Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H.

Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Da li djeca kada uče u Kur‘anu moraju biti pod abdestom?

Većina islamske uleme, među kojima su i četiri imama: Ebu Hanife, Malik, Šafija i Ahmed, smatraju da osoba koja dodiruje listove mushafa mora biti pod abdestom. Ovo mišljenje je utemeljeno na pismu (tj.hadisu) koje je Poslanik a.s., poslao Amr b. Hazmu, a u kojem, između ostalog, stoji da Kur‘an ne dodiruje niko osim čista osoba, tj. osoba koja je pod abdestom. (Sunen Darimi, Kitabut-talak, br.2166).Prenose ga još Ebu Davud, Nesai i drugi. (vidi: Nasburraje, 1/196, Nejlul-evtar, 1/205.) Ibn Tejmija prenosi da je Ahmed b.Hanbel rekao: “Nema sumnje da je Vjerovjesnik a.s., to njemu napisao.” (vidi: Fetava Kubra, 1/56.). S obzirom da su šerijatske odredbe upućene punoljetnim osobama, one ne obuhvataju djecu. Međutim, smatram da je bolje da i djeca budu pod abdestom kada dodiruju listove mushafa. Njihov abdest je važeći s obzirom na činjenicu da je dužnost djecu privikavati na namaz od sedme godine, a u desetoj ih i silom natjerati, a znamo da abdest prethodi namazu. Osim toga, uzimanje Uzvišene Knjige pod abdestom je vid poštivanja i lijepo je kad se i dijete tome poduči, makar ono šerijatski bilo neobavezno tako postupati. Što se tiče učenja Kur‘ana napamet, ili iz mushafa, bez dodirivanja listova to je dozvoljeno činiti bez abdesta. Oko uzimanja ukoričenog ili u nešto zamotanog mushafa, bez abdesta, postoji razilaženje. Smatram da je bolje biti pod abdestom, ali kada postoji potreba da se mushaf, koji je ukoričen ili zamotan, uzme ili nosi, mislim da za to nema smetnje. Pitanje: Odgovor: U odgovoru na pitanje da li djeca koja uče Kur‘an moraju biti pod abdestom, vidjeli smo da punoljetan musliman i muslimanka ne smiju dodirivati listove mushafa bez abdesta. Iz ovog propisa možemo zaključiti da je nemuslimanu također zabranjeno dodirivati listove mushafa s obzirom da on ne može uzeti abdest, jer je za ispravnost abdesta potrebno, prije svega, biti musliman. Nadalje, Allahova dž.š. Knjiga zahtijeva posebno poštovanje, a za onog ko u nju ne vjeruje malo je vjerovatno da će joj to poštovanje i ukazati. Koristim ovu priliku da naglasim da muslimani očekuju od nemuslimana da ne skrnave njihove svetinje. Skrnavljenje ove ili neke druge svetinje može proizvesti teške posljedice. Dužnost muslimanskih predstavnika u vlasti je da se bore za zakonsku zaštitu muslimanskih svetinja. U isto vrijeme, od svih muslimana se očekuje da, u granicama svojih mogućnosti, izvrše emanet koji nose na svojim plećima i pomognu nemuslimanima da upoznaju islam i njegove vrednote. Preporučujem našoj sestri da svojoj poznanici pokloni prijevod Kur‘ana te druge knjige koje govore o islamu na naučno utemeljenim osnovama. Preporučujem joj, također, da joj ličnim primjerom, kroz islamski moral i etiku, pokaže ljepote islama. Na kraju želim još jedanput naglasiti da nemuslimani, u skladu sa islamskim učenjem, ne mogu uzimati u svoje ruke mushaf, a mogu ukoliko imaju lijepe namjere uzimati prijevod Kur‘ana i ostale knjige koje govore o islamu, a u kojima se nalaze kur‘anski ajeti. Jedna moja poznanica nemuslimanka me zamolila da joj dam Kur‘an. Mogu li ja to uraditi?

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 1 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Ja redovno kupujem islamske novine. S obzirom da u njima ima kur‘anskih ajeta, molim vas da mi odgovorite šta je najbolje sa njima raditi nakon što ih pročitam?

Odgovor: Sve na čemu se nalazi neko od Allahovih dž.š. lijepih imena ili neki kur‘anski ajet, a što čovjek ne želi više koristiti, najbolje je ukopati u zemlju. Ukoliko to predstavlja poteškoću, to se može spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Dakle, ukoliko neko ima mushaf koji je pocijepan i u kojem se više ne uči, najbolje ga je zakopati u zemlju, a ako za to nema mogućnosti, može se spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Što se pak novina tiče, predložio bih ti da ih, ukoliko su vrijednog sadržaja, po mogućnosti ukoričiš i sačuvaš, jer su novine, uglavnom, vrijedan dokument. Drugo, predložio bih industriji papira da u dogovoru s islamskom zajednicom postavi kontejnere kod svake džamije kako bi muslimani u njih mogli odlagati novine, koje bi, na dostojanstven način, bile prerađene u tvornicama papira. Čini mi se da je potrebno skoro sve novine odlagati na dostojanstven način, jer činjenica je da malo koje od njih u sebi ne sadrže neko od Allahovih dž.š., lijepih imena, s obzirom da imena ljudi kao što su Abdullah i Abdurrahman u sebi sadrže Allahovo dž.š., ime. Ovakvim angažmanom bi postigli više korisnih ciljeva: odložili bi novine koje u sebi sadrže Allahovo dž.š. ime ili kur‘anske ajete na dostojanstven način; zaštitili bi svoju životnu sredinu od zagađivanja; iskoristili bi stari papir i smanjili potrebu za sječom šuma, koje su od neprocjenjive važnosti za održavanje zdrave životne sredine. Nadam se da će oni koji u tom pogledu mogu dati svoj doprinos nastojati da se ovaj problem, s kojim se danas suočava svaki musliman, riješi na najbolji i najkorisniji način. Pitanje: Već nekih pet-šest godina molim Allaha dž.š. da mi podari čestitog muža i lijepu djecu. Međutim, još uvijek se nisam udala. Prestala sam činiti dovu ne zbog toga što sam izgubila nadu u Allaha dž.š., nego zbog toga što mislim da mi je Allah dž.š. dao ono što je za mene bolje. Da li sam pravilno postupila?

Odgovor: Iskrena dova, u kojoj nema harama, uvijek ima svoje pozitivno mjesto zbog toga što je dova srž (suština) ibadeta tj. obožavanja Allaha dž.š. (vidi: Tirmizi, Kitabud-davat.) Nadalje, ispravna dova uvijek biva uslišana, jer Allah dž.š., kako stoji u hadisu kojeg prenosi Ahmed u Musnedu (Baki musnedul-muksirin br. 10709), daje onome ko Ga moli jedno od troje: usliša mu molbu dajući mu ono što moli; toliku mu nagradu ostavi za ahiret; ukloni od njega na dunjaluku nevolju i belaj u visini onoga što moli. Nadalje, u hadisu kojeg prenosi Muslim u poglavlju: Kitabuz-zikri ved-duai vet-tevbeti vel-istigfar, kaže se da Allah d.ž. uslišava molbu svome robu ukoliko ne požuruje. U istom hadisu primjer požurivanja je to kad čovjek moli, ali mu se dova ne usliša, te on izgubi nadu i prestane moliti. Na osnovu prethodno rečenog, preporučio bih našoj sestri da nastavi sa iskrenom dovom Allahu dž.š, jer, ukoliko je dova ispravna, nikada neće biti na gubitku, čak i kad ne bi doživjela da joj se traženo ispuni u toku života. Uz ovo, savjetovao bih je da ne bude previše izbirljiva kod izbora svoga životnog saputnika. Ukoliko je zaprosi čestit vjernik, lijepog morala, neka se odazove, jer možda će Allah dž.š. u tom braku dati veliko dobro.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 2 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Često smo svjedoci kad roditelji kunu i proklinju svoju djecu kada nešto pogriješe. Da li je ovakav postupak roditelja šerijatski ispravan?

Ovakav postupak roditelja je totalno pogrešan i izuzetno opasan. Pogrešan je zbog toga što musliman, u osnovi, treba svim ljudima željeti dobro, a naročito onima za koje je lično odgovoran. Osim toga zabranjeno je neku osobu lično proklinjati. Poslanik islama a.s. nije poslan da proklinje, a on je za nas najbolji i najljepši uzor. Opasan je zbog toga što je roditeljska dova (kletva) primljena (kabul), tako da se lahko može desiti da se takve kletve i ostvare, a roditelj to, uglavnom, ne bi želio. Ja savjetujem roditelje da, prije svega, budu strpljivi sa svojom djecom. Svi ljudi griješe, a od djece se, čiji razum i spoznaja nisu na nivou odraslih, očekuje da više griješe nego oni. Nadalje, preporučio bih roditeljima, da umjesto kletve, upućuju najljepše dove za svoju djecu. Neka mole Allaha dž.š. da im djeca budu lijepa, poštena, čestita, poslušna itd., i neka primjenjuju pozitivne metode odgoja, kako bi eventualne devijacije kod njihove djece što bezbolnije ispravili i pomogli ih da krenu pravim putem. Pitanje: Odgovor: Životinje nisu šerijatski odgovorne za svoja djela i njima nije upućena Objava da bi se njenih propisa one morale pridržavati. Prema tome, pogrešno je o životinjama razmišljati na način na koji se razmišlja o čovjeku u pogledu halala i harama. Međutim, čovjek može biti odgovoran ukoliko životinjama daje hranu koja je štetna po njih, a posebno ukoliko se ta štetnost direktno ili indirektno može prenijeti na ljude. Dakle, ukoliko pomenuta hrana nije štetna po životinje (a odgovor na to treba tražiti od ljekara stručnih po pitanju ishrane životinja), i ne predstavlja direktnu ili indirektnu opasnost po ljude, nema smetnje da se takva hrana daje životinjama, pa makar ona bila zabranjena ljudima da je konzumiraju. Skrenuo bih pažnju da je dužnost prehranjivati zdravom hranom životinje koje se koriste u ljudskoj ishrani, i čije produkte ljudi konzumiraju kako njihovo meso i proizvodi ne bi bili štetni po ljude. Sve eventualne posljedice pogrešne prehrane životinja snosi osoba odgovorna za to, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. Da li je dozvoljeno hraniti goveda prerađenim ječmom iz kojeg su pivovare proizvele pivo?

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 3 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Da li je dozvoljeno uzimati alkohol kao lijek i da li je dozvoljeno uzimati lijekove u čijem sastavu se nalazi i alkohol?

Preferirajuće (radžih) mišljenje islamske uleme (Vidi: Bedaius-sanai, 5/113, El-Muhezzeb, 1/251, Mugni, 4/255.) kaže da je zabranjeno koristiti alkohol i ostalo što opija u svrhu liječenja ili nečeg drugog, jer je Poslanik a.s. rekao: “Allah, uistinu, vama nije dao lijek u onome što vam je zabranio.” (Sahihul-Buhari, Kitabul-ešribe.) Ovaj hadis Buharija prenosi kao mevquf od Ibn Mesuda, dok ga drugi muhaddisi, kao Bejheqi, Ahmed i Ebu Jala, bilježe kao merfu‘. Ibn Hibban ga je okarakterisao kao sahih. Kada je Tariqu b. Suvejdu Poslanik a.s. zabranio da proizvodi alkohol, on se branio govoreći da ga proizvodi radi liječenja njime. Na to mu je Alejhisselam rekao: “On, uistinu, nije lijek, nego je on, uistinu, bolest.” (Sahihu Muslim, Kitabul-ešribe.) Hanefijski učenjaci su rekli da nije dozvoljeno liječiti se alkoholom osim ukoliko se sigurno zna da se njime ta bolest može izliječiti, a nema nešto što bi ga u tom pogledu moglo zamijeniti. U ovom pogledu potrebno je svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da se njime ta bolest sigurno može izliječiti. (El-Hedijje al-allaijje, str. 251.) Šafije uslovljavaju dozvolu upotrebe alkohola u liječenju sa dva uslova: a) da alkohol bude pomiješan sa nečim drugim i da bude rastvoren u njemu; b) da ne postoji neki drugi odgovarajući lijek koji u sebi ne sadrži alkohol. (Mugnil-muhtadž, 4/188.) Izz b. Abdusselam kaže: “Dozvoljeno je liječenje onim što je nečisto ukoliko (osoba) nije pronašla nešto čisto što ga zamjenjuje, jer je dobro (korist) izliječenja i zdravlja potpunije i vrednije od dobra (koristi) izbjegavanja nečistoće. Nije dozvoljeno, po ispravnom mišljenju, liječenje alkoholom, osim kada se spozna da se njime postiže izliječenje, a osoba nije pronašla neki drugi lijek.” (Qava‘idul-ahkam, 1/81.) Na osnovu spomenutih hadisa, te na osnovu šerijatskih principa o općem dobru (masleha mursele) i prijekoj potrebi (daruri), i uzimajući u obzir najjača mišljenja islamskih pravnika, mogu da kažem sljedeće: a) dužnost je izbjegavati upotrebu alkohola i svih proizvoda u čiji sastav ulazi alkohol, b) u slučaju prijeke potrebe (nužde), tj. kad je život u pitanju ili gubljenje nekog dijela tijela, dozvoljena je upotreba alkohola i lijekova spravljenih od njega u granicama potrebe (nužde), pod uslovom da nema drugog odgovarajućeg lijeka. Ovdje je potrebno svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da alkohol (odnosno lijek napravljen od njega) može izliječiti datu bolest, c) ukoliko se alkohol pri spravljanju lijekova hemijskom reakcijom razloži i pređe u neki drugi oblik, takvi lijekovi se mogu nesmetano koristiti, d) kada se alkohol pretvori u sirće to sirće je dozvoljeno koristiti u ishrani; e) ukoliko postoji potreba, a ne postoji adekvatna zamjena, alkohol se može koristiti za vanjsku upotrebu, kao što je čišćenje rana i tome slično, imajući u vidu: 1) mogućnost da se zabrana u Kur‘anu i pomenuti hadisi odnose na unošenje alkohola u organizam; 2) jačinu mišljenja koje kaže da je alkohol kao materija čist, a njegova nečistoća spomenuta u Kur‘anu je nematerijalne prirode (nedžase ma‘nevijje); 3) činjenicu da potreba (hadže) može ponekad dobiti status nužde (darure), a u nuždi je dozvoljeno koristiti, u granicama nužnosti, i ono što je, inače, zabranjeno (haram).

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 4 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Dijete mi je bolesno i leži u postelji od rođenja. Ljekari nisu ustanovili određenu vrstu bolesti. Nedavno mi je jedna prijateljica savjetovala da odem kod neke žene koja gleda u grah, jer ona, navodno, može da mi kaže lijek za moje dijete. Da li je meni dozvoljeno da odem kod nje?

Odgovor: Toj ženi i njoj sličnim osobama nije dozvoljeno odlaziti niti u ono što one govore vjerovati, jer su takve osobe vračari koji tvrde da znaju šta će se desiti u budućnosti (gajb), a Poslanik a.s. je rekao: “Ko ode vračaru pa ga o nečemu upita neće mu namaz biti primljen četrdeset noći.” (Sahih Muslim, Kitabus-selam.) U drugom sahih hadisu on je rekao: “Ko ode proroku ili vračaru i povjeruje mu ono što on kaže, on je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu.” (Ahmed u Musnedu, Baqi musned el-muksirin.) Hadisa u ovom značenju ima puno. Prema tome, tebi je haram toj ženi otići i u ono što ona kaže povjerovati. Preporučio bih ti, ipak, da odeš kod nekoga ko liječi Kur‘anom i svoje usluge ne naplaćuje, da takva osoba provjeri da li je bolest tvoga djeteta povezana sa sihrom (vradžbinom) ili šejtanskim dodirom (messom). Ukoliko se o tome radi, osoba koja liječi Kur‘anom, uz Allahovu dž.š. pomoć i podršku, može pomoći. Osobama koje gledaju u grah, findžan, koje vračaju i bave se sličnim poslovima, preporučio bih da se toga prođu, da se iskreno pokaju Allahu dž.š. i da zatraže oprost od onih kojima su, eventualno, neko zlo nanijele. Odgovornim u Islamskoj zajednici, a naročito imamima koji su svjesni značenja svoga imameta i svoje odgovornosti, skrećem pažnju da su dužni da narod zaštite od varalica koje se na tuđim mukama bogate. Allahov je Poslanik a.s. rekao: “Ko od vas vidi neko loše djelo, neka ga izmijeni (ukloni) svojom rukom (prisilno), a ako ne bude u stanju neka to uradi riječima (neka naređuje i savjetuje da se ukloni), a ako ni to ne bude u stanju, neka ga bar srcem svojim prezire, a to je najslabiji čin imana.” (Sahih Muslim, Kitabul-iman.) Sve one koji varaju ljude, bilo gdje i bilo kako, dužni smo spriječiti, radi dobra svih nas, kako onih koji varaju tako i onih koje varaju. Bilo bi dobro kada bi Islamska zajednica, na osnovu tačne, precizne i naučno utemeljene istrage, označila takve osobe, upozorila svijet na njihove šerijatskinezakonite aktivnosti i zatražila od vlasti da zaštite narod.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 5 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Muslimanka sam koja prakticira islam. Stanujem u soliteru. Prije neki dan umro mi je komšija nemusliman. Iza sebe je ostavio suprugu i kćerku. Svi oni su uvijek bili dobri prema meni. Mogu li da im odem na žalost?

Odgovor: Imajući u vidu da su se Vaš komšija i njegova porodica prema vama lijepo odnosili, da vas nisu zbog vaše vjere iz vaše kuće izgonili, niti se protiv vas borili, nema smetnje da ih posjetite i izrazite im svoje saučešće. Allah dž.š. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Allah, zaista, voli one koji su pravični.” (El-Mumtehina, LX:8.) Poslanik a.s. je rekao: “Kod svega što je živo može se sevab zaraditi.” (Sahihul-Buhari, Kitabul-edeb.) Dakle, ukoliko učinite dobročinstvo svojim komšijama, s obzirom da su takvi, Vi ćete, inšaAllah, za to imati veliki sevab i nagradu i odužit ćete se prema njima, a Vi znate kolike obaveze, po islamskom učenju, ima komšija prema komšiji. Kaže Poslanik a.s.: “Toliko mi je često Džibril oporučivao susjeda da sam mislio da će ga učiniti (zakonitim) nasljednikom.” (Buharija i Muslim.) Ebu Zerru r.a. Allahov Poslanik a.s. je rekao: “O, Ebu Zerr, kada budeš kuhao čorbu, dospi malo više vode pa pošalji svojim komšijama.” (Muslim) Jedne prilike Poslanik a.s. je rekao: “Tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik!” Neko reče: “Ko to, Allahov poslaniče?” Alejhisselam odgovori: “Onaj čiji susjed nije siguran od njegova zla i neprijatnosti od njega!” (Buharija i Muslim). Na kraju, želim da naglasim, da ta posjeta, da bi Vama bila dozvoljena (halal), ne smije u sebi sadržavati bilo šta što je muslimanu zabranjeno (haram), kao što je, naprimjer, naricanje, sjedenje u društvu koje pije alkohol itd. Nemojte zaboraviti da vam je dužnost da, u granicama svojih mogućnosti, prenesete svojim komšijama poruku islama koja je upućena svim ljudima.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 6 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Nastavnica sam vjeronauke. Već od prvog dana angažmana na ovom poslu u dilemi sam da li da učenicima kažem da ne ustaju kad ja ulazim u razred. Još uvijek me muči ovaj problem. Molim Vas da mi pomognete da donesem ispravnu odluku.

Odgovor: Što se tiče tog problema čini mi se da se s njim suočavaju, uglavnom, svi učitelji, nastavnici, profesori, nadređeni i podređeni, a koji žele da praktično primjenjuju i žive islam. Svima njima, u tom pogledu, mogu kazati da literarna značenja vjerodostojnih hadisa upućuju da kolektivno ustajanje na noge nekome, u islamu, je pokuđeno (mekruh) ili pak strogo zabranjeno (haram). Pokuđeno je, ukoliko ustajanje u sebi ne sadrži vid obožavanja, a ukoliko u sebi sadrži to svojstvo onda je takvo ustajanje najstrožije zabranjeno (haram). Jedan od hadisa koji tretiraju to pitanje prenosi Enes r.a. u kome kaže da ashabima niko (od ljudi) nije bio draži od Allahovog Poslanika a.s., ali mu oni nisu ustajali na noge kad bi ga vidjeli pošto su znali da on to mrzi. (Ahmed u Musnedu, Baqi musned el-muksirin; Tirmizi, Sunen, Kitabul-edeb, i rekao za njega da je hasen-sahih-garib.) U hadisu, koji prenosi Muavija r.a., Vjerovjesnik a.s. je rekao: “Ko voli da ljudi pred njim stoje na nogama neka zauzme svoje mjesto u vatri.” (Ahmed u Musnedu, Musneduš-šamijjin; Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb; Tirmizi, Sunen, Kitabul-edeb, i rekao da je hasen.) Ebu Davud bilježi hadis od Ebu Umame r.a., a u čijem senedu ima slabosti, da im je došao Allahov Poslanik a.s. oslanjajući se na štap i oni su ustali pred njim. “Nemojte ustajati kao što ustaju stranci veličajući i slaveći jedni druge.” (Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb.) Iz navedenih hadisa razumijemo da ustajanje u kome postoji veličanje, slavljenje i obožavanje nije dozvoljeno. To znači da ukoliko ustajanje pred nekim ne sadrži u sebi nešto od toga onda je ono dozvoljeno. Zbog toga je islamska ulema rekla da je dozvoljeno ustati pred osobom kad se vrati s puta, ili kad je bila duže odsutna, kao što je dozvoljeno sa njom se rukovati i zagrliti je, ukoliko je to u osnovi dozvoljeno. Isto tako dozvoljeno je da dijete ustane pred svojim roditeljem i da svome roditelju na taj način iskaže svoje poštovanje i brigu. Također, roditelj može ustati pred svojim djetetom ukoliko dijete to zaslužuje. Ovo ustajanje, koje je šerijatski dozvoljeno, je u svrhu izražavanja poštivanja i radi rukovanja. Od Aiše r.a. se prenosi da bi Fatima r.a., kada bi kod nje ušao Vjerovjesnik a.s., ustala, uzela ga za ruku, poljubila ga i dala mu da sjedne na njeno mjesto, a kada bi ona ušla kod njega Vjerovjesnik a.s. bi ustao, uzeo je za ruku, poljubio je i dao joj da sjedne na njegovo mjesto.” (Tirmizi, Sunen, Kitabul-menaqib; Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb.) Kab b. Malik prenosi hadis zabilježen u sahihima Buharije (Kitabul-megazi) i Muslima (Kitabut-tevbe) da kada je ušao u džamiju, nakon što mu je Objavom oprošteno, Talha b. Ubejdullah je ustao, trčeći mu prišao, s njim se rukovao i čestitao mu oprost koji mu je došao od Allaha dž.š. Sve to je posmatrao Allahov Poslanik a.s. i nije negativno reagovao. Kada je Sad b. Muaz došao da presudi u slučaju plemena Benu Qurejza Alejhisselam je rekao ashabima: “Ustanite vašem vođi!” On im je to naredio kako bi mu pomogli da siđe sa jahalice i sa njim se poselamili. (Buhari, Sahih, Kitabul-džihadi ves-sijer, Muslim, Sahih, Kitabul-džihadi ves-sijer.) Imajući u vidu da kolektivno ustajanje pred nekim, ne u svrhu da se s tom osobom rukuje i tome slično, prelazi granicu izražavanja poštivanja i prelazi u veličanje, a ponekad u sebi sadrži i elemente obožavanja, musliman i muslimanka s tim ne smiju biti zadovoljni, ne smiju to željeti i moraju protiv toga reagovati na način za koji se nadaju da će donijeti pozitivne rezultate, a u skladu sa pravilima o suprostavljanju i borbi protiv onoga što je pokuđeno i grijeh. Nadam se da će intelektualci, koji prakticiraju islam, i u tom pogledu uzeti Poslanika a.s. za svoga uzora i na taj način presjeći put koji može odvesti u obožavanje nekoga drugog mimo Allaha dž.š. i odvesti u veličanje i iskazivanje nekome drugom počasti koja pripada samo Njemu. Našoj nastavnici preporučujem da đacima objasni islamski stav po ovom pitanju, naglašavajući druge vidove poštivanja koji mlađi trebaju da izražavaju prema starijima, te da im ukaže da ona ne želi da oni pred njom kolektivno ustaju.
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 7 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Da li je objavljivanje fotografije na zadnjoj strani drugog broja “Novih horizonata” šerijatski opravdano?

Što se tiče objavljivanja fotografija ženskih osoba, nadam se da za to ne postoji šerijatska zapreka pod sljedećim uslovima: a) da je ženska osoba (na toj fotografiji) obučena na način koji je šerijat odredio ženi da se oblači kada se pojavljuje na javnom mjestu, tj. na mjestu gdje bi je mogao vidjeti neko ko joj nije mahrem, a novine su, na izvjestan način, javno mjesto, b) da fotografija bude objavljena na način koji će čuvati inetegritet žene muslimanke i njenu čast. Pomenuta fotografija ne ispunjava prvi uslov jer je odjeća ukrašena i tijesna. Takvu odjeću žena može oblačiti kada je u intimi sa svojim mužem, a ne na javnom mjestu. Prema tome, objavljivanje pomenute fotografije smatram greškom koja se potkrala našoj braći. Molim Allaha dž.š. da oprosti i nama i njima. Pitanje: Odgovor: Muslimanka ima sevab ukoliko se, sa lijepim nijetom, uljepša svome mužu, koristeći ukrase koji se u tradiciji smatraju ukrasom. Ti ukrasi mogu biti različiti. Možemo kazati da su svi dozvoljeni, ukoliko: a) nisu zdravstveno štetni po ljudski organizam, b) nisu specifični za nemuslimane, c) ne postoji neki šerijatski tekst (ajet ili hadis) koji to eksplicite ili implicite zabranjuje. Što se konkretnog slučaja tiče, ne znam da postoji ajet ili hadis koji to zabranjuje, ali isto tako ne znam da je tako nešto postojalo u praksi prvih generacija muslimanki. Pitanje postaje komplikovano s obzirom da postoji mogućnost da se takav postupak protumači kao mijenjanje Allahovih stvorenja, a to bi tada bio šejtanski posao (Vidi: “En-Nisa”, 119.), ili pak da se podvede pod unakažavanje što je hadisom strogo zabranjeno. (Vidi: Buhari, Sahih, “Kitabul-megazi”. Nesai, Sunen, “Tahrimud-demi”.) Ima i onih koji smatraju da to nije unakažavanje. Kada je bivši član Vrhovnog vijeća za fetve u Saudijskoj Arabiji dr. Abdullah b. Džibrin upitan o stavljanju naušnice u nos, odgovorio je da se nada da je to ženama dozvoljeno, kao što je dozvoljeno devi probušiti nos i staviti uzicu kako bi se njome moglo upravljati i da se to ne smatra unakažavanjem. (Fetavil-mer‘e, str. 182, Izdanje “Darul-vatana”.) Da li to šteti zdravlju, ne bih mogao dati naučno utemeljen odgovor. Pretpostavljam da taj čin otvara mogućnost infekcije i da otežava održavanje čistoće nosa, tog tako važnog filtera u našem organizmu, za koji je Poslanik, s.a.v.s., rekao da ga treba pretjerano čistiti, izapirući ga vodom, kada se uzima abdest, osim kada se posti. Također, ne mogu odlučno kazati da je to specifično za neku grupaciju nemuslimana, s obzirom da u tradiciji nekih muslimanskih naroda takav običaj postoji, npr. u Indiji. Što se tiče tradicije muslimana na našim prostorima, čini mi se da to nije u našoj tradiciji. Imam osjećaj da je bušenje rupa na tijelu, izuzimajući uši kod žena, u stvari, povođenje za omladinom sa Zapada, i imitiranje zapadnih “zvijezda i zvjezdica” koje lutaju i tumaraju po Zemlji, u potrazi za nečim što će popuniti prazninu u njiihovim dušama; traženje načina da se izdvoje, pokažu, istaknu, razlikuju od drugih, postanu vječne sa onim što se na kraju pretvara u prašinu. Pretpostavljam da je omladina na Zapadu počela bušiti rupe po tijelu, ugledajući se na afrička plemena koja gaje tu tradiciju. Na osnovu iznesenog, ne bih preporučio sestrama da stavljaju naušnice, osim na uši, kao što je kod nas običaj. U isto vrijeme napominjem, da ne mogu, na osnovu trenutnog znanja, da kažem da je ženama zabranjeno (haram) stavljati naušnice na nos, usne itd. Što se drugog dijela pitanja tiče može se dati decidan odgovor. Naime, ženi je kur‘anskim tekstom zabranjeno (haram) da pokazuje svoje ukrase pred muškarcima koji joj nisu mahrem. (Vidi suru “En-Nur”, 31.) Prema tome, ukoliko muslimanka ne nosi nikab, trebalo bi da takve ukrase skine kada izlazi iz kuće.
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 8 od 416

Da li je muslimanki dozvoljeno probušiti nos, usnu itd. i staviti naušnicu i da li se razlikuje status tog postupka ukoliko muslimanka nosi nikab?

nakon tako dugog odsustva. i ne prilazite im dok se ne okupaju.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 9 od 416 .Na pitanja odgovora doc. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.11.” Iz tog se može razumjeti da. Uz to. ako je hajz prestao. U tom smislu je i predanje zabilježeno u Musnedu.com Pitanje: Za vrijeme ovog rata jedanput sam bio odsutan od kuće više od šest mjeseci.” (“ElBeqare”. onda pola dinara. Reci: ‘To je neprijatnost..v.” “Ovako glasi sahih predanje”.a.) Datum kreiranja: 27.novihorizonti. a ako je žuta pola dinara. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. 222. dat će sadaku od jednog dinara (zlatnika). Jesam li pogriješio i ako jesam mogu li tu grešku nekako iskupiti? Odgovor: Da. U Tirmizijinom predanju stoji: “Ako je krv bila crvena. učinili ste grijeh zbog toga što ste prekršili jasnu kur‘ansku zabranu: “I pitaju te o mjesečnom pranju. rekao je Ebu Davud. dr. a žena se nije bila okupala.) Preporučio bih vam iskreno pokajanje (tevbeti-nesuh) koje ispunjava uslove. u četiri Sunena i u Musnedu Ahmedovom naveden je hadis od Ibn Abbasa da je Poslanik. Kada sam.s. (Vidi: Nejlul-evtar.‘ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. sunnet je podijeliti sadaku (dobrovoljni prilog) u visini jednog zlatnika (njegova trenutna vrijednost je oko 70 maraka) ukoliko je to bilo na početku hajza i polovinu tog iznosa ukoliko je bilo na kraju hajza. Šukri H. s. Ramić. Naime. a kada se okupaju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. došao kući imao sam intimni odnos sa svojom suprugom koja je bila u hajzu. 1/278. upitan o slučaju kad muž opći sa svojom ženom dok je u hajzu i on je odgovorio: “Dat će sadaku od jednog ili pola dinara (zlatnika).

bilo da se njima propušta neka korist ili se čini nešto loše. mada se i jedno i drugo ubraja u velike grijehe. Nije isti grijeh pušača koji. od osobe koja puši kutiju-dvije. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kao grijeha. to ne znači da je taj čin na stepenu harama kao što je nepokornost prema roditeljima. uz štetu koju nanosi sebi nanosi i nerođenom djetetu. sjedne pored prozora ili iziđe napolje i onoga koji dimom truje i uznemirava cijelu porodicu. dr.2005 http://www. nema sumnje da sve ono što nismo znali da šteti čovjeku. možemo reći da je to haram. zasigurno. itekako. imajući u vidu da je puno eksplicitnih i nedvosmislenih tekstova koji čovjeku zabranjuju sve što šteti njegovom životu i zdravlju. a sama njegova veličina. Mekruhi se mogu. uglavnom. Novije generacije termin mekruh koriste. To su djela koja su štetna po čovjeka.Na pitanja odgovora doc. Preciznije je kazati da ustrajnost u činjenju mekruha vodi ka tome da to postane haram. a naročito svoju malu dječicu koja su rođena sa tako čistim i zdravim plućima. zbog jačine i otpornosti njena organizma koji je dobro uhranjen i koji ima jake odbrambene mehanizme (imunitet). Ramić. sve je bliži haramu. Nije isti grijeh nepravedno uzeti život ljudskom biću i ukrasti jednu marku. Za djela koja su okarakterisana kao mekruh ne postoji eksplicitno jasan dokaz da su zabranjena (haram). nego se uveliko razlikuju. U svakom slučaju. ako za pušenje duhana kažemo da je haram. Kada njegova šteta bude očita. mogu da kažem da nije precizno kazati da tri mekruha čine haram. To bi značilo da je treća cigareta haram. blud itd. a čiji organizam nije tako otporan zbog neuhranjenosti ili nekog drugog razloga. pa neka o tome svako ko svjesno čini mekruhe dobro razmisli. treba znati da harami nisu uvijek na istom stepenu. Međutim. ovisi o šteti (dakle mjeri se štetnošću) koju pušač uzrokuje sebi i drugima. postaje zabranjenim (haram). Osoba koja ustrajava u tome očito ima slabosti koje šejtan iskorištava da bi njome manipulisao. Međutim. Dakle.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 10 od 416 . a nisu znali za štetnost duhana i nas danas koji to. čvrst musliman ne ustrajava u mekruhu. dobro znamo. Ne. Nije isti grijeh žene pušača kada nije trudna i kada je u drugom stanju. također. Nije isti grijeh čovjeka koji ne zna za štetu određenog djela i onoga koji to zna. kada puši. Datum kreiranja: 27. a korist nepostojeća onda. stepenovati. Kao zaključak. jer kada je u drugom stanju. to je daleko manji haram u odnosu na te velike grijehe. nije isti postupak naših djedova koji su pušili.novihorizonti. a to možda nije uvijek slučaj. Nema sumnje da je manje griješna osoba koja popuši pokoju cigaretu dnevno što ne uzrokuje nikakve zdravstvene posljedice. kao što je pušenje duhana. Što je određeni mekruh štetniji po čovjeka. a ako je šteta očita i veća (znači ako je djelo bliže zabrani haramu) onda je mekruhtahrimen.com Pitanje: Odgovor: Da li je tačno da tri mekruha čine jedan haram? Starije generacije islamske uleme vrlo često su umjesto riječi haram koristile riječ mekruh. Ukoliko je šteta minimalna (znači ako je djelo bliže dozvoljenosti halalu) onda je to mekruhtenzihen.11. kada se pouzdano utvrdi da mu šteti. da označe djela koja je pokuđeno raditi. kako fizičkom tako i psihičkom. Nadalje. Kada nešto postaje haramom zavisi od više okolnosti. Šukri H.

ne boji. Prema tome. da joj svugdje i na svakom mjestu izražava počast i da ne dozvoli bilo šta u čemu može biti koliko trunka ponižavanja. što može biti ponekad slučaj. koji će izgubljeni predmet precizno opisati. pa makar to bilo ispod pojasa. dž. da se izgubljeni predmet nalazi kod nas. a posebno kada za tim nemamo potrebe.2005 http://www. preporučio bih svakome da povede računa o Allahovoj. onda je to grijeh (haram). dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11. ili izgubljeni novčanik uzme onaj koji se Allaha. olovka itd. Pitanje: Odgovor: Osoba koja nađe nešto što je druga osoba izgubila.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno nositi Kur‘an ispod pasa? Normalno je da svaki musliman. onda ćemo nađenu stvar ostaviti na istom mjestu kako bi vlasnik mogao da se vrati i nađe je na mjestu na kojem ju je izgubio. Ako pak postoji bojazan da npr. pak to nije vid ponižavanja. b) ili uzeto od osobe koja će to za sebe nepovratno prisvojiti.Na pitanja odgovora doc. Ukoliko se ne pojavi izgubljeni predmet može ostati kod nas. ovisno o okolnostima. izgubljenu ovcu pojede vuk.š. ponižavanje bi bilo kada bi čovjek stavio Kur‘an u zadnji džep na pantalonama i tome slično. Naprimjer. Ukoliko. a ne bi bilo ponižavanje kada bi ga nosio u ruci ili tašni. izgubljeni predmet trebamo uzeti i čuvati na odgovarajućem mjestu. Ukoliko se pojavi vlasnik. treba to uzeti u dva slučaja: a) ukoliko postoji mogućnost da će to biti uništeno. a što se smatra vrijednošću. nastoji da prema toj knjizi izražava svaku počast i da je čuva i zaštiti od bilo kakvog ponižavanja.. Ukoliko je u tome vid ponižavanja.š. Knjizi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 11 od 416 . te će novčanik i ono što je u njemu sebi prisvojiti. u roku od godinu dana dužni smo da oglašavamo. toga klonimo. To znači. Kako postupiti sa nađenom stvari kao što je novac. svjestan činjenice da je Kur‘ani-kerim govor našeg Uzvišenog Stvoritelja.. dr. Ramić. Šukri H.novihorizonti.? Datum kreiranja: 27. U tom duhu treba gledati i na postavljeno pitanje. s tim što smo dužni vratiti ga vlasniku bilo kada da se pojavi. Preporuka bi bila da se u svim prilikama kada sumnjamo da je nešto grijeh. dužni smo mu ga dati. U tom slučaju. ako živimo u sredini gdje svijet neće uzeti tuđi imetak. dž. onda nije ni grijeh. na odgovarajući način.

ne smije biti osamljivanja. “Idi. čuo da je Mugire b. “Nisam”. osame tako da ih treća osoba ne vidi. Preporučio bih svima da dobro upoznaju osobu s kojom žele stupiti u brak.v. a osamljivanje je kada se jedno muško i jedno žensko. Ramić. To upoznavanje mora biti u granicama šerijata.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno izaći sa djevojkom koja mi nije mahrem i šetati (ašikovati) sa njom u prisustvu prolaznika na ulici? Islam ne poznaje zabavljanje i ašikovanje.2005 http://www. Upoznavanje. odgovorio je Mugire. Čim upoznavanje postane korak ka nemoralu.a. Status zaručnika. Šu‘be zaručio neku ženu. postaje zabranjenim. bilo da je osamljivanje na otvorenom ili zatvorenom prostoru.Na pitanja odgovora doc.s. Zaruka ima za cilj da pokaže ozbiljnost i da zaštiti djevojke od onih koji žele samo zabavu. ukoliko se u njihovom shvatanju braka i bračnog života ne pojave nepremostive razlike.” (Tirmizi u Sunenu i rekao da je hasen. dr. Prema tome. s. kakav će status imati...s. “jer tako je sigurnije da ćete se voljeti.a. rekao je Allahov Poslanik. Šukri H. Nadalje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nakon zaruke. Datum kreiranja: 27. Kada je Poslanik. kojima je dozvoljeno stupiti u brak.11. upitao ga je da li ju je vidio. svako od njih stupi na osnovu znanja da mu druga osoba odgovara za zasnivanje bračne zajednice. Islam poznaje upoznavanje budućih bračnih parova. ono je nužno potrebno. pa je vidi”.v. s. za vrijeme tog upoznavanja ne smije u razgovoru biti nešto što je inače islamom zabranjeno i upoznavanje ne smije biti korak ka nemoralu. zavisi od osoba koje se upoznavaju. može da potraje onoliko koliko je zaručnicima potrebno da se međusobno upoznaju tako da u brak. Što se tiče samog upoznavanja. isti je kao i prije zaruke.novihorizonti. Prije svega.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 12 od 416 .) Upoznavanje treba da bude nakon obećanja (zaruke) da će momak i djevojka stupiti u brak. u kome nema grijeha.

s. Datum kreiranja: 27. ali nije normalno da grešku svjesno odobrava.š. te ako ne budemo mjerili ispravnost njihovih postupaka možemo i sami pasti u greške.Na pitanja odgovora doc. Šukri H..a. Naime. a ako ne onda ćemo to djelo smatrati nepodobnim. Znam da mnoge od tih sestara znaju da griješe. znam da bi mnogi profesori bili sretni kad bi se njihove supruge islamski oblačile.). zbog te pozicije. što je. s. Na osnovu iznesenog. dr.s. želja mi je da se i moja supruga islamski pokrije. svi ljudi bez izuzetka.s. ali ne mogu savladati svoju slabost.š.11. Upravo zbog toga.v. znam da mnogi puno pate zbog toga. s. dž. jer dok je čovjek živ podložan je iskušenjima i može skrenuti s pravog puta. na njih ugleda. Mada je ona. skrenuo bih pažnju da je normalno da čovjek pogriješi. ukoliko se njihovi postupci razlikuju od Poslanikove.novihorizonti. 21. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. Na kraju. ponekad slučaj. islamska ulema naglašava da svaki postupak. prakticiranja islama. učenica medresa. Od profesora islamskih nauka.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 13 od 416 . očekuje se da budu živi primjer Alejhisselamovog.com Pitanje: Profesor sam na jednoj visokoškolskoj ustanovi. s.2005 http://www. učenice medresa ili njihove profesorice. Islamska ulema kaže da je najsigurnije slijediti onog učenjaka koji je preselio na ahiret kao vjernik. prakse to znači da oni griješe i mi ih u tome ne bismo smjeli slijediti. Allah. (Vidi suru “El-Ahzab”. riječi.v. griješe. to djelo ćemo smatrati ispravnim i dobrim. učenice medresa i njihove profesorice izlaze na ulicu gologlave. Otkako sam počeo prakticirati islam...a. Da li je moja supruga u pravu kada se poziva na njihove postupke? Odgovor: Pitanja ovakvog sadržaja mi često dolaze. Kao izgovor ona često navodi da supruge uglednih profesora islamskih nauka. Međutim. Ramić. nažalost. možemo kazati da Vaša žena nije u pravu kada kao izgovor za nepokrivanje uzima primjer pomenutih sestara koje nisu pokrivene. a ne profesori islamskih nauka. Posebno skrećem pažnju svakom muslimanu i muslimanki da je neophodno svačija djela i postupke stavljati na tu vagu jer ljudi. njihovih profesorica i ostalih muslimana i muslimanki koji su u poziciji da se svijet. Ona ukazuju na problem s kojim se susreću oni koji ne poznaju učenja islama malo bolje. počela redovno klanjati..v. je sljedbenicima islama odredio da im uzor bude Njegov Poslanik. sa pokrivanjem ide malo teže. svako ljudsko djelo treba staviti na vagu Kur‘ana i sunneta. pa ako se bude slagalo sa Allahovom dž. elhamdulillah.

da poštuju njihovo pravo na vlastitu kulturu i tradiciju. koju oni ipak najviše finansiraju.a. 26695. a drugi specifičan za to pitanje. zaključio sam da to zavisi od odnosa nemuslimana prema muslimanima. zaista.) Nazivanje islamskog pozdrava-selama. Ramić. Ibn Ebi-Muhajriza.a. pa prema tome ni da mu uzvrati na njegov pozdrav.s.. Jadno je da se nijedan novinar musliman-vjernik.s. To se prenosi od Ibn Abbasa.Na pitanja odgovora doc.a. ta zabrana. Smatram da nema smetnje da musliman prvi pozdravi nemuslimana. na BHT. pa kada vam nazovu selam. Jedna skupina. da sa nama ne ratuju niti nas iz naših domova proganjaju zbog toga što smo mi pripadnici islama. rekao: “Mi sutra krećemo na židove. od Ebu Basre (Musnedul-qabail br.. jer je Poslanik. r. Ono što se sada događa je negiranje osnovnih ljudskih prava. multivjerska. u komentaru Muslimovog Sahiha kaže: “Naš stav je da je haram prvi im nazvati selam. 26694. 14/145.) Nevevi dalje kaže: “To što smo spomenuli u vezi s našim mezhebom zastupa većina uleme i prve generacije općenito. ako crkva zazvoni. Hadisi koji zabranjuju muslimanima da nemuslimanima prvi nazivaju selam su općeniti i obuhvataju i ratno i mirnodopsko stanje. Našem Senadu savjetujem da vodi računa da mu se novinarka sljedeći put javlja ispred neke travničke crkve. 2163 dalje navodi hadise u kojima Poslanik. kada ih ne progone iz njihovih kuća. Ako je BH multietična. to dobročinstvo možemo učiniti i nemuslimanima.v. eksplicite rekao: “Mi sutra krećemo na židove pa im nemojte prvi nazivati selam…” Iz tog razumijemo da onda kada nemuslimani imaju lijep odnos prema muslimanima.” (Sahihu Muslim bi-šerhin-Nevevi. Šukri H. bez sumnje je vid dobročinstva i.v. treba da zahtijevaju da i oni poštuju njih. Naime. a to je jedno od mišljenja naših učenjaka. pak. dok se novinarka uživo javljala u dnevnik iz Travnika. ne usuđuje da nazove selam. LX:8. tj. Ebu Umame. mora izvinjavati što se.com Pitanje: Odgovor: Da li je muslimanu dozvoljeno da prvi pozdravi nemuslimana? Islamska ulema.” Primjenjujući usulsko pravilo da u slučaju postojanja dva dokaza. od kojih je jedan opći. komentarišući hadis br. Još bih samo skrenuo pažnju da muslimani. niti ratuju protiv njih zbog vjere njihove. odnosi se na situaciju kada se nemuslimani bore protiv muslimana i kada prema njima nemaju lijep odnos. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone.š. onda i pozdravljanje mora biti multi i to pitanje treba da bude u domenu slobodnog izbora svakog novinara.) Proučavajući to pitanje.11. pa im nemojte prvi nazivati selam. tada se u obzir uzima specifični dokaz kojim se tumači namjera i značenje općeg dokaza.. s. s. kako poštuju nemuslimane koji zaslužuju da budu poštovani kao ljudi. jer BHT nije samo njihova. Hadise kojima se zabranjuje nazivanje selama nemuslimanima bilježe Muslim u “Kitabusselam”. pod uslovom da prema nama imaju lijep odnos. voli one koji su pravični. čini mi se u strahu i panici.. u vezi sa nazivanjem selama nemuslimanima i uzvraćanjem na njihov selam nema jedinstven stav.a. a Allah dž. tj. ne mora Datum kreiranja: 27. najbolje zna. (Vidi: Nevevijev komentar na Muslimov Sahih.2005 http://www. tada nema smetnje da musliman nemuslimana prvi pozdravi i da mu na pozdrav uzvrati. imam Ahmed. Nevevi. Nevevi. u svome Musnedu. vi recite samo “ve ‘alejkum” ( i na vas). Međutim. 14/144-147.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 14 od 416 . dr. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Tirmizi u “Kitabus-sijer” i “Kitabul-isti‘zan vel-adab” i Ahmed u Musnedu od Ebu Hurejre. na osnovu pomenutog ajeta.v. dž.s. tako da se. a dužnost je (vadžib) uzvratiti im pozdrav tako što će se reći “ve ‘alejkum” (i na vas) ili samo ‘alejkum” (na vas).” (El-Mumtehina. gospodo na telviziji! Muslimanima ne smeta kada čuju na telviziji “dobar dan” i “dobro veče”. Allah. Allah. Ebu-Busrin hadis je specifičan i određuje da se ta zabrana odnosi na period kada se muslimani nalaze u ratu sa nemuslimanima. ali im smeta da njihov pozdrav “esselamu alejkum” (neka je mir i svako dobro s vama) bude eliminisan i zabranjen na televiziji. čuo ezan sa travničkih džamija. pod uslovom da nemusliman bude od onih koji imaju lijep odnos prema muslimanima. Muslimanima smeta da se hadži Senad Hadžifejzović. zabranjuje da se nemuslimanima naziva selam. smatra da je dozvoljeno da im prvi nazovemo selam. u vezi nekog pitanja.) prenosi da je Allahov Poslanik. da ne bude od onih koji zbog vjere muslimane protjeruju iz njihovih kuća ili se protiv njih bore.š.

hindusima i sljedbenicima svih ideologija i pravaca. kako bi oni mogli da se upoznaju sa svim sredstvima islama. ekonomoskim itd. kritikovao govoreći da smo izuzetno pasivni i da ne radimo dovoljno na propagiranju islama. Osim toga. često se sjetim kritika brata Bilala. Ono je korisno i potrebno je da među nama ima skupina koje će to profesionalno raditi. moralnim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 15 od 416 . kulturnim. brat Bilal je nekada radio u birtijama kao izbacivač i upoznao svijet droge. U isto vrijeme. “A znate”. inša-Allah. Muslimani su obavezni ispravno i tačno islam prezentirati. skinuti teret emaneta koji nosiš na sebi kao musliman.novihorizonti. Pitanje: Student sam medicine. ipak.. s obzirom da nisam završio medresu? Odgovor: Islam je vjera koju je Allah. nego je emanet koji su oni dužni prenijeti. nemorala i podzemlja. Meni se jako dopada tumačenje stočetvrtog ajeta sure “Al-Imran” da svi mi treba da budemo ummet koji poziva na dobro. Ukoliko budeš djelovao kao da‘ija. Sarajevu i mnogim drugim mjestima danas ne bi bilo. dž.2005 http://www. jer će ih islam usrećiti. poslao svim ljudima bez obzira ko oni bili. bez obzira što nisi završio medresu. Ramić. ukoliko ga istinski prihvate.com zbog toga izvinjavati.š. etičkim. nego trebaš da je dijeliš i sa drugima.Na pitanja odgovora doc.” govorio je on. kao sljedbenik islama jako sretan i smatram da tu sreću nemaš pravo zadržavati samo za sebe. dr. rekao im je. jer da im je bilo potrebno crkava u Travniku. Poštovani brate. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. “da ja volim svoga oca i nije mi svejedno što će on u vatri gorjeti. Izvršavajući tu svoju dužnost. Ono o čemu treba voditi računa jeste da o islamu ne govoriš ono što ne znaš. političkim. tvoje kolege optužuju da im nisi objasnio islam mada si ga poznavao. kolege iz studentskih dana. Gdje ste vi do sada bili. nakon što su ga njegovi roditelji odgojili u kršćanstvu. Naime. Siguran sam da si ti. imajući u vidu da emanet islama nosi svaki musliman. te je živio i umro u zabludi. kršćanima. Muslimanima takvo izvinjavanje nije potrebno. svoju braću i sestre koji su sa njim studirali na univerzitetu Wales u Velikoj Britaniji. tako i onima koji žive u njihovoj sredini. Šukri H. ti ćeš. Interesuje me da li sam dužan da aktivno učestvujem kao da‘ija. Iskoristi svaku priliku da pozivaš sve ljude. kako na svoje potomstvo. Dok ovo pišem sjetih se riječi jednog mladog Nijemca koje je izgovorio na kongresu islamskih aktivista. samo za sebe. bez obzira kakvih ideologija i pravaca bili sljedbenici. a koje su roditelji odgojili u islamu. pravnim. To vam nikada neću oprostiti. Datum kreiranja: 27. židovima. da pozivam nemuslimane u islam i tumačim Allahovu. koji se vratio u islam. Islam nije vlasništvo onih koji su trenutno njeni sljedbenici. nemoj dozvoliti da te sutra. na budućem svijetu. dostaviti i objasniti svim stanovnicima zemaljske kugle.š. “Ja znam kako je živjeti u ćafirluku. smatram da je svako dužan odužiti se u tom pogledu u granicama svojih mogućnosti. da se upoznaju s izvornim islamom. neke općekorisne stvari veliko zlodjelo prema sebi i prema drugima. muslimani tako skidaju sa sebe obavezu i odgovornost za koju će biti pitani na Sudnjeme danu. On je nas. ali.. a u kojima ih je oštro napao rekavši da su oni odgovorni što njegov otac nije upoznao islam. zašto ste islam skrivali za sebe.11. jer nema sumnje da je zadržavanje. dž.” Isto tako. muslimani izvršavaju moralnu obavezu prema njima. vjeru. potrudi se da u granicama svoga znanja istinu islama preneseš na druge.

poželjno je da ih naklanja. s.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno raditi u tvornici cigareta? Tvornica cigareta proizvodi otrov kojim truje ljude. socijalnih i društvenih problema koje uzrokuje pušenje.s. bez sumnje.2005 http://www. jer u nas većina stanovništva puši. naredio da se prouči ezan. za razliku od Velike Britanije. Šukri H. kad god se osoba sjeti da ih je propustila. s. s. (Vidi: Tirmizi.a. te mnogih drugih zdravstvenih. Muslim i drugi prenose od Imrana b. pa onaj ko to čuje ne donese salavat.a. s. Još potpuniji je takozvani ibrahimijski salavat koji učimo na etehijjatu.novihorizonti.v. Treba napomenuti da je poželjno i ostale pritvrđene sunnete naklanjati kada se propuste. Husajna da je Poslanik. Ukoliko osoba zaboravi da klanja sabahske sunnete da li ih treba naklanjati? Da li je dovoljno reći alejhisselam (skr. bilo prije izlaska sunca ili poslije. s. To možemo razumjeti iz mnogih hadisa.a. tj. Sunčeva toplota ih je probudila. a. Sahihu-Muslim.)? Datum kreiranja: 27. Npr. što znači pola sevaba.v. Prošlog mjeseca američka vlada je tužila duhansku industriju i podnijela zahtjev za ogromnom odštetom kako bi kompenzirala štetu koju trpi država liječeći pušače.s.v. Na poslu u tvornici cigareta možete ostati ukoliko za to postoji prijeka potreba (darura). grijeh. mislim da je za postizanje potpunog sevaba za salavat potrebno kazati sallahu ‘alejhi ve sellem (skr.a. za vrijeme jednog pohoda sa ashabima prespavao sabah-namaz. Sačekali su da sunce odskoči.) Poslanik.v.a.a. Na osnovu pomenutih dokaza.a. zatim je Vjerovjesnik. Prema tome.) kad se spomene Poslanikovo ime ili je potrebno kazati sallallahu ‘alejhi ve sellem (skr. jer time nanosi štetu čovjeku.s. ali ipak ubija.s. “Kitabus-salat”.s. musliman ne bi trebao da učestvuje u proizvodnji cigareta. Pitanje: Odgovor: Poslanik.” (Muslim. neka ih klanja (tj. ukoliko nemate drugog načina da obezbijedite sredstva za normalan život Vas i Vaše porodice koju ste dužni izdržavati.).) Iz mnogobrojnih hadisa i prakse ashaba možemo razumjeti da je potpun salavat izgovor sallahu ‘alejhi ve sellem.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 16 od 416 . dr. Alejhisselam je pola te izreke. bilo da ih je propustila zbog opravdanog razloga ili ne.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. Bejheqi prenosi od Allahovog Poslanika.s. poslije). Siguran sam da su statistički podaci i kod nas poražavajući. U Velikoj Britaniji godišnje umre više od sto i dvadeset hiljada ljudi od bolesti kojima je uzrok pušenje. “Kitabud-da‘vat”.Na pitanja odgovora doc. da je rekao: “Ko ne klanja dva rekata sabahskog sunneta prije nego sunce iziđe.” Buharija. je rekao da je škrtica onaj u čijem prisustvu se spomene njegovo ime. Upravo zbog toga. s. Allah će na njega donijeti deset puta. s. Ramić. Sunen. Preporučio bih vam da se potrudite i nađete drugi odgovarajući posao.s. Pitanje: Odgovor: Sabahski sunneti su pritvrđeni sunneti (sunne mu‘ekkede). a to je. Klanjao je dva rekata sunneta. izgubljenih radnih sati.11. Jeste da taj otrov ubija postepeno.v. je takođe rekao: “Ko na mene donese salavat jedanput. a zatim farze.s.

1999. s. dok je osoba pod ihramima.v. Kada bi naišli pored nas.v. onda nije ništa obavezna. za vrijeme obavljanja hadža ili umre.v.) Oni su govorili “i Njegov Poslanik” jer je Muhammed. hadis br.a. br. nakon što su njih dvoje konzumirali brak ili da se njegov sin oženi sa ženom s kojom je njegov babo sklopio bračni ugovor. 14. Datum kreiranja: 27. Da li je to šerijatom dozvoljeno? Da li žena. a mi smo bile pod ihramima sa Allahovim Poslanikom. nego znače da je to ipak ljudski odgovor koji je podložan grešci. Nakon Poslanikove. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. poznati hadis koji govori o imanu. novembar.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 17 od 416 . to ima utemeljenje u sunnetu Poslanikovom. Šukri H. smrti nije preostalo ništa drugo. s. “Kitabuliman”. pa kad bi prošli mi bismo ga otkrile.a. U isto vrijeme.” (“El-Alem el-islami”. Abdullah Ali Šejh kaže: “Ukoliko je obukla nikab nenamjerno.s.s. s.s. dr. 1625.” (Prenosi Ebu Davud i El-Esrem.š. dužna je učiniti iskup koji se ogleda u klanju ovce.v. Vidi: Fethul-bari. Upitan o tome kakav je status žene koja nosi nikab dok je pod ihramom vrhovni muftija Saudijske Arabije Abdulaziz b.v. Tako su postupale Aiša. majka je svoju kćerku iz prvog braka udala za sina svog sadašnjeg muža.a. da lice za trenutak pokrije dijelom svoje mahrame.” (Buhari. bio među njima i mogli su ga pitati i tražiti od njega odgovor. islamu i ihsanu u Muslimovom Sahihu. ili u postu od tri dana ili davanju hrane za šest siromaha. tj.s. 1838.11.a: “I žena pod ihramom ne smije nositi nikab. r.s. a Allah. treba napomenuti da riječi “Allah najbolje zna” ne znače sumnju u dati odgovor. može nositi nikab? Odgovor: Da.) U drugom hadisu stoji da se ihram žene ogleda u tome da joj bude otkriveno lice i da nema rukavica. dž. Naime u mnogobrojnim hadisima preneseno je da su ashabi u mnogim situacijama. niti oblačiti rukavice.s.a. Zabranjeno je da njen sadašnji muž oženi njenu kćerku iz prvog braka.com Pitanje: Odgovor: Vi vrlo često na kraju svojih odgovora kažete “Allah najbolje zna”. a ako je to svjesno uradila.v. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Da. s.s. “Kitabu džezais-sajdi. Sahihul-Buhari.Na pitanja odgovora doc.) Pitanje: Pročitala sam da je u Zenici obavljeno vjenčanje između jednog bračnog para i između njihove djece iz prvog braka. i druge hadžinice kad su na hadž išle sa Allahovim Poslanikom. dok je pod iharamom. to je dozvoljeno i nema smetnje da se njihova djeca iz prvog braka uzmu. Žena može. ukoliko pored nje naiđu muškarci koji joj nisu mahrem.a. je jedini koji sve zna i koji sve najbolje zna.a. 4/63.) Lice kod žene ima status glave kod muškarca u pogledu pokrivanja. upitao o nečemu.2005 http://www. Babu ma junha minet-tibi lil-muhrimi vel-muhrime”. s. Ramić. i praksi njegovih ashaba. govorili: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. jer je Poslanik.novihorizonti. str. Pitanje: Odgovor: Ženi nije dozvoljeno nositi nikab dok je pod ihramom.v. Aiša kaže: “Skupine jahača su prolazile pored nas. rekao u hadisu koji prenosi Ibn Omer. naprimjer.a.a. s. mi bismo svoje džilbabe sa glave stavljale preko lica. r. nego da čovjek kaže: “Allah najbolje zna” i tako potvrdi tu činjenicu i iskaže svoju ljudsku slabost. s.” (Vidi. a naročito kada bi ih Poslanik.

v. Šukri H. tako da je to zabranjeno i žensku kao i mušku. salijevanje strave i tome slično je zabranjeno (haram).š. neka odmah prestanu i iskreno se pokaju Allahu. (Vidi: Muslim. dozvoljena je. Smatram da to nije poistovjećivanje. dž. dakle boje koja se smatra lijepom. praksom koja je u BiH vrlo raširena? Datum kreiranja: 27.a. što mnoge žene. Sahih Muslim. uče naopako kur‘anske sure što je najveći grijeh koji može izvesti iz islama. Učenje sura naopako pri salijevanju strave govori da su to džinovska i šejtanska posla. na dan oslobađanja Meke.š.2005 http://www. ElMedžmu‘. savjetujem svim našim muslimankama da se klone salijevanja strave. dž. niti mijenjanje Allahovih.š. dlanova i tabana itd. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s. bi im to sigurno zabranio. Ne spominje se da je tako nešto postojalo u praksi Allahovog Poslanika. s. smeđe ili neke druge boje. Ukoliko su učile sure naopako. “Kitabul-libasi vez-zine”. Ramić. Abdullaha da je Poslaniku. stvorenja. Željela bih da mi pojasnite islamski stav u vezi sa tzv. a ne bi im to preporučio.v. (Vidi: Nevevi. a Allah.s. u tom pogledu zabrinjava.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 18 od 416 . kada salijevaju stravu. Poslanik. s.s. dr.š. stvorenja. u tom slučaju neki smatraju da je bojenje zabranjeno. Nevevi kaže u El-Medžmu‘u da je mustehab (lijepo) upotrebljavati knu u tu svrhu.com Pitanje: Odgovor: Da li je ženama dozvoljeno bojenje kose? Upotreba kne za bojenje kose.a. Kod njih je postojala rukja (odučavanje). kako se navodi u mnogim hadisima. Posebno. s. salijevanjem strave. kako bi izbjegla varanje koje je u islamu najstrožije zabranjeno.v.v. Poslanik. Prema tome. Ja bih preporučio ženama da boje svoju kosu bojom koja se dopada njihovim muževima. Ukoliko svjesno to nastave raditi. Ukoliko žena ima kosu crne. dž. Pitanje: Odgovor: Salijevanje strave je pagansko vjerovanje i nema utemeljenja u šerijatu.š. mimo crne. za to nema nikakve smetnje ukoliko žena ima sijedu kosu. On isto tako kaže da nema razlike između muška i ženska u pogledu farbanja kose u crno.Na pitanja odgovora doc.) Što se tiče korištenja drugih boja. dž.s. naredio je da mu oboje kosu. uz napomenu da djevojka mora da obavijesti svoga zaručnika ukoliko je promjenila boju svoje kose.s. najbolje zna. u nadi da će to ojačati bračnu zajednicu i usrećiti bračne parove. neka znaju da tim svojim postupkom izlaze iz islama. ali da izbjegavaju crnu boju.novihorizonti.a. niti u praksi prvih generacija muslimana.v. Smatram da navedeni argumenti ne stoje i da je ženi dozvoljeno bojiti kosu s tim da izbjegava crnu boju. Nije dozvoljeno stavljati na nokte lak koji sprečava da voda dopre do njih.a. stvorenja ili poistovijećivanje sa nemuslimankama. koja je hadisom zabranjena. Zbog toga.) On je do tog zaključka došao analogijom (kijasom). Da je taj postupak imao status poistovjećivanja sa nemuslimankama ili mijenjanja Allahovih.s.v. br. Njihov argument je da je to mijenjanje Allahovih. s. dž.a.a.11. je eksplicite zabranio da muškarac boji kosu u crno u hadisu koji se prenosi od Džabir b. s.s. koja ima utemeljenje u šerijatu. jer su muslimanke bojile knom (knile) svoju kosu i u vrijeme Poslanika. Poslanik. 1/324. Naime. došao Ebu Kuhafe. 2102. koji je bio potpuno bijele kose.

da ih nagradi za njihovu lijepu namjeru. 4. Ko imalo poznaje islam svjestan je da je takva tvrdnja u potpunoj suprotnosti sa njegovim temeljnim principima. biti udovoljeno. da se uči na nafila-namazima i da će sve što čovjek zaželi od Alllaha. Ja ne sumnjam u lijepu i iskrenu namjeru pisca i prevodioca ove dove.” (Muslim.s.s. bilo da se ona odnosi na ovaj ili budući svijet i da će Allah spriječiti da mu neprijatelj ili bilo ko drugi načini neku štetu. jer može navesti čovjeka da se osloni na dovu i tako ode u zabludu. To je neutemeljena tvrdnja. treba ispunjavati određene uslove o kojima se ovdje ne govori. 3. Imajući u vidu da ne postoji hadis koji govori o Arš-dovi.v. stavljaju riječi koje on nije rekao.a. npr.š. Naime u njima se kaže da se pripovijeda da je Melek Džebrail Allahovom Poslaniku. ali se muslimanima mora skrenuti pažnja na sve greške koje se u njoj nalaze i na veliku opasnost koju takve novotarije kriju u sebi.da u njoj ima dova koje nemaju utemeljenja u šerijatu. koje su spomenute u ćitabu “Durranil . jer one mogu čovjeka odvesti na totalnu stranputicu. u činjenici da se nisu sve njihove želje ispunile. To znači da čovjek može raditi šta hoće. ali su dobrog i ispravnog značenja.š. griješiti koliko hoće. hadis br.s. dž. Molim Allaha. ispuni nekome želju na dunjaluku. Nadalje. da su bili svjesni njegova hadisa: “Ko na mene svjesno slaže.a. s. dr. 2. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. na jednom mjestu umjesto mesir (stjecište) piše makir (varalica). na Mikailu. na 155 str. jer da bi bila utemeljena mora biti prenesena ispravnim senedom i ne smije u sebi imati neku tajnovitu mahanu.š. Da li je ova dova šerijatski utemljena i mogu li je širiti dalje? Čitajući tu dovu primijetio sam sljedeće: 1. rekao sljedeće: 1.da će svaka želja biti ispunjena. između ostalog. U konkretnom slučaju sened se nigdje ne spominje.2005 http://www. To je vrlo opasna tvrdnja. Ja u takvu tvrdnju sumnjam jer Poslanik. Prevodilac još napominje da je to samo dio njenih dobrota. Takvu tvrdnju možemo provjeriti i praktično se uvjeriti u njenu ispravnost. a posebno je haram u spomenute “dobrote” vjerovati. s. kao npr.v. ono što je u vezi s ovom dovom daleko problematičnije i opasnije jesu “dobrote Arš dove”. da su bili svjesni zabrane da se u usta Poslanikova. Na kraju “dobrôta Arš dove” traži se da se dova nosi uza se ispisana arebicom. sa sigurnošću možemo kazati da tu dovu nije dozvoljeno širiti. Datum kreiranja: 27.a. 107. Sahih Muslim.š. isto kao i šehid koji je poginuo na Allahovom putu boreći se da Allahova riječ bude gornja. Ni ta tvrdnja nije utemeljena. Ta tajnovita mahana ogleda se.). s. neka sebi traži mjesto u Vatri. Da su pisac i prevodilac dove bili svjesni njene opasnosti i opasnosti njenih “dobrota”. nekada Allah.a.da u njoj ima kur‘anskih dova i dova koje su prenesene od Poslanika.s.v. dž. dž. važno je da samo jedanput ovu dovu prouči i on je džennetlija. dž. na čelu Israfilovom i na dlanu Azrailovom. nije to rekao. da je Allahovo. ime napisano na Džebrailovom krilu. Arš dova.v. oni to nikada ne bi uradili. s. a Allah.š.da u ovoj dovi ima puno štamparskih grešaka koje ponekad suštinski mijenjaju značenje. Jeste da Allah. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 19 od 416 . 3. dž. Ramić.Durin-nazim”. 2.da će bolesniku koji prouči tu dovu Allah dati lijek. Međutim. ali da bi dova bila primljena.s.a.š.da u njoj ima dova koje nisu prenesene od Poslanika. “Kitabul-‘ilm”.com Pitanje: Odgovor: Nedavno mi je do ruku došla tzv. Šukri H. neće ostaviti prazne ruke onoga ko Ga moli.v. najbolje zna.Na pitanja odgovora doc. U “dobrotama Arš dove” se dalje navode izreke četverice hulefai-rašidina u kojima oni govore kako su im se sve želje ispunjavale kada su učili tu dovu. a nekada to ostavi za ahiret.novihorizonti.da ko ovu dovu prouči jednom u životu ući će u džennet a da neće polagati račun bez obzira koliki grješnik bio. te činjenicu da u njoj ima pogrešnih rečenica.11. a i ono što im se pripisuje ima u sebi tajnovitu mahanu te se zbog nje to ne može prihvatiti. dž. iako je čovjek molio da mu se to da na dunjaluku.

pisac spomenute knjige je za sve ostale sure izmislio “fadilete”.s.. voda i ostale sile čovjekove kao što su sihiri i sl. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. To je izmišljotina. Ono što osjećam je da takve novotarije (naročito tako podle novotarije) mogu biti pripremljene od strane vrlo lukavih neprijatelja islama koji iz iskustva znaju da je nemoguće muslimana odvratiti od vjere time što ćeš na islam navaljati drvlje i kamenje. 3.U “svrsi i značaju” dove piše”: “Ko ovu dovu prouči pušući u vodu. 2. oružje. januar 1997. a ukoliko to ne uradi biće nesretan). dr. kao što je Nur-dova. njena “svrha i značaj” nose izuzetno opasne poruke koje mogu čovjeka izvesti iz islama i zbog toga smo dužni na to da upozorimo muslimane i da im objasnimo da ta dova nema temelja u islamu i da ju je haram propagirati i u nju vjerovati. a da mi.s. Svaki iole učen musliman zna da mi svoju vjeru ne uzimamo iz tako neprovjerenih izvora kao što su “stari kitabi” pa makar bili pisani. A Allaha se boje od robova Njegovih učeni. Porijeklo Nur-dove je meni nepoznato.v. pa tu vodu pije biće zejrek i pametan”. dž. dž. postoji i jedna i druga mogućnost..a. prenosim vam pomenuti odgovor u cijelosti. nego čak i na arapskom jeziku.a. U nekim slučajevima novotarije budu uvode nesvjesni muslimani koji žele da urade dobro djelo i koji imaju lijepu namjeru. jer pamet čovjeku daje samo Allah. Nur-dova ne nalazi se u Kur‘anu niti u Alejhisselamovim hadisima. XXXV:28). Na ovo pitanje sam detaljno odgovorio u časopisu “Hilal” br.. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 20 od 416 . zakonima koje je on uspostavio na nebesima i Zemlji treba da je jasno svakom muslimanu. imamo knjigu u kojoj je za svaku suru napisano za što treba da se uči.a. a kome On to ne da. riječi: “. Ramić. Primjer za to. Kada sam prije nekoliko godina vidio “Nur-dovu” i pročitao njenu svrhu i značaj (tj. te da se njena “svrha i značaj” suprostavljaju islamskim učenjima. Imajući u vidu da je do tog broja mnogim našim čitaocima nemoguće doći.a. s. s. Mada u hadisu nalazimo samo nekoliko sura za koje su spomenute prilike u kojima ih je lijepo učiti. To je laž na Poslanika. pa je prema tome izmišljena i pripisana Poslaniku. a laganje na njega je veliki grijeh.v. još bolje.” Da je to puka laž i da se to suprostavlja Allahovim. pa ni vjetar. No. shvatio sam. jasno je svakom ko poznaje islam i njegove propise da je Nur dova izmišljena i pripisana Poslaniku.v. Naime.2005 http://www. njemu Allahovim emerom ne škodi nikakav narod. dakle. pa čak i ako se to dijametralno suprostavlja učenju islama. možda najviše pitanja dolazi upravo na tu temu.novihorizonti. s. vrijednosti znanja i Allahovih. govoriti loše protiv islama. ne na staro-turskom. kada se pogledaju “svrhe i značaj” Nur-dove. čiji autori nisu provjereni i učeni mu‘mini. mogao je pisati šta ko hoće i lagati i izmišljati šta ko hoće. bez obzira ko je dovu napisao. jer u tim starim kitabima. zatim neke specijalne namaze koji ne postoje u šerijatu itd...11.š. Normalno je da jedna izmišljena dova u tome ne može pomoći bez Allahove. njene “fadilete”) i čuo za još neka slična pisma (kao što je pismo sejjide Zejneb u kojem se kaže da svako do koga to pismo dođe mora da ga umnoži u trinaest primjeraka i to podijeli kako bi bio sretan. Što se Nur-dove tiče. Koliko su postali pametniji oni koji su to probali mogu se i sami uvjeriti.s. ali ga možeš vrlo lahko odvratiti ako mu pogrešno tumačiš islam i u ime islama ubacuješ u vjeru ono što s islamom nema nikakve veze.U “svrsi i značaju” te dove piše: “Ko ovu dovu nosi uza se.Na pitanja odgovora doc. s.com Pitanje: Odgovor: Molimo vas da nam nešto kažete o Nur-dovi. Kako je ona nastala i ko ju je napisao mi možemo samo pretpostavljati. taj je ne može ni imati. dozvole.U “svrsi i značaju” ove dove piše da je ona uzeta iz “starog kitaba sa strane 255 pisanog na staro-turskom jeziku”.š. Kada takvu zaštitu čovjeku ne obećava Datum kreiranja: 27. Dokaz da Nur-dova nema osnove u islamu i da je suprotna islamskom učenju nude sljedeće činjenice: 1.” (Kur‘an. Šukri H.š. Mi muslimani islam uzimamo iz potpuno sigurnih izvora: Kur‘ana i ispravnih (sahih) hadisa Poslanikovih.š. 8.v.s. dž. pa kako se onda može ovako kategorički tvrditi da će onaj ko tako uradi postati pametniji. s najljepšom željom da podstakne muslimane da uče Kur‘an.

U “svrsi i značaju” ove dove dalje piše da ko je uči ili nosi uza se za njega sedamdeset hiljada meleka u Meki i Medini tespih čine i sevape mu poklanjaju. više ćete sevapa imati na Kijametskom danu. Znam da su mnoga naša braća u Bosni izginula mada su sa sobom imali ovu dovu. na osnovu toga. s. a on je naš uzor i mi vjeru od njega učimo.s.š. vjeru dini-islam. a grijesi biti zamijenjeni sevapima. Uostalom. Šukri H. može ubijati. kad imate nešto vrednije. dž. Ta zadnja “vrijednost” najveća je laž na Allahovu. na paljanskoj televiziji ismijavali nama muslimanima. bilo da se to svjesno ili nesvjesno radi. čovjek može biti najveći ćafir.a. Što se same Nur-dove tiče. i podli poziv ljudima da ostave islam i prihvate se Nur-dove. nas takvome namazu nije naučio. piti i sve ostale velike grijehe raditi i da mu opet bude sve oprošteno samo zbog lista papira koji mu se stavi na prsa u kaburu. Po ovome.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 21 od 416 .. zinaluk činiti.v. Nur-dova je podvala muslimanima. postiti.v. zatim proučiti ovu dovu i čovjek će u snu vidjeti gdje mu je ukradena stvar. jer će vam ti grijesi biti zamijenjeni sevapima. Ona se kosi sa svim principima islama. i njegovi ashabi... Jeste li ikad čuli da je Poslanik. a to je Nur-dova koju kada nosite i učite želje će vam se ispuniti. 5.com Kur‘an. šta će vam Kur‘an i sunnet. s obzirom da Nur-dova nije od Alejhisselama.2005 http://www. s. ne moraju biti muslimani. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. to ne znači da je Nur-dova ispravna. dakle. dž. dž.novihorizonti. Naime u šestoj se kaže da ako se ova dova napiše i stavi mejjitu na prsa. dijelio im napisanu Nur-dovu i govorio im ono što u Nur-dovi piše?!! Je li historija islama zabilježila da je neko od ashaba nosio Nur-dovu? Tako nešto nije zabilježeno u historiji islama. 4. s. Koristim se prilikom da poručim muslimanima i muslimankama da je obaveza svih nas da se držimo Kur‘ana i sunnneta i da sve ono što nema osnova u šerijatu odbacimo kao novotariju koja nema mjesta u našoj čistoj vjeri.š.a. Ukoliko se desi da neko.š. pa su se čak. niti ga ispitivati. Ramić. Poslanik. kada bi postrojio svoje ashabe pred bitku. dovoljno bi bilo podijeliti je ljudima i oni bi zavladali svijetom. pomoću Nur-dove nešto i pronađe.s. Allah će ga osloboditi ispita meleka Munkera i Nekira u kaburu i svaki od meleka će mu reći da se ne boji i da su oni njegovo društvo do Kijametskog dana. 6. kako to može da obeća dova za koju se ne zna ni ko ju je izmislio i pripisao Poslaniku. klanjati.Čini mi se da su najopasnije šesta i sedma stavka “svrhe i značaja”. Uz to grijesi će mu biti oprošteni i Allah će mu upisati umjesto grijeha sevape.v.s.U “svrsi i značaju” ove dove piše o nekakvom namazu koji treba klanjati u pola noći itd.a.U zadnjoj stavci “svrhe i značaja” kaže se da ko ovu dovu nosi i uči. oni kao da govore ljudima da ne moraju vjerovati.v. pa prema tome on tako nešto za nju nije ni rekao.a.Na pitanja odgovora doc. dr. jer kad čovjek radi novotarije (bid‘ate) (kao što je pomenuti namaz sa Nur-dovom) njega potpomaže šejtan.v. nisu svjesni onoga čemu ona poziva i oni su prevareni te nesvjesno šire Nur-dovu među svijetom. s. neka to pokuša i praktično na sebi dokazati. a na kijametskom danu će ga dočekati sedamdeset hiljada meleka tako da će se svijet čuditi kome se tolika počast daje. Radite grijehe.š. i poziva u kufr i činjenje grijeha. U tom pozivu kao da se kaže: “O ljudi. njegov san je od šejtana. dž. Allahova. laže na Allaha. Muslimanima treba da bude uzor Poslanik. Dalje se kaže da će od Allaha doći glas: “O moj Munkeru i Nekiru. misleći da tako rade jedno dobro djelo. i to što više. Važno je samo da sebi obezbijede Nur-dovu i nema problema. To je takođe neosnovana tvrdanja koja nema podlogu u šerijatu. i Njegova Poslanika. što više grijeha budete radili. Allah će mu želje ispuniti. Prema tome. Prema tome. kada bi Nur-dova pružala takvu zaštitu. taj mejjit je upio Nur dovu pa je stavio na prsa.a. 7. Nadalje.s.” Opasnost leži u činjenici što se iz toga razumije da je dovoljno čovjeku da sebi obezbijedi Nurdovu da mu stave na grudi u kaburu i on je spasen kaburskog ispita i kaburskog azaba. riječ. s. Ja nisam čuo da je to nekom uspjelo.11. a ne od Allaha.” Poštovana braćo i sestre.s. nju je haram dijeliti i Datum kreiranja: 27. Znam da mnogi muslimani nisu svjesni tog njenog značenja. stoga nemojte ga azab činiti. ko tvrdi da na ovu dovu neće metak. koji svjesno ili nesvjesno šire i dijele Nur-dovu. Oni.

dr.11. Ženama koje su zavedene.. misli se na lice. problema i nevolje prouzrokovalo otkrivanje žene. od onih koje se otkrivaju prije se može očekivati nemoral i da neće da rađaju. Kršenje tog zakona veliki je grijeh čija veličina ovisi o tome kolike su posljedice. dovodi do poremećaja u porodici i bračnom životu. a preko mas-medija. Spas za ženu. pa su otkrile svoje tijelo. Žena je za njih objekat zahvaljujući kojem zarađuju ogromne pare. zadovoljstvo. Molim Allaha. Oni koji se bave tim poslom su. Postavlja se i pitanje: Zašto je otkrivanje. što žena više otkrije svoje tijelo. Treba naglasiti da. tj.š. zakonu žena je dužna pokriti svoje tijelo (sve osim lica i šaka) kada se pojavljuje na javnom mjestu gdje je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem.novihorizonti. i ako rode poneko dijete. 31. dž. što vodi u razvod braka. tako popularno? Odgovor leži u činjenici da su danas otkrivanje žena (a sve više i muškaraca) i nemoral koji to prati jedan veliki biznis..2005 http://www. i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje…” (EnNur. a to je. Da li je ženi dozvoljeno da otkrije svoje tijelo na javnom mjestu? Datum kreiranja: 27. zbog toga što to vodi u nemoral koji čovjeku donosi različite venerične bolesti. oprostiti ako se iskreno pokaju. vjere. dž. kao i droge). toga sačuva. poslije alkohola koji je majka svih zala. da nas Allah dž.) Pod ukrasima koji se ionako vide. ali mnoge to ni ne znaju. Šukri H. pa su vjerovali u Nur-dovu i njome se bavili. Dakle. treba staviti do znanja da na taj način uzrokuju mnoge probleme u društvu. jer znaju da su one korisne društvu s obzirom. uz pomoć šejtana. Takvi biznismeni učinili su žene svojim robljem. koliko je grijeha. da mu donose puno patnje i nevolja. S druge strane. dž.com propagirati. jer Allah. neka zna da on poziva u kufr. da će rađati i odgajati zdrave i čestite članove zajednice. (a tu se ubraja sve što opija. šake i odjeću koja se vidi.. Žena je još jedanput prevarena. uistinu. dž. njegovim javnim izlaganjem. Svakom muslimanu i muslimanki dužnost je da upozore svoju braću i sestre na veliku opasnost Nur-dove i njoj sličnih poziva kojima se pokušava izvesti muslimane iz vjere. koja je majka ljudskog roda.š. dž.š. za njeno dostojanstvo. zaslužuje uzvišenije mjesto od onoga kojeg su joj namijenili takvi biznismeni. koje se bave nemoralom i svima onima koji takve aktivnosti podržavaju. a zahvalni će im biti i svjesni ljudi. Amin! Pitanje: Odgovor: Po Allahovom. a da oni to ni ne osjete. Žena. sve veće su njene šanse da zaradi grijeh. što više se tako obučena pojavljuje na javnim mjestima. prima iskrena pokajanja. donosi psihičke traume kako supružnicima tako i djeci itd.. po preovladavajućem mišljenju. Preporučujem muslimankama da budu ponosne što pokrivaju svoje tijelo.Na pitanja odgovora doc. koja rađa nove ljude. što su muškarci koji je gledaju bolesnijeg srca (moralno pokvareniji). da zbog svog načina života neće biti izvor i prenosilac mnogih bolesti itd. Uzvišeni Allah kaže: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. Ramić. njima će Allah. ružno i nazadno. bilo prodajom ženskog tijela ili. dž. kod nekih ljudi. pak. o njemu ne vode brigu i pravilno ga ne odgajaju.š. Oni muslimani koji to nisu znali. da one.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 22 od 416 . jer tim svojim postupkom zaslužuju Allahovo. otkrivanje žena na javnim mjestima i njihovo neograničeno miješanje sa muškarcima donosi ljudskom rodu najviše nevolje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. svojom pojavom i ponašanjem neće izazivati ljubomoru i razvode brakova. treba pomoći da shvate svoju zabludu. ili da. a onaj ko to svjesno radi.š. ženstvenost i ljepotu je u primjeni Allahovih zakona. i da ih zagleda i mjerka kao na pijaci. Jadno je da su se neke žene spustile na tako niske grane pa su dopustile da u njih ko god hoće istresa svoje smeće. da nam pomogne da povećamo naše znanje iz islama.š. kako bismo mogli razotkriti i izbjeći mnogobrojne zamke na koje nailaze sljedbenici Allahove.š. Onima koje se otkrivaju. One se nalaze u teškom i veoma jadnom položaju. to predstavili kao lijepo i napredno.

Što se tiče pitanja koju odjeću musliman i muslimanka mogu nositi. a ne njegov specifični povod objavljivanja. uz navedeno. po usulskom pravilu. Pitanje: Odgovor: Uzvišeni Allah kaže u trideset prvom ajetu sure El-A‘raf: “O sinovi Ademovi uzmite ukras svoj kod svakog mesdžida…” Nakon objavljivanja ovog ajeta glasnik Poslanikov. Tradicija i običaji se mijenjaju. U odjeći koja im je dozvoljena musliman i muslimanka mogu obavljati namaz. To je stav većine islamske uleme. da nije specifična za nevjernike i da se oblačenjem te odjeće ne poistovjećuje sa suprotnim spolom.2005 http://www. zbog hadisa koji od Ebu Hurejre prenose Buhari. svraćaju u džamiju. Da li je dozvoljeno dolaziti u džemat. prenoseći stav Ebu Jusufa i Muhammeda b. običajima itd. Stidno mjesto kod muškarca je od pupka do ispod koljena. bez obzira kako mi tu odjeću zvali: trenerka. Iz iznesenog možemo razumjeti da. čakšire ili drugačije.s. obilazili (tavafili) oko Kabe (vidi: Sahih Muslim. 4/2320. Prema tome. a da mu preko ramena nema ništa. ukoliko ta odjeća pokriva stidna mjesta i ukoliko je čista. pristojno se obuku i da.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne? Nije dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne. (Vidi: Sahihul-Buhari. Muslim i drugi: “Neka muškarac ne klanja u jednoj odjeći. dr. najbolje zna. izbjegavaju ono što će izazvati negativne reakcije kod ljudi. jer je uslov za ispravnost mesha po čarapama da se. 7/183. o njihovim osjećajuma. treba znati da ta odjeća mora ispunjavati opće uslove: da nije providna. a sunnet joj je okupati se petkom i namirisati (muškarc) kada pođe na džumu itd. 1/75.š. pak. s tim da treba. 2/894. kada hoće ući u džamiju ili. osim lica i šaka. njegova odredba upućena je svim ljudima i odnosi se na svaki mesdžid i na svaki namaz. Ramić.). Muškarcima je. kada je na namazu. jer se. Iz tog razumijemo da treba voditi računa o drugima. pred kraj života prihvatio njihovo mišljenje. Hasana Šejbanija: “Ne vidi ono što je ispod njih”. koji je smatrao da mesh po čarapama nije dozvoljen. da nije tijesna. tradiciji. pa makar to u osnovi bilo dozvoljeno. nagi. da kada se radi o zabrani (haramu) ona mora imati svoju jasnu osnovu u šerijatu.” Žensko tijelo je ´avret. želim naglasiti. ljudima je naređeno pokrivanje stidnih mjesta ('avreta) kada stupaju u namaz i kada hoće da uđu u bilo koju džamiju.Tefsirul-Qurtubi. Za to nema nikakve smetnje. ukoliko ta njihova odjeća ispunjava uslove koji su prethodno navedeni. pa prema tome i u džamiju. Međutim. jer su nekada sportaši. U isto vrijeme.11. u njoj se može klanjati. Zbog toga. Danas je situacija drugačija i sve češće viđamo momke u trenerkama. po mogućnosti. a Allah. kako u odlasku ili u povratku s treninga. zabranjeno nositi svilu i zlato. šalvara. oglasio je da niko nag ne obilazi oko Kabe. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pojaviti se pred muškarcem koji joj nije mehrem. 1/10. dž. pa je osobi koja je jela luk zabranjeno ići na mjesta okupljanja. iz općih šerijatskih propisa razumijemo da je zabranjeno uznemiravati druge. Naš svijet nije navikao da vidi sportaše u džamiji.. On još kaže da je i Ebu Hanife.. s.a. u džamiju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 23 od 416 . preporučujem našoj braći i sestrama da se ne ljute za nešto što šerijatom nije zabranjeno. preporučio bih svima da kada odlaze na javna mjesta. u trenerci? Datum kreiranja: 27. i ono mora biti pokriveno kada žena stupa u namaz. bili veliki nevjernici. Šukri H.Na pitanja odgovora doc. da bi se društvo u koje odlazi prijatno osjećalo. kako kaže Kasani u Bedaius-sanai.novihorizonti. Zbog toga. ukoliko odjeća ispunjava spomenute uslove. pa makar im to bilo neobično. da ima nešto odjeće i preko ramena.) Mada je navedeni ajet objavljen zbog beduina koji su bez odjeće.. u obzir uzima općenitost značenja šerijatskog teksta.v. uglavnom.

Ramić. s. možda.a. nemoguće je biti musliman slijedeći nešto drugo osim Poslanikove. 1-6. Umjesto toga. s. koncert Sarajevske filharmonije itd.s. zbog njega činile samoubistva. nadaju da će takvom “fleksibilnošću” privući nekoga islamu. s. Tražili su da se sa njim nagode.) Naš miljenik Muhammed. dok govori o onima koji postupaju drugačije od Poslanikove. i koji često Allaha spominje. da im to bude nacionalni način obilježavanja njihovih vjerskih blagdana.Na pitanja odgovora doc.a. Iskreni muslimani koji smatraju da će tim “neislamskim metodama” promovisati islam uveliko griješe.” (Buhari. nagodbu. Vama vjera vaša. Mekanske djevojke za njim su ludovale. Mekanski mušrici nudili su tako Muhammedu. alejhissalatu ves-selam. pa neka svako od vas vodi računa s kim će prijateljevati.. Šukri H. Sa njega neće skrenuti nego samo onaj koji je upropašten. kako na dunjaluku tako i na ahiretu.) Poslanik. kada je primio islam. a da su.a. jer to nije Poslanikova. nije sa svojim ashabima i sahabijkama ramazan dočekivao niti ga ispraćao koncertima i orgijanjima. onako usput. riječi: “Čovjek je u vjeri svoga prisnog prijatelja. napustio je takav džahilijjetski život. pa ćemo tako okupiti sve glavešine mekanske. s. upute a nadaju se uspjehu na ahiretu: “Kejfe jurdžal-vusulu bi gajri ma džae bihir-resul?!” (Kako se može očekivati dolazak na cilj tj. kako Poslanik.2005 http://www.s.a. br. muslimani koji hoće malo islama .” (Ibn Madže. 21.a. pravdi. i drugi.s.s. Uzvišeni Allah kaže: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu.malo ne-islama. neka se sjete Poslanikovih. “Kitabuz-zuhd” i drugi. a ono što nije u skladu sa Allahovim zakonom osuđeno je na propast.a.s.s. pravi musliman nije ustrajan u griješenju.v. kaže: “Onaj ko u islamu trasira pogrešan put ili na taj put navodi Datum kreiranja: 27.) “Ti ćeš biti (na budućem svijetu) sa onim koga voliš (na ovom svijetu). međutim to nije bilo u obliku kao što se to čini danas kod nas.com Pitanje: Odgovor: Da li muslimani treba da dočekuju i ispraćaju ramazan programima kao što su koncert “TRI HAFIZA”. U džennet će kao šehid ući bez polaganja računa.a. ulazak u džennet.) Muslimani koji su. s.a. Za bajram je bilo veselja. bez onoga što je Poslanik donio?!) Drugim riječima.v. nešto kao što se kod nas zagovara da hodža s ahmedijom uči dove i klanja u crkvi.” (Tirmizi. igre i pjesme i to je sunnet. griješe. a meni vjera moja!‘” (El-Kafirun. sa pjevačicama i plesačicama. poginuo je kao šehid na Uhudu.v. pak. Sahihul-Buhari. Treba naglasiti i to da javno učinjena greška zahtjeva i javno pokajanje. ? Muslimani imaju najbolji uzor u Poslaniku. “El-Mukaddime” i Ahmed u Musnedu. na kom je noć (vidna) kao dan.s.a. uputa.) Na kraju. dr. bio je sasvim jasan. s.” Doduše. Sunen.v.11. “Musneduššamijjin”. moralu. Poslanik. I nisam ja obožavalac onog šta obožavate. r. on je bio najpopularnija ličnost u gradu u kojem su bogataši razmišljali samo o zabavi i uživanju. kako se drugi ne bi povodili za tom greškom. a da pop u svojoj odori dođe i moli se u džamiji. Njegov primjer može nam poslužiti kao dokaz i velika pouka u vezi s postavljenim pitanjem.s. Umejra i njegove popularnosti kao pjevača u predislamsko doba.s. Sjetimo se primjera i Musab b. nije tako postupio zbog toga što u islamu dobro i zlo ne mogu ići zajedno i što u islamu cilj ne opravdava sredstvo.a.s. kaže: “najbolji oni koji se puno kaju. mekansku omladinu i iskoristiti tu priliku da propagiramo islam. Musab..com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 24 od 416 . 16692.a. Naime. s.v. Sunen. Ebu Leheb i Ebu Džehl ostali su do kraja života uz muziku i pjevačice. s. s.v. gdje su režiser Taleta i njemu slični. niti tabi‘ini. “Kitabul-menakib”.v. I niste vi obožavatelji onog šta obožavam. njemu nije rekao: “Hajde Musabe organizuj nam koncert i sakupi svoje društvo. Ibn Ebul-Izz se u čuđenju pita.a.a. čini mi se zlonamjerno. poštenju… Musab. a drugu godinu on njihovog. Odgovor Poslanikov. Poslanik.v. skromnosti. Oni.” (El-Ahzab.” Poslanik. gdje i danas njegovo tijelo leži pored Hamzinog. Niti ste vi obožavaoci onog šta obožavam. ili se. u komentaru Tahavijine poslanice. ili da tako dočekamo naš mubarek ramazan. s. Odgovorio im je objavom koja mu je tim povodom došla: “Reci: ‘O nevjernici! Ne obožavam šta obožavate. u sahih-hadisu kaže: “Ostavio sam vas na bijelom (putu). pa da oni jednu godinu obožavaju njegovog Boga. s. halal dobro pomiješali sa haramom i sve to skupa lijepo zamotali i ponudili muslimanima. na te koncerte odlazili. s. upute. on je Musaba poslao u Medinu da tamošnje stanovništvo podučava Kur‘anu. Nisu tako postupali niti njegovi ashabi.v. iskrenosti.s. naglašavam da svi ljudi griješe i da je to normalno.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v.v.s.v.

za nekim poveo. dr. Braćo i sestre. nimalo manji od njihovih.” (Tirmizi. dž. Da li safove moramo malo ukositi kad klanjamo? Da li je brak ispravan ako se vjenčanje izvrši tajno. “Kitabuzzekat”.2005 http://www. bio veoma velik. Šukri H. i drugi. kopirajući onaj iz Zetre. “Kitabun-nikah”.) U našem slučaju mnogi su povedeni na pogrešan put. javnih i tajnih kuća diljem Bosne i Hercegovine. No. Sunen. pa makar se vjenčanje obavilo samo u prisustvu svjedoka.v. vjerovatno.v.s.š. jer to može izazvati sumnje i donijeti nepredvidive posljedice.v. Mihrab naše džamije nije tačno u pravcu Kible.” (Tirmizi.Na pitanja odgovora doc. upute najsigurniji je put. istinski robovi.” (Tirmizi. “Babu ma džae enne ma bejnelmešriki vel-magribi kibletun”) Dužnost je okrenuti se u tačno pravcu Kabe samo kad se čovjek nalazi u El-Mesdžidul-haramu. jer Poslanik.com ima grijeh i grijehe svih onih koji se za njim povedu. kako kažu. s. ima stotine i hiljade načina da se vjernici za bajram istinski provesele i da u tome osjete zadovoljstvo i razonodu. samo program treba da režiraju Allahovi.a. a ne oni koji su Allahu.a. ili one iz naših pozorišta i općinskih sala. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. samo u prisustvu svjedoka? Datum kreiranja: 27. a. “Kitabun-nikah”. Pitanje: Odgovor: Ukoliko su svi uvjeti za sklapanje braka ispunjeni brak je ispravan.s.oglašavanje).s. ne preporučuje se tajiti da je neko u braku. s.” (Muslim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 25 od 416 . Odziv muslimana i muslimanki na takva veselja je. Oglašavanje braka je Poslanikova. i učinite to u džamijama. Narod se. Dovoljno je da čovjek bude okrenut na onu geografsku stranu na kojoj se Kaba nalazi. davno okrenuli leđa. Sunen. za muslimane su pripremile posebne bajramske programe.) ”Oglasite brak.a. i pored te činjenice.) Slijeđenje Poslanikove. u Medini rekao: “Sve što je između istoka i zapada je Kibla. Sunen.11. dž. Pitanje: Odgovor: Izvjesna odstupanja u tom pogledu ne utječu na ispravnost namaza.š. uputa: “Ono po čemu se razlikuje haram od halala je deff i glas (tj. Ramić. i udarajte tim povodom deffove. i On njima. Većina birtija. vjerovatno.novihorizonti. s.

s. tj. Počeo je od početka glave i povukao ih do potiljka.s. r.v.) U slobodnom vremenu razmišljaj o Allahovim. uzeo je abdest potirući prednji dio glave (kiku) i ‘imamu.š.s. s. Ramić. svojoj porodici. a kad su dvojica on je dalje. Sahih Muslim. a ko osjeti ono drugo neka se utječe Allahu od prokletog šejtana. a zatim dopunite potiranje preko mahrame kako biste na taj način prevazišli razilaženje uleme u vezi s tim pitanjem. Razmišljaj o tome kako najuspješnije možeš izvršiti obaveze prema sebi. podsticanje na dobro) neka zna da je to. r.' (Muslim. prenosi da je Allahov Poslanik. uistinu.a. rodbini. uopćeno može pomoći ljudima. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. III) potiranje prednjeg dijela glave (kike) i ‘imame. Mesud. 268. Naime. s.š. u tom pogledu i on je rekao: “Allah je. pa ih je povukao naprijed i vratio nazad. “Kitabul-vudu‘”). kako usrećiti nesretne itd.com Pitanje: Stalno mi dolaze loše misli u vezi sa vjerovanjem u Allaha.s.v.v. prenosi se: “Vjerovjesnik. čvrst vjernik.) Preporučio bih ti da što više vremena provodiš u dobrom društvu jer. ali me ove misli zabrinjavaju. Sunen. Ashabi su se požalili Poslaniku.a. Zejda. elhamdulillahi.a. s. potrao je glavu objema rukama. SahihuMuslim. Zatim je (Poslanik. s. kako stoji u hadisu “Šejtan je. Sahihul-Buhari.a. i Njegovim postojanjem? Ja sam. Šu‘be. uistinu (sa čovjekom) kad je sam. rekao: “Šejtan se. Da li je dozvoljeno činiti mesh preko mahrame? Datum kreiranja: 27. komšijama. r. Molim Allaha. Umejje. “Kitabul-iman”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 26 od 416 .a. s.Na pitanja odgovora doc.s. “Tefsirul-Kur‘an”. Pitanje: Odgovor: Da. ukoliko to ne kažu ili ne urade. Od Mugire b.a.) proučio ajet: “Šejtan vam obećava bijedu i naređuje vam razvrat…” (“El-Bekare”.) (Tirmizi. prenosi se da je rekao: “Vidio sam Allahova Poslanika. Što se tiče šejtana on ga podstiče na zlo i nijekanje Istine. i obuću.a.” (Buhari.a.v.v. a i melek također. II) potiranje samo ‘imame (vrsta turbana koji je Alejhisselam nosio na glavi). koji se može potrati bez skidanja mahrame.2005 http://www. pa ko to osjeti (tj.a. kako nahraniti gladne. “Kitabut-tahare‘”).” (Buhari. Sunen-Tirmizi.a. s. da ti pomogne da sačuvaš svoj iman i budeš koristan član svoje zajednice.š. r. stvorenjima i Njegovim preciznim zakonima koji vladaju na nebesima i Zemlji. dž. Šta je sa mnom? Odgovor: Činjenica da ti dolaze loše misli ne mora značiti loš znak. približava čovjeku.) i takve misli otjerati od sebe. zatim ih je vratio do mjesta odakle je počeo. oprostio mome ummetu ono što su im njihove duše pričale. “Kitabul-vudu‘”). SahihulBuhari. a melek ga podstiče na dobro i vjerovanje u Istinu. preporučio da prvo potarete prednji dio glave (kiku). uistinu.a. se prenosi da je rekao: “Vjerovjesnik.11. od Poslanika. Šukri H. Ja bih vam. Gledao sam kasetu “Jednoća Stvoritelja” i iman mi se povećao.v.) Kada ti dođu takve misli trebaš proučiti “E‘uzu billahi mineš-šejtanirradžim” (Utječem se Allahu od prokletog šejtana. na koji način se.s. ali mi ove loše misli nisu prestale dolaziti. Od Amra b. One dolaze svakom čovjeku.novihorizonti. dozvoljeno je činiti mesh preko mahrame.” (Tirmizi.s. o tome više ne razmišljati.” (Muslim. neka se zahvali Allahu. dž. ipak. Abdullah b. kako potire po ‘imami i obući. od Allaha. “Kitabul-fiten”. uistinu. Od Abdullaha b. dž.v. u vezi sa abdestom prenose se tri načina potiranja glave: I) potiranje cijele glave.s.

a možda i danas. 32. kada izlazimo u šetnju držimo se za ruke. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ukoliko ste iskreni tada ćete. Ramić. otvara šejtanu vrata da vam došapne mnogo više od toga i da mu povjerujete.2005 http://www. da jedno drugome ukažete na grešku koju ste činili. Prije svega.) Posljedice kršenja Njegovih zakona neminovne su.com Pitanje: Ja i moj mladić trudimo se da budemo dobri muslimani. da se istinski pokajete.) “I ne približavajte se razvratnostima. Sve to će uticati da sutra. Taj osjećaj nemira. Redovno klanjamo. postimo itd.novihorizonti. kada šejtan savlada nekog od vas.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 27 od 416 . dž. i da jedno drugo zaštitite od šejtana. 151. zakon koji glasi: “Ne približavajte se bludu…” (“El-Isra”. Vi kršite Allahov.11. To će biti pravi znak lijepih i iskrenih namjera. dr. koji je neminovan u slučajevima kao što je vaš (jer šejtan ne propušta tako dobru priliku koju mu nudite svojim griješenjem).” (“El-En‘am”. Šukri H. Zaštitite jedno drugo čuvajući mu/joj moral. a pri susretu i rastanku se i poljubimo. ali se nadamo da to nije tako strašno. Da li ovi naši postupci imaju opravdanje? Odgovor: Vaši postupci nemaju opravdanje. priteći jedno drugom u pomoć u borbi protiv šejtana. Iskrenost i lijepe namjere nešto su drugo. a što se dunjalučke kazne (posljedica) tiče dovoljno je da vam vaša duša ili šejtan došapne: “On/ona kako se drži za ruke i ljubi sa mnom čini to i sa drugom/drugim.š. Preporučujem vam. to je grijeh za koji valja na ahiretu odgovarati. onom što je vanjština njihova i što je unutrašnjost. Datum kreiranja: 27. Međutim. Znajte da ljubljenje i držanje za ruke nisu znak iskrenosti i lijepih namjera.Na pitanja odgovora doc. a ne predati se strastima.” To došaptavanje će u vašoj duši proizvesti nemir. Mi znamo da je to grijeh. ne budete iskreni jedno prema drugom i da među sobom izgradite istinsko povjerenje koje je neminovno za sretan i hairli brak.

možete sastaviti podne i ikindiju u bilo kojem vremenu. kao što je npr. onaj ko želi da bude musliman mora slijediti sunnet (tj. Šukri H. najbolje zna. za ono za što se u hanefijskom mezhebu upotrebljava termin “vadžib” u drugim mezhebima se upotrebljava termin “sunneti-muekkede”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 28 od 416 . Ramić. Imamo vježbe jednom sedmično od podne do akšama. s. Allah.Na pitanja odgovora doc. kaže: “Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede.v. Ebu Zubejr kaže: “‘Pa sam upitao Seida zašto je to uradio. 36.2005 http://www. radio i preporučio da se radi. U slučaju potrebe. islamska ulema smatra da bi bio griješan. dž.a. sve ono što je Poslanik. obavezna je u slučaju svega što je on strogo naredio. kaže: “Kada vam nešto zabranim. uradite onoliko koliko možete.s.a. ne samo da imaju mesdžide. kada postoji potreba. uglavnom.š. onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupaju. borite se za svoje pravo. s tim što treba voditi računa da se dnevni namazi (podne i ikindija) klanjaju prije akšama. s. radio i šutnjom odobrio) jer je on uzor koji treba da slijedimo: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. Isto tako mogu se sastaviti akšam i jacija.11.) U drugom hadisu Poslanik. ne opterećuje čovjeka više od onog što on može podnijeti.” (“El-Ahzab”.) Uložite koliko možete truda da namaz klanjate propisno.v. i koji često Allaha spominje. Da li je dužnost slijediti sunnet i da li termin “vadžib” obuhvata sunnet? Datum kreiranja: 27. a da nije bio (u pitanju) strah. klanjao u Medini zajedno podne i ikindiju. “Kitabul-i‘tisami bil-kitabi ves-sunne”. svoje nekulture) ne da pauzu. a noćni (akšam i jacija) prije zore. dž. Dakle. On mi je odgovorio da je to pitao Ibn Abbasa i on mu je rekao: ‘Htio je da ne oteža bilo kome od svog ummeta. a to je da vam se obezbjedi pauza i mjesto na kom možete klanjati. nego neki imaju i džamije sa munarom i da oni čak financiraju vjersko-kulturne aktivnosti svojih studenata muslimana.‘” (Muslim.a. Dokaz za prethodno rečeno su hadisi koji govore o sastavljanju namaza (u džamiji) u slučaju kiše i vremenskih nepogoda. u vanrednim okolnostima. s.a. dž. te prilikom putovanja. “Kitabu salatil-musafirine ve kasriha”. u namaskom vremenu. 21) Nadalje. a Allah. govorio. treba naglasiti da se.” (“El-Ahzab”. a Allah.v. niti putovanje.com Pitanje: Studiramo na Sarajevskom univerzitetu.” (Buhari. Ko ponekad izostavi neki sunnet.s. a kada vam nešto naredim. Lobiranjem i drugim zakonskim sredstvima nastojte doći do svog cilja. Međutim. Recite svojim profesorima da svi univerziteti na Zapadu. Analogiziranjem se može doći do zaključka da i druge situacije koje otežavaju ili onemogućuju čovjeka da klanja namaz na vrijeme mogu proizvesti olakšicu sastavljanja namaza. s. Sabah treba klanjati prije izlaska sunca. ono što je Poslanik. spomenuti namazi mogu se spojiti. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ili da vam vaš profesor iz inata (tj. toga se klonite. Sahihul-Buhari.s. Preporučujem vam da se organizujete i izradite strategiju djelovanja. ukoliko bi sunnet u cijelosti izostavio. podnevskom ili ikindijskom.novihorizonti.š. za to neće biti griješan. U isto vrijeme treba voditi računa da pauzu uzmete u periodu kada nećete poremetiti tok vježbi. od iskrenog vjernika očukuje se da u skladu s tim neizostavno postupa imajući u vidu ogromnu nagradu za onog ko prakticira te sunnete. Nadalje.s.š. bilo da je priroda vježbi takva da se ne mogu prekidati.) Nadalje.a. Šta da radimo u takvoj situaciji? Odgovor: Pravo na ispoljavanje vjerskih osjećaja spada u temeljna ljudska prava i dužni ste da se svim zakonski raspoloživim sredstvima borite za njihovo ostvarenje.v.s. Ibn Abbas prenosi da je Allahov Poslanik. Sahih-Muslim. dr. Što se tiče drugog dijela pitanja. ali nam profesor nije dozvolio. Pitanje: Odgovor: Pokornost Poslaniku. Tražili smo pauzu da bismo obavili namaz. klanjanje pritvrđenih sunneta (sunneti-muekkede).v.

imaš šansu da se pokaješ. kako ti.v. kao ti. Međutim.s. na šerijatski ispravan način. moraš voditi računa da u njihovom sastavu ne bude materija koje su islamom zabranjene. a to su. preporučio bih odlazak do onih koji liječe Kur‘anom. ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah je taj koji. preporučio bih ti da ih ne koristiš. a to je ubistvo djeteta koje nosiš. bilo abortusom ili na neki drugi način. po meni glavnu odgovornost snose oni koji nemoral propagiraju.Na pitanja odgovora doc. Prolazim kroz tešku traumu i ne znam šta da radim? Počinila si veliki grijeh čije ćeš negativne posljedice osjećati cijeloga života. a zatim i ostali mediji. osim u prijekoj potrebi i uz odobrenje ljekara. Veliki procenat prosvjetnog kadra djeluje u tom pravcu. iz dna duše i bude djelom potvrđeno. 53) Posebno bih ti skrenuo pažnju da te počinjeni grijeh (blud) ne odvede u još veći. koji uz bolesnu osobu uče Kur‘an i dove Poslanikove. uistinu. sve grijehe prašta (ako hoće). tako i neki tvoji vršnjaci i vršnjakinje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 29 od 416 . Uz to. kao što je.2005 http://www. On kaže: “Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. zato pozivam svjesne ljude da danonoćno rade na promociji morala. s. mnogo prašta i On je milostiv. doista. prženje u užarenoj vatri i pijenje gnoja koji će curiti iz spolnih organa onih koji su. sve dok ti duša ne počne izlaziti.‘” (“EzZumer”. televizija. nažalost. (dakle ako pokajanje bude ispunjavalo uslove) imaš šansu da ti Uzvišeni Allah oprosti.novihorizonti. Da li mi je dozvoljeno tražiti liječničku pomoć psihijatra i da trošim lijekove za spavanje? Datum kreiranja: 27. Želim da naglasim da za traume koje preživljavaš. Počinila sam blud sa svojim profesorom i ostala trudna. riječima ili djelom. a ako pokajanje bude iskreno. Ukoliko takvo liječenje ne daje rezultate. nemoral činili.com Pitanje: Odgovor: Učenica sam srednje škole.a. uradio tvoj profesor. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. On. Ramić. Preporučio bih ti da se u cilju smanjivanja ovodunjalučkih posljedica tvoga grijeha udaš se za osobu s kojom si nemoral počinila. prije svega. Naša stvarnost je sumorna. U našem društvu ima moralnih ljudi i njihov glas mora se glasnije čuti. dr. tj. a ako se iskreno ne pokaješ očekuje te džehennemska kazna. Šukri H.11. Što se pak tableta za spavanje tiče. Pitanje: Odgovor: Dozvoljeno je zatražiti liječničku pomoć psihijatra koji se u svom poslu koristi ispravnim i naučno dokazanim metodama.

s. vidim iza svojih leđa.a. Treba napomenuti da imami koji izgovaraju početni tekbir prije završetka ikameta postupaju po hanefijskom mezhebu.s. imajući u vidu da nam je Poslanik.” S obzirom da su dokazi za mišljenje kojem se priklonila većina uleme daleko jači.v. Ukoliko imam i ne postupi tako. s. preporučio bih našim imama da čekaju dok mujezin prouči ikamet.v. Šukri H.š. Datum kreiranja: 27.a.) Vidljivo značenje hadisa upućuje da je on to rekao nakon što je mujezin završio sa ikametom. dr. Od Enesa se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik.11.com Pitanje: Odgovor: Naš efendija izgovori početni tekbir prije negoli mujezin završi ikamet. pa tek onda da otpočnu sa namazom. “Kitabulezan”. očito je da je navedeno mišljenje ispravno jer se traženo može postići samo ako imam izgovara početni tekbir nakon što mujezin završi s ikametom.novihorizonti. i govorio mu: “Allahov Poslaniče nemoj me preticati sa amin. a najbolje je u momentu kad mujezin kaže “kad kametis-salatu”.2005 http://www. potom da poravnaju safove i narede džematlijama da se zbiju u safovima. namaz će biti ispravan. po kojem iftitahi-tekbir treba reći prije kraja ikameta.s. najbolje zna. s.Na pitanja odgovora doc. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.‘” (Buhari. To mišljenje temelji se na hadisu koji bilježi Tahavija u kome Bilal kaže da je učio ikamet Allahovom Poslaniku. dž. jer nijedan namaski rukn (farz) nije doveden u pitanje. uistinu. nam se okrenuo prije nego je izgovorio početni tekbir za namaz i rekao: ‘Ispravite i zbijite safove. a Allah. Ja vas.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 30 od 416 . Sahihul-Buhari. Ramić. preporučio da ponavljamo za mujezinom njegove riječi i naredio nam da slijedimo imama. Osim toga.a. s. Da li je to ispravno? Većina islamske uleme smatra da imam neće izgovarati početni tekbir sve dok se ikamet u potpunosti ne završi i dok se safovi ne poravnaju.v.

i kada se govori o bilo kom pitanju pokušava se u Poslanikovoj životnoj praksi naći odgovor. i muslimani i nemuslimani. Dakle. Smatram da bi u tom pogledu džamija trebalo da ima vodeću ulogu. Npr.s. ekonomska tako i politička i druga pitanja.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 31 od 416 .politike. koja nam je od neprocjenjive važnosti. a ne na njegovu štetu.com Pitanje: Odgovor: Član sam Socijaldemokratske partije BiH. izolirajući džamiju nanijeli veliku štetu i sebi. Po islamskom učenju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. koji su potkupljivi. dž. Zbog toga je danas teško vratiti džamiji njenu pravu ulogu.v. jer Zakonodavac ih nije bez razloga takvim učinio? Bit nauke po islamu je da čovjek otkrije Allahove. Ona je.a. varaju. jer je u pitanju biti ili ne biti za ljudski rod i njegov opstanak na ovoj planeti? Zar ovaj ajet ne može biti upozorenje čovjeku da se ne miješa u prirodne zakone i da ih ne remeti. jednostavno rečeno bila i predsjedništvo. Bilo je to mjesto gdje su primane domaće i strane delegacije. Sa sigurnošću mogu tvrditi da islam sadrži sve najpozitivnije što čovjek može da poželi. nije pravedno. i kasarna i sveučilište. da im se prilagodi i da ih koristi za svoje dobro. zakone. obavezuje ga da do nauke dolazi na dozvoljen (halal) način i da nauku koristi za dobrobit čovjeka. dr. Uzvišeni Allah kaže: “Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih. i skupština. sigurno ćemo svi biti na gubitku. Dakle. niti naučno opravdano odnositi se prema islamu kao prema kršćanstvu ili nekoj drugoj vjeri ili ideologiji. ako džamiji vratimo njenu pravu ulogu. a odvraća od zla. Tada bismo imali čistu politiku i čestite i iskrene političare koji se istinski bore za dobrobit svih ljudi.) Dakle. odnos prema prirodnim Allahovim.š. Muslimanima je divan uzor Poslanik. dž. s obzirom da on nudi kompletan sistem života i ne ostavlja nijedno pitanje bez odgovora. Islam određuje i regulira odnos čovjeka prema njegovu Stvoritelju. Ono što bismo mogli tražiti jeste da se politika islamizira. u pogledu ravnoteže u prirodi. zakonima itd. odnos ljudske zajednice prema pojedincu i obratno. pa teško nevjernicima kada budu u vatri!” (Sad. Islam se dijametralno razlikuje od kršćanstva. Interesuje me da li je po islamu dozvoljeno džamije koristiti kao mjesto za političke aktivnosti? Na početku želim da ukažem na pogrešnu percepciju koju većina ima u pogledu islama.s. Nemuslimani su. onakvu kakvu po šerijatu treba da ima. a to je rezultat analogiziranja i izjednačavanja islama sa kršćanstvom.š. međusobni odnos ljudskih zajednica. Međutim. jer bi to bilo suprostavljanje Stvoritelju. jer to je mjesto gdje se naređuje dobro. također. boreći se protiv islama i muslimana. Njegova džamija u Medini bila je centar svih društvenih aktivnosti.Na pitanja odgovora doc. Ako su ljudi imali pravo da se zbog negativnog stava crkve prema nauci i razvoju bore da crkvu odvoje od države i da izgrade sekularno društvo koje crkva ne bi sprečavala u razvoju. islam uči da sve što postoji nije bez razloga stvoreno. tj. mjesto vjere i njenog sastavnog dijela . a ne one koji samo lažu. sve što postoji na nebesima i Zemlji ima svoju svrhu i tu ravnotežu čovjek ne smije poremetiti. Džamije su takvu ulogu nekada i imale. (kod nas i u svijetu) općenito. i gdje se. te prema tome. nego je puno više od toga. Ramić. ne raspolažu dovoljnim kadrom sposobnim da naučno tumači sveobuhvatnost islama. Šukri H. odnos prema umrlim ljudima. uz sve navedeno. i cijelome svijetu. odnos čovjeka prema čovjeku. uputa koje za ljudski rod život znače?! Pročitajte knjigu Ebul-Hasana en-Nedevija “Šta je izgubio svijet dekadencom muslimana?” Svi ćemo. odnos prema ostalim živim bićima. Zar ovaj ajet ne može biti kamen temeljac za nauku o očuvanju životnog okoliša. koji gledaju samo svoje interese itd. jer islam obavezuje čovjeka da traži nauku i uz to. socijalna. Ako to spriječimo. islam je sveobuhvatni sistem. 27. To je bilo mjesto života. u slučaju islama do toga ne može doći. islam tretira kako društvena.2005 http://www. i muslimanima. Takav pristup nema naučno opravdanje. sigurno svi biti sretniji. odnos prema okolišu i svemiru. tako misle nevjernici. Dakle. islam nije samo puka molitva i ljubav. i generalštab. U tom duhu sigurno je velika nepravda odvojiti islam od politike. kradu. s. s.a. odnos prema duhovnim bićima.11. kolonizirajući dio islamskog svijeta. Zar ne bismo svi bili sretniji da smo malo ranije shvatili prethodno citirani ajet i vodili računa o ravnoteži u prirodi? A koliko li je tek ajeta i Poslanikovih. islamski moralizira. klanjala džuma i ostali namazi.novihorizonti. ali na tome treba ustrajati. nema smetnje da se u Datum kreiranja: 27. danas je problem što muslimani.

smatra jednom od najodabranijih nauka. politika koja ima za cilj da upravlja općim društvenim pitanjima na način koji ljudima donosi dobro. r. kulturnim. Džamija se gradi radi muslimana. U džamiji ljudi spoznaju istinu. a ja nisam najbolji među vama. U periodima dekadence džamija je bila ograničena na obavljanje namaza.” Na to mu je jedan od prisutnih uzvratio: “Tako mi Allaha. a o članovima svoje stranke govore kao da su meleki koji ne znaju pogriješiti. zbog ukazanih potreba. a i neukusno je govoriti da politika nije za džamiju. To je. Političari poput Ebu Bekra i Omera koji traže da svi njihovi podanici budu opozicija u onom što je pogrešno. kao nauka. Međutim.11. 2. koje je Vjerovjesnik. Ramić. jednom riječju rečeno. niti se pridržava ikakvih vrijednosti. niti vodi brigu o dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu). a ne pomažite u grijehu i neprijateljstvu. dok su oni sami od glave do pete uronili u politiku. određen sam da brinem o vama. tj. dr.” Kada je Omer. izabran za halifu on je u džamiji održao svoj nastupni govor u kom je između ostalog rekao: “O ljudi. Takva politika ne drži se moralnih normi.novihorizonti. ide s vjerom ruku pod ruku. kada ukazuju na nepravdu. naređuju dobro a odvraćaju od zla. Političari koji se ponašaju kao da su bezgrješni.) Džamija mora biti otvorena za sve koji pozivaju u dobro. Nezamislivo je da uloga i misija džamije. Sada kada se život malo vratio u džamije i kada hatibi na hutbi ponekad hvale dobre. što je pogrešno. sama po sebi. da je koriguje i usmjeri pravim putem.a. neki to pokušavaju spriječiti. kako u vjeri. u periodima kad su muslimani bili dobri. S druge strane. također. Kada me vidite na istini pomozite me. Šukri H. “Allahu. ona je akida (vjerovanje). Štaviše. Jusuf El-Qardavi o politici u / i džamiji kaže: “Ne znam zašto se riječ “politika” spominje kao da je to porok ili zločin. ibadet (obredoslovlje). a kada me vidite da griješim ispravite me. kaburskom ispitu i Džennetu i Džehennemu.” Omer mu na to uzvraća i kaže: “Hvala Allahu koji je dao da među Omerovim podanicima ima ko će ispraviti njegove pogrešne postupke svojom sabljom. kada.2005 http://www. ukoliko je u skladu sa principima islama i u okviru njegovih propisa i vrijednosti. koju joj je zacrtao istinski islam. Naučno neutemeljeno. odgovorio je. Ovo je islamska pozicija i opozicija.com današnjim uslovima. Neprihvatljiva je makijavelistička politika po kojoj cilj opravdava sredstvo. dostojanstvena… Kada je Ebu Bekr. životna pitanja. Njegovoj Knjizi. ali je pogrešno reći da one ne mogu biti u džamiji.a.v. njihovoj politici nema mjesta u džamiji. a u islamu je poznato što je dobro. takva politika sastavni je dio naše vjere. da je koriste za sve što im dobro donosi.” Ovo je islamska politika. neka me ispravi. postao halifa muslimanima je uputio političku poruku: “Ljudi. iako se politika. ako bismo vidjeli da krivo radiš mi bismo te ispravili oštricom naših sablji. Tako je i kod nas bilo u vrijeme komunizma. Politika je sastavni dio islama. bilo zbog nepoznavanja uloge džamije ili zbog svoje zlobe prema islamu. na način koji uspostavlja vagu pravde među njima. a od njih otklanja zlo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 32 od 416 . Dr. samo što je islamska politika čista. s. vođama muslimana i svim muslimanima”. Politika.Na pitanja odgovora doc. Džamija je imala svoju pravu ulogu u svim periodima procvata islamske kulture. tako i u dunjalučkim poslovima. takvim političarima i njihovoj politici mjesto je i u džamiji. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. iz domena preporučivanja istine i strpljenja koje je Kur‘an učinio preduslovom za Datum kreiranja: 27. Njegovom Poslaniku. nije nešto što je pokuđeno ili zlo. U islamu pozicija traži od opozicije da joj ukaže na greške. To potpada pod poznate islamske dužnosti (farzove). društvenim. da im ne dopuste da griješe. politika kao posao i praksa smatra se najčasnijom profesijom i zanimanjem. ekonomskim i političkim. ko od vas vidi da krivo radim. bude odvojena od politike. Čudno je da upravo neki političari pitaju: da li je dozvoljeno da se džamija miješa u političke ciljeve. Ispravno je kazati da nije svaka politika za džamiju. Za džamiju je islamska politika. Uzvišeni Allah kaže: “Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti. hutbe su govorile o skromnosti. U islamu su svi ljudi jedni drugima opozicija. ali u onome što je grijeh. r. pravi muslimani. a posebno je pogrešno kazati da islam nema šta da traži u politici. smrti. etika i sistem koji obuhata cjelokupni život.a. Hutbe su tada tretirale život. Allahov Poslaniče”. To je u domenu “nasihata” (davanja savjeta).” (“El-Maida”. ono što je dobro i dostojanstvo u svim aspektima njihova života: duhovnim. upitali su prisutni. a šta loše. te institucije razmjeste na druga mjesta. okarakterisao cjelokupnom vjerom rekavši: “Vjera je savjet…” “Kome.s. a kritikuju loše postupke ljudi na vlasti.

Allah nas je obavijestio da su prokleti oni narodi koji su zapostavili ovu uzvišenu obavezu: “Jezikom Davuda i Isaa.Na pitanja odgovora doc. Kada vladajuća stranka prekrši Allahov.š. 78-79.” (“Et-Tevba”. a ne stranci.” (“Al Imran”. ali je problem što ih je većina nastavila da radi kako su radili i prije. dakle pogrešno. dž. mogu da kažem da je džamija mjesto za islamsku politiku.) (U ovom ajetu Uzvišeni Allah je) naređivanje dobra i odvraćanje od zla spomenuo prije namaza i zekata. Ružno li je zaista to kako su postupali!” (“El-Maida”. dr. ogovaranja (gibeta). prenošenja tuđih riječi (nemimeta) itd. pogrešnu politiku. a ne vladajućoj stranci. džamija i oni koji su u njoj podršku daju Allahovom. Zašto je bilo tako odgovor je. Duraković jednom sarkastično primijetio bili puni njegovih (komunističkih) sekretara.zato što su se bunili i granice zla prelazili: jedni druge nisu odvraćali od griješnih postupaka koje su radili. makar to bila i politika zvanične vlasti. a koja je puna laži. i u Allaha vjerujete. ovih dana. čovjek doista gubi. i koji su tokom nekoliko posljednih godina redovno kasnili na džumu kako bi ih svijet vidio dok bahato gaze preko vratova muslimana da bi došli do prvog safa.) Allahova odredba je da to bude temeljno svojstvo vjernika i vjernica: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Svrha džamije je da pruža podršku šerijatu. neutemeljenih optužbi. prokleti su oni sinovi Israilovi koji nisu vjerovali . ako će se naređivati dobro i odvraćati od zla.novihorizonti. zakonu. 1-3. 71. Jusuf El-Kardavi. interesantno ih je gledati sada kada su počeli puhati drugi vjetrovi.. možda. kako se neprimijetno povlače iz džamija. što je Uzvišeni Allah učinio prvim razlogom zbog kojeg je ovaj ummet najbolji: “Vi ste narod najbolji koji se ikad pojavio: tražite da se čine dobra djela. ukazujući tako na važnost te obaveze (farza). i namaz obavljaju i zekat daju. kako je dr. Ramić. ali ne svakakvu i mjesto za političare. naređivanje dobra i odvraćanje od zla. gledati one koji su se licemjerno uvukli u prve džamijske safove onda kada je to bilo popularno. vrijeđanja časti. Prvi safovi su. džamija mora imati ulogu usmjeravanja opće politike muslimana. Kao zaključak. zakon. naučili islamski moral i etiku ponašanja i to primijenili u političkom radu. Interesantno je.” (dr. dž. vrlo jednostavan. a od nevaljalih odvraćate. koji su temeljni dijelovi islama. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a za tu. bez obzira bila islamska ili neislamska.) Smatram da je u proteklom periodu džamija.) Kroz pružanje savjeta. u nekim aspektima. Fetava mu‘asire.11. 2/196-198. pa ima li preče mjesto za to od džamije?! Dakle. Nažalost. a od nevaljalih odvraćaju. ali ne svakakve. ako su bivši sekretari iskreno tevbe došli. džamija je mjesto za politiku. Šukri H. traže da se čine dobra djela. puna svjesnih obmanjivanja. sina Merjemina.2005 http://www. takvoj politici nema mjesta u džamiji.com spas od propasti dunjalučke i ahiretske: “Tako mi vremena. jer je protežirana politika jedne stranke. Nije problem. ako će se govoriti istina. Datum kreiranja: 27. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. razvijanje njihove svijesti o životnim pitanjima i razotkrivanju spletki njihovih neprijatelja.) To je. Džamija treba da se suprostavlja svemu neislamskom. ako će se iznositi činjenice koje je šerijatski opravdano iznositi. iz domena naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Međutim. neki ljudi su im vrata džamije širom otvorili. ataka na ličnosti. korištena u negativnom smislu. puna lažnih obećanja. to u proteklih nekoliko godina nije uvijek bio slučaj.š. Prljava politika kakvu vodi većina političara i političkih stranki u BiH. također. 110. preporučivanje istine.” (“El-Asr”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 33 od 416 .

Uglavnom se glasa onako kako vođstvo smatra da će privući što više simpatizera. c) što se političari. dr. jednoga dana njihovim demokratskim društvima zavladati alkoholičari. Islamska demokratija je. a ne za istinu i pravdu. Nažalost. To zbog toga što Allah. ali u njoj nema negativnih elemenata kao što su zapostavljanje Allahovih. 38.š. Smatram da je taj termin pogrešan. vjernicima bih preporučio da glasaju za one koji će nabolje zastupati njihove interese. imati to “ubojito oružje” u naše vrijeme je za muslimane fardu-kifajet.11. Ramić.Na pitanja odgovora doc. zakona. b) daje se vlast većini. bez obzira o kome je riječ. ogovaranja. a ne na upotrebljene riječi i konstrukcije. laži. Šukri H. bira se ono koje je manje. Rijetke su prilike kada npr. Ukoliko bi bilo više takvih partija. bore za glas većine. ako imate kandidata za kojeg se zna da je korumpirana osoba koja gleda samo svoje interese i kandidata koji je pošten. misli se na šuru. sistemom koji su odredili oni koji se sada bune.) Npr. (Između dva zla. a posljedice su katastrofalne kako po čovjeka tako i po njegov okoliš. koji će se boriti protiv nemorala (prostitucije.š.) Dakle. bluda. ali hoće popiti.) U ovakvoj situaciji. glasajte za drugog. jer islam nema nikakve veze sa demokratijom.) Prema tome. treba da gledamo suštinsko značenje termina “islamska demokratija”. koja sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije i više od toga. ali bi dužni bili glasati za onu za koju smatraju da je najbolja. bez obzira gdje bila pravda i istina itd.” “Uzima se u obzir i gleda se na suštinu značenja. Odgovor: U šerijatu postoji pravno pravilo koje glasi: “El-‘ibretu bil-me‘ani la bil-elfazi vel-mebani. dakle. a kao muslimani ne možemo u potpunosti podržati program nijedne postojeće partije mislim da muslimani treba da primijene šerijatsko pravno pravilo koje glasi: “Juhtaru ehveneš-šerrejni ev ehaffed-darerejni”. prljava politika. Uzvišeni Allah kaže: “…i koji se o poslovima svojim dogovaraju…” (“Eš-Šura”. za one koji će promovisati pravdu. jer imati partiju. došla na vlast. britanski premijer dozvoljava parlamentarcima iz svoje stranke da glasaju po svojoj savjesti.” Prema tome. licemjerstva itd. Pitanje: U predavanju koji ste održali na Medicinskom fakultetu u Sarajevu spomenuli ste islamsku demokratiju.2005 http://www. 55. Zbog toga će. Islamska demokratija suštinski se. Datum kreiranja: 27. kada nemamo nijedne islamske demokratske partije. borba za glas većine. uglavnom. kada muslimani kažu “islamska demokratija”. možda. Pitanje: Odgovor: Kada bismo u Bosni i Hercegovini imali partiju koja je svoj program uskladila sa Kur‘anom i sunnetom tada bi svi muslimani bili dužni glasati za nju. drugačija od zapadne i kur‘anski naziv za islamsku demokratiju je “šura”. jer je on manje zlo. koji neće krasti i gledati samo svoje interese. dž. mi taj farz još nismo izvršili. znači ona koja ima najbolji program i čiji su se aktivisti najbolje pokazali na djelu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. (Vidi: “Ez-Zumer”. drogeraši. fašisti itd.novihorizonti. Posebno naglašavam da su muslimani kolektivno odgovorni što nemaju pravu islamsku partiju. pravedan. Zamislite kako će svijet izgledati kada neko od njih uvede svoje zakone. u mnogim elementima. Sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije. naređuje vjernicima da slijede ono što je najbolje. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 34 od 416 Da li muslimani treba da glasaju na izborima? .com Pitanje: Odgovor: Koje su vaše glavne primjedbe na zapadnu demokratiju? Glavne primjedbe ogledaju se u sljedećem: a) ljudi donose zakone ne vodeći računa o Allahovim zakonima. Da je primjedba na mjestu potvrđuje pobuna demokratske Evrope protiv Hajderove stranke u Austriji koja je demokratskim putem. razlikuje od suvremene zapadne demokratije. dakle. homoseksualci. tj. tadi bi muslimani imali izbor.

ako si uvidio. Bio sam iznenađen kad sam je počeo čitati.com Pitanje: Odgovor: Definišite mi. Mada ovo djelo nema značajnu književnu vrijednost u njemu ima puno narodne mudrosti iz koje čovjek može uzeti korisne pouke. na pozitivan ili u najmanju ruku nekritičan način.2005 http://www. jer je za takvu procjenu potrebno poznavati ljudske namjere (nijete). Pitanje: Kupio sam knjigu 1001 noć o kojoj je naša bošnjačka štampa. Svako sebe dobro poznaje. Međutim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (Buharija i Muslim) Prema tome. Smatram da je ovo knjiga nemorala te ju je zbog toga grijeh čitati. Činjenica je da su ljudi koji su se posvetili proučavanju ove knjige i koje je ova knjiga inspirisala uglavnom nemuslimani. a iz tvog pitanja mi se čini da jesi. tj. Ja se. Ne pridržava se pravila gramatike arapskog jezika i ne zna se ko ju je napisao. Datum kreiranja: 27. lik islamskog političara. po šerijatu. kada se uzmu u obzir nemoralne scene o kojima ova knjiga govori na jedan. Pisana je jezikom koji je bliži narodnom.novihorizonti. a Allah. niti ćeš je muslimanima prodavati niti poklanjati. Da li vidite u Bosni i Hercegovini osobu koja se uklapa u tu definiciju? To je osoba koja se bori za istinu i istinsku pravdu pa makar je niko od ljudi ne slijedio. a među onima koji se ubrajaju u zaljubljenike u 1001 noć. Šukri H. po islamu. Činjenica da su Francuzi prvi štampali ovu knjigu mnogo govori. Da je imala posebnu vrijednost oni je sigurno ne bi zaobilazili. Zbog toga se tretira kao narodna književnost.š. dž. nepristojan način. a koje je bilo na uštrb obaveza koje čovjek ima. a koji nose muslimanska imena ne možemo naći nijednog za koga znamo da je Allahu. dr.” (Vidi: ElMevsua el-arabijje el-alemije.) Muslimani ovoj knjizi nisu posvetili posebnu pažnju. pa neka se stavi na vagu spomenute definicije.11. Ramić. Ponekad je rimovana. grijeha koje čovjek počini potaknut onim na što ga je 1001 noć uputila. Svojim pripovjedačkim obraćanjem ona je uperena ka običnom čovjeku. 2/554.Na pitanja odgovora doc. a i naši intelektualci rekla sve najljepše. U enciklopediji El-Mevsua el-arabijje el-alemije o 1001 noći se kaže: ”Najstarija manuskripta 1001 noći koja je do nas došla datira iz jedanaestog stoljeća po Hidžri. a u tu svrhu ti može poslužiti i poznati hadis: ”Nijedan od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu isto ono što sam sebi želi. Veličina tog grijeha ovisi o dvije stvari: a) od količine izgubljenog vremena na čitanju knjige. dž. Knjiga je puna scena koje odudaraju od islamske kulture i morala. kada se uzme u obzir da se o nemoralu govori. da ta knjiga nije za muslimansku kuću. uglavnom.š. ipak. b) od posljedica. pet puta dnevno na sedždu padao.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 35 od 416 . možemo sa sigurnošću reći da ova knjiga nije za muslimansku kuću. najbolje zna. nadam da takvih osoba kod nas ima. Šta mi preporučujete da uradim sa knjigom koju sam kupio? Odgovor: Što se tiče književne vrijednosti ove knjige mogu da kažem da se ona ne smatra posebno vrijednim književnim djelom. Prije je štampana na francuskom nego na arapskom. Nemoguće je procijeniti ko je takva osoba. Što se tiče pitanja šta da uradiš sa kupljenom knjigom odgovor možeš naći u drugom ajetu sure ElMaide. onda je u svojoj kući nećeš držati.

s. dr. najbolje zna.2005 http://www. Sunen. Cilj ezana je da se muslimani obavijeste o početku namaskog vremena. riječi ezana.a.š. nego je rekao: ”Ustani sa Bilalom i poduči ga što si usnio. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ”El-Ezanu ves-sunnetu fihi”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 36 od 416 . a Allah. ezan sa trake može se puštati samo u slučaju potrebe. Učenjem ezana putem magnetefonske trake postiže se jedno i drugo. kada nemamo nikoga da ezan prouči ispravno i lijepo.a. ne bi trebalo puštati ezan sa kasete osim u slučaju kada nemamo nekog ko može pravilno i lijepo ezan proučiti.s.s. imajući u vidu veliki sevap za učenje ezana i činjenicu da je život u živom glasu. Šukri H.11.v.v. kako je definiran u Mugnil-muhtadžu 1/33: ”Poseban govor kojim se oglašava vrijeme farz namaza. Poslanik. ”Kitabus-salati”. jer on je uistinu milozvučnijeg i jačeg glasa od tebe.s.) Dakle.” (Tirmizi i Ebu Davud u Sunenima.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno puštanje ezana sa kasete? Ezan je. mu nije rekao da on ezan prouči. kada je Abdullah b.Na pitanja odgovora doc.v. Naime. Ramić. Da se ljepota glasa uzima u obzir kazuje nam postupak Poslanikov. Ibn Madže. Međutim. dž. riječi ezana.novihorizonti. Zejd kazao Poslaniku.a. tako da je dio uleme dao fetvu da se ezan muže učiti sa magnetefonske trake. tj. Datum kreiranja: 27.” Iz ovog razumijemo da je uslov za ispravnnost ezana da se izgovore posebne riječi. s.

Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. trogodišnjica itd. vama pridružiti. str. br. tako da se i za Muhammede. Pogledajte ”Tužna sjećanja”. Oni koji su rekli da umrli ima koristi od tog učenja. br.a. sedmina. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. br. Istinu je rekao Poslanik. Kada bi završili s ukopom umrlog Poslanik. mu‘mini i muslimani. ”ElDženaiz”. četeresnica. ili ih posjećuju. četeresnica.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o ovom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči.” (Šerhul-akide et-tahavije. Ja imam razumijevanje za mnoge imame.” Isto tako.” Imam Malik kaže: ”Nisam saznao da je iko od njih (tj. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. Štaviše. da im se Allah smiluje. kada je kazao: ”Vi ćete.a.v.s. To su prihvatili i muslimani. za pare). ashaba) to radio. s.” (Buhari.: ”Tražite oprost (činite istigfar) za svoga brata i molite za njega da imadne čvrst odgovor. 975. ”El-Dženaiz”.” (Ebu Davud. učenja na kaburu itd.” (Iktidaus-sirat el-mustekim. r.” (El-Ahzab. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. obilježavajući sedmine.) Međutim. 2/671-672. Onaj ko uzima i ko daje su griješni.) Što se tiče sedmina.”»El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. tako da kad bi oni ušli u gušterovu rupu vi biste ih slijedili. Šukri H. slijediti postupke onih koji su bili prije vas. jevreje i kršćane?” ”A koga drugog”. odgovorio je.a. godišnjica.v.). ništavne. lažne). Mi ćemo se.11. govoriti Allahu ekber. Da li umrli od toga imaju koristi? Odgovor: Allah.. jer on se sad ispituje. a to je preferirajuće mišljenje.) Svoje ashabe Poslanik.) Ne prenosi se da je Poslanik. Hasane i druge pripremaju sedmine. zatim učenje tevhida. U ovo se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije. podučio je da kada prolaze pored mezaristana. pedalj po pedalj. s. niti dao olakšicu u tom pogledu.2005 http://www.. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane.v. to nije bilo poznato prvim generacijama muslimana. ne prenosi se da je Poslanik. kako prenosi Osman b. na bilo kojoj lokalnoj televiziji pa ćete vidjeti kako se rodbina prisjeća svojih umrlih Jovana. Sve su to novotarije.novihorizonti. treba napomenuti da smo svi odgovorni što ove novotarije žive među muslimanima. dr. džamijski odbori ih vrlo često na to Datum kreiranja: 27. Razlog razilaženju je u činjenici da postoje vjerodostojni hadisi koji govore da sevapi za obavljeni hadž i post dolaze umrlom.a. (Vidi opširnije u Šerhul-akide et-tahavije. Marka.” (Muslim. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ”Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). 2804. četeresnice i godišnjice. bi govorio ashabima. s.” Rekli smo: ”Allahov Poslaniče. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an njegovoj duši. Affan. učio Kur‘an umrlima. haram.Na pitanja odgovora doc. inšaAllah.a. četeresnice i godišnjice njihove smrti. a vjerovatno ćemo uskoro imati i dvogodišnjica.s.v. umrlima nazovu selam i prouče dovu govoreći: ”Es-selamu alejkum stanovnici ovih kuća. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. Sunen. aršin po aršin. U vezi sa pitanjem da li umrli ima koristi od takvog učenja učenjaci su se razišli. kaže: ”Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. To su kršćanski običaji. 2/672..s. 380. 6775.) I na kraju. Sahihul-Buhari. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. uistinu. što se tiče učenja Kur‘ana za pare o tom pitanju nema relevantnog razilaženja. s. Ramić. Molim od Allaha spas i za nas i za vas.”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 37 od 416 . Sahihu Muslim. 198 stoji: ”Učenje kod kabura je mekruh po Ebu Hanifi.com Pitanje: Molim vas da mi objasnite stav islama o učenju Kur‘ana (hatmi) za pare.a. niti je to naredio neki od imama u vjeri.š.s.s. i nevažeća (batil) djela. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. s.) U komentaru na Ebu Hanifin El-Fikh el-ekber str. godišnjica. ”El-I‘tisam bil-kitabi ves-sunne”. zato što je to novotarija koja nije zabilježena u sunnetu. dž. i koji često Allaha spominje. učio na kaburu umrlog. 21.v. Stjepana itd. Maliku i Ahmedu (po jednom predanju). analogizirali su učenje Kur‘ana sa hadžom i postom. Teško materijalno stanje mnoge je nagnalo da egzistenciju obezbjeđuju putem ovih harama.

Slika ne smije biti na mjestu koje predstavlja vid počasti toj slici (kao npr. ”Kitabul-libasi vez-zine”). Danas je to malo i teže. r. Još treba napomenuti da osoba kada se fotografiše treba biti propisno obučena. neka je na njih selam. sve to možda i nije dovoljno opravdanje jer nije farz biti hodža. Svjesni muslimani znaće vrijednost i značaj pravog imama i sigurno će ga dostojanstveno nagraditi. a ne samo preko svoga imama.novihorizonti. Muslim je jedno poglavlje u svojoj zbirci hadisa naslovio: O zabrani crtanja slike živog bića i zabrani korištenja nečega na čemu ima slika. jer ljudi imaju priliku da upoznaju propise islama i preko drugih izvora.a. a znamo da su se Poslanik. dakle onako kako se može pojaviti na javnom mjestu. s.š. stvorenja (zbog toga je zabranjeno da fotograf vrši neke intervencije na slici. koji treba da budu naši lideri u svakom pogledu. Mutevelijama i džamijskim odborima skrećem pažnju da su griješni što ponižavaju imame dajući im male plate.com prisiljavaju. ali je hodži farz ispravno tumačiti islam. U svakom slučaju.11. Moja preporuka svim imamima jeste da se vrate Kur‘anu i sunnetu. kao što je prostirka i slično. da ih u tome pomogne. Onoga trenutka kada fotografisanje bude korak ka haramu i ono samo postaje haram. najbolje zna. na mjestu koje će za nju biti ponižavajuće) i o tome da meleki. Jedina razlika je što fotografija ”zadrži sliku poslije ogledanja”.a.v. nego kada ima potrebu da zabilježi neki značajan trenutak. a koja nije ponižena (tj. što ih tako tjeraju da žive od harama.v. odnose se na one koji crtaju.” (Sahihu Muslim. dž.2005 http://www. treba voditi računa da se čovjek ne fotografiše iz hobija. a Allah. ne ulaze u kuću u kojoj ima slika ili pas. (Sahihu Muslim. pa ih čak takvim imenom i nazivaju. Da li je dozvoljeno fotografisanje u islamu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr. vajaju i tome slično. sobe vidio zastor na kom je bila nacrtana slika živog bića. Ako jeste mogu li se te fotografije čuvati za uspomenu? Datum kreiranja: 27. dok to kod slikanja aparatom nije slučaj. jer crtanjem i vajanjem čovjek pokušava da stvara kao što Stvoritelj stvara. 3/1664. Uz to treba voditi računa da u tome ne pretjeruje.s.a. onima koji treba da budu najugledniji među nama. Žalosno je da se o imamima. Imami koji su svjesni svoje uloge moraju udruženim snagama pokušati vratiti ugled imamu time što će se boriti da mu se omogući da radi posao koji treba da radi i koji mu dolikuje. b) da se toj fotografiji ne posvećuje posebna pažnja koja može prerasti u obožavanje. što ih tjeraju da rade poslove koje imam ne bi trebalo da radi. strgnuo ga je i ona je poslije od toga napravila jednu ili dvije jastučnice. kada je na vratima Aišine.) Poslanik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 38 od 416 . dž. da bude obješena na zidu). dž. Pitanje: Odgovor: Fotografisanje fotoaparatom dozvoljeno je kada za to postoji potreba imajući u vidu sljedeće: a) takvo fotografisanje liči na ogledanje u ogledalu. da bi osobu uljepšao i tome slično). s. c) hadisi u kojima se govori o tome da su prokleti musavvirini. Međutim.s. Nije dostojanstveno svjesno ljude varati.Na pitanja odgovora doc. i njegovi ashabi ogledali u ogledalu. a sve na uštrb poslova koji bi trebalo da budu imamova osnovna briga i preokupacija. Ramić. kako ne bi došlo do obožavanja iste. b) kod takvih fotografija nema mijenjanja Allahovih.š. žalosno je da se o njima u mnogim našim sredinama priča kao o džeparošima. Šukri H. Što se tiče držanja fotografije radi uspomene nadam se da za to nema smetnje pod uslovom: a) da bude u zatvorenom albumu.š. Molim Allaha.

nema smetenje da žena te dlake ukloni.2005 http://www.v. Što se obrva tiče.) Isto tako. možeš nokte pustiti s tim što ih moraš odrezati najmanje jedanput u četrdeset dana i moraš održavati islamsku higijenu ruku. s tim da izbjegavaš crnu boju. kaže u vjerodostojnom hadisu: ”Tri stvari znak su da je neko licemjer: kada govori laže. onoga momenta kada je odlučio da se ne ženi tobom.s. Sahih Muslim. kada obeća prekrši obećanje i kada mu se nešto da na povjerenje iznevjeri. koje treba da prethodi braku. Svaka strana ima prvo prekinuti zaruke ukoliko dođe do zaključka da oni ne odgovaraju jedno drugom.? Datum kreiranja: 27. imajući u vidu da nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju. Zaruka je propisana islamom i cilj joj je da. a ne iz potrebe. Da li je na zahtjev muža dozvoljeno čupanje obrva. Uzvišeni Allah kaže: ”I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali.) Naravno. to se odnosi na situaciju kada to žena radi zbog uljepšavanja.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 39 od 416 . ti možeš farbati kosu. jer Allah zna ono što radite. puštanje nokata itd. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a.v.Na pitanja odgovora doc. Sahihul-Buhari. jer možda on još uvijek želi da se s tobom oženi. U slučaju potrebe. s.com Pitanje: Odgovor: Moj zaručnik oženio se drugom. uz uslov da to bude šerijatom dozvoljeno. s.s.” (En-Nahl.” (Buhari. a njegov brak. U konkretnom slučaju.novihorizonti. a Allaha kao jamca sebi uzeli. a ne prva supruga. pošto za valjanost braka nije uslov da on tebe obavijesti o prekidanju zaruke. Prekid zaruka treba izraziti na lijep i dostojanstven način. pošto u braku. s tim što se ne smiješ ošišati naćelavo. najbolje zna. trebalo da te obavijesti na dostojan način kako bi ti mogla gledati sebi sreću na drugoj strani. Šukri H. Ramić. mora se priznati. njih je zabranjeno čupati jer je Poslanik. a Allah. Pitanje: Odgovor: Muž i žena treba da nastoje udovoljiti i usrećiti jedno drugo svim onim što druga strana voli.11. najbolje zna. ili ženi počela rasti brada ili brkovi.a. treba voditi računa da se od druge strane ne traži ono što ona ne voli.) Kršenje obećanja vid je licemjerstva. (Vidi: Muslim.š. dž. bude ozbiljno i isključivo radi braka. Od svakog od njih očekuje se da ne zahtjeva od druge strane ono što je grijeh. 33. Poslanik. Kitabul-iman. između ostalog. a znamo da je musliman dužan da se drži datog obećanja. što je sa dugim noktima. malo problematično. (Tirmizi je u svojoj zbirci jedno poglavlje naslovio sa ”Nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju” i u njemu naveo hadise koji govore na tu temu. farbanje i skraćivanje kose. a Allah. možeš potkraćivati kosu. tako da upoznavanje. samo što bi ti u tom slučaju bila njegova druga. 91. jer takvi zahtjevi neće donijeti zadovoljstvo nikome. da bi jedna strana mogla usrećiti drugu i ona sam mora biti sretna. bez bilo kakvih uvreda ili ponižavanja. smatram da je tvoj zaručnik. Njegov postupak bio je pogrešan. rekao da je Allah prokleo onu koja čupa dlake sa svoga lica. a da prethodno nije rekao da prekida zaruku sa mnom? Da li je njegov brak valjan? Zaruka je obećanje mladića djevojci da će se njome oženiti i obećanje s njene strane da će se ona za njega udati. validan. Ukoliko se zaruke prekidaju bez određenog razloga.š. tada strana koja to čini biva grešna jer krši dato obećanje. zaštiti djevojku. dž. U svakom slučaju. Možete zamisliti koliko bakterija može da se sakrije pod duge nokte. kao kad bi obrve bile neprirodno velike. br.) U konkretnom slučaju ženidba tvoga zaručnika automatski ne znači prekid zaruke s tobom. ”El-Libas vez-zine”. dr. ukoliko je ispunio sve potrebne uslove.

Šukri H. radi se o tome da djevica ima pravo da ne pušta svoga muža od sebe prvih sedam dana njihovog braka. ”Kijamul-lejli ve tetavvu‘”. za današnje kršćane kažemo da su ehlu-kitabije (tj. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Sunen.11. Ono što je zabranjeno jeste da se u toku jedne noći vitr-namaz klanja dva puta.) Da li se današnji kršćani mogu svrstati u ehlu-kitabije o kojima Kur‘an govori? Mogu li se nafile klanjati nakon vitr-namaza? Datum kreiranja: 27. 1/438. Ramić.) To što oni pogrešno vjeruju. U Kur‘anu stoji: ”A kršćani kažu: ”Mesih je Allahov sin.) Pitanje: Odgovor: Da. ne slijede ispravno Knjigu. Naime. nafile se mogu klanjati nakon vitr-namaza. Vjerovatno je riječ o pogrešnom razumjevanju. ne oduzima im status ehlu-kitabija. ”Es-Salat”. sljedbenici Knjige).2005 http://www. ali uprkos tome Kur‘an ih je nazvao tim imenom. pošto su je iskrivili i njena značenja izmijenili. čak i ako je on već oženjen. Štaviše. Poslanik. 30.s.com Pitanje: Odgovor: Da li je tačno da žena prilikom sklapanja prvog braka ima pravo da muž sa njom nema intimni odnos u toku prvih sedam dana? To nije tačno. Sunen. osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog.Na pitanja odgovora doc. dr. tj. je rekao: ”Nema dvaju vitara u jednoj noći. Nesai. ona nema pravo da to odbije.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 40 od 416 .a.” (Tirmizi. Dokaz tome je i činjenica da su oni pogrešno vjerovali i u vrijeme samog objavljivanja Kur‘ana. Pitanje: Odgovor: Da. jer ne postoji ajet ili hadis koji to zabranjuju. El-Džami li ahkamil-Kur‘an.” (Et-Tevba.v.” (Kurtubi. sve dok oni sami sebe smatraju kršćanima. Kurtubi kaže: ”Nema razilaženja da su jevreji i kršćani ehlu-kitabije zbog njihove knjige.novihorizonti.

a. ili su od onih koji su svoju vjeru spremni prodati za malo dunjaluka. Sudnji dan i Muhammeda. a ne alkohol.a. tako da se ne mogu tumačiti drugačije od njihova literarnog značenja. ili se pak pod ”onim koji su vjerovali” (innellezine amenu) misli na licemjere. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. riječi: ”Ko god čuje za mene. Vereka b. Sahihu Muslim. najbolje zna. ipak. Najbolje je da se to uradi sedmi dan (računajući i dan u kome je dijete rođeno) po rođenju. Zamahšeri. jer. Habib Nedždžar. s. ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati. Razi. vjeru. u El-Iman. postaće kod Allaha vjernici.” (Muslim. prije Muhammedova. sazna mnoge druge ajete i hadise koji su eksplicite jasni u tom pogledu. ako prihvate pravo vjerovanje. s.s. Šukri H. sačuva onih koji svjesno krivo tumače Allahovu. Bahri Rahib. te je prema tome dozvoljeno (halal). dakle koje nas ne bi opilo kad bismo ga pili u velikim količinama. postao vjerovjesnikom.com Pitanje: Mogu li ehlu-kitabije zaraditi džennet ako rade dobra djela? Naime neki moji profesori tvrde da i oni mogu zaraditi džennet kao i muslimani s obzirom da u suri El-Bekare u šezdeset drugom ajetu stoji da njih: ”doista čeka nagrada od Gospodara njihova.s. Nevfel i drugi.a. dr. ili su neznalice. zatim jevreje. 1/72. br. postao poslanikom moći zaraditi džennet. 1/134. postane vjernikom u Allaha. a da ne prihvate eššehadetejni srcem jezikom i djelom. biće od stanovnika vatre. dž. El-Džami li ahkamil-Kur‘an. Čudno je da oni koji govore da će ehlu-kitabije u džennet imaju pristalica među muslimanima. Musliman koji nakon što sazna za Allahove riječi: ”Allahu je prava vjera jedino islam. Ramić.novihorizonti.s.11.2005 http://www. Pitanje: Odgovor: Da. svako sirće (ocat) u kome nema alkohola. nemusliman. Pitanje: Odgovor: Da. El-Keššaf.v. On kao da je rekao: ”Ovi koji su na stranputici. najbolje zna. prije Muhammedova. Da nas Allah. dž. je halal (dozvoljeno).s. i oni koji su bili na pogrešnoj vjeri od jevreja i kršćana ko god od njih. Tako da. a ne i srcem. 1/439-440. s. poslanstva kao što je bio Kiss b. bez obzira kakvo ono ime nosilo. s. kao da je Uzvišeni rekao: ”Zaista oni koji su vjerovali.) Ili. dž. a Allah. a.) Oni koji govore da će ehlu-kitabije i nakon što je Muhammed. bio jevrej ili kršćanin. Tako je Allah u ovom ajetu prvo spomenuo licemjere. s. ukoliko je stručan i od povjerenja. dakle uslovi da bi osoba bila musliman.” Odgovor: Ajet koji navodiš odnosi se na kršćane koji su živjeli prije nego je Muhammed.v. dž.a. a zatim ne bude vjerovao u ono s čime sam poslan.š. ili su varalice.s.a. poslanstva.š. i najmanje učen musliman zna koje su imanski i islamski šarti. 3/112. Saide. Fahruddin Razi prenosi u svom tefsiru od Ibn Abbasa da se tim riječima misli na one koji su ispravno vjerovali u Isa. zatim kršćane i na kraju sabejce.” Suština kaže da je to sirće. može osunetiti muslimansko dijete. 19. nakon Muhammedova poslanstva.” (Ali Imran. njih čeka nagrada kod njihova Gospodara.” Sufjan Sevri kaže da ”one koji su vjerovali” znači licemjere koji vjeruju na jeziku.š.a.v.s. Pravno-šerijatsko pravilo glasi: ”Gleda se u suštinu.s. a Allah. takvi muslimani ako svjesno kažu da ehlu-kitabije mogu zaraditi džennet bez prihvatanja islama postaju odmetnici od islama.v. a ne u riječi. 240.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 41 od 416 . Mefatihul-gajb.Na pitanja odgovora doc.v.” (Vidi: Kurtubi. s. Da li je kečap u kom se nalazi vinski ocat halal? Da li nemusliman može osunetiti muslimansko dijete i kada se to radi? Datum kreiranja: 27.v.) i nakon što sazna za Poslanikove.

v.novihorizonti.) 4) Odnos muslimana prema nemuslimanu zavisi od odnosa koji nemusliman ima prema muslimanu.š. musliman osjeća kao dužnost i emanet. dž. dž. Plemenitog Kur`ana. bolje ti je od najvrednijeg dunjalučkog bogastva. a u koje između ostalog spada i zabrana da se ubijaju djeca.com Pitanje: Odgovor: Kako musliman treba da se odnosi i ponaša prema nemuslimanu? Proučavanjem Allahove dž.š. dž. dr. to je najbliže čestitosti. ali ga je preuzeo čovjek. (Vidi: Buhari. dž. 200. i bojte se Allaha. Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo nebesima.a. a on je. voli one koji su pravični. dž.. Svjestan musliman će sigurno tako i postupiti jer zna da se kod svakog živog bića može sevab (Allahova. jer Allah dobro zna ono što činite!” (El-Maide. Ljudi se cijene prema svojim djelima. Vjernici-muslimani će za svoja dobra djela imati dunjalučku i ahiretsku nagradu. zatim oni koji ne učestvuju u ratu kao što su starci. nagraditi samo na dunjaluku. 8.a.s.š. ukoliko nemuslimani imaju ljudski. i prakse Njegova Poslanika.” (El-Bekare.11.). islam jedino priznata vjera. ”ElDžihadu ves-sijer”. prema sebi nepravedan i lakomislen.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 42 od 416 .” (El-Mumtehina. Šukri H. Prema tome. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Allah.) Svaki musliman želi da svi ljudi budu muslimani i radi na tome da ih uputi islamu znajući vrijednosti Allahove.” (El-Bekare. Allah. muslimani su dužni osigurati sve što je potrebno da ih zastraše. u islamu nema nacionalizma. dž.š. ako želi biti musliman. musliman isto tako zna da nemuslimana ne smije prisiljavati da primi islam. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje. Svi smo djeca jednog praoca i jedne pramajke. klanjem. kaže: ”Tako mi Allaha. od muslimana se očekuje da prema njima čine dobročinstvo. Ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. tako da iz straha ne smiju napasti muslimane. da Allah tvojim posredovanjem uputi jednog čovjeka bolje ti je od crvenih deva. dakle oni koji su najpokorniji svome Stvoritelju. dakle. jer Uzvišeni Allah kaže: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Uzvišeni Allah kaže: ”I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj. hadis br. 2) Svaki musliman zna i u to mora vjerovati. dostojanstven odnos prema muslimanima. Objave.) 3) Musliman prema nemuslimanima mora biti uvijek pravedan. vjere i koristi Upute kako za onog ko je prihvati tako i za onog ko drugome na pravi put ukaže.š. jer Allah.” (El-Ahzab.) Dakle. 8-9.” (Buhari.š. i istrijebiti ih ubijanjem.a. zaista. za njihova dobra djela.š.š. 72. s. žene. s.s. Allahu.) Protiv onih koji prema muslimanima imaju neljudski i nehuman odnos.2005 http://www.) Međutim.Na pitanja odgovora doc. uništavaju usjevi i muče zarobljenici.) Najbolji kod Allaha. Zemlji i planinama ponudili emanet. dž. 2363. s. 256. Pozivanje u islam i dostavljanje Allahove vjere. Uzvišeni Allah. dok će nemuslimane. Musliman u taj princip mora vjerovati i praktično ga primjenjivati. Allah ih zna. dž. To znači da je dužan protiv njih povesti džihad vodeći računa da ne prekrši propise džihada koje je artikulirao Muhammed. Ramić. Sahihul-Buhari. Uzvišeni Allah. koji ugrožavaju temeljna ljudska prava muslimana boreći se protiv njih zbog njihove vjere i protjerujući ih iz njihovih kuća. zatim zabrana da se ubija stoka. monasi u samostanima.” (Al Imran. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu.s.” (ElDatum kreiranja: 27.v.v.š. pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu. musliman je dužan da se bori u skladu sa šerijatskim propisima. ”KitabulMusakat”. da je kod Allaha. kaže: ”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. u granicama mogućnosti. te protjerati ih iz njihovih domova silovanjem i zastrašivanjem. i druge osim njih. Poslanik. kaže: ”Allahu je prava vjera jedino islam. nagrada na budućem svijetu) zaraditi. 19. pa prema tome i kod nas musulimana su oni koji su najbogobojazniji. može se doći do zaključka da su ti odnosi utemeljeni na stabilnim i nepromjenjivim principima od kojih izdvajam sljedeće: 1) Svi ljudi su braća po krvi. zaista. Vi ih ne poznajete. Uzvišeni za njih kaže: ”Takvi na onom svijetu neće ništa imati. bez obzira kakav odnos oni imali prema njemu. 5) Imajući u vidu da među nemuslimanima ima onih koji žele uništiti muslimane. kaže: ”Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite. Sahihul-Buhari. onakvo dobročinstvo kakvo čine prema svojim roditeljima.

Na pitanja odgovora doc.” (Kardavi. dr. i postaje sastavni dio njihove grupacije. neprijatelje domovine i uzima ih kao svoje zaštitnike. Ramić. u granicama svojih mogućnosti. Musliman je dužan strogo voditi računa da na bilo koji način ne pomogne svoga neprijatelja. 61. Tako se nekada od muslimana traži da nemuslimanima čine dobročinstvo. svojom suradnjom. jezikom.. s. Fetava muasire. neprijatelje vjere. Dr.novihorizonti. a svako ko potpomaže Allahove neprijatelje. i njegovi ashabi su trgovali sa nemuslimanima. smatra se njihovim.s. Šukri H. ili na bilo koji drugi način.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 43 od 416 . smatra se njihovim. ekonomskom izolacijom i tome slično. kao što je Uzvišeni rekao: ”A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati.” (El-Maide. 7) Što se tiče onih koji se neprijateljski odnose prema muslimanima. Poslanik. svojim jezikom. bori na najbolji mogući način. 51.2005 http://www. svojom rukom.a.) Dakle. svojim imetkom. ko im bude privržen svojim srcem. srcem.v. 1/713) Iz spomenutog možemo zaključiti da musliman svoj odnos prema nemuslimanima gradi na preciznim principima zasnovanim na Kur‘anu i sunnetu i da taj odnos zavisi uglavnom od toga kako se nemusliman odnosi prema muslimanu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer svakim dinarom.11. Datum kreiranja: 27.) 6) Nema smetnje da musliman sarađuje s nemuslimanom koji nije neprijateljski raspoložen prema muslimanima.. Kardavi kaže: ”Musliman se bori protiv svojih neprijatelja koji žele da mu uskrate njegova prava i oskrnave njegove svetosti svim raspoloživim sredstvima.com Enfal. markom ili dolarom koji dođu u ruke njegova neprijatelja može biti kupljen metak koji će završiti u grudima muslimana. pod uslovom da ta suranja bude u šerijatski dozvoljenim poslovima. a nekada da se protiv njih najoštrije bore. protiv njih svaki musliman dužan je da se.

” (Ibn Madže. zaslužili zbog toga što su slušali naredbu svoga Gospodara među kojim je i naredba: ”Što vam Poslanik da.” Rekao je: “Oporučujem vam pobožnost (takvaluk) Allahu i slušanje i pokornost. 12. s. s. rođendana grijeh. s. vjeru nije upotpunio i da je Poslanik.s.a. Najgore stvari su novotarije. s. kaže u trećem ajetu sure “ElMaide” da nam je upotpunio vjeru. i oni će vječno i zauvjek u njima boraviti. Držite se toga. a da li to može musliman i pomisliti.a. Uzvišeni Allah nas upozorava u tom pogledu pa kaže: ”Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu.) Na hutbi petkom Poslanik. većina islamske uleme smatra da je obilježavanje Poslanikovog.a. to uzmite. to je odbačeno. Sigurno je da nemamo jer bismo u tom slučaju izgubili status njegovih sljedbenika.a. pa makar i na način koji u sebi ne sadrži ništa griješno. s. strahovito kažnjava. ne obilježava mevludom ili nekom drugom posebnom svečanošću.š.v.. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći. za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. imao je običaj kazati: “Uistinu. kaže: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima.š. dr.11.a.v.v.s.v. Uistinu.v. pod uslovom da u sebi nemaju grešnih sadržaja. a ne onaj koji inovira. aršin po aršin. imajući u vidu da bi obilježavanje rođendana. s.a. Sahihu Muslim. pa nas posavjetuj. dž. Ramić.a.a. rebiu-l-evvela.a. Sunen. pa makar vam za vođu bio određen abesinski rob. mevludima itd. koji su na pravom putu poslije mene. slijediti one prije vas. iz straha da se time ne uvede novotarija. najbolja uputa je uputa Muhammedova. pedalj po pedalj. 100. pa kad biste u gušterovu rupu ušli i vi biste u nju ušli. a koja oni nazivaju mevludima.” (Muslim.s. Uvođenje novotarija u vjeru indirektno znači da Allah.v. u prvom redu. a prve generacije su najbolje poznavale sunnet i najviše voljele Allahovog. Doduše. najbolji govor je Allahova knjiga. pravednih halifa. i bojte se Allaha jer Allah.) Irbad b.s.s. a iz očiju suze potekle. s obzirom da je sljedbenik onaj koji slijedi.2005 http://www.š.” (En-Nur.v. posebnim svečanostima. dž. Sunen. kao što je miješanje muškaraca i žena. To je veliki uspjeh. ipak bilo novotarija i vid slijeđenja nemuslimana (u vjeri) što nam je jasno zabranjeno. Kitabu-l-‘ilm) Što se tiče okupljanja naših muslimana mimo dvanaestog rebiu-l-evvela. Sahihul-Buhari.v. Upravo iz tog razloga. “El-Mukaddime”. “Kitabus-sunne”. pa čak i poželjna.s. Međutim. a kamoli kazati?! Poslanik. miljenika Muhammeda.s.s. Sarije prenosi hadis u kome kaže: “Allahov Poslanik. ima i rijetkih koji to smatraju dopuštenim pod uslovom da na tim svečanostima ne bude griješnih radnji. a što vam zabrani ostavite. I čuvajte se inovacija (u vjeri) jer svaka inovacija u vjeri je novotarija (bid‘at). dž. odgovorio je.v. Poslanika. Sahihu Muslim. zaista. muslimanu nije dozvoljeno obilježavati bilo čiji rođendan imajući u vidu da to nije bila praksa Poslanikova. uhvatite se toga (čvrsto) svom snagom.) Allah. koja mu ne dolikuju. zabranio je uvođenje novih vjerovanja: “Ko u ovoj našoj stvari (tj. Rekli smo: ‘Allahov Poslaniče. dini-islamu) inovira nešto što nije od nje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. održao je rječit i sadržajan govor od kojeg su sam srca u strahu zatreptala. ko drugi!”. Šukri H.v. s. Da li su u pravu? Na početku želim da naglasim da se ovaj odgovor isključivo odnosi na obilježavanje rođendana Allahovog. smatram da su u osnovi takva okupljanja dozvoljena.š. Postavlja se pitanje da li mi koji hoćemo da budemo njegovi sljedbenici imamo pravo da tu novotariju uvedemo.novihorizonti.” (El-Hašr. Sunen.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 44 od 416 . kao da je to govor onoga koji odlazi. s.a. Smatram da je mišljenje koje zastupa većina uleme preferirajuće. ashabi): “Jesu li to židovi i kršćani?” “A. a i oni su zadovoljni Njime. Tirmizi. on to nikada nije uradio. Kitabus-sulh. i da nisu organizovana nekim povodom koji nema Datum kreiranja: 27. O njima Allah.) Da je on obilježavao svoj rođendan sigurno bi ashabi bili prvi koji bi ga u tome slijedili.s.” (Buhari. 63.) U ovim hadisima upozorava se na opasnost uvođenja novotarija i njihovog prakticiranja. Kitabu-l-džumu‘a. s. nas na to upozorava pa kaže: “Vi ćete. 7.Na pitanja odgovora doc. Držite se moga sunneta i sunneta pravednih halifa. muzičkih instrumenata ili pripisivanja svojstava Poslaniku.a. s. da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe. s. Poslanik. ko bude živio poslije mene vidjet će mnoga razilaženja. uistinu.) Ovu pohvalu muhadžiri i ensarije su. Ebu Davud.” (Et-Tevba.. “Kitabu-l-‘ilm”. U osnovi.s.s.com Pitanje: Odgovor: Neka naša braća zagovaraju da se rođendan Muhammeda. ostalih ashaba i prvih generacija muslimana. nije dostavio.v.” Upitali smo (tj. a svaka novotarija (bid‘at) je zabluda. (Muslim. a svaka novotarija je zabluda. dž. te prema tome u nju ne smijemo ništa uvoditi.

Npr. Što se. jer bi time čovjek dodatno pomagao kamatni sistem. Ramić. On je dužan da im obezbijedi njegu koja im je potrebna. kao npr. kako stoji u hadisu. kamata se ne smije ostavljati banci. muž je dužan da ti obezbijedi odgovarajući smještaj na drugom mjestu. kada hoće da umre od gladi a nema za jelo ništa osim svinjetine. Datum kreiranja: 27. pak. ako čovjek živi u takvim okolnostima da je prisiljen držati svoj novac u banci koja posluje na principu kamata.11. bilo da ih služi on lično ili da nađe nekog ko će im pružiti potrebnu uslugu. ovaj odgovor baziran je na principu nužde koja dozvoljava čovjeku da u granicama prijeke potrebe učini grijeh. Treće. kao kad bi čovjek činio zinaluk sa svojom majkom. Mada je musliman obavezan svakome dati njegovo pravo. Iz prethodnog se razumije da se kamate mogu dati kao pomoć čečenskom narodu i izbjeglicama koje se vraćaju u BiH. može taj novac dati za izgradnju puta u susjednom selu. Predlažem da se na nivou islamske zajednice formira komisija sastavljena od stručnjaka iz akaida i islamskog prava koja će osmisliti i islamizirati mevlud i tako ponuditi muslimanima ispravne smjernice u tom pogledu. Prema tome.2005 http://www. tiče stanovanja kod njegovih roditelja. dr. Četvrto. unuci i snahe. uz uslov da onaj ko taj novac daje od toga nema direktne koristi na dunjaluku. Ukoliko on to nije u stanju. a ne u svom. tvoj muž obavezan je da pruži potrebnu pažnju i usluge svojim roditeljima. imaš pravo na razvod braka. želim naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sebi uslove da mogu prakticirati islam u svim sferama života. a kojima je potrebna pomoć. iz opravdanih razloga. pa prema tome i u ekonomskoj. imaš pravo na razvod braka. kamata je tako veliki grijeh da je najmanja kamata. kako bismo od te tradicije imali koristi i na dunjaluku i na ahiretu. dakle ono što se kosi s islamom izbaciti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li se misli na stan kod njegovih roditelja? Odgovor: Prije svega. Šukri H. Međutim. Peto. ipak treba znati da prava roditelja imaju prednost u odnosu na prava supruge. kamata je onaj dio koji ostane nakon što se odbije inflacija. Drugo. Smatram da u tom dijelu naše tradicije treba izvršiti izvjesne korekcije. Pitanje: Šta da radimo s kamatama koje dobijemo na banci? Da li da ih ostavimo u banci? Mogu li se kamate dati kao pomoć čečenskom narodu ili za pomoć povratnicima u BiH? Šta se podrazumijeva pod pravom žene da joj muž obezbijedi stan. tada mu je dozvoljeno uzeti onoliko koliko mu je neophodno da spasi život. čak i ako preselite na drugo mjesto.novihorizonti. on će se kamata riješiti tako što će ih potrošiti za opće dobro muslimana od čega on neće imati direktne koristi.Na pitanja odgovora doc. pod uslovom da već nisi pristala na određene uslove prilikom sklapanja bračnog ugovora.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 45 od 416 . ti (kao snaha) ne možeš živjeti u kući svoga svekra i svekrve. Ako to nije u stanju učiniti. kao njihovo dijete. Pitanje: Odgovor: Pod tim pravom podrazumijeva se da je muž dužan da ti obezbijedi uslove za život koje si imala kod svoga babe. Ukoliko. Normalno je da se roditelji najljepše osjećaju kada im uslugu pružaju njihova djeca. treba imati na umu da tvoj muž ima obavezu prema roditeljima.com utemeljenja u islamu.

a.v. Izuzetak je imam koji je dužan klanjati džumu kako bi se pružila mogućnost da džumu klanjaju oni koji to žele.Na pitanja odgovora doc. dr. Naime.”Ikametus-salati ves-sunne”. da li je onaj ko je klanjao bajram dužan klanjati i džumu? Ko klanja bajram-namaz nije dužan klanjati džuma-namaz. Sunen. ovo mu zamjenjuje džumu. Da li osoba kojoj nije zaklana akika to treba sama uraditi kada odraste? Datum kreiranja: 27. inša-Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11. jer to je sunnet za babu iz njegova imetka.s. obavezan je klanjati podne. Šukri H. Ukoliko ne klanja džumu. s.2005 http://www.) Pitanje: Odgovor: Ne. Ko hoće.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 46 od 416 . a mi ćemo džumu klanjati. rekao: ”U ovom vašem danu sastali su se dva bajrama. Ramić.com Pitanje: Odgovor: Ako je bajram petkom.novihorizonti.” (Ibn Madže. od Ebu Hurejre prenosi se da je Allahov Poslanik. osoba ne treba sama za sebe klati akiku.

”Kitabu-lhadždž”.com Pitanje: Odgovor: Da li djevojka može sama putovati na studije u drugo mjesto? Putovanje ženske osobe uslovljeno je njenom sigurnošću i nepostojanjem fitneluka. bez obzira što ima mahrema. Isto tako. poštenje i integritet njene ličnosti kao muslimanke neće doći u pitanje. U suprotom.novihorizonti. 1/493. mada mi nije potreban.) Ukoliko bi ti to učinila bez dogovora s njim onda bi to bila obična sadaka od koje bi on imao sevab i nagradu. pa čak i samo stanje žene u pogledu sposobnosti da se odupre eventualnim iskušenjima. a ponekad od općeg sigurnosnog stanja. uistinu ćeš vidjeti putnicu koja kreće iz Hire i dolazi do Kabe oko koje će tavaf činiti ne bojeći se bilo koga mimo Allaha. Pitanje: Odgovor: Ti možeš iz tog novca dati zekat za njega pod uslovom da se s njim dogovoriš. najbolje zna. 1996. smatram da za to nema smetnje. odgovorio sam. kako ih ja razumijem. br. treba znati da ako će žena biti ugrožena kada iziđe na kućni prag bilo bi joj zabranjeno izlagati se toj opasnosti.s. Tu procjenu treba da izvrši stručna osoba i da žena za takvo putovanje dobije odobrenje svoga staratelja ili muža ako je udata. Muslim. Sahihu-lBuhari. 1338. ”Kitabussavm”. Ramić. Jesi li vidio Hiru?” ”Nisam. čast. 1197. Šukri H. može poduzeti takvo putovanje. a Allah dž. Sahihu Muslim. ”Kitabu-l-džumua”. ona ne bi smjela poduzimati putovanje. ako postoji sigurnost za ženu na putovanju dugom dan i noć. ”Kitabu-l-hadždž”. poštenje i integritet žene muslimanke nego steći sve diplome svijeta. br. ako će bilo što od toga biti ugroženo.) Navedeni hadisi. Postojanje sigurnosti ponekad ovisi o dužini putovanja. treba naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sigurnost i bezbjednost. da on ostvari namjeru (nijet) davanja zekata. Muslim. Ako je bezbjednost takva da ona neće biti ugrožena ako bi išla i na duže putovanje. ako njena čast. br. Mi kao zajednica dužni smo osigurati bezbjednost ženama tako da njihova čast i integritet ne budu u bilo kom pogledu ugroženi. S druge strane. (Vidi: Tirmizi. (Vidi: Buhari. Sahihu-l-Buhari. ”Kitabul-menakib”. Tada je Poslanik..). rekao Adijju: ”O Adijj. (Vidi: Buhari. ona bi bila grešna ako bi poduzela takvo putovanje. Sahihul-Buhari. 1862. 1341. Kod procjene sigurnosne situacije za putovanja žene. bilo s mahremom ili bez njega. a ako to ne urade svi su odgovorni. Prema tome. dok je on bio kod Poslanika.). zatim mu je došao drugi i požalio se na nesigurnost putovanja i razbojnike. 3595). najbolje zna.v. ponekad o postojanju mahrema koji ženu prati na putovanju. Sahihu Muslim. To razumijemo iz hadisa koji govore o tome da žena ne smije sama bez mahrema poduzimati putovanje dugo: a) dan i noć. 1087. Sahihu Muslim. ali sam čuo za nju”. s obzirom da je za ispravnost zekata potrebno ostvariti nijet. treba uzeti u obzir sve okolnosti. ukoliko joj mahrem ne bi mogao pružiti potpunu zaštitu. Mogu li ja za njega iz tog novca dati zekat. Ako postoji sigurnost da putuje bez mahrema tri dana i noći. ali s njega ne bi spala obaveza i dug zekata. ”Kitabu-l-džumua”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 47 od 416 . ako ona ili neko drugi neće biti stavljen na kušnju zbog toga. br. br.2005 http://www. br. Moj savjet sestrama jeste da se ne izlažu opasnostima koje će ugroziti njihovu čast i poštenje. 827. Sunen. b) dva dana i noći.a. govore o uslovima. (Vidi: Fethu-l-kadir.). a Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr. s. 1089. Dokaz za to je hadis u kome Adijj b. ”Ako budeš duže živio. Sahihu-l-Buhari.11. Bolje im je sačuvati svoj obraz. a ako ne postoji. 1086. onda ne može.”. dž.s. Bedaius-sanai‘. ”Kitabu-l-hadždž”.š.a. Dakle. br.Na pitanja odgovora doc. 2/40. došao neki čovjek i požalio se na bijedu i siromaštvo. c) tri dana i tri noći. Hatim pripovijeda da je jednom prilikom. d) potpuna zabrana ženi da putuje sama bez mahrema (Buhari.v.š. Muslim. onda nema smetnje da putuje u drugo mjesto. Šta više.. tj. s obzirom da on tu obavezu vjerovatno ne izvršava? Datum kreiranja: 27. odnosno sigurnosti. ”Kitabur-reda‘” br. s. Moj sin redovno mi šalje novac. rekao je (Buhari. ”Kitabu-l-hadždž”. 2/638. ona može putovati sama. El-Mugni.

u granicama mogućnosti. da bi se onoga dana kada postanu punoljetne pokrile onako kako šerijat zahtijeva. Normalno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Djetinjstvo se treba razlikovati od punoljetnog doba i u tom pogledu.Na pitanja odgovora doc. plašim se da će to postati navika koja će to dijete. da još više radiš dobra djela i da moliš Allaha. Datum kreiranja: 27.š. Zbog toga. To je jedan od načina na koji šejtan odvraća vjernike od dobrih djela.2005 http://www. Uz prethodno rečeno. Pitanje: Odgovor: Dužna si. jer stid je dio imana. Ramić. Pitanje: Neke naše sestre ženskoj djeci oblače kratke haljinice i tijesne helanke. Kako da postupim u ovakvoj situaciji postupiti? Odgovor: Smatram da od malih nogu treba djecu učiti islamskom moralu i stidu.com Pitanje: Odgovor: Često mi na um padne misao da klanjam.11. dužna napaštati propuštene dane. kasnije kad odraste. pratiti u životu. iskreno se pokajati zbog nemarnosti u tom pogledu. Da li sam stvarno licemjerna osoba? Ovdje se radi vjerovatno o šejtanovom došaptavanju (vesvesi). ipak. jer. sve dok ne preovlada pretpostavka da si sve propuštene dane napostila. Ukoliko malo žensko dijete nauči da otkriva svoja stegna i nosi uske odjevne predmete koji ocrtavaju njeno tijelo. dr. meni nepoznat broj dana ramazanskog posta. dva biti ispod koljena i da im ne oblače tijesnu odjeću. Da li takvo pravdanje u sebi nosi opravdanje? Propustila sam. treba naglasiti da isto kao što maloj ženskoj djeci ne treba oblačiti kratku i tijesnu odjeću.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 48 od 416 . da ti da iskrenost u djelu. pod izgovorom da su im djeca još mala. kroz dugi niz godina. prije svega. dž. Preporučujem ti da odbaciš takve misli i da na njih ne obraćaš pažnju.novihorizonti. Šukri H. da bi me drugi vidjeli. postim i radim druga djela licemjerno. zbog mjesečnog pranja. to su djeca koja nisu dužna da se pokrivaju na način kako su obavezne punoljetne osobe. preporučujem sestrama da svojoj ženskoj djeci oblače duže haljinice koje će barem pedalj. tako treba voditi računa da se ne pretjera u drugom pravcu. a zatim si. što su curice veće i haljinice trebaju da budu duže.

a neki indirektno učestvovali u ubijanju moje najuže porodice. na ahiretu će to sigurno postići. Ako na dunjaluku ne ostvari svoje pravo. dž. neće stići. zbog toga što bi to vodilo u veliki nered (fesad). uistinu. Uostalom. snosit će odgovornost. I ne tuguj za njima. Sahihul-Buhari. Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine. i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova. ”Kitabuledeb”. u Allahovoj. doživotni zatvor za nepravedno ubistvo jednog čovjeka sigurno nije potpuna pravda. On. to je. ne voli one koji nepravdu čine.) Dakle.com Pitanje: Četnici su mi pobili cijelu porodicu. četvrto. siluju i ubijaju muslimansku djecu. praštati treba onome ko to zasluži. Uz to.) ”Ako hoćete da na nepravdu uzvratite. doista. ako ne na ovom. postići potpunu pravdu. Strpljiv budi! Ali. Ono što smo mi dužni u tom pogledu. Hvala Allahu. Prema tome.Na pitanja odgovora doc. No. Jedan od vidljivih pokazatelja pokajanja jeste da se prestupnik predao vlastima spreman da sa njim postupe onako kako je on postupao sa svojom nevinom žrtvom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (Eš-Šura. 40. jeste da ostvarimo takvu vlast koja će sprovoditi pravdu. Nema smetnje da onima koji su se istinski pokajali i oprostiš na dunjaluku.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 49 od 416 .š. Poslanik. potrudi se da komšije koje su počinile nepravdu odgovaraju za svoje zločine. koji Allah. islamom nije dozvoljeno da čovjek samostalno sprovodi odmazdu. a onoga koji oprosti i izmiri se. Ramić. koji je omogućio vjerniku-muslimanu da uvijek može imati pozitivnu računicu.a. a ako to ne urade. 6133. Međutim. 126-128.11. dr. bolje za strpljive. a ako otrpite. da ih sudski ne goniš.š. a to je osoba koja se istinski pokajala za svoje grijehe i istinitost svog pokajanja na djelu pokazala. jer će svoje pravo ostvariti onda kada mu to bude najpotrebnije. voli. i u dobru i u zlu.s. a to je najvažnije. a ne omogućiti zločincu da ponovo čini zločin. Šukri H. Treće. žene i starce. Uprkos tome ja želim da se vratim svojoj kući. koji su silovali i palili.š. Interesuje me kako da se odnosim prema komšijama Srbima od kojih su neki direktno. dž. a koji neće biti osuđeni ni u Hagu. s.v. poduči sebe i druge iz svoga okruženja da znaju kako će kao mudžahidi uzvratiti onima iz sadašnjih ili budućih generacija naših komšija koji će ponovo pokušati da kolju. kao musliman ti znaš kakve su dužnosti muslimana prema komšiji. vjeri ima mjesta i za strpljenje i praštanje. dž. čak ni u slučaju kada na to ima pravo. kaže: ”Pravi vjernik-musliman neće biti ugrižen dva puta iz jedne rupe.” (Buhari. treba znati da praštanje dolazi uobzir ukoliko će donijeti dobrobit ljudima. Uzvišeni Allah kaže: ”Nepravda se može uzvratiti istom mjerom.š. onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko je vama učinjeno. Odgovor: Prije svega.novihorizonti. kao pojedinci i kao zajednica. žene. gotovo sigurno. u ovim okolnostima. Vlasti su na sebe preuzele odgovornost da će sprovoditi pravdu. Drugo. a ono na budućem svijetu. Allah će nagraditi. dž. strpljenje i praštanje je uzvišen i izuzetno pohvalan čin. tj. strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. I na kraju. preporučujem ti da uložiš maksimalan napor kako bi ubice stigla pravda na ovom svijetu-dunjaluku. starce. a šta tek reći za one koji su ubijali djecu. jer npr. ne treba patiti. br. Ja znam da je nemoguće. onaj ko vjeruje u Allaha. a ni kod nas na veću kaznu od doživotne robije!? Njih potpuna pravda na dunjaluku. Dakle.2005 http://www.” (En-Nahl. nemojte samoinicijativno nastojati da se osvetite ubicama. na budućem svijetu-ahiretu. potrudi se da prema svojim komšijama koji nisu počinili zločin i koji se prema tebi odnose ljudski i dostojanstveno uzvratiš još ljepšim odnosom. uprkos tome.) Datum kreiranja: 27.

Na pitanja odgovora doc. 1915. (Vidi: Marginani. str.” (Tirmizi. Allahov Poslaniče”. ko umre dok je u pokornosti Allahu je šehid. s. ko umre od otvorenih rana po tijelu. ko umre od kuge je šehid. To je onaj koji je na licu mjesta poginuo u borbi od ćafirske ruke. Ali) rekao da se ženi koja je umrla pri porodu ne klanja dženaza jer je ona šehid. ko umre od stomačne bolesti je šehid i ko se utopi je šehid”.)) U Mugniju se u tom pogledu kaže: ”Što se tiče šehida koji nisu ubijeni. ko izgori u požaru.s. Bedaius-sanai‘. ”Kitabud-dijat”. Molim vas da mi odgovorite ko je u pravu. s.” (Bidajetul-mudžtehid. pa makar nakon ranjavanja nešto rekao. 1/226. ElHidaje. upitao je ashabe koga oni smatraju šehidom. u mom ummetu bilo malo šehida”. žena u porodu.” (Nesai. rekao je: ”Ko pogine braneći svoj imetak je šehid. ko se utopi. Njega nisu gasulili. 1823. dr. br. ko umre pod ruševinama i žena koja umre pri porođaju. Dakle. oni (ulema) su se složili da je to svaki umrli musliman koji nije poginuo na bojnom polju boreći se protiv ćafira..novihorizonti.) Govoreći o toj vrsti šehida Ibn Hazm kaže: ”Nema razilaženja da je Alejhisselam za svoga života dao da se oni ogasule i zamotaju u ćefine. 3/476. s.s. ko pogine braneći svoju vjeru je šehid. Rekli su mi da je on šehid i da se šehid ne gasuli.com Pitanje: Babo mi je poginuo nedavno u saobraćajnoj nesreći kod Kaknja kad je autobus agencije ”Buco” sletio u rijeku Bosnu. Ukoliko je umro od tog ranjavanja on se smatra šehidom. (Muslim. u vezi s tim nema ni razilaženja među islamskom ulemom.” (Ibn Kudame. zaista. ko pogine braneći svoju porodicu je šehid. Odgovor: Prije svega. ”Kitabul-imare. od kuge. U tom pogledu ne znamo za bilo kakvo razilaženje. Datum kreiranja: 27. Sunen. br.) Svi šehidi spomenuti u prethodna tri hadisa. Sunen. Smatram da za takvu grešku nema opravdanog razloga. pa prema tome i utopljenici. br. oni se gasule. 3/337. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ne znam razlog zašto se to desilo. za razliku od prvog. kaže: ”Ima sedam vrsta šehida mimo onog koji je poginuo boreći se na Allahovom putu: ko umre od kuge. protiv tog (Hasanovog) mišljenja imamo sljedeće dokaze: Vjerovjesnik.) Iz prethodnih citata jasno je da je islamska ulema jedinstvena u stavu da je dužnost (farz) ove šehide ogasuliti. gasuli i klanja mu se dženaza. b) šehid koji je u borbi sa ćafirima ranjen. osim što se pripovijeda da je Hasan (b.s. to što vaš roditelj nije ogasuljen je velika greška. rekao im je.v. Nisam našao da je bilo ko od islamske uleme rekao da se ovi šehidi ne gasule i da ime se ne klanja dženaza. s. svi oni se gasule i klanja im se dženaza. 1/90-93.v. 1/90-98. kao što je onaj ko je umro od stomačne bolesti. jer je to općepoznata stvar i svi imami to znaju s obzirom da se to pitanje u Medresi uči. Muttefekun alejhi. nego su ga onako u odjeći ukopali.” (El-Muhalla bi-lasar. ko umre od stomačne bolesti.) U drugom hadisu na ovu temu Vjerovjesnik. El-Ihtijar li-ta‘lil-muhtar.s. ali se. c) šehidi koji se gasule i klanja im se dženaza. ”Ko pogine (u borbi) na Allahovom putu je šehid. 1/320-325. Kasani. Tahavi. Muazu a on je bio šehid. Muslimani su Omeru i Aliji klanjali dženazu a i njih dvojica su bili šehidi. Mejdani. Sened ovog hadisa je vjerodostojan. Međutim.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 50 od 416 .s. koji se utopio. To je stav sve islamske uleme. ko pogine braneći svoj život je šehid.) Ibn Rušd kaže: ”Što se tiče umrlih koje je dužnost ogasuliti.v. El-Lubab fi šerhil-kitab. Odgovorili su mu da je šehid onaj ko je poginuo u borbi na Allahovom putu. želim naglasiti da u pogledu gasulenja i klanjanja dženaze imamo tri vrste šehida: a) šehid koji se ne gasuli niti mu se klanja dženaza. imam našeg džemata kaže da je trebao da bude ogasuljen. 1341. Sahihu Muslim. ali je nakon ranjavanja živio životom koji je ulijevao nadu da će preživjeti. pojeo ili popio. Mugni.2005 http://www. Mosuli.a.a. koji je umro pod ruševinama. ”A ko su onda šehidi. ”Tada bi. ”Kitabul-dženaiz”.v. To su svi oni statusni šehidi koje je Poslanik.) U trećem hadisu Vjerovjesnik. Šukri H. šehidi su koji se opremaju za ahiret kao i oni koji nemaju status šehida. a među njima je i utopljenik. 40-42. oblače im se ćefini i klanja im se dženaza. ili od zadobijene rane od koje se umire. upitali su. spomenuo u sljedeća tri hadisa: U prvom hadisu Poslanik. 1/125-136. i rekao da je hadis vjerodostojan. odgovorio im je. Međutim.a. Ramić.v.a. klanjao je ženi koja je umrla pri porodu stavši kod njene sredine. Prema tome. Muhtesarut-Tahavi. Klanjao je Sa‘d b.. s.a.

Allah zaista prašta i milostiv je. (Vidi: Behuti.) Dakle. Isto tako. 2/331. Ukoliko muž nije u stanju udovoljiti potrebama supruge. 2/66. Oni kažu da je to muževo pravo. dr. Među najznačajnijim je i taj da bračnim životom muž i žena nalaze. ona može tražiti razvod braka. Sahihu Muslim. dakle da kod svake bude svaku četvrtu noć. ”Kitabun-nikah”. pa.) ”Kada žena napusti postelju svoga muža. To zbog toga što se time ne uzima u obzir svrha i cilj šerijatske odredbe da se zasnivaju bračne zajednice i da ljudi žive u braku. Međutim. isto kao što je ona dužna odazvati se kada on to od nje traži. Ramić. Sunen. ako supruga nije u stanju udovoljiti muževim potrebama on ima tri mogućnosti da riješi to Datum kreiranja: 27.) Neke hanefije kažu da je to dužnost jedanput. Bedai‘us-sanai‘. (Vidi: Kasani. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. (Vidi: Kasani.) ”Kada muž pozove svoju ženu radi svoje potrebe (tj. Šukri H. 211. 5194. rok je samo četiri mjeseca. (Vidi: Nevevi. ukoliko ona to od njega traži. 2/331. kad god muž pozove svoju suprugu u njenu postelju pa ona to odbije. El-Kavanin el-fikhijje.) Dakle.” (El-Bekare.) Uprkos činjenici da se islamski pravnici slažu u pogledu obaveze intimnog odnosa.” (Muslim. jer i ona ima pravo u tom pogledu kao i on. i ako se vrate ženama. Keššafu-l-kina‘. a više od toga je obaveza u smislu da se izvrši Njegova naredba da se prema ženama lijepo postupa. 9/174. br. kroz intimni odnos. omogućiti joj da ona kod njega nađe potpuni smiraj.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 51 od 416 . 228. prići supruzi barem jedanput u periodu njene čistoće. s obzirom da može imati četiri žene. (Vidi: Ibn Džuza. pogrešno je govoriti o tome koliko puta muž mora prići svojoj ženi s obzirom da se ljudi u pogledu potrebe za intimnim odnosom razlikuju. Kao dokaz oni uzimaju ajet: ”Oni koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. 226227. meleki je proklinju sve dok se ne vrati. A koliko je to muževo pravo veliko vidimo iz sljedećih hadisa: Poslanik.11. ima pravo da tri noći ne prilazi ženi. smatram da je pogrešno pitanje postavljati na ovaj način i u tom duhu na njega davati odgovor. br. po zakonu. br. kao što je i žena dužna udovoljiti njegovim potrebama. dakle pružiti joj potrebnu zaštitu. Kada ona to od njega zatraži. U pogledu tih prava i obaveza Allah.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. Tako hanefije kažu da žena ima pravo od muža tražiti intimni odnos. a on se svoga prava može odreći.) (Vidi: Ibn Hazm. a ako odluče da se rastave. on je dužan odazvati se. samo. isto tako žena imaju pravo da to traži od svoga muža. on mora ili prići svojoj ženi u roku od četiri mjeseca ili se sa njom rastaviti.) Koliko se sjećam. 1080. s. intimnog odnosa) neka se odazove pa makar (pripremala hranu) na pećnici. ukoliko je muž u stanju. 222.) Te stavove možemo poduprijeti činjenicom da one imaju ista prava kao i dužnosti. smiraj za svoje strasti i tako štite jedno drugo od bluda i mnogih drugih vrsta nemorala. ima učenjaka koji kažu da ženi treba prići svake četvrte noći. Sahihu-l-Buhari.” (Trimizi.) Ibn Hazm kaže da je dužnost. ”Kitabun-nikah”. Kao dokaz on uzima Kur‘anski ajet: ”A kada se okupaju onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio.s. Ukoliko tako ne postupi biće nepokoran Allahu Uzvišenom.v. oni se razilaze po pitanju kako često muž mora prilaziti svojoj ženi. ElMuhezzeb. Onaj koji je na nebesima ljut je na nju sve dok sa njom ne bude zadovoljan (tj. Životom u bračnim zajednicama postižu se mnogobrojni ciljevi. Prema tome. Bedai‘us-sanai‘. str. a može se i strpiti ako hoće.a.2005 http://www. 5/214. El-Muahlla bi-l-asar. Ispravno je reći da je muž obavezan udovoljiti potrebama svoje supruge u tom pogledu. Allah doista sve čuje i sve zna. pa. kako muž ima pravo da traži intimni odnos od svojom ženom.” (El-Bekare.” (Buhari. dž. dok se ona ne odazove svome mužu). Šafije kažu da je to dužnost jedanput.š.” (El-Bekare. rekao je: ”Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša. Ovako su islamski pravnici odgovorili na tvoje pitanje. Oni kažu da muž. Zbog toga smatram da to pitanje treba posmatrati s pozicije dužnosti bračnih drugova da intimnim odnosom pruže potrebnu zaštitu jedno drugom. 1736.) Malikije kažu da je intimni odnos dužnost muža kada ne postoji zapreka za to.com Pitanje: Odgovor: Koliko puta muž mora prići ženi u toku jednog mjeseca? Kada pogledamo razmišljanja islamskih pravnika u vezi s tim vidimo da se oni slažu da je dužnost mužu imati odnos sa svojom suprugom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ”Kitaburrida”.) Hanbelije kažu da je to dužnost barem jedanput u četiri mjeseca ukoliko ne postoji zapreka. kaže: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti.

novihorizonti. Malika. Uzvišeni Allah kaže: ”Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama. ona može to da trpi ili. prije svega. Ukoliko jedna strana ne udovolji potrebama druge strane taj smiraj će izostati i za dotičnu stranu možemo reći da nije izvršila svoju obavezu. intimnim odnosom oni smiruju svoje strasti. Ramić. Musned. a Allah dž.) Iz općih šerijatskih pravila možemo razumjeti da su supružnici dužni jedno drugom pružiti tu zaštitu u granicama svojih mogućnosti.) Iz citiranog ajeta indirektno razumijemo da su muž i žena jedno drugom zaštita od bluda time što žive intimnim bračnim životom.v. Seid b. one su odjeća vaša. jer je Allah. tako da šejtan ne može iskoristiti te njihove strasti i gurnuti ih u nemoral. s. nevin itd. naredio je mužu da. 187. a vi ste njihova odjeća.11. Kao potpora takvom razmišljanju mogu se uzeti sljedeći dokazi. s obzirom da ona štiti čovjeka od hladnoće i vrućine. Tefsiru-l-Kur‘an el-‘azim. (Ebu Ja‘la. rekao da su muž i žena odjeća jedno drugom. da traži razvod braka. dakle koliko je njoj potrebno da nađe svoj mir.a.) Dakle. dž.com pitanje: da ženu pusti i traži drugu.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 52 od 416 . šerijatski termin za oženjenu osobu je riječ muhsan. Datum kreiranja: 27. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kako su ovaj ajet protumačili Ibn Abbas. nakon što je spomenuo intimni bračni život. intimnim odnosom. možemo zaključiti da je muž dužan prići supruzi onoliko puta koliko ona osjeća potrebu za tim. Nadalje. jedno kod drugog nalaze smiraj. najbolje zna. Mudžahid. Dakle riječ muhsan ukazuje da je oženjena i udata osoba u okrilju zaštite koju joj pruža brak. Upravo zbog toga Poslanik. dž. jer Allah. dijetom itd. pak.Na pitanja odgovora doc. Džubejr i drugi. Sam bračni ugovor u svojoj biti sadrži obavezu da muž i žena jedom drugom pružaju tu zaštitu. neporočan. Na kraju. od Enesa b. da je ne ostavlja sve dok i ona ne udovolji svoju potrebu. dr. biti čist. (Vidi: Ibn Kesir. a ta zaštita postiže se.š. Šukri H. nepristupačan.š. Muž i žena. ne opterećuje čovjeka preko njegove sposobnosti. kada udovolji svojoj potrebi. s obzirom da u isto vrijeme može imati četiri žene ili da se strpi i ukroti svoje strasti postom. 1/298. prije negoli njegova supruga udovolji svojoj.” (El-Bekare.š. Ukoliko on nije u stanju da udovolji njenim potrebama. da je zadrži i oženi drugu. a odjeća znači zaštita. Ona je izvedena iz korjena hasune što znači biti dobro utvrđen.s.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 53 od 416 . s. a Allah. smatram da bi vam bilo pokuđeno (mekruh) sklapati ortakluk s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju stekle na nedozvoljen način. (Vidi: Nesai. ”Kitabu-l-ešribe”.2005 http://www. majka svih zala. Da li mi je to dozvoljeno? Alkohol je.. Iznesi svoj problem nadležnom muftiluku kako bi se i Islamska zajednica. ko ga nosi i kome se nosi i onoga ko pare zarađene na alkoholu troši. Molim Allaha.). Ibn Umer prenosi hadis. ko ga kupuje. s. Preporučujem ti da izneseš svoj problem profesoru. tražili uzrok vidjeli bismo da je alkohol glavni uzročnik. bilo bi normalno da ti uživaš to pravo i da tokom prakse prodaješ bezalkoholna pića. sve one koji imaju bilo kakvog kontakta s alkoholom prokleo.š. 5458. ko ga toči. jer se i time ostvaruje cilj tvoje prakse. s tim da vodiš računa da to bude u najmanjoj mogućoj mjeri. mora za njega izboriti. prokleo: alkohol. ako želi postići svoje pravo.itd. 90. uključila u borbu za prava svojih članova.s. kada se nađu u poziciji. Za vrijeme prakse ponekad moram prodavati i alkohol. dž. preko svojih institucija. Ukoliko bi takvih osoba bilo. te ih tjeraju. od svoga babe Umera. najbolje zna. kome se pravi.s. Kada bi poštovali prava drugih da alkohol mrze.v.” (Ahmed. razvode brakova. kaže. ko ga prodaje. onoga ko ga pije.š.a. zatim ostalim odgovornim u školi i da se boriš za svoje pravo zajedno sa ostalim muslimanima koji se suočavaju s tim problemom. ubistva.11. najveći uzročnik svih naših problema je alkohol. protiv tog zla se boriti i raditi na osvješćivanju ljudi o tom zlu.. kako Poslanik. zapostavljajući tako one koje su to stekle na halal način. s. Šukri H.a.a. r. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da čovjek neće odgovarati za tuđi grijeh.v. oni ih na to ne bi prisiljavali. Ako ne nađeš razumijevanje i ne mogneš drugačije završiti školu nego da tokom obavljanja prakse prodaješ alkohol. 5572.com Pitanje: Odgovor: Učenik sam trgovačke škole. Zbog toga je Uzvišeni Allah alkohol najoštrije zabranio. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Nažalost.) Kada bismo za saobraćajne udese. Problem je veći što kod nas oni koji cijene i poštuju alkohol ne poštuju prava drugih da alkohol mrze. naše tzv.s. Dakle. Allahov.) Na osnovu prethodno rečenog jasno je da se musliman mora distancirati od alkohola. (Vidi: El-Maide. na osnovu principa o prijekoj nuždi. da to činiš. ko ga ga pravi. br. preporučio bih vam da tražite ortaka među osobama koje su imetak stekle na halal način. dr.Na pitanja odgovora doc. savremeno društvo još nije postiglo ni toliku svijest koja će ga ponukati na borbu protiv alkohola. br. nadam se da nije grijeh ulaziti u partnerstvo s takvim osobama. U konkretnom slučaju.a. da dolaze u kontakt s alkoholom itd. zakon je da se čovjek. da je Allahov Poslanik. dž. tuče. Ramić. a Poslanik. Da li je dozvoljeno ulaziti u trgovinsko partnerstvo s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju kojom se bave kupile na nedozvoljen način? Datum kreiranja: 27. razne vrste nemorala.v. da te pomogne.novihorizonti. Musned. nema smetnje. Uz to. U svakom slučaju.š. tako da alkohol u njemu visoko kotira. pod uslovom da vaše zajedničke aktivnosti i poslovi budu dozvoljeni (halal). svađe. dž. silovanja. Otuda se i muslimani koji žive u takvom društvu suočavaju sa problemom alkohola čak i kada ga ne konzumiraju.

š. nema smetnje da vi tu imovinu naslijedite. S obzirom da kod nas ne postoji institucija koja bi utvrdila status te osobe. iz te imovine se vraćaju eventualni dugovi ostavitelja.2005 http://www. Naime. a smrt ga u tome omela. na bilo koji način. Treba još naglasiti da je sa nemuslimanom dozvoljeno trgovati pod određenim uslovima.novihorizonti. onoliko koliko smatrate da je ostavitelj na haram način zaradio. kako bi mu bio olakšan ispit na Kijametskom danu. Uz sve to. kao što je npr. Isto tako. preporučio bih vam da. uslov da se radi o dozvoljenoj (halal) trgovini. lažne informacije itd. Pitanje: Odgovor: To je dozvoljeno ukoliko osoba tim neredovnim klanjanjem nije izišla iz islama. Ramić. dužni ste to pravo iz naslijeđene imovine vratiti. Ukoliko pak muž. pa makar činio i velike grijehe. treba pokušati podstaći je da se pokaje i tek nakon toga dati odgovarajuću preporuku u pogledu razvoda.com Pitanje: Odgovor: Kakav je šerijatski stav u vezi sa nasljeđivanjem imovine koja je stečena na zabranjen (haram) način? Grijeh zbog sticanja imovine na haram način ne prenosi se tako stečenom imovinom nego se piše u loša djela osobe koja je imetak na haram način stekla. Šukri H. treba ustanoviti tačno da li je dotična osoba izišla iz islama. od naslijeđenog imetka podijelite sadaku.Na pitanja odgovora doc. Sve dok muslimana smatramo muslimanom možemo s njim trgovati. dž. dok sa odmetnikom od islama (murtedom) nije uopće dozvoljeno.11. iz mnogih hadisa možemo razumjeti da osoba kada izostavlja namaz može tim postupkom izići iz islama. a Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 54 od 416 . Međutim.. dakle postane murted njegova žena muslimanka mora se od njega razvesti ukoliko se on na vrijeme ne pokaje i tako vrati u islam. najbolje zna. treba procijeniti da li je bolje od te osobe kupovati kako bi na nju pozitivno djelovali da se popravi ili je pak bolje bojkotirati je. ukoliko vam je poznato čije je pravo vaš ostavitelj uzurpirao. iziđe iz islama. ukoliko je ostavitelj umro kao musliman. Dakle. smatrat ćemo da je u islamu sve dok ne počini nešto i ustraje na tome u što nema sumnje da je nevjerstvo. Pitanje: Odgovor: Ženi muslimanki dozvoljeno je živjeti u braku s mužem muslimanom sve dok je ovaj u okrilju islama. dr. u cilju da‘vetskog djelovanja. a sa osobom koja je postala murted nije dozvoljeno trgovati. Međutim. golišave slike. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Kod konkretnih slučajeva. Pitanje: Odgovor: Ne vidim smetnje da te reklame radiš ukoliko one ne sadrže nešto što je islamom zabranjeno: npr. Da li je dozvoljeno raditi reklame firmama koje prodaju meso koje nije zaklano na šerijatski način? Da li je ženi dozvoljeno živjeti s mužem koji se ne pridržava propisa islama? Da li je dozvoljeno kupovati robu od muslimana koji redovno ne klanjaju namaze i čije su radnje otvorene za vrijeme posta tokom ramazana? Datum kreiranja: 27. plaća sve što je potrebno za ukop i obavlja hadž ukoliko je ostavitelj bio obavezan i imao namjeru da na hadž ide. kako bi je ponukali da se izmijeni u pozitivnom pravcu. Ukoliko jeste.

Na pitanja odgovora doc.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 55 od 416 . Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Šukri H. s tim što mora voditi računa da podne-namaz klanja u namaskom vremenu.com Pitanje: Odgovor: Može li žena u vrijeme džume obavljati određene poslove? Kakav je stav šerijata u vezi s tim? Žena u vrijeme džume može normalno obavljati sve svoje poslove s obzirom da nije obavezna klanjati džumu-namaz.2005 http://www. dr.11. Datum kreiranja: 27.

knjige. s.Na pitanja odgovora doc. 631. to bi bila novotarija. na onom svijetu su samo za njih. a onda prisutnima. ”El-Mesadžid ve mevadi‘us-salati”.. nije novotarija tespihanje poslije namaza jer je Poslanik.11. koje je On za robove svoje stvorio.s. b) U novotarije u domenu obredoslovlja (ibadeta) ubraja se svako dodavanje namazu ili oduzimanje.a. niti su to radili njegovi ashabi. s. način na koji se taj ibadet čini. škole su novotarija a ipak ih i oni pohađaju itd. strogo naredio da klanjamo onako kako on klanja.) Naprimjer. vjerovanje da je određeno kamenje sveto. 595. Novotarija (bid‘at) je posjećivanje takvog mjesta s ciljem postizanja berićeta. kada se govori o novotarijama.š.s. dž. određenje itd. odredio je sveta mjesta. Sahihu Muslim. Sahihul-Buhari.v. Sahihu Muslim. 148.” (El-Ea‘raf.i takmičite se u dobrim djelima.s.v.v. a preko njih i svim budućim generacijama naredio: ”Uzmite od mene propise hadža. vjerovanje u razne legende koje do nas nisu prenesene vjerodostojnim lancem prenosilaca. Ramić.v. podučio ashabe da tespihaju.š. 32. Naređeno mu je da se na tim blagodatima zahvaljuje Blagodarcu i da blagodati koristiti u skladu s Njegovim općim odredbama i zakonima. čita i da tako upoznaje Allahove. s. blagodati. br. poslanike. dž.” (Vidi: Muslim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 56 od 416 . obavio hadž pokazavši praktično kako se hadž obavlja.” (Muslim.š. dž. mjesta na kojima učinjeno Datum kreiranja: 27.a. b) obredoslovlju (ibadetu) i c) dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu). s.) Prema tome.a.š. Sudnji dan. dž.” (El-Bekare. dž. Novotarija je dodavanje ili oduzimanje nekih obreda u hadžu s obzirom da je Poslanik. više sevaba postiže. i prvih generacija koje su ga vjerno slijedile. svetost mjesta i vremena određuje samo Allah. ”El-Hadždž”.a. da umrli mogu pomoći živima.a. drugačije od vjerovanja Poslanikovog.2005 http://www. pod uslovom da to čini radi zadovoljstva svoga Gospodara i u skladu s Allahovim.)) Novotarija je smatranje nekog mjesta posebno vrijednim koje Allah. s.novihorizonti.š.s.v. ali je novotarija tespihanje džematile (zajednički) s obzirom da Poslanik. kaže: ”Reci: ”Ko je zabranio Allahove ukrase. dr.v. ”El-Fadail”. Naime. govoreći da takvi pretjeruju jer i sahat je novotarija a svi ga oni nose. Allah. zadovoljstva. br. Novotarijama u vjerovanju (akidetu) smatraju se i sva praznovjerja kao što je vjerovanje u loše predznake. zbog toga što vrstu ibadeta.s.š. 1297. dakle za što sa sigurnošću ne možemo tvrditi da su kerameti itd. s. a) U novotarije u domenu vjerovanja (akideta) ubraja se svako vjerovanje koje je drugačije od vjerovanja Poslanika. onaj ko vjeruje u Allaha.) Novotarija je uvođenje nekih novih namaza ili određivanje (specificiranje) nekih novih (posebnih) vremena u kojima se takvi namazi klanjaju. Sahihu Muslim. b) obredoslovlja (ibadeta) i c) dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama).com Pitanje: Slušao sam neke naše muslimanske zvaničnike kako se kritički osvrću na one koji se bore protiv novotarija u vjeri.? Odgovor: Naša braća i sestre u islamu koji na takav način razmišljaju o novotarijama (bid‘atima) i novotarije tako shvataju. čovjeku je naređeno da uči. br.v. koji će olakšati život. Inovacije su izuzetno pohvalne i smatraju se ibadetom ukoliko se čine radi Allahova. ako bi neko skratio četvororekatni namaz na tri rekata ili ga povećao na pet rekata. 2363. Šukri H. što više patenata.s.) Dakle. nije posebno vrijednim učinio. da je neka voda sveta itd. Te dunjalučke blagodati musliman ne smije zapostaviti.s. čini novotariju u vjerovanju. a ne u pogledu dunjalučkih poslova. Allah. Npr. To sve smatra se novotarijom. čovjek nije Zakonodavac da bi određevao koje je mjesto sveto ili koje je vrijeme sveto. ne misli se na inovacije i novitete u dunjalučkim poslovima nego se misli na novotarije u: a) vjerovanju (akidetu). (Vidi: Muslim. Novotarija je vjerovanje da je neko kamenje sveto.š. zakonima. što više inovacija čovjek napravi. tj. Njegove meleke.a. Za dunjalučke poslove i dunjalučka dobra važi kur‘ansko pravilo: ”.a. novotarije (bid‘ati) su noviteti u domenu: a) vjerovanja (akideta). dž. pronađe. dž.š.) i Poslanikove. Dakle. dž... Ako bi neko uveo nove pokrete u namazu to bi bila novotarija. Što se dunjaluka tiče. ”Kitabul-ezan”.. (Vidi: Buhari. imaju totalno pogrešnu percepciju o tom pitanju. riječi upućene ashabima: ”Vi bolje (od mene) poznajete vaš dunjalučki posao. što više općekorisnih noviteta ponudi. i ukusna jela?” Reci: ”Ona su za vjernike na ovom svijetu. s obzirom da je Poslanik. br. to nije nikada radio. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s.

Na pitanja odgovora doc.s.š. i koje riječ novotarija (bid‘at) podrazumjeva u svom terminološkom značenju. Datum kreiranja: 27. Dakle ukoliko neko zabrani ono što nam je Allah. čini novotariju. s. Šukri H.š. dž.s. s. s. Molim Allaha.a. dž.v. toga sačuva. Isto tako. Određivanje nekih noći ili vremena. Sahihul-Buhari. a koje Poslanik. dr. Isto tako Allah.) Zašto su ova mjesta mubareć? Zato što je Zakonodavac (Allah.v. pohađanje škole ili odlazak na Mjesec itd. Dokaz da su to mubareć mjesta je i hadis u kom Poslanik. ove moje džamije i Mesdžidul-aksa.a. odredio je koja vremena su sveta. da nam pomogne da pravilno shvatimo Njegovu vjeru koju nam je On upotpunio. dž.s. sunneta i nafila koje je Poslanik. ukoliko bi čovjek pored farza. dž.š.v. Dakle. s. Ti ljudi su sebe stavili u poziciju Zakonodavca. Ramić. c) U novotarije u domenu dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama) ubraja se zabranjivanje onoga što je dozvoljeno i dozvoljavanje onoga što je zabranjeno.š.) tako odredio. Rekao je: ”Ne poduzima se putovanje osim radi posjete triju džamija: El-Mesdžidul-harama.v.com dobro djelo ima svoju veću vrijednost. ljudi su ih proglasili svetim.v. da nas Allah.2005 http://www. 1864.a. jasno dozvolio.s. dž. nije prakticirao niti nas je na njih uputio. Amin. ”El-Hadždž”.” (Vidi: Buhari. hadis od Džabira. učinio noć Lejletul-kadr vrednijom od hiljadu mjeseci. ukoliko neko dozvoli nešto što je On jasno zabranio. (Vidi: Bejheki.a.novihorizonti. Iz prethodnog razumijemo da nošenje sahata. od strane ljudi.11.s. nisu novotarije (bid‘ati) o kojima govore hadisi Poslanikovi.š.a. klanjao uveo neke nove namaze sa nekim novim sadržajima i odredio za njih posebna vremena koja Zakonodavac nije odredio sve to bilo bi novotarija (bida‘at). pa je npr. Novotarija je klanjanje nekih posebnih namaza u posebna vremena. Poslanik. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kaže da namaz u El-Mesdžidul-haramu vrijedi (za njega se sevapa dobije) kao za stotinu hiljada namaza. s. da nas sačuva novotarija (bid‘ata) i da nam dā da otkrijemo što više Njegovih blagodati i iskoristimo ih za dobrobit ljudi na dunjaluku. br.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 57 od 416 .) Sva ostala dovišta i svetišta su novotarije. kao posebnih i svetih smatra se novotarijom itd. Sunen. podučio je svoje sljedbenike da se na zemaljskoj kugli nalaze tri mubareć (sveta) mjesta.a. a namaz u El-Mesdžidu-l-aksa kao pet stotina namaza. Njih su ljudi izmislili. r. namaz u Poslanikovoj džamiji vrijedi koliko hiljadu namaza.

Dakle. Ukoliko muškarac može ispuniti svoja prava samo prema jednoj. 3. dž. dr. rekao je: ”Ko imadne dvije žene pa prema jednoj bude naklonjen. sa po dvije.. liječenja i ostalih nužnih potreba. On u časnom Kur‘anu kaže: ”Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni.s. Što se tiče osjećaja podjednake ljubavi prema suprugama i intimnog odnosa tu ravnopravnost nije obavezna. sa po tri i sa po četiri. a nemaju za koga.Na pitanja odgovora doc. posebno bih skrenuo pažnju da nije dozvoljeno imati više žena ako se nije u stanju svima dati njihovo pravo i ako se nije u stanju prema njima postupati jednako. Ukoliko neće moći ispuniti svoje obaveze prema supruzi.2005 http://www. Šukri H. 129. osim ako se žena odrekne svoga prava.” (Ebu Davud. Žena ima pravo da pri sklapanju braka postavi uslov da se njen muž na nju ne ženi i ukoliko on prekrši taj uslov ona dobija pravo na razvod braka.v. 2133. Ramić..a. Sunnet je da pri putovanju baci kocku i povede sa sobom onu suprugu koju je kocka odredila. onda se ženite ženama koje su vam dopuštene. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ako će se brak koji funkcioniše srušiti uspostavljanjem novog braka.. kada dođe na Sudnji dan biće nakrivljen na jednu stranu. imajući u vidu veliku potrebu za tim. Oni koji mogu ispuniti sve uslove preporučio bih višeženstvo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 58 od 416 . Te obaveze su. dž. A ako strahujete da nećete pravedni biti. tada mu je zabranjeno da se ženi. Allah. 129.” (En-Nisa.11. dž. kao uvjet za ženidbu više od jedne žene postavio je pravdu. Uzvišeni Allah. odgovor je negativan. s obzirom da čovjek nije u stanju to ispoštovati. O tome govori ajet: ”Vi ne možete potpuno pravedno (jednako) postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli.novihorizonti.. muž nije dužan pitati ženu za dozvolu da oženi drugu s obzirom da je to njegovo pravo. stana. u drugom dijelu prethodnog ajeta kaže: ”. br.”Kitabun-nikah”. materijalne prirode: obezbjeđivanje odgovarajuće ishrane. s obzirom da u našem društvu ima veliki broj hudovica kojima je potrebno da se udaju. Pravda se mora ostvariti u svim obavezama koje muž ima prema ženi. ono što je dužan pružiti jednoj ženi muž je dužan ravnomjerno pružiti i ostalima. onda ne smije ženiti drugu i tako dalje. Sunen. ja bih preporučio svima koji žele da imaju više žena da obezbijede uslove kako sa novom ženidbom ne bi razrušili prethodni brak i unesrećili ženu i djecu iz braka koji funkcioniše. smatram da je bolje taj korak ne poduzimati. odredio je da muškarac može u isto vrijeme imati do četiri žene. Poslanik.. onda samo sa jednom.ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnoti. te ravnomjerno raspoređivanje boravka kod svake supruge uz udovoljavanje intimnih potreba svake od supruga.com Pitanje: Odgovor: Pod kojim uslovima muškarac može da ženi više žena i da li mora dobiti dozvolu od prve žene da bi oženio drugu itd? Uzvišeni Allah.” (En-Nisa. Dakle.) Međutim.) Što se pak tiče pitanja da li muž mora pitati ženu za dozvolu.. Datum kreiranja: 27. odjeće.š. kao što je poznato. ljubav prema jednoj ne smije dovesti do zapostavljanja druge tako da se ne udovolji njenim intimnim potrebama.š. s.) U navedenom ajetu.š.” (En-Nisa. I na kraju. Međutim.) Onaj ko ne bude pravedan prema svojim suprugama griješan je i snosit će posljedice tog grijeha na ahiretu.

a.š. s tim da ne dodiruje mushaf golom rukom. 468. dakle da generacije odgojene u totalitarizmu i jednoumlju odu sa ovoga svijeta. u tom slučaju ne znam da postoji dokaz koji to naređuje.v. jedino vrijeme može izliječiti. Znam da se muslimanke koje nose nikab mogu normalno školovati na visokoškolskim institucijama u nemuslimanskim zemljama u kojima se poštuju ljudska prava. dr. dakle koji diskriminiraju druge na vjerskoj i kulturnoj osnovi. nedemokratsko i. a nositi ga u drugim prilikama smatram da za to nema smetnje. s obzirom da mushaf nije dozvoljeno dodirivati bez abdesta. pak.Na pitanja odgovora doc. Dakle. Znam da muslimake u našem društvu imaju problema u tom pogledu jer je naše društvo netolerantno. El-Muvetta. po preferirajućem mišljenju. s obzirom da ga prenosi Ismail b.11. u vrijeme kad sam tamo studirao. tiče potrebe uzimanja abdesta. Preferirajuće mišljenje kaže da nema smetnje da žena uči Kur‘an za vrijeme hajza i nifasa. Ajjaš od Hidžazlija. a Allah. a nikab nositi u drugim prilikama. Pojedinci. možeš ići na fakultet pokrivena mahramom. Šukri H. Naravno. Oni koji. prakticiranje vjere i kulture temeljno ljudsko pravo i nošenje nikaba spada u temeljna ljudska prava. a posebno kroz udruženja žena muslimanki kojih u našoj zemlji ima nekoliko. uglavnom.s. Pitanje: Odgovor: Prije svega smatram da muslimani trebaju da se bore za svoja prava i njihovo poštivanje u društvu u kome žive. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. No. dužni smo boriti se za svoja prava svim dozvoljenim sredstvima. a Allah. u demokrate koji pored sebe mogu podnositi druge koji drugačije razmišljaju i drugačiji život žive.) Pomenuto mišljenje je preferirajuće zbog činjenice da ne postoji eksplicitan šerijatski tekst koji ženi. dž. jedna sestra iz Sjedinjenih Američkih Država odbranila je svoju doktorsku tezu pred komisijom koja od nje nije zahtjevala da skine nikab. Preporučio bih da vaše probleme ističete i za njih se borite kroz institucije islamske zajednice. Ramić.com Pitanje: Odgovor: Da li žena može tokom hajza učiti Kur‘an i treba li uzeti abdest ako ga uči u tom stanju? Islamska ulema nema jedinstven stav u vezi s tim. (Hadis bilježi Malik.š.novihorizonti. Taj problem. Albani je ovaj hadis ocijenio kao vjerodostojan. eventualno. nikab nije stroga dužnost (farz). Nikab je sastavni dio islamske vjere i islamske kulture. zabranjuje da uči Kur‘an. s. porodice pa i šire zajednice koje su odgojene da mrze islam. recimo. čini mi se. S obzirom da je po međunarodnim konvencijama. napisao je pismo Jemencima u kom je između ostalog stajalo da Mushaf može dodirivati samo čista osoba (dakle pod abdestom).2005 http://www. najbolje zna. zbog potrebe obrazovanja na fakultetu? . antiislamski raspoloženo. dok je u hajzu i nifasu. zatim kroz međunarodna udruženja kao što je Helsinški komitet za zaštitu ljudskih prava i Amnesty International itd. Treba. naglasiti da je pogrešno analogizirati hajz i nifas sa džunuplukom imajući u vidu razlike među njima. također. Hadis koji kaže da osoba u stanju hajza i dženabeta ne uči ništa iz Kur‘ana je slab (daif). nego sunnet. sprečavaju nošenje nikaba ili na bilo koji način diskriminiraju žene koje nose nikab krše međunarodne konvencije koje je naša država potpisala. a kada on prenosi hadis od njih tada je to predanje slabo. Vlasti koje sprovode zakon dužne su spriječiti one koji taj zakon krše. ”En-nidau lis-salati” br. Vidi Irvaul-galil. kroz udruženja muslimana. Datum kreiranja: 27. najbolje zna. koje je potpisala i Bosna i Hercegovina. bez obzira na to. Na Velškom univerzitetu u Velikoj Britaniji. muslimane i sve ono što nije po njihovu ćeifu teško se mogu preko noće preobratiti u tolerantne ljude. Što se. dakle kulture i nas Bošnjaka koji sebe smatramo muslimanima. dž. 1/158. a skidati ga. njen identitet prethodno je utvrđen na način koji nije vrijeđao njene vjerničke osjećaje. Što se tiče samog pitanja da li možeš skinuti nikab kada ideš na fakultet. imajući u vidu da. Vjerovjesnik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 59 od 416 Da li je dozvoljeno nositi nikab.

da vam pomogne da taj problem prevaziđete. br. požalila Allahovom Poslaniku.a. da te u tome pomogne i dā ti strpljenja da u tome ustraješ. ”Et-Tahare. kako bi on ispravio svoju grešku. Moj suprug mi ne obezbjeđuje osnovne potrebe za život. rekavši joj: ”Uzmi od njegova imetka u granicama normalnog koliko je potrebno tebi i tvojoj djeci. Da li sam pogriješila? Datum kreiranja: 27. vjeri i umre kao muslimanka. rekao je: ”Ja ne dozvoljavam džamiju ženi dok je u hajzu i osobi dok je u stanju dženabeta.a.novihorizonti. br. uzme iz njegova imetka. Pitanje: Odgovor: Da. Alejhisselam joj je odobrio da sebi uzme iz njegova imetka.š.” (Muslim. Mislim da bi u tvom slučaju najveći vid dobročinstva prema majci bio da joj lijepim odnosom pokažeš ljepote islama i pomogneš joj da se vrati Allahovoj. Amin. r.s.11. Šukri H.š. dž. s tim što majka u tom pogledu ima prednost u odnosu na babu) podrazumijeva se briga o roditeljima u granicama mogućnosti.) Uz prethodno rečeno.Na pitanja odgovora doc.com Pitanje: Odgovor: Šta se podrazumijeva pod dobročinstvom majci koja je Allahov. ”El-Akdije”. bez njegova znanja.a. Da li mi je dozvoljeno od njega uzimati novac bez njegova znanja? Osjetila sam početak mjesečnice (hajza) dok sam bila u džamiji. Nisam odmah izišla nego sam sačekala muža da završi s namazom. Molim Allaha. preporučio bih ti da pokušaš na njega lično djelovati ili preko osoba od kojih on prima savjet. Poslanik. dž. dž.v.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. dž. Trebalo je da odmah izađeš iz džamije s obzirom da ženi dok je u hajzu i nifasu nije dozvoljen boravak u džamiji. bez rasipništva i pretjerivanja. pokornost njima u svemu što nije grijeh. dž. Posebno ti skrećem pažnju da ne uzimaš više od onoga što zadovoljava osnovne potrebe.š. Sahihu Muslim. prenosi se da se Hind bint Utbe. 232. da joj muž Ebu Sufjan (koji je inače bio bogat čovjek) ne daje onoliko koliko je potrebno njoj i djeci.v. 1714.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 60 od 416 . s. i zatražite oprost za grešku koju ste počinili. r. onoliko koliko joj je potrebno za nju i djecu.” Učinite istigafar Allahu. i neuzvraćanje roditeljima ni sa ”uh” kada dijete nije zadovoljno s njima. neprijatelj i mrzi islam? Pod dobročinstvom roditeljima (pa prema tome i prema majci.š. dr. Molim Allaha. Od Aiše.) Pitanje: Odgovor: Ukoliko muž ne obezbjeđuje ženi (koja mu nije odbila poslušnost) i maloljetnoj djeci osnovne potrebe za život njoj je dozvoljeno da u normalnim granicama.š. ili kada nije u stanju poslušati ih zbog toga što roditelji očito griješe. Sunen. s. bez njegova znanja. pogrešila si. Ramić. (Ebu Davud.

Kada sam saznao da muškarci ne smiju nositi zlato prestao sam ga nositi. Nadat se da će on. ona se pred njim ne mora pokrivati. onda barem da vodi računa da svoju porodicu duhanom ne uznemirava. a zatim uz tvoju lijepu riječ i podršku prevazići trenutnu krizu i prestati pušiti. prije nekoliko dana ponovo se vratio cigaretama. Ja znam da je tebi. on se zakleo da više neće pušiti. dr.Na pitanja odgovora doc. Međutim.novihorizonti.com Pitanje: Nekoliko mjeseci po stupanju u brak moj muž je počeo pušiti. Meni to puno smeta i zatražila sam od njega razvod braka. Pitanje: Dobio sam zlatni prsten na poklon. može se s njim rukovati itd.š. uz Allahovu. Neki dan sud u američkoj državi Kaliforniji presudio je da duhanska industrija plati pušačima nešto više od sto četrdeset milijardi dolara odštete. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. dž. imajući u vidu da u šerijatu postoje osnove za borbu protiv tog zla.11. punica pred svojim zetom. b) medicina je dokazala da je to nezdravo. Sada sam u dilemi šta da uradim s tim prstenom? Da li je ženi dozvoljeno nositi obuću sa visokom petom? Da li punica mora pred mužem svoje kćerke pokrivati kosu? Odgovor: Preporučio bih ti da ga udijeliš kao sadaku nekome ko će ga iskoristiti u ono što je dozvoljeno (halal). pomoć. Ukoliko jedno od supružnika puši. duhanski dim nepušaču zaudara. Onima koji ne mogu savladati šejtana i prestati pušiti savjetujem da svojim pušenjem ne ugrožavaju i ne uznemiravaju druge. ali bih ti preporučio da se strpiš koliko možeš s ciljem da sačuvaš brak. jer u najmanju ruku to bi se moglo tretirati pokuđenim (mekruhom) imajući u vidu sljedeće činjenice: a) to je vid prevare s obzirom da se žena predstavlja višom nego što jeste. a ako to nije u stanju. a Allah. d) hadisi o tome govore u negativnom smislu. Dakle. kao nepušaču teško biti u njegovoj blizini. Posebno treba biti pažljiv prema svojim ukućanima. Datum kreiranja: 27. Šukri H. Kada sam to učinila. Pitanje: Odgovor: Ne.2005 http://www. Ramić.š. uglavnom. najbolje zna. Pitanje: Odgovor: Preporučio bih sestrama da nose obuću čija peta nije previsoka. tada će se prema njemu odnositi kao prema osobi koja joj nije mahrem. mužem svoje kćerke ne mora pokrivati kosu jer on je njoj mahrem po tazbinstvu. Protiv pušenja se u svijetu vodi velika kampanja. jer kako duhan pušaču miriše isto tako. jer ezijetiti nekoga je grijeh i čovjek nema na to pravo. Međutim. To svijet sve više i više osjeća. a naročito prema djeci koja su više osjetljiva. ukoliko primijeti da je njen zet od onih za koje Kur‘an kaže da imaju bolesno srce. treba da vodi računa i ne uznemirava drugu stranu. Nadam se da će se i kod nas kampanja protiv pušenja povećati i da će toj kampanji poseban doprinos dati muslimani.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 61 od 416 . tj. c) postoji veća mogućnost da žena padne i da se povrijedi. Vašem suprugu preporučujem da se prođe pušenja. Da li da još saburim ili da se razvedem? Odgovor: Nema sumnje da su cigarete veliko zlo.

s obzirom da je Poslanik. Savjetujem svakom muslimanu da ne pribjegava toj mjeri. kazni.v. r. tada muž primjenjuje sljedeću odgojnu mjeru . 4910) Kao treću odgojnu mjeru Kur‘an dopušta mužu da ženu i udari. ako se u našoj blizini neko nalazi i tada ćemo učiti naglas. Allah će ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten!. s.v. rekao: ”Nije dozvoljeno muslimanu da prestane komunicirati sa svojim bratom duže od tri dana. da troši bez dozvole ili rasipa muževu imovinu itd. 35) Dakle. br. a onda se od njih u postelji rastavite. ”Kitabu-l-hudud”. da ne vodi računa o čistoći svoga tijela. jasno zabranio da se bilo ko udara sa više od deset bičeva.a. Međutim. više je udaranje po duši i osjećajima.” (Ebu Davud. Hanefije kažu da udaranje ne smije biti više od deset bičeva jer je Poslanik. da bez razloga izbjegava bračnu postelju. dr. onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove. onda im zulum ne činite! Allah je. Ukoliko od toga nema koristi. ”Kitabun-nikah”. Pitanje: Odgovor: Da. Ako oni žele izmirenje. ”Kitabu-l-edeb”. 2328) Da li je po šerijatu dozvoljeno mužu udariti ženu? Može li čovjek koji sam klanja učiti naglas u namazima u kojima imam uči naglas? Datum kreiranja: 27. Dakle.a. s. to udaranje ne smije biti u lice. uzvišen i velik!” (En-Nisa. br.com Pitanje: Odgovor: Da li se gubi abdest ako se rukama dodirne nečistoća. Neka svako ima na umu da Poslanik.s.š. zaista. pa ih i udarite. Šukri H.” (En-Nisa.v. Pitanje: Odgovor: Muž ima pravo da odgojno djeluje na svoju suprugu ukoliko mu iskaže neposlušnost u onome što je obavezna šerijatom. to udaranje mora biti u okvirima spomenutih uslova. vi posavjetujte.a. kad vam postanu neposlušne. s. Sunen.11. ustvari. Prenosi se da je navedenu mjeru primijenio i Poslanik. tada se. (Sahihu-l-Buhari. O tome Kur‘an kaže: ”A one čije se neposlušnosti pribojavate.novihorizonti. nikada udario nijednu od svojih žena. Ramić.neće sa ženom spavati u bračnoj postelji. Lijepom riječju muž će ukazati ženi na njene propuste i obaveze. Međutim.2005 http://www.s. da izlazi iz kuće bez dozvole. npr. koji je nama najbolji i najljepši uzor nije. sa svojim suprugama nije spavao u bračnoj postelji mjesec dana.a.a. (Vidi: Sahihu Muslim. npr. (Sahihu-l-Buhari. niti po drugim osjetljivim mjestima i ne smije ostaviti bilo kakvih tragova po tijelu. 6850) Ukoliko od udaranja nema koristi. negoli po tijelu. a jednog pomiritelja iz njezine porodice.s. dž. mužu je. tako da to udaranje. Potrebno je samo da poslije pranja djeteta operete dobro ruke sapunom i tako eventualnu nečistoću koja se zakačila za ruke ili ispod noktiju uklonite. br. samo što treba voditi računa da ne uznemiravamo one koji su u našoj blizini. prije odluke na razvod. te. to je čak ispravnije. 34) Dakle. s. kao prva odgojna mjera u ajetu je spomenut savjet. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dozvoljeno da udari ženu. br.Na pitanja odgovora doc.s.. kada majka presvlači dijete? Ne. ”Kitabu-lfadail”. 5201) Prekidanje razgovora sa suprugom ne smije biti duže od tri dana. ali ne toliko glasno da bismo ga uznemiravali. osim ukoliko se radi o precizno određenoj Allahovoj. kako kaže Aiša.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 62 od 416 . u osnovi. treba pokušati arbitražom koja je preporučena Kur‘anom: ”A ako se bojite razdora između njih dvoje. osim kada nema drugog izlaza. dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest..v. kako navodi Buharija od Enesa.

judaizmu. poštivanje Merjeme.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 63 od 416 . Na tom sastanku otkriveni su istinski ciljevi ove podle agitacije koji se mogu sažeti u sljedećem: nužnost korištenja spomenute propagande u korist procesa mira i zaustavljanja rata između muslimana i Izraela. Šukri H. Jer. zatim knjiga Mišela Lulunga ”Božija blagodat” i knjiga ”Dvije lojalnosti a jedna želja”. da bi je (kasnije) podržao svjetski cionistički pokret kroz održavanje mnogobrojnih kongresa pod parolom približavanja između islama i kršćanstva: kongresi u Bejrutu 1953. i slobodne vjernike i na obavljanje zajedničke molitve ”Sveti duh”. budiste. te pokušaj uklanjanja akaidskih (vjerskih) razlika između islama i kršćanstva. Oni pozivaju da se kršćani i muslimani okupe oko tačaka oko kojih se slažu. visoko čuje u Evropi i Americi.com Pitanje: Odgovor: Da li muslimani mogu učestvovati u Abrahamovom pokretu? Smatram da muslimani ne mogu biti uključeni u aktivnosti tog pokreta. duga i znak pobjede. njih ne interesuje Istina. Da je Abrahamov pokret iskren u svom nastojanju za zbližavanjem. na način i vrijeme kako su to zamislili. pravcima i suvremenim partijama kaže se: ”Ovu agitaciju su otpočeli kršćani početkom ovog (dvadesetog) gregorijanskog stoljeća. kršćana i drugih. poslanike. približavanje između kršćanstva i islama. Ovaj pokret ima svoju zastavu i amblem. vraćanje vjeri Ibrahima.2005 http://www. god. Svakom svjesnom muslimanu jasno je da se radi o mukloj podvali. bili bi korektni pa bi rekli: hajde da tragamo za Istinom i da slijedimo ono što je Istina. budizmu. nakon što su židovi uspjeli da kršćanstvo odvoje od njegove vjere (akideta). Aleksandriji 1954. čak i kada se radi o pozitivnom djelovanju. u Parizu. kao i prvi januar. god. kršćansku i islamsku) na Sinaju. Sekretarijat je objavio knjigu (1970 god. Također. Taj skup dao je preporuke u kojima se. a Sekretarijat je pod direktnim utjecajem svjetskog cionističkog pokreta. kršćanstvu. oktobar. O tom pokretu u Enciklopediji o vjerama. Džon u Njujorku 1984. To je isti cilj koji je potvrdio papa Jovan Pavle II u susretu sa sljedbenicima svoje crkve u Ankari u Turskoj. predložili su da 27. Njih interesuje da muslimane odvoje od islamskih učenja. internacionalizam. itd. između ostalog. Preporuka tog skupa je i izgradnja zajedničke bogomolje za vjere (židovsku. Ova knjiga štampana je 1985. taj pokret je ideja iza koje stoje cionisti koji koriste kršćane u borbi protiv islama i muslimana. 27.11. bude praznik za sve vjere. a. budista. meleke. majke Isaa. oni su pozvali na jednakost među vjerama. koji negira trojstvo. uz grupe židova. masone. Datum kreiranja: 27. Na njoj se nalazi amblem Ujedinjenih nacija. Na kraju. Potvrđujući svoje namjere.) u kojoj je objelodanjena ta želja.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. budući svijet. uključujući behaije.s. Ramić.Na pitanja odgovora doc. god. a napisao ju je Sekretarijat katoličke crkve za odnose sa muslimanima u saradnji sa Nacionalnim institutom za vjeronauku. To znači da bi muslimani trebalo da odbace mnoga vjerovanja bez kojih se ne može biti pripadnikom islama. zatim Maksim Rodson u svojoj knjizi. oktobra 1986. Knjiga ”Upute za uspostavljanje dijaloga između kršćana i muslimana” štampana je u Vatikanu 1970. Da bi ostvario svoj cilj pokret se služi privlačnim parolama kao što su: zbližavanje među religijama. katedrali St. tvrdeći da to čine s ciljem suprotstavljanja ateizmu i materijalizmu. a.s. obavljena je zajednička molitva u kojoj su učestvovali neki koji sebe nazivaju muslimanima. predlaže: osnivanje kluba za vjerničku omladinu koji je i osnovan 1987 godine. Za ovu ideju su se zauzeli Lujis Masinjon i Mišel Hajk u mnogim tekstovima. god. Iste godine u manastiru Svete Katarine na Sinaju održan je još jedan skup koji su finansirale cionističke organizacije iz Amerike i Izraela. dan papinske molitve. preporučili su izradu unutarnjih statuta koji nastoje prevazići razlike među vjerama. koristeći narodni pritisak (narodnu diplomaciju). To je ponovio i na velikom skupu u Kazablanci u Maroku. Međutim. god. Najistaknutija izdanja zagovornika ove ideje je knjiga: ”Mi smo svi sinovi Ibrahimovi”. dr. U radu tog skupa učestvovalo je nekoliko nacija koje pripadaju islamu. a da se razlike odbace. kao što je vjerovanje u Boga. da ih tako izvedu iz islama. behaizmu i vjerama Crvenih kmera. itd. Uz to. ”Arapi” štampanoj u januaru 1979. osnivanje udruženja Ujedinjenih vjernika koje je i osnovano u aprilu iste godine pod izgovorom presijecanja puta monoteističkim grupama čiji se glas. Sekretarijat nekršćana u Vatikanu je najagilniji u propagiranju poziva u Ibrahimovu vjeru. u augustu 1985. Ponekad se krije i djeluje pod firmom međureligijskog dijaloga tvrdeći da postoje tačke doticanja između islama i kršćanstva..

64) Muslimani ne bježe od miroljubivog dijaloga.s. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. To se može razumjeti iz njegove poslanice Seviljska deklaracija. Isto tako njoj su pozivali i Džemaluddin Afgani i šejh Muhammed Abduhu. Volio bih da tu jasnoću i drugi vide. Zagovornici ove ideje su behaije. obožavanje Mesiha mimo Allaha. pored Allaha. iskroistio bih se prilikom da pozovem vođe muslimana.Na pitanja odgovora doc. Šukri H. Spomenutoj ideologiji u posljednje vrijeme poziva i francuski filozof Rože Garodi. neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati.2005 http://www. Tilmisani i drugi su dozvoljavali da se čovjek pridržava judaizma i kršćanstva isto kao i islama. pravcima i suvremenim partijama. a. god. je hanifijjetun semha‘ (čista vjera).a. Ibn Hud. vjera islam kojom je došao Muhammed. U Kur‘anu stoji: ”‘Reci: ”O sljedbenici Knjige. To je. ko ima dokaz. nepravedno. a.com Smatra se da se začeci kreda o jedinstvu religija nalaze u indijskoj filozofiji. bogovima ne držimo!” Pa ako oni ne pristanu. Islam je pozvao na međureligijsi dijalog prije četranest stoljeća. kod njih je to samo ime. pridruživanje (širk) Allahu. koji je zvanično primio islam. ne praveći razliku. je poziv istine kojim se želi postići laž i neistina. kršćana i ostalih vjera da međureligijski dijalog postave na ispravne osnove. Iziđimo u javnost. ustvari. Datum kreiranja: 27.v. a to je traženje istine na osnovu naučnih dokaza. Neke vjere nisu uredu. Njegov akidet je obožavanje samo Allaha Uzvišenog u pogledu Njegova uluhijjeta. nehumano varati puk tako što ćemo govoriti sve su vjere uredu. Halladž kaže: ”Znaj da su judaizam. samo taj dijalog mora poći od činjenice da se traga za istinom. Mislim da je licemjerno. najodanije svojoj zajednici i neka oni u javnim debatama razmatraju sva pitanja i probelme.s.novihorizonti. Oni su sve to smatrali putevima ka Bogu na stepenu mezheba u islamu. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo. Uzvišeni Allah kaže: ”A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama.” Ova nakaradna ideologija postoji u kršćanstvu. Poziv jedinstvu vjera na temelju vjere Ibrahima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 64 od 416 . dok u svojoj suštini sadrži trojstvo. na kog je izvršio uticaj britanski svećenik Ishak Tejlor za vrijeme njegova progonstva u Bejrutu 1883. na čijoj strani je pravda i nauka. s.) Na kraju. a njihova svrha i cilj se ne mijenjaju i ne razlikuju. u javnu raspravu pa nek se vidi ko je na pravom putu. islam i druge vjere mimo njih samo različiti nazivnici i drugačija imena. rububijjeta i lijepih imena i svojstava. Isto tako. 85) (Enciklopedija o vjerama.s. Neka svaka zajednica ponudi svoje najučenije ljude. postoji i kod batinija i sufija heretika. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (Al-Imran.11. a ne od licemjernog nastupa ”svi smo u pravu” a suprotna vjerovanja imamo. judaizmu i nekim grčkim filozofijama. Što se tiče kršćana. Šankra kaže: ”Obožavaj boga u bogomolji kojoj hoćeš. Toj ideji pozivaju i drugi koji su krenuli njihovim stopama u naše vrijeme.” On isto tako navodi da su visoki tatarski ministri pozivali toj ideji. izdanje WAMY 1418 H. Za mene kao muslimana stvari su sasvim jasne. kršćanstvo. pa neka se vidi ko ima istinu. i kleči pred kojim bogom hoćeš. dr. vi recite: ”Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” (Al-Imran.” Rekao je Ibn Tejmijje: ”Ibn Seb‘in. Vjera Ibrahima. 1/1176-1178.

4/526) Mnogobrojni su hadisi koji tretiraju ovu temu. dž. Molim Allaha.a. Što se.11. Kada od vas neko zatraži da se okupate. br. u svom tefsiru. ukoliko čovjek ne zna pravilno čitati Kur‘an napisan transkripcijom. nego je to prijevod značenja Kur‘ana.s. ustvari. prevode značenja. To što je neka osoba urokljiva ne znači i da je loša.novihorizonti. Iz prethodnog razumijemo da je prodavanje Kur‘ana napisanog transkripcijom zabranjeno. jer će pogrešnim čitanjem mijenjati značenja. zauzvrat. odredbom. Datum kreiranja: 27. na arapskom jeziku na kom je objavljen.. a prevođenje značenja Kur‘ana je dozvoljeno. i obavijestili ga. 2188) Svaka osoba može biti urokljiva. Sunen. Zaštita i način liječenja od uroka navedeni su u sljedećem hadisu. ustvari. To za razliku od prevođenja. Za to postoje dokazi u šerijatu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. Ibn Kesir. transkripcija Kur‘ana slovima bilo kojeg jezika. a sam prijevod se ne smatra Kur‘anom.a. Prenosi se da je Amir ibn Rebia prošao pored Sehla ibn Hunejfa dok se on kupao. a to. Međutim.v.v. moleći za njega berićet. ”Kitabut-tibb”. dr. tako da je šerijat predvidio da takve osobe ne izlaze u društvo. 4/526-530) Muslim u svojoj zbirci bilježi sljedeći hadis: ”Oko je istina.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 65 od 416 . Ubrzo je Sehl pao u nesvijest. da im se obezbijedi sve što je potrebno za život. s. pa prema tome i turskog. 51) Ibn Kesir u svom tefsiru kaže: ”U ovom ajetu je dokaz da je djelovanje i utjecaj oka istina s Allahovom.” Potom je Poslanik. neka prouči dovu.š. je haram. Začudio se kako ima bijelu kožu i rekao da tako bijelu kožu nikada nije vidio. Kada bi nešto moglo preteći određenje (kader) preteklo bi ga oko. okupajte se.” (Sahihu Muslim. To zbog toga što se time poništavaju mnoga značenja Kur‘ana koja on pruža u svom orginalu. Doduše. Uzvišni Allah kaže: ”Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur‘an slušaju. da nas sačuva od urokljiva oka. Potom je dao da se ta voda polije po Sehlu i kofa prevrne. s. Neke osobe su čak opasne po druge. zatražio da Amir uzme abdest i opere lice. dž.” (El-Kalem.” (Tefsiru-l-Kur‘an el-Azim. a i svakodnevnica nam to govori. Došli su Poslaniku. On je rekao: ”Zbog čega da neko ubije svoga brata. jer se prevođenjem. kod nekih je ta pojava izraženija. (Vidi: Tefsiru-l-Kur‘an el-Azim. Ramić.š.. (Ibn Madže. samog učenja Kur‘ana napisanog transkripcijom tiče.com Pitanje: Odgovor: Da li je urok istina i kako se čuvati od urokljiva oka? Urok je istina. nije Kur‘an. najbolje zna. naveo je petnaestak hadisa. Da li je takve Kur‘ane dozvoljeno prodavati i da li se učenjem iz takvih Kur‘ana postiže sevap? Odgovor: Pisanje Kur‘ana transkripcijom je zabranjeno (haram). 3500) U ovom hadisu objašnjen je način zaštite i liječenja. br. Šukri H. Amin! Pitanje: Neke naše džematlije u Švedskoj prodaju Kur‘ane napisane transkripcijom turskog jezika. Dakle. dakle.š. ”Kitabut-tibbi ve-l-meredi ver-ruka”. dž. ruke do zglavaka i noge do koljena i unutrašnjost svojih gaća. Kada neko vidi kod svoga brata nešto što ga zadivljuje. zabranjeno mu ga je čitati. pak.Na pitanja odgovora doc.s. a Allah. jer je to vid potpomaganja u onome što je grijeh i vid varanja ljudi koji će kupiti tu transkripciju pod firmom da je to Kur‘an. čovjek će bit nagrađen sukladno njegovim namjerama. a.

Kako će razgovarati muškarac sa ženom kojoj je on mahrem. kad je Džibril. pak. čovjek crta tzv. Prvi pogled čovjeku se oprašta.com Pitanje: Bavim se slikarstvom preko dvadeset godina. Ukoliko postoji mogućnost da je.s. u pogledu pokrivanja.. Pitanje: Odgovor: Čovjek je dužan da se čuva grijeha u svakoj situaciji. razgovarat će tako što će oboriti svoj pogled i neće gledati ono što mu je haram gledati. Ramić. pejsaže itd. i crtanje pejsaža iz mašte je dozvoljeno. ptice itd. Što se tiče odlaska meleka kad se žena otkrije (primjer Hadidže. stvorio. sa dekolteom itd? Da li žena dok je u kući može nositi tijesnu i providnu odjeću. najbolje zna.) Vajarstvo. pokriće sve dijelove tijela koji moraju pred mahremom biti pokriveni (tu se ubrajaju i muška djeca koja su došla u fazu da mogu opisati njene fizičke osobine). odnosno kiparstvo. a. u cijelosti je zabranjeno. neživu prirodu.. životinje. Ukoliko. iako joj je mahrem. a Allah. 3/1664. ukoliko ispunjava ovaj uslov. dž.” (Sahihu Muslim. Dakle. važe ista pravila.novihorizonti. tada je takvo crtanje dozvoljeno. dok je u kući. imajući u vidu da meleki izlaze iz sobe kad se žena otkrije? Datum kreiranja: 27. Dakle. dr. bilo da je u kući ili van kuće za ženu.Na pitanja odgovora doc. ne s namjerom da stvara kao što je Allah.š. kao što su ljudi.2005 http://www. Pitanje: Odgovor: Ukoliko je žena sama sa svojim mužem može nositi odjeću koju želi vodeći računa da ne oblači odjeću koja je štetna po zdravlje.) to se odnosi na situaciju kada je žena u intimi sa svojim mužem i to ne znači da je ženi grijeh otkriti svoje tijelo kada je niko ne vidi od ljudi kojima je haram da je tako otkrivenu vide.v. nije dozvoljeno gledati. r. s. a već drugi ili oduljivanje prvog pogleda u ono što je zabranjeno gledati je grijeh.11. u situaciji kada muškarac ima potrebu da razgovara sa ženom koja je otkrila dijelove tijela koje njemu. neživu prirodu. da ne pokušava biti stvaralac.a. Grijeh se može počiniti i očima tako što se njima gleda ono što je haram gledati.š. Zbog toga je islamska ulema zabranila da se crtaju živa bića koja se kreću. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 66 od 416 . pokušavajući da na platno prenese i na platnu prikaže svu ljepotu koju joj je njen Stvoritelj dao. vidi muška osoba koja joj je mahrem. jer pokrivanje je propisano da bi žena zaštitila svoje stidne djelove tijela od pogleda ljudi kojima nije dozvoljeno da te dijelove njena tijela vide. Interesuje me da li mi je dozvoljeno crtati pejsaž iz mašte? Odgovor: Da bi crtanje bilo dozvoljeno. dakle da ne pokušava stvarati. a ukoliko postoji mogućnost da je vidi muška osoba koja joj nije mahrem. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. U Muslimovom Sahihu jedno poglavlje je naslovljeno ”O zabrani crtanja slike živog bića. bitno je da se čovjek ne pokušava poistovjetiti sa Stvoriteljem. ili se pak radi o ženi kojoj on nije mahrem. ukoliko je ona otkrivena. pokrit će sve osim lica i šaka. Smatram da.s. Šukri H. došao Muhammedu. Nakon što sam počeo prakticirati islam prestao sam crtati likove (ljudske i životinjske) i nastavio crtati tzv. jer ono aludira na stvaranje.a.

com Pitanje: Odgovor: Da li mi je dozvoljeno ašikovati preko Interneta s momokom za kog se mislim udati? Momku i djevojci koji su naumili da se uzmu preporučujem da razgovaraju i dogovore se o svim relevantnim pitanjima s kojima će se u budućnosti. u granicama potrebe. s. s. Naime. inša-Allah. Riječ ašikovanje. Da li je to ispravno? Sklopila sam bračni ugovor dok sam bila u hajzu. dž. s. Kako se klanjaju nafile? Naš imam ima običaj da sačeka na ruku‘u da bi osoba koja pristiže u džemat pristigla na ruku. jer je i Poslanik. susresti. želim naglasiti da se svi namazi koje je Poslanik.novihorizonti.a. salatud-duha. (Vidi: El-Bekare. ako hoće. Pitanje: Odgovor: Prije svega. tj. Pitanje: Odgovor: Da. Kada je Poslanik. naredio je njegovom babi da mu naredi da je vrati. praktikovao. Ukoliko vaš razgovor preko Interneta ispunjava ove uslove. Da bi takav razgovor bio dozvoljen bitno je: da ne bude osamljivanja. (Vidi: Sahiu-l-Buhari.a. Nafile se. ”Kitabut-talak”.v. imam treba voditi računa da ne oduljuje s čekanjem kako ne bi time nanio nepravdu ostalim džematlijama. Šukri H. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. neobavezni namaz. klanjaju kao što se klanjaju sunneti od dva rekata. da ne bude korak ka nemoralu.Na pitanja odgovora doc. Za nijjet je dovoljno da čovjek ima na umu da klanja nafilu. sabahski ili neki drugi sunneti.s. najbolje zna. u sebi sadrži određene elemente koji nisu dozvoljeni da ih momak i djevojka javno ispoljavaju jedno prema drugome prije sklapanja braka i zbog toga smatram da je ovu riječ pogrešno upotrebljavati kada se govori o upoznavanju momka i djevojke koje je šerijatom preporučeno. Međutim. kao muž i supruga. tako postupao. kako se meni čini.s.v. tvoj brak je šerijatski ispravan. Ramić. tada klanjač treba imati na umu da želi klanjati tu nafilu. kao što je istihara namaz.s. a Allah. o svemu što vam je bitno za planiranje vaše zajedničke budućnosti. imajući u vidu da ne postoji šerijatski dokaz koji zabranjuje sklapanje braka dok žena ima mjesečnicu. i da je tek u drugom periodu čistoće pusti. čuo da je Abdullah sin Omer ibn Hattaba pustio ženu dok je bila u hajzu. a koji nisu obavezni. da taj razgovor u sebi ne sadrži griješan govor. 5252) Pitanje: Odgovor: Da. najbolje zna. mogu svrstati u nafile. a Allah. Da li je moj brak šerijatski valjan? Datum kreiranja: 27.v. br.š. Ukoliko je to specifična nafila.š. razvod braka (talak) dok je žena u hajzu je zabranjen (haram). to je ispravno. 222) Ovdje treba ukazati na razliku između sklapanja braka i razvoda. uopćeno. dr.a. nema smetnje.2005 http://www. da razgovarate.11. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 67 od 416 . Postoji samo zabrana da žena ima intimni odnos u tom periodu.

novihorizonti. da njega (studenta) sačuva od zla i nepravde profesorove. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11. da mu olakša ispit i podari mu stabilnost i smirenost u odgovoru i tome slično.Na pitanja odgovora doc. Datum kreiranja: 27. npr. dž. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 68 od 416 . da se u njima moli Allah.2005 http://www. tada su i te dove zabranjene. dr. ili se one upućuju nekom drugom mimo Allaha.com Pitanje: Odgovor: Kakav je stav islama u pogledu učenja određenih dova koje studenti uče i onda puhnu u profesora kod koga polažu ispit? Ukoliko su te dove u osnovi dozvoljene. da profesora i studenta sačuva od šejtanskog došaptavanja (vesvese).š. tada su takve dove dozvoljene. dž. Ramić.š. ili se u njima dovi za nešto što je šerijatom zabranjeno. Ukoliko su te dove vid neke magije.

uglavnom. po našim dunjalučkim mjerilima.Na pitanja odgovora doc. Međutim. mogli lakše prepoznavati sljedbenike tog pravca. te slabosti razuma i njegova pogrešnog rasuđivanja. nije mjerilo idejnog opredjeljenja neke osobe to kom narodu ona pripada. Sljedbenik ehli-sunneta je osoba koja u svome srcu nosi ehlisunnetsko učenje i to učenje se reflektira u njenim djelima. svjestan činjenice da. uglavnom. nije nužno sljedbenik ehlisunnetskog pravca.11. odnosno gdje ima prostora za različita mišljenja. te konsenzus islamske uleme. Prema tome. Isključivost i kontradiktornost upućuju na to da neko od njih nije istinski sljedbenik ehli-sunneta. pod onu zastavu čijoj ideji pripadaju. ponekad. Interesuje me koji još narodi. upućuje na zaključak da npr. Šukri H. Mi Bošnjaci za sebe kažemo da smo sljedbenici ehlisunneta. u određenim aspektima svoga vjerovanja i djelatnosti slijedi ehlisunnetski pravac. tako da njihova pripadnost određenoj profiliranoj grupi ili pokretu. čak isključuju i dijametralno suprotstavljaju. kako sebe naziva i u koju grupu ili pokret se svrstava ili je svrstavaju. nego je mjerilo vjerovanje koje ta osoba nosi u srcu i djela koja su refleksija tog vjerovanja. To nas. iako se njihova vjerovanja i djela. svaki Iranac koji za sebe kaže da je šiija nužno sljedbenik šiizma. Iz ovog možemo zaključiti da oni koji sebe smatraju sljedbenicima ehli-sunneta su. Prema tome. može se desiti da osoba. bez obzira kom narodu ili skupini pripadao. u suštini. kako je islamska ulema jasno dokazala. dr. koji za sebe kaže da je sljedbenik ehli-sunneta. u prošlosti. pripadnik ehlisunneta slijedi ono mišljenje za koje smatra da ima najači dokaz.com Pitanje: Danas u svijetu imamo mnogobrojne skupine muslimana i mnogobrojne muslimanske pokrete. ne smije zanemariti.v. sljedbenici tog pravca. Mislim da je vrlo važno. s. uglavnom.2005 http://www. a vjerovotno će tako biti i u budućnosti. za sebe tvrde da slijede upravo ehlisunnetski pravac. a ne nazivnik i imena. još jednom naglasiti.novihorizonti.a. Osim toga. Pripadnik ehli-sunneta slijedi jasne kur‘anske ajete i vjerodostojne hadise. To zbog toga što se ljudi. uvijek je rezultat slabosti tradicionalnog dokaza ili njegovog pogrešnog razumijevanja i tumačenja. označava i njihovu idejnu i suštinsku pripadnost ideji te grupe ili pokreta. treba imati u vidu da se ta pripadnost. Datum kreiranja: 27. U pitanjima gdje nema konsenzusa uleme. To učenje je sadržano u Kur‘anu i sunnetu. činjenica je da oni koji ne poznaju dovoljno ehlisunnetski pravac vrlo često dolaze u konfuziju kada se suoče s tim pitanjem s obzirom da većina grupa i pokreta.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 69 od 416 . među tim dokazima ne može biti kontradikcije. sadašnjosti. grupe i pokreti pripadaju ehli-sunnetu? Odgovor: Poznato šerijatsko pravilo glasi da se uzimaju u obzir suštinska značenja i namjere a ne riječi i konstrukcije. Ta činjenica nameće potrebu definisanja ehli-sunneta tako da bismo po toj definiciji.s. uvažavajući pravo drugih da slijede mišljenja koja se oslanjaju na validne dokaze i ispravnu naučnu metodologiju. Eventualna kontradikcija. niti je npr. Pripadnik ehli-sunneta daje prednost tradicionalnom nad racionalnim dokazom. ukoliko je tradicionalni dokaz vjerodostojan i eksplicitan i ukoliko je razum zdrav i razborit. svrstavaju ili ih drugi svrstavaju. ponekad. svako ko slijedi ehlisunnetsko učenje u svom vjerovanju i praksi smatra se sljedbenikom tog pravca. da su bitni suština značenja i namjera. svaki Bošnjak. Ehlisunnetsko učenje se ogleda u onome na čemu je bio Vjerovjesnik. a u drugim aspektima neka druga učenja i vjerovanja. Ramić. također. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.

ali ne strogo. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ramić. Međutim.s.s. 945) Ukoliko niko ne bi dženazu klanjao svi bi bili odgovorni. ”Kitabuldženaiz”. Vjerovjesnik.a.2005 http://www. Da li je to ženama zabranjeno? Dženaza namaz je fardu-kifaje za žive. Fethul-Bari. a ko je još isprati dok se ne ukopa.” (Vidi: Ibn Hadžer.11. upitan je.a. dakle i za muškarce i za žene.a. Šukri H. 3/173) Datum kreiranja: 27.” ”Kao dva velika brda (znači sevapa)”. Ko od njih obavi dženazu ima za to sevap. on ima dva kirata.v. s. kaže: ”Ko klanja dženazu ima sevap jedan kirat (zlata). i poslije njega. ”a šta su to dva kirata.com Pitanje: Odgovor: Kod nas žene ne klanjaju dženazu namaz. Ummu Atijje. ženama je pokuđeno da prate dženazu do kabura.v. r. (Sahihu Muslim.novihorizonti. odgovorio je. s. dr. br. kako muškarci tako i žene. Žene su klanjale dženazu u vrijeme Poslanika.” ”Allahov poslaniče”. kazala je: ”Zabranjeno nam je da slijedimo dženaze.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 70 od 416 .Na pitanja odgovora doc.

Slijedili su vjeru koju im je Allah. 30. onom u kojem je stvorio ljude. 2565. s iskrenim nijetom. ”Kitabul-iman”.” (Ebu-Davud.2005 http://www.a. da slijede svoje strasti. putem dokaza.š. ”Kitabu šerhis-sunne”.s.) Uprkos Allahovoj.) U predanju kod Ebu-Davuda još stoji: ”.s. pod dejstvom šejtana i zla ljudskih duša. odgovorio je. isto kao priroda novorođenčadi. Allahov poslaniče?” ”Ona koja bude slijedila ono na čemu sam ja i moji ashabi”. nije bila iskvarena. Svako. kao što su mnogi selefistički pokreti: pokret Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba.com Pitanje: Odgovor: U hadisu je navedeno da će se ummet Muhammeda. živjeti u istom vremenu i na istom prostoru itd. ljudi počeli slijediti svoje strasti i tako skretati s Pravog puta. da bi. bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!” (Ali Imran.a. 1923. priroda ljudi u početku. svaki musliman koji slijedi Kur‘an i sunnet i konsenzus islamske uleme i trudi se. Prema tome.) Ti koji će ostati na Istini su oni koji slijede istu vjeru koju su slijedili i prakticirali Allahov poslanik. Iz tih tekstova razumijemo da se te grupe odlikuju time što se suprostavljaju Kur‘anu i sunnetu i onome na čemu su bile prve odabrane generacije.a..novihorizonti. od te grupe koja će biti spašena.” (El-En‘am. naredbi ljudima da se drže Njegove riječi i šerijata i prijetnje onima koji odstupe od Njegovog pravog puta. vremenom. pokretu ili partiji čovjek pripada. To se jasno očituje u hadisu: ”Jedan dio moga ummeta će ostati na istini boreći se sve do Sudnjeg dana. On će ih o onome što su radili obavijestiti. Sunen. Koja je to grupa? Ljudi su u početku bili jedan ummet. Datum kreiranja: 27. da presudi ljudima o onome u čemu su se razilazili. pa da vas odvoje od puta Njegova. ko slijedi Allahovu Knjigu i uputu Njegova Poslanika. s. Međutim. dr. 102-103... upitan: ”A koja je to. Nema šerijatskih tekstova u Kur‘anu i sunnetu koji imenom određuju zalutale grupe i nije nam naređeno da te grupe odredimo.Na pitanja odgovora doc.) U predanju ovog hadisa koje bilježi Tirmizi stoji da je Poslanik. razići na sedamdeset i tri grupe i da će samo jedna biti spašena.v. a slijede i bave se s onim ajetima koji su nejasni (mutešabih). Uzvišeni kaže: ”Zato upravi lice svoje vjeri pravoj. da izmišljaju i uvode novotarije (bid‘ate) u vjeru itd. s. ovo je pravi put moj. s. Šerijatski tekstovi upozoravaju na zalutale grupe i uopćeno govore o njihovom učenju.v. s. s. uglavnom znači i idejno opredjeljenje. Šukri H. Allah će se za njih pobrinuti.. razumijemo da će među njima biti onih koji će ostati na Pravom putu. pa se njega držite i druge puteve ne slijedite. Ramić.” (Er-Rum.” (El-En'am.v. 213. dž. od te skupine koja će biti spašena. 159. 4597. je.s. grupi. s..com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 71 od 416 .) ”Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili. onako kako su to činile odabrane prve generacije muslimana.. Sunen.) Iz ovog hadisa. pored toga da će se sljedbenici Muhammeda. i njegovi ashabi. partiji. bez obzira ko bio i gdje bio.v.a.) Preko Svog zadnjeg poslanika Uzvišeni Allah ponovio je ljudima naredbu da se drže Pravog puta.s.” (Ebu-Davud. ”Kitabu šerhis-sunne”.a. a koja je sadržana u Kur‘anu i sunnetu. Za ispravno vjerovanje i prakticiranje islama to nam nije ni potrebno. a kršćani na sedamdeset jednu ili dvije grupe. br. kada ovo kažem. da budu jedinstveni muslimani i da se ne razilaze: ”I doista. 4596. razići na mnogobrojne grupe. odredio da bude sastavni dio njihove prirode (fitreta). inša-Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 153.to je džema‘a. Oni ne moraju nužno biti u jednom narodu. bez obzira kojoj grupi pripadao. (Tirmizi. to ne znači da je nevažno kojoj grupi.a.š. inša-Allah.v. Ehlul-hadis.v. nas je obavijestio rekavši: ”Jevreji su se razišli na sedamdeset grupa. br.) Dakle.” (Sahihu Muslim. ”Kitabul-imare”. Svaki musliman treba znati da neke grupe i pokreti u svojoj platformi imaju zacrtano slijeđenje Kur‘ana i sunneta i prakse prvih odabranih generacija. Sunen.s. a time da razlikujemo one koji slijede istinu i one koji slijede neistinu. dž. ljudi su se razišli. da što je moguće dosljednije slijedi Poslanika.s.s. Dovoljno nam je da možemo. Moji sljedbenici će se razići na sedamdeset i tri grupe od kojih će sve u Vatru osim jedne. jer pripadnost nekome od njih.a. s. da odbacuju jasne (muhkem) kur‘anske ajete. fitretu Allahovom. O tom razilaženju Poslanik. br.” (El-Bekare. da razlikujemo istinu od neistine.v. Uzvišeni Allah kaže: ”Bili su ljudi jedan ummet (pa kada su se razišli) Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene i po njima je objavio Knjigu s Istinom. je.) ”O vjernici.11.

s. kako to reče Muhammed.v. dž.2005 http://www. to je prirodni način sticanja potomstva. kada udovolji svoju potrebu ne treba napuštati svoju suprugu dok i ona ne udovolji svoju. S druge strane mnogi muslimanski pokreti i partije nemaju u svojoj platformi zacrtano slijeđenje Kur‘ana. 286. jer je Poslanik. ukoliko supruga ima opravdan razlog. Ramić.Na pitanja odgovora doc. s obzirom da je intimni odnos: najbolja preventiva protiv nemorala. (Vidi: Sahihul-Buhari. 3688) Pitanje: Odgovor: Muž i žena imaju uzejamne bračne obaveze i prava od kojih je intimni odnos među najvažnijim. s. vjerovatno zbog te činjenice. muž i supruga..) Na kraju.” (Ibn Madže. 2332. Oboje. Da li sam dužna da se odazovem svome mužu kada me pozove u bračnu postelju ukoliko sam u depresivnom stanju ili pak bolesna? Datum kreiranja: 27. Hizbun-nehda iz Tunisa. dž. br. ukoliko bez razloga odbije svoga muža.s. On kaže: ”Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih. njena odgovornost je veća i. sunneta i prakse odabranih generacija. savjetujem vam da ne odbijate svoga muža koliko je to moguće. Islamski front spasa iz Alžira. svaki musliman mora dobro razmisliti kojoj grupi ili partiji će se pridružiti na dunjaluku.š. 228.) Svjestan muž i svjesna supruga imaju uvijek razumijevanja jedno za drugo i pokušavaju usrećiti drugu stranu. rekao: ”Nema nanošenja štete niti uzvraćanja štetom. Prema tome. 19. a bave se onim ajetima koji su nejasni.” (El-Bekare. muž je ne smije prisiljavati na intimni odnos. Ukoliko bi je na to prisilio i time joj nanio štetu bio bi griješan.” (El-Bekare.) Prema tome. dž. savjesno izvrše. ne opterećuje čovjeka onim što nije u stanju. itd. a vašem mužu skrećem pažnju na to da depresivno stanje ili bolest može biti opravdani razlog da žena izbjegava intimni odnos. br.a. meleki proklinju sve do sabaha.š. 5193.novihorizonti.) U isto vrijeme i muž treba da zna da je pastir u svojoj kući i odgovoran za svoje stado. te da. 1006. Sunen. Šukri H. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.. njime se postiže ahiretska nagrada (Vidi: Sahihu Muslim. El-Džema‘a elislamijje sa indijskog potkontinenta.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 72 od 416 .a.v. u tom pogledu. dr.) ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti.. Refah partija (Nacionalna partija mira) iz Turske. a Allah. ”Kitabul-ahkam”.. Allah. ”Kitabul-menakib”.. Et-Tevhidu vel-islah. Hamas iz Palestine. br.). Islamska partija iz Kurdistana.. shvatajući to kao obavezu koja proizilazi iz kur‘anskih poruka: ”S njima lijepo živite. trebaju znati da Allah. je odredio da suprugu. Imajući u vidu da je supruzi tu obavezu lakše izvršiti.com Ensarus-sunne el-Muhammedijje. ”Kitabunnikah”. Ti pokreti i partije odlikuju se time da odbacuju jasne kur‘anske ajete. br.” (En-Nisa. zaštite zdravlja i korisna preventiva od mnogih bolesti. te uveliko slijede i uvode novotarije u vjeru. (Vidi: Sahihul-Buhari. najbolje zna.11. ”Kitabuz-zekat”. Zbog ovih činjenica svjestan musliman i muslimanka će nastojati da svoju obavezu prema mužu.š. odnosno supruzi. kao što je teško duševno stanje ili tjelesna bolest. Muslimanska braća. jer na ahiretu će biti sa onima koje je volio na ovome svijetu.s.

