Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H.

Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Da li djeca kada uče u Kur‘anu moraju biti pod abdestom?

Većina islamske uleme, među kojima su i četiri imama: Ebu Hanife, Malik, Šafija i Ahmed, smatraju da osoba koja dodiruje listove mushafa mora biti pod abdestom. Ovo mišljenje je utemeljeno na pismu (tj.hadisu) koje je Poslanik a.s., poslao Amr b. Hazmu, a u kojem, između ostalog, stoji da Kur‘an ne dodiruje niko osim čista osoba, tj. osoba koja je pod abdestom. (Sunen Darimi, Kitabut-talak, br.2166).Prenose ga još Ebu Davud, Nesai i drugi. (vidi: Nasburraje, 1/196, Nejlul-evtar, 1/205.) Ibn Tejmija prenosi da je Ahmed b.Hanbel rekao: “Nema sumnje da je Vjerovjesnik a.s., to njemu napisao.” (vidi: Fetava Kubra, 1/56.). S obzirom da su šerijatske odredbe upućene punoljetnim osobama, one ne obuhvataju djecu. Međutim, smatram da je bolje da i djeca budu pod abdestom kada dodiruju listove mushafa. Njihov abdest je važeći s obzirom na činjenicu da je dužnost djecu privikavati na namaz od sedme godine, a u desetoj ih i silom natjerati, a znamo da abdest prethodi namazu. Osim toga, uzimanje Uzvišene Knjige pod abdestom je vid poštivanja i lijepo je kad se i dijete tome poduči, makar ono šerijatski bilo neobavezno tako postupati. Što se tiče učenja Kur‘ana napamet, ili iz mushafa, bez dodirivanja listova to je dozvoljeno činiti bez abdesta. Oko uzimanja ukoričenog ili u nešto zamotanog mushafa, bez abdesta, postoji razilaženje. Smatram da je bolje biti pod abdestom, ali kada postoji potreba da se mushaf, koji je ukoričen ili zamotan, uzme ili nosi, mislim da za to nema smetnje. Pitanje: Odgovor: U odgovoru na pitanje da li djeca koja uče Kur‘an moraju biti pod abdestom, vidjeli smo da punoljetan musliman i muslimanka ne smiju dodirivati listove mushafa bez abdesta. Iz ovog propisa možemo zaključiti da je nemuslimanu također zabranjeno dodirivati listove mushafa s obzirom da on ne može uzeti abdest, jer je za ispravnost abdesta potrebno, prije svega, biti musliman. Nadalje, Allahova dž.š. Knjiga zahtijeva posebno poštovanje, a za onog ko u nju ne vjeruje malo je vjerovatno da će joj to poštovanje i ukazati. Koristim ovu priliku da naglasim da muslimani očekuju od nemuslimana da ne skrnave njihove svetinje. Skrnavljenje ove ili neke druge svetinje može proizvesti teške posljedice. Dužnost muslimanskih predstavnika u vlasti je da se bore za zakonsku zaštitu muslimanskih svetinja. U isto vrijeme, od svih muslimana se očekuje da, u granicama svojih mogućnosti, izvrše emanet koji nose na svojim plećima i pomognu nemuslimanima da upoznaju islam i njegove vrednote. Preporučujem našoj sestri da svojoj poznanici pokloni prijevod Kur‘ana te druge knjige koje govore o islamu na naučno utemeljenim osnovama. Preporučujem joj, također, da joj ličnim primjerom, kroz islamski moral i etiku, pokaže ljepote islama. Na kraju želim još jedanput naglasiti da nemuslimani, u skladu sa islamskim učenjem, ne mogu uzimati u svoje ruke mushaf, a mogu ukoliko imaju lijepe namjere uzimati prijevod Kur‘ana i ostale knjige koje govore o islamu, a u kojima se nalaze kur‘anski ajeti. Jedna moja poznanica nemuslimanka me zamolila da joj dam Kur‘an. Mogu li ja to uraditi?

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 1 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Ja redovno kupujem islamske novine. S obzirom da u njima ima kur‘anskih ajeta, molim vas da mi odgovorite šta je najbolje sa njima raditi nakon što ih pročitam?

Odgovor: Sve na čemu se nalazi neko od Allahovih dž.š. lijepih imena ili neki kur‘anski ajet, a što čovjek ne želi više koristiti, najbolje je ukopati u zemlju. Ukoliko to predstavlja poteškoću, to se može spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Dakle, ukoliko neko ima mushaf koji je pocijepan i u kojem se više ne uči, najbolje ga je zakopati u zemlju, a ako za to nema mogućnosti, može se spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Što se pak novina tiče, predložio bih ti da ih, ukoliko su vrijednog sadržaja, po mogućnosti ukoričiš i sačuvaš, jer su novine, uglavnom, vrijedan dokument. Drugo, predložio bih industriji papira da u dogovoru s islamskom zajednicom postavi kontejnere kod svake džamije kako bi muslimani u njih mogli odlagati novine, koje bi, na dostojanstven način, bile prerađene u tvornicama papira. Čini mi se da je potrebno skoro sve novine odlagati na dostojanstven način, jer činjenica je da malo koje od njih u sebi ne sadrže neko od Allahovih dž.š., lijepih imena, s obzirom da imena ljudi kao što su Abdullah i Abdurrahman u sebi sadrže Allahovo dž.š., ime. Ovakvim angažmanom bi postigli više korisnih ciljeva: odložili bi novine koje u sebi sadrže Allahovo dž.š. ime ili kur‘anske ajete na dostojanstven način; zaštitili bi svoju životnu sredinu od zagađivanja; iskoristili bi stari papir i smanjili potrebu za sječom šuma, koje su od neprocjenjive važnosti za održavanje zdrave životne sredine. Nadam se da će oni koji u tom pogledu mogu dati svoj doprinos nastojati da se ovaj problem, s kojim se danas suočava svaki musliman, riješi na najbolji i najkorisniji način. Pitanje: Već nekih pet-šest godina molim Allaha dž.š. da mi podari čestitog muža i lijepu djecu. Međutim, još uvijek se nisam udala. Prestala sam činiti dovu ne zbog toga što sam izgubila nadu u Allaha dž.š., nego zbog toga što mislim da mi je Allah dž.š. dao ono što je za mene bolje. Da li sam pravilno postupila?

Odgovor: Iskrena dova, u kojoj nema harama, uvijek ima svoje pozitivno mjesto zbog toga što je dova srž (suština) ibadeta tj. obožavanja Allaha dž.š. (vidi: Tirmizi, Kitabud-davat.) Nadalje, ispravna dova uvijek biva uslišana, jer Allah dž.š., kako stoji u hadisu kojeg prenosi Ahmed u Musnedu (Baki musnedul-muksirin br. 10709), daje onome ko Ga moli jedno od troje: usliša mu molbu dajući mu ono što moli; toliku mu nagradu ostavi za ahiret; ukloni od njega na dunjaluku nevolju i belaj u visini onoga što moli. Nadalje, u hadisu kojeg prenosi Muslim u poglavlju: Kitabuz-zikri ved-duai vet-tevbeti vel-istigfar, kaže se da Allah d.ž. uslišava molbu svome robu ukoliko ne požuruje. U istom hadisu primjer požurivanja je to kad čovjek moli, ali mu se dova ne usliša, te on izgubi nadu i prestane moliti. Na osnovu prethodno rečenog, preporučio bih našoj sestri da nastavi sa iskrenom dovom Allahu dž.š, jer, ukoliko je dova ispravna, nikada neće biti na gubitku, čak i kad ne bi doživjela da joj se traženo ispuni u toku života. Uz ovo, savjetovao bih je da ne bude previše izbirljiva kod izbora svoga životnog saputnika. Ukoliko je zaprosi čestit vjernik, lijepog morala, neka se odazove, jer možda će Allah dž.š. u tom braku dati veliko dobro.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 2 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Često smo svjedoci kad roditelji kunu i proklinju svoju djecu kada nešto pogriješe. Da li je ovakav postupak roditelja šerijatski ispravan?

Ovakav postupak roditelja je totalno pogrešan i izuzetno opasan. Pogrešan je zbog toga što musliman, u osnovi, treba svim ljudima željeti dobro, a naročito onima za koje je lično odgovoran. Osim toga zabranjeno je neku osobu lično proklinjati. Poslanik islama a.s. nije poslan da proklinje, a on je za nas najbolji i najljepši uzor. Opasan je zbog toga što je roditeljska dova (kletva) primljena (kabul), tako da se lahko može desiti da se takve kletve i ostvare, a roditelj to, uglavnom, ne bi želio. Ja savjetujem roditelje da, prije svega, budu strpljivi sa svojom djecom. Svi ljudi griješe, a od djece se, čiji razum i spoznaja nisu na nivou odraslih, očekuje da više griješe nego oni. Nadalje, preporučio bih roditeljima, da umjesto kletve, upućuju najljepše dove za svoju djecu. Neka mole Allaha dž.š. da im djeca budu lijepa, poštena, čestita, poslušna itd., i neka primjenjuju pozitivne metode odgoja, kako bi eventualne devijacije kod njihove djece što bezbolnije ispravili i pomogli ih da krenu pravim putem. Pitanje: Odgovor: Životinje nisu šerijatski odgovorne za svoja djela i njima nije upućena Objava da bi se njenih propisa one morale pridržavati. Prema tome, pogrešno je o životinjama razmišljati na način na koji se razmišlja o čovjeku u pogledu halala i harama. Međutim, čovjek može biti odgovoran ukoliko životinjama daje hranu koja je štetna po njih, a posebno ukoliko se ta štetnost direktno ili indirektno može prenijeti na ljude. Dakle, ukoliko pomenuta hrana nije štetna po životinje (a odgovor na to treba tražiti od ljekara stručnih po pitanju ishrane životinja), i ne predstavlja direktnu ili indirektnu opasnost po ljude, nema smetnje da se takva hrana daje životinjama, pa makar ona bila zabranjena ljudima da je konzumiraju. Skrenuo bih pažnju da je dužnost prehranjivati zdravom hranom životinje koje se koriste u ljudskoj ishrani, i čije produkte ljudi konzumiraju kako njihovo meso i proizvodi ne bi bili štetni po ljude. Sve eventualne posljedice pogrešne prehrane životinja snosi osoba odgovorna za to, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. Da li je dozvoljeno hraniti goveda prerađenim ječmom iz kojeg su pivovare proizvele pivo?

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 3 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Da li je dozvoljeno uzimati alkohol kao lijek i da li je dozvoljeno uzimati lijekove u čijem sastavu se nalazi i alkohol?

Preferirajuće (radžih) mišljenje islamske uleme (Vidi: Bedaius-sanai, 5/113, El-Muhezzeb, 1/251, Mugni, 4/255.) kaže da je zabranjeno koristiti alkohol i ostalo što opija u svrhu liječenja ili nečeg drugog, jer je Poslanik a.s. rekao: “Allah, uistinu, vama nije dao lijek u onome što vam je zabranio.” (Sahihul-Buhari, Kitabul-ešribe.) Ovaj hadis Buharija prenosi kao mevquf od Ibn Mesuda, dok ga drugi muhaddisi, kao Bejheqi, Ahmed i Ebu Jala, bilježe kao merfu‘. Ibn Hibban ga je okarakterisao kao sahih. Kada je Tariqu b. Suvejdu Poslanik a.s. zabranio da proizvodi alkohol, on se branio govoreći da ga proizvodi radi liječenja njime. Na to mu je Alejhisselam rekao: “On, uistinu, nije lijek, nego je on, uistinu, bolest.” (Sahihu Muslim, Kitabul-ešribe.) Hanefijski učenjaci su rekli da nije dozvoljeno liječiti se alkoholom osim ukoliko se sigurno zna da se njime ta bolest može izliječiti, a nema nešto što bi ga u tom pogledu moglo zamijeniti. U ovom pogledu potrebno je svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da se njime ta bolest sigurno može izliječiti. (El-Hedijje al-allaijje, str. 251.) Šafije uslovljavaju dozvolu upotrebe alkohola u liječenju sa dva uslova: a) da alkohol bude pomiješan sa nečim drugim i da bude rastvoren u njemu; b) da ne postoji neki drugi odgovarajući lijek koji u sebi ne sadrži alkohol. (Mugnil-muhtadž, 4/188.) Izz b. Abdusselam kaže: “Dozvoljeno je liječenje onim što je nečisto ukoliko (osoba) nije pronašla nešto čisto što ga zamjenjuje, jer je dobro (korist) izliječenja i zdravlja potpunije i vrednije od dobra (koristi) izbjegavanja nečistoće. Nije dozvoljeno, po ispravnom mišljenju, liječenje alkoholom, osim kada se spozna da se njime postiže izliječenje, a osoba nije pronašla neki drugi lijek.” (Qava‘idul-ahkam, 1/81.) Na osnovu spomenutih hadisa, te na osnovu šerijatskih principa o općem dobru (masleha mursele) i prijekoj potrebi (daruri), i uzimajući u obzir najjača mišljenja islamskih pravnika, mogu da kažem sljedeće: a) dužnost je izbjegavati upotrebu alkohola i svih proizvoda u čiji sastav ulazi alkohol, b) u slučaju prijeke potrebe (nužde), tj. kad je život u pitanju ili gubljenje nekog dijela tijela, dozvoljena je upotreba alkohola i lijekova spravljenih od njega u granicama potrebe (nužde), pod uslovom da nema drugog odgovarajućeg lijeka. Ovdje je potrebno svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da alkohol (odnosno lijek napravljen od njega) može izliječiti datu bolest, c) ukoliko se alkohol pri spravljanju lijekova hemijskom reakcijom razloži i pređe u neki drugi oblik, takvi lijekovi se mogu nesmetano koristiti, d) kada se alkohol pretvori u sirće to sirće je dozvoljeno koristiti u ishrani; e) ukoliko postoji potreba, a ne postoji adekvatna zamjena, alkohol se može koristiti za vanjsku upotrebu, kao što je čišćenje rana i tome slično, imajući u vidu: 1) mogućnost da se zabrana u Kur‘anu i pomenuti hadisi odnose na unošenje alkohola u organizam; 2) jačinu mišljenja koje kaže da je alkohol kao materija čist, a njegova nečistoća spomenuta u Kur‘anu je nematerijalne prirode (nedžase ma‘nevijje); 3) činjenicu da potreba (hadže) može ponekad dobiti status nužde (darure), a u nuždi je dozvoljeno koristiti, u granicama nužnosti, i ono što je, inače, zabranjeno (haram).

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 4 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Dijete mi je bolesno i leži u postelji od rođenja. Ljekari nisu ustanovili određenu vrstu bolesti. Nedavno mi je jedna prijateljica savjetovala da odem kod neke žene koja gleda u grah, jer ona, navodno, može da mi kaže lijek za moje dijete. Da li je meni dozvoljeno da odem kod nje?

Odgovor: Toj ženi i njoj sličnim osobama nije dozvoljeno odlaziti niti u ono što one govore vjerovati, jer su takve osobe vračari koji tvrde da znaju šta će se desiti u budućnosti (gajb), a Poslanik a.s. je rekao: “Ko ode vračaru pa ga o nečemu upita neće mu namaz biti primljen četrdeset noći.” (Sahih Muslim, Kitabus-selam.) U drugom sahih hadisu on je rekao: “Ko ode proroku ili vračaru i povjeruje mu ono što on kaže, on je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu.” (Ahmed u Musnedu, Baqi musned el-muksirin.) Hadisa u ovom značenju ima puno. Prema tome, tebi je haram toj ženi otići i u ono što ona kaže povjerovati. Preporučio bih ti, ipak, da odeš kod nekoga ko liječi Kur‘anom i svoje usluge ne naplaćuje, da takva osoba provjeri da li je bolest tvoga djeteta povezana sa sihrom (vradžbinom) ili šejtanskim dodirom (messom). Ukoliko se o tome radi, osoba koja liječi Kur‘anom, uz Allahovu dž.š. pomoć i podršku, može pomoći. Osobama koje gledaju u grah, findžan, koje vračaju i bave se sličnim poslovima, preporučio bih da se toga prođu, da se iskreno pokaju Allahu dž.š. i da zatraže oprost od onih kojima su, eventualno, neko zlo nanijele. Odgovornim u Islamskoj zajednici, a naročito imamima koji su svjesni značenja svoga imameta i svoje odgovornosti, skrećem pažnju da su dužni da narod zaštite od varalica koje se na tuđim mukama bogate. Allahov je Poslanik a.s. rekao: “Ko od vas vidi neko loše djelo, neka ga izmijeni (ukloni) svojom rukom (prisilno), a ako ne bude u stanju neka to uradi riječima (neka naređuje i savjetuje da se ukloni), a ako ni to ne bude u stanju, neka ga bar srcem svojim prezire, a to je najslabiji čin imana.” (Sahih Muslim, Kitabul-iman.) Sve one koji varaju ljude, bilo gdje i bilo kako, dužni smo spriječiti, radi dobra svih nas, kako onih koji varaju tako i onih koje varaju. Bilo bi dobro kada bi Islamska zajednica, na osnovu tačne, precizne i naučno utemeljene istrage, označila takve osobe, upozorila svijet na njihove šerijatskinezakonite aktivnosti i zatražila od vlasti da zaštite narod.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 5 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Muslimanka sam koja prakticira islam. Stanujem u soliteru. Prije neki dan umro mi je komšija nemusliman. Iza sebe je ostavio suprugu i kćerku. Svi oni su uvijek bili dobri prema meni. Mogu li da im odem na žalost?

Odgovor: Imajući u vidu da su se Vaš komšija i njegova porodica prema vama lijepo odnosili, da vas nisu zbog vaše vjere iz vaše kuće izgonili, niti se protiv vas borili, nema smetnje da ih posjetite i izrazite im svoje saučešće. Allah dž.š. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Allah, zaista, voli one koji su pravični.” (El-Mumtehina, LX:8.) Poslanik a.s. je rekao: “Kod svega što je živo može se sevab zaraditi.” (Sahihul-Buhari, Kitabul-edeb.) Dakle, ukoliko učinite dobročinstvo svojim komšijama, s obzirom da su takvi, Vi ćete, inšaAllah, za to imati veliki sevab i nagradu i odužit ćete se prema njima, a Vi znate kolike obaveze, po islamskom učenju, ima komšija prema komšiji. Kaže Poslanik a.s.: “Toliko mi je često Džibril oporučivao susjeda da sam mislio da će ga učiniti (zakonitim) nasljednikom.” (Buharija i Muslim.) Ebu Zerru r.a. Allahov Poslanik a.s. je rekao: “O, Ebu Zerr, kada budeš kuhao čorbu, dospi malo više vode pa pošalji svojim komšijama.” (Muslim) Jedne prilike Poslanik a.s. je rekao: “Tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik!” Neko reče: “Ko to, Allahov poslaniče?” Alejhisselam odgovori: “Onaj čiji susjed nije siguran od njegova zla i neprijatnosti od njega!” (Buharija i Muslim). Na kraju, želim da naglasim, da ta posjeta, da bi Vama bila dozvoljena (halal), ne smije u sebi sadržavati bilo šta što je muslimanu zabranjeno (haram), kao što je, naprimjer, naricanje, sjedenje u društvu koje pije alkohol itd. Nemojte zaboraviti da vam je dužnost da, u granicama svojih mogućnosti, prenesete svojim komšijama poruku islama koja je upućena svim ljudima.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 6 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Nastavnica sam vjeronauke. Već od prvog dana angažmana na ovom poslu u dilemi sam da li da učenicima kažem da ne ustaju kad ja ulazim u razred. Još uvijek me muči ovaj problem. Molim Vas da mi pomognete da donesem ispravnu odluku.

Odgovor: Što se tiče tog problema čini mi se da se s njim suočavaju, uglavnom, svi učitelji, nastavnici, profesori, nadređeni i podređeni, a koji žele da praktično primjenjuju i žive islam. Svima njima, u tom pogledu, mogu kazati da literarna značenja vjerodostojnih hadisa upućuju da kolektivno ustajanje na noge nekome, u islamu, je pokuđeno (mekruh) ili pak strogo zabranjeno (haram). Pokuđeno je, ukoliko ustajanje u sebi ne sadrži vid obožavanja, a ukoliko u sebi sadrži to svojstvo onda je takvo ustajanje najstrožije zabranjeno (haram). Jedan od hadisa koji tretiraju to pitanje prenosi Enes r.a. u kome kaže da ashabima niko (od ljudi) nije bio draži od Allahovog Poslanika a.s., ali mu oni nisu ustajali na noge kad bi ga vidjeli pošto su znali da on to mrzi. (Ahmed u Musnedu, Baqi musned el-muksirin; Tirmizi, Sunen, Kitabul-edeb, i rekao za njega da je hasen-sahih-garib.) U hadisu, koji prenosi Muavija r.a., Vjerovjesnik a.s. je rekao: “Ko voli da ljudi pred njim stoje na nogama neka zauzme svoje mjesto u vatri.” (Ahmed u Musnedu, Musneduš-šamijjin; Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb; Tirmizi, Sunen, Kitabul-edeb, i rekao da je hasen.) Ebu Davud bilježi hadis od Ebu Umame r.a., a u čijem senedu ima slabosti, da im je došao Allahov Poslanik a.s. oslanjajući se na štap i oni su ustali pred njim. “Nemojte ustajati kao što ustaju stranci veličajući i slaveći jedni druge.” (Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb.) Iz navedenih hadisa razumijemo da ustajanje u kome postoji veličanje, slavljenje i obožavanje nije dozvoljeno. To znači da ukoliko ustajanje pred nekim ne sadrži u sebi nešto od toga onda je ono dozvoljeno. Zbog toga je islamska ulema rekla da je dozvoljeno ustati pred osobom kad se vrati s puta, ili kad je bila duže odsutna, kao što je dozvoljeno sa njom se rukovati i zagrliti je, ukoliko je to u osnovi dozvoljeno. Isto tako dozvoljeno je da dijete ustane pred svojim roditeljem i da svome roditelju na taj način iskaže svoje poštovanje i brigu. Također, roditelj može ustati pred svojim djetetom ukoliko dijete to zaslužuje. Ovo ustajanje, koje je šerijatski dozvoljeno, je u svrhu izražavanja poštivanja i radi rukovanja. Od Aiše r.a. se prenosi da bi Fatima r.a., kada bi kod nje ušao Vjerovjesnik a.s., ustala, uzela ga za ruku, poljubila ga i dala mu da sjedne na njeno mjesto, a kada bi ona ušla kod njega Vjerovjesnik a.s. bi ustao, uzeo je za ruku, poljubio je i dao joj da sjedne na njegovo mjesto.” (Tirmizi, Sunen, Kitabul-menaqib; Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb.) Kab b. Malik prenosi hadis zabilježen u sahihima Buharije (Kitabul-megazi) i Muslima (Kitabut-tevbe) da kada je ušao u džamiju, nakon što mu je Objavom oprošteno, Talha b. Ubejdullah je ustao, trčeći mu prišao, s njim se rukovao i čestitao mu oprost koji mu je došao od Allaha dž.š. Sve to je posmatrao Allahov Poslanik a.s. i nije negativno reagovao. Kada je Sad b. Muaz došao da presudi u slučaju plemena Benu Qurejza Alejhisselam je rekao ashabima: “Ustanite vašem vođi!” On im je to naredio kako bi mu pomogli da siđe sa jahalice i sa njim se poselamili. (Buhari, Sahih, Kitabul-džihadi ves-sijer, Muslim, Sahih, Kitabul-džihadi ves-sijer.) Imajući u vidu da kolektivno ustajanje pred nekim, ne u svrhu da se s tom osobom rukuje i tome slično, prelazi granicu izražavanja poštivanja i prelazi u veličanje, a ponekad u sebi sadrži i elemente obožavanja, musliman i muslimanka s tim ne smiju biti zadovoljni, ne smiju to željeti i moraju protiv toga reagovati na način za koji se nadaju da će donijeti pozitivne rezultate, a u skladu sa pravilima o suprostavljanju i borbi protiv onoga što je pokuđeno i grijeh. Nadam se da će intelektualci, koji prakticiraju islam, i u tom pogledu uzeti Poslanika a.s. za svoga uzora i na taj način presjeći put koji može odvesti u obožavanje nekoga drugog mimo Allaha dž.š. i odvesti u veličanje i iskazivanje nekome drugom počasti koja pripada samo Njemu. Našoj nastavnici preporučujem da đacima objasni islamski stav po ovom pitanju, naglašavajući druge vidove poštivanja koji mlađi trebaju da izražavaju prema starijima, te da im ukaže da ona ne želi da oni pred njom kolektivno ustaju.
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 7 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Da li je objavljivanje fotografije na zadnjoj strani drugog broja “Novih horizonata” šerijatski opravdano?

Što se tiče objavljivanja fotografija ženskih osoba, nadam se da za to ne postoji šerijatska zapreka pod sljedećim uslovima: a) da je ženska osoba (na toj fotografiji) obučena na način koji je šerijat odredio ženi da se oblači kada se pojavljuje na javnom mjestu, tj. na mjestu gdje bi je mogao vidjeti neko ko joj nije mahrem, a novine su, na izvjestan način, javno mjesto, b) da fotografija bude objavljena na način koji će čuvati inetegritet žene muslimanke i njenu čast. Pomenuta fotografija ne ispunjava prvi uslov jer je odjeća ukrašena i tijesna. Takvu odjeću žena može oblačiti kada je u intimi sa svojim mužem, a ne na javnom mjestu. Prema tome, objavljivanje pomenute fotografije smatram greškom koja se potkrala našoj braći. Molim Allaha dž.š. da oprosti i nama i njima. Pitanje: Odgovor: Muslimanka ima sevab ukoliko se, sa lijepim nijetom, uljepša svome mužu, koristeći ukrase koji se u tradiciji smatraju ukrasom. Ti ukrasi mogu biti različiti. Možemo kazati da su svi dozvoljeni, ukoliko: a) nisu zdravstveno štetni po ljudski organizam, b) nisu specifični za nemuslimane, c) ne postoji neki šerijatski tekst (ajet ili hadis) koji to eksplicite ili implicite zabranjuje. Što se konkretnog slučaja tiče, ne znam da postoji ajet ili hadis koji to zabranjuje, ali isto tako ne znam da je tako nešto postojalo u praksi prvih generacija muslimanki. Pitanje postaje komplikovano s obzirom da postoji mogućnost da se takav postupak protumači kao mijenjanje Allahovih stvorenja, a to bi tada bio šejtanski posao (Vidi: “En-Nisa”, 119.), ili pak da se podvede pod unakažavanje što je hadisom strogo zabranjeno. (Vidi: Buhari, Sahih, “Kitabul-megazi”. Nesai, Sunen, “Tahrimud-demi”.) Ima i onih koji smatraju da to nije unakažavanje. Kada je bivši član Vrhovnog vijeća za fetve u Saudijskoj Arabiji dr. Abdullah b. Džibrin upitan o stavljanju naušnice u nos, odgovorio je da se nada da je to ženama dozvoljeno, kao što je dozvoljeno devi probušiti nos i staviti uzicu kako bi se njome moglo upravljati i da se to ne smatra unakažavanjem. (Fetavil-mer‘e, str. 182, Izdanje “Darul-vatana”.) Da li to šteti zdravlju, ne bih mogao dati naučno utemeljen odgovor. Pretpostavljam da taj čin otvara mogućnost infekcije i da otežava održavanje čistoće nosa, tog tako važnog filtera u našem organizmu, za koji je Poslanik, s.a.v.s., rekao da ga treba pretjerano čistiti, izapirući ga vodom, kada se uzima abdest, osim kada se posti. Također, ne mogu odlučno kazati da je to specifično za neku grupaciju nemuslimana, s obzirom da u tradiciji nekih muslimanskih naroda takav običaj postoji, npr. u Indiji. Što se tiče tradicije muslimana na našim prostorima, čini mi se da to nije u našoj tradiciji. Imam osjećaj da je bušenje rupa na tijelu, izuzimajući uši kod žena, u stvari, povođenje za omladinom sa Zapada, i imitiranje zapadnih “zvijezda i zvjezdica” koje lutaju i tumaraju po Zemlji, u potrazi za nečim što će popuniti prazninu u njiihovim dušama; traženje načina da se izdvoje, pokažu, istaknu, razlikuju od drugih, postanu vječne sa onim što se na kraju pretvara u prašinu. Pretpostavljam da je omladina na Zapadu počela bušiti rupe po tijelu, ugledajući se na afrička plemena koja gaje tu tradiciju. Na osnovu iznesenog, ne bih preporučio sestrama da stavljaju naušnice, osim na uši, kao što je kod nas običaj. U isto vrijeme napominjem, da ne mogu, na osnovu trenutnog znanja, da kažem da je ženama zabranjeno (haram) stavljati naušnice na nos, usne itd. Što se drugog dijela pitanja tiče može se dati decidan odgovor. Naime, ženi je kur‘anskim tekstom zabranjeno (haram) da pokazuje svoje ukrase pred muškarcima koji joj nisu mahrem. (Vidi suru “En-Nur”, 31.) Prema tome, ukoliko muslimanka ne nosi nikab, trebalo bi da takve ukrase skine kada izlazi iz kuće.
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 8 od 416

Da li je muslimanki dozvoljeno probušiti nos, usnu itd. i staviti naušnicu i da li se razlikuje status tog postupka ukoliko muslimanka nosi nikab?

U tom smislu je i predanje zabilježeno u Musnedu. Kada sam.2005 http://www.v. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. (Vidi: Nejlul-evtar.novihorizonti.” “Ovako glasi sahih predanje”. a žena se nije bila okupala. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dat će sadaku od jednog dinara (zlatnika). U Tirmizijinom predanju stoji: “Ako je krv bila crvena. Uz to.11. Naime. s. upitan o slučaju kad muž opći sa svojom ženom dok je u hajzu i on je odgovorio: “Dat će sadaku od jednog ili pola dinara (zlatnika). Jesam li pogriješio i ako jesam mogu li tu grešku nekako iskupiti? Odgovor: Da. dr. 1/278.” (“ElBeqare”. u četiri Sunena i u Musnedu Ahmedovom naveden je hadis od Ibn Abbasa da je Poslanik. Šukri H. rekao je Ebu Davud. Reci: ‘To je neprijatnost..com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 9 od 416 . nakon tako dugog odsustva.‘ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. i ne prilazite im dok se ne okupaju.Na pitanja odgovora doc. učinili ste grijeh zbog toga što ste prekršili jasnu kur‘ansku zabranu: “I pitaju te o mjesečnom pranju. ako je hajz prestao. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.com Pitanje: Za vrijeme ovog rata jedanput sam bio odsutan od kuće više od šest mjeseci. a ako je žuta pola dinara. 222.) Datum kreiranja: 27. onda pola dinara.” Iz tog se može razumjeti da.) Preporučio bih vam iskreno pokajanje (tevbeti-nesuh) koje ispunjava uslove. sunnet je podijeliti sadaku (dobrovoljni prilog) u visini jednog zlatnika (njegova trenutna vrijednost je oko 70 maraka) ukoliko je to bilo na početku hajza i polovinu tog iznosa ukoliko je bilo na kraju hajza. došao kući imao sam intimni odnos sa svojom suprugom koja je bila u hajzu.s.a. Ramić. a kada se okupaju.

Nadalje. itekako.11. nije isti postupak naših djedova koji su pušili. jer kada je u drugom stanju. dobro znamo. nego se uveliko razlikuju. sjedne pored prozora ili iziđe napolje i onoga koji dimom truje i uznemirava cijelu porodicu. ako za pušenje duhana kažemo da je haram. a korist nepostojeća onda. Osoba koja ustrajava u tome očito ima slabosti koje šejtan iskorištava da bi njome manipulisao. uz štetu koju nanosi sebi nanosi i nerođenom djetetu. Mekruhi se mogu. kada se pouzdano utvrdi da mu šteti. Ne. postaje zabranjenim (haram). Ramić. Ukoliko je šteta minimalna (znači ako je djelo bliže dozvoljenosti halalu) onda je to mekruhtenzihen. treba znati da harami nisu uvijek na istom stepenu. zasigurno.2005 http://www. nema sumnje da sve ono što nismo znali da šteti čovjeku. kao grijeha. Kao zaključak. zbog jačine i otpornosti njena organizma koji je dobro uhranjen i koji ima jake odbrambene mehanizme (imunitet). To su djela koja su štetna po čovjeka. kada puši. Nije isti grijeh čovjeka koji ne zna za štetu određenog djela i onoga koji to zna. da označe djela koja je pokuđeno raditi. kao što je pušenje duhana. Nije isti grijeh nepravedno uzeti život ljudskom biću i ukrasti jednu marku. Nije isti grijeh žene pušača kada nije trudna i kada je u drugom stanju. Za djela koja su okarakterisana kao mekruh ne postoji eksplicitno jasan dokaz da su zabranjena (haram). sve je bliži haramu. To bi značilo da je treća cigareta haram. a to možda nije uvijek slučaj. stepenovati. bilo da se njima propušta neka korist ili se čini nešto loše. pa neka o tome svako ko svjesno čini mekruhe dobro razmisli. Dakle. možemo reći da je to haram. to ne znači da je taj čin na stepenu harama kao što je nepokornost prema roditeljima. ovisi o šteti (dakle mjeri se štetnošću) koju pušač uzrokuje sebi i drugima. a naročito svoju malu dječicu koja su rođena sa tako čistim i zdravim plućima. Kada nešto postaje haramom zavisi od više okolnosti. uglavnom. Međutim. a čiji organizam nije tako otporan zbog neuhranjenosti ili nekog drugog razloga. to je daleko manji haram u odnosu na te velike grijehe.novihorizonti. čvrst musliman ne ustrajava u mekruhu. Što je određeni mekruh štetniji po čovjeka. a ako je šteta očita i veća (znači ako je djelo bliže zabrani haramu) onda je mekruhtahrimen. kako fizičkom tako i psihičkom. U svakom slučaju. Datum kreiranja: 27. Šukri H. a sama njegova veličina. od osobe koja puši kutiju-dvije. Novije generacije termin mekruh koriste. mogu da kažem da nije precizno kazati da tri mekruha čine haram.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 10 od 416 . mada se i jedno i drugo ubraja u velike grijehe. također.Na pitanja odgovora doc. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Nije isti grijeh pušača koji. Nema sumnje da je manje griješna osoba koja popuši pokoju cigaretu dnevno što ne uzrokuje nikakve zdravstvene posljedice. Međutim. dr. blud itd. Kada njegova šteta bude očita.com Pitanje: Odgovor: Da li je tačno da tri mekruha čine jedan haram? Starije generacije islamske uleme vrlo često su umjesto riječi haram koristile riječ mekruh. a nisu znali za štetnost duhana i nas danas koji to. Preciznije je kazati da ustrajnost u činjenju mekruha vodi ka tome da to postane haram. imajući u vidu da je puno eksplicitnih i nedvosmislenih tekstova koji čovjeku zabranjuju sve što šteti njegovom životu i zdravlju.

Ako pak postoji bojazan da npr. dž. a posebno kada za tim nemamo potrebe. Kako postupiti sa nađenom stvari kao što je novac. onda nije ni grijeh.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 11 od 416 . da se izgubljeni predmet nalazi kod nas.š. Knjizi. olovka itd. s tim što smo dužni vratiti ga vlasniku bilo kada da se pojavi. b) ili uzeto od osobe koja će to za sebe nepovratno prisvojiti.š.Na pitanja odgovora doc. Ukoliko se pojavi vlasnik. dr. ne boji. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Preporuka bi bila da se u svim prilikama kada sumnjamo da je nešto grijeh. Pitanje: Odgovor: Osoba koja nađe nešto što je druga osoba izgubila.11.. a ne bi bilo ponižavanje kada bi ga nosio u ruci ili tašni. To znači. Ukoliko je u tome vid ponižavanja. Šukri H. preporučio bih svakome da povede računa o Allahovoj. Ramić. pa makar to bilo ispod pojasa.? Datum kreiranja: 27. svjestan činjenice da je Kur‘ani-kerim govor našeg Uzvišenog Stvoritelja. pak to nije vid ponižavanja. na odgovarajući način.. Prema tome. izgubljenu ovcu pojede vuk. izgubljeni predmet trebamo uzeti i čuvati na odgovarajućem mjestu.2005 http://www. dž.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno nositi Kur‘an ispod pasa? Normalno je da svaki musliman. onda ćemo nađenu stvar ostaviti na istom mjestu kako bi vlasnik mogao da se vrati i nađe je na mjestu na kojem ju je izgubio. nastoji da prema toj knjizi izražava svaku počast i da je čuva i zaštiti od bilo kakvog ponižavanja. U tom slučaju. te će novčanik i ono što je u njemu sebi prisvojiti. koji će izgubljeni predmet precizno opisati. da joj svugdje i na svakom mjestu izražava počast i da ne dozvoli bilo šta u čemu može biti koliko trunka ponižavanja. treba to uzeti u dva slučaja: a) ukoliko postoji mogućnost da će to biti uništeno. Ukoliko se ne pojavi izgubljeni predmet može ostati kod nas. u roku od godinu dana dužni smo da oglašavamo. što može biti ponekad slučaj. Naprimjer. a što se smatra vrijednošću. dužni smo mu ga dati. toga klonimo. ponižavanje bi bilo kada bi čovjek stavio Kur‘an u zadnji džep na pantalonama i tome slično. ili izgubljeni novčanik uzme onaj koji se Allaha. U tom duhu treba gledati i na postavljeno pitanje. ako živimo u sredini gdje svijet neće uzeti tuđi imetak. ovisno o okolnostima.novihorizonti. onda je to grijeh (haram). Ukoliko.

kojima je dozvoljeno stupiti u brak. ne smije biti osamljivanja. isti je kao i prije zaruke. dr. upitao ga je da li ju je vidio. Zaruka ima za cilj da pokaže ozbiljnost i da zaštiti djevojke od onih koji žele samo zabavu.s. “Idi. Status zaručnika.a.v. čuo da je Mugire b. Datum kreiranja: 27. “jer tako je sigurnije da ćete se voljeti. može da potraje onoliko koliko je zaručnicima potrebno da se međusobno upoznaju tako da u brak.. ono je nužno potrebno. Prije svega. Šu‘be zaručio neku ženu. rekao je Allahov Poslanik. To upoznavanje mora biti u granicama šerijata. Šukri H. kakav će status imati. ukoliko se u njihovom shvatanju braka i bračnog života ne pojave nepremostive razlike. za vrijeme tog upoznavanja ne smije u razgovoru biti nešto što je inače islamom zabranjeno i upoznavanje ne smije biti korak ka nemoralu.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno izaći sa djevojkom koja mi nije mahrem i šetati (ašikovati) sa njom u prisustvu prolaznika na ulici? Islam ne poznaje zabavljanje i ašikovanje. Kada je Poslanik. odgovorio je Mugire.2005 http://www..s. Upoznavanje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 12 od 416 . Preporučio bih svima da dobro upoznaju osobu s kojom žele stupiti u brak. postaje zabranjenim.a. Nadalje. bilo da je osamljivanje na otvorenom ili zatvorenom prostoru.novihorizonti. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ramić. Islam poznaje upoznavanje budućih bračnih parova. Što se tiče samog upoznavanja. Čim upoznavanje postane korak ka nemoralu. u kome nema grijeha.” (Tirmizi u Sunenu i rekao da je hasen. zavisi od osoba koje se upoznavaju. svako od njih stupi na osnovu znanja da mu druga osoba odgovara za zasnivanje bračne zajednice.Na pitanja odgovora doc. a osamljivanje je kada se jedno muško i jedno žensko. Prema tome.11. nakon zaruke. s.v. osame tako da ih treća osoba ne vidi. “Nisam”. pa je vidi”.) Upoznavanje treba da bude nakon obećanja (zaruke) da će momak i djevojka stupiti u brak.

s. ukoliko se njihovi postupci razlikuju od Poslanikove. Na kraju. očekuje se da budu živi primjer Alejhisselamovog. prakticiranja islama. to djelo ćemo smatrati ispravnim i dobrim. učenice medresa i njihove profesorice izlaze na ulicu gologlave. Datum kreiranja: 27. što je.š. Da li je moja supruga u pravu kada se poziva na njihove postupke? Odgovor: Pitanja ovakvog sadržaja mi često dolaze..). Na osnovu iznesenog. Međutim.a. njihovih profesorica i ostalih muslimana i muslimanki koji su u poziciji da se svijet. Naime. Ramić. Upravo zbog toga. je sljedbenicima islama odredio da im uzor bude Njegov Poslanik. prakse to znači da oni griješe i mi ih u tome ne bismo smjeli slijediti. učenice medresa ili njihove profesorice.11..v. možemo kazati da Vaša žena nije u pravu kada kao izgovor za nepokrivanje uzima primjer pomenutih sestara koje nisu pokrivene. Ona ukazuju na problem s kojim se susreću oni koji ne poznaju učenja islama malo bolje. elhamdulillah. (Vidi suru “El-Ahzab”.Na pitanja odgovora doc.š. islamska ulema naglašava da svaki postupak. svako ljudsko djelo treba staviti na vagu Kur‘ana i sunneta. te ako ne budemo mjerili ispravnost njihovih postupaka možemo i sami pasti u greške.. riječi. Mada je ona. Šukri H. Kao izgovor ona često navodi da supruge uglednih profesora islamskih nauka. na njih ugleda. a ne profesori islamskih nauka. znam da bi mnogi profesori bili sretni kad bi se njihove supruge islamski oblačile. pa ako se bude slagalo sa Allahovom dž.a. Znam da mnoge od tih sestara znaju da griješe. ponekad slučaj. učenica medresa.. Otkako sam počeo prakticirati islam. 21. ali nije normalno da grešku svjesno odobrava.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 13 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s. Posebno skrećem pažnju svakom muslimanu i muslimanki da je neophodno svačija djela i postupke stavljati na tu vagu jer ljudi. Allah.s.com Pitanje: Profesor sam na jednoj visokoškolskoj ustanovi. Islamska ulema kaže da je najsigurnije slijediti onog učenjaka koji je preselio na ahiret kao vjernik. zbog te pozicije. svi ljudi bez izuzetka. nažalost. jer dok je čovjek živ podložan je iskušenjima i može skrenuti s pravog puta. znam da mnogi puno pate zbog toga. griješe. skrenuo bih pažnju da je normalno da čovjek pogriješi. Od profesora islamskih nauka. želja mi je da se i moja supruga islamski pokrije.v.v.2005 http://www. s.novihorizonti. s. dr. počela redovno klanjati. dž. ali ne mogu savladati svoju slabost.s. a ako ne onda ćemo to djelo smatrati nepodobnim. sa pokrivanjem ide malo teže.a.

treba da zahtijevaju da i oni poštuju njih. zaključio sam da to zavisi od odnosa nemuslimana prema muslimanima. Ibn Ebi-Muhajriza. Smatram da nema smetnje da musliman prvi pozdravi nemuslimana. Allah. Ono što se sada događa je negiranje osnovnih ljudskih prava. Ramić.” (Sahihu Muslim bi-šerhin-Nevevi. na osnovu pomenutog ajeta. ne mora Datum kreiranja: 27.v.” (El-Mumtehina. a to je jedno od mišljenja naših učenjaka. Međutim. Allah. bez sumnje je vid dobročinstva i.s. tj. r. da poštuju njihovo pravo na vlastitu kulturu i tradiciju. čuo ezan sa travničkih džamija. Hadise kojima se zabranjuje nazivanje selama nemuslimanima bilježe Muslim u “Kitabusselam”. 14/145.. pak. pa im nemojte prvi nazivati selam.a. jer BHT nije samo njihova. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Šukri H.) Nevevi dalje kaže: “To što smo spomenuli u vezi s našim mezhebom zastupa većina uleme i prve generacije općenito. pa kada vam nazovu selam.v. Još bih samo skrenuo pažnju da muslimani. to dobročinstvo možemo učiniti i nemuslimanima. od Ebu Basre (Musnedul-qabail br.. a dužnost je (vadžib) uzvratiti im pozdrav tako što će se reći “ve ‘alejkum” (i na vas) ili samo ‘alejkum” (na vas). mora izvinjavati što se.s. 2163 dalje navodi hadise u kojima Poslanik. tj.” Primjenjujući usulsko pravilo da u slučaju postojanja dva dokaza. na BHT. da ne bude od onih koji zbog vjere muslimane protjeruju iz njihovih kuća ili se protiv njih bore. LX:8. vi recite samo “ve ‘alejkum” ( i na vas).v. tada se u obzir uzima specifični dokaz kojim se tumači namjera i značenje općeg dokaza. pa prema tome ni da mu uzvrati na njegov pozdrav. Nevevi. pod uslovom da prema nama imaju lijep odnos.s.11. od kojih je jedan opći. Ebu Umame.com Pitanje: Odgovor: Da li je muslimanu dozvoljeno da prvi pozdravi nemuslimana? Islamska ulema.) prenosi da je Allahov Poslanik. dr.2005 http://www. onda i pozdravljanje mora biti multi i to pitanje treba da bude u domenu slobodnog izbora svakog novinara. imam Ahmed. dž. smatra da je dozvoljeno da im prvi nazovemo selam. multivjerska. kako poštuju nemuslimane koji zaslužuju da budu poštovani kao ljudi. Nevevi. voli one koji su pravični. ne usuđuje da nazove selam. najbolje zna. pod uslovom da nemusliman bude od onih koji imaju lijep odnos prema muslimanima. gospodo na telviziji! Muslimanima ne smeta kada čuju na telviziji “dobar dan” i “dobro veče”. jer je Poslanik. Ebu-Busrin hadis je specifičan i određuje da se ta zabrana odnosi na period kada se muslimani nalaze u ratu sa nemuslimanima. Tirmizi u “Kitabus-sijer” i “Kitabul-isti‘zan vel-adab” i Ahmed u Musnedu od Ebu Hurejre. (Vidi: Nevevijev komentar na Muslimov Sahih..a. koju oni ipak najviše finansiraju. Muslimanima smeta da se hadži Senad Hadžifejzović. u svome Musnedu. Naime. eksplicite rekao: “Mi sutra krećemo na židove pa im nemojte prvi nazivati selam…” Iz tog razumijemo da onda kada nemuslimani imaju lijep odnos prema muslimanima. ta zabrana. dok se novinarka uživo javljala u dnevnik iz Travnika. 14/144-147.š. s. da sa nama ne ratuju niti nas iz naših domova proganjaju zbog toga što smo mi pripadnici islama. u vezi sa nazivanjem selama nemuslimanima i uzvraćanjem na njihov selam nema jedinstven stav. tako da se. zabranjuje da se nemuslimanima naziva selam.a. ali im smeta da njihov pozdrav “esselamu alejkum” (neka je mir i svako dobro s vama) bude eliminisan i zabranjen na televiziji. Ako je BH multietična. komentarišući hadis br. u vezi nekog pitanja. Jadno je da se nijedan novinar musliman-vjernik. Jedna skupina. čini mi se u strahu i panici. s.novihorizonti. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. zaista.) Proučavajući to pitanje. s. a Allah dž. Hadisi koji zabranjuju muslimanima da nemuslimanima prvi nazivaju selam su općeniti i obuhvataju i ratno i mirnodopsko stanje. ako crkva zazvoni. 26694. 26695.Na pitanja odgovora doc. a drugi specifičan za to pitanje.) Nazivanje islamskog pozdrava-selama. Našem Senadu savjetujem da vodi računa da mu se novinarka sljedeći put javlja ispred neke travničke crkve. tada nema smetnje da musliman nemuslimana prvi pozdravi i da mu na pozdrav uzvrati. niti ratuju protiv njih zbog vjere njihove.š. odnosi se na situaciju kada se nemuslimani bore protiv muslimana i kada prema njima nemaju lijep odnos. rekao: “Mi sutra krećemo na židove. u komentaru Muslimovog Sahiha kaže: “Naš stav je da je haram prvi im nazvati selam.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 14 od 416 . To se prenosi od Ibn Abbasa.. kada ih ne progone iz njihovih kuća.

. svoju braću i sestre koji su sa njim studirali na univerzitetu Wales u Velikoj Britaniji.com zbog toga izvinjavati. vjeru. dostaviti i objasniti svim stanovnicima zemaljske kugle.. Naime.š. etičkim. da se upoznaju s izvornim islamom. Dok ovo pišem sjetih se riječi jednog mladog Nijemca koje je izgovorio na kongresu islamskih aktivista. samo za sebe. Interesuje me da li sam dužan da aktivno učestvujem kao da‘ija. smatram da je svako dužan odužiti se u tom pogledu u granicama svojih mogućnosti. kulturnim. koji se vratio u islam. da pozivam nemuslimane u islam i tumačim Allahovu. dž. Ono je korisno i potrebno je da među nama ima skupina koje će to profesionalno raditi. To vam nikada neću oprostiti.” Isto tako. nemorala i podzemlja. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Meni se jako dopada tumačenje stočetvrtog ajeta sure “Al-Imran” da svi mi treba da budemo ummet koji poziva na dobro. Izvršavajući tu svoju dužnost. On je nas. dr. ti ćeš. kršćanima. moralnim. Poštovani brate.” govorio je on. “da ja volim svoga oca i nije mi svejedno što će on u vatri gorjeti. ali. te je živio i umro u zabludi. dž. jer da im je bilo potrebno crkava u Travniku. jer će ih islam usrećiti. tako i onima koji žive u njihovoj sredini. hindusima i sljedbenicima svih ideologija i pravaca. Osim toga. bez obzira što nisi završio medresu. nego trebaš da je dijeliš i sa drugima. Muslimani su obavezni ispravno i tačno islam prezentirati.2005 http://www. Šukri H. pravnim. ukoliko ga istinski prihvate. kako bi oni mogli da se upoznaju sa svim sredstvima islama. Pitanje: Student sam medicine. nemoj dozvoliti da te sutra. Sarajevu i mnogim drugim mjestima danas ne bi bilo. a u kojima ih je oštro napao rekavši da su oni odgovorni što njegov otac nije upoznao islam. nego je emanet koji su oni dužni prenijeti. židovima. inša-Allah. na budućem svijetu. muslimani izvršavaju moralnu obavezu prema njima. potrudi se da u granicama svoga znanja istinu islama preneseš na druge. Siguran sam da si ti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 15 od 416 . Datum kreiranja: 27. često se sjetim kritika brata Bilala. jer nema sumnje da je zadržavanje. “A znate”. Iskoristi svaku priliku da pozivaš sve ljude. s obzirom da nisam završio medresu? Odgovor: Islam je vjera koju je Allah. Gdje ste vi do sada bili. kolege iz studentskih dana. tvoje kolege optužuju da im nisi objasnio islam mada si ga poznavao. nakon što su ga njegovi roditelji odgojili u kršćanstvu. bez obzira kakvih ideologija i pravaca bili sljedbenici. Ramić. Islam nije vlasništvo onih koji su trenutno njeni sljedbenici. Ukoliko budeš djelovao kao da‘ija. poslao svim ljudima bez obzira ko oni bili. političkim.š. skinuti teret emaneta koji nosiš na sebi kao musliman. kao sljedbenik islama jako sretan i smatram da tu sreću nemaš pravo zadržavati samo za sebe. “Ja znam kako je živjeti u ćafirluku.Na pitanja odgovora doc. rekao im je. neke općekorisne stvari veliko zlodjelo prema sebi i prema drugima. brat Bilal je nekada radio u birtijama kao izbacivač i upoznao svijet droge. kako na svoje potomstvo. Muslimanima takvo izvinjavanje nije potrebno. ipak. imajući u vidu da emanet islama nosi svaki musliman. U isto vrijeme. Ono o čemu treba voditi računa jeste da o islamu ne govoriš ono što ne znaš. kritikovao govoreći da smo izuzetno pasivni i da ne radimo dovoljno na propagiranju islama. ekonomoskim itd.novihorizonti. muslimani tako skidaju sa sebe obavezu i odgovornost za koju će biti pitani na Sudnjeme danu. zašto ste islam skrivali za sebe.11. a koje su roditelji odgojili u islamu.

Na osnovu pomenutih dokaza. tj. “Kitabus-salat”. ali ipak ubija.s. bilo prije izlaska sunca ili poslije.novihorizonti. poslije).a. “Kitabud-da‘vat”. izgubljenih radnih sati. s. socijalnih i društvenih problema koje uzrokuje pušenje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a to je.s. neka ih klanja (tj.s.a.)? Datum kreiranja: 27. za vrijeme jednog pohoda sa ashabima prespavao sabah-namaz. jer u nas većina stanovništva puši. bez sumnje. Husajna da je Poslanik. Treba napomenuti da je poželjno i ostale pritvrđene sunnete naklanjati kada se propuste. Preporučio bih vam da se potrudite i nađete drugi odgovarajući posao.s. za razliku od Velike Britanije.” Buharija. Klanjao je dva rekata sunneta. Ramić. ukoliko nemate drugog načina da obezbijedite sredstva za normalan život Vas i Vaše porodice koju ste dužni izdržavati.a. Još potpuniji je takozvani ibrahimijski salavat koji učimo na etehijjatu. s. što znači pola sevaba. Muslim i drugi prenose od Imrana b.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno raditi u tvornici cigareta? Tvornica cigareta proizvodi otrov kojim truje ljude.11.v.s. Allah će na njega donijeti deset puta. s. Alejhisselam je pola te izreke.a. dr.a. s. (Vidi: Tirmizi. Na poslu u tvornici cigareta možete ostati ukoliko za to postoji prijeka potreba (darura). s.). s. Jeste da taj otrov ubija postepeno. Prošlog mjeseca američka vlada je tužila duhansku industriju i podnijela zahtjev za ogromnom odštetom kako bi kompenzirala štetu koju trpi država liječeći pušače.v. jer time nanosi štetu čovjeku. a zatim farze. mislim da je za postizanje potpunog sevaba za salavat potrebno kazati sallahu ‘alejhi ve sellem (skr.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 16 od 416 . To možemo razumjeti iz mnogih hadisa.a. Pitanje: Odgovor: Poslanik.v.Na pitanja odgovora doc. Siguran sam da su statistički podaci i kod nas poražavajući. Sačekali su da sunce odskoči.s.a. bilo da ih je propustila zbog opravdanog razloga ili ne. musliman ne bi trebao da učestvuje u proizvodnji cigareta.v. Sunčeva toplota ih je probudila.2005 http://www. a. s. Pitanje: Odgovor: Sabahski sunneti su pritvrđeni sunneti (sunne mu‘ekkede). Upravo zbog toga.v. Šukri H.) kad se spomene Poslanikovo ime ili je potrebno kazati sallallahu ‘alejhi ve sellem (skr. grijeh. naredio da se prouči ezan.v. Sunen. U Velikoj Britaniji godišnje umre više od sto i dvadeset hiljada ljudi od bolesti kojima je uzrok pušenje. pa onaj ko to čuje ne donese salavat.” (Muslim.s. Ukoliko osoba zaboravi da klanja sabahske sunnete da li ih treba naklanjati? Da li je dovoljno reći alejhisselam (skr.v. Prema tome.s. te mnogih drugih zdravstvenih.) Poslanik. Bejheqi prenosi od Allahovog Poslanika. je rekao da je škrtica onaj u čijem prisustvu se spomene njegovo ime. poželjno je da ih naklanja. Npr. kad god se osoba sjeti da ih je propustila. Sahihu-Muslim.) Iz mnogobrojnih hadisa i prakse ashaba možemo razumjeti da je potpun salavat izgovor sallahu ‘alejhi ve sellem. je takođe rekao: “Ko na mene donese salavat jedanput. da je rekao: “Ko ne klanja dva rekata sabahskog sunneta prije nego sunce iziđe. zatim je Vjerovjesnik.

) Lice kod žene ima status glave kod muškarca u pogledu pokrivanja. br.” (Buhari. rekao u hadisu koji prenosi Ibn Omer.a.) Pitanje: Pročitala sam da je u Zenici obavljeno vjenčanje između jednog bračnog para i između njihove djece iz prvog braka.com Pitanje: Odgovor: Vi vrlo često na kraju svojih odgovora kažete “Allah najbolje zna”. nego znače da je to ipak ljudski odgovor koji je podložan grešci. Babu ma junha minet-tibi lil-muhrimi vel-muhrime”.a. Ramić.” (Vidi. U isto vrijeme.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 17 od 416 . 4/63.s. Pitanje: Odgovor: Ženi nije dozvoljeno nositi nikab dok je pod ihramom.s.) U drugom hadisu stoji da se ihram žene ogleda u tome da joj bude otkriveno lice i da nema rukavica. Vidi: Fethul-bari. 1999. i druge hadžinice kad su na hadž išle sa Allahovim Poslanikom. Kada bi naišli pored nas.2005 http://www. Datum kreiranja: 27.s. r. 1838. dr. Tako su postupale Aiša.a.s. “Kitabuliman”.v. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Da. a mi smo bile pod ihramima sa Allahovim Poslanikom. novembar.) Oni su govorili “i Njegov Poslanik” jer je Muhammed. s. nakon što su njih dvoje konzumirali brak ili da se njegov sin oženi sa ženom s kojom je njegov babo sklopio bračni ugovor. a ako je to svjesno uradila. Nakon Poslanikove. i praksi njegovih ashaba.v. treba napomenuti da riječi “Allah najbolje zna” ne znače sumnju u dati odgovor.a. jer je Poslanik. ukoliko pored nje naiđu muškarci koji joj nisu mahrem. mi bismo svoje džilbabe sa glave stavljale preko lica.Na pitanja odgovora doc. Žena može.s. “Kitabu džezais-sajdi. Zabranjeno je da njen sadašnji muž oženi njenu kćerku iz prvog braka. s.” (“El-Alem el-islami”.” (Prenosi Ebu Davud i El-Esrem. upitao o nečemu. naprimjer.novihorizonti.v.a. Abdullah Ali Šejh kaže: “Ukoliko je obukla nikab nenamjerno. ili u postu od tri dana ili davanju hrane za šest siromaha. dok je pod iharamom.a.v. to ima utemeljenje u sunnetu Poslanikovom. 1625. Naime u mnogobrojnim hadisima preneseno je da su ashabi u mnogim situacijama.11.a.s. poznati hadis koji govori o imanu. a Allah.š. za vrijeme obavljanja hadža ili umre. bio među njima i mogli su ga pitati i tražiti od njega odgovor. s. smrti nije preostalo ništa drugo. niti oblačiti rukavice. da lice za trenutak pokrije dijelom svoje mahrame. islamu i ihsanu u Muslimovom Sahihu. 14. onda nije ništa obavezna.s. dužna je učiniti iskup koji se ogleda u klanju ovce. majka je svoju kćerku iz prvog braka udala za sina svog sadašnjeg muža. je jedini koji sve zna i koji sve najbolje zna. s. tj.v. s. dok je osoba pod ihramima. Aiša kaže: “Skupine jahača su prolazile pored nas. može nositi nikab? Odgovor: Da. Upitan o tome kakav je status žene koja nosi nikab dok je pod ihramom vrhovni muftija Saudijske Arabije Abdulaziz b.v. dž. Sahihul-Buhari. Šukri H. Da li je to šerijatom dozvoljeno? Da li žena. str.a: “I žena pod ihramom ne smije nositi nikab. s. govorili: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. s.a. r. pa kad bi prošli mi bismo ga otkrile. a naročito kada bi ih Poslanik. nego da čovjek kaže: “Allah najbolje zna” i tako potvrdi tu činjenicu i iskaže svoju ljudsku slabost. hadis br. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. to je dozvoljeno i nema smetnje da se njihova djeca iz prvog braka uzmu.

) On je do tog zaključka došao analogijom (kijasom). Poslanik. kako se navodi u mnogim hadisima.com Pitanje: Odgovor: Da li je ženama dozvoljeno bojenje kose? Upotreba kne za bojenje kose. jer su muslimanke bojile knom (knile) svoju kosu i u vrijeme Poslanika.v. Zbog toga. dž. savjetujem svim našim muslimankama da se klone salijevanja strave. Nevevi kaže u El-Medžmu‘u da je mustehab (lijepo) upotrebljavati knu u tu svrhu. je eksplicite zabranio da muškarac boji kosu u crno u hadisu koji se prenosi od Džabir b. Njihov argument je da je to mijenjanje Allahovih. u nadi da će to ojačati bračnu zajednicu i usrećiti bračne parove.11. u tom slučaju neki smatraju da je bojenje zabranjeno. dž. Poslanik. Abdullaha da je Poslaniku.a. s. dakle boje koja se smatra lijepom.a. Smatram da navedeni argumenti ne stoje i da je ženi dozvoljeno bojiti kosu s tim da izbjegava crnu boju. stvorenja ili poistovijećivanje sa nemuslimankama. na dan oslobađanja Meke. Smatram da to nije poistovjećivanje. Učenje sura naopako pri salijevanju strave govori da su to džinovska i šejtanska posla.a. Da je taj postupak imao status poistovjećivanja sa nemuslimankama ili mijenjanja Allahovih. za to nema nikakve smetnje ukoliko žena ima sijedu kosu. ali da izbjegavaju crnu boju. stvorenja. Naime. kako bi izbjegla varanje koje je u islamu najstrožije zabranjeno. Ramić. dž. stvorenja. praksom koja je u BiH vrlo raširena? Datum kreiranja: 27. (Vidi: Muslim.s. došao Ebu Kuhafe. Nije dozvoljeno stavljati na nokte lak koji sprečava da voda dopre do njih. Ja bih preporučio ženama da boje svoju kosu bojom koja se dopada njihovim muževima.) Što se tiče korištenja drugih boja. dozvoljena je. kada salijevaju stravu. s.s. Prema tome. salijevanje strave i tome slično je zabranjeno (haram).v. uz napomenu da djevojka mora da obavijesti svoga zaručnika ukoliko je promjenila boju svoje kose. što mnoge žene. bi im to sigurno zabranio. Posebno.v.š. Ukoliko su učile sure naopako.š. najbolje zna. br. ElMedžmu‘.v.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Odgovor: Salijevanje strave je pagansko vjerovanje i nema utemeljenja u šerijatu.a. naredio je da mu oboje kosu. Šukri H. smeđe ili neke druge boje.š.v.2005 http://www.v. “Kitabul-libasi vez-zine”.š. Ukoliko svjesno to nastave raditi. koja je hadisom zabranjena. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 18 od 416 . On isto tako kaže da nema razlike između muška i ženska u pogledu farbanja kose u crno.novihorizonti. (Vidi: Nevevi. s. Sahih Muslim. Ukoliko žena ima kosu crne. koji je bio potpuno bijele kose. dž. koja ima utemeljenje u šerijatu.s. mimo crne. salijevanjem strave. a Allah. Poslanik. dž. s.š. niti u praksi prvih generacija muslimana.a. neka odmah prestanu i iskreno se pokaju Allahu. Kod njih je postojala rukja (odučavanje).s. tako da je to zabranjeno i žensku kao i mušku.a.s. u tom pogledu zabrinjava. Željela bih da mi pojasnite islamski stav u vezi sa tzv. dr. Ne spominje se da je tako nešto postojalo u praksi Allahovog Poslanika. s. dlanova i tabana itd.s. 2102. a ne bi im to preporučio. uče naopako kur‘anske sure što je najveći grijeh koji može izvesti iz islama. neka znaju da tim svojim postupkom izlaze iz islama. 1/324. niti mijenjanje Allahovih. s.

sa sigurnošću možemo kazati da tu dovu nije dozvoljeno širiti.da u njoj ima dova koje nemaju utemeljenja u šerijatu.š. Jeste da Allah.š. Da su pisac i prevodilac dove bili svjesni njene opasnosti i opasnosti njenih “dobrota”. da ih nagradi za njihovu lijepu namjeru.Na pitanja odgovora doc. 3.novihorizonti. nekada Allah. Ni ta tvrdnja nije utemeljena. Arš dova.s.da će bolesniku koji prouči tu dovu Allah dati lijek. ali su dobrog i ispravnog značenja. Molim Allaha. isto kao i šehid koji je poginuo na Allahovom putu boreći se da Allahova riječ bude gornja.).da u njoj ima kur‘anskih dova i dova koje su prenesene od Poslanika.a.a. Nadalje. ispuni nekome želju na dunjaluku.š. 2.v. dž. U “dobrotama Arš dove” se dalje navode izreke četverice hulefai-rašidina u kojima oni govore kako su im se sve želje ispunjavale kada su učili tu dovu. griješiti koliko hoće. 107.” (Muslim. a i ono što im se pripisuje ima u sebi tajnovitu mahanu te se zbog nje to ne može prihvatiti. između ostalog.a. dž. s.s. To znači da čovjek može raditi šta hoće.a.11. te činjenicu da u njoj ima pogrešnih rečenica.s. Imajući u vidu da ne postoji hadis koji govori o Arš-dovi. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 2. Na kraju “dobrôta Arš dove” traži se da se dova nosi uza se ispisana arebicom. a nekada to ostavi za ahiret. da je Allahovo. na čelu Israfilovom i na dlanu Azrailovom. Šukri H. a posebno je haram u spomenute “dobrote” vjerovati. Ja ne sumnjam u lijepu i iskrenu namjeru pisca i prevodioca ove dove. Datum kreiranja: 27. Ja u takvu tvrdnju sumnjam jer Poslanik. 4. na 155 str.š. najbolje zna. neće ostaviti prazne ruke onoga ko Ga moli. kao npr. u činjenici da se nisu sve njihove želje ispunile. dž. ali se muslimanima mora skrenuti pažnja na sve greške koje se u njoj nalaze i na veliku opasnost koju takve novotarije kriju u sebi. Međutim. Prevodilac još napominje da je to samo dio njenih dobrota. s. koje su spomenute u ćitabu “Durranil .a. biti udovoljeno.2005 http://www. stavljaju riječi koje on nije rekao. a Allah. npr.š. nije to rekao. ali da bi dova bila primljena.v. jer da bi bila utemeljena mora biti prenesena ispravnim senedom i ne smije u sebi imati neku tajnovitu mahanu. važno je da samo jedanput ovu dovu prouči i on je džennetlija. treba ispunjavati određene uslove o kojima se ovdje ne govori. “Kitabul-‘ilm”. s. dr. na jednom mjestu umjesto mesir (stjecište) piše makir (varalica). dž.š. hadis br.da u ovoj dovi ima puno štamparskih grešaka koje ponekad suštinski mijenjaju značenje. bilo da se ona odnosi na ovaj ili budući svijet i da će Allah spriječiti da mu neprijatelj ili bilo ko drugi načini neku štetu. Ko imalo poznaje islam svjestan je da je takva tvrdnja u potpunoj suprotnosti sa njegovim temeljnim principima. rekao sljedeće: 1. To je vrlo opasna tvrdnja. Sahih Muslim. ime napisano na Džebrailovom krilu. da su bili svjesni njegova hadisa: “Ko na mene svjesno slaže. dž. da su bili svjesni zabrane da se u usta Poslanikova.v.s.da ko ovu dovu prouči jednom u životu ući će u džennet a da neće polagati račun bez obzira koliki grješnik bio.com Pitanje: Odgovor: Nedavno mi je do ruku došla tzv. da se uči na nafila-namazima i da će sve što čovjek zaželi od Alllaha.Durin-nazim”.v. Takvu tvrdnju možemo provjeriti i praktično se uvjeriti u njenu ispravnost. 3. U konkretnom slučaju sened se nigdje ne spominje. na Mikailu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 19 od 416 . iako je čovjek molio da mu se to da na dunjaluku. oni to nikada ne bi uradili. s. Ta tajnovita mahana ogleda se.v. jer one mogu čovjeka odvesti na totalnu stranputicu. s. ono što je u vezi s ovom dovom daleko problematičnije i opasnije jesu “dobrote Arš dove”. Ramić. Da li je ova dova šerijatski utemljena i mogu li je širiti dalje? Čitajući tu dovu primijetio sam sljedeće: 1. neka sebi traži mjesto u Vatri. To je neutemeljena tvrdnja. Naime u njima se kaže da se pripovijeda da je Melek Džebrail Allahovom Poslaniku. jer može navesti čovjeka da se osloni na dovu i tako ode u zabludu.da u njoj ima dova koje nisu prenesene od Poslanika.s.da će svaka želja biti ispunjena.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 20 od 416 . kao što je Nur-dova. Šukri H. a da mi. jasno je svakom ko poznaje islam i njegove propise da je Nur dova izmišljena i pripisana Poslaniku. pa čak i ako se to dijametralno suprostavlja učenju islama.v. dž. s. prenosim vam pomenuti odgovor u cijelosti.v.a.v. dž.š. Ramić. njena “svrha i značaj” nose izuzetno opasne poruke koje mogu čovjeka izvesti iz islama i zbog toga smo dužni na to da upozorimo muslimane i da im objasnimo da ta dova nema temelja u islamu i da ju je haram propagirati i u nju vjerovati. nego čak i na arapskom jeziku. A Allaha se boje od robova Njegovih učeni.š. 3. 8.s. pa kako se onda može ovako kategorički tvrditi da će onaj ko tako uradi postati pametniji. Koliko su postali pametniji oni koji su to probali mogu se i sami uvjeriti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Kada sam prije nekoliko godina vidio “Nur-dovu” i pročitao njenu svrhu i značaj (tj.. dž. mogao je pisati šta ko hoće i lagati i izmišljati šta ko hoće. dž.s.U “svrsi i značaju” dove piše”: “Ko ovu dovu prouči pušući u vodu. To je laž na Poslanika.11. U nekim slučajevima novotarije budu uvode nesvjesni muslimani koji žele da urade dobro djelo i koji imaju lijepu namjeru. taj je ne može ni imati. oružje.š. riječi: “.a.s. No. pisac spomenute knjige je za sve ostale sure izmislio “fadilete”. s. Nur-dova ne nalazi se u Kur‘anu niti u Alejhisselamovim hadisima. shvatio sam. januar 1997. još bolje. Na ovo pitanje sam detaljno odgovorio u časopisu “Hilal” br. Naime.2005 http://www. s.v. jer pamet čovjeku daje samo Allah.. vrijednosti znanja i Allahovih. čiji autori nisu provjereni i učeni mu‘mini. s. voda i ostale sile čovjekove kao što su sihiri i sl. bez obzira ko je dovu napisao. Kako je ona nastala i ko ju je napisao mi možemo samo pretpostavljati. postoji i jedna i druga mogućnost. a laganje na njega je veliki grijeh. imamo knjigu u kojoj je za svaku suru napisano za što treba da se uči. Svaki iole učen musliman zna da mi svoju vjeru ne uzimamo iz tako neprovjerenih izvora kao što su “stari kitabi” pa makar bili pisani. Porijeklo Nur-dove je meni nepoznato. dr.s. 2. pa ni vjetar. pa je prema tome izmišljena i pripisana Poslaniku. zatim neke specijalne namaze koji ne postoje u šerijatu itd. To je izmišljotina. njemu Allahovim emerom ne škodi nikakav narod. dozvole. Što se Nur-dove tiče.š. ne na staro-turskom. a ukoliko to ne uradi biće nesretan). govoriti loše protiv islama.a. možda najviše pitanja dolazi upravo na tu temu. XXXV:28)..U “svrsi i značaju” te dove piše: “Ko ovu dovu nosi uza se.com Pitanje: Odgovor: Molimo vas da nam nešto kažete o Nur-dovi. Kada takvu zaštitu čovjeku ne obećava Datum kreiranja: 27.a. Dokaz da Nur-dova nema osnove u islamu i da je suprotna islamskom učenju nude sljedeće činjenice: 1. a kome On to ne da. Ono što osjećam je da takve novotarije (naročito tako podle novotarije) mogu biti pripremljene od strane vrlo lukavih neprijatelja islama koji iz iskustva znaju da je nemoguće muslimana odvratiti od vjere time što ćeš na islam navaljati drvlje i kamenje..U “svrsi i značaju” ove dove piše da je ona uzeta iz “starog kitaba sa strane 255 pisanog na staro-turskom jeziku”. Mi muslimani islam uzimamo iz potpuno sigurnih izvora: Kur‘ana i ispravnih (sahih) hadisa Poslanikovih.” (Kur‘an. zakonima koje je on uspostavio na nebesima i Zemlji treba da je jasno svakom muslimanu. s najljepšom željom da podstakne muslimane da uče Kur‘an. Imajući u vidu da je do tog broja mnogim našim čitaocima nemoguće doći.. te da se njena “svrha i značaj” suprostavljaju islamskim učenjima. Mada u hadisu nalazimo samo nekoliko sura za koje su spomenute prilike u kojima ih je lijepo učiti.Na pitanja odgovora doc. jer u tim starim kitabima. Primjer za to. Normalno je da jedna izmišljena dova u tome ne može pomoći bez Allahove. njene “fadilete”) i čuo za još neka slična pisma (kao što je pismo sejjide Zejneb u kojem se kaže da svako do koga to pismo dođe mora da ga umnoži u trinaest primjeraka i to podijeli kako bi bio sretan.novihorizonti. ali ga možeš vrlo lahko odvratiti ako mu pogrešno tumačiš islam i u ime islama ubacuješ u vjeru ono što s islamom nema nikakve veze.” Da je to puka laž i da se to suprostavlja Allahovim. pa tu vodu pije biće zejrek i pametan”. kada se pogledaju “svrhe i značaj” Nur-dove. dakle.

Na pitanja odgovora doc. klanjati. Ona se kosi sa svim principima islama. Prema tome. Jeste li ikad čuli da je Poslanik. nju je haram dijeliti i Datum kreiranja: 27. Znam da mnogi muslimani nisu svjesni tog njenog značenja. s. Šukri H. Nadalje. dovoljno bi bilo podijeliti je ljudima i oni bi zavladali svijetom. laže na Allaha. kada bi postrojio svoje ashabe pred bitku.Čini mi se da su najopasnije šesta i sedma stavka “svrhe i značaja”.s. oni kao da govore ljudima da ne moraju vjerovati. s.2005 http://www. više ćete sevapa imati na Kijametskom danu. Uz to grijesi će mu biti oprošteni i Allah će mu upisati umjesto grijeha sevape. Naime u šestoj se kaže da ako se ova dova napiše i stavi mejjitu na prsa. jer će vam ti grijesi biti zamijenjeni sevapima. Allah će mu želje ispuniti. Uostalom. čovjek može biti najveći ćafir.U “svrsi i značaju” ove dove dalje piše da ko je uči ili nosi uza se za njega sedamdeset hiljada meleka u Meki i Medini tespih čine i sevape mu poklanjaju. i podli poziv ljudima da ostave islam i prihvate se Nur-dove.U zadnjoj stavci “svrhe i značaja” kaže se da ko ovu dovu nosi i uči. kada bi Nur-dova pružala takvu zaštitu. pomoću Nur-dove nešto i pronađe. taj mejjit je upio Nur dovu pa je stavio na prsa. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. što više grijeha budete radili.a. i Njegova Poslanika. zinaluk činiti. Allah će ga osloboditi ispita meleka Munkera i Nekira u kaburu i svaki od meleka će mu reći da se ne boji i da su oni njegovo društvo do Kijametskog dana. s.v. i njegovi ashabi. Dalje se kaže da će od Allaha doći glas: “O moj Munkeru i Nekiru. dr. stoga nemojte ga azab činiti. jer kad čovjek radi novotarije (bid‘ate) (kao što je pomenuti namaz sa Nur-dovom) njega potpomaže šejtan.š. dijelio im napisanu Nur-dovu i govorio im ono što u Nur-dovi piše?!! Je li historija islama zabilježila da je neko od ashaba nosio Nur-dovu? Tako nešto nije zabilježeno u historiji islama. ko tvrdi da na ovu dovu neće metak.š. na osnovu toga. Radite grijehe.. s. to ne znači da je Nur-dova ispravna.s.v. U tom pozivu kao da se kaže: “O ljudi.com Kur‘an. a ne od Allaha. na paljanskoj televiziji ismijavali nama muslimanima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 21 od 416 .a. dž. Nur-dova je podvala muslimanima. pa prema tome on tako nešto za nju nije ni rekao. Ja nisam čuo da je to nekom uspjelo. Ta zadnja “vrijednost” najveća je laž na Allahovu. Po ovome. Prema tome. Muslimanima treba da bude uzor Poslanik. i to što više. s obzirom da Nur-dova nije od Alejhisselama.U “svrsi i značaju” ove dove piše o nekakvom namazu koji treba klanjati u pola noći itd. a to je Nur-dova koju kada nosite i učite želje će vam se ispuniti. nas takvome namazu nije naučio. a on je naš uzor i mi vjeru od njega učimo.s. dž. i poziva u kufr i činjenje grijeha.. riječ. dakle.s.s. a grijesi biti zamijenjeni sevapima. Allahova. dž. To je takođe neosnovana tvrdanja koja nema podlogu u šerijatu. ne moraju biti muslimani.a. 4. njegov san je od šejtana. 5. Što se same Nur-dove tiče. dž. bilo da se to svjesno ili nesvjesno radi. koji svjesno ili nesvjesno šire i dijele Nur-dovu. neka to pokuša i praktično na sebi dokazati.a.novihorizonti.11. nisu svjesni onoga čemu ona poziva i oni su prevareni te nesvjesno šire Nur-dovu među svijetom. Oni. Važno je samo da sebi obezbijede Nur-dovu i nema problema.v. može ubijati. niti ga ispitivati. 7. Koristim se prilikom da poručim muslimanima i muslimankama da je obaveza svih nas da se držimo Kur‘ana i sunnneta i da sve ono što nema osnova u šerijatu odbacimo kao novotariju koja nema mjesta u našoj čistoj vjeri. kako to može da obeća dova za koju se ne zna ni ko ju je izmislio i pripisao Poslaniku. a na kijametskom danu će ga dočekati sedamdeset hiljada meleka tako da će se svijet čuditi kome se tolika počast daje.” Opasnost leži u činjenici što se iz toga razumije da je dovoljno čovjeku da sebi obezbijedi Nurdovu da mu stave na grudi u kaburu i on je spasen kaburskog ispita i kaburskog azaba. postiti. pa su se čak.v. Znam da su mnoga naša braća u Bosni izginula mada su sa sobom imali ovu dovu. kad imate nešto vrednije. s.a. šta će vam Kur‘an i sunnet.š.. 6. zatim proučiti ovu dovu i čovjek će u snu vidjeti gdje mu je ukradena stvar. Ukoliko se desi da neko. Poslanik. vjeru dini-islam.” Poštovana braćo i sestre. Ramić. misleći da tako rade jedno dobro djelo.š. piti i sve ostale velike grijehe raditi i da mu opet bude sve oprošteno samo zbog lista papira koji mu se stavi na prsa u kaburu.v.

š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Treba naglasiti da. svojom pojavom i ponašanjem neće izazivati ljubomoru i razvode brakova. prima iskrena pokajanja. a zahvalni će im biti i svjesni ljudi. da zbog svog načina života neće biti izvor i prenosilac mnogih bolesti itd. Jadno je da su se neke žene spustile na tako niske grane pa su dopustile da u njih ko god hoće istresa svoje smeće.š.š.š.Na pitanja odgovora doc. kao i droge).com propagirati. tako popularno? Odgovor leži u činjenici da su danas otkrivanje žena (a sve više i muškaraca) i nemoral koji to prati jedan veliki biznis. tj. Oni koji se bave tim poslom su. poslije alkohola koji je majka svih zala.novihorizonti. to predstavili kao lijepo i napredno. jer tim svojim postupkom zaslužuju Allahovo.š. treba staviti do znanja da na taj način uzrokuju mnoge probleme u društvu. Amin! Pitanje: Odgovor: Po Allahovom. dž. da će rađati i odgajati zdrave i čestite članove zajednice.š. koja je majka ljudskog roda.) Pod ukrasima koji se ionako vide. bilo prodajom ženskog tijela ili. uistinu. Spas za ženu. za njeno dostojanstvo. od onih koje se otkrivaju prije se može očekivati nemoral i da neće da rađaju. a da oni to ni ne osjete. oprostiti ako se iskreno pokaju. da mu donose puno patnje i nevolja. otkrivanje žena na javnim mjestima i njihovo neograničeno miješanje sa muškarcima donosi ljudskom rodu najviše nevolje. zaslužuje uzvišenije mjesto od onoga kojeg su joj namijenili takvi biznismeni. dž. koje se bave nemoralom i svima onima koji takve aktivnosti podržavaju. a to je. Uzvišeni Allah kaže: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. da one. Žena je za njih objekat zahvaljujući kojem zarađuju ogromne pare. koja rađa nove ljude. i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje…” (EnNur. po preovladavajućem mišljenju. treba pomoći da shvate svoju zabludu. One se nalaze u teškom i veoma jadnom položaju. toga sačuva. misli se na lice.. ružno i nazadno. Da li je ženi dozvoljeno da otkrije svoje tijelo na javnom mjestu? Datum kreiranja: 27. zbog toga što to vodi u nemoral koji čovjeku donosi različite venerične bolesti. neka zna da on poziva u kufr. dr.š. pa su vjerovali u Nur-dovu i njome se bavili. njima će Allah. Postavlja se i pitanje: Zašto je otkrivanje. Molim Allaha. što su muškarci koji je gledaju bolesnijeg srca (moralno pokvareniji).2005 http://www. Dakle. vjere. što žena više otkrije svoje tijelo. a onaj ko to svjesno radi. pak.11. i da ih zagleda i mjerka kao na pijaci. Oni muslimani koji to nisu znali. jer Allah. (a tu se ubraja sve što opija. kako bismo mogli razotkriti i izbjeći mnogobrojne zamke na koje nailaze sljedbenici Allahove. Preporučujem muslimankama da budu ponosne što pokrivaju svoje tijelo. a preko mas-medija. Kršenje tog zakona veliki je grijeh čija veličina ovisi o tome kolike su posljedice. koliko je grijeha. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 22 od 416 .. da nam pomogne da povećamo naše znanje iz islama. Žena. sve veće su njene šanse da zaradi grijeh. dž. S druge strane. zakonu žena je dužna pokriti svoje tijelo (sve osim lica i šaka) kada se pojavljuje na javnom mjestu gdje je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. Svakom muslimanu i muslimanki dužnost je da upozore svoju braću i sestre na veliku opasnost Nur-dove i njoj sličnih poziva kojima se pokušava izvesti muslimane iz vjere.. šake i odjeću koja se vidi.. dž. Takvi biznismeni učinili su žene svojim robljem. ženstvenost i ljepotu je u primjeni Allahovih zakona. o njemu ne vode brigu i pravilno ga ne odgajaju. problema i nevolje prouzrokovalo otkrivanje žene. što vodi u razvod braka. što više se tako obučena pojavljuje na javnim mjestima. jer znaju da su one korisne društvu s obzirom. pa su otkrile svoje tijelo. ali mnoge to ni ne znaju. Šukri H. njegovim javnim izlaganjem. kod nekih ljudi. Onima koje se otkrivaju. zadovoljstvo. donosi psihičke traume kako supružnicima tako i djeci itd. i ako rode poneko dijete. 31. dž. uz pomoć šejtana. dovodi do poremećaja u porodici i bračnom životu. Žena je još jedanput prevarena. Ramić. ili da. da nas Allah dž. Ženama koje su zavedene.

š. pa prema tome i u džamiju. u njoj se može klanjati. Stidno mjesto kod muškarca je od pupka do ispod koljena.novihorizonti.” Žensko tijelo je ´avret. i ono mora biti pokriveno kada žena stupa u namaz. uglavnom. uz navedeno.11. preporučujem našoj braći i sestrama da se ne ljute za nešto što šerijatom nije zabranjeno. a da mu preko ramena nema ništa. Zbog toga. pak. bili veliki nevjernici. pa makar to u osnovi bilo dozvoljeno. ukoliko ta njihova odjeća ispunjava uslove koji su prethodno navedeni. Hasana Šejbanija: “Ne vidi ono što je ispod njih”. prenoseći stav Ebu Jusufa i Muhammeda b. jer je uslov za ispravnost mesha po čarapama da se. kako kaže Kasani u Bedaius-sanai. Danas je situacija drugačija i sve češće viđamo momke u trenerkama. Muškarcima je.) Mada je navedeni ajet objavljen zbog beduina koji su bez odjeće. kada hoće ući u džamiju ili. želim naglasiti. koji je smatrao da mesh po čarapama nije dozvoljen. izbjegavaju ono što će izazvati negativne reakcije kod ljudi. da bi se društvo u koje odlazi prijatno osjećalo. U isto vrijeme. najbolje zna. dr. ukoliko odjeća ispunjava spomenute uslove. Iz tog razumijemo da treba voditi računa o drugima. pa je osobi koja je jela luk zabranjeno ići na mjesta okupljanja. On još kaže da je i Ebu Hanife. U odjeći koja im je dozvoljena musliman i muslimanka mogu obavljati namaz.a. 1/75. 4/2320. s tim da treba. jer se. kada je na namazu. Međutim.. pa makar im to bilo neobično.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne? Nije dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne.. kako u odlasku ili u povratku s treninga. bez obzira kako mi tu odjeću zvali: trenerka. nagi.2005 http://www. pred kraj života prihvatio njihovo mišljenje. jer su nekada sportaši. Što se tiče pitanja koju odjeću musliman i muslimanka mogu nositi. Da li je dozvoljeno dolaziti u džemat.Na pitanja odgovora doc. Naš svijet nije navikao da vidi sportaše u džamiji. zabranjeno nositi svilu i zlato. pristojno se obuku i da. po usulskom pravilu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a ne njegov specifični povod objavljivanja. iz općih šerijatskih propisa razumijemo da je zabranjeno uznemiravati druge. u trenerci? Datum kreiranja: 27. Za to nema nikakve smetnje. Prema tome. tradiciji.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 23 od 416 .v. osim lica i šaka. a Allah. Šukri H. u džamiju. ukoliko ta odjeća pokriva stidna mjesta i ukoliko je čista. šalvara. njegova odredba upućena je svim ljudima i odnosi se na svaki mesdžid i na svaki namaz. 2/894. (Vidi: Sahihul-Buhari. da ima nešto odjeće i preko ramena. ljudima je naređeno pokrivanje stidnih mjesta ('avreta) kada stupaju u namaz i kada hoće da uđu u bilo koju džamiju. u obzir uzima općenitost značenja šerijatskog teksta.). 7/183.. po mogućnosti. Muslim i drugi: “Neka muškarac ne klanja u jednoj odjeći. da kada se radi o zabrani (haramu) ona mora imati svoju jasnu osnovu u šerijatu. svraćaju u džamiju. čakšire ili drugačije. s. zbog hadisa koji od Ebu Hurejre prenose Buhari.Tefsirul-Qurtubi. Zbog toga. o njihovim osjećajuma. To je stav većine islamske uleme. Ramić. da nije specifična za nevjernike i da se oblačenjem te odjeće ne poistovjećuje sa suprotnim spolom. da nije tijesna. 1/10.s. oglasio je da niko nag ne obilazi oko Kabe. treba znati da ta odjeća mora ispunjavati opće uslove: da nije providna. pojaviti se pred muškarcem koji joj nije mehrem. obilazili (tavafili) oko Kabe (vidi: Sahih Muslim. Iz iznesenog možemo razumjeti da. a sunnet joj je okupati se petkom i namirisati (muškarc) kada pođe na džumu itd. dž. Tradicija i običaji se mijenjaju. preporučio bih svima da kada odlaze na javna mjesta. običajima itd. Pitanje: Odgovor: Uzvišeni Allah kaže u trideset prvom ajetu sure El-A‘raf: “O sinovi Ademovi uzmite ukras svoj kod svakog mesdžida…” Nakon objavljivanja ovog ajeta glasnik Poslanikov.

Iskreni muslimani koji smatraju da će tim “neislamskim metodama” promovisati islam uveliko griješe. s.s. s. on je Musaba poslao u Medinu da tamošnje stanovništvo podučava Kur‘anu. kako na dunjaluku tako i na ahiretu. koncert Sarajevske filharmonije itd. ili da tako dočekamo naš mubarek ramazan. Treba naglasiti i to da javno učinjena greška zahtjeva i javno pokajanje. s.. Ramić.v. Sunen. Ebu Leheb i Ebu Džehl ostali su do kraja života uz muziku i pjevačice.v.a. Uzvišeni Allah kaže: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu.) Muslimani koji su. 16692. Šukri H. s. s. riječi: “Čovjek je u vjeri svoga prisnog prijatelja.v.” (Buhari.v. a ono što nije u skladu sa Allahovim zakonom osuđeno je na propast. napustio je takav džahilijjetski život. ? Muslimani imaju najbolji uzor u Poslaniku. muslimani koji hoće malo islama . Nisu tako postupali niti njegovi ashabi. Tražili su da se sa njim nagode. s. s.v. iskrenosti. međutim to nije bilo u obliku kao što se to čini danas kod nas. Poslanik. “Kitabuz-zuhd” i drugi. Sjetimo se primjera i Musab b. griješe. nije sa svojim ashabima i sahabijkama ramazan dočekivao niti ga ispraćao koncertima i orgijanjima.Na pitanja odgovora doc..a. neka se sjete Poslanikovih. nagodbu.s. da im to bude nacionalni način obilježavanja njihovih vjerskih blagdana. I nisam ja obožavalac onog šta obožavate. kako Poslanik.s. kaže: “najbolji oni koji se puno kaju.” (Tirmizi. skromnosti.s.a. kako se drugi ne bi povodili za tom greškom. pravdi.a. poginuo je kao šehid na Uhudu.v. Sa njega neće skrenuti nego samo onaj koji je upropašten.a. Vama vjera vaša. naglašavam da svi ljudi griješe i da je to normalno. onako usput.a. moralu.v. “Musneduššamijjin”.com Pitanje: Odgovor: Da li muslimani treba da dočekuju i ispraćaju ramazan programima kao što su koncert “TRI HAFIZA”. U džennet će kao šehid ući bez polaganja računa. pak. s.” Poslanik. 1-6.a.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 24 od 416 .v.a. dr. a da su.s. s.” (Ibn Madže. Musab. Umjesto toga. Za bajram je bilo veselja. kaže: “Onaj ko u islamu trasira pogrešan put ili na taj put navodi Datum kreiranja: 27. Niti ste vi obožavaoci onog šta obožavam. i drugi. br. i koji često Allaha spominje. u komentaru Tahavijine poslanice. zbog njega činile samoubistva.s. pravi musliman nije ustrajan u griješenju. kada je primio islam. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. uputa.s. nadaju da će takvom “fleksibilnošću” privući nekoga islamu. na kom je noć (vidna) kao dan. s. halal dobro pomiješali sa haramom i sve to skupa lijepo zamotali i ponudili muslimanima. nemoguće je biti musliman slijedeći nešto drugo osim Poslanikove. Ibn Ebul-Izz se u čuđenju pita. Sunen. a meni vjera moja!‘” (El-Kafirun. Poslanik. gdje su režiser Taleta i njemu slični.s. bez onoga što je Poslanik donio?!) Drugim riječima. poštenju… Musab.malo ne-islama. “Kitabul-menakib”. alejhissalatu ves-selam.v. jer to nije Poslanikova.) Na kraju. Odgovor Poslanikov. I niste vi obožavatelji onog šta obožavam. Njegov primjer može nam poslužiti kao dokaz i velika pouka u vezi s postavljenim pitanjem. nije tako postupio zbog toga što u islamu dobro i zlo ne mogu ići zajedno i što u islamu cilj ne opravdava sredstvo. u sahih-hadisu kaže: “Ostavio sam vas na bijelom (putu). čini mi se zlonamjerno. Mekanski mušrici nudili su tako Muhammedu. bio je sasvim jasan.v. Mekanske djevojke za njim su ludovale. Naime. s. možda. upute a nadaju se uspjehu na ahiretu: “Kejfe jurdžal-vusulu bi gajri ma džae bihir-resul?!” (Kako se može očekivati dolazak na cilj tj.s.a. Umejra i njegove popularnosti kao pjevača u predislamsko doba. on je bio najpopularnija ličnost u gradu u kojem su bogataši razmišljali samo o zabavi i uživanju.2005 http://www.a. a da pop u svojoj odori dođe i moli se u džamiji.novihorizonti. sa pjevačicama i plesačicama. pa neka svako od vas vodi računa s kim će prijateljevati. dok govori o onima koji postupaju drugačije od Poslanikove. gdje i danas njegovo tijelo leži pored Hamzinog.) Poslanik. Sahihul-Buhari.s. a drugu godinu on njihovog. ili se.v.v. r.a.” (El-Ahzab.11. mekansku omladinu i iskoristiti tu priliku da propagiramo islam. pa ćemo tako okupiti sve glavešine mekanske.a. Oni. upute. Odgovorio im je objavom koja mu je tim povodom došla: “Reci: ‘O nevjernici! Ne obožavam šta obožavate.) “Ti ćeš biti (na budućem svijetu) sa onim koga voliš (na ovom svijetu). 21. ulazak u džennet.a.s. s. pa da oni jednu godinu obožavaju njegovog Boga. nešto kao što se kod nas zagovara da hodža s ahmedijom uči dove i klanja u crkvi.) Naš miljenik Muhammed. na te koncerte odlazili. niti tabi‘ini. njemu nije rekao: “Hajde Musabe organizuj nam koncert i sakupi svoje društvo. “El-Mukaddime” i Ahmed u Musnedu. igre i pjesme i to je sunnet.” Doduše.

ne preporučuje se tajiti da je neko u braku. “Kitabun-nikah”. dr.s. Šukri H. Pitanje: Odgovor: Ukoliko su svi uvjeti za sklapanje braka ispunjeni brak je ispravan. s.11.com ima grijeh i grijehe svih onih koji se za njim povedu. Oglašavanje braka je Poslanikova.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 25 od 416 . a. davno okrenuli leđa. jer to može izazvati sumnje i donijeti nepredvidive posljedice. Sunen.š. uputa: “Ono po čemu se razlikuje haram od halala je deff i glas (tj. Braćo i sestre. jer Poslanik.v.v.a.) Slijeđenje Poslanikove. samo program treba da režiraju Allahovi. Mihrab naše džamije nije tačno u pravcu Kible.s. “Babu ma džae enne ma bejnelmešriki vel-magribi kibletun”) Dužnost je okrenuti se u tačno pravcu Kabe samo kad se čovjek nalazi u El-Mesdžidul-haramu. Pitanje: Odgovor: Izvjesna odstupanja u tom pogledu ne utječu na ispravnost namaza.” (Tirmizi. ili one iz naših pozorišta i općinskih sala.novihorizonti.” (Tirmizi. “Kitabun-nikah”. u Medini rekao: “Sve što je između istoka i zapada je Kibla. vjerovatno. javnih i tajnih kuća diljem Bosne i Hercegovine.Na pitanja odgovora doc.) U našem slučaju mnogi su povedeni na pogrešan put. i pored te činjenice. Da li safove moramo malo ukositi kad klanjamo? Da li je brak ispravan ako se vjenčanje izvrši tajno. dž. Dovoljno je da čovjek bude okrenut na onu geografsku stranu na kojoj se Kaba nalazi. upute najsigurniji je put. vjerovatno. za muslimane su pripremile posebne bajramske programe. i On njima. kopirajući onaj iz Zetre.s.2005 http://www. dž. i učinite to u džamijama. pa makar se vjenčanje obavilo samo u prisustvu svjedoka. a ne oni koji su Allahu.v. Ramić.š. samo u prisustvu svjedoka? Datum kreiranja: 27.” (Tirmizi.a. kako kažu. Sunen.oglašavanje). za nekim poveo.” (Muslim.a. Narod se. “Kitabuzzekat”. istinski robovi. Većina birtija. Sunen. Odziv muslimana i muslimanki na takva veselja je. No.) ”Oglasite brak. s. nimalo manji od njihovih. ima stotine i hiljade načina da se vjernici za bajram istinski provesele i da u tome osjete zadovoljstvo i razonodu. bio veoma velik. s. i udarajte tim povodom deffove. i drugi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.

uzeo je abdest potirući prednji dio glave (kiku) i ‘imamu. tj. Ramić. Šu‘be. pa ih je povukao naprijed i vratio nazad.s.) U slobodnom vremenu razmišljaj o Allahovim.a. ukoliko to ne kažu ili ne urade.) Preporučio bih ti da što više vremena provodiš u dobrom društvu jer.v.a. Razmišljaj o tome kako najuspješnije možeš izvršiti obaveze prema sebi.a. dž. “Kitabut-tahare‘”). ipak. a zatim dopunite potiranje preko mahrame kako biste na taj način prevazišli razilaženje uleme u vezi s tim pitanjem. s. “Kitabul-iman”. Sahih Muslim. a i melek također. Ashabi su se požalili Poslaniku. III) potiranje prednjeg dijela glave (kike) i ‘imame. zatim ih je vratio do mjesta odakle je počeo. čvrst vjernik. kako stoji u hadisu “Šejtan je.) i takve misli otjerati od sebe. Što se tiče šejtana on ga podstiče na zlo i nijekanje Istine.' (Muslim. od Poslanika.v. i Njegovim postojanjem? Ja sam. preporučio da prvo potarete prednji dio glave (kiku). pa ko to osjeti (tj.s. SahihuMuslim. ali mi ove loše misli nisu prestale dolaziti. SahihulBuhari. kako usrećiti nesretne itd. približava čovjeku.š. uistinu. dozvoljeno je činiti mesh preko mahrame. rekao: “Šejtan se. komšijama. r. podsticanje na dobro) neka zna da je to.v. Od Mugire b. s.v.com Pitanje: Stalno mi dolaze loše misli u vezi sa vjerovanjem u Allaha.) proučio ajet: “Šejtan vam obećava bijedu i naređuje vam razvrat…” (“El-Bekare”. koji se može potrati bez skidanja mahrame.s.11.s.2005 http://www.a.a. II) potiranje samo ‘imame (vrsta turbana koji je Alejhisselam nosio na glavi). neka se zahvali Allahu.” (Buhari. One dolaze svakom čovjeku. uopćeno može pomoći ljudima. Gledao sam kasetu “Jednoća Stvoritelja” i iman mi se povećao. “Kitabul-vudu‘”). “Tefsirul-Kur‘an”. kako potire po ‘imami i obući. r. s. svojoj porodici. Od Amra b. Sahihul-Buhari.) (Tirmizi. potrao je glavu objema rukama.s. Zatim je (Poslanik.a. Šta je sa mnom? Odgovor: Činjenica da ti dolaze loše misli ne mora značiti loš znak. Sunen-Tirmizi. a kad su dvojica on je dalje. dž. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 26 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. “Kitabul-vudu‘”). r. na koji način se. da ti pomogne da sačuvaš svoj iman i budeš koristan član svoje zajednice. Zejda. a ko osjeti ono drugo neka se utječe Allahu od prokletog šejtana. 268. Abdullah b. s.Na pitanja odgovora doc.) Kada ti dođu takve misli trebaš proučiti “E‘uzu billahi mineš-šejtanirradžim” (Utječem se Allahu od prokletog šejtana. s. od Allaha. uistinu. kako nahraniti gladne. prenosi se: “Vjerovjesnik.” (Buhari. dž.a. elhamdulillahi. “Kitabul-fiten”. Naime. Mesud. dr.a. stvorenjima i Njegovim preciznim zakonima koji vladaju na nebesima i Zemlji.” (Tirmizi. o tome više ne razmišljati.” (Muslim. i obuću.š.s. se prenosi da je rekao: “Vjerovjesnik. Sunen. uistinu (sa čovjekom) kad je sam. Pitanje: Odgovor: Da.novihorizonti. s.v. a melek ga podstiče na dobro i vjerovanje u Istinu. Od Abdullaha b. prenosi da je Allahov Poslanik.s. ali me ove misli zabrinjavaju. Da li je dozvoljeno činiti mesh preko mahrame? Datum kreiranja: 27. Počeo je od početka glave i povukao ih do potiljka. oprostio mome ummetu ono što su im njihove duše pričale. u tom pogledu i on je rekao: “Allah je.a.š. s. u vezi sa abdestom prenose se tri načina potiranja glave: I) potiranje cijele glave. uistinu.a.a. Ja bih vam.v. rodbini. Molim Allaha. Umejje. prenosi se da je rekao: “Vidio sam Allahova Poslanika.v. r.

da se istinski pokajete. Zaštitite jedno drugo čuvajući mu/joj moral. Sve to će uticati da sutra. dr. postimo itd. Šukri H. Ramić.” (“El-En‘am”. Znajte da ljubljenje i držanje za ruke nisu znak iskrenosti i lijepih namjera. koji je neminovan u slučajevima kao što je vaš (jer šejtan ne propušta tako dobru priliku koju mu nudite svojim griješenjem). Da li ovi naši postupci imaju opravdanje? Odgovor: Vaši postupci nemaju opravdanje. Prije svega. ne budete iskreni jedno prema drugom i da među sobom izgradite istinsko povjerenje koje je neminovno za sretan i hairli brak.” To došaptavanje će u vašoj duši proizvesti nemir. Vi kršite Allahov.2005 http://www.Na pitanja odgovora doc.š. to je grijeh za koji valja na ahiretu odgovarati. Redovno klanjamo. Mi znamo da je to grijeh.com Pitanje: Ja i moj mladić trudimo se da budemo dobri muslimani. kada izlazimo u šetnju držimo se za ruke.) Posljedice kršenja Njegovih zakona neminovne su. 151. a pri susretu i rastanku se i poljubimo. da jedno drugome ukažete na grešku koju ste činili. kada šejtan savlada nekog od vas.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 27 od 416 . Datum kreiranja: 27. a ne predati se strastima. Taj osjećaj nemira. dž. zakon koji glasi: “Ne približavajte se bludu…” (“El-Isra”. Ukoliko ste iskreni tada ćete. a možda i danas.novihorizonti. Preporučujem vam. Iskrenost i lijepe namjere nešto su drugo. Međutim. ali se nadamo da to nije tako strašno. 32. otvara šejtanu vrata da vam došapne mnogo više od toga i da mu povjerujete. onom što je vanjština njihova i što je unutrašnjost. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. To će biti pravi znak lijepih i iskrenih namjera. priteći jedno drugom u pomoć u borbi protiv šejtana.11. i da jedno drugo zaštitite od šejtana. a što se dunjalučke kazne (posljedica) tiče dovoljno je da vam vaša duša ili šejtan došapne: “On/ona kako se drži za ruke i ljubi sa mnom čini to i sa drugom/drugim.) “I ne približavajte se razvratnostima.

Recite svojim profesorima da svi univerziteti na Zapadu. Dokaz za prethodno rečeno su hadisi koji govore o sastavljanju namaza (u džamiji) u slučaju kiše i vremenskih nepogoda.v. ne samo da imaju mesdžide. Ibn Abbas prenosi da je Allahov Poslanik. Što se tiče drugog dijela pitanja. kada postoji potreba. Preporučujem vam da se organizujete i izradite strategiju djelovanja. U isto vrijeme treba voditi računa da pauzu uzmete u periodu kada nećete poremetiti tok vježbi. Šukri H. a to je da vam se obezbjedi pauza i mjesto na kom možete klanjati.” (Buhari. uglavnom. borite se za svoje pravo. onaj ko želi da bude musliman mora slijediti sunnet (tj.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 28 od 416 .a. U slučaju potrebe.š. uradite onoliko koliko možete. a kada vam nešto naredim. 21) Nadalje. Šta da radimo u takvoj situaciji? Odgovor: Pravo na ispoljavanje vjerskih osjećaja spada u temeljna ljudska prava i dužni ste da se svim zakonski raspoloživim sredstvima borite za njihovo ostvarenje.novihorizonti. kao što je npr.š. s.s.s.‘” (Muslim. u namaskom vremenu. s.Na pitanja odgovora doc.v. Ko ponekad izostavi neki sunnet.com Pitanje: Studiramo na Sarajevskom univerzitetu.) Nadalje.) Uložite koliko možete truda da namaz klanjate propisno. od iskrenog vjernika očukuje se da u skladu s tim neizostavno postupa imajući u vidu ogromnu nagradu za onog ko prakticira te sunnete. ali nam profesor nije dozvolio. “Kitabul-i‘tisami bil-kitabi ves-sunne”. dž. “Kitabu salatil-musafirine ve kasriha”. Imamo vježbe jednom sedmično od podne do akšama. bilo da je priroda vježbi takva da se ne mogu prekidati.s. nego neki imaju i džamije sa munarom i da oni čak financiraju vjersko-kulturne aktivnosti svojih studenata muslimana. On mi je odgovorio da je to pitao Ibn Abbasa i on mu je rekao: ‘Htio je da ne oteža bilo kome od svog ummeta. Dakle. radio i preporučio da se radi.2005 http://www. najbolje zna. sve ono što je Poslanik. kaže: “Kada vam nešto zabranim. s tim što treba voditi računa da se dnevni namazi (podne i ikindija) klanjaju prije akšama.11.a. dž. a Allah. s. klanjanje pritvrđenih sunneta (sunneti-muekkede).v. ukoliko bi sunnet u cijelosti izostavio. onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupaju. svoje nekulture) ne da pauzu. te prilikom putovanja. ne opterećuje čovjeka više od onog što on može podnijeti.v. Pitanje: Odgovor: Pokornost Poslaniku.s. 36. za to neće biti griješan. Sahih-Muslim. i koji često Allaha spominje. Allah. ili da vam vaš profesor iz inata (tj. podnevskom ili ikindijskom.s. ono što je Poslanik. Lobiranjem i drugim zakonskim sredstvima nastojte doći do svog cilja. Međutim. s.š. s.a. niti putovanje. dr. Ramić. a Allah. Tražili smo pauzu da bismo obavili namaz. Nadalje.a. Sabah treba klanjati prije izlaska sunca. toga se klonite. klanjao u Medini zajedno podne i ikindiju. dž. za ono za što se u hanefijskom mezhebu upotrebljava termin “vadžib” u drugim mezhebima se upotrebljava termin “sunneti-muekkede”. kaže: “Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede. a da nije bio (u pitanju) strah. Ebu Zubejr kaže: “‘Pa sam upitao Seida zašto je to uradio.” (“El-Ahzab”. islamska ulema smatra da bi bio griješan. radio i šutnjom odobrio) jer je on uzor koji treba da slijedimo: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu.” (“El-Ahzab”. Analogiziranjem se može doći do zaključka da i druge situacije koje otežavaju ili onemogućuju čovjeka da klanja namaz na vrijeme mogu proizvesti olakšicu sastavljanja namaza. Isto tako mogu se sastaviti akšam i jacija. obavezna je u slučaju svega što je on strogo naredio. spomenuti namazi mogu se spojiti.) U drugom hadisu Poslanik. Da li je dužnost slijediti sunnet i da li termin “vadžib” obuhvata sunnet? Datum kreiranja: 27. treba naglasiti da se.a. Sahihul-Buhari.v. u vanrednim okolnostima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. možete sastaviti podne i ikindiju u bilo kojem vremenu. govorio. a noćni (akšam i jacija) prije zore.

prženje u užarenoj vatri i pijenje gnoja koji će curiti iz spolnih organa onih koji su. uistinu. televizija.Na pitanja odgovora doc. a to su. nemoral činili.v. 53) Posebno bih ti skrenuo pažnju da te počinjeni grijeh (blud) ne odvede u još veći. a zatim i ostali mediji. U našem društvu ima moralnih ljudi i njihov glas mora se glasnije čuti. Preporučio bih ti da se u cilju smanjivanja ovodunjalučkih posljedica tvoga grijeha udaš se za osobu s kojom si nemoral počinila.novihorizonti. imaš šansu da se pokaješ. a to je ubistvo djeteta koje nosiš.2005 http://www. preporučio bih ti da ih ne koristiš.com Pitanje: Odgovor: Učenica sam srednje škole. osim u prijekoj potrebi i uz odobrenje ljekara. na šerijatski ispravan način. On kaže: “Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. bilo abortusom ili na neki drugi način.a. zato pozivam svjesne ljude da danonoćno rade na promociji morala. (dakle ako pokajanje bude ispunjavalo uslove) imaš šansu da ti Uzvišeni Allah oprosti. Ukoliko takvo liječenje ne daje rezultate. tako i neki tvoji vršnjaci i vršnjakinje. uradio tvoj profesor. s. iz dna duše i bude djelom potvrđeno. doista. sve grijehe prašta (ako hoće). Veliki procenat prosvjetnog kadra djeluje u tom pravcu. tj. prije svega. Naša stvarnost je sumorna. preporučio bih odlazak do onih koji liječe Kur‘anom. Da li mi je dozvoljeno tražiti liječničku pomoć psihijatra i da trošim lijekove za spavanje? Datum kreiranja: 27. kao što je. a ako pokajanje bude iskreno. Pitanje: Odgovor: Dozvoljeno je zatražiti liječničku pomoć psihijatra koji se u svom poslu koristi ispravnim i naučno dokazanim metodama. Uz to. sve dok ti duša ne počne izlaziti. kao ti. riječima ili djelom. koji uz bolesnu osobu uče Kur‘an i dove Poslanikove. Što se pak tableta za spavanje tiče. mnogo prašta i On je milostiv. ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah je taj koji. On. po meni glavnu odgovornost snose oni koji nemoral propagiraju.s. dr. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 29 od 416 . Želim da naglasim da za traume koje preživljavaš. moraš voditi računa da u njihovom sastavu ne bude materija koje su islamom zabranjene. nažalost. Prolazim kroz tešku traumu i ne znam šta da radim? Počinila si veliki grijeh čije ćeš negativne posljedice osjećati cijeloga života.‘” (“EzZumer”. a ako se iskreno ne pokaješ očekuje te džehennemska kazna. Počinila sam blud sa svojim profesorom i ostala trudna. Međutim.11. kako ti. Ramić.

v. To mišljenje temelji se na hadisu koji bilježi Tahavija u kome Bilal kaže da je učio ikamet Allahovom Poslaniku. Ukoliko imam i ne postupi tako. imajući u vidu da nam je Poslanik. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a.11. i govorio mu: “Allahov Poslaniče nemoj me preticati sa amin. “Kitabulezan”.s. a Allah. preporučio bih našim imama da čekaju dok mujezin prouči ikamet. jer nijedan namaski rukn (farz) nije doveden u pitanje.a. očito je da je navedeno mišljenje ispravno jer se traženo može postići samo ako imam izgovara početni tekbir nakon što mujezin završi s ikametom.š. Osim toga. Da li je to ispravno? Većina islamske uleme smatra da imam neće izgovarati početni tekbir sve dok se ikamet u potpunosti ne završi i dok se safovi ne poravnaju. a najbolje je u momentu kad mujezin kaže “kad kametis-salatu”. s. s.2005 http://www. Šukri H. Ja vas.v. po kojem iftitahi-tekbir treba reći prije kraja ikameta.‘” (Buhari. Ramić.) Vidljivo značenje hadisa upućuje da je on to rekao nakon što je mujezin završio sa ikametom.a. vidim iza svojih leđa. Treba napomenuti da imami koji izgovaraju početni tekbir prije završetka ikameta postupaju po hanefijskom mezhebu. Sahihul-Buhari. dr. uistinu.” S obzirom da su dokazi za mišljenje kojem se priklonila većina uleme daleko jači. Datum kreiranja: 27.s.Na pitanja odgovora doc.com Pitanje: Odgovor: Naš efendija izgovori početni tekbir prije negoli mujezin završi ikamet. dž. potom da poravnaju safove i narede džematlijama da se zbiju u safovima. nam se okrenuo prije nego je izgovorio početni tekbir za namaz i rekao: ‘Ispravite i zbijite safove.s. preporučio da ponavljamo za mujezinom njegove riječi i naredio nam da slijedimo imama. namaz će biti ispravan.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 30 od 416 . Od Enesa se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik. s.novihorizonti. pa tek onda da otpočnu sa namazom. najbolje zna.v.

Ono što bismo mogli tražiti jeste da se politika islamizira. u slučaju islama do toga ne može doći. odnos prema ostalim živim bićima. Npr. jednostavno rečeno bila i predsjedništvo. odnos prema umrlim ljudima. odnos čovjeka prema čovjeku. dr. klanjala džuma i ostali namazi.com Pitanje: Odgovor: Član sam Socijaldemokratske partije BiH. s obzirom da on nudi kompletan sistem života i ne ostavlja nijedno pitanje bez odgovora. i gdje se.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 31 od 416 . nego je puno više od toga. ekonomska tako i politička i druga pitanja. a ne one koji samo lažu. Sa sigurnošću mogu tvrditi da islam sadrži sve najpozitivnije što čovjek može da poželi. Međutim. islam tretira kako društvena. jer Zakonodavac ih nije bez razloga takvim učinio? Bit nauke po islamu je da čovjek otkrije Allahove. Njegova džamija u Medini bila je centar svih društvenih aktivnosti. kradu.s. jer to je mjesto gdje se naređuje dobro. koja nam je od neprocjenjive važnosti.novihorizonti. Islam određuje i regulira odnos čovjeka prema njegovu Stvoritelju. jer je u pitanju biti ili ne biti za ljudski rod i njegov opstanak na ovoj planeti? Zar ovaj ajet ne može biti upozorenje čovjeku da se ne miješa u prirodne zakone i da ih ne remeti.a. jer islam obavezuje čovjeka da traži nauku i uz to. Bilo je to mjesto gdje su primane domaće i strane delegacije.2005 http://www. Nemuslimani su. Islam se dijametralno razlikuje od kršćanstva.š. nema smetnje da se u Datum kreiranja: 27. ne raspolažu dovoljnim kadrom sposobnim da naučno tumači sveobuhvatnost islama. odnos prema okolišu i svemiru. Dakle. Šukri H. islamski moralizira.politike. Zar ovaj ajet ne može biti kamen temeljac za nauku o očuvanju životnog okoliša. a odvraća od zla. (kod nas i u svijetu) općenito. izolirajući džamiju nanijeli veliku štetu i sebi. u pogledu ravnoteže u prirodi. koji su potkupljivi. i generalštab. ako džamiji vratimo njenu pravu ulogu. da im se prilagodi i da ih koristi za svoje dobro. a ne na njegovu štetu. Ona je.v. Ako su ljudi imali pravo da se zbog negativnog stava crkve prema nauci i razvoju bore da crkvu odvoje od države i da izgrade sekularno društvo koje crkva ne bi sprečavala u razvoju. sve što postoji na nebesima i Zemlji ima svoju svrhu i tu ravnotežu čovjek ne smije poremetiti. danas je problem što muslimani. Interesuje me da li je po islamu dozvoljeno džamije koristiti kao mjesto za političke aktivnosti? Na početku želim da ukažem na pogrešnu percepciju koju većina ima u pogledu islama. Ako to spriječimo. tako misle nevjernici. uz sve navedeno. ali na tome treba ustrajati. varaju. U tom duhu sigurno je velika nepravda odvojiti islam od politike. dž. Muslimanima je divan uzor Poslanik. i cijelome svijetu. s. pa teško nevjernicima kada budu u vatri!” (Sad. Dakle.v. i kada se govori o bilo kom pitanju pokušava se u Poslanikovoj životnoj praksi naći odgovor. odnos ljudske zajednice prema pojedincu i obratno. Džamije su takvu ulogu nekada i imale. i skupština. odnos prema duhovnim bićima. islam je sveobuhvatni sistem. odnos prema prirodnim Allahovim. i muslimani i nemuslimani. te prema tome. Uzvišeni Allah kaže: “Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih. i muslimanima. nije pravedno.š. zakone. a to je rezultat analogiziranja i izjednačavanja islama sa kršćanstvom. To je bilo mjesto života. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc. također. Takav pristup nema naučno opravdanje. mjesto vjere i njenog sastavnog dijela . obavezuje ga da do nauke dolazi na dozvoljen (halal) način i da nauku koristi za dobrobit čovjeka. Ramić. boreći se protiv islama i muslimana. 27. Tada bismo imali čistu politiku i čestite i iskrene političare koji se istinski bore za dobrobit svih ljudi. tj.a. jer bi to bilo suprostavljanje Stvoritelju. međusobni odnos ljudskih zajednica. s. islam uči da sve što postoji nije bez razloga stvoreno. Smatram da bi u tom pogledu džamija trebalo da ima vodeću ulogu. islam nije samo puka molitva i ljubav. dž. Dakle. uputa koje za ljudski rod život znače?! Pročitajte knjigu Ebul-Hasana en-Nedevija “Šta je izgubio svijet dekadencom muslimana?” Svi ćemo. niti naučno opravdano odnositi se prema islamu kao prema kršćanstvu ili nekoj drugoj vjeri ili ideologiji. koji gledaju samo svoje interese itd.s. zakonima itd. Zbog toga je danas teško vratiti džamiji njenu pravu ulogu. socijalna. Po islamskom učenju. i kasarna i sveučilište. Zar ne bismo svi bili sretniji da smo malo ranije shvatili prethodno citirani ajet i vodili računa o ravnoteži u prirodi? A koliko li je tek ajeta i Poslanikovih. sigurno svi biti sretniji.) Dakle. sigurno ćemo svi biti na gubitku. onakvu kakvu po šerijatu treba da ima.11. kolonizirajući dio islamskog svijeta.

politika kao posao i praksa smatra se najčasnijom profesijom i zanimanjem. a ja nisam najbolji među vama. U islamu pozicija traži od opozicije da joj ukaže na greške. hutbe su govorile o skromnosti. određen sam da brinem o vama.” Omer mu na to uzvraća i kaže: “Hvala Allahu koji je dao da među Omerovim podanicima ima ko će ispraviti njegove pogrešne postupke svojom sabljom. samo što je islamska politika čista. To potpada pod poznate islamske dužnosti (farzove). Politika je sastavni dio islama.v. sama po sebi. postao halifa muslimanima je uputio političku poruku: “Ljudi. a ne pomažite u grijehu i neprijateljstvu. da im ne dopuste da griješe. njihovoj politici nema mjesta u džamiji. Šukri H. 2. Džamija je imala svoju pravu ulogu u svim periodima procvata islamske kulture. smatra jednom od najodabranijih nauka. koje je Vjerovjesnik. ko od vas vidi da krivo radim. s. tako i u dunjalučkim poslovima. iz domena preporučivanja istine i strpljenja koje je Kur‘an učinio preduslovom za Datum kreiranja: 27. upitali su prisutni. Sada kada se život malo vratio u džamije i kada hatibi na hutbi ponekad hvale dobre. naređuju dobro a odvraćaju od zla. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ali je pogrešno reći da one ne mogu biti u džamiji.11. te institucije razmjeste na druga mjesta. a kritikuju loše postupke ljudi na vlasti. Jusuf El-Qardavi o politici u / i džamiji kaže: “Ne znam zašto se riječ “politika” spominje kao da je to porok ili zločin. vođama muslimana i svim muslimanima”. politika koja ima za cilj da upravlja općim društvenim pitanjima na način koji ljudima donosi dobro. To je u domenu “nasihata” (davanja savjeta). U islamu su svi ljudi jedni drugima opozicija. Dr. neki to pokušavaju spriječiti. odgovorio je. a od njih otklanja zlo. ibadet (obredoslovlje).a. dok su oni sami od glave do pete uronili u politiku. a šta loše. ali u onome što je grijeh. niti vodi brigu o dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu). da je koriguje i usmjeri pravim putem. Politika. S druge strane. pravi muslimani. “Allahu. Džamija se gradi radi muslimana. na način koji uspostavlja vagu pravde među njima. što je pogrešno. kulturnim. r. kada ukazuju na nepravdu. ono što je dobro i dostojanstvo u svim aspektima njihova života: duhovnim. bude odvojena od politike. kako u vjeri. Ispravno je kazati da nije svaka politika za džamiju.” (“El-Maida”. okarakterisao cjelokupnom vjerom rekavši: “Vjera je savjet…” “Kome. Čudno je da upravo neki političari pitaju: da li je dozvoljeno da se džamija miješa u političke ciljeve.) Džamija mora biti otvorena za sve koji pozivaju u dobro. takva politika sastavni je dio naše vjere. Nezamislivo je da uloga i misija džamije. a posebno je pogrešno kazati da islam nema šta da traži u politici. također. životna pitanja.Na pitanja odgovora doc. a i neukusno je govoriti da politika nije za džamiju. U džamiji ljudi spoznaju istinu. ona je akida (vjerovanje). Ovo je islamska pozicija i opozicija. ako bismo vidjeli da krivo radiš mi bismo te ispravili oštricom naših sablji. neka me ispravi. U periodima dekadence džamija je bila ograničena na obavljanje namaza. Naučno neutemeljeno. kaburskom ispitu i Džennetu i Džehennemu. To je.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 32 od 416 . Njegovoj Knjizi. niti se pridržava ikakvih vrijednosti. koju joj je zacrtao istinski islam. tj.com današnjim uslovima. dr.s. Štaviše. iako se politika. Neprihvatljiva je makijavelistička politika po kojoj cilj opravdava sredstvo. ide s vjerom ruku pod ruku.a. smrti. da je koriste za sve što im dobro donosi. Allahov Poslaniče”. ekonomskim i političkim. Tako je i kod nas bilo u vrijeme komunizma.” Ovo je islamska politika. Političari poput Ebu Bekra i Omera koji traže da svi njihovi podanici budu opozicija u onom što je pogrešno. dostojanstvena… Kada je Ebu Bekr. Ramić.a. Hutbe su tada tretirale život. a kada me vidite da griješim ispravite me. etika i sistem koji obuhata cjelokupni život. Za džamiju je islamska politika. Kada me vidite na istini pomozite me. Njegovom Poslaniku. Uzvišeni Allah kaže: “Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti. a o članovima svoje stranke govore kao da su meleki koji ne znaju pogriješiti. Takva politika ne drži se moralnih normi. kao nauka. takvim političarima i njihovoj politici mjesto je i u džamiji. bilo zbog nepoznavanja uloge džamije ili zbog svoje zlobe prema islamu. Međutim. r. izabran za halifu on je u džamiji održao svoj nastupni govor u kom je između ostalog rekao: “O ljudi. kada. ukoliko je u skladu sa principima islama i u okviru njegovih propisa i vrijednosti.2005 http://www. u periodima kad su muslimani bili dobri. nije nešto što je pokuđeno ili zlo. jednom riječju rečeno.novihorizonti.” Na to mu je jedan od prisutnih uzvratio: “Tako mi Allaha. zbog ukazanih potreba. društvenim. Političari koji se ponašaju kao da su bezgrješni.” Kada je Omer. a u islamu je poznato što je dobro.

naučili islamski moral i etiku ponašanja i to primijenili u političkom radu. i u Allaha vjerujete. naređivanje dobra i odvraćanje od zla. 71. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (“Et-Tevba”. Fetava mu‘asire. 2/196-198. a od nevaljalih odvraćaju. gledati one koji su se licemjerno uvukli u prve džamijske safove onda kada je to bilo popularno. traže da se čine dobra djela. džamija mora imati ulogu usmjeravanja opće politike muslimana. ako će se naređivati dobro i odvraćati od zla. 110. dr. Prljava politika kakvu vodi većina političara i političkih stranki u BiH. vrijeđanja časti. ogovaranja (gibeta). što je Uzvišeni Allah učinio prvim razlogom zbog kojeg je ovaj ummet najbolji: “Vi ste narod najbolji koji se ikad pojavio: tražite da se čine dobra djela.” (dr.11. Međutim. koji su temeljni dijelovi islama. Duraković jednom sarkastično primijetio bili puni njegovih (komunističkih) sekretara. Ružno li je zaista to kako su postupali!” (“El-Maida”.2005 http://www. Kada vladajuća stranka prekrši Allahov.š. ukazujući tako na važnost te obaveze (farza). prokleti su oni sinovi Israilovi koji nisu vjerovali . Ramić. Datum kreiranja: 27. to u proteklih nekoliko godina nije uvijek bio slučaj. Džamija treba da se suprostavlja svemu neislamskom.. možda. neutemeljenih optužbi. i namaz obavljaju i zekat daju.zato što su se bunili i granice zla prelazili: jedni druge nisu odvraćali od griješnih postupaka koje su radili. Nažalost. mogu da kažem da je džamija mjesto za islamsku politiku. a od nevaljalih odvraćate. ako će se iznositi činjenice koje je šerijatski opravdano iznositi. Kao zaključak.” (“El-Asr”. dž.) Allahova odredba je da to bude temeljno svojstvo vjernika i vjernica: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. dakle pogrešno.” (“Al Imran”. puna lažnih obećanja. ali je problem što ih je većina nastavila da radi kako su radili i prije. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. zakonu. ovih dana. takvoj politici nema mjesta u džamiji. Allah nas je obavijestio da su prokleti oni narodi koji su zapostavili ovu uzvišenu obavezu: “Jezikom Davuda i Isaa. a ne vladajućoj stranci. ali ne svakakvu i mjesto za političare. dž. puna svjesnih obmanjivanja. zakon. kako je dr. Šukri H. Interesantno je.novihorizonti. također. Zašto je bilo tako odgovor je. 78-79.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 33 od 416 .) Smatram da je u proteklom periodu džamija. ako su bivši sekretari iskreno tevbe došli. interesantno ih je gledati sada kada su počeli puhati drugi vjetrovi. Svrha džamije je da pruža podršku šerijatu.) To je. 1-3. makar to bila i politika zvanične vlasti. vrlo jednostavan. neki ljudi su im vrata džamije širom otvorili. u nekim aspektima. ataka na ličnosti. ali ne svakakve. pogrešnu politiku. iz domena naređivanja dobra i odvraćanja od zla. a ne stranci.) (U ovom ajetu Uzvišeni Allah je) naređivanje dobra i odvraćanje od zla spomenuo prije namaza i zekata. pa ima li preče mjesto za to od džamije?! Dakle. Jusuf El-Kardavi. bez obzira bila islamska ili neislamska.) Kroz pružanje savjeta. kako se neprimijetno povlače iz džamija. korištena u negativnom smislu. preporučivanje istine. prenošenja tuđih riječi (nemimeta) itd. jer je protežirana politika jedne stranke. džamija i oni koji su u njoj podršku daju Allahovom.Na pitanja odgovora doc. Nije problem. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. i koji su tokom nekoliko posljednih godina redovno kasnili na džumu kako bi ih svijet vidio dok bahato gaze preko vratova muslimana da bi došli do prvog safa. sina Merjemina. ako će se govoriti istina. džamija je mjesto za politiku.com spas od propasti dunjalučke i ahiretske: “Tako mi vremena.š. Prvi safovi su. a za tu. razvijanje njihove svijesti o životnim pitanjima i razotkrivanju spletki njihovih neprijatelja. a koja je puna laži. čovjek doista gubi.

Pitanje: U predavanju koji ste održali na Medicinskom fakultetu u Sarajevu spomenuli ste islamsku demokratiju. Posebno naglašavam da su muslimani kolektivno odgovorni što nemaju pravu islamsku partiju.2005 http://www. fašisti itd. treba da gledamo suštinsko značenje termina “islamska demokratija”. došla na vlast. borba za glas većine. Šukri H. mi taj farz još nismo izvršili.) Npr. britanski premijer dozvoljava parlamentarcima iz svoje stranke da glasaju po svojoj savjesti. (Između dva zla. 55. Datum kreiranja: 27. kada muslimani kažu “islamska demokratija”. jer islam nema nikakve veze sa demokratijom. drogeraši. ali bi dužni bili glasati za onu za koju smatraju da je najbolja. pravedan. b) daje se vlast većini. Smatram da je taj termin pogrešan. možda. tadi bi muslimani imali izbor. Uglavnom se glasa onako kako vođstvo smatra da će privući što više simpatizera. 38. sistemom koji su odredili oni koji se sada bune. a kao muslimani ne možemo u potpunosti podržati program nijedne postojeće partije mislim da muslimani treba da primijene šerijatsko pravno pravilo koje glasi: “Juhtaru ehveneš-šerrejni ev ehaffed-darerejni”. jer je on manje zlo. bore za glas većine.11. vjernicima bih preporučio da glasaju za one koji će nabolje zastupati njihove interese. zakona.com Pitanje: Odgovor: Koje su vaše glavne primjedbe na zapadnu demokratiju? Glavne primjedbe ogledaju se u sljedećem: a) ljudi donose zakone ne vodeći računa o Allahovim zakonima. Ukoliko bi bilo više takvih partija. ogovaranja. dž. razlikuje od suvremene zapadne demokratije. u mnogim elementima.š. drugačija od zapadne i kur‘anski naziv za islamsku demokratiju je “šura”. tj. bira se ono koje je manje. To zbog toga što Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. uglavnom.Na pitanja odgovora doc. dr. jednoga dana njihovim demokratskim društvima zavladati alkoholičari. Nažalost. bez obzira gdje bila pravda i istina itd. Ramić. Sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije. Pitanje: Odgovor: Kada bismo u Bosni i Hercegovini imali partiju koja je svoj program uskladila sa Kur‘anom i sunnetom tada bi svi muslimani bili dužni glasati za nju. licemjerstva itd. homoseksualci. Islamska demokratija suštinski se. ali u njoj nema negativnih elemenata kao što su zapostavljanje Allahovih. (Vidi: “Ez-Zumer”. dž. Uzvišeni Allah kaže: “…i koji se o poslovima svojim dogovaraju…” (“Eš-Šura”. a ne za istinu i pravdu. Zamislite kako će svijet izgledati kada neko od njih uvede svoje zakone. imati to “ubojito oružje” u naše vrijeme je za muslimane fardu-kifajet.š. glasajte za drugog.) Dakle. koja sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije i više od toga. Zbog toga će. Odgovor: U šerijatu postoji pravno pravilo koje glasi: “El-‘ibretu bil-me‘ani la bil-elfazi vel-mebani. a ne na upotrebljene riječi i konstrukcije. znači ona koja ima najbolji program i čiji su se aktivisti najbolje pokazali na djelu. laži.) U ovakvoj situaciji. za one koji će promovisati pravdu. Islamska demokratija je. bluda. jer imati partiju. kada nemamo nijedne islamske demokratske partije.” “Uzima se u obzir i gleda se na suštinu značenja. naređuje vjernicima da slijede ono što je najbolje. ali hoće popiti. misli se na šuru. a posljedice su katastrofalne kako po čovjeka tako i po njegov okoliš. Da je primjedba na mjestu potvrđuje pobuna demokratske Evrope protiv Hajderove stranke u Austriji koja je demokratskim putem. dakle. bez obzira o kome je riječ.novihorizonti. c) što se političari.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 34 od 416 Da li muslimani treba da glasaju na izborima? . prljava politika.) Prema tome. ako imate kandidata za kojeg se zna da je korumpirana osoba koja gleda samo svoje interese i kandidata koji je pošten. koji će se boriti protiv nemorala (prostitucije. dakle. Rijetke su prilike kada npr. koji neće krasti i gledati samo svoje interese.” Prema tome.

