraditi, jer će oni koji se budu brinuli o jetimima biti vrlo blizu Poslanika, s.a.v.s, u Džennetu. Pitanje: Poštovani brate, želim Vas pitati da li mi je dozvoljeno jednu moju mahanu prikriti od djevojke s kojom se namjeravam oženiti? Ta mahana i nije nešto veliko, ali ja se ipak pribojavam da joj je otkrijem. Naime, prije desetak godina bio mi je napravljen sihr od kojeg sam se, hvala Allahu, dž.š, izliječio, ali je ostala jedna posljedica koja se izražava u vidu povremene glavobolje. Šta mi u tom pogledu preporučujete?

Odgovor: Smatram da je ispravno upoznati životnog saputnika sa svim poznatim vrlinama i mahanama koje mogu imati određene posljedice, pozitivne ili negativne, na život u bračnoj zajednici. Čak i u slučaju da te ne pita, smatram da je bolje da je o tome obavijestiš, a ako te upita, recimo o tvom zdravlju, dužan si da joj to kažeš. Poslanik, s.a.v.s, kaže u hadisu: 'Ko vara nije moj sljedbenik.' (Muslim, Sahihu Muslim, 'Kitabul-iman', br. 147) Smatram, također, vrlo bitnim, posebno u ovo vrijeme, da se budući supružnici dogovore o svim relevantnim pitanjima koja se tiču života u braku. To mora biti iskren razgovor i dogovor, kako bi sutra kad se suoče s nekom dilemom ili problemom lakše mogli doći do rješenja.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 278 od 416

klanjaj istiharu namaz i moli Allaha. Molim za savjet. Imam divnog momka koji je moja slika i prilika. Tako je. iz ove pozicije da procijenim šta je za tebe bolje ako budeš morala birati između momka i fakulteta. Treba li on klanjati u stanju u kakvom se sada nalazi? Odgovor: Uzvišeni Allah kaže da ne opterećuje čovjeka više od njegovih mogućnosti. Meni je teško. Zašto ne bi napravila dogovor s momkom da ti omogući studiranje nakon udaje. da majka s tobom bude zadovoljna i da dobiješ njen blagoslov. dž. diploma malo vrijedi. Najbolje bi bilo kada bi mogla postići i jedno i drugo. čini mi se da je za žensko najvažnije da se lijepo uda. jer. zadnji dani dunjalučkog života. On hoće da se vjenčamo odmah nakon mature.2005 http://www. po svoj prilici. mnome ili drugom.com Pitanje: U četvrtom sam razredu srednje škole. ipak. je bijedan život. U toku tog vremena može klanjati. da ti dā ispravnu odluku.Na pitanja odgovora doc. U braku koji je dunjalučki džehennem. a moja majka (babo mi je poginuo) želi da ja završim fakultet i da imam svoj hljeb.11. Datum kreiranja: 27. a život s diplomom. u slučaju namaza. Stanje se u zadnje vrijeme pogoršalo tako da više ne može kontrolisati mokraću. Kada bih znao da će brak lijepo funkcionirati preporučio bih ti udaju. Odgovor: Preporučio bih ti da pokušaš naći rješenje koje će zadovoljiti obje strane. Šukri H.novihorizonti. dr.š. Moj babo je klanjao i postio od rane mladosti. Ona je dužna da za svako namasko vrijeme uzme abdest koji joj vrijedi u toku tog vremena za sve ono čemu je abdest potreban. učiti Kur'an itd. i u toku tog vremena on je pod abdestom bez obzira što ne može držati mokraću. Ramić. Pitanje: Moj babo je u šezdeset devetoj godini života.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 279 od 416 . u granicama mogućnosti. čovjek dužan klanjati onako kako može. Zbog toga je u zadnjih deset dana prestao klanjati. Ono što tvoj babo može jeste da za svako namasko vrijeme uzme abdest. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. bez muža i porodice. Boluje šećernu bolest i ima slabu prostatu tako da je tokom noći odlazio u toalet po desetak puta. ako poslušam majku sigurno ću izgubiti momka. na što bi majka vjerovatno pristala? U svakom slučaju. jer on je odlučio da se ženi. Bojim se da je to loš znak s obzirom da su mu to. U velikoj sam dilemi. jer znate kakva su vremena i kako lahko dolazi do razvoda. Takva osoba u islamskom pravu tretira se kao osoba sa isprikom (sahibu uzur). potrudi se.

br. lijepu riječ. dž.v. dž. kaže: 'Allahu je prava vjera jedino .' (Et-Tevba. dž. i Njegova poslanika Muhammeda.š? Odgovor: U islamu je propisano da se ljudi jedni drugima zahvaljuju na uslugama i dobrim djelima. jesu izrazi pažnje prema njegovoj porodici. Po dolasku u ovu zemlju jedan Nijemac mi je puno pomogao. ali ono nije uslov za ispravnost braka.s. Da bi čovjek mogao za svoja dobra djela biti nagrađen na budućem svijetu neohodno je umrijeti s vjerom u Allaha. veli: 'Ko se ne zahvaljuje ljudima taj se ne zahvaljuje Allahu. tvoj brak se može smatrati validnim. Ukoliko svega toga nije bilo.Na pitanja odgovora doc. Šukri H. pred hodžom.š. može dobiti nagradu samo na ovom svijetu. 'El-Birru ves-sile'.' (Alu Imran. ajet glasi: 'Stvorio sam ljude i džine da Me obožavaju.v. jer pri tom vjenčanju su.' (Et-Tevba. na način koji dolikuje čovjeku. 1877) Zahvala može biti u vidu poklona. Nedavno sam dobio dijete. Allah im neće oprostiti – zato što u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju. kad im je jasno da će oni stanovnici u Džehennemu biti. s. po islamskom učenju. pretpostavljam. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer on za svoju dobrotu.' (Tirmizi.a. Datum kreiranja: 27.š. pa su došli na veselje.2005 http://www. 80) Jedini način na koji se možete odužiti i zahvaliti tom humanom čovjeku.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 280 od 416 . Sunen. dž. lijepe riječi. a dijete začeto prije vjenčanja u općini. ispunjeni uvjeti. poklone. a to je dobrovoljnost i prisustvo svjedoka. s. makar im bili i rod najbliži. 19). ajet sure Ez-Zarijat: 'Stvorio sam ljude i žene da Me obožavaju. Ako je začeto nakon vjenčanja u općini ono je legalno. Naime umjesto riječi 'žene' treba da stoji riječ 'džine' dakle. Izgleda da je prilikom prekucavanja teksta došlo do greške koja nije kasnije uočena. jer Allah.' Pitanje: Vjenčao sam se u općini dvije sedmice nakon ženidbe.com Pitanje: Živim u Njemačkoj. kroz brigu. Poslanik.s. Ramić. Čuo sam kako neki pričaju da je to dijete vanbračno jer se nisam vjenčao šerijatski. recimo da si imao svatove. pomoć u potrebi itd. tada je dijete vanbračno po šerijatu i za njega važe propisi o vanbračnom djetetu. usluge itd. On je nedavno preminuo. dakle ne smije prerasti u oblik i način koji priliči samo Allahu. jer svi koji su te vidjeli s mladom svjedoci su tvojoj ženidbi. molio čak i sedamdeset puta. dr. Pitanje: Odgovor: Rad koji je objavljen na tim stranicama preuzet je iz Glasnika 1976 godine i u njemu nisu vršene bilo kakve intervencije. Ne postoji drugi način.š.' Da li je prijevod tačan? Odgovor: Ukoliko je oglašeno da se ženiš. Prema tome. jer Allah. Mene interesuje da li mogu za njega platiti svetu misu u crkvi kojoj je pripadao i mogu li za njega moliti oprost grijeha od Allaha. Da li je to tačno? U broju 49 na 60 strani Novih horizonata citiran je 56.š. 113) 'Molio ti oprost za njih ili ne molio. Vjenčanje pred hodžom je lijepo obaviti jer se pri njemu vodi računa o svim šerijatskim propisima.islam. ili si nakon dolaska razglasio u kući i komšiluku da si se oženio tom i tom. A Allah neće ukazati na pravi put nevjernicima.11. zahvala je propisana ali mora biti u skladu s propisima šerijata.novihorizonti. S toga vi ne možete kao musliman za njega platiti svetu misu. ili te je dočekala rodbina kad si mladu doveo. nakon što je umro. niti za njega moliti. dž. kaže: 'Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobošce.