(El-Kasani. nema smetnje da iznesem samo njihov stav. 5. jer se Datum kreiranja: 27. vremenu opće globalizacije. nijet (namjera) treba da postoji u srcu i mora se ostvariti (dogoditi) prije samog stupanja u namaz. Naime. dao prednost onom mišljenju koje ima najjači dokaz. a on nam je rekao: “Klanjajte onako kako vidite mene da klanjam. pogledao mišljenja prijašnje uleme i njihove dokaze.) naširoko objašnjava pitanje nijeta govoreći o tome da je nijet uslov (šart) da bi stupanje u namaz bilo ispravno. to što mi izgovorimo je nevažeće. ”Bed‘ul-vahj”. 631) Prema tome. te mišljenja suvremnih pravnika i njihove stavove u pogledu tih dokaza. (.) Iskreno ispovijedanje ne može se ostvariti bez namjere (nijeta). koja su mi bila dostupna.” (Sahihul-Buhari. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. god. ”Kitabul-imare”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 73 od 416 . izgovarao nijet naglas (jezikom). prije ili kod samog izgovaranja početnog tekbira (iftitahi-tekbira). definišući nijet kaže: “To je čvrsta odluka. Bedai’ es-Sanai’. za djela koja radimo bit ćemo nagrađeni ili kažnjeni na osnovu naših namjera (nijeta). Komentator tog djela Muhammed Seid el-Burhani. dž.)”. No.) Kasani (umro 587 H. tj. i tako su radili njegovi ashabi.s./933 god. Nigdje se ne prenosi da je Alejhisselam.11.v. ne stoji da nijet treba jezikom izgovarati.) Marginani (umro 593 H. bilo bi ispravno da ste pitali da li je po šerijatu ispravno izgovaranje nijeta jezikom pri stupanju u namaz./1967. praije odgovora. pitanje jednomezhebstva. dž. spominje i nijet. da bi se tako razlikovao običaj (‘adet) od ‘ibadeta. kaže: “A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju iskreno mu ispovijedajući vjeru. 1907) tj. Alejhisselam kaže: “Nema djela onome koji nema nijeta (La ‘amele limen la nijjete lehu. opisijući kako se klanja namaz kaže: “Kada čovjek stane da klanja propisani namaz izgovorit će tekbir koji je povezan sa njegovim nijetom. str.. 1. imajući u vidu da je stav hanefija istovjetan stavuostalih pravnih škola. pri stupanju u namaz. br.” (El-Bajjina. kada govori o šartima i ruknovima namaza. Da ste tako postavili pitanje. Prema tome. neće za to djelo imati (ahiretsku) nagradu ili kaznu ukoliko nije imao namjeru da dotično djelo uradi. tj. ispravno po hanefijskom mezhebu? Mislim da je u našem vremenu. ispravno je na sljedeći način stupiti u namaz: Srcem. pomoć. On u Kur’anu. a da se namjera ostvaruje u srcu (.)” (El-Hidaje. 1/127-130. nijetom) se ostvaruje iskrenost Uzvišenom Allahu. dr.š.).š./1888 god./1196 god. ustvari. Tahavi (umro 321 H. u obzir se uzima ono što je na srcu.” (Sahihul-Buhari. Njime (tj. dižući ruke reći “Allahu ekber”.” (Muhtesaru-tTahavi.) Dakle.. Sahihu-Muslim.v. ja bih. Ukoliko namjera (nijet) ne postoji u srcu.).vel-iradetu ‘amelu-lkalbi). S obzirom da je izgovaranje nijeta jezikom novotarija-bid’a (izuzetak su hadž i umra. str.a. i na osnovu svega toga. tumačenja šerijata.” (El-Hedijje el-’alaijje..) kaže: “Nijet označava namjeru.2005 http://www.... a ‘ibadet se mora iskreno ispovijedati samo Allahu. U mjerodavnim fikhskim djelima hanefijskog mezheba. a što se izgovoranja jezikom tiče to ne važi. Uslov (šart) je za onoga koji namjerava stupiti u namaz da zna svojim srcem koji namaz klanja. br. U drugom hadisu on je rekao: “Djela se cijene prema namjerama. br. oni koji mogu do tih tumačenja doći dužni su da ih proučavaju i daju prednost onim tumačenjima koja su sa najjačim argumentima i koja na najbolji način ostvaruju ciljeve šerijata.š.com Pitanje: Odgovor: Da li je izgovaranje nijeta jezikom. a ukoliko postoji razlika između srca i jezika. uz Allahovu.Na pitanja odgovora doc. s. koji se može smatrati našim suvremenikom (umro 1386 H. izgovaranje nijeta naglas je novotarija (bid’a) i treba se te novotarije kloniti. Dakle. s. striktnog slijeđenja jednog mezheba.. Kasani jasno kaže da “nijet” znači namjeru. Danas jednom mezhebu pozivaju samo oni koji značenje mezheba pravilno ne razumiju. tj. 65. ”Kitabul-ezan”. prevaziđeno za one koji imaju mogućnosti da upoznaju i druge mezhebe. u mislima svojim treba donijeti odluku šta želimo klanjati i onda izgovoriti početni tekbir tj. Ramić.novihorizonti. Tako je radio Muhammed. Tj. kada znamo da su mezhebi.a./1191 god.. jer je namaz ‘ibadet. 26. 1/45) ‘Alauddin ‘Abidin (umro 1306 H.emma-z-zikru bi-l-lisani fe la mu’tebere bihi.s. ili se u mezhebskim tumačenjima ne snalaze. a. ) u knjizi El-Hedijje el-’alaijje. pri stupanju u namaz. Šukri H.

imam ima pravo da traži promjenu ugovora. očito je da od njegovog izgovaranja naglas nema koristi. bilo koje vrste. s obzirom da Allah.a: ”Nema djela onome ko nema nijeta. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Odgovor: U obzir se uzima veleprodajna cijena robe. koji je stalno zaposlen u jednom džematu. Da li sam griješan što sam prekinuo itikaf? Koja cijena se uzima u obzir pri davanju zekata na trgovačku robu. dešava se da čovjek. ti prema efendiji za kojim si klanjao teraviju nemaš nikakvu dodatnu materijalnu obavezu. i tek tada će djelo koje radi biti primljeno i u skladu sa hadisom koji bilježi Bejheki od Enesa. nije pohvalno. nego samo može biti štete. uz ramazan posebno naplati klanjanje teravih-namaza? Da li sam dužan tom efendiji platiti to što sam za njim klanjao teraviju? Odgovor: Ako je u ugovoru o zaposlenju posebno istaknuto da će imam u ramazanu imati duplu platu ili povišicu to treba ispoštovati. robu ćete računati po veleprodajnoj cijeni po kojoj ste tu robu kupili. dž. prekidanje dobrovoljnog ibadeta. bolest itd. Prema tome.. Ako znamo da se djela cijene prema nijetu. jer se klanjanje namaza ne naplaćuje.Na pitanja odgovora doc. Ramić. dž. Šukri H. tvoj postupak za sobom ne povlači neku pravnu posljedicu. 33. da biste vidjeli koliko zekata trebate dati. kaže: ”.) U svakom slučaju. a ne po cijeni po kojoj ćete robu prodavati.. svojim mislima. nisam izdržao do kraja. Datum kreiranja: 27. Dakle. dr. najbolje zna. a Allah. kada jednom godišnje vršite inventuru robe. vremenom. tako da nisi dužan vratiti se i upotpuniti itikaf niti dati iskup.i ne ništite djela svoja!” (Muhammed.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 74 od 416 . najbolje zna. kao što je hladnoća u džamiji. a nema pravo da posebno traži da naplati klanjanje teravih-namaza. ili razlog nisi imao.š.š. najbolje zna. Pitanje: Da li je dozvoljeno hodži. Pitanje: Odlučio sam zadnjih deset dana ovog ramazana provesti u itikafu u svojoj džamiji. Izuzetak su dobrovoljni hadž i umra koje treba dovršiti do kraja. a ako nije.novihorizonti.2005 http://www.” (El-Bekare.11. onda možemo shvatiti opasnost u kojoj se može naći onaj koji tako radi. bez nijeta u srcu.com telbija izgovara naglas). Međutim.š. Osoba koja čini dobrovoljni ibadet. 196) Međutim. bez razloga. r. nevažeće. Naime. da uz redovnu platu. a Allah. imajući u vidu eksplicitnu naredbu u tom pogledu: ”I upotpunite hadž i umru. pa makar za to ne postojao određeni razlog. bilo da si imao određeni razlog. a samo izgovaranje jezikom. prestane nijetiti svojim srcem i mislima i nastavi nijetiti samo jezikom. a takav nijet je neispravan i nevažeći. da li veleprodajna (po kojoj je roba kupljena) ili cijena po kojoj će se roba prodavati? Odgovor: Itikaf je dobrovoljni ibadet u koji osoba stupa s namjerom (nijetom). Allaha radi. taj nijet mora ostvariti u svom srcu.š. dž. a Allah. dž. ima pravo da taj ibadet prekine. Mislim da je potrebno još jednom naglasiti da osoba koja nijet izgovara jezikom.

novihorizonti. Datum kreiranja: 27. kod nas. s. kad se ne libe da velike grijehe čine javno i svjesno islam pogrešno tumače.2005 http://www. jer imami su.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 75 od 416 . dž. s.s. ima dosta čestitih imama koji su svoj život podredili radu za islam i dobrobit ljudi.v. da tako kažem. smatram da je sasvim opravdano da medžlis islamske zajednice traži imama u čijoj se porodici izvršava i taj vrlo značajan šerijatski propis. nego su njegovi izdajnici. Uprkos toj gorkoj činjenici.s.v. nasljednici.a.v. Normalno bi bilo da svaki imam prakticira islam u svim aspektima svog ličnog života. materijalno ih obezbijediti i pružiti im mogućnost da mogu da‘vetski djelovati.š. A kako neće biti izdajnici Allahovog Poslanika. Ramić. Vrlo je važno da se zna da svi oni koji nose ahmediju nisu isti. iako nose ahmediju na glavi. propise. dr. bilo riječima bilo svojim djelom.s. Žalosno je. kao i u svojoj porodici. po službenoj dužnosti nasljednici Allahovog Poslanika.v.Na pitanja odgovora doc. Imajući u vidu da je imam uzor u koji se njegove džematlije direktno ugledaju.11. dakle čija se žena islamski odijeva.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravan postupak Medžlisa islamske zajednice koji na konkursu traži imama čija se supruga islamski odijeva? Činjenica da medžlisi i džemati koji traže imama moraju takva pitanja posebno naglašavati ukazuju na naše teško stanje u pogledu kvaliteta tih kadrova. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i koji na taj način kaljaju ugled imama i Islamske zajednice. Takve imame džemati i medžlisi treba da traže i upošljavaju. To distanciranje treba da postoji na svim nivoima.a. Koristim se prilikom da preporučim svim čestitim imamima da se na odgovarajući način distanciraju od svih onih koji. s. koji časno predvode svoje džematlije i istinski su nasljednici Poslanika Muhammeda. Šukri H. Tim imamima treba pružiti punu podršku.s. el-hamdu-lillahi.a. ali to je gorka činjenica da neki koji nose ahmediju na glavi nisu Poslanikovi.a. ne prezaju da krše Allahove. s.

a to je pogrešno. inša-Allah. da to na hutbi pojasne džematlijama. propisa u svome životu i životu svoje porodice. Zato je rečeno da ko ostavi džumu i namaz u džematu za imamom prestupnikom taj je novator (mubtedi‘) po mišljenju većine uleme. kako džematlijke njih ne bi slijedile u tim pogrešnim postupcima. a nisu ih obnavljali. str. kaže: ”Jer neklanjanje za njima povlači za sobom optužbu za novotarstvo i stav da počinioci velikih grijeha postaju nevjernici (kafiri).11.Na pitanja odgovora doc. To ne znači da postupak njegove supruge treba odobravati.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 76 od 416 . i koji se javno ograđuju od eventualnih propusta koje njihove supruge čine u javnom životu. to nije tačno. treba pomoći. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž.com Pitanje: Odgovor: Neki kažu da nije dozvoljeno klanjati za imamom čija se supruga ne oblači islamski. Datum kreiranja: 27. mada to može biti dobar pokazatelj koliko on drži do primjene Allahovih. dobročiniteljem i grješnikom”. ashabi su klanjali za imamima grješnicima. Ispravno je da se za njim klanja i poslije toga ne obnavlja namaz jer. Mislim da imamu čija supruga se islamski ne odijeva. 201) Dakle. ili nekom drugom pitanju koje je javne prirode. posebno ako imamo u vidu da džematlije na imamu gledaju kao na uzora u svemu. Hasan Kafija Pruščak komentarišući Tahavijine riječi: ”Smatramo da se namaz može obaviti za svakim sljedbenikom Kible. potrebu i obavezu islamskog odijevanja. džumu i ostale namaze. kako bi taj nedostatak bio otklonjen. ne bi im trebalo u tom pogledu stavljati primjedbe ni na dunjaluku. dr.š. dž.” (Hasan Kafija Pruščak.novihorizonti. Posebno naglašavam da imami koji su uložili dovoljan napor da svojim suprugama pomognu kako bi shvatile značaj. Šukri H. takvi imami su sa sebe. a Allah.2005 http://www. da džematlijama ukažu na njihove greške koje one čine u javnom životu. skinuli odgovornost i za propuste svojih supruga neće odgovarati na Sudnjem danu. ljepotu. Shodno tome. Preporučio bih imamima čije supruge na prakticiraju islam u pogledu odijevanja. Ramić. Nurul-jekin fi usulid-din. za imamom čija supruga se islamski ne odijeva može se klanjati. U isto vrijeme ne treba ocjenu o imamu davati samo na osnovu tog detalja. pa i u pogledu odijevanja njegove supruge.š. najbolje zna. prije svega. da li je to tačno? Ne. Pravilo kod ehli-sunneta kaže da mi klanjamo za svakim dobročiniteljem i prestupnikom sve dok ne vidimo da čini očito nevjerstvo (kufr bevah).

Islam je tome posvetio najveću pažnju. Kur‘an negativno govori o onima koji to rade i kaže da će šejtan ljude nagovoriti pa će mijenjati Allahova stvorenja. tako i onih koji vladaju u prirodi i svemiru. Svako živo biće ima instinkte i osjetila pomoću kojih određuje koja mu hrana odgovara. itd. može se kazati da takvu stočnu hranu nije dozvoljeno proizvoditi niti davati govedima. a posebno ne smije činiti nešto što može posredno ili neposredno ugroziti čovjeka. Remećenje tih zakona odvelo je u destrukciju.2005 http://www. (En-Nisa. Jedan od tih vidova je i iskorištavanje otpadaka u proizvodnji stočne hrane. musliman ne smije remetiti te zakone. poremetio te zakone. prije svega. upotrebom kemikalija. kako onih objavljenih u Kur‘anu i sunnetu. vjerovatno bez bilo kakvih problema. uz to. Zeleni listovi proizvode hranu koja odgovora živim bićima.novihorizonti. razvijene su mnoge metode iskorištavanja otpadaka iz klaonica. Pretpostavimo da djelovanjem na proizvođače hrane (zelene listove) čovjek nešto izmijeni ili poremeti. u nekim slučajevima.š. Trava više nije ona trava koja odgovara kravljem organizmu. 119) Najveća mudrost života na ovom svijetu jeste prilagođavanje i poštivanje prirodnih zakona. Uzvišeni Stvoritelj je sve to precizno odredio i zakone uspostavio.š. u vidu stočne hrane. On se tim zakonima mora povinovati i prilagoditi i na njih djelovati u skladu sa ostalim zakonima. dr. ima i razum koji mu pomaže da pitanje ishrane bolje razumije.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 77 od 416 . bez opravdana razloga (potrebe) životinjama nanositi štetu. Ti sastojci posebno se prerađuju i tako prerađeni i pomiješani sa drugim tvarima. Naime. Na taj način lešina (koja je prerađena) dospijeva u obliku hrane do goveda koja po svojoj prirodi nisu lešinari niti mesojedi. musliman mu ne smije davati nešto drugo. normalno je da ta hrana neće biti kompatibilna i neće više odgovarati potrošaču. Datum kreiranja: 27. Ako govedo pojede hranu koja ne odgovora njegovu organizmu kod goveda će nastati određene promjene. ogleda u slijeđenju Njegovih zakona. zabranila je proizvodnju takve stočne hrane i njeno korištenje za ishranu goveda. To se vidi i iz samog naziva Allahove. daju se životinjama. jabuka nije više jabuka koja odgovara čovjekovu organizmu. dž. dž. Pored otpadaka zaklanih životinja u poizvodnji stočne hrane koriste se i ostaci krepanih životinja (strvine). Zagađivanjem zraka i vode. Šukri H. te njegovo mlijeko i meso možda više neće biti kompatibilno i neće odgovarati ljudskom organizmu. a ako ih ne izvrši. čovjek. u proizvodnju hrane umiješao se čovjek koji je. Upravo to se i desilo. Ta pokornost se.11. Tu je izvor problema.Na pitanja odgovora doc. Islamski stav o mjenjanju Allahovih. Na osnovu naučnih otkrića koja govore o povezanosti ishrane goveda stočnim brašnom i kravljeg ludila većina zapadnih zemalja. Da bi potrošač mogao koristiti tu hranu i on mora izvršiti određene izmjene. islam znači potpuno predanje i potpuna pokornost Stvoritelju. hrana mu neće odgovarati. jer musliman ne smije. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Set tih zakona reguliše proizvodnju hrane u zelenim listovima i potrošnju hrane od strane živih bića. a sada i genetskim inženjeringom dolazi do promjena kod proizvođača hrane. koliko mi je poznato iz sredstava informisanja. Međutim. ako je prirodni zakon da govečetu jedino odgovara određena biljna hrana. S obzirom da o ovom i njemu sličnim pitanjima muftija daje fetvu na osnovu onoga što nauka kaže. proizvodnja i potrošnja bi tekli normalno. pasa i mačaka. Prema tome. Ramić. Da li je dozvoljeno takvu hranu davati biljojedima kao što su goveda? Odgovor: Sve što postoji na nebesima i Zemlji funkcioniše po tačno preciznim zakonima. nego će izazvati određene komplikacije. stvorenja je jasan. vjere. tako da kada ne bi bilo uplitanja i remećenja tog procesa sa strane. Prema tome. S obzirom da je sve u prirodi povezano nastaje lančana reakcija i lančani poremećaj.com Pitanje: U cilju postizanja što većeg profita u savremenoj mesnoj industriji.

Tu nema nikakvog značaja da li su životinje od čijih ostataka je brašno napravljeno zaklane na šerijatski način ili ne. davanja biljne hrane govedima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. karantin za životinje koje jedu nečist postoji u šerijatu.s. ovca sedam dana. i ishrane goveda tim ribljim brašnom važi isti status koji važi za stočno brašno i ishranu goveda njime. ”Kitabud-dahaja”.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 78 od 416 . 9/333). (Vidi: Ebu Davud. nauka dokazala da je karantin djelotvoran za goveda koja se hrane stočnim brašnom. Poslanik. Pitanje: Odgovor: Ukoliko su posljedice takvog načina prehrane ribe iste kao i u slučaju ishrane goveda stočnim brašnom. čini mi se da se stočna hrana spravljena od uginulih životinja ne može analogizirati sa izmetom zbog očitih razlika koje postoje među njima. s. za što postoji velika vjerovatnoća. na osnovu hadisa koji bilježi Darekutni (Sunenud-Darekutni. normalno dao fetvu koja je u skladu s naukom.com Pitanje: Da li je dozvoljeno piti mlijeko i jesti meso goveda koja se hrane stočnim brašnom proizvedenim od ostataka zaklanih životinja i lešina? Da li postoji neki period prečišćavanja.novihorizonti. Ukoliko bi. smatram da se čovjek mora zaštiti time što mlijeko i meso životinja koje potencijalno mogu biti zaražene tom bolesti neće koristiti. bilo da se radi o govečetu. Taj grijeh može dostići stepen ubistva iz nehata. ima isti status kao i stočno brašno? Ukoliko je stočno brašno spravljeno od ostataka životinja koje su na halal način zaklane. karantin za takve životinje ne postoji. spravljeno od riba koje se u posebnim ribnjacima hrane lešinama i otpatcima životinja. odredila da se kokoš stavi u karantin najmanje tri dana i hrani čistom hranom prije nego se zakolje.11. a goveda četrdeset dana.Na pitanja odgovora doc. Dakle. da se jede njeno meso i da se krava koja to čini jaše. kao što je djelotvoran kada su u pitanju goveda koja jedu izmet. onda za takav način ishrane riba. te da se putem mlijeka i mesa navedena bolest može prenijeti na čovjeka. Ramić. kako bi njihovo mlijeko i meso bilo dozvoljeno (halal) konzumirati? Odgovor: Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa tako pripremljenom stočnom hranom. 2/316. 4/283) i Bejheki (Es-Sunen el-kubra. ”Kitabul-et‘ime”. Što se pak perioda prečišćavanja tiče. Prema tome. ”Babussajdi vez-zebaih”. dž. Normalno. Grijeh biva još veći ukoliko se tovljenjem životinja na taj način indirektno ugrozi čovjek. konačni sud o tome se može dati tek nakon što se nauka očituje u vezi s tim pitanjem. Šukri H. taj period je propisan. zabranio je da se pije mlijeko krave koja jede izmet. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa stočnim brašnom.š. Da li i riblje brašno. pak.2005 http://www. muftija bi. a Allah. poput Ibn Umera. ali je propisan za životinje koje jedu izmet (nečist). najbolje zna. tj.a. zatim na osnovu stavova ashaba. 321) Islamska ulema je. dr. Sunen. da li je takvim brašnom dozvoljeno hraniti goveda? Datum kreiranja: 27. takvu hranu je zabranjeno (haram) davati govedima. kokoši ili nekoj drugo životinji čije meso je dozvoljeno jesti.

Iz pitanja se implicitno razumije da vi to niste izvršili. Zejda. Neki čak smatraju da o tom pitanju postoji konsenzus ashaba i islamske uleme.” (Bedaius-sanai.” (El-Mugni. Ebu Berzeta. ukoliko biste za vašeg umrlog učinili kakvu trajnu sadaku. neka je Allah sa njima zadovoljan. El-Mugni.š. sa svoje strane (kaže Ibn Kudame). taj ima prednost u odnosu na rodbinu. kao što je preči u pogledu vilajeta kod sklapanja braka. dž. Ebu Hanife. Ummu Seleme je oporučila Seida b. taj kome je oporučeno ima prednost nad ostalim. koji je bio emir u Kufi. Junus b. osim u slučaju da se oporuka odnosi na osobu koja je fasik (dakle osoba koja je poznata po činjenju velikih grijeha).com Pitanje: Naš je rahmetlija oporučio da mu određena osoba klanja dženazu. On je dalje rekao: ‘Omer je oporučio da mu dženazu klanja Suhejb.. pa je došao Amr b.” (Ibn Kudame. kaže: ”Ako bi nekoga oporučio (ovasijetio) da mu klanja dženazu. Erkam. Prema njima. jer je to nasljedstvo koje se rangira na način kako se rangira rodbina po ocu. ako je dobar i učen (čovjek). Da li smo mi njegovi nasljednici bili dužni tu oporuku ispoštovati i ko ima prednost da klanja dženazu umrlome? Odgovor: Da. prev. jer ako vaš umrli uđe u Džennet postoji veća šansa da vam oprosti grijeh koji ste prema njemu počinili ne izvršavajući njegovu oporuku. El-Medžmu' šerhul-Muhezzeb. a Allah. Datum kreiranja: 27.) se proširilo i nije se pojavio neko ko bi mu oponirao.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kao što se daje prednost pri raspodjeli trećine imetka koju je oporučio. Što se drugog dijela pitanja tiče. nadati se da će to udobrovoljiti vašeg umrlog i da će vam na Sudnjem danu halaliti. umrli) sa njime zadovoljan (tj. taj grijeh stavio na visoko osmo mjesto. te je postalo konsenzus (idžma). Tada mu je prišao sin umrlog i rekao: ”O emiru.Na pitanja odgovora doc. Preporučujem vam da molite Allaha.novihorizonti.‘ Drugi prenose da je Aiša oporučila da joj dženazu klanja Ebu Hurejre. Erkama. da mu klanja dženazu). prim.11.2005 http://www. da vašem umrlom podari Džennet. Ramić. jer neizvršavanje validne roditeljske oporuke je vid neposlušnosti prema roditeljima. post itd. oporučio da mu dženazu klanja Zejd b. Prenosi se da je Ebu Bekr oporučio da mu dženazu klanja Omer. Ibn Mesud je oporučio Ez-Zubejra. vi ste bili dužni tu oporuku (vasijjet) ispoštovati. i stao napred da klanja. u knjizi Veliki grijesi.. Seid b. jer je on (tj. uistinu. Kasani. nasljednik je u tom pogledu preči. ili novotarac (mubtedija) oporuka se ne prihvata. Ibn Kudame kaže: ”Ukoliko je oporučena osoba prestupnik (fasik). kao što je dobrovoljni hadž. Zehebi je. kaže: ”Zbog toga.” (El-Kafi fi fikhi ehlil-medineti el-maliki. Ebu Seriha je oporučio Zejd b. To je mezheb ashaba: Enesa. jer je to zauzimanje (šefaat) za njega. Tako je rekao Ahmed. 3/405406) (Vidi također: En-Nevevi. Emir je tada proturio Zejda naprijed (da klanja dženazu)” Ovakvo shvatanje (da oporučena osoba ima prednost nad ostalim. to je pravo umrlog. str. a svi znamo da se neposlušnost prema roditeljima ubraja u velike grijehe. Ukoliko su roditelji zavještali oporuku dug je još veći. ako bi umrli odredio nekoga za svoga života. malikijski pravnik. dr. 1/317) Abdul-Berr en-Niri el-Kurtubi. Šukri H. Nadalje. moj otac je. većina islamske uleme smatra da osoba kojoj je oporučeno da klanja dženazu ima prednost nad svim ostalim. umra. 3/406) Izvršenje oporuke je dug. Zejda. te se daje prednost njegovoj oporuci. Zejd b. dž. Mi. Sevri. Isto tako. Malika. Ebu Bekre je oporučio Ebu Berzea. Ummu Seleme i Ibn Sirina.. 5/220) Na osnovu iznesenog jasno je da ste bili dužni izvršiti oporuku vašeg umrlog. najbolje zna. nudimo sljedeće dokaze (koji ukazuju da oporučena osoba im prednost): konsenzus (idžma) ashaba. Malik i Šafija rekli su da nasljednik ima veće pravo (od onog kome je oporučeno). 84) U Mugniju stoji: ”Najveće pravo da mu klanja dženazu ima onaj ko je oporučen. Erkama. poznati hanefijski pravnik. Džubejr je oporučio Enesa b. Hurejs. ili poklonili mu sevabe dobrih djela.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 79 od 416 .

6) Kako Vi gledate na međureligijski dijalog? Datum kreiranja: 27. a meni moja vjera. Uzvišeni Allah kaže: ”I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najbolji način. 1. ipak. Zbog toga se kod nas kaže da se posebno treba čuvati kafirskog hakka.Na pitanja odgovora doc. halal treba tražiti prije smrti osobe prema kojoj smo se ogriješili i ne treba puno polagati nadu u mogućnost da nam ta osoba halali na Sudnjem danu. da je Kur‘an jedino sačuvana Allahova. a naš Bog i vaš Bog jeste jedan. i recite: ”Mi vjerujemo u ono što je objavljeno nama i u ono što je objavljeno vama. da se nemuslimanima ne učini kakva nepravda. musliman je pozvan da najljepšim riječima i najubjedljivijim dokazima raspravlja sa židovima i kršćanima koji muslimanima nepravdu ne čine. neće opraštati ono što su ljudi zgriješili jedni prema drugima. 125) Imajući u vidu da u islam nije dozvoljeno nikoga silom nagoniti: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. postoji šansa da osobe koje će u Džennet oproste onima koji su se prema njima ogriješili. 2. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da nikoga osim Allaha ne obožavamo. tj. da Allah. dž. neće oprostiti. ili svi mi vjerujemo istog boga. zbog toga što postoji barijera koja onemogućava komunikaciju živih i umrlih. niti vi obožavate Onoga Koga ja obožavam.11. u taj dijalog musliman može ući samo s pozicije argumentacije: da je islam istina.” (Abese..com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 80 od 416 .com Pitanje: Odgovor: Može li se od umrle osobe tražiti halala? Iako umrla osoba čuje čak i kuckanje naše obuće. 256) međureligijski dijalog se nameće muslimanima kao imperativ u smislu dostavljanja i širenja istine islama. toga Dana će svaki čovjek samo o sebi brinuti. pravi put se jasno razlikuje od zablude!” (El-Bekare. vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” Musliman ne može u taj dijalog ući pod geslom sve su postojeće vjere iste. Oprost (halal) moći će se tražiti na Sudnjem danu nakon proživljenja.) Vama vaša vjera. Ukoliko musliman svjesno u dijalog uđe na taj način on izlazi iz islama i postaje odmetnik (murted). objava itd. itd. ne i sa onima među njima koji su nepravedni.š. dr.” (En-Nahl. On će jedino udovoljiti onome čiji dužnik nije namjerno ostao dužan.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Međureligijski dijalog je pozitivan proces koji islam zagovara. Isto tako. Ramić. jer na Dan proživljenja će se svako o sebi zabaviti. pored Allaha. Šukri H.. Treba istaknuti. jer oni. s obzirom da će sigurno kao nevjernici u Džehennem. Uzvišeni Allah kaže o stanju ljudi na Sudnjem danu: ”Na Dan kada će čovjek od svoga brata pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od supruge svoje i sinova svojih. Međutim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Preporučuje se. dž. i mi se Njemu pokoravamo. traženje oprosta prije smrti. tako da postoji mala šansa da neko nekome oprosti.” (El-Ankebut.2005 http://www. ne obožavam ono što vi obožavate. ”Reci: ‘O sljedbenici Knjige. tako da će zajmodavac oprostiti takvom dužniku. (.š. bogovima ne držimo!‘ Pa ako oni ne pristanu. nije propisano da se od umrle osobe traži halal. ali osobe koje su u opasnosti i koje će u Džehennem sigurno neće oprostiti nikome. 46) Dakle. 34-37) Prema tome. jer niječe jasne kur‘anske ajete poput onih u suri El-Kafirun (Nevjernici) ”Reci: ‘O vi nevjernici.” (El-Kafirun. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. To potvrđuje i sljedeći ajet: ”Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj.

s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Preuzetu obavezu ne smijete kršiti. XVI:91. Naime.2005 http://www. dakle koji porez plaćaju. U toj situaciji ćete razgovarati sa vlastima da vam pomognu u rješavajnu tog problema. smatram da nema smetnje da u toj nužnoj situaciji učenici sebi nabave potrebni instrument s namjerom da ga se riješe kad završe školu. imajući u vidu da smatraš da je posjedovanje tog instrumenta zabranjeno (haram). XIII:20. a ono što nema svoju vrijednost ne može se ni prodati. Treba se o tome informisati i te zakonske pogodnosti iskoristiti. Zar je stvarno neophodno da učenici osnovne ili srednje škole. smatram da je najbolje da ga pokloniš nekoj svojoj kolegici u školi kako ga ona ne bi morala kupovati. Koliko mi je poznato. dž. a drugi ga izbjegavaju. a kojim se potvrđuje šerijatska odredba po kojoj nema prisiljavanja u vjeri. (Vidi uslove pod kojim je obavezna nadoknada nanesene štete: Zuhajli.š. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da u nekim školama učenici moraju imati muzički instrument. kaže da je Poslanik. postoje određene zakonske regulative koje dozvoljavaju rad na crno i to određeni broj sati. 1) (Vidi također: VI:154.v.a. ”Kitabul-idžare”) Imajući u vidu da ste ulaskom u Kraljevinu Dansku prihvatili i obećali da ćete se pridržavati zakona te zemlje dužni ste da dato obećanje ispunite.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 81 od 416 . bez sumnje. ispunjavajte obaveze. treba đacima omogućiti slobodu izbora. Šukri H. a kada bi nemuslimanu bio proliven alkohol. Ta sloboda izbora je. Normalno. a sami svjesno izbjegavate davanje doprinosa u taj fond. a posebno bi nepravda bila da koristite fond koji se puni porezom. U isto vrijeme treba vršiti pritisak na školu i ministarstvo obrazovanja kako bi odgovorni u tim institucijama malo više vodili računa o kulturnim i vjerskim specifičnostima jedinki u našem društvu. Sada hoću da ga se riješim.” (Sahihul-Buhari. El-Fikhulislami ve edilletuhu.” (El-Maida. dr. Nadalje. One će vam ili pomoći ili otkazati gostoprimstvo. to nema svoju vrijednost (dakle bezvrijedno je).novihorizonti. u određenom sektoru i periodu. ne bi mu bio obavezan nadoknaditi protuvrijednost. najviši civilizacijski domet vremena u kom živimo. naređuje vjernicima u Kur‘anu da ispunjavaju date ugovore: ”O vjernici. Uz sve to treba da koristite zakonske olakšice u tom pogledu. (Vidi: II:177. kao musliman možda se susretnete sa nekom uredbom koju nećete moći ispoštovati. izuzev muzičke. a s kojima ste indirektno sklopili dogovor da nećete raditi na crno i tako izbjegavati porez. ono što je za muslimana haram po šerijatu.Na pitanja odgovora doc. kao što sada činite primanjem socijale. ili alkohol (ako je počinlac nemusliman). moraju znati svirati kako bi kasnije uspješno nastavili studije ili se uključili u posao u svojoj struci? Kod muzičkog ili bilo kog drugog obrazovanja gdje postoje kulturne i vjerske razlike i specifičnosti među đacima. Ramić. trebate znati da socijalna pomoć koju primate dolazi iz fonda koji pune oni koji rade. Mogu li ga prodati? Datum kreiranja: 27. dakle što musliman ne smije koristiti. mada ste takvu obavezu na sebe preuzeli.11. kao što je npr. uredba da ženska djeca prisustvuju časovima plivanja u uslovima koji su nespojivi sa vašom vjerom i kulturom. Otuda propis da kada bi muslimanu neko prolio alkohol.com Pitanje: Odgovor: Izbjeglica sam u Danskoj i živim od socijalne pomoći. rekao: ”Muslimani stoje pri datim uslovima. Što se pak instrumenta koji posjeduješ tiče. ne navodeći sened hadisa. Kršenje tog prava smatra se kršenjem temeljnih ljudskih prava zagarantovanih šerijatom i Poveljom Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. XVII:34) Na više mjesta opisuje vjernike kao one koji svoj ugovor ispunjavaju. s. Mogu li raditi na crno? Uzišeni Allah. Nepravda bi bila da jedni porez plaćaju. XXIII:8) Buhari. počinilac bi bio dužan da mu nadoknadi protuvrijednost (ako je počinlac musliman). Prodavanje tog instrumenta ne bi bilo validno. 5/745) Dok sam išla u školu morala sam imati određeni muzički instrument.

dž. apelujem na odgovorne u vašoj školi da tu očitu grešku isprave. a činjenica je da ljudi do kojih dolazi glas nisu uvijek u stanju. dž. Ne znam da li se radi o istoj medresi ili ne. a ne od onih koji se potpomažu u zlu. Kod takvih osoba muzika će izazivati suprotan efekat. imajući u vidu da je Allah. Nadam se da će vam oni pomoći u rješavanju tog problema. mučnine i tegobe. pa ukoliko se ne riješi. počevši od javnog prevoza pa nadalje. nije istina da svako voli muziku u uživa u njoj u svim duševnim stanjima kroz koja prolazi i u svako doba dana i noći. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Sa svoje strane.š. ili zbog toga što ne vole muziku koja im se nudi. Meni su dolazila slična pitanja i od učenika i od učenica medrese. Ti ljudi ne vode računa o drugima. činjenica je da se s tim problemom suočavamo na skoro svim javnim mjestima. smatram da oni treba da imaju osjećaja za pravdu. čak se i u vrijeme koje je predviđeno za spavanje pušta muzika tako da se ne možemo ni naspavati. zbog svojih poslova. ne vodeći računa o željama i potrebama svakog pojedinca. Nije istina da svako voli muziku. jer time prisiljavamo neke da čine grijeh. a posebno da slušaju muziku koja nije po njihovom izboru. mogu da kažem da smo mi malo svjesniji muslimani ili da smo malo kulturniji. Šukri H. čija vrata će biti zvučno izolovana. Posebno mi je teško kad čujem da je takvo stanje u vašoj medresi. Skoro cijelo vrijeme dok boravimo u internatu prisiljene smo da slušamo muziku. Na taj način bi se đacima pružila mogućnost izbora. s takvim i sličnim problemima ne bismo se suočavali. kao što nije istina da svako voli i uživa u muzici u kojoj drugi uživaju. neraspoloženje.š. a pravda nije u nasilnom tjeranju đaka da danonoćno slušaju muziku. naredio vjernicima da šute kada se Kur‘an uči i da slušaju. Šta više. Ja i mojih nekoliko kolegica suočene smo sa velikim problemom. da budemo od onih koji se potpomažu u onome što je dobro.Na pitanja odgovora doc. ili zbog duševnih stanja kroz koja trenutno prolaze. tada ga iznesite svome razredniku i direktoru medrese. Ramić. Molim Allaha. da može pomoći u njihovom intelektualnom i kulturnom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 82 od 416 . vašim vaspitačicama. pa čak i imanskom uzdizanju. čak. Puštanje muzike putem razglasa je nekulturno i u modernom svijetu prevaziđeno. koju vaspitačice puštaju putem razglasa. kao komentar na taj vaš problem. To su ostaci totalitarizma u svijesti ljudi. A.com Pitanje: Učenica sam medrese. itd. Treba znati da u medresama ima onih koji ne žele slušati muziku iz vjerskih razloga. dr. Predlažem da se u tu svrhu obezbijedi posebna prostorija. tj. prije svih.11. da prate učenje Kur‘ana. ili da se zakoni u tom pogledu dosljednije sprovode. Amin! Datum kreiranja: 27. Šta da radimo? Odgovor: Predlažem da taj problem iznesete. ukoliko su odgovorni u medresi od onih koji smatraju da muzika ima pozitivan uticaj na đake. smatram da puštanje učenja Kur‘ana pute razglasa šerijatski nije opravdano. posebno. Oni ne vode računa o njihovim potrebama.novihorizonti. a to sve može uzrokovati ili pospješiti određene bolesti. Nije demokratski prisiljavati druge da slušaju muziku. U svakom slučaju.2005 http://www.

”Ebvabu fadaililKur‘an”: ”Sve ima srce. je rekao: ”Mudrost je vjernikova izgubljena stvar. najbolje zna. 2687. sva ta predanja su. s obzirom da u tom pogledu nemamo vjerodostojnog (sahih) hadisa.s. Tako za hadis koji bilježi Tirmizi u Sunenu. a Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 83 od 416 . Ebu Davud. Ibn Madže. Međutim. s. tiče pitanja da li ima neki poseban značaj u odnosu na druge sure.2005 http://www. možemo kazati da o tome govori nekoliko predanja od Poslanika. kako smatra šejh Albani. Allah. 344) Za hadis koji bilježi Ibn Madže. Što se. sebi uradi i svaki grešnik će samo svoje breme nositi. pak.” (Tirmizi. a srce Kur‘ana je Jasin.v. s. on kaže da je izmišljen (mevdu‘). Sličan hadis Ibn Kesir prenosi od Ibn Hibbana koji je spomenuti hadis zabilježio u svom Sahihu. bez obzira da li je osoba koja je došla do tih korisnih spoznaja musliman ili nije. 164) Da li mi je dozvoljeno izrađivati stolice čovjeku koji će ih koristiti u birtiji? Da li je dozvoljeno koristiti pedagoška dostignuća nemuslimana u odgoju djece? Datum kreiranja: 27. ”Kitabul-dženaiz”. a kako će taj proizvod neko koristiti ti za to nisi odgovoran.v.š.š.š. rekao da ko noću prouči Jasin ustane ujutro oproštenih grijeha. sva pedagoška dostignuća koja su naučno utemeljena dozvoljeno je koristiti na halal način. dr. hadis br.) Na osnovu prethodno iznesenog možemo zaključiti da postoji osnova da kažemo kako sura Jasin ima neke posebne vrijednosti.com Pitanje: Odgovor: Da li sura Jasin ima neki posebni značaj u odnosu na druge sure? Sura Jasin izuzetno je značajna sura. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Sunen.s. dž.11. (Vidi: Da‘ifu Sunenit-Tirmizi. Ahmed i drugi a u kojem se preporučuje učenje Jasina kod osobe koja je na samrti. Poslanik. br. ili slaba ili izmišljena. (Vidi: Tefsirul-Kur‘anilazim. je olakša. Pitanje: Odgovor: Sve što je korisno (za čovjeka) muslimanu je dozvoljeno na halal način koristiti.v. Gdje god je nađe najpreči je da je uzme.Na pitanja odgovora doc. Sunen. 4159) Prema tome. Ko prouči Jasin Allah mu upiše da je proučio Kur‘an deset puta”. Međutim. 316. dž. br. ”Kitabuz -zuhd”. Ibn Kesir kaže da je sened ovog hadisa dobar. Daifu Suneni Ebi Davud. str. prije svega zbog važnosti pitanja koja ona tretira.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Za to ne postoji bilo kakva smetnja imajući u vidu da ti proizvodiš halal proizvod.” (El-En‘am. ”Kitabul-ilm”. Šukri H. to ne možemo bezrezervno tvrditi.a. bez obzira odakle to došlo. 3/743. ”Kitabul-dženaiz”. s. On također prenosi da je neka ulema govorila da kada se sura Jasin prouči u slučaju bilo koje poteškoće Allah. Ramić.s. jer niko ne nosi tuđi grijeh. str.a. Irvaul-galil. (Vidi: Daifu Sunen Ibn Madže. 108. 3/150. str.a. kaže: ”Što god ko uradi. Ibn Kesir kaže da iskustvo šejhova govori da kada su prouči Jasin kod osobe koja je na samrt bude joj lakše i duša joj lakše iziđe. 688) Uz prethodno spomenute hadise Ibn Kesir prenosi i od hafiza Ebu Ja‘le hadis da je Poslanik. dž. šejh Albani kaže da je slab (da‘if).

11.2005 http://www. Da li sam obavezan na tu zemlju davati zekat. Šukri H. To znači da kada zarada dostigne nisab. odredila da se kokoš prije klanja najmanje tri dana stavi u karantin i hrani čistom hranom. kao što je zemlja. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. poput Ibn Umera. Pitanje: Kupio sam pedeset dunuma zemlje. strojevi za proizvodnju itd. Drugi dio planiram prodati. jer se taj dio tretira kao trgovačka roba. Mislim na njemu napraviti kuću i obrađivati ga.com Pitanje: Odgovor: Da li je kokošije meso mekruh jesti. ali je potrebno kokoši staviti u karantin i hraniti ih čistom hranom tri dana prije klanja. stan. Jedan dio planiram koristiti za svoje potrebe. Kada dam zemlju u zakup.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 84 od 416 . kokošije meso nije mekruh jesti. (Vidi: Abdur-Rezzak. 4/522) Pitanje: Odgovor: Na nekretnine koje se daju u zakup. ne daje se zekat. kako ću na nju davati zekat? Odgovor: Dužan si davati zekat na onaj dio koji si kupio da bi njime trgovao. s obzirom da se kokoši hrane sa prljavom hranom? Ne. nego se zekat daje na zaradu koju na ime zakupa dobijete. Datum kreiranja: 27. El-Musannef.novihorizonti. Islamska ulema je na osnovu stavova ashaba. Dakle. kada taj dio s kojim si naumio trgovati ispuni određene uslove dužan si na njega dati zekat. ”Kitabul-menasik”.Na pitanja odgovora doc. sama ili zajedno sa ostalom imovinom s kojom se može spojiti i kada taj nisab ispuni potrebne uvjete tada ste dužni na tu imovinu dati zekat. dr.

i u samim promuslimanskim partijama velika je razlika među članovima.11. a ima i onih koji bi prodali i oca i majku. ne oprosti. na osnovu valjanih argumenata. uvijek biti na dobitku. dr. Što se. treba istaći činjenicu da su mnogi muslimanski političari znali. činjenica je da nijedna partija na našim prostorima nije islamska. Doduše. ni mali ni veliki grijeh nije propustila. to se vidi iz programa partije i djela njenih članova. dž. bio alim ili ne. nekad rezultat pogrešne procjene itd. U isto vrijeme. U svakom slučaju. Kako može musliman glasati za legalizacuju vrste nemorala zbog koje je Allah. samo da ostanu na svojim položajima. sa iskrenim nijjetom i pogodili. zadovoljstvo) oni će za njih dobiti odgovarajuću nagradu. Imajući u vidu činjenicu da oni to ne bi mogli uraditi da se nisu profesionalno bavili politikom. Dužni smo da im na tome budemo zahvalni i molimo Allaha. da ih za njihova dobra djela nagradi. njima treba pružiti podršku u političkom radu i pomoći ih u tome. ako im Allah. imat će dva sevapa. svako će odgovarati za svoja djela bez obzira bio na vlasti ili u opoziciji. steći status licemjera koji će biti dublje u Džehennemu od kafira. Međutim. a mogu. tiče partija za koje neki kažu da su antiislamske. nekad rezultat nepoznavanja propisa islama. činjenice se ne smiju nijekati. Neki njihovi članovi pokazali su više interesa da riješe probleme s kojima se suočavaju muslimani i njihove institucije. napraviti velike previde. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ali nisu imali namjeru da postignu Allahovo. propuste i greške. imat će jedan sevap. onih koji idu u džamiju. Treba znati da su propusti nekad rezultat ljudskih slabosti. treba pokazati razumijevanje ako se propust desio iz opravdanih razloga. a nekad neshvatljivi.š. U suprotnom. pak.š.Na pitanja odgovora doc. Što se. članovi tih partija se prema interesima muslimana odnose vrlo različito. inša-Allah. Svjestan musliman bi prije dao da mu ruku odsijeku nego što bi njenim dizanjem tako nešto podržao. Dakle.š. naročito ako ta ulema svojim predstavničkim glasom podržava izrazito antiislamsku političku opciju. ”Teško nama!”. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. Šukri H.” (El-Kehf. Ne ulazeći u namjere. a ne po njihovim deklaracijama. tiče pitanja koja partija zastupa islamsku opciju.š. čitave narode uništavao kada bi se takva vrsta nemorala počela javno prakticirati. dž. negoli mnogi političari onih partija koje za sebe kažu da su jedini zaštitnici muslimanskih interesa. dž. ukoliko su imali želju da tim svojim djelom postignu Allahovo. Nekad su propusti shvatljivi. pak. ako nisu poginuli kao šehidi nakon što su dostigli punoljetsvo. Za mene je npr. kao i ostali ljudi. odgovarati za svoja djela na Sudnjem danu.novihorizonti. Ko je antimusliman i ko se bori protiv interesa muslimana to pokazuju djela. dž. i u svojim programima ne odstupaju puno od šerijatskih propisa.š. Ramić. pravnicima ili nekim drugim muslimanskim zvaničnicima svi oni će. ponekad.com Pitanje: Interesuje me Vaš stav u vezi učestvovanja bošnjačke uleme u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti. Ukazivanje na propuste i bratska kritika jedan je od najboljih vidova pomoći njima. ”kakva je ovo knjiga. treba uvijek znati da ljudi nisu bezgrješni i kada pogriješe treba im pomoći da grešku isprave. ukoliko su im djela bila haram. Ukoliko su. Iskreni muslimani će. pak.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 85 od 416 . izabrali ono što su smatrali najboljim. sve je nabrojala!” I naći će upisano ono što su radili. njih čeka odgovarajuća kazna. ljekarima. Ukoliko im je djelo bilo halal.2005 http://www. I kada se dokaže krivica. a kamoli ne bi prodali interes muslimana. hafizima. O muslimanima treba nastojati imati lijepo mišljenje sve dok se ne dokaže da su odgovorni za svoje propuste. Odgovor: Bilo da se radi o ulemi. Dakle. Ako bismo analizirali učinke muslimanskih političara. neke partije poklanjaju više pažnje interesima muslimana. zbog eventualnog licemjerja. a ako su pogriješili. Ima ih koji su braneći interese muslimana izgubili svoje položaje. 49) Ukoliko su im djela bila šerijatski dozvoljena i nijet iskren (dakle. Mi treba ljude da cijenimo prema njihovim djelima. Zbog Datum kreiranja: 27. činjenica je da to uvijek ne stoji. zadovoljstvo. a koja je antiislamska. sigurno je da ne bismo mogli nabrojati sve primjere njihovih dobrih poteza i dobrih djela korisnih za ljude. neshvatljivo da su muslimani mogli dići svoju desnicu i njome podržati zakon kojim se legalizuje homoseksualizam. Uzvišeni Allah kaže: ”I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grešnike prestravljene zbog onoga što je u njoj. tada od tog svog djela neće imati ahiretske koristi. govorit će.

međutim. pa prema tome i proizvod napravljen od takvog mesa je kvalitetniji. Nadalje. pa i kod nas. Politika je polje gdje se mnogo dobrih djela može uraditi. ne kradu. zaslužiti Njegovu milost i podršku. istinu i ostale univerzalne principe i vrijednosti na kojima počiva islam. ako pruže podršku onome što je manje zlo . koja islamska institucija ili organizacija stoji iza takve tvrdnje. ostaje otvoreno pitanje šta je manje zlo. Šukri H. ponekad. boje se da nekome zlo ne nanesu. Potražnja za halal proizvodima sve je veća i veća. Pitanje: Odgovor: Što se tiče proizvoda ”Ovako” do mene su došle kontradiktorne informacije. Ne treba gubiti iz vida da se muslimanski političari vrlo često nađu u situaciji. ne uzimaju drogu. oni djeluju kroz partije koje nisu antiislamske i da. dr. Koristim se prilikom da istaknem da muslimanima u Evropi. Politika je i inače. da ih u tome pomogne. kao i ostali muslimani. pored oznake halal. Takva partija bi dobrodošla i kao vladajuća i kao opoziciona. posebno na našim prostorima. posebno u okolnostima kakve su kod nas. da im podari pronicljivost i pravilnu odluku. U svakom slučaju. ne varaju. Nadam se da svi oni u svom radu imaju šerijatski utemeljen argument za svoje postupke i lijepu namjeru.š. Treba imati znanja. ja ti u tom pogledu ne bih mogao ništa konkretno kazati. dž. trebalo bi da proizvođač istakne. Smatram da je u interesu proizvođača da o tome povedu računa. nisu drugima zavidne.novihorizonti.11.com toga. puna ogovaranja. Zamislite kada bismo imali partiju čiji članovi bi mogli biti samo provjerene osobe za koje se zna da ne piju alkohol. To je jedini način da se izgradi povjerenje potrošača.pravilno su postupili. gdje su mnoga pitanja jako nejasna. najbolje zna. vrijeme to pokaže. nadam se da će iskreni vjernici. Mislim da bi takve partije obogatile političku scenu zdravim idejama i programima.š. Obično. prilično prljava. dakle ispravan nijjet. Da li muslimani mogu konzumirati proizvode mesne industrije ”Ovako” i da li poznajete još neke mesne proizvode koji se pripremaju po šerijatu? Datum kreiranja: 27. u odsustvu islamskih partija. ne bave se bilo kakvom nemoralnom radnjom itd. puna lažnih optužbi i lažnih svjedočenja. Naravno. S obzirom da su te informacije nezvanične i da nisu provjerene. U svakom slučaju. dž. Smatram da isticanje od strane proizvođača kako je njegov proizvod halal nije dovoljno i neće izgraditi povjerenje potrošača.2005 http://www. u koje muslimani imaju povjerenja. u ovo naše vrijeme. smatram da treba pružiti podršku političarima muslimanima koji su u politiku ušli s namjerom da se bore za pravdu. a sve su to veliki grijesi. Dakle. hrabrosti i čvrstu podršku da bi se čovjek pravilno postavio u datim situacijama i odupro brojnim izazovima i iskušenjima. koji mole Allaha. Nisu bez razloga mnoge evropske firme poznate u mesnoj industriji počele proizvoditi halal proizvode. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i nemuslimani rado prihvataju taj standard. a koje će stalno kontrolisati ispravnosti tih proizvoda. Smatram da je normalno da u svom političkom radu. jer svijest muslimana o halal hrani svakim danom postaje sve veća i onaj ko ostvari standard koji oni zahtjevaju sigurno će imati veću prodaju. puna prenošenja tuđih riječi itd. Ja znam određene proizvođače koji ističu da su im proizvodi halal. a Allah. Potrebno je da iza te njihove tvrdnje stane neka zvanična islamska institucija ili neka islamska organizacija. Ramić. ne lažu. treba znati da su vode politike. nedostaje politička partija ili partije koje će svoj program zasnivati na principima islama. da moraju birati između dva zla. Molim Allaha.š. kako na narod tako i političare koji bi pred sobom imali pozitivan živi primjer na koji bi se mogli ugledati.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 86 od 416 . jer je halal meso kvalitetnije. U takvoj situaciji. kako bi to pozitivno djelovalo. dž. imaju različite stavove. najmutnije vode. pozivam muslimanske političare koji su u svom radu napravili određene propuste i greške da se ne ustručavaju kazati da su pogriješili i da nastoje svoje greške ispraviti.Na pitanja odgovora doc. te će svojom političkom aktivnošću pridonijeti afirmaciji univerzalnih principa pravde i moralnih vrijednosti i tako pomoći mnogim ljudima da se oslobode džahilijjeta i krenu pravim putem. itd. trude se da drugima pomognu jer to smatraju ibadetom.

Datum kreiranja: 27. pak. Šukri H. u osnovi. Predlažem vam da kontaktirate odgovorne u kompaniji i vidite da li su oni svjesno dozvolili da razgovori budu besplatni i da li ste ih eventualno oštetili. Da li im je to šerijatski bilo dozvoljeno? Odgovor: To zavisi od odnosa odgovornih u kompaniji prema tom problemu.11. eventualna nepravda itd. Međutim. dogovorili na nešto što je očiti grijeh. Oni se susreću sa dilemom: zatvoriti posao. posebno u uslovima kad većina ne plaća poreze. Ne ulazeći u pravednost svih zakonskih odredbi. i imajući u vidu da se iz fonda nastalog prikupljanjem poreza ponekad financiraju određene aktivnosti koje musliman ne smije podržavati. najbolje zna. mogli desetak dana besplatno razgovarati sa nekim arapskim zemljama. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. U tom slučaju ostali imaju izbor da se dogovorenog i dalje drže ili da dogovoreno smatraju ništavnim. znači da su dozvolili da njihovi klijenti besplatno koriste mrežu. dužnost je držati se dogovorenog sve dok jedna strana to ne prekrši. vodeći strogo računa da se oduže državi za sve usluge koje im ona pruža. kompanija nije znala za kvar ili je bila nemoćna da ga ukloni. implicitno.š.novihorizonti. zbog nekog kvara na sistemu. nije uvijek pravedna u njegovoj implementaciji. osim u pogledu vaše namjere koja nije bila ispravna ukoliko ste željeli da iskoristite slabost i nevolju u kojoj se kompanija našla. s tim što će biti dužni da se bore za izmjenu svake odredbe koja u sebi sadrži nešto što je grijeh.Na pitanja odgovora doc. u tom slučaju vi snosite potpunu odgovornost za eventualnu štetu koju ste kompaniji nanijeli. Onoga dana kada država spomenuti zakon pravedno implementira. U toj situaciji musliman mora tražiti put kako ne bi radio ono što je grijeh. dr. Pitanje: Mnogi poslovni ljudi opterećeni su raznim dažbinama prema državi. obavezujući i dužnost ga je ispoštovati. ili utajivati prihod kao i drugi i tako se održavati u ovim teškim vremenima. tako da vi niste odgovorni. Kod nas je izglasan zakon kojim se reguliše pitanje oporezivanja roba. dž. usluga itd. Pitanje: Vlasnici telefonskih ultra-kartica su. taj zakon je. Nadalje. Koji je status ove druge opcije? Odgovor: Dogovor koji ljudi postignu je obaveza i musliman se dogovora mora držati. Ukoliko. konjsko meso je dozvoljeno jesti i mlijeko piti. koji vrlo često nisu opravdani. Sve to kažem oslanjajući se na izjavu resornog ministra koji priznaje da onaj ko plaća poreze u ovoj našoj državi ne može opstati u biznisu. U tom slučaju trebate se pokajati za tu vašu lošu namjeru.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 87 od 416 . Ukoliko su odgovorni u kompaniji znali za kvar. osim. jer ga veliki nameti čine nerentabilnim. imajući u vidu da većina poreskih obveznika svjesno krši taj zakon i da država. tog zakona će biti obavezni da se drže i muslimani. kao što je npr. ali nisu bili zainteresovani da bilo šta poduzmu. zbog svoje slabosti i nekih drugih razloga. ukoliko su se drugi.2005 http://www. to. smatram da nema smetnje da muslimani u određenoj mjeri izbjegavaju porez.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno jesti konjsko meso? Da. a Allah. Ukoliko ste svjesno željeli da iskoristite njihovu slabost i nemoć dužni ste da im štetu nadoknadite. Ramić. mimo njegove volje.

Pitanje: Da li je manji grijeh za nas u Americi da živimo kao podstanari u stanu koji je gazda kupio na kredit i otplaćuje ga našom stanarinom ili da mi kupimo stan na kredit i otplaćujemo ga lično. da belaj bude veći. imajući u vidu da takav postupak vodi u veće zlo koje se ogleda u neredu i anarhiji. najbolje zna. Ahmeda Belvafija onima koji to dozvoljavaju. dopustio Abesincima da izvedu igru s kopljima u njegovoj džamiji.v. Najpoznatiji suvremeni alim koji zastupa drugo mišljenje je doktor Jusuf el-Kardavi.Na pitanja odgovora doc. Nekoliko nas džematlija nije se s tim složilo. zajedno igraju. nije dozvoljeno učestvovati u mješovitom horu imajući u vidu sljedeće: a) neizbježno je miješanje sa muškracima koje prelazi granice dozvoljenog.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 88 od 416 .) Drugi to također.š.com Pitanje: Živimo u inostranstvu. smatraju haramom. dž. plešu i pjevaju u džamiji. dr. jer pravno pravilo o prijekoj nuždi kaže da je haram u prijekoj nuždi dozvoljen u granicama neophodnog. s. prilično golišave.novihorizonti. Što se.s.š. toga se morate kloniti. Opravdavate li učešće djevojaka u mješovitom horu? Datum kreiranja: 27.11. a u drugom ćemo mi postati vlasnici stana i nećemo čitav život biti postanari? Odgovor: U pogledu kupovine stana putem kamatnog kredita koji se uzima od banke. ili potrebe koja dobiva status prijeke nužde. ali to dozvoljavaju u slučaju prijeke nužde. Jedni to kategorički zabranjuju i smatraju to haramom. To je validna fetva koja se može slijediti. Naš efendija dopustio je folklornoj grupi da vježba u džamiji. koju izdaje Centar za islamske studije iz Birminghama. Zbog toga predlažem da argumentovano iznesete svoj slučaj Rijasetu kako bi se poduzele odgovarajuće mjere i spriječilo dalje skrnavljenje džamije. Hoćemo li se ogriješiti ako efendiji fizički zaprijetimo? Odgovor: Smatram da vas vaš efendija pokušava prevariti. Šukri H. dž. Nadam se da će Rijaset to pitanje brzo riješiti. Ne vjerujem da u tom pogledu ima podršku Rijaseta. jer pojedinac. najbolje zna.2005 http://www. postoje dva mišljenja koja su rasprostranjena među suvremenom ulemom. najbolje zna. pak. Poslanik. Međutim. U džamiji su dozvoljene sve aktivnosti koje ne skrnave džamiju. Mislimo da ne dolikuje da momci i djevojke. ne smije uzimati zakon u svoje ruke. Ramić. U prvom slučaju će stan biti vlasništvo gazde. pa makar i bio u pravu. Velika Britanija. a Allah. (Vidi odgovor dr. koje su. Kada smo zaprijetili efendiji da ćemo se žaliti Rijasetu on nam je rekao da on ima podršku Rijaseta. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. fizičke prijetnje tiče. a Allah. Njegov odgovor objavljen je u reviji ”Es-Sunne”. u nekoliko nastavaka (počevši od br. ta njihova igra nije isto što i zajednička igra i pjesma golišavih djevojaka sa momcima.š.a. a Allah. 97). dž. po šerijatu. Pitanje: Odgovor: Djevojkama. b) njihovi glasovi koji će biti uljepšani će dolaziti do muških osoba pred kojima one ne smiju uljepšavati svoje glasove. u osnovi. Tako je npr.

U američkoj vojsci ima dosta muslimana. U svakom slučaju. 32. kada dijete bude dodijeljeno jednoj strani. Pitanje: Odgovor: U osnovi gleda se interes djeteta. gupi pravo na skrbništvo. koji je sada pod izraelskom okupacijom. Ramić. a i njihovim posebnim potrebama se izlazi u susret. nema smetnje da se uključiš. da drži pod okupacijom prvu kiblu muslimana. zatim babinoj majci itd. po šerijatu. ElMesdžidul-aksa. pri određivanju skrbnika sud je dužan zaštititi interes djeteta. baveći se onim za što se niste osposobili. a neki da je granica postizanje punoljetnosti. pod uslovom da ne učestvuješ u aktivnostima koje su islamom zabranjene. sve to regulišu uslovi koje skrbnik mora ispunjavati. Da li je to tačno? Mogu li kupiti diplomu s obzirom da nisam imao mogućnosti da se školujem? U slučaju razvoda braka kome. Pitanje: Odgovor: Ne. zabranjeno varati ljude. Po hanefijskom mezhebu. Opširniji odgovor na ovo pitanje objavljen je u Saffu br.11. u osnovi. i uzimanje izraelske vize vid priznavanja države Izrael. Kardavi dao fetvu da je zabranjeno odlaziti u Kuds sve dok je pod okupacijom Izraela. dr. Šukri H. Normalno. Ukoliko skrbnik ne ispunjava uslove.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 89 od 416 . druga strana ima prava u pogledu viđenja djeteta i boravka sa njim itd. dijete pripada majci. Poslije toga dijete ima pravo izbora. da je protjerala sa svojih ognjišta preko pet miliona muslimana. Ondje gdje će dječiji interesi biti bolje zaštićeni sud je dužan da dijete tamo dodijeli. Skrbništvo traje onoliko koliko je djetetu potrebno.novihorizonti. privrženije djeci i strpljvije u podnošenju svega što dijete zahtijeva i čemu je potrebno. tek tada pravo dobiva babo.Na pitanja odgovora doc. jer u islamu je. imajući u vidu da ta država drži pod okupacijom Palestinu. to je tačno. džamiju koja zauzima treće mjesto po vrijednosti za muslimane. i koliko mi je poznato. Otuda su islamski pravnici rekli da žene imaju veće pravo na skrbništvo s obzirom da su one saosjećajnije.com Pitanje: Odgovor: Mogu li kao musliman uključiti se u američku vojsku s ciljem da savladam vojne vještine? Da. za šta biste bili odgovorni i na dunjaluku i na ahiretu. Neki su pak napravili razliku između muškog i ženskog djeteta. njihova prava su solidno zaštićena. Neki su odredili da je to sedam godina. Ako nema odgovarajućeg skrbnika među ženama. pripadaju djeca? Datum kreiranja: 27. što. muslimanu nije dozvoljeno. Čuo sam da je dr.2005 http://www. zatim njenoj majci. možete prouzrokovati štetu drugima. u mirnodopskim uslovima. Pitanje: Odgovor: Da. diplomu ne možete kupiti. august '99 god. Osim toga. Dalje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ova fetva polazi od toga da je odlazak u Kuds. zatim dedo itd. svakako.

znoj radnika osuši. po šerijatu. c) da svjesno ne laže. Šukri H. Pitanje: Odgovor: Poslodavac je dužan isplatiti radnika u skladu s ugovorom koji su napravili prije početka rada. dr.2005 http://www. pod sljedećim uslovima: a) da advokat musliman ne odobrava i ne podržava zakone koji su suprotni šerijatu. isplata treba biti prije nego se. b) da se bori za istinu i pravdu.11. U osnovi. i imajući u vidu prirodu posla advokata. e) da ne brani one kojima šerijat ne pruža zaštitu. to treba poštovati.com Pitanje: Odgovor: Da li je profesija advokata u Njemačkoj ili drugoj zapadnoj državi halal posao? Imajući u vidu okolnosti i potrebu za advokatima muslimanima. ”Kitabul-ahkam”. Ramić. (Vidi: Ibn Madždže. njegov rad bude u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. poslodavac dužan isplatiti svoga radnika? Datum kreiranja: 27. f) da ne skriva činjenice koje su mu poznate. d) da svjesno druge lažno ne optužuje.novihorizonti. kako u hadisu stoji.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 90 od 416 . općenito. s obzirom da u Njemačkoj i drugim zemljama Evrope živi velika populacija muslimana. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Koliko i kada je. br. nadam se da bavljenje advokaturom ima svoje uporište u šerijatu. ukoliko se dogovore i drugačije. 2434) Međutim. g) da.Na pitanja odgovora doc. Sunen.

”. Ovdje se govori o onome što je bolje i o učenju dove zajedno u džematu. niko ne negira. dakle po trideset i tri puta izgovarali subhanallahi. kao što bilježi Tahavi u Šerhu me‘anil-asar od Ibn Abbasa: ”Da je Allahov Poslanik. uči dovu a džematlije izgovaraju amin. učenje tesbiha zajednički. ranije je navedeno. Poslanik. te muslimani indijskog potkontinenta (u pogledu zajedničke dove nakon sunneta). uistinu. To je dobar hadis. ako malo duže klanja sunnete. što je razumljivo. pa imam nakon Fatihe. u poglavlju o onome šta se uči nakon klanjanja farza. Ramić.v. to što rade je. pr.s. s.11. nakon sunneta. A iz hadisa br. Isto tako. sunnete. U protivnom. ali su to radili svako za sebe. pa je Ibn Mesud. Ovo je vjerodostojan ili dobar hadis.” Mutevelije traže od imama koji službeno obavljaju tu dužnost da obavezno uče tu dovu poslije sunneta.2005 http://www. oni nisu tako u džematu. zabranjena novotarija (bid‘a muharreme). Ni u tim hadisima. kaže: ”Neka se Allah smiluje novatorima koji su u nekim dijelovima Indije uveli praksu da imam i muktedije ustaju odmah nakon farza. smatraju hanefijama. tako da su govorili da je po. novotarija u vjeri! Vidio si iz hadisa br. 12 navedenog u glavnom tekstu ove knjige (tj. nema naznake da je Alejhisselam. toliko dugo učio poslije akšama da su se u međuvremenu svi koji su bili u džamiji razišli. a zatim poslije nje klanjao toliko da je u međuvremenu sam ostao u džamiji.s). uglavnom. zajednički tespihali.) zajedno sa Datum kreiranja: 27. Npr. Šukri H. nigdje o tome ne govore. pošto se pobojao da se ne pomisli da je to stroga dužnost. dakle onako kako se i kod nas prakticira. kad prouče allahumme entes-selamu. osim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 91 od 416 .v. a ono što je (Poslanik.v. odgovorio je. je dužnost u namazu. To što čine oni rade u smislu stalne obaveze i obični svijet smatra da takva dova nakon sunneta ili nafila.. Oni čak zamjeraju imamu. s.v. a on rastegao sa sunnetima. Tako mi Allaha. O tome ne govore ni naši ilmihali iz kojih smo u mektebu učili klanjati. da ono što je preporučljivo (mendub) postaje pokuđeno (mekruh). uglavnom.a. s.. imao običaj klanjati sunnete i nafile kod kuće. To izgleda još čudnije ako znamo da je hanefijska ulema pokušavala da tu praksu iskorijeni. Allahu ekber. a niti u drugim.a. a ni u jednom hadisu nije navedeno da se on poslije (sunneta) vraćao u džamiju da bi učio dovu. U svemu tome je dokaz da je on (tj. uz mujezinovo komandovanje. ako se radi o farzovima”. Turskoj. 13 vidio si da je Alejhisselam upitan koji je namaz vredniji: kod kuće ili u džamiji? ”Zar ne vidiš kako je moja kuća blizu džamije? Da klanjam kod kuće draže mi je nego da klanjam u džamiji.s. zaista.a. rekao da je pokuđeno-mekruh (uvijek joj davati prednost). pr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Interesantno je da način na koji to prakticiraju balkanski muslimani i Turci. oni ih optužuju i razrješavaju dužnosti. i na Indijskom potkontinentu. čudno je da se to ukorijenilo u tradiciju muslimana hanefijske pravne škole iako knjige. Šta tek reći za osobu koja je ustrajna u novotariji ili onome što je pokuđeno!? Ta grupa nema potpun dokaz u nekim predanjima u kojima stoji da je Alejhisselam ponekad nafile klanjao u džamiji. uz komandu mujezinovu. ako se digne na stepen koji mu ne pripada.s. I‘laus-sunena): ”Da je Alejhisselam dva rekata poslije džume i akšama uvijek klanjao kod kuće”. Oni neće da klanjaju za onima koji ne rade po njihovom običaju. iako se muslimani na Balkanu. U tome bi bila i poteškoća. govoreći: ”Vidi ga.a. i klanjaju sunnete ili nafile.” Klanjanje sunneta u džamiji. s. i kao što bilježi Ebu Davud od istog prenosioca: ”Da je Allahov Poslanik.) rekao ima prednost u odnosu na ono što je uradio. Ashabi su učili tesbih koji i mi učimo. učili tespih (tespihali) poslije namaza? Ne. da je sunnete dozvoljeno klanjati i u džamiji). pr.s. i njegovi ashabi ovako u džematu. op. mi čekamo na završnu dovu. u poznatom hanefijskom djelu I‘laus-sunen. koje se smatraju izvorom hanefijskog prava. s. desnoj strani je lijepo davati prednost u svemu što se odnosi na ibadet. nije u skladu sa hanefijskim mezhebom. elhamdu lillahi. dakle mujezin nije komandovao pri tespihanju.a.). nakon što je klanjao nafile (tj. klanjao jaciju (kad se govori o nekom namazu uvijek se podrazumjevaju farzi.novihorizonti. tako da se njegov postupak (u konkretnom slučaju) tumači kao objašnjavanje dozvoljenosti (tj. dr. Da ih je bolje klanjati kod kuće potvrđeno je riječima hadisa. u džematu sa imamom. Govoreći o novotarijama poslije namaza Tehanevi.v. pojedinačno.Na pitanja odgovora doc. hanefijskom mezhebu. koju uči naglas.com Pitanje: Odgovor: Da li su Muhammed.

. ili bilo gdje drugdje i mogu nakon klanjanja farza ići za svojim poslovima. Oni. Bilo bi dobro kada bi imami skinuli odgovornost sa sebe i objasnili svojim džematlijama ovaj propis. nije valjan dokaz to što je rekao Eš-Širinbilali u Nurul-idahu i komentaru. nego znače da mu je mustehab da prestane biti džematu okrenut leđima. on je rekao: ”Mustehabb je imamu. To zaključujemo na osnovu toga što je sam Eš-Širinbilali. eksplicite. imaju po šerijatu slobodan izbor da nafile klanjaju u džamiji ili kod kuće. a ako hoće. Na osnovu čega se može. neka ne čeka da mu se poslije selama okrene licem pa makar rastavio namaz i predavanje selama. koji su bili u džamiji.2005 http://www. tj.. u međuvremenu razišli. Isto tako.. nakon što preda selam da se pomakne ulijevo radi klanjanja nafile nakon farza.” (Tehanevi. okrene muktedijama i da triput izgovore estagfirullah. Ramić. ušerijatiti dova poslije nafila u džamiji!? Naprotiv. zikr i dove proučiti sjedeći. 182). to ima status novotarije u vjeri koja je haram.Na pitanja odgovora doc... uistinu. 10) Za njih nema dokaza u onome što je preneseno u smislu općenitog poticanja da se uči dova poslije svakog namaza. gdje je rečeno da su prenosioci tog hadisa vjerodostojni. ako hoće. da je Ibn Mesud rekao: ”Kad imam preda selam. zajednički? Isto tako. dr.” Prethodno rečeno ne ukazuje da se to sve i dova uče u džematu (zajednički) i da se sve to radi u džamiji... da kada neko završi namaz može. a neko ima neku potrebu. pa ne ustane niti se okrene. bilo u kući ili negdje drugdje.” U svemu tome postoji dokaz da muktedija može otići za svojim poslovima. prenoseći iz djela Medžmeur-rivajat. jer je namaz ono što Datum kreiranja: 27. elhamdu lillah i Allahu ekber po trideset tri puta. kako je bilo dok ih predvodio kao imam na farzu. I na kraju. nakon što imam završi (farz) namaz i preda selam.”. Mustehab je da se nakon toga. neka ide i neka ga ostavi. I‘laus-sunen. zatim Ajetulkursiju. To zbog toga što gramatički oblik množine. istakli učenjaci u usuli-fikhu.” ne znače da se on prema njima okreće da bi učili dovu. Još eksplicitnije je to što je zabilježeno u Medžmeuz-zevaid (1-200). Razumi to! Allah upućuje na Pravi put koga hoće. Nego. a to u sebi sadrži mijenjanje onoga što je propisano i što je bolje.” (El-Džumu‘a. Naime. da prouči sure El-Felek i En-Nas. U glavnom tekstu (ove knjige) je navedeno od Ebul-Ahvesa koji prenosi od Ibn Mesuda da je rekao: ”Kada imam završi (s namazom). bilo da im se okrene u sjedećem položaju na svom mjestu ili ode za svojim poslom. 182) Pošto je sunnete. To što je on rekao znači da muslimani trebaju poslije farz-namaza proučiti dove koje se u tradiciji prenose. pošto u tome ima vid prisiljavanja imama i muktedija da klanjaju sunnete i nafile u džamiji. i pošto je u tome ograničavanje u onome u čemu je Allah dao izbor. te da kažu subhanallah. želim da naglasim da naši muslimani ispravno obavljaju namaz. i da svako poslje njih dovu čini za sebe i muslimane. što oni hoće.” Prenosioci ovog hadisa su povjerljivi. njihovo vidljivo literarno značenja upućuje da je on klanjao namaz i učio toliko da su se oni.novihorizonti. a koji su vezani za farz. 3/205-207) Iz svega navedenog očito je da zajedničko tespihanje nema utemeljenja i da to nije hanefijski mezheb.com džematlijama učio dovu. je sunnet”. Uzvišeni Allah kaže: ”A kada se namaz završi. može ih učiti stojeći. u osnovi. farza i nafile.11..” (str. a neko ima potrebu (da ide). kako se onda njegov govor: ”Istigfar čine Allahu i hvale Ga. može tumačiti da se to radi u džamiji. nakon njegovih riječi: ”Ustajanje radi obavljanja sunneta poslije farza. On je eksplicitno naglasio da imam u tome svemu ima izbor (str. U tome se ne određuje da ta dova bude zajednička i da jedni druge čekaju (da bi zajednički dovili). vrednije klanjati kod kuće.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 92 od 416 . po njemu. Obvezivanjem učenja dove nakon sunneta i nafila je izmjena ove dozvole i otežavanje imamu i narodu bez razloga. prije toga. Šukri H. Njegove riječi: ”Mustehab je imamu da se poslije nafile okrene licem prema džematu. Eš-Širinbilali je prije toga eksplicitno rekao. eksplicitno rekao da je vrednije sunnete klanjati tamo gdje će se moći biti dalje od rijaluka (pretvaranja) i gdje će se moći biti iskrenije i čistije. da ih svako prouči pojedinačno. nakon nafile. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Njegov namaz je završen. To su. ne iziskuje sastajanje i pridruživanje. To zbog toga što se sa svim tim prekida biti okrenut leđima. Ukoliko su i prisiljeni da zajednički tespihaju imami nisu prisiljeni da pravilno tumače islam. onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite. zatim da uče dovu za sebe i muslimane podignutih ruku.

Peto. Treba imati razumijevanja. bez obzira kakva ona bila i nikada ne treba gubiti nadu da će se ona jednog dana povratiti na pravi put. 14-15) Drugo. vjeru. kaže: ”Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju. s. velikodušno ponašaj. makar im oni bili očevi njihovi. pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti. Majka ga nosi.a.š. Treće. U šerijatu postoje propisi za muslimane koji su se odmetnuli od islama.11. Šukri H. bez obzira bili oni muslimani ili ne. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. ali se ti propisi sprovode samo tamo gdje šerijat vlada. ili sinovi njihovi. koja ostaje važeća. Ali. ukoliko rodbina nije u islamu. pomoć.” (El-Mudžadela.novihorizonti.2005 http://www. da uputi njegov narod koji ne zna. kako onoj koja prakticira islam.v. možemo naučiti kakav odnos treba imati prema rodbini. tako i onoj koja se islamu suprotstavlja. na ovom svijetu. biti prevaziđen.) To djelovanje treba da bude blagom riječju.a.s.a. Imajući u vidu da kod nas ne vlada šerijat o njima neću govoriti. uz Allahovu.v. i odbija ga u toku dvije godine. 8) ”Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Meni ćete se vratiti. dovu činiti za svoju rodbinu. o kome ti ništa ne znaš. a posebno svojoj rodbini želimo sve najbolje. dž. ili rođaci njihovi.Na pitanja odgovora doc. ali. s. Prvo što treba znati jeste da je naša dužnost prema rodbini veća u odnosu na one koji nam nisu rodbina. a zatim uz aktivan napor učenih muslimana. taj problem.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 93 od 416 . niti ću na vaše pitanje detaljno odgovarati. dž. Meni će se svi vratiti.com je između početnog tekbira i selama na desnu stranu. ne smijemo zapostaviti svoje obaveze prema njoj. jer većina ljudi nije imala odgovaraći odgoj i živjeli su u okruženju koje ih je uglavnom odvraćalo od islama i islamskog života. a tu nema ništa što je novotarija. onda ih ne slušaj. je učio dovu moleći Allaha. i to je dozvoljeno. Kakav odnos treba da imam prema rodbini koja otvoreno ispoljava ateizam? Datum kreiranja: 27. vremenom.s. 214. ukoliko dođemo do zaključka da ćemo na rodbinu najbolje djelovati ako se od nje distanciramo. Pitanje: Odgovor: Iz biografije (sire) Allahovog Poslanika. mudro i lijepim savjetom. onoga o kome ništa ne znaš. Međutim. na način koji će pokazati da mi ljudima općenito. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. a koja su dostupna i na bosanskom jeziku poput: Poslanikov Životopis (Ibn Hišam). dž.š. dž. ako se rodbina bori protiv islama nećemo prema njoj izražavati prijateljstvo jer Allah. Što se tiče novotarija koje se čine prije i poslije namaza. četvrto. O toj obavezi Kur‘an kaže: ”Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. nastojat ćemo da svoje obaveze prema takvoj rodbini izvršimo i da u svakom slučaju budemo pravedni. Zapečećeni džennetski napitak (Mubarkfuri) i Poslanikov životni put (Sibai).š. Što je rodbina bliža i obaveze su veće. s. kako na ovom svijetu tako i na ahiretu. ti ih ne slušaj i prema njima se. koji ih je došao pozvati u Allahovu.š. treba uvijek Allahu. tužan i izranjavan Poslanik. Umoran. dž.v.” (Lukman. jer bi to zahtijevalo puno vremena i prostora. Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. Sjetimo se kada su stanovnici Taifa naputili svoju maloljetnu djecu i luđake da kamenjem istjeraju Allahovog Poslanika. dr. dž.š. 22). u isto vrijeme. Zbog toga preporučujem ti da pročitaš djela koja govore o Poslanikovoj biografiji. Zbog toga posebno treba voditi računa o obavezi prema roditeljima.s. a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća. U odgovoru na vaše pitanje ukazat ću samo na neke opće smjernice. ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš. nadam se da će. dužni smo na nju da‘vetski djelovati: ”I opominji rodbinu svoju najbližu. a njeno zdravlje trpi. i kada se distanciramo od takve rodbine. ili braća njihova.” (Eš-Šu‘ara. hvala Allahu.” (El-Ankebut.

preporučujem da se u mjestima gdje postoji praksa učenja sure Jasin ponedjeljkom i petkom ponekad uče i druge sure. Njeno učenje je. kao i suvenire. osoba kupa radi uklanjanja prljavštine. kao i u svakom drugom. znoja itd. Kod nas je ustaljena praksa učenja Jasina ponedjeljkom. Da li je to šerijatski utemeljeno? Da li je dozvoljeno prodavati cvijeće i suvenire za Osmi mart ili druge praznike? Datum kreiranja: 27. tada dužina kupanja ovisi o kvaliteti vode. jer je to jedan od načina da se zasluži njegov šefa‘at na Sudnjem danu. ne pretjera u smislu da se zbog njega ne zapostave druge obaveze. od velike koristi za svakog ko pouku uzima.novihorizonti. dok ezan uči nije grijeh. po potrebi. treba voditi računa da se u tom poslu. Ukoliko se.Na pitanja odgovora doc. najbolje zna. Ramić. ukoliko bi suveniri bili u vidu kipova. dž. razgovarati. sredstava za kupanje. Kada se čovjek kupa radi osvježenja može to činiti koliko mu je potrebno da se dovoljno osvježi.2005 http://www. tuša itd. Koliko vremena (sati ili minuta) traje obavljanje gusula? Postavljam ovo pitanje jer mi se čini da u tome pretjerujem. dr. ili pak imali neki sadržaj koji je muslimanu haram.11. Pitanje: Odgovor: Sura Jasin jedna je izuzetno sadržajna sura koja precizno govori o islamskom vjerovanju (akidetu). dž. a znamo šta znači uvesti novotariju u vjeru.a. Pitanje: Odgovor: Da. Šukri H. sapere svoje tijelo vodom tako da nijedan djelić ne ostane suh. s. tako da to ne bude stalno ponedjeljkom i petkom da to ne bi preraslo u stalnu praksu i kako se ta praksa ne bi ušerijatila. bez sumnje. Ukoliko bi se to ušerijatilo dobilo bi status novotarije.š. poslanstvu i proživljenju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 94 od 416 . Što se. pak. kao i to da se te sure uče i drugim danima. trljajući jedanput.s. Kada se osoba kupa radi izlaska iz stanja dženabeta bitno je da. ukoliko nisu u osnovi haram. lijepo je (mustehab) ponavljati za mujezinom i kad on završi proučiti dovu koju nam je preporučio Poslanik. Npr. Pitanje: Odgovor: To nije vremenski određeno.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno razgovarati za vrijeme učenja ezana? Da. Zbog toga. pak. petkom i uoči bajrama. a Allah. Allahovoj.š. cvijeće je dozvoljeno prodavati. jednoći. Međutim. tada musliman ne bi smio takve suvenire prodavati. nisam naišao na neki šerijatski dokaz koji tome ide u prilog. U svakom slučaju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. tiče njenog učenja u određene dane.

u čikagu. u ruku nakon namaza. je rekao: ”Kada nastupi noć sklonite svoju djecu (u kuće) jer šejtani tada izlaze i šire se. koliko mi je poznato. najbolje zna. imajući u vidu da ne postoji šerijatska zabrana za tako nešto. ne prenosi se da su se oni uvijek rukovali nakon svakog namaza. u čikagu ima restorana koji na svom jelovniku nemaju svinjetinu niti služe alkoholna pića. Šukri H. s obzirom da to nije bila praksa prvih muslimana. to nije dozvoljeno. Vlasnici tih restorana su uglavnom muslimani.š. Poslanik. Pitanje: Odgovor: Ne. kada za to postoji potreba. 3731).com Pitanje: Neki ljudi kod nas. Mesar sam. pa makar de poprijeko nešto staviš. vidi: Sunen. To znači da se to posuđe može oprati. Stoka se može. ugasi svijeću i spomeni Allahovo ime. Naime. iz imperativnog oblika naredbe da se posuda pokrije. Pitanje: Odgovor: Da. a Allah. ”Kitabul-ešribe”.s. Zatvori svoja vrata i spomeni Allahovo ima pri tome. klati u svako doba godine.11. Ipak. Mogu li uz ramazan klati stoku? Kod nas je običaj da se kanta s vodom pokrije. s. Napominjem da nema smetnje da se s osobom koja je pored nas ili koju nismo odavno vidjeli poselamimo i rukujemo. pa prema tome i da koristimo njihovo posuđe. Ramić.Na pitanja odgovora doc. Ne prenosi se da su ashabi ljubili Poslanika.” (Sahihul-Buhari.a. Nadalje.novihorizonti. za to nema smetnje. (Vidi: El-Fikhul-islami ve edilletuhu. dozvoljeno da jedemo hranu ehlu-kitabija (kršćana i Jevreja). Kada prođe nešto jacijskog vremena možete ih pustiti. preporučujem ti da se hraniš u restoranima u kojima se ne služi svinjetina niti alkohol.2005 http://www. S obzirom da se hranim u restoranima u kojima se služi i svinjetina. zaveži svoju mješinu za vodu i spomeni Allahovo ime i pokrij svoju posudu i spomeni Allahovo ime. ”Bed'ulhalk”. pa makar tako što se preko stavi kakav štap ili motka. dr. 3280) Pitanje: Odgovor: Da. Ima li to kakve veze sa šerijatom? Da li je dozvoljeno. 1/314) Međutim.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. pod uslovom da znamo da je čisto. prije bi se moglo razumjeti da je to obavezujuće. jer.v. imama ljubiti u ruku poslije namaza i čestitati mu namaz? Datum kreiranja: 27. treba voditi računa ne samo o svinjetini nego i o tome da li su životinje čije meso jedeš zaklane na ispravan način. dž. Isto tako. br. a ima i ehlukitabija koji u svojim restoranima ne drže svinjetinu niti alkohol. u znak poštovanja. interesuje me da li je to tačno? Odgovor: Nama je. s. kažu da se posuđe u kom je bila svinjetina ne može nikako oprati. ulema kaže da je to sunnet. u osnovi. pa makar i motkom (kako stoji u predanju Ebu Davuda. Uvođenje takve prakse bila bi novotarija. br.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 95 od 416 .

ukoliko osoba koja daje zekat neće naslijediti osobu kojoj ga daje. a kada se da rodbini. a Allah. Ramić.a. s. kaže: ”Sadaka data siromahu je samo sadaka. jer se time postiže dvoje: izvršavanje obaveze zekata i jačanje rodbinskih veza. Šukri H.com Pitanje: Odgovor: Mogu li dati zekat bratu i sestri koji su siromasi? Da. najbolje zna. ”Kitabuz-zekati”.2005 http://www.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. dž.s. čak se i preporučuje davanje zekata siromašnoj rodbini. i ukoliko nije obavezna da je izdržava. 658) Datum kreiranja: 27.11. Sunen. Poslanik.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 96 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. siromašnom bratu i sestri može se dati zekat. br. dr.” (Tirmizi. ona je i sadaka i održavanje rodbinskih veza.š.

Dovoljno je. Doduše. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Tako u našim sredinama gdje muslimani ne klanjaju. mnogi ga koriste i ne znajući o čemu se radi. imajući političku i druge vrste. nego je nastavak da‘ve prvih generacija muslimana. ustvari. taj izraz koriste. partijama i sektama koji je ovaj omladinski časopis bio počeo objavljivati. da se to vjerovanje očisti od svih vidova širka. potpore ona zaživjela prvo u Nedždu. uglavnom. u sredinama gdje muslimani malo više klanjaju. ashaba i tabiina. Treba podvući da su selefije oni koji slijede i prakticiraju islam u svim njegovim segmentima. sljedbenici selefističke ideje koja nastoji vjerovati onako kao je vjerovao Allahov Poslanik. a potom i u drugim dijelovima Arabijskog poluostrva. kao što se nekad koristio izraz fundamentalista. a krše praksu Poslanikovu.s. radio i da nije vehabija niti selefija svako koga nazivaju tim imenima. Tu njegovu ideju podržala je vlast u Der‘iji u Nedždu. oni koji koriste taj izraz. jer ta da‘va nije neki novi mezheb. Dakle.11. da se nemuslimanski fundamentalisti ne bi vrijeđali. Šukri H. Datum kreiranja: 27. On je imao ideju o vraćanju muslimana izvornom učenju islama i uklanjanju svih vidova širka koje su muslimani prakticirali. ondje gdje muslimani dobro klanjaju vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja u džematu i nosi bradu itd. a ne oni koji eventualno samo u svome odijevanju i vanjskom izgledu liče na selefije. Svi ti reformistički pokreti su se uveliko okoristili idejama da‘ve Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba.novihorizonti.a. Pošto je riječ fundamentalista izrabljena i pošto fundamentalista ima i među nemuslimanima. tako da je. Dakle kao zaključak možemo kazati da oni koji slijede izvornu ideju Muhammeda ibn AbdulVehhaba su. muslimanima. radu itd. dr. vehabijom nazivaju osobu koja ponekad klanja. niti neki novi put. Dakle. ideja Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba je selefistička ideja koja poziva vraćanju izvornom islamskom učenju sadržanom u Kur‘anu i sunnetu. Sredstva informisanja u rusiji čečenske mudžahide nazivaju isključivo vehabijama. Oni koji imaju loše namjere. 10 i 11 (oktobar i novembar ’97) u feljtonu o suvremenim pokretima.com Pitanje: Odgovor: Želio bih nešto više saznati o Muhammedu ibn Abdul-Vehhabu i njegovu pokretu.Na pitanja odgovora doc. izmišljena je riječ vehabija. nemaju ni lijepe namjere. i prakticirati obrede islama onako kako ih je Poslanik. i njegovih ashaba. odnos prema komšijama.s.s. s. i s te strane postoji velika igra i ponekad velika zabluda. s. bilo da nekog proglasite fundamentalistom pa da ga po zakonu možete pljuvati. a da bi se muslimanski mogli blatiti do mile volje.2005 http://www. kada je u pitanju porodični život. treba znati da se pod firmom vehabija i selefija ponekad skrivaju mnogi koji s idejom i da‘vom Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba nemaju baš puno zajedničkog.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 97 od 416 . S druge strane. a mnogi. koja je pozivala da se islamsko vjerovanje uzima sa čistih nepomućeih izvora. rodbini.v. Više o ovom pitanju napisao sam u omladinskom časopisu Saff br. u komunističkom vremenu. upravo zbog gore spomenutog razloga.v.a. degradirati i osuđivati na višegodišnju robiju.v. a koji su pokušali probuditi islamski ummet nakon dugog perioda stagnacije i dekadence. Nije naučno utemeljeno sljedbenike da‘ve Muhammeda ibn AbdulVehhaba nazivati vehabijjama. Treba naglasiti da mnogi koriste izraz vehabija da bi anatemisali islamske aktiviste i muslimane koji se trude da prakticiraju islam. Može se reći da je ta ideja bila preteča svih reformističkih pokreta koji su se pojavili u zadnjih dvjesto godina prošlog milenija. Ramić. Dakle. nemuslimanima. Muhammed ibn Abdul-Vehhab nije imao iza sebe klasični pokret. vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja sve namaze. nemaju za to naučno opravdanje. niti je vehabijja ili selefija svako ko sebe tako naziva i tako se deklariše. s.a. kako se čini.

s nijjetom da je ponovo pusti čim nađe odgovarajući posao. ukoliko žena nije mogla zapostiti početkom dana. 32) Imajući u vidu da su amidžići. s obzirom da je post od zore pa do zalaska sunca. problem je i što neka naša braća nošenje duge brada drže na nivou pet dnevnih namaza i ostalih ruknova islama. S obzirom da joj je početkom dana bilo zabranjeno postiti. poklone itd.11.a. ne treba postiti ostatak dana. (Vidi: ElIsra. ženi je u stanju hajza zabranjeno postiti. Šta nam preporučujete? Prije svega treba naglasiti da uskraćivanje posla zbog toga što neko nosi bradu predstavlja diskriminaciju najgore vrste i vid kršenja osnovnih ljudskih prava. kad je brada u pitanju.š. činjenica je da ta vrsta diskriminacije kod nas postoji i muslimani moraju nastojati da se izbore za svoja prava. čitava porodica ispašta zbog toga. s. pod uslovom da ispoštuje sljedeće: a) da se ne osamljuje sa muškom osobom koja joj nije mahrem. osim ako priroda posla to zahtijeva. 5233). dajdžići i tetići bliža rodbina.v. s tim što se preporučuje da to ne radi javno jer svijet ne zna za njeno stanje. najbolje zna. a Allah. Ramić. žena je dužna. s njima razmjenjuje posjete. koji su izloženi toj diskriminaciji moraju tražiti odgovarajuće rješenje nastojeći da daju prednost onome što je prioritetnije i važnije. osim ako je prisutan mahrem. čini mi se da. Oni pak. najbolje zna. dž. što se podrazumijeva pod pojmom održavanja rodbinskih veza. Prema tome. b) da ne uljepšava svoj govor kada s muškom osobom koja joj nije mahrem razgovara (Vidi: El-Ahzab. Ako čovjek ne bi imao drugog načina da nađe posao nego da potkrati bradu. uz ramazan. Datum kreiranja: 27. Ona može taj dan jesti i piti. U kontekstu prethodno rečenog treba nastojati postići sklad između mogućnosti i potreba.s.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Odgovor: Ja ne znam za relevantan dokaz na osnovu koga bi se moglo ustvrditi da je ženskoj osobi zabranjeno razgovarati s muškom osobom koja joj nije mahrem. ja bih mu preporučio da je potkrati. ženi prestane mjesečnica (hajz) odmah nakon nastupa zore. s tim što mora voditi računa da ispoštuje gore spomenute propise. tj. ako nema drugog izlaza. Pitanje: Odgovor: Ispravno mišljenje jeste da ona nije dužna nastaviti taj dan postiti. te da se ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. kaže: ”Neka se muškarac ne osamljuje sa ženom. dž. c) da se pri tom razgovoru ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. Normalno. nije joj grijeh ostatak dana nepostiti. da ih posjećuje. u granicama svojih mogućnosti.2005 http://www. razgovarati sa svakom muškom osobom koja joj nije mahrem. da ne uljepšava svoj govor. dr.” (Sahihul-Buhari.š.com Pitanje: Odgovor: Moj muž ne može dobiti posao zbog velike brade. i da je obrije. Dakle. da li njen amidžić i dajdžić s njom mogu razgovarati u prisustvu njenog muža? Ukoliko. muslimanka koja nosi nikab može. a Allah. pa makar to bilo u osnovi dozvoljeno. ”Kitabun-nikah”. u granicama potrebe. Ispravan stav jeste da ženski glas nije avret. taj dan će napostiti poslije ramazana. da se ne osamljuje.novihorizonti. Šukri H. pa shodno tome i sa amidžićem. taj post joj ne bi bio validan. Prednost tom mišljenju daje se zbog sljedećeg razloga. a da je održavanje rodbinskih veza stroga dužnost. jer sve što je za nekog korak ka nemoralu zabranjeno mu je. br. Poslanik. 32).com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 98 od 416 Ako žena nosi nikab. Naime. pa čak. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Nema sumnje da je izdržavanje porodice veća dužnost od nošenja dugačke brade. dajdžićem i tetićem. čak i kad bi postila. da li je dužna ostatak dana postiti? . što je itekako pogrešno. pa može koješta pomisliti. da s njima održava rodbinske veze.

ako je u običaju kod vas da nevjesta posjećuje svoje roditelje jednom sedmično ili jednom u mjesecu.v. to treba. tako da supruga od muža ne traži ustupke koji nisu potrebni. da li im je potrebna usluga i ima li neko drugi mimo njihove kćerke da im tu uslugu pruži. riječi u kojima on kaže da su najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama. Njeno prakticiranje islama bilo bi od velike koristi za vašu porodicu i šire okruženje. kao što je nijekanje propisa za koji se zna da su sastavni dio islama. treba voditi računa o stanju njenih roditelja. u granicama mogućnosti. a da tvoja čast i poštenje ne budu ugroženi. nevjesta češće posjećuje svoje roditelje. post i sl. niti da ga opterećuje više nego što on može podnijeti. ti možeš sa njom ostati u braku. Molim Allaha. u početku. ne povlače za sobom obavezu raskidanja braka. može biti dužna voditi brigu o svojim roditeljima. ispoštovati. dakle ukoliko nije počinila nešto što izvodi iz islama. dr. Šukri H. kao što je namaz. Dakle.s. a što je u njegovoj mogućnosti. dužan si nastojati da joj pomogneš kako bi ona shvatila značaj i vrijednost islamskih propisa i kako bi ih počela sa zadovoljstvom izvršavati. Još da naglasim da muž ne mora uvijek da ide s tobom ukoliko postoji mogućnost da ti odeš do svojih roditelja.11. u određenim okolnostima. uobičajeno i potrebno. pa makar se radilo i o velikim grijesima. ne postoji šerijatski tekst koji to precizno određuje. Normalno je da.a. Naime. dok se ne navikne da od njih bude duže odvojena. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Isto tako. muž ne smije uskraćivati supruzi ono što je.Na pitanja odgovora doc. Treba se uvijek prisjetiti Poslanikovih. tako da se to pitanje rješava na osnovu tradicije (urfa) i općih propisa islama koji govore o pravdi.novihorizonti.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 99 od 416 . Nadalje. ili određene grijehe čini. Normalno. Ramić. ona kao kćerka. s. To što ona određene propise ne prakticira. U svakom slučaju. u svemu tome supruga i muž treba da imaju dogovor i razumijevanje jedno prema drugom. supruga treba to imati u vidu i ne insistirati na onome što joj on ne može priuštiti.com Pitanje: Odgovor: U kom vremenskom periodu je moj muž dužan da me odvede kod mojih roditelja koji su udaljeni 90 km u jednom smjeru? Koliko mi je poznato.. dž. u slučaju nepostojanja druge djece ili rodbine.2005 http://www. održavanju rodbinskih veza i dužnosti djece prema roditeljima. Pretpostavimo da je muž u teškom materijalnom stanju. Pitanje: Odgovor: Ukoliko je ona u islamu. da vas pomogne u onome što je dobro. Da li mi je dozvoljeno živjeti sa ženom koja ne prakticira islam iako je muslimanka? Datum kreiranja: 27.

ona slobodno raspolaže svojim imetkom i može koliko hoće svoga imetka pokloniti. ili je postila van ramazana. uz napaštanje propuštenog dana posta u mjesecu ramazanu. U tom periodu osoba također ima pravo napraviti testament koji će se sprovesti nakon njene smrti. ako namjerno prekine. preferirajuće mišljenje je da jedino za namjerno prekidanje posta spolnim odnosom treba kefaret. Bolje ti je.a. pokloni u dobrotvorne svrhe. pod uslovom da su od onih koji su bili obavezni postiti. str. 1111) Prema tome.nemaju validan dokaz. ”Kitabul-edeb”. 6087. Kurtubi. od strane osoba koje su dužne postiti. ispravno je da nema kefareta osim za one koji su svoj post u ramazanu namjerno prekinuli spolnim odnosom. El-Kafi. najbolje zna. 6709. 5368. Osim toga. da ostaviš svoje nasljednike bogatim.š. je rekao Sa‘d ibn ebi Vekkasu. ”Kitabus-sijam”. ona uskrati pravo svojih nasljednika? Odgovor: Dok je osoba pri zdravlju. analogija (kijas). oni koji kažu da za namjerno prekidanje posta u ramazanu jelom i pićem treba kefaret . (Vidi: Marginani. zavijesti dvije trećine ili polovinu svoga imetka: ”. (Vidi: Sahihul-Buhari. a pravilo je da nema obaveze bez dokaza. El-Hidaje. ”Kitabu kefaratil-ejman”. a Allah. bolesnik kome post škodi itd.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 100 od 416 . tjelesnom i intelektualnom. uopće nije dozvoljena. 1/122. El-Umm. Imam Šafija. sestra o kojoj je riječ. Kurtubi. s. Sahihu Muslim. ”Kitabus-savm”. Hanefije i malikije kažu da bilo koji način namjernog prekidanja posta u ramazanu. 1/122. 2/108-109) Dokaz za to je hadis koji bilježe Buharija i Muslim. pokloniti spomenutu odjeću. dužna je da. 6711.. učini kefaret (tj. 1936. osoba koja u osnovi nije bila dužna postiti. 2742) Prema tome. Datum kreiranja: 27. a ako je veća.novihorizonti. na taj način. 6164. a koji govori o beduinu koji se požalio Poslaniku. tada će za dio koji je višak biti potreban pristanak nasljednika.” (Sahihul-Buhari. tada ima pravo da pokloni samo jednu trećinu svoga imetka.š. pa čak i spolnim odnosom. a i trećina je puno. str. kao što je putnik. ”Kitabul-vesaja”.s. ”Kitabun-nefekat”. Isto tako. s. Pitanje: Jedna sestra je svojim parama prije udaje kupila sebi svu potrebnu garderobu. u slučaju smrti. r. Ramić. Dakle.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kad su ibadeti u pitanju.s. El-Hidaje. El-Kafi. dok je ležao na smrtnoj postelji. Poslanik. nego da ih ostaviš siromašnim da prose od svijeta. da je prišao svojoj ženi za vrijeme posta u ramazanu. ili ukoliko ostavi testament. Ukoliko se razboli bolešću od koje će umrijeti. Prema tome. Većina te garderobe je još uvijek nova i neraspakovana.v. Ima li osnova da. dakle napaštanje tog dana i kefaret. dr. pa je namjerno prekinula post spolnim odnosom. uz napaštanje propuštenog dana posta. Njena namjera je da tu garderobu. 124. dž. zavijestiti itd. 2/246. br. 124) Međutim. Šukri H.11. a ako nije u stanju onda je dužna nahraniti šezdeset siromaha). uistinu.trećinu. hadis na osnovu kog je utvrđen ovaj propis govori o prekidanju posta spolnim odnosom.a. koji je htio da. br. Ibn Kudame.v. u tom testamentu ne može zavijestiti više od jedne trećine. a Allah. kada se razboli bolešću od koje će i umrijeti ona ima pravo zavijestiti samo jednu trećinu svoga imetka.2005 http://www. nije obavezna činiti kefaret. učini i kefaret? Islamska ulema složna je da osoba koja je bila dužna postiti.Na pitanja odgovora doc. Naime.com Pitanje: Odgovor: Kada je postač dužan da. ako se radi o testamentu ona može zavijestiti svu garderobu pod uslovom da ta vrijednost nije veća od jedne trećine njenog ukupnog imetka. El-Kafi. (Vidi: Marginani. povlači za sobom posljedice koje uzrokuju prekidanje posta spolnim odnosom.. br. najbolje zna. posti dva mjeseca uzastopno. Međutim. pa makar se radilo i o napaštanju ramazana. dok je još zdrava. Smatram da analogiziranje namjernog korištenja jela i pića sa spolnim odnosom nije ispravno. Dakle. dž.

a. Pitanje: Odgovor: Pokrivenu djevojku (mislim da se misli uopćeno na djevojku koja prakticira islam) možete upoznati preko osoba koje poznajete i u koje imate povjerenje. da odjeća nije tijesna toliko da bi se ocrtavalo tijelo.” (Sahihu Muslim. br. dva rekata poslije tavafa itd. dakle.s. dž. zatim poslije sabaha dok sunce ne izađe i nakon ikindije dok sunce ne zađe). od neutralnih osoba. Međutim. a Allah.š. Ramić. mogu se klanjati u vremenima u kojim je inače zabranjeno klanjati (tj. dž.novihorizonti. da nije specifična za nemuslimane i da nije specifična za muškarce. dženaza-namaz. bitno je da njena odjeća pokriva sve što je žena dužna pokriti.11. naklanjavanje sunneta. ”Salatul-musafirin”. Tako ćete izbjeći neosnovanu pohvalu ili kuđenje koji su najčešći kada je ženidba ili udaja u pitanju. to bi bilo pogrešno.. Kako mogu upoznati pokrivenu djevojku? Može li se klanjati tehijjetul-mesdžid poslije ikindije namaza? Datum kreiranja: 27. treba ih uzimati od povjerljivih osoba koje nemaju određeni interes u vezi sa djevojkom ili momkom. s.i ne zabranjujem bilo kome da klanja u bilo koje vrijeme noći ili dana. treba izbjegavati odjeću koja skreće pažnju. Šukri H. 833) U Buharijinom predanju ovog hadisa ima i dodatno pojašnjenje: ”. Ibn Omer prenosi da je Poslanik.š. ako bi čovjek namjerno nastojao klanjati nafile upravo u vremenima kada je zabranjeno.. dakle na mjestu na kom je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. To je najbolji način. dr. postoje hadisi koji potvrđuju da su neki namazi koji imaju povod obavljani u ta vremena. Zabranjeno je da osoba svjesno odgađa neki od tih namaza da bi ga klanjala u tim vremenima. pak.v. Pitanje: Odgovor: Ispravno mišljenje o ovom pitanju je da namazi koji imaju svoj povod. da nije providna.” (Sahihul-Buhari. najbolje zna. ”Kitabul-džum‘a”. samo da namjerno ne traži izlazak i zalazak sunca. 1192) Prema tome. najbolje zna. činjenica je da se sve to najlakše postiže upravo džilbabom. kao što su: klanjanje propuštenog namaza.Na pitanja odgovora doc. tehijjetul-mesdžid. rekao: ”Nemojte da namjerno klanjate pri izlasku sunca i njegovom zalasku. kad sunce izlazi. Što se.com Pitanje: Odgovor: Da li postoji zabrana da žene nose dvodjelnu odjeću (košulju i suknju) ili to mora biti džilbab? Kada se žena pojavljuje na javnom mjestu.2005 http://www. bilo koja odjeća koja ispunjava pomenute uslove je dovoljna. Naime.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 101 od 416 . u pogledu momka ili djevojke. br. Također. a Allah. kada je na zenitu i kada zalazi. tiče savjeta i preporuka. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.

s je prokleo onoga ko daje mito i onoga ko mito uzima.” (Vidi: Ibn Kudame.a. kako njeno meso tako i loj. podrazumijevaju uzurpaciju nečijeg prava. (Ahmed ibn Hanbel. Ramić. Samo proklestvo znači udaljavanje od Allahove.Na pitanja odgovora doc. Ibn Kudame kaže: ”Mito u vlasti je zabranjeno i tu nema razilaženja.v.. kosti. Ovakav stav prema mitu Ibn Kudame i ostala islamska ulema zauzela je na osnovu prethodnog ajeta. IV:29. S obzirom da mito i korupcija. milosti.161. Sunen.) U Musnedu imama Ahmeda još se spominje i posrednik među njima.š. Ibn Madždže. s..com Pitanje: Odgovor: Koji stav zauzima islam u pogledu korupcije i mita? Islam.a.v. Datum kreiranja: 27. 2/388. a ko ne zasluži Njegovu milost neće ući u Džennet. 2/2313. Kada sudija primi mito to može dostići stupanj kufra (nevjerstva). Musned. Preporučujem da o tom problemu porazgovaraš sa radnim kolegom.š. najbolje zna. pružanje adekvatne zaštite u tom pogledu. svi oni koji su na bilo koji način uključeni u korupciju (potkupljivanje) prokleti su od strane Poslanika.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 102 od 416 . štiti pravo svakog pojedinca. Uzvišeni Allah kaže: ”. Treba još napomenuti da veličina grijeha u pogledu korupcije ovisi o nepravdi (zulumu) koja je učinjena nekom pojedincu..11. Prema tome. s. islam je najstrožije zabranio takav vid aktivnosti.oni koji jedu nedozvoljeno. Šukri H. kao što je sapun i slično. U tom hadisu Poslanik s. a Allah. ElMugni.s. IX:34). Imajući u vidu da ta osoba jede svinjsku salamu. 1337. ukoliko na tastaturi ima svinjske masti. dr. Ebu Davud. Pitanje: Radim na istom kompjuteru sa nemuslimanom. zatim na osnovu hadisa koji je prenesen u sunenima i Musnedu imama Ahmeda. čak i nakon štavljenja. Jedna od glavnih zadaća islamskog šerijata jeste. (Vidi: Tirmizi: Sunen et-Tirmizi. 14/59).2005 http://www. Musned. obuhvata sve one koji se bave mitom i potkupljivanjem.. sa svojim savršenim propisima. ali prokletstvo Poslanikovo. Nadam se da će on poštovati tvoje osobenosti i neće te svjesno dovoditi u neprilike. a da poslije jela ne pere ruke interesuje me da li tastatura kompjutera postaje prljava i da li sam nakon upotrebe tastature dužan oprati ruke? Odgovor: Islamska ulema slaže se da je svinja nečista.v. Ahmed ibn Hanbel.novihorizonti. dž. 3/3580. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dlaka i koža. upravo. 5/279) Prema tome. uglavnom. 3/1336.” El-Hasan i Seid ibn Džubejr tumače da je to mito. Sunen. dž. zatim na osnovu ajeta u kojima se zabranjuje uzimanje tuđih imetaka nepravedno (II:188. 2/164. nakon upotrebe tastature ruke ćeš oprati sredstvom za čišćenje.s.a.

v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. I mrzimo onog ko njih mrzi i onog ko o njima neistinu govori. Mi ih spominjemo samo po dobru. Šukri H.com Pitanje: Poznato vam je da se kod nas vodi žučna rasprava u vezi sa stavljanjem na pozorišnu scenu drame o hazreti Fatimi. 237-241 (komentar i valorizacija dr. 100). da sačuvaju njihov integritet i čast.a.s. bilo na filmu ili u pozorištu. je kazao: ”Najbolja generacija (muslimana) je ona koja je sa mnom živjela. supruge i njegove kćeri. održana u Meki 1390 H.s. Taj odnos je toliko značajan da se dotiče sfere vjerovanja (akideta). Nurul-jekin fi usulid-din. s. Što se tiče ashaba o čijim ličnostima nema sporenja kao što su Bilal.v. vjerovanje (iman) i dobročinstvo (ihsan).s. s historijske tačke gledišta. a mržnja prema njima je nevjerstvo (kufr).s.. tragovi od sedžde. Muavije i njihovih sinova. mnoge islamske institucije u svijetu dale su eksplicitnu fetvu da je zabranjeno prikazivati njihove likove.. svetosti. milosrdni međusobno.a.v.Na pitanja odgovora doc. s.v.a. žrtvovali i bili spremni žrtvovati sve što imaju.v..” (Et-Tevbe.. su na licima njihovim.” (El-Feth. (Vidi: Medželletulbuhus el-islamijje.. dž.11. Tako npr. 247) Ima islamske uleme koja ne vidi smetnje da se ashabi predstave kroz igrane uloge pod uslovom da budu predstavljeni u vjerodostojnom svjetlu. bošnjački alim koji je umro 1615 god. koja je sačuvana od iskrivljavanja direktnim Allahovim. El-Menar.” Komentarišući te riječi Hasan Kafi Pruščak. H. 14/827830) Srednje mišljenje zauzela je Komisija za fetve sveučilišta El-Ezher./1958.” (Sahihul-Buhari. br.a. vjerodostojna i ne vrijeđa lik Poslanikove. a i oni su zadovoljni Njime. Zuhdija Adilović) Ashabi su zaslužili posebno poštovanje time što su živjeli u društvu sa Allahovim poslanikom. U reviji ”El-Ezher”. a Uzvišeni Allah je o njegovim ženama rekao: ”O žene Vjerovjesnikove.a. što su. Rabita čije je sjedište u Meki i Konferencija islamskih organizacija. kako bi njihov uzorni život i primjerni lik mogli poslužiti kao pouka drugima. Otuda u knjigama koje govore o vjerovanju ulema tretira i to pitanje. El-Fetavi. uči da prema ashabima Allahova poslanika. str. kaže: ”I volimo ashabe Allahovog Poslanika.s. Osmana. pogledao u srca ljudi i vidio da je srce Muhammedovo najbolje pa ga je (Sebi) odabrao i učinio ga poslanikom za Svoju objavu. Njihova obilježja.. Alije. jer njihova svetost proizilazi iz njegove. a koji su s njim. Interesuje me da li ima smetnje da se takva drama izvede na pozorišnoj sceni ukoliko je. (Vidi: Muhammed Rešid Rida. 3/1090.” Datum kreiranja: 27. s. a zatim ona koja ih slijedi. dr. imaju poseban odnos i posebno poštovanje. pružajući mu podršku.novihorizonti. u mjesecu muharremu 1379.a.2005 http://www. vidiš ih kako ruku čine i na sedždu padaju tražeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. zbog toga što su ih Allah i Njegov poslanik. kćerke? Odgovor: Činjenica je da muslimane njihova čista monoteistička vjera.. oštri su prema nevjernicima. Zatim je pogledao srca Svojih robova i vidio da su najbolja srca njegovih ashaba. s. 2651) Istinu je rekao Abdullah ibn Mes‘ud koji ih je opisao na sljedeći način: ”Uzvišeni Allah je. neka je Allah s njima zadovoljan.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 103 od 416 . Uzvišeni je rekao: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima.. a Poslanik.v. ”Kitabuš-šehadat”. pa ih je učinio vezirima (Svoga vjerovjesnika).v. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći. Hasana. Drugo: Nije dozvoljeno da neko glumi Vjerovjesnikove. 1/228.a.s. Tahavi u svojoj Poslanici o vjerovanju kaže o ashabima: ”Ne pretjerujemo u ljubavi prema ikom od njih.. Ramić. a njegove kćerke imaju veće pravo na takav status. s. licemjerstvo (nifak) i nasilje (tugjan). 29) U nastojanju da sačuvaju likove ashaba originalnim..v. Uzvišeni Allah o njima kaže: ”Muhammed je Allahov poslanik. kao npr. niti se nekog od njih odričemo. čuvanjem časnog Kur‘ana od bilo kakve destrukcije. voljeli. Omera. s. Ljubav prema njima je vjera (din). vi niste kao druge žene!”.. zbog njihove svetosti i zbog toga što su oni imali stajališta u vezi s kojim su se sljedbenici islama podijelili na one koji ih podržavaju i one koji su protiv. Enes i njima slični dozvoljeno je glumiti ih pod uslovom da glumac ne radi nešto što će skrnaviti lik osobe koju glumi. zaista. Husejna. Hej‘etu kibaril-ulema iz Saudijeske Arabije.s.š.a. Dokaz za to je njihova pohvala. Komisija je objavila fetvu u kojoj između ostalog stoji: ”Prvo: Nije dozvoljeno da neko glumi velike ashabe poput Ebu Bekra.s. s. s. (Vidi: Hasan Kafija Pruščak.. god.

s.a. Na osnovu prethodno spomenutog smatram da u vezi s ovim pitanjem treba praviti razliku između ashaba kojima je obećan Džennet i Poslanikove. nego možemo imati samo štetu. rade kostimografiju itd. vrlo često takve stavove ne mogu razumjeti. nemoguće je naći glumca ili glumicu čija je ličnost na nivou spomenutih ashaba kojima je obećan Džennet i na nivou ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove. ili su neutemeljene pretpostavke u pogledu razilaženja među njima itd. neka bude spreman podnijeti posljedice.a.v. 1999. Šukri H. dž. 2001 god./24. Možda je većina onih koji pripremaju predstavu o hazreti Fatimi u takvoj nedoumici. izuzimajući desetericu kojima je obećan Džennet i Poslanikovu. po šerijatu nije dozvoljeno da neko glumi kćerku Allahovog poslanika. Prema tome.a.v. pod uslovom da se njihove historijske ličnosti predstave autentično. Amin! Datum kreiranja: 27.a.Na pitanja odgovora doc. Husejna i Ali b. otuda je zabranjeno (haram) da ih neko glumi.s.s. s. s. bez skrnavljenja njihovih ličnosti. a Allah. onako kako su opisane u vjerodostojnim predanjima.a. Osim toga. Treba pozdraviti njihovo nastojanje da predstavu postave na afirmativan način. želim naglasiti da većina nemuslimana.a. da se njihove ličnosti ne skrnave ni u najmanjoj mjeri.com U povodu pokušaja da se predstava o hazreti Fatimi postavi na pozorišnu scenu u Bosni i Hercegovini nedavno je upućeno pitanje Akademiji islamskih nauka pri El-Ezheru. Ta dozvola bazirana je na uvjerenju da predstavljanje njihovih likova na vjerodostojan i afirmativan način. u manjem ili većem obliku. smatram da. Dana: 30.? Akademija je dala sljedeći odgovor: ”Želimo da vas upoznamo da je Akademija islamskih nauka donijela odluku u vezi s tim na 281 sjednici.s.s.11. Imajući u vidu odgojno-obrazovnu dimenziju u predstavljanju ashaba kroz film i pozorište. tako da bi i to.s.s. Ja ih razumijem i razumijem neke razloge zbog kojih oni na ovakva pitanja gledaju drugačije od većine muslimana. činjenica je da ukoliko bi predstava o hazreti Fatimi bila postavljena na pozorišnu scenu. Dozvola da se na filmu ili pozorištu interpretiraju likovi ostalih ashaba. bilo kroz sadržaj bilo kroz osobu koja ih glumi. bio neki vid skrnavljenja tih ličnosti.s. s. I na kraju.s. imajući u vidu činjenicu da ne poznajemo suštinu tog razilaženja. ili ne dolikuju tim historijskim ličnostima.a. Ebu Talib.v. te članove porodice Allahovog Poslanika.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 104 od 416 . porodice s jedne. 6. Ramić.v.v.s.š. dž. dao. pa makar bila u najafirmativnijem obliku. Međutim. Mislim da to nikome nije potrebno.v. a dobro će biti veliko.” U potpisu: Generalni direktor za opću upravu Savjeta Akademije i njegovih komisija Mustafa ebu es-Seud Vehdan. održanoj 30. ona bi predstavljala uvredu za desetine hiljada bošnjačkih muslimana i za stotine miliona muslimana u svijetu iz razloga koje sam naveo. porodicu. neće proizvesti negativne posljedice. Ukoliko neko želi provocirati osjećaje muslimana.v. 1. desetericu (ashaba) koji su obveseljeni Džennetom. Nadalje. Likove ashaba kojima je obećan Džennet i članove Poslanikove.novihorizonti. dr. od rasprave o tim pitanjima nemamo nikakve praktične koristi.s. kako ne bi uvrijedili muslimane. Pitanje je glasilo: Da li je dozvoljeno u pozorišnoj predstavi pojavljivanje glumaca koji igraju uloge članova porodice Allahovog poslanika. god. nije dozvoljeno dramski ili filmski predstavljati zbog toga što bi to značilo skrnavljenje njihovih časnih ličnosti i obećanja koje im je Allahov poslanik. film. nemoguće je izbjeći da ljudi koji pišu scenarija. zasnovana je na potrebi da se ti likovi učine dostupnim ljudima. i ostalih s druge strane. Molim Allaha. u očima gledatelja umanjilo respekt prema časnim ashabima i sahabijkama. porodice. da nas sačuva iskušenja koja ne bismo bili u stanju izdržati.a. Uzimajući u obzir da bi spomenuti čin. kako bismo te čestite likove mogli uzeti za uzor. te da se ne zadire u pitanja personalnog razilaženja među njima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s.š.2005 http://www. s obzirom da bi gledatelj poslije toga njihove ličnosti gledao kroz lik dotičnog glumca ili glumice.v.a. s.v. najbolje zna. ono što se prikazuje na televiziji i tome slično sadrži neku od sljedećih ličnosti: vjerovjesnike i poslanike. vjerovatno. s. i što bi to bio indirektan atak na samog Poslanika. s. Naime.v. 1422 H. mimo onih kojima je obećan Džennet i mimo ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove.a. a i mnogi muslimani koji islam nisu doživjeli u njegovom integralnom smislu. Hasana. ne ubace detalje koji nisu vjerodostojni. u pogledu imana i morala. za to nema smetnje. s. Ta odluka glasi: ”Nije dozvoljeno da pozorišna predstava. s. 04.

a neke će biti na Zemlji. Kur‘an o toj osobenosti kaže: ”I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli: ”Mrtvi su!” Ne. Vidi: Ez-Zevaid. Možda je moguća neka vrsta kontakta dok osoba spava. zaista. da naše duše zasluže te osobenosti i visoke položaje u berzehu. one sa živim osobama ne mogu kontaktirati. koji je zabilježio Buharija u svom Sahihu.” (Nesai. Šukri H.” (Ibn Ebul-Izz. 1885) Neke duše će biti kod džennetskih vrata.a.a. kaže: ”Vidio sam vašeg umrlog zaustavljenog na džennetskim vratima.a. samo drugim riječima ovaj hadis bilježi Muslim u Sahihu. Idi i vrati njegov dug. Svemu prethodnom svjedoči sunnet. El-Busiri je okarakterisao njegov sened kao vjerodostojan. br. kao što stoji u hadisu u kom Poslanik. dr. Htio sam. Sunen.. ”Kitabul-džihad”. br. ”Kitabut-ta‘bir”. odgovorio je. Molim. ne može ući u Džennet) zbog duga. ali mi je Vjerovjesnik. a to su duše vjerovijesnika. ali vi ne znate!” (El-Bekare.s.” (Dokaz za to je hadis Sa‘da b. Šerhul-akide et-tahavijje. rekao: ”Kada su izginula vaša braća (tj. nakon što je naveo nekoliko mišljenja o pitanju gdje duše borave u periodu berzeha.a. 2/584-586) O ovom pitanju govori i dugi hadis Semure b. a nema dokaza. Ramić. Oni će osjećati užitke putem tih tijela potpunije negoli duše koje nisu u tijelima. br. u našoj blizini i da posmatraju šta mi radimo. priča Sa‘d. s. 169) Ta osobenost se ogleda u tome što je Allah. to potrošiti na njegovu djecu.” (Ali Imran.2005 http://www. ta djelimična.) mu je rekao: ”Osim duga. Naime.v. zatvoren (tj. Ima šehidskih duša kojima će biti zabranjeno ući u Džennet zbog neizmirenog duga. kako to stoji u hadisu Ibn Abbasa u kom on kaže da je Vjerovjesnik. Datum kreiranja: 27. el-Atvela koji pripovijeda da je njegov brat umro i iza sebe ostavio tri stotine dirhema i malu djecu. oni su živi. Kada je čovjek krenuo (Poslanik. kaže: ”Iz ponuđenih dokaza proizilazi da postoji velika razlika među dušama u periodu berzeha. Amin! Iz prethodno rečenog i na osnovu činjenice da za duše ne važe materijalni zakoni možemo zaključiti da su neke duše tu oko nas. tj. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 2520) Pošto su oni žrtvovali svoja tijela na Allahovom put. On im je u berzehu ta tijela zamijenio boljim u kojima će boraviti do Sudnjeg dana. Sunen. hrane se džennetskim plodovima i zanoćavaju na zlatnim svjetiljkama koje vise u hladu Arša.v. privremena i posebna odvojenost od materijalnog svijeta omogućava da kontaktira sa duhovnim svijetom kojem i sama pripada. Abdullaha b. oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga. dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica.s. Allaha.com Pitanje: Odgovor: Da li duša umrlog poslije smrti može posjećivati svoju kuću? Ibn Ebul-Izz. ”Musneduš-šamijjin”. Neke duše su u kljunovima zelenih ptica koje lete po Džennetu kamo žele. 154) ”Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne. a potom došao Allahovom poslaniku i rekao: ”Vratio sam za njega dug osim dva zlatnika koja traži neka žena. One su također različite po stepenima. 12/457) Treba posebno naglasiti osobenost šehidskih duša. komentator Tahavijeve poslanice u akaidu. i rekao: ”Šta ću dobiti ako poginem na Allahovom putu?” ”Džennet”. s. neka je na njih Allahov salavat i selam. Neke će biti u peći bludnika i bludnica. to mi je Džibril prethodno rekao.” Otišao sam i vratio njegov dug. na Uhudu) Allah je dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica koje piju sa džennetskih rijeka. Džunduba.š. rekao: ”Tvoj brat je. 156) Neke duše će biti kod svoga kabura.novihorizonti. tada se čovjekova duša u određenom vidu odvaja od tijela. ona istinu govori”.s.” ”Daj joj..com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 105 od 416 .” (Ebu Davud. Međutim. br. 16593.) (Ahmed. odgovorio je. Džahša da je neki čovjek došao Vjerovjesniku. od smrti do ponovnog proživljenja. To su duše nekih šehida.11.v.s. s. Neke duše su u najvišim ‘illijjinima. ”Kitabul-imare”. 3103) (U istom značenju. a Allah najbolje zna.š. ”Kitabul-džihad”. dž. Musned.Na pitanja odgovora doc. pa joj. U Musnedu imama Ahmeda prenosi se od Muhammeda b. (Vidi: Fethul-Bari. s. neke će plivati u rijeci od krvi i gutat će kamenje. br.a. dž.v.v. list br. 7047. možda.s. s. ne svih. u najvišim sferama.

zakonu.11. da se ne dangubi. svađe i ubistva zbog preljube. porodici. U plivanju je zdravlje. 3373. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. br. Šukri H. te tri stvari. 343.s. invalidna) osim troje: streljaštvo. Dakle.2005 http://www. jer prodaju nešto što ne vrijedi onoliko koliko se za to plaća.š. ”Kitabu-l-imare”. s. bavio se sportom. El-Mekasidu-l-hasene.a. zabranjeno. posežu za mitom.v. str. itd. onda će npr. Ali. briga o konjima i jahanje. omeđen šerijatskim propisima. prirodni zakoni. kako pojedincu tako i zajednici.novihorizonti. Sam Poslanik. jer jedino na taj način može u potpunosti biti koristan čovjeku. Isto tako. uistinu. blud. To (troje) je istina. a šejtan će im uljepšavati one sportove koji su najgrublji.a. upoznavanje i zbližavanje ljudi. Još je rekao: ”Svaka čovjekova zabava je batil (pogrešna. dž. Nadalje. šerijatska je obaveza i muslimani tome treba da posvete dužnu pažnju. želeći njome ono u čemu je svako dobro. sklapanje braka među srodnicima kojima je to. dž. troje uvodi u Džennet zbog jedne strijele: onoga ko je proizvodi. ”Kitabu ehadisi-lenbija”. preciznije rečeno. baviti se sportom s ciljem održavanja kondicije. na koristan i tijelu ugodan način. Mislim da treba naglasiti da sportska nadmetanja nisu zabranjena. nije zabranjeno posmatranje tih nadmetanja pod uslovom da se zbog toga ne zapostavljaju neke obaveze. i još je rekao: ”Gađajte i jašite. br. rušenje porodica. zadovoljit će se gledanjem sportskih takmičenja. Ističem da sport mora biti omeđen šerijatskim propisima.v. s. ”Kitabu fadaili-l-džihad”.. pa će ljudi u cilju postizanja bogatstva gaziti sve norme i principe. uzimati sredstva koja trenutno jačaju ali vrlo štetno djeluju na organizam. a s tim ruku pod ruku idu alkohol. održavanje kondicije. dž. onoga ko njome oprema druge na Allahovom putu i onoga ko je koristi na Allahovom putu”. Za narušavanje prirodnih zakona čovjek plaća visoku cijenu na dunjaluku. br. po Allahovom. incest.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 106 od 416 . Mnogi ljudi. izmišljat će sportove koji će za ljude biti interesantniji. droga. u isto vrijeme su i dobro djelo kojim se izražava pokornost Allahu.Na pitanja odgovora doc. Isto tako. nešto čija je šteta daleko veća od koristi. Muslimanima su poznati hadisi u kojim Poslanik. U sportu se danas mogu obrtati velike pare. manje u klasičnom smislu. a da ne govorimo koliko je visoka cijena-džehennemska vatra na ahiretu. Datum kreiranja: 27. a više kroz vojne pohode i duga i iscprljujuća putovanja kroz pustinju.s. Varat će ljude prodajući im igru i zabavu koja im više šteti negoli koristi. razvijanje sportskog duha. ako bavljenje sportom neće biti u skladu sa šerijatom. Na taj način sport će postati sam sebi svrha. iako su vid zabave. Npr. vježbanje konja i igra i zabava sa suprugom. a sport. može biti izuzetno koristan ljudima i značajan faktor za njihovo fizičko i mentalno zdravlje. a gdje su pare tu šejtan najuspješnije djeluje. (Vidi: Sahihul-Buhari. Tako će gubiti dragocjeno vrijeme i novac. naređuje da se djeca podučavaju plivanju i streljaštvu. društvu i svome okruženju općenito.com Pitanje: Odgovor: Kakav je stav islama o sportu i fizičkom odgoju kao sastavnom dijelu općeg odgoja? Islam preporučuje sve što je općekorisno.š. Ramić. 1637) Dakle. psihički će se preopterćivati i tako uništavati svoj živčani sistem što će se itekako odraziti na njihovo zdravlje. bez slijeđenja šerijatskih uputa oni koji se bave sportom počet će pretjerivati u sportu zapostavljajući obaveze koje imaju prema sebi. te ostala zla s kojima se narušavaju Allahovi.” (Tirmizi. dr.s. Ljudi će gledati na sport kao na igru i zabavu. 708) U mnogim hadisima preporučuje se streljaštvo. ali bavljenje sportom treba da bude korisno. br. Sunen. ali moraju imati koristan cilj.. pozitivne tolerancije itd.v. a za uzvrat će imati neadekvatnu ili nikakvu korist. u jednom hadisu kaže: ” Allah. to će ih odvesti u nemoral. po čovjeka štetni i gdje čovjek najviše dangubi. da se ne gleda ono što je grijeh gledati itd.a. 1917) Tako Poslanik. ako će dječaci i djevojčice biti zajedno u bazenu. s.š. radi postizanja viših ciljeva. postizanje vrhunskih rezultata postati cilj. Za jedne će postati put dangube i trošenje novca u nešto što je beskorisno. a za druge će postati izvor zarade i bogaćenja na nepravedan način. pa će sportisti pretjerivati u treninzima. prostituciju. pa i islamskih. a sami se neće baviti sportom. Sahihu Muslim. ili. komšiluku. kao što je npr. šerijatski propis je da djeca uče plivati. (Vidi: Sehavi. a da gađate bolje vam nego da jašete”.

pa i islamskih. rudara. Ta prolazna zabava i prividno duševno zadovoljstvo nisu vrijedni imetka koji se za to utroši. profesionalni sportista prodaje svoje sportsko umijeće i time zarađuje sebi za život. nego i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni. ima štetu. Nadalje. ali ako se obračunaju izgubljeni dani zbog liječenja radnika kojim je duhan uništio zdravlje. ko je. ako se uzme u obzir vrijeme koje radnik izgubi dok puši itd. 8/308) Dakle. posebno ako se ima u vidu da je to prolazno i prividno. činjenica je da ko to ”kupuje” nema od toga. možda. ima li on kakve koristi od tog fudbalera?! Od profesionalnog sporta korist je u tome da mnoge povuče sa ulice i možda ih spasi od droge i kriminala. To je slično duhanu. sve je to minimalno u odnosu na štetu koju društvo ima. toplotu i rahatluk. u tom slučaju.Na pitanja odgovora doc.com Pitanje: Odgovor: Da li je to dozvoljeno i da li postoji situacija kada je mito po šerijatu dozvoljeno? Od Ataa. jeste da su na račun njega mnogi sebi zaradili dunjalučko bogastvo. a ne realno. smatram da i oni podliježu prethodno spomenutim kriterijima. nadam se da onaj ko da mito neće biti griješan u takvim okolnostima. možda. (Vidi: Ševkani. ali sve te pare su iz džepova zidara. nego. sigurno je da društvo deseterostruko gubi u odnosu na ono što zarađuje. jeste da država ubirući porez dobro inkasira. inženjera. Jeste da je on zaradio sebi za život. Neko nekoga vara. Pitanje: Odgovor: Ja ne bih preporučio muslimanima da se profesionalno bave sportom. ako se obračuna cijena njihova liječenja. Što se tiče viših ciljeva.. razbojništvo. ko nije obraćao pažnju na svoju suprugu i djecu kojima je također bio potreban. krađa. gledajući njegove bravure i debljajući se grickajući suncokret i druge sjemenke. Postavlja se pitanje: kakvu to on vrijednost ”prodaje”? Jer. te odgajatelja koji odgajaju i podučavaju ljude znanju i ostalim vrednotama.. alkoholizam itd. moraju se ostvarivati na dozvoljen (halal) način. negoli jedan nogometni reprezentativac čijem majstorstvu su se ljudi divili godinama i provodili dane sjedeći. zbog toga što kroz tu aktivnost neće ni sebi ni drugima pružiti realnu korist. seljaka i ostalih koji proizvode.11. bilo bi znatno korisnije da se vrijeme provedeno gledajući fudbal na televiziji ili na stadionima iskoristi u stjecanje znanja. Međutim. poboljšanje školstva. koje spominjete u pitanju. vjerovatno. Džabira ibn Zejda i El-Hasana prenosi se da je dozvoljeno dati mito da bi se time spriječila nepravda ili ostvarilo svoje pravo. donijela i realnu korist?! Da li je po šerijatu dozvoljeno baviti se sportom profesionalno i time sebi i svojoj porodici obezbjeđivati sredstva za život? Datum kreiranja: 27. ili da se ostvari nečije neprikosnoveno pravo. Griješan će. posao ili živce izgubio zbog utakmice. ako se uzme u obzir kraći radni vijek pušača. Koliku štetu donosi samo profesionalni fudbal možemo djelimično sagledati ako zamislimo kako bi svijet izgledao kada bismo silne milijarde koje se danas daju fudbalerima uložili u izgradnju infrastrukture. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nikakve koristi. tvornica. Koliko bi ljudi imali koristi kada ne bi bilo profesionalnog fudbala i kada bi to prividno zadovoljstvo zamijenili realnim zadovoljstvom kroz aktivno bavljenje sportom ili kroz neku drugu korisniu aktivnosti koja bi im.2005 http://www. jer viši ciljevi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 107 od 416 . uz zadovoljstvo. Onaj ko je dangubio gledajući ga. sve je to kratkog daha. biti samo onaj ko mito uzima. Huliganstvo.novihorizonti. zaštite čovjekove okoline. ne mogu se spriječiti time što ćemo huligane i razbojnike koji sat zabaviti navijanjem i gledanjem sportskih nadmetanja. Jeste da proizvođači duhana nešto zarade. Uz to. Šukri H. Nejlul-evtar. s obzirom da u islamu cilj ne opravdava sredstvo. aktivnu sportsku ili neku drugu radnu aktivnost. a jedino islamske ciljeve možemo nazvati višim. dr. a u kojoj će ljudi stotinjak godina nalaziti mir. Smatram da je za zajednicu više koristan zidar koji dobro ozida jednu kuću i inžinjer koji je dobro projektuje. ukoliko ne postoji bilo koja dozvoljena (halal) mogućnost da se spriječi nepravda.

jer. Npr. da bi se ušlo kod ljekara preko reda i tome slično. a posebno oni koji će kao dio medicinskog osoblja brinuti o ljudima u najtežim trenucima njihovog života. Ukoliko si spremna da tu manjkavost zaboraviš. kako čovjek može imati povjerenja u ljekara ako zna da taj ljekar uzima mito!? Ljekar koji daje ispravne dijagnoze samo ako se potplati. prije eventualne udaje za tog čovjeka (halali. Nadalje. za njih važi opće pravilo o davanju mita. smatram da bi bilo dostojanstvenije da se podignu cijene zdravstvenih usluga onima koji ih mogu platiti i da se medicinari za svoja prava bore svim dozvoljenim sredstvima. Ramić. ako bolesnik ne može do svoga prava doći na ispravan način. Isto tako.s. nadati se.11. Želim da ukažem i na činjenicu da naš narod vrlo često pokvari poštene ljude u medicinskoj struci. Upoznala sam mladića koji je prije nego se vratio vjeri imao neuredan život. Šukri H. Stavljanje para u zdravstvene knjižice. jer kasnije svoje pravo nećemo moći postići nego samo mitom. Time mi sami sebi činimo zlo. da njegovo pokajanje svojom udajom podržiš. nego da posežu za mitom koje će ih poniziti. i pored toga što je tebi to dozvoljeno. nadam se da je mali. Pitanje: Djevojka sam. ja ti to ne bi preporučio.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 108 od 416 . s obzirom da je za harmoniju u braku sličnost izuzetno važna.novihorizonti.com Pitanje: Odgovor: Neki bolesnici posežu za mitom kako bi priskrbili normalan tretman u bolnicama ili ga poboljšali. dr. Prema tome. iskrenosti i ostalih moralnih osobina kojima treba da se okiti ljudsko biće. uz Allahovu. Što se. na dunjaluku i ahiretu. Molim Allaha. on više nije mladić!) o kom je riječ moraš razriješiti dilemu da li će ti ta njegova manjkavost smetati u braku.v. Da li mi preporučujete da se za njega udam imajući u vidu da se on pokajao i da ja imam najljepše mišljenje o njemu? Odgovor: Ukoliko se bludnik ili bludnica pokaje pokajanjem koje ispunjava određene uslove. ali je činjenica da ih ima. Poslanik. nadam se da on neće biti griješan. ali ako je imao nesređen život. jer se time uskraćuju prava drugih i čini im se nepravda. U svakom slučaju. a velika je razlika između tebe i njega u dunjalučkim relacijama. kako razumijem iz tvoga pitanja on se iskreno pokajao i tevbu učinio. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitam se. koji neće da pomogne čovjeku dok mu se ne da mito.š. dajući im mito kada to oni i ne traže. tada se mogu oženiti i udati za osobe koje su bile čestite. Dakle. navelo neke da počnu uzimati mito. uprkos činjenici što se on pokajao.. Smatram da ljekari i ostalo medicinsko osoblje treba da budu dostojanstveno nagrađeni za svoj humani posao kojim se bave. ponajprije u očima onih koji im mito daju.2005 http://www. ponizio ime koje nosi i nije dostojan bilo kakvog poštovanja. Broj onih koji rade tako human posao. Međutim. kao što su štrajkovi itd. Amin! Datum kreiranja: 27. da ti da ono što je za tebe najbolje i najkorisnije. pak.š. Da li je to dozvoljeno? Dok sam predavao u jednoj medicinskoj školi trudio sam se da učenicima i učenicama ukažem na uzvišenost poštenja. a posežu za nečim tako nehumanim kao što je mito. kao što kažeš.a. može biti veliki grijeh. vrlo često možete vidjeti kako iz zdravstvenih knjižica ”vire pare”. čestitosti.Na pitanja odgovora doc. dž. u kojem su se našle zdravstvene ustanove. pomoć da vaš brak bude srećan i uspješan. s. preporučio je da se momak ženi djevojkom iz čega se može razumjeti preporuka da se djevojka udaje za momka. a da će sav grijeh biti na onom ko mito uzima. Možda je teško materijalno stanje. opravdanosti davanja mita od strane bolesnika tiče. dž. iznevjerio je profesionalni kodeks. ti se možeš udati za tog mladića.

a.v.). u većini slučajeva. Međutim. dovoljno je da se uprljano mjesto opere.v. bolje da muž pripremi svoju porodicu na korak koji želi učiniti. da budu dobri i čestiti itd. a zatim u njoj klanjati. nego da to porodica iznenada sazna i da reaguje na način koji može izazvati neželjene posljedice. te savremenim komunikacijama. Pitanje: Odgovor: Ukoliko odjeća nije uprljana. jer roditeljska dova je kabul.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 109 od 416 . može. Muslimani. 172. jer naš Poslanik. Roditeljima preporučujem da. 27. zatim će je iscijediti.Na pitanja odgovora doc. mart 1999. Na pitanje o proklinjanju detaljno sam odgovorio u Saffu br. imajući u vidu obaveze muža prema supruzi (suprugama) i porodici. 88. Međutim. ElE‘araf. čini mi se. 57. naredio nam je da u svoj organizam unosimo ono što je dobro.2005 http://www. mole uputu i sreću na dunjaluku i ahiretu. Posljednji uslov važi za one koji žele da aktivno učestvuju na tim takmičenjima.s. ako nauka kaže da je to štetno po zdravlje. c) Da se time ne krše propisi koje su ljudi postavili za određena takmičenja. treba znati da roditelji koji proklinju svoju djecu uveliko griješe. ne treba da proklinju. br. bilo da to njegova žena (žene) zna (znaju) ili ne.š. dž.. a da to drži u tajnosti od prve? Imajući u vidu da muškarac ima pravo imati do četiri žene u legalnom braku on to pravo može iskoristiti. s. dakle što je korisno organizmu (vidi: El-Bekare. ne mora je mijenjati. 160. muškarac oženiti drugom ženom. Ramić. proteine i druge vrste takvih preparata? Datum kreiranja: 27. ”Kitabut-tahare”. ako je poznato.” (Sahihu Muslim. Zbog toga je. Pitanje: Odgovor: To je dozvoljeno pod sljedećim uslovima: a) Da je sigurno po zdravlje.a. Uzvišeni Allah. Preporučujem svim muslimanima da za druge. god. dr. 157) Prema tome. teško održati u tajnosti. (Vidi: El-E‘araf.11. dž. mole Allaha. El-Maide.s. 168. a zabranio ono što je štetno. odgovorio: ”Istrljat će je. prije svega. da ih uputi na pravi put. kada su najviše naljute na svoju djecu. Čak i ako je uprljana.com Pitanje: Odgovor: Može li se. b) Da se koristi u granicama koje neće naškoditi zdravlju. Pitanje: Odgovor: Da. s. kaže da nije došao da proklinje. čini se da je to. 291) Da li je žena obavezna obući drugu odjeću nakon što se okupa poslije hajza? Može li roditelj ukleti dijete iako nije u pravu? Da li je nama sportašima dozvoljeno koristiti kreatin. muslimanu to biva automatski haram uzimati. Šukri H. Mi nismo ummet koji proklinje.novihorizonti. kada je upitan o ženi na čiju odjeću padne krv od hajza. je. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. zatim će je oprati vodom. Poslanik. po šerijatu. inače.