Ne pridržava se pravila gramatike arapskog jezika i ne zna se ko ju je napisao. Da je imala posebnu vrijednost oni je sigurno ne bi zaobilazili. dr. da ta knjiga nije za muslimansku kuću.Na pitanja odgovora doc. Mada ovo djelo nema značajnu književnu vrijednost u njemu ima puno narodne mudrosti iz koje čovjek može uzeti korisne pouke. a koji nose muslimanska imena ne možemo naći nijednog za koga znamo da je Allahu. Svojim pripovjedačkim obraćanjem ona je uperena ka običnom čovjeku. jer je za takvu procjenu potrebno poznavati ljudske namjere (nijete). na pozitivan ili u najmanju ruku nekritičan način.” (Vidi: ElMevsua el-arabijje el-alemije. tj. Bio sam iznenađen kad sam je počeo čitati. a među onima koji se ubrajaju u zaljubljenike u 1001 noć. Nemoguće je procijeniti ko je takva osoba. Šukri H. ako si uvidio.š.com Pitanje: Odgovor: Definišite mi. Međutim. po islamu. možemo sa sigurnošću reći da ova knjiga nije za muslimansku kuću. a i naši intelektualci rekla sve najljepše. ipak. Pitanje: Kupio sam knjigu 1001 noć o kojoj je naša bošnjačka štampa. uglavnom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 35 od 416 . Šta mi preporučujete da uradim sa knjigom koju sam kupio? Odgovor: Što se tiče književne vrijednosti ove knjige mogu da kažem da se ona ne smatra posebno vrijednim književnim djelom.2005 http://www. Zbog toga se tretira kao narodna književnost. Ramić. onda je u svojoj kući nećeš držati. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pet puta dnevno na sedždu padao. Što se tiče pitanja šta da uradiš sa kupljenom knjigom odgovor možeš naći u drugom ajetu sure ElMaide. Pisana je jezikom koji je bliži narodnom. 2/554. Smatram da je ovo knjiga nemorala te ju je zbog toga grijeh čitati. grijeha koje čovjek počini potaknut onim na što ga je 1001 noć uputila. nepristojan način. Prije je štampana na francuskom nego na arapskom. a Allah.) Muslimani ovoj knjizi nisu posvetili posebnu pažnju. po šerijatu. a u tu svrhu ti može poslužiti i poznati hadis: ”Nijedan od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu isto ono što sam sebi želi. Svako sebe dobro poznaje. Ja se. pa neka se stavi na vagu spomenute definicije. Činjenica je da su ljudi koji su se posvetili proučavanju ove knjige i koje je ova knjiga inspirisala uglavnom nemuslimani. Datum kreiranja: 27. Veličina tog grijeha ovisi o dvije stvari: a) od količine izgubljenog vremena na čitanju knjige. Da li vidite u Bosni i Hercegovini osobu koja se uklapa u tu definiciju? To je osoba koja se bori za istinu i istinsku pravdu pa makar je niko od ljudi ne slijedio.11. najbolje zna. Činjenica da su Francuzi prvi štampali ovu knjigu mnogo govori. U enciklopediji El-Mevsua el-arabijje el-alemije o 1001 noći se kaže: ”Najstarija manuskripta 1001 noći koja je do nas došla datira iz jedanaestog stoljeća po Hidžri. a koje je bilo na uštrb obaveza koje čovjek ima. Knjiga je puna scena koje odudaraju od islamske kulture i morala. niti ćeš je muslimanima prodavati niti poklanjati. dž. b) od posljedica. lik islamskog političara. kada se uzmu u obzir nemoralne scene o kojima ova knjiga govori na jedan.š.” (Buharija i Muslim) Prema tome. Ponekad je rimovana. dž. a iz tvog pitanja mi se čini da jesi.novihorizonti. kada se uzme u obzir da se o nemoralu govori. nadam da takvih osoba kod nas ima.

dž.a. nego je rekao: ”Ustani sa Bilalom i poduči ga što si usnio. Da se ljepota glasa uzima u obzir kazuje nam postupak Poslanikov.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno puštanje ezana sa kasete? Ezan je. s.s. Međutim. mu nije rekao da on ezan prouči.11.Na pitanja odgovora doc.a. riječi ezana. Sunen. Ibn Madže. Šukri H. jer on je uistinu milozvučnijeg i jačeg glasa od tebe.” Iz ovog razumijemo da je uslov za ispravnnost ezana da se izgovore posebne riječi. kako je definiran u Mugnil-muhtadžu 1/33: ”Poseban govor kojim se oglašava vrijeme farz namaza.s.” (Tirmizi i Ebu Davud u Sunenima.v.v. tj. riječi ezana.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 36 od 416 .v. tako da je dio uleme dao fetvu da se ezan muže učiti sa magnetefonske trake. Ramić. s. ne bi trebalo puštati ezan sa kasete osim u slučaju kada nemamo nekog ko može pravilno i lijepo ezan proučiti. ezan sa trake može se puštati samo u slučaju potrebe. Datum kreiranja: 27. s.2005 http://www.novihorizonti. ”Kitabus-salati”. a Allah. kada je Abdullah b.š. najbolje zna. Učenjem ezana putem magnetefonske trake postiže se jedno i drugo.s. ”El-Ezanu ves-sunnetu fihi”. imajući u vidu veliki sevap za učenje ezana i činjenicu da je život u živom glasu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Zejd kazao Poslaniku.a. kada nemamo nikoga da ezan prouči ispravno i lijepo. dr.) Dakle. Poslanik. Cilj ezana je da se muslimani obavijeste o početku namaskog vremena. Naime.

a. 2804.a.” (Šerhul-akide et-tahavije.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 37 od 416 . tako da se i za Muhammede.. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. s. r.) I na kraju. U ovo se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije. odgovorio je. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. i nevažeća (batil) djela. sedmina. ”El-Dženaiz”.s. s. Sahihul-Buhari. Kada bi završili s ukopom umrlog Poslanik. Ja imam razumijevanje za mnoge imame. kako prenosi Osman b.).” (Iktidaus-sirat el-mustekim. ili ih posjećuju.v. slijediti postupke onih koji su bili prije vas. br. str.) Međutim. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an njegovoj duši. Molim od Allaha spas i za nas i za vas. niti je to naredio neki od imama u vjeri. Marka.”. 198 stoji: ”Učenje kod kabura je mekruh po Ebu Hanifi. Stjepana itd. da im se Allah smiluje. džamijski odbori ih vrlo često na to Datum kreiranja: 27. obilježavajući sedmine. godišnjica. 21. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. umrlima nazovu selam i prouče dovu govoreći: ”Es-selamu alejkum stanovnici ovih kuća.a.2005 http://www. zatim učenje tevhida. Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. Maliku i Ahmedu (po jednom predanju). za pare). Sve su to novotarije. ”ElDženaiz”. haram.” (El-Ahzab.) U komentaru na Ebu Hanifin El-Fikh el-ekber str. to nije bilo poznato prvim generacijama muslimana. četeresnice i godišnjice njihove smrti. Affan. inšaAllah. Šukri H. Mi ćemo se. a to je preferirajuće mišljenje.novihorizonti.a.” Imam Malik kaže: ”Nisam saznao da je iko od njih (tj.š. učenja na kaburu itd. s. četeresnica.) Svoje ashabe Poslanik.” Isto tako.) Što se tiče sedmina. Hasane i druge pripremaju sedmine. mu‘mini i muslimani.s. Razlog razilaženju je u činjenici da postoje vjerodostojni hadisi koji govore da sevapi za obavljeni hadž i post dolaze umrlom. To su kršćanski običaji.” (Muslim.” (Buhari.Na pitanja odgovora doc.v. aršin po aršin. učio Kur‘an umrlima. što se tiče učenja Kur‘ana za pare o tom pitanju nema relevantnog razilaženja. Sahihu Muslim. lažne).11. Teško materijalno stanje mnoge je nagnalo da egzistenciju obezbjeđuju putem ovih harama. učio na kaburu umrlog. na bilo kojoj lokalnoj televiziji pa ćete vidjeti kako se rodbina prisjeća svojih umrlih Jovana.. ”El-I‘tisam bil-kitabi ves-sunne”. 2/671-672. s. Oni koji su rekli da umrli ima koristi od tog učenja. U vezi sa pitanjem da li umrli ima koristi od takvog učenja učenjaci su se razišli. (Vidi opširnije u Šerhul-akide et-tahavije. To su prihvatili i muslimani. niti dao olakšicu u tom pogledu. vama pridružiti.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o ovom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči.v. Pogledajte ”Tužna sjećanja”. tako da kad bi oni ušli u gušterovu rupu vi biste ih slijedili. četeresnice i godišnjice.s. godišnjica. 380. Štaviše.com Pitanje: Molim vas da mi objasnite stav islama o učenju Kur‘ana (hatmi) za pare. dž.: ”Tražite oprost (činite istigfar) za svoga brata i molite za njega da imadne čvrst odgovor.a.v. s. Ramić. zato što je to novotarija koja nije zabilježena u sunnetu. uistinu.a. 975. jer on se sad ispituje. govoriti Allahu ekber. br. ashaba) to radio. kaže: ”Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu.. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 6775. trogodišnjica itd. Istinu je rekao Poslanik. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. ništavne. Onaj ko uzima i ko daje su griješni.” Rekli smo: ”Allahov Poslaniče. 2/672. a vjerovatno ćemo uskoro imati i dvogodišnjica. jevreje i kršćane?” ”A koga drugog”. ne prenosi se da je Poslanik. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka.) Ne prenosi se da je Poslanik. Sunen. kada je kazao: ”Vi ćete.” (Ebu Davud. podučio je da kada prolaze pored mezaristana. bi govorio ashabima.v.s. dr. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ”Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). pedalj po pedalj.”»El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. četeresnica. treba napomenuti da smo svi odgovorni što ove novotarije žive među muslimanima. br. Da li umrli od toga imaju koristi? Odgovor: Allah.s. i koji često Allaha spominje. analogizirali su učenje Kur‘ana sa hadžom i postom.

com prisiljavaju. Svjesni muslimani znaće vrijednost i značaj pravog imama i sigurno će ga dostojanstveno nagraditi. dž. a Allah.a.a. strgnuo ga je i ona je poslije od toga napravila jednu ili dvije jastučnice. Nije dostojanstveno svjesno ljude varati.novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. onima koji treba da budu najugledniji među nama. što ih tjeraju da rade poslove koje imam ne bi trebalo da radi. na mjestu koje će za nju biti ponižavajuće) i o tome da meleki. Mutevelijama i džamijskim odborima skrećem pažnju da su griješni što ponižavaju imame dajući im male plate.v. Pitanje: Odgovor: Fotografisanje fotoaparatom dozvoljeno je kada za to postoji potreba imajući u vidu sljedeće: a) takvo fotografisanje liči na ogledanje u ogledalu. Da li je dozvoljeno fotografisanje u islamu. nego kada ima potrebu da zabilježi neki značajan trenutak. r. 3/1664. b) kod takvih fotografija nema mijenjanja Allahovih.) Poslanik. ne ulaze u kuću u kojoj ima slika ili pas. odnose se na one koji crtaju.s.v. Ramić. jer ljudi imaju priliku da upoznaju propise islama i preko drugih izvora.š. dakle onako kako se može pojaviti na javnom mjestu. Moja preporuka svim imamima jeste da se vrate Kur‘anu i sunnetu. b) da se toj fotografiji ne posvećuje posebna pažnja koja može prerasti u obožavanje. da bi osobu uljepšao i tome slično). Međutim. (Sahihu Muslim. Slika ne smije biti na mjestu koje predstavlja vid počasti toj slici (kao npr. a znamo da su se Poslanik. dž. a koja nije ponižena (tj. da bude obješena na zidu). Šukri H. dr. neka je na njih selam. koji treba da budu naši lideri u svakom pogledu. Što se tiče držanja fotografije radi uspomene nadam se da za to nema smetnje pod uslovom: a) da bude u zatvorenom albumu. ”Kitabul-libasi vez-zine”).a. a ne samo preko svoga imama. Još treba napomenuti da osoba kada se fotografiše treba biti propisno obučena.s.11. najbolje zna. i njegovi ashabi ogledali u ogledalu. Žalosno je da se o imamima. kako ne bi došlo do obožavanja iste. kada je na vratima Aišine.š. Muslim je jedno poglavlje u svojoj zbirci hadisa naslovio: O zabrani crtanja slike živog bića i zabrani korištenja nečega na čemu ima slika. kao što je prostirka i slično. Onoga trenutka kada fotografisanje bude korak ka haramu i ono samo postaje haram. pa ih čak takvim imenom i nazivaju. jer crtanjem i vajanjem čovjek pokušava da stvara kao što Stvoritelj stvara.2005 http://www. s. sobe vidio zastor na kom je bila nacrtana slika živog bića. s. a sve na uštrb poslova koji bi trebalo da budu imamova osnovna briga i preokupacija.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 38 od 416 . Danas je to malo i teže. Ako jeste mogu li se te fotografije čuvati za uspomenu? Datum kreiranja: 27. Uz to treba voditi računa da u tome ne pretjeruje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da ih u tome pomogne. žalosno je da se o njima u mnogim našim sredinama priča kao o džeparošima. ali je hodži farz ispravno tumačiti islam. stvorenja (zbog toga je zabranjeno da fotograf vrši neke intervencije na slici. treba voditi računa da se čovjek ne fotografiše iz hobija. c) hadisi u kojima se govori o tome da su prokleti musavvirini. što ih tako tjeraju da žive od harama. dž. dok to kod slikanja aparatom nije slučaj. Jedina razlika je što fotografija ”zadrži sliku poslije ogledanja”. U svakom slučaju.š. Imami koji su svjesni svoje uloge moraju udruženim snagama pokušati vratiti ugled imamu time što će se boriti da mu se omogući da radi posao koji treba da radi i koji mu dolikuje. Molim Allaha. vajaju i tome slično. sve to možda i nije dovoljno opravdanje jer nije farz biti hodža.” (Sahihu Muslim.

U svakom slučaju.) U konkretnom slučaju ženidba tvoga zaručnika automatski ne znači prekid zaruke s tobom. zaštiti djevojku. a njegov brak. validan. Od svakog od njih očekuje se da ne zahtjeva od druge strane ono što je grijeh. s tim da izbjegavaš crnu boju. Ramić.” (En-Nahl.Na pitanja odgovora doc. ti možeš farbati kosu. ili ženi počela rasti brada ili brkovi. kao kad bi obrve bile neprirodno velike. Ukoliko se zaruke prekidaju bez određenog razloga. tada strana koja to čini biva grešna jer krši dato obećanje. uz uslov da to bude šerijatom dozvoljeno. što je sa dugim noktima. tako da upoznavanje. Uzvišeni Allah kaže: ”I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali.11.a. dž. dr. Šukri H. imajući u vidu da nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju.v. Što se obrva tiče. a ne iz potrebe. a znamo da je musliman dužan da se drži datog obećanja. 33. Zaruka je propisana islamom i cilj joj je da. a ne prva supruga. Njegov postupak bio je pogrešan. pošto za valjanost braka nije uslov da on tebe obavijesti o prekidanju zaruke. (Vidi: Muslim. jer Allah zna ono što radite. trebalo da te obavijesti na dostojan način kako bi ti mogla gledati sebi sreću na drugoj strani. (Tirmizi je u svojoj zbirci jedno poglavlje naslovio sa ”Nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju” i u njemu naveo hadise koji govore na tu temu.š.novihorizonti. s. Prekid zaruka treba izraziti na lijep i dostojanstven način. između ostalog. dž.v.) Naravno. malo problematično. samo što bi ti u tom slučaju bila njegova druga.š. Pitanje: Odgovor: Muž i žena treba da nastoje udovoljiti i usrećiti jedno drugo svim onim što druga strana voli.? Datum kreiranja: 27. a Allaha kao jamca sebi uzeli. najbolje zna.” (Buhari. najbolje zna. 91. Možete zamisliti koliko bakterija može da se sakrije pod duge nokte.a. a Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 39 od 416 . Poslanik. kaže u vjerodostojnom hadisu: ”Tri stvari znak su da je neko licemjer: kada govori laže. s tim što se ne smiješ ošišati naćelavo. bez bilo kakvih uvreda ili ponižavanja. s. a da prethodno nije rekao da prekida zaruku sa mnom? Da li je njegov brak valjan? Zaruka je obećanje mladića djevojci da će se njome oženiti i obećanje s njene strane da će se ona za njega udati. ”El-Libas vez-zine”. koje treba da prethodi braku. to se odnosi na situaciju kada to žena radi zbog uljepšavanja. mora se priznati. Sahih Muslim. a Allah. br.2005 http://www. Sahihul-Buhari. ukoliko je ispunio sve potrebne uslove. puštanje nokata itd. pošto u braku. Da li je na zahtjev muža dozvoljeno čupanje obrva. kada obeća prekrši obećanje i kada mu se nešto da na povjerenje iznevjeri. Kitabul-iman. farbanje i skraćivanje kose. jer možda on još uvijek želi da se s tobom oženi. možeš nokte pustiti s tim što ih moraš odrezati najmanje jedanput u četrdeset dana i moraš održavati islamsku higijenu ruku.s. Svaka strana ima prvo prekinuti zaruke ukoliko dođe do zaključka da oni ne odgovaraju jedno drugom. bude ozbiljno i isključivo radi braka.s.com Pitanje: Odgovor: Moj zaručnik oženio se drugom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. onoga momenta kada je odlučio da se ne ženi tobom. da bi jedna strana mogla usrećiti drugu i ona sam mora biti sretna. U konkretnom slučaju. možeš potkraćivati kosu. nema smetenje da žena te dlake ukloni. smatram da je tvoj zaručnik. njih je zabranjeno čupati jer je Poslanik.) Kršenje obećanja vid je licemjerstva. U slučaju potrebe. rekao da je Allah prokleo onu koja čupa dlake sa svoga lica.) Isto tako. treba voditi računa da se od druge strane ne traži ono što ona ne voli. jer takvi zahtjevi neće donijeti zadovoljstvo nikome.

radi se o tome da djevica ima pravo da ne pušta svoga muža od sebe prvih sedam dana njihovog braka. El-Džami li ahkamil-Kur‘an. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Odgovor: Da.” (Et-Tevba.” (Kurtubi. sljedbenici Knjige).2005 http://www.) Pitanje: Odgovor: Da. s. Dokaz tome je i činjenica da su oni pogrešno vjerovali i u vrijeme samog objavljivanja Kur‘ana. jer ne postoji ajet ili hadis koji to zabranjuju. Ono što je zabranjeno jeste da se u toku jedne noći vitr-namaz klanja dva puta.com Pitanje: Odgovor: Da li je tačno da žena prilikom sklapanja prvog braka ima pravo da muž sa njom nema intimni odnos u toku prvih sedam dana? To nije tačno. čak i ako je on već oženjen.) Da li se današnji kršćani mogu svrstati u ehlu-kitabije o kojima Kur‘an govori? Mogu li se nafile klanjati nakon vitr-namaza? Datum kreiranja: 27. tj. Nesai. je rekao: ”Nema dvaju vitara u jednoj noći. Sunen. ona nema pravo da to odbije. Šukri H. sve dok oni sami sebe smatraju kršćanima.a. Poslanik. nafile se mogu klanjati nakon vitr-namaza. Kurtubi kaže: ”Nema razilaženja da su jevreji i kršćani ehlu-kitabije zbog njihove knjige. Štaviše. ”Kijamul-lejli ve tetavvu‘”. 30. ali uprkos tome Kur‘an ih je nazvao tim imenom. Ramić. za današnje kršćane kažemo da su ehlu-kitabije (tj. osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog.” (Tirmizi.novihorizonti.11. 1/438. Naime.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 40 od 416 . Sunen.Na pitanja odgovora doc.s. dr. ”Es-Salat”. pošto su je iskrivili i njena značenja izmijenili. Vjerovatno je riječ o pogrešnom razumjevanju. ne slijede ispravno Knjigu. ne oduzima im status ehlu-kitabija.v. U Kur‘anu stoji: ”A kršćani kažu: ”Mesih je Allahov sin.) To što oni pogrešno vjeruju.

bez obzira kakvo ono ime nosilo.v. ako prihvate pravo vjerovanje. jer.s. s. i najmanje učen musliman zna koje su imanski i islamski šarti.2005 http://www. postane vjernikom u Allaha. je halal (dozvoljeno). u El-Iman. Najbolje je da se to uradi sedmi dan (računajući i dan u kome je dijete rođeno) po rođenju.v. Ramić.v.11. 240. zatim kršćane i na kraju sabejce.” (Vidi: Kurtubi.” Suština kaže da je to sirće.) Oni koji govore da će ehlu-kitabije i nakon što je Muhammed. Vereka b. Tako da.” Sufjan Sevri kaže da ”one koji su vjerovali” znači licemjere koji vjeruju na jeziku. te je prema tome dozvoljeno (halal). tako da se ne mogu tumačiti drugačije od njihova literarnog značenja. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Tako je Allah u ovom ajetu prvo spomenuo licemjere. a Allah.” Odgovor: Ajet koji navodiš odnosi se na kršćane koji su živjeli prije nego je Muhammed. nemusliman. nakon Muhammedova poslanstva. s. ukoliko je stručan i od povjerenja. 1/134. Habib Nedždžar. s.” (Ali Imran.š. s.v.š. Čudno je da oni koji govore da će ehlu-kitabije u džennet imaju pristalica među muslimanima. 1/439-440. Da li je kečap u kom se nalazi vinski ocat halal? Da li nemusliman može osunetiti muslimansko dijete i kada se to radi? Datum kreiranja: 27. a da ne prihvate eššehadetejni srcem jezikom i djelom. On kao da je rekao: ”Ovi koji su na stranputici. Pitanje: Odgovor: Da. zatim jevreje. ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 41 od 416 . a ne alkohol. njih čeka nagrada kod njihova Gospodara. a Allah.s.s. ili su od onih koji su svoju vjeru spremni prodati za malo dunjaluka. sačuva onih koji svjesno krivo tumače Allahovu. može osunetiti muslimansko dijete. ipak. a ne u riječi.s. Zamahšeri. Pravno-šerijatsko pravilo glasi: ”Gleda se u suštinu. i oni koji su bili na pogrešnoj vjeri od jevreja i kršćana ko god od njih. prije Muhammedova. s. Razi.a.Na pitanja odgovora doc.” (Muslim.a. Da nas Allah. poslanstva. Bahri Rahib. El-Džami li ahkamil-Kur‘an. vjeru. sazna mnoge druge ajete i hadise koji su eksplicite jasni u tom pogledu.a. 1/72. biće od stanovnika vatre. postaće kod Allaha vjernici. Sudnji dan i Muhammeda. poslanstva kao što je bio Kiss b. postao vjerovjesnikom. ili su varalice. a zatim ne bude vjerovao u ono s čime sam poslan. ili su neznalice. a. 19. najbolje zna. 3/112.a.) Ili. a ne i srcem.a. dž. Nevfel i drugi. kao da je Uzvišeni rekao: ”Zaista oni koji su vjerovali. El-Keššaf.v. dakle koje nas ne bi opilo kad bismo ga pili u velikim količinama. Saide. dr. takvi muslimani ako svjesno kažu da ehlu-kitabije mogu zaraditi džennet bez prihvatanja islama postaju odmetnici od islama. dž. Šukri H. prije Muhammedova. s. bio jevrej ili kršćanin.) i nakon što sazna za Poslanikove.novihorizonti. Fahruddin Razi prenosi u svom tefsiru od Ibn Abbasa da se tim riječima misli na one koji su ispravno vjerovali u Isa. ili se pak pod ”onim koji su vjerovali” (innellezine amenu) misli na licemjere. postao poslanikom moći zaraditi džennet.com Pitanje: Mogu li ehlu-kitabije zaraditi džennet ako rade dobra djela? Naime neki moji profesori tvrde da i oni mogu zaraditi džennet kao i muslimani s obzirom da u suri El-Bekare u šezdeset drugom ajetu stoji da njih: ”doista čeka nagrada od Gospodara njihova.s. riječi: ”Ko god čuje za mene.s. dakle uslovi da bi osoba bila musliman. Sahihu Muslim. Pitanje: Odgovor: Da.a.š.s. Musliman koji nakon što sazna za Allahove riječi: ”Allahu je prava vjera jedino islam. svako sirće (ocat) u kome nema alkohola. najbolje zna.v. br. dž.š. Mefatihul-gajb.

zaista. Pozivanje u islam i dostavljanje Allahove vjere. da je kod Allaha. i istrijebiti ih ubijanjem. s. kaže: ”Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite. tako da iz straha ne smiju napasti muslimane.” (El-Mumtehina. Ljudi se cijene prema svojim djelima. 19.s. kaže: ”Tako mi Allaha. u granicama mogućnosti. 256. pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu. Allah. zaista. onakvo dobročinstvo kakvo čine prema svojim roditeljima. muslimani su dužni osigurati sve što je potrebno da ih zastraše.š. Musliman u taj princip mora vjerovati i praktično ga primjenjivati.” (Al Imran. dž. Uzvišeni Allah. kaže: ”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone.š. 8. 5) Imajući u vidu da među nemuslimanima ima onih koji žele uništiti muslimane. žene. Uzvišeni za njih kaže: ”Takvi na onom svijetu neće ništa imati.Na pitanja odgovora doc. Šukri H.com Pitanje: Odgovor: Kako musliman treba da se odnosi i ponaša prema nemuslimanu? Proučavanjem Allahove dž.a. Svi smo djeca jednog praoca i jedne pramajke. To znači da je dužan protiv njih povesti džihad vodeći računa da ne prekrši propise džihada koje je artikulirao Muhammed. Objave. od muslimana se očekuje da prema njima čine dobročinstvo. Vjernici-muslimani će za svoja dobra djela imati dunjalučku i ahiretsku nagradu.v. islam jedino priznata vjera. Allah ih zna.” (El-Bekare.š. ”KitabulMusakat”. dakle oni koji su najpokorniji svome Stvoritelju. dž.š.11.) 3) Musliman prema nemuslimanima mora biti uvijek pravedan.” (ElDatum kreiranja: 27. Zemlji i planinama ponudili emanet. 200. Plemenitog Kur`ana.š. koji ugrožavaju temeljna ljudska prava muslimana boreći se protiv njih zbog njihove vjere i protjerujući ih iz njihovih kuća.š.v. zatim oni koji ne učestvuju u ratu kao što su starci. Uzvišeni Allah kaže: ”I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj.a. dr.s. a on je. jer Allah dobro zna ono što činite!” (El-Maide. dok će nemuslimane. Poslanik. monasi u samostanima. Vi ih ne poznajete. 8-9.. (Vidi: Buhari. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu. dž. jer Uzvišeni Allah kaže: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. s. musliman osjeća kao dužnost i emanet. 72.2005 http://www. u islamu nema nacionalizma. nagrada na budućem svijetu) zaraditi.” (El-Bekare. da Allah tvojim posredovanjem uputi jednog čovjeka bolje ti je od crvenih deva.) Dakle.) Svaki musliman želi da svi ljudi budu muslimani i radi na tome da ih uputi islamu znajući vrijednosti Allahove. jer Allah. voli one koji su pravični. musliman isto tako zna da nemuslimana ne smije prisiljavati da primi islam. dž. ali ga je preuzeo čovjek. dostojanstven odnos prema muslimanima. dž. Allah. 2363. Sahihul-Buhari.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 42 od 416 . Ramić.). može se doći do zaključka da su ti odnosi utemeljeni na stabilnim i nepromjenjivim principima od kojih izdvajam sljedeće: 1) Svi ljudi su braća po krvi. nagraditi samo na dunjaluku. Allahu. uništavaju usjevi i muče zarobljenici. 2) Svaki musliman zna i u to mora vjerovati. Prema tome.š. vjere i koristi Upute kako za onog ko je prihvati tako i za onog ko drugome na pravi put ukaže.” (Buhari.a.s. a u koje između ostalog spada i zabrana da se ubijaju djeca. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (El-Ahzab. kaže: ”Allahu je prava vjera jedino islam.) Najbolji kod Allaha. Ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. hadis br.) 4) Odnos muslimana prema nemuslimanu zavisi od odnosa koji nemusliman ima prema muslimanu. za njihova dobra djela.) Međutim.š. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. s. bolje ti je od najvrednijeg dunjalučkog bogastva. i bojte se Allaha. da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje.novihorizonti. dž. to je najbliže čestitosti. i prakse Njegova Poslanika. klanjem.v. prema sebi nepravedan i lakomislen. Uzvišeni Allah. Sahihul-Buhari. dž. dakle. bez obzira kakav odnos oni imali prema njemu. Svjestan musliman će sigurno tako i postupiti jer zna da se kod svakog živog bića može sevab (Allahova.) Protiv onih koji prema muslimanima imaju neljudski i nehuman odnos. i druge osim njih. dž. te protjerati ih iz njihovih domova silovanjem i zastrašivanjem. ukoliko nemuslimani imaju ljudski.š. ”ElDžihadu ves-sijer”. pa prema tome i kod nas musulimana su oni koji su najbogobojazniji. musliman je dužan da se bori u skladu sa šerijatskim propisima. Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo nebesima. ako želi biti musliman. zatim zabrana da se ubija stoka.

v. ko im bude privržen svojim srcem.11. Tako se nekada od muslimana traži da nemuslimanima čine dobročinstvo. pod uslovom da ta suranja bude u šerijatski dozvoljenim poslovima.” (El-Maide.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 43 od 416 .” (Kardavi. a svako ko potpomaže Allahove neprijatelje. smatra se njihovim. 61. neprijatelje vjere. bori na najbolji mogući način.s. i postaje sastavni dio njihove grupacije. smatra se njihovim. jezikom. svojom rukom.novihorizonti. Poslanik.) 6) Nema smetnje da musliman sarađuje s nemuslimanom koji nije neprijateljski raspoložen prema muslimanima. ili na bilo koji drugi način. jer svakim dinarom. u granicama svojih mogućnosti. dr.com Enfal. protiv njih svaki musliman dužan je da se. Datum kreiranja: 27. Fetava muasire. svojim imetkom. neprijatelje domovine i uzima ih kao svoje zaštitnike. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc. 7) Što se tiče onih koji se neprijateljski odnose prema muslimanima. a nekada da se protiv njih najoštrije bore. ekonomskom izolacijom i tome slično. 1/713) Iz spomenutog možemo zaključiti da musliman svoj odnos prema nemuslimanima gradi na preciznim principima zasnovanim na Kur‘anu i sunnetu i da taj odnos zavisi uglavnom od toga kako se nemusliman odnosi prema muslimanu.a. Šukri H. srcem.. kao što je Uzvišeni rekao: ”A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Ramić. Musliman je dužan strogo voditi računa da na bilo koji način ne pomogne svoga neprijatelja. svojom suradnjom. Dr. i njegovi ashabi su trgovali sa nemuslimanima. 51. s.. Kardavi kaže: ”Musliman se bori protiv svojih neprijatelja koji žele da mu uskrate njegova prava i oskrnave njegove svetosti svim raspoloživim sredstvima. markom ili dolarom koji dođu u ruke njegova neprijatelja može biti kupljen metak koji će završiti u grudima muslimana. svojim jezikom.) Dakle.

a svaka novotarija (bid‘at) je zabluda. 63. s. nije dostavio. Doduše.s.11.com Pitanje: Odgovor: Neka naša braća zagovaraju da se rođendan Muhammeda. imajući u vidu da bi obilježavanje rođendana. s.v.a. pa makar vam za vođu bio određen abesinski rob. Sarije prenosi hadis u kome kaže: “Allahov Poslanik. strahovito kažnjava.v.s.) Irbad b. Sunen. kaže u trećem ajetu sure “ElMaide” da nam je upotpunio vjeru. zaista. Kitabu-l-džumu‘a. Poslanika. kaže: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima.novihorizonti. a kamoli kazati?! Poslanik. Kitabu-l-‘ilm) Što se tiče okupljanja naših muslimana mimo dvanaestog rebiu-l-evvela.” (Muslim. To je veliki uspjeh.v.š. dr. Tirmizi.” (En-Nur. s. posebnim svečanostima. a da li to može musliman i pomisliti.” Upitali smo (tj.š. ko bude živio poslije mene vidjet će mnoga razilaženja.v. ko drugi!”.) Ovu pohvalu muhadžiri i ensarije su. 12. aršin po aršin.s. Upravo iz tog razloga.. Sahihu Muslim.a.š. Sigurno je da nemamo jer bismo u tom slučaju izgubili status njegovih sljedbenika. u prvom redu. dž. zabranio je uvođenje novih vjerovanja: “Ko u ovoj našoj stvari (tj. on to nikada nije uradio. pravednih halifa.Na pitanja odgovora doc. dini-islamu) inovira nešto što nije od nje. s. najbolja uputa je uputa Muhammedova. i oni će vječno i zauvjek u njima boraviti. uhvatite se toga (čvrsto) svom snagom. miljenika Muhammeda. s. “El-Mukaddime”.s.v.s. Da li su u pravu? Na početku želim da naglasim da se ovaj odgovor isključivo odnosi na obilježavanje rođendana Allahovog.” Rekao je: “Oporučujem vam pobožnost (takvaluk) Allahu i slušanje i pokornost. Ramić. Držite se toga. muslimanu nije dozvoljeno obilježavati bilo čiji rođendan imajući u vidu da to nije bila praksa Poslanikova.a.s. “Kitabus-sunne”. 7. Ebu Davud. to je odbačeno. većina islamske uleme smatra da je obilježavanje Poslanikovog. ima i rijetkih koji to smatraju dopuštenim pod uslovom da na tim svečanostima ne bude griješnih radnji. rođendana grijeh. pa čak i poželjna. najbolji govor je Allahova knjiga. pa kad biste u gušterovu rupu ušli i vi biste u nju ušli. ashabi): “Jesu li to židovi i kršćani?” “A.2005 http://www.a. s. Držite se moga sunneta i sunneta pravednih halifa. te prema tome u nju ne smijemo ništa uvoditi.s. iz straha da se time ne uvede novotarija. a ne onaj koji inovira.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 44 od 416 . kao što je miješanje muškaraca i žena. Najgore stvari su novotarije.s. pa nas posavjetuj. s. pedalj po pedalj. dž. održao je rječit i sadržajan govor od kojeg su sam srca u strahu zatreptala. smatram da su u osnovi takva okupljanja dozvoljena.a. s. Kitabus-sulh. s.) Allah. dž.s.a. 100. dž.v. Uvođenje novotarija u vjeru indirektno znači da Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. rebiu-l-evvela.v. i da nisu organizovana nekim povodom koji nema Datum kreiranja: 27. pa makar i na način koji u sebi ne sadrži ništa griješno. I čuvajte se inovacija (u vjeri) jer svaka inovacija u vjeri je novotarija (bid‘at). a koja oni nazivaju mevludima. a iz očiju suze potekle. odgovorio je. Šukri H.a. mevludima itd. Rekli smo: ‘Allahov Poslaniče. imao je običaj kazati: “Uistinu.” (Buhari. Sahihul-Buhari. a i oni su zadovoljni Njime. (Muslim.) U ovim hadisima upozorava se na opasnost uvođenja novotarija i njihovog prakticiranja. vjeru nije upotpunio i da je Poslanik. s. O njima Allah. Sahihu Muslim.” (Et-Tevba. i bojte se Allaha jer Allah.v. nas na to upozorava pa kaže: “Vi ćete. koja mu ne dolikuju. a prve generacije su najbolje poznavale sunnet i najviše voljele Allahovog. U osnovi.v.. uistinu. da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe.a. Međutim. koji su na pravom putu poslije mene. a svaka novotarija je zabluda. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći.š. ne obilježava mevludom ili nekom drugom posebnom svečanošću. slijediti one prije vas. za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći.) Da je on obilježavao svoj rođendan sigurno bi ashabi bili prvi koji bi ga u tome slijedili. zaslužili zbog toga što su slušali naredbu svoga Gospodara među kojim je i naredba: ”Što vam Poslanik da.” (El-Hašr. s. Postavlja se pitanje da li mi koji hoćemo da budemo njegovi sljedbenici imamo pravo da tu novotariju uvedemo. a što vam zabrani ostavite. Uzvišeni Allah nas upozorava u tom pogledu pa kaže: ”Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu. Poslanik. kao da je to govor onoga koji odlazi. Sunen. to uzmite.) Na hutbi petkom Poslanik.v. pod uslovom da u sebi nemaju grešnih sadržaja. Uistinu. s obzirom da je sljedbenik onaj koji slijedi. “Kitabu-l-‘ilm”. muzičkih instrumenata ili pripisivanja svojstava Poslaniku.” (Ibn Madže. ostalih ashaba i prvih generacija muslimana.a. Smatram da je mišljenje koje zastupa većina uleme preferirajuće.s. Sunen.s. ipak bilo novotarija i vid slijeđenja nemuslimana (u vjeri) što nam je jasno zabranjeno.a.v.

kao kad bi čovjek činio zinaluk sa svojom majkom. Što se. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Šta da radimo s kamatama koje dobijemo na banci? Da li da ih ostavimo u banci? Mogu li se kamate dati kao pomoć čečenskom narodu ili za pomoć povratnicima u BiH? Šta se podrazumijeva pod pravom žene da joj muž obezbijedi stan. Datum kreiranja: 27. Prema tome. Peto. a ne u svom. bilo da ih služi on lično ili da nađe nekog ko će im pružiti potrebnu uslugu. jer bi time čovjek dodatno pomagao kamatni sistem. Mada je musliman obavezan svakome dati njegovo pravo. Šukri H. dr. uz uslov da onaj ko taj novac daje od toga nema direktne koristi na dunjaluku. muž je dužan da ti obezbijedi odgovarajući smještaj na drugom mjestu. on će se kamata riješiti tako što će ih potrošiti za opće dobro muslimana od čega on neće imati direktne koristi. unuci i snahe. kamata je onaj dio koji ostane nakon što se odbije inflacija. kao npr.11. Da li se misli na stan kod njegovih roditelja? Odgovor: Prije svega. Normalno je da se roditelji najljepše osjećaju kada im uslugu pružaju njihova djeca. Npr. Predlažem da se na nivou islamske zajednice formira komisija sastavljena od stručnjaka iz akaida i islamskog prava koja će osmisliti i islamizirati mevlud i tako ponuditi muslimanima ispravne smjernice u tom pogledu. tvoj muž obavezan je da pruži potrebnu pažnju i usluge svojim roditeljima.Na pitanja odgovora doc. imaš pravo na razvod braka. kao njihovo dijete.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 45 od 416 . a kojima je potrebna pomoć. kamata se ne smije ostavljati banci. ovaj odgovor baziran je na principu nužde koja dozvoljava čovjeku da u granicama prijeke potrebe učini grijeh. Međutim. kako bismo od te tradicije imali koristi i na dunjaluku i na ahiretu. treba imati na umu da tvoj muž ima obavezu prema roditeljima. Ramić. Ukoliko on to nije u stanju. pak.2005 http://www. kamata je tako veliki grijeh da je najmanja kamata. ako čovjek živi u takvim okolnostima da je prisiljen držati svoj novac u banci koja posluje na principu kamata. iz opravdanih razloga. Pitanje: Odgovor: Pod tim pravom podrazumijeva se da je muž dužan da ti obezbijedi uslove za život koje si imala kod svoga babe. imaš pravo na razvod braka. Treće. ipak treba znati da prava roditelja imaju prednost u odnosu na prava supruge. kako stoji u hadisu. Drugo. dakle ono što se kosi s islamom izbaciti. pod uslovom da već nisi pristala na određene uslove prilikom sklapanja bračnog ugovora. čak i ako preselite na drugo mjesto. može taj novac dati za izgradnju puta u susjednom selu. Smatram da u tom dijelu naše tradicije treba izvršiti izvjesne korekcije. želim naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sebi uslove da mogu prakticirati islam u svim sferama života. ti (kao snaha) ne možeš živjeti u kući svoga svekra i svekrve.novihorizonti.com utemeljenja u islamu. pa prema tome i u ekonomskoj. tada mu je dozvoljeno uzeti onoliko koliko mu je neophodno da spasi život. On je dužan da im obezbijedi njegu koja im je potrebna. Iz prethodnog se razumije da se kamate mogu dati kao pomoć čečenskom narodu i izbjeglicama koje se vraćaju u BiH. Četvrto. Ukoliko. kada hoće da umre od gladi a nema za jelo ništa osim svinjetine. Ako to nije u stanju učiniti. tiče stanovanja kod njegovih roditelja.

Na pitanja odgovora doc.com Pitanje: Odgovor: Ako je bajram petkom. osoba ne treba sama za sebe klati akiku. Sunen.11. a mi ćemo džumu klanjati. Ukoliko ne klanja džumu.) Pitanje: Odgovor: Ne. Naime. dr.” (Ibn Madže. Da li osoba kojoj nije zaklana akika to treba sama uraditi kada odraste? Datum kreiranja: 27.”Ikametus-salati ves-sunne”.s. jer to je sunnet za babu iz njegova imetka.v. rekao: ”U ovom vašem danu sastali su se dva bajrama. da li je onaj ko je klanjao bajram dužan klanjati i džumu? Ko klanja bajram-namaz nije dužan klanjati džuma-namaz.a. obavezan je klanjati podne. Izuzetak je imam koji je dužan klanjati džumu kako bi se pružila mogućnost da džumu klanjaju oni koji to žele.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 46 od 416 . Ko hoće. od Ebu Hurejre prenosi se da je Allahov Poslanik.novihorizonti.2005 http://www. Ramić. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Šukri H. inša-Allah. ovo mu zamjenjuje džumu.

ako postoji sigurnost za ženu na putovanju dugom dan i noć. poštenje i integritet njene ličnosti kao muslimanke neće doći u pitanje. s obzirom da je za ispravnost zekata potrebno ostvariti nijet.š. Sahihu Muslim.v. Tada je Poslanik. 3595).). 2/638. smatram da za to nema smetnje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ukoliko joj mahrem ne bi mogao pružiti potpunu zaštitu. ”Kitabu-l-hadždž”. mada mi nije potreban. poštenje i integritet žene muslimanke nego steći sve diplome svijeta. ako ona ili neko drugi neće biti stavljen na kušnju zbog toga. d) potpuna zabrana ženi da putuje sama bez mahrema (Buhari. br. Sahihu-l-Buhari. s. bez obzira što ima mahrema. može poduzeti takvo putovanje. Prema tome. kako ih ja razumijem. Ako je bezbjednost takva da ona neće biti ugrožena ako bi išla i na duže putovanje. Šukri H. Dakle.) Navedeni hadisi. treba znati da ako će žena biti ugrožena kada iziđe na kućni prag bilo bi joj zabranjeno izlagati se toj opasnosti. uistinu ćeš vidjeti putnicu koja kreće iz Hire i dolazi do Kabe oko koje će tavaf činiti ne bojeći se bilo koga mimo Allaha. Muslim. br.s. a ponekad od općeg sigurnosnog stanja. 1996. Sahihu Muslim. a ako ne postoji. U suprotom. Bedaius-sanai‘. ali sam čuo za nju”.s. treba uzeti u obzir sve okolnosti. došao neki čovjek i požalio se na bijedu i siromaštvo. 1862. El-Mugni. ponekad o postojanju mahrema koji ženu prati na putovanju. Jesi li vidio Hiru?” ”Nisam. ali s njega ne bi spala obaveza i dug zekata.). 1341. (Vidi: Tirmizi.a. 2/40. rekao Adijju: ”O Adijj. ona bi bila grešna ako bi poduzela takvo putovanje. Ako postoji sigurnost da putuje bez mahrema tri dana i noći. pa čak i samo stanje žene u pogledu sposobnosti da se odupre eventualnim iskušenjima. rekao je (Buhari. da on ostvari namjeru (nijet) davanja zekata. ako će bilo što od toga biti ugroženo. ”Kitabu-l-džumua”. ”Kitabu-l-hadždž”. Muslim. Sunen. 827. Isto tako. Šta više. Muslim. Sahihul-Buhari.Na pitanja odgovora doc. (Vidi: Fethu-l-kadir. br. čast. Tu procjenu treba da izvrši stručna osoba i da žena za takvo putovanje dobije odobrenje svoga staratelja ili muža ako je udata. odgovorio sam. ona ne bi smjela poduzimati putovanje. ”Kitabussavm”. Hatim pripovijeda da je jednom prilikom. najbolje zna. c) tri dana i tri noći. Sahihu-l-Buhari. ako njena čast. a ako to ne urade svi su odgovorni.). dok je on bio kod Poslanika. Mi kao zajednica dužni smo osigurati bezbjednost ženama tako da njihova čast i integritet ne budu u bilo kom pogledu ugroženi. treba naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sigurnost i bezbjednost. zatim mu je došao drugi i požalio se na nesigurnost putovanja i razbojnike. b) dva dana i noći. ona može putovati sama. Kod procjene sigurnosne situacije za putovanja žene.”. odnosno sigurnosti. (Vidi: Buhari. 1/493. 1338. s obzirom da on tu obavezu vjerovatno ne izvršava? Datum kreiranja: 27. bilo s mahremom ili bez njega.. ”Kitabul-menakib”. Mogu li ja za njega iz tog novca dati zekat. br. onda ne može. br.2005 http://www. Ramić. Bolje im je sačuvati svoj obraz. ”Kitabu-lhadždž”. br. ”Ako budeš duže živio. dž.š. br. 1086. Moj sin redovno mi šalje novac.novihorizonti. govore o uslovima. 1197. (Vidi: Buhari.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 47 od 416 .. a Allah dž. onda nema smetnje da putuje u drugo mjesto. To razumijemo iz hadisa koji govore o tome da žena ne smije sama bez mahrema poduzimati putovanje dugo: a) dan i noć. najbolje zna.com Pitanje: Odgovor: Da li djevojka može sama putovati na studije u drugo mjesto? Putovanje ženske osobe uslovljeno je njenom sigurnošću i nepostojanjem fitneluka. Sahihu Muslim. Sahihu-lBuhari. Pitanje: Odgovor: Ti možeš iz tog novca dati zekat za njega pod uslovom da se s njim dogovoriš. 1089. Postojanje sigurnosti ponekad ovisi o dužini putovanja.11. s.v. ”Kitabu-l-džumua”. Moj savjet sestrama jeste da se ne izlažu opasnostima koje će ugroziti njihovu čast i poštenje.a. a Allah. ”Kitabu-l-hadždž”. S druge strane. dr. Dokaz za to je hadis u kome Adijj b. 1087. tj. ”Kitabur-reda‘” br.) Ukoliko bi ti to učinila bez dogovora s njim onda bi to bila obična sadaka od koje bi on imao sevab i nagradu.

Da li takvo pravdanje u sebi nosi opravdanje? Propustila sam. Djetinjstvo se treba razlikovati od punoljetnog doba i u tom pogledu.2005 http://www. plašim se da će to postati navika koja će to dijete.11. ipak. Pitanje: Neke naše sestre ženskoj djeci oblače kratke haljinice i tijesne helanke. da bi se onoga dana kada postanu punoljetne pokrile onako kako šerijat zahtijeva.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 48 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Pitanje: Odgovor: Često mi na um padne misao da klanjam. Uz prethodno rečeno. Datum kreiranja: 27. preporučujem sestrama da svojoj ženskoj djeci oblače duže haljinice koje će barem pedalj. dž. dužna napaštati propuštene dane.novihorizonti. Da li sam stvarno licemjerna osoba? Ovdje se radi vjerovatno o šejtanovom došaptavanju (vesvesi). Ramić. pratiti u životu. da ti da iskrenost u djelu. u granicama mogućnosti. Ukoliko malo žensko dijete nauči da otkriva svoja stegna i nosi uske odjevne predmete koji ocrtavaju njeno tijelo. Zbog toga. zbog mjesečnog pranja. što su curice veće i haljinice trebaju da budu duže. iskreno se pokajati zbog nemarnosti u tom pogledu. to su djeca koja nisu dužna da se pokrivaju na način kako su obavezne punoljetne osobe. da još više radiš dobra djela i da moliš Allaha. postim i radim druga djela licemjerno. kasnije kad odraste. sve dok ne preovlada pretpostavka da si sve propuštene dane napostila. jer stid je dio imana. jer.Na pitanja odgovora doc. dva biti ispod koljena i da im ne oblače tijesnu odjeću. meni nepoznat broj dana ramazanskog posta. kroz dugi niz godina. Kako da postupim u ovakvoj situaciji postupiti? Odgovor: Smatram da od malih nogu treba djecu učiti islamskom moralu i stidu. prije svega. Normalno.š. dr. da bi me drugi vidjeli. a zatim si. Šukri H. Preporučujem ti da odbaciš takve misli i da na njih ne obraćaš pažnju. pod izgovorom da su im djeca još mala. Pitanje: Odgovor: Dužna si. treba naglasiti da isto kao što maloj ženskoj djeci ne treba oblačiti kratku i tijesnu odjeću. tako treba voditi računa da se ne pretjera u drugom pravcu. To je jedan od načina na koji šejtan odvraća vjernike od dobrih djela.

tj. I na kraju.) Datum kreiranja: 27. bolje za strpljive.) ”Ako hoćete da na nepravdu uzvratite. nemojte samoinicijativno nastojati da se osvetite ubicama. doživotni zatvor za nepravedno ubistvo jednog čovjeka sigurno nije potpuna pravda. Uprkos tome ja želim da se vratim svojoj kući. Dakle. doista. dr.com Pitanje: Četnici su mi pobili cijelu porodicu.v.” (Buhari. dž. voli. jeste da ostvarimo takvu vlast koja će sprovoditi pravdu. ”Kitabuledeb”. Šukri H. i u dobru i u zlu. četvrto. na ahiretu će to sigurno postići. žene. ako ne na ovom. a onoga koji oprosti i izmiri se.š. I ne tuguj za njima. na budućem svijetu-ahiretu. Strpljiv budi! Ali. islamom nije dozvoljeno da čovjek samostalno sprovodi odmazdu. vjeri ima mjesta i za strpljenje i praštanje. a ako to ne urade.š. strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. dž. Drugo. potrudi se da prema svojim komšijama koji nisu počinili zločin i koji se prema tebi odnose ljudski i dostojanstveno uzvratiš još ljepšim odnosom. Sahihul-Buhari. No. a šta tek reći za one koji su ubijali djecu. kaže: ”Pravi vjernik-musliman neće biti ugrižen dva puta iz jedne rupe. neće stići. Interesuje me kako da se odnosim prema komšijama Srbima od kojih su neki direktno. Ja znam da je nemoguće. onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko je vama učinjeno. siluju i ubijaju muslimansku djecu. Uz to. u Allahovoj.š. i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova. to je. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. zbog toga što bi to vodilo u veliki nered (fesad). ne voli one koji nepravdu čine. uprkos tome. kao musliman ti znaš kakve su dužnosti muslimana prema komšiji. ne treba patiti. a ne omogućiti zločincu da ponovo čini zločin. potrudi se da komšije koje su počinile nepravdu odgovaraju za svoje zločine. da ih sudski ne goniš. 40. koji Allah.novihorizonti. strpljenje i praštanje je uzvišen i izuzetno pohvalan čin. 6133. s.s. kao pojedinci i kao zajednica. Allah će nagraditi. jer će svoje pravo ostvariti onda kada mu to bude najpotrebnije. a neki indirektno učestvovali u ubijanju moje najuže porodice. Uzvišeni Allah kaže: ”Nepravda se može uzvratiti istom mjerom. br. poduči sebe i druge iz svoga okruženja da znaju kako će kao mudžahidi uzvratiti onima iz sadašnjih ili budućih generacija naših komšija koji će ponovo pokušati da kolju. koji su silovali i palili. čak ni u slučaju kada na to ima pravo.2005 http://www. 126-128.” (Eš-Šura. jer npr. preporučujem ti da uložiš maksimalan napor kako bi ubice stigla pravda na ovom svijetu-dunjaluku. snosit će odgovornost. Uostalom. treba znati da praštanje dolazi uobzir ukoliko će donijeti dobrobit ljudima. Ramić. Međutim.a.š. koji je omogućio vjerniku-muslimanu da uvijek može imati pozitivnu računicu. žene i starce. a koji neće biti osuđeni ni u Hagu. u ovim okolnostima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 49 od 416 . Vlasti su na sebe preuzele odgovornost da će sprovoditi pravdu. gotovo sigurno. Ako na dunjaluku ne ostvari svoje pravo.Na pitanja odgovora doc. Odgovor: Prije svega. Nema smetnje da onima koji su se istinski pokajali i oprostiš na dunjaluku. Poslanik. a to je najvažnije. a ako otrpite. a ni kod nas na veću kaznu od doživotne robije!? Njih potpuna pravda na dunjaluku. Ono što smo mi dužni u tom pogledu.) Dakle. postići potpunu pravdu. Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine. Treće. starce. Hvala Allahu. a to je osoba koja se istinski pokajala za svoje grijehe i istinitost svog pokajanja na djelu pokazala. onaj ko vjeruje u Allaha. a ono na budućem svijetu. dž. uistinu. On.” (En-Nahl. Prema tome. Jedan od vidljivih pokazatelja pokajanja jeste da se prestupnik predao vlastima spreman da sa njim postupe onako kako je on postupao sa svojom nevinom žrtvom. dž. praštati treba onome ko to zasluži.11.

u vezi s tim nema ni razilaženja među islamskom ulemom. ”Kitabul-dženaiz”. s. str.2005 http://www. ko pogine braneći svoju vjeru je šehid. U tom pogledu ne znamo za bilo kakvo razilaženje. Muazu a on je bio šehid. upitali su. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Mejdani.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 50 od 416 . šehidi su koji se opremaju za ahiret kao i oni koji nemaju status šehida. s. imam našeg džemata kaže da je trebao da bude ogasuljen. ElHidaje.a.s.) Ibn Rušd kaže: ”Što se tiče umrlih koje je dužnost ogasuliti. Mugni. ko izgori u požaru.) Iz prethodnih citata jasno je da je islamska ulema jedinstvena u stavu da je dužnost (farz) ove šehide ogasuliti. (Muslim. Međutim.) U drugom hadisu na ovu temu Vjerovjesnik. ali se.. 3/476. To su svi oni statusni šehidi koje je Poslanik. Šukri H. osim što se pripovijeda da je Hasan (b. 1341. 1/320-325. s. b) šehid koji je u borbi sa ćafirima ranjen.com Pitanje: Babo mi je poginuo nedavno u saobraćajnoj nesreći kod Kaknja kad je autobus agencije ”Buco” sletio u rijeku Bosnu. Sened ovog hadisa je vjerodostojan. jer je to općepoznata stvar i svi imami to znaju s obzirom da se to pitanje u Medresi uči.a. ko umre od kuge je šehid. c) šehidi koji se gasule i klanja im se dženaza. Rekli su mi da je on šehid i da se šehid ne gasuli. a među njima je i utopljenik.” (El-Muhalla bi-lasar.s. 1/226. ko umre pod ruševinama i žena koja umre pri porođaju. ko pogine braneći svoju porodicu je šehid. pojeo ili popio. ili od zadobijene rane od koje se umire. spomenuo u sljedeća tri hadisa: U prvom hadisu Poslanik. klanjao je ženi koja je umrla pri porodu stavši kod njene sredine. pa makar nakon ranjavanja nešto rekao. (Vidi: Marginani. El-Ihtijar li-ta‘lil-muhtar. Prema tome.v.) U trećem hadisu Vjerovjesnik. za razliku od prvog. s. Bedaius-sanai‘. Sunen. kaže: ”Ima sedam vrsta šehida mimo onog koji je poginuo boreći se na Allahovom putu: ko umre od kuge. oblače im se ćefini i klanja im se dženaza. 1/90-93. br.) Govoreći o toj vrsti šehida Ibn Hazm kaže: ”Nema razilaženja da je Alejhisselam za svoga života dao da se oni ogasule i zamotaju u ćefine. to što vaš roditelj nije ogasuljen je velika greška. Klanjao je Sa‘d b. koji je umro pod ruševinama.) Svi šehidi spomenuti u prethodna tri hadisa. Kasani. Muttefekun alejhi. Allahov Poslaniče”. Ne znam razlog zašto se to desilo. Dakle.” (Bidajetul-mudžtehid. Njega nisu gasulili. Odgovorili su mu da je šehid onaj ko je poginuo u borbi na Allahovom putu. Molim vas da mi odgovorite ko je u pravu. ko se utopi. To je stav sve islamske uleme.)) U Mugniju se u tom pogledu kaže: ”Što se tiče šehida koji nisu ubijeni. 40-42. zaista.Na pitanja odgovora doc. Međutim. žena u porodu.s. ”A ko su onda šehidi. 3/337. 1823.s.a. Nisam našao da je bilo ko od islamske uleme rekao da se ovi šehidi ne gasule i da ime se ne klanja dženaza. Muhtesarut-Tahavi.v. Datum kreiranja: 27. El-Lubab fi šerhil-kitab.a. nego su ga onako u odjeći ukopali. od kuge.. koji se utopio. ”Ko pogine (u borbi) na Allahovom putu je šehid. kao što je onaj ko je umro od stomačne bolesti. gasuli i klanja mu se dženaza. upitao je ashabe koga oni smatraju šehidom. ”Kitabud-dijat”. Mosuli. br. rekao je: ”Ko pogine braneći svoj imetak je šehid. br.11. oni (ulema) su se složili da je to svaki umrli musliman koji nije poginuo na bojnom polju boreći se protiv ćafira. 1/90-98. To je onaj koji je na licu mjesta poginuo u borbi od ćafirske ruke. Smatram da za takvu grešku nema opravdanog razloga.” (Tirmizi.novihorizonti. pa prema tome i utopljenici. u mom ummetu bilo malo šehida”. ”Kitabul-imare. ”Tada bi. Sahihu Muslim.v. i rekao da je hadis vjerodostojan. Tahavi. Muslimani su Omeru i Aliji klanjali dženazu a i njih dvojica su bili šehidi. Ukoliko je umro od tog ranjavanja on se smatra šehidom.” (Nesai. s. ko umre dok je u pokornosti Allahu je šehid. rekao im je.v. Sunen. odgovorio im je. ali je nakon ranjavanja živio životom koji je ulijevao nadu da će preživjeti. Ramić. protiv tog (Hasanovog) mišljenja imamo sljedeće dokaze: Vjerovjesnik. svi oni se gasule i klanja im se dženaza. 1915. dr. Ali) rekao da se ženi koja je umrla pri porodu ne klanja dženaza jer je ona šehid. želim naglasiti da u pogledu gasulenja i klanjanja dženaze imamo tri vrste šehida: a) šehid koji se ne gasuli niti mu se klanja dženaza. ko umre od otvorenih rana po tijelu. ko pogine braneći svoj život je šehid. Odgovor: Prije svega. 1/125-136. ko umre od stomačne bolesti. oni se gasule.s.v.a. ko umre od stomačne bolesti je šehid i ko se utopi je šehid”.” (Ibn Kudame.

kaže: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. ElMuhezzeb. Ukoliko tako ne postupi biće nepokoran Allahu Uzvišenom.) ”Kada muž pozove svoju ženu radi svoje potrebe (tj. Kao dokaz oni uzimaju ajet: ”Oni koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. pa. samo.” (El-Bekare. jer i ona ima pravo u tom pogledu kao i on. isto tako žena imaju pravo da to traži od svoga muža.Na pitanja odgovora doc. (Vidi: Kasani. Allah zaista prašta i milostiv je.) (Vidi: Ibn Hazm.novihorizonti. ukoliko ona to od njega traži. intimnog odnosa) neka se odazove pa makar (pripremala hranu) na pećnici.” (Buhari. Ukoliko muž nije u stanju udovoljiti potrebama supruge. 222. Sahihu-l-Buhari. rok je samo četiri mjeseca. Šukri H.v. Isto tako. (Vidi: Ibn Džuza. a on se svoga prava može odreći. kako muž ima pravo da traži intimni odnos od svojom ženom. El-Kavanin el-fikhijje. (Vidi: Behuti. a ako odluče da se rastave.) Dakle. dž. oni se razilaze po pitanju kako često muž mora prilaziti svojoj ženi. ako supruga nije u stanju udovoljiti muževim potrebama on ima tri mogućnosti da riješi to Datum kreiranja: 27. Prema tome. 2/66. Međutim. Ovako su islamski pravnici odgovorili na tvoje pitanje.) Malikije kažu da je intimni odnos dužnost muža kada ne postoji zapreka za to.) Dakle. pa.) Uprkos činjenici da se islamski pravnici slažu u pogledu obaveze intimnog odnosa. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 51 od 416 . Zbog toga smatram da to pitanje treba posmatrati s pozicije dužnosti bračnih drugova da intimnim odnosom pruže potrebnu zaštitu jedno drugom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. smiraj za svoje strasti i tako štite jedno drugo od bluda i mnogih drugih vrsta nemorala. 1080. omogućiti joj da ona kod njega nađe potpuni smiraj. (Vidi: Kasani. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. 226227. isto kao što je ona dužna odazvati se kada on to od nje traži. kroz intimni odnos.š. pogrešno je govoriti o tome koliko puta muž mora prići svojoj ženi s obzirom da se ljudi u pogledu potrebe za intimnim odnosom razlikuju. dakle pružiti joj potrebnu zaštitu. Allah doista sve čuje i sve zna. El-Muahlla bi-l-asar. Bedai‘us-sanai‘. on je dužan odazvati se.) Koliko se sjećam. rekao je: ”Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša. 2/331. meleki je proklinju sve dok se ne vrati.” (Muslim. ”Kitabun-nikah”. 5/214. on mora ili prići svojoj ženi u roku od četiri mjeseca ili se sa njom rastaviti. s.) ”Kada žena napusti postelju svoga muža. Ispravno je reći da je muž obavezan udovoljiti potrebama svoje supruge u tom pogledu. ”Kitabun-nikah”. a više od toga je obaveza u smislu da se izvrši Njegova naredba da se prema ženama lijepo postupa. dok se ona ne odazove svome mužu). dakle da kod svake bude svaku četvrtu noć. 228. smatram da je pogrešno pitanje postavljati na ovaj način i u tom duhu na njega davati odgovor.com Pitanje: Odgovor: Koliko puta muž mora prići ženi u toku jednog mjeseca? Kada pogledamo razmišljanja islamskih pravnika u vezi s tim vidimo da se oni slažu da je dužnost mužu imati odnos sa svojom suprugom. br.” (Trimizi.) Hanbelije kažu da je to dužnost barem jedanput u četiri mjeseca ukoliko ne postoji zapreka. a može se i strpiti ako hoće. Sunen. 9/174. Životom u bračnim zajednicama postižu se mnogobrojni ciljevi.a. Bedai‘us-sanai‘. i ako se vrate ženama.) Te stavove možemo poduprijeti činjenicom da one imaju ista prava kao i dužnosti. Keššafu-l-kina‘. ”Kitaburrida”.2005 http://www.” (El-Bekare. ukoliko je muž u stanju. Tako hanefije kažu da žena ima pravo od muža tražiti intimni odnos. br. prići supruzi barem jedanput u periodu njene čistoće. kad god muž pozove svoju suprugu u njenu postelju pa ona to odbije. Kada ona to od njega zatraži. kao što je i žena dužna udovoljiti njegovim potrebama.) Neke hanefije kažu da je to dužnost jedanput. ona može tražiti razvod braka. Oni kažu da je to muževo pravo. Sahihu Muslim. dr. 211. ima učenjaka koji kažu da ženi treba prići svake četvrte noći. Onaj koji je na nebesima ljut je na nju sve dok sa njom ne bude zadovoljan (tj.” (El-Bekare. po zakonu.11. U pogledu tih prava i obaveza Allah. br. Među najznačajnijim je i taj da bračnim životom muž i žena nalaze. s obzirom da može imati četiri žene. 5194. 2/331. Oni kažu da muž. ima pravo da tri noći ne prilazi ženi. Šafije kažu da je to dužnost jedanput. 1736. Kao dokaz on uzima Kur‘anski ajet: ”A kada se okupaju onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio.) Ibn Hazm kaže da je dužnost. A koliko je to muževo pravo veliko vidimo iz sljedećih hadisa: Poslanik. str.s. To zbog toga što se time ne uzima u obzir svrha i cilj šerijatske odredbe da se zasnivaju bračne zajednice i da ljudi žive u braku. (Vidi: Nevevi.

da je ne ostavlja sve dok i ona ne udovolji svoju potrebu. Šukri H.) Iz općih šerijatskih pravila možemo razumjeti da su supružnici dužni jedno drugom pružiti tu zaštitu u granicama svojih mogućnosti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. (Vidi: Ibn Kesir. Džubejr i drugi. Muž i žena. s. Datum kreiranja: 27. da traži razvod braka. a odjeća znači zaštita. dž.2005 http://www. ne opterećuje čovjeka preko njegove sposobnosti. možemo zaključiti da je muž dužan prići supruzi onoliko puta koliko ona osjeća potrebu za tim. Ona je izvedena iz korjena hasune što znači biti dobro utvrđen. pak.com pitanje: da ženu pusti i traži drugu. Nadalje.v. prije svega.” (El-Bekare. 187. tako da šejtan ne može iskoristiti te njihove strasti i gurnuti ih u nemoral. a Allah dž. najbolje zna. naredio je mužu da. nepristupačan. dž. Mudžahid. 1/298.Na pitanja odgovora doc. (Ebu Ja‘la.) Iz citiranog ajeta indirektno razumijemo da su muž i žena jedno drugom zaštita od bluda time što žive intimnim bračnim životom. a ta zaštita postiže se.s. intimnim odnosom oni smiruju svoje strasti. Musned. Na kraju.š. nevin itd. neporočan. nakon što je spomenuo intimni bračni život. a vi ste njihova odjeća. dakle koliko je njoj potrebno da nađe svoj mir. Upravo zbog toga Poslanik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 52 od 416 . one su odjeća vaša. intimnim odnosom. dijetom itd. s obzirom da ona štiti čovjeka od hladnoće i vrućine. dr. prije negoli njegova supruga udovolji svojoj.š. jedno kod drugog nalaze smiraj. Ramić. Malika. Uzvišeni Allah kaže: ”Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama.a. jer je Allah. Ukoliko jedna strana ne udovolji potrebama druge strane taj smiraj će izostati i za dotičnu stranu možemo reći da nije izvršila svoju obavezu. od Enesa b. Kao potpora takvom razmišljanju mogu se uzeti sljedeći dokazi. jer Allah.) Dakle.11. Seid b. Dakle riječ muhsan ukazuje da je oženjena i udata osoba u okrilju zaštite koju joj pruža brak. ona može to da trpi ili. Tefsiru-l-Kur‘an el-‘azim. da je zadrži i oženi drugu. rekao da su muž i žena odjeća jedno drugom.š. s obzirom da u isto vrijeme može imati četiri žene ili da se strpi i ukroti svoje strasti postom. kako su ovaj ajet protumačili Ibn Abbas. šerijatski termin za oženjenu osobu je riječ muhsan. Ukoliko on nije u stanju da udovolji njenim potrebama. biti čist. kada udovolji svojoj potrebi. Sam bračni ugovor u svojoj biti sadrži obavezu da muž i žena jedom drugom pružaju tu zaštitu.

sve one koji imaju bilo kakvog kontakta s alkoholom prokleo. mora za njega izboriti.s. Allahov. preko svojih institucija.Na pitanja odgovora doc. naše tzv. smatram da bi vam bilo pokuđeno (mekruh) sklapati ortakluk s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju stekle na nedozvoljen način.. Iznesi svoj problem nadležnom muftiluku kako bi se i Islamska zajednica. Musned. nema smetnje. ko ga prodaje.s. oni ih na to ne bi prisiljavali..a. Uz to.v. onoga ko ga pije. na osnovu principa o prijekoj nuždi. Preporučujem ti da izneseš svoj problem profesoru.11.) Kada bismo za saobraćajne udese. a Poslanik. (Vidi: Nesai. tuče. zakon je da se čovjek.) Na osnovu prethodno rečenog jasno je da se musliman mora distancirati od alkohola.). ko ga kupuje. s tim da vodiš računa da to bude u najmanjoj mogućoj mjeri. Molim Allaha.com Pitanje: Odgovor: Učenik sam trgovačke škole. 5458. svađe. kome se pravi. ako želi postići svoje pravo. dž. Dakle. zapostavljajući tako one koje su to stekle na halal način. s.a. ”Kitabu-l-ešribe”. s. Da li je dozvoljeno ulaziti u trgovinsko partnerstvo s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju kojom se bave kupile na nedozvoljen način? Datum kreiranja: 27. (Vidi: El-Maide. najbolje zna.v. r.š. ubistva. a Allah. kada se nađu u poziciji. silovanja. Ako ne nađeš razumijevanje i ne mogneš drugačije završiti školu nego da tokom obavljanja prakse prodaješ alkohol. ko ga ga pravi. od svoga babe Umera. kaže. da dolaze u kontakt s alkoholom itd. tako da alkohol u njemu visoko kotira. uključila u borbu za prava svojih članova.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 53 od 416 .novihorizonti. br. pod uslovom da vaše zajedničke aktivnosti i poslovi budu dozvoljeni (halal). preporučio bih vam da tražite ortaka među osobama koje su imetak stekle na halal način. 5572. dž.itd. dr. majka svih zala. Ramić. nadam se da nije grijeh ulaziti u partnerstvo s takvim osobama. 90. s. Kada bi poštovali prava drugih da alkohol mrze. U konkretnom slučaju. da je Allahov Poslanik. Ukoliko bi takvih osoba bilo.a. protiv tog zla se boriti i raditi na osvješćivanju ljudi o tom zlu.s. prokleo: alkohol. razvode brakova. U svakom slučaju. tražili uzrok vidjeli bismo da je alkohol glavni uzročnik. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a.2005 http://www. Šukri H. Za vrijeme prakse ponekad moram prodavati i alkohol. razne vrste nemorala.š. da te pomogne. ko ga nosi i kome se nosi i onoga ko pare zarađene na alkoholu troši. zatim ostalim odgovornim u školi i da se boriš za svoje pravo zajedno sa ostalim muslimanima koji se suočavaju s tim problemom. savremeno društvo još nije postiglo ni toliku svijest koja će ga ponukati na borbu protiv alkohola. Otuda se i muslimani koji žive u takvom društvu suočavaju sa problemom alkohola čak i kada ga ne konzumiraju. bilo bi normalno da ti uživaš to pravo i da tokom prakse prodaješ bezalkoholna pića. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da čovjek neće odgovarati za tuđi grijeh.š. kako Poslanik.v. da to činiš. ko ga toči.” (Ahmed. te ih tjeraju. Problem je veći što kod nas oni koji cijene i poštuju alkohol ne poštuju prava drugih da alkohol mrze. Nažalost. br. jer se i time ostvaruje cilj tvoje prakse. najveći uzročnik svih naših problema je alkohol. dž. Ibn Umer prenosi hadis. Zbog toga je Uzvišeni Allah alkohol najoštrije zabranio. Da li mi je to dozvoljeno? Alkohol je.

dakle postane murted njegova žena muslimanka mora se od njega razvesti ukoliko se on na vrijeme ne pokaje i tako vrati u islam. dr.11. iziđe iz islama. dužni ste to pravo iz naslijeđene imovine vratiti.š. Ukoliko pak muž. kako bi je ponukali da se izmijeni u pozitivnom pravcu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž.novihorizonti. a sa osobom koja je postala murted nije dozvoljeno trgovati. kao što je npr. Ramić. Uz sve to. a Allah. smatrat ćemo da je u islamu sve dok ne počini nešto i ustraje na tome u što nema sumnje da je nevjerstvo. Međutim. Isto tako. a smrt ga u tome omela. nema smetnje da vi tu imovinu naslijedite. Dakle. iz mnogih hadisa možemo razumjeti da osoba kada izostavlja namaz može tim postupkom izići iz islama. Međutim. od naslijeđenog imetka podijelite sadaku. Kod konkretnih slučajeva. onoliko koliko smatrate da je ostavitelj na haram način zaradio. Sve dok muslimana smatramo muslimanom možemo s njim trgovati. ukoliko vam je poznato čije je pravo vaš ostavitelj uzurpirao. treba ustanoviti tačno da li je dotična osoba izišla iz islama. kako bi mu bio olakšan ispit na Kijametskom danu. lažne informacije itd. iz te imovine se vraćaju eventualni dugovi ostavitelja. Pitanje: Odgovor: Ne vidim smetnje da te reklame radiš ukoliko one ne sadrže nešto što je islamom zabranjeno: npr.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 54 od 416 . preporučio bih vam da.com Pitanje: Odgovor: Kakav je šerijatski stav u vezi sa nasljeđivanjem imovine koja je stečena na zabranjen (haram) način? Grijeh zbog sticanja imovine na haram način ne prenosi se tako stečenom imovinom nego se piše u loša djela osobe koja je imetak na haram način stekla. treba procijeniti da li je bolje od te osobe kupovati kako bi na nju pozitivno djelovali da se popravi ili je pak bolje bojkotirati je. Pitanje: Odgovor: Ženi muslimanki dozvoljeno je živjeti u braku s mužem muslimanom sve dok je ovaj u okrilju islama. Šukri H. treba pokušati podstaći je da se pokaje i tek nakon toga dati odgovarajuću preporuku u pogledu razvoda. pa makar činio i velike grijehe. Da li je dozvoljeno raditi reklame firmama koje prodaju meso koje nije zaklano na šerijatski način? Da li je ženi dozvoljeno živjeti s mužem koji se ne pridržava propisa islama? Da li je dozvoljeno kupovati robu od muslimana koji redovno ne klanjaju namaze i čije su radnje otvorene za vrijeme posta tokom ramazana? Datum kreiranja: 27. Pitanje: Odgovor: To je dozvoljeno ukoliko osoba tim neredovnim klanjanjem nije izišla iz islama. Treba još naglasiti da je sa nemuslimanom dozvoljeno trgovati pod određenim uslovima. uslov da se radi o dozvoljenoj (halal) trgovini. S obzirom da kod nas ne postoji institucija koja bi utvrdila status te osobe. Naime..Na pitanja odgovora doc. dok sa odmetnikom od islama (murtedom) nije uopće dozvoljeno. ukoliko je ostavitelj umro kao musliman. na bilo koji način. najbolje zna. plaća sve što je potrebno za ukop i obavlja hadž ukoliko je ostavitelj bio obavezan i imao namjeru da na hadž ide.2005 http://www. u cilju da‘vetskog djelovanja. golišave slike. Ukoliko jeste.

11. Datum kreiranja: 27. dr. Ramić. Šukri H.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. s tim što mora voditi računa da podne-namaz klanja u namaskom vremenu.com Pitanje: Odgovor: Može li žena u vrijeme džume obavljati određene poslove? Kakav je stav šerijata u vezi s tim? Žena u vrijeme džume može normalno obavljati sve svoje poslove s obzirom da nije obavezna klanjati džumu-namaz.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 55 od 416 .

b) obredoslovlja (ibadeta) i c) dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama).? Odgovor: Naša braća i sestre u islamu koji na takav način razmišljaju o novotarijama (bid‘atima) i novotarije tako shvataju.v. br. svetost mjesta i vremena određuje samo Allah. više sevaba postiže. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Pitanje: Slušao sam neke naše muslimanske zvaničnike kako se kritički osvrću na one koji se bore protiv novotarija u vjeri. dž.š. dž. tj. dž.. riječi upućene ashabima: ”Vi bolje (od mene) poznajete vaš dunjalučki posao. s. 2363. podučio ashabe da tespihaju.s.a. Ramić. onaj ko vjeruje u Allaha.v. čini novotariju u vjerovanju.2005 http://www. dr. čita i da tako upoznaje Allahove. Šukri H. govoreći da takvi pretjeruju jer i sahat je novotarija a svi ga oni nose. s. dž. kaže: ”Reci: ”Ko je zabranio Allahove ukrase. da je neka voda sveta itd. Novotarija (bid‘at) je posjećivanje takvog mjesta s ciljem postizanja berićeta. Allah.a. Novotarija je dodavanje ili oduzimanje nekih obreda u hadžu s obzirom da je Poslanik. mjesta na kojima učinjeno Datum kreiranja: 27. pronađe. To sve smatra se novotarijom.” (Vidi: Muslim. nije posebno vrijednim učinio..) Dakle.) i Poslanikove.š.) Prema tome. čovjek nije Zakonodavac da bi određevao koje je mjesto sveto ili koje je vrijeme sveto. zbog toga što vrstu ibadeta. što više patenata. koje je On za robove svoje stvorio. imaju totalno pogrešnu percepciju o tom pitanju. ”Kitabul-ezan”.v.v.” (El-Bekare. (Vidi: Muslim. b) U novotarije u domenu obredoslovlja (ibadeta) ubraja se svako dodavanje namazu ili oduzimanje. dž.s. poslanike. (Vidi: Buhari. s.) Naprimjer. s. ”El-Mesadžid ve mevadi‘us-salati”. b) obredoslovlju (ibadetu) i c) dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu).s. dž. knjige. što više općekorisnih noviteta ponudi. Ako bi neko uveo nove pokrete u namazu to bi bila novotarija. 631. i prvih generacija koje su ga vjerno slijedile. 148. ako bi neko skratio četvororekatni namaz na tri rekata ili ga povećao na pet rekata.” (Muslim. što više inovacija čovjek napravi. a preko njih i svim budućim generacijama naredio: ”Uzmite od mene propise hadža.” (El-Ea‘raf. škole su novotarija a ipak ih i oni pohađaju itd.. a) U novotarije u domenu vjerovanja (akideta) ubraja se svako vjerovanje koje je drugačije od vjerovanja Poslanika. br. vjerovanje u razne legende koje do nas nisu prenesene vjerodostojnim lancem prenosilaca. ne misli se na inovacije i novitete u dunjalučkim poslovima nego se misli na novotarije u: a) vjerovanju (akidetu). Novotarija je vjerovanje da je neko kamenje sveto. čovjeku je naređeno da uči. Sahihu Muslim. nije novotarija tespihanje poslije namaza jer je Poslanik.s. blagodati. s. kada se govori o novotarijama.š. Novotarijama u vjerovanju (akidetu) smatraju se i sva praznovjerja kao što je vjerovanje u loše predznake. to nije nikada radio. niti su to radili njegovi ashabi. dž. zadovoljstva.v. 32.novihorizonti.11. to bi bila novotarija. određenje itd.) Novotarija je uvođenje nekih novih namaza ili određivanje (specificiranje) nekih novih (posebnih) vremena u kojima se takvi namazi klanjaju. s obzirom da je Poslanik.i takmičite se u dobrim djelima. Sahihul-Buhari. odredio je sveta mjesta. zakonima. Sudnji dan.š. br. pod uslovom da to čini radi zadovoljstva svoga Gospodara i u skladu s Allahovim. Sahihu Muslim. ”El-Fadail”.s.š.Na pitanja odgovora doc. novotarije (bid‘ati) su noviteti u domenu: a) vjerovanja (akideta). a onda prisutnima.a. Za dunjalučke poslove i dunjalučka dobra važi kur‘ansko pravilo: ”. Te dunjalučke blagodati musliman ne smije zapostaviti.a. da umrli mogu pomoći živima. obavio hadž pokazavši praktično kako se hadž obavlja. dž. ”El-Hadždž”. dakle za što sa sigurnošću ne možemo tvrditi da su kerameti itd.s.v. Naime. s. Što se dunjaluka tiče. drugačije od vjerovanja Poslanikovog.š. i ukusna jela?” Reci: ”Ona su za vjernike na ovom svijetu. br.a.a. ali je novotarija tespihanje džematile (zajednički) s obzirom da Poslanik.v. koji će olakšati život. Dakle.)) Novotarija je smatranje nekog mjesta posebno vrijednim koje Allah. način na koji se taj ibadet čini. strogo naredio da klanjamo onako kako on klanja.s. Sahihu Muslim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 56 od 416 .š. 595. Npr.. vjerovanje da je određeno kamenje sveto.a. Naređeno mu je da se na tim blagodatima zahvaljuje Blagodarcu i da blagodati koristiti u skladu s Njegovim općim odredbama i zakonima. Inovacije su izuzetno pohvalne i smatraju se ibadetom ukoliko se čine radi Allahova. Njegove meleke. na onom svijetu su samo za njih. Allah.š. a ne u pogledu dunjalučkih poslova. 1297. s.

da nam pomogne da pravilno shvatimo Njegovu vjeru koju nam je On upotpunio. ukoliko bi čovjek pored farza. s. br. od strane ljudi. Dakle. nisu novotarije (bid‘ati) o kojima govore hadisi Poslanikovi. jasno dozvolio.š.a. Amin. kao posebnih i svetih smatra se novotarijom itd. ljudi su ih proglasili svetim. pohađanje škole ili odlazak na Mjesec itd.) Sva ostala dovišta i svetišta su novotarije.s. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ”El-Hadždž”.š.v. kaže da namaz u El-Mesdžidul-haramu vrijedi (za njega se sevapa dobije) kao za stotinu hiljada namaza.a. da nas sačuva novotarija (bid‘ata) i da nam dā da otkrijemo što više Njegovih blagodati i iskoristimo ih za dobrobit ljudi na dunjaluku. dž.) tako odredio. ukoliko neko dozvoli nešto što je On jasno zabranio. podučio je svoje sljedbenike da se na zemaljskoj kugli nalaze tri mubareć (sveta) mjesta. dž.s. r. Isto tako Allah. Šukri H. s. Poslanik.novihorizonti.s.a.a. Njih su ljudi izmislili.) Zašto su ova mjesta mubareć? Zato što je Zakonodavac (Allah.11. dž. a namaz u El-Mesdžidu-l-aksa kao pet stotina namaza.v.v. Ramić. i koje riječ novotarija (bid‘at) podrazumjeva u svom terminološkom značenju. učinio noć Lejletul-kadr vrednijom od hiljadu mjeseci. c) U novotarije u domenu dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama) ubraja se zabranjivanje onoga što je dozvoljeno i dozvoljavanje onoga što je zabranjeno. Dakle ukoliko neko zabrani ono što nam je Allah.v.š. Sahihul-Buhari. dr. klanjao uveo neke nove namaze sa nekim novim sadržajima i odredio za njih posebna vremena koja Zakonodavac nije odredio sve to bilo bi novotarija (bida‘at). Sunen. hadis od Džabira. s. Iz prethodnog razumijemo da nošenje sahata.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 57 od 416 .s.a. Ti ljudi su sebe stavili u poziciju Zakonodavca. čini novotariju. dž. toga sačuva.š. sunneta i nafila koje je Poslanik. namaz u Poslanikovoj džamiji vrijedi koliko hiljadu namaza. Novotarija je klanjanje nekih posebnih namaza u posebna vremena. s.com dobro djelo ima svoju veću vrijednost. (Vidi: Bejheki. Isto tako. Datum kreiranja: 27. 1864. s. Rekao je: ”Ne poduzima se putovanje osim radi posjete triju džamija: El-Mesdžidul-harama. a koje Poslanik.Na pitanja odgovora doc. ove moje džamije i Mesdžidul-aksa.v.a. da nas Allah. odredio je koja vremena su sveta.” (Vidi: Buhari. Molim Allaha.š. pa je npr.s.2005 http://www. Određivanje nekih noći ili vremena. Dokaz da su to mubareć mjesta je i hadis u kom Poslanik. nije prakticirao niti nas je na njih uputio.

rekao je: ”Ko imadne dvije žene pa prema jednoj bude naklonjen.v. Ukoliko muškarac može ispuniti svoja prava samo prema jednoj. Što se tiče osjećaja podjednake ljubavi prema suprugama i intimnog odnosa tu ravnopravnost nije obavezna. On u časnom Kur‘anu kaže: ”Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni. te ravnomjerno raspoređivanje boravka kod svake supruge uz udovoljavanje intimnih potreba svake od supruga. Datum kreiranja: 27. kao što je poznato. Allah. odgovor je negativan. onda se ženite ženama koje su vam dopuštene.novihorizonti. Ako će se brak koji funkcioniše srušiti uspostavljanjem novog braka.” (En-Nisa. Sunen.2005 http://www. A ako strahujete da nećete pravedni biti. ja bih preporučio svima koji žele da imaju više žena da obezbijede uslove kako sa novom ženidbom ne bi razrušili prethodni brak i unesrećili ženu i djecu iz braka koji funkcioniše. I na kraju.Na pitanja odgovora doc. Te obaveze su.. u drugom dijelu prethodnog ajeta kaže: ”. Ramić.s. odjeće. osim ako se žena odrekne svoga prava. Sunnet je da pri putovanju baci kocku i povede sa sobom onu suprugu koju je kocka odredila.. posebno bih skrenuo pažnju da nije dozvoljeno imati više žena ako se nije u stanju svima dati njihovo pravo i ako se nije u stanju prema njima postupati jednako.a.11. Dakle. 129.) Međutim. s obzirom da u našem društvu ima veliki broj hudovica kojima je potrebno da se udaju. kada dođe na Sudnji dan biće nakrivljen na jednu stranu. 3. muž nije dužan pitati ženu za dozvolu da oženi drugu s obzirom da je to njegovo pravo..” (En-Nisa. 2133.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 58 od 416 . sa po dvije. onda samo sa jednom. O tome govori ajet: ”Vi ne možete potpuno pravedno (jednako) postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli.ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnoti. stana. Međutim. tada mu je zabranjeno da se ženi.”Kitabun-nikah”. dž. Oni koji mogu ispuniti sve uslove preporučio bih višeženstvo.. materijalne prirode: obezbjeđivanje odgovarajuće ishrane. dr. odredio je da muškarac može u isto vrijeme imati do četiri žene. s obzirom da čovjek nije u stanju to ispoštovati. smatram da je bolje taj korak ne poduzimati. dž. Šukri H. ljubav prema jednoj ne smije dovesti do zapostavljanja druge tako da se ne udovolji njenim intimnim potrebama. kao uvjet za ženidbu više od jedne žene postavio je pravdu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s.š.. sa po tri i sa po četiri. br.š.) Onaj ko ne bude pravedan prema svojim suprugama griješan je i snosit će posljedice tog grijeha na ahiretu.” (En-Nisa. Pravda se mora ostvariti u svim obavezama koje muž ima prema ženi. a nemaju za koga. Dakle. Žena ima pravo da pri sklapanju braka postavi uslov da se njen muž na nju ne ženi i ukoliko on prekrši taj uslov ona dobija pravo na razvod braka. Poslanik. 129. liječenja i ostalih nužnih potreba.com Pitanje: Odgovor: Pod kojim uslovima muškarac može da ženi više žena i da li mora dobiti dozvolu od prve žene da bi oženio drugu itd? Uzvišeni Allah. onda ne smije ženiti drugu i tako dalje.. dž. Ukoliko neće moći ispuniti svoje obaveze prema supruzi.š.) Što se pak tiče pitanja da li muž mora pitati ženu za dozvolu. ono što je dužan pružiti jednoj ženi muž je dužan ravnomjerno pružiti i ostalima.) U navedenom ajetu. Uzvišeni Allah.” (Ebu Davud. imajući u vidu veliku potrebu za tim.

Treba. njen identitet prethodno je utvrđen na način koji nije vrijeđao njene vjerničke osjećaje. No. naglasiti da je pogrešno analogizirati hajz i nifas sa džunuplukom imajući u vidu razlike među njima. zatim kroz međunarodna udruženja kao što je Helsinški komitet za zaštitu ljudskih prava i Amnesty International itd. Naravno.11. recimo. a Allah. S obzirom da je po međunarodnim konvencijama. Šukri H. a nikab nositi u drugim prilikama. također. Albani je ovaj hadis ocijenio kao vjerodostojan. nedemokratsko i. najbolje zna. sprečavaju nošenje nikaba ili na bilo koji način diskriminiraju žene koje nose nikab krše međunarodne konvencije koje je naša država potpisala. dž. u demokrate koji pored sebe mogu podnositi druge koji drugačije razmišljaju i drugačiji život žive. dž. Pojedinci. Ajjaš od Hidžazlija. zbog potrebe obrazovanja na fakultetu? .Na pitanja odgovora doc. s.novihorizonti. (Hadis bilježi Malik. Što se tiče samog pitanja da li možeš skinuti nikab kada ideš na fakultet. Preporučio bih da vaše probleme ističete i za njih se borite kroz institucije islamske zajednice.s. po preferirajućem mišljenju. Vidi Irvaul-galil.š. El-Muvetta. Hadis koji kaže da osoba u stanju hajza i dženabeta ne uči ništa iz Kur‘ana je slab (daif). koje je potpisala i Bosna i Hercegovina. antiislamski raspoloženo. dakle koji diskriminiraju druge na vjerskoj i kulturnoj osnovi. dakle da generacije odgojene u totalitarizmu i jednoumlju odu sa ovoga svijeta. nego sunnet. imajući u vidu da. s obzirom da mushaf nije dozvoljeno dodirivati bez abdesta. a posebno kroz udruženja žena muslimanki kojih u našoj zemlji ima nekoliko. a nositi ga u drugim prilikama smatram da za to nema smetnje. dakle kulture i nas Bošnjaka koji sebe smatramo muslimanima. Ramić. s obzirom da ga prenosi Ismail b. s tim da ne dodiruje mushaf golom rukom. dr. Znam da se muslimanke koje nose nikab mogu normalno školovati na visokoškolskim institucijama u nemuslimanskim zemljama u kojima se poštuju ljudska prava. čini mi se. Pitanje: Odgovor: Prije svega smatram da muslimani trebaju da se bore za svoja prava i njihovo poštivanje u društvu u kome žive.com Pitanje: Odgovor: Da li žena može tokom hajza učiti Kur‘an i treba li uzeti abdest ako ga uči u tom stanju? Islamska ulema nema jedinstven stav u vezi s tim. a Allah.2005 http://www. ”En-nidau lis-salati” br. eventualno. Vlasti koje sprovode zakon dužne su spriječiti one koji taj zakon krše. uglavnom. napisao je pismo Jemencima u kom je između ostalog stajalo da Mushaf može dodirivati samo čista osoba (dakle pod abdestom). Na Velškom univerzitetu u Velikoj Britaniji. pak. Znam da muslimake u našem društvu imaju problema u tom pogledu jer je naše društvo netolerantno. nikab nije stroga dužnost (farz). dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Nikab je sastavni dio islamske vjere i islamske kulture. 1/158. 468. Oni koji. a skidati ga. jedna sestra iz Sjedinjenih Američkih Država odbranila je svoju doktorsku tezu pred komisijom koja od nje nije zahtjevala da skine nikab. porodice pa i šire zajednice koje su odgojene da mrze islam. Dakle.) Pomenuto mišljenje je preferirajuće zbog činjenice da ne postoji eksplicitan šerijatski tekst koji ženi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 59 od 416 Da li je dozvoljeno nositi nikab. bez obzira na to. dok je u hajzu i nifasu. a kada on prenosi hadis od njih tada je to predanje slabo. Preferirajuće mišljenje kaže da nema smetnje da žena uči Kur‘an za vrijeme hajza i nifasa.a. tiče potrebe uzimanja abdesta. Vjerovjesnik. najbolje zna.v. zabranjuje da uči Kur‘an.š. Datum kreiranja: 27. kroz udruženja muslimana. u tom slučaju ne znam da postoji dokaz koji to naređuje. Taj problem. u vrijeme kad sam tamo studirao. prakticiranje vjere i kulture temeljno ljudsko pravo i nošenje nikaba spada u temeljna ljudska prava. dužni smo boriti se za svoja prava svim dozvoljenim sredstvima. jedino vrijeme može izliječiti. Što se. muslimane i sve ono što nije po njihovu ćeifu teško se mogu preko noće preobratiti u tolerantne ljude. možeš ići na fakultet pokrivena mahramom.

bez rasipništva i pretjerivanja.a. 1714.Na pitanja odgovora doc. vjeri i umre kao muslimanka.s. r.novihorizonti. i zatražite oprost za grešku koju ste počinili. ili kada nije u stanju poslušati ih zbog toga što roditelji očito griješe. Alejhisselam joj je odobrio da sebi uzme iz njegova imetka. br. Sunen. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da joj muž Ebu Sufjan (koji je inače bio bogat čovjek) ne daje onoliko koliko je potrebno njoj i djeci. prenosi se da se Hind bint Utbe. pogrešila si. (Ebu Davud.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 60 od 416 . rekavši joj: ”Uzmi od njegova imetka u granicama normalnog koliko je potrebno tebi i tvojoj djeci.” Učinite istigafar Allahu.” (Muslim. Posebno ti skrećem pažnju da ne uzimaš više od onoga što zadovoljava osnovne potrebe.v. bez njegova znanja. Od Aiše.š. Nisam odmah izišla nego sam sačekala muža da završi s namazom. da vam pomogne da taj problem prevaziđete. rekao je: ”Ja ne dozvoljavam džamiju ženi dok je u hajzu i osobi dok je u stanju dženabeta. Da li sam pogriješila? Datum kreiranja: 27.š. dr. kako bi on ispravio svoju grešku. da te u tome pomogne i dā ti strpljenja da u tome ustraješ. preporučio bih ti da pokušaš na njega lično djelovati ili preko osoba od kojih on prima savjet.) Uz prethodno rečeno. ”El-Akdije”. pokornost njima u svemu što nije grijeh. Molim Allaha. s. dž. Poslanik. Sahihu Muslim. dž. dž.2005 http://www.š. Molim Allaha. i neuzvraćanje roditeljima ni sa ”uh” kada dijete nije zadovoljno s njima. požalila Allahovom Poslaniku.š. 232. dž.) Pitanje: Odgovor: Ukoliko muž ne obezbjeđuje ženi (koja mu nije odbila poslušnost) i maloljetnoj djeci osnovne potrebe za život njoj je dozvoljeno da u normalnim granicama. br.a.com Pitanje: Odgovor: Šta se podrazumijeva pod dobročinstvom majci koja je Allahov. Da li mi je dozvoljeno od njega uzimati novac bez njegova znanja? Osjetila sam početak mjesečnice (hajza) dok sam bila u džamiji. Šukri H. Moj suprug mi ne obezbjeđuje osnovne potrebe za život. bez njegova znanja. Pitanje: Odgovor: Da.š. uzme iz njegova imetka. ”Et-Tahare. s tim što majka u tom pogledu ima prednost u odnosu na babu) podrazumijeva se briga o roditeljima u granicama mogućnosti.11. Amin. neprijatelj i mrzi islam? Pod dobročinstvom roditeljima (pa prema tome i prema majci.s.v. Ramić.a. r. Trebalo je da odmah izađeš iz džamije s obzirom da ženi dok je u hajzu i nifasu nije dozvoljen boravak u džamiji. s. Mislim da bi u tvom slučaju najveći vid dobročinstva prema majci bio da joj lijepim odnosom pokažeš ljepote islama i pomogneš joj da se vrati Allahovoj. dž.a. onoliko koliko joj je potrebno za nju i djecu.

Međutim. Vašem suprugu preporučujem da se prođe pušenja. Posebno treba biti pažljiv prema svojim ukućanima. Protiv pušenja se u svijetu vodi velika kampanja. prije nekoliko dana ponovo se vratio cigaretama. a ako to nije u stanju. Ramić. Ukoliko jedno od supružnika puši. Meni to puno smeta i zatražila sam od njega razvod braka. onda barem da vodi računa da svoju porodicu duhanom ne uznemirava. Pitanje: Odgovor: Preporučio bih sestrama da nose obuću čija peta nije previsoka. dž. on se zakleo da više neće pušiti.com Pitanje: Nekoliko mjeseci po stupanju u brak moj muž je počeo pušiti. Ja znam da je tebi. Nadat se da će on. a Allah. Nadam se da će se i kod nas kampanja protiv pušenja povećati i da će toj kampanji poseban doprinos dati muslimani. Sada sam u dilemi šta da uradim s tim prstenom? Da li je ženi dozvoljeno nositi obuću sa visokom petom? Da li punica mora pred mužem svoje kćerke pokrivati kosu? Odgovor: Preporučio bih ti da ga udijeliš kao sadaku nekome ko će ga iskoristiti u ono što je dozvoljeno (halal). tada će se prema njemu odnositi kao prema osobi koja joj nije mahrem.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 61 od 416 . ona se pred njim ne mora pokrivati. ali bih ti preporučio da se strpiš koliko možeš s ciljem da sačuvaš brak. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pomoć. jer ezijetiti nekoga je grijeh i čovjek nema na to pravo. Dakle. Da li da još saburim ili da se razvedem? Odgovor: Nema sumnje da su cigarete veliko zlo. Kada sam to učinila.2005 http://www. Pitanje: Dobio sam zlatni prsten na poklon. mužem svoje kćerke ne mora pokrivati kosu jer on je njoj mahrem po tazbinstvu. Kada sam saznao da muškarci ne smiju nositi zlato prestao sam ga nositi. d) hadisi o tome govore u negativnom smislu. dr. Neki dan sud u američkoj državi Kaliforniji presudio je da duhanska industrija plati pušačima nešto više od sto četrdeset milijardi dolara odštete. jer u najmanju ruku to bi se moglo tretirati pokuđenim (mekruhom) imajući u vidu sljedeće činjenice: a) to je vid prevare s obzirom da se žena predstavlja višom nego što jeste. uglavnom. c) postoji veća mogućnost da žena padne i da se povrijedi. uz Allahovu. najbolje zna. punica pred svojim zetom. Datum kreiranja: 27. Onima koji ne mogu savladati šejtana i prestati pušiti savjetujem da svojim pušenjem ne ugrožavaju i ne uznemiravaju druge. To svijet sve više i više osjeća.novihorizonti. jer kako duhan pušaču miriše isto tako. kao nepušaču teško biti u njegovoj blizini. dž. Pitanje: Odgovor: Ne.11. a zatim uz tvoju lijepu riječ i podršku prevazići trenutnu krizu i prestati pušiti. a naročito prema djeci koja su više osjetljiva. duhanski dim nepušaču zaudara. može se s njim rukovati itd.š.Na pitanja odgovora doc. treba da vodi računa i ne uznemirava drugu stranu. Šukri H. Međutim. b) medicina je dokazala da je to nezdravo.š. tj. imajući u vidu da u šerijatu postoje osnove za borbu protiv tog zla. ukoliko primijeti da je njen zet od onih za koje Kur‘an kaže da imaju bolesno srce.

nikada udario nijednu od svojih žena. više je udaranje po duši i osjećajima.a.11. ”Kitabun-nikah”. to udaranje ne smije biti u lice. Sunen. br. 5201) Prekidanje razgovora sa suprugom ne smije biti duže od tri dana.” (En-Nisa.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 62 od 416 .v. (Sahihu-l-Buhari. 4910) Kao treću odgojnu mjeru Kur‘an dopušta mužu da ženu i udari. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 2328) Da li je po šerijatu dozvoljeno mužu udariti ženu? Može li čovjek koji sam klanja učiti naglas u namazima u kojima imam uči naglas? Datum kreiranja: 27. Međutim. s. (Vidi: Sahihu Muslim.v. Ukoliko od toga nema koristi. 34) Dakle. kada majka presvlači dijete? Ne.novihorizonti. Dakle. s.a. s. Lijepom riječju muž će ukazati ženi na njene propuste i obaveze. kao prva odgojna mjera u ajetu je spomenut savjet. a jednog pomiritelja iz njezine porodice. kazni. da ne vodi računa o čistoći svoga tijela. tada se. Neka svako ima na umu da Poslanik. Šukri H. niti po drugim osjetljivim mjestima i ne smije ostaviti bilo kakvih tragova po tijelu. negoli po tijelu. te.v. sa svojim suprugama nije spavao u bračnoj postelji mjesec dana. Pitanje: Odgovor: Da. br. vi posavjetujte.s. Allah će ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten!. dozvoljeno da udari ženu. Međutim. ustvari. samo što treba voditi računa da ne uznemiravamo one koji su u našoj blizini. onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove. ”Kitabu-l-hudud”. 35) Dakle. ”Kitabu-lfadail”.s. Ramić. da bez razloga izbjegava bračnu postelju. onda im zulum ne činite! Allah je. s obzirom da je Poslanik.com Pitanje: Odgovor: Da li se gubi abdest ako se rukama dodirne nečistoća. kako navodi Buharija od Enesa. to je čak ispravnije. Potrebno je samo da poslije pranja djeteta operete dobro ruke sapunom i tako eventualnu nečistoću koja se zakačila za ruke ili ispod noktiju uklonite. prije odluke na razvod. rekao: ”Nije dozvoljeno muslimanu da prestane komunicirati sa svojim bratom duže od tri dana. s. treba pokušati arbitražom koja je preporučena Kur‘anom: ”A ako se bojite razdora između njih dvoje. br.2005 http://www. dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. ako se u našoj blizini neko nalazi i tada ćemo učiti naglas. da troši bez dozvole ili rasipa muževu imovinu itd. zaista. Prenosi se da je navedenu mjeru primijenio i Poslanik. ali ne toliko glasno da bismo ga uznemiravali.a. tada muž primjenjuje sljedeću odgojnu mjeru . Ako oni žele izmirenje. dr. to udaranje mora biti u okvirima spomenutih uslova. npr.. dž.. Pitanje: Odgovor: Muž ima pravo da odgojno djeluje na svoju suprugu ukoliko mu iskaže neposlušnost u onome što je obavezna šerijatom.neće sa ženom spavati u bračnoj postelji. r. (Sahihu-l-Buhari. koji je nama najbolji i najljepši uzor nije. tako da to udaranje. O tome Kur‘an kaže: ”A one čije se neposlušnosti pribojavate. Savjetujem svakom muslimanu da ne pribjegava toj mjeri. osim kada nema drugog izlaza. Hanefije kažu da udaranje ne smije biti više od deset bičeva jer je Poslanik. kako kaže Aiša. ”Kitabu-l-edeb”. kad vam postanu neposlušne.a. br. 6850) Ukoliko od udaranja nema koristi.Na pitanja odgovora doc. npr.s.š. u osnovi.s. jasno zabranio da se bilo ko udara sa više od deset bičeva. da izlazi iz kuće bez dozvole. a onda se od njih u postelji rastavite. pa ih i udarite. mužu je.v. osim ukoliko se radi o precizno određenoj Allahovoj.” (Ebu Davud.a. uzvišen i velik!” (En-Nisa.

oni su pozvali na jednakost među vjerama. u Parizu. uz grupe židova. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kršćansku i islamsku) na Sinaju. a. budizmu.novihorizonti. Na kraju. a. O tom pokretu u Enciklopediji o vjerama. Svakom svjesnom muslimanu jasno je da se radi o mukloj podvali. čak i kada se radi o pozitivnom djelovanju. dan papinske molitve. te pokušaj uklanjanja akaidskih (vjerskih) razlika između islama i kršćanstva. a da se razlike odbace. itd. Ova knjiga štampana je 1985. obavljena je zajednička molitva u kojoj su učestvovali neki koji sebe nazivaju muslimanima. Za ovu ideju su se zauzeli Lujis Masinjon i Mišel Hajk u mnogim tekstovima. približavanje između kršćanstva i islama. Preporuka tog skupa je i izgradnja zajedničke bogomolje za vjere (židovsku. visoko čuje u Evropi i Americi. između ostalog. Da je Abrahamov pokret iskren u svom nastojanju za zbližavanjem. koji negira trojstvo. Njih interesuje da muslimane odvoje od islamskih učenja. god. osnivanje udruženja Ujedinjenih vjernika koje je i osnovano u aprilu iste godine pod izgovorom presijecanja puta monoteističkim grupama čiji se glas. vraćanje vjeri Ibrahima. To je ponovio i na velikom skupu u Kazablanci u Maroku. Također. Uz to. Sekretarijat nekršćana u Vatikanu je najagilniji u propagiranju poziva u Ibrahimovu vjeru. Jer. predložili su da 27. dr. Oni pozivaju da se kršćani i muslimani okupe oko tačaka oko kojih se slažu. koristeći narodni pritisak (narodnu diplomaciju). i slobodne vjernike i na obavljanje zajedničke molitve ”Sveti duh”. itd. ”Arapi” štampanoj u januaru 1979. To znači da bi muslimani trebalo da odbace mnoga vjerovanja bez kojih se ne može biti pripadnikom islama. Iste godine u manastiru Svete Katarine na Sinaju održan je još jedan skup koji su finansirale cionističke organizacije iz Amerike i Izraela. katedrali St. Najistaknutija izdanja zagovornika ove ideje je knjiga: ”Mi smo svi sinovi Ibrahimovi”. Knjiga ”Upute za uspostavljanje dijaloga između kršćana i muslimana” štampana je u Vatikanu 1970. pravcima i suvremenim partijama kaže se: ”Ovu agitaciju su otpočeli kršćani početkom ovog (dvadesetog) gregorijanskog stoljeća. god. budući svijet.Na pitanja odgovora doc. oktobra 1986. internacionalizam. njih ne interesuje Istina. Ponekad se krije i djeluje pod firmom međureligijskog dijaloga tvrdeći da postoje tačke doticanja između islama i kršćanstva. Na tom sastanku otkriveni su istinski ciljevi ove podle agitacije koji se mogu sažeti u sljedećem: nužnost korištenja spomenute propagande u korist procesa mira i zaustavljanja rata između muslimana i Izraela.2005 http://www. duga i znak pobjede.11. Na njoj se nalazi amblem Ujedinjenih nacija.) u kojoj je objelodanjena ta želja. U radu tog skupa učestvovalo je nekoliko nacija koje pripadaju islamu. a napisao ju je Sekretarijat katoličke crkve za odnose sa muslimanima u saradnji sa Nacionalnim institutom za vjeronauku.. poslanike. budista. Aleksandriji 1954.com Pitanje: Odgovor: Da li muslimani mogu učestvovati u Abrahamovom pokretu? Smatram da muslimani ne mogu biti uključeni u aktivnosti tog pokreta.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 63 od 416 . da ih tako izvedu iz islama. meleke. kršćana i drugih. budiste. behaizmu i vjerama Crvenih kmera. Ramić. god. preporučili su izradu unutarnjih statuta koji nastoje prevazići razlike među vjerama. Šukri H. god. Džon u Njujorku 1984. 27.s. Taj skup dao je preporuke u kojima se. u augustu 1985. da bi je (kasnije) podržao svjetski cionistički pokret kroz održavanje mnogobrojnih kongresa pod parolom približavanja između islama i kršćanstva: kongresi u Bejrutu 1953. Datum kreiranja: 27.s. zatim knjiga Mišela Lulunga ”Božija blagodat” i knjiga ”Dvije lojalnosti a jedna želja”. Da bi ostvario svoj cilj pokret se služi privlačnim parolama kao što su: zbližavanje među religijama. uključujući behaije. predlaže: osnivanje kluba za vjerničku omladinu koji je i osnovan 1987 godine. a Sekretarijat je pod direktnim utjecajem svjetskog cionističkog pokreta. bili bi korektni pa bi rekli: hajde da tragamo za Istinom i da slijedimo ono što je Istina. oktobar. judaizmu. Potvrđujući svoje namjere. tvrdeći da to čine s ciljem suprotstavljanja ateizmu i materijalizmu. nakon što su židovi uspjeli da kršćanstvo odvoje od njegove vjere (akideta). kršćanstvu. zatim Maksim Rodson u svojoj knjizi. kao što je vjerovanje u Boga. kao i prvi januar. god. bude praznik za sve vjere. na način i vrijeme kako su to zamislili. taj pokret je ideja iza koje stoje cionisti koji koriste kršćane u borbi protiv islama i muslimana. Ovaj pokret ima svoju zastavu i amblem. To je isti cilj koji je potvrdio papa Jovan Pavle II u susretu sa sljedbenicima svoje crkve u Ankari u Turskoj. masone. Međutim. Sekretarijat je objavio knjigu (1970 god. majke Isaa. poštivanje Merjeme.

pravcima i suvremenim partijama. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i kleči pred kojim bogom hoćeš. koji je zvanično primio islam. kršćanstvo. Šukri H. izdanje WAMY 1418 H. a. Toj ideji pozivaju i drugi koji su krenuli njihovim stopama u naše vrijeme.Na pitanja odgovora doc. Isto tako njoj su pozivali i Džemaluddin Afgani i šejh Muhammed Abduhu. je poziv istine kojim se želi postići laž i neistina.2005 http://www. Njegov akidet je obožavanje samo Allaha Uzvišenog u pogledu Njegova uluhijjeta.” On isto tako navodi da su visoki tatarski ministri pozivali toj ideji. Poziv jedinstvu vjera na temelju vjere Ibrahima. a. 64) Muslimani ne bježe od miroljubivog dijaloga. vjera islam kojom je došao Muhammed. To se može razumjeti iz njegove poslanice Seviljska deklaracija. Halladž kaže: ”Znaj da su judaizam. ustvari.11. Oni su sve to smatrali putevima ka Bogu na stepenu mezheba u islamu. rububijjeta i lijepih imena i svojstava. Neka svaka zajednica ponudi svoje najučenije ljude. postoji i kod batinija i sufija heretika. U Kur‘anu stoji: ”‘Reci: ”O sljedbenici Knjige. je hanifijjetun semha‘ (čista vjera).s. Vjera Ibrahima. pridruživanje (širk) Allahu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 64 od 416 . kod njih je to samo ime. Za mene kao muslimana stvari su sasvim jasne. neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati. a njihova svrha i cilj se ne mijenjaju i ne razlikuju. 85) (Enciklopedija o vjerama. pa neka se vidi ko ima istinu.” Rekao je Ibn Tejmijje: ”Ibn Seb‘in. Ramić. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. To je.com Smatra se da se začeci kreda o jedinstvu religija nalaze u indijskoj filozofiji.” Ova nakaradna ideologija postoji u kršćanstvu. nepravedno. Mislim da je licemjerno. iskroistio bih se prilikom da pozovem vođe muslimana. a to je traženje istine na osnovu naučnih dokaza. u javnu raspravu pa nek se vidi ko je na pravom putu. nehumano varati puk tako što ćemo govoriti sve su vjere uredu.s. Zagovornici ove ideje su behaije. Ibn Hud. na čijoj strani je pravda i nauka. najodanije svojoj zajednici i neka oni u javnim debatama razmatraju sva pitanja i probelme. Šankra kaže: ”Obožavaj boga u bogomolji kojoj hoćeš. judaizmu i nekim grčkim filozofijama. na kog je izvršio uticaj britanski svećenik Ishak Tejlor za vrijeme njegova progonstva u Bejrutu 1883. Neke vjere nisu uredu. Isto tako. dr.” (Al-Imran. Islam je pozvao na međureligijsi dijalog prije četranest stoljeća.) Na kraju. Iziđimo u javnost. vi recite: ”Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” (Al-Imran. ne praveći razliku.s. 1/1176-1178. Volio bih da tu jasnoću i drugi vide. samo taj dijalog mora poći od činjenice da se traga za istinom. a ne od licemjernog nastupa ”svi smo u pravu” a suprotna vjerovanja imamo. Spomenutoj ideologiji u posljednje vrijeme poziva i francuski filozof Rože Garodi. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo. god. s. pored Allaha. kršćana i ostalih vjera da međureligijski dijalog postave na ispravne osnove. islam i druge vjere mimo njih samo različiti nazivnici i drugačija imena. obožavanje Mesiha mimo Allaha. Datum kreiranja: 27. bogovima ne držimo!” Pa ako oni ne pristanu. dok u svojoj suštini sadrži trojstvo.a.novihorizonti. ko ima dokaz. Što se tiče kršćana. Tilmisani i drugi su dozvoljavali da se čovjek pridržava judaizma i kršćanstva isto kao i islama. Uzvišeni Allah kaže: ”A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama.v.

Iz prethodnog razumijemo da je prodavanje Kur‘ana napisanog transkripcijom zabranjeno. u svom tefsiru. Šukri H.v. Ubrzo je Sehl pao u nesvijest. a sam prijevod se ne smatra Kur‘anom. 4/526-530) Muslim u svojoj zbirci bilježi sljedeći hadis: ”Oko je istina. Neke osobe su čak opasne po druge. zabranjeno mu ga je čitati.” (Sahihu Muslim.. čovjek će bit nagrađen sukladno njegovim namjerama.com Pitanje: Odgovor: Da li je urok istina i kako se čuvati od urokljiva oka? Urok je istina. naveo je petnaestak hadisa. Molim Allaha. Međutim. s. odredbom. To za razliku od prevođenja. da nas sačuva od urokljiva oka.” (El-Kalem. ustvari. dakle. moleći za njega berićet. a to. jer se prevođenjem.novihorizonti. dž. prevode značenja. ”Kitabut-tibb”. Za to postoje dokazi u šerijatu.a. okupajte se. Došli su Poslaniku.2005 http://www.” Potom je Poslanik. i obavijestili ga. Kada bi nešto moglo preteći određenje (kader) preteklo bi ga oko. Zaštita i način liječenja od uroka navedeni su u sljedećem hadisu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ramić. br. ustvari. jer će pogrešnim čitanjem mijenjati značenja. pa prema tome i turskog. nije Kur‘an. Potom je dao da se ta voda polije po Sehlu i kofa prevrne. Začudio se kako ima bijelu kožu i rekao da tako bijelu kožu nikada nije vidio. To zbog toga što se time poništavaju mnoga značenja Kur‘ana koja on pruža u svom orginalu. dž. 3500) U ovom hadisu objašnjen je način zaštite i liječenja. To što je neka osoba urokljiva ne znači i da je loša. tako da je šerijat predvidio da takve osobe ne izlaze u društvo. ukoliko čovjek ne zna pravilno čitati Kur‘an napisan transkripcijom. na arapskom jeziku na kom je objavljen. Kada od vas neko zatraži da se okupate.” (Tefsiru-l-Kur‘an el-Azim.a. a Allah. zatražio da Amir uzme abdest i opere lice. zauzvrat. Uzvišni Allah kaže: ”Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur‘an slušaju. br. nego je to prijevod značenja Kur‘ana. Dakle. a. dž.. (Vidi: Tefsiru-l-Kur‘an el-Azim. ruke do zglavaka i noge do koljena i unutrašnjost svojih gaća. 4/526) Mnogobrojni su hadisi koji tretiraju ovu temu.š. samog učenja Kur‘ana napisanog transkripcijom tiče. Da li je takve Kur‘ane dozvoljeno prodavati i da li se učenjem iz takvih Kur‘ana postiže sevap? Odgovor: Pisanje Kur‘ana transkripcijom je zabranjeno (haram). najbolje zna.s. 51) Ibn Kesir u svom tefsiru kaže: ”U ovom ajetu je dokaz da je djelovanje i utjecaj oka istina s Allahovom. ”Kitabut-tibbi ve-l-meredi ver-ruka”.š. Doduše.11. dr. Kada neko vidi kod svoga brata nešto što ga zadivljuje. a prevođenje značenja Kur‘ana je dozvoljeno.s.v. 2188) Svaka osoba može biti urokljiva.š. da im se obezbijedi sve što je potrebno za život. Sunen. Ibn Kesir. s. a i svakodnevnica nam to govori.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 65 od 416 . Što se. (Ibn Madže. pak. kod nekih je ta pojava izraženija.Na pitanja odgovora doc. je haram. jer je to vid potpomaganja u onome što je grijeh i vid varanja ljudi koji će kupiti tu transkripciju pod firmom da je to Kur‘an. Amin! Pitanje: Neke naše džematlije u Švedskoj prodaju Kur‘ane napisane transkripcijom turskog jezika. On je rekao: ”Zbog čega da neko ubije svoga brata. transkripcija Kur‘ana slovima bilo kojeg jezika. Datum kreiranja: 27. Prenosi se da je Amir ibn Rebia prošao pored Sehla ibn Hunejfa dok se on kupao. neka prouči dovu.

da ne pokušava biti stvaralac.com Pitanje: Bavim se slikarstvom preko dvadeset godina. tada je takvo crtanje dozvoljeno. a. Nakon što sam počeo prakticirati islam prestao sam crtati likove (ljudske i životinjske) i nastavio crtati tzv. sa dekolteom itd? Da li žena dok je u kući može nositi tijesnu i providnu odjeću..š. a ukoliko postoji mogućnost da je vidi muška osoba koja joj nije mahrem. Dakle. Pitanje: Odgovor: Čovjek je dužan da se čuva grijeha u svakoj situaciji. Ramić. u situaciji kada muškarac ima potrebu da razgovara sa ženom koja je otkrila dijelove tijela koje njemu.š. ukoliko ispunjava ovaj uslov. Šukri H. iako joj je mahrem. Zbog toga je islamska ulema zabranila da se crtaju živa bića koja se kreću.s. kao što su ljudi. vidi muška osoba koja joj je mahrem. dakle da ne pokušava stvarati. r.novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. razgovarat će tako što će oboriti svoj pogled i neće gledati ono što mu je haram gledati. Prvi pogled čovjeku se oprašta.a. u cijelosti je zabranjeno. pokrit će sve osim lica i šaka. dr.” (Sahihu Muslim. s. Smatram da. Ukoliko. bilo da je u kući ili van kuće za ženu.2005 http://www. u pogledu pokrivanja.11. ptice itd.s.a. došao Muhammedu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 66 od 416 .v.) to se odnosi na situaciju kada je žena u intimi sa svojim mužem i to ne znači da je ženi grijeh otkriti svoje tijelo kada je niko ne vidi od ljudi kojima je haram da je tako otkrivenu vide. neživu prirodu. važe ista pravila. najbolje zna. stvorio. jer ono aludira na stvaranje.. kad je Džibril. čovjek crta tzv. a već drugi ili oduljivanje prvog pogleda u ono što je zabranjeno gledati je grijeh. Ukoliko postoji mogućnost da je. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. 3/1664. U Muslimovom Sahihu jedno poglavlje je naslovljeno ”O zabrani crtanja slike živog bića.) Vajarstvo. Interesuje me da li mi je dozvoljeno crtati pejsaž iz mašte? Odgovor: Da bi crtanje bilo dozvoljeno. životinje. jer pokrivanje je propisano da bi žena zaštitila svoje stidne djelove tijela od pogleda ljudi kojima nije dozvoljeno da te dijelove njena tijela vide. pejsaže itd. neživu prirodu. bitno je da se čovjek ne pokušava poistovjetiti sa Stvoriteljem. odnosno kiparstvo. ukoliko je ona otkrivena. Što se tiče odlaska meleka kad se žena otkrije (primjer Hadidže. pak. nije dozvoljeno gledati. i crtanje pejsaža iz mašte je dozvoljeno. Pitanje: Odgovor: Ukoliko je žena sama sa svojim mužem može nositi odjeću koju želi vodeći računa da ne oblači odjeću koja je štetna po zdravlje. a Allah. ili se pak radi o ženi kojoj on nije mahrem. dž. ne s namjerom da stvara kao što je Allah. Kako će razgovarati muškarac sa ženom kojoj je on mahrem. imajući u vidu da meleki izlaze iz sobe kad se žena otkrije? Datum kreiranja: 27. dok je u kući. pokriće sve dijelove tijela koji moraju pred mahremom biti pokriveni (tu se ubrajaju i muška djeca koja su došla u fazu da mogu opisati njene fizičke osobine). Grijeh se može počiniti i očima tako što se njima gleda ono što je haram gledati. Dakle. pokušavajući da na platno prenese i na platnu prikaže svu ljepotu koju joj je njen Stvoritelj dao.

želim naglasiti da se svi namazi koje je Poslanik. 222) Ovdje treba ukazati na razliku između sklapanja braka i razvoda. imajući u vidu da ne postoji šerijatski dokaz koji zabranjuje sklapanje braka dok žena ima mjesečnicu. a Allah. tj. Međutim.a. u sebi sadrži određene elemente koji nisu dozvoljeni da ih momak i djevojka javno ispoljavaju jedno prema drugome prije sklapanja braka i zbog toga smatram da je ovu riječ pogrešno upotrebljavati kada se govori o upoznavanju momka i djevojke koje je šerijatom preporučeno. i da je tek u drugom periodu čistoće pusti.a. da ne bude korak ka nemoralu. ako hoće. Naime. a koji nisu obavezni. da taj razgovor u sebi ne sadrži griješan govor. uopćeno. nema smetnje. a Allah. Ukoliko je to specifična nafila.novihorizonti.11. Ramić. sabahski ili neki drugi sunneti. (Vidi: Sahiu-l-Buhari. ”Kitabut-talak”. da razgovarate. tvoj brak je šerijatski ispravan. dž. u granicama potrebe. tada klanjač treba imati na umu da želi klanjati tu nafilu. 5252) Pitanje: Odgovor: Da. Nafile se.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Odgovor: Prije svega.v. Pitanje: Odgovor: Da.š. Riječ ašikovanje. s. susresti.v. inša-Allah. Kada je Poslanik. klanjaju kao što se klanjaju sunneti od dva rekata. s. Da li je moj brak šerijatski valjan? Datum kreiranja: 27. jer je i Poslanik. br. neobavezni namaz.s. razvod braka (talak) dok je žena u hajzu je zabranjen (haram). s. najbolje zna. kao muž i supruga. kao što je istihara namaz. kako se meni čini.s. Za nijjet je dovoljno da čovjek ima na umu da klanja nafilu. Kako se klanjaju nafile? Naš imam ima običaj da sačeka na ruku‘u da bi osoba koja pristiže u džemat pristigla na ruku.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 67 od 416 .š.com Pitanje: Odgovor: Da li mi je dozvoljeno ašikovati preko Interneta s momokom za kog se mislim udati? Momku i djevojci koji su naumili da se uzmu preporučujem da razgovaraju i dogovore se o svim relevantnim pitanjima s kojima će se u budućnosti. tako postupao. salatud-duha.a. naredio je njegovom babi da mu naredi da je vrati. Da li je to ispravno? Sklopila sam bračni ugovor dok sam bila u hajzu.2005 http://www. Da bi takav razgovor bio dozvoljen bitno je: da ne bude osamljivanja. praktikovao. Ukoliko vaš razgovor preko Interneta ispunjava ove uslove. Postoji samo zabrana da žena ima intimni odnos u tom periodu. o svemu što vam je bitno za planiranje vaše zajedničke budućnosti. dž. (Vidi: El-Bekare. imam treba voditi računa da ne oduljuje s čekanjem kako ne bi time nanio nepravdu ostalim džematlijama. Šukri H.v. dr. najbolje zna. to je ispravno.Na pitanja odgovora doc. čuo da je Abdullah sin Omer ibn Hattaba pustio ženu dok je bila u hajzu. mogu svrstati u nafile.

da mu olakša ispit i podari mu stabilnost i smirenost u odgovoru i tome slično. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. tada su takve dove dozvoljene. Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Odgovor: Kakav je stav islama u pogledu učenja određenih dova koje studenti uče i onda puhnu u profesora kod koga polažu ispit? Ukoliko su te dove u osnovi dozvoljene. dr.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www. ili se one upućuju nekom drugom mimo Allaha. Šukri H.š. da se u njima moli Allah. dž. Ramić. npr.novihorizonti. ili se u njima dovi za nešto što je šerijatom zabranjeno.š.11. da profesora i studenta sačuva od šejtanskog došaptavanja (vesvese). da njega (studenta) sačuva od zla i nepravde profesorove. tada su i te dove zabranjene. Ukoliko su te dove vid neke magije.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 68 od 416 .

Prema tome. pripadnik ehlisunneta slijedi ono mišljenje za koje smatra da ima najači dokaz. Pripadnik ehli-sunneta daje prednost tradicionalnom nad racionalnim dokazom. niti je npr. te slabosti razuma i njegova pogrešnog rasuđivanja. mogli lakše prepoznavati sljedbenike tog pravca. Osim toga. činjenica je da oni koji ne poznaju dovoljno ehlisunnetski pravac vrlo često dolaze u konfuziju kada se suoče s tim pitanjem s obzirom da većina grupa i pokreta. Iz ovog možemo zaključiti da oni koji sebe smatraju sljedbenicima ehli-sunneta su. a ne nazivnik i imena. Eventualna kontradikcija. nego je mjerilo vjerovanje koje ta osoba nosi u srcu i djela koja su refleksija tog vjerovanja. s. uvijek je rezultat slabosti tradicionalnog dokaza ili njegovog pogrešnog razumijevanja i tumačenja.com Pitanje: Danas u svijetu imamo mnogobrojne skupine muslimana i mnogobrojne muslimanske pokrete. treba imati u vidu da se ta pripadnost. Mi Bošnjaci za sebe kažemo da smo sljedbenici ehlisunneta.a. za sebe tvrde da slijede upravo ehlisunnetski pravac. da su bitni suština značenja i namjera.2005 http://www. bez obzira kom narodu ili skupini pripadao. u prošlosti. Međutim. Ramić. svrstavaju ili ih drugi svrstavaju. te konsenzus islamske uleme. sljedbenici tog pravca. Interesuje me koji još narodi. kako sebe naziva i u koju grupu ili pokret se svrstava ili je svrstavaju. svjestan činjenice da. nije nužno sljedbenik ehlisunnetskog pravca. svaki Bošnjak. u određenim aspektima svoga vjerovanja i djelatnosti slijedi ehlisunnetski pravac. Prema tome. nije mjerilo idejnog opredjeljenja neke osobe to kom narodu ona pripada. Ta činjenica nameće potrebu definisanja ehli-sunneta tako da bismo po toj definiciji. svaki Iranac koji za sebe kaže da je šiija nužno sljedbenik šiizma. uvažavajući pravo drugih da slijede mišljenja koja se oslanjaju na validne dokaze i ispravnu naučnu metodologiju. među tim dokazima ne može biti kontradikcije. To nas. To zbog toga što se ljudi. U pitanjima gdje nema konsenzusa uleme.Na pitanja odgovora doc. Pripadnik ehli-sunneta slijedi jasne kur‘anske ajete i vjerodostojne hadise. a u drugim aspektima neka druga učenja i vjerovanja. upućuje na zaključak da npr. koji za sebe kaže da je sljedbenik ehli-sunneta. pod onu zastavu čijoj ideji pripadaju. svako ko slijedi ehlisunnetsko učenje u svom vjerovanju i praksi smatra se sljedbenikom tog pravca. grupe i pokreti pripadaju ehli-sunnetu? Odgovor: Poznato šerijatsko pravilo glasi da se uzimaju u obzir suštinska značenja i namjere a ne riječi i konstrukcije. Datum kreiranja: 27. To učenje je sadržano u Kur‘anu i sunnetu. odnosno gdje ima prostora za različita mišljenja. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. čak isključuju i dijametralno suprotstavljaju. ne smije zanemariti. još jednom naglasiti.v. kako je islamska ulema jasno dokazala.s.novihorizonti. može se desiti da osoba. Šukri H. iako se njihova vjerovanja i djela. uglavnom. a vjerovotno će tako biti i u budućnosti. tako da njihova pripadnost određenoj profiliranoj grupi ili pokretu. uglavnom. sadašnjosti. uglavnom. Isključivost i kontradiktornost upućuju na to da neko od njih nije istinski sljedbenik ehli-sunneta. označava i njihovu idejnu i suštinsku pripadnost ideji te grupe ili pokreta. ponekad.11. Ehlisunnetsko učenje se ogleda u onome na čemu je bio Vjerovjesnik. po našim dunjalučkim mjerilima. ponekad. Mislim da je vrlo važno. ukoliko je tradicionalni dokaz vjerodostojan i eksplicitan i ukoliko je razum zdrav i razborit.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 69 od 416 . u suštini. također. Sljedbenik ehli-sunneta je osoba koja u svome srcu nosi ehlisunnetsko učenje i to učenje se reflektira u njenim djelima.

s. i poslije njega. Međutim. ”Kitabuldženaiz”. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Pitanje: Odgovor: Kod nas žene ne klanjaju dženazu namaz. (Sahihu Muslim. on ima dva kirata.11. odgovorio je.s. s. ”a šta su to dva kirata. Fethul-Bari.” ”Kao dva velika brda (znači sevapa)”. kaže: ”Ko klanja dženazu ima sevap jedan kirat (zlata). ženama je pokuđeno da prate dženazu do kabura. Šukri H. ali ne strogo.a. Ko od njih obavi dženazu ima za to sevap.a. Da li je to ženama zabranjeno? Dženaza namaz je fardu-kifaje za žive.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 70 od 416 .v.s. kazala je: ”Zabranjeno nam je da slijedimo dženaze. a ko je još isprati dok se ne ukopa. dr.” (Vidi: Ibn Hadžer.Na pitanja odgovora doc. 945) Ukoliko niko ne bi dženazu klanjao svi bi bili odgovorni.2005 http://www.novihorizonti.v. 3/173) Datum kreiranja: 27. Ummu Atijje. Vjerovjesnik. br.a. upitan je. kako muškarci tako i žene. Žene su klanjale dženazu u vrijeme Poslanika. r. dakle i za muškarce i za žene. Ramić.” ”Allahov poslaniče”.

) U predanju ovog hadisa koje bilježi Tirmizi stoji da je Poslanik. priroda ljudi u početku. upitan: ”A koja je to. 213. Ehlul-hadis.. a slijede i bave se s onim ajetima koji su nejasni (mutešabih). To se jasno očituje u hadisu: ”Jedan dio moga ummeta će ostati na istini boreći se sve do Sudnjeg dana.) Ti koji će ostati na Istini su oni koji slijede istu vjeru koju su slijedili i prakticirali Allahov poslanik. putem dokaza. živjeti u istom vremenu i na istom prostoru itd.) Uprkos Allahovoj. Sunen. svaki musliman koji slijedi Kur‘an i sunnet i konsenzus islamske uleme i trudi se.a.novihorizonti. od te grupe koja će biti spašena. Ramić.2005 http://www. naredbi ljudima da se drže Njegove riječi i šerijata i prijetnje onima koji odstupe od Njegovog pravog puta. a kršćani na sedamdeset jednu ili dvije grupe. ljudi počeli slijediti svoje strasti i tako skretati s Pravog puta.v. odredio da bude sastavni dio njihove prirode (fitreta). inša-Allah. Dovoljno nam je da možemo.š. bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!” (Ali Imran. da slijede svoje strasti.. bez obzira kojoj grupi pripadao. Allah će se za njih pobrinuti.s.to je džema‘a.) U predanju kod Ebu-Davuda još stoji: ”. pokretu ili partiji čovjek pripada. Datum kreiranja: 27. kao što su mnogi selefistički pokreti: pokret Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba. Oni ne moraju nužno biti u jednom narodu.s. jer pripadnost nekome od njih. da bi. Allahov poslaniče?” ”Ona koja bude slijedila ono na čemu sam ja i moji ashabi”. razumijemo da će među njima biti onih koji će ostati na Pravom putu.. s iskrenim nijetom. Svaki musliman treba znati da neke grupe i pokreti u svojoj platformi imaju zacrtano slijeđenje Kur‘ana i sunneta i prakse prvih odabranih generacija.š. nije bila iskvarena. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. br.) ”Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili. vremenom. a time da razlikujemo one koji slijede istinu i one koji slijede neistinu. (Tirmizi. Međutim. s. Uzvišeni Allah kaže: ”Bili su ljudi jedan ummet (pa kada su se razišli) Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene i po njima je objavio Knjigu s Istinom.” (Ebu-Davud. s. odgovorio je.v. pored toga da će se sljedbenici Muhammeda.11.v. ovo je pravi put moj.) Dakle. je. s. ljudi su se razišli. kada ovo kažem. 2565. da što je moguće dosljednije slijedi Poslanika. 4597. Sunen. Sunen. Uzvišeni kaže: ”Zato upravi lice svoje vjeri pravoj. onom u kojem je stvorio ljude.a. ko slijedi Allahovu Knjigu i uputu Njegova Poslanika. dr. da odbacuju jasne (muhkem) kur‘anske ajete.a.a. fitretu Allahovom. razići na mnogobrojne grupe.v.Na pitanja odgovora doc. 153. da budu jedinstveni muslimani i da se ne razilaze: ”I doista.s. s. pod dejstvom šejtana i zla ljudskih duša. Nema šerijatskih tekstova u Kur‘anu i sunnetu koji imenom određuju zalutale grupe i nije nam naređeno da te grupe odredimo.s. Za ispravno vjerovanje i prakticiranje islama to nam nije ni potrebno.) Iz ovog hadisa. 102-103. On će ih o onome što su radili obavijestiti. uglavnom znači i idejno opredjeljenje. nas je obavijestio rekavši: ”Jevreji su se razišli na sedamdeset grupa.” (Er-Rum. ”Kitabu šerhis-sunne”.com Pitanje: Odgovor: U hadisu je navedeno da će se ummet Muhammeda. Moji sljedbenici će se razići na sedamdeset i tri grupe od kojih će sve u Vatru osim jedne.a. ”Kitabul-imare”. 159.” (Ebu-Davud. Svako. O tom razilaženju Poslanik.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 71 od 416 . Iz tih tekstova razumijemo da se te grupe odlikuju time što se suprostavljaju Kur‘anu i sunnetu i onome na čemu su bile prve odabrane generacije. Slijedili su vjeru koju im je Allah.” (El-En'am. isto kao priroda novorođenčadi. s.. razići na sedamdeset i tri grupe i da će samo jedna biti spašena. pa se njega držite i druge puteve ne slijedite.. s..v. to ne znači da je nevažno kojoj grupi. da razlikujemo istinu od neistine.a. da presudi ljudima o onome u čemu su se razilazili.” (El-Bekare. Šerijatski tekstovi upozoravaju na zalutale grupe i uopćeno govore o njihovom učenju. 4596.a. dž. Prema tome. onako kako su to činile odabrane prve generacije muslimana. ”Kitabu šerhis-sunne”.) ”O vjernici.” (Sahihu Muslim. br. ”Kitabul-iman”. je. bez obzira ko bio i gdje bio. 30.v. od te skupine koja će biti spašena.s.v. grupi. pa da vas odvoje od puta Njegova. i njegovi ashabi. Šukri H. s. dž. Koja je to grupa? Ljudi su u početku bili jedan ummet.” (El-En‘am.s. 1923.) Preko Svog zadnjeg poslanika Uzvišeni Allah ponovio je ljudima naredbu da se drže Pravog puta. a koja je sadržana u Kur‘anu i sunnetu. partiji. br. da izmišljaju i uvode novotarije (bid‘ate) u vjeru itd. inša-Allah.

