Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H.

Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Da li djeca kada uče u Kur‘anu moraju biti pod abdestom?

Većina islamske uleme, među kojima su i četiri imama: Ebu Hanife, Malik, Šafija i Ahmed, smatraju da osoba koja dodiruje listove mushafa mora biti pod abdestom. Ovo mišljenje je utemeljeno na pismu (tj.hadisu) koje je Poslanik a.s., poslao Amr b. Hazmu, a u kojem, između ostalog, stoji da Kur‘an ne dodiruje niko osim čista osoba, tj. osoba koja je pod abdestom. (Sunen Darimi, Kitabut-talak, br.2166).Prenose ga još Ebu Davud, Nesai i drugi. (vidi: Nasburraje, 1/196, Nejlul-evtar, 1/205.) Ibn Tejmija prenosi da je Ahmed b.Hanbel rekao: “Nema sumnje da je Vjerovjesnik a.s., to njemu napisao.” (vidi: Fetava Kubra, 1/56.). S obzirom da su šerijatske odredbe upućene punoljetnim osobama, one ne obuhvataju djecu. Međutim, smatram da je bolje da i djeca budu pod abdestom kada dodiruju listove mushafa. Njihov abdest je važeći s obzirom na činjenicu da je dužnost djecu privikavati na namaz od sedme godine, a u desetoj ih i silom natjerati, a znamo da abdest prethodi namazu. Osim toga, uzimanje Uzvišene Knjige pod abdestom je vid poštivanja i lijepo je kad se i dijete tome poduči, makar ono šerijatski bilo neobavezno tako postupati. Što se tiče učenja Kur‘ana napamet, ili iz mushafa, bez dodirivanja listova to je dozvoljeno činiti bez abdesta. Oko uzimanja ukoričenog ili u nešto zamotanog mushafa, bez abdesta, postoji razilaženje. Smatram da je bolje biti pod abdestom, ali kada postoji potreba da se mushaf, koji je ukoričen ili zamotan, uzme ili nosi, mislim da za to nema smetnje. Pitanje: Odgovor: U odgovoru na pitanje da li djeca koja uče Kur‘an moraju biti pod abdestom, vidjeli smo da punoljetan musliman i muslimanka ne smiju dodirivati listove mushafa bez abdesta. Iz ovog propisa možemo zaključiti da je nemuslimanu također zabranjeno dodirivati listove mushafa s obzirom da on ne može uzeti abdest, jer je za ispravnost abdesta potrebno, prije svega, biti musliman. Nadalje, Allahova dž.š. Knjiga zahtijeva posebno poštovanje, a za onog ko u nju ne vjeruje malo je vjerovatno da će joj to poštovanje i ukazati. Koristim ovu priliku da naglasim da muslimani očekuju od nemuslimana da ne skrnave njihove svetinje. Skrnavljenje ove ili neke druge svetinje može proizvesti teške posljedice. Dužnost muslimanskih predstavnika u vlasti je da se bore za zakonsku zaštitu muslimanskih svetinja. U isto vrijeme, od svih muslimana se očekuje da, u granicama svojih mogućnosti, izvrše emanet koji nose na svojim plećima i pomognu nemuslimanima da upoznaju islam i njegove vrednote. Preporučujem našoj sestri da svojoj poznanici pokloni prijevod Kur‘ana te druge knjige koje govore o islamu na naučno utemeljenim osnovama. Preporučujem joj, također, da joj ličnim primjerom, kroz islamski moral i etiku, pokaže ljepote islama. Na kraju želim još jedanput naglasiti da nemuslimani, u skladu sa islamskim učenjem, ne mogu uzimati u svoje ruke mushaf, a mogu ukoliko imaju lijepe namjere uzimati prijevod Kur‘ana i ostale knjige koje govore o islamu, a u kojima se nalaze kur‘anski ajeti. Jedna moja poznanica nemuslimanka me zamolila da joj dam Kur‘an. Mogu li ja to uraditi?

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 1 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Ja redovno kupujem islamske novine. S obzirom da u njima ima kur‘anskih ajeta, molim vas da mi odgovorite šta je najbolje sa njima raditi nakon što ih pročitam?

Odgovor: Sve na čemu se nalazi neko od Allahovih dž.š. lijepih imena ili neki kur‘anski ajet, a što čovjek ne želi više koristiti, najbolje je ukopati u zemlju. Ukoliko to predstavlja poteškoću, to se može spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Dakle, ukoliko neko ima mushaf koji je pocijepan i u kojem se više ne uči, najbolje ga je zakopati u zemlju, a ako za to nema mogućnosti, može se spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Što se pak novina tiče, predložio bih ti da ih, ukoliko su vrijednog sadržaja, po mogućnosti ukoričiš i sačuvaš, jer su novine, uglavnom, vrijedan dokument. Drugo, predložio bih industriji papira da u dogovoru s islamskom zajednicom postavi kontejnere kod svake džamije kako bi muslimani u njih mogli odlagati novine, koje bi, na dostojanstven način, bile prerađene u tvornicama papira. Čini mi se da je potrebno skoro sve novine odlagati na dostojanstven način, jer činjenica je da malo koje od njih u sebi ne sadrže neko od Allahovih dž.š., lijepih imena, s obzirom da imena ljudi kao što su Abdullah i Abdurrahman u sebi sadrže Allahovo dž.š., ime. Ovakvim angažmanom bi postigli više korisnih ciljeva: odložili bi novine koje u sebi sadrže Allahovo dž.š. ime ili kur‘anske ajete na dostojanstven način; zaštitili bi svoju životnu sredinu od zagađivanja; iskoristili bi stari papir i smanjili potrebu za sječom šuma, koje su od neprocjenjive važnosti za održavanje zdrave životne sredine. Nadam se da će oni koji u tom pogledu mogu dati svoj doprinos nastojati da se ovaj problem, s kojim se danas suočava svaki musliman, riješi na najbolji i najkorisniji način. Pitanje: Već nekih pet-šest godina molim Allaha dž.š. da mi podari čestitog muža i lijepu djecu. Međutim, još uvijek se nisam udala. Prestala sam činiti dovu ne zbog toga što sam izgubila nadu u Allaha dž.š., nego zbog toga što mislim da mi je Allah dž.š. dao ono što je za mene bolje. Da li sam pravilno postupila?

Odgovor: Iskrena dova, u kojoj nema harama, uvijek ima svoje pozitivno mjesto zbog toga što je dova srž (suština) ibadeta tj. obožavanja Allaha dž.š. (vidi: Tirmizi, Kitabud-davat.) Nadalje, ispravna dova uvijek biva uslišana, jer Allah dž.š., kako stoji u hadisu kojeg prenosi Ahmed u Musnedu (Baki musnedul-muksirin br. 10709), daje onome ko Ga moli jedno od troje: usliša mu molbu dajući mu ono što moli; toliku mu nagradu ostavi za ahiret; ukloni od njega na dunjaluku nevolju i belaj u visini onoga što moli. Nadalje, u hadisu kojeg prenosi Muslim u poglavlju: Kitabuz-zikri ved-duai vet-tevbeti vel-istigfar, kaže se da Allah d.ž. uslišava molbu svome robu ukoliko ne požuruje. U istom hadisu primjer požurivanja je to kad čovjek moli, ali mu se dova ne usliša, te on izgubi nadu i prestane moliti. Na osnovu prethodno rečenog, preporučio bih našoj sestri da nastavi sa iskrenom dovom Allahu dž.š, jer, ukoliko je dova ispravna, nikada neće biti na gubitku, čak i kad ne bi doživjela da joj se traženo ispuni u toku života. Uz ovo, savjetovao bih je da ne bude previše izbirljiva kod izbora svoga životnog saputnika. Ukoliko je zaprosi čestit vjernik, lijepog morala, neka se odazove, jer možda će Allah dž.š. u tom braku dati veliko dobro.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 2 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Često smo svjedoci kad roditelji kunu i proklinju svoju djecu kada nešto pogriješe. Da li je ovakav postupak roditelja šerijatski ispravan?

Ovakav postupak roditelja je totalno pogrešan i izuzetno opasan. Pogrešan je zbog toga što musliman, u osnovi, treba svim ljudima željeti dobro, a naročito onima za koje je lično odgovoran. Osim toga zabranjeno je neku osobu lično proklinjati. Poslanik islama a.s. nije poslan da proklinje, a on je za nas najbolji i najljepši uzor. Opasan je zbog toga što je roditeljska dova (kletva) primljena (kabul), tako da se lahko može desiti da se takve kletve i ostvare, a roditelj to, uglavnom, ne bi želio. Ja savjetujem roditelje da, prije svega, budu strpljivi sa svojom djecom. Svi ljudi griješe, a od djece se, čiji razum i spoznaja nisu na nivou odraslih, očekuje da više griješe nego oni. Nadalje, preporučio bih roditeljima, da umjesto kletve, upućuju najljepše dove za svoju djecu. Neka mole Allaha dž.š. da im djeca budu lijepa, poštena, čestita, poslušna itd., i neka primjenjuju pozitivne metode odgoja, kako bi eventualne devijacije kod njihove djece što bezbolnije ispravili i pomogli ih da krenu pravim putem. Pitanje: Odgovor: Životinje nisu šerijatski odgovorne za svoja djela i njima nije upućena Objava da bi se njenih propisa one morale pridržavati. Prema tome, pogrešno je o životinjama razmišljati na način na koji se razmišlja o čovjeku u pogledu halala i harama. Međutim, čovjek može biti odgovoran ukoliko životinjama daje hranu koja je štetna po njih, a posebno ukoliko se ta štetnost direktno ili indirektno može prenijeti na ljude. Dakle, ukoliko pomenuta hrana nije štetna po životinje (a odgovor na to treba tražiti od ljekara stručnih po pitanju ishrane životinja), i ne predstavlja direktnu ili indirektnu opasnost po ljude, nema smetnje da se takva hrana daje životinjama, pa makar ona bila zabranjena ljudima da je konzumiraju. Skrenuo bih pažnju da je dužnost prehranjivati zdravom hranom životinje koje se koriste u ljudskoj ishrani, i čije produkte ljudi konzumiraju kako njihovo meso i proizvodi ne bi bili štetni po ljude. Sve eventualne posljedice pogrešne prehrane životinja snosi osoba odgovorna za to, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. Da li je dozvoljeno hraniti goveda prerađenim ječmom iz kojeg su pivovare proizvele pivo?

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 3 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Da li je dozvoljeno uzimati alkohol kao lijek i da li je dozvoljeno uzimati lijekove u čijem sastavu se nalazi i alkohol?

Preferirajuće (radžih) mišljenje islamske uleme (Vidi: Bedaius-sanai, 5/113, El-Muhezzeb, 1/251, Mugni, 4/255.) kaže da je zabranjeno koristiti alkohol i ostalo što opija u svrhu liječenja ili nečeg drugog, jer je Poslanik a.s. rekao: “Allah, uistinu, vama nije dao lijek u onome što vam je zabranio.” (Sahihul-Buhari, Kitabul-ešribe.) Ovaj hadis Buharija prenosi kao mevquf od Ibn Mesuda, dok ga drugi muhaddisi, kao Bejheqi, Ahmed i Ebu Jala, bilježe kao merfu‘. Ibn Hibban ga je okarakterisao kao sahih. Kada je Tariqu b. Suvejdu Poslanik a.s. zabranio da proizvodi alkohol, on se branio govoreći da ga proizvodi radi liječenja njime. Na to mu je Alejhisselam rekao: “On, uistinu, nije lijek, nego je on, uistinu, bolest.” (Sahihu Muslim, Kitabul-ešribe.) Hanefijski učenjaci su rekli da nije dozvoljeno liječiti se alkoholom osim ukoliko se sigurno zna da se njime ta bolest može izliječiti, a nema nešto što bi ga u tom pogledu moglo zamijeniti. U ovom pogledu potrebno je svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da se njime ta bolest sigurno može izliječiti. (El-Hedijje al-allaijje, str. 251.) Šafije uslovljavaju dozvolu upotrebe alkohola u liječenju sa dva uslova: a) da alkohol bude pomiješan sa nečim drugim i da bude rastvoren u njemu; b) da ne postoji neki drugi odgovarajući lijek koji u sebi ne sadrži alkohol. (Mugnil-muhtadž, 4/188.) Izz b. Abdusselam kaže: “Dozvoljeno je liječenje onim što je nečisto ukoliko (osoba) nije pronašla nešto čisto što ga zamjenjuje, jer je dobro (korist) izliječenja i zdravlja potpunije i vrednije od dobra (koristi) izbjegavanja nečistoće. Nije dozvoljeno, po ispravnom mišljenju, liječenje alkoholom, osim kada se spozna da se njime postiže izliječenje, a osoba nije pronašla neki drugi lijek.” (Qava‘idul-ahkam, 1/81.) Na osnovu spomenutih hadisa, te na osnovu šerijatskih principa o općem dobru (masleha mursele) i prijekoj potrebi (daruri), i uzimajući u obzir najjača mišljenja islamskih pravnika, mogu da kažem sljedeće: a) dužnost je izbjegavati upotrebu alkohola i svih proizvoda u čiji sastav ulazi alkohol, b) u slučaju prijeke potrebe (nužde), tj. kad je život u pitanju ili gubljenje nekog dijela tijela, dozvoljena je upotreba alkohola i lijekova spravljenih od njega u granicama potrebe (nužde), pod uslovom da nema drugog odgovarajućeg lijeka. Ovdje je potrebno svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da alkohol (odnosno lijek napravljen od njega) može izliječiti datu bolest, c) ukoliko se alkohol pri spravljanju lijekova hemijskom reakcijom razloži i pređe u neki drugi oblik, takvi lijekovi se mogu nesmetano koristiti, d) kada se alkohol pretvori u sirće to sirće je dozvoljeno koristiti u ishrani; e) ukoliko postoji potreba, a ne postoji adekvatna zamjena, alkohol se može koristiti za vanjsku upotrebu, kao što je čišćenje rana i tome slično, imajući u vidu: 1) mogućnost da se zabrana u Kur‘anu i pomenuti hadisi odnose na unošenje alkohola u organizam; 2) jačinu mišljenja koje kaže da je alkohol kao materija čist, a njegova nečistoća spomenuta u Kur‘anu je nematerijalne prirode (nedžase ma‘nevijje); 3) činjenicu da potreba (hadže) može ponekad dobiti status nužde (darure), a u nuždi je dozvoljeno koristiti, u granicama nužnosti, i ono što je, inače, zabranjeno (haram).

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 4 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Dijete mi je bolesno i leži u postelji od rođenja. Ljekari nisu ustanovili određenu vrstu bolesti. Nedavno mi je jedna prijateljica savjetovala da odem kod neke žene koja gleda u grah, jer ona, navodno, može da mi kaže lijek za moje dijete. Da li je meni dozvoljeno da odem kod nje?

Odgovor: Toj ženi i njoj sličnim osobama nije dozvoljeno odlaziti niti u ono što one govore vjerovati, jer su takve osobe vračari koji tvrde da znaju šta će se desiti u budućnosti (gajb), a Poslanik a.s. je rekao: “Ko ode vračaru pa ga o nečemu upita neće mu namaz biti primljen četrdeset noći.” (Sahih Muslim, Kitabus-selam.) U drugom sahih hadisu on je rekao: “Ko ode proroku ili vračaru i povjeruje mu ono što on kaže, on je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu.” (Ahmed u Musnedu, Baqi musned el-muksirin.) Hadisa u ovom značenju ima puno. Prema tome, tebi je haram toj ženi otići i u ono što ona kaže povjerovati. Preporučio bih ti, ipak, da odeš kod nekoga ko liječi Kur‘anom i svoje usluge ne naplaćuje, da takva osoba provjeri da li je bolest tvoga djeteta povezana sa sihrom (vradžbinom) ili šejtanskim dodirom (messom). Ukoliko se o tome radi, osoba koja liječi Kur‘anom, uz Allahovu dž.š. pomoć i podršku, može pomoći. Osobama koje gledaju u grah, findžan, koje vračaju i bave se sličnim poslovima, preporučio bih da se toga prođu, da se iskreno pokaju Allahu dž.š. i da zatraže oprost od onih kojima su, eventualno, neko zlo nanijele. Odgovornim u Islamskoj zajednici, a naročito imamima koji su svjesni značenja svoga imameta i svoje odgovornosti, skrećem pažnju da su dužni da narod zaštite od varalica koje se na tuđim mukama bogate. Allahov je Poslanik a.s. rekao: “Ko od vas vidi neko loše djelo, neka ga izmijeni (ukloni) svojom rukom (prisilno), a ako ne bude u stanju neka to uradi riječima (neka naređuje i savjetuje da se ukloni), a ako ni to ne bude u stanju, neka ga bar srcem svojim prezire, a to je najslabiji čin imana.” (Sahih Muslim, Kitabul-iman.) Sve one koji varaju ljude, bilo gdje i bilo kako, dužni smo spriječiti, radi dobra svih nas, kako onih koji varaju tako i onih koje varaju. Bilo bi dobro kada bi Islamska zajednica, na osnovu tačne, precizne i naučno utemeljene istrage, označila takve osobe, upozorila svijet na njihove šerijatskinezakonite aktivnosti i zatražila od vlasti da zaštite narod.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 5 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Muslimanka sam koja prakticira islam. Stanujem u soliteru. Prije neki dan umro mi je komšija nemusliman. Iza sebe je ostavio suprugu i kćerku. Svi oni su uvijek bili dobri prema meni. Mogu li da im odem na žalost?

Odgovor: Imajući u vidu da su se Vaš komšija i njegova porodica prema vama lijepo odnosili, da vas nisu zbog vaše vjere iz vaše kuće izgonili, niti se protiv vas borili, nema smetnje da ih posjetite i izrazite im svoje saučešće. Allah dž.š. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Allah, zaista, voli one koji su pravični.” (El-Mumtehina, LX:8.) Poslanik a.s. je rekao: “Kod svega što je živo može se sevab zaraditi.” (Sahihul-Buhari, Kitabul-edeb.) Dakle, ukoliko učinite dobročinstvo svojim komšijama, s obzirom da su takvi, Vi ćete, inšaAllah, za to imati veliki sevab i nagradu i odužit ćete se prema njima, a Vi znate kolike obaveze, po islamskom učenju, ima komšija prema komšiji. Kaže Poslanik a.s.: “Toliko mi je često Džibril oporučivao susjeda da sam mislio da će ga učiniti (zakonitim) nasljednikom.” (Buharija i Muslim.) Ebu Zerru r.a. Allahov Poslanik a.s. je rekao: “O, Ebu Zerr, kada budeš kuhao čorbu, dospi malo više vode pa pošalji svojim komšijama.” (Muslim) Jedne prilike Poslanik a.s. je rekao: “Tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik!” Neko reče: “Ko to, Allahov poslaniče?” Alejhisselam odgovori: “Onaj čiji susjed nije siguran od njegova zla i neprijatnosti od njega!” (Buharija i Muslim). Na kraju, želim da naglasim, da ta posjeta, da bi Vama bila dozvoljena (halal), ne smije u sebi sadržavati bilo šta što je muslimanu zabranjeno (haram), kao što je, naprimjer, naricanje, sjedenje u društvu koje pije alkohol itd. Nemojte zaboraviti da vam je dužnost da, u granicama svojih mogućnosti, prenesete svojim komšijama poruku islama koja je upućena svim ljudima.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 6 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Nastavnica sam vjeronauke. Već od prvog dana angažmana na ovom poslu u dilemi sam da li da učenicima kažem da ne ustaju kad ja ulazim u razred. Još uvijek me muči ovaj problem. Molim Vas da mi pomognete da donesem ispravnu odluku.

Odgovor: Što se tiče tog problema čini mi se da se s njim suočavaju, uglavnom, svi učitelji, nastavnici, profesori, nadređeni i podređeni, a koji žele da praktično primjenjuju i žive islam. Svima njima, u tom pogledu, mogu kazati da literarna značenja vjerodostojnih hadisa upućuju da kolektivno ustajanje na noge nekome, u islamu, je pokuđeno (mekruh) ili pak strogo zabranjeno (haram). Pokuđeno je, ukoliko ustajanje u sebi ne sadrži vid obožavanja, a ukoliko u sebi sadrži to svojstvo onda je takvo ustajanje najstrožije zabranjeno (haram). Jedan od hadisa koji tretiraju to pitanje prenosi Enes r.a. u kome kaže da ashabima niko (od ljudi) nije bio draži od Allahovog Poslanika a.s., ali mu oni nisu ustajali na noge kad bi ga vidjeli pošto su znali da on to mrzi. (Ahmed u Musnedu, Baqi musned el-muksirin; Tirmizi, Sunen, Kitabul-edeb, i rekao za njega da je hasen-sahih-garib.) U hadisu, koji prenosi Muavija r.a., Vjerovjesnik a.s. je rekao: “Ko voli da ljudi pred njim stoje na nogama neka zauzme svoje mjesto u vatri.” (Ahmed u Musnedu, Musneduš-šamijjin; Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb; Tirmizi, Sunen, Kitabul-edeb, i rekao da je hasen.) Ebu Davud bilježi hadis od Ebu Umame r.a., a u čijem senedu ima slabosti, da im je došao Allahov Poslanik a.s. oslanjajući se na štap i oni su ustali pred njim. “Nemojte ustajati kao što ustaju stranci veličajući i slaveći jedni druge.” (Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb.) Iz navedenih hadisa razumijemo da ustajanje u kome postoji veličanje, slavljenje i obožavanje nije dozvoljeno. To znači da ukoliko ustajanje pred nekim ne sadrži u sebi nešto od toga onda je ono dozvoljeno. Zbog toga je islamska ulema rekla da je dozvoljeno ustati pred osobom kad se vrati s puta, ili kad je bila duže odsutna, kao što je dozvoljeno sa njom se rukovati i zagrliti je, ukoliko je to u osnovi dozvoljeno. Isto tako dozvoljeno je da dijete ustane pred svojim roditeljem i da svome roditelju na taj način iskaže svoje poštovanje i brigu. Također, roditelj može ustati pred svojim djetetom ukoliko dijete to zaslužuje. Ovo ustajanje, koje je šerijatski dozvoljeno, je u svrhu izražavanja poštivanja i radi rukovanja. Od Aiše r.a. se prenosi da bi Fatima r.a., kada bi kod nje ušao Vjerovjesnik a.s., ustala, uzela ga za ruku, poljubila ga i dala mu da sjedne na njeno mjesto, a kada bi ona ušla kod njega Vjerovjesnik a.s. bi ustao, uzeo je za ruku, poljubio je i dao joj da sjedne na njegovo mjesto.” (Tirmizi, Sunen, Kitabul-menaqib; Ebu Davud, Sunen, Kitabul-edeb.) Kab b. Malik prenosi hadis zabilježen u sahihima Buharije (Kitabul-megazi) i Muslima (Kitabut-tevbe) da kada je ušao u džamiju, nakon što mu je Objavom oprošteno, Talha b. Ubejdullah je ustao, trčeći mu prišao, s njim se rukovao i čestitao mu oprost koji mu je došao od Allaha dž.š. Sve to je posmatrao Allahov Poslanik a.s. i nije negativno reagovao. Kada je Sad b. Muaz došao da presudi u slučaju plemena Benu Qurejza Alejhisselam je rekao ashabima: “Ustanite vašem vođi!” On im je to naredio kako bi mu pomogli da siđe sa jahalice i sa njim se poselamili. (Buhari, Sahih, Kitabul-džihadi ves-sijer, Muslim, Sahih, Kitabul-džihadi ves-sijer.) Imajući u vidu da kolektivno ustajanje pred nekim, ne u svrhu da se s tom osobom rukuje i tome slično, prelazi granicu izražavanja poštivanja i prelazi u veličanje, a ponekad u sebi sadrži i elemente obožavanja, musliman i muslimanka s tim ne smiju biti zadovoljni, ne smiju to željeti i moraju protiv toga reagovati na način za koji se nadaju da će donijeti pozitivne rezultate, a u skladu sa pravilima o suprostavljanju i borbi protiv onoga što je pokuđeno i grijeh. Nadam se da će intelektualci, koji prakticiraju islam, i u tom pogledu uzeti Poslanika a.s. za svoga uzora i na taj način presjeći put koji može odvesti u obožavanje nekoga drugog mimo Allaha dž.š. i odvesti u veličanje i iskazivanje nekome drugom počasti koja pripada samo Njemu. Našoj nastavnici preporučujem da đacima objasni islamski stav po ovom pitanju, naglašavajući druge vidove poštivanja koji mlađi trebaju da izražavaju prema starijima, te da im ukaže da ona ne želi da oni pred njom kolektivno ustaju.
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 7 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Da li je objavljivanje fotografije na zadnjoj strani drugog broja “Novih horizonata” šerijatski opravdano?

Što se tiče objavljivanja fotografija ženskih osoba, nadam se da za to ne postoji šerijatska zapreka pod sljedećim uslovima: a) da je ženska osoba (na toj fotografiji) obučena na način koji je šerijat odredio ženi da se oblači kada se pojavljuje na javnom mjestu, tj. na mjestu gdje bi je mogao vidjeti neko ko joj nije mahrem, a novine su, na izvjestan način, javno mjesto, b) da fotografija bude objavljena na način koji će čuvati inetegritet žene muslimanke i njenu čast. Pomenuta fotografija ne ispunjava prvi uslov jer je odjeća ukrašena i tijesna. Takvu odjeću žena može oblačiti kada je u intimi sa svojim mužem, a ne na javnom mjestu. Prema tome, objavljivanje pomenute fotografije smatram greškom koja se potkrala našoj braći. Molim Allaha dž.š. da oprosti i nama i njima. Pitanje: Odgovor: Muslimanka ima sevab ukoliko se, sa lijepim nijetom, uljepša svome mužu, koristeći ukrase koji se u tradiciji smatraju ukrasom. Ti ukrasi mogu biti različiti. Možemo kazati da su svi dozvoljeni, ukoliko: a) nisu zdravstveno štetni po ljudski organizam, b) nisu specifični za nemuslimane, c) ne postoji neki šerijatski tekst (ajet ili hadis) koji to eksplicite ili implicite zabranjuje. Što se konkretnog slučaja tiče, ne znam da postoji ajet ili hadis koji to zabranjuje, ali isto tako ne znam da je tako nešto postojalo u praksi prvih generacija muslimanki. Pitanje postaje komplikovano s obzirom da postoji mogućnost da se takav postupak protumači kao mijenjanje Allahovih stvorenja, a to bi tada bio šejtanski posao (Vidi: “En-Nisa”, 119.), ili pak da se podvede pod unakažavanje što je hadisom strogo zabranjeno. (Vidi: Buhari, Sahih, “Kitabul-megazi”. Nesai, Sunen, “Tahrimud-demi”.) Ima i onih koji smatraju da to nije unakažavanje. Kada je bivši član Vrhovnog vijeća za fetve u Saudijskoj Arabiji dr. Abdullah b. Džibrin upitan o stavljanju naušnice u nos, odgovorio je da se nada da je to ženama dozvoljeno, kao što je dozvoljeno devi probušiti nos i staviti uzicu kako bi se njome moglo upravljati i da se to ne smatra unakažavanjem. (Fetavil-mer‘e, str. 182, Izdanje “Darul-vatana”.) Da li to šteti zdravlju, ne bih mogao dati naučno utemeljen odgovor. Pretpostavljam da taj čin otvara mogućnost infekcije i da otežava održavanje čistoće nosa, tog tako važnog filtera u našem organizmu, za koji je Poslanik, s.a.v.s., rekao da ga treba pretjerano čistiti, izapirući ga vodom, kada se uzima abdest, osim kada se posti. Također, ne mogu odlučno kazati da je to specifično za neku grupaciju nemuslimana, s obzirom da u tradiciji nekih muslimanskih naroda takav običaj postoji, npr. u Indiji. Što se tiče tradicije muslimana na našim prostorima, čini mi se da to nije u našoj tradiciji. Imam osjećaj da je bušenje rupa na tijelu, izuzimajući uši kod žena, u stvari, povođenje za omladinom sa Zapada, i imitiranje zapadnih “zvijezda i zvjezdica” koje lutaju i tumaraju po Zemlji, u potrazi za nečim što će popuniti prazninu u njiihovim dušama; traženje načina da se izdvoje, pokažu, istaknu, razlikuju od drugih, postanu vječne sa onim što se na kraju pretvara u prašinu. Pretpostavljam da je omladina na Zapadu počela bušiti rupe po tijelu, ugledajući se na afrička plemena koja gaje tu tradiciju. Na osnovu iznesenog, ne bih preporučio sestrama da stavljaju naušnice, osim na uši, kao što je kod nas običaj. U isto vrijeme napominjem, da ne mogu, na osnovu trenutnog znanja, da kažem da je ženama zabranjeno (haram) stavljati naušnice na nos, usne itd. Što se drugog dijela pitanja tiče može se dati decidan odgovor. Naime, ženi je kur‘anskim tekstom zabranjeno (haram) da pokazuje svoje ukrase pred muškarcima koji joj nisu mahrem. (Vidi suru “En-Nur”, 31.) Prema tome, ukoliko muslimanka ne nosi nikab, trebalo bi da takve ukrase skine kada izlazi iz kuće.
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 8 od 416

Da li je muslimanki dozvoljeno probušiti nos, usnu itd. i staviti naušnicu i da li se razlikuje status tog postupka ukoliko muslimanka nosi nikab?

” (“ElBeqare”. U Tirmizijinom predanju stoji: “Ako je krv bila crvena.) Datum kreiranja: 27. upitan o slučaju kad muž opći sa svojom ženom dok je u hajzu i on je odgovorio: “Dat će sadaku od jednog ili pola dinara (zlatnika).novihorizonti.com Pitanje: Za vrijeme ovog rata jedanput sam bio odsutan od kuće više od šest mjeseci. Šukri H.” “Ovako glasi sahih predanje”. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. sunnet je podijeliti sadaku (dobrovoljni prilog) u visini jednog zlatnika (njegova trenutna vrijednost je oko 70 maraka) ukoliko je to bilo na početku hajza i polovinu tog iznosa ukoliko je bilo na kraju hajza. dat će sadaku od jednog dinara (zlatnika). u četiri Sunena i u Musnedu Ahmedovom naveden je hadis od Ibn Abbasa da je Poslanik.) Preporučio bih vam iskreno pokajanje (tevbeti-nesuh) koje ispunjava uslove. i ne prilazite im dok se ne okupaju.. onda pola dinara. Jesam li pogriješio i ako jesam mogu li tu grešku nekako iskupiti? Odgovor: Da. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. Reci: ‘To je neprijatnost. U tom smislu je i predanje zabilježeno u Musnedu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 9 od 416 . 222. dr. s. rekao je Ebu Davud. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. nakon tako dugog odsustva.11.‘ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. (Vidi: Nejlul-evtar. ako je hajz prestao. Kada sam. učinili ste grijeh zbog toga što ste prekršili jasnu kur‘ansku zabranu: “I pitaju te o mjesečnom pranju. Ramić. Naime. došao kući imao sam intimni odnos sa svojom suprugom koja je bila u hajzu.” Iz tog se može razumjeti da. a ako je žuta pola dinara.a. a kada se okupaju.v. a žena se nije bila okupala.2005 http://www.s. Uz to. 1/278.Na pitanja odgovora doc.

stepenovati. nema sumnje da sve ono što nismo znali da šteti čovjeku. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kada puši. Nije isti grijeh pušača koji. a sama njegova veličina. mada se i jedno i drugo ubraja u velike grijehe. Kao zaključak. Nije isti grijeh nepravedno uzeti život ljudskom biću i ukrasti jednu marku. to je daleko manji haram u odnosu na te velike grijehe. blud itd. a korist nepostojeća onda. Osoba koja ustrajava u tome očito ima slabosti koje šejtan iskorištava da bi njome manipulisao. Za djela koja su okarakterisana kao mekruh ne postoji eksplicitno jasan dokaz da su zabranjena (haram). dobro znamo. Dakle. Datum kreiranja: 27. Kada nešto postaje haramom zavisi od više okolnosti. ako za pušenje duhana kažemo da je haram. kao što je pušenje duhana. a ako je šteta očita i veća (znači ako je djelo bliže zabrani haramu) onda je mekruhtahrimen. nego se uveliko razlikuju. Kada njegova šteta bude očita. Međutim. Šukri H. postaje zabranjenim (haram).novihorizonti. Nadalje. to ne znači da je taj čin na stepenu harama kao što je nepokornost prema roditeljima. imajući u vidu da je puno eksplicitnih i nedvosmislenih tekstova koji čovjeku zabranjuju sve što šteti njegovom životu i zdravlju. a to možda nije uvijek slučaj. a čiji organizam nije tako otporan zbog neuhranjenosti ili nekog drugog razloga. treba znati da harami nisu uvijek na istom stepenu. čvrst musliman ne ustrajava u mekruhu. također. dr. uglavnom.11. možemo reći da je to haram. a naročito svoju malu dječicu koja su rođena sa tako čistim i zdravim plućima. kako fizičkom tako i psihičkom. sve je bliži haramu. U svakom slučaju. To bi značilo da je treća cigareta haram. Ramić. mogu da kažem da nije precizno kazati da tri mekruha čine haram. uz štetu koju nanosi sebi nanosi i nerođenom djetetu. Nema sumnje da je manje griješna osoba koja popuši pokoju cigaretu dnevno što ne uzrokuje nikakve zdravstvene posljedice. pa neka o tome svako ko svjesno čini mekruhe dobro razmisli. bilo da se njima propušta neka korist ili se čini nešto loše. Novije generacije termin mekruh koriste. itekako. ovisi o šteti (dakle mjeri se štetnošću) koju pušač uzrokuje sebi i drugima.Na pitanja odgovora doc. a nisu znali za štetnost duhana i nas danas koji to. Nije isti grijeh žene pušača kada nije trudna i kada je u drugom stanju. zasigurno. Ne. jer kada je u drugom stanju. Što je određeni mekruh štetniji po čovjeka.com Pitanje: Odgovor: Da li je tačno da tri mekruha čine jedan haram? Starije generacije islamske uleme vrlo često su umjesto riječi haram koristile riječ mekruh. Ukoliko je šteta minimalna (znači ako je djelo bliže dozvoljenosti halalu) onda je to mekruhtenzihen. To su djela koja su štetna po čovjeka. nije isti postupak naših djedova koji su pušili. Preciznije je kazati da ustrajnost u činjenju mekruha vodi ka tome da to postane haram.2005 http://www. kao grijeha. Nije isti grijeh čovjeka koji ne zna za štetu određenog djela i onoga koji to zna. zbog jačine i otpornosti njena organizma koji je dobro uhranjen i koji ima jake odbrambene mehanizme (imunitet). da označe djela koja je pokuđeno raditi. Međutim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 10 od 416 . sjedne pored prozora ili iziđe napolje i onoga koji dimom truje i uznemirava cijelu porodicu. Mekruhi se mogu. kada se pouzdano utvrdi da mu šteti. od osobe koja puši kutiju-dvije.

dr. Ako pak postoji bojazan da npr.š. U tom duhu treba gledati i na postavljeno pitanje. onda je to grijeh (haram). Ramić.? Datum kreiranja: 27. b) ili uzeto od osobe koja će to za sebe nepovratno prisvojiti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ovisno o okolnostima. onda ćemo nađenu stvar ostaviti na istom mjestu kako bi vlasnik mogao da se vrati i nađe je na mjestu na kojem ju je izgubio. Pitanje: Odgovor: Osoba koja nađe nešto što je druga osoba izgubila. da joj svugdje i na svakom mjestu izražava počast i da ne dozvoli bilo šta u čemu može biti koliko trunka ponižavanja. Ukoliko se ne pojavi izgubljeni predmet može ostati kod nas. olovka itd. u roku od godinu dana dužni smo da oglašavamo. ponižavanje bi bilo kada bi čovjek stavio Kur‘an u zadnji džep na pantalonama i tome slično. dž. na odgovarajući način.11. pa makar to bilo ispod pojasa. preporučio bih svakome da povede računa o Allahovoj. koji će izgubljeni predmet precizno opisati.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 11 od 416 . dužni smo mu ga dati.2005 http://www. Prema tome. treba to uzeti u dva slučaja: a) ukoliko postoji mogućnost da će to biti uništeno. Naprimjer.. pak to nije vid ponižavanja. U tom slučaju. dž. Knjizi. svjestan činjenice da je Kur‘ani-kerim govor našeg Uzvišenog Stvoritelja. što može biti ponekad slučaj. Kako postupiti sa nađenom stvari kao što je novac. ako živimo u sredini gdje svijet neće uzeti tuđi imetak. ne boji. izgubljeni predmet trebamo uzeti i čuvati na odgovarajućem mjestu.š. onda nije ni grijeh. toga klonimo.Na pitanja odgovora doc. Ukoliko. nastoji da prema toj knjizi izražava svaku počast i da je čuva i zaštiti od bilo kakvog ponižavanja. da se izgubljeni predmet nalazi kod nas. izgubljenu ovcu pojede vuk. Ukoliko je u tome vid ponižavanja. Ukoliko se pojavi vlasnik.novihorizonti. Preporuka bi bila da se u svim prilikama kada sumnjamo da je nešto grijeh. Šukri H. s tim što smo dužni vratiti ga vlasniku bilo kada da se pojavi. ili izgubljeni novčanik uzme onaj koji se Allaha. a ne bi bilo ponižavanje kada bi ga nosio u ruci ili tašni. a posebno kada za tim nemamo potrebe.. To znači. te će novčanik i ono što je u njemu sebi prisvojiti.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno nositi Kur‘an ispod pasa? Normalno je da svaki musliman. a što se smatra vrijednošću.

čuo da je Mugire b.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno izaći sa djevojkom koja mi nije mahrem i šetati (ašikovati) sa njom u prisustvu prolaznika na ulici? Islam ne poznaje zabavljanje i ašikovanje. Datum kreiranja: 27. zavisi od osoba koje se upoznavaju.a. osame tako da ih treća osoba ne vidi.novihorizonti..11.a.s.” (Tirmizi u Sunenu i rekao da je hasen. a osamljivanje je kada se jedno muško i jedno žensko. ono je nužno potrebno.) Upoznavanje treba da bude nakon obećanja (zaruke) da će momak i djevojka stupiti u brak. kojima je dozvoljeno stupiti u brak. s. Status zaručnika. kakav će status imati. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Islam poznaje upoznavanje budućih bračnih parova. Čim upoznavanje postane korak ka nemoralu. Prema tome. Preporučio bih svima da dobro upoznaju osobu s kojom žele stupiti u brak. u kome nema grijeha. “jer tako je sigurnije da ćete se voljeti. rekao je Allahov Poslanik. za vrijeme tog upoznavanja ne smije u razgovoru biti nešto što je inače islamom zabranjeno i upoznavanje ne smije biti korak ka nemoralu. “Nisam”. Kada je Poslanik. Što se tiče samog upoznavanja. nakon zaruke.s.. upitao ga je da li ju je vidio. ukoliko se u njihovom shvatanju braka i bračnog života ne pojave nepremostive razlike. Šukri H. Ramić. svako od njih stupi na osnovu znanja da mu druga osoba odgovara za zasnivanje bračne zajednice. pa je vidi”.v. Prije svega. Šu‘be zaručio neku ženu. To upoznavanje mora biti u granicama šerijata. ne smije biti osamljivanja.2005 http://www. isti je kao i prije zaruke. Upoznavanje. bilo da je osamljivanje na otvorenom ili zatvorenom prostoru. može da potraje onoliko koliko je zaručnicima potrebno da se međusobno upoznaju tako da u brak.Na pitanja odgovora doc.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 12 od 416 . s.v. odgovorio je Mugire. “Idi. dr. postaje zabranjenim. Nadalje. Zaruka ima za cilj da pokaže ozbiljnost i da zaštiti djevojke od onih koji žele samo zabavu.

2005 http://www. Međutim.com Pitanje: Profesor sam na jednoj visokoškolskoj ustanovi. prakticiranja islama.š. učenice medresa i njihove profesorice izlaze na ulicu gologlave. s. je sljedbenicima islama odredio da im uzor bude Njegov Poslanik. učenice medresa ili njihove profesorice. ukoliko se njihovi postupci razlikuju od Poslanikove. Ona ukazuju na problem s kojim se susreću oni koji ne poznaju učenja islama malo bolje. ali nije normalno da grešku svjesno odobrava. Islamska ulema kaže da je najsigurnije slijediti onog učenjaka koji je preselio na ahiret kao vjernik. ali ne mogu savladati svoju slabost.s. dž.s.a. Upravo zbog toga. islamska ulema naglašava da svaki postupak.š. Šukri H. elhamdulillah. pa ako se bude slagalo sa Allahovom dž. (Vidi suru “El-Ahzab”.a.. s.a. Datum kreiranja: 27.v. Na kraju. prakse to znači da oni griješe i mi ih u tome ne bismo smjeli slijediti. griješe. znam da mnogi puno pate zbog toga. očekuje se da budu živi primjer Alejhisselamovog.v. skrenuo bih pažnju da je normalno da čovjek pogriješi. a ne profesori islamskih nauka. Mada je ona. riječi. znam da bi mnogi profesori bili sretni kad bi se njihove supruge islamski oblačile. zbog te pozicije. Otkako sam počeo prakticirati islam.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 13 od 416 . Od profesora islamskih nauka. te ako ne budemo mjerili ispravnost njihovih postupaka možemo i sami pasti u greške. a ako ne onda ćemo to djelo smatrati nepodobnim. jer dok je čovjek živ podložan je iskušenjima i može skrenuti s pravog puta. dr. Posebno skrećem pažnju svakom muslimanu i muslimanki da je neophodno svačija djela i postupke stavljati na tu vagu jer ljudi.v. želja mi je da se i moja supruga islamski pokrije. to djelo ćemo smatrati ispravnim i dobrim. Ramić.11. Znam da mnoge od tih sestara znaju da griješe..). Kao izgovor ona često navodi da supruge uglednih profesora islamskih nauka.novihorizonti. ponekad slučaj. svako ljudsko djelo treba staviti na vagu Kur‘ana i sunneta..Na pitanja odgovora doc. učenica medresa. počela redovno klanjati. njihovih profesorica i ostalih muslimana i muslimanki koji su u poziciji da se svijet. Allah. 21. možemo kazati da Vaša žena nije u pravu kada kao izgovor za nepokrivanje uzima primjer pomenutih sestara koje nisu pokrivene. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. na njih ugleda.. s. Naime. svi ljudi bez izuzetka.s. što je. Na osnovu iznesenog. Da li je moja supruga u pravu kada se poziva na njihove postupke? Odgovor: Pitanja ovakvog sadržaja mi često dolaze. nažalost. sa pokrivanjem ide malo teže.