u slučaju da se to desi. posebno imajući u vidu dijete kojem će na taj način očuvati roditeljski dom i mogućnost da odrasta u porodičnoj atmosferi. dž. Pitanje: U situaciji kada žena iznajmi svoju maternicu da nosi dijete zakonitih supružnika. viču jedno na drugo itd. njihovi odnosi nisu dobri. a posljedice nesporazuma i neslaganja veće. zbog tog uslova neće to učiniti s ispravnim nijetom. Šta da radim? Odgovor: Preporučujem vam da se o svim bitnim pitanjima dogovorite prije braka. Došli su do granice da ona želi razvod. a ako ne. to im je bolje. s. pa makar se malo strpili. koji su. lijepo se raziđite. biva teže. Uprkos svemu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 281 od 416 . pokušajte im pomoći da prevaziđu probleme. pa ako vidite da ste sličnih pogleda.novihorizonti. ako postoji šansa da se povrate. a može se lahko desiti da se nakon udaje ponovo otkrije s obzirom da to nije uradila iz ubjeđenja.v. Dobili su i dijete koje sada ima četiri godine. a on ne. žena koja je nosila dijete neće se tretirati kao rođena majka. zbog negativnih pravnih i moralnih posljedica Međutim. preporučujem da se dogovoreno zapiše. Ramić. Razlaz prije braka sigurno je daleko s manjim posljedicama.Na pitanja odgovora doc. da li to dijete ima dvije majke. Godinu dana nakon prihvatanja islama udala se za Sirijca. najbolje zna. Ako brak nema šansu da opstane i ako će za njih biti dunjalučka patnja bolje je da se rastanu. a to je daleko više od dojenja predviđenog za uspostavljanja srodstva po mlijeku. nego nakon što je brak sklopljen. u to sam siguran. Da su se držali Poslanikovih. a pokrivanje je itekako važno pitanje. ali mi se čini da se može tretirati kao majka po mlijeku. pokaju i pronađu ono što ih veže u braku. krenite u brak. da li da ih mirim ili da ih pustim da se razvedu? Odgovor: Meni je iz ove pozicije teško procijeniti šta je najbolje. to dijete se tokom trudnoće hranilo preko njenog organizma. Datum kreiranja: 27. ako se pokrije. pa čak ako to dijete nije ni zadojila. Znajte da kada stupite u brak rješavanje neriješenih pitanja. dr. Naime.š.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. U svakom slučaju.a. uputa sigurno se ne bi našli u toj situaciji. onu čije je jajašce i onu koja ga je nosila i rodila? Odgovor: Prije svega želim naglasiti da je takav postupak po šerijatu strogo zabranjen (haram). Šta da radim. Šukri H.s. S druge strane. rezultat njihova griješenja i učinjenih pogrešnih poteza. Pitanje: Da li da djevojci koju namjeravam ženiti kao uslov postavim pokrivanje? Bojim se da.11. Naučila je klanjati i počela prakticirati ostale propise islama.com Pitanje: Jedna Poljakinja je prešla na islam prije 6 godina. Štaviše. a Allah. Otuda vam savjetujem da se islamski o svemu dogovorite. jer će tako teže doći do nesporazuma. uglavnom.

naravano. Molim da mi kažete koliko je spomenuti šerijatski pravnik bio u pravu i šta treba da mi bude prioritet u radu. izvršavajući na vrijeme svoje obaveze. treba raditi vodeći računa o prioritetima. Kao pokrivena muslimanka predajem taj predmet i nemam problema. ozbiljnošću. a kako bi izgledalo naše društvo kada bi oni koji su moralni i čistih srca napustili svoja radna mjesta!? Što se tiče držanja nastave muškarcima koji su punoljetni. Nisam osoba koja voli otvoreno vršiti davu jer se ne osjećam dovoljno kompetentnom. koje. smatram da na prvom mjestu treba da vodite računa o obavezama u kojima vas niko ne može zamijeniti a to je uloga supruge i majke. ali se nadam da će vaša dobra djela lahko izbrisati te manje grijehe. a gramatika svakako nije diskutabilna. sve dok nisi prisiljena da se osamljuješ s muškarcem koji ti nije mahrem. jer Kur'an kaže da dobra djela brišu loša djela. Naime.11. Nedavno sam se suočila s dilemom da li napustiti posao ili nastaviti raditi. to može biti problematično. a toga nažalost ima. istina kojima ja ne predajem. sve dok je tvoj integritet kao žene muslimanke zaštićen. U nastavi se trudim da posebno naglasim odgojne vrijednosti književnosti. svi čestiti i pošteni bi morali ostaviti posao. a trudim se da se ne družim s osobama sumnjivih moralnih kvaliteta. da izbjegavam korupciju. Datum kreiranja: 27. Šukri H. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. naročito kada su u pubertetu. sve dok tvoje obaveze kao muslimanke prema mužu i porodici nisu upitne. Poslije toga dolaze ostali poslovi. smatram da imam izuzetnu priliku da kao moralna ličnost utičem na odgoj i obrazovanje mladih. jedan šerijatski pravnik rekao je da mi je haram raditi s ljudima pokvarenih srca i da mi je haram predavati muškarcima. Smatram da vlastitim primjerom dajem najbolju sliku islama tako što predano i čestito radim.2005 http://www. korektna i djecu učiti radu i redu. odgovarajućim odijevanjem koje će kod tih učenika izazivati osjećaj poštovanja itd.Na pitanja odgovora doc. To su obično dovikivanja tipa 'vidi bule'. dr.š. Ramić. najbolje zna koliko u tome uspijevam. Siguran sam da u okruženju u kom radite morate biti izloženi manjim grijesima.novihorizonti. dž. Što se pak prioriteta u radu tiče. Kada bismo išli logikom šerijatskog pravnika koji vam je rekao da morate napustiti posao zbog toga što radite s ljudima pokvarenih srca. Ja kao roditelj osjećam blagodat kada svoje dijete predam učiteljici koja čestito radi svoj posao i za koju vidim da će moje dijete odgajati moralnim vrijednostima. Smatram da se taj problem može uveliko prevazići tvojim dostojanstvenim držanjem. U radu nastojim biti predana. osim što ponekad čujem uvrede od strane učenika. jer u svim radnim sredinama ima ljudi koji su niskih moralnih vrijednosti i pokvarenih srca.com Pitanje: Profesorica sam bosanskog jezika i književnosti. Odgovor: Poštovana sestro. Iako u književnosti koju predajem ima dosta tekstova koji su u susprotnosti s islamskom vjerom i tradicijom. Napominjem da moj muž radi u istoj školi i da skoro nikada nisam u situaciji da se osamljujem s muškarcima. a Allah. smatram da treba da radiš taj posao koji je od izuzetne društvene koristi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 282 od 416 .