š.š. 3316) Pitanje: Odgovor: Islam podstiče na nauku. pa prema tome i na genetiku.š.a. bez znanja budućeg punca? To vjenčanje može biti pravno validno ukoliko su svi uvjeti za brak ispunjeni. tj. predvidio napaštanje tih dana mimo ramazana i tog propisa se treba držati.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 110 od 416 . Međutim.v. Ramić. Naime. nije ništa drugo nego otkrivanje postojećih zakona koje je uspostavio Uzvišeni Zakonodavac Allah. čita i istražuje. Šukri H.š. u pomenutom ajetu je za prestanak krvi upotrijebljena riječ “tathurne”. ne boje. a punac bez opravdana razloga svoju kćer sprečava da se uda. ja ne preporučujem tajno vjenčanje. a za kupanje riječ “tetahherne”. Nije Poslanik. Dakle i jedno i drugo se mora ostvariti. ono što je obaveza čovjekova prema Zakonodavcu jeste da ta svoja otkrića koristi za dobrobit čovjeka. ako bi u pitanju bio hadž koji se uobičajno obavlja jedanput u životu. dž. ”Kitabunnikah. Međutim. s. gdje je Allah. u ime Gospodara tvoga Koji stvara. ona mogla regulisati hajz uzimanjem tih tableta. dž. jer je šerijat. u prvim riječima završne objave nije čovjeku naredio samo da uči. dž. Otuda Allah.š. nadajući se da njihova upotreba jedanput neće proizvesti negativne posljedice po zdravlje. Sunen. ukazao na to da je potrebno da hajz prestane. a Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Postoji velika opasnost da se ta otkrića upotrijebe protiv čovjeka.11. 1) Ukoliko čovjek ne bude ta svoja otkrića koristio u skladu s Allahovim. Genetika. u skladu sa ostalim Allahovim. dž.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravno tajno vjenčanje. dž. zbog činjenice da značajnim dijelom znanja koja se mogu iskoristiti protiv čovjeka raspolažu ljudi koji se Allaha. najbolje zna. za žene koje zbog hajza propuste određene dane.š. a prije nego se okupa? Da li je dozvoljeno uzimati tablete koje odgađaju mjesečnicu (hajz) kako bi se ispostio ramazan? Kako islam gleda na genetiku i istraživanja na tom polju? Datum kreiranja: 27. dž. zakonima doći će do poremećaja u prirodi i čovjek će trpiti posljedice i snositi odgovornost. Može li žena imati intimni odnos nakon prestanka hajza. u ime Njega: ”Čitaj. kao i bilo koja druga nauka. Nadalje. tada bi. bez razloga preporučio oglašavanje sklapanja braka rekavši: ”Ono što razgraničava halal i haram jeste razglašavanje i upotreba defa kod sklapanja braka. Sama želja da se isposti cijeli ramazan nije valjan razlog. nego je uslovio da to njegovo naukovanje bude u skladu sa Njegovim zakonima.Na pitanja odgovora doc. br. dr. To se razumije iz 222-og ajeta sure El-Bekare.š. Pitanje: Odgovor: Nije dozvoljeno suprostavljati se odvijanju prirodnih zakona i procesa osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog za to. dž. jer ono za sobom može povući nesagledive negativne posljedice. Pitanje: Odgovor: To nije dozvoljeno sve dok se žena ne okupa.novihorizonti. treba imati na umu da su tablete koje se koriste u tu svrhu štetne po zdravlje žene i nije ih dozvoljeno koristiti osim kod velike potrebe. a potom da se žena okupa da bi odnos bio halal.” (Nesai.s. Hajz je prirodni proces i nije dozvoljeno da se remeti.2005 http://www. Otuda. u slučaju potrebe da žena ne izostaje za grupom s kojom je doputovala.” (El-‘Alek. a za takve ljude ne možemo garantovati da to neće iz različitih pobuda upotrijebiti protiv čovjeka. zakonima.

dž. ali znam da je ima. 7/23) Hanefije smatraju da je žena dužna davati zekat na nakit. U zemljama u kojima je korupcija uzela maha. svakodnevno se dešavaju spektakularna ubistva. To ne spada u kategoriju ogovaranja (gibeta). tada bi trebalo da naklanja. smatram da. Eš-Šerhu-l-kebir. najbolje zna. Mislim da je najefikasnija borba protiv korupcije u moralnom odgoju ljudi. (Vidi: Fethul-Kadir.2005 http://www. ono se gasuli i klanja mu se dženaza kao i odrasloj osobi. jer ljudi uključeni u takve poslove vrlo često su spremni učiniti i najveća zlodjela. Borba protiv korupcije vrlo je teška i opasna. 1/524. te da je za njeno postojanje potreban validan dokaz. Smatram da ako je znajući za mogući skori početak hajza bez razloga odgodila klanjanje akšama u njegovom prvom vremenu. dž. zatim materijalnoj stabilizaciji društva. tako da im mito nije potrebno. Pitanje: Odgovor: Kada dijete provede četiri mjeseca u maternici svoje majke i duša bude u njega udahnuta. najbolje zna. tada ne bi. drugo da ne treba. gdje. Ramić. Pooštravanje zakona i njihova stroga primjena mogu biti od koristi.š. o njima neprestano govoriti.com Pitanje: Odgovor: Da li je žena dužna plaćati zekat na svoj nakit? Većina učenjaka u tri mezheba: malikijskom. prije negoli je klanjala akšam. Šukri H. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr. dakle. da li je dužna akšam naklanjati? Datum kreiranja: 27. stradaju oni koji se bore protiv korupcije. njih kao loše primjere isticati.Na pitanja odgovora doc. Mugnil-muhtadž. 1/390. i da obje strane imaju pristalice među ashabima. što je zabranjeno.novihorizonti. na osnovu pravila po kome obaveza u osnovi ne postoji. (Vidi: Bidajetul-mudžtehid. U svakom slučaju. vrlo uspješna metoda u borbi protiv korupcije jeste da se onima koji odlučuju. treba znati. Jedno kaže da treba naklanjati. a Allah. 1/242. pa potom bude pobačeno mrtvo. da među onima koji se boje Allaha. 2/41) Imajući u vidu da obje strane kao dokaz uzimaju hadise o čijoj vjerodostojnosti postoji veliko razilaženje. El-Insaf. Nadalje. posebno kada korupcija zahvati institucije vlasti. šafijskom i hanbelijskom smatraju da žena nije dužna plaćati zekat na nakit (zlato i srebro) koji nosi i koji je namijenjen u tu svrhu. nema mita ni korupcije. ili se rodi živo pa potom umre. s tim što se nakon trećeg tekbira u dovi moli za njegove roditelje. imajući u vidu da obje strane imaju argumente iste vrijednosti. Pitanje: Odgovor: U vezi s ovim pitanjem postoje dva mišljenja. gdje će ljudi imati normalne uslove za život. uglavnom. a Allah. Ed-Durr elMuhtar.11. Pitanje: Odgovor: Ne znam koliko je korupcija uzela maha u tim institucijama. daju visoke plate. a ako se nije nadala mjesečnici ili je imala opravdan razlog da ne klanja namaz u njegovom prvom vremenu. dakle nosiocima izvršne vlasti. kao što su neke zemlje Srednje i Južne Amerike. jer dužnost je upozoriti ljude na osobu koja im može nanijeti štetu. O korupciji i onima koji se time bave treba pisati. tabiinima i poznatim pravnicima prvih generacija.š. dž. prvo mišljenje ima prednost. El-Mukni‘. Kako se boriti protiv korupcije u gotovo svim društvenim i državnim institucijama? Da li se pobačenom djetetu klanja dženaza? Ukoliko žena dobije mjesečnicu (hajz) pred jaciju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 111 od 416 .š.

vrijedi abdest u toku jednog namaskog vremena i u tom namaskom vremenu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 112 od 416 . s tim abdestom. Pitanje: Odgovor: Sahibi-uzuru. Brak je funkcionisao sve dok moja žena nije dobila naredbu od svojih duhovnih vođa da se od mene razvede s obzirom da sam ja sunija. Odgovor: Svaki sunnijski muftija će presuditi u tvoju korist ukoliko ponudiš dokaze koji ukazuju na to da djeca neće kod majke biti odgajana u skladu s vjerovanjem ehli-sunneta. Međutim.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www. Prema tome.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Na sudu su mi rekli da bi djeca mogla pripasti meni ukoliko bi muslimanski muftija presudio u moju korist. Sad sam u velikom problemu jer je talijanski sud presudio da djeca pripadnu majci. Interesuje me da li ja takvu fetvu mogu dobiti i gdje. Ramić. može klanjati koliko hoće. Da li osoba sa postavljenim kateterom na debelom crijevu ili ugrađenom vrećicom za sakupljanje stolice mora za svaki namaz uzimati abdest? Da li vjernik može biti nastavnik muzike? Datum kreiranja: 27. Šukri H. Oženio sam se šiijkom. dužnost svakom nastavniku muzike jeste da promijeni profesiju kako bi radio neki koristan i halal posao od koga će imati koristi i na dunjaluku i na ahiretu. što je i osoba sa postavljenim kateterom.novihorizonti. bavljenje muzikom je grijeh. dr. Za svako namasko vrijeme sahibi-uzur ponovo uzima abdest. Mislim da takvu fetvu možeš dobiti u islamskom centru u Rimu. Pitanje: Odgovor: Nastavnik muzike može biti vjernik musliman.com Pitanje: Živim u Italiji. a možda i u drugim gradovima gdje sunnije imaju svoje centre.

ili tespihati ili tehlil činiti (tj. U to se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije.a.com Pitanje: Odgovor: Živim u Makedoniji. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. (Vidi: Ebu Davud. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an za dušu umrlog. ženskim sportovima. niti je to naredio neki od imama u vjeri.s. Žene dodatno moraju voditi računa o svojoj prirodi koja se.Na pitanja odgovora doc. kao što je takmičenje u dizanju tegova.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o tom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. Naš hodža uz ramazan prodaje već proučene hatme. ili nanosi bol organizmu na bilo koji način. br. i nevažeća (batil) djela. da se u njemu ne pretjeruje i ne čini neki drugi grijeh. Smatram da žena i u sportu treba ostati žensko. Sve su to novotarije.”’ (Šerhul-akide ettahavije. zabranjen postaje i onaj sport koji je u osnovi dozvoljen. nego se preporučuje muslimankama bavljenje sportom i osnivanje sportskih udruženja. treba voditi računa da sport bude dozvoljen. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi. ili preopterećuje ljudski organizam. Sunen. Šukri H. ako bude popraćen nečim što je po šerijatu zabranjeno. za pare). 2/672. govoriti Allahu ekber). 2000. ženstvenost.. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ‘Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane. Normalno. Pitanje: Odgovor: Svaki sport u kojem se zadaju udarci u lice kao što je npr. Da li je neki od danas poznatih sportova zabranjen po šerijatu? Postoje li šerijatske zapreke da se žene bave sportom i osnivaju sportska udruženja? Datum kreiranja: 27. u nekim aspektima. doći će do poremećaja i štetnih posljedica. u više hadisa zabranio je da se udara u lice kako čovjek tako i životinja. Poslanik. lažne). Ramić. U tom odgovoru između ostalog stoji: ”Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. razlikuje od muške. to važi pod uslovom da njihovo bavljenje sportom i rad udruženja budu u granicama šerijata. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. boks. haram. Mogu li se hatme proučiti tokom godine. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. jer ako ”postane” muško. Žena treba da se bavi.” El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. Žalosno je što vam je hodža takav. Na slično pitanje opširnije sam odgovorio u Novim horizontima br. senzibilnost itd. zabranjen je. koristan.novihorizonti. dr. maj.”. na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. ”Kitabul-džihad”. Onaj ko uzima i ko daje su griješni. ništavne. 2564) Uz to. niti dao olakšicu u tom pogledu.11.” Pitanje: Odgovor: Ne samo da zapreke ne postoje. Uz to. s.v. kako onaj ko uči tako i onaj kome se uči. a onda ih uz ramazan samo prodavati? Učenje Kur‘ana za pare je haram i nema koristi od tog učenja. a još je žalosnije što čitav džemat može tako perfidno varati. 9.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 113 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. dakle sportovima koji neće ugroziti njenu prirodu.. uslovno rečeno.

ajetu sure El-Maide da je kockanje prljavo. Možete li nam objasniti islamski stav u vezi sa sportskim kladionicama? Da li je dozvoljeno koristiti svinjsku kožu? Datum kreiranja: 27. shodno tome.Na pitanja odgovora doc. Zlo koje društvo trpi. najbolje zna.11. IV:29.com Pitanje: Odgovor: Da li na odjeću koja se ne nosi treba davati zekat? Ne. osim ukoliko je namijenjena za trgovanje. Pitanje: Odgovor: Sportske kladionice nisu ništa drugo do suvremeni način kocke koja je islamom strogo zabranjena. Smatram da bi rezultati tog istraživanja bili veoma interesantni i korisni. naprotiv. tj. Pitanje: Odgovor: Iz 145. Kakvu uslugu i korist je dobitnik u igrama na sreću pružio onima koji su mu tu nagradu obezbijedili.š. ne treba. dr. kroz alkohol i kocku. bez obzira koliko država ubirala poreza od raznih firmi koje se bave tim poslovima. odvratno i šejtansko djelo i naređuje vjernicima da se toga klone. ili pak onima koji će tu odjeću nositi. A kako i ne bi kockanje proizvodilo tako strašne posljedice kad je to perfidan način bespravnog uzimanja tuđeg imetka. a Allah. nije dozvoljeno koristiti. U sljedećem ajetu Uzvišeni Allah nam kaže da šejtan. pojavom njegova imena oni čije će pare on dobiti osjete gorčinu i bol zbog gubitka u svojim dušama. kladionice i mnogi vidovi igara na sreću daleko su. pa makar i ne spadali u kategoriju siromaha.2005 http://www. a odgovornima u društvu kažem da te igre neće društvu donijeti nikakvo dobro. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 114 od 416 . tako da on na njega i one koje on hrani tim imetkom lakše djeluje i ima na njih veći i lakši uticaj. Uzvišeni Allah kaže u 90. Volio bih kada bi neko tu temu uzeo za doktorsku disertaciju. Šukri H. ajeta sure El-En‘am koji kaže da je svinja nečista može se zaključiti da su svi njeni dijelovi nečisti i da ih. Savjetovao bih svakome da odjeću koju ne nosi pokloni onima koji su potrebni. a kojem su direktni ili indirektni uzročnici lutrija. daleko veći. Muslimanima koji žele živjeti kao muslimani skrećem pažnju na veliku opasnost koja se krije iza tih i mnogih drugih vidova igara na sreću. dž. ostalim učesnicima? Nije nikakvu! Nego. želi da među vjernike ubaci neprijateljstvo i mržnju i da ih od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza odvrati. Uzimanje tuđeg imetka bespravno zabranjeno je ajetima: II:188. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. Bespravno jedenje tuđeg imetka čovjeku donosi zlo jer otvara vrata šejtanu.

velika je greška ako to druženje pređe granicu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 115 od 416 . dakle da ispunjava prvo one obaveze koje su važnije i obaveznije. Jest da njegova supruga nema pravo da mu naređuje šta će raditi. kao što je izgleda slučaj u ovom primjeru. Razgovor i dogovor.novihorizonti. Da li je on u pravu? Odgovor: Pred čovjeka su postavljeni mnogobrojni zadaci i obaveze koje mora izvršavati. Te zadatke i obaveze mu je postavio i odredio njegov Stvoritelj. međutim.Na pitanja odgovora doc. zapostavljajući svoje muževe i djecu. su najbolji put za prevazilaženje nesuglasica. Datum kreiranja: 27. čovjek mora voditi računa da neke obaveze ne zapostavi na račun drugih. na kraju. Ramić. Normalno je da svaki suprug ima svoje prijatelje s kojima se druži. I. Onaj ko legne dva-tri sahata prije sabaha vrlo vjerovatno će sabah prespavati. da na najljepši način ukazuju jedno drugom na ono što smatraju lošim i da istaknu svoje želje za koje očekuju da im budu ispunjene. Znam da mnoge supruge. jer to vodi propuštanju sabah-namaza i onemogućava čovjeka da ispunjava mnoge obaveze. a i ostalima. Međutim. Na drugom mjestu. preporučujem ovom bračnom paru. Pretjerivanje u bilo čemu u islamu nije dozvoljeno. Šukri H. dr. Naročito je opasno pretjerivanje u sijeljenju noću.com Pitanje: Moj suprug skoro svaku noć sijeli do kasno sa svojim prijateljima.2005 http://www. Skrećem pažnju našem bratu da nema pravo da radi ono što je grijeh. on odbija moju primjedbu govoreći da ja nemam pravo da njemu komandujem i da je on slobodan da radi šta hoće.11. popraćeni razumijevanjem i lijepim željama. Svaki grijeh treba spriječiti na najbolji mogući način. Pokušala sam mu skrenuti pažnju na to. pretjerano sijele sa svojim komšinicama. također. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. sijeljenje u lošem društvu (dobro društvo obično ne sijeli dugo. Da je ovaj naš brat vodio računa o svojim obavezama i prioritetima njegova supruga vjerovatno ne bi imala primjedbe na njegovo ponašanje. Savjetujem našeg brata da ne sijeli dugo noću sa svojim društvom i da ne zaboravi svoje obaveze prema porodici. a mala je vjerovatnoća da supruga može biti zadovoljna s mužem koji joj uvijek kasno noću dolazi kući. Uvijek treba imati na umu da su muslimani i muslimanke dužni da preporučuju dobro jedni drugima i da jedni druge odvraćaju od zla. ali ima obavezu da mu ukaže na propuste i greške koje eventualno čini. a posebno ne sijeli dugo noću) donosi sa sobom mnoge grijehe kojih se musliman mora čuvati. od kojih je obaveza supruga prema svojoj supruzi na prvom mjestu. U ispunjavanju tih obaveza čovjek mora na prvom mjestu voditi računa o prioritetima. Nadalje.

a zatim u namaskom vremenu dođe k svijesti i klanja namaz. 688) Malikije i šafije smatraju da nije dužna propuštene namaze naklanjavati.Na pitanja odgovora doc. kupao nakon gubljenja svijesti. str. jer se u lancu njegovih prenosilaca nalaze Hakem ibn Sa‘d i Haridže ibn Mus‘ab. a oni su slabi prenosioci. 1/625-626) Isto tako. dužna ih je naklanjati. 30. tj. a mogu se onesvijestiti. ”Kitabus-salati”. El-Medžruhun. a znamo da osoba koja prespava namaz treba taj namaz klanjati kad se probudi. Ibn Hibban. nije dužna postiti niti bilo koja druga djela činiti. (Vidi: Eš-Šerhus-sagir. ”Kitabus-salati”. ludoj osobi ne pišu se djela. 41. Bejheki. osim ako padne u nesvijest.v. ”Kitabus-salati”. oni kažu da se gubljenje svijesti ne može analogizirati sa ludilom jer ludilo uobičajeno dugo traje. tada osoba nije dužna te namaze nadoknađivati. Datum kreiranja: 27. s obzirom da je Poslanik. El-Muhezzeb. taj namaz je osoba koja je bila u besvjesnom stanju dužna naklanjati. str. 2/50) Oni osobu koja je izgubila svijest analogiziraju sa osobom koja spava. o čovjeku koji izgubi svijest i zbog toga ga prođe namaz. zbog toga što ne postoji namjera od strane osobe koja je u besvjesnom stanju. a Semure ibn Džundub u vezi s tim rekao je da sa redovnim namazom treba naklanjati i propušteni.” (Sunenud-Darekutni. Es-Sunen el-Kubra. Naime. ”Kitabus-salati”. u suprotnom. Ed-Du‘afa vel-metrukune. 1/364. br.novihorizonti.s.s. br. (Vidi: Reddul-muhtar aled-durril-muhtar. hanefije smatraju da ako to stanje potraje koliko traje period od pet namaza. Pitanje: Kur‘an u 31. Aiša je pitala Allahovog poslanika. Naime.a. U tim ajetima ne spominju se daidža. s. s. Poslanici ne mogu poludjeti. Nadalje. (Vidi: El-Mugni. je odgovorio: ”To se ne mora naklanjavati. shodno tome. oni kažu da je to konsenzus ashaba. Ammar je propuštene namaze naklanjao nakon što je došao k svijesti. Bejheki. 2/81. Gubljenjem svijesti osoba gubi abdest. To znači da se njene aktivnosti ne uzimaju u obzir i pravno su nevažeće.a.v. Ramić. amidža niti dajdžić i amidžić. 1/388) Ove postupke i riječi ashaba hanabile tretiraju njihovim konsenzusom imajući u vidu da im se niko od njih nije usprotivio. 1/248. Luda osoba pada pod skrbništvo. 1/572-574. 1/50) Hanbelije smatraju da je osoba dužna sve obaveze nadoknaditi za period dok je bila bez svijesti. Ed-Du‘afaus-sagir. rekao da pero ne piše djela ludoj osobi. Es-Sunen el-Kubra. kao što su post i namaz. Ono što ne oslobađa dužnosti klanjanja pet namaza ne oslobađa ni ono što je više od toga. niti se sa njima smije osamljivati. a poželjno je da se nakon toga i okupa.v. 1/330. Šukri H. (Vidi: Sahihul-Buhari.11. 37.v.s. s. 2/81. dr. s. 687. nije odgovorna za svoja djela.a. (Vidi: Sunenud-Darekutni.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 116 od 416 .a.s. dok je bolovao pred smrt. ”Kitabul-ezan”. (Vidi: Buhari. 418) Što se tiče namaza. Ukoliko dođe k svijesti u bilo kom dijelu namaskog vremena. 1/288. Zehebi. Prenosi se da se Poslanik. Interesuje me smije li ona pred njima biti otkrivena? Odgovor: Daidža i amidža su joj mahrem i ona pred njima može biti otkrivena. Poslanik. te.2005 http://www. ajetu sure En-Nur i 55 ajetu sure El-Ahzab govori o tome pred kim žena smije biti otkrivena. njeni daidžići i amidžići nisu joj mahrem te ona pred njima ne smije otkrivati kosu itd. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Mizanul-i‘tidal. Hanbelije smatraju slabim hadis koji su hanefije uzele kao dokaz. niti se na nju odnose propisi u vidu naredbe ili zabrane. 1/388) Slučaj osobe koja je izgubila svijest može se analogizirati sa osobom koja spava ili koja nije svjesna zbog ludila. Sahihu Muslim. 31.com Pitanje: Odgovor: Koji šerijatski propisi važe za čovjeka dok je u besvjesnom stanju ili komi i nakon što mu se povrati svijest? Za osobu dok je u besvjesnom stanju ili komi važe isti propisi kao i za osobu dok je u snu. ”Kitabus-salati”. osobi dok spava i dok ne dostigne punoljetsvo. ali njihovi sinovi. Nesai.

novihorizonti. preporučuje se onome ko se zakleo Uzvišenim Allahom da neće činiti ono što mu je obaveza ili dozvoljeno da tu zakletvu prekrši i za nju da iskup. O iskupu za prekršenu zakletvu govori 89. čim nešto sestri daš ili od nje uzmeš. bilo bi lijepo da tu svoju zakletvu prekršiš. čim prekršiš zakletvu.š.v. To ćeš uraditi tako što ćeš nahraniti deset siromaha onako kako u normalnim okolnostima hraniš svoju porodicu. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Imam trojicu rođaka i komšiju koji drže diskoteku i kafiće u kojima se toči alkohol. Sudnji dan itd.2005 http://www. sa majkom svih zala.com Pitanje: Odgovor: Zakleo sam se da sestri ništa neću davati niti od nje uzimati. Amin! Datum kreiranja: 27. Ukoliko to nije u pitanju. tada je vjerovatno u pitanju slabost njihova imana.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 117 od 416 .Na pitanja odgovora doc. droga. a uz to. Većina grešaka koju muslimani čine vjerovatno su rezultat neznanja. pokušaj djelovati u pravcu da se njihova vjera u Allaha. Prema tome. umjesto toga. s. dakle. ajet sure El-Maida.š.š. a tebe da nagradi zbog brige o njima. prokleti od Allaha. a možda ponekad i obaveza. Prema tome. Navodi im žive primjere ljudi iz vaše sredine koji očito pokazuju da svi koji s alkoholom imaju bilo kakvu vezu nisu dobro prošli. dž. a kako će i proći kada je svako ko ima bilo kakvu vezu s alkoholom.a. Naime. dž. Sada bih želio da prekršim svoju zakletvu. Šukri H. dužan si učiniti iskup za svoju zakletvu.s. Molim Allaha. ukazuj im na nevolje koje pojedincima i društvu donose alkohol. ojača. ili. da tvojim rođacima i komšiji i svim ostalim ljudima prosvijetli um kako bi shvatili šta je dobro i korisno za čovjeka i sačuvali se šejtanskih spletki. naziva alkohol. prostitucija itd. Ramić. možeš da ih odjeneš. Kakav je propis za ovu situaciju? Imajući u vidu da si se zakleo da nećeš činiti nešto što ti je dozvoljeno. dž. dakle. zla koja se ”uzgajaju” i ”njeguju” u kafićima i noćnim klubovima. Da li sam dužan da im govorim da je to grijeh i na koji način da to učinim a da se oni sa mnom ne posvađaju? Odgovor: Treba da tražiš način koji će dovesti do toga da oni shvate kako je put kojim idu pogrešan.11. kako Poslanik. Ukoliko to nisi u stanju tada ćeš postiti tri dana uzastopno.

a. ”Kitabus-salati. El-Musannef. 877. dr. Babu ma jukalu fir-ruku‘i vessudžud”) Što se nafila tiče.a. ako ne može stajati ali može normalno ruku i sedždu činiti. Ukoliko postoje zdravstvene ili neke druge smetnje. Babu ma jukalu fir-rukui ves-sudžud”.s. s tim da nečistoću treba od sebe otkloniti. Kada starija osoba klanja sjedeći.v. ali je nagrada za tako klanjanu nafilu upola manja. kao što je Subhane rabbijel-e‘ala. Sahihu Muslim. s. ali ako neko to nije u stanju.s. Pitanje: Odgovor: Propis je da kada osoba klanja farze sve namaske ruknove. tada inša-Allah.v. dž. Tako se npr. ”Kitabu-ikametis-salati ves-sunneti fiha” br. Allahummagfir li. obavlja onako kako najbolje može. Ramić. jer je jedan od uslova da bi se moglo stupiti u namaz da bude čisto tijelo. ne mora se pri klanjanju nafila (mada je bolje) okrenuti prema Kabi itd. Kada se klanjaju nafile dozvoljeno je klanjati sjedeći i onima koji mogu klanjati stojeći. ”Kitabul-ezan. Dakle. Šukri H. dove nauče i da ih uče na farzovima i nafilama.2005 http://www. dove koje su prenesene od Poslanika. Naime. kao što su dove: ”Subhanekellahumme ve bihamdike.Na pitanja odgovora doc. Naravno. ve sirrehu ve ‘alanijetehu.” (Abdurrezzak. sedžda itd. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. po mogućnosti će ustati kad htjedne činiti ruku i taj rukn propisno izvršiti. Babul-kavli firruku‘i ves-sudžud”) ”Allahummagfir li zenbi kullehu. pod uslovom da te dove budu ispravnog značenja i da ne budu kao ”obični govor ljudi”. Treba naglasati da nije potrebno nabavljati neke posebne rekvizite da bi se na njima sedžda činila itd. dikkahu ve džillehu. a Allah.com Pitanje: Odgovor: Da li se na sedždama u farz-namazima mogu učiti dove na jeziku koji nije arapski? U farz namazima na sedždi treba učiti dove koje se prenose od Poslanika. ukoliko te dove ispunjavaju prethodno spomenute uslove. kao što je strah od neprijatelja. ”Kitabus-salati.a.a. s. nafile ne moraju (mada je sevapnije) klanjati stojeći. Sunen. kako će obavljati namaske ruknove? Da li žena gubi abdest ako opere dijete nakon velike ili male nužde? Datum kreiranja: 27. Babud-du‘ai fir-ruku”.” Isto tako od njega se prenosi da je rekao: ”Kada neko od vas učini sedždu neka kaže: Subhane rabbijel-e‘ala tri puta i to je minimum. klanjat će onako kako može ne opterećujući sebe više nego što može podnijeti. najbolje zna.11. kada je objavljeno Sebbihisme rabbikel-e‘ala Poslanik.v. Dakle. najsadržajnije su i najobuhvatnije i mi ne možemo sastaviti bolje dove od tih. ruku (pregibanje). s. (Vidi: Ibn Madže. ako ne može stajati klanjat će sjedeći.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 118 od 416 .s. 880) Ukoliko se dodaju druge dove koje se prenose od Alejhisselama. te se zbog toga preporučuje muslimanima da Poslanikove. nema smetnje da na sedždi u nafilama uči dove na jeziku koji poznaje.š. kao što su kijam (stajanje). odjeća i mjesto na kom se klanja.” (Sahihu Muslim.novihorizonti. To kažem na osnovu činjenice da u slučaju nafila postoji velika fleksibilnost kada je o namaskim propisima riječ. i to je lijepo. ve evvelehu ve ahirehu.s. ”Kitabus-salati. izvršavat će namaske ruknove onoliko koliko može.” (Sahihul-Buhari.) ”Rabbi inni zalemtu nefsi fagfir li. je rekao: ”Učite to na vašim sedždama.” Oba hadisa prenose Ibn Madže i drugi. Pitanje: Odgovor: Samim dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest.v. s. smatram da se na njima mogu učiti dove i na drugim jezicima mimo arapskog.

dž. želim da napomenem da su vrata pokajanja otvorena svakom čovjeku sve do trenutka kada duša počne izlaziti. akšamski i jacijski farz uči naglas. problemi su nastali s mojim roditeljima koji žive u srbskom entitetu. tako da ne moraš razmišljati kako ćeš porodicu prehraniti. Amin! Datum kreiranja: 27. ali još nisam naišla na pravu priliku. koliko je to moguće. Molim Allaha. da te učvrsti na pravom putu i olakša ti situaciju.Na pitanja odgovora doc. Međutim. Tvojim džematlijama preporučujem da ti odrede dostojanstvenu platu. pa makar i sama klanjala. Otuda smatram da uzimanje takvih hedija nije dozvoljeno. a dozvoljeno uzimati. Prošle godine sam se odlučila da nosim hidžab i da se islamski odijevam. imetka stečenog na haram način tiče s njim će se postupiti na sljedeći način: Ukoliko postoji mogućnost vratit će ga vlasniku zajedno s eventualnom zaradom koju je na osnovu tog mita ostvario. Pitanje: Odgovor: Prije svega. Što se. dr. ukoliko za to ne postoje neke šerijatske zapreke.com Pitanje: Odgovor: Može li osoba u namazu učiti naglas iako klanja sama? Ispravno je da osoba kada klanja farz-namaze u kojima se uči naglas. Znaj da nisi jedina koja se suočava s tim problemom. Ukoliko neki musliman ili muslimanka. Naime ja uskoro moram napustiti Njemačku. Svjesne džematlije će svome imamu osigurati dostojan život i zaposliti ga da radi imamske poslove i neće ga prisiljavati da. Šukri H. U konkretnom slučaju čini mi se da bi to i dalje bilo plaćanje za učenje hatmi samo ovaj put pod firmom hedije. Molim Allaha. Molim vas za savjet. šta će uraditi s imetkom koji je tim putem dobio ili dobila? Odgovor: Hediju je pohvalno davati. Na poslu nisam zbog toga doživjela bilo kakve neprijatnosti i prema meni su se svi korektno ponijeli. koji su tokom svoga života primali mito.š. Moja poruka svakom muslimanu i muslimanki je da se puno kaju i da nastoje eventualne greške i nepravde prema drugima ispraviti. taj imetak utrošit će u dobrotvorne svrhe. kao što su sabahski.11. Možeš poslati svoje podatke kako bismo ih pod šifrom objavili u Novim horizontima u nadi da ćeš tako upoznati mladića s kojim ćeš moći sklopiti brak i tako pokušati riješiti tešku situaciju u kojoj se nalaziš. da nas uputi pravim putem. Ukoliko vlasnik nije dostupan. pak. U slučaju da bejtu-l-mal ne postoji. želi da se pokaje. Odlučio sam da više ne uzimam pare za učenje Kur‘ana. mora posezati za onim što je grijeh.š. boreći se za golu egzistenciju. Ja svoj hidžab ne želim skinuti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 119 od 416 . prije trenutka kada se vrata pokajanja zatvaraju. Željela sam se udati. dž. Ramić.novihorizonti. Odgovor: Moj savjet ti je da od dva zla izabereš ono koje je manje. a oni su mi rekli da ako mislim kod njih dolaziti ne smijem nositi mahramu na glavi. onda će to uplatiti u bejtu-l-mal (opću kasu muslimana). Pitanje: Radim u Njemačkoj. kako ćeš obezbijediti stan kad odeš u penziju itd. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Interesuje me mogu li uzeti hediju koju mi džematlije dadnu nakon što ja proučim hatmu? Napominjem da ja od njih ništa ne tražim. kako bi kao imam mogao da se posvetiš imamskim poslovima. Pitanje: Obavljam imamsku dužnost dvadeset pet godina.2005 http://www.

Pitanje: Želim da se uključim u lovačko društvo i bavim se lovom. i da namjerno ne ispusti reći bismillah pri gađanju ili puštanju lovne životinje. b) da se lovi radi uništavanja štetočina.s. s. vrabac će na Sudnjem danu doći Allahu vičući: ‘Gospodaru. bilo da ide na hadž ili umru. Musned.v. ”Kitabus-sajdi vez-zebaih ve ma ju‘kelu minha”. d) da ne jede ono što je ulovila. a ne radi sebe. c) da ulovljenu životinju ubije ranjavajući je. br. Predlažem lovačkim društvima da ih ugrade u svoje statute. 18651) Da bi ulovljeno bilo dozvoljeno jesti potrebno je da lovac.” (Sahihu Muslim.a. tako da slušaju lovca šta im naredi. sredstvo kojim se lovi i ulovljeno ispunjavaju određene uvjete: Lovac treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude od osoba od kojih je dozvoljeno jesti ono što zakolju. Zbog toga je Poslanik. Datum kreiranja: 27. Ahmed. kada čovjek koristi to što je stvoreno s ciljem mora za to imati šerijatski opravdan cilj. ili da je živu donese pa je lovac prekolje. jer Allah. b) da ga lovac pošalje na plijen. soko itd. Sredstvo kojim se lovi mora ispunjavati sljedeće uvjete: a) ker. mogu klanjati namazi koji imaju svoj povod. u Kur‘anu kaže da nije ništa bez razloga stvorio.Na pitanja odgovora doc. ne domaća. moraju biti obučeni. kao što je zub i nokat. Prema tome. Ulovljena životanja treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude u osnovi dozvoljena za jesti. sokola). lov iz hobija po šerijatu nije dozvoljen. dženaza namaz se u tom periodu može klanjati. dr. Znam da u vezi s lovom postoje šerijatski propisi pa bih Vas zamolio da te propise ukratko objasnite. Sunen.š. Ramić. da ga gađate). a nije me ubio radi neke koristi. dž. dakle da love po njegovoj naredbi. zabranjeno loviti na kopnu. b) da bude divlja.” (Nesai. i u pogledu lova ostavio jasne upute: ”Nemojte bilo šta što ima dušu uzimati za svoj cilj (tj. bilo da gađa ili šalje lovnu životinju (kera. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. berićetniji.2005 http://www. kao što su tehijjetulmesdžid i dženaza-namaz. Prema tome.novihorizonti. dakle da ne ode loviti sam od sebe.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 120 od 416 . br. 1958) ”Ko ubije vrapca iz zabave. c) da lovac ne bude pod ihramima. preferirajuće mišljenje je ono koje kaže da se u vrijeme kada je zabranjeno klanjati. c) da umre od rane. Odgovor: Dozvoljeno je loviti pod sljedećim uvjetima: a) da se lovi radi hrane. b) da ima namjeru lova. 4370. inša-Allah. ”Kitabud-dahaja”. Naime.11. Šukri H. ne daveći. Što se oružja tiče ono mora biti takvo da ranjava i da ne bude nešto čime je zabranjeno klati životinju. d) da je lovac zakolje ako je zatekne živu.com Pitanje: Odgovor: Može li se dženaza-namaz klanjati poslije ikindije? Iako je zabranjeno klanjati nakon klanjanja ikindije sve dok Sunce ne zađe. jer je osobi u ihramima. Ovo su osnovni propisi o lovu. jer će time njihov lov biti. ne od pada sa stijene ili gušenjem u vodi. taj i taj me ubio iz zabave. br. ”Musnedul-muksirin”.

a. jer mnogi neuki znaju kazati: ”Kad može hodža. mogućnost da ga u tim pogrešnim postupcima svijet počne slijediti. prakticirao islam u potpunosti ili djelimično.Na pitanja odgovora doc. bio učen ili ne.com Pitanje: Imam prijatelja s kojim se redovno družim. kako bi. sve dotle. kaljanje ugleda njegova čestitog oca i udaljavanje od njega njegovih čestitih prijatelja koji će se. i pored svega. treba. dž. bez sumnje. on je upoznao djevojku koja se nepristojno oblači i nije dobra vjernica. dug proces. dakle pomoć koja će postići svoj cilj. Neke od dunjalučkih posljedica su bacanje ljage na medresu koju je završio. Naime. treba realno odnositi i treba ih liječiti nastojeći prije svega. br. koji su više upoznali propise islama od drugih i koji ponekad svjesno iste krše.2005 http://www. preporučujem ti da izbjegavaš pojavljivanje s njim na javnim mjestima kako svijet o tebi ne bi dobio pogrešnu sliku. pomoć. a Poslanik. ”Kitabu-l-menakib”. pomoći. jer prijeteljovanje je znak ljubavi. dunjalučke i ahiretske. U konkretnom slučaju vidi da li je to distanciranje. U svakom slučaju. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 121 od 416 . a otac mu slovi kao učen čovjek u vjeri. prije svega. Očito je da je tvoj ahbab preko te djevojke podlegao iskušenjima šejtana. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. muslimani trebaju ljudima pomagati protiv šejtana. Generalno. uz Allahovu. poznavao propise islama ili ne. postoji mogućnost da čovjek pogriješi isto kao što postoji mogućnost da se pokaje. koje su u okolnostima u kojima živimo.novihorizonti. od njega polahko distancirati. Do sada sam upoznao dosta sličnih primjera. dr. To je. Problem nije samo u tome što on čini ta ružna djela. bilo javno ili tajno. nije jedini. sve dok se vrata pokajanja (tevbe) ne zatvore. jer okruženje u kome živimo pogoduje takvim pojavama. bilo potpuno ili djelimično. s obzirom da javno griješi i neće da popravi svoje ponašanje. na njega djelovao u pozitivnom smislu.11. uvidjevši njegov pogrešni put. mada je u poznavanju propisa islama jači od mene? Odgovor: Sve dok duša ne počne izlaziti iz tijela. Bez obzira ko taj čovjek bio. mogu i ja”. Molim Allaha. a javni grijesi za sobom povlače veće posljedice.š. sasvim realne. da ga je šejtan savladao i uputio na stranputicu u tom pogledu. uzroke takvih pojava eliminisati.v. dž.s. Nemoj sa njim ni prijeteljovati. Trenutno sam u velikoj dilemi da li da nastavim svoje prijeteljovanje s njim ili ne. Datum kreiranja: 27. da ti pomogne da budeš uzročnik njegove upute. Amin. 3688) No. Taj moj ahbab je svršenik jedne naše medrese. Naravno treba tražiti efikasnu pomoć. malih i velikih. jer s kim si takav si. ili pak neki drugi pristup. nego je problem još veći što on te grijehe čini javno. nažalost. Smatram da našoj braći i sestrama. Šukri H. Primjer koji navodiš. kaže: ”Ti ćeš biti sa onim koga voliš. Sa njom se na javnom mjestu ponaša kao da su već u braku. on nije i ne smije biti siguran da ga šejtan neće savladati i uputiti putem grijeha. Otuda se prema tim pojavama. a ne odmagati im. ne zaboravi svoju dužnost prema bratu u islamu i nastoj da mu pomogneš da se spasi nevolje u kojoj se našao. Razloga za takvu pojavu ima više i čini mi se da su ti razlozi realni. Nastoj da pronađeš efikasnu metodu.š.” (Sahihu-l-Buhari. Da li mi preporučujete da prekinem druženje s njim. s.

a. a nemojte se potpomagati u grijehu i nasilju. ne na osnovu imena. dž. praksi i praksi njegovih ashaba. pravilno shvaćena u okvirima umjerenosti (ne pretjerivati i ne zapostavljati). dž. je suština islama. pa nemoj. treba se distancirati od osobe koja javno čini novotarije u vjeri.a. Nadam se da je takav slučaj sa Tabačkim mesdžidom.11. dž. podrazumjeva suradnju u dobru i bogobojaznosti. s. U ovom ajetu Allah.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 122 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. treba da se ugledamo. U skladu s ovim općim pravilima ćeš ocjeniti da li ti je dozvoljeno ići u Tabački mesdžid ili nije. sve dok su u islamu. ali braća iz Tabačkog mesdžida mi se dopadaju u ponašanju i čini mi se da ima neke razlike između njih i ostalih. dž.. Izuzetak bi bila situacija kada bi odlazak u tekiju imao za cilj naređivanje dobra i odvraćanje od zla.s. kao sljedbenici Allahove.v. dž. nisu propisali onda u njega ne bi trebao ulaziti. a u stvari su to mesdžidi u kojima se klanja namaz u džematu i ne čine se novotarije u vjeri. da nam pomogne da budemo od onih koji se potpomažu u dobru.a.v.. dž.v. što treba naglasiti. naređivanje dobra i odvraćanje od zla i nastojanje da se tim druženjem postigne i podupre dobro a ne grijeh i novotarija. Normalno. prije svega. muslimani su dužni bratski se odnositi jedni prema drugima. nisu ni ulazili. dž. praksi. Neki su vrlo bliski Poslanikovoj.a. Šukri H. neko manje.v. Prema tome. Kakvo je Vaše mišljenje po tome da ja odem u tu tekiju gdje ću čuti predavanje i družiti se sa tom braćom koja se nalaze u njoj? Odgovor: Prije svega treba naglasiti da osnovna ideja sufizma koja se ogleda u suzdržavanju i skromnosti u pogledu uživanja u dunjalučkim blagodatima i oplemenjivanju duše lijepim i moralnim vrijednostima je ideja koja ima svoje utemeljenje u Kur‘anu i sunnetu. dr.com Pitanje: Ja imam antipatiju prema sufizmu.s.s. Podržavamo ih u svemu što ima utemeljenje u Kur‘anu i Poslanikovoj. bez obzira kakva imena nosili i koliko ko od njih griješio. uistinu.Na pitanja odgovora doc.v. s.š. Drago mi je da naša braća u Tabačkom mesdžidu imaju posebne vrijednosti i nadam se da će se kao takvi potruditi da Tabački mesdžid.a. Isto tako neme smetnje da se ulazi u tekije koje se samo formalno tako nazivaju. a ne Njegove. Poslanik. a to. Allahove. koji nam je određen kao najbolji uzor u kog.š. indirektno ukazuje da se mimo mesdžida dova upućuje nekom drugom.” (El-Džinn. Allahov. Prema tome. pored Allaha dovu upućivati bilo kome.š. ali ne treba prestati nastojati takvoj osobi pomoći i izvršiti svoju obavezu u tom pogledu prema njoj. uistinu bude i ostane mesdžid. Ta ideja. Prema tome. jeste da postoji velika razlika među muslimanima koji sebe smatraju sufijama.” (El-Maide. treba imati antipatiju prema novotarijama i pogrešnim postupcima koje možemo naći kod onih koji sebe nazivaju sufijama ili bilo kojim drugim imenima. s. mesdžid.š. da se u njemu odvijaju raznovrsne aktivnosti koje imaju utemeljenje u Poslanikovoj. što je važno naglasiti. mada ime uglavnom ukazuje na čovjekov rad i njegovo idejno opredjeljenje i kao takvo nije u islamu zanemarljivo. toliko daleko da ih uopće ne možemo smatrati muslimanima. praksi i nema smetnje da u svakom dobru s njima učestvujemo imajući u vidu Kur‘ansku naredbu: ”I surađujte i potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti. Datum kreiranja: 27.2005 http://www. s. neko više. kada nekoga ocjenjujemo gledamo na njegov rad ne na njegovo ime. a ne Njemu. naglašava da su mesdžidi (džamije) Njegovi. obožava na način koji On i Njegov Poslanik. Na osnovu ovih pretpostavki mi gledamo na našu braću koji sebe nazivaju sufijama.s. pa prema tome u tekije.s.novihorizonti. s. Molim Allaha. s obzirom da ih nije bilo.) ”Džamije su. za svoga života nije izgradio nijednu tekiju niti su to učinile odabrane generacije muslimana. dž. Ona se ogleda u zuhdu čijeg praktičnog protagonistu imamo. nesuradnju u grijehu.š. tekije su nečije druge. Uz to sve vodimo računa da naša podršaka njima u onome što je dobro ne bude odobravanje onoga što je novotarija u vjeri. jeste da se po islamu stvari procjenjuju na osnovu njihove suštine. kaže: (Ve ennel-mesadžide lillahi. a oni bi trebali biti naš uzor. pomoć voditi ka dobru. 18) U ovom ajetu Allah. prije svih. vjere.š. u Allahovom Poslaniku.š. Što se pak druženja tiče treba znati da su muslimani braća. s. Ramić.š. jer Allah. 2)) U isto vrijeme ukazujemo na sve što nije u skladu sa šerijatom u duhu naredbe da se naređuje dobro a odvraća od zla i činimo to na najljepši način koji će. uz Allahovu. a svi ljudi griješe.a. a neki vrlo daleko od nje. Drugo. Prema tome. Treće.v. a ne prema orginalnoj ideji zuhda i onima koji tu ideju žele da ostvare u svome životu. Ukoliko je taj mesdžid pretvoren u klasičnu tekiju u kojoj se Allah.

Ramić. te njegove riječi se ne mogu uzeti kao dokaz zbog toga što džini ne mogu biti svjedoci ljudima na dunjaluku. Umjesto toga trebaš da optužbu uputiš organima Islamske zajednice. pa ih pogledaj u Hisnul-muslim i drugim zbirkama dova.v..2005 http://www. Mogu li se te njegove riječi uzeti kao dokaz protiv tog čovjeka? Kako se čovjek može zaštititi od sihra? Odgovor: Ne. dž. s. sve dok se to šerijatski ne dokaže od nadležnih oragana osoba se tretira nevinom. uvjet za svjedoka jeste da bude pravedan.Na pitanja odgovora doc. Da li je za njim dozvoljeno klanjati? Datum kreiranja: 27.” (El-Bekare. ukoliko sihr ubija osoba koja ga svjesno čini tretira se ubicom itd.a. rob”. Nadalje. je rekao da je abdest oružje vjernika i da sihirbazi ne mogu nadvladati suru El-Bekare.s. Pitanje: Odgovor: Sihra ima više vrsta.) Ovi ajeti jasno ukazuju da svjedoci trebaju biti ljudi. i koje si na osnovu sposobnosti koju posjeduješ u stanju ispravno razumjeti.s. i ako je u pitanju džin musliman to ne znači da je pravedan. došao do zaključka da je dotična osoba sihirbaz koja čini sihr koji izvodi iz vjere. Nju ne mogu nadvladati sihirbazi. ali sve dok se nesumnjivo dokaže da je neka osoba kriva.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 123 od 416 .s. s. Ako je mogao učiniti tako veliki grijeh zar ne može to što govori biti laž kojom želi da napravi smutnju među ljudima. na osnovu jasnih dokaza koje si vidio. br.”Vidi: (Sahihu Muslim. što indirektno ukazuje da ta dova neće koristiti onome ko nije pokoran Allahu. kaže: ”I navedite dva svjedoka. 255-257 i 285-286.s. Poslanik. Pitanje: Dok je jedna osoba liječena od sihra džin je iz nje govorio i između ostalog rekao ko je taj sihr napravio. s. u značajnu zaštitu ubrajaju se i dove kao što je dova za koju Poslanik. Uzvišeni Allah. Ukoliko je sihr vid kufra osoba koja ga svjesno čini izlazi iz islama. konkretno glavnom imamu i muftiji na tvome području.) ”. jer sam njegov uzlazak u čovjeka je dokaz da on nije pravedan zbog toga što je njegov ulazak u čovjeka veliki grijeh koji je dotični džin svjesno počinio. Što je čovjek bolji vjernik na njega sihr teže može djelovati. Zaštitnih mjera ima puno kao što je abdest i učenje sure El-Bekare. To što džin govori može bit indicija. ona se smatra nevinom i prema njoj se moramo odnositi kao prema nevinoj osobi.v. Ukoliko si ti. ti za tom osobom ne bi trebao klanjati. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (Et-Talak. Ima i drugih dova koje je lijepo učiti. rob koji je prouči tri puta izjutra ili naveče neće mu ništa moći nauditi: ”Bismillahillezi la jedurru me‘asmihi šejun fi-l-erdi ve la fis-semai ve huves-semi‘u-l-‘alim. a na Islamskoj zajednici je odgovornost da utvrdi ispravnost optužbi i poduzme zakonom predviđene mjere. kaže da svaki Allahov.. 2. Međutim. kaže: ”Učite suru El-Bekare.i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite.š.. ujutro i naveče: 1-5. Za našeg hodžu kažu da je sihirbaz.. rekao ”Allahov.com naređuju dobro i odvraćaju od zla.” Ovdje treba posebno naglasiti da je Poslanik. 804) Naročito se preporučuje učenje sljedećih njenih ajeta.š. a u izostavljanju gubitak. Pitanje: Odgovor: Najbolja zaštita jeste da čovjek prakticira islam i primjenjuje zaštitne mjere protiv sihra. a Allah. s. Šukri H.. dž. Time ćeš sa sebe skinuti odgovornost.a. To nije šerijatom propisano.š.novihorizonti.a. Poslanik. ali isto tako smatram da ne bi bilo ispravno da je javno optužuješ.. dr. ”Kitabu salati-l-musafirine ve kasruha”. čak. dž. a kako mi možemo znati da je dotični džin pravedan. najbolje zna.v. dž. Amin. 282. Uz prethodno.a. jer u njenom učenju je berićet.v.š.11. dva muškarca vaša.

Ramić. s obzirom na postojanje bračnog ugovora među njima. da se u izvršavanju obaveza strpe i da ne podliježu šejtanovom došaptavanju koji ih nagovara suprotno. Allah je odredio da među njima postoji samilost i ljubav. Svjesna muslimanka će nastojati da izvrši svoje obaveze prema mužu. dž.Na pitanja odgovora doc. Datum kreiranja: 27. ukoliko postoji opravdan razlog za ženino uzdržavanje. Ukoliko joj muž priđe bez njene volje. kao što je pogoršanje određene bolesti itd. Kada čovjek izvrši svoje obaveze prema drugima. zadovoljan. 21. Bez obzira na okolnosti. a i njen muž prema njoj. a ne zapostavljanje i nasilje.) Savjetujem supružnicima da izvršavaju svoje obaveze.š. a muž je svjestan toga ipak priđe mimo njene volje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 124 od 416 .2005 http://www. i može li se to tretirati silovanjem? Odgovor: Poznata je činjenica da žena. ne smije odbiti muža osim ukoliko postoji za to šerijatski opravdan razlog. tek tada ima potpuno pravo da traži da drugi izvrše svoje obaveze prema njemu.novihorizonti. prilazak muža svojoj supruzi se nikada ne može smatrati silovanjem koje za sobom povlači poznatu dunjalučku kaznu (hadd) i ahiretsku kaznu džehennemom. dakle silom. Šukri H. on će biti griješan u mjeri u kojoj je supruzi nanio bol. Bezrazložno odbijanje je veliki grijeh što se vidi iz činjenice da meleki takvu ženu proklinju sve do zore. da li je s tim Allah. (Vidi: Er-Rum. po šerijatu. Otuda iskren musliman i muslimanka treba da pomognu jedno drugom u dobru i čuvanju od grijeha.com Pitanje: Po šerijatu žena ne smije odbiti muža. dr. Međutim.

a imajući u vidu da kod nas postoji praksa da se talkin uči umrloj osobi. Datum kreiranja: 27. Bilo bi dobro kada bi Rijaset Islamske zajednice u tom pogledu uputio tumačenje koje bi pomoglo imamima i njihovim džematlijama da lakše prevaziđu novotarije i prihvate se sunneta.š.com Pitanje: Poznato mi je da se talkinom umrli podsjeća i opominje na kelime i šehadet. s. Otuda trebamo potražiti odgovarajuće tumačenje.v. Prema tome.novihorizonti. a ako umrli nije živio kao mu‘min i nije sa šehadetom preselio. takvo razumjevanje očito nije tačno. činjenica je da doslovno značenje upućuje na učenje talkina umrlome. s. br.v. Ako je umrli živio kao mu‘min i u skladu sa imanom i kao takav preselio na ahiret. Svrsishodnije bi bilo da se živima upućuju opomene iz talkina.) Na osnovu prethodno rečenog. Molim Allaha. bilo prije ukopa ili nakon toga. obično nakon što se umrla osoba ukopa.š.2005 http://www. preporučio bih našim imamima da poduče džematlije da talkin treba učiti osobi koja je na samrti. ”Kitabu-l-dženaiz”. nagovarao da izgovara šehadet. a ne kada osoba umre. Međutim.a. Otuda je logično da se talkin uči živoj osobi. dakle da se živa osoba nenasilno podstiče na izgovor šehadeta.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a i u mnogim dijelovima svijeta uče talkin na kaburu rezultat su pogrešnog razumjevanja hadisa u kom se kaže: ”Podstičite svoje umrle da kažu La ilahe illallah. je li to adet ili fikhski propis i da li još negdje u svijetu postoji takva pojava? Odgovor: Svrha talkina jeste da se osoba koja je na samrti podstakne da izgovri šehadet kako bi joj zadnje riječi bile La ilahe illallah. nije nikada umrlu osobu.s. kakvih dosta ima. jer njegova praksa je vjera koju smo dužni prakticirati. što mu mrtvom koristi dotična uputa. zašto ga treba kada umre opominjati na šehadet. ukoliko joj Allah. dr.” (Sahihu Muslim. jer samo živoj osobi to može pomoći s obzirom da se pokajanje prima dok duša ne počne izlaziti. 916). bilo odmah ili nakon što iskusi kaznu u džehennemu koja će biti u skladu sa grijesima dotične osobe.s. Želim da mi odgovorite zašto se uči talkin umrlome. (Vidi poglavlja o dženazi u hadiskim zbirkama. dž. To što neki muslimani kod nas.Na pitanja odgovora doc. po ovom pitanju i mnogim drugim pitanjima u vezi sa dženazom. činjenica je također da nema pokajanja nakon što duša počne izlaziti. Ramić.s. da nam pomogne da slijedimo praksu Njegova Poslanika. dž. nego je podsticao osobe koje su bile na samrti da izgovore te riječi.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 125 od 416 . odnosno opomena. a možda i nekih drugih razloga.a. s. Šukri H. Njega možemo naći u praksi Poslanikovoj.a. Naime. To se jasno vidi iz mnogobrojnih hadisa. jer činjenica je da u vezi s dženazom ima dosta novotarija koje naši muslimani prakticiraju. s obzirom da osoba kojoj te riječi budu zadnje na ovom dunjaluku odlazi sa ovog svijeta kao vjernik (mu‘min) i ući će u džennet. Poslanik. Nakon što duša počne izlaziti meleki prestaju pisati i knjige se zatvaraju. ne oprosti.

s. to je za njega siguran znak početka posta i on se tog svog znanja mora pridržavati. a zna šta je mlađak i kad i gdje ga treba vidjeti.s.11.. za oprost. on kao pojedinac ne bi trebalo da druge obavještava. čak i kada bi negdje objavljivanje bajrama kasnilo dan ili dva.s. dr.com Pitanje: Radim u Austriji i u toku ramazana ću dolaziti u Bosnu.) Dakle. 7/86-87. smatram da ako je sredina u kojoj živi dobila zvanične instrukcije koje se razlikuju od onoga što on zna. 697. Ramić.” (Tirmizi. smatram da to treba da slijediš. a ako si u Bosni i Hercegovini zvanični stav Rijaseta Islamske zajednice. bajram je kad mrsite.a. Šukri H.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom. Međutim.a.v. s. br.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom. S kim ću otpočeti postiti. a kurban-bajram je kad kurbane koljete. ako je neko mlađak vidio. bilo da si lično mlađak vidio. s. s obzirom da bi svojim nastupom mogao izazvati zabunu i smutnju.” (Sahihu-l-Buhari.2005 http://www. a Allah. Pitanje: Odgovor: Kada nastupi mjesec ramazan muslimani su dužni postiti. najbolje zna. ako ga vide u Rabatu u Maroku. ukoliko si siguran da je došlo do greške i znaš da je mjesec nastupio. br. jer je Poslanik. Isto tako. To je posebno važno u slučaju bajram-namaza. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. Onaj ko zna da je propustio neki dan posta dužan ga je napostiti. ali ne treba da to javno u masama propagiraju kako ne bi izazvali smutnju u zajednici. bilo da je neka zemlja ili institucija u koju imaš povjerenja to objavila. 697. ”Kitabus-savm”. Ukoliko ih bude manje. kada ću bajramovati i šta da radim ukoliko se pojavi razlika u početku i kraju posta između Austrije i Bosne? Odgovor: U osnovi. jer je Poslanik. Bilo kako bilo.v. ”Kitabus-savm”. u Meki ga teško mogu vidjeti. a onaj ko sazna da je postio na bajram neka istigfar učini i zamoli Allaha. mlađak) vidite.). rekao: ”. ako si u Austriji slijedit ćeš zvanični stav Islamske zajednice Austrije. a kurban-bajram je kad kurbane koljete. kao i u situciji kada dobije vijest u koju ima povjerenje. Prema tome. bajram-namaz mora se klanjati kada se to zvanično odredi u nekoj zemlji kako bi se klanjalo sa većinom. (El-Mevsu‘a el‘arabijje el-‘alemije. rekao: ”Postite kad ga (tj. a ako vas u tome oblaci spriječe. tako da npr. Koje su posljedice za onog ko mrsi poslije mlađaka i posti poslije mlađaka? Datum kreiranja: 27. Sunen. morat ćeš razliku napostiti. ”Kitabus-savm”. s. treba slijediti mjesto u kom čovjek boravi. pojedinci koji su saznali za mijenu koja je šerijatski utvređena na nekom dijelu zemaljske kugle treba da poste. bez obzira da li je neko prestao postiti ranije. dž. ukoliko nije siguran da odgovrna institucija nije napravila grešku.v. Ovdje želim posebno naglasiti da u slučaju da neka zemlja zakasni s objavljivanjem početka posta ili bajrama. Sunen. s obzirom da u zajednici imaju vođe koje su na sebe preuzele taj teret i obavezali se da će ih obavijestiti o početku i završetku posta. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti. rekao: ”Ramazanski post je kada postite. s tim da minimum dana koje si postio mora biti dvadeset devet.bajram je kad mrsite.š.š. br. Poslanik je.U slučaju da zapostiš u jednoj zemlji a drugi dio ramazana postiš u drugoj slijedit ćeš instrukcije zemlje u kojoj se trenutno nalaziš. muslimani tog područja dužni su da bajramuju isti dan.) Naučno je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu.” (Tirmizi. dž. odnosno mrse.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 126 od 416 .a. 1909.. i mrsite kad ga vidite. bajram-namaz trebalo bi u jednoj zemlji klanjati u isti dan.Na pitanja odgovora doc. a u Indoneziji ne mogu nikako. onda upotpunite šaban trideset dana. jer lunarni mjesec nema manje od dvadeset devet dana.) Prema tome.

Sunen. Viđenje okom ne samo da slijedi jasnu odredbu u hadisu. sigurno znanje. dž. U petom ajetu spominje se viši stepen spoznaje ”ilmu -l-jekin” tj. Pitanje: Odgovor: Takva osoba će preostali dio dana postiti s obzirom da osoba koja je dužna postiti ne smije u toku ramazana raditi nešto što poništava post. ako ne. nego je to viđenje i najrelevantnije zbog toga što je takvo viđenje najjači vid spoznaje. br. je rekao: ”Onaj ko u toku noći nije započeo svoj post tome nema posta. a Allah. Osoba koja ispunjavaju prva dva uslova dužna je eventualno propuštene dane napostiti. najbolje zna. na spoznaji koju je On čovjeku omogućio. 2294. jer postoje hadisi koji govore da je dozvoljeno nafilu zanijetiti sve do podne ukoliko osoba nije nešto u međuvremenu uradila što poništava post.Na pitanja odgovora doc.š. čak i kada bi i došlo do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara. onda je dužna za svaki propušteni dan dati fidju (iskup). Prema tome. Šukri H. c) da nije na putu.v.11. potrebno je zanijetiti post prije zore. a ona to nije učinila. naročito zapadnim zemljama i Rusiji ne odgovara da se islamski svijet ujedini u bilo čemu pa makar se radilo i o kalendaru. jer svijetu u kome živimo. smatram da oslonac u utvrđivanju početka i kraja posta treba i dalje da bude u viđenju mlađaka ljudskim okom. kao što je bolest. s. između ostalog. d) da nema neko drugo šerijatski validno opravdanje da ne posti. Ne mislim da će trenutne vlasti u islamskom svijetu tako nešto dozvoliti.š. a to je ”ajnu-ljekin” viđenje: ”okom sigurnim”. dž. hajz i nifas za ženu itd. jer se time uspostavlja jedinstvo islamkog ummeta u tom segmentu i zahvaljuje Allahu. dž. Kako će postupiti osoba koja je tek nakon izlaska sunca saznala da je nastupio ramazan? Kome je post obavezan? Datum kreiranja: 27. Međutim.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ukoliko je u stanju. Poslanik. Na to upućuju neki ajeti u suri Et-Tekasur. najjači je i najsigurniji vid spoznaje. pri čemu se čovjek treba koristiti svim suvremenim dostignućima.a. Pitanje: Odgovor: Post je stroga dužnost (farz) svakoj osobi koja je u islamu i koja ispunjava sljedeće uvjete: a) da je šerijatski punoljetna.u trećem i četvrtom ajetu spominje spoznaju. Ramić.š.2005 http://www.com Pitanje: Odgovor: Kada će doći do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara u cilju postizanja jedinstva muslimana? Koliko je to šerijatski opravdano? Postojanje preciznog i jedinstevenog astronomskog kalendara dobra je ideja koju treba podržavati. dr.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 127 od 416 .” (Nesai. ”Kitabus-savm”. S druge strane.s. b) da je razumna. matematičkim i mehaničkim koja mu mogu pomoći da to viđenje lakše i na vrijeme ostvari. U sedmom ajetu se spominje najviši stepen spoznaje.) Ovdje se misli na ramazanski post. viđenje ”okom sigurnim”. Allah. ta osoba dužna je taj dan nadoknaditi (napostiti) jer za ispravnost ramazanskog posta.

bitno je da sredina u kojoj živi musliman bude takva da ga kao muslimana ne ugrožava. ”Kitabus-savm”. kada je avion uzletio sunce smo mogli vidjeti još jedan dugi period. a znamo da je taj pravedni vladar bio kršćanin. 1954.11. Imam mogućnost odlaska na zapad i da tamo dobijem stalni boravak.Na pitanja odgovora doc. Treba naglasiti da su ljudi različiti tako u pogledu drugog uslova svako treba sebe izmjeriti i onoga trenutka kada osjeti da ga sredina odvodi sa puta islama. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da ne postoji opasnost da će pod uticajem sredine skrenuti sa siratul-mustekima. a Allah. ”Kitabus-sijam”. Naravno. tj. ovdje se izuzimaju oni koji žive u blizini polova gdje dani znaju biti izuzetno dugi. jeste da sunce zađe.com Pitanje: Akšam je nastupio desetak minuta prije polijetanja aviona tako da smo se iftarili dok je avion bio na zemlji.novihorizonti. Prema tome. Da li je naš post ispravan? Odgovor: Da. izaslanstvo. Međutim. dakle da njega sredina mijenja.a. To zbog toga jer je Poslanik.) Dakle.s. da bi se mogao iftariti. smatram da je boravak muslimana u nemuslimanskoj sredini dozvoljen pod sljedećim uslovima: a) da se u toj sredini poštuju temeljna ljudska prava tako da musliman može prakticirati makar temeljne principe islama i da se ne prisiljava da čini grijehe. što je sredina islamskija to se musliman u njoj osjeća ljepše i ima manje problema. tj. a ne on sredinu. c) da postoji opravdan razlog njegova boravka kao što je posao. b) da njegov identitet kao muslimana nije ugrožen. rekao je ashabima u Meki da se isele u Abesiniju jer tamo ima pravedan vladar. Sahihu Muslim. br. da musliman u njoj može prakticirati islam. vaš post je ispravan jer ste ispunili uvjet i postili od zore do zalaska sunca. rekao: ”Kada noć odovud dođe i dan tamo ode i sunce zađe tada se postač iftari. Normalno. da je kojim slučajem avion uzletio prije zalaska sunca tada se ne biste mogli iftariti sve dok sunca ima na horizontu bez obzira što je na zemlji iznad koje letite akšam nastupio. s. s.a.” (Sahihu-l-Buhari. Šukri H. on tu sredinu mora napustiti i tražiti onu koja će ga podupirati u dobru. Ramić. dž.v. misionarstvo itd. najbolje zna. Međutim.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 128 od 416 . br. Na osnovu prethodno rečenog. Pitanje: Odgovor: Činjenica je da je muslimanu dozvoljeno da živi i u nemuslimanskoj sredini.2005 http://www. Postoji li kakva šerijatska zapreka za to? Datum kreiranja: 27. uslov za postača.v. dr. Poslanik.š. 1100.

pa neka svako dobro razmisli Datum kreiranja: 27. Terorizam sigurno za sobom povlači terorizam.š. jer samo tako se terorizam može iskorijeniti. Koliko su suza prolile indijanske majke za svojom djecom. činjenica je da je to čest slučaj. po njihovom ispoljavanju želje da presele kao šehidi. koliko su one suza prolile za svojom zemljom sa koje su njihova plemena etnički očišćena. Ulazak u rat sa Afganistanom sigurno će Americi donijeti gubitke i to samo gubitke i može biti početak njenog rastakanja. Afganistan je zemlja koju do sada niko nije pokorio. Libiji. ako ni zbog čega drugog a ono zbog toga što su sa kućnog praga mogli tući koji su dio htjeli u Afganistanu. klanova. Već smo svjedoci kršenja osnovnih ljudskih prava u većini zemalja. Međutim. Od njega možemo očekivati i da kaže: ”Ako takvu akciju ne mogu izvršiti u Izraelu. Mindanau i tako redom. koliko suza su prolili preživjeli iznakaženi stanovnici Hirošime i Nagasakija.2005 http://www. narodna poslovica kaže da ono što čovjek posije to će i požnjeti. siguran sam da Ameriku čekaju još gori dani.Na pitanja odgovora doc. Palestini. dž. bez obzira radilo se o muslimanima ili nemuslimanima. treba ukloniti nepravdu prema ljudima. Iraku. a Amerikanci to neće moći. Jusufa el-Kardavija. braća i očevi braneći svoju zemlju bili spaljivani napalmbombama. mora uhvatiti u borbu sa korijenima terorizma. čini se da oni više vole šehadet nego život. nakon što definiše terorizam. čak i u onim najdemokratskijim. Šukri H. jer svi željno čekaju da se riješe ovodunjalučke bijede i siromaštva i presele se u džennetske ljepote. Saudi Arabiji. To je ono što svaki musliman osjeća i treba da osjeća kada su u pitanju nevine žrtve. Ako Allah. gotovo ništa što bi vrijedilo da se na to uputi raketa od milion i više dolara. Svijet se. Sovjeti su sigurno bili u boljem položaju u borbi protiv Afganistana nego što su Amerikanci. Šta možemo očekivati od Palestinca kome su Izraelci sve pobili i kuću mu zapalili nego da se umota u eksploziv i zajedno sa onima koji su mu to uradili odleti u zrak. čečeniji. a koja su se desila jedanaestog septembra u Njujorku i Vašingtonu. zatim sve istaknute Islamske institucije poput El-Ezhera. zatim istaknuta ulema poput dr. Jedino vrijedno što Afganistanci imaju jesu njihovi životi. Ramić. cijeli svijet. braćom i očevima koji su nemilosrdno istrebljivani. svijet se treba pozabaviti pitanjem na koje su ukazali mnogi u svijetu a to je da se protiv terorizma nije moralno boriti terorizmom. lidara pokreta El-Džema‘a el-Islamijja prof. nasilje i teror u Kašmiru. koliko su suza prolile vijetnamske majke čija su djeca. Volio bih kada bi Amerika iz onoga što joj se desilo uzela pouku i shvatila da ne može gaziti nemoćne i siromašne. Nadalje.” Dakle. Alžiru itd. organizovanih bandi. niti bilo kakve infrastrukture. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. smatram da je prvo potrebno definisati terorizam. jer u ovakvoj situaciji svako će terorizam definisati kako njemu odgovara i pod firmom terorizma razračunavati se sa svojim protivnicima bez obzira ko oni bili. ukoliko sebi želi dobro mora aktivno uključiti u borbu protiv terorizma. Američki narod treba znati da Afganistanci nemaju šta izgubiti. Ne moraju ti dani doći od Usame ibn Ladina ili nekog drugog muslimana. Somaliji. a da neko od tih kojima je nasilje učinjeno ne pokuša da se osveti. Kadi Husejna.com Pitanje: Odgovor: Molim vas da nam objasnite stav šerijata u pogledu napada na Svjetski trgovački centar u Njujorku i Pentagon u Vašingtonu. Istaknute vođe Islamskih pokreta poput lidera Muslimanske braće profesora Mustafe Mešhura. Amerika mora malo češće da se prisjeća svojih grijeha. bili oni legitimni borci za svoja prava ili ne. Tačno je da se svijet. Amerika će se rastočiti u državice i to rastakanje neće biti bezbolno. a sve pod firmom borbe protiv terorizma. te onaj ko istinski želi da se bori protiv terorizma neće i sam biti terorista.11. bez obzira ko ti ljudi bili i tek tada postoji mogućnost da se radikalno smanji broj potencijalnih terorista. Oni nemaju ni svjetskih trgovačkih centara. da pa se te različitosti sukobe.novihorizonti. Koliko su dova protiv Amerike uputili hatibi na hutbama diljem islamskog svijeta u zadnjih pedeset godina?! Ako samo jedna dova bude uslišana kod Allaha. dž. osudili su ubijanje nevinih civila i rušenje civilizacijskih dostignuća. Međutim. treba naglasiti da muslimani kako saosjećaju sa nevinim žrtvama u Americi isto tako saosjećaju sa svojom braćom i sestrama po vjeri koji trpe nepravdu. Amerika je puna osoba poput Timoti Mek Veja.š. dr. i čega još ne. puna različitih rasa. mogu u Americi koja Izrael otvoreno pomaže u genocidu protiv palestinskog naroda. ali. Egiptu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 129 od 416 . Uglavnom. koliko su dova protiv Amerike uputile majke muslimanke u Palestini.

tada je dužan. zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete. dužni su.” (El-Mudžadele. To vam se naređuje. 226-227) Pitanje: Odgovor: Izgovor tih riječi naziva se ziharom koji je šerijatom zabranjen. a ako prođu četiri mjeseca i on tu zakletvu ne prekrši.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 130 od 416 . kaže: ”Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. Ramić. A nevjernike čeka patnja nesnosna. O ovom propisu Allah. da mu oprosti što je prekršio propis. i ako se vrate ženama. muž dužan učiniti kefaret za zakletvu. prije nego se vrati svojoj supruzi.novihorizonti. kao što im nisu dopuštene majke njihove. oni. tada je. a Allah dobro zna ono što vi radite. po redoslijedu kako se o tome govori u suri El-Mudžadele: ”Oni od vas koji ženama svojim reknu da im više nisu dopuštene. dž.š. dž. 2-4. tada nastupa definitivni razvod braka bez potrebe da to supruga traži od suda. A onaj ko ne može. zaista. otići na hadž.Na pitanja odgovora doc. ili nekim Njegovim lijepim imenom i ta zakletva kao i oni na koje se ona odnosi (muž i njegova supruga) budu ispunjavali određene uvjete. rok je samo četiri mjeseca. kao što im nisu dopuštene majke njihove. koje su pravne posljedice? Datum kreiranja: 27. Šukri H.a one nisu majke njihove. pa. a onda odluče da s njima nastave da žive. Ukoliko pak kaže: ”Ako ti priđem dužan sam učiniti to i to”. tj.2005 http://www. dužan je da dva mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne. Ukoliko muž kaže svojoj supruzi: ”Ti si mi kao leđa moje majke”. Allah doista sve čuje i zna. učiniti istigfar. . u slučaju da prekrši svoju zakletvu. moleći Allaha. Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene. koje su pravne posljedice? Ukoliko se muž zakune da neće prilaziti svojoj supruzi. a ako odluče da se rastave. Međutim. Pitanje: Odgovor: Ukoliko se zakune Allahom. tada je dužan.11. dužan je da šezdeset siromaha nahrani.” (El-Bekare. majke njihove su samo one koje su ih rodile-. Allah doista prašta i milostiv je. otići na hadž. dr. dž. govore ružne riječi i neistinu – a Allah sigurno briše grijehe i prašta. To su Allahovi propisi. pa. Onaj koji ne nađe.com šta sije. ukoliko se desi i ukoliko su svi uslovi ispunjeni tada je. uz kefaret.) Ukoliko se desi da muž priđe supruzi prije negoli učini kefaret. npr.š. prije nego što jedni drugo dodirnu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da jednog roba ropstva oslobode. ako to prekrši izvršiti zavjet.š. muž dužan izvršiti kefaret.

a Poslanik. da li će klanjati pojedinačno ili u džematu? O ovom pitanju postoji razilaženje među ulemom.11. općenito posmatrano. ipak.. tako da npr. što jasno ukazuje da se džemat preporučuje i onda ako se u džamiji već klanjalo. br. (Sahihu-l-Buhari. Smatram da.a. kako je Poslanik.s. Hanefije kažu da će svako klanjati pojedinačno u džamiji u kojoj ima zvanični imam. El-Kafi. s. Ramić. (Vidi: Tirmizi.com Pitanje: Odgovor: Kada dvije ili više osoba stignu u džamiju nakon što je imam predao selam. ukoliko dođe do razilaženja u mišljenju onda treba slijediti zajednicu u kojoj se živi i ravnat se soram većine. a u Indoneziji ne mogu nikako. ukoliko džamijski imam klanja namaz. (El-Mevsu‘a el-‘arabijje el-‘alemije. Malik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 131 od 416 . Ataa.v.v. Pitanje: Kada se u jednom mjestu utvrdi početak ramazana.s. u Meki ga teško mogu vidjeti. Kada se vratio u džamiju ashabi su već bili klanjali.a. rekao. To mišljenje je punovažno u islamskom pravu. upitao je ashabe da li ima neko među njima da tom što je tek ušao da sadaku klanjajući sa njim u džematu.. ili haram. 7/8687. a potom pristignu dvije ili više osoba. Međutim. vredniji od namaza klanjanog pojedinačno za dvadeset pet. već je bio klanjao. jedanput izišao iz Medine da pomiri stanovnike dva beduinska kvarta. Šukri H. obraća svome ummetu riječima: ”Postite kada ga vidite. (Vidi: El-Mukni‘ me‘a Eš-Šerh El-Kebir vel-Insaf. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ”Kitabus-salati”. a njihovi pretpostavljeni dužni su da ih o tome obavijeste. ukoliko muslimani bilo gdje šerijatski utvrde početak ramazana.2005 http://www. da li su muslimani diljem svijeta dužni njih slijediti s obzirom na tehničko-telekomunikacijska dostignuća i mogućnost da svi na vrijeme budu obaviješteni? Odgovor: Islamska ulema u prijašnjim vremenima razišla se u mišljenju da li geografski udaljena mjesta imaju različite mijene i da li to treba uzimati u obzir pri određivanju početka i završetka posta. 4/285-287) Po njima. ”Kitabu-lezan”. u naše vrijeme. Velika većina. Datum kreiranja: 27. (Vidi: Kurtubi. da se za takve džemate kaže da su mekruh. S hanefijama se u vezi s tim pitanjem slažu Šafija. Bedai‘us-sanai.š.novihorizonti. jer je ono u skladu sa vjerodostojnim hadisom u kom se Muhammed. odnosno dvadeset sedam deredža.v.645.s. 220) Ovo drugo mišljenje ispravnije je jer ima jače dokaze. i naučno potvrđeno jer je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu. bez šerijatski opravdanog razloga.v. smatra da muslimani treba da zajedno zaposte i zajedno bajramuju. imajući u vidu da je namaz u džematu.s. kao i za džemat onih ljudi koji namjerno.) Prema tome.” (Sahihul-Buhari. ako ga vide u Rabatu u Maroku. Ibn Kudame. oni svoj stav obrazlažu bojaznošću da se ljudi ne naviknu kasniti u džemat. pod izgovorom da će uvijek naći nekoga s kim će moći uspostaviti džemat i tako postići sevab džemata. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti. dž. Sunen. On nije oformio džemat u džamiji. Sevri. kasne da ne bi klanjali u prvom džematu itd. to ne stoji. str.a. 646) Isto tako.v. najbolje zna. a Allah. Bilo bi ispravno. Alejhisselamovu džamiju u Medini i Aksa džamiju u Jerusalimu) i za njih rekli da u njima ne treba uspostavljati drugi džemat kako ljudi ne bi kasnili i ljenčarili i kako bi se izbjegao eventualni fitnet i cijepanje muslimana. br. Poslanik. s.a. dr. nego je otišao svojoj kući i klanjao u džematu sa svojom porodicom. ukoliko postoje pokušaji šerijatski neutemeljenog bojkotiranja džamijskog imama i frakcionaštva. s. a kao dokaz navode primjer da je Poslanik. s.Na pitanja odgovora doc. a to je stav Ibn Mesuda. svi ostali do kojih dopre ta vijest dužni su da poste. El-Mugni. 1/156) Nadalje.. 1909. (Kasani.s. br. Nehaija i Ishaka. 51. Evzai i Lejs. s. ”Kitabus-savm”. zabilježeno je da je neki čovjek pristigao u džamiju. 3/10) Drugo mišljenje zastupaju hanbelije.) Ono je. Neke hanbelije su iz tog stava izuzele tri džamije (Harem u Meki. mustehab im je klanjati u džematu. Hasana.a.

s. nije grijeh. To je teško palo muslimanima. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 132 od 416 .a. Mogu li s njom ostati u braku imajući u vidu da sam ja sunija i da želim prakticirati i živjeti izvorni islam? Da li je.novihorizonti. s. ukoliko će djeca sutra patiti zbog toga što će svaki roditelj usmjeravati dijete drugim putem. gledanje onog što je haram gledati itd.a. da vam pomogne da donesete za vas najbolju odluku. a tu spada većina sportova. kao kada se npr.v. ukoliko u tome nema pretjerivanja. ja bih vam preporučio razvod.v. Jednom prilikom došao je neki beduin na jahaćoj devi koja ju je u trci pobijedila.2005 http://www. ali ukoliko će razlike među vama voditi u konflikte. 1807). tj. gledati nogometne utakmice. onda posmatranje sportskih nadmetanja. Dakle. na što je Allahov Poslanik. svađe. s. Šukri H. dž. npr. ti s njom možeš ostati u braku. klađenje. dao je da se njegova deva utrkuje sa drugima.com Pitanje: Odgovor: Kada nastupa novi lunarni mjesec? Lunarni mjesec nastupa kada se mlađak vidi poslije zalaska sunca. streljaštvo i jahanje.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr. ukoliko nema nekih drugih grijeha kao što su psovke. s. a u nekim je i sam učestvovao. ”Kitabur-rekaik”.s. dž.Na pitanja odgovora doc. Poslije toga. utrkivao sa Aišom.s. Molim Allaha. Klanjajte istiharu i molite Allaha.a. posmatrajne sportskih nadmetanja. za ispravnu odluku. Koju vrstu sporta preporučujete muslimanima i muslimankama? Datum kreiranja: 27. Poslanik.11.v. rekao: ”Zaista je Allahovo pravo da spusti sve što se od dunjaluka uzdigne. po šerijatu.a. r. kojima će održavati kondiciju svoga tijela i koji u osnovi nisu šerijatom zabranjeni. Imao je devu po imenu El-Gadbau i bila je nepobjediva. u tim okvirima. Kada sam malo bolje upoznao islam saznao sam da je moja supruga šiijka. br. a to su plivanje. preporučio bih im sve sportove koje vole. ukoliko nema zapostavljanja obaveza. ukoliko je u granicama dozvoljene zabave i opuštanja nije zabranjeno. br. ”Kitabu-l-džihadi ves-sijer”.” (Sahihu-l-Buhari. sam je podržao neka sportska takmičenja kao što su trke deva. pratiti NBA ligu i slično? Odgovor: U osnovi. Dakle. Pitanje: Odgovor: Pasivno bavljenje sportom.v. Pitanje: Primio sam islam i oženio se muslimankom.š. kao kad ga je Seleme b.š. mladi mjesec mora se vidjeti poslije zalaska sunca makar jedan trenutak da bismo mogli reći da je nastupio novi lunarni mjesec. dozvoljeno pratiti sportska takmičenja. uvrede.a. Pitanje: Odgovor: Preporučio bih muslimanima sportove koje im je preporučio Allahov poslanik. 6501) Neka sportska takmičenja on je odobrio. Poslanik. el-Ekve pitao da mu dopusti da se utrkuje do Medine sa jednim ensarijom koji je sebi tražio protivnika (Vidi: Sahihu Muslim. Priča se proširila kako je El-Gadba‘ pobijeđena. kockanje.s.

com Pitanje: Odgovor: Može li žena klanjati bez čarapa kada je u kući i kada je neće vidjeti muškarac koji joj nije mahrem? Može. a higijena je dio islama.Na pitanja odgovora doc. Preporučujem sestrama da. Ramić. ali isto tako smatram da se ne može reći da namaz nije ispravan ako se klanja otkrivenih stopala. dugi nokti nisu izvor ljepote. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Bakterije i ostali mikroorganizmi. po mogućnosti. To razumijemo iz hadisa koji bilježi Ebu Davud u Sunenu od Ummu Seleme u ”Kitab es-Salat”. Da li vjernica koja klanja može nositi malo duže nokte? Datum kreiranja: 27. jer je Poslanik. ”Kitabut-tahare”. Treba naglasiti da to nije jedinstven stav islamske uleme i da ima utemeljeno mišljenje koje kaže da stopala žene u namazu ne moraju biti pokrivena. br. (Vidi: Dejlemi. Sahihu Muslim. a nokti uveliko otežavaju održavanje higijene i zahtijevaju da se na njih troši vrijeme koje se može svrsishodnije iskoristiti. Sunnet je da se nokti podrezuju jednom sedmično.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 133 od 416 .v. (Vidi: Sahihu-l-Buhari. Prema tome. Lijepo je da se to čini četvrtkom jer postoji hadis koji to preporučuje. Najljepše ruke su one koje su najčistije. u sahih hadisu. bez ogrtača i on je odgovorio potvrdno.) Bilo da ih podrezuje sedmično ili kad se ukaže potreba.”Kitabuttahare”. Naime. pod uslovom da je košulja prostrana tako da pokriva stopala. Kitabu Firdevsi-l-ahbar. a Allah.novihorizonti. O tome govore mnogobrojni vjerodostojni hadisi. Ovaj hadis prenose još neki prenosioci. tako što će ona obući dug ogrtač. 2/69). dž. Ummu Selema je upitala može li žena klanjati u (ženskoj) košulji i velu (mahrami). Oni koji osjećaju suprotno treba da promijene svoj sistem vrednovanja u tom pogledu. najbolje zna. bez obzira da li su nokti duži ili kraći. s tim da period između dva podrezivanja ne smije biti duži od četrdeset dana. nego izvor nečistoće. pa prema tome i izvor opasnosti po čovjeka. koji mogu biti i smrtonosni. većina islamske žuleme smatra da su stopala žene stidno mjesto (žavret). ili makar jedanput u četrdeset dana.a.) Podrezivanje noktiju je vid higijene. (Vidi: Nejlu-l-Evtar. s. haljinu i tome slično. ona je svakodnevno dužna održavati njihovu higijenu.s. Podrezivanje noktiju je prirodni zakon (fitra) koji su prakticirali svi poslanici. 545. zabranio da se taj period prekoračuje. Šukri H. 5/415) U svakom slučaju. stopala pokriju.š. najlakše se skrivaju ispod noktiju i tamo se mogu najbolje razmnožavati. Babu hisalil-fitre. te prema tome moraju biti pokrivena u namazu.. (Vidi: Sahihu Muslim. haljina ili dimije pokrivaju stopala. Pitanje: Odgovor: Preporučujem muslimankama da održavaju higijenu svojih ruku na islamski način i da se ne povode za onima koji ne prakticiraju islam. dr. ukoliko mantil.2005 http://www. ”Kitabul-libas”. trebalo bi da muslimanka podreže nokte čim se ukaže potreba.11.

dž. uprkos činjenici da ide u džamiju. Ramić. Međutim. Ti imaš pravo. dž. želim ukazati na činjenicu da će odgovarati za ono što svojim organima radi i da će biti odgovoran za svoju porodicu. namaz ima. Ukoliko to čovjek čini. radi to ružno djelo. Normalno. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da se u slučaju svjedočenja pri sklapanju braka radi o primanju nečega k znanju i imajući u vidu sredinu u kojoj živimo. Sa sobom je odvela djecu i ne dâ da ih vidim. bilo javno ili tajno? Odgovor: Musliman koji ide u džamiju. pruža. Niko od ljudi nije imun na grijehe. U svakom slučaju dužni smo emanet islama prenositi. zbog toga što on. logično je da musliman koji ide u džamiju ne čini velike grijehe i da ne ustrajava u griješenju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ulogu da čovjeka spriječi da čini nedostojna i ružna djela i nasilje. Šukri H. Možda on taj namaz obavlja samo formalno.š. ako imaš priliku da izabereš za svjedoka osobu koja ni čini velike grijehe to je preče.11. može biti zaveden od šejtana. Prema tome.š. dužni smo ljudima pomagati da savladaju šejtana i prestanu raditi loša djela. onda u njegovu prakticiranju islama nešto nije u redu. pa čak da tražiš i više od toga. ima zaštitu koju mu Allah. može. tako da njegov namaz na njega nimalo ne djeluje. to znači da sa njegovim namazom nešto nije u redu.com Pitanje: Kako islam gleda na muslimane koji idu u džamiju. Datum kreiranja: 27. Npr.2005 http://www. Možda taj čovjek živi u društvu koje mu ne naređuje dobro i ne odvraća ga od zla itd. s obzirom da je ona tražila razvod. smatram da se kod nas može primjenjivati mišljenje hanefija koji ne uvjetuju pravednost u slučaju svjedoka pri sklapanja braka. dr. jer svi smo mi pastiri i svi smo odgovorni za svoje stado. gdje bi mnoga prava bila izgubljena kada bi se kao uvjet za svjedoke postavljala pravednost (adala) sa najvišim standardima. te ti preporučujem da lijepom riječju i savjetom pokušaš djelovati na tog muslimana koji. a Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 134 od 416 . kada je u svjesnom stanju. biti svjedok pri sklapanju braka. Pitanje: Žena me je samovoljno napustila i traži razvod. prakticirajući islam. povratiti cijeli mehr koji si joj dao. najbolje zna. i pored toga što ide u džamiju. Da li da joj dam razvod i imam li pravo povratiti mehr koji sam joj isplatio '98.novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. između ostalog. a ako u tome ne uspiješ tada udovolji njenom zahtjevu. godine? Da li osoba koja ponekad konzumira alkohol može biti svjedok pri sklapanju braka? Odgovor: Iz tvog podužeg pisma čini mi se da se tvoja supruga ne želi tebi vratiti i nije joj toliko stalo da ispoštuje šerijatske propise. u slučaju da nema druge osobe koja javno ne čini velike grijehe. mehanički. a kod kuće sa svojom ženom i djecom gledaju nemoralne filmove i čine neke nemoralne radnje. kao što je navedeni primjer u pitanju. isto kao i onaj koji ne ide. osoba koja ponekad konzumira alkohol. Predlažem ti da daš sve od sebe kako bi sačuvao brak. i pored toga što klanja. Ukoliko vidimo muslimana da griješi. Spomenutom muslimanu koji.

š. ali. tada nema smetnje za njihov odlazak. Odgovor: Za imetak koji si zaradio na takav način i potrošio ga trebaš se pokajati i Allaha. Nema smetnje da van radnog vremena postupaš po svojoj želji. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. Možda i vi u datoj situaciji imate šansu da ostvarite neke sevape ukoliko imate iskren nijet da što bolje pomognete ljudima radi postizanja Allahova.š. zadovoljstva i na tom planu uložite veći napor od onog koji ste obavezni ugovorom o poslu. preporučujem da ostanu vezani za svoju rodnu grudu. Pravno pravilo u šerijatu glasi: ”Korištenje tuđe imovine bez dozvole vlasnika nije dozvoljeno. dž.” Pitanje: Radimo u privatnom preduzeću. Naš gazda je dobar čovjek i često nas šalje da pomažemo izbjeglicama i raseljenim licima koja se vraćaju na svoja ognjišta.com Pitanje: Nekoliko godina sam presnimavao i prodavao kasete sa narodnim i zabavnim pjesmama.Na pitanja odgovora doc. Imetak koji imaš podijeli u dobrotvorne svrhe imajući na umu da to nije sadaka nego oslobađanje od haram imetka. Da bi tvoj postupak bio ispravan moraš upitati vlasnika da ti dopusti da svome poznaniku naplatiš manje nego što je uobičajeno. Pitanje: Odgovor: Ukoliko u BiH ne mogu naći posao. a u inostranstvu mogu i ukoliko njihov odlazak neće ugroziti njihov identitet kao muslimana. ili eventualno da mu ništa ne naplatiš. Prošle godine sam odlučio da to više ne radim i iskreno sam se pokajao. Molim Allaha.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 135 od 416 . u nadi da će tim svojim odlaskom postići dobro ovoga svijeta i ahireta. Ukoliko imaš kaseta sa tim sadržajem njih se možeš osloboditi tako što ćeš preko njih presnimiti halal sadržaje. da ti pomogne da istraješ na Pravom putu. Šukri H. Pitanje: Radim u mehaničarskoj radionici. Amin. Interesuje nas kome se upisuju u sevap ta dobra djela. dr. Da li je moj postupak ispravan? Da li je dozvoljeno muslimanskoj omladini da napušta BiH i odlazi na rad u inostranstvu? Odgovor: Tvoj postupak je pogrešan jer praviš štetu vlasniku mehaničarske radnje koji te plaća da određeno radno vrijeme radiš za njega. Onima koji odu. Ponekad se desi da dođe neki moj kolega radi popravke auta i ja mu naplatim samo dijelove bez svog rada ili pak uzmem za svoj rad simboličnu naknadu. Ramić. našem gazdi ili nama koji odrađujemo posao na terenu? Odgovor: Sevapi za posao koji uradite u toku radnog vremena idu na račun vašeg gazde koji vam daje plaću. dž. ukoliko koristiš prostor ili alatke iz radnje. moraš pitati njihovog vlasnika. jer gdje god dođu uglavnom će biti tretirani kao stranci a možda dožive da u tim zemljama jednoga dana postanu i nepoželjni. Želim da znam kakav je status imetka koji sam na taj način zaradio uz napomenu da izvjestan dio tog imetka još uvijek posjedujem kod sebe. zamoliti za oprost. dž.š.11.2005 http://www. Datum kreiranja: 27.

novihorizonti. a sigurno se u njegovoj praksi može naći ono što je dovoljno svakom muslimanu. Da li svojoj tetki koja je pravoslavne vjere mogu otići na sahranu? Odgovor: Ukoliko si ti za sebe isplanirao da svaki dan klanjaš toliko rekata nafile. Raspitaj se u policijskoj stanici na području na kom pretpostavljaš da je auto ukradeno u pretpostavljenom periodu. Ono što neko smatra dobrom novotarijom ustvari je stvar općeg dobra (masleha mursele). Pitanje: Odgovor: Da. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. praksom u pogledu dobrovoljnih namaza (nafila). tvoj odlazak na njenu sahranu je vid održavanja rodbinskih veza koje su šerijatom propisane. Normalno. Koristim se ovom prilikom da pozovem muslimane da se upoznaju s Poslanikovom. čak i onome koji nafilama želi postići najviše stepene u Džennetu. Pitanje: Ja sam sebi odredio da u toku dana i noći klanjam toliko rekata i proučim određeni zikr.š. a koju će utvrditi neovisna komisija. dž. dr. dž. Ukoliko ne uspiješ naći vlasnika vrijednost koju je to auto imao u vrijeme kada je ukraden podijelit ćeš u humanitarne svrhe propisane šerijatom. Pitanje: Odgovor: Ne. Datum kreiranja: 27. najbolje zna. nema smetnje za to. s. Preporučio bih ti da uz to i sam auto daš u humanitarnu svrhu. Ja bih želio da se tog auta riješim i na neki način dam iskup za očev postupak.v.com Pitanje: Otac me je na samrti obavijestio da je ukrao mercedes koji je još uvijek kod nas.š. On ne zna od koga ga je ukrao. ne postoji bid‘a hasene. Štaviše. jer tako nešto ne postoji u sunnetu.s. a Allah. kao musliman za vrijeme sahrane nećeš raditi ono što je islamom zabranjeno. Ramić. Da li je on u pravu? Postoji li dobra novotarija (bid‘a hasene)? Roditelji su mi bili nemuslimani. ne u smislu da oni čine dobra djela koja ti činiš nego u smislu da ih nagovaraš da rade isto što i ti radiš. da toliko puta proučiš određene dove itd. dova itd.2005 http://www. Sigurnije je slijediti ono što je bilo u njegovoj praksi. Šukri H. a ja sam u islamu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 136 od 416 . Kako to mogu učiniti? Odgovor: To ćeš učiniti tako što ćeš pokušati naći vlasnika tog auta ili njegove nasljednike i vratiti ima auto uz nadoknadu vrijednosti koju je auto izgubio i štete koju je vlasnik auta pretrpio.11. U slučaju da ne bude niko rodbinski bliži od tebe da se pobrine o njenoj sahrani. a Allah. najbolje zna. Kada je za to saznao jedan moj brat u vjeri ukorio me i rekao da to nije dozvoljeno. da proučiš toliko iz Kur‘ana. Tu se ubrajaju sve inovacije korisne ljudima. nadam se da za to nema smetnje pod uslovom da to ne smatraš propisanim i da tome ne pozivaš druge.Na pitanja odgovora doc.a. ti si obavezan da se za to pobrineš.

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 4692 u Musnedu imama Ahmeda. Želim ukazati toj braći da. i onog trenutka kada smatraju da je dotični alim napravio jasnu grešku. a Allah. mudro i lijepim savjetom.a. kada klanjamo treba da učimo u sebi tako da nas ne čuje onaj ko klanja pored nas. Ovdje posebno želim ukazati na pogrešnu metodu koju imaju neka naša braća u pogledu objašnjavanja pitanja zikra poslije farznamaza. s. s. otkud nam pravo da o njima ružno govorimo i da ih optužujemo zbog njihovih grešaka!? Pitanje: Odgovor: Niko nema pravo da ometa one koji u džamiji klanjaju i obraćaju se Allahu. ili rade nešto drugo za što su džamije izgrađene. To je pogrešno. Želim. jer ako tako ne budu postupili mogu potpasti pod značenje spomenutog hadisa. Da li je dozvoljeno u džamiji naglas pričati u vrijeme dok drugi klanjaju. Poslanik. takođe.s. Ramić. prihvatajući mišljenje drugog.” Želim ovom prilikom da upozorim iskrenu braću i sestre u islamu. oni se raspričaju čim imam preda selam. Oni koji optužuju ulemu na način kojim se ruši njihov integritet i autoritet uveliko griješe.š. s. Poslanik.Na pitanja odgovora doc.š. onda je svakako zabranjeno ometati klanjača glasnim razgovorom ili nečim drugim.11.v. (Vidi hadis br. U islamu i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni (halal). a ne poslije sunneta.a. dž. U želji da kažu kako treba zikr činiti odmah poslije farza. dovom. dr. cilj ne opravdava sredstvo.v. najbolje zna. ili uče Kur’an? Datum kreiranja: 27. Šukri H.š.s. proizvodnji buke i galame u džamiji. to je zabranio. one koji stvarno svojom dušom žele živjeti i prakticirati islam na sljedeće: i onog trenutka kada ne prihvate mišljenje nekog alima. ukazati da neki klanjači imaju običaj da uče malo glasnije dok su u namazu.s.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 137 od 416 .v. je rekao: ”Ko ne poštuje starije i nema samilosti prema mlađima nije od nas. zabranio je ashabima da uče naglas u namazu kad klanjaju u džamiji kako ne bi druge ometali.2005 http://www.) Ukoliko je klanjaču zabranjeno da uči naglas dok neko klanja pored njega. kao što uče neke filozofije. bilo da su te optužbe istinite ili ne. Ako je Allah.com Pitanje: Odgovor: Kako gledate na razne optužbe koje muslimani upućuju na račun uleme bilo suvremene ili one koja je živjela u prošlim vremenima? To je veliko zlo s kojim se suočava islamski ummet. urpkos tome moraju čuvati i štititi njegov integritet. ako je iskrenog alima nagradio jednim sevapom i kad pogriješi. kako Kur’an od nas zahtijeva u sto dvadeset petom ajetu sere En-Nahl. bilo da se to ometanje ogleda u glasnom govoru. jer kako smo vidjeli Poslanik. Dakle. zaštitio integritet starijeg i učevnijeg. ili van nje. tako da ometaju one koji klanjaju u njihovoj blizini. po islamskom učenju. kao što je izučavanje korisne nauke itd. dž. Dakle. i pored toga što je odredio da svi ljudi griješe.novihorizonti. učenjem Kur’ana. dž. u konkretnom slučaju potrebno je ukazati na spomenuto pitanje.

” (Ebu Davud. a ne da se njime tijelo uništava. br.Na pitanja odgovora doc. Sport treba da služi tijelu.v. 2562) Ako je to zabranjeno činiti sa životinjama.v. a ne ti. Dakle.v. ti si griješan u granici neispunjavanja date obaveze prema poslodavcu s kojim si potpisao radni ugovor. Šukri H. ako nemuslimani bojkotiraju muslimane i njihove proizvode. Sunen. a kamoli čovjeka. On je kupovao od jevreja isto kao i od muslimana. Sunen. br. po šerijatu. nije pravio razliku u kupoprodaji između muslimana i nemuslimana. Međutim. stvaranja. Onaj ko nas vara nije od nas. dž. zabranio udaranje u lice jer je ono odraz ljepote Allahova. Boks je. ako bi Bošnjacima u mjestima. Prema tome. muslimanima. poput boksa. O svemu tome treba imati jasan dogovor sa poslodavcem i svako treba da se drži dogovora. a Allah. a s kojima ti koji ljenčariš dijeliš zaradu koju su oni zaradili. ”Kitabu-l-džihad”.s. muslimanu nije dozvoljeno pomagati onog nemuslimana koji se neprijateljski odnosi prema muslimanima ili im planira neprijateljstvo.s. ”Kitabu-l-džihad”. Dakle. zabranio je da se zavađaju životinje kako bi se borile. a zatim svaki drugi sport u kom se udara u lice ili nanosi bol tijelu. 2564) Osim toga. bila uskraćena humanitarna pomoć i liječnička briga samo zato što su muslimani. u slučaju ljudi ta zabrana je još jača. po šerijatu. 1708. Poslanik. a u boksu su glavni udarci usmjereni upravo ka licu. sport kojim se krše spomenute zabrane po šerijatu je zabranjen.v. Pitanje: Odgovor: Što se tiče borilačkih sportova. ako uz posao u fabrici ti možeš i privatno raditi a da ne umanjiš svoje radne sposobnosti. karatea. zabranjen zbog toga što je Poslanik. U lice je zabranjeno udarati životinju. Pitanje: Odgovor: Poslanik. da se kroz sport tijelo relaksira i jača. kako poslodavac tako i radnik. 1709. po šerijatu. Tu na prvom mjestu stoji boks. Prema tome. ne bi bilo dozvoljeno da uzvraćaju istom mjerom i uskraćuju humanitarnu pomoć i lječničku brigu bolesnim i siromašnim nemuslimanima. Međutim. je rekao: ”Zar do vas nije došlo da sam ja prokleo onog ko životinju žigoše po licu ili je po licu udari. Da li sam za to griješan? Odgovor: Da. s. a ne donose štetu. za to nema smetnje. džuda itd.a.novihorizonti. (Vidi: Tirmizi. dozvoljeno je da muslimani uzvrate istom mjerom uz obavezu da vode računa da ne prekrše neki od općih šerijatskih humanističkih propisa. Da li su borilački sportovi.com Pitanje: Puno radim mimo radnog vremena tako da kada dođem na posao u fabriku budem umoran i nenaspavan. dozvoljeni po šerijatu? Da li Bošnjaci u BiH imaju obavezu da bojkotiraju robu i proizvode koji dolaze od Hrvata i Srba? Datum kreiranja: 27. dž.2005 http://www. u kojima su manjina. Vrijeme u fabrici provedem u zabušavanju i ljenčarenju.a. s. najbolje zna. dr. stoji u hadisu.š. Sunen. tada si griješan za taj propust. u karateu ne bi smjelo biti udaraca koji oštećuju čovjekovo tijelo. Prema tome. sa nemuslimanima koji se prema muslimanima odnose korektno musliman može slobodno trgovati i surađivati u dobru. s. odnosno prema svim radnicima koji rade. Nadalje. br. muslimanu je. s.s. ukoliko ćeš time umanjiti svoje radne sposobnosti i nećeš u fabrici moći ispuniti dato obećanje. Kada je pored njega proveden magarac čije lice je bilo žigosano.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dozvoljeno uzvratiti istom mjerom.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 138 od 416 .s.a.š. Npr. ”Kitabu-l-džihad”. Poslanik. Ebu Davud. oni su dozvoljeni sve dok čovjeku koriste. Ramić. Musliman je dužan ispuniti dati ugovor i ne smije ljude varati.

treba da bude polahko tako da to može primijetiti samo onaj ko posebno na to obrati pažnju (tj.v. Šukri H. dž.a. svojim sljedbenicima je da imaju što više djece. kažiprst se podiže onda kad se spomene ime Uzvišenog Allaha. polahko ćemo podići kažiprst i vratiti ga nazad. Isti je slučaj i sa sluzi koja izlazi nakon mokrenja. To je bila njegova praksa i kada bi spomenuo Allahovo. sve pilule koje se koriste u tu svrhu su štetne po zdravlje. vedj). te da se njegova zabrana odnosi na unošenje u organizam jer poremećuje razum.2005 http://www. ime pokaže kažiprstom izražavajući tako Njegovu jednoću. a neke su i smrtno opasne.v.s. treba voditi računa da ne pomognemo šejtana protiv ljudi.š. nego o tuđem). Nadalje. dž. jedan. Djeca su jedna od najvećih blagodati koje je Allah. jer muž ima pravo da mu njegova žena rađa djecu.11. najbolje zna. dž. Prema tome. Pitanje: Odgovor: Preporuka Poslanika. Pitanje: Odgovor: Tečnost koja se pojavi kod nadražaja nije sperma. mezj). s.š. osim ukoliko za tim postoji opravdana potreba kao npr. jer dugom upotrebom izazivaju različite bolesti. jer se taj alkohol odmah ispari. dok se uči Etehijjatu u namazu. a ukoliko se osuši na odjeći dovoljno ju je trljanjem istrati.š. Dakle.com Pitanje: Odgovor: Da li je za vrijeme dok se uči Etehijjatu u namazu bolje držati desni kažiprst stalno uzdignut i ne micati ga. a Allah. Mogu li se koristiti mirisi u čijem sastavu ima alkohola? Da li je sperma koja se pojavi prije odnosa čista? Da li mi je dozvoljeno uzimati pilule koje sprečavaju trudnoću? Datum kreiranja: 27. dž. kada kažemo “ettehijjatu lillahi”. Spermu treba oprati. ne treba prst dizati brzo kao da nekom prijetimo. tako da ne može podnijeti trudnoću svake godine. pokretanje desnog kažiprsta. mnoga suvremena ulema smatra da alkohol kao materija nije nečist. ili je bolje stalno ga držati u pokretu? Poslanikova. ili pak postoje neki drugi šerijatom opravdani razlozi.š. dž. Prema tome. Kada dobije pristanak muža žena treba da izabere sredstvo i način sprečavanja trudnoće koji neće škoditi zdravlju. pokazivanje kako je Allah. pa čak i rak. dao čovjeku na dunjaluku.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 139 od 416 . Tečnost koja se pojavljuje pri nadražaju je sluz (ar. Normalno. ili bola (ar. Ona se smatra nečistom. osim toga. dakle. Međutim. izražavanje tevhida – je nešto što šejtan najteže podnosi. men’j) podrazumijeva se samo ona tečnost koja izlazi “sa strašću i u mlazu”. ime pri učenju Etehijjatu. niti ga treba stalno držati uzdignutim.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc. a. ili je krhke tjelesne građe. Ukoliko žena ima šerijatom opravdan razlog i mora da koristi sredstva protiv začeća potrebna joj je dozvola muža. dž. s. Preporučujem da se u sličnim situacijama potraži stručni savjet od povjerljivih stručnih osoba u vezi s potrebom da se sprečava trudnoća i najboljeg načina na koji se to može uraditi. najbolje zna.š. da je žena bolesna. Otuda. dr. jer je zabranjeno (haram) namjerno štetiti svome zdravlju. Ramić. Pitanje: Odgovor: Nema smetnje u korištenju takvih mirisa kada je u pitanju njihova vanjska upotreba. Ona se takođe smatra nečistom i treba je oprati. Pod spermom (ar.s. zatim kad kažemo “ve rahmetullahi” učinit ćemo isto i tako redom.š. onaj ko ne vodi računa o svome namazu. muslimani i muslimanke ne treba da razmišljaju o sredstvima koja ometaju trudnoću. Koliko mi je poznato. a Allah. praksa bila je da kada spomene Allahovo.a.

općenito. bilo da se ona promijeni time što će smanjiti broj radnih sati u bolnici. Ja sam njome zadovoljan.2005 http://www. Međutim. treba znati da korišćenje tih hadisa. i u jednom i u drugom slučaju slab hadis ne koristi se kao dokaz za određeni propis. tako da se bojim da ne odem u haram. čovjek je dužan da se zaštiti od bluda. To zbog toga što si dužan da se čuvaš i kloniš harama. porazgovaraj otvoreno sa svojom suprugom u nadi da će ona promijeniti svoj odnos prema tebi i pomoći ti da svoj problem riješiš na jedan ili drugi način. Da li mi je u ovakvoj situaciji dužnost oženiti se još jednom ženom? Odgovor: S obzirom da postoji realna opasnost da odeš u grijeh zbog toga što ti žena koju imaš ne pruža dovoljno pažnje smatram da ti je dužnost oženiti se drugom. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. tako da žena mora saburiti s mužem i muž sa ženom. ne savjetujem. biva u smislu da su njihova značenja ispravna i na njih ukazuju ispravni šerijatski dokazi. Šukri H. ustvari. Da bi čovjek uspio u dunjalučkom životu mora puno saburiti. Pitanje: Moja supruga radi u bolnici. Prema tome. prije negoli poduzmeš bilo koji korak u tom pravcu. Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc. međutim. da se neko ženi drugom ženom ukoliko će mu to razoriti postojeći brak. a možda te podrži i da se oženiš još jednom ženom.novihorizonti. dr. zbog svoje prezauzetosti poslom ne pruža mi dovoljno pažnje kao mužu. neki to dozvoljavaju kada se radi o podsticanju na dobro i odvraćanju od zla. Međutim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 140 od 416 . Doduše.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno u akaidu (vjerovanju) kao dokaz koristiti slab (daif) hadis? Slab hadis. tu nema alternative. nije dozvoljeno koristiti kao dokaz.11. u konkretnom slučaju kada je čuvanje od bluda i nemorala u pitanju. kada značenja tih hadisa imaju svoju potporu u validnim šerijatskim dokazima. osim u određenim slučajevima. Uprkos tome. a jedini način je da oženiš još jednu ženu. Ja. uglavnom. ne u smislu da se iz tih slabih hadisa uzima određeni propis.

v.” Predanja ovog hadisa šejh Albani ocijenio je slabim. klanjao godinama u prisustvu svojih ashaba nemoguće je da oni to ne bi registrirali i prakticirali.” (Medžmu'u fetava. 22-23) Oni će zajedno sa svojim suprugama uživati u Džennetu: ”Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima veseli i radosni. Imajući u vidu da je Poslanik. u tom pogledu preneseni su mnogi vjerodostojni hadisi. uprkos određenih primjedbi. Mnoge stvari koje su bitne na dunjaluku.s.com Pitanje: Odgovor: Da li je potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu i nakon proučene dove sunnet? Potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu nije zabilježeno od Poslanika. nikom neće nepravdu učiniti.” (Ja Sin.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 141 od 416 . tako da možemo vidjeti kako mnogi muslimani nakon dove potiru lice rukama. str. suprugama da se udaju poslije njega jer će one biti njegove supruge u Džennetu. dizanja ruku pri dovi.a. Treba naglasiti da su se mnogi islamski pravnici oslonili na spomenute hadise i na osnovu njih rekli da je potiranje propisano.s.s. sigurno. Da‘ifu Suneni Ebi Davud.) Prema tome.v. s.š.a.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer.v. Prenosi se da je Muavija ibn Ebi Sufjan zaprosio Ummu Derda pa ga je ona odbila rekavši da je čula kako Ebu Derda prenosi od Poslanika.š. na ahiretu će biti totalno prevaziđene..) Ibn Tejmijje veli: ”Što se tiče Poslanikova. uvrstio je u vjerodostojne. s.a. s.s. Ibn Madždže u Sunenu. ”Kitabu-l-vitr”.v. dž. a na okrenutih dlanova (ka zemlji). Daifu Suneni Ibn Madždže. Babu men refe‘a jedejhi fid-du‘ai ve meseha bihima vedžhehu i Ahmed u Musnedu. oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni. 87. ali oni nisu dovoljni kao dokaz (zbog svoje slabosti).. da je rekao: ”Žena će biti sa svojim zadnjim mužem. 4/221. Šukri H. nemoj se poslije mene udavati. upućuj je okrenutih dlanova (ka nebu). 1282. Što se pak tiče potiranja lica nakon dove. a što se tiče njegovog potiranja lica rukama. pa kada završiš potari njima svoje lice. Hadis koji prenosi Ibn Madždže glasi: ”Kada Allahu upućuješ dovu. Uzvišeni Allah kaže: ”.v. Zbog toga je Allah zabranio Poslanikovim.a.” Isto se prenosi od Huzejfe da je rekao svojoj supruzi: ”Ako želiš da budeš moja supruga u Džennetu. dr. najvažnije je zaslužiti Allahovu.a. a Allah. i činjenicu da im je on naredio da klanjaju onako kako vide njega da klanja. (Vidi: El-Albani.v. ”Kitabu ikametis-salati”. posebno imajući u vidu njihovu revnost u slijeđenju Poslanika. Ramić. edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov. Muškarcima su u Džennetu obećane hurije. s. br. 3/275-277. jer za uspostavljanje nekog ibadeta potreban je validan šerijatski dokaz.11. s. ispravno je kazati da nije propisano potiranje lica rukama nakon dove. dž. žena će u Džennetu biti sa svojim zadnjim mužem sa dunjaluka.s. Šta će žene imati u Džennetu? Datum kreiranja: 27. Treba znati da će čovjek drugačije razmišljati na ahiretu u odnosu na svoje razmišljanje na dunjaluku. Babud-du‘a.” Ove hadise šejh Albani. 55-56) Ukoliko se žena više puta udavala bit će sa svojim zadnjim mužem. na dunjaluku imaju samo imena i ništa više.Na pitanja odgovora doc. od njega se prenosi hadis ili dva. jer od onoga što ima na ahiretu. uistinu. u tom pogledu imamo hadis koji bilježe Ebu Davud u Sunenu.) U svakom slučaju. 22/519. s. 145-146..a.njih čeka najljepše prebivalište. (Vidi: Silsiletul-ehadis es-sahiha.novihorizonti.. milost i ući u Džennet.s.” (Er-Ra‘d. Pitanje: Odgovor: Žene koje uđu u Džennet bit će sa svojim muževima ukoliko su i oni Džennet uvedeni.

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer ona ih ne ostavlja ravnodušnim. Datum kreiranja: 27. npr. jer bez obzira kako se čovjek deklarisao on ne može ostati ravnodušan nakon miliona pitanja koja svakog razumnog čovjeka kopkaju a koja se tiču njegova postojanja i onoga što dolazi nakon smrti. onima koji pokrivaju istinu. Pretpostavljam da ga je i samog hvatao strah kada bi preslušavao hodžine hutbe. Ukoliko pak imaš bilo kakav dodir s alkoholom preporučio bih ti da potražiš posao koji će ti dolikovati kao muslimanki. normalno pod uslovom da tvoj integritet kao muslimanke nije ugrožen. te zbog toga pokušava na razne načine da to zastrašivanje do ljudi ne dođe kako bi ljudi živjeli bezbrižno i ne bi razmišljali o ahiretu i Džehennemu. onda nema smetnje da nastaviš raditi taj posao.11. ateista ni ne postoji. Dakle. možda. šejtan zna da je metoda zastrašivanja džehennemskim patnjama vrlo uspješna u osvješćivanju ljudi. kad se u njihovim dušama probudi vjera oni je potiskuju i pokrivaju. da ih njome ne uznemirava. Međutim. tj. I najveći deklarisani nevjernik često se zapita. jer ne postoje šerijatski tekstovi prijetećeg sadržaja kao u slučaju alkohola. majka svih zala. Ramić.2005 http://www. Molim Allaha. dž. moralno bi bilo da kao muslimanka budeš što dalje od alkohola. npr. u računovodstvu. čak ni najvećeg ateistu. Najbolje bi bilo da njega upitate ako je u životu. jer mi muslimani smo svjesni koliko zlo alkohol nanosi ljudskom rodu. Kur‘an nevjernike naziva kafirima. Što se tiče duhana. Nadalje. Dakle. da se ne osamljuješ s muškarcima koji ti nisu mahrem itd. Amin! Pitanje: Radim u jednom velikom supermarketu u Sarajevu u kom se između ostalog prodaju alkoholna pića i cigarete. Džehennemska vatra i džehennemske patnje nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim i bezbrižnim. jer bojim se da te ne obuhvati hadis u kom su prokleti svi koji imaju bilo kakvu vezu s alkoholom.š. kako u hadisu stoji.novihorizonti.com Pitanje: Sekretar komunističke partije u našem selu zahtijevao je od našeg rahmetli hodže da ne vazi o Džehennemu? Zašto je on to radio ako u budući svijet nije vjerovao? Odgovor: Teško je pretpostaviti prave razloge za takav njegov postupak. tu je situacija znatno drugačija. da nas sačuva džehennemske vatre i uputi na pravi put. zbog. Da li je meni kao muslimanki dozvoljeno da tu radim? Odgovor: Ukoliko na radnom mjestu nemaš dodira s alkoholom. Šukri H. a šta ako stvarno tamo nešto bude? U stvari. normalno je da ćemo se truditi da ne budemo posrednici u onome što je štetno za ljude. Pa čak i kad te taj hadis. tako da kada ih hodža podsjeti na Džehennem oni pokušavaju da ga spriječe da ih na tu istinu više ne podsjeća. istinski nevjernik. dr.Na pitanja odgovora doc. nekih specifičnih okolnosti ne bi obuhvatao. da je alkohol. ako znamo da u duhanu čovjek nema nikakve koristi nego samo štetu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 142 od 416 . moralno je da mi kao muslimani ne budemo u bilo kom pogledu posrednici tom zlu.

razlog koji ste naveli dovoljan je da. Pitanje: Zamolila me jedna starija osoba da se raspitam da li je dozvoljeno izvršiti premještanje mezara tj.š. najbolje zna. Danas je rijeka tako blizu da je počela potkopavati mezar. na što sam pristala.11. Pitanje: Odgovor: Savjetujem ti da poslušaš roditelje s nijetom da taj sunnet Poslanikov. Međutim. Ovo ti preporučujem jer smatram da je prekidanje rodbinskih veza s roditeljima veće zlo od brijanja brade.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 143 od 416 .s.š. Molim Allaha. Ona i mnogi drugi Nijemci koji su primili islam tog šejha slijede u svemu.com Pitanje: Studiram i radim u Njemačkoj. Pitanje: Odgovor: Nije dozvoljeno da taj višak prisvojiš sebi jer si ga postigao radeći za firmu i u poslu za koji te firma plaća. To ćeš najlakše moći ostvariti ako i dalje ostaneš s njom. Ovdje boravim bez mahrema.novihorizonti. da ti pomogne da na najbolji način prevaziđeš taj problem sa svojim roditeljima. tj. Jedna sestra Njemica predložila mi je da s njom stanujem. Radim u privatnoj firmi na poslovima nabavke robe. mezar će biti odnesen. strpiti. bude dozvoljeno premještanje mezara. u ime Allaha. dž. Šta mi vi savjetujete? Datum kreiranja: 27. vjeruju da je on evlija i da njegova slika donosi berićet. Ako ovako nastavi. ostataka iz mezara.Na pitanja odgovora doc. suočila sam se s problemom kad je ova sestra objesila o zid sliku šejha Nazima. Često ostvarim višak. Nadam se da ćeš ti svojim uzvišenim islamskim odnosom prema roditeljima uspjeti dokazati da griješe u tom svom postupku. Mislim da ti je to obaveza i u toj obavezi se moraš. a pravno pravilo kaže da čovjek kada mora izabrati između dva zla bira ono koje je manje. Smatram da je pitanje mahrema isto tako veliki problem. Konkretno. dr. po šerijatu. dž. prema riječima ove osobe. Ramić. ponovo primijeniš čim ti to okolnosti dozvole. Šukri H.2005 http://www. Da li oni mogu izvršiti premještaj ostataka iz mezara? Odgovor: Da. tokom rata '42-'45 otac ove osobe je ubijen i sahranjen nedaleko od rijeke. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li mi savjetujete da ostanem s njom stanovati? Odgovor: Smatram da svojoj sestri Njemici trebaš pomoći da ispravi određena pogrešna vjerovanja. Zbog toga ti predlažem da pošalješ svoje podatke Redakciji Novih horizonata kako bi ih objavili u nadi da ćeš upoznati nekog hairli mladića i udati se za njega te tako automatski riješiti probleme s kojima se trenutno suočavaš. a Allah.a. Da li mi je dozvoljeno taj višak zadržati za sebe? Roditelji su me istjerali iz kuće i rekli da se ne vraćam dok ne obrijem bradu.v. ostataka umrlog koji se u njemu nalaze. s. Ukoliko bi vlasnik firme dozvolio da ostvareni višak zadržiš tada ne bi bilo smetnje.

ako se abdest iz opravdanih razloga ne može uzeti. Uzvišeni Allah kaže: ”Zovite ih po očevima njihovim. Šukri H. Ukoliko je već uzela muževo prezime. To je kod Allaha ispravnije.novihorizonti. ili tejemmumom.” (El-Ahzab. savjetovao bih da to izmijeni.11. kako bi se iz prezimena vidjelo da je udata i bračnom vezom vezana za drugu porodicu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. biti pod abdestom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 144 od 416 .2005 http://www. dužan si tu ikindiju naklanjati jer je uslov da bi namaz bio ispravan. Ukoliko nije dozvoljeno šta da radi ako je to već učinila? Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc.com Pitanje: Odgovor: Klanjao sam ikindiju i tek se sutradan sjetio da sam bio bez abdesta. između ostalog. dr. Pitanje: Odgovor: Ispravno je da žena ne mijenja svoje prezime. 5) Iz praktičnih razloga smatram da je korisno da svome prezimenu žena doda i muževo. ako ta procedura za nju ne predstavlja veliku poteškoću. Ramić. Da li sam dužan taj namaz naklanjati? Da. Da li je ženi dozvoljeno uzeti muževo prezime.

odnosno mušku. po Allahovoj. to će za nju biti dvostruki uspjeh. po islamskom učenju. održavati ljudski rod na Zemlji. to će doista. a i savjest je neće peći. generalno. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. tek kada se te razlike sklope u jedan mozaik u stanju su. a i ako ne uspije bit će na dobitku. tek ukoliko se posmatraju zajedno sa svojim različitostima. roditelju svoje djece. Ukoliko se supruzi čini da će joj muž u Džehennem. na ženu tako gledaju možda je utjecaj kršćanskog učenja koje našu pramajku Havu optužuje da je navela Adema na grijeh te da je on zbog nje protjeran iz Dženneta. Dakle i muškarac i žena imaju svoje mjesto u životu na Zemlji i svako od njih se vrednuje po učinku u svome domenu. a tek četvrti put otac. i namaz obavljaju i zekat daju. zakonu. dž. 12. prema zakonu. samo. a od nevaljalih odvraćaju.. 73. A Allah je silan i mudar.š.š. u mnogim vidovima izjednačio je muško i žensko: ”A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela. da krene Pravim putem. uloži sve što je u njenoj moći kako bi pomogla mužu. Ramić. eventualno.š. njihovu kompleksnost i težinu njihovo vrednovanje je različito. dž. Nuh. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www.” (El-Bekare. To razumijemo iz Allahovih. nakon što izgubi nadu da bi se on mogao promijeniti i popraviti. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. a u nekima prednost je dao žensku. ili je izišao iz islama.. El-Feth.v. 71-72) (Vidi također: En-Nur. Sve dok je muž u islamu njegova supruga ne bi trebalo da razmišlja o razvodu. Ukoliko u tome uspije. 28) U nekim vidovima dao je prednost mušku: ”Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. rekao je da će onaj ko odgoji troje ženske djece time zaraditi Džennet. Nepoštivanje nekog od zakona dovodi do poremećaja i loših posljedica po čovjeka.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 145 od 416 . Pitanje: Odgovor: Ja bih svakoj supruzi preporučio da. jer će za svoj trud biti nagrađena kod Allaha. Imajući u vidu različitost tih uloga. da sebi traži selamet negdje drugdje. odredbi. s. Muhammed. 12. sačinjavaju kompletno ljudsko biće i da. osim ukoliko za to postoji šerijatski opravdan razlog. 228) Dužnost je poštivati taj zakon. Uzvišeni Allah. Poslanik. Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. Činjenica je da muško i žensko. Nadalje. tri puta je rekao majka. dž. 35. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga. El-Hadid. i divne dvorove u vrtovima edenskim. 5. da li joj se preporučuje da ga napusti? Datum kreiranja: 27. o ženi govoriti kao o izvoru zla.novihorizonti. 31-32. Prije negoli postavimo pitanje ko je vredniji. prije svega. potrebno je postaviti pitanje da li muškarac i žena izvršavaju svoju koju im je njihov Uzvišeni Stvoritelj odredio. El-Ahzab. 34).” (En-Nisa.com Pitanje: Odgovor: Zašto je žena predstavljena kao izvor zla? Da li je žena stvarno manje vrijedna od muškarca? Pogrešno je. po Allahovom.š. dž. Šukri H. Onoliko koliko svako od njih izvrši tu ulogu toliko i vrijedi i po tome se vrednuje.Na pitanja odgovora doc. riječi: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. Što se tiče pitanja ko je vredniji. dr. a na upit jednog ashaba ko ima najveće pravo da mu on čini dobročinstvo. To što neki muslimani. 19. zbog grijeha koje čini. kako na dunjaluku tako i na ahiretu. muško za jedan stepen ispred ženska. preporučio bih svakoj muslimanki kojoj muž onemogućava da prakticira islam.a. to zavisi od ispunjavanja date uloge koje svako od njih ima. Treba naglasiti da je. dž. jer je dala od sebe što je bila u stanju. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. uspjeh veliki biti!” (Et-Tevba.11.s. kao što je dužnost poštivati i zakone u kojima se daje prednost žensku.š. Allah je doista silan i mudar. u kojima će vječno boraviti.

ali ona. dž. s obzirom da je mehr posljedica bračnog ugovora te čim taj ugovor stupi na snagu stupaju i njegove posljedica. Ukoliko ne postoji tradicija.š.š.š. Pitanje: Počinio sam blud sa djevicom prije negoli sam počeo prakticirati islam. još uvijek nije spremna da se pokrije. dž. dž. najbolje zna. s. Šukri H. dr. savjetujem vam da se puno Allahu. Sada želimo da se uzmemo. pak. 6/405) Prema tome. Lijepo je (mustehab) da žene i kada su same klanjaju u džematu.novihorizonti. Kada je suprug dužan isplatiti vjenčani dar (mehr)? Datum kreiranja: 27. Drugo. isplatiti.2005 http://www. ”Kitabus-salati”. u ugovoru specificira vrijeme isplate.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 146 od 416 .s. vaš postupak je ispravan. iako je počela klanjati. dž. Musned. 3/131) Isto tako Poslanik. čitajući islamsku literaturu nigdje nisam naišla da su to činile žene u vrijeme Poslanika. a ne ispred safa. Amin! Pitanje: Odgovor: Ukoliko u bračnom ugovoru nije specificirano vrijeme kad se mehr ima isplatiti u cjelini ili djelimično. 1/139. ima svoje utemeljenje.a. nakon sklapanja braka.š. a u bračnom ugovoru nije ništa specificirano. Naravno.a.s. da se iskreno Allahu. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. (Vidi: ElBejheki. da učini vaše pokajanje iskrenim.11. tada se mehr treba odmah.š.š. To me sprečava da donesem odluku da se sa njom oženim. dužnost je pridržavati se tog roka. dž.Na pitanja odgovora doc. supruga ima pravo da ne zahtijeva trenutnu isplatu mehra. Babu imametin-nisa. tj. Ukoliko prije isteka roka muž da razvod ženi ili umre. da je ona predvodila džemat kao imam s tim što je stajala u prvi saf. s. Es-Sunen el-Kubra. Tako je radila i majka pravovjernih Ummu Seleme.v. pokajete zbog grijeha koji ste počinili i da srčano nastojite ispuniti sve uslove da bi pokajanje bilo validno i primljeno kod Allaha. Ukoliko se. Međutim. r. a Allah.v. najbolje zna.a. a Allah. Ramić. Ahmed. Da li je naš postupak ispravan? Odgovor: Da.com Pitanje: Mi žene često klanjamo u džematu tako što jedna od nas kao imam predvodi džemat. Molim Allaha. da vas u vjeri učvrsti i da budućoj supruzi mahramu omili. vlasnik mehra tj. preporučujem vam da se odmah vjenčate jer će te tako posljedice vašeg grijeha umanjiti. zahvaljujete na uputi koju vam je dao i treće. majke pravovjernih. Napominjem da se mi dobro slažemo i da nemamo drugih problema. Taj rok mora biti: a) precizan i b) moguć. Prenosi se od Aiše. isplata mehra postaje obavezna istog momenta. Šta nam savjetujete? Odgovor: Savjetujem vam. U slučaju da neki od ta dva uslova nije ispoštovan. prije svega. (Ebu Davud. ženski džemat. tada se kao mjerilo uzima tradicija (‘urf) jer tradicija ima snagu uslova (šarta) pošto pravno pravilo glasi ”el-ma‘rufu ‘urfen ke-l-mešruti šartan”. dozvolio je Ummi Vereka da bude imam ženama u svojoj kući. bez obzira što ugovoreno vrijeme nije isteklo. tada se smatra da vrijeme nije ni određeno i u skladu s tim se postupa. da žene same klanjaju u džematu. Sunen.