26694. zaključio sam da to zavisi od odnosa nemuslimana prema muslimanima.v. Naime. čuo ezan sa travničkih džamija. Muslimanima smeta da se hadži Senad Hadžifejzović.) prenosi da je Allahov Poslanik. komentarišući hadis br. Ebu Umame.” (El-Mumtehina. Jedna skupina. jer BHT nije samo njihova. s.. to dobročinstvo možemo učiniti i nemuslimanima. 14/145. Allah.š. multivjerska. (Vidi: Nevevijev komentar na Muslimov Sahih. bez sumnje je vid dobročinstva i. dok se novinarka uživo javljala u dnevnik iz Travnika. pod uslovom da prema nama imaju lijep odnos. pa prema tome ni da mu uzvrati na njegov pozdrav. da ne bude od onih koji zbog vjere muslimane protjeruju iz njihovih kuća ili se protiv njih bore.” (Sahihu Muslim bi-šerhin-Nevevi. u komentaru Muslimovog Sahiha kaže: “Naš stav je da je haram prvi im nazvati selam. Nevevi. od Ebu Basre (Musnedul-qabail br.v.s. Još bih samo skrenuo pažnju da muslimani. Međutim. tada se u obzir uzima specifični dokaz kojim se tumači namjera i značenje općeg dokaza. ne mora Datum kreiranja: 27. a to je jedno od mišljenja naših učenjaka. Ramić.a. ali im smeta da njihov pozdrav “esselamu alejkum” (neka je mir i svako dobro s vama) bude eliminisan i zabranjen na televiziji. dr. vi recite samo “ve ‘alejkum” ( i na vas). a drugi specifičan za to pitanje. 2163 dalje navodi hadise u kojima Poslanik.. 26695. dž. Ebu-Busrin hadis je specifičan i određuje da se ta zabrana odnosi na period kada se muslimani nalaze u ratu sa nemuslimanima. ako crkva zazvoni. Smatram da nema smetnje da musliman prvi pozdravi nemuslimana.” Primjenjujući usulsko pravilo da u slučaju postojanja dva dokaza. tj. da poštuju njihovo pravo na vlastitu kulturu i tradiciju. s. LX:8. pa kada vam nazovu selam.com Pitanje: Odgovor: Da li je muslimanu dozvoljeno da prvi pozdravi nemuslimana? Islamska ulema. a dužnost je (vadžib) uzvratiti im pozdrav tako što će se reći “ve ‘alejkum” (i na vas) ili samo ‘alejkum” (na vas).. pod uslovom da nemusliman bude od onih koji imaju lijep odnos prema muslimanima. Tirmizi u “Kitabus-sijer” i “Kitabul-isti‘zan vel-adab” i Ahmed u Musnedu od Ebu Hurejre. To se prenosi od Ibn Abbasa.š. onda i pozdravljanje mora biti multi i to pitanje treba da bude u domenu slobodnog izbora svakog novinara.a. imam Ahmed. Nevevi. Jadno je da se nijedan novinar musliman-vjernik. Allah. od kojih je jedan opći. koju oni ipak najviše finansiraju. ne usuđuje da nazove selam. s.v. tako da se. u vezi nekog pitanja. Ako je BH multietična. 14/144-147. Ono što se sada događa je negiranje osnovnih ljudskih prava.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. u vezi sa nazivanjem selama nemuslimanima i uzvraćanjem na njihov selam nema jedinstven stav. kako poštuju nemuslimane koji zaslužuju da budu poštovani kao ljudi. gospodo na telviziji! Muslimanima ne smeta kada čuju na telviziji “dobar dan” i “dobro veče”. mora izvinjavati što se. Šukri H.) Nazivanje islamskog pozdrava-selama. a Allah dž.) Nevevi dalje kaže: “To što smo spomenuli u vezi s našim mezhebom zastupa većina uleme i prve generacije općenito. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. ta zabrana.novihorizonti. zaista. Hadise kojima se zabranjuje nazivanje selama nemuslimanima bilježe Muslim u “Kitabusselam”. r.2005 http://www.a.) Proučavajući to pitanje. Hadisi koji zabranjuju muslimanima da nemuslimanima prvi nazivaju selam su općeniti i obuhvataju i ratno i mirnodopsko stanje. tj. eksplicite rekao: “Mi sutra krećemo na židove pa im nemojte prvi nazivati selam…” Iz tog razumijemo da onda kada nemuslimani imaju lijep odnos prema muslimanima. da sa nama ne ratuju niti nas iz naših domova proganjaju zbog toga što smo mi pripadnici islama. treba da zahtijevaju da i oni poštuju njih. Ibn Ebi-Muhajriza. smatra da je dozvoljeno da im prvi nazovemo selam. na osnovu pomenutog ajeta. Našem Senadu savjetujem da vodi računa da mu se novinarka sljedeći put javlja ispred neke travničke crkve.. zabranjuje da se nemuslimanima naziva selam. na BHT. najbolje zna. niti ratuju protiv njih zbog vjere njihove. jer je Poslanik.a.Na pitanja odgovora doc. odnosi se na situaciju kada se nemuslimani bore protiv muslimana i kada prema njima nemaju lijep odnos.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 14 od 416 . u svome Musnedu.s. pa im nemojte prvi nazivati selam. čini mi se u strahu i panici. voli one koji su pravični.s. tada nema smetnje da musliman nemuslimana prvi pozdravi i da mu na pozdrav uzvrati. rekao: “Mi sutra krećemo na židove. kada ih ne progone iz njihovih kuća. pak.

Ono o čemu treba voditi računa jeste da o islamu ne govoriš ono što ne znaš.11. Datum kreiranja: 27. zašto ste islam skrivali za sebe. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. koji se vratio u islam.novihorizonti. Šukri H. poslao svim ljudima bez obzira ko oni bili. a koje su roditelji odgojili u islamu. tako i onima koji žive u njihovoj sredini. imajući u vidu da emanet islama nosi svaki musliman. Islam nije vlasništvo onih koji su trenutno njeni sljedbenici. tvoje kolege optužuju da im nisi objasnio islam mada si ga poznavao. jer će ih islam usrećiti. Izvršavajući tu svoju dužnost. kao sljedbenik islama jako sretan i smatram da tu sreću nemaš pravo zadržavati samo za sebe.” govorio je on. brat Bilal je nekada radio u birtijama kao izbacivač i upoznao svijet droge. moralnim. ti ćeš. Meni se jako dopada tumačenje stočetvrtog ajeta sure “Al-Imran” da svi mi treba da budemo ummet koji poziva na dobro. Naime. jer da im je bilo potrebno crkava u Travniku. On je nas. “Ja znam kako je živjeti u ćafirluku. Dok ovo pišem sjetih se riječi jednog mladog Nijemca koje je izgovorio na kongresu islamskih aktivista. dr. te je živio i umro u zabludi. dž. kulturnim. ali.. Interesuje me da li sam dužan da aktivno učestvujem kao da‘ija. Ono je korisno i potrebno je da među nama ima skupina koje će to profesionalno raditi. Iskoristi svaku priliku da pozivaš sve ljude. bez obzira što nisi završio medresu. potrudi se da u granicama svoga znanja istinu islama preneseš na druge. muslimani tako skidaju sa sebe obavezu i odgovornost za koju će biti pitani na Sudnjeme danu.š. ekonomoskim itd.com zbog toga izvinjavati. Gdje ste vi do sada bili. kolege iz studentskih dana. a u kojima ih je oštro napao rekavši da su oni odgovorni što njegov otac nije upoznao islam. hindusima i sljedbenicima svih ideologija i pravaca. često se sjetim kritika brata Bilala. Siguran sam da si ti. jer nema sumnje da je zadržavanje. svoju braću i sestre koji su sa njim studirali na univerzitetu Wales u Velikoj Britaniji. nemorala i podzemlja. Osim toga. bez obzira kakvih ideologija i pravaca bili sljedbenici. dž. na budućem svijetu. muslimani izvršavaju moralnu obavezu prema njima. kritikovao govoreći da smo izuzetno pasivni i da ne radimo dovoljno na propagiranju islama. smatram da je svako dužan odužiti se u tom pogledu u granicama svojih mogućnosti. nakon što su ga njegovi roditelji odgojili u kršćanstvu. ipak.š. nego trebaš da je dijeliš i sa drugima. ukoliko ga istinski prihvate. “da ja volim svoga oca i nije mi svejedno što će on u vatri gorjeti. etičkim. Muslimani su obavezni ispravno i tačno islam prezentirati. To vam nikada neću oprostiti. kršćanima. skinuti teret emaneta koji nosiš na sebi kao musliman.2005 http://www. U isto vrijeme. Ramić. “A znate”. samo za sebe. kako bi oni mogli da se upoznaju sa svim sredstvima islama. s obzirom da nisam završio medresu? Odgovor: Islam je vjera koju je Allah.” Isto tako.Na pitanja odgovora doc. da pozivam nemuslimane u islam i tumačim Allahovu. nego je emanet koji su oni dužni prenijeti. rekao im je. da se upoznaju s izvornim islamom. Ukoliko budeš djelovao kao da‘ija.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 15 od 416 . Poštovani brate. Sarajevu i mnogim drugim mjestima danas ne bi bilo. Pitanje: Student sam medicine. nemoj dozvoliti da te sutra. dostaviti i objasniti svim stanovnicima zemaljske kugle. političkim. neke općekorisne stvari veliko zlodjelo prema sebi i prema drugima. inša-Allah.. židovima. kako na svoje potomstvo. vjeru. Muslimanima takvo izvinjavanje nije potrebno. pravnim.

v.” (Muslim. Ramić. Bejheqi prenosi od Allahovog Poslanika. bilo da ih je propustila zbog opravdanog razloga ili ne. za razliku od Velike Britanije.s. “Kitabus-salat”. U Velikoj Britaniji godišnje umre više od sto i dvadeset hiljada ljudi od bolesti kojima je uzrok pušenje. grijeh. Npr. s.) Poslanik. Prošlog mjeseca američka vlada je tužila duhansku industriju i podnijela zahtjev za ogromnom odštetom kako bi kompenzirala štetu koju trpi država liječeći pušače.11.v. Siguran sam da su statistički podaci i kod nas poražavajući. Treba napomenuti da je poželjno i ostale pritvrđene sunnete naklanjati kada se propuste. Sahihu-Muslim.s. “Kitabud-da‘vat”. bilo prije izlaska sunca ili poslije. Na poslu u tvornici cigareta možete ostati ukoliko za to postoji prijeka potreba (darura). neka ih klanja (tj. Husajna da je Poslanik. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.)? Datum kreiranja: 27. poželjno je da ih naklanja. (Vidi: Tirmizi.v. Jeste da taj otrov ubija postepeno.a.v. Sunen. a to je.a. zatim je Vjerovjesnik.s. socijalnih i društvenih problema koje uzrokuje pušenje. a zatim farze. jer time nanosi štetu čovjeku. Prema tome. Sačekali su da sunce odskoči. Ukoliko osoba zaboravi da klanja sabahske sunnete da li ih treba naklanjati? Da li je dovoljno reći alejhisselam (skr. musliman ne bi trebao da učestvuje u proizvodnji cigareta. Klanjao je dva rekata sunneta. Allah će na njega donijeti deset puta.2005 http://www.a. naredio da se prouči ezan. da je rekao: “Ko ne klanja dva rekata sabahskog sunneta prije nego sunce iziđe. Još potpuniji je takozvani ibrahimijski salavat koji učimo na etehijjatu. Sunčeva toplota ih je probudila.a.” Buharija.). je takođe rekao: “Ko na mene donese salavat jedanput. tj.novihorizonti.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno raditi u tvornici cigareta? Tvornica cigareta proizvodi otrov kojim truje ljude.v. Alejhisselam je pola te izreke. Upravo zbog toga. Na osnovu pomenutih dokaza.s. a. Muslim i drugi prenose od Imrana b.) kad se spomene Poslanikovo ime ili je potrebno kazati sallallahu ‘alejhi ve sellem (skr. Pitanje: Odgovor: Poslanik. je rekao da je škrtica onaj u čijem prisustvu se spomene njegovo ime. kad god se osoba sjeti da ih je propustila.v.) Iz mnogobrojnih hadisa i prakse ashaba možemo razumjeti da je potpun salavat izgovor sallahu ‘alejhi ve sellem. s.v. s. Pitanje: Odgovor: Sabahski sunneti su pritvrđeni sunneti (sunne mu‘ekkede). za vrijeme jednog pohoda sa ashabima prespavao sabah-namaz. pa onaj ko to čuje ne donese salavat. Preporučio bih vam da se potrudite i nađete drugi odgovarajući posao. s. jer u nas većina stanovništva puši. ali ipak ubija. s. s. s. te mnogih drugih zdravstvenih. bez sumnje.s.s.a. dr.a. izgubljenih radnih sati. mislim da je za postizanje potpunog sevaba za salavat potrebno kazati sallahu ‘alejhi ve sellem (skr.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 16 od 416 .s. Šukri H. poslije). što znači pola sevaba.s.Na pitanja odgovora doc. To možemo razumjeti iz mnogih hadisa. ukoliko nemate drugog načina da obezbijedite sredstva za normalan život Vas i Vaše porodice koju ste dužni izdržavati.

) Pitanje: Pročitala sam da je u Zenici obavljeno vjenčanje između jednog bračnog para i između njihove djece iz prvog braka. br. dr.) Oni su govorili “i Njegov Poslanik” jer je Muhammed. dok je pod iharamom. nego znače da je to ipak ljudski odgovor koji je podložan grešci.Na pitanja odgovora doc. ili u postu od tri dana ili davanju hrane za šest siromaha. poznati hadis koji govori o imanu.v. Ramić.s. 4/63. “Kitabu džezais-sajdi. a ako je to svjesno uradila. onda nije ništa obavezna. to ima utemeljenje u sunnetu Poslanikovom. to je dozvoljeno i nema smetnje da se njihova djeca iz prvog braka uzmu.v. islamu i ihsanu u Muslimovom Sahihu. nego da čovjek kaže: “Allah najbolje zna” i tako potvrdi tu činjenicu i iskaže svoju ljudsku slabost.v.a. s. s. s.a. 14. bio među njima i mogli su ga pitati i tražiti od njega odgovor. 1999. smrti nije preostalo ništa drugo.” (Buhari.a. niti oblačiti rukavice. treba napomenuti da riječi “Allah najbolje zna” ne znače sumnju u dati odgovor. str. a mi smo bile pod ihramima sa Allahovim Poslanikom.a.com Pitanje: Odgovor: Vi vrlo često na kraju svojih odgovora kažete “Allah najbolje zna”. Naime u mnogobrojnim hadisima preneseno je da su ashabi u mnogim situacijama. r.v. Tako su postupale Aiša. 1838. Pitanje: Odgovor: Ženi nije dozvoljeno nositi nikab dok je pod ihramom. nakon što su njih dvoje konzumirali brak ili da se njegov sin oženi sa ženom s kojom je njegov babo sklopio bračni ugovor. može nositi nikab? Odgovor: Da. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.) Lice kod žene ima status glave kod muškarca u pogledu pokrivanja.s. Datum kreiranja: 27.a. 1625. Zabranjeno je da njen sadašnji muž oženi njenu kćerku iz prvog braka.2005 http://www. hadis br.a. s. rekao u hadisu koji prenosi Ibn Omer.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 17 od 416 . s.s. za vrijeme obavljanja hadža ili umre.v. dž.11.) U drugom hadisu stoji da se ihram žene ogleda u tome da joj bude otkriveno lice i da nema rukavica. dok je osoba pod ihramima. Šukri H. tj.s. r. upitao o nečemu.” (“El-Alem el-islami”.novihorizonti.” (Vidi.v. U isto vrijeme. pa kad bi prošli mi bismo ga otkrile. naprimjer.v. s. Vidi: Fethul-bari. “Kitabuliman”. mi bismo svoje džilbabe sa glave stavljale preko lica. majka je svoju kćerku iz prvog braka udala za sina svog sadašnjeg muža. Nakon Poslanikove. Upitan o tome kakav je status žene koja nosi nikab dok je pod ihramom vrhovni muftija Saudijske Arabije Abdulaziz b. jer je Poslanik. govorili: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. Kada bi naišli pored nas. Sahihul-Buhari.a. ukoliko pored nje naiđu muškarci koji joj nisu mahrem. i druge hadžinice kad su na hadž išle sa Allahovim Poslanikom.a: “I žena pod ihramom ne smije nositi nikab. Žena može.s.” (Prenosi Ebu Davud i El-Esrem. Aiša kaže: “Skupine jahača su prolazile pored nas. Da li je to šerijatom dozvoljeno? Da li žena. s.s. a Allah.s. dužna je učiniti iskup koji se ogleda u klanju ovce. i praksi njegovih ashaba.a. novembar. da lice za trenutak pokrije dijelom svoje mahrame. je jedini koji sve zna i koji sve najbolje zna.š. a naročito kada bi ih Poslanik. Abdullah Ali Šejh kaže: “Ukoliko je obukla nikab nenamjerno. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Da. Babu ma junha minet-tibi lil-muhrimi vel-muhrime”.

a. dlanova i tabana itd. došao Ebu Kuhafe. Učenje sura naopako pri salijevanju strave govori da su to džinovska i šejtanska posla. niti u praksi prvih generacija muslimana. Da je taj postupak imao status poistovjećivanja sa nemuslimankama ili mijenjanja Allahovih. neka znaju da tim svojim postupkom izlaze iz islama. s. “Kitabul-libasi vez-zine”.š. Smatram da to nije poistovjećivanje. dž. ElMedžmu‘.v. je eksplicite zabranio da muškarac boji kosu u crno u hadisu koji se prenosi od Džabir b.v. Ramić. što mnoge žene.a. savjetujem svim našim muslimankama da se klone salijevanja strave. mimo crne.v. Posebno.s.s. najbolje zna. Ukoliko žena ima kosu crne. u nadi da će to ojačati bračnu zajednicu i usrećiti bračne parove.a.s. neka odmah prestanu i iskreno se pokaju Allahu. Poslanik.a. smeđe ili neke druge boje. stvorenja. On isto tako kaže da nema razlike između muška i ženska u pogledu farbanja kose u crno.v. Abdullaha da je Poslaniku. za to nema nikakve smetnje ukoliko žena ima sijedu kosu. Ukoliko svjesno to nastave raditi. na dan oslobađanja Meke. u tom slučaju neki smatraju da je bojenje zabranjeno. koja je hadisom zabranjena. Zbog toga.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 18 od 416 .2005 http://www. niti mijenjanje Allahovih. Sahih Muslim.) On je do tog zaključka došao analogijom (kijasom). jer su muslimanke bojile knom (knile) svoju kosu i u vrijeme Poslanika. dž.a.s.novihorizonti. salijevanje strave i tome slično je zabranjeno (haram). kako se navodi u mnogim hadisima. 1/324. s.š. Prema tome.) Što se tiče korištenja drugih boja. Ukoliko su učile sure naopako. Željela bih da mi pojasnite islamski stav u vezi sa tzv. Kod njih je postojala rukja (odučavanje).s. dž. dr. Ne spominje se da je tako nešto postojalo u praksi Allahovog Poslanika.š. Poslanik. Ja bih preporučio ženama da boje svoju kosu bojom koja se dopada njihovim muževima. uče naopako kur‘anske sure što je najveći grijeh koji može izvesti iz islama. (Vidi: Muslim. koja ima utemeljenje u šerijatu. (Vidi: Nevevi. salijevanjem strave. Poslanik. Šukri H. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š.š. uz napomenu da djevojka mora da obavijesti svoga zaručnika ukoliko je promjenila boju svoje kose.com Pitanje: Odgovor: Da li je ženama dozvoljeno bojenje kose? Upotreba kne za bojenje kose. tako da je to zabranjeno i žensku kao i mušku. Naime. br. u tom pogledu zabrinjava. Pitanje: Odgovor: Salijevanje strave je pagansko vjerovanje i nema utemeljenja u šerijatu. a Allah. kako bi izbjegla varanje koje je u islamu najstrožije zabranjeno. ali da izbjegavaju crnu boju. stvorenja. Nevevi kaže u El-Medžmu‘u da je mustehab (lijepo) upotrebljavati knu u tu svrhu.11. praksom koja je u BiH vrlo raširena? Datum kreiranja: 27. dž. Nije dozvoljeno stavljati na nokte lak koji sprečava da voda dopre do njih. kada salijevaju stravu. Smatram da navedeni argumenti ne stoje i da je ženi dozvoljeno bojiti kosu s tim da izbjegava crnu boju. s. s.Na pitanja odgovora doc. s.v. stvorenja ili poistovijećivanje sa nemuslimankama. dž. koji je bio potpuno bijele kose. 2102. bi im to sigurno zabranio. dozvoljena je. naredio je da mu oboje kosu. Njihov argument je da je to mijenjanje Allahovih. a ne bi im to preporučio.s.a. dakle boje koja se smatra lijepom. s.v.

v. jer može navesti čovjeka da se osloni na dovu i tako ode u zabludu.da u njoj ima dova koje nemaju utemeljenja u šerijatu. da su bili svjesni njegova hadisa: “Ko na mene svjesno slaže.a. Imajući u vidu da ne postoji hadis koji govori o Arš-dovi.v.11. dž. To je vrlo opasna tvrdnja. rekao sljedeće: 1. dž. kao npr.š. 107. s. hadis br.š.da u njoj ima kur‘anskih dova i dova koje su prenesene od Poslanika. da ih nagradi za njihovu lijepu namjeru. da se uči na nafila-namazima i da će sve što čovjek zaželi od Alllaha. Da li je ova dova šerijatski utemljena i mogu li je širiti dalje? Čitajući tu dovu primijetio sam sljedeće: 1. oni to nikada ne bi uradili. 3. a Allah.da ko ovu dovu prouči jednom u životu ući će u džennet a da neće polagati račun bez obzira koliki grješnik bio. ali su dobrog i ispravnog značenja.2005 http://www. bilo da se ona odnosi na ovaj ili budući svijet i da će Allah spriječiti da mu neprijatelj ili bilo ko drugi načini neku štetu. a i ono što im se pripisuje ima u sebi tajnovitu mahanu te se zbog nje to ne može prihvatiti. Sahih Muslim. Takvu tvrdnju možemo provjeriti i praktično se uvjeriti u njenu ispravnost. jer da bi bila utemeljena mora biti prenesena ispravnim senedom i ne smije u sebi imati neku tajnovitu mahanu.a.da u ovoj dovi ima puno štamparskih grešaka koje ponekad suštinski mijenjaju značenje. To znači da čovjek može raditi šta hoće. Nadalje. neće ostaviti prazne ruke onoga ko Ga moli. te činjenicu da u njoj ima pogrešnih rečenica. sa sigurnošću možemo kazati da tu dovu nije dozvoljeno širiti.s. To je neutemeljena tvrdnja.v. na Mikailu. između ostalog. na čelu Israfilovom i na dlanu Azrailovom. npr. nekada Allah. treba ispunjavati određene uslove o kojima se ovdje ne govori. da su bili svjesni zabrane da se u usta Poslanikova. Na kraju “dobrôta Arš dove” traži se da se dova nosi uza se ispisana arebicom.š.Na pitanja odgovora doc. da je Allahovo.š. neka sebi traži mjesto u Vatri. Ta tajnovita mahana ogleda se. Šukri H. Jeste da Allah. U konkretnom slučaju sened se nigdje ne spominje.da će svaka želja biti ispunjena. Datum kreiranja: 27. dr. s. ono što je u vezi s ovom dovom daleko problematičnije i opasnije jesu “dobrote Arš dove”.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. na jednom mjestu umjesto mesir (stjecište) piše makir (varalica). Ja ne sumnjam u lijepu i iskrenu namjeru pisca i prevodioca ove dove.s.s.a.v. dž. Ko imalo poznaje islam svjestan je da je takva tvrdnja u potpunoj suprotnosti sa njegovim temeljnim principima.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 19 od 416 . Arš dova. s. Da su pisac i prevodilac dove bili svjesni njene opasnosti i opasnosti njenih “dobrota”. Ramić.Durin-nazim”. jer one mogu čovjeka odvesti na totalnu stranputicu. stavljaju riječi koje on nije rekao. biti udovoljeno.š.š. Naime u njima se kaže da se pripovijeda da je Melek Džebrail Allahovom Poslaniku. ispuni nekome želju na dunjaluku.” (Muslim. dž. najbolje zna.s. 2.com Pitanje: Odgovor: Nedavno mi je do ruku došla tzv. Ja u takvu tvrdnju sumnjam jer Poslanik. 2.a. isto kao i šehid koji je poginuo na Allahovom putu boreći se da Allahova riječ bude gornja. s. Ni ta tvrdnja nije utemeljena.a. na 155 str. koje su spomenute u ćitabu “Durranil . s. griješiti koliko hoće. U “dobrotama Arš dove” se dalje navode izreke četverice hulefai-rašidina u kojima oni govore kako su im se sve želje ispunjavale kada su učili tu dovu. ali se muslimanima mora skrenuti pažnja na sve greške koje se u njoj nalaze i na veliku opasnost koju takve novotarije kriju u sebi. “Kitabul-‘ilm”. ali da bi dova bila primljena.da će bolesniku koji prouči tu dovu Allah dati lijek.da u njoj ima dova koje nisu prenesene od Poslanika. Međutim. iako je čovjek molio da mu se to da na dunjaluku. dž. Molim Allaha. 4.s. dž. 3. Prevodilac još napominje da je to samo dio njenih dobrota. ime napisano na Džebrailovom krilu. a nekada to ostavi za ahiret.). a posebno je haram u spomenute “dobrote” vjerovati. nije to rekao. važno je da samo jedanput ovu dovu prouči i on je džennetlija. u činjenici da se nisu sve njihove želje ispunile.

pisac spomenute knjige je za sve ostale sure izmislio “fadilete”. pa ni vjetar. Primjer za to.š.11. dž. jer pamet čovjeku daje samo Allah. To je laž na Poslanika. te da se njena “svrha i značaj” suprostavljaju islamskim učenjima. postoji i jedna i druga mogućnost..” Da je to puka laž i da se to suprostavlja Allahovim. pa je prema tome izmišljena i pripisana Poslaniku..a. s. nego čak i na arapskom jeziku. čiji autori nisu provjereni i učeni mu‘mini. Porijeklo Nur-dove je meni nepoznato.a. voda i ostale sile čovjekove kao što su sihiri i sl. shvatio sam. Kada sam prije nekoliko godina vidio “Nur-dovu” i pročitao njenu svrhu i značaj (tj.š.U “svrsi i značaju” ove dove piše da je ona uzeta iz “starog kitaba sa strane 255 pisanog na staro-turskom jeziku”.s. ali ga možeš vrlo lahko odvratiti ako mu pogrešno tumačiš islam i u ime islama ubacuješ u vjeru ono što s islamom nema nikakve veze. Koliko su postali pametniji oni koji su to probali mogu se i sami uvjeriti. Mada u hadisu nalazimo samo nekoliko sura za koje su spomenute prilike u kojima ih je lijepo učiti. s najljepšom željom da podstakne muslimane da uče Kur‘an. a kome On to ne da. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s. Na ovo pitanje sam detaljno odgovorio u časopisu “Hilal” br. bez obzira ko je dovu napisao. a laganje na njega je veliki grijeh. dr.š. vrijednosti znanja i Allahovih. oružje. njena “svrha i značaj” nose izuzetno opasne poruke koje mogu čovjeka izvesti iz islama i zbog toga smo dužni na to da upozorimo muslimane i da im objasnimo da ta dova nema temelja u islamu i da ju je haram propagirati i u nju vjerovati. U nekim slučajevima novotarije budu uvode nesvjesni muslimani koji žele da urade dobro djelo i koji imaju lijepu namjeru. dž. 3.com Pitanje: Odgovor: Molimo vas da nam nešto kažete o Nur-dovi. a da mi.a. dozvole.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 20 od 416 . kao što je Nur-dova. januar 1997. Imajući u vidu da je do tog broja mnogim našim čitaocima nemoguće doći.2005 http://www. jasno je svakom ko poznaje islam i njegove propise da je Nur dova izmišljena i pripisana Poslaniku. njene “fadilete”) i čuo za još neka slična pisma (kao što je pismo sejjide Zejneb u kojem se kaže da svako do koga to pismo dođe mora da ga umnoži u trinaest primjeraka i to podijeli kako bi bio sretan. Ono što osjećam je da takve novotarije (naročito tako podle novotarije) mogu biti pripremljene od strane vrlo lukavih neprijatelja islama koji iz iskustva znaju da je nemoguće muslimana odvratiti od vjere time što ćeš na islam navaljati drvlje i kamenje. s. njemu Allahovim emerom ne škodi nikakav narod. imamo knjigu u kojoj je za svaku suru napisano za što treba da se uči. pa čak i ako se to dijametralno suprostavlja učenju islama. Nur-dova ne nalazi se u Kur‘anu niti u Alejhisselamovim hadisima. riječi: “.š. A Allaha se boje od robova Njegovih učeni.s. taj je ne može ni imati. govoriti loše protiv islama.v. XXXV:28). Mi muslimani islam uzimamo iz potpuno sigurnih izvora: Kur‘ana i ispravnih (sahih) hadisa Poslanikovih. jer u tim starim kitabima. Šukri H..v. kada se pogledaju “svrhe i značaj” Nur-dove.. Normalno je da jedna izmišljena dova u tome ne može pomoći bez Allahove. No.a. zatim neke specijalne namaze koji ne postoje u šerijatu itd. dž.v. 2.Na pitanja odgovora doc. Kada takvu zaštitu čovjeku ne obećava Datum kreiranja: 27. Dokaz da Nur-dova nema osnove u islamu i da je suprotna islamskom učenju nude sljedeće činjenice: 1.s. još bolje. pa kako se onda može ovako kategorički tvrditi da će onaj ko tako uradi postati pametniji.” (Kur‘an.U “svrsi i značaju” te dove piše: “Ko ovu dovu nosi uza se. možda najviše pitanja dolazi upravo na tu temu. ne na staro-turskom. 8. Naime. dž. a ukoliko to ne uradi biće nesretan). To je izmišljotina. Kako je ona nastala i ko ju je napisao mi možemo samo pretpostavljati..U “svrsi i značaju” dove piše”: “Ko ovu dovu prouči pušući u vodu. s. Što se Nur-dove tiče. dakle. prenosim vam pomenuti odgovor u cijelosti.v. pa tu vodu pije biće zejrek i pametan”.novihorizonti.s. mogao je pisati šta ko hoće i lagati i izmišljati šta ko hoće. Svaki iole učen musliman zna da mi svoju vjeru ne uzimamo iz tako neprovjerenih izvora kao što su “stari kitabi” pa makar bili pisani. zakonima koje je on uspostavio na nebesima i Zemlji treba da je jasno svakom muslimanu. Ramić.

riječ. Važno je samo da sebi obezbijede Nur-dovu i nema problema. 5. Znam da su mnoga naša braća u Bosni izginula mada su sa sobom imali ovu dovu.š.a.v. s. Šukri H. U tom pozivu kao da se kaže: “O ljudi. pa su se čak. na paljanskoj televiziji ismijavali nama muslimanima. piti i sve ostale velike grijehe raditi i da mu opet bude sve oprošteno samo zbog lista papira koji mu se stavi na prsa u kaburu. Ta zadnja “vrijednost” najveća je laž na Allahovu. kada bi postrojio svoje ashabe pred bitku.U “svrsi i značaju” ove dove dalje piše da ko je uči ili nosi uza se za njega sedamdeset hiljada meleka u Meki i Medini tespih čine i sevape mu poklanjaju. Ukoliko se desi da neko.. Ona se kosi sa svim principima islama.s. laže na Allaha. Prema tome.U zadnjoj stavci “svrhe i značaja” kaže se da ko ovu dovu nosi i uči.a. dr. Što se same Nur-dove tiče. misleći da tako rade jedno dobro djelo. i Njegova Poslanika. neka to pokuša i praktično na sebi dokazati.s.š. i poziva u kufr i činjenje grijeha. kad imate nešto vrednije. bilo da se to svjesno ili nesvjesno radi. njegov san je od šejtana. To je takođe neosnovana tvrdanja koja nema podlogu u šerijatu..novihorizonti. Muslimanima treba da bude uzor Poslanik. Znam da mnogi muslimani nisu svjesni tog njenog značenja.a.Na pitanja odgovora doc. s. stoga nemojte ga azab činiti. kada bi Nur-dova pružala takvu zaštitu. Po ovome.com Kur‘an. to ne znači da je Nur-dova ispravna. Ramić. s.s. dakle. Prema tome. jer će vam ti grijesi biti zamijenjeni sevapima.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 21 od 416 . dovoljno bi bilo podijeliti je ljudima i oni bi zavladali svijetom.v. nisu svjesni onoga čemu ona poziva i oni su prevareni te nesvjesno šire Nur-dovu među svijetom. dijelio im napisanu Nur-dovu i govorio im ono što u Nur-dovi piše?!! Je li historija islama zabilježila da je neko od ashaba nosio Nur-dovu? Tako nešto nije zabilježeno u historiji islama. Allahova. oni kao da govore ljudima da ne moraju vjerovati. Nadalje. Poslanik. a grijesi biti zamijenjeni sevapima. nas takvome namazu nije naučio. ko tvrdi da na ovu dovu neće metak.a. niti ga ispitivati. ne moraju biti muslimani.” Opasnost leži u činjenici što se iz toga razumije da je dovoljno čovjeku da sebi obezbijedi Nurdovu da mu stave na grudi u kaburu i on je spasen kaburskog ispita i kaburskog azaba. zatim proučiti ovu dovu i čovjek će u snu vidjeti gdje mu je ukradena stvar. a to je Nur-dova koju kada nosite i učite želje će vam se ispuniti. s.v. Uz to grijesi će mu biti oprošteni i Allah će mu upisati umjesto grijeha sevape. kako to može da obeća dova za koju se ne zna ni ko ju je izmislio i pripisao Poslaniku. čovjek može biti najveći ćafir. zinaluk činiti.s.2005 http://www. Allah će ga osloboditi ispita meleka Munkera i Nekira u kaburu i svaki od meleka će mu reći da se ne boji i da su oni njegovo društvo do Kijametskog dana. s obzirom da Nur-dova nije od Alejhisselama.v.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. više ćete sevapa imati na Kijametskom danu. postiti. Radite grijehe.Čini mi se da su najopasnije šesta i sedma stavka “svrhe i značaja”. na osnovu toga. 4. Jeste li ikad čuli da je Poslanik. nju je haram dijeliti i Datum kreiranja: 27. taj mejjit je upio Nur dovu pa je stavio na prsa.š. jer kad čovjek radi novotarije (bid‘ate) (kao što je pomenuti namaz sa Nur-dovom) njega potpomaže šejtan. a on je naš uzor i mi vjeru od njega učimo. i to što više. 6.v. Dalje se kaže da će od Allaha doći glas: “O moj Munkeru i Nekiru.U “svrsi i značaju” ove dove piše o nekakvom namazu koji treba klanjati u pola noći itd. Naime u šestoj se kaže da ako se ova dova napiše i stavi mejjitu na prsa. klanjati. i njegovi ashabi. šta će vam Kur‘an i sunnet. pa prema tome on tako nešto za nju nije ni rekao. Nur-dova je podvala muslimanima. Allah će mu želje ispuniti. a na kijametskom danu će ga dočekati sedamdeset hiljada meleka tako da će se svijet čuditi kome se tolika počast daje. što više grijeha budete radili. a ne od Allaha.” Poštovana braćo i sestre. Ja nisam čuo da je to nekom uspjelo. Oni. 7.. s. Uostalom.š. Koristim se prilikom da poručim muslimanima i muslimankama da je obaveza svih nas da se držimo Kur‘ana i sunnneta i da sve ono što nema osnova u šerijatu odbacimo kao novotariju koja nema mjesta u našoj čistoj vjeri. pomoću Nur-dove nešto i pronađe. dž. dž. dž.a. i podli poziv ljudima da ostave islam i prihvate se Nur-dove. dž. vjeru dini-islam. koji svjesno ili nesvjesno šire i dijele Nur-dovu. može ubijati.

Ramić. šake i odjeću koja se vidi. ali mnoge to ni ne znaju. za njeno dostojanstvo. One se nalaze u teškom i veoma jadnom položaju. otkrivanje žena na javnim mjestima i njihovo neograničeno miješanje sa muškarcima donosi ljudskom rodu najviše nevolje. prima iskrena pokajanja. to predstavili kao lijepo i napredno. jer znaju da su one korisne društvu s obzirom. Oni koji se bave tim poslom su.. kod nekih ljudi. jer Allah. Onima koje se otkrivaju. 31. dž. jer tim svojim postupkom zaslužuju Allahovo. Dakle. pa su otkrile svoje tijelo.š. Amin! Pitanje: Odgovor: Po Allahovom. Spas za ženu. toga sačuva. neka zna da on poziva u kufr. što vodi u razvod braka. da će rađati i odgajati zdrave i čestite članove zajednice. dž. pak. misli se na lice. Svakom muslimanu i muslimanki dužnost je da upozore svoju braću i sestre na veliku opasnost Nur-dove i njoj sličnih poziva kojima se pokušava izvesti muslimane iz vjere. što više se tako obučena pojavljuje na javnim mjestima. da nas Allah dž. a da oni to ni ne osjete. Šukri H. a onaj ko to svjesno radi. o njemu ne vode brigu i pravilno ga ne odgajaju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 22 od 416 .š. i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje…” (EnNur. dž. kao i droge).š. tj.11. koja rađa nove ljude. tako popularno? Odgovor leži u činjenici da su danas otkrivanje žena (a sve više i muškaraca) i nemoral koji to prati jedan veliki biznis. Žena je još jedanput prevarena.š. Da li je ženi dozvoljeno da otkrije svoje tijelo na javnom mjestu? Datum kreiranja: 27. Preporučujem muslimankama da budu ponosne što pokrivaju svoje tijelo. treba pomoći da shvate svoju zabludu. a to je. njima će Allah. od onih koje se otkrivaju prije se može očekivati nemoral i da neće da rađaju. da zbog svog načina života neće biti izvor i prenosilac mnogih bolesti itd. Žena. zbog toga što to vodi u nemoral koji čovjeku donosi različite venerične bolesti. kako bismo mogli razotkriti i izbjeći mnogobrojne zamke na koje nailaze sljedbenici Allahove. Postavlja se i pitanje: Zašto je otkrivanje. Kršenje tog zakona veliki je grijeh čija veličina ovisi o tome kolike su posljedice. dž. vjere. Oni muslimani koji to nisu znali.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Jadno je da su se neke žene spustile na tako niske grane pa su dopustile da u njih ko god hoće istresa svoje smeće.. dovodi do poremećaja u porodici i bračnom životu. da one. poslije alkohola koji je majka svih zala. Žena je za njih objekat zahvaljujući kojem zarađuju ogromne pare. Uzvišeni Allah kaže: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. uistinu. a zahvalni će im biti i svjesni ljudi.. Takvi biznismeni učinili su žene svojim robljem. pa su vjerovali u Nur-dovu i njome se bavili. zakonu žena je dužna pokriti svoje tijelo (sve osim lica i šaka) kada se pojavljuje na javnom mjestu gdje je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. njegovim javnim izlaganjem. zaslužuje uzvišenije mjesto od onoga kojeg su joj namijenili takvi biznismeni. (a tu se ubraja sve što opija. i da ih zagleda i mjerka kao na pijaci. dž. koliko je grijeha. treba staviti do znanja da na taj način uzrokuju mnoge probleme u društvu. koja je majka ljudskog roda. što su muškarci koji je gledaju bolesnijeg srca (moralno pokvareniji). ili da. a preko mas-medija. da nam pomogne da povećamo naše znanje iz islama. po preovladavajućem mišljenju. da mu donose puno patnje i nevolja.š. donosi psihičke traume kako supružnicima tako i djeci itd. zadovoljstvo. koje se bave nemoralom i svima onima koji takve aktivnosti podržavaju.. i ako rode poneko dijete. Molim Allaha. Ženama koje su zavedene. oprostiti ako se iskreno pokaju.) Pod ukrasima koji se ionako vide. ženstvenost i ljepotu je u primjeni Allahovih zakona. svojom pojavom i ponašanjem neće izazivati ljubomoru i razvode brakova. Treba naglasiti da.2005 http://www. problema i nevolje prouzrokovalo otkrivanje žene.com propagirati. dž. sve veće su njene šanse da zaradi grijeh. S druge strane.novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. što žena više otkrije svoje tijelo.š. uz pomoć šejtana. bilo prodajom ženskog tijela ili. dr. ružno i nazadno.