a Allah. u takvom slučaju operacija bi bila dozvoljena. da li mu je dozvoljeno da namaz obavi u mislima ili je bolje da propuštene namaze klanja kad dođe kući? Napominjem da u fabrici nema mjesta za klanjanje. 1-4) Prema tome.š. bilo u podnevskom ili ikindijskom vremenu. svaki čovjek je lijep u svom prirodnom obliku. U svemu ovome. Prema tome.2005 http://www. dr. nemoralnim životom koji vodi do gubljenja rodbinskih veza. On kaže: 'Tako mi smokve i masline i Sinajske gore. Ukoliko ne uspijete pronaći mogućnost da farz.š. pa prema tome i rodoskrnavljenja itd. Kada bi ljudi živjeli poštujući Allahove.novihorizonti. . Šukri H. a kada bih klanjao bio bih otpušten s posla i proglašen fundamentalistom.š. i grada ovog. Dakle. Zbog toga sam u odgovoru rekao 'onog što normalni ljudi. tada sastavljajte podne i ikindiju. suočavamo se s jednim problemom. Pitanje: Kada čovjek kao što sam ja radi među Dancima u fabrici. dž. tada nema smetnje da se to poboljša na halal način. najbolje zna. bezbjednog. klanjate u njegovu vremenu. ili nosa ako je neprirodan? Uzvišeni Allah. a Uzvišeni Allah ne opterećuje čovjeka više od njegove mogućnosti. ukoliko dođe to poremećaja onog što normalni ljudi. sa neporemećenom prirodom smatraju prirodnim'. a to je poremećaj sistema vrijednosti kod mnogih ljudi. mi ipak. Ta je ljepota posebno izražena u različitosti koja postoji među ljudima u pogledu njihovog fizičkog izgleda.š.š. dž.' (Et-Tin. tako da mnogi ono što je prirodno smatraju neprirodnim. mnogi žele da budu drugačiji od ostalih itd. Ramić. s neporemećenom prirodom.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljena plastična operacija ušiju ako su klempave. jer Danska još uvijek nije priznala islam kao vjeru. Datum kreiranja: 27. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. smatraju prirodnim. Međutim. a za to vam je potrebno pet minuta i prostor od jednog kvadratnog metra. Odgovor: Prije svega.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 283 od 416 . prirodne zakone: uništavajući i zagađujući svoju prirodnu sredinu. dž.Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem. u ovo naše vrijeme.11.Na pitanja odgovora doc. unoseći u svoj organizam štetne materije počevši od alkohola pa dalje. dakle prije odlaska ili nakon dolaska s posla. stvorio je čovjeka u najljepšem obliku. prirodne zakone ovakvih pitanja i problema vjerovatno ne bi ni bilo. dž. a ne kao problem. različitost treba shvatati kao ljepotu. Vi ste dužni nastojati iznalaziti uslove u kojima ćete moći normalno izvršavati svoje obaveze prema Allahu. Prema tome ono što je neprirodno dozvoljeno je ispraviti i poboljšati na halal način. Isto možete raditi kada su u pitanju akšam i jacija. Vrijedno je napomenuti da su poremećaji o kojima je ovdje riječ uglavnom rezultat nepravde koju čovjek čini sami sebi kršeći Allahove.

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Pitanje: Čuo sam razne priče o tome da li je dozvoljeno imati intimni odnos za vrijeme ramazana. ali ove priče koje sam čuo malo su me zbunile. da ste čitali Kur'an u prevodu ne bi bilo zabune.novihorizonti. tj. ajet sure ElBekare. Odgovor: Poštovani brate. Vjera se uzima samo sa sigurnih izvora. Ja znam da to nije dozvoljeno tokom posta. nakon završenog dana posta. pa Vas molim da mi to pojasnite. Pogledajte 187.2005 http://www. a posebno ne iz nekakvih priča. bilo bi lijepo i da komentar pročitate. poslije akšama pa do početka novog dana. Šukri H. Ramić. Datum kreiranja: 27. dr.11. a ako pri ruci imate neki od tefsira. Ovo je upozorenje svakome ko želi da slijedi diniislam. Još da napomenem da se propisi vjere ne uzimaju od svakoga.Na pitanja odgovora doc. recimo Ibn Kesirov ili tefsir 'U okrilju Kur'ana' Sejida Qutba koji su prevedeni na bosanski jezik. Veliki broj problema s kojima se muslimani danas suočavaju rezultat su činjenice da mnogi iz različitih izvora uzimaju vjeru ne vodeći računa može li i da li taj izvor nudi ispravnu vjeru ili pak nešto drugo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 284 od 416 .