Preporučio bih ti da se. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.. 1439) Pitanje: Odgovor: Prije stupanja u brak nužno je da se budući supružnici upoznaju. počesto ne bih mogao udovoljiti tom kriteriju. raspitaš o njoj kako bi mogao procijeniti da li vrijedi taj korak činiti. ali u različitim formama.v.com Pitanje: Odgovor: Zašto ne objavljujete imena osoba koje vam postavljaju pitanja? Imena ne objavljujem iz više razloga. br. Mogu li otići u džamiju u kojoj ona klanja s namjerom da se sa njom upoznam? Da li se može klanjati noćni namaz nakon što se klanjaju vitre? Datum kreiranja: 27. Osim toga.a.a. s.v. može biti da je ime izmišljeno ili pak istinito i da se podudari s imenom neke osobe koja se.novihorizonti. Preporučio bih vam da to upoznavanje.v. Prema tome. Sunen. ”Kitabus-salati” br. niti bilo čega što bi bio korak ka nemoralu s obzirom da je svaki korak ka nemoralu zabranjen. a ako se desi da nekad nakon vitara htjedne klanjati nafile. Poslanik.a. Znam da bi bilo interesantnije kada bi se znalo ko i odakle pita. tako da. dž. Ukoliko se sa njom upoznaš.11. s. To je preporuka Poslanikova. Sunen. 1661. bilo bi lijepo da osoba nastoji da vitr-namaz bude zadnje što klanja u toku noći. ali ja se nadam da je neobjavljivanje imena ispravnije i bezbolnije. dr. ni kriva ni dužna. 32) Imam nijet da se ženim. preporučujem da o svim relevantnim pitanjima u vezi sa vašim budućim životom iskreno i dostojanstveno porazgovarate. ”Kitabu kijamil-lejli vet-tetavvu‘”. Ne smije biti osamljivanja. Šukri H. a Allah. Naime.” (Tirmizi. tada više osoba može sebe naći u pitanju i odgovoru tako da će korist biti veća. puno pitanja koja dolaze ponovljeno je. Dakle. za to nema zabrane. nakon vitr-namaza mogu se klanjati nafile. Nesai. Naravno.” (El-Isra.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 147 od 416 .2005 http://www. Prije svega. po mogućnosti.Na pitanja odgovora doc. Nadalje. želim da umanjim mogućnost manipulacije s pitanjima i odgovorima na njih. Ono što je zabranjeno u tom pogledu jeste da se dvaput u toku noći klanjaju vitre. je rekao: ”Nema dvaju vitara u toku jedne noći. s. Čuo sam da jedna djevojka ima namjeru da se uda. jedino što se time ne slijedi pretežna praksa Poslanikova. Pitanje: Odgovor: Da. to upoznavanje treba da bude u skladu sa šerijatskim propisima. ”Kitabus-salati”. Mnoga pitanja su anonimna.s. koji je nastojao da vitr-namaz uvijek bude zadnje što klanja u toku noći.s. Kada ne spomenem ime. Uzvišeni Allah kaže: ”I nemojte se približavati bludu. 470.. Ebu Davud. može naći u nezgodnoj situaciji. bude uz znanje njenih roditelja.s. br. osoba koja postavlja pitanje može ponekad željeti da tim pitanjem i odgovorom postigne određeni cilj i ako se njeno ime ne spomene mogućnost manipulacije postaje manja. prije nego što učiniš taj korak. Sunen. najbolje zna. nema smetnje da odeš u tu džamiju kako bi dotičnu djevojku vidio i eventualno se sa njom upoznao. i da bude u granicama stvarne potrebe.š.

1/121. ukoliko ne postoji nešto drugo zbog čega bi to bilo zabranjeno. jer kupovinom novine učestvuje se u nagradnom fondu. tada nema smetnje učestvovati u nagradnoj igri. s. kao što nema smetnje da se sa njim osamljuje.novihorizonti.11. Kitabut-tibb”. ili pak ne poštuje šerijatske propise.a. Šukri H. Ramić. a to je zabranjeno. Vaš imam je u pravu. 373) Preporuka je opća i nisu specificirani muškarci niti žene. a odgovaranje na selam vadžib (dakle obaveza). nema smetnje da punica bude bez mahrame pred svojim zetom.š. Da li je on u pravu? Da li je dozvoljeno učestvovanje u nagradnim igrama slanjem kupona iz novina s obzirom da se tu ne traži nikakvo znanje nego samo slanje kupona? Da li muškarci mogu stavljati surmu kao i žene? Datum kreiranja: 27. Ženama koje ne nose nikab grijeh je stavljati surmu kada se pojavljuju na javnim mjestima. Pitanje: Odgovor: Nazivanje selama je sunnet. je sunnet.š. 2/336. jer je surma vid ukrasa. dž. nema smetnje da im se nazove selam naglas pri ulasku i izlasku iz džamije. Isto tako. Pitanje: Odgovor: Ukoliko u nagradnoj igri moraš kupiti novine da bi dobio kupon.lutriju. najbolje zna. Treba još skrenuti pažnju da surma koja nije prirodna može izuzetno štetiti vidu i takvu surmu zabranjeno je koristiti. a čiji zet ne poznaje ili ne prakticira islam.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 148 od 416 . 1/8. naravno.2005 http://www.s. a Allah. ali ne glasno da svi čuju. najbolje zna. U slučaju da treća strana obezbjeđuje nagrade. Pitanje: Odgovor: Stavljanje prirodne surme (antimona) ar. koja jača vid. Onoj punici. to treba zabraniti. čim sklopi bračni ugovor sa njenom kćerkom. nema smetnje da kad neko uđe u džamiju i vidi svoga ahbaba kako sjedi i ništa ne radi da mu priđe i nazove selam onoliko glasno kako može da ga čuje ne ometajući one koji klanjaju ili uče Kur‘an. a Allah. ”Kitabul-libas”. Sunen. uče Kur‘an. Ebu Davud. koja je u mlađim godinama. S druge strane. u takvoj nagradnoj igri nije dozvoljeno učestvovati ako nagradu obezbjeđuju te novine.v. Sunen. Prema tome. nego da ga čuju samo oni koje tim selamom neće omesti u nekom korisnom poslu.Na pitanja odgovora doc. po mišljenju većine uleme. samo vam još treba pojasniti da se selam pri ulasku i izlasku iz džamije može nazivati. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Time se ta igra pretvara u kocku . u više hadisa preporučio je da se surma stavlja i to neparan broj puta. Taj status on stiče. O tome govori 23. Poslanik. 1157. 2/1156. ukoliko će oni koji ulaze u džamiju nazivanjem selama naglas ometati one koji klanjaju. ako prisutni u džamiju sjede i pričaju. ajet sure En-Nisa.com Pitanje: Odgovor: Da li je punici dozvoljeno biti bez mahrame pred svojim zetom i smije li se s njim osamljivati? Zet je mahrem svojoj punici. ”Kitabut-tahare”. Naš imam je zabranio nazivati selam pri ulasku i izlasku iz džamije. ne dotične novine. dž. dr. s obzirom da se kroz kocku uzima tuđi imetak bespravno. (Vidi: Ibn Madždže. ”Kitabut-tahare”. Prema tome. ismid. ne bih preporučio da se sa njim osamljuje. ili nešto čitaju i prisiljavati ih da im uzvraćaju selam.

dž. odnose na izradu likova koji imaju hlad. jer se hadisi koji govore o musavvirinima.š. a ne učesnici u takmičenju.com Pitanje: Zanima me je li halal sljedeći način nagradnog kviza: učesnici u kvizu takmiče se iz znanja o islamu. s obzirom da fond nagrada daje treća strana tj. Datum kreiranja: 27. Da li je dozvoljeno zadati djeci u nižim razredima da nacrtaju npr. U našem džematu traje akcija prikupljanja priloga za izgradnju džamije. a Allah. Ukoliko hoće da taj novac da za izgradnju džamije.novihorizonti. Što se tiče izvlačenja. da li bi to bilo halal? Naš hodža kaže da on u toj džamiji ne bi htio biti imam. jer su te pare haram. tri tačna odgovora nagradi knjigom. Meni je sumnjivo izvlačenje dobitnika da ne bi bilo kao igre na sreću!? Ima li šerijatska prepreka za organizovanje takvog takmičenja? Odgovor: Nema zapreke za organizaciju takvog takmičenja. ni to nije problematično. Pitanje: Jedan čovjek dobio je na lotu nekoliko miliona.a. smatram da mu to treba omogućiti. najbolje zna. dakle na izradu kipova u liku ljudi i životinja. džamijski odbor. nego grijeh ostaje kod njega. Poslanik. Odgovor: Smatram da nema smetnje da daš djeci da crtaju. s obzirom da djeca na početku prvog razreda ne znaju pisati. po tumačenjima mnoge uleme. tj. a moraju se obraditi te nastavne jedinice. svoju porodicu.2005 http://www. bi. nego ostaje kod njega.s. jer je bacanje kocke šerijatski validno i koristi se u svim situacijama kada više osoba ravnomjerno polažu pravo na istu stvar.v. bilo istom ili različitom nagradom. Šukri H. Ramić. kasetom ili novcem. kada on u prodavnici s tim parama nešto kupi. dr. Kad bi on htio dati donaciju i postati vakif. Neka vas Allah nagradi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s.. ali one su haram tom čovjeku koji ih je na lotu dobio. kada hoće krenuti na put bacao kocku između svojih žena. siri itd. Odgovor: Tačno je da su te pare haram. najbolje zna. Npr.Na pitanja odgovora doc. Molim vas da mi odgovorite na to pitanje i da me posavjetujete kako da se ponašam u takvoj situaciji. tako što na postavljena pitanja pošalju svoje odgovore a komisija ili odbor džemata izvlačenjem npr. kako da obradim te i njima slične nastavne jedinice. neće s parama koje daje prodavcu preći njegov grijeh.11. Pitanje: Predajem vjeronauku. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 149 od 416 . a Allah. Grijeh vezan za te pare ne prenosi se s njima. Jedini način da se on tog grijeha oslobodi jeste da taj novac da u humanitarne svrhe. Ona koja bi bila izvučena išla bi s njim.š. prijatelje.

i dova lijepog sadržaja. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Datum kreiranja: 27. Ukoliko bi čovjek vjerovao da kucanje u drvo ili pomicanje s mjesta pomaže u ostvarivanju dobra ili otklanjanju zla to bi mogao biti najveći grijeh – širk. Ako znamo da krv u sebi nosi sve što je nezdravo u organizmu (zato se meso koje nije zaklano po šerijatu daleko brže kvari). isteče tridesetak litara krvi više u odnosu na goveče koje je ubijeno strujom. Da li je to tačno? Da. Šukri H.11. a po islamu zabranjeno je imetak rasipati.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. kucne u drvo ili pomakne s mjesta.com Pitanje: Odgovor: Čuo sam da u goveđim salamama koje proizvode Lijanovići ima svinjskog mesa.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 150 od 416 . a hrana pripremljena po šerijatskim propisima ima najviše standarde u tom pogledu. a ne zbog toga što je neko kucnuo u drvo ili se pomakao s mjesta.š. Kada dvojica zakasne na džumu. po mogućnosti. to nema utemeljenja u šerijatu. uputi zahvala Allahu. Preporučio bih Lijanovićima i ostalim proizvođačima da se. To je od obostranog interesa. a kada se čuje ružna vijest da se Allah. onda možemo zamisliti kako izgleda meso u kom ostane tolika količina krvi. s obzirom da se sve odvija po Njegovoj volji. jer vide budućnost u proizvodnji zdrave hrane.. podne namaz klanjati u džematu. dok je goveče pri punoj svijesti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ispravno je da se. Pogrešno je certifikate prodavati u bescijenje. oni će. zamoli da nas sačuva tog zla i takvog iskušenja. Pitanje: Odgovor: Da. Pitanje: Odgovor: Ne.š. Tim putem krenule su mnoge velike industrije mesa u Evropi kao što je Doux itd. dr. No bez obzira na to mesnati proizvodi Lijanovića i ostalih proizvođača koji ne kolju životinje u skladu sa šerijatskim propisima nisu halal. Ukoliko se očekuje da će ih neki fond usmjeriti ka proizvodnji alkoholnih pića i tome slično u takav fond ne bi bilo dozvoljeno ulagati svoje certifikate. dž. Dovoljno je kazati da iz goveda zaklanog na šerijatski način. dž. ali u one fondove za koje se očekuje da će svoje investicije usmjeriti u ono što je halal. dž. dakle presjecanjem krvnih žila na vratu. kada se čuje lijepa vijest. Pitanje: Odgovor: Da. da li će podne namaz klanjati u džematu? Da li je dozvoljeno ulaganje certifikata u investicione fondove i da li je dozvoljeno prodavanje certifikata u bescijenje? Kod nas je običaj da se kad se čuje lijepa vijest. jer bi to bilo pridruživanje Allahu. Certifikate je dužnost iskoristiti na najbolji način i haram ih je upropastiti jer je to imetak. udarcem u glavu itd.2005 http://www.š. u interesu zadoljovanja kupaca koji prakticiraju islam. dozvoljeno je ulaganje certifikata. pobrinu da proizvedu proizvode koji će zadovoljavati njihove potrebe. i ja sam čitao o tome u dnevnoj štampi. Ramić.

dž.š. najbolje zna. a zabranjeno je muktediji učiti kada imam uči naglas.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 151 od 416 .11.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr.com Pitanje: Odgovor: Da li muktedija treba učiti na namazima na kojima imam uči u sebi? Ispravno je da i muktedija uči kada imam uči usebi ili kada imam napravi stanku u namazima u kojima uči naglas.Na pitanja odgovora doc. a Allah. Šukri H. Ramić.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Ukoliko je ta stipendija dobivena na legalan način ne vidim razlog da tu postoji bilo kakva smetnja. Da li je ispravno otići na hadž novcem ušteđenim od stipendije u nemuslimanskoj zemlji? Datum kreiranja: 27.

ne klanjaju Njemu. salijevanjem strave itd. psuju. Neka vas Allah. Da li je moguće da Allah.. dž. uz Datum kreiranja: 27. Treba istaći da. da izgone džine. Desi se da pacijent dođe u kolicima. One. kao uslov za suradnju. osobe koje se bave alternativnom medicinom ne znaju da im ta snaga i sposobnost dolazi od džina. ne klanjaju itd. a ode na svojim nogama. shodno vašim mogućnostima. nisam vidio da uzima abdest.š. dž. ponekad. mogu ukratko kazati da alternativna medicina može biti prihvatljiva.š. vidio sam kako rade one osobe koje salijevaju stravu i iz figurica čitaju sudbinu. pod abdestom. Ukoliko je npr. dr. Nastojim svakim danom da se uz stručno obrazovanje. Npr. U posljednje vrijeme sam okupiran alternativnom medicinom tj. ajetima. a osoba koja se takvom medicinom bavi nije sihirbaz.š. pošto im suradnja s džinima omogućava tu uspješnost.com Pitanje: Dozvolite mi da vam se putem E-maila obratim u želji da mi. klanjaju dva rekata prije liječenja itd. dž. piju. nelogično je da osoba koja inače ne klanja koristi pri liječenju ajete. zatim neke kristale. ili će ga on preko drugih džina s kojima surađuje na to prisiliti. a Allah. Ja sam inače diplomirani inžinjer elektrotehnike. džin napao neku osobu pa je ta osoba postala paralizovana. jer ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. nagradi za vaš trud! Odgovor: Da bi se odgovorilo na vaše pitanje bilo bi potrebno daleko više prostora od onog koji ova rubrika dozvoljava. povezano sa lošim džinima. ponekad čak i nelogične. prije liječenja klanja dva rekata i tome slično. jednostavno. Dalje. pojasnite par stvari koje me muče već duže vremena. Ne treba da nas zavara ako te osobe budu uspješne u liječenju. Šukri H.2005 http://www. Uprkos svemu. a u pauzama liječenja često je u razgovoru koristio psovke. kao što je liječenje bioenergijom. svoju bioenergiju i vidovitost. Zbunilo me da je koristio zbirku dova. Čini mi se. ustvari.novihorizonti. parapsihološkim tretmanom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 152 od 416 . Vjerovatno vam je poznato da se u skoro svim medijima non-stop vrte oglasi o osobama koje liječe alternativnom medicinom ”sve vrste bolesti”. otkrivaju tajne itd.š. Međutim. To znamo po tome što loši džini postavljaju ljudima. iskušenja na koja nailazim sve su veća i veća. Ramić. sposobnost i one osjećaju da su u stanju da liječe. parapsihološkim tretmanima.11. da mnogi padaju u trans tokom liječenja. Jedan parapsiholog liječio je moju rodicu. Isto tako. također. nego svojim džinima i šejtanima koji im pomažu. vidovitošću i salijevanjem strave. ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. da odgovore na upit ”ko te je poslao” i spomenu osobu koja je sihr napravila itd. I one. Tako možemo vidjeti da osobe koje se bave alternativnom medicinom čine određene grijehe. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Osobe koje surađuju sa šejtanom i lošim džinima prepoznat ćemo po tome što krše šerijatske propise: npr.š. Ipak. da čine određene velike grijehe među kojima su i oni koji izvode iz vjere. njegovi pacijenti tvrde da su oduševljeni tretmanom. najbolje zna da je većina onoga što u naše vrijeme nazivamo alternativnom medicinom. skidaju sihire i otkrivaju počinioca. jer sve to dolazi u sukob sa mojom spoznajom da Kur‘an mogu učiti samo čiste osobe. vidovitošću. ne upućuje dove Allahu. Ovdje je potrebno posebno naglasiti da sva izlječenja u kojima su uspješni sihirbazi mogu se. snaga.Na pitanja odgovora doc. obrazujem u islamskim znanostima i da spoznam svoga Stvoritelja Allaha. s islamske tačke gledišta. uče sure iz Kur‘ana. sihirbaz (koji se predstavlja kao alternativni medicinar) uspjet će je izliječiti jer će ga džin poslušati i napustiti tu osobu. dove. Na osnovu svega viđenog ostajem zbunjen. dž. Te osobe. samo znaju da kada urade nešto (uglavnom se radi o određenim velikim grijesima) dolazi im određena energija. dž. da povraćaju. Iako je učio određene dove iz zbirke. tada je ta medicina dozvoljena. liječenjem bioenergijom. ono što danas nazivamo alternativnom medicinom nije uvijek grijeh. Jednom sam prisustvovao takvom liječenju. a koriste se dovama. nadari pojedine osobe da bioenergijom liječe druge.

treba znati da stid ne smije čovjeka sprečavati da nauči potrebne šerijatske propise. br. Mi i u našoj sredini imamo one koji liječe u skladu s Kur‘anom i sunnetom. i ne prilazite im dok se ne okupaju. organizuju redovne kurseve za buduće mlade i mladoženje na kojima bi muslimanke koje poznaju medicinu i šerijatsko pravo. Muharema Štulanovića ”Liječenje Kur‘anom”. Sjećam se kako je britanska kraljica Elizabeta II bila zadivljena kada je vidjela stručne kurseve za buduće mlade i mladoženje u Maleziji. Stid ih nije spriječio da uče i razumiju vjeru. Aiša.com Allahovu. Datum kreiranja: 27.” (El-Bekare. Muslimani i muslimanke dužni su propise o tome naučiti kako bi ih se u bračnom životu mogli pridržavati. pružile budućim mladama sve potrebne informacije o bračnom životu.š. u pravom islamskom okruženju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 153 od 416 . Doduše. jednom prilikom je rekla: ”Da se Allah smiluje ensarijkama.a. Dokazi koje ja poznajem govore da je zabranjeno općenje za vrijeme hajza i odnos u anus (čmar).2005 http://www. Pitanje: Za većinu muslimana pitanja koja se tiču intimnog odnosa u braku su nepoznanica pošto je to pitanje tabu tema u islamu. dž.s. Ako je džin učinio takav grijeh i ušao u čovjeka on je sigurno spreman i da slaže kako bi napravio još veći nered.v. Sunen. vodeći računa o adabima i stidu.. br. Općenito. 222) Poslanik.) Tako su mufessiri protumačili ”prilaženje” koje se spominje u sljedećem ajetu: “Žene vaše su njive vaše. o tim pitanjima treba govoriti u odgovarajućem okruženju i na pristojan način koji dolikuje muslimanima. Koristim priliku da istaknem potrebu da institucije koje rade na edukaciji muslimana.novihorizonti.” (Kur’an. postići i na halal način. i vi njivama svojim prilazite kako hoćete. Ibn Madždže. hvaleći ensarijke. r. Ne bi bilo loše kad bi se odgovarajući kursevi održavali i za svekrve.” Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. jer puno problema u porodici nastaje upravo zbog nesnalaženja svekrve u svojoj ulozi.11. te zbog toga o tome treba govoriti. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Ramić. jer ko nema stida nema ni vjere. nemojte imati odnos u anus sa svojim suprugama. Treba istaći da džinu koji progovori iz osobe ne treba uvijek vjerovati.. Sunen. Musliman treba da se stidi onoga što je grijeh. ”Kitabu-l-‘ilm” kao mu‘allek. A kada se okupaju.” (Sahihu-l-Buhari. Šukri H.” (Ibn Madždže.a. 634) Novine kao javno glasilo ne pružaju odgovarajući ambijent da bih mogao o spomenutoj temi detaljno pisati. Njih ćemo prepoznati lakše ukoliko pročitamo knjigu Vehida Abdusselama Balija ”Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza” i mr. s. 1914. Tom prilikom je svome ministru vanjskih poslova rekla kako bi tako nešto trebalo organizirati i u Velikoj Britaniji. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. II:223) Svi oni se slažu da je odnos dozvoljen samo gdje je ”plodna njiva”. U isto vrijeme. Odgovor: Sve što je vjera (din) nije i ne smije biti tabu tema. bilo direktno ili indirektno. Molim vas da nešto o tome napišete. tu prije svega mislim na institucije Islamske zajednice. je rekao: “Zaista se Allah ne stidi istine (ovo je rekao tri puta). a na sličan način bi potrebne informacije mogle dobiti i buduće mladoženje. a intimni život u braku je vjera. jer možda laže. Poglavlje o braku. Zabranjeno im je samo ono što je Zakonodavac zabranio. Uzvišeni Allah kaže: ”Pitaju te o mjesečnom pranju. pomoć. Reci: ”To je neprijatnost. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. ”Kitabut-tahareti ve suneniha”. dr.Na pitanja odgovora doc. mogu da kažem da su muž i žena jedno drugom halal.

rekao je beskoristan govor (lagv). niti njegovih ashaba. Pitanje: Odgovor: Smatram da trgovcu nije grijeh. Prema tome.2005 http://www.s. dž. nego ostaje kod vlasnika tih para. Šukri H. Međutim. Ramić. zbog zaborava... a Allah. nema smetnje da se nešto kaže dok imam silazi sa mimbere. dž. O tom kefaretu govori 89 ajet sure ElMaide.š. tada to nije novotarija. s. pa je ponekad završi tako.novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Iz hadisa koji glasi: ”Ko kaže šuti dok imam drži hutbu. ili da ih odjene. a Allah.š. Da li je to tačno? Da li je dozvoljeno klanjati džuma-namaz u džamiji u kojoj se ne klanja pet dnevnih namaza? Da li je poslije namaza dozvoljeno poselamiti se sa džematlijama? Da li je trgovcu grijeh prodati robu kupcu ako zna da je kupac digao od banke kamatni kredit? Datum kreiranja: 27. ako postoji potreba. Kada imam završi hutbu i počne silaziti sa mimbere da li je tada dozvoljeno razgovarati? Pročitao sam u časopisu ”Hilal” da je završavanje hutbe sa ajetom ”Innellahe je‘muru bi-l‘adli ve-l-ihsani. ustrajavanje u tome i smatranje da tako uvijek treba hutbu završavati je novotarija. najbolje zna..Na pitanja odgovora doc. ponekad drugačije. 512) Iz toga proizilazi da čim imam završi hutbu zabrana razgovora prestaje. prekrši zakletvu. bilo svjesno ili nesvjesno.v.s. Pitanje: Odgovor: Dozvoljeno je poselamiti se poslije namaza. a ako nisi u stanju ni jedno ni drugo tada si dužan postiti tri dana uzastopno. nema smetnje da se džuma-namaz klanja i u toj džamiji.” novotarija (bid‘a). s. ”Kitabu-l-džumu‘a”. osoba koja to učini dužna je da nahrani deset siromaha. ali poselamljivanje svih sa svim poslije svakog namaza nije bila praksa Poslanikova.v. ako osoba ne smatra da se tako hutba mora završavati.com Pitanje: Odgovor: Ukoliko neko. a Allah.a. tako da ustrajavanje u tome može uzrokovati da se to pretvori u novotariju. jer se grijeh ne prenosi s parama.” (Tirmizi.a. šta je po šerijatu obavezn da učini? Kršenje pravnosnažne zakletve. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr.11. Pitanje: Odgovor: Ukoliko za to postoji potreba. Pitanje: Odgovor: Da.. br. zahtijeva kefaret (otkup). dž. Dakle. jer to nije bila praksa Poslanikova.š. najbolje zna. najbolje zna. Sunen.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 154 od 416 .

2060) Ovu dovu učio je Poslanik.novihorizonti.2005 http://www. 4737) Isto tako. Sunen. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. br. svojim unucima Hasanu i Husejnu i govorio da ju je i Ibrahim. Sada ta košulja vrijedi dvadeset maraka. kad se dijete obrezuje ili mu se kosa prvi put šiša da onaj ko to radi postaje kum? Šta treba učiti da bi se dijete zaštitilo od uroka? Bratu sam posudio košulju koju sam platio 30 maraka i on ju je oštetio. dr. ”Kitabus-sunne”. ”Kitabut-tibb”. a Allah. Dakle.) (Tirmizi. Postoji li kumstvo u islamu.s. (Vidi: Ebu Davud. bolje sabah klanjati pred izlazak sunca i ne spavati. br.Na pitanja odgovora doc. to su neislamski običaji.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 155 od 416 .v. a. s. Prema tome.” (Tražim zaštitu za tebe Allahovim savršenim riječima od svakog šejtana i otrovnih životinja i insekata i od urokljiva oka. 1212) Pitanje: Odgovor: On će tebi vratiti istu košulju. jer je Poslanik. ako ga klanjaju s nastupom zore. Smatram da je za one koji će poslije sabaha spavati.com Pitanje: Ako je brak ugovoren i budući muž i žena otpočnu bračni život prije vjenčanja i objelodanjivanja njihovog braka. Pitanje: Odgovor: O ovom pitanju muslimanska ulema nema jedinstven stav. br. On je učio dovu za svoj ummet govoreći: ”Allahumme barik li ummeti fi bukuriha. Te običaje naši muslimani su preuzeli od svojih komšija nemuslimana.s. s. učio svojim sinovima Ismailu i Ishaku.š.a. Ukoliko želiš. Sunen. Šukri H. najbolje zna. Sunen. dž. Pitanje: Odgovor: Treba mu proučiti dovu: ”U'izuke (za žensko u‘izuki) bi kelimatillăhit-tămme min kulli šejtănin ve hămme ve min kulli ‘ajnin lămme. da li oni čine blud i ako se dijete rodi da li je vanbračno? Odgovor: Svaki odnos prije sklapanja braka ili pak prije objavljivanja javnosti o stupanju u brak je grijeh i smatra se nemoralom sa svim posljedicama koje nemoral po šerijatskim propisima za sobom povlači. Pitanje: Odgovor: Kumovanje ne postoji u islamu. preporučio da se poslije sabaha ne spava. ali ti on ne mora dati više od iznosa za koju može košulju kupiti.” (Tirmizi. daj berićet mome ummetu u ranjenju. osoba kojoj se nešto svidi kod druge osobe treba joj dovu proučiti kako bi je zaštitila od svoga uroka. Ramić. bilo da je nađe jeftinije ili skuplje u odnosu na iznos koji si ti za nju platio.v.s. tj. Da li je bolje sabah-namaz klanjati s nastupom zore ili pred izlazak sunca? Datum kreiranja: 27. To je posebno važno za osobe koje su urokljive.11. ti možeš uzeti i novac.a. kupit će ti je. ”Kitabu-l-bujū‘”.” (Allahu. Da li će on meni platiti 30 ili 20 maraka.

Pitanje: Odgovor: Nema smetnje da se nazove selam dok uči ezan. Šukri H. Da li da tako klanjam ili da klanjanje podne namaza ostavim za kasnije? Odgovor: Ukoliko nemaš mogućnosti da podne klanjaš u podnevskom vremenu sastavi ga s ikindijom u ikindijskom vremenu. dr.11. ne upoznate. Ukoliko ne bude te borbe. Što se sastavljanja tiče.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. jer je u tome velika olakšica. Smijem li to uraditi? Odgovor: Savjetujem mu da on dođe i tebe vidi.v. Da li je putnik dužan sastavljati namaze i hoće li namaze skraćivati? Da li je dozvoljeno krasti struju? Je li dozvoljeno nazvati selam dok se uči ezan? Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Dopisujem se sa svojim mladićom i imamo se namjeru uzeti. te da ne donosite odluku o ženidbi i udaji dok se dobro. Mogu ga obaviti ali uzimajući tejemmum i klanjajući sjedeći. jer je Poslanik. jer to ne ometa čovjeka da ponavlja riječi za mujezinom i da nakon ezana prouči za tu priliku predviđenu dovu. On traži da mu pošaljem svoju fotografiju.s.a. jednu s mahramom i jednu bez mahrame. ukoliko ne bude permanentnog naređivanja dobra a odvraćanja od zla.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 156 od 416 . s. bilo krađom ili na neki drugi bespravan način. uvijek na putovanju četvororekatne namaze skraćivao. u granicama šerijatskih propisa. onako kako je šerijatom propisano. Pitanje: Odgovor: Putnik je dužan predviđene namaze skraćivati. Međutim. ja bih uvijek preporučio da takav putnik predviđene namaze sastavi. ni za koga. Pitanje: U vrijeme podne namaza sam na poslu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. struju nije dozvoljeno krasti! Krađa se smatra velikim grijehom i musliman ne smije biti od onih koji tuđu imovinu bespravno prisvajaju. a gdje nepravda zavlada tu nema sreće ni rahatluka. Ramić. zavladat će nepravda. ukoliko putuje prevoznim sredsvom i nema potrebne uslove da klanja kad hoće. Pitanje: Odgovor: Ne.2005 http://www. Ja bih savjetovao svima da iskoriste sve institucije i dozvoljene načine da se bore kako bi cijena struje i ostalih proizvoda bila realna tako da potrošači ne plaćaju proizvode više negoli vrijede. bolje je svaki namaz klanjati u njegovu vremenu.

11. Ukoliko nemate mogućosti za takvu pregradu stavite neki paravan. Šukri H. To bi omogućilo ženama da se malo raskomote dok su u džamiji.s. a ne onoga što je dobro i korisno. br. s. a da ne znam ništa o namazu. ukoliko je sposoban da gleda najbolji interes svoje kćeri. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. međutim šejtan čovjeka zavodi na različite načine. Sramota me otići u džamiju među braću muslimane. dž.com Pitanje: U našem džematu u Njemačkoj pojavio se izvjestan problem. Pitanje: Odgovor: Džuma-namaz na Balkanu nema šesnaest rekata.Na pitanja odgovora doc. To znamo iz hadisa koji govore o sunenu-l-fitre. Ramić. Pitanje: Odgovor: Obrezivanje muške djece prirodni je Allahov.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 157 od 416 . s. ali bih vam ja preporučio da stavite staklenu pregradu tako da žene vas mogu vidjeti a vi njih ne možete. Pitanje: Odgovor: Da. najbolje zna.a.š. Nadam se da će tvoj problem biti brzo riješen.2005 http://www. Smatram da uslovljavanje da hatib ima idžazetnamu od halife nema utemeljenja u šerijatu. Stvar je u tome da muslimani na Balkanu poslije klanjanja dva rekata džume-namaza klanjaju podne-namaz pod izgovorom da postoji mogućnost da džuma nije valjana s obzirom da nema halife koji bi hatibu dao idžazetnamu. Znaj da čovjek treba da se stidi onoga što je grijeh. skidanje dlaka sa stidnih mjesta. 5889) Od kada datira obrezivanje (sunećenje) muške djece? Zašto džuma na Balkanu ima šesnaest rekata? Kako da najbrže naučim klanjati. djeda itd. veli: ”Pet stvari je od fitreta: sunećenje (obrezivanje).novihorizonti.a. važio je za sve poslanike i sve narode i nije specifičan samo za sljedbenike zadnjeg vjerovjesnika Muhammeda. a ne da se stide onoga što je grijeh. pa tako ih navodi da se stide onoga što nije grijeh.š. jedna grupa džematlija traži da se napravi pregada u mesdžidu tako da žene budu odvojene i da ih muškarci ne mogu vidjeti. a Allah. ”Kitabul-libas”. Ukoliko ne zna da gleda što je za nju najbolji interes tada će se to pravo prenijeti na brata. Da li se takva pregrada mora praviti u džamiji? Odgovor: Takva ograda se ne mora praviti u džamiji.v.s. Sahihu-l-Buhari. U jednom od tih hadisa Muhammed. dž.v. Naime. zakon (sunenu-l-fitre). posebno u ova naša vremena kada ljude i najmanja sitnica može da dekoncentriše i pokvari mu namaz. Pitanje: Odgovor: Obrati se imamu i zatraži od njega da ti pomogne u tom pogledu. skidanje dlaka ispod pazuha. rezanje noktiju i potkraćivanje brkova. dr. a i muškracima bi pomoglo da se malo više skoncentrišu na ibadet. Da li otac koji ne prakticira islam može biti velijj (zastupnik pri sklapanju braka) svojoj kćerci koja živi u islamu? Datum kreiranja: 27.” (Buhari. te prema tome nema potrebe da se poslije džume klanja podne namaz.

s.v. kijas itd.com Pitanje: Da li mi je dozvoljeno da prisilim svoju djevojku – buduću suprugu da nosi hidžab i da li se prima njena dova i učenje Kur‘ana. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Sunen. Datum kreiranja: 27.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 158 od 416 . koji shodno stanju i posljedicama može dostići najveće velike grijehe. Preporučio bih vam da pročitate knjigu dr. Ono što mogu reći jeste da mezheb nije dokaz u šerijatu. ispravno bi bilo da imam s kojom raspravljaš kao dokaz ponudi ajet. Sve dok je osoba u islamu.11. zadovoljstva.š. ako ona nije islamski odjevena tj. Ebu Davud. a ako joj usloviš da se islamski odijeva i to je dozvoljeno. br.š. On mi uvijek odgovara da to može po našem hanefijskom mezhebu. a koja efendija prakticira. Sam Ebu Hanife nije dozvoljavao da onaj ko ne zna dokaze na koje se on oslanjao prenosi njegova tumačenja i mišljenja. Sunen. nego je mezheb tumačenje šerijatskih propisa koji u tu svrhu koristi šerijatske dokaze. a Allah. dr. dakle neki dokaz iz validnih izvora šerijata.2005 http://www. ”Kitabu-l-hamam” Osoba koja tu dužnost ne izvršava čini grijeh. Što se tiče primanja dove. 2769. Poslanik. osoba koja je pokorna Allahu. ”Kitabu-l-edeb. dž. dž. idžma. pod hidžabom? Odgovor: Pokrivanje stidnih mjesta je dužnost (farz) kako za muško tako i za žensko. Pitanje: Student sam biologije u Podgorici. (Vidi: Tirmizi. pišu joj se u sevape. naredio je da se skriva stidno mjesto osim od osobe s kojom se živi u braku.Na pitanja odgovora doc. Da li je to tačno? Odgovor: Nisi mi rekao o kojim pitanjima je riječ. Često raspravljam sa efendijom o pitanjima za koja smatram da nisu u skladu sa islamskim učenjima. Prema tome.š. Šefika Kurdića o Ebu Hanifi. učinjena dobra djela koja čini radi Allahova. 2794. bez obzira koliko griješi.s. ima veću šansu da joj dova bude primljena i zbog toga se dova upućuje nakon učinjenih dobrih djela. Ramić. tako da ti ne mogu dati potpun odgovor. najbolje zna. dž. hadis.a.novihorizonti. Smatram da mudro i lijepim savjetom trebaš djelovati na svoju buduću suprugu. Šukri H.

smatram da je obaveza osobama koje žele ići na hadž slijediti upute organizatora hadža. Normalno je da to bude tijelo koje je na razini onoga u Saudijskoj Arabiji. prije svega. u neku ruku. Islamska zajednica pruža mogućnost i privatnim firmama da organizuju hadž i postoji kompeticija među operatorima ali. Odgovor: Saudijska Arabija je zemlja koja zvanično brine o organizaciji hadža. U tom smislu potrebno je imati nezavisnu komisiju koja bi ocijenjivala ponude operatora i svake godine valorizirala njihov učinak. s obzirom da su mjesta na kojima se hadž obavlja pod njenom jurisdikcijom. Kod nas nema ministarstva za hadž.š. dobijanje vize znači da dotična osoba slijedi upute organizatora. supervizor i da joj bude glavni interes da muslimani mogu što ispravnije i u što povoljnijim uslovima obaviti hadž. jeste da Islamska zajednica bude.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 159 od 416 . ali osoba koja prekrši ono što su se muslimani dogovorili kroz Islamsku konferenciju.Na pitanja odgovora doc. turističkom agencijom. Da li će nečiji hadž biti primljen to zna samo Allah. To se može ostvariti jedino ”otvaranjem tržišta”.2005 http://www. a kod njih je to Ministarstvo za hadž. S obzirom da bez organizacije nema reda. kompeticijom.com Pitanje: Interesuje me da li organizacija hadždža pripada samo određenim institucijama ili to pravo ima ko god hoće? Čuo sam da je hadždž ibadet poput džumanamaza (u organizacionom smislu) te da je. Ramić. Doduše. U tom smislu bi trebalo pružiti mogućnost nadmetanju operatora. firmi koje organiziraju hadž. dr. koliko mi je poznato nema otvorene kompeticije i nema nezavisne komisije koja bi ocjenjivala ponude i njihovu realizaciju. ali ga Islamska zajednica. a to je ono što Islamskoj zajednici treba biti prvenstveni cilj. recimo. Šukri H. dž. Sve dok toga ne bude. od prije nekoliko godina u kojem stoji da Ministarstvo neće izdati vizu osobi koja ide na hadž mimo organizacije Islamske zajednice. sigurno čini grijeh. kada je o organizaciji hadža riječ. U svakom slučaju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. To nadmetanje mora biti javno i oni koji ponude najbolje uslove i praktično se dokažu trebalo bi da imaju prednost.novihorizonti. mimo Islamske zajednice. tj. U organizaciji hadža ona mora surađivati s onima koji će na terenu organizirati ljude. U toj kompeticiji bi normalno učestvovata i Islamska zajednica sa svojom. imat ćemo primjedbe hadžija koji će se žaliti kako je hadž preskup i kako su usluge loše. Saudijske Arabije. Razgovarajući sa jednim muftijom čuo sam kako kaže da onim Bošnjacima koji idu na hadž u organizaciji nekog drugog. odnosno njihovo Ministarstvo hadža surađuje sa Islamskom zajednicom BiH. hadž tehnički nije ispravan. Tom prilikom nas je podsjetio i na jedno pismo Ministarstva za hadž Saudi Arabije. jer sigurno je da Islamska zajednica raspolaže najstručnijim potencijalom i može ponuditi najbolje uslove i najbolju organizaciju hadža. Datum kreiranja: 27. tj. Tako i Saudijska Arabija. zastupa. a posebno imajući u vidu veliki broj muslimana iz cijelog svijeta koji želi ići na hadž. Jedino javnim nadmetanjem i suzbijanjem monopola može se dobiti kvalitet usluga i sniziti cijena i tako olakšati i uljepšati obavljanje pete islamske dužnosti. Ono što bih ja želio. skučenost prostora na kom se obredi hadža obavljaju.11. kao i za džuma-namaz potrebna menšura za hadž koju izdaje najveći vjerski autoritet. koja je dala glavne smjernice Saudijskoj Arabiji u pogledu organizacije hadža. tj.

a ne riječi i rečenice. A suština je da to pivo ne opija kada bi se pilo u velikim količinama. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Smatram da bi prije tog koraka bilo poželjno da na lijep način posavjetuješ dotičnu službenicu i ukazeš joj na Allahovu.. Malo je problematično to što se taj. ispravnije rečeno. Zbog toga bih preporučio da se bezalkoholno pivo izbjegava sve dok se ta sumnja ne otkloni s posebnim imenom i ambalažom. tj.com Pitanje: U jednoj islamskoj instituciji koja zvanično muslimanima tumači islam primljena je u radni odnos službenica koja razgolićena dolazi na posao.2005 http://www.” (En-Nur. Muslimanima koji piju pivo s alkoholom preporučio bih da se tog zla klone. jer s alkoholom je svako prokletstvo. Da li je dozvoljeno piti bezalkoholno pivo? Datum kreiranja: 27.š. Šukri H. sok od ječma naziva istim imenom kao i pivo u kom ima alkohola i što je istog pakovanja kao i ono. preporučio bih proizvođačima bezalkoholnog piva da tom pivu daju posebno ime i posebnu ambalažu kako bi taj sok od ječma i muslimani mogli nesmetano piti. koja zvanično muslimanima tumači islam. bezalkoholno pivo je dozvoljeno piti imajući u vidu da ne opija i da nema nekih drugih razloga zbog kojih bi bilo haram. a posebno bih preporučio da se ne pije u onim okolnostima u kojima bi neko mogao posumnjati da je u pitanju alkoholno pivo. ukoliko smatraš da će to pomoći u željenom pravcu.. jer se po pravnom principu ”el-‘ibretu bi-l-mekasidi ve-l-me‘ani la bi-l-elfazi ve-l-mebani” u obzir uzima namjera i suština. Pitanje: Odgovor: Da. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. na sok od ječma. To što se zove pivom ne može biti razlogom zabrane. naredbu u Kur‘anu: ”A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. dž.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 160 od 416 .Na pitanja odgovora doc. dužan si nastojati postojeće stanje popraviti na najbolji mogući način. javno krše propise islama. 31) Isto tako. trebaš razgovarati i sa odgovornim u pomenutoj instituciji u nadi da će joj oni ukazati da nije dolično da službenici islamske institucije. S druge strane. Jedan od načina da se sačuvaju od piva u kom ima alkohola jeste da pređu na bezalkoholno pivo. i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje. Ukoliko to ne urodi plodom. pa i pisanjem u štampi. i neka vela svoja spuste na grudi svoje. dr. Ramić.11. Želim da o tome nešto napišem i objavim u štampi.

kako bi uz Allahovu. Nažalost. prije svega iz Kur‘ana. u onim sredinama gdje ljudi dovoljno ne poznaju islam ta sekta brzo pridobija nove pristalice s obzirom da poziv na slijeđenje Kur‘ana jako lijepo zvuči. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Štetnost gaziranih sokova je zastrašujuća i kada bi svijet toga bio svjestan. narkomanije. jeste da se s islamom upoznaju iz njegovih nepomućenih izvora.š.s. slijeđenja njegova sunneta. Tu svoju tvrdnju oni potkrepljuju naučnim činjenicama koje govore o ogromnoj štetnosti po zdravlje koje ima koka-kola. a ne u Kur‘anu. To je zalutala sekta koja ne slijedi Kur‘an. s. dala je fetvu koja kaže da je zabranjeno (haram) piti koka-kolu. s. muslimanima i nemuslimanima. kao što imamo društva za borbu protiv alkoholizma. među kojima je i dr. miljenik Muhammed. jer briga o tome je sastavni dio islama.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 161 od 416 .novihorizonti. onako kako je to činio Allahov. Njih treba pitati kako oni klanjaju. brzo nestali sa tržišta. jer da slijedi Kur‘an slijedila bi i mnogobrojne ajete koji govore o obavezi slijeđenja Poslanika.š. Datum kreiranja: 27.v. Jusuf El-Karadavi. hadž obavljaju itd. Šukri H. smatram da bi proizvodi poput koka-kole. dž. Ako sve to imamo u vidu onda možemo shvatiti koliko su oni u zabludi. a zatim iz vjerodostojnih hadisa. savjetujem svima da posebno vode računa o zdravoj hrani i piću. Za mene nema dvojbe da bi ljudi trebali izbjegavati piti gazirana pića. mnoga suvremena ulema. kao što su oni koji se nalaze u Buharijinom i Muslimovom Sahihu.com Pitanje: Odgovor: Neka naša braća i sestre neće da piju koka-kolu govoreći da je to haram.a. Umjesto toga trebali bi da se usmjere ka prirodnim sokovima u kojima nema hemikalija. Ja se nadam da će se ubrzo u svijetu afirmisati društva za borbu protiv gaziranih pića. jer ne bi bilo mušterija.s. Da li je to rezultat neznanja ili se možda radi o nekoj sekti? Odgovor: Vjerovatno se radi o sekti koja sebe naziva Ehlu-l-Kur‘ani (Sljedbenici Kur‘ana). Do mene su dolazila mnoga naučna istraživanja u pogledu štetnosti gaziranih pića. Pitanje: Kod nas u Čikagu postoje neki ljudi koji propagiraju učenje samo iz Kur‘ana.a. dr. Moj savjet svima. jer detalje o tim temeljima islama nalazimo u hadisu. prostitucije itd. U svakom slučaju. zekat daju. dž.11.Na pitanja odgovora doc. pomoć išli pravim putem i prakticirali izvorni islam. švepsa itd. bez obzira što ne opijaju. pepsi-kole. dok zanemaruju i neće da čuju za hadise. Ima li osnove za tu njihovu tvrdnju? Da. poste.2005 http://www. Ramić. tj. pušenja. a u suštini taj poziv je samo kora koja u sebi ništa ne sadrži.v. te činjenicom da procenat od zarade ide cionističkoj državi Izrael koja vrše teror nad muslimanima Palestine.

dž. Normalno. Šukri H.. a zlo bi bilo daleko od mene. bilo da se radi o učenju nekog šejha. dž.š. niti od sebe kakvu štetu otkloniti. toliko daleko da ih ne možemo smatrati muslimanima. a i u ostalim dijelovima svijeta.a.” (ElE‘araf. Izuzetak treba da budu osobe koje stvarno imaju podle ciljeve i na koje treba otvoreno ukazati kako bi druge zaštitili od njihova zla. pa Datum kreiranja: 27. platformi i programu nekog džemata. Činjenica je da kod nas. A da znam pronicati u tajne. Poslanik. Među tarikatima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. zvao on sebe sufija. Naime..” (Hud. stekao bih mnogo dobra. pa makar suhih čarapa preko rijeke prelazio. s. jer se evlije izjednačavaju sa Allahom. 188) Doduše.a. selefija. Što se probadanja tiče. s. osim neukom ili oholom.a. da ih korigujemo. El-Enfal. Po tome ih i mi prepoznajemo. zanima me šta Vi mislite o teoriji koja se u tim krugovima uči u pogledu avlija. dž. da treba da gradimo islamske ličnosti. sve devijacije u pogledu vjerovanja treba ispravljati. partije. O tim ljudima govore ajeti: Junus.v. a što dotični musliman smatra pogrešnim. dž. dr. time što im se pripisuje ono što je samo u Allahovom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 162 od 416 . ako vidimo ”evliju” da čini velike grijehe. Normalno da svi muslimani griješe. niti: ‘Meni je poznata budućnost‘. Svako vjerovanje o evlijama koje nema utemeljenje u Kur‘anu i sunnetu pogrešno je.v. s. 62. evlije su obični ljudi koji ne poznaju budućnost (gajb) i ne mogu ljudima donositi dobro i od njih odvraćati zlo. neko manje neko više. dove koje oni uče za svoga života imaju veću šansu da budu uslišane zbog statusa koji imaju kod Allaha. i njegovi ashabi to nisu radili. kulta šejha. Odgovor: Prije svega. Vrlo često ljubav i poštivanje koje musliman treba imati prema starijem i učevnijem kod nekih prerasta u vid obožavanja.s. pa makar činili i velike grijehe i novotarije u vjeri koje ne izvode iz islama. a pogotovo među šejhovima postoje razlike koje su ponekad izuzetno velike. o evlijama ima raznoraznih bajki i pogrešnih vjerovanja koja ponekad prelaze u širk. 31) ”Reci: ”Ja ne mogu ni sam sebi neku korist pribaviti.s. znajmo da je on od evlijauš-šejtan. kaže: ”Ja vam ne kažem: ‘U mene su Allahove riznice‘. Evlije postoje i to su ljudi koje Allah. pa makar kod tih ličnosti bilo i velikih grešaka.2005 http://www. voli zbog toga što puno dobrih djela čine. džini mogu pomagati te ljude da čine djela koja su za nas neobična i to nije nepoznato.š. niti kažem: ‘Ja sam melek‘.a.š. Sve sufije koje su u okrilju islama. naša su braća u vjeri i prema njima imamo veće obaveze nego prema onima koji nisu u okrilju islama.novihorizonti. Ali. praksu. To što se neki probadaju. te koliko ima utemeljenja u šerijatu promoviranje tarikata i tesavvufa kao nekih islamskih disciplina. Evlije mogu imati keramete. dužnost je svakom muslimanu da naređuje dobro i odvraća od zla. Nekad su te greške rezultat čovjekovog ličnog stava i ubjeđenja. Postoji na stotine tarikata i na hiljade sufijskih grupa i na desetine hiljada sufijskih šejhova. a nekada rezultat učenja koje slijedi. to je pitanje jasno svakom muslimanu. udruženja itd. pa tako neki šejhu na ruku i sedždu padaju i čine ono što šerijatom nije propisano.11. probadanje sabljama itd. Naime.Na pitanja odgovora doc. Hoću reći. zamolio bih Vas da iznesete Vaše mišljenje o praksi koja se prakticira u nekim sufijskim krugovima. a ima ih koji su izuzetno daleko od njegova sunneta. a da krv ne poteče. dž.s.s. 34 i mnogi hadisi.v. a ne da ih rušimo. Normalno. s. ihvanija ili bilo kako.š. a i samim grupama.com Pitanje: Poštovani profesore. te kada vidi nešto kod svoga brata. Najpodesniji način jeste da ukazujemo na Poslanikovu.š. ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju. a malo griješe. o kom Allah. Nadalje. Ima sufija koje slijede sunnet Poslanikov. želim ukazati da sve sufije nisu iste. jer evlije nisu bolje od Poslanika.v. domenu. dužan je da na najbolji i najefikasniji način to pokuša kod svoga brata ispraviti. biva onako kako Allah hoće.. Ramić.

b) kako bi se napravila razlika između onih tarikata koji su bliže učenjima islama i onih koji su dalje. najbolje zna. Neki dan sam gledao kako se Hindusi u Indiji probadaju i rade iste stvari koje prakticiraju neki sufijski tarikati. Volio bih da nam date svoju ocjenu te fetve. strane molimo Allaha. a šta nije i kako bi se afirmiralo ono što je pozitivno. Jusuf al-Karadavi . dr. dr. kako bi se muslimani.v. pa čak i mijenjale onako kako njima odgovara u cilju postizanja zacrtanih ciljeva. Pod kamatom podrazumjevamo stvarni višak vrijednosti. to muslimanima treba biti jasno.š. kako postupiti s kamatama koje su precizirane u sudskoj presudi? Odgovor: Ne gleda se u brojke nego u vrijednost. jer se time islam pogrešno tumači.š. postoji toliko nejasnoća pa je najbolje sačekati da se te mutne vode malo razbistre. tesavvuf možemo smatrati islamskom disciplinom samo u onom omjeru u kojem njegova učenja imaju oslonac u Kur‘anu i sunnetu. tumačile. bez objašnjavanja onoga što je u njemu pozitivno i onoga što je u njemu negativno.com to su džinska posla. Taha Džabira bila na nivou i pokušala dati najbolje upute u vrlo delikatnoj i krajnje nejasnoj situaciji. za tim postoji potreba: a ) kako bi se pojasnilo šta je u tom naslijeđu u skladu sa učenjem islama. ono što je ušlo iz judaizma to je judaistička disciplina itd. da ih nagradi za njihov trud i hrabrost da pomognu muslimanima u rješavanju najdelikatnijih pitanja s kojima se muslimanski ummet danas suočava. s naše.a. ratom u Afganistanu. Tarik al-Bišri. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Potpisnici te fetve su (koliko sam razumio): dr. Samo promoviranje tesavvufa. i to ne možemo smatrati islamskom disciplinom. mogli sačuvati onoga što nema utemeljenje u Poslanikovoj. Pitanje: U toku američke agresije na Afganistan pojavila se fetva koja muslimanima koji to ne mogu izbjeći dozvoljava ostanak u sastavu snaga Američke vojske i učešće u tim operacijama.Na pitanja odgovora doc. pa makar u to ušlo nešto od onoga što je naznačeno kao kamata.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 163 od 416 .s. Ramić. mr. moglo kupiti recimo deset grama zlata. Muhammed Seid el-Avva. dž. a ne fiktivni. ono što je ušlo iz budizma to je budistička disciplina.11. dž. Ono što sam primijetio jeste da je oko te ”navodne” fetve bilo dosta igara i da su je zainteresovane strane natezale. Šukri H. Isto tako. Ako se tim novcem.novihorizonti. Taha Džabir el-Alevani. smatram da nije dozvoljeno. Fahmi Huvejdi i dr. Što se tiče izučavanja tarikata i tesavvufa kao naslijeđa muslimana. dr. Jusufa el-Karadavija i dr. a Allah. s. raznoraznim fetvama u vezi s tim itd. Smatram da je ulema poput dr. kada si ga trebao dobiti. recimo. toliku vrijednost imaš pravo uzeti. Pitanje: Ukoliko osoba dobije obeštećenje nakon dugog sudskog procesa i nakon odugovlačenja isplate od strane koja je dužna platiti obeštećenje. bilo kakvog. Hejsem el-Hajjat. praksi. Datum kreiranja: 27. Mi.2005 http://www. Ono što je u tesavvuf ušlo iz kršćanstva to je kršćanska disciplina. I oni su u tome uspješni isto kao i sufije koje se probadaju. a posebno oni koji su naklonjeni zuhdu. banka bilježi kao kamatu i uračunava se u glavnicu. Otuda se inflacija oduzima od onoga što. Odgovor: U vezi sa događajima u Sjedinjenim Američkim Državama.

novihorizonti. islam) zapostavi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 164 od 416 . dobivenu kamatu će. Šukri H.Na pitanja odgovora doc. smatra se stvarnim. Pitanje: Odgovor: Fiktivno sklapanje i razvod braka islam ne poznaje. a od čega neće imati direktne koristi. Mogu li kamatu koju mi banka daje dati za izgradnju internata medrese? Datum kreiranja: 27. da postanu svjesni njihovih vrijednosti i da ih prakticiraju u životu.” Treba naglasiti da muslimani od islama imaju koristi onoliko koliko ga prakticiraju. U novinama sam pročitao da su se obavila dva vjenčanja katoličko i muslimansko. fiktivno sklapanje i razvod braka nisu dozvoljeni. Ramić. muslimanka se ne može udati za nemuslimana. a ako se to desi.” (Ali Imran. Stanje muslimana je sve bolje. Prema tome. Muslimani se vraćaju islamu i s druge strane. Šerijatsko vjenčanje ne može se obaviti jer šerijat takav brak ne priznaje. a Allah ne voli nevjernike. dati u nešto što je korisno. dr.2005 http://www. pa čak i kod onih koji mu se najviše suprotstavljaju.com Pitanje: Odgovor: Šta Vi vidite kao rješenje za muslimane da bi izišli iz sadašnje ponižavajuće situacije? Izlaz je da ljudi nauče propise islama. a sad drugima. Muslimanku koja se udala za nemuslimana šerijat tretira kao bludnicu. i drugi rana dopadaju. A u ovim danima Mi dajemo pobjedu sad jednima.a. vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. 139-140) Omer. možete. O svemu što sam naveo postoji konsenzus islamske uleme. već sve to smatra stvarnim.11. Pitanje: Odgovor: Da. a protok informacija koji omogućavaju suvremene komunikacije omogućava da ti argumenti dođu u javnost i da se milioni ljudi s njima vrlo brzo upoznaju. kaže: ”I ne gubite hrabrost i ne žalostite se. nakon izuzimanja inflacije. Pitanje: Neka Turkinja udala se za sina Helmuta Khola. Uzvišeni Allah. Ukoliko je osoba prisiljena da drži novac na banci koja posluje s kamatama. Islam ima snagu neoborivih argumenata u svakom pogledu. uprkos svim problemima. Ako vi dopadate rana. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao šehide. svijest o vrijednosti islama sve je veća i kod nemuslimana. r. je rekao: ”Mi smo narod kojeg je Allah uzdigao islamom i neće ga poniziti osim ukoliko ga (tj. Da li je to u skladu sa šerijatom? Kakav je status fiktivnog razvoda braka sa suprugom da bi se mogao sklopiti fiktivni brak sa strankinjom radi dobijanja boravišne vize? Odgovor: Po šerijatu.

sve dok im srca ne popucaju.š. zadovoljstvo. 107-108) Svi citirani ajeti objavljeni su u povodu gradnje Mesdžidud-dirara.š.v.v.” Tada je Poslanik. da u njoj klanja i prouči dovu za berićet.s. dž. pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i Njegova poslanika još prije borio.com Pitanje: U 11. u 109.š. El-Džami‘li ahkami-l-Kur‘an. sura u Kur‘anu (sura Et-Tevba) koji glase: ”Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u želji da Mu se umili – ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula. a Allah.š. a Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci. s. Ramić. a Allah voli one koji se mnogo čiste. posebno u zimskom periodu. u blizini prve džamije u islamu Mesdžidu Kuba‘a. ne daje prosvjetljenje i uputu onima koji sami sebi nasilje čine. s. zakone će na kraju s onim što imaju završiti u džehenemskoj vatri. s.. Međutim. s. i) svi koji krše Allahove. poslao grupu ashaba i ta džamija je porušena prije njegova ulaska u Medinu. A Allah sve zna i mudar je. ali za potvrđivanje te teze trebalo bi imati validne dokaze. pored činjenice da su spomenuti ajeti objavljeni specifičnim povodom iz njih se mogu izvući mnoge opće poruke.11. dž. Šukri H. ideja da spomenuti ajeti mogu ukazivati i na događaje u Americi je interesantna. obećao im je ispuniti želju kada se vrati s puta. Mnogi te ajete povezuju sa događajem koji se desio 11.s. poglavlju.s. pod izgovorom da je grade za bolesne i iznemogle kako bi im olakšali dolazak u džemat. mnoge poruke tih ajeta su opće kao npr: a) biće među muslimanima licemjera koji će graditi džamije da bi time unijeli razdor.v. i 110. pohod na Tebuk. Tu džamiju završili su pred Poslanikov. U svakom slučaju. d) u džamijama koje su napravljene s ciljem da razjedine muslimane nije dozvoljeno klanjati. samo će Allah znati za te njihove skrivene namjere.v. a oni javno govore drugačije od onog što nose u svojim srcima.Ti u njoj nemoj nikad namaz obaviti!. ajetu govori se o rušenju zgrada. sura broj 9.a. došao je melek Džibril i obavijestio Poslanika. dr.” (Vidi: Kurtubi. g) oni koji krše Allahove. Poslanik. 2/510-515) Iz navedenog da se zaključiti da se spomenuti ajeti odnose na specifičnu situaciju. kad su bili na dan hoda od Medine ili još bliže. zakone osjećaju nemir u svojoj duši i njihova srca su nemirna.š. džuzu Kur‘ana.s.2005 http://www. c) s obzirom da se sudi po onom što se vidi. (Džamije razdora) koju su munafici (licemjeri) izgradili u mjestu Kuba. s. najbolje Datum kreiranja: 27. f) svijetlu perspektivu imaju oni koji grade građevine s ciljem da postignu Allahovo.” (EtTevba. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li se pomenuti ajeti mogu povezati s tim događajem? Odgovor: Riječ je o 109.v.. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 165 od 416 . Ti u njoj nemoj nikad namaz obaviti! Džamija čiji su temelji već od prvog dana. Zgrada koju su oni sagradili stalno će unositi nemir u srca njihova. pri povratku. b) oni će se zaklinjati da to rade iz najboljih pobuda. dž. da se zajedno s njim u vatru džehennemsku sruši? A Allah neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini.. kada su srušene zgrade od 109 i 110 spratova u Njujorku.novihorizonti. Međutim.” (Et-Tevba. i 110. 9. Ibn Kesir.a. Tefsiru-l-Kur‘an el-‘azim. ajetu koji se nalaze u 11..Na pitanja odgovora doc. Dakle.a. postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš namaz. 9. Da bi njihova spletka bila što vjerodostojnija pozvali su Poslanika. Taj nemir vodi ka potpunom krahu.a. a ustvari željeli su da na taj način razjedine muslimane.a. 8/234-247. da je ta džamija izgrađena s ciljem da napravi razdor među muslimanima i objavljeno je: ”. 109-110) Citiranim ajetima prethode sljedeća dva ajeta: ”A oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli. od kojih sam naveo neke. sigurno će se zaklinjati: ”Mi smo samo najbolje željeli”. e) takve džamije vlast treba srušiti.s. dž. U njoj su ljudi koji vole da se čiste. h) Allah.

Nadalje. i da ima ljudi koji žele da iskoriste pogodnu situaciju da ocrne islam. kada su vlast i borba za vlast u pitanju. Ako je šejh Muhammed b.com zna. ne znači da su svi koji su sebe smatrali njegovim sljedbenicima. jer ljudi će biti proživljeni sa svojim namjerama. Molim Vas da mi pojasnite to pitanje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 166 od 416 . Siguran sam da je u u tom reagovanju ponekad bilo ekstremizma. s druge strane. ali nisam uspjela naći zadovoljavajući odgovor. svjestan musliman će o tome voditi računa. a to. Među njima je bilo i onih kojima je zagarantovan Džennet. Osim toga. čula sam da su sljedbenici Muhammeda ibn Abdulvehhaba u svoje doba ubijali one koji. Međutim.novihorizonti. vidjeli smo u nedavnim događajima u Afganistanu. njegovi sljedbenici su pred sobom imali državu koja je podržavala ili prešućivala mnoge vidove širka koje su njeni podanici činili.s. Abdul-Vehhab. Datum kreiranja: 27. itd.11. nego od onih koji nisu bili na nivou svoga zadatka ili su pak time željeli postići određene zle ciljeve. kaže da se šerijatske kazne ne izvršavaju ako postoji i najmanja sumnja da osoba nije počinila djelo za koje je optužena. to je činjenica. iskren. isto tako sam siguran da taj ekstremizam nije dolazio od učenih ljudi. Tražila sam po Internetu informacije. Dakle. po šerijatu. ako je nešto pogrešno. Neki se priključe da bi ono što je dobro rušili iznutra. Kao zaključak. smatram da je bolje da se skoncentrišemo na izučavanje Allahovih. ali izgleda da se ubijanje ipak desilo. propisa. s. Činjenica je da su Englezi ekstremizam svojeručke podržavali. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Neko se priključi da bi ostvarivao svoje lične interese. Pravno pravilo koje je zasnovano na hadisu i praksi Poslanikovoj. bili učeni i postupali u skladu sa šerijatom. nisu bili 100 posto u vjeri. pošten i islamu predan svim svojim bićem. Odgovor: Ashabi su bili najodabranija generacija.š. Šejhu-l-islam (tj. Sjeverni savez i Amerikanci) ubijali zarobljene i ranjene muslimane. Prema tome. a oni su.Na pitanja odgovora doc. kaže da ko ubije čovjeka nepravedno kao da je cijeli svijet pobio. tako da su svjesni opasnosti od širka morali reagovati. ne možemo vjerovati u sve informacije koje imamo bilo od jedne ili druge strane. niko nije bezgriješan. pa ni šejh Muhammed b. Ne mogu to da prihvatim.2005 http://www. Naime. dugo me muči jedno pitanje. Abdul-Vehhab bio učen. kada su i jedna i druga i treća strana (Talibani. a svako će naći na ahiretu ono što je imao namjeru. Ramić. tu šejtan može lahko da djeluje i siguran sam da je sa svih strana činjeno dosta toga što nije u skladu sa šerijatom. Nadalje. treba znati da se u svaki postojeći pokret uključe ljudi koji nisu sposobni da u datom trenutku budu na nivou zadatka. muslimani mogu pogriješiti. Hoću da kažem da. priključe se kao peta kolona.v.a. dr. po njihovom mišljenju. kako bi se mi sami znali ispravno postaviti u različitim situacijama i kako ne bismo pravili greške koje su činili oni koji te propise nisu poznavali. da uvijek ima muslimana koji toga nisu svjesni. (kojeg se drže Talibani i Sjeverni savez) i po Ženevskoj konvenciji koje se drže Amerikanci.š. smatram da. jer rat je varka. onda je to pogrešno pa ma od kog čovjeka dolazilo. pa ipak se među njima desilo u Me‘reketu-l-džemel ono što se desilo. Međutim. vrhovni muftija Osmanske carevine) je pokret Muhammeda ibn Abdu-l-Vehhaba proglasio nevjerničkim i to je bez sumnje ispolitizirana fetva a. dž. a da. pravi i iskreni musliman nikada neće biti na gubitku. Ako se sukob i krvoproliće moglo desiti najodabranijoj generaciji kako da se ne desi onima koji su poprilično daleko od te generacije. Koliko je ta reakcija u određenoj situaciji bila šerijatski opravdana. ili se tako deklarisali i u njegovo ime sprovodili određene radnje. nije dozvoljeno. Pitanje: Poštovani profesore. Nadalje. dž. Imajući sve to u vidu. Prema tome. ipak. treba znati da je pokret Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba bio nosilac borbe protiv turske vlasti na Arabijskom poluostrvu. teško je sa ove distance procijeniti. dakle. ratovali. Allah. Šukri H.

prakticira na najbolji mogući način. te da druge ne ometaju u onome što je dobro. smatram da nema smetnje da muslimani imaju više partija pod uslovom da te partije baziraju svoj rad na općim principima islama. U osnovi. Ramić. inša-Allah.Na pitanja odgovora doc. a među njima postoji ogromna razlika. treba dati sve od sebe u tom pogledu. Politički rad može itekako poslužiti da se taj princip. U svakom slučaju. oni koji su im najbliži. a da se bore protiv svega što je zlo. pa prema tome općina treba da snosi posljedice za poslove za koje je odgovorna.? Odgovor: U pitanju je miješanje vakufa sa stvarima koje se smatraju zajedničkim vlasništvom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 167 od 416 . pa čak i po cijenu da moradne osnivati novu organizaciju ili partiju. Šukri H. uvijek će. po nekima šesti islamski šart. a te generacije muslimanima treba da budu uzor. ukoliko je popraćena zdravim takmičarskim duhom i željom da se postigne opće dobro.com Pitanje: Smatrate li da bi muslimani u BiH trebalo da osnuju neku političku organizaciju (ili možda čak političku stranku) koja bi bolje štitila interese Bošnjaka. da s drugima surađuju u onome što je dobro i općekorisno. a ako se počinilac štete ne može pronaći tada se šteta namiruje iz općeg fonda predviđenog za to. a odvraćaju od zla. donijeti dobre rezultate i zbog toga od nadmetanja ne treba bježati.novihorizonti.11. kako oni prema tim istinama ne bi odmah u startu imali predrasude koje ih mogu spriječiti da te istine shvate i usvoje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. U svakom slučaju. U naše vrijeme blagodati i bogatstva većinom se ne raspoređuju ravnopravno i obaveza je svih koji mogu doprinijeti poboljšanju stanja da tu nepravdu isprave. smijem li ja kao musliman odvojiti dio vlastitog novca da bi se šteta sanirala? Odgovor: Štetu treba izmiriti onaj ko ju je nanio. Različitost. gdje je vaš ili moj dio u toj imovini? U hadisu stoji da ljudi jednako polažu pravo na vatru. ili pak smatrate da su postojeće organizacije i stranke dovoljne u tom pogledu? Odgovor: Smatram da svi muslimani treba da naređuju dobro. napiše grafit na zidu pravoslavne crkve). prije svega. dr. Smatram da bi štetu trebalo da namiri općina koja je svojim službama dužna zaštititi imovinu i lica na svom području. Je li to slučaj kod nas u Bosni ili bilo gdje u svijetu? Dakle. Istine islama treba nemuslimanima dostavljati na lijep i prigodan način. Datum kreiranja: 27. Nadmetanje i različitost su blagodat. ako se radi ono što je dozvoljeno (halal) i ako se to čini s ispravnim i iskrenim nijetom. Pitanje: U slučaju da neki musliman nanese štetu crkvenom objektu (naprimjer. smatram da nam je potrebna neka vrsta svebošnjačkog kongresa na kom bi se valorizirali učinci političkih stranaka i procijenilo da li imamo potrebe i sposobnosti da podnesemo teret osnivanja novih političkih organizacija ili se postojeće mogu profilirati tako da zadovolje interese Bošnjaka. vakuf se troši i iskorištava na način koji je vakif precizirao vakufnamom. Pitanje: Moje je razumijevanje da bi muslimani trebalo da imaju koristi od vakufske imovine. a kada oni uzmu koliko im je dovoljno onda dolaze na red oni poslije njih i tako redom. svako ko ima potrebu i osjeća se sposobnim da na polju podrške istini i pravdi nešto doprinese. pa gdje je moj dio od muslimanske nafte..2005 http://www.. Naime. vodu i pašnjake. Želim još naglasiti da odabrane generacije muslimana nisu skrnavile vjerske objekte nemuslimana. uglja. dok stvari koje se smatraju općim vlasništvom koriste.

Pitanje: Želio bih da nam kažete nešto o upotrebi šminke za muslimanke kada se pojavljuju na javnom mjestu.11.2005 http://www. Žena treba da se dotjeruje i uljepšava svome mužu. dž. jer je čovjek. r. ”Kitabulkader”. nam je ispričao. ukoliko želi izići na javno mjesto dužna je šminku skinuti ili nikab staviti. a priroda šminke je takva da sprečava vodu da dođe do kože i tada mora šminku skinuti. ali se. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. br. dakle prije udahnjivanja duše.novihorizonti. zatim bude u vidu sažvakanog zalogaja (od mesa i krvi). odjećom ili obućom. pod uslovom da sama šminka bude halal i da ne šteti njenom zdravlju. koliko će živjeti i da li će biti sretan ili nesretan. 7454) Sahihu Muslim.a. te postoji li neki dokaz o visini pete kod obuće koju žena muslimanka može nositi? Odgovor: Kada žena izlazi na javno mjesto treba pokriti svoje ukrase. Šukri H. Kada se muslimanka pojavljuje na javnom mjestu. duša. a tijelo je obična zemlja. Ukoliko se šminka s ciljem da se uljepša svome mužu. zaista. raditi posao Džehenemlije. Ramić. najbolje zna. Isto tako. embrio ne smatra živim ljudskim bićem sve dok mu se ne udahne duša. kako je suvremena nauka utvrdila. ipak. tako da između njega i Dženneta neće biti koliko aršin. ajet sure En-Nur.a. da je rekao: ”Allahov Poslanik.com Pitanje: Odgovor: Kada se embrio smatra živim bićem? Pretežno mišljenje jeste da se embrio smatra ljudskim bićem 120. Prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda. Tako mi Onoga mimo Koga drugog boga nema. ne smije se posebno isticati: bilo koketiranjem.Na pitanja odgovora doc.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 168 od 416 . da oblače na noge razne rekvizite kako bi se njihov hod čuo i kako bi izgledale što više i tako se isticale. embrio živi i osjeća i prije nastupanja stodvadesetog dana. Datum kreiranja: 27. Potom mu bude poslan melek i udahne mu dušu i budu mu naređene četiri riječi: da zapiše njegovu opskrbu. Međutim. br. pa će ga preteći ono što je zapisano i uradit će posao Džehenemlije i ući će u vatru. Opširnije o ovom pitanju pročitajte komentare na 31. pa će ga preteći ono što je zapisano i uradit će posao Džennetlije i ući u Džennet. 2651) Treba naglasiti da. ”Kitabut-tevhid”. tako da između njega i Džehennema neće biti koliko aršin. a on je onaj koji istinu govori i kome je istinitost potvrđena: ‘Zaista. stvaranje nekog od vas u majčinoj utrobi sabire se četrdeset dana u vidu kapljice. sa šerijatskog aspekta. pošto se tada u njega duša udahnjuje. Običaj žena u džahilijjetu bio je da se dotjeruju radi drugih. ukoliko mora abdest uzeti. s. a ne tuđim muževima i drugim muškarcima. dan nakon začeća.s.š. dr. to je lijepo i za to ima sevab i nagradu. zatim bude u vidu zakvačka isto toliko. A neko od vas će. neko od vas će raditi posao Džennetlije.v. a Allah.” (Sahihul-Buhari.

u suprotnom. ili kad hoćeš klanjati. da odobri svojim radnicima predviđene troškove koji treba da budu precizirani: kojom klasom i vrstom prevoza mogu putovati. sajmove itd. ukoliko je moguće. s. a zatim se uzme račun od nekog hotela kako bi se pravdao dobijeni novac. ponekad. onda nema smetnje da se postupa onako kako je u pitanju navedeno. treba li da učim naglas? Da li je žena dužna ići na džuma-namaz? Mogu li kao musliman raditi u piceriji u kojoj se ne prodaje alkohol.Na pitanja odgovora doc. riješite to pitanje dogovorom s odgovornim u firmi. jer prenosi se da je i Poslanik. Nas interesuje da li je dozvoljeno na takav način zadržati novac dobijen na ime akontacije? Treba još reći da za dobijanje računa od hotela treba. Prisutna je praksa da se. opereš ruke i imaš čisto odjelo. ali se spravljaju jela od svinjskog mesa? Datum kreiranja: 27. Kada klanjam noćni namaz. pod uslovom da ne postoje neki drugi harami. da se kupci varaju tako što se u hranu stavlja nešto što se javno ne deklariše itd. Prije odlaska na put dobijemo određenu akontaciju koja je približna troškovima putovanja u što spadaju dnevnice.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 169 od 416 . karte. vraćamo nepotrošeni novac. uglavnom. bilo da se klanja u džematu ili pojedinačno. Ramić. treba da znaš da se sve što je od svinje smatra nečistim.v.novihorizonti. tako da moraš voditi računa da nakon radnog vremena. jer džuma zamjenjuje podne-namaz. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Odgovor: Smatram da to pitanje treba legalizirati tako da firma zvanično odobri takve postupke.2005 http://www.s.a. namaz bi bio ispravan. npr. ponekad tako radio. u kojim restoranima se hraniti itd. Pitanje: Odgovor: Da. Ukoliko bi se učilo u sebi. tražimo da se to nadoknadi.11. noćenje itd. dr. u kojim hotelima boraviti. nekom nešto dati na kahvu. Pitanje: Odgovor: Smatram da nema smetnje da radiš na tom radnom mjestu. tako da samovoljno kršenje tih normi može biti vrsta prevare. u takvim situacijama noći kod prijatelja i rodbine. Pitanje: Odgovor: Žena nije dužna klanjati džuma-namaz. mada postoje ljudi koji daju račune i bez traženja naknade. a varanje u islamu nije dozvoljeno. Šukri H. tj. ispravno je na noćnim namazima učiti naglas. i da se precizira da li osoba može uzeti ono što će biti jeftinije i na tome ostvariti sebi uštedu. Ukoliko se to zvanično odobri. ukoliko smo potrošili više od akontacije. Treba imati na umu da je. uz napomenu da bi u takvoj situaciji bilo dovoljno da se donese cjenovnik usluga koje si imao pravo koristiti i da se na osnovu njega izračuna koliko si imao pravo potrošiti.com Pitanje: Firma u kojoj radimo šalje nas na kurseve. Dakle. ali joj je to dozvoljeno. U svakom slučaju. u interesu firme da njeni službenici drže do određenog nivoa. Ukoliko klanja džumu. ne treba klanjati podne-namaz. Nakon povratka u firmu moramo sravniti račune tj.

a.Na pitanja odgovora doc. da bude u granicama stvarne potrebe i u skladu sa općim. S obzirom da svijet o tome ništa ne zna.2005 http://www.com Pitanje: Odgovor: Smiju li se životinje koristiti za eksperimente? Da.s.v. dž. Nakon intimnog odnosa moja supruga je primijetila da je dobila mjesečni ciklus. Vjerujete li tom šejhu? Odgovor: Dolazak Isaa. zakonima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 170 od 416 . Pitanje: Slušao sam kako jedan šejh govori da je Isa. smatram da niste odgovorni s obzirom da za to niste znali.s. Da li smo dužni učiniti kefaret (dati iskup)? Datum kreiranja: 27. Da je pomenuti nijet bio uslov za ispravnost namaza. r.a. Poslanik. da mu se ne pridružuje. pod uslovom da se to čini isključivo radi dobrobiti ljudskog roda. dok je u namazu. Ramić. Pitanje: Odgovor: S obzirom da je ciklus u međuvremenu nastupio. jer je Ibn Abbas. dr. Šukri H. da li je dužan da zanijeti da će biti imam ženama i muškarcima. a kamoli petnaest godina. Pitanje: Kada imam nijeti.a.v. i klanjati s njim u džematu. znao priključiti se Poslaniku. a. r. koji je već bio otpočeo klanjati sam. Ako je dužan kako će postupiti kada se. dakle da nanijeti predvoditi džemat u kom su samo muškarci ili samo žene. žene priključe džematu? Odgovor: Nije uslov za ispravnost džemata da imam ostvari nijet imametluka pri stupanju u namaz. s. neće biti tajna i on se neće skrivati ni jedan dan.s. koje je uspostavio u prirodi i obznanio u Objavi. s.a. bi ukazao Ibn Abbasu. ili i jedni i drugi.s. Allahovim.11.novihorizonti.š. sišao među nas i da je to saznao prije petnaest godina od jednog hafiza koji ima kontakte s džinima. to što taj šejh priča nije tačno. a.

3665) S druge strane. on je Ebu Bekru. zato što je nosio dužu odjeću. donosi dobro ljudima na dunjaluku i ahiretu. naredio je puštanje brade i potkraćivanje brkova. ili ih drugi tako nazivaju. u selefije ubrajamo one koji slijede praksu Muhammeda. odobrio da nosi dužu odjeću rekavši mu: ”Ti to ne nosiš iz oholosti.s.š. spomenuto pitanje se pogrešno razumije. Što se tiče besplatnih knjiga koje spominješ. a ne one koji tu praksu jasno krše. itd. s. dvadesetak ashaba prenijelo je da je on dizao ruke pri odlasku na ruku itd. također. mnoge knjige su pogrešno shvaćene. Slijepo slijeđenje određene knjige u bilo kom mezhebu prevaziđeno je i pogrešno. Međutim. Odgovor: Cijenjeni brate.v.novihorizonti. koliko ima utemeljenja u šerijatu mišljenje da svako može sam sebi biti mudžtehid i tumačiti islamsko pravo. isto kao i šafijski. jer selefijski krug znači da oni koji su oko njega okupljeni slijede praksu Muhammeda.v. ali ja ne znam da je Poslanik.a. To je velika opasnost kako za takve osobe tako i za sredinu u kojoj se one nalaze.11. proglašavanje neispravnim namaza gdje se ruke ne drže na grudima. da te nagradi. ili pak nije dizao ruke pri klanjanju itd. Inače. isticanje da će u Džehennem oni kojima hlače nisu zavrnute do iznad članaka. Revdatunnazir ve džennetu-l-menazir. da osoba koja slijedi Kur‘an i sunnet. ako neko želi promovirati nauku to ne znači da želi promovirati određeni mezheb.Na pitanja odgovora doc. Naime. treba znati da naredbe nisu uvijek na istom stepenu.s.v. U metodologiji islamskog prava poznato je da naredba (el-emr) može imati dvanaest značenja (Vidi: Ibn Kudame.” (Vidi: Sahihul-Buhari. a spomenuto nije bila njihova praksa.a.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s. oni nisu selefije. koje je protumačeno naučnom metodologijom. a na osnovu par besplatnih knjiga prevedenih na bosanski jezik? Allah. Stručnjaci u metodologiji islamskog prava precizno su objasnili pravila na osnovu kojih se željeno značenje može prepoznati. zanima me šta Vi mislite o pitanjima koja se u tim krugovima propagiraju: promoviranje hanbelijskog mezheba. Zamolio bih Vas da iznesete mišljenje o praksi koja se prakticira u nekim "selefijskim" krugovima.a. naredio da muškarci ne nose dugu odjeću itd. ukoliko je to pitanje u mezhebu tretirano. Ramić. dr. Poslanik. Ja ne sumnjam da takve osobe imaju iskren nijet i najbolje namjere. 1/191). sve što si naveo ne prakticira se u selefijskim krugovima. jer su ih ljudi samostalno čitali i razumijevali na osnovu Datum kreiranja: 27. Prema tome. zabranio je muškarcima da nose odjeću ispod članaka. da je Poslanik. ali to nije dovoljno da bi rezultat uvijek bio ispravan. ”Kitabul-menakib”. hanbelijski itd. nema sumnje da se mnogi muslimani. moje pitanje tiče se aktualne situacije. Činjenica je da upravo zbog nepoznavanja šerijata mnogi sebe smatraju sposobnim da tumače islam. Što se tiče promoviranja hanbelijskog mezheba.v. kao što je pogrešno zapostavljanje bilo koje knjige u bilo kom mezhebu. Oni sebe možda nazivaju selefijama. dakle tumačenje koje se bazira na validnim dokazima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 171 od 416 . pa čak da se u hanefijskom mezhebu. Ja odgovorno tvrdim da svako utemeljeno tumačenje određenog šerijatskog propisa. da je to hanefijski mezheb. s. br. i koje. nekoga kaznio zato što je potkratio bradu. s. r.com Pitanje: Dragi brate. Međutim. Šukri H. kako sam rekao. smatram. kao takvo. Jeste.2005 http://www.s.a.s. stvarno ponašaju tako kako si opisao.a.a. ne protežira nijedan mezheb.s. s. većina tih knjiga je dobra i korisna. pošto je u svakoj knjizi sakupljeno znanje i iskustvo prijašnjih generacija a sve to nam može itekako pomoći da u ovo naše vrijeme bolje razumijemo i protumačimo određeni pravni propis. Primjera za to imamo puno. Interesuje me. njegovih ashaba i učenih ljudi iz prvih generacija muslimana. Međutim. kod nas i u svijetu. također. ili pak nisu selefije u svim svojim postupcima jer. dž. naredio puštanje brade. kako sam već napomenuo. i njegovih ashaba. brate. može naći neko od hanefijske uleme ko ima takav stav. Štaviše. tekfirenje ljudi koji ne nose brade.

On kaže: ”On tajne zna i On tajne svoje ne otkriva nikome. Po šerijatu.Na pitanja odgovora doc. ili sutra u vojsci BiH. Mi možemo pretpostavljati.a. da će oni shvatiti pitanje prioriteta u islamu. kada porastu. u najmanju ruku. da im na dobro uzvratimo istim i da se zaštitimo od njihova eventualnog zla. Šukri H. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s.com svoga znanja i intelektualnih sposobnosti. dr. Ramić.a. da je naređeno da se lijepim savjetom i mudro poziva u islam. 1742) Neke evlije najavljuju da će u Bosni biti rat 2005. 26-27) Prema tome. tako da se oni koji su zadojeni mržnjom protiv muslimana boje da ih napadnu. a nema sumnje da je miješanje u ono što je u isključivom domenu Allaha Uzvišenog veliki grijeh.v. ”Kitabul-džihadi ves-sijer”. ili ga neće nikako biti. U svakom slučaju. ”Kitabul-džihadi ves-sijer”. kada vidimo da neki naši susjedi uče svoju djecu kako treba ubijati i klati balije. Vjerujete li u to? Datum kreiranja: 27. muslimani su dužni da budu spremni tako da se potencijalni nerijatelj plaši da ih napadne. br. godine. proširivanjem njihova znanja. 2966. i slušajući pjesme koje raspiruju mržnju protiv Turaka. Ja znam da su oni mnoga pitanja pogrešno ili površno shvatili. čitajući ”Načertanije” i slična djela. s.” (El-Džinn. Otuda je izuzetno važno da bošnjačka komponenta u Vojsci Federacije. osim onoga koga On za poslanika odabere. Zamislite kako bi izgledao samouki ljekar.. je rekao: ”Nemojte željeti susret s neprijateljem i molite Allaha da vam da spas. na osnovu vidljivih pokazatelja i historijskih iskustava da će. ali.s. stotinu. bude jaka. balija i poturica. Pitanje: Odgovor: Samo Uzvišeni Allah zna šta će biti u budućnosti..š. dužni smo čvrsto stati i oduprijeti se. odredi u Bosni opet biti rata. budite strpljivi i postojani. ako do njega dođe. da muslimani mogu griješiti pa čak i velike grijehe činiti. da će shvatiti da Džennet ima puno deredža. pokušaju uraditi ono što su radili njihovi uzori koji su se. kako treba silovati bule. Jedan od dokaza da osoba nije evlija jeste pogađanje budućnosti. kroz historiju uradili velika zlodjela protiv muslimana. Poslanik. br. dž. kakve bi kardinalne greške taj činio! Slična je situacija sa mnogom našom braćom i sestrama.s.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 172 od 416 . onda je normalno očekivati da ta djeca. te da svi muslimani ne mogu biti na najvišem stepenu. ljudi mogu znati samo one tajne koje su došle do nas preko Poslanika. a kada se sa njim susretnete.11. Npr. ne smijemo željeti rat.v. jer evlije ne čine velike grijehe. situacija da se mijenja. ako Allah.” (Sahihul-Buhari. a evlije ne pogađaju budućnost. kad ih vidimo kako veličaju one koji su to radili kroz dugu historiju. što je malo vjerovatno. dvije.novihorizonti. Iskreno se nadam da će vremenom. Bez obzira da li će rata biti za godinu. Sahihu Muslim. tako da prema komšijama postupamo ljepše nego što oni postupaju prema nama. dužni smo da se u svakoj situaciji postavimo kao muslimani.

Iz iskustva znam da su takva mjesta najplodnija za da‘vu. Datum kreiranja: 27. kada ti klubovi organizuju islamsku tribinu tada služe samo bezalkoholna pića tako da nema smetnje za daiju da na takvim druženjima učestvuje. tzv. ostale državne ustanove. privatne kuće itd. dr. pa makar se u njima i ne točio alkohol. kafića. kafiće itd. ukoliko se alkohol u birtiji prestane točiti. tada nema smetnje da daija. Npr. preporučio bih Vam da svome prijatelju objasnite šerijatski propis u nadi da će ga on. kahvane.Na pitanja odgovora doc. uglavnom se toči alkohol. Isto tako. njegov boravak na tom mjestu s ciljem da se susretne s ljudima. U najmanju ruku prodaje se pivo. jer. želim naglasiti da obaveza. pa čak ako bude od njih tražio da dođu na određeno mjesto na kom se oni uobičajeno ne okupljaju. Međutim. na kraju. kao što su kahvane u kojima nema alkohola. u smislu dostavljanja poruke islama. Isto tako. s opravdanim razlogom.novihorizonti. prijatelj me poziva da budem kum njegovu djetetu pa ne znam da li da se odazovem ili ne. u takvim okolnostima. U islamu je propisano nadijevanje imena novorođenčetu i klanje ‘akike sedmi dan. nije mu dozoljeno boraviti na mjestima na kojima se javno čine veliki grijesi kao što su diskoteke. Šukri H. u težini kose. tu muslimanu nije dozvoljeno boraviti. Ramić.com Pitanje: Odgovor: Da li je islamskom misionaru dozvoljeno odlaziti u kafane. njegova da‘va će polučivati slabe ili nikakve rezultate. brijanje glave djetetu i davanje sadake u zlatu ili srebru. ako želi da ima uspjeha. da se s njima druži. inša-Allah. I. onda. kao što su škole. Ukoliko se u tom pravcu uloži određeni napor može se naći i odgovarajuće rješenje. klubovima i kafićima najpotrebnija pomoć i da treba tražiti način da se tim ljudima pomogne. Činjenica je da je ljudima po birtijama. Pitanje: Kakav je stav islama u vezi s podrezivanjem kose djetetu na prvi rođendan. neće diskreditirati njegovu islamsku ličnost. ali musliman ne može degradirati svoju ličnost da bi nečiju uzdizao. To je kršćanski običaj. Dakle. u bošnjačkim klubovima širom svijeta. a to možemo učiniti na drugim mjestima na kojima se te osobe kreću. fakulteti. osobama iz birtija. Stručna osoba koja brije glavu djetetu ne stiče tim činom neki poseban status. Ukoliko se radi o mjestima na kojima se javno ne čine veliki grijesi. Daija. mora ljudima odlaziti na noge.11. musliman ne bi trebao boraviti. kumovanje? Naime.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 173 od 416 . održi korisno predavanje itd. koja mogu diskreditirati islamsku ličnost. na mjestima. Prema tome. ostaje na snazi i dužni smo je izvršiti.2005 http://www. nema smetnje da se u njih ulazi i u njima boravi. diskoteke. boravi na takvom mjestu. Ako bude od njih tražio da njemu dolaze. Odgovor: Kumstvo ne postoji u islamskoj tradiciji. pod izgovorom da upozna omladinu na koju bi kasnije da‘vetski djelovao? Ondje gdje se alkohol toči. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s obzirom da ima veću obavezu prema sebi negoli prema drugome. Uvijek su me najpažljivije slušali i najkorisnija pitanja pitali slušaoci u birtijama i klubovima. s ispravnim nijetom i opravdanom potrebom. diskoteka itd. a to su sva mjesta na kojima se javno čine veliki grijesi. gdje čaša naokolo hoda. i čaša prestane naokolo hodati. primijeniti.

Pitanje: Odgovor: Koliko znam taj projekat nije profitabilne prirode. Ponekad ponuđuni dokazi nisu takvi da bismo ono što ti dokazi podupiru uzeli kao vjerodostojno.š. ne smiju se osamljivati tako da ih niko od ljudi ne vidi. a Allah. Poslanik. džemat se može uspostaviti. dok ovaj nije bio punoljetan. dž. nije propisano potiranje lica kao što je. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. preporučujem ti da se obratiš Centru i zatražiš od njih da ti u tom pogledu pomognu.š.v. U svakom slučaju knjiga je interesantna.s. dr. U svakom slučaju. najbolje zna. kaže: ”Dvoje i više čine džemat”. r. Naime. muško i žensko koji bi mogli stupiti u brak. pa makar muktedija bilo dijete koje ima sedam godina i koje zna klanjati. dž. a znamo da je on znao klanjati u džematu sa Ibn Abbasom. Da li nam je dozvoljeno kopirati dio ili cijeli tefsir Ibni Kesira na bosanskom jeziku koji se nalazi na CD-u s obzirom da je do štampanog izdanja teško doći? Može li se abdest uzeti ako žena na licu ima šminku? Molim vas za vaše mišljenje o knjizi Tajna veza. Pitanje: Odgovor: Ako ta šminka sprečava vodu da dođe do kože tada abdest nije ispravan. ali kao što sam rekao. mnoga pitanja koja su spomenuta u toj knjizi su u domenu pretpostavke. Ramić.novihorizonti. čak i u slučaju da je šminka stavljena dok se bilo pod abdestom. ako je u džamiji imam koji joj nije mahrem. Smatram da nema smetnje da kopirate primjerak sebi za ličnu upotrebu. Prema tome. ali ukoliko bi osoba klanjala pred ogledalom. tj.š.2005 http://www. ali. a Allah. za kopiranje u svrhu komercijalne upotrebe obavezna je dozvola vlasnika tog projekta. ako su njih dvoje sami? Da.a. s obzirom da je za namaz u džematu potrebno dvoje. žensko ne smije samo ulaziti u džamiju. Šukri H. sama ta činjenica nije razlog da joj namaz bude pokvaren ili vrijednost namaza umanjena ukoliko koncentracija u namazu nije narušena. s. Pitanje: Odgovor: Smatram da treba izbjegavati klanjanje pred ogledalom. najbolje zna. Međutim. propisano potiranje nogu. dž. imam s tom ženom kojoj nije mahrem može klanjati u džematu. Prema tome. Može li se klanjati pred ogledalom? Datum kreiranja: 27. a Allah. pod određenim uslovima. a ukoliko u džamiji ima treća osoba.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 174 od 416 . autorska prava zadržava nosilac projekta.Na pitanja odgovora doc. najbolje zna. jer to može umanjiti koncentraciju na namaz. ono što nema validan dokaz uzimamo s rezervom.11. Kulturnog centra Kralj Fehd u Sarajevu. Međutim.a.com Pitanje: Odgovor: Da li muškarac može klanjati u džematu sa ženom kojoj nije mahrem. Pitanje: Odgovor: Za sve što se kaže potrebno je imati šerijatski validan dokaz. ipak.

11.2005 http://www. Takvima se klanja dženaza i dođe dosta svijeta. tako da ja nju. ne preporučuje se da joj dženazu klanjaju ličnosti od ugleda kako se ne bi protumačilo da prisutni uglednici odobravaju način života kojim je ta osoba živjela. jedino u situaciji kada bismo imali siguran dokaz da je osoba otišla na onaj svijet kao nemusliman. a sama zaruka ne mijenja status zaručnika.com Pitanje: Ja i moja djevojka studiramo i nemamo uslova da zasnujemo bračnu zajednicu.š. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 175 od 416 . Postoji mogućnost da osoba i pred smrt izgovori riječi kojima se ulazi u islam. dr. klanjat će joj se dženaza. Naravno. najbolje zna. Mi sudimo po vanjskim znacima i ako nemamo dokaza da je osoba izišla iz islama. Prema tome. jer ne izvode svi veliki grijesi iz islama. ti se prema njoj moraš odnositi kao prema svojoj djevojci čuvajući se svega onoga što vam je grijeh. a Allah.š. Pod tim podrazumjevamo one za koje pretpostavljamo da su preselili na onaj svijet kao muslimani. zarukom. Npr. kako to ne bi izgledao kao nemoral? Odgovor: Vi ste jedno drugom haram (zabranjeni). Ramić. Pitam radi sebe. psovali su i vrijeđali islamske svetinje. njoj nije dozvoljeno ni da šiša muškarce koji joj nisu mahrem jer će time prekršiti spomenute zabrane. Može osoba biti veliki grešnik. Možemo li se mi odnositi jedno prema drugome kao muž i žena. najbolje zna. Pitanje: Kod nas hodže gasule i klanjaju dženazu svakom ko ima muslimansko ime. smatram svojom ženom. Znam ljude koji su umrli a nisu nikada klanjali. Šukri H. koji je to minimum vjerskog života koji čovjek mora kod sebe imati da bi mu se moglo otići na dženazu? Da li je dozvoljeno ženi da šiša muškarce koji joj nisu mahrem i može li žena otvoriti frizerski salon za žene? Odgovor: Svakom muslimanu i muslimanki treba klanjati dženazu. Bili su alkoholičari. Naša veza je ozbiljna. ukoliko je osoba bila poznata kao veliki grešnik. kao što je šišanje ili brijanje samo jednog dijela glave. na neki način. Datum kreiranja: 27. smatram da nema smetnje da žena otvori frizerski salon za žene s tim da vodi računa da ne radi one frizure koje su šerijatom zabranjene. postili itd. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. tada joj ne bismo smjeli klanjati dženazu. a Allah. naravno ne na javnom mjestu. šišanje žene naćelavo i pravljenje frizure kojom se degradira ljudsko dostojanstvo. ako je osoba na samrti oporučila da joj se ne klanja dženaza ili njena rodbina to zahtijeva insistirajući da je to želja umrle osobe itd. Što se drugog dijela pitanja tiče. a da preseli s dinom i imanom. dž. sve dok ne sklopite brak koji ispunjava sve uslove za njegovu valjanost. Pitanje: Odgovor: S obzirom da ženi nije dozvoljeno da dodiruje tijelo punoljetne muške osobe koja joj nije mahrem kao i da se s njom osamljuje. Jednom prilikom sam je pitao hoće li biti moja žena i ona je rekla da pristaje. Dakle. tada joj ne bismo klanjali dženazu.Na pitanja odgovora doc. To što ste jedno drugom rekli može se smatrati obećanjem tj.

trebalo da bude veća. br. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Sa starijim djetetom nisam imao takvih problema. ukoliko klanjanje u mraku pomaže koncentraciji. uglavnom. jer nužno je spriječiti monopol koji je šerijatom zabranjen.s. Kako da postupim? Kakav je Vaš stav o pitanju kopiranja.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 176 od 416 .a.š.” (Ibn Madždže. tako da svakom djetetu treba pristupiti na način koji mu odgovara. Ramić. Ukoliko se ne bude postupalo po tom principu na Zemlji će vladati nered i nemoral. s. smatram da bi najbliže pojašnjenje u pogledu vremena kada se djevojka treba udati bilo ono koje je spomenuto u hadisu Poslanikovom. Šukri H. Sunen.2005 http://www. Štaviše.Na pitanja odgovora doc. kad god hoću da ga podučavam ono počne plakati i vrištati. intelektualnog vlasništva. 1957) Prema tome. to treba iskoristiti.com Pitanje: Odgovor: Kada djevojka treba da se uda? Teško je pronaći opću formulu koja bi važila za svaku situaciju. Pitanje: Imam petogodišnje dijete i pokušavam da ga podučim kratkim surama iz Kur‘ana. Ako tako ne uradite. ”Kitabun-nikah”. Pitanje: Odgovor: Ne znam da postoji smetnja da se klanja u mraku. a Allah.11. Pitanje: Odgovor: Poznato je šerijatskopravno pravilo koje kaže: ”Et-tesarrufu fi mulki-l-gajri bi la iznihi la jedžuzu” (Korištenje tuđeg vlasništva nije dozvoljeno bez njegove (tj. svaka situacija je specifična i zahtijeva poseban pristup kako bi se u obzir uzele sve posebnosti i specifičnosti i postiglo opće dobro. najbolje zna. oženite ga. jer. bit će nered (fitnet) i nemoral (fesad) rasprostranjeni na Zemlji. Smatram da bi svijest muslimana. Djeca su različita.? Odgovor: Ja bih preporučio muslimanima da džamije grade novcem zarađenim na halal način. Međutim. Smatram da postoji potreba da se to pitanje pravno reguliše. vlasnička prava su islamom zaštićena i o tom pitanju islamska ulema se jasno očitovala. prodaje i kupovine piratskog softvera? Odgovor: Pokušavaj mijenjati metode sve dok ne pogodiš onu na koju će dijete pozitivno reagovati. dž. vlasnikove) dozvole. Sjetimo se da mušrici nisu u svrhu obnavljanja Kabe uzimali novac zarađen na haram način. a u kom on kaže: ”Kada vam dođe onaj s čijom ste vjerom i moralom zadovoljni. Pitanje: Da li je dozvoljeno kupiti zgradu na kredit s ciljem da se preuredi u mesdžid? Da li postoji opasnost da obavljanje ibadeta u tom mesdžidu ne bude primljeno kod našeg Stvoritelja. kada djevojku zaprosi mladić koji ju je dostojan u vjeri i moralu ona bi trebalo da se za njega uda. dr. Uz obavezu da se vodi računa o tim posebnostima. Može li se klanjati u mraku? Datum kreiranja: 27. dž. u tom pogledu.) Prema tome.v.š.novihorizonti. Ono što bih ja želio da se u tom pogledu definira jeste da se na nivou pravnih institucija prouči pitanje trajanja i nasljeđivanja određenih vrsta tzv. To što je starije dijete drugačije ne mora značiti nešto posebno.

dakle u veličini svoga praoca Adema. vozi brže od ograničenja itd. Upravo zbog te činjenice muftija je dužan. tiče to može dostići stepen najvećeg grijeha predviđenog za ubistvo i samoubistvo. a u grijeh se ubraja svako svjesno ugrožavanje svoga života. Veličinu tog grijeha ne možemo tačno procijeniti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. bilo duševne i psihomentalne ili tjelesne komponente. Naravno.Na pitanja odgovora doc. visine šezdeset aršina i širine šest aršina i ženit će se i udavati kao i oni koji su umrli nakon punoljetstva. Otuda se npr. jer stručnjaci jednoglasno kažu da taj porok ugrožava ljudsko zdravlje. a i ono što grudi kriju. zna za mig oka i za ono što se u prsima krije: ″On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju. dž. ako stručnjaci u saobraćaju dođu do zaključka da je prekoračenje određene brzine opasno i da može ugroziti učesnike u saobraćaju. dž.com Pitanje: Šta biva sa djecom vjernika koja umru prije punoljetstva? Da li će biti proževljena kao djeca ili kao odrasli i da li će se ta djeca na ahiretu ženiti i udavati? Odgovor: Kada budu ulazili u Džennet. jer Allah. prođe kroz crveno svjetlo. jer ne možemo precizno znati uzrok grijeha.2005 http://www.s.novihorizonti. u situacijama kada nema jasnog i preciznog šerijatskog teksta. Čuo sam da se vozač smatra samoubicom ukoliko pogine vozeći sto kilometara na sahat. preporučujem svim vjernicima da se pridržavaju svih preporuka stručnjaka koje se ne kose sa šerijatom. Zato danas. Ukoliko se desi da neko svjesno prekrši određeni saobraćajni propis: pretiče na punoj liniji. bez imalo dvojbe. najbolje zna. a. dati fetvu onako kako stručnjaci daju ocjenu onoga što šteti i ugrožava čovjeka u bilo kom pogledu.″ (ElMu′min. ulaziće onako kako ulaze i odrasli. Ramić. Pitanje: Odgovor: Čovjek sebi nije dao život i nije vlasnik tog života. postoji osnova da se kaže kako je ta osoba počinila grijeh. Zbog toga niko nema pravo da ugrožava ljudski život na bilo koji način. a Allah. Šukri H. Otuda u najveće grijehe spada samoubisvo. osim ako je to propisano šerijatom.š.) Prema tome. ali što se ahireta. dužnost je muftiji da kaže kako je prekoračivanje dozvoljene brzine u vožnji grijeh i zabranjeno (haram). kažemo da je pušenje duhana haram.š. Da li je to tačno? Datum kreiranja: 27. saobraćajne nesreće u kojima je bilo poginulih generalno tretiraju kao ubistva iz nehata.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 177 od 416 . i u takvoj situaciji izazove udes. Isto tako. Na ahiretu će se udavati i ženiti čak i oni koji to nisu učinili za vrijeme svoga dunjalučkog života. 19. te prema tome ne može svojim životom slobodno raspolagati. treba istaći da ako su ta mišljenja stvarno naučno ispravna ona se ni ne mogu kositi sa šerijatom. dr.11.

Da li mi možete ukazati na neki put koji bi mi olakšao sticanje znanja o islamu. treba znati da samostalno bavljenje bilo kojom naukom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 178 od 416 . stječem svoje islamsko znanje i iznalazim rješenja za neka pitanja.2005 http://www. Pretpostavljam da ćete se složiti da ovo može lahko odvesti u zabludu. O tome govori 23. ne možeš stupiti u brak. Ramić. mahrem ne može biti alim.novihorizonti. odnosno. osobito ako se radi o osobi koja nije odgajana u kanonima vjere i ne posjeduje neophodno potrebno islamsko znanje. posebno ako su dobro osmišljene i ako je u njihovu realizaciju uložen dovoljan napor. ali može biti zastupnik u određenim poslovima u slučaju nepostojanja odgovarajućeg skrbnika. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. mlijeku ili tazbini.11. Isto tako. Prema tome. uglavnom sam prinuđena da sama. Pitanje: Molim Vas da mi odgovorite da li mi mahrem može biti sin tetke moje majke. ne može sin tetke Vaše majke vama biti mahrem. Međutim. da tako kažem. na siguran način? Odgovor: Na početku želim istaći da bez lične inicijative u bilo kom pogledu teško može doći do uspjeha. kao i naše sveukupne situacije. bez nadzora stručne osobe.Na pitanja odgovora doc. preporučujem da se o svim pitanjima konsultujete sa stručnim osobama i to će. uz ulaganje napora na spoznaji islama. inša-Allah. Uzimajući u obzir činjenicu da u svim našim džematima ima odraslih osoba koje bi željele proširiti svoje znanje o islamu. bilo da je u pitanju srodstvo po krvi. donijeti dobre rezultate. Otuda. bez stručne pouke sa strane. Šukri H. smatram da postoji realna potreba da se pri svakoj džamiji i pri svakoj islamskoj instituciji organiziraju različiti kursevi i seminari za odrasle. Otuda je i Vaša samoinicijativa u sticanju znanja nužna. U mnogim našim džematima takve aktivnosti postoje i koliko znam te aktivnosti su uvijek bile dobro primljene i davale su dobre rezultate. koga ja tada mogu uzeti za mahrema. znači li to da mahrem može biti samo neko od zvanične uleme u koga imam povjerenja? Odgovor: Mahrem je muška osoba s kojom nikada.com Pitanje: Početnik sam u vjeri pa je razumljivo da ima mnogo pitanja koja bih Vam željela postaviti a koja se tiču našeg dina. u isto vrijeme. po slovu šerijata. zbog toga što je alim. Datum kreiranja: 27. Zbog prirode situacije u kojoj se nalazim. budući da je od članova moje uže i šire porodice on jedini koji ispunjava šerijatske uvjete za mahrema? Ukoliko je Vaš odgovor negativan. i vrijedna je hvale kako bi se drugi na Vas ugledali. može biti fatalno jer može uzrokovati kardinalne greške. ajet sure En-Nisa. dr.

jer Allah. Poslanik. 24 ajet. Da li su to djeca koja su umrla prije punoljetsva? Datum kreiranja: 27. a. stvorio za tu svrhu. dž. U nekim slučajevima mora se vršiti preferiranje. s obzirom da bolesne osobe imaju olakšicu u tom pogledu. To me mnogo uznemirava posebno kada treba da abdestim i klanjam. može se slijediti. i da se njime ostvaruje veće dobro. ne opterećuje čovjeka preko njegovih mogućnosti. nego čovjek ima izbor. spominju se dječaci koji će služiti džennetlije. treba znati da se sva pitanja ne tretiraju jednako. pa makar krv tekla po hasuri. jer dunjalučka djeca će biti proživljena isto kao i odrasli u veličini Adema. dž. rekao je ženi koja je imala istihadu: ″Klanjaj.š.11. To je dug i komplikovan proces koji nije nesavladiv za one koji taj proces poznaju. Sistem koji se koristi pri preferiranju prilično je komplikovan i poznaju ga oni koji su učili metodolgiju islamskog prava. to nisu dunjalučka djeca. pa makar mokraću osjetili dok ste u namazu.com Pitanje: Moje pitanje odnosi se na odabiranje najutemeljenijih šerijatskih stavova o pojedinim pitanjima. s obzirom da nad njom nemam potpunu kontrolu. i u dobi od trideset tri godine. i kako se postaviti u situaciji kada se ulema razišla u samoj metodologiji? Odgovor: Svako mišljenje utemeljeno na validnim šerijatskim dokazima koji su protumačeni na naučnim osnovama. kao i akšam i jaciju. preporučio bih Vam da se obratite ljekaru specijalisti za mokraćne kanale. dž. utemeljenije. ″Et-taharetu ve sunenuha″. Allahov. Interesuje me kojim mišljenjima treba dati prednost.a. pa makar se radilo i o razilaženjima u metodologiji islamskog prava.″ (Ibn Madže. Vaša obaveza je da za svako namasko vrijeme uzmete abdest i poslije toga nemojte obraćati pažnju na eventualni izlazak mokraće.s. to stanje ne treba da Vam predstavlja poteškoću. Sunen. a Allah. koji su perfektno savladali poglavlja o kontradikciji i preferenciji i koji su dobro savladali ostale displicine nužne za idžtihad. Pitanje: Odgovor: Ne. jer. Svi ostali o tome ne treba ni da razmišljaju a kamoli da se time bave. br. Ondje gdje se mora vršiti preferiranje normalno je da treba prednost dati onome što smatramo da je jače. tada ćete znati kako se postaviti ondje gdje se prijašnja i sadašnja ulema razišla.novihorizonti. Pitanje: Imam problem s mokraćom. kada budete stručni u svemu spomenutom. Nadalje. visine šezdeset aršina i širine šest aršina. dž. uz Allahovu.š. postoji mogućnost liječenja takve bolesti.v. koje nije u sukobu s jasnim šerijatskim tekstom i nije u suprotnosti s općim dobrom. Ramić. Hoću da kažem da. U Kur′anu u suri Et-Tur.š. 616) Ukoliko je bolest teža možete sastavljati podne i ikindiju u jednom od njihovih vremena. pomoć. Što se pak abdesta i namaza tiče. dr. Dječaci koji se spominju u tom ajetu su džennetska djeca koju je Allah.š. Šukri H. Samo oni koji su u tome stručni mogu se time baviti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 179 od 416 .2005 http://www. a u nekim ne mora. najbolje zna. s.Na pitanja odgovora doc. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s. ko je u stanju da vrši preferiranje. Kako da se oslobodim tog problema? Odgovor: Prije svega.

najbolji su oni koji su najbogobojazniji. tako da ondje gdje integritet žene neće biti ugrožen i gdje za nju nema nikakve opasnosti.11. postavili određene restrikcije za vanbračno dijete s ciljem da ga zaštite od eventualnih neprijatnosti kojima bi moglo biti izloženo zbog svoga porijekla. 6108) Prema tome. Međutim. a koji odbiju poslušnost ući će u Džehennem. bez sumnje velika blagodat. s obzirom da žena. želim napomenuti da moji pretpostavljeni tu odredbu uopće ne uzimaju u razmatranje prilikom planiranja mojih putovanja. Mahrem je propisan s ciljem da ženu zaštiti. najbolje zna. tog najljepšeg dara koji mi je Allah. koliko možete. odgovarat će za svoja djela. Kod Allaha. da Vas sačuva tog grijeha. Zbog prirode posla i zbog pozicije na kojoj se nalazim. s. i neće odgovarati za svoje porijeklo. dž.a. zlim jezicima otvara vrata da ispredu lažnu priču koja može imati kobne posljedice po nju. u pogledu dunjalučkih poslova. Nužda (darura).v. dar. a i potrudite se. dž.š.š. veliki Allahov. Uzvišeni Allah kaže: ″Što god ko zaradi zaradio je samo sebi. kaže da se svako dijete rodi s fitretom. dobra i loša. 164) Dakle. Upitan o toj djeci ša će s njima biti na ahiretu Poslanik. ali nisu najveći. u najmanju ruku. jer čovjek ne nosi tuđe grijehe. Prenosi se da će ona kao i oni do kojih objava nije stigla na ahiretu biti stavljeni na ispit. dž. Koji poslušaju Allaha. budući da sam jedini skrbnik svoje malodobne kćerke. no.š. ″Kitabul-kader″. dao. dakle u prirodnoj Allahovoj. Niko neće biti opterećen teretom drugoga. br. dr. o toj djeci ne govorimo da će u džennet niti da će u džehennem. Molite Allaha. ući će u Džennet. vjeri islamu. Što se tiče putovanja bez mahrema. Ramić. Da li je u mom slučaju. dž.s. tu mahrem nije ni potreban. dž. dar da čovjek živi u islamu daleko je veći. ali se ona ograničava na najmanju moguću mjeru (eddaruretu tukadderu bi-kaderha). s.2005 http://www. Meni je poznata šerijatska odredba u vezi s putovanjem žene. djeca su.s. Islamski pravnici su. odredbe. Pitanje: Odgovor: Poslanik. oni koji rade najviše dobrih djela.š. takve situacije su vrlo rijetke. normalno da je to grijeh. dž. tj. dž.a. Datum kreiranja: 27.š.com Pitanje: Odgovor: Kako će se na ahiretu tretirati vanbračna djeca.″ (El-En′am. da li će biti stavljena na ispit kao što će biti sa onima do kojih Objava nije došla? Vanbračna djeca se na ahiretu ne tretiraju drugačije od ostalih. ukoliko se time krše Allahove. kao pravni princip postoji.š. Npr. da taj problem prevaziđete.novihorizonti. Pitanje: Visoko sam obrazovana..com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 180 od 416 . a ja nisam u mogućnosti platiti troškove putovanja mahrema.Na pitanja odgovora doc. a loših se klone. te kontinuirane edukacije prinuđena sam često putovati i to u velikom broju slučajeva u inostranstvo. a Allah.š. je rekao: ″Allah najbolje zna šta bi ona radila. kad je bez mahrema. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.″ (Sahihul-Buhari. ako umru nekon punoljetstva. Šukri H.š. aplikativan princip darure (nužde)? Kakav će biti status na ahiretu nemuslimanske djece koja umru prije punoljetstva? Odgovor: Što se tiče ”najljepšeg dara”.v.

a ne sposobnost za intimni odnos. To razumijemo iz njegove naredbe da oni koji nemaju mogućnosti za ženidbu poste kako bi time ukrotili svoju strast. naredio je melekima da mu sedždu učine.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 181 od 416 .v. ukoliko ne postoji razlog za odgađanje. pomaže u obaranju pogleda i bolje štiti spolni organ (od grijeha). a o šejtanima u smislu zlih snaga u duši. Sunen. Datum kreiranja: 27.″ (El-Hidžr. Ne zaboravite da osoba koja ima mogućnost za ženidbu.a.novihorizonti. neka se ženi.Na pitanja odgovora doc. s.s. 30) U ajetu su navedene tri riječi koje upućuju na općenitost: elmelaike.11. ″Kitabun-nikah″. a znamo da oni koji nisu sposobni za bračni život ne posjeduju tu strast. Iteresuje me da li su mu sedždu učinili svi meleki. Ramić.s. 4:345-346) Pitanje: Ja sam momak na ženidbu i želim da se oženim. njoj je stroga dužnost da se ženi. dr. u kojoj određeni član el ukazuje na općenitost.2005 http://www. s. Da li griješim u tom svom postupku? Odgovor: Poslanik je. Međutim. pošto je stvorio Adema. ko od vas ima mogućnost da se oženi. omladini ostavio jasnu poruku: ″Omladino. a ako je sigurna da u grijeh neće otići i tada joj se ženidba preporučuje i smatra se sunnetom. (Vidi: El-Fetava el-kubra. To.com Pitanje: Znamo da je Allah.v.š. Takva eksplicitnost zatvara vrata bilo kakvom drugačijem tumačenju. tada griješite. Šukri H. uistinu. obraća se onim koji su spolno sposobni za bračni život. a samu sedždu i odbijanje tumače kao pokornost i nepokornost tih snaga umu. a plaši se da će otići u grijeh.s. Otuda Ibn Tejmijje ističe da to negiraju jedino ateistički filozofi koji o melekima govore u smislu dobrih snaga u duši. jer Poslanik. br.a. a. a ko ne može taj neka posti jer će to ukrotiti njegove strasti. Prema tome. kod mene postoji bojazan u pogledu preuzimanja bračnih obaveza tako da ženidbu odgađam. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. oni koji su na nebesima i Zemlji ili samo oni koji su na Zemlji? Odgovor: Kur′an jasno i nedvosmisleno kaže da su svi meleki sedždu učinili: ″Svi meleki su zajedno sedždu učinili.″ (Ed-Darimi. 2072) Pod mogućnošću. u ovom hadisu podrazumijeva se materijalna mogućnost. a veličina grijeha zavisi od posljedica. dž. riječ kulluhum (svi) i riječ edžmein (svi zajedno).

jer musliman je dužan ispuniti dato obećanje.com Pitanje: Veoma sam aktivna u proučavanju osnovnih postulata islamskog braka i porodice. uprkos datom obećanju.Na pitanja odgovora doc. kao i slična pitanja u vezi s gajenjem osjećanja između budućih supružnika.. kao i prioriteti koje pri tome treba uzeti u obzir. koju će usrećiti u bračnom životu. uprkos njegovu obećanju. Uzvišeni Allah kaže: ″O vjernici. bez opravdana razloga to prekrši griješan je. Prema tome.. Ramić. a vidim da se s istim problemom razumijevanja ovog osjećanja suočavaju i ostala braća i sestre. ako se radi o momku.” Da li se to odnosi na bratsku ljubav između muslimana i muslimanke za koju se pretpostavlja da već postoji ili. a ne u smislu da smjera s njom grijeh i nemoral činiti itd.. jer su one od šejtana i mogu čovjeka povesti ka nemoralu. Ukoliko vaš muž. s. a svaki korak ka nemoralu je grijeh. vi imate pravo postaviti taj uslov. Na jednom od islamskih foruma. Uzvišeni Allah kaže: ″I ne približavajte se bludu! Zaista je to sramno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ispunjavajte obaveze!″ (El-Maide.v.. jer slovom Kur′ana muškarac može istovremeno imati do četiri žene. i ružan je to put.š.″ (El-Isra. Kršenjem obećanja s njegove strane vi dobivate jedino pravo na razvod braka. 1) Naravno.ženite se onima koje volite.. dž. on treba da voli svoju zaručnicu u smislu da će ona biti njegova supruga s kojom će živjeti na halal način. bitno je da ti osjećaji ne budu u smislu onoga što je grijeh i da ne vode ka grijehu. Ukoliko.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 182 od 416 . na kojem ponekad aktivno učestvujem. 32) Pitanje: Odgovor: Da. Šukri H. kako i u kojoj mjeri je to dozvoljeno prije braka. njegov grijeh mjeri se veličinom nepravde koju vam je učinio. to znači da nam je dozvoljeno razviti iskrena osjećanja prema osobi za koju smo ocijenili da ispunjava šerijatske uslove za eventualno sklapanje braka? Odgovor: Što se tiče osjećaja prema drugoj osobi.2005 http://www.s.novihorizonti. ali kako zapravo shvatiti riječi plemenitog Poslanika. Meni samoj pomalo je nejasno da li je ljubav kao osjećanje dozvoljena u tom slučaju jer u različitim knjigama nailazim na različite hadise i tumačenja te teme. a Allah. Željela bih znati mogu li pri sklapanju braka usloviti svome mužu da ostane monogaman tj. Poznati su mi šerijatski uvjeti koje treba da ispunjava osoba koju biramo za eventualnog budućeg supružnika. kada kaže (parafraziram): ”. da se ne ženi s drugom dok je sa mnom u braku? Datum kreiranja: 27. najbolje zna.11. Primijetila sam da se tu vrlo često postavljaju pitanja u vezi s upoznavanjem budućih supružnika. pak. pokrenuta je i diskusija na tu temu. treba ih otjerati. tada nije griješan što krši dato obećanje i smatram da ga trebate podržati da to i ostvari. pak. dr. Vi.a. Ukoliko griješne misli dođu. vaš muž ima opravdan razlog da se oženi još jednom ženom. u tome ga ne možete spriječiti.

Zbog toga vrijedi njima težiti. jer dobro je u slijeđenju šerijata. Reforme nisu lahke. preporučujem vam da se posavjetujete s pravnikom. d) kako se kroz razne seminare i kurseve imami stalno obrazuju kako bi mogli ići ukorak s vremenom i biti istinski imami (vođe) svojim džematlijama. Ukoliko u ugovoru postoji klauzula koja to zabranjuje ili je u običajnom pravu to zabranjeno tada Vam nije dozvoljeno.novihorizonti. htijenju i nahođenju mutevelije ili nekog džematlije. Ja tog čovjeka ne poznajem pa šta ću uraditi? Odgovor: Pokušaj pronaći dotičnog čovjeka kako bi mu vratio vrijednost koju mu je tvoj roditelj nepravedno uzeo. a ne u vidu neke milostinje koju moraju moljakati od svojih džematlija. Šukri H. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. smatram da za to nema smetnje i da ne morate pitati vlasnika. Pitanje: Odgovor: Da. Takva vrsta trgovine se zove et-teverruq i ona je dozvoljena.Na pitanja odgovora doc. a nevolja u kršenju šerijatskih propisa. za tu vrstu trgovine nema nikakve smetnje. Nadam se da će drugi u njima imati pozitivan primjer i smoći snage da krenu njihovim stopama. Pitanje: Babo mi je na samrti ostavio oporuku da vratim kravu nekom čovjeku koju je kupio novcem bespravno uzetim od njega. Pitanje: Odgovor: Dužni ste držati se ugovora s vlasnikom stana. Ukoliko u tome ne uspiješ procjeni koliko krava vrijedi i tu vrijednost podijeli u humanitarne svrhe propisane šerijatom. drago mi je da su Sandžaklije smogle snage da se uhvate ukoštac s reformama.š. a ne po volji.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 183 od 416 . Mogu li u preostalom periodu stan iznajmiti? Da li je dozvoljeno robu kupiti na kredit i istu prodati nekome drugom za gotovinu i za nižu cijenu od one za koju je roba kupljena? Datum kreiranja: 27. c) kako imami rade po naučno utemeljenom i dobro razrađenom programu.2005 http://www. b) kako je obezbijedilo da imami plate primaju na dostojanstven način onako kako svi radnici u savremenom svijetu dobivaju naknadu za svoj rad. U cjelini. Ramić. Ako to smatrate pozitivnim želio bih da to javno podržite.11. a Allah. ali ako su ispravne donose čovjeku boljitak.com Pitanje: Muftijstvo u Sandžaku donijelo je odluku kojom se imamima zabranjuje zapisivanje i učenje Kur′ana za pare. a zatim i svih ostalih muslimana. U suprotnom. Odgovor: Smatram da je to ispravan korak i sigurno je za dobrobit prije svega imama. Uz prethodno rečeno. najbolje zna. Namjeravam prije isteka ugovorenog vremena napustiti stan u kom sam postanar. dr. Ono što bi me još posebno obradovalo bilo bi da čujem: a) kako je Sandžačko muftijstvo zaštitilo instituciju imama kroz dostojne plate.

jer da je bitno Allah. dakle.″. uprkos činjenici da je islamska ulema činila takva poređenja.com Pitanje: Pitanje: Znam da je u džamiji zabranjeno bilo šta prodavati i kupovati. dr.s. Međutim. ″Kitabus-sunne″. jer tako mi Onoga u čijim rukama je moja duša kada bi neko utrošio koliko Uhud zlata ne bi dosegao pregršt nekog od njih. Pitanje: Odgovor: Poslanikov. r. Ramić.a. a Allah. nakon što sam proučio Et-tehijjatu i dovu.s. Sunen. Neki od razloga te zabrane su: a) to može biti vid prevare. s. je rekao: ″Ko nas vara taj nije od nas. s. ističemo njene vrijednosti i zasluge u početku islama. r. u trenutku kad ste ostali bez abdesta. najbolje zna. odnosno farz.s.a? Kakav je stav šerijata u vezi s fiktivnim razvodom braka radi ostvarivanja nekih socijalnih povlastica? Datum kreiranja: 27. s. Izgubio sam abdest prije samog predavanja selama.2005 http://www. pa ni njenu polovinu.novihorizonti. a to je predavanje selama na desnu stranu. dž. 29) c) fiktivni razvod je pravnosnažan i. s. bi nas uputio da to istražujemo. Pitanje: Odgovor: Vaš namaz nije ispravan i dužni ste ga naklanjati. a varanje je općenito zabranjeno. Šukri H. najbolje zna. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. (En-Nisa. vrednija od Aiše.š. zatim da ističemo vrijednosti ashaba. uzdigli na postolje najbolje generacije koja je hodila po Zemlji. Pitanje: Odgovor: Fiktivni razvod braka dozvoljen je u situacijama kada za to postoji šerijatsko opravdanje.v. najbolje zna. posebno istakao. dok sam u džamiji mogu li prodavati i kupovati robu koja se tu ne nalazi.a.š.11. hadis u kom stoji: ″Nemojte psovati moje ashabe. Da li je taj moj namaz ispravan? Da li ima neko iz generacije tabiina da je bolji od nekog iz generacije ashaba? Pitanje: Da li je majka pravovjernih Hatidža.š. a ko je od koga bolji to za nas nije bitno. ne može ništa nadvisiti. jer ste ispustili jedan namaski rukn. kaže: ″O vjernici. b) to može voditi ka bespravnom sticanju imetka.″. a Allah. Prema tome. Pitanje: Odgovor: Smatram da je pogrešno vršiti poređenje među ashabima i ocjenjivati ko je od koga bolji.a. njihove doprinose i lijepe primjere koji su ih.a. kada govorimo o Hatidži. nego ću je kupcu dostaviti kasnije i to van džamije? Odgovor: U džamiji nije dozvoljeno trgovati pa makar se roba tu i ne nalazila. Da ste. dž. Isto tako.v. r. već bili predali selam na desnu stranu namaz bi vam bio ispravan. a Allah. jasno ukazuje da su ashabi vredniji i da suhbe s Poslanikom. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 184 od 416 .a. kao što su deseterica kojima je obećan Džennet. r. dž.s. ukoliko se to ne uzme u obzir. kao cjelinu. a Allah.v. Ispravno je da ističemo one koje je Poslanik. ističemo i vrijednosti i zasluge Aišine.″ (Ebu Davud.Na pitanja odgovora doc. dž. Smatram da fiktivni razvod braka radi ostvarivanja povlastica u osnovi nema takvo opravdanje i tretira se zabranjenim (haram) ukoliko će voditi ka činjenju grijeha. može čovjeka odvesti ka grijehu.v.a. 4039). jedni drugima na nedozvoljen način imovinu ne prisvajajte. br.a.š. Zabrana u tom pogledu je sasvim jasna.š. Poslanik.