Pitanje: Odgovor: Uzvišeni Allah kaže u trideset prvom ajetu sure El-A‘raf: “O sinovi Ademovi uzmite ukras svoj kod svakog mesdžida…” Nakon objavljivanja ovog ajeta glasnik Poslanikov. pojaviti se pred muškarcem koji joj nije mehrem. oglasio je da niko nag ne obilazi oko Kabe. jer su nekada sportaši. o njihovim osjećajuma. On još kaže da je i Ebu Hanife. koji je smatrao da mesh po čarapama nije dozvoljen. pak. njegova odredba upućena je svim ljudima i odnosi se na svaki mesdžid i na svaki namaz. bez obzira kako mi tu odjeću zvali: trenerka. Iz iznesenog možemo razumjeti da. dž. šalvara. pa je osobi koja je jela luk zabranjeno ići na mjesta okupljanja. kako u odlasku ili u povratku s treninga.š. Muslim i drugi: “Neka muškarac ne klanja u jednoj odjeći.a. bili veliki nevjernici.) Mada je navedeni ajet objavljen zbog beduina koji su bez odjeće. svraćaju u džamiju. (Vidi: Sahihul-Buhari. Prema tome. u njoj se može klanjati. da nije tijesna. Iz tog razumijemo da treba voditi računa o drugima. prenoseći stav Ebu Jusufa i Muhammeda b. najbolje zna. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. Zbog toga. Tradicija i običaji se mijenjaju. pred kraj života prihvatio njihovo mišljenje. Za to nema nikakve smetnje. Što se tiče pitanja koju odjeću musliman i muslimanka mogu nositi. preporučio bih svima da kada odlaze na javna mjesta. s.2005 http://www. da ima nešto odjeće i preko ramena. osim lica i šaka. Ramić. a da mu preko ramena nema ništa.. dr.Tefsirul-Qurtubi. Šukri H. ukoliko odjeća ispunjava spomenute uslove. želim naglasiti. U odjeći koja im je dozvoljena musliman i muslimanka mogu obavljati namaz. Naš svijet nije navikao da vidi sportaše u džamiji. da bi se društvo u koje odlazi prijatno osjećalo. kada hoće ući u džamiju ili. treba znati da ta odjeća mora ispunjavati opće uslove: da nije providna. Međutim. a Allah. Stidno mjesto kod muškarca je od pupka do ispod koljena. po mogućnosti. u obzir uzima općenitost značenja šerijatskog teksta.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne? Nije dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne.s. a ne njegov specifični povod objavljivanja. u trenerci? Datum kreiranja: 27. Zbog toga.” Žensko tijelo je ´avret. nagi. a sunnet joj je okupati se petkom i namirisati (muškarc) kada pođe na džumu itd. uz navedeno. 7/183. da nije specifična za nevjernike i da se oblačenjem te odjeće ne poistovjećuje sa suprotnim spolom. pa makar im to bilo neobično. jer je uslov za ispravnost mesha po čarapama da se. jer se.. kako kaže Kasani u Bedaius-sanai. zbog hadisa koji od Ebu Hurejre prenose Buhari. pristojno se obuku i da. ukoliko ta njihova odjeća ispunjava uslove koji su prethodno navedeni. 1/10. To je stav većine islamske uleme. tradiciji. ljudima je naređeno pokrivanje stidnih mjesta ('avreta) kada stupaju u namaz i kada hoće da uđu u bilo koju džamiju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 23 od 416 .. Da li je dozvoljeno dolaziti u džemat. kada je na namazu. obilazili (tavafili) oko Kabe (vidi: Sahih Muslim. s tim da treba. čakšire ili drugačije.). preporučujem našoj braći i sestrama da se ne ljute za nešto što šerijatom nije zabranjeno. Hasana Šejbanija: “Ne vidi ono što je ispod njih”. pa prema tome i u džamiju. Muškarcima je. uglavnom.11. zabranjeno nositi svilu i zlato. Danas je situacija drugačija i sve češće viđamo momke u trenerkama. 4/2320. da kada se radi o zabrani (haramu) ona mora imati svoju jasnu osnovu u šerijatu. pa makar to u osnovi bilo dozvoljeno. iz općih šerijatskih propisa razumijemo da je zabranjeno uznemiravati druge. običajima itd. ukoliko ta odjeća pokriva stidna mjesta i ukoliko je čista. 2/894.Na pitanja odgovora doc. u džamiju. po usulskom pravilu. i ono mora biti pokriveno kada žena stupa u namaz. U isto vrijeme. izbjegavaju ono što će izazvati negativne reakcije kod ljudi.v. 1/75.

sa pjevačicama i plesačicama.) Poslanik. Sahihul-Buhari.s. a meni vjera moja!‘” (El-Kafirun. kada je primio islam. bez onoga što je Poslanik donio?!) Drugim riječima. nadaju da će takvom “fleksibilnošću” privući nekoga islamu. Mekanske djevojke za njim su ludovale.s. zbog njega činile samoubistva. niti tabi‘ini. Uzvišeni Allah kaže: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu.” (Tirmizi. “Kitabuz-zuhd” i drugi.v. Šukri H. onako usput.s. gdje i danas njegovo tijelo leži pored Hamzinog.v. s.a.2005 http://www. Tražili su da se sa njim nagode.s. nešto kao što se kod nas zagovara da hodža s ahmedijom uči dove i klanja u crkvi. alejhissalatu ves-selam.v. upute. pa ćemo tako okupiti sve glavešine mekanske. poginuo je kao šehid na Uhudu. na te koncerte odlazili. Ramić. nagodbu. nije tako postupio zbog toga što u islamu dobro i zlo ne mogu ići zajedno i što u islamu cilj ne opravdava sredstvo. ? Muslimani imaju najbolji uzor u Poslaniku.a. njemu nije rekao: “Hajde Musabe organizuj nam koncert i sakupi svoje društvo.s. naglašavam da svi ljudi griješe i da je to normalno.s. Umjesto toga.v.. Vama vjera vaša.) Na kraju.a.) Naš miljenik Muhammed. Treba naglasiti i to da javno učinjena greška zahtjeva i javno pokajanje.” (Ibn Madže. Sa njega neće skrenuti nego samo onaj koji je upropašten. Sjetimo se primjera i Musab b. ulazak u džennet. kako Poslanik. halal dobro pomiješali sa haramom i sve to skupa lijepo zamotali i ponudili muslimanima. bio je sasvim jasan. Za bajram je bilo veselja. upute a nadaju se uspjehu na ahiretu: “Kejfe jurdžal-vusulu bi gajri ma džae bihir-resul?!” (Kako se može očekivati dolazak na cilj tj. igre i pjesme i to je sunnet. griješe.a.a. Sunen.Na pitanja odgovora doc. napustio je takav džahilijjetski život.v. a da su. Ibn Ebul-Izz se u čuđenju pita. s. pak. gdje su režiser Taleta i njemu slični. 1-6.v.v. I niste vi obožavatelji onog šta obožavam. Iskreni muslimani koji smatraju da će tim “neislamskim metodama” promovisati islam uveliko griješe. ili se.v. “Musneduššamijjin”. u komentaru Tahavijine poslanice. na kom je noć (vidna) kao dan. Nisu tako postupali niti njegovi ashabi. Poslanik. br. U džennet će kao šehid ući bez polaganja računa. pa neka svako od vas vodi računa s kim će prijateljevati. uputa.a. Mekanski mušrici nudili su tako Muhammedu. međutim to nije bilo u obliku kao što se to čini danas kod nas. s.s.) Muslimani koji su. a ono što nije u skladu sa Allahovim zakonom osuđeno je na propast.com Pitanje: Odgovor: Da li muslimani treba da dočekuju i ispraćaju ramazan programima kao što su koncert “TRI HAFIZA”. Odgovorio im je objavom koja mu je tim povodom došla: “Reci: ‘O nevjernici! Ne obožavam šta obožavate.s. mekansku omladinu i iskoristiti tu priliku da propagiramo islam.” (Buhari. i koji često Allaha spominje. muslimani koji hoće malo islama .a. u sahih-hadisu kaže: “Ostavio sam vas na bijelom (putu).v.” Doduše.s. “El-Mukaddime” i Ahmed u Musnedu.v. s.a.s. s. koncert Sarajevske filharmonije itd. Naime. Odgovor Poslanikov. nije sa svojim ashabima i sahabijkama ramazan dočekivao niti ga ispraćao koncertima i orgijanjima. kaže: “Onaj ko u islamu trasira pogrešan put ili na taj put navodi Datum kreiranja: 27.. ili da tako dočekamo naš mubarek ramazan. kako se drugi ne bi povodili za tom greškom.a. pa da oni jednu godinu obožavaju njegovog Boga. “Kitabul-menakib”. s. 16692. Poslanik. možda. s. on je bio najpopularnija ličnost u gradu u kojem su bogataši razmišljali samo o zabavi i uživanju. dr.v.” (El-Ahzab.malo ne-islama. s. čini mi se zlonamjerno. jer to nije Poslanikova.a. 21.a. s. s.v. Musab. a drugu godinu on njihovog.s.a. pravi musliman nije ustrajan u griješenju. dok govori o onima koji postupaju drugačije od Poslanikove.) “Ti ćeš biti (na budućem svijetu) sa onim koga voliš (na ovom svijetu). kaže: “najbolji oni koji se puno kaju. riječi: “Čovjek je u vjeri svoga prisnog prijatelja.novihorizonti.a. Ebu Leheb i Ebu Džehl ostali su do kraja života uz muziku i pjevačice. pravdi. skromnosti.11. iskrenosti. i drugi.” Poslanik. a da pop u svojoj odori dođe i moli se u džamiji. r. s. s. poštenju… Musab. moralu. Oni. nemoguće je biti musliman slijedeći nešto drugo osim Poslanikove. neka se sjete Poslanikovih.s. I nisam ja obožavalac onog šta obožavate. kako na dunjaluku tako i na ahiretu. Umejra i njegove popularnosti kao pjevača u predislamsko doba. on je Musaba poslao u Medinu da tamošnje stanovništvo podučava Kur‘anu. Sunen. Niti ste vi obožavaoci onog šta obožavam. Njegov primjer može nam poslužiti kao dokaz i velika pouka u vezi s postavljenim pitanjem.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 24 od 416 . da im to bude nacionalni način obilježavanja njihovih vjerskih blagdana. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.

u Medini rekao: “Sve što je između istoka i zapada je Kibla. s.11.s. a ne oni koji su Allahu.2005 http://www.) ”Oglasite brak.) Slijeđenje Poslanikove.a.Na pitanja odgovora doc. “Babu ma džae enne ma bejnelmešriki vel-magribi kibletun”) Dužnost je okrenuti se u tačno pravcu Kabe samo kad se čovjek nalazi u El-Mesdžidul-haramu. Sunen. No. Pitanje: Odgovor: Izvjesna odstupanja u tom pogledu ne utječu na ispravnost namaza. nimalo manji od njihovih. za muslimane su pripremile posebne bajramske programe.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 25 od 416 . “Kitabun-nikah”. a. javnih i tajnih kuća diljem Bosne i Hercegovine. Pitanje: Odgovor: Ukoliko su svi uvjeti za sklapanje braka ispunjeni brak je ispravan.a. i učinite to u džamijama. bio veoma velik. Da li safove moramo malo ukositi kad klanjamo? Da li je brak ispravan ako se vjenčanje izvrši tajno. Većina birtija. ili one iz naših pozorišta i općinskih sala. dž.a. samo program treba da režiraju Allahovi. i udarajte tim povodom deffove. Sunen. i pored te činjenice. Odziv muslimana i muslimanki na takva veselja je. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v.” (Tirmizi. Šukri H.š. s. kako kažu. upute najsigurniji je put. Mihrab naše džamije nije tačno u pravcu Kible.) U našem slučaju mnogi su povedeni na pogrešan put. Sunen.” (Tirmizi.š.novihorizonti. i On njima. jer Poslanik. kopirajući onaj iz Zetre. ima stotine i hiljade načina da se vjernici za bajram istinski provesele i da u tome osjete zadovoljstvo i razonodu. “Kitabun-nikah”. s. “Kitabuzzekat”.” (Tirmizi.oglašavanje).v. Dovoljno je da čovjek bude okrenut na onu geografsku stranu na kojoj se Kaba nalazi. i drugi. Braćo i sestre.s. jer to može izazvati sumnje i donijeti nepredvidive posljedice.s. Oglašavanje braka je Poslanikova. davno okrenuli leđa. ne preporučuje se tajiti da je neko u braku. pa makar se vjenčanje obavilo samo u prisustvu svjedoka. Narod se. samo u prisustvu svjedoka? Datum kreiranja: 27.com ima grijeh i grijehe svih onih koji se za njim povedu. uputa: “Ono po čemu se razlikuje haram od halala je deff i glas (tj. dr.v. za nekim poveo. vjerovatno. Ramić.” (Muslim. istinski robovi. vjerovatno. dž.

uistinu. dozvoljeno je činiti mesh preko mahrame. prenosi da je Allahov Poslanik. uistinu. III) potiranje prednjeg dijela glave (kike) i ‘imame.s.Na pitanja odgovora doc. od Poslanika. prenosi se da je rekao: “Vidio sam Allahova Poslanika.) proučio ajet: “Šejtan vam obećava bijedu i naređuje vam razvrat…” (“El-Bekare”. od Allaha. uistinu. SahihuMuslim. a zatim dopunite potiranje preko mahrame kako biste na taj način prevazišli razilaženje uleme u vezi s tim pitanjem. Sahih Muslim.š. da ti pomogne da sačuvaš svoj iman i budeš koristan član svoje zajednice. “Kitabul-fiten”. s. elhamdulillahi. s. Od Abdullaha b. s.) U slobodnom vremenu razmišljaj o Allahovim.2005 http://www.) Preporučio bih ti da što više vremena provodiš u dobrom društvu jer. Umejje. Ja bih vam.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 26 od 416 . rodbini. s. Da li je dozvoljeno činiti mesh preko mahrame? Datum kreiranja: 27.v.a. Što se tiče šejtana on ga podstiče na zlo i nijekanje Istine.a. uzeo je abdest potirući prednji dio glave (kiku) i ‘imamu. tj. a i melek također.) (Tirmizi. 268. dž.a. s. Razmišljaj o tome kako najuspješnije možeš izvršiti obaveze prema sebi. pa ih je povukao naprijed i vratio nazad. na koji način se.a. Ashabi su se požalili Poslaniku. čvrst vjernik.a. r. Šu‘be. ukoliko to ne kažu ili ne urade.” (Tirmizi. o tome više ne razmišljati. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. Sunen.v.s. a kad su dvojica on je dalje.v. Zejda.a. ali mi ove loše misli nisu prestale dolaziti. preporučio da prvo potarete prednji dio glave (kiku). Od Mugire b. u tom pogledu i on je rekao: “Allah je. “Kitabul-vudu‘”). pa ko to osjeti (tj.a. dž. kako potire po ‘imami i obući. II) potiranje samo ‘imame (vrsta turbana koji je Alejhisselam nosio na glavi). zatim ih je vratio do mjesta odakle je počeo. koji se može potrati bez skidanja mahrame.a. “Kitabul-vudu‘”).novihorizonti. kako nahraniti gladne.v.) Kada ti dođu takve misli trebaš proučiti “E‘uzu billahi mineš-šejtanirradžim” (Utječem se Allahu od prokletog šejtana. r. Zatim je (Poslanik. Sahihul-Buhari. oprostio mome ummetu ono što su im njihove duše pričale. komšijama. Mesud. ipak. Naime.š.a. podsticanje na dobro) neka zna da je to. neka se zahvali Allahu. Abdullah b. Molim Allaha. “Kitabut-tahare‘”). Ramić. kako usrećiti nesretne itd. stvorenjima i Njegovim preciznim zakonima koji vladaju na nebesima i Zemlji.v. i obuću.š.” (Muslim.” (Buhari.) i takve misli otjerati od sebe. a ko osjeti ono drugo neka se utječe Allahu od prokletog šejtana. s. a melek ga podstiče na dobro i vjerovanje u Istinu. potrao je glavu objema rukama. Pitanje: Odgovor: Da.” (Buhari.v. Gledao sam kasetu “Jednoća Stvoritelja” i iman mi se povećao. se prenosi da je rekao: “Vjerovjesnik.a.s. “Kitabul-iman”.11. svojoj porodici.s. kako stoji u hadisu “Šejtan je. Počeo je od početka glave i povukao ih do potiljka.v. r. SahihulBuhari. dž. ali me ove misli zabrinjavaju. rekao: “Šejtan se. prenosi se: “Vjerovjesnik.' (Muslim. u vezi sa abdestom prenose se tri načina potiranja glave: I) potiranje cijele glave.com Pitanje: Stalno mi dolaze loše misli u vezi sa vjerovanjem u Allaha. i Njegovim postojanjem? Ja sam. Šukri H. r.s. Šta je sa mnom? Odgovor: Činjenica da ti dolaze loše misli ne mora značiti loš znak.s. s. dr. Sunen-Tirmizi. Od Amra b. uopćeno može pomoći ljudima. uistinu (sa čovjekom) kad je sam. “Tefsirul-Kur‘an”. približava čovjeku. One dolaze svakom čovjeku.

Mi znamo da je to grijeh. Šukri H.11. dr. da jedno drugome ukažete na grešku koju ste činili. Ramić. Da li ovi naši postupci imaju opravdanje? Odgovor: Vaši postupci nemaju opravdanje. Prije svega. priteći jedno drugom u pomoć u borbi protiv šejtana. otvara šejtanu vrata da vam došapne mnogo više od toga i da mu povjerujete. Zaštitite jedno drugo čuvajući mu/joj moral. i da jedno drugo zaštitite od šejtana.) Posljedice kršenja Njegovih zakona neminovne su. Ukoliko ste iskreni tada ćete.” (“El-En‘am”. kada izlazimo u šetnju držimo se za ruke. Međutim. ne budete iskreni jedno prema drugom i da među sobom izgradite istinsko povjerenje koje je neminovno za sretan i hairli brak. Datum kreiranja: 27.novihorizonti. kada šejtan savlada nekog od vas. Sve to će uticati da sutra. Redovno klanjamo. postimo itd. koji je neminovan u slučajevima kao što je vaš (jer šejtan ne propušta tako dobru priliku koju mu nudite svojim griješenjem). dž.) “I ne približavajte se razvratnostima. Iskrenost i lijepe namjere nešto su drugo.com Pitanje: Ja i moj mladić trudimo se da budemo dobri muslimani. Znajte da ljubljenje i držanje za ruke nisu znak iskrenosti i lijepih namjera. a pri susretu i rastanku se i poljubimo. Taj osjećaj nemira.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 27 od 416 . a možda i danas.Na pitanja odgovora doc. zakon koji glasi: “Ne približavajte se bludu…” (“El-Isra”.” To došaptavanje će u vašoj duši proizvesti nemir.š. 151. Vi kršite Allahov. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. onom što je vanjština njihova i što je unutrašnjost.2005 http://www. 32. a ne predati se strastima. a što se dunjalučke kazne (posljedica) tiče dovoljno je da vam vaša duša ili šejtan došapne: “On/ona kako se drži za ruke i ljubi sa mnom čini to i sa drugom/drugim. da se istinski pokajete. Preporučujem vam. to je grijeh za koji valja na ahiretu odgovarati. ali se nadamo da to nije tako strašno. To će biti pravi znak lijepih i iskrenih namjera.

toga se klonite. Šukri H. On mi je odgovorio da je to pitao Ibn Abbasa i on mu je rekao: ‘Htio je da ne oteža bilo kome od svog ummeta. dž. možete sastaviti podne i ikindiju u bilo kojem vremenu. za to neće biti griješan. od iskrenog vjernika očukuje se da u skladu s tim neizostavno postupa imajući u vidu ogromnu nagradu za onog ko prakticira te sunnete. treba naglasiti da se. Recite svojim profesorima da svi univerziteti na Zapadu. a to je da vam se obezbjedi pauza i mjesto na kom možete klanjati. kaže: “Kada vam nešto zabranim. radio i šutnjom odobrio) jer je on uzor koji treba da slijedimo: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. onaj ko želi da bude musliman mora slijediti sunnet (tj. s. Preporučujem vam da se organizujete i izradite strategiju djelovanja.š.s. ukoliko bi sunnet u cijelosti izostavio. U isto vrijeme treba voditi računa da pauzu uzmete u periodu kada nećete poremetiti tok vježbi. “Kitabu salatil-musafirine ve kasriha”. ono što je Poslanik. Sahih-Muslim. ne opterećuje čovjeka više od onog što on može podnijeti. s. a kada vam nešto naredim. Imamo vježbe jednom sedmično od podne do akšama. Da li je dužnost slijediti sunnet i da li termin “vadžib” obuhvata sunnet? Datum kreiranja: 27. s. onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupaju. sve ono što je Poslanik. borite se za svoje pravo.s. Pitanje: Odgovor: Pokornost Poslaniku. Ibn Abbas prenosi da je Allahov Poslanik.” (“El-Ahzab”. kao što je npr.novihorizonti. U slučaju potrebe.v. Šta da radimo u takvoj situaciji? Odgovor: Pravo na ispoljavanje vjerskih osjećaja spada u temeljna ljudska prava i dužni ste da se svim zakonski raspoloživim sredstvima borite za njihovo ostvarenje. spomenuti namazi mogu se spojiti.v.) U drugom hadisu Poslanik. klanjanje pritvrđenih sunneta (sunneti-muekkede).a.2005 http://www. dr. ili da vam vaš profesor iz inata (tj. najbolje zna. podnevskom ili ikindijskom. s. ne samo da imaju mesdžide.11. 21) Nadalje. klanjao u Medini zajedno podne i ikindiju. Sahihul-Buhari. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a.a.š. Allah. a Allah. obavezna je u slučaju svega što je on strogo naredio. Isto tako mogu se sastaviti akšam i jacija. i koji često Allaha spominje. Analogiziranjem se može doći do zaključka da i druge situacije koje otežavaju ili onemogućuju čovjeka da klanja namaz na vrijeme mogu proizvesti olakšicu sastavljanja namaza.v.š. s. uglavnom. te prilikom putovanja.a.a. kada postoji potreba.v. islamska ulema smatra da bi bio griješan. a da nije bio (u pitanju) strah. Dokaz za prethodno rečeno su hadisi koji govore o sastavljanju namaza (u džamiji) u slučaju kiše i vremenskih nepogoda. a noćni (akšam i jacija) prije zore. Što se tiče drugog dijela pitanja. radio i preporučio da se radi. “Kitabul-i‘tisami bil-kitabi ves-sunne”. Ramić. nego neki imaju i džamije sa munarom i da oni čak financiraju vjersko-kulturne aktivnosti svojih studenata muslimana.‘” (Muslim. Nadalje. a Allah. s tim što treba voditi računa da se dnevni namazi (podne i ikindija) klanjaju prije akšama.v.s. kaže: “Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede.s. Sabah treba klanjati prije izlaska sunca.s. niti putovanje. Dakle.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 28 od 416 . za ono za što se u hanefijskom mezhebu upotrebljava termin “vadžib” u drugim mezhebima se upotrebljava termin “sunneti-muekkede”. govorio. svoje nekulture) ne da pauzu.” (Buhari. ali nam profesor nije dozvolio. Lobiranjem i drugim zakonskim sredstvima nastojte doći do svog cilja. dž. dž. Ebu Zubejr kaže: “‘Pa sam upitao Seida zašto je to uradio. bilo da je priroda vježbi takva da se ne mogu prekidati. u namaskom vremenu.) Uložite koliko možete truda da namaz klanjate propisno. Ko ponekad izostavi neki sunnet.” (“El-Ahzab”.com Pitanje: Studiramo na Sarajevskom univerzitetu. u vanrednim okolnostima.) Nadalje.Na pitanja odgovora doc. Tražili smo pauzu da bismo obavili namaz. Međutim. 36. uradite onoliko koliko možete.

2005 http://www.a. imaš šansu da se pokaješ. tj. Šukri H. koji uz bolesnu osobu uče Kur‘an i dove Poslanikove. On. Želim da naglasim da za traume koje preživljavaš. a ako se iskreno ne pokaješ očekuje te džehennemska kazna. Da li mi je dozvoljeno tražiti liječničku pomoć psihijatra i da trošim lijekove za spavanje? Datum kreiranja: 27. ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah je taj koji. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Odgovor: Dozvoljeno je zatražiti liječničku pomoć psihijatra koji se u svom poslu koristi ispravnim i naučno dokazanim metodama. a ako pokajanje bude iskreno. (dakle ako pokajanje bude ispunjavalo uslove) imaš šansu da ti Uzvišeni Allah oprosti. uradio tvoj profesor. kao što je. dr. prženje u užarenoj vatri i pijenje gnoja koji će curiti iz spolnih organa onih koji su. po meni glavnu odgovornost snose oni koji nemoral propagiraju. tako i neki tvoji vršnjaci i vršnjakinje. zato pozivam svjesne ljude da danonoćno rade na promociji morala.Na pitanja odgovora doc. kao ti. U našem društvu ima moralnih ljudi i njihov glas mora se glasnije čuti. iz dna duše i bude djelom potvrđeno.11. Veliki procenat prosvjetnog kadra djeluje u tom pravcu. sve grijehe prašta (ako hoće).com Pitanje: Odgovor: Učenica sam srednje škole. 53) Posebno bih ti skrenuo pažnju da te počinjeni grijeh (blud) ne odvede u još veći. nažalost. moraš voditi računa da u njihovom sastavu ne bude materija koje su islamom zabranjene.s. Uz to. a zatim i ostali mediji. prije svega. s. riječima ili djelom. Ramić. Preporučio bih ti da se u cilju smanjivanja ovodunjalučkih posljedica tvoga grijeha udaš se za osobu s kojom si nemoral počinila. sve dok ti duša ne počne izlaziti. bilo abortusom ili na neki drugi način. na šerijatski ispravan način. uistinu. nemoral činili.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 29 od 416 . Prolazim kroz tešku traumu i ne znam šta da radim? Počinila si veliki grijeh čije ćeš negativne posljedice osjećati cijeloga života. On kaže: “Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. a to je ubistvo djeteta koje nosiš. Naša stvarnost je sumorna.‘” (“EzZumer”. Međutim.v.novihorizonti. kako ti. televizija. mnogo prašta i On je milostiv. Što se pak tableta za spavanje tiče. Počinila sam blud sa svojim profesorom i ostala trudna. doista. osim u prijekoj potrebi i uz odobrenje ljekara. Ukoliko takvo liječenje ne daje rezultate. preporučio bih ti da ih ne koristiš. preporučio bih odlazak do onih koji liječe Kur‘anom. a to su.

najbolje zna.a. a najbolje je u momentu kad mujezin kaže “kad kametis-salatu”. Sahihul-Buhari.v.s. imajući u vidu da nam je Poslanik.v. To mišljenje temelji se na hadisu koji bilježi Tahavija u kome Bilal kaže da je učio ikamet Allahovom Poslaniku.11. Šukri H.š.s. “Kitabulezan”.a. preporučio bih našim imama da čekaju dok mujezin prouči ikamet.s. Od Enesa se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik. pa tek onda da otpočnu sa namazom. vidim iza svojih leđa. s.) Vidljivo značenje hadisa upućuje da je on to rekao nakon što je mujezin završio sa ikametom.a.Na pitanja odgovora doc. jer nijedan namaski rukn (farz) nije doveden u pitanje. nam se okrenuo prije nego je izgovorio početni tekbir za namaz i rekao: ‘Ispravite i zbijite safove. Da li je to ispravno? Većina islamske uleme smatra da imam neće izgovarati početni tekbir sve dok se ikamet u potpunosti ne završi i dok se safovi ne poravnaju. Datum kreiranja: 27. potom da poravnaju safove i narede džematlijama da se zbiju u safovima. uistinu. Ukoliko imam i ne postupi tako. Treba napomenuti da imami koji izgovaraju početni tekbir prije završetka ikameta postupaju po hanefijskom mezhebu. po kojem iftitahi-tekbir treba reći prije kraja ikameta.novihorizonti.” S obzirom da su dokazi za mišljenje kojem se priklonila većina uleme daleko jači. namaz će biti ispravan. i govorio mu: “Allahov Poslaniče nemoj me preticati sa amin. dž. očito je da je navedeno mišljenje ispravno jer se traženo može postići samo ako imam izgovara početni tekbir nakon što mujezin završi s ikametom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 30 od 416 . Ramić. s. Ja vas.‘” (Buhari. Osim toga. s. preporučio da ponavljamo za mujezinom njegove riječi i naredio nam da slijedimo imama.com Pitanje: Odgovor: Naš efendija izgovori početni tekbir prije negoli mujezin završi ikamet.2005 http://www.v. dr.

v.a. koji su potkupljivi. da im se prilagodi i da ih koristi za svoje dobro. i cijelome svijetu. islam uči da sve što postoji nije bez razloga stvoreno. Ramić.novihorizonti. Dakle. u pogledu ravnoteže u prirodi. a odvraća od zla. 27. nego je puno više od toga. ako džamiji vratimo njenu pravu ulogu.2005 http://www. te prema tome. i skupština. i generalštab. obavezuje ga da do nauke dolazi na dozvoljen (halal) način i da nauku koristi za dobrobit čovjeka. sigurno ćemo svi biti na gubitku. uz sve navedeno. Ako to spriječimo. sigurno svi biti sretniji. jer Zakonodavac ih nije bez razloga takvim učinio? Bit nauke po islamu je da čovjek otkrije Allahove. međusobni odnos ljudskih zajednica. i muslimanima. Zbog toga je danas teško vratiti džamiji njenu pravu ulogu. islam tretira kako društvena. Takav pristup nema naučno opravdanje. zakone. kolonizirajući dio islamskog svijeta. tj. boreći se protiv islama i muslimana. jednostavno rečeno bila i predsjedništvo. Ona je. uputa koje za ljudski rod život znače?! Pročitajte knjigu Ebul-Hasana en-Nedevija “Šta je izgubio svijet dekadencom muslimana?” Svi ćemo. (kod nas i u svijetu) općenito. onakvu kakvu po šerijatu treba da ima. i kada se govori o bilo kom pitanju pokušava se u Poslanikovoj životnoj praksi naći odgovor. a ne one koji samo lažu. sve što postoji na nebesima i Zemlji ima svoju svrhu i tu ravnotežu čovjek ne smije poremetiti.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Islam se dijametralno razlikuje od kršćanstva. nije pravedno. i kasarna i sveučilište. varaju. islamski moralizira.11. jer bi to bilo suprostavljanje Stvoritelju.) Dakle. Uzvišeni Allah kaže: “Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih. Njegova džamija u Medini bila je centar svih društvenih aktivnosti.s.š. izolirajući džamiju nanijeli veliku štetu i sebi. koja nam je od neprocjenjive važnosti. Npr. dr.a. i gdje se. koji gledaju samo svoje interese itd. Ako su ljudi imali pravo da se zbog negativnog stava crkve prema nauci i razvoju bore da crkvu odvoje od države i da izgrade sekularno društvo koje crkva ne bi sprečavala u razvoju.politike. odnos prema okolišu i svemiru. To je bilo mjesto života. danas je problem što muslimani. pa teško nevjernicima kada budu u vatri!” (Sad. niti naučno opravdano odnositi se prema islamu kao prema kršćanstvu ili nekoj drugoj vjeri ili ideologiji. Sa sigurnošću mogu tvrditi da islam sadrži sve najpozitivnije što čovjek može da poželi.s. ekonomska tako i politička i druga pitanja. ali na tome treba ustrajati. s obzirom da on nudi kompletan sistem života i ne ostavlja nijedno pitanje bez odgovora. odnos čovjeka prema čovjeku. Po islamskom učenju. mjesto vjere i njenog sastavnog dijela . a to je rezultat analogiziranja i izjednačavanja islama sa kršćanstvom. Islam određuje i regulira odnos čovjeka prema njegovu Stvoritelju. U tom duhu sigurno je velika nepravda odvojiti islam od politike. odnos ljudske zajednice prema pojedincu i obratno. klanjala džuma i ostali namazi. s. jer je u pitanju biti ili ne biti za ljudski rod i njegov opstanak na ovoj planeti? Zar ovaj ajet ne može biti upozorenje čovjeku da se ne miješa u prirodne zakone i da ih ne remeti. Tada bismo imali čistu politiku i čestite i iskrene političare koji se istinski bore za dobrobit svih ljudi. Ono što bismo mogli tražiti jeste da se politika islamizira. islam je sveobuhvatni sistem. tako misle nevjernici. odnos prema ostalim živim bićima. Šukri H. Nemuslimani su. jer islam obavezuje čovjeka da traži nauku i uz to. kradu. Bilo je to mjesto gdje su primane domaće i strane delegacije. Međutim. dž. u slučaju islama do toga ne može doći.š. i muslimani i nemuslimani. Muslimanima je divan uzor Poslanik. Interesuje me da li je po islamu dozvoljeno džamije koristiti kao mjesto za političke aktivnosti? Na početku želim da ukažem na pogrešnu percepciju koju većina ima u pogledu islama.com Pitanje: Odgovor: Član sam Socijaldemokratske partije BiH. a ne na njegovu štetu. zakonima itd. s. dž. Zar ne bismo svi bili sretniji da smo malo ranije shvatili prethodno citirani ajet i vodili računa o ravnoteži u prirodi? A koliko li je tek ajeta i Poslanikovih. jer to je mjesto gdje se naređuje dobro. Smatram da bi u tom pogledu džamija trebalo da ima vodeću ulogu. odnos prema prirodnim Allahovim. Dakle. Džamije su takvu ulogu nekada i imale. također. socijalna.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 31 od 416 . odnos prema umrlim ljudima. odnos prema duhovnim bićima. Zar ovaj ajet ne može biti kamen temeljac za nauku o očuvanju životnog okoliša.Na pitanja odgovora doc. ne raspolažu dovoljnim kadrom sposobnim da naučno tumači sveobuhvatnost islama. Dakle. nema smetnje da se u Datum kreiranja: 27. islam nije samo puka molitva i ljubav.

da je koriste za sve što im dobro donosi. Uzvišeni Allah kaže: “Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti. kada. ali je pogrešno reći da one ne mogu biti u džamiji.” Na to mu je jedan od prisutnih uzvratio: “Tako mi Allaha. ide s vjerom ruku pod ruku. dok su oni sami od glave do pete uronili u politiku. U islamu su svi ljudi jedni drugima opozicija. a od njih otklanja zlo. a o članovima svoje stranke govore kao da su meleki koji ne znaju pogriješiti. a posebno je pogrešno kazati da islam nema šta da traži u politici. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Kada me vidite na istini pomozite me. kaburskom ispitu i Džennetu i Džehennemu. Političari koji se ponašaju kao da su bezgrješni. takva politika sastavni je dio naše vjere. na način koji uspostavlja vagu pravde među njima. “Allahu. dostojanstvena… Kada je Ebu Bekr. bude odvojena od politike. hutbe su govorile o skromnosti. neka me ispravi. Džamija se gradi radi muslimana. Dr. Politika je sastavni dio islama. Ovo je islamska pozicija i opozicija.a. ibadet (obredoslovlje). To je u domenu “nasihata” (davanja savjeta). ukoliko je u skladu sa principima islama i u okviru njegovih propisa i vrijednosti.2005 http://www. Štaviše. životna pitanja. Njegovoj Knjizi. upitali su prisutni. kako u vjeri. Međutim. Jusuf El-Qardavi o politici u / i džamiji kaže: “Ne znam zašto se riječ “politika” spominje kao da je to porok ili zločin. a kritikuju loše postupke ljudi na vlasti. a ne pomažite u grijehu i neprijateljstvu. koje je Vjerovjesnik.Na pitanja odgovora doc. Neprihvatljiva je makijavelistička politika po kojoj cilj opravdava sredstvo. a kada me vidite da griješim ispravite me. iz domena preporučivanja istine i strpljenja koje je Kur‘an učinio preduslovom za Datum kreiranja: 27. bilo zbog nepoznavanja uloge džamije ili zbog svoje zlobe prema islamu. niti vodi brigu o dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu).com današnjim uslovima.s. ali u onome što je grijeh. sama po sebi. društvenim. Šukri H. Nezamislivo je da uloga i misija džamije. Allahov Poslaniče”. vođama muslimana i svim muslimanima”. Političari poput Ebu Bekra i Omera koji traže da svi njihovi podanici budu opozicija u onom što je pogrešno.) Džamija mora biti otvorena za sve koji pozivaju u dobro. etika i sistem koji obuhata cjelokupni život.v. s. izabran za halifu on je u džamiji održao svoj nastupni govor u kom je između ostalog rekao: “O ljudi. kada ukazuju na nepravdu. naređuju dobro a odvraćaju od zla. pravi muslimani. 2. ona je akida (vjerovanje).11. Džamija je imala svoju pravu ulogu u svim periodima procvata islamske kulture. politika koja ima za cilj da upravlja općim društvenim pitanjima na način koji ljudima donosi dobro. takvim političarima i njihovoj politici mjesto je i u džamiji. da je koriguje i usmjeri pravim putem.” (“El-Maida”. tj. jednom riječju rečeno. U džamiji ljudi spoznaju istinu. Naučno neutemeljeno. koju joj je zacrtao istinski islam. također. ekonomskim i političkim. tako i u dunjalučkim poslovima. postao halifa muslimanima je uputio političku poruku: “Ljudi. kao nauka. smrti. odgovorio je. smatra jednom od najodabranijih nauka. kulturnim. zbog ukazanih potreba. nije nešto što je pokuđeno ili zlo. Takva politika ne drži se moralnih normi.novihorizonti. r. To je. a ja nisam najbolji među vama. a u islamu je poznato što je dobro.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 32 od 416 . To potpada pod poznate islamske dužnosti (farzove). ono što je dobro i dostojanstvo u svim aspektima njihova života: duhovnim. u periodima kad su muslimani bili dobri. Hutbe su tada tretirale život.a. Tako je i kod nas bilo u vrijeme komunizma. Za džamiju je islamska politika. Politika.a. što je pogrešno. njihovoj politici nema mjesta u džamiji. dr. Njegovom Poslaniku. te institucije razmjeste na druga mjesta. Čudno je da upravo neki političari pitaju: da li je dozvoljeno da se džamija miješa u političke ciljeve. U periodima dekadence džamija je bila ograničena na obavljanje namaza.” Omer mu na to uzvraća i kaže: “Hvala Allahu koji je dao da među Omerovim podanicima ima ko će ispraviti njegove pogrešne postupke svojom sabljom. ko od vas vidi da krivo radim. iako se politika. niti se pridržava ikakvih vrijednosti. S druge strane.” Ovo je islamska politika. samo što je islamska politika čista. neki to pokušavaju spriječiti. a šta loše.” Kada je Omer. okarakterisao cjelokupnom vjerom rekavši: “Vjera je savjet…” “Kome. Ispravno je kazati da nije svaka politika za džamiju. politika kao posao i praksa smatra se najčasnijom profesijom i zanimanjem. određen sam da brinem o vama. Sada kada se život malo vratio u džamije i kada hatibi na hutbi ponekad hvale dobre. U islamu pozicija traži od opozicije da joj ukaže na greške. Ramić. da im ne dopuste da griješe. r. a i neukusno je govoriti da politika nije za džamiju. ako bismo vidjeli da krivo radiš mi bismo te ispravili oštricom naših sablji.

puna lažnih obećanja. i u Allaha vjerujete.š. 1-3. traže da se čine dobra djela. Ramić.zato što su se bunili i granice zla prelazili: jedni druge nisu odvraćali od griješnih postupaka koje su radili. što je Uzvišeni Allah učinio prvim razlogom zbog kojeg je ovaj ummet najbolji: “Vi ste narod najbolji koji se ikad pojavio: tražite da se čine dobra djela. zakon. Džamija treba da se suprostavlja svemu neislamskom. mogu da kažem da je džamija mjesto za islamsku politiku. a ne stranci. dakle pogrešno. Prljava politika kakvu vodi većina političara i političkih stranki u BiH. 2/196-198. možda. prenošenja tuđih riječi (nemimeta) itd. Kao zaključak. 78-79. dž. vrlo jednostavan. zakonu. jer je protežirana politika jedne stranke. Jusuf El-Kardavi. pogrešnu politiku.11. ogovaranja (gibeta). Međutim. ali ne svakakvu i mjesto za političare. a od nevaljalih odvraćaju. naređivanje dobra i odvraćanje od zla. kako se neprimijetno povlače iz džamija. ukazujući tako na važnost te obaveze (farza).) Allahova odredba je da to bude temeljno svojstvo vjernika i vjernica: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 33 od 416 . iz domena naređivanja dobra i odvraćanja od zla. vrijeđanja časti.š. Kada vladajuća stranka prekrši Allahov.com spas od propasti dunjalučke i ahiretske: “Tako mi vremena. Interesantno je. dž. čovjek doista gubi. ako će se iznositi činjenice koje je šerijatski opravdano iznositi. neki ljudi su im vrata džamije širom otvorili. ali je problem što ih je većina nastavila da radi kako su radili i prije. ataka na ličnosti. Duraković jednom sarkastično primijetio bili puni njegovih (komunističkih) sekretara. razvijanje njihove svijesti o životnim pitanjima i razotkrivanju spletki njihovih neprijatelja. neutemeljenih optužbi. ako će se govoriti istina. korištena u negativnom smislu. prokleti su oni sinovi Israilovi koji nisu vjerovali .) (U ovom ajetu Uzvišeni Allah je) naređivanje dobra i odvraćanje od zla spomenuo prije namaza i zekata. takvoj politici nema mjesta u džamiji. u nekim aspektima.) Kroz pružanje savjeta. i koji su tokom nekoliko posljednih godina redovno kasnili na džumu kako bi ih svijet vidio dok bahato gaze preko vratova muslimana da bi došli do prvog safa. također. a za tu. bez obzira bila islamska ili neislamska. ako će se naređivati dobro i odvraćati od zla. 110.novihorizonti. a koja je puna laži.” (dr. Fetava mu‘asire. sina Merjemina. ako su bivši sekretari iskreno tevbe došli. ali ne svakakve.) Smatram da je u proteklom periodu džamija.Na pitanja odgovora doc.) To je. Nije problem.” (“Et-Tevba”. džamija i oni koji su u njoj podršku daju Allahovom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. interesantno ih je gledati sada kada su počeli puhati drugi vjetrovi. Nažalost. džamija mora imati ulogu usmjeravanja opće politike muslimana. preporučivanje istine. ovih dana. Zašto je bilo tako odgovor je.2005 http://www. dr.” (“El-Asr”. puna svjesnih obmanjivanja. 71. i namaz obavljaju i zekat daju. džamija je mjesto za politiku. Šukri H. to u proteklih nekoliko godina nije uvijek bio slučaj. pa ima li preče mjesto za to od džamije?! Dakle. koji su temeljni dijelovi islama. gledati one koji su se licemjerno uvukli u prve džamijske safove onda kada je to bilo popularno. makar to bila i politika zvanične vlasti. kako je dr. a od nevaljalih odvraćate.. naučili islamski moral i etiku ponašanja i to primijenili u političkom radu. Datum kreiranja: 27. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju.” (“Al Imran”. Allah nas je obavijestio da su prokleti oni narodi koji su zapostavili ovu uzvišenu obavezu: “Jezikom Davuda i Isaa. Ružno li je zaista to kako su postupali!” (“El-Maida”. a ne vladajućoj stranci. Prvi safovi su. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Svrha džamije je da pruža podršku šerijatu.

kada muslimani kažu “islamska demokratija”. ako imate kandidata za kojeg se zna da je korumpirana osoba koja gleda samo svoje interese i kandidata koji je pošten. bluda. Islamska demokratija je. tj.2005 http://www. laži. pravedan. Šukri H. To zbog toga što Allah.” Prema tome. ogovaranja. Sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije. koji neće krasti i gledati samo svoje interese.Na pitanja odgovora doc. imati to “ubojito oružje” u naše vrijeme je za muslimane fardu-kifajet. Da je primjedba na mjestu potvrđuje pobuna demokratske Evrope protiv Hajderove stranke u Austriji koja je demokratskim putem. Odgovor: U šerijatu postoji pravno pravilo koje glasi: “El-‘ibretu bil-me‘ani la bil-elfazi vel-mebani. naređuje vjernicima da slijede ono što je najbolje. ali bi dužni bili glasati za onu za koju smatraju da je najbolja. Ukoliko bi bilo više takvih partija.11. znači ona koja ima najbolji program i čiji su se aktivisti najbolje pokazali na djelu. dakle. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. Islamska demokratija suštinski se. 55. Smatram da je taj termin pogrešan. dž. misli se na šuru.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 34 od 416 Da li muslimani treba da glasaju na izborima? . britanski premijer dozvoljava parlamentarcima iz svoje stranke da glasaju po svojoj savjesti. drogeraši. jer imati partiju. jer islam nema nikakve veze sa demokratijom. dr. bira se ono koje je manje. mi taj farz još nismo izvršili. Pitanje: Odgovor: Kada bismo u Bosni i Hercegovini imali partiju koja je svoj program uskladila sa Kur‘anom i sunnetom tada bi svi muslimani bili dužni glasati za nju. a ne za istinu i pravdu. uglavnom. (Vidi: “Ez-Zumer”.) U ovakvoj situaciji. fašisti itd. (Između dva zla. Pitanje: U predavanju koji ste održali na Medicinskom fakultetu u Sarajevu spomenuli ste islamsku demokratiju.) Npr. dž. jer je on manje zlo. c) što se političari. u mnogim elementima. bez obzira o kome je riječ. tadi bi muslimani imali izbor.) Dakle. a ne na upotrebljene riječi i konstrukcije. prljava politika. Uzvišeni Allah kaže: “…i koji se o poslovima svojim dogovaraju…” (“Eš-Šura”. Posebno naglašavam da su muslimani kolektivno odgovorni što nemaju pravu islamsku partiju. bez obzira gdje bila pravda i istina itd.com Pitanje: Odgovor: Koje su vaše glavne primjedbe na zapadnu demokratiju? Glavne primjedbe ogledaju se u sljedećem: a) ljudi donose zakone ne vodeći računa o Allahovim zakonima. zakona. borba za glas većine.) Prema tome.novihorizonti. Ramić. Zamislite kako će svijet izgledati kada neko od njih uvede svoje zakone. Nažalost. dakle. treba da gledamo suštinsko značenje termina “islamska demokratija”. ali u njoj nema negativnih elemenata kao što su zapostavljanje Allahovih. Datum kreiranja: 27. homoseksualci. za one koji će promovisati pravdu. sistemom koji su odredili oni koji se sada bune. vjernicima bih preporučio da glasaju za one koji će nabolje zastupati njihove interese.š. Rijetke su prilike kada npr. koji će se boriti protiv nemorala (prostitucije. glasajte za drugog. koja sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije i više od toga. možda. licemjerstva itd. Zbog toga će. b) daje se vlast većini. a posljedice su katastrofalne kako po čovjeka tako i po njegov okoliš. kada nemamo nijedne islamske demokratske partije. došla na vlast. ali hoće popiti. a kao muslimani ne možemo u potpunosti podržati program nijedne postojeće partije mislim da muslimani treba da primijene šerijatsko pravno pravilo koje glasi: “Juhtaru ehveneš-šerrejni ev ehaffed-darerejni”. bore za glas većine. 38. razlikuje od suvremene zapadne demokratije.” “Uzima se u obzir i gleda se na suštinu značenja. drugačija od zapadne i kur‘anski naziv za islamsku demokratiju je “šura”. Uglavnom se glasa onako kako vođstvo smatra da će privući što više simpatizera. jednoga dana njihovim demokratskim društvima zavladati alkoholičari.

ipak. po šerijatu. b) od posljedica. Prije je štampana na francuskom nego na arapskom. tj. Datum kreiranja: 27. nepristojan način. na pozitivan ili u najmanju ruku nekritičan način. niti ćeš je muslimanima prodavati niti poklanjati. nadam da takvih osoba kod nas ima. možemo sa sigurnošću reći da ova knjiga nije za muslimansku kuću.novihorizonti. jer je za takvu procjenu potrebno poznavati ljudske namjere (nijete). Šukri H. 2/554.” (Vidi: ElMevsua el-arabijje el-alemije.” (Buharija i Muslim) Prema tome. Ja se. kada se uzmu u obzir nemoralne scene o kojima ova knjiga govori na jedan. Knjiga je puna scena koje odudaraju od islamske kulture i morala. Veličina tog grijeha ovisi o dvije stvari: a) od količine izgubljenog vremena na čitanju knjige.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 35 od 416 . a među onima koji se ubrajaju u zaljubljenike u 1001 noć. a iz tvog pitanja mi se čini da jesi. dž. Smatram da je ovo knjiga nemorala te ju je zbog toga grijeh čitati. Mada ovo djelo nema značajnu književnu vrijednost u njemu ima puno narodne mudrosti iz koje čovjek može uzeti korisne pouke. lik islamskog političara. Bio sam iznenađen kad sam je počeo čitati. Činjenica da su Francuzi prvi štampali ovu knjigu mnogo govori. a Allah.com Pitanje: Odgovor: Definišite mi. kada se uzme u obzir da se o nemoralu govori. Zbog toga se tretira kao narodna književnost. Međutim. U enciklopediji El-Mevsua el-arabijje el-alemije o 1001 noći se kaže: ”Najstarija manuskripta 1001 noći koja je do nas došla datira iz jedanaestog stoljeća po Hidžri.11. grijeha koje čovjek počini potaknut onim na što ga je 1001 noć uputila.š.2005 http://www. Da li vidite u Bosni i Hercegovini osobu koja se uklapa u tu definiciju? To je osoba koja se bori za istinu i istinsku pravdu pa makar je niko od ljudi ne slijedio. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da je imala posebnu vrijednost oni je sigurno ne bi zaobilazili. pa neka se stavi na vagu spomenute definicije. Ne pridržava se pravila gramatike arapskog jezika i ne zna se ko ju je napisao. a koje je bilo na uštrb obaveza koje čovjek ima. Šta mi preporučujete da uradim sa knjigom koju sam kupio? Odgovor: Što se tiče književne vrijednosti ove knjige mogu da kažem da se ona ne smatra posebno vrijednim književnim djelom. a koji nose muslimanska imena ne možemo naći nijednog za koga znamo da je Allahu. onda je u svojoj kući nećeš držati. Svojim pripovjedačkim obraćanjem ona je uperena ka običnom čovjeku. dž. Ponekad je rimovana. Što se tiče pitanja šta da uradiš sa kupljenom knjigom odgovor možeš naći u drugom ajetu sure ElMaide. ako si uvidio. Pitanje: Kupio sam knjigu 1001 noć o kojoj je naša bošnjačka štampa. uglavnom. po islamu. da ta knjiga nije za muslimansku kuću. Nemoguće je procijeniti ko je takva osoba. najbolje zna. a u tu svrhu ti može poslužiti i poznati hadis: ”Nijedan od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu isto ono što sam sebi želi. pet puta dnevno na sedždu padao. Svako sebe dobro poznaje. Ramić. Pisana je jezikom koji je bliži narodnom. a i naši intelektualci rekla sve najljepše.) Muslimani ovoj knjizi nisu posvetili posebnu pažnju. Činjenica je da su ljudi koji su se posvetili proučavanju ove knjige i koje je ova knjiga inspirisala uglavnom nemuslimani.š.Na pitanja odgovora doc.