a. i lažna optužba. a posebno muslimani. Muslim. bilo da se radilo o pritiscima ili povoljnostima.” (Buhari. Sahihu Muslim.s. Drugo. Muslim. kao što je.a. Ramić. “Kitabuliman”. br.. neposlušnost prema roditeljima. veli: “Sve može postati vjernikovom prirodom izuzev izdajstva i laži.a. Datum kreiranja: 27. 72. c) bilo da ogovaraju (gibet).” (El-Furkan. Šukri H. neki su bili prisiljeni. pare i privilegije. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. neki su u saradnji vidjeli prestiž i uživali u svim privilegijama i pogodnostima koje je ta saradnja pružala. o prenošenju tuđih riječi veli: “U Džennet neće ući ko prenosi tuđe riječi (kattat). s. “Kitabul-edeb”. Ogovaranje (gibet) i uhođenje (tedžessus) ubrajaju se u najveće grijehe. b) bilo da lažu (kezib). kada govori laže. br.. 12. bio slučaj sa suradnicima Udbe. d) bilo da uhode (tedžessus). tumačeći riječ kattat kaže da je to nemmam. i oni koji ne svjedoče lažno. a vama je to odvratno. 6) “Ko imadne pri sebi četiri svojstva čisti je licemjer. “Kitabul-iman”. Na njihovu veličinu ukazuje činjenica da je te grijehe Uzvišeni Allah uporedio sa jedenjem mesa umrlog brata: “I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga. negoli tu suradnju odbijati. neki su to smatrali svojom patriotskom dužnošću jer su po svojoj prirodi bili režimski ljudi koji slušaju i pokoravaju se. s. “Kitabul-iman”. Poslanik. jer ta služba je imala moć. b) na udaru Službe posebno su bili oni koji su se isticali u svome narodu i svojoj sredini. a što šerijatom nije dozvoljeno. neki su se odupirali pa na kraju poklekli. a u suri El-Hadždž. a neki. zasigurno. 10/197) “Dovoljno je da čovjek bude lažac da pripovijeda samo ono što je čuo.” (Ahmed. Musned.s. 30. da bi se mogao dati primjeren odgovor i da bi se taj odgovor mogao pravilno shvatiti potrebno je znati nekoliko činjenica. g) bilo da lažno svjedoče (šehadetuz-zur).” Poslanik. Poslanik. “El-Mukaddime”. i klonite se kumira poganih i klonite se lažnog svjedočenja. c) ni imami i ostali uposlenici u Islamskoj zajednici koji se spominju kao suradnici Udbe u knjizi “Čuvari Jugoslavije” nisu bili isti. Sahihu Muslim.. dr. 11935) Jedan od najtežih velikih grijeha u islamu jeste krivokletstvo i lažno svjedočenje (šehadetuzzur). i više od jednog.s. Sahihu Muslim. bili na strašnom udaru.. lažno svjedočenje. stoji: “Sudnji dan neće proći za onoga ko je lažno svjedočio prije nego mu bude presuđena vatra. također. kada obeća prevari. čine velike grijehe: a) bilo da prenose tuđe riječi (nemimet). niti ima vjere ko se ne drži obećanja. Bila su to vremena kada se bilo teško oduprijeti izazovima Službe državne bezbjednosti.). f) bilo da izdaju (elkhijane). tj. d) suradnja s Udbom u to doba nije ista kao suradnja s policijom danas. neki su na trenutak poklekli pa se poslije izvukli. Sunen.” (El-Bejheki. s. Opisijući prave vjernike Uzvišeni Allah kaže da to nisu oni koji lažno svjedoče: “.) Laž (kezib) i izdajstvo (khijane) su nespojivi s prirodom vjernika muslimana. Sunen. U hadisu.com Pitanje: Odgovor: Kakav stav muslimani i Islamska zajednica treba da zauzmu prema ljudima navedenim kao saradnici Udbe u knjizi “Čuvari Jugoslavije”? Prije samog odgovora na postavljeno pitanje potrebno je istaknuti sljedeće: Prvo. bilo položajem ili aktivnošću. “Baki musned el-muksirin”. u hadisu veli: “Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima: pridruživanje Allahu druga.. br. uglavnom. jasno naređuje: “.2005 http://www. neki su se kroz saradnju borili da zaštite ljude smatrajući da je bolje surađivati i tako ljudima pomagati. a kada raspravlja čini to riječima grešnika.novihorizonti. 33).” (El-Hudžurat. br. Sahihul-Buhari. a ko imadne jedno od njih ima svojstvo licemjera dok ga se ne oslobodi: kada mu se povjeri iznevjeri. 152) Ulema. bilo da ljude za koje se navodi da su surađivali s Udbom osuđujemo. Sahihul-Buhari. bilo da za njih iznalazimo neka opravdanja i olakšavajuće okolnosti: a) bila su to teška vremena u totalitarnom režimu kada su vjernici. “Kitabulahkam”. 5596.v.v. osoba koja prenosi tuđe riječi s namjerom da unese nered i širi fesad među ljudima. br. pa čak ni s policijom u to vrijeme. br. 2364) Prema tome. sigurno. trudili da drugima što više napakoste i zla nanesu.11..” (Buhari.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 285 od 416 .v. Neki su prirodom svoga posla morali da Službi polažu račune.” (Ibn Madže. br.Na pitanja odgovora doc.” (Muslim. svi koji su se bavili doušništvom počinili su makar jedan od prethodno spomenutih velikih grijeha. osobe koje se bave špijunažom i uhođenjem. 88) “Nema imana ko ne čuva emanet. a neki su se.” To je toliko dugo ponavljao da su oni koji su ga slušali u sebi pomislili-da hoće prestati.

a vas molimo da nam pomognete.š.com Naime. radnim kolegama.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 286 od 416 . e) nema sumnje da je Služba. To je bilo pogrešno. kazna. Ova sramota koja nas je pogodila je Allahova. j) ipak. možda. Savjetujemo našoj djeci da ne pokleknu pred iskušenjima pred kojima smo mi poklekli. g) knjiga je. h) iako će knjiga uzrokovati određenu štetu izazivajući bol kod onih koji su se ogriješili i kod onih o koje se ogriješilo. da imaju savjesti i svijesti.” Datum kreiranja: 27. te da bi bilo bolje da su se u iskušenju strpili i suradnju odbili.š. kako bi svojoj i drugoj djeci i unucima poslali ispravnu poruku. da sudskim putem sa sebe speru ljagu. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. za očekivati je da će oni koji su se iskreno pokajali okarakterisati svoje postupke pogrešnim i povući se sa svojih javnih funkcija. a Islamskoj zajednici da lakše prebrodi ovo iskušenje. da nevolju u kojoj smo se našli što lakše prebrodimo.2005 http://www. jer tajna služba ne dozvoljava bilo kakvu javnost.Na pitanja odgovora doc. Moja poruka svima koji su u knjizi spomenuti kao suradnici je sljedeća: a) ako su već surađivali. Takvim postupkom oni će svojoj i ostaloj djeci poslati ispravnu poruku da ne pokleknu u sličnim iskušenjima. Halalite nam i pomozite da prebrodimo nevolju koja nas je snašla. a dobit iskoristiti na najbolji mogući način. Ramić. koja će se ogledati u oprostu onih o koje smo se ogriješili. pred svoj narod i kazali detaljno šta su u tom periodu radili. izišli bi pred svoje pretpostavljene. Šukri H. kao što je slobodno prakticiranje vjere i drugih prirodnih ljudskih prava. ono što mogu. smatram da treba da taj svoj postupak javno okarakterišu kao grešku. u svemu ovome.novihorizonti. Oni. 2) to je pouka svim potencijalnim doušnicima i izdajnicima da će. spomenutog u knjizi. iako to možda nismo zaslužili. u to vrijeme. treba da se javno pokaju. Kao moralni čin i znak našeg pokajanja mi se povlačimo sa javnih funkcija. javno navedu imena osoba koje su spominjali u svojim razgovorima sa službenicima Udbe i da od tih osoba zatraže oprost. ali. bojim se da bi se tim pokušajem mogla nanijeti nepravda onima koji su lažno optuženi. d) ako su u to vrijeme smatrali da je manje zlo “pomalo” sarađivati negoli kontakte odbijati i na sebe navući srdžbu Udbe. mene najviše boli što još nisam čuo nijednog imama. pred svoju braću i sestre. prirodnim zakonom dozvoljeni ili naređeni. Iz iskustva nekih ljudi znamo da je bilo dovoljno kazati o tome nekom u povjerenju. profesora ili službenika u Islamskoj zajednici. od njih zatraže halal i kažu da je ta saradnja. Vjerujte mi. bila greška. dr. milost. i) smatram da je teško u slučaju ljudi čija su imena navedena u knjizi istjerati pravdu na vidjelo i da to čak ne treba ni pokušavati. navedu imena koja su spominjali. ali uradili smo. štampana s određenim namjerama i Islamska zajednica mora pokušati iznaći modus kojim će štetu smanjiti na minimum. pokaju se i za života zatraže oprost od ljudi o koje su se ogriješili. c) ako su lažno optuženi. f) svi koji su surađivali sa Službom činili su to na konspirativnoj osnovi. da se kaje što je ispijao kahve sa službenicima Udbe i ćaskao o svojoj braći. svojim nadređenim i podređenim. 3) ona može preventivno djelovati. suradnja s Udbom značila je odavanje ljudi u poslovima koji su Allahovim. jer to najbolje odslikava svijest tih ljudi. To je za mene porazno. a neke će to sigurno i spriječiti da se upuštaju u takvu rabotu. muftiju. Ona iza sebe ne ostavlja dokumente i dokaze. to je sigurno. b) ako su surađivali pod prisilom da se javno pokaju. iz različitih interesa.11. dok je suradnja s policijom na otkrivanju kriminala i kriminalnih radnji za muslimana obaveza s obzirom da se kriminalom ugrožavaju pojedinci i zajednica i krše prava ljudi. Znam da je tu teško dokazati istinu. Neka kažu: “Morali smo ili nismo morali. pred svoje kolege. pa da Udba s tobom prekine svaku vezu. jer. Iz takvog stava buduće generacije bi mogle uzeti ispravnu pouku. koju ćemo iskrenim pokajanjem i traženjem halala od naših žrtava nastojati preobratiti u Allahovu. dž. a možda se i službenik Udbe sam pokaje i prizna eventualne konstrukcije i laži. jer tajna služba ne nosi bez razloga takvo ime. da se kaje što je surađivao i da bi bio ispravan postupak da je suradnju odbio. pa makar taj neko bio u Udbi. da kaže da je pogriješio. i za života odgovarati. lagala u mnogim slučajevima i da u spomenutoj knjizi ima dosta konstrukcija i laži. da nijedan od njih nije uputio poruku svojoj i drugoj djeci da ne pokleknu pred izazovima pred kojim je on poklekao itd. u najmanju ruku. smatram da pojava knjige može donijeti mnoge koristi: 1) pruža šansu onima koji su se ogriješili da preispitaju svoj postupak.š. iako pod prisilom. dž. jeste da javno u sudnici u lice kažu operativcu Službe da je slagao. jer će svi oni koji budu stavljeni na kušnju da nekoga uhode i špijuniraju malo više razmišljati o takvom angažmanu.