.. sunneta i prakse odabranih generacija. shvatajući to kao obavezu koja proizilazi iz kur‘anskih poruka: ”S njima lijepo živite. muž je ne smije prisiljavati na intimni odnos.) Na kraju. El-Džema‘a elislamijje sa indijskog potkontinenta.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 72 od 416 . 5193. je odredio da suprugu.” (El-Bekare. rekao: ”Nema nanošenja štete niti uzvraćanja štetom.com Ensarus-sunne el-Muhammedijje.) ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti.. a bave se onim ajetima koji su nejasni. ”Kitabul-ahkam”. jer na ahiretu će biti sa onima koje je volio na ovome svijetu. Da li sam dužna da se odazovem svome mužu kada me pozove u bračnu postelju ukoliko sam u depresivnom stanju ili pak bolesna? Datum kreiranja: 27.). svaki musliman mora dobro razmisliti kojoj grupi ili partiji će se pridružiti na dunjaluku. Allah.š. zaštite zdravlja i korisna preventiva od mnogih bolesti.s. Ti pokreti i partije odlikuju se time da odbacuju jasne kur‘anske ajete. u tom pogledu. br. te da.2005 http://www.” (Ibn Madže. dž. a Allah. Imajući u vidu da je supruzi tu obavezu lakše izvršiti. a vašem mužu skrećem pažnju na to da depresivno stanje ili bolest može biti opravdani razlog da žena izbjegava intimni odnos. dr. itd. Islamska partija iz Kurdistana.s.š. njena odgovornost je veća i.Na pitanja odgovora doc.) Prema tome. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. Muslimanska braća. 228. 19. meleki proklinju sve do sabaha. 1006. odnosno supruzi. kao što je teško duševno stanje ili tjelesna bolest. Sunen. Refah partija (Nacionalna partija mira) iz Turske. najbolje zna. ”Kitabuz-zekat”. On kaže: ”Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih.) Svjestan muž i svjesna supruga imaju uvijek razumijevanja jedno za drugo i pokušavaju usrećiti drugu stranu. savjetujem vam da ne odbijate svoga muža koliko je to moguće. jer je Poslanik.a. 2332. muž i supruga.. Et-Tevhidu vel-islah. savjesno izvrše. s. S druge strane mnogi muslimanski pokreti i partije nemaju u svojoj platformi zacrtano slijeđenje Kur‘ana. trebaju znati da Allah. (Vidi: Sahihul-Buhari.. to je prirodni način sticanja potomstva. Islamski front spasa iz Alžira.11. Ramić. Oboje. Prema tome. s obzirom da je intimni odnos: najbolja preventiva protiv nemorala. ne opterećuje čovjeka onim što nije u stanju. kada udovolji svoju potrebu ne treba napuštati svoju suprugu dok i ona ne udovolji svoju. (Vidi: Sahihul-Buhari. dž. ukoliko supruga ima opravdan razlog. br. 286. te uveliko slijede i uvode novotarije u vjeru.” (En-Nisa. ”Kitabul-menakib”.” (El-Bekare. ukoliko bez razloga odbije svoga muža. 3688) Pitanje: Odgovor: Muž i žena imaju uzejamne bračne obaveze i prava od kojih je intimni odnos među najvažnijim. kako to reče Muhammed. br. Ukoliko bi je na to prisilio i time joj nanio štetu bio bi griješan.) U isto vrijeme i muž treba da zna da je pastir u svojoj kući i odgovoran za svoje stado.š.a. Šukri H. Zbog ovih činjenica svjestan musliman i muslimanka će nastojati da svoju obavezu prema mužu. br. vjerovatno zbog te činjenice. s. ”Kitabunnikah”. njime se postiže ahiretska nagrada (Vidi: Sahihu Muslim.v.. Hizbun-nehda iz Tunisa.novihorizonti. Hamas iz Palestine.

1/45) ‘Alauddin ‘Abidin (umro 1306 H. koji se može smatrati našim suvremenikom (umro 1386 H. br. prije ili kod samog izgovaranja početnog tekbira (iftitahi-tekbira). a ‘ibadet se mora iskreno ispovijedati samo Allahu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. za djela koja radimo bit ćemo nagrađeni ili kažnjeni na osnovu naših namjera (nijeta).. Da ste tako postavili pitanje. dižući ruke reći “Allahu ekber”.vel-iradetu ‘amelu-lkalbi).. bilo bi ispravno da ste pitali da li je po šerijatu ispravno izgovaranje nijeta jezikom pri stupanju u namaz. ”Bed‘ul-vahj”. Šukri H.. ispravno po hanefijskom mezhebu? Mislim da je u našem vremenu. a on nam je rekao: “Klanjajte onako kako vidite mene da klanjam. pri stupanju u namaz. (.) naširoko objašnjava pitanje nijeta govoreći o tome da je nijet uslov (šart) da bi stupanje u namaz bilo ispravno.) kaže: “Nijet označava namjeru. a što se izgovoranja jezikom tiče to ne važi.emma-z-zikru bi-l-lisani fe la mu’tebere bihi. U mjerodavnim fikhskim djelima hanefijskog mezheba.v. str.” (El-Hedijje el-’alaijje. u mislima svojim treba donijeti odluku šta želimo klanjati i onda izgovoriti početni tekbir tj. i tako su radili njegovi ashabi.” (Sahihul-Buhari. pomoć. prevaziđeno za one koji imaju mogućnosti da upoznaju i druge mezhebe.s. kada govori o šartima i ruknovima namaza. spominje i nijet. s. S obzirom da je izgovaranje nijeta jezikom novotarija-bid’a (izuzetak su hadž i umra. a da se namjera ostvaruje u srcu (..š. Ukoliko namjera (nijet) ne postoji u srcu. pogledao mišljenja prijašnje uleme i njihove dokaze. tumačenja šerijata. 26.š.. jer je namaz ‘ibadet. izgovaranje nijeta naglas je novotarija (bid’a) i treba se te novotarije kloniti. s. uz Allahovu./1196 god. (El-Kasani.. dž. nijetom) se ostvaruje iskrenost Uzvišenom Allahu. vremenu opće globalizacije. Tahavi (umro 321 H. praije odgovora. Danas jednom mezhebu pozivaju samo oni koji značenje mezheba pravilno ne razumiju.).š. ne stoji da nijet treba jezikom izgovarati.) Marginani (umro 593 H. dr. Prema tome.)” (El-Hidaje. tj. ja bih. Kasani jasno kaže da “nijet” znači namjeru.v. pri stupanju u namaz. striktnog slijeđenja jednog mezheba.a. On u Kur’anu. Komentator tog djela Muhammed Seid el-Burhani. a. izgovarao nijet naglas (jezikom)./1888 god.com Pitanje: Odgovor: Da li je izgovaranje nijeta jezikom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 73 od 416 . Uslov (šart) je za onoga koji namjerava stupiti u namaz da zna svojim srcem koji namaz klanja.11. ili se u mezhebskim tumačenjima ne snalaze. U drugom hadisu on je rekao: “Djela se cijene prema namjerama. nema smetnje da iznesem samo njihov stav. i na osnovu svega toga. Alejhisselam kaže: “Nema djela onome koji nema nijeta (La ‘amele limen la nijjete lehu. Nigdje se ne prenosi da je Alejhisselam. to što mi izgovorimo je nevažeće. Tako je radio Muhammed. br.s. dao prednost onom mišljenju koje ima najjači dokaz. neće za to djelo imati (ahiretsku) nagradu ili kaznu ukoliko nije imao namjeru da dotično djelo uradi. tj. kaže: “A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju iskreno mu ispovijedajući vjeru. pitanje jednomezhebstva.” (Sahihul-Buhari./1967. opisijući kako se klanja namaz kaže: “Kada čovjek stane da klanja propisani namaz izgovorit će tekbir koji je povezan sa njegovim nijetom. 5. No. Bedai’ es-Sanai’. ustvari./1191 god. 1/127-130. Dakle. Naime.. 65. Ramić. 1907) tj.. ispravno je na sljedeći način stupiti u namaz: Srcem. dž.)”. br. definišući nijet kaže: “To je čvrsta odluka.” (El-Bajjina.” (Muhtesaru-tTahavi. ) u knjizi El-Hedijje el-’alaijje. Tj. jer se Datum kreiranja: 27. tj. ”Kitabul-ezan”. god. koja su mi bila dostupna. 631) Prema tome. nijet (namjera) treba da postoji u srcu i mora se ostvariti (dogoditi) prije samog stupanja u namaz.a. Njime (tj. imajući u vidu da je stav hanefija istovjetan stavuostalih pravnih škola. 1. u obzir se uzima ono što je na srcu.2005 http://www. str.Na pitanja odgovora doc.) Iskreno ispovijedanje ne može se ostvariti bez namjere (nijeta). ”Kitabul-imare”. da bi se tako razlikovao običaj (‘adet) od ‘ibadeta. oni koji mogu do tih tumačenja doći dužni su da ih proučavaju i daju prednost onim tumačenjima koja su sa najjačim argumentima i koja na najbolji način ostvaruju ciljeve šerijata. a ukoliko postoji razlika između srca i jezika. te mišljenja suvremnih pravnika i njihove stavove u pogledu tih dokaza./933 god. kada znamo da su mezhebi. Sahihu-Muslim.) Dakle.) Kasani (umro 587 H.).

Međutim. s obzirom da Allah. Mislim da je potrebno još jednom naglasiti da osoba koja nijet izgovara jezikom. prestane nijetiti svojim srcem i mislima i nastavi nijetiti samo jezikom. taj nijet mora ostvariti u svom srcu.š. Pitanje: Odgovor: U obzir se uzima veleprodajna cijena robe. r. svojim mislima. da biste vidjeli koliko zekata trebate dati. dr. kaže: ”. bez nijeta u srcu. a Allah. nije pohvalno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a ako nije.. nevažeće.novihorizonti.2005 http://www. najbolje zna. ti prema efendiji za kojim si klanjao teraviju nemaš nikakvu dodatnu materijalnu obavezu.a: ”Nema djela onome ko nema nijeta. i tek tada će djelo koje radi biti primljeno i u skladu sa hadisom koji bilježi Bejheki od Enesa. Pitanje: Da li je dozvoljeno hodži. Datum kreiranja: 27. ili razlog nisi imao.” (El-Bekare.š. dešava se da čovjek. a Allah. 33. tvoj postupak za sobom ne povlači neku pravnu posljedicu. Da li sam griješan što sam prekinuo itikaf? Koja cijena se uzima u obzir pri davanju zekata na trgovačku robu. Šukri H. kada jednom godišnje vršite inventuru robe. imajući u vidu eksplicitnu naredbu u tom pogledu: ”I upotpunite hadž i umru.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 74 od 416 . imam ima pravo da traži promjenu ugovora. očito je da od njegovog izgovaranja naglas nema koristi. bilo da si imao određeni razlog. Dakle.. ima pravo da taj ibadet prekine. uz ramazan posebno naplati klanjanje teravih-namaza? Da li sam dužan tom efendiji platiti to što sam za njim klanjao teraviju? Odgovor: Ako je u ugovoru o zaposlenju posebno istaknuto da će imam u ramazanu imati duplu platu ili povišicu to treba ispoštovati. Ako znamo da se djela cijene prema nijetu.š.) U svakom slučaju. nisam izdržao do kraja. Pitanje: Odlučio sam zadnjih deset dana ovog ramazana provesti u itikafu u svojoj džamiji.i ne ništite djela svoja!” (Muhammed. jer se klanjanje namaza ne naplaćuje. dž. prekidanje dobrovoljnog ibadeta. a nema pravo da posebno traži da naplati klanjanje teravih-namaza. Allaha radi. a samo izgovaranje jezikom. 196) Međutim. a Allah. tako da nisi dužan vratiti se i upotpuniti itikaf niti dati iskup.11. robu ćete računati po veleprodajnoj cijeni po kojoj ste tu robu kupili. Izuzetak su dobrovoljni hadž i umra koje treba dovršiti do kraja. Ramić. nego samo može biti štete. dž. Osoba koja čini dobrovoljni ibadet. da li veleprodajna (po kojoj je roba kupljena) ili cijena po kojoj će se roba prodavati? Odgovor: Itikaf je dobrovoljni ibadet u koji osoba stupa s namjerom (nijetom). da uz redovnu platu. najbolje zna. a takav nijet je neispravan i nevažeći.š. Prema tome. Naime. bilo koje vrste. dž. dž. najbolje zna. bolest itd.Na pitanja odgovora doc. vremenom. pa makar za to ne postojao određeni razlog.com telbija izgovara naglas). a ne po cijeni po kojoj ćete robu prodavati. kao što je hladnoća u džamiji. bez razloga. koji je stalno zaposlen u jednom džematu. onda možemo shvatiti opasnost u kojoj se može naći onaj koji tako radi.

š.v.a. smatram da je sasvim opravdano da medžlis islamske zajednice traži imama u čijoj se porodici izvršava i taj vrlo značajan šerijatski propis. Normalno bi bilo da svaki imam prakticira islam u svim aspektima svog ličnog života. kod nas. ne prezaju da krše Allahove.a. da tako kažem. ali to je gorka činjenica da neki koji nose ahmediju na glavi nisu Poslanikovi. po službenoj dužnosti nasljednici Allahovog Poslanika. Vrlo je važno da se zna da svi oni koji nose ahmediju nisu isti. Šukri H. Ramić. koji časno predvode svoje džematlije i istinski su nasljednici Poslanika Muhammeda. nego su njegovi izdajnici. materijalno ih obezbijediti i pružiti im mogućnost da mogu da‘vetski djelovati.2005 http://www. Žalosno je. Uprkos toj gorkoj činjenici. nasljednici.a. Datum kreiranja: 27. Takve imame džemati i medžlisi treba da traže i upošljavaju. dž.s.s. s.s.s. Koristim se prilikom da preporučim svim čestitim imamima da se na odgovarajući način distanciraju od svih onih koji. dr. iako nose ahmediju na glavi. A kako neće biti izdajnici Allahovog Poslanika. kao i u svojoj porodici. jer imami su. To distanciranje treba da postoji na svim nivoima.11. s. kad se ne libe da velike grijehe čine javno i svjesno islam pogrešno tumače. el-hamdu-lillahi. Imajući u vidu da je imam uzor u koji se njegove džematlije direktno ugledaju.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 75 od 416 . bilo riječima bilo svojim djelom. Tim imamima treba pružiti punu podršku.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ima dosta čestitih imama koji su svoj život podredili radu za islam i dobrobit ljudi.Na pitanja odgovora doc. dakle čija se žena islamski odijeva. propise.a.novihorizonti. i koji na taj način kaljaju ugled imama i Islamske zajednice. s.v. s.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravan postupak Medžlisa islamske zajednice koji na konkursu traži imama čija se supruga islamski odijeva? Činjenica da medžlisi i džemati koji traže imama moraju takva pitanja posebno naglašavati ukazuju na naše teško stanje u pogledu kvaliteta tih kadrova.

a nisu ih obnavljali. Nurul-jekin fi usulid-din. potrebu i obavezu islamskog odijevanja. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 76 od 416 . najbolje zna. i koji se javno ograđuju od eventualnih propusta koje njihove supruge čine u javnom životu. Zato je rečeno da ko ostavi džumu i namaz u džematu za imamom prestupnikom taj je novator (mubtedi‘) po mišljenju većine uleme. dobročiniteljem i grješnikom”. Mislim da imamu čija supruga se islamski ne odijeva. za imamom čija supruga se islamski ne odijeva može se klanjati. kako džematlijke njih ne bi slijedile u tim pogrešnim postupcima. ne bi im trebalo u tom pogledu stavljati primjedbe ni na dunjaluku. mada to može biti dobar pokazatelj koliko on drži do primjene Allahovih. Ispravno je da se za njim klanja i poslije toga ne obnavlja namaz jer.š. kako bi taj nedostatak bio otklonjen. Datum kreiranja: 27. inša-Allah. ashabi su klanjali za imamima grješnicima. treba pomoći. kaže: ”Jer neklanjanje za njima povlači za sobom optužbu za novotarstvo i stav da počinioci velikih grijeha postaju nevjernici (kafiri). str. propisa u svome životu i životu svoje porodice.com Pitanje: Odgovor: Neki kažu da nije dozvoljeno klanjati za imamom čija se supruga ne oblači islamski. skinuli odgovornost i za propuste svojih supruga neće odgovarati na Sudnjem danu.novihorizonti. dž. ili nekom drugom pitanju koje je javne prirode. Shodno tome. da džematlijama ukažu na njihove greške koje one čine u javnom životu. to nije tačno. dr. prije svega. da to na hutbi pojasne džematlijama. To ne znači da postupak njegove supruge treba odobravati. da li je to tačno? Ne.” (Hasan Kafija Pruščak.11. Šukri H. Pravilo kod ehli-sunneta kaže da mi klanjamo za svakim dobročiniteljem i prestupnikom sve dok ne vidimo da čini očito nevjerstvo (kufr bevah). a Allah. Hasan Kafija Pruščak komentarišući Tahavijine riječi: ”Smatramo da se namaz može obaviti za svakim sljedbenikom Kible. posebno ako imamo u vidu da džematlije na imamu gledaju kao na uzora u svemu. Preporučio bih imamima čije supruge na prakticiraju islam u pogledu odijevanja. a to je pogrešno. Ramić. U isto vrijeme ne treba ocjenu o imamu davati samo na osnovu tog detalja.Na pitanja odgovora doc. takvi imami su sa sebe. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pa i u pogledu odijevanja njegove supruge. 201) Dakle. džumu i ostale namaze.š.2005 http://www. Posebno naglašavam da imami koji su uložili dovoljan napor da svojim suprugama pomognu kako bi shvatile značaj. ljepotu.

Šukri H. tako da kada ne bi bilo uplitanja i remećenja tog procesa sa strane. dr. Naime. dž.š. Zagađivanjem zraka i vode. Na osnovu naučnih otkrića koja govore o povezanosti ishrane goveda stočnim brašnom i kravljeg ludila većina zapadnih zemalja. Upravo to se i desilo. uz to. u nekim slučajevima. proizvodnja i potrošnja bi tekli normalno. Kur‘an negativno govori o onima koji to rade i kaže da će šejtan ljude nagovoriti pa će mijenjati Allahova stvorenja. prije svega. a posebno ne smije činiti nešto što može posredno ili neposredno ugroziti čovjeka. Islam je tome posvetio najveću pažnju. Svako živo biće ima instinkte i osjetila pomoću kojih određuje koja mu hrana odgovara. tako i onih koji vladaju u prirodi i svemiru. razvijene su mnoge metode iskorištavanja otpadaka iz klaonica. Datum kreiranja: 27. Tu je izvor problema. On se tim zakonima mora povinovati i prilagoditi i na njih djelovati u skladu sa ostalim zakonima. musliman ne smije remetiti te zakone. Prema tome. Ako govedo pojede hranu koja ne odgovora njegovu organizmu kod goveda će nastati određene promjene. ima i razum koji mu pomaže da pitanje ishrane bolje razumije. stvorenja je jasan. hrana mu neće odgovarati.Na pitanja odgovora doc. Islamski stav o mjenjanju Allahovih. daju se životinjama. S obzirom da je sve u prirodi povezano nastaje lančana reakcija i lančani poremećaj. zabranila je proizvodnju takve stočne hrane i njeno korištenje za ishranu goveda. (En-Nisa. bez opravdana razloga (potrebe) životinjama nanositi štetu. dž. To se vidi i iz samog naziva Allahove. Međutim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kako onih objavljenih u Kur‘anu i sunnetu. Trava više nije ona trava koja odgovara kravljem organizmu. Na taj način lešina (koja je prerađena) dospijeva u obliku hrane do goveda koja po svojoj prirodi nisu lešinari niti mesojedi. jabuka nije više jabuka koja odgovara čovjekovu organizmu. te njegovo mlijeko i meso možda više neće biti kompatibilno i neće odgovarati ljudskom organizmu. poremetio te zakone. Pored otpadaka zaklanih životinja u poizvodnji stočne hrane koriste se i ostaci krepanih životinja (strvine).com Pitanje: U cilju postizanja što većeg profita u savremenoj mesnoj industriji. u vidu stočne hrane. Uzvišeni Stvoritelj je sve to precizno odredio i zakone uspostavio. vjere. a sada i genetskim inženjeringom dolazi do promjena kod proizvođača hrane. itd. islam znači potpuno predanje i potpuna pokornost Stvoritelju. Jedan od tih vidova je i iskorištavanje otpadaka u proizvodnji stočne hrane. vjerovatno bez bilo kakvih problema. upotrebom kemikalija. Ti sastojci posebno se prerađuju i tako prerađeni i pomiješani sa drugim tvarima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 77 od 416 . Set tih zakona reguliše proizvodnju hrane u zelenim listovima i potrošnju hrane od strane živih bića.11. Remećenje tih zakona odvelo je u destrukciju. Pretpostavimo da djelovanjem na proizvođače hrane (zelene listove) čovjek nešto izmijeni ili poremeti. pasa i mačaka. nego će izazvati određene komplikacije. Prema tome. normalno je da ta hrana neće biti kompatibilna i neće više odgovarati potrošaču. ako je prirodni zakon da govečetu jedino odgovara određena biljna hrana. a ako ih ne izvrši.2005 http://www. u proizvodnju hrane umiješao se čovjek koji je. musliman mu ne smije davati nešto drugo.novihorizonti. 119) Najveća mudrost života na ovom svijetu jeste prilagođavanje i poštivanje prirodnih zakona.š. Ta pokornost se. Da bi potrošač mogao koristiti tu hranu i on mora izvršiti određene izmjene. Da li je dozvoljeno takvu hranu davati biljojedima kao što su goveda? Odgovor: Sve što postoji na nebesima i Zemlji funkcioniše po tačno preciznim zakonima. S obzirom da o ovom i njemu sličnim pitanjima muftija daje fetvu na osnovu onoga što nauka kaže. koliko mi je poznato iz sredstava informisanja. čovjek. može se kazati da takvu stočnu hranu nije dozvoljeno proizvoditi niti davati govedima. Zeleni listovi proizvode hranu koja odgovora živim bićima. jer musliman ne smije. ogleda u slijeđenju Njegovih zakona. Ramić.

Ukoliko bi. Pitanje: Odgovor: Ukoliko su posljedice takvog načina prehrane ribe iste kao i u slučaju ishrane goveda stočnim brašnom. Taj grijeh može dostići stepen ubistva iz nehata.š. karantin za životinje koje jedu nečist postoji u šerijatu. zabranio je da se pije mlijeko krave koja jede izmet. bilo da se radi o govečetu. a Allah. Ramić. spravljeno od riba koje se u posebnim ribnjacima hrane lešinama i otpatcima životinja. s.2005 http://www. odredila da se kokoš stavi u karantin najmanje tri dana i hrani čistom hranom prije nego se zakolje. Poslanik. onda za takav način ishrane riba. za što postoji velika vjerovatnoća. na osnovu hadisa koji bilježi Darekutni (Sunenud-Darekutni. Što se pak perioda prečišćavanja tiče. čini mi se da se stočna hrana spravljena od uginulih životinja ne može analogizirati sa izmetom zbog očitih razlika koje postoje među njima.a. ima isti status kao i stočno brašno? Ukoliko je stočno brašno spravljeno od ostataka životinja koje su na halal način zaklane. a goveda četrdeset dana. muftija bi.novihorizonti. i ishrane goveda tim ribljim brašnom važi isti status koji važi za stočno brašno i ishranu goveda njime. davanja biljne hrane govedima. smatram da se čovjek mora zaštiti time što mlijeko i meso životinja koje potencijalno mogu biti zaražene tom bolesti neće koristiti. normalno dao fetvu koja je u skladu s naukom. ”Babussajdi vez-zebaih”. zatim na osnovu stavova ashaba. Tu nema nikakvog značaja da li su životinje od čijih ostataka je brašno napravljeno zaklane na šerijatski način ili ne. taj period je propisan. 9/333). da li je takvim brašnom dozvoljeno hraniti goveda? Datum kreiranja: 27. ”Kitabul-et‘ime”. Prema tome. dr. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa stočnim brašnom. karantin za takve životinje ne postoji. Sunen. dž. pak. 4/283) i Bejheki (Es-Sunen el-kubra. Šukri H. tj. (Vidi: Ebu Davud. da se jede njeno meso i da se krava koja to čini jaše.Na pitanja odgovora doc. najbolje zna. Normalno. ali je propisan za životinje koje jedu izmet (nečist). kokoši ili nekoj drugo životinji čije meso je dozvoljeno jesti. Grijeh biva još veći ukoliko se tovljenjem životinja na taj način indirektno ugrozi čovjek. Dakle. ovca sedam dana. konačni sud o tome se može dati tek nakon što se nauka očituje u vezi s tim pitanjem.v. Da li i riblje brašno. poput Ibn Umera.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 78 od 416 . kako bi njihovo mlijeko i meso bilo dozvoljeno (halal) konzumirati? Odgovor: Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa tako pripremljenom stočnom hranom. takvu hranu je zabranjeno (haram) davati govedima.s. te da se putem mlijeka i mesa navedena bolest može prenijeti na čovjeka. nauka dokazala da je karantin djelotvoran za goveda koja se hrane stočnim brašnom. 321) Islamska ulema je.11. 2/316. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ”Kitabud-dahaja”.com Pitanje: Da li je dozvoljeno piti mlijeko i jesti meso goveda koja se hrane stočnim brašnom proizvedenim od ostataka zaklanih životinja i lešina? Da li postoji neki period prečišćavanja. kao što je djelotvoran kada su u pitanju goveda koja jedu izmet.

5/220) Na osnovu iznesenog jasno je da ste bili dužni izvršiti oporuku vašeg umrlog. oporučio da mu dženazu klanja Zejd b. kao što se daje prednost pri raspodjeli trećine imetka koju je oporučio. nasljednik je u tom pogledu preči. Zejda. Datum kreiranja: 27. ako bi umrli odredio nekoga za svoga života. da mu klanja dženazu). Emir je tada proturio Zejda naprijed (da klanja dženazu)” Ovakvo shvatanje (da oporučena osoba ima prednost nad ostalim. a Allah. Šukri H. 3/405406) (Vidi također: En-Nevevi. Da li smo mi njegovi nasljednici bili dužni tu oporuku ispoštovati i ko ima prednost da klanja dženazu umrlome? Odgovor: Da. to je pravo umrlog. Ummu Seleme je oporučila Seida b.. osim u slučaju da se oporuka odnosi na osobu koja je fasik (dakle osoba koja je poznata po činjenju velikih grijeha).. da vašem umrlom podari Džennet.com Pitanje: Naš je rahmetlija oporučio da mu određena osoba klanja dženazu. To je mezheb ashaba: Enesa. Ibn Mesud je oporučio Ez-Zubejra.” (El-Mugni. Ebu Seriha je oporučio Zejd b. Neki čak smatraju da o tom pitanju postoji konsenzus ashaba i islamske uleme. poznati hanefijski pravnik. Ebu Hanife. jer je to nasljedstvo koje se rangira na način kako se rangira rodbina po ocu.) se proširilo i nije se pojavio neko ko bi mu oponirao. 84) U Mugniju stoji: ”Najveće pravo da mu klanja dženazu ima onaj ko je oporučen.2005 http://www. kao što je dobrovoljni hadž. Sevri. taj grijeh stavio na visoko osmo mjesto.š. u knjizi Veliki grijesi.Na pitanja odgovora doc. Malika. ako je dobar i učen (čovjek). Zejda. Džubejr je oporučio Enesa b. Iz pitanja se implicitno razumije da vi to niste izvršili. nudimo sljedeće dokaze (koji ukazuju da oporučena osoba im prednost): konsenzus (idžma) ashaba.novihorizonti. kaže: ”Ako bi nekoga oporučio (ovasijetio) da mu klanja dženazu. jer neizvršavanje validne roditeljske oporuke je vid neposlušnosti prema roditeljima. Isto tako. jer je on (tj. Hurejs. te se daje prednost njegovoj oporuci. dž. post itd. Ramić. Junus b. Tada mu je prišao sin umrlog i rekao: ”O emiru. 3/406) Izvršenje oporuke je dug. Nadalje. El-Mugni. dž. pa je došao Amr b. sa svoje strane (kaže Ibn Kudame).11. umra. malikijski pravnik. Mi. El-Medžmu' šerhul-Muhezzeb.” (El-Kafi fi fikhi ehlil-medineti el-maliki. ili novotarac (mubtedija) oporuka se ne prihvata. prev. Tako je rekao Ahmed. Kasani. moj otac je. Zehebi je. Erkam. nadati se da će to udobrovoljiti vašeg umrlog i da će vam na Sudnjem danu halaliti. taj kome je oporučeno ima prednost nad ostalim. Ukoliko su roditelji zavještali oporuku dug je još veći. Erkama. neka je Allah sa njima zadovoljan. Ebu Bekre je oporučio Ebu Berzea. Ibn Kudame kaže: ”Ukoliko je oporučena osoba prestupnik (fasik).š. koji je bio emir u Kufi.. Prema njima. ili poklonili mu sevabe dobrih djela.‘ Drugi prenose da je Aiša oporučila da joj dženazu klanja Ebu Hurejre. najbolje zna. taj ima prednost u odnosu na rodbinu. a svi znamo da se neposlušnost prema roditeljima ubraja u velike grijehe. Erkama. kao što je preči u pogledu vilajeta kod sklapanja braka.” (Bedaius-sanai.” (Ibn Kudame. Zejd b. jer ako vaš umrli uđe u Džennet postoji veća šansa da vam oprosti grijeh koji ste prema njemu počinili ne izvršavajući njegovu oporuku. On je dalje rekao: ‘Omer je oporučio da mu dženazu klanja Suhejb. ukoliko biste za vašeg umrlog učinili kakvu trajnu sadaku. str. dr.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 79 od 416 . uistinu. Ebu Berzeta. i stao napred da klanja. Preporučujem vam da molite Allaha. Prenosi se da je Ebu Bekr oporučio da mu dženazu klanja Omer. te je postalo konsenzus (idžma). prim. Malik i Šafija rekli su da nasljednik ima veće pravo (od onog kome je oporučeno). jer je to zauzimanje (šefaat) za njega. vi ste bili dužni tu oporuku (vasijjet) ispoštovati. 1/317) Abdul-Berr en-Niri el-Kurtubi. Što se drugog dijela pitanja tiče. Seid b. kaže: ”Zbog toga. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. umrli) sa njime zadovoljan (tj. Ummu Seleme i Ibn Sirina. većina islamske uleme smatra da osoba kojoj je oporučeno da klanja dženazu ima prednost nad svim ostalim.

tako da će zajmodavac oprostiti takvom dužniku.) Vama vaša vjera. 46) Dakle. 256) međureligijski dijalog se nameće muslimanima kao imperativ u smislu dostavljanja i širenja istine islama.novihorizonti. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge.com Pitanje: Odgovor: Može li se od umrle osobe tražiti halala? Iako umrla osoba čuje čak i kuckanje naše obuće. Preporučuje se. 6) Kako Vi gledate na međureligijski dijalog? Datum kreiranja: 27. postoji šansa da osobe koje će u Džennet oproste onima koji su se prema njima ogriješili. jer niječe jasne kur‘anske ajete poput onih u suri El-Kafirun (Nevjernici) ”Reci: ‘O vi nevjernici. Uzvišeni Allah kaže: ”I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najbolji način. tj. da je Kur‘an jedino sačuvana Allahova.. dž. Oprost (halal) moći će se tražiti na Sudnjem danu nakon proživljenja. ne obožavam ono što vi obožavate. pored Allaha. Uzvišeni Allah kaže o stanju ljudi na Sudnjem danu: ”Na Dan kada će čovjek od svoga brata pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od supruge svoje i sinova svojih. da se nemuslimanima ne učini kakva nepravda. halal treba tražiti prije smrti osobe prema kojoj smo se ogriješili i ne treba puno polagati nadu u mogućnost da nam ta osoba halali na Sudnjem danu.” (Abese. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da nikoga osim Allaha ne obožavamo. (. ali osobe koje su u opasnosti i koje će u Džehennem sigurno neće oprostiti nikome.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 80 od 416 . Međutim. Pitanje: Odgovor: Međureligijski dijalog je pozitivan proces koji islam zagovara. i mi se Njemu pokoravamo. s obzirom da će sigurno kao nevjernici u Džehennem. musliman je pozvan da najljepšim riječima i najubjedljivijim dokazima raspravlja sa židovima i kršćanima koji muslimanima nepravdu ne čine. dr. 1. dž. itd. On će jedino udovoljiti onome čiji dužnik nije namjerno ostao dužan. pravi put se jasno razlikuje od zablude!” (El-Bekare. da Allah.š. toga Dana će svaki čovjek samo o sebi brinuti. a meni moja vjera. niti vi obožavate Onoga Koga ja obožavam. tako da postoji mala šansa da neko nekome oprosti.Na pitanja odgovora doc. ne i sa onima među njima koji su nepravedni. ili svi mi vjerujemo istog boga.” (El-Kafirun. nije propisano da se od umrle osobe traži halal. Zbog toga se kod nas kaže da se posebno treba čuvati kafirskog hakka. bogovima ne držimo!‘ Pa ako oni ne pristanu. i recite: ”Mi vjerujemo u ono što je objavljeno nama i u ono što je objavljeno vama.11. vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” Musliman ne može u taj dijalog ući pod geslom sve su postojeće vjere iste.” (El-Ankebut. Treba istaknuti. neće oprostiti.š. 34-37) Prema tome. 125) Imajući u vidu da u islam nije dozvoljeno nikoga silom nagoniti: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. 2. Isto tako. Šukri H. Ukoliko musliman svjesno u dijalog uđe na taj način on izlazi iz islama i postaje odmetnik (murted). ipak.” (En-Nahl. jer na Dan proživljenja će se svako o sebi zabaviti. neće opraštati ono što su ljudi zgriješili jedni prema drugima. a naš Bog i vaš Bog jeste jedan. jer oni. ”Reci: ‘O sljedbenici Knjige. Ramić. traženje oprosta prije smrti.. To potvrđuje i sljedeći ajet: ”Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. zbog toga što postoji barijera koja onemogućava komunikaciju živih i umrlih. u taj dijalog musliman može ući samo s pozicije argumentacije: da je islam istina.2005 http://www. objava itd.

ono što je za muslimana haram po šerijatu. smatram da nema smetnje da u toj nužnoj situaciji učenici sebi nabave potrebni instrument s namjerom da ga se riješe kad završe školu. ne bi mu bio obavezan nadoknaditi protuvrijednost. Ta sloboda izbora je. rekao: ”Muslimani stoje pri datim uslovima. izuzev muzičke. Kršenje tog prava smatra se kršenjem temeljnih ljudskih prava zagarantovanih šerijatom i Poveljom Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. uredba da ženska djeca prisustvuju časovima plivanja u uslovima koji su nespojivi sa vašom vjerom i kulturom. to nema svoju vrijednost (dakle bezvrijedno je).v. 1) (Vidi također: VI:154. dr. Treba se o tome informisati i te zakonske pogodnosti iskoristiti. (Vidi uslove pod kojim je obavezna nadoknada nanesene štete: Zuhajli. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Šukri H. a ono što nema svoju vrijednost ne može se ni prodati. Što se pak instrumenta koji posjeduješ tiče. počinilac bi bio dužan da mu nadoknadi protuvrijednost (ako je počinlac musliman). kaže da je Poslanik. Sada hoću da ga se riješim. Koliko mi je poznato. Uz sve to treba da koristite zakonske olakšice u tom pogledu.s. Nepravda bi bila da jedni porez plaćaju. kao musliman možda se susretnete sa nekom uredbom koju nećete moći ispoštovati. ne navodeći sened hadisa. a posebno bi nepravda bila da koristite fond koji se puni porezom. u određenom sektoru i periodu. (Vidi: II:177. kao što je npr. Zar je stvarno neophodno da učenici osnovne ili srednje škole. Otuda propis da kada bi muslimanu neko prolio alkohol.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da u nekim školama učenici moraju imati muzički instrument. a drugi ga izbjegavaju. U toj situaciji ćete razgovarati sa vlastima da vam pomognu u rješavajnu tog problema. trebate znati da socijalna pomoć koju primate dolazi iz fonda koji pune oni koji rade.š. bez sumnje. naređuje vjernicima u Kur‘anu da ispunjavaju date ugovore: ”O vjernici. a kada bi nemuslimanu bio proliven alkohol. XVI:91. Naime.a. 5/745) Dok sam išla u školu morala sam imati određeni muzički instrument. XIII:20. mada ste takvu obavezu na sebe preuzeli. U isto vrijeme treba vršiti pritisak na školu i ministarstvo obrazovanja kako bi odgovorni u tim institucijama malo više vodili računa o kulturnim i vjerskim specifičnostima jedinki u našem društvu. Preuzetu obavezu ne smijete kršiti. dž. a sami svjesno izbjegavate davanje doprinosa u taj fond.Na pitanja odgovora doc. ispunjavajte obaveze. Prodavanje tog instrumenta ne bi bilo validno. moraju znati svirati kako bi kasnije uspješno nastavili studije ili se uključili u posao u svojoj struci? Kod muzičkog ili bilo kog drugog obrazovanja gdje postoje kulturne i vjerske razlike i specifičnosti među đacima. a kojim se potvrđuje šerijatska odredba po kojoj nema prisiljavanja u vjeri. Ramić. El-Fikhulislami ve edilletuhu. Mogu li ga prodati? Datum kreiranja: 27. ili alkohol (ako je počinlac nemusliman).com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 81 od 416 .2005 http://www. Nadalje. a s kojima ste indirektno sklopili dogovor da nećete raditi na crno i tako izbjegavati porez. dakle što musliman ne smije koristiti. smatram da je najbolje da ga pokloniš nekoj svojoj kolegici u školi kako ga ona ne bi morala kupovati. XVII:34) Na više mjesta opisuje vjernike kao one koji svoj ugovor ispunjavaju. najviši civilizacijski domet vremena u kom živimo.11. ”Kitabul-idžare”) Imajući u vidu da ste ulaskom u Kraljevinu Dansku prihvatili i obećali da ćete se pridržavati zakona te zemlje dužni ste da dato obećanje ispunite.com Pitanje: Odgovor: Izbjeglica sam u Danskoj i živim od socijalne pomoći. kao što sada činite primanjem socijale. XXIII:8) Buhari. Mogu li raditi na crno? Uzišeni Allah. imajući u vidu da smatraš da je posjedovanje tog instrumenta zabranjeno (haram). treba đacima omogućiti slobodu izbora.” (El-Maida. dakle koji porez plaćaju. One će vam ili pomoći ili otkazati gostoprimstvo. Normalno. postoje određene zakonske regulative koje dozvoljavaju rad na crno i to određeni broj sati.” (Sahihul-Buhari. s.

Oni ne vode računa o njihovim potrebama. da može pomoći u njihovom intelektualnom i kulturnom. smatram da oni treba da imaju osjećaja za pravdu. a ne od onih koji se potpomažu u zlu. vašim vaspitačicama. jer time prisiljavamo neke da čine grijeh. U svakom slučaju. počevši od javnog prevoza pa nadalje. Šta više. a činjenica je da ljudi do kojih dolazi glas nisu uvijek u stanju. Skoro cijelo vrijeme dok boravimo u internatu prisiljene smo da slušamo muziku. koju vaspitačice puštaju putem razglasa. mučnine i tegobe. Treba znati da u medresama ima onih koji ne žele slušati muziku iz vjerskih razloga. naredio vjernicima da šute kada se Kur‘an uči i da slušaju. Posebno mi je teško kad čujem da je takvo stanje u vašoj medresi. tada ga iznesite svome razredniku i direktoru medrese. ili zbog toga što ne vole muziku koja im se nudi. Molim Allaha. Ramić. prije svih. Na taj način bi se đacima pružila mogućnost izbora. čak se i u vrijeme koje je predviđeno za spavanje pušta muzika tako da se ne možemo ni naspavati. dr. Nadam se da će vam oni pomoći u rješavanju tog problema. ukoliko su odgovorni u medresi od onih koji smatraju da muzika ima pozitivan uticaj na đake. pa čak i imanskom uzdizanju. Sa svoje strane. Puštanje muzike putem razglasa je nekulturno i u modernom svijetu prevaziđeno. apelujem na odgovorne u vašoj školi da tu očitu grešku isprave.2005 http://www. kao komentar na taj vaš problem.š. a to sve može uzrokovati ili pospješiti određene bolesti. nije istina da svako voli muziku u uživa u njoj u svim duševnim stanjima kroz koja prolazi i u svako doba dana i noći. a posebno da slušaju muziku koja nije po njihovom izboru. Ti ljudi ne vode računa o drugima. itd. mogu da kažem da smo mi malo svjesniji muslimani ili da smo malo kulturniji. a pravda nije u nasilnom tjeranju đaka da danonoćno slušaju muziku. Amin! Datum kreiranja: 27. s takvim i sličnim problemima ne bismo se suočavali.Na pitanja odgovora doc. Predlažem da se u tu svrhu obezbijedi posebna prostorija. čija vrata će biti zvučno izolovana. Nije istina da svako voli muziku. Nije demokratski prisiljavati druge da slušaju muziku. Ja i mojih nekoliko kolegica suočene smo sa velikim problemom. Meni su dolazila slična pitanja i od učenika i od učenica medrese. činjenica je da se s tim problemom suočavamo na skoro svim javnim mjestima. zbog svojih poslova. To su ostaci totalitarizma u svijesti ljudi. Šukri H. Kod takvih osoba muzika će izazivati suprotan efekat.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 82 od 416 . A. ili zbog duševnih stanja kroz koja trenutno prolaze. kao što nije istina da svako voli i uživa u muzici u kojoj drugi uživaju. neraspoloženje. posebno. smatram da puštanje učenja Kur‘ana pute razglasa šerijatski nije opravdano. imajući u vidu da je Allah. ne vodeći računa o željama i potrebama svakog pojedinca. čak. Šta da radimo? Odgovor: Predlažem da taj problem iznesete. tj. ili da se zakoni u tom pogledu dosljednije sprovode. da budemo od onih koji se potpomažu u onome što je dobro. da prate učenje Kur‘ana. Ne znam da li se radi o istoj medresi ili ne. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. dž.š.11. dž.com Pitanje: Učenica sam medrese. pa ukoliko se ne riješi.

jer niko ne nosi tuđi grijeh.s. ”Kitabuz -zuhd”. hadis br. Pitanje: Odgovor: Sve što je korisno (za čovjeka) muslimanu je dozvoljeno na halal način koristiti. sva ta predanja su. Ahmed i drugi a u kojem se preporučuje učenje Jasina kod osobe koja je na samrti. s.a. (Vidi: Tefsirul-Kur‘anilazim. 164) Da li mi je dozvoljeno izrađivati stolice čovjeku koji će ih koristiti u birtiji? Da li je dozvoljeno koristiti pedagoška dostignuća nemuslimana u odgoju djece? Datum kreiranja: 27. kaže: ”Što god ko uradi. Što se. on kaže da je izmišljen (mevdu‘). (Vidi: Da‘ifu Sunenit-Tirmizi. Ibn Kesir kaže da je sened ovog hadisa dobar. ”Kitabul-dženaiz”. ”Kitabul-dženaiz”. 3/150.š. a Allah. Ebu Davud.a. On također prenosi da je neka ulema govorila da kada se sura Jasin prouči u slučaju bilo koje poteškoće Allah. šejh Albani kaže da je slab (da‘if).š. Tako za hadis koji bilježi Tirmizi u Sunenu.11. a kako će taj proizvod neko koristiti ti za to nisi odgovoran.š.s.v. Gdje god je nađe najpreči je da je uzme. Ibn Kesir kaže da iskustvo šejhova govori da kada su prouči Jasin kod osobe koja je na samrt bude joj lakše i duša joj lakše iziđe.” (El-En‘am. Ramić. dž. Međutim. Ko prouči Jasin Allah mu upiše da je proučio Kur‘an deset puta”. s. 3/743. Međutim. 108.) Na osnovu prethodno iznesenog možemo zaključiti da postoji osnova da kažemo kako sura Jasin ima neke posebne vrijednosti.” (Tirmizi. dž. Allah. Sličan hadis Ibn Kesir prenosi od Ibn Hibbana koji je spomenuti hadis zabilježio u svom Sahihu. Irvaul-galil. Pitanje: Odgovor: Za to ne postoji bilo kakva smetnja imajući u vidu da ti proizvodiš halal proizvod. prije svega zbog važnosti pitanja koja ona tretira.s. Daifu Suneni Ebi Davud. Poslanik. s. str. Šukri H. Sunen. dž. br. s obzirom da u tom pogledu nemamo vjerodostojnog (sahih) hadisa. tiče pitanja da li ima neki poseban značaj u odnosu na druge sure. dr. to ne možemo bezrezervno tvrditi.a. bez obzira odakle to došlo. sva pedagoška dostignuća koja su naučno utemeljena dozvoljeno je koristiti na halal način. najbolje zna. je olakša. a srce Kur‘ana je Jasin.2005 http://www. 344) Za hadis koji bilježi Ibn Madže. ”Ebvabu fadaililKur‘an”: ”Sve ima srce.v.novihorizonti. Sunen.Na pitanja odgovora doc. str. kako smatra šejh Albani. 4159) Prema tome. str. ili slaba ili izmišljena. rekao da ko noću prouči Jasin ustane ujutro oproštenih grijeha. Ibn Madže.v. 688) Uz prethodno spomenute hadise Ibn Kesir prenosi i od hafiza Ebu Ja‘le hadis da je Poslanik. (Vidi: Daifu Sunen Ibn Madže. ”Kitabul-ilm”. 316. sebi uradi i svaki grešnik će samo svoje breme nositi. pak.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 83 od 416 .com Pitanje: Odgovor: Da li sura Jasin ima neki posebni značaj u odnosu na druge sure? Sura Jasin izuzetno je značajna sura. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. bez obzira da li je osoba koja je došla do tih korisnih spoznaja musliman ili nije. br. 2687. je rekao: ”Mudrost je vjernikova izgubljena stvar. možemo kazati da o tome govori nekoliko predanja od Poslanika.

Islamska ulema je na osnovu stavova ashaba. nego se zekat daje na zaradu koju na ime zakupa dobijete. Dakle. poput Ibn Umera.com Pitanje: Odgovor: Da li je kokošije meso mekruh jesti. kokošije meso nije mekruh jesti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 84 od 416 . stan. To znači da kada zarada dostigne nisab.2005 http://www. ali je potrebno kokoši staviti u karantin i hraniti ih čistom hranom tri dana prije klanja. kao što je zemlja. s obzirom da se kokoši hrane sa prljavom hranom? Ne. strojevi za proizvodnju itd. Da li sam obavezan na tu zemlju davati zekat.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Drugi dio planiram prodati. Datum kreiranja: 27. sama ili zajedno sa ostalom imovinom s kojom se može spojiti i kada taj nisab ispuni potrebne uvjete tada ste dužni na tu imovinu dati zekat. Jedan dio planiram koristiti za svoje potrebe. El-Musannef. Mislim na njemu napraviti kuću i obrađivati ga. Ramić. Šukri H. (Vidi: Abdur-Rezzak. Kada dam zemlju u zakup. ne daje se zekat. dr. odredila da se kokoš prije klanja najmanje tri dana stavi u karantin i hrani čistom hranom. jer se taj dio tretira kao trgovačka roba.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. ”Kitabul-menasik”. 4/522) Pitanje: Odgovor: Na nekretnine koje se daju u zakup. kada taj dio s kojim si naumio trgovati ispuni određene uslove dužan si na njega dati zekat. Pitanje: Kupio sam pedeset dunuma zemlje. kako ću na nju davati zekat? Odgovor: Dužan si davati zekat na onaj dio koji si kupio da bi njime trgovao.

U svakom slučaju. kao i ostali ljudi. Doduše. pak. i u samim promuslimanskim partijama velika je razlika među članovima. zbog eventualnog licemjerja. odgovarati za svoja djela na Sudnjem danu. treba istaći činjenicu da su mnogi muslimanski političari znali. a koja je antiislamska. tiče partija za koje neki kažu da su antiislamske. Ukoliko su. Odgovor: Bilo da se radi o ulemi. uvijek biti na dobitku.š. U suprotnom. činjenice se ne smiju nijekati. onih koji idu u džamiju. dž. Ima ih koji su braneći interese muslimana izgubili svoje položaje. ljekarima. nekad rezultat nepoznavanja propisa islama.š. ukoliko su im djela bila haram. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. da ih za njihova dobra djela nagradi. ”Teško nama!”. Mi treba ljude da cijenimo prema njihovim djelima. nekad rezultat pogrešne procjene itd. Međutim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Za mene je npr. dž. Ukazivanje na propuste i bratska kritika jedan je od najboljih vidova pomoći njima. ponekad. govorit će. sa iskrenim nijjetom i pogodili. inša-Allah. Imajući u vidu činjenicu da oni to ne bi mogli uraditi da se nisu profesionalno bavili politikom. treba uvijek znati da ljudi nisu bezgrješni i kada pogriješe treba im pomoći da grešku isprave. neke partije poklanjaju više pažnje interesima muslimana. Dakle. Dakle. sigurno je da ne bismo mogli nabrojati sve primjere njihovih dobrih poteza i dobrih djela korisnih za ljude. samo da ostanu na svojim položajima. steći status licemjera koji će biti dublje u Džehennemu od kafira. ne oprosti. U isto vrijeme. O muslimanima treba nastojati imati lijepo mišljenje sve dok se ne dokaže da su odgovorni za svoje propuste. treba pokazati razumijevanje ako se propust desio iz opravdanih razloga.11.com Pitanje: Interesuje me Vaš stav u vezi učestvovanja bošnjačke uleme u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti. njima treba pružiti podršku u političkom radu i pomoći ih u tome. a ako su pogriješili. propuste i greške. njih čeka odgovarajuća kazna. na osnovu valjanih argumenata. i u svojim programima ne odstupaju puno od šerijatskih propisa. tada od tog svog djela neće imati ahiretske koristi. imat će jedan sevap.” (El-Kehf. imat će dva sevapa. napraviti velike previde.novihorizonti. a mogu. Treba znati da su propusti nekad rezultat ljudskih slabosti. čitave narode uništavao kada bi se takva vrsta nemorala počela javno prakticirati. svako će odgovarati za svoja djela bez obzira bio na vlasti ili u opoziciji. Šukri H. Što se. Ako bismo analizirali učinke muslimanskih političara. a kamoli ne bi prodali interes muslimana. ako im Allah. Ne ulazeći u namjere. Kako može musliman glasati za legalizacuju vrste nemorala zbog koje je Allah.Na pitanja odgovora doc. Ramić. Svjestan musliman bi prije dao da mu ruku odsijeku nego što bi njenim dizanjem tako nešto podržao. ”kakva je ovo knjiga. ni mali ni veliki grijeh nije propustila. dr. I kada se dokaže krivica. članovi tih partija se prema interesima muslimana odnose vrlo različito. Što se. Ukoliko im je djelo bilo halal. sve je nabrojala!” I naći će upisano ono što su radili. pak. Dužni smo da im na tome budemo zahvalni i molimo Allaha.š. 49) Ukoliko su im djela bila šerijatski dozvoljena i nijet iskren (dakle. a ima i onih koji bi prodali i oca i majku.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 85 od 416 . naročito ako ta ulema svojim predstavničkim glasom podržava izrazito antiislamsku političku opciju. činjenica je da nijedna partija na našim prostorima nije islamska. neshvatljivo da su muslimani mogli dići svoju desnicu i njome podržati zakon kojim se legalizuje homoseksualizam. izabrali ono što su smatrali najboljim. pravnicima ili nekim drugim muslimanskim zvaničnicima svi oni će. dž. zadovoljstvo. Ko je antimusliman i ko se bori protiv interesa muslimana to pokazuju djela. bio alim ili ne. Iskreni muslimani će. to se vidi iz programa partije i djela njenih članova. hafizima. ukoliko su imali želju da tim svojim djelom postignu Allahovo.š. dž. Zbog Datum kreiranja: 27. pak. Neki njihovi članovi pokazali su više interesa da riješe probleme s kojima se suočavaju muslimani i njihove institucije. a nekad neshvatljivi. ako nisu poginuli kao šehidi nakon što su dostigli punoljetsvo. tiče pitanja koja partija zastupa islamsku opciju. a ne po njihovim deklaracijama.2005 http://www.š. Uzvišeni Allah kaže: ”I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grešnike prestravljene zbog onoga što je u njoj. negoli mnogi političari onih partija koje za sebe kažu da su jedini zaštitnici muslimanskih interesa. činjenica je da to uvijek ne stoji. zadovoljstvo) oni će za njih dobiti odgovarajuću nagradu. dž. Nekad su propusti shvatljivi. ali nisu imali namjeru da postignu Allahovo.

ponekad. hrabrosti i čvrstu podršku da bi se čovjek pravilno postavio u datim situacijama i odupro brojnim izazovima i iskušenjima. Ne treba gubiti iz vida da se muslimanski političari vrlo često nađu u situaciji. Obično. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Politika je i inače. najbolje zna. i nemuslimani rado prihvataju taj standard. kako bi to pozitivno djelovalo. u odsustvu islamskih partija. puna prenošenja tuđih riječi itd. dakle ispravan nijjet. a koje će stalno kontrolisati ispravnosti tih proizvoda. Naravno. zaslužiti Njegovu milost i podršku. prilično prljava. Ja znam određene proizvođače koji ističu da su im proizvodi halal. Takva partija bi dobrodošla i kao vladajuća i kao opoziciona. jer je halal meso kvalitetnije.š. Smatram da je u interesu proizvođača da o tome povedu računa.com toga. smatram da treba pružiti podršku političarima muslimanima koji su u politiku ušli s namjerom da se bore za pravdu. da moraju birati između dva zla. nadam se da će iskreni vjernici. u koje muslimani imaju povjerenja. istinu i ostale univerzalne principe i vrijednosti na kojima počiva islam. Šukri H. Pitanje: Odgovor: Što se tiče proizvoda ”Ovako” do mene su došle kontradiktorne informacije. nisu drugima zavidne. U svakom slučaju. puna ogovaranja. boje se da nekome zlo ne nanesu. međutim. U takvoj situaciji. a Allah. u ovo naše vrijeme. Zamislite kada bismo imali partiju čiji članovi bi mogli biti samo provjerene osobe za koje se zna da ne piju alkohol. itd.Na pitanja odgovora doc. ne bave se bilo kakvom nemoralnom radnjom itd. trebalo bi da proizvođač istakne. Smatram da je normalno da u svom političkom radu. Da li muslimani mogu konzumirati proizvode mesne industrije ”Ovako” i da li poznajete još neke mesne proizvode koji se pripremaju po šerijatu? Datum kreiranja: 27. te će svojom političkom aktivnošću pridonijeti afirmaciji univerzalnih principa pravde i moralnih vrijednosti i tako pomoći mnogim ljudima da se oslobode džahilijjeta i krenu pravim putem. dž.pravilno su postupili. U svakom slučaju. posebno na našim prostorima.11. Potrebno je da iza te njihove tvrdnje stane neka zvanična islamska institucija ili neka islamska organizacija.2005 http://www. Smatram da isticanje od strane proizvođača kako je njegov proizvod halal nije dovoljno i neće izgraditi povjerenje potrošača. Mislim da bi takve partije obogatile političku scenu zdravim idejama i programima.š. Nadalje. S obzirom da su te informacije nezvanične i da nisu provjerene. ne lažu. imaju različite stavove.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 86 od 416 . Koristim se prilikom da istaknem da muslimanima u Evropi. pozivam muslimanske političare koji su u svom radu napravili određene propuste i greške da se ne ustručavaju kazati da su pogriješili i da nastoje svoje greške ispraviti. puna lažnih optužbi i lažnih svjedočenja. pa prema tome i proizvod napravljen od takvog mesa je kvalitetniji. To je jedini način da se izgradi povjerenje potrošača. ne kradu. Treba imati znanja. ne varaju. Dakle. trude se da drugima pomognu jer to smatraju ibadetom. da im podari pronicljivost i pravilnu odluku. ja ti u tom pogledu ne bih mogao ništa konkretno kazati. Politika je polje gdje se mnogo dobrih djela može uraditi. pored oznake halal. ako pruže podršku onome što je manje zlo . gdje su mnoga pitanja jako nejasna. da ih u tome pomogne. ostaje otvoreno pitanje šta je manje zlo. Nadam se da svi oni u svom radu imaju šerijatski utemeljen argument za svoje postupke i lijepu namjeru. Molim Allaha.novihorizonti. jer svijest muslimana o halal hrani svakim danom postaje sve veća i onaj ko ostvari standard koji oni zahtjevaju sigurno će imati veću prodaju. pa i kod nas. dž. treba znati da su vode politike. posebno u okolnostima kakve su kod nas. nedostaje politička partija ili partije koje će svoj program zasnivati na principima islama. dr. a sve su to veliki grijesi. koja islamska institucija ili organizacija stoji iza takve tvrdnje.š. oni djeluju kroz partije koje nisu antiislamske i da. Nisu bez razloga mnoge evropske firme poznate u mesnoj industriji počele proizvoditi halal proizvode. koji mole Allaha. kako na narod tako i političare koji bi pred sobom imali pozitivan živi primjer na koji bi se mogli ugledati. dž. ne uzimaju drogu. najmutnije vode. vrijeme to pokaže. kao i ostali muslimani. Potražnja za halal proizvodima sve je veća i veća. Ramić.

dr. mimo njegove volje. kompanija nije znala za kvar ili je bila nemoćna da ga ukloni. dužnost je držati se dogovorenog sve dok jedna strana to ne prekrši. mogli desetak dana besplatno razgovarati sa nekim arapskim zemljama. u tom slučaju vi snosite potpunu odgovornost za eventualnu štetu koju ste kompaniji nanijeli. Onoga dana kada država spomenuti zakon pravedno implementira. a Allah. Ramić. Nadalje. Pitanje: Vlasnici telefonskih ultra-kartica su. dž. Ukoliko ste svjesno željeli da iskoristite njihovu slabost i nemoć dužni ste da im štetu nadoknadite. dogovorili na nešto što je očiti grijeh. Šukri H. jer ga veliki nameti čine nerentabilnim. zbog svoje slabosti i nekih drugih razloga. Sve to kažem oslanjajući se na izjavu resornog ministra koji priznaje da onaj ko plaća poreze u ovoj našoj državi ne može opstati u biznisu.11. Ne ulazeći u pravednost svih zakonskih odredbi.Na pitanja odgovora doc. implicitno.novihorizonti. Kod nas je izglasan zakon kojim se reguliše pitanje oporezivanja roba.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 87 od 416 . kao što je npr. koji vrlo često nisu opravdani. Da li im je to šerijatski bilo dozvoljeno? Odgovor: To zavisi od odnosa odgovornih u kompaniji prema tom problemu. zbog nekog kvara na sistemu. usluga itd. to. najbolje zna. Koji je status ove druge opcije? Odgovor: Dogovor koji ljudi postignu je obaveza i musliman se dogovora mora držati. Datum kreiranja: 27. vodeći strogo računa da se oduže državi za sve usluge koje im ona pruža. u osnovi. posebno u uslovima kad većina ne plaća poreze. smatram da nema smetnje da muslimani u određenoj mjeri izbjegavaju porez. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno jesti konjsko meso? Da. Ukoliko. ali nisu bili zainteresovani da bilo šta poduzmu. i imajući u vidu da se iz fonda nastalog prikupljanjem poreza ponekad financiraju određene aktivnosti koje musliman ne smije podržavati. nije uvijek pravedna u njegovoj implementaciji. konjsko meso je dozvoljeno jesti i mlijeko piti.š. s tim što će biti dužni da se bore za izmjenu svake odredbe koja u sebi sadrži nešto što je grijeh. tako da vi niste odgovorni. osim. ukoliko su se drugi. obavezujući i dužnost ga je ispoštovati. ili utajivati prihod kao i drugi i tako se održavati u ovim teškim vremenima. pak. imajući u vidu da većina poreskih obveznika svjesno krši taj zakon i da država. taj zakon je. tog zakona će biti obavezni da se drže i muslimani. Oni se susreću sa dilemom: zatvoriti posao. osim u pogledu vaše namjere koja nije bila ispravna ukoliko ste željeli da iskoristite slabost i nevolju u kojoj se kompanija našla. eventualna nepravda itd. Predlažem vam da kontaktirate odgovorne u kompaniji i vidite da li su oni svjesno dozvolili da razgovori budu besplatni i da li ste ih eventualno oštetili. Ukoliko su odgovorni u kompaniji znali za kvar. Međutim. znači da su dozvolili da njihovi klijenti besplatno koriste mrežu. U toj situaciji musliman mora tražiti put kako ne bi radio ono što je grijeh. U tom slučaju trebate se pokajati za tu vašu lošu namjeru.2005 http://www. Pitanje: Mnogi poslovni ljudi opterećeni su raznim dažbinama prema državi. U tom slučaju ostali imaju izbor da se dogovorenog i dalje drže ili da dogovoreno smatraju ništavnim.

a Allah. najbolje zna. najbolje zna. po šerijatu. 97). Međutim. da belaj bude veći. dž. prilično golišave. a Allah. toga se morate kloniti.š. nije dozvoljeno učestvovati u mješovitom horu imajući u vidu sljedeće: a) neizbježno je miješanje sa muškracima koje prelazi granice dozvoljenog. ili potrebe koja dobiva status prijeke nužde. (Vidi odgovor dr. ne smije uzimati zakon u svoje ruke.a.š. a u drugom ćemo mi postati vlasnici stana i nećemo čitav život biti postanari? Odgovor: U pogledu kupovine stana putem kamatnog kredita koji se uzima od banke. ali to dozvoljavaju u slučaju prijeke nužde. najbolje zna. dž. koje su. Nekoliko nas džematlija nije se s tim složilo. pak. ta njihova igra nije isto što i zajednička igra i pjesma golišavih djevojaka sa momcima. u osnovi. dopustio Abesincima da izvedu igru s kopljima u njegovoj džamiji. Mislimo da ne dolikuje da momci i djevojke. s. koju izdaje Centar za islamske studije iz Birminghama.2005 http://www. Zbog toga predlažem da argumentovano iznesete svoj slučaj Rijasetu kako bi se poduzele odgovarajuće mjere i spriječilo dalje skrnavljenje džamije. Pitanje: Da li je manji grijeh za nas u Americi da živimo kao podstanari u stanu koji je gazda kupio na kredit i otplaćuje ga našom stanarinom ili da mi kupimo stan na kredit i otplaćujemo ga lično. U džamiji su dozvoljene sve aktivnosti koje ne skrnave džamiju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. plešu i pjevaju u džamiji.s. jer pojedinac. Najpoznatiji suvremeni alim koji zastupa drugo mišljenje je doktor Jusuf el-Kardavi. Poslanik. Hoćemo li se ogriješiti ako efendiji fizički zaprijetimo? Odgovor: Smatram da vas vaš efendija pokušava prevariti. Kada smo zaprijetili efendiji da ćemo se žaliti Rijasetu on nam je rekao da on ima podršku Rijaseta. imajući u vidu da takav postupak vodi u veće zlo koje se ogleda u neredu i anarhiji. b) njihovi glasovi koji će biti uljepšani će dolaziti do muških osoba pred kojima one ne smiju uljepšavati svoje glasove.) Drugi to također. zajedno igraju.com Pitanje: Živimo u inostranstvu. Ne vjerujem da u tom pogledu ima podršku Rijaseta.Na pitanja odgovora doc. fizičke prijetnje tiče. Naš efendija dopustio je folklornoj grupi da vježba u džamiji. postoje dva mišljenja koja su rasprostranjena među suvremenom ulemom. To je validna fetva koja se može slijediti. Što se. Jedni to kategorički zabranjuju i smatraju to haramom. a Allah. Velika Britanija. jer pravno pravilo o prijekoj nuždi kaže da je haram u prijekoj nuždi dozvoljen u granicama neophodnog. U prvom slučaju će stan biti vlasništvo gazde. dr. Ahmeda Belvafija onima koji to dozvoljavaju. Nadam se da će Rijaset to pitanje brzo riješiti. u nekoliko nastavaka (počevši od br. Njegov odgovor objavljen je u reviji ”Es-Sunne”. Pitanje: Odgovor: Djevojkama.novihorizonti. Opravdavate li učešće djevojaka u mješovitom horu? Datum kreiranja: 27.11. Ramić.š.v. Tako je npr. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 88 od 416 . smatraju haramom. pa makar i bio u pravu.

dijete pripada majci. gupi pravo na skrbništvo. pripadaju djeca? Datum kreiranja: 27. zabranjeno varati ljude. Ondje gdje će dječiji interesi biti bolje zaštićeni sud je dužan da dijete tamo dodijeli.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 89 od 416 .novihorizonti. Normalno. da drži pod okupacijom prvu kiblu muslimana.com Pitanje: Odgovor: Mogu li kao musliman uključiti se u američku vojsku s ciljem da savladam vojne vještine? Da. što. dr. nema smetnje da se uključiš. Pitanje: Odgovor: Da. Po hanefijskom mezhebu. u mirnodopskim uslovima. kada dijete bude dodijeljeno jednoj strani. Dalje. tek tada pravo dobiva babo. Neki su pak napravili razliku između muškog i ženskog djeteta. druga strana ima prava u pogledu viđenja djeteta i boravka sa njim itd. svakako. imajući u vidu da ta država drži pod okupacijom Palestinu. pri određivanju skrbnika sud je dužan zaštititi interes djeteta. Osim toga. august '99 god. Da li je to tačno? Mogu li kupiti diplomu s obzirom da nisam imao mogućnosti da se školujem? U slučaju razvoda braka kome. pod uslovom da ne učestvuješ u aktivnostima koje su islamom zabranjene. jer u islamu je.11. 32. Kardavi dao fetvu da je zabranjeno odlaziti u Kuds sve dok je pod okupacijom Izraela. džamiju koja zauzima treće mjesto po vrijednosti za muslimane. i uzimanje izraelske vize vid priznavanja države Izrael. to je tačno. Neki su odredili da je to sedam godina. Čuo sam da je dr. zatim njenoj majci. za šta biste bili odgovorni i na dunjaluku i na ahiretu. muslimanu nije dozvoljeno. U američkoj vojsci ima dosta muslimana. Šukri H. koji je sada pod izraelskom okupacijom. baveći se onim za što se niste osposobili. Skrbništvo traje onoliko koliko je djetetu potrebno. ElMesdžidul-aksa. sve to regulišu uslovi koje skrbnik mora ispunjavati. U svakom slučaju. Pitanje: Odgovor: Ne. Ova fetva polazi od toga da je odlazak u Kuds. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. u osnovi.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www. možete prouzrokovati štetu drugima. Ako nema odgovarajućeg skrbnika među ženama. privrženije djeci i strpljvije u podnošenju svega što dijete zahtijeva i čemu je potrebno. Pitanje: Odgovor: U osnovi gleda se interes djeteta. diplomu ne možete kupiti. zatim dedo itd. a i njihovim posebnim potrebama se izlazi u susret. po šerijatu. njihova prava su solidno zaštićena. Opširniji odgovor na ovo pitanje objavljen je u Saffu br. Otuda su islamski pravnici rekli da žene imaju veće pravo na skrbništvo s obzirom da su one saosjećajnije. a neki da je granica postizanje punoljetnosti. Ukoliko skrbnik ne ispunjava uslove. Ramić. da je protjerala sa svojih ognjišta preko pet miliona muslimana. i koliko mi je poznato. Poslije toga dijete ima pravo izbora. zatim babinoj majci itd.

f) da ne skriva činjenice koje su mu poznate. Sunen. i imajući u vidu prirodu posla advokata.2005 http://www. to treba poštovati. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. d) da svjesno druge lažno ne optužuje. po šerijatu. b) da se bori za istinu i pravdu. ”Kitabul-ahkam”. e) da ne brani one kojima šerijat ne pruža zaštitu. poslodavac dužan isplatiti svoga radnika? Datum kreiranja: 27. g) da.com Pitanje: Odgovor: Da li je profesija advokata u Njemačkoj ili drugoj zapadnoj državi halal posao? Imajući u vidu okolnosti i potrebu za advokatima muslimanima. Šukri H. U osnovi. Koliko i kada je. njegov rad bude u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. (Vidi: Ibn Madždže. isplata treba biti prije nego se. ukoliko se dogovore i drugačije.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Poslodavac je dužan isplatiti radnika u skladu s ugovorom koji su napravili prije početka rada.11. Ramić. 2434) Međutim. nadam se da bavljenje advokaturom ima svoje uporište u šerijatu. s obzirom da u Njemačkoj i drugim zemljama Evrope živi velika populacija muslimana. kako u hadisu stoji.Na pitanja odgovora doc. dr. pod sljedećim uslovima: a) da advokat musliman ne odobrava i ne podržava zakone koji su suprotni šerijatu. znoj radnika osuši. c) da svjesno ne laže. br.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 90 od 416 . općenito.

a on rastegao sa sunnetima. pa je Ibn Mesud. je dužnost u namazu. ali su to radili svako za sebe.v. i kao što bilježi Ebu Davud od istog prenosioca: ”Da je Allahov Poslanik.2005 http://www. uglavnom. mi čekamo na završnu dovu. odgovorio je. desnoj strani je lijepo davati prednost u svemu što se odnosi na ibadet. zabranjena novotarija (bid‘a muharreme). Oni neće da klanjaju za onima koji ne rade po njihovom običaju. i njegovi ashabi ovako u džematu. i na Indijskom potkontinentu. Isto tako.11.) rekao ima prednost u odnosu na ono što je uradio. Npr. pr.”. nije u skladu sa hanefijskim mezhebom. dakle mujezin nije komandovao pri tespihanju. oni ih optužuju i razrješavaju dužnosti. Šta tek reći za osobu koja je ustrajna u novotariji ili onome što je pokuđeno!? Ta grupa nema potpun dokaz u nekim predanjima u kojima stoji da je Alejhisselam ponekad nafile klanjao u džamiji. Tako mi Allaha. a niti u drugim. imao običaj klanjati sunnete i nafile kod kuće. Oni čak zamjeraju imamu. klanjao jaciju (kad se govori o nekom namazu uvijek se podrazumjevaju farzi. kaže: ”Neka se Allah smiluje novatorima koji su u nekim dijelovima Indije uveli praksu da imam i muktedije ustaju odmah nakon farza. koju uči naglas. pošto se pobojao da se ne pomisli da je to stroga dužnost.novihorizonti. a zatim poslije nje klanjao toliko da je u međuvremenu sam ostao u džamiji. Ramić. smatraju hanefijama. tako da su govorili da je po. niko ne negira. Ovdje se govori o onome što je bolje i o učenju dove zajedno u džematu. nakon što je klanjao nafile (tj. elhamdu lillahi. kad prouče allahumme entes-selamu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 91 od 416 . i klanjaju sunnete ili nafile. kao što bilježi Tahavi u Šerhu me‘anil-asar od Ibn Abbasa: ”Da je Allahov Poslanik. pr. to što rade je. I‘laus-sunena): ”Da je Alejhisselam dva rekata poslije džume i akšama uvijek klanjao kod kuće”.v. učenje tesbiha zajednički. novotarija u vjeri! Vidio si iz hadisa br. zaista.v. sunnete. O tome ne govore ni naši ilmihali iz kojih smo u mektebu učili klanjati. uči dovu a džematlije izgovaraju amin.a. zajednički tespihali. Ni u tim hadisima.. Šukri H. u džematu sa imamom. učili tespih (tespihali) poslije namaza? Ne. Poslanik. uz mujezinovo komandovanje.v. pa imam nakon Fatihe. To izgleda još čudnije ako znamo da je hanefijska ulema pokušavala da tu praksu iskorijeni. iako se muslimani na Balkanu.s).s. u poznatom hanefijskom djelu I‘laus-sunen.com Pitanje: Odgovor: Da li su Muhammed. čudno je da se to ukorijenilo u tradiciju muslimana hanefijske pravne škole iako knjige. U tome bi bila i poteškoća. Turskoj. Interesantno je da način na koji to prakticiraju balkanski muslimani i Turci. da ono što je preporučljivo (mendub) postaje pokuđeno (mekruh). a ni u jednom hadisu nije navedeno da se on poslije (sunneta) vraćao u džamiju da bi učio dovu. oni nisu tako u džematu. U svemu tome je dokaz da je on (tj. 13 vidio si da je Alejhisselam upitan koji je namaz vredniji: kod kuće ili u džamiji? ”Zar ne vidiš kako je moja kuća blizu džamije? Da klanjam kod kuće draže mi je nego da klanjam u džamiji. To je dobar hadis. da je sunnete dozvoljeno klanjati i u džamiji). U protivnom. uglavnom. ranije je navedeno. te muslimani indijskog potkontinenta (u pogledu zajedničke dove nakon sunneta). s.Na pitanja odgovora doc. koje se smatraju izvorom hanefijskog prava. pr. dakle po trideset i tri puta izgovarali subhanallahi.” Klanjanje sunneta u džamiji.. 12 navedenog u glavnom tekstu ove knjige (tj. s.) zajedno sa Datum kreiranja: 27. hanefijskom mezhebu. što je razumljivo. uz komandu mujezinovu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. u poglavlju o onome šta se uči nakon klanjanja farza.a. Allahu ekber. ako se radi o farzovima”. Govoreći o novotarijama poslije namaza Tehanevi.a. a ono što je (Poslanik. nema naznake da je Alejhisselam. ako malo duže klanja sunnete. s. toliko dugo učio poslije akšama da su se u međuvremenu svi koji su bili u džamiji razišli. nigdje o tome ne govore. Da ih je bolje klanjati kod kuće potvrđeno je riječima hadisa.s. govoreći: ”Vidi ga. dr. s.). dakle onako kako se i kod nas prakticira.a. rekao da je pokuđeno-mekruh (uvijek joj davati prednost).s. op. To što čine oni rade u smislu stalne obaveze i obični svijet smatra da takva dova nakon sunneta ili nafila. tako da se njegov postupak (u konkretnom slučaju) tumači kao objašnjavanje dozvoljenosti (tj. osim. s. Ovo je vjerodostojan ili dobar hadis. A iz hadisa br.” Mutevelije traže od imama koji službeno obavljaju tu dužnost da obavezno uče tu dovu poslije sunneta. Ashabi su učili tesbih koji i mi učimo.s. pojedinačno. ako se digne na stepen koji mu ne pripada. uistinu.v. nakon sunneta.a.

neka ide i neka ga ostavi. Mustehab je da se nakon toga. i da svako poslje njih dovu čini za sebe i muslimane.. To zbog toga što se sa svim tim prekida biti okrenut leđima. bilo da im se okrene u sjedećem položaju na svom mjestu ili ode za svojim poslom. zatim da uče dovu za sebe i muslimane podignutih ruku.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 92 od 416 . eksplicite. pa ne ustane niti se okrene.. uistinu. kako je bilo dok ih predvodio kao imam na farzu. Na osnovu čega se može. koji su bili u džamiji. To su. je sunnet”.” Prethodno rečeno ne ukazuje da se to sve i dova uče u džematu (zajednički) i da se sve to radi u džamiji. neka ne čeka da mu se poslije selama okrene licem pa makar rastavio namaz i predavanje selama. zatim Ajetulkursiju. da kada neko završi namaz može. zikr i dove proučiti sjedeći. 3/205-207) Iz svega navedenog očito je da zajedničko tespihanje nema utemeljenja i da to nije hanefijski mezheb. da ih svako prouči pojedinačno. ne iziskuje sastajanje i pridruživanje. okrene muktedijama i da triput izgovore estagfirullah.” (El-Džumu‘a. prenoseći iz djela Medžmeur-rivajat.”. ušerijatiti dova poslije nafila u džamiji!? Naprotiv. Eš-Širinbilali je prije toga eksplicitno rekao. po njemu. da prouči sure El-Felek i En-Nas. onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite. 182). 182) Pošto je sunnete. Ramić. vrednije klanjati kod kuće. i pošto je u tome ograničavanje u onome u čemu je Allah dao izbor. Ukoliko su i prisiljeni da zajednički tespihaju imami nisu prisiljeni da pravilno tumače islam. elhamdu lillah i Allahu ekber po trideset tri puta.. Još eksplicitnije je to što je zabilježeno u Medžmeuz-zevaid (1-200). nakon nafile. U glavnom tekstu (ove knjige) je navedeno od Ebul-Ahvesa koji prenosi od Ibn Mesuda da je rekao: ”Kada imam završi (s namazom). a ako hoće. nakon što preda selam da se pomakne ulijevo radi klanjanja nafile nakon farza.11. to ima status novotarije u vjeri koja je haram. može ih učiti stojeći. Oni.” ne znače da se on prema njima okreće da bi učili dovu. Njegov namaz je završen. To što je on rekao znači da muslimani trebaju poslije farz-namaza proučiti dove koje se u tradiciji prenose.novihorizonti. da je Ibn Mesud rekao: ”Kad imam preda selam. a to u sebi sadrži mijenjanje onoga što je propisano i što je bolje.. zajednički? Isto tako. Isto tako. To zaključujemo na osnovu toga što je sam Eš-Širinbilali. Uzvišeni Allah kaže: ”A kada se namaz završi. On je eksplicitno naglasio da imam u tome svemu ima izbor (str. pošto u tome ima vid prisiljavanja imama i muktedija da klanjaju sunnete i nafile u džamiji. jer je namaz ono što Datum kreiranja: 27. bilo u kući ili negdje drugdje.. u osnovi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.. farza i nafile. Bilo bi dobro kada bi imami skinuli odgovornost sa sebe i objasnili svojim džematlijama ovaj propis. Njegove riječi: ”Mustehab je imamu da se poslije nafile okrene licem prema džematu. ako hoće. u međuvremenu razišli.” (str. eksplicitno rekao da je vrednije sunnete klanjati tamo gdje će se moći biti dalje od rijaluka (pretvaranja) i gdje će se moći biti iskrenije i čistije..” Prenosioci ovog hadisa su povjerljivi. što oni hoće. a koji su vezani za farz. nakon što imam završi (farz) namaz i preda selam. I na kraju. U tome se ne određuje da ta dova bude zajednička i da jedni druge čekaju (da bi zajednički dovili). prije toga. a neko ima potrebu (da ide). može tumačiti da se to radi u džamiji. Šukri H. nego znače da mu je mustehab da prestane biti džematu okrenut leđima. dr. te da kažu subhanallah. tj. I‘laus-sunen.” U svemu tome postoji dokaz da muktedija može otići za svojim poslovima.com džematlijama učio dovu. Obvezivanjem učenja dove nakon sunneta i nafila je izmjena ove dozvole i otežavanje imamu i narodu bez razloga. njihovo vidljivo literarno značenja upućuje da je on klanjao namaz i učio toliko da su se oni. kako se onda njegov govor: ”Istigfar čine Allahu i hvale Ga.” (Tehanevi. gdje je rečeno da su prenosioci tog hadisa vjerodostojni. To zbog toga što gramatički oblik množine. Razumi to! Allah upućuje na Pravi put koga hoće. istakli učenjaci u usuli-fikhu. nije valjan dokaz to što je rekao Eš-Širinbilali u Nurul-idahu i komentaru. nakon njegovih riječi: ”Ustajanje radi obavljanja sunneta poslije farza.Na pitanja odgovora doc. a neko ima neku potrebu. ili bilo gdje drugdje i mogu nakon klanjanja farza ići za svojim poslovima.2005 http://www. želim da naglasim da naši muslimani ispravno obavljaju namaz. on je rekao: ”Mustehabb je imamu. imaju po šerijatu slobodan izbor da nafile klanjaju u džamiji ili kod kuće.. Nego. 10) Za njih nema dokaza u onome što je preneseno u smislu općenitog poticanja da se uči dova poslije svakog namaza. Naime.

Ali. u isto vrijeme. U odgovoru na vaše pitanje ukazat ću samo na neke opće smjernice.š. taj problem.s. vjeru.s. ali se ti propisi sprovode samo tamo gdje šerijat vlada. Meni ćete se vratiti. Sjetimo se kada su stanovnici Taifa naputili svoju maloljetnu djecu i luđake da kamenjem istjeraju Allahovog Poslanika. na način koji će pokazati da mi ljudima općenito.) To djelovanje treba da bude blagom riječju.” (Eš-Šu‘ara. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš. Zbog toga posebno treba voditi računa o obavezi prema roditeljima. a njeno zdravlje trpi. a tu nema ništa što je novotarija. jer bi to zahtijevalo puno vremena i prostora.novihorizonti. ili sinovi njihovi. dužni smo na nju da‘vetski djelovati: ”I opominji rodbinu svoju najbližu. na ovom svijetu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. vremenom. dr. kako onoj koja prakticira islam.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 93 od 416 . možemo naučiti kakav odnos treba imati prema rodbini. Meni će se svi vratiti. makar im oni bili očevi njihovi. a posebno svojoj rodbini želimo sve najbolje. Treba imati razumijevanja. Kakav odnos treba da imam prema rodbini koja otvoreno ispoljava ateizam? Datum kreiranja: 27.š. nadam se da će. ili rođaci njihovi. bez obzira kakva ona bila i nikada ne treba gubiti nadu da će se ona jednog dana povratiti na pravi put. Međutim. i kada se distanciramo od takve rodbine.” (El-Ankebut. O toj obavezi Kur‘an kaže: ”Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. uz Allahovu. biti prevaziđen. s. dž. Umoran. dž. Što je rodbina bliža i obaveze su veće. ako se rodbina bori protiv islama nećemo prema njoj izražavati prijateljstvo jer Allah.v. Peto. četvrto. 22).com je između početnog tekbira i selama na desnu stranu. Zbog toga preporučujem ti da pročitaš djela koja govore o Poslanikovoj biografiji. bez obzira bili oni muslimani ili ne.a.Na pitanja odgovora doc.v. i to je dozvoljeno. treba uvijek Allahu.š. niti ću na vaše pitanje detaljno odgovarati. da uputi njegov narod koji ne zna. Ramić. 214. Majka ga nosi. U šerijatu postoje propisi za muslimane koji su se odmetnuli od islama. ili braća njihova. onda ih ne slušaj. ti ih ne slušaj i prema njima se. Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. hvala Allahu. Što se tiče novotarija koje se čine prije i poslije namaza. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim.2005 http://www. Prvo što treba znati jeste da je naša dužnost prema rodbini veća u odnosu na one koji nam nisu rodbina. je učio dovu moleći Allaha. tužan i izranjavan Poslanik. mudro i lijepim savjetom. Imajući u vidu da kod nas ne vlada šerijat o njima neću govoriti. 8) ”Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. ukoliko dođemo do zaključka da ćemo na rodbinu najbolje djelovati ako se od nje distanciramo.a. pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti.s. nastojat ćemo da svoje obaveze prema takvoj rodbini izvršimo i da u svakom slučaju budemo pravedni. dovu činiti za svoju rodbinu. onoga o kome ništa ne znaš. Šukri H. 14-15) Drugo. Treće.š. i odbija ga u toku dvije godine. ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš. a zatim uz aktivan napor učenih muslimana. jer većina ljudi nije imala odgovaraći odgoj i živjeli su u okruženju koje ih je uglavnom odvraćalo od islama i islamskog života.a. ukoliko rodbina nije u islamu. dž. velikodušno ponašaj. ali. s.” (Lukman.” (El-Mudžadela. a koja su dostupna i na bosanskom jeziku poput: Poslanikov Životopis (Ibn Hišam). koja ostaje važeća. pomoć.š. Zapečećeni džennetski napitak (Mubarkfuri) i Poslanikov životni put (Sibai). dž. a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća. tako i onoj koja se islamu suprotstavlja. o kome ti ništa ne znaš. dž. ne smijemo zapostaviti svoje obaveze prema njoj. koji ih je došao pozvati u Allahovu. kaže: ”Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju. Pitanje: Odgovor: Iz biografije (sire) Allahovog Poslanika. s.v.š.11. dž. kako na ovom svijetu tako i na ahiretu.

Da li je to šerijatski utemeljeno? Da li je dozvoljeno prodavati cvijeće i suvenire za Osmi mart ili druge praznike? Datum kreiranja: 27. dok ezan uči nije grijeh. sapere svoje tijelo vodom tako da nijedan djelić ne ostane suh. tako da to ne bude stalno ponedjeljkom i petkom da to ne bi preraslo u stalnu praksu i kako se ta praksa ne bi ušerijatila. petkom i uoči bajrama. razgovarati.š. Npr. kao i suvenire. Kada se osoba kupa radi izlaska iz stanja dženabeta bitno je da. Međutim. ne pretjera u smislu da se zbog njega ne zapostave druge obaveze. Allahovoj. Pitanje: Odgovor: Sura Jasin jedna je izuzetno sadržajna sura koja precizno govori o islamskom vjerovanju (akidetu). dž. nisam naišao na neki šerijatski dokaz koji tome ide u prilog.novihorizonti. Kod nas je ustaljena praksa učenja Jasina ponedjeljkom. Šukri H. dž. Pitanje: Odgovor: To nije vremenski određeno. najbolje zna.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 94 od 416 .s. Ukoliko bi se to ušerijatilo dobilo bi status novotarije.Na pitanja odgovora doc. kao i u svakom drugom. Kada se čovjek kupa radi osvježenja može to činiti koliko mu je potrebno da se dovoljno osvježi. bez sumnje. jer je to jedan od načina da se zasluži njegov šefa‘at na Sudnjem danu. lijepo je (mustehab) ponavljati za mujezinom i kad on završi proučiti dovu koju nam je preporučio Poslanik. po potrebi. dr. sredstava za kupanje.2005 http://www. cvijeće je dozvoljeno prodavati. poslanstvu i proživljenju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a znamo šta znači uvesti novotariju u vjeru. ili pak imali neki sadržaj koji je muslimanu haram. Ukoliko se. tuša itd.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno razgovarati za vrijeme učenja ezana? Da. Što se. trljajući jedanput. pak. Njeno učenje je. ukoliko nisu u osnovi haram. ukoliko bi suveniri bili u vidu kipova. a Allah.v. U svakom slučaju. tiče njenog učenja u određene dane. od velike koristi za svakog ko pouku uzima.a. pak. s. tada dužina kupanja ovisi o kvaliteti vode.š. kao i to da se te sure uče i drugim danima.11. tada musliman ne bi smio takve suvenire prodavati. znoja itd. Koliko vremena (sati ili minuta) traje obavljanje gusula? Postavljam ovo pitanje jer mi se čini da u tome pretjerujem. Zbog toga. treba voditi računa da se u tom poslu. Pitanje: Odgovor: Da. preporučujem da se u mjestima gdje postoji praksa učenja sure Jasin ponedjeljkom i petkom ponekad uče i druge sure. Ramić. jednoći. osoba kupa radi uklanjanja prljavštine.

To znači da se to posuđe može oprati. (Vidi: El-Fikhul-islami ve edilletuhu. s.v. Zatvori svoja vrata i spomeni Allahovo ima pri tome. u znak poštovanja. ulema kaže da je to sunnet. Naime. ugasi svijeću i spomeni Allahovo ime.s. Šukri H. imama ljubiti u ruku poslije namaza i čestitati mu namaz? Datum kreiranja: 27. treba voditi računa ne samo o svinjetini nego i o tome da li su životinje čije meso jedeš zaklane na ispravan način.com Pitanje: Neki ljudi kod nas. Nadalje.11. ”Bed'ulhalk”. s. interesuje me da li je to tačno? Odgovor: Nama je. dž. u ruku nakon namaza. Kada prođe nešto jacijskog vremena možete ih pustiti.Na pitanja odgovora doc. zaveži svoju mješinu za vodu i spomeni Allahovo ime i pokrij svoju posudu i spomeni Allahovo ime. Ipak. Vlasnici tih restorana su uglavnom muslimani.a. u osnovi. pod uslovom da znamo da je čisto. br. preporučujem ti da se hraniš u restoranima u kojima se ne služi svinjetina niti alkohol. vidi: Sunen. a ima i ehlukitabija koji u svojim restoranima ne drže svinjetinu niti alkohol. s obzirom da to nije bila praksa prvih muslimana. kažu da se posuđe u kom je bila svinjetina ne može nikako oprati. 3280) Pitanje: Odgovor: Da. Pitanje: Odgovor: Da. imajući u vidu da ne postoji šerijatska zabrana za tako nešto. kada za to postoji potreba. to nije dozvoljeno. ne prenosi se da su se oni uvijek rukovali nakon svakog namaza.s.2005 http://www. iz imperativnog oblika naredbe da se posuda pokrije. Ima li to kakve veze sa šerijatom? Da li je dozvoljeno. pa makar de poprijeko nešto staviš. Uvođenje takve prakse bila bi novotarija. br. S obzirom da se hranim u restoranima u kojima se služi i svinjetina. pa makar tako što se preko stavi kakav štap ili motka. dozvoljeno da jedemo hranu ehlu-kitabija (kršćana i Jevreja). Poslanik. Isto tako. Stoka se može.v. 3731). Pitanje: Odgovor: Ne. Mesar sam. je rekao: ”Kada nastupi noć sklonite svoju djecu (u kuće) jer šejtani tada izlaze i šire se.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 95 od 416 . jer. najbolje zna. klati u svako doba godine.š. u čikagu ima restorana koji na svom jelovniku nemaju svinjetinu niti služe alkoholna pića. ”Kitabul-ešribe”. koliko mi je poznato.novihorizonti.a. Napominjem da nema smetnje da se s osobom koja je pored nas ili koju nismo odavno vidjeli poselamimo i rukujemo.” (Sahihul-Buhari. Mogu li uz ramazan klati stoku? Kod nas je običaj da se kanta s vodom pokrije. pa makar i motkom (kako stoji u predanju Ebu Davuda. Ramić. dr. a Allah. u čikagu. prije bi se moglo razumjeti da je to obavezujuće. 1/314) Međutim. pa prema tome i da koristimo njihovo posuđe. Ne prenosi se da su ashabi ljubili Poslanika. za to nema smetnje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.

i ukoliko nije obavezna da je izdržava. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Sunen. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 96 od 416 .” (Tirmizi.11. s. dr.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. ona je i sadaka i održavanje rodbinskih veza.s. Poslanik.v. dž. ukoliko osoba koja daje zekat neće naslijediti osobu kojoj ga daje. 658) Datum kreiranja: 27.2005 http://www. jer se time postiže dvoje: izvršavanje obaveze zekata i jačanje rodbinskih veza. kaže: ”Sadaka data siromahu je samo sadaka. siromašnom bratu i sestri može se dati zekat. a kada se da rodbini.com Pitanje: Odgovor: Mogu li dati zekat bratu i sestri koji su siromasi? Da. a Allah. čak se i preporučuje davanje zekata siromašnoj rodbini. ”Kitabuz-zekati”. Šukri H. br. najbolje zna.a.š.

Doduše. oni koji koriste taj izraz. tako da je. i njegovih ashaba. kako se čini. odnos prema komšijama. imajući političku i druge vrste. Nije naučno utemeljeno sljedbenike da‘ve Muhammeda ibn AbdulVehhaba nazivati vehabijjama. Datum kreiranja: 27. Tako u našim sredinama gdje muslimani ne klanjaju.v. muslimanima.v. ondje gdje muslimani dobro klanjaju vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja u džematu i nosi bradu itd. i prakticirati obrede islama onako kako ih je Poslanik. izmišljena je riječ vehabija. bilo da nekog proglasite fundamentalistom pa da ga po zakonu možete pljuvati. On je imao ideju o vraćanju muslimana izvornom učenju islama i uklanjanju svih vidova širka koje su muslimani prakticirali. a ne oni koji eventualno samo u svome odijevanju i vanjskom izgledu liče na selefije. Treba podvući da su selefije oni koji slijede i prakticiraju islam u svim njegovim segmentima.novihorizonti. a potom i u drugim dijelovima Arabijskog poluostrva.Na pitanja odgovora doc. s.s. S druge strane. ustvari. nego je nastavak da‘ve prvih generacija muslimana.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 97 od 416 . treba znati da se pod firmom vehabija i selefija ponekad skrivaju mnogi koji s idejom i da‘vom Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba nemaju baš puno zajedničkog. u sredinama gdje muslimani malo više klanjaju. ideja Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba je selefistička ideja koja poziva vraćanju izvornom islamskom učenju sadržanom u Kur‘anu i sunnetu. s.a.a. Sredstva informisanja u rusiji čečenske mudžahide nazivaju isključivo vehabijama. rodbini. a da bi se muslimanski mogli blatiti do mile volje. ashaba i tabiina. Oni koji imaju loše namjere.v. Treba naglasiti da mnogi koriste izraz vehabija da bi anatemisali islamske aktiviste i muslimane koji se trude da prakticiraju islam. dr. Dakle. u komunističkom vremenu. a krše praksu Poslanikovu. Dakle. degradirati i osuđivati na višegodišnju robiju. kao što se nekad koristio izraz fundamentalista. taj izraz koriste. Ramić. niti neki novi put. partijama i sektama koji je ovaj omladinski časopis bio počeo objavljivati. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i s te strane postoji velika igra i ponekad velika zabluda. Muhammed ibn Abdul-Vehhab nije imao iza sebe klasični pokret. a mnogi. da se to vjerovanje očisti od svih vidova širka. Dakle. da se nemuslimanski fundamentalisti ne bi vrijeđali. a koji su pokušali probuditi islamski ummet nakon dugog perioda stagnacije i dekadence. uglavnom. jer ta da‘va nije neki novi mezheb. Svi ti reformistički pokreti su se uveliko okoristili idejama da‘ve Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba. nemuslimanima. nemaju za to naučno opravdanje.11. vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja sve namaze. sljedbenici selefističke ideje koja nastoji vjerovati onako kao je vjerovao Allahov Poslanik. 10 i 11 (oktobar i novembar ’97) u feljtonu o suvremenim pokretima. vehabijom nazivaju osobu koja ponekad klanja. niti je vehabijja ili selefija svako ko sebe tako naziva i tako se deklariše. s. nemaju ni lijepe namjere. radu itd. kada je u pitanju porodični život.s. koja je pozivala da se islamsko vjerovanje uzima sa čistih nepomućeih izvora. potpore ona zaživjela prvo u Nedždu. radio i da nije vehabija niti selefija svako koga nazivaju tim imenima.2005 http://www. Više o ovom pitanju napisao sam u omladinskom časopisu Saff br. mnogi ga koriste i ne znajući o čemu se radi. Dakle kao zaključak možemo kazati da oni koji slijede izvornu ideju Muhammeda ibn AbdulVehhaba su. Pošto je riječ fundamentalista izrabljena i pošto fundamentalista ima i među nemuslimanima. Dovoljno je. Tu njegovu ideju podržala je vlast u Der‘iji u Nedždu. Šukri H.a.s.com Pitanje: Odgovor: Želio bih nešto više saznati o Muhammedu ibn Abdul-Vehhabu i njegovu pokretu. Može se reći da je ta ideja bila preteča svih reformističkih pokreta koji su se pojavili u zadnjih dvjesto godina prošlog milenija. upravo zbog gore spomenutog razloga.

što je itekako pogrešno. Pitanje: Odgovor: Ispravno mišljenje jeste da ona nije dužna nastaviti taj dan postiti. poklone itd. najbolje zna. taj post joj ne bi bio validan. pa makar to bilo u osnovi dozvoljeno. (Vidi: ElIsra. Ramić. Ako čovjek ne bi imao drugog načina da nađe posao nego da potkrati bradu. uz ramazan. dž. i da je obrije. pa čak. razgovarati sa svakom muškom osobom koja joj nije mahrem. s njima razmjenjuje posjete. muslimanka koja nosi nikab može. da s njima održava rodbinske veze. b) da ne uljepšava svoj govor kada s muškom osobom koja joj nije mahrem razgovara (Vidi: El-Ahzab. S obzirom da joj je početkom dana bilo zabranjeno postiti. Nema sumnje da je izdržavanje porodice veća dužnost od nošenja dugačke brade. problem je i što neka naša braća nošenje duge brada drže na nivou pet dnevnih namaza i ostalih ruknova islama. da se ne osamljuje. čak i kad bi postila. dajdžići i tetići bliža rodbina.š. ako nema drugog izlaza. u granicama svojih mogućnosti. Prednost tom mišljenju daje se zbog sljedećeg razloga. pa može koješta pomisliti. Datum kreiranja: 27. osim ako priroda posla to zahtijeva. s. ja bih mu preporučio da je potkrati. a Allah. dr.2005 http://www. s tim što se preporučuje da to ne radi javno jer svijet ne zna za njeno stanje. pod uslovom da ispoštuje sljedeće: a) da se ne osamljuje sa muškom osobom koja joj nije mahrem. ženi je u stanju hajza zabranjeno postiti. da li njen amidžić i dajdžić s njom mogu razgovarati u prisustvu njenog muža? Ukoliko. Ona može taj dan jesti i piti. ukoliko žena nije mogla zapostiti početkom dana. Šukri H. dajdžićem i tetićem. 32). dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. da ih posjećuje. U kontekstu prethodno rečenog treba nastojati postići sklad između mogućnosti i potreba. Oni pak. Pitanje: Odgovor: Ja ne znam za relevantan dokaz na osnovu koga bi se moglo ustvrditi da je ženskoj osobi zabranjeno razgovarati s muškom osobom koja joj nije mahrem.” (Sahihul-Buhari. čitava porodica ispašta zbog toga. ne treba postiti ostatak dana. Naime. činjenica je da ta vrsta diskriminacije kod nas postoji i muslimani moraju nastojati da se izbore za svoja prava. s tim što mora voditi računa da ispoštuje gore spomenute propise.com Pitanje: Odgovor: Moj muž ne može dobiti posao zbog velike brade. pa shodno tome i sa amidžićem.s. a Allah. br. žena je dužna. da ne uljepšava svoj govor. tj. Dakle. s nijjetom da je ponovo pusti čim nađe odgovarajući posao. te da se ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. da li je dužna ostatak dana postiti? . čini mi se da. ”Kitabun-nikah”. kad je brada u pitanju. s obzirom da je post od zore pa do zalaska sunca. 5233). c) da se pri tom razgovoru ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu.Na pitanja odgovora doc.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 98 od 416 Ako žena nosi nikab. osim ako je prisutan mahrem. dž. koji su izloženi toj diskriminaciji moraju tražiti odgovarajuće rješenje nastojeći da daju prednost onome što je prioritetnije i važnije.novihorizonti.v. jer sve što je za nekog korak ka nemoralu zabranjeno mu je. Normalno.11. kaže: ”Neka se muškarac ne osamljuje sa ženom.a. taj dan će napostiti poslije ramazana. nije joj grijeh ostatak dana nepostiti. 32) Imajući u vidu da su amidžići. Šta nam preporučujete? Prije svega treba naglasiti da uskraćivanje posla zbog toga što neko nosi bradu predstavlja diskriminaciju najgore vrste i vid kršenja osnovnih ljudskih prava. Ispravan stav jeste da ženski glas nije avret. što se podrazumijeva pod pojmom održavanja rodbinskih veza. najbolje zna. Prema tome. ženi prestane mjesečnica (hajz) odmah nakon nastupa zore. a da je održavanje rodbinskih veza stroga dužnost. u granicama potrebe. Poslanik.

ne povlače za sobom obavezu raskidanja braka.. Pretpostavimo da je muž u teškom materijalnom stanju. Normalno je da.11. dr. u granicama mogućnosti. Dakle. a da tvoja čast i poštenje ne budu ugroženi. ne postoji šerijatski tekst koji to precizno određuje. Šukri H. kao što je nijekanje propisa za koji se zna da su sastavni dio islama.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 99 od 416 . Njeno prakticiranje islama bilo bi od velike koristi za vašu porodicu i šire okruženje. a što je u njegovoj mogućnosti. tako da supruga od muža ne traži ustupke koji nisu potrebni. ti možeš sa njom ostati u braku. post i sl. to treba. dakle ukoliko nije počinila nešto što izvodi iz islama.š. tako da se to pitanje rješava na osnovu tradicije (urfa) i općih propisa islama koji govore o pravdi.2005 http://www.Na pitanja odgovora doc. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Naime.a. u slučaju nepostojanja druge djece ili rodbine. može biti dužna voditi brigu o svojim roditeljima. Pitanje: Odgovor: Ukoliko je ona u islamu. Molim Allaha. dužan si nastojati da joj pomogneš kako bi ona shvatila značaj i vrijednost islamskih propisa i kako bi ih počela sa zadovoljstvom izvršavati. Nadalje. ispoštovati. održavanju rodbinskih veza i dužnosti djece prema roditeljima. dž. kao što je namaz. Treba se uvijek prisjetiti Poslanikovih. supruga treba to imati u vidu i ne insistirati na onome što joj on ne može priuštiti.novihorizonti. treba voditi računa o stanju njenih roditelja. ona kao kćerka. ako je u običaju kod vas da nevjesta posjećuje svoje roditelje jednom sedmično ili jednom u mjesecu. Da li mi je dozvoljeno živjeti sa ženom koja ne prakticira islam iako je muslimanka? Datum kreiranja: 27. riječi u kojima on kaže da su najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama.com Pitanje: Odgovor: U kom vremenskom periodu je moj muž dužan da me odvede kod mojih roditelja koji su udaljeni 90 km u jednom smjeru? Koliko mi je poznato. Još da naglasim da muž ne mora uvijek da ide s tobom ukoliko postoji mogućnost da ti odeš do svojih roditelja. muž ne smije uskraćivati supruzi ono što je.s. s. Normalno. Isto tako. To što ona određene propise ne prakticira. nevjesta češće posjećuje svoje roditelje. pa makar se radilo i o velikim grijesima. niti da ga opterećuje više nego što on može podnijeti. dok se ne navikne da od njih bude duže odvojena. u početku.v. u svemu tome supruga i muž treba da imaju dogovor i razumijevanje jedno prema drugom. da vas pomogne u onome što je dobro. da li im je potrebna usluga i ima li neko drugi mimo njihove kćerke da im tu uslugu pruži. uobičajeno i potrebno. U svakom slučaju. Ramić. ili određene grijehe čini. u određenim okolnostima.

š. El-Hidaje.v. učini i kefaret? Islamska ulema složna je da osoba koja je bila dužna postiti.s. posti dva mjeseca uzastopno. kao što je putnik. pa makar se radilo i o napaštanju ramazana.s. br. u slučaju smrti. nije obavezna činiti kefaret. zavijestiti itd. Poslanik. osoba koja u osnovi nije bila dužna postiti. 1936. a i trećina je puno.nemaju validan dokaz. Kurtubi. najbolje zna.š. pa čak i spolnim odnosom. Imam Šafija. ”Kitabus-savm”. El-Kafi. ”Kitabul-vesaja”. Pitanje: Jedna sestra je svojim parama prije udaje kupila sebi svu potrebnu garderobu. pod uslovom da su od onih koji su bili obavezni postiti. da ostaviš svoje nasljednike bogatim. Većina te garderobe je još uvijek nova i neraspakovana. 124) Međutim. učini kefaret (tj. ”Kitabun-nefekat”. str. s.a. Smatram da analogiziranje namjernog korištenja jela i pića sa spolnim odnosom nije ispravno. dr. El-Hidaje. Međutim. Ibn Kudame. nego da ih ostaviš siromašnim da prose od svijeta. Prema tome. ”Kitabus-sijam”. 1/122. ona slobodno raspolaže svojim imetkom i može koliko hoće svoga imetka pokloniti. Ramić. dž. 1/122. hadis na osnovu kog je utvrđen ovaj propis govori o prekidanju posta spolnim odnosom.a.11. a Allah. u tom testamentu ne može zavijestiti više od jedne trećine. uopće nije dozvoljena. Datum kreiranja: 27. (Vidi: Marginani. zavijesti dvije trećine ili polovinu svoga imetka: ”. dakle napaštanje tog dana i kefaret. Hanefije i malikije kažu da bilo koji način namjernog prekidanja posta u ramazanu. najbolje zna.. da je prišao svojoj ženi za vrijeme posta u ramazanu. El-Kafi.com Pitanje: Odgovor: Kada je postač dužan da.Na pitanja odgovora doc. Sahihu Muslim. ”Kitabul-edeb”. (Vidi: Marginani. je rekao Sa‘d ibn ebi Vekkasu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 100 od 416 . str. ona uskrati pravo svojih nasljednika? Odgovor: Dok je osoba pri zdravlju. br. dž. a koji govori o beduinu koji se požalio Poslaniku.a.trećinu.2005 http://www. tada će za dio koji je višak biti potreban pristanak nasljednika. Dakle. 6709.v. 124. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pokloniti spomenutu odjeću. Kurtubi.novihorizonti. na taj način. koji je htio da. ispravno je da nema kefareta osim za one koji su svoj post u ramazanu namjerno prekinuli spolnim odnosom. s. 1111) Prema tome. tjelesnom i intelektualnom. a pravilo je da nema obaveze bez dokaza. uistinu. El-Umm. ili ukoliko ostavi testament. tada ima pravo da pokloni samo jednu trećinu svoga imetka. dok je još zdrava. dužna je da. Bolje ti je. 2/108-109) Dokaz za to je hadis koji bilježe Buharija i Muslim. (Vidi: Sahihul-Buhari. sestra o kojoj je riječ. preferirajuće mišljenje je da jedino za namjerno prekidanje posta spolnim odnosom treba kefaret.” (Sahihul-Buhari. Šukri H. ako se radi o testamentu ona može zavijestiti svu garderobu pod uslovom da ta vrijednost nije veća od jedne trećine njenog ukupnog imetka. 5368. a Allah. uz napaštanje propuštenog dana posta. Ima li osnova da. pokloni u dobrotvorne svrhe. 6164. U tom periodu osoba također ima pravo napraviti testament koji će se sprovesti nakon njene smrti. Naime. od strane osoba koje su dužne postiti. 6711. povlači za sobom posljedice koje uzrokuju prekidanje posta spolnim odnosom. Osim toga. Dakle. ili je postila van ramazana. bolesnik kome post škodi itd. oni koji kažu da za namjerno prekidanje posta u ramazanu jelom i pićem treba kefaret . 2742) Prema tome. uz napaštanje propuštenog dana posta u mjesecu ramazanu. kada se razboli bolešću od koje će i umrijeti ona ima pravo zavijestiti samo jednu trećinu svoga imetka. Njena namjera je da tu garderobu. br. 6087. El-Kafi. pa je namjerno prekinula post spolnim odnosom. Isto tako.. Ukoliko se razboli bolešću od koje će umrijeti. a ako nije u stanju onda je dužna nahraniti šezdeset siromaha). ako namjerno prekine. kad su ibadeti u pitanju. ”Kitabu kefaratil-ejman”. 2/246. analogija (kijas). a ako je veća. r. dok je ležao na smrtnoj postelji.

kao što su: klanjanje propuštenog namaza. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.i ne zabranjujem bilo kome da klanja u bilo koje vrijeme noći ili dana. treba ih uzimati od povjerljivih osoba koje nemaju određeni interes u vezi sa djevojkom ili momkom. dženaza-namaz. samo da namjerno ne traži izlazak i zalazak sunca. to bi bilo pogrešno. ”Kitabul-džum‘a”. Međutim. a Allah. ako bi čovjek namjerno nastojao klanjati nafile upravo u vremenima kada je zabranjeno. postoje hadisi koji potvrđuju da su neki namazi koji imaju povod obavljani u ta vremena. To je najbolji način. Ibn Omer prenosi da je Poslanik. kada je na zenitu i kada zalazi. kad sunce izlazi.a. treba izbjegavati odjeću koja skreće pažnju. Pitanje: Odgovor: Ispravno mišljenje o ovom pitanju je da namazi koji imaju svoj povod. u pogledu momka ili djevojke. Što se.” (Sahihu Muslim. dž. dva rekata poslije tavafa itd. s. dakle. od neutralnih osoba.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 101 od 416 .s. br.v. a Allah..Na pitanja odgovora doc. Zabranjeno je da osoba svjesno odgađa neki od tih namaza da bi ga klanjala u tim vremenima. da nije specifična za nemuslimane i da nije specifična za muškarce.. najbolje zna.com Pitanje: Odgovor: Da li postoji zabrana da žene nose dvodjelnu odjeću (košulju i suknju) ili to mora biti džilbab? Kada se žena pojavljuje na javnom mjestu. Pitanje: Odgovor: Pokrivenu djevojku (mislim da se misli uopćeno na djevojku koja prakticira islam) možete upoznati preko osoba koje poznajete i u koje imate povjerenje.2005 http://www. Šukri H. tiče savjeta i preporuka. naklanjavanje sunneta. 833) U Buharijinom predanju ovog hadisa ima i dodatno pojašnjenje: ”.š. činjenica je da se sve to najlakše postiže upravo džilbabom. najbolje zna. Također. Kako mogu upoznati pokrivenu djevojku? Može li se klanjati tehijjetul-mesdžid poslije ikindije namaza? Datum kreiranja: 27.š. rekao: ”Nemojte da namjerno klanjate pri izlasku sunca i njegovom zalasku. da nije providna. Tako ćete izbjeći neosnovanu pohvalu ili kuđenje koji su najčešći kada je ženidba ili udaja u pitanju. Naime. da odjeća nije tijesna toliko da bi se ocrtavalo tijelo. mogu se klanjati u vremenima u kojim je inače zabranjeno klanjati (tj. tehijjetul-mesdžid. Ramić. br.” (Sahihul-Buhari. dakle na mjestu na kom je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. pak. dž.novihorizonti. 1192) Prema tome.11. ”Salatul-musafirin”. dr. zatim poslije sabaha dok sunce ne izađe i nakon ikindije dok sunce ne zađe). bilo koja odjeća koja ispunjava pomenute uslove je dovoljna. bitno je da njena odjeća pokriva sve što je žena dužna pokriti.

Ibn Madždže. ukoliko na tastaturi ima svinjske masti.š. Datum kreiranja: 27.oni koji jedu nedozvoljeno. 14/59). Sunen. Nadam se da će on poštovati tvoje osobenosti i neće te svjesno dovoditi u neprilike. U tom hadisu Poslanik s. ali prokletstvo Poslanikovo.v.) U Musnedu imama Ahmeda još se spominje i posrednik među njima..novihorizonti.. milosti. Jedna od glavnih zadaća islamskog šerijata jeste.” (Vidi: Ibn Kudame. uglavnom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 102 od 416 . Musned. kako njeno meso tako i loj. Ibn Kudame kaže: ”Mito u vlasti je zabranjeno i tu nema razilaženja.a. ElMugni. upravo.. a ko ne zasluži Njegovu milost neće ući u Džennet. najbolje zna. Šukri H. a da poslije jela ne pere ruke interesuje me da li tastatura kompjutera postaje prljava i da li sam nakon upotrebe tastature dužan oprati ruke? Odgovor: Islamska ulema slaže se da je svinja nečista. dr.” El-Hasan i Seid ibn Džubejr tumače da je to mito. IV:29. 2/2313. pružanje adekvatne zaštite u tom pogledu. zatim na osnovu hadisa koji je prenesen u sunenima i Musnedu imama Ahmeda.s.2005 http://www. Ebu Davud. Kada sudija primi mito to može dostići stupanj kufra (nevjerstva). s. a Allah. svi oni koji su na bilo koji način uključeni u korupciju (potkupljivanje) prokleti su od strane Poslanika.v. Imajući u vidu da ta osoba jede svinjsku salamu. Preporučujem da o tom problemu porazgovaraš sa radnim kolegom. 3/1336.š. Uzvišeni Allah kaže: ”. s. Pitanje: Radim na istom kompjuteru sa nemuslimanom. Ramić.v. sa svojim savršenim propisima.a.a. (Vidi: Tirmizi: Sunen et-Tirmizi. Ovakav stav prema mitu Ibn Kudame i ostala islamska ulema zauzela je na osnovu prethodnog ajeta. islam je najstrožije zabranio takav vid aktivnosti.11. nakon upotrebe tastature ruke ćeš oprati sredstvom za čišćenje. Prema tome. dlaka i koža.161. Musned. S obzirom da mito i korupcija. 3/3580. (Ahmed ibn Hanbel.Na pitanja odgovora doc. podrazumijevaju uzurpaciju nečijeg prava.s je prokleo onoga ko daje mito i onoga ko mito uzima. Sunen.com Pitanje: Odgovor: Koji stav zauzima islam u pogledu korupcije i mita? Islam. čak i nakon štavljenja. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. obuhvata sve one koji se bave mitom i potkupljivanjem. 2/388. dž.. 2/164. zatim na osnovu ajeta u kojima se zabranjuje uzimanje tuđih imetaka nepravedno (II:188. kosti. IX:34).s. Samo proklestvo znači udaljavanje od Allahove. 1337. 5/279) Prema tome. kao što je sapun i slično. štiti pravo svakog pojedinca. Ahmed ibn Hanbel. Treba još napomenuti da veličina grijeha u pogledu korupcije ovisi o nepravdi (zulumu) koja je učinjena nekom pojedincu.

s. žrtvovali i bili spremni žrtvovati sve što imaju. a zatim ona koja ih slijedi. imaju poseban odnos i posebno poštovanje.š. Njihova obilježja. uči da prema ashabima Allahova poslanika. pa ih je učinio vezirima (Svoga vjerovjesnika).a. s.a. Uzvišeni je rekao: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima./1958.v. tragovi od sedžde.a. kako bi njihov uzorni život i primjerni lik mogli poslužiti kao pouka drugima. Ramić. 29) U nastojanju da sačuvaju likove ashaba originalnim. zbog njihove svetosti i zbog toga što su oni imali stajališta u vezi s kojim su se sljedbenici islama podijelili na one koji ih podržavaju i one koji su protiv. Muavije i njihovih sinova. pogledao u srca ljudi i vidio da je srce Muhammedovo najbolje pa ga je (Sebi) odabrao i učinio ga poslanikom za Svoju objavu.v. vjerodostojna i ne vrijeđa lik Poslanikove. s. a mržnja prema njima je nevjerstvo (kufr). Uzvišeni Allah o njima kaže: ”Muhammed je Allahov poslanik. voljeli.s. Husejna.novihorizonti. a Uzvišeni Allah je o njegovim ženama rekao: ”O žene Vjerovjesnikove. čuvanjem časnog Kur‘ana od bilo kakve destrukcije. ”Kitabuš-šehadat”..” Komentarišući te riječi Hasan Kafi Pruščak..” (El-Feth. Šukri H. svetosti.a. je kazao: ”Najbolja generacija (muslimana) je ona koja je sa mnom živjela.. jer njihova svetost proizilazi iz njegove. Zatim je pogledao srca Svojih robova i vidio da su najbolja srca njegovih ashaba. kao npr. Mi ih spominjemo samo po dobru. Nurul-jekin fi usulid-din. dž. 100). Tahavi u svojoj Poslanici o vjerovanju kaže o ashabima: ”Ne pretjerujemo u ljubavi prema ikom od njih. mnoge islamske institucije u svijetu dale su eksplicitnu fetvu da je zabranjeno prikazivati njihove likove.s. održana u Meki 1390 H. s. kćerke? Odgovor: Činjenica je da muslimane njihova čista monoteistička vjera.Na pitanja odgovora doc. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Komisija je objavila fetvu u kojoj između ostalog stoji: ”Prvo: Nije dozvoljeno da neko glumi velike ashabe poput Ebu Bekra. a i oni su zadovoljni Njime. 2651) Istinu je rekao Abdullah ibn Mes‘ud koji ih je opisao na sljedeći način: ”Uzvišeni Allah je. H. I mrzimo onog ko njih mrzi i onog ko o njima neistinu govori. da sačuvaju njihov integritet i čast.com Pitanje: Poznato vam je da se kod nas vodi žučna rasprava u vezi sa stavljanjem na pozorišnu scenu drame o hazreti Fatimi.a. neka je Allah s njima zadovoljan. str. (Vidi: Medželletulbuhus el-islamijje. bošnjački alim koji je umro 1615 god. što su. (Vidi: Muhammed Rešid Rida. U reviji ”El-Ezher”. Omera.. su na licima njihovim. a njegove kćerke imaju veće pravo na takav status. licemjerstvo (nifak) i nasilje (tugjan).2005 http://www. Osmana. 237-241 (komentar i valorizacija dr. Taj odnos je toliko značajan da se dotiče sfere vjerovanja (akideta). Enes i njima slični dozvoljeno je glumiti ih pod uslovom da glumac ne radi nešto što će skrnaviti lik osobe koju glumi. 1/228. a koji su s njim. vidiš ih kako ruku čine i na sedždu padaju tražeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Hasana.s.” (Sahihul-Buhari.v.v. Drugo: Nije dozvoljeno da neko glumi Vjerovjesnikove. oštri su prema nevjernicima. supruge i njegove kćeri.v.s. Tako npr. s. u mjesecu muharremu 1379. pružajući mu podršku. s. vjerovanje (iman) i dobročinstvo (ihsan). El-Menar. kaže: ”I volimo ashabe Allahovog Poslanika. s. dr. zaista. bilo na filmu ili u pozorištu.s.a.11. 3/1090.. a Poslanik. br. s. 247) Ima islamske uleme koja ne vidi smetnje da se ashabi predstave kroz igrane uloge pod uslovom da budu predstavljeni u vjerodostojnom svjetlu. s.a.. niti se nekog od njih odričemo. El-Fetavi.v..s.a. Hej‘etu kibaril-ulema iz Saudijeske Arabije. Otuda u knjigama koje govore o vjerovanju ulema tretira i to pitanje. Alije.. Ljubav prema njima je vjera (din). (Vidi: Hasan Kafija Pruščak.. vi niste kao druge žene!”. koja je sačuvana od iskrivljavanja direktnim Allahovim. Dokaz za to je njihova pohvala.” (Et-Tevbe. s historijske tačke gledišta..s.. Što se tiče ashaba o čijim ličnostima nema sporenja kao što su Bilal..” Datum kreiranja: 27. god.v. Interesuje me da li ima smetnje da se takva drama izvede na pozorišnoj sceni ukoliko je. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći. Zuhdija Adilović) Ashabi su zaslužili posebno poštovanje time što su živjeli u društvu sa Allahovim poslanikom. 14/827830) Srednje mišljenje zauzela je Komisija za fetve sveučilišta El-Ezher.v. zbog toga što su ih Allah i Njegov poslanik. Rabita čije je sjedište u Meki i Konferencija islamskih organizacija. milosrdni međusobno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 103 od 416 .

v.v. ili su neutemeljene pretpostavke u pogledu razilaženja među njima itd. nemoguće je naći glumca ili glumicu čija je ličnost na nivou spomenutih ashaba kojima je obećan Džennet i na nivou ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove. 6. bio neki vid skrnavljenja tih ličnosti. u očima gledatelja umanjilo respekt prema časnim ashabima i sahabijkama.a. s. 1. a Allah. Imajući u vidu odgojno-obrazovnu dimenziju u predstavljanju ashaba kroz film i pozorište. Ta dozvola bazirana je na uvjerenju da predstavljanje njihovih likova na vjerodostojan i afirmativan način.v. otuda je zabranjeno (haram) da ih neko glumi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 104 od 416 .a.s.s. I na kraju.s. Likove ashaba kojima je obećan Džennet i članove Poslanikove. 04.v. da nas sačuva iskušenja koja ne bismo bili u stanju izdržati. te da se ne zadire u pitanja personalnog razilaženja među njima. zasnovana je na potrebi da se ti likovi učine dostupnim ljudima. Međutim. bilo kroz sadržaj bilo kroz osobu koja ih glumi.a. Ramić. i ostalih s druge strane. neće proizvesti negativne posljedice. dao. Ukoliko neko želi provocirati osjećaje muslimana. Amin! Datum kreiranja: 27.2005 http://www. u manjem ili većem obliku. imajući u vidu činjenicu da ne poznajemo suštinu tog razilaženja. vrlo često takve stavove ne mogu razumjeti.a. ono što se prikazuje na televiziji i tome slično sadrži neku od sljedećih ličnosti: vjerovjesnike i poslanike. porodice s jedne. a i mnogi muslimani koji islam nisu doživjeli u njegovom integralnom smislu. porodice. Naime. god. pa makar bila u najafirmativnijem obliku. Hasana. činjenica je da ukoliko bi predstava o hazreti Fatimi bila postavljena na pozorišnu scenu. a dobro će biti veliko. Pitanje je glasilo: Da li je dozvoljeno u pozorišnoj predstavi pojavljivanje glumaca koji igraju uloge članova porodice Allahovog poslanika. Ta odluka glasi: ”Nije dozvoljeno da pozorišna predstava.a. tako da bi i to. s. 1422 H. nemoguće je izbjeći da ljudi koji pišu scenarija. želim naglasiti da većina nemuslimana. kako bismo te čestite likove mogli uzeti za uzor.s. porodicu. s obzirom da bi gledatelj poslije toga njihove ličnosti gledao kroz lik dotičnog glumca ili glumice. od rasprave o tim pitanjima nemamo nikakve praktične koristi. Na osnovu prethodno spomenutog smatram da u vezi s ovim pitanjem treba praviti razliku između ashaba kojima je obećan Džennet i Poslanikove.a. rade kostimografiju itd.a.Na pitanja odgovora doc. ili ne dolikuju tim historijskim ličnostima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nego možemo imati samo štetu. smatram da. izuzimajući desetericu kojima je obećan Džennet i Poslanikovu.v.v. mimo onih kojima je obećan Džennet i mimo ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove.novihorizonti. Dozvola da se na filmu ili pozorištu interpretiraju likovi ostalih ashaba. najbolje zna. onako kako su opisane u vjerodostojnim predanjima. pod uslovom da se njihove historijske ličnosti predstave autentično. s. Molim Allaha. Uzimajući u obzir da bi spomenuti čin.v. u pogledu imana i morala.s.s. kako ne bi uvrijedili muslimane.v. s.š. s. Nadalje. s.s. održanoj 30. Mislim da to nikome nije potrebno. da se njihove ličnosti ne skrnave ni u najmanjoj mjeri. s.a. ona bi predstavljala uvredu za desetine hiljada bošnjačkih muslimana i za stotine miliona muslimana u svijetu iz razloga koje sam naveo./24. dr. Možda je većina onih koji pripremaju predstavu o hazreti Fatimi u takvoj nedoumici.a.v. Treba pozdraviti njihovo nastojanje da predstavu postave na afirmativan način. Husejna i Ali b.a. te članove porodice Allahovog Poslanika.s. Ja ih razumijem i razumijem neke razloge zbog kojih oni na ovakva pitanja gledaju drugačije od većine muslimana.v. dž. s.” U potpisu: Generalni direktor za opću upravu Savjeta Akademije i njegovih komisija Mustafa ebu es-Seud Vehdan.š. s.s. nije dozvoljeno dramski ili filmski predstavljati zbog toga što bi to značilo skrnavljenje njihovih časnih ličnosti i obećanja koje im je Allahov poslanik. Ebu Talib. Prema tome. s. neka bude spreman podnijeti posljedice. film. bez skrnavljenja njihovih ličnosti.s.? Akademija je dala sljedeći odgovor: ”Želimo da vas upoznamo da je Akademija islamskih nauka donijela odluku u vezi s tim na 281 sjednici. po šerijatu nije dozvoljeno da neko glumi kćerku Allahovog poslanika. 1999. desetericu (ashaba) koji su obveseljeni Džennetom. Šukri H. Dana: 30. vjerovatno.com U povodu pokušaja da se predstava o hazreti Fatimi postavi na pozorišnu scenu u Bosni i Hercegovini nedavno je upućeno pitanje Akademiji islamskih nauka pri El-Ezheru. ne ubace detalje koji nisu vjerodostojni. Osim toga. za to nema smetnje. dž.11. i što bi to bio indirektan atak na samog Poslanika. 2001 god.

a. ali mi je Vjerovjesnik. koji je zabilježio Buharija u svom Sahihu. Neke će biti u peći bludnika i bludnica. to mi je Džibril prethodno rekao. 16593. Kada je čovjek krenuo (Poslanik. s. (Vidi: Fethul-Bari. Naime.s. br. to potrošiti na njegovu djecu. 1885) Neke duše će biti kod džennetskih vrata.” ”Daj joj. Molim. 2520) Pošto su oni žrtvovali svoja tijela na Allahovom put.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 105 od 416 . Svemu prethodnom svjedoči sunnet. Neke duše su u najvišim ‘illijjinima. neka je na njih Allahov salavat i selam..v. Allaha. odgovorio je. Ima šehidskih duša kojima će biti zabranjeno ući u Džennet zbog neizmirenog duga. Sunen. pa joj. s. Šerhul-akide et-tahavijje. Datum kreiranja: 27. One su također različite po stepenima. privremena i posebna odvojenost od materijalnog svijeta omogućava da kontaktira sa duhovnim svijetom kojem i sama pripada. list br. s. kaže: ”Vidio sam vašeg umrlog zaustavljenog na džennetskim vratima.2005 http://www..” (Nesai. ”Kitabul-džihad”. ”Kitabul-džihad”. one sa živim osobama ne mogu kontaktirati. a potom došao Allahovom poslaniku i rekao: ”Vratio sam za njega dug osim dva zlatnika koja traži neka žena. neke će plivati u rijeci od krvi i gutat će kamenje.” (Ali Imran. ”Musneduš-šamijjin”.s.v. u najvišim sferama. Kur‘an o toj osobenosti kaže: ”I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli: ”Mrtvi su!” Ne. nakon što je naveo nekoliko mišljenja o pitanju gdje duše borave u periodu berzeha.novihorizonti. zaista.” (Ebu Davud. u našoj blizini i da posmatraju šta mi radimo. 2/584-586) O ovom pitanju govori i dugi hadis Semure b. tada se čovjekova duša u određenom vidu odvaja od tijela.s.com Pitanje: Odgovor: Da li duša umrlog poslije smrti može posjećivati svoju kuću? Ibn Ebul-Izz. a Allah najbolje zna. dr. Neke duše su u kljunovima zelenih ptica koje lete po Džennetu kamo žele. s. oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga. U Musnedu imama Ahmeda prenosi se od Muhammeda b.” (Dokaz za to je hadis Sa‘da b.a. Možda je moguća neka vrsta kontakta dok osoba spava. ona istinu govori”. dž. br. i rekao: ”Šta ću dobiti ako poginem na Allahovom putu?” ”Džennet”. tj. br.v. dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica. možda. priča Sa‘d.s. On im je u berzehu ta tijela zamijenio boljim u kojima će boraviti do Sudnjeg dana. Vidi: Ez-Zevaid. ne svih.a. ali vi ne znate!” (El-Bekare. a nema dokaza. kao što stoji u hadisu u kom Poslanik. dž.s. ne može ući u Džennet) zbog duga. Musned. samo drugim riječima ovaj hadis bilježi Muslim u Sahihu. el-Atvela koji pripovijeda da je njegov brat umro i iza sebe ostavio tri stotine dirhema i malu djecu.v. na Uhudu) Allah je dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica koje piju sa džennetskih rijeka. Međutim.a. a neke će biti na Zemlji. odgovorio je.) (Ahmed. 12/457) Treba posebno naglasiti osobenost šehidskih duša. 169) Ta osobenost se ogleda u tome što je Allah. Džahša da je neki čovjek došao Vjerovjesniku. El-Busiri je okarakterisao njegov sened kao vjerodostojan. 7047. ”Kitabut-ta‘bir”. komentator Tahavijeve poslanice u akaidu. Htio sam.Na pitanja odgovora doc. Idi i vrati njegov dug.a. Sunen. kaže: ”Iz ponuđenih dokaza proizilazi da postoji velika razlika među dušama u periodu berzeha. hrane se džennetskim plodovima i zanoćavaju na zlatnim svjetiljkama koje vise u hladu Arša. Džunduba. od smrti do ponovnog proživljenja. rekao: ”Tvoj brat je. Šukri H.) mu je rekao: ”Osim duga.” Otišao sam i vratio njegov dug. rekao: ”Kada su izginula vaša braća (tj. 154) ”Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne. Oni će osjećati užitke putem tih tijela potpunije negoli duše koje nisu u tijelima. kako to stoji u hadisu Ibn Abbasa u kom on kaže da je Vjerovjesnik. 156) Neke duše će biti kod svoga kabura. Abdullaha b.š. a to su duše vjerovijesnika. s. Ramić. 3103) (U istom značenju. br. da naše duše zasluže te osobenosti i visoke položaje u berzehu. ta djelimična. br. To su duše nekih šehida. oni su živi.11. zatvoren (tj.v.” (Ibn Ebul-Izz. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. ”Kitabul-imare”. Amin! Iz prethodno rečenog i na osnovu činjenice da za duše ne važe materijalni zakoni možemo zaključiti da su neke duše tu oko nas.

održavanje kondicije. Isto tako.v. porodici. troje uvodi u Džennet zbog jedne strijele: onoga ko je proizvodi.s. a više kroz vojne pohode i duga i iscprljujuća putovanja kroz pustinju. Npr. a s tim ruku pod ruku idu alkohol. komšiluku.2005 http://www. prostituciju. dž. ako bavljenje sportom neće biti u skladu sa šerijatom. Ljudi će gledati na sport kao na igru i zabavu. ”Kitabu-l-imare”. na koristan i tijelu ugodan način. a sami se neće baviti sportom. 708) U mnogim hadisima preporučuje se streljaštvo. droga. a za druge će postati izvor zarade i bogaćenja na nepravedan način. (Vidi: Sehavi. a da gađate bolje vam nego da jašete”.com Pitanje: Odgovor: Kakav je stav islama o sportu i fizičkom odgoju kao sastavnom dijelu općeg odgoja? Islam preporučuje sve što je općekorisno. onoga ko njome oprema druge na Allahovom putu i onoga ko je koristi na Allahovom putu”. te tri stvari. a sport. Ramić. radi postizanja viših ciljeva.. i još je rekao: ”Gađajte i jašite. br. da se ne dangubi. omeđen šerijatskim propisima. preciznije rečeno. dr. te ostala zla s kojima se narušavaju Allahovi. postizanje vrhunskih rezultata postati cilj. Sam Poslanik. Dakle. može biti izuzetno koristan ljudima i značajan faktor za njihovo fizičko i mentalno zdravlje.a.s. zadovoljit će se gledanjem sportskih takmičenja. Ali.v. manje u klasičnom smislu. a za uzvrat će imati neadekvatnu ili nikakvu korist. posežu za mitom. br. s. Datum kreiranja: 27. ”Kitabu fadaili-l-džihad”.š. uistinu. nije zabranjeno posmatranje tih nadmetanja pod uslovom da se zbog toga ne zapostavljaju neke obaveze. a da ne govorimo koliko je visoka cijena-džehennemska vatra na ahiretu.11. izmišljat će sportove koji će za ljude biti interesantniji. a šejtan će im uljepšavati one sportove koji su najgrublji. jer jedino na taj način može u potpunosti biti koristan čovjeku. Tako će gubiti dragocjeno vrijeme i novac.. vježbanje konja i igra i zabava sa suprugom. Nadalje. str. kao što je npr. pozitivne tolerancije itd. bez slijeđenja šerijatskih uputa oni koji se bave sportom počet će pretjerivati u sportu zapostavljajući obaveze koje imaju prema sebi. Za jedne će postati put dangube i trošenje novca u nešto što je beskorisno. 1917) Tako Poslanik.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 106 od 416 . Mnogi ljudi. Sahihu Muslim. ili. Ističem da sport mora biti omeđen šerijatskim propisima. s. Muslimanima su poznati hadisi u kojim Poslanik. po čovjeka štetni i gdje čovjek najviše dangubi. briga o konjima i jahanje. šerijatski propis je da djeca uče plivati. iako su vid zabave. br. Isto tako. bavio se sportom. šerijatska je obaveza i muslimani tome treba da posvete dužnu pažnju. želeći njome ono u čemu je svako dobro. to će ih odvesti u nemoral. To (troje) je istina. ali bavljenje sportom treba da bude korisno.š. Varat će ljude prodajući im igru i zabavu koja im više šteti negoli koristi.a. rušenje porodica. prirodni zakoni. onda će npr. El-Mekasidu-l-hasene. naređuje da se djeca podučavaju plivanju i streljaštvu.a. 343. uzimati sredstva koja trenutno jačaju ali vrlo štetno djeluju na organizam. upoznavanje i zbližavanje ljudi. pa i islamskih. razvijanje sportskog duha. Šukri H. s.Na pitanja odgovora doc. Mislim da treba naglasiti da sportska nadmetanja nisu zabranjena. u jednom hadisu kaže: ” Allah. blud. dž. Na taj način sport će postati sam sebi svrha. sklapanje braka među srodnicima kojima je to. Za narušavanje prirodnih zakona čovjek plaća visoku cijenu na dunjaluku.v. nešto čija je šteta daleko veća od koristi. ”Kitabu ehadisi-lenbija”. jer prodaju nešto što ne vrijedi onoliko koliko se za to plaća. društvu i svome okruženju općenito. 3373. a gdje su pare tu šejtan najuspješnije djeluje. dž. zabranjeno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. itd. (Vidi: Sahihul-Buhari. incest. pa će ljudi u cilju postizanja bogatstva gaziti sve norme i principe. U sportu se danas mogu obrtati velike pare. invalidna) osim troje: streljaštvo. ali moraju imati koristan cilj.novihorizonti. psihički će se preopterćivati i tako uništavati svoj živčani sistem što će se itekako odraziti na njihovo zdravlje. svađe i ubistva zbog preljube. zakonu. da se ne gleda ono što je grijeh gledati itd.s. Još je rekao: ”Svaka čovjekova zabava je batil (pogrešna.” (Tirmizi. 1637) Dakle. ako će dječaci i djevojčice biti zajedno u bazenu. br. pa će sportisti pretjerivati u treninzima. U plivanju je zdravlje. u isto vrijeme su i dobro djelo kojim se izražava pokornost Allahu. Sunen. po Allahovom. baviti se sportom s ciljem održavanja kondicije. kako pojedincu tako i zajednici.