”El-Ezanu ves-sunnetu fihi”. tako da je dio uleme dao fetvu da se ezan muže učiti sa magnetefonske trake. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kada nemamo nikoga da ezan prouči ispravno i lijepo. Da se ljepota glasa uzima u obzir kazuje nam postupak Poslanikov.v. mu nije rekao da on ezan prouči.” (Tirmizi i Ebu Davud u Sunenima. imajući u vidu veliki sevap za učenje ezana i činjenicu da je život u živom glasu. s. Sunen. Šukri H.a.2005 http://www. Zejd kazao Poslaniku. Poslanik.novihorizonti. nego je rekao: ”Ustani sa Bilalom i poduči ga što si usnio.a.š. Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno puštanje ezana sa kasete? Ezan je. ne bi trebalo puštati ezan sa kasete osim u slučaju kada nemamo nekog ko može pravilno i lijepo ezan proučiti.v. jer on je uistinu milozvučnijeg i jačeg glasa od tebe. Međutim. Ramić.s.a.s.v. tj.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 36 od 416 .Na pitanja odgovora doc. Ibn Madže. ezan sa trake može se puštati samo u slučaju potrebe. Naime. dr.) Dakle. najbolje zna.s. a Allah. riječi ezana. Učenjem ezana putem magnetefonske trake postiže se jedno i drugo.” Iz ovog razumijemo da je uslov za ispravnnost ezana da se izgovore posebne riječi. kako je definiran u Mugnil-muhtadžu 1/33: ”Poseban govor kojim se oglašava vrijeme farz namaza. kada je Abdullah b. ”Kitabus-salati”. s.11. s. riječi ezana. dž. Cilj ezana je da se muslimani obavijeste o početku namaskog vremena.

s. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. a to je preferirajuće mišljenje. slijediti postupke onih koji su bili prije vas. sedmina.. ništavne. a vjerovatno ćemo uskoro imati i dvogodišnjica. Sve su to novotarije.a. niti dao olakšicu u tom pogledu. mu‘mini i muslimani. odgovorio je.) Svoje ashabe Poslanik. dr.) Što se tiče sedmina. 198 stoji: ”Učenje kod kabura je mekruh po Ebu Hanifi. Sunen.s.s. Onaj ko uzima i ko daje su griješni.11. umrlima nazovu selam i prouče dovu govoreći: ”Es-selamu alejkum stanovnici ovih kuća.” Rekli smo: ”Allahov Poslaniče. br. četeresnice i godišnjice njihove smrti. uistinu. Štaviše. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane.v. i nevažeća (batil) djela. 380. U ovo se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije. četeresnica.a. trogodišnjica itd. jer on se sad ispituje.š.: ”Tražite oprost (činite istigfar) za svoga brata i molite za njega da imadne čvrst odgovor. 6775.” (Iktidaus-sirat el-mustekim. s. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. Pogledajte ”Tužna sjećanja”. četeresnice i godišnjice.” Imam Malik kaže: ”Nisam saznao da je iko od njih (tj. kako prenosi Osman b. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an njegovoj duši. ”ElDženaiz”. 2/672. Oni koji su rekli da umrli ima koristi od tog učenja. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. ili ih posjećuju. zatim učenje tevhida.2005 http://www. 2804. govoriti Allahu ekber.” (Šerhul-akide et-tahavije.v. inšaAllah.” (Buhari. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. tako da se i za Muhammede. Kada bi završili s ukopom umrlog Poslanik.” Isto tako. Stjepana itd.Na pitanja odgovora doc.”. četeresnica. Mi ćemo se. haram. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ”Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). podučio je da kada prolaze pored mezaristana.s. Maliku i Ahmedu (po jednom predanju).a.” (Ebu Davud. br. Ramić. i koji često Allaha spominje. da im se Allah smiluje. učio Kur‘an umrlima. za pare). što se tiče učenja Kur‘ana za pare o tom pitanju nema relevantnog razilaženja. Molim od Allaha spas i za nas i za vas. Istinu je rekao Poslanik. ashaba) to radio. godišnjica. Razlog razilaženju je u činjenici da postoje vjerodostojni hadisi koji govore da sevapi za obavljeni hadž i post dolaze umrlom. Affan.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o ovom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. tako da kad bi oni ušli u gušterovu rupu vi biste ih slijedili.) Međutim.v. treba napomenuti da smo svi odgovorni što ove novotarije žive među muslimanima. (Vidi opširnije u Šerhul-akide et-tahavije.” (Muslim. 975. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. r. učio na kaburu umrlog. 2/671-672.s.v.a. obilježavajući sedmine.) U komentaru na Ebu Hanifin El-Fikh el-ekber str. To su prihvatili i muslimani. aršin po aršin. kada je kazao: ”Vi ćete.com Pitanje: Molim vas da mi objasnite stav islama o učenju Kur‘ana (hatmi) za pare. s. Da li umrli od toga imaju koristi? Odgovor: Allah. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 37 od 416 . Hasane i druge pripremaju sedmine. vama pridružiti.. 21. bi govorio ashabima. To su kršćanski običaji. s. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. Šukri H.”»El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. Ja imam razumijevanje za mnoge imame. na bilo kojoj lokalnoj televiziji pa ćete vidjeti kako se rodbina prisjeća svojih umrlih Jovana. učenja na kaburu itd. zato što je to novotarija koja nije zabilježena u sunnetu.v. U vezi sa pitanjem da li umrli ima koristi od takvog učenja učenjaci su se razišli. br.a.s. ”El-Dženaiz”. lažne). ”El-I‘tisam bil-kitabi ves-sunne”.). pedalj po pedalj. ne prenosi se da je Poslanik. džamijski odbori ih vrlo često na to Datum kreiranja: 27.” (El-Ahzab. Sahihul-Buhari.) Ne prenosi se da je Poslanik. godišnjica. s. Sahihu Muslim.. str. analogizirali su učenje Kur‘ana sa hadžom i postom.novihorizonti. Marka. kaže: ”Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. to nije bilo poznato prvim generacijama muslimana.a. Teško materijalno stanje mnoge je nagnalo da egzistenciju obezbjeđuju putem ovih harama. jevreje i kršćane?” ”A koga drugog”. niti je to naredio neki od imama u vjeri.) I na kraju.

da bude obješena na zidu). Još treba napomenuti da osoba kada se fotografiše treba biti propisno obučena. što ih tjeraju da rade poslove koje imam ne bi trebalo da radi. Jedina razlika je što fotografija ”zadrži sliku poslije ogledanja”. b) kod takvih fotografija nema mijenjanja Allahovih. kao što je prostirka i slično. ne ulaze u kuću u kojoj ima slika ili pas. vajaju i tome slično. U svakom slučaju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 38 od 416 . na mjestu koje će za nju biti ponižavajuće) i o tome da meleki. dr. jer crtanjem i vajanjem čovjek pokušava da stvara kao što Stvoritelj stvara. c) hadisi u kojima se govori o tome da su prokleti musavvirini. Molim Allaha. i njegovi ashabi ogledali u ogledalu. stvorenja (zbog toga je zabranjeno da fotograf vrši neke intervencije na slici. Pitanje: Odgovor: Fotografisanje fotoaparatom dozvoljeno je kada za to postoji potreba imajući u vidu sljedeće: a) takvo fotografisanje liči na ogledanje u ogledalu. kako ne bi došlo do obožavanja iste. Mutevelijama i džamijskim odborima skrećem pažnju da su griješni što ponižavaju imame dajući im male plate. Da li je dozvoljeno fotografisanje u islamu. onima koji treba da budu najugledniji među nama.š. nego kada ima potrebu da zabilježi neki značajan trenutak.Na pitanja odgovora doc. a Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Uz to treba voditi računa da u tome ne pretjeruje.a. pa ih čak takvim imenom i nazivaju. r. Ramić. Danas je to malo i teže. 3/1664. ”Kitabul-libasi vez-zine”). Muslim je jedno poglavlje u svojoj zbirci hadisa naslovio: O zabrani crtanja slike živog bića i zabrani korištenja nečega na čemu ima slika. sve to možda i nije dovoljno opravdanje jer nije farz biti hodža.š. jer ljudi imaju priliku da upoznaju propise islama i preko drugih izvora. neka je na njih selam. dž. a ne samo preko svoga imama. s. dok to kod slikanja aparatom nije slučaj. ali je hodži farz ispravno tumačiti islam.2005 http://www. (Sahihu Muslim. Žalosno je da se o imamima. odnose se na one koji crtaju. što ih tako tjeraju da žive od harama. a znamo da su se Poslanik.a. najbolje zna.s. dakle onako kako se može pojaviti na javnom mjestu. Svjesni muslimani znaće vrijednost i značaj pravog imama i sigurno će ga dostojanstveno nagraditi. Slika ne smije biti na mjestu koje predstavlja vid počasti toj slici (kao npr.) Poslanik. Onoga trenutka kada fotografisanje bude korak ka haramu i ono samo postaje haram. Šukri H.š. dž. a koja nije ponižena (tj. Ako jeste mogu li se te fotografije čuvati za uspomenu? Datum kreiranja: 27. s. strgnuo ga je i ona je poslije od toga napravila jednu ili dvije jastučnice.a. da bi osobu uljepšao i tome slično). kada je na vratima Aišine. treba voditi računa da se čovjek ne fotografiše iz hobija.s.11. Međutim. a sve na uštrb poslova koji bi trebalo da budu imamova osnovna briga i preokupacija.com prisiljavaju. Moja preporuka svim imamima jeste da se vrate Kur‘anu i sunnetu. Imami koji su svjesni svoje uloge moraju udruženim snagama pokušati vratiti ugled imamu time što će se boriti da mu se omogući da radi posao koji treba da radi i koji mu dolikuje. da ih u tome pomogne. dž. žalosno je da se o njima u mnogim našim sredinama priča kao o džeparošima.v.v. Nije dostojanstveno svjesno ljude varati. koji treba da budu naši lideri u svakom pogledu.” (Sahihu Muslim. Što se tiče držanja fotografije radi uspomene nadam se da za to nema smetnje pod uslovom: a) da bude u zatvorenom albumu.novihorizonti. b) da se toj fotografiji ne posvećuje posebna pažnja koja može prerasti u obožavanje. sobe vidio zastor na kom je bila nacrtana slika živog bića.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 39 od 416 . 33. Sahihul-Buhari.s. treba voditi računa da se od druge strane ne traži ono što ona ne voli. Što se obrva tiče.v.) Kršenje obećanja vid je licemjerstva. pošto u braku. kada obeća prekrši obećanje i kada mu se nešto da na povjerenje iznevjeri.2005 http://www.) Isto tako. U slučaju potrebe. nema smetenje da žena te dlake ukloni. ili ženi počela rasti brada ili brkovi. U konkretnom slučaju. možeš potkraćivati kosu. što je sa dugim noktima. rekao da je Allah prokleo onu koja čupa dlake sa svoga lica. ”El-Libas vez-zine”. a Allah. s. ukoliko je ispunio sve potrebne uslove. jer takvi zahtjevi neće donijeti zadovoljstvo nikome. Uzvišeni Allah kaže: ”I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali. Šukri H. ti možeš farbati kosu. Pitanje: Odgovor: Muž i žena treba da nastoje udovoljiti i usrećiti jedno drugo svim onim što druga strana voli. najbolje zna.a. samo što bi ti u tom slučaju bila njegova druga. U svakom slučaju. s.” (En-Nahl. njih je zabranjeno čupati jer je Poslanik. između ostalog. Poslanik. zaštiti djevojku. malo problematično. Možete zamisliti koliko bakterija može da se sakrije pod duge nokte.) Naravno. Sahih Muslim. onoga momenta kada je odlučio da se ne ženi tobom. (Vidi: Muslim. a njegov brak. kao kad bi obrve bile neprirodno velike. 91. dž. Prekid zaruka treba izraziti na lijep i dostojanstven način.” (Buhari. Njegov postupak bio je pogrešan. farbanje i skraćivanje kose. da bi jedna strana mogla usrećiti drugu i ona sam mora biti sretna. a ne iz potrebe. tako da upoznavanje.11. imajući u vidu da nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju.a. Ukoliko se zaruke prekidaju bez određenog razloga. najbolje zna. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer Allah zna ono što radite. to se odnosi na situaciju kada to žena radi zbog uljepšavanja. s tim što se ne smiješ ošišati naćelavo. a Allaha kao jamca sebi uzeli. pošto za valjanost braka nije uslov da on tebe obavijesti o prekidanju zaruke. kaže u vjerodostojnom hadisu: ”Tri stvari znak su da je neko licemjer: kada govori laže. trebalo da te obavijesti na dostojan način kako bi ti mogla gledati sebi sreću na drugoj strani. Zaruka je propisana islamom i cilj joj je da. bude ozbiljno i isključivo radi braka.? Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Odgovor: Moj zaručnik oženio se drugom. a Allah.novihorizonti. uz uslov da to bude šerijatom dozvoljeno. Svaka strana ima prvo prekinuti zaruke ukoliko dođe do zaključka da oni ne odgovaraju jedno drugom. (Tirmizi je u svojoj zbirci jedno poglavlje naslovio sa ”Nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju” i u njemu naveo hadise koji govore na tu temu. a da prethodno nije rekao da prekida zaruku sa mnom? Da li je njegov brak valjan? Zaruka je obećanje mladića djevojci da će se njome oženiti i obećanje s njene strane da će se ona za njega udati. bez bilo kakvih uvreda ili ponižavanja. puštanje nokata itd. jer možda on još uvijek želi da se s tobom oženi. br. validan.v. a znamo da je musliman dužan da se drži datog obećanja. Kitabul-iman.š. dr. koje treba da prethodi braku. s tim da izbjegavaš crnu boju. smatram da je tvoj zaručnik.š. dž.) U konkretnom slučaju ženidba tvoga zaručnika automatski ne znači prekid zaruke s tobom. možeš nokte pustiti s tim što ih moraš odrezati najmanje jedanput u četrdeset dana i moraš održavati islamsku higijenu ruku. Ramić. Od svakog od njih očekuje se da ne zahtjeva od druge strane ono što je grijeh. tada strana koja to čini biva grešna jer krši dato obećanje. Da li je na zahtjev muža dozvoljeno čupanje obrva.s.Na pitanja odgovora doc. mora se priznati. a ne prva supruga.

El-Džami li ahkamil-Kur‘an. Sunen.novihorizonti. dr. 1/438. tj. U Kur‘anu stoji: ”A kršćani kažu: ”Mesih je Allahov sin. sljedbenici Knjige).a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 40 od 416 .11. ne slijede ispravno Knjigu. osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog. Kurtubi kaže: ”Nema razilaženja da su jevreji i kršćani ehlu-kitabije zbog njihove knjige.com Pitanje: Odgovor: Da li je tačno da žena prilikom sklapanja prvog braka ima pravo da muž sa njom nema intimni odnos u toku prvih sedam dana? To nije tačno.” (Tirmizi. Nesai. nafile se mogu klanjati nakon vitr-namaza.Na pitanja odgovora doc. ”Es-Salat”. za današnje kršćane kažemo da su ehlu-kitabije (tj. s. sve dok oni sami sebe smatraju kršćanima. čak i ako je on već oženjen.” (Kurtubi. ne oduzima im status ehlu-kitabija. Ramić. Pitanje: Odgovor: Da.2005 http://www. Poslanik. ”Kijamul-lejli ve tetavvu‘”. Sunen. je rekao: ”Nema dvaju vitara u jednoj noći. ali uprkos tome Kur‘an ih je nazvao tim imenom. Dokaz tome je i činjenica da su oni pogrešno vjerovali i u vrijeme samog objavljivanja Kur‘ana.s. 30. Naime.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (Et-Tevba. ona nema pravo da to odbije.) Da li se današnji kršćani mogu svrstati u ehlu-kitabije o kojima Kur‘an govori? Mogu li se nafile klanjati nakon vitr-namaza? Datum kreiranja: 27. Šukri H. jer ne postoji ajet ili hadis koji to zabranjuju.) To što oni pogrešno vjeruju. Ono što je zabranjeno jeste da se u toku jedne noći vitr-namaz klanja dva puta.) Pitanje: Odgovor: Da. Vjerovatno je riječ o pogrešnom razumjevanju. pošto su je iskrivili i njena značenja izmijenili. Štaviše. radi se o tome da djevica ima pravo da ne pušta svoga muža od sebe prvih sedam dana njihovog braka.

s.v. vjeru.s. biće od stanovnika vatre.a. El-Džami li ahkamil-Kur‘an.a. njih čeka nagrada kod njihova Gospodara. poslanstva kao što je bio Kiss b. postao poslanikom moći zaraditi džennet. 1/439-440.” Sufjan Sevri kaže da ”one koji su vjerovali” znači licemjere koji vjeruju na jeziku. nakon Muhammedova poslanstva.a. a zatim ne bude vjerovao u ono s čime sam poslan.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 41 od 416 .š. ako prihvate pravo vjerovanje.novihorizonti. On kao da je rekao: ”Ovi koji su na stranputici. El-Keššaf. riječi: ”Ko god čuje za mene. Musliman koji nakon što sazna za Allahove riječi: ”Allahu je prava vjera jedino islam. jer. Razi. ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati. dž. 240. i najmanje učen musliman zna koje su imanski i islamski šarti.v. prije Muhammedova. u El-Iman. takvi muslimani ako svjesno kažu da ehlu-kitabije mogu zaraditi džennet bez prihvatanja islama postaju odmetnici od islama. Fahruddin Razi prenosi u svom tefsiru od Ibn Abbasa da se tim riječima misli na one koji su ispravno vjerovali u Isa. a ne i srcem. zatim kršćane i na kraju sabejce. Vereka b. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr. Da li je kečap u kom se nalazi vinski ocat halal? Da li nemusliman može osunetiti muslimansko dijete i kada se to radi? Datum kreiranja: 27. dakle koje nas ne bi opilo kad bismo ga pili u velikim količinama. poslanstva.” (Ali Imran. a.com Pitanje: Mogu li ehlu-kitabije zaraditi džennet ako rade dobra djela? Naime neki moji profesori tvrde da i oni mogu zaraditi džennet kao i muslimani s obzirom da u suri El-Bekare u šezdeset drugom ajetu stoji da njih: ”doista čeka nagrada od Gospodara njihova.) Ili. ipak. Pitanje: Odgovor: Da. Tako da. s. dž.” (Muslim. Pitanje: Odgovor: Da. Zamahšeri. 1/134.) Oni koji govore da će ehlu-kitabije i nakon što je Muhammed. a da ne prihvate eššehadetejni srcem jezikom i djelom. tako da se ne mogu tumačiti drugačije od njihova literarnog značenja. prije Muhammedova. Ramić.š. postaće kod Allaha vjernici. Čudno je da oni koji govore da će ehlu-kitabije u džennet imaju pristalica među muslimanima. s. Habib Nedždžar. ili se pak pod ”onim koji su vjerovali” (innellezine amenu) misli na licemjere.v. ili su od onih koji su svoju vjeru spremni prodati za malo dunjaluka. kao da je Uzvišeni rekao: ”Zaista oni koji su vjerovali. ukoliko je stručan i od povjerenja. a Allah. s. dž. Bahri Rahib.s.a. bio jevrej ili kršćanin. Sahihu Muslim. s.” Suština kaže da je to sirće.a. Pravno-šerijatsko pravilo glasi: ”Gleda se u suštinu.2005 http://www. Sudnji dan i Muhammeda.š.11. i oni koji su bili na pogrešnoj vjeri od jevreja i kršćana ko god od njih. sazna mnoge druge ajete i hadise koji su eksplicite jasni u tom pogledu. dakle uslovi da bi osoba bila musliman. 19.a.s. a Allah.v. 3/112.v. Tako je Allah u ovom ajetu prvo spomenuo licemjere. Šukri H. postao vjerovjesnikom. a ne u riječi. najbolje zna.) i nakon što sazna za Poslanikove. svako sirće (ocat) u kome nema alkohola. ili su neznalice. sačuva onih koji svjesno krivo tumače Allahovu.” (Vidi: Kurtubi. a ne alkohol.v. ili su varalice.s. Saide.š.s. nemusliman.Na pitanja odgovora doc. dž. bez obzira kakvo ono ime nosilo. zatim jevreje. te je prema tome dozvoljeno (halal). br. 1/72. je halal (dozvoljeno).s. može osunetiti muslimansko dijete.” Odgovor: Ajet koji navodiš odnosi se na kršćane koji su živjeli prije nego je Muhammed.s. s. Da nas Allah. Nevfel i drugi. najbolje zna. Najbolje je da se to uradi sedmi dan (računajući i dan u kome je dijete rođeno) po rođenju. postane vjernikom u Allaha. Mefatihul-gajb.

v. bez obzira kakav odnos oni imali prema njemu. 8-9.v.š. Allah ih zna.” (ElDatum kreiranja: 27.” (El-Ahzab. To znači da je dužan protiv njih povesti džihad vodeći računa da ne prekrši propise džihada koje je artikulirao Muhammed.š. (Vidi: Buhari. 72. i prakse Njegova Poslanika. Svjestan musliman će sigurno tako i postupiti jer zna da se kod svakog živog bića može sevab (Allahova. 8.š. jer Uzvišeni Allah kaže: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. kaže: ”Allahu je prava vjera jedino islam. bolje ti je od najvrednijeg dunjalučkog bogastva.” (Buhari. Sahihul-Buhari. ako želi biti musliman. dr.) Međutim. žene. dok će nemuslimane. Uzvišeni Allah kaže: ”I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj. Šukri H.) 4) Odnos muslimana prema nemuslimanu zavisi od odnosa koji nemusliman ima prema muslimanu. u granicama mogućnosti. zaista.” (El-Mumtehina.2005 http://www. i istrijebiti ih ubijanjem. može se doći do zaključka da su ti odnosi utemeljeni na stabilnim i nepromjenjivim principima od kojih izdvajam sljedeće: 1) Svi ljudi su braća po krvi. s.v.” (Al Imran. prema sebi nepravedan i lakomislen. dž.) Dakle. dž. Uzvišeni Allah. dž.) Protiv onih koji prema muslimanima imaju neljudski i nehuman odnos. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu.” (El-Bekare. 200. dostojanstven odnos prema muslimanima. ”KitabulMusakat”. 19. 5) Imajući u vidu da među nemuslimanima ima onih koji žele uništiti muslimane. 2) Svaki musliman zna i u to mora vjerovati. koji ugrožavaju temeljna ljudska prava muslimana boreći se protiv njih zbog njihove vjere i protjerujući ih iz njihovih kuća. da je kod Allaha.a.). pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu. 2363. te protjerati ih iz njihovih domova silovanjem i zastrašivanjem. dž. vjere i koristi Upute kako za onog ko je prihvati tako i za onog ko drugome na pravi put ukaže. a on je.s. Pozivanje u islam i dostavljanje Allahove vjere.s. tako da iz straha ne smiju napasti muslimane.š. da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje. to je najbliže čestitosti.š. Musliman u taj princip mora vjerovati i praktično ga primjenjivati. Plemenitog Kur`ana. Allahu. dakle oni koji su najpokorniji svome Stvoritelju.s.) Svaki musliman želi da svi ljudi budu muslimani i radi na tome da ih uputi islamu znajući vrijednosti Allahove. Allah. dž.” (El-Bekare. Objave. kaže: ”Tako mi Allaha. Uzvišeni Allah. jer Allah dobro zna ono što činite!” (El-Maide. kaže: ”Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite. s. Zemlji i planinama ponudili emanet. Svi smo djeca jednog praoca i jedne pramajke. dakle. Ljudi se cijene prema svojim djelima.11. Vi ih ne poznajete. ukoliko nemuslimani imaju ljudski.š. nagrada na budućem svijetu) zaraditi. ali ga je preuzeo čovjek.š. i druge osim njih. Prema tome. nagraditi samo na dunjaluku. Poslanik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 42 od 416 .) 3) Musliman prema nemuslimanima mora biti uvijek pravedan. Ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. onakvo dobročinstvo kakvo čine prema svojim roditeljima. zatim oni koji ne učestvuju u ratu kao što su starci. islam jedino priznata vjera. musliman osjeća kao dužnost i emanet. za njihova dobra djela. dž. Sahihul-Buhari. Allah.. 256. pa prema tome i kod nas musulimana su oni koji su najbogobojazniji. hadis br. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo nebesima. s. musliman je dužan da se bori u skladu sa šerijatskim propisima. voli one koji su pravični. a u koje između ostalog spada i zabrana da se ubijaju djeca. zaista. Uzvišeni za njih kaže: ”Takvi na onom svijetu neće ništa imati. kaže: ”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. od muslimana se očekuje da prema njima čine dobročinstvo.š. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. ”ElDžihadu ves-sijer”.com Pitanje: Odgovor: Kako musliman treba da se odnosi i ponaša prema nemuslimanu? Proučavanjem Allahove dž. da Allah tvojim posredovanjem uputi jednog čovjeka bolje ti je od crvenih deva.Na pitanja odgovora doc. i bojte se Allaha. Ramić. klanjem. uništavaju usjevi i muče zarobljenici. monasi u samostanima.a. Vjernici-muslimani će za svoja dobra djela imati dunjalučku i ahiretsku nagradu. dž.novihorizonti.) Najbolji kod Allaha. u islamu nema nacionalizma. muslimani su dužni osigurati sve što je potrebno da ih zastraše.a. musliman isto tako zna da nemuslimana ne smije prisiljavati da primi islam. dž.š. jer Allah. zatim zabrana da se ubija stoka.

51. jezikom. dr.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 43 od 416 . 1/713) Iz spomenutog možemo zaključiti da musliman svoj odnos prema nemuslimanima gradi na preciznim principima zasnovanim na Kur‘anu i sunnetu i da taj odnos zavisi uglavnom od toga kako se nemusliman odnosi prema muslimanu.) 6) Nema smetnje da musliman sarađuje s nemuslimanom koji nije neprijateljski raspoložen prema muslimanima. svojim jezikom. neprijatelje vjere. pod uslovom da ta suranja bude u šerijatski dozvoljenim poslovima. svojim imetkom. a nekada da se protiv njih najoštrije bore. Datum kreiranja: 27. protiv njih svaki musliman dužan je da se. Poslanik.) Dakle. i postaje sastavni dio njihove grupacije.” (El-Maide. markom ili dolarom koji dođu u ruke njegova neprijatelja može biti kupljen metak koji će završiti u grudima muslimana.com Enfal.2005 http://www. Fetava muasire. Ramić. svojom suradnjom. Kardavi kaže: ”Musliman se bori protiv svojih neprijatelja koji žele da mu uskrate njegova prava i oskrnave njegove svetosti svim raspoloživim sredstvima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 7) Što se tiče onih koji se neprijateljski odnose prema muslimanima.. i njegovi ashabi su trgovali sa nemuslimanima.a. ekonomskom izolacijom i tome slično.novihorizonti. bori na najbolji mogući način. u granicama svojih mogućnosti. ko im bude privržen svojim srcem. smatra se njihovim. s. neprijatelje domovine i uzima ih kao svoje zaštitnike. 61. Dr.Na pitanja odgovora doc. Tako se nekada od muslimana traži da nemuslimanima čine dobročinstvo. Šukri H.” (Kardavi. Musliman je dužan strogo voditi računa da na bilo koji način ne pomogne svoga neprijatelja.s.v. kao što je Uzvišeni rekao: ”A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. svojom rukom. ili na bilo koji drugi način. a svako ko potpomaže Allahove neprijatelje. smatra se njihovim.. srcem. jer svakim dinarom.11.

imao je običaj kazati: “Uistinu.a. dr. Sunen. pravednih halifa. te prema tome u nju ne smijemo ništa uvoditi. pa čak i poželjna.) U ovim hadisima upozorava se na opasnost uvođenja novotarija i njihovog prakticiranja. miljenika Muhammeda. odgovorio je. aršin po aršin. Najgore stvari su novotarije.v. u prvom redu. iz straha da se time ne uvede novotarija. to je odbačeno.a. i oni će vječno i zauvjek u njima boraviti. 63. a iz očiju suze potekle. Sahihu Muslim. nije dostavio.v.v. uistinu.s. 100. 12. kaže: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima. O njima Allah. s. mevludima itd. dž. Postavlja se pitanje da li mi koji hoćemo da budemo njegovi sljedbenici imamo pravo da tu novotariju uvedemo. Uvođenje novotarija u vjeru indirektno znači da Allah. Kitabus-sulh. Upravo iz tog razloga. zaista. Sahihu Muslim. s.š. Ramić. pa nas posavjetuj. I čuvajte se inovacija (u vjeri) jer svaka inovacija u vjeri je novotarija (bid‘at).” (El-Hašr. s.s. s. “Kitabu-l-‘ilm”.) Ovu pohvalu muhadžiri i ensarije su. i bojte se Allaha jer Allah. a kamoli kazati?! Poslanik. dž. a da li to može musliman i pomisliti. a i oni su zadovoljni Njime. dž. s. dž. nas na to upozorava pa kaže: “Vi ćete.. Sunen. posebnim svečanostima.” (Et-Tevba.a. Držite se toga. ne obilježava mevludom ili nekom drugom posebnom svečanošću. Poslanik.s. s obzirom da je sljedbenik onaj koji slijedi.) Irbad b. zabranio je uvođenje novih vjerovanja: “Ko u ovoj našoj stvari (tj. zaslužili zbog toga što su slušali naredbu svoga Gospodara među kojim je i naredba: ”Što vam Poslanik da. Smatram da je mišljenje koje zastupa većina uleme preferirajuće. ko bude živio poslije mene vidjet će mnoga razilaženja. vjeru nije upotpunio i da je Poslanik. i da nisu organizovana nekim povodom koji nema Datum kreiranja: 27. slijediti one prije vas. a prve generacije su najbolje poznavale sunnet i najviše voljele Allahovog. s. s. koja mu ne dolikuju. Šukri H. Tirmizi..v.s. Doduše. najbolja uputa je uputa Muhammedova. a što vam zabrani ostavite. Sarije prenosi hadis u kome kaže: “Allahov Poslanik. rebiu-l-evvela. 7. Kitabu-l-‘ilm) Što se tiče okupljanja naših muslimana mimo dvanaestog rebiu-l-evvela. dini-islamu) inovira nešto što nije od nje. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći.v.š.2005 http://www. Sunen. ostalih ashaba i prvih generacija muslimana. (Muslim.” (Ibn Madže. kao što je miješanje muškaraca i žena.a. Poslanika. s. a svaka novotarija je zabluda.v. a ne onaj koji inovira. Međutim. U osnovi.v. muzičkih instrumenata ili pripisivanja svojstava Poslaniku. a koja oni nazivaju mevludima.novihorizonti. pa kad biste u gušterovu rupu ušli i vi biste u nju ušli. Uzvišeni Allah nas upozorava u tom pogledu pa kaže: ”Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu.s.) Na hutbi petkom Poslanik.v. pa makar i na način koji u sebi ne sadrži ništa griješno. “El-Mukaddime”.v. imajući u vidu da bi obilježavanje rođendana. Da li su u pravu? Na početku želim da naglasim da se ovaj odgovor isključivo odnosi na obilježavanje rođendana Allahovog. a svaka novotarija (bid‘at) je zabluda.š.) Allah. za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. većina islamske uleme smatra da je obilježavanje Poslanikovog. Uistinu. pa makar vam za vođu bio određen abesinski rob. kaže u trećem ajetu sure “ElMaide” da nam je upotpunio vjeru.a. Sahihul-Buhari. s.” (Buhari.) Da je on obilježavao svoj rođendan sigurno bi ashabi bili prvi koji bi ga u tome slijedili.a. muslimanu nije dozvoljeno obilježavati bilo čiji rođendan imajući u vidu da to nije bila praksa Poslanikova. pod uslovom da u sebi nemaju grešnih sadržaja. “Kitabus-sunne”.” (Muslim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 44 od 416 . Kitabu-l-džumu‘a. ipak bilo novotarija i vid slijeđenja nemuslimana (u vjeri) što nam je jasno zabranjeno. uhvatite se toga (čvrsto) svom snagom.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. s.” Upitali smo (tj. koji su na pravom putu poslije mene.š. pedalj po pedalj. ko drugi!”. smatram da su u osnovi takva okupljanja dozvoljena. ashabi): “Jesu li to židovi i kršćani?” “A.a. on to nikada nije uradio. Ebu Davud.” (En-Nur. da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe. rođendana grijeh.s.11. To je veliki uspjeh. najbolji govor je Allahova knjiga.a. strahovito kažnjava. ima i rijetkih koji to smatraju dopuštenim pod uslovom da na tim svečanostima ne bude griješnih radnji. Rekli smo: ‘Allahov Poslaniče. održao je rječit i sadržajan govor od kojeg su sam srca u strahu zatreptala.s.a.v. Sigurno je da nemamo jer bismo u tom slučaju izgubili status njegovih sljedbenika. to uzmite. s.s. kao da je to govor onoga koji odlazi.Na pitanja odgovora doc.com Pitanje: Odgovor: Neka naša braća zagovaraju da se rođendan Muhammeda. Držite se moga sunneta i sunneta pravednih halifa.a.s.v.” Rekao je: “Oporučujem vam pobožnost (takvaluk) Allahu i slušanje i pokornost.s.

iz opravdanih razloga. On je dužan da im obezbijedi njegu koja im je potrebna. tada mu je dozvoljeno uzeti onoliko koliko mu je neophodno da spasi život. Pitanje: Odgovor: Pod tim pravom podrazumijeva se da je muž dužan da ti obezbijedi uslove za život koje si imala kod svoga babe. čak i ako preselite na drugo mjesto. a ne u svom. imaš pravo na razvod braka. unuci i snahe. Ukoliko on to nije u stanju. uz uslov da onaj ko taj novac daje od toga nema direktne koristi na dunjaluku. Ako to nije u stanju učiniti. pod uslovom da već nisi pristala na određene uslove prilikom sklapanja bračnog ugovora. Ukoliko. kamata je tako veliki grijeh da je najmanja kamata. Normalno je da se roditelji najljepše osjećaju kada im uslugu pružaju njihova djeca. tiče stanovanja kod njegovih roditelja. kako bismo od te tradicije imali koristi i na dunjaluku i na ahiretu. jer bi time čovjek dodatno pomagao kamatni sistem. ako čovjek živi u takvim okolnostima da je prisiljen držati svoj novac u banci koja posluje na principu kamata. kao kad bi čovjek činio zinaluk sa svojom majkom. dr. pak. Iz prethodnog se razumije da se kamate mogu dati kao pomoć čečenskom narodu i izbjeglicama koje se vraćaju u BiH. Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc. treba imati na umu da tvoj muž ima obavezu prema roditeljima.com utemeljenja u islamu. bilo da ih služi on lično ili da nađe nekog ko će im pružiti potrebnu uslugu. ti (kao snaha) ne možeš živjeti u kući svoga svekra i svekrve.11.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 45 od 416 . on će se kamata riješiti tako što će ih potrošiti za opće dobro muslimana od čega on neće imati direktne koristi. Smatram da u tom dijelu naše tradicije treba izvršiti izvjesne korekcije. Drugo. kako stoji u hadisu. Peto. Mada je musliman obavezan svakome dati njegovo pravo. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ovaj odgovor baziran je na principu nužde koja dozvoljava čovjeku da u granicama prijeke potrebe učini grijeh. kao npr. dakle ono što se kosi s islamom izbaciti. a kojima je potrebna pomoć. Šukri H. kao njihovo dijete. Treće. Četvrto. Da li se misli na stan kod njegovih roditelja? Odgovor: Prije svega. imaš pravo na razvod braka. muž je dužan da ti obezbijedi odgovarajući smještaj na drugom mjestu. ipak treba znati da prava roditelja imaju prednost u odnosu na prava supruge. želim naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sebi uslove da mogu prakticirati islam u svim sferama života. pa prema tome i u ekonomskoj. kamata se ne smije ostavljati banci. može taj novac dati za izgradnju puta u susjednom selu. Predlažem da se na nivou islamske zajednice formira komisija sastavljena od stručnjaka iz akaida i islamskog prava koja će osmisliti i islamizirati mevlud i tako ponuditi muslimanima ispravne smjernice u tom pogledu.novihorizonti. kada hoće da umre od gladi a nema za jelo ništa osim svinjetine. kamata je onaj dio koji ostane nakon što se odbije inflacija.2005 http://www. Što se. tvoj muž obavezan je da pruži potrebnu pažnju i usluge svojim roditeljima. Npr. Ramić. Prema tome. Međutim. Pitanje: Šta da radimo s kamatama koje dobijemo na banci? Da li da ih ostavimo u banci? Mogu li se kamate dati kao pomoć čečenskom narodu ili za pomoć povratnicima u BiH? Šta se podrazumijeva pod pravom žene da joj muž obezbijedi stan.

obavezan je klanjati podne. s.Na pitanja odgovora doc.11. jer to je sunnet za babu iz njegova imetka. Ramić. da li je onaj ko je klanjao bajram dužan klanjati i džumu? Ko klanja bajram-namaz nije dužan klanjati džuma-namaz. ovo mu zamjenjuje džumu. Sunen.2005 http://www.” (Ibn Madže. Naime. Šukri H.s. rekao: ”U ovom vašem danu sastali su se dva bajrama. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li osoba kojoj nije zaklana akika to treba sama uraditi kada odraste? Datum kreiranja: 27.novihorizonti. a mi ćemo džumu klanjati. osoba ne treba sama za sebe klati akiku. Ko hoće.a.com Pitanje: Odgovor: Ako je bajram petkom. inša-Allah. Izuzetak je imam koji je dužan klanjati džumu kako bi se pružila mogućnost da džumu klanjaju oni koji to žele. Ukoliko ne klanja džumu.) Pitanje: Odgovor: Ne.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 46 od 416 . od Ebu Hurejre prenosi se da je Allahov Poslanik.”Ikametus-salati ves-sunne”.v. dr.

dr. Dakle. ona bi bila grešna ako bi poduzela takvo putovanje. 1089. tj. 1862. treba uzeti u obzir sve okolnosti. s.a.). Mi kao zajednica dužni smo osigurati bezbjednost ženama tako da njihova čast i integritet ne budu u bilo kom pogledu ugroženi. ”Kitabu-lhadždž”. ukoliko joj mahrem ne bi mogao pružiti potpunu zaštitu. Bolje im je sačuvati svoj obraz. najbolje zna. ”Kitabul-menakib”. a ako ne postoji.) Navedeni hadisi. Ako je bezbjednost takva da ona neće biti ugrožena ako bi išla i na duže putovanje. ”Kitabu-l-džumua”. U suprotom. (Vidi: Tirmizi. treba znati da ako će žena biti ugrožena kada iziđe na kućni prag bilo bi joj zabranjeno izlagati se toj opasnosti.novihorizonti. ”Kitabu-l-hadždž”. najbolje zna.š. (Vidi: Buhari. 1/493. 1996. onda nema smetnje da putuje u drugo mjesto. Sahihu Muslim. a ako to ne urade svi su odgovorni. 1338. Pitanje: Odgovor: Ti možeš iz tog novca dati zekat za njega pod uslovom da se s njim dogovoriš.s. ako ona ili neko drugi neće biti stavljen na kušnju zbog toga. Postojanje sigurnosti ponekad ovisi o dužini putovanja. Hatim pripovijeda da je jednom prilikom. ako će bilo što od toga biti ugroženo. br. čast. Muslim. S druge strane. Moj savjet sestrama jeste da se ne izlažu opasnostima koje će ugroziti njihovu čast i poštenje. odgovorio sam. ”Kitabur-reda‘” br. ako postoji sigurnost za ženu na putovanju dugom dan i noć. ali sam čuo za nju”. a Allah. b) dva dana i noći. Tu procjenu treba da izvrši stručna osoba i da žena za takvo putovanje dobije odobrenje svoga staratelja ili muža ako je udata. Sahihu Muslim. kako ih ja razumijem. Prema tome. br. ona ne bi smjela poduzimati putovanje. 1197. bez obzira što ima mahrema. onda ne može. s. br.) Ukoliko bi ti to učinila bez dogovora s njim onda bi to bila obična sadaka od koje bi on imao sevab i nagradu.2005 http://www. c) tri dana i tri noći. Sunen. ako njena čast.š.com Pitanje: Odgovor: Da li djevojka može sama putovati na studije u drugo mjesto? Putovanje ženske osobe uslovljeno je njenom sigurnošću i nepostojanjem fitneluka. a ponekad od općeg sigurnosnog stanja. ali s njega ne bi spala obaveza i dug zekata. smatram da za to nema smetnje. rekao Adijju: ”O Adijj. Šukri H. Dokaz za to je hadis u kome Adijj b. Sahihu-l-Buhari. bilo s mahremom ili bez njega. dž. (Vidi: Buhari. Isto tako. Sahihu-l-Buhari. Moj sin redovno mi šalje novac. Ako postoji sigurnost da putuje bez mahrema tri dana i noći. ”Kitabu-l-džumua”.). Ramić. ”Ako budeš duže živio. ”Kitabussavm”. br. To razumijemo iz hadisa koji govore o tome da žena ne smije sama bez mahrema poduzimati putovanje dugo: a) dan i noć. Kod procjene sigurnosne situacije za putovanja žene.). br. rekao je (Buhari. dok je on bio kod Poslanika. 1086. ponekad o postojanju mahrema koji ženu prati na putovanju. došao neki čovjek i požalio se na bijedu i siromaštvo. Sahihu Muslim. a Allah dž. (Vidi: Fethu-l-kadir. s obzirom da on tu obavezu vjerovatno ne izvršava? Datum kreiranja: 27. 1341. Bedaius-sanai‘.v. 1087. ”Kitabu-l-hadždž”. mada mi nije potreban. 3595). pa čak i samo stanje žene u pogledu sposobnosti da se odupre eventualnim iskušenjima. odnosno sigurnosti. Sahihul-Buhari.s. Jesi li vidio Hiru?” ”Nisam.v. govore o uslovima. Šta više. Sahihu-lBuhari. 827.”. treba naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sigurnost i bezbjednost. može poduzeti takvo putovanje. d) potpuna zabrana ženi da putuje sama bez mahrema (Buhari.a.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. br. 2/638. ona može putovati sama.. zatim mu je došao drugi i požalio se na nesigurnost putovanja i razbojnike. El-Mugni.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 47 od 416 . 2/40. br. poštenje i integritet žene muslimanke nego steći sve diplome svijeta. da on ostvari namjeru (nijet) davanja zekata. s obzirom da je za ispravnost zekata potrebno ostvariti nijet. uistinu ćeš vidjeti putnicu koja kreće iz Hire i dolazi do Kabe oko koje će tavaf činiti ne bojeći se bilo koga mimo Allaha. Muslim. Muslim. Tada je Poslanik. ”Kitabu-l-hadždž”.Na pitanja odgovora doc. poštenje i integritet njene ličnosti kao muslimanke neće doći u pitanje.. Mogu li ja za njega iz tog novca dati zekat.