Kako objasniti da od izuzetno snažnih udaraca kojima se liječi takva osoba. rekao: “Šejtan. prije spolne zrelosti). b) ukoliko razgovor u sebi ne sadrži nešto što je grijeh. 1079.s. rekao da kada bi naređivao da čovjek čini sedždu čovjeku. ustvari. da im svaki dan bude godišnjica.Na pitanja odgovora doc. i kamen mogao razbiti. udara džina. 19.s. također. Sahihu Muslim. a kojim bi se. s.″ (El-Bekare.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 185 od 416 . Jedino objašnjenje je da. dr. Ramić. a ne osobu koju liječi. (Tirmizi.? Kada dijete postaje siroče: da li kada ostane bez oba roditelja ili kada se roditelji rastave? Datum kreiranja: 27. počevši od osmijeha. Da li zaručeni momak i djevojka mogu razgovarati telefonom? Da li je dozvoljeno obilježavati godišnjicu braka time što će muž kupiti ženi poklon i sl. ″Kitabusselam″. U Kur′anu stoji: ″Oni koji jedu kamatu stajat će na (Sudnjem danu) samo (onako) kao što stoji onaj koga je šejtan spopao (svojim) ludilom. br.novihorizonti. (Tirmizi. ne ostaju nikakvi tragovi na tijelu osobe u koju je ušao džin. naredio bi ženi da čini sedždu svome mužu.a. sunnetu i primjerima osoba u koje je džin ušao. izvršavanja bračnih obaveza. materijalnih poklona itd.com Pitanje: Odgovor: Šta je dokaz da džini mogu ući u čovjeka? Dokaz za to imamo u Kur′anu.″ (En-Nisa. Pitanje: Odgovor: Smatram da za to nema smetnje ukoliko: a) za to postoji potreba.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. br. lijepe riječi. Jedini odgovor je da je njome džin ovladao. Sunen.v. Uzvišeni Allah naređuje muževima: ″S njima lijepo živite.v. s.11. 275) U vjerodostojnom hadisu stoji da je Poslanik. ukoliko babo umre prije negoli dijete postane punoljetno. ″Kitabul-rida′. Sunen. Kako se može objasniti da dotični čovjek pri liječenju počne govoriti raznim jezicima. Pitanje: Odgovor: Dijete postaje siroče ukoliko ostane bez oca prije dostizanja šerijatskog punoljetstva (tj. tako da im svaki dan bude radostan i ispunjen srećom i zadovoljstvom.a. možda. br.″(Muslim. lijepog odnosa. ono se tretira siročetom (jetimom) i taj status ima sve do svoga punoljetstva.v. uistinu.) Poslanik. s. Muž i žena trebaju uložiti napor da im svaki dan bude lijep kao godišnjica i da u svakom danu budu sretni. Dakle. je rekao da su najbolji vjernici oni koji su najbolji svojim ženama. a prije nego je oboljela nije se smjela na drvo popeti. ″Kitabulmenakib. 3830. Jedini odgovor jeste da ta osoba. teče u čovjeku poput krvi. 4041) Očiti primjeri osoba u koje je džin ušao isto tako jasno govore tome u prilog.) Ova značenja trebaju biti svjetlost vodilja u odnosima muža i žene. Pitanje: Odgovor: To nije bila praksa Poslanikova. Kako možemo protumačiti to da se takva osoba penje po drveću kao vjeverica. iz njega džin govori.) On je. Šukri H. ustvari.s. c) i ukoliko to nije korak ka nemoralu. a on je najbolji uzor onima koji žele postići Džennet na budućem svijetu. da svaki dan jedno drugom nešto lijepo poklone.a.

Taha Džabir el-‘Alewani izdao je fetvu kojom je dozvolio muslimanima koji se nalaze u američkoj vojsci da učestvuju u vojnim operacijama i bombardovanju muslimana u Afganistanu.11. ne bi bilo nikakve smetnje da se muslimani bore protiv takvih nasilnika i zulumćara. Dakle. nego se radi o samostalnoj inicijativi koju je neko ″gurao″. Činjenica je da su neki od tih učenjaka. da oni koji fetve daju nekad pogode. Slušao sam i gledao svoga profesora dr. Smatram da bi i za SAD to bio mudar i ispravan postupak.2005 http://www. o tome ko je nasilnik može određivati jedino neovisno i pravedno tijelo. na kraju. dr. a ne oni koji su direktno uključeni u sukob. Taha Džabira. Tim potezom bi SAD postigle daleko više. politički i taktički ispravno da je islamska ulema tražila od vlade SAD da ne šalje vojnike muslimane u rat protiv Afganistana. koje izuzetno cijenim i znam sigurno da imaju najljepše namjere. i to će se. Doduše. Datum kreiranja: 27. dr. Fehmi Huwejdi. Tako. Trebalo je tražiti da to dokaže neovisan sud u koji muslimani mogu imati povjerenja. činjenica je da Amerika tužitelj. Koliko je meni poznato. Ramić. na čemu su doduše oni i insistirali. dr. nesretan slučaj. oni nisu imali nijedan oficijalni sastanak na kom su zajednički to pitanje razmatrali i o njemu diskutirali. neminovno. dž. koji je u kontakt programu odgovorio da svaki vojnik sam pita svoju savjest i o tome lično odluči. a nekad promaše. jeste da se tom fetvom uveliko manipuliralo. vrijeme će pokazati čije fetve su bile ispravne. negativno odraziti na američko društvo. Treće. Mi sa svoje strane molimo Allaha. I. koji sačinjavaju dr. ta borba ne bi smjela prelaziti granicu onoga što je dovoljno da se to nasilje spriječi i nasilnik po zakonu kazni. Smatram da je odgovor na to pitanje trebalo malo drugačije postaviti. ali ne u kontekstu odgovora na pomenuto pitanje. pa makar oni sebe nazivali muslimanima. u odgovoru na to pitanje dali odgovore iz kojih se može razumjeti ono što si i ti razumio.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 186 od 416 . policajac i sudija. Drugo na što želim ukazati. Mi cijenimo da neke od prethodno spomenutih ličnosti. da se dokaže da su optuženi ljudi uistinu počinili nasilje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Bilo kako bilo. Međutim. trebalo je da traže. U takvoj situaciji nemoguće je ispoštovati pravdu. muslimanima je dozvoljeno boriti se protiv onih koji čine nasilje i nered na Zemlji. Hejsem el-Hajjat. s nadom da će muslimani. Prije svega. od kojih su neki bili moji profesori. Dalje. pa makar on bio i musliman. Jusuf el-Qaradawi. Savjet o kome se govori u stvari ne postoji. Fehmi Huwejdi i dr. smatram da je bilo mudro. treba naglasiti. prije svega u SAD i drugim krajevima svijeta s takvim odnosom u datoj vrlo komplikovanoj i nejasnoj situaciji imati najmanje štete.com Pitanje: Savjet za fetve. Da li je muslimanska ulema jedinstvena u vezi s tim pitanje i da li se i Vi slažete s tom fetvom? Odgovor: Ova fetva je za mene jedan. gosp. nisu stručni da daju fetve. Muhammed S. U slučaju da takav sud to potvrdi. Šukri H. Ovako je u islamskom svijetu ostalo da SAD vode krstaški rat protiv muslimana i još da namjerno žele poniziti svoje državljane muslimane time što će ih prisiliti da ubijaju svoju braću i sestre po vjeri. nisu svi gore spomenuti učenjaci imali jedinstven stav.novihorizonti. U slučaju Afganistana. Normalno. sudija Tarik el-Bišri. da muslimansku ulemu uputi ka onome što je najbolje za muslimane i ljudski rod i da ih nagradi za njihov trud. kao što je poznati novinar i publicista gosp. oni mogu potpomoći stručnim osobama da bolje shvate i razumiju određenu situaciju.Na pitanja odgovora doc. jer ako je neko počinio nasilje protiv njega je dozvoljeno boriti se. ako se to može postići prijetnjom ne bi se smjela upotrebljavati sila i tako redom. da tako kažem. a čije pogrešne. Siguran sam da američki muslimani koji su bili prisiljeni ubijati muslimane u Afganistanu ili gledati ta ubijanja sada imaju sasvim drugačiji pogled na domovinu u kojoj žive. El-‘Awwa. Ono što su oni kazali rekli su s najboljim namjerama.š.

postoji li neka dova koju mogu uputiti Allahu. Uz prethodno rečeno. Ramić. Šukri H. nakon što uloži maksimalan trud. posavjetovao bih vas da. Molim vas. Nekad se desi da kad dođem da radim test pola onoga što sam znala zaboravim. Pitanje: Odgovor: Da. Prema tome. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. uz pomoć stručnih osoba.Na pitanja odgovora doc. Njeni nasljednici dužni su iz imetka umrle osobe platiti usluge. imajući u vidu da je ona bila član Islamske zajednice u dijaspori. ukoliko je moguće.com Pitanje: Moj komšija je bio član Islamske zajednice u dijaspori. Da li je Dalila muslimansko ime? Odgovor: Ta nagla promjena koja vam se desila pa ste počeli brzo zaboravljati ono što ste naučili sigurno je nečim uzrokovana. Da li su oni dužni to platiti? Odgovor: Nesporazum oko članarine treba riješiti putem institucija Islamske zajednice. Taj uzrok može biti materijalne ili duhovne prirode. pokušate uzrok otkriti i otkloniti. da za tu osobu ne treba plaćati članarinu za period dok je bila odsutna. Normalno da je u tom pogledu najlakše i najjednostavnije uzeti ime na arapskom ili turskom jeziku jer su se ta imena profilirala kao muslimanska. Normalno.š. Inače svako ime koje ima lijepo značenje. utječeš od prokletog šejtana i da učiš pri ponavljanju lekcija i prije ispita sljedeću dovu: ”Allahumme-ftah ‘alejje futűha-l-‘ârifine bi hikmetike ve-nšur ‘alejje rahmeteke ve zekkirnî mâ nesîtu jâ ze-l-dželâli ve-l-ikram. ma koliko učila. Nikad mi se to prije nije dešavalo. Međutim. Pitanje: Studiram i. dž.2005 http://www. treba da se osloni na Allaha. a nije specifično za nemuslimane može biti muslimansko ime. s obzirom da su Arapi i Turci uglavnom muslimani. prevoz.11. dobijam slabe ocjene. dž. dž. kopanje mezarluka itd. predlažem ti da se puno Allahu.” Datum kreiranja: 27. Džamijski Pitanje: Odbor je zahtijevao od djece umrle osobe da plate članarinu za period dok su bili odsutni iz svog rodnog mjesta.š. Smatram.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 187 od 416 . ako je ime sa lijepim značenjem i na nekom drugom jeziku nema smetnje da ga muslimani koriste i da se to ime profilira kao muslimansko. ćefini. kao što su gasulenje.” Isto tako preporučujem ti da poslije svakog namaza proučiš sljedeću dovu: ”Subhânallâhi ve-l-hamdu lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallahu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi-l-‘allijji-l-‘azîm ‘adede kulli harfin kutibe ve juktebu ilâ ebedi-l-‘abidîne ve dehrid-dahirîne jâ rabbe-l-‘alemîn. Bilo bi potrebno taj uzrok pronaći i otkloniti ga. da Ga zamolim za pomoć? Unaprijed hvala. Dok je bio na godišnjem odmoru umro je u rodnom mjestu. Delila je muslimansko ime arapskog porijekla. u svemu što čovjek radi. pod uslovom da ne postoje neki posebni detalji koje ne znam. dr.š. inače sam uvijek bila odlična učenica.

pravi čaj. da odrede prioritete u imamskom radu. bolje rečeno da nas uslužuje. Činjenica je da se većina naših imama suočava s istim ili sličnim problemom jer džematlije od njih zahtijevaju da rade poslove koji ne bi. još uvijek je procentualno mali.2005 http://www. kao što su ginekologija. i da. ili je pak bolje potražiti drugu soluciju? Odgovor: Uslovi su vrlo ”jednostavni”: a) da ima odgovarajuće pretpostavke kako bi na halal način mogla završiti predviđeni fakultet. Kako bismo umanjili izdatke. S obzirom da su vjerovatno male šanse da se za njih obezbijede potrebni uslovi za obavljanje tog zanimanja ja bih sestrama savjetovao da studiraju one struke koje su daleko važnije.novihorizonti. a da ne govorimo o poslovima koji nemaju nikakve veze s misijom jednog imama. usmjeravaju imama putem koji oni žele. Smatram da je bolje da nemate imama nego da imate imama kelnera koga nećete cijeniti i poštovati. samo neke medrese primjenjuju taj sistem. a u cilju poboljšanja statusa imama i njegove uloge. normalno da bi u ženskim školama bilo pogodnije da i nastavnica tjelesnog odgoja bude žensko. dr. broj takvih škola na Zapadu. Ramić. pedagogija itd. Činjenica je da mnogi pedagozi u svijetu uočavaju potrebu da se muška i ženska djeca odvoje u nastavnom procesu. Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc. i da radi u kuhinji. Čak i američki predsjednik Buš ima na umu izložiti jedan takav plan. a koji. Sve dok imami ne budu imali jasan program rada i sve dok u tom programu ne budu jasno naznačeni prioriteti rada naši imami će lutati u potrazi za rješenjima i bit će lahak plijen pojedincima i grupama u džematima koji. koristim se prilikom da uputim apel organima Islamske zajednice koji brinu o imamima i nadziru njihov rad da precizno definiraju radno mjesto imama. iako je u porastu.11. Vaš zahtjev govori da vi kao džemat imate vrlo površno i pogrešno shvatanje uloge i zadatka imama u džematu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. iz različitih interesa. Da li mi imamo pravo ustrajati u našem zahtjevu s obzirom da smo u teškoj finansiskoj situaciji? Odgovor: Imam je u pravu što je odbio vaš zahtjev. Kod nas. u najmanju ruku. Šukri H. b) da ima odgovarajuće uslove da može u halal ambijentu da predaje taj predmet. počevši od namaza u džematu do brige za rješavanje problema s kojima se džematlije suočavaju. nije u skladu s misijom i ulogom koju imam treba da ima u svome džematu. On je to odbio rekavši da to predstavlja poniženje. s obzirom da tako nešto ne ulazi u opis posla jednog imama. pored osnovne škole ″El-Manar″ na Ilidži. Vi nemate šerijatsku osnovu da to od njega zahtijevate. Imam treba da predvodi svoj džemat u svim dobrim poslovima. Međutim. urade opći program koji će jasno odrediti smjernice rada i aktvnosti imama u džematu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 188 od 416 . koja otpočinje s radom u septembru. što prije. bilo unutar ili van svojih porodica. trebalo da budu prioritet u imamskom radu. Pitanje: Koji su šerijatski uvjeti da bi žena mogla obavljati posao nastavnika tjelesnog odgoja? Postoje li izgledi da se obavljenje tog posla ušerijati. u većini slučajeva.com Pitanje: Naš džemat ima kafeteriju u sastavu mesdžida. Posebnu brigu imam treba voditi u pogledu aktivnosti omladine i njihovom pravilnom odgoju. ponudili smo našem imamu da nam kuha kahvu. Iz tog razloga. Ukoliko bi se tako nešto ostvarilo.

Uz sve to.2005 http://www. sudijama i advokatima muslimanima bit će daleko lakše da sude po pravdi i da se kao sudije ili advokati bore za pravdu. Međutim. najbolje zna.Na pitanja odgovora doc. kao što su propisi u pogledu krađe. Sutra. zadvoljstvo. sudije ili advokati koji prakticiraju islam imali bi izuzetnu ulogu u promociji pravde i borbe za pravdu i ukoliko bi stvarno bili istinski muslimani.šerijat. vodeći računa da svojim radom postignu samo Allahovo. kada eventualno BiH postane punopravni član Evropske unije.š. one su izazvale menstrualno krvarenje koje je trajalo četiri dana. ali i uz dodatne sevape. Datum kreiranja: 27.musliman ne bi mogao primijeniti u nekim zemljama. Da li sam dužna. Šukri H. Postila sam i tablete pila poslije iftara. advokati. inša-Allah. klevete za nemoral itd. dž. zakon . dž. Dakle.com Pitanje: Pred diplomskim sam ispitom na pravnom fakultetu. a sve ono što je pravda to je Allahov. U dilemi sam da li kao musliman mogu da se u BiH bavim advokaturom imajući u vidu da advokati kod nas brane i pravog i krivog i da se pozivaju na zakone koji nisu šerijatski? Odgovor: Uprkos spomenutim dilemama ja preporučujem mladima da studiraju pravo.š.novihorizonti. a koje sudija . tih dana učiniti iskup (kefaret) s obzirom da je krvarenje izazvano? Odgovor: Vi ste dužni propuštene dane napostiti i niste obavezni iskup davati. kroz taj proces pruža se mogućnost pomoći osobama koje vode parnicu da prihvate propis koji je po šerijatu. Bilo je to pred sam ramazan. a kao sudije presuđivat će samo onako kako je pravedno. uzimajući u obzir činjenicu da to niste učinili s namjerom da izbjegnete post. borci za ostvarenje ljudskih prava daju sve od sebe da se ostvari pravda. tražit će da bude izuzet. treba posebno imati u vidu činjenicu da je učešće u muslimana u procesu dijeljenja pravde i borbe za pravdu najbolji način da se pokaže islamska pravda i islamski šerijat. već s namjerom da se liječite. Pitanje: Menstrualni ciklus mi je bio neredovan. dr. uz napaštanje. ukoliko ne može pronaći odgovarajuće rješenje.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ne vidim da ne bi mogli raditi te poslove. uz samo jedan uslov: da sutra kao sudije. Kada govorimo o tom pitanju. pa makar tako ne pisalo na zakoniku po kom se sudi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 189 od 416 . te mi je doktorica ginekolog propisala hormonske tablete za uređenje ciklusa. Ramić.11. a Allah. U određenim situacjama kada imamo šerijatske propise. za prestupnike će se boriti da dobiju kaznu koja je pravedna.muslimani će dostojanstveno braniti one koji im ponude validne dokaze o svojoj nevinosti. U situacijama kada su ubijeđeni da određeni zakonski propis nekoga nepravedno kažnjava tražit će presedan na koji će se moći osloniti i presuditi po pravdi. ubistva. Ukoliko spomenuti uslov ispune pravnici . To što je ciklus izazvan tabletama smatram da nije razlog za iskup (kefaret). dž. doduše uz dodatne napore.

slijeva ili sa sredine? Većina se ravna prema desnoj strani.s. U ahiretskoj parnici.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 190 od 416 . dva sina i kćerku.a. U svakom slučaju.a. koja će ga u potpunosti zaokupirati. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Imam li ja. Međutim.. bilo da ti halališ svome babi. Inače. da tvome babi oprosti grijehe i smiluje mu se u Danu kada će roditelj bježati od svoga djeteta i dijete od svoga roditelja i kada će svako imati svoju brigu.v. s.novihorizonti. s. Skrenuo bih pažnju svakome ko predvodi džemat da o tome povede računa. bilo da tvoja braća tebi daju dio koji bi ti pripao da ga babo njima nije poklonio. bolesno. Kad je njegov babo obavijestio Poslanika. koji svoju grešku ne može ispraviti pošto je otišao s ovog svijeta. zdesna. stanu kako bilo. gdje će sudija biti Allah Uzvišeni.v. postupak vašeg oca. jer je odgovornost na vašem ocu. Datum kreiranja: 27. Poslanik.a. Međutim.Na pitanja odgovora doc. pod uslovom da vaš otac. Oni koji budu pristizali. koji je. kao u situaciji kada je neko dijete hendikepirano. s. tražila sam putem suda svoj dio nasljedstva. da li je isto dao svoj djeci. 2398) U drugom hadisu on je princip jednakosti u pogledu poklona eksplicite naglasio rekavši: ″Izjednačite svoju djecu u poklonima. kao imam. njegova majka time nije bila zadovoljna dok ne upita Allahova Poslanika. bez opravdana razloga u poklonima preferirao neku svoju djecu. tada rekao: ″Bojte se Allaha i pravedno postupajte prema svojoj djeci.v. Ravnanje se vrši po ramenima i petama. U dunjalučkoj parnici šerijatski sudija presudio bi isto kao i sud pred kojim si tražila nasljedstvo. dž. one će stati iza njega. da ti daju taj dio i tako otklone nepravdu koja ti je učinjena. prije desetak godina.″ (Sahihul-Buhari. po šerijatu. Ima i onih koji se nikako ne ravnaju. sud mi je rekao da nemam pravo u imovini koju je on prepisao sinovima. s. Bešira prenosi se da je na mimberu ispričao kako mu je otac dao poklon.a. bile bi to kćeri. Nasbur-raje. sinovima je prepisao sve nekretnine.″ (Zejle′i. u trenutku izvršenja prepisa. ravnanje safova upotpunjuje namaz. ali moralno bi bilo da se ispravi greška koju je vaš otac počinio.s. redat će se u saff s desne i lijeve strane i ravnat će se po sredini. kao što je smrtna bolest ili poremećaj razuma.s. Šukri H. njegovo djelo ne bi imalo pravne posljedice i ta imovina bi bila predmet nasljedstva nakon njegove smrti. Ukoliko bi pravna zapreka postojala. preporučio bih ti da moliš Allaha.11. Pošto nije bilo tako. pravo u toj imovini? Odgovor: U ovom slučaju imamo dunjalučku i ahiretsku ″presudu″. manji broj prema sredini. vodeći računa da se članci nogu dodiruju.a. 4/123) Islamska ulema smatra da roditelji imaju pravo napraviti razliku među djecom samo u situacijama kada za to postoje opravdani razlozi. s. jer je Poslanik. kako izgleda. naredio da se prema djeci bude pravedno i da se izjednače u poklonima. a neki se čak ravnaju i prema lijevoj. Pitanje: Kako treba formirati saff kod klanjanja farz-namaza u džematu? Kako ga poravnati. iako pravno nisu obavezni. on je vratio poklon.com Pitanje: Naš babo imao je troje djece. pak..v.s. Dakle.v. pravno ti ne možeš dobiti ono što je otac dao tvojoj braći. Nakon njegove smrti.a. upitao ga je Poslanik. malo pa mu roditelj nije imao priliku pružiti ono što je pružio starijoj djeci. ″Kitabul-hibeti ve fadliha vet-tahridu alejha″.s. Ja bih preporučio tvojoj braći. te tako sačuvaju vašeg babu od ahiretske odgovornosti. Ramić. Za života.v. br. Od Nu’mana b.š.s. vodio je računa da saffovi iza njega budu poravnati. Ako bih nekima davao više. s. kada se školuje ili je. nije imao neku pravnu zapreku.! Odgovor: Ukoliko s imamom klanjaju dvije muške osobe. s obzirom da je Poslanik. dr. tretirat će se grijehom.

a.a. Treba naglasiti da nema smetnje da. Kako trebam postupiti u takvoj situaciji? Kad se imamu i muktediji. s. najbolje zna.novihorizonti. s.s. a Allah. Bilo bi pogrešno da se svi poredaju s desne strane. kako će postupiti? Kako će postupiti ko ostane sam iza saffa ili kada zakasni pa ne nađe mjestu u saffu? Datum kreiranja: 27. ″Kitabul-hajd″. nemoj napuštati namaz. (Vidi: Sahihul-Buhari. našto mu je on odgovorio da ne napušta namaz dok ne čuje glas ili ne osjeti smrad. Šukri H. pak. 540) Pitanje: Odgovor: U ovoj situaciji zaostavština se dijeli na četiri dijela. kako bi se izbjegla dilema u vezi s ovim pitanjem. Naime. 134. br. Sinu pripadaju dva. ″Kitabul-vudu'″.s. s.Na pitanja odgovora doc. koliko ko nasljeđuje? Često mi se čini da ispustim vjetar dok klanjam.v. jer po šerijatu muška djeca nasljeđuju duplo više od ženske.v. br. ili da se muktedija vrati nazad. da imam i muktedija izvrše pomenute radnje ukoliko to zahtijeva prostor na kom se nalaze. Pitanje: Odgovor: Smatram da se zabrana da osoba klanja sama iza safa odnosi na osobu koja to čini namjerno.š. hadisi koji govore da je Poslanik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 191 od 416 . ili.š. naredio osobi koja je klanjala sama iza safa da ponovi namaz i hadisi koji zabranjuju da se klanja sam iza safa odnose se na takvu situaciju. dr. neko iz safa iskorači nazad i nastavi klanjati pored nje. dž. ashaba. Dakle.v.s. U svakom slučaju. iako u safu ispred nje ima mjesta. Sahihu Muslim. Pitanje: Odgovor: U toj situaciji postoje tri mogućnosti: da imam učini iskorak naprijed. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kad ih nema pun saff. priključi treća osoba. a kćerkama po jedan. požalio se neki čovjek da mu se pričinja u namazu kako pušta vjetar. dž. svi poredaju s desne strane? Ispravno je da se muktedije poredaju iza imama. a Allah.a. Ramić. najbolje zna.11. ukoliko osoba ne nađe mjesta u safu.2005 http://www. učinit će ono što će manje remetiti tok namaza. Poslaniku.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravno da se muktedije. koji stoji s imamove desne strane. Ukoliko iza umrlog ostanu dvije kćerke i sin. Pitanje: Odgovor: Sve dok ne čuješ zvuk ili ne osjetiš smrad. podjednako s njegove desne i lijeve strane. jer to nije bila praksa Poslanikovih.

a najbolje je da ga nosi na lijevoj strani glave (zatiljka). Najispravnije je na osnovu hadisa ustanoviti u kojim je prilikama Poslanik.a. dr. nisam obrezan. dakle koji liječe učenjem Kur′ana. Molim Allaha. da joj omili izvršavanje tih propisa. Odgovor: Smatram da pitanje namaza i hidžaba trebate riješiti prije stupanja u brak. a ako oni ne uspiju dati pravu dijagnozu i propisati odgovarajući lijek. dž. Ramić. dakle nije stroga dužnost. a u kojim nije. zbog skorog prelaska na islam. literaturom itd. pa ga preporučujem.. s. Ona odlazi određenoj osobi da joj mladim petkom. a ne onima koji vračaju i zapisuju. u izdanju Udruženja "Selsebil" iz Živinica. ali jako se preporučuje. Na kraju.com Pitanje: Ja. Uz sve to.v. Uz to.Na pitanja odgovora doc. ona treba da sama sebi uči salavati-šerif 41 dan po 4444 puta na konac.a.s. Pitanje: Odgovor: Ruke se ne moraju držati uzdignute prilikom učenja dove. s. pa da bude jaka kao ja? Ona je jako moralna i želio bih se njome oženiti. Poznate su zdravstvene koristi od sunnećenja.š. ali se bojim da ću imati problema zbog toga što ne klanja. Ona vjeruje u Allaha. Preporučio bih vašoj prijateljici da se obrati stručnim ljekarima. Npr. postoji velika nada da joj jednog dana namaz i hidžab postanu dragi i da postanu sastavni dio njenog života. Molim vas za savjet. dž. moli Allaha.doduše ne nosi hidžab međutim ona ne klanja. jer se higijena tog dijela tijela može bolje održavati. Pitanje: Moja prijateljica osjeća neki pritisak.2005 http://www.11. Molim vas da mi odgovorite da li je to u skladu s islamom? Moraju li se držati ruke dignute prilikom učenja dove? Odgovor: Ovakav način liječenja nije zabilježen u praksi Poslanikovoj.š. jer i jedno i drugo može biti nepremostiva prepreka normalnom funkcionisanju bračne zajednice.s. Preporučio bih da joj pronađeš lijepo žensko društvo koje prakticira i razumije vrijednost islamskih propisa.v. kakav je šerijatski stav o tome i da li je meni sunnećenje obaveza? Inače. Pitanje: Moja djevojka ne prakticira islam onoliko koliko bih ja želio. koji mora biti njene visine. solidno se oblači . vodu i šećer i da poslije svakog učenja pije vodu i jede šećer. a i svoju suprugu zašititi sunnećenjem. dizao ruke učeći dovu. Šukri H. Kako da joj pomognem da ojača svoj iman.š. Odgovor: Sunnećenje je sunnet. kad sve prouči. treba taj konac. zatim da joj lično pomogneš s odgovarajućim savjetima. ovih dana je iz štampe izašlo malo ali vrlo vrijedno djelo na temu: "Pojava slabljenja imana". neka se obrati onima koji liječe Kur′anom na šerijatski ispravan način.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 192 od 416 . da vas pomogne u vašim lijepim namjerama.novihorizonti. Datum kreiranja: 27. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nositi uza se iznad pojasa. pa bih želio da znam šta da radim. ali dova je mjesto gdje je propisano dizanje ruku okrenutih dlanova ka nebu. Imajući u vidu da je tvoja djevojka moralna osoba. imam 20 godina. pa da savjestan čovjek povede računa da sebe. dž. posti ramazan. Dovoljno je znati da je rak maternice nekoliko puta češći kod žena čiji muževi nisu osunećeni. utorkom i nedjeljom salijeva stravu i odučava. pa tako i raditi.

niti da su to radili njegovi ashabi. dž.š. Pitanje: Odgovor: Smatram da je pogrešno koristiti riječ Bog u smislu imena Allaha. s. pa se uvjeriti u tu nepobitnu činjenicu. govorimo na ispravan i Njemu dostojan način. a Allah.11. Da li je to ispravno? Ne prenosi se da je Poslanik. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. To je jedino siguran put da o Allahu.com Pitanje: Odgovor: Neki imami. dž. (Vidi poglavlja o braku i poglavlja o zabrani celibata u hadiskim zbirkama.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Odgovor: Naprotiv.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 193 od 416 .) Znam da kod nas postoje običaji po kojima je ″sramota i grehota″ starijim osobama da se žene i udaju. Preporučio bih muslimanima da za Allaha.š. Pitanje: Odgovor: Kur′an se može tako učiti. u mnogim hadisima strogo je naredio ženidbu i udaju onima koji za to imaju uslove. u situaciji kad ne posoji opravdana smetnja.š. Prema tome. ako postoji mogućnost da osoba počini grijeh.s. Čak štaviše. vama. ali u tom slučaju čovjek nema sevapa za svaki proučeni harf (slovo). Ramić. učiti dva-tri kraća sureta.v.š. lijepih imena. Poslanik. a onima koji nemaju uslove. bez micanja jezika? Datum kreiranja: 27. zakonima i musliman ne smije takve običaje usvajati.v. Pitanje: Odgovor: Da.novihorizonti. naklone se i stave ruku na prsa. Imam osamdeset dvije godine. kad pođu iz mihraba. To što imate toliko godina ne mora biti prepreka za ženidbu. dž. tako postupao. Treba pogledati u leksikone tih jezika. S druge strane. poslije Fatihe. riječ Bog u jezicima u kojima se nalazi ima na desetine značenja čije pripisivanje Allahu.š. Šukri H. za to ne postoji nikakva smetnja. Ti običaji nemaju utemeljenja u Allahovim.š. dž. najbolje zna. propisao je preventivne mjere.a.a. Je li se meni grehota oženiti? Da li je ispravno koristiti riječ Bog za Allaha. ko želi da za svaki proučeni harf ima deset sevapa mora. dr. dž. dž.a. izgovarati harfove jezikom.š.š? Mogu li se na namazu. nego treba raditi na njihovom iskorjenjivanju. predstavlja kufr i širk. kao i svakom hudovcu i hudovici preporučuje se ženidba i udaja. jer se ta riječ ne nalazi u sklopu Allahovih. on je strogo zabranio neženstvo i celibat. takav postupak je pogrešan. Dakle.v. s. Isto tako. s. okrenu se prema njemu. Ja sam ostario. koriste isključivo imena i izraze koje je On za Sebe upotrijebio i koje je koristio Njegov Poslanik. dž.s. to može biti i obaveza (farz). umjesto jednog dužeg? Može li se Kur‘an učiti gledanjem.s.

Dakle. dati dozvolu.š. Ljekar služi čistača ulice kad mu zatreba pregled i dijagnoza. u okviru ispravnog običaja i tradicije. stvorio različitim.s. dž. smatra se dozvoljenim. kao što i čistač ulice tim čišćenjem uslužuje ljekara. bilo lično ili iznajmljivanjem odgovarajuće osobe. Da li je žena. Pitanje: Odgovor: To je pogrešno.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.. Naime.com Pitanje: Odgovor: Kakav je stav islama u pogledu pravljenja mevluda prilikom useljenja u kuću? Ako je to dozvoljeno.š. ne zapostavljajući svoje obaveze prema mužu. Šukri H. koliko razvoda brakova. ukoliko su svekar. ako snaha zbog svojih ličnih obaveza nema vremena da usluži svekra i svekrvu. najbolje zna.Na pitanja odgovora doc. najbolje zna. Dakle. da ne bude miješanja muškaraca i žena i da žene ne učestvuju u učenju i recitiranju ukoliko su prisutni muškarci. koristi za sve prilike u kojima se svijet veseli priređujući gozbe. pored obilježavanja rođendana Muhammeda.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 194 od 416 . dž. koliko nemorala svih vrsta. s tim što je muž dužan. a Allah. dužna pitati muža za dozvolu da ide na hadž? Odgovor: Nadam se da u situaciji kada ti je taj posao neophodan. Pitanje: Odgovor: Ispravno je da žena pita muža. koja je zaposlena i koja je od svoje zarade uštedjela za hadž. tako da vrlo često vršim evidenciju piva i drugih alkoholnih pića. a Allah. dr. pa makar se radilo o gledanju očima.. muža itd. U tom duhu. svi mi trebamo biti sluge jedni drugima. svekrva i ostali ukućani na usluzi njihovoj snahi. koliko će tuča biti.novihorizonti. služi svekra i svekrvu. najbolje zna. gozba koja se priređuje pri useljenju u kuću dozvoljena je. s. kada ti se ukaže odgovarajuća prilika. U pojedinim našim krajevima snaha se tretira kao sluškinja. Zamisli samo koliko će se smrtnih slučajeva desiti zbog tog alkohola koji ti svakodnevno brojiš i gledaš svojim očima. Nije problem to što snaha. Sve dok se taj običaj ne sukobljava sa šerijatskim propisima. Useljenje u kuću je razlog da čovjek bude veseo i da to obilježi prigodnom gozbom. ako je u pitanju obavezni hadž. Je li to ispravno? Datum kreiranja: 27. jer je slovom Kur′ana ženama zabranjeno uljepšavanje glasova u njihovom prisustvu. onda su djeca dužna roditeljima tu uslugu obezbijediti. moralno je da se musliman bori protiv alkohola i da nema s alkoholom nikakvog kontakta. dž. nema smetnje da i ona njih uslužuje u granicama svojih mogućnosti..š. nema smetnje da ga radiš. Da li je taj moj posao halal? Napominjem da alkohol ne dodirujem rukama. Ramić. po Allahovom. taj posao promijeniš. dž. dž. Međutim. posebno kad to pređe u neki vid robovanja i robovlasničkih odnosa. Preporučio bih izvođačima prigodnog programa da vode računa da tekstovi koji se recituju budu akaidski ispravni. pa makar se radilo o hadžu koji joj je farz. koliko će djece ostati bez svojih roditelja.11. ukoliko je to u granicama njenih mogućnosti i općeg islamskog kodeksa o usluživanju. itd. Pitanje: Radim na popisu robe. pa makar tu gozbu nazvali i mevludom. Ta gozba nije neki vjerski obred. da li je dozvoljeno služiti jelo na tom mevludu? Kod nas se termin mevlud. a Allah. zakonu ljudi služe jedni drugima i radi toga ih je Allah.2005 http://www.v.š. kako ne bi bio vezan za alkohol u bilo kom pogledu. Prema tome. Moralno bi bilo da.a. nego spada u domen običaja.

Od trećeg razreda srednje škole pokrila sam se i prakticiram propise islama. dž. nemoj oklijevati.š.novihorizonti. a kad ti se ukaže odgovarajuća prilika za udaju. Šukri H. inšaAllah. Uči Kur′an napamet onoliko koliko za to imaš vremena. muslimanka. uspješno prevazići. dž. nije. itd.Na pitanja odgovora doc. Džunub se postaje na sljedeća dva načina: a) dodirom spolnih organa muža i žene. da je uputi ili da Ga molim da je što prije zaboravim? Odgovor: Smatram da je korisnije da Allaha.š.com Pitanje: Odgovor: Da li je žena griješna ako se muž na nju ljuti? Da. jer čak i ako ti se dova ne usliša na dunjaluku. moliš za njenu uputu.11. Pomozi joj protiv šejtana. ukoliko je ta ljutnja uzrokovana pogrešnim postupcima žene. dž. U isto vrijeme. a nemoj šejtana potpomagati protiv nje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 195 od 416 . Da li je osoba džunup ako se nakon mokrenja pojavi sluzava tečnost? Datum kreiranja: 27. Budi dobra prema njoj i moli Allaha.š. Da li da molim Allaha. Do prekida je došlo jer ona nije pristala da prakticira određene islamske propise. Pitanje: Prekinuo sam s djevojkom koju sam mnogo volio. Pitanje: Odgovor: Ne. ali joj se ne sviđa moj način života. Ti se suočavaš s iskušenjem koje ćeš. traži sebi onu s kojom ćeš se sa zadovoljstvom moći oženiti i u bračne vode uploviti. Pitanje: Živim kod nane.2005 http://www. Da li da prekinem s fakultetom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Moja nana je. udam se i posvetim učenju Kur‘ana napamet ili da nastavim fakultet i nastavim trpjeti maltretiranja kojima sam izložena od svoje nene? Odgovor: Smatram da trebaš nastaviti fakultet i strpiti se. To će ti pomoći da ne razmišljaš o onome od čega nemaš koristi. da ti pomogne u nastojanju da problem s kojim se suočavaš što lakše prevaziđeš. Ramić. ne da mi da idem na predavanja. imat ćeš za nju srazmjeran sevap na ahiretu. tako da me često maltretira. dr. Za djevojku je ipak najvažnije da se lijepo uda i zasnuje srećnu bračnu zajednicu. koja određene stvari ne može pravilno razumjeti. da me sestre posjećuju. i b) izlaskom sjemena u mlazu i sa strašću. Imaj razumijevanja za svoju nanu. također.

a da ne govorim o lokalima i prodavnicama koje prodaju alkohol. obilno nagradi. Treća varijanta bila bi rad u banci.a. u odgovarajućem okruženju. (Vidi: Sahihu Muslim. Rodom sam iz Prijedora. kad god je neko u ovom lihvarskom svijetu pokušao dokinuti neki vid eksploatacije.s. s. i ponovo štampana na engleskom 1999. a sad trenutno živim u Bihaću.Na pitanja odgovora doc. Bilo bi lahko navesti vjerodostojan hadis u kom Poslanik. ″Kitabul-musakat″.2005 http://www. njih oko pedeset miliona.š.v. Zbog svega navedenog Vas pitam. pomoć trebao završiti ove godine. te tako voditi firmu i sve ostale radnike plaćati od toga. godine koji je više od 95 posto bio baziran na malikijskom mezhebu. Pored svega. Ja bih u tom slučaju bio treća osoba koja bi zapisivala i obračunavala kamatu. Napoleon Bonaparta je primajući islam 1798. ko kamatu bilježi i ko joj svjedoči i na osnovu toga kazati da je to sve muslimanu zabranjeno (haram). već duže vremena razmišljam da se posvetim računovodstvu (knjigovodstvu). Šukri H. Štaviše.. koji po mom mišljenju ima najmananje direktne veze s kamatom. upravo zbog toga što je Napoleonovim zakonikom pokušao da im uskrati mogućnost da kroz lihvu uzimaju bespravno imetke drugih. nego će ljudi služiti jedni drugima i bogatiti se od svoga vlastitog rada. ako bih bio menadžer neke firme. Upravo zbog toga. da mi odgovorite da li i mi imamo pravo da se bavimo spomenutim poslovima ili i to treba da u potpunosti prepustimo onima koji islam ne prakticiraju? Unaprijed hvala. a da se sam s tim ne bavim.11.) Nema sumnje da su lihvari prednjačili u spletkama protiv tog velikog Francuza.novihorizonti. kako bi se uvjerili da je islam upravo onaj pravedni sistem o kojem danas govore mnoge povelje Ujedinjenih nacija i o kojem su govorili i pisali svi znameniti ljudi u svijetu koji su pred sobom imali viziju opće pravde i novog svijeta u kojem jedni neće izrabljivati druge i bogatiti se od tuđeg rada. br. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Poslanik je. (O vraćanju Napeloena Bonaparte islamu vidi engleski prevod knjige Napoleon & Islam koja je u orginalu na francuskom štampana 1914. s. ko mu to omogućava. S druge strane.v. i da vas Allah. godine i uvodeći novi zakonik 1804. ne prezaju od bilo čega. AMIN! Odgovor: U neislamskom okruženju nemoguće je sve propise islama sprovesti u praksi. proklinje onoga ko jede kamatu. uključujući i njegov ekonomski sistem. uz Allahovu. a uzimajući u obzir situaciju u kojoj se nalazimo. Student sam Ekonomskog fakulteta u Bihaću koji bih. Npr. Pred mene se već postavlja problem posla. a posebno kamatnog sistema kao njenog najizrazitijeg primjera. je ideja čijih vrijednosti muslimani moraju biti svjesni i moraju raditi na osvješćivanju drugih. jer oni koji slijepo jure za dunjalučkim bogastvima. zovem se.s. tek u Medini. dr. žive u sistemu baziranom na lihvarstvu (kamati). islam kao sistem. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 196 od 416 . Što se tiče rješenja dileme koja je pred tobom. koja u potpunosti "živi i radi" od kamate. to nije nimalo jednostavno.š. 2995) Međutim. njih Datum kreiranja: 27. (izdavačka kuća UTUSAN Publishers u Maleziji.com Pitanje: Uvaženi profesore Ramiću. Naime. dž. treba imati na umu da muslimani koji žive u Evropi. uključujući i Rusiju. u svoje ime i u ime sve ostale braće i sestara ekonomista. ne gledajući koga će zgaziti i obespraviti. Borba za iskorjenjivanje eksploatacije i prelaska na sistem služenja jednih drugima mukotrpan je posao. Ramić. Zadnja i najnezahvalnija mogućnost je da podučavam druge. morao bih uzeti kredit. mogao primijeniti kompletan islam.a. jer islam je kompletan sistem koji obuhvata sve segmente ljudskog života. bio je najoštrije ekskomuniciran iz drušva od strane mešetara i lihvara koji su snagom svojih para vukli i vuku konce u svim sferama života na zemaljskoj kugli. tako da njegovo sprovođenje u cjelosti zahtijeva odgovarajuće okruženje koje će mu pružiti podršku. jer malo koja firma barata sa sopstvenim kapitalom.. završio kao izgnanik na Svetoj Jeleni i pored toga što je bio i ostao možda najslavniji Francuz u povijesti te zemlje. može se kazati da svi muslimani.

″Ez-Zuhdu ver-rekaik″. 5296 Datum kreiranja: 27. ali s obzirom da su ti vidovi zaštite različiti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. može biti računovođa u firmama u kojima je osnovna djelatnost dozvoljena halal. jetim. i da se nužda ograničava nužnom mjerom. U međuvremenu dijete je počelo dobivati primanja koja su predviđena za djecu šehida. U situaciji kada većina banaka i preduzeća u islamskom svijetu posluje na kamatnom sistemu. itd. iako je za nju konstatovao da je deraća životinja. 7992) zato što mačka živi po kućama i bilo bi teško sačuvati da ona svojom njuškom nešto ne dotakne. najbolje zna. Musned. a muslimani koji žive u muslimanskim i nemuslimanskim sredinama će jesti. odnosi hadis: ″Ljudi će doživijeti vrijeme u kom niko neće ostati a da neće jesti kamatu.a. u svakoj situaciji. rekao da će on i onaj ko vodi brigu o jetimu biti u Džennetu kao ova dva prsta. zapahnut će ga njena para. piti. vjerovatno. a u međuvremenu rodbina je dužna da se o djetetu adekvatno brine. dr. i tu spada većina firmi i preduzuća. a da ne govorimo o zemljama u kojima su muslimani manjina. u određenoj granici mogao raditi u banci.2005 http://www. Brigu o djetetu preuzeli su bližnji rođaci. kako dijetene bi uživalo ono što za njega zakonom nije predviđeno.s. rekao je da su′r od mačke nije nečist. Sunen. pokazujući na kažiprst i srednji prst. pa i ako je ne bude jeo.com milijardu i po. žive u svijetu čiji je ekonomski sistem zasnovan na lihvarstvu u ogromnoj većini. kao menadžer ne bi mogao uzimati kamatne kredite. da li računovođe treba da prekinu svoj posao?! Da li muslimani treba da sve aktivnosti u ekonomiji prepuste lihvarima ili treba da se uhvate u koštac i nastoje da promijene taj sistem? Ukoliko se povuku. Poslanik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 197 od 416 . šta raditi?! Da li muslimani treba da prekinu izučavati nauku o ekonomiji i njenim granama. s.11.″ (Ebu Davud. Istinu je. zatim banke koje posluju na kamatnom sistemu. Mene interesuje da li je djetetu dozvoljeno uzimati ta primanja pošto je njegov otac poginuo kao civilna žrtva? Odgovor: U toj i sličnim situacijama treba vidjeti šta predviđa zakon. onim što u sebi ima itekako puno kamate. Prema tome. Šukri H. kako što su firme koje proizvode alkohol. pa prema tome. Poslanik je. Takav pristup ne treba smatrati mijenjanjem propisa radi udovoljavanja prohtjevima.v. stanje se neće promijeniti. kako prava ljudi ne bi bila izgubljena. ″Kitabul-buju′″. Na osnovu toga. ima predviđenu zaštitu. Ukoliko se radi o obrazovanju i podučavanju drugih. odijevati se itd. ako je to jedini način da prehraniš sebe i one koje si dužan izdržavati.″ (Ahmed. Na osnovu prethodno rečenog. Npr. ne sve. Otuda.š. postavlja se pitanje. odgovor treba uskladiti sa stanjem kako bi se stanje moglo popravljati i kako se prava ne bi uzurpirala. ali bi. kada je lihvarstvo ušlo u sve pore ljudskog života i na što se.v. Ramić. br. dž. jer ono malo ekonomskog života u islamskom svijetu koji je zasnovan na beskamatnom sistemu je kap u moru lihvarstva koja se čak i mikroskopom teško može primijetiti. zabranjeno skrivati. u okolnostima u kojima živimo. Briga o jetimu u islamu je izuzetno visoko cijenjena. a Allah. Pitanje: Dijete je postalo jetim pošto mu je otac poginuo u ratu. Uz spomenuto treba uzeti u obzir da je u nuždi dozvoljeno počiniti određene grijehe. Ukoliko ta zaštita nije adekvatna treba nastojati da se to zakonski reguliše.s. smatram da se. nego tumačenjem propisa onako kako šerijat predviđa da oni u datom trenutku glase. 2893). Dijete koje nema ko izdržavati dužno je izdržavati društvo. smatram da bi čovjek sa sebe skinuo dogovornost kada bi jasno objasnio ispravno od pogrešnog i razlučio između dozvoljenog i zabranjenog.a. br.novihorizonti. treba dati službama istinite informacije kako bi dijete dobilo onu zaštitu koja je za njega predviđena. Smatram da u ovoj situaciji. zabranjeno je skrivati da je otac tog djeteta civilna žrtva. s.Na pitanja odgovora doc. koje njime trguju. jer to nije nužda. islamski pravnici kazali su da u vremenu i sredini u kojoj nemamo pravednih svjedoka uzimaju se i oni koji nisu pravedni. ili moraš odraditi praksu u banci kako bi diplomirao u školi i na fakultetu itd. a ne može u firmama čija je osnovna djelatnost zabranjena (haram). a nedavno mu je i majka preselila na ahiret. (Sahihu Muslim. rekavši: ″Innessennure sebu′un. br. općenito.

11. čak i ako ne slijedi mišljenje da poticanje krvi iz rane kvari abdest.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 198 od 416 .novihorizonti. ali to udaranje ne smije biti po licu. istaknutih generacija muslimana i islamske uleme općenito razumijemo da ta obaveza stoji i onda kada o određenom pitanju postoji razilaženje. Prema tome. 6850) Savjetujem svakom muslimanu da ne pribjegava toj mjeri. tako da to više liči na udaranje po osjećajima.a. pošto među muktedijama ima onih koji slijede suprotno mišljenje. U tom ajetu se kao zadnja instanca. Često govori: ″Ženu treba istući svaki dan. neki su obnavljali abdest nakon hidžame (puštanja krvi). dž. kako kaže Aiša. kada poteče iz rane. dr. da izlazite iz kuće bez dozvole itd.″ Ne znam kako i dokle ću moći podnijeti takvo stanje. 3830) Pitanje: Odgovor: Ukoliko slijedi mišljenje da krv. Ukoliko se tako nešto desi imamu koji predvodi džemat. prekinut će namaz i uzeti abdest. jer Poslanik. imamo jedan veliki problem u braku. dž. najblje zna. Želim ukazati ovom prilikom da su muktedije dužne slijediti imama općenito.š. s. br. Prenesite Vašem mužu da on kao suprug ima pravo na Vas odgojno djelovati ukoliko Vi njemu iskažete neposlušnost u onome što ste prema njemu obavezni šerijatom. (Sahihu-l-Buhari. Ramić. Uvijek traži opravdanje za to i svaka situacija je dovoljana da bi opravdao svoj postupak. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a.š. Neka svako ima na umu da Poslanik.Na pitanja odgovora doc. negoli po tijelu. br. Odgovor: Vaš muž ne postupa u skladu s propisima islama i uveliko griješi. a uz to je rekao da su najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama.com Pitanje: Ja i moj muž trudimo se da izvršavamo svih pet temelja islama i hvala Allahu. dž.a.š..″ (Sahihul-Buhari. 365.s. 622). ″Kitabul-menakib″.a. te u cilju izbjegavanja nesporazuma uputno je postupiti kako sam prethodno kazao. poste i islam prakticiraju. a neki nisu. preporučio bih mu da istupi iz mihraba i uzme abdest. Međutim. Kako treba postupiti klanjač kada primijeti da mu iz rane teče krv? Datum kreiranja: 27. osim kada nema drugog izlaza. O tim odgojnim mjerama Kur′an govori u suri En-Nisa.″ ″Ženu udari kad je kriva i kad nije.s.s. Sahihu Muslim. a Allah. Muž me vrlo često tuče ne birajući mjesto i način..v. ajetu.v. ”Kitabu-l-hudud”. br. s. a iz prakse ashaba. kaže: ″Propisano je.š. ako ne može da ga odvrati od namaza on ga navede da nasilje čini Allahovim. ako ne može na jedan on traži drugi način. ″Kitabussalati″. dž. drži mišljenja koje govori da ta krv ne kvari abdest. kazni. koji je nama najbolji i najljepši uzor nije. nakon savjeta i nespavanja u bračnoj postelji. u tome uspijevamo. (Tirmizi. može namaz dovršiti. Hanefije kažu da udaranje ne smije biti više od deset bičeva jer je Poslanik. npr. Žalosno je što tako razmišljaju i postupaju mnogi muslimani koji klanjaju. da bez razloga izbjegavate bračnu postelju. dozvoljava mužu da ženu udari. da se imam slijedi. neki su učili kunut-dovu na sabahu. Molim vas da objasnite šerijatski stav u vezi s postupanjem moga muža. i mi treba da slijedimo imama u namazu u pitanjima o kojima se ulema razilazi.v.š. r. kvari abdest.2005 http://www. što je potpuno suprotno islamskom učenju i Allahovom. u 34. osim ukoliko se radi o precizno određenoj Allahovoj. nikada udario nijednu od svojih žena. Bilo bi nelagodno muktedijama da klanjaju za imamom za koga smatraju da je bez abdesta. s. Šukri H. Naime oni su klanjali jedni za drugima iako su jedni učili Bismillu naglas a drugi nisu. Sunen. potjecanja krvi iz nosa a neki nisu itd. stvorenjima itd. Šejtan pokušava ljude odvesti na stranputicu na sve moguće načine. uistinu. Na to ukazuju njegove riječi u kojima govori da ženu treba stalno tući. Pravilo je da čovjek postupa po onom mišljenju koje slijedi. br. niti po drugim osjetljivim mjestima i ne smije ostaviti tragova po tijelu. dž. Ukoliko se. ″Kitabus-salati″. jasno zabranio da se bilo ko udara sa više od deset bičeva. šerijatu. pak.

480) U tom duhu je i Aišin komentar koji kaže da je Poslanik. Malik. br. Odgovor: Muslim u Sahihu bilježi da je Abdullah b. kada je u odlasku žena u džamiju svako dobro. a njihove kuće su za njih bolje. a Allah. br. Abdullah reče: ″Tako mi Allaha.com Pitanje: Zanima me kako treba postupiti ako žena želi ići na namaz u džamiju a muž joj kaže da mu se to ne sviđa. 672. Sahihu Muslim. 849) Prema tome. dr. Muvetta.vs. ″Kitabus-salati″. br. U kontekstu rečenog žena treba gledati u čemu je dobro za nju. mogu to voljeti ili ne. 482. br. 667.11.a. 16) ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u Allahove džamije. Ukoliko se okolnosti promijene. Šukri H.v. br.″ (Ebu Davud. kao što je bilo i sa Omerom. ″Kitabus-salati″.″ (Sahihul-Buhari. rekao.″ Čuvši te riječi Bilal b. Ramić.novihorizonti.a. Možda joj je ponekad bolje da ne srdi svoga muža. s. Sunen.s. Sunen.a. ″Kitabus-salati″. i da li može ići sama u džamiju bez pratnje muža? Da li on ima pravo da se zbog toga ljuti i da pravi probleme. Datum kreiranja: 27. najbolje zna. Omer kazao kako je čuo Allahovog Poslanika.š. Sunen.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 199 od 416 . 676. ali nemaju pravo zabranjivati.v. osnovno pravilo u vezi s ovim pitanjem jesu te Poslanikove. 478) Buharija u Sahihu bilježi hadis koji je doslovan odgovor na Vaše pitanje: ″Ibn Omer je kazao: Omer je imao ženu koja je išla na sabah i jaciju u džamiju. te riječi odnose se na normalne okolnosti. Rečeno joj je: ″Zašto izlaziš kada znaš da to Omer ne voli i da je ljubomoran.v.s. ″El-Mukaddime″.″ (Muslim. tj. br. pa makar bila u pravu. (Vidi: Sahihul-Buahri. ″Kitabus-salati″. kada veli: ″Nemojte vašim ženama zabranjivati da idu u džamije kada od vas dozvolu zatraže. ″Kitabus-salati. riječi. da li ona mora ispoštovati njegovu želju. muftija shodno okolnostima tumačit će opravdanost ili neopravdanost odlazka žena u džamiju. Međutim. 822. ″Kitabul-ezan″. tada se i status njihova odlaska u džamije mijenja. misleći da ona to njemu radi u inat? Molim Vas da mi na ova pitanja odgovorite u Novim horizontima pošto znam da se i druge žene susreću sa sličnim problemima.s: ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u Allahove džamije. ″Kitabus-salati″.v. s. Ibn Madže. ja ću im zabraniti!″ Abdullah ga strašno izgrdi govoreći mu: ″Ja ti govorim šta je Allahov Poslanik.a. br. eventualno doživio novotarije koje su žene uvele. dž. Sahihu Muslim.Na pitanja odgovora doc. 418) Dakle.a. ili joj kaže da s njom neće ići. Sunen.″ (Ebu Davud.2005 http://www. kao što je bilo zabranjeno ženama Izraelćana. s. br. zabranio bi im odlazak u džamiju. ″Kitabul-džumu′a″. ″Kitabun-nidai lissalati″. s. Ebu Davud. a ti govoriš da ćeš im zabraniti!″ (Muslim. Sahihu Muslim.″ Ona je upitno odgovorila: ″A šta ga sprečava da mi zabrani?″ On joj odgovori: ″Sprečavaju ga riječi Allahova Poslanika. 670. br. s. To razumijemo iz drugih hadisa kao npr: ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u džamije. 668) ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u Allahove džamije i neka izlaze nenamirisane.s. Muževi. br. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.

Prema tom ugovoru ja bih bio obavezan izvjestan broj godina plaćati ugovoreni godišnji iznos i nakon toga bih stekao pravo da naredni period dobivam penziju u ratama nešto većim nego što sam ranije uplaćivao. nego muslimanima govore ono što im odgovara. Što se tiče abnormalnog krvarenja koje je znak poremećaja prirodnih zakona u maternici. ne dao Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 200 od 416 . Ukoliko postoji opravdan razlog. Ramić. Šukri H. već u dionice nekih firmi u djelatnosti građevinarstva s niskim rizikom tako da bih ja spomenuti višak dobivao iz dividende po osnovu tih uloga. bolesti. Također. a štetnost nije takva da ugrožava zdravlje žene (što je vrlo upitno!). dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Ponuđen mi je finansijski aranžman zasnovan na životnom osiguranju iz Austrije.com Pitanje: Ako smatrate da sa šerijatske strane nema prepreka za upotrebu spirale. Interesuje me vaše mišljenje da li mi je ovakav aranžman halal ili ne. osoba koja za svako namasko vrijeme uzima abdest. tada bi se moglo govoriti o dozvoljenosti. te činjenicu da u prezentaciji svojih aktivnosti spomenuta društva ne iznose potpunu istinu.2005 http://www.novihorizonti. ono ne sprečava ženu da obavlja vjerske obrede. i u pasivnom smislu (kao osiguranika) i u aktivnom smislu (kao akvizitera)?! Odgovor: Uzimajući u obzir činjenicu da većina islamske uleme smatra da trgovačka osiguranja kojima se bave ta osiguravajuća društva nisu dozvoljena. dr. ravna se po ustaljenom ciklusu prije poremećaja. Datum kreiranja: 27. Na moje pitanje jasno mi je naglašeno da moj uplaćeni novac ne bi bivao ulagan u kredite i kamatne poslove. invaliditeta i smrti i trebalo bi da dobijam nadoknadu ako bi mi se. jer jedino za takav način imamo tekstualni dokaz u izvorima islama. s tim što će se tretirati kao mustehada. koja se. Prema tome. Za to vrijeme bio bih osiguran za slučaj neke nesreće. jer žena koja je imala urednu menstruaciju u situaciji kada se menstrualni ciklus poremeti. nakon isteka uobičajenog perioda. da li žena može normalno obavljati vjerske dužnosti (namaz.Na pitanja odgovora doc. a Allah. kao interceptivnog sredstva. pojavljuju kao posljedica prisutnosti spirale u materici ? Odgovor: Dozvoljenost upotrebe spirale. posebno u prvim mjesecima. ovisi o opravdanosti njene upotrebe i njene štetnosti po ljudski organizam. takve stvari desile. najbolje zna. post) u slučaju da ima abnormalna krvarenja (između dvije menstruacije). žena će se. smatram da nije dozvoljeno učestvovati u aktivnostima tih osiguravajućih kuća u bilo kom obliku. Dužnost muslimanima kao zajednici jeste da organiziraju solidarna osiguravajuća društva koja funkcionišu na islamskim principima i omogućavaju sve što pružaju konvencionalna društva.11. dž.š. ponuđeno mi je da se i ja aktivno uključim u taj posao kao akviziter koji osigurava ugovore novim korisnicima tog aranžmana. Ja bih onima koji imaju opravdan razlog za planiranje porodice preporučio prirodni način. okupati i normalno obavljati sve svoje obaveze. ali na islamski način. a kome je uzročnik spirala.

v. Konsultuj se u tom pogledu s nekim iskusnim advokatom. Maleziji itd. Pitanje: Nakon razvoda starateljstvo nad dijetetom dobila je majka.Na pitanja odgovora doc. kao što je odjeća specifična za vjerske službenike nemuslimana itd. bio bi dužan tu odjeću promijeniti iako je takva odjeća u njegovoj zemlji. u ovo naše doba svijet poznaje običaje i tradicije u odijevanju drugih naroda tako da je teško tvrditi da je npr. Ramić. odjeća koju nose Saudijci ili Malajci poistovjećivanje sa ženama. Datum kreiranja: 27. prokleo muškarce koji se poistovjećuju sa ženama i žene koje se poistovjećuju s muškarcima pa me intersuje zašto mnogi muškarci nose dugu odjeću (haljine) u arapskim zemljama. dozvoljena. U okviru ulaganja napora u odgoju pokušaj sudskim putem dobiti starateljstvo. Odgovor: Islam nije propisao specifičnu odjeću za svoje sljedbenike. nego je samo propisao kakva ta odjeća treba biti u pogledu pokrivanja tijela. Doduše.com Pitanje: Pročitao sam da je Allahov Poslanik. po islamu. Indoneziji. Prema tome. dužan si uložiti maksimalan napor u tom pogledu. uprkos činjenici da je tvoja bivša supruga dobila pravo na starateljstvo.novihorizonti. da na toj odjeći nema likova i znakova koji su islamom zabranjeni i da ta odjeća ne bude specifična za određenu grupu nemuslimana. dokazujući da nemoralan život majke ugrožava normalan razvoj djeteta. sve narodne tradicije i načini odijevanja ljudi u svijetu mogu biti islamska odjeća.2005 http://www. Odgovor: Kao roditelj musliman ti imaš obavezu da odgajaš dijete u islamu i islamskom moralu. s tim što tu odjeću treba skrojiti tako da pokriva tijelo po propisu. ako bi stranac koji prakticira islam došao u Bosnu u odjeći koja je kod nas specifična za žene. Dakle. ipak.a. Teško mi je prihvatiti da dijete boravi kod majke koja živi nemoralnim životom. Prema tome. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. razlikuje od haljina koje nose naše žene. Iz prethodnog možemo zaključiti da pitanje poistovjećivanja muškaraca sa ženama ili obratno zavisi od sredine u kojoj čovjek živi. s tim što je svilu zabranio muškarcima. a i ta njihova odjeća se. s.s. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 201 od 416 .11. Molim vas za savjet. pošto je općepoznato kako se muškarci odijevaju u Saudiji i u Maleziji u svečanim prilikama.

dr. pa čak i po život opasna i da njena štetnost ovisi o vrsti spirale. r. razumijeli su da je takav postupak dozvoljen. d) što postoji veće opravdanje za kontracepciju. da su oni. najbolje zna. prakticirali ′azl (snošaj van vagine) u vrijeme dok je Kur′an objavljivan. koristi određeno interceptivno sredstvo itd. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a i učenjaci poslije njih. moja preporuka je da se svaka situacija pojedinačno razmatra i da se šerijatskopravno mišljenje o specifičnoj situaciji daje tek nakon uvida u stručno mišljenje dvojice stručnih i pravednih ljekara. što se tiče činjenice da je spirala interceptivno sredstvo.2005 http://www. ashabi. Nadalje.. Šukri H. veća je mogućnost dozvoljenosti. pod uslovom da za sprečavanje. br.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 202 od 416 . moje skromno znanje u tom pogledu govori da ona može biti izuzetno štetna. 4808) Iz te činjenice ashabi. Naime. manja je opasnost od grijeha. a nikako kao nalog određenoj osobi da izvrši abortus. b) što se intercepcija uradi ranije. a ne kontracepcijska sredstva. smatram da to nije problematično jer to nastupa odmah nakon oplodnje.š. otpornosti i snazi imuniteta osobe koja spiralu koristi itd. ″Kitabun-nikah″. usljed čega ona postaje neadekvatna za implantaciju već oplođene jajne ćelije (blastula-stadij). (Sahihul-Buhari. Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc. tj.com Pitanje: Poznato je da je jedan od efekata spirale promjena materične sluznice. intercepciju ili abortus. da li su spirale dozvoljene muslimanki? Je li šerijatski stav isti ako se plod (djelimično) implantira pa onda biva uništen zbog prisustva spirale ? Odgovor: Prije nego odgovorim želim ukazati na nekoliko stvari koje smatram vrlo značajnim. postoji šerijatski opravdan razlog i da je štetnost spirale po zdravlje neznatna tako da ne ugrožava ljudski organizam. Bakrene spirale su uz to i toksične za embrij. Otuda i moje odgovore u vezi s ovim pitanjem treba gledati samo kao opće upute. Što se tiče upotrebe spirale. jer da nije bio dozvoljen Zakonodavac bi to zabranio.novihorizonti. a u vezi su s ovim pitanjem: a) S obzirom da je pitanje intercepcije i abortusa vrlo delikatno i opasno pitanje jer se radi o ljudskim životima. e) jedino prirodna ″kontracepcija″ (′azl) nije upitna u pogledu svoje dozvoljenosti jer ima jasan tekstualni dokaz. Ramić. odnosno intercepciju trudnoće. Buharija prenosi od Džabira.a.11. c) što su kontraceptivna sredstva manje štetna po čovjeka. što znači da ubija već oplođenu jajnu ćeliju. Zbog toga se spirala ubraja u intercepcijska ('abortivna kontracepcija'). manji je grijeh koristiti ih. Da li se sa šerijatskog gledišta takav način uništenja embrija u ranom stadiju smatra abortusom i haramom. dakle u vrlo ranom stadiju razvoja oplođene jajne ćelije. i u vezi s tim. a Allah. dž.

novihorizonti. imam nijet promijeniti ga. siguran sam da ćeš svoje pravo izgubiti jer nije teško otkriti biljku koju stavljaš u čaj koji samostalno pripremaš. a posebno kada nosi imena koja je pohvalio Poslanik. Međutim. Kako da postupim? Odgovor: Prvo što treba imati na umu kada je ime u pitanju jeste da muslimansko ime treba imati lijepo značenje.s. smatram da ime nije neophodno mijenjati. ukoliko će određeno ime čovjeku uzrokovati probleme. tvoje ime ispunjava prethodne uslove.a. tako da samostalno prodajem taj čaj. a Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 203 od 416 . Prema tome. ili će zbog promjene imena doći u sukob s ljudima itd. uz registraciju pronalaska. moji roditelji su definitivno protiv toga. Interesuje me koliku cijenu smijem staviti i da li se ovaj moj postupak smatra monopolom koji je u islamu zabranjen? Odgovor: Smatram da hitno treba svoj pronalazak da registriraš kako bi tvoje pravo kao pronalazača bilo zaštićeno i kako bi se ljudi tvojim pronalaskom mogli okoristiti. Što se pak monopola tiče. dž. pošto moje ime nije pravo muslimansko.11. a u isto vrijeme ćeš omogućiti da se tvojim pronalaskom ljudi okoriste. Pitanje: Poštovani profesore.v. Ljekari su od mene tražili da potpišem ugovor o distribuciji. ja to nisam učinio bojeći se da to oni ne zloupotrijebe. s. Ramić.š. dr. najljepše je kada čovjek nosi tradicionalno muslimansko ime lijepoga značenja.2005 http://www. smatram da bi tvoj postupak bio monopol ukoliko bi ustrajao odbijati registraciju svog pronalaska i sklopanje ugovora s nekim proizvođačem lijekova jer bi time onemogućavao da lijek bude dostupan većem broju ljudi. Datum kreiranja: 27. a da u isto vrijeme ne krši šerijatski propis. Šukri H. ukoliko gore spomenute uslove tvoje ime ne ispunjava.com Pitanje: Pronašao sam ljekovitu biljku koja liječi čir na želucu. sklopiš ugovor s nekim proizvođačem lijekova kroz koji ćeš zaštiti svoje pravo kao pronalazač. Ukoliko pak. potrudi se da ga promijeniš i da to učiniš na način kako ne bi došao u sukob s roditeljima. pa makar ono i ne bilo uobičajno u dotičnoj sredini. Ukoliko svoj pronalazak ne registruješ. nemoj ga mijenjati ako će to da vodi ka nezadovoljstvu tvojih roditelja. Naime. a zatim da nije specifično za nemuslimane. najbolje zna. Normalno. Međutim. Ukoliko su ta dva uslova ispunjena. pitanje koje želim postaviti tiče se mog imena. smatram da tu treba imati dosta fleksibilnosti i da musliman te probleme može izbjeći. Predlažem ti da. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Međutim.Na pitanja odgovora doc.

Poslije koje tečnosti se dužnost okupati? Datum kreiranja: 27.a. ispravno je da se žena uljepšava mužu vodeći računa o onome što njen muž voli i da to uljepšavanje bude šerijatom dozvoljeno. u Švedskoj rekao kako je brak sklopljen pred matičarom u komuni ispravan ako postoje odgovarajući svjedoci. tu treba razlikovati nekršenje tih zakona od smatranja tih zakona ispravnim. zabranio čupanje obrva. ovdje. Kao dokaz on je iznio to da mi živimo u nemuslimanskoj zamlji. Dakle. Sunen. Pitanje: Odgovor: Dužnost se okupati samo poslije izlaska sperme. ali će.š. najbolje zna. tada se tako sklopljenom braku ne bi mogla staviti nikakva primjedba. pod uslovom da taj izlazak bude u mlazu i sa strašću. da te zakone izmijeni i uskladi sa prirodnim Allahovim. Ukoliko uz to postoji pristanak mladinog staratelja. Molim Vas da to prokomentarišete i pojasnite. br. Ebu Davud. Međutim.com Pitanje: Čuo sam da je neki alim iz Bosne. ″Kitabuz-zine″. musliman mora voditi računa da zbog dunjaluka ne izgubi ahiret. tada bi bio dužan tu zemlju napustiti i hidžru učiniti.Na pitanja odgovora doc. Ramić.novihorizonti. dr. a čupanje obrva je zabranjeno.) Muslim je odjeljak jednog poglavlja svoga Sahiha nazvao: ″Zabrana posla koji radi ona koja čupa obrve i kojoj se čupaju″.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 204 od 416 .11. zakonima. nemajući za to validno šerijatsko opravdanje. to uljepšavanje mora biti na halal način. Dakle. br. u isto vrijeme. (Vidi: Nesai. ″Kitabut-teredždžul″. Odgovor: Da.2005 http://www. U svakom slučaju. ako su sklapanju braka kao svjedoci prisustvovala dva muškarca muslimana ili dvije žene i jedan muškarac. musliman neće kršiti zakone zemlje u kojoj živi. Što se tiče poštivanja zakona jedne zemlje. brak je valjan. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li je to tačno? Znamo da iz spolnog organa izlazi nekoliko vrsta različitih tečnosti. Prema tome. 3639.v. a kao muslimani treba da poštujemo zakone zemlje u kojoj živimo. opet u skladu sa šerijatom. a Allah. dž. Poslanik. 512. sve zakone koji nisu u skladu sa šerijatom smatrati neispravnim i nastojat će. Šukri H.š. dž. Sunen. Čitala sam da je ženi u cilju uljepšavanja svome mužu dozvoljeno čupati obrve i da je hazreti Hatidža tako postupala. Ukoliko bi se musliman našao u situaciji da mora činiti velike grijehe zbog zakona koji u dotičnoj zemlji vladaju.s. tačno je da je brak sklopljen u komuni pred matičarem valjan ako ne postoje stalne ili privremene bračne smetnje i ako su ispoštovani svi uslovi za ispravnost braka. Pitanje: Odgovor: Ženi je sevap da se uljepša svome mužu i što se više uljepša sve je sevapnije. s.

Upravo zbog toga smatram da ti je to haram i savjetujem ti da se toga kloniš. da u osnovi. Ramić. Pitanje: Odgovor: Da. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a muž je u dugovima. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Iako postoji mogućnost da. tj.novihorizonti. u slučaju da se vozite ulicama u kojima ima prolaznika. ona je dužna ići na hadž ukoliko je u stanju. a u tome se ljudi razlikuju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 205 od 416 . ne dođe do potpunog osamljivanja. Šukri H. Da li je ona obavezna otići na hadž. imajući još u vidu da žive kao podstanari? Datum kreiranja: 27. tako da se ne poremete lijepi međuljudski odnosi.11.com Pitanje: Nastavnik sam u osnovnoj školi.2005 http://www. Kad se vraćam s posla kući vrlo često se nađem u situaciji da neka nastavnica pita da je povezem svojim autom. ukoliko su svi uslovi za obaveznost hadža ostvareni. ne bi bilo smetnje da ih povezeš autom. žena nije dužna obezbjeđivati sredstva za izdržavanje porodice i nije dužna pomagati mužu u vraćanju duga. Naime. Supruga ima pare za hadž.Na pitanja odgovora doc. Trebaš nastavnice poučiti šerijatskom propisu kojeg se pridržavaš. Ukoliko bi bile dvije nastavnice tada smatram. pod uslovom da taj korak ne bude korak ka nemoralu. Naravno. dr. smatram da je to vrlo blisko osamljivanju i da vrlo lahko može biti korak ka haramu. ukoliko bi pomogla svome mužu to bi bilo lijepo i pohvalno i svaka žena koja ispravno razmišlja činit će ono što vodi boljitku svoje porodice.

kaže: ”Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam ElBerkevi na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. ako znamo da to nisu radili njegovi ashabi. Kod nas je već nekoliko godina običaj da učenici uče hatme za pare. ali. proučimo ih. To je bilo moguće s obzirom da je pristup dokazima bio ograničen. a novac ide u razrednu kasu za potrebe ekskurzije. 355) Međutim. podijelimo džuzeve. postoje tvrdnje da u pogledu dozvoljenosti učenja Kur′ana za novac postoji konsenzus muslimana. tumačenja itd.11. obično.). pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. Ako mi. ništavne.2005 http://www. U takva pitanja spada i pitanje učenja Kur′ana za pare. i mogli da se sačuvaju i odbrane uprkos činjenici da nemaju validnog utemeljenja.v. 3 u: Alauddin Abidin. danas. da je učio Kur‘an umrlima. možda.v. a to je preferirajuće mišljenje. a sami želimo biti njihovi sljedbenici i živjeti i prakticirati islam koji su nam oni svojom praksom pokazali. El-Hedijje el-′allaijje. Da li je takav novac halal? Odgovor: Prvo što treba znati jeste da se ne prenosi od Poslanika.Na pitanja odgovora doc. lažne). što se tiče učenja Kur‘ana za pare o tom pitanju nema relevantnog razilaženja. itd.. Ramić. sama činjenica da nešto egzistira u muslimanskim sredinama. 21. analogizirali su učenje Kur‘ana s hadžom i postom. niti je to naredio neki od imama u vjeri. haram. najčešće.a. (Vidi fusnotu br. 2/672. (Vidi opširnije u Šerhul-akide et-tahavije. s. ne znači automatski da je to šerijatom propisano i da ima utemeljenje u islamu.novihorizonti. Ustvari. Može to i danas neko braniti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i koji često Allaha spominje. br. našem vremenu. dž. ko želi da mu se hatma prouči donese.”. Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. Sve su to novotarije. za pare). dok u ovom. sigurno znamo da tako nešto nije radio Allahov Poslanik.a. Musned. Razlog tom razilaženju je u činjenici da postoje vjerodostojni hadisi koji govore da sevapi za obavljeni hadž i post dolaze umrlom. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an njegovoj duši.) Ibn Abidin u Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o tom pitanju. 2/671-672. Šukri H. to je nemoguće zbog toga što su dokazi svima lahko dostupni. tako da možda većina naših muslimana smatra to vjerskim činom koji je propisan šerijatom. Onaj ko uzima i onaj koji daje su griješni.š. s.s.” (Šerhul-akide et-tahavije. su.s.) Međutim. stavovi. mišljenja. s. Rekao je (Treće poglavlje): ″O novotarijama koje su batil (neosnovane.v..” Drugo što treba znati jeste da je običaj učenja Kur′ana za novac duboko ukorijenjen u tradiciju mnogih naših sredina.s. islamska ulema razišla se u vezi s pitanjem da li umrli ima koristi od takvog učenja. vremenu globalizacije i ″širenja pera″ kako ga je Poslanik. u to se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćuju gosti na dan njegove smrti ili poslije. među sobom. ali je ta teza neodrživa zbog toga što su čovjeku pri ruci svi relevantni dokazi u tom pogledu. u prošlosti. str. Oni koji su rekli da umrli ima koristi od tog učenja.) Uprkos toj činjenici. komentator Tahavijeve Poslanice kaže: ”Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. mi ne određujemo cijenu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 206 od 416 . Pojedine prakse. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. kako da mi sebi to ušerijatimo. 3676). pa makar to postojalo i stotinama godina.” (El-Ahzab. ako znamo da to nisu radile njegove prevedne halife. a Allah. i nevažeća (batil) djela. a u njima nema nešto što bi moglo poslužiti kao siguran oslonac. niti dao olakšicu u tom pogledu. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. Datum kreiranja: 27. dr. nazvao (Ahmed.” El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. Mi. Štaviše.com Pitanje: Učenik sam medrese. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. Slično je stanje i u mnogim dijelovima svijeta gdje žive muslimani. 50 KM. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka.a. govoriti Allahu ekber.

Osoba dok je pod ihramima na hadžu ne smije da se ženi i udaje.š. r. dužan si tražiti sebi posao i. nego samo čistio stolove i prazne flaše bacao u smeće ili pak prao čaše? Odgovor: Tebi je očito poznato da je Allah. dž. nije mjesto za muslimana. prokleo svakog ko ima bilo kakvu vezu s alkoholom. u granicama svojih mogućnosti. Da li su. ipak. s.novihorizonti. dr. dž. : Da li je dozvoljeno da se djeca igraju lutkama i figuricama životinja? Datum kreiranja: 27.š.v. pare koje uzimam od države meni halal? Puno puta sam čula od naših Bošnjaka da je zabranjeno (haram) ženiti se i udavati između dva bajrama. to nema osnova u šerijatu. jeste da nastoje svojoj djeci osigurati igračke koje će ih usmjeravati ka onom što je pozitivno i ispravno. Pitanje: Nalazim se u Danskoj. Jedino što bih preporučio roditeljima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 207 od 416 . Iako se prokletstvo. mogu li ostati raditi ukoliko ne bih goste služio. igrala lutkama. Greške treba ispravljati. Međutim. Birtija. Prema tome.11. čak nakon svoje udaje za Poslanika. za njih nema smetnje. da nam pomogne da budemo sljedbenici a ne inovatori u vjeri. Šukri H. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s. Međutim.2005 http://www. Normalno je da između donošenja punih flaša i bacanje u smeće praznih postoji ogromna razlika.Na pitanja odgovora doc. jer se Aiša. ali to treba biti na najbolji i najbezbolniji način. a oni koji nisu na hadžu. Znam da je muslimanu haram posluživati nekoga alkoholom. u tom pogledu.com Dakle. Pitanje: Odgovor: Da. ne odnosi na ovo drugo. Da li je to tačno? Odgovor: Da. u procesu ispravljanja tog pogrešnog običaja smatram nužnim da postoji razumjevanje za one koji to tretiraju vjerskim propisom.a. na socijali sam i ništa ne radim. ja bih ti preporučio da potražiš posao koji će ti kao muslimanu bolje odgovarati. Pitanje: Odgovor: Ne. tebi su te pare. to je dozvoljeno. to se duboko ukorijenilo u njihovim dušama i sredinama i tu činjenicu treba imati u vidu kada se ta greška nastoji ispraviti. Oni su to naučili i shvatili kao dio vjere. odgovor u pogledu dozvoljenosti učenja Kur′ana za naknadu sasvim je jasan. Ramić. vjerovatno. u ovoj situaciji. halal sve dok je to po zakonu zemlje u kojoj živiš.a. Molim Allaha. Naravno. zarađivati za život a ne živjeti od rada drugih. inša-Allah. Pitanje: Radim u birtiji. nema nikakve smetnje da se ženi i udaje u u tom periodu.

Na pitanja odgovora doc. Drugo. a onaj ko glavu okreće – pa. je kroz svoj sunnet te propise praktično primijenio i objasnio. Prije svega.v. međutim. O ispravnosti tvrdnje da je Ebu Hanife koristio samo neznatan broj hadisa i uopće o toj problematici. Muslimnke u Finskoj će Datum kreiranja: 27.com Pitanje: U časopisu koji izdaju Bošnjaci u Hrvatskoj. ali će biti odraz austrijske kulture i neće izazivati podozrenje. da nose islamsku odjeću koja će ispunjavati sve šerijatske uvjete. Ja preporučujem muslimankama.” (El-Ahzab. ili time što ćemo pokušati dokazati da mahrama nije obavezna. a moja supruga ne želi skinuti mahramu ni po koju cijenu. glasoviti bošnjački intelektualac. Po meni. negativno stajalište. i muslimanka.” (En-Nisa. sam način pokrivanja. Šefika Kurdića Ebu Hanife i namaz u hanefijskom mezhebu. u Austriji. Razilaženje postoji samo kada je u pitanju pokrivanje lica. U tom pogledu postoji konsenzus (idžma) i u vezi s tim nema nikakve dileme.) A Poslanik.v. treba se boriti za svoja ljudska prava. Islam je taj propis potvrdio. mora imati pravo da se pokrije.š. Ramić. jer to znači odbacivanje većine praktičnih islamskih propisa islama. propis bio objavljen prijašnjim poslanicima i ostao da živi i kod drugih naroda sve do pojave Muhammeda. jer u Kur’anu se ne spominje ni kako se klanja namaz. 80. Šukri H. 21.s. hadžu itd.s: «Onaj ko se pokorio Poslaniku taj se pokorio Allahu. a sahabijke su to praktično pokazale. pomoći našim sestrama da što manje budu izložene napadima nacionalista. Isto tako. uvaženi profesor slijedi mišljenje nekih orijentalista koji u vezi s hadisom imaju takvo. s. Ono što Vam ukratko mogu kazati o mahrami jeste da se islamska ulema. koji je nedavno preselio na ahiret u Austriji. u spomenutom članku. da mi muslimani. koliko ima dnevnih namaza. Npr. kao i o vjerodostojnosti onog koji nije dosegao stepen tevatura se može polemisati. Iz sadržaja te knjige jasno se vidi da su takve tvrdnje neosnovane. kroz dugu historiju islama. Treba tražiti rješenje koje će biti u skladu sa šerijatskim principima a koje će. smatrala samo jedan krajnje mali broj hadisa pravim i obaveznim da se slijedi itd.11. to što se u Kur’anu eksplicitno ne spominje mahrama.2005 http://www. ta polemika mora biti zasnovana na dokazima i vođena naučnom metodologijom. Argumenti koje je spomenuo uvaženi profesor. npr. Ne treba zaboraviti da joj to pravo garantiraju sve međunarodne konvencije koje govore o ljudskim pravima. Ja znam da su muslimanke izložene napadima u nemuslimanskim sredinama. s. kao ljudi. može se prilagoditi. to što je u prijašnjim tradicijama bio običaj da žene nose mahramu ne znači da u islamu treba biti suprotno. zaštitu našim majkama i sestrama ne treba pružati tako što ćemo pokušati taj identitet sakriti po svaku cijenu.a. to je klasični tekst napisan u stilu orijentaliste koji se ne koristi islamskom metodologijom u dokazivanju.novihorizonti. O značenju svakog hadisa. poput imama Ebu Hanife. te kako je islamska ulema. i koji često Allaha spominje. nije dokaz. po metodologiji islamskog prava.a. naročito nakon 11. kako je stavljanje mahrame neislamska tradicija preuzeta od kršćanskih redovnika iz Sirije. imamo prava kao i drugi. dž. Međutim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s. preporučio bih da odgovor potražite u knjizi dr. fašista i mrzitelja muslimana. s. Posebno je. nisu validni. Odgovor: Pročitao sam spomenuti članak. nema detalja o zekatu. u isto vrijeme.) i kazuje da nam je on najbolji uzor: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. Iranke ili Saudijke. tako da se šerijatski propis ispoštuje a u isto vrijeme da taj način pokrivanja ne bude stran i da ne izaziva podozrenje u neislamskoj sredini. pošto njihovo objašnjenje nalazimo samo u hadisu. problematično generalno odbacivanje hadisa.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 208 od 416 . u jednom broju iz prošle godine. Ako nemuslimanka ima pravo golišava izlaziti na javno mjesto. ali zato Kur’an jasno naređuje da slijedimo i pokoravamo se Poslaniku. dr. u datim okolnostima. kako ljudsko biće. argumentira kako Kur’an ništa ne piše o mahrami na glavi. Ne moraju se žene u Evropi i Americi pokrivati onako kako se pokrivaju Turkinje. nego znači da je taj Allahov. Molim vas da to prokomentarišete jer treba da se vratim u Banjaluku. septembra i da stavljanjem mahrame na glavu one otkrivaju svoj identitet. nikada nije razilazila u pogledu obaveznosti pokrivanja kose u slučaju punoljetnih žena koje nisu došle u staračku dob.v. Očito.a. Mi te nismo poslali da im čuvar budeš.

Treće. i tu spada i otkrivanje kose. Štaviše. On je skoro cijeli svoj život proveo u neislamskoj sredini.š. Uzvišeni Allah kaže: “Onaj ko se iseli Allaha radi naći će na Zemlji mnogo mjesta. jer mi nije dozvoljeno obavljati namaz u radnim prostorijama. te da čovjek. dž.novihorizonti. ili se bojiš da će tvoj iman. nemuslimani.. Njegovo shvatanje mahrame i pokrivanja žene uveliko je rezultat uslova u kojima je živio. dž. i slobodu. samo što treba raditi poslove koji su u njenom domenu i koji neće ugroziti njene osnovne obaveze kao supruge i majke. dr. ne samo izvršile propis islamskog načina odijevanja.2005 http://www.com skrojiti sebi islamsku odjeću u duhu finske kulture. Pogrešno je govoriti da žena ne smije raditi.š. poznato je da se u slučaju postojanja nužde. jer ne treba zaboraviti da se on. u nuždi žena može otkriti kosu. a da na tebe sredina ne djeluje u negativnom smislu. bio je oženjen nemuslimankom koja. vjerovatno. jer ženi nije dozvoljeno da radi. ali se time ne dovodi u pitanje propisanost stavljanja mahrame na glavu. i nastojim da obavljam namaze dok sam na radnom mjestu. rahatluk i olakšanje. nije bila ravnodušna prema islamu pošto. Datum kreiranja: 27. treba odati poštovanje spomenutom profesoru za njegov rad i trud na polju afirmacije muslimana u Evropi i njegovu nastojanju da muslimanima pomogne u rješavanju njihovih problema.11.Na pitanja odgovora doc. tvoja čast i poštenje biti ugroženi. bila sastavni dio evropske kulture. želim istaći da je potrebno imati razumijevanja za spomenutog profesora i istaknutog intelektualca. pleh muzika ga je ispratila do groba i dženaza mu nije javno klanjana. a Allah. d) da možeš mijenjati sredinu u pozitivnom smislu.” (En-Nisa. može uraditi i ono što je grijeh u granicama nužde. a i ja se bojim da takvo mjesto može uticati na moj iman. a pogotovu na takvim mjestima. Uz to. c) da ne postoji opasnost da budeš izložena velikom grijehu. četvrto. time bi bila oživljena lijepa kultura oblačenja koja je zamrla u Evropi. ukoliko ne može živjeti kao musliman u određenoj sredini. a onaj ko na Allahovom. uglavnom. Turcima. Ukoliko neki od ovih uslova nedostaje. Da li je njegova supruga dozvolila da mu njegovi prijatelji muslimani klanjaju dženazu. nije mi poznato!? Bilo kako bilo. b) da tvoj integritet kao muslimanke bude zaštićen. a koja je. smatram da treba da promijeniš radnu sredinu. sredinu treba promijeniti. okruženja u kom se nalazio i znanja koje je posjedovao. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 209 od 416 . Pitanje: Već otprilike dvije godine radim posao koji se ne kosi sa šerijatom. ali sredina i ambijent u kojem radim je neislamski. itd. Ja sam pokrivena.. Odgovor: Smatram da nema smetnje da ostaneš na tom radnom mjestu pod sljedećim uslovima: a) da to radno mjesto dolikuje tebi kao muslimanki. Da li je vjernicama dozvoljeno raditi na takvim mjestima? Neki su me savjetovali da ostavim taj posao. a i osobe koje su u mom okruženju su. ne tako davno. nego bi sebi otvorile put misionarskog djelovanja i zaštitile se od nacionalista i fašista koji imaju predrasude prema Arapima. uprkos svojih neprijatelja. Ispravno je kazati da žena treba raditi isto kao i muškarac. 100. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. u granicama svoga znanja i mogućnosti itekako na tom polju zalagao. Irancima itd. ali to moram obavljati vani. najbolje zna. Dakle. treba imati na umu da je u islamu propisana hidžra. kako sam neki dan čuo. putu hidžru učini naći će prostranstvo.) Na kraju. čak nije dala da se neko s ahmedijom pojavi na njegovoj sahrani. Na taj način muslimanke bi. Šukri H.

da ona planira sa svojim švalerom da razori moj brak praveći nam sihire kod hodže koji je poznat kao sihirbaz. br. dr. Ukoliko se. a džematlije su dužne takvog imama zamijeniti jer se na njega odnosi hadis: “Trojici se njihov namaz ne uzdiže iznad njihovih glava: čovjeku koji predvodi džemat koji ga mrzi. posebno ako je u prošlosti bila poštena i uzorita žena. “Kitabus-salati”.com Pitanje: Odgovor: Da li preporučujete imamu da ostane u džematu ukoliko ga većina džematlija mrzi? Smatram da je odgovor na to pitanje usko u vezi s razlogom koji je doveo do toga da većina džematlija mrzi svoga imama. prokleo čovjeka koji predvodi džemat koji ga mrzi. a Allah. 961.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 210 od 416 .v. Dakle. dž. Pitanje: Oženjen sam i imam. Sunen..) U nekim predanjima stoji da je Allahov Poslanik.11. počeo sam da strahujem.) Naravno da se ovdje radi o mržnji koja ima opravdanje u šerijatu. osoba u pijanom stanju. Šukri H. uzimajući u obzir okolnosti u kojima živimo. počela baviti nemoralom i odlaziti kod komšije. uzoran brak. Napominjem da se moja majka...novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. Ramić. koja ne zna šta govori. Bilo bi uputno da se kod osobe koja liječi Kur’anom ispita da nije. (Vidi: Tirmizi. Sunen. pa makar i za komšiju s kojim čini nemoral.a. bez obzira što ga u toj sredini većina ne voli.š. Pitanje: Odgovor: Ne. novotarije itd. Postoji realna mogućnost da joj je sihr napravljen i da nije svjesna šta radi.s.2005 http://www. najbolje zna. to strogo zabranio: “O vjernici. nakon pogibije babe u ovom ratu. sve dok ne budete znali šta izgovarate.š. treba da zaštitiš svoj brak... jer ti je preče zaštiti sebe i svoju porodicu negoli druge. U isto vrijeme.” (En-Nisa. ispravno je da se pokaje i namaz klanja u njegovu vremenu. koja živi s nama u istom stanu. “Ikametus-salati ves-sunnetu fiha”. ali ih ima. 43. ne smije klanjati jer joj je Allah. pošto sam otkrio prateći telefonske razgovore moje majke. tada imam treba otići. elhamdulillahi. pa makar se morao iseliti iz stana. Takve situacije su rijetke. u toj situaciji smatram da imam treba biti ustrajan u svom imamskom radu. i tvojoj majci napravljen sihr.š. nemojte se približavati namazu u pijanom stanju. najbolje zna. dž. nasilje. a Allah. radi o situaciji da većina džematlija mrzi svog imama zbog toga što ne izvršava svoje radne obaveze ili čini prestupe i grijehe kao što su laž. treba majci da pomogneš da se izvuče iz nevolje u kojoj se nalazi i da prema njoj.” (Ibn Madže.) Ukoliko zna šta govori. br. Datum kreiranja: 27. pak. možda. Šta mi preporučujete? Kako da se u takvoj situaciji postavim prema majci? Da li pijana osoba može klanjati? Odgovor: Prvo bih ti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kao dijete. preporučio da pokušaš nagovoriti majku da se pokaje za grijehe koje čini i da se uda. 326. dž. izvršavaš obaveze u granicama svojih mogućnosti. Ukoliko je razlog to što imam prakticira islam i služi kao primjer koji uznemirava one koji od islama uzimaju samo ono što žele i ostavljaju ono što žele. Međutim. s.

vodu za gusul pa je oprao ruke dva ili tri puta. 264. “Kitabul-hajd”. jer bolje im ih je služiti četrdesetak dana nego čitav život. Ukoliko će muž svojim prisustvom olakšati supruzi u tim teškim trenucima.com Pitanje: Odgovor: Ima li žena pravo na uslugu nakon poroda u periodu trajanja nifasa. sve dok žena ne povrati snagu i ne vrati se prirodnom stanju u kom je bila prije trudnoće. Razlog oslobađanja od tih obaveza vjerovatno se nalazi u činjenici da je ženi potreban potpuni odmor i potpuno mirovanje nakon poroda kako bi povratila snagu i kako bi se njeno izmoreno tijelo oporavilo.Na pitanja odgovora doc. 498.. žena biva pokrivena i samo babica po potrebi gleda u stidne dijelove tijela. s. “Kitabul-hajd”.). a onda oprao ostatak svoga tijela. da se ženi omogući mirovanje i potpuna njega u tom periodu. kaže: “Primakla sam Allahovu Poslaniku. Ti napori su toliko značajni da ih je časni Kur’an posebno istakao: “čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro. dž. smaram da je takvo prisustvo ne samo dozvoljeno..a. dr. ženu je nakon poroda. Što se tiče hadisa koji govore o tome da supružnici ne smiju gledati u spolne organe jedni drugih. odnosno da li je dužna služiti gošće koje joj dolaze u posjetu? Žena u porodu pretrpi ogromne bolove i napor koji njeno tijelo. ukoliko će upoznavanjem napora i muka koje žena podnosi pri porodu pomoći u pravcu da muž više cijeni ulogu svoje supruge kao majke. Štaviše. Koristim se ovom prilikom da ženama preporučim mirovanje nakon poroda.a. (Vidi: Sahihul-Buhari. Sahihu Muslim. Potom je svoju lijevu ruku dobro istrljao o zemlju. majka njegova s mukom ga nosi i u mukama rađa. uzimajući vodu iz iste posude.š. 485. a muževima preporučujem da budu na uslugama svojim suprugama ili da im poslugu nađu. Uz sve prethodno rečeno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 482. u periodu trajanja nifasa oslobodio namaza i posta (s tim što post treba napostiti kad taj period prođe). 253. što je zabilježeno u vjerodostojnom hadisu. uz uobičajeno krvarenje. br. Vjerodostojni hadisi jasno govore da je to dozvoljeno. 476). zašto da čovjek ignorira njene potrebe za odmorom!? Logično bi bilo. dozvoljeno prisustvovati porođaju svoje supruge? Datum kreiranja: 27. da se od džunupluka kupala sa Poslanikom. s.” (Sahihu Muslim. Pitanje: Odgovor: Nije mi poznato da u tom pogledu postoji šerijatski tekst koji to direktno ili indirektno zabranjuje. iscrpe. a to je u duhu islama i prethodno spomenutih propisa.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 211 od 416 . pošto fizičiki napor žene nakon poroda i njeno kretanje mogu itekako narušiti njeno zdravlje i ostaviti trajne posljedice.) Uzvišeni Allah. br.s. 255. ti hadisi nisu vjerodostojni.” (El-Ahqaf. “Kitabul-gusl”. Mejmuna. Ja sam mu tada dodala peškir i nije ga uzeo. 484. Zatim je sa tri pregršti polio glavu. polio svoj svoj polni organ i oprao ga lijevom rukom. nego i preporučljivo.). dakle oslobodio ju je obaveza izvršavanja dva temeljna propisa islama.11. jer u porodilištima koja štite ženin dignitet. a onda uzeo abdest onako kako uzima abdest za namaz. postoje razlozi koji podupiru muževo prisustvo kad se žena porađa. Ramić. itekako.v. Da li je mužu. Prema tome. Šukri H. 15.a. r. majka pravovjernih. po šerijatu. Isto prenosi i Aiša. da se o važnosti tog mirovanja posavjetuju sa stručnim osobama.2005 http://www. muž koji prisustvuje porođaju svoje supruge ne mora gledati sam čin porođaja.novihorizonti. potom je vodu zagrabio rukom iz posude.s. 242. ako je Gospodar svjetova dao ženi pravo na odmor u tom periodu. br.v. Zatim se pomakao sa tog svog mjesta i oprao noge.

a. Zbog toga. s. O tim pitanjima može se raspravljati u smislu šta je ispravnije i sunnetu bliže. i pretpostavljenima u onome što nije grijeh. a ako pod tim podrazumijevaju da mogu iz svih mezheba uzimati ono što ima najbolju argumentaciju i najbolje ispunjava ciljeve šerijata u određenom vremenu i prostoru.s. Raditi već urađen posao je pogrešno i može biti grijeh ukoliko se time zapostavlja ono što je obaveza. kako je govorio imam Malik u Medini i kako je govorila ostala ulema diljem hilafeta.) Dakle. pogrešno je zapostavljati mezhebe i kazati da će se uzimati direktno sa izvora islama Kur’ana i sunneta. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici. El-Musned. Kur’an i sunnet.s. dr. Smatram da takva i slična pitanja.v. kako to pitanje tumači ulema ehli-sunneta.v. s.v. smatram to pogrešnim putem.š. “Od svakog se”.Na pitanja odgovora doc.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravan namaz za imamom koji čini neke šerijatske prestupe? U osnovi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. za koja postoje različita tumačenja islamskih pravnika i koja su podložna idžtihadu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 212 od 416 . “Musnedul-’ašere el-mubeššerine bil-dženne”.s. Prema tome. s. Zapostavljati mezhebe ličilo bi na zapostavljanje već iskopane i pročišćene zlatne rude i ulazak u rudnik zlata u potrazi za tim dragocjenim blagom.v. 59. 1041. naši ljudi obično pod šerijatskim prestupima za koje pitate podrazumijevaju vanjski izgled imama: brijanje brade i nošenje pantalona ispod članaka. i Njegovu Poslaniku. pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i vašim pretpostavljenim. treba prvo iskoristiti pa onda ići dalje i tražiti nova bogastva u izvorima šerijata. Koliko sam primijetio.s.11. onako kako su to radili svi ashabi koji nisu pripadali nijednom mezhebu? Odgovor: Prije svega. u određenom vremenu i prostoru bili na raspolaganju izuzetnoj islamskoj ulemi.s. niti slijediti mezheb određene osobe u svemu što protumači.v. dozvoljeno je klanjati za imamom sve dok ne vidimo da dotični imam čini očito nevjerstvo (kufr).” (En-Nisa. Datum kreiranja: 27.v. ne treba da budu predmetom rasprave u smislu da onaj ko radi drugačije od onog što mi smatramo da je ispravno ne može predvoditi džemat itd. s. smatram da je to ispravan put na koji nas je naputio Poslanik. kada osoba treba rješenje određenog problema tražit će ga od bilo koje stručne osobe u koju ima povjerenje da će joj dati odgovor u skladu sa Allahovim. Smatram da sve zlato koje je već iskopano i hiljadugodišnjim glačanjem od naše istaknute uleme ponekad dovedeno do perfekcije.a. šerijatom. izuzev Poslanika. To zato što su mezhebi iskustvena tumačenja šerijatskih pitanja zasnovana na argumentima koji su u datom trenutku. Međutim. dž.š.a. prije svega.2005 http://www. misleći na Poslanika. Nije dužnost muslimanima slijediti bilo kojeg alima u svemu što kaže.” (Ahmed.a. s.) Poslanik. ali zbog tih pitanja ne smiju jedni druge koriti i degradirati. te da je njihov mezheb Kur’an i sunnet i da slijede Muhammeda. a tu su. ističe: “Nema pokornosti stvorenju u onom u čemu je nepokornost Allahu Uzvišenom. br.novihorizonti. Pitanje: Kako komentarišete stav onih koji kažu da ne slijede nijedan mezheb. osim od onoga ko je u ovom mezaru”. treba jasno istaći da je muslimanu dužnost da bude pokoran Allahu. mogu se iznositi argumenti i vjernici se mogu međusobno savjetovati i preporučivati ono što smatraju da je bolje. Šukri H.s.a.v. bez obzira kojem mezhebu pripadala. ako oni koji kažu da ne slijede nijedan mezheb pod tim podrazumijevaju zapostavljanje mezhepskih tumačenja i argumentacije.š. dž.a. “uzima i ostavlja. Ramić. s.s. Njegovu Poslaniku.a. potrebno je posebno naglasiti da kako je pogrešno slijepo slijediti sve što je u jednom mezhebu protumačeno. dž. pokornost ljudima podrazumijeva njihovu pokornost Allahu. s.

napustiti. br. dova mazluma – onoga kome je nepravda učinjena.” (Estevdi’ullahe dineke ve emaneteke ve havatime ‘amelike. 3365) Ebu Hurejre prenosi da ga je Allahov Poslanik. Međutim.. propisano. Sunen. da mu ostanak s njim uslovi primanjem islama pa. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 213 od 416 . salama itd. Onoga koji ne gubi ono što Mu je povjereno.com Pitanje: Ja i moja supruga idemo ove godine na hadž. a ukoliko odbije. Ukoliko dotična muslimanka već živi u partnerskom odnosu s nemuslimanom. u smislu neke posebne ceremonije.Na pitanja odgovora doc. bi kod ispraćaja nekoga govorio: “Dođi da te ispratim onako kako je nas ispraćao Allahov Poslanik. dr.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 5) Međutim. posebno ako s tim partnerom ima djecu.š. Može ostati u braku s mužem nemuslimanom ukoliko. “Kitabul-džihad”. njen muž prihvati islam kao svoju vjeru. po šerijatu. prakse prilikom ispraćaja na put.s”. s. i vaša jela su njima dozvoljena. i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga. kaže: “Tri dove su. po šerijatu. u periodu koliko traje priček (‘iddet). s.) (Ibn Madže. dž. sklopiti brak sa sljedbenicom kršćanske i židovske vjere. kada ne postoje opravdane smetnje.s. i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga prije vas. (Estvedi’ukellahel-lezi la tedi’u vedai’uhu. a Allah. nije propisana šerijatom i ako bismo takvu ceremoniju smatrali nekom vrstom ibadeta bila bi to novotarija.s.v. Eventualno sklopljeni brak između muslimanke i nemuslimana je nevažeći. Otuda predlažem da se ispraćaj s dovom za putovanje organizira na dan kada hadžije kreću na put i da svi oni koji žele nekog hadžiju ispratiti to učine upravo taj dan. dužna ga je. bez sumnje. Koji status. može udati samo za muslimana. muslimanka se. Lijepo bi bilo da imami sa svojim džematlijama organiziraju ispraćaj hadžija pridržavajući se Poslanikove. Sunen. autobuskim i željezničkim stanicama. Isto važi i za nemuslimanku kada prihvati islam. uz dove koje bi upućivali za naše hadžije da uspješno obave petu islamsku dužnost i molbe da nas se hadžije sjete dovom za vrijeme svoga putovanja i na svetim mjestima. Pitanje: Odgovor: Muslimanu je dozvoljeno. može s njim sklopiti brak i nastaviti živjeti. bilo da se to organizira u džamijama. “Kitabud-da’vat”. po šerijatu.” (El-Mumtehina. da te preuzme na čuvanje.a. povjerenje (emanet) i svršetak tvojih djela. preporučio bih joj.” (El-Maide.a.” (Tirmizi. ispratio i rekao: “Molim Allaha. Ispraćaj hadžija treba organizirati na mjestima gdje se hadžije i oni koji ih prate mogu naći i u miru poselamiti. a ne da s njima blud činite i da ih za prilježnice uzimate. Upravo zbog toga postoji konsenzus muslimanske uleme o tom pitanju. 10) To je kur’anski propis u kome ne može biti bilo kakve izmjene niti različite interpretacije. Uzvišeni Allah. i čestite vjernice su vam dozvoljene. br. Uzvišeni Allah. ukoliko bi ispraćaj na hadž bio bez posebnih ustaljenih ceremonija. s obzirom da mnogobrojne posjete onima koji obznane odlazak na hadž vrlo često predstavljaju ogromno opterećenje.a. Šta nam preporučujete? Odgovor: Tačno je da hadžijska dova.s. s. dova musafira i roditeljska kletva. a ja nisam za to jer sam čuo da to nije propisano šerijatom. Šukri H.v.a. ne ranije.11. kada im vjenčane darove njihove dadete s namjerom da se njima oženite. ima muslimanka koja se uda za nemuslimana? Datum kreiranja: 27. najbolje zna. Ibn Omer.2005 http://www.v. dž. Kod nas je običaj da se pravi hadžijska dova i moja žena bi željela da to napravimo. itekako. kaže: “. “Kitabud-da’vat”.v. r. zatim bi rekao: “Molim Allaha da uzme na čuvanje tvoju vjeru. Sunen.one njima nisu dozvoljene.a. proučiti dovu hadžiji musafiru za sretan put i zatražiti od njega da za nas uči dovu dok je na putovanju je. kaže: “Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela.novihorizonti. 2815) Praksa je da prvu dovu uči osoba koja nekog prati a drugu osoba koja ide na put. Muslimanka koja sklopi takav brak čini blud i djeca se tretiraju vanbračnom.. niti su oni njima dopušteni. 3370) Zbog toga. inša-Allah. Poslanik. ukoliko pristane. to bi bilo ispravno i preporučeno.. primljene (uslišane). Ramić..) (Tirmizi. br.

lijepu priliku za udaju. Naime. onoga ko ga pije. nagradi. Nedavno sam upoznala momka iz Sandžaka koji. najbolje zna. dž. tako i želje Vašeg momka i Vaših roditelja. ko ga kupuje. smatram da Vi na svom radnom mjestu niste u tom lancu i da vaše radno mjesto nije upitno. Pitanje: Ja sam iz Bosne i trenutno živim u Americi. dr. za razliku od proizvođača alkoholnih pića i svih onih koji se nalaze u lancu dostave tih pića do potrošača koji.novihorizonti. S druge strane.š. a Allah. a Allah. Moja majka je skroz protiv toga. Da li je taj posao meni dozvoljen s obzirom da je Poslanik. Amin. skratit će podne na dva rekata. dž. Ja. dž. odnosno upotrebom alkohola u poslu koji radite.š. Molim Allaha.s. s. On je izrazio želju da mnome oženi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 214 od 416 .11.v. Navode kao razlog da ja treba da završim školu i da sam previše mlada da bih se sada udala. Ukoliko se ne može naći kompromis.a.š. prokleo osobu koja pije alkohol kao i sve one koji se nalaze u lancu proizvodnje i dostave alkohola do te osobe. s tim što.com Pitanje: Radim u Njemačkoj u jednoj štampariji. Zbog toga Vam savjetujem da klanjate istihara-namaz i da molite Allaha. kada krene na put u podnevskom vremenu i iziđe iz mjesta svoga stanovanja. to najbolje zna Uzvišeni Allah. onome što je prioritet treba dati prednost. Moje pitanje je: “Da li mi je grijeh ako održavam vezu s ovim momkom bez obzira na razmišljanje moje majke i da li se mogu za njega udati ako je moja majka bezrazložno protiv toga? Molim vas da mi date šerijatski odgovor kako ne bih napravila grešku. kome se pravi.2005 http://www. Pri radu dolazim u dodir s alkoholom koji koristimo za štampanje. r. učestvuju u zlu koje čini osoba koja pije alkohol. dž. elhamdulillah. tj.š. Musned. kada stigne kući s puta u podnevskom vremenu klanjat će četiri rekata jer je njegov status putnika prestao onog momenta kada je ušao u mjesto svoga stanovanja. dakle. prakticira islam. Prema tome. dž. br. treba pokušati naći kompromis. ne mogu da Vam dam precizne upute.Na pitanja odgovora doc. u isto vrijeme planirate nastavak i završetak studija nakon udaje. za ispravnu odluku. Ramić. ko ga pravi. 5458.š. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a on bi mogao biti da se udate. i u situaciji kada se.a. Da li će putnik skratiti podne namaz kad stigne kući u podnevskom vremenu. svako na svoj način. ko ga toči.a. najbolje zna. roditelj ne može poslušati zbog očite greške.s.) Međutim. Pitanje: Odgovor: Putnik će postupiti onako kakav mu je status u datom trenutku.v. kako Vaše. Kad sam ja to rekla svojim roditeljima oni se nisu s time složili. niti direktno niti indirektno. ali da. kao i ja. da Vam da ono što je za vas najbolje na dunjaluku i ahiretu.v.” (Ahmed. ko ga prodaje.š. Ono što mogu kazati jeste da je najbolje nastojati ostvariti ispravne želje. a šta je to. prokleo: alkohol. ko ga nosi i kome se nosi i onoga ko pare zarađene na alkoholu troši. i kako će postupiti kada stigne na svoje odredište u podnevskom vremenu? Odgovor: Ja molim Uzvišenog Allaha. Imam 20 godina i na drugoj sam godini studija. klanjat će onako kako klanja putnik. dž. pošto je izlaskom iz mjesta stanovanja stekao status putnika. pretpostavimo. Šukri H. treba nastojati da se njegova osjećanja ne povrijede.s. da Vam da najbolje rješenje. Da Vas Allah.a. prenosi od svoga babe Omera. vi svojim radom. s obzirom da ne znam sve potrebne detalje u vezi s Vašim pitanjem. da je Allahov Poslanik.a. r. Datum kreiranja: 27. dok moj babo ima više razumijevanja i želi mi pomoći. Ibn Omer. prokleo sve one koji imaju bilo kakav kontakt s alkoholom? Odgovor: Tačno je da je Poslanik. ne uzrokujete ljudima zlo. s. da ne propustite. kako mi se čini.

postoje različiti džemati i da Bošnjaci bajram klanjaju u svojim džematima.” (El-Bekare. dž. Napominjem da je grijeh novac čuvati u jastucima. a dotična osoba nema direktne koristi od toga. jeziku tek tada će se moći postaviti pitanje koje ste mi postavili i imat će smisla da na njega dam odgovor. Koristim se prilikom da preporučim svakome ko ima ušteđevinu da je ulaže u biznis i da novac ne drži u bankama.com Pitanje: Odgovor: Da li je čovjeku grijeh da od kamate na novac koji drži u banci izgradi dom za siročad. dž. 27) Međutim. pošto su ih shvatili. Ramić. To su knjige objavljene Musau.” (El-Hadid.” (El-Bekare. sina Merjemina. Americi i drugdje. dali da biste pravim putem išli. Kada hutbe u Švedskoj budu uz arapski i na švedskom. objavljene knjige? . a Allah. uz hutbu na arapskom. Šukri H. Zemljama u kojima žive muslimani kao manjina preporučio bih da u cilju njihove uspješnije integracije zakonski stave u dužnost imamima da. a. kojem smo Indžil dali. izgradnju ambulante i ostalog što je općekorisno može se dati novac dobijen na ime kamate. dok nismo Isaa. dr. koja rastavlja istinu od neistine. Ono što bih preporučio Bošnjacima i ostalim muslimanima. i Isau. Tevrat (Tora) i Indžil (Evanđelje) jesu Allahova. čuvajući svoj islamski identitet i ne dovodeći u pitanje bilo koji islamski propis koji ne može biti predmet kompromisa.11.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. tj. koji kao manjina žive u Evropi. 75) Ako imamo u vidu da su se izmjene dešavale u samom startu. a. Pitanje: Odgovor: Da. poslije njih. Novac mora da se kreće. svjesno izvrnuli. a neki među njima su Allahove riječi slušali pa su ih. Prema tome.. nema smetnje da žena dok je u stanju hajza (mjesečnog perioda) ogasuli (okupa) umrlu žensku osobu.š.Na pitanja odgovora doc. 53) Zatim smo. jednog za drugim Naše poslanike slali. drže hutbu na jeziku dotične zemlje. onda možemo zamisliti šta je od originalne Allahove. a Allah.s. ambulantu i tome slično? Jedan od načina da se osoba koja mora držati novac u banci koja posluje na kamatnom principu oslobodi te kamate jeste da je utroši u nešto što je općekorisno. dž. najbolje zna. jeste da nauče oficijalni jezik zemlje u kojoj žive. te da te knjige nisu odmah zapisane nego koju stotinu godina kasnije.š. s obzirom da su vremenom izmijenjene. Prema tome. Koliko je to ispravno? Da li žena može gasuliti dok je u stanju hajza (mjesečnog perioda)? Da li su Tevrat (Tora) i Indžil (Evanđelje) Božija riječ. dž. da se pozitivnom integracijom uključe u društvo u kom se nalaze. da se investira i svako ko ima viška novca dužan ga je aktivirati.s. u izgradnju doma za siročad. u okolnostima kada muslimani govore različitim maternjim jezicima i kada nemaju jezik koji svi poznaju. objave Musau i Isau ostalo?! Datum kreiranja: 27. čarapama i drugdje. te svete knjige u svom današnjem obliku nisu izvorne. Do tada će moj odgovor izostati.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 215 od 416 Bošnjaci u Švedskoj klanjaju bajram namaz izdvojeno u svojim džematima a ne sa ostalim muslimanima.novihorizonti. O tim izmjenama Kur’an kaže: “Zar se vi nadate da će vam se Jevreji odazvati i vama za ljubav vjernici postati. najbolje zna. riječ. osim u slučaju nužde. Pitanje: Odgovor: Normalno je da na Zapadu. ormarima. poslali.2005 http://www.. Uzvišeni Allah kaže: “I kada smo Musau Knjigu. Pitanje: Odgovor: Nije mi poznato da u tom pogledu postoji zabrana u šerijatu.

novihorizonti. po mom shvatanju. najbolje zna. da li su džematlije dužne da ga slijede? Kada imam pogriješi u toku namaza oni koji su iza njega treba da ga upozore izgovarajući “subhanallah”. sehvi-sedždu učiniti.”. smatrajući da je u pravu. br. Ukoliko ne postoji drugi način da se safovi poravnaju osim povlačenjem linija nadam se da za to nema smetnje. smatram da će se slijeđenjem imama umanjiti eventualni nesporazumi. Ramić. a nije cilj “puštanje krvi”. Šukri H. Nadalje. na kraju. a Allah. dž.š. Ovaj stav temeljim na riječima Poslanika. muktedije će. dž. Uz sve to. Ukoliko imam ustraje.2005 http://www..s: “Imam je određen da se slijedi. ali se prije početnog tekbira okretao i naređivao da se safovi popune i poravnaju. nije povlačio linije. ukoliko je izostavio namaski rukn-farz nadoknaditi taj rekat.. njome se razdvaja među surama tako da svaka sura bude istaknuta. žene će to uraditi udarajući desnom rukom po lijevoj. “Kitabus-salati”. da li je potrebno “pustuti krv naknadno”? Da li je ispravno povlačenje linije. da li treba učiti Bismillu na početku svake sure? Ukoliko se dijete rodi obrezano. samo će učiniti sehvi-sedždu.Na pitanja odgovora doc. Imam treba svoju grešku ispraviti tako što će. s. a imam je dužan.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a i ako nije njen ajet nismo pogriješili. ili zatezanje lastike u džamiji kako bi se safovi pravilno poredali? Datum kreiranja: 27.11. a Allah. a to ima određeni smisao. s. kada shvati da je klanjao više rekata. Ako se uči više kratkih sura na jednom rekatu. i na kraju. nije potrebno. Pitanje: Odgovor: Da. smatram da je ispravnije učiti Bismillu u tim situacijama jer jedno utemeljeno mišljenje kaže da je Bismilla sastavni dio sura na početku kojih se ona nalazi. slijediti imama. ostane na petom rekatu. ukoliko ta kožica ne postoji nema razloga za obrezivanje. tako da kada je proučimo mi smo njen ajet proučili. prije predavanja selama ili poslije. potrebno je podučiti klanjače kako treba da se poredaju u safove. obavezno. a ukoliko je izostavio sunnet. učiniti sehvi-sedždu. Pitanje: Odgovor: Prije svega.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 216 od 416 . 365) Uz to.a. Pitanje: Odgovor: Ne.v. učenjem Bismille izlazi se iz kruga razilaženja da li je Bismilla ajet dotične sure ili ne.com Pitanje: Odgovor: Ukoliko imam ustane na peti rekat. najbolje zna. dr.a. jer cilj obrezivanja jeste uklanjanje kožice koja je suvišna i koja uzrokuje zdravstvene probleme kod muške djece.š. npr. Obaveza imamova jeste da stalno o tome vodi računa. Poslanik. Sahihul-Buhari. (Buhari. Prema tome.

Molite puno Allaha. a u isto vrijeme živite svoj normalan život ne obazirući se na riječi kojima Vas napada.i ne podvikni na njih.com Pitanje: Moj babo preselio je na ahiret prije nekoliko godina. Pitanje: Odgovor: Nema ograničenja u tom pogledu pod uslovom da nema prevare. samim tim. To nije jednostavno. itd. bilo u vidu džina ili ljudi. bez obzira na sve što vam čini. Kao jedino dijete imam osjećaj da me ona puno voli. osim da preselite u drugi stan. ne reci im ni: “Uh!” . Interesuje me kako da se odnosim prema majci u ovoj situaciji? Naglašavam da ona ne dozvoljava da vratim suprugu prijeteći mi raznovrsnim kletvama. oni im “iz ljubavi” prave strašne probleme koje im ne čine ni njihovi najveći neprijatelji. uglavnom.š. Uzvišeni Allah. ne praveći ustupke u onome što šerijat zabranjuje i što bi moglo narušiti stabilnost Vašeg braka. tada bolje razumijemo zašto se ta vrsta ljubomore tako često javlja kod mnogih roditelja.novihorizonti. Što se tiče Vašeg odnosa prema majci u datoj situaciji. Majka se nije poslije udavala. ali vi kao dijete morate i dalje izvršavati svoje obaveze prema majci i brinuti se o njoj kada joj pomoć bude potrebna. tako da mi je zagorčala život. Dogovorajte se sa suprugom i planirajte strategiju kojom ćete izvršiti svoje obaveze prema majci. Ako ona griješi. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ne treba da zaboravite da Vam je ona majka i da ste prema njoj dužni izvršiti obaveze koje dijete ima prema roditelju. Da li ima ograničenja u pogledu visine zakupa za stan. dž. Najviše su ljubomorne svekrve.2005 http://www. Treba da znate da je ne smijete slušati u onome što je grijeh. vikendicu itd? Datum kreiranja: 27. vrlo slabi poznavaoci propisa islama i. tražite odgovarajuću taktiku kako bi ona bila zadovoljna Vašim ponašanjem. 23-24) U isto vrijeme. Razlog za to vjerovatno je u činjenici da su naši roditelji. Protiv te pojave muslimani se moraju boriti. Uspjela je. Ukoliko nemate izlaza. smiluj im se. da sve bude jasno definirano i na zadovoljstvo obje strane. dakle. kaže: “Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njega obožavate i da roditeljima dobročinstvo činite. i služe šejtanu kao instrument za rušenje bračnih zajednica. Uzimajući u obzir da je šejtanu najdraži uspjeh upravo kada razruši porodicu i rastavi muža i ženu. Šta da radim? Odgovor: Problem s kojim se suočavate je vrlo čest. da su zbog toga izuzetno podložni utjecaju šejtana. umjesto da se raduju što su živi i zdravi. Trudite se da prema majci budete dobri i onda kada Vas najviše vrijeđa. a nije rijetka situacija da majke budu ljubomorne i žele svoje kćerke rastaviti od njihovih muževa. Šukri H. slabi praktikanti tih propisa. kad sam bio dijete. Umjesto da budu sretni što su njihov sin ili kćerka doživjeli dob za ženidbu i udaju. dr. da otjera moju suprugu s kojom sam lijepo živio i koja je nastojala da prema mojoj majci bude dobra. umjesto da im pomognu i olakšaju budući život. Na taj način roditeljima bi se pomoglo da vole svoju djecu na ispravan način a ne da im iz ljubavi ruše život i čine strašnu nepravdu. ali čini mi se da je to najbolje rješenje. Društvo u cjelini treba uočiti i liječiti ovu pojavu. kod tebe starost dožive.Na pitanja odgovora doc. Kad jedno od njih dvoje. zatim da nema monopola i iskorištavanja eventulne nevolje u kojoj su se ljudi našli. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: “Gospodaru moj. i obraća im se riječima poštovanja punim. pretvorila u veliku ljubomoru kada sam se oženio. možete to učiniti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 217 od 416 .11. da Vam olakša situaciju i da Vašu majku uputi na pravi put. oni su mene. čak bih mogao ustvrditi da su kod nas rijetki brakovi kod kojih se takav problem ne pojavljuje. nažalost. ili oboje. Ta prevelika ljubav se. nemojte vi griješiti. Brinula se o kući i mene školovala. njegovali!” (El-Isra. na kraju.š. Preporučio bih imamima i medžlisima da organiziraju seminare za buduće mlade i mladoženje u cilju edukacije roditelja kako bi se na ispravan način mogli suočiti s problemom ljubomore. Ramić.

ti treba da tražiš rješenje i izlazak iz te situacije.11.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno iznajmiti kuću. dr. ali moralno bi bilo da iznajmite svoju kuću osobama koje žive dostojantven ljudski život. ovdje se postavlja pitanje da li je za tebe bolje ostati u takvoj poziciji ili treba da tražiš razvod. Neka ti Uzvišeni Allah na pomoći bude. da ti da ono što je najbolje za tebe na dunjaluku i ahiretu.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 218 od 416 . Klanjaj istiharu i moli Allaha. Pitanje: Moj muž ne prakticira vjeru.Na pitanja odgovora doc. a kao ženi nikada mi ne prilazi. interesuje me da li ja imam pravo na to što mi on daje i kakva su moja prava kod njega? Odgovor: Smatram da nema smetnje da te on izdržava sve dok je to njegova slobodna volja. Ramić. stan ili vikendicu stanarima koji će u njih unositi alkohol i činiti velike grijehe? Pravno gledano takav ugovor je validan. i ako nema nade da će se uskoro vratiti vjeri. bez obzira što nosi muslimansko ime. Međutim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. Smatram da ako tvoj muž nije u islamu.2005 http://www. daleko od svih perverzija i nemorala.š. Šukri H. Datum kreiranja: 27. S obzirom da me izdržava. Radi na terenu i živi nemoralan život s drugim ženama.

ali da svakoj novotariji halal alternativu nađemo. četeresnice i godišnjice.s. okupljanja itd. kao ni prve odabrane generacije muslimana. ne bismo imali vremena za mnogobrojne novotarije. četeresnica.s.” Rekli smo: “Allahov Poslaniče. ako je u suprotnosti sa islamom. tako da se i za Muhammede. Marka. Uvođenje takve prakse kod nas. Ono što sigurno znam i zašto imam dokaze jeste da to nije bila praksa našeg miljenika Muhammeda. u islamu utemeljeni. Muslimani.š. godišnjica. godišnjice smrti itd.) i preporučujem vam da uz ovaj odgovor pročitate šta sam u tom odgovoru kazao. po propisima islama.s.da se ne kose s jasnim propisima šerijata. danas tim druženjima treba dati suvremeni smisao. ali se ne može pravdati da danas kada muslimani slobodno mogu prakticirati islam. kako se to kaže. nije utemeljeno u šerijatu. kada je kazao: “Vi ćete. govori se da su muslimani naslijedili četeresnicu od jevrejskog Dedžala i faraona koji su se također okupljali nakon četrdeset dana od smrti njihovih bližnjih.com Pitanje: U knjizi Tajna veza. Šukri H.v. Ali. Hasane i druge pripremaju sedmine. našom bošnjačkom tradicijom. da bismo vratili imamima našim njihovo dostojanstvo. Svaka tradicija. a to je . istinu o tom pitanju prešućujemo kako ne bismo došli u sukob sa. Ja sam na ovo pitanje detaljno odgovorio u Novim horizontima (br. to nije bilo poznato prvim generacijama muslimana. njegovih ashaba i odabranih generacija. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. moja preporuka jeste da se novotarija klonimo.a. 9. sedmine.novihorizonti. dužni su njegovati svoju tradiciju. pa i nacionalnu. niti njegovih ashaba. Muhameda Isa Davuda. a isto tako povodi treba da budu suvremeni.v.. s. bilo čija tradicija koja se ne kosi s islamom je dobrodošla i muslimani je mogu njegovati. To nije bila praksa Poslanika.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 219 od 416 . a Bošnjacima koji žele slijediti Poslanika Muhammeda. 6775. Sahihul-Buhari. s. Naravno.v.a. br. pedalj po pedalj.v. “ElI‘tisam bil-kitabi ves-sunne”. jer je to bogastvo. Pogledajte “Tužna sjećanja”. međutim.s. uistinu.a. Kada bismo džamiji vratili ulogu koju ona inače ima u islamu. osim povodom nečije smrti. Istinu je rekao Poslanik. Datum kreiranja: 27.)″ Da li ti običaji imaju još dulju tradiciju o kojoj govori knjiga Tajna veza ili ne.Na pitanja odgovora doc. ja nemam dokaza. kultura i civilizacija imaju svoje mjesto u islamu samo pod jednim uslovom. vrijednost. zabranjeno je upropaštavati. U njemu je između ostalog rečeno: ″Što se tiče sedmina. možda se može pravdati. pa tako i Bošnjaci. odgovorio je. Ramić. dr. za nju kažemo da nije muslimanska tradicija. a Allah. najbolje zna. četeresnice i godišnjice njihove smrti. obilježavajući sedmine. Stjepana itd. U našem narodu je običaj da se nakon 40 dana okuplja u džamiji i uči umrlom. jevreje i kršćane?” “A koga drugog”. Čitanjem teksta iz pomenute knjige stekao sam dojam da je pravljenje četeresnice nakon nečije smrti šerijatski neutemeljeno i nešto što dolazi od samog šejtana.2005 http://www. To su kršćanski običaji. a vjerovatno ćemo uskoro imati i dvogodišnjica. Džamija može i treba biti mjesto oko kojeg se sve to kreće. slijediti postupke onih koji su bili prije vas. u periodu kada se muslimani nisu mogli okupiti da bi nešto naučili o islamu i ibadet džematile činili. Prema tome. s. a ono što je vrijedno i korisno za ljude. na bilo kojoj lokalnoj televiziji pa ćete vidjeti kako se rodbina prisjeća svojih umrlih Jovana. naših druženja. Takva alternativa sigurno postoji u šerijatu. maj 2000.a. Vratimo džamijama našim njihovu ulogu. svaka tradicija.” (Buhari. aršin po aršin. treba da ima daleko više od onih kojima su povod sedmine. kažemo da takvu tradiciju ne smatraju svojom i da je ne prakticiraju. To su prihvatili i muslimani. s. tako da kad bi oni ušli u gušterovu rupu vi biste ih slijedili. Da li je obilježavanje četeresnice opravdano? Odgovor: Obilježavanje četeresnice. trogodišnjica itd. pa makar je Bošnjaci i prakticirali. četeresnice itd. U 40 dana je završen program rada šejtanske strategije itd. bilo kojoj naciji ili narodu pripadali. Dakle.

mehr u sebi nosi i mnoge druge mudrosti i koristi.a. prije svega. Takvo rješenje bih preporučio ukoliko sadašnji brak ima šansu da opstane. poželjno je da supružnici u pogledu rađanja djece imaju zajednički stav. ponositi se svojim ummetom na Sudnjemu danu i zbog toga je preporučio da se ženi s onima koje su ljupke i rotkinje. Naime. vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari.a. mogu odbiti da učestvuju u tome i mogu isključiti televizor kada se kockanje reklamira i prikazuje. Kakva je uloga mehra? Odgovor: Bingo je vrsta kockanja. jasno kaže: ″O vjernici. opravdan razlog ne postoji potrudi se da joj argumentima pomogneš da promijeni svoj pogrešan stav. Pitanje: Odgovor: Mehr (vjenčani dar) je. Muslimani. Ako se situacija ne može poboljšati možda je rješenje da oženiš ženu koja može i hoće rađati. pak. isplatiti joj kompletan vjenčani dar (mehr). zato se toga klonite da biste postigli što želite. s. kocka. Šukri H. koji su svjesni pogubnosti kockanja.″ (ElEn′am.com Pitanje: Odgovor: Ja bih želio još djece da se Poslanik. pošto je davanjem razvoda ženi obavezan. direktno ili indirektno ne smije učestvovati jer je to šejtanovo djelo. mada na to niste obavezni. a moja supruga kaže da nam je dosta troje. radi se o tome da Lutrija svake sedmice poziva publiku u svoju TV-emisiju BINGO. od tebe očekujem da ustaneš i kažeš da ne želiš učestvovati u kockanju čak ni svojim prisustvom. s nama ponosi na Sudnjem danu. Obično su to škole tako da će i moja doći na red.š. gatanje i mnoga druga praznovjerja veličaju. Ukoliko. a svaki peti izvučeni dobija 100 KM? Napomenjem da ja neću ništa ulagati niti u igri učestvovati. Šta da radim? Da. br. kada te odaberu kao odličnog đaka. U osnovi. Sunen.) Međutim. ukoliko supruga ima opravdan razlog zbog kojeg ne želi više rađati treba da to uzmeš u obzir i da joj u tom pogledu pomogneš. a da posebno naglasiš da oni koji te tamo pozivaju nemaju pravo da maloljetnu djecu vode u kockarnicu.11. obožavanje ljudi i njihovih kipova. dž. Naravno. da ne želiš bespravno tuđu imovinu uzimati. Da li je meni dozvoljeno učestvovati uzimajući u obzir da publika dobiva po pedeset maraka pri ulazu u studio.s. u protivnom preporučio bih vam da se strpite. Oni kupuju djecu za pedeset maraka kako bih ih uvukli u svijet kockanja. Pretpostavlja se da će muž teže posezati za razvodom kada zna da će time biti izložen materjalnim izdacima. 3175. Pitanje: Želio bih Vas pitati u vezi binga. Datum kreiranja: 27. a kocku predstavili kao nešto što zaslužuju samo najbolji đaci. musliman u kocki. koji su svjesni da je to uzimanje tuđe imovine na bespravan način. dr. Žalosno je da kocka tako pompezno ulazi na vrata našeg društva.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 220 od 416 . s.2005 http://www. nakon raskida braka. ″Kitabunnikah″.v.s. Baš će nam biti ″lijepo″ živjeti u društvu kockara u kom se alkohol. 90) Prema tome.novihorizonti. a Allah. slave i propagiraju. Još je žalosnije da se ne reaguje na indoktrinaciju djece koja nisu punoljetna i to na tako podao način. ako ništa drugo ne mogu uraditi. Ramić. Pošto sam odličan učenik vjerovatno ću biti odabran jer odlični đaci imaju prednost.Na pitanja odgovora doc. vid garancije i materijalne sigurnosti za ženu u situaciji kada dođe do prekida braka bilo razvodom ili muževom smrti. Poštovani brate.v. (Vidi: En-Nesai. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. tačno je da će Poslanik. šejtanovo djelo. a da na to zlo malo ko reaguje.

Bili ste dužni zapostiti bez obzira što ste očekivali početak mjesečnice. Rješavanjem stambenog pitanja postojala bi veća mogućnost da se oženi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Oni ga ne žele otjerati pošto je jedinac. U slučaju kredita koji se dijeli borcima ima jedna dodatna povoljnost. Olakšavajuća je okolnost što ste nenamjerno pogriješili. a to je niska kamatna stopa koja može biti ravna inflaciji. Ukoliko je ravna inflaciji. menstruacija je zakasnila i počela je tek nakon jacije. Pitanje: Imam redovnu menstruaciju. nego u smislu da je nužda učinila da ono što je haram u granicama nužde bude halal. tada ustvari. a time bi izbjegao mnoge neugodnosti koje mu njegovi roditelji čine zbog toga što prakticira islam. Da li sam dužna samo taj dan napostiti ili sam uz to dužna još neki iskup (kefaret) dati. dakle prijeke potrebe. muslimanima koji žive u neislamskim zemljama dozvoljeno uzeti bankovni krediti.com Pitanje: Jedan moj brat po vjeri je stopostotni vojni invalid. Dužni ste samo taj dan napostiti i niste dužni bilo kakav iskup dati. Odgovor: Dr. i nema kamate bez obzira što će osoba koja je uzela takav kredit brojčano vratiti za 2-3 posto više nego što je uzela. ne u smislu da je to u osnovi halal. ili ukoliko je inflacija veća od kamate. najbolje zna.Na pitanja odgovora doc. Karadavi i mnogi drugi učenjaci našega vremena cijene da je u slučaju nužde.2005 http://www. Živi kod oca i majke i plaća im kiriju 200 KM mjesečno. Šukri H.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 221 od 416 . Datum kreiranja: 27. Treba da se.novihorizonti. Međutim. dž. kao što je rješavanje pitanja krova nad glavom. Da li je njemu dozvoljeno uzeti kredit koji se dijeli borcima uz 2-3 posto kamate i tako riješiti svoje stambeno pitanje. Koliko je ko u nuždi najbolje to sam zna i ostavljam mu da sam procijeni. Želim još istaći da spomenuti brat ne smije zaboraviti svoje obaveze prema roditeljima. bez obzira što oni prema njemu imaju takav odnos i da je dužan da prema njima iskazuje svoju ljubav i pažnju i da ih u granicama svojih mogućnosti pomogne. a Allah. ako im pomoć bude potrebna.11. Napominjem da penzija ovog brata iznosi 500 KM i da je neoženjen. ali ga ne žele u potpunosti prihvatiti pošto im smeta jer prakticira islam.š. prije svega pokajete. Na osnovu proračuna nisam zapostila prvi dan ramazana. Ramić. dr. Odgovor: Vi ste pogriješili.