To je slično duhanu. ako se uzme u obzir vrijeme koje radnik izgubi dok puši itd. zbog toga što kroz tu aktivnost neće ni sebi ni drugima pružiti realnu korist. Jeste da je on zaradio sebi za život. Koliku štetu donosi samo profesionalni fudbal možemo djelimično sagledati ako zamislimo kako bi svijet izgledao kada bismo silne milijarde koje se danas daju fudbalerima uložili u izgradnju infrastrukture. ukoliko ne postoji bilo koja dozvoljena (halal) mogućnost da se spriječi nepravda. donijela i realnu korist?! Da li je po šerijatu dozvoljeno baviti se sportom profesionalno i time sebi i svojoj porodici obezbjeđivati sredstva za život? Datum kreiranja: 27. alkoholizam itd. možda. tvornica. posebno ako se ima u vidu da je to prolazno i prividno. uz zadovoljstvo. krađa. ima li on kakve koristi od tog fudbalera?! Od profesionalnog sporta korist je u tome da mnoge povuče sa ulice i možda ih spasi od droge i kriminala. ko je.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 107 od 416 . ne mogu se spriječiti time što ćemo huligane i razbojnike koji sat zabaviti navijanjem i gledanjem sportskih nadmetanja. seljaka i ostalih koji proizvode.11. (Vidi: Ševkani. Što se tiče viših ciljeva. Džabira ibn Zejda i El-Hasana prenosi se da je dozvoljeno dati mito da bi se time spriječila nepravda ili ostvarilo svoje pravo. u tom slučaju. Koliko bi ljudi imali koristi kada ne bi bilo profesionalnog fudbala i kada bi to prividno zadovoljstvo zamijenili realnim zadovoljstvom kroz aktivno bavljenje sportom ili kroz neku drugu korisniu aktivnosti koja bi im. 8/308) Dakle. Smatram da je za zajednicu više koristan zidar koji dobro ozida jednu kuću i inžinjer koji je dobro projektuje. Nadalje. ako se obračuna cijena njihova liječenja. nikakve koristi. a u kojoj će ljudi stotinjak godina nalaziti mir. ako se uzme u obzir kraći radni vijek pušača. pa i islamskih. Ta prolazna zabava i prividno duševno zadovoljstvo nisu vrijedni imetka koji se za to utroši. sve je to minimalno u odnosu na štetu koju društvo ima.. nego. koje spominjete u pitanju. aktivnu sportsku ili neku drugu radnu aktivnost. činjenica je da ko to ”kupuje” nema od toga. jer viši ciljevi. poboljšanje školstva. možda. a ne realno. smatram da i oni podliježu prethodno spomenutim kriterijima. Međutim. posao ili živce izgubio zbog utakmice.. ali sve te pare su iz džepova zidara.Na pitanja odgovora doc. ima štetu. Griješan će. Šukri H. bilo bi znatno korisnije da se vrijeme provedeno gledajući fudbal na televiziji ili na stadionima iskoristi u stjecanje znanja. gledajući njegove bravure i debljajući se grickajući suncokret i druge sjemenke. jeste da država ubirući porez dobro inkasira. sve je to kratkog daha.2005 http://www. negoli jedan nogometni reprezentativac čijem majstorstvu su se ljudi divili godinama i provodili dane sjedeći. Neko nekoga vara.novihorizonti. inženjera. jeste da su na račun njega mnogi sebi zaradili dunjalučko bogastvo. moraju se ostvarivati na dozvoljen (halal) način. Onaj ko je dangubio gledajući ga. Nejlul-evtar. Ramić. ili da se ostvari nečije neprikosnoveno pravo. Uz to. vjerovatno. te odgajatelja koji odgajaju i podučavaju ljude znanju i ostalim vrednotama. Huliganstvo. biti samo onaj ko mito uzima. nadam se da onaj ko da mito neće biti griješan u takvim okolnostima. s obzirom da u islamu cilj ne opravdava sredstvo. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. sigurno je da društvo deseterostruko gubi u odnosu na ono što zarađuje. profesionalni sportista prodaje svoje sportsko umijeće i time zarađuje sebi za život. zaštite čovjekove okoline. dr. ko nije obraćao pažnju na svoju suprugu i djecu kojima je također bio potreban. Postavlja se pitanje: kakvu to on vrijednost ”prodaje”? Jer. rudara. ali ako se obračunaju izgubljeni dani zbog liječenja radnika kojim je duhan uništio zdravlje. razbojništvo. Jeste da proizvođači duhana nešto zarade. toplotu i rahatluk.com Pitanje: Odgovor: Da li je to dozvoljeno i da li postoji situacija kada je mito po šerijatu dozvoljeno? Od Ataa. Pitanje: Odgovor: Ja ne bih preporučio muslimanima da se profesionalno bave sportom. a jedino islamske ciljeve možemo nazvati višim. nego i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni.

Međutim. tada se mogu oženiti i udati za osobe koje su bile čestite. a da će sav grijeh biti na onom ko mito uzima. Time mi sami sebi činimo zlo. Amin! Datum kreiranja: 27.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 108 od 416 . kako razumijem iz tvoga pitanja on se iskreno pokajao i tevbu učinio.s.11. Poslanik. Možda je teško materijalno stanje.com Pitanje: Odgovor: Neki bolesnici posežu za mitom kako bi priskrbili normalan tretman u bolnicama ili ga poboljšali. preporučio je da se momak ženi djevojkom iz čega se može razumjeti preporuka da se djevojka udaje za momka.novihorizonti. ali je činjenica da ih ima. a velika je razlika između tebe i njega u dunjalučkim relacijama. Što se. Npr. s.š. dž. dž. dajući im mito kada to oni i ne traže. a posebno oni koji će kao dio medicinskog osoblja brinuti o ljudima u najtežim trenucima njihovog života. Isto tako. Smatram da ljekari i ostalo medicinsko osoblje treba da budu dostojanstveno nagrađeni za svoj humani posao kojim se bave. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. vrlo često možete vidjeti kako iz zdravstvenih knjižica ”vire pare”. Pitanje: Djevojka sam. nadati se. ponizio ime koje nosi i nije dostojan bilo kakvog poštovanja. i pored toga što je tebi to dozvoljeno. s obzirom da je za harmoniju u braku sličnost izuzetno važna. nadam se da on neće biti griješan.š. da bi se ušlo kod ljekara preko reda i tome slično. Prema tome. pomoć da vaš brak bude srećan i uspješan. nadam se da je mali. opravdanosti davanja mita od strane bolesnika tiče. nego da posežu za mitom koje će ih poniziti. jer. smatram da bi bilo dostojanstvenije da se podignu cijene zdravstvenih usluga onima koji ih mogu platiti i da se medicinari za svoja prava bore svim dozvoljenim sredstvima. Molim Allaha. koji neće da pomogne čovjeku dok mu se ne da mito. može biti veliki grijeh. U svakom slučaju. uz Allahovu. ti se možeš udati za tog mladića. pak. da ti da ono što je za tebe najbolje i najkorisnije. da njegovo pokajanje svojom udajom podržiš. Da li mi preporučujete da se za njega udam imajući u vidu da se on pokajao i da ja imam najljepše mišljenje o njemu? Odgovor: Ukoliko se bludnik ili bludnica pokaje pokajanjem koje ispunjava određene uslove. jer kasnije svoje pravo nećemo moći postići nego samo mitom.Na pitanja odgovora doc. Stavljanje para u zdravstvene knjižice.2005 http://www.a. Dakle. ali ako je imao nesređen život. jer se time uskraćuju prava drugih i čini im se nepravda.v. prije eventualne udaje za tog čovjeka (halali. kao što kažeš. Ukoliko si spremna da tu manjkavost zaboraviš. ponajprije u očima onih koji im mito daju. Broj onih koji rade tako human posao. a posežu za nečim tako nehumanim kao što je mito. Želim da ukažem i na činjenicu da naš narod vrlo često pokvari poštene ljude u medicinskoj struci. Pitam se. Upoznala sam mladića koji je prije nego se vratio vjeri imao neuredan život. za njih važi opće pravilo o davanju mita. Da li je to dozvoljeno? Dok sam predavao u jednoj medicinskoj školi trudio sam se da učenicima i učenicama ukažem na uzvišenost poštenja. navelo neke da počnu uzimati mito. ako bolesnik ne može do svoga prava doći na ispravan način. dr. Nadalje. on više nije mladić!) o kom je riječ moraš razriješiti dilemu da li će ti ta njegova manjkavost smetati u braku. u kojem su se našle zdravstvene ustanove. ja ti to ne bi preporučio. iskrenosti i ostalih moralnih osobina kojima treba da se okiti ljudsko biće. kao što su štrajkovi itd. Ramić. na dunjaluku i ahiretu. uprkos činjenici što se on pokajao. čestitosti. iznevjerio je profesionalni kodeks. kako čovjek može imati povjerenja u ljekara ako zna da taj ljekar uzima mito!? Ljekar koji daje ispravne dijagnoze samo ako se potplati. Šukri H..

dovoljno je da se uprljano mjesto opere. imajući u vidu obaveze muža prema supruzi (suprugama) i porodici. teško održati u tajnosti. nego da to porodica iznenada sazna i da reaguje na način koji može izazvati neželjene posljedice. da ih uputi na pravi put. 160. odgovorio: ”Istrljat će je. ne mora je mijenjati. naredio nam je da u svoj organizam unosimo ono što je dobro. inače. Na pitanje o proklinjanju detaljno sam odgovorio u Saffu br. c) Da se time ne krše propisi koje su ljudi postavili za određena takmičenja. zatim će je oprati vodom.s. 172.2005 http://www. te savremenim komunikacijama.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 109 od 416 .). kada je upitan o ženi na čiju odjeću padne krv od hajza.a. god.Na pitanja odgovora doc. El-Maide.s. ako nauka kaže da je to štetno po zdravlje.š. jer naš Poslanik. jer roditeljska dova je kabul. Roditeljima preporučujem da. kada su najviše naljute na svoju djecu. br.com Pitanje: Odgovor: Može li se.” (Sahihu Muslim. dakle što je korisno organizmu (vidi: El-Bekare. ”Kitabut-tahare”. dr. Međutim. a zatim u njoj klanjati. 88. a zabranio ono što je štetno. Mi nismo ummet koji proklinje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 157) Prema tome. Poslanik. a da to drži u tajnosti od prve? Imajući u vidu da muškarac ima pravo imati do četiri žene u legalnom braku on to pravo može iskoristiti. muškarac oženiti drugom ženom. može.v. (Vidi: El-E‘araf. Pitanje: Odgovor: To je dozvoljeno pod sljedećim uslovima: a) Da je sigurno po zdravlje. Čak i ako je uprljana. treba znati da roditelji koji proklinju svoju djecu uveliko griješe. prije svega. Muslimani. mole uputu i sreću na dunjaluku i ahiretu. Preporučujem svim muslimanima da za druge. bilo da to njegova žena (žene) zna (znaju) ili ne.š. dž. s. zatim će je iscijediti. Ramić. Pitanje: Odgovor: Da. Zbog toga je.novihorizonti. 168.a. ne treba da proklinju. čini mi se. ako je poznato. po šerijatu. proteine i druge vrste takvih preparata? Datum kreiranja: 27. mole Allaha.11. 291) Da li je žena obavezna obući drugu odjeću nakon što se okupa poslije hajza? Može li roditelj ukleti dijete iako nije u pravu? Da li je nama sportašima dozvoljeno koristiti kreatin.. kaže da nije došao da proklinje. da budu dobri i čestiti itd. Pitanje: Odgovor: Ukoliko odjeća nije uprljana. Međutim. Posljednji uslov važi za one koji žele da aktivno učestvuju na tim takmičenjima. čini se da je to. dž. mart 1999. bolje da muž pripremi svoju porodicu na korak koji želi učiniti. u većini slučajeva. b) Da se koristi u granicama koje neće naškoditi zdravlju. je. 27. Uzvišeni Allah.v. ElE‘araf. muslimanu to biva automatski haram uzimati. 57. Šukri H. s.

najbolje zna.š. s. dž. u pomenutom ajetu je za prestanak krvi upotrijebljena riječ “tathurne”. tj. Nije Poslanik. nije ništa drugo nego otkrivanje postojećih zakona koje je uspostavio Uzvišeni Zakonodavac Allah. pa prema tome i na genetiku.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Nije dozvoljeno suprostavljati se odvijanju prirodnih zakona i procesa osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog za to. bez razloga preporučio oglašavanje sklapanja braka rekavši: ”Ono što razgraničava halal i haram jeste razglašavanje i upotreba defa kod sklapanja braka. br. a Allah. Može li žena imati intimni odnos nakon prestanka hajza. predvidio napaštanje tih dana mimo ramazana i tog propisa se treba držati.” (Nesai. 3316) Pitanje: Odgovor: Islam podstiče na nauku. Nadalje.š. zbog činjenice da značajnim dijelom znanja koja se mogu iskoristiti protiv čovjeka raspolažu ljudi koji se Allaha. dž.š. za žene koje zbog hajza propuste određene dane. a punac bez opravdana razloga svoju kćer sprečava da se uda. Naime. dž.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravno tajno vjenčanje.a. bez znanja budućeg punca? To vjenčanje može biti pravno validno ukoliko su svi uvjeti za brak ispunjeni.v. a za takve ljude ne možemo garantovati da to neće iz različitih pobuda upotrijebiti protiv čovjeka. u ime Njega: ”Čitaj. gdje je Allah.š. Otuda. Međutim. u skladu sa ostalim Allahovim. jer je šerijat. nadajući se da njihova upotreba jedanput neće proizvesti negativne posljedice po zdravlje. dž. jer ono za sobom može povući nesagledive negativne posljedice. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. čita i istražuje.š. zakonima. ukazao na to da je potrebno da hajz prestane. 1) Ukoliko čovjek ne bude ta svoja otkrića koristio u skladu s Allahovim. Dakle i jedno i drugo se mora ostvariti. Pitanje: Odgovor: To nije dozvoljeno sve dok se žena ne okupa. Sunen. Šukri H. ja ne preporučujem tajno vjenčanje. a potom da se žena okupa da bi odnos bio halal. ono što je obaveza čovjekova prema Zakonodavcu jeste da ta svoja otkrića koristi za dobrobit čovjeka. tada bi. zakonima doći će do poremećaja u prirodi i čovjek će trpiti posljedice i snositi odgovornost. Otuda Allah. a za kupanje riječ “tetahherne”. Hajz je prirodni proces i nije dozvoljeno da se remeti. u prvim riječima završne objave nije čovjeku naredio samo da uči. ”Kitabunnikah. a prije nego se okupa? Da li je dozvoljeno uzimati tablete koje odgađaju mjesečnicu (hajz) kako bi se ispostio ramazan? Kako islam gleda na genetiku i istraživanja na tom polju? Datum kreiranja: 27.s. dž. Ramić.š.š. u ime Gospodara tvoga Koji stvara. dž. ona mogla regulisati hajz uzimanjem tih tableta. Međutim. nego je uslovio da to njegovo naukovanje bude u skladu sa Njegovim zakonima. kao i bilo koja druga nauka. dž. u slučaju potrebe da žena ne izostaje za grupom s kojom je doputovala. ne boje. Sama želja da se isposti cijeli ramazan nije valjan razlog. treba imati na umu da su tablete koje se koriste u tu svrhu štetne po zdravlje žene i nije ih dozvoljeno koristiti osim kod velike potrebe. Genetika. To se razumije iz 222-og ajeta sure El-Bekare.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 110 od 416 .11. ako bi u pitanju bio hadž koji se uobičajno obavlja jedanput u životu.Na pitanja odgovora doc. dr. Postoji velika opasnost da se ta otkrića upotrijebe protiv čovjeka.2005 http://www.” (El-‘Alek.

da li je dužna akšam naklanjati? Datum kreiranja: 27. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 2/41) Imajući u vidu da obje strane kao dokaz uzimaju hadise o čijoj vjerodostojnosti postoji veliko razilaženje. nema mita ni korupcije. (Vidi: Fethul-Kadir. pa potom bude pobačeno mrtvo. Nadalje. a Allah. dž.š. Mislim da je najefikasnija borba protiv korupcije u moralnom odgoju ljudi. o njima neprestano govoriti. svakodnevno se dešavaju spektakularna ubistva. vrlo uspješna metoda u borbi protiv korupcije jeste da se onima koji odlučuju. Jedno kaže da treba naklanjati. dakle. U svakom slučaju.š.2005 http://www. posebno kada korupcija zahvati institucije vlasti. Pooštravanje zakona i njihova stroga primjena mogu biti od koristi. Pitanje: Odgovor: U vezi s ovim pitanjem postoje dva mišljenja. ili se rodi živo pa potom umre. Kako se boriti protiv korupcije u gotovo svim društvenim i državnim institucijama? Da li se pobačenom djetetu klanja dženaza? Ukoliko žena dobije mjesečnicu (hajz) pred jaciju. i da obje strane imaju pristalice među ashabima.Na pitanja odgovora doc. (Vidi: Bidajetul-mudžtehid. smatram da.novihorizonti. tabiinima i poznatim pravnicima prvih generacija. ono se gasuli i klanja mu se dženaza kao i odrasloj osobi. Ed-Durr elMuhtar. gdje. treba znati. dr. Pitanje: Odgovor: Ne znam koliko je korupcija uzela maha u tim institucijama. 1/390. El-Mukni‘. tada bi trebalo da naklanja. prije negoli je klanjala akšam. najbolje zna. što je zabranjeno. El-Insaf. Borba protiv korupcije vrlo je teška i opasna. na osnovu pravila po kome obaveza u osnovi ne postoji. zatim materijalnoj stabilizaciji društva. drugo da ne treba. jer ljudi uključeni u takve poslove vrlo često su spremni učiniti i najveća zlodjela. gdje će ljudi imati normalne uslove za život. tako da im mito nije potrebno. 1/242. Šukri H. kao što su neke zemlje Srednje i Južne Amerike. Smatram da ako je znajući za mogući skori početak hajza bez razloga odgodila klanjanje akšama u njegovom prvom vremenu.š. dž. da među onima koji se boje Allaha. 7/23) Hanefije smatraju da je žena dužna davati zekat na nakit. To ne spada u kategoriju ogovaranja (gibeta). dakle nosiocima izvršne vlasti. Pitanje: Odgovor: Kada dijete provede četiri mjeseca u maternici svoje majke i duša bude u njega udahnuta. uglavnom. dž. 1/524. O korupciji i onima koji se time bave treba pisati. Eš-Šerhu-l-kebir. Mugnil-muhtadž. njih kao loše primjere isticati.com Pitanje: Odgovor: Da li je žena dužna plaćati zekat na svoj nakit? Većina učenjaka u tri mezheba: malikijskom. ali znam da je ima. imajući u vidu da obje strane imaju argumente iste vrijednosti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 111 od 416 . s tim što se nakon trećeg tekbira u dovi moli za njegove roditelje. najbolje zna. te da je za njeno postojanje potreban validan dokaz. tada ne bi. jer dužnost je upozoriti ljude na osobu koja im može nanijeti štetu. prvo mišljenje ima prednost. a Allah. stradaju oni koji se bore protiv korupcije. U zemljama u kojima je korupcija uzela maha.11. daju visoke plate. šafijskom i hanbelijskom smatraju da žena nije dužna plaćati zekat na nakit (zlato i srebro) koji nosi i koji je namijenjen u tu svrhu. a ako se nije nadala mjesečnici ili je imala opravdan razlog da ne klanja namaz u njegovom prvom vremenu.

Na sudu su mi rekli da bi djeca mogla pripasti meni ukoliko bi muslimanski muftija presudio u moju korist. Oženio sam se šiijkom.11. bavljenje muzikom je grijeh. Pitanje: Odgovor: Sahibi-uzuru. vrijedi abdest u toku jednog namaskog vremena i u tom namaskom vremenu. Ramić. Prema tome. Šukri H. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 112 od 416 . a možda i u drugim gradovima gdje sunnije imaju svoje centre.2005 http://www. Za svako namasko vrijeme sahibi-uzur ponovo uzima abdest. dr.Na pitanja odgovora doc. može klanjati koliko hoće. Interesuje me da li ja takvu fetvu mogu dobiti i gdje.com Pitanje: Živim u Italiji. Mislim da takvu fetvu možeš dobiti u islamskom centru u Rimu. dužnost svakom nastavniku muzike jeste da promijeni profesiju kako bi radio neki koristan i halal posao od koga će imati koristi i na dunjaluku i na ahiretu. Odgovor: Svaki sunnijski muftija će presuditi u tvoju korist ukoliko ponudiš dokaze koji ukazuju na to da djeca neće kod majke biti odgajana u skladu s vjerovanjem ehli-sunneta. što je i osoba sa postavljenim kateterom. Sad sam u velikom problemu jer je talijanski sud presudio da djeca pripadnu majci. Brak je funkcionisao sve dok moja žena nije dobila naredbu od svojih duhovnih vođa da se od mene razvede s obzirom da sam ja sunija. Da li osoba sa postavljenim kateterom na debelom crijevu ili ugrađenom vrećicom za sakupljanje stolice mora za svaki namaz uzimati abdest? Da li vjernik može biti nastavnik muzike? Datum kreiranja: 27. s tim abdestom.novihorizonti. Međutim. Pitanje: Odgovor: Nastavnik muzike može biti vjernik musliman.

razlikuje od muške. a još je žalosnije što čitav džemat može tako perfidno varati. ili nanosi bol organizmu na bilo koji način. i nevažeća (batil) djela. niti dao olakšicu u tom pogledu. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ‘Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). zabranjen je. Da li je neki od danas poznatih sportova zabranjen po šerijatu? Postoje li šerijatske zapreke da se žene bave sportom i osnivaju sportska udruženja? Datum kreiranja: 27. niti je to naredio neki od imama u vjeri. Žalosno je što vam je hodža takav.s.v. dr. br. ništavne. 9. maj. (Vidi: Ebu Davud. Na slično pitanje opširnije sam odgovorio u Novim horizontima br. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. govoriti Allahu ekber). ili tespihati ili tehlil činiti (tj.2005 http://www. ženskim sportovima. nego se preporučuje muslimankama bavljenje sportom i osnivanje sportskih udruženja. kao što je takmičenje u dizanju tegova. s. Naš hodža uz ramazan prodaje već proučene hatme. da se u njemu ne pretjeruje i ne čini neki drugi grijeh. doći će do poremećaja i štetnih posljedica. Sunen..) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o tom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. 2000. 2/672. Pitanje: Odgovor: Svaki sport u kojem se zadaju udarci u lice kao što je npr. U tom odgovoru između ostalog stoji: ”Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane.novihorizonti. Poslanik. senzibilnost itd.” Pitanje: Odgovor: Ne samo da zapreke ne postoje.a. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. ili preopterećuje ljudski organizam. zabranjen postaje i onaj sport koji je u osnovi dozvoljen. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an za dušu umrlog. Smatram da žena i u sportu treba ostati žensko. ”Kitabul-džihad”. a onda ih uz ramazan samo prodavati? Učenje Kur‘ana za pare je haram i nema koristi od tog učenja. lažne).Na pitanja odgovora doc. za pare). dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. uslovno rečeno. haram. koristan.”. Uz to.”’ (Šerhul-akide ettahavije.” El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela.11. na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. jer ako ”postane” muško. U to se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije. Žene dodatno moraju voditi računa o svojoj prirodi koja se.. treba voditi računa da sport bude dozvoljen. kako onaj ko uči tako i onaj kome se uči. ako bude popraćen nečim što je po šerijatu zabranjeno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 113 od 416 . Šukri H. 2564) Uz to. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi. boks. Onaj ko uzima i ko daje su griješni. Mogu li se hatme proučiti tokom godine. ženstvenost.com Pitanje: Odgovor: Živim u Makedoniji. Žena treba da se bavi. u nekim aspektima. Ramić. u više hadisa zabranio je da se udara u lice kako čovjek tako i životinja. Sve su to novotarije. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. Normalno. dakle sportovima koji neće ugroziti njenu prirodu. to važi pod uslovom da njihovo bavljenje sportom i rad udruženja budu u granicama šerijata.

pa makar i ne spadali u kategoriju siromaha.novihorizonti. Zlo koje društvo trpi.š.11. shodno tome.2005 http://www. dž. IV:29. ajeta sure El-En‘am koji kaže da je svinja nečista može se zaključiti da su svi njeni dijelovi nečisti i da ih. Muslimanima koji žele živjeti kao muslimani skrećem pažnju na veliku opasnost koja se krije iza tih i mnogih drugih vidova igara na sreću. Šukri H. Pitanje: Odgovor: Sportske kladionice nisu ništa drugo do suvremeni način kocke koja je islamom strogo zabranjena. kladionice i mnogi vidovi igara na sreću daleko su. pojavom njegova imena oni čije će pare on dobiti osjete gorčinu i bol zbog gubitka u svojim dušama. dr. ajetu sure El-Maide da je kockanje prljavo. Ramić. odvratno i šejtansko djelo i naređuje vjernicima da se toga klone.Na pitanja odgovora doc. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Bespravno jedenje tuđeg imetka čovjeku donosi zlo jer otvara vrata šejtanu. ili pak onima koji će tu odjeću nositi. a odgovornima u društvu kažem da te igre neće društvu donijeti nikakvo dobro. a Allah. najbolje zna. Volio bih kada bi neko tu temu uzeo za doktorsku disertaciju. tj. ne treba. A kako i ne bi kockanje proizvodilo tako strašne posljedice kad je to perfidan način bespravnog uzimanja tuđeg imetka. Uzvišeni Allah kaže u 90. Pitanje: Odgovor: Iz 145. a kojem su direktni ili indirektni uzročnici lutrija. nije dozvoljeno koristiti. Savjetovao bih svakome da odjeću koju ne nosi pokloni onima koji su potrebni. želi da među vjernike ubaci neprijateljstvo i mržnju i da ih od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza odvrati. Kakvu uslugu i korist je dobitnik u igrama na sreću pružio onima koji su mu tu nagradu obezbijedili. Uzimanje tuđeg imetka bespravno zabranjeno je ajetima: II:188. naprotiv. Možete li nam objasniti islamski stav u vezi sa sportskim kladionicama? Da li je dozvoljeno koristiti svinjsku kožu? Datum kreiranja: 27. U sljedećem ajetu Uzvišeni Allah nam kaže da šejtan. kroz alkohol i kocku. osim ukoliko je namijenjena za trgovanje. tako da on na njega i one koje on hrani tim imetkom lakše djeluje i ima na njih veći i lakši uticaj. Smatram da bi rezultati tog istraživanja bili veoma interesantni i korisni.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 114 od 416 . bez obzira koliko država ubirala poreza od raznih firmi koje se bave tim poslovima. daleko veći. ostalim učesnicima? Nije nikakvu! Nego.com Pitanje: Odgovor: Da li na odjeću koja se ne nosi treba davati zekat? Ne.

na kraju. Ramić. Znam da mnoge supruge. a posebno ne sijeli dugo noću) donosi sa sobom mnoge grijehe kojih se musliman mora čuvati. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Savjetujem našeg brata da ne sijeli dugo noću sa svojim društvom i da ne zaboravi svoje obaveze prema porodici. Pretjerivanje u bilo čemu u islamu nije dozvoljeno. od kojih je obaveza supruga prema svojoj supruzi na prvom mjestu. Šukri H. U ispunjavanju tih obaveza čovjek mora na prvom mjestu voditi računa o prioritetima. Uvijek treba imati na umu da su muslimani i muslimanke dužni da preporučuju dobro jedni drugima i da jedni druge odvraćaju od zla. zapostavljajući svoje muževe i djecu. popraćeni razumijevanjem i lijepim željama. dr. Pokušala sam mu skrenuti pažnju na to. Normalno je da svaki suprug ima svoje prijatelje s kojima se druži. ali ima obavezu da mu ukaže na propuste i greške koje eventualno čini.novihorizonti. Naročito je opasno pretjerivanje u sijeljenju noću. kao što je izgleda slučaj u ovom primjeru. preporučujem ovom bračnom paru. sijeljenje u lošem društvu (dobro društvo obično ne sijeli dugo. međutim. I. Svaki grijeh treba spriječiti na najbolji mogući način. a mala je vjerovatnoća da supruga može biti zadovoljna s mužem koji joj uvijek kasno noću dolazi kući. Razgovor i dogovor.11. Nadalje. pretjerano sijele sa svojim komšinicama. Skrećem pažnju našem bratu da nema pravo da radi ono što je grijeh. Datum kreiranja: 27. dakle da ispunjava prvo one obaveze koje su važnije i obaveznije. također. Te zadatke i obaveze mu je postavio i odredio njegov Stvoritelj.com Pitanje: Moj suprug skoro svaku noć sijeli do kasno sa svojim prijateljima. da na najljepši način ukazuju jedno drugom na ono što smatraju lošim i da istaknu svoje želje za koje očekuju da im budu ispunjene. a i ostalima. Jest da njegova supruga nema pravo da mu naređuje šta će raditi. velika je greška ako to druženje pređe granicu. Da je ovaj naš brat vodio računa o svojim obavezama i prioritetima njegova supruga vjerovatno ne bi imala primjedbe na njegovo ponašanje. Na drugom mjestu. Da li je on u pravu? Odgovor: Pred čovjeka su postavljeni mnogobrojni zadaci i obaveze koje mora izvršavati. jer to vodi propuštanju sabah-namaza i onemogućava čovjeka da ispunjava mnoge obaveze.2005 http://www.Na pitanja odgovora doc.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 115 od 416 . su najbolji put za prevazilaženje nesuglasica. čovjek mora voditi računa da neke obaveze ne zapostavi na račun drugih. Onaj ko legne dva-tri sahata prije sabaha vrlo vjerovatno će sabah prespavati. Međutim. on odbija moju primjedbu govoreći da ja nemam pravo da njemu komandujem i da je on slobodan da radi šta hoće.

s. dr. a poželjno je da se nakon toga i okupa. Luda osoba pada pod skrbništvo.a. Zehebi. Hanbelije smatraju slabim hadis koji su hanefije uzele kao dokaz. a mogu se onesvijestiti. s. njeni daidžići i amidžići nisu joj mahrem te ona pred njima ne smije otkrivati kosu itd. Bejheki. br. 1/572-574.v. 30. ”Kitabus-salati”. Interesuje me smije li ona pred njima biti otkrivena? Odgovor: Daidža i amidža su joj mahrem i ona pred njima može biti otkrivena. 1/248. dok je bolovao pred smrt. s. s. ”Kitabul-ezan”. u suprotnom. a oni su slabi prenosioci. 1/388) Slučaj osobe koja je izgubila svijest može se analogizirati sa osobom koja spava ili koja nije svjesna zbog ludila. Bejheki.s.s. oni kažu da je to konsenzus ashaba.v.Na pitanja odgovora doc. osobi dok spava i dok ne dostigne punoljetsvo. kupao nakon gubljenja svijesti. (Vidi: Sunenud-Darekutni. str. 1/625-626) Isto tako. El-Medžruhun. kao što su post i namaz. a znamo da osoba koja prespava namaz treba taj namaz klanjati kad se probudi. Ed-Du‘afaus-sagir. Ammar je propuštene namaze naklanjao nakon što je došao k svijesti. El-Muhezzeb. 1/330. tada osoba nije dužna te namaze nadoknađivati. Ibn Hibban. Es-Sunen el-Kubra. Gubljenjem svijesti osoba gubi abdest.11. 2/81. a Semure ibn Džundub u vezi s tim rekao je da sa redovnim namazom treba naklanjati i propušteni. ”Kitabus-salati”. 41.2005 http://www. 31. osim ako padne u nesvijest. Aiša je pitala Allahovog poslanika. Nesai.a. 2/50) Oni osobu koja je izgubila svijest analogiziraju sa osobom koja spava.a. (Vidi: Reddul-muhtar aled-durril-muhtar. s obzirom da je Poslanik.” (Sunenud-Darekutni. jer se u lancu njegovih prenosilaca nalaze Hakem ibn Sa‘d i Haridže ibn Mus‘ab. 1/364. amidža niti dajdžić i amidžić. hanefije smatraju da ako to stanje potraje koliko traje period od pet namaza. Naime. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dužna ih je naklanjati. Naime. ”Kitabus-salati”. Poslanici ne mogu poludjeti. ajetu sure En-Nur i 55 ajetu sure El-Ahzab govori o tome pred kim žena smije biti otkrivena. 1/388) Ove postupke i riječi ashaba hanabile tretiraju njihovim konsenzusom imajući u vidu da im se niko od njih nije usprotivio. 1/288. 418) Što se tiče namaza. Ed-Du‘afa vel-metrukune. nije dužna postiti niti bilo koja druga djela činiti.v. niti se na nju odnose propisi u vidu naredbe ili zabrane. o čovjeku koji izgubi svijest i zbog toga ga prođe namaz. (Vidi: Buhari. Šukri H. Nadalje. str. shodno tome.a. Prenosi se da se Poslanik. Datum kreiranja: 27.v. je odgovorio: ”To se ne mora naklanjavati. Sahihu Muslim. taj namaz je osoba koja je bila u besvjesnom stanju dužna naklanjati. To znači da se njene aktivnosti ne uzimaju u obzir i pravno su nevažeće. Ono što ne oslobađa dužnosti klanjanja pet namaza ne oslobađa ni ono što je više od toga. rekao da pero ne piše djela ludoj osobi. ”Kitabus-salati”.s.novihorizonti.com Pitanje: Odgovor: Koji šerijatski propisi važe za čovjeka dok je u besvjesnom stanju ili komi i nakon što mu se povrati svijest? Za osobu dok je u besvjesnom stanju ili komi važe isti propisi kao i za osobu dok je u snu. Ukoliko dođe k svijesti u bilo kom dijelu namaskog vremena. ali njihovi sinovi. (Vidi: Eš-Šerhus-sagir. 687. Mizanul-i‘tidal. ”Kitabus-salati”. a zatim u namaskom vremenu dođe k svijesti i klanja namaz. Pitanje: Kur‘an u 31. U tim ajetima ne spominju se daidža. niti se sa njima smije osamljivati. 37. (Vidi: El-Mugni. oni kažu da se gubljenje svijesti ne može analogizirati sa ludilom jer ludilo uobičajeno dugo traje. 2/81.s. zbog toga što ne postoji namjera od strane osobe koja je u besvjesnom stanju. nije odgovorna za svoja djela. Ramić. 1/50) Hanbelije smatraju da je osoba dužna sve obaveze nadoknaditi za period dok je bila bez svijesti. tj. ludoj osobi ne pišu se djela.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 116 od 416 . (Vidi: Sahihul-Buhari. br. Poslanik. 688) Malikije i šafije smatraju da nije dužna propuštene namaze naklanjavati. Es-Sunen el-Kubra. te.

tada je vjerovatno u pitanju slabost njihova imana. čim prekršiš zakletvu. a kako će i proći kada je svako ko ima bilo kakvu vezu s alkoholom. ukazuj im na nevolje koje pojedincima i društvu donose alkohol. čim nešto sestri daš ili od nje uzmeš. Pitanje: Imam trojicu rođaka i komšiju koji drže diskoteku i kafiće u kojima se toči alkohol. možeš da ih odjeneš.v. umjesto toga. Ukoliko to nisi u stanju tada ćeš postiti tri dana uzastopno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 117 od 416 .com Pitanje: Odgovor: Zakleo sam se da sestri ništa neću davati niti od nje uzimati. Ukoliko to nije u pitanju. a tebe da nagradi zbog brige o njima. dž. dr. Da li sam dužan da im govorim da je to grijeh i na koji način da to učinim a da se oni sa mnom ne posvađaju? Odgovor: Treba da tražiš način koji će dovesti do toga da oni shvate kako je put kojim idu pogrešan. Navodi im žive primjere ljudi iz vaše sredine koji očito pokazuju da svi koji s alkoholom imaju bilo kakvu vezu nisu dobro prošli. dž. dakle. kako Poslanik.Na pitanja odgovora doc. dužan si učiniti iskup za svoju zakletvu.š. dž. ojača. ili. a uz to. ajet sure El-Maida. Prema tome. naziva alkohol. Kakav je propis za ovu situaciju? Imajući u vidu da si se zakleo da nećeš činiti nešto što ti je dozvoljeno. s. prokleti od Allaha. Amin! Datum kreiranja: 27. Naime. da tvojim rođacima i komšiji i svim ostalim ljudima prosvijetli um kako bi shvatili šta je dobro i korisno za čovjeka i sačuvali se šejtanskih spletki. prostitucija itd. Sudnji dan itd. Prema tome.2005 http://www. O iskupu za prekršenu zakletvu govori 89. Šukri H.11.a. Molim Allaha. Većina grešaka koju muslimani čine vjerovatno su rezultat neznanja.š. To ćeš uraditi tako što ćeš nahraniti deset siromaha onako kako u normalnim okolnostima hraniš svoju porodicu. Ramić.s. preporučuje se onome ko se zakleo Uzvišenim Allahom da neće činiti ono što mu je obaveza ili dozvoljeno da tu zakletvu prekrši i za nju da iskup. droga. a možda ponekad i obaveza. pokušaj djelovati u pravcu da se njihova vjera u Allaha. dakle.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. bilo bi lijepo da tu svoju zakletvu prekršiš. Sada bih želio da prekršim svoju zakletvu. sa majkom svih zala. zla koja se ”uzgajaju” i ”njeguju” u kafićima i noćnim klubovima.

” (Sahihul-Buhari. pod uslovom da te dove budu ispravnog značenja i da ne budu kao ”obični govor ljudi”.v. El-Musannef. klanjat će onako kako može ne opterećujući sebe više nego što može podnijeti. Babul-kavli firruku‘i ves-sudžud”) ”Allahummagfir li zenbi kullehu. Dakle. s. jer je jedan od uslova da bi se moglo stupiti u namaz da bude čisto tijelo. kao što je Subhane rabbijel-e‘ala. 877.s. dove koje su prenesene od Poslanika.a. ne mora se pri klanjanju nafila (mada je bolje) okrenuti prema Kabi itd. s.11. Pitanje: Odgovor: Samim dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest.s. s tim da nečistoću treba od sebe otkloniti.a. s. ”Kitabu-ikametis-salati ves-sunneti fiha” br. najbolje zna. najsadržajnije su i najobuhvatnije i mi ne možemo sastaviti bolje dove od tih. ako ne može stajati ali može normalno ruku i sedždu činiti. ali je nagrada za tako klanjanu nafilu upola manja.s. odjeća i mjesto na kom se klanja. Babud-du‘ai fir-ruku”. sedžda itd. ”Kitabul-ezan. Tako se npr. Pitanje: Odgovor: Propis je da kada osoba klanja farze sve namaske ruknove.v. (Vidi: Ibn Madže. nafile ne moraju (mada je sevapnije) klanjati stojeći. ”Kitabus-salati. je rekao: ”Učite to na vašim sedždama. ve evvelehu ve ahirehu.Na pitanja odgovora doc. Šukri H. kao što su dove: ”Subhanekellahumme ve bihamdike.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 118 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ukoliko postoje zdravstvene ili neke druge smetnje.” Isto tako od njega se prenosi da je rekao: ”Kada neko od vas učini sedždu neka kaže: Subhane rabbijel-e‘ala tri puta i to je minimum. dr. dž. tada inša-Allah. te se zbog toga preporučuje muslimanima da Poslanikove. ”Kitabus-salati. Kada starija osoba klanja sjedeći. dove nauče i da ih uče na farzovima i nafilama.s. 880) Ukoliko se dodaju druge dove koje se prenose od Alejhisselama.” (Abdurrezzak. Naravno. ukoliko te dove ispunjavaju prethodno spomenute uslove. Dakle.v. kada je objavljeno Sebbihisme rabbikel-e‘ala Poslanik. Sunen. a Allah.v. i to je lijepo. ve sirrehu ve ‘alanijetehu. smatram da se na njima mogu učiti dove i na drugim jezicima mimo arapskog. Treba naglasati da nije potrebno nabavljati neke posebne rekvizite da bi se na njima sedžda činila itd. Allahummagfir li.a. dikkahu ve džillehu.a. s. Babu ma jukalu fir-ruku‘i vessudžud”) Što se nafila tiče. kao što je strah od neprijatelja. ruku (pregibanje). izvršavat će namaske ruknove onoliko koliko može. kao što su kijam (stajanje).2005 http://www. To kažem na osnovu činjenice da u slučaju nafila postoji velika fleksibilnost kada je o namaskim propisima riječ. Ramić. Sahihu Muslim.š. obavlja onako kako najbolje može. ako ne može stajati klanjat će sjedeći. Naime. ”Kitabus-salati. ali ako neko to nije u stanju.com Pitanje: Odgovor: Da li se na sedždama u farz-namazima mogu učiti dove na jeziku koji nije arapski? U farz namazima na sedždi treba učiti dove koje se prenose od Poslanika. Kada se klanjaju nafile dozvoljeno je klanjati sjedeći i onima koji mogu klanjati stojeći.) ”Rabbi inni zalemtu nefsi fagfir li.” (Sahihu Muslim. po mogućnosti će ustati kad htjedne činiti ruku i taj rukn propisno izvršiti. kako će obavljati namaske ruknove? Da li žena gubi abdest ako opere dijete nakon velike ili male nužde? Datum kreiranja: 27. Babu ma jukalu fir-rukui ves-sudžud”.novihorizonti.” Oba hadisa prenose Ibn Madže i drugi. nema smetnje da na sedždi u nafilama uči dove na jeziku koji poznaje.

Ukoliko neki musliman ili muslimanka. onda će to uplatiti u bejtu-l-mal (opću kasu muslimana). koji su tokom svoga života primali mito. Amin! Datum kreiranja: 27. da nas uputi pravim putem. Odgovor: Moj savjet ti je da od dva zla izabereš ono koje je manje. Molim Allaha.2005 http://www. Prošle godine sam se odlučila da nosim hidžab i da se islamski odijevam. Znaj da nisi jedina koja se suočava s tim problemom. Molim Allaha. da te učvrsti na pravom putu i olakša ti situaciju. a dozvoljeno uzimati. koliko je to moguće. Ramić. želim da napomenem da su vrata pokajanja otvorena svakom čovjeku sve do trenutka kada duša počne izlaziti. dr. tako da ne moraš razmišljati kako ćeš porodicu prehraniti. Molim vas za savjet. pak. mora posezati za onim što je grijeh.novihorizonti. akšamski i jacijski farz uči naglas. Na poslu nisam zbog toga doživjela bilo kakve neprijatnosti i prema meni su se svi korektno ponijeli. Što se. kako ćeš obezbijediti stan kad odeš u penziju itd. imetka stečenog na haram način tiče s njim će se postupiti na sljedeći način: Ukoliko postoji mogućnost vratit će ga vlasniku zajedno s eventualnom zaradom koju je na osnovu tog mita ostvario. problemi su nastali s mojim roditeljima koji žive u srbskom entitetu.com Pitanje: Odgovor: Može li osoba u namazu učiti naglas iako klanja sama? Ispravno je da osoba kada klanja farz-namaze u kojima se uči naglas. Tvojim džematlijama preporučujem da ti odrede dostojanstvenu platu. Pitanje: Radim u Njemačkoj.š. boreći se za golu egzistenciju. dž. Interesuje me mogu li uzeti hediju koju mi džematlije dadnu nakon što ja proučim hatmu? Napominjem da ja od njih ništa ne tražim. Šukri H.š. Pitanje: Obavljam imamsku dužnost dvadeset pet godina. Naime ja uskoro moram napustiti Njemačku. ukoliko za to ne postoje neke šerijatske zapreke.11.Na pitanja odgovora doc. ali još nisam naišla na pravu priliku. U slučaju da bejtu-l-mal ne postoji.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 119 od 416 . Pitanje: Odgovor: Prije svega. Međutim. želi da se pokaje. kao što su sabahski. Ja svoj hidžab ne želim skinuti. taj imetak utrošit će u dobrotvorne svrhe. Otuda smatram da uzimanje takvih hedija nije dozvoljeno. prije trenutka kada se vrata pokajanja zatvaraju. Svjesne džematlije će svome imamu osigurati dostojan život i zaposliti ga da radi imamske poslove i neće ga prisiljavati da. dž. šta će uraditi s imetkom koji je tim putem dobio ili dobila? Odgovor: Hediju je pohvalno davati. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kako bi kao imam mogao da se posvetiš imamskim poslovima. Željela sam se udati. Možeš poslati svoje podatke kako bismo ih pod šifrom objavili u Novim horizontima u nadi da ćeš tako upoznati mladića s kojim ćeš moći sklopiti brak i tako pokušati riješiti tešku situaciju u kojoj se nalaziš. Ukoliko vlasnik nije dostupan. Odlučio sam da više ne uzimam pare za učenje Kur‘ana. a oni su mi rekli da ako mislim kod njih dolaziti ne smijem nositi mahramu na glavi. U konkretnom slučaju čini mi se da bi to i dalje bilo plaćanje za učenje hatmi samo ovaj put pod firmom hedije. pa makar i sama klanjala. Moja poruka svakom muslimanu i muslimanki je da se puno kaju i da nastoje eventualne greške i nepravde prema drugima ispraviti.

preferirajuće mišljenje je ono koje kaže da se u vrijeme kada je zabranjeno klanjati. Ulovljena životanja treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude u osnovi dozvoljena za jesti. d) da ne jede ono što je ulovila. Datum kreiranja: 27. ne daveći. Sunen. b) da bude divlja. Sredstvo kojim se lovi mora ispunjavati sljedeće uvjete: a) ker. i u pogledu lova ostavio jasne upute: ”Nemojte bilo šta što ima dušu uzimati za svoj cilj (tj. Znam da u vezi s lovom postoje šerijatski propisi pa bih Vas zamolio da te propise ukratko objasnite. vrabac će na Sudnjem danu doći Allahu vičući: ‘Gospodaru. Zbog toga je Poslanik. ili da je živu donese pa je lovac prekolje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. b) da se lovi radi uništavanja štetočina. ”Kitabud-dahaja”. s. c) da ulovljenu životinju ubije ranjavajući je. 18651) Da bi ulovljeno bilo dozvoljeno jesti potrebno je da lovac. dž. jer Allah. Naime. Prema tome.v. berićetniji. i da namjerno ne ispusti reći bismillah pri gađanju ili puštanju lovne životinje. jer je osobi u ihramima.” (Nesai. br. Šukri H.Na pitanja odgovora doc. zabranjeno loviti na kopnu. mogu klanjati namazi koji imaju svoj povod. ne domaća. Predlažem lovačkim društvima da ih ugrade u svoje statute. dženaza namaz se u tom periodu može klanjati. d) da je lovac zakolje ako je zatekne živu. b) da ga lovac pošalje na plijen. ”Kitabus-sajdi vez-zebaih ve ma ju‘kelu minha”. sokola). dakle da love po njegovoj naredbi. Što se oružja tiče ono mora biti takvo da ranjava i da ne bude nešto čime je zabranjeno klati životinju. sredstvo kojim se lovi i ulovljeno ispunjavaju određene uvjete: Lovac treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude od osoba od kojih je dozvoljeno jesti ono što zakolju. Ahmed. br. lov iz hobija po šerijatu nije dozvoljen. a ne radi sebe. tako da slušaju lovca šta im naredi. Odgovor: Dozvoljeno je loviti pod sljedećim uvjetima: a) da se lovi radi hrane. br.11. soko itd.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 120 od 416 . c) da umre od rane. bilo da gađa ili šalje lovnu životinju (kera. jer će time njihov lov biti. 1958) ”Ko ubije vrapca iz zabave.s. kada čovjek koristi to što je stvoreno s ciljem mora za to imati šerijatski opravdan cilj. Ramić. b) da ima namjeru lova. u Kur‘anu kaže da nije ništa bez razloga stvorio.2005 http://www. a nije me ubio radi neke koristi.com Pitanje: Odgovor: Može li se dženaza-namaz klanjati poslije ikindije? Iako je zabranjeno klanjati nakon klanjanja ikindije sve dok Sunce ne zađe. inša-Allah. Musned.š. 4370. taj i taj me ubio iz zabave. Prema tome. kao što su tehijjetulmesdžid i dženaza-namaz. dr. dakle da ne ode loviti sam od sebe. kao što je zub i nokat. da ga gađate).a. Pitanje: Želim da se uključim u lovačko društvo i bavim se lovom. bilo da ide na hadž ili umru.” (Sahihu Muslim. ”Musnedul-muksirin”.novihorizonti. c) da lovac ne bude pod ihramima. Ovo su osnovni propisi o lovu. ne od pada sa stijene ili gušenjem u vodi. moraju biti obučeni.

jer okruženje u kome živimo pogoduje takvim pojavama. on nije i ne smije biti siguran da ga šejtan neće savladati i uputiti putem grijeha. U konkretnom slučaju vidi da li je to distanciranje. od njega polahko distancirati. bilo javno ili tajno. Primjer koji navodiš. Razloga za takvu pojavu ima više i čini mi se da su ti razlozi realni. dž. Problem nije samo u tome što on čini ta ružna djela. Sa njom se na javnom mjestu ponaša kao da su već u braku. ”Kitabu-l-menakib”. br.s. treba realno odnositi i treba ih liječiti nastojeći prije svega. jer prijeteljovanje je znak ljubavi. mogu i ja”.v. bilo potpuno ili djelimično. preporučujem ti da izbjegavaš pojavljivanje s njim na javnim mjestima kako svijet o tebi ne bi dobio pogrešnu sliku. bio učen ili ne. sve dotle. Očito je da je tvoj ahbab preko te djevojke podlegao iskušenjima šejtana. postoji mogućnost da čovjek pogriješi isto kao što postoji mogućnost da se pokaje. treba. Bez obzira ko taj čovjek bio. bez sumnje.š. a otac mu slovi kao učen čovjek u vjeri. pomoći. Šukri H.com Pitanje: Imam prijatelja s kojim se redovno družim. na njega djelovao u pozitivnom smislu. da ga je šejtan savladao i uputio na stranputicu u tom pogledu. kaže: ”Ti ćeš biti sa onim koga voliš. sasvim realne. Taj moj ahbab je svršenik jedne naše medrese. muslimani trebaju ljudima pomagati protiv šejtana. Ramić. Smatram da našoj braći i sestrama.š. prije svega. sve dok se vrata pokajanja (tevbe) ne zatvore. Datum kreiranja: 27. uvidjevši njegov pogrešni put. nije jedini. Amin. dunjalučke i ahiretske. koje su u okolnostima u kojima živimo. nego je problem još veći što on te grijehe čini javno. da ti pomogne da budeš uzročnik njegove upute. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 3688) No. pomoć.novihorizonti. dakle pomoć koja će postići svoj cilj. U svakom slučaju.a. Molim Allaha. uz Allahovu. malih i velikih. dr. mada je u poznavanju propisa islama jači od mene? Odgovor: Sve dok duša ne počne izlaziti iz tijela. Da li mi preporučujete da prekinem druženje s njim. Nemoj sa njim ni prijeteljovati.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 121 od 416 . Do sada sam upoznao dosta sličnih primjera. koji su više upoznali propise islama od drugih i koji ponekad svjesno iste krše. Naime. jer s kim si takav si. jer mnogi neuki znaju kazati: ”Kad može hodža. a javni grijesi za sobom povlače veće posljedice. s. uzroke takvih pojava eliminisati. dug proces. kaljanje ugleda njegova čestitog oca i udaljavanje od njega njegovih čestitih prijatelja koji će se. Neke od dunjalučkih posljedica su bacanje ljage na medresu koju je završio. a Poslanik. ne zaboravi svoju dužnost prema bratu u islamu i nastoj da mu pomogneš da se spasi nevolje u kojoj se našao. prakticirao islam u potpunosti ili djelimično. poznavao propise islama ili ne. To je. mogućnost da ga u tim pogrešnim postupcima svijet počne slijediti.Na pitanja odgovora doc.11. Naravno treba tražiti efikasnu pomoć. ili pak neki drugi pristup. on je upoznao djevojku koja se nepristojno oblači i nije dobra vjernica. Generalno. kako bi. nažalost. Trenutno sam u velikoj dilemi da li da nastavim svoje prijeteljovanje s njim ili ne. Nastoj da pronađeš efikasnu metodu. dž.2005 http://www.” (Sahihu-l-Buhari. a ne odmagati im. i pored svega. Otuda se prema tim pojavama. s obzirom da javno griješi i neće da popravi svoje ponašanje.

a. dž. što treba naglasiti.v. Izuzetak bi bila situacija kada bi odlazak u tekiju imao za cilj naređivanje dobra i odvraćanje od zla. pa nemoj.v.” (El-Maide. jer Allah. nisu propisali onda u njega ne bi trebao ulaziti. dž. a ne Njegove. toliko daleko da ih uopće ne možemo smatrati muslimanima. Prema tome. U ovom ajetu Allah.” (El-Džinn.s. s. Treće. Molim Allaha. koji nam je određen kao najbolji uzor u kog. neko manje. kao sljedbenici Allahove.a.s. Prema tome. Drago mi je da naša braća u Tabačkom mesdžidu imaju posebne vrijednosti i nadam se da će se kao takvi potruditi da Tabački mesdžid. a u stvari su to mesdžidi u kojima se klanja namaz u džematu i ne čine se novotarije u vjeri.2005 http://www. mada ime uglavnom ukazuje na čovjekov rad i njegovo idejno opredjeljenje i kao takvo nije u islamu zanemarljivo.) ”Džamije su. Isto tako neme smetnje da se ulazi u tekije koje se samo formalno tako nazivaju. treba da se ugledamo. pa prema tome u tekije. a neki vrlo daleko od nje. naređivanje dobra i odvraćanje od zla i nastojanje da se tim druženjem postigne i podupre dobro a ne grijeh i novotarija. Podržavamo ih u svemu što ima utemeljenje u Kur‘anu i Poslanikovoj. da se u njemu odvijaju raznovrsne aktivnosti koje imaju utemeljenje u Poslanikovoj.š. Što se pak druženja tiče treba znati da su muslimani braća. a svi ljudi griješe. treba imati antipatiju prema novotarijama i pogrešnim postupcima koje možemo naći kod onih koji sebe nazivaju sufijama ili bilo kojim drugim imenima. a oni bi trebali biti naš uzor.v.v. a nemojte se potpomagati u grijehu i nasilju.novihorizonti. tekije su nečije druge. nisu ni ulazili.. dž. s.11.s. pravilno shvaćena u okvirima umjerenosti (ne pretjerivati i ne zapostavljati). a to.š. ne na osnovu imena. ali ne treba prestati nastojati takvoj osobi pomoći i izvršiti svoju obavezu u tom pogledu prema njoj. prije svih. prije svega.š. Neki su vrlo bliski Poslanikovoj. uz Allahovu. muslimani su dužni bratski se odnositi jedni prema drugima. ali braća iz Tabačkog mesdžida mi se dopadaju u ponašanju i čini mi se da ima neke razlike između njih i ostalih. kada nekoga ocjenjujemo gledamo na njegov rad ne na njegovo ime. Ukoliko je taj mesdžid pretvoren u klasičnu tekiju u kojoj se Allah. Allahov.v. uistinu bude i ostane mesdžid. indirektno ukazuje da se mimo mesdžida dova upućuje nekom drugom. dž. nesuradnju u grijehu. pomoć voditi ka dobru. mesdžid.š. jeste da postoji velika razlika među muslimanima koji sebe smatraju sufijama. a ne prema orginalnoj ideji zuhda i onima koji tu ideju žele da ostvare u svome životu. s. vjere. podrazumjeva suradnju u dobru i bogobojaznosti. pored Allaha dovu upućivati bilo kome. za svoga života nije izgradio nijednu tekiju niti su to učinile odabrane generacije muslimana. kaže: (Ve ennel-mesadžide lillahi. uistinu. Datum kreiranja: 27. praksi. obožava na način koji On i Njegov Poslanik. u Allahovom Poslaniku.v. dr. s obzirom da ih nije bilo. jeste da se po islamu stvari procjenjuju na osnovu njihove suštine. U skladu s ovim općim pravilima ćeš ocjeniti da li ti je dozvoljeno ići u Tabački mesdžid ili nije. dž. 18) U ovom ajetu Allah. Šukri H. Ta ideja.a.a. Nadam se da je takav slučaj sa Tabačkim mesdžidom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 122 od 416 . Drugo. neko više. Uz to sve vodimo računa da naša podršaka njima u onome što je dobro ne bude odobravanje onoga što je novotarija u vjeri. praksi i nema smetnje da u svakom dobru s njima učestvujemo imajući u vidu Kur‘ansku naredbu: ”I surađujte i potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti. Poslanik. Normalno. naglašava da su mesdžidi (džamije) Njegovi. što je važno naglasiti. Na osnovu ovih pretpostavki mi gledamo na našu braću koji sebe nazivaju sufijama.s. Ona se ogleda u zuhdu čijeg praktičnog protagonistu imamo. s. s. da nam pomogne da budemo od onih koji se potpomažu u dobru. Allahove.a.s.š. treba se distancirati od osobe koja javno čini novotarije u vjeri. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž.Na pitanja odgovora doc. Prema tome. sve dok su u islamu. je suština islama.s.š.š.š. bez obzira kakva imena nosili i koliko ko od njih griješio. praksi i praksi njegovih ashaba.com Pitanje: Ja imam antipatiju prema sufizmu. Kakvo je Vaše mišljenje po tome da ja odem u tu tekiju gdje ću čuti predavanje i družiti se sa tom braćom koja se nalaze u njoj? Odgovor: Prije svega treba naglasiti da osnovna ideja sufizma koja se ogleda u suzdržavanju i skromnosti u pogledu uživanja u dunjalučkim blagodatima i oplemenjivanju duše lijepim i moralnim vrijednostima je ideja koja ima svoje utemeljenje u Kur‘anu i sunnetu. 2)) U isto vrijeme ukazujemo na sve što nije u skladu sa šerijatom u duhu naredbe da se naređuje dobro a odvraća od zla i činimo to na najljepši način koji će.a. dž. s. Ramić. Prema tome. a ne Njemu..

uvjet za svjedoka jeste da bude pravedan... Pitanje: Odgovor: Sihra ima više vrsta. Što je čovjek bolji vjernik na njega sihr teže može djelovati. sve dok se to šerijatski ne dokaže od nadležnih oragana osoba se tretira nevinom. Za našeg hodžu kažu da je sihirbaz. Ukoliko je sihr vid kufra osoba koja ga svjesno čini izlazi iz islama. Mogu li se te njegove riječi uzeti kao dokaz protiv tog čovjeka? Kako se čovjek može zaštititi od sihra? Odgovor: Ne. Da li je za njim dozvoljeno klanjati? Datum kreiranja: 27. i koje si na osnovu sposobnosti koju posjeduješ u stanju ispravno razumjeti.novihorizonti. br.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 123 od 416 . kaže da svaki Allahov. pa ih pogledaj u Hisnul-muslim i drugim zbirkama dova. s. a kako mi možemo znati da je dotični džin pravedan. došao do zaključka da je dotična osoba sihirbaz koja čini sihr koji izvodi iz vjere. Ako je mogao učiniti tako veliki grijeh zar ne može to što govori biti laž kojom želi da napravi smutnju među ljudima. ali sve dok se nesumnjivo dokaže da je neka osoba kriva. ”Kitabu salati-l-musafirine ve kasruha”. 255-257 i 285-286. dž.” (El-Bekare.. Poslanik. 804) Naročito se preporučuje učenje sljedećih njenih ajeta. ujutro i naveče: 1-5.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s.Na pitanja odgovora doc.v.. dva muškarca vaša. Nadalje. jer sam njegov uzlazak u čovjeka je dokaz da on nije pravedan zbog toga što je njegov ulazak u čovjeka veliki grijeh koji je dotični džin svjesno počinio.a. Ramić. dž.a. Umjesto toga trebaš da optužbu uputiš organima Islamske zajednice. te njegove riječi se ne mogu uzeti kao dokaz zbog toga što džini ne mogu biti svjedoci ljudima na dunjaluku.v. čak. To nije šerijatom propisano.v. a u izostavljanju gubitak. ti za tom osobom ne bi trebao klanjati.a. Nju ne mogu nadvladati sihirbazi.v. Pitanje: Dok je jedna osoba liječena od sihra džin je iz nje govorio i između ostalog rekao ko je taj sihr napravio.š. što indirektno ukazuje da ta dova neće koristiti onome ko nije pokoran Allahu. kaže: ”I navedite dva svjedoka. rekao ”Allahov.”Vidi: (Sahihu Muslim. s. 2. Pitanje: Odgovor: Najbolja zaštita jeste da čovjek prakticira islam i primjenjuje zaštitne mjere protiv sihra. i ako je u pitanju džin musliman to ne znači da je pravedan. Amin. 282. Ima i drugih dova koje je lijepo učiti. s.com naređuju dobro i odvraćaju od zla. ukoliko sihr ubija osoba koja ga svjesno čini tretira se ubicom itd..i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite. jer u njenom učenju je berićet. najbolje zna. Time ćeš sa sebe skinuti odgovornost. dž.) Ovi ajeti jasno ukazuju da svjedoci trebaju biti ljudi. konkretno glavnom imamu i muftiji na tvome području.š.2005 http://www..” (Et-Talak. je rekao da je abdest oružje vjernika i da sihirbazi ne mogu nadvladati suru El-Bekare. ali isto tako smatram da ne bi bilo ispravno da je javno optužuješ. a Allah. s. Šukri H. rob”. dr. To što džin govori može bit indicija.s.š.a. dž. Međutim.) ”. u značajnu zaštitu ubrajaju se i dove kao što je dova za koju Poslanik. Zaštitnih mjera ima puno kao što je abdest i učenje sure El-Bekare.š. rob koji je prouči tri puta izjutra ili naveče neće mu ništa moći nauditi: ”Bismillahillezi la jedurru me‘asmihi šejun fi-l-erdi ve la fis-semai ve huves-semi‘u-l-‘alim. Ukoliko si ti. Uz prethodno. Uzvišeni Allah. na osnovu jasnih dokaza koje si vidio.” Ovdje treba posebno naglasiti da je Poslanik.s.s. ona se smatra nevinom i prema njoj se moramo odnositi kao prema nevinoj osobi. kaže: ”Učite suru El-Bekare. a na Islamskoj zajednici je odgovornost da utvrdi ispravnost optužbi i poduzme zakonom predviđene mjere. Poslanik.

a ne zapostavljanje i nasilje. Ramić. a i njen muž prema njoj. po šerijatu. Ukoliko joj muž priđe bez njene volje. Bez obzira na okolnosti. Kada čovjek izvrši svoje obaveze prema drugima. i može li se to tretirati silovanjem? Odgovor: Poznata je činjenica da žena.com Pitanje: Po šerijatu žena ne smije odbiti muža. Datum kreiranja: 27. ukoliko postoji opravdan razlog za ženino uzdržavanje. dr. a muž je svjestan toga ipak priđe mimo njene volje.) Savjetujem supružnicima da izvršavaju svoje obaveze. on će biti griješan u mjeri u kojoj je supruzi nanio bol. Svjesna muslimanka će nastojati da izvrši svoje obaveze prema mužu. da se u izvršavanju obaveza strpe i da ne podliježu šejtanovom došaptavanju koji ih nagovara suprotno.novihorizonti.2005 http://www.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž.š. da li je s tim Allah. (Vidi: Er-Rum. Bezrazložno odbijanje je veliki grijeh što se vidi iz činjenice da meleki takvu ženu proklinju sve do zore. Otuda iskren musliman i muslimanka treba da pomognu jedno drugom u dobru i čuvanju od grijeha. Šukri H. zadovoljan. Allah je odredio da među njima postoji samilost i ljubav. tek tada ima potpuno pravo da traži da drugi izvrše svoje obaveze prema njemu. kao što je pogoršanje određene bolesti itd.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 124 od 416 . Međutim. dakle silom. ne smije odbiti muža osim ukoliko postoji za to šerijatski opravdan razlog. 21.Na pitanja odgovora doc. s obzirom na postojanje bračnog ugovora među njima. prilazak muža svojoj supruzi se nikada ne može smatrati silovanjem koje za sobom povlači poznatu dunjalučku kaznu (hadd) i ahiretsku kaznu džehennemom.

nego je podsticao osobe koje su bile na samrti da izgovore te riječi. To se jasno vidi iz mnogobrojnih hadisa. Molim Allaha. zašto ga treba kada umre opominjati na šehadet. ne oprosti. ”Kitabu-l-dženaiz”. s. Otuda je logično da se talkin uči živoj osobi. a i u mnogim dijelovima svijeta uče talkin na kaburu rezultat su pogrešnog razumjevanja hadisa u kom se kaže: ”Podstičite svoje umrle da kažu La ilahe illallah. je li to adet ili fikhski propis i da li još negdje u svijetu postoji takva pojava? Odgovor: Svrha talkina jeste da se osoba koja je na samrti podstakne da izgovri šehadet kako bi joj zadnje riječi bile La ilahe illallah. kakvih dosta ima. a ne kada osoba umre. ukoliko joj Allah. Šukri H. što mu mrtvom koristi dotična uputa.) Na osnovu prethodno rečenog. činjenica je da doslovno značenje upućuje na učenje talkina umrlome. da nam pomogne da slijedimo praksu Njegova Poslanika. (Vidi poglavlja o dženazi u hadiskim zbirkama. preporučio bih našim imamima da poduče džematlije da talkin treba učiti osobi koja je na samrti.novihorizonti. dž.Na pitanja odgovora doc. Ramić. Datum kreiranja: 27.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 125 od 416 .s. a možda i nekih drugih razloga. Međutim.v. jer samo živoj osobi to može pomoći s obzirom da se pokajanje prima dok duša ne počne izlaziti. s. odnosno opomena. nagovarao da izgovara šehadet.a. Prema tome.a. Ako je umrli živio kao mu‘min i u skladu sa imanom i kao takav preselio na ahiret. dakle da se živa osoba nenasilno podstiče na izgovor šehadeta.š. nije nikada umrlu osobu. po ovom pitanju i mnogim drugim pitanjima u vezi sa dženazom. dr.com Pitanje: Poznato mi je da se talkinom umrli podsjeća i opominje na kelime i šehadet. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. činjenica je također da nema pokajanja nakon što duša počne izlaziti. a imajući u vidu da kod nas postoji praksa da se talkin uči umrloj osobi. Naime.v. bilo odmah ili nakon što iskusi kaznu u džehennemu koja će biti u skladu sa grijesima dotične osobe. dž. Poslanik. jer njegova praksa je vjera koju smo dužni prakticirati. Želim da mi odgovorite zašto se uči talkin umrlome. s. Otuda trebamo potražiti odgovarajuće tumačenje. jer činjenica je da u vezi s dženazom ima dosta novotarija koje naši muslimani prakticiraju. br. a ako umrli nije živio kao mu‘min i nije sa šehadetom preselio. bilo prije ukopa ili nakon toga. obično nakon što se umrla osoba ukopa.s.s. Nakon što duša počne izlaziti meleki prestaju pisati i knjige se zatvaraju. takvo razumjevanje očito nije tačno.v.2005 http://www.š. s obzirom da osoba kojoj te riječi budu zadnje na ovom dunjaluku odlazi sa ovog svijeta kao vjernik (mu‘min) i ući će u džennet. To što neki muslimani kod nas. Bilo bi dobro kada bi Rijaset Islamske zajednice u tom pogledu uputio tumačenje koje bi pomoglo imamima i njihovim džematlijama da lakše prevaziđu novotarije i prihvate se sunneta.a.” (Sahihu Muslim. Njega možemo naći u praksi Poslanikovoj.11. Svrsishodnije bi bilo da se živima upućuju opomene iz talkina. 916).

ukoliko si siguran da je došlo do greške i znaš da je mjesec nastupio.s.novihorizonti. dr.bajram je kad mrsite. morat ćeš razliku napostiti. a zna šta je mlađak i kad i gdje ga treba vidjeti. kao i u situciji kada dobije vijest u koju ima povjerenje.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom.s. To je posebno važno u slučaju bajram-namaza. to je za njega siguran znak početka posta i on se tog svog znanja mora pridržavati. bajram-namaz mora se klanjati kada se to zvanično odredi u nekoj zemlji kako bi se klanjalo sa većinom. muslimani tog područja dužni su da bajramuju isti dan. bajram-namaz trebalo bi u jednoj zemlji klanjati u isti dan. Sunen. 1909. u Meki ga teško mogu vidjeti. Šukri H. Koje su posljedice za onog ko mrsi poslije mlađaka i posti poslije mlađaka? Datum kreiranja: 27.U slučaju da zapostiš u jednoj zemlji a drugi dio ramazana postiš u drugoj slijedit ćeš instrukcije zemlje u kojoj se trenutno nalaziš. (El-Mevsu‘a el‘arabijje el-‘alemije.. pojedinci koji su saznali za mijenu koja je šerijatski utvređena na nekom dijelu zemaljske kugle treba da poste. a ako si u Bosni i Hercegovini zvanični stav Rijaseta Islamske zajednice. br. s. Onaj ko zna da je propustio neki dan posta dužan ga je napostiti.š.” (Sahihu-l-Buhari.v. ”Kitabus-savm”. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti. s obzirom da u zajednici imaju vođe koje su na sebe preuzele taj teret i obavezali se da će ih obavijestiti o početku i završetku posta. treba slijediti mjesto u kom čovjek boravi. bez obzira da li je neko prestao postiti ranije. ”Kitabus-savm”. ali ne treba da to javno u masama propagiraju kako ne bi izazvali smutnju u zajednici. rekao: ”Postite kad ga (tj. čak i kada bi negdje objavljivanje bajrama kasnilo dan ili dva. smatram da ako je sredina u kojoj živi dobila zvanične instrukcije koje se razlikuju od onoga što on zna. tako da npr.” (Tirmizi. ukoliko nije siguran da odgovrna institucija nije napravila grešku.11.2005 http://www. mlađak) vidite. bajram je kad mrsite. a u Indoneziji ne mogu nikako.a. Sunen. onda upotpunite šaban trideset dana.. s.a.) Dakle. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a onaj ko sazna da je postio na bajram neka istigfar učini i zamoli Allaha.) Naučno je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu. najbolje zna. a kurban-bajram je kad kurbane koljete.). jer je Poslanik.v.v. rekao: ”Ramazanski post je kada postite. ako je neko mlađak vidio. Isto tako. bilo da si lično mlađak vidio. on kao pojedinac ne bi trebalo da druge obavještava. Ukoliko ih bude manje. Prema tome. s. 697. 697. jer lunarni mjesec nema manje od dvadeset devet dana. jer je Poslanik. a Allah.a. ”Kitabus-savm”. S kim ću otpočeti postiti. Međutim.com Pitanje: Radim u Austriji i u toku ramazana ću dolaziti u Bosnu. s tim da minimum dana koje si postio mora biti dvadeset devet. br. a ako vas u tome oblaci spriječe. Poslanik je. smatram da to treba da slijediš.) Prema tome.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 126 od 416 . kada ću bajramovati i šta da radim ukoliko se pojavi razlika u početku i kraju posta između Austrije i Bosne? Odgovor: U osnovi. a kurban-bajram je kad kurbane koljete. Ovdje želim posebno naglasiti da u slučaju da neka zemlja zakasni s objavljivanjem početka posta ili bajrama. za oprost. ako ga vide u Rabatu u Maroku. Pitanje: Odgovor: Kada nastupi mjesec ramazan muslimani su dužni postiti. ako si u Austriji slijedit ćeš zvanični stav Islamske zajednice Austrije. dž. odnosno mrse. rekao: ”. 7/86-87. s obzirom da bi svojim nastupom mogao izazvati zabunu i smutnju. dž. br.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom.š. Bilo kako bilo. i mrsite kad ga vidite. Ramić.” (Tirmizi. bilo da je neka zemlja ili institucija u koju imaš povjerenja to objavila.Na pitanja odgovora doc.

onda je dužna za svaki propušteni dan dati fidju (iskup). kao što je bolest. ukoliko je u stanju. na spoznaji koju je On čovjeku omogućio. Sunen. ako ne. b) da je razumna. hajz i nifas za ženu itd. jer se time uspostavlja jedinstvo islamkog ummeta u tom segmentu i zahvaljuje Allahu. Šukri H. dž. Osoba koja ispunjavaju prva dva uslova dužna je eventualno propuštene dane napostiti.novihorizonti. Ramić. jer postoje hadisi koji govore da je dozvoljeno nafilu zanijetiti sve do podne ukoliko osoba nije nešto u međuvremenu uradila što poništava post. a to je ”ajnu-ljekin” viđenje: ”okom sigurnim”. jer svijetu u kome živimo. smatram da oslonac u utvrđivanju početka i kraja posta treba i dalje da bude u viđenju mlađaka ljudskim okom. matematičkim i mehaničkim koja mu mogu pomoći da to viđenje lakše i na vrijeme ostvari.11. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Kako će postupiti osoba koja je tek nakon izlaska sunca saznala da je nastupio ramazan? Kome je post obavezan? Datum kreiranja: 27.s.Na pitanja odgovora doc. 2294. Pitanje: Odgovor: Post je stroga dužnost (farz) svakoj osobi koja je u islamu i koja ispunjava sljedeće uvjete: a) da je šerijatski punoljetna. ”Kitabus-savm”.2005 http://www.v. Ne mislim da će trenutne vlasti u islamskom svijetu tako nešto dozvoliti.a. Međutim.š. najbolje zna. naročito zapadnim zemljama i Rusiji ne odgovara da se islamski svijet ujedini u bilo čemu pa makar se radilo i o kalendaru. Na to upućuju neki ajeti u suri Et-Tekasur. je rekao: ”Onaj ko u toku noći nije započeo svoj post tome nema posta. potrebno je zanijetiti post prije zore.u trećem i četvrtom ajetu spominje spoznaju. pri čemu se čovjek treba koristiti svim suvremenim dostignućima.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 127 od 416 .) Ovdje se misli na ramazanski post. nego je to viđenje i najrelevantnije zbog toga što je takvo viđenje najjači vid spoznaje. S druge strane. Allah. ta osoba dužna je taj dan nadoknaditi (napostiti) jer za ispravnost ramazanskog posta. između ostalog. br. Poslanik.š. Prema tome. U petom ajetu spominje se viši stepen spoznaje ”ilmu -l-jekin” tj. sigurno znanje. c) da nije na putu.” (Nesai. U sedmom ajetu se spominje najviši stepen spoznaje. Viđenje okom ne samo da slijedi jasnu odredbu u hadisu. najjači je i najsigurniji vid spoznaje. viđenje ”okom sigurnim”. a Allah. Pitanje: Odgovor: Takva osoba će preostali dio dana postiti s obzirom da osoba koja je dužna postiti ne smije u toku ramazana raditi nešto što poništava post. dž. dr. d) da nema neko drugo šerijatski validno opravdanje da ne posti. s. a ona to nije učinila.com Pitanje: Odgovor: Kada će doći do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara u cilju postizanja jedinstva muslimana? Koliko je to šerijatski opravdano? Postojanje preciznog i jedinstevenog astronomskog kalendara dobra je ideja koju treba podržavati. čak i kada bi i došlo do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara.

Postoji li kakva šerijatska zapreka za to? Datum kreiranja: 27. br. a znamo da je taj pravedni vladar bio kršćanin.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 128 od 416 . vaš post je ispravan jer ste ispunili uvjet i postili od zore do zalaska sunca. 1954. Pitanje: Odgovor: Činjenica je da je muslimanu dozvoljeno da živi i u nemuslimanskoj sredini. jeste da sunce zađe. dž. Naravno. tj. rekao: ”Kada noć odovud dođe i dan tamo ode i sunce zađe tada se postač iftari. ”Kitabus-sijam”. da ne postoji opasnost da će pod uticajem sredine skrenuti sa siratul-mustekima.v. Imam mogućnost odlaska na zapad i da tamo dobijem stalni boravak.v. uslov za postača. ”Kitabus-savm”. To zbog toga jer je Poslanik. 1100.a. a ne on sredinu. Prema tome. Poslanik. misionarstvo itd. Normalno. ovdje se izuzimaju oni koji žive u blizini polova gdje dani znaju biti izuzetno dugi. bitno je da sredina u kojoj živi musliman bude takva da ga kao muslimana ne ugrožava.com Pitanje: Akšam je nastupio desetak minuta prije polijetanja aviona tako da smo se iftarili dok je avion bio na zemlji. Ramić.s. rekao je ashabima u Meki da se isele u Abesiniju jer tamo ima pravedan vladar. da musliman u njoj može prakticirati islam. Međutim. Treba naglasiti da su ljudi različiti tako u pogledu drugog uslova svako treba sebe izmjeriti i onoga trenutka kada osjeti da ga sredina odvodi sa puta islama. s. da bi se mogao iftariti.š. a Allah. što je sredina islamskija to se musliman u njoj osjeća ljepše i ima manje problema. da je kojim slučajem avion uzletio prije zalaska sunca tada se ne biste mogli iftariti sve dok sunca ima na horizontu bez obzira što je na zemlji iznad koje letite akšam nastupio. br. tj. dakle da njega sredina mijenja.11.” (Sahihu-l-Buhari. on tu sredinu mora napustiti i tražiti onu koja će ga podupirati u dobru. Sahihu Muslim. smatram da je boravak muslimana u nemuslimanskoj sredini dozvoljen pod sljedećim uslovima: a) da se u toj sredini poštuju temeljna ljudska prava tako da musliman može prakticirati makar temeljne principe islama i da se ne prisiljava da čini grijehe. c) da postoji opravdan razlog njegova boravka kao što je posao. izaslanstvo.2005 http://www. Šukri H.novihorizonti. najbolje zna.a. Na osnovu prethodno rečenog. s. b) da njegov identitet kao muslimana nije ugrožen. dr. kada je avion uzletio sunce smo mogli vidjeti još jedan dugi period.) Dakle. Da li je naš post ispravan? Odgovor: Da.Na pitanja odgovora doc.s. Međutim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.

a koja su se desila jedanaestog septembra u Njujorku i Vašingtonu. a Amerikanci to neće moći. Volio bih kada bi Amerika iz onoga što joj se desilo uzela pouku i shvatila da ne može gaziti nemoćne i siromašne. a da neko od tih kojima je nasilje učinjeno ne pokuša da se osveti. Mindanau i tako redom. a sve pod firmom borbe protiv terorizma. Iraku. Alžiru itd. koliko su dova protiv Amerike uputile majke muslimanke u Palestini. da pa se te različitosti sukobe.11. mora uhvatiti u borbu sa korijenima terorizma. svijet se treba pozabaviti pitanjem na koje su ukazali mnogi u svijetu a to je da se protiv terorizma nije moralno boriti terorizmom. Već smo svjedoci kršenja osnovnih ljudskih prava u većini zemalja. dž.novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. jer svi željno čekaju da se riješe ovodunjalučke bijede i siromaštva i presele se u džennetske ljepote. Koliko su dova protiv Amerike uputili hatibi na hutbama diljem islamskog svijeta u zadnjih pedeset godina?! Ako samo jedna dova bude uslišana kod Allaha. Palestini. To je ono što svaki musliman osjeća i treba da osjeća kada su u pitanju nevine žrtve. Ako Allah. dr. osudili su ubijanje nevinih civila i rušenje civilizacijskih dostignuća. po njihovom ispoljavanju želje da presele kao šehidi. čini se da oni više vole šehadet nego život. činjenica je da je to čest slučaj. cijeli svijet. gotovo ništa što bi vrijedilo da se na to uputi raketa od milion i više dolara. Međutim. ako ni zbog čega drugog a ono zbog toga što su sa kućnog praga mogli tući koji su dio htjeli u Afganistanu. Američki narod treba znati da Afganistanci nemaju šta izgubiti.com Pitanje: Odgovor: Molim vas da nam objasnite stav šerijata u pogledu napada na Svjetski trgovački centar u Njujorku i Pentagon u Vašingtonu. Uglavnom. mogu u Americi koja Izrael otvoreno pomaže u genocidu protiv palestinskog naroda. Međutim. Nadalje. bez obzira ko ti ljudi bili i tek tada postoji mogućnost da se radikalno smanji broj potencijalnih terorista.š. smatram da je prvo potrebno definisati terorizam. Somaliji. niti bilo kakve infrastrukture.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 129 od 416 . Terorizam sigurno za sobom povlači terorizam. pa neka svako dobro razmisli Datum kreiranja: 27. bili oni legitimni borci za svoja prava ili ne. Ramić.š. koliko suza su prolili preživjeli iznakaženi stanovnici Hirošime i Nagasakija. zatim sve istaknute Islamske institucije poput El-Ezhera. nakon što definiše terorizam. čak i u onim najdemokratskijim.” Dakle. Jusufa el-Kardavija. treba ukloniti nepravdu prema ljudima. Šta možemo očekivati od Palestinca kome su Izraelci sve pobili i kuću mu zapalili nego da se umota u eksploziv i zajedno sa onima koji su mu to uradili odleti u zrak. zatim istaknuta ulema poput dr. siguran sam da Ameriku čekaju još gori dani. koliko su one suza prolile za svojom zemljom sa koje su njihova plemena etnički očišćena. Tačno je da se svijet. nasilje i teror u Kašmiru. i čega još ne.2005 http://www. Saudi Arabiji. jer samo tako se terorizam može iskorijeniti. čečeniji. Koliko su suza prolile indijanske majke za svojom djecom. dž. Amerika je puna osoba poput Timoti Mek Veja. Oni nemaju ni svjetskih trgovačkih centara. Egiptu. lidara pokreta El-Džema‘a el-Islamijja prof. Ulazak u rat sa Afganistanom sigurno će Americi donijeti gubitke i to samo gubitke i može biti početak njenog rastakanja. braća i očevi braneći svoju zemlju bili spaljivani napalmbombama. ali. ukoliko sebi želi dobro mora aktivno uključiti u borbu protiv terorizma. Od njega možemo očekivati i da kaže: ”Ako takvu akciju ne mogu izvršiti u Izraelu. te onaj ko istinski želi da se bori protiv terorizma neće i sam biti terorista. Afganistan je zemlja koju do sada niko nije pokorio. braćom i očevima koji su nemilosrdno istrebljivani. Amerika mora malo češće da se prisjeća svojih grijeha. organizovanih bandi. klanova. koliko su suza prolile vijetnamske majke čija su djeca. Amerika će se rastočiti u državice i to rastakanje neće biti bezbolno. Kadi Husejna. puna različitih rasa. Svijet se. treba naglasiti da muslimani kako saosjećaju sa nevinim žrtvama u Americi isto tako saosjećaju sa svojom braćom i sestrama po vjeri koji trpe nepravdu. Istaknute vođe Islamskih pokreta poput lidera Muslimanske braće profesora Mustafe Mešhura. Jedino vrijedno što Afganistanci imaju jesu njihovi životi. Libiji. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. bez obzira radilo se o muslimanima ili nemuslimanima. jer u ovakvoj situaciji svako će terorizam definisati kako njemu odgovara i pod firmom terorizma razračunavati se sa svojim protivnicima bez obzira ko oni bili. Sovjeti su sigurno bili u boljem položaju u borbi protiv Afganistana nego što su Amerikanci. narodna poslovica kaže da ono što čovjek posije to će i požnjeti. Ne moraju ti dani doći od Usame ibn Ladina ili nekog drugog muslimana. Šukri H.

) Ukoliko se desi da muž priđe supruzi prije negoli učini kefaret. majke njihove su samo one koje su ih rodile-. kao što im nisu dopuštene majke njihove. Allah doista prašta i milostiv je. zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete. muž dužan izvršiti kefaret. Pitanje: Odgovor: Ukoliko se zakune Allahom. Međutim.š. dž. Onaj koji ne nađe. muž dužan učiniti kefaret za zakletvu. da jednog roba ropstva oslobode. Ukoliko pak kaže: ”Ako ti priđem dužan sam učiniti to i to”. prije nego se vrati svojoj supruzi. prije nego što jedni drugo dodirnu.” (El-Bekare. 2-4. uz kefaret. pa. A onaj ko ne može. tj. i ako se vrate ženama.com šta sije. dž. učiniti istigfar. dr. ako to prekrši izvršiti zavjet. Šukri H. ukoliko se desi i ukoliko su svi uslovi ispunjeni tada je. tada je.novihorizonti. dužni su.Na pitanja odgovora doc.š.11. po redoslijedu kako se o tome govori u suri El-Mudžadele: ”Oni od vas koji ženama svojim reknu da im više nisu dopuštene. dužan je da dva mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. O ovom propisu Allah. 226-227) Pitanje: Odgovor: Izgovor tih riječi naziva se ziharom koji je šerijatom zabranjen. Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene. kao što im nisu dopuštene majke njihove. koje su pravne posljedice? Ukoliko se muž zakune da neće prilaziti svojoj supruzi. A nevjernike čeka patnja nesnosna. pa.a one nisu majke njihove. oni. govore ružne riječi i neistinu – a Allah sigurno briše grijehe i prašta. zaista.2005 http://www. tada je dužan. npr. To su Allahovi propisi. kaže: ”Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. To vam se naređuje.š.” (El-Mudžadele. a ako prođu četiri mjeseca i on tu zakletvu ne prekrši. ili nekim Njegovim lijepim imenom i ta zakletva kao i oni na koje se ona odnosi (muž i njegova supruga) budu ispunjavali određene uvjete. a ako odluče da se rastave. tada nastupa definitivni razvod braka bez potrebe da to supruga traži od suda. otići na hadž. dužan je da šezdeset siromaha nahrani. Ukoliko muž kaže svojoj supruzi: ”Ti si mi kao leđa moje majke”. Ramić. a Allah dobro zna ono što vi radite. a onda odluče da s njima nastave da žive. u slučaju da prekrši svoju zakletvu. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 130 od 416 . Allah doista sve čuje i zna. da mu oprosti što je prekršio propis. . koje su pravne posljedice? Datum kreiranja: 27. rok je samo četiri mjeseca. tada je dužan. moleći Allaha. otići na hadž.

a. Alejhisselamovu džamiju u Medini i Aksa džamiju u Jerusalimu) i za njih rekli da u njima ne treba uspostavljati drugi džemat kako ljudi ne bi kasnili i ljenčarili i kako bi se izbjegao eventualni fitnet i cijepanje muslimana. (Sahihu-l-Buhari. u Meki ga teško mogu vidjeti. ipak. Bilo bi ispravno. najbolje zna. Neke hanbelije su iz tog stava izuzele tri džamije (Harem u Meki. imajući u vidu da je namaz u džematu. Ibn Kudame. mustehab im je klanjati u džematu.a. jedanput izišao iz Medine da pomiri stanovnike dva beduinska kvarta. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti..645. što jasno ukazuje da se džemat preporučuje i onda ako se u džamiji već klanjalo. (Vidi: El-Mukni‘ me‘a Eš-Šerh El-Kebir vel-Insaf. Malik. br.s. s. s. s.a. 4/285-287) Po njima. obraća svome ummetu riječima: ”Postite kada ga vidite. Velika većina.) Ono je. ”Kitabus-savm”. Hasana.” (Sahihul-Buhari. (Vidi: Kurtubi. dž.s. 1909.. s. 3/10) Drugo mišljenje zastupaju hanbelije. a potom pristignu dvije ili više osoba. ukoliko džamijski imam klanja namaz. Sunen. upitao je ashabe da li ima neko među njima da tom što je tek ušao da sadaku klanjajući sa njim u džematu.a. dr. str. (Vidi: Tirmizi.a.v. br.2005 http://www. 1/156) Nadalje. već je bio klanjao. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Međutim. to ne stoji. a kao dokaz navode primjer da je Poslanik. da li će klanjati pojedinačno ili u džematu? O ovom pitanju postoji razilaženje među ulemom.s. Hanefije kažu da će svako klanjati pojedinačno u džamiji u kojoj ima zvanični imam. odnosno dvadeset sedam deredža. Datum kreiranja: 27. (El-Mevsu‘a el-‘arabijje el-‘alemije. Bedai‘us-sanai. kao i za džemat onih ljudi koji namjerno. S hanefijama se u vezi s tim pitanjem slažu Šafija. Evzai i Lejs. On nije oformio džemat u džamiji. Poslanik. nego je otišao svojoj kući i klanjao u džematu sa svojom porodicom. ”Kitabu-lezan”. Sevri.11. Ramić. tako da npr. općenito posmatrano. Šukri H. ”Kitabus-salati”. Nehaija i Ishaka. kako je Poslanik. ukoliko postoje pokušaji šerijatski neutemeljenog bojkotiranja džamijskog imama i frakcionaštva. Smatram da. Kada se vratio u džamiju ashabi su već bili klanjali. El-Mugni. i naučno potvrđeno jer je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu.v. 51. 220) Ovo drugo mišljenje ispravnije je jer ima jače dokaze. jer je ono u skladu sa vjerodostojnim hadisom u kom se Muhammed. ako ga vide u Rabatu u Maroku. ukoliko muslimani bilo gdje šerijatski utvrde početak ramazana.s. a njihovi pretpostavljeni dužni su da ih o tome obavijeste.s.v.v. da se za takve džemate kaže da su mekruh. 646) Isto tako. To mišljenje je punovažno u islamskom pravu. u naše vrijeme. ukoliko dođe do razilaženja u mišljenju onda treba slijediti zajednicu u kojoj se živi i ravnat se soram većine. El-Kafi. a Allah.v. bez šerijatski opravdanog razloga. a to je stav Ibn Mesuda.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 131 od 416 .š. vredniji od namaza klanjanog pojedinačno za dvadeset pet. rekao. a Poslanik. kasne da ne bi klanjali u prvom džematu itd.. a u Indoneziji ne mogu nikako. Pitanje: Kada se u jednom mjestu utvrdi početak ramazana. Ataa. (Kasani.Na pitanja odgovora doc.com Pitanje: Odgovor: Kada dvije ili više osoba stignu u džamiju nakon što je imam predao selam. br.) Prema tome. svi ostali do kojih dopre ta vijest dužni su da poste. 7/8687. ili haram. oni svoj stav obrazlažu bojaznošću da se ljudi ne naviknu kasniti u džemat. s. da li su muslimani diljem svijeta dužni njih slijediti s obzirom na tehničko-telekomunikacijska dostignuća i mogućnost da svi na vrijeme budu obaviješteni? Odgovor: Islamska ulema u prijašnjim vremenima razišla se u mišljenju da li geografski udaljena mjesta imaju različite mijene i da li to treba uzimati u obzir pri određivanju početka i završetka posta.novihorizonti. zabilježeno je da je neki čovjek pristigao u džamiju. smatra da muslimani treba da zajedno zaposte i zajedno bajramuju. pod izgovorom da će uvijek naći nekoga s kim će moći uspostaviti džemat i tako postići sevab džemata.

ukoliko u tome nema pretjerivanja. gledati nogometne utakmice. Jednom prilikom došao je neki beduin na jahaćoj devi koja ju je u trci pobijedila. Dakle. ukoliko će djeca sutra patiti zbog toga što će svaki roditelj usmjeravati dijete drugim putem. Pitanje: Odgovor: Preporučio bih muslimanima sportove koje im je preporučio Allahov poslanik. Klanjajte istiharu i molite Allaha. dž.v. s. da vam pomogne da donesete za vas najbolju odluku. Šukri H. utrkivao sa Aišom. Imao je devu po imenu El-Gadbau i bila je nepobjediva. nije grijeh. dr. 6501) Neka sportska takmičenja on je odobrio. Pitanje: Odgovor: Pasivno bavljenje sportom. r.s. Pitanje: Primio sam islam i oženio se muslimankom. s. ”Kitabur-rekaik”. To je teško palo muslimanima. uvrede. u tim okvirima. a tu spada većina sportova. a u nekim je i sam učestvovao. preporučio bih im sve sportove koje vole. pratiti NBA ligu i slično? Odgovor: U osnovi. Poslanik.v. 1807). dao je da se njegova deva utrkuje sa drugima.2005 http://www. klađenje.s. ukoliko nema zapostavljanja obaveza.Na pitanja odgovora doc. kao kada se npr. kojima će održavati kondiciju svoga tijela i koji u osnovi nisu šerijatom zabranjeni.a. a to su plivanje. kockanje. Poslanik. dozvoljeno pratiti sportska takmičenja. Koju vrstu sporta preporučujete muslimanima i muslimankama? Datum kreiranja: 27.a.novihorizonti. npr. sam je podržao neka sportska takmičenja kao što su trke deva. kao kad ga je Seleme b. mladi mjesec mora se vidjeti poslije zalaska sunca makar jedan trenutak da bismo mogli reći da je nastupio novi lunarni mjesec.11.com Pitanje: Odgovor: Kada nastupa novi lunarni mjesec? Lunarni mjesec nastupa kada se mlađak vidi poslije zalaska sunca. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s.a.š. za ispravnu odluku. Priča se proširila kako je El-Gadba‘ pobijeđena.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 132 od 416 . Mogu li s njom ostati u braku imajući u vidu da sam ja sunija i da želim prakticirati i živjeti izvorni islam? Da li je. tj. ”Kitabu-l-džihadi ves-sijer”. ali ukoliko će razlike među vama voditi u konflikte. na što je Allahov Poslanik. ja bih vam preporučio razvod. onda posmatranje sportskih nadmetanja. Kada sam malo bolje upoznao islam saznao sam da je moja supruga šiijka. ti s njom možeš ostati u braku. Dakle.v.” (Sahihu-l-Buhari. rekao: ”Zaista je Allahovo pravo da spusti sve što se od dunjaluka uzdigne. svađe. Ramić.a.š. gledanje onog što je haram gledati itd. ukoliko nema nekih drugih grijeha kao što su psovke. ukoliko je u granicama dozvoljene zabave i opuštanja nije zabranjeno.v. br. posmatrajne sportskih nadmetanja. streljaštvo i jahanje. dž. Molim Allaha. el-Ekve pitao da mu dopusti da se utrkuje do Medine sa jednim ensarijom koji je sebi tražio protivnika (Vidi: Sahihu Muslim. br. Poslije toga.s. po šerijatu.s. s.a.

ili makar jedanput u četrdeset dana. dr. dugi nokti nisu izvor ljepote. Preporučujem sestrama da. dž. ali isto tako smatram da se ne može reći da namaz nije ispravan ako se klanja otkrivenih stopala. te prema tome moraju biti pokrivena u namazu. (Vidi: Dejlemi. većina islamske žuleme smatra da su stopala žene stidno mjesto (žavret). 5/415) U svakom slučaju. Sahihu Muslim. ”Kitabul-libas”. Podrezivanje noktiju je prirodni zakon (fitra) koji su prakticirali svi poslanici.. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. trebalo bi da muslimanka podreže nokte čim se ukaže potreba. najbolje zna. Bakterije i ostali mikroorganizmi.a.com Pitanje: Odgovor: Može li žena klanjati bez čarapa kada je u kući i kada je neće vidjeti muškarac koji joj nije mahrem? Može. Prema tome. haljinu i tome slično. Da li vjernica koja klanja može nositi malo duže nokte? Datum kreiranja: 27. Šukri H. pod uslovom da je košulja prostrana tako da pokriva stopala. s tim da period između dva podrezivanja ne smije biti duži od četrdeset dana. 545.Na pitanja odgovora doc.) Bilo da ih podrezuje sedmično ili kad se ukaže potreba. a nokti uveliko otežavaju održavanje higijene i zahtijevaju da se na njih troši vrijeme koje se može svrsishodnije iskoristiti. po mogućnosti. Pitanje: Odgovor: Preporučujem muslimankama da održavaju higijenu svojih ruku na islamski način i da se ne povode za onima koji ne prakticiraju islam. nego izvor nečistoće.2005 http://www. koji mogu biti i smrtonosni. Lijepo je da se to čini četvrtkom jer postoji hadis koji to preporučuje. tako što će ona obući dug ogrtač. haljina ili dimije pokrivaju stopala. Ummu Selema je upitala može li žena klanjati u (ženskoj) košulji i velu (mahrami).s. To razumijemo iz hadisa koji bilježi Ebu Davud u Sunenu od Ummu Seleme u ”Kitab es-Salat”. Babu hisalil-fitre. (Vidi: Nejlu-l-Evtar. zabranio da se taj period prekoračuje. Treba naglasiti da to nije jedinstven stav islamske uleme i da ima utemeljeno mišljenje koje kaže da stopala žene u namazu ne moraju biti pokrivena. a higijena je dio islama. Kitabu Firdevsi-l-ahbar.”Kitabuttahare”. stopala pokriju. Sunnet je da se nokti podrezuju jednom sedmično. Oni koji osjećaju suprotno treba da promijene svoj sistem vrednovanja u tom pogledu. u sahih hadisu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 133 od 416 . (Vidi: Sahihu-l-Buhari.11. bez ogrtača i on je odgovorio potvrdno. bez obzira da li su nokti duži ili kraći.š.) Podrezivanje noktiju je vid higijene.novihorizonti. jer je Poslanik.v. s. br. najlakše se skrivaju ispod noktiju i tamo se mogu najbolje razmnožavati. Najljepše ruke su one koje su najčistije. O tome govore mnogobrojni vjerodostojni hadisi. Ovaj hadis prenose još neki prenosioci. ona je svakodnevno dužna održavati njihovu higijenu. 2/69). ”Kitabut-tahare”. Ramić. ukoliko mantil. (Vidi: Sahihu Muslim. a Allah. pa prema tome i izvor opasnosti po čovjeka. Naime.

kada je u svjesnom stanju. jer svi smo mi pastiri i svi smo odgovorni za svoje stado. Npr. a Allah. pruža. to znači da sa njegovim namazom nešto nije u redu. Predlažem ti da daš sve od sebe kako bi sačuvao brak. ima zaštitu koju mu Allah. Normalno. kao što je navedeni primjer u pitanju. godine? Da li osoba koja ponekad konzumira alkohol može biti svjedok pri sklapanju braka? Odgovor: Iz tvog podužeg pisma čini mi se da se tvoja supruga ne želi tebi vratiti i nije joj toliko stalo da ispoštuje šerijatske propise. prakticirajući islam. Možda on taj namaz obavlja samo formalno. Niko od ljudi nije imun na grijehe. Ukoliko to čovjek čini. Međutim. U svakom slučaju dužni smo emanet islama prenositi. pa čak da tražiš i više od toga. između ostalog. dž. u slučaju da nema druge osobe koja javno ne čini velike grijehe. Pitanje: Žena me je samovoljno napustila i traži razvod. povratiti cijeli mehr koji si joj dao.novihorizonti. gdje bi mnoga prava bila izgubljena kada bi se kao uvjet za svjedoke postavljala pravednost (adala) sa najvišim standardima. isto kao i onaj koji ne ide. ulogu da čovjeka spriječi da čini nedostojna i ružna djela i nasilje. ako imaš priliku da izabereš za svjedoka osobu koja ni čini velike grijehe to je preče. mehanički. dužni smo ljudima pomagati da savladaju šejtana i prestanu raditi loša djela.11. i pored toga što klanja. osoba koja ponekad konzumira alkohol. uprkos činjenici da ide u džamiju. Datum kreiranja: 27. Možda taj čovjek živi u društvu koje mu ne naređuje dobro i ne odvraća ga od zla itd. Da li da joj dam razvod i imam li pravo povratiti mehr koji sam joj isplatio '98. namaz ima. najbolje zna.2005 http://www. radi to ružno djelo. s obzirom da je ona tražila razvod. Šukri H. te ti preporučujem da lijepom riječju i savjetom pokušaš djelovati na tog muslimana koji. Ukoliko vidimo muslimana da griješi. tako da njegov namaz na njega nimalo ne djeluje.Na pitanja odgovora doc. a ako u tome ne uspiješ tada udovolji njenom zahtjevu. zbog toga što on.š. može.com Pitanje: Kako islam gleda na muslimane koji idu u džamiju. želim ukazati na činjenicu da će odgovarati za ono što svojim organima radi i da će biti odgovoran za svoju porodicu. biti svjedok pri sklapanju braka. dž. bilo javno ili tajno? Odgovor: Musliman koji ide u džamiju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. onda u njegovu prakticiranju islama nešto nije u redu. a kod kuće sa svojom ženom i djecom gledaju nemoralne filmove i čine neke nemoralne radnje. Ti imaš pravo. Prema tome. i pored toga što ide u džamiju. Sa sobom je odvela djecu i ne dâ da ih vidim. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da se u slučaju svjedočenja pri sklapanju braka radi o primanju nečega k znanju i imajući u vidu sredinu u kojoj živimo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 134 od 416 . može biti zaveden od šejtana. dr. Spomenutom muslimanu koji. smatram da se kod nas može primjenjivati mišljenje hanefija koji ne uvjetuju pravednost u slučaju svjedoka pri sklapanja braka.š. Ramić. logično je da musliman koji ide u džamiju ne čini velike grijehe i da ne ustrajava u griješenju.

a u inostranstvu mogu i ukoliko njihov odlazak neće ugroziti njihov identitet kao muslimana. Šukri H. Amin. Interesuje nas kome se upisuju u sevap ta dobra djela.novihorizonti.š. tada nema smetnje za njihov odlazak.11. Odgovor: Za imetak koji si zaradio na takav način i potrošio ga trebaš se pokajati i Allaha.com Pitanje: Nekoliko godina sam presnimavao i prodavao kasete sa narodnim i zabavnim pjesmama. Prošle godine sam odlučio da to više ne radim i iskreno sam se pokajao. dr. našem gazdi ili nama koji odrađujemo posao na terenu? Odgovor: Sevapi za posao koji uradite u toku radnog vremena idu na račun vašeg gazde koji vam daje plaću. zamoliti za oprost. moraš pitati njihovog vlasnika. ukoliko koristiš prostor ili alatke iz radnje. Da bi tvoj postupak bio ispravan moraš upitati vlasnika da ti dopusti da svome poznaniku naplatiš manje nego što je uobičajeno. jer gdje god dođu uglavnom će biti tretirani kao stranci a možda dožive da u tim zemljama jednoga dana postanu i nepoželjni.Na pitanja odgovora doc. Pravno pravilo u šerijatu glasi: ”Korištenje tuđe imovine bez dozvole vlasnika nije dozvoljeno. dž. preporučujem da ostanu vezani za svoju rodnu grudu. ili eventualno da mu ništa ne naplatiš. Možda i vi u datoj situaciji imate šansu da ostvarite neke sevape ukoliko imate iskren nijet da što bolje pomognete ljudima radi postizanja Allahova.2005 http://www. Imetak koji imaš podijeli u dobrotvorne svrhe imajući na umu da to nije sadaka nego oslobađanje od haram imetka.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 135 od 416 . Da li je moj postupak ispravan? Da li je dozvoljeno muslimanskoj omladini da napušta BiH i odlazi na rad u inostranstvu? Odgovor: Tvoj postupak je pogrešan jer praviš štetu vlasniku mehaničarske radnje koji te plaća da određeno radno vrijeme radiš za njega. Pitanje: Odgovor: Ukoliko u BiH ne mogu naći posao. ali.š. dž. dž. Ramić. Ponekad se desi da dođe neki moj kolega radi popravke auta i ja mu naplatim samo dijelove bez svog rada ili pak uzmem za svoj rad simboličnu naknadu. da ti pomogne da istraješ na Pravom putu. Želim da znam kakav je status imetka koji sam na taj način zaradio uz napomenu da izvjestan dio tog imetka još uvijek posjedujem kod sebe. Datum kreiranja: 27. Ukoliko imaš kaseta sa tim sadržajem njih se možeš osloboditi tako što ćeš preko njih presnimiti halal sadržaje.š. Molim Allaha. Pitanje: Radim u mehaničarskoj radionici. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Nema smetnje da van radnog vremena postupaš po svojoj želji. zadovoljstva i na tom planu uložite veći napor od onog koji ste obavezni ugovorom o poslu. u nadi da će tim svojim odlaskom postići dobro ovoga svijeta i ahireta.” Pitanje: Radimo u privatnom preduzeću. Naš gazda je dobar čovjek i često nas šalje da pomažemo izbjeglicama i raseljenim licima koja se vraćaju na svoja ognjišta. Onima koji odu.

Ja bih želio da se tog auta riješim i na neki način dam iskup za očev postupak. nadam se da za to nema smetnje pod uslovom da to ne smatraš propisanim i da tome ne pozivaš druge. Tu se ubrajaju sve inovacije korisne ljudima. a koju će utvrditi neovisna komisija. Šukri H. a ja sam u islamu. kao musliman za vrijeme sahrane nećeš raditi ono što je islamom zabranjeno.s. čak i onome koji nafilama želi postići najviše stepene u Džennetu. Pitanje: Ja sam sebi odredio da u toku dana i noći klanjam toliko rekata i proučim određeni zikr. najbolje zna. nema smetnje za to. Kako to mogu učiniti? Odgovor: To ćeš učiniti tako što ćeš pokušati naći vlasnika tog auta ili njegove nasljednike i vratiti ima auto uz nadoknadu vrijednosti koju je auto izgubio i štete koju je vlasnik auta pretrpio. Da li je on u pravu? Postoji li dobra novotarija (bid‘a hasene)? Roditelji su mi bili nemuslimani.11.š. a Allah. Ukoliko ne uspiješ naći vlasnika vrijednost koju je to auto imao u vrijeme kada je ukraden podijelit ćeš u humanitarne svrhe propisane šerijatom. On ne zna od koga ga je ukrao.a. Kada je za to saznao jedan moj brat u vjeri ukorio me i rekao da to nije dozvoljeno.novihorizonti. da toliko puta proučiš određene dove itd. Ono što neko smatra dobrom novotarijom ustvari je stvar općeg dobra (masleha mursele). dž. Sigurnije je slijediti ono što je bilo u njegovoj praksi. dova itd. a sigurno se u njegovoj praksi može naći ono što je dovoljno svakom muslimanu. Pitanje: Odgovor: Ne. Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Otac me je na samrti obavijestio da je ukrao mercedes koji je još uvijek kod nas. a Allah.Na pitanja odgovora doc. dr. Pitanje: Odgovor: Da. tvoj odlazak na njenu sahranu je vid održavanja rodbinskih veza koje su šerijatom propisane. Ramić. ne u smislu da oni čine dobra djela koja ti činiš nego u smislu da ih nagovaraš da rade isto što i ti radiš. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. Da li svojoj tetki koja je pravoslavne vjere mogu otići na sahranu? Odgovor: Ukoliko si ti za sebe isplanirao da svaki dan klanjaš toliko rekata nafile. jer tako nešto ne postoji u sunnetu.v. Raspitaj se u policijskoj stanici na području na kom pretpostavljaš da je auto ukradeno u pretpostavljenom periodu. Štaviše.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 136 od 416 . ne postoji bid‘a hasene. s.š. da proučiš toliko iz Kur‘ana. Koristim se ovom prilikom da pozovem muslimane da se upoznaju s Poslanikovom. najbolje zna. Preporučio bih ti da uz to i sam auto daš u humanitarnu svrhu. praksom u pogledu dobrovoljnih namaza (nafila). Normalno. ti si obavezan da se za to pobrineš. U slučaju da ne bude niko rodbinski bliži od tebe da se pobrine o njenoj sahrani.

učenjem Kur’ana. (Vidi hadis br.s. dž.11. jer kako smo vidjeli Poslanik. 4692 u Musnedu imama Ahmeda. a Allah. zaštitio integritet starijeg i učevnijeg. ako je iskrenog alima nagradio jednim sevapom i kad pogriješi. one koji stvarno svojom dušom žele živjeti i prakticirati islam na sljedeće: i onog trenutka kada ne prihvate mišljenje nekog alima. Šukri H. Dakle. dr. Želim ukazati toj braći da. onda je svakako zabranjeno ometati klanjača glasnim razgovorom ili nečim drugim. otkud nam pravo da o njima ružno govorimo i da ih optužujemo zbog njihovih grešaka!? Pitanje: Odgovor: Niko nema pravo da ometa one koji u džamiji klanjaju i obraćaju se Allahu. ili van nje. bilo da se to ometanje ogleda u glasnom govoru. proizvodnji buke i galame u džamiji. takođe. i onog trenutka kada smatraju da je dotični alim napravio jasnu grešku. najbolje zna. Oni koji optužuju ulemu na način kojim se ruši njihov integritet i autoritet uveliko griješe. kao što je izučavanje korisne nauke itd. to je zabranio. dž. ukazati da neki klanjači imaju običaj da uče malo glasnije dok su u namazu. je rekao: ”Ko ne poštuje starije i nema samilosti prema mlađima nije od nas. dovom.š.v. dž. s.v. U želji da kažu kako treba zikr činiti odmah poslije farza.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 137 od 416 .a. i pored toga što je odredio da svi ljudi griješe. s. mudro i lijepim savjetom.) Ukoliko je klanjaču zabranjeno da uči naglas dok neko klanja pored njega.Na pitanja odgovora doc. Poslanik. kada klanjamo treba da učimo u sebi tako da nas ne čuje onaj ko klanja pored nas. bilo da su te optužbe istinite ili ne.š.v.a. Poslanik. Ramić. Ako je Allah.a. ili rade nešto drugo za što su džamije izgrađene.com Pitanje: Odgovor: Kako gledate na razne optužbe koje muslimani upućuju na račun uleme bilo suvremene ili one koja je živjela u prošlim vremenima? To je veliko zlo s kojim se suočava islamski ummet. urpkos tome moraju čuvati i štititi njegov integritet. U islamu i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni (halal).2005 http://www. kako Kur’an od nas zahtijeva u sto dvadeset petom ajetu sere En-Nahl.s. Ovdje posebno želim ukazati na pogrešnu metodu koju imaju neka naša braća u pogledu objašnjavanja pitanja zikra poslije farznamaza. tako da ometaju one koji klanjaju u njihovoj blizini. s. oni se raspričaju čim imam preda selam. u konkretnom slučaju potrebno je ukazati na spomenuto pitanje. a ne poslije sunneta.š. kao što uče neke filozofije. prihvatajući mišljenje drugog. To je pogrešno. Želim.novihorizonti.” Želim ovom prilikom da upozorim iskrenu braću i sestre u islamu. jer ako tako ne budu postupili mogu potpasti pod značenje spomenutog hadisa. cilj ne opravdava sredstvo. Dakle. zabranio je ashabima da uče naglas u namazu kad klanjaju u džamiji kako ne bi druge ometali.s. ili uče Kur’an? Datum kreiranja: 27. Da li je dozvoljeno u džamiji naglas pričati u vrijeme dok drugi klanjaju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. po islamskom učenju.

Šukri H. džuda itd. po šerijatu. Sport treba da služi tijelu. Ebu Davud. dž. zabranio je da se zavađaju životinje kako bi se borile.v. dozvoljeno je da muslimani uzvrate istom mjerom uz obavezu da vode računa da ne prekrše neki od općih šerijatskih humanističkih propisa. da se kroz sport tijelo relaksira i jača.s.v. Sunen. Onaj ko nas vara nije od nas. br. U lice je zabranjeno udarati životinju. br.s. po šerijatu. najbolje zna.” (Ebu Davud. br. Prema tome. oni su dozvoljeni sve dok čovjeku koriste. stvaranja. s. a kamoli čovjeka. muslimanu je. je rekao: ”Zar do vas nije došlo da sam ja prokleo onog ko životinju žigoše po licu ili je po licu udari.š. 2564) Osim toga. bila uskraćena humanitarna pomoć i liječnička briga samo zato što su muslimani. s.a. a zatim svaki drugi sport u kom se udara u lice ili nanosi bol tijelu. muslimanima. Sunen. Vrijeme u fabrici provedem u zabušavanju i ljenčarenju. sport kojim se krše spomenute zabrane po šerijatu je zabranjen.2005 http://www.v. Prema tome. zabranio udaranje u lice jer je ono odraz ljepote Allahova.v. ako bi Bošnjacima u mjestima. Poslanik. a ne donose štetu. Poslanik.a. ne bi bilo dozvoljeno da uzvraćaju istom mjerom i uskraćuju humanitarnu pomoć i lječničku brigu bolesnim i siromašnim nemuslimanima. 2562) Ako je to zabranjeno činiti sa životinjama.s. a ne ti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. (Vidi: Tirmizi. a u boksu su glavni udarci usmjereni upravo ka licu.s. Tu na prvom mjestu stoji boks. Međutim. stoji u hadisu.Na pitanja odgovora doc. kako poslodavac tako i radnik. za to nema smetnje. tada si griješan za taj propust. zabranjen zbog toga što je Poslanik. ukoliko ćeš time umanjiti svoje radne sposobnosti i nećeš u fabrici moći ispuniti dato obećanje. sa nemuslimanima koji se prema muslimanima odnose korektno musliman može slobodno trgovati i surađivati u dobru. Da li sam za to griješan? Odgovor: Da. a ne da se njime tijelo uništava. a Allah. dr. dozvoljeni po šerijatu? Da li Bošnjaci u BiH imaju obavezu da bojkotiraju robu i proizvode koji dolaze od Hrvata i Srba? Datum kreiranja: 27.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 138 od 416 . Pitanje: Odgovor: Što se tiče borilačkih sportova. Npr.com Pitanje: Puno radim mimo radnog vremena tako da kada dođem na posao u fabriku budem umoran i nenaspavan. Kada je pored njega proveden magarac čije lice je bilo žigosano. u karateu ne bi smjelo biti udaraca koji oštećuju čovjekovo tijelo. u kojima su manjina. Musliman je dužan ispuniti dati ugovor i ne smije ljude varati.a. ako nemuslimani bojkotiraju muslimane i njihove proizvode. Sunen. 1709. po šerijatu. s. dž. ako uz posao u fabrici ti možeš i privatno raditi a da ne umanjiš svoje radne sposobnosti. Pitanje: Odgovor: Poslanik. poput boksa. odnosno prema svim radnicima koji rade.novihorizonti. Dakle. Prema tome. u slučaju ljudi ta zabrana je još jača.11. Boks je. nije pravio razliku u kupoprodaji između muslimana i nemuslimana. Dakle. dozvoljeno uzvratiti istom mjerom. ”Kitabu-l-džihad”. On je kupovao od jevreja isto kao i od muslimana. karatea. muslimanu nije dozvoljeno pomagati onog nemuslimana koji se neprijateljski odnosi prema muslimanima ili im planira neprijateljstvo. Međutim. ”Kitabu-l-džihad”. ”Kitabu-l-džihad”. Da li su borilački sportovi. 1708. s. Ramić.š.a. Nadalje. O svemu tome treba imati jasan dogovor sa poslodavcem i svako treba da se drži dogovora. ti si griješan u granici neispunjavanja date obaveze prema poslodavcu s kojim si potpisao radni ugovor. a s kojima ti koji ljenčariš dijeliš zaradu koju su oni zaradili.

Ukoliko žena ima šerijatom opravdan razlog i mora da koristi sredstva protiv začeća potrebna joj je dozvola muža. treba voditi računa da ne pomognemo šejtana protiv ljudi. Nadalje. Isti je slučaj i sa sluzi koja izlazi nakon mokrenja. kažiprst se podiže onda kad se spomene ime Uzvišenog Allaha. zatim kad kažemo “ve rahmetullahi” učinit ćemo isto i tako redom. sve pilule koje se koriste u tu svrhu su štetne po zdravlje. a ukoliko se osuši na odjeći dovoljno ju je trljanjem istrati. polahko ćemo podići kažiprst i vratiti ga nazad. Pitanje: Odgovor: Tečnost koja se pojavi kod nadražaja nije sperma. jer dugom upotrebom izazivaju različite bolesti. a Allah. Međutim. najbolje zna.š.s. Koliko mi je poznato.a.š. Ramić. najbolje zna. ili pak postoje neki drugi šerijatom opravdani razlozi.s. dž. Šukri H. Prema tome.2005 http://www. s. te da se njegova zabrana odnosi na unošenje u organizam jer poremećuje razum. ili je krhke tjelesne građe. jedan. pokretanje desnog kažiprsta. jer muž ima pravo da mu njegova žena rađa djecu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 139 od 416 . jer se taj alkohol odmah ispari. jer je zabranjeno (haram) namjerno štetiti svome zdravlju.š. ili je bolje stalno ga držati u pokretu? Poslanikova. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Prema tome.š. s. ne treba prst dizati brzo kao da nekom prijetimo. Ona se takođe smatra nečistom i treba je oprati. ime pokaže kažiprstom izražavajući tako Njegovu jednoću. a neke su i smrtno opasne. men’j) podrazumijeva se samo ona tečnost koja izlazi “sa strašću i u mlazu”. dž.com Pitanje: Odgovor: Da li je za vrijeme dok se uči Etehijjatu u namazu bolje držati desni kažiprst stalno uzdignut i ne micati ga. treba da bude polahko tako da to može primijetiti samo onaj ko posebno na to obrati pažnju (tj.v. pokazivanje kako je Allah. dok se uči Etehijjatu u namazu. svojim sljedbenicima je da imaju što više djece.v. Dakle. da je žena bolesna. praksa bila je da kada spomene Allahovo. mezj). osim toga. osim ukoliko za tim postoji opravdana potreba kao npr.Na pitanja odgovora doc. dž. nego o tuđem).a. Mogu li se koristiti mirisi u čijem sastavu ima alkohola? Da li je sperma koja se pojavi prije odnosa čista? Da li mi je dozvoljeno uzimati pilule koje sprečavaju trudnoću? Datum kreiranja: 27. dž. Tečnost koja se pojavljuje pri nadražaju je sluz (ar. ili bola (ar. dž. pa čak i rak. dr.š. onaj ko ne vodi računa o svome namazu. kada kažemo “ettehijjatu lillahi”.11.š. dao čovjeku na dunjaluku. Preporučujem da se u sličnim situacijama potraži stručni savjet od povjerljivih stručnih osoba u vezi s potrebom da se sprečava trudnoća i najboljeg načina na koji se to može uraditi. dakle. Normalno. Kada dobije pristanak muža žena treba da izabere sredstvo i način sprečavanja trudnoće koji neće škoditi zdravlju. mnoga suvremena ulema smatra da alkohol kao materija nije nečist. muslimani i muslimanke ne treba da razmišljaju o sredstvima koja ometaju trudnoću. Djeca su jedna od najvećih blagodati koje je Allah. dž. Pitanje: Odgovor: Preporuka Poslanika. Ona se smatra nečistom. Pod spermom (ar. Otuda. a Allah.novihorizonti. vedj). niti ga treba stalno držati uzdignutim. ime pri učenju Etehijjatu. izražavanje tevhida – je nešto što šejtan najteže podnosi. Spermu treba oprati. tako da ne može podnijeti trudnoću svake godine. a. Pitanje: Odgovor: Nema smetnje u korištenju takvih mirisa kada je u pitanju njihova vanjska upotreba. To je bila njegova praksa i kada bi spomenuo Allahovo.

ustvari. kada značenja tih hadisa imaju svoju potporu u validnim šerijatskim dokazima. osim u određenim slučajevima. neki to dozvoljavaju kada se radi o podsticanju na dobro i odvraćanju od zla. općenito. a jedini način je da oženiš još jednu ženu. tako da se bojim da ne odem u haram. Ramić. prije negoli poduzmeš bilo koji korak u tom pravcu. tu nema alternative. ne savjetujem. Ja sam njome zadovoljan. Šukri H. treba znati da korišćenje tih hadisa. Međutim. zbog svoje prezauzetosti poslom ne pruža mi dovoljno pažnje kao mužu. Uprkos tome. Prema tome. međutim. Datum kreiranja: 27. Da li mi je u ovakvoj situaciji dužnost oženiti se još jednom ženom? Odgovor: S obzirom da postoji realna opasnost da odeš u grijeh zbog toga što ti žena koju imaš ne pruža dovoljno pažnje smatram da ti je dužnost oženiti se drugom.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno u akaidu (vjerovanju) kao dokaz koristiti slab (daif) hadis? Slab hadis. ne u smislu da se iz tih slabih hadisa uzima određeni propis. To zbog toga što si dužan da se čuvaš i kloniš harama. Da bi čovjek uspio u dunjalučkom životu mora puno saburiti.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www. Međutim. biva u smislu da su njihova značenja ispravna i na njih ukazuju ispravni šerijatski dokazi. Ja.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 140 od 416 . tako da žena mora saburiti s mužem i muž sa ženom. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. čovjek je dužan da se zaštiti od bluda. nije dozvoljeno koristiti kao dokaz. da se neko ženi drugom ženom ukoliko će mu to razoriti postojeći brak. Pitanje: Moja supruga radi u bolnici. bilo da se ona promijeni time što će smanjiti broj radnih sati u bolnici.novihorizonti. porazgovaraj otvoreno sa svojom suprugom u nadi da će ona promijeniti svoj odnos prema tebi i pomoći ti da svoj problem riješiš na jedan ili drugi način.11. a možda te podrži i da se oženiš još jednom ženom. u konkretnom slučaju kada je čuvanje od bluda i nemorala u pitanju. uglavnom. i u jednom i u drugom slučaju slab hadis ne koristi se kao dokaz za određeni propis. Doduše.

(Vidi: El-Albani. Babud-du‘a. s. klanjao godinama u prisustvu svojih ashaba nemoguće je da oni to ne bi registrirali i prakticirali. Ramić.njih čeka najljepše prebivalište. 1282. ispravno je kazati da nije propisano potiranje lica rukama nakon dove. dž.s. Daifu Suneni Ibn Madždže.a. Što se pak tiče potiranja lica nakon dove. Šta će žene imati u Džennetu? Datum kreiranja: 27. uvrstio je u vjerodostojne. s.Na pitanja odgovora doc. 55-56) Ukoliko se žena više puta udavala bit će sa svojim zadnjim mužem. da je rekao: ”Žena će biti sa svojim zadnjim mužem. a Allah. s. od njega se prenosi hadis ili dva. Muškarcima su u Džennetu obećane hurije.v.com Pitanje: Odgovor: Da li je potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu i nakon proučene dove sunnet? Potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu nije zabilježeno od Poslanika.” Predanja ovog hadisa šejh Albani ocijenio je slabim. Babu men refe‘a jedejhi fid-du‘ai ve meseha bihima vedžhehu i Ahmed u Musnedu. jer od onoga što ima na ahiretu. Pitanje: Odgovor: Žene koje uđu u Džennet bit će sa svojim muževima ukoliko su i oni Džennet uvedeni. jer. dizanja ruku pri dovi. 87. Treba naglasiti da su se mnogi islamski pravnici oslonili na spomenute hadise i na osnovu njih rekli da je potiranje propisano. 22-23) Oni će zajedno sa svojim suprugama uživati u Džennetu: ”Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima veseli i radosni.. (Vidi: Silsiletul-ehadis es-sahiha.” Isto se prenosi od Huzejfe da je rekao svojoj supruzi: ”Ako želiš da budeš moja supruga u Džennetu. 4/221. s.” (Er-Ra‘d.a.a.s. ”Kitabu ikametis-salati”.11. najvažnije je zaslužiti Allahovu. 145-146.š.a.” Ove hadise šejh Albani.v. Da‘ifu Suneni Ebi Davud. sigurno. žena će u Džennetu biti sa svojim zadnjim mužem sa dunjaluka. str. i činjenicu da im je on naredio da klanjaju onako kako vide njega da klanja. jer za uspostavljanje nekog ibadeta potreban je validan šerijatski dokaz. u tom pogledu preneseni su mnogi vjerodostojni hadisi.. oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni. 3/275-277.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 141 od 416 . Zbog toga je Allah zabranio Poslanikovim. nemoj se poslije mene udavati.a. na dunjaluku imaju samo imena i ništa više. edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov.a. suprugama da se udaju poslije njega jer će one biti njegove supruge u Džennetu.” (Medžmu'u fetava. nikom neće nepravdu učiniti. milost i ući u Džennet. dr.s.. a na okrenutih dlanova (ka zemlji). Treba znati da će čovjek drugačije razmišljati na ahiretu u odnosu na svoje razmišljanje na dunjaluku.) U svakom slučaju. posebno imajući u vidu njihovu revnost u slijeđenju Poslanika. Šukri H. br. ali oni nisu dovoljni kao dokaz (zbog svoje slabosti). Prenosi se da je Muavija ibn Ebi Sufjan zaprosio Ummu Derda pa ga je ona odbila rekavši da je čula kako Ebu Derda prenosi od Poslanika.v. u tom pogledu imamo hadis koji bilježe Ebu Davud u Sunenu. s.) Prema tome. upućuj je okrenutih dlanova (ka nebu).) Ibn Tejmijje veli: ”Što se tiče Poslanikova.” (Ja Sin.s. dž.s. Hadis koji prenosi Ibn Madždže glasi: ”Kada Allahu upućuješ dovu. na ahiretu će biti totalno prevaziđene. uprkos određenih primjedbi.2005 http://www. pa kada završiš potari njima svoje lice..š.v. tako da možemo vidjeti kako mnogi muslimani nakon dove potiru lice rukama. ”Kitabu-l-vitr”. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. uistinu. 22/519.s. Imajući u vidu da je Poslanik. Uzvišeni Allah kaže: ”. Ibn Madždže u Sunenu.novihorizonti. a što se tiče njegovog potiranja lica rukama. Mnoge stvari koje su bitne na dunjaluku.

Dakle. da se ne osamljuješ s muškarcima koji ti nisu mahrem itd. Amin! Pitanje: Radim u jednom velikom supermarketu u Sarajevu u kom se između ostalog prodaju alkoholna pića i cigarete. a šta ako stvarno tamo nešto bude? U stvari. da ih njome ne uznemirava. tj. nekih specifičnih okolnosti ne bi obuhvatao. Najbolje bi bilo da njega upitate ako je u životu. Datum kreiranja: 27. moralno je da mi kao muslimani ne budemo u bilo kom pogledu posrednici tom zlu. ako znamo da u duhanu čovjek nema nikakve koristi nego samo štetu. Što se tiče duhana. zbog. npr. Ukoliko pak imaš bilo kakav dodir s alkoholom preporučio bih ti da potražiš posao koji će ti dolikovati kao muslimanki.11. te zbog toga pokušava na razne načine da to zastrašivanje do ljudi ne dođe kako bi ljudi živjeli bezbrižno i ne bi razmišljali o ahiretu i Džehennemu. I najveći deklarisani nevjernik često se zapita. Da li je meni kao muslimanki dozvoljeno da tu radim? Odgovor: Ukoliko na radnom mjestu nemaš dodira s alkoholom. dr. jer ona ih ne ostavlja ravnodušnim. normalno je da ćemo se truditi da ne budemo posrednici u onome što je štetno za ljude. Ramić. tu je situacija znatno drugačija. majka svih zala. npr. Šukri H. tako da kada ih hodža podsjeti na Džehennem oni pokušavaju da ga spriječe da ih na tu istinu više ne podsjeća. Nadalje. čak ni najvećeg ateistu. jer mi muslimani smo svjesni koliko zlo alkohol nanosi ljudskom rodu.Na pitanja odgovora doc. Pretpostavljam da ga je i samog hvatao strah kada bi preslušavao hodžine hutbe. Pa čak i kad te taj hadis. dž. moralno bi bilo da kao muslimanka budeš što dalje od alkohola.š. šejtan zna da je metoda zastrašivanja džehennemskim patnjama vrlo uspješna u osvješćivanju ljudi.com Pitanje: Sekretar komunističke partije u našem selu zahtijevao je od našeg rahmetli hodže da ne vazi o Džehennemu? Zašto je on to radio ako u budući svijet nije vjerovao? Odgovor: Teško je pretpostaviti prave razloge za takav njegov postupak. Molim Allaha. ateista ni ne postoji.2005 http://www. onima koji pokrivaju istinu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. onda nema smetnje da nastaviš raditi taj posao. Dakle. jer bez obzira kako se čovjek deklarisao on ne može ostati ravnodušan nakon miliona pitanja koja svakog razumnog čovjeka kopkaju a koja se tiču njegova postojanja i onoga što dolazi nakon smrti. u računovodstvu. da nas sačuva džehennemske vatre i uputi na pravi put. Džehennemska vatra i džehennemske patnje nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim i bezbrižnim. istinski nevjernik. možda. jer bojim se da te ne obuhvati hadis u kom su prokleti svi koji imaju bilo kakvu vezu s alkoholom. da je alkohol. kako u hadisu stoji.novihorizonti. normalno pod uslovom da tvoj integritet kao muslimanke nije ugrožen. Međutim. kad se u njihovim dušama probudi vjera oni je potiskuju i pokrivaju. Kur‘an nevjernike naziva kafirima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 142 od 416 . jer ne postoje šerijatski tekstovi prijetećeg sadržaja kao u slučaju alkohola.

Na pitanja odgovora doc. prema riječima ove osobe. Ukoliko bi vlasnik firme dozvolio da ostvareni višak zadržiš tada ne bi bilo smetnje.2005 http://www. vjeruju da je on evlija i da njegova slika donosi berićet.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 143 od 416 . Smatram da je pitanje mahrema isto tako veliki problem. suočila sam se s problemom kad je ova sestra objesila o zid sliku šejha Nazima. bude dozvoljeno premještanje mezara. ostataka iz mezara. Šta mi vi savjetujete? Datum kreiranja: 27. Radim u privatnoj firmi na poslovima nabavke robe. Da li oni mogu izvršiti premještaj ostataka iz mezara? Odgovor: Da. dr. na što sam pristala.s. ponovo primijeniš čim ti to okolnosti dozvole. Ovdje boravim bez mahrema. Konkretno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ostataka umrlog koji se u njemu nalaze.š. Mislim da ti je to obaveza i u toj obavezi se moraš. tj. Pitanje: Odgovor: Savjetujem ti da poslušaš roditelje s nijetom da taj sunnet Poslanikov. razlog koji ste naveli dovoljan je da. a pravno pravilo kaže da čovjek kada mora izabrati između dva zla bira ono koje je manje. dž. Danas je rijeka tako blizu da je počela potkopavati mezar.com Pitanje: Studiram i radim u Njemačkoj. a Allah. Zbog toga ti predlažem da pošalješ svoje podatke Redakciji Novih horizonata kako bi ih objavili u nadi da ćeš upoznati nekog hairli mladića i udati se za njega te tako automatski riješiti probleme s kojima se trenutno suočavaš. Ona i mnogi drugi Nijemci koji su primili islam tog šejha slijede u svemu.v. u ime Allaha. Međutim. Da li mi je dozvoljeno taj višak zadržati za sebe? Roditelji su me istjerali iz kuće i rekli da se ne vraćam dok ne obrijem bradu. mezar će biti odnesen. Šukri H. Molim Allaha.11.a. da ti pomogne da na najbolji način prevaziđeš taj problem sa svojim roditeljima. Ako ovako nastavi.š. Ramić. Često ostvarim višak. Ovo ti preporučujem jer smatram da je prekidanje rodbinskih veza s roditeljima veće zlo od brijanja brade. s. tokom rata '42-'45 otac ove osobe je ubijen i sahranjen nedaleko od rijeke. Nadam se da ćeš ti svojim uzvišenim islamskim odnosom prema roditeljima uspjeti dokazati da griješe u tom svom postupku. Pitanje: Odgovor: Nije dozvoljeno da taj višak prisvojiš sebi jer si ga postigao radeći za firmu i u poslu za koji te firma plaća. To ćeš najlakše moći ostvariti ako i dalje ostaneš s njom. Pitanje: Zamolila me jedna starija osoba da se raspitam da li je dozvoljeno izvršiti premještanje mezara tj. po šerijatu. dž. strpiti. Da li mi savjetujete da ostanem s njom stanovati? Odgovor: Smatram da svojoj sestri Njemici trebaš pomoći da ispravi određena pogrešna vjerovanja. Jedna sestra Njemica predložila mi je da s njom stanujem.novihorizonti. najbolje zna.

ili tejemmumom.” (El-Ahzab. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ukoliko nije dozvoljeno šta da radi ako je to već učinila? Datum kreiranja: 27. Pitanje: Odgovor: Ispravno je da žena ne mijenja svoje prezime. biti pod abdestom.com Pitanje: Odgovor: Klanjao sam ikindiju i tek se sutradan sjetio da sam bio bez abdesta. ako ta procedura za nju ne predstavlja veliku poteškoću. između ostalog.11. savjetovao bih da to izmijeni.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 144 od 416 .2005 http://www.novihorizonti. Uzvišeni Allah kaže: ”Zovite ih po očevima njihovim. Ramić. Ukoliko je već uzela muževo prezime. Da li je ženi dozvoljeno uzeti muževo prezime.Na pitanja odgovora doc. kako bi se iz prezimena vidjelo da je udata i bračnom vezom vezana za drugu porodicu. Šukri H. dr. Da li sam dužan taj namaz naklanjati? Da. dužan si tu ikindiju naklanjati jer je uslov da bi namaz bio ispravan. 5) Iz praktičnih razloga smatram da je korisno da svome prezimenu žena doda i muževo. ako se abdest iz opravdanih razloga ne može uzeti. To je kod Allaha ispravnije.