“(Muslim. jer oni odslikavaju pravu. znajte. čine većinu.s. veli da ko prikrije mahanu svoga brata na dunjaluku. svima na pomoći. iako znam. Tada je dužnost mahanu otkriti onome kome je potrebno. kako nisu cinkarili. dž. moći kazati da su u pravu.) A Poslanik. Takav postupak bi skinuo ljagu sa Islamske zajednice. uz poznate uslove za tevbu. Iskreno sam se pokajao i od ljudi koje sam pratio halala zatražio. pa čak nije ni poželjno. a od novina koje objavljuju tužbalice suradnika Udbe očekujem da počnu objavljivati ispovijesti onih koji su odbili suradnju sa Udbom. Allah će prikriti njegovu mahanu na ahiretu. Interesuje me da li je za ispravnost mog pokajanja.. taj postupak bi skinuo veliki teret odgovornosti s leđa onih koji u Islamskoj zajednici moraju to pitanje rješavati. propis je da čovjek prikrije svoju mahanu ili grijeh i mahane drugih ljudi. Neka nam je Allah. da nisu u pravu. ili boje se oni da se i njihovi dosjei ne otvore”. Ukoliko se ti ljudi ne povuku iz javnih službi. na kraju.a.š. Od te većine očekujem da to danas javno kaže.Na pitanja odgovora doc. Većina mi je halalila. pozitivnu i dostojanstvenu sliku Islamske zajednice i muslimana na ovim prostorima. jer bilo je hodža. ustvari.” (En-Nur. osim ako se tvoje ime javno obznani. 2536) Izuzetak su situacije kada prikrivanje mahane ili grijeha može ugroziti nečije personalno pravo ili nanijeti nekome štetu. ili kako izgleda odgajatelj u kom njegovi učenici gledaju doušnika?! Ako se ovako nastavi i Islamska zajednica se zadovolji time da se osobe spomenute u knjizi kao suradnici Udbe u novinama ili pred nekom internom komisijom ispovjede i kažu kako su nevini. ili pak da “prozvani” sudski dokažu da su optužbe u knjizi u cijelosti lažne i iskonstruisane. Allah sve zna. oni spašavali ljude jer nisu o njima govorili sve što su znali itd. negativno govori o onima koji vole širiti ružne vijesti o vjernicima pa kaže: “Oni koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu.v. a neki su neodlučni. sigurno. “Kitabul-hudud”. u osnovi. Datum kreiranja: 27. s.2005 http://www. Šukri H.novihorizonti. muftija ili profesor popne na mimber a džematlije u njemu gledaju cinkraoša. Pitanje: Jedan sam od suradnika Udbe čije ime nije spomenuto u knjizi “Čuvari Jugoslavije”. Njihovim pokajanjem i povlačenjem s javnih funkcija bila bi poslana ispravna poruka mladima koji se danas i koji će se uvijek suočavati s problemom špijunaže i uhođenja. U vjerodostojnom hadisu doslovno stoji: “Ko pokrije mahanu svoga brata muslimana.com Kada bi spomenuti suradnici Udbe na taj način izrazili svoje kajanje i otišli s javnih funkcija. ako je Allah. Oni više zaslužuju da svoje primjere iznesu u javnost. dž. dao da ljudi za to ne znaju. a koji ga jedino pravilno mogu riješiti ako od tih ljudi zahtijevaju da napuste javne funkcije. kako su. Allah će otkriti njegovu i čak ga osramotiti u njegovoj kući. profesora i službenika u Islamskoj zajednici koji nisu povili kičmu i oni. br.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 287 od 416 . 19. tada će oni koji govore: “Sve su hodže iste i svi oni su to radili pa neće jedni na druge. I. dž. otvorio bi put da im drugi oproste i razumiju njihove greške. Sahihu Muslim. ili kada ta mahana ugrožava opće dobro. Allah će pokriti njegovu mahanu na Sudnjem danu. tvoje javno pokajanje.š. nanijeće ogromnu štetu Islamskoj zajednici. kako su cinkarili jer su se morali odazivati na usmene pozive Udbe. Uzvišeni Allah. Ramić. neophodno javno pokajanje ili je dovoljno to što sam uradio? Odgovor: Smatram da je dovoljno to što ste od osoba koje ste spominjali kod Udbe oprost zatražili i da nije potrebno. Naime.11.š. a vi ne znate. Zamislite kako izgleda kad se imam. dr. jer bi pokazao da oni ipak imaju ljudskog dostojanstva. jer svako može pogriješiti i sigurno je da nema nijednog od nas da mu se ime nije moglo naći u zelenoj knjizi da je prošao kroz iskušenja kroz koja su prolazili mnogi koji su se s Udbom suočili. a ko otkrije mahanu svoga brata muslimana. smatram da bi bilo dostojanstveno da Islamska zajednica i muslimani pomognu porodicama tih ljudi dok oni sebi ne nađu odgovarajući posao u Islamskoj zajednici ili van nje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.