Vrlo je važno da istaknete i borite se za vaše posebne potrebe. Šukri H. momci i djevojke uzmu za ruku. bude na pomoći. i tako u parovima prošetaju kroz grad do hotela u kom se uz alkohol slavi matura. promovišu prostituciju i uništavaju kroz maturska veselja i ono malo morala i čestitosti što je. dž. Ja znam da mi je grijeh uzeti djevojku za ruku. ali mi je problem ta šetnja. U našem gradu običaj je da se maturanti. kod nekih mladića i djevojaka ostalo. Ramić. Teško je u određenim situacijama pronaći adekvatno rješenje. Ukoliko u tome ne uspijete.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Neka ti Allah. s obzirom da je naš grad vrlo mali.2005 http://www. da ne bude alkohola itd. ali se bojim da će mojim roditeljima biti teško podnijeti neumjesne komentare ako budem išao sam na repu kolone.com Pitanje: Ja sam maturant. možda. Šta da radim? Odgovor: Znam da je teško u neislamskom okruženju prakticirati islam u svoj njegovoj punini. inače. U hotelu ja mogu naći sebi kutak gdje ću biti u društvu koje ne pije. tako da će razlika među nama biti vidljiva.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 222 od 416 . Predlažem da prvo pokušate lobirati kod direktora i organizatora da matursko veselje organiziraju na način koji će omogućiti da i vi kao muslimani u njemu normalno učestvujete. dakle pravo veselje. Amin! Datum kreiranja: 27. Problem je još složeniji s obzirom da imam brata blizanca koji je u mnogome drugačiji od mene i kome ne smeta to što meni smeta. ali bez grijeha.š. suočava. omladina koja prakticira islam. Morate sebi naći halal alternativu i na taj način izbjegavati šejtanski pir onih koji pozivaju u blud. ali se moraju pokušati riješiti problemi s kojim se. kada su u pitanju maturska veselja.novihorizonti. dr.Na pitanja odgovora doc. organizirajte za svoju raju matursko veselje koje će biti po vašim uzusima.

Šukri H. činjenica je da većina tih preduzeća u svijetu.″ (Ebu Davud.novihorizonti. nesumnjivo ulazi u proizvod i zaradu tih preduzeća. Islam. te pomognu i druge da se okoriste tom imovinom. ulaganja u njih. kamata.a. a kod nas vjerovatno sva. s.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 223 od 416 . ukoliko je osnovna djelatnost preduzeća u osnovi haram. a ako su u stanju da takvu odluku donesu. Prema tome. ali nisu imuna na kamatu. dr. uz pomoć stručnjaka i računara ta procjena može biti poprilično precizna. interesuje me da li je kupovina i trgovina dionicama dozvoljena po šerijatu? Dionička preduzeća su nužnost vremena u kom živimo jer je razvoj i napredak jednog društva danas nezamisliv bez te vrste preduzeća. u nedostatku preduzeća koja vode računa o halal poslovanju. Ta procjena ne mora biti stoposto precizna. dioničari muslimani dužni su usmjeravati aktivnosti preduzeća u kojima imaju glas ka aktivnostima koje su halal. za većinu dioničkih preduzeća čija djelatnost je u osnovi halal. kao šo je proizvodnja alkohola itd.2005 http://www. S obzirom da muslimani žive u takvom okruženju.š. Treba napomenuti da imetak koji se smatra haramom i koji će vlasnik dionica dati u dobrotvorne svrhe od kojih nema direktne koristi ne može se smatrati zekatom. Ramić. deponuju svoja sredstva u banke koje posluju na kamatnom sistemu i za njih uzimaju kamate koje ulaze u profit. Naravno. pod uslovom da vlasnik dionica procijeni koliko je u svaku dionicu ušlo harama od kamate i da to podijeli u dobrotvorne svrhe od kojih nema direktne koristi. zakon nužde prestaje. kojima je to jedini način da svoju ušteđevinu investiraju. Poslanik. Prema tome. potrebu za postojanjem takvih preduzeća. uzimajući u obzir osnovnu djelatnost preduzeća. dužni su to učiniti. ne možemo generalno kazati da su haram niti da su halal. dionička preduzeća imaju svoju utemeljenost u šerijatu. Ja ih napustim. a da kao muslimani moraju biti aktivni članovi društva u kom žive. pak.com Pitanje: Odgovor: Cijenjeni profesore. odnosno kupovina i trgovina njihovim dionicama i eventualna zarada je zabranjena (haram). Datum kreiranja: 27. Po mom shvatanju. br. ali mora biti takva da se srce smiri da je sav haram imetak izdvojen iz dionica i zarade.s. osnovna djelatnost preduzeća dozvoljena (halal) tada je dozvoljeno kupovati njegove dionice i dijeliti zaradu. a ponekad i sama preduzeća daju pozajmice na koje uzimaju kamatu. postavlja se pitanje kako prevazići problem kamate u dioničkim preduzećima. niti se njime može platiti porez. potrebu da se ulaže u takva preduzeća.Na pitanja odgovora doc. Onoga trenutka kada takva preduzeća budu postojala. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. okoriste. pošto se njime omogućava da se sitni dioničari. 2936) Dakle. dž. Ukoliko je. Sunen. Kada jedan drugog prevare. Nadalje.v. ali. preporučuje udruživanje u radu. najbolje zna. itd. nego moramo svako preduzeće posmatrati na vagi šerijata. općenito. ″Kitabul-buju′″. Međutim. Nadam se da je ovo rješenje adekvatno i šerijatski utemeljeno. U naše vrijeme. pa makar on bio i nepravedan. a Allah. ovo je privremeno rješenje. veli da je Uzvišeni Allah rekao: ″Ja sam treći uz dvojicu koja su se udružila sve dok jedan drugog ne prevare. sadakom. a u isto vrijeme se sačuvaju od grijeha i haram imetka.

dž. Šta da radim? Odgovor: Musliman ne smije varati i učestvovati u prevarama.2005 http://www. Ja znam da se našim bivšim i sadašnjim komunistima.com Pitanje: Studiram na jednom fakultetu u Sarajevu. a naše kulturne i vjerske aktivnosti Univerzitet je zdušno finansirao. mogli klanjati kako ste u pitanju naveli. Jedan od načina borbe jeste da fakultet i ljude koji vas ometaju spominjete njihovim imenom i prezimenom.š. Moj majstor. Pitanje: Radim za jednu veliku firmu u Njemačkoj. u BiH. Kod nas.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 224 od 416 . Znajte da se za prava treba boriti i da ona ne dolaze na tanjuru. da shvate da je ljudski uvažavati one koji druga~ije misle kao ljudska bića. “Kitabul-iman”. Možemo li mi klanjati sjedeći. situacija se mora mijenjati. na stolici. Datum kreiranja: 27. da ti uveća halal zaradu. Na mom univerzitetu.š. najbolje zna. a tako je bilo i na ostalim. jer ako bih ja odbio on bi bio na gubitku. Ja sam studirao u Velikoj Britaniji. da nikoga ne ugrožavate. jer ih šejtan protiv muslimana posebno potpiruje. Znam da to nije čisto. slobodno. Ramić. muslimanima su. a Allah. po potrebi. Iskoristite sve zakonske mogućnosti da do svojih prava dođete. kako bi ih zajednica u kojoj žive mogla korigovati u pogrešnim postupcima.s. Poslanik.11. znam i da firma od ogromne zarade samo 1 posto daje radnicima. da je to put koji će omogućiti svima bolji i ljepši život na dunjaluku.a. pak. a sunnete biste. ali na vama studentima je da svojim zalaganjem pomognete tim ljudima da te svoje slabosti. pružane sve pogodnosti. niti imamo blizu neku džamiju. prakticirati svoju vjeru. zatim onima koji su po svojoj prirodi mrzitelji islama i muslimana.” (Muslim. ali ne želim s njim stupiti u sukob. Mi smo imali svoj mesdžid u centru studentskog kampusa. taj totalitarizam prevaziđu. iako sebi nalazim satisfakciju u tome da on to radi na svoju ruku.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s obzirom da ga slušam i dobro radim. a kojih na svim fakultetima ima. Prema tome. dr. Sahihu Muslim. bez osporavanja ili zapitkivanja. on bi bio dozvoljen u slučaju nužde. Šukri H. kao i ostalim studentima.Na pitanja odgovora doc. tokove ljudskih sloboda. teško uklopiti u demokratske tokove. br. Preporučujem ti da objasniš svome majstoru da kao musliman želiš otpočeti prakticirati propis koji ti zabranjuje da druge varaš. S druge strane. veli: “Ko nas vara nije od nas. dostojanstveno. Njihovim potrebama je udovoljavano. normalno. s. teško im je ljudima dati njihova prava. Mi koji klanjamo nemamo prostoriju u kojoj bismo mogli klanjati.v. upisuje mi više radnih sati tako da dobijem 400-600 maraka plate više i mi to polovimo. dž. 146) To što firma nije pravedna u raspodjeli zarade drugi je problem. da možete. ljudima čiji je mentalni sklop još uvijek u totalitarizmu. moja duša nije mirna. treba da se na fakultetu izborite za svoja osnovna ljudska prava. Ipak. farz-namaze morate klanjati na najbolji mogući način. Poštenje je značajno svojstvo muslimana. Molim Allaha. a posebno muslimanima. Što se. tiče načina klanjanja koji ste spomenuli. tako što ćemo sedždu činiti na stolu? Odgovor: Prije svega. Uskraćivanje osnovnih ljudskih prava nije dostojanstveno a i zakonom je kažnjivo. a ja cijenim da vi niste u takvoj situaciji.

a Allah. zabranio je cjepidlačenje. niti status. Pitanje: Kako tumačite stav neke uleme (ako se ne varam i Vi ste takvu fetvu dali) da se novac dobiven na ime kamate može dati u dobrotvorne svrhe? Zar čovjek može sebi dopustiti da ono što smatra prljavim imetkom i ne želi da ga stavlja u svoja usta.2005 http://www. kao što je kamata. Sahihul-Buhari. prakse razumijem da u pogledu forme stajanja i sjedenja na namazu postoji određena fleksibilnost. s. Ramić. rekavši tri puta: “Propale su cjepidlake.s. može se klanjati podne za onim ko klanja ikindiju.s.).” (Sahihu Muslim.v.v. Jedan od načina oslobađnja jeste da ga da siromahu u smislu oslobađanja od tog. Šukri H. ali ne može se klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju. Ukoliko se to desi iz neznanja tada će muktedija samostalno dovršiti akšam nakon trećeg rekata i neće imama pratiti na četvrti rekat. smatram.š. nego oni ostaju kod vlasnika. S druge strane Poslanik. dok se sjedi na Etehijjatu.s.v. Međutim. Iz Poslanikove.a. može biti vid cjepidlačenja.š. s. 664) Može li muktedija klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju? Datum kreiranja: 27. br. haram je vlasniku glavnice. najbolje zna.11. a ne u smislu obične sadake. Kada govorimo o ovom pitanju treba imati na umu da novac sam po sebi nije haram i ne može biti prljav. pa makar ga siromah koristio za ishranu sebe i svoje porodice. ne smiju prelaziti koljena. tako da je to postao šerijatski propis.Na pitanja odgovora doc. za njega haram i prljavog novca. 4823. jer je njegov status vezan za vlasnika. a mjerenje u milimetre kako će nam ruke biti na koljenima dok smo na Etehijjatu. bez obzira bio farz ili nafila. daje u dobrotvorne projekte od kojih vlasnik glavnice nema direktne koristi. u situaciji kada za to nemamo dokaz iz Kur’ana ili sunneta. a koja se normalno pojavljuje u vezi s spomenutim pitanjem. Prema tome. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 225 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. “Kitabulezan”. siromah je legalna institucija koja može taj novac primiti.com Pitanje: Odgovor: Da li je tačno da prsti ruku. dr. dž. a Allah.s. br. koji je glavnicu stavio u banku i na osnovu nje dobio kamatu. nakon što je on oduljio s klanjanjem. iskupa (kefareta) itd. a halal drugima. itd. a on je oporučio da klanjamo onako kako njega vidimo da klanja. On ga ne može utrošiti u bilo šta što bi predstavljalo neki njegov interes. ja uvijek preporučujem da se kamata. s. taj novac je haram njemu. Poslanik. kao što je izgradnja puta u susjednom mjestu. Naime. a ja za taj dokaz ne znam.a. najbolje zna. s. ali u isto vrijeme dužan je da se tog novca oslobodi. zekata. “Kitabul-’ilm”.a. za tvrdnju da prsti ne smiju prelaziti koljena kad se sjedi na Etehijjatu i da je za takav postupak propisana tako strašna kazna potrebno je imati validan dokaz. Otuda se s njim ne prenosi grijeh. odobrio je taj njegov postupak. Dokaz za to je postupak jednog ashaba koji je prekinuo namaz za Muaz ibn Džebelom i sam ga dovršio. (Vidi: Buhari. Dakle. novac dobiven na osnovu kamate. Pitanje: Odgovor: Uslov da bi muktedija mogao klanjati za imamom jeste da imam klanja namaz koji ima isti broj rekata. i da će na Sudnjem danu biti odrezani onima kod kojih budu koljena prelazili? Ja ne znam da u tom pogledu postoji posebna preporuka Poslanika.novihorizonti.v. da se taj novac može dati i siromahu.a. daje nekome da tim prljavim imetkom hrani sebe i svoju porodicu? Odgovor: Da bih izbjegao sumnju koju imate. Dakle. u situaciji kada čovjek nema izlaza nego da povjeri novac na čuvanje u banke koje posluju na kamatnom sistemu. Prema tome. u osnovi.

nemojte se približavati namazu u pijanom stanju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 226 od 416 . sve dok je osoba u vezi s određenim pitanjem neodlučna može klanjati istiharu u nadi da će joj Allah. treba klanjati. 6/164) Na kraju.novihorizonti. Odgovor: Nije čudno što o tom pitanju i danas postoji razilaženje jer se ulema u vezi s tim i u prošlosti razišla. čudno je ako Vi o dotičnom pitanju rapravljate ne poznajući relevantne argumente. Molim vas da nam pomognete da završimo ovu raspravu. treba pokajati i namaz obaviti u njegovu vremenu.š. Navešću samo vjerodostojan hadis koji anulira sve dokaze onih koji misle drugačije.. neprikosnoveni argumenti koji ne ostavljaju prostor za razilaženje. da je strogo zabranjeno. pošto se kod nas kaže da se osobi koja popije nešto što u sebi ima alkohola namaz ne prima četrdeset dana? Da li je propisano ponavljanje istihare-namaza za isto pitanje? Odgovor: Ovdje treba prvo naglasiti da sve što opija jeste majka svih zala. 22/146-147. Implicitno. preporučio bih svim muslimanima da ne raspravljaju o bilo kom pitanju iz bilo koje oblasti ako za to nemaju relevantne argumente. sve dok ne budete znali šta izgovarate. Šukri H.” Komentarišući ovaj hadis koji se nalazi u Muslimovom Sahihu. nakon iznošenja mišljenja i dokaza onih koji imaju drugačije mišljenje.s. koji su sa svoje strane dužni ponuditi najrelevantnije odgovore do kojih mogu doći. ali je potpuno svjesna. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. nadam se da će svaki imam koji pročita ovaj moj odgovor to pitanje jasno tumačiti. Pitanje: Da li osoba koja je popila. Međutim.a. ako nemaju znanje koje će tu raspravu učiniti validnom i korisnom. dr. Džabir ibn Abdullah veli: “Došao je Sulejk el-Gatafani u petak (u džamiju) i sjeo. veli: “Ovaj tekst ne može se drugačije protumačiti i smatram da nema učenjaka do kog ovaj hadis dođe vjerodostojnim putem da će postupiti drugačije. Šerh Sahihi Muslim. To kažem na osnovu ajeta: “O vjernici.com Pitanje: Kod nas se još uvijek raspravlja o tome da li treba klanjati dva rekata tehijjetulmesdžida kada se uđe petkom u džamiju. a imam drži hutbu. dž. bez obzira što je uzimala sredstvo koje opija.2005 http://www. pošto do svih nisu stigli. Što se tiče hadisa koji govore o tome da Allah. dakle. 43. kako u velikim tako i u najmanjim količinama. recimo jednu pivu u kojoj ima alkohola. dati da se odluči za ono što je za nju najbolje. a Allahov Poslanik. Preče im je da slijede svoje imame.11. Ramić.Na pitanja odgovora doc. je držao hutbu. a to mi se učinilo dok sam čitao Vaše pismo. No.” (En-Nisa. inša-Allah. komentator te zbirke imam En-Nevevi. kada zna šta govori. dž. te da je prokleta svaka osoba koja ima bilo kakvu vezu sa sredstvima koja opijaju i razum poremećuju. može klanjati. O razilaženju uleme u vezi s tim pitanjem neću ulaziti u detalje.” (El-Merdavi. neće četrdeset dana (noći) primiti namaz pijanice a koji se nalaze u sunen-zbirkama. El-Insaf – štampan zajedno sa El-Mukni’ i Eš-Šerh elkebir. ajet govori da osoba. onako kako je u navedenom vjerodostojnom i izričitom hadisu jasno rečeno. Pitanje: Odgovor: Da.” (EnNevevi.) U navedenom ajetu eksplicitno se zabranjuje klanjanje sve dok osoba ne zna šta govori.. smatram da oni ne zabranjuju klanjanje osobi koja nije u pijanom stanju. nego ukazuju da joj namaz neće biti primljen četrdeset dana ukoliko se u međuvremenu ne pokaje. Rekao mu je: “Sulejk. i da više neće biti problema.š. Inače.) Datum kreiranja: 27. ustani i klanjaj dva rekata i skrati ih. s. uprkos toj činjenici smatram da je ispravno da se osoba koja je konzumirala alkohol. Otuda je imam Ahmed rekao: “Neće mu namaz biti primljen četrdeset dana sve dok se ne pokaje. kako u prošlosti tako i danas.

Šukri H. zato se toga klonite da biste postigli ono što želite. posebno imajući u vidu da oni koji ih vide možda ne znaju da su oni supružnici.š. Ipak. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. najbolje zna.) Prema tome. dr. ako je uslov učešća u toj igri kupovina nekog njihovog proizvoda.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 227 od 416 . smatram da je dostojanstvenije da žena bude pokrivena kada uči Kur’an. kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari. da postoji fetva kojom se zahtijeva od muslimana bojkotiranje njenih proizvoda pošto pomaže Izrael u genocidu protiv nevinog palestinskog naroda. Uzimanje za ruku i prožimanje prstiju liči mi na intimu i ne bih to preporučio. ono što opija. kada je Coca-cola u pitanju. takva igra je haram.com Pitanje: Odgovor: Da li je žena obavezna biti pokrivena dok uči Kur’an? Ne znam da postoji šerijatski tekst koji to eksplicitno naređuje.novihorizonti.” (El-Maide. Da li je dozvoljeno učestvovati u nagradnoj igri koju organizira Coca-cola company? Je li dozvoljeno da žena drži muža za ruku dok šetaju ulicom? Datum kreiranja: 27. ili kupovina kupona ili kartice. dž.2005 http://www. dž.š. Pitanje: Odgovor: Sve što se smatra intimom nije supružnicima dozvoljeno činiti na javnom mjestu. Smatram da je najispravnije da se muž i žena dok šetaju ne uzimaju za ruku. a ako već “moraju” onda da žena uzme muža ispod ruke. Ukoliko bi svako imao pravo učešća. jasno je zabranio kockanje: “O vjernici. kocka. šejtanovo djelo. Pitanje: Odgovor: U svim nagradnim igrama u kojima učesnik direktno ili indirektno učestvuje u fondu nagrada nije dozvoljeno učestvovati jer je to jedan vid kocke. a Allah. Naravno treba imati na umu.š. 90.11. a nagrada dolazila od vlasnika kompanije ili trećeg lica tada bi učešće bilo dozvoljeno. Ramić. a Allah.Na pitanja odgovora doc. dž. najbolje zna. a Allah.

Ramić. Uzimajući u obzir činjenicu da je.š. Taj problem puno okupira moje misli i volio bih da mi kažete kako da ga riješim. inša-Allah. dž. nemorala. itekako. a propis je da ih i ti sakriješ. ti je nisi dužan nad sobom izvršavati. koji te je spasio iz nevolje u kojoj si bio. značajnije da muž bude s njom zadovoljan i da je voli. dž.com Pitanje: Ja sam neoženjen mladić koji je odrastao u islamu. voditi računa o njegovim željama. nego te stalno prati nastojeći da te ponovo zavede na stranputicu. kako da se očistim od grijeha koje sam činio? Odgovor: Hvala Allahu. Apsolvent sam na jednom sarajevskom fakultetu. Uzvišeni Allah mi je dao da u tome uspijem tako da ponovo klanjam. Da li je to tačno? Datum kreiranja: 27. to podrazumjeva konsultacije s mužem i traženje kompromisa ako postoje različiti ukusi. ženi nije dozvoljeno bez dozvole muža potkraćivati kosu. podrazumijeva potkraćivanje i održavanje urednosti kose. uglavnom. a i lahke droge mi više nisu bile nepoznate. da se od tog čovjeka dobije oprost. Uprkos činjenici da sam se.Na pitanja odgovora doc. Čak sam počeo piti alkohol. Ovog ramazana sam čvrsto odlučio da se pokajem i da prestanem s tim griješnim životom. Dovoljno ti je to što je Allah. nikada ne spuštaš gard i da budeš u svakom momentu svjestan da te šejtan nije napustio. dž. c) da čvrsto odluči da se tom grijehu nikada ne vrati. izvukao iz nevolje u kojoj sam bio muči me to što prema meni nije izvršena šerijatska kazna predviđena za moje prestupe. smatram da ona treba. dž. dž. Islam prakticiram od malih nogu. droge i ostalih zala u čije blato sam bio duboko zagazio. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž.2005 http://www.š. Pitanje: Odgovor: Propisano je da čovjek održava higijenu i urednost svoga tijela. Nema sumnje da to.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 228 od 416 . najbolje zna. dr. a Allah. b) da se čovjek iskreno pokaje Allahu. jer je za nju. sakrio tvoju mahanu i tvoje grijehe. Naravno. Svjesna žena će u tom pogledu voditi više računa o željama svoga muža nego o svojim. pored same žene.š. a ono će. na teravije idem i činim dobra djela. da te pomogne na pravom putu i sačuva od iskušenja kojima se nećeš moći oduprijeti.š. d) te. te prema tome ima značaj koji musliman i muslimanka ne bi smjeli zapostaviti.11. Šukri H.š. po šerijatu.š.novihorizonti. nastojeći se uljepšati i dotjerati onako kako on najviše voli. biti uslišano ako bude ispunjavalo uslove: a) da se prestane činiti grijeh. postim.š. hvala Allahu. farbati je ili praviti frizuru. desilo se da me jedna žena zavela tako da sam dvije godine bio s njom u nemoralu. Jednostavno. Nema sumnje da zadovoljstvo supružnika u pogledu odijevanja i frizure potpomaže jačanju bračne zajednice. ukoliko je grijeh prema nekom čovjeku. Preporučio bih i muškarcima da konsultuju svoje supruge u pogledu odijevanja i frizure. usliša tvoje pokajanje. Ti ćeš biti čist od grijeha ukoliko Allah. pošto svoje lično nezadovoljstvo snagom volje može promijeniti u satisfakciju. dž. kako se kaže. Što se tiče šerijatske kazne. daleko od bluda. Čula sam da. najzainteresovanija osoba u pogledu urednosti i ljepote njene kose upravo njen muž (pošto se muslimanka uljepšava upravo svome mužu i ne otkriva svoju kosu na ulici). Ono što ti iskreno preporučujem jeste da. Molim Allaha. Međutim. između ostalog.

kako bismo namaz što potpunije izvršili. dž. Ono što smo dužni uraditi jeste da namaz što bolje i ispravnije obavljamo.s..v.v. Niko nema pravo da uči naglas u džamiji.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 229 od 416 . ukoliko to uznemirava druge klanjače i učače. Uz prethodno rečeno. ali ako će akvarijum skretati Vašu pažnju i zbog njega nećete imati kompletan namaz. u pripreme za namaz treba uključiti i osiguranje odgovarajućeg okruženja koje na nas neće destruktivno djelovati i odvoditi našu pažnju od namaza.com Pitanje: Odgovor: Da li mogu klanjati okrenut prema akvarijumu.) Prema tome. treba naglasiti da što su osobe jačeg imana sve ih je teže dekoncentrisati dok su u namazu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. (Vidi poglavlja u hadiskim zbirkama koja govore na tu temu. s. uistinu. i nemojte se nadvikivati u učenju Kur’ana!” (Malik.) Izuzetak bi mogao biti ukoliko npr. br. Pitanje: Odgovor: Ne. Ramić. Ja ne znam dokaz koji bi ukazivao da je zabranjeno klanjati prema akvarijumu. Možda je upravo zbog činjenice da je u džamiji najbolje okruženje tamo i najsevapnije klanjati u džematu. od učenja Kur’ana. pa se popeo na mimber i rekao: “Svaki klanjač. Šukri H. Možete ga nečim prekriti ili pak klanjati na drugom mjestu.2005 http://www. to nije dozvoljeno. uzeti tejemum i klanjati u vaktu. Naravno. Naime. sve dok osoba koja je zaboravila ili prespavala klanja namaz odmah kad se sjeti. uzet će abdest i klanjati pa makar vrijeme namaza isteklo. kao u košnici pčela. s. Poslanik. svako najbolje poznaje sebe i u duhu svoga stanja treba rješavati to pitanje. uz napomenu da mi on ponekad skrene pažnju dok sam u namazu? Osoba ima od svoga namaza onoliko koliko je na njemu prisutna svojim mislima. kao što je bilo u vrijeme ashaba kada je u džamijama zujalo. ako ode po nju namasko vrijeme isteći. bilo u namazu ili van namaza. a Allah.s. svi uče Kur’an naglas i to nikome ne smeta. pa neka vodi računa šta s Njim razgovara.š. 163.11. Inače bi bilo dobro kada bi naše kuće imale neku sobu ili kutak za namaz gdje ne bi bilo ništa što odvraća ili skreće pažnju od namaza. od Poslanika. Prema tome. tada je potrebno tražiti odgovarajuće rješenje.novihorizonti. dr. Pitanje: Da li će osoba koja se probudila pred istek određenog namaskog vremena uzeti tejemum i klanjati ili će uzeti abdest (za koji joj treba više vremena) i namaz klanjati nakon isteka namaskog vremena? Da li je u džamiji dozvoljeno učiti naglas u namazu ukoliko to uznemirava druge klanjače? Odgovor: Smatram da će u situaciji kada je voda daleko tako da će. prenosi se da je govorio da ko prespava namaz ili ga zaboravi. taj namaz klanja odmah kada se sjeti. to je jasno zabranio kada je jednom prilikom došao među ashabe i zatekao ih kako klanjaju i glasno uče. ponaosob razgovara sa svojim Gospodarom. najbolje zna. a ako je voda blizu.a.Na pitanja odgovora doc. pa makar ono bilo i isteklo. smatra se da klanja u namaskom vremenu. El-Muvetta.a. “Kitabun-nida’ lis-salati”. Datum kreiranja: 27.

a posebno naučnicima muslimanima koji se pokoravaju Allahu. Uzvišeni Allah. Stvoritelj kaže: “Allah nije bio nepravedan prema njima.novihorizonti. čovjek je taj koji samo manipulira onim što je stvoreno.š. Prema tome. To će biti vid nepravde koju čovjek čini sam sebi. mada mnogi stručnjaci tvrde da je nemoguće trenutno čovjeka klonirati. Odgovor: Jučer sam u vijestima gledao izvještaj s jednog simpozija o kloniranju održanog u Sarajevu. Ona je brzo dostigla starost ovce čija je ćelija za kloniranje uzeta i oboljela je od bolesti od koje obolijevaju ovce u starosnoj dobi ovce od koje je ćelija uzeta.2005 http://www. i sigurno ću im zapovjediti pa će stoci uši rezati.š. To se jasno razumije iz prvih riječi Objave upućenih čovjeku. 1) Prema tome.š. sve što nije u ime Gospodara.” (Hud. kao da je čovjek taj koji stvara. a potom i čovječanstvu koje će se o njima morati brinuti. a ne klanjaju se drugom do šejtanu – prkosniku.š.” (El-Alek. a ne čovjek. zakonima i ne smije.š. Interesuje me stav islama u vezi sa kloniranjem i kako da se muslimani postave prema toj novoj realnosti. dž. a čini mi se da čovjek još nije ovladao tehnikom da bi to mogao uskladiti s tim zakonima. 117119. Možete zamisliti kakvi će problemi nastati ako klonovi kod sebe razviju neke nove virusne bolesti koje će se moći prenositi na ljude čiji organizam nema protv njih adekvatan odbrambeni sistem. a znamo da šejtan čovjeku naređuje ono što je zlo. Dokaz za to su klonirane životinje koje su imale ogromne nedostatke i slabosti u odnosu na one rođenje normalnim.Na pitanja odgovora doc. a isto tako i sa zakonima koje je Allah. siguran sam da čovjek nije u stanju kloniranje čovjeka uskladiti s Allahovim. sve što je u suprotnosti s Njegovim zakonima zabranjeno je i. pa i neki teolozi govore o kloniranju kao vidu stvaranja čovjeka od strane čovjeka. dr. i navodiću ih. Primjer ovce Dolly je najsvježiji. čak i kada s nekim zakonima manipulira i koristi ih. sigurno. 101) Želim naglasiti da je čovjek dužan prilagođavati se Allahovim. Uzvišeni Allah kaže: “Oni se mimo Allaha ženskim kumirima klanjaju. zakonima koji vladaju u prirodi.11.” (En-Nahl. dž. 33) “Mi nismo prema njima bili nepravedni. propisao ljudima da po njima žive i rade. dž. kloniranje je manipulacija onim što već postoji. o mijenjanju Svojih stvorenja od strane čovjeka govori u negativnom smislu i kaže da će to šejtan naređivati čovjeku. Što se tiče mogućnosti kloniranja čovjeka. što je već stvoreno. koji su već stvoreni. po tom osnovu. oni su sami prema sebi bili nepravedni. I. na kraju. pretpostavljamo da je štetno po čovjeka. jer ga Uzvišeni Stvoritelj nije pripremio za tu ljudsku manipulaciju.š. pretpostavljam da je to moguće. jasno naređuje da čovjek uči. dž. je: “Trudite se da vaš rad i primjena naučnih dostignuća bude u korist čovjeka. Govoriti o kloniranju u smislu stvaranja čovjeka od strane čovjeka je nenaučno i netačno. dž. Ramić.š. iako je Dolly bila duplo mlađa od svog surogat roditelja. jer se u slučaju kloniranja koriste postojeće žive stanice. koje je stvorio Stvoritelj. sigurno prouzrokovati kršenje tih zakona i čovječanstvu donijeti velike tegobe i nevolje. lažnim nadama. Šukri H. u ime Gospodara tvoga koji stvara.š: “čitaj. kao šejtanski posao će. Bio sam iznenađen kada sam vidio kako medicinari. proučava. odnosno vještačkog uzgajanja pojedinih ljudskih organa to se može smatrati dozvoljenim samo ukoliko je u skladu s općim Allahovim. prije svega kloniranim osobama. Što se tiče kloniranja. a Allah. tako što iz žive stanice uzme DNK i njome aktivira jaje kod žene koje počinje da se dijeli i razvija plod gotovo identičan vlasniku žive stanice.š. To zaključujem na osnovu činjenice da je kloniranje vid mijenjanja Allahovih. dž.š. nenaučno je kazati kako je kloniranje stvaranje čovjeka od strane čovjeka.com Pitanje: Nakon objavljivanja raelijanske sekte o uspješnom kloniranju čovjeka i rađanju prve klon-bebe ljudski rod se suočio s novom realnošću. dž. već oni sami prema sebi. prokleo ga Allah! A on je rekao: “Ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određen broj Tvojih robova.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 230 od 416 . Prema tome. dž. dž. dž. dozvoliti da to bude u koliziji s drugim Njegovim zakonima. i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!” (En-Nisa. u ime Allaha. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. To je manipulacija Allahovim. ali isto tako naređuje da primjena nauke bude u skladu s Njegovim zakonima. prirodnim zakonima koji također postoje. zakonima. studira. jer materijal kojim se to radi postoji i preostaje samo da se usavrši sistem. prirodnim putem. stvorenja. moja poruka svim naučnicima.) Kloniranje čovjeka. za njegovo opće Datum kreiranja: 27. Bez obzira da li je tvrdnja raelijanske sekte tačna ili ne. ako se i uspije izvesti.

Uzvišeni Allah kaže: “Mi ćemo. a kada je dvoje ljudi šejtan je dalje. da jedni druge pomognu u čuvanju od grijeha koji se mogu činiti putem interneta. Otvoreno s njim porazgovarajte. Ramić.š. Iako to nije osamljivanje u klasičnom smislu. da vas pomogne da radite ono što je korisno za vas na dunjaluku i ahiretu i da vas oslobodi iskušenja u kom se trenutno nalazite. sve smo Mi to u Knjizi jasno pobrojali. Međutim. Ukoliko taj razgovor vodi u veći grijeh. pak.š.com dobro. taj razgovor je haram.novihorizonti. mrtve oživjeti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili. opće zakone u prirodi i one objavljene u Njegovoj zadnjoj Objavi Kur’ani-kerimu.š. tada je taj razgovor halal. ako je on osoba koja prakticira islam. zbog toga što je to korak ka nemoralu. dž. prokleo i na njih se rasrdio. dž. Što se tiče pitanja da li je vašem mužu haram “čatanje” na internetu.11. da ne rade i da ne gledaju ono što je haram jer će sigurno naći na ahiretu sve što su radili. Šukri H. riječima koje su dozvoljene.Na pitanja odgovora doc.” (Ja Sin. a roditaljima savjetujem da budno prate i kontrolišu svoju djecu. a i prijateljica. i javno i tajno. dž. a to će biti tako samo ako svoje znanje budete aplicirali ne kršeći Allahove. Pitanje: Ja i moj muž. Neka osjeti da mu vi želite dobro. dr. Kada je čovjek sam . vašu pomoć će shvatiti kao dobronamjernu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 231 od 416 . ili. prakticiramo islam i trudimo se da budemo što bolji muslimani. to zavisi od onoga o čemu se razgovara i načinu na koji se to čini. u suprotnom. 12) Podsjetio bih takođe tu braću i sestre da se pokaju čim učine grijeh. “čatanje” postaje grešnije i opasnije. posljedice mogu biti iste.š. Datum kreiranja: 27. dž. posebno tajno kada se osame s kompjuterom i internetom.šejtan je s njim. on je radeći u internet klubu upoznao dosta prijatelja. jer tevba je način da se grijeha oslobode. a za mnoge je postao noćna mora i vrlo često siguran put u grijeh i propast na dunjaluku i ahiretu. Nemojte biti kao oni koji čine nered na Zemlji i koje je Allah. Otuda se koristim ovom prilikom da svoj braći i sestrama uputim poruku da se boje Allaha. Naime. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pomozite svome mužu da se oslobodi problema s kojim se suočava. zaista. Ako se razgovara o nečemu što je korisno. ili zbog riječi koje koriste.š. prije svega muževima i njihovim suprugama.2005 http://www. a možda i gore. Molim Allaha. dž. hvala Allahu. jer siguran sam da. Interesuje me da li se smatra osamljivanjem ako on preko interneta “čata” sa tim svojim poznanicama i da li je to njemu haram? Odgovor: Internet je za mnoge otvorio puteve velikog dobra. imamo jedan problem za koji ne znam rješenje. ili pak zbog teme o kojoj dotični ne bi smjeli razgovarati. bilo zbog toga što je bezvrijedan i predstavlja tračenje vremena. Također bih preporučio muslimanima i muslimankama.

dr. supruga ima pravo tražiti mehr u toj situaciji pod uslovom da lično ne insistira i ne traži razvod braka. Naime. Šukri H. naravno. dž. 532) Muaz je. da li ti rekati mogu biti umjesto ikindije? Datum kreiranja: 27.s.a.v.s. nego ga je šutnjom odobrio. U jednom od tih hadisa koji bilježi Muslim doslovno stoji: “Muaz ibn Džebel je klanjao jaciju s Allahovim Poslanikom. Nesai. Pošto nisam taj dan stigao klanjati ikindiju. s. i da li je dozvoljeno klanjati farz za osobom koja klanja nafilu? Uslov da bi muktedija mogao klanjati za imamom jeste da imam klanja namaz koji ima isti broj rekata. za ispravnost namaza potrebno je. Poslanikovo. ti rekati ne mogu nadomjestiti propušteni farz ikindije-namaza. klanjao nafilu. s.2005 http://www. može se klanjati podne za onim ko klanja ikindiju. (Vidi: Buhari.com Pitanje: Odgovor: Može li muktedija klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju.š. a Allah. nakon što je Muaz oduljio s klanjanjem. Ramić. odobrio je taj njegov postupak. Poslanik. osim u situaciji kada dolazi do razvoda na njen zahtjev.Na pitanja odgovora doc. Dokaz. nije kritikovao njegov postupak.a.s. Znajte da se farzi pet dnevnih namaza ne smiju propustiti u bilo kojim okolnostima i da će za njih čovjek prvo odgovarati na sudnjem danu. Sunen.a. s. a oni koji su klanjali za njim klanjali su farz. a ti kad si klanjao te rekate nisi nanijetio ikindiju.š. br.v.s.a. s. Ukoliko se to desi iz neznanja. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. “Kitabul-imame”.novihorizonti. Da li žena ima pravo tražiti ugovoreni mehr u situaciji kada je ona uzrok razvoda braka? Klanjao sam iza džume namaza deset rekata. Prema tome. Sahihul-Buhari. Sunen.a.s. u njegovoj džamiji. Tirmizi.rukn (farz). odobravanje njegova postupka šutnjom dokaz je ispravnosti klanjanja farza za imamom koji klanja nafilu. a potom odlaziti u svoj kvart i predvoditi namaz u džematu. imati nijet koji je sastavni dio namaza . Pitanje: Odgovor: Da. Poslanik. br. ali ne može se klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju. najbolje zna. 711. Pitanje: Odgovor: Ne. da se može istupiti iz džemata kada za to postoji potreba jeste postupak jednog ashaba koji je prekinuo farz namaz za Muaz ibn Džebelom koji je klanjao nafilu i sam ga dovršio. a zatim odlazio svome narodu i klanjao im jaciju. Naime. s. 826) Dokaz da je dozvoljeno klanjati farz za imamom koji klanja nafilu jeste upravo postupak Muaza ibn Džebela naveden u prethodnom hadisu i njemu sličnim predajama.11. između ostalog. br. bez obzira bio farz ili nafila.v. u tim hadisima stoji da je Muaz imao običaj klanjati za Poslanikom. za propuštenu ikindiju i naklanjajte taj namaz. Pokajte se Allahu. tada će muktedija samostalno dovršiti akšam nakon trećeg rekata i neće imama pratiti na četvrti rekat.” (Sahihu Muslim. “Kitabus-salat”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 232 od 416 .v. ona ima pravo tražiti mehr u svim situacijama. tako da je to postao šerijatski propis. “Kitabul-ezan”. Naime. br. dž. 664. “Kitabul-džumua”.v.

Jedan od vlasnika kurbana traži od osobe u čijoj je štali bila krava da mu isplati vrijednost njegovog dijela u punom iznosu ili da mu se kupi kurban. Sunen. Prema tome. osim u slučaju da je neko od njih nehatom ili namjerno uzrokovao da se krava razboli. dž. Međutim. a Allah.com Pitanje: Odgovor: Kada je mužu dozvoljeno slagati ženi i smije li se pri tom zaklinjati Allahom.š? Mužu je dozvoljeno prema supruzi iskazivati ljubav riječima i djelom više nego što to stvarno osjeća srcem.Na pitanja odgovora doc. “El-Birru ve-s-sile”. a Allah. Ima li ta osoba pravo na takav zahtjev? Odgovor: Svi treba zajednički da podnesu gubitak. Datum kreiranja: 27.š. 1862) S obzirom da je ta vrsta laži dozvoljena nadam se da nema smetnje da se na nju zakune s imenom Uzvišenog Allaha.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11. s. dotična osoba nema pravo na takav zahtjev.” (Tirmizi. On uporno odbija da primi samo peti dio dobivenog novca putem prodaje krave. najbolje zna. br. imajući u vidu da niko od njih nije uzrokovao da se krava razboli.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 233 od 416 . dž.a. Ramić. krava zbog bolesti nije mogla biti zaklana u kurban.2005 http://www. U kupovini je učestvovalo 5 osoba. O dozvoljenoj laži muža svojoj supruzi govori se u hadisu Poslanika. Ukoliko je neka osoba uzrokovala da se krava razboli dužna je nadoknaditi gubitak. koji bilježi Tirmizi: “Laganje je zabranjeno osim u tri situacije: kada čovjek priča supruzi da bi joj udovoljio.novihorizonti. najbolje zna. u konkretnoj situaciji. Šukri H. dž. dr. u ratu i radi mirenja (zavađenih) ljudi. Prodata je za manju cijenu no što je kupljena.v. Pitanje: Nabavili smo kravu za kurban.

Poslanik. Duša hoće i žudi. Amin! Datum kreiranja: 27. a spolni organ to sve potvrđuje ili u laž utjeruje. miljenik kaže: “Allah je. dž. ali to ipak nije blud koji za sobom povlači preciznu šerijatsku kaznu (hadd) na dunjaluku i džehennemsku vatru na ahiretu. vaša sestra nema drugih problema u braku te da imaju djecu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a blud jezika je govor. ona to pravo gubi ukoliko zahtjev za razvod dođe s njene strane. ali je on i dalje nastavio da to radit. tj. Ramić. kako mi se čini. On joj je čak rekao da ona nije razlog tom njegovom poroku. Interesuje me kako bi bilo najbolje da je savjetujem.š. dr. Međutim.2005 http://www. takav postupak naziva bludom očiju. Molim Allaha. imajući u vidu da uzrok tom poroku nije nemarnost i nebriga supruge. Odgovor: Nema sumnje da muž vaše sestre čini vrlo ružno djelo. svakom potomku Ademovom propisao udio u bludu (zinaluku) koji će neizbježno doživjeti: blud oka je pogled. Sahihul-Buhari.s. da vam pomogne da sačuvate brak i nastavite živjeti u sreći i rahatluku. dž.novihorizonti. prođe tog poroka i porodica nastavi živjeti u normalnoj bračnoj zajednici.” (Buhari. da se muž. br. ali iz istog hadisa razumijemo da je istinski blud ipak onaj koji potvrdi spolni organ. Ona ga je opominjala. Smatram da će strpljenje donijeti bolji reultat s obzirom da postoje veće šanse.Na pitanja odgovora doc. tako da je počela razmišljati o razvodu.v. uistinu. Što se tiče prava na mehr. Smatram da vrijedi da se strpi zbog djece i njihova babe. Šukri H.com Pitanje: Moja sestra žalila se da joj muž čini blud pogledom gledajući erotske stranice na internetu.11. preporučujem ti da je savjetuješ da se strpi i pomogne svome mužu da prevlada problem s kojim se suočava. da ne treba da se osjeća krivom. “Kitabul-isti’zan”.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 234 od 416 . 5774) Uzimajući u obzir da.š. Allahov. ako se brak sačuva. s. da li da je podržim da se razvede ili ne? U slučaju razvoda ima li ona pravo tražiti mehr? Napominjem da oni imaju djecu. moja sestra osjeća odvratnost prema postupcima muža i sve više prema njemu samome.

Amin! Datum kreiranja: 27. iako su bili planirali njegovo ubistvo. Oni kažu da je to njima dozvoljeno jer nemaju alternativu.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s. s. Molim Allaha. oni se pravdaju time što. jasno razumijemo da je namjera spomenute braće pogrešna. jer se takvi uslovi podrazumjevaju.s. 8/458) Na osnovu izloženog. da ih ne izda i da su sigurni od njega. Poslanik. iako su idolopoklonici (mušrici) sve radili da fizički i idejno unište Muhammeda. Treba znati da islam svojim propisima. Štaviše. Ramić.s.a. kaže da musliman koji uđe u nemuslimansku zemlju uz njenu dozvolu i pod zaštitom (emanom) te zemlje. Zbog toga. naročito među muslimanskom omladinom.11.v. kako kažu. nego je. islamski pravnik koji je umro u desetom stoljeću.a. ukoliko ih (musliman) prevari. da im tu imovinu vrati. ili ukrade od njih. Ti uslovi ne moraju biti spomenuti prilikom ugovora o zaštiti.v. U zaključku o tom pitanju Ibn Kudame kaže: “Nakon što smo ovo utvrdili možemo konstatovati da nije dozvoljeno (muslimanu) da ih (nemuslimane) vara. s. ne smije pronevjerom uzimati imovinu nemuslimana. Možda su oni prihvatili jednu šerijatski neutemeljenu fetvu koja je izazvala veliku pometnju među muslimanima Zapadne Evrope. ali čini mi se da me neće poslušati. rekao je: “Muslimani se drže svojih ugovora.s. da im pomogne da shvate propise islama onako kako su ih svaćale prve odabrane generacije muslimana. Ukoliko vlasnici onoga što je ukradeno dođu u muslimansku zemlju s dozvolom i pod zaštitom.a. treba da ga slijede i u tom pogledu. i da svojim poštenjem budu istinski promotori islama. kada se pripremao za hidžru nije išao krasti od idolopoklonika da bi osigurao opskrbu za put. Ibn Kudame.Na pitanja odgovora doc. jer su mu nemuslimani garantirali zaštitu pod uslovom da ih on ne prevari. koji ni trunku tuđeg imetka bespravno neće uzeti.v.a. u kojoj se kaže da je imovinu nemuslimana dozvoljeno otimati i pljačkati pošto oni javno i tajno ratuju protiv muslimana. Odgovor: Prije svega. dž. a u našoj vjeri nema mjesta za vjerolomstvo. El-Hireki.v.) U svakom slučaju.v. smatra se da je prekršio ugovor o zaštiti.com Pitanje: Uporno nastojim odvratiti neku svoju braću koja žele da izvrše pljačku kako bi osigurali sredstva da idu u džihad. podsjetio bih tu našu braću da Muhammed. kaže da je muslimanu zabranjeno (haram) činiti pronevjere. neće pljačkati muslimane. Molim Vas da mi objasnite da li su oni u pravu. ko od nemuslimana uđe u muslimansku zemlju s dozvolom i pod zaštitom muslimanske države.a. jer je prevara vjerolomstvo. ili nešto od njih pozajmi. Prema tome.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 235 od 416 . Mugni. a ako ne dođu on im to mora poslati.2005 http://www. ostavio Aliju. s. Uz to. dr. oni koji slijede Muhammeda. 12. dužan je da to vrati vlasnicima. s. čak nije otuđio ni imovinu idolopoklonika koja je kod njega bila na čuvanju. pa učini pronevjeru. kada je napuštao Mekku. (Na tu fetvu sam detaljno odgovorio u Saffu br. Posebno je problematično to što ta braća smatraju da je imovina nemuslimana dozvoljena i da ju je halal pljačkati i otimati. Zbog te fetve mnogi omladinci danas provode svoju mladost po evropskim zatvorima. i muslimane. naročito ako žive u nemuslimanskoj zemlji. nakon što se na njih gledalo kao na čestite i poštene ljude. s. zbog nje se na muslimane počelo gledati kao na kradljivce i varalice. tumačeći te njegove riječi.novihorizonti. on im to mora vratiti. Šukri H. ima za cilj da zaštiti imovinu ljudi tako da musliman ne može biti pljačkaš.š.a. r.” Prema tome. između ostalog. ili kao muslimani. (Vidi: Ibn Kudame. jer je on to od njih uzao na zabranjen (haram) način i mora to vratiti kao da je to uzeo od muslimana”. on nije krao i pljačkao njihovu imovinu. preporučio bih našoj braći da i u pogledu spomenutog pitanja slijede Poslanika.

š... A to što svijet priča. prilikom klanja. Pitanje: Odgovor: Taj abdest nije valjan s obzirom da je jedan od uslova za ispravnost abdesta da se dijelovi tijela peru.. Može li se tako abdestiti na rate? Datum kreiranja: 27. dr. jer su one znatno sklonije zarazi. mada se i tamo ponekad desi koja omaška i greška.com Pitanje: Lovac koji ubije divlju svinju mora platiti taksu u visini od 50 KM. Pitanje: Odgovor: Knjigu nisam ni vidio. tako da muslimani koji svinju neće sebi uzeti ne treba ni da plaćaju spomenuti porez. najbolje zna. ja bih preporučio i nemuslimanima da svinje ne koriste u ishrani..2005 http://www. Pitanje: Odgovor: Pogrešno je. Šukri H. Doduše.novihorizonti. Musliman može dati nemuslimanu svinju koju je ubio. dž. a da kičmena moždina u vratu ostane netaknuta. i što je zapamtio u potpunosti i što je zapamtio djelimično. naročito divlje. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. svijet svašta priča i što zna i što ne zna. Nadalje. Pauza između pranja ili potiranja jednog dijela i sljedećeg ne smije biti duža od vremena za koje se oprani dio može osušiti.. Da li je lovcu muslimanu dozvoljeno (halal) svinju prodati i za te pare platiti taksu ili kupiti municiju? Odgovor: Svinja za muslimana ne predstavlja vrijednost. Ramić. Koristim se prilikom da radi pouke navedem hadis Poslanikov.s: “Dovoljno je čovjeku laži ako pripovijeda sve što čuje.a. a noge peru tek kad dođu u džamiju.11. “El-Mukaddime”. jedan za drugim.Na pitanja odgovora doc. pa kako je mogu ocijeniti?! Samo ono što napišem u Novim horizontima je moj stav. utvrđeno je da se meso peradi lakše zarazi kada se glava u potpunosti otkine te je i ste strane ispravnije perad klati kako je prethodno istaknuto.” (Sahihu Muslim. prilikom klanja. Otuda musliman svinju ne može prodati. a s obzirom da mu je svinja haram ne smije je ni sebi za ishranu ostaviti. peradi u potpunosti odsijecati glavu. a Allah. Da li je to tačno? Je li dozvoljeno kokoški..v. Nažalost.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 236 od 416 . 6) Cuo sam da ste knjigu “Poslanikov namaz od abdesta do zikra” ocijenili slabom. br. Teško je tome što svijet priča ući u kraj. odnosno potiru (glava).. Lovci muslimani moraju promijeniti taj zakon koji je za njih nepravedan. s. u potpunosti odsjeći glavu sjekirom? Neke naše džematlije kod kuće uzmu abdest. i što razumije i što ne razumije. kako bi isticanje krvi bilo potpunije. Ispravno je da se prerežu vratne (krvne) žile.

Uz ovu nadu. je da se na takve primjedbe polemički ne odgovara. neka ne ruše i ono malo dobra što imamo.com Pitanje: Čudi me profesore da ste Vi i Reis efendija u šerijatskom odboru Bosna Bank International koja posluje s kamatom kao i ostale banke. bilo bi to duplo davanje zekata na istu imovinu. Na kraju. svi ćemo ih podržati. a kamatne zabranjene i to treba da nam je jasno. Do tada. Prošle godine dao sam zekat na pšenicu u visini od 10 posto. Banci će biti daleko lakše poslovati.” Dakle.š. naravno ukoliko budete imali nisab koji ispunjava predviđene uslove. to je ustvari trgovina u kojoj banka. Molim vas da mi objasnite ove moje nedoumice!? Odgovor: Prije svega. nego je samo rekao: “Allah je trgovinu dozvolio. Uzvišeni Allah. a ima li iko da smatra da je u trgovini zabranjeno zarađivati!? Uz sve prethodno rečeno. Mnoge buni činjenica što banka zarađuje određeni procenat.11.Na pitanja odgovora doc. Ramić. niste dužni davati zekat na zarađeni novac prodajom pšenice nakon isteka jedne hidžretske godine.š. gradnje stanova na principu zajedničkog ulaganja itd. treba istaći da nastojanje BBI banke da posluje u skladu sa šerijatom nije nimalo lahko i jednostavno u kontekstu važećih zakona o bankarstvu u našoj zemlji. da me udalji iz tog odbora ako će me učešće u njemu odvesti u grijeh zbog kog ću se kajati na ahiretu. dr. jer ste izdvajanjem deset posto pšenice dali propisani zekat na tu imovinu za tu godinu.š. dž. Imam osjećaj da oni vas tamo drže samo da bi lakše varali muslimane. Pšenica je otkupljena i za nju sam dobio novac. kao što zarađuju banke koje daju kamatne kredite. dž.novihorizonti. Mnogi muslimani koji su se "razočarali" u BBI banku kažu da je to isto. kada su oni koji su se bavili lihvarstvom stavili primjedbu i rekli: “Trgovina je isto kao i kamata”. tu nekretninu prodaje uz prethodno dogovorenu zaradu. koliko traje jedan havl. Smatram da biste se vi trebali povući. Pitanje: Odgovor: Na taj novac ćete biti dužni dati zekat tek nakon isteka dvije hidžretske godine od dana kad ste dali zekat na pšenicu. dž. inša-Allah. trgovačke transakcije su dozvoljene. a kamatu zabranio. Znajući da čovjek ne može prakticirati islam u potpunosti bez odgovarajućih uslova. Ukoliko dođe do liberalizacije tih zakona i njihovog usklađivanja sa zakonima koji važe u Evropi. Kada to urade. Naime. molim Allaha. Onima koji tako misle ne želim polemički odgovarati jer uputa Allaha. Onima koji imaju takvu sumnju kažem da se u slučaju BBI banke radi o zaradi na trgovini. na vagi mojih dobrih djela na Sudnjem danu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Otvaranje BBI banke historijski je trenutak i ja sam sretan što imam priliku dati svoj doprinos u radu te banke. želim istaći da se nadam da će moje učešće u šerijatskom odboru spomenute banke biti. Produkti koje je banka ponudila u pogledu kupovine nekretnina. Kada ću na taj novac biti dužan dati zekat? Datum kreiranja: 27. a ne pozajmljivanju novca uz kamatu. Šukri H. svaki korak u ostvarivanju tih uslova za muslimana je izuzetno značajan. Otuda sam bio jako sretan što se otvaranjem BBI banke pruža mogućnost muslimanima na ovim prostorima da prakticiraju islam u određenim segmentima ekonomije i bankarstva. svim kritičarima iznosim svoju želju i dovu da oni naprave nešto bolje i islamskije.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 237 od 416 . Konstatacija da BBI banka funkcioniše na kamatnom sistemu i da radi s kamatom kao i ostale banke nije tačna. Kada biste nakon godinu dana na novac zarađen na toj pšenici dali zekat.2005 http://www. a to nije propisano. nakon što postane vlasnik dijela nekretnine. radi se o trgovini. nije na tu tvrdnju polemički odgovorio. Prema tome. Dakle.

br. kao i drugi prenosioci (Tirmizi i Nesai). islamskim moralom i drugim pozitivnim aktivnostima doprinijeti da islam u Švicarskoj bude priznat i da narod u toj zemlji kroz pravi primjer iskrenih muslimana spozna vrijednost Allahove. u vremenu u kom živimo. pošto je njeno učenje farz (rukn). spomenute riječi Poslanik.s. jer je slijeđenje imama obavezno. tj.v. poštenjem. bez obzira da li si dovršio učenje Fatihe ili ne. izvesti iz islama i usmjeriti putem nemorala i nevjerstva.Na pitanja odgovora doc. Nadam se da ćeš ti a i ostali muslimani.11. “Kitabus-salati”. podržavam pozitivnu integraciju muslimana u evropska društva pri čemu će muslimani svojim vrijednostima obogatiti ta društva i pomoći im da se izvuku iz krize morala koja ih polahko.. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pošto sam stekao pravo na dvojno državljanstvo ne znam kako da postupim kao musliman. inače. s. može živjeti u zemljama poput Švicarske.a. a kada na ruku ode i vi za njim ruku činite. ali sigurno uništava. Molim pojašnjenje. ne bojeći se da će ga sredina. a učenje početne dove (Subhaneke) sunnet. ispravno je da odmah učiš Fatihu. 6570. o značenju tog hadisa postoji prostor za diskusiju. kao i njegovu djecu o kojoj je dužan brinuti se. br. spomenuta ili ne!? Naime.s. a da početnu dovu izostaviš. “Kitabul-megazi”.v. s. pa se s njim nemojte razilaziti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 238 od 416 .novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Smatram da musliman. lažan. Fatiha je važnija. Ramić. u pogledu vjerodostojnosti tog hadisa nema dileme.” (Buhari. a nema prostora za razilaženje kada je njegova vjerodostojnost u pitanju.a.) Kada malo zakasnim na prvi rekat. 4073. izjava spomenutog profesora me zbunila. Prema tome.s. da li je ispravnije da učim početnu dovu (Subhaneke) ili da učim Fatihu? Švicarska ne priznaje islam kao religiju. “Kitabul-fiten”. trudom. To ćeš lakše moći postići ako si punopravni član te zajednice. Kada učini tekbir i vi za njim to učinite.š. prije nego imam pođe na ruku. Pitanje: Odgovor: Ukoliko nisi siguran da ćeš moći proučiti oboje. sve dok može uživati slobode vjeroispovijesti propisane pozitivnim zakonom članica Vijeća Evrope i sve dok može pozitivno djelovati na svoju sredinu. Sahihul-Buhari.com Pitanje: Čula sam od jednog našeg profesora da je hadis: “Narod koji da upravu ženi neće uspjeti”. Šukri H.a. br. Međutim. ako imaš državljanstvo. svojim radom. Datum kreiranja: 27. vjere. S obzirom da sam ja prethodno učila da je to vjerodostojan hadis. Ja.2005 http://www. da li se ono odnosi samo na specifičnu situaciju koja je Poslaniku. postoji dilema u vezi s njegovim značenjem da li je njegovo značenje općenito ili ne.. Odgovor: Spomenuti hadis je vjerodostojan. Poslanik. dž. dr. Molim za savjet. Činjenica je da su Perzijanci kasnije bili poraženi i nisu uspjeli. veli: “Imam je određen da se slijedi. Kada imam pođe na ruku idi za njim. kazao je u povodu postavljanja careve kćerke na prijesto u Perziji. s. Bilježi ga Buharija u Sahihu.v. 365. Dakle.

Šukri H. Musned. preporučujem ti da se posavjetuješ s psihijatrom. Odmah u startu suočili smo se s jednim problemom. u džemat hoće da se uključe kao punopravni članovi neki ljudi za koje znamo da čine velike grijehe i zarađuju novac na haram način.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 239 od 416 . Proganjao nas je sve dok se nismo odselile. Ja mu nisam nikad ništa nažao učinila. s obzirom da će oni plaćati članarinu s tim prljavim novcem. br. Bilo bi dobro kada bi razmišljala o budućnosti a ne o negativnom odnosu strica prema tebi i tvojoj majci u prošlosti.novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Odgovor: Smatram da je ispravno imama ispraviti u sebi. Poslanik. taj novac za vas je halal. Naravno.com Pitanje: Trenutno formiramo džemat. Šta da radim u pogledu tih snova i da li sam sa šerijatske strane dužna da ga smatram svojim stricem? Odgovor: Da. taj je progovorio a ko progovori njemu nema džume. Da li je dozvoljeno ispraviti imama za vrijeme hutbe kada pogrešno citira ajet? Datum kreiranja: 27.a. Tamo ćete moći svoje pravo postići i nepravdu koja vam je na dunjaluku počinjena s njegove strane ispraviti. on je tvoj stric (amidža) i dužna si se prema njemu odnositi kao prema stricu.š. Naime. ne naglas.v. veli: “Ko kaže tako je dok imam drži hutbu. Čini mi se da zabrana glasnog odobravanja imamu dok drži hutbu ima za cilj da spriječi fitnet (nered) koji bi mogao nastati odobravanjem ili osporavanjem imama za vrijeme hutbe. 681. Kada se sjetiš strica. Iako ga više ni poznati ne mogu često snivam snove u kojima me on proganja. Da li da ih prihvatimo u naš džemat? Odgovor: Smatram da je ispravno takve ljude uključivati u džemat sve dotle dok smo sigurni da oni sa svojim negativnim idejama i djelovanjem neće moći džemat okrenuti neželjenim pravcem. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (Ahmed. Njegovo nasilje prema tebi i tvojoj majci je grijeh koji. dr. U slučaju da ti ljudi budu negativno djelovali i narušavali ugled i temelje džemata. da ga uputi na pravi put i da mu oprosti grijehe. ako mu ne halalite. Smatram da ćete inkorporiranjem tih ljudi u svoj džemat na njih moći lakše djelovati i tako promijeniti njihov odnos prema haramu. dakle u granicama mogućnosti održavati rodbinske veze.s. nego grijeh ostaje osobi koja je taj novac zaradila na haram način. kao i moju mamu. s. s obzirom da se s novcem ne prenosi grijeh. ukazati na grešku. nasamo. on nosi na budući svijet. Ramić. zamoli Allaha. dž. Bojimo se da njihovim uključivanjem ne narušimo čistotu džemata.11. Što se snova tiče. Što se tiče novca koji će oni uplaćivati na ime članarine. podrazumijeva se da u nastojanju da se oslobodite loših snova primjenjujete propise islama u vezi sa spavanjem. potrebno ih je na vrijeme isključiti kako opstanak džemata na pravom putu ne bi došao u pitanje. te da će oni jednoga dana postati čvrsti i stabilni muslimani.2005 http://www. pošto bi ispravljanje naglas moglo izazvati fitnet (nered). Pitanje: Dok sam bila mala moj stric me tukao.) Nakon hutbe ispravno je imamu.

s. takođe bismo svi bili griješni itd. I što više budeš imao znanja sve ćeš lakše moći raditi u skladu s propisima islama.com Pitanje: Odgovor: Imam običaj da po prestanku hajza operem kosu. Da li je moj postupak ispravan? Vaš postupak je pogrešan pošto je uslov za ispravnost gusula da razmak između pranja jednog i drugog dijela tijela ne bude duži od perioda za koliko se voda na opranom dijelu može osušiti. da li da ljude varaš ili pošteno posluješ. Pitanje: Pohađam drugi razred ekonomske škole i super odlikaš sam. da bi ekonomsko poslovanje bilo u skladu s Allahovim. nakon sahat-dva. Ako budeš vrijedan. samostalni poduzetnik.novihorizonti. Ti kao musliman imaš volju. npr.š.š. 24.2005 http://www.š. moći ćeš pokazati prednosti i vrijednosti tog sistema. Pitanje: Odgovor: Ne.Na pitanja odgovora doc. Da li su to djeca koja su umrla prije punoljetsva? Odgovor: Vaši ahbabi u potpunosti griješe. Isto pravilo važi i prilikom uzimanja abdesta. To znanje ćeš steći u školi. ako bismo imali višak hodža. s ekonomskom školom neću ništa moći raditi što je muslimanu halal. nego su to džennetska stvorenja koja je Allah. a to je najbolja da′va. Šukri H. stoji da će Džennetlije služiti dječaci nalik na biser skriveni.š. imali manjak ljekara. U Kur′anu. a da se okupam. kako oni kažu. po šerijatu. bez pranja kose. Ramić. dž. Molim da mi date Vaš savjet. a višak pravnika bili bismo svi griješni. još ti je samo potrebno znanje. jer. najbolje zna. zakonima potrebno je da poslovni ljudi imaju znanje i volju. imat ćeš izbor. kada završiš školovanje i postaneš. to nisu djeca s dunjaluka. muslimani dužni imati dovoljan broj stručnjaka u svim oblastima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 240 od 416 . dž. Datum kreiranja: 27. a manjak ekonomista. naravno. a Allah. dr. jedini način da se ekonomsko poslovanje islamizira jeste da se muslimani školuju i da vrijednosti islama prakticiraju i promoviraju. Djeca s dunjaluka koja umru prije punoljetstva bit će prilikom proživljenja ista kao i ostali ljudi tj. biće proživljena u dobi od trideset tri godine. ajet. recimo. Naime. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. stvorio za tu svrhu. i njegove širine sedam aršina. Sutra. šezdeset aršina. a. a Allah.11. visine Adema. poslovati po islamskim propisima daleko od kamata i varanja. Vjernik sam i družim se s društvom koje prakticira islam. da li da posluješ na kamatnom ili beskamatnom sistemu. najbolje zna. Ti ćeš. Na kraju želim naglasiti da su. Moji ahbabi s kojima se družim uporno me nagovaraju da napustim ekonomsku školu i upišem medresu. dž. Otuda. u suri Et-Tur. Ako bismo. dž.

osim u situaciji kada vlada oskudica u toj robi. tada ćete dati na ime zekata dva i po posto (2. kada prođe jedna hidžretska godina. jer je Poslanik. Naklanjao sam podne jer znam da namaz bez abdesta nije ispravan.Na pitanja odgovora doc.5 %).com Pitanje: Odgovor: Da li se smatra kamatom kada vlasnik robe kaže da je njena cijena sto KM ako se plaća u gotovini i sto pedeset ako se plaća u ratama? Ne. Ramić. “Kitabut-tahare”. Štaviše. ili pak to tako nije definisano. Šukri H. a klanjali su za mnom taj dan? Odgovor: Namaz muktedija koji su za tobom klanjali ispravan je i nema potrebe da ih obavještavaš.s. Naveče sam se sjetio da sam bio bez abdesta. Pitanje: Predvodio sam kao imam podne namaz. ukoliko se u taj proces umiješa banka koja će umjesto kupca vlasniku odmah isplatiti robu da bi potom kupac otplaćivao banci svoj dug uvećan za iznos za koji je roba skuplja ako se ne plaća u gotovini. a vodi se da ste vi njen nominalni vlasnik.2005 http://www. tada ćete davati zekat samo na zaradu koju ostvarite od tih dionica.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 241 od 416 . kad bi veća cijena. Pitanje: Odgovor: Ukoliko preduzeće daje zekat po propisu. a ako se daje novac za novac (kupac plaća banci koja se pojavljuje kao zajmodavac) to je kamata ako zajmodavac vraća više nego je pozajmio. b) ukoliko ste pak kupili dionice da biste na njima nešto zaradili kroz profit koji ostvari preduzeće.a. Ti si ispravno postupio kada si ponovo podne klanjao. ta trgovina u sebi nema kamate jer vlasnik robe ima pravo da joj da cijenu koju želi.11.novihorizonti. ako se daje novac za robu (kupac plaća vlasniku robe) tu ne može biti kamate. dati zekat dva i po posto (2. bila izražena u procentima to se ne bi smatralo kamatom.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ta zarada ulazi u vašu imovinu u pogledu nisaba i ostalih uslova za zekat i na tu imovinu se daje dva i po posto (2. Vi kao dioničar niste dužni davati zekat jer uduplavanje zekata nije propisano. Sahihu Muslim. Dakle. 329.” (Muslim. Interesuje me da li sam dužan obavijestiti džematlije da nisam bio pod abdestom kako bi i oni ponovo klanjali i šta raditi u pogledu onih koje ne poznajem.5 %) uzimajući u obzir njihovu vrijednost na dan kad ste postali obavezni dati zekat. s. to nije kamata. Vlasnik imovine. Međutim. rekao: “Namaz se ne prima bez abdesta. tada ste to dužni učiniti na jedan od sljedeća dva načina: a) ako ste dionice kupili da biste s njima trgovali na njih ćete.5 %) i to na imovinu preduzeća koja podliježe zekatu. ta transakcija smatra se kamatnom i najstrožije je islamom zabranjena. Sve prethodno važi za situaciju kada vlasnik robe direktno prodaje svoju robu kupcu koji mu plaća s odgodom ili na rate. Kupio sam dionice u jednom preduzeću u Sarajevu za pedeset hiljada konvertibilnih maraka. Ukoliko niste u stanju saznati koja imovina preduzeća je vaše vlasništvo. br. zbog odgađanja plaćanja ili plaćanja na rate.) Pitanje: Da li se smatra kamatom kada kompanija napravi kuće i onda ih banka otkupi pa potom prodaje po skupljoj cijeni i kaže: ako plaćaš u gotovini cijena je sto hiljada a ako plaćaš na rate cijena je veća za šest posto? Odgovor: Ne. dr. Želim da znam kako za tu imovinu da izračunam zekat? Datum kreiranja: 27. Ako to nije slučaj. pa makar to bila i banka ima pravo slobodno formirati cijenu robe i nekretnina i odrediti da pri gotovinskom plaćanju cijena bude niža.

novihorizonti. uz prisustvo svjedoka.a. svinja itd. pravno je validan. Zbog toga.v.. a svjedoci bi trebalo da posvjedoče da ste se vi tada vjenčali.a.s. jer se grijeh ne prenosi s novcem. Šukri H. Prije pet godina oženio sam se kršćankom i imam dvoje djece. s. Ukoliko pak trebate potvrdu o šerijatskom vjenčanju da biste je pokazali nekoj instituciji koja to od vas zahtijeva. Pitanje: Odgovor: Nema smetenje da trgujete tom vrstom pića pošto ne opija i nije štetno po zdravlje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 242 od 416 . u osnovi.Na pitanja odgovora doc. čija visina treba da bude prosjek vjenčanih darova u mjestu iz kog ona dolazi. Brak smo sklopili pred matičarem. Nadalje. s. nema smetnje da se ponovo vjenčate u pripadajućem medžlisu islamske zajednice. Poslanik. U međuvremenu smo oboje počeli prakticirati islam i želja nam je da se vjenčamo šerijatski. smatram da nema potrebe ponovo praviti bračni ugovor. a ono što musliman može upotrebljavati time može i trgovati. dobrovoljni prilog se tretira kao poklon (hedija) a znamo da je Poslanik. nego ostaje s osobom koja je grijeh počinila. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. primao hedije i od nemuslimana za koje se pretpostavlja da se ne čuvaju grijeha pri sticanju imetka. U tom pogledu mjesni imam vam može pomoći.2005 http://www. Ramić. Da li nam je dozvoljeno trgovati bezalkoholnim pivom? Datum kreiranja: 27. a vaša djeca rođena su u pravno validnom braku. Bitno je da hedija.v. dr. Da li je to moguće i gdje se možemo vjenčati? Odgovor: Vaš brak sklopljen pred matičarem. nije zabranjena muslimanu kao što je alkohol. čak i ako postoji opravdana sumnja da su zarađene na haram način. Naime. Možemo li mi taj prilog uzeti u tu svrhu? Odgovor: Nema smetnje da taj novac uzmete za gradnju džamije. uz napomenu da imam treba da upiše datum vjenčanja s vjenčanog lista iz općine. Pitanje: Nedavno nam je dobrovoljni prilog za gradnju džamije došao od osobe za koju sigurno znamo da stiče imetak na haram način.s. nije naređivao mušricima da obnavljaju svoje brakove nakon prihvatanja islama. Preporučio bih jedino da se sa suprugom dogovorite o mehru (vjenčani dar). te je kao takvo halal za upotrebu.com Pitanje: Ime mi je Safet. da se njome ne ugrožava privrženost islamu i muslimanima i da nije uslovljena nečim što je muslimanu zabranjeno raditi.11.

6744. dž.i nije vam u vjeri propisao nikakve poteškoće. Datum kreiranja: 27. “Kitabul-i′tisami bilkitabi ves-sunne”.' (Buhari.s. a kada vam naredim. Allah vam želi olakšati a ne želi vam otežati. U slučaju da Vas smrt pretekne u tome. Još bih napomenuo da prije svakog ramazana izvršite ljekarski pregled kako biste bili sigurni da li možete postiti ili ne.) Poslanik. to bi vam predstavljalo opterećenje koje ne biste mogli podnijeti. kaže da nas ne opterećuje više no što možemo podnijeti i da u vjeri nije propisao nikakve poteškoće: 'Allah ne zadužuje nijednu osobu iznad njene moći. to će učiniti vaši nasljednici iz imetka koji je ostao iza vas. veli: 'Kada vam nešto zabranim toga se klonite. dž. Sahihul-Buhari. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s.a.v. Ramić.' (El-Hadždž.) Kada s Allahovom.š. jer Vi imate status bolesnika. voljom ozdravite i budete u stanju postiti. dužnost Vam ga je poslušati. tada ćete za svaki propušteni dan nahraniti siromaha. dž..Na pitanja odgovora doc.š. 78. Jesam li ga dužan poslušati? Ukoliko je Vaš ljekar stručan i od povjerenja.) '. a Uzvišeni Allaha kaže: 'A ko bude bolestan ili na putu neka naposti isti broj drugih dana. br.' (El-Bekare. a Allah. 286.' (El-Bekare. da što prije ozdravite i buduće ramazane u rahatluku postite.. Šukri H. Molim Allaha.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 243 od 416 .) Ukoliko biste postili.š.2005 http://www.novihorizonti. uradite koliko možete. a ako ne mognete to učiniti do kraja života. 185. propuštene dane ćete napostiti.com Pitanje: Odgovor: Ljekar mi je dijagnosticirao čir na želucu i zabranio post u naredne tri godine.11.

na kraju. dž. Bilo kako bilo. da ne podliježete šejtanskom uticaju pa da opet ne pribjegnete alkoholu i drogama. svako na svoju stranu. onda joj recite da ono što ona čini vodi ka sumnji i problemima i otvara vrata razaranju porodice. Vaši roditelji su sve te propise prekršili i zbog toga nas ne treba čuditi što se Vaša majka možda švalera s tim muškarcem i što će vaš babo možda stvarno ostvariti svoju pretnju.š.š. Ukoliko je ona poštena. Najveću nagradu. a Njegovu pomoć treba zaslužiti. a njeni posupci dovode to pod znak pitanja. Vi trebate da budete čvrsti. Uzimajući u obzir činjenicu da ste Vi svjesni. da ste protiv alkohola i droge. Ramić. Niko ih ne smije uznemiravati. islamski propis je da žena iz kuće izlazi s dozvolom muža i kada za to ima potrebu. jer znaju uzroke tih nemilih događaja. onda bi problema sigurno bilo puno manje. nego da se tako ponašaju!? Molim Allaha. svi imate šansu da zbog svojih djela patite najvećom patnjom na dunjaluku. a ako nema da im pomognete da se kao ljudi raziđu. Zbog toga te nedoumice treba razjasniti. droga. Preporučio bih da nakon razgovora s majkom porazgovarate s ocem.. dž. Kada bi se ljudi klonili tih stvari. a kojih bi muslimani trebalo strogo da se čuvaju. prostitucija. Molim vas pomozite mi vašim savjetom i mišljenjem.š. Ona odlazi kod njega subotom i ostaje s njim satima. Njegovim zakonima. ali od dva zla treba birati manje. krivokletsvo. da Vam bude na pomoći. a šejtan koji zavodi vaše roditelje ima izgleda da uspije još više.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 244 od 416 . što je još teže za takva djela predviđene su najstrašnije patnje na budućem svijetu. da li da otvoreno razgovaram s ocem o tome što sam čula ili da tajno upozorim majku ili da odem u policiju i sve ispričam. kaže da ljudima ne čini nepravdu. o tom problemu razgovarajte prvo s majkom. blud. dž. jer može izazvati ubistvo Vaše majke koje će učiniti vaš otac. što znači da niste još uvijek podlegli utjecaju šejtana.š. Ako je Vaša majka nemoralna. Popustila sam u učenju. ne može putovati sama. samoubistvima itd. muško i žensko koji mogu stupiti u brak ne smiju se osamljivati.Na pitanja odgovora doc. pa makar uz dodatno strpljenje. Onda je njegov šofer doveze kući kao da je ona neka ličnost. tada sa sobom mora imati mahrema.š. propise. Prije svega. trebate se čvrsto osloniti na Allaha. Ako izlazi ili putuje na put na kom može biti ugroženo njeno dostojanstvo i čast. možete imati značajnu ulogu da se problemi u Vašoj porodici riješe i da se ne desi crni scenario koji je šejtan isplanirao.11. Namaz sprečava čovjeka da čini ružna djela i nasilje. Dva puta sam čula oca kako nekome govori na telefon: ″Ona misli da sam ja budala. Datum kreiranja: 27. da ništa ne znam. možda se još više odati alkoholu i drogi i. Jeste da je u tome svemu vama kao djetetu najteže. pokažite joj kuda je to vodi. onda joj recite da se rastavi od vašeg oca. nepravedno uzimanje tuđe imovine i prava. Uhvatiću ih jednom na djelu i sasuti mu šaržer u glavu. Međutim. a jedno veče sam probala travu i napila se iako sam žestoko protiv toga. prije svega u izvršavanju pet islamskih šarta. dž. Uzroci su alkohol. pomognete im u otklanjanju problema. Nadalje. Uradila sam to nakon što sam saznala za probleme u braku mojih roditelja.. nego ljudi nepravdu čine sami sebi. krunu (tadž) dobiva od svojih pretpostavljenih onaj šejtan koji rastavi muža i ženu.com Pitanje: Muči me veliki problem. I. na osnovu onog što ste čuli od majke i da im. Od vjere i njenih zakona imamo koristi onoliko koliko ih u životu primjenjujemo. Zar nije bolje Vašim roditeljima da žive u ljubavi i slozi i brinu o svojoj djeci. ako postoji mogućnost za normalan nastavak braka. a kamoli ući kod njih. i biti mu pokorni.. šta vi mislite o ponašanju moje majke? Odgovor: Problem u kom se nalazite rezultat je toga što vaši roditelji ne poštuju Allahove. jer time bi šejtanova spletka bila upotpunjena. Drugo. Šukri H. uz Allahovu. Nadalje. Oni koji te zakone poznaju ne čude se što u novinama mogu pročitati strašne vijesti o ubistvima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. laž..novihorizonti.. S tim problemima susreću se svi koji ne slijede te prirodne zakone. jer bolje je da se rastavi nego da vaš otac napravi veći belaj.2005 http://www. dr. Ukoliko ona čini nemoral. smatram da.″ Ne znam šta da radim. Vratite se Njegovoj vjeri. a Vi ćete čitav život patiti. jer kako u hadisu stoji kad se oni osame šejtan je treći. dž. Uzvišeni Allah. pomoć. Ubiću i nju i njega. on će poslije toga ili u zatvor ili će sam sebe ubiti. Dakle.

Prema tome. Molim Vas da mi objasnite da li je to kamata. dr. ali mi nije odobren uz obrazloženje da banka ne daje kredit novoosnovanim firmama. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. također.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 245 od 416 . Vama je dužnost da tu sliku uklonite.novihorizonti. U svakom slučaju. Treba li je ukloniti sa nišana? Datum kreiranja: 27.11. da nakon što se o tome dogovorite čin uklanjanja slike ili zamjene nišana učinite javnim kako bi i drugi uzeli pouku i poveli se za vama u tom ispravnom postupku. po mom shvatanju. Obratio sam se islamskoj banci za kredit.š. odnosno glavni imam. postoji i inflacija koju treba uzeti u obzir. najbolje zna. klanjati samo podne koje bi predvodila osoba koja najbolje zna učiti u Kur′anu. Odgovor: Ukoliko se radi o minimalnom iznosu kao što je spomenuti slučaj-postoji realna mogućnost da tu nema kamate. U međuvremenu sam saznao za jednu mikrokreditnu organizaciju koja na hiljadu KM odobrenog kredita uzima dodatnih dvadeset maraka. U slučaju da to oni ne urade mutevelija bi trebalo da odredi osobu koja zna održati hutbu i džumu klanjati.2005 http://www. Šukri H. jer spomenuta organizacija ima troškove za obradu predmeta svojih klijenata. Preporučujem Vam da to uradite u dogovoru s vašim imamom i bližim nasljednicima Vaše majke. s preporukom mutevelije prešla pred džemat. tako da moram vratiti hiljadu i dvadeset. Preporučio bih vam. postoji realna mogućnost da se troškovi obrade predmeta klijenta i inflacija uklapaju u tih dvadeset maraka i da tu nema kamate. preporučio bih Vam da o tom pitanju još porazgovarate s predstavnicima spomenute organizacije i od njih uzmete relevantne podatke da li se radi o kamati ili ne. Nadalje. dž. Pitanje: Odgovor: Za džuma-namaz imama zamjenjuje osoba koju je imam. a to po islamskim propisima ima pravo naplatiti. a koja bi.Na pitanja odgovora doc. odredio. U situaciji da takav postupak može dovesti do cijepanja i svađe u džematu ispravnije bi bilo. ko ga može zamijeniti na hutbi i džuma-namazu? Na nišanu moje majke nalazi se slika veličine 30 puta 30 cm.com Pitanje: Studiram ekonomiju. s obzirom da je stavljanje slike umrle osobe na nišan neislamski čin. Pitanje: Odgovor: Da. Ako je imam odsutan. Prije izvjesnog vremena počeo sam se baviti privatnim biznisom. a Allah. kako biste izbjegli eventualne nesporazume s obzirom da mnogi naši muslimani ne znaju islamske propise u vezi s mezaristanom.

dok odlaze. bez bilo kakvog pritiska. osim što izaziva podsmijehe i snebivanja radnih kolega dovodi u nezgodne situacije gdje pacijenti ili njihova rodbina ponekad bukvalno trče za mnom po hodniku i pokušavaju mi uručiti hediju ili me čekuju ispred klinike po završetku radnog vremena. rekao mi je da se on. ja to i dalje odbijam jer se plašim da je to haram. a za humanitarne svrhe 10 posto. Omogućavanje davanja hedija na transparentan način jedini je put da se zaštiti dignitet osobe koja prima hediju. Međutim. kada dadnu takve ″hedije″. No. a ponekad to pacijenti sami čine. shodno grijesima koje izazove.š.š. ne možeš. pa i nakon izbavljenja iz nevolje. osobito zbog toga što je velika većina naših pacijenata socijalno ugrožena i što znam da oni. Međutim. a ne postoji potreba za njenom upotrebom imajući u vidu činjenicu da postoje masti koje su čiste i mogu se koristiti u liječenju Vaše bolesti. jer je to potvrda uspješnosti njegovog mentorstva.Na pitanja odgovora doc. dž. Smatram da je vrlo važno omogućiti ljudima da na dostojanstven način zahvaljuju jedni drugima. jer u jednom dobrom hadisu. to me ne dovodi u iskušenje. nakon što je. s obzirom da je svinjska mast nečista. najčešće po izlječenju. ponosi sa mnom kao svojim đakom.novihorizonti. treba omogućiti ljudima da poklone daju draga srca. te omogući da osoba koja želi dati hediju to učini slobodno. što je itekako važno i potrebno. stoji da osoba koja ne zahvaljuje ljudima nije zahvalna Allahu. Činjenica je da se hedija i bakšiš vrlo lahko pretvore u mito (korupciju). Meni je to 'upozorenje' teško prihvatiti. Pitanje: Odgovor: Ne. Otuda mnogi. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. Pitanje: Odgovor: Ne. Datum kreiranja: 27. moj mentor bio neposrednim svjedokom takve situacije.š. prije neki dan. Ramić. jer se uspješno suzdržavam da to uzmem. odjelu na kom radi 20 posto. vrlo često se ne ponašaju normalno. Osim toga. Kako da postupam ubuduće? Odgovor: Smatram da bi bilo dobro da se pri odjelu na kome radite omogući uplata hedija na blagajni na ime osobe kojoj se želi uputiti hedija i da se napravi pravilnik o dodjeli i raspodjeli hedija i oglasi na oglasnoj ploči: recimo da osobi (ljekaru ili nekom drugom uposleniku) na čije ime je hedija uplaćena pripadne 70 posto. Ono što mi zapravo predstavlja problem jeste hedija koju također odbijam primiti što me. ali. hvala Allahu. ne pod pritiskom nekog nakaradnog običaja koji je kod nas ponekad prisutan ili pak mita što je još gore. Ponekad to čini rodbina za vrijeme hospitalizacije pacijenta. ali žena čini grijeh kada se na javnom mjestu pojavljuje otkrivena. izlaskom na ulicu otkrivena žena neće izgubiti abdest.11. pozvao me u namjeri da me upozori da odbijanjem hedije vrijeđam svoje pacijente te da je to jedan od načina na koji pacijent želi da zahvali svom ljekaru. uzimaju ili posreduju u mitu. kada vidi da mi pacijenti nose hediju. dr. pokloni razvijaju ljubav među ljudima. Nadalje. odvoje od svojih i od usta svoje djece. Mogu li ga masirati svinjskom mašću? . u sebi proklinju ili psuju one kojima su hediju dali. dž. iz čiste želje da se zahvali. najbolje zna. kada odvoje za hediju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 246 od 416 Da li žena gubi abdest ako otkrivena iziđe na ulicu? Imam problema s koljenom. smatrajući u isto vrijeme da za svoj rad i utrošeno vrijeme dobijam naknadu kroz plaću. koji prenosi Tirmizi u Sunenu. Šukri H. Ljudi kada su u nevolji. a u islamu su prokletene osobe koje daju. tokom kontrolnih pregleda. a Allah.com Pitanje: Na poslu sam ponekad izložena ponudi mita od pacijenata ili njihove rodbine.

pa makar to zlato koristio na način koji je zabranjen (haram). dž. u osnovi. trebalo je da se smatrate čistom i da klanjate. a Allah.novihorizonti. pošto je nedavanje zekata veći grijeh nego da muškarac nosi zlato. ukoliko musliman. po šerijatu. najbolje zna. musliman je dužan na zlato koje posjeduje i koje ispunjava predviđene uslove davati zekat. svakako. Pitanje: Odgovor: Smatram da Vam namaz neće biti pokvaren ako su Vaše tijelo i odjelo i dalje ostali čisti. Pitanje: Odgovor: Da.com Pitanje: Odgovor: Da li su humanitarna društva dužna davati zekat na svoju imovinu? Ne. Naime. onima kojima se daje zekat. Dužnost je svaki grijeh izbjegavati. recimo. zabranjeno nositi zlato u vidu nakita. nosi zlatni nakit i time čini veliki grijeh da li je na to zlato dužan davati zekat? Odgovor: Da. Pitanje: Poznato mi je da je muškarcima. Kada sam pitala doktoricu zbog čega mi je tako rano prestalo krvarenje. dužni ste propuštene namaze naklanjati.11. najbolje zna. dž. rekla je da je prilikom operacije dobro iščistila maternicu pa je bilo za očekivati da mi nifas neće vremenski biti potpun. dž. S obzirom da vam je broj propuštenih namaza poznat i njihovo naklanjavanje moguće bez poteškoće.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 247 od 416 . a Allah.š. Ramić. u podnevskom vremenu. Zanima me jesam li bila dužna u preostalom vremenu obavljati namaz i da li je trebalo da se smatram čistom? Odgovor: Da. humanitarna društva. Da li će mi namaz biti pokvaren ako je dijete obavilo nuždu u pamperice dok ga držim klanjajući? Datum kreiranja: 27. Šukri H.š. klanjati uz podne i ikindiju? Znam da mogu klanjati s djetetom u naramku.2005 http://www.š. jer čim krv nakon poroda prestane žena je čista. nisu dužna davati zekat na svoju imovinu zbog toga što je njihova imovina namijenjena siromašnima. Na poslu ne mogu klanjati. možete to učiniti ukoliko nemate nikakve mogućnosti da podnevske i ikindijske farze klanjate u njihovom vremenu.š. posebno u situaciji poput navedene. grijeh koji čovjek eventualno čini ne smije biti uzrok ili povod činjenju drugog grijeha. najbolje zna. dakle. zlatnog sahata i slično.Na pitanja odgovora doc. pa makar krvarenje trajalo jedan dan ili ga ne bilo nikako. najbolje zna. a potom uzimaju zekat da bi ga dijelila siromašnima. U toku radnog vremena prođe mi ikindija. Pitanje: Rodila sam na "carski rez" i poslije poroda samo 15 dana imala postporođajno krvarenje. nema potrebe da ta društva daju. Prema tome. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. dr. a Allah. a Allah. Međutim. Mogu li prije polaska na posao.

Prema tome.. a ko se pouzda u Allaha.š. pa makar to bilo malo u našim očima. jer ko se strpi čuvajući se grijeha.novihorizonti. Može li se. Mogu li alkohol držati u prodavnici ako svu zaradu na njemu dam za Islamsku zajednicu? Odgovor: Prokletstvo je na sve koji imaju bilo koju vezu s alkoholom u procesu proizvodnje i potrošnje. 2-3. činjenica je da Poslanik islama. zabranjeno je muslimanu u tom lancu učestvovati.v. Čini mi se da ću morati ponovo da ga vratim na police jer je broj mušterija naglo opao. Ramić.) Molim Allaha. ali u konkretnom slučaju.š. nego interno – u krugu obitelji. nije obilježavao svoj rođendan. Obilježavanje rođendana. niti ona koja liči na kršćanske. dok u haramu nema berićeta. pa makar od prodaje ne uzimao profit. dž. Je li mi dozvoljeno taj dan obilježiti na normalan i halal način? Dakle. makar zarada bila ogromna. Savjetujem vam da se strpite i da ne vraćate alkohol u svoju prodavnicu bez obzira na prividne gubitke. ipak. dž. s.a ko se bude Allaha bojao. dž. Naravno. To govori u prilog da njegovi sljedbenici na isti način treba da postupaju kada je obilježavanje rođendana u pitanju. Zaista Allah ispunjava svoju odredbu. neka se nada pomoći od Allaha.a. ne klasična proslava rođendana gdje je prisutno ono što je muslimanima zabranjeno. prigodnim darom za dijete i uz tortu. koji kaže: '.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 248 od 416 . nego vid slijeđenja drugih tradicija. kamata trošiti na ime izmirenja poreskih obaveza? Datum kreiranja: 27. najbolje zna. Pitanje: Odgovor: Kamata je prljav imetak koji musliman ne smije uzimati.. Uz sve to. Pitanje: Prije četiri mjeseca izbacio sam alkohol iz svoje prodavnice. pa makar na način koji ste zamislili. rješenje je da se dobivena kamata da u humanitarne svrhe od kojih vlasnik novca nema direktne koristi. Ukoliko se zbog nepostojanja banaka koje posluju na principima islama novac mora držati u bankama koje posluju na kamatnom principu i preko njih poslovati. On mu je dosta. nije dio islamske tradicije. dr.com Pitanje: Dan rođenja moga djeteta meni je najsretniji u životu i tog dana se rado sjetim svake godine. dok porez nastao iz bilo kojih drugih aktivnosti ne može. Podsjetio bih da je berićet u onome što je halal. slijeđenja drugih tradicija nije uvijek zabranjeno ili pokuđeno u islamu.s. Odgovor: Preporučio bih Vam da vaše dijete usrećite tako da mu svaki dan bude najsretniji dan u životu. treba znati da haram za sobom povlači dunjalučku i ahiretsku odgovornost.š. niti rođendan svojih bližnjih. On će mu dati neki izlaz i dat će mu opskrbu odakle se i ne nada. Šukri H. a Allah. Jedino porez koji je nastao na osnovu tih kamata može se kamatama izmiriti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. po šerijatu. da vam da zadovoljstvo u onome što je halal. mada je za to imao priliku.11.2005 http://www.Na pitanja odgovora doc. ' (Et-Talak.

veliki grijesi poslije hadža mogu biti znak da hadž možda nije primljen.novihorizonti. bilo lično.v.v.a. dao takve olakšice. veli: ″Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka lijepo dočeka gosta.. kao što griješenje ne smije biti prepreka činjenju dobrih djela. U situaciji kada je i supruga u radnom odnosu muž je dužan da joj pomogne u kući. Ramić. s. s.s. Međutim.) Pitanje: Mome mužu vrlo često dolaze gosti i to mi ne predstavlja neki poseban problem. Međutim. raditi u kući i voditi računa o kući. Ako je Allah. Treba istaći da mogućnost da čovjek nekon pokajanja ponovo učini grijeh ne smije biti prepreka da do pokajanja dođe. 228.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pa se nepravde i nasilja treba dobro čuvati.. presudio je da ona radi poslove u kući a njen muž Alija. kako muž radi i privređuje da bi izdržavao porodicu. Činjenica da je čovjek činio velike grijehe prije hadža i da će griješiti poslije hadža nisu smetnja da hadž bude primljen. Da li je njihov hadž ispravan ako i poslije hadža nastave činiti velike grijehe? Svi ljudi griješe. napolju. a. osim onih koji su zalutali..″ (El-Bekare. a i ako je primljen. bilo da joj osigura poslugu. Poslanik.Na pitanja odgovora doc. r. mi moramo voditi računa o islamskoj gostoljubivosti. jer samo oni koji su zalutali gube nadu. problem je kad se ponekad razbolim a on i tada traži da ja služim goste.com Pitanje: Odgovor: Poznato Vam je da neki muslimani koji čine velike grijehe odlaze na hadž.a. dž. Uzvišeni Allah dao je bolesniku mnoge olakšice: da namaz klanja onako kako može.″ (muttefekun alejhi). Šukri H. bez obzira koliki grešnik bio.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 249 od 416 . Muž treba posebno biti pažljiv kada mu je supruga bolesna. Uzvišeni Allah riječima Ibrahima. Prisiljavanje bolesne supruge da uslužuje goste sigurno je nasilje. ne smije gubiti nadu u mogućnost oprosta i izbavljenja iz Džehennema. požalila na žuljeve od rada. žena mora. kaže: 'Ko može gubiti nadu od milosti svoga Gospodara. Poslanik.11. Datum kreiranja: 27. dr. 56. Danas postoje mnogi načini da se gosti lijepo dočekaju a da se domaćica ne opterećuje. Posebnu šansu za pokajanje ima osoba koja odlazi na hadž zbog posebnog ambijenta. Međutim. neko manje neko više i svi ljudi imaju šansu prije no što duša počne izlaziti i ne nastupi Kijametski dan da se pokaju i da im pokajanje bude primljeno. smatram da ona ima prava i odgovornosti kao i muž. itd. Vjernik musliman.š. Naravno. Mogu li ja od njega zahtijevati da ne prima goste dok sam ja bolesna? Odgovor: Iako su islamski pravnici složni da žena nije dužna služiti muža. oni poništavaju njegovu vrijednost pošto nakon primljenog hadža osobi bivaju oprošteni grijesi učinjeni prema Allahu.s. dž. zar da muž bude osor i grub i ne vodi računa o potrebama bolesne supruge!? Skrećem pažnju muževima da su najbolji muslimani među njima oni koji su najbolji prema svojim suprugama.) Prema tome.' (El-Hidžr. pa čak i u borbu da ne ide.a. to ne znači da muž treba preoptereti suprugu zbog čestih gostiju koji mu dolaze. da ne posti.š.s. te da je nasilje i nepravda (zulm) tama na Sudnjemu danu. kada mu se kćerka Fatima.a. jer Uzvišeni Allah kaže: ″One imaju isto tolika prava kao i dužnosti. r. posebnog vremena i prostora na kojima se nađe za vrijeme obavljanja hadža.

dozvoljava kaparu. posebno ako se uzme u obzir da prethodni ajet svojim općim značenjem ne obuhvata kaparu. kao što je slab i hadis u kom Poslanik. (Ibn Rušd.) U prilog dozvoljenosti davanja i uzimanja kapare jasno govore sljedeći dokazi: a) Namjesnik Omer ibn el-Hattaba u Mekki Nafi’ ibn Abdul-Haris kupio je kuću od Safvana ibn Umejje za četiri hiljade dirhema. nema smetnje da se i primjenjuje.) Na tom stanovištu su i tri mezheba: hanefijski. kapara ulazi u ugovorenu cijenu robe. I. Bidajetulmudžtehid. Pošto nije došao.11. Prema tome. a Allah.) c) Tradicija (‘urf) je da trgovci ugovaraju naknadu štete nastale kašnjenjem ispunjavanja ugovora. te da je hadis koji govori o zabrani kapare slab (daif) što. s. a u slučaju da kupac odustane.s. dž. r. Safvan dobiti četiri stotine. Ramić. na kraju. dužan je to izvršiti.š. je odobrio. pa ako ne krenem na put do tada tvoje je toliko i toliko. 29. 3/400.a. najbolje zna. kupac ima pravo izbora da dovrši kupoprodaju ili da izgubi kaparu. 5/182. Ibn Kajjim el-Dževzijje. Uprkos činjenici da većina učenjaka stoji na stanovištu da kapara nije dozvoljena smatram da ima dovoljno šerijatskih dokaza koji dokazuju suprotno jer su po svojoj snazi jači. Većina učenjaka smatra da davanje i uzimanje kapare nije dozvoljeno jer se time uslovljava da trgovac dobije novac bez davanja bilo kakve protivvrijednosti. Datum kreiranja: 27.a. a kapara nije ništa drugo do naknada štete koja nastaje neispunjavanjem ugovorene kupoprodaje od strane kupca. “Babu ma jedžuzu minel-ištirati ves-sun’ja fil-ikrar”. ako Omer s tim ne bude zadovoljan. 2/135.) I Ibnu Kajjim el-Dževzijje prvu presudu kadije Šurejha uzima za dokaz dozvoljenosti kapare. nego pravedna naknada za odustajanje od obećane kupovine. jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte.) b) Buharija u Sahihu navodi dvije presude kadije Šurejha koje mogu poslužiti kao dokaz dozvoljenosti kapare. bez prisile.” (Sahihul-Buhari. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. u namjeri da je pretvori u zatvor. kapara ostaje trgovcu kao vid nadoknade za nastalu štetu. Šukri H. Taj uslov Omer. prenosi Ibn Sirin. svojom analizom potvrđuje imam Eš-Ševkani.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 250 od 416 . obaveže na nešto što je dozvoljeno. uz uslov da će. I’lamul-muvekki’ine.novihorizonti. a takav postupak se smatra uzimanjem tuđeg imetka na nedozvoljen način što je Kur’an izričito zabranio ajetom: “O vjernici. kako bi se izbjegla veća šteta po trgovca od same kapare koju je dobio. Šurejh je presudio da dā obećani iznos rekavši: “Ko se dobrovoljno. U slučaju da se kupoprodaja realizira. (Vidi: Nejlul-evtar.Na pitanja odgovora doc. još bih napomenuo da bi bilo dobro precizirati datum do kada kupac mora realizirati ugovor.com Pitanje: Odgovor: Da li je po šerijatu dozvoljeno davati i uzimati kaparu? Kapara je vid garancije koju kupac daje trgovcu i njome potvrđuje svoju namjeru da kupi određenu robu. S obzirom da se ta tradicija ne kosi sa šerijatskim propisima.v. dr. 3/401. (Vidi: I’lamul-muvekki’ine. Šurejh je presudio protiv kupca rekavši mu: “Ti si iznevjerio.2005 http://www. kapara nije uzimanje tuđeg imetka nepravedno. također. Jer.” Pošto nije krenuo. d) Smatram da se kaparom štiti trgovac od bilo kakve zloupotrebe prava izbora od strane kupca i da je to u duhu šerijata. Prenosi se od Ibn Sirina da je neki čovjek rekao drugome koji iznajmljuje jahalice za putovanja: “Daćeš mi jahalicu. U njoj stoji da je neki čovjek kupio hranu i rekao trgovcu: “Ako ne dođem do srijede ova kuporpodaja je ništavna. malikijski i šafijski.” (En-Nisa.” Drugu presudu. nesumnjivo.

Da li mi je halal uzimati taj procenat? Odgovor: Imajuću u vidu činjenicu da vi činite uslugu tim firmama i da je cijena vaše usluge jasno precizirana time što je izražena u procentu ostvarene zarade (profita). tako da se detaljni odgovori mogu naći u prijašnjim brojevima. Ja sam pred odlukom da se s njom zbog toga razvedem. odmazdu ili krvarinu. a Allah. a to nisu uradili.11. bilo muslimanki koje nikab nisu nosile. tada ostaje izbor između odmazde i krvarine. budi sretan što ti se žena islamski oblači. vi imate pravo i halal vam je ta zarada. ali nemojte odustati od krvarine koju će vam biti dužna Srbija i Crna gora nakon što bude proglašena agresorom na Bosnu i Hercegovinu. Ramić. dr. ukoliko Ujedinjene nacije ili Holandija insistiraju da vam plate odštetu kako bi ublažile svoj dio odgovornosti. naravno. U slučaju srebreničkog masakra nema mogućnosti odmazde.š. iz određenih hadisa može se implicitno razumjeti da su bile u većini. treba naglasiti da ništa ne može nadoknaditi žrtve nevinih ljudi pobijenih naočigled čitavog svijeta i da ništa ne može sprati ljagu i odgovornost svih onih koji su bili u mogućnosti da pokušaju taj masakr spriječiti. bilo o kome da se radi. Pitanje: Odgovor: Prije svega.Na pitanja odgovora doc. imajući u vidu da su omogućile da se počini masakr. Ukoliko nasljednici ne žele ili neko od njih neće da oprosti. Datum kreiranja: 27. smatram da nema smetnje da odštetu uzmete. Štaviše. da istaknem da bi sebi.2005 http://www. a one mi zauzvrat priznaju deset posto od postignute zarade. Da znaš samo koliko mi pitanja dolazi u kojima se muževi žale da im žene neće kosu da pokriju! I. Normalno bi bilo da krvarinu plati Srbija i Crna Gora i ja bih volio da udruženja Srebreničana na tome insistiraju.v. Prije mjesec dana ona je nikab skinula i sada nosi samo mahramu. s. svojoj ženi i svojoj djeci učinio nepravdu (zulum) ukoliko bi se razveo samo zato što žena neće da nosi nikab. najbolje zna. što pokriva svoja stidna mjesta. dž. što pokriva svoju kosu.com Pitanje: Ugovaram poslove za različite firme. Poštovani brate. Žene kojima se sviđa nikab i koje se osjećaju rahat u nikabu neka ga nose. pošto se posebno isticalo ako je neka od njih nosila nikab. pod uslovom da ne dajete pogrešne podatke prilikom pridobijanja klijenata i da su poslovi koje propagirate dozvoljeni (halal). Po šerijatu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 251 od 416 .novihorizonti.š. naročito imajući u vidu da će ta (nova) država biti proglašena agresorom i da će na osnovu te presude morati platiti sve ratne odštete Bosni i Hercegovini. upućujem potencijalne klijente tim firmama. Šukri H. najbolje zna. tako da vam je ostala jedino mogućnost naplate krvarine. nikab i mahrama su sunnet i o tome muslimani ne bi trebali raspravljati.a. tj. Pitanje: Moja žena nosila je nikab nekoliko godina.s. Međutim. neka ga skinu. Ukoliko Ujedinjene nacije isplate odštetu porodicama žrtava u Srebrenici. da li će mi biti halal uzeti taj novac? Odgovor: O sličnim pitanjima sam već nekoliko puta davao odgovor u Novim horizontima. dž. na kraju. a Allah. Ono što želim još jednom da potvrdim jeste da nikab ne bi smio biti predmetom rasprave među supružnicima muslimanima jer je i u vrijeme Poslanika. Poginula su mi dva sina u Srebrenici. nasljednici nepravedno ubijenog imaju pravo na oprost. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Molim za savjet. Prema tome. a one koje u tome osjećaju poteškoću i ne mogu podnijeti teret odgovornosti nikaba.

kao što postoji mogućnost da neko od njih uzme više nego što mu pripada. dž. danas takvo društvo nije teško naći. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Možemo li od tog osiguranja isplatiti kredit i šta ćemo raditi sa ostatkom novca? Odgovor: Islamski pravnici smatraju da osiguranje na život nije dozvoljeno. Preporučio bih Vam da ne gubite nadu i da je pokušate uputiti ženskom društvu koje uživa i osjeća rahatluk u islamskom načinu odijevanja. Pitanje: U mom mjestu država je 1948. puno činite dovu za vašu majku i molite Allaha. Ono što je za Vas najbitnije jeste da ste prema njoj izvršili svoju obavezu time što ste je lijepo savjetovali i dokaze joj donosili. Pitanje: Majka mi je nedavno preselila na ahiret. tako da postoji mogućnost da samo neki od njih to pravo koriste. Doduše. Šukri H. Prema tome. Danas. Uz to. jer činjenica da ona neće da pokrije kosu nije smetnja za ispravnost vašeg braka. kod jedne osiguravajuće kuće imala je osiguranje na život.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 252 od 416 . moli Allaha. evo prošlo je već pet godina.š. jer uzimanje kamatnog kredita.com Pitanje: Kada sam se ženio vjerenica mi je obećala da će se pokriti nakon vjenčanja. a da dug banci platite iz imovine koja je ostala iza vaše majke.š. Ramić. unuci tog zemljoposjednika. Elhamdu lillah.2005 http://www. U konkretnom slučaju. Uz to. pa i za nepokrivanje kose i neće moći vas optužiti da joj niste naređivali dobro a odvraćali od zla. tada neupitno dolazimo do zaključka da nasljednici imaju pravo na nepravedno nacionalizovanu imovinu. Imaju li oni na to pravo? Odgovor: Ako uzmemo da je ta nacionalizacija bila nepravedna i zakonski neutemeljena. da joj oprosti grijehe. Međutim. izuzev mahrame. da joj omili mahramu. a ona nikako da stavi mahramu na glavu. Ona će na Sudnjem danu odgovarati za svoje grijehe.11. sijeku tu šumu. nacionalizovala šumu jednog zemljoposjednika. Imala je kredit u banci koji je djelmično otplatila. sve ostalo u pogledu oblačenja je islamski. dr. novac dobijen na taj način nije halal.Na pitanja odgovora doc. problem je samo u tome što pravni nasljednici nisu zakonski utvrđeni. Imam li ja opravdanje da nastavim s njom živjeti u braku? Odgovor: Nema smetnje da sa svojom suprugom nastavite živjeti u braku. dž. ali bez uspjeha. veliki je grijeh. Otuda bih preporučio da se u svim sličnim situacijama sačeka denacionalizacija kako bi se utvrdili nasljednici i tako omogućilo da svako od njih dobije svoje pravo. Preporučujem Vam da novac dobijen od osiguranja date u humanitarne svrhe.novihorizonti. Datum kreiranja: 27. god. Isto tako. Lijepo sam je savjetovao. inače poznati i ugledni ljudi. ukoliko nije u pitanju nužda. donosio joj kasete o pokrivanju. iako denacionalizacija nije izvršena.

Datum kreiranja: 27. bitno je da nema harama kao što je osamljivanje s muškarcima koji vam nisu mahrem ili nečeg drugog što bi Vas moglo odvesti u nemoral ili da počinite neki drugi grijeh. Prema tome. Uz istinito svjedočenje.2005 http://www. a ponekad i obavezno.” (El-Maide.) Dakle. Vi samo svjedočite ono što svojim očima vidite. takav posao Vam je dozvoljen. Vaš posao je svjedočenje da određene osobe stupaju u brak pod uslovima koje dotične osobe poznaju i priznaju.novihorizonti. ili ustrajavati u malim grijesima. Šukri H. dž. a Allah. ustvari.Na pitanja odgovora doc.š. dakle ono što je istina. dužnosti prema Allahu izvršavajte. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici. a svjedočenje je dozvoljeno. Sve dok priroda posla nije takva da zbog njega morate činiti velike grijehe. Ramić. godinama živjele vanbračno? Odgovor: Smatram da nema smetnje da radite taj posao.com Pitanje: Živim u jednoj zemlji Evropske unije u kojoj sam završila školu i trenutno radim u uredu kao matičar.11. jer Vi. uglavnom. i pravedno svjedočite. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. imate ulogu svjedoka. najbolje zna. Interesuje me da li mi je ovaj posao halal s obzirom da vjenčajem osobe koje su.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 253 od 416 . 8. dr.

u djelu 'Poroci'.s. a ako pak sada smatrate suprotno od prvobitnog stanovišta onda se nadam da ćete o tome obavijestiti Vaše cijenjene čitaoce. Naime. U svakom slučaju. tako da je odgovor u broju 45 bez detalja i dokaza. kruške. ne može pojmiti da jedan musliman može trgovati. dž.com Pitanje: U 45. uz napomenu da kako je opasno za nešto što je haram reći da je halal. a Allah. grožđa.11. Šukri H. na osnovu čega ste dozvolili trgovinu tim pićem. pa makar to na ambalaži tako pisalo. Neka vas Allah. Ramić.a. dž. pa i pored toga što su neki zapadnjaci i Nijemci dali takvo ime blagom pivu'.2005 http://www. da ga obilato nagradi. zapravo. Razlog zbog kojeg ovo pišem jeste što sam došao do podataka koji nesumnjivo potvrđuju da ne postoji. kao muslimana zbunilo! Moj razum.novihorizonti. smatrate li zaista da takvo što postoji? Ja lično sumnjam. najbolje zna. Prema tome. Dokazi koje iznosi naš brat. Zašto bi sok od ječma bio zabranjen. ako jeste čime to argumentirate. govorimo o soku od ječma koji ne opija i nije štetan po ljudski organizam i kao takav ne razlikuje se od sokova napravljenih od jabuke.v. treće izdanje. broju Novih horizonata na pitanje da li je dozvoljeno trgovati bezalkoholnim pivom dali ste potvrdan odgovor što me je. dr. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH i Centar 'Kralj Fahd' u Sarajevu) na strani 52 doslovno piše: 'Pivo spada u opojna pića zbog toga što u sebi sadrži alkohol i ne postoji bezalkoholno pivo . zapravo. tada ćemo reći da ga je haram piti u malim količinama i tada će se na taj sok odnositi spomenuti hadis. a sok od jabuke dozvoljen?! Sve dok sokovi ne opijaju u velikim količinama i dok nisu štetni po zdravlje smatramo ih dozvoljenim.š. s.5 do 1.7% alkohola !!! A Poslanik. nego o pivu u kojem stvarno nema alkohola i koje kao takvo ne opija kada bi se pilo u velikim količinama. bili su mi poznati kada sam rekao da je bezalkoholno pivo halal. Pitam Vas. Ne bi bilo prijatno vidjeti hadžiju sa flašom na kojoj piše “pivo”. autor Šebib bin Ali el-Hadiri (Porodična biblioteka. a to znači i normalno konzumirati to pivo bez ikakve nelagodnosti. jasno nam poručuje da ono što je zabranjeno u velikim količinama zabranjeno je i u malim količinama! Uvaženi profesore. kada govorimo o bezalkholnom pivu mi. a vi znate kako se tretiraju sumnjive stvari u islamu!! Krenimo redom. Onoga trenutka kada sok od ječma ili bilo čega drugog bude opijao kada se popije u velikim količinama. bezalkohono pivo. dž. Pitam se. uvaženi profesore. ne postoji bezalkoholno pivo.Na pitanja odgovora doc.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 254 od 416 . Ono što sam predlagao i što predlažem jeste da sok od ječma ima drugačiju ambalažu i da se ne zove pivom kako se ne bi stekla pogrešna predodžba o osobama koje taj sok piju. ja nisam govorio o pivu u kojem ima alkohola. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ustvari. Datum kreiranja: 27. Za dozvoljenost soka od ječma u kome nema alkohola i koji ne škodi ljudskom organizmu kod mene nema nikakve sumnje i to ne spada u sumnjiva pitanja. Smatram da bezalkoholno pivo postoji i može se proizvoditi. A na strani 54 autor na osnovu hemijskih analiza konstatuje dalje kako su neka istraživanja pokazala da svako bezalkoholno pivo u sebi sadrži od 0. obilno nagradi! Odgovor: Na ovo pitanje odgovarao sam više puta. zahvaljujem se našem bratu na brizi i ažurnosti i molim Allaha. moram priznati. isto je opasno za nešto što je halal reći da je haram.š. tako da i dalje ostajem na prethodnom stanovištu. pa makar mu ono u osnovi i bilo halal. datula itd.š. da li mi sada možete reći da li je trgovina ovom tekućinom od ječma dozvoljena. a koji govore da u bezalkoholnom pivu ima alkohola i da. ustvari. kao i mnogi koji ga koriste.

a Poslanik. s.s. naravno. “Musned Ebu Seida el-Hudrija”. Da li mi je halal pozajmiti novac na beskamatnoj osnovi od osobe za koju sigurno znam da je taj novac zaradila trgujući s drogom? Datum kreiranja: 27. za vrijeme godišnjih odmora. rekao: “Ko će ovome dati sadaku time što će s njim klanjati. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Pravno gledano. Šukri H. preporučio. 10.s.a. za tebe je sadaka-dobro djelo koje je Poslanik. dozvoljeno Vam je iznajmiti restoran takvim svatovima pod uslovom da ugovor o iznajmljivanju ne sadrži klauzulu koja je šerijatom zabranjena. kako on ima obaveze prema puncu i punici.” Ustao je jedan čovjek i s njim klanjao. s. dakle. najbolje zna. dž.a.com Pitanje: Odgovor: Ako sam klanjao farz-namaz. tako i ti imaš prema svekru i svekrvi.v. dr. br. Pitanje: Odgovor: Pravno gledano. nego ostaje kod osobe koja je grijeh počinila. moralno bi bilo da ne iznajmljujete spomenuti prostor onima za koje znate da će u njemu raditi nešto što je u suprotnosti s islamskim učenjem.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. je već bio klanjao sa svojim ashabima. (Musned. već da je savjetuješ da se tog zla kloni. mogu li se pridružiti bratu koji je tek stigao u džamiju kako bi i on klanjao u džematu? Da mu se pridružiš kako biste oformili džemat i kako bi on postigao sevape džemata. a ja bih željela da više vremena provedem kod svojih. nemojte zaboraviti da su se punac i punica zaželjeli svoga zeta. S druge strane. Ahmed prenosi od Ebu Seida elHudrija da je neki čovjek ušao u džamiju. Ramić. nanijetiti farz namaz. Pitanje: Vlasnik sam restorana u kojem ne držim alkohol.11.980) Ti ćeš.s. jer muž insistira da većinu vremena provedem kod njegovih roditelja. Tada je Poslanik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 255 od 416 . kao što su se svekar i svekrva zaželjeli svoje snahe. Pitanje: Živim s mužem u inostranstvu. tako da više vremena provedete kod svojih roditelja. tako i ti imaš prema svojim.v.v. a Allah.š.a. moralno bi bilo da od takve osobe ne posuđuješ novac. s. kao na primjer da Vaš restoran osigura alkohol ili poslugu koja će svatove alkoholom služiti. dolazimo u Bosnu i uvijek se suočavam s istim problemom. nanijetiti nafilu. Upravo zbog toga ja bih Vašem mužu preporučio da ima razumijevanja za Vas. Nemojte im uskratiti njihovo pravo i pokušajte uraditi tako da svi budu zadovoljni. Ponekad dobijem ponudu da restoran iznajmim svatovima koji će u njemu piti alkohol. To što će oni u restoranu raditi nije vaša odgovornost.2005 http://www. Svake godine. a ako nastavi s tim hrđavim i po društvo izuzetno opasnim poslom da je prijaviš nadležnim organima kako bi je silom zaustavili. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Međutim. Naravno. Ko je od nas dvoje u pravu? Odgovor: Kako on ima obaveze prema svojim roditeljima. Vama je to dozvoljeno jer se grijeh ne prenosi s novcem. a on će.

On bi nam upravo mogao poslužiti kao klasičan primjer za takva izopačavanja islamskih ustanova. dok su živi.2005 http://www. kibla Kaba. godine napisao: “Jedna od osnovnih zabluda. Čini se iz svega toga da je Islam sa svim svojim ustanovama usmjeren na to da nauči čovjeka kako će umrijeti. Jedini je on nosilac dužnosti i obaveza. Kur’an se učio isključivo mrtvim. Trebao si o meni voditi računa dok sam bio živ. teško mogu donijeti potpunijem rješenju problema. Uči ih o onome o čemu želiš sada mene da poučiš. u svojim fetvama vrlo je nadahnuto i emocionalno govorio o tom problemu u kontekstu zanemarivanja živog čovjeka od strane islamskih ustanova i imama.) Tako bi otprilike izgledao odgovor umrlog i tako bi on mogao i imao pravo reći imamu koji mu sada. i to dok je živ. možda. a posvećivanje pažnje bolesnim i mrtvim. zatrpan u grobu. koja je nastala u dekadentnom periodu razvoja islamskih naroda. odbio talkin. mogao ustati. O njima se brini. U času smrti prestaju obaveze. a ti mu upravo tada prilaziš i zaista si sveo svoju funkciju na brigu oko bolesna i mrtva čovjeka. posebno kada se desi da imam u novom džematu odbije da ga uči.Na pitanja odgovora doc. koje i ti. Da je to tačno može poslužiti primjer talkina. otjerao imama iznad svoga groba i rekao mu: “Meni sada tvoje opomene baš ništa ne koriste. a ne kako će živjeti. opominjući ga da kaže da nema boga osim Jednog Allaha. Vijekovima si mi učio hutbu i dove. ne razumiješ. kao i njemu slična. eto. on bi. I odgovori na ta pitanja mogu pomoći njihovom boljem razumijevanju.. Šukri H. muslimani braća i tako dalje. kada više ne pomažu i ne koriste opomene i podsjećanje na obaveze. U praksi se stvarno tako događalo. jer njega treba poučavati. Bitno je u tom času isključivo to kako se on za života odnosio prema svojim obavezama: da li ih je svjesno izvršavao ili ih je zanemarivao i kršio. I baš u tom momentu. upravo tada. ustaje imam i nad grobom doziva umrlog imenom. činjeno je to samo radi sevaba. kada on mrtav leži. kada mu je čak i tijelo napustilo ovaj svijet i kada je predat zemlji iz koje je proizišao. spadaju obaveze i prestaje biti njihov nosilac. vjera Islam. kada bi to mogao učiniti. isto tako. sve se ovo upućuje umrlome na arapskom jeziku. vođa Kur’an. Umrli bi. računajući samo na sevab. Datum kreiranja: 27. kada i posljednji čovjek napušta njegov grob. Ja te nisam mogao razumjeti. što nije rijedak slučaj. Može li se nešto učiniti da se to pitanje stavi ad akta? Odgovor: To pitanje. na arapskom jeziku. Sada me ostavi na miru.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 256 od 416 . Gotovo svim islamskim ustanovama dato je obilježje zagrobnog života. talkin je još uvijek nezaobilazan u mnogim našim sredinama. kad je čovjek zatrpan u grobu. Kada bi umrli zaista mogao ovo čuti i razumjeti i kada bi. bez sumnje.com Pitanje: Pitanje talkina umrlom aktualizira se na našim prostorima s vremena na vrijeme. da je njegov stvoritelj Allah. također na arapskom jeziku i daješ mi savjete. govori ono što je trebalo govoriti dok je bio živ. opet mrtva dozivaš. Kad umre. Takav je slučaj i sa talkinom.11. Nećemo se prevariti niti ćemo pretjerati ako kažemo da je dinamičnoj islamskoj nauci u ovom periodu dat isključivo metafizički smisao. To je tvoja funkcija kao tumača Božije riječi. Međutim. Napusti moj grob i idi živima. dr. O neutemeljenosti učenja talkina pisali su mnogi muslimanski autoriteti na ovim prostorima. podsjećati i opominjati. pejgamber Muhammed (a. Trebao si mi pristupiti dok sam bio živ i tada me podsjećati na moje obaveze i poučavati u dužnostima.. a ne na živog čovjeka. a ne i na pouku. a na koju mi često upozoravamo zbog njenih teških posljedica jest orijentacija na smrt. Bog nam je za to poslao Kur’an. (. Ako se učio živim. ili pak džematlije to zabrane imamu. Rahmetli Husein Đozo. Ti si najmanje potreban mrtvu čovjeku.s. U tom pogledu on je 1965. svojevremeno. Ti si mi ga učio na arapskom jeziku za pare. Sve se svodilo na smrt i zagroban život. vjerovatno najveći autoritet u Islamskoj zajednici. kao da je Islam orijentiran na mrtvog.). onda je sasvim shvatljivo i logično da bi ga trebalo učiti živom čovjeku. Suviše si s njima zakasnio. kojom srećom. o kojima se razilaze naši muslimani najbolje bi se mogla riješiti kada bi bila rješavana oslanjanjem na jasne šerijatske dokaze i kada bi to bilo na najvišem nivou Islamske zajednice. Trebao si me učiti kako se živi. Ako bi talkin uopće trebalo učiti.novihorizonti. koja je poslata prvenstveno da nauči ljude kako se živi i da im bude putokaz u njihovu svakidašnjem životu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. sigurno. mada. Ramić. Da bi ironija bila još veća. Sada me. Tada nastaje period odgovornosti.

b) čas smrti. vjerovatno valjanom braku pošto je bilo poznato da je ona udata za njega. br. produži život!”.s. jer najbolji ljudi su oni koji dugo žive i dobro rade. Hodža je odbio da ga vjenča. “El-Fiten”. (Vidi: Sahihul-Buhari. “El-Mukaddime”. a loše rade. Poslanik. 1/29-31 (Priredio: Aziz ef. hadis može biti protumačen tako da Allah. Naime. u oba slučaja. da je talkin. Čovjeku bude uskraćena opskrba zbog grijeha koji počini. npr. prije svega zbog toga što je besmisleno opominjati mrtvog čovjeka. “El-Kader”. dug život ne znači automatski dobro za čovjeka pošto su najgori ljudi oni koji dugo žive. 4012) Iako ovaj hadis može biti protumačen u smislu da dobročinstvo obogaćuje čovjekov život tako da život izgleda duži.v. bilo da kažemo da je dozvoljeno moliti za duži život (čemu sam bliži) ili da nije. Ja želim da potvrdim riječi rahmetli Đoze. tačno je da melek sto dvadeseti dan upisuje djetetu četiri odredbe: a) opskrba. a na takvu mogućnost ukazuje i kur’anski ajet: “Allah dokida (briše) šta hoće i ostavlja šta hoće. Ipak. Mislimo da je krajnje vrijeme da se stvari ispravljaju i postavljaju na svoja mjesta. Otuda je potrebno molbi za dug život pridodati molbu za dobro djelo. Fetve. Čak i da njihov brak nije bio valjan ona nije mogla da se uda za drugog dok joj ne istekne priček (iddet).s. rekao: “Život može produžiti samo dobročinstvo. Pitanje: Moj prvi komšija oženio se ženom koja je pobjegla od svoga muža iz susjednog sela. Šukri H.Na pitanja odgovora doc.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 257 od 416 . u. iako nije bila vjenčana u općini za svoga muža. ona je bračno sa njim živjela. 6105) Međutim. br. br. Ramić. Sunen. isto tako je tačno da je Poslanik. jer kome to budu zadnje riječi na dunjaluku ući će u Džennet.” (Ibn Madždže. dr. a ne u smislu da osoba duže vremenski živi u odnosu na period koji joj je zapisan dok je još bila u utrobi svoje majke. a umjesto njega obavezno uvesti i propisati talkin živima.a. s. On se ipak prakticira kod nas. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti.v.” (Muslim. iako je on insistirao na tome govoreći da njegova žena nije bila sudski vjenčana za prvog muža.a.š. 39) Međutim. u hadisu koji je do nas došao dobrim senedom.com Odbio bi ga. smatralo bi se teškim grijehom ako se ne bi proučio. 916) Svi komentatori hadisa slažu se da hadis ukazuje na nenasilno izgovaranje ešhedu en la ilahe illallah u prisustvu osobe koja je na samrti u nadi da će i ona to izgovoriti. Hasanović) Rahmetli Đozo dalje objašnjava kako talkin mrtvima negiraju najpoznatije islamske pravne škole koje govore o propisanosti talkina kada je osoba na samrti.2005 http://www. dž. u Njega je Glavna knjiga.a. Sahihu Muslim.v. propisan osobama koje su na samrti. ustvari. Sunen.11. br.” (Er-Ra’d. s. 2709) Pitanje: Molim Vas da pojasnite da li je dova za produženje života dozvoljena. veli: “Podučavajte vaše koji su na samrti (da izgovaraju) svjedočanstvo da nema boga mimo Allaha. Da li je hodža bio u pravu i kako se u šerijatu tretira taj njihov brak? Odgovor: Smatram da je imam bio u pravu pošto žena o kojoj je riječ nije ispunjavala sve uslove za sklapanje braka. a odredbu (kader) može promijeniti samo dova. koji je definitivno prekinuo svaku vezu sa svijetom iskušenja i obaveza i prešao u svijet odgovornosti. Naime. c) sretan d) nesretan.” (Husein Đozo. Smatramo da bi uobičajni talkin mrtvima koji nema osnove trebalo dokinuti. dž. da kažemo: “Da ti Allah. stvarno promijeni odredbu i vremenski produži život određenoj osobi.š. “ElDženaiz”. Datum kreiranja: 27. br. 87. kako je jasno kazao Poslanik. “El-Dženaiz”. dova u spomenutom obliku nije u skladu sa duhom islama. (Vidi: Ebu Davud. s obzirom da sto dvadeseti dan nakon začeća svakom djetetu bude zapisano kada će otići sa ovog dunjaluka? Odgovor: Da.s. s. Što je još gore. i konačno što takav talkin nema nikakve osnove u Islamu.

” (El-Džinn.v. zakonima. a da nikada ne osjete potrebu da na sedždu padnu Stvoritelju tih graditelja i umjetnika. mora služiti čovjeku i biti mu od koristi.s.a. b) stavljanje imena Muhammeda. smatra Ibn Hadžer. ukoliko je rije~ o pridavanju važnosti i veličanju džamija. Zbog svega spomenutog preporučio bih muslimanima da grade džamije koje će pružiti udobnost klanjaču kako bi se mogao u potpunosti skoncentrisati na obraćanje Allahu. “Džamije su Allaha radi. Uprkos tome doživio je protivljenje nekih ashaba. bez obzira bila hladnoća ili vrućina. Znam da se s ovim stavom neće složiti mnoga braća i sestre umjetnici i ljubitelji umjetnosti.” (Vidi: Ibn Hadžer. 1/642-644) Što se tiče pisanja i isticanja spomenutih imena na zidovima džamija. dž.2005 http://www.Na pitanja odgovora doc. ili pak divni ukrasi i ornamenti. s.š. c) pisanje imena Allaha. Kakve koristi čovjek ima od ukrasa u džamiji koji će ga odvraćati od skrušenog obraćanja Allahu. dž. i ne molite se.v.” On dalje prenosi od Ibn Abbasa da je rekao za džamije: “Vi ćete ih ukrašavati onako kako su kršćani i `idovi ukrasili svoje (hramove). da ga u tome ništa ne sprečava. zabrana ostaje jer uzrok (zabrane) i dalje postoji.a.” “To stoji”. Međutim.com Pitanje: Tradicija je da se u našim džamijama s desne strane mihraba napiše Allah.š. dr. 18) Neka muslimani urede svoje džamije Datum kreiranja: 27. r. halifa ili bilo koga drugog u istu ravan sa Stvoriteljem nebesa i Zemlje nije dolično i može ličiti izjednačavanju. Omer. kao npr. s. priličilo je da se tako uradi i sa džamijama kako bi bile za{ti}ene od ponižavanja. Da li je to utemeljeno u šerijatu? Odgovor: Ukrašavanje džamije nije propisano islamom. da time stavljaš svijet na kušnju (fitne). Ebu Hanife.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 258 od 416 . ime pisati pojedančno bilo na zidu ili papiru. Isto tako Osman. dž. kako navodi Ibn Hadžer. s.” Prenoseći mišljenje Ibn Bettala i drugih Ibn Hadžer kaže: “Ovo ukazuje da je sunnet u pogledu gradnje džamija umjerenost i ostavljanje pretjerivanja i ekstremizma u njihovu uljepšavanju. Naravno.a.s.v. a sam imetak za to nije uzet iz bejtul-mala (državne kase).a.a. Neki su to dozvolili. ukrašavanje džamija obrazložio je na sljedeći način: “Pošto su ljudi izgradili svoje kuće i ukrasili ih. ili će ga zavesti da se divi tim ukrasima i veliča graditelja i umjetnika tih djela. po meni je to problematično iz nekoliko razloga: a) ne prenosi se da je Poslanik. s. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. unuka Hasana i Husejna. r. nije ispravno Njegovo.š.s.š. nema smetnje da se u okviru općih šerijatskih propisa muslimani bave umjetnošću. a sa lijeve Muhammed. On ju je morao obnoviti jer se palmino lišće s kojim je bila pokrivena prošupljilo. ako se radi o bojazni da će misli klanjača biti zaokupirane ukrasima i ornamentima. Prvi koji je počeo ukrašavati džamije bio je El-Velid ibn Abdul-Melik ibn Mervan pred kraj vremena ashaba.11.v.novihorizonti. dž. ako nije dio teksta ispravnog i korisnog značenja nije zabilježeno u praksi prvih generacija muslimana. dž. u vrijeme širenja islamske države i uprkos silnom bogatstvu kojim je raspolagao.s) džamije. u čije vrijeme je bogatstva bilo još više.a. dž. nikome.v. Šukri H.š. pored Allaha.v. tako nešto uradio u svojoj džamiji. Mnoga ulema je to prešutila i nije se suprotstavila bojeći se nereda (fitneta). U nekima džamijama se ispisana imena prve četverice halifa te Poslanikovih. Tako i danas vidimo ljude koji slabo ili nikako na sedždu padaju a grade tako veleljepne i divno ukrašene džamije ili se pak dive takvim građevinama i njihovim genijalnim graditeljima. džamije tako da štiti ljude od kiše i rekao: “Nemoj da je bojiš u crveno i žuto.s. Činjenica da je većina džamija u svijetu ukrašena na ovaj ili onaj način govori o uticaju nemuslimanske tradicije na muslimane koja je posebno uzimala maha u periodima kada muslimani svoju tradiciju nisu dovoljno poznavali i nisu je u praksi primjenjivali.a. Otuda. Svima njima kažem da ima puno prostora za halal umjetnost mimo džamije. a zaboravi na njihova Stvoritelja?! Ibn Hadžer u komentaru Buharijinog Sahiha prenosi da je Omer. s. ali sve to mora biti u skladu s općim Allahovim. Fethul-Bari. poboljšao je džamiju na način u kom nije bilo ukrašavanja. samog.s.š. U periodima dekadence muslimani su uvijek poklanjali više pažnje formi negoli suštini. “ako je u pitanju samo prosto slijeđenje prvih generacija u napuštanju ovodunjalučkih udobnosti. nije prilikom renoviranja izmijenio izgled (Poslanikove.” Ibn Munir.a. da ukrašavaju i uljepšavaju okruženje u kom žive. naredio rekonstrukciju Poslanikove. Ramić. a kada bi se to svjesno radilo to bi bio širk.