Onoliko koliko svako od njih izvrši tu ulogu toliko i vrijedi i po tome se vrednuje. a i ako ne uspije bit će na dobitku. 12. Prije negoli postavimo pitanje ko je vredniji. eventualno. jer će za svoj trud biti nagrađena kod Allaha. a tek četvrti put otac. Sve dok je muž u islamu njegova supruga ne bi trebalo da razmišlja o razvodu. 5. i namaz obavljaju i zekat daju. Šukri H. Muhammed.š. na ženu tako gledaju možda je utjecaj kršćanskog učenja koje našu pramajku Havu optužuje da je navela Adema na grijeh te da je on zbog nje protjeran iz Dženneta. Treba naglasiti da je. Nadalje.s. tri puta je rekao majka. sačinjavaju kompletno ljudsko biće i da. i divne dvorove u vrtovima edenskim. dr. tek kada se te razlike sklope u jedan mozaik u stanju su. tek ukoliko se posmatraju zajedno sa svojim različitostima. El-Ahzab.v. dž. 73. a i savjest je neće peći.Na pitanja odgovora doc. dž.” (En-Nisa. da sebi traži selamet negdje drugdje. Uzvišeni Allah. zakonu.11.š. rekao je da će onaj ko odgoji troje ženske djece time zaraditi Džennet. 12. Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. 71-72) (Vidi također: En-Nur. preporučio bih svakoj muslimanki kojoj muž onemogućava da prakticira islam. Imajući u vidu različitost tih uloga. odredbi. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. 28) U nekim vidovima dao je prednost mušku: ”Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. kako na dunjaluku tako i na ahiretu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Činjenica je da muško i žensko. Što se tiče pitanja ko je vredniji. s. 228) Dužnost je poštivati taj zakon. prema zakonu. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 145 od 416 . Ukoliko se supruzi čini da će joj muž u Džehennem.. a u nekima prednost je dao žensku. da krene Pravim putem. nakon što izgubi nadu da bi se on mogao promijeniti i popraviti. samo. to će za nju biti dvostruki uspjeh. To razumijemo iz Allahovih. A Allah je silan i mudar. kao što je dužnost poštivati i zakone u kojima se daje prednost žensku. dž. održavati ljudski rod na Zemlji. a na upit jednog ashaba ko ima najveće pravo da mu on čini dobročinstvo. potrebno je postaviti pitanje da li muškarac i žena izvršavaju svoju koju im je njihov Uzvišeni Stvoritelj odredio. Ukoliko u tome uspije. ili je izišao iz islama. njihovu kompleksnost i težinu njihovo vrednovanje je različito. zbog grijeha koje čini. u mnogim vidovima izjednačio je muško i žensko: ”A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela.novihorizonti.com Pitanje: Odgovor: Zašto je žena predstavljena kao izvor zla? Da li je žena stvarno manje vrijedna od muškarca? Pogrešno je.” (El-Bekare. generalno. o ženi govoriti kao o izvoru zla. To što neki muslimani. da li joj se preporučuje da ga napusti? Datum kreiranja: 27. po islamskom učenju. El-Hadid. 35. Pitanje: Odgovor: Ja bih svakoj supruzi preporučio da. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga. po Allahovoj.2005 http://www. 31-32. osim ukoliko za to postoji šerijatski opravdan razlog. Ramić. prije svega. El-Feth. 19. Nuh. 34). a od nevaljalih odvraćaju. Dakle i muškarac i žena imaju svoje mjesto u životu na Zemlji i svako od njih se vrednuje po učinku u svome domenu. u kojima će vječno boraviti. muško za jedan stepen ispred ženska. riječi: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti.a. dž. uloži sve što je u njenoj moći kako bi pomogla mužu. Allah je doista silan i mudar. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen.š.š.. jer je dala od sebe što je bila u stanju. Poslanik. Nepoštivanje nekog od zakona dovodi do poremećaja i loših posljedica po čovjeka. po Allahovom. odnosno mušku.š. to zavisi od ispunjavanja date uloge koje svako od njih ima. roditelju svoje djece. uspjeh veliki biti!” (Et-Tevba. dž. to će doista.

Pitanje: Počinio sam blud sa djevicom prije negoli sam počeo prakticirati islam. a Allah. da žene same klanjaju u džematu. Molim Allaha.2005 http://www. najbolje zna. pokajete zbog grijeha koji ste počinili i da srčano nastojite ispuniti sve uslove da bi pokajanje bilo validno i primljeno kod Allaha. Ukoliko ne postoji tradicija. Taj rok mora biti: a) precizan i b) moguć. s obzirom da je mehr posljedica bračnog ugovora te čim taj ugovor stupi na snagu stupaju i njegove posljedica. iako je počela klanjati. ženski džemat. s.š. vaš postupak je ispravan. dž.v. Lijepo je (mustehab) da žene i kada su same klanjaju u džematu. bez obzira što ugovoreno vrijeme nije isteklo. tada se mehr treba odmah. Drugo. dž. Ramić. 6/405) Prema tome. čitajući islamsku literaturu nigdje nisam naišla da su to činile žene u vrijeme Poslanika. dozvolio je Ummi Vereka da bude imam ženama u svojoj kući. u ugovoru specificira vrijeme isplate.11. dž. još uvijek nije spremna da se pokrije. dužnost je pridržavati se tog roka. Es-Sunen el-Kubra. isplata mehra postaje obavezna istog momenta.š.š. U slučaju da neki od ta dva uslova nije ispoštovan. a ne ispred safa. Napominjem da se mi dobro slažemo i da nemamo drugih problema.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 146 od 416 . da se iskreno Allahu. da je ona predvodila džemat kao imam s tim što je stajala u prvi saf. Ukoliko se. Babu imametin-nisa.com Pitanje: Mi žene često klanjamo u džematu tako što jedna od nas kao imam predvodi džemat. Prenosi se od Aiše. Da li je naš postupak ispravan? Odgovor: Da.s. 1/139. da vas u vjeri učvrsti i da budućoj supruzi mahramu omili. preporučujem vam da se odmah vjenčate jer će te tako posljedice vašeg grijeha umanjiti. zahvaljujete na uputi koju vam je dao i treće. Amin! Pitanje: Odgovor: Ukoliko u bračnom ugovoru nije specificirano vrijeme kad se mehr ima isplatiti u cjelini ili djelimično.a. dr. Naravno. (Ebu Davud. pak. dž. Šta nam savjetujete? Odgovor: Savjetujem vam. ima svoje utemeljenje.š. vlasnik mehra tj.a. dž.š. da učini vaše pokajanje iskrenim.s. dž. Musned. To me sprečava da donesem odluku da se sa njom oženim. Sunen.Na pitanja odgovora doc. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. prije svega. supruga ima pravo da ne zahtijeva trenutnu isplatu mehra. Ahmed. a u bračnom ugovoru nije ništa specificirano.š. tj. Kada je suprug dužan isplatiti vjenčani dar (mehr)? Datum kreiranja: 27. tada se kao mjerilo uzima tradicija (‘urf) jer tradicija ima snagu uslova (šarta) pošto pravno pravilo glasi ”el-ma‘rufu ‘urfen ke-l-mešruti šartan”. Međutim. (Vidi: ElBejheki. Šukri H. isplatiti. s. tada se smatra da vrijeme nije ni određeno i u skladu s tim se postupa. Tako je radila i majka pravovjernih Ummu Seleme. ”Kitabus-salati”. Ukoliko prije isteka roka muž da razvod ženi ili umre. r. savjetujem vam da se puno Allahu.novihorizonti. Sada želimo da se uzmemo. a Allah. nakon sklapanja braka. najbolje zna. ali ona. 3/131) Isto tako Poslanik. majke pravovjernih.v.a.

Naime.. je rekao: ”Nema dvaju vitara u toku jedne noći. Čuo sam da jedna djevojka ima namjeru da se uda. Ne smije biti osamljivanja. s. Osim toga. ni kriva ni dužna. želim da umanjim mogućnost manipulacije s pitanjima i odgovorima na njih. to upoznavanje treba da bude u skladu sa šerijatskim propisima. Sunen. dž.a. ali ja se nadam da je neobjavljivanje imena ispravnije i bezbolnije. po mogućnosti. Dakle.. Prije svega. nema smetnje da odeš u tu džamiju kako bi dotičnu djevojku vidio i eventualno se sa njom upoznao.” (El-Isra. za to nema zabrane.com Pitanje: Odgovor: Zašto ne objavljujete imena osoba koje vam postavljaju pitanja? Imena ne objavljujem iz više razloga. niti bilo čega što bi bio korak ka nemoralu s obzirom da je svaki korak ka nemoralu zabranjen. ”Kitabu kijamil-lejli vet-tetavvu‘”.” (Tirmizi.v. Ebu Davud. Prema tome. počesto ne bih mogao udovoljiti tom kriteriju. br. Nesai. najbolje zna. može naći u nezgodnoj situaciji.š.v.a. Ukoliko se sa njom upoznaš. 1439) Pitanje: Odgovor: Prije stupanja u brak nužno je da se budući supružnici upoznaju. ”Kitabus-salati”. Mogu li otići u džamiju u kojoj ona klanja s namjerom da se sa njom upoznam? Da li se može klanjati noćni namaz nakon što se klanjaju vitre? Datum kreiranja: 27. bilo bi lijepo da osoba nastoji da vitr-namaz bude zadnje što klanja u toku noći. Ono što je zabranjeno u tom pogledu jeste da se dvaput u toku noći klanjaju vitre. Preporučio bih vam da to upoznavanje.s. 470. 32) Imam nijet da se ženim. dr. Sunen. Pitanje: Odgovor: Da.s. Poslanik. Šukri H. preporučujem da o svim relevantnim pitanjima u vezi sa vašim budućim životom iskreno i dostojanstveno porazgovarate. bude uz znanje njenih roditelja. tako da. To je preporuka Poslanikova. br. Znam da bi bilo interesantnije kada bi se znalo ko i odakle pita.Na pitanja odgovora doc. Mnoga pitanja su anonimna. Uzvišeni Allah kaže: ”I nemojte se približavati bludu. raspitaš o njoj kako bi mogao procijeniti da li vrijedi taj korak činiti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 147 od 416 . ”Kitabus-salati” br. i da bude u granicama stvarne potrebe.2005 http://www.s. 1661. Sunen. nakon vitr-namaza mogu se klanjati nafile. a ako se desi da nekad nakon vitara htjedne klanjati nafile. puno pitanja koja dolaze ponovljeno je. Naravno. a Allah.11. prije nego što učiniš taj korak. ali u različitim formama. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. može biti da je ime izmišljeno ili pak istinito i da se podudari s imenom neke osobe koja se. s. s.novihorizonti.a. Nadalje. koji je nastojao da vitr-namaz uvijek bude zadnje što klanja u toku noći. osoba koja postavlja pitanje može ponekad željeti da tim pitanjem i odgovorom postigne određeni cilj i ako se njeno ime ne spomene mogućnost manipulacije postaje manja. Preporučio bih ti da se. jedino što se time ne slijedi pretežna praksa Poslanikova. Kada ne spomenem ime.v. tada više osoba može sebe naći u pitanju i odgovoru tako da će korist biti veća.

11. Taj status on stiče. Pitanje: Odgovor: Ukoliko u nagradnoj igri moraš kupiti novine da bi dobio kupon. Da li je on u pravu? Da li je dozvoljeno učestvovanje u nagradnim igrama slanjem kupona iz novina s obzirom da se tu ne traži nikakvo znanje nego samo slanje kupona? Da li muškarci mogu stavljati surmu kao i žene? Datum kreiranja: 27. Ebu Davud. Time se ta igra pretvara u kocku . Ramić. Kitabut-tibb”. Pitanje: Odgovor: Nazivanje selama je sunnet. a Allah. jer je surma vid ukrasa. čim sklopi bračni ugovor sa njenom kćerkom. ukoliko ne postoji nešto drugo zbog čega bi to bilo zabranjeno. Vaš imam je u pravu. 2/1156. s obzirom da se kroz kocku uzima tuđi imetak bespravno. dr.a.Na pitanja odgovora doc. Prema tome. s. nema smetnje da im se nazove selam naglas pri ulasku i izlasku iz džamije. S druge strane. ali ne glasno da svi čuju. Naš imam je zabranio nazivati selam pri ulasku i izlasku iz džamije. ili nešto čitaju i prisiljavati ih da im uzvraćaju selam. samo vam još treba pojasniti da se selam pri ulasku i izlasku iz džamije može nazivati.š. Sunen. uče Kur‘an.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 148 od 416 . a Allah. a čiji zet ne poznaje ili ne prakticira islam. koja jača vid.v.š. ukoliko će oni koji ulaze u džamiju nazivanjem selama naglas ometati one koji klanjaju. 2/336. ”Kitabut-tahare”. najbolje zna. (Vidi: Ibn Madždže. Isto tako. nego da ga čuju samo oni koje tim selamom neće omesti u nekom korisnom poslu.com Pitanje: Odgovor: Da li je punici dozvoljeno biti bez mahrame pred svojim zetom i smije li se s njim osamljivati? Zet je mahrem svojoj punici. Šukri H. Pitanje: Odgovor: Stavljanje prirodne surme (antimona) ar. ako prisutni u džamiju sjede i pričaju. ne bih preporučio da se sa njim osamljuje. Treba još skrenuti pažnju da surma koja nije prirodna može izuzetno štetiti vidu i takvu surmu zabranjeno je koristiti. po mišljenju većine uleme. dž. O tome govori 23. tada nema smetnje učestvovati u nagradnoj igri.lutriju. a to je zabranjeno. najbolje zna. 1/121. nema smetnje da punica bude bez mahrame pred svojim zetom. ili pak ne poštuje šerijatske propise. 1157.s. ne dotične novine. 1/8. jer kupovinom novine učestvuje se u nagradnom fondu. ”Kitabul-libas”. 373) Preporuka je opća i nisu specificirani muškarci niti žene. naravno. ismid.novihorizonti. a odgovaranje na selam vadžib (dakle obaveza). u takvoj nagradnoj igri nije dozvoljeno učestvovati ako nagradu obezbjeđuju te novine. ajet sure En-Nisa. je sunnet. ”Kitabut-tahare”. nema smetnje da kad neko uđe u džamiju i vidi svoga ahbaba kako sjedi i ništa ne radi da mu priđe i nazove selam onoliko glasno kako može da ga čuje ne ometajući one koji klanjaju ili uče Kur‘an. Ženama koje ne nose nikab grijeh je stavljati surmu kada se pojavljuju na javnim mjestima. Poslanik. koja je u mlađim godinama. u više hadisa preporučio je da se surma stavlja i to neparan broj puta. kao što nema smetnje da se sa njim osamljuje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Prema tome. dž.2005 http://www. to treba zabraniti. Onoj punici. Sunen. U slučaju da treća strana obezbjeđuje nagrade.

Npr. po tumačenjima mnoge uleme. najbolje zna. Poslanik. svoju porodicu. Što se tiče izvlačenja. prijatelje. kasetom ili novcem. Da li je dozvoljeno zadati djeci u nižim razredima da nacrtaju npr. dr. Pitanje: Jedan čovjek dobio je na lotu nekoliko miliona. siri itd. Odgovor: Smatram da nema smetnje da daš djeci da crtaju. neće s parama koje daje prodavcu preći njegov grijeh. bi. Grijeh vezan za te pare ne prenosi se s njima.. Jedini način da se on tog grijeha oslobodi jeste da taj novac da u humanitarne svrhe. Šukri H. tri tačna odgovora nagradi knjigom. Odgovor: Tačno je da su te pare haram. a moraju se obraditi te nastavne jedinice. ali one su haram tom čovjeku koji ih je na lotu dobio.š. Ona koja bi bila izvučena išla bi s njim. Meni je sumnjivo izvlačenje dobitnika da ne bi bilo kao igre na sreću!? Ima li šerijatska prepreka za organizovanje takvog takmičenja? Odgovor: Nema zapreke za organizaciju takvog takmičenja. Molim vas da mi odgovorite na to pitanje i da me posavjetujete kako da se ponašam u takvoj situaciji. nego grijeh ostaje kod njega. a ne učesnici u takmičenju. smatram da mu to treba omogućiti.š. nego ostaje kod njega. Neka vas Allah nagradi.s. tako što na postavljena pitanja pošalju svoje odgovore a komisija ili odbor džemata izvlačenjem npr. dž. tj. kada on u prodavnici s tim parama nešto kupi. dakle na izradu kipova u liku ljudi i životinja. bilo istom ili različitom nagradom. jer su te pare haram. odnose na izradu likova koji imaju hlad. najbolje zna. Pitanje: Predajem vjeronauku. dž.2005 http://www.v.11.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da li bi to bilo halal? Naš hodža kaže da on u toj džamiji ne bi htio biti imam. kada hoće krenuti na put bacao kocku između svojih žena. ni to nije problematično. Kad bi on htio dati donaciju i postati vakif.Na pitanja odgovora doc. jer se hadisi koji govore o musavvirinima. Ramić. s. kako da obradim te i njima slične nastavne jedinice. a Allah.a. U našem džematu traje akcija prikupljanja priloga za izgradnju džamije. s obzirom da djeca na početku prvog razreda ne znaju pisati. a Allah. jer je bacanje kocke šerijatski validno i koristi se u svim situacijama kada više osoba ravnomjerno polažu pravo na istu stvar.com Pitanje: Zanima me je li halal sljedeći način nagradnog kviza: učesnici u kvizu takmiče se iz znanja o islamu. Ukoliko hoće da taj novac da za izgradnju džamije. džamijski odbor. Datum kreiranja: 27.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 149 od 416 . s obzirom da fond nagrada daje treća strana tj.

Ukoliko bi čovjek vjerovao da kucanje u drvo ili pomicanje s mjesta pomaže u ostvarivanju dobra ili otklanjanju zla to bi mogao biti najveći grijeh – širk. Tim putem krenule su mnoge velike industrije mesa u Evropi kao što je Doux itd. pobrinu da proizvedu proizvode koji će zadovoljavati njihove potrebe. udarcem u glavu itd. po mogućnosti. To je od obostranog interesa. isteče tridesetak litara krvi više u odnosu na goveče koje je ubijeno strujom.š. Ako znamo da krv u sebi nosi sve što je nezdravo u organizmu (zato se meso koje nije zaklano po šerijatu daleko brže kvari). Kada dvojica zakasne na džumu. i ja sam čitao o tome u dnevnoj štampi. jer vide budućnost u proizvodnji zdrave hrane. dok je goveče pri punoj svijesti. Ukoliko se očekuje da će ih neki fond usmjeriti ka proizvodnji alkoholnih pića i tome slično u takav fond ne bi bilo dozvoljeno ulagati svoje certifikate. ali u one fondove za koje se očekuje da će svoje investicije usmjeriti u ono što je halal.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 150 od 416 . Pitanje: Odgovor: Da.11. i dova lijepog sadržaja.Na pitanja odgovora doc. kada se čuje lijepa vijest.2005 http://www. Ramić. jer bi to bilo pridruživanje Allahu. No bez obzira na to mesnati proizvodi Lijanovića i ostalih proizvođača koji ne kolju životinje u skladu sa šerijatskim propisima nisu halal. dozvoljeno je ulaganje certifikata.. to nema utemeljenja u šerijatu. dakle presjecanjem krvnih žila na vratu. Pogrešno je certifikate prodavati u bescijenje. Ispravno je da se. Dovoljno je kazati da iz goveda zaklanog na šerijatski način.š. zamoli da nas sačuva tog zla i takvog iskušenja. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Datum kreiranja: 27. podne namaz klanjati u džematu. da li će podne namaz klanjati u džematu? Da li je dozvoljeno ulaganje certifikata u investicione fondove i da li je dozvoljeno prodavanje certifikata u bescijenje? Kod nas je običaj da se kad se čuje lijepa vijest. Preporučio bih Lijanovićima i ostalim proizvođačima da se. a kada se čuje ružna vijest da se Allah.com Pitanje: Odgovor: Čuo sam da u goveđim salamama koje proizvode Lijanovići ima svinjskog mesa. dž. dr. a po islamu zabranjeno je imetak rasipati.š. Šukri H. s obzirom da se sve odvija po Njegovoj volji. Pitanje: Odgovor: Ne. onda možemo zamisliti kako izgleda meso u kom ostane tolika količina krvi. a hrana pripremljena po šerijatskim propisima ima najviše standarde u tom pogledu. Pitanje: Odgovor: Da.novihorizonti. a ne zbog toga što je neko kucnuo u drvo ili se pomakao s mjesta. dž. Certifikate je dužnost iskoristiti na najbolji način i haram ih je upropastiti jer je to imetak. kucne u drvo ili pomakne s mjesta. dž. oni će. u interesu zadoljovanja kupaca koji prakticiraju islam. Da li je to tačno? Da. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. uputi zahvala Allahu.

dr. najbolje zna. a Allah.novihorizonti. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. Šukri H.š. a zabranjeno je muktediji učiti kada imam uči naglas. Pitanje: Odgovor: Ukoliko je ta stipendija dobivena na legalan način ne vidim razlog da tu postoji bilo kakva smetnja.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 151 od 416 . Da li je ispravno otići na hadž novcem ušteđenim od stipendije u nemuslimanskoj zemlji? Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.Na pitanja odgovora doc.com Pitanje: Odgovor: Da li muktedija treba učiti na namazima na kojima imam uči u sebi? Ispravno je da i muktedija uči kada imam uči usebi ili kada imam napravi stanku u namazima u kojima uči naglas.

jer sve to dolazi u sukob sa mojom spoznajom da Kur‘an mogu učiti samo čiste osobe. Iako je učio određene dove iz zbirke. a Allah. Te osobe. ponekad čak i nelogične. a koriste se dovama. Npr. ne klanjaju itd. a ode na svojim nogama.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 152 od 416 . njegovi pacijenti tvrde da su oduševljeni tretmanom. dž. da izgone džine. nagradi za vaš trud! Odgovor: Da bi se odgovorilo na vaše pitanje bilo bi potrebno daleko više prostora od onog koji ova rubrika dozvoljava.š. prije liječenja klanja dva rekata i tome slično. Čini mi se. salijevanjem strave itd. dž. uz Datum kreiranja: 27. ne upućuje dove Allahu. kao što je liječenje bioenergijom. Vjerovatno vam je poznato da se u skoro svim medijima non-stop vrte oglasi o osobama koje liječe alternativnom medicinom ”sve vrste bolesti”.š. zatim neke kristale.š.Na pitanja odgovora doc. uče sure iz Kur‘ana. da odgovore na upit ”ko te je poslao” i spomenu osobu koja je sihr napravila itd. nadari pojedine osobe da bioenergijom liječe druge. ne klanjaju Njemu.. Desi se da pacijent dođe u kolicima. obrazujem u islamskim znanostima i da spoznam svoga Stvoritelja Allaha. dove. psuju. kao uslov za suradnju. svoju bioenergiju i vidovitost. Ja sam inače diplomirani inžinjer elektrotehnike. da mnogi padaju u trans tokom liječenja. otkrivaju tajne itd. ustvari. vidovitošću i salijevanjem strave. Zbunilo me da je koristio zbirku dova. sposobnost i one osjećaju da su u stanju da liječe. Isto tako.com Pitanje: Dozvolite mi da vam se putem E-maila obratim u želji da mi. One. Jedan parapsiholog liječio je moju rodicu. pod abdestom. liječenjem bioenergijom. Uprkos svemu. U posljednje vrijeme sam okupiran alternativnom medicinom tj. Ne treba da nas zavara ako te osobe budu uspješne u liječenju. I one. džin napao neku osobu pa je ta osoba postala paralizovana. dž. shodno vašim mogućnostima. Osobe koje surađuju sa šejtanom i lošim džinima prepoznat ćemo po tome što krše šerijatske propise: npr. ajetima. Neka vas Allah. iskušenja na koja nailazim sve su veća i veća. skidaju sihire i otkrivaju počinioca. parapsihološkim tretmanima. ono što danas nazivamo alternativnom medicinom nije uvijek grijeh. Tako možemo vidjeti da osobe koje se bave alternativnom medicinom čine određene grijehe. Ukoliko je npr. Treba istaći da. samo znaju da kada urade nešto (uglavnom se radi o određenim velikim grijesima) dolazi im određena energija. sihirbaz (koji se predstavlja kao alternativni medicinar) uspjet će je izliječiti jer će ga džin poslušati i napustiti tu osobu. klanjaju dva rekata prije liječenja itd. vidovitošću. da povraćaju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. Dalje. povezano sa lošim džinima. Nastojim svakim danom da se uz stručno obrazovanje. Ovdje je potrebno posebno naglasiti da sva izlječenja u kojima su uspješni sihirbazi mogu se. vidio sam kako rade one osobe koje salijevaju stravu i iz figurica čitaju sudbinu. ponekad.š. Ramić. s islamske tačke gledišta.novihorizonti. piju. Ipak. nego svojim džinima i šejtanima koji im pomažu. a osoba koja se takvom medicinom bavi nije sihirbaz. tada je ta medicina dozvoljena. također. Jednom sam prisustvovao takvom liječenju.š. jer ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. ili će ga on preko drugih džina s kojima surađuje na to prisiliti. dž. da čine određene velike grijehe među kojima su i oni koji izvode iz vjere.11. pojasnite par stvari koje me muče već duže vremena. To znamo po tome što loši džini postavljaju ljudima. nisam vidio da uzima abdest. pošto im suradnja s džinima omogućava tu uspješnost. najbolje zna da je većina onoga što u naše vrijeme nazivamo alternativnom medicinom. nelogično je da osoba koja inače ne klanja koristi pri liječenju ajete. Da li je moguće da Allah.2005 http://www. a u pauzama liječenja često je u razgovoru koristio psovke. Šukri H. parapsihološkim tretmanom. osobe koje se bave alternativnom medicinom ne znaju da im ta snaga i sposobnost dolazi od džina. snaga. ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. Na osnovu svega viđenog ostajem zbunjen. jednostavno. dr. Međutim. mogu ukratko kazati da alternativna medicina može biti prihvatljiva.

r. dž. pružile budućim mladama sve potrebne informacije o bračnom životu. jer ko nema stida nema ni vjere. Doduše. Ibn Madždže.Na pitanja odgovora doc. Općenito.11. Poglavlje o braku. postići i na halal način..2005 http://www. i ne prilazite im dok se ne okupaju. treba znati da stid ne smije čovjeka sprečavati da nauči potrebne šerijatske propise. Muharema Štulanovića ”Liječenje Kur‘anom”. A kada se okupaju. i vi njivama svojim prilazite kako hoćete. jer možda laže. dr. Mi i u našoj sredini imamo one koji liječe u skladu s Kur‘anom i sunnetom.. br. Reci: ”To je neprijatnost. Aiša. te zbog toga o tome treba govoriti. Dokazi koje ja poznajem govore da je zabranjeno općenje za vrijeme hajza i odnos u anus (čmar).com Allahovu. Treba istaći da džinu koji progovori iz osobe ne treba uvijek vjerovati. U isto vrijeme.v. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio.) Tako su mufessiri protumačili ”prilaženje” koje se spominje u sljedećem ajetu: “Žene vaše su njive vaše. je rekao: “Zaista se Allah ne stidi istine (ovo je rekao tri puta). Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (Sahihu-l-Buhari. a intimni život u braku je vjera.” (Kur’an.” (Ibn Madždže. Molim vas da nešto o tome napišete.s.š. organizuju redovne kurseve za buduće mlade i mladoženje na kojima bi muslimanke koje poznaju medicinu i šerijatsko pravo. 222) Poslanik. Njih ćemo prepoznati lakše ukoliko pročitamo knjigu Vehida Abdusselama Balija ”Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza” i mr.novihorizonti.a. 634) Novine kao javno glasilo ne pružaju odgovarajući ambijent da bih mogao o spomenutoj temi detaljno pisati. II:223) Svi oni se slažu da je odnos dozvoljen samo gdje je ”plodna njiva”. Odgovor: Sve što je vjera (din) nije i ne smije biti tabu tema. s.” (El-Bekare. Musliman treba da se stidi onoga što je grijeh. bilo direktno ili indirektno. Muslimani i muslimanke dužni su propise o tome naučiti kako bi ih se u bračnom životu mogli pridržavati. nemojte imati odnos u anus sa svojim suprugama. Šukri H. mogu da kažem da su muž i žena jedno drugom halal. Sunen. o tim pitanjima treba govoriti u odgovarajućem okruženju i na pristojan način koji dolikuje muslimanima. Ako je džin učinio takav grijeh i ušao u čovjeka on je sigurno spreman i da slaže kako bi napravio još veći nered. vodeći računa o adabima i stidu. Datum kreiranja: 27. Ne bi bilo loše kad bi se odgovarajući kursevi održavali i za svekrve. Stid ih nije spriječio da uče i razumiju vjeru. u pravom islamskom okruženju. Zabranjeno im je samo ono što je Zakonodavac zabranio. Uzvišeni Allah kaže: ”Pitaju te o mjesečnom pranju. jednom prilikom je rekla: ”Da se Allah smiluje ensarijkama. ”Kitabut-tahareti ve suneniha”. pomoć. 1914. Sjećam se kako je britanska kraljica Elizabeta II bila zadivljena kada je vidjela stručne kurseve za buduće mlade i mladoženje u Maleziji. hvaleći ensarijke. ”Kitabu-l-‘ilm” kao mu‘allek.” Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. Sunen. Pitanje: Za većinu muslimana pitanja koja se tiču intimnog odnosa u braku su nepoznanica pošto je to pitanje tabu tema u islamu. br. jer puno problema u porodici nastaje upravo zbog nesnalaženja svekrve u svojoj ulozi. Koristim priliku da istaknem potrebu da institucije koje rade na edukaciji muslimana.a. a na sličan način bi potrebne informacije mogle dobiti i buduće mladoženje. tu prije svega mislim na institucije Islamske zajednice. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 153 od 416 . Tom prilikom je svome ministru vanjskih poslova rekla kako bi tako nešto trebalo organizirati i u Velikoj Britaniji.

Pitanje: Odgovor: Ukoliko za to postoji potreba. s.s. rekao je beskoristan govor (lagv). dr. a Allah. ako postoji potreba. ili da ih odjene.š. niti njegovih ashaba. ako osoba ne smatra da se tako hutba mora završavati. Šukri H.2005 http://www. a Allah. Pitanje: Odgovor: Iz hadisa koji glasi: ”Ko kaže šuti dok imam drži hutbu. a ako nisi u stanju ni jedno ni drugo tada si dužan postiti tri dana uzastopno. Kada imam završi hutbu i počne silaziti sa mimbere da li je tada dozvoljeno razgovarati? Pročitao sam u časopisu ”Hilal” da je završavanje hutbe sa ajetom ”Innellahe je‘muru bi-l‘adli ve-l-ihsani. najbolje zna.a. Pitanje: Odgovor: Da. prekrši zakletvu.com Pitanje: Odgovor: Ukoliko neko.. Prema tome. Sunen.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Dozvoljeno je poselamiti se poslije namaza. pa je ponekad završi tako. dž. bilo svjesno ili nesvjesno. osoba koja to učini dužna je da nahrani deset siromaha. br.s. s.a.11.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. tako da ustrajavanje u tome može uzrokovati da se to pretvori u novotariju.” novotarija (bid‘a).com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 154 od 416 . Da li je to tačno? Da li je dozvoljeno klanjati džuma-namaz u džamiji u kojoj se ne klanja pet dnevnih namaza? Da li je poslije namaza dozvoljeno poselamiti se sa džematlijama? Da li je trgovcu grijeh prodati robu kupcu ako zna da je kupac digao od banke kamatni kredit? Datum kreiranja: 27. nema smetnje da se nešto kaže dok imam silazi sa mimbere. dž. Pitanje: Odgovor: Smatram da trgovcu nije grijeh.š. Ramić. jer to nije bila praksa Poslanikova. ”Kitabu-l-džumu‘a”.” (Tirmizi. a Allah. najbolje zna. ponekad drugačije. nema smetnje da se džuma-namaz klanja i u toj džamiji.v. Dakle. najbolje zna. šta je po šerijatu obavezn da učini? Kršenje pravnosnažne zakletve. Međutim. O tom kefaretu govori 89 ajet sure ElMaide.. ustrajavanje u tome i smatranje da tako uvijek treba hutbu završavati je novotarija. zahtijeva kefaret (otkup).. jer se grijeh ne prenosi s parama.. ali poselamljivanje svih sa svim poslije svakog namaza nije bila praksa Poslanikova.v.Na pitanja odgovora doc. dž. tada to nije novotarija. zbog zaborava. nego ostaje kod vlasnika tih para. 512) Iz toga proizilazi da čim imam završi hutbu zabrana razgovora prestaje.

” (Allahu. da li oni čine blud i ako se dijete rodi da li je vanbračno? Odgovor: Svaki odnos prije sklapanja braka ili pak prije objavljivanja javnosti o stupanju u brak je grijeh i smatra se nemoralom sa svim posljedicama koje nemoral po šerijatskim propisima za sobom povlači.a. Sunen. Sada ta košulja vrijedi dvadeset maraka.v. osoba kojoj se nešto svidi kod druge osobe treba joj dovu proučiti kako bi je zaštitila od svoga uroka. Pitanje: Odgovor: O ovom pitanju muslimanska ulema nema jedinstven stav.a. Ukoliko želiš. Pitanje: Odgovor: Treba mu proučiti dovu: ”U'izuke (za žensko u‘izuki) bi kelimatillăhit-tămme min kulli šejtănin ve hămme ve min kulli ‘ajnin lămme.s. br. a. ali ti on ne mora dati više od iznosa za koju može košulju kupiti.novihorizonti. Sunen.11.s. s.) (Tirmizi. Šukri H. Prema tome. svojim unucima Hasanu i Husejnu i govorio da ju je i Ibrahim. ako ga klanjaju s nastupom zore. br. On je učio dovu za svoj ummet govoreći: ”Allahumme barik li ummeti fi bukuriha.s. (Vidi: Ebu Davud. Postoji li kumstvo u islamu.Na pitanja odgovora doc. Da li će on meni platiti 30 ili 20 maraka. ”Kitabus-sunne”.com Pitanje: Ako je brak ugovoren i budući muž i žena otpočnu bračni život prije vjenčanja i objelodanjivanja njihovog braka. Pitanje: Odgovor: Kumovanje ne postoji u islamu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 155 od 416 . tj.š. dž. jer je Poslanik. učio svojim sinovima Ismailu i Ishaku. To je posebno važno za osobe koje su urokljive. kupit će ti je. to su neislamski običaji. kad se dijete obrezuje ili mu se kosa prvi put šiša da onaj ko to radi postaje kum? Šta treba učiti da bi se dijete zaštitilo od uroka? Bratu sam posudio košulju koju sam platio 30 maraka i on ju je oštetio. Da li je bolje sabah-namaz klanjati s nastupom zore ili pred izlazak sunca? Datum kreiranja: 27. s. najbolje zna. 1212) Pitanje: Odgovor: On će tebi vratiti istu košulju. Sunen. Dakle. bilo da je nađe jeftinije ili skuplje u odnosu na iznos koji si ti za nju platio.2005 http://www.v. Ramić. br. daj berićet mome ummetu u ranjenju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 2060) Ovu dovu učio je Poslanik. Smatram da je za one koji će poslije sabaha spavati. a Allah. dr. ”Kitabut-tibb”. preporučio da se poslije sabaha ne spava. 4737) Isto tako.” (Tražim zaštitu za tebe Allahovim savršenim riječima od svakog šejtana i otrovnih životinja i insekata i od urokljiva oka.” (Tirmizi. ”Kitabu-l-bujū‘”. Te običaje naši muslimani su preuzeli od svojih komšija nemuslimana. bolje sabah klanjati pred izlazak sunca i ne spavati. ti možeš uzeti i novac.

Šukri H. On traži da mu pošaljem svoju fotografiju. ni za koga. ukoliko putuje prevoznim sredsvom i nema potrebne uslove da klanja kad hoće. te da ne donosite odluku o ženidbi i udaji dok se dobro. Da li da tako klanjam ili da klanjanje podne namaza ostavim za kasnije? Odgovor: Ukoliko nemaš mogućnosti da podne klanjaš u podnevskom vremenu sastavi ga s ikindijom u ikindijskom vremenu. struju nije dozvoljeno krasti! Krađa se smatra velikim grijehom i musliman ne smije biti od onih koji tuđu imovinu bespravno prisvajaju. Pitanje: Odgovor: Ne. Pitanje: U vrijeme podne namaza sam na poslu. bilo krađom ili na neki drugi bespravan način. jer je Poslanik. Pitanje: Odgovor: Nema smetnje da se nazove selam dok uči ezan. Pitanje: Odgovor: Putnik je dužan predviđene namaze skraćivati. a gdje nepravda zavlada tu nema sreće ni rahatluka. Smijem li to uraditi? Odgovor: Savjetujem mu da on dođe i tebe vidi.v. zavladat će nepravda. jednu s mahramom i jednu bez mahrame. Međutim. Ja bih savjetovao svima da iskoriste sve institucije i dozvoljene načine da se bore kako bi cijena struje i ostalih proizvoda bila realna tako da potrošači ne plaćaju proizvode više negoli vrijede. Mogu ga obaviti ali uzimajući tejemmum i klanjajući sjedeći. Ramić. jer to ne ometa čovjeka da ponavlja riječi za mujezinom i da nakon ezana prouči za tu priliku predviđenu dovu. u granicama šerijatskih propisa. ja bih uvijek preporučio da takav putnik predviđene namaze sastavi.2005 http://www. s.Na pitanja odgovora doc. bolje je svaki namaz klanjati u njegovu vremenu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 156 od 416 . dr. Ukoliko ne bude te borbe. ne upoznate. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Pitanje: Dopisujem se sa svojim mladićom i imamo se namjeru uzeti. Što se sastavljanja tiče.11.s.novihorizonti. ukoliko ne bude permanentnog naređivanja dobra a odvraćanja od zla. onako kako je šerijatom propisano. Da li je putnik dužan sastavljati namaze i hoće li namaze skraćivati? Da li je dozvoljeno krasti struju? Je li dozvoljeno nazvati selam dok se uči ezan? Datum kreiranja: 27.a. uvijek na putovanju četvororekatne namaze skraćivao. jer je u tome velika olakšica.

ali bih vam ja preporučio da stavite staklenu pregradu tako da žene vas mogu vidjeti a vi njih ne možete. dž. te prema tome nema potrebe da se poslije džume klanja podne namaz. a ne onoga što je dobro i korisno.novihorizonti. međutim šejtan čovjeka zavodi na različite načine. najbolje zna.s. Sramota me otići u džamiju među braću muslimane. Smatram da uslovljavanje da hatib ima idžazetnamu od halife nema utemeljenja u šerijatu. Ukoliko nemate mogućosti za takvu pregradu stavite neki paravan.11.” (Buhari. 5889) Od kada datira obrezivanje (sunećenje) muške djece? Zašto džuma na Balkanu ima šesnaest rekata? Kako da najbrže naučim klanjati. To znamo iz hadisa koji govore o sunenu-l-fitre. ukoliko je sposoban da gleda najbolji interes svoje kćeri. Ukoliko ne zna da gleda što je za nju najbolji interes tada će se to pravo prenijeti na brata.š. posebno u ova naša vremena kada ljude i najmanja sitnica može da dekoncentriše i pokvari mu namaz. pa tako ih navodi da se stide onoga što nije grijeh.com Pitanje: U našem džematu u Njemačkoj pojavio se izvjestan problem. Ramić. Pitanje: Odgovor: Obrezivanje muške djece prirodni je Allahov.Na pitanja odgovora doc. Stvar je u tome da muslimani na Balkanu poslije klanjanja dva rekata džume-namaza klanjaju podne-namaz pod izgovorom da postoji mogućnost da džuma nije valjana s obzirom da nema halife koji bi hatibu dao idžazetnamu. Da li se takva pregrada mora praviti u džamiji? Odgovor: Takva ograda se ne mora praviti u džamiji. dr. Pitanje: Odgovor: Obrati se imamu i zatraži od njega da ti pomogne u tom pogledu. a ne da se stide onoga što je grijeh. skidanje dlaka sa stidnih mjesta. br. skidanje dlaka ispod pazuha. jedna grupa džematlija traži da se napravi pregada u mesdžidu tako da žene budu odvojene i da ih muškarci ne mogu vidjeti. a Allah. važio je za sve poslanike i sve narode i nije specifičan samo za sljedbenike zadnjeg vjerovjesnika Muhammeda. Znaj da čovjek treba da se stidi onoga što je grijeh. Pitanje: Odgovor: Da. a i muškracima bi pomoglo da se malo više skoncentrišu na ibadet. ”Kitabul-libas”. Naime.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 157 od 416 . Da li otac koji ne prakticira islam može biti velijj (zastupnik pri sklapanju braka) svojoj kćerci koja živi u islamu? Datum kreiranja: 27. Šukri H.a.š.s. To bi omogućilo ženama da se malo raskomote dok su u džamiji. Nadam se da će tvoj problem biti brzo riješen.v. rezanje noktiju i potkraćivanje brkova. s. Pitanje: Odgovor: Džuma-namaz na Balkanu nema šesnaest rekata. Sahihu-l-Buhari.a. a da ne znam ništa o namazu. s.2005 http://www. veli: ”Pet stvari je od fitreta: sunećenje (obrezivanje). U jednom od tih hadisa Muhammed. dž. zakon (sunenu-l-fitre). dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. djeda itd.

Sve dok je osoba u islamu. ”Kitabu-l-hamam” Osoba koja tu dužnost ne izvršava čini grijeh. a Allah.novihorizonti. zadovoljstva. bez obzira koliko griješi. br.2005 http://www.š.š. ”Kitabu-l-edeb.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 158 od 416 . (Vidi: Tirmizi. Poslanik. Prema tome.com Pitanje: Da li mi je dozvoljeno da prisilim svoju djevojku – buduću suprugu da nosi hidžab i da li se prima njena dova i učenje Kur‘ana. dž. Sunen.Na pitanja odgovora doc.a. On mi uvijek odgovara da to može po našem hanefijskom mezhebu. nego je mezheb tumačenje šerijatskih propisa koji u tu svrhu koristi šerijatske dokaze. pod hidžabom? Odgovor: Pokrivanje stidnih mjesta je dužnost (farz) kako za muško tako i za žensko. 2794. najbolje zna. kijas itd. dž. Šefika Kurdića o Ebu Hanifi. Pitanje: Student sam biologije u Podgorici. naredio je da se skriva stidno mjesto osim od osobe s kojom se živi u braku. učinjena dobra djela koja čini radi Allahova. s. idžma. Da li je to tačno? Odgovor: Nisi mi rekao o kojim pitanjima je riječ. ispravno bi bilo da imam s kojom raspravljaš kao dokaz ponudi ajet. Što se tiče primanja dove. Često raspravljam sa efendijom o pitanjima za koja smatram da nisu u skladu sa islamskim učenjima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ebu Davud.s. Sam Ebu Hanife nije dozvoljavao da onaj ko ne zna dokaze na koje se on oslanjao prenosi njegova tumačenja i mišljenja. ako ona nije islamski odjevena tj. dakle neki dokaz iz validnih izvora šerijata. dr. Ramić.v. pišu joj se u sevape. Datum kreiranja: 27. dž. ima veću šansu da joj dova bude primljena i zbog toga se dova upućuje nakon učinjenih dobrih djela. 2769. Šukri H. Smatram da mudro i lijepim savjetom trebaš djelovati na svoju buduću suprugu. osoba koja je pokorna Allahu. Preporučio bih vam da pročitate knjigu dr. Ono što mogu reći jeste da mezheb nije dokaz u šerijatu. Sunen.š.11. a ako joj usloviš da se islamski odijeva i to je dozvoljeno. hadis. tako da ti ne mogu dati potpun odgovor. koji shodno stanju i posljedicama može dostići najveće velike grijehe. a koja efendija prakticira.

smatram da je obaveza osobama koje žele ići na hadž slijediti upute organizatora hadža. turističkom agencijom. kompeticijom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Sve dok toga ne bude. Kod nas nema ministarstva za hadž. skučenost prostora na kom se obredi hadža obavljaju. kada je o organizaciji hadža riječ. a kod njih je to Ministarstvo za hadž. Datum kreiranja: 27. ali osoba koja prekrši ono što su se muslimani dogovorili kroz Islamsku konferenciju. firmi koje organiziraju hadž. Doduše. supervizor i da joj bude glavni interes da muslimani mogu što ispravnije i u što povoljnijim uslovima obaviti hadž. Normalno je da to bude tijelo koje je na razini onoga u Saudijskoj Arabiji. tj. U toj kompeticiji bi normalno učestvovata i Islamska zajednica sa svojom. U tom smislu bi trebalo pružiti mogućnost nadmetanju operatora. u neku ruku.2005 http://www. kao i za džuma-namaz potrebna menšura za hadž koju izdaje najveći vjerski autoritet. S obzirom da bez organizacije nema reda. U svakom slučaju.com Pitanje: Interesuje me da li organizacija hadždža pripada samo određenim institucijama ili to pravo ima ko god hoće? Čuo sam da je hadždž ibadet poput džumanamaza (u organizacionom smislu) te da je. s obzirom da su mjesta na kojima se hadž obavlja pod njenom jurisdikcijom. sigurno čini grijeh. Saudijske Arabije. imat ćemo primjedbe hadžija koji će se žaliti kako je hadž preskup i kako su usluge loše. zastupa. prije svega. odnosno njihovo Ministarstvo hadža surađuje sa Islamskom zajednicom BiH. U tom smislu potrebno je imati nezavisnu komisiju koja bi ocijenjivala ponude operatora i svake godine valorizirala njihov učinak. Ramić. jeste da Islamska zajednica bude. Tom prilikom nas je podsjetio i na jedno pismo Ministarstva za hadž Saudi Arabije. a posebno imajući u vidu veliki broj muslimana iz cijelog svijeta koji želi ići na hadž. tj. hadž tehnički nije ispravan. ali ga Islamska zajednica. recimo. Islamska zajednica pruža mogućnost i privatnim firmama da organizuju hadž i postoji kompeticija među operatorima ali.11. koja je dala glavne smjernice Saudijskoj Arabiji u pogledu organizacije hadža. Šukri H. mimo Islamske zajednice. To se može ostvariti jedino ”otvaranjem tržišta”. Da li će nečiji hadž biti primljen to zna samo Allah. Ono što bih ja želio.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti.š. dobijanje vize znači da dotična osoba slijedi upute organizatora. od prije nekoliko godina u kojem stoji da Ministarstvo neće izdati vizu osobi koja ide na hadž mimo organizacije Islamske zajednice.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 159 od 416 . tj. Razgovarajući sa jednim muftijom čuo sam kako kaže da onim Bošnjacima koji idu na hadž u organizaciji nekog drugog. Odgovor: Saudijska Arabija je zemlja koja zvanično brine o organizaciji hadža. jer sigurno je da Islamska zajednica raspolaže najstručnijim potencijalom i može ponuditi najbolje uslove i najbolju organizaciju hadža. Jedino javnim nadmetanjem i suzbijanjem monopola može se dobiti kvalitet usluga i sniziti cijena i tako olakšati i uljepšati obavljanje pete islamske dužnosti. Tako i Saudijska Arabija. dž. To nadmetanje mora biti javno i oni koji ponude najbolje uslove i praktično se dokažu trebalo bi da imaju prednost. a to je ono što Islamskoj zajednici treba biti prvenstveni cilj. U organizaciji hadža ona mora surađivati s onima koji će na terenu organizirati ljude. koliko mi je poznato nema otvorene kompeticije i nema nezavisne komisije koja bi ocjenjivala ponude i njihovu realizaciju. dr.

Malo je problematično to što se taj. a ne riječi i rečenice. Da li je dozvoljeno piti bezalkoholno pivo? Datum kreiranja: 27. naredbu u Kur‘anu: ”A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. To što se zove pivom ne može biti razlogom zabrane..” (En-Nur. dr. 31) Isto tako.. i neka vela svoja spuste na grudi svoje. i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje. bezalkoholno pivo je dozvoljeno piti imajući u vidu da ne opija i da nema nekih drugih razloga zbog kojih bi bilo haram. jer se po pravnom principu ”el-‘ibretu bi-l-mekasidi ve-l-me‘ani la bi-l-elfazi ve-l-mebani” u obzir uzima namjera i suština. a posebno bih preporučio da se ne pije u onim okolnostima u kojima bi neko mogao posumnjati da je u pitanju alkoholno pivo. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Smatram da bi prije tog koraka bilo poželjno da na lijep način posavjetuješ dotičnu službenicu i ukazeš joj na Allahovu.š. dužan si nastojati postojeće stanje popraviti na najbolji mogući način.com Pitanje: U jednoj islamskoj instituciji koja zvanično muslimanima tumači islam primljena je u radni odnos službenica koja razgolićena dolazi na posao. Ramić. A suština je da to pivo ne opija kada bi se pilo u velikim količinama. dž. tj. Ukoliko to ne urodi plodom.2005 http://www. Zbog toga bih preporučio da se bezalkoholno pivo izbjegava sve dok se ta sumnja ne otkloni s posebnim imenom i ambalažom. sok od ječma naziva istim imenom kao i pivo u kom ima alkohola i što je istog pakovanja kao i ono. javno krše propise islama. preporučio bih proizvođačima bezalkoholnog piva da tom pivu daju posebno ime i posebnu ambalažu kako bi taj sok od ječma i muslimani mogli nesmetano piti.Na pitanja odgovora doc. Šukri H. na sok od ječma. ispravnije rečeno.11. pa i pisanjem u štampi. jer s alkoholom je svako prokletstvo. Muslimanima koji piju pivo s alkoholom preporučio bih da se tog zla klone. Pitanje: Odgovor: Da. Želim da o tome nešto napišem i objavim u štampi.novihorizonti. S druge strane. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. trebaš razgovarati i sa odgovornim u pomenutoj instituciji u nadi da će joj oni ukazati da nije dolično da službenici islamske institucije.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 160 od 416 . Jedan od načina da se sačuvaju od piva u kom ima alkohola jeste da pređu na bezalkoholno pivo. ukoliko smatraš da će to pomoći u željenom pravcu. koja zvanično muslimanima tumači islam.

prije svega iz Kur‘ana.š. smatram da bi proizvodi poput koka-kole. miljenik Muhammed.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 161 od 416 . s. slijeđenja njegova sunneta. dok zanemaruju i neće da čuju za hadise. dž. Ako sve to imamo u vidu onda možemo shvatiti koliko su oni u zabludi. a zatim iz vjerodostojnih hadisa. a u suštini taj poziv je samo kora koja u sebi ništa ne sadrži. jer detalje o tim temeljima islama nalazimo u hadisu. jer ne bi bilo mušterija. u onim sredinama gdje ljudi dovoljno ne poznaju islam ta sekta brzo pridobija nove pristalice s obzirom da poziv na slijeđenje Kur‘ana jako lijepo zvuči.2005 http://www.a.v. muslimanima i nemuslimanima. kako bi uz Allahovu. a ne u Kur‘anu. Njih treba pitati kako oni klanjaju. pušenja. onako kako je to činio Allahov. dr. Šukri H. kao što imamo društva za borbu protiv alkoholizma.a. savjetujem svima da posebno vode računa o zdravoj hrani i piću. prostitucije itd. jer briga o tome je sastavni dio islama.com Pitanje: Odgovor: Neka naša braća i sestre neće da piju koka-kolu govoreći da je to haram. Moj savjet svima. Za mene nema dvojbe da bi ljudi trebali izbjegavati piti gazirana pića. kao što su oni koji se nalaze u Buharijinom i Muslimovom Sahihu. poste. Nažalost. jer da slijedi Kur‘an slijedila bi i mnogobrojne ajete koji govore o obavezi slijeđenja Poslanika. te činjenicom da procenat od zarade ide cionističkoj državi Izrael koja vrše teror nad muslimanima Palestine. Ramić. pepsi-kole. zekat daju. Umjesto toga trebali bi da se usmjere ka prirodnim sokovima u kojima nema hemikalija. jeste da se s islamom upoznaju iz njegovih nepomućenih izvora.Na pitanja odgovora doc.v. brzo nestali sa tržišta. među kojima je i dr. To je zalutala sekta koja ne slijedi Kur‘an.s.novihorizonti. Štetnost gaziranih sokova je zastrašujuća i kada bi svijet toga bio svjestan.s. dž. Tu svoju tvrdnju oni potkrepljuju naučnim činjenicama koje govore o ogromnoj štetnosti po zdravlje koje ima koka-kola. Datum kreiranja: 27. U svakom slučaju. narkomanije. Do mene su dolazila mnoga naučna istraživanja u pogledu štetnosti gaziranih pića. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ima li osnove za tu njihovu tvrdnju? Da. mnoga suvremena ulema. Pitanje: Kod nas u Čikagu postoje neki ljudi koji propagiraju učenje samo iz Kur‘ana. Da li je to rezultat neznanja ili se možda radi o nekoj sekti? Odgovor: Vjerovatno se radi o sekti koja sebe naziva Ehlu-l-Kur‘ani (Sljedbenici Kur‘ana). Ja se nadam da će se ubrzo u svijetu afirmisati društva za borbu protiv gaziranih pića. švepsa itd. hadž obavljaju itd. tj. s.11. bez obzira što ne opijaju.š. pomoć išli pravim putem i prakticirali izvorni islam. Jusuf El-Karadavi. dala je fetvu koja kaže da je zabranjeno (haram) piti koka-kolu.

Činjenica je da kod nas. jer se evlije izjednačavaju sa Allahom. Ali.a. da ih korigujemo. Sve sufije koje su u okrilju islama. s.Na pitanja odgovora doc. a da krv ne poteče.a. niti kažem: ‘Ja sam melek‘.a. a i u ostalim dijelovima svijeta. Naime. dove koje oni uče za svoga života imaju veću šansu da budu uslišane zbog statusa koji imaju kod Allaha. zamolio bih Vas da iznesete Vaše mišljenje o praksi koja se prakticira u nekim sufijskim krugovima. time što im se pripisuje ono što je samo u Allahovom. Poslanik. a pogotovo među šejhovima postoje razlike koje su ponekad izuzetno velike. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Normalno.v. da treba da gradimo islamske ličnosti. i njegovi ashabi to nisu radili.v. pa makar činili i velike grijehe i novotarije u vjeri koje ne izvode iz islama. El-Enfal. a što dotični musliman smatra pogrešnim. praksu. a zlo bi bilo daleko od mene.š. ako vidimo ”evliju” da čini velike grijehe. dž.v. 188) Doduše.” (Hud. 31) ”Reci: ”Ja ne mogu ni sam sebi neku korist pribaviti. zanima me šta Vi mislite o teoriji koja se u tim krugovima uči u pogledu avlija. dž. o kom Allah.š. dž.” (ElE‘araf.s. Nekad su te greške rezultat čovjekovog ličnog stava i ubjeđenja. Normalno. Vrlo često ljubav i poštivanje koje musliman treba imati prema starijem i učevnijem kod nekih prerasta u vid obožavanja. Postoji na stotine tarikata i na hiljade sufijskih grupa i na desetine hiljada sufijskih šejhova.š. evlije su obični ljudi koji ne poznaju budućnost (gajb) i ne mogu ljudima donositi dobro i od njih odvraćati zlo. a ima ih koji su izuzetno daleko od njegova sunneta. Među tarikatima. Najpodesniji način jeste da ukazujemo na Poslanikovu. 34 i mnogi hadisi.s. pa makar suhih čarapa preko rijeke prelazio. osim neukom ili oholom. dr.com Pitanje: Poštovani profesore.š. stekao bih mnogo dobra.š. Što se probadanja tiče. dužnost je svakom muslimanu da naređuje dobro i odvraća od zla. naša su braća u vjeri i prema njima imamo veće obaveze nego prema onima koji nisu u okrilju islama. Evlije postoje i to su ljudi koje Allah.. toliko daleko da ih ne možemo smatrati muslimanima. bilo da se radi o učenju nekog šejha. kaže: ”Ja vam ne kažem: ‘U mene su Allahove riznice‘. biva onako kako Allah hoće. te koliko ima utemeljenja u šerijatu promoviranje tarikata i tesavvufa kao nekih islamskih disciplina.s. s. pa Datum kreiranja: 27. To što se neki probadaju. Naime.novihorizonti. a i samim grupama.s. Nadalje. Hoću reći. dužan je da na najbolji i najefikasniji način to pokuša kod svoga brata ispraviti. s. Šukri H. Ramić. a ne da ih rušimo. platformi i programu nekog džemata. Po tome ih i mi prepoznajemo. pa makar kod tih ličnosti bilo i velikih grešaka. dž. O tim ljudima govore ajeti: Junus. Ima sufija koje slijede sunnet Poslanikov. jer evlije nisu bolje od Poslanika. a malo griješe. voli zbog toga što puno dobrih djela čine. želim ukazati da sve sufije nisu iste. sve devijacije u pogledu vjerovanja treba ispravljati. o evlijama ima raznoraznih bajki i pogrešnih vjerovanja koja ponekad prelaze u širk. neko manje neko više. niti: ‘Meni je poznata budućnost‘. ihvanija ili bilo kako.2005 http://www. niti od sebe kakvu štetu otkloniti.v. Normalno da svi muslimani griješe. Evlije mogu imati keramete.11. zvao on sebe sufija. Svako vjerovanje o evlijama koje nema utemeljenje u Kur‘anu i sunnetu pogrešno je.. znajmo da je on od evlijauš-šejtan. pa tako neki šejhu na ruku i sedždu padaju i čine ono što šerijatom nije propisano. to je pitanje jasno svakom muslimanu. dž. udruženja itd. džini mogu pomagati te ljude da čine djela koja su za nas neobična i to nije nepoznato. selefija. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 162 od 416 . kulta šejha. Izuzetak treba da budu osobe koje stvarno imaju podle ciljeve i na koje treba otvoreno ukazati kako bi druge zaštitili od njihova zla. te kada vidi nešto kod svoga brata. ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju. Odgovor: Prije svega. a nekada rezultat učenja koje slijedi..a. domenu. probadanje sabljama itd. partije. A da znam pronicati u tajne. 62.

a Allah.11. i to ne možemo smatrati islamskom disciplinom. dr.com to su džinska posla. pa makar u to ušlo nešto od onoga što je naznačeno kao kamata. ono što je ušlo iz judaizma to je judaistička disciplina itd. Hejsem el-Hajjat. Što se tiče izučavanja tarikata i tesavvufa kao naslijeđa muslimana. bez objašnjavanja onoga što je u njemu pozitivno i onoga što je u njemu negativno.s. Fahmi Huvejdi i dr. dž. tumačile. Ono što sam primijetio jeste da je oko te ”navodne” fetve bilo dosta igara i da su je zainteresovane strane natezale. mr. strane molimo Allaha. ono što je ušlo iz budizma to je budistička disciplina.Na pitanja odgovora doc.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 163 od 416 . kako postupiti s kamatama koje su precizirane u sudskoj presudi? Odgovor: Ne gleda se u brojke nego u vrijednost. a šta nije i kako bi se afirmiralo ono što je pozitivno. raznoraznim fetvama u vezi s tim itd. Muhammed Seid el-Avva. praksi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. b) kako bi se napravila razlika između onih tarikata koji su bliže učenjima islama i onih koji su dalje. ratom u Afganistanu. kako bi se muslimani. Taha Džabir el-Alevani. toliku vrijednost imaš pravo uzeti. Samo promoviranje tesavvufa. smatram da nije dozvoljeno. Otuda se inflacija oduzima od onoga što. postoji toliko nejasnoća pa je najbolje sačekati da se te mutne vode malo razbistre. dr. jer se time islam pogrešno tumači.novihorizonti. a ne fiktivni.š. banka bilježi kao kamatu i uračunava se u glavnicu. da ih nagradi za njihov trud i hrabrost da pomognu muslimanima u rješavanju najdelikatnijih pitanja s kojima se muslimanski ummet danas suočava. dž. bilo kakvog. Smatram da je ulema poput dr. Mi. Ako se tim novcem.a. recimo. mogli sačuvati onoga što nema utemeljenje u Poslanikovoj. moglo kupiti recimo deset grama zlata. s. pa čak i mijenjale onako kako njima odgovara u cilju postizanja zacrtanih ciljeva.2005 http://www. Isto tako.š. s naše. Tarik al-Bišri. Jusuf al-Karadavi . Volio bih da nam date svoju ocjenu te fetve. kada si ga trebao dobiti. a posebno oni koji su naklonjeni zuhdu. tesavvuf možemo smatrati islamskom disciplinom samo u onom omjeru u kojem njegova učenja imaju oslonac u Kur‘anu i sunnetu. Pitanje: Ukoliko osoba dobije obeštećenje nakon dugog sudskog procesa i nakon odugovlačenja isplate od strane koja je dužna platiti obeštećenje. Ono što je u tesavvuf ušlo iz kršćanstva to je kršćanska disciplina. dr. Taha Džabira bila na nivou i pokušala dati najbolje upute u vrlo delikatnoj i krajnje nejasnoj situaciji. Šukri H. Neki dan sam gledao kako se Hindusi u Indiji probadaju i rade iste stvari koje prakticiraju neki sufijski tarikati. za tim postoji potreba: a ) kako bi se pojasnilo šta je u tom naslijeđu u skladu sa učenjem islama. Ramić. Odgovor: U vezi sa događajima u Sjedinjenim Američkim Državama. to muslimanima treba biti jasno. I oni su u tome uspješni isto kao i sufije koje se probadaju. Pod kamatom podrazumjevamo stvarni višak vrijednosti. Jusufa el-Karadavija i dr. Pitanje: U toku američke agresije na Afganistan pojavila se fetva koja muslimanima koji to ne mogu izbjeći dozvoljava ostanak u sastavu snaga Američke vojske i učešće u tim operacijama. najbolje zna. Datum kreiranja: 27.v. Potpisnici te fetve su (koliko sam razumio): dr.

Da li je to u skladu sa šerijatom? Kakav je status fiktivnog razvoda braka sa suprugom da bi se mogao sklopiti fiktivni brak sa strankinjom radi dobijanja boravišne vize? Odgovor: Po šerijatu. dati u nešto što je korisno. A u ovim danima Mi dajemo pobjedu sad jednima.a. U novinama sam pročitao da su se obavila dva vjenčanja katoličko i muslimansko. a ako se to desi. Pitanje: Odgovor: Da. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a sad drugima.” Treba naglasiti da muslimani od islama imaju koristi onoliko koliko ga prakticiraju.11.” (Ali Imran. Muslimanku koja se udala za nemuslimana šerijat tretira kao bludnicu. Mogu li kamatu koju mi banka daje dati za izgradnju internata medrese? Datum kreiranja: 27. 139-140) Omer.novihorizonti. Stanje muslimana je sve bolje. a protok informacija koji omogućavaju suvremene komunikacije omogućava da ti argumenti dođu u javnost i da se milioni ljudi s njima vrlo brzo upoznaju. uprkos svim problemima. već sve to smatra stvarnim. da postanu svjesni njihovih vrijednosti i da ih prakticiraju u životu. Islam ima snagu neoborivih argumenata u svakom pogledu. a Allah ne voli nevjernike. Pitanje: Neka Turkinja udala se za sina Helmuta Khola. islam) zapostavi. smatra se stvarnim. Muslimani se vraćaju islamu i s druge strane.com Pitanje: Odgovor: Šta Vi vidite kao rješenje za muslimane da bi izišli iz sadašnje ponižavajuće situacije? Izlaz je da ljudi nauče propise islama. r. svijest o vrijednosti islama sve je veća i kod nemuslimana. možete. Ukoliko je osoba prisiljena da drži novac na banci koja posluje s kamatama. pa čak i kod onih koji mu se najviše suprotstavljaju. vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. Uzvišeni Allah.Na pitanja odgovora doc. i drugi rana dopadaju. dobivenu kamatu će. Prema tome. Ako vi dopadate rana. fiktivno sklapanje i razvod braka nisu dozvoljeni. Šerijatsko vjenčanje ne može se obaviti jer šerijat takav brak ne priznaje. je rekao: ”Mi smo narod kojeg je Allah uzdigao islamom i neće ga poniziti osim ukoliko ga (tj. Pitanje: Odgovor: Fiktivno sklapanje i razvod braka islam ne poznaje. da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao šehide. dr. kaže: ”I ne gubite hrabrost i ne žalostite se.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 164 od 416 . a od čega neće imati direktne koristi. Šukri H.2005 http://www. Ramić. O svemu što sam naveo postoji konsenzus islamske uleme. muslimanka se ne može udati za nemuslimana. nakon izuzimanja inflacije.

a. a Allah voli one koji se mnogo čiste. posebno u zimskom periodu. g) oni koji krše Allahove. e) takve džamije vlast treba srušiti.com Pitanje: U 11. 109-110) Citiranim ajetima prethode sljedeća dva ajeta: ”A oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli. Tu džamiju završili su pred Poslanikov.2005 http://www. da je ta džamija izgrađena s ciljem da napravi razdor među muslimanima i objavljeno je: ”. 2/510-515) Iz navedenog da se zaključiti da se spomenuti ajeti odnose na specifičnu situaciju. Ibn Kesir. postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš namaz. Taj nemir vodi ka potpunom krahu. Da li se pomenuti ajeti mogu povezati s tim događajem? Odgovor: Riječ je o 109.” Tada je Poslanik.s. ne daje prosvjetljenje i uputu onima koji sami sebi nasilje čine. c) s obzirom da se sudi po onom što se vidi.a..s. pod izgovorom da je grade za bolesne i iznemogle kako bi im olakšali dolazak u džemat.š.š.a. s.11. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. zakone će na kraju s onim što imaju završiti u džehenemskoj vatri. s. pored činjenice da su spomenuti ajeti objavljeni specifičnim povodom iz njih se mogu izvući mnoge opće poruke. sura u Kur‘anu (sura Et-Tevba) koji glase: ”Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u želji da Mu se umili – ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula.” (EtTevba.novihorizonti.” (Vidi: Kurtubi. kada su srušene zgrade od 109 i 110 spratova u Njujorku. pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i Njegova poslanika još prije borio. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 165 od 416 . dr. ajetu govori se o rušenju zgrada. pri povratku. u blizini prve džamije u islamu Mesdžidu Kuba‘a. poglavlju. Međutim. pohod na Tebuk. poslao grupu ashaba i ta džamija je porušena prije njegova ulaska u Medinu. a ustvari željeli su da na taj način razjedine muslimane.Na pitanja odgovora doc.š. da se zajedno s njim u vatru džehennemsku sruši? A Allah neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. samo će Allah znati za te njihove skrivene namjere. i) svi koji krše Allahove. 9.š. 107-108) Svi citirani ajeti objavljeni su u povodu gradnje Mesdžidud-dirara.. Zgrada koju su oni sagradili stalno će unositi nemir u srca njihova. zadovoljstvo. f) svijetlu perspektivu imaju oni koji grade građevine s ciljem da postignu Allahovo.a. Poslanik. s. mnoge poruke tih ajeta su opće kao npr: a) biće među muslimanima licemjera koji će graditi džamije da bi time unijeli razdor. Tefsiru-l-Kur‘an el-‘azim. sigurno će se zaklinjati: ”Mi smo samo najbolje željeli”. Ramić. Šukri H.v.v. da u njoj klanja i prouči dovu za berićet. i 110. džuzu Kur‘ana. obećao im je ispuniti želju kada se vrati s puta. došao je melek Džibril i obavijestio Poslanika. Dakle.. U njoj su ljudi koji vole da se čiste.v. u 109.Ti u njoj nemoj nikad namaz obaviti!. a Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci. El-Džami‘li ahkami-l-Kur‘an. ajetu koji se nalaze u 11.” (Et-Tevba.v. od kojih sam naveo neke.. dž.s. ideja da spomenuti ajeti mogu ukazivati i na događaje u Americi je interesantna. najbolje Datum kreiranja: 27. 9. zakone osjećaju nemir u svojoj duši i njihova srca su nemirna. a oni javno govore drugačije od onog što nose u svojim srcima. dž. sve dok im srca ne popucaju. a Allah. U svakom slučaju. dž. s. d) u džamijama koje su napravljene s ciljem da razjedine muslimane nije dozvoljeno klanjati. h) Allah. Mnogi te ajete povezuju sa događajem koji se desio 11.s. dž.a. 8/234-247. (Džamije razdora) koju su munafici (licemjeri) izgradili u mjestu Kuba. kad su bili na dan hoda od Medine ili još bliže.s. b) oni će se zaklinjati da to rade iz najboljih pobuda. A Allah sve zna i mudar je. Ti u njoj nemoj nikad namaz obaviti! Džamija čiji su temelji već od prvog dana. ali za potvrđivanje te teze trebalo bi imati validne dokaze. sura broj 9. i 110. Međutim.v.š. Da bi njihova spletka bila što vjerodostojnija pozvali su Poslanika.

Međutim. dž. Hoću da kažem da. Odgovor: Ashabi su bili najodabranija generacija. vidjeli smo u nedavnim događajima u Afganistanu. Nadalje. teško je sa ove distance procijeniti. bili učeni i postupali u skladu sa šerijatom. Siguran sam da je u u tom reagovanju ponekad bilo ekstremizma. Prema tome.š. ratovali. ne možemo vjerovati u sve informacije koje imamo bilo od jedne ili druge strane. Ako se sukob i krvoproliće moglo desiti najodabranijoj generaciji kako da se ne desi onima koji su poprilično daleko od te generacije. Nadalje. tu šejtan može lahko da djeluje i siguran sam da je sa svih strana činjeno dosta toga što nije u skladu sa šerijatom. Činjenica je da su Englezi ekstremizam svojeručke podržavali. Koliko je ta reakcija u određenoj situaciji bila šerijatski opravdana. kaže da ko ubije čovjeka nepravedno kao da je cijeli svijet pobio. Kao zaključak. ali nisam uspjela naći zadovoljavajući odgovor. onda je to pogrešno pa ma od kog čovjeka dolazilo. smatram da je bolje da se skoncentrišemo na izučavanje Allahovih. ipak. dakle. treba znati da je pokret Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba bio nosilac borbe protiv turske vlasti na Arabijskom poluostrvu. Abdul-Vehhab bio učen.v. Allah. Prema tome. Šejhu-l-islam (tj. smatram da. kaže da se šerijatske kazne ne izvršavaju ako postoji i najmanja sumnja da osoba nije počinila djelo za koje je optužena. a svako će naći na ahiretu ono što je imao namjeru.š. Osim toga. iskren. (kojeg se drže Talibani i Sjeverni savez) i po Ženevskoj konvenciji koje se drže Amerikanci. njegovi sljedbenici su pred sobom imali državu koja je podržavala ili prešućivala mnoge vidove širka koje su njeni podanici činili. Abdul-Vehhab. kada su i jedna i druga i treća strana (Talibani. pravi i iskreni musliman nikada neće biti na gubitku.a. nisu bili 100 posto u vjeri. Sjeverni savez i Amerikanci) ubijali zarobljene i ranjene muslimane. čula sam da su sljedbenici Muhammeda ibn Abdulvehhaba u svoje doba ubijali one koji. Datum kreiranja: 27. Ako je šejh Muhammed b. svjestan musliman će o tome voditi računa. isto tako sam siguran da taj ekstremizam nije dolazio od učenih ljudi. muslimani mogu pogriješiti. kada su vlast i borba za vlast u pitanju. Naime. itd. Ne mogu to da prihvatim. pa ipak se među njima desilo u Me‘reketu-l-džemel ono što se desilo. dugo me muči jedno pitanje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 166 od 416 .11. jer rat je varka. treba znati da se u svaki postojeći pokret uključe ljudi koji nisu sposobni da u datom trenutku budu na nivou zadatka. ako je nešto pogrešno. Tražila sam po Internetu informacije. kako bi se mi sami znali ispravno postaviti u različitim situacijama i kako ne bismo pravili greške koje su činili oni koji te propise nisu poznavali.novihorizonti. Među njima je bilo i onih kojima je zagarantovan Džennet. Neko se priključi da bi ostvarivao svoje lične interese. a oni su. vrhovni muftija Osmanske carevine) je pokret Muhammeda ibn Abdu-l-Vehhaba proglasio nevjerničkim i to je bez sumnje ispolitizirana fetva a.com zna. propisa. s. jer ljudi će biti proživljeni sa svojim namjerama.Na pitanja odgovora doc. dž. Međutim. ili se tako deklarisali i u njegovo ime sprovodili određene radnje. i da ima ljudi koji žele da iskoriste pogodnu situaciju da ocrne islam. pa ni šejh Muhammed b. nego od onih koji nisu bili na nivou svoga zadatka ili su pak time željeli postići određene zle ciljeve. tako da su svjesni opasnosti od širka morali reagovati. Pravno pravilo koje je zasnovano na hadisu i praksi Poslanikovoj.2005 http://www. Imajući sve to u vidu.s. Šukri H. Nadalje. Neki se priključe da bi ono što je dobro rušili iznutra. pošten i islamu predan svim svojim bićem. Pitanje: Poštovani profesore. a da. Ramić. dr. Molim Vas da mi pojasnite to pitanje. Dakle. s druge strane. po šerijatu. a to. to je činjenica. nije dozvoljeno. ne znači da su svi koji su sebe smatrali njegovim sljedbenicima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ali izgleda da se ubijanje ipak desilo. niko nije bezgriješan. po njihovom mišljenju. da uvijek ima muslimana koji toga nisu svjesni. priključe se kao peta kolona.

2005 http://www. inša-Allah. oni koji su im najbliži. Želim još naglasiti da odabrane generacije muslimana nisu skrnavile vjerske objekte nemuslimana.novihorizonti. U svakom slučaju. prakticira na najbolji mogući način. prije svega. Ramić.. ili pak smatrate da su postojeće organizacije i stranke dovoljne u tom pogledu? Odgovor: Smatram da svi muslimani treba da naređuju dobro. kako oni prema tim istinama ne bi odmah u startu imali predrasude koje ih mogu spriječiti da te istine shvate i usvoje. U osnovi. pa čak i po cijenu da moradne osnivati novu organizaciju ili partiju. Nadmetanje i različitost su blagodat. uglja. Pitanje: U slučaju da neki musliman nanese štetu crkvenom objektu (naprimjer. Politički rad može itekako poslužiti da se taj princip. ako se radi ono što je dozvoljeno (halal) i ako se to čini s ispravnim i iskrenim nijetom. Različitost. gdje je vaš ili moj dio u toj imovini? U hadisu stoji da ljudi jednako polažu pravo na vatru. a te generacije muslimanima treba da budu uzor. U naše vrijeme blagodati i bogatstva većinom se ne raspoređuju ravnopravno i obaveza je svih koji mogu doprinijeti poboljšanju stanja da tu nepravdu isprave. Pitanje: Moje je razumijevanje da bi muslimani trebalo da imaju koristi od vakufske imovine. vodu i pašnjake.? Odgovor: U pitanju je miješanje vakufa sa stvarima koje se smatraju zajedničkim vlasništvom. Šukri H. treba dati sve od sebe u tom pogledu. smatram da nema smetnje da muslimani imaju više partija pod uslovom da te partije baziraju svoj rad na općim principima islama. U svakom slučaju.Na pitanja odgovora doc. napiše grafit na zidu pravoslavne crkve).11. pa prema tome općina treba da snosi posljedice za poslove za koje je odgovorna. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. svako ko ima potrebu i osjeća se sposobnim da na polju podrške istini i pravdi nešto doprinese. a odvraćaju od zla. Je li to slučaj kod nas u Bosni ili bilo gdje u svijetu? Dakle. pa gdje je moj dio od muslimanske nafte. a da se bore protiv svega što je zlo. a ako se počinilac štete ne može pronaći tada se šteta namiruje iz općeg fonda predviđenog za to. po nekima šesti islamski šart. dok stvari koje se smatraju općim vlasništvom koriste.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 167 od 416 . smijem li ja kao musliman odvojiti dio vlastitog novca da bi se šteta sanirala? Odgovor: Štetu treba izmiriti onaj ko ju je nanio. donijeti dobre rezultate i zbog toga od nadmetanja ne treba bježati. uvijek će. a kada oni uzmu koliko im je dovoljno onda dolaze na red oni poslije njih i tako redom. Datum kreiranja: 27. ukoliko je popraćena zdravim takmičarskim duhom i željom da se postigne opće dobro. Istine islama treba nemuslimanima dostavljati na lijep i prigodan način. dr. vakuf se troši i iskorištava na način koji je vakif precizirao vakufnamom. Smatram da bi štetu trebalo da namiri općina koja je svojim službama dužna zaštititi imovinu i lica na svom području.. da s drugima surađuju u onome što je dobro i općekorisno. smatram da nam je potrebna neka vrsta svebošnjačkog kongresa na kom bi se valorizirali učinci političkih stranaka i procijenilo da li imamo potrebe i sposobnosti da podnesemo teret osnivanja novih političkih organizacija ili se postojeće mogu profilirati tako da zadovolje interese Bošnjaka. a među njima postoji ogromna razlika.com Pitanje: Smatrate li da bi muslimani u BiH trebalo da osnuju neku političku organizaciju (ili možda čak političku stranku) koja bi bolje štitila interese Bošnjaka. te da druge ne ometaju u onome što je dobro. Naime.

Opširnije o ovom pitanju pročitajte komentare na 31.com Pitanje: Odgovor: Kada se embrio smatra živim bićem? Pretežno mišljenje jeste da se embrio smatra ljudskim bićem 120. Ramić. Isto tako. zatim bude u vidu sažvakanog zalogaja (od mesa i krvi). br. Pitanje: Želio bih da nam kažete nešto o upotrebi šminke za muslimanke kada se pojavljuju na javnom mjestu. zaista. ”Kitabut-tevhid”. da oblače na noge razne rekvizite kako bi se njihov hod čuo i kako bi izgledale što više i tako se isticale. Žena treba da se dotjeruje i uljepšava svome mužu. dan nakon začeća. ali se.a. Međutim. ne smije se posebno isticati: bilo koketiranjem. tako da između njega i Džehennema neće biti koliko aršin.a. A neko od vas će.š. neko od vas će raditi posao Džennetlije. pošto se tada u njega duša udahnjuje. Tako mi Onoga mimo Koga drugog boga nema. embrio ne smatra živim ljudskim bićem sve dok mu se ne udahne duša. raditi posao Džehenemlije. ”Kitabulkader”. kako je suvremena nauka utvrdila. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Kada se muslimanka pojavljuje na javnom mjestu. duša. to je lijepo i za to ima sevab i nagradu. embrio živi i osjeća i prije nastupanja stodvadesetog dana. ukoliko mora abdest uzeti.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 168 od 416 . sa šerijatskog aspekta. a on je onaj koji istinu govori i kome je istinitost potvrđena: ‘Zaista. ipak. ajet sure En-Nur. koliko će živjeti i da li će biti sretan ili nesretan. 7454) Sahihu Muslim.novihorizonti. a ne tuđim muževima i drugim muškarcima. dakle prije udahnjivanja duše. a tijelo je obična zemlja. da je rekao: ”Allahov Poslanik.s. stvaranje nekog od vas u majčinoj utrobi sabire se četrdeset dana u vidu kapljice. ukoliko želi izići na javno mjesto dužna je šminku skinuti ili nikab staviti. pod uslovom da sama šminka bude halal i da ne šteti njenom zdravlju. s. pa će ga preteći ono što je zapisano i uradit će posao Džehenemlije i ući će u vatru. jer je čovjek. Običaj žena u džahilijjetu bio je da se dotjeruju radi drugih. najbolje zna. dž. Šukri H. zatim bude u vidu zakvačka isto toliko. Potom mu bude poslan melek i udahne mu dušu i budu mu naređene četiri riječi: da zapiše njegovu opskrbu.v. Datum kreiranja: 27. Prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda. odjećom ili obućom.” (Sahihul-Buhari. tako da između njega i Dženneta neće biti koliko aršin.Na pitanja odgovora doc. 2651) Treba naglasiti da. br. r. a Allah. Ukoliko se šminka s ciljem da se uljepša svome mužu. a priroda šminke je takva da sprečava vodu da dođe do kože i tada mora šminku skinuti. dr. nam je ispričao. pa će ga preteći ono što je zapisano i uradit će posao Džennetlije i ući u Džennet. te postoji li neki dokaz o visini pete kod obuće koju žena muslimanka može nositi? Odgovor: Kada žena izlazi na javno mjesto treba pokriti svoje ukrase.2005 http://www.

U svakom slučaju. riješite to pitanje dogovorom s odgovornim u firmi. tj.2005 http://www. ali joj je to dozvoljeno. vraćamo nepotrošeni novac. Pitanje: Odgovor: Da. mada postoje ljudi koji daju račune i bez traženja naknade. u interesu firme da njeni službenici drže do određenog nivoa. Ukoliko bi se učilo u sebi.a. da odobri svojim radnicima predviđene troškove koji treba da budu precizirani: kojom klasom i vrstom prevoza mogu putovati. i da se precizira da li osoba može uzeti ono što će biti jeftinije i na tome ostvariti sebi uštedu. ukoliko smo potrošili više od akontacije. ponekad tako radio. u kojim restoranima se hraniti itd. a varanje u islamu nije dozvoljeno. npr. u takvim situacijama noći kod prijatelja i rodbine.v. Pitanje: Odgovor: Žena nije dužna klanjati džuma-namaz. Ukoliko se to zvanično odobri. nekom nešto dati na kahvu. u suprotnom.com Pitanje: Firma u kojoj radimo šalje nas na kurseve. Treba imati na umu da je. Kada klanjam noćni namaz. ali se spravljaju jela od svinjskog mesa? Datum kreiranja: 27. noćenje itd. tražimo da se to nadoknadi. bilo da se klanja u džematu ili pojedinačno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 169 od 416 . pod uslovom da ne postoje neki drugi harami.s. Ramić. ukoliko je moguće.Na pitanja odgovora doc. onda nema smetnje da se postupa onako kako je u pitanju navedeno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. tako da moraš voditi računa da nakon radnog vremena.11. s. uz napomenu da bi u takvoj situaciji bilo dovoljno da se donese cjenovnik usluga koje si imao pravo koristiti i da se na osnovu njega izračuna koliko si imao pravo potrošiti. ili kad hoćeš klanjati. karte. Nakon povratka u firmu moramo sravniti račune tj. Nas interesuje da li je dozvoljeno na takav način zadržati novac dobijen na ime akontacije? Treba još reći da za dobijanje računa od hotela treba. ne treba klanjati podne-namaz. Odgovor: Smatram da to pitanje treba legalizirati tako da firma zvanično odobri takve postupke. tako da samovoljno kršenje tih normi može biti vrsta prevare. u kojim hotelima boraviti. dr. Ukoliko klanja džumu. Šukri H. uglavnom. Pitanje: Odgovor: Smatram da nema smetnje da radiš na tom radnom mjestu. Prije odlaska na put dobijemo određenu akontaciju koja je približna troškovima putovanja u što spadaju dnevnice. treba da znaš da se sve što je od svinje smatra nečistim. jer džuma zamjenjuje podne-namaz. Dakle. sajmove itd. jer prenosi se da je i Poslanik. ponekad. opereš ruke i imaš čisto odjelo. ispravno je na noćnim namazima učiti naglas. treba li da učim naglas? Da li je žena dužna ići na džuma-namaz? Mogu li kao musliman raditi u piceriji u kojoj se ne prodaje alkohol. da se kupci varaju tako što se u hranu stavlja nešto što se javno ne deklariše itd.novihorizonti. a zatim se uzme račun od nekog hotela kako bi se pravdao dobijeni novac. namaz bi bio ispravan. Prisutna je praksa da se.

a.v. s. zakonima.novihorizonti. dž. Ako je dužan kako će postupiti kada se. dr. Pitanje: Odgovor: S obzirom da je ciklus u međuvremenu nastupio.2005 http://www. koji je već bio otpočeo klanjati sam. sišao među nas i da je to saznao prije petnaest godina od jednog hafiza koji ima kontakte s džinima. Da li smo dužni učiniti kefaret (dati iskup)? Datum kreiranja: 27. Allahovim. bi ukazao Ibn Abbasu. da bude u granicama stvarne potrebe i u skladu sa općim.a.s. r. Poslanik.š. Da je pomenuti nijet bio uslov za ispravnost namaza.11.a.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 170 od 416 . Šukri H.com Pitanje: Odgovor: Smiju li se životinje koristiti za eksperimente? Da. dakle da nanijeti predvoditi džemat u kom su samo muškarci ili samo žene. neće biti tajna i on se neće skrivati ni jedan dan. Ramić.a.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Vjerujete li tom šejhu? Odgovor: Dolazak Isaa. Pitanje: Kada imam nijeti. dok je u namazu. smatram da niste odgovorni s obzirom da za to niste znali. i klanjati s njim u džematu.Na pitanja odgovora doc. koje je uspostavio u prirodi i obznanio u Objavi.s. da mu se ne pridružuje. a kamoli petnaest godina.s. r.a. s. znao priključiti se Poslaniku. pod uslovom da se to čini isključivo radi dobrobiti ljudskog roda. žene priključe džematu? Odgovor: Nije uslov za ispravnost džemata da imam ostvari nijet imametluka pri stupanju u namaz. jer je Ibn Abbas. a. ili i jedni i drugi. S obzirom da svijet o tome ništa ne zna. Nakon intimnog odnosa moja supruga je primijetila da je dobila mjesečni ciklus. to što taj šejh priča nije tačno. Pitanje: Slušao sam kako jedan šejh govori da je Isa. da li je dužan da zanijeti da će biti imam ženama i muškarcima.

s. brate. s. kod nas i u svijetu.com Pitanje: Dragi brate. Odgovor: Cijenjeni brate. tekfirenje ljudi koji ne nose brade. treba znati da naredbe nisu uvijek na istom stepenu. i koje. Slijepo slijeđenje određene knjige u bilo kom mezhebu prevaziđeno je i pogrešno. pošto je u svakoj knjizi sakupljeno znanje i iskustvo prijašnjih generacija a sve to nam može itekako pomoći da u ovo naše vrijeme bolje razumijemo i protumačimo određeni pravni propis. hanbelijski itd. koje je protumačeno naučnom metodologijom. kao takvo. ili ih drugi tako nazivaju. Šukri H. moje pitanje tiče se aktualne situacije. odobrio da nosi dužu odjeću rekavši mu: ”Ti to ne nosiš iz oholosti. Naime.a. Zamolio bih Vas da iznesete mišljenje o praksi koja se prakticira u nekim "selefijskim" krugovima. njegovih ashaba i učenih ljudi iz prvih generacija muslimana. ako neko želi promovirati nauku to ne znači da želi promovirati određeni mezheb. a spomenuto nije bila njihova praksa. Ramić. itd. naredio puštanje brade. kako sam već napomenuo. nema sumnje da se mnogi muslimani. dž.a. Međutim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 171 od 416 .a. Prema tome. Činjenica je da upravo zbog nepoznavanja šerijata mnogi sebe smatraju sposobnim da tumače islam. a ne one koji tu praksu jasno krše. s. koliko ima utemeljenja u šerijatu mišljenje da svako može sam sebi biti mudžtehid i tumačiti islamsko pravo. stvarno ponašaju tako kako si opisao.v. ali to nije dovoljno da bi rezultat uvijek bio ispravan.s. s. Međutim.a. oni nisu selefije. ne protežira nijedan mezheb. zabranio je muškarcima da nose odjeću ispod članaka. da je Poslanik. s. također. on je Ebu Bekru. i njegovih ashaba. Interesuje me. da je to hanefijski mezheb.v. zato što je nosio dužu odjeću. Revdatunnazir ve džennetu-l-menazir. Stručnjaci u metodologiji islamskog prava precizno su objasnili pravila na osnovu kojih se željeno značenje može prepoznati.11.s. spomenuto pitanje se pogrešno razumije. a na osnovu par besplatnih knjiga prevedenih na bosanski jezik? Allah.novihorizonti.v. pa čak da se u hanefijskom mezhebu. isto kao i šafijski.v. može naći neko od hanefijske uleme ko ima takav stav. proglašavanje neispravnim namaza gdje se ruke ne drže na grudima. naredio da muškarci ne nose dugu odjeću itd. dakle tumačenje koje se bazira na validnim dokazima. br. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s. da osoba koja slijedi Kur‘an i sunnet. jer selefijski krug znači da oni koji su oko njega okupljeni slijede praksu Muhammeda. 3665) S druge strane. To je velika opasnost kako za takve osobe tako i za sredinu u kojoj se one nalaze.” (Vidi: Sahihul-Buhari.a. Jeste.v.a. da te nagradi. r. zanima me šta Vi mislite o pitanjima koja se u tim krugovima propagiraju: promoviranje hanbelijskog mezheba. Inače. kako sam rekao. nekoga kaznio zato što je potkratio bradu. većina tih knjiga je dobra i korisna. ukoliko je to pitanje u mezhebu tretirano. jer su ih ljudi samostalno čitali i razumijevali na osnovu Datum kreiranja: 27. smatram. Ja ne sumnjam da takve osobe imaju iskren nijet i najbolje namjere. ili pak nisu selefije u svim svojim postupcima jer. ”Kitabul-menakib”. Ja odgovorno tvrdim da svako utemeljeno tumačenje određenog šerijatskog propisa. ili pak nije dizao ruke pri klanjanju itd. Što se tiče promoviranja hanbelijskog mezheba. sve što si naveo ne prakticira se u selefijskim krugovima. dr.2005 http://www. Oni sebe možda nazivaju selefijama. isticanje da će u Džehennem oni kojima hlače nisu zavrnute do iznad članaka. također. ali ja ne znam da je Poslanik. Primjera za to imamo puno. donosi dobro ljudima na dunjaluku i ahiretu. Međutim. u selefije ubrajamo one koji slijede praksu Muhammeda. kao što je pogrešno zapostavljanje bilo koje knjige u bilo kom mezhebu. Poslanik. s. mnoge knjige su pogrešno shvaćene. 1/191). Što se tiče besplatnih knjiga koje spominješ. naredio je puštanje brade i potkraćivanje brkova. dvadesetak ashaba prenijelo je da je on dizao ruke pri odlasku na ruku itd. Štaviše.Na pitanja odgovora doc.š.s. U metodologiji islamskog prava poznato je da naredba (el-emr) može imati dvanaest značenja (Vidi: Ibn Kudame.

čitajući ”Načertanije” i slična djela..com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 172 od 416 . na osnovu vidljivih pokazatelja i historijskih iskustava da će. proširivanjem njihova znanja. Bez obzira da li će rata biti za godinu. situacija da se mijenja. ili sutra u vojsci BiH.com svoga znanja i intelektualnih sposobnosti. kako treba silovati bule. 26-27) Prema tome. da će shvatiti da Džennet ima puno deredža. tako da se oni koji su zadojeni mržnjom protiv muslimana boje da ih napadnu. Npr.novihorizonti.v. i slušajući pjesme koje raspiruju mržnju protiv Turaka. pokušaju uraditi ono što su radili njihovi uzori koji su se. da je naređeno da se lijepim savjetom i mudro poziva u islam. ne smijemo željeti rat. dž.s. ”Kitabul-džihadi ves-sijer”. a evlije ne pogađaju budućnost. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. On kaže: ”On tajne zna i On tajne svoje ne otkriva nikome. Mi možemo pretpostavljati.2005 http://www. onda je normalno očekivati da ta djeca. U svakom slučaju. dužni smo da se u svakoj situaciji postavimo kao muslimani. dr. što je malo vjerovatno.Na pitanja odgovora doc. Otuda je izuzetno važno da bošnjačka komponenta u Vojsci Federacije. dvije.š. te da svi muslimani ne mogu biti na najvišem stepenu. Po šerijatu. muslimani su dužni da budu spremni tako da se potencijalni nerijatelj plaši da ih napadne. godine. bude jaka. a kada se sa njim susretnete. kroz historiju uradili velika zlodjela protiv muslimana. s. Šukri H. tako da prema komšijama postupamo ljepše nego što oni postupaju prema nama. s. da muslimani mogu griješiti pa čak i velike grijehe činiti. Zamislite kako bi izgledao samouki ljekar. ako do njega dođe. Jedan od dokaza da osoba nije evlija jeste pogađanje budućnosti. kad ih vidimo kako veličaju one koji su to radili kroz dugu historiju. Pitanje: Odgovor: Samo Uzvišeni Allah zna šta će biti u budućnosti. Vjerujete li u to? Datum kreiranja: 27. dužni smo čvrsto stati i oduprijeti se. 1742) Neke evlije najavljuju da će u Bosni biti rat 2005. kakve bi kardinalne greške taj činio! Slična je situacija sa mnogom našom braćom i sestrama. Ramić. Sahihu Muslim. je rekao: ”Nemojte željeti susret s neprijateljem i molite Allaha da vam da spas.s. Iskreno se nadam da će vremenom. stotinu.” (Sahihul-Buhari. odredi u Bosni opet biti rata. ali.a. Ja znam da su oni mnoga pitanja pogrešno ili površno shvatili. br.11. a nema sumnje da je miješanje u ono što je u isključivom domenu Allaha Uzvišenog veliki grijeh. da im na dobro uzvratimo istim i da se zaštitimo od njihova eventualnog zla. budite strpljivi i postojani. br. ”Kitabul-džihadi ves-sijer”. kada vidimo da neki naši susjedi uče svoju djecu kako treba ubijati i klati balije. ako Allah. balija i poturica.a. u najmanju ruku. 2966. da će oni shvatiti pitanje prioriteta u islamu. jer evlije ne čine velike grijehe..” (El-Džinn. kada porastu. osim onoga koga On za poslanika odabere. ljudi mogu znati samo one tajne koje su došle do nas preko Poslanika. ili ga neće nikako biti. Poslanik.v.

s opravdanim razlogom. osobama iz birtija. boravi na takvom mjestu. nema smetnje da se u njih ulazi i u njima boravi. Ako bude od njih tražio da njemu dolaze. uglavnom se toči alkohol.11. Činjenica je da je ljudima po birtijama. jer. Šukri H. kafića. Uvijek su me najpažljivije slušali i najkorisnija pitanja pitali slušaoci u birtijama i klubovima. njegov boravak na tom mjestu s ciljem da se susretne s ljudima. neće diskreditirati njegovu islamsku ličnost. fakulteti. dr. pa čak ako bude od njih tražio da dođu na određeno mjesto na kom se oni uobičajeno ne okupljaju. Ukoliko se radi o mjestima na kojima se javno ne čine veliki grijesi. musliman ne bi trebao boraviti. Datum kreiranja: 27. kahvane. tada nema smetnje da daija. ali musliman ne može degradirati svoju ličnost da bi nečiju uzdizao. koja mogu diskreditirati islamsku ličnost. Ramić. nije mu dozoljeno boraviti na mjestima na kojima se javno čine veliki grijesi kao što su diskoteke. u težini kose. kada ti klubovi organizuju islamsku tribinu tada služe samo bezalkoholna pića tako da nema smetnje za daiju da na takvim druženjima učestvuje. u takvim okolnostima. Npr. onda. mora ljudima odlaziti na noge. tu muslimanu nije dozvoljeno boraviti. Isto tako.novihorizonti. s ispravnim nijetom i opravdanom potrebom. u smislu dostavljanja poruke islama. diskoteke. klubovima i kafićima najpotrebnija pomoć i da treba tražiti način da se tim ljudima pomogne. Prema tome. Dakle. Međutim. pod izgovorom da upozna omladinu na koju bi kasnije da‘vetski djelovao? Ondje gdje se alkohol toči.2005 http://www. ostaje na snazi i dužni smo je izvršiti. gdje čaša naokolo hoda. Ukoliko se u tom pravcu uloži određeni napor može se naći i odgovarajuće rješenje. da se s njima druži. prijatelj me poziva da budem kum njegovu djetetu pa ne znam da li da se odazovem ili ne. Isto tako. pa makar se u njima i ne točio alkohol. kafiće itd. preporučio bih Vam da svome prijatelju objasnite šerijatski propis u nadi da će ga on. kao što su škole. ako želi da ima uspjeha. To je kršćanski običaj. privatne kuće itd.com Pitanje: Odgovor: Da li je islamskom misionaru dozvoljeno odlaziti u kafane. Pitanje: Kakav je stav islama u vezi s podrezivanjem kose djetetu na prvi rođendan. na kraju. s obzirom da ima veću obavezu prema sebi negoli prema drugome. ostale državne ustanove. njegova da‘va će polučivati slabe ili nikakve rezultate. U najmanju ruku prodaje se pivo. kumovanje? Naime. primijeniti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. brijanje glave djetetu i davanje sadake u zlatu ili srebru. u bošnjačkim klubovima širom svijeta. kao što su kahvane u kojima nema alkohola.Na pitanja odgovora doc. a to možemo učiniti na drugim mjestima na kojima se te osobe kreću. tzv. Iz iskustva znam da su takva mjesta najplodnija za da‘vu. Odgovor: Kumstvo ne postoji u islamskoj tradiciji. I.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 173 od 416 . ukoliko se alkohol u birtiji prestane točiti. želim naglasiti da obaveza. Stručna osoba koja brije glavu djetetu ne stiče tim činom neki poseban status. diskoteka itd. Daija. inša-Allah. održi korisno predavanje itd. a to su sva mjesta na kojima se javno čine veliki grijesi. i čaša prestane naokolo hodati. na mjestima. U islamu je propisano nadijevanje imena novorođenčetu i klanje ‘akike sedmi dan.

najbolje zna. ipak. autorska prava zadržava nosilac projekta. Smatram da nema smetnje da kopirate primjerak sebi za ličnu upotrebu. a Allah. za kopiranje u svrhu komercijalne upotrebe obavezna je dozvola vlasnika tog projekta. kaže: ”Dvoje i više čine džemat”. r. dž. ono što nema validan dokaz uzimamo s rezervom.com Pitanje: Odgovor: Da li muškarac može klanjati u džematu sa ženom kojoj nije mahrem. Prema tome. Kulturnog centra Kralj Fehd u Sarajevu.v. s. ako su njih dvoje sami? Da. U svakom slučaju. Može li se klanjati pred ogledalom? Datum kreiranja: 27. tj. jer to može umanjiti koncentraciju na namaz. propisano potiranje nogu. džemat se može uspostaviti. pa makar muktedija bilo dijete koje ima sedam godina i koje zna klanjati. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ne smiju se osamljivati tako da ih niko od ljudi ne vidi. dž. dok ovaj nije bio punoljetan.a. a Allah. čak i u slučaju da je šminka stavljena dok se bilo pod abdestom. U svakom slučaju knjiga je interesantna.Na pitanja odgovora doc. sama ta činjenica nije razlog da joj namaz bude pokvaren ili vrijednost namaza umanjena ukoliko koncentracija u namazu nije narušena. Da li nam je dozvoljeno kopirati dio ili cijeli tefsir Ibni Kesira na bosanskom jeziku koji se nalazi na CD-u s obzirom da je do štampanog izdanja teško doći? Može li se abdest uzeti ako žena na licu ima šminku? Molim vas za vaše mišljenje o knjizi Tajna veza. najbolje zna. ali ukoliko bi osoba klanjala pred ogledalom. imam s tom ženom kojoj nije mahrem može klanjati u džematu. Međutim. najbolje zna. Međutim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 174 od 416 .s.a. a znamo da je on znao klanjati u džematu sa Ibn Abbasom.š. Pitanje: Odgovor: Koliko znam taj projekat nije profitabilne prirode. dr.novihorizonti. žensko ne smije samo ulaziti u džamiju. Ponekad ponuđuni dokazi nisu takvi da bismo ono što ti dokazi podupiru uzeli kao vjerodostojno.11. Šukri H. Pitanje: Odgovor: Ako ta šminka sprečava vodu da dođe do kože tada abdest nije ispravan. mnoga pitanja koja su spomenuta u toj knjizi su u domenu pretpostavke. muško i žensko koji bi mogli stupiti u brak. dž. ali.2005 http://www. a Allah. a ukoliko u džamiji ima treća osoba. Pitanje: Odgovor: Smatram da treba izbjegavati klanjanje pred ogledalom. ako je u džamiji imam koji joj nije mahrem. ali kao što sam rekao.š. Poslanik. s obzirom da je za namaz u džematu potrebno dvoje. preporučujem ti da se obratiš Centru i zatražiš od njih da ti u tom pogledu pomognu. Pitanje: Odgovor: Za sve što se kaže potrebno je imati šerijatski validan dokaz. nije propisano potiranje lica kao što je.š. pod određenim uslovima. Naime. Prema tome.

Na pitanja odgovora doc. Naša veza je ozbiljna. jedino u situaciji kada bismo imali siguran dokaz da je osoba otišla na onaj svijet kao nemusliman. a Allah. psovali su i vrijeđali islamske svetinje. a Allah. klanjat će joj se dženaza. Takvima se klanja dženaza i dođe dosta svijeta. Može osoba biti veliki grešnik. najbolje zna. dž. ti se prema njoj moraš odnositi kao prema svojoj djevojci čuvajući se svega onoga što vam je grijeh.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 175 od 416 . dž. sve dok ne sklopite brak koji ispunjava sve uslove za njegovu valjanost. njoj nije dozvoljeno ni da šiša muškarce koji joj nisu mahrem jer će time prekršiti spomenute zabrane. dr. kao što je šišanje ili brijanje samo jednog dijela glave. Što se drugog dijela pitanja tiče. a sama zaruka ne mijenja status zaručnika. ukoliko je osoba bila poznata kao veliki grešnik. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Bili su alkoholičari. Postoji mogućnost da osoba i pred smrt izgovori riječi kojima se ulazi u islam.novihorizonti. Mi sudimo po vanjskim znacima i ako nemamo dokaza da je osoba izišla iz islama. Pitam radi sebe. tada joj ne bismo klanjali dženazu. Ramić.11. naravno ne na javnom mjestu. Jednom prilikom sam je pitao hoće li biti moja žena i ona je rekla da pristaje. tada joj ne bismo smjeli klanjati dženazu. koji je to minimum vjerskog života koji čovjek mora kod sebe imati da bi mu se moglo otići na dženazu? Da li je dozvoljeno ženi da šiša muškarce koji joj nisu mahrem i može li žena otvoriti frizerski salon za žene? Odgovor: Svakom muslimanu i muslimanki treba klanjati dženazu. Datum kreiranja: 27.2005 http://www. jer ne izvode svi veliki grijesi iz islama. Možemo li se mi odnositi jedno prema drugome kao muž i žena. Naravno. šišanje žene naćelavo i pravljenje frizure kojom se degradira ljudsko dostojanstvo. smatram svojom ženom. Pitanje: Kod nas hodže gasule i klanjaju dženazu svakom ko ima muslimansko ime. najbolje zna. ne preporučuje se da joj dženazu klanjaju ličnosti od ugleda kako se ne bi protumačilo da prisutni uglednici odobravaju način života kojim je ta osoba živjela.š. ako je osoba na samrti oporučila da joj se ne klanja dženaza ili njena rodbina to zahtijeva insistirajući da je to želja umrle osobe itd.com Pitanje: Ja i moja djevojka studiramo i nemamo uslova da zasnujemo bračnu zajednicu. tako da ja nju.š. kako to ne bi izgledao kao nemoral? Odgovor: Vi ste jedno drugom haram (zabranjeni). Znam ljude koji su umrli a nisu nikada klanjali. Pod tim podrazumjevamo one za koje pretpostavljamo da su preselili na onaj svijet kao muslimani. smatram da nema smetnje da žena otvori frizerski salon za žene s tim da vodi računa da ne radi one frizure koje su šerijatom zabranjene. Prema tome. postili itd. To što ste jedno drugom rekli može se smatrati obećanjem tj. a da preseli s dinom i imanom. zarukom. Dakle. Pitanje: Odgovor: S obzirom da ženi nije dozvoljeno da dodiruje tijelo punoljetne muške osobe koja joj nije mahrem kao i da se s njom osamljuje. Šukri H. Npr. na neki način.

jer nužno je spriječiti monopol koji je šerijatom zabranjen.Na pitanja odgovora doc. dž. Ono što bih ja želio da se u tom pogledu definira jeste da se na nivou pravnih institucija prouči pitanje trajanja i nasljeđivanja određenih vrsta tzv. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Smatram da postoji potreba da se to pitanje pravno reguliše. Sjetimo se da mušrici nisu u svrhu obnavljanja Kabe uzimali novac zarađen na haram način.a. Uz obavezu da se vodi računa o tim posebnostima. prodaje i kupovine piratskog softvera? Odgovor: Pokušavaj mijenjati metode sve dok ne pogodiš onu na koju će dijete pozitivno reagovati.novihorizonti. br. Sunen. Šukri H. ”Kitabun-nikah”.) Prema tome. to treba iskoristiti. Može li se klanjati u mraku? Datum kreiranja: 27. vlasnikove) dozvole. kad god hoću da ga podučavam ono počne plakati i vrištati.” (Ibn Madždže. Ukoliko se ne bude postupalo po tom principu na Zemlji će vladati nered i nemoral. ukoliko klanjanje u mraku pomaže koncentraciji.2005 http://www. tako da svakom djetetu treba pristupiti na način koji mu odgovara.v. trebalo da bude veća. vlasnička prava su islamom zaštićena i o tom pitanju islamska ulema se jasno očitovala. s. 1957) Prema tome. Sa starijim djetetom nisam imao takvih problema. bit će nered (fitnet) i nemoral (fesad) rasprostranjeni na Zemlji. Kako da postupim? Kakav je Vaš stav o pitanju kopiranja. oženite ga. Pitanje: Odgovor: Ne znam da postoji smetnja da se klanja u mraku. Smatram da bi svijest muslimana.11.s.š. Ramić. Međutim.com Pitanje: Odgovor: Kada djevojka treba da se uda? Teško je pronaći opću formulu koja bi važila za svaku situaciju. a Allah. u tom pogledu. smatram da bi najbliže pojašnjenje u pogledu vremena kada se djevojka treba udati bilo ono koje je spomenuto u hadisu Poslanikovom. Pitanje: Odgovor: Poznato je šerijatskopravno pravilo koje kaže: ”Et-tesarrufu fi mulki-l-gajri bi la iznihi la jedžuzu” (Korištenje tuđeg vlasništva nije dozvoljeno bez njegove (tj. Pitanje: Da li je dozvoljeno kupiti zgradu na kredit s ciljem da se preuredi u mesdžid? Da li postoji opasnost da obavljanje ibadeta u tom mesdžidu ne bude primljeno kod našeg Stvoritelja.š. To što je starije dijete drugačije ne mora značiti nešto posebno. jer. Štaviše. Ako tako ne uradite. a u kom on kaže: ”Kada vam dođe onaj s čijom ste vjerom i moralom zadovoljni. dr.? Odgovor: Ja bih preporučio muslimanima da džamije grade novcem zarađenim na halal način. intelektualnog vlasništva.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 176 od 416 . dž. Pitanje: Imam petogodišnje dijete i pokušavam da ga podučim kratkim surama iz Kur‘ana. Djeca su različita. kada djevojku zaprosi mladić koji ju je dostojan u vjeri i moralu ona bi trebalo da se za njega uda. uglavnom. svaka situacija je specifična i zahtijeva poseban pristup kako bi se u obzir uzele sve posebnosti i specifičnosti i postiglo opće dobro. najbolje zna.

te prema tome ne može svojim životom slobodno raspolagati. Zato danas. najbolje zna. Otuda se npr. a u grijeh se ubraja svako svjesno ugrožavanje svoga života. u situacijama kada nema jasnog i preciznog šerijatskog teksta. dž. zna za mig oka i za ono što se u prsima krije: ″On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju. jer ne možemo precizno znati uzrok grijeha.2005 http://www.″ (ElMu′min. preporučujem svim vjernicima da se pridržavaju svih preporuka stručnjaka koje se ne kose sa šerijatom. i u takvoj situaciji izazove udes. ali što se ahireta. visine šezdeset aršina i širine šest aršina i ženit će se i udavati kao i oni koji su umrli nakon punoljetstva. Veličinu tog grijeha ne možemo tačno procijeniti. prođe kroz crveno svjetlo. Na ahiretu će se udavati i ženiti čak i oni koji to nisu učinili za vrijeme svoga dunjalučkog života. ulaziće onako kako ulaze i odrasli.) Prema tome. treba istaći da ako su ta mišljenja stvarno naučno ispravna ona se ni ne mogu kositi sa šerijatom. tiče to može dostići stepen najvećeg grijeha predviđenog za ubistvo i samoubistvo. postoji osnova da se kaže kako je ta osoba počinila grijeh. dr. bilo duševne i psihomentalne ili tjelesne komponente. dakle u veličini svoga praoca Adema. ako stručnjaci u saobraćaju dođu do zaključka da je prekoračenje određene brzine opasno i da može ugroziti učesnike u saobraćaju. Ramić.š. Naravno. 19. Otuda u najveće grijehe spada samoubisvo. Šukri H. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š.s. Čuo sam da se vozač smatra samoubicom ukoliko pogine vozeći sto kilometara na sahat.Na pitanja odgovora doc. a i ono što grudi kriju. bez imalo dvojbe. dati fetvu onako kako stručnjaci daju ocjenu onoga što šteti i ugrožava čovjeka u bilo kom pogledu. jer stručnjaci jednoglasno kažu da taj porok ugrožava ljudsko zdravlje. a Allah. dužnost je muftiji da kaže kako je prekoračivanje dozvoljene brzine u vožnji grijeh i zabranjeno (haram). kažemo da je pušenje duhana haram. dž. osim ako je to propisano šerijatom. Isto tako.com Pitanje: Šta biva sa djecom vjernika koja umru prije punoljetstva? Da li će biti proževljena kao djeca ili kao odrasli i da li će se ta djeca na ahiretu ženiti i udavati? Odgovor: Kada budu ulazili u Džennet. jer Allah. Ukoliko se desi da neko svjesno prekrši određeni saobraćajni propis: pretiče na punoj liniji. vozi brže od ograničenja itd.11. Zbog toga niko nema pravo da ugrožava ljudski život na bilo koji način. a. Pitanje: Odgovor: Čovjek sebi nije dao život i nije vlasnik tog života.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 177 od 416 . saobraćajne nesreće u kojima je bilo poginulih generalno tretiraju kao ubistva iz nehata. Da li je to tačno? Datum kreiranja: 27.novihorizonti. Upravo zbog te činjenice muftija je dužan.

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr. Šukri H. osobito ako se radi o osobi koja nije odgajana u kanonima vjere i ne posjeduje neophodno potrebno islamsko znanje. treba znati da samostalno bavljenje bilo kojom naukom. Međutim. Otuda je i Vaša samoinicijativa u sticanju znanja nužna. koga ja tada mogu uzeti za mahrema. Otuda. bez nadzora stručne osobe. po slovu šerijata. bez stručne pouke sa strane. budući da je od članova moje uže i šire porodice on jedini koji ispunjava šerijatske uvjete za mahrema? Ukoliko je Vaš odgovor negativan. Prema tome. mlijeku ili tazbini. Uzimajući u obzir činjenicu da u svim našim džematima ima odraslih osoba koje bi željele proširiti svoje znanje o islamu. na siguran način? Odgovor: Na početku želim istaći da bez lične inicijative u bilo kom pogledu teško može doći do uspjeha. Zbog prirode situacije u kojoj se nalazim. donijeti dobre rezultate. može biti fatalno jer može uzrokovati kardinalne greške. ne možeš stupiti u brak. Datum kreiranja: 27.novihorizonti. i vrijedna je hvale kako bi se drugi na Vas ugledali. Isto tako. Da li mi možete ukazati na neki put koji bi mi olakšao sticanje znanja o islamu. u isto vrijeme. zbog toga što je alim. ali može biti zastupnik u određenim poslovima u slučaju nepostojanja odgovarajućeg skrbnika. ne može sin tetke Vaše majke vama biti mahrem. preporučujem da se o svim pitanjima konsultujete sa stručnim osobama i to će. O tome govori 23. U mnogim našim džematima takve aktivnosti postoje i koliko znam te aktivnosti su uvijek bile dobro primljene i davale su dobre rezultate.2005 http://www. odnosno. posebno ako su dobro osmišljene i ako je u njihovu realizaciju uložen dovoljan napor. ajet sure En-Nisa. da tako kažem. uz ulaganje napora na spoznaji islama.Na pitanja odgovora doc. mahrem ne može biti alim.com Pitanje: Početnik sam u vjeri pa je razumljivo da ima mnogo pitanja koja bih Vam željela postaviti a koja se tiču našeg dina. inša-Allah. bilo da je u pitanju srodstvo po krvi. uglavnom sam prinuđena da sama.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 178 od 416 . stječem svoje islamsko znanje i iznalazim rješenja za neka pitanja. Pretpostavljam da ćete se složiti da ovo može lahko odvesti u zabludu. Ramić. smatram da postoji realna potreba da se pri svakoj džamiji i pri svakoj islamskoj instituciji organiziraju različiti kursevi i seminari za odrasle. znači li to da mahrem može biti samo neko od zvanične uleme u koga imam povjerenja? Odgovor: Mahrem je muška osoba s kojom nikada.11. Pitanje: Molim Vas da mi odgovorite da li mi mahrem može biti sin tetke moje majke. kao i naše sveukupne situacije.

Da li su to djeca koja su umrla prije punoljetsva? Datum kreiranja: 27. Hoću da kažem da. spominju se dječaci koji će služiti džennetlije. dž. nego čovjek ima izbor. koji su perfektno savladali poglavlja o kontradikciji i preferenciji i koji su dobro savladali ostale displicine nužne za idžtihad. ne opterećuje čovjeka preko njegovih mogućnosti. a. Sistem koji se koristi pri preferiranju prilično je komplikovan i poznaju ga oni koji su učili metodolgiju islamskog prava.s. Ramić. jer. Samo oni koji su u tome stručni mogu se time baviti.š. Ondje gdje se mora vršiti preferiranje normalno je da treba prednost dati onome što smatramo da je jače. 24 ajet.v. Kako da se oslobodim tog problema? Odgovor: Prije svega. Dječaci koji se spominju u tom ajetu su džennetska djeca koju je Allah. dž. i u dobi od trideset tri godine. visine šezdeset aršina i širine šest aršina.š. Allahov.s. dž. pomoć. uz Allahovu.2005 http://www. postoji mogućnost liječenja takve bolesti. s. dž. Poslanik. to nisu dunjalučka djeca. koje nije u sukobu s jasnim šerijatskim tekstom i nije u suprotnosti s općim dobrom. Pitanje: Odgovor: Ne. a Allah. Vaša obaveza je da za svako namasko vrijeme uzmete abdest i poslije toga nemojte obraćati pažnju na eventualni izlazak mokraće. 616) Ukoliko je bolest teža možete sastavljati podne i ikindiju u jednom od njihovih vremena.Na pitanja odgovora doc. jer Allah. preporučio bih Vam da se obratite ljekaru specijalisti za mokraćne kanale. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Sunen. pa makar se radilo i o razilaženjima u metodologiji islamskog prava. U Kur′anu u suri Et-Tur.11.š.š. jer dunjalučka djeca će biti proživljena isto kao i odrasli u veličini Adema. kao i akšam i jaciju. i da se njime ostvaruje veće dobro. To je dug i komplikovan proces koji nije nesavladiv za one koji taj proces poznaju. može se slijediti. kada budete stručni u svemu spomenutom. utemeljenije. to stanje ne treba da Vam predstavlja poteškoću. rekao je ženi koja je imala istihadu: ″Klanjaj. a u nekim ne mora. Što se pak abdesta i namaza tiče. pa makar krv tekla po hasuri.a. najbolje zna.com Pitanje: Moje pitanje odnosi se na odabiranje najutemeljenijih šerijatskih stavova o pojedinim pitanjima. Nadalje. br. Šukri H.novihorizonti. ko je u stanju da vrši preferiranje. stvorio za tu svrhu. Interesuje me kojim mišljenjima treba dati prednost. s obzirom da bolesne osobe imaju olakšicu u tom pogledu. pa makar mokraću osjetili dok ste u namazu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 179 od 416 . Svi ostali o tome ne treba ni da razmišljaju a kamoli da se time bave. i kako se postaviti u situaciji kada se ulema razišla u samoj metodologiji? Odgovor: Svako mišljenje utemeljeno na validnim šerijatskim dokazima koji su protumačeni na naučnim osnovama.″ (Ibn Madže. To me mnogo uznemirava posebno kada treba da abdestim i klanjam. treba znati da se sva pitanja ne tretiraju jednako. tada ćete znati kako se postaviti ondje gdje se prijašnja i sadašnja ulema razišla. U nekim slučajevima mora se vršiti preferiranje. ″Et-taharetu ve sunenuha″. s obzirom da nad njom nemam potpunu kontrolu. Pitanje: Imam problem s mokraćom. dr.

6108) Prema tome. Molite Allaha. dakle u prirodnoj Allahovoj.š. najbolji su oni koji su najbogobojazniji. Uzvišeni Allah kaže: ″Što god ko zaradi zaradio je samo sebi. da Vas sačuva tog grijeha. Koji poslušaju Allaha. veliki Allahov. o toj djeci ne govorimo da će u džennet niti da će u džehennem. Zbog prirode posla i zbog pozicije na kojoj se nalazim. kaže da se svako dijete rodi s fitretom. u pogledu dunjalučkih poslova.11.″ (Sahihul-Buhari. Prenosi se da će ona kao i oni do kojih objava nije stigla na ahiretu biti stavljeni na ispit. da li će biti stavljena na ispit kao što će biti sa onima do kojih Objava nije došla? Vanbračna djeca se na ahiretu ne tretiraju drugačije od ostalih.2005 http://www.š. Ramić. tog najljepšeg dara koji mi je Allah. Pitanje: Visoko sam obrazovana. bez sumnje velika blagodat.v. takve situacije su vrlo rijetke. dar da čovjek živi u islamu daleko je veći. ali se ona ograničava na najmanju moguću mjeru (eddaruretu tukadderu bi-kaderha).a. dž. dobra i loša. koliko možete.š. dr. i neće odgovarati za svoje porijeklo..novihorizonti. te kontinuirane edukacije prinuđena sam često putovati i to u velikom broju slučajeva u inostranstvo. dž. želim napomenuti da moji pretpostavljeni tu odredbu uopće ne uzimaju u razmatranje prilikom planiranja mojih putovanja.š.š. Upitan o toj djeci ša će s njima biti na ahiretu Poslanik. Međutim. u najmanju ruku. no. 164) Dakle. Što se tiče putovanja bez mahrema. najbolje zna.š.Na pitanja odgovora doc. odredbe. ako umru nekon punoljetstva. s. postavili određene restrikcije za vanbračno dijete s ciljem da ga zaštite od eventualnih neprijatnosti kojima bi moglo biti izloženo zbog svoga porijekla. normalno da je to grijeh. Islamski pravnici su. tako da ondje gdje integritet žene neće biti ugrožen i gdje za nju nema nikakve opasnosti. Da li je u mom slučaju. je rekao: ″Allah najbolje zna šta bi ona radila. Pitanje: Odgovor: Poslanik. a koji odbiju poslušnost ući će u Džehennem. a Allah. zlim jezicima otvara vrata da ispredu lažnu priču koja može imati kobne posljedice po nju. budući da sam jedini skrbnik svoje malodobne kćerke. oni koji rade najviše dobrih djela.s. dž. dž. dž.″ (El-En′am. odgovarat će za svoja djela. a loših se klone. ukoliko se time krše Allahove. dar. Npr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. Nužda (darura). dž. kad je bez mahrema.s. jer čovjek ne nosi tuđe grijehe. aplikativan princip darure (nužde)? Kakav će biti status na ahiretu nemuslimanske djece koja umru prije punoljetstva? Odgovor: Što se tiče ”najljepšeg dara”. Datum kreiranja: 27. a i potrudite se.v. dao. djeca su. dž. Kod Allaha. br. ali nisu najveći.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 180 od 416 . da taj problem prevaziđete. tj. s obzirom da žena.š. a ja nisam u mogućnosti platiti troškove putovanja mahrema.com Pitanje: Odgovor: Kako će se na ahiretu tretirati vanbračna djeca. ″Kitabul-kader″.š. kao pravni princip postoji. ući će u Džennet. Niko neće biti opterećen teretom drugoga. Šukri H. Meni je poznata šerijatska odredba u vezi s putovanjem žene. vjeri islamu.a. s. Mahrem je propisan s ciljem da ženu zaštiti. tu mahrem nije ni potreban.

kod mene postoji bojazan u pogledu preuzimanja bračnih obaveza tako da ženidbu odgađam.novihorizonti.″ (Ed-Darimi. To. To razumijemo iz njegove naredbe da oni koji nemaju mogućnosti za ženidbu poste kako bi time ukrotili svoju strast. pomaže u obaranju pogleda i bolje štiti spolni organ (od grijeha). Otuda Ibn Tejmijje ističe da to negiraju jedino ateistički filozofi koji o melekima govore u smislu dobrih snaga u duši. Iteresuje me da li su mu sedždu učinili svi meleki. neka se ženi. a ne sposobnost za intimni odnos. 2072) Pod mogućnošću.v. pošto je stvorio Adema. a ko ne može taj neka posti jer će to ukrotiti njegove strasti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ko od vas ima mogućnost da se oženi.2005 http://www.11. dž.a.Na pitanja odgovora doc. a samu sedždu i odbijanje tumače kao pokornost i nepokornost tih snaga umu. u ovom hadisu podrazumijeva se materijalna mogućnost.v. a veličina grijeha zavisi od posljedica. 4:345-346) Pitanje: Ja sam momak na ženidbu i želim da se oženim.a. 30) U ajetu su navedene tri riječi koje upućuju na općenitost: elmelaike. Prema tome. oni koji su na nebesima i Zemlji ili samo oni koji su na Zemlji? Odgovor: Kur′an jasno i nedvosmisleno kaže da su svi meleki sedždu učinili: ″Svi meleki su zajedno sedždu učinili. riječ kulluhum (svi) i riječ edžmein (svi zajedno). br. s. a o šejtanima u smislu zlih snaga u duši. Sunen. a. (Vidi: El-Fetava el-kubra. Šukri H. jer Poslanik.s. u kojoj određeni član el ukazuje na općenitost. uistinu. Međutim.com Pitanje: Znamo da je Allah. naredio je melekima da mu sedždu učine. Da li griješim u tom svom postupku? Odgovor: Poslanik je.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 181 od 416 .s.″ (El-Hidžr. s.s. ″Kitabun-nikah″. Ramić. a znamo da oni koji nisu sposobni za bračni život ne posjeduju tu strast. njoj je stroga dužnost da se ženi. Ne zaboravite da osoba koja ima mogućnost za ženidbu. omladini ostavio jasnu poruku: ″Omladino. tada griješite.š. Takva eksplicitnost zatvara vrata bilo kakvom drugačijem tumačenju. ukoliko ne postoji razlog za odgađanje. a ako je sigurna da u grijeh neće otići i tada joj se ženidba preporučuje i smatra se sunnetom. Datum kreiranja: 27. obraća se onim koji su spolno sposobni za bračni život. a plaši se da će otići u grijeh. dr.

s. koju će usrećiti u bračnom životu. Na jednom od islamskih foruma. najbolje zna. kao i slična pitanja u vezi s gajenjem osjećanja između budućih supružnika. u tome ga ne možete spriječiti.″ (El-Isra. Prema tome. pak. uprkos datom obećanju. kako i u kojoj mjeri je to dozvoljeno prije braka.. a Allah. Vi. kao i prioriteti koje pri tome treba uzeti u obzir. kada kaže (parafraziram): ”. pak. jer slovom Kur′ana muškarac može istovremeno imati do četiri žene.a. vaš muž ima opravdan razlog da se oženi još jednom ženom.v. a svaki korak ka nemoralu je grijeh.. i ružan je to put. pokrenuta je i diskusija na tu temu. Ukoliko griješne misli dođu. dr. Željela bih znati mogu li pri sklapanju braka usloviti svome mužu da ostane monogaman tj. Poznati su mi šerijatski uvjeti koje treba da ispunjava osoba koju biramo za eventualnog budućeg supružnika. njegov grijeh mjeri se veličinom nepravde koju vam je učinio. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Kršenjem obećanja s njegove strane vi dobivate jedino pravo na razvod braka. a ne u smislu da smjera s njom grijeh i nemoral činiti itd. on treba da voli svoju zaručnicu u smislu da će ona biti njegova supruga s kojom će živjeti na halal način.novihorizonti. bitno je da ti osjećaji ne budu u smislu onoga što je grijeh i da ne vode ka grijehu. jer musliman je dužan ispuniti dato obećanje.. tada nije griješan što krši dato obećanje i smatram da ga trebate podržati da to i ostvari. 1) Naravno. ali kako zapravo shvatiti riječi plemenitog Poslanika. Ramić. 32) Pitanje: Odgovor: Da. ispunjavajte obaveze!″ (El-Maide..com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 182 od 416 . a vidim da se s istim problemom razumijevanja ovog osjećanja suočavaju i ostala braća i sestre. Ukoliko vaš muž. jer su one od šejtana i mogu čovjeka povesti ka nemoralu. vi imate pravo postaviti taj uslov. Šukri H.” Da li se to odnosi na bratsku ljubav između muslimana i muslimanke za koju se pretpostavlja da već postoji ili.11. Meni samoj pomalo je nejasno da li je ljubav kao osjećanje dozvoljena u tom slučaju jer u različitim knjigama nailazim na različite hadise i tumačenja te teme.š. uprkos njegovu obećanju.Na pitanja odgovora doc. Primijetila sam da se tu vrlo često postavljaju pitanja u vezi s upoznavanjem budućih supružnika.. Ukoliko. treba ih otjerati.com Pitanje: Veoma sam aktivna u proučavanju osnovnih postulata islamskog braka i porodice.s.2005 http://www. to znači da nam je dozvoljeno razviti iskrena osjećanja prema osobi za koju smo ocijenili da ispunjava šerijatske uslove za eventualno sklapanje braka? Odgovor: Što se tiče osjećaja prema drugoj osobi. na kojem ponekad aktivno učestvujem. bez opravdana razloga to prekrši griješan je.ženite se onima koje volite. Uzvišeni Allah kaže: ″I ne približavajte se bludu! Zaista je to sramno. ako se radi o momku. Uzvišeni Allah kaže: ″O vjernici. da se ne ženi s drugom dok je sa mnom u braku? Datum kreiranja: 27. dž.

dr. Pitanje: Odgovor: Dužni ste držati se ugovora s vlasnikom stana.š. najbolje zna. Pitanje: Odgovor: Da. drago mi je da su Sandžaklije smogle snage da se uhvate ukoštac s reformama. a nevolja u kršenju šerijatskih propisa. Ramić. smatram da za to nema smetnje i da ne morate pitati vlasnika. a ne po volji.2005 http://www.com Pitanje: Muftijstvo u Sandžaku donijelo je odluku kojom se imamima zabranjuje zapisivanje i učenje Kur′ana za pare. U cjelini. Ono što bi me još posebno obradovalo bilo bi da čujem: a) kako je Sandžačko muftijstvo zaštitilo instituciju imama kroz dostojne plate. b) kako je obezbijedilo da imami plate primaju na dostojanstven način onako kako svi radnici u savremenom svijetu dobivaju naknadu za svoj rad. d) kako se kroz razne seminare i kurseve imami stalno obrazuju kako bi mogli ići ukorak s vremenom i biti istinski imami (vođe) svojim džematlijama. htijenju i nahođenju mutevelije ili nekog džematlije. Reforme nisu lahke. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. za tu vrstu trgovine nema nikakve smetnje. Ukoliko u ugovoru postoji klauzula koja to zabranjuje ili je u običajnom pravu to zabranjeno tada Vam nije dozvoljeno. ali ako su ispravne donose čovjeku boljitak. Ako to smatrate pozitivnim želio bih da to javno podržite. Zbog toga vrijedi njima težiti. Pitanje: Babo mi je na samrti ostavio oporuku da vratim kravu nekom čovjeku koju je kupio novcem bespravno uzetim od njega. jer dobro je u slijeđenju šerijata. Uz prethodno rečeno. Šukri H. Takva vrsta trgovine se zove et-teverruq i ona je dozvoljena. a ne u vidu neke milostinje koju moraju moljakati od svojih džematlija. a zatim i svih ostalih muslimana. Nadam se da će drugi u njima imati pozitivan primjer i smoći snage da krenu njihovim stopama. Ukoliko u tome ne uspiješ procjeni koliko krava vrijedi i tu vrijednost podijeli u humanitarne svrhe propisane šerijatom. a Allah. dž. preporučujem vam da se posavjetujete s pravnikom. Namjeravam prije isteka ugovorenog vremena napustiti stan u kom sam postanar. Ja tog čovjeka ne poznajem pa šta ću uraditi? Odgovor: Pokušaj pronaći dotičnog čovjeka kako bi mu vratio vrijednost koju mu je tvoj roditelj nepravedno uzeo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 183 od 416 . c) kako imami rade po naučno utemeljenom i dobro razrađenom programu.11.Na pitanja odgovora doc. Mogu li u preostalom periodu stan iznajmiti? Da li je dozvoljeno robu kupiti na kredit i istu prodati nekome drugom za gotovinu i za nižu cijenu od one za koju je roba kupljena? Datum kreiranja: 27. Odgovor: Smatram da je to ispravan korak i sigurno je za dobrobit prije svega imama.novihorizonti. U suprotnom.

dž. dž. najbolje zna. dž. ukoliko se to ne uzme u obzir.š.Na pitanja odgovora doc. uzdigli na postolje najbolje generacije koja je hodila po Zemlji. jasno ukazuje da su ashabi vredniji i da suhbe s Poslanikom. Pitanje: Odgovor: Vaš namaz nije ispravan i dužni ste ga naklanjati. kao cjelinu. br.a? Kakav je stav šerijata u vezi s fiktivnim razvodom braka radi ostvarivanja nekih socijalnih povlastica? Datum kreiranja: 27.š. Ispravno je da ističemo one koje je Poslanik. a to je predavanje selama na desnu stranu.š.a. dž.a. hadis u kom stoji: ″Nemojte psovati moje ashabe. Neki od razloga te zabrane su: a) to može biti vid prevare. Pitanje: Odgovor: Poslanikov. kao što su deseterica kojima je obećan Džennet. najbolje zna. ″Kitabus-sunne″. ističemo i vrijednosti i zasluge Aišine. Međutim. r.v. jer ste ispustili jedan namaski rukn. Zabrana u tom pogledu je sasvim jasna.″. a Allah.š. Smatram da fiktivni razvod braka radi ostvarivanja povlastica u osnovi nema takvo opravdanje i tretira se zabranjenim (haram) ukoliko će voditi ka činjenju grijeha. u trenutku kad ste ostali bez abdesta.š. dž.″ (Ebu Davud. r.v. njihove doprinose i lijepe primjere koji su ih. je rekao: ″Ko nas vara taj nije od nas. ne može ništa nadvisiti. ističemo njene vrijednosti i zasluge u početku islama. vrednija od Aiše. nego ću je kupcu dostaviti kasnije i to van džamije? Odgovor: U džamiji nije dozvoljeno trgovati pa makar se roba tu i ne nalazila. pa ni njenu polovinu. r. a varanje je općenito zabranjeno. Sunen.s. dok sam u džamiji mogu li prodavati i kupovati robu koja se tu ne nalazi. Šukri H. s. b) to može voditi ka bespravnom sticanju imetka. Da ste. Pitanje: Odgovor: Smatram da je pogrešno vršiti poređenje među ashabima i ocjenjivati ko je od koga bolji. najbolje zna. s. Pitanje: Odgovor: Fiktivni razvod braka dozvoljen je u situacijama kada za to postoji šerijatsko opravdanje.a. posebno istakao. Izgubio sam abdest prije samog predavanja selama. a Allah. jer da je bitno Allah. uprkos činjenici da je islamska ulema činila takva poređenja. jer tako mi Onoga u čijim rukama je moja duša kada bi neko utrošio koliko Uhud zlata ne bi dosegao pregršt nekog od njih.v. može čovjeka odvesti ka grijehu.a.s. nakon što sam proučio Et-tehijjatu i dovu.2005 http://www.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 184 od 416 . 4039). već bili predali selam na desnu stranu namaz bi vam bio ispravan. Da li je taj moj namaz ispravan? Da li ima neko iz generacije tabiina da je bolji od nekog iz generacije ashaba? Pitanje: Da li je majka pravovjernih Hatidža. Ramić.com Pitanje: Pitanje: Znam da je u džamiji zabranjeno bilo šta prodavati i kupovati. dakle. s.v. bi nas uputio da to istražujemo. zatim da ističemo vrijednosti ashaba. (En-Nisa.11. jedni drugima na nedozvoljen način imovinu ne prisvajajte. a ko je od koga bolji to za nas nije bitno. kada govorimo o Hatidži. s. 29) c) fiktivni razvod je pravnosnažan i.a. dr. Isto tako. Prema tome. a Allah. r. a Allah.″. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. kaže: ″O vjernici.novihorizonti. odnosno farz. Poslanik.a.s.