da tvoja porodica više voli da im svakog mjeseca doneseš onu malu vojničku plaću. a od kojih će strahovati tvoja porodica bojeći se i dan i noć da ratno iskustvo ne primijeniš u vlastitoj kući. Napominjem da mi život podstanara i nepostojanje nade da ću napraviti kuću u bliskoj budućnosti. Ramić.novihorizonti. žene i djecu. dr. sigurno. smatram da ćeš ti i tvoja porodica. a u drugoj pet stotina hiljada dolara. U takvim uslovima čovjek ne može ostati normalan. tako da mnoge evropske zemlje ne dopuštaju da u Irak idu njihovi vojnici. jer. tako da bi ti vjerovatno bili davani najteži i najopasniji zadaci. Molim Allaha. Ako i poginem. a tebi kao muslimanu nije dozvoljeno da sudjeluješ u okupaciji muslimanske zemlje. c) okupacija Iraka nije legitimna po međunarodnom pravu. Ubijanje nevinih ljudi bi sigurno na tebi ostavilo negativne tragove do kraja života.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 288 od 416 . negoli da dobiju dvije vreće. sigurno biste se našli u situaciji da ubijate nevine ljude. nego da se vratiš iz Iraka pun para. također. Odgovor: Šerijatskipravno gledano. f) iskusili biste. b) Savez iračke uleme oglasio se i rekao da muslimani ne treba da učestvuju u okupacionim snagama. ulažući trud u radu koliko možete. u jednoj tvoje iskomadano tijelo. a i ahiretske posljedice bi mogle biti strašne. Siguran sam. određene nervne probleme već nakon prve patrole. Za godinu dana služenja u sastavu poljskog kontingenta dobio bih sto hiljada dolara. pretpostavljam da čovjek ne može ostati normalan nakon jedne šetnje kao živa meta. jer nije izvedena pod okriljem Ujedinjenih nacija i Vijeća sigurnosti. Interesuje me da li mi je kao muslimanu dozvoljeno otići u Irak? Uslovi su više nego povoljni. a to nije moralno. Zamisli sebe kako ideš ulicama Bagdada očekujući svakog trenutka da te sa neke zgrade ili prozora pogodi snajper ili da u tvojoj blizini iznenada eksplodira automobil-bomba ili bomba zamotana u nekoj kesi ili ostavljena u kanti za smeće. na kraju. Muslimani su dužni da slijede tu fetvu. dž. biti sretniji. d) ti kao vojnik bio bi pod komandom nekog stranog komandanta. jer iračka ulema najbolje poznaje stanje u svojoj zemlji.com Pitanje: Živim kao podstanar sa ženom i djecom i u teškoj sam materijalnoj situaciji. ako pravilno shvatite život i budete zadovoljni s onim što imate.2005 http://www. tebi kao muslimanu tamo nije dozvoljeno ići u svojstvu vojnika iz sljedećeih razloga: a) jer su vojne snage u Iraku okupacione. e) s obzirom da je u Iraku rat između okupacionih snaga i iračkog naroda. jer znaš kako se tretira ubistvo jedne nevine osobe. Datum kreiranja: 27.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. I. Šukri H.Na pitanja odgovora doc. koji o tebi sigurno ne bi vodio računa kao o vojnicima iz svoje zemlje. barem ću nešto osigurati ženi i djeci. teže pada od eventualne pogibije u Iraku. ali sa noćnim morama i živčanim napadima koji će s tobom ostati do kraja života. a ukoliko bih poginuo porodica bi dobila odštetu od pet stotina hiljada dolara. da ti dā strpljenja u iskušenju u kom se nalaziš i da ti dā ono što je za tebe i tvoju porodicu najbolje na dunjaluku i ahiretu.

Supruge su posebno zabrinute zbog takvih postupaka svojih muževa.Na pitanja odgovora doc. sunnet je poslije jacije ići na spavanje. dr. br. Postupci braće na koju se žale njihove supruge očito nisu na liniji sunneta Poslanikovog.novihorizonti. u mnogim hadisima se govori kako je Poslanik.s. s.v. Datum kreiranja: 27. iz prakse Poslanikove.v. šetalištu ili u kafani iza jacije namaza. i da jednu obavezu ne zapostavljaju nauštrb druge. br. s.s. Negativne posljedice boravka na takvim mjestima i kašnjenje kući mogu biti višestruke. ne u prvom jacijskom vremenu. da svoju obavezu prema drugima izvršavaju. a rade ono što nisu obavezni. je rekao: “Najbolji su oni koji su najbolji prema svojim suprugama. Ljeti. Sahihul-Buhari. kao što je bespotrebno kašnjenje kući.a. Interesuje me da li je boravak ispred džamije. a ne sijeliti. šejtan ako ne može čovjeka sprečiti da ne ide na namaz u džamiju može ga zavesti u nečem drugom. sijeli) poslije.a. Međutim.v. te da je poželjno poslije jacije odmah ići na spavanje bez obzira u bilo kom dijelu jacijskog vremena se ona klanjala. Njihovi postupci su posebno problematični ako borave na mjestima koja muslimanu ne dolikuju i ako zbog boravka na tim mjestima svojim očima i ušima čine grijeh. U svakom slučaju.v.s. oni kući dolaze iza ponoći. Tu ostaju i dugo razgovaraju ili odlaze u šetnju..s.a. ali da se klanja prije ponoći.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 289 od 416 .11. ja bih preporučio našoj braći da se drže upute Poslanikove. Samo okupljanje je vrlo često ispred kafića ili na šetalištima koja su puna nemorala. na ulici.a. gradovima okupljaju se skoro svako veče poslije jacije namaza ispred džamija. “Mevakitus-salati”. posebno da rade ono od čega nema koristi. ili da određenu obavezu zapostave. ustvari džahilijjetski običaj noćnih šetnji? Koliko je meni poznato. “Kitabul-menakib”. volio klanjati jaciju malo kasnije.a.s. dakle bez potrebe slušaju i gledaju ono što je grijeh. Šukri H. s. s. 535) Doduše. razumijemo da je jaciju lijepo odgoditi za kasnije. nije volio da se spava prije jacije niti da se priča (tj. ili je pak štetno.2005 http://www. s.. do pred ponoć. Odgovor: Buharija prenosi da Poslanik.a. Dakle. (Buhari. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Sunen. kada je jacija kasno. Poslanik.v.v.s. a neki završe i u kafani.com Pitanje: Neka braća (oženjeni i neoženjeni) u Sarajevu i drugim bh. s.” (Tirmizi. Ramić. Molim Vas za komentar u vezi sa spomenutim postupkom naše braće koja klanjaju jaciju u džamiji. Posebno su njihovi postupci pogrešni ako dovedu do zapostavljanja porodice. a za pretpostaviti je da muževi koji kasno kući dolaze ne izvršavaju svoje obaveze prema porodici. 3830) Bilo bi logično da oni koji klanjaju jaciju u džematu prvi svojim kućama dolaze jer klanjanje u džematu je znak imana.