31) Dakle. dž. 3370) Iskreno se pokajte za svoj odlazak sihirbazu i molite Allaha. i neka u njima ne bude bilo šta što će odvratiti njegovu pažnju od ibadeta. koliko se sjećam. Prema tome. Pitanje: Mojoj sestri je napravljen sihr.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 259 od 416 .com da budu udobne. Da li sam griješan što sam sestru odveo kod sihirbaza? Da li je za ispravnost pokajanja (tevbe) potrebno obrijati glavu onako kako to rade hadžije nakon obavljenog hadža? Odgovor: Sihr se smatra jednim od najvećih grijeha pošto se njime može izići iz vjere. s. Šukri H. br. bilježi se. Otišao sam s njom kod sihirbaza koji sihr otklanja sihrom i ona se sada dobro osjeća. Pitanje: Prije četiri godine kupio sam komad zemlje s namjerom da gradim kuću.Na pitanja odgovora doc. a onaj ko to zahtijeva poistovijećuje se s tom grupom.11. kada je upitan o “nušretu” rekao je da je to šejtanski posao. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Sunen.š. ispravno je da se džamije ne ukrašavaju. a da se klanjači ukrase ljepom odjećom kada klanjaju i odlaze u džamije. da vam oprosti za ono što ste učinili. Ujedno naglašavam da je propisano obući lijepu odjeću kada se ide na namaz.s. da su neke haridžije smatrale da brijanje glave upotpunjuje pokajanje (tevbu) kao što upotpunjuje hadžske obrede. Doduše. Ramić. Što se pak uklanjanja sihra tiče to je moguće uz pomoć dova i učenja Kur’ana. dž. “Et-Tibb”. mišljenje da treba obrijati glavu da bi tevba bila ispravna stav je jedne ekstremne grupe koji nema utemeljenje u islamu. jer Poslanik. Međutim. pod izgovorom da se na taj način uklanja zlo od osobe koja je opsihrena. Ja bih preporučio da se za lijek ide samo kod onih koji liječe učenjem Kur’ana i dovama i koji ne postavljaju cijenu za svoj rad (mada ih treba nagraditi srazmjerno njihovom trudu i uspjehu). ne može se analogizirati opraštanje grijeha nakon tevbe s opraštanjem grijeha nakon primljenog hadža uzimajući kao zajednički uzročnik brijanje glave.a. Onoga momenta kada si ponudio tu zemlju na prodaju ona je stekla status trgovačke robe.š. Kada u tom statusu napuni jednu hidžretsku godinu dužan si na nju dati zekat onako kako se daje na trgovačku robu tj. (Vidi: Ebu Davud.novihorizonti.5 posto. Musliman je dužan kloniti se i čuvati se tog velikog grijeha. Da li sam dužan na tu zemlju dati zekat za protekli period? Odgovor: Na nekretnine se ne plaća zekat sve dok ne steknu status trgovačke robe. počiniti ubistvo itd. 2. preporučio bih da se do njih ne ide. Brijanje glave samo je jedan od hadžskih obreda. Pitanje: Odgovor: Brijanje glave nije uslov za ispravnost tevbe. Datum kreiranja: 27. Uzvišeni veli: “O sinovi Ademovi. lijepo se obucite kad hoćete da namaz obavite!” (El-E’araf.2005 http://www. ukusne i čiste. kada sam upoznao jednog od svojih budućih komšija. Najbolje što može pomoći su sure El-Felek i En-Nas. Štaviše. dr. posebno kada se ide u džamiju. odlučio sam zemlju prodati. Uprkos činjenici da je neka ulema dozvolila da se ide onima koji liječe sihrom.v. između to dvoje ne postoji uzročnoposljedična veza. tako da pružaju potpunu udobnost klanjaču kako bi klanjač mogao u potpunosti posvetiti se ibadetu Allahu. Opraštanje grijeha za primljeni hadž nije uzrokovano time što hadžija obrije glavu. Dakle.

statusa u društvu itd. po Vašem mišljenju.s. “Musned Enesa ibn Malika”.com Pitanje: U posljednje vrijeme pojavile su se mnoge knjige koje govore u predznacima Kijametskog dana i propasti ovog svijeta. a znamo kroz kakva iskušenja su prolazili on i njegovi ashabi.2005 http://www.s. Dakle. Sahihu Muslim. br.. Mnogi muslimani pričaju samo o propasti svijeta. najbolje pokazuje naredba Poslanikova.novihorizonti. dr. s. ekonomskim projektima i tome kako pokrenuti naš narod da radi i privređuje. bez sumnje. ispravnije se s njima suočiti.v. postaju pesimisti. Prema tome. Uzmimo za primjer Kijametski dan. supruga ima pravo da se toga odrekne.v. Musned. u pogledu materijalne udobnosti dužan supruzi priuštiti ono što je ona imala kod svoga babe. s.s. pogrešno razumiju. a to je realno moguće pošto musliman uvijek može. Datum kreiranja: 27. Upoznavanje s tim istinama naša je potreba i što više o njima znamo pravilnije ćemo moći u te istine vjerovati i. volio optimizam i mrzio pesimizam. Šukri H. br. Ramić. s. Sahihu Muslim bi-šerhin-nevevi. preneseno išta što upućuje na pesimizam. Interesuje me da li. s. Štaviše. ljenčare i dangube pričaju}i prazne priče. Međutim. jer je Poslanik.v. Međutim. od koristi. (Muslim. Vi se u pogledu spomenutog pitanja morate dogovoriti s Vašom zaručniciom i. mora biti optimista. ako nam se pruži prilika.s. a sve to je suprotno islamu. ako želi da bude spreman za Kijametski dan. Sve su to istine u koje musliman vjeruje i u tom pogledu nema nikakve dileme. ipak češće vode ka razilaženju. kazao je da je on najveći propalica. Koliko musliman mora biti odan radu.a. problem nije u knjigama jer su one. u svakoj situaciji. Po meni. 4755) Ne znam da je od Poslanika. dolasku Mehdije spasitelja. obrazovanosti. Pitanje: Potičem iz siromašne porodice. Džennet i Džehennem su istina. jer se jedino radom i dobrim djelima čovjek može pripremiti za njega.s. “Kitabul-birri ves-sileti vel-adab”. ukoliko ona pristane na uslove koje joj nudite. da zasadi stabljiku koju ima u ruci i da je ne baca.11.a. zbog ograničenog poznavanja islama.v. sve to mora biti rezultat dogovora. Interesuje me postoji li šerijatska zapreka za naš brak imajući u vidu da je muž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 260 od 416 . Muž je. po islamu. mada mogu značiti bogatstvo. jer razlike. 12435) Dakle. imati pozitivnu računicu. Musliman i muslimanka treba da znaju da ni u najtežim situacijama ne smiju biti pesimisti. od takve literature ima koristi za muslimane? Odgovor: Propast svijeta i Kijametski dan su istina.Na pitanja odgovora doc. (Vidi: Nevevi. ali šejtan očito uspješno radi svoj posao usmjeravajući ljude u pogrešnom pravcu. poslovima. (Vidi: Ahmed. nema smetnje da stupite u brak.a. logično bi bilo da svako ko pročita te knjige postane još aktivniji.. dolazak Isaa. radiniji i bolji. dužan izdržavati porodicu a da ja neću moći priuštiti supruzi svu materijalnu udobnost koju je imala kod svoga babe? Odgovor: Vrlo je važno da supružnici budu bliski u pogledu porijekla. ko želi da slijedi Poslanika. Džehennemu i njegovoj vatri itd.. ona ima pravo da se odrekne u potpunosti svoga prava na izdržavanje i da pristane da ona izdržava svoga muža. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 14/218-223) Za pesimistu koji izgubi nadu pa kaže: “Svijet je propao”. onome ko doživi da Sunce iziđe sa Zapada (a to je veliki predznak smaka svijeta). a moja zaručnica je iz vrlo bogate porodice. umjesto da pričaju o radu. Sjećanje na taj dan treba da potakne čovjeka na rad i činjenje dobrih djela. i Mehdije je istina. nego je problem u muslimanima koji te knjige. tako da oni umjesto da se orijentišu na rad i činjenje dobrih djela. a.a.

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. postoji sijaset prepreka koje se nalaze na putu prezentacije onoga što je ispravno. nakon što je objavljen propis o hidžabu. na kraju. Kada sam rekao da su nikab i mahrama sunnet želio sam da kažem da je to bila praksa muslimanki u vrijeme Poslanika. nekad čovjek jedno misli.v. kao i ispravnog razumijevanja onoga što je prezentirano.a. Dakle. musliman nekad dužan prakticirati (vadžib.v. I. Uz sve to. ne bi došlo do zabune. praksu. farz). dr.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 261 od 416 . zahvaljujem se na postavljenom pitanju i molim sve koji se susretnu sa bilo kojom dilemom u vezi s mojim odgovorima da mi se jave. s.s. pošto sam o istom pitanju već govorio. međutim. nekad mu se preporučuje (mendub). a nekad ima slobodan izbor (mubah) itd. sunnet općenito označava Poslanikovu. nego o tome da je praksa u vrijeme Poslanika. Naime. s. s. tako da je jedan naš džematlija tjerao svoju kćerku da skine mahramu pošto to nije obaveza nego samo ″sunnet″. odnosno šta taj termin općenito implicira. šejtan ometa čovjeka i navodi ga na grešku i pogrešan put. tako i onoga koji to što je napisano čita.11.v. Da sam pojasnio šta se pod terminom ″sunnet″ misli.s. S druge strane.2005 http://www. koju je pak. bila da muslimanke pokrivaju kosu mahramom ili nikabom i da žene imaju pravo izbora između to dvoje. nedorečenosti. kako mene koji pišem. svjestan sam činjenice da oni koji čitaju moje odgovore razumiju onako i onoliko kolike su njihove intelektualne sposobnosti i kolika je njihova spoznaja o temama o kojima se govori.s. Dakle u odgovoru se ne govori o tome da li je žena obavezna pokriti kosu ili ne. Naime. Molim Vas da pojasnite na šta ste mislili kada ste rekli da su nikab i mahrama sunnet. itd.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti.a. Šukri H. broju Novih horizonata na pitanje brata koji namjerava da se razvede zbog toga što mu supruga želi skinuti nikab izazvalo je u našoj sredini velike kontraverze. Odgovor: Svjestan sam činjenice da odgovori koje nudim ponekad imaju manjkavosti. kada tu misao prenosi u živu ili pisanu riječ ona dobije druga značenja. Ramić.a.com Pitanje: Vaš odgovor u 47. Datum kreiranja: 27. u odgovoru ste doslovno rekli da je nošenje nikaba i mahrame sunnet. kako bih te dileme mogao otkloniti. U konkretnom slučaju problem je u konciznosti odgovora.

umjesto ljubavi. tako da je šejtan svoju ulogu mogao lahko izvršiti i ta ružna djela ljudima uistinu lijepim predstaviti. Prezentacija morala mora. komšiluka. Šukri H. prije svega tv-stanice.š. dakle. u najmanju ruku. jedino vraćanje moralnom životu može ih spasiti od potpune propasti. za tu vrstu industrije danas su vezani i najveći profiti. Umni ljudi u svijetu svjesni su kataklizme koja očekuje narode koji su moralno posrnuli. kakve one u stvari i jesu. entiteskim ili onoj na državnom nivou. Naprotiv. biti umjetnički i estetski uljepšana. pa i drogerašima. Naravno. jer kako u hadisu stoji.. nije bilo teško protagonistima nemorala naći saveznike među moralno pokvarenim ljudima svih vjera i nacija. sigurno. alkoholičarima. Oni se trebaju udružiti sa protagonistima Datum kreiranja: 27. ljudima koji ne znaju za svetost roda.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pozorišnu. komšiluka i ljudskog dostojanstva. rodbinski odnosi su pokidani. U isto vrijeme. vanbračnim zajednicama. tj. samo zemlja (dakle smrt) može začepiti ljudsku pohlepu za imetkom. a prije svega muslimane-koji se po slovu zakona svoje vjere moraju držati moralnih principa i po tome su. Mi ih shvatamo neophodnim za normalno funkcionisanje ljudskog života na Zemlji i uživamo u njihovu održavanju. Dakle. ne može opstati na nemoralu. homoseksualcima. Za opstanak društva neophodna su moralna ograničenja i postojanje moralnih granica. dalje pogoršavati. bez imalo tendencioznosti.udaljiti od morala potpunom liberalizacijom koja sve dozvoljava i uklanja bilo kakva moralna ograničenja. kao što nemoral uljepšavaju oni koji ga propagiraju. komšijski odnosi poremećeni. Šta se može učiniti da se ta moralna erozija zaustavi? Odgovor: Rušenje moralnog integriteta ljudi općenito dio je strategije onih snaga koje žele da ovladaju svijetom. Taj pokret želi svijet. oni su se poistovijetili sa junacima tih sapunica: kurvarima i kurvama. Muslimani u toj borbi moraju dati poseban doprinos.Na pitanja odgovora doc. koji se smatraju temeljnim programom jevrejskog cionističkog pokreta. Brojne sapunice nemoral predstavljaju u najljepšem svjetlu i zavode muslimane. Takvo stanje će se. Nesvjesno. koji će biti izuzetno čvrsti i hrabri da će svojom odlučnošću probuditi svijest o moralu kod mnogih. uporno ističući negativnosti nemoralnog života s praktičnim primjerima i vaganjem moralnog i nemoralnog života. lezbijkama. po mojoj procjeni. Tako će se nastaviti borba između dobra i zla. lezbijkama. moralna ograničenja za nas ne predstavljaju bilo kakvu stegu ili poteškoću. pošto im njihova neiskvarena vjera i potpuno sačuvana Objava omogućavaju da spoznaju i žive moral sasvim prirodno u njegovoj izvornosti i kompatibilnosti sa prirodnim zakonima. Mržnja. To je posebno jasno naznačeno u Protokolima sionskih mudraca. alkoholičarima. To treba činiti kroz film. Mi se u islamu odgajamo tako da te moralne granice shvatamo prirodnim. Razvojem mas-medija taj pokret je dobio mogućnost masovne propagande neograničenog liberalizma. sada se mrze.novihorizonti. Najefikasniji način suprotstavljanja moralnoj eroziji može se ostvariti isticanjem moralnih vrijednosti i njihove praktične koristi za ljude. i srodstva nekada voljeli. najmoralniji u svijetu. Ubijeđen sam da će protagonisti morala pobijediti. prirodnim zakonima. Otuda. Naše muslimane pokvarili su mediji. koja oduvijek postoji i postojat će sve do propasti svijeta. negativne posljedice naši muslimani već su počeli osjećati. Društvo ne može opstati na homoseksualcima.. Mnoge porodice su razorene. pošto su kompatibilne sa ostalim Allahovim. pošto svakodnevno osjećamo njihove blagodati u svome praktičom životu. između morala i nemorala. pozorište i mas-medije. Posebno je to evidentno na selima koja su bila prilično moralno očuvana u prošlosti.2005 http://www.com Pitanje: Svjedoci smo kvarenja naših muslimana u moralnom pogledu. Uz to. očekujem da će se i u tim nemoralnim sredinama početi pojavljivati oni koji će nositi u sebi svijest o moralnosti. jer se sa njima uklapamo u ostale zakone i ne dolazimo u sukob s njima. postala je dominantna u slučaju većine. nesreće i beznadežnosti polahko preovladava ljudskim dušama. Ti narodi danas izumiru i. mi u njima osjećamo rahatluk i zadovoljstvo. oni koji su se zbog ljudstva.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 262 od 416 . dž. pošto je imetak najdraži svakom čovjeku. bilo da se radi o lokalnim. muzičku i industriju zabave i razonode. ne može opstati na neograničenom liberalizmu. dr. prije svega kroz filmsku. Ramić. drogerašima. Osjećaj nezadovoljstva. samo se bojim da će za mnoge njihova pobjeda doći isuviše kasno. S obzirom da se radi o propagandi onoga što šejtan voli.

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ne preporučujem da se ta praksa uvodi pojedinačno jer može izazvati nedoumice i razilaženja.s. s. ako žele uspjeh.v. r. kaže: ″Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. a svima nam je poznato da je u pogledu vjere jedino ispravno slijediti njegovu praksu. Naravno. s. postoji potreba da se svijet na vrijeme obavijesti o petku i džuma-namazu. Ramić. Uzvišeni Allah. ponovo pristupio kada bi mu se pružila takva šansa u islamu.2005 http://www. Datum kreiranja: 27. da moralnima da više snage. S toga me interesuje da li je ova praksa ispravna po šerijatu? Odgovor: U vrijeme Poslanika. Molim Allaha. Nadam se da će jednoga dana Bošnjaci na ovim prostorima imati svoju televiziju i radio i barem jedne dnevne novine koje će voditi brigu o moralu i moralnim principaima. Amin! Pitanje: U našem džematu običaj je da se pred džumu uče salavati sa munare.š.11. na moralan način.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 263 od 416 . kraju da kažem da posmatrajući veličinu i moć mašinerije koja propagira nemoral i slabost onih koji propagiraju moral. sve što je potrebno mladima.v. nije postojala takva praksa.a. koji je rekao da kada bi mu se ukazala prilika da pristupi paktu kakav je bio hilful-fudul. moraju imati svoje mas-medije i svoju filmsku industriju i pronaći način da pruže. te da će svako muslimansko mjesto imati omladinske centre sa svim sportskim i kulturnim sadržajima koji su potrebni omladini i u kojima će mladi moći uživati na moralan način.s. Šukri H. stanje možda i nije toliko crno koliko bi moglo biti. dž. Zajednička boraba protiv nemorala ima veću šansu da nadjača protagoniste nemorala kojih ima u svim narodima i vjerama. i koji često Allaha spominje.Na pitanja odgovora doc. dž. uvođenje takve prakse kod nas bi jedino bilo uspješno ukoliko bi se to uradilo na nivou Islamske zajednice. otvori im oči i uljepša moral u njihovim srcima. volje i odlučnosti u radu na propagiranju morala. Moralisti. a da nemoralne uputi na Pravi put. Takođe se nadam da će snage koje propagirajau moral u dva komšijska naroda ojačati i sa Bošnjacima zajednički raditi na promociji moralnih načela. 21) Ukoliko pak.novihorizonti. kojem je pristupio u džahilijjetu.com morala u svijetu slijedeći tako praksu Poslanikovu. Ta činjenica treba muslimanima dati dodatni podsticaj i snagu. slijedeći tako praksu četvrtog halife Osmana. kako je običaj u većini islamskih zemalja. I.a. Treba znati da nisu muslimani jedini koji se bore za moral. predlažem da se i kod nas institucionalizira učenje prvog ezana sahat i pol prije džume. Primijetio sam da to nije slučaj u svim džematima. na.š. Čini mi se da na našim prostorima ima više moralnih ljudi nego što bi se u ovakvim odnosima moglo očekivati.″ (El-Ahzab. dr.

Svjesno ili nesvjesno na mimber je izišao gologlav. ali ako se radi o ispravnosti namaza. kada bi htio klanjati na otvorenom. sa sigurnošću možemo kazati da je ispravna hutba koju održi hatib koji je gologlav. Slijeđenje te prakse. Imajući u vidu da je hutba manje vrijednosti od samog namaza. Otuda nije bilo smetnje da kada mu zatreba perda. kako se ta praksa (da jedna osoba uči naglas dok drugi slušaju) ne bi ušerijatila i kako bi svijet shvatio da je ispravno da svaki musliman nauči arapsko pismo kako bi mogao samostalno učiti u Kur′anu pa tako omogućiti sebi da petkom prouči suru El-Kehf. ispravno je da prvo klanja dva rekata. Interesuje me šta je za mene bolje kada uđem u džamiju.v. dr. u oba slučaja. Poslanik. nego u smislu privremene mjere radi sprečavanja onoga što je loše (psovke i ogovaranje) i postizanja dobra (slušanje Kur′ana). kao što se desilo u spomenutom džematu. Nadalje. te da nema dokaza da je pri hutbi potrebno da hatib pokrije kosu. skine svoju imamu (turban) sa glave i stavi je kao perdu. a Allah. ljepše je. ne u smislu da je učenje naglas te sure šerijatski propis. kada se saznalo da imam neće doći.v. pa makar ona bila i neobavezujuća. a znamo kako je strogo propisano slušanje hutbe i da bilo koja aktivnost mimo slušanja može dovesti u pitanje ispravnost hutbe. U nas je običaj da muškarci hodaju gologlavi tako da to nije strano. Molim da nam pojasnite da li nam je džuma ispravna pošto je imam održao hutbu gologlav! Odgovor: Pokrivanje glave nije uslov za ispravnost namaza. pokrivao je glavu pošto je bio običaj u sredini u kojoj je živio da muškraci pokrivaju glavu.novihorizonti.s. dž. ukoliko prisutni ne znaju učiti u Kur′anu i ukoliko će vrijeme pred džumu provesti u beskorisnom ili pak griješnom razgovoru (što nije rijedak slučaj.v. kako ne bismo. s.11. Imam bi trebao s vremena na vrijeme. da klanjam dva rekata tehijjetulmesdžida ili da sjednem i slušam učenje Kur′ana? Odgovor: Džamija je u osnovi za obavljanje namaza i to je njena osnovna svrha.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 264 od 416 . Otuda oni kažu da otkrivanje glave za muškarce.a. ili pak da jedan uči a ostali slušaju. pa prema tome nije uslov ni za ispravnost džume.s.Na pitanja odgovora doc. Inače. ali je još uvijek običaj da imam u mihrab i na mimber ide pokrivene glave.com Pitanje: U našoj džamiji pred džumu se uči Kur′an naglas. kada se radi o muškarcima. u sredinama u kojima je to inače običaj. ne znam da je zabilježeno da je Poslanik. pošto je Poslanik. Naime. Ramić. a ne sunnetom i praksom Poslanikovom. Mnogi tvrde da nam ta džuma nije ispravna. razlikovali se od većine.s.š. čak i kada se uči Kur′an naglas.a. s. pošto naš svijet puno ogovara i psuje). Međutim. obično sura Jasin. To je izazvalo bučnu raspravu nakon džume. tj.v. Pokrivanje glave za muškarce je inače sunnet u vezi s tradicijom. tako da bi se tog običaja trebalo držati. a i danas je to vruća tema u našem džematu. U metežu koji je nastao. u vezi je s tradicijom i običajima. nije mekruh.a. skrenuti pažnju na razlog učenja sure El-Kehf naglas. Što se tiče osobe koja ulazi u džamiju. sevapa za njeno slušanje. ili se popeo na mimber da drži džumansku hutbu a da na glavi nije imao imamu (turban). Pitanje: Imam u našem džematu nenajavljeno je odsustvovao s džume.s. u najmanju ruku dotle dok bude postojala mogućnost da izazove nedoumice i rasprave. a da nije lijepo ići gologlav u sredinama u kojima je običaj da muškarci pokrivaju glavu. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. bilo da svijet pojedinačno uči naglas. smatram da to može biti razlog da imam ili mujezin ili neko drugi pred džumu uči suru El-Kehf naglas (pošto je propisano da se sura Kehf uči petkom). klanjajući namaz gologlav. Datum kreiranja: 27. naredio da se ta dva rekata klanjaju čak i u vrijeme hutbe. Otuda ne bi trebalo raditi nešto što će to remetiti. s. pokrivanje glave. kako ističu neki pravnici poput imama Šatibija u djelu ″El-Muvafekat″.a. ikada džumu klanjao gologlav. pa makar se radilo i o učenju Kur′ana. jedan mladić se popeo na mimber da drži hutbu. tada sa sigurnošću možemo kazati da gologlavost ne može dovesti u pitanje njegovu ispravnost. najbolje zna. Šukri H.

U fikhskim knjigama ova vrsta trgovine zove se murabeha. ili nekih drugih grijeha. ili kad bi primopredaja robe bila izvršena kasnije u odnosu na njemu protuvrijednost u novcu.). Neki komentatori tumače da su to osobe koje govore vulgarne i prostačke riječi. Prema tome. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 265 od 416 Da li je dozvoljeno prilikom intimnog odnosa govoriti bezobrazne i vulgarne riječi ako će one poboljšati odnos? Smatra li se kamatom ako kupcu kažem da sam robu kupio za toliko i kolika želim da bude moja zarada u procentima? . ne voli one koji su ″fahiši i metefehišši″. Datum kreiranja: 27. Islamske banke su razvile posebni sistem murabehe gdje klijent unaprijed sa bankom ugovara kupovinu određene robe i materijala uz obećanje da će to od banke kupiti uz određenu profitnu maržu. tu nema kamate. osamljivanja muškarca sa ženom koja mu nije halal. radi o trgovini koja se razlikuje od klasične po tome što prodavac otkriva kupovnu cijenu robe koju prodaje i na taj način otkriva visinu zarade koju želi ostvariti.com Pitanje: Odgovor: U privatizaciji sam stekao vlasništvo nad jednim proizvodnim pogonom. To je trgovina pri kojoj prodavac otkriva kupcu kupovnu cijenu robe koju prodaje i na taj način otkriva koliku zaradu želi ostvariti. naravno pod uslovom da se pri tome ne čini nešto što je šerijatom zabranjeno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. komentar hadisa br.11.a. postoje kontraverzni izvještaji u pogledu solarija. najbolje zna. dakle. S obzirom da se radi o prodaji robe ili materijala za novac. iz čega je očito da tu ne ulaze sredstva za proizvodnju (zgrada u kojoj se. tako da preporučujem da se konsultujete sa svojim ljekarom. kaže da Allah. recimo.š. ili u najmanju ruku da nije štetno.š. ako medicina.2005 http://www.) Pitanje: Odgovor: Ne. Pitanje: Odgovor: Čovjek treba biti svjestan blagodati govora i tu blagodat koristiti na dostojanstven način. nema smetnje da tu zaradu iskaže u procentima ili pak u brojčanom iznosu. (Vidi: Avnul-Ma′bud komentar Ebu Davudovog Sunena.Na pitanja odgovora doc. pošto nemaju takvu mogućnost. tada nema smetnje da koristite solarij. Vi nemate obavezu da dajete zekat na pogon koji posjedujete.s. nalazi tvornica. Iz usta muslimana treba da izlaze riječi koje mirišu i koje cvjetaju. Poslanik. da raste i da se umnožava. Interesuje me da li sam dužan davati zekat na njega? Zekat se daje na imovinu koja realno ili potencijalno ima mogućnost da se oplođava. to nije kamata. dž. dr. alatke itd. Koliko je meni poznato. jer je rezultat isti. Ovdje se. a Allah.novihorizonti. Prema tome. pa čak i kad bi se plaćanje odgodilo na rate. zatim mašine. odnosno stručnjaci na polju medicine kažu da je to korisno za Vas. Smatram da ima toliko lijepih i ugodnih riječi koje su odgovarajuće za takve prilike i da apsolutno nema potrebe za vulgarnim riječima. dž. 4160 u ″Kitabul-edeb″. Isto tako. Odgovor: Sve što je korisno čovjeku dozvoljeno je u šerijatu. i ako nema golotinje. ja odlazim dvaput sedmično pošto mi pomaže u sušenju bubuljica po tijelu. Pitanje: Da li je dozvoljeno ići u solarij pošto se ultraljubičastim zrakama dobija tamna boja kože? Pravo da Vam kažem. ali imate obavezu da date zekat na zaradu koju ostvarite kada se ispune propisani uslovi u pogledu obaveze davanja zekata. a ne riječi koje zaudaraju i koje se na smeće bacaju. Ramić. Šukri H.v.

nema smetnje da se u vrijeme posta primaju sve vakcine koje se ne tretiraju kao hrana i koje se ne ubrizgavaju u jednjak. Tako je za novac potrebno da bude u potpunom vlasništvu jednu lunarnu godinu. a Allah. a ne bude obavezna tim postupkom. nakon isteka dvije hidžretske godine. bilo da se radi o bankama koje imaju prefiks islamska ili ne. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a Allah. inša-Allah. bez obzira koliko ta zarada visoka bila. postoje banke koje posluju na principima šerijata. Tu zaradu može za sebe zadržati. Ne sjećam se da je imam moje džamije ikada sa mimbera rekao da tako treba postupati. ukoliko bude obavezna zekat davati. najbolje zna. da bi na njega bilo obavezno dati zekat. Ako je musliman prinuđen da drži novac u banci koja daje kamatu. poslovnice koje posluju na principima islama. dozvoljeno je zekat dati jednu godinu unaprijed pošto je Poslanik. ili je podijeliti kao sadaku. Vlasnici te banke. dž. ulazi u eventualni nisab i ubraja se u imovinu na koju treba dati zekat pod propisanim uslovima. daje zekat na svoju plati čim je primi.s. u visini nisaba.š.com Pitanje: Moj prijatelj. pogrešno bi bilo da daje novac u takvu banku s jedinom namjerom da dobivenu kamatu podijeli siromasima. inače privrženi praktikant šerijatskih propisa. u skoro svim dijelovima svijeta. Ispravno je da.novihorizonti.v. a u kojima silom prilika mora držati svoj novac. U Bosni tako posluje Bosna Bank International. i trenutno jednom poslovnicom (u Bihaću).2005 http://www. dr. iako nisu muslimani. učinila je dobro djelo koje će. tek tada treba razmišljati šta s kamatom koju dobije od konvencionalnih banaka koje posluju na kamatnom principu. Pitanje: Odgovor: Da.a. Kamata i kada se podijeli u humanitarne svrhe nije sadaka. Njemačka Deutsche bank ima. odlučili su se na taj korak. također. Međutim. To govorim s namjerom da istaknem kako musliman prvo treba tražiti takve banke i s njima poslovati. S obzirom da je ramazan u periodu kada ima dosta gripe. vjerovatno. uvidjevši da se na taj način može uspješno poslovati i uz to pridobiti kao svoje klijente muslimane koji žele poslovati u beskamatnom okruženju. br. to dozvolio svome amidži El-Abbasu.Na pitanja odgovora doc. (Vidi: Tirmizi. nego oslobađanje od haram imetka. dž. ″Kitabuz-zekati″.š. odužila se za visinu tog iznosa koji neće ulaziti u nisab i količinu na koju se obračunava zekat u narednoj godini. pa me interesuje da li je postupak moga prijatelja šerijatska obaveza? Odgovor: Islam nije propisao da se zekat na zaradu daje odmah. Pitanje: Odgovor: U naše vrijeme. najbolje zna. po mišljenju većine učenjaka. Treba napomenuti da plata na koju je odmah dat zekat.11. Ukoliko pak da zekat na platu čim je primi. Ramić. s. ispravno je da kamatu uzme i podijeli je u humanitarne svrhe. nedavno u agencijskim vijestima mogli pročitati kako je i jedna banka čija centrala je u Walesu. S druge strane. 615) Prema tome. a ako nije u mogućnosti. počela poslovati na principima šerijata. novac uloži u banku koja umjesto kamate daje ugovoreni procenat od zarade. naći na vagi svojih dobrih djela na Sudnjem danu. Sunen. u Velikoj Britaniji. ako ima mogućnost. osoba koja dā zekat na svoju platu čim je primi. Šukri H. nego je propisao da se na imovinu koja dostiže nisab koji ispunjava propisane uslove daje zekat.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 266 od 416 . Tako smo npr. mogu li se vakcine primati u vrijeme posta? Da li je dozvoljeno stavljati novac u banku s namjerom da se kamata podijeli sirotinji? Datum kreiranja: 27. sa sjedištem u Sarajevu.

nakon padanja kiše u vidu ljudskog sjemena. humano djelo. npr. treba naglasiti da je darivanje organa. bilo da se radi o muslimanu ili nemuslimanu. Sahihul-Buhari. a žena mu je umrla prije njega. u nju ćemo vas vratiti i iz nje ćemo vas ponovo izvaditi. Mogu li se udati uz ramazan? Moj rahmetli komšija nije imao djece. Ramić. goriti u džehenemskoj vatri na ahiretu? Odgovor: Prije svega. br. ova naša dunjalučka tijela obična su zemlja u koju će se ponovo pretvoriti. tako da ne postoji potreba za strahom da će se taj organ naći u tijelu osobe koja će u Džehennem. jer postoji mogućnost da taj musliman krene pogrešnim putem.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 267 od 416 . 55) Dakle. dr. a jedan sestri. uz napomenu da je za dobro djelo potrebno imati ispravan nijet (namjeru) i da djelo u osnovi bude dozvolejno (halal). Dva dijela pripadaju bratu. “Kitabu tefsirilKur’an”. da će sa sigurnošću u Džennet ili Džehennem. da budu na usluzi ljudima. bubreg ili oporučiti nakon smrti. za bilo koju živu osobu. Jedini nasljednici su brat i sestra. ne prodaja. sve dok duša ne počne izlaziti. Vaš organ će istruhnuti i pretvoriti se u zemlju. kada biste organ oporučili muslimanu. vjerovatno. s obzirom da musliman vjeruje kako će svi koji umru kao nemuslimani na budućem svijetu ahiretu ispaštati u džehenemskoj vatri? Konkretno. tako da nakon čovjekove smrti. Muslim. odnosno ćelija iz koje će naše tijelo nići ima svoj značaj i ulogu.2005 http://www. četvrto. u spomenutom slučaju dijeli na tri jednaka dijela. jer. Pitanje: Odgovor: Imovina se.a. ako znam ili pretpostavljam da će taj organ otići u oganizam koji će. 4554. jer muslimanom nazivamo kompletnu osobu.11.v. “Kitabul-musakat”. (Vidi: Sahihul-Buhari. br. mi ne možemo sa sigurnošću tvrditi. na dan proživljenja. a humano djelo se može učiniti svakom živom biću..novihorizonti. “El-Fiten ve ešratus-sa’a” br.” (Ta Ha. 2955) Moja preporuka bila bi da muslimani što više čine dobra djela. Pitanje: Odgovor: Nema smetnje za udaju uz ramazan. Šukri H.Na pitanja odgovora doc. Sahihu Muslim. samo taj dio tijela. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Prema tome. Poslanik. pa čak i da umre kao nemusliman. proživljenje će biti tako što će naša tijela. a ne neki njen dio.” (Buhari. 2190) Drugo. Naime. s. bilo koji organ kad se odvoji od tijela ne naziva se muslimanom.com Pitanje: Da li je dozvoljeno muslimanu darovati svoj organ nemuslimanu. kao što nemusliman ima šansu da postane musliman i izgovori šehadet. Treće. Coccyx). uz preporuku da se mladenci u toku posta ne osamljuju. da li je meni dozvoljeno dati organ za života. ne biste mogli biti sigurni u tom poledu. 4440. postoji mogućnost da šejtan zavede muslimana na krivi put.s. Uzvišeni Allah kaže: “Od nje smo vas stvorili. kaže: “Kod svega živog može se postići sadaka. bilo da ostane u Vašem tijelu ili bude presađen u neko drugo. Koliko svakome od njih pripada? Datum kreiranja: 27. izniknuti iz ćelije koja se nalazi u trtičnoj (repnoj) kosti (lat. On neće biti proživljen.

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (Tirmizi.11. mada to nije isključivo.a. spomenuti problem nemoguće je riješiti jednoobrazno i definitivno.. Na dunjaluku.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 268 od 416 . On striktno prakticira islam i ulaže napore da svoje roditelje upozna s Allahovom. na budući svijet. Ako tako ne postupite bit će nered na Zemlji i fesad rasprostranjen. a ona se teško može dobiti ako oni nisu zadovoljni sa svojom djecom. prvenstveno. Razlog tome je činjenica da djeca vrlo često budu slika i prilika svojih roditelja. često suočavaju sa sličnim problemima i dilemama. na osnovu dokaza i iskustva da budući supružnici budu što sličniji po moralu. tvojih roditelja i roditelja tvoga mladića. ali njihov sin je drugačiji. ali to se odnosi. Prvo što treba kazati jesu Poslanikove. praktikanti islama. jer sličnost obećava da će među njima biti manje razlika koje mogu prerasti u razilaženje i tako dovesti do razmirica u braku. I. Tačno je da oni nisu baš toliko islamu privrženi. nego to je vezivanje porodica. Treće. islamska ulema preporučuje. što vrlo često dovodi do spomenute situacije. činjenica je da brak nije samo vezivanje momka i djevojke. bojim se da vaš brak ne bi mogao normalno funkcionisati. bilo da se radi o momku ili djevojci. a možete zamisliti kako bi izgledalo kada bi vaš budući svekar. tačno je da niko neće nositi i nije odgovoran za tuđe grijehe. Tako nešto je i za očekivati ako imamo u vidu da se dosta omladine upoznalo sa islamom i prihvatilo ga kao svoj vid identiteta. smatram da se takvi problemi mogu rješiti u dogovoru u kome treba da sve strane učestvuju. traže sebi slične. Da li je ispravno da on zbog svojih roditelja ispašta i da se zbog toga ne može sa mnom oženiti? Da li su moji roditelji u pravu kad mi brane da se za njega udam? Odgovor: Na početku želim istaći da sam dobio mnoga pitanja ovakvog i sličnog sadržaja.Na pitanja odgovora doc. riječi: “Kada vam dođe u prošnju neko s čijom vjerom i moralom ste zadovoljni. dok su roditelji.v. na kraju. ne treba zapostavljati pravo roditelja i zanemariti njihovu brigu za svojim djetetom u bilo kojoj situaciji.2005 http://www. dr. Ramić. četvrto.š. kada traže sebi životnog saputnika.novihorizonti. U svakom pogledu.s. Sunen. Peto. što govori da se momci i djevojke. Bez dogovora i pristanka svih strana. U svakom slučaju. a svaka situacija mora se posebno rješavati. čak i u situaciji kada griješe u procjeni. br. oženite ga. statusu u društvu. vjerom. “Kitabun-nikah”. Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Babo i mama mi ne dozvoljavaju da se udam za mladića kojeg puno volim pod izgovorom da njegovi roditelji ne prakticiraju islam. počeo pred tvojim babom jesti uz ramazan i u vašoj kući tražiti da popije koju čašicu rakije. koji su većinom odrasli u komunističkom sistemu. preporučujem vam strpljenje i traganje za najboljim rješenjem uz dovu i otvoreni razgovor s vašim roditeljima. ipak u životnoj praksi to se može desiti i često se dešava. Ne zaboravite na važnost roditeljske dove. Ono što se može kazati jesu opće napute. iako u osnovi niko ne treba da trpi zbog grijeha drugih.1004) Drugo. s. u ovo naše vrijeme. ostali na onome na čemu su bili. porijeklu itd. Šukri H. dž. Normalno je da mladići i djevojke. koji ne prakticira islam. Na osnovu toga nastala je i poslovica da jabuka ne pada daleko od svoga stabla.

jesu njihova dobra djela. Datum kreiranja: 27. odnosno isticati vrijednosti jednih nad drugim.11. dž. kao roditelju. Kako muslimani treba da se odnose prema svemu tome? Što se tiče islama. pravo na nemoral i razgolićivanje i slobodna upotreba alkohola. S druge strane. Jedino na osnovu čega je dozvoljeno vrednovati ljude. Ukoliko osobi post ne škodi. bez obzira koliko imala godina.novihorizonti. pa zato bjeljkinje još uvijek pobjeđuju na svjetskom tržištu i češće su na “jelovniku” organizatora i sponozora izbora za miss. Sva tri spomenuta uzroka su glavni na izboru miss. Ja sam saburala i odgajala djecu. Kada stara osoba dođe u stanje da joj post škodi ili da zbog senilnosti ne razumije njegovo značenje. gdje se u početku trguje njihovom ljepotom. Isticanje ljepote čovjeka kao pojedinca je dozvoljena. za sestru. pomažu koliko mogu do njegove smrti. Pitanje: Odgovor: Ta dob nije određena godinama.š. a svjesna je značenja posta (dakle. jer je to u suprotnosti sa prirodom čovjeka i zakonima koji vladaju u njemu. Šta da radim? U kojoj starosnoj dobi osoba nije dužna postiti? Odgovor: Smatram da je najbolje da se razvedeš. Šukri H.2005 http://www. Međutim. njihovim majčinstvom. Ramić. išao s kurvama i tuđim ženama i da se tako zarazio sidom. Prije mjesec dana iznenada se vratio potišten i skrhan. izbor za miss nije ništa drugo do perfidni način trgovine ženama. dž.Na pitanja odgovora doc. U zakonu Stvoritelja nebesa i Zemlje nema mjesta za izbor miss na način i u uslovima na koji se to čini. a glavni uzroci su neograničena seksualna sloboda. uz napomenu da je i crno roblje na cijeni. zatim njihovom čednošću. nije senilna). kaže da je stvorio čovjeka u najljepšem obliku. svi ti pokušaji su uzaludni i ne daju rezultate. Priznao je da je u proteklom periodu živio nemoralnim životom. tada nije dužna postiti. a to nije dostojanstveno. 1-8) Prema tome. da bi se na kraju uglavnom sve zvršilo trgovinom njihovog tijela. a da mu djeca.š. njihovim dostojanstvom. grijeh ti je s njim imati intimni odnos jer bi time svoj život izložila opasnosti s obzirom da se virus side na taj način prenosi. Ja se sada bojim da sidu ne prenese na mene i djecu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 269 od 416 . nego zdravstvenim stanjem osobe. dužna je postiti. Mi se danas suočavamo s masovnom trgovinom ženama i vidimo kako se država i mnoge institucije bore da ženu zaštite. a Allah. najbolje zna. Naime. Ukoliko odlučiš da ostaneš u braku. Allah. dr. za majku. To je perfidni način trgovine ženama i sve koji u tome učestvuju treba smatrati trgovcima bijelim robljem. Međutim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. isticanje nečije ljepote u odnosu na nekog drugog znači degradiranje drugog. ali bijelo je skuplje.com Pitanje: Odgovor: Sezona je izbora za miss (najljepših žena) kod nas i u svijetu. čistotom i čestitošću. svaki čovjek prirodno je lijep i takvim ga treba smatrati. jer se ne bori protiv uzroka tog zla. (Vidi: Et-Tin. Pitanje: Moj suprug radio je u inostranstvu i dugo godina nije dolazio kući. Smatram da je izbor miss na način i u uslovima u kojima se to čini najveće poniženje za ženu. njegovi propisi u tom pogledu su jasni.

ili pak traži da se primijeni zakon koji je nepravedan i nije u skladu s Allahovim.š. odnosno koji su ih dizanjem svoje ruke.š. Radi se o tome da moj vjerenik nije državljanin BiH. Vjenčanje planiramo obaviti u njegovoj zemlji u prisustvu njegove rodbine i mojih roditelja. Ramić. dž. obavimo vjenčanje u BiH pred općinskim matičarem. a sudovi koriste zakone koji su u suprotnosti s Allahovim. Ukoliko bi svi dobri i čestiti ljudi napustili advokatsku službu zbog toga što se ponekad nepravedno sudi. Ukoliko želite ponovo da se vjenčate u zemlji svoga muža to možete uraditi. ima svoje opravdanje. Dakle. vi se možete dva puta vjenčati s tim da imate na umu da ste muž i žena od onog trenutka kada prvi put izgovorite “da”. dž. Datum kreiranja: 27. Vi ste stupili u validan brak i postali ste muž i žena. Dakle.Na pitanja odgovora doc. Advokat musliman tu dužnost u neislamskom okruženju može obnašati kao vid nužde sve dok se bori za pravdu i svjesno ne zaobilazi istinu. učestvovanje muslimana u advokatskoj službi.š. Da li sam pogriješio u izboru s obzirom da kada završim namjeravam biti advokat. sa šerijatskog stanovišta. ili ako sam advokat govori neistinu.novihorizonti. Što se. Sve dok advokat zastupa pravdu i govori istinu. koji znaju da će za grijehe odgovarati na Sudnjem danu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. Advokatska služba je zanimanje koje je u osnovi humano i kao takvo dozvoljeno. za zakone koji nisu u skladu s Allahovim. bez obzira što se u sudnicama vrlo često sudi suprotno šerijatu. dž. najbolje zna. a uzimajući u obzir da se i Vaš babo s tim slaže. jer je to. čak bi možda bilo i poželjno kako biste lakše mogli ostvarivati prava kao supruga (mada je u toj zemlji naš vjenčani list vjerovatno validan) i kako ne biste uskratili muževoj porodici da napravi veselje koje se od nje u takvim situacijama očekuje. Onoga trenutka kada advokat zna da je njegov klijent kriv ili zna da govori neistinu. nema smetnje da obnaša tu dužnost. vrsta nužde. Ja sam ga zamolila da. dž. Vjenčanje dva puta je praktično izvodljivo. čak u pojedinim situacijama zastupanje biva obavezno ako će povlačenjem advokata nečije pravo biti dovedeno u pitanje. dok je veći broj u skladu. tada je veća i šansa da se ostvari pravda i svako uzme svoje pravo. Kada u advokatskoj službi ima ljudi koji se bore za pravdu.11. ali ima li šerijatske zapreke da tako postupimo? Odgovor: Kada se izražavajući svoju slobodnu volju vjenčate u općini u prisustvu svjedoka. kada dođe po mene. činjenica je da je manji broj zakona koji su u suprotnosti sa šerijatom. zakonom? Odgovor: Advokat je zastupnik optužene osobe ili osobe koja traži svoje pravo. zakonom. zakonima nije odgovoran advokat.š. Pitanje: Da li je moguće. a Allah. a i mogućnost postizanja pravde bila bi sve dalja. podržali. u naše vrijeme. prilikom njihova izglasavanja u skupštini. a krivi da dobije kaznu srazmjernu njegovoj krivici. u toj službi ostali bi oni koji svjesno griješe. vjenčanje (nikah) obaviti dva puta.com Pitanje: Završio sam gimnaziju u Austriji i upisao pravni fakultet. Njime se želi zaštititi pravo nevinog i krivog. dr. koji se ne boje grijeha. niti živi u našoj zemlji. tada je njegovo zastupništvo grijeh. zakona tiče. da nevini bude oslobođen. pak. koji svjesno ne griješe. nego oni koji su takve zakone donijeli.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 270 od 416 . Naravno. Šukri H.

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Kupio sam na sarajevskoj pijaci auto od svoga komšije. Auto nije u tom trenutku bilo na pijaci nego kod njegove kuće. S obzirom da se dobro poznajemo i da poznam dobro auto koje kupujem odmah sam ga isplatio. Međutim, desilo se što mi nije moglo ni na pamet pasti, auto je prije nego sam ga preuzeo ukradeno. Posumnjao sam u komšiju da me prevario, ali svjedoci su potvrdili da je auto stvarno ukraden. Interesuje me ko u ovom slučaju snosi štetu, ja ili moj komšija, ili smo dužni štetu podijeliti?

Odgovor: Sve dok prodavac ne omogući kupcu da preuzme robu sve posljedice u pogledu oštećenja ili uništenja snosi prodavac, osim ako je kupac tome uzročnik. Prema tome, komšija koji ti je prodao auto dužan je da ti vrati sve što si mu na ime kupovine auta dao. Naravno, bilo bi lijepo da ti i ostale komšije pomognete svome komšiji i koliko-toliko umanjite štetu koju je pretrpio. To bi bio human gest i vid dobrih komšijskih odnosa. Pitanje: Mnogi muslimani, koji nikako ili rijetko obavljaju namaz i izvršavaju druge propise islama i koji čine druge velike grijehe, kada nastupi ramazan, prestanu s tim grijesima, poste i idu na teraviju. Imaju li oni od toga koristi?

Odgovor: Da, činjenica je da se uz ramazan desi preporod među muslimanima, kako kod nas u Evropi, tako i u drugim dijelovima svijeta, pa čak i u zemljama koje nazivamo muslimanskim. Razlog tome je, vjerovatno, u činjenici da šejtani uz ramazan budu, Allahovom, dž.š, voljom, ograničeni u svom djelovanju. U hadisu doslovno stoji: “Kada dođe ramazan džennetska vrata se otvore, džehennemska se zatvore, a šejtani se povežu u lance.” (Buhari, Sahihul-Buhari, “Kitabu bed’ilhalk”, br. 3035) Dakle, Allah, dž.š, odredio je da se uz ramazan vrata dobra otvore, vrata zla zatvore, a glavni promotori zla (prokleti šejtani) budu ograničeni u svom djelovanju. Naravno, te promjene imaju uticaja na ljude, tako da i među muslimanima uz ramazan zavlada posebna atmosfera. Za vrijeme jednog ramazana bio sam sa svojim ahbabom u poznatom gradu u jednoj muslimanskoj zemlji. Bili smo iznenađeni niskom cijenom smještaja u hotelu u kom smo boravili. Kada smo pitali zašto je u gradu smještaj u hotelima tako jeftin rečeno nam je da se uz ramazan drastično smanji broj gostiju jer muslimani koji žive nemoralno uz ramazan ne dolaze. U tom mjesecu prostitutke nemaju posla, pa i one idu na godišnji odmor i vraćaju se svojim kućama u Rusiju, Moldaviju, Bjelorusiju.... Što se, pak, tiče koristi za čovjeka koji puno griješi, pa uz ramazan prestane, nema sumnje da on od toga ima koristi i treba ga u dobru podržati. Oni koji su u nemoralu cijelu godinu, kada prestanu uz ramazan, to je za njih korisno. čak je korisno i za jadne žene koje se bave tim prljavim poslom, jer će im taj prekid možda pomoći da dođu sebi, preispitaju svoj život i krenu putem koji je dostojan čovjeka. Dakle, kad god čovjek izbjegne da uradi loše djelo, to je korisno, kad god uradi dobro djelo, to je korisno. Ljude treba bodriti i pomagati u dobru, kao što ih treba bodriti u ostavljanju zla. Bez obzira koliki čovjek bio grešnik ne treba ga obeshrabivati da uradi makar malo dobra, jer to malo dobra može probuditi dobru stranu koja postoji u svakom čovjeku. Kod svakog čovjeka, bez obzira koliki bio grešnik, može se desiti preokret i čovjek, sve dok njegova duša ne počne izlaziti, može se pokajati. Mi ne smijemo biti prepreka da ljudi, koji su možda najveći zločinci, urade makar malo dobra i da se klone makar malo zla. Mi moramo biti oni koji ih bodre u činjenju dobra i pomažu im da se klone zla, a konačni sud pripada Allahu, dž.š. koji kaže: “Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje, i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!” – toga Dana će ona vijesti svoje kazivati, jer će joj Gospodar tvoj narediti. Toga dana ljudi će se odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova: onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla – vidjeće ga.” (Ez-Zilzal, 1-8)
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 271 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Pilotima je zabranjeno gladovati dok su na poslu. Interesuje me kako da postupim kada budem radio u toku ramazana?

Pilot čim iziđe iz mjesta stalnog boravka, krećući na put na kom mu je dozvoljeno skraćivati namaz stiče status putnika i može koristiti sve olakšice predviđene za putnika, kao što su potiranje po obući tri dana i tri noći, skraćivanje četverorekatnih namaza itd. Dakle čim pilot stekne status putnika nije obavezan postiti, nego je dužan napostiti ako će za to imati priliku, a ako neće onda će dati iskup (fidju) za svaki propušteni dan. Međutim, ukoliko pilot polotira iznad mjesta svoga boravka, recimo da izvodi vježbe, trenira itd, tada ne stiče pravo putnika i nema olakšicu da ne posti, pa makar dužina leta dostigla razdaljinu s kojom se stiče status musafira, isto kao što je slučaj s taksistom ili vozačem prevoznog sredstva u svome gradu. Oni nisu putnici iako pređu razdaljinu kojom se postaje putnik. Preporučujem da musliman koji je obavezan postiti vježbe uz ramazan izvodi noću, a ako nužno mora to raditi danju nadam se da su mu otežani uslovi posla daju za pravo da mrsi i da propuštene dane naposti, a Allah, dž.š, najbolje zna.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 272 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Znam da je žena dužna čuvati imetak svoga muža. Međutim, da li sam griješna ako ponekad pomognem svoje roditelje bez muževa znanja? To krijem od njega plašeći se konflikta.

Odgovor: Ukoliko je to tvoj lični imetak sa njim možeš slobodno da raspolažeš, a ako su tvoji roditelji siromašni i nema ko da ih pomogne od onih koji su preči od tebe kao što su sinovi, tada si obavezna da im pružiš pomoć. Ukoliko se pak radi o imetku tvoga muža, tada moraš imati na umu sljedeće momente: a) Ženi je dato na povjerenje (emanet) kuća njenog muža, njegova imovina i čast, tako da je ona obavezna to povjerenje čuvati i grijeh joj je iznevjeriti ga. Poslanik, s.a.v.s, kaže: “...žena je pastir u kući svoga muža i odgovorna za svoje stado...” (Buhari, Sahihul-Buhari, “Kitabuldžumu’a”, br. 844) Govoreći Omeru, r.a, o značenju ajeta “Oni koji gomilaju zlato i srebro...”, Poslanik, s.a.v.s, mu je na kraju rekao: “Hoćeš li da ti kažem koje bogatstvo je za čovjeka najvrjednije: dobra i čestita supruga koju kada pogleda obraduje ga, kada joj naredi posluša ga, a kada je odsutan čuva ga.” (tj. čuva njegovu čast i imetak, kako stoji u nekim predajama). (Ebu Davud, Sunen, “Kitabuz-zekati”, br. 1417) Dakle, ti kao supruga nosiš emanet i ne smiješ taj emanet iznevjeriti. b) Ženi je, shodno stanovištu koje ima jači dokaz, dozvoljeno u granicama umjerenosti udjeljivati iz imovine svoga muža, pod uslovom da se on tome ne suprotstavlja eksplicitno ili implicitno (otvoreno ili u svojoj duši). Naime, Poslanik, s.a.v.s, veli: “Ono što žena potroši (podijeli) iz kuće svoga muža, ako nije u nešto beskorisno, ona ima nagradu za to što je potrošila, njen muž za ono što je zaradio, a i skladištar isto tako. Niko nikom neće umanjiti nagradu.” (Buhari, SahihulBuhari, “Kitabuz-zekati”, br. 1336) Iz ovog hadisa razumijemo da žena može trošiti imetak svoga muža u ono što je korisno bez pitanja, jer je običaj (tradicija, ‘urf) da ona tako postupa i da se muž tome ne suprotstavlja. Običaj u ovom slučaju nadomješta eksplicitnu dozvolu. Međutim, ukoliko joj muž zabrani ili njegova škrtost jasno ukazuje da on s takvim postupcima supruge neće biti zadovoljan, tada tradicija ne može zamijeniti dozvolu. U takvoj situaciji ženi je grijeh davati sadaku iz muževa imetka bez njegove dozvole, isto kao što je mužu grijeh (haram) trošiti imetak svoje supruge bez njene dozvole. c) Što se pak tiče hadisa: “Žena ne udjeljuje iz svoje kuće bilo šta bez dozvole svoga muža.” Upitali su: “Pa čak ni hranu, Allahov Poslaniče?” Rekao je: “To je naš najbolji imetak.” (Ibn Madždže, Sunen, “Kitabut-tidžarat”, br. 2286), on je općeg značenja, a hadis koji dozvoljava specifičnog. Specifično značenje ima prednost, pošto pojašnjava opće značenje. Uz to, hadis koji zabranjuje ima u svom senedu prenosilaca koje su neki okarakterisali slabim, a hadis koji dozvoljava nalazi se između ostalog u Buharijinom Sahihu. Dakle, ako se radi o tvom imetku, slobodno pomaži svoje roditelje onoliko koliko hoćeš, a ako si obavezna, tada u granicama svojih mogućnosti. Ukoliko pak udjeljuješ mužev imetak, tada udjeljuj u granicama umjerenosti u ono što je korisno, ukoliko je to običaj u vašem mjestu, koji podrazumijeva njegovu dozvolu. Ukoliko nije običaj da žena bez dozvole muža udjeljuje njegov imetak ili škrtost muža ukazuje na to da on s tim nije zadovoljan, tada je obaveza da se muž pita i nije dozvoljeno bez njegove dozvole uzimati supruzi njegov imetak, kao što njemu nije dozvoljeno da uzima njen bez njene dozvole. U svim prilikama preporučujem suružnicima da nađu zajedničku riječ i da potpomažu jedno drugo u dobrim djelima.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 273 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

U Bosni se pojavio “novi tarikat” koji su počeli slijediti mnogi profesori medresa, poznate ličnosti i vjerski obrazovani ljudi. Taj tarikat se zove nakšibendijsko-halidijski. Njega karakteriše to što se zikr čini u sebi i kako kažu sljedbenici tog tarikata, jedini je tarikat koji se veže za Ebu Bekra, r.a. Sljedbenici tog tarikata daju bej’at (prisegu, zakletvu) šejhu. Interesuje me da li način na koji zikre te sufije, njihova prisega (bej’at), itd. imaju utemeljenje u sunnetu Allahova Poslanika, s.a.v.s, i ima li išta loše u tome ako neko slijedi taj tarikat?

Odgovor: U 45. broju Novi horizonti su objavili dvije fetve dr. Jusufa el-Karadavija u prijevodu dr. hfz. Safeta Halilovića s ciljem da se kroz pero istaknutog alima našeg vremena progovori o tesavvufu i sufijama, kako bi se skrenula pažnja da kod nas, kao i u svijetu, ima dosta onih koji prakticiraju tesavvuf koji je vrlo često izuzetno daleko od Poslanikove, s.a.v.s, prakse. Ono što je dr. Karadavi rekao mjerodavno je i važi za sve tarikate, za sve sufije, pa prema tome i za halidije. Ja mogu samo još da istaknem da Poslanik, s.a.v.s, nije ni u jednom hadisu za sebe rekao da je sufija, niti ga je Kur’an tim imenom zvao. U Kur’anu stoji: “On vas je nazvao muslimanima (još) prije i u ovom (Kur’anu).” (El-Hadždž, 78.) Na osnovu navedenog ajeta, smatram da se u pogledu vjerovanja (akaida) i islamskog prava (fikha), prije svega u domenu obredoslovlja, sljedbenici islama mogu zvati samo imenom muslimani, dok u pogledu ovodunjalučkih poslova, u organizacijskom smislu a ne u vjerskom, nema smetnje da sebe nazivaju pristojnim imenima i da se dijele na partije, grupe i udruženja. Nadalje, mi smo po slovu Kur’ana dužni slijediti Poslanika, s.a.v.s, a ne Ebu Bekra, r.a. Treba da se ponosimo time što slijedimo Poslanika, s.a.v.s, a ne nekog drugog, bilo ko da je taj drugi. Drugog možemo isticati kao uzor u smislu da je u određenoj stvari slijedio primjer Poslanika, s.a.v.s. Sve što je utemeljeno na Kur’anu i sunnetu, može se slijediti, a ono što nema utemeljenje treba odbaciti, bilo o kom tarikatu ili pokretu se radilo. Bej’at i zikr imaju svoje utemeljenje u Poslanikovoj, s.a.v.s, praksi. Međutim, da bismo za njih mogli reći da su u skladu s Poslanikovom, s.a.v.s, praksom, način i sadržaj prisege i zikra moraju se slagati s tom praksom. Ukoliko neke sufije daju prisegu svome šejhu da mu neće proturiječiti pa makar ga vidjeli u velikom grijehu, to je neprihvatljivo jer je suprotno kur’anskoj naredbi naređivanja dobra i odvraćanja od zla i Poslanikovim, s.a.v.s, riječima: “Nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Allahu Uzvišenom.” (Ahmed, Musned, “Musned Alije ibn Ebu Taliba”, br. 1041.) Što se zikra tiče, Poslanikova, s.a.v.s, praksa u tom pogledu je sasvim jasna. Cijeli njegov život, sve njegove aktivnosti bile su zikr, a Allaha, dž.š, je naglas i u sebi molio. Izmišljanje bilo kakvog načina zikra (dakle, ibadeta) koji Poslanik, s.a.v.s, nije prakticirao je novotarija i uvođenje u vjeru nečeg što Allah, dž.š, nije propisao, a posljedice takvog postupka su poznate svakom muslimanu i muslimanki koji su barem jedanput Kur’an s razumijevanjem pročitali. Pitanje: Da li je djevojčicama dozvoljeno voziti bicikl s obzirom da postoji mogućnost da se ozlijede i da dođe do pucanja djevičanske opne (himena) što im, prilikom udaje može predstavljati veliki problem?

Odgovor: Ne vidim razlog da djevojčicama, ukoliko se pridržavaju islamskih propisa u oblačenju i ponašanju, bude zabranjena vožnja biciklom samo zbog pretpostavke da bi mogle da se ozlijede. Ukoliko je mogućnost o kojoj govorite sasvim izvijesna i vjerovatna, tada djevojčice treba da nose zaštitnik koji će ih čuvati od takvih ozljeda. U suprotnom, bolje im je izbjegavati vožnju biciklom kako se ne bi suočile sa spomenutim problemom koji im kasnije u životu može uzrokovati velike neugodnosti, a Allah, dž.š, najbolje zna.
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 274 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Kada uđemo u džamiju i zateknemo imama na ruku'u da li da izgovorimo početni tekbir (tekbiretul-ihram) ili tekbir za ruku i, da li se računa da smo klanjali rekat kada imama zateknemo na ruku'u?

Odgovor: Ispravno je da se u toj situaciji izgovori početni tekbir u stojećem položaju a zatim da se izgovori tekbir za ruku pri saginjanju. Doduše, ima učenjaka koji kažu da je dovoljno ukoliko se uspije izgovoriti početni tekbir stojeći i stigne imam na ruku'u. Ja bih ipak, dao prednost prvom stavu koji podrazumjeva smirenost, skrušenost i zabranu žurbe prilikom pristizanja u namaz, jer Poslanik, s.a.v.s, to je jasno precizirao, rekavši jednom prilikom kada je u namazu čuo brze korake onih koji su žurili na namaz: 'Šta vam je?' 'Požurili smo na namaz', odgovoriše. 'Nemojte tako', reče, 'kada dolazite na namz, dolazite smireno. Ono što stignete klanjajte, a ono u čemu su vas pretekli dopunite.' (Muslim, Sahihu Muslim, 'Kitabul-mesadžidi ve mevadi'is-salati', br. 948.) U spomenutoj situaciji, kada sustižemo imama na ruku'u, nije propisano učenje dove (Subhaneke), niti Fatihe s obzirom na kratkoću vremena. Onaj ko stigne imama na ruku'u, pa makar jedan trenutak, računa se da se taj rekat klanjao i ne mora ga ponavljati. Prenosi se da je Ebu Bekre es-Sekafi, r.a, jednom stigao u džamiju dok je džemat bio na ruku'u. Da bi ih stigao, on je zanijjetio prije no što je stao u saff. Poslanik, s.a.v.s, kasnije mu je rekao: 'Da ti Allah uveća ažurnost, ali nemoj ponovo tako raditi.' (Buhari, Sahihul-Buhari, 'Kitabul-ezan', br. 741.) Dakle, nemoj nijjetiti prije no što staneš u saff. Iz činjenice da mu Poslanik, s.a.v.s, nije naredio da ponovi taj rekat razumijemo da je rekat, na kom sustignemo imama na ruku'u ispravan i ne moramo ga ponovo klanjati. Pitanje: Živim u jednom gradu u Austriji u kom muslimani nisu formirali svoj džemat tako da se ne klanja džuma-namaz. Džuma-namaz se klanja u susjednom gradu koji je udaljen pedesetak kilometara. Da li sam dužan tamo ići na džumu?

Odgovor: Prije svega, treba znati da je džuma propisana za naseljena mjesta, tako da su muslimani koji žive u gradovima ili selima, pa makar u njima bili i manjina, dužni uspostaviti džemat i džumunamz, ako za to postoje minimalni uslovi. Dakle, treba da nastojite uspostaviti džemat u svom gradu, a do tada umjesto džume klanjajte podne namaz. Naravno, bilo bi lijepo, radi održavanja veze sa džematom, da kada postoji mogućnost odete na džumu u susjedna mjesta, ali to vam nije obaveza, a Allah, dž.š, najbolje zna.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 275 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Babo me prisiljava da se udam za mladića kojeg ne volim. Ima li on pravo da me prisili na brak s osobom koju ne volim?

Kako ocu tako i staratelju nije dozvoljeno da prisili djevojku na udaju za osobu koju ona ne želi. Dužnost njihova je da djevojku pitaju, pa ako pristane može doći do sklapanja braka, u suprotnom ne može. Ukoliko bi djevojka bila prisiljena, brak bi bio ništavan, pošto je uslov za ispravnost braka, između ostalog, pristanak obiju strana. Poslanik, s.a.v.s, veli: 'Udovica se ne udaje dok se od nje to ne zatraži (i ona pristane), a djevica se ne udaje dok se od nje ne zatraži dozvola.' Na pitanje ashaba kako djevojka treba da izrazi svoj pristanak, on je rekao da je njena šutnja znak pristanka, tj. dovoljno je da se prijedlogu ne suprotstavi. (Vidi: Buhari, SahihulBuhari, 'Kitabun-nikah', br. 4741) Prema tome, babo nema pravo da te prisiljava na brak s osobom koju ne voliš. Koristim se ovom prilikom da skrenem pažnju svim roditeljima da ne prisiljavaju svoju djecu na brak s osobama koje njihova djeca ne žele, bez obzira što djeca vrlo često mogu imati pogrešnu procjenu. Ta preporuka bazirana je na zabrani da djeca budu prisiljavana, što možemo razumjeti iz prethodnog hadisa, kao i na osnovu pretpostavke da su negativne posljedice prisile daleko veće u odnosu na njihovo odbijanje da se vežu za osobu koju ne žele, a Allah, dž.š, najbolje zna. Isto tako, preporučujem momcima i djevojkama da ne odbijaju ponude onih koji imaju moral i vjeru, jer ljubav je relativna. Možda ćete sutra zavoljeti supružnika, pošto se život u braku razlikuje od onoga kojeg žive momci i djevojke. U braku dolaze do izražaja druge osobine i svojstva koja niste imali prilike ni mogućnosti upoznati prije braka. Zbog toga mnogi, prije braka zaljubljeni, u braku se razočaraju, a mnogi koji se prije braka nisu baš tako voljeli u braku se zavole. Pitanje: Nedavno me zaručio moralan i lijep mladić. On je završio fakultet, a ja srednju školu. Babo se složio da se udam za njega. Međutim, majka, kada je saznala da je mladić iz porodice u kojoj se prakticira islam, žestoko se usprotivila. Znajući da sam dužna slušati roditelje, a posebno majku, pošto je Džennet, kako stoji u hadisu, pod majčinim nogama, interesuje me da li sam dužna poslušati majku i u ovoj situaciji, ili mogu da se udam samo uz očev blagoslov?

Odgovor: Ukoliko je to jedini razlog koji ima tvoja majka na osnovu čega ti brani udaju za tog mladića, smatram da je nisi obavezna poslušati, pošto, kako u hadisu stoji, pokornost je obavezna u onome što je dobro (Vidi: Sahihul-Buhari, Kitabul-ahkam' br.6612), a sigurno nije dobro odbiti odgovarajućeg zaručnika kakvog ti imaš pošto Poslanik, s.a.v.s, kaže: 'Kada vam dođe u prošnju neko s čijom vjerom i moralom ste zadovoljni, oženite ga. Ako tako ne postupite, bit će nered na Zemlji i fesad rasprostranjen.' (Tirmizi, Sunen, 'Kitabun-nikah', br.1004) Napominjem, da djeca, i u situaciji kada ne mogu udovoljiti pogrešnim zahtjevima svojih roditelja, treba da to izraze na što bezbolniji način kako bi ih što manje uvrijedili, jer dijete ne smije nikada zaboraviti prava koja roditelj ima prema njemu.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 276 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Moj muž materijalno pomaže svoju rodbinu. S obzirom da i ja imam rodbine kojoj je pomoć potrebna, mogu li zahtjevati da i njih pomaže u mjeri u kojoj pomaže svoju rodbinu?

Odgovor: Prije svega, treba naglasiti da je Vaš muž neku svoju rodbinu dužan izdržavati, kao što su roditelji, kada im je to potrebno, a neku nije, kao što su dajdže i amidže koji imaju svoju djecu, dok tvoju rodbinu on nije dužan izdržavati, osim u izuzetnim situacijama. Prema tome, on prema tvojoj rodbini gotovo da i nema nekih materijalnih obaveza, a prema svojoj ima. čak i u situaciji kada prema svojoj rodbini nema materijalnih obaveza, preče je da ih pomogne, negoli osobe koje mu nisu rodbina, jer Poslanik, s.a.v.s, veli da kada se sadaka dā rodbini tada se ima dvostruka nagrada: nagrada za sadaku i nagrada za održavanje rodbinskih veza. (Vidi: Buhari, Sahihul-Buhari,'Kitabuz-zekat', br. 1373.) Dakle, u svakom slučaju, preče je da muž pomaže svoju rodbinu, negoli Vašu. S druge strane, ukoliko Vi imate svojih sredstava, recimo da primate lični dohodak, ili imate svoj imetak, svi propisi koje sam spomenuo u pogledu vašeg muža i njegove rodbine mogu se odnositi na Vas u pogledu Vaše rodbine, naravno ukoliko se ispunjavaju određeni uslovi. I na kraju, lijepo je da muž pruži dužnu pažnju ženinoj rodbini i pomogne je u granicama svoje mogućnosti, jer će to jačati njihovu bračnu zajednicu, a žena mora imati razumjevanja za svoga muža i njegove obaveze prema vlastitoj rodbini i ne može insistirati da se u pogledu materijalnih davanja prema svima odnosi podjednako. Pitanje: Namjeravam s porodicom ići na odmor u Ulcinj, jer sam čuo da tamo musliman može, s obzirom na dužinu plaže, pronaći mjesto gdje će imati svoju privatnost. Interesuje me hoću li skraćivati namaze s obzirom da ću tada imati najviše slobodnog vremena?

Odgovor: I do mene su došle iformacije da na Velikoj plaži u Ulcinju stvarno postoje takva mjesta, a da se u gradu nije izloženo golotinji više nego u našim selima i gradovima. Ipak, zbog loših konotacija ja ne bih preporučio odlazak na takva mjesta, osim ukoliko postoji stvarna potreba. Naravno, more je blagodat koju treba da koriste muslimani, ali i tu blagodat treba nastojati koristiti na halal način. Preporučio bih da svi, koji se iz moralnih razloga ne mogu kupati na plažama gdje su muškarci i žene zajedno, nastoje ostvariti svoje pravo da imaju plažu po svojim kriterijima. Jer, ako oni koji se skidaju u bikini i gaćice mogu imati svoju plažu, ako nudisti mogu imati svoju, zašto oni koji imaju drugačije poglede od spomenutih, bilo da se radi o muslimanima ili ne, ne bi imali isto pravo, s obzirom da ostvarinjem tog prava nikog ne ugrožavaju. Prisiljavanje muslimana da krše svoje moralne principe i uskraćivanje muslimanima da mogu koristiti more u skladu s svojim vjerskim načelima predstavlja kršenje elementarnih ljudskih prava. Naravno, kako jedna novinarka iz Beograda nedavno reče da se za prava valja, uvijek i svugdje, izboriti i da se prava nikom na tanjuru ne donose, sigurno je da se ta prava neće ni muslimanima donijeti na tanjiru, nego se za njih valja izboriti. Naglasio bih još kako bi jedan turistički kompleks na moru, gdje bi bili ispoštovani islamski propisi, bio veliki turistički mamac za desetine miliona muslimana u Evropi, a posebno za muslimane iz arapskog svijeta. Smatram da bi to bio pravi finansijski pogodak. Što se pak skraćivanja namaza tiče, sve dok imaš status putnika (musafira), dužan si da namaz skraćuješ, s tim da u slobodno vrijeme možeš klanjati nafile.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 277 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

S obzirom da ni nakon dužeg liječenja moja supruga nije zanijela, ljekari su mi predložili da pomiješaju moju spermu sa spermom četverice ljudi i da tom mješavinom oplode moju ženu. Da li je to dozvoljeno po šerijatu?

Odgovor: Nema sumnje da postoji razlog zbog kojeg ne može doći do začeća, jer u prirodnom procesu odvijanja Allahovih, dž.š, zakona uvijek postoji uzročno-posljedična veza. Međutim, taj razlog neće biti otklonjen, ili, ako bude otklonjen, dijete se neće roditi, bez obzira koliko ulagali trud, sve dok Allah, dž.š, ne odredi. Uzvišeni Allah, kaže: 'Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće – mušku, ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće učini bez poroda; On, uistinu, sve zna i sve može.' (Eš-Šura, 4950) Naravno, kao musliman treba da tražite lijek, jer Poslanik, s.a.v.s, veli da ne postoji bolest, a da Allah, dž.š, za nju nije stvorio lijek, osim starosti i smrti. U isto vrijeme treba da puno dovu upućujete Allahu, dž.š, jer dova jedino može promijeniti odredbu (kader). Lijek u vašoj situaciji mora biti halal, jer imati dijete nije nužda, tako da se ne može koristiti lijek koji je haram. Prijedlog ljekara koji vam je dao spomenutu ponudu je haram i očita varka, jer je jasno da, eventulana trudnoća, neće biti uzrokovana tvojim spermatozoidom, nego nečijim drugim. Postupak koji su vam predložili ljekari šerijat tretira kao blud, a dijete rođeno na taj način bi bilo vanbračno. Čudi me da ljekari koji daju takve prijedloge ne razmišljaju o pravnoj i moralnoj strani takvog čina. Neka zamisle muža kojem je žena na taj način rodila dijete koje nema nikakve genetske ili neke druge veze s njim. On će odgajati dijete koje nije njegovo, koje ne liči na njega, koje emotivno za njega ne može nikako biti vezano kao za roditelja, koje će ga sutra naslijediti, a na to po šerijatu nema pravo s obzirom da mu on nije otac, a neće moći naslijediti ni svog pravog oca jer se tretira kao vanbračno dijete a vanbračno dijete ne može naslijediti oca, koje će rađanjem izgubiti rodbinske veze s očeve strane, a biti prisiljeno da održava veze s porodicom lažnog oca za koju ne može emotivno biti vezano itd. Neka se ljekari postave u situaciju tog djeteta koje će nevoljko grliti oca koji nije njegov, a uskraćeno će mu biti da upozna svog pravog oca. Na kraju, poštovani brate, bolje ti je biti bez djece nego nekoga dovesti u takvu situaciju. Traži lijeka i moli Allaha, dž.š, a ako lijeka ne vidiš na vidiku, preuzmite brigu o nekom jetimu ili jetimima. Na taj način, donekle, možete iskazati roditeljsku brigu i osjetiti određeno zadovoljstvo, a što je posebno važno možete Džennet zaraditi, jer će oni koji se budu brinuli o jetimima biti vrlo blizu Poslanika, s.a.v.s, u Džennetu. Pitanje: Poštovani brate, želim Vas pitati da li mi je dozvoljeno jednu moju mahanu prikriti od djevojke s kojom se namjeravam oženiti? Ta mahana i nije nešto veliko, ali ja se ipak pribojavam da joj je otkrijem. Naime, prije desetak godina bio mi je napravljen sihr od kojeg sam se, hvala Allahu, dž.š, izliječio, ali je ostala jedna posljedica koja se izražava u vidu povremene glavobolje. Šta mi u tom pogledu preporučujete?

Odgovor: Smatram da je ispravno upoznati životnog saputnika sa svim poznatim vrlinama i mahanama koje mogu imati određene posljedice, pozitivne ili negativne, na život u bračnoj zajednici. Čak i u slučaju da te ne pita, smatram da je bolje da je o tome obavijestiš, a ako te upita, recimo o tvom zdravlju, dužan si da joj to kažeš. Poslanik, s.a.v.s, kaže u hadisu: 'Ko vara nije moj sljedbenik.' (Muslim, Sahihu Muslim, 'Kitabul-iman', br. 147) Smatram, također, vrlo bitnim, posebno u ovo vrijeme, da se budući supružnici dogovore o svim relevantnim pitanjima koja se tiču života u braku. To mora biti iskren razgovor i dogovor, kako bi sutra kad se suoče s nekom dilemom ili problemom lakše mogli doći do rješenja.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 278 od 416

Zbog toga je u zadnjih deset dana prestao klanjati. Najbolje bi bilo kada bi mogla postići i jedno i drugo. On hoće da se vjenčamo odmah nakon mature. Kada bih znao da će brak lijepo funkcionirati preporučio bih ti udaju. Odgovor: Preporučio bih ti da pokušaš naći rješenje koje će zadovoljiti obje strane. Takva osoba u islamskom pravu tretira se kao osoba sa isprikom (sahibu uzur). učiti Kur'an itd.2005 http://www. Datum kreiranja: 27. a život s diplomom.š. mnome ili drugom. ako poslušam majku sigurno ću izgubiti momka. Zašto ne bi napravila dogovor s momkom da ti omogući studiranje nakon udaje. Šukri H. Imam divnog momka koji je moja slika i prilika. jer on je odlučio da se ženi. Bojim se da je to loš znak s obzirom da su mu to. da ti dā ispravnu odluku. potrudi se. Moj babo je klanjao i postio od rane mladosti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 279 od 416 . na što bi majka vjerovatno pristala? U svakom slučaju. Tako je. bez muža i porodice.Na pitanja odgovora doc. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Meni je teško. čini mi se da je za žensko najvažnije da se lijepo uda. Molim za savjet. u granicama mogućnosti. Boluje šećernu bolest i ima slabu prostatu tako da je tokom noći odlazio u toalet po desetak puta. dž. iz ove pozicije da procijenim šta je za tebe bolje ako budeš morala birati između momka i fakulteta. diploma malo vrijedi. Ono što tvoj babo može jeste da za svako namasko vrijeme uzme abdest.11. zadnji dani dunjalučkog života. u slučaju namaza. je bijedan život. klanjaj istiharu namaz i moli Allaha. čovjek dužan klanjati onako kako može. dr. U velikoj sam dilemi. U braku koji je dunjalučki džehennem. U toku tog vremena može klanjati. Ona je dužna da za svako namasko vrijeme uzme abdest koji joj vrijedi u toku tog vremena za sve ono čemu je abdest potreban. Pitanje: Moj babo je u šezdeset devetoj godini života. da majka s tobom bude zadovoljna i da dobiješ njen blagoslov. po svoj prilici. ipak. Stanje se u zadnje vrijeme pogoršalo tako da više ne može kontrolisati mokraću. Ramić. jer znate kakva su vremena i kako lahko dolazi do razvoda. i u toku tog vremena on je pod abdestom bez obzira što ne može držati mokraću. a moja majka (babo mi je poginuo) želi da ja završim fakultet i da imam svoj hljeb.com Pitanje: U četvrtom sam razredu srednje škole. jer. Treba li on klanjati u stanju u kakvom se sada nalazi? Odgovor: Uzvišeni Allah kaže da ne opterećuje čovjeka više od njegovih mogućnosti.novihorizonti.

š.com Pitanje: Živim u Njemačkoj. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 280 od 416 . ili si nakon dolaska razglasio u kući i komšiluku da si se oženio tom i tom. Čuo sam kako neki pričaju da je to dijete vanbračno jer se nisam vjenčao šerijatski. Naime umjesto riječi 'žene' treba da stoji riječ 'džine' dakle. s.islam. a dijete začeto prije vjenčanja u općini. s. tada je dijete vanbračno po šerijatu i za njega važe propisi o vanbračnom djetetu. kaže: 'Allahu je prava vjera jedino . Datum kreiranja: 27. Prema tome.' (Et-Tevba. kroz brigu.a. ali ono nije uslov za ispravnost braka. niti za njega moliti. Ne postoji drugi način. jer pri tom vjenčanju su. 80) Jedini način na koji se možete odužiti i zahvaliti tom humanom čovjeku. Mene interesuje da li mogu za njega platiti svetu misu u crkvi kojoj je pripadao i mogu li za njega moliti oprost grijeha od Allaha.s.' (Et-Tevba. Šukri H.š. zahvala je propisana ali mora biti u skladu s propisima šerijata. pred hodžom. usluge itd. Da li je to tačno? U broju 49 na 60 strani Novih horizonata citiran je 56.v.s. 1877) Zahvala može biti u vidu poklona. molio čak i sedamdeset puta. jesu izrazi pažnje prema njegovoj porodici. jer Allah.š. Sunen.v. pretpostavljam. a to je dobrovoljnost i prisustvo svjedoka. Poslanik.novihorizonti. br. dž. jer svi koji su te vidjeli s mladom svjedoci su tvojoj ženidbi. dž. pa su došli na veselje. Allah im neće oprostiti – zato što u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju. veli: 'Ko se ne zahvaljuje ljudima taj se ne zahvaljuje Allahu. Po dolasku u ovu zemlju jedan Nijemac mi je puno pomogao. kaže: 'Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobošce. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ako je začeto nakon vjenčanja u općini ono je legalno.' Pitanje: Vjenčao sam se u općini dvije sedmice nakon ženidbe. recimo da si imao svatove. S toga vi ne možete kao musliman za njega platiti svetu misu. nakon što je umro. na način koji dolikuje čovjeku. lijepu riječ.' (Tirmizi. i Njegova poslanika Muhammeda.2005 http://www.Na pitanja odgovora doc. poklone. jer on za svoju dobrotu.š? Odgovor: U islamu je propisano da se ljudi jedni drugima zahvaljuju na uslugama i dobrim djelima. 19). Ukoliko svega toga nije bilo. pomoć u potrebi itd. ajet glasi: 'Stvorio sam ljude i džine da Me obožavaju. Nedavno sam dobio dijete. makar im bili i rod najbliži. ili te je dočekala rodbina kad si mladu doveo. Pitanje: Odgovor: Rad koji je objavljen na tim stranicama preuzet je iz Glasnika 1976 godine i u njemu nisu vršene bilo kakve intervencije. dž. jer Allah.' (Alu Imran. po islamskom učenju. ispunjeni uvjeti. kad im je jasno da će oni stanovnici u Džehennemu biti.š. može dobiti nagradu samo na ovom svijetu.11.a. 'El-Birru ves-sile'. Vjenčanje pred hodžom je lijepo obaviti jer se pri njemu vodi računa o svim šerijatskim propisima. dakle ne smije prerasti u oblik i način koji priliči samo Allahu. ajet sure Ez-Zarijat: 'Stvorio sam ljude i žene da Me obožavaju. Da bi čovjek mogao za svoja dobra djela biti nagrađen na budućem svijetu neohodno je umrijeti s vjerom u Allaha. 113) 'Molio ti oprost za njih ili ne molio. Izgleda da je prilikom prekucavanja teksta došlo do greške koja nije kasnije uočena. A Allah neće ukazati na pravi put nevjernicima. On je nedavno preminuo.' Da li je prijevod tačan? Odgovor: Ukoliko je oglašeno da se ženiš. Ramić. dr. lijepe riječi. dž. tvoj brak se može smatrati validnim.

lijepo se raziđite.com Pitanje: Jedna Poljakinja je prešla na islam prije 6 godina. Šta da radim. krenite u brak. rezultat njihova griješenja i učinjenih pogrešnih poteza. a Allah. uputa sigurno se ne bi našli u toj situaciji. a to je daleko više od dojenja predviđenog za uspostavljanja srodstva po mlijeku. Naime. u to sam siguran. koji su. Znajte da kada stupite u brak rješavanje neriješenih pitanja. Razlaz prije braka sigurno je daleko s manjim posljedicama. pokušajte im pomoći da prevaziđu probleme. Godinu dana nakon prihvatanja islama udala se za Sirijca. Štaviše. preporučujem da se dogovoreno zapiše. ali mi se čini da se može tretirati kao majka po mlijeku. žena koja je nosila dijete neće se tretirati kao rođena majka. jer će tako teže doći do nesporazuma. pa makar se malo strpili. U svakom slučaju. Pitanje: U situaciji kada žena iznajmi svoju maternicu da nosi dijete zakonitih supružnika. Dobili su i dijete koje sada ima četiri godine. Otuda vam savjetujem da se islamski o svemu dogovorite. posebno imajući u vidu dijete kojem će na taj način očuvati roditeljski dom i mogućnost da odrasta u porodičnoj atmosferi. nego nakon što je brak sklopljen. to dijete se tokom trudnoće hranilo preko njenog organizma. a on ne.2005 http://www. zbog tog uslova neće to učiniti s ispravnim nijetom. zbog negativnih pravnih i moralnih posljedica Međutim. pokaju i pronađu ono što ih veže u braku. Naučila je klanjati i počela prakticirati ostale propise islama. a može se lahko desiti da se nakon udaje ponovo otkrije s obzirom da to nije uradila iz ubjeđenja.novihorizonti. a ako ne. Da su se držali Poslanikovih. a pokrivanje je itekako važno pitanje. dr. u slučaju da se to desi. pa ako vidite da ste sličnih pogleda. onu čije je jajašce i onu koja ga je nosila i rodila? Odgovor: Prije svega želim naglasiti da je takav postupak po šerijatu strogo zabranjen (haram). Ako brak nema šansu da opstane i ako će za njih biti dunjalučka patnja bolje je da se rastanu. pa čak ako to dijete nije ni zadojila. da li da ih mirim ili da ih pustim da se razvedu? Odgovor: Meni je iz ove pozicije teško procijeniti šta je najbolje. s.s.š. da li to dijete ima dvije majke. biva teže. dž. to im je bolje. a posljedice nesporazuma i neslaganja veće. S druge strane. Šta da radim? Odgovor: Preporučujem vam da se o svim bitnim pitanjima dogovorite prije braka. Šukri H. Uprkos svemu.11. Došli su do granice da ona želi razvod. viču jedno na drugo itd. ako postoji šansa da se povrate. Pitanje: Da li da djevojci koju namjeravam ženiti kao uslov postavim pokrivanje? Bojim se da. Ramić.v. njihovi odnosi nisu dobri.a. Datum kreiranja: 27. uglavnom. ako se pokrije. najbolje zna.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 281 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc.

sve dok je tvoj integritet kao žene muslimanke zaštićen.novihorizonti. smatram da imam izuzetnu priliku da kao moralna ličnost utičem na odgoj i obrazovanje mladih. odgovarajućim odijevanjem koje će kod tih učenika izazivati osjećaj poštovanja itd. Kao pokrivena muslimanka predajem taj predmet i nemam problema.com Pitanje: Profesorica sam bosanskog jezika i književnosti. To su obično dovikivanja tipa 'vidi bule'. sve dok tvoje obaveze kao muslimanke prema mužu i porodici nisu upitne. a Allah. a gramatika svakako nije diskutabilna.Na pitanja odgovora doc. Odgovor: Poštovana sestro. Nedavno sam se suočila s dilemom da li napustiti posao ili nastaviti raditi. najbolje zna koliko u tome uspijevam. sve dok nisi prisiljena da se osamljuješ s muškarcem koji ti nije mahrem. dr. Smatram da vlastitim primjerom dajem najbolju sliku islama tako što predano i čestito radim. Šukri H. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Nisam osoba koja voli otvoreno vršiti davu jer se ne osjećam dovoljno kompetentnom. svi čestiti i pošteni bi morali ostaviti posao.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 282 od 416 . a trudim se da se ne družim s osobama sumnjivih moralnih kvaliteta. Što se pak prioriteta u radu tiče. Napominjem da moj muž radi u istoj školi i da skoro nikada nisam u situaciji da se osamljujem s muškarcima. smatram da na prvom mjestu treba da vodite računa o obavezama u kojima vas niko ne može zamijeniti a to je uloga supruge i majke. a toga nažalost ima. treba raditi vodeći računa o prioritetima. Poslije toga dolaze ostali poslovi. U nastavi se trudim da posebno naglasim odgojne vrijednosti književnosti. Ja kao roditelj osjećam blagodat kada svoje dijete predam učiteljici koja čestito radi svoj posao i za koju vidim da će moje dijete odgajati moralnim vrijednostima.š. U radu nastojim biti predana. Molim da mi kažete koliko je spomenuti šerijatski pravnik bio u pravu i šta treba da mi bude prioritet u radu. naročito kada su u pubertetu. to može biti problematično. dž. izvršavajući na vrijeme svoje obaveze. Naime. ozbiljnošću. jedan šerijatski pravnik rekao je da mi je haram raditi s ljudima pokvarenih srca i da mi je haram predavati muškarcima. Siguran sam da u okruženju u kom radite morate biti izloženi manjim grijesima. Ramić. smatram da treba da radiš taj posao koji je od izuzetne društvene koristi.2005 http://www. osim što ponekad čujem uvrede od strane učenika. Iako u književnosti koju predajem ima dosta tekstova koji su u susprotnosti s islamskom vjerom i tradicijom. a kako bi izgledalo naše društvo kada bi oni koji su moralni i čistih srca napustili svoja radna mjesta!? Što se tiče držanja nastave muškarcima koji su punoljetni. korektna i djecu učiti radu i redu. Datum kreiranja: 27. ali se nadam da će vaša dobra djela lahko izbrisati te manje grijehe. jer u svim radnim sredinama ima ljudi koji su niskih moralnih vrijednosti i pokvarenih srca. Kada bismo išli logikom šerijatskog pravnika koji vam je rekao da morate napustiti posao zbog toga što radite s ljudima pokvarenih srca. istina kojima ja ne predajem. jer Kur'an kaže da dobra djela brišu loša djela. koje. Smatram da se taj problem može uveliko prevazići tvojim dostojanstvenim držanjem. naravano. da izbjegavam korupciju.

Ukoliko ne uspijete pronaći mogućnost da farz. dž. a za to vam je potrebno pet minuta i prostor od jednog kvadratnog metra. Zbog toga sam u odgovoru rekao 'onog što normalni ljudi. dž. Međutim.11. bezbjednog. i grada ovog. stvorio je čovjeka u najljepšem obliku. On kaže: 'Tako mi smokve i masline i Sinajske gore. a to je poremećaj sistema vrijednosti kod mnogih ljudi. unoseći u svoj organizam štetne materije počevši od alkohola pa dalje. suočavamo se s jednim problemom. prirodne zakone: uništavajući i zagađujući svoju prirodnu sredinu. u takvom slučaju operacija bi bila dozvoljena. različitost treba shvatati kao ljepotu.š. sa neporemećenom prirodom smatraju prirodnim'. Ta je ljepota posebno izražena u različitosti koja postoji među ljudima u pogledu njihovog fizičkog izgleda. mnogi žele da budu drugačiji od ostalih itd.š. Ramić. dž. Datum kreiranja: 27. Vrijedno je napomenuti da su poremećaji o kojima je ovdje riječ uglavnom rezultat nepravde koju čovjek čini sami sebi kršeći Allahove. dž.Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem. ili nosa ako je neprirodan? Uzvišeni Allah. dakle prije odlaska ili nakon dolaska s posla. Prema tome. jer Danska još uvijek nije priznala islam kao vjeru.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 283 od 416 .2005 http://www. dr.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. klanjate u njegovu vremenu. da li mu je dozvoljeno da namaz obavi u mislima ili je bolje da propuštene namaze klanja kad dođe kući? Napominjem da u fabrici nema mjesta za klanjanje. pa prema tome i rodoskrnavljenja itd.š.Na pitanja odgovora doc. bilo u podnevskom ili ikindijskom vremenu. Dakle. mi ipak. u ovo naše vrijeme. tada sastavljajte podne i ikindiju. a kada bih klanjao bio bih otpušten s posla i proglašen fundamentalistom. tako da mnogi ono što je prirodno smatraju neprirodnim. dž. Prema tome ono što je neprirodno dozvoljeno je ispraviti i poboljšati na halal način.š. 1-4) Prema tome.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljena plastična operacija ušiju ako su klempave. nemoralnim životom koji vodi do gubljenja rodbinskih veza. Odgovor: Prije svega. svaki čovjek je lijep u svom prirodnom obliku. s neporemećenom prirodom. Isto možete raditi kada su u pitanju akšam i jacija. najbolje zna. a ne kao problem.' (Et-Tin. Kada bi ljudi živjeli poštujući Allahove. Vi ste dužni nastojati iznalaziti uslove u kojima ćete moći normalno izvršavati svoje obaveze prema Allahu. prirodne zakone ovakvih pitanja i problema vjerovatno ne bi ni bilo. a Allah. smatraju prirodnim. tada nema smetnje da se to poboljša na halal način. Šukri H.novihorizonti. ukoliko dođe to poremećaja onog što normalni ljudi. U svemu ovome. a Uzvišeni Allah ne opterećuje čovjeka više od njegove mogućnosti. . Pitanje: Kada čovjek kao što sam ja radi među Dancima u fabrici.

2005 http://www. poslije akšama pa do početka novog dana.11. Pogledajte 187. Veliki broj problema s kojima se muslimani danas suočavaju rezultat su činjenice da mnogi iz različitih izvora uzimaju vjeru ne vodeći računa može li i da li taj izvor nudi ispravnu vjeru ili pak nešto drugo. a ako pri ruci imate neki od tefsira. tj. recimo Ibn Kesirov ili tefsir 'U okrilju Kur'ana' Sejida Qutba koji su prevedeni na bosanski jezik. Ja znam da to nije dozvoljeno tokom posta. a posebno ne iz nekakvih priča. Odgovor: Poštovani brate. da ste čitali Kur'an u prevodu ne bi bilo zabune. pa Vas molim da mi to pojasnite. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nakon završenog dana posta. Datum kreiranja: 27. Još da napomenem da se propisi vjere ne uzimaju od svakoga. Šukri H.novihorizonti. ali ove priče koje sam čuo malo su me zbunile. Ovo je upozorenje svakome ko želi da slijedi diniislam. ajet sure ElBekare.com Pitanje: Čuo sam razne priče o tome da li je dozvoljeno imati intimni odnos za vrijeme ramazana. Vjera se uzima samo sa sigurnih izvora. dr.Na pitanja odgovora doc.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 284 od 416 . Ramić. bilo bi lijepo i da komentar pročitate.

bilo položajem ili aktivnošću. Musned. neki su se kroz saradnju borili da zaštite ljude smatrajući da je bolje surađivati i tako ljudima pomagati..” (Buhari.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 285 od 416 . o prenošenju tuđih riječi veli: “U Džennet neće ući ko prenosi tuđe riječi (kattat).v. i lažna optužba. pare i privilegije. svi koji su se bavili doušništvom počinili su makar jedan od prethodno spomenutih velikih grijeha.). Drugo. u hadisu veli: “Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima: pridruživanje Allahu druga.a.” Poslanik. Opisijući prave vjernike Uzvišeni Allah kaže da to nisu oni koji lažno svjedoče: “. pa čak ni s policijom u to vrijeme. trudili da drugima što više napakoste i zla nanesu. “Baki musned el-muksirin”.a. Datum kreiranja: 27. bilo da za njih iznalazimo neka opravdanja i olakšavajuće okolnosti: a) bila su to teška vremena u totalitarnom režimu kada su vjernici. a neki. 11935) Jedan od najtežih velikih grijeha u islamu jeste krivokletstvo i lažno svjedočenje (šehadetuzzur). Muslim. neki su se odupirali pa na kraju poklekli. osobe koje se bave špijunažom i uhođenjem. b) bilo da lažu (kezib). a u suri El-Hadždž.” (Muslim. bili na strašnom udaru. veli: “Sve može postati vjernikovom prirodom izuzev izdajstva i laži. neki su u saradnji vidjeli prestiž i uživali u svim privilegijama i pogodnostima koje je ta saradnja pružala. 12. bilo da ljude za koje se navodi da su surađivali s Udbom osuđujemo. s. d) suradnja s Udbom u to doba nije ista kao suradnja s policijom danas. Poslanik. čine velike grijehe: a) bilo da prenose tuđe riječi (nemimet). br.11. br. kada govori laže. “Kitabul-iman”. U hadisu. neki su to smatrali svojom patriotskom dužnošću jer su po svojoj prirodi bili režimski ljudi koji slušaju i pokoravaju se. 5596. također.” (Ahmed.. 88) “Nema imana ko ne čuva emanet. da bi se mogao dati primjeren odgovor i da bi se taj odgovor mogao pravilno shvatiti potrebno je znati nekoliko činjenica. i oni koji ne svjedoče lažno. bilo da se radilo o pritiscima ili povoljnostima. neposlušnost prema roditeljima. Bila su to vremena kada se bilo teško oduprijeti izazovima Službe državne bezbjednosti.novihorizonti.v.Na pitanja odgovora doc. Sahihu Muslim.v. negoli tu suradnju odbijati.” (Buhari. “Kitabulahkam”.” To je toliko dugo ponavljao da su oni koji su ga slušali u sebi pomislili-da hoće prestati. niti ima vjere ko se ne drži obećanja.. i klonite se kumira poganih i klonite se lažnog svjedočenja. tumačeći riječ kattat kaže da je to nemmam. “Kitabul-edeb”. g) bilo da lažno svjedoče (šehadetuz-zur). jasno naređuje: “.2005 http://www. f) bilo da izdaju (elkhijane). Sunen. s. a vama je to odvratno.s. 33).” (El-Furkan. Šukri H. Sahihul-Buhari. Neki su prirodom svoga posla morali da Službi polažu račune.” (El-Bejheki. a neki su se. br. 152) Ulema. a ko imadne jedno od njih ima svojstvo licemjera dok ga se ne oslobodi: kada mu se povjeri iznevjeri. a što šerijatom nije dozvoljeno.. Sahihul-Buhari. Sunen. Poslanik. br. stoji: “Sudnji dan neće proći za onoga ko je lažno svjedočio prije nego mu bude presuđena vatra. jer ta služba je imala moć. i više od jednog.s. 6) “Ko imadne pri sebi četiri svojstva čisti je licemjer. 2364) Prema tome. a kada raspravlja čini to riječima grešnika. neki su bili prisiljeni. bio slučaj sa suradnicima Udbe. s. b) na udaru Službe posebno su bili oni koji su se isticali u svome narodu i svojoj sredini. kada obeća prevari. a posebno muslimani. 30.. br. dr. d) bilo da uhode (tedžessus).s. Na njihovu veličinu ukazuje činjenica da je te grijehe Uzvišeni Allah uporedio sa jedenjem mesa umrlog brata: “I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga.) Laž (kezib) i izdajstvo (khijane) su nespojivi s prirodom vjernika muslimana. Ramić. Sahihu Muslim. neki su na trenutak poklekli pa se poslije izvukli. “Kitabul-iman”. c) ni imami i ostali uposlenici u Islamskoj zajednici koji se spominju kao suradnici Udbe u knjizi “Čuvari Jugoslavije” nisu bili isti. lažno svjedočenje..a. uglavnom. 10/197) “Dovoljno je da čovjek bude lažac da pripovijeda samo ono što je čuo. br.” (El-Hudžurat. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 72.” (Ibn Madže. osoba koja prenosi tuđe riječi s namjerom da unese nered i širi fesad među ljudima.com Pitanje: Odgovor: Kakav stav muslimani i Islamska zajednica treba da zauzmu prema ljudima navedenim kao saradnici Udbe u knjizi “Čuvari Jugoslavije”? Prije samog odgovora na postavljeno pitanje potrebno je istaknuti sljedeće: Prvo. “Kitabuliman”. tj. Ogovaranje (gibet) i uhođenje (tedžessus) ubrajaju se u najveće grijehe. br. Sahihu Muslim. Muslim. kao što je. zasigurno. “El-Mukaddime”. c) bilo da ogovaraju (gibet). sigurno.

š. i) smatram da je teško u slučaju ljudi čija su imena navedena u knjizi istjerati pravdu na vidjelo i da to čak ne treba ni pokušavati.11. muftiju. 2) to je pouka svim potencijalnim doušnicima i izdajnicima da će. Ova sramota koja nas je pogodila je Allahova. Ramić. dok je suradnja s policijom na otkrivanju kriminala i kriminalnih radnji za muslimana obaveza s obzirom da se kriminalom ugrožavaju pojedinci i zajednica i krše prava ljudi. Iz iskustva nekih ljudi znamo da je bilo dovoljno kazati o tome nekom u povjerenju. ali.Na pitanja odgovora doc. Iz takvog stava buduće generacije bi mogle uzeti ispravnu pouku. možda. Vjerujte mi. iz različitih interesa. smatram da pojava knjige može donijeti mnoge koristi: 1) pruža šansu onima koji su se ogriješili da preispitaju svoj postupak. Savjetujemo našoj djeci da ne pokleknu pred iskušenjima pred kojima smo mi poklekli. jer tajna služba ne nosi bez razloga takvo ime. mene najviše boli što još nisam čuo nijednog imama. j) ipak. suradnja s Udbom značila je odavanje ljudi u poslovima koji su Allahovim. u svemu ovome. iako to možda nismo zaslužili. Znam da je tu teško dokazati istinu. da imaju savjesti i svijesti. profesora ili službenika u Islamskoj zajednici. lagala u mnogim slučajevima i da u spomenutoj knjizi ima dosta konstrukcija i laži. kazna. jeste da javno u sudnici u lice kažu operativcu Službe da je slagao.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 286 od 416 . koja će se ogledati u oprostu onih o koje smo se ogriješili.š. Halalite nam i pomozite da prebrodimo nevolju koja nas je snašla. a možda se i službenik Udbe sam pokaje i prizna eventualne konstrukcije i laži. Kao moralni čin i znak našeg pokajanja mi se povlačimo sa javnih funkcija. treba da se javno pokaju. radnim kolegama. i za života odgovarati. pa makar taj neko bio u Udbi. da nijedan od njih nije uputio poruku svojoj i drugoj djeci da ne pokleknu pred izazovima pred kojim je on poklekao itd. dž. ali uradili smo. e) nema sumnje da je Služba.2005 http://www. pred svoje kolege. milost. g) knjiga je. spomenutog u knjizi.š. h) iako će knjiga uzrokovati određenu štetu izazivajući bol kod onih koji su se ogriješili i kod onih o koje se ogriješilo. u najmanju ruku. b) ako su surađivali pod prisilom da se javno pokaju. kako bi svojoj i drugoj djeci i unucima poslali ispravnu poruku. Oni. To je za mene porazno. to je sigurno. da se kaje što je surađivao i da bi bio ispravan postupak da je suradnju odbio. bila greška. d) ako su u to vrijeme smatrali da je manje zlo “pomalo” sarađivati negoli kontakte odbijati i na sebe navući srdžbu Udbe. To je bilo pogrešno. kao što je slobodno prakticiranje vjere i drugih prirodnih ljudskih prava. smatram da treba da taj svoj postupak javno okarakterišu kao grešku. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. bojim se da bi se tim pokušajem mogla nanijeti nepravda onima koji su lažno optuženi. od njih zatraže halal i kažu da je ta saradnja. jer. a dobit iskoristiti na najbolji mogući način. Šukri H. Moja poruka svima koji su u knjizi spomenuti kao suradnici je sljedeća: a) ako su već surađivali. f) svi koji su surađivali sa Službom činili su to na konspirativnoj osnovi. Neka kažu: “Morali smo ili nismo morali. da sudskim putem sa sebe speru ljagu. dr. javno navedu imena osoba koje su spominjali u svojim razgovorima sa službenicima Udbe i da od tih osoba zatraže oprost. da se kaje što je ispijao kahve sa službenicima Udbe i ćaskao o svojoj braći. navedu imena koja su spominjali. dž.com Naime. 3) ona može preventivno djelovati. Takvim postupkom oni će svojoj i ostaloj djeci poslati ispravnu poruku da ne pokleknu u sličnim iskušenjima. za očekivati je da će oni koji su se iskreno pokajali okarakterisati svoje postupke pogrešnim i povući se sa svojih javnih funkcija. izišli bi pred svoje pretpostavljene. da kaže da je pogriješio. jer tajna služba ne dozvoljava bilo kakvu javnost. da nevolju u kojoj smo se našli što lakše prebrodimo. Ona iza sebe ne ostavlja dokumente i dokaze. te da bi bilo bolje da su se u iskušenju strpili i suradnju odbili. dž. a Islamskoj zajednici da lakše prebrodi ovo iskušenje. a vas molimo da nam pomognete. jer će svi oni koji budu stavljeni na kušnju da nekoga uhode i špijuniraju malo više razmišljati o takvom angažmanu. pa da Udba s tobom prekine svaku vezu. iako pod prisilom. štampana s određenim namjerama i Islamska zajednica mora pokušati iznaći modus kojim će štetu smanjiti na minimum. c) ako su lažno optuženi.novihorizonti. a neke će to sigurno i spriječiti da se upuštaju u takvu rabotu. pred svoj narod i kazali detaljno šta su u tom periodu radili.” Datum kreiranja: 27. svojim nadređenim i podređenim. koju ćemo iskrenim pokajanjem i traženjem halala od naših žrtava nastojati preobratiti u Allahovu. prirodnim zakonom dozvoljeni ili naređeni. pred svoju braću i sestre. jer to najbolje odslikava svijest tih ljudi. u to vrijeme. ono što mogu. pokaju se i za života zatraže oprost od ljudi o koje su se ogriješili.

2536) Izuzetak su situacije kada prikrivanje mahane ili grijeha može ugroziti nečije personalno pravo ili nanijeti nekome štetu.s. a ko otkrije mahanu svoga brata muslimana.š. da nisu u pravu. muftija ili profesor popne na mimber a džematlije u njemu gledaju cinkraoša. ili kada ta mahana ugrožava opće dobro. U vjerodostojnom hadisu doslovno stoji: “Ko pokrije mahanu svoga brata muslimana. a neki su neodlučni.” (En-Nur. Naime. kako su cinkarili jer su se morali odazivati na usmene pozive Udbe. Allah će pokriti njegovu mahanu na Sudnjem danu. Interesuje me da li je za ispravnost mog pokajanja. jer bilo je hodža. pa čak nije ni poželjno. I. smatram da bi bilo dostojanstveno da Islamska zajednica i muslimani pomognu porodicama tih ljudi dok oni sebi ne nađu odgovarajući posao u Islamskoj zajednici ili van nje. Iskreno sam se pokajao i od ljudi koje sam pratio halala zatražio. neophodno javno pokajanje ili je dovoljno to što sam uradio? Odgovor: Smatram da je dovoljno to što ste od osoba koje ste spominjali kod Udbe oprost zatražili i da nije potrebno. dž. Ukoliko se ti ljudi ne povuku iz javnih službi.š. moći kazati da su u pravu. a od novina koje objavljuju tužbalice suradnika Udbe očekujem da počnu objavljivati ispovijesti onih koji su odbili suradnju sa Udbom. dao da ljudi za to ne znaju. Allah će otkriti njegovu i čak ga osramotiti u njegovoj kući. otvorio bi put da im drugi oproste i razumiju njihove greške. dž. Šukri H.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. osim ako se tvoje ime javno obznani. nanijeće ogromnu štetu Islamskoj zajednici.) A Poslanik. Zamislite kako izgleda kad se imam.com Kada bi spomenuti suradnici Udbe na taj način izrazili svoje kajanje i otišli s javnih funkcija.v. oni spašavali ljude jer nisu o njima govorili sve što su znali itd.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 287 od 416 . profesora i službenika u Islamskoj zajednici koji nisu povili kičmu i oni. Datum kreiranja: 27. tada će oni koji govore: “Sve su hodže iste i svi oni su to radili pa neće jedni na druge. br. dž. 19. ustvari.11. jer svako može pogriješiti i sigurno je da nema nijednog od nas da mu se ime nije moglo naći u zelenoj knjizi da je prošao kroz iskušenja kroz koja su prolazili mnogi koji su se s Udbom suočili. kako su. s. Sahihu Muslim. ili kako izgleda odgajatelj u kom njegovi učenici gledaju doušnika?! Ako se ovako nastavi i Islamska zajednica se zadovolji time da se osobe spomenute u knjizi kao suradnici Udbe u novinama ili pred nekom internom komisijom ispovjede i kažu kako su nevini. a koji ga jedino pravilno mogu riješiti ako od tih ljudi zahtijevaju da napuste javne funkcije. Neka nam je Allah. ako je Allah. Oni više zaslužuju da svoje primjere iznesu u javnost. Pitanje: Jedan sam od suradnika Udbe čije ime nije spomenuto u knjizi “Čuvari Jugoslavije”. tvoje javno pokajanje. Ramić. Tada je dužnost mahanu otkriti onome kome je potrebno. Uzvišeni Allah. na kraju. propis je da čovjek prikrije svoju mahanu ili grijeh i mahane drugih ljudi. sigurno.Na pitanja odgovora doc. pozitivnu i dostojanstvenu sliku Islamske zajednice i muslimana na ovim prostorima. jer bi pokazao da oni ipak imaju ljudskog dostojanstva.. taj postupak bi skinuo veliki teret odgovornosti s leđa onih koji u Islamskoj zajednici moraju to pitanje rješavati. Većina mi je halalila. Takav postupak bi skinuo ljagu sa Islamske zajednice. kako nisu cinkarili. iako znam.novihorizonti. Allah će prikriti njegovu mahanu na ahiretu. čine većinu. veli da ko prikrije mahanu svoga brata na dunjaluku. Allah sve zna. jer oni odslikavaju pravu. Od te većine očekujem da to danas javno kaže. ili pak da “prozvani” sudski dokažu da su optužbe u knjizi u cijelosti lažne i iskonstruisane. negativno govori o onima koji vole širiti ružne vijesti o vjernicima pa kaže: “Oni koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. a vi ne znate. dr. u osnovi. znajte. uz poznate uslove za tevbu. “Kitabul-hudud”.2005 http://www. svima na pomoći. ili boje se oni da se i njihovi dosjei ne otvore”. Njihovim pokajanjem i povlačenjem s javnih funkcija bila bi poslana ispravna poruka mladima koji se danas i koji će se uvijek suočavati s problemom špijunaže i uhođenja. “(Muslim.

Muslimani su dužni da slijede tu fetvu. Šukri H. u jednoj tvoje iskomadano tijelo. tebi kao muslimanu tamo nije dozvoljeno ići u svojstvu vojnika iz sljedećeih razloga: a) jer su vojne snage u Iraku okupacione.novihorizonti. tako da mnoge evropske zemlje ne dopuštaju da u Irak idu njihovi vojnici. f) iskusili biste. a i ahiretske posljedice bi mogle biti strašne. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. biti sretniji. teže pada od eventualne pogibije u Iraku. barem ću nešto osigurati ženi i djeci. koji o tebi sigurno ne bi vodio računa kao o vojnicima iz svoje zemlje. sigurno biste se našli u situaciji da ubijate nevine ljude. jer. Ako i poginem. Za godinu dana služenja u sastavu poljskog kontingenta dobio bih sto hiljada dolara. ali sa noćnim morama i živčanim napadima koji će s tobom ostati do kraja života. Napominjem da mi život podstanara i nepostojanje nade da ću napraviti kuću u bliskoj budućnosti. c) okupacija Iraka nije legitimna po međunarodnom pravu. nego da se vratiš iz Iraka pun para. žene i djecu. Ubijanje nevinih ljudi bi sigurno na tebi ostavilo negativne tragove do kraja života. na kraju. e) s obzirom da je u Iraku rat između okupacionih snaga i iračkog naroda. smatram da ćeš ti i tvoja porodica. a ukoliko bih poginuo porodica bi dobila odštetu od pet stotina hiljada dolara. negoli da dobiju dvije vreće. b) Savez iračke uleme oglasio se i rekao da muslimani ne treba da učestvuju u okupacionim snagama. jer znaš kako se tretira ubistvo jedne nevine osobe. određene nervne probleme već nakon prve patrole. jer iračka ulema najbolje poznaje stanje u svojoj zemlji. da tvoja porodica više voli da im svakog mjeseca doneseš onu malu vojničku plaću. pretpostavljam da čovjek ne može ostati normalan nakon jedne šetnje kao živa meta. I. Interesuje me da li mi je kao muslimanu dozvoljeno otići u Irak? Uslovi su više nego povoljni. dr. a to nije moralno. U takvim uslovima čovjek ne može ostati normalan. također. Molim Allaha.com Pitanje: Živim kao podstanar sa ženom i djecom i u teškoj sam materijalnoj situaciji. sigurno. ako pravilno shvatite život i budete zadovoljni s onim što imate. da ti dā strpljenja u iskušenju u kom se nalaziš i da ti dā ono što je za tebe i tvoju porodicu najbolje na dunjaluku i ahiretu. Zamisli sebe kako ideš ulicama Bagdada očekujući svakog trenutka da te sa neke zgrade ili prozora pogodi snajper ili da u tvojoj blizini iznenada eksplodira automobil-bomba ili bomba zamotana u nekoj kesi ili ostavljena u kanti za smeće. Odgovor: Šerijatskipravno gledano. tako da bi ti vjerovatno bili davani najteži i najopasniji zadaci. a u drugoj pet stotina hiljada dolara. jer nije izvedena pod okriljem Ujedinjenih nacija i Vijeća sigurnosti.Na pitanja odgovora doc.11. a tebi kao muslimanu nije dozvoljeno da sudjeluješ u okupaciji muslimanske zemlje. dž.2005 http://www.š. Ramić. ulažući trud u radu koliko možete. Siguran sam. Datum kreiranja: 27.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 288 od 416 . a od kojih će strahovati tvoja porodica bojeći se i dan i noć da ratno iskustvo ne primijeniš u vlastitoj kući. d) ti kao vojnik bio bi pod komandom nekog stranog komandanta.

a. 3830) Bilo bi logično da oni koji klanjaju jaciju u džematu prvi svojim kućama dolaze jer klanjanje u džematu je znak imana. volio klanjati jaciju malo kasnije. da svoju obavezu prema drugima izvršavaju. je rekao: “Najbolji su oni koji su najbolji prema svojim suprugama. s. a neki završe i u kafani. Datum kreiranja: 27.v. razumijemo da je jaciju lijepo odgoditi za kasnije. iz prakse Poslanikove. a ne sijeliti. 535) Doduše.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 289 od 416 . u mnogim hadisima se govori kako je Poslanik.a.v. Dakle. s.s.v. i da jednu obavezu ne zapostavljaju nauštrb druge. (Buhari. ja bih preporučio našoj braći da se drže upute Poslanikove.novihorizonti. ustvari džahilijjetski običaj noćnih šetnji? Koliko je meni poznato. šejtan ako ne može čovjeka sprečiti da ne ide na namaz u džamiju može ga zavesti u nečem drugom.v. “Kitabul-menakib”.Na pitanja odgovora doc.a.s. s. gradovima okupljaju se skoro svako veče poslije jacije namaza ispred džamija. Postupci braće na koju se žale njihove supruge očito nisu na liniji sunneta Poslanikovog. Ljeti. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kada je jacija kasno.com Pitanje: Neka braća (oženjeni i neoženjeni) u Sarajevu i drugim bh. Interesuje me da li je boravak ispred džamije. Tu ostaju i dugo razgovaraju ili odlaze u šetnju.a. s.v. a za pretpostaviti je da muževi koji kasno kući dolaze ne izvršavaju svoje obaveze prema porodici. Ramić.s.a. sijeli) poslije.s.. ili je pak štetno. do pred ponoć. Posebno su njihovi postupci pogrešni ako dovedu do zapostavljanja porodice.s. te da je poželjno poslije jacije odmah ići na spavanje bez obzira u bilo kom dijelu jacijskog vremena se ona klanjala.v. “Mevakitus-salati”. Molim Vas za komentar u vezi sa spomenutim postupkom naše braće koja klanjaju jaciju u džamiji. br. Sunen. Supruge su posebno zabrinute zbog takvih postupaka svojih muževa. Sahihul-Buhari. Međutim. na ulici. a rade ono što nisu obavezni. br.a. posebno da rade ono od čega nema koristi. nije volio da se spava prije jacije niti da se priča (tj. s. Poslanik. Odgovor: Buharija prenosi da Poslanik. Njihovi postupci su posebno problematični ako borave na mjestima koja muslimanu ne dolikuju i ako zbog boravka na tim mjestima svojim očima i ušima čine grijeh. Šukri H. dakle bez potrebe slušaju i gledaju ono što je grijeh. Negativne posljedice boravka na takvim mjestima i kašnjenje kući mogu biti višestruke. U svakom slučaju.11. šetalištu ili u kafani iza jacije namaza. ali da se klanja prije ponoći.. ili da određenu obavezu zapostave. sunnet je poslije jacije ići na spavanje. ne u prvom jacijskom vremenu. s.” (Tirmizi. Samo okupljanje je vrlo često ispred kafića ili na šetalištima koja su puna nemorala. kao što je bespotrebno kašnjenje kući. oni kući dolaze iza ponoći.2005 http://www.

Uzvišeni Allah kaže: 'Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina. S obzirom da (normalan) ljudski organizam posjeduje imunitet na štetne materije do određene granice. Mnogi su to već shvatili. dž. ono što će poremetiti razum i naškoditi zdravlju kada se uzme u velikim količinama.com Pitanje: U nekim zemljama zakonom je regulisano da pića koja u sebi sadrže manje od 0. rekao: 'Ono što opija u velikim količinama.novihorizonti. Naravno.š. štetnost gaziranih pića nije ista.v. one mu neće naškoditi pod uslovom da ne pređu tu granicu.2005 http://www. odnosno prirodnih sokova u kojima nema hemijskih sastojaka. stvorio s obzirom da je dao da najveći procenat u svim živim stvorenjima čini voda. također. dž.) Siguran sam.s. tako da u svijetu postoje klinike koje svoje pacijente liječe isključivo vodom. Šukri H. Voda je.5 posto. Međutim.) Prema tome.a. dakle da u sebi ne sadrži nešto što ugrožava ljudsko zdravlje i ne remeti ljudski razum. najvrednija materija koju je Allah. Otuda je Poslanik. dakle uzimati iz prirode ono što mu odgovara.) tj. dr. sa sigurnošću mogu da kažem da je svako gazirano piće štetno. Datum kreiranja: 27.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 290 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. bilo da je u pitanju alkohol ili neka druga supstanca. Musliman mora voditi računa da piće koje unosi u svoj organizam bude halal.5 posto alkohola ne moraju taj podatak sadržavati u svojoj deklaraciji. Otuda preporučujem da se čovjek okrene konzumiranju čiste vode. da je čista prirodna voda najbolji lijek za čovjeka. Ramić. postavlja se pitanje . musliman mora slijediti Njegove zakone u prirodi. Treba uživati u čistoj prirodnoj vodi i prirodnim proizvodima. s.Na pitanja odgovora doc. zabranjeno je uzimati i u malim količinama. zabranjeno je u malim. Sunen. pa smo ih Mi raskomadali.smije li musliman takva pića konzumirati? Odgovor: Musliman je dužan voditi računa o svome zdravlju i haram mu je zdravlje svjesno narušavati. 30. i ne smije te prirodne zakone zanemariviti ili narušavati. ko slijedi Njegove zakone. pretpostavljam. Uzimanjem gaziranih pića čovjek sebi narušava zdravlje što su jasno dokazala istraživanja na svim naučnim institutima koji se bave problematikom ljudske ishrane. S obzirom da u svim gaziranim pićima ima alkohola čija količina ne prelazi 0. ono što neće poremetiti ljudski razum niti naštetiti ljudskom zdravlju kada bi se uzelo u velikim količinama nije grijeh uzeti ni u malim. i da smo sve živo od vode učinili? I zar neće vjerovati?' (El-Enbija.11. 1788. 'Kitabulešribe'.' (Tirmizi. Na osnovu onog što mi je u vezi s tim poznato. S obzirom da riječ musliman znači onaj ko je esleme vedžhehu lillahi (ko se predao Allahu. Neka su štetna više neka manje.š.

v. vaše kuhinje su odvojene. s tim što se u slučaju deve i govečeta može udružiti sedam porodica.com Pitanje: Babo nas ima petero: tri sina i dvije kćerke.2005 http://www. koja određene poslove zajednički rade. dilema je u pitanju šta je bolje. tada nema smetnje da životinja s tom osobenošću bude zaklana u kurban. pravo mjesto gdje možete dati svoj zavjetni kurban. a i stanovi su vam odvojeni. koliko razumijem. To jasno razumijemo iz Poslanikovog. ukoliko određeni nedostatak neće umanjiti nešto od toga. hadisa u kom on kaže: 'Četvero nije dozvoljeno zaklati u kurban: očito ćoravo. očito bolesno.s. jer zapreka može biti samo ona mahana koja očito utiče na smanjenje količine i kvaliteta mesa.11. najbolje zna. Doduše. dž. Pitanje: Odgovor: Iz mnogih hadisa razumijemo da se u kurban može zaklati uštrojena životinja.š.novihorizonti. (Vidi: Ibn Madždže. Sunen. babo vas izdržava. Da. uz napomenu da ima učenjaka koji smatraju da je to dužnost. tj. dok platu zarađenu u preduzeću svako zadržava za sebe. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.' (Ebu Davud. 3113. dakle da ste svi jedno domaćinstvo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 291 od 416 . ili da je kuhinja zajednička. bilo da se u kurban kolje deva. Da li se zavjetni kurban mora podijeliti u cijelosti? Kupio sam ovna za kurban i nakon izvjesnog vremena otkrio da je uštrojen. kao što je kusast rep. bez obzira što ste u odvojenim stanovima. ipak. Nedostatak dijela tijela koji se ostranjuje pri štrojenju nije zapreka da uštrojena životinja bude zaklana u kurban. Smatram da su 'Merhametove' narodne kuhinje.) Međutim. jednog za svoju porodicu. s. Ima li smetnje da se uštrojen ovan bude kurban? Datum kreiranja: 27. Napravili smo trospratnu kuću. svakom po sprat. također. eventualno. među nama postoji istinska sloga.a. zatupljen rog. a Allah. br. Prenosi se od Poslanika. br. goveče. Sunen. uprkos činjenici da živite pod jednim krovom. Šukri H. Sve to ukazuje da ste vi. ovca ili koza.) O pitanju dozvoljenosti klanja u kurban uštrojene životinje nema dileme kod islamskih pravnika. U tome su se islamski pravnici razišli. za one iz njegova ummeta koji nisu bili u stanju zaklati kurban. Ramić. S obzirom na to da je za jednu kuću dovoljno zaklati jedan kurban. imate odvojene prihode. ili uštrojenost. 2420. Zemlju zajednički obrađujemo i usjeve dijelimo. očito šepavo i očito mršavo. četiri odvojena domaćinstva. 'Kitabud-dahaja'.) Prema tome.s.Na pitanja odgovora doc.v. dok babo s našom majkom i mlađom sestrom živi u prizemlju. a jednog za svoj ummet. da li je dovoljno da babo zakolje kurban za sve nas? Odgovor: Tačno je da je za jednu kuću. Smatram da je bolje zaklati uštrojenu životinju jer je njeno meso kvalitetnije i ima ga više. 'Kitabul-edahi'. da je on za kurban klao dva rogata ovna. (Vidi poglavlja o kurbanu u hadiskim zbirkama. tako da se potpomažemo ne gledajući da li će nam pozajmljeno biti vraćeno. tada biste bili tretirani kao jedno domaćinstvo i jedan kurban bio bi dovoljan. preciznije rečeno za jedno domaćinstvo dovoljno zaklati jedan kurban. Najbolje je da s tim mesom obveselite siromahe. pa tako i na cjelokupnu vrijednost životinje. s. svako domaćinsvo koje ima mogućnost za sebe će klati kurban i nije dovoljno da vaš babo zakolje jedan kurban za sve vas.a. Prema tome. Pitanje: Odgovor: Zavjetni kurban je potpuniji ukoliko se meso podijeli u cijelosti. dr.

Najstariji brat je želio da to bude jedan dedo iz komšiluka koji je pred rat obavio hadž. a za rahmetli babu smo našli bedela. 3823) Pitanje: Ja i moja braća odlučili smo majku poslati na hadž ove godine. S druge strane.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 292 od 416 .a. Datum kreiranja: 27. tebi će se pisati da postiš. br. u suštini. Pretvaranjem alkohola u sirće nestaje svojstvo zbog kojeg je zabranjen.11. dok su ostali željeli da nađemo jednog školovanog efendiju koji poznaje propise hadža. da ste me pitali prije nego ste se na to odlučili. može obaviti hadž za vašeg rahmetli babu na ispravan način.' (Buhari. nagradu za post Arefata. pošto sam siguran da spomenuti dedo ne bi znao objasniti propise hadža kada bismo ga upitali? Hoće li njegov hadž biti ispravan za našeg babu ako on ne zna propise hadža? Odgovor: Što se tiče mogućnosti da osoba koja ne poznaje propise hadža tu vjersku obavezu obavi ispravno. Prilikom izbora osobe koja će za našeg babu obaviti hadž došlo je neslaganja.š. jer bi mlađa osoba imala više koristi.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno u ishrani koristiti vinski ocat? Smatram da je svako sirće dozvoljeno. iako nećeš postiti na Arefatu. s. spomenuti dedo. jer Poslanik.da bude proizvedeno od čiste materije. Prema tome. ne znaju ih detaljno. s. a Allah. 'Kitabul-ešribe'. Ipak.v. Šukri H. inša-Allah. Pitanje: Redovno postim na Dan Arefata. većina osoba koje odlaze na hadž ne poznaju njegove propise. a meni je žao moju tradiciju prekidati. Ove godine idem na hadž.Na pitanja odgovora doc. a to je opijanje. br. Sahihu Muslim.) Prema tome. ukoliko bude pitao i slušao stručne vodiče koji će mu na hadžu biti na raspolaganju. preporučio bih vam da odaberete mlađu i učevniju osobu. a drugi ne. Prema tome. kako poštuješ prvi propis treba da poštuješ i drugi. koristeći vodiče koji im objašnjavaju šta treba raditi u određenom vremenu.s. a koja se ogleda u opraštanju malih grijeha iz tekuće i iduće godine. da jedan poštuješ. Šta da radim? Odgovor: Kao što je propisano da osoba koja nije na hadžu posti taj dan. Na kraju smo poslušali starijeg brata. isto tako propisano je da osoba koja je na hadžu taj dan ne posti.s.2005 http://www. Čuo sam da hadžija na Arefatu taj dan ne smije postiti. sigurno ćeš dobiti. Interesuje me da li smo ispravno postupili. Sahihul-Buhari. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kaže: 'Kada se (Allahov) rob razboli ili ode na put piše mu se ono što je radio dok je bio zdrav kod kuće. 'Kitabuldžihadi ves-sijer'. a alkohol je. najbolje zna. a i oni koji nešto od propisa znaju.' (Muslim. Ramić. dž. 2774. svi oni obavljaju hadž izvršavajući propisane obrede bez problema. dan uoči Kurban-bajrama. čista materija. I jedan i drugi propis su iz istog izvora tako da ne bi smio među njima praviti razliku. Poslanik. a i propise bi mogla bolje i preciznije obaviti. Međutim. to jest na hadž. to je nedvojbeno. Naime. dr. uz jedan jedini uslov . tj.v.novihorizonti. jer si to radio prije nego si krenuo na put.a. je za sirće govorio: 'Divna li je hrana sirće (ocat).

Od Aiše se prenosi da je on. 'Kitabunnikah'.' (Buhari. a može ti pomoći i post. veli: 'Uzvišeni Allah je. Sahihul-Buhari. br. pošto to može biti gubljenje vremena. Sahihu Muslim. s. Poslanik. Šukri H. a može te dovesti u situaciju da nesvjesno učiniš korak ka grijehu. Molim Vas da li sam griješna što ga volim? Odgovor: Nadam se. a na njegovu štetu zlo koje uradi' (El-Bekare. ne bi za to bila grešna sve dok ne bi svojim organima uradila ili kazala ono što je grijeh. čak i kada bi razmišljala o grijehu ili ti grijeh na um padao (s obzirom da šejtan svakome došaptava grešne misli). 286) c) čovjek nije odgovoran za ono što mu duša haje sve dok ne kaže ili uradi nešto što je grijeh. 'Kitabun-nikah'. b) zbog toga što ljubav čine osjećaji koje čovjek nije uvijek u stanju kontrolisati. što je grijeh. bilo da je jeo. 1837) Datum kreiranja: 27. br. Poslanik.a.s. 279. Jedino što bih ti preporučio je da ne budeš u tom stanju bez potrebe. s. 'Kitabul-gusl'. Poslanik. oprostio mome ummetu ono što im duše haju. veli: 'Ne znam da za zaljubljene ima išta bolje od braka. 'Kitabut-talak'.s. sve dok to ne urade ili ne kažu. kako mi se čini.) Brak je. (Vidi: Buhari. najbolji lijek. ne razmišljaš o grijehu. ipak.a. uistinu. Kao muslimanka koja prakticira islam. Pokrivena sam i nastojim da svoj život uskladim s propisima islama. da se čuvaš beskorisnog razmišljanja i sanjarenja. da time što voliš tog mladića ne činiš grijeh: a) s obzirom da ti. Sahihul-Buhari. 'Kitabul-hajd'.s. te da uzmeš abdest prije dojenja djeteta. (Buhari. dž. ne opterećuje čovjeka više od njegove mogućnosti. spavao itd. Sahihul-Buhari.11. Međutim.' (Ibn Madždže. br. br. br. Mogu li ga u tom stanju podojiti ili se moram prvo okupati? Nije mi poznato da postoji dokaz koji to zabranjuje. preporučio je mladićima da se žene.v.š. bojim se da griješim pošto sam se zaljubila u jednog mladića.v. pošto dotični mladić za to ne zna.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 293 od 416 .a. Poslanik. Nadam se da taj recept važi i za djevojke. znaj da svoje ljubavne emocije moraš usmjeravati ka onome što je halal i moraš ih držati pod kontrolom. s. Dakle. a ako iz nekog razloga to nisu u stanju onda da poste. Uzvišeni Allah kaže: 'Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www. dr. Sunen.v. Ramić. inša-Allah. U kontroli ljubavnih emocija može ti pomoći razmišljanje o poslovima koje radiš.a. a Allah. kada bi htio spavati u stanju džunupluka prao spolni organ i uzimao abdest onako kako se uzima abdest za namaz.novihorizonti. ili da grijeh počiniš. s. ipak. prakticirao je da uzme abdest ukoliko bi nešto radio u tom stanju.s. jer će postom ukrotiti svoje strasti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Pitanje: Odgovor: Desi mi se da moje malo dijete zaplače dok sam u stanju džunupluka. Ta ljubav je još uvijek moja slatka tajna. Muslim.v.) Pitanje: Učenica sam srednje škole. 4677. već ga voliš u smislu da se za njega jednog dana udaš i da ti on bude zakoniti suprug. 4846) Preporučujem ti. Naime. 460.

Četvrto. bilo da je očito ćorav. dž.Na pitanja odgovora doc. uz to. pa me interesuje mogu li na času tjelesnog i zdravstvenog odgoja djeci pokazivati vježbe i činiti pokrete pri kojim se ocrtavaju stidni dijelovi tijela? Odgovor: S obzirom da djeca kojoj predaješ nisu punoljetna. Treće. Pitanje: Odlučila sam sa svojim mužem da ove godine prvi put zakoljemo kurban. vaš kurban. Drugo. Ipak. jer je u skladu s Allahovim. preporučio bih ti da izbjegavaš takve pokrete. Ramić. bilo da ga othranite lično na halal ispaši. s obzirom da djeca danas imaju znanja koja im omogućuju da i u toj ranoj životnoj dobi stidne dijelove tijela primjećuju i da ih poslije drugima opisuju. mršav ili bolestan ili nešto više od toga. Pokrivena sam.š.š.11. mi kao muslimani treba da budemo ponosni što imamo i prakticiramo takav moral koji i o tome vodi računa i koji nam garantira čistotu duše i tijela i donosi sreću na dunjaluku i ahiretu. šepav. da to radite radi Allahovog.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 294 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. Trenutno vodim četvrti razred. inša-Allah biti primljen. će. potrebno je da kurban bude nabavljen na halal način.com Pitanje: Učiteljica sam u osnovnoj školi. Bez obzira što će možda većini onih koji ne poznaju islam tvoje pitanje i moj odgovor izgledati čudni. ne radi svijeta ili osiguranja mesa. dž.2005 http://www. dr. Šukri H. Datum kreiranja: 27. bilo da ga kupite halal parama. potrebno je kurban propisno zaklati u periodu između bajram-namaza i ikindije četvrtog dana Kurban-bajrama.š. pa ga vi lično zakoljete. dž. potrebno je da imate iskren nijet. jedan komšijama. zadovoljstva. Zamolila bih Vas da mi ukratko ukažete na glavne propise kako bi naš prvi kurban bio primljen kod Allaha. potrebno je da kurban koji koljete nema očitih mahana. prirodnim zakonima. jedan dio vama. Ako. Odgovor: Prvo. odaberete najljepši kurban pa ga dobro uhranite. jedan sirotinji. pa ga po sunnetu podijelite na tri dijela. smatram da to nije veliki problem. to će biti još ljepše i sevapnije. bilo da vam ga neko pokloni. Ukoliko to prethodno ispunite.

2005 http://www. džamiji u Medini i džamiji El-Aksa u Jerusalemu. najbolje zna. Ukoliko pretpostavljaš da oni to ne poštuju. Šukri H. njenim mužem. Otuda je propisano da se jedino te tri džamije posjećuju radi ibadeta.v.) Kao dijete. biti pokrivena? Odgovor: Islam je propisao održavanje rodbinskih veza i taj se propis. Sa novim mužem ima jednog sina koji je oženjen. Što se pak pokrivanja tiče.Na pitanja odgovora doc. i prema njima se na ovom svijetu velikodušo ponašaj. ti hadisi govore o vrijednosti namaza. Svoje riječi podupro je hadisima. jer i sām sam imao priliku čuti jednog hatiba kako na isti način tumači te hadise. odnosi na rodbinu koja je u islamu i onu koja nije. Izgleda da je pogrešno razumijevanje tih hadisa kod nas rasprostranjeno. interesuje me moram li pred njom.novihorizonti. dakle taj namaz je vrijedan kao sto hiljada namaza klanjanih na nekom drugom mjestu. Poslanikovoj. dr.com Pitanje: Potičem iz mješovitog braka. Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. pod uslovom da oni poštuju i čuvaju tvoju čast i poštuju propise šerijata koje ti slijediš.' (Lukman.š. onoga o kome ništa ne znaš. U početku mi se taj stav dopao. Ramić. Odgovor: Činjenica je da ima dosta predaja koje govore o većoj vrijednosti obavljenih namaza u tri džamije: Haremu u Mekki. kako u ajetu stoji. a slijedi put onoga ko se Meni iskreno obraća.11. recimo kod Kabe. kako u hadisu stoji. ne bi se smjela ni s nekim od njih osamljivati. Ipak. generalno. Koristim se ovom prilikom da ukažem na tu grešku. Međutim. ali taj namaz ne zamjenjuje i ne nadoknađuje propuštene namaze. S obzirom da imam namjeru posjetiti majku. a ne o tome da klanjani namaz zamjenjuje toliko i toliko propuštenih namaza. jer Džennet je. a majka Srpkinja. ali kad sam malo bolje razmislio to mi je postalo nelogično. Živim sa babom u Bosni. smatram da nema smetnje da pred njima budeš bez mahrame. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a njeno zdravlje trpi. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš. jedan dan klanja kod Kabe i bude kao onaj ko je pedeset četiri godine redovno klanjao pet dnevnih namaza. pod majčinim nogama. dakle o sevapu koji se postiže klanjanjem jednog namaza na tim mjestima. ko klanja namaz. postiže sevap u iznosu od sto hiljada namaza. a Allah. a majka se udala u Srbiju.s. Treba još napomenuti da ukoliko postoji mogućnost da tvoj očuh ili polubrat ne poštuju srodstvo koje među vama postoji. Ono što je muslimanu zabranjeno jeste da pri održavanju rodbinskih veza čini grijehe.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 295 od 416 . preporučio bih ti da ne skidaš mahramu s glave. ti posebne obaveze imaš prema svojoj majci. Prema tome. s obzirom da nisu muslimani. Majka ga nosi. mojim polubratom i njegovom suprugom. Tumačenje da ti namazi zamjenjuju propuštene je pogrešno i niko od islamske uleme nije te hadise protumačio na takav način. s. Meni će se svi vratiti. babo mi je musliman.