2005 http://www. s. lijepog odnosa. Muž i žena trebaju uložiti napor da im svaki dan bude lijep kao godišnjica i da u svakom danu budu sretni. Šukri H. lijepe riječi. teče u čovjeku poput krvi. br. b) ukoliko razgovor u sebi ne sadrži nešto što je grijeh. 275) U vjerodostojnom hadisu stoji da je Poslanik. ″Kitabul-rida′. U Kur′anu stoji: ″Oni koji jedu kamatu stajat će na (Sudnjem danu) samo (onako) kao što stoji onaj koga je šejtan spopao (svojim) ludilom. ustvari.s. ukoliko babo umre prije negoli dijete postane punoljetno.11. s. također.v. možda. je rekao da su najbolji vjernici oni koji su najbolji svojim ženama.Na pitanja odgovora doc.? Kada dijete postaje siroče: da li kada ostane bez oba roditelja ili kada se roditelji rastave? Datum kreiranja: 27. 4041) Očiti primjeri osoba u koje je džin ušao isto tako jasno govore tome u prilog. da svaki dan jedno drugom nešto lijepo poklone. Jedini odgovor je da je njome džin ovladao. tako da im svaki dan bude radostan i ispunjen srećom i zadovoljstvom.a. Jedino objašnjenje je da. dr.) On je. 1079. ustvari.com Pitanje: Odgovor: Šta je dokaz da džini mogu ući u čovjeka? Dokaz za to imamo u Kur′anu.) Ova značenja trebaju biti svjetlost vodilja u odnosima muža i žene. Sunen. c) i ukoliko to nije korak ka nemoralu. a ne osobu koju liječi. prije spolne zrelosti). 3830.″(Muslim. Ramić. Pitanje: Odgovor: To nije bila praksa Poslanikova. 19.a. (Tirmizi. ″Kitabusselam″. s. uistinu. Sahihu Muslim. i kamen mogao razbiti. Kako objasniti da od izuzetno snažnih udaraca kojima se liječi takva osoba. ono se tretira siročetom (jetimom) i taj status ima sve do svoga punoljetstva. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. ne ostaju nikakvi tragovi na tijelu osobe u koju je ušao džin. da im svaki dan bude godišnjica.″ (En-Nisa.v. Jedini odgovor jeste da ta osoba. Kako se može objasniti da dotični čovjek pri liječenju počne govoriti raznim jezicima. Uzvišeni Allah naređuje muževima: ″S njima lijepo živite. Da li zaručeni momak i djevojka mogu razgovarati telefonom? Da li je dozvoljeno obilježavati godišnjicu braka time što će muž kupiti ženi poklon i sl. materijalnih poklona itd.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 185 od 416 . (Tirmizi. iz njega džin govori. rekao: “Šejtan. Sunen. br. izvršavanja bračnih obaveza. Kako možemo protumačiti to da se takva osoba penje po drveću kao vjeverica. naredio bi ženi da čini sedždu svome mužu.s. Dakle.″ (El-Bekare.) Poslanik. sunnetu i primjerima osoba u koje je džin ušao. a prije nego je oboljela nije se smjela na drvo popeti. ″Kitabulmenakib. Pitanje: Odgovor: Smatram da za to nema smetnje ukoliko: a) za to postoji potreba.s. a kojim bi se. br. rekao da kada bi naređivao da čovjek čini sedždu čovjeku. počevši od osmijeha. a on je najbolji uzor onima koji žele postići Džennet na budućem svijetu.novihorizonti.a. udara džina. Pitanje: Odgovor: Dijete postaje siroče ukoliko ostane bez oca prije dostizanja šerijatskog punoljetstva (tj.

vrijeme će pokazati čije fetve su bile ispravne. jeste da se tom fetvom uveliko manipuliralo. Ovako je u islamskom svijetu ostalo da SAD vode krstaški rat protiv muslimana i još da namjerno žele poniziti svoje državljane muslimane time što će ih prisiliti da ubijaju svoju braću i sestre po vjeri. Taha Džabir el-‘Alewani izdao je fetvu kojom je dozvolio muslimanima koji se nalaze u američkoj vojsci da učestvuju u vojnim operacijama i bombardovanju muslimana u Afganistanu. oni nisu imali nijedan oficijalni sastanak na kom su zajednički to pitanje razmatrali i o njemu diskutirali. da se dokaže da su optuženi ljudi uistinu počinili nasilje. smatram da je bilo mudro. o tome ko je nasilnik može određivati jedino neovisno i pravedno tijelo. Smatram da je odgovor na to pitanje trebalo malo drugačije postaviti. a ne oni koji su direktno uključeni u sukob. Mi cijenimo da neke od prethodno spomenutih ličnosti. Dakle. Bilo kako bilo. nesretan slučaj. dr. i to će se. ali ne u kontekstu odgovora na pomenuto pitanje.com Pitanje: Savjet za fetve. pa makar on bio i musliman. dr. Da li je muslimanska ulema jedinstvena u vezi s tim pitanje i da li se i Vi slažete s tom fetvom? Odgovor: Ova fetva je za mene jedan. nego se radi o samostalnoj inicijativi koju je neko ″gurao″.2005 http://www. u odgovoru na to pitanje dali odgovore iz kojih se može razumjeti ono što si i ti razumio. Tako. Tim potezom bi SAD postigle daleko više. I. Fehmi Huwejdi. trebalo je da traže. Muhammed S. da oni koji fetve daju nekad pogode. Šukri H. ne bi bilo nikakve smetnje da se muslimani bore protiv takvih nasilnika i zulumćara. na čemu su doduše oni i insistirali. koji sačinjavaju dr. Fehmi Huwejdi i dr. Datum kreiranja: 27. činjenica je da Amerika tužitelj. jer ako je neko počinio nasilje protiv njega je dozvoljeno boriti se. Dalje. Činjenica je da su neki od tih učenjaka. Drugo na što želim ukazati. Mi sa svoje strane molimo Allaha. dr. Ramić.11. gosp. nisu stručni da daju fetve. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a nekad promaše. Ono što su oni kazali rekli su s najboljim namjerama. ta borba ne bi smjela prelaziti granicu onoga što je dovoljno da se to nasilje spriječi i nasilnik po zakonu kazni. Smatram da bi i za SAD to bio mudar i ispravan postupak. Slušao sam i gledao svoga profesora dr. Normalno. politički i taktički ispravno da je islamska ulema tražila od vlade SAD da ne šalje vojnike muslimane u rat protiv Afganistana. U slučaju da takav sud to potvrdi. da tako kažem. U slučaju Afganistana. Doduše.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 186 od 416 . Hejsem el-Hajjat. oni mogu potpomoći stručnim osobama da bolje shvate i razumiju određenu situaciju. Treće. policajac i sudija. koji je u kontakt programu odgovorio da svaki vojnik sam pita svoju savjest i o tome lično odluči. a čije pogrešne. Taha Džabira. Međutim. dž.š. koje izuzetno cijenim i znam sigurno da imaju najljepše namjere.novihorizonti. ako se to može postići prijetnjom ne bi se smjela upotrebljavati sila i tako redom. treba naglasiti. Prije svega.Na pitanja odgovora doc. muslimanima je dozvoljeno boriti se protiv onih koji čine nasilje i nered na Zemlji. Savjet o kome se govori u stvari ne postoji. U takvoj situaciji nemoguće je ispoštovati pravdu. sudija Tarik el-Bišri. negativno odraziti na američko društvo. od kojih su neki bili moji profesori. da muslimansku ulemu uputi ka onome što je najbolje za muslimane i ljudski rod i da ih nagradi za njihov trud. pa makar oni sebe nazivali muslimanima. na kraju. Jusuf el-Qaradawi. nisu svi gore spomenuti učenjaci imali jedinstven stav. neminovno. Trebalo je tražiti da to dokaže neovisan sud u koji muslimani mogu imati povjerenja. Siguran sam da američki muslimani koji su bili prisiljeni ubijati muslimane u Afganistanu ili gledati ta ubijanja sada imaju sasvim drugačiji pogled na domovinu u kojoj žive. s nadom da će muslimani. El-‘Awwa. Koliko je meni poznato. prije svega u SAD i drugim krajevima svijeta s takvim odnosom u datoj vrlo komplikovanoj i nejasnoj situaciji imati najmanje štete. kao što je poznati novinar i publicista gosp.

ako je ime sa lijepim značenjem i na nekom drugom jeziku nema smetnje da ga muslimani koriste i da se to ime profilira kao muslimansko. pokušate uzrok otkriti i otkloniti.2005 http://www. predlažem ti da se puno Allahu. ukoliko je moguće.11. Uz prethodno rečeno. prevoz. utječeš od prokletog šejtana i da učiš pri ponavljanju lekcija i prije ispita sljedeću dovu: ”Allahumme-ftah ‘alejje futűha-l-‘ârifine bi hikmetike ve-nšur ‘alejje rahmeteke ve zekkirnî mâ nesîtu jâ ze-l-dželâli ve-l-ikram. Normalno. da Ga zamolim za pomoć? Unaprijed hvala. dž.š. Ramić. posavjetovao bih vas da. s obzirom da su Arapi i Turci uglavnom muslimani. uz pomoć stručnih osoba.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 187 od 416 . Normalno da je u tom pogledu najlakše i najjednostavnije uzeti ime na arapskom ili turskom jeziku jer su se ta imena profilirala kao muslimanska. Pitanje: Odgovor: Da.Na pitanja odgovora doc. kopanje mezarluka itd. Da li su oni dužni to platiti? Odgovor: Nesporazum oko članarine treba riješiti putem institucija Islamske zajednice. dž. Nekad se desi da kad dođem da radim test pola onoga što sam znala zaboravim. da za tu osobu ne treba plaćati članarinu za period dok je bila odsutna. inače sam uvijek bila odlična učenica. Taj uzrok može biti materijalne ili duhovne prirode.” Isto tako preporučujem ti da poslije svakog namaza proučiš sljedeću dovu: ”Subhânallâhi ve-l-hamdu lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallahu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi-l-‘allijji-l-‘azîm ‘adede kulli harfin kutibe ve juktebu ilâ ebedi-l-‘abidîne ve dehrid-dahirîne jâ rabbe-l-‘alemîn. Inače svako ime koje ima lijepo značenje. Njeni nasljednici dužni su iz imetka umrle osobe platiti usluge. dr. ma koliko učila. treba da se osloni na Allaha. u svemu što čovjek radi. Smatram. Džamijski Pitanje: Odbor je zahtijevao od djece umrle osobe da plate članarinu za period dok su bili odsutni iz svog rodnog mjesta. Bilo bi potrebno taj uzrok pronaći i otkloniti ga.com Pitanje: Moj komšija je bio član Islamske zajednice u dijaspori. dž. Prema tome. postoji li neka dova koju mogu uputiti Allahu.” Datum kreiranja: 27. a nije specifično za nemuslimane može biti muslimansko ime. Šukri H. kao što su gasulenje.novihorizonti. pod uslovom da ne postoje neki posebni detalji koje ne znam. nakon što uloži maksimalan trud. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. Molim vas.š. Međutim. ćefini. Nikad mi se to prije nije dešavalo. Delila je muslimansko ime arapskog porijekla. dobijam slabe ocjene. Pitanje: Studiram i. Da li je Dalila muslimansko ime? Odgovor: Ta nagla promjena koja vam se desila pa ste počeli brzo zaboravljati ono što ste naučili sigurno je nečim uzrokovana. imajući u vidu da je ona bila član Islamske zajednice u dijaspori. Dok je bio na godišnjem odmoru umro je u rodnom mjestu.

ponudili smo našem imamu da nam kuha kahvu. On je to odbio rekavši da to predstavlja poniženje. a koji. u najmanju ruku. samo neke medrese primjenjuju taj sistem.2005 http://www. i da radi u kuhinji. usmjeravaju imama putem koji oni žele. Sve dok imami ne budu imali jasan program rada i sve dok u tom programu ne budu jasno naznačeni prioriteti rada naši imami će lutati u potrazi za rješenjima i bit će lahak plijen pojedincima i grupama u džematima koji. Ukoliko bi se tako nešto ostvarilo. koja otpočinje s radom u septembru. Pitanje: Koji su šerijatski uvjeti da bi žena mogla obavljati posao nastavnika tjelesnog odgoja? Postoje li izgledi da se obavljenje tog posla ušerijati. dr. Međutim. pedagogija itd. Datum kreiranja: 27. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. koristim se prilikom da uputim apel organima Islamske zajednice koji brinu o imamima i nadziru njihov rad da precizno definiraju radno mjesto imama. Čak i američki predsjednik Buš ima na umu izložiti jedan takav plan. Ramić. počevši od namaza u džematu do brige za rješavanje problema s kojima se džematlije suočavaju. broj takvih škola na Zapadu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 188 od 416 . Činjenica je da mnogi pedagozi u svijetu uočavaju potrebu da se muška i ženska djeca odvoje u nastavnom procesu. Kako bismo umanjili izdatke. Imam treba da predvodi svoj džemat u svim dobrim poslovima. u većini slučajeva.Na pitanja odgovora doc. Da li mi imamo pravo ustrajati u našem zahtjevu s obzirom da smo u teškoj finansiskoj situaciji? Odgovor: Imam je u pravu što je odbio vaš zahtjev. kao što su ginekologija. trebalo da budu prioritet u imamskom radu. Činjenica je da se većina naših imama suočava s istim ili sličnim problemom jer džematlije od njih zahtijevaju da rade poslove koji ne bi. a da ne govorimo o poslovima koji nemaju nikakve veze s misijom jednog imama. bolje rečeno da nas uslužuje. Iz tog razloga. urade opći program koji će jasno odrediti smjernice rada i aktvnosti imama u džematu. a u cilju poboljšanja statusa imama i njegove uloge.com Pitanje: Naš džemat ima kafeteriju u sastavu mesdžida. b) da ima odgovarajuće uslove da može u halal ambijentu da predaje taj predmet. Kod nas. Vaš zahtjev govori da vi kao džemat imate vrlo površno i pogrešno shvatanje uloge i zadatka imama u džematu. Šukri H. Posebnu brigu imam treba voditi u pogledu aktivnosti omladine i njihovom pravilnom odgoju.novihorizonti. pored osnovne škole ″El-Manar″ na Ilidži. s obzirom da tako nešto ne ulazi u opis posla jednog imama. što prije. ili je pak bolje potražiti drugu soluciju? Odgovor: Uslovi su vrlo ”jednostavni”: a) da ima odgovarajuće pretpostavke kako bi na halal način mogla završiti predviđeni fakultet. iako je u porastu. normalno da bi u ženskim školama bilo pogodnije da i nastavnica tjelesnog odgoja bude žensko. Vi nemate šerijatsku osnovu da to od njega zahtijevate. Smatram da je bolje da nemate imama nego da imate imama kelnera koga nećete cijeniti i poštovati. da odrede prioritete u imamskom radu. S obzirom da su vjerovatno male šanse da se za njih obezbijede potrebni uslovi za obavljanje tog zanimanja ja bih sestrama savjetovao da studiraju one struke koje su daleko važnije. bilo unutar ili van svojih porodica.11. pravi čaj. još uvijek je procentualno mali. iz različitih interesa. nije u skladu s misijom i ulogom koju imam treba da ima u svome džematu. i da.

Ukoliko spomenuti uslov ispune pravnici .š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 189 od 416 . uzimajući u obzir činjenicu da to niste učinili s namjerom da izbjegnete post. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. inša-Allah. sudijama i advokatima muslimanima bit će daleko lakše da sude po pravdi i da se kao sudije ili advokati bore za pravdu. kroz taj proces pruža se mogućnost pomoći osobama koje vode parnicu da prihvate propis koji je po šerijatu. ne vidim da ne bi mogli raditi te poslove. Međutim. kao što su propisi u pogledu krađe. a sve ono što je pravda to je Allahov. dž. sudije ili advokati koji prakticiraju islam imali bi izuzetnu ulogu u promociji pravde i borbe za pravdu i ukoliko bi stvarno bili istinski muslimani. već s namjerom da se liječite. treba posebno imati u vidu činjenicu da je učešće u muslimana u procesu dijeljenja pravde i borbe za pravdu najbolji način da se pokaže islamska pravda i islamski šerijat. Postila sam i tablete pila poslije iftara.2005 http://www. vodeći računa da svojim radom postignu samo Allahovo. pa makar tako ne pisalo na zakoniku po kom se sudi. U određenim situacjama kada imamo šerijatske propise. ali i uz dodatne sevape. kada eventualno BiH postane punopravni član Evropske unije. a Allah. doduše uz dodatne napore. ubistva. Sutra.šerijat. uz samo jedan uslov: da sutra kao sudije.š. Ramić. one su izazvale menstrualno krvarenje koje je trajalo četiri dana. Uz sve to. a koje sudija . borci za ostvarenje ljudskih prava daju sve od sebe da se ostvari pravda. Šukri H. a kao sudije presuđivat će samo onako kako je pravedno.š.muslimani će dostojanstveno braniti one koji im ponude validne dokaze o svojoj nevinosti. Datum kreiranja: 27. U situacijama kada su ubijeđeni da određeni zakonski propis nekoga nepravedno kažnjava tražit će presedan na koji će se moći osloniti i presuditi po pravdi. zakon . tih dana učiniti iskup (kefaret) s obzirom da je krvarenje izazvano? Odgovor: Vi ste dužni propuštene dane napostiti i niste obavezni iskup davati.musliman ne bi mogao primijeniti u nekim zemljama. zadvoljstvo. advokati. uz napaštanje. tražit će da bude izuzet. Pitanje: Menstrualni ciklus mi je bio neredovan.11. Kada govorimo o tom pitanju. Da li sam dužna. Dakle. dž. klevete za nemoral itd. Bilo je to pred sam ramazan. dr. te mi je doktorica ginekolog propisala hormonske tablete za uređenje ciklusa. U dilemi sam da li kao musliman mogu da se u BiH bavim advokaturom imajući u vidu da advokati kod nas brane i pravog i krivog i da se pozivaju na zakone koji nisu šerijatski? Odgovor: Uprkos spomenutim dilemama ja preporučujem mladima da studiraju pravo.com Pitanje: Pred diplomskim sam ispitom na pravnom fakultetu. najbolje zna. To što je ciklus izazvan tabletama smatram da nije razlog za iskup (kefaret). dž.novihorizonti. za prestupnike će se boriti da dobiju kaznu koja je pravedna.Na pitanja odgovora doc. ukoliko ne može pronaći odgovarajuće rješenje.

stanu kako bilo.s. Bešira prenosi se da je na mimberu ispričao kako mu je otac dao poklon. pak. U ahiretskoj parnici. pravno ti ne možeš dobiti ono što je otac dao tvojoj braći. dva sina i kćerku.2005 http://www. slijeva ili sa sredine? Većina se ravna prema desnoj strani.a. koji je. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. U dunjalučkoj parnici šerijatski sudija presudio bi isto kao i sud pred kojim si tražila nasljedstvo. redat će se u saff s desne i lijeve strane i ravnat će se po sredini.s. Dakle. bolesno. jer je Poslanik.a. on je vratio poklon.a. Nakon njegove smrti.a. pod uslovom da vaš otac. br. prije desetak godina. s.s. Skrenuo bih pažnju svakome ko predvodi džemat da o tome povede računa. s obzirom da je Poslanik.v. manji broj prema sredini. Ima i onih koji se nikako ne ravnaju.v. 4/123) Islamska ulema smatra da roditelji imaju pravo napraviti razliku među djecom samo u situacijama kada za to postoje opravdani razlozi. njegova majka time nije bila zadovoljna dok ne upita Allahova Poslanika.v.s. zdesna.11. s. preporučio bih ti da moliš Allaha.a. s. Ako bih nekima davao više. iako pravno nisu obavezni. s. postupak vašeg oca. da li je isto dao svoj djeci. Imam li ja. ali moralno bi bilo da se ispravi greška koju je vaš otac počinio. Kad je njegov babo obavijestio Poslanika. kao što je smrtna bolest ili poremećaj razuma. njegovo djelo ne bi imalo pravne posljedice i ta imovina bi bila predmet nasljedstva nakon njegove smrti.v. one će stati iza njega. bez opravdana razloga u poklonima preferirao neku svoju djecu. Ravnanje se vrši po ramenima i petama. bilo da tvoja braća tebi daju dio koji bi ti pripao da ga babo njima nije poklonio. Za života. sinovima je prepisao sve nekretnine. ″Kitabul-hibeti ve fadliha vet-tahridu alejha″. bilo da ti halališ svome babi. Međutim. naredio da se prema djeci bude pravedno i da se izjednače u poklonima. tražila sam putem suda svoj dio nasljedstva.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 190 od 416 . kao imam. sud mi je rekao da nemam pravo u imovini koju je on prepisao sinovima. dž.! Odgovor: Ukoliko s imamom klanjaju dvije muške osobe. Oni koji budu pristizali. tada rekao: ″Bojte se Allaha i pravedno postupajte prema svojoj djeci. da tvome babi oprosti grijehe i smiluje mu se u Danu kada će roditelj bježati od svoga djeteta i dijete od svoga roditelja i kada će svako imati svoju brigu.s. Inače. Šukri H. Datum kreiranja: 27. te tako sačuvaju vašeg babu od ahiretske odgovornosti. Pitanje: Kako treba formirati saff kod klanjanja farz-namaza u džematu? Kako ga poravnati. s. u trenutku izvršenja prepisa. tretirat će se grijehom. Nasbur-raje. dr. Međutim.v. vodeći računa da se članci nogu dodiruju. malo pa mu roditelj nije imao priliku pružiti ono što je pružio starijoj djeci. upitao ga je Poslanik. nije imao neku pravnu zapreku. Ramić.Na pitanja odgovora doc. da ti daju taj dio i tako otklone nepravdu koja ti je učinjena. Ukoliko bi pravna zapreka postojala. koja će ga u potpunosti zaokupirati.a. kako izgleda. kada se školuje ili je.s.. Pošto nije bilo tako.com Pitanje: Naš babo imao je troje djece. Poslanik. gdje će sudija biti Allah Uzvišeni. a neki se čak ravnaju i prema lijevoj. 2398) U drugom hadisu on je princip jednakosti u pogledu poklona eksplicite naglasio rekavši: ″Izjednačite svoju djecu u poklonima. pravo u toj imovini? Odgovor: U ovom slučaju imamo dunjalučku i ahiretsku ″presudu″. koji svoju grešku ne može ispraviti pošto je otišao s ovog svijeta..″ (Sahihul-Buhari.novihorizonti. po šerijatu. Ja bih preporučio tvojoj braći. vodio je računa da saffovi iza njega budu poravnati. Od Nu’mana b. ravnanje safova upotpunjuje namaz.″ (Zejle′i. U svakom slučaju. s. jer je odgovornost na vašem ocu.v. bile bi to kćeri.š. kao u situaciji kada je neko dijete hendikepirano.

ashaba.s.2005 http://www. Šukri H. koliko ko nasljeđuje? Često mi se čini da ispustim vjetar dok klanjam.s. Naime. Ramić. s. našto mu je on odgovorio da ne napušta namaz dok ne čuje glas ili ne osjeti smrad. Bilo bi pogrešno da se svi poredaju s desne strane. ukoliko osoba ne nađe mjesta u safu. Poslaniku. ″Kitabul-hajd″.š. jer po šerijatu muška djeca nasljeđuju duplo više od ženske. Kako trebam postupiti u takvoj situaciji? Kad se imamu i muktediji. podjednako s njegove desne i lijeve strane. iako u safu ispred nje ima mjesta. Treba naglasiti da nema smetnje da. Pitanje: Odgovor: Smatram da se zabrana da osoba klanja sama iza safa odnosi na osobu koja to čini namjerno. nemoj napuštati namaz. dž. požalio se neki čovjek da mu se pričinja u namazu kako pušta vjetar. s. kad ih nema pun saff. 134. s.Na pitanja odgovora doc. neko iz safa iskorači nazad i nastavi klanjati pored nje. koji stoji s imamove desne strane. da imam i muktedija izvrše pomenute radnje ukoliko to zahtijeva prostor na kom se nalaze. a Allah. a Allah.v. br.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11. najbolje zna. kako će postupiti? Kako će postupiti ko ostane sam iza saffa ili kada zakasni pa ne nađe mjestu u saffu? Datum kreiranja: 27. dr. br.v.š. učinit će ono što će manje remetiti tok namaza.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 191 od 416 . naredio osobi koja je klanjala sama iza safa da ponovi namaz i hadisi koji zabranjuju da se klanja sam iza safa odnose se na takvu situaciju. ili da se muktedija vrati nazad. dž. 540) Pitanje: Odgovor: U ovoj situaciji zaostavština se dijeli na četiri dijela.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravno da se muktedije. priključi treća osoba.a. Dakle.v. Pitanje: Odgovor: Sve dok ne čuješ zvuk ili ne osjetiš smrad. Sahihu Muslim.a.s. hadisi koji govore da je Poslanik. pak. Pitanje: Odgovor: U toj situaciji postoje tri mogućnosti: da imam učini iskorak naprijed. svi poredaju s desne strane? Ispravno je da se muktedije poredaju iza imama. najbolje zna. kako bi se izbjegla dilema u vezi s ovim pitanjem. ili.novihorizonti. a kćerkama po jedan. Ukoliko iza umrlog ostanu dvije kćerke i sin. Sinu pripadaju dva. jer to nije bila praksa Poslanikovih. U svakom slučaju. ″Kitabul-vudu'″. (Vidi: Sahihul-Buhari.

a ne onima koji vračaju i zapisuju. a ako oni ne uspiju dati pravu dijagnozu i propisati odgovarajući lijek. literaturom itd.a. treba taj konac. Ona odlazi određenoj osobi da joj mladim petkom.doduše ne nosi hidžab međutim ona ne klanja. utorkom i nedjeljom salijeva stravu i odučava. dizao ruke učeći dovu. dž. ali dova je mjesto gdje je propisano dizanje ruku okrenutih dlanova ka nebu.11. Molim Allaha. zatim da joj lično pomogneš s odgovarajućim savjetima. Preporučio bih vašoj prijateljici da se obrati stručnim ljekarima. Imajući u vidu da je tvoja djevojka moralna osoba.š. pa ga preporučujem. moli Allaha. s. jer se higijena tog dijela tijela može bolje održavati. Poznate su zdravstvene koristi od sunnećenja.v. u izdanju Udruženja "Selsebil" iz Živinica. dakle nije stroga dužnost. imam 20 godina.š. pa da savjestan čovjek povede računa da sebe. pa bih želio da znam šta da radim. ali se bojim da ću imati problema zbog toga što ne klanja. Odgovor: Smatram da pitanje namaza i hidžaba trebate riješiti prije stupanja u brak. dž. Uz sve to.a. vodu i šećer i da poslije svakog učenja pije vodu i jede šećer. s.v. Kako da joj pomognem da ojača svoj iman. posti ramazan. nisam obrezan. Pitanje: Moja djevojka ne prakticira islam onoliko koliko bih ja želio.s. ovih dana je iz štampe izašlo malo ali vrlo vrijedno djelo na temu: "Pojava slabljenja imana". da joj omili izvršavanje tih propisa. Preporučio bih da joj pronađeš lijepo žensko društvo koje prakticira i razumije vrijednost islamskih propisa. Pitanje: Moja prijateljica osjeća neki pritisak. Molim vas za savjet. kakav je šerijatski stav o tome i da li je meni sunnećenje obaveza? Inače.com Pitanje: Ja. solidno se oblači . Datum kreiranja: 27. pa tako i raditi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. koji mora biti njene visine.š. dr. ona treba da sama sebi uči salavati-šerif 41 dan po 4444 puta na konac. Molim vas da mi odgovorite da li je to u skladu s islamom? Moraju li se držati ruke dignute prilikom učenja dove? Odgovor: Ovakav način liječenja nije zabilježen u praksi Poslanikovoj. zbog skorog prelaska na islam. Ona vjeruje u Allaha. Pitanje: Odgovor: Ruke se ne moraju držati uzdignute prilikom učenja dove. Šukri H. dž. Odgovor: Sunnećenje je sunnet. Ramić. pa da bude jaka kao ja? Ona je jako moralna i želio bih se njome oženiti. nositi uza se iznad pojasa. Npr. a i svoju suprugu zašititi sunnećenjem. kad sve prouči. Dovoljno je znati da je rak maternice nekoliko puta češći kod žena čiji muževi nisu osunećeni. ali jako se preporučuje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 192 od 416 . jer i jedno i drugo može biti nepremostiva prepreka normalnom funkcionisanju bračne zajednice.s. dakle koji liječe učenjem Kur′ana. neka se obrati onima koji liječe Kur′anom na šerijatski ispravan način.Na pitanja odgovora doc. Uz to. da vas pomogne u vašim lijepim namjerama. a najbolje je da ga nosi na lijevoj strani glave (zatiljka). Najispravnije je na osnovu hadisa ustanoviti u kojim je prilikama Poslanik. a u kojim nije. postoji velika nada da joj jednog dana namaz i hidžab postanu dragi i da postanu sastavni dio njenog života.. Na kraju.novihorizonti.2005 http://www.

riječ Bog u jezicima u kojima se nalazi ima na desetine značenja čije pripisivanje Allahu. u situaciji kad ne posoji opravdana smetnja. Ramić. Imam osamdeset dvije godine.Na pitanja odgovora doc. Čak štaviše.s. To što imate toliko godina ne mora biti prepreka za ženidbu.11.š. Pitanje: Odgovor: Da. ali u tom slučaju čovjek nema sevapa za svaki proučeni harf (slovo). Ja sam ostario. a Allah. dž. izgovarati harfove jezikom.com Pitanje: Odgovor: Neki imami. takav postupak je pogrešan. tako postupao. s. dž. najbolje zna. okrenu se prema njemu. Preporučio bih muslimanima da za Allaha. dž.š.š. s.novihorizonti. (Vidi poglavlja o braku i poglavlja o zabrani celibata u hadiskim zbirkama.v. a onima koji nemaju uslove.š? Mogu li se na namazu.s. Ti običaji nemaju utemeljenja u Allahovim. koriste isključivo imena i izraze koje je On za Sebe upotrijebio i koje je koristio Njegov Poslanik. s. dr.v. Poslanik. Prema tome.a. Da li je to ispravno? Ne prenosi se da je Poslanik. dž. to može biti i obaveza (farz). dž. predstavlja kufr i širk. nego treba raditi na njihovom iskorjenjivanju.š. Je li se meni grehota oženiti? Da li je ispravno koristiti riječ Bog za Allaha. To je jedino siguran put da o Allahu. učiti dva-tri kraća sureta. kad pođu iz mihraba. Pitanje: Odgovor: Kur′an se može tako učiti. niti da su to radili njegovi ashabi. Isto tako.s.2005 http://www.š.) Znam da kod nas postoje običaji po kojima je ″sramota i grehota″ starijim osobama da se žene i udaju.a. Treba pogledati u leksikone tih jezika. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. za to ne postoji nikakva smetnja. poslije Fatihe. ko želi da za svaki proučeni harf ima deset sevapa mora. naklone se i stave ruku na prsa. Dakle. propisao je preventivne mjere. on je strogo zabranio neženstvo i celibat. zakonima i musliman ne smije takve običaje usvajati. bez micanja jezika? Datum kreiranja: 27. lijepih imena. govorimo na ispravan i Njemu dostojan način. Pitanje: Odgovor: Naprotiv. vama. dž.š. ako postoji mogućnost da osoba počini grijeh.š. Pitanje: Odgovor: Smatram da je pogrešno koristiti riječ Bog u smislu imena Allaha.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 193 od 416 . umjesto jednog dužeg? Može li se Kur‘an učiti gledanjem.v. dž. u mnogim hadisima strogo je naredio ženidbu i udaju onima koji za to imaju uslove. Šukri H. kao i svakom hudovcu i hudovici preporučuje se ženidba i udaja. dž. jer se ta riječ ne nalazi u sklopu Allahovih.a. pa se uvjeriti u tu nepobitnu činjenicu. S druge strane.

a Allah.. Dakle. najbolje zna. posebno kad to pređe u neki vid robovanja i robovlasničkih odnosa. služi svekra i svekrvu. najbolje zna.. Moralno bi bilo da. a Allah. itd. Ta gozba nije neki vjerski obred. kada ti se ukaže odgovarajuća prilika.š. pa makar se radilo o hadžu koji joj je farz. Ljekar služi čistača ulice kad mu zatreba pregled i dijagnoza. Dakle.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 194 od 416 . da li je dozvoljeno služiti jelo na tom mevludu? Kod nas se termin mevlud. Pitanje: Odgovor: To je pogrešno. U tom duhu.Na pitanja odgovora doc. kao što i čistač ulice tim čišćenjem uslužuje ljekara. dž. Je li to ispravno? Datum kreiranja: 27. dužna pitati muža za dozvolu da ide na hadž? Odgovor: Nadam se da u situaciji kada ti je taj posao neophodan. najbolje zna. jer je slovom Kur′ana ženama zabranjeno uljepšavanje glasova u njihovom prisustvu. dati dozvolu. koja je zaposlena i koja je od svoje zarade uštedjela za hadž. Međutim. s tim što je muž dužan. a Allah. gozba koja se priređuje pri useljenju u kuću dozvoljena je.v.11. pored obilježavanja rođendana Muhammeda. po Allahovom. Sve dok se taj običaj ne sukobljava sa šerijatskim propisima. Preporučio bih izvođačima prigodnog programa da vode računa da tekstovi koji se recituju budu akaidski ispravni. Useljenje u kuću je razlog da čovjek bude veseo i da to obilježi prigodnom gozbom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nema smetnje da i ona njih uslužuje u granicama svojih mogućnosti. dž. dž. ukoliko su svekar. dr. U pojedinim našim krajevima snaha se tretira kao sluškinja. da ne bude miješanja muškaraca i žena i da žene ne učestvuju u učenju i recitiranju ukoliko su prisutni muškarci.š. koliko će djece ostati bez svojih roditelja. stvorio različitim. dž. koristi za sve prilike u kojima se svijet veseli priređujući gozbe. dž.. s.š. u okviru ispravnog običaja i tradicije. ako je u pitanju obavezni hadž. ne zapostavljajući svoje obaveze prema mužu. nema smetnje da ga radiš. Naime. koliko nemorala svih vrsta. onda su djeca dužna roditeljima tu uslugu obezbijediti. pa makar tu gozbu nazvali i mevludom. Prema tome. ukoliko je to u granicama njenih mogućnosti i općeg islamskog kodeksa o usluživanju.2005 http://www. Nije problem to što snaha. nego spada u domen običaja.š. pa makar se radilo o gledanju očima. Pitanje: Radim na popisu robe. ako snaha zbog svojih ličnih obaveza nema vremena da usluži svekra i svekrvu.com Pitanje: Odgovor: Kakav je stav islama u pogledu pravljenja mevluda prilikom useljenja u kuću? Ako je to dozvoljeno. koliko će tuča biti. koliko razvoda brakova.novihorizonti. moralno je da se musliman bori protiv alkohola i da nema s alkoholom nikakvog kontakta. muža itd. Šukri H. bilo lično ili iznajmljivanjem odgovarajuće osobe.š. Ramić. Pitanje: Odgovor: Ispravno je da žena pita muža. tako da vrlo često vršim evidenciju piva i drugih alkoholnih pića. Da li je žena. Zamisli samo koliko će se smrtnih slučajeva desiti zbog tog alkohola koji ti svakodnevno brojiš i gledaš svojim očima. taj posao promijeniš.s. svi mi trebamo biti sluge jedni drugima. zakonu ljudi služe jedni drugima i radi toga ih je Allah. kako ne bi bio vezan za alkohol u bilo kom pogledu. svekrva i ostali ukućani na usluzi njihovoj snahi. Da li je taj moj posao halal? Napominjem da alkohol ne dodirujem rukama. smatra se dozvoljenim.

Pitanje: Živim kod nane. Moja nana je.2005 http://www.11. moliš za njenu uputu. da me sestre posjećuju. Da li da prekinem s fakultetom. Da li da molim Allaha. U isto vrijeme. Budi dobra prema njoj i moli Allaha. Ti se suočavaš s iskušenjem koje ćeš. Da li je osoba džunup ako se nakon mokrenja pojavi sluzava tečnost? Datum kreiranja: 27. Pitanje: Odgovor: Ne.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 195 od 416 . Džunub se postaje na sljedeća dva načina: a) dodirom spolnih organa muža i žene. Pomozi joj protiv šejtana. i b) izlaskom sjemena u mlazu i sa strašću. da je uputi ili da Ga molim da je što prije zaboravim? Odgovor: Smatram da je korisnije da Allaha. Za djevojku je ipak najvažnije da se lijepo uda i zasnuje srećnu bračnu zajednicu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. ukoliko je ta ljutnja uzrokovana pogrešnim postupcima žene. dž. dž. jer čak i ako ti se dova ne usliša na dunjaluku. Imaj razumijevanja za svoju nanu. Pitanje: Prekinuo sam s djevojkom koju sam mnogo volio.š. udam se i posvetim učenju Kur‘ana napamet ili da nastavim fakultet i nastavim trpjeti maltretiranja kojima sam izložena od svoje nene? Odgovor: Smatram da trebaš nastaviti fakultet i strpiti se. da ti pomogne u nastojanju da problem s kojim se suočavaš što lakše prevaziđeš. nemoj oklijevati. Do prekida je došlo jer ona nije pristala da prakticira određene islamske propise. itd. koja određene stvari ne može pravilno razumjeti. Uči Kur′an napamet onoliko koliko za to imaš vremena.novihorizonti. To će ti pomoći da ne razmišljaš o onome od čega nemaš koristi. imat ćeš za nju srazmjeran sevap na ahiretu. a nemoj šejtana potpomagati protiv nje. Šukri H. ali joj se ne sviđa moj način života. dr. traži sebi onu s kojom ćeš se sa zadovoljstvom moći oženiti i u bračne vode uploviti.š. dž. muslimanka.Na pitanja odgovora doc. a kad ti se ukaže odgovarajuća prilika za udaju. također. Od trećeg razreda srednje škole pokrila sam se i prakticiram propise islama. ne da mi da idem na predavanja. inšaAllah. uspješno prevazići. tako da me često maltretira. nije.com Pitanje: Odgovor: Da li je žena griješna ako se muž na nju ljuti? Da. Ramić.

tako da njegovo sprovođenje u cjelosti zahtijeva odgovarajuće okruženje koje će mu pružiti podršku. (Vidi: Sahihu Muslim. mogao primijeniti kompletan islam. obilno nagradi. dž. tek u Medini.š. 2995) Međutim.v. godine i uvodeći novi zakonik 1804. a posebno kamatnog sistema kao njenog najizrazitijeg primjera. br. dr. pomoć trebao završiti ove godine. kako bi se uvjerili da je islam upravo onaj pravedni sistem o kojem danas govore mnoge povelje Ujedinjenih nacija i o kojem su govorili i pisali svi znameniti ljudi u svijetu koji su pred sobom imali viziju opće pravde i novog svijeta u kojem jedni neće izrabljivati druge i bogatiti se od tuđeg rada. završio kao izgnanik na Svetoj Jeleni i pored toga što je bio i ostao možda najslavniji Francuz u povijesti te zemlje.. islam kao sistem. ako bih bio menadžer neke firme. može se kazati da svi muslimani. proklinje onoga ko jede kamatu.2005 http://www. njih Datum kreiranja: 27. zovem se. bio je najoštrije ekskomuniciran iz drušva od strane mešetara i lihvara koji su snagom svojih para vukli i vuku konce u svim sferama života na zemaljskoj kugli. jer islam je kompletan sistem koji obuhvata sve segmente ljudskog života. ne gledajući koga će zgaziti i obespraviti. Rodom sam iz Prijedora.s. njih oko pedeset miliona. Treća varijanta bila bi rad u banci.) Nema sumnje da su lihvari prednjačili u spletkama protiv tog velikog Francuza. ″Kitabul-musakat″.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 196 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. u odgovarajućem okruženju. Borba za iskorjenjivanje eksploatacije i prelaska na sistem služenja jednih drugima mukotrpan je posao. jer oni koji slijepo jure za dunjalučkim bogastvima. AMIN! Odgovor: U neislamskom okruženju nemoguće je sve propise islama sprovesti u praksi. Zadnja i najnezahvalnija mogućnost je da podučavam druge. uz Allahovu. kad god je neko u ovom lihvarskom svijetu pokušao dokinuti neki vid eksploatacije. koja u potpunosti "živi i radi" od kamate. Šukri H.com Pitanje: Uvaženi profesore Ramiću. s. (izdavačka kuća UTUSAN Publishers u Maleziji. da mi odgovorite da li i mi imamo pravo da se bavimo spomenutim poslovima ili i to treba da u potpunosti prepustimo onima koji islam ne prakticiraju? Unaprijed hvala. jer malo koja firma barata sa sopstvenim kapitalom. dž. Upravo zbog toga. a sad trenutno živim u Bihaću. ko kamatu bilježi i ko joj svjedoči i na osnovu toga kazati da je to sve muslimanu zabranjeno (haram).a. Naime. Poslanik je. Student sam Ekonomskog fakulteta u Bihaću koji bih. Štaviše. Pred mene se već postavlja problem posla. (O vraćanju Napeloena Bonaparte islamu vidi engleski prevod knjige Napoleon & Islam koja je u orginalu na francuskom štampana 1914.. godine koji je više od 95 posto bio baziran na malikijskom mezhebu. to nije nimalo jednostavno. nego će ljudi služiti jedni drugima i bogatiti se od svoga vlastitog rada. morao bih uzeti kredit. koji po mom mišljenju ima najmananje direktne veze s kamatom.11. Npr. Napoleon Bonaparta je primajući islam 1798. Zbog svega navedenog Vas pitam. Ramić. u svoje ime i u ime sve ostale braće i sestara ekonomista. ko mu to omogućava. a uzimajući u obzir situaciju u kojoj se nalazimo. Pored svega.s.novihorizonti. S druge strane. a da ne govorim o lokalima i prodavnicama koje prodaju alkohol. a da se sam s tim ne bavim. i ponovo štampana na engleskom 1999. s.Na pitanja odgovora doc. je ideja čijih vrijednosti muslimani moraju biti svjesni i moraju raditi na osvješćivanju drugih. Bilo bi lahko navesti vjerodostojan hadis u kom Poslanik. te tako voditi firmu i sve ostale radnike plaćati od toga. i da vas Allah. Što se tiče rješenja dileme koja je pred tobom. upravo zbog toga što je Napoleonovim zakonikom pokušao da im uskrati mogućnost da kroz lihvu uzimaju bespravno imetke drugih.a. žive u sistemu baziranom na lihvarstvu (kamati). već duže vremena razmišljam da se posvetim računovodstvu (knjigovodstvu). uključujući i Rusiju.v. treba imati na umu da muslimani koji žive u Evropi. uključujući i njegov ekonomski sistem.š. ne prezaju od bilo čega. Ja bih u tom slučaju bio treća osoba koja bi zapisivala i obračunavala kamatu.

smatram da bi čovjek sa sebe skinuo dogovornost kada bi jasno objasnio ispravno od pogrešnog i razlučio između dozvoljenog i zabranjenog. jetim. itd. U situaciji kada većina banaka i preduzeća u islamskom svijetu posluje na kamatnom sistemu. Poslanik. s. u svakoj situaciji. 2893). Mene interesuje da li je djetetu dozvoljeno uzimati ta primanja pošto je njegov otac poginuo kao civilna žrtva? Odgovor: U toj i sličnim situacijama treba vidjeti šta predviđa zakon. žive u svijetu čiji je ekonomski sistem zasnovan na lihvarstvu u ogromnoj većini. u okolnostima u kojima živimo. Šukri H.com milijardu i po. a muslimani koji žive u muslimanskim i nemuslimanskim sredinama će jesti. rekao da će on i onaj ko vodi brigu o jetimu biti u Džennetu kao ova dva prsta. rekavši: ″Innessennure sebu′un. ne sve. Sunen. Briga o jetimu u islamu je izuzetno visoko cijenjena.Na pitanja odgovora doc. ali s obzirom da su ti vidovi zaštite različiti.š. Na osnovu toga. Dijete koje nema ko izdržavati dužno je izdržavati društvo. koje njime trguju. Brigu o djetetu preuzeli su bližnji rođaci. onim što u sebi ima itekako puno kamate. br. zapahnut će ga njena para. pokazujući na kažiprst i srednji prst. jer ono malo ekonomskog života u islamskom svijetu koji je zasnovan na beskamatnom sistemu je kap u moru lihvarstva koja se čak i mikroskopom teško može primijetiti. zabranjeno je skrivati da je otac tog djeteta civilna žrtva. 5296 Datum kreiranja: 27. Otuda. zatim banke koje posluju na kamatnom sistemu. kako što su firme koje proizvode alkohol. kada je lihvarstvo ušlo u sve pore ljudskog života i na što se. ″Kitabul-buju′″. ako je to jedini način da prehraniš sebe i one koje si dužan izdržavati. da li računovođe treba da prekinu svoj posao?! Da li muslimani treba da sve aktivnosti u ekonomiji prepuste lihvarima ili treba da se uhvate u koštac i nastoje da promijene taj sistem? Ukoliko se povuku. odijevati se itd. dž. a nedavno mu je i majka preselila na ahiret. smatram da se. postavlja se pitanje. iako je za nju konstatovao da je deraća životinja. Uz spomenuto treba uzeti u obzir da je u nuždi dozvoljeno počiniti određene grijehe. i da se nužda ograničava nužnom mjerom.v. treba dati službama istinite informacije kako bi dijete dobilo onu zaštitu koja je za njega predviđena.s.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. Prema tome. ″Ez-Zuhdu ver-rekaik″. odgovor treba uskladiti sa stanjem kako bi se stanje moglo popravljati i kako se prava ne bi uzurpirala. Na osnovu prethodno rečenog. kao menadžer ne bi mogao uzimati kamatne kredite.11.v. br.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 197 od 416 . odnosi hadis: ″Ljudi će doživijeti vrijeme u kom niko neće ostati a da neće jesti kamatu. s. a ne može u firmama čija je osnovna djelatnost zabranjena (haram). kako dijetene bi uživalo ono što za njega zakonom nije predviđeno. jer to nije nužda. (Sahihu Muslim. ali bi. rekao je da su′r od mačke nije nečist.s. vjerovatno. nego tumačenjem propisa onako kako šerijat predviđa da oni u datom trenutku glase. br. može biti računovođa u firmama u kojima je osnovna djelatnost dozvoljena halal. 7992) zato što mačka živi po kućama i bilo bi teško sačuvati da ona svojom njuškom nešto ne dotakne. i tu spada većina firmi i preduzuća.a.″ (Ahmed. ima predviđenu zaštitu. Takav pristup ne treba smatrati mijenjanjem propisa radi udovoljavanja prohtjevima. kako prava ljudi ne bi bila izgubljena. islamski pravnici kazali su da u vremenu i sredini u kojoj nemamo pravednih svjedoka uzimaju se i oni koji nisu pravedni. a Allah. pa prema tome. a u međuvremenu rodbina je dužna da se o djetetu adekvatno brine. šta raditi?! Da li muslimani treba da prekinu izučavati nauku o ekonomiji i njenim granama. piti. a da ne govorimo o zemljama u kojima su muslimani manjina. Ukoliko se radi o obrazovanju i podučavanju drugih. u određenoj granici mogao raditi u banci. najbolje zna. U međuvremenu dijete je počelo dobivati primanja koja su predviđena za djecu šehida. zabranjeno skrivati. Ramić. općenito. pa i ako je ne bude jeo. Musned. Istinu je. Pitanje: Dijete je postalo jetim pošto mu je otac poginuo u ratu.a. dr. ili moraš odraditi praksu u banci kako bi diplomirao u školi i na fakultetu itd. Poslanik je. Ukoliko ta zaštita nije adekvatna treba nastojati da se to zakonski reguliše. Smatram da u ovoj situaciji. stanje se neće promijeniti. Npr.″ (Ebu Davud.

istaknutih generacija muslimana i islamske uleme općenito razumijemo da ta obaveza stoji i onda kada o određenom pitanju postoji razilaženje. neki su učili kunut-dovu na sabahu. a uz to je rekao da su najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama. poste i islam prakticiraju. ali to udaranje ne smije biti po licu. osim ukoliko se radi o precizno određenoj Allahovoj.š. Sunen. Molim vas da objasnite šerijatski stav u vezi s postupanjem moga muža.v. uistinu. Ramić. nakon savjeta i nespavanja u bračnoj postelji.a. Često govori: ″Ženu treba istući svaki dan. kaže: ″Propisano je..š. br. kvari abdest.11. ”Kitabu-l-hudud”. 365. ″Kitabul-menakib″. potjecanja krvi iz nosa a neki nisu itd.″ Ne znam kako i dokle ću moći podnijeti takvo stanje. a iz prakse ashaba. kazni. Šukri H. Na to ukazuju njegove riječi u kojima govori da ženu treba stalno tući.š. osim kada nema drugog izlaza. Kako treba postupiti klanjač kada primijeti da mu iz rane teče krv? Datum kreiranja: 27. preporučio bih mu da istupi iz mihraba i uzme abdest.. čak i ako ne slijedi mišljenje da poticanje krvi iz rane kvari abdest. Pravilo je da čovjek postupa po onom mišljenju koje slijedi. Uvijek traži opravdanje za to i svaka situacija je dovoljana da bi opravdao svoj postupak. Muž me vrlo često tuče ne birajući mjesto i način. dž.š. a Allah. u 34. ajetu. r. ako ne može da ga odvrati od namaza on ga navede da nasilje čini Allahovim. Hanefije kažu da udaranje ne smije biti više od deset bičeva jer je Poslanik. 3830) Pitanje: Odgovor: Ukoliko slijedi mišljenje da krv. O tim odgojnim mjerama Kur′an govori u suri En-Nisa. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Pitanje: Ja i moj muž trudimo se da izvršavamo svih pet temelja islama i hvala Allahu.s. prekinut će namaz i uzeti abdest. niti po drugim osjetljivim mjestima i ne smije ostaviti tragova po tijelu. šerijatu. koji je nama najbolji i najljepši uzor nije. dr. dž. a neki nisu. drži mišljenja koje govori da ta krv ne kvari abdest. (Tirmizi.″ (Sahihul-Buhari. dž.v. kada poteče iz rane. br. Sahihu Muslim. s. (Sahihu-l-Buhari. Naime oni su klanjali jedni za drugima iako su jedni učili Bismillu naglas a drugi nisu.″ ″Ženu udari kad je kriva i kad nije. Želim ukazati ovom prilikom da su muktedije dužne slijediti imama općenito. u tome uspijevamo. Odgovor: Vaš muž ne postupa u skladu s propisima islama i uveliko griješi. što je potpuno suprotno islamskom učenju i Allahovom. Prenesite Vašem mužu da on kao suprug ima pravo na Vas odgojno djelovati ukoliko Vi njemu iskažete neposlušnost u onome što ste prema njemu obavezni šerijatom. ako ne može na jedan on traži drugi način. jer Poslanik. jasno zabranio da se bilo ko udara sa više od deset bičeva. pak. ″Kitabus-salati″. dž. tako da to više liči na udaranje po osjećajima. Međutim. dozvoljava mužu da ženu udari. i mi treba da slijedimo imama u namazu u pitanjima o kojima se ulema razilazi. kako kaže Aiša. Bilo bi nelagodno muktedijama da klanjaju za imamom za koga smatraju da je bez abdesta. 622).s. stvorenjima itd. nikada udario nijednu od svojih žena. s.2005 http://www.v. br. s. da se imam slijedi. pošto među muktedijama ima onih koji slijede suprotno mišljenje. Šejtan pokušava ljude odvesti na stranputicu na sve moguće načine.a. ″Kitabussalati″. Ukoliko se. Žalosno je što tako razmišljaju i postupaju mnogi muslimani koji klanjaju. da izlazite iz kuće bez dozvole itd. U tom ajetu se kao zadnja instanca.š. neki su obnavljali abdest nakon hidžame (puštanja krvi). najblje zna.novihorizonti. imamo jedan veliki problem u braku.a. može namaz dovršiti.Na pitanja odgovora doc.a. da bez razloga izbjegavate bračnu postelju. te u cilju izbjegavanja nesporazuma uputno je postupiti kako sam prethodno kazao. 6850) Savjetujem svakom muslimanu da ne pribjegava toj mjeri.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 198 od 416 . npr. dž.s. Prema tome. br. Neka svako ima na umu da Poslanik. negoli po tijelu. Ukoliko se tako nešto desi imamu koji predvodi džemat.

Na pitanja odgovora doc. ali nemaju pravo zabranjivati. Datum kreiranja: 27. i da li može ići sama u džamiju bez pratnje muža? Da li on ima pravo da se zbog toga ljuti i da pravi probleme. Rečeno joj je: ″Zašto izlaziš kada znaš da to Omer ne voli i da je ljubomoran. osnovno pravilo u vezi s ovim pitanjem jesu te Poslanikove.s: ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u Allahove džamije. Ebu Davud. rekao.″ (Muslim. br.s. ″Kitabus-salati″. 418) Dakle.s.″ (Ebu Davud. s. riječi.a. kao što je bilo i sa Omerom.v.s. Sahihu Muslim. Međutim. Abdullah reče: ″Tako mi Allaha. s. 822. ″Kitabus-salati″. Ukoliko se okolnosti promijene. 670. Sahihu Muslim. a ti govoriš da ćeš im zabraniti!″ (Muslim. ″Kitabus-salati. kada je u odlasku žena u džamiju svako dobro. 480) U tom duhu je i Aišin komentar koji kaže da je Poslanik. 16) ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u Allahove džamije. 676.v. tj. 668) ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u Allahove džamije i neka izlaze nenamirisane. kao što je bilo zabranjeno ženama Izraelćana. zabranio bi im odlazak u džamiju. (Vidi: Sahihul-Buahri. Ramić. Sunen. da li ona mora ispoštovati njegovu želju. br. Možda joj je ponekad bolje da ne srdi svoga muža. ″Kitabus-salati″. Sunen. misleći da ona to njemu radi u inat? Molim Vas da mi na ova pitanja odgovorite u Novim horizontima pošto znam da se i druge žene susreću sa sličnim problemima. Muževi. Malik. s.a. Sunen. s.″ Ona je upitno odgovorila: ″A šta ga sprečava da mi zabrani?″ On joj odgovori: ″Sprečavaju ga riječi Allahova Poslanika. br.a. Muvetta. Omer kazao kako je čuo Allahovog Poslanika. 482. br.com Pitanje: Zanima me kako treba postupiti ako žena želi ići na namaz u džamiju a muž joj kaže da mu se to ne sviđa. ili joj kaže da s njom neće ići.″ Čuvši te riječi Bilal b. Odgovor: Muslim u Sahihu bilježi da je Abdullah b. a njihove kuće su za njih bolje. pa makar bila u pravu. ja ću im zabraniti!″ Abdullah ga strašno izgrdi govoreći mu: ″Ja ti govorim šta je Allahov Poslanik.novihorizonti.š. 672. mogu to voljeti ili ne. ″Kitabun-nidai lissalati″. br.2005 http://www. kada veli: ″Nemojte vašim ženama zabranjivati da idu u džamije kada od vas dozvolu zatraže. Sunen. br. To razumijemo iz drugih hadisa kao npr: ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u džamije. te riječi odnose se na normalne okolnosti. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. eventualno doživio novotarije koje su žene uvele.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 199 od 416 . ″Kitabus-salati″. najbolje zna. Sahihu Muslim. ″Kitabul-ezan″.a. ″El-Mukaddime″. dr. br. Ibn Madže. Šukri H.v. 849) Prema tome.a. dž. br. tada se i status njihova odlaska u džamije mijenja. a Allah. br.vs. br. ″Kitabus-salati″. 478) Buharija u Sahihu bilježi hadis koji je doslovan odgovor na Vaše pitanje: ″Ibn Omer je kazao: Omer je imao ženu koja je išla na sabah i jaciju u džamiju.11.″ (Sahihul-Buhari. 667.″ (Ebu Davud. U kontekstu rečenog žena treba gledati u čemu je dobro za nju. ″Kitabul-džumu′a″. muftija shodno okolnostima tumačit će opravdanost ili neopravdanost odlazka žena u džamiju.v.

Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc. ovisi o opravdanosti njene upotrebe i njene štetnosti po ljudski organizam. a kome je uzročnik spirala. već u dionice nekih firmi u djelatnosti građevinarstva s niskim rizikom tako da bih ja spomenuti višak dobivao iz dividende po osnovu tih uloga. takve stvari desile. okupati i normalno obavljati sve svoje obaveze. žena će se. Šukri H. Ukoliko postoji opravdan razlog. Dužnost muslimanima kao zajednici jeste da organiziraju solidarna osiguravajuća društva koja funkcionišu na islamskim principima i omogućavaju sve što pružaju konvencionalna društva. dž. ponuđeno mi je da se i ja aktivno uključim u taj posao kao akviziter koji osigurava ugovore novim korisnicima tog aranžmana. te činjenicu da u prezentaciji svojih aktivnosti spomenuta društva ne iznose potpunu istinu. najbolje zna. Ja bih onima koji imaju opravdan razlog za planiranje porodice preporučio prirodni način. ne dao Allah. koja se. jer žena koja je imala urednu menstruaciju u situaciji kada se menstrualni ciklus poremeti. Pitanje: Ponuđen mi je finansijski aranžman zasnovan na životnom osiguranju iz Austrije. pojavljuju kao posljedica prisutnosti spirale u materici ? Odgovor: Dozvoljenost upotrebe spirale.š. ali na islamski način. da li žena može normalno obavljati vjerske dužnosti (namaz. Prema tome.2005 http://www. Na moje pitanje jasno mi je naglašeno da moj uplaćeni novac ne bi bivao ulagan u kredite i kamatne poslove. i u pasivnom smislu (kao osiguranika) i u aktivnom smislu (kao akvizitera)?! Odgovor: Uzimajući u obzir činjenicu da većina islamske uleme smatra da trgovačka osiguranja kojima se bave ta osiguravajuća društva nisu dozvoljena. s tim što će se tretirati kao mustehada. a štetnost nije takva da ugrožava zdravlje žene (što je vrlo upitno!). Interesuje me vaše mišljenje da li mi je ovakav aranžman halal ili ne. a Allah. ravna se po ustaljenom ciklusu prije poremećaja.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 200 od 416 . jer jedino za takav način imamo tekstualni dokaz u izvorima islama. Što se tiče abnormalnog krvarenja koje je znak poremećaja prirodnih zakona u maternici. kao interceptivnog sredstva. smatram da nije dozvoljeno učestvovati u aktivnostima tih osiguravajućih kuća u bilo kom obliku. invaliditeta i smrti i trebalo bi da dobijam nadoknadu ako bi mi se. ono ne sprečava ženu da obavlja vjerske obrede. bolesti. osoba koja za svako namasko vrijeme uzima abdest.com Pitanje: Ako smatrate da sa šerijatske strane nema prepreka za upotrebu spirale. posebno u prvim mjesecima.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Prema tom ugovoru ja bih bio obavezan izvjestan broj godina plaćati ugovoreni godišnji iznos i nakon toga bih stekao pravo da naredni period dobivam penziju u ratama nešto većim nego što sam ranije uplaćivao. dr.11. Također. nakon isteka uobičajenog perioda. nego muslimanima govore ono što im odgovara. tada bi se moglo govoriti o dozvoljenosti. Ramić. post) u slučaju da ima abnormalna krvarenja (između dvije menstruacije). Za to vrijeme bio bih osiguran za slučaj neke nesreće.

s. U okviru ulaganja napora u odgoju pokušaj sudskim putem dobiti starateljstvo. Dakle.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 201 od 416 . s. nego je samo propisao kakva ta odjeća treba biti u pogledu pokrivanja tijela. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Odgovor: Kao roditelj musliman ti imaš obavezu da odgajaš dijete u islamu i islamskom moralu. Pitanje: Nakon razvoda starateljstvo nad dijetetom dobila je majka. Datum kreiranja: 27. pošto je općepoznato kako se muškarci odijevaju u Saudiji i u Maleziji u svečanim prilikama. Iz prethodnog možemo zaključiti da pitanje poistovjećivanja muškaraca sa ženama ili obratno zavisi od sredine u kojoj čovjek živi.com Pitanje: Pročitao sam da je Allahov Poslanik. ako bi stranac koji prakticira islam došao u Bosnu u odjeći koja je kod nas specifična za žene. bio bi dužan tu odjeću promijeniti iako je takva odjeća u njegovoj zemlji. s tim što tu odjeću treba skrojiti tako da pokriva tijelo po propisu.a.novihorizonti. u ovo naše doba svijet poznaje običaje i tradicije u odijevanju drugih naroda tako da je teško tvrditi da je npr. Prema tome. dozvoljena. Odgovor: Islam nije propisao specifičnu odjeću za svoje sljedbenike.v. a i ta njihova odjeća se. dokazujući da nemoralan život majke ugrožava normalan razvoj djeteta. Ramić. dr. uprkos činjenici da je tvoja bivša supruga dobila pravo na starateljstvo. Molim vas za savjet. Indoneziji. Prema tome.Na pitanja odgovora doc. ipak. Maleziji itd. Doduše. po islamu. dužan si uložiti maksimalan napor u tom pogledu. Konsultuj se u tom pogledu s nekim iskusnim advokatom. sve narodne tradicije i načini odijevanja ljudi u svijetu mogu biti islamska odjeća. kao što je odjeća specifična za vjerske službenike nemuslimana itd. razlikuje od haljina koje nose naše žene. Teško mi je prihvatiti da dijete boravi kod majke koja živi nemoralnim životom. prokleo muškarce koji se poistovjećuju sa ženama i žene koje se poistovjećuju s muškarcima pa me intersuje zašto mnogi muškarci nose dugu odjeću (haljine) u arapskim zemljama. odjeća koju nose Saudijci ili Malajci poistovjećivanje sa ženama.2005 http://www. s tim što je svilu zabranio muškarcima.11. da na toj odjeći nema likova i znakova koji su islamom zabranjeni i da ta odjeća ne bude specifična za određenu grupu nemuslimana. Šukri H.

tj. da li su spirale dozvoljene muslimanki? Je li šerijatski stav isti ako se plod (djelimično) implantira pa onda biva uništen zbog prisustva spirale ? Odgovor: Prije nego odgovorim želim ukazati na nekoliko stvari koje smatram vrlo značajnim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da su oni. što se tiče činjenice da je spirala interceptivno sredstvo. smatram da to nije problematično jer to nastupa odmah nakon oplodnje. postoji šerijatski opravdan razlog i da je štetnost spirale po zdravlje neznatna tako da ne ugrožava ljudski organizam.2005 http://www. c) što su kontraceptivna sredstva manje štetna po čovjeka.11. i u vezi s tim. veća je mogućnost dozvoljenosti. br. manji je grijeh koristiti ih. Bakrene spirale su uz to i toksične za embrij. razumijeli su da je takav postupak dozvoljen. ″Kitabun-nikah″. prakticirali ′azl (snošaj van vagine) u vrijeme dok je Kur′an objavljivan. dž.š. a i učenjaci poslije njih. manja je opasnost od grijeha. pod uslovom da za sprečavanje. b) što se intercepcija uradi ranije. a u vezi su s ovim pitanjem: a) S obzirom da je pitanje intercepcije i abortusa vrlo delikatno i opasno pitanje jer se radi o ljudskim životima. a ne kontracepcijska sredstva. moje skromno znanje u tom pogledu govori da ona može biti izuzetno štetna. najbolje zna. koristi određeno interceptivno sredstvo itd. Da li se sa šerijatskog gledišta takav način uništenja embrija u ranom stadiju smatra abortusom i haramom. Ramić. intercepciju ili abortus.com Pitanje: Poznato je da je jedan od efekata spirale promjena materične sluznice. moja preporuka je da se svaka situacija pojedinačno razmatra i da se šerijatskopravno mišljenje o specifičnoj situaciji daje tek nakon uvida u stručno mišljenje dvojice stručnih i pravednih ljekara.a. Šukri H. dr. usljed čega ona postaje neadekvatna za implantaciju već oplođene jajne ćelije (blastula-stadij). d) što postoji veće opravdanje za kontracepciju. Datum kreiranja: 27. a Allah. (Sahihul-Buhari. Što se tiče upotrebe spirale. Buharija prenosi od Džabira. Nadalje. odnosno intercepciju trudnoće.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 202 od 416 . dakle u vrlo ranom stadiju razvoja oplođene jajne ćelije. pa čak i po život opasna i da njena štetnost ovisi o vrsti spirale.. Otuda i moje odgovore u vezi s ovim pitanjem treba gledati samo kao opće upute. a nikako kao nalog određenoj osobi da izvrši abortus. e) jedino prirodna ″kontracepcija″ (′azl) nije upitna u pogledu svoje dozvoljenosti jer ima jasan tekstualni dokaz. ashabi.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. što znači da ubija već oplođenu jajnu ćeliju. jer da nije bio dozvoljen Zakonodavac bi to zabranio. r. 4808) Iz te činjenice ashabi. Zbog toga se spirala ubraja u intercepcijska ('abortivna kontracepcija'). otpornosti i snazi imuniteta osobe koja spiralu koristi itd. Naime.

Ukoliko su ta dva uslova ispunjena. a u isto vrijeme ćeš omogućiti da se tvojim pronalaskom ljudi okoriste. pitanje koje želim postaviti tiče se mog imena. sklopiš ugovor s nekim proizvođačem lijekova kroz koji ćeš zaštiti svoje pravo kao pronalazač. Međutim. Međutim.novihorizonti. ja to nisam učinio bojeći se da to oni ne zloupotrijebe. smatram da bi tvoj postupak bio monopol ukoliko bi ustrajao odbijati registraciju svog pronalaska i sklopanje ugovora s nekim proizvođačem lijekova jer bi time onemogućavao da lijek bude dostupan većem broju ljudi. Međutim.š. najljepše je kada čovjek nosi tradicionalno muslimansko ime lijepoga značenja.2005 http://www. a posebno kada nosi imena koja je pohvalio Poslanik. smatram da tu treba imati dosta fleksibilnosti i da musliman te probleme može izbjeći. pošto moje ime nije pravo muslimansko. s. Kako da postupim? Odgovor: Prvo što treba imati na umu kada je ime u pitanju jeste da muslimansko ime treba imati lijepo značenje. Ramić. Ukoliko svoj pronalazak ne registruješ. imam nijet promijeniti ga. smatram da ime nije neophodno mijenjati. Ljekari su od mene tražili da potpišem ugovor o distribuciji. Šukri H. tako da samostalno prodajem taj čaj. ukoliko gore spomenute uslove tvoje ime ne ispunjava. Što se pak monopola tiče. a da u isto vrijeme ne krši šerijatski propis.s. tvoje ime ispunjava prethodne uslove. nemoj ga mijenjati ako će to da vodi ka nezadovoljstvu tvojih roditelja. Naime. a Allah.11. Interesuje me koliku cijenu smijem staviti i da li se ovaj moj postupak smatra monopolom koji je u islamu zabranjen? Odgovor: Smatram da hitno treba svoj pronalazak da registriraš kako bi tvoje pravo kao pronalazača bilo zaštićeno i kako bi se ljudi tvojim pronalaskom mogli okoristiti. Predlažem ti da. dž.Na pitanja odgovora doc.a. Normalno. a zatim da nije specifično za nemuslimane. potrudi se da ga promijeniš i da to učiniš na način kako ne bi došao u sukob s roditeljima. Pitanje: Poštovani profesore. siguran sam da ćeš svoje pravo izgubiti jer nije teško otkriti biljku koju stavljaš u čaj koji samostalno pripremaš. Datum kreiranja: 27. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ukoliko će određeno ime čovjeku uzrokovati probleme.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 203 od 416 . uz registraciju pronalaska. Prema tome. najbolje zna.com Pitanje: Pronašao sam ljekovitu biljku koja liječi čir na želucu. Ukoliko pak.v. pa makar ono i ne bilo uobičajno u dotičnoj sredini. ili će zbog promjene imena doći u sukob s ljudima itd. moji roditelji su definitivno protiv toga. dr.

Poslije koje tečnosti se dužnost okupati? Datum kreiranja: 27. zakonima. dž. Prema tome.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ramić. Ebu Davud. ″Kitabut-teredždžul″. Ukoliko bi se musliman našao u situaciji da mora činiti velike grijehe zbog zakona koji u dotičnoj zemlji vladaju. s. tada se tako sklopljenom braku ne bi mogla staviti nikakva primjedba. Sunen.11. (Vidi: Nesai. Da li je to tačno? Znamo da iz spolnog organa izlazi nekoliko vrsta različitih tečnosti. dž. 3639.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 204 od 416 . dr. tada bi bio dužan tu zemlju napustiti i hidžru učiniti. Šukri H. najbolje zna. Kao dokaz on je iznio to da mi živimo u nemuslimanskoj zamlji. a čupanje obrva je zabranjeno. tačno je da je brak sklopljen u komuni pred matičarem valjan ako ne postoje stalne ili privremene bračne smetnje i ako su ispoštovani svi uslovi za ispravnost braka.Na pitanja odgovora doc. ″Kitabuz-zine″. Pitanje: Odgovor: Dužnost se okupati samo poslije izlaska sperme. Poslanik. Dakle. to uljepšavanje mora biti na halal način. ako su sklapanju braka kao svjedoci prisustvovala dva muškarca muslimana ili dvije žene i jedan muškarac.novihorizonti. Odgovor: Da. Dakle. ovdje. u isto vrijeme.v. a kao muslimani treba da poštujemo zakone zemlje u kojoj živimo. Čitala sam da je ženi u cilju uljepšavanja svome mužu dozvoljeno čupati obrve i da je hazreti Hatidža tako postupala. nemajući za to validno šerijatsko opravdanje. Što se tiče poštivanja zakona jedne zemlje. ispravno je da se žena uljepšava mužu vodeći računa o onome što njen muž voli i da to uljepšavanje bude šerijatom dozvoljeno. Sunen. 512. br.s. a Allah. brak je valjan. u Švedskoj rekao kako je brak sklopljen pred matičarom u komuni ispravan ako postoje odgovarajući svjedoci.) Muslim je odjeljak jednog poglavlja svoga Sahiha nazvao: ″Zabrana posla koji radi ona koja čupa obrve i kojoj se čupaju″. ali će. musliman mora voditi računa da zbog dunjaluka ne izgubi ahiret. tu treba razlikovati nekršenje tih zakona od smatranja tih zakona ispravnim. U svakom slučaju. Molim Vas da to prokomentarišete i pojasnite.š. zabranio čupanje obrva.a. musliman neće kršiti zakone zemlje u kojoj živi. Pitanje: Odgovor: Ženi je sevap da se uljepša svome mužu i što se više uljepša sve je sevapnije.š.com Pitanje: Čuo sam da je neki alim iz Bosne. da te zakone izmijeni i uskladi sa prirodnim Allahovim. br. opet u skladu sa šerijatom. pod uslovom da taj izlazak bude u mlazu i sa strašću. Ukoliko uz to postoji pristanak mladinog staratelja. Međutim. sve zakone koji nisu u skladu sa šerijatom smatrati neispravnim i nastojat će.

2005 http://www. a u tome se ljudi razlikuju. dr. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Iako postoji mogućnost da. pod uslovom da taj korak ne bude korak ka nemoralu. Ukoliko bi bile dvije nastavnice tada smatram.11.com Pitanje: Nastavnik sam u osnovnoj školi. ne bi bilo smetnje da ih povezeš autom. Šukri H. imajući još u vidu da žive kao podstanari? Datum kreiranja: 27. Kad se vraćam s posla kući vrlo često se nađem u situaciji da neka nastavnica pita da je povezem svojim autom. ukoliko su svi uslovi za obaveznost hadža ostvareni. ne dođe do potpunog osamljivanja. smatram da je to vrlo blisko osamljivanju i da vrlo lahko može biti korak ka haramu. tj. ona je dužna ići na hadž ukoliko je u stanju. Da li je ona obavezna otići na hadž. ukoliko bi pomogla svome mužu to bi bilo lijepo i pohvalno i svaka žena koja ispravno razmišlja činit će ono što vodi boljitku svoje porodice. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 205 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Naime.novihorizonti. u slučaju da se vozite ulicama u kojima ima prolaznika. a muž je u dugovima. Pitanje: Odgovor: Da. Supruga ima pare za hadž.Na pitanja odgovora doc. Trebaš nastavnice poučiti šerijatskom propisu kojeg se pridržavaš. Upravo zbog toga smatram da ti je to haram i savjetujem ti da se toga kloniš. da u osnovi. Naravno. tako da se ne poremete lijepi međuljudski odnosi. žena nije dužna obezbjeđivati sredstva za izdržavanje porodice i nije dužna pomagati mužu u vraćanju duga.

355) Međutim. ko želi da mu se hatma prouči donese. br. da je učio Kur‘an umrlima. niti je to naredio neki od imama u vjeri.2005 http://www. među sobom. proučimo ih.) Uprkos toj činjenici.v. mi ne određujemo cijenu. podijelimo džuzeve.a. govoriti Allahu ekber. ništavne. i koji često Allaha spominje.) Međutim. sama činjenica da nešto egzistira u muslimanskim sredinama.v. str. Datum kreiranja: 27.. a Allah. Ako mi. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela.” Drugo što treba znati jeste da je običaj učenja Kur′ana za novac duboko ukorijenjen u tradiciju mnogih naših sredina. sigurno znamo da tako nešto nije radio Allahov Poslanik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 206 od 416 .. u prošlosti. dr. Razlog tom razilaženju je u činjenici da postoje vjerodostojni hadisi koji govore da sevapi za obavljeni hadž i post dolaze umrlom. s. 3 u: Alauddin Abidin. niti dao olakšicu u tom pogledu. a sami želimo biti njihovi sljedbenici i živjeti i prakticirati islam koji su nam oni svojom praksom pokazali.” (Šerhul-akide et-tahavije. analogizirali su učenje Kur‘ana s hadžom i postom. vremenu globalizacije i ″širenja pera″ kako ga je Poslanik.a. mišljenja.11. Štaviše. a u njima nema nešto što bi moglo poslužiti kao siguran oslonac.v. su. s. Rekao je (Treće poglavlje): ″O novotarijama koje su batil (neosnovane. to je nemoguće zbog toga što su dokazi svima lahko dostupni. ako znamo da to nisu radile njegove prevedne halife. 50 KM.”. itd. (Vidi fusnotu br. najčešće. tako da možda većina naših muslimana smatra to vjerskim činom koji je propisan šerijatom. Sve su to novotarije. pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. Šukri H. U takva pitanja spada i pitanje učenja Kur′ana za pare.” El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. s. komentator Tahavijeve Poslanice kaže: ”Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. El-Hedijje el-′allaijje. stavovi.a. 2/671-672. nazvao (Ahmed. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an njegovoj duši. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. Da li je takav novac halal? Odgovor: Prvo što treba znati jeste da se ne prenosi od Poslanika. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam ElBerkevi na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. tumačenja itd. haram. Musned. dok u ovom.š. možda. postoje tvrdnje da u pogledu dozvoljenosti učenja Kur′ana za novac postoji konsenzus muslimana. a novac ide u razrednu kasu za potrebe ekskurzije. Mi. obično.). a to je preferirajuće mišljenje. lažne). što se tiče učenja Kur‘ana za pare o tom pitanju nema relevantnog razilaženja.” (El-Ahzab. i mogli da se sačuvaju i odbrane uprkos činjenici da nemaju validnog utemeljenja. 21.s. ali. To je bilo moguće s obzirom da je pristup dokazima bio ograničen. Onaj ko uzima i onaj koji daje su griješni. ne znači automatski da je to šerijatom propisano i da ima utemeljenje u islamu. Slično je stanje i u mnogim dijelovima svijeta gdje žive muslimani. kako da mi sebi to ušerijatimo. ali je ta teza neodrživa zbog toga što su čovjeku pri ruci svi relevantni dokazi u tom pogledu.) Ibn Abidin u Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o tom pitanju. Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. pa makar to postojalo i stotinama godina.novihorizonti. i nevažeća (batil) djela.com Pitanje: Učenik sam medrese. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Može to i danas neko braniti. ako znamo da to nisu radili njegovi ashabi. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. u to se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćuju gosti na dan njegove smrti ili poslije. 2/672. 3676). našem vremenu. Pojedine prakse. danas. Oni koji su rekli da umrli ima koristi od tog učenja.Na pitanja odgovora doc. Ramić. za pare). kaže: ”Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu.s. islamska ulema razišla se u vezi s pitanjem da li umrli ima koristi od takvog učenja. Kod nas je već nekoliko godina običaj da učenici uče hatme za pare. (Vidi opširnije u Šerhul-akide et-tahavije.s. Ustvari.

11. Pitanje: Nalazim se u Danskoj. Birtija. nema nikakve smetnje da se ženi i udaje u u tom periodu. igrala lutkama. ipak.a. na socijali sam i ništa ne radim. u procesu ispravljanja tog pogrešnog običaja smatram nužnim da postoji razumjevanje za one koji to tretiraju vjerskim propisom. mogu li ostati raditi ukoliko ne bih goste služio.š. u tom pogledu. nego samo čistio stolove i prazne flaše bacao u smeće ili pak prao čaše? Odgovor: Tebi je očito poznato da je Allah. Znam da je muslimanu haram posluživati nekoga alkoholom. dž. odgovor u pogledu dozvoljenosti učenja Kur′ana za naknadu sasvim je jasan. Pitanje: Radim u birtiji.novihorizonti.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 207 od 416 . Greške treba ispravljati. vjerovatno. za njih nema smetnje. r. Međutim.s. jeste da nastoje svojoj djeci osigurati igračke koje će ih usmjeravati ka onom što je pozitivno i ispravno. Da li je to tačno? Odgovor: Da. to nema osnova u šerijatu. Osoba dok je pod ihramima na hadžu ne smije da se ženi i udaje. zarađivati za život a ne živjeti od rada drugih. to je dozvoljeno.š. dužan si tražiti sebi posao i. Molim Allaha. da nam pomogne da budemo sljedbenici a ne inovatori u vjeri. s. Jedino što bih preporučio roditeljima. Pitanje: Odgovor: Ne. pare koje uzimam od države meni halal? Puno puta sam čula od naših Bošnjaka da je zabranjeno (haram) ženiti se i udavati između dva bajrama.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. prokleo svakog ko ima bilo kakvu vezu s alkoholom. a oni koji nisu na hadžu. dr. Naravno. ne odnosi na ovo drugo. tebi su te pare. jer se Aiša. nije mjesto za muslimana. Međutim.Na pitanja odgovora doc. Prema tome. Ramić. dž. Normalno je da između donošenja punih flaša i bacanje u smeće praznih postoji ogromna razlika.a. Da li su. ja bih ti preporučio da potražiš posao koji će ti kao muslimanu bolje odgovarati. u granicama svojih mogućnosti. Iako se prokletstvo. čak nakon svoje udaje za Poslanika. u ovoj situaciji.com Dakle. ali to treba biti na najbolji i najbezbolniji način. Šukri H. Pitanje: Odgovor: Da. : Da li je dozvoljeno da se djeca igraju lutkama i figuricama životinja? Datum kreiranja: 27. to se duboko ukorijenilo u njihovim dušama i sredinama i tu činjenicu treba imati u vidu kada se ta greška nastoji ispraviti. Oni su to naučili i shvatili kao dio vjere. inša-Allah. halal sve dok je to po zakonu zemlje u kojoj živiš.

smatrala samo jedan krajnje mali broj hadisa pravim i obaveznim da se slijedi itd.v. da mi muslimani. propis bio objavljen prijašnjim poslanicima i ostao da živi i kod drugih naroda sve do pojave Muhammeda. kao i o vjerodostojnosti onog koji nije dosegao stepen tevatura se može polemisati.novihorizonti. problematično generalno odbacivanje hadisa. kroz dugu historiju islama. Molim vas da to prokomentarišete jer treba da se vratim u Banjaluku. međutim. Ono što Vam ukratko mogu kazati o mahrami jeste da se islamska ulema. i muslimanka. u datim okolnostima. U tom pogledu postoji konsenzus (idžma) i u vezi s tim nema nikakve dileme. ali će biti odraz austrijske kulture i neće izazivati podozrenje.com Pitanje: U časopisu koji izdaju Bošnjaci u Hrvatskoj. Ne treba zaboraviti da joj to pravo garantiraju sve međunarodne konvencije koje govore o ljudskim pravima.11. i koji često Allaha spominje. Drugo. kako je stavljanje mahrame neislamska tradicija preuzeta od kršćanskih redovnika iz Sirije. 80. dr. s.š. Prije svega. fašista i mrzitelja muslimana. Isto tako. Po meni. pomoći našim sestrama da što manje budu izložene napadima nacionalista. Ja preporučujem muslimankama. jer to znači odbacivanje većine praktičnih islamskih propisa islama. O značenju svakog hadisa. kako ljudsko biće. ili time što ćemo pokušati dokazati da mahrama nije obavezna. mora imati pravo da se pokrije. Muslimnke u Finskoj će Datum kreiranja: 27. te kako je islamska ulema. argumentira kako Kur’an ništa ne piše o mahrami na glavi. kao ljudi. to je klasični tekst napisan u stilu orijentaliste koji se ne koristi islamskom metodologijom u dokazivanju. nije dokaz. Iz sadržaja te knjige jasno se vidi da su takve tvrdnje neosnovane. Međutim. uvaženi profesor slijedi mišljenje nekih orijentalista koji u vezi s hadisom imaju takvo. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ramić. pošto njihovo objašnjenje nalazimo samo u hadisu. koliko ima dnevnih namaza.a. naročito nakon 11. Ja znam da su muslimanke izložene napadima u nemuslimanskim sredinama. u jednom broju iz prošle godine. O ispravnosti tvrdnje da je Ebu Hanife koristio samo neznatan broj hadisa i uopće o toj problematici.2005 http://www. da nose islamsku odjeću koja će ispunjavati sve šerijatske uvjete. po metodologiji islamskog prava. nisu validni.a. zaštitu našim majkama i sestrama ne treba pružati tako što ćemo pokušati taj identitet sakriti po svaku cijenu. Očito.v. to što se u Kur’anu eksplicitno ne spominje mahrama. imamo prava kao i drugi. septembra i da stavljanjem mahrame na glavu one otkrivaju svoj identitet. glasoviti bošnjački intelektualac. nema detalja o zekatu. negativno stajalište. Šukri H. Treba tražiti rješenje koje će biti u skladu sa šerijatskim principima a koje će. 21. u Austriji. a sahabijke su to praktično pokazale.) A Poslanik.v. nikada nije razilazila u pogledu obaveznosti pokrivanja kose u slučaju punoljetnih žena koje nisu došle u staračku dob. to što je u prijašnjim tradicijama bio običaj da žene nose mahramu ne znači da u islamu treba biti suprotno. poput imama Ebu Hanife. Odgovor: Pročitao sam spomenuti članak. Ako nemuslimanka ima pravo golišava izlaziti na javno mjesto. treba se boriti za svoja ljudska prava.) i kazuje da nam je on najbolji uzor: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 208 od 416 . Npr. Ne moraju se žene u Evropi i Americi pokrivati onako kako se pokrivaju Turkinje. s. npr. u spomenutom članku.” (En-Nisa. ta polemika mora biti zasnovana na dokazima i vođena naučnom metodologijom. dž. Islam je taj propis potvrdio.s. tako da se šerijatski propis ispoštuje a u isto vrijeme da taj način pokrivanja ne bude stran i da ne izaziva podozrenje u neislamskoj sredini. Šefika Kurdića Ebu Hanife i namaz u hanefijskom mezhebu. a onaj ko glavu okreće – pa. Posebno je.Na pitanja odgovora doc. a moja supruga ne želi skinuti mahramu ni po koju cijenu. Mi te nismo poslali da im čuvar budeš. sam način pokrivanja. u isto vrijeme. s.a. nego znači da je taj Allahov. ali zato Kur’an jasno naređuje da slijedimo i pokoravamo se Poslaniku.s: «Onaj ko se pokorio Poslaniku taj se pokorio Allahu. je kroz svoj sunnet te propise praktično primijenio i objasnio. jer u Kur’anu se ne spominje ni kako se klanja namaz. Argumenti koje je spomenuo uvaženi profesor. preporučio bih da odgovor potražite u knjizi dr.” (El-Ahzab.s. koji je nedavno preselio na ahiret u Austriji. može se prilagoditi. Iranke ili Saudijke. hadžu itd. Razilaženje postoji samo kada je u pitanju pokrivanje lica.

ne samo izvršile propis islamskog načina odijevanja.) Na kraju. a i ja se bojim da takvo mjesto može uticati na moj iman. Štaviše. nemuslimani. Turcima.Na pitanja odgovora doc. i nastojim da obavljam namaze dok sam na radnom mjestu. u granicama svoga znanja i mogućnosti itekako na tom polju zalagao. tvoja čast i poštenje biti ugroženi. itd. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. dr. a koja je. ali sredina i ambijent u kojem radim je neislamski. a onaj ko na Allahovom. ili se bojiš da će tvoj iman. pleh muzika ga je ispratila do groba i dženaza mu nije javno klanjana. nije mi poznato!? Bilo kako bilo. čak nije dala da se neko s ahmedijom pojavi na njegovoj sahrani. Ramić. i tu spada i otkrivanje kose. Treće. poznato je da se u slučaju postojanja nužde. Šukri H. c) da ne postoji opasnost da budeš izložena velikom grijehu. Ja sam pokrivena. četvrto. u nuždi žena može otkriti kosu. vjerovatno. Da li je vjernicama dozvoljeno raditi na takvim mjestima? Neki su me savjetovali da ostavim taj posao.2005 http://www. a da na tebe sredina ne djeluje u negativnom smislu. Irancima itd. bio je oženjen nemuslimankom koja.11. ali to moram obavljati vani. smatram da treba da promijeniš radnu sredinu. On je skoro cijeli svoj život proveo u neislamskoj sredini. Odgovor: Smatram da nema smetnje da ostaneš na tom radnom mjestu pod sljedećim uslovima: a) da to radno mjesto dolikuje tebi kao muslimanki. Da li je njegova supruga dozvolila da mu njegovi prijatelji muslimani klanjaju dženazu. samo što treba raditi poslove koji su u njenom domenu i koji neće ugroziti njene osnovne obaveze kao supruge i majke. treba odati poštovanje spomenutom profesoru za njegov rad i trud na polju afirmacije muslimana u Evropi i njegovu nastojanju da muslimanima pomogne u rješavanju njihovih problema. nije bila ravnodušna prema islamu pošto. b) da tvoj integritet kao muslimanke bude zaštićen. Uz to. uglavnom. d) da možeš mijenjati sredinu u pozitivnom smislu.. 100. i slobodu. te da čovjek. Pitanje: Već otprilike dvije godine radim posao koji se ne kosi sa šerijatom. kako sam neki dan čuo. bila sastavni dio evropske kulture. putu hidžru učini naći će prostranstvo. može uraditi i ono što je grijeh u granicama nužde..š. rahatluk i olakšanje. jer ne treba zaboraviti da se on.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 209 od 416 . dž. Ispravno je kazati da žena treba raditi isto kao i muškarac. Njegovo shvatanje mahrame i pokrivanja žene uveliko je rezultat uslova u kojima je živio. time bi bila oživljena lijepa kultura oblačenja koja je zamrla u Evropi. Uzvišeni Allah kaže: “Onaj ko se iseli Allaha radi naći će na Zemlji mnogo mjesta. okruženja u kom se nalazio i znanja koje je posjedovao.” (En-Nisa. a Allah. Datum kreiranja: 27. Na taj način muslimanke bi. sredinu treba promijeniti. a i osobe koje su u mom okruženju su. ne tako davno. želim istaći da je potrebno imati razumijevanja za spomenutog profesora i istaknutog intelektualca. jer mi nije dozvoljeno obavljati namaz u radnim prostorijama. uprkos svojih neprijatelja. dž. Ukoliko neki od ovih uslova nedostaje. Dakle. jer ženi nije dozvoljeno da radi. najbolje zna. treba imati na umu da je u islamu propisana hidžra. a pogotovu na takvim mjestima. nego bi sebi otvorile put misionarskog djelovanja i zaštitile se od nacionalista i fašista koji imaju predrasude prema Arapima. ali se time ne dovodi u pitanje propisanost stavljanja mahrame na glavu. Pogrešno je govoriti da žena ne smije raditi.com skrojiti sebi islamsku odjeću u duhu finske kulture.novihorizonti. ukoliko ne može živjeti kao musliman u određenoj sredini.

š. Šukri H. a džematlije su dužne takvog imama zamijeniti jer se na njega odnosi hadis: “Trojici se njihov namaz ne uzdiže iznad njihovih glava: čovjeku koji predvodi džemat koji ga mrzi. bez obzira što ga u toj sredini većina ne voli.2005 http://www.v..a.Na pitanja odgovora doc.) Ukoliko zna šta govori. dr. 326.) U nekim predanjima stoji da je Allahov Poslanik. treba majci da pomogneš da se izvuče iz nevolje u kojoj se nalazi i da prema njoj. U isto vrijeme.com Pitanje: Odgovor: Da li preporučujete imamu da ostane u džematu ukoliko ga većina džematlija mrzi? Smatram da je odgovor na to pitanje usko u vezi s razlogom koji je doveo do toga da većina džematlija mrzi svoga imama. Datum kreiranja: 27. Pitanje: Oženjen sam i imam. Pitanje: Odgovor: Ne. 961. Postoji realna mogućnost da joj je sihr napravljen i da nije svjesna šta radi. počela baviti nemoralom i odlaziti kod komšije. pa makar se morao iseliti iz stana. to strogo zabranio: “O vjernici. najbolje zna. osoba u pijanom stanju. u toj situaciji smatram da imam treba biti ustrajan u svom imamskom radu. sve dok ne budete znali šta izgovarate. br.11. da ona planira sa svojim švalerom da razori moj brak praveći nam sihire kod hodže koji je poznat kao sihirbaz. kao dijete. prokleo čovjeka koji predvodi džemat koji ga mrzi. Ramić. Šta mi preporučujete? Kako da se u takvoj situaciji postavim prema majci? Da li pijana osoba može klanjati? Odgovor: Prvo bih ti.novihorizonti. uzimajući u obzir okolnosti u kojima živimo.s.. a Allah. “Kitabus-salati”. tada imam treba otići. pošto sam otkrio prateći telefonske razgovore moje majke. pa makar i za komšiju s kojim čini nemoral.” (Ibn Madže. ispravno je da se pokaje i namaz klanja u njegovu vremenu. dž. koja ne zna šta govori.. Sunen. posebno ako je u prošlosti bila poštena i uzorita žena. ne smije klanjati jer joj je Allah. Napominjem da se moja majka. dž. pak. Ukoliko je razlog to što imam prakticira islam i služi kao primjer koji uznemirava one koji od islama uzimaju samo ono što žele i ostavljaju ono što žele. “Ikametus-salati ves-sunnetu fiha”. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Međutim.š. Sunen. (Vidi: Tirmizi. izvršavaš obaveze u granicama svojih mogućnosti. uzoran brak. počeo sam da strahujem. 43. nakon pogibije babe u ovom ratu. a Allah.) Naravno da se ovdje radi o mržnji koja ima opravdanje u šerijatu. Bilo bi uputno da se kod osobe koja liječi Kur’anom ispita da nije. koja živi s nama u istom stanu. novotarije itd. i tvojoj majci napravljen sihr. možda. nasilje. preporučio da pokušaš nagovoriti majku da se pokaje za grijehe koje čini i da se uda. elhamdulillahi. jer ti je preče zaštiti sebe i svoju porodicu negoli druge.” (En-Nisa. Dakle. ali ih ima. dž. Ukoliko se. najbolje zna. s. radi o situaciji da većina džematlija mrzi svog imama zbog toga što ne izvršava svoje radne obaveze ili čini prestupe i grijehe kao što su laž. nemojte se približavati namazu u pijanom stanju.š..com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 210 od 416 .. treba da zaštitiš svoj brak. Takve situacije su rijetke. br.

v. 264. zašto da čovjek ignorira njene potrebe za odmorom!? Logično bi bilo.novihorizonti.š. Zatim se pomakao sa tog svog mjesta i oprao noge. Uz sve prethodno rečeno. “Kitabul-hajd”. a onda oprao ostatak svoga tijela. Zatim je sa tri pregršti polio glavu. 253. 498. muž koji prisustvuje porođaju svoje supruge ne mora gledati sam čin porođaja. odnosno da li je dužna služiti gošće koje joj dolaze u posjetu? Žena u porodu pretrpi ogromne bolove i napor koji njeno tijelo. dakle oslobodio ju je obaveza izvršavanja dva temeljna propisa islama. Vjerodostojni hadisi jasno govore da je to dozvoljeno. 476). Sahihu Muslim. dozvoljeno prisustvovati porođaju svoje supruge? Datum kreiranja: 27. postoje razlozi koji podupiru muževo prisustvo kad se žena porađa. s. po šerijatu. Ukoliko će muž svojim prisustvom olakšati supruzi u tim teškim trenucima. majka pravovjernih. itekako. kaže: “Primakla sam Allahovu Poslaniku.11.a. Da li je mužu. Što se tiče hadisa koji govore o tome da supružnici ne smiju gledati u spolne organe jedni drugih. br. sve dok žena ne povrati snagu i ne vrati se prirodnom stanju u kom je bila prije trudnoće. Ti napori su toliko značajni da ih je časni Kur’an posebno istakao: “čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro. r.a. majka njegova s mukom ga nosi i u mukama rađa. Šukri H. iscrpe.. potom je vodu zagrabio rukom iz posude. da se o važnosti tog mirovanja posavjetuju sa stručnim osobama. s. 255. br. jer bolje im ih je služiti četrdesetak dana nego čitav život. ukoliko će upoznavanjem napora i muka koje žena podnosi pri porodu pomoći u pravcu da muž više cijeni ulogu svoje supruge kao majke. nego i preporučljivo.) Uzvišeni Allah. “Kitabul-gusl”. a to je u duhu islama i prethodno spomenutih propisa.s.).2005 http://www. da se od džunupluka kupala sa Poslanikom. uzimajući vodu iz iste posude. Razlog oslobađanja od tih obaveza vjerovatno se nalazi u činjenici da je ženi potreban potpuni odmor i potpuno mirovanje nakon poroda kako bi povratila snagu i kako bi se njeno izmoreno tijelo oporavilo. što je zabilježeno u vjerodostojnom hadisu. (Vidi: Sahihul-Buhari. 485. br.). ako je Gospodar svjetova dao ženi pravo na odmor u tom periodu. Prema tome. a muževima preporučujem da budu na uslugama svojim suprugama ili da im poslugu nađu. a onda uzeo abdest onako kako uzima abdest za namaz. Koristim se ovom prilikom da ženama preporučim mirovanje nakon poroda.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 211 od 416 . polio svoj svoj polni organ i oprao ga lijevom rukom. Štaviše. Ramić. 242.” (El-Ahqaf. smaram da je takvo prisustvo ne samo dozvoljeno.. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. ti hadisi nisu vjerodostojni. ženu je nakon poroda. Isto prenosi i Aiša. jer u porodilištima koja štite ženin dignitet. uz uobičajeno krvarenje. Mejmuna. Pitanje: Odgovor: Nije mi poznato da u tom pogledu postoji šerijatski tekst koji to direktno ili indirektno zabranjuje. dž. Ja sam mu tada dodala peškir i nije ga uzeo.” (Sahihu Muslim.v. u periodu trajanja nifasa oslobodio namaza i posta (s tim što post treba napostiti kad taj period prođe). vodu za gusul pa je oprao ruke dva ili tri puta. žena biva pokrivena i samo babica po potrebi gleda u stidne dijelove tijela. Potom je svoju lijevu ruku dobro istrljao o zemlju.Na pitanja odgovora doc. pošto fizičiki napor žene nakon poroda i njeno kretanje mogu itekako narušiti njeno zdravlje i ostaviti trajne posljedice. 484. da se ženi omogući mirovanje i potpuna njega u tom periodu. 482.com Pitanje: Odgovor: Ima li žena pravo na uslugu nakon poroda u periodu trajanja nifasa.s. “Kitabul-hajd”. 15. dr.

u određenom vremenu i prostoru bili na raspolaganju izuzetnoj islamskoj ulemi.š. bez obzira kojem mezhebu pripadala.v.s. pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i vašim pretpostavljenim. br. dž. Šukri H.s. smatram da je to ispravan put na koji nas je naputio Poslanik.a.novihorizonti. s. niti slijediti mezheb određene osobe u svemu što protumači. Pitanje: Kako komentarišete stav onih koji kažu da ne slijede nijedan mezheb. Međutim. treba jasno istaći da je muslimanu dužnost da bude pokoran Allahu. kako to pitanje tumači ulema ehli-sunneta.s.s. te da je njihov mezheb Kur’an i sunnet i da slijede Muhammeda.v. Koliko sam primijetio. ali zbog tih pitanja ne smiju jedni druge koriti i degradirati. Nije dužnost muslimanima slijediti bilo kojeg alima u svemu što kaže.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s.Na pitanja odgovora doc.s. s.” (Ahmed. Zapostavljati mezhebe ličilo bi na zapostavljanje već iskopane i pročišćene zlatne rude i ulazak u rudnik zlata u potrazi za tim dragocjenim blagom. prije svega. Smatram da sve zlato koje je već iskopano i hiljadugodišnjim glačanjem od naše istaknute uleme ponekad dovedeno do perfekcije. “Musnedul-’ašere el-mubeššerine bil-dženne”. za koja postoje različita tumačenja islamskih pravnika i koja su podložna idžtihadu. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 212 od 416 . O tim pitanjima može se raspravljati u smislu šta je ispravnije i sunnetu bliže.a. Raditi već urađen posao je pogrešno i može biti grijeh ukoliko se time zapostavlja ono što je obaveza. ako oni koji kažu da ne slijede nijedan mezheb pod tim podrazumijevaju zapostavljanje mezhepskih tumačenja i argumentacije. Datum kreiranja: 27. kada osoba treba rješenje određenog problema tražit će ga od bilo koje stručne osobe u koju ima povjerenje da će joj dati odgovor u skladu sa Allahovim.a. Prema tome. El-Musned.s. s. 1041. “Od svakog se”. izuzev Poslanika. Njegovu Poslaniku. dž. mogu se iznositi argumenti i vjernici se mogu međusobno savjetovati i preporučivati ono što smatraju da je bolje.v. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici.2005 http://www. Kur’an i sunnet. pogrešno je zapostavljati mezhebe i kazati da će se uzimati direktno sa izvora islama Kur’ana i sunneta. naši ljudi obično pod šerijatskim prestupima za koje pitate podrazumijevaju vanjski izgled imama: brijanje brade i nošenje pantalona ispod članaka. s.” (En-Nisa.v. dozvoljeno je klanjati za imamom sve dok ne vidimo da dotični imam čini očito nevjerstvo (kufr). i pretpostavljenima u onome što nije grijeh. i Njegovu Poslaniku.v. osim od onoga ko je u ovom mezaru”.š.a.11. Zbog toga. ne treba da budu predmetom rasprave u smislu da onaj ko radi drugačije od onog što mi smatramo da je ispravno ne može predvoditi džemat itd. 59.v.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravan namaz za imamom koji čini neke šerijatske prestupe? U osnovi. dr. dž.š. To zato što su mezhebi iskustvena tumačenja šerijatskih pitanja zasnovana na argumentima koji su u datom trenutku. Smatram da takva i slična pitanja.) Poslanik. misleći na Poslanika. pokornost ljudima podrazumijeva njihovu pokornost Allahu. kako je govorio imam Malik u Medini i kako je govorila ostala ulema diljem hilafeta. a ako pod tim podrazumijevaju da mogu iz svih mezheba uzimati ono što ima najbolju argumentaciju i najbolje ispunjava ciljeve šerijata u određenom vremenu i prostoru.a.a. “uzima i ostavlja. treba prvo iskoristiti pa onda ići dalje i tražiti nova bogastva u izvorima šerijata.a. ističe: “Nema pokornosti stvorenju u onom u čemu je nepokornost Allahu Uzvišenom. potrebno je posebno naglasiti da kako je pogrešno slijepo slijediti sve što je u jednom mezhebu protumačeno. šerijatom. smatram to pogrešnim putem. a tu su. onako kako su to radili svi ashabi koji nisu pripadali nijednom mezhebu? Odgovor: Prije svega. Ramić. s.) Dakle. s.

da mu ostanak s njim uslovi primanjem islama pa.s”.” (El-Maide. Otuda predlažem da se ispraćaj s dovom za putovanje organizira na dan kada hadžije kreću na put i da svi oni koji žele nekog hadžiju ispratiti to učine upravo taj dan.” (Tirmizi. ne ranije.. ukoliko bi ispraćaj na hadž bio bez posebnih ustaljenih ceremonija. primljene (uslišane)..v.v. Onoga koji ne gubi ono što Mu je povjereno. a ja nisam za to jer sam čuo da to nije propisano šerijatom. posebno ako s tim partnerom ima djecu. povjerenje (emanet) i svršetak tvojih djela. 2815) Praksa je da prvu dovu uči osoba koja nekog prati a drugu osoba koja ide na put. napustiti.a. s. Međutim.s. Može ostati u braku s mužem nemuslimanom ukoliko. i vaša jela su njima dozvoljena. a Allah. preporučio bih joj. zatim bi rekao: “Molim Allaha da uzme na čuvanje tvoju vjeru. dužna ga je. sklopiti brak sa sljedbenicom kršćanske i židovske vjere.š. Poslanik. bilo da se to organizira u džamijama. dova musafira i roditeljska kletva. “Kitabul-džihad”.. r. njen muž prihvati islam kao svoju vjeru. prakse prilikom ispraćaja na put. Muslimanka koja sklopi takav brak čini blud i djeca se tretiraju vanbračnom. ispratio i rekao: “Molim Allaha.2005 http://www. s. Kod nas je običaj da se pravi hadžijska dova i moja žena bi željela da to napravimo.a. 10) To je kur’anski propis u kome ne može biti bilo kakve izmjene niti različite interpretacije. proučiti dovu hadžiji musafiru za sretan put i zatražiti od njega da za nas uči dovu dok je na putovanju je.one njima nisu dozvoljene. autobuskim i željezničkim stanicama. Sunen. Šukri H. “Kitabud-da’vat”. Ispraćaj hadžija treba organizirati na mjestima gdje se hadžije i oni koji ih prate mogu naći i u miru poselamiti.com Pitanje: Ja i moja supruga idemo ove godine na hadž. u smislu neke posebne ceremonije. itekako.s. Sunen.) (Ibn Madže. 5) Međutim. Ramić. Pitanje: Odgovor: Muslimanu je dozvoljeno.v. ukoliko pristane. Sunen. Šta nam preporučujete? Odgovor: Tačno je da hadžijska dova. Ibn Omer. (Estvedi’ukellahel-lezi la tedi’u vedai’uhu. i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga prije vas. Koji status. nije propisana šerijatom i ako bismo takvu ceremoniju smatrali nekom vrstom ibadeta bila bi to novotarija. “Kitabud-da’vat”. Upravo zbog toga postoji konsenzus muslimanske uleme o tom pitanju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kada ne postoje opravdane smetnje. po šerijatu. a ukoliko odbije.v. s.a. dova mazluma – onoga kome je nepravda učinjena. uz dove koje bi upućivali za naše hadžije da uspješno obave petu islamsku dužnost i molbe da nas se hadžije sjete dovom za vrijeme svoga putovanja i na svetim mjestima. može s njim sklopiti brak i nastaviti živjeti. dr. bi kod ispraćaja nekoga govorio: “Dođi da te ispratim onako kako je nas ispraćao Allahov Poslanik.Na pitanja odgovora doc. može udati samo za muslimana.) (Tirmizi. u periodu koliko traje priček (‘iddet). Ukoliko dotična muslimanka već živi u partnerskom odnosu s nemuslimanom. bez sumnje. i čestite vjernice su vam dozvoljene. Uzvišeni Allah. dž. 3365) Ebu Hurejre prenosi da ga je Allahov Poslanik. Uzvišeni Allah. Eventualno sklopljeni brak između muslimanke i nemuslimana je nevažeći. a ne da s njima blud činite i da ih za prilježnice uzimate.a. inša-Allah. propisano. br. br. po šerijatu. br. dž.” (El-Mumtehina. ima muslimanka koja se uda za nemuslimana? Datum kreiranja: 27. kada im vjenčane darove njihove dadete s namjerom da se njima oženite. po šerijatu.. Lijepo bi bilo da imami sa svojim džematlijama organiziraju ispraćaj hadžija pridržavajući se Poslanikove. kaže: “Tri dove su. 3370) Zbog toga.a. da te preuzme na čuvanje. muslimanka se.š.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 213 od 416 . kaže: “. s obzirom da mnogobrojne posjete onima koji obznane odlazak na hadž vrlo često predstavljaju ogromno opterećenje. Isto važi i za nemuslimanku kada prihvati islam. s. niti su oni njima dopušteni. to bi bilo ispravno i preporučeno. salama itd. i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga. kaže: “Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela.novihorizonti.11.” (Estevdi’ullahe dineke ve emaneteke ve havatime ‘amelike. najbolje zna.

dr. kako Vaše.Na pitanja odgovora doc. ko ga pravi. onome što je prioritet treba dati prednost. odnosno upotrebom alkohola u poslu koji radite. prokleo: alkohol.11. ko ga toči. skratit će podne na dva rekata. prokleo sve one koji imaju bilo kakav kontakt s alkoholom? Odgovor: Tačno je da je Poslanik. s obzirom da ne znam sve potrebne detalje u vezi s Vašim pitanjem. kada stigne kući s puta u podnevskom vremenu klanjat će četiri rekata jer je njegov status putnika prestao onog momenta kada je ušao u mjesto svoga stanovanja.š. s. treba nastojati da se njegova osjećanja ne povrijede. za ispravnu odluku. elhamdulillah. Pitanje: Ja sam iz Bosne i trenutno živim u Americi. za razliku od proizvođača alkoholnih pića i svih onih koji se nalaze u lancu dostave tih pića do potrošača koji. Da li je taj posao meni dozvoljen s obzirom da je Poslanik. On je izrazio želju da mnome oženi. Molim Allaha.2005 http://www. Ibn Omer. učestvuju u zlu koje čini osoba koja pije alkohol. svako na svoj način. s. Kad sam ja to rekla svojim roditeljima oni se nisu s time složili.š. ko ga prodaje. Navode kao razlog da ja treba da završim školu i da sam previše mlada da bih se sada udala. Da li će putnik skratiti podne namaz kad stigne kući u podnevskom vremenu. da je Allahov Poslanik.v. da Vam da najbolje rješenje. najbolje zna. tj. Pri radu dolazim u dodir s alkoholom koji koristimo za štampanje. Ja. s tim što.a. a šta je to. vi svojim radom. ne uzrokujete ljudima zlo. a Allah. r.com Pitanje: Radim u Njemačkoj u jednoj štampariji. Ono što mogu kazati jeste da je najbolje nastojati ostvariti ispravne želje. najbolje zna. i u situaciji kada se. i kako će postupiti kada stigne na svoje odredište u podnevskom vremenu? Odgovor: Ja molim Uzvišenog Allaha. dž. s. Šukri H.a. Prema tome. Moja majka je skroz protiv toga. kome se pravi. Ramić. prenosi od svoga babe Omera.novihorizonti. dž.v. dakle.s. ko ga kupuje.a. Zbog toga Vam savjetujem da klanjate istihara-namaz i da molite Allaha. kako mi se čini. Datum kreiranja: 27. a on bi mogao biti da se udate. pretpostavimo. da ne propustite. lijepu priliku za udaju. a Allah. Moje pitanje je: “Da li mi je grijeh ako održavam vezu s ovim momkom bez obzira na razmišljanje moje majke i da li se mogu za njega udati ako je moja majka bezrazložno protiv toga? Molim vas da mi date šerijatski odgovor kako ne bih napravila grešku.š. dž. prakticira islam.a. Pitanje: Odgovor: Putnik će postupiti onako kakav mu je status u datom trenutku. Imam 20 godina i na drugoj sam godini studija. treba pokušati naći kompromis. pošto je izlaskom iz mjesta stanovanja stekao status putnika.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 214 od 416 . roditelj ne može poslušati zbog očite greške. prokleo osobu koja pije alkohol kao i sve one koji se nalaze u lancu proizvodnje i dostave alkohola do te osobe. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da Vas Allah. dž. Ukoliko se ne može naći kompromis.a. Naime. ne mogu da Vam dam precizne upute. da Vam da ono što je za vas najbolje na dunjaluku i ahiretu.s. dok moj babo ima više razumijevanja i želi mi pomoći. to najbolje zna Uzvišeni Allah. dž. Nedavno sam upoznala momka iz Sandžaka koji. Amin. onoga ko ga pije. kao i ja.s.š. br. tako i želje Vašeg momka i Vaših roditelja. u isto vrijeme planirate nastavak i završetak studija nakon udaje. ko ga nosi i kome se nosi i onoga ko pare zarađene na alkoholu troši. Musned. dž. klanjat će onako kako klanja putnik. kada krene na put u podnevskom vremenu i iziđe iz mjesta svoga stanovanja. nagradi.” (Ahmed.š. smatram da Vi na svom radnom mjestu niste u tom lancu i da vaše radno mjesto nije upitno.) Međutim. S druge strane. ali da. r.š. niti direktno niti indirektno.v. 5458.

u okolnostima kada muslimani govore različitim maternjim jezicima i kada nemaju jezik koji svi poznaju. i Isau. Pitanje: Odgovor: Da.” (El-Bekare. Novac mora da se kreće. postoje različiti džemati i da Bošnjaci bajram klanjaju u svojim džematima. svjesno izvrnuli. riječ. 27) Međutim. objavljene knjige? . sina Merjemina.” (El-Bekare. Ono što bih preporučio Bošnjacima i ostalim muslimanima. Prema tome. te da te knjige nisu odmah zapisane nego koju stotinu godina kasnije. Kada hutbe u Švedskoj budu uz arapski i na švedskom. nema smetnje da žena dok je u stanju hajza (mjesečnog perioda) ogasuli (okupa) umrlu žensku osobu. a. Zemljama u kojima žive muslimani kao manjina preporučio bih da u cilju njihove uspješnije integracije zakonski stave u dužnost imamima da.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 215 od 416 Bošnjaci u Švedskoj klanjaju bajram namaz izdvojeno u svojim džematima a ne sa ostalim muslimanima. Koristim se prilikom da preporučim svakome ko ima ušteđevinu da je ulaže u biznis i da novac ne drži u bankama. drže hutbu na jeziku dotične zemlje.š. dali da biste pravim putem išli. koji kao manjina žive u Evropi.com Pitanje: Odgovor: Da li je čovjeku grijeh da od kamate na novac koji drži u banci izgradi dom za siročad. dž. čuvajući svoj islamski identitet i ne dovodeći u pitanje bilo koji islamski propis koji ne može biti predmet kompromisa. a Allah. objave Musau i Isau ostalo?! Datum kreiranja: 27. Šukri H. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ambulantu i tome slično? Jedan od načina da se osoba koja mora držati novac u banci koja posluje na kamatnom principu oslobodi te kamate jeste da je utroši u nešto što je općekorisno. tj. 75) Ako imamo u vidu da su se izmjene dešavale u samom startu. Uzvišeni Allah kaže: “I kada smo Musau Knjigu. pošto su ih shvatili. Tevrat (Tora) i Indžil (Evanđelje) jesu Allahova. dž. koja rastavlja istinu od neistine. Ramić. a. Do tada će moj odgovor izostati. a Allah.” (El-Hadid.s. Pitanje: Odgovor: Nije mi poznato da u tom pogledu postoji zabrana u šerijatu.2005 http://www. da se pozitivnom integracijom uključe u društvo u kom se nalaze. čarapama i drugdje. onda možemo zamisliti šta je od originalne Allahove. poslije njih. Prema tome.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. dž.š. To su knjige objavljene Musau. u izgradnju doma za siročad. ormarima.. O tim izmjenama Kur’an kaže: “Zar se vi nadate da će vam se Jevreji odazvati i vama za ljubav vjernici postati. dok nismo Isaa.s.11. osim u slučaju nužde.š.š.. 53) Zatim smo. jednog za drugim Naše poslanike slali. jeste da nauče oficijalni jezik zemlje u kojoj žive. poslali. Koliko je to ispravno? Da li žena može gasuliti dok je u stanju hajza (mjesečnog perioda)? Da li su Tevrat (Tora) i Indžil (Evanđelje) Božija riječ. najbolje zna. izgradnju ambulante i ostalog što je općekorisno može se dati novac dobijen na ime kamate. Pitanje: Odgovor: Normalno je da na Zapadu. a neki među njima su Allahove riječi slušali pa su ih. a dotična osoba nema direktne koristi od toga. uz hutbu na arapskom. s obzirom da su vremenom izmijenjene. dž. dr. jeziku tek tada će se moći postaviti pitanje koje ste mi postavili i imat će smisla da na njega dam odgovor. da se investira i svako ko ima viška novca dužan ga je aktivirati. kojem smo Indžil dali. Napominjem da je grijeh novac čuvati u jastucima. te svete knjige u svom današnjem obliku nisu izvorne. najbolje zna. Americi i drugdje.

smatram da će se slijeđenjem imama umanjiti eventualni nesporazumi.novihorizonti. “Kitabus-salati”. Pitanje: Odgovor: Ne. smatram da je ispravnije učiti Bismillu u tim situacijama jer jedno utemeljeno mišljenje kaže da je Bismilla sastavni dio sura na početku kojih se ona nalazi. br. učenjem Bismille izlazi se iz kruga razilaženja da li je Bismilla ajet dotične sure ili ne.v. učiniti sehvi-sedždu. nije potrebno. potrebno je podučiti klanjače kako treba da se poredaju u safove. žene će to uraditi udarajući desnom rukom po lijevoj. 365) Uz to. ili zatezanje lastike u džamiji kako bi se safovi pravilno poredali? Datum kreiranja: 27. Šukri H.v. prije predavanja selama ili poslije. dž. sehvi-sedždu učiniti. a ukoliko je izostavio sunnet. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. samo će učiniti sehvi-sedždu.a. npr. a imam je dužan.”. Obaveza imamova jeste da stalno o tome vodi računa. Pitanje: Odgovor: Prije svega. ukoliko je izostavio namaski rukn-farz nadoknaditi taj rekat. Nadalje. jer cilj obrezivanja jeste uklanjanje kožice koja je suvišna i koja uzrokuje zdravstvene probleme kod muške djece. slijediti imama. Ramić. najbolje zna. smatrajući da je u pravu. Pitanje: Odgovor: Da. muktedije će. ukoliko ta kožica ne postoji nema razloga za obrezivanje. Ukoliko imam ustraje. da li su džematlije dužne da ga slijede? Kada imam pogriješi u toku namaza oni koji su iza njega treba da ga upozore izgovarajući “subhanallah”. obavezno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 216 od 416 . nije povlačio linije. s. Prema tome. a to ima određeni smisao. a Allah. ali se prije početnog tekbira okretao i naređivao da se safovi popune i poravnaju.11. na kraju.s: “Imam je određen da se slijedi. a nije cilj “puštanje krvi”. s. a Allah. Imam treba svoju grešku ispraviti tako što će.s. Uz sve to. (Buhari.š. i na kraju.š. po mom shvatanju. Ukoliko ne postoji drugi način da se safovi poravnaju osim povlačenjem linija nadam se da za to nema smetnje. Ako se uči više kratkih sura na jednom rekatu. dr. kada shvati da je klanjao više rekata.Na pitanja odgovora doc. ostane na petom rekatu.com Pitanje: Odgovor: Ukoliko imam ustane na peti rekat. a i ako nije njen ajet nismo pogriješili. Sahihul-Buhari. najbolje zna. njome se razdvaja među surama tako da svaka sura bude istaknuta.2005 http://www.. tako da kada je proučimo mi smo njen ajet proučili. Poslanik. da li treba učiti Bismillu na početku svake sure? Ukoliko se dijete rodi obrezano.. dž. Ovaj stav temeljim na riječima Poslanika. da li je potrebno “pustuti krv naknadno”? Da li je ispravno povlačenje linije.

a u isto vrijeme živite svoj normalan život ne obazirući se na riječi kojima Vas napada.š. vrlo slabi poznavaoci propisa islama i.Na pitanja odgovora doc. oni im “iz ljubavi” prave strašne probleme koje im ne čine ni njihovi najveći neprijatelji. Da li ima ograničenja u pogledu visine zakupa za stan. ne reci im ni: “Uh!” . Kad jedno od njih dvoje. čak bih mogao ustvrditi da su kod nas rijetki brakovi kod kojih se takav problem ne pojavljuje. ili oboje. ne treba da zaboravite da Vam je ona majka i da ste prema njoj dužni izvršiti obaveze koje dijete ima prema roditelju. dž. Uzimajući u obzir da je šejtanu najdraži uspjeh upravo kada razruši porodicu i rastavi muža i ženu. kaže: “Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njega obožavate i da roditeljima dobročinstvo činite. tada bolje razumijemo zašto se ta vrsta ljubomore tako često javlja kod mnogih roditelja. možete to učiniti. Protiv te pojave muslimani se moraju boriti.11. oni su mene. da su zbog toga izuzetno podložni utjecaju šejtana. Šta da radim? Odgovor: Problem s kojim se suočavate je vrlo čest. slabi praktikanti tih propisa. da otjera moju suprugu s kojom sam lijepo živio i koja je nastojala da prema mojoj majci bude dobra. Preporučio bih imamima i medžlisima da organiziraju seminare za buduće mlade i mladoženje u cilju edukacije roditelja kako bi se na ispravan način mogli suočiti s problemom ljubomore. tako da mi je zagorčala život. Ako ona griješi. i obraća im se riječima poštovanja punim. To nije jednostavno. a nije rijetka situacija da majke budu ljubomorne i žele svoje kćerke rastaviti od njihovih muževa. Kao jedino dijete imam osjećaj da me ona puno voli. i služe šejtanu kao instrument za rušenje bračnih zajednica. njegovali!” (El-Isra. bilo u vidu džina ili ljudi.com Pitanje: Moj babo preselio je na ahiret prije nekoliko godina. tražite odgovarajuću taktiku kako bi ona bila zadovoljna Vašim ponašanjem. Što se tiče Vašeg odnosa prema majci u datoj situaciji. Razlog za to vjerovatno je u činjenici da su naši roditelji. nemojte vi griješiti. Na taj način roditeljima bi se pomoglo da vole svoju djecu na ispravan način a ne da im iz ljubavi ruše život i čine strašnu nepravdu. Šukri H.š. dr. zatim da nema monopola i iskorištavanja eventulne nevolje u kojoj su se ljudi našli. ali čini mi se da je to najbolje rješenje. Treba da znate da je ne smijete slušati u onome što je grijeh. Uzvišeni Allah. Pitanje: Odgovor: Nema ograničenja u tom pogledu pod uslovom da nema prevare. uglavnom.i ne podvikni na njih. Majka se nije poslije udavala. itd. dž. bez obzira na sve što vam čini. Brinula se o kući i mene školovala. Društvo u cjelini treba uočiti i liječiti ovu pojavu. samim tim. osim da preselite u drugi stan. Uspjela je. kod tebe starost dožive. na kraju.novihorizonti. Najviše su ljubomorne svekrve.2005 http://www. umjesto da se raduju što su živi i zdravi. da sve bude jasno definirano i na zadovoljstvo obje strane. umjesto da im pomognu i olakšaju budući život. kad sam bio dijete. Dogovorajte se sa suprugom i planirajte strategiju kojom ćete izvršiti svoje obaveze prema majci. smiluj im se. da Vam olakša situaciju i da Vašu majku uputi na pravi put.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 217 od 416 . Umjesto da budu sretni što su njihov sin ili kćerka doživjeli dob za ženidbu i udaju. Interesuje me kako da se odnosim prema majci u ovoj situaciji? Naglašavam da ona ne dozvoljava da vratim suprugu prijeteći mi raznovrsnim kletvama. Ramić. pretvorila u veliku ljubomoru kada sam se oženio. Molite puno Allaha. 23-24) U isto vrijeme. vikendicu itd? Datum kreiranja: 27. nažalost. ali vi kao dijete morate i dalje izvršavati svoje obaveze prema majci i brinuti se o njoj kada joj pomoć bude potrebna. dakle. Trudite se da prema majci budete dobri i onda kada Vas najviše vrijeđa. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ne praveći ustupke u onome što šerijat zabranjuje i što bi moglo narušiti stabilnost Vašeg braka. Ta prevelika ljubav se. Ukoliko nemate izlaza. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: “Gospodaru moj.

ovdje se postavlja pitanje da li je za tebe bolje ostati u takvoj poziciji ili treba da tražiš razvod.Na pitanja odgovora doc. Ramić. da ti da ono što je najbolje za tebe na dunjaluku i ahiretu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. stan ili vikendicu stanarima koji će u njih unositi alkohol i činiti velike grijehe? Pravno gledano takav ugovor je validan. Pitanje: Moj muž ne prakticira vjeru.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 218 od 416 .11. dž. Klanjaj istiharu i moli Allaha. Radi na terenu i živi nemoralan život s drugim ženama. a kao ženi nikada mi ne prilazi. interesuje me da li ja imam pravo na to što mi on daje i kakva su moja prava kod njega? Odgovor: Smatram da nema smetnje da te on izdržava sve dok je to njegova slobodna volja.š. S obzirom da me izdržava. Međutim. Datum kreiranja: 27. Neka ti Uzvišeni Allah na pomoći bude. Šukri H.novihorizonti. daleko od svih perverzija i nemorala. ti treba da tražiš rješenje i izlazak iz te situacije. i ako nema nade da će se uskoro vratiti vjeri. ali moralno bi bilo da iznajmite svoju kuću osobama koje žive dostojantven ljudski život.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno iznajmiti kuću. bez obzira što nosi muslimansko ime. Smatram da ako tvoj muž nije u islamu. dr.

Dakle. niti njegovih ashaba. Istinu je rekao Poslanik.” (Buhari. međutim. kao ni prve odabrane generacije muslimana. Uvođenje takve prakse kod nas. a to je . njegovih ashaba i odabranih generacija. Svaka tradicija.a.Na pitanja odgovora doc. U 40 dana je završen program rada šejtanske strategije itd.. na bilo kojoj lokalnoj televiziji pa ćete vidjeti kako se rodbina prisjeća svojih umrlih Jovana. treba da ima daleko više od onih kojima su povod sedmine. pa makar je Bošnjaci i prakticirali.š. U našem narodu je običaj da se nakon 40 dana okuplja u džamiji i uči umrlom.v. ali se ne može pravdati da danas kada muslimani slobodno mogu prakticirati islam. Džamija može i treba biti mjesto oko kojeg se sve to kreće. s.v. okupljanja itd. Datum kreiranja: 27. ali da svakoj novotariji halal alternativu nađemo. Prema tome. a Bošnjacima koji žele slijediti Poslanika Muhammeda. 6775. a ono što je vrijedno i korisno za ljude. ja nemam dokaza. u periodu kada se muslimani nisu mogli okupiti da bi nešto naučili o islamu i ibadet džematile činili. 9. jevreje i kršćane?” “A koga drugog”. kažemo da takvu tradiciju ne smatraju svojom i da je ne prakticiraju. Stjepana itd. a vjerovatno ćemo uskoro imati i dvogodišnjica. bilo čija tradicija koja se ne kosi s islamom je dobrodošla i muslimani je mogu njegovati. najbolje zna. istinu o tom pitanju prešućujemo kako ne bismo došli u sukob sa. dž. ne bismo imali vremena za mnogobrojne novotarije. To su kršćanski običaji. odgovorio je.v. uistinu. Ramić. ako je u suprotnosti sa islamom. dužni su njegovati svoju tradiciju. danas tim druženjima treba dati suvremeni smisao. sedmine. Ali. s.” Rekli smo: “Allahov Poslaniče.s. da bismo vratili imamima našim njihovo dostojanstvo. pa tako i Bošnjaci. Naravno. Kada bismo džamiji vratili ulogu koju ona inače ima u islamu.2005 http://www.da se ne kose s jasnim propisima šerijata. a Allah. bilo kojoj naciji ili narodu pripadali. četeresnica.com Pitanje: U knjizi Tajna veza. naših druženja. Sahihul-Buhari. br. s. kada je kazao: “Vi ćete. Muslimani. s. osim povodom nečije smrti. Ja sam na ovo pitanje detaljno odgovorio u Novim horizontima (br.v. po propisima islama. godišnjice smrti itd.s. Takva alternativa sigurno postoji u šerijatu. dr. četeresnice i godišnjice. nije utemeljeno u šerijatu. godišnjica. vrijednost. tako da kad bi oni ušli u gušterovu rupu vi biste ih slijedili.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 219 od 416 . Čitanjem teksta iz pomenute knjige stekao sam dojam da je pravljenje četeresnice nakon nečije smrti šerijatski neutemeljeno i nešto što dolazi od samog šejtana. tako da se i za Muhammede.s. Hasane i druge pripremaju sedmine. a isto tako povodi treba da budu suvremeni.a. slijediti postupke onih koji su bili prije vas. svaka tradicija. kultura i civilizacija imaju svoje mjesto u islamu samo pod jednim uslovom.) i preporučujem vam da uz ovaj odgovor pročitate šta sam u tom odgovoru kazao.novihorizonti.)″ Da li ti običaji imaju još dulju tradiciju o kojoj govori knjiga Tajna veza ili ne. obilježavajući sedmine. trogodišnjica itd.a. Marka.a.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. moja preporuka jeste da se novotarija klonimo. “ElI‘tisam bil-kitabi ves-sunne”. Da li je obilježavanje četeresnice opravdano? Odgovor: Obilježavanje četeresnice. kako se to kaže. maj 2000. To su prihvatili i muslimani. jer je to bogastvo. U njemu je između ostalog rečeno: ″Što se tiče sedmina. četeresnice i godišnjice njihove smrti. to nije bilo poznato prvim generacijama muslimana. za nju kažemo da nije muslimanska tradicija. govori se da su muslimani naslijedili četeresnicu od jevrejskog Dedžala i faraona koji su se također okupljali nakon četrdeset dana od smrti njihovih bližnjih. Pogledajte “Tužna sjećanja”. možda se može pravdati. Ono što sigurno znam i zašto imam dokaze jeste da to nije bila praksa našeg miljenika Muhammeda. Šukri H. našom bošnjačkom tradicijom. pedalj po pedalj. četeresnice itd. aršin po aršin. Muhameda Isa Davuda. zabranjeno je upropaštavati. pa i nacionalnu. Vratimo džamijama našim njihovu ulogu.11. To nije bila praksa Poslanika. u islamu utemeljeni.

) Međutim. a da na to zlo malo ko reaguje.v. Datum kreiranja: 27. kocka.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 220 od 416 . s. tačno je da će Poslanik. a da posebno naglasiš da oni koji te tamo pozivaju nemaju pravo da maloljetnu djecu vode u kockarnicu. koji su svjesni pogubnosti kockanja. Pitanje: Odgovor: Mehr (vjenčani dar) je. pak. U osnovi. radi se o tome da Lutrija svake sedmice poziva publiku u svoju TV-emisiju BINGO.s. isplatiti joj kompletan vjenčani dar (mehr).s. Poštovani brate. u protivnom preporučio bih vam da se strpite. Oni kupuju djecu za pedeset maraka kako bih ih uvukli u svijet kockanja. od tebe očekujem da ustaneš i kažeš da ne želiš učestvovati u kockanju čak ni svojim prisustvom. vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari. Naravno. pošto je davanjem razvoda ženi obavezan.″ (ElEn′am.a. Ukoliko. da ne želiš bespravno tuđu imovinu uzimati. Pretpostavlja se da će muž teže posezati za razvodom kada zna da će time biti izložen materjalnim izdacima. 3175. s. dž. obožavanje ljudi i njihovih kipova.Na pitanja odgovora doc. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. (Vidi: En-Nesai. Obično su to škole tako da će i moja doći na red. Pošto sam odličan učenik vjerovatno ću biti odabran jer odlični đaci imaju prednost. 90) Prema tome. mada na to niste obavezni. dr. Sunen. a Allah.v. Pitanje: Želio bih Vas pitati u vezi binga. prije svega. ″Kitabunnikah″.novihorizonti. opravdan razlog ne postoji potrudi se da joj argumentima pomogneš da promijeni svoj pogrešan stav. Ako se situacija ne može poboljšati možda je rješenje da oženiš ženu koja može i hoće rađati. Da li je meni dozvoljeno učestvovati uzimajući u obzir da publika dobiva po pedeset maraka pri ulazu u studio. šejtanovo djelo. gatanje i mnoga druga praznovjerja veličaju. Naime. ponositi se svojim ummetom na Sudnjemu danu i zbog toga je preporučio da se ženi s onima koje su ljupke i rotkinje. Još je žalosnije da se ne reaguje na indoktrinaciju djece koja nisu punoljetna i to na tako podao način. Šta da radim? Da. Baš će nam biti ″lijepo″ živjeti u društvu kockara u kom se alkohol.11. nakon raskida braka. mogu odbiti da učestvuju u tome i mogu isključiti televizor kada se kockanje reklamira i prikazuje. Žalosno je da kocka tako pompezno ulazi na vrata našeg društva. slave i propagiraju. Kakva je uloga mehra? Odgovor: Bingo je vrsta kockanja. poželjno je da supružnici u pogledu rađanja djece imaju zajednički stav. br. s nama ponosi na Sudnjem danu.a. Takvo rješenje bih preporučio ukoliko sadašnji brak ima šansu da opstane. direktno ili indirektno ne smije učestvovati jer je to šejtanovo djelo. Ramić. Šukri H.š. a moja supruga kaže da nam je dosta troje. jasno kaže: ″O vjernici. a svaki peti izvučeni dobija 100 KM? Napomenjem da ja neću ništa ulagati niti u igri učestvovati. ukoliko supruga ima opravdan razlog zbog kojeg ne želi više rađati treba da to uzmeš u obzir i da joj u tom pogledu pomogneš. kada te odaberu kao odličnog đaka.com Pitanje: Odgovor: Ja bih želio još djece da se Poslanik. koji su svjesni da je to uzimanje tuđe imovine na bespravan način. Muslimani. musliman u kocki.2005 http://www. vid garancije i materijalne sigurnosti za ženu u situaciji kada dođe do prekida braka bilo razvodom ili muževom smrti. mehr u sebi nosi i mnoge druge mudrosti i koristi. a kocku predstavili kao nešto što zaslužuju samo najbolji đaci. zato se toga klonite da biste postigli što želite. ako ništa drugo ne mogu uraditi.

Napominjem da penzija ovog brata iznosi 500 KM i da je neoženjen. i nema kamate bez obzira što će osoba koja je uzela takav kredit brojčano vratiti za 2-3 posto više nego što je uzela. Dužni ste samo taj dan napostiti i niste dužni bilo kakav iskup dati.novihorizonti. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 221 od 416 . a time bi izbjegao mnoge neugodnosti koje mu njegovi roditelji čine zbog toga što prakticira islam. Oni ga ne žele otjerati pošto je jedinac. prije svega pokajete. Rješavanjem stambenog pitanja postojala bi veća mogućnost da se oženi. Želim još istaći da spomenuti brat ne smije zaboraviti svoje obaveze prema roditeljima. Odgovor: Dr. Datum kreiranja: 27. ali ga ne žele u potpunosti prihvatiti pošto im smeta jer prakticira islam. kao što je rješavanje pitanja krova nad glavom. U slučaju kredita koji se dijeli borcima ima jedna dodatna povoljnost. ako im pomoć bude potrebna. Na osnovu proračuna nisam zapostila prvi dan ramazana.š. Pitanje: Imam redovnu menstruaciju. Treba da se. menstruacija je zakasnila i počela je tek nakon jacije. muslimanima koji žive u neislamskim zemljama dozvoljeno uzeti bankovni krediti. Da li je njemu dozvoljeno uzeti kredit koji se dijeli borcima uz 2-3 posto kamate i tako riješiti svoje stambeno pitanje. Međutim. a Allah. dakle prijeke potrebe. ili ukoliko je inflacija veća od kamate.Na pitanja odgovora doc. Živi kod oca i majke i plaća im kiriju 200 KM mjesečno. Karadavi i mnogi drugi učenjaci našega vremena cijene da je u slučaju nužde. Šukri H. Bili ste dužni zapostiti bez obzira što ste očekivali početak mjesečnice.com Pitanje: Jedan moj brat po vjeri je stopostotni vojni invalid. Koliko je ko u nuždi najbolje to sam zna i ostavljam mu da sam procijeni. dr. ne u smislu da je to u osnovi halal. Olakšavajuća je okolnost što ste nenamjerno pogriješili. Odgovor: Vi ste pogriješili. najbolje zna. tada ustvari. a to je niska kamatna stopa koja može biti ravna inflaciji.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ukoliko je ravna inflaciji. Ramić. bez obzira što oni prema njemu imaju takav odnos i da je dužan da prema njima iskazuje svoju ljubav i pažnju i da ih u granicama svojih mogućnosti pomogne. nego u smislu da je nužda učinila da ono što je haram u granicama nužde bude halal.11. Da li sam dužna samo taj dan napostiti ili sam uz to dužna još neki iskup (kefaret) dati.