30.2005 http://www.š. dž.a. tako da u svijetu postoje klinike koje svoje pacijente liječe isključivo vodom. musliman mora slijediti Njegove zakone u prirodi. Uzimanjem gaziranih pića čovjek sebi narušava zdravlje što su jasno dokazala istraživanja na svim naučnim institutima koji se bave problematikom ljudske ishrane.v.š. također. Šukri H. zabranjeno je u malim. Musliman mora voditi računa da piće koje unosi u svoj organizam bude halal.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 290 od 416 .5 posto alkohola ne moraju taj podatak sadržavati u svojoj deklaraciji. 'Kitabulešribe'. Neka su štetna više neka manje.) Siguran sam. ko slijedi Njegove zakone.11.smije li musliman takva pića konzumirati? Odgovor: Musliman je dužan voditi računa o svome zdravlju i haram mu je zdravlje svjesno narušavati. ono što neće poremetiti ljudski razum niti naštetiti ljudskom zdravlju kada bi se uzelo u velikim količinama nije grijeh uzeti ni u malim. 1788. odnosno prirodnih sokova u kojima nema hemijskih sastojaka. Voda je. S obzirom da riječ musliman znači onaj ko je esleme vedžhehu lillahi (ko se predao Allahu. štetnost gaziranih pića nije ista.s. S obzirom da (normalan) ljudski organizam posjeduje imunitet na štetne materije do određene granice.5 posto. pretpostavljam. sa sigurnošću mogu da kažem da je svako gazirano piće štetno. dakle da u sebi ne sadrži nešto što ugrožava ljudsko zdravlje i ne remeti ljudski razum. dr.com Pitanje: U nekim zemljama zakonom je regulisano da pića koja u sebi sadrže manje od 0. dakle uzimati iz prirode ono što mu odgovara. dž. bilo da je u pitanju alkohol ili neka druga supstanca. Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc. Otuda je Poslanik.novihorizonti. Sunen. pa smo ih Mi raskomadali. postavlja se pitanje .) tj. one mu neće naškoditi pod uslovom da ne pređu tu granicu.) Prema tome. s. Ramić. i da smo sve živo od vode učinili? I zar neće vjerovati?' (El-Enbija. Međutim. i ne smije te prirodne zakone zanemariviti ili narušavati. Naravno. S obzirom da u svim gaziranim pićima ima alkohola čija količina ne prelazi 0. Treba uživati u čistoj prirodnoj vodi i prirodnim proizvodima. Uzvišeni Allah kaže: 'Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina. stvorio s obzirom da je dao da najveći procenat u svim živim stvorenjima čini voda. zabranjeno je uzimati i u malim količinama. Mnogi su to već shvatili. najvrednija materija koju je Allah. Na osnovu onog što mi je u vezi s tim poznato.' (Tirmizi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ono što će poremetiti razum i naškoditi zdravlju kada se uzme u velikim količinama. da je čista prirodna voda najbolji lijek za čovjeka. Otuda preporučujem da se čovjek okrene konzumiranju čiste vode. rekao: 'Ono što opija u velikim količinama.

Na pitanja odgovora doc. Doduše.s. svako domaćinsvo koje ima mogućnost za sebe će klati kurban i nije dovoljno da vaš babo zakolje jedan kurban za sve vas. dok platu zarađenu u preduzeću svako zadržava za sebe. dž. među nama postoji istinska sloga. uz napomenu da ima učenjaka koji smatraju da je to dužnost. Ramić. tada nema smetnje da životinja s tom osobenošću bude zaklana u kurban. Pitanje: Odgovor: Zavjetni kurban je potpuniji ukoliko se meso podijeli u cijelosti. najbolje zna. Da. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li se zavjetni kurban mora podijeliti u cijelosti? Kupio sam ovna za kurban i nakon izvjesnog vremena otkrio da je uštrojen. goveče. imate odvojene prihode.) Prema tome. Šukri H. Sve to ukazuje da ste vi. (Vidi: Ibn Madždže. dr. vaše kuhinje su odvojene. dakle da ste svi jedno domaćinstvo. s tim što se u slučaju deve i govečeta može udružiti sedam porodica. da li je dovoljno da babo zakolje kurban za sve nas? Odgovor: Tačno je da je za jednu kuću.) O pitanju dozvoljenosti klanja u kurban uštrojene životinje nema dileme kod islamskih pravnika. Sunen. a i stanovi su vam odvojeni. ukoliko određeni nedostatak neće umanjiti nešto od toga.š. S obzirom na to da je za jednu kuću dovoljno zaklati jedan kurban. tako da se potpomažemo ne gledajući da li će nam pozajmljeno biti vraćeno. Ima li smetnje da se uštrojen ovan bude kurban? Datum kreiranja: 27. jednog za svoju porodicu. Sunen. hadisa u kom on kaže: 'Četvero nije dozvoljeno zaklati u kurban: očito ćoravo. Pitanje: Odgovor: Iz mnogih hadisa razumijemo da se u kurban može zaklati uštrojena životinja.a. tada biste bili tretirani kao jedno domaćinstvo i jedan kurban bio bi dovoljan. babo vas izdržava. pravo mjesto gdje možete dati svoj zavjetni kurban. ovca ili koza. a jednog za svoj ummet.com Pitanje: Babo nas ima petero: tri sina i dvije kćerke. s. 'Kitabul-edahi'. uprkos činjenici da živite pod jednim krovom. ili da je kuhinja zajednička. svakom po sprat. 2420. pa tako i na cjelokupnu vrijednost životinje. To jasno razumijemo iz Poslanikovog. koja određene poslove zajednički rade. četiri odvojena domaćinstva. koliko razumijem.v. ili uštrojenost. Zemlju zajednički obrađujemo i usjeve dijelimo. dilema je u pitanju šta je bolje. 'Kitabud-dahaja'. jer zapreka može biti samo ona mahana koja očito utiče na smanjenje količine i kvaliteta mesa. da je on za kurban klao dva rogata ovna. Smatram da je bolje zaklati uštrojenu životinju jer je njeno meso kvalitetnije i ima ga više. (Vidi poglavlja o kurbanu u hadiskim zbirkama. Najbolje je da s tim mesom obveselite siromahe. 3113. preciznije rečeno za jedno domaćinstvo dovoljno zaklati jedan kurban.v. Prenosi se od Poslanika.11.2005 http://www. dok babo s našom majkom i mlađom sestrom živi u prizemlju. također.' (Ebu Davud. očito šepavo i očito mršavo.) Međutim. br. bilo da se u kurban kolje deva. za one iz njegova ummeta koji nisu bili u stanju zaklati kurban. a Allah.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 291 od 416 . kao što je kusast rep. br. Nedostatak dijela tijela koji se ostranjuje pri štrojenju nije zapreka da uštrojena životinja bude zaklana u kurban.a. eventualno. ipak. U tome su se islamski pravnici razišli. bez obzira što ste u odvojenim stanovima. Napravili smo trospratnu kuću. Smatram da su 'Merhametove' narodne kuhinje. očito bolesno. zatupljen rog.novihorizonti. tj. Prema tome. s.