novihorizonti. što su curice veće i haljinice trebaju da budu duže. Pitanje: Odgovor: Dužna si. meni nepoznat broj dana ramazanskog posta. pod izgovorom da su im djeca još mala. Šukri H. treba naglasiti da isto kao što maloj ženskoj djeci ne treba oblačiti kratku i tijesnu odjeću. dužna napaštati propuštene dane. Da li sam stvarno licemjerna osoba? Ovdje se radi vjerovatno o šejtanovom došaptavanju (vesvesi). tako treba voditi računa da se ne pretjera u drugom pravcu. Normalno. Pitanje: Neke naše sestre ženskoj djeci oblače kratke haljinice i tijesne helanke. Datum kreiranja: 27. Uz prethodno rečeno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 48 od 416 . Ukoliko malo žensko dijete nauči da otkriva svoja stegna i nosi uske odjevne predmete koji ocrtavaju njeno tijelo. Preporučujem ti da odbaciš takve misli i da na njih ne obraćaš pažnju. preporučujem sestrama da svojoj ženskoj djeci oblače duže haljinice koje će barem pedalj. Djetinjstvo se treba razlikovati od punoljetnog doba i u tom pogledu. dž. zbog mjesečnog pranja. jer.com Pitanje: Odgovor: Često mi na um padne misao da klanjam.Na pitanja odgovora doc. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Zbog toga. da bi se onoga dana kada postanu punoljetne pokrile onako kako šerijat zahtijeva. Ramić.š. kroz dugi niz godina. kasnije kad odraste. da još više radiš dobra djela i da moliš Allaha.2005 http://www. postim i radim druga djela licemjerno. da bi me drugi vidjeli. jer stid je dio imana. To je jedan od načina na koji šejtan odvraća vjernike od dobrih djela. dr. da ti da iskrenost u djelu. pratiti u životu. Da li takvo pravdanje u sebi nosi opravdanje? Propustila sam. plašim se da će to postati navika koja će to dijete. u granicama mogućnosti. sve dok ne preovlada pretpostavka da si sve propuštene dane napostila. dva biti ispod koljena i da im ne oblače tijesnu odjeću. to su djeca koja nisu dužna da se pokrivaju na način kako su obavezne punoljetne osobe. Kako da postupim u ovakvoj situaciji postupiti? Odgovor: Smatram da od malih nogu treba djecu učiti islamskom moralu i stidu. ipak. iskreno se pokajati zbog nemarnosti u tom pogledu. a zatim si. prije svega.11.

ne treba patiti. Ako na dunjaluku ne ostvari svoje pravo.” (Eš-Šura. Dakle. koji su silovali i palili. potrudi se da prema svojim komšijama koji nisu počinili zločin i koji se prema tebi odnose ljudski i dostojanstveno uzvratiš još ljepšim odnosom. Uostalom. I ne tuguj za njima.š. neće stići.novihorizonti.š. vjeri ima mjesta i za strpljenje i praštanje. voli. dž.” (Buhari. strpljenje i praštanje je uzvišen i izuzetno pohvalan čin. Uprkos tome ja želim da se vratim svojoj kući. 126-128. praštati treba onome ko to zasluži. br.Na pitanja odgovora doc. Vlasti su na sebe preuzele odgovornost da će sprovoditi pravdu. jer npr. jer će svoje pravo ostvariti onda kada mu to bude najpotrebnije. Sahihul-Buhari. tj. a ono na budućem svijetu. koji je omogućio vjerniku-muslimanu da uvijek može imati pozitivnu računicu.) Dakle. jeste da ostvarimo takvu vlast koja će sprovoditi pravdu. a to je osoba koja se istinski pokajala za svoje grijehe i istinitost svog pokajanja na djelu pokazala. strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. dž. starce. a neki indirektno učestvovali u ubijanju moje najuže porodice. preporučujem ti da uložiš maksimalan napor kako bi ubice stigla pravda na ovom svijetu-dunjaluku. nemojte samoinicijativno nastojati da se osvetite ubicama. postići potpunu pravdu. doista.com Pitanje: Četnici su mi pobili cijelu porodicu. ako ne na ovom. gotovo sigurno. Allah će nagraditi. a ako otrpite. a koji neće biti osuđeni ni u Hagu. u ovim okolnostima. to je. I na kraju. uprkos tome. čak ni u slučaju kada na to ima pravo. Šukri H. treba znati da praštanje dolazi uobzir ukoliko će donijeti dobrobit ljudima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a ni kod nas na veću kaznu od doživotne robije!? Njih potpuna pravda na dunjaluku. zbog toga što bi to vodilo u veliki nered (fesad). kaže: ”Pravi vjernik-musliman neće biti ugrižen dva puta iz jedne rupe. Odgovor: Prije svega. dž.š. Nema smetnje da onima koji su se istinski pokajali i oprostiš na dunjaluku. četvrto. potrudi se da komšije koje su počinile nepravdu odgovaraju za svoje zločine. žene i starce. na ahiretu će to sigurno postići. Uzvišeni Allah kaže: ”Nepravda se može uzvratiti istom mjerom. doživotni zatvor za nepravedno ubistvo jednog čovjeka sigurno nije potpuna pravda. dž. onaj ko vjeruje u Allaha.v. i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova.2005 http://www. Međutim. dr. s. a ne omogućiti zločincu da ponovo čini zločin. i u dobru i u zlu. Ja znam da je nemoguće. No. a to je najvažnije. Interesuje me kako da se odnosim prema komšijama Srbima od kojih su neki direktno. ne voli one koji nepravdu čine.š. Ono što smo mi dužni u tom pogledu. Treće. uistinu.” (En-Nahl. žene. na budućem svijetu-ahiretu. 6133. Ramić. onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko je vama učinjeno. 40.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 49 od 416 . On. da ih sudski ne goniš.s. Uz to. Strpljiv budi! Ali.) ”Ako hoćete da na nepravdu uzvratite. siluju i ubijaju muslimansku djecu. Poslanik.11. Hvala Allahu. kao pojedinci i kao zajednica. u Allahovoj. Drugo. a ako to ne urade. Prema tome. islamom nije dozvoljeno da čovjek samostalno sprovodi odmazdu. a šta tek reći za one koji su ubijali djecu. koji Allah. poduči sebe i druge iz svoga okruženja da znaju kako će kao mudžahidi uzvratiti onima iz sadašnjih ili budućih generacija naših komšija koji će ponovo pokušati da kolju.a. Jedan od vidljivih pokazatelja pokajanja jeste da se prestupnik predao vlastima spreman da sa njim postupe onako kako je on postupao sa svojom nevinom žrtvom. bolje za strpljive. kao musliman ti znaš kakve su dužnosti muslimana prema komšiji. a onoga koji oprosti i izmiri se. snosit će odgovornost.) Datum kreiranja: 27. Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine. ”Kitabuledeb”.

ElHidaje. ”Kitabul-dženaiz”. Međutim. b) šehid koji je u borbi sa ćafirima ranjen.) U drugom hadisu na ovu temu Vjerovjesnik.a. ili od zadobijene rane od koje se umire.” (El-Muhalla bi-lasar. 1/90-98. str. ko pogine braneći svoj život je šehid. osim što se pripovijeda da je Hasan (b. Međutim. Nisam našao da je bilo ko od islamske uleme rekao da se ovi šehidi ne gasule i da ime se ne klanja dženaza. želim naglasiti da u pogledu gasulenja i klanjanja dženaze imamo tri vrste šehida: a) šehid koji se ne gasuli niti mu se klanja dženaza.2005 http://www. nego su ga onako u odjeći ukopali. Ne znam razlog zašto se to desilo.v. ali se.v. jer je to općepoznata stvar i svi imami to znaju s obzirom da se to pitanje u Medresi uči. pa prema tome i utopljenici.” (Bidajetul-mudžtehid. oblače im se ćefini i klanja im se dženaza. 1823.s.s. To je stav sve islamske uleme.v. s.a. Odgovor: Prije svega. ali je nakon ranjavanja živio životom koji je ulijevao nadu da će preživjeti. ”Kitabud-dijat”. 1/226. c) šehidi koji se gasule i klanja im se dženaza.” (Nesai. 3/476. 1/125-136. Sunen. ko se utopi. ko pogine braneći svoju porodicu je šehid. i rekao da je hadis vjerodostojan.11. 1/90-93.) Ibn Rušd kaže: ”Što se tiče umrlih koje je dužnost ogasuliti. Tahavi. u vezi s tim nema ni razilaženja među islamskom ulemom.Na pitanja odgovora doc.) U trećem hadisu Vjerovjesnik. br. El-Lubab fi šerhil-kitab. 1915.) Govoreći o toj vrsti šehida Ibn Hazm kaže: ”Nema razilaženja da je Alejhisselam za svoga života dao da se oni ogasule i zamotaju u ćefine. pojeo ili popio. rekao im je.) Iz prethodnih citata jasno je da je islamska ulema jedinstvena u stavu da je dužnost (farz) ove šehide ogasuliti. ko umre od otvorenih rana po tijelu. gasuli i klanja mu se dženaza. ko umre od kuge je šehid. zaista. Ali) rekao da se ženi koja je umrla pri porodu ne klanja dženaza jer je ona šehid. s. Muazu a on je bio šehid.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 50 od 416 . ko umre od stomačne bolesti.. Odgovorili su mu da je šehid onaj ko je poginuo u borbi na Allahovom putu. a među njima je i utopljenik.” (Tirmizi. 3/337. ko umre dok je u pokornosti Allahu je šehid. ko umre od stomačne bolesti je šehid i ko se utopi je šehid”. ko umre pod ruševinama i žena koja umre pri porođaju. s. Rekli su mi da je on šehid i da se šehid ne gasuli. (Muslim.a.novihorizonti. Muhtesarut-Tahavi. Allahov Poslaniče”. kaže: ”Ima sedam vrsta šehida mimo onog koji je poginuo boreći se na Allahovom putu: ko umre od kuge.) Svi šehidi spomenuti u prethodna tri hadisa. upitali su. To su svi oni statusni šehidi koje je Poslanik. Klanjao je Sa‘d b. Bedaius-sanai‘.” (Ibn Kudame. oni (ulema) su se složili da je to svaki umrli musliman koji nije poginuo na bojnom polju boreći se protiv ćafira. Datum kreiranja: 27. rekao je: ”Ko pogine braneći svoj imetak je šehid. Dakle. br. Muslimani su Omeru i Aliji klanjali dženazu a i njih dvojica su bili šehidi. žena u porodu. ”Kitabul-imare. koji je umro pod ruševinama. ko izgori u požaru. klanjao je ženi koja je umrla pri porodu stavši kod njene sredine. s. Njega nisu gasulili. pa makar nakon ranjavanja nešto rekao. od kuge. Molim vas da mi odgovorite ko je u pravu.a.com Pitanje: Babo mi je poginuo nedavno u saobraćajnoj nesreći kod Kaknja kad je autobus agencije ”Buco” sletio u rijeku Bosnu. Mugni. Muttefekun alejhi. Šukri H. Sunen. kao što je onaj ko je umro od stomačne bolesti. protiv tog (Hasanovog) mišljenja imamo sljedeće dokaze: Vjerovjesnik. Smatram da za takvu grešku nema opravdanog razloga. El-Ihtijar li-ta‘lil-muhtar. Mosuli. upitao je ashabe koga oni smatraju šehidom. ”A ko su onda šehidi.v. ”Tada bi. 1/320-325.s. u mom ummetu bilo malo šehida”. koji se utopio. br. svi oni se gasule i klanja im se dženaza. to što vaš roditelj nije ogasuljen je velika greška. Prema tome. Mejdani.)) U Mugniju se u tom pogledu kaže: ”Što se tiče šehida koji nisu ubijeni. Sahihu Muslim. 1341.a. s. spomenuo u sljedeća tri hadisa: U prvom hadisu Poslanik. oni se gasule. Ukoliko je umro od tog ranjavanja on se smatra šehidom. imam našeg džemata kaže da je trebao da bude ogasuljen.s.. ko pogine braneći svoju vjeru je šehid. U tom pogledu ne znamo za bilo kakvo razilaženje. 40-42. Ramić. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. za razliku od prvog.v. To je onaj koji je na licu mjesta poginuo u borbi od ćafirske ruke.s. Sened ovog hadisa je vjerodostojan. odgovorio im je. šehidi su koji se opremaju za ahiret kao i oni koji nemaju status šehida. ”Ko pogine (u borbi) na Allahovom putu je šehid. Kasani. (Vidi: Marginani.

kako muž ima pravo da traži intimni odnos od svojom ženom. po zakonu. smatram da je pogrešno pitanje postavljati na ovaj način i u tom duhu na njega davati odgovor.v. 1736. (Vidi: Ibn Džuza.) ”Kada žena napusti postelju svoga muža. Zbog toga smatram da to pitanje treba posmatrati s pozicije dužnosti bračnih drugova da intimnim odnosom pruže potrebnu zaštitu jedno drugom. 222. Allah zaista prašta i milostiv je. Oni kažu da muž. ukoliko je muž u stanju. s obzirom da može imati četiri žene. Isto tako. 2/331.novihorizonti.) Te stavove možemo poduprijeti činjenicom da one imaju ista prava kao i dužnosti. Oni kažu da je to muževo pravo.” (El-Bekare. isto tako žena imaju pravo da to traži od svoga muža. meleki je proklinju sve dok se ne vrati. dž. a ako odluče da se rastave. ElMuhezzeb. i ako se vrate ženama. smiraj za svoje strasti i tako štite jedno drugo od bluda i mnogih drugih vrsta nemorala. br. Šafije kažu da je to dužnost jedanput. A koliko je to muževo pravo veliko vidimo iz sljedećih hadisa: Poslanik. omogućiti joj da ona kod njega nađe potpuni smiraj. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. To zbog toga što se time ne uzima u obzir svrha i cilj šerijatske odredbe da se zasnivaju bračne zajednice i da ljudi žive u braku. on je dužan odazvati se. pa. intimnog odnosa) neka se odazove pa makar (pripremala hranu) na pećnici.Na pitanja odgovora doc.) Malikije kažu da je intimni odnos dužnost muža kada ne postoji zapreka za to. Ukoliko muž nije u stanju udovoljiti potrebama supruge. dok se ona ne odazove svome mužu). s. Šukri H. Sahihu-l-Buhari. Ispravno je reći da je muž obavezan udovoljiti potrebama svoje supruge u tom pogledu. 226227. 5/214. 2/331.) Neke hanefije kažu da je to dužnost jedanput. Prema tome.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 51 od 416 . pa. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. on mora ili prići svojoj ženi u roku od četiri mjeseca ili se sa njom rastaviti.) Dakle.” (El-Bekare. rekao je: ”Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša. 2/66.” (Muslim. Sunen. ”Kitabun-nikah”. ”Kitaburrida”. 1080. Ukoliko tako ne postupi biće nepokoran Allahu Uzvišenom. Životom u bračnim zajednicama postižu se mnogobrojni ciljevi. dr. 228.) (Vidi: Ibn Hazm. Bedai‘us-sanai‘.a.š. str.) Uprkos činjenici da se islamski pravnici slažu u pogledu obaveze intimnog odnosa. rok je samo četiri mjeseca.11. (Vidi: Kasani. oni se razilaze po pitanju kako često muž mora prilaziti svojoj ženi. Kao dokaz oni uzimaju ajet: ”Oni koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim.) Ibn Hazm kaže da je dužnost. Keššafu-l-kina‘. ima učenjaka koji kažu da ženi treba prići svake četvrte noći. Sahihu Muslim. (Vidi: Kasani. Ovako su islamski pravnici odgovorili na tvoje pitanje. ukoliko ona to od njega traži. Allah doista sve čuje i sve zna. El-Muahlla bi-l-asar. a on se svoga prava može odreći. Kada ona to od njega zatraži. prići supruzi barem jedanput u periodu njene čistoće. br. Bedai‘us-sanai‘.com Pitanje: Odgovor: Koliko puta muž mora prići ženi u toku jednog mjeseca? Kada pogledamo razmišljanja islamskih pravnika u vezi s tim vidimo da se oni slažu da je dužnost mužu imati odnos sa svojom suprugom.” (Buhari.s.) Dakle. U pogledu tih prava i obaveza Allah. a više od toga je obaveza u smislu da se izvrši Njegova naredba da se prema ženama lijepo postupa. ona može tražiti razvod braka. 5194. Onaj koji je na nebesima ljut je na nju sve dok sa njom ne bude zadovoljan (tj. El-Kavanin el-fikhijje. Međutim. kad god muž pozove svoju suprugu u njenu postelju pa ona to odbije. br. 211. Među najznačajnijim je i taj da bračnim životom muž i žena nalaze.2005 http://www. dakle pružiti joj potrebnu zaštitu. jer i ona ima pravo u tom pogledu kao i on. ”Kitabun-nikah”. isto kao što je ona dužna odazvati se kada on to od nje traži.) Hanbelije kažu da je to dužnost barem jedanput u četiri mjeseca ukoliko ne postoji zapreka. dakle da kod svake bude svaku četvrtu noć. Kao dokaz on uzima Kur‘anski ajet: ”A kada se okupaju onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Ramić. ako supruga nije u stanju udovoljiti muževim potrebama on ima tri mogućnosti da riješi to Datum kreiranja: 27. (Vidi: Behuti. a može se i strpiti ako hoće. kao što je i žena dužna udovoljiti njegovim potrebama. kroz intimni odnos.” (El-Bekare. pogrešno je govoriti o tome koliko puta muž mora prići svojoj ženi s obzirom da se ljudi u pogledu potrebe za intimnim odnosom razlikuju.) ”Kada muž pozove svoju ženu radi svoje potrebe (tj. 9/174. kaže: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti.” (Trimizi. Tako hanefije kažu da žena ima pravo od muža tražiti intimni odnos. samo. (Vidi: Nevevi. ima pravo da tri noći ne prilazi ženi.) Koliko se sjećam.

naredio je mužu da.) Iz općih šerijatskih pravila možemo razumjeti da su supružnici dužni jedno drugom pružiti tu zaštitu u granicama svojih mogućnosti. one su odjeća vaša.v.) Dakle. Nadalje. Džubejr i drugi. Malika. Tefsiru-l-Kur‘an el-‘azim. da je ne ostavlja sve dok i ona ne udovolji svoju potrebu. jedno kod drugog nalaze smiraj. intimnim odnosom oni smiruju svoje strasti. Ukoliko on nije u stanju da udovolji njenim potrebama. najbolje zna.š. Ramić.11. dakle koliko je njoj potrebno da nađe svoj mir.” (El-Bekare. ona može to da trpi ili.2005 http://www.š. Seid b. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s obzirom da u isto vrijeme može imati četiri žene ili da se strpi i ukroti svoje strasti postom. Kao potpora takvom razmišljanju mogu se uzeti sljedeći dokazi. Sam bračni ugovor u svojoj biti sadrži obavezu da muž i žena jedom drugom pružaju tu zaštitu. Ukoliko jedna strana ne udovolji potrebama druge strane taj smiraj će izostati i za dotičnu stranu možemo reći da nije izvršila svoju obavezu. s obzirom da ona štiti čovjeka od hladnoće i vrućine. a ta zaštita postiže se. Datum kreiranja: 27. Upravo zbog toga Poslanik. ne opterećuje čovjeka preko njegove sposobnosti. od Enesa b. možemo zaključiti da je muž dužan prići supruzi onoliko puta koliko ona osjeća potrebu za tim. a Allah dž. Muž i žena. Mudžahid. 187. dijetom itd. neporočan. jer je Allah. da je zadrži i oženi drugu. 1/298. a vi ste njihova odjeća. tako da šejtan ne može iskoristiti te njihove strasti i gurnuti ih u nemoral. pak. (Ebu Ja‘la. Uzvišeni Allah kaže: ”Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama. da traži razvod braka.s. Dakle riječ muhsan ukazuje da je oženjena i udata osoba u okrilju zaštite koju joj pruža brak. Ona je izvedena iz korjena hasune što znači biti dobro utvrđen.) Iz citiranog ajeta indirektno razumijemo da su muž i žena jedno drugom zaštita od bluda time što žive intimnim bračnim životom. (Vidi: Ibn Kesir. kako su ovaj ajet protumačili Ibn Abbas.Na pitanja odgovora doc. Musned. prije negoli njegova supruga udovolji svojoj. intimnim odnosom. nakon što je spomenuo intimni bračni život. Na kraju. rekao da su muž i žena odjeća jedno drugom. kada udovolji svojoj potrebi. jer Allah.com pitanje: da ženu pusti i traži drugu. dž. a odjeća znači zaštita. Šukri H. nevin itd. biti čist.novihorizonti. dr. s.š. nepristupačan. prije svega. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 52 od 416 . šerijatski termin za oženjenu osobu je riječ muhsan.a.

Za vrijeme prakse ponekad moram prodavati i alkohol. Otuda se i muslimani koji žive u takvom društvu suočavaju sa problemom alkohola čak i kada ga ne konzumiraju. oni ih na to ne bi prisiljavali. (Vidi: Nesai. Dakle. sve one koji imaju bilo kakvog kontakta s alkoholom prokleo.novihorizonti. br. s tim da vodiš računa da to bude u najmanjoj mogućoj mjeri. da dolaze u kontakt s alkoholom itd. od svoga babe Umera.š. Ibn Umer prenosi hadis. s. najbolje zna. tražili uzrok vidjeli bismo da je alkohol glavni uzročnik. ko ga prodaje. kada se nađu u poziciji. ako želi postići svoje pravo. ubistva. majka svih zala. da to činiš. savremeno društvo još nije postiglo ni toliku svijest koja će ga ponukati na borbu protiv alkohola. svađe. zapostavljajući tako one koje su to stekle na halal način. pod uslovom da vaše zajedničke aktivnosti i poslovi budu dozvoljeni (halal). Problem je veći što kod nas oni koji cijene i poštuju alkohol ne poštuju prava drugih da alkohol mrze. br. nema smetnje. ”Kitabu-l-ešribe”. razvode brakova. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da čovjek neće odgovarati za tuđi grijeh. kaže. a Poslanik.a. s.a.” (Ahmed. ko ga toči. bilo bi normalno da ti uživaš to pravo i da tokom prakse prodaješ bezalkoholna pića. 5572. razne vrste nemorala. r. tako da alkohol u njemu visoko kotira. Allahov. preko svojih institucija. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ramić. uključila u borbu za prava svojih članova. (Vidi: El-Maide.11. Šukri H. a Allah. dr. Musned. Da li je dozvoljeno ulaziti u trgovinsko partnerstvo s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju kojom se bave kupile na nedozvoljen način? Datum kreiranja: 27. preporučio bih vam da tražite ortaka među osobama koje su imetak stekle na halal način. tuče. Kada bi poštovali prava drugih da alkohol mrze. da je Allahov Poslanik. mora za njega izboriti. dž. Molim Allaha.v. ko ga kupuje.). Ako ne nađeš razumijevanje i ne mogneš drugačije završiti školu nego da tokom obavljanja prakse prodaješ alkohol.Na pitanja odgovora doc. Nažalost..a.2005 http://www.) Na osnovu prethodno rečenog jasno je da se musliman mora distancirati od alkohola. zatim ostalim odgovornim u školi i da se boriš za svoje pravo zajedno sa ostalim muslimanima koji se suočavaju s tim problemom. te ih tjeraju. 5458. dž. Da li mi je to dozvoljeno? Alkohol je.) Kada bismo za saobraćajne udese.itd. onoga ko ga pije. prokleo: alkohol. naše tzv. Preporučujem ti da izneseš svoj problem profesoru. s. ko ga ga pravi. smatram da bi vam bilo pokuđeno (mekruh) sklapati ortakluk s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju stekle na nedozvoljen način.v.s. Uz to. ko ga nosi i kome se nosi i onoga ko pare zarađene na alkoholu troši. 90. Iznesi svoj problem nadležnom muftiluku kako bi se i Islamska zajednica. Zbog toga je Uzvišeni Allah alkohol najoštrije zabranio. na osnovu principa o prijekoj nuždi. kako Poslanik.a. nadam se da nije grijeh ulaziti u partnerstvo s takvim osobama.. jer se i time ostvaruje cilj tvoje prakse. Ukoliko bi takvih osoba bilo.com Pitanje: Odgovor: Učenik sam trgovačke škole. najveći uzročnik svih naših problema je alkohol. da te pomogne. zakon je da se čovjek.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 53 od 416 .s. U svakom slučaju. silovanja. dž.š. protiv tog zla se boriti i raditi na osvješćivanju ljudi o tom zlu.s.v. kome se pravi. U konkretnom slučaju.š.

plaća sve što je potrebno za ukop i obavlja hadž ukoliko je ostavitelj bio obavezan i imao namjeru da na hadž ide.novihorizonti. Međutim. lažne informacije itd.2005 http://www. ukoliko je ostavitelj umro kao musliman. Treba još naglasiti da je sa nemuslimanom dozvoljeno trgovati pod određenim uslovima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. od naslijeđenog imetka podijelite sadaku. Sve dok muslimana smatramo muslimanom možemo s njim trgovati. dok sa odmetnikom od islama (murtedom) nije uopće dozvoljeno. kako bi mu bio olakšan ispit na Kijametskom danu. golišave slike. Ukoliko jeste. kao što je npr. iz te imovine se vraćaju eventualni dugovi ostavitelja. Uz sve to. Naime. Ukoliko pak muž.Na pitanja odgovora doc. treba ustanoviti tačno da li je dotična osoba izišla iz islama. S obzirom da kod nas ne postoji institucija koja bi utvrdila status te osobe. Međutim. smatrat ćemo da je u islamu sve dok ne počini nešto i ustraje na tome u što nema sumnje da je nevjerstvo. u cilju da‘vetskog djelovanja. preporučio bih vam da. treba procijeniti da li je bolje od te osobe kupovati kako bi na nju pozitivno djelovali da se popravi ili je pak bolje bojkotirati je. Pitanje: Odgovor: To je dozvoljeno ukoliko osoba tim neredovnim klanjanjem nije izišla iz islama.. Pitanje: Odgovor: Ženi muslimanki dozvoljeno je živjeti u braku s mužem muslimanom sve dok je ovaj u okrilju islama. iziđe iz islama. a sa osobom koja je postala murted nije dozvoljeno trgovati. dužni ste to pravo iz naslijeđene imovine vratiti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 54 od 416 . treba pokušati podstaći je da se pokaje i tek nakon toga dati odgovarajuću preporuku u pogledu razvoda.11. dakle postane murted njegova žena muslimanka mora se od njega razvesti ukoliko se on na vrijeme ne pokaje i tako vrati u islam. Kod konkretnih slučajeva. a smrt ga u tome omela. najbolje zna. uslov da se radi o dozvoljenoj (halal) trgovini. dr.com Pitanje: Odgovor: Kakav je šerijatski stav u vezi sa nasljeđivanjem imovine koja je stečena na zabranjen (haram) način? Grijeh zbog sticanja imovine na haram način ne prenosi se tako stečenom imovinom nego se piše u loša djela osobe koja je imetak na haram način stekla. na bilo koji način. Da li je dozvoljeno raditi reklame firmama koje prodaju meso koje nije zaklano na šerijatski način? Da li je ženi dozvoljeno živjeti s mužem koji se ne pridržava propisa islama? Da li je dozvoljeno kupovati robu od muslimana koji redovno ne klanjaju namaze i čije su radnje otvorene za vrijeme posta tokom ramazana? Datum kreiranja: 27. onoliko koliko smatrate da je ostavitelj na haram način zaradio. Šukri H.š. pa makar činio i velike grijehe. Dakle. Pitanje: Odgovor: Ne vidim smetnje da te reklame radiš ukoliko one ne sadrže nešto što je islamom zabranjeno: npr. kako bi je ponukali da se izmijeni u pozitivnom pravcu. iz mnogih hadisa možemo razumjeti da osoba kada izostavlja namaz može tim postupkom izići iz islama. Ramić. ukoliko vam je poznato čije je pravo vaš ostavitelj uzurpirao. Isto tako. a Allah. dž. nema smetnje da vi tu imovinu naslijedite.

dr.novihorizonti. Ramić. Datum kreiranja: 27. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Šukri H.2005 http://www. s tim što mora voditi računa da podne-namaz klanja u namaskom vremenu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 55 od 416 .11.Na pitanja odgovora doc.com Pitanje: Odgovor: Može li žena u vrijeme džume obavljati određene poslove? Kakav je stav šerijata u vezi s tim? Žena u vrijeme džume može normalno obavljati sve svoje poslove s obzirom da nije obavezna klanjati džumu-namaz.

koji će olakšati život. što više općekorisnih noviteta ponudi. obavio hadž pokazavši praktično kako se hadž obavlja.s. Sahihu Muslim. s.s. čita i da tako upoznaje Allahove.v. Šukri H. a onda prisutnima.s.v. tj. ”El-Hadždž”. mjesta na kojima učinjeno Datum kreiranja: 27. koje je On za robove svoje stvorio.s. ali je novotarija tespihanje džematile (zajednički) s obzirom da Poslanik.) Novotarija je uvođenje nekih novih namaza ili određivanje (specificiranje) nekih novih (posebnih) vremena u kojima se takvi namazi klanjaju. čovjek nije Zakonodavac da bi određevao koje je mjesto sveto ili koje je vrijeme sveto. (Vidi: Muslim. dž.” (Vidi: Muslim.) Dakle. br.a. Naređeno mu je da se na tim blagodatima zahvaljuje Blagodarcu i da blagodati koristiti u skladu s Njegovim općim odredbama i zakonima. ”El-Fadail”.” (El-Bekare. govoreći da takvi pretjeruju jer i sahat je novotarija a svi ga oni nose.š.” (El-Ea‘raf. što više patenata. 1297. zakonima.) Naprimjer.11. ”El-Mesadžid ve mevadi‘us-salati”.? Odgovor: Naša braća i sestre u islamu koji na takav način razmišljaju o novotarijama (bid‘atima) i novotarije tako shvataju. Njegove meleke.a. s. Novotarijama u vjerovanju (akidetu) smatraju se i sva praznovjerja kao što je vjerovanje u loše predznake. čini novotariju u vjerovanju.s.s. dakle za što sa sigurnošću ne možemo tvrditi da su kerameti itd. onaj ko vjeruje u Allaha. Sahihu Muslim. Sahihu Muslim. 148.v. ako bi neko skratio četvororekatni namaz na tri rekata ili ga povećao na pet rekata. 595.Na pitanja odgovora doc.com Pitanje: Slušao sam neke naše muslimanske zvaničnike kako se kritički osvrću na one koji se bore protiv novotarija u vjeri.v. a preko njih i svim budućim generacijama naredio: ”Uzmite od mene propise hadža. Inovacije su izuzetno pohvalne i smatraju se ibadetom ukoliko se čine radi Allahova.novihorizonti. poslanike. što više inovacija čovjek napravi. novotarije (bid‘ati) su noviteti u domenu: a) vjerovanja (akideta). podučio ashabe da tespihaju.a. a ne u pogledu dunjalučkih poslova. s. b) obredoslovlju (ibadetu) i c) dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu). strogo naredio da klanjamo onako kako on klanja. Novotarija je dodavanje ili oduzimanje nekih obreda u hadžu s obzirom da je Poslanik. niti su to radili njegovi ashabi.a. pod uslovom da to čini radi zadovoljstva svoga Gospodara i u skladu s Allahovim.v. da umrli mogu pomoći živima. zadovoljstva.š. čovjeku je naređeno da uči.)) Novotarija je smatranje nekog mjesta posebno vrijednim koje Allah. škole su novotarija a ipak ih i oni pohađaju itd. kaže: ”Reci: ”Ko je zabranio Allahove ukrase. (Vidi: Buhari. dž. ”Kitabul-ezan”. s.a. Ramić. dr. imaju totalno pogrešnu percepciju o tom pitanju.š. Za dunjalučke poslove i dunjalučka dobra važi kur‘ansko pravilo: ”.v. dž. Npr. Naime. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i prvih generacija koje su ga vjerno slijedile. to bi bila novotarija. s. nije novotarija tespihanje poslije namaza jer je Poslanik. drugačije od vjerovanja Poslanikovog. određenje itd.. Te dunjalučke blagodati musliman ne smije zapostaviti. To sve smatra se novotarijom. nije posebno vrijednim učinio. Sahihul-Buhari. vjerovanje u razne legende koje do nas nisu prenesene vjerodostojnim lancem prenosilaca.š. ne misli se na inovacije i novitete u dunjalučkim poslovima nego se misli na novotarije u: a) vjerovanju (akidetu).. Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 56 od 416 . Dakle. riječi upućene ashabima: ”Vi bolje (od mene) poznajete vaš dunjalučki posao. vjerovanje da je određeno kamenje sveto. svetost mjesta i vremena određuje samo Allah. 2363. način na koji se taj ibadet čini. Ako bi neko uveo nove pokrete u namazu to bi bila novotarija. pronađe. Novotarija je vjerovanje da je neko kamenje sveto.š.2005 http://www.” (Muslim. 631. br. dž.i takmičite se u dobrim djelima.a.š. a) U novotarije u domenu vjerovanja (akideta) ubraja se svako vjerovanje koje je drugačije od vjerovanja Poslanika. više sevaba postiže. b) U novotarije u domenu obredoslovlja (ibadeta) ubraja se svako dodavanje namazu ili oduzimanje. i ukusna jela?” Reci: ”Ona su za vjernike na ovom svijetu. s obzirom da je Poslanik. s.v.) i Poslanikove. dž. Allah. dž. zbog toga što vrstu ibadeta. Novotarija (bid‘at) je posjećivanje takvog mjesta s ciljem postizanja berićeta.š. kada se govori o novotarijama. da je neka voda sveta itd.š. Sudnji dan. to nije nikada radio. Što se dunjaluka tiče. dž.s.a. br.) Prema tome. b) obredoslovlja (ibadeta) i c) dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama).. blagodati. dž.. knjige. odredio je sveta mjesta. br. 32. na onom svijetu su samo za njih.

od strane ljudi.a.s. dž.Na pitanja odgovora doc. da nam pomogne da pravilno shvatimo Njegovu vjeru koju nam je On upotpunio. Iz prethodnog razumijemo da nošenje sahata. ukoliko bi čovjek pored farza. Dokaz da su to mubareć mjesta je i hadis u kom Poslanik. Određivanje nekih noći ili vremena. 1864.a. Šukri H. c) U novotarije u domenu dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama) ubraja se zabranjivanje onoga što je dozvoljeno i dozvoljavanje onoga što je zabranjeno.com dobro djelo ima svoju veću vrijednost.s. s.š.a. učinio noć Lejletul-kadr vrednijom od hiljadu mjeseci.s. (Vidi: Bejheki. čini novotariju. s. Ti ljudi su sebe stavili u poziciju Zakonodavca.v. br. kaže da namaz u El-Mesdžidul-haramu vrijedi (za njega se sevapa dobije) kao za stotinu hiljada namaza.2005 http://www.) Zašto su ova mjesta mubareć? Zato što je Zakonodavac (Allah. toga sačuva. Isto tako Allah.s.) tako odredio. Sahihul-Buhari. Dakle ukoliko neko zabrani ono što nam je Allah. Isto tako.v. Rekao je: ”Ne poduzima se putovanje osim radi posjete triju džamija: El-Mesdžidul-harama. klanjao uveo neke nove namaze sa nekim novim sadržajima i odredio za njih posebna vremena koja Zakonodavac nije odredio sve to bilo bi novotarija (bida‘at). Sunen. a namaz u El-Mesdžidu-l-aksa kao pet stotina namaza. podučio je svoje sljedbenike da se na zemaljskoj kugli nalaze tri mubareć (sveta) mjesta. i koje riječ novotarija (bid‘at) podrazumjeva u svom terminološkom značenju.v. Njih su ljudi izmislili. jasno dozvolio.” (Vidi: Buhari. kao posebnih i svetih smatra se novotarijom itd.a. a koje Poslanik. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.) Sva ostala dovišta i svetišta su novotarije. s. da nas sačuva novotarija (bid‘ata) i da nam dā da otkrijemo što više Njegovih blagodati i iskoristimo ih za dobrobit ljudi na dunjaluku. namaz u Poslanikovoj džamiji vrijedi koliko hiljadu namaza. ukoliko neko dozvoli nešto što je On jasno zabranio. Amin. s. Ramić. ove moje džamije i Mesdžidul-aksa. ”El-Hadždž”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 57 od 416 .v. s. nije prakticirao niti nas je na njih uputio. dž. Novotarija je klanjanje nekih posebnih namaza u posebna vremena. da nas Allah. dr.š. Molim Allaha.š. dž.a. pa je npr. nisu novotarije (bid‘ati) o kojima govore hadisi Poslanikovi. Datum kreiranja: 27.a. dž.novihorizonti. dž. hadis od Džabira. ljudi su ih proglasili svetim. pohađanje škole ili odlazak na Mjesec itd. odredio je koja vremena su sveta.11.v.s. sunneta i nafila koje je Poslanik. Dakle. Poslanik.š. r.š.

. s obzirom da čovjek nije u stanju to ispoštovati. br.v. Sunnet je da pri putovanju baci kocku i povede sa sobom onu suprugu koju je kocka odredila.a. Oni koji mogu ispuniti sve uslove preporučio bih višeženstvo.2005 http://www. Pravda se mora ostvariti u svim obavezama koje muž ima prema ženi.” (Ebu Davud. ja bih preporučio svima koji žele da imaju više žena da obezbijede uslove kako sa novom ženidbom ne bi razrušili prethodni brak i unesrećili ženu i djecu iz braka koji funkcioniše. smatram da je bolje taj korak ne poduzimati. dž. onda se ženite ženama koje su vam dopuštene. sa po dvije.11. s. dž. imajući u vidu veliku potrebu za tim.. 3. muž nije dužan pitati ženu za dozvolu da oženi drugu s obzirom da je to njegovo pravo.” (En-Nisa. osim ako se žena odrekne svoga prava. I na kraju. Dakle. dr.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 58 od 416 . odgovor je negativan.. posebno bih skrenuo pažnju da nije dozvoljeno imati više žena ako se nije u stanju svima dati njihovo pravo i ako se nije u stanju prema njima postupati jednako. 129.) U navedenom ajetu. ljubav prema jednoj ne smije dovesti do zapostavljanja druge tako da se ne udovolji njenim intimnim potrebama...š. Ukoliko neće moći ispuniti svoje obaveze prema supruzi.”Kitabun-nikah”. onda ne smije ženiti drugu i tako dalje. dž. rekao je: ”Ko imadne dvije žene pa prema jednoj bude naklonjen. Ramić.) Međutim. 2133. Allah. kao što je poznato. Dakle.” (En-Nisa. s obzirom da u našem društvu ima veliki broj hudovica kojima je potrebno da se udaju.) Onaj ko ne bude pravedan prema svojim suprugama griješan je i snosit će posljedice tog grijeha na ahiretu. Žena ima pravo da pri sklapanju braka postavi uslov da se njen muž na nju ne ženi i ukoliko on prekrši taj uslov ona dobija pravo na razvod braka. O tome govori ajet: ”Vi ne možete potpuno pravedno (jednako) postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli.com Pitanje: Odgovor: Pod kojim uslovima muškarac može da ženi više žena i da li mora dobiti dozvolu od prve žene da bi oženio drugu itd? Uzvišeni Allah. sa po tri i sa po četiri. kao uvjet za ženidbu više od jedne žene postavio je pravdu. Što se tiče osjećaja podjednake ljubavi prema suprugama i intimnog odnosa tu ravnopravnost nije obavezna.. materijalne prirode: obezbjeđivanje odgovarajuće ishrane. On u časnom Kur‘anu kaže: ”Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni.) Što se pak tiče pitanja da li muž mora pitati ženu za dozvolu. kada dođe na Sudnji dan biće nakrivljen na jednu stranu. Datum kreiranja: 27. Međutim. A ako strahujete da nećete pravedni biti. Te obaveze su. Uzvišeni Allah. tada mu je zabranjeno da se ženi. 129. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ukoliko muškarac može ispuniti svoja prava samo prema jednoj. Šukri H. odredio je da muškarac može u isto vrijeme imati do četiri žene. stana.s. Ako će se brak koji funkcioniše srušiti uspostavljanjem novog braka. ono što je dužan pružiti jednoj ženi muž je dužan ravnomjerno pružiti i ostalima. liječenja i ostalih nužnih potreba.š. te ravnomjerno raspoređivanje boravka kod svake supruge uz udovoljavanje intimnih potreba svake od supruga.novihorizonti. Sunen.” (En-Nisa. a nemaju za koga.š. Poslanik. odjeće. u drugom dijelu prethodnog ajeta kaže: ”.Na pitanja odgovora doc. onda samo sa jednom.ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnoti.