Ukoliko u tome ne uspijete.11. Ramić. dž. ali mi je problem ta šetnja. inače. momci i djevojke uzmu za ruku. i tako u parovima prošetaju kroz grad do hotela u kom se uz alkohol slavi matura. ali se moraju pokušati riješiti problemi s kojim se. U hotelu ja mogu naći sebi kutak gdje ću biti u društvu koje ne pije. možda.š. Ja znam da mi je grijeh uzeti djevojku za ruku. ali bez grijeha. ali se bojim da će mojim roditeljima biti teško podnijeti neumjesne komentare ako budem išao sam na repu kolone. Šta da radim? Odgovor: Znam da je teško u neislamskom okruženju prakticirati islam u svoj njegovoj punini. Šukri H.com Pitanje: Ja sam maturant. omladina koja prakticira islam.2005 http://www. bude na pomoći. kod nekih mladića i djevojaka ostalo. Morate sebi naći halal alternativu i na taj način izbjegavati šejtanski pir onih koji pozivaju u blud. Problem je još složeniji s obzirom da imam brata blizanca koji je u mnogome drugačiji od mene i kome ne smeta to što meni smeta. Teško je u određenim situacijama pronaći adekvatno rješenje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 222 od 416 . promovišu prostituciju i uništavaju kroz maturska veselja i ono malo morala i čestitosti što je. s obzirom da je naš grad vrlo mali. Amin! Datum kreiranja: 27. tako da će razlika među nama biti vidljiva.Na pitanja odgovora doc. kada su u pitanju maturska veselja. dr. organizirajte za svoju raju matursko veselje koje će biti po vašim uzusima. Vrlo je važno da istaknete i borite se za vaše posebne potrebe. da ne bude alkohola itd. suočava. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dakle pravo veselje. Predlažem da prvo pokušate lobirati kod direktora i organizatora da matursko veselje organiziraju na način koji će omogućiti da i vi kao muslimani u njemu normalno učestvujete. U našem gradu običaj je da se maturanti. Neka ti Allah.novihorizonti.

novihorizonti. a u isto vrijeme se sačuvaju od grijeha i haram imetka. Islam. uz pomoć stručnjaka i računara ta procjena može biti poprilično precizna. Poslanik. Prema tome. ali.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 223 od 416 . S obzirom da muslimani žive u takvom okruženju. postavlja se pitanje kako prevazići problem kamate u dioničkim preduzećima. Kada jedan drugog prevare.v. Ukoliko je. Prema tome.2005 http://www. općenito. osnovna djelatnost preduzeća dozvoljena (halal) tada je dozvoljeno kupovati njegove dionice i dijeliti zaradu. deponuju svoja sredstva u banke koje posluju na kamatnom sistemu i za njih uzimaju kamate koje ulaze u profit.a. Nadam se da je ovo rješenje adekvatno i šerijatski utemeljeno. najbolje zna. Sunen. Onoga trenutka kada takva preduzeća budu postojala. dž. dionička preduzeća imaju svoju utemeljenost u šerijatu. nesumnjivo ulazi u proizvod i zaradu tih preduzeća. zakon nužde prestaje. preporučuje udruživanje u radu. ″Kitabul-buju′″. Treba napomenuti da imetak koji se smatra haramom i koji će vlasnik dionica dati u dobrotvorne svrhe od kojih nema direktne koristi ne može se smatrati zekatom. Naravno. nego moramo svako preduzeće posmatrati na vagi šerijata.com Pitanje: Odgovor: Cijenjeni profesore. Ramić. Ta procjena ne mora biti stoposto precizna. odnosno kupovina i trgovina njihovim dionicama i eventualna zarada je zabranjena (haram). dioničari muslimani dužni su usmjeravati aktivnosti preduzeća u kojima imaju glas ka aktivnostima koje su halal. Datum kreiranja: 27. ali mora biti takva da se srce smiri da je sav haram imetak izdvojen iz dionica i zarade. pošto se njime omogućava da se sitni dioničari.s. okoriste. Šukri H. itd. s. uzimajući u obzir osnovnu djelatnost preduzeća. kao šo je proizvodnja alkohola itd. za većinu dioničkih preduzeća čija djelatnost je u osnovi halal. ne možemo generalno kazati da su haram niti da su halal. Nadalje. 2936) Dakle. dr. činjenica je da većina tih preduzeća u svijetu. a kod nas vjerovatno sva. ukoliko je osnovna djelatnost preduzeća u osnovi haram. a Allah. pod uslovom da vlasnik dionica procijeni koliko je u svaku dionicu ušlo harama od kamate i da to podijeli u dobrotvorne svrhe od kojih nema direktne koristi.11. veli da je Uzvišeni Allah rekao: ″Ja sam treći uz dvojicu koja su se udružila sve dok jedan drugog ne prevare. Ja ih napustim. a ako su u stanju da takvu odluku donesu. pa makar on bio i nepravedan. kojima je to jedini način da svoju ušteđevinu investiraju. ali nisu imuna na kamatu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pak.″ (Ebu Davud. te pomognu i druge da se okoriste tom imovinom. sadakom. a da kao muslimani moraju biti aktivni članovi društva u kom žive.Na pitanja odgovora doc. ovo je privremeno rješenje. interesuje me da li je kupovina i trgovina dionicama dozvoljena po šerijatu? Dionička preduzeća su nužnost vremena u kom živimo jer je razvoj i napredak jednog društva danas nezamisliv bez te vrste preduzeća. dužni su to učiniti. ulaganja u njih. Po mom shvatanju. kamata.š. u nedostatku preduzeća koja vode računa o halal poslovanju. br. potrebu da se ulaže u takva preduzeća. U naše vrijeme. Međutim. a ponekad i sama preduzeća daju pozajmice na koje uzimaju kamatu. niti se njime može platiti porez. potrebu za postojanjem takvih preduzeća.

da ti uveća halal zaradu. Ramić. Njihovim potrebama je udovoljavano. kao i ostalim studentima. a kojih na svim fakultetima ima. taj totalitarizam prevaziđu. tako što ćemo sedždu činiti na stolu? Odgovor: Prije svega. tiče načina klanjanja koji ste spomenuli. a posebno muslimanima. znam i da firma od ogromne zarade samo 1 posto daje radnicima. ali ne želim s njim stupiti u sukob. da je to put koji će omogućiti svima bolji i ljepši život na dunjaluku. a ja cijenim da vi niste u takvoj situaciji. situacija se mora mijenjati. iako sebi nalazim satisfakciju u tome da on to radi na svoju ruku. pak. na stolici.” (Muslim. po potrebi. Moj majstor. da nikoga ne ugrožavate. Što se. najbolje zna.11. Molim Allaha. Znajte da se za prava treba boriti i da ona ne dolaze na tanjuru. u BiH. Prema tome. Možemo li mi klanjati sjedeći. teško uklopiti u demokratske tokove. a naše kulturne i vjerske aktivnosti Univerzitet je zdušno finansirao. Jedan od načina borbe jeste da fakultet i ljude koji vas ometaju spominjete njihovim imenom i prezimenom. Poslanik. br. on bi bio dozvoljen u slučaju nužde. a Allah. dž. Ja sam studirao u Velikoj Britaniji. ali na vama studentima je da svojim zalaganjem pomognete tim ljudima da te svoje slabosti.Na pitanja odgovora doc. dostojanstveno. Preporučujem ti da objasniš svome majstoru da kao musliman želiš otpočeti prakticirati propis koji ti zabranjuje da druge varaš. Znam da to nije čisto. Ipak. jer ih šejtan protiv muslimana posebno potpiruje.com Pitanje: Studiram na jednom fakultetu u Sarajevu. kako bi ih zajednica u kojoj žive mogla korigovati u pogrešnim postupcima. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da možete.š. 146) To što firma nije pravedna u raspodjeli zarade drugi je problem. treba da se na fakultetu izborite za svoja osnovna ljudska prava. tokove ljudskih sloboda. Mi koji klanjamo nemamo prostoriju u kojoj bismo mogli klanjati. s obzirom da ga slušam i dobro radim. Sahihu Muslim. Na mom univerzitetu. jer ako bih ja odbio on bi bio na gubitku. zatim onima koji su po svojoj prirodi mrzitelji islama i muslimana.s. farz-namaze morate klanjati na najbolji mogući način. Poštenje je značajno svojstvo muslimana. veli: “Ko nas vara nije od nas. moja duša nije mirna.a. mogli klanjati kako ste u pitanju naveli. Ja znam da se našim bivšim i sadašnjim komunistima. dž. pružane sve pogodnosti. a sunnete biste. teško im je ljudima dati njihova prava.v. Pitanje: Radim za jednu veliku firmu u Njemačkoj. dr.novihorizonti. prakticirati svoju vjeru. da shvate da je ljudski uvažavati one koji druga~ije misle kao ljudska bića.š. Datum kreiranja: 27. Šta da radim? Odgovor: Musliman ne smije varati i učestvovati u prevarama. muslimanima su. bez osporavanja ili zapitkivanja. Šukri H.2005 http://www. upisuje mi više radnih sati tako da dobijem 400-600 maraka plate više i mi to polovimo. S druge strane. Uskraćivanje osnovnih ljudskih prava nije dostojanstveno a i zakonom je kažnjivo. Mi smo imali svoj mesdžid u centru studentskog kampusa. niti imamo blizu neku džamiju. Iskoristite sve zakonske mogućnosti da do svojih prava dođete. slobodno. a tako je bilo i na ostalim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 224 od 416 . “Kitabul-iman”. Kod nas. ljudima čiji je mentalni sklop još uvijek u totalitarizmu. normalno.

iskupa (kefareta) itd. i da će na Sudnjem danu biti odrezani onima kod kojih budu koljena prelazili? Ja ne znam da u tom pogledu postoji posebna preporuka Poslanika.v.š. “Kitabulezan”. a ne u smislu obične sadake. ali u isto vrijeme dužan je da se tog novca oslobodi. Ramić. u situaciji kada za to nemamo dokaz iz Kur’ana ili sunneta. koji je glavnicu stavio u banku i na osnovu nje dobio kamatu. da se taj novac može dati i siromahu.2005 http://www. ne smiju prelaziti koljena. On ga ne može utrošiti u bilo šta što bi predstavljalo neki njegov interes. a halal drugima. Kada govorimo o ovom pitanju treba imati na umu da novac sam po sebi nije haram i ne može biti prljav.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 225 od 416 . Jedan od načina oslobađnja jeste da ga da siromahu u smislu oslobađanja od tog. dž. dr. tako da je to postao šerijatski propis. dok se sjedi na Etehijjatu. Šukri H. (Vidi: Buhari. zabranio je cjepidlačenje.Na pitanja odgovora doc. Ukoliko se to desi iz neznanja tada će muktedija samostalno dovršiti akšam nakon trećeg rekata i neće imama pratiti na četvrti rekat.a. može se klanjati podne za onim ko klanja ikindiju. daje u dobrotvorne projekte od kojih vlasnik glavnice nema direktne koristi. s. Pitanje: Odgovor: Uslov da bi muktedija mogao klanjati za imamom jeste da imam klanja namaz koji ima isti broj rekata. Poslanik. ja uvijek preporučujem da se kamata. a Allah. nego oni ostaju kod vlasnika.s.v. s. kao što je izgradnja puta u susjednom mjestu.a. s. 4823. zekata. a Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. taj novac je haram njemu. S druge strane Poslanik. br. u situaciji kada čovjek nema izlaza nego da povjeri novac na čuvanje u banke koje posluju na kamatnom sistemu. pa makar ga siromah koristio za ishranu sebe i svoje porodice. za njega haram i prljavog novca. Prema tome.s. smatram.11. “Kitabul-’ilm”. s. rekavši tri puta: “Propale su cjepidlake. najbolje zna. ali ne može se klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju. br. nakon što je on oduljio s klanjanjem. Otuda se s njim ne prenosi grijeh. daje nekome da tim prljavim imetkom hrani sebe i svoju porodicu? Odgovor: Da bih izbjegao sumnju koju imate. a mjerenje u milimetre kako će nam ruke biti na koljenima dok smo na Etehijjatu. najbolje zna.s. dž.v.s. prakse razumijem da u pogledu forme stajanja i sjedenja na namazu postoji određena fleksibilnost. haram je vlasniku glavnice. itd. Prema tome. novac dobiven na osnovu kamate. Pitanje: Kako tumačite stav neke uleme (ako se ne varam i Vi ste takvu fetvu dali) da se novac dobiven na ime kamate može dati u dobrotvorne svrhe? Zar čovjek može sebi dopustiti da ono što smatra prljavim imetkom i ne želi da ga stavlja u svoja usta. u osnovi. 664) Može li muktedija klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju? Datum kreiranja: 27.).v. kao što je kamata. Dokaz za to je postupak jednog ashaba koji je prekinuo namaz za Muaz ibn Džebelom i sam ga dovršio. jer je njegov status vezan za vlasnika. Naime. siromah je legalna institucija koja može taj novac primiti. a ja za taj dokaz ne znam. Sahihul-Buhari. niti status. Dakle. a on je oporučio da klanjamo onako kako njega vidimo da klanja. odobrio je taj njegov postupak. za tvrdnju da prsti ne smiju prelaziti koljena kad se sjedi na Etehijjatu i da je za takav postupak propisana tako strašna kazna potrebno je imati validan dokaz. a koja se normalno pojavljuje u vezi s spomenutim pitanjem.a. Iz Poslanikove.com Pitanje: Odgovor: Da li je tačno da prsti ruku.š.” (Sahihu Muslim. bez obzira bio farz ili nafila. Dakle.novihorizonti. Međutim.a. može biti vid cjepidlačenja.

kada zna šta govori.” (El-Merdavi.” Komentarišući ovaj hadis koji se nalazi u Muslimovom Sahihu. Navešću samo vjerodostojan hadis koji anulira sve dokaze onih koji misle drugačije. El-Insaf – štampan zajedno sa El-Mukni’ i Eš-Šerh elkebir. a to mi se učinilo dok sam čitao Vaše pismo. sve dok ne budete znali šta izgovarate. te da je prokleta svaka osoba koja ima bilo kakvu vezu sa sredstvima koja opijaju i razum poremećuju. a Allahov Poslanik. Međutim. pošto se kod nas kaže da se osobi koja popije nešto što u sebi ima alkohola namaz ne prima četrdeset dana? Da li je propisano ponavljanje istihare-namaza za isto pitanje? Odgovor: Ovdje treba prvo naglasiti da sve što opija jeste majka svih zala. pošto do svih nisu stigli. Pitanje: Da li osoba koja je popila. Odgovor: Nije čudno što o tom pitanju i danas postoji razilaženje jer se ulema u vezi s tim i u prošlosti razišla. neprikosnoveni argumenti koji ne ostavljaju prostor za razilaženje. nego ukazuju da joj namaz neće biti primljen četrdeset dana ukoliko se u međuvremenu ne pokaje. dakle. Šukri H. sve dok je osoba u vezi s određenim pitanjem neodlučna može klanjati istiharu u nadi da će joj Allah. nakon iznošenja mišljenja i dokaza onih koji imaju drugačije mišljenje. recimo jednu pivu u kojoj ima alkohola. može klanjati.) U navedenom ajetu eksplicitno se zabranjuje klanjanje sve dok osoba ne zna šta govori. treba pokajati i namaz obaviti u njegovu vremenu. dati da se odluči za ono što je za nju najbolje.” (EnNevevi.2005 http://www. onako kako je u navedenom vjerodostojnom i izričitom hadisu jasno rečeno. O razilaženju uleme u vezi s tim pitanjem neću ulaziti u detalje. Preče im je da slijede svoje imame. dž. Šerh Sahihi Muslim. Inače. ajet govori da osoba.a. Implicitno. uprkos toj činjenici smatram da je ispravno da se osoba koja je konzumirala alkohol. 43. ustani i klanjaj dva rekata i skrati ih. čudno je ako Vi o dotičnom pitanju rapravljate ne poznajući relevantne argumente. To kažem na osnovu ajeta: “O vjernici.s. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 226 od 416 . dž.Na pitanja odgovora doc. Rekao mu je: “Sulejk.) Datum kreiranja: 27. dr.. Što se tiče hadisa koji govore o tome da Allah. nadam se da će svaki imam koji pročita ovaj moj odgovor to pitanje jasno tumačiti. ako nemaju znanje koje će tu raspravu učiniti validnom i korisnom. da je strogo zabranjeno..v. je držao hutbu. 6/164) Na kraju.š. 22/146-147.š. s. kako u velikim tako i u najmanjim količinama. treba klanjati. bez obzira što je uzimala sredstvo koje opija. preporučio bih svim muslimanima da ne raspravljaju o bilo kom pitanju iz bilo koje oblasti ako za to nemaju relevantne argumente. i da više neće biti problema. Pitanje: Odgovor: Da. nemojte se približavati namazu u pijanom stanju. koji su sa svoje strane dužni ponuditi najrelevantnije odgovore do kojih mogu doći. a imam drži hutbu. komentator te zbirke imam En-Nevevi. smatram da oni ne zabranjuju klanjanje osobi koja nije u pijanom stanju.com Pitanje: Kod nas se još uvijek raspravlja o tome da li treba klanjati dva rekata tehijjetulmesdžida kada se uđe petkom u džamiju. Otuda je imam Ahmed rekao: “Neće mu namaz biti primljen četrdeset dana sve dok se ne pokaje. Džabir ibn Abdullah veli: “Došao je Sulejk el-Gatafani u petak (u džamiju) i sjeo. Molim vas da nam pomognete da završimo ovu raspravu. ali je potpuno svjesna. neće četrdeset dana (noći) primiti namaz pijanice a koji se nalaze u sunen-zbirkama. No. inša-Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11.” (En-Nisa.novihorizonti. kako u prošlosti tako i danas. veli: “Ovaj tekst ne može se drugačije protumačiti i smatram da nema učenjaka do kog ovaj hadis dođe vjerodostojnim putem da će postupiti drugačije.

dž. a nagrada dolazila od vlasnika kompanije ili trećeg lica tada bi učešće bilo dozvoljeno. Ipak. najbolje zna.novihorizonti. najbolje zna. ako je uslov učešća u toj igri kupovina nekog njihovog proizvoda. a Allah. kada je Coca-cola u pitanju. posebno imajući u vidu da oni koji ih vide možda ne znaju da su oni supružnici. Ukoliko bi svako imao pravo učešća.Na pitanja odgovora doc.) Prema tome.com Pitanje: Odgovor: Da li je žena obavezna biti pokrivena dok uči Kur’an? Ne znam da postoji šerijatski tekst koji to eksplicitno naređuje. dž. Ramić. Šukri H.11. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 227 od 416 .2005 http://www. Pitanje: Odgovor: U svim nagradnim igrama u kojima učesnik direktno ili indirektno učestvuje u fondu nagrada nije dozvoljeno učestvovati jer je to jedan vid kocke.š. dr. jasno je zabranio kockanje: “O vjernici. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (El-Maide. ono što opija. da postoji fetva kojom se zahtijeva od muslimana bojkotiranje njenih proizvoda pošto pomaže Izrael u genocidu protiv nevinog palestinskog naroda. 90. ili kupovina kupona ili kartice. zato se toga klonite da biste postigli ono što želite. Da li je dozvoljeno učestvovati u nagradnoj igri koju organizira Coca-cola company? Je li dozvoljeno da žena drži muža za ruku dok šetaju ulicom? Datum kreiranja: 27.š. šejtanovo djelo. smatram da je dostojanstvenije da žena bude pokrivena kada uči Kur’an. kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari. Pitanje: Odgovor: Sve što se smatra intimom nije supružnicima dozvoljeno činiti na javnom mjestu. Smatram da je najispravnije da se muž i žena dok šetaju ne uzimaju za ruku. kocka. Uzimanje za ruku i prožimanje prstiju liči mi na intimu i ne bih to preporučio. a Allah. takva igra je haram. a ako već “moraju” onda da žena uzme muža ispod ruke. Naravno treba imati na umu.š. a Allah.

dž. najzainteresovanija osoba u pogledu urednosti i ljepote njene kose upravo njen muž (pošto se muslimanka uljepšava upravo svome mužu i ne otkriva svoju kosu na ulici). kako se kaže.š. dž. po šerijatu. Šukri H.š. Apsolvent sam na jednom sarajevskom fakultetu. b) da se čovjek iskreno pokaje Allahu. Uzvišeni Allah mi je dao da u tome uspijem tako da ponovo klanjam. dž. dž. droge i ostalih zala u čije blato sam bio duboko zagazio. a ono će. ženi nije dozvoljeno bez dozvole muža potkraćivati kosu. Ovog ramazana sam čvrsto odlučio da se pokajem i da prestanem s tim griješnim životom. nastojeći se uljepšati i dotjerati onako kako on najviše voli. desilo se da me jedna žena zavela tako da sam dvije godine bio s njom u nemoralu. jer je za nju. voditi računa o njegovim željama. Međutim.11. smatram da ona treba. Jednostavno. Uzimajući u obzir činjenicu da je.novihorizonti. dž. a Allah. dž. značajnije da muž bude s njom zadovoljan i da je voli. Ono što ti iskreno preporučujem jeste da. hvala Allahu. postim. Taj problem puno okupira moje misli i volio bih da mi kažete kako da ga riješim. a i lahke droge mi više nisu bile nepoznate. to podrazumjeva konsultacije s mužem i traženje kompromisa ako postoje različiti ukusi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. usliša tvoje pokajanje.š. Ramić. pošto svoje lično nezadovoljstvo snagom volje može promijeniti u satisfakciju. farbati je ili praviti frizuru. ti je nisi dužan nad sobom izvršavati. d) te. daleko od bluda.Na pitanja odgovora doc. sakrio tvoju mahanu i tvoje grijehe. a propis je da ih i ti sakriješ. Što se tiče šerijatske kazne. dž. pored same žene.com Pitanje: Ja sam neoženjen mladić koji je odrastao u islamu. da se od tog čovjeka dobije oprost. itekako.š. inša-Allah. Nema sumnje da zadovoljstvo supružnika u pogledu odijevanja i frizure potpomaže jačanju bračne zajednice. Ti ćeš biti čist od grijeha ukoliko Allah. Čak sam počeo piti alkohol. dr. na teravije idem i činim dobra djela. nego te stalno prati nastojeći da te ponovo zavede na stranputicu.š. nikada ne spuštaš gard i da budeš u svakom momentu svjestan da te šejtan nije napustio. Svjesna žena će u tom pogledu voditi više računa o željama svoga muža nego o svojim.2005 http://www. između ostalog. Islam prakticiram od malih nogu. koji te je spasio iz nevolje u kojoj si bio. kako da se očistim od grijeha koje sam činio? Odgovor: Hvala Allahu. podrazumijeva potkraćivanje i održavanje urednosti kose.š. Čula sam da. Dovoljno ti je to što je Allah. Preporučio bih i muškarcima da konsultuju svoje supruge u pogledu odijevanja i frizure. Pitanje: Odgovor: Propisano je da čovjek održava higijenu i urednost svoga tijela. Molim Allaha. izvukao iz nevolje u kojoj sam bio muči me to što prema meni nije izvršena šerijatska kazna predviđena za moje prestupe. biti uslišano ako bude ispunjavalo uslove: a) da se prestane činiti grijeh.š. uglavnom. Da li je to tačno? Datum kreiranja: 27. nemorala. ukoliko je grijeh prema nekom čovjeku. te prema tome ima značaj koji musliman i muslimanka ne bi smjeli zapostaviti. Nema sumnje da to. c) da čvrsto odluči da se tom grijehu nikada ne vrati. najbolje zna.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 228 od 416 . Uprkos činjenici da sam se. da te pomogne na pravom putu i sačuva od iskušenja kojima se nećeš moći oduprijeti. Naravno.

Inače bi bilo dobro kada bi naše kuće imale neku sobu ili kutak za namaz gdje ne bi bilo ništa što odvraća ili skreće pažnju od namaza.š.s.11. kako bismo namaz što potpunije izvršili. 163. br. Možete ga nečim prekriti ili pak klanjati na drugom mjestu. to nije dozvoljeno.com Pitanje: Odgovor: Da li mogu klanjati okrenut prema akvarijumu. sve dok osoba koja je zaboravila ili prespavala klanja namaz odmah kad se sjeti. od Poslanika.v. Uz prethodno rečeno. El-Muvetta.v.) Prema tome.) Izuzetak bi mogao biti ukoliko npr. najbolje zna. s. dž. Naime. prenosi se da je govorio da ko prespava namaz ili ga zaboravi. uzet će abdest i klanjati pa makar vrijeme namaza isteklo. i nemojte se nadvikivati u učenju Kur’ana!” (Malik. treba naglasiti da što su osobe jačeg imana sve ih je teže dekoncentrisati dok su u namazu. a ako je voda blizu. od učenja Kur’ana.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 229 od 416 . Pitanje: Da li će osoba koja se probudila pred istek određenog namaskog vremena uzeti tejemum i klanjati ili će uzeti abdest (za koji joj treba više vremena) i namaz klanjati nakon isteka namaskog vremena? Da li je u džamiji dozvoljeno učiti naglas u namazu ukoliko to uznemirava druge klanjače? Odgovor: Smatram da će u situaciji kada je voda daleko tako da će. a Allah. bilo u namazu ili van namaza. pa neka vodi računa šta s Njim razgovara. s. kao što je bilo u vrijeme ashaba kada je u džamijama zujalo. Datum kreiranja: 27. uistinu. Prema tome. dr. tada je potrebno tražiti odgovarajuće rješenje.a. Pitanje: Odgovor: Ne. Niko nema pravo da uči naglas u džamiji. (Vidi poglavlja u hadiskim zbirkama koja govore na tu temu.2005 http://www. Naravno. ako ode po nju namasko vrijeme isteći. Ono što smo dužni uraditi jeste da namaz što bolje i ispravnije obavljamo. uz napomenu da mi on ponekad skrene pažnju dok sam u namazu? Osoba ima od svoga namaza onoliko koliko je na njemu prisutna svojim mislima. pa makar ono bilo i isteklo. kao u košnici pčela. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc.. svi uče Kur’an naglas i to nikome ne smeta.s.novihorizonti. u pripreme za namaz treba uključiti i osiguranje odgovarajućeg okruženja koje na nas neće destruktivno djelovati i odvoditi našu pažnju od namaza. ukoliko to uznemirava druge klanjače i učače. Ja ne znam dokaz koji bi ukazivao da je zabranjeno klanjati prema akvarijumu. uzeti tejemum i klanjati u vaktu. ali ako će akvarijum skretati Vašu pažnju i zbog njega nećete imati kompletan namaz. Šukri H. taj namaz klanja odmah kada se sjeti. smatra se da klanja u namaskom vremenu. Možda je upravo zbog činjenice da je u džamiji najbolje okruženje tamo i najsevapnije klanjati u džematu. to je jasno zabranio kada je jednom prilikom došao među ashabe i zatekao ih kako klanjaju i glasno uče. “Kitabun-nida’ lis-salati”. Poslanik. pa se popeo na mimber i rekao: “Svaki klanjač.a. ponaosob razgovara sa svojim Gospodarom. svako najbolje poznaje sebe i u duhu svoga stanja treba rješavati to pitanje. Ramić.

Što se tiče kloniranja. u ime Allaha.Na pitanja odgovora doc. dž. a ne čovjek.11.š. 101) Želim naglasiti da je čovjek dužan prilagođavati se Allahovim.š. sve što nije u ime Gospodara.) Kloniranje čovjeka.š. dž.2005 http://www. koje je stvorio Stvoritelj. dž. prokleo ga Allah! A on je rekao: “Ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određen broj Tvojih robova. To je manipulacija Allahovim. jasno naređuje da čovjek uči. odnosno vještačkog uzgajanja pojedinih ljudskih organa to se može smatrati dozvoljenim samo ukoliko je u skladu s općim Allahovim. prije svega kloniranim osobama. Primjer ovce Dolly je najsvježiji. a isto tako i sa zakonima koje je Allah. jer ga Uzvišeni Stvoritelj nije pripremio za tu ljudsku manipulaciju.” (En-Nahl. sigurno prouzrokovati kršenje tih zakona i čovječanstvu donijeti velike tegobe i nevolje. dž. pa i neki teolozi govore o kloniranju kao vidu stvaranja čovjeka od strane čovjeka. proučava. dž. Govoriti o kloniranju u smislu stvaranja čovjeka od strane čovjeka je nenaučno i netačno. Bez obzira da li je tvrdnja raelijanske sekte tačna ili ne. 33) “Mi nismo prema njima bili nepravedni.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 230 od 416 . za njegovo opće Datum kreiranja: 27. nenaučno je kazati kako je kloniranje stvaranje čovjeka od strane čovjeka. zakonima koji vladaju u prirodi. To zaključujem na osnovu činjenice da je kloniranje vid mijenjanja Allahovih. što je već stvoreno.com Pitanje: Nakon objavljivanja raelijanske sekte o uspješnom kloniranju čovjeka i rađanju prve klon-bebe ljudski rod se suočio s novom realnošću. a čini mi se da čovjek još nije ovladao tehnikom da bi to mogao uskladiti s tim zakonima. kao da je čovjek taj koji stvara. na kraju.š. siguran sam da čovjek nije u stanju kloniranje čovjeka uskladiti s Allahovim. iako je Dolly bila duplo mlađa od svog surogat roditelja.š. Ramić. propisao ljudima da po njima žive i rade. dž. To se jasno razumije iz prvih riječi Objave upućenih čovjeku. dž. čovjek je taj koji samo manipulira onim što je stvoreno. moja poruka svim naučnicima. dr. Uzvišeni Allah. sigurno. je: “Trudite se da vaš rad i primjena naučnih dostignuća bude u korist čovjeka.” (El-Alek. zakonima. već oni sami prema sebi.š: “čitaj. kao šejtanski posao će. oni su sami prema sebi bili nepravedni. Dokaz za to su klonirane životinje koje su imale ogromne nedostatke i slabosti u odnosu na one rođenje normalnim. prirodnim putem. ako se i uspije izvesti. zakonima i ne smije. studira. jer se u slučaju kloniranja koriste postojeće žive stanice.” (Hud. ali isto tako naređuje da primjena nauke bude u skladu s Njegovim zakonima. a potom i čovječanstvu koje će se o njima morati brinuti. i navodiću ih. tako što iz žive stanice uzme DNK i njome aktivira jaje kod žene koje počinje da se dijeli i razvija plod gotovo identičan vlasniku žive stanice. 117119. Ona je brzo dostigla starost ovce čija je ćelija za kloniranje uzeta i oboljela je od bolesti od koje obolijevaju ovce u starosnoj dobi ovce od koje je ćelija uzeta. Prema tome. pretpostavljam da je to moguće. Prema tome. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kloniranje je manipulacija onim što već postoji.š. dozvoliti da to bude u koliziji s drugim Njegovim zakonima. Stvoritelj kaže: “Allah nije bio nepravedan prema njima. i sigurno ću im zapovjediti pa će stoci uši rezati. 1) Prema tome. lažnim nadama.š.novihorizonti. dž. pretpostavljamo da je štetno po čovjeka. a Allah. Što se tiče mogućnosti kloniranja čovjeka. a znamo da šejtan čovjeku naređuje ono što je zlo. i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!” (En-Nisa. To će biti vid nepravde koju čovjek čini sam sebi. dž. Odgovor: Jučer sam u vijestima gledao izvještaj s jednog simpozija o kloniranju održanog u Sarajevu. jer materijal kojim se to radi postoji i preostaje samo da se usavrši sistem. stvorenja. Možete zamisliti kakvi će problemi nastati ako klonovi kod sebe razviju neke nove virusne bolesti koje će se moći prenositi na ljude čiji organizam nema protv njih adekvatan odbrambeni sistem. Uzvišeni Allah kaže: “Oni se mimo Allaha ženskim kumirima klanjaju. u ime Gospodara tvoga koji stvara. a posebno naučnicima muslimanima koji se pokoravaju Allahu. mada mnogi stručnjaci tvrde da je nemoguće trenutno čovjeka klonirati. Bio sam iznenađen kada sam vidio kako medicinari. po tom osnovu. a ne klanjaju se drugom do šejtanu – prkosniku. prirodnim zakonima koji također postoje. Šukri H.š. koji su već stvoreni. o mijenjanju Svojih stvorenja od strane čovjeka govori u negativnom smislu i kaže da će to šejtan naređivati čovjeku.š. I. čak i kada s nekim zakonima manipulira i koristi ih. dž. sve što je u suprotnosti s Njegovim zakonima zabranjeno je i. Interesuje me stav islama u vezi sa kloniranjem i kako da se muslimani postave prema toj novoj realnosti.

dž.11.com dobro. on je radeći u internet klubu upoznao dosta prijatelja. Također bih preporučio muslimanima i muslimankama. Naime. Datum kreiranja: 27.novihorizonti.š. Pomozite svome mužu da se oslobodi problema s kojim se suočava. pak. Šukri H. mrtve oživjeti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 231 od 416 . Interesuje me da li se smatra osamljivanjem ako on preko interneta “čata” sa tim svojim poznanicama i da li je to njemu haram? Odgovor: Internet je za mnoge otvorio puteve velikog dobra. bilo zbog toga što je bezvrijedan i predstavlja tračenje vremena. Kada je čovjek sam . a kada je dvoje ljudi šejtan je dalje. da ne rade i da ne gledaju ono što je haram jer će sigurno naći na ahiretu sve što su radili. zbog toga što je to korak ka nemoralu.š. dž. to zavisi od onoga o čemu se razgovara i načinu na koji se to čini. taj razgovor je haram. da jedni druge pomognu u čuvanju od grijeha koji se mogu činiti putem interneta. Molim Allaha. hvala Allahu. ili pak zbog teme o kojoj dotični ne bi smjeli razgovarati. a to će biti tako samo ako svoje znanje budete aplicirali ne kršeći Allahove.šejtan je s njim. dž. u suprotnom. Ako se razgovara o nečemu što je korisno. Pitanje: Ja i moj muž. jer tevba je način da se grijeha oslobode. posljedice mogu biti iste. imamo jedan problem za koji ne znam rješenje. Uzvišeni Allah kaže: “Mi ćemo. Otuda se koristim ovom prilikom da svoj braći i sestrama uputim poruku da se boje Allaha. jer siguran sam da. i javno i tajno.š.š. a za mnoge je postao noćna mora i vrlo često siguran put u grijeh i propast na dunjaluku i ahiretu. sve smo Mi to u Knjizi jasno pobrojali. zaista. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr. prokleo i na njih se rasrdio. ako je on osoba koja prakticira islam. dž. “čatanje” postaje grešnije i opasnije. riječima koje su dozvoljene. Ramić. dž. posebno tajno kada se osame s kompjuterom i internetom. Otvoreno s njim porazgovarajte. prakticiramo islam i trudimo se da budemo što bolji muslimani. a i prijateljica. Što se tiče pitanja da li je vašem mužu haram “čatanje” na internetu. vašu pomoć će shvatiti kao dobronamjernu. opće zakone u prirodi i one objavljene u Njegovoj zadnjoj Objavi Kur’ani-kerimu.š. Nemojte biti kao oni koji čine nered na Zemlji i koje je Allah. tada je taj razgovor halal. a možda i gore.2005 http://www. Iako to nije osamljivanje u klasičnom smislu. a roditaljima savjetujem da budno prate i kontrolišu svoju djecu. Neka osjeti da mu vi želite dobro. prije svega muževima i njihovim suprugama. ili. ili zbog riječi koje koriste. Međutim.Na pitanja odgovora doc. Ukoliko taj razgovor vodi u veći grijeh.” (Ja Sin. da vas pomogne da radite ono što je korisno za vas na dunjaluku i ahiretu i da vas oslobodi iskušenja u kom se trenutno nalazite. 12) Podsjetio bih takođe tu braću i sestre da se pokaju čim učine grijeh.

br. Naime. s. Pitanje: Odgovor: Da.v.s.2005 http://www.a.s. u njegovoj džamiji. nego ga je šutnjom odobrio.š. Sunen. br. 711. Sahihul-Buhari. U jednom od tih hadisa koji bilježi Muslim doslovno stoji: “Muaz ibn Džebel je klanjao jaciju s Allahovim Poslanikom. Prema tome. a ti kad si klanjao te rekate nisi nanijetio ikindiju. ali ne može se klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju. dr. Znajte da se farzi pet dnevnih namaza ne smiju propustiti u bilo kojim okolnostima i da će za njih čovjek prvo odgovarati na sudnjem danu.v. Naime.š. Pitanje: Odgovor: Ne.v.rukn (farz). “Kitabul-imame”. tako da je to postao šerijatski propis. nije kritikovao njegov postupak. najbolje zna. nakon što je Muaz oduljio s klanjanjem. Naime. imati nijet koji je sastavni dio namaza . br.s. s. ona ima pravo tražiti mehr u svim situacijama. klanjao nafilu. Poslanik. Poslanikovo. odobravanje njegova postupka šutnjom dokaz je ispravnosti klanjanja farza za imamom koji klanja nafilu.a. osim u situaciji kada dolazi do razvoda na njen zahtjev.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 232 od 416 . Pošto nisam taj dan stigao klanjati ikindiju.a. 826) Dokaz da je dozvoljeno klanjati farz za imamom koji klanja nafilu jeste upravo postupak Muaza ibn Džebela naveden u prethodnom hadisu i njemu sličnim predajama.v. Da li žena ima pravo tražiti ugovoreni mehr u situaciji kada je ona uzrok razvoda braka? Klanjao sam iza džume namaza deset rekata. i da li je dozvoljeno klanjati farz za osobom koja klanja nafilu? Uslov da bi muktedija mogao klanjati za imamom jeste da imam klanja namaz koji ima isti broj rekata. da se može istupiti iz džemata kada za to postoji potreba jeste postupak jednog ashaba koji je prekinuo farz namaz za Muaz ibn Džebelom koji je klanjao nafilu i sam ga dovršio. supruga ima pravo tražiti mehr u toj situaciji pod uslovom da lično ne insistira i ne traži razvod braka. Poslanik. za ispravnost namaza potrebno je.s. naravno. a Allah. tada će muktedija samostalno dovršiti akšam nakon trećeg rekata i neće imama pratiti na četvrti rekat.s. Sunen. br. a oni koji su klanjali za njim klanjali su farz.Na pitanja odgovora doc. Nesai.a.v. Dokaz. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 664. Ukoliko se to desi iz neznanja.” (Sahihu Muslim. “Kitabul-džumua”. 532) Muaz je. a potom odlaziti u svoj kvart i predvoditi namaz u džematu. Pokajte se Allahu. s.novihorizonti. da li ti rekati mogu biti umjesto ikindije? Datum kreiranja: 27. Ramić. dž. s. Šukri H.11. “Kitabul-ezan”. za propuštenu ikindiju i naklanjajte taj namaz. (Vidi: Buhari. “Kitabus-salat”. može se klanjati podne za onim ko klanja ikindiju. a zatim odlazio svome narodu i klanjao im jaciju.com Pitanje: Odgovor: Može li muktedija klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju. dž. Tirmizi.a. s. u tim hadisima stoji da je Muaz imao običaj klanjati za Poslanikom. odobrio je taj njegov postupak. između ostalog. bez obzira bio farz ili nafila. ti rekati ne mogu nadomjestiti propušteni farz ikindije-namaza.

Prodata je za manju cijenu no što je kupljena.novihorizonti.š. br.š? Mužu je dozvoljeno prema supruzi iskazivati ljubav riječima i djelom više nego što to stvarno osjeća srcem. U kupovini je učestvovalo 5 osoba. s. Sunen. a Allah. Šukri H.” (Tirmizi.s. Datum kreiranja: 27. Međutim. imajući u vidu da niko od njih nije uzrokovao da se krava razboli. u konkretnoj situaciji.Na pitanja odgovora doc.com Pitanje: Odgovor: Kada je mužu dozvoljeno slagati ženi i smije li se pri tom zaklinjati Allahom.š. koji bilježi Tirmizi: “Laganje je zabranjeno osim u tri situacije: kada čovjek priča supruzi da bi joj udovoljio. “El-Birru ve-s-sile”. Ima li ta osoba pravo na takav zahtjev? Odgovor: Svi treba zajednički da podnesu gubitak. Prema tome. Ukoliko je neka osoba uzrokovala da se krava razboli dužna je nadoknaditi gubitak. dž. najbolje zna. On uporno odbija da primi samo peti dio dobivenog novca putem prodaje krave. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Nabavili smo kravu za kurban. u ratu i radi mirenja (zavađenih) ljudi. najbolje zna. Jedan od vlasnika kurbana traži od osobe u čijoj je štali bila krava da mu isplati vrijednost njegovog dijela u punom iznosu ili da mu se kupi kurban.11. dr. O dozvoljenoj laži muža svojoj supruzi govori se u hadisu Poslanika. dž. krava zbog bolesti nije mogla biti zaklana u kurban.a. 1862) S obzirom da je ta vrsta laži dozvoljena nadam se da nema smetnje da se na nju zakune s imenom Uzvišenog Allaha. dž.v. osim u slučaju da je neko od njih nehatom ili namjerno uzrokovao da se krava razboli.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 233 od 416 . a Allah.2005 http://www. Ramić. dotična osoba nema pravo na takav zahtjev.

On joj je čak rekao da ona nije razlog tom njegovom poroku. “Kitabul-isti’zan”. a blud jezika je govor. Šukri H. tako da je počela razmišljati o razvodu.v. Smatram da će strpljenje donijeti bolji reultat s obzirom da postoje veće šanse.Na pitanja odgovora doc. Odgovor: Nema sumnje da muž vaše sestre čini vrlo ružno djelo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 234 od 416 . Međutim.š. moja sestra osjeća odvratnost prema postupcima muža i sve više prema njemu samome. ali je on i dalje nastavio da to radit. svakom potomku Ademovom propisao udio u bludu (zinaluku) koji će neizbježno doživjeti: blud oka je pogled. dž. Smatram da vrijedi da se strpi zbog djece i njihova babe. Što se tiče prava na mehr. Duša hoće i žudi. imajući u vidu da uzrok tom poroku nije nemarnost i nebriga supruge. preporučujem ti da je savjetuješ da se strpi i pomogne svome mužu da prevlada problem s kojim se suočava.com Pitanje: Moja sestra žalila se da joj muž čini blud pogledom gledajući erotske stranice na internetu. prođe tog poroka i porodica nastavi živjeti u normalnoj bračnoj zajednici. Sahihul-Buhari. da li da je podržim da se razvede ili ne? U slučaju razvoda ima li ona pravo tražiti mehr? Napominjem da oni imaju djecu. da se muž. 5774) Uzimajući u obzir da. dž. s. ako se brak sačuva. kako mi se čini.11. uistinu. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. takav postupak naziva bludom očiju.novihorizonti. ali iz istog hadisa razumijemo da je istinski blud ipak onaj koji potvrdi spolni organ. vaša sestra nema drugih problema u braku te da imaju djecu.š.” (Buhari.s. Ona ga je opominjala. a spolni organ to sve potvrđuje ili u laž utjeruje. miljenik kaže: “Allah je. Allahov. tj. Molim Allaha. da ne treba da se osjeća krivom. ona to pravo gubi ukoliko zahtjev za razvod dođe s njene strane.2005 http://www. Amin! Datum kreiranja: 27. dr. da vam pomogne da sačuvate brak i nastavite živjeti u sreći i rahatluku. br.a. ali to ipak nije blud koji za sobom povlači preciznu šerijatsku kaznu (hadd) na dunjaluku i džehennemsku vatru na ahiretu. Poslanik. Interesuje me kako bi bilo najbolje da je savjetujem.

Mugni. smatra se da je prekršio ugovor o zaštiti. Odgovor: Prije svega. da ih ne izda i da su sigurni od njega. jer je prevara vjerolomstvo. a ako ne dođu on im to mora poslati. jer se takvi uslovi podrazumjevaju. i da svojim poštenjem budu istinski promotori islama. Možda su oni prihvatili jednu šerijatski neutemeljenu fetvu koja je izazvala veliku pometnju među muslimanima Zapadne Evrope.a. 12. El-Hireki.s. nakon što se na njih gledalo kao na čestite i poštene ljude. (Na tu fetvu sam detaljno odgovorio u Saffu br. a u našoj vjeri nema mjesta za vjerolomstvo.s. Šukri H.v. iako su idolopoklonici (mušrici) sve radili da fizički i idejno unište Muhammeda. Ramić. Treba znati da islam svojim propisima.š.novihorizonti. Posebno je problematično to što ta braća smatraju da je imovina nemuslimana dozvoljena i da ju je halal pljačkati i otimati. (Vidi: Ibn Kudame. čak nije otuđio ni imovinu idolopoklonika koja je kod njega bila na čuvanju.s. s.) U svakom slučaju.v. s. u kojoj se kaže da je imovinu nemuslimana dozvoljeno otimati i pljačkati pošto oni javno i tajno ratuju protiv muslimana. oni koji slijede Muhammeda. nego je. iako su bili planirali njegovo ubistvo. Molim Vas da mi objasnite da li su oni u pravu. ili ukrade od njih.v. s. Poslanik. koji ni trunku tuđeg imetka bespravno neće uzeti.11. s. Štaviše. ili kao muslimani. Ibn Kudame. Ti uslovi ne moraju biti spomenuti prilikom ugovora o zaštiti. da im pomogne da shvate propise islama onako kako su ih svaćale prve odabrane generacije muslimana. treba da ga slijede i u tom pogledu. kada je napuštao Mekku. dužan je da to vrati vlasnicima. Zbog toga.v. ko od nemuslimana uđe u muslimansku zemlju s dozvolom i pod zaštitom muslimanske države. Oni kažu da je to njima dozvoljeno jer nemaju alternativu. 8/458) Na osnovu izloženog. kako kažu.a.s. neće pljačkati muslimane. pa učini pronevjeru. ili nešto od njih pozajmi. islamski pravnik koji je umro u desetom stoljeću. između ostalog. Uz to. zbog nje se na muslimane počelo gledati kao na kradljivce i varalice. Ukoliko vlasnici onoga što je ukradeno dođu u muslimansku zemlju s dozvolom i pod zaštitom. naročito ako žive u nemuslimanskoj zemlji. U zaključku o tom pitanju Ibn Kudame kaže: “Nakon što smo ovo utvrdili možemo konstatovati da nije dozvoljeno (muslimanu) da ih (nemuslimane) vara. dr. jasno razumijemo da je namjera spomenute braće pogrešna. Amin! Datum kreiranja: 27. tumačeći te njegove riječi. i muslimane.a.a. preporučio bih našoj braći da i u pogledu spomenutog pitanja slijede Poslanika. dž. Zbog te fetve mnogi omladinci danas provode svoju mladost po evropskim zatvorima. naročito među muslimanskom omladinom. kada se pripremao za hidžru nije išao krasti od idolopoklonika da bi osigurao opskrbu za put. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www.v.Na pitanja odgovora doc. ne smije pronevjerom uzimati imovinu nemuslimana. Prema tome.a. podsjetio bih tu našu braću da Muhammed.com Pitanje: Uporno nastojim odvratiti neku svoju braću koja žele da izvrše pljačku kako bi osigurali sredstva da idu u džihad. r. ostavio Aliju. da im tu imovinu vrati. Molim Allaha. kaže da je muslimanu zabranjeno (haram) činiti pronevjere. ima za cilj da zaštiti imovinu ljudi tako da musliman ne može biti pljačkaš. jer su mu nemuslimani garantirali zaštitu pod uslovom da ih on ne prevari. ukoliko ih (musliman) prevari.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 235 od 416 . kaže da musliman koji uđe u nemuslimansku zemlju uz njenu dozvolu i pod zaštitom (emanom) te zemlje. s. rekao je: “Muslimani se drže svojih ugovora. oni se pravdaju time što. jer je on to od njih uzao na zabranjen (haram) način i mora to vratiti kao da je to uzeo od muslimana”. on im to mora vratiti.” Prema tome. ali čini mi se da me neće poslušati. on nije krao i pljačkao njihovu imovinu.s.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 236 od 416 . Da li je to tačno? Je li dozvoljeno kokoški. peradi u potpunosti odsijecati glavu.š. Nažalost. Otuda musliman svinju ne može prodati... Koristim se prilikom da radi pouke navedem hadis Poslanikov. odnosno potiru (glava). ja bih preporučio i nemuslimanima da svinje ne koriste u ishrani. Pitanje: Odgovor: Knjigu nisam ni vidio.. a s obzirom da mu je svinja haram ne smije je ni sebi za ishranu ostaviti. svijet svašta priča i što zna i što ne zna. a da kičmena moždina u vratu ostane netaknuta. Šukri H. Doduše. “El-Mukaddime”. jer su one znatno sklonije zarazi.Na pitanja odgovora doc. Pauza između pranja ili potiranja jednog dijela i sljedećeg ne smije biti duža od vremena za koje se oprani dio može osušiti. mada se i tamo ponekad desi koja omaška i greška. najbolje zna.11. s..” (Sahihu Muslim.. Ispravno je da se prerežu vratne (krvne) žile. br. Da li je lovcu muslimanu dozvoljeno (halal) svinju prodati i za te pare platiti taksu ili kupiti municiju? Odgovor: Svinja za muslimana ne predstavlja vrijednost. Ramić. 6) Cuo sam da ste knjigu “Poslanikov namaz od abdesta do zikra” ocijenili slabom. i što je zapamtio u potpunosti i što je zapamtio djelimično. Pitanje: Odgovor: Taj abdest nije valjan s obzirom da je jedan od uslova za ispravnost abdesta da se dijelovi tijela peru. Može li se tako abdestiti na rate? Datum kreiranja: 27. dr. utvrđeno je da se meso peradi lakše zarazi kada se glava u potpunosti otkine te je i ste strane ispravnije perad klati kako je prethodno istaknuto.a.v. Pitanje: Odgovor: Pogrešno je... Nadalje.novihorizonti. kako bi isticanje krvi bilo potpunije. a Allah. Musliman može dati nemuslimanu svinju koju je ubio. dž. prilikom klanja. Teško je tome što svijet priča ući u kraj. pa kako je mogu ocijeniti?! Samo ono što napišem u Novim horizontima je moj stav.2005 http://www.com Pitanje: Lovac koji ubije divlju svinju mora platiti taksu u visini od 50 KM. i što razumije i što ne razumije. tako da muslimani koji svinju neće sebi uzeti ne treba ni da plaćaju spomenuti porez. u potpunosti odsjeći glavu sjekirom? Neke naše džematlije kod kuće uzmu abdest. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. A to što svijet priča. jedan za drugim. naročito divlje. Lovci muslimani moraju promijeniti taj zakon koji je za njih nepravedan. a noge peru tek kad dođu u džamiju. prilikom klanja.s: “Dovoljno je čovjeku laži ako pripovijeda sve što čuje.

Mnogi muslimani koji su se "razočarali" u BBI banku kažu da je to isto. Imam osjećaj da oni vas tamo drže samo da bi lakše varali muslimane. Molim vas da mi objasnite ove moje nedoumice!? Odgovor: Prije svega. jer ste izdvajanjem deset posto pšenice dali propisani zekat na tu imovinu za tu godinu.š. Dakle. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nije na tu tvrdnju polemički odgovorio. na vagi mojih dobrih djela na Sudnjem danu.com Pitanje: Čudi me profesore da ste Vi i Reis efendija u šerijatskom odboru Bosna Bank International koja posluje s kamatom kao i ostale banke. Banci će biti daleko lakše poslovati. naravno ukoliko budete imali nisab koji ispunjava predviđene uslove. niste dužni davati zekat na zarađeni novac prodajom pšenice nakon isteka jedne hidžretske godine. radi se o trgovini. Konstatacija da BBI banka funkcioniše na kamatnom sistemu i da radi s kamatom kao i ostale banke nije tačna. Onima koji imaju takvu sumnju kažem da se u slučaju BBI banke radi o zaradi na trgovini. svi ćemo ih podržati. neka ne ruše i ono malo dobra što imamo. gradnje stanova na principu zajedničkog ulaganja itd. molim Allaha. Smatram da biste se vi trebali povući. je da se na takve primjedbe polemički ne odgovara.novihorizonti.š. Onima koji tako misle ne želim polemički odgovarati jer uputa Allaha. a to nije propisano. Mnoge buni činjenica što banka zarađuje određeni procenat. a kamatu zabranio.2005 http://www.š. trgovačke transakcije su dozvoljene. želim istaći da se nadam da će moje učešće u šerijatskom odboru spomenute banke biti. Ramić. Produkti koje je banka ponudila u pogledu kupovine nekretnina. Znajući da čovjek ne može prakticirati islam u potpunosti bez odgovarajućih uslova.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 237 od 416 . svaki korak u ostvarivanju tih uslova za muslimana je izuzetno značajan.11. to je ustvari trgovina u kojoj banka.Na pitanja odgovora doc. Prošle godine dao sam zekat na pšenicu u visini od 10 posto. Do tada.” Dakle. Otvaranje BBI banke historijski je trenutak i ja sam sretan što imam priliku dati svoj doprinos u radu te banke. dž. Uz ovu nadu. nego je samo rekao: “Allah je trgovinu dozvolio. koliko traje jedan havl. a ne pozajmljivanju novca uz kamatu. Pitanje: Odgovor: Na taj novac ćete biti dužni dati zekat tek nakon isteka dvije hidžretske godine od dana kad ste dali zekat na pšenicu. svim kritičarima iznosim svoju želju i dovu da oni naprave nešto bolje i islamskije. Kada biste nakon godinu dana na novac zarađen na toj pšenici dali zekat. Kada ću na taj novac biti dužan dati zekat? Datum kreiranja: 27. Naime. Pšenica je otkupljena i za nju sam dobio novac. inša-Allah. dž. dž. a ima li iko da smatra da je u trgovini zabranjeno zarađivati!? Uz sve prethodno rečeno. Otuda sam bio jako sretan što se otvaranjem BBI banke pruža mogućnost muslimanima na ovim prostorima da prakticiraju islam u određenim segmentima ekonomije i bankarstva. Kada to urade. bilo bi to duplo davanje zekata na istu imovinu. Prema tome. tu nekretninu prodaje uz prethodno dogovorenu zaradu. kada su oni koji su se bavili lihvarstvom stavili primjedbu i rekli: “Trgovina je isto kao i kamata”. nakon što postane vlasnik dijela nekretnine. a kamatne zabranjene i to treba da nam je jasno. Šukri H. Ukoliko dođe do liberalizacije tih zakona i njihovog usklađivanja sa zakonima koji važe u Evropi. da me udalji iz tog odbora ako će me učešće u njemu odvesti u grijeh zbog kog ću se kajati na ahiretu. Uzvišeni Allah. treba istaći da nastojanje BBI banke da posluje u skladu sa šerijatom nije nimalo lahko i jednostavno u kontekstu važećih zakona o bankarstvu u našoj zemlji. kao što zarađuju banke koje daju kamatne kredite. dr. Na kraju.

pošto je njeno učenje farz (rukn).a. spomenute riječi Poslanik. kazao je u povodu postavljanja careve kćerke na prijesto u Perziji. Kada imam pođe na ruku idi za njim. svojim radom. Molim za savjet. a nema prostora za razilaženje kada je njegova vjerodostojnost u pitanju. u vremenu u kom živimo. Pitanje: Odgovor: Ukoliko nisi siguran da ćeš moći proučiti oboje. br.. trudom. poštenjem. prije nego imam pođe na ruku. jer je slijeđenje imama obavezno.2005 http://www. Fatiha je važnija. tj. postoji dilema u vezi s njegovim značenjem da li je njegovo značenje općenito ili ne. pa se s njim nemojte razilaziti. br. sve dok može uživati slobode vjeroispovijesti propisane pozitivnim zakonom članica Vijeća Evrope i sve dok može pozitivno djelovati na svoju sredinu. da li je ispravnije da učim početnu dovu (Subhaneke) ili da učim Fatihu? Švicarska ne priznaje islam kao religiju. “Kitabul-fiten”. a učenje početne dove (Subhaneke) sunnet. izjava spomenutog profesora me zbunila.a. lažan.. spomenuta ili ne!? Naime. S obzirom da sam ja prethodno učila da je to vjerodostojan hadis.v.š. o značenju tog hadisa postoji prostor za diskusiju. bez obzira da li si dovršio učenje Fatihe ili ne. Međutim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s. može živjeti u zemljama poput Švicarske. izvesti iz islama i usmjeriti putem nemorala i nevjerstva. Prema tome. 4073. Pošto sam stekao pravo na dvojno državljanstvo ne znam kako da postupim kao musliman. ispravno je da odmah učiš Fatihu.com Pitanje: Čula sam od jednog našeg profesora da je hadis: “Narod koji da upravu ženi neće uspjeti”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 238 od 416 . Datum kreiranja: 27. dr. inače.s. Kada učini tekbir i vi za njim to učinite. islamskim moralom i drugim pozitivnim aktivnostima doprinijeti da islam u Švicarskoj bude priznat i da narod u toj zemlji kroz pravi primjer iskrenih muslimana spozna vrijednost Allahove.) Kada malo zakasnim na prvi rekat. 6570. To ćeš lakše moći postići ako si punopravni član te zajednice. 365. ali sigurno uništava. kao i drugi prenosioci (Tirmizi i Nesai).” (Buhari. Bilježi ga Buharija u Sahihu. dž. vjere. Ja. s. Pitanje: Odgovor: Smatram da musliman. Šukri H.s. ako imaš državljanstvo. Činjenica je da su Perzijanci kasnije bili poraženi i nisu uspjeli. Poslanik. Ramić.novihorizonti. a da početnu dovu izostaviš. s. a kada na ruku ode i vi za njim ruku činite. Molim pojašnjenje. veli: “Imam je određen da se slijedi. Sahihul-Buhari. ne bojeći se da će ga sredina. kao i njegovu djecu o kojoj je dužan brinuti se. “Kitabus-salati”. br. u pogledu vjerodostojnosti tog hadisa nema dileme. Dakle.v.v.a. podržavam pozitivnu integraciju muslimana u evropska društva pri čemu će muslimani svojim vrijednostima obogatiti ta društva i pomoći im da se izvuku iz krize morala koja ih polahko.Na pitanja odgovora doc. “Kitabul-megazi”. Nadam se da ćeš ti a i ostali muslimani.11. Odgovor: Spomenuti hadis je vjerodostojan. da li se ono odnosi samo na specifičnu situaciju koja je Poslaniku. s.

pošto bi ispravljanje naglas moglo izazvati fitnet (nered).11. Ramić. on nosi na budući svijet. Odmah u startu suočili smo se s jednim problemom. s obzirom da će oni plaćati članarinu s tim prljavim novcem. ne naglas.v. nego grijeh ostaje osobi koja je taj novac zaradila na haram način. Što se snova tiče. dr. s obzirom da se s novcem ne prenosi grijeh. veli: “Ko kaže tako je dok imam drži hutbu.” (Ahmed. da ga uputi na pravi put i da mu oprosti grijehe.a. Proganjao nas je sve dok se nismo odselile. s. Naime. U slučaju da ti ljudi budu negativno djelovali i narušavali ugled i temelje džemata. Što se tiče novca koji će oni uplaćivati na ime članarine. Smatram da ćete inkorporiranjem tih ljudi u svoj džemat na njih moći lakše djelovati i tako promijeniti njihov odnos prema haramu. Šukri H. ako mu ne halalite.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 239 od 416 . zamoli Allaha. Kada se sjetiš strica. u džemat hoće da se uključe kao punopravni članovi neki ljudi za koje znamo da čine velike grijehe i zarađuju novac na haram način. Pitanje: Dok sam bila mala moj stric me tukao. Iako ga više ni poznati ne mogu često snivam snove u kojima me on proganja. br.2005 http://www. Čini mi se da zabrana glasnog odobravanja imamu dok drži hutbu ima za cilj da spriječi fitnet (nered) koji bi mogao nastati odobravanjem ili osporavanjem imama za vrijeme hutbe. ukazati na grešku.s. Bojimo se da njihovim uključivanjem ne narušimo čistotu džemata. Tamo ćete moći svoje pravo postići i nepravdu koja vam je na dunjaluku počinjena s njegove strane ispraviti. preporučujem ti da se posavjetuješ s psihijatrom. Da li je dozvoljeno ispraviti imama za vrijeme hutbe kada pogrešno citira ajet? Datum kreiranja: 27. on je tvoj stric (amidža) i dužna si se prema njemu odnositi kao prema stricu. potrebno ih je na vrijeme isključiti kako opstanak džemata na pravom putu ne bi došao u pitanje.novihorizonti. te da će oni jednoga dana postati čvrsti i stabilni muslimani. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Musned. Da li da ih prihvatimo u naš džemat? Odgovor: Smatram da je ispravno takve ljude uključivati u džemat sve dotle dok smo sigurni da oni sa svojim negativnim idejama i djelovanjem neće moći džemat okrenuti neželjenim pravcem. Poslanik. kao i moju mamu. dakle u granicama mogućnosti održavati rodbinske veze. taj novac za vas je halal. taj je progovorio a ko progovori njemu nema džume. dž. Šta da radim u pogledu tih snova i da li sam sa šerijatske strane dužna da ga smatram svojim stricem? Odgovor: Da.š. 681.Na pitanja odgovora doc. Njegovo nasilje prema tebi i tvojoj majci je grijeh koji. Bilo bi dobro kada bi razmišljala o budućnosti a ne o negativnom odnosu strica prema tebi i tvojoj majci u prošlosti. Pitanje: Odgovor: Smatram da je ispravno imama ispraviti u sebi.) Nakon hutbe ispravno je imamu. Ja mu nisam nikad ništa nažao učinila. nasamo.com Pitanje: Trenutno formiramo džemat. Naravno. podrazumijeva se da u nastojanju da se oslobodite loših snova primjenjujete propise islama u vezi sa spavanjem.

a to je najbolja da′va. nego su to džennetska stvorenja koja je Allah. najbolje zna. jer. Ramić. Sutra. Pitanje: Pohađam drugi razred ekonomske škole i super odlikaš sam. stoji da će Džennetlije služiti dječaci nalik na biser skriveni. muslimani dužni imati dovoljan broj stručnjaka u svim oblastima.š. biće proživljena u dobi od trideset tri godine.š. Otuda. da li da ljude varaš ili pošteno posluješ. dž. nakon sahat-dva. najbolje zna. Pitanje: Odgovor: Ne. imali manjak ljekara. Isto pravilo važi i prilikom uzimanja abdesta. šezdeset aršina.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 240 od 416 . npr. Molim da mi date Vaš savjet. a višak pravnika bili bismo svi griješni. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. po šerijatu. visine Adema.2005 http://www. bez pranja kose. Da li je moj postupak ispravan? Vaš postupak je pogrešan pošto je uslov za ispravnost gusula da razmak između pranja jednog i drugog dijela tijela ne bude duži od perioda za koliko se voda na opranom dijelu može osušiti. s ekonomskom školom neću ništa moći raditi što je muslimanu halal. Ako bismo. Moji ahbabi s kojima se družim uporno me nagovaraju da napustim ekonomsku školu i upišem medresu. 24. U Kur′anu. u suri Et-Tur. a da se okupam. Da li su to djeca koja su umrla prije punoljetsva? Odgovor: Vaši ahbabi u potpunosti griješe. moći ćeš pokazati prednosti i vrijednosti tog sistema. naravno. dž.s. a. to nisu djeca s dunjaluka. Ti ćeš. jedini način da se ekonomsko poslovanje islamizira jeste da se muslimani školuju i da vrijednosti islama prakticiraju i promoviraju. Naime.š. dž.com Pitanje: Odgovor: Imam običaj da po prestanku hajza operem kosu. imat ćeš izbor.11.Na pitanja odgovora doc. Ako budeš vrijedan. i njegove širine sedam aršina. Na kraju želim naglasiti da su. još ti je samo potrebno znanje. ajet. a Allah. takođe bismo svi bili griješni itd. Vjernik sam i družim se s društvom koje prakticira islam. ako bismo imali višak hodža. I što više budeš imao znanja sve ćeš lakše moći raditi u skladu s propisima islama. Šukri H. dž.novihorizonti. a Allah. samostalni poduzetnik. dr.š. stvorio za tu svrhu. To znanje ćeš steći u školi. Datum kreiranja: 27. Ti kao musliman imaš volju. recimo. Djeca s dunjaluka koja umru prije punoljetstva bit će prilikom proživljenja ista kao i ostali ljudi tj. a manjak ekonomista. da li da posluješ na kamatnom ili beskamatnom sistemu. kako oni kažu. kada završiš školovanje i postaneš. da bi ekonomsko poslovanje bilo u skladu s Allahovim. poslovati po islamskim propisima daleko od kamata i varanja. zakonima potrebno je da poslovni ljudi imaju znanje i volju.

br. Sve prethodno važi za situaciju kada vlasnik robe direktno prodaje svoju robu kupcu koji mu plaća s odgodom ili na rate. kad bi veća cijena. Ramić. zbog odgađanja plaćanja ili plaćanja na rate. a ako se daje novac za novac (kupac plaća banci koja se pojavljuje kao zajmodavac) to je kamata ako zajmodavac vraća više nego je pozajmio. tada ćete davati zekat samo na zaradu koju ostvarite od tih dionica.s.novihorizonti. dr.com Pitanje: Odgovor: Da li se smatra kamatom kada vlasnik robe kaže da je njena cijena sto KM ako se plaća u gotovini i sto pedeset ako se plaća u ratama? Ne. ta transakcija smatra se kamatnom i najstrožije je islamom zabranjena. Šukri H. Naveče sam se sjetio da sam bio bez abdesta.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 241 od 416 . s.5 %) uzimajući u obzir njihovu vrijednost na dan kad ste postali obavezni dati zekat. Želim da znam kako za tu imovinu da izračunam zekat? Datum kreiranja: 27. a klanjali su za mnom taj dan? Odgovor: Namaz muktedija koji su za tobom klanjali ispravan je i nema potrebe da ih obavještavaš. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Vlasnik imovine.2005 http://www.5 %). a vodi se da ste vi njen nominalni vlasnik.11. dati zekat dva i po posto (2. Kupio sam dionice u jednom preduzeću u Sarajevu za pedeset hiljada konvertibilnih maraka. rekao: “Namaz se ne prima bez abdesta.” (Muslim. to nije kamata. Vi kao dioničar niste dužni davati zekat jer uduplavanje zekata nije propisano. ukoliko se u taj proces umiješa banka koja će umjesto kupca vlasniku odmah isplatiti robu da bi potom kupac otplaćivao banci svoj dug uvećan za iznos za koji je roba skuplja ako se ne plaća u gotovini. kada prođe jedna hidžretska godina. jer je Poslanik. ili pak to tako nije definisano. Pitanje: Odgovor: Ukoliko preduzeće daje zekat po propisu.) Pitanje: Da li se smatra kamatom kada kompanija napravi kuće i onda ih banka otkupi pa potom prodaje po skupljoj cijeni i kaže: ako plaćaš u gotovini cijena je sto hiljada a ako plaćaš na rate cijena je veća za šest posto? Odgovor: Ne.5 %) i to na imovinu preduzeća koja podliježe zekatu. Ta zarada ulazi u vašu imovinu u pogledu nisaba i ostalih uslova za zekat i na tu imovinu se daje dva i po posto (2. Ukoliko niste u stanju saznati koja imovina preduzeća je vaše vlasništvo. ta trgovina u sebi nema kamate jer vlasnik robe ima pravo da joj da cijenu koju želi.v. Pitanje: Predvodio sam kao imam podne namaz.Na pitanja odgovora doc. Dakle. bila izražena u procentima to se ne bi smatralo kamatom. Interesuje me da li sam dužan obavijestiti džematlije da nisam bio pod abdestom kako bi i oni ponovo klanjali i šta raditi u pogledu onih koje ne poznajem. ako se daje novac za robu (kupac plaća vlasniku robe) tu ne može biti kamate.a. osim u situaciji kada vlada oskudica u toj robi. Štaviše. pa makar to bila i banka ima pravo slobodno formirati cijenu robe i nekretnina i odrediti da pri gotovinskom plaćanju cijena bude niža. Ako to nije slučaj. tada ste to dužni učiniti na jedan od sljedeća dva načina: a) ako ste dionice kupili da biste s njima trgovali na njih ćete. Međutim. tada ćete dati na ime zekata dva i po posto (2. b) ukoliko ste pak kupili dionice da biste na njima nešto zaradili kroz profit koji ostvari preduzeće. Ti si ispravno postupio kada si ponovo podne klanjao. Sahihu Muslim. Naklanjao sam podne jer znam da namaz bez abdesta nije ispravan. “Kitabut-tahare”. 329.

dr.Na pitanja odgovora doc. uz prisustvo svjedoka. a svjedoci bi trebalo da posvjedoče da ste se vi tada vjenčali. Naime. a ono što musliman može upotrebljavati time može i trgovati. Možemo li mi taj prilog uzeti u tu svrhu? Odgovor: Nema smetnje da taj novac uzmete za gradnju džamije. a vaša djeca rođena su u pravno validnom braku. U međuvremenu smo oboje počeli prakticirati islam i želja nam je da se vjenčamo šerijatski.v. Poslanik. Da li nam je dozvoljeno trgovati bezalkoholnim pivom? Datum kreiranja: 27. Ukoliko pak trebate potvrdu o šerijatskom vjenčanju da biste je pokazali nekoj instituciji koja to od vas zahtijeva. Nadalje.2005 http://www. Preporučio bih jedino da se sa suprugom dogovorite o mehru (vjenčani dar).a. pravno je validan. te je kao takvo halal za upotrebu.s. dobrovoljni prilog se tretira kao poklon (hedija) a znamo da je Poslanik. Prije pet godina oženio sam se kršćankom i imam dvoje djece.a. nije zabranjena muslimanu kao što je alkohol. smatram da nema potrebe ponovo praviti bračni ugovor.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 242 od 416 . uz napomenu da imam treba da upiše datum vjenčanja s vjenčanog lista iz općine. Zbog toga.com Pitanje: Ime mi je Safet. primao hedije i od nemuslimana za koje se pretpostavlja da se ne čuvaju grijeha pri sticanju imetka. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. svinja itd. Ramić. jer se grijeh ne prenosi s novcem.s. Bitno je da hedija. Da li je to moguće i gdje se možemo vjenčati? Odgovor: Vaš brak sklopljen pred matičarem. nema smetnje da se ponovo vjenčate u pripadajućem medžlisu islamske zajednice.. da se njome ne ugrožava privrženost islamu i muslimanima i da nije uslovljena nečim što je muslimanu zabranjeno raditi.novihorizonti. u osnovi. nije naređivao mušricima da obnavljaju svoje brakove nakon prihvatanja islama.11. s. U tom pogledu mjesni imam vam može pomoći. Brak smo sklopili pred matičarem.v. čak i ako postoji opravdana sumnja da su zarađene na haram način. nego ostaje s osobom koja je grijeh počinila. s. Šukri H. čija visina treba da bude prosjek vjenčanih darova u mjestu iz kog ona dolazi. Pitanje: Odgovor: Nema smetenje da trgujete tom vrstom pića pošto ne opija i nije štetno po zdravlje. Pitanje: Nedavno nam je dobrovoljni prilog za gradnju džamije došao od osobe za koju sigurno znamo da stiče imetak na haram način.

to će učiniti vaši nasljednici iz imetka koji je ostao iza vas.i nije vam u vjeri propisao nikakve poteškoće. dužnost Vam ga je poslušati.2005 http://www. tada ćete za svaki propušteni dan nahraniti siromaha. da što prije ozdravite i buduće ramazane u rahatluku postite. jer Vi imate status bolesnika.) Poslanik. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š.' (El-Hadždž. Jesam li ga dužan poslušati? Ukoliko je Vaš ljekar stručan i od povjerenja. Još bih napomenuo da prije svakog ramazana izvršite ljekarski pregled kako biste bili sigurni da li možete postiti ili ne.š. Šukri H.) '. Datum kreiranja: 27.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 243 od 416 . 78. dž. kaže da nas ne opterećuje više no što možemo podnijeti i da u vjeri nije propisao nikakve poteškoće: 'Allah ne zadužuje nijednu osobu iznad njene moći. 6744. 286. Allah vam želi olakšati a ne želi vam otežati. br..' (El-Bekare. “Kitabul-i′tisami bilkitabi ves-sunne”.' (El-Bekare. a Uzvišeni Allaha kaže: 'A ko bude bolestan ili na putu neka naposti isti broj drugih dana.novihorizonti..Na pitanja odgovora doc. voljom ozdravite i budete u stanju postiti. U slučaju da Vas smrt pretekne u tome. to bi vam predstavljalo opterećenje koje ne biste mogli podnijeti. dž. veli: 'Kada vam nešto zabranim toga se klonite.' (Buhari.com Pitanje: Odgovor: Ljekar mi je dijagnosticirao čir na želucu i zabranio post u naredne tri godine. dž.s. s.š. Ramić. Sahihul-Buhari. propuštene dane ćete napostiti.a.v. a ako ne mognete to učiniti do kraja života. Molim Allaha. dr. a kada vam naredim. a Allah.) Ukoliko biste postili. 185. uradite koliko možete.) Kada s Allahovom.

o tom problemu razgovarajte prvo s majkom. a Vi ćete čitav život patiti. Ramić. Molim vas pomozite mi vašim savjetom i mišljenjem. Vaši roditelji su sve te propise prekršili i zbog toga nas ne treba čuditi što se Vaša majka možda švalera s tim muškarcem i što će vaš babo možda stvarno ostvariti svoju pretnju. Ona odlazi kod njega subotom i ostaje s njim satima. laž. da ništa ne znam. i biti mu pokorni.2005 http://www.com Pitanje: Muči me veliki problem. da ne podliježete šejtanskom uticaju pa da opet ne pribjegnete alkoholu i drogama. dr. pomognete im u otklanjanju problema. što znači da niste još uvijek podlegli utjecaju šejtana. Od vjere i njenih zakona imamo koristi onoliko koliko ih u životu primjenjujemo. svi imate šansu da zbog svojih djela patite najvećom patnjom na dunjaluku. Uzroci su alkohol.š. Uhvatiću ih jednom na djelu i sasuti mu šaržer u glavu. da li da otvoreno razgovaram s ocem o tome što sam čula ili da tajno upozorim majku ili da odem u policiju i sve ispričam. I. Preporučio bih da nakon razgovora s majkom porazgovarate s ocem. a jedno veče sam probala travu i napila se iako sam žestoko protiv toga. onda joj recite da se rastavi od vašeg oca. što je još teže za takva djela predviđene su najstrašnije patnje na budućem svijetu. Uzvišeni Allah. na osnovu onog što ste čuli od majke i da im.novihorizonti. nepravedno uzimanje tuđe imovine i prava. ne može putovati sama.11.š. jer može izazvati ubistvo Vaše majke koje će učiniti vaš otac. kaže da ljudima ne čini nepravdu. tada sa sobom mora imati mahrema. pokažite joj kuda je to vodi.š. dž. Vi trebate da budete čvrsti. Datum kreiranja: 27. samoubistvima itd. trebate se čvrsto osloniti na Allaha. Ukoliko je ona poštena. Bilo kako bilo. Oni koji te zakone poznaju ne čude se što u novinama mogu pročitati strašne vijesti o ubistvima. na kraju. Vratite se Njegovoj vjeri. Njegovim zakonima. nego ljudi nepravdu čine sami sebi. ako postoji mogućnost za normalan nastavak braka. dž. ali od dva zla treba birati manje. Ukoliko ona čini nemoral. a njeni posupci dovode to pod znak pitanja. dž. jer kako u hadisu stoji kad se oni osame šejtan je treći.. svako na svoju stranu. Ubiću i nju i njega. smatram da. Jeste da je u tome svemu vama kao djetetu najteže. pa makar uz dodatno strpljenje. dž. Prije svega. Međutim. prostitucija. jer znaju uzroke tih nemilih događaja. jer bolje je da se rastavi nego da vaš otac napravi veći belaj. Nadalje. propise. uz Allahovu. Dva puta sam čula oca kako nekome govori na telefon: ″Ona misli da sam ja budala. S tim problemima susreću se svi koji ne slijede te prirodne zakone.š. možda se još više odati alkoholu i drogi i. a kamoli ući kod njih.″ Ne znam šta da radim.. Zbog toga te nedoumice treba razjasniti. Ako izlazi ili putuje na put na kom može biti ugroženo njeno dostojanstvo i čast. Niko ih ne smije uznemiravati. a ako nema da im pomognete da se kao ljudi raziđu. Kada bi se ljudi klonili tih stvari. Popustila sam u učenju. možete imati značajnu ulogu da se problemi u Vašoj porodici riješe i da se ne desi crni scenario koji je šejtan isplanirao. a Njegovu pomoć treba zaslužiti. muško i žensko koji mogu stupiti u brak ne smiju se osamljivati. da Vam bude na pomoći. Uradila sam to nakon što sam saznala za probleme u braku mojih roditelja. Zar nije bolje Vašim roditeljima da žive u ljubavi i slozi i brinu o svojoj djeci. krunu (tadž) dobiva od svojih pretpostavljenih onaj šejtan koji rastavi muža i ženu.Na pitanja odgovora doc. Namaz sprečava čovjeka da čini ružna djela i nasilje. a šejtan koji zavodi vaše roditelje ima izgleda da uspije još više. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ako je Vaša majka nemoralna. Šukri H. on će poslije toga ili u zatvor ili će sam sebe ubiti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 244 od 416 . Uzimajući u obzir činjenicu da ste Vi svjesni. da ste protiv alkohola i droge. nego da se tako ponašaju!? Molim Allaha. onda joj recite da ono što ona čini vodi ka sumnji i problemima i otvara vrata razaranju porodice. prije svega u izvršavanju pet islamskih šarta. a kojih bi muslimani trebalo strogo da se čuvaju.. dž. onda bi problema sigurno bilo puno manje.š. Nadalje. Onda je njegov šofer doveze kući kao da je ona neka ličnost. krivokletsvo.. šta vi mislite o ponašanju moje majke? Odgovor: Problem u kom se nalazite rezultat je toga što vaši roditelji ne poštuju Allahove. pomoć.. islamski propis je da žena iz kuće izlazi s dozvolom muža i kada za to ima potrebu. Najveću nagradu. Dakle. blud. Drugo. jer time bi šejtanova spletka bila upotpunjena. droga.

postoji i inflacija koju treba uzeti u obzir. Prije izvjesnog vremena počeo sam se baviti privatnim biznisom. tako da moram vratiti hiljadu i dvadeset. preporučio bih Vam da o tom pitanju još porazgovarate s predstavnicima spomenute organizacije i od njih uzmete relevantne podatke da li se radi o kamati ili ne. s preporukom mutevelije prešla pred džemat. U svakom slučaju. s obzirom da je stavljanje slike umrle osobe na nišan neislamski čin.11. Pitanje: Odgovor: Za džuma-namaz imama zamjenjuje osoba koju je imam. U situaciji da takav postupak može dovesti do cijepanja i svađe u džematu ispravnije bi bilo. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc. Molim Vas da mi objasnite da li je to kamata. Preporučujem Vam da to uradite u dogovoru s vašim imamom i bližim nasljednicima Vaše majke. po mom shvatanju. postoji realna mogućnost da se troškovi obrade predmeta klijenta i inflacija uklapaju u tih dvadeset maraka i da tu nema kamate.com Pitanje: Studiram ekonomiju. Ramić. dr. Ako je imam odsutan. Šukri H. a to po islamskim propisima ima pravo naplatiti. a koja bi. odnosno glavni imam. U međuvremenu sam saznao za jednu mikrokreditnu organizaciju koja na hiljadu KM odobrenog kredita uzima dodatnih dvadeset maraka.novihorizonti. odredio. Pitanje: Odgovor: Da.š. jer spomenuta organizacija ima troškove za obradu predmeta svojih klijenata. da nakon što se o tome dogovorite čin uklanjanja slike ili zamjene nišana učinite javnim kako bi i drugi uzeli pouku i poveli se za vama u tom ispravnom postupku. U slučaju da to oni ne urade mutevelija bi trebalo da odredi osobu koja zna održati hutbu i džumu klanjati. dž. najbolje zna. kako biste izbjegli eventualne nesporazume s obzirom da mnogi naši muslimani ne znaju islamske propise u vezi s mezaristanom. Odgovor: Ukoliko se radi o minimalnom iznosu kao što je spomenuti slučaj-postoji realna mogućnost da tu nema kamate. također. Nadalje. ko ga može zamijeniti na hutbi i džuma-namazu? Na nišanu moje majke nalazi se slika veličine 30 puta 30 cm. Prema tome. Preporučio bih vam. ali mi nije odobren uz obrazloženje da banka ne daje kredit novoosnovanim firmama.2005 http://www. Treba li je ukloniti sa nišana? Datum kreiranja: 27. Obratio sam se islamskoj banci za kredit. a Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 245 od 416 . klanjati samo podne koje bi predvodila osoba koja najbolje zna učiti u Kur′anu. Vama je dužnost da tu sliku uklonite.

osim što izaziva podsmijehe i snebivanja radnih kolega dovodi u nezgodne situacije gdje pacijenti ili njihova rodbina ponekad bukvalno trče za mnom po hodniku i pokušavaju mi uručiti hediju ili me čekuju ispred klinike po završetku radnog vremena. pozvao me u namjeri da me upozori da odbijanjem hedije vrijeđam svoje pacijente te da je to jedan od načina na koji pacijent želi da zahvali svom ljekaru.com Pitanje: Na poslu sam ponekad izložena ponudi mita od pacijenata ili njihove rodbine. osobito zbog toga što je velika većina naših pacijenata socijalno ugrožena i što znam da oni. Pitanje: Odgovor: Ne. Smatram da je vrlo važno omogućiti ljudima da na dostojanstven način zahvaljuju jedni drugima. kada vidi da mi pacijenti nose hediju.novihorizonti. Otuda mnogi. kada odvoje za hediju. najčešće po izlječenju. Mogu li ga masirati svinjskom mašću? . hvala Allahu. što je itekako važno i potrebno. vrlo često se ne ponašaju normalno. Ono što mi zapravo predstavlja problem jeste hedija koju također odbijam primiti što me. izlaskom na ulicu otkrivena žena neće izgubiti abdest. s obzirom da je svinjska mast nečista. koji prenosi Tirmizi u Sunenu.š. Nadalje.Na pitanja odgovora doc. dok odlaze.š.š. Kako da postupam ubuduće? Odgovor: Smatram da bi bilo dobro da se pri odjelu na kome radite omogući uplata hedija na blagajni na ime osobe kojoj se želi uputiti hedija i da se napravi pravilnik o dodjeli i raspodjeli hedija i oglasi na oglasnoj ploči: recimo da osobi (ljekaru ili nekom drugom uposleniku) na čije ime je hedija uplaćena pripadne 70 posto. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Međutim. jer je to potvrda uspješnosti njegovog mentorstva. dž. ne pod pritiskom nekog nakaradnog običaja koji je kod nas ponekad prisutan ili pak mita što je još gore. u sebi proklinju ili psuju one kojima su hediju dali. odvoje od svojih i od usta svoje djece. dr. to me ne dovodi u iskušenje. a za humanitarne svrhe 10 posto.11. a ponekad to pacijenti sami čine. a ne postoji potreba za njenom upotrebom imajući u vidu činjenicu da postoje masti koje su čiste i mogu se koristiti u liječenju Vaše bolesti. Pitanje: Odgovor: Ne. ali. smatrajući u isto vrijeme da za svoj rad i utrošeno vrijeme dobijam naknadu kroz plaću. ne možeš.2005 http://www. dž. prije neki dan. treba omogućiti ljudima da poklone daju draga srca. ja to i dalje odbijam jer se plašim da je to haram. pokloni razvijaju ljubav među ljudima. moj mentor bio neposrednim svjedokom takve situacije. jer se uspješno suzdržavam da to uzmem. Činjenica je da se hedija i bakšiš vrlo lahko pretvore u mito (korupciju). Meni je to 'upozorenje' teško prihvatiti. jer u jednom dobrom hadisu. pa i nakon izbavljenja iz nevolje. Međutim. odjelu na kom radi 20 posto. dž. ponosi sa mnom kao svojim đakom. najbolje zna. Osim toga.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 246 od 416 Da li žena gubi abdest ako otkrivena iziđe na ulicu? Imam problema s koljenom. Ljudi kada su u nevolji. shodno grijesima koje izazove. tokom kontrolnih pregleda. No. te omogući da osoba koja želi dati hediju to učini slobodno. ali žena čini grijeh kada se na javnom mjestu pojavljuje otkrivena. Ponekad to čini rodbina za vrijeme hospitalizacije pacijenta. kada dadnu takve ″hedije″. Ramić. Omogućavanje davanja hedija na transparentan način jedini je put da se zaštiti dignitet osobe koja prima hediju. stoji da osoba koja ne zahvaljuje ljudima nije zahvalna Allahu. uzimaju ili posreduju u mitu. a u islamu su prokletene osobe koje daju. iz čiste želje da se zahvali. bez bilo kakvog pritiska. rekao mi je da se on. Datum kreiranja: 27. Šukri H. nakon što je. a Allah.

Ramić. Naime. Pitanje: Poznato mi je da je muškarcima. Dužnost je svaki grijeh izbjegavati. zabranjeno nositi zlato u vidu nakita. dž. najbolje zna. u osnovi. najbolje zna. S obzirom da vam je broj propuštenih namaza poznat i njihovo naklanjavanje moguće bez poteškoće. a Allah. u podnevskom vremenu. nema potrebe da ta društva daju. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 247 od 416 . najbolje zna. dž.2005 http://www. humanitarna društva. dž. Pitanje: Rodila sam na "carski rez" i poslije poroda samo 15 dana imala postporođajno krvarenje.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Da. dužni ste propuštene namaze naklanjati. zlatnog sahata i slično. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š.com Pitanje: Odgovor: Da li su humanitarna društva dužna davati zekat na svoju imovinu? Ne. grijeh koji čovjek eventualno čini ne smije biti uzrok ili povod činjenju drugog grijeha. možete to učiniti ukoliko nemate nikakve mogućnosti da podnevske i ikindijske farze klanjate u njihovom vremenu. Mogu li prije polaska na posao. klanjati uz podne i ikindiju? Znam da mogu klanjati s djetetom u naramku. dr. Kada sam pitala doktoricu zbog čega mi je tako rano prestalo krvarenje. dž. nosi zlatni nakit i time čini veliki grijeh da li je na to zlato dužan davati zekat? Odgovor: Da. pa makar krvarenje trajalo jedan dan ili ga ne bilo nikako. Prema tome.š.š. a potom uzimaju zekat da bi ga dijelila siromašnima. Zanima me jesam li bila dužna u preostalom vremenu obavljati namaz i da li je trebalo da se smatram čistom? Odgovor: Da. pošto je nedavanje zekata veći grijeh nego da muškarac nosi zlato.š. najbolje zna. trebalo je da se smatrate čistom i da klanjate. a Allah. Na poslu ne mogu klanjati. a Allah. dakle. recimo. po šerijatu. musliman je dužan na zlato koje posjeduje i koje ispunjava predviđene uslove davati zekat. Međutim. onima kojima se daje zekat. Da li će mi namaz biti pokvaren ako je dijete obavilo nuždu u pamperice dok ga držim klanjajući? Datum kreiranja: 27.11. Pitanje: Odgovor: Smatram da Vam namaz neće biti pokvaren ako su Vaše tijelo i odjelo i dalje ostali čisti. a Allah. pa makar to zlato koristio na način koji je zabranjen (haram). rekla je da je prilikom operacije dobro iščistila maternicu pa je bilo za očekivati da mi nifas neće vremenski biti potpun. ukoliko musliman. svakako. U toku radnog vremena prođe mi ikindija. posebno u situaciji poput navedene. jer čim krv nakon poroda prestane žena je čista.Na pitanja odgovora doc. nisu dužna davati zekat na svoju imovinu zbog toga što je njihova imovina namijenjena siromašnima.

dok porez nastao iz bilo kojih drugih aktivnosti ne može. Obilježavanje rođendana. Pitanje: Odgovor: Kamata je prljav imetak koji musliman ne smije uzimati.. Prema tome. najbolje zna. Savjetujem vam da se strpite i da ne vraćate alkohol u svoju prodavnicu bez obzira na prividne gubitke. pa makar na način koji ste zamislili. ne klasična proslava rođendana gdje je prisutno ono što je muslimanima zabranjeno. činjenica je da Poslanik islama.Na pitanja odgovora doc.a. mada je za to imao priliku. Je li mi dozvoljeno taj dan obilježiti na normalan i halal način? Dakle. On će mu dati neki izlaz i dat će mu opskrbu odakle se i ne nada. niti ona koja liči na kršćanske. s. kamata trošiti na ime izmirenja poreskih obaveza? Datum kreiranja: 27.v. dž. neka se nada pomoći od Allaha.2005 http://www. To govori u prilog da njegovi sljedbenici na isti način treba da postupaju kada je obilježavanje rođendana u pitanju. nije obilježavao svoj rođendan. zabranjeno je muslimanu u tom lancu učestvovati. ali u konkretnom slučaju. Čini mi se da ću morati ponovo da ga vratim na police jer je broj mušterija naglo opao.com Pitanje: Dan rođenja moga djeteta meni je najsretniji u životu i tog dana se rado sjetim svake godine. Pitanje: Prije četiri mjeseca izbacio sam alkohol iz svoje prodavnice. makar zarada bila ogromna. niti rođendan svojih bližnjih. Uz sve to.s. a Allah. po šerijatu.11. Mogu li alkohol držati u prodavnici ako svu zaradu na njemu dam za Islamsku zajednicu? Odgovor: Prokletstvo je na sve koji imaju bilo koju vezu s alkoholom u procesu proizvodnje i potrošnje. dr.š. pa makar od prodaje ne uzimao profit. Ramić. 2-3. ipak. Šukri H. dž. a ko se pouzda u Allaha. Ukoliko se zbog nepostojanja banaka koje posluju na principima islama novac mora držati u bankama koje posluju na kamatnom principu i preko njih poslovati. Odgovor: Preporučio bih Vam da vaše dijete usrećite tako da mu svaki dan bude najsretniji dan u životu.. jer ko se strpi čuvajući se grijeha. Može li se. pa makar to bilo malo u našim očima.novihorizonti. ' (Et-Talak. slijeđenja drugih tradicija nije uvijek zabranjeno ili pokuđeno u islamu. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Naravno. treba znati da haram za sobom povlači dunjalučku i ahiretsku odgovornost. Jedino porez koji je nastao na osnovu tih kamata može se kamatama izmiriti. koji kaže: '. rješenje je da se dobivena kamata da u humanitarne svrhe od kojih vlasnik novca nema direktne koristi.a ko se bude Allaha bojao. nije dio islamske tradicije. Zaista Allah ispunjava svoju odredbu.) Molim Allaha.š.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 248 od 416 . prigodnim darom za dijete i uz tortu. On mu je dosta. nego interno – u krugu obitelji. dok u haramu nema berićeta. nego vid slijeđenja drugih tradicija. Podsjetio bih da je berićet u onome što je halal. da vam da zadovoljstvo u onome što je halal.

a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 249 od 416 . Posebnu šansu za pokajanje ima osoba koja odlazi na hadž zbog posebnog ambijenta.s. Da li je njihov hadž ispravan ako i poslije hadža nastave činiti velike grijehe? Svi ljudi griješe. Šukri H. 228.v. veliki grijesi poslije hadža mogu biti znak da hadž možda nije primljen. ne smije gubiti nadu u mogućnost oprosta i izbavljenja iz Džehennema.' (El-Hidžr. Danas postoje mnogi načini da se gosti lijepo dočekaju a da se domaćica ne opterećuje..11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. r.š. pa čak i u borbu da ne ide.″ (muttefekun alejhi).) Pitanje: Mome mužu vrlo često dolaze gosti i to mi ne predstavlja neki poseban problem. Uzvišeni Allah dao je bolesniku mnoge olakšice: da namaz klanja onako kako može. Međutim. bez obzira koliki grešnik bio. dž. problem je kad se ponekad razbolim a on i tada traži da ja služim goste.s.a. r.v. raditi u kući i voditi računa o kući. posebnog vremena i prostora na kojima se nađe za vrijeme obavljanja hadža. itd. to ne znači da muž treba preoptereti suprugu zbog čestih gostiju koji mu dolaze. Mogu li ja od njega zahtijevati da ne prima goste dok sam ja bolesna? Odgovor: Iako su islamski pravnici složni da žena nije dužna služiti muža.2005 http://www. neko manje neko više i svi ljudi imaju šansu prije no što duša počne izlaziti i ne nastupi Kijametski dan da se pokaju i da im pokajanje bude primljeno. kako muž radi i privređuje da bi izdržavao porodicu. napolju. s. jer samo oni koji su zalutali gube nadu.a. pa se nepravde i nasilja treba dobro čuvati.com Pitanje: Odgovor: Poznato Vam je da neki muslimani koji čine velike grijehe odlaze na hadž.. mi moramo voditi računa o islamskoj gostoljubivosti. kada mu se kćerka Fatima. Međutim. smatram da ona ima prava i odgovornosti kao i muž. Poslanik. da ne posti. Poslanik. te da je nasilje i nepravda (zulm) tama na Sudnjemu danu. Vjernik musliman. Ramić.″ (El-Bekare. kaže: 'Ko može gubiti nadu od milosti svoga Gospodara. a i ako je primljen. bilo lično. Treba istaći da mogućnost da čovjek nekon pokajanja ponovo učini grijeh ne smije biti prepreka da do pokajanja dođe. bilo da joj osigura poslugu. Međutim.s. s. Prisiljavanje bolesne supruge da uslužuje goste sigurno je nasilje. U situaciji kada je i supruga u radnom odnosu muž je dužan da joj pomogne u kući. Muž treba posebno biti pažljiv kada mu je supruga bolesna. Datum kreiranja: 27.a. žena mora. 56.š. Naravno. presudio je da ona radi poslove u kući a njen muž Alija. Činjenica da je čovjek činio velike grijehe prije hadža i da će griješiti poslije hadža nisu smetnja da hadž bude primljen. Uzvišeni Allah riječima Ibrahima. Ako je Allah. zar da muž bude osor i grub i ne vodi računa o potrebama bolesne supruge!? Skrećem pažnju muževima da su najbolji muslimani među njima oni koji su najbolji prema svojim suprugama. oni poništavaju njegovu vrijednost pošto nakon primljenog hadža osobi bivaju oprošteni grijesi učinjeni prema Allahu. osim onih koji su zalutali. jer Uzvišeni Allah kaže: ″One imaju isto tolika prava kao i dužnosti. požalila na žuljeve od rada.Na pitanja odgovora doc.) Prema tome. dao takve olakšice. dr..novihorizonti. veli: ″Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka lijepo dočeka gosta. dž.a. kao što griješenje ne smije biti prepreka činjenju dobrih djela.

r. a Allah. najbolje zna. bez prisile. a takav postupak se smatra uzimanjem tuđeg imetka na nedozvoljen način što je Kur’an izričito zabranio ajetom: “O vjernici. Većina učenjaka smatra da davanje i uzimanje kapare nije dozvoljeno jer se time uslovljava da trgovac dobije novac bez davanja bilo kakve protivvrijednosti. kupac ima pravo izbora da dovrši kupoprodaju ili da izgubi kaparu. Šurejh je presudio da dā obećani iznos rekavši: “Ko se dobrovoljno.) I Ibnu Kajjim el-Dževzijje prvu presudu kadije Šurejha uzima za dokaz dozvoljenosti kapare. kapara ulazi u ugovorenu cijenu robe. 3/401. ako Omer s tim ne bude zadovoljan. na kraju.11. 2/135.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 250 od 416 .” Pošto nije krenuo. je odobrio. Taj uslov Omer.” (En-Nisa.v. Ramić.) b) Buharija u Sahihu navodi dvije presude kadije Šurejha koje mogu poslužiti kao dokaz dozvoljenosti kapare.) Na tom stanovištu su i tri mezheba: hanefijski. posebno ako se uzme u obzir da prethodni ajet svojim općim značenjem ne obuhvata kaparu. Šukri H. obaveže na nešto što je dozvoljeno.a. I. Safvan dobiti četiri stotine. malikijski i šafijski. “Babu ma jedžuzu minel-ištirati ves-sun’ja fil-ikrar”.” Drugu presudu. Jer. Bidajetulmudžtehid. 3/400. a u slučaju da kupac odustane. Prema tome. jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte. te da je hadis koji govori o zabrani kapare slab (daif) što. kapara ostaje trgovcu kao vid nadoknade za nastalu štetu. nema smetnje da se i primjenjuje. nesumnjivo. U slučaju da se kupoprodaja realizira. još bih napomenuo da bi bilo dobro precizirati datum do kada kupac mora realizirati ugovor.Na pitanja odgovora doc. u namjeri da je pretvori u zatvor. (Vidi: Nejlul-evtar. kao što je slab i hadis u kom Poslanik. prenosi Ibn Sirin. Uprkos činjenici da većina učenjaka stoji na stanovištu da kapara nije dozvoljena smatram da ima dovoljno šerijatskih dokaza koji dokazuju suprotno jer su po svojoj snazi jači.) U prilog dozvoljenosti davanja i uzimanja kapare jasno govore sljedeći dokazi: a) Namjesnik Omer ibn el-Hattaba u Mekki Nafi’ ibn Abdul-Haris kupio je kuću od Safvana ibn Umejje za četiri hiljade dirhema. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Šurejh je presudio protiv kupca rekavši mu: “Ti si iznevjerio. nego pravedna naknada za odustajanje od obećane kupovine. Ibn Kajjim el-Dževzijje. d) Smatram da se kaparom štiti trgovac od bilo kakve zloupotrebe prava izbora od strane kupca i da je to u duhu šerijata. Pošto nije došao.a.novihorizonti. dr.2005 http://www. 5/182. svojom analizom potvrđuje imam Eš-Ševkani.” (Sahihul-Buhari. (Ibn Rušd.š. dužan je to izvršiti. a kapara nije ništa drugo do naknada štete koja nastaje neispunjavanjem ugovorene kupoprodaje od strane kupca.) c) Tradicija (‘urf) je da trgovci ugovaraju naknadu štete nastale kašnjenjem ispunjavanja ugovora. (Vidi: I’lamul-muvekki’ine. U njoj stoji da je neki čovjek kupio hranu i rekao trgovcu: “Ako ne dođem do srijede ova kuporpodaja je ništavna. kapara nije uzimanje tuđeg imetka nepravedno.com Pitanje: Odgovor: Da li je po šerijatu dozvoljeno davati i uzimati kaparu? Kapara je vid garancije koju kupac daje trgovcu i njome potvrđuje svoju namjeru da kupi određenu robu. uz uslov da će.s. Prenosi se od Ibn Sirina da je neki čovjek rekao drugome koji iznajmljuje jahalice za putovanja: “Daćeš mi jahalicu. 29. dozvoljava kaparu. dž. I’lamul-muvekki’ine. kako bi se izbjegla veća šteta po trgovca od same kapare koju je dobio. pa ako ne krenem na put do tada tvoje je toliko i toliko. također. S obzirom da se ta tradicija ne kosi sa šerijatskim propisima. Datum kreiranja: 27. s.

na kraju. tada ostaje izbor između odmazde i krvarine. vi imate pravo i halal vam je ta zarada. Poginula su mi dva sina u Srebrenici. Da znaš samo koliko mi pitanja dolazi u kojima se muževi žale da im žene neće kosu da pokriju! I. Poštovani brate. Žene kojima se sviđa nikab i koje se osjećaju rahat u nikabu neka ga nose. nasljednici nepravedno ubijenog imaju pravo na oprost.s.v. bilo o kome da se radi. budi sretan što ti se žena islamski oblači. dž. imajući u vidu da su omogućile da se počini masakr.novihorizonti. pod uslovom da ne dajete pogrešne podatke prilikom pridobijanja klijenata i da su poslovi koje propagirate dozvoljeni (halal). bilo muslimanki koje nikab nisu nosile. da istaknem da bi sebi. Ono što želim još jednom da potvrdim jeste da nikab ne bi smio biti predmetom rasprave među supružnicima muslimanima jer je i u vrijeme Poslanika. Molim za savjet. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. smatram da nema smetnje da odštetu uzmete. što pokriva svoja stidna mjesta. najbolje zna. tako da se detaljni odgovori mogu naći u prijašnjim brojevima.com Pitanje: Ugovaram poslove za različite firme. Ramić. Šukri H. Ukoliko nasljednici ne žele ili neko od njih neće da oprosti. ukoliko Ujedinjene nacije ili Holandija insistiraju da vam plate odštetu kako bi ublažile svoj dio odgovornosti. Po šerijatu.2005 http://www. svojoj ženi i svojoj djeci učinio nepravdu (zulum) ukoliko bi se razveo samo zato što žena neće da nosi nikab. Pitanje: Odgovor: Prije svega. Međutim. a to nisu uradili. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 251 od 416 . naravno.š.Na pitanja odgovora doc. odmazdu ili krvarinu. dž. Prema tome. Pitanje: Moja žena nosila je nikab nekoliko godina. dr. a Allah. pošto se posebno isticalo ako je neka od njih nosila nikab.11.š. a one koje u tome osjećaju poteškoću i ne mogu podnijeti teret odgovornosti nikaba. Datum kreiranja: 27. da li će mi biti halal uzeti taj novac? Odgovor: O sličnim pitanjima sam već nekoliko puta davao odgovor u Novim horizontima. tako da vam je ostala jedino mogućnost naplate krvarine. nikab i mahrama su sunnet i o tome muslimani ne bi trebali raspravljati. a Allah. Da li mi je halal uzimati taj procenat? Odgovor: Imajuću u vidu činjenicu da vi činite uslugu tim firmama i da je cijena vaše usluge jasno precizirana time što je izražena u procentu ostvarene zarade (profita). upućujem potencijalne klijente tim firmama. što pokriva svoju kosu.a. Ja sam pred odlukom da se s njom zbog toga razvedem. naročito imajući u vidu da će ta (nova) država biti proglašena agresorom i da će na osnovu te presude morati platiti sve ratne odštete Bosni i Hercegovini. Štaviše. Ukoliko Ujedinjene nacije isplate odštetu porodicama žrtava u Srebrenici. Normalno bi bilo da krvarinu plati Srbija i Crna Gora i ja bih volio da udruženja Srebreničana na tome insistiraju. treba naglasiti da ništa ne može nadoknaditi žrtve nevinih ljudi pobijenih naočigled čitavog svijeta i da ništa ne može sprati ljagu i odgovornost svih onih koji su bili u mogućnosti da pokušaju taj masakr spriječiti. iz određenih hadisa može se implicitno razumjeti da su bile u većini. a one mi zauzvrat priznaju deset posto od postignute zarade. neka ga skinu. Prije mjesec dana ona je nikab skinula i sada nosi samo mahramu. U slučaju srebreničkog masakra nema mogućnosti odmazde. tj. najbolje zna. ali nemojte odustati od krvarine koju će vam biti dužna Srbija i Crna gora nakon što bude proglašena agresorom na Bosnu i Hercegovinu.

Datum kreiranja: 27. da joj oprosti grijehe.2005 http://www. Prema tome.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 252 od 416 . U konkretnom slučaju. dž. Doduše. Danas. izuzev mahrame. ukoliko nije u pitanju nužda. Imala je kredit u banci koji je djelmično otplatila. Ona će na Sudnjem danu odgovarati za svoje grijehe. sijeku tu šumu. Uz to. Elhamdu lillah. pa i za nepokrivanje kose i neće moći vas optužiti da joj niste naređivali dobro a odvraćali od zla. god.š. nacionalizovala šumu jednog zemljoposjednika. moli Allaha. a da dug banci platite iz imovine koja je ostala iza vaše majke. Imam li ja opravdanje da nastavim s njom živjeti u braku? Odgovor: Nema smetnje da sa svojom suprugom nastavite živjeti u braku. evo prošlo je već pet godina. Međutim. unuci tog zemljoposjednika. Pitanje: U mom mjestu država je 1948. Imaju li oni na to pravo? Odgovor: Ako uzmemo da je ta nacionalizacija bila nepravedna i zakonski neutemeljena. novac dobijen na taj način nije halal. jer uzimanje kamatnog kredita. donosio joj kasete o pokrivanju. da joj omili mahramu. ali bez uspjeha. Isto tako. iako denacionalizacija nije izvršena. inače poznati i ugledni ljudi. dr. Preporučio bih Vam da ne gubite nadu i da je pokušate uputiti ženskom društvu koje uživa i osjeća rahatluk u islamskom načinu odijevanja. tada neupitno dolazimo do zaključka da nasljednici imaju pravo na nepravedno nacionalizovanu imovinu. Otuda bih preporučio da se u svim sličnim situacijama sačeka denacionalizacija kako bi se utvrdili nasljednici i tako omogućilo da svako od njih dobije svoje pravo.Na pitanja odgovora doc. kao što postoji mogućnost da neko od njih uzme više nego što mu pripada. Ono što je za Vas najbitnije jeste da ste prema njoj izvršili svoju obavezu time što ste je lijepo savjetovali i dokaze joj donosili. Pitanje: Majka mi je nedavno preselila na ahiret. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ramić. Možemo li od tog osiguranja isplatiti kredit i šta ćemo raditi sa ostatkom novca? Odgovor: Islamski pravnici smatraju da osiguranje na život nije dozvoljeno. dž.11. Šukri H. problem je samo u tome što pravni nasljednici nisu zakonski utvrđeni. tako da postoji mogućnost da samo neki od njih to pravo koriste. Preporučujem Vam da novac dobijen od osiguranja date u humanitarne svrhe.com Pitanje: Kada sam se ženio vjerenica mi je obećala da će se pokriti nakon vjenčanja.novihorizonti. Lijepo sam je savjetovao. sve ostalo u pogledu oblačenja je islamski. a ona nikako da stavi mahramu na glavu. danas takvo društvo nije teško naći.š. puno činite dovu za vašu majku i molite Allaha. jer činjenica da ona neće da pokrije kosu nije smetnja za ispravnost vašeg braka. Uz to. veliki je grijeh. kod jedne osiguravajuće kuće imala je osiguranje na život.

a svjedočenje je dozvoljeno. i pravedno svjedočite. Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc. jer Vi. Uz istinito svjedočenje. dr.novihorizonti. Interesuje me da li mi je ovaj posao halal s obzirom da vjenčajem osobe koje su. Sve dok priroda posla nije takva da zbog njega morate činiti velike grijehe. Ramić. godinama živjele vanbračno? Odgovor: Smatram da nema smetnje da radite taj posao. bitno je da nema harama kao što je osamljivanje s muškarcima koji vam nisu mahrem ili nečeg drugog što bi Vas moglo odvesti u nemoral ili da počinite neki drugi grijeh. Vaš posao je svjedočenje da određene osobe stupaju u brak pod uslovima koje dotične osobe poznaju i priznaju. najbolje zna. dakle ono što je istina. a Allah. dž. a ponekad i obavezno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Vi samo svjedočite ono što svojim očima vidite. 8. dužnosti prema Allahu izvršavajte.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 253 od 416 . ustvari.) Dakle.11.2005 http://www. takav posao Vam je dozvoljen. imate ulogu svjedoka.com Pitanje: Živim u jednoj zemlji Evropske unije u kojoj sam završila školu i trenutno radim u uredu kao matičar. ili ustrajavati u malim grijesima.š. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici. Prema tome. Šukri H. uglavnom.” (El-Maide.

moram priznati. na osnovu čega ste dozvolili trgovinu tim pićem.novihorizonti. u djelu 'Poroci'. isto je opasno za nešto što je halal reći da je haram. tako da i dalje ostajem na prethodnom stanovištu. ustvari. da li mi sada možete reći da li je trgovina ovom tekućinom od ječma dozvoljena. U svakom slučaju. ne može pojmiti da jedan musliman može trgovati. tako da je odgovor u broju 45 bez detalja i dokaza.5 do 1.11. zapravo. Datum kreiranja: 27. Ne bi bilo prijatno vidjeti hadžiju sa flašom na kojoj piše “pivo”. broju Novih horizonata na pitanje da li je dozvoljeno trgovati bezalkoholnim pivom dali ste potvrdan odgovor što me je. pa i pored toga što su neki zapadnjaci i Nijemci dali takvo ime blagom pivu'. Onoga trenutka kada sok od ječma ili bilo čega drugog bude opijao kada se popije u velikim količinama. kao i mnogi koji ga koriste.š. ja nisam govorio o pivu u kojem ima alkohola. Zašto bi sok od ječma bio zabranjen. Razlog zbog kojeg ovo pišem jeste što sam došao do podataka koji nesumnjivo potvrđuju da ne postoji. da ga obilato nagradi. pa makar mu ono u osnovi i bilo halal. pa makar to na ambalaži tako pisalo. bezalkohono pivo. dr.Na pitanja odgovora doc. bili su mi poznati kada sam rekao da je bezalkoholno pivo halal. a to znači i normalno konzumirati to pivo bez ikakve nelagodnosti. kao muslimana zbunilo! Moj razum. Neka vas Allah.a. uvaženi profesore. najbolje zna. smatrate li zaista da takvo što postoji? Ja lično sumnjam. Ramić.v. datula itd. treće izdanje. zapravo. kruške.7% alkohola !!! A Poslanik. kada govorimo o bezalkholnom pivu mi. Smatram da bezalkoholno pivo postoji i može se proizvoditi. Za dozvoljenost soka od ječma u kome nema alkohola i koji ne škodi ljudskom organizmu kod mene nema nikakve sumnje i to ne spada u sumnjiva pitanja. Šukri H. a sok od jabuke dozvoljen?! Sve dok sokovi ne opijaju u velikim količinama i dok nisu štetni po zdravlje smatramo ih dozvoljenim. nego o pivu u kojem stvarno nema alkohola i koje kao takvo ne opija kada bi se pilo u velikim količinama. ako jeste čime to argumentirate. Prema tome. tada ćemo reći da ga je haram piti u malim količinama i tada će se na taj sok odnositi spomenuti hadis. dž. grožđa. a ako pak sada smatrate suprotno od prvobitnog stanovišta onda se nadam da ćete o tome obavijestiti Vaše cijenjene čitaoce. s. Pitam Vas. Dokazi koje iznosi naš brat. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. A na strani 54 autor na osnovu hemijskih analiza konstatuje dalje kako su neka istraživanja pokazala da svako bezalkoholno pivo u sebi sadrži od 0. Naime. Pitam se. govorimo o soku od ječma koji ne opija i nije štetan po ljudski organizam i kao takav ne razlikuje se od sokova napravljenih od jabuke. ne postoji bezalkoholno pivo.com Pitanje: U 45. autor Šebib bin Ali el-Hadiri (Porodična biblioteka. a vi znate kako se tretiraju sumnjive stvari u islamu!! Krenimo redom. Ono što sam predlagao i što predlažem jeste da sok od ječma ima drugačiju ambalažu i da se ne zove pivom kako se ne bi stekla pogrešna predodžba o osobama koje taj sok piju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 254 od 416 . dž.s. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH i Centar 'Kralj Fahd' u Sarajevu) na strani 52 doslovno piše: 'Pivo spada u opojna pića zbog toga što u sebi sadrži alkohol i ne postoji bezalkoholno pivo .2005 http://www. ustvari. a koji govore da u bezalkoholnom pivu ima alkohola i da. obilno nagradi! Odgovor: Na ovo pitanje odgovarao sam više puta. dž. a Allah. zahvaljujem se našem bratu na brizi i ažurnosti i molim Allaha.š. uz napomenu da kako je opasno za nešto što je haram reći da je halal. jasno nam poručuje da ono što je zabranjeno u velikim količinama zabranjeno je i u malim količinama! Uvaženi profesore.š.

v. a on će.11. Ramić. To što će oni u restoranu raditi nije vaša odgovornost.v. tako da više vremena provedete kod svojih roditelja. moralno bi bilo da ne iznajmljujete spomenuti prostor onima za koje znate da će u njemu raditi nešto što je u suprotnosti s islamskim učenjem. 10. s. a Allah.a. Međutim. nanijetiti nafilu. Pitanje: Vlasnik sam restorana u kojem ne držim alkohol. a ako nastavi s tim hrđavim i po društvo izuzetno opasnim poslom da je prijaviš nadležnim organima kako bi je silom zaustavili. Naravno. rekao: “Ko će ovome dati sadaku time što će s njim klanjati.s. Pitanje: Odgovor: Pravno gledano.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 255 od 416 . br. jer muž insistira da većinu vremena provedem kod njegovih roditelja. je već bio klanjao sa svojim ashabima. za tebe je sadaka-dobro djelo koje je Poslanik. za vrijeme godišnjih odmora. naravno. Da li mi je halal pozajmiti novac na beskamatnoj osnovi od osobe za koju sigurno znam da je taj novac zaradila trgujući s drogom? Datum kreiranja: 27. Svake godine. moralno bi bilo da od takve osobe ne posuđuješ novac. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. već da je savjetuješ da se tog zla kloni. Šukri H. Ahmed prenosi od Ebu Seida elHudrija da je neki čovjek ušao u džamiju.Na pitanja odgovora doc. dakle. kao na primjer da Vaš restoran osigura alkohol ili poslugu koja će svatove alkoholom služiti.980) Ti ćeš. tako i ti imaš prema svojim. dozvoljeno Vam je iznajmiti restoran takvim svatovima pod uslovom da ugovor o iznajmljivanju ne sadrži klauzulu koja je šerijatom zabranjena.com Pitanje: Odgovor: Ako sam klanjao farz-namaz. Ko je od nas dvoje u pravu? Odgovor: Kako on ima obaveze prema svojim roditeljima.š. Tada je Poslanik. najbolje zna. dž. Pitanje: Živim s mužem u inostranstvu. s. a Poslanik.s. s. nanijetiti farz namaz. kao što su se svekar i svekrva zaželjeli svoje snahe.v. S druge strane. kako on ima obaveze prema puncu i punici. nemojte zaboraviti da su se punac i punica zaželjeli svoga zeta. a ja bih željela da više vremena provedem kod svojih.s.novihorizonti. “Musned Ebu Seida el-Hudrija”. nego ostaje kod osobe koja je grijeh počinila. preporučio.2005 http://www. dr. (Musned. Vama je to dozvoljeno jer se grijeh ne prenosi s novcem.” Ustao je jedan čovjek i s njim klanjao. tako i ti imaš prema svekru i svekrvi. dolazimo u Bosnu i uvijek se suočavam s istim problemom. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Pravno gledano. Upravo zbog toga ja bih Vašem mužu preporučio da ima razumijevanja za Vas. Nemojte im uskratiti njihovo pravo i pokušajte uraditi tako da svi budu zadovoljni. Ponekad dobijem ponudu da restoran iznajmim svatovima koji će u njemu piti alkohol.a. mogu li se pridružiti bratu koji je tek stigao u džamiju kako bi i on klanjao u džematu? Da mu se pridružiš kako biste oformili džemat i kako bi on postigao sevape džemata.

računajući samo na sevab. kojom srećom.2005 http://www. i to dok je živ. kibla Kaba. vjerovatno najveći autoritet u Islamskoj zajednici. Tada nastaje period odgovornosti. Da je to tačno može poslužiti primjer talkina. a ne na živog čovjeka. Bitno je u tom času isključivo to kako se on za života odnosio prema svojim obavezama: da li ih je svjesno izvršavao ili ih je zanemarivao i kršio. što nije rijedak slučaj. spadaju obaveze i prestaje biti njihov nosilac. koja je poslata prvenstveno da nauči ljude kako se živi i da im bude putokaz u njihovu svakidašnjem životu. ili pak džematlije to zabrane imamu. Trebao si o meni voditi računa dok sam bio živ. I odgovori na ta pitanja mogu pomoći njihovom boljem razumijevanju.. Sve se svodilo na smrt i zagroban život. otjerao imama iznad svoga groba i rekao mu: “Meni sada tvoje opomene baš ništa ne koriste. U praksi se stvarno tako događalo. Kur’an se učio isključivo mrtvim. koje i ti. ustaje imam i nad grobom doziva umrlog imenom. Sada me. kada mu je čak i tijelo napustilo ovaj svijet i kada je predat zemlji iz koje je proizišao. mada. ne razumiješ. Rahmetli Husein Đozo. Nećemo se prevariti niti ćemo pretjerati ako kažemo da je dinamičnoj islamskoj nauci u ovom periodu dat isključivo metafizički smisao. I baš u tom momentu.). da je njegov stvoritelj Allah. To je tvoja funkcija kao tumača Božije riječi. pejgamber Muhammed (a. Da bi ironija bila još veća.. kada bi to mogao učiniti. sve se ovo upućuje umrlome na arapskom jeziku. Takav je slučaj i sa talkinom. a ne i na pouku. Uči ih o onome o čemu želiš sada mene da poučiš. eto. talkin je još uvijek nezaobilazan u mnogim našim sredinama. vjera Islam. Kad umre. Suviše si s njima zakasnio. na arapskom jeziku. koja je nastala u dekadentnom periodu razvoja islamskih naroda. Trebao si mi pristupiti dok sam bio živ i tada me podsjećati na moje obaveze i poučavati u dužnostima. godine napisao: “Jedna od osnovnih zabluda. kada više ne pomažu i ne koriste opomene i podsjećanje na obaveze. a ti mu upravo tada prilaziš i zaista si sveo svoju funkciju na brigu oko bolesna i mrtva čovjeka. Čini se iz svega toga da je Islam sa svim svojim ustanovama usmjeren na to da nauči čovjeka kako će umrijeti.novihorizonti.11. Trebao si me učiti kako se živi. Gotovo svim islamskim ustanovama dato je obilježje zagrobnog života. dok su živi. isto tako. Može li se nešto učiniti da se to pitanje stavi ad akta? Odgovor: To pitanje. Jedini je on nosilac dužnosti i obaveza. U tom pogledu on je 1965. Umrli bi.com Pitanje: Pitanje talkina umrlom aktualizira se na našim prostorima s vremena na vrijeme. bez sumnje. također na arapskom jeziku i daješ mi savjete. Ramić. Datum kreiranja: 27. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kada i posljednji čovjek napušta njegov grob. on bi. opet mrtva dozivaš. muslimani braća i tako dalje. Napusti moj grob i idi živima. kada on mrtav leži. teško mogu donijeti potpunijem rješenju problema. On bi nam upravo mogao poslužiti kao klasičan primjer za takva izopačavanja islamskih ustanova. kad je čovjek zatrpan u grobu. O njima se brini. a ne kako će živjeti. Šukri H. vođa Kur’an.) Tako bi otprilike izgledao odgovor umrlog i tako bi on mogao i imao pravo reći imamu koji mu sada. Kada bi umrli zaista mogao ovo čuti i razumjeti i kada bi. O neutemeljenosti učenja talkina pisali su mnogi muslimanski autoriteti na ovim prostorima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 256 od 416 . Ja te nisam mogao razumjeti. Ako bi talkin uopće trebalo učiti. možda. Ti si najmanje potreban mrtvu čovjeku. a posvećivanje pažnje bolesnim i mrtvim. Bog nam je za to poslao Kur’an. jer njega treba poučavati. Ti si mi ga učio na arapskom jeziku za pare. podsjećati i opominjati. mogao ustati. govori ono što je trebalo govoriti dok je bio živ. svojevremeno. zatrpan u grobu. upravo tada. onda je sasvim shvatljivo i logično da bi ga trebalo učiti živom čovjeku. Međutim. u svojim fetvama vrlo je nadahnuto i emocionalno govorio o tom problemu u kontekstu zanemarivanja živog čovjeka od strane islamskih ustanova i imama. U času smrti prestaju obaveze. kao da je Islam orijentiran na mrtvog.Na pitanja odgovora doc. posebno kada se desi da imam u novom džematu odbije da ga uči. Vijekovima si mi učio hutbu i dove. dr. odbio talkin. kao i njemu slična. opominjući ga da kaže da nema boga osim Jednog Allaha. (. činjeno je to samo radi sevaba. Ako se učio živim. a na koju mi često upozoravamo zbog njenih teških posljedica jest orijentacija na smrt. Sada me ostavi na miru. o kojima se razilaze naši muslimani najbolje bi se mogla riješiti kada bi bila rješavana oslanjanjem na jasne šerijatske dokaze i kada bi to bilo na najvišem nivou Islamske zajednice.s. sigurno.