kaže: 'Kada se (Allahov) rob razboli ili ode na put piše mu se ono što je radio dok je bio zdrav kod kuće.) Prema tome. uz jedan jedini uslov .v. Najstariji brat je želio da to bude jedan dedo iz komšiluka koji je pred rat obavio hadž. Sahihu Muslim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 292 od 416 .s. Ove godine idem na hadž. kako poštuješ prvi propis treba da poštuješ i drugi. da ste me pitali prije nego ste se na to odlučili. da jedan poštuješ. Međutim. jer Poslanik. Interesuje me da li smo ispravno postupili.novihorizonti. isto tako propisano je da osoba koja je na hadžu taj dan ne posti. Šta da radim? Odgovor: Kao što je propisano da osoba koja nije na hadžu posti taj dan. Poslanik. a meni je žao moju tradiciju prekidati. Prema tome.11. Šukri H. dr.2005 http://www. 3823) Pitanje: Ja i moja braća odlučili smo majku poslati na hadž ove godine. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Prema tome.' (Buhari. svi oni obavljaju hadž izvršavajući propisane obrede bez problema. to je nedvojbeno.a. I jedan i drugi propis su iz istog izvora tako da ne bi smio među njima praviti razliku. Čuo sam da hadžija na Arefatu taj dan ne smije postiti. a drugi ne. a alkohol je. jer bi mlađa osoba imala više koristi. 'Kitabuldžihadi ves-sijer'. br. tj. jer si to radio prije nego si krenuo na put. nagradu za post Arefata. inša-Allah. ne znaju ih detaljno. tebi će se pisati da postiš.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno u ishrani koristiti vinski ocat? Smatram da je svako sirće dozvoljeno. najbolje zna. Pretvaranjem alkohola u sirće nestaje svojstvo zbog kojeg je zabranjen. je za sirće govorio: 'Divna li je hrana sirće (ocat). a Allah. Prilikom izbora osobe koja će za našeg babu obaviti hadž došlo je neslaganja. može obaviti hadž za vašeg rahmetli babu na ispravan način. koristeći vodiče koji im objašnjavaju šta treba raditi u određenom vremenu.a. spomenuti dedo.Na pitanja odgovora doc. a za rahmetli babu smo našli bedela.s. Datum kreiranja: 27. pošto sam siguran da spomenuti dedo ne bi znao objasniti propise hadža kada bismo ga upitali? Hoće li njegov hadž biti ispravan za našeg babu ako on ne zna propise hadža? Odgovor: Što se tiče mogućnosti da osoba koja ne poznaje propise hadža tu vjersku obavezu obavi ispravno.v. Ramić. 2774. s.š.' (Muslim. Na kraju smo poslušali starijeg brata. 'Kitabul-ešribe'. sigurno ćeš dobiti. Ipak. S druge strane. Sahihul-Buhari. dž. dok su ostali željeli da nađemo jednog školovanog efendiju koji poznaje propise hadža. preporučio bih vam da odaberete mlađu i učevniju osobu. a to je opijanje. Naime. u suštini.da bude proizvedeno od čiste materije. većina osoba koje odlaze na hadž ne poznaju njegove propise. ukoliko bude pitao i slušao stručne vodiče koji će mu na hadžu biti na raspolaganju. to jest na hadž. a i oni koji nešto od propisa znaju. iako nećeš postiti na Arefatu. s. br. a koja se ogleda u opraštanju malih grijeha iz tekuće i iduće godine. dan uoči Kurban-bajrama. a i propise bi mogla bolje i preciznije obaviti. čista materija. Pitanje: Redovno postim na Dan Arefata.

Poslanik. a Allah. Od Aiše se prenosi da je on. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. Muslim. znaj da svoje ljubavne emocije moraš usmjeravati ka onome što je halal i moraš ih držati pod kontrolom.a. 460. U kontroli ljubavnih emocija može ti pomoći razmišljanje o poslovima koje radiš. Kao muslimanka koja prakticira islam. Sunen. kada bi htio spavati u stanju džunupluka prao spolni organ i uzimao abdest onako kako se uzima abdest za namaz. Sahihu Muslim. čak i kada bi razmišljala o grijehu ili ti grijeh na um padao (s obzirom da šejtan svakome došaptava grešne misli). ne bi za to bila grešna sve dok ne bi svojim organima uradila ili kazala ono što je grijeh. uistinu. Sahihul-Buhari. (Buhari. b) zbog toga što ljubav čine osjećaji koje čovjek nije uvijek u stanju kontrolisati. veli: 'Uzvišeni Allah je. Pokrivena sam i nastojim da svoj život uskladim s propisima islama. prakticirao je da uzme abdest ukoliko bi nešto radio u tom stanju. veli: 'Ne znam da za zaljubljene ima išta bolje od braka.com Pitanje: Odgovor: Desi mi se da moje malo dijete zaplače dok sam u stanju džunupluka. Nadam se da taj recept važi i za djevojke.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 293 od 416 . Međutim. br. 4846) Preporučujem ti. 'Kitabunnikah'. Poslanik. da time što voliš tog mladića ne činiš grijeh: a) s obzirom da ti.š. 'Kitabul-hajd'.v. inša-Allah. br. Molim Vas da li sam griješna što ga volim? Odgovor: Nadam se.v.novihorizonti.v. 'Kitabut-talak'. br. br. Sahihul-Buhari. 279. Šukri H.s. ipak. Poslanik.) Pitanje: Učenica sam srednje škole.a. da se čuvaš beskorisnog razmišljanja i sanjarenja. 4677. a može te dovesti u situaciju da nesvjesno učiniš korak ka grijehu. Poslanik. 'Kitabun-nikah'. preporučio je mladićima da se žene. 'Kitabul-gusl'. bojim se da griješim pošto sam se zaljubila u jednog mladića. s. kako mi se čini. s. 1837) Datum kreiranja: 27. Jedino što bih ti preporučio je da ne budeš u tom stanju bez potrebe. s. a može ti pomoći i post. najbolji lijek.Na pitanja odgovora doc. Mogu li ga u tom stanju podojiti ili se moram prvo okupati? Nije mi poznato da postoji dokaz koji to zabranjuje. ne opterećuje čovjeka više od njegove mogućnosti. ipak. ili da grijeh počiniš. a ako iz nekog razloga to nisu u stanju onda da poste. već ga voliš u smislu da se za njega jednog dana udaš i da ti on bude zakoniti suprug. Dakle. dž. Ta ljubav je još uvijek moja slatka tajna. ne razmišljaš o grijehu. jer će postom ukrotiti svoje strasti.s.s.11.' (Ibn Madždže. što je grijeh. Naime. s. te da uzmeš abdest prije dojenja djeteta. 286) c) čovjek nije odgovoran za ono što mu duša haje sve dok ne kaže ili uradi nešto što je grijeh. dr.s. bilo da je jeo. pošto to može biti gubljenje vremena. sve dok to ne urade ili ne kažu.) Brak je. a na njegovu štetu zlo koje uradi' (El-Bekare. pošto dotični mladić za to ne zna. br. (Vidi: Buhari. Sahihul-Buhari. Ramić.' (Buhari. Uzvišeni Allah kaže: 'Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini.a. spavao itd. oprostio mome ummetu ono što im duše haju.2005 http://www.

novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 294 od 416 . će. zadovoljstva. bilo da ga kupite halal parama. Ukoliko to prethodno ispunite. Treće. pa me interesuje mogu li na času tjelesnog i zdravstvenog odgoja djeci pokazivati vježbe i činiti pokrete pri kojim se ocrtavaju stidni dijelovi tijela? Odgovor: S obzirom da djeca kojoj predaješ nisu punoljetna. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. uz to. vaš kurban. potrebno je da kurban bude nabavljen na halal način.š. Ipak. bilo da je očito ćorav. smatram da to nije v