Albani je ovaj hadis ocijenio kao vjerodostojan.š. uglavnom. Vjerovjesnik. nedemokratsko i. u vrijeme kad sam tamo studirao. nego sunnet. Ramić. a kada on prenosi hadis od njih tada je to predanje slabo. nikab nije stroga dužnost (farz). dž. Hadis koji kaže da osoba u stanju hajza i dženabeta ne uči ništa iz Kur‘ana je slab (daif). antiislamski raspoloženo. dakle koji diskriminiraju druge na vjerskoj i kulturnoj osnovi. napisao je pismo Jemencima u kom je između ostalog stajalo da Mushaf može dodirivati samo čista osoba (dakle pod abdestom). pak. s tim da ne dodiruje mushaf golom rukom. a Allah. Na Velškom univerzitetu u Velikoj Britaniji. u tom slučaju ne znam da postoji dokaz koji to naređuje. kroz udruženja muslimana. ”En-nidau lis-salati” br.Na pitanja odgovora doc. koje je potpisala i Bosna i Hercegovina. s. a skidati ga. čini mi se. Vlasti koje sprovode zakon dužne su spriječiti one koji taj zakon krše. S obzirom da je po međunarodnim konvencijama. Znam da muslimake u našem društvu imaju problema u tom pogledu jer je naše društvo netolerantno.s. a nikab nositi u drugim prilikama. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. zabranjuje da uči Kur‘an. bez obzira na to. porodice pa i šire zajednice koje su odgojene da mrze islam. imajući u vidu da. također. najbolje zna. naglasiti da je pogrešno analogizirati hajz i nifas sa džunuplukom imajući u vidu razlike među njima. a nositi ga u drugim prilikama smatram da za to nema smetnje. Taj problem. Datum kreiranja: 27. Dakle. Što se. možeš ići na fakultet pokrivena mahramom. tiče potrebe uzimanja abdesta. 468. Preferirajuće mišljenje kaže da nema smetnje da žena uči Kur‘an za vrijeme hajza i nifasa. a posebno kroz udruženja žena muslimanki kojih u našoj zemlji ima nekoliko. Pojedinci. dakle kulture i nas Bošnjaka koji sebe smatramo muslimanima. najbolje zna.novihorizonti. No. El-Muvetta. dužni smo boriti se za svoja prava svim dozvoljenim sredstvima. u demokrate koji pored sebe mogu podnositi druge koji drugačije razmišljaju i drugačiji život žive. eventualno. (Hadis bilježi Malik.11. po preferirajućem mišljenju.a.v. dr.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 59 od 416 Da li je dozvoljeno nositi nikab.2005 http://www. zatim kroz međunarodna udruženja kao što je Helsinški komitet za zaštitu ljudskih prava i Amnesty International itd. jedna sestra iz Sjedinjenih Američkih Država odbranila je svoju doktorsku tezu pred komisijom koja od nje nije zahtjevala da skine nikab. Šukri H. sprečavaju nošenje nikaba ili na bilo koji način diskriminiraju žene koje nose nikab krše međunarodne konvencije koje je naša država potpisala.com Pitanje: Odgovor: Da li žena može tokom hajza učiti Kur‘an i treba li uzeti abdest ako ga uči u tom stanju? Islamska ulema nema jedinstven stav u vezi s tim. Ajjaš od Hidžazlija. Vidi Irvaul-galil. Pitanje: Odgovor: Prije svega smatram da muslimani trebaju da se bore za svoja prava i njihovo poštivanje u društvu u kome žive. jedino vrijeme može izliječiti. 1/158. dž. njen identitet prethodno je utvrđen na način koji nije vrijeđao njene vjerničke osjećaje. Treba. Nikab je sastavni dio islamske vjere i islamske kulture. recimo.) Pomenuto mišljenje je preferirajuće zbog činjenice da ne postoji eksplicitan šerijatski tekst koji ženi. zbog potrebe obrazovanja na fakultetu? . Naravno. Oni koji.š. a Allah. Što se tiče samog pitanja da li možeš skinuti nikab kada ideš na fakultet. dakle da generacije odgojene u totalitarizmu i jednoumlju odu sa ovoga svijeta. dok je u hajzu i nifasu. Znam da se muslimanke koje nose nikab mogu normalno školovati na visokoškolskim institucijama u nemuslimanskim zemljama u kojima se poštuju ljudska prava. s obzirom da mushaf nije dozvoljeno dodirivati bez abdesta. prakticiranje vjere i kulture temeljno ljudsko pravo i nošenje nikaba spada u temeljna ljudska prava. muslimane i sve ono što nije po njihovu ćeifu teško se mogu preko noće preobratiti u tolerantne ljude. s obzirom da ga prenosi Ismail b. Preporučio bih da vaše probleme ističete i za njih se borite kroz institucije islamske zajednice.

rekao je: ”Ja ne dozvoljavam džamiju ženi dok je u hajzu i osobi dok je u stanju dženabeta.com Pitanje: Odgovor: Šta se podrazumijeva pod dobročinstvom majci koja je Allahov. Mislim da bi u tvom slučaju najveći vid dobročinstva prema majci bio da joj lijepim odnosom pokažeš ljepote islama i pomogneš joj da se vrati Allahovoj. preporučio bih ti da pokušaš na njega lično djelovati ili preko osoba od kojih on prima savjet. Poslanik.s. prenosi se da se Hind bint Utbe.a.š. kako bi on ispravio svoju grešku. neprijatelj i mrzi islam? Pod dobročinstvom roditeljima (pa prema tome i prema majci. rekavši joj: ”Uzmi od njegova imetka u granicama normalnog koliko je potrebno tebi i tvojoj djeci.Na pitanja odgovora doc. vjeri i umre kao muslimanka.) Pitanje: Odgovor: Ukoliko muž ne obezbjeđuje ženi (koja mu nije odbila poslušnost) i maloljetnoj djeci osnovne potrebe za život njoj je dozvoljeno da u normalnim granicama.v. Šukri H. bez njegova znanja. br.v. 232. Posebno ti skrećem pažnju da ne uzimaš više od onoga što zadovoljava osnovne potrebe. dž. 1714. Da li mi je dozvoljeno od njega uzimati novac bez njegova znanja? Osjetila sam početak mjesečnice (hajza) dok sam bila u džamiji. dž. bez njegova znanja. (Ebu Davud. dž. i neuzvraćanje roditeljima ni sa ”uh” kada dijete nije zadovoljno s njima.” Učinite istigafar Allahu. Nisam odmah izišla nego sam sačekala muža da završi s namazom. Alejhisselam joj je odobrio da sebi uzme iz njegova imetka. Molim Allaha. s. r.” (Muslim.š. dr.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 60 od 416 .2005 http://www. s tim što majka u tom pogledu ima prednost u odnosu na babu) podrazumijeva se briga o roditeljima u granicama mogućnosti. požalila Allahovom Poslaniku.s.11.š. Ramić.a.a. bez rasipništva i pretjerivanja.š.) Uz prethodno rečeno. dž. Da li sam pogriješila? Datum kreiranja: 27. br. s. ”El-Akdije”.a. pokornost njima u svemu što nije grijeh.novihorizonti. ili kada nije u stanju poslušati ih zbog toga što roditelji očito griješe. i zatražite oprost za grešku koju ste počinili. Sunen. da joj muž Ebu Sufjan (koji je inače bio bogat čovjek) ne daje onoliko koliko je potrebno njoj i djeci. da vam pomogne da taj problem prevaziđete. Pitanje: Odgovor: Da. Sahihu Muslim. Moj suprug mi ne obezbjeđuje osnovne potrebe za život. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da te u tome pomogne i dā ti strpljenja da u tome ustraješ. onoliko koliko joj je potrebno za nju i djecu. Molim Allaha.š. ”Et-Tahare. Trebalo je da odmah izađeš iz džamije s obzirom da ženi dok je u hajzu i nifasu nije dozvoljen boravak u džamiji. Amin. dž. pogrešila si. uzme iz njegova imetka. Od Aiše. r.

duhanski dim nepušaču zaudara. a ako to nije u stanju. Onima koji ne mogu savladati šejtana i prestati pušiti savjetujem da svojim pušenjem ne ugrožavaju i ne uznemiravaju druge. Sada sam u dilemi šta da uradim s tim prstenom? Da li je ženi dozvoljeno nositi obuću sa visokom petom? Da li punica mora pred mužem svoje kćerke pokrivati kosu? Odgovor: Preporučio bih ti da ga udijeliš kao sadaku nekome ko će ga iskoristiti u ono što je dozvoljeno (halal). uz Allahovu. Dakle. mužem svoje kćerke ne mora pokrivati kosu jer on je njoj mahrem po tazbinstvu. uglavnom.š.novihorizonti. treba da vodi računa i ne uznemirava drugu stranu. tj. kao nepušaču teško biti u njegovoj blizini. Posebno treba biti pažljiv prema svojim ukućanima. Neki dan sud u američkoj državi Kaliforniji presudio je da duhanska industrija plati pušačima nešto više od sto četrdeset milijardi dolara odštete. To svijet sve više i više osjeća. Nadam se da će se i kod nas kampanja protiv pušenja povećati i da će toj kampanji poseban doprinos dati muslimani. tada će se prema njemu odnositi kao prema osobi koja joj nije mahrem.2005 http://www.Na pitanja odgovora doc. jer ezijetiti nekoga je grijeh i čovjek nema na to pravo. dž. Pitanje: Dobio sam zlatni prsten na poklon. on se zakleo da više neće pušiti. Da li da još saburim ili da se razvedem? Odgovor: Nema sumnje da su cigarete veliko zlo. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a naročito prema djeci koja su više osjetljiva. Ja znam da je tebi. dr. b) medicina je dokazala da je to nezdravo. imajući u vidu da u šerijatu postoje osnove za borbu protiv tog zla. c) postoji veća mogućnost da žena padne i da se povrijedi. Protiv pušenja se u svijetu vodi velika kampanja. Nadat se da će on. Šukri H. jer kako duhan pušaču miriše isto tako. Ramić. Pitanje: Odgovor: Ne.š. punica pred svojim zetom. ona se pred njim ne mora pokrivati. najbolje zna. može se s njim rukovati itd. ali bih ti preporučio da se strpiš koliko možeš s ciljem da sačuvaš brak. jer u najmanju ruku to bi se moglo tretirati pokuđenim (mekruhom) imajući u vidu sljedeće činjenice: a) to je vid prevare s obzirom da se žena predstavlja višom nego što jeste. a zatim uz tvoju lijepu riječ i podršku prevazići trenutnu krizu i prestati pušiti. a Allah. onda barem da vodi računa da svoju porodicu duhanom ne uznemirava.11. Ukoliko jedno od supružnika puši. Pitanje: Odgovor: Preporučio bih sestrama da nose obuću čija peta nije previsoka. Meni to puno smeta i zatražila sam od njega razvod braka. Međutim. Međutim. prije nekoliko dana ponovo se vratio cigaretama. Kada sam to učinila. Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Nekoliko mjeseci po stupanju u brak moj muž je počeo pušiti. Vašem suprugu preporučujem da se prođe pušenja. ukoliko primijeti da je njen zet od onih za koje Kur‘an kaže da imaju bolesno srce. dž. pomoć.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 61 od 416 . d) hadisi o tome govore u negativnom smislu. Kada sam saznao da muškarci ne smiju nositi zlato prestao sam ga nositi.

osim ukoliko se radi o precizno određenoj Allahovoj. dr. (Sahihu-l-Buhari.a. te. vi posavjetujte. Prenosi se da je navedenu mjeru primijenio i Poslanik. Ako oni žele izmirenje. dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest.a. 4910) Kao treću odgojnu mjeru Kur‘an dopušta mužu da ženu i udari. kako navodi Buharija od Enesa.s. br.v. npr.v. Hanefije kažu da udaranje ne smije biti više od deset bičeva jer je Poslanik. ”Kitabu-l-hudud”. više je udaranje po duši i osjećajima. s. dž. kako kaže Aiša. ”Kitabun-nikah”.” (En-Nisa. pa ih i udarite. a onda se od njih u postelji rastavite.v. Neka svako ima na umu da Poslanik. prije odluke na razvod. sa svojim suprugama nije spavao u bračnoj postelji mjesec dana. npr. dozvoljeno da udari ženu. da ne vodi računa o čistoći svoga tijela. kada majka presvlači dijete? Ne. 5201) Prekidanje razgovora sa suprugom ne smije biti duže od tri dana. s. ustvari. da bez razloga izbjegava bračnu postelju.a. kao prva odgojna mjera u ajetu je spomenut savjet. koji je nama najbolji i najljepši uzor nije.s. Šukri H.neće sa ženom spavati u bračnoj postelji. Sunen. samo što treba voditi računa da ne uznemiravamo one koji su u našoj blizini. Međutim. 35) Dakle. uzvišen i velik!” (En-Nisa. to udaranje ne smije biti u lice. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kazni. O tome Kur‘an kaže: ”A one čije se neposlušnosti pribojavate.” (Ebu Davud. (Sahihu-l-Buhari. negoli po tijelu. br. niti po drugim osjetljivim mjestima i ne smije ostaviti bilo kakvih tragova po tijelu. Potrebno je samo da poslije pranja djeteta operete dobro ruke sapunom i tako eventualnu nečistoću koja se zakačila za ruke ili ispod noktiju uklonite. 2328) Da li je po šerijatu dozvoljeno mužu udariti ženu? Može li čovjek koji sam klanja učiti naglas u namazima u kojima imam uči naglas? Datum kreiranja: 27. to je čak ispravnije. da izlazi iz kuće bez dozvole. Allah će ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten!. ali ne toliko glasno da bismo ga uznemiravali.. Pitanje: Odgovor: Muž ima pravo da odgojno djeluje na svoju suprugu ukoliko mu iskaže neposlušnost u onome što je obavezna šerijatom. ”Kitabu-l-edeb”. da troši bez dozvole ili rasipa muževu imovinu itd. Ramić. onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove. osim kada nema drugog izlaza.š. jasno zabranio da se bilo ko udara sa više od deset bičeva.a. to udaranje mora biti u okvirima spomenutih uslova. tada se.11. onda im zulum ne činite! Allah je. 6850) Ukoliko od udaranja nema koristi. s. nikada udario nijednu od svojih žena. Ukoliko od toga nema koristi.a. rekao: ”Nije dozvoljeno muslimanu da prestane komunicirati sa svojim bratom duže od tri dana.. Savjetujem svakom muslimanu da ne pribjegava toj mjeri. treba pokušati arbitražom koja je preporučena Kur‘anom: ”A ako se bojite razdora između njih dvoje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 62 od 416 .2005 http://www. ako se u našoj blizini neko nalazi i tada ćemo učiti naglas. Pitanje: Odgovor: Da. u osnovi. Međutim. s obzirom da je Poslanik.s.v. s.novihorizonti. br. kad vam postanu neposlušne. a jednog pomiritelja iz njezine porodice. (Vidi: Sahihu Muslim. Dakle.Na pitanja odgovora doc. tada muž primjenjuje sljedeću odgojnu mjeru . 34) Dakle.com Pitanje: Odgovor: Da li se gubi abdest ako se rukama dodirne nečistoća.s. ”Kitabu-lfadail”. Lijepom riječju muž će ukazati ženi na njene propuste i obaveze. mužu je. br. zaista. r. tako da to udaranje.

Datum kreiranja: 27. meleke. kršćana i drugih. Džon u Njujorku 1984. u Parizu. kao i prvi januar. Ova knjiga štampana je 1985. a. koji negira trojstvo. itd. koristeći narodni pritisak (narodnu diplomaciju). To je isti cilj koji je potvrdio papa Jovan Pavle II u susretu sa sljedbenicima svoje crkve u Ankari u Turskoj. Ramić. uključujući behaije. Iste godine u manastiru Svete Katarine na Sinaju održan je još jedan skup koji su finansirale cionističke organizacije iz Amerike i Izraela. Sekretarijat nekršćana u Vatikanu je najagilniji u propagiranju poziva u Ibrahimovu vjeru. budiste. obavljena je zajednička molitva u kojoj su učestvovali neki koji sebe nazivaju muslimanima. vraćanje vjeri Ibrahima. predložili su da 27.s. budista. ”Arapi” štampanoj u januaru 1979. oktobra 1986. Njih interesuje da muslimane odvoje od islamskih učenja. da ih tako izvedu iz islama. Ovaj pokret ima svoju zastavu i amblem. U radu tog skupa učestvovalo je nekoliko nacija koje pripadaju islamu. njih ne interesuje Istina. masone. čak i kada se radi o pozitivnom djelovanju. Ponekad se krije i djeluje pod firmom međureligijskog dijaloga tvrdeći da postoje tačke doticanja između islama i kršćanstva. budizmu. na način i vrijeme kako su to zamislili. Na njoj se nalazi amblem Ujedinjenih nacija. poslanike. Aleksandriji 1954. bude praznik za sve vjere. duga i znak pobjede. Uz to. To je ponovio i na velikom skupu u Kazablanci u Maroku. a da se razlike odbace. preporučili su izradu unutarnjih statuta koji nastoje prevazići razlike među vjerama. god. a Sekretarijat je pod direktnim utjecajem svjetskog cionističkog pokreta. judaizmu. Potvrđujući svoje namjere. Knjiga ”Upute za uspostavljanje dijaloga između kršćana i muslimana” štampana je u Vatikanu 1970. budući svijet. Šukri H. Najistaknutija izdanja zagovornika ove ideje je knjiga: ”Mi smo svi sinovi Ibrahimovi”. zatim Maksim Rodson u svojoj knjizi.2005 http://www.s. 27. majke Isaa. god. Preporuka tog skupa je i izgradnja zajedničke bogomolje za vjere (židovsku. tvrdeći da to čine s ciljem suprotstavljanja ateizmu i materijalizmu. da bi je (kasnije) podržao svjetski cionistički pokret kroz održavanje mnogobrojnih kongresa pod parolom približavanja između islama i kršćanstva: kongresi u Bejrutu 1953. Taj skup dao je preporuke u kojima se. oktobar. Jer. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. internacionalizam. uz grupe židova. visoko čuje u Evropi i Americi.) u kojoj je objelodanjena ta želja. Na tom sastanku otkriveni su istinski ciljevi ove podle agitacije koji se mogu sažeti u sljedećem: nužnost korištenja spomenute propagande u korist procesa mira i zaustavljanja rata između muslimana i Izraela. oni su pozvali na jednakost među vjerama. približavanje između kršćanstva i islama. Oni pozivaju da se kršćani i muslimani okupe oko tačaka oko kojih se slažu. god. god. Međutim. između ostalog. dan papinske molitve. kršćanstvu. Na kraju. pravcima i suvremenim partijama kaže se: ”Ovu agitaciju su otpočeli kršćani početkom ovog (dvadesetog) gregorijanskog stoljeća. O tom pokretu u Enciklopediji o vjerama. Za ovu ideju su se zauzeli Lujis Masinjon i Mišel Hajk u mnogim tekstovima. u augustu 1985. kršćansku i islamsku) na Sinaju. itd. god. i slobodne vjernike i na obavljanje zajedničke molitve ”Sveti duh”.11. a. Svakom svjesnom muslimanu jasno je da se radi o mukloj podvali. To znači da bi muslimani trebalo da odbace mnoga vjerovanja bez kojih se ne može biti pripadnikom islama.com Pitanje: Odgovor: Da li muslimani mogu učestvovati u Abrahamovom pokretu? Smatram da muslimani ne mogu biti uključeni u aktivnosti tog pokreta. a napisao ju je Sekretarijat katoličke crkve za odnose sa muslimanima u saradnji sa Nacionalnim institutom za vjeronauku. Sekretarijat je objavio knjigu (1970 god. te pokušaj uklanjanja akaidskih (vjerskih) razlika između islama i kršćanstva. osnivanje udruženja Ujedinjenih vjernika koje je i osnovano u aprilu iste godine pod izgovorom presijecanja puta monoteističkim grupama čiji se glas. nakon što su židovi uspjeli da kršćanstvo odvoje od njegove vjere (akideta). behaizmu i vjerama Crvenih kmera.novihorizonti. katedrali St.Na pitanja odgovora doc. zatim knjiga Mišela Lulunga ”Božija blagodat” i knjiga ”Dvije lojalnosti a jedna želja”. dr. kao što je vjerovanje u Boga. Također. bili bi korektni pa bi rekli: hajde da tragamo za Istinom i da slijedimo ono što je Istina.. predlaže: osnivanje kluba za vjerničku omladinu koji je i osnovan 1987 godine. poštivanje Merjeme. Da je Abrahamov pokret iskren u svom nastojanju za zbližavanjem. Da bi ostvario svoj cilj pokret se služi privlačnim parolama kao što su: zbližavanje među religijama. taj pokret je ideja iza koje stoje cionisti koji koriste kršćane u borbi protiv islama i muslimana.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 63 od 416 .

da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. 85) (Enciklopedija o vjerama. kršćana i ostalih vjera da međureligijski dijalog postave na ispravne osnove.s. je poziv istine kojim se želi postići laž i neistina. Halladž kaže: ”Znaj da su judaizam. Za mene kao muslimana stvari su sasvim jasne. u javnu raspravu pa nek se vidi ko je na pravom putu. a to je traženje istine na osnovu naučnih dokaza.) Na kraju.” Rekao je Ibn Tejmijje: ”Ibn Seb‘in. Ramić. nehumano varati puk tako što ćemo govoriti sve su vjere uredu. postoji i kod batinija i sufija heretika. ne praveći razliku. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo. Iziđimo u javnost. To je. Vjera Ibrahima. i kleči pred kojim bogom hoćeš. a. obožavanje Mesiha mimo Allaha. izdanje WAMY 1418 H. Ibn Hud. je hanifijjetun semha‘ (čista vjera).a. Islam je pozvao na međureligijsi dijalog prije četranest stoljeća.Na pitanja odgovora doc.s. dok u svojoj suštini sadrži trojstvo. ko ima dokaz. Neka svaka zajednica ponudi svoje najučenije ljude. judaizmu i nekim grčkim filozofijama. 64) Muslimani ne bježe od miroljubivog dijaloga. pored Allaha. vi recite: ”Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” (Al-Imran. ustvari. Mislim da je licemjerno. pridruživanje (širk) Allahu.s. Datum kreiranja: 27. god. Isto tako njoj su pozivali i Džemaluddin Afgani i šejh Muhammed Abduhu. na kog je izvršio uticaj britanski svećenik Ishak Tejlor za vrijeme njegova progonstva u Bejrutu 1883. Spomenutoj ideologiji u posljednje vrijeme poziva i francuski filozof Rože Garodi. Njegov akidet je obožavanje samo Allaha Uzvišenog u pogledu Njegova uluhijjeta. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” On isto tako navodi da su visoki tatarski ministri pozivali toj ideji.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 64 od 416 .2005 http://www. na čijoj strani je pravda i nauka. neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati. Zagovornici ove ideje su behaije. bogovima ne držimo!” Pa ako oni ne pristanu. Volio bih da tu jasnoću i drugi vide. Šankra kaže: ”Obožavaj boga u bogomolji kojoj hoćeš.” Ova nakaradna ideologija postoji u kršćanstvu. pa neka se vidi ko ima istinu. kršćanstvo. Oni su sve to smatrali putevima ka Bogu na stepenu mezheba u islamu. kod njih je to samo ime. Isto tako. U Kur‘anu stoji: ”‘Reci: ”O sljedbenici Knjige. Šukri H. a njihova svrha i cilj se ne mijenjaju i ne razlikuju. najodanije svojoj zajednici i neka oni u javnim debatama razmatraju sva pitanja i probelme. islam i druge vjere mimo njih samo različiti nazivnici i drugačija imena. s. Tilmisani i drugi su dozvoljavali da se čovjek pridržava judaizma i kršćanstva isto kao i islama. vjera islam kojom je došao Muhammed.” (Al-Imran. 1/1176-1178. a.com Smatra se da se začeci kreda o jedinstvu religija nalaze u indijskoj filozofiji. Neke vjere nisu uredu. Toj ideji pozivaju i drugi koji su krenuli njihovim stopama u naše vrijeme. Poziv jedinstvu vjera na temelju vjere Ibrahima.11. nepravedno. To se može razumjeti iz njegove poslanice Seviljska deklaracija. iskroistio bih se prilikom da pozovem vođe muslimana. rububijjeta i lijepih imena i svojstava. koji je zvanično primio islam.v. Što se tiče kršćana. samo taj dijalog mora poći od činjenice da se traga za istinom. a ne od licemjernog nastupa ”svi smo u pravu” a suprotna vjerovanja imamo.novihorizonti. dr. pravcima i suvremenim partijama. Uzvišeni Allah kaže: ”A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama.

da im se obezbijedi sve što je potrebno za život. Prenosi se da je Amir ibn Rebia prošao pored Sehla ibn Hunejfa dok se on kupao. To za razliku od prevođenja. ”Kitabut-tibb”. neka prouči dovu. kod nekih je ta pojava izraženija. okupajte se. Neke osobe su čak opasne po druge. prevode značenja.” (El-Kalem. transkripcija Kur‘ana slovima bilo kojeg jezika.s. Uzvišni Allah kaže: ”Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur‘an slušaju. (Vidi: Tefsiru-l-Kur‘an el-Azim. i obavijestili ga. br. zabranjeno mu ga je čitati. ”Kitabut-tibbi ve-l-meredi ver-ruka”. Iz prethodnog razumijemo da je prodavanje Kur‘ana napisanog transkripcijom zabranjeno. pa prema tome i turskog. ustvari. zatražio da Amir uzme abdest i opere lice. Zaštita i način liječenja od uroka navedeni su u sljedećem hadisu. Amin! Pitanje: Neke naše džematlije u Švedskoj prodaju Kur‘ane napisane transkripcijom turskog jezika.11. najbolje zna. da nas sačuva od urokljiva oka. dr. Međutim.” (Tefsiru-l-Kur‘an el-Azim. Sunen.a. dž. Ramić. nego je to prijevod značenja Kur‘ana. Kada neko vidi kod svoga brata nešto što ga zadivljuje. jer će pogrešnim čitanjem mijenjati značenja. dž. br.š. 2188) Svaka osoba može biti urokljiva.š. Kada od vas neko zatraži da se okupate. čovjek će bit nagrađen sukladno njegovim namjerama. je haram. a prevođenje značenja Kur‘ana je dozvoljeno. zauzvrat.2005 http://www. Začudio se kako ima bijelu kožu i rekao da tako bijelu kožu nikada nije vidio. Ubrzo je Sehl pao u nesvijest. tako da je šerijat predvidio da takve osobe ne izlaze u društvo. Potom je dao da se ta voda polije po Sehlu i kofa prevrne.com Pitanje: Odgovor: Da li je urok istina i kako se čuvati od urokljiva oka? Urok je istina.” (Sahihu Muslim. nije Kur‘an. odredbom. On je rekao: ”Zbog čega da neko ubije svoga brata. a i svakodnevnica nam to govori. pak.novihorizonti. 4/526-530) Muslim u svojoj zbirci bilježi sljedeći hadis: ”Oko je istina. Došli su Poslaniku. Datum kreiranja: 27. ukoliko čovjek ne zna pravilno čitati Kur‘an napisan transkripcijom. na arapskom jeziku na kom je objavljen.. moleći za njega berićet. naveo je petnaestak hadisa. a to. dakle. s.v. a.š.v. Doduše. Molim Allaha. jer je to vid potpomaganja u onome što je grijeh i vid varanja ljudi koji će kupiti tu transkripciju pod firmom da je to Kur‘an.Na pitanja odgovora doc. samog učenja Kur‘ana napisanog transkripcijom tiče.” Potom je Poslanik. a sam prijevod se ne smatra Kur‘anom. To zbog toga što se time poništavaju mnoga značenja Kur‘ana koja on pruža u svom orginalu. Da li je takve Kur‘ane dozvoljeno prodavati i da li se učenjem iz takvih Kur‘ana postiže sevap? Odgovor: Pisanje Kur‘ana transkripcijom je zabranjeno (haram). ruke do zglavaka i noge do koljena i unutrašnjost svojih gaća. a Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 65 od 416 . Šukri H. Što se. Kada bi nešto moglo preteći određenje (kader) preteklo bi ga oko. dž. Ibn Kesir. Dakle. 4/526) Mnogobrojni su hadisi koji tretiraju ovu temu. (Ibn Madže. Za to postoje dokazi u šerijatu. To što je neka osoba urokljiva ne znači i da je loša.a. jer se prevođenjem. s.. 3500) U ovom hadisu objašnjen je način zaštite i liječenja. 51) Ibn Kesir u svom tefsiru kaže: ”U ovom ajetu je dokaz da je djelovanje i utjecaj oka istina s Allahovom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ustvari.s. u svom tefsiru.

najbolje zna. i crtanje pejsaža iz mašte je dozvoljeno. Dakle. dakle da ne pokušava stvarati. ukoliko je ona otkrivena. ili se pak radi o ženi kojoj on nije mahrem.s.” (Sahihu Muslim. stvorio. Što se tiče odlaska meleka kad se žena otkrije (primjer Hadidže. Pitanje: Odgovor: Čovjek je dužan da se čuva grijeha u svakoj situaciji. Nakon što sam počeo prakticirati islam prestao sam crtati likove (ljudske i životinjske) i nastavio crtati tzv. dok je u kući. s. Grijeh se može počiniti i očima tako što se njima gleda ono što je haram gledati. ne s namjerom da stvara kao što je Allah. a. tada je takvo crtanje dozvoljeno.. ptice itd. Prvi pogled čovjeku se oprašta. Smatram da. a Allah.11. pokušavajući da na platno prenese i na platnu prikaže svu ljepotu koju joj je njen Stvoritelj dao.. kao što su ljudi. bilo da je u kući ili van kuće za ženu. odnosno kiparstvo.a.š.v. nije dozvoljeno gledati. 3/1664.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 66 od 416 . čovjek crta tzv. iako joj je mahrem. važe ista pravila. Interesuje me da li mi je dozvoljeno crtati pejsaž iz mašte? Odgovor: Da bi crtanje bilo dozvoljeno. a ukoliko postoji mogućnost da je vidi muška osoba koja joj nije mahrem. pokrit će sve osim lica i šaka.s. bitno je da se čovjek ne pokušava poistovjetiti sa Stvoriteljem. Ramić.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da ne pokušava biti stvaralac. dž. jer pokrivanje je propisano da bi žena zaštitila svoje stidne djelove tijela od pogleda ljudi kojima nije dozvoljeno da te dijelove njena tijela vide. Šukri H.) to se odnosi na situaciju kada je žena u intimi sa svojim mužem i to ne znači da je ženi grijeh otkriti svoje tijelo kada je niko ne vidi od ljudi kojima je haram da je tako otkrivenu vide. Dakle. razgovarat će tako što će oboriti svoj pogled i neće gledati ono što mu je haram gledati.2005 http://www. u pogledu pokrivanja.novihorizonti. Ukoliko postoji mogućnost da je. u cijelosti je zabranjeno. r. Ukoliko. ukoliko ispunjava ovaj uslov. dž. neživu prirodu. Kako će razgovarati muškarac sa ženom kojoj je on mahrem. imajući u vidu da meleki izlaze iz sobe kad se žena otkrije? Datum kreiranja: 27.) Vajarstvo. a već drugi ili oduljivanje prvog pogleda u ono što je zabranjeno gledati je grijeh.com Pitanje: Bavim se slikarstvom preko dvadeset godina.Na pitanja odgovora doc. pak. kad je Džibril. vidi muška osoba koja joj je mahrem. neživu prirodu. životinje. sa dekolteom itd? Da li žena dok je u kući može nositi tijesnu i providnu odjeću. jer ono aludira na stvaranje. U Muslimovom Sahihu jedno poglavlje je naslovljeno ”O zabrani crtanja slike živog bića.a. pejsaže itd. dr. pokriće sve dijelove tijela koji moraju pred mahremom biti pokriveni (tu se ubrajaju i muška djeca koja su došla u fazu da mogu opisati njene fizičke osobine). Pitanje: Odgovor: Ukoliko je žena sama sa svojim mužem može nositi odjeću koju želi vodeći računa da ne oblači odjeću koja je štetna po zdravlje. u situaciji kada muškarac ima potrebu da razgovara sa ženom koja je otkrila dijelove tijela koje njemu. došao Muhammedu. Zbog toga je islamska ulema zabranila da se crtaju živa bića koja se kreću.

a. Nafile se. salatud-duha. najbolje zna. mogu svrstati u nafile.s. Da bi takav razgovor bio dozvoljen bitno je: da ne bude osamljivanja. čuo da je Abdullah sin Omer ibn Hattaba pustio ženu dok je bila u hajzu. s. Ukoliko je to specifična nafila. uopćeno. klanjaju kao što se klanjaju sunneti od dva rekata. kao muž i supruga.š. i da je tek u drugom periodu čistoće pusti. s. br. dž.novihorizonti. Kada je Poslanik. u sebi sadrži određene elemente koji nisu dozvoljeni da ih momak i djevojka javno ispoljavaju jedno prema drugome prije sklapanja braka i zbog toga smatram da je ovu riječ pogrešno upotrebljavati kada se govori o upoznavanju momka i djevojke koje je šerijatom preporučeno. a Allah.2005 http://www. imam treba voditi računa da ne oduljuje s čekanjem kako ne bi time nanio nepravdu ostalim džematlijama. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Za nijjet je dovoljno da čovjek ima na umu da klanja nafilu. dr. 5252) Pitanje: Odgovor: Da. razvod braka (talak) dok je žena u hajzu je zabranjen (haram). nema smetnje.š.a. inša-Allah. da ne bude korak ka nemoralu. praktikovao.Na pitanja odgovora doc. želim naglasiti da se svi namazi koje je Poslanik. tako postupao.s. Da li je moj brak šerijatski valjan? Datum kreiranja: 27. Pitanje: Odgovor: Da. jer je i Poslanik. tj. tada klanjač treba imati na umu da želi klanjati tu nafilu. Kako se klanjaju nafile? Naš imam ima običaj da sačeka na ruku‘u da bi osoba koja pristiže u džemat pristigla na ruku. to je ispravno. kao što je istihara namaz. Riječ ašikovanje. da razgovarate. 222) Ovdje treba ukazati na razliku između sklapanja braka i razvoda. neobavezni namaz. Postoji samo zabrana da žena ima intimni odnos u tom periodu. Pitanje: Odgovor: Prije svega. kako se meni čini. tvoj brak je šerijatski ispravan.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 67 od 416 .v. Da li je to ispravno? Sklopila sam bračni ugovor dok sam bila u hajzu.com Pitanje: Odgovor: Da li mi je dozvoljeno ašikovati preko Interneta s momokom za kog se mislim udati? Momku i djevojci koji su naumili da se uzmu preporučujem da razgovaraju i dogovore se o svim relevantnim pitanjima s kojima će se u budućnosti.v. sabahski ili neki drugi sunneti. ako hoće. (Vidi: El-Bekare. da taj razgovor u sebi ne sadrži griješan govor.s. najbolje zna. u granicama potrebe. dž. o svemu što vam je bitno za planiranje vaše zajedničke budućnosti. ”Kitabut-talak”. naredio je njegovom babi da mu naredi da je vrati. imajući u vidu da ne postoji šerijatski dokaz koji zabranjuje sklapanje braka dok žena ima mjesečnicu.a. Naime. (Vidi: Sahiu-l-Buhari. Šukri H.11.v. a Allah. s. a koji nisu obavezni. Ramić. Ukoliko vaš razgovor preko Interneta ispunjava ove uslove. susresti. Međutim.

com Pitanje: Odgovor: Kakav je stav islama u pogledu učenja određenih dova koje studenti uče i onda puhnu u profesora kod koga polažu ispit? Ukoliko su te dove u osnovi dozvoljene. tada su i te dove zabranjene. da se u njima moli Allah.novihorizonti.11. da njega (studenta) sačuva od zla i nepravde profesorove. ili se one upućuju nekom drugom mimo Allaha.š.š. ili se u njima dovi za nešto što je šerijatom zabranjeno. Datum kreiranja: 27. da profesora i studenta sačuva od šejtanskog došaptavanja (vesvese). dž. da mu olakša ispit i podari mu stabilnost i smirenost u odgovoru i tome slično. npr. Ramić. Ukoliko su te dove vid neke magije.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 68 od 416 .2005 http://www.Na pitanja odgovora doc. tada su takve dove dozvoljene. Šukri H. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr.

za sebe tvrde da slijede upravo ehlisunnetski pravac. nije nužno sljedbenik ehlisunnetskog pravca. da su bitni suština značenja i namjera. odnosno gdje ima prostora za različita mišljenja. kako je islamska ulema jasno dokazala. Eventualna kontradikcija. uvijek je rezultat slabosti tradicionalnog dokaza ili njegovog pogrešnog razumijevanja i tumačenja.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 69 od 416 . još jednom naglasiti. u prošlosti. činjenica je da oni koji ne poznaju dovoljno ehlisunnetski pravac vrlo često dolaze u konfuziju kada se suoče s tim pitanjem s obzirom da većina grupa i pokreta. pod onu zastavu čijoj ideji pripadaju. uglavnom.com Pitanje: Danas u svijetu imamo mnogobrojne skupine muslimana i mnogobrojne muslimanske pokrete. po našim dunjalučkim mjerilima. To zbog toga što se ljudi. Interesuje me koji još narodi. grupe i pokreti pripadaju ehli-sunnetu? Odgovor: Poznato šerijatsko pravilo glasi da se uzimaju u obzir suštinska značenja i namjere a ne riječi i konstrukcije. svrstavaju ili ih drugi svrstavaju. Mi Bošnjaci za sebe kažemo da smo sljedbenici ehlisunneta. a vjerovotno će tako biti i u budućnosti. također. a ne nazivnik i imena.v. s.2005 http://www. ponekad.novihorizonti. niti je npr. ukoliko je tradicionalni dokaz vjerodostojan i eksplicitan i ukoliko je razum zdrav i razborit. iako se njihova vjerovanja i djela. svaki Bošnjak. te konsenzus islamske uleme. među tim dokazima ne može biti kontradikcije. Ehlisunnetsko učenje se ogleda u onome na čemu je bio Vjerovjesnik. Prema tome. mogli lakše prepoznavati sljedbenike tog pravca. Međutim. Iz ovog možemo zaključiti da oni koji sebe smatraju sljedbenicima ehli-sunneta su. nego je mjerilo vjerovanje koje ta osoba nosi u srcu i djela koja su refleksija tog vjerovanja. To učenje je sadržano u Kur‘anu i sunnetu. ne smije zanemariti. Prema tome. sljedbenici tog pravca. ponekad. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc. Osim toga. Ta činjenica nameće potrebu definisanja ehli-sunneta tako da bismo po toj definiciji.s. Šukri H. a u drugim aspektima neka druga učenja i vjerovanja. U pitanjima gdje nema konsenzusa uleme.a. dr. koji za sebe kaže da je sljedbenik ehli-sunneta. kako sebe naziva i u koju grupu ili pokret se svrstava ili je svrstavaju. Isključivost i kontradiktornost upućuju na to da neko od njih nije istinski sljedbenik ehli-sunneta. To nas.11. bez obzira kom narodu ili skupini pripadao. treba imati u vidu da se ta pripadnost. čak isključuju i dijametralno suprotstavljaju. Pripadnik ehli-sunneta daje prednost tradicionalnom nad racionalnim dokazom. svaki Iranac koji za sebe kaže da je šiija nužno sljedbenik šiizma. u određenim aspektima svoga vjerovanja i djelatnosti slijedi ehlisunnetski pravac. upućuje na zaključak da npr. pripadnik ehlisunneta slijedi ono mišljenje za koje smatra da ima najači dokaz. Sljedbenik ehli-sunneta je osoba koja u svome srcu nosi ehlisunnetsko učenje i to učenje se reflektira u njenim djelima. Datum kreiranja: 27. Mislim da je vrlo važno. Ramić. tako da njihova pripadnost određenoj profiliranoj grupi ili pokretu. sadašnjosti. nije mjerilo idejnog opredjeljenja neke osobe to kom narodu ona pripada. u suštini. može se desiti da osoba. Pripadnik ehli-sunneta slijedi jasne kur‘anske ajete i vjerodostojne hadise. označava i njihovu idejnu i suštinsku pripadnost ideji te grupe ili pokreta. te slabosti razuma i njegova pogrešnog rasuđivanja. uglavnom. svjestan činjenice da. uvažavajući pravo drugih da slijede mišljenja koja se oslanjaju na validne dokaze i ispravnu naučnu metodologiju. uglavnom. svako ko slijedi ehlisunnetsko učenje u svom vjerovanju i praksi smatra se sljedbenikom tog pravca.

a.” ”Allahov poslaniče”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 70 od 416 .a.s.novihorizonti. Ramić. dr. 945) Ukoliko niko ne bi dženazu klanjao svi bi bili odgovorni. Ummu Atijje. Žene su klanjale dženazu u vrijeme Poslanika. upitan je. Fethul-Bari. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 3/173) Datum kreiranja: 27. ”Kitabuldženaiz”. (Sahihu Muslim. s. a ko je još isprati dok se ne ukopa. dakle i za muškarce i za žene. r. ali ne strogo. ”a šta su to dva kirata.s. on ima dva kirata.a.v. s.11.v. Šukri H. Ko od njih obavi dženazu ima za to sevap.Na pitanja odgovora doc. kaže: ”Ko klanja dženazu ima sevap jedan kirat (zlata).” (Vidi: Ibn Hadžer. ženama je pokuđeno da prate dženazu do kabura. br. kako muškarci tako i žene. Međutim. Da li je to ženama zabranjeno? Dženaza namaz je fardu-kifaje za žive. kazala je: ”Zabranjeno nam je da slijedimo dženaze. Vjerovjesnik.com Pitanje: Odgovor: Kod nas žene ne klanjaju dženazu namaz. i poslije njega. odgovorio je.2005 http://www.” ”Kao dva velika brda (znači sevapa)”.

com Pitanje: Odgovor: U hadisu je navedeno da će se ummet Muhammeda.) ”Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili. a kršćani na sedamdeset jednu ili dvije grupe. da budu jedinstveni muslimani i da se ne razilaze: ”I doista. Moji sljedbenici će se razići na sedamdeset i tri grupe od kojih će sve u Vatru osim jedne. s iskrenim nijetom.a. pokretu ili partiji čovjek pripada. pa da vas odvoje od puta Njegova. ovo je pravi put moj.a. ”Kitabul-iman”.” (El-En'am.v. ”Kitabul-imare”. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 153. Koja je to grupa? Ljudi su u početku bili jedan ummet. Iz tih tekstova razumijemo da se te grupe odlikuju time što se suprostavljaju Kur‘anu i sunnetu i onome na čemu su bile prve odabrane generacije.. uglavnom znači i idejno opredjeljenje. 30.. živjeti u istom vremenu i na istom prostoru itd. dž. vremenom. odredio da bude sastavni dio njihove prirode (fitreta).) U predanju kod Ebu-Davuda još stoji: ”. da slijede svoje strasti. 102-103. od te skupine koja će biti spašena.” (El-En‘am. O tom razilaženju Poslanik. to ne znači da je nevažno kojoj grupi.) Uprkos Allahovoj. Za ispravno vjerovanje i prakticiranje islama to nam nije ni potrebno. odgovorio je. br. Svako. Allahov poslaniče?” ”Ona koja bude slijedila ono na čemu sam ja i moji ashabi”.š.s.a. inša-Allah. (Tirmizi. dr.s.v.. br. s. Sunen. To se jasno očituje u hadisu: ”Jedan dio moga ummeta će ostati na istini boreći se sve do Sudnjeg dana. a slijede i bave se s onim ajetima koji su nejasni (mutešabih). pa se njega držite i druge puteve ne slijedite. pored toga da će se sljedbenici Muhammeda. Datum kreiranja: 27. da izmišljaju i uvode novotarije (bid‘ate) u vjeru itd. Dovoljno nam je da možemo. bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!” (Ali Imran. Allah će se za njih pobrinuti. Oni ne moraju nužno biti u jednom narodu.2005 http://www. 159.11. Šukri H.v. Međutim. 1923. bez obzira kojoj grupi pripadao.s.to je džema‘a.Na pitanja odgovora doc.a.s. Ehlul-hadis. onako kako su to činile odabrane prve generacije muslimana..) Preko Svog zadnjeg poslanika Uzvišeni Allah ponovio je ljudima naredbu da se drže Pravog puta.š. onom u kojem je stvorio ljude.v. s.. a koja je sadržana u Kur‘anu i sunnetu. s.novihorizonti. s. Ramić.” (El-Bekare. Slijedili su vjeru koju im je Allah. 213. priroda ljudi u početku. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 71 od 416 .s. isto kao priroda novorođenčadi. fitretu Allahovom. bez obzira ko bio i gdje bio. 4596. Šerijatski tekstovi upozoravaju na zalutale grupe i uopćeno govore o njihovom učenju.) U predanju ovog hadisa koje bilježi Tirmizi stoji da je Poslanik. ”Kitabu šerhis-sunne”. da odbacuju jasne (muhkem) kur‘anske ajete.a. upitan: ”A koja je to. da razlikujemo istinu od neistine.” (Sahihu Muslim.” (Ebu-Davud. kao što su mnogi selefistički pokreti: pokret Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba. jer pripadnost nekome od njih. Uzvišeni Allah kaže: ”Bili su ljudi jedan ummet (pa kada su se razišli) Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene i po njima je objavio Knjigu s Istinom. ko slijedi Allahovu Knjigu i uputu Njegova Poslanika. naredbi ljudima da se drže Njegove riječi i šerijata i prijetnje onima koji odstupe od Njegovog pravog puta. grupi. inša-Allah.) ”O vjernici. svaki musliman koji slijedi Kur‘an i sunnet i konsenzus islamske uleme i trudi se. Prema tome. dž.v. s.a. je. ljudi počeli slijediti svoje strasti i tako skretati s Pravog puta. da što je moguće dosljednije slijedi Poslanika.) Ti koji će ostati na Istini su oni koji slijede istu vjeru koju su slijedili i prakticirali Allahov poslanik. Uzvišeni kaže: ”Zato upravi lice svoje vjeri pravoj. kada ovo kažem. ljudi su se razišli. partiji.” (Er-Rum.v. razići na mnogobrojne grupe. putem dokaza. 4597. je. ”Kitabu šerhis-sunne”. i njegovi ashabi. Sunen.a. Svaki musliman treba znati da neke grupe i pokreti u svojoj platformi imaju zacrtano slijeđenje Kur‘ana i sunneta i prakse prvih odabranih generacija.s.v. s. Nema šerijatskih tekstova u Kur‘anu i sunnetu koji imenom određuju zalutale grupe i nije nam naređeno da te grupe odredimo. nije bila iskvarena. nas je obavijestio rekavši: ”Jevreji su se razišli na sedamdeset grupa. 2565.) Iz ovog hadisa.) Dakle. On će ih o onome što su radili obavijestiti. da bi. da presudi ljudima o onome u čemu su se razilazili. a time da razlikujemo one koji slijede istinu i one koji slijede neistinu.. razići na sedamdeset i tri grupe i da će samo jedna biti spašena. Sunen.” (Ebu-Davud. od te grupe koja će biti spašena.s. razumijemo da će među njima biti onih koji će ostati na Pravom putu. pod dejstvom šejtana i zla ljudskih duša. br.

u tom pogledu. Prema tome. ”Kitabuz-zekat”. Hamas iz Palestine. dž. njena odgovornost je veća i. dž.. br. a bave se onim ajetima koji su nejasni.” (Ibn Madže. njime se postiže ahiretska nagrada (Vidi: Sahihu Muslim. ukoliko supruga ima opravdan razlog.) Na kraju. kao što je teško duševno stanje ili tjelesna bolest.11. 19. savjesno izvrše.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 72 od 416 . muž je ne smije prisiljavati na intimni odnos. rekao: ”Nema nanošenja štete niti uzvraćanja štetom.a. zaštite zdravlja i korisna preventiva od mnogih bolesti. s. muž i supruga. Ramić.v. ne opterećuje čovjeka onim što nije u stanju. itd. najbolje zna... 286. ukoliko bez razloga odbije svoga muža.) ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti.v. 3688) Pitanje: Odgovor: Muž i žena imaju uzejamne bračne obaveze i prava od kojih je intimni odnos među najvažnijim.š.a. vjerovatno zbog te činjenice..com Ensarus-sunne el-Muhammedijje. El-Džema‘a elislamijje sa indijskog potkontinenta. dr. Muslimanska braća. a Allah. Sunen.) Svjestan muž i svjesna supruga imaju uvijek razumijevanja jedno za drugo i pokušavaju usrećiti drugu stranu. te uveliko slijede i uvode novotarije u vjeru. Imajući u vidu da je supruzi tu obavezu lakše izvršiti. Šukri H. Zbog ovih činjenica svjestan musliman i muslimanka će nastojati da svoju obavezu prema mužu. dž.. kada udovolji svoju potrebu ne treba napuštati svoju suprugu dok i ona ne udovolji svoju. a vašem mužu skrećem pažnju na to da depresivno stanje ili bolest može biti opravdani razlog da žena izbjegava intimni odnos.Na pitanja odgovora doc. sunneta i prakse odabranih generacija. jer je Poslanik. 2332. svaki musliman mora dobro razmisliti kojoj grupi ili partiji će se pridružiti na dunjaluku.š. (Vidi: Sahihul-Buhari. 1006. Islamska partija iz Kurdistana. Oboje.” (El-Bekare. (Vidi: Sahihul-Buhari. br. Da li sam dužna da se odazovem svome mužu kada me pozove u bračnu postelju ukoliko sam u depresivnom stanju ili pak bolesna? Datum kreiranja: 27. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š.” (El-Bekare. Allah. Ti pokreti i partije odlikuju se time da odbacuju jasne kur‘anske ajete. 5193. s obzirom da je intimni odnos: najbolja preventiva protiv nemorala.s. Ukoliko bi je na to prisilio i time joj nanio štetu bio bi griješan. meleki proklinju sve do sabaha. Et-Tevhidu vel-islah.s.) Prema tome. Hizbun-nehda iz Tunisa. S druge strane mnogi muslimanski pokreti i partije nemaju u svojoj platformi zacrtano slijeđenje Kur‘ana. trebaju znati da Allah. je odredio da suprugu.) U isto vrijeme i muž treba da zna da je pastir u svojoj kući i odgovoran za svoje stado. br. shvatajući to kao obavezu koja proizilazi iz kur‘anskih poruka: ”S njima lijepo živite. br. odnosno supruzi.” (En-Nisa.novihorizonti. savjetujem vam da ne odbijate svoga muža koliko je to moguće. 228. s. On kaže: ”Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih. Refah partija (Nacionalna partija mira) iz Turske. te da.2005 http://www. ”Kitabul-ahkam”. jer na ahiretu će biti sa onima koje je volio na ovome svijetu. to je prirodni način sticanja potomstva..). ”Kitabul-menakib”. kako to reče Muhammed. Islamski front spasa iz Alžira. ”Kitabunnikah”.

a. tj. tj. Tahavi (umro 321 H. str. pri stupanju u namaz. Bedai’ es-Sanai’. nema smetnje da iznesem samo njihov stav.) naširoko objašnjava pitanje nijeta govoreći o tome da je nijet uslov (šart) da bi stupanje u namaz bilo ispravno./1191 god. a što se izgovoranja jezikom tiče to ne važi. oni koji mogu do tih tumačenja doći dužni su da ih proučavaju i daju prednost onim tumačenjima koja su sa najjačim argumentima i koja na najbolji način ostvaruju ciljeve šerijata. jer se Datum kreiranja: 27.novihorizonti. neće za to djelo imati (ahiretsku) nagradu ili kaznu ukoliko nije imao namjeru da dotično djelo uradi. praije odgovora.” (Sahihul-Buhari. Ukoliko namjera (nijet) ne postoji u srcu. str. pri stupanju u namaz. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Prema tome. u obzir se uzima ono što je na srcu. 5. (.a. ja bih./933 god. Alejhisselam kaže: “Nema djela onome koji nema nijeta (La ‘amele limen la nijjete lehu. tumačenja šerijata. a ukoliko postoji razlika između srca i jezika.) Kasani (umro 587 H. te mišljenja suvremnih pravnika i njihove stavove u pogledu tih dokaza. s.)” (El-Hidaje. ustvari. opisijući kako se klanja namaz kaže: “Kada čovjek stane da klanja propisani namaz izgovorit će tekbir koji je povezan sa njegovim nijetom./1888 god.. Njime (tj. dž. Da ste tako postavili pitanje.š.).)”.) kaže: “Nijet označava namjeru. U mjerodavnim fikhskim djelima hanefijskog mezheba. ”Bed‘ul-vahj”. bilo bi ispravno da ste pitali da li je po šerijatu ispravno izgovaranje nijeta jezikom pri stupanju u namaz.š. tj. a. striktnog slijeđenja jednog mezheba. ispravno je na sljedeći način stupiti u namaz: Srcem. 1907) tj. 1/45) ‘Alauddin ‘Abidin (umro 1306 H. br. ili se u mezhebskim tumačenjima ne snalaze. kaže: “A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju iskreno mu ispovijedajući vjeru. ne stoji da nijet treba jezikom izgovarati. Naime. Tako je radio Muhammed. Komentator tog djela Muhammed Seid el-Burhani.vel-iradetu ‘amelu-lkalbi). kada znamo da su mezhebi. ) u knjizi El-Hedijje el-’alaijje. 631) Prema tome. za djela koja radimo bit ćemo nagrađeni ili kažnjeni na osnovu naših namjera (nijeta). to što mi izgovorimo je nevažeće. god. jer je namaz ‘ibadet. prije ili kod samog izgovaranja početnog tekbira (iftitahi-tekbira). Sahihu-Muslim. Ramić. spominje i nijet. dao prednost onom mišljenju koje ima najjači dokaz. imajući u vidu da je stav hanefija istovjetan stavuostalih pravnih škola. Dakle..” (El-Bajjina. a ‘ibadet se mora iskreno ispovijedati samo Allahu. U drugom hadisu on je rekao: “Djela se cijene prema namjerama. koja su mi bila dostupna.” (Sahihul-Buhari.š. izgovaranje nijeta naglas je novotarija (bid’a) i treba se te novotarije kloniti.. i na osnovu svega toga. S obzirom da je izgovaranje nijeta jezikom novotarija-bid’a (izuzetak su hadž i umra. ispravno po hanefijskom mezhebu? Mislim da je u našem vremenu.emma-z-zikru bi-l-lisani fe la mu’tebere bihi. dž.) Marginani (umro 593 H. On u Kur’anu.) Iskreno ispovijedanje ne može se ostvariti bez namjere (nijeta). s./1196 god. 65. pomoć.com Pitanje: Odgovor: Da li je izgovaranje nijeta jezikom. 1/127-130. koji se može smatrati našim suvremenikom (umro 1386 H. uz Allahovu. Šukri H. ”Kitabul-imare”. izgovarao nijet naglas (jezikom). dr. Danas jednom mezhebu pozivaju samo oni koji značenje mezheba pravilno ne razumiju. da bi se tako razlikovao običaj (‘adet) od ‘ibadeta. br.11. Nigdje se ne prenosi da je Alejhisselam. nijet (namjera) treba da postoji u srcu i mora se ostvariti (dogoditi) prije samog stupanja u namaz. 1.s.. Tj.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 73 od 416 .2005 http://www. i tako su radili njegovi ashabi. definišući nijet kaže: “To je čvrsta odluka.).s.) Dakle. vremenu opće globalizacije. 26.Na pitanja odgovora doc. dižući ruke reći “Allahu ekber”. u mislima svojim treba donijeti odluku šta želimo klanjati i onda izgovoriti početni tekbir tj. a on nam je rekao: “Klanjajte onako kako vidite mene da klanjam. prevaziđeno za one koji imaju mogućnosti da upoznaju i druge mezhebe. ”Kitabul-ezan”..v.v. pogledao mišljenja prijašnje uleme i njihove dokaze. Uslov (šart) je za onoga koji namjerava stupiti u namaz da zna svojim srcem koji namaz klanja. pitanje jednomezhebstva. br.. a da se namjera ostvaruje u srcu (./1967. No.. (El-Kasani.” (El-Hedijje el-’alaijje. kada govori o šartima i ruknovima namaza. nijetom) se ostvaruje iskrenost Uzvišenom Allahu.. Kasani jasno kaže da “nijet” znači namjeru.” (Muhtesaru-tTahavi.

imam ima pravo da traži promjenu ugovora. Dakle. Pitanje: Da li je dozvoljeno hodži. najbolje zna. Međutim. najbolje zna. Prema tome. nego samo može biti štete. dešava se da čovjek. Naime.11.” (El-Bekare. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a takav nijet je neispravan i nevažeći.. 33. Mislim da je potrebno još jednom naglasiti da osoba koja nijet izgovara jezikom. Šukri H. dž. a samo izgovaranje jezikom.š. da uz redovnu platu.i ne ništite djela svoja!” (Muhammed. dž. Izuzetak su dobrovoljni hadž i umra koje treba dovršiti do kraja. svojim mislima. a Allah. robu ćete računati po veleprodajnoj cijeni po kojoj ste tu robu kupili.com telbija izgovara naglas). dž. imajući u vidu eksplicitnu naredbu u tom pogledu: ”I upotpunite hadž i umru.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 74 od 416 . očito je da od njegovog izgovaranja naglas nema koristi. Allaha radi. da li veleprodajna (po kojoj je roba kupljena) ili cijena po kojoj će se roba prodavati? Odgovor: Itikaf je dobrovoljni ibadet u koji osoba stupa s namjerom (nijetom). Pitanje: Odlučio sam zadnjih deset dana ovog ramazana provesti u itikafu u svojoj džamiji. koji je stalno zaposlen u jednom džematu. a Allah.novihorizonti. uz ramazan posebno naplati klanjanje teravih-namaza? Da li sam dužan tom efendiji platiti to što sam za njim klanjao teraviju? Odgovor: Ako je u ugovoru o zaposlenju posebno istaknuto da će imam u ramazanu imati duplu platu ili povišicu to treba ispoštovati.a: ”Nema djela onome ko nema nijeta. s obzirom da Allah. onda možemo shvatiti opasnost u kojoj se može naći onaj koji tako radi. vremenom. bolest itd. a Allah. Ramić. a nema pravo da posebno traži da naplati klanjanje teravih-namaza.2005 http://www.š. bilo koje vrste. taj nijet mora ostvariti u svom srcu. tvoj postupak za sobom ne povlači neku pravnu posljedicu. i tek tada će djelo koje radi biti primljeno i u skladu sa hadisom koji bilježi Bejheki od Enesa. da biste vidjeli koliko zekata trebate dati. ima pravo da taj ibadet prekine. pa makar za to ne postojao određeni razlog. r. Ako znamo da se djela cijene prema nijetu. ti prema efendiji za kojim si klanjao teraviju nemaš nikakvu dodatnu materijalnu obavezu. kada jednom godišnje vršite inventuru robe. kao što je hladnoća u džamiji. bez razloga. bilo da si imao određeni razlog. dr. tako da nisi dužan vratiti se i upotpuniti itikaf niti dati iskup.š.) U svakom slučaju.š. prekidanje dobrovoljnog ibadeta. najbolje zna. Datum kreiranja: 27. bez nijeta u srcu. prestane nijetiti svojim srcem i mislima i nastavi nijetiti samo jezikom. nisam izdržao do kraja. ili razlog nisi imao.. dž. Osoba koja čini dobrovoljni ibadet.Na pitanja odgovora doc. nije pohvalno. a ako nije. 196) Međutim. a ne po cijeni po kojoj ćete robu prodavati. Da li sam griješan što sam prekinuo itikaf? Koja cijena se uzima u obzir pri davanju zekata na trgovačku robu. nevažeće. Pitanje: Odgovor: U obzir se uzima veleprodajna cijena robe. kaže: ”. jer se klanjanje namaza ne naplaćuje.

Koristim se prilikom da preporučim svim čestitim imamima da se na odgovarajući način distanciraju od svih onih koji. nego su njegovi izdajnici. bilo riječima bilo svojim djelom.š. Uprkos toj gorkoj činjenici. smatram da je sasvim opravdano da medžlis islamske zajednice traži imama u čijoj se porodici izvršava i taj vrlo značajan šerijatski propis. dr.2005 http://www.s. dž. s. Vrlo je važno da se zna da svi oni koji nose ahmediju nisu isti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 75 od 416 .novihorizonti. A kako neće biti izdajnici Allahovog Poslanika.s. da tako kažem.s. ali to je gorka činjenica da neki koji nose ahmediju na glavi nisu Poslanikovi. materijalno ih obezbijediti i pružiti im mogućnost da mogu da‘vetski djelovati. propise. jer imami su. kao i u svojoj porodici.v.Na pitanja odgovora doc. Takve imame džemati i medžlisi treba da traže i upošljavaju. i koji na taj način kaljaju ugled imama i Islamske zajednice. dakle čija se žena islamski odijeva. Tim imamima treba pružiti punu podršku. ima dosta čestitih imama koji su svoj život podredili radu za islam i dobrobit ljudi.s. s. kad se ne libe da velike grijehe čine javno i svjesno islam pogrešno tumače. kod nas.a. Ramić. nasljednici. To distanciranje treba da postoji na svim nivoima. Datum kreiranja: 27.a.v. koji časno predvode svoje džematlije i istinski su nasljednici Poslanika Muhammeda.v.a. iako nose ahmediju na glavi. Žalosno je. po službenoj dužnosti nasljednici Allahovog Poslanika.v. Imajući u vidu da je imam uzor u koji se njegove džematlije direktno ugledaju. ne prezaju da krše Allahove. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. el-hamdu-lillahi.a. s. Normalno bi bilo da svaki imam prakticira islam u svim aspektima svog ličnog života.11.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravan postupak Medžlisa islamske zajednice koji na konkursu traži imama čija se supruga islamski odijeva? Činjenica da medžlisi i džemati koji traže imama moraju takva pitanja posebno naglašavati ukazuju na naše teško stanje u pogledu kvaliteta tih kadrova. Šukri H.

dr.Na pitanja odgovora doc. str. mada to može biti dobar pokazatelj koliko on drži do primjene Allahovih.” (Hasan Kafija Pruščak. Datum kreiranja: 27. Ispravno je da se za njim klanja i poslije toga ne obnavlja namaz jer. za imamom čija supruga se islamski ne odijeva može se klanjati.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 76 od 416 . da džematlijama ukažu na njihove greške koje one čine u javnom životu. prije svega. a to je pogrešno. Pravilo kod ehli-sunneta kaže da mi klanjamo za svakim dobročiniteljem i prestupnikom sve dok ne vidimo da čini očito nevjerstvo (kufr bevah).11. Mislim da imamu čija supruga se islamski ne odijeva. Shodno tome. džumu i ostale namaze. kaže: ”Jer neklanjanje za njima povlači za sobom optužbu za novotarstvo i stav da počinioci velikih grijeha postaju nevjernici (kafiri). takvi imami su sa sebe. a Allah. ne bi im trebalo u tom pogledu stavljati primjedbe ni na dunjaluku. Hasan Kafija Pruščak komentarišući Tahavijine riječi: ”Smatramo da se namaz može obaviti za svakim sljedbenikom Kible. Šukri H. posebno ako imamo u vidu da džematlije na imamu gledaju kao na uzora u svemu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. U isto vrijeme ne treba ocjenu o imamu davati samo na osnovu tog detalja. kako džematlijke njih ne bi slijedile u tim pogrešnim postupcima. a nisu ih obnavljali. 201) Dakle. ashabi su klanjali za imamima grješnicima. propisa u svome životu i životu svoje porodice. inša-Allah.š. Preporučio bih imamima čije supruge na prakticiraju islam u pogledu odijevanja. kako bi taj nedostatak bio otklonjen. Posebno naglašavam da imami koji su uložili dovoljan napor da svojim suprugama pomognu kako bi shvatile značaj. Nurul-jekin fi usulid-din. dž. najbolje zna. Zato je rečeno da ko ostavi džumu i namaz u džematu za imamom prestupnikom taj je novator (mubtedi‘) po mišljenju većine uleme. da to na hutbi pojasne džematlijama. dobročiniteljem i grješnikom”. pa i u pogledu odijevanja njegove supruge. i koji se javno ograđuju od eventualnih propusta koje njihove supruge čine u javnom životu. skinuli odgovornost i za propuste svojih supruga neće odgovarati na Sudnjem danu. treba pomoći. dž. potrebu i obavezu islamskog odijevanja.com Pitanje: Odgovor: Neki kažu da nije dozvoljeno klanjati za imamom čija se supruga ne oblači islamski. ljepotu. Ramić. to nije tačno. da li je to tačno? Ne.2005 http://www.š.novihorizonti. To ne znači da postupak njegove supruge treba odobravati. ili nekom drugom pitanju koje je javne prirode.

zabranila je proizvodnju takve stočne hrane i njeno korištenje za ishranu goveda. hrana mu neće odgovarati. Upravo to se i desilo. Trava više nije ona trava koja odgovara kravljem organizmu. dr.2005 http://www. vjere. Datum kreiranja: 27. Ta pokornost se. daju se životinjama. dž. Islam je tome posvetio najveću pažnju. proizvodnja i potrošnja bi tekli normalno. On se tim zakonima mora povinovati i prilagoditi i na njih djelovati u skladu sa ostalim zakonima. Ako govedo pojede hranu koja ne odgovora njegovu organizmu kod goveda će nastati određene promjene. To se vidi i iz samog naziva Allahove. ogleda u slijeđenju Njegovih zakona. Svako živo biće ima instinkte i osjetila pomoću kojih određuje koja mu hrana odgovara. kako onih objavljenih u Kur‘anu i sunnetu. Pretpostavimo da djelovanjem na proizvođače hrane (zelene listove) čovjek nešto izmijeni ili poremeti.com Pitanje: U cilju postizanja što većeg profita u savremenoj mesnoj industriji. Pored otpadaka zaklanih životinja u poizvodnji stočne hrane koriste se i ostaci krepanih životinja (strvine). te njegovo mlijeko i meso možda više neće biti kompatibilno i neće odgovarati ljudskom organizmu. tako i onih koji vladaju u prirodi i svemiru. Naime. normalno je da ta hrana neće biti kompatibilna i neće više odgovarati potrošaču.novihorizonti. Tu je izvor problema. Uzvišeni Stvoritelj je sve to precizno odredio i zakone uspostavio. vjerovatno bez bilo kakvih problema. Jedan od tih vidova je i iskorištavanje otpadaka u proizvodnji stočne hrane. Zagađivanjem zraka i vode.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 77 od 416 .Na pitanja odgovora doc. Ramić. Remećenje tih zakona odvelo je u destrukciju.š. ima i razum koji mu pomaže da pitanje ishrane bolje razumije. Prema tome. ako je prirodni zakon da govečetu jedino odgovara određena biljna hrana. stvorenja je jasan. jabuka nije više jabuka koja odgovara čovjekovu organizmu. Kur‘an negativno govori o onima koji to rade i kaže da će šejtan ljude nagovoriti pa će mijenjati Allahova stvorenja. a sada i genetskim inženjeringom dolazi do promjena kod proizvođača hrane. u vidu stočne hrane. prije svega. Set tih zakona reguliše proizvodnju hrane u zelenim listovima i potrošnju hrane od strane živih bića. a ako ih ne izvrši. čovjek. 119) Najveća mudrost života na ovom svijetu jeste prilagođavanje i poštivanje prirodnih zakona. a posebno ne smije činiti nešto što može posredno ili neposredno ugroziti čovjeka. Međutim. koliko mi je poznato iz sredstava informisanja. musliman ne smije remetiti te zakone. razvijene su mnoge metode iskorištavanja otpadaka iz klaonica. (En-Nisa. Zeleni listovi proizvode hranu koja odgovora živim bićima. Na taj način lešina (koja je prerađena) dospijeva u obliku hrane do goveda koja po svojoj prirodi nisu lešinari niti mesojedi. nego će izazvati određene komplikacije. u nekim slučajevima. upotrebom kemikalija.š. u proizvodnju hrane umiješao se čovjek koji je. Islamski stav o mjenjanju Allahovih. jer musliman ne smije. S obzirom da o ovom i njemu sličnim pitanjima muftija daje fetvu na osnovu onoga što nauka kaže. bez opravdana razloga (potrebe) životinjama nanositi štetu. Prema tome. Šukri H. dž. Da bi potrošač mogao koristiti tu hranu i on mora izvršiti određene izmjene.11. poremetio te zakone. tako da kada ne bi bilo uplitanja i remećenja tog procesa sa strane. islam znači potpuno predanje i potpuna pokornost Stvoritelju. itd. može se kazati da takvu stočnu hranu nije dozvoljeno proizvoditi niti davati govedima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li je dozvoljeno takvu hranu davati biljojedima kao što su goveda? Odgovor: Sve što postoji na nebesima i Zemlji funkcioniše po tačno preciznim zakonima. Ti sastojci posebno se prerađuju i tako prerađeni i pomiješani sa drugim tvarima. musliman mu ne smije davati nešto drugo. uz to. pasa i mačaka. S obzirom da je sve u prirodi povezano nastaje lančana reakcija i lančani poremećaj. Na osnovu naučnih otkrića koja govore o povezanosti ishrane goveda stočnim brašnom i kravljeg ludila većina zapadnih zemalja.

davanja biljne hrane govedima. tj.2005 http://www. spravljeno od riba koje se u posebnim ribnjacima hrane lešinama i otpatcima životinja. dr. ”Kitabul-et‘ime”. Grijeh biva još veći ukoliko se tovljenjem životinja na taj način indirektno ugrozi čovjek. muftija bi. kako bi njihovo mlijeko i meso bilo dozvoljeno (halal) konzumirati? Odgovor: Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa tako pripremljenom stočnom hranom. ovca sedam dana. taj period je propisan. takvu hranu je zabranjeno (haram) davati govedima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 78 od 416 . Dakle. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kokoši ili nekoj drugo životinji čije meso je dozvoljeno jesti.Na pitanja odgovora doc. poput Ibn Umera. a Allah. ima isti status kao i stočno brašno? Ukoliko je stočno brašno spravljeno od ostataka životinja koje su na halal način zaklane. nauka dokazala da je karantin djelotvoran za goveda koja se hrane stočnim brašnom.11. te da se putem mlijeka i mesa navedena bolest može prenijeti na čovjeka. ”Kitabud-dahaja”. karantin za životinje koje jedu nečist postoji u šerijatu. 9/333).novihorizonti. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa stočnim brašnom.s. zabranio je da se pije mlijeko krave koja jede izmet. bilo da se radi o govečetu. normalno dao fetvu koja je u skladu s naukom. 4/283) i Bejheki (Es-Sunen el-kubra. konačni sud o tome se može dati tek nakon što se nauka očituje u vezi s tim pitanjem. odredila da se kokoš stavi u karantin najmanje tri dana i hrani čistom hranom prije nego se zakolje. Taj grijeh može dostići stepen ubistva iz nehata. dž. Pitanje: Odgovor: Ukoliko su posljedice takvog načina prehrane ribe iste kao i u slučaju ishrane goveda stočnim brašnom. Tu nema nikakvog značaja da li su životinje od čijih ostataka je brašno napravljeno zaklane na šerijatski način ili ne. čini mi se da se stočna hrana spravljena od uginulih životinja ne može analogizirati sa izmetom zbog očitih razlika koje postoje među njima. 321) Islamska ulema je. Ukoliko bi. a goveda četrdeset dana. Prema tome. ali je propisan za životinje koje jedu izmet (nečist). s. (Vidi: Ebu Davud.v. da se jede njeno meso i da se krava koja to čini jaše. Sunen. najbolje zna. pak. Što se pak perioda prečišćavanja tiče. Ramić.com Pitanje: Da li je dozvoljeno piti mlijeko i jesti meso goveda koja se hrane stočnim brašnom proizvedenim od ostataka zaklanih životinja i lešina? Da li postoji neki period prečišćavanja. ”Babussajdi vez-zebaih”. kao što je djelotvoran kada su u pitanju goveda koja jedu izmet. Šukri H. smatram da se čovjek mora zaštiti time što mlijeko i meso životinja koje potencijalno mogu biti zaražene tom bolesti neće koristiti. na osnovu hadisa koji bilježi Darekutni (Sunenud-Darekutni. onda za takav način ishrane riba. zatim na osnovu stavova ashaba. da li je takvim brašnom dozvoljeno hraniti goveda? Datum kreiranja: 27. i ishrane goveda tim ribljim brašnom važi isti status koji važi za stočno brašno i ishranu goveda njime. Poslanik.š. Normalno. Da li i riblje brašno. za što postoji velika vjerovatnoća.a. karantin za takve životinje ne postoji. 2/316.

oporučio da mu dženazu klanja Zejd b. jer neizvršavanje validne roditeljske oporuke je vid neposlušnosti prema roditeljima. El-Mugni. Zejda. osim u slučaju da se oporuka odnosi na osobu koja je fasik (dakle osoba koja je poznata po činjenju velikih grijeha). Malik i Šafija rekli su da nasljednik ima veće pravo (od onog kome je oporučeno). kao što je dobrovoljni hadž. Ramić. moj otac je.š. vi ste bili dužni tu oporuku (vasijjet) ispoštovati. koji je bio emir u Kufi. najbolje zna. umra.2005 http://www. El-Medžmu' šerhul-Muhezzeb.novihorizonti. malikijski pravnik. Zejda. te se daje prednost njegovoj oporuci. Junus b. Emir je tada proturio Zejda naprijed (da klanja dženazu)” Ovakvo shvatanje (da oporučena osoba ima prednost nad ostalim. sa svoje strane (kaže Ibn Kudame). dr. kao što je preči u pogledu vilajeta kod sklapanja braka. neka je Allah sa njima zadovoljan.com Pitanje: Naš je rahmetlija oporučio da mu određena osoba klanja dženazu. Zejd b. nadati se da će to udobrovoljiti vašeg umrlog i da će vam na Sudnjem danu halaliti. Zehebi je.) se proširilo i nije se pojavio neko ko bi mu oponirao. nasljednik je u tom pogledu preči. Sevri. jer ako vaš umrli uđe u Džennet postoji veća šansa da vam oprosti grijeh koji ste prema njemu počinili ne izvršavajući njegovu oporuku. jer je to zauzimanje (šefaat) za njega. str. taj kome je oporučeno ima prednost nad ostalim.. uistinu. dž. ili poklonili mu sevabe dobrih djela.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 79 od 416 . Neki čak smatraju da o tom pitanju postoji konsenzus ashaba i islamske uleme. većina islamske uleme smatra da osoba kojoj je oporučeno da klanja dženazu ima prednost nad svim ostalim. jer je to nasljedstvo koje se rangira na način kako se rangira rodbina po ocu.11. to je pravo umrlog. pa je došao Amr b. Erkama. Ebu Hanife.. 84) U Mugniju stoji: ”Najveće pravo da mu klanja dženazu ima onaj ko je oporučen. u knjizi Veliki grijesi. Ummu Seleme je oporučila Seida b. To je mezheb ashaba: Enesa. Ebu Bekre je oporučio Ebu Berzea. 3/405406) (Vidi također: En-Nevevi.š. Šukri H.” (Bedaius-sanai. Tako je rekao Ahmed. On je dalje rekao: ‘Omer je oporučio da mu dženazu klanja Suhejb. Da li smo mi njegovi nasljednici bili dužni tu oporuku ispoštovati i ko ima prednost da klanja dženazu umrlome? Odgovor: Da. Erkama. dž. Prema njima. Nadalje. kaže: ”Ako bi nekoga oporučio (ovasijetio) da mu klanja dženazu.” (El-Mugni. umrli) sa njime zadovoljan (tj. Hurejs. Ummu Seleme i Ibn Sirina. Tada mu je prišao sin umrlog i rekao: ”O emiru. Džubejr je oporučio Enesa b. Što se drugog dijela pitanja tiče. prim. ukoliko biste za vašeg umrlog učinili kakvu trajnu sadaku. Ebu Berzeta. 5/220) Na osnovu iznesenog jasno je da ste bili dužni izvršiti oporuku vašeg umrlog. i stao napred da klanja. Ebu Seriha je oporučio Zejd b. kaže: ”Zbog toga. a svi znamo da se neposlušnost prema roditeljima ubraja u velike grijehe. kao što se daje prednost pri raspodjeli trećine imetka koju je oporučio. ili novotarac (mubtedija) oporuka se ne prihvata. ako je dobar i učen (čovjek). Seid b.” (Ibn Kudame.. Erkam. post itd. 3/406) Izvršenje oporuke je dug. da mu klanja dženazu). Iz pitanja se implicitno razumije da vi to niste izvršili. Preporučujem vam da molite Allaha. taj ima prednost u odnosu na rodbinu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Malika. Datum kreiranja: 27.” (El-Kafi fi fikhi ehlil-medineti el-maliki. ako bi umrli odredio nekoga za svoga života. a Allah. Ibn Mesud je oporučio Ez-Zubejra. Mi. taj grijeh stavio na visoko osmo mjesto.Na pitanja odgovora doc.‘ Drugi prenose da je Aiša oporučila da joj dženazu klanja Ebu Hurejre. Isto tako. Prenosi se da je Ebu Bekr oporučio da mu dženazu klanja Omer. nudimo sljedeće dokaze (koji ukazuju da oporučena osoba im prednost): konsenzus (idžma) ashaba. poznati hanefijski pravnik. Ibn Kudame kaže: ”Ukoliko je oporučena osoba prestupnik (fasik). Kasani. prev. jer je on (tj. te je postalo konsenzus (idžma). da vašem umrlom podari Džennet. Ukoliko su roditelji zavještali oporuku dug je još veći. 1/317) Abdul-Berr en-Niri el-Kurtubi.

da se nemuslimanima ne učini kakva nepravda.novihorizonti. niti vi obožavate Onoga Koga ja obožavam.” (Abese.2005 http://www. Uzvišeni Allah kaže o stanju ljudi na Sudnjem danu: ”Na Dan kada će čovjek od svoga brata pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od supruge svoje i sinova svojih. Preporučuje se. halal treba tražiti prije smrti osobe prema kojoj smo se ogriješili i ne treba puno polagati nadu u mogućnost da nam ta osoba halali na Sudnjem danu. ne obožavam ono što vi obožavate. itd.” (El-Kafirun.” (El-Ankebut. ipak. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da nikoga osim Allaha ne obožavamo. dr. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. Međutim.Na pitanja odgovora doc. ”Reci: ‘O sljedbenici Knjige. (. u taj dijalog musliman može ući samo s pozicije argumentacije: da je islam istina. tako da postoji mala šansa da neko nekome oprosti. dž. objava itd. a meni moja vjera. bogovima ne držimo!‘ Pa ako oni ne pristanu. ili svi mi vjerujemo istog boga. nije propisano da se od umrle osobe traži halal. postoji šansa da osobe koje će u Džennet oproste onima koji su se prema njima ogriješili. 2. jer niječe jasne kur‘anske ajete poput onih u suri El-Kafirun (Nevjernici) ”Reci: ‘O vi nevjernici. da Allah. neće oprostiti. pored Allaha. Ukoliko musliman svjesno u dijalog uđe na taj način on izlazi iz islama i postaje odmetnik (murted). dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Treba istaknuti. i mi se Njemu pokoravamo. da je Kur‘an jedino sačuvana Allahova.” (En-Nahl.11. zbog toga što postoji barijera koja onemogućava komunikaciju živih i umrlih. dž. 46) Dakle. Ramić. 125) Imajući u vidu da u islam nije dozvoljeno nikoga silom nagoniti: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti.com Pitanje: Odgovor: Može li se od umrle osobe tražiti halala? Iako umrla osoba čuje čak i kuckanje naše obuće. jer na Dan proživljenja će se svako o sebi zabaviti. On će jedino udovoljiti onome čiji dužnik nije namjerno ostao dužan. toga Dana će svaki čovjek samo o sebi brinuti.. ne i sa onima među njima koji su nepravedni. Pitanje: Odgovor: Međureligijski dijalog je pozitivan proces koji islam zagovara. 256) međureligijski dijalog se nameće muslimanima kao imperativ u smislu dostavljanja i širenja istine islama. a naš Bog i vaš Bog jeste jedan. To potvrđuje i sljedeći ajet: ”Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj.š.) Vama vaša vjera. tj. pravi put se jasno razlikuje od zablude!” (El-Bekare. Isto tako.. Oprost (halal) moći će se tražiti na Sudnjem danu nakon proživljenja. vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” Musliman ne može u taj dijalog ući pod geslom sve su postojeće vjere iste.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 80 od 416 . Šukri H. Uzvišeni Allah kaže: ”I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najbolji način.š. traženje oprosta prije smrti. musliman je pozvan da najljepšim riječima i najubjedljivijim dokazima raspravlja sa židovima i kršćanima koji muslimanima nepravdu ne čine. i recite: ”Mi vjerujemo u ono što je objavljeno nama i u ono što je objavljeno vama. s obzirom da će sigurno kao nevjernici u Džehennem. neće opraštati ono što su ljudi zgriješili jedni prema drugima. ali osobe koje su u opasnosti i koje će u Džehennem sigurno neće oprostiti nikome. Zbog toga se kod nas kaže da se posebno treba čuvati kafirskog hakka. 34-37) Prema tome. 1. jer oni. 6) Kako Vi gledate na međureligijski dijalog? Datum kreiranja: 27. tako da će zajmodavac oprostiti takvom dužniku.

Prodavanje tog instrumenta ne bi bilo validno. XVII:34) Na više mjesta opisuje vjernike kao one koji svoj ugovor ispunjavaju. naređuje vjernicima u Kur‘anu da ispunjavaju date ugovore: ”O vjernici. a posebno bi nepravda bila da koristite fond koji se puni porezom. XXIII:8) Buhari.Na pitanja odgovora doc. u određenom sektoru i periodu. dakle što musliman ne smije koristiti. Mogu li raditi na crno? Uzišeni Allah. smatram da nema smetnje da u toj nužnoj situaciji učenici sebi nabave potrebni instrument s namjerom da ga se riješe kad završe školu. kao musliman možda se susretnete sa nekom uredbom koju nećete moći ispoštovati. postoje određene zakonske regulative koje dozvoljavaju rad na crno i to određeni broj sati. počinilac bi bio dužan da mu nadoknadi protuvrijednost (ako je počinlac musliman). Što se pak instrumenta koji posjeduješ tiče. Zar je stvarno neophodno da učenici osnovne ili srednje škole. imajući u vidu da smatraš da je posjedovanje tog instrumenta zabranjeno (haram). izuzev muzičke. Koliko mi je poznato.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 81 od 416 . Naime. s. Preuzetu obavezu ne smijete kršiti. Mogu li ga prodati? Datum kreiranja: 27.11. smatram da je najbolje da ga pokloniš nekoj svojoj kolegici u školi kako ga ona ne bi morala kupovati.a. 1) (Vidi također: VI:154. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. (Vidi: II:177. ne navodeći sened hadisa. One će vam ili pomoći ili otkazati gostoprimstvo. ili alkohol (ako je počinlac nemusliman). Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da u nekim školama učenici moraju imati muzički instrument. Normalno.š. najviši civilizacijski domet vremena u kom živimo. a kada bi nemuslimanu bio proliven alkohol. kao što sada činite primanjem socijale. El-Fikhulislami ve edilletuhu. Otuda propis da kada bi muslimanu neko prolio alkohol. moraju znati svirati kako bi kasnije uspješno nastavili studije ili se uključili u posao u svojoj struci? Kod muzičkog ili bilo kog drugog obrazovanja gdje postoje kulturne i vjerske razlike i specifičnosti među đacima. dž. U toj situaciji ćete razgovarati sa vlastima da vam pomognu u rješavajnu tog problema.2005 http://www. Kršenje tog prava smatra se kršenjem temeljnih ljudskih prava zagarantovanih šerijatom i Poveljom Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. ”Kitabul-idžare”) Imajući u vidu da ste ulaskom u Kraljevinu Dansku prihvatili i obećali da ćete se pridržavati zakona te zemlje dužni ste da dato obećanje ispunite. uredba da ženska djeca prisustvuju časovima plivanja u uslovima koji su nespojivi sa vašom vjerom i kulturom. kaže da je Poslanik.com Pitanje: Odgovor: Izbjeglica sam u Danskoj i živim od socijalne pomoći. XIII:20.novihorizonti. Šukri H. Uz sve to treba da koristite zakonske olakšice u tom pogledu. ne bi mu bio obavezan nadoknaditi protuvrijednost. U isto vrijeme treba vršiti pritisak na školu i ministarstvo obrazovanja kako bi odgovorni u tim institucijama malo više vodili računa o kulturnim i vjerskim specifičnostima jedinki u našem društvu. ono što je za muslimana haram po šerijatu. XVI:91. 5/745) Dok sam išla u školu morala sam imati određeni muzički instrument. Sada hoću da ga se riješim. mada ste takvu obavezu na sebe preuzeli. kao što je npr. Ta sloboda izbora je. a ono što nema svoju vrijednost ne može se ni prodati. a s kojima ste indirektno sklopili dogovor da nećete raditi na crno i tako izbjegavati porez. a sami svjesno izbjegavate davanje doprinosa u taj fond.v. a kojim se potvrđuje šerijatska odredba po kojoj nema prisiljavanja u vjeri. rekao: ”Muslimani stoje pri datim uslovima. dr. ispunjavajte obaveze. (Vidi uslove pod kojim je obavezna nadoknada nanesene štete: Zuhajli. a drugi ga izbjegavaju. Ramić. Nepravda bi bila da jedni porez plaćaju.s. bez sumnje.” (El-Maida. treba đacima omogućiti slobodu izbora. Treba se o tome informisati i te zakonske pogodnosti iskoristiti. dakle koji porez plaćaju. to nema svoju vrijednost (dakle bezvrijedno je).” (Sahihul-Buhari. Nadalje. trebate znati da socijalna pomoć koju primate dolazi iz fonda koji pune oni koji rade.

činjenica je da se s tim problemom suočavamo na skoro svim javnim mjestima.š. kao komentar na taj vaš problem. Šukri H. kao što nije istina da svako voli i uživa u muzici u kojoj drugi uživaju. a to sve može uzrokovati ili pospješiti određene bolesti. To su ostaci totalitarizma u svijesti ljudi. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Posebno mi je teško kad čujem da je takvo stanje u vašoj medresi. A. čija vrata će biti zvučno izolovana.11. Nije demokratski prisiljavati druge da slušaju muziku. Treba znati da u medresama ima onih koji ne žele slušati muziku iz vjerskih razloga. jer time prisiljavamo neke da čine grijeh. zbog svojih poslova. Skoro cijelo vrijeme dok boravimo u internatu prisiljene smo da slušamo muziku. mučnine i tegobe. dr.Na pitanja odgovora doc. Predlažem da se u tu svrhu obezbijedi posebna prostorija. čak. Sa svoje strane. smatram da oni treba da imaju osjećaja za pravdu. vašim vaspitačicama. počevši od javnog prevoza pa nadalje. neraspoloženje. Puštanje muzike putem razglasa je nekulturno i u modernom svijetu prevaziđeno.novihorizonti. Nadam se da će vam oni pomoći u rješavanju tog problema. čak se i u vrijeme koje je predviđeno za spavanje pušta muzika tako da se ne možemo ni naspavati. posebno. ili zbog toga što ne vole muziku koja im se nudi. Molim Allaha. pa čak i imanskom uzdizanju. Nije istina da svako voli muziku. s takvim i sličnim problemima ne bismo se suočavali. da može pomoći u njihovom intelektualnom i kulturnom. apelujem na odgovorne u vašoj školi da tu očitu grešku isprave. da budemo od onih koji se potpomažu u onome što je dobro. da prate učenje Kur‘ana. dž. Na taj način bi se đacima pružila mogućnost izbora. Amin! Datum kreiranja: 27. smatram da puštanje učenja Kur‘ana pute razglasa šerijatski nije opravdano. Šta da radimo? Odgovor: Predlažem da taj problem iznesete. Oni ne vode računa o njihovim potrebama. prije svih. Ti ljudi ne vode računa o drugima. a činjenica je da ljudi do kojih dolazi glas nisu uvijek u stanju. a posebno da slušaju muziku koja nije po njihovom izboru.š. Ne znam da li se radi o istoj medresi ili ne. a pravda nije u nasilnom tjeranju đaka da danonoćno slušaju muziku. tada ga iznesite svome razredniku i direktoru medrese. ukoliko su odgovorni u medresi od onih koji smatraju da muzika ima pozitivan uticaj na đake.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 82 od 416 . a ne od onih koji se potpomažu u zlu. ili zbog duševnih stanja kroz koja trenutno prolaze. nije istina da svako voli muziku u uživa u njoj u svim duševnim stanjima kroz koja prolazi i u svako doba dana i noći. Šta više. Ja i mojih nekoliko kolegica suočene smo sa velikim problemom. mogu da kažem da smo mi malo svjesniji muslimani ili da smo malo kulturniji. tj.com Pitanje: Učenica sam medrese. ili da se zakoni u tom pogledu dosljednije sprovode. naredio vjernicima da šute kada se Kur‘an uči i da slušaju. Meni su dolazila slična pitanja i od učenika i od učenica medrese. dž. imajući u vidu da je Allah. pa ukoliko se ne riješi. U svakom slučaju. ne vodeći računa o željama i potrebama svakog pojedinca.2005 http://www. itd. Kod takvih osoba muzika će izazivati suprotan efekat. koju vaspitačice puštaju putem razglasa.

Gdje god je nađe najpreči je da je uzme. s obzirom da u tom pogledu nemamo vjerodostojnog (sahih) hadisa. Ibn Kesir kaže da je sened ovog hadisa dobar. 688) Uz prethodno spomenute hadise Ibn Kesir prenosi i od hafiza Ebu Ja‘le hadis da je Poslanik. tiče pitanja da li ima neki poseban značaj u odnosu na druge sure.com Pitanje: Odgovor: Da li sura Jasin ima neki posebni značaj u odnosu na druge sure? Sura Jasin izuzetno je značajna sura. (Vidi: Tefsirul-Kur‘anilazim. 108. Pitanje: Odgovor: Za to ne postoji bilo kakva smetnja imajući u vidu da ti proizvodiš halal proizvod.s.š. ”Kitabuz -zuhd”. str. Ramić. kaže: ”Što god ko uradi.v. ”Kitabul-dženaiz”. je rekao: ”Mudrost je vjernikova izgubljena stvar. Međutim. sebi uradi i svaki grešnik će samo svoje breme nositi. a kako će taj proizvod neko koristiti ti za to nisi odgovoran. šejh Albani kaže da je slab (da‘if). Tako za hadis koji bilježi Tirmizi u Sunenu. Ko prouči Jasin Allah mu upiše da je proučio Kur‘an deset puta”. 4159) Prema tome. rekao da ko noću prouči Jasin ustane ujutro oproštenih grijeha.” (El-En‘am. Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. br. bez obzira da li je osoba koja je došla do tih korisnih spoznaja musliman ili nije. 2687. Sunen. Poslanik. a Allah. ”Ebvabu fadaililKur‘an”: ”Sve ima srce. On također prenosi da je neka ulema govorila da kada se sura Jasin prouči u slučaju bilo koje poteškoće Allah. dž. Sličan hadis Ibn Kesir prenosi od Ibn Hibbana koji je spomenuti hadis zabilježio u svom Sahihu.) Na osnovu prethodno iznesenog možemo zaključiti da postoji osnova da kažemo kako sura Jasin ima neke posebne vrijednosti.” (Tirmizi. str.š. jer niko ne nosi tuđi grijeh. a srce Kur‘ana je Jasin. Sunen. Šukri H. Ibn Madže. Pitanje: Odgovor: Sve što je korisno (za čovjeka) muslimanu je dozvoljeno na halal način koristiti. str. Što se.s. možemo kazati da o tome govori nekoliko predanja od Poslanika. dr.š.s. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 83 od 416 . (Vidi: Da‘ifu Sunenit-Tirmizi. Ahmed i drugi a u kojem se preporučuje učenje Jasina kod osobe koja je na samrti. s. Međutim. to ne možemo bezrezervno tvrditi. sva pedagoška dostignuća koja su naučno utemeljena dozvoljeno je koristiti na halal način. s. 344) Za hadis koji bilježi Ibn Madže. Daifu Suneni Ebi Davud.2005 http://www. kako smatra šejh Albani. 3/743.novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. Ebu Davud. Ibn Kesir kaže da iskustvo šejhova govori da kada su prouči Jasin kod osobe koja je na samrt bude joj lakše i duša joj lakše iziđe. pak. ”Kitabul-dženaiz”. 316.11. s. ”Kitabul-ilm”.a. br. sva ta predanja su. 3/150. ili slaba ili izmišljena. bez obzira odakle to došlo. je olakša.v. dž.v. hadis br. Irvaul-galil. on kaže da je izmišljen (mevdu‘). (Vidi: Daifu Sunen Ibn Madže.a. prije svega zbog važnosti pitanja koja ona tretira. 164) Da li mi je dozvoljeno izrađivati stolice čovjeku koji će ih koristiti u birtiji? Da li je dozvoljeno koristiti pedagoška dostignuća nemuslimana u odgoju djece? Datum kreiranja: 27. najbolje zna.

11. nego se zekat daje na zaradu koju na ime zakupa dobijete. To znači da kada zarada dostigne nisab. kada taj dio s kojim si naumio trgovati ispuni određene uslove dužan si na njega dati zekat. dr.2005 http://www. kao što je zemlja. (Vidi: Abdur-Rezzak. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Dakle.Na pitanja odgovora doc. kako ću na nju davati zekat? Odgovor: Dužan si davati zekat na onaj dio koji si kupio da bi njime trgovao. El-Musannef.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 84 od 416 . Da li sam obavezan na tu zemlju davati zekat.com Pitanje: Odgovor: Da li je kokošije meso mekruh jesti. ne daje se zekat. poput Ibn Umera. jer se taj dio tretira kao trgovačka roba. s obzirom da se kokoši hrane sa prljavom hranom? Ne. odredila da se kokoš prije klanja najmanje tri dana stavi u karantin i hrani čistom hranom. Kada dam zemlju u zakup. strojevi za proizvodnju itd. ”Kitabul-menasik”. Ramić. stan. ali je potrebno kokoši staviti u karantin i hraniti ih čistom hranom tri dana prije klanja. Drugi dio planiram prodati. Islamska ulema je na osnovu stavova ashaba. Mislim na njemu napraviti kuću i obrađivati ga. sama ili zajedno sa ostalom imovinom s kojom se može spojiti i kada taj nisab ispuni potrebne uvjete tada ste dužni na tu imovinu dati zekat. Jedan dio planiram koristiti za svoje potrebe.novihorizonti. Datum kreiranja: 27. kokošije meso nije mekruh jesti. Šukri H. Pitanje: Kupio sam pedeset dunuma zemlje. 4/522) Pitanje: Odgovor: Na nekretnine koje se daju u zakup.

Što se. pak. tiče pitanja koja partija zastupa islamsku opciju. ukoliko su imali želju da tim svojim djelom postignu Allahovo. govorit će. sa iskrenim nijjetom i pogodili. pak.š. Za mene je npr.novihorizonti. Neki njihovi članovi pokazali su više interesa da riješe probleme s kojima se suočavaju muslimani i njihove institucije. Ima ih koji su braneći interese muslimana izgubili svoje položaje. naročito ako ta ulema svojim predstavničkim glasom podržava izrazito antiislamsku političku opciju. to se vidi iz programa partije i djela njenih članova. Imajući u vidu činjenicu da oni to ne bi mogli uraditi da se nisu profesionalno bavili politikom. samo da ostanu na svojim položajima. i u samim promuslimanskim partijama velika je razlika među članovima. činjenica je da nijedna partija na našim prostorima nije islamska. sve je nabrojala!” I naći će upisano ono što su radili. ali nisu imali namjeru da postignu Allahovo.š. treba pokazati razumijevanje ako se propust desio iz opravdanih razloga. zadovoljstvo) oni će za njih dobiti odgovarajuću nagradu. a ako su pogriješili. Ne ulazeći u namjere. Doduše. činjenica je da to uvijek ne stoji. Svjestan musliman bi prije dao da mu ruku odsijeku nego što bi njenim dizanjem tako nešto podržao. nekad rezultat pogrešne procjene itd.š. ne oprosti. zadovoljstvo. nekad rezultat nepoznavanja propisa islama. pravnicima ili nekim drugim muslimanskim zvaničnicima svi oni će. dž. članovi tih partija se prema interesima muslimana odnose vrlo različito. Ako bismo analizirali učinke muslimanskih političara. Dakle. steći status licemjera koji će biti dublje u Džehennemu od kafira. ako nisu poginuli kao šehidi nakon što su dostigli punoljetsvo. Što se. zbog eventualnog licemjerja. hafizima. ako im Allah. čitave narode uništavao kada bi se takva vrsta nemorala počela javno prakticirati. I kada se dokaže krivica. i u svojim programima ne odstupaju puno od šerijatskih propisa. dž. dž. dž. pak. ukoliko su im djela bila haram. a ne po njihovim deklaracijama. U suprotnom. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. izabrali ono što su smatrali najboljim. Mi treba ljude da cijenimo prema njihovim djelima.š. a kamoli ne bi prodali interes muslimana. napraviti velike previde. ljekarima. onih koji idu u džamiju. a ima i onih koji bi prodali i oca i majku. ”Teško nama!”.Na pitanja odgovora doc. njima treba pružiti podršku u političkom radu i pomoći ih u tome. Dakle. Kako može musliman glasati za legalizacuju vrste nemorala zbog koje je Allah. Iskreni muslimani će. Treba znati da su propusti nekad rezultat ljudskih slabosti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Odgovor: Bilo da se radi o ulemi. dž. a nekad neshvatljivi.2005 http://www. na osnovu valjanih argumenata. ponekad.com Pitanje: Interesuje me Vaš stav u vezi učestvovanja bošnjačke uleme u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti. Zbog Datum kreiranja: 27. odgovarati za svoja djela na Sudnjem danu. svako će odgovarati za svoja djela bez obzira bio na vlasti ili u opoziciji. njih čeka odgovarajuća kazna.11. činjenice se ne smiju nijekati. tiče partija za koje neki kažu da su antiislamske. 49) Ukoliko su im djela bila šerijatski dozvoljena i nijet iskren (dakle. da ih za njihova dobra djela nagradi. uvijek biti na dobitku. dr. tada od tog svog djela neće imati ahiretske koristi. U isto vrijeme.š. propuste i greške. imat će jedan sevap. negoli mnogi političari onih partija koje za sebe kažu da su jedini zaštitnici muslimanskih interesa.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 85 od 416 . Dužni smo da im na tome budemo zahvalni i molimo Allaha. U svakom slučaju. inša-Allah. ”kakva je ovo knjiga. Međutim. bio alim ili ne. Ukoliko su. O muslimanima treba nastojati imati lijepo mišljenje sve dok se ne dokaže da su odgovorni za svoje propuste. Ukazivanje na propuste i bratska kritika jedan je od najboljih vidova pomoći njima. neshvatljivo da su muslimani mogli dići svoju desnicu i njome podržati zakon kojim se legalizuje homoseksualizam. ni mali ni veliki grijeh nije propustila. Ukoliko im je djelo bilo halal. a mogu. treba uvijek znati da ljudi nisu bezgrješni i kada pogriješe treba im pomoći da grešku isprave. Nekad su propusti shvatljivi. treba istaći činjenicu da su mnogi muslimanski političari znali.” (El-Kehf. neke partije poklanjaju više pažnje interesima muslimana. Ramić. imat će dva sevapa. Uzvišeni Allah kaže: ”I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grešnike prestravljene zbog onoga što je u njoj. kao i ostali ljudi. sigurno je da ne bismo mogli nabrojati sve primjere njihovih dobrih poteza i dobrih djela korisnih za ljude. Ko je antimusliman i ko se bori protiv interesa muslimana to pokazuju djela. a koja je antiislamska. Šukri H.

U svakom slučaju. pored oznake halal. zaslužiti Njegovu milost i podršku. puna prenošenja tuđih riječi itd. koja islamska institucija ili organizacija stoji iza takve tvrdnje. puna lažnih optužbi i lažnih svjedočenja.com toga. jer je halal meso kvalitetnije. te će svojom političkom aktivnošću pridonijeti afirmaciji univerzalnih principa pravde i moralnih vrijednosti i tako pomoći mnogim ljudima da se oslobode džahilijjeta i krenu pravim putem. itd. Koristim se prilikom da istaknem da muslimanima u Evropi.š. međutim. boje se da nekome zlo ne nanesu. ponekad. hrabrosti i čvrstu podršku da bi se čovjek pravilno postavio u datim situacijama i odupro brojnim izazovima i iskušenjima. gdje su mnoga pitanja jako nejasna. Smatram da je u interesu proizvođača da o tome povedu računa. da ih u tome pomogne.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 86 od 416 . Pitanje: Odgovor: Što se tiče proizvoda ”Ovako” do mene su došle kontradiktorne informacije. dakle ispravan nijjet. u koje muslimani imaju povjerenja. Politika je i inače. Nadam se da svi oni u svom radu imaju šerijatski utemeljen argument za svoje postupke i lijepu namjeru. posebno na našim prostorima. a koje će stalno kontrolisati ispravnosti tih proizvoda. kako bi to pozitivno djelovalo. nadam se da će iskreni vjernici. ne uzimaju drogu.11.Na pitanja odgovora doc. treba znati da su vode politike. trebalo bi da proizvođač istakne. To je jedini način da se izgradi povjerenje potrošača. Obično.pravilno su postupili. puna ogovaranja. Potrebno je da iza te njihove tvrdnje stane neka zvanična islamska institucija ili neka islamska organizacija. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ja ti u tom pogledu ne bih mogao ništa konkretno kazati. pa i kod nas. Potražnja za halal proizvodima sve je veća i veća. najbolje zna. U svakom slučaju. ostaje otvoreno pitanje šta je manje zlo. najmutnije vode. koji mole Allaha. Smatram da isticanje od strane proizvođača kako je njegov proizvod halal nije dovoljno i neće izgraditi povjerenje potrošača. Dakle. Molim Allaha. Da li muslimani mogu konzumirati proizvode mesne industrije ”Ovako” i da li poznajete još neke mesne proizvode koji se pripremaju po šerijatu? Datum kreiranja: 27. a sve su to veliki grijesi. posebno u okolnostima kakve su kod nas. dr. pa prema tome i proizvod napravljen od takvog mesa je kvalitetniji. u ovo naše vrijeme. prilično prljava. Ne treba gubiti iz vida da se muslimanski političari vrlo često nađu u situaciji. pozivam muslimanske političare koji su u svom radu napravili određene propuste i greške da se ne ustručavaju kazati da su pogriješili i da nastoje svoje greške ispraviti. vrijeme to pokaže. nedostaje politička partija ili partije koje će svoj program zasnivati na principima islama.2005 http://www. dž. u odsustvu islamskih partija. smatram da treba pružiti podršku političarima muslimanima koji su u politiku ušli s namjerom da se bore za pravdu.š. i nemuslimani rado prihvataju taj standard. ne lažu. istinu i ostale univerzalne principe i vrijednosti na kojima počiva islam. imaju različite stavove. ne bave se bilo kakvom nemoralnom radnjom itd. trude se da drugima pomognu jer to smatraju ibadetom. dž. ne varaju. nisu drugima zavidne. Treba imati znanja. Mislim da bi takve partije obogatile političku scenu zdravim idejama i programima. ne kradu. Šukri H. Ramić. Takva partija bi dobrodošla i kao vladajuća i kao opoziciona. oni djeluju kroz partije koje nisu antiislamske i da. Nadalje. S obzirom da su te informacije nezvanične i da nisu provjerene.novihorizonti. da moraju birati između dva zla. a Allah. jer svijest muslimana o halal hrani svakim danom postaje sve veća i onaj ko ostvari standard koji oni zahtjevaju sigurno će imati veću prodaju. Zamislite kada bismo imali partiju čiji članovi bi mogli biti samo provjerene osobe za koje se zna da ne piju alkohol. ako pruže podršku onome što je manje zlo . U takvoj situaciji. Nisu bez razloga mnoge evropske firme poznate u mesnoj industriji počele proizvoditi halal proizvode. kao i ostali muslimani. Smatram da je normalno da u svom političkom radu. Politika je polje gdje se mnogo dobrih djela može uraditi. Ja znam određene proizvođače koji ističu da su im proizvodi halal. kako na narod tako i političare koji bi pred sobom imali pozitivan živi primjer na koji bi se mogli ugledati. dž. Naravno.š. da im podari pronicljivost i pravilnu odluku.

Oni se susreću sa dilemom: zatvoriti posao. U tom slučaju ostali imaju izbor da se dogovorenog i dalje drže ili da dogovoreno smatraju ništavnim.11.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. i imajući u vidu da se iz fonda nastalog prikupljanjem poreza ponekad financiraju određene aktivnosti koje musliman ne smije podržavati. implicitno. ukoliko su se drugi. Predlažem vam da kontaktirate odgovorne u kompaniji i vidite da li su oni svjesno dozvolili da razgovori budu besplatni i da li ste ih eventualno oštetili.2005 http://www. tako da vi niste odgovorni. Koji je status ove druge opcije? Odgovor: Dogovor koji ljudi postignu je obaveza i musliman se dogovora mora držati. Ukoliko su odgovorni u kompaniji znali za kvar. Ramić. taj zakon je. tog zakona će biti obavezni da se drže i muslimani. jer ga veliki nameti čine nerentabilnim. Datum kreiranja: 27. dr. to. Ne ulazeći u pravednost svih zakonskih odredbi. imajući u vidu da većina poreskih obveznika svjesno krši taj zakon i da država. Onoga dana kada država spomenuti zakon pravedno implementira. Da li im je to šerijatski bilo dozvoljeno? Odgovor: To zavisi od odnosa odgovornih u kompaniji prema tom problemu. a Allah. nije uvijek pravedna u njegovoj implementaciji.Na pitanja odgovora doc. s tim što će biti dužni da se bore za izmjenu svake odredbe koja u sebi sadrži nešto što je grijeh. zbog svoje slabosti i nekih drugih razloga. Kod nas je izglasan zakon kojim se reguliše pitanje oporezivanja roba. osim u pogledu vaše namjere koja nije bila ispravna ukoliko ste željeli da iskoristite slabost i nevolju u kojoj se kompanija našla. usluga itd. pak. U toj situaciji musliman mora tražiti put kako ne bi radio ono što je grijeh. dogovorili na nešto što je očiti grijeh. dž. mogli desetak dana besplatno razgovarati sa nekim arapskim zemljama. U tom slučaju trebate se pokajati za tu vašu lošu namjeru. kao što je npr. ili utajivati prihod kao i drugi i tako se održavati u ovim teškim vremenima. znači da su dozvolili da njihovi klijenti besplatno koriste mrežu. kompanija nije znala za kvar ili je bila nemoćna da ga ukloni. u osnovi. Ukoliko.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 87 od 416 .com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno jesti konjsko meso? Da. dužnost je držati se dogovorenog sve dok jedna strana to ne prekrši. vodeći strogo računa da se oduže državi za sve usluge koje im ona pruža. zbog nekog kvara na sistemu. najbolje zna. Međutim. konjsko meso je dozvoljeno jesti i mlijeko piti. koji vrlo često nisu opravdani. obavezujući i dužnost ga je ispoštovati. posebno u uslovima kad većina ne plaća poreze. smatram da nema smetnje da muslimani u određenoj mjeri izbjegavaju porez. u tom slučaju vi snosite potpunu odgovornost za eventualnu štetu koju ste kompaniji nanijeli. osim. Sve to kažem oslanjajući se na izjavu resornog ministra koji priznaje da onaj ko plaća poreze u ovoj našoj državi ne može opstati u biznisu. mimo njegove volje. ali nisu bili zainteresovani da bilo šta poduzmu. Pitanje: Mnogi poslovni ljudi opterećeni su raznim dažbinama prema državi. Nadalje.novihorizonti. Šukri H. Ukoliko ste svjesno željeli da iskoristite njihovu slabost i nemoć dužni ste da im štetu nadoknadite. eventualna nepravda itd. Pitanje: Vlasnici telefonskih ultra-kartica su.

š. najbolje zna.2005 http://www. Naš efendija dopustio je folklornoj grupi da vježba u džamiji. Mislimo da ne dolikuje da momci i djevojke. dž.v.com Pitanje: Živimo u inostranstvu. po šerijatu. koje su. dopustio Abesincima da izvedu igru s kopljima u njegovoj džamiji. ne smije uzimati zakon u svoje ruke. najbolje zna. ali to dozvoljavaju u slučaju prijeke nužde. Opravdavate li učešće djevojaka u mješovitom horu? Datum kreiranja: 27. Šukri H.Na pitanja odgovora doc. toga se morate kloniti. Ne vjerujem da u tom pogledu ima podršku Rijaseta. Ahmeda Belvafija onima koji to dozvoljavaju. Najpoznatiji suvremeni alim koji zastupa drugo mišljenje je doktor Jusuf el-Kardavi. Nadam se da će Rijaset to pitanje brzo riješiti.š. u osnovi. 97). najbolje zna. Pitanje: Da li je manji grijeh za nas u Americi da živimo kao podstanari u stanu koji je gazda kupio na kredit i otplaćuje ga našom stanarinom ili da mi kupimo stan na kredit i otplaćujemo ga lično. dr. a Allah. koju izdaje Centar za islamske studije iz Birminghama. imajući u vidu da takav postupak vodi u veće zlo koje se ogleda u neredu i anarhiji. Kada smo zaprijetili efendiji da ćemo se žaliti Rijasetu on nam je rekao da on ima podršku Rijaseta. Hoćemo li se ogriješiti ako efendiji fizički zaprijetimo? Odgovor: Smatram da vas vaš efendija pokušava prevariti. nije dozvoljeno učestvovati u mješovitom horu imajući u vidu sljedeće: a) neizbježno je miješanje sa muškracima koje prelazi granice dozvoljenog.) Drugi to također. Jedni to kategorički zabranjuju i smatraju to haramom. a Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. u nekoliko nastavaka (počevši od br. To je validna fetva koja se može slijediti. ta njihova igra nije isto što i zajednička igra i pjesma golišavih djevojaka sa momcima. Što se. plešu i pjevaju u džamiji. Tako je npr. Zbog toga predlažem da argumentovano iznesete svoj slučaj Rijasetu kako bi se poduzele odgovarajuće mjere i spriječilo dalje skrnavljenje džamije. pa makar i bio u pravu. b) njihovi glasovi koji će biti uljepšani će dolaziti do muških osoba pred kojima one ne smiju uljepšavati svoje glasove. Ramić. zajedno igraju. Pitanje: Odgovor: Djevojkama. Velika Britanija. Međutim. jer pravno pravilo o prijekoj nuždi kaže da je haram u prijekoj nuždi dozvoljen u granicama neophodnog. a u drugom ćemo mi postati vlasnici stana i nećemo čitav život biti postanari? Odgovor: U pogledu kupovine stana putem kamatnog kredita koji se uzima od banke. (Vidi odgovor dr. Poslanik. prilično golišave. Nekoliko nas džematlija nije se s tim složilo.s.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 88 od 416 .a. a Allah.novihorizonti. pak. Njegov odgovor objavljen je u reviji ”Es-Sunne”. da belaj bude veći. postoje dva mišljenja koja su rasprostranjena među suvremenom ulemom. s. U džamiji su dozvoljene sve aktivnosti koje ne skrnave džamiju. U prvom slučaju će stan biti vlasništvo gazde.11. jer pojedinac. dž. smatraju haramom. fizičke prijetnje tiče. ili potrebe koja dobiva status prijeke nužde. dž.

Pitanje: Odgovor: U osnovi gleda se interes djeteta. svakako. Šukri H. Ova fetva polazi od toga da je odlazak u Kuds. Pitanje: Odgovor: Ne. i koliko mi je poznato.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 89 od 416 . ElMesdžidul-aksa. dr. a neki da je granica postizanje punoljetnosti.11. august '99 god. Da li je to tačno? Mogu li kupiti diplomu s obzirom da nisam imao mogućnosti da se školujem? U slučaju razvoda braka kome. Osim toga. muslimanu nije dozvoljeno. zatim dedo itd. U svakom slučaju. da je protjerala sa svojih ognjišta preko pet miliona muslimana. da drži pod okupacijom prvu kiblu muslimana. Ondje gdje će dječiji interesi biti bolje zaštićeni sud je dužan da dijete tamo dodijeli. što. Skrbništvo traje onoliko koliko je djetetu potrebno. dijete pripada majci. zatim njenoj majci. po šerijatu. pod uslovom da ne učestvuješ u aktivnostima koje su islamom zabranjene.com Pitanje: Odgovor: Mogu li kao musliman uključiti se u američku vojsku s ciljem da savladam vojne vještine? Da. Ako nema odgovarajućeg skrbnika među ženama. privrženije djeci i strpljvije u podnošenju svega što dijete zahtijeva i čemu je potrebno. 32. džamiju koja zauzima treće mjesto po vrijednosti za muslimane. zabranjeno varati ljude. za šta biste bili odgovorni i na dunjaluku i na ahiretu. Ukoliko skrbnik ne ispunjava uslove. Opširniji odgovor na ovo pitanje objavljen je u Saffu br. pripadaju djeca? Datum kreiranja: 27. i uzimanje izraelske vize vid priznavanja države Izrael. u mirnodopskim uslovima. baveći se onim za što se niste osposobili. gupi pravo na skrbništvo. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. U američkoj vojsci ima dosta muslimana. Neki su pak napravili razliku između muškog i ženskog djeteta. Normalno. jer u islamu je.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Odgovor: Da. tek tada pravo dobiva babo. zatim babinoj majci itd. a i njihovim posebnim potrebama se izlazi u susret. nema smetnje da se uključiš. druga strana ima prava u pogledu viđenja djeteta i boravka sa njim itd. Dalje. njihova prava su solidno zaštićena. Neki su odredili da je to sedam godina. možete prouzrokovati štetu drugima. koji je sada pod izraelskom okupacijom. Kardavi dao fetvu da je zabranjeno odlaziti u Kuds sve dok je pod okupacijom Izraela. pri određivanju skrbnika sud je dužan zaštititi interes djeteta. sve to regulišu uslovi koje skrbnik mora ispunjavati.2005 http://www. kada dijete bude dodijeljeno jednoj strani. u osnovi. Po hanefijskom mezhebu. to je tačno. Čuo sam da je dr. imajući u vidu da ta država drži pod okupacijom Palestinu. diplomu ne možete kupiti. Poslije toga dijete ima pravo izbora. Ramić.novihorizonti. Otuda su islamski pravnici rekli da žene imaju veće pravo na skrbništvo s obzirom da su one saosjećajnije.

to treba poštovati. znoj radnika osuši.novihorizonti. c) da svjesno ne laže. U osnovi. nadam se da bavljenje advokaturom ima svoje uporište u šerijatu. ”Kitabul-ahkam”. d) da svjesno druge lažno ne optužuje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 90 od 416 . Ramić. kako u hadisu stoji. s obzirom da u Njemačkoj i drugim zemljama Evrope živi velika populacija muslimana. ukoliko se dogovore i drugačije. pod sljedećim uslovima: a) da advokat musliman ne odobrava i ne podržava zakone koji su suprotni šerijatu. Sunen. i imajući u vidu prirodu posla advokata. br. poslodavac dužan isplatiti svoga radnika? Datum kreiranja: 27. e) da ne brani one kojima šerijat ne pruža zaštitu. g) da. (Vidi: Ibn Madždže. Pitanje: Odgovor: Poslodavac je dužan isplatiti radnika u skladu s ugovorom koji su napravili prije početka rada. općenito. dr.2005 http://www. isplata treba biti prije nego se.Na pitanja odgovora doc. Šukri H. b) da se bori za istinu i pravdu. njegov rad bude u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Koliko i kada je.com Pitanje: Odgovor: Da li je profesija advokata u Njemačkoj ili drugoj zapadnoj državi halal posao? Imajući u vidu okolnosti i potrebu za advokatima muslimanima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 2434) Međutim.11. f) da ne skriva činjenice koje su mu poznate. po šerijatu.

i na Indijskom potkontinentu. oni nisu tako u džematu. ali su to radili svako za sebe.).v. a zatim poslije nje klanjao toliko da je u međuvremenu sam ostao u džamiji.Na pitanja odgovora doc.s). kad prouče allahumme entes-selamu. Poslanik. ako se radi o farzovima”. dakle po trideset i tri puta izgovarali subhanallahi. koju uči naglas. nakon sunneta.v. učili tespih (tespihali) poslije namaza? Ne. Interesantno je da način na koji to prakticiraju balkanski muslimani i Turci. uz mujezinovo komandovanje. ranije je navedeno. To što čine oni rade u smislu stalne obaveze i obični svijet smatra da takva dova nakon sunneta ili nafila. pošto se pobojao da se ne pomisli da je to stroga dužnost. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s. osim. uz komandu mujezinovu. kaže: ”Neka se Allah smiluje novatorima koji su u nekim dijelovima Indije uveli praksu da imam i muktedije ustaju odmah nakon farza. Tako mi Allaha.s. sunnete. govoreći: ”Vidi ga. odgovorio je. Ramić. Npr. U svemu tome je dokaz da je on (tj. desnoj strani je lijepo davati prednost u svemu što se odnosi na ibadet. Šukri H. dr.a. i njegovi ashabi ovako u džematu.s. Ashabi su učili tesbih koji i mi učimo. Govoreći o novotarijama poslije namaza Tehanevi. dakle onako kako se i kod nas prakticira. Allahu ekber.v.v. uistinu. učenje tesbiha zajednički. U protivnom. toliko dugo učio poslije akšama da su se u međuvremenu svi koji su bili u džamiji razišli. čudno je da se to ukorijenilo u tradiciju muslimana hanefijske pravne škole iako knjige. I‘laus-sunena): ”Da je Alejhisselam dva rekata poslije džume i akšama uvijek klanjao kod kuće”. To je dobar hadis. tako da su govorili da je po. Oni neće da klanjaju za onima koji ne rade po njihovom običaju. imao običaj klanjati sunnete i nafile kod kuće. rekao da je pokuđeno-mekruh (uvijek joj davati prednost). a on rastegao sa sunnetima. mi čekamo na završnu dovu. a ono što je (Poslanik. O tome ne govore ni naši ilmihali iz kojih smo u mektebu učili klanjati. Ovdje se govori o onome što je bolje i o učenju dove zajedno u džematu. zabranjena novotarija (bid‘a muharreme).s.a. zajednički tespihali. To izgleda još čudnije ako znamo da je hanefijska ulema pokušavala da tu praksu iskorijeni. Šta tek reći za osobu koja je ustrajna u novotariji ili onome što je pokuđeno!? Ta grupa nema potpun dokaz u nekim predanjima u kojima stoji da je Alejhisselam ponekad nafile klanjao u džamiji. i kao što bilježi Ebu Davud od istog prenosioca: ”Da je Allahov Poslanik. smatraju hanefijama. Da ih je bolje klanjati kod kuće potvrđeno je riječima hadisa. i klanjaju sunnete ili nafile. novotarija u vjeri! Vidio si iz hadisa br. nema naznake da je Alejhisselam..com Pitanje: Odgovor: Da li su Muhammed.v.” Mutevelije traže od imama koji službeno obavljaju tu dužnost da obavezno uče tu dovu poslije sunneta. s. uči dovu a džematlije izgovaraju amin. iako se muslimani na Balkanu. Isto tako. tako da se njegov postupak (u konkretnom slučaju) tumači kao objašnjavanje dozvoljenosti (tj. je dužnost u namazu. ako malo duže klanja sunnete. to što rade je.2005 http://www.novihorizonti. u džematu sa imamom. zaista. 12 navedenog u glavnom tekstu ove knjige (tj. Oni čak zamjeraju imamu. pa imam nakon Fatihe. pr. s.” Klanjanje sunneta u džamiji. a ni u jednom hadisu nije navedeno da se on poslije (sunneta) vraćao u džamiju da bi učio dovu. op. U tome bi bila i poteškoća. te muslimani indijskog potkontinenta (u pogledu zajedničke dove nakon sunneta).11. da ono što je preporučljivo (mendub) postaje pokuđeno (mekruh). nigdje o tome ne govore. A iz hadisa br.”. što je razumljivo. ako se digne na stepen koji mu ne pripada. elhamdu lillahi. klanjao jaciju (kad se govori o nekom namazu uvijek se podrazumjevaju farzi. uglavnom. kao što bilježi Tahavi u Šerhu me‘anil-asar od Ibn Abbasa: ”Da je Allahov Poslanik.a. pr. dakle mujezin nije komandovao pri tespihanju. uglavnom. Ovo je vjerodostojan ili dobar hadis. pa je Ibn Mesud. s. 13 vidio si da je Alejhisselam upitan koji je namaz vredniji: kod kuće ili u džamiji? ”Zar ne vidiš kako je moja kuća blizu džamije? Da klanjam kod kuće draže mi je nego da klanjam u džamiji. niko ne negira.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 91 od 416 . oni ih optužuju i razrješavaju dužnosti. pr. Turskoj. u poglavlju o onome šta se uči nakon klanjanja farza.s.a. Ni u tim hadisima.) rekao ima prednost u odnosu na ono što je uradio. pojedinačno.) zajedno sa Datum kreiranja: 27.. da je sunnete dozvoljeno klanjati i u džamiji). u poznatom hanefijskom djelu I‘laus-sunen. hanefijskom mezhebu. nakon što je klanjao nafile (tj.a. a niti u drugim. s. koje se smatraju izvorom hanefijskog prava. nije u skladu sa hanefijskim mezhebom.

U tome se ne određuje da ta dova bude zajednička i da jedni druge čekaju (da bi zajednički dovili). eksplicitno rekao da je vrednije sunnete klanjati tamo gdje će se moći biti dalje od rijaluka (pretvaranja) i gdje će se moći biti iskrenije i čistije. bilo u kući ili negdje drugdje. nakon nafile. nego znače da mu je mustehab da prestane biti džematu okrenut leđima. Obvezivanjem učenja dove nakon sunneta i nafila je izmjena ove dozvole i otežavanje imamu i narodu bez razloga.. u osnovi. On je eksplicitno naglasio da imam u tome svemu ima izbor (str. Eš-Širinbilali je prije toga eksplicitno rekao. Mustehab je da se nakon toga. 10) Za njih nema dokaza u onome što je preneseno u smislu općenitog poticanja da se uči dova poslije svakog namaza. Razumi to! Allah upućuje na Pravi put koga hoće. kako je bilo dok ih predvodio kao imam na farzu. to ima status novotarije u vjeri koja je haram.” (Tehanevi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 92 od 416 . I na kraju. ako hoće. To što je on rekao znači da muslimani trebaju poslije farz-namaza proučiti dove koje se u tradiciji prenose.novihorizonti. ili bilo gdje drugdje i mogu nakon klanjanja farza ići za svojim poslovima. ne iziskuje sastajanje i pridruživanje. nakon što imam završi (farz) namaz i preda selam.. a neko ima neku potrebu. a koji su vezani za farz. može ih učiti stojeći. 182). neka ide i neka ga ostavi. Isto tako. može tumačiti da se to radi u džamiji. onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite.” Prenosioci ovog hadisa su povjerljivi. Njegov namaz je završen. nakon što preda selam da se pomakne ulijevo radi klanjanja nafile nakon farza. da prouči sure El-Felek i En-Nas. Bilo bi dobro kada bi imami skinuli odgovornost sa sebe i objasnili svojim džematlijama ovaj propis. što oni hoće. Njegove riječi: ”Mustehab je imamu da se poslije nafile okrene licem prema džematu. Ukoliko su i prisiljeni da zajednički tespihaju imami nisu prisiljeni da pravilno tumače islam.” (str. Oni. bilo da im se okrene u sjedećem položaju na svom mjestu ili ode za svojim poslom.. a ako hoće. eksplicite. želim da naglasim da naši muslimani ispravno obavljaju namaz.2005 http://www.”. da ih svako prouči pojedinačno.. farza i nafile.” Prethodno rečeno ne ukazuje da se to sve i dova uče u džematu (zajednički) i da se sve to radi u džamiji. nakon njegovih riječi: ”Ustajanje radi obavljanja sunneta poslije farza. kako se onda njegov govor: ”Istigfar čine Allahu i hvale Ga. prije toga. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Na osnovu čega se može. pošto u tome ima vid prisiljavanja imama i muktedija da klanjaju sunnete i nafile u džamiji. te da kažu subhanallah. u međuvremenu razišli. To zaključujemo na osnovu toga što je sam Eš-Širinbilali. da kada neko završi namaz može.. uistinu. pa ne ustane niti se okrene. jer je namaz ono što Datum kreiranja: 27. ušerijatiti dova poslije nafila u džamiji!? Naprotiv. I‘laus-sunen. To zbog toga što se sa svim tim prekida biti okrenut leđima. a to u sebi sadrži mijenjanje onoga što je propisano i što je bolje. Nego. Još eksplicitnije je to što je zabilježeno u Medžmeuz-zevaid (1-200).” U svemu tome postoji dokaz da muktedija može otići za svojim poslovima. Naime. po njemu. Šukri H. Ramić. istakli učenjaci u usuli-fikhu.11. koji su bili u džamiji. dr. zikr i dove proučiti sjedeći. prenoseći iz djela Medžmeur-rivajat.” ne znače da se on prema njima okreće da bi učili dovu. zatim da uče dovu za sebe i muslimane podignutih ruku.” (El-Džumu‘a. 3/205-207) Iz svega navedenog očito je da zajedničko tespihanje nema utemeljenja i da to nije hanefijski mezheb. zatim Ajetulkursiju. To zbog toga što gramatički oblik množine. okrene muktedijama i da triput izgovore estagfirullah. elhamdu lillah i Allahu ekber po trideset tri puta. To su. U glavnom tekstu (ove knjige) je navedeno od Ebul-Ahvesa koji prenosi od Ibn Mesuda da je rekao: ”Kada imam završi (s namazom). i pošto je u tome ograničavanje u onome u čemu je Allah dao izbor. i da svako poslje njih dovu čini za sebe i muslimane. zajednički? Isto tako. gdje je rečeno da su prenosioci tog hadisa vjerodostojni. 182) Pošto je sunnete.com džematlijama učio dovu.. neka ne čeka da mu se poslije selama okrene licem pa makar rastavio namaz i predavanje selama.. imaju po šerijatu slobodan izbor da nafile klanjaju u džamiji ili kod kuće. njihovo vidljivo literarno značenja upućuje da je on klanjao namaz i učio toliko da su se oni. da je Ibn Mesud rekao: ”Kad imam preda selam.Na pitanja odgovora doc. nije valjan dokaz to što je rekao Eš-Širinbilali u Nurul-idahu i komentaru. on je rekao: ”Mustehabb je imamu. tj. Uzvišeni Allah kaže: ”A kada se namaz završi.. vrednije klanjati kod kuće. je sunnet”. a neko ima potrebu (da ide).

22). makar im oni bili očevi njihovi. 14-15) Drugo. vremenom.” (El-Mudžadela. ali. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. na način koji će pokazati da mi ljudima općenito. U šerijatu postoje propisi za muslimane koji su se odmetnuli od islama. jer bi to zahtijevalo puno vremena i prostora. Treba imati razumijevanja. kaže: ”Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju.v. ti ih ne slušaj i prema njima se.” (Lukman. Meni ćete se vratiti. nastojat ćemo da svoje obaveze prema takvoj rodbini izvršimo i da u svakom slučaju budemo pravedni. kako na ovom svijetu tako i na ahiretu.novihorizonti. velikodušno ponašaj.com je između početnog tekbira i selama na desnu stranu. a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća. onoga o kome ništa ne znaš. i kada se distanciramo od takve rodbine. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš. s. a njeno zdravlje trpi. Međutim.Na pitanja odgovora doc. i odbija ga u toku dvije godine. Zbog toga posebno treba voditi računa o obavezi prema roditeljima. tužan i izranjavan Poslanik. biti prevaziđen. Što se tiče novotarija koje se čine prije i poslije namaza.) To djelovanje treba da bude blagom riječju. bez obzira bili oni muslimani ili ne. niti ću na vaše pitanje detaljno odgovarati. Pitanje: Odgovor: Iz biografije (sire) Allahovog Poslanika. Treće. a zatim uz aktivan napor učenih muslimana.š.” (Eš-Šu‘ara. mudro i lijepim savjetom. Ramić. ako se rodbina bori protiv islama nećemo prema njoj izražavati prijateljstvo jer Allah. Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. je učio dovu moleći Allaha. Prvo što treba znati jeste da je naša dužnost prema rodbini veća u odnosu na one koji nam nisu rodbina. u isto vrijeme. treba uvijek Allahu.š. dž. pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti. U odgovoru na vaše pitanje ukazat ću samo na neke opće smjernice. a koja su dostupna i na bosanskom jeziku poput: Poslanikov Životopis (Ibn Hišam). ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš. uz Allahovu. nadam se da će. ili sinovi njihovi. vjeru. i to je dozvoljeno.š. Ali. Zbog toga preporučujem ti da pročitaš djela koja govore o Poslanikovoj biografiji.a. Meni će se svi vratiti. dž.š. dž. dž. hvala Allahu. bez obzira kakva ona bila i nikada ne treba gubiti nadu da će se ona jednog dana povratiti na pravi put. Što je rodbina bliža i obaveze su veće. 8) ”Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. o kome ti ništa ne znaš.a. na ovom svijetu.š. Šukri H.v. koja ostaje važeća. dužni smo na nju da‘vetski djelovati: ”I opominji rodbinu svoju najbližu.a. dr. Imajući u vidu da kod nas ne vlada šerijat o njima neću govoriti. Peto. taj problem. Sjetimo se kada su stanovnici Taifa naputili svoju maloljetnu djecu i luđake da kamenjem istjeraju Allahovog Poslanika. O toj obavezi Kur‘an kaže: ”Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. onda ih ne slušaj.2005 http://www.v.s. ili braća njihova. Zapečećeni džennetski napitak (Mubarkfuri) i Poslanikov životni put (Sibai). Kakav odnos treba da imam prema rodbini koja otvoreno ispoljava ateizam? Datum kreiranja: 27.11.” (El-Ankebut.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 93 od 416 . možemo naučiti kakav odnos treba imati prema rodbini. 214. ili rođaci njihovi. koji ih je došao pozvati u Allahovu. da uputi njegov narod koji ne zna. ukoliko rodbina nije u islamu. dž. ne smijemo zapostaviti svoje obaveze prema njoj.s. dž. dovu činiti za svoju rodbinu. a posebno svojoj rodbini želimo sve najbolje.š. četvrto. pomoć. Umoran. jer većina ljudi nije imala odgovaraći odgoj i živjeli su u okruženju koje ih je uglavnom odvraćalo od islama i islamskog života. Majka ga nosi. a tu nema ništa što je novotarija. ukoliko dođemo do zaključka da ćemo na rodbinu najbolje djelovati ako se od nje distanciramo. s.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ali se ti propisi sprovode samo tamo gdje šerijat vlada. s. kako onoj koja prakticira islam. tako i onoj koja se islamu suprotstavlja.

v.š.Na pitanja odgovora doc. tako da to ne bude stalno ponedjeljkom i petkom da to ne bi preraslo u stalnu praksu i kako se ta praksa ne bi ušerijatila. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. razgovarati. a Allah. petkom i uoči bajrama.a. jer je to jedan od načina da se zasluži njegov šefa‘at na