87. “El-Fiten”. Mislimo da je krajnje vrijeme da se stvari ispravljaju i postavljaju na svoja mjesta.” (Ibn Madždže. a umjesto njega obavezno uvesti i propisati talkin živima.v.” (Husein Đozo. jer kome to budu zadnje riječi na dunjaluku ući će u Džennet. npr. (Vidi: Sahihul-Buhari. Naime. ona je bračno sa njim živjela. stvarno promijeni odredbu i vremenski produži život određenoj osobi.š.” (Muslim. Čovjeku bude uskraćena opskrba zbog grijeha koji počini. Ipak. dug život ne znači automatski dobro za čovjeka pošto su najgori ljudi oni koji dugo žive. Da li je hodža bio u pravu i kako se u šerijatu tretira taj njihov brak? Odgovor: Smatram da je imam bio u pravu pošto žena o kojoj je riječ nije ispunjavala sve uslove za sklapanje braka. dova u spomenutom obliku nije u skladu sa duhom islama. dž. Poslanik. s. Hodža je odbio da ga vjenča. kako je jasno kazao Poslanik.a. Datum kreiranja: 27. 916) Svi komentatori hadisa slažu se da hadis ukazuje na nenasilno izgovaranje ešhedu en la ilahe illallah u prisustvu osobe koja je na samrti u nadi da će i ona to izgovoriti. s. da je talkin. Fetve. br. br. Hasanović) Rahmetli Đozo dalje objašnjava kako talkin mrtvima negiraju najpoznatije islamske pravne škole koje govore o propisanosti talkina kada je osoba na samrti. Ja želim da potvrdim riječi rahmetli Đoze. produži život!”. Sahihu Muslim. Sunen. 2709) Pitanje: Molim Vas da pojasnite da li je dova za produženje života dozvoljena.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 257 od 416 . 39) Međutim.s.Na pitanja odgovora doc. Naime. br. On se ipak prakticira kod nas.com Odbio bi ga. veli: “Podučavajte vaše koji su na samrti (da izgovaraju) svjedočanstvo da nema boga mimo Allaha. “ElDženaiz”. tačno je da melek sto dvadeseti dan upisuje djetetu četiri odredbe: a) opskrba.v. Čak i da njihov brak nije bio valjan ona nije mogla da se uda za drugog dok joj ne istekne priček (iddet). rekao: “Život može produžiti samo dobročinstvo.a. u Njega je Glavna knjiga. da kažemo: “Da ti Allah. b) čas smrti. isto tako je tačno da je Poslanik. Sunen. iako je on insistirao na tome govoreći da njegova žena nije bila sudski vjenčana za prvog muža.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. prije svega zbog toga što je besmisleno opominjati mrtvog čovjeka. jer najbolji ljudi su oni koji dugo žive i dobro rade. Ramić. iako nije bila vjenčana u općini za svoga muža. s obzirom da sto dvadeseti dan nakon začeća svakom djetetu bude zapisano kada će otići sa ovog dunjaluka? Odgovor: Da.novihorizonti. 1/29-31 (Priredio: Aziz ef. dr. 6105) Međutim. “El-Kader”. a ne u smislu da osoba duže vremenski živi u odnosu na period koji joj je zapisan dok je još bila u utrobi svoje majke. hadis može biti protumačen tako da Allah.š. br. 4012) Iako ovaj hadis može biti protumačen u smislu da dobročinstvo obogaćuje čovjekov život tako da život izgleda duži. Šukri H.11. u.s. u hadisu koji je do nas došao dobrim senedom. smatralo bi se teškim grijehom ako se ne bi proučio. a odredbu (kader) može promijeniti samo dova. u oba slučaja. br. Pitanje: Moj prvi komšija oženio se ženom koja je pobjegla od svoga muža iz susjednog sela. dž. Otuda je potrebno molbi za dug život pridodati molbu za dobro djelo. “El-Mukaddime”.s. c) sretan d) nesretan. a loše rade. s. (Vidi: Ebu Davud. ustvari. Smatramo da bi uobičajni talkin mrtvima koji nema osnove trebalo dokinuti.” (Er-Ra’d. a na takvu mogućnost ukazuje i kur’anski ajet: “Allah dokida (briše) šta hoće i ostavlja šta hoće. propisan osobama koje su na samrti. Što je još gore. koji je definitivno prekinuo svaku vezu sa svijetom iskušenja i obaveza i prešao u svijet odgovornosti.a. i konačno što takav talkin nema nikakve osnove u Islamu. “El-Dženaiz”.2005 http://www. bilo da kažemo da je dozvoljeno moliti za duži život (čemu sam bliži) ili da nije. vjerovatno valjanom braku pošto je bilo poznato da je ona udata za njega.

dž. 1/642-644) Što se tiče pisanja i isticanja spomenutih imena na zidovima džamija. naredio rekonstrukciju Poslanikove. ili će ga zavesti da se divi tim ukrasima i veliča graditelja i umjetnika tih djela. s. bez obzira bila hladnoća ili vrućina. a zaboravi na njihova Stvoritelja?! Ibn Hadžer u komentaru Buharijinog Sahiha prenosi da je Omer.a. a sam imetak za to nije uzet iz bejtul-mala (državne kase).v.a. unuka Hasana i Husejna.” “To stoji”. b) stavljanje imena Muhammeda.Na pitanja odgovora doc. Naravno. r. U nekima džamijama se ispisana imena prve četverice halifa te Poslanikovih. r. ukoliko je rije~ o pridavanju važnosti i veličanju džamija. s. Zbog svega spomenutog preporučio bih muslimanima da grade džamije koje će pružiti udobnost klanjaču kako bi se mogao u potpunosti skoncentrisati na obraćanje Allahu.š. mora služiti čovjeku i biti mu od koristi.v. s. 18) Neka muslimani urede svoje džamije Datum kreiranja: 27. s.s. dž. a kada bi se to svjesno radilo to bi bio širk.a. nikome. dž. Fethul-Bari.v.s. smatra Ibn Hadžer.s. Međutim. Prvi koji je počeo ukrašavati džamije bio je El-Velid ibn Abdul-Melik ibn Mervan pred kraj vremena ashaba. Kakve koristi čovjek ima od ukrasa u džamiji koji će ga odvraćati od skrušenog obraćanja Allahu.a. u vrijeme širenja islamske države i uprkos silnom bogatstvu kojim je raspolagao. Da li je to utemeljeno u šerijatu? Odgovor: Ukrašavanje džamije nije propisano islamom.11. po meni je to problematično iz nekoliko razloga: a) ne prenosi se da je Poslanik.2005 http://www.a.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. c) pisanje imena Allaha. a da nikada ne osjete potrebu da na sedždu padnu Stvoritelju tih graditelja i umjetnika. da time stavljaš svijet na kušnju (fitne). s.” On dalje prenosi od Ibn Abbasa da je rekao za džamije: “Vi ćete ih ukrašavati onako kako su kršćani i `idovi ukrasili svoje (hramove). s. kako navodi Ibn Hadžer. džamije tako da štiti ljude od kiše i rekao: “Nemoj da je bojiš u crveno i žuto. dž. Svima njima kažem da ima puno prostora za halal umjetnost mimo džamije.s.a. poboljšao je džamiju na način u kom nije bilo ukrašavanja. On ju je morao obnoviti jer se palmino lišće s kojim je bila pokrivena prošupljilo. Isto tako Osman. nije ispravno Njegovo. Činjenica da je većina džamija u svijetu ukrašena na ovaj ili onaj način govori o uticaju nemuslimanske tradicije na muslimane koja je posebno uzimala maha u periodima kada muslimani svoju tradiciju nisu dovoljno poznavali i nisu je u praksi primjenjivali. ako nije dio teksta ispravnog i korisnog značenja nije zabilježeno u praksi prvih generacija muslimana. samog.novihorizonti. Otuda. ako se radi o bojazni da će misli klanjača biti zaokupirane ukrasima i ornamentima. Tako i danas vidimo ljude koji slabo ili nikako na sedždu padaju a grade tako veleljepne i divno ukrašene džamije ili se pak dive takvim građevinama i njihovim genijalnim graditeljima.s. zakonima.š.” Prenoseći mišljenje Ibn Bettala i drugih Ibn Hadžer kaže: “Ovo ukazuje da je sunnet u pogledu gradnje džamija umjerenost i ostavljanje pretjerivanja i ekstremizma u njihovu uljepšavanju. zabrana ostaje jer uzrok (zabrane) i dalje postoji. ime pisati pojedančno bilo na zidu ili papiru. dž. Uprkos tome doživio je protivljenje nekih ashaba.š. Omer. pored Allaha. tako nešto uradio u svojoj džamiji. ali sve to mora biti u skladu s općim Allahovim. da ga u tome ništa ne sprečava. “Džamije su Allaha radi. Šukri H. dr. ili pak divni ukrasi i ornamenti.” Ibn Munir.v.š. kao npr. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 258 od 416 . Neki su to dozvolili. nije prilikom renoviranja izmijenio izgled (Poslanikove. i ne molite se. Znam da se s ovim stavom neće složiti mnoga braća i sestre umjetnici i ljubitelji umjetnosti. da ukrašavaju i uljepšavaju okruženje u kom žive.v. u čije vrijeme je bogatstva bilo još više. Ebu Hanife. a sa lijeve Muhammed.” (Vidi: Ibn Hadžer. “ako je u pitanju samo prosto slijeđenje prvih generacija u napuštanju ovodunjalučkih udobnosti.com Pitanje: Tradicija je da se u našim džamijama s desne strane mihraba napiše Allah. Mnoga ulema je to prešutila i nije se suprotstavila bojeći se nereda (fitneta). ukrašavanje džamija obrazložio je na sljedeći način: “Pošto su ljudi izgradili svoje kuće i ukrasili ih. nema smetnje da se u okviru općih šerijatskih propisa muslimani bave umjetnošću.š.s) džamije.š. U periodima dekadence muslimani su uvijek poklanjali više pažnje formi negoli suštini.” (El-Džinn.v.a. halifa ili bilo koga drugog u istu ravan sa Stvoriteljem nebesa i Zemlje nije dolično i može ličiti izjednačavanju. dž. priličilo je da se tako uradi i sa džamijama kako bi bile za{ti}ene od ponižavanja.

da su neke haridžije smatrale da brijanje glave upotpunjuje pokajanje (tevbu) kao što upotpunjuje hadžske obrede.š. 31) Dakle. ne može se analogizirati opraštanje grijeha nakon tevbe s opraštanjem grijeha nakon primljenog hadža uzimajući kao zajednički uzročnik brijanje glave. Sunen. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ujedno naglašavam da je propisano obući lijepu odjeću kada se ide na namaz. Pitanje: Prije četiri godine kupio sam komad zemlje s namjerom da gradim kuću. dž. Prema tome. tako da pružaju potpunu udobnost klanjaču kako bi klanjač mogao u potpunosti posvetiti se ibadetu Allahu. Opraštanje grijeha za primljeni hadž nije uzrokovano time što hadžija obrije glavu. preporučio bih da se do njih ne ide. 2. Otišao sam s njom kod sihirbaza koji sihr otklanja sihrom i ona se sada dobro osjeća. između to dvoje ne postoji uzročnoposljedična veza. Brijanje glave samo je jedan od hadžskih obreda. Datum kreiranja: 27. Ramić. Pitanje: Odgovor: Brijanje glave nije uslov za ispravnost tevbe.novihorizonti. a onaj ko to zahtijeva poistovijećuje se s tom grupom. lijepo se obucite kad hoćete da namaz obavite!” (El-E’araf.v. a da se klanjači ukrase ljepom odjećom kada klanjaju i odlaze u džamije. odlučio sam zemlju prodati.š. ukusne i čiste. Da li sam griješan što sam sestru odveo kod sihirbaza? Da li je za ispravnost pokajanja (tevbe) potrebno obrijati glavu onako kako to rade hadžije nakon obavljenog hadža? Odgovor: Sihr se smatra jednim od najvećih grijeha pošto se njime može izići iz vjere. dž.5 posto. Šukri H. Dakle. Kada u tom statusu napuni jednu hidžretsku godinu dužan si na nju dati zekat onako kako se daje na trgovačku robu tj. i neka u njima ne bude bilo šta što će odvratiti njegovu pažnju od ibadeta.a. kada sam upoznao jednog od svojih budućih komšija.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 259 od 416 .com da budu udobne. Doduše. “Et-Tibb”. Uzvišeni veli: “O sinovi Ademovi.Na pitanja odgovora doc. s. Onoga momenta kada si ponudio tu zemlju na prodaju ona je stekla status trgovačke robe. kada je upitan o “nušretu” rekao je da je to šejtanski posao. da vam oprosti za ono što ste učinili. posebno kada se ide u džamiju. Pitanje: Mojoj sestri je napravljen sihr. Ja bih preporučio da se za lijek ide samo kod onih koji liječe učenjem Kur’ana i dovama i koji ne postavljaju cijenu za svoj rad (mada ih treba nagraditi srazmjerno njihovom trudu i uspjehu). Najbolje što može pomoći su sure El-Felek i En-Nas. Međutim. mišljenje da treba obrijati glavu da bi tevba bila ispravna stav je jedne ekstremne grupe koji nema utemeljenje u islamu.s. Što se pak uklanjanja sihra tiče to je moguće uz pomoć dova i učenja Kur’ana. pod izgovorom da se na taj način uklanja zlo od osobe koja je opsihrena. dr. Štaviše. Da li sam dužan na tu zemlju dati zekat za protekli period? Odgovor: Na nekretnine se ne plaća zekat sve dok ne steknu status trgovačke robe. 3370) Iskreno se pokajte za svoj odlazak sihirbazu i molite Allaha. br. bilježi se.2005 http://www. Musliman je dužan kloniti se i čuvati se tog velikog grijeha. (Vidi: Ebu Davud.11. počiniti ubistvo itd. koliko se sjećam. ispravno je da se džamije ne ukrašavaju. jer Poslanik. Uprkos činjenici da je neka ulema dozvolila da se ide onima koji liječe sihrom.

po Vašem mišljenju. ljenčare i dangube pričaju}i prazne priče. Interesuje me postoji li šerijatska zapreka za naš brak imajući u vidu da je muž. nego je problem u muslimanima koji te knjige. 4755) Ne znam da je od Poslanika.v.s. (Vidi: Ahmed.v. s. Uzmimo za primjer Kijametski dan. Ramić. dolasku Mehdije spasitelja. br. Šukri H.2005 http://www. jer razlike. Pitanje: Potičem iz siromašne porodice. dolazak Isaa. Interesuje me da li.. 12435) Dakle. br.a. po islamu.s. od takve literature ima koristi za muslimane? Odgovor: Propast svijeta i Kijametski dan su istina. a znamo kroz kakva iskušenja su prolazili on i njegovi ashabi. dužan izdržavati porodicu a da ja neću moći priuštiti supruzi svu materijalnu udobnost koju je imala kod svoga babe? Odgovor: Vrlo je važno da supružnici budu bliski u pogledu porijekla. Štaviše. ukoliko ona pristane na uslove koje joj nudite. mora biti optimista. logično bi bilo da svako ko pročita te knjige postane još aktivniji. ipak češće vode ka razilaženju. postaju pesimisti. najbolje pokazuje naredba Poslanikova. “Musned Enesa ibn Malika”. (Vidi: Nevevi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. (Muslim. Prema tome. onome ko doživi da Sunce iziđe sa Zapada (a to je veliki predznak smaka svijeta). zbog ograničenog poznavanja islama.. Mnogi muslimani pričaju samo o propasti svijeta. s. imati pozitivnu računicu.v.a.a. statusa u društvu itd. s.s. s. ona ima pravo da se odrekne u potpunosti svoga prava na izdržavanje i da pristane da ona izdržava svoga muža. Dakle.s. ali šejtan očito uspješno radi svoj posao usmjeravajući ljude u pogrešnom pravcu. a. Vi se u pogledu spomenutog pitanja morate dogovoriti s Vašom zaručniciom i. kazao je da je on najveći propalica.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 260 od 416 .s.11.a. sve to mora biti rezultat dogovora. 14/218-223) Za pesimistu koji izgubi nadu pa kaže: “Svijet je propao”. Međutim. Datum kreiranja: 27. poslovima. umjesto da pričaju o radu. preneseno išta što upućuje na pesimizam. dr. jer je Poslanik. obrazovanosti. da zasadi stabljiku koju ima u ruci i da je ne baca. Sahihu Muslim. bez sumnje. Koliko musliman mora biti odan radu. Muž je.. a moja zaručnica je iz vrlo bogate porodice.novihorizonti. ako želi da bude spreman za Kijametski dan. od koristi.Na pitanja odgovora doc. Sve su to istine u koje musliman vjeruje i u tom pogledu nema nikakve dileme. ko želi da slijedi Poslanika. a sve to je suprotno islamu. ispravnije se s njima suočiti. Džennet i Džehennem su istina. Džehennemu i njegovoj vatri itd. tako da oni umjesto da se orijentišu na rad i činjenje dobrih djela. a to je realno moguće pošto musliman uvijek može. mada mogu značiti bogatstvo. Po meni. jer se jedino radom i dobrim djelima čovjek može pripremiti za njega. supruga ima pravo da se toga odrekne. volio optimizam i mrzio pesimizam. radiniji i bolji. ako nam se pruži prilika.com Pitanje: U posljednje vrijeme pojavile su se mnoge knjige koje govore u predznacima Kijametskog dana i propasti ovog svijeta. problem nije u knjigama jer su one. u pogledu materijalne udobnosti dužan supruzi priuštiti ono što je ona imala kod svoga babe. ekonomskim projektima i tome kako pokrenuti naš narod da radi i privređuje. Musned. “Kitabul-birri ves-sileti vel-adab”. pogrešno razumiju. Međutim. Upoznavanje s tim istinama naša je potreba i što više o njima znamo pravilnije ćemo moći u te istine vjerovati i. u svakoj situaciji. Sahihu Muslim bi-šerhin-nevevi. nema smetnje da stupite u brak. Musliman i muslimanka treba da znaju da ni u najtežim situacijama ne smiju biti pesimisti. Sjećanje na taj dan treba da potakne čovjeka na rad i činjenje dobrih djela. i Mehdije je istina.

kao i ispravnog razumijevanja onoga što je prezentirano. koju je pak. bila da muslimanke pokrivaju kosu mahramom ili nikabom i da žene imaju pravo izbora između to dvoje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. I. šejtan ometa čovjeka i navodi ga na grešku i pogrešan put. Da sam pojasnio šta se pod terminom ″sunnet″ misli. Uz sve to. broju Novih horizonata na pitanje brata koji namjerava da se razvede zbog toga što mu supruga želi skinuti nikab izazvalo je u našoj sredini velike kontraverze.v. nekad mu se preporučuje (mendub). Ramić. kako bih te dileme mogao otkloniti. s. Šukri H.novihorizonti.11. nedorečenosti. a nekad ima slobodan izbor (mubah) itd. Dakle. s.s. kada tu misao prenosi u živu ili pisanu riječ ona dobije druga značenja. sunnet općenito označava Poslanikovu.s.com Pitanje: Vaš odgovor u 47. Kada sam rekao da su nikab i mahrama sunnet želio sam da kažem da je to bila praksa muslimanki u vrijeme Poslanika. s. međutim. Odgovor: Svjestan sam činjenice da odgovori koje nudim ponekad imaju manjkavosti. dr.Na pitanja odgovora doc.a.v. farz).2005 http://www. itd. tako da je jedan naš džematlija tjerao svoju kćerku da skine mahramu pošto to nije obaveza nego samo ″sunnet″. nakon što je objavljen propis o hidžabu.v. Dakle u odgovoru se ne govori o tome da li je žena obavezna pokriti kosu ili ne. praksu.a.s. S druge strane. Naime. U konkretnom slučaju problem je u konciznosti odgovora. postoji sijaset prepreka koje se nalaze na putu prezentacije onoga što je ispravno. nego o tome da je praksa u vrijeme Poslanika. zahvaljujem se na postavljenom pitanju i molim sve koji se susretnu sa bilo kojom dilemom u vezi s mojim odgovorima da mi se jave. ne bi došlo do zabune. Naime. svjestan sam činjenice da oni koji čitaju moje odgovore razumiju onako i onoliko kolike su njihove intelektualne sposobnosti i kolika je njihova spoznaja o temama o kojima se govori. Datum kreiranja: 27. na kraju.a. kako mene koji pišem. nekad čovjek jedno misli. odnosno šta taj termin općenito implicira. musliman nekad dužan prakticirati (vadžib.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 261 od 416 . pošto sam o istom pitanju već govorio. u odgovoru ste doslovno rekli da je nošenje nikaba i mahrame sunnet. tako i onoga koji to što je napisano čita. Molim Vas da pojasnite na šta ste mislili kada ste rekli da su nikab i mahrama sunnet.

pošto je imetak najdraži svakom čovjeku. Mnoge porodice su razorene. prije svega tv-stanice. za tu vrstu industrije danas su vezani i najveći profiti. Naravno. ne može opstati na nemoralu. Najefikasniji način suprotstavljanja moralnoj eroziji može se ostvariti isticanjem moralnih vrijednosti i njihove praktične koristi za ljude. moralna ograničenja za nas ne predstavljaju bilo kakvu stegu ili poteškoću. Uz to. pošto im njihova neiskvarena vjera i potpuno sačuvana Objava omogućavaju da spoznaju i žive moral sasvim prirodno u njegovoj izvornosti i kompatibilnosti sa prirodnim zakonima. vanbračnim zajednicama. očekujem da će se i u tim nemoralnim sredinama početi pojavljivati oni koji će nositi u sebi svijest o moralnosti. jer se sa njima uklapamo u ostale zakone i ne dolazimo u sukob s njima.. sigurno.11. rodbinski odnosi su pokidani. muzičku i industriju zabave i razonode. homoseksualcima. samo se bojim da će za mnoge njihova pobjeda doći isuviše kasno. Posebno je to evidentno na selima koja su bila prilično moralno očuvana u prošlosti. prirodnim zakonima. Naprotiv. Taj pokret želi svijet. tj. u najmanju ruku. Tako će se nastaviti borba između dobra i zla. Razvojem mas-medija taj pokret je dobio mogućnost masovne propagande neograničenog liberalizma. Naše muslimane pokvarili su mediji. Šukri H. Umni ljudi u svijetu svjesni su kataklizme koja očekuje narode koji su moralno posrnuli.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 262 od 416 .Na pitanja odgovora doc. Mržnja. S obzirom da se radi o propagandi onoga što šejtan voli. To treba činiti kroz film. U isto vrijeme. oni su se poistovijetili sa junacima tih sapunica: kurvarima i kurvama. entiteskim ili onoj na državnom nivou. lezbijkama. Za opstanak društva neophodna su moralna ograničenja i postojanje moralnih granica. kao što nemoral uljepšavaju oni koji ga propagiraju. negativne posljedice naši muslimani već su počeli osjećati. Društvo ne može opstati na homoseksualcima. dr. biti umjetnički i estetski uljepšana.com Pitanje: Svjedoci smo kvarenja naših muslimana u moralnom pogledu. Brojne sapunice nemoral predstavljaju u najljepšem svjetlu i zavode muslimane. Ubijeđen sam da će protagonisti morala pobijediti. po mojoj procjeni. pozorišnu. i srodstva nekada voljeli. Nesvjesno. Mi se u islamu odgajamo tako da te moralne granice shvatamo prirodnim. prije svega kroz filmsku. Ramić. Otuda. pa i drogerašima. samo zemlja (dakle smrt) može začepiti ljudsku pohlepu za imetkom. dž.novihorizonti. Muslimani u toj borbi moraju dati poseban doprinos. umjesto ljubavi.udaljiti od morala potpunom liberalizacijom koja sve dozvoljava i uklanja bilo kakva moralna ograničenja. Ti narodi danas izumiru i. mi u njima osjećamo rahatluk i zadovoljstvo. nije bilo teško protagonistima nemorala naći saveznike među moralno pokvarenim ljudima svih vjera i nacija. između morala i nemorala. dakle. jer kako u hadisu stoji. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. koji će biti izuzetno čvrsti i hrabri da će svojom odlučnošću probuditi svijest o moralu kod mnogih. Prezentacija morala mora. kakve one u stvari i jesu. pozorište i mas-medije. Oni se trebaju udružiti sa protagonistima Datum kreiranja: 27. Dakle. a prije svega muslimane-koji se po slovu zakona svoje vjere moraju držati moralnih principa i po tome su. jedino vraćanje moralnom životu može ih spasiti od potpune propasti. koji se smatraju temeljnim programom jevrejskog cionističkog pokreta. dalje pogoršavati. komšiluka i ljudskog dostojanstva.š. pošto svakodnevno osjećamo njihove blagodati u svome praktičom životu. uporno ističući negativnosti nemoralnog života s praktičnim primjerima i vaganjem moralnog i nemoralnog života. komšiluka. komšijski odnosi poremećeni. koja oduvijek postoji i postojat će sve do propasti svijeta. najmoralniji u svijetu. Šta se može učiniti da se ta moralna erozija zaustavi? Odgovor: Rušenje moralnog integriteta ljudi općenito dio je strategije onih snaga koje žele da ovladaju svijetom. oni koji su se zbog ljudstva. Osjećaj nezadovoljstva. alkoholičarima. drogerašima. ne može opstati na neograničenom liberalizmu. alkoholičarima. postala je dominantna u slučaju većine. sada se mrze. pošto su kompatibilne sa ostalim Allahovim. To je posebno jasno naznačeno u Protokolima sionskih mudraca. ljudima koji ne znaju za svetost roda. Mi ih shvatamo neophodnim za normalno funkcionisanje ljudskog života na Zemlji i uživamo u njihovu održavanju. tako da je šejtan svoju ulogu mogao lahko izvršiti i ta ružna djela ljudima uistinu lijepim predstaviti. nesreće i beznadežnosti polahko preovladava ljudskim dušama. Takvo stanje će se. lezbijkama. bez imalo tendencioznosti.2005 http://www. bilo da se radi o lokalnim..

Ta činjenica treba muslimanima dati dodatni podsticaj i snagu. Čini mi se da na našim prostorima ima više moralnih ljudi nego što bi se u ovakvim odnosima moglo očekivati. Amin! Pitanje: U našem džematu običaj je da se pred džumu uče salavati sa munare. s. a svima nam je poznato da je u pogledu vjere jedino ispravno slijediti njegovu praksu.š. s. Treba znati da nisu muslimani jedini koji se bore za moral. Moralisti. da moralnima da više snage. dž. i koji često Allaha spominje.com morala u svijetu slijedeći tako praksu Poslanikovu. postoji potreba da se svijet na vrijeme obavijesti o petku i džuma-namazu. 21) Ukoliko pak. stanje možda i nije toliko crno koliko bi moglo biti.″ (El-Ahzab. moraju imati svoje mas-medije i svoju filmsku industriju i pronaći način da pruže. predlažem da se i kod nas institucionalizira učenje prvog ezana sahat i pol prije džume. volje i odlučnosti u radu na propagiranju morala. I. nije postojala takva praksa.11. na.a.v. slijedeći tako praksu četvrtog halife Osmana. Takođe se nadam da će snage koje propagirajau moral u dva komšijska naroda ojačati i sa Bošnjacima zajednički raditi na promociji moralnih načela.s. a da nemoralne uputi na Pravi put.2005 http://www.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Primijetio sam da to nije slučaj u svim džematima.v. r. te da će svako muslimansko mjesto imati omladinske centre sa svim sportskim i kulturnim sadržajima koji su potrebni omladini i u kojima će mladi moći uživati na moralan način. Ne preporučujem da se ta praksa uvodi pojedinačno jer može izazvati nedoumice i razilaženja. otvori im oči i uljepša moral u njihovim srcima. kako je običaj u većini islamskih zemalja.Na pitanja odgovora doc. koji je rekao da kada bi mu se ukazala prilika da pristupi paktu kakav je bio hilful-fudul.š. Nadam se da će jednoga dana Bošnjaci na ovim prostorima imati svoju televiziju i radio i barem jedne dnevne novine koje će voditi brigu o moralu i moralnim principaima. S toga me interesuje da li je ova praksa ispravna po šerijatu? Odgovor: U vrijeme Poslanika. Uzvišeni Allah. Šukri H. sve što je potrebno mladima. ako žele uspjeh. kojem je pristupio u džahilijjetu.a. uvođenje takve prakse kod nas bi jedino bilo uspješno ukoliko bi se to uradilo na nivou Islamske zajednice. dr. Naravno. kaže: ″Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 263 od 416 .s. na moralan način. Zajednička boraba protiv nemorala ima veću šansu da nadjača protagoniste nemorala kojih ima u svim narodima i vjerama. ponovo pristupio kada bi mu se pružila takva šansa u islamu. dž. kraju da kažem da posmatrajući veličinu i moć mašinerije koja propagira nemoral i slabost onih koji propagiraju moral. Datum kreiranja: 27. Ramić.novihorizonti. Molim Allaha.

Imam bi trebao s vremena na vrijeme. kako ističu neki pravnici poput imama Šatibija u djelu ″El-Muvafekat″.s.s.v. te da nema dokaza da je pri hutbi potrebno da hatib pokrije kosu. obično sura Jasin.a. kada se radi o muškarcima. Imajući u vidu da je hutba manje vrijednosti od samog namaza. Pitanje: Imam u našem džematu nenajavljeno je odsustvovao s džume. a ne sunnetom i praksom Poslanikovom.s.v. kada se saznalo da imam neće doći. jedan mladić se popeo na mimber da drži hutbu. Ramić. ne znam da je zabilježeno da je Poslanik. Otuda nije bilo smetnje da kada mu zatreba perda. skine svoju imamu (turban) sa glave i stavi je kao perdu. smatram da to može biti razlog da imam ili mujezin ili neko drugi pred džumu uči suru El-Kehf naglas (pošto je propisano da se sura Kehf uči petkom).com Pitanje: U našoj džamiji pred džumu se uči Kur′an naglas. pokrivanje glave. ali je još uvijek običaj da imam u mihrab i na mimber ide pokrivene glave. Šukri H. Interesuje me šta je za mene bolje kada uđem u džamiju. ukoliko prisutni ne znaju učiti u Kur′anu i ukoliko će vrijeme pred džumu provesti u beskorisnom ili pak griješnom razgovoru (što nije rijedak slučaj. a i danas je to vruća tema u našem džematu. u sredinama u kojima je to inače običaj. bilo da svijet pojedinačno uči naglas. naredio da se ta dva rekata klanjaju čak i u vrijeme hutbe.11. To je izazvalo bučnu raspravu nakon džume. kako se ta praksa (da jedna osoba uči naglas dok drugi slušaju) ne bi ušerijatila i kako bi svijet shvatio da je ispravno da svaki musliman nauči arapsko pismo kako bi mogao samostalno učiti u Kur′anu pa tako omogućiti sebi da petkom prouči suru El-Kehf.2005 http://www. kako ne bismo. Nadalje. ljepše je. razlikovali se od većine. u oba slučaja. u najmanju ruku dotle dok bude postojala mogućnost da izazove nedoumice i rasprave. s. nije mekruh. tj. najbolje zna. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ne u smislu da je učenje naglas te sure šerijatski propis. U nas je običaj da muškarci hodaju gologlavi tako da to nije strano. pa makar ona bila i neobavezujuća.Na pitanja odgovora doc. ili pak da jedan uči a ostali slušaju. pa makar se radilo i o učenju Kur′ana.novihorizonti. kada bi htio klanjati na otvorenom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 264 od 416 . dr. Što se tiče osobe koja ulazi u džamiju. s. s. a Allah. ispravno je da prvo klanja dva rekata. Datum kreiranja: 27.v.v. Otuda ne bi trebalo raditi nešto što će to remetiti. ali ako se radi o ispravnosti namaza.a.š. a znamo kako je strogo propisano slušanje hutbe i da bilo koja aktivnost mimo slušanja može dovesti u pitanje ispravnost hutbe. ikada džumu klanjao gologlav. nego u smislu privremene mjere radi sprečavanja onoga što je loše (psovke i ogovaranje) i postizanja dobra (slušanje Kur′ana). pokrivao je glavu pošto je bio običaj u sredini u kojoj je živio da muškraci pokrivaju glavu. Slijeđenje te prakse. pošto naš svijet puno ogovara i psuje).a. sevapa za njeno slušanje. klanjajući namaz gologlav. Inače. tako da bi se tog običaja trebalo držati. tada sa sigurnošću možemo kazati da gologlavost ne može dovesti u pitanje njegovu ispravnost. ili se popeo na mimber da drži džumansku hutbu a da na glavi nije imao imamu (turban). da klanjam dva rekata tehijjetulmesdžida ili da sjednem i slušam učenje Kur′ana? Odgovor: Džamija je u osnovi za obavljanje namaza i to je njena osnovna svrha. U metežu koji je nastao. čak i kada se uči Kur′an naglas. pošto je Poslanik. Međutim.s. s. skrenuti pažnju na razlog učenja sure El-Kehf naglas. dž. kao što se desilo u spomenutom džematu. Naime. Otuda oni kažu da otkrivanje glave za muškarce. Pokrivanje glave za muškarce je inače sunnet u vezi s tradicijom. sa sigurnošću možemo kazati da je ispravna hutba koju održi hatib koji je gologlav.a. Mnogi tvrde da nam ta džuma nije ispravna. a da nije lijepo ići gologlav u sredinama u kojima je običaj da muškarci pokrivaju glavu. u vezi je s tradicijom i običajima. Molim da nam pojasnite da li nam je džuma ispravna pošto je imam održao hutbu gologlav! Odgovor: Pokrivanje glave nije uslov za ispravnost namaza. Poslanik. Svjesno ili nesvjesno na mimber je izišao gologlav. pa prema tome nije uslov ni za ispravnost džume.

jer je rezultat isti. pa čak i kad bi se plaćanje odgodilo na rate. U fikhskim knjigama ova vrsta trgovine zove se murabeha. Iz usta muslimana treba da izlaze riječi koje mirišu i koje cvjetaju.). Odgovor: Sve što je korisno čovjeku dozvoljeno je u šerijatu. Pitanje: Da li je dozvoljeno ići u solarij pošto se ultraljubičastim zrakama dobija tamna boja kože? Pravo da Vam kažem.com Pitanje: Odgovor: U privatizaciji sam stekao vlasništvo nad jednim proizvodnim pogonom. s. a ne riječi koje zaudaraju i koje se na smeće bacaju. Koliko je meni poznato. pošto nemaju takvu mogućnost. Prema tome.2005 http://www. ako medicina. iz čega je očito da tu ne ulaze sredstva za proizvodnju (zgrada u kojoj se. dž. Poslanik. To je trgovina pri kojoj prodavac otkriva kupcu kupovnu cijenu robe koju prodaje i na taj način otkriva koliku zaradu želi ostvariti.a. ili kad bi primopredaja robe bila izvršena kasnije u odnosu na njemu protuvrijednost u novcu. Šukri H. osamljivanja muškarca sa ženom koja mu nije halal. Interesuje me da li sam dužan davati zekat na njega? Zekat se daje na imovinu koja realno ili potencijalno ima mogućnost da se oplođava. Isto tako. alatke itd. naravno pod uslovom da se pri tome ne čini nešto što je šerijatom zabranjeno. Prema tome. nalazi tvornica. dakle.s. S obzirom da se radi o prodaji robe ili materijala za novac. da raste i da se umnožava. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. ja odlazim dvaput sedmično pošto mi pomaže u sušenju bubuljica po tijelu. tada nema smetnje da koristite solarij. najbolje zna. radi o trgovini koja se razlikuje od klasične po tome što prodavac otkriva kupovnu cijenu robe koju prodaje i na taj način otkriva visinu zarade koju želi ostvariti. Smatram da ima toliko lijepih i ugodnih riječi koje su odgovarajuće za takve prilike i da apsolutno nema potrebe za vulgarnim riječima. Vi nemate obavezu da dajete zekat na pogon koji posjedujete. (Vidi: Avnul-Ma′bud komentar Ebu Davudovog Sunena. tako da preporučujem da se konsultujete sa svojim ljekarom.11. ili nekih drugih grijeha.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 265 od 416 Da li je dozvoljeno prilikom intimnog odnosa govoriti bezobrazne i vulgarne riječi ako će one poboljšati odnos? Smatra li se kamatom ako kupcu kažem da sam robu kupio za toliko i kolika želim da bude moja zarada u procentima? . Neki komentatori tumače da su to osobe koje govore vulgarne i prostačke riječi. komentar hadisa br. Ramić. ne voli one koji su ″fahiši i metefehišši″. kaže da Allah.š. dr. nema smetnje da tu zaradu iskaže u procentima ili pak u brojčanom iznosu. ili u najmanju ruku da nije štetno. i ako nema golotinje. Pitanje: Odgovor: Čovjek treba biti svjestan blagodati govora i tu blagodat koristiti na dostojanstven način. 4160 u ″Kitabul-edeb″. ali imate obavezu da date zekat na zaradu koju ostvarite kada se ispune propisani uslovi u pogledu obaveze davanja zekata. zatim mašine.Na pitanja odgovora doc. postoje kontraverzni izvještaji u pogledu solarija. a Allah. to nije kamata.š. tu nema kamate. Ovdje se.) Pitanje: Odgovor: Ne. Datum kreiranja: 27. Islamske banke su razvile posebni sistem murabehe gdje klijent unaprijed sa bankom ugovara kupovinu određene robe i materijala uz obećanje da će to od banke kupiti uz određenu profitnu maržu. odnosno stručnjaci na polju medicine kažu da je to korisno za Vas.v. recimo. dž.

bilo da se radi o bankama koje imaju prefiks islamska ili ne. inače privrženi praktikant šerijatskih propisa. u skoro svim dijelovima svijeta. Tako smo npr.Na pitanja odgovora doc. Kamata i kada se podijeli u humanitarne svrhe nije sadaka. mogu li se vakcine primati u vrijeme posta? Da li je dozvoljeno stavljati novac u banku s namjerom da se kamata podijeli sirotinji? Datum kreiranja: 27. nego oslobađanje od haram imetka. počela poslovati na principima šerijata. novac uloži u banku koja umjesto kamate daje ugovoreni procenat od zarade. tek tada treba razmišljati šta s kamatom koju dobije od konvencionalnih banaka koje posluju na kamatnom principu. Ispravno je da. br.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 266 od 416 . a ne bude obavezna tim postupkom. U Bosni tako posluje Bosna Bank International. S obzirom da je ramazan u periodu kada ima dosta gripe. iako nisu muslimani. Međutim. Ukoliko pak da zekat na platu čim je primi. a u kojima silom prilika mora držati svoj novac. u Velikoj Britaniji. Ramić. također. nema smetnje da se u vrijeme posta primaju sve vakcine koje se ne tretiraju kao hrana i koje se ne ubrizgavaju u jednjak. da bi na njega bilo obavezno dati zekat. učinila je dobro djelo koje će. pogrešno bi bilo da daje novac u takvu banku s jedinom namjerom da dobivenu kamatu podijeli siromasima. dž. osoba koja dā zekat na svoju platu čim je primi.s. Pitanje: Odgovor: U naše vrijeme.11. i trenutno jednom poslovnicom (u Bihaću). ispravno je da kamatu uzme i podijeli je u humanitarne svrhe. Vlasnici te banke. Sunen. ukoliko bude obavezna zekat davati. (Vidi: Tirmizi. sa sjedištem u Sarajevu. nego je propisao da se na imovinu koja dostiže nisab koji ispunjava propisane uslove daje zekat. dozvoljeno je zekat dati jednu godinu unaprijed pošto je Poslanik. najbolje zna. odlučili su se na taj korak.š. po mišljenju većine učenjaka. poslovnice koje posluju na principima islama. dž.š. bez obzira koliko ta zarada visoka bila. ″Kitabuz-zekati″.novihorizonti. u visini nisaba. Njemačka Deutsche bank ima. Ne sjećam se da je imam moje džamije ikada sa mimbera rekao da tako treba postupati. ili je podijeliti kao sadaku. 615) Prema tome. dr. a Allah.com Pitanje: Moj prijatelj. Pitanje: Odgovor: Da. naći na vagi svojih dobrih djela na Sudnjem danu. ulazi u eventualni nisab i ubraja se u imovinu na koju treba dati zekat pod propisanim uslovima. nakon isteka dvije hidžretske godine. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. To govorim s namjerom da istaknem kako musliman prvo treba tražiti takve banke i s njima poslovati. to dozvolio svome amidži El-Abbasu. Ako je musliman prinuđen da drži novac u banci koja daje kamatu. a ako nije u mogućnosti. S druge strane.2005 http://www. nedavno u agencijskim vijestima mogli pročitati kako je i jedna banka čija centrala je u Walesu.v. odužila se za visinu tog iznosa koji neće ulaziti u nisab i količinu na koju se obračunava zekat u narednoj godini. uvidjevši da se na taj način može uspješno poslovati i uz to pridobiti kao svoje klijente muslimane koji žele poslovati u beskamatnom okruženju. inša-Allah. Šukri H. daje zekat na svoju plati čim je primi. postoje banke koje posluju na principima šerijata. vjerovatno. najbolje zna. ako ima mogućnost. s. Treba napomenuti da plata na koju je odmah dat zekat. Tako je za novac potrebno da bude u potpunom vlasništvu jednu lunarnu godinu. pa me interesuje da li je postupak moga prijatelja šerijatska obaveza? Odgovor: Islam nije propisao da se zekat na zaradu daje odmah. a Allah. Tu zaradu može za sebe zadržati.

kao što nemusliman ima šansu da postane musliman i izgovori šehadet.2005 http://www. u nju ćemo vas vratiti i iz nje ćemo vas ponovo izvaditi. kada biste organ oporučili muslimanu. za bilo koju živu osobu. Treće. treba naglasiti da je darivanje organa. pa čak i da umre kao nemusliman. 2190) Drugo. Dva dijela pripadaju bratu. ne prodaja. proživljenje će biti tako što će naša tijela. vjerovatno. (Vidi: Sahihul-Buhari.com Pitanje: Da li je dozvoljeno muslimanu darovati svoj organ nemuslimanu. tako da ne postoji potreba za strahom da će se taj organ naći u tijelu osobe koja će u Džehennem. da budu na usluzi ljudima. na dan proživljenja. Naime. dr. jer postoji mogućnost da taj musliman krene pogrešnim putem. izniknuti iz ćelije koja se nalazi u trtičnoj (repnoj) kosti (lat. a jedan sestri.novihorizonti. bilo koji organ kad se odvoji od tijela ne naziva se muslimanom. Vaš organ će istruhnuti i pretvoriti se u zemlju. 2955) Moja preporuka bila bi da muslimani što više čine dobra djela. uz napomenu da je za dobro djelo potrebno imati ispravan nijet (namjeru) i da djelo u osnovi bude dozvolejno (halal).s.. sve dok duša ne počne izlaziti.” (Ta Ha. Muslim. 55) Dakle. odnosno ćelija iz koje će naše tijelo nići ima svoj značaj i ulogu. da li je meni dozvoljeno dati organ za života. Šukri H. postoji mogućnost da šejtan zavede muslimana na krivi put. On neće biti proživljen. s. Koliko svakome od njih pripada? Datum kreiranja: 27. da će sa sigurnošću u Džennet ili Džehennem. a ne neki njen dio. Sahihul-Buhari. ova naša dunjalučka tijela obična su zemlja u koju će se ponovo pretvoriti. samo taj dio tijela. bilo da ostane u Vašem tijelu ili bude presađen u neko drugo. četvrto.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 267 od 416 . Pitanje: Odgovor: Imovina se. s obzirom da musliman vjeruje kako će svi koji umru kao nemuslimani na budućem svijetu ahiretu ispaštati u džehenemskoj vatri? Konkretno. tako da nakon čovjekove smrti. uz preporuku da se mladenci u toku posta ne osamljuju. a humano djelo se može učiniti svakom živom biću. kaže: “Kod svega živog može se postići sadaka. “Kitabul-musakat”.Na pitanja odgovora doc. mi ne možemo sa sigurnošću tvrditi. bilo da se radi o muslimanu ili nemuslimanu. Pitanje: Odgovor: Nema smetnje za udaju uz ramazan.11. Uzvišeni Allah kaže: “Od nje smo vas stvorili. jer muslimanom nazivamo kompletnu osobu. Prema tome. bubreg ili oporučiti nakon smrti. humano djelo. ako znam ili pretpostavljam da će taj organ otići u oganizam koji će. Jedini nasljednici su brat i sestra. jer. u spomenutom slučaju dijeli na tri jednaka dijela. Sahihu Muslim.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. npr.a. goriti u džehenemskoj vatri na ahiretu? Odgovor: Prije svega. Ramić. 4440. 4554. Coccyx). Poslanik. nakon padanja kiše u vidu ljudskog sjemena. Mogu li se udati uz ramazan? Moj rahmetli komšija nije imao djece. “El-Fiten ve ešratus-sa’a” br. ne biste mogli biti sigurni u tom poledu. br. br. “Kitabu tefsirilKur’an”. a žena mu je umrla prije njega.” (Buhari.

oženite ga.com Pitanje: Babo i mama mi ne dozvoljavaju da se udam za mladića kojeg puno volim pod izgovorom da njegovi roditelji ne prakticiraju islam. Peto. “Kitabun-nikah”. na budući svijet. Ono što se može kazati jesu opće napute.11. I. iako u osnovi niko ne treba da trpi zbog grijeha drugih. preporučujem vam strpljenje i traganje za najboljim rješenjem uz dovu i otvoreni razgovor s vašim roditeljima. islamska ulema preporučuje. mada to nije isključivo. a ona se teško može dobiti ako oni nisu zadovoljni sa svojom djecom. riječi: “Kada vam dođe u prošnju neko s čijom vjerom i moralom ste zadovoljni. s.1004) Drugo. Na dunjaluku. počeo pred tvojim babom jesti uz ramazan i u vašoj kući tražiti da popije koju čašicu rakije. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ostali na onome na čemu su bili. koji ne prakticira islam. statusu u društvu. čak i u situaciji kada griješe u procjeni. koji su većinom odrasli u komunističkom sistemu. ali njihov sin je drugačiji. ipak u životnoj praksi to se može desiti i često se dešava. često suočavaju sa sličnim problemima i dilemama. dok su roditelji. Bez dogovora i pristanka svih strana. Šukri H.. ne treba zapostavljati pravo roditelja i zanemariti njihovu brigu za svojim djetetom u bilo kojoj situaciji. Tako nešto je i za očekivati ako imamo u vidu da se dosta omladine upoznalo sa islamom i prihvatilo ga kao svoj vid identiteta. U svakom pogledu. porijeklu itd. Prvo što treba kazati jesu Poslanikove. Razlog tome je činjenica da djeca vrlo često budu slika i prilika svojih roditelja. praktikanti islama. prvenstveno.2005 http://www.s. ali to se odnosi. tačno je da niko neće nositi i nije odgovoran za tuđe grijehe. Normalno je da mladići i djevojke.v. Ramić. Da li je ispravno da on zbog svojih roditelja ispašta i da se zbog toga ne može sa mnom oženiti? Da li su moji roditelji u pravu kad mi brane da se za njega udam? Odgovor: Na početku želim istaći da sam dobio mnoga pitanja ovakvog i sličnog sadržaja. dr. Ne zaboravite na važnost roditeljske dove.novihorizonti. dž. bilo da se radi o momku ili djevojci. a svaka situacija mora se posebno rješavati. nego to je vezivanje porodica. On striktno prakticira islam i ulaže napore da svoje roditelje upozna s Allahovom. U svakom slučaju. Datum kreiranja: 27. što vrlo često dovodi do spomenute situacije. bojim se da vaš brak ne bi mogao normalno funkcionisati. a možete zamisliti kako bi izgledalo kada bi vaš budući svekar. Sunen. Treće. tvojih roditelja i roditelja tvoga mladića. Tačno je da oni nisu baš toliko islamu privrženi.” (Tirmizi. vjerom. na kraju. što govori da se momci i djevojke. br. u ovo naše vrijeme. četvrto.a. jer sličnost obećava da će među njima biti manje razlika koje mogu prerasti u razilaženje i tako dovesti do razmirica u braku.š. spomenuti problem nemoguće je riješiti jednoobrazno i definitivno. kada traže sebi životnog saputnika. Ako tako ne postupite bit će nered na Zemlji i fesad rasprostranjen. traže sebi slične. činjenica je da brak nije samo vezivanje momka i djevojke.Na pitanja odgovora doc. na osnovu dokaza i iskustva da budući supružnici budu što sličniji po moralu. smatram da se takvi problemi mogu rješiti u dogovoru u kome treba da sve strane učestvuju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 268 od 416 . Na osnovu toga nastala je i poslovica da jabuka ne pada daleko od svoga stabla.

pa zato bjeljkinje još uvijek pobjeđuju na svjetskom tržištu i češće su na “jelovniku” organizatora i sponozora izbora za miss. za majku. a da mu djeca.novihorizonti. zatim njihovom čednošću. Ja se sada bojim da sidu ne prenese na mene i djecu. bez obzira koliko imala godina. jer se ne bori protiv uzroka tog zla. dž. Priznao je da je u proteklom periodu živio nemoralnim životom. išao s kurvama i tuđim ženama i da se tako zarazio sidom. svaki čovjek prirodno je lijep i takvim ga treba smatrati. Jedino na osnovu čega je dozvoljeno vrednovati ljude. 1-8) Prema tome. pravo na nemoral i razgolićivanje i slobodna upotreba alkohola. Allah. izbor za miss nije ništa drugo do perfidni način trgovine ženama. nije senilna). Međutim. jesu njihova dobra djela. Sva tri spomenuta uzroka su glavni na izboru miss. za sestru.com Pitanje: Odgovor: Sezona je izbora za miss (najljepših žena) kod nas i u svijetu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. čistotom i čestitošću. Međutim. Šta da radim? U kojoj starosnoj dobi osoba nije dužna postiti? Odgovor: Smatram da je najbolje da se razvedeš. Ramić. Prije mjesec dana iznenada se vratio potišten i skrhan. Naime. dr. da bi se na kraju uglavnom sve zvršilo trgovinom njihovog tijela.Na pitanja odgovora doc. U zakonu Stvoritelja nebesa i Zemlje nema mjesta za izbor miss na način i u uslovima na koji se to čini. svi ti pokušaji su uzaludni i ne daju rezultate. Šukri H. To je perfidni način trgovine ženama i sve koji u tome učestvuju treba smatrati trgovcima bijelim robljem. a to nije dostojanstveno. kaže da je stvorio čovjeka u najljepšem obliku. njihovim majčinstvom. a svjesna je značenja posta (dakle.š. Kako muslimani treba da se odnose prema svemu tome? Što se tiče islama. tada nije dužna postiti. Ukoliko osobi post ne škodi. nego zdravstvenim stanjem osobe.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 269 od 416 . grijeh ti je s njim imati intimni odnos jer bi time svoj život izložila opasnosti s obzirom da se virus side na taj način prenosi. jer je to u suprotnosti sa prirodom čovjeka i zakonima koji vladaju u njemu. isticanje nečije ljepote u odnosu na nekog drugog znači degradiranje drugog. Pitanje: Odgovor: Ta dob nije određena godinama. dužna je postiti. pomažu koliko mogu do njegove smrti. Mi se danas suočavamo s masovnom trgovinom ženama i vidimo kako se država i mnoge institucije bore da ženu zaštite.š. a glavni uzroci su neograničena seksualna sloboda. Kada stara osoba dođe u stanje da joj post škodi ili da zbog senilnosti ne razumije njegovo značenje.11. gdje se u početku trguje njihovom ljepotom. Isticanje ljepote čovjeka kao pojedinca je dozvoljena. (Vidi: Et-Tin. Ukoliko odlučiš da ostaneš u braku. Ja sam saburala i odgajala djecu. Datum kreiranja: 27. njegovi propisi u tom pogledu su jasni. Pitanje: Moj suprug radio je u inostranstvu i dugo godina nije dolazio kući. kao roditelju. dž. Smatram da je izbor miss na način i u uslovima u kojima se to čini najveće poniženje za ženu. a Allah. najbolje zna. njihovim dostojanstvom. S druge strane.2005 http://www. uz napomenu da je i crno roblje na cijeni. odnosno isticati vrijednosti jednih nad drugim. ali bijelo je skuplje.

odnosno koji su ih dizanjem svoje ruke.11. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 270 od 416 . zakonom.novihorizonti. Advokat musliman tu dužnost u neislamskom okruženju može obnašati kao vid nužde sve dok se bori za pravdu i svjesno ne zaobilazi istinu. podržali. činjenica je da je manji broj zakona koji su u suprotnosti sa šerijatom.š. dž. a i mogućnost postizanja pravde bila bi sve dalja. Šukri H. Vjenčanje planiramo obaviti u njegovoj zemlji u prisustvu njegove rodbine i mojih roditelja. tada je veća i šansa da se ostvari pravda i svako uzme svoje pravo. ima svoje opravdanje. vi se možete dva puta vjenčati s tim da imate na umu da ste muž i žena od onog trenutka kada prvi put izgovorite “da”.com Pitanje: Završio sam gimnaziju u Austriji i upisao pravni fakultet. Pitanje: Da li je moguće. Ukoliko bi svi dobri i čestiti ljudi napustili advokatsku službu zbog toga što se ponekad nepravedno sudi. vrsta nužde. kada dođe po mene. jer je to. Dakle. Kada u advokatskoj službi ima ljudi koji se bore za pravdu. koji znaju da će za grijehe odgovarati na Sudnjem danu. pak. Onoga trenutka kada advokat zna da je njegov klijent kriv ili zna da govori neistinu.Na pitanja odgovora doc. Vi ste stupili u validan brak i postali ste muž i žena.š. zakonom? Odgovor: Advokat je zastupnik optužene osobe ili osobe koja traži svoje pravo. tada je njegovo zastupništvo grijeh. za zakone koji nisu u skladu s Allahovim. Sve dok advokat zastupa pravdu i govori istinu. koji se ne boje grijeha. bez obzira što se u sudnicama vrlo često sudi suprotno šerijatu. ali ima li šerijatske zapreke da tako postupimo? Odgovor: Kada se izražavajući svoju slobodnu volju vjenčate u općini u prisustvu svjedoka. niti živi u našoj zemlji. dok je veći broj u skladu. a krivi da dobije kaznu srazmjernu njegovoj krivici. čak u pojedinim situacijama zastupanje biva obavezno ako će povlačenjem advokata nečije pravo biti dovedeno u pitanje. vjenčanje (nikah) obaviti dva puta. da nevini bude oslobođen.š. čak bi možda bilo i poželjno kako biste lakše mogli ostvarivati prava kao supruga (mada je u toj zemlji naš vjenčani list vjerovatno validan) i kako ne biste uskratili muževoj porodici da napravi veselje koje se od nje u takvim situacijama očekuje. Ukoliko želite ponovo da se vjenčate u zemlji svoga muža to možete uraditi. Radi se o tome da moj vjerenik nije državljanin BiH. u toj službi ostali bi oni koji svjesno griješe. a sudovi koriste zakone koji su u suprotnosti s Allahovim. dž. Vjenčanje dva puta je praktično izvodljivo.2005 http://www. u naše vrijeme. najbolje zna. ili pak traži da se primijeni zakon koji je nepravedan i nije u skladu s Allahovim. zakona tiče. dž. obavimo vjenčanje u BiH pred općinskim matičarem. sa šerijatskog stanovišta. Što se. dr. a uzimajući u obzir da se i Vaš babo s tim slaže.š. prilikom njihova izglasavanja u skupštini. Njime se želi zaštititi pravo nevinog i krivog. ili ako sam advokat govori neistinu. nema smetnje da obnaša tu dužnost. Naravno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li sam pogriješio u izboru s obzirom da kada završim namjeravam biti advokat. Dakle. Ja sam ga zamolila da. dž. a Allah. učestvovanje muslimana u advokatskoj službi. nego oni koji su takve zakone donijeli. koji svjesno ne griješe. Advokatska služba je zanimanje koje je u osnovi humano i kao takvo dozvoljeno. Datum kreiranja: 27. zakonima nije odgovoran advokat.

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Kupio sam na sarajevskoj pijaci auto od svoga komšije. Auto nije u tom trenutku bilo na pijaci nego kod njegove kuće. S obzirom da se dobro poznajemo i da poznam dobro auto koje kupujem odmah sam ga isplatio. Međutim, desilo se što mi nije moglo ni na pamet pasti, auto je prije nego sam ga preuzeo ukradeno. Posumnjao sam u komšiju da me prevario, ali svjedoci su potvrdili da je auto stvarno ukraden. Interesuje me ko u ovom slučaju snosi štetu, ja ili moj komšija, ili smo dužni štetu podijeliti?

Odgovor: Sve dok prodavac ne omogući kupcu da preuzme robu sve posljedice u pogledu oštećenja ili uništenja snosi prodavac, osim ako je kupac tome uzročnik. Prema tome, komšija koji ti je prodao auto dužan je da ti vrati sve što si mu na ime kupovine auta dao. Naravno, bilo bi lijepo da ti i ostale komšije pomognete svome komšiji i koliko-toliko umanjite štetu koju je pretrpio. To bi bio human gest i vid dobrih komšijskih odnosa. Pitanje: Mnogi muslimani, koji nikako ili rijetko obavljaju namaz i izvršavaju druge propise islama i koji čine druge velike grijehe, kada nastupi ramazan, prestanu s tim grijesima, poste i idu na teraviju. Imaju li oni od toga koristi?

Odgovor: Da, činjenica je da se uz ramazan desi preporod među muslimanima, kako kod nas u Evropi, tako i u drugim dijelovima svijeta, pa čak i u zemljama koje nazivamo muslimanskim. Razlog tome je, vjerovatno, u činjenici da šejtani uz ramazan budu, Allahovom, dž.š, voljom, ograničeni u svom djelovanju. U hadisu doslovno stoji: “Kada dođe ramazan džennetska vrata se otvore, džehennemska se zatvore, a šejtani se povežu u lance.” (Buhari, Sahihul-Buhari, “Kitabu bed’ilhalk”, br. 3035) Dakle, Allah, dž.š, odredio je da se uz ramazan vrata dobra otvore, vrata zla zatvore, a glavni promotori zla (prokleti šejtani) budu ograničeni u svom djelovanju. Naravno, te promjene imaju uticaja na ljude, tako da i među muslimanima uz ramazan zavlada posebna atmosfera. Za vrijeme jednog ramazana bio sam sa svojim ahbabom u poznatom gradu u jednoj muslimanskoj zemlji. Bili smo iznenađeni niskom cijenom smještaja u hotelu u kom smo boravili. Kada smo pitali zašto je u gradu smještaj u hotelima tako jeftin rečeno nam je da se uz ramazan drastično smanji broj gostiju jer muslimani koji žive nemoralno uz ramazan ne dolaze. U tom mjesecu prostitutke nemaju posla, pa i one idu na godišnji odmor i vraćaju se svojim kućama u Rusiju, Moldaviju, Bjelorusiju.... Što se, pak, tiče koristi za čovjeka koji puno griješi, pa uz ramazan prestane, nema sumnje da on od toga ima koristi i treba ga u dobru podržati. Oni koji su u nemoralu cijelu godinu, kada prestanu uz ramazan, to je za njih korisno. čak je korisno i za jadne žene koje se bave tim prljavim poslom, jer će im taj prekid možda pomoći da dođu sebi, preispitaju svoj život i krenu putem koji je dostojan čovjeka. Dakle, kad god čovjek izbjegne da uradi loše djelo, to je korisno, kad god uradi dobro djelo, to je korisno. Ljude treba bodriti i pomagati u dobru, kao što ih treba bodriti u ostavljanju zla. Bez obzira koliki čovjek bio grešnik ne treba ga obeshrabivati da uradi makar malo dobra, jer to malo dobra može probuditi dobru stranu koja postoji u svakom čovjeku. Kod svakog čovjeka, bez obzira koliki bio grešnik, može se desiti preokret i čovjek, sve dok njegova duša ne počne izlaziti, može se pokajati. Mi ne smijemo biti prepreka da ljudi, koji su možda najveći zločinci, urade makar malo dobra i da se klone makar malo zla. Mi moramo biti oni koji ih bodre u činjenju dobra i pomažu im da se klone zla, a konačni sud pripada Allahu, dž.š. koji kaže: “Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje, i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!” – toga Dana će ona vijesti svoje kazivati, jer će joj Gospodar tvoj narediti. Toga dana ljudi će se odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova: onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla – vidjeće ga.” (Ez-Zilzal, 1-8)
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 271 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Pilotima je zabranjeno gladovati dok su na poslu. Interesuje me kako da postupim kada budem radio u toku ramazana?

Pilot čim iziđe iz mjesta stalnog boravka, krećući na put na kom mu je dozvoljeno skraćivati namaz stiče status putnika i može koristiti sve olakšice predviđene za putnika, kao što su potiranje po obući tri dana i tri noći, skraćivanje četverorekatnih namaza itd. Dakle čim pilot stekne status putnika nije obavezan postiti, nego je dužan napostiti ako će za to imati priliku, a ako neće onda će dati iskup (fidju) za svaki propušteni dan. Međutim, ukoliko pilot polotira iznad mjesta svoga boravka, recimo da izvodi vježbe, trenira itd, tada ne stiče pravo putnika i nema olakšicu da ne posti, pa makar dužina leta dostigla razdaljinu s kojom se stiče status musafira, isto kao što je slučaj s taksistom ili vozačem prevoznog sredstva u svome gradu. Oni nisu putnici iako pređu razdaljinu kojom se postaje putnik. Preporučujem da musliman koji je obavezan postiti vježbe uz ramazan izvodi noću, a ako nužno mora to raditi danju nadam se da su mu otežani uslovi posla daju za pravo da mrsi i da propuštene dane naposti, a Allah, dž.š, najbolje zna.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 272 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Znam da je žena dužna čuvati imetak svoga muža. Međutim, da li sam griješna ako ponekad pomognem svoje roditelje bez muževa znanja? To krijem od njega plašeći se konflikta.

Odgovor: Ukoliko je to tvoj lični imetak sa njim možeš slobodno da raspolažeš, a ako su tvoji roditelji siromašni i nema ko da ih pomogne od onih koji su preči od tebe kao što su sinovi, tada si obavezna da im pružiš pomoć. Ukoliko se pak radi o imetku tvoga muža, tada moraš imati na umu sljedeće momente: a) Ženi je dato na povjerenje (emanet) kuća njenog muža, njegova imovina i čast, tako da je ona obavezna to povjerenje čuvati i grijeh joj je iznevjeriti ga. Poslanik, s.a.v.s, kaže: “...žena je pastir u kući svoga muža i odgovorna za svoje stado...” (Buhari, Sahihul-Buhari, “Kitabuldžumu’a”, br. 844) Govoreći Omeru, r.a, o značenju ajeta “Oni koji gomilaju zlato i srebro...”, Poslanik, s.a.v.s, mu je na kraju rekao: “Hoćeš li da ti kažem koje bogatstvo je za čovjeka najvrjednije: dobra i čestita supruga koju kada pogleda obraduje ga, kada joj naredi posluša ga, a kada je odsutan čuva ga.” (tj. čuva njegovu čast i imetak, kako stoji u nekim predajama). (Ebu Davud, Sunen, “Kitabuz-zekati”, br. 1417) Dakle, ti kao supruga nosiš emanet i ne smiješ taj emanet iznevjeriti. b) Ženi je, shodno stanovištu koje ima jači dokaz, dozvoljeno u granicama umjerenosti udjeljivati iz imovine svoga muža, pod uslovom da se on tome ne suprotstavlja eksplicitno ili implicitno (otvoreno ili u svojoj duši). Naime, Poslanik, s.a.v.s, veli: “Ono što žena potroši (podijeli) iz kuće svoga muža, ako nije u nešto beskorisno, ona ima nagradu za to što je potrošila, njen muž za ono što je zaradio, a i skladištar isto tako. Niko nikom neće umanjiti nagradu.” (Buhari, SahihulBuhari, “Kitabuz-zekati”, br. 1336) Iz ovog hadisa razumijemo da žena može trošiti imetak svoga muža u ono što je korisno bez pitanja, jer je običaj (tradicija, ‘urf) da ona tako postupa i da se muž tome ne suprotstavlja. Običaj u ovom slučaju nadomješta eksplicitnu dozvolu. Međutim, ukoliko joj muž zabrani ili njegova škrtost jasno ukazuje da on s takvim postupcima supruge neće biti zadovoljan, tada tradicija ne može zamijeniti dozvolu. U takvoj situaciji ženi je grijeh davati sadaku iz muževa imetka bez njegove dozvole, isto kao što je mužu grijeh (haram) trošiti imetak svoje supruge bez njene dozvole. c) Što se pak tiče hadisa: “Žena ne udjeljuje iz svoje kuće bilo šta bez dozvole svoga muža.” Upitali su: “Pa čak ni hranu, Allahov Poslaniče?” Rekao je: “To je naš najbolji imetak.” (Ibn Madždže, Sunen, “Kitabut-tidžarat”, br. 2286), on je općeg značenja, a hadis koji dozvoljava specifičnog. Specifično značenje ima prednost, pošto pojašnjava opće značenje. Uz to, hadis koji zabranjuje ima u svom senedu prenosilaca koje su neki okarakterisali slabim, a hadis koji dozvoljava nalazi se između ostalog u Buharijinom Sahihu. Dakle, ako se radi o tvom imetku, slobodno pomaži svoje roditelje onoliko koliko hoćeš, a ako si obavezna, tada u granicama svojih mogućnosti. Ukoliko pak udjeljuješ mužev imetak, tada udjeljuj u granicama umjerenosti u ono što je korisno, ukoliko je to običaj u vašem mjestu, koji podrazumijeva njegovu dozvolu. Ukoliko nije običaj da žena bez dozvole muža udjeljuje njegov imetak ili škrtost muža ukazuje na to da on s tim nije zadovoljan, tada je obaveza da se muž pita i nije dozvoljeno bez njegove dozvole uzimati supruzi njegov imetak, kao što njemu nije dozvoljeno da uzima njen bez njene dozvole. U svim prilikama preporučujem suružnicima da nađu zajedničku riječ i da potpomažu jedno drugo u dobrim djelima.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 273 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

U Bosni se pojavio “novi tarikat” koji su počeli slijediti mnogi profesori medresa, poznate ličnosti i vjerski obrazovani ljudi. Taj tarikat se zove nakšibendijsko-halidijski. Njega karakteriše to što se zikr čini u sebi i kako kažu sljedbenici tog tarikata, jedini je tarikat koji se veže za Ebu Bekra, r.a. Sljedbenici tog tarikata daju bej’at (prisegu, zakletvu) šejhu. Interesuje me da li način na koji zikre te sufije, njihova prisega (bej’at), itd. imaju utemeljenje u sunnetu Allahova Poslanika, s.a.v.s, i ima li išta loše u tome ako neko slijedi taj tarikat?

Odgovor: U 45. broju Novi horizonti su objavili dvije fetve dr. Jusufa el-Karadavija u prijevodu dr. hfz. Safeta Halilovića s ciljem da se kroz pero istaknutog alima našeg vremena progovori o tesavvufu i sufijama, kako bi se skrenula pažnja da kod nas, kao i u svijetu, ima dosta onih koji prakticiraju tesavvuf koji je vrlo često izuzetno daleko od Poslanikove, s.a.v.s, prakse. Ono što je dr. Karadavi rekao mjerodavno je i važi za sve tarikate, za sve sufije, pa prema tome i za halidije. Ja mogu samo još da istaknem da Poslanik, s.a.v.s, nije ni u jednom hadisu za sebe rekao da je sufija, niti ga je Kur’an tim imenom zvao. U Kur’anu stoji: “On vas je nazvao muslimanima (još) prije i u ovom (Kur’anu).” (El-Hadždž, 78.) Na osnovu navedenog ajeta, smatram da se u pogledu vjerovanja (akaida) i islamskog prava (fikha), prije svega u domenu obredoslovlja, sljedbenici islama mogu zvati samo imenom muslimani, dok u pogledu ovodunjalučkih poslova, u organizacijskom smislu a ne u vjerskom, nema smetnje da sebe nazivaju pristojnim imenima i da se dijele na partije, grupe i udruženja. Nadalje, mi smo po slovu Kur’ana dužni slijediti Poslanika, s.a.v.s, a ne Ebu Bekra, r.a. Treba da se ponosimo time što slijedimo Poslanika, s.a.v.s, a ne nekog drugog, bilo ko da je taj drugi. Drugog možemo isticati kao uzor u smislu da je u određenoj stvari slijedio primjer Poslanika, s.a.v.s. Sve što je utemeljeno na Kur’anu i sunnetu, može se slijediti, a ono što nema utemeljenje treba odbaciti, bilo o kom tarikatu ili pokretu se radilo. Bej’at i zikr imaju svoje utemeljenje u Poslanikovoj, s.a.v.s, praksi. Međutim, da bismo za njih mogli reći da su u skladu s Poslanikovom, s.a.v.s, praksom, način i sadržaj prisege i zikra moraju se slagati s tom praksom. Ukoliko neke sufije daju prisegu svome šejhu da mu neće proturiječiti pa makar ga vidjeli u velikom grijehu, to je neprihvatljivo jer je suprotno kur’anskoj naredbi naređivanja dobra i odvraćanja od zla i Poslanikovim, s.a.v.s, riječima: “Nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Allahu Uzvišenom.” (Ahmed, Musned, “Musned Alije ibn Ebu Taliba”, br. 1041.) Što se zikra tiče, Poslanikova, s.a.v.s, praksa u tom pogledu je sasvim jasna. Cijeli njegov život, sve njegove aktivnosti bile su zikr, a Allaha, dž.š, je naglas i u sebi molio. Izmišljanje bilo kakvog načina zikra (dakle, ibadeta) koji Poslanik, s.a.v.s, nije prakticirao je novotarija i uvođenje u vjeru nečeg što Allah, dž.š, nije propisao, a posljedice takvog postupka su poznate svakom muslimanu i muslimanki koji su barem jedanput Kur’an s razumijevanjem pročitali. Pitanje: Da li je djevojčicama dozvoljeno voziti bicikl s obzirom da postoji mogućnost da se ozlijede i da dođe do pucanja djevičanske opne (himena) što im, prilikom udaje može predstavljati veliki problem?

Odgovor: Ne vidim razlog da djevojčicama, ukoliko se pridržavaju islamskih propisa u oblačenju i ponašanju, bude zabranjena vožnja biciklom samo zbog pretpostavke da bi mogle da se ozlijede. Ukoliko je mogućnost o kojoj govorite sasvim izvijesna i vjerovatna, tada djevojčice treba da nose zaštitnik koji će ih čuvati od takvih ozljeda. U suprotnom, bolje im je izbjegavati vožnju biciklom kako se ne bi suočile sa spomenutim problemom koji im kasnije u životu može uzrokovati velike neugodnosti, a Allah, dž.š, najbolje zna.
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 274 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Kada uđemo u džamiju i zateknemo imama na ruku'u da li da izgovorimo početni tekbir (tekbiretul-ihram) ili tekbir za ruku i, da li se računa da smo klanjali rekat kada imama zateknemo na ruku'u?

Odgovor: Ispravno je da se u toj situaciji izgovori početni tekbir u stojećem položaju a zatim da se izgovori tekbir za ruku pri saginjanju. Doduše, ima učenjaka koji kažu da je dovoljno ukoliko se uspije izgovoriti početni tekbir stojeći i stigne imam na ruku'u. Ja bih ipak, dao prednost prvom stavu koji podrazumjeva smirenost, skrušenost i zabranu žurbe prilikom pristizanja u namaz, jer Poslanik, s.a.v.s, to je jasno precizirao, rekavši jednom prilikom kada je u namazu čuo brze korake onih koji su žurili na namaz: 'Šta vam je?' 'Požurili smo na namaz', odgovoriše. 'Nemojte tako', reče, 'kada dolazite na namz, dolazite smireno. Ono što stignete klanjajte, a ono u čemu su vas pretekli dopunite.' (Muslim, Sahihu Muslim, 'Kitabul-mesadžidi ve mevadi'is-salati', br. 948.) U spomenutoj situaciji, kada sustižemo imama na ruku'u, nije propisano učenje dove (Subhaneke), niti Fatihe s obzirom na kratkoću vremena. Onaj ko stigne imama na ruku'u, pa makar jedan trenutak, računa se da se taj rekat klanjao i ne mora ga ponavljati. Prenosi se da je Ebu Bekre es-Sekafi, r.a, jednom stigao u džamiju dok je džemat bio na ruku'u. Da bi ih stigao, on je zanijjetio prije no što je stao u saff. Poslanik, s.a.v.s, kasnije mu je rekao: 'Da ti Allah uveća ažurnost, ali nemoj ponovo tako raditi.' (Buhari, Sahihul-Buhari, 'Kitabul-ezan', br. 741.) Dakle, nemoj nijjetiti prije no što staneš u saff. Iz činjenice da mu Poslanik, s.a.v.s, nije naredio da ponovi taj rekat razumijemo da je rekat, na kom sustignemo imama na ruku'u ispravan i ne moramo ga ponovo klanjati. Pitanje: Živim u jednom gradu u Austriji u kom muslimani nisu formirali svoj džemat tako da se ne klanja džuma-namaz. Džuma-namaz se klanja u susjednom gradu koji je udaljen pedesetak kilometara. Da li sam dužan tamo ići na džumu?

Odgovor: Prije svega, treba znati da je džuma propisana za naseljena mjesta, tako da su muslimani koji žive u gradovima ili selima, pa makar u njima bili i manjina, dužni uspostaviti džemat i džumunamz, ako za to postoje minimalni uslovi. Dakle, treba da nastojite uspostaviti džemat u svom gradu, a do tada umjesto džume klanjajte podne namaz. Naravno, bilo bi lijepo, radi održavanja veze sa džematom, da kada postoji mogućnost odete na džumu u susjedna mjesta, ali to vam nije obaveza, a Allah, dž.š, najbolje zna.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 275 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Babo me prisiljava da se udam za mladića kojeg ne volim. Ima li on pravo da me prisili na brak s osobom koju ne volim?

Kako ocu tako i staratelju nije dozvoljeno da prisili djevojku na udaju za osobu koju ona ne želi. Dužnost njihova je da djevojku pitaju, pa ako pristane može doći do sklapanja braka, u suprotnom ne može. Ukoliko bi djevojka bila prisiljena, brak bi bio ništavan, pošto je uslov za ispravnost braka, između ostalog, pristanak obiju strana. Poslanik, s.a.v.s, veli: 'Udovica se ne udaje dok se od nje to ne zatraži (i ona pristane), a djevica se ne udaje dok se od nje ne zatraži dozvola.' Na pitanje ashaba kako djevojka treba da izrazi svoj pristanak, on je rekao da je njena šutnja znak pristanka, tj. dovoljno je da se prijedlogu ne suprotstavi. (Vidi: Buhari, SahihulBuhari, 'Kitabun-nikah', br. 4741) Prema tome, babo nema pravo da te prisiljava na brak s osobom koju ne voliš. Koristim se ovom prilikom da skrenem pažnju svim roditeljima da ne prisiljavaju svoju djecu na brak s osobama koje njihova djeca ne žele, bez obzira što djeca vrlo često mogu imati pogrešnu procjenu. Ta preporuka bazirana je na zabrani da djeca budu prisiljavana, što možemo razumjeti iz prethodnog hadisa, kao i na osnovu pretpostavke da su negativne posljedice prisile daleko veće u odnosu na njihovo odbijanje da se vežu za osobu koju ne žele, a Allah, dž.š, najbolje zna. Isto tako, preporučujem momcima i djevojkama da ne odbijaju ponude onih koji imaju moral i vjeru, jer ljubav je relativna. Možda ćete sutra zavoljeti supružnika, pošto se život u braku razlikuje od onoga kojeg žive momci i djevojke. U braku dolaze do izražaja druge osobine i svojstva koja niste imali prilike ni mogućnosti upoznati prije braka. Zbog toga mnogi, prije braka zaljubljeni, u braku se razočaraju, a mnogi koji se prije braka nisu baš tako voljeli u braku se zavole. Pitanje: Nedavno me zaručio moralan i lijep mladić. On je završio fakultet, a ja srednju školu. Babo se složio da se udam za njega. Međutim, majka, kada je saznala da je mladić iz porodice u kojoj se prakticira islam, žestoko se usprotivila. Znajući da sam dužna slušati roditelje, a posebno majku, pošto je Džennet, kako stoji u hadisu, pod majčinim nogama, interesuje me da li sam dužna poslušati majku i u ovoj situaciji, ili mogu da se udam samo uz očev blagoslov?

Odgovor: Ukoliko je to jedini razlog koji ima tvoja majka na osnovu čega ti brani udaju za tog mladića, smatram da je nisi obavezna poslušati, pošto, kako u hadisu stoji, pokornost je obavezna u onome što je dobro (Vidi: Sahihul-Buhari, Kitabul-ahkam' br.6612), a sigurno nije dobro odbiti odgovarajućeg zaručnika kakvog ti imaš pošto Poslanik, s.a.v.s, kaže: 'Kada vam dođe u prošnju neko s čijom vjerom i moralom ste zadovoljni, oženite ga. Ako tako ne postupite, bit će nered na Zemlji i fesad rasprostranjen.' (Tirmizi, Sunen, 'Kitabun-nikah', br.1004) Napominjem, da djeca, i u situaciji kada ne mogu udovoljiti pogrešnim zahtjevima svojih roditelja, treba da to izraze na što bezbolniji način kako bi ih što manje uvrijedili, jer dijete ne smije nikada zaboraviti prava koja roditelj ima prema njemu.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 276 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Moj muž materijalno pomaže svoju rodbinu. S obzirom da i ja imam rodbine kojoj je pomoć potrebna, mogu li zahtjevati da i njih pomaže u mjeri u kojoj pomaže svoju rodbinu?

Odgovor: Prije svega, treba naglasiti da je Vaš muž neku svoju rodbinu dužan izdržavati, kao što su roditelji, kada im je to potrebno, a neku nije, kao što su dajdže i amidže koji imaju svoju djecu, dok tvoju rodbinu on nije dužan izdržavati, osim u izuzetnim situacijama. Prema tome, on prema tvojoj rodbini gotovo da i nema nekih materijalnih obaveza, a prema svojoj ima. čak i u situaciji kada prema svojoj rodbini nema materijalnih obaveza, preče je da ih pomogne, negoli osobe koje mu nisu rodbina, jer Poslanik, s.a.v.s, veli da kada se sadaka dā rodbini tada se ima dvostruka nagrada: nagrada za sadaku i nagrada za održavanje rodbinskih veza. (Vidi: Buhari, Sahihul-Buhari,'Kitabuz-zekat', br. 1373.) Dakle, u svakom slučaju, preče je da muž pomaže svoju rodbinu, negoli Vašu. S druge strane, ukoliko Vi imate svojih sredstava, recimo da primate lični dohodak, ili imate svoj imetak, svi propisi koje sam spomenuo u pogledu vašeg muža i njegove rodbine mogu se odnositi na Vas u pogledu Vaše rodbine, naravno ukoliko se ispunjavaju određeni uslovi. I na kraju, lijepo je da muž pruži dužnu pažnju ženinoj rodbini i pomogne je u granicama svoje mogućnosti, jer će to jačati njihovu bračnu zajednicu, a žena mora imati razumjevanja za svoga muža i njegove obaveze prema vlastitoj rodbini i ne može insistirati da se u pogledu materijalnih davanja prema svima odnosi podjednako. Pitanje: Namjeravam s porodicom ići na odmor u Ulcinj, jer sam čuo da tamo musliman može, s obzirom na dužinu plaže, pronaći mjesto gdje će imati svoju privatnost. Interesuje me hoću li skraćivati namaze s obzirom da ću tada imati najviše slobodnog vremena?

Odgovor: I do mene su došle iformacije da na Velikoj plaži u Ulcinju stvarno postoje takva mjesta, a da se u gradu nije izloženo golotinji više nego u našim selima i gradovima. Ipak, zbog loših konotacija ja ne bih preporučio odlazak na takva mjesta, osim ukoliko postoji stvarna potreba. Naravno, more je blagodat koju treba da koriste muslimani, ali i tu blagodat treba nastojati koristiti na halal način. Preporučio bih da svi, koji se iz moralnih razloga ne mogu kupati na plažama gdje su muškarci i žene zajedno, nastoje ostvariti svoje pravo da imaju plažu po svojim kriterijima. Jer, ako oni koji se skidaju u bikini i gaćice mogu imati svoju plažu, ako nudisti mogu imati svoju, zašto oni koji imaju drugačije poglede od spomenutih, bilo da se radi o muslimanima ili ne, ne bi imali isto pravo, s obzirom da ostvarinjem tog prava nikog ne ugrožavaju. Prisiljavanje muslimana da krše svoje moralne principe i uskraćivanje muslimanima da mogu koristiti more u skladu s svojim vjerskim načelima predstavlja kršenje elementarnih ljudskih prava. Naravno, kako jedna novinarka iz Beograda nedavno reče da se za prava valja, uvijek i svugdje, izboriti i da se prava nikom na tanjuru ne donose, sigurno je da se ta prava neće ni muslimanima donijeti na tanjiru, nego se za njih valja izboriti. Naglasio bih još kako bi jedan turistički kompleks na moru, gdje bi bili ispoštovani islamski propisi, bio veliki turistički mamac za desetine miliona muslimana u Evropi, a posebno za muslimane iz arapskog svijeta. Smatram da bi to bio pravi finansijski pogodak. Što se pak skraćivanja namaza tiče, sve dok imaš status putnika (musafira), dužan si da namaz skraćuješ, s tim da u slobodno vrijeme možeš klanjati nafile.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 277 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

S obzirom da ni nakon dužeg liječenja moja supruga nije zanijela, ljekari su mi predložili da pomiješaju moju spermu sa spermom četverice ljudi i da tom mješavinom oplode moju ženu. Da li je to dozvoljeno po šerijatu?

Odgovor: Nema sumnje da postoji razlog zbog kojeg ne može doći do začeća, jer u prirodnom procesu odvijanja Allahovih, dž.š, zakona uvijek postoji uzročno-posljedična veza. Međutim, taj razlog neće biti otklonjen, ili, ako bude otklonjen, dijete se neće roditi, bez obzira koliko ulagali trud, sve dok Allah, dž.š, ne odredi. Uzvišeni Allah, kaže: 'Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće – mušku, ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće učini bez poroda; On, uistinu, sve zna i sve može.' (Eš-Šura, 4950) Naravno, kao musliman treba da tražite lijek, jer Poslanik, s.a.v.s, veli da ne postoji bolest, a da Allah, dž.š, za nju nije stvorio lijek, osim starosti i smrti. U isto vrijeme treba da puno dovu upućujete Allahu, dž.š, jer dova jedino može promijeniti odredbu (kader). Lijek u vašoj situaciji mora biti halal, jer imati dijete nije nužda, tako da se ne može koristiti lijek koji je haram. Prijedlog ljekara koji vam je dao spomenutu ponudu je haram i očita varka, jer je jasno da, eventulana trudnoća, neće biti uzrokovana tvojim spermatozoidom, nego nečijim drugim. Postupak koji su vam predložili ljekari šerijat tretira kao blud, a dijete rođeno na taj način bi bilo vanbračno. Čudi me da ljekari koji daju takve prijedloge ne razmišljaju o pravnoj i moralnoj strani takvog čina. Neka zamisle muža kojem je žena na taj način rodila dijete koje nema nikakve genetske ili neke druge veze s njim. On će odgajati dijete koje nije njegovo, koje ne liči na njega, koje emotivno za njega ne može nikako biti vezano kao za roditelja, koje će ga sutra naslijediti, a na to po šerijatu nema pravo s obzirom da mu on nije otac, a neće moći naslijediti ni svog pravog oca jer se tretira kao vanbračno dijete a vanbračno dijete ne može naslijediti oca, koje će rađanjem izgubiti rodbinske veze s očeve strane, a biti prisiljeno da održava veze s porodicom lažnog oca za koju ne može emotivno biti vezano itd. Neka se ljekari postave u situaciju tog djeteta koje će nevoljko grliti oca koji nije njegov, a uskraćeno će mu biti da upozna svog pravog oca. Na kraju, poštovani brate, bolje ti je biti bez djece nego nekoga dovesti u takvu situaciju. Traži lijeka i moli Allaha, dž.š, a ako lijeka ne vidiš na vidiku, preuzmite brigu o nekom jetimu ili jetimima. Na taj način, donekle, možete iskazati roditeljsku brigu i osjetiti određeno zadovoljstvo, a što je posebno važno možete Džennet zaraditi, jer će oni koji se budu brinuli o jetimima biti vrlo blizu Poslanika, s.a.v.s, u Džennetu. Pitanje: Poštovani brate, želim Vas pitati da li mi je dozvoljeno jednu moju mahanu prikriti od djevojke s kojom se namjeravam oženiti? Ta mahana i nije nešto veliko, ali ja se ipak pribojavam da joj je otkrijem. Naime, prije desetak godina bio mi je napravljen sihr od kojeg sam se, hvala Allahu, dž.š, izliječio, ali je ostala jedna posljedica koja se izražava u vidu povremene glavobolje. Šta mi u tom pogledu preporučujete?

Odgovor: Smatram da je ispravno upoznati životnog saputnika sa svim poznatim vrlinama i mahanama koje mogu imati određene posljedice, pozitivne ili negativne, na život u bračnoj zajednici. Čak i u slučaju da te ne pita, smatram da je bolje da je o tome obavijestiš, a ako te upita, recimo o tvom zdravlju, dužan si da joj to kažeš. Poslanik, s.a.v.s, kaže u hadisu: 'Ko vara nije moj sljedbenik.' (Muslim, Sahihu Muslim, 'Kitabul-iman', br. 147) Smatram, također, vrlo bitnim, posebno u ovo vrijeme, da se budući supružnici dogovore o svim relevantnim pitanjima koja se tiču života u braku. To mora biti iskren razgovor i dogovor, kako bi sutra kad se suoče s nekom dilemom ili problemom lakše mogli doći do rješenja.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 278 od 416

Stanje se u zadnje vrijeme pogoršalo tako da više ne može kontrolisati mokraću. a moja majka (babo mi je poginuo) želi da ja završim fakultet i da imam svoj hljeb. je bijedan život. Takva osoba u islamskom pravu tretira se kao osoba sa isprikom (sahibu uzur). po svoj prilici. ako poslušam majku sigurno ću izgubiti momka. Kada bih znao da će brak lijepo funkcionirati preporučio bih ti udaju. da ti dā ispravnu odluku. Boluje šećernu bolest i ima slabu prostatu tako da je tokom noći odlazio u toalet po desetak puta. učiti Kur'an itd. Treba li on klanjati u stanju u kakvom se sada nalazi? Odgovor: Uzvišeni Allah kaže da ne opterećuje čovjeka više od njegovih mogućnosti. Moj babo je klanjao i postio od rane mladosti. diploma malo vrijedi. a život s diplomom. jer. dž. klanjaj istiharu namaz i moli Allaha. Ona je dužna da za svako namasko vrijeme uzme abdest koji joj vrijedi u toku tog vremena za sve ono čemu je abdest potreban.2005 http://www. iz ove pozicije da procijenim šta je za tebe bolje ako budeš morala birati između momka i fakulteta. On hoće da se vjenčamo odmah nakon mature. Datum kreiranja: 27. ipak. Molim za savjet. da majka s tobom bude zadovoljna i da dobiješ njen blagoslov. U velikoj sam dilemi. bez muža i porodice. Šukri H. čini mi se da je za žensko najvažnije da se lijepo uda. U toku tog vremena može klanjati. Ramić. Zbog toga je u zadnjih deset dana prestao klanjati. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. U braku koji je dunjalučki džehennem. Tako je.novihorizonti. u slučaju namaza.11. mnome ili drugom.š. Meni je teško. Zašto ne bi napravila dogovor s momkom da ti omogući studiranje nakon udaje. Najbolje bi bilo kada bi mogla postići i jedno i drugo. Imam divnog momka koji je moja slika i prilika. čovjek dužan klanjati onako kako može.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 279 od 416 . jer znate kakva su vremena i kako lahko dolazi do razvoda. u granicama mogućnosti. i u toku tog vremena on je pod abdestom bez obzira što ne može držati mokraću. zadnji dani dunjalučkog života.com Pitanje: U četvrtom sam razredu srednje škole. potrudi se. Pitanje: Moj babo je u šezdeset devetoj godini života. jer on je odlučio da se ženi. na što bi majka vjerovatno pristala? U svakom slučaju. Bojim se da je to loš znak s obzirom da su mu to. Ono što tvoj babo može jeste da za svako namasko vrijeme uzme abdest. Odgovor: Preporučio bih ti da pokušaš naći rješenje koje će zadovoljiti obje strane.Na pitanja odgovora doc.

'El-Birru ves-sile'. kaže: 'Allahu je prava vjera jedino . pa su došli na veselje. ajet glasi: 'Stvorio sam ljude i džine da Me obožavaju. dž.2005 http://www.š. lijepe riječi. Da bi čovjek mogao za svoja dobra djela biti nagrađen na budućem svijetu neohodno je umrijeti s vjerom u Allaha. 1877) Zahvala može biti u vidu poklona. Allah im neće oprostiti – zato što u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju. s.' Pitanje: Vjenčao sam se u općini dvije sedmice nakon ženidbe. makar im bili i rod najbliži.š. niti za njega moliti. Ne postoji drugi način.com Pitanje: Živim u Njemačkoj. S toga vi ne možete kao musliman za njega platiti svetu misu.' Da li je prijevod tačan? Odgovor: Ukoliko je oglašeno da se ženiš. tada je dijete vanbračno po šerijatu i za njega važe propisi o vanbračnom djetetu. Prema tome. ali ono nije uslov za ispravnost braka. Vjenčanje pred hodžom je lijepo obaviti jer se pri njemu vodi računa o svim šerijatskim propisima. kroz brigu. Šukri H. 113) 'Molio ti oprost za njih ili ne molio. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.' (Tirmizi. jer svi koji su te vidjeli s mladom svjedoci su tvojoj ženidbi. ili te je dočekala rodbina kad si mladu doveo. dr.š. Ramić. Da li je to tačno? U broju 49 na 60 strani Novih horizonata citiran je 56.š? Odgovor: U islamu je propisano da se ljudi jedni drugima zahvaljuju na uslugama i dobrim djelima.s. po islamskom učenju. dž.islam. Datum kreiranja: 27. ajet sure Ez-Zarijat: 'Stvorio sam ljude i žene da Me obožavaju. jer Allah. poklone. recimo da si imao svatove.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 280 od 416 .s. ispunjeni uvjeti.Na pitanja odgovora doc. može dobiti nagradu samo na ovom svijetu. jer pri tom vjenčanju su. a dijete začeto prije vjenčanja u općini. dž. kad im je jasno da će oni stanovnici u Džehennemu biti. molio čak i sedamdeset puta.v. Naime umjesto riječi 'žene' treba da stoji riječ 'džine' dakle. a to je dobrovoljnost i prisustvo svjedoka. veli: 'Ko se ne zahvaljuje ljudima taj se ne zahvaljuje Allahu.' (Et-Tevba. On je nedavno preminuo. pred hodžom.a. dakle ne smije prerasti u oblik i način koji priliči samo Allahu.v. Mene interesuje da li mogu za njega platiti svetu misu u crkvi kojoj je pripadao i mogu li za njega moliti oprost grijeha od Allaha. Nedavno sam dobio dijete. dž. dž. Poslanik. jesu izrazi pažnje prema njegovoj porodici. Sunen. nakon što je umro. Pitanje: Odgovor: Rad koji je objavljen na tim stranicama preuzet je iz Glasnika 1976 godine i u njemu nisu vršene bilo kakve intervencije.novihorizonti. br. s. Ako je začeto nakon vjenčanja u općini ono je legalno.' (Alu Imran. na način koji dolikuje čovjeku. Po dolasku u ovu zemlju jedan Nijemac mi je puno pomogao. jer Allah. pretpostavljam. Čuo sam kako neki pričaju da je to dijete vanbračno jer se nisam vjenčao šerijatski. pomoć u potrebi itd. zahvala je propisana ali mora biti u skladu s propisima šerijata. i Njegova poslanika Muhammeda. Izgleda da je prilikom prekucavanja teksta došlo do greške koja nije kasnije uočena. kaže: 'Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobošce. A Allah neće ukazati na pravi put nevjernicima. lijepu riječ. ili si nakon dolaska razglasio u kući i komšiluku da si se oženio tom i tom. Ukoliko svega toga nije bilo. tvoj brak se može smatrati validnim. jer on za svoju dobrotu.a.11. 80) Jedini način na koji se možete odužiti i zahvaliti tom humanom čovjeku.š.' (Et-Tevba. 19). usluge itd.

Pitanje: Da li da djevojci koju namjeravam ženiti kao uslov postavim pokrivanje? Bojim se da. to im je bolje. zbog tog uslova neće to učiniti s ispravnim nijetom. u slučaju da se to desi. to dijete se tokom trudnoće hranilo preko njenog organizma. da li to dijete ima dvije majke. Šukri H. nego nakon što je brak sklopljen. Pitanje: U situaciji kada žena iznajmi svoju maternicu da nosi dijete zakonitih supružnika. Naime. a on ne. Ramić. pokušajte im pomoći da prevaziđu probleme. s.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 281 od 416 . Razlaz prije braka sigurno je daleko s manjim posljedicama. a posljedice nesporazuma i neslaganja veće. S druge strane. dž. Otuda vam savjetujem da se islamski o svemu dogovorite. a to je daleko više od dojenja predviđenog za uspostavljanja srodstva po mlijeku. U svakom slučaju.com Pitanje: Jedna Poljakinja je prešla na islam prije 6 godina.2005 http://www. Datum kreiranja: 27. zbog negativnih pravnih i moralnih posljedica Međutim. koji su. Šta da radim. njihovi odnosi nisu dobri. Štaviše. pa makar se malo strpili. a ako ne. Godinu dana nakon prihvatanja islama udala se za Sirijca. Naučila je klanjati i počela prakticirati ostale propise islama.š. a Allah. Uprkos svemu. posebno imajući u vidu dijete kojem će na taj način očuvati roditeljski dom i mogućnost da odrasta u porodičnoj atmosferi. Da su se držali Poslanikovih. najbolje zna. u to sam siguran.Na pitanja odgovora doc. Ako brak nema šansu da opstane i ako će za njih biti dunjalučka patnja bolje je da se rastanu. pokaju i pronađu ono što ih veže u braku.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11. krenite u brak. lijepo se raziđite. Došli su do granice da ona želi razvod. Znajte da kada stupite u brak rješavanje neriješenih pitanja. a može se lahko desiti da se nakon udaje ponovo otkrije s obzirom da to nije uradila iz ubjeđenja.s. uglavnom. jer će tako teže doći do nesporazuma. viču jedno na drugo itd. preporučujem da se dogovoreno zapiše.a. žena koja je nosila dijete neće se tretirati kao rođena majka. biva teže. da li da ih mirim ili da ih pustim da se razvedu? Odgovor: Meni je iz ove pozicije teško procijeniti šta je najbolje. uputa sigurno se ne bi našli u toj situaciji. Šta da radim? Odgovor: Preporučujem vam da se o svim bitnim pitanjima dogovorite prije braka. ako se pokrije. pa ako vidite da ste sličnih pogleda. dr. ali mi se čini da se može tretirati kao majka po mlijeku. pa čak ako to dijete nije ni zadojila. Dobili su i dijete koje sada ima četiri godine. a pokrivanje je itekako važno pitanje. rezultat njihova griješenja i učinjenih pogrešnih poteza. onu čije je jajašce i onu koja ga je nosila i rodila? Odgovor: Prije svega želim naglasiti da je takav postupak po šerijatu strogo zabranjen (haram). ako postoji šansa da se povrate.

naročito kada su u pubertetu. ali se nadam da će vaša dobra djela lahko izbrisati te manje grijehe. Što se pak prioriteta u radu tiče. Poslije toga dolaze ostali poslovi.Na pitanja odgovora doc. smatram da na prvom mjestu treba da vodite računa o obavezama u kojima vas niko ne može zamijeniti a to je uloga supruge i majke. Naime. dž. Smatram da se taj problem može uveliko prevazići tvojim dostojanstvenim držanjem. smatram da treba da radiš taj posao koji je od izuzetne društvene koristi. sve dok je tvoj integritet kao žene muslimanke zaštićen. ozbiljnošću. Smatram da vlastitim primjerom dajem najbolju sliku islama tako što predano i čestito radim. treba raditi vodeći računa o prioritetima. da izbjegavam korupciju. Datum kreiranja: 27. Iako u književnosti koju predajem ima dosta tekstova koji su u susprotnosti s islamskom vjerom i tradicijom.com Pitanje: Profesorica sam bosanskog jezika i književnosti. a trudim se da se ne družim s osobama sumnjivih moralnih kvaliteta. jer Kur'an kaže da dobra djela brišu loša djela. sve dok tvoje obaveze kao muslimanke prema mužu i porodici nisu upitne. jer u svim radnim sredinama ima ljudi koji su niskih moralnih vrijednosti i pokvarenih srca. a gramatika svakako nije diskutabilna. najbolje zna koliko u tome uspijevam.2005 http://www. dr. U nastavi se trudim da posebno naglasim odgojne vrijednosti književnosti. naravano. sve dok nisi prisiljena da se osamljuješ s muškarcem koji ti nije mahrem. a Allah. istina kojima ja ne predajem. Kao pokrivena muslimanka predajem taj predmet i nemam problema. Šukri H. Siguran sam da u okruženju u kom radite morate biti izloženi manjim grijesima. a kako bi izgledalo naše društvo kada bi oni koji su moralni i čistih srca napustili svoja radna mjesta!? Što se tiče držanja nastave muškarcima koji su punoljetni. Molim da mi kažete koliko je spomenuti šerijatski pravnik bio u pravu i šta treba da mi bude prioritet u radu. jedan šerijatski pravnik rekao je da mi je haram raditi s ljudima pokvarenih srca i da mi je haram predavati muškarcima. koje.11. odgovarajućim odijevanjem koje će kod tih učenika izazivati osjećaj poštovanja itd. Nedavno sam se suočila s dilemom da li napustiti posao ili nastaviti raditi. Ja kao roditelj osjećam blagodat kada svoje dijete predam učiteljici koja čestito radi svoj posao i za koju vidim da će moje dijete odgajati moralnim vrijednostima. svi čestiti i pošteni bi morali ostaviti posao. Kada bismo išli logikom šerijatskog pravnika koji vam je rekao da morate napustiti posao zbog toga što radite s ljudima pokvarenih srca. U radu nastojim biti predana. osim što ponekad čujem uvrede od strane učenika. korektna i djecu učiti radu i redu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Nisam osoba koja voli otvoreno vršiti davu jer se ne osjećam dovoljno kompetentnom. To su obično dovikivanja tipa 'vidi bule'.š. Odgovor: Poštovana sestro. smatram da imam izuzetnu priliku da kao moralna ličnost utičem na odgoj i obrazovanje mladih. Napominjem da moj muž radi u istoj školi i da skoro nikada nisam u situaciji da se osamljujem s muškarcima. izvršavajući na vrijeme svoje obaveze. to može biti problematično. Ramić.novihorizonti. a toga nažalost ima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 282 od 416 .

a kada bih klanjao bio bih otpušten s posla i proglašen fundamentalistom.š.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljena plastična operacija ušiju ako su klempave. u ovo naše vrijeme. a Allah. sa neporemećenom prirodom smatraju prirodnim'. tako da mnogi ono što je prirodno smatraju neprirodnim. različitost treba shvatati kao ljepotu. jer Danska još uvijek nije priznala islam kao vjeru. Ukoliko ne uspijete pronaći mogućnost da farz.Na pitanja odgovora doc. dr. suočavamo se s jednim problemom. a za to vam je potrebno pet minuta i prostor od jednog kvadratnog metra.Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem. dž. ukoliko dođe to poremećaja onog što normalni ljudi. Ta je ljepota posebno izražena u različitosti koja postoji među ljudima u pogledu njihovog fizičkog izgleda.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 283 od 416 . Prema tome ono što je neprirodno dozvoljeno je ispraviti i poboljšati na halal način. u takvom slučaju operacija bi bila dozvoljena. 1-4) Prema tome. najbolje zna.11. Ramić. a Uzvišeni Allah ne opterećuje čovjeka više od njegove mogućnosti. svaki čovjek je lijep u svom prirodnom obliku. bilo u podnevskom ili ikindijskom vremenu. Prema tome.š. stvorio je čovjeka u najljepšem obliku. Šukri H. U svemu ovome. Kada bi ljudi živjeli poštujući Allahove. dž. Pitanje: Kada čovjek kao što sam ja radi među Dancima u fabrici. . smatraju prirodnim. On kaže: 'Tako mi smokve i masline i Sinajske gore. ili nosa ako je neprirodan? Uzvišeni Allah.novihorizonti. prirodne zakone: uništavajući i zagađujući svoju prirodnu sredinu. Zbog toga sam u odgovoru rekao 'onog što normalni ljudi. Međutim. mnogi žele da budu drugačiji od ostalih itd. dž. Vrijedno je napomenuti da su poremećaji o kojima je ovdje riječ uglavnom rezultat nepravde koju čovjek čini sami sebi kršeći Allahove. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. bezbjednog. Dakle. Odgovor: Prije svega. i grada ovog. Datum kreiranja: 27. Isto možete raditi kada su u pitanju akšam i jacija. mi ipak. a ne kao problem. unoseći u svoj organizam štetne materije počevši od alkohola pa dalje.š. prirodne zakone ovakvih pitanja i problema vjerovatno ne bi ni bilo. tada sastavljajte podne i ikindiju. dž. s neporemećenom prirodom. da li mu je dozvoljeno da namaz obavi u mislima ili je bolje da propuštene namaze klanja kad dođe kući? Napominjem da u fabrici nema mjesta za klanjanje. dakle prije odlaska ili nakon dolaska s posla.' (Et-Tin. tada nema smetnje da se to poboljša na halal način. a to je poremećaj sistema vrijednosti kod mnogih ljudi. dž. nemoralnim životom koji vodi do gubljenja rodbinskih veza. Vi ste dužni nastojati iznalaziti uslove u kojima ćete moći normalno izvršavati svoje obaveze prema Allahu.2005 http://www. pa prema tome i rodoskrnavljenja itd. klanjate u njegovu vremenu.š.

ali ove priče koje sam čuo malo su me zbunile. Ja znam da to nije dozvoljeno tokom posta.2005 http://www. recimo Ibn Kesirov ili tefsir 'U okrilju Kur'ana' Sejida Qutba koji su prevedeni na bosanski jezik. Vjera se uzima samo sa sigurnih izvora. da ste čitali Kur'an u prevodu ne bi bilo zabune. pa Vas molim da mi to pojasnite. Odgovor: Poštovani brate. Ramić.com Pitanje: Čuo sam razne priče o tome da li je dozvoljeno imati intimni odnos za vrijeme ramazana. nakon završenog dana posta. Ovo je upozorenje svakome ko želi da slijedi diniislam. Šukri H. tj. Još da napomenem da se propisi vjere ne uzimaju od svakoga.novihorizonti. Veliki broj problema s kojima se muslimani danas suočavaju rezultat su činjenice da mnogi iz različitih izvora uzimaju vjeru ne vodeći računa može li i da li taj izvor nudi ispravnu vjeru ili pak nešto drugo. bilo bi lijepo i da komentar pročitate.11.Na pitanja odgovora doc. a posebno ne iz nekakvih priča. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Datum kreiranja: 27. ajet sure ElBekare. a ako pri ruci imate neki od tefsira. Pogledajte 187. poslije akšama pa do početka novog dana. dr.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 284 od 416 .

U hadisu. Sahihu Muslim. “Kitabul-iman”. veli: “Sve može postati vjernikovom prirodom izuzev izdajstva i laži.” (El-Furkan. svi koji su se bavili doušništvom počinili su makar jedan od prethodno spomenutih velikih grijeha. a u suri El-Hadždž. Na njihovu veličinu ukazuje činjenica da je te grijehe Uzvišeni Allah uporedio sa jedenjem mesa umrlog brata: “I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga.” (Buhari. a vama je to odvratno. i više od jednog. bilo položajem ili aktivnošću. kao što je. 33).” (Buhari. Sunen. bilo da ljude za koje se navodi da su surađivali s Udbom osuđujemo. čine velike grijehe: a) bilo da prenose tuđe riječi (nemimet). 88) “Nema imana ko ne čuva emanet. Datum kreiranja: 27. neki su se odupirali pa na kraju poklekli. Sunen.” (El-Bejheki. a neki. s.. br. osobe koje se bave špijunažom i uhođenjem. tumačeći riječ kattat kaže da je to nemmam. Sahihu Muslim.. uglavnom..a. br.). neki su to smatrali svojom patriotskom dužnošću jer su po svojoj prirodi bili režimski ljudi koji slušaju i pokoravaju se. Sahihul-Buhari. pare i privilegije. 72. a što šerijatom nije dozvoljeno. a ko imadne jedno od njih ima svojstvo licemjera dok ga se ne oslobodi: kada mu se povjeri iznevjeri. Muslim. “Kitabuliman”. također. neki su bili prisiljeni. bilo da za njih iznalazimo neka opravdanja i olakšavajuće okolnosti: a) bila su to teška vremena u totalitarnom režimu kada su vjernici. “El-Mukaddime”. trudili da drugima što više napakoste i zla nanesu. Musned. jer ta služba je imala moć. br.a.” Poslanik. d) bilo da uhode (tedžessus). Muslim.) Laž (kezib) i izdajstvo (khijane) su nespojivi s prirodom vjernika muslimana. 11935) Jedan od najtežih velikih grijeha u islamu jeste krivokletstvo i lažno svjedočenje (šehadetuzzur). dr. 6) “Ko imadne pri sebi četiri svojstva čisti je licemjer. negoli tu suradnju odbijati.” (Ibn Madže. kada govori laže. Poslanik.” (Muslim. kada obeća prevari.” (Ahmed.novihorizonti. neki su se kroz saradnju borili da zaštite ljude smatrajući da je bolje surađivati i tako ljudima pomagati. a neki su se. Sahihu Muslim. i lažna optužba. niti ima vjere ko se ne drži obećanja. 5596. neposlušnost prema roditeljima.com Pitanje: Odgovor: Kakav stav muslimani i Islamska zajednica treba da zauzmu prema ljudima navedenim kao saradnici Udbe u knjizi “Čuvari Jugoslavije”? Prije samog odgovora na postavljeno pitanje potrebno je istaknuti sljedeće: Prvo. Poslanik. Šukri H. Ramić. Drugo. 12. d) suradnja s Udbom u to doba nije ista kao suradnja s policijom danas. c) ni imami i ostali uposlenici u Islamskoj zajednici koji se spominju kao suradnici Udbe u knjizi “Čuvari Jugoslavije” nisu bili isti. osoba koja prenosi tuđe riječi s namjerom da unese nered i širi fesad među ljudima.s.. 10/197) “Dovoljno je da čovjek bude lažac da pripovijeda samo ono što je čuo. s. jasno naređuje: “. o prenošenju tuđih riječi veli: “U Džennet neće ući ko prenosi tuđe riječi (kattat). “Kitabulahkam”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 285 od 416 .v. lažno svjedočenje.” To je toliko dugo ponavljao da su oni koji su ga slušali u sebi pomislili-da hoće prestati. a kada raspravlja čini to riječima grešnika.v. neki su u saradnji vidjeli prestiž i uživali u svim privilegijama i pogodnostima koje je ta saradnja pružala. s. neki su na trenutak poklekli pa se poslije izvukli. pa čak ni s policijom u to vrijeme.” (El-Hudžurat.11. a posebno muslimani. 2364) Prema tome. br. i oni koji ne svjedoče lažno. “Kitabul-edeb”. Bila su to vremena kada se bilo teško oduprijeti izazovima Službe državne bezbjednosti. stoji: “Sudnji dan neće proći za onoga ko je lažno svjedočio prije nego mu bude presuđena vatra. br. “Baki musned el-muksirin”.v. b) bilo da lažu (kezib). dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 152) Ulema.2005 http://www. br. Sahihul-Buhari. Opisijući prave vjernike Uzvišeni Allah kaže da to nisu oni koji lažno svjedoče: “. zasigurno. da bi se mogao dati primjeren odgovor i da bi se taj odgovor mogao pravilno shvatiti potrebno je znati nekoliko činjenica. g) bilo da lažno svjedoče (šehadetuz-zur). b) na udaru Službe posebno su bili oni koji su se isticali u svome narodu i svojoj sredini. c) bilo da ogovaraju (gibet). br. Neki su prirodom svoga posla morali da Službi polažu račune. bili na strašnom udaru.. sigurno. u hadisu veli: “Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima: pridruživanje Allahu druga. bio slučaj sa suradnicima Udbe. bilo da se radilo o pritiscima ili povoljnostima. “Kitabul-iman”. 30. tj.s.s.. Ogovaranje (gibet) i uhođenje (tedžessus) ubrajaju se u najveće grijehe.a.Na pitanja odgovora doc. i klonite se kumira poganih i klonite se lažnog svjedočenja. f) bilo da izdaju (elkhijane).

jer tajna služba ne nosi bez razloga takvo ime. 2) to je pouka svim potencijalnim doušnicima i izdajnicima da će.novihorizonti. iako pod prisilom. radnim kolegama. kao što je slobodno prakticiranje vjere i drugih prirodnih ljudskih prava. dž.com Naime. pa makar taj neko bio u Udbi. od njih zatraže halal i kažu da je ta saradnja. Znam da je tu teško dokazati istinu. koja će se ogledati u oprostu onih o koje smo se ogriješili. Ramić.11.š. Takvim postupkom oni će svojoj i ostaloj djeci poslati ispravnu poruku da ne pokleknu u sličnim iskušenjima. Iz iskustva nekih ljudi znamo da je bilo dovoljno kazati o tome nekom u povjerenju. bila greška. g) knjiga je. jer. mene najviše boli što još nisam čuo nijednog imama. i) smatram da je teško u slučaju ljudi čija su imena navedena u knjizi istjerati pravdu na vidjelo i da to čak ne treba ni pokušavati. te da bi bilo bolje da su se u iskušenju strpili i suradnju odbili. prirodnim zakonom dozvoljeni ili naređeni. ali. dok je suradnja s policijom na otkrivanju kriminala i kriminalnih radnji za muslimana obaveza s obzirom da se kriminalom ugrožavaju pojedinci i zajednica i krše prava ljudi. u to vrijeme. da kaže da je pogriješio. jer tajna služba ne dozvoljava bilo kakvu javnost. štampana s određenim namjerama i Islamska zajednica mora pokušati iznaći modus kojim će štetu smanjiti na minimum. dž. j) ipak. kazna. a Islamskoj zajednici da lakše prebrodi ovo iskušenje. Ona iza sebe ne ostavlja dokumente i dokaze.2005 http://www. Halalite nam i pomozite da prebrodimo nevolju koja nas je snašla. izišli bi pred svoje pretpostavljene. a neke će to sigurno i spriječiti da se upuštaju u takvu rabotu. suradnja s Udbom značila je odavanje ljudi u poslovima koji su Allahovim. lagala u mnogim slučajevima i da u spomenutoj knjizi ima dosta konstrukcija i laži. u najmanju ruku. ali uradili smo. koju ćemo iskrenim pokajanjem i traženjem halala od naših žrtava nastojati preobratiti u Allahovu. jer će svi oni koji budu stavljeni na kušnju da nekoga uhode i špijuniraju malo više razmišljati o takvom angažmanu. navedu imena koja su spominjali. Šukri H. f) svi koji su surađivali sa Službom činili su to na konspirativnoj osnovi. da se kaje što je surađivao i da bi bio ispravan postupak da je suradnju odbio.š. javno navedu imena osoba koje su spominjali u svojim razgovorima sa službenicima Udbe i da od tih osoba zatraže oprost. ono što mogu. da sudskim putem sa sebe speru ljagu.š. iz različitih interesa. pokaju se i za života zatraže oprost od ljudi o koje su se ogriješili. jer to najbolje odslikava svijest tih ljudi. d) ako su u to vrijeme smatrali da je manje zlo “pomalo” sarađivati negoli kontakte odbijati i na sebe navući srdžbu Udbe. da se kaje što je ispijao kahve sa službenicima Udbe i ćaskao o svojoj braći. 3) ona može preventivno djelovati. da nijedan od njih nije uputio poruku svojoj i drugoj djeci da ne pokleknu pred izazovima pred kojim je on poklekao itd.” Datum kreiranja: 27. profesora ili službenika u Islamskoj zajednici. svojim nadređenim i podređenim. c) ako su lažno optuženi.Na pitanja odgovora doc. za očekivati je da će oni koji su se iskreno pokajali okarakterisati svoje postupke pogrešnim i povući se sa svojih javnih funkcija. to je sigurno. da imaju savjesti i svijesti. h) iako će knjiga uzrokovati određenu štetu izazivajući bol kod onih koji su se ogriješili i kod onih o koje se ogriješilo. u svemu ovome. Moja poruka svima koji su u knjizi spomenuti kao suradnici je sljedeća: a) ako su već surađivali. Iz takvog stava buduće generacije bi mogle uzeti ispravnu pouku. kako bi svojoj i drugoj djeci i unucima poslali ispravnu poruku. dž. milost. možda. Kao moralni čin i znak našeg pokajanja mi se povlačimo sa javnih funkcija. e) nema sumnje da je Služba.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 286 od 416 . Ova sramota koja nas je pogodila je Allahova. b) ako su surađivali pod prisilom da se javno pokaju. a vas molimo da nam pomognete. dr. bojim se da bi se tim pokušajem mogla nanijeti nepravda onima koji su lažno optuženi. pred svoju braću i sestre. Neka kažu: “Morali smo ili nismo morali. jeste da javno u sudnici u lice kažu operativcu Službe da je slagao. iako to možda nismo zaslužili. Oni. Savjetujemo našoj djeci da ne pokleknu pred iskušenjima pred kojima smo mi poklekli. pred svoje kolege. i za života odgovarati. smatram da pojava knjige može donijeti mnoge koristi: 1) pruža šansu onima koji su se ogriješili da preispitaju svoj postupak. Vjerujte mi. To je za mene porazno. spomenutog u knjizi. pa da Udba s tobom prekine svaku vezu. muftiju. a dobit iskoristiti na najbolji mogući način. smatram da treba da taj svoj postupak javno okarakterišu kao grešku. To je bilo pogrešno. pred svoj narod i kazali detaljno šta su u tom periodu radili. da nevolju u kojoj smo se našli što lakše prebrodimo. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a možda se i službenik Udbe sam pokaje i prizna eventualne konstrukcije i laži. treba da se javno pokaju.

nanijeće ogromnu štetu Islamskoj zajednici. smatram da bi bilo dostojanstveno da Islamska zajednica i muslimani pomognu porodicama tih ljudi dok oni sebi ne nađu odgovarajući posao u Islamskoj zajednici ili van nje. tada će oni koji govore: “Sve su hodže iste i svi oni su to radili pa neće jedni na druge. a ko otkrije mahanu svoga brata muslimana. Ukoliko se ti ljudi ne povuku iz javnih službi.a. u osnovi.š. Šukri H. veli da ko prikrije mahanu svoga brata na dunjaluku. ako je Allah. a vi ne znate. Allah će pokriti njegovu mahanu na Sudnjem danu. svima na pomoći. da nisu u pravu.Na pitanja odgovora doc.. Oni više zaslužuju da svoje primjere iznesu u javnost.s. s. profesora i službenika u Islamskoj zajednici koji nisu povili kičmu i oni. Sahihu Muslim. I. oni spašavali ljude jer nisu o njima govorili sve što su znali itd. “Kitabul-hudud”. Njihovim pokajanjem i povlačenjem s javnih funkcija bila bi poslana ispravna poruka mladima koji se danas i koji će se uvijek suočavati s problemom špijunaže i uhođenja. jer bi pokazao da oni ipak imaju ljudskog dostojanstva. a koji ga jedino pravilno mogu riješiti ako od tih ljudi zahtijevaju da napuste javne funkcije. a neki su neodlučni. dž.š. tvoje javno pokajanje. Interesuje me da li je za ispravnost mog pokajanja. Neka nam je Allah. moći kazati da su u pravu. Naime. Uzvišeni Allah. Allah će otkriti njegovu i čak ga osramotiti u njegovoj kući. Allah će prikriti njegovu mahanu na ahiretu. ili pak da “prozvani” sudski dokažu da su optužbe u knjizi u cijelosti lažne i iskonstruisane. muftija ili profesor popne na mimber a džematlije u njemu gledaju cinkraoša. Zamislite kako izgleda kad se imam.š.) A Poslanik. negativno govori o onima koji vole širiti ružne vijesti o vjernicima pa kaže: “Oni koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. pozitivnu i dostojanstvenu sliku Islamske zajednice i muslimana na ovim prostorima. ili boje se oni da se i njihovi dosjei ne otvore”. Od te većine očekujem da to danas javno kaže. osim ako se tvoje ime javno obznani. ili kada ta mahana ugrožava opće dobro. Većina mi je halalila. kako nisu cinkarili. znajte. Iskreno sam se pokajao i od ljudi koje sam pratio halala zatražio. br. jer oni odslikavaju pravu. U vjerodostojnom hadisu doslovno stoji: “Ko pokrije mahanu svoga brata muslimana. kako su. ili kako izgleda odgajatelj u kom njegovi učenici gledaju doušnika?! Ako se ovako nastavi i Islamska zajednica se zadovolji time da se osobe spomenute u knjizi kao suradnici Udbe u novinama ili pred nekom internom komisijom ispovjede i kažu kako su nevini. kako su cinkarili jer su se morali odazivati na usmene pozive Udbe. jer bilo je hodža. ustvari. Ramić. jer svako može pogriješiti i sigurno je da nema nijednog od nas da mu se ime nije moglo naći u zelenoj knjizi da je prošao kroz iskušenja kroz koja su prolazili mnogi koji su se s Udbom suočili. sigurno. uz poznate uslove za tevbu.11.2005 http://www. Allah sve zna. otvorio bi put da im drugi oproste i razumiju njihove greške. dao da ljudi za to ne znaju. Pitanje: Jedan sam od suradnika Udbe čije ime nije spomenuto u knjizi “Čuvari Jugoslavije”. Datum kreiranja: 27. 2536) Izuzetak su situacije kada prikrivanje mahane ili grijeha može ugroziti nečije personalno pravo ili nanijeti nekome štetu. a od novina koje objavljuju tužbalice suradnika Udbe očekujem da počnu objavljivati ispovijesti onih koji su odbili suradnju sa Udbom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Takav postupak bi skinuo ljagu sa Islamske zajednice. čine većinu. Tada je dužnost mahanu otkriti onome kome je potrebno. 19. na kraju.v. “(Muslim. taj postupak bi skinuo veliki teret odgovornosti s leđa onih koji u Islamskoj zajednici moraju to pitanje rješavati. dž. iako znam. neophodno javno pokajanje ili je dovoljno to što sam uradio? Odgovor: Smatram da je dovoljno to što ste od osoba koje ste spominjali kod Udbe oprost zatražili i da nije potrebno. propis je da čovjek prikrije svoju mahanu ili grijeh i mahane drugih ljudi.novihorizonti. dž. pa čak nije ni poželjno.” (En-Nur.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 287 od 416 .com Kada bi spomenuti suradnici Udbe na taj način izrazili svoje kajanje i otišli s javnih funkcija. dr.

pretpostavljam da čovjek ne može ostati normalan nakon jedne šetnje kao živa meta. barem ću nešto osigurati ženi i djeci. jer. biti sretniji. nego da se vratiš iz Iraka pun para. d) ti kao vojnik bio bi pod komandom nekog stranog komandanta. koji o tebi sigurno ne bi vodio računa kao o vojnicima iz svoje zemlje. Zamisli sebe kako ideš ulicama Bagdada očekujući svakog trenutka da te sa neke zgrade ili prozora pogodi snajper ili da u tvojoj blizini iznenada eksplodira automobil-bomba ili bomba zamotana u nekoj kesi ili ostavljena u kanti za smeće. također. određene nervne probleme već nakon prve patrole. ako pravilno shvatite život i budete zadovoljni s onim što imate. žene i djecu. tako da mnoge evropske zemlje ne dopuštaju da u Irak idu njihovi vojnici. tako da bi ti vjerovatno bili davani najteži i najopasniji zadaci. ali sa noćnim morama i živčanim napadima koji će s tobom ostati do kraja života. a i ahiretske posljedice bi mogle biti strašne. negoli da dobiju dvije vreće. a ukoliko bih poginuo porodica bi dobila odštetu od pet stotina hiljada dolara. Napominjem da mi život podstanara i nepostojanje nade da ću napraviti kuću u bliskoj budućnosti. a tebi kao muslimanu nije dozvoljeno da sudjeluješ u okupaciji muslimanske zemlje.11. Siguran sam. jer iračka ulema najbolje poznaje stanje u svojoj zemlji.2005 http://www. dž. Muslimani su dužni da slijede tu fetvu. teže pada od eventualne pogibije u Iraku. Ramić. a od kojih će strahovati tvoja porodica bojeći se i dan i noć da ratno iskustvo ne primijeniš u vlastitoj kući. tebi kao muslimanu tamo nije dozvoljeno ići u svojstvu vojnika iz sljedećeih razloga: a) jer su vojne snage u Iraku okupacione. sigurno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 288 od 416 . f) iskusili biste. Odgovor: Šerijatskipravno gledano. jer znaš kako se tretira ubistvo jedne nevine osobe. a u drugoj pet stotina hiljada dolara. jer nije izvedena pod okriljem Ujedinjenih nacija i Vijeća sigurnosti. Šukri H. Datum kreiranja: 27.š.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. U takvim uslovima čovjek ne može ostati normalan. ulažući trud u radu koliko možete. dr. a to nije moralno. Interesuje me da li mi je kao muslimanu dozvoljeno otići u Irak? Uslovi su više nego povoljni. smatram da ćeš ti i tvoja porodica. Ako i poginem.com Pitanje: Živim kao podstanar sa ženom i djecom i u teškoj sam materijalnoj situaciji. u jednoj tvoje iskomadano tijelo.Na pitanja odgovora doc. da ti dā strpljenja u iskušenju u kom se nalaziš i da ti dā ono što je za tebe i tvoju porodicu najbolje na dunjaluku i ahiretu. e) s obzirom da je u Iraku rat između okupacionih snaga i iračkog naroda. Za godinu dana služenja u sastavu poljskog kontingenta dobio bih sto hiljada dolara. sigurno biste se našli u situaciji da ubijate nevine ljude. I. Ubijanje nevinih ljudi bi sigurno na tebi ostavilo negativne tragove do kraja života. da tvoja porodica više voli da im svakog mjeseca doneseš onu malu vojničku plaću. c) okupacija Iraka nije legitimna po međunarodnom pravu. na kraju. Molim Allaha. b) Savez iračke uleme oglasio se i rekao da muslimani ne treba da učestvuju u okupacionim snagama.

s.novihorizonti. volio klanjati jaciju malo kasnije. Šukri H.v. (Buhari.s. kada je jacija kasno. Sunen. da svoju obavezu prema drugima izvršavaju. dakle bez potrebe slušaju i gledaju ono što je grijeh. U svakom slučaju. 3830) Bilo bi logično da oni koji klanjaju jaciju u džematu prvi svojim kućama dolaze jer klanjanje u džematu je znak imana. Njihovi postupci su posebno problematični ako borave na mjestima koja muslimanu ne dolikuju i ako zbog boravka na tim mjestima svojim očima i ušima čine grijeh. Posebno su njihovi postupci pogrešni ako dovedu do zapostavljanja porodice. s.v. iz prakse Poslanikove. Ljeti.s. “Kitabul-menakib”. u mnogim hadisima se govori kako je Poslanik. ili je pak štetno.” (Tirmizi. sunnet je poslije jacije ići na spavanje. nije volio da se spava prije jacije niti da se priča (tj.a. ustvari džahilijjetski običaj noćnih šetnji? Koliko je meni poznato.s. ne u prvom jacijskom vremenu. do pred ponoć. br. oni kući dolaze iza ponoći. Molim Vas za komentar u vezi sa spomenutim postupkom naše braće koja klanjaju jaciju u džamiji. a ne sijeliti. s.a.s. i da jednu obavezu ne zapostavljaju nauštrb druge. posebno da rade ono od čega nema koristi.a..v. ja bih preporučio našoj braći da se drže upute Poslanikove. sijeli) poslije. Odgovor: Buharija prenosi da Poslanik.v. a neki završe i u kafani. razumijemo da je jaciju lijepo odgoditi za kasnije. br.v. kao što je bespotrebno kašnjenje kući. s. 535) Doduše.2005 http://www. Poslanik. Međutim. s. šejtan ako ne može čovjeka sprečiti da ne ide na namaz u džamiju može ga zavesti u nečem drugom. Dakle. Ramić. Supruge su posebno zabrinute zbog takvih postupaka svojih muževa. na ulici. s. Datum kreiranja: 27. Sahihul-Buhari. s. dr. ali da se klanja prije ponoći. Samo okupljanje je vrlo često ispred kafića ili na šetalištima koja su puna nemorala.a. Interesuje me da li je boravak ispred džamije.v. šetalištu ili u kafani iza jacije namaza. te da je poželjno poslije jacije odmah ići na spavanje bez obzira u bilo kom dijelu jacijskog vremena se ona klanjala. a za pretpostaviti je da muževi koji kasno kući dolaze ne izvršavaju svoje obaveze prema porodici.com Pitanje: Neka braća (oženjeni i neoženjeni) u Sarajevu i drugim bh. Tu ostaju i dugo razgovaraju ili odlaze u šetnju.Na pitanja odgovora doc. Negativne posljedice boravka na takvim mjestima i kašnjenje kući mogu biti višestruke..com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 289 od 416 .a. “Mevakitus-salati”.s. ili da određenu obavezu zapostave. a rade ono što nisu obavezni. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. gradovima okupljaju se skoro svako veče poslije jacije namaza ispred džamija. je rekao: “Najbolji su oni koji su najbolji prema svojim suprugama.11. Postupci braće na koju se žale njihove supruge očito nisu na liniji sunneta Poslanikovog.a.

dakle uzimati iz prirode ono što mu odgovara. pa smo ih Mi raskomadali. Ramić.smije li musliman takva pića konzumirati? Odgovor: Musliman je dužan voditi računa o svome zdravlju i haram mu je zdravlje svjesno narušavati. najvrednija materija koju je Allah. ono što će poremetiti razum i naškoditi zdravlju kada se uzme u velikim količinama. musliman mora slijediti Njegove zakone u prirodi. i da smo sve živo od vode učinili? I zar neće vjerovati?' (El-Enbija. dr. pretpostavljam.v.novihorizonti. Naravno. Međutim.) Prema tome.5 posto. bilo da je u pitanju alkohol ili neka druga supstanca. Na osnovu onog što mi je u vezi s tim poznato.5 posto alkohola ne moraju taj podatak sadržavati u svojoj deklaraciji. S obzirom da (normalan) ljudski organizam posjeduje imunitet na štetne materije do određene granice. Sunen. da je čista prirodna voda najbolji lijek za čovjeka. i ne smije te prirodne zakone zanemariviti ili narušavati. stvorio s obzirom da je dao da najveći procenat u svim živim stvorenjima čini voda. Neka su štetna više neka manje. ono što neće poremetiti ljudski razum niti naštetiti ljudskom zdravlju kada bi se uzelo u velikim količinama nije grijeh uzeti ni u malim. zabranjeno je u malim.' (Tirmizi.a.s. Musliman mora voditi računa da piće koje unosi u svoj organizam bude halal. ko slijedi Njegove zakone.š. dakle da u sebi ne sadrži nešto što ugrožava ljudsko zdravlje i ne remeti ljudski razum.Na pitanja odgovora doc. dž. Mnogi su to već shvatili. Datum kreiranja: 27. Uzimanjem gaziranih pića čovjek sebi narušava zdravlje što su jasno dokazala istraživanja na svim naučnim institutima koji se bave problematikom ljudske ishrane.š.com Pitanje: U nekim zemljama zakonom je regulisano da pića koja u sebi sadrže manje od 0.) Siguran sam. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 290 od 416 . odnosno prirodnih sokova u kojima nema hemijskih sastojaka. Šukri H. štetnost gaziranih pića nije ista.2005 http://www. 1788. Otuda preporučujem da se čovjek okrene konzumiranju čiste vode. S obzirom da u svim gaziranim pićima ima alkohola čija količina ne prelazi 0. 'Kitabulešribe'. tako da u svijetu postoje klinike koje svoje pacijente liječe isključivo vodom. također. rekao: 'Ono što opija u velikim količinama. sa sigurnošću mogu da kažem da je svako gazirano piće štetno.11. Otuda je Poslanik. 30. Voda je. zabranjeno je uzimati i u malim količinama. Uzvišeni Allah kaže: 'Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina. s. S obzirom da riječ musliman znači onaj ko je esleme vedžhehu lillahi (ko se predao Allahu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Treba uživati u čistoj prirodnoj vodi i prirodnim proizvodima. postavlja se pitanje . one mu neće naškoditi pod uslovom da ne pređu tu granicu.) tj.

' (Ebu Davud. vaše kuhinje su odvojene. ukoliko određeni nedostatak neće umanjiti nešto od toga.novihorizonti.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 291 od 416 . ili uštrojenost. U tome su se islamski pravnici razišli. dr. četiri odvojena domaćinstva. tako da se potpomažemo ne gledajući da li će nam pozajmljeno biti vraćeno. 'Kitabud-dahaja'. 2420. jer zapreka može biti samo ona mahana koja očito utiče na smanjenje količine i kvaliteta mesa. Ramić. Smatram da su 'Merhametove' narodne kuhinje. 3113. Napravili smo trospratnu kuću. uprkos činjenici da živite pod jednim krovom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a jednog za svoj ummet. Da li se zavjetni kurban mora podijeliti u cijelosti? Kupio sam ovna za kurban i nakon izvjesnog vremena otkrio da je uštrojen. Pitanje: Odgovor: Iz mnogih hadisa razumijemo da se u kurban može zaklati uštrojena životinja.a. dakle da ste svi jedno domaćinstvo. Sunen. Prema tome.com Pitanje: Babo nas ima petero: tri sina i dvije kćerke. svako domaćinsvo koje ima mogućnost za sebe će klati kurban i nije dovoljno da vaš babo zakolje jedan kurban za sve vas. ovca ili koza. Doduše.š. Šukri H. (Vidi: Ibn Madždže. Sunen. S obzirom na to da je za jednu kuću dovoljno zaklati jedan kurban. hadisa u kom on kaže: 'Četvero nije dozvoljeno zaklati u kurban: očito ćoravo. Pitanje: Odgovor: Zavjetni kurban je potpuniji ukoliko se meso podijeli u cijelosti. 'Kitabul-edahi'.v. pa tako i na cjelokupnu vrijednost životinje. bez obzira što ste u odvojenim stanovima. a Allah. Zemlju zajednički obrađujemo i usjeve dijelimo. zatupljen rog. dilema je u pitanju šta je bolje. ili da je kuhinja zajednička. da je on za kurban klao dva rogata ovna. tada nema smetnje da životinja s tom osobenošću bude zaklana u kurban. Da. svakom po sprat. koja određene poslove zajednički rade. koliko razumijem. očito šepavo i očito mršavo. očito bolesno. uz napomenu da ima učenjaka koji smatraju da je to dužnost.) Prema tome. s tim što se u slučaju deve i govečeta može udružiti sedam porodica. pravo mjesto gdje možete dati svoj zavjetni kurban. najbolje zna. Sve to ukazuje da ste vi.) Međutim. s.s. da li je dovoljno da babo zakolje kurban za sve nas? Odgovor: Tačno je da je za jednu kuću. br. imate odvojene prihode. Ima li smetnje da se uštrojen ovan bude kurban? Datum kreiranja: 27. među nama postoji istinska sloga. tada biste bili tretirani kao jedno domaćinstvo i jedan kurban bio bi dovoljan. a i stanovi su vam odvojeni. dok platu zarađenu u preduzeću svako zadržava za sebe. Smatram da je bolje zaklati uštrojenu životinju jer je njeno meso kvalitetnije i ima ga više. dž. Nedostatak dijela tijela koji se ostranjuje pri štrojenju nije zapreka da uštrojena životinja bude zaklana u kurban. s. za one iz njegova ummeta koji nisu bili u stanju zaklati kurban.v.11.Na pitanja odgovora doc. tj. goveče.a. (Vidi poglavlja o kurbanu u hadiskim zbirkama. dok babo s našom majkom i mlađom sestrom živi u prizemlju.2005 http://www. jednog za svoju porodicu. ipak. preciznije rečeno za jedno domaćinstvo dovoljno zaklati jedan kurban. kao što je kusast rep. bilo da se u kurban kolje deva. To jasno razumijemo iz Poslanikovog.) O pitanju dozvoljenosti klanja u kurban uštrojene životinje nema dileme kod islamskih pravnika. Najbolje je da s tim mesom obveselite siromahe. br. babo vas izdržava. eventualno. također. Prenosi se od Poslanika.

Datum kreiranja: 27. dok su ostali željeli da nađemo jednog školovanog efendiju koji poznaje propise hadža. da jedan poštuješ.s. preporučio bih vam da odaberete mlađu i učevniju osobu. Najstariji brat je želio da to bude jedan dedo iz komšiluka koji je pred rat obavio hadž. može obaviti hadž za vašeg rahmetli babu na ispravan način.s. čista materija. da ste me pitali prije nego ste se na to odlučili. Šta da radim? Odgovor: Kao što je propisano da osoba koja nije na hadžu posti taj dan. dan uoči Kurban-bajrama.Na pitanja odgovora doc. isto tako propisano je da osoba koja je na hadžu taj dan ne posti.a. tebi će se pisati da postiš. jer bi mlađa osoba imala više koristi. Na kraju smo poslušali starijeg brata.' (Muslim. to jest na hadž. 3823) Pitanje: Ja i moja braća odlučili smo majku poslati na hadž ove godine. a i propise bi mogla bolje i preciznije obaviti. jer Poslanik. a meni je žao moju tradiciju prekidati. a drugi ne. Čuo sam da hadžija na Arefatu taj dan ne smije postiti. 'Kitabul-ešribe'. br.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno u ishrani koristiti vinski ocat? Smatram da je svako sirće dozvoljeno. Sahihul-Buhari. uz jedan jedini uslov . s. je za sirće govorio: 'Divna li je hrana sirće (ocat).11.novihorizonti.) Prema tome. svi oni obavljaju hadž izvršavajući propisane obrede bez problema. nagradu za post Arefata. Prema tome. a Allah. Prema tome. koristeći vodiče koji im objašnjavaju šta treba raditi u određenom vremenu. kako poštuješ prvi propis treba da poštuješ i drugi. dr.a.š. najbolje zna.' (Buhari. inša-Allah. S druge strane. Šukri H.2005 http://www. Interesuje me da li smo ispravno postupili. Ipak. sigurno ćeš dobiti. Naime. s. kaže: 'Kada se (Allahov) rob razboli ili ode na put piše mu se ono što je radio dok je bio zdrav kod kuće.v. I jedan i drugi propis su iz istog izvora tako da ne bi smio među njima praviti razliku. 'Kitabuldžihadi ves-sijer'. a to je opijanje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a i oni koji nešto od propisa znaju. većina osoba koje odlaze na hadž ne poznaju njegove propise. u suštini. a koja se ogleda u opraštanju malih grijeha iz tekuće i iduće godine. Sahihu Muslim.v. to je nedvojbeno. a alkohol je. dž. br. 2774. Ove godine idem na hadž. spomenuti dedo. a za rahmetli babu smo našli bedela. Pitanje: Redovno postim na Dan Arefata.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 292 od 416 . Međutim. Pretvaranjem alkohola u sirće nestaje svojstvo zbog kojeg je zabranjen. ukoliko bude pitao i slušao stručne vodiče koji će mu na hadžu biti na raspolaganju. Ramić. pošto sam siguran da spomenuti dedo ne bi znao objasniti propise hadža kada bismo ga upitali? Hoće li njegov hadž biti ispravan za našeg babu ako on ne zna propise hadža? Odgovor: Što se tiče mogućnosti da osoba koja ne poznaje propise hadža tu vjersku obavezu obavi ispravno. iako nećeš postiti na Arefatu. Prilikom izbora osobe koja će za našeg babu obaviti hadž došlo je neslaganja.da bude proizvedeno od čiste materije. Poslanik. ne znaju ih detaljno. jer si to radio prije nego si krenuo na put. tj.

Ramić. (Vidi: Buhari. sve dok to ne urade ili ne kažu. ipak.' (Buhari. dž. da se čuvaš beskorisnog razmišljanja i sanjarenja. veli: 'Uzvišeni Allah je. s. Poslanik.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. 'Kitabun-nikah'. Muslim. 4846) Preporučujem ti. čak i kada bi razmišljala o grijehu ili ti grijeh na um padao (s obzirom da šejtan svakome došaptava grešne misli). te da uzmeš abdest prije dojenja djeteta. Kao muslimanka koja prakticira islam. a može te dovesti u situaciju da nesvjesno učiniš korak ka grijehu. već ga voliš u smislu da se za njega jednog dana udaš i da ti on bude zakoniti suprug.s.) Pitanje: Učenica sam srednje škole. Poslanik. Mogu li ga u tom stanju podojiti ili se moram prvo okupati? Nije mi poznato da postoji dokaz koji to zabranjuje. ipak. Sahihul-Buhari. kako mi se čini. 'Kitabul-hajd'. prakticirao je da uzme abdest ukoliko bi nešto radio u tom stanju. br.com Pitanje: Odgovor: Desi mi se da moje malo dijete zaplače dok sam u stanju džunupluka. br.' (Ibn Madždže. inša-Allah. 'Kitabul-gusl'.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 293 od 416 . veli: 'Ne znam da za zaljubljene ima išta bolje od braka. preporučio je mladićima da se žene. ne bi za to bila grešna sve dok ne bi svojim organima uradila ili kazala ono što je grijeh. 4677. Poslanik.v. ne opterećuje čovjeka više od njegove mogućnosti. jer će postom ukrotiti svoje strasti. pošto dotični mladić za to ne zna. Sahihul-Buhari.) Brak je. (Buhari. pošto to može biti gubljenje vremena.2005 http://www. Međutim. s. s. dr. br. Poslanik. Sahihul-Buhari. znaj da svoje ljubavne emocije moraš usmjeravati ka onome što je halal i moraš ih držati pod kontrolom. Naime. Jedino što bih ti preporučio je da ne budeš u tom stanju bez potrebe. bilo da je jeo. 286) c) čovjek nije odgovoran za ono što mu duša haje sve dok ne kaže ili uradi nešto što je grijeh.Na pitanja odgovora doc. Pokrivena sam i nastojim da svoj život uskladim s propisima islama. br. Nadam se da taj recept važi i za djevojke.a. 'Kitabut-talak'.s.s. a Allah.š. spavao itd. Uzvišeni Allah kaže: 'Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini. s. Ta ljubav je još uvijek moja slatka tajna. bojim se da griješim pošto sam se zaljubila u jednog mladića. a može ti pomoći i post.11. br. ne razmišljaš o grijehu. kada bi htio spavati u stanju džunupluka prao spolni organ i uzimao abdest onako kako se uzima abdest za namaz.a. što je grijeh. Sunen. oprostio mome ummetu ono što im duše haju. a ako iz nekog razloga to nisu u stanju onda da poste. Dakle. b) zbog toga što ljubav čine osjećaji koje čovjek nije uvijek u stanju kontrolisati. najbolji lijek. 460. Šukri H. Sahihu Muslim. U kontroli ljubavnih emocija može ti pomoći razmišljanje o poslovima koje radiš.a. da time što voliš tog mladića ne činiš grijeh: a) s obzirom da ti. uistinu. ili da grijeh počiniš.v. Od Aiše se prenosi da je on.novihorizonti.s. 1837) Datum kreiranja: 27. a na njegovu štetu zlo koje uradi' (El-Bekare.v. Molim Vas da li sam griješna što ga volim? Odgovor: Nadam se. 'Kitabunnikah'. 279.

Pitanje: Odlučila sam sa svojim mužem da ove godine prvi put zakoljemo kurban. vaš kurban. Četvrto. bilo da ga kupite halal parama. dž. dž. dž. Šukri H. bilo da ga othranite lično na halal ispaši. šepav. bilo da je očito ćorav. uz to. pa ga po sunnetu podijelite na tri dijela.com Pitanje: Učiteljica sam u osnovnoj školi. da to radite radi Allahovog. jedan dio vama. Ukoliko to prethodno ispunite. s obzirom da djeca danas imaju znanja koja im omogućuju da i u toj ranoj životnoj dobi stidne dijelove tijela primjećuju i da ih poslije drugima opisuju. prirodnim zakonima. potrebno je da kurban bude nabavljen na halal način. odaberete najljepši kurban pa ga dobro uhranite. Pokrivena sam. Trenutno vodim četvrti razred. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. jer je u skladu s Allahovim. jedan komšijama. smatram da to nije veliki problem. Odgovor: Prvo. Ako. pa me interesuje mogu li na času tjelesnog i zdravstvenog odgoja djeci pokazivati vježbe i činiti pokrete pri kojim se ocrtavaju stidni dijelovi tijela? Odgovor: S obzirom da djeca kojoj predaješ nisu punoljetna. zadovoljstva. Drugo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 294 od 416 . Bez obzira što će možda većini onih koji ne poznaju islam tvoje pitanje i moj odgovor izgledati čudni. Ramić. Zamolila bih Vas da mi ukratko ukažete na glavne propise kako bi naš prvi kurban bio primljen kod Allaha. potrebno je da imate iskren nijet.11. to će biti još ljepše i sevapnije. će. Ipak. jedan sirotinji.š. Datum kreiranja: 27. dr.š. mi kao muslimani treba da budemo ponosni što imamo i prakticiramo takav moral koji i o tome vodi računa i koji nam garantira čistotu duše i tijela i donosi sreću na dunjaluku i ahiretu.novihorizonti. ne radi svijeta ili osiguranja mesa. inša-Allah biti primljen. preporučio bih ti da izbjegavaš takve pokrete. potrebno je da kurban koji koljete nema očitih mahana. potrebno je kurban propisno zaklati u periodu između bajram-namaza i ikindije četvrtog dana Kurban-bajrama. mršav ili bolestan ili nešto više od toga.Na pitanja odgovora doc. pa ga vi lično zakoljete. bilo da vam ga neko pokloni. Treće.š.

a ne o tome da klanjani namaz zamjenjuje toliko i toliko propuštenih namaza. jer Džennet je. recimo kod Kabe. Pitanje: Čuo sam svog efendiju kako na hutbi kaže da je namaz u Mekki vredniji za sto hiljada namaza tako da se jednim namazom kod Kabe može nadoknaditi sto hiljada namaza koje je čovjek propustio u životu. Majka ga nosi.s. Ukoliko pretpostavljaš da oni to ne poštuju. ti hadisi govore o vrijednosti namaza. pod majčinim nogama. Sa novim mužem ima jednog sina koji je oženjen. Tumačenje da ti namazi zamjenjuju propuštene je pogrešno i niko od islamske uleme nije te hadise protumačio na takav način.' (Lukman. babo mi je musliman. Uzvišeni Allah kaže: 'Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. a Allah. preporučio bih ti da ne skidaš mahramu s glave. i odbija ga u toku dvije godine. ti ih ne slušaj. interesuje me moram li pred njom. dž. Datum kreiranja: 27.11. mojim polubratom i njegovom suprugom. ko klanja namaz. Ono što je muslimanu zabranjeno jeste da pri održavanju rodbinskih veza čini grijehe. a majka Srpkinja. smatram da nema smetnje da pred njima budeš bez mahrame. a njeno zdravlje trpi. s. ti posebne obaveze imaš prema svojoj majci. ali kad sam malo bolje razmislio to mi je postalo nelogično.novihorizonti.š. Živim sa babom u Bosni. pod uslovom da oni poštuju i čuvaju tvoju čast i poštuju propise šerijata koje ti slijediš. ne bi se smjela ni s nekim od njih osamljivati. a slijedi put onoga ko se Meni iskreno obraća.v. kada bi ti naredila da grijeh činiš ne bi je smjela poslušati. a majka se udala u Srbiju. odnosi na rodbinu koja je u islamu i onu koja nije. Poslanikovoj. Svoje riječi podupro je hadisima. biti pokrivena? Odgovor: Islam je propisao održavanje rodbinskih veza i taj se propis.com Pitanje: Potičem iz mješovitog braka. Koristim se ovom prilikom da ukažem na tu grešku. Odgovor: Činjenica je da ima dosta predaja koje govore o većoj vrijednosti obavljenih namaza u tri džamije: Haremu u Mekki. dakle taj namaz je vrijedan kao sto hiljada namaza klanjanih na nekom drugom mjestu. najbolje zna. kako u hadisu stoji. jer i sām sam imao priliku čuti jednog hatiba kako na isti način tumači te hadise. s obzirom da nisu muslimani. Međutim. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. i prema njima se na ovom svijetu velikodušo ponašaj. Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. Šukri H. Treba još napomenuti da ukoliko postoji mogućnost da tvoj očuh ili polubrat ne poštuju srodstvo koje među vama postoji. Po njemu bi bilo dovoljno da čovjek ode u Mekku. uz to što se ne bi smjela pred njima otkrivati. kako u ajetu stoji. Ipak.a.2005 http://www.Na pitanja odgovora doc. džamiji u Medini i džamiji El-Aksa u Jerusalemu. dr. 14-15. U početku mi se taj stav dopao. Meni će se svi vratiti.) Kao dijete. Otuda je propisano da se jedino te tri džamije posjećuju radi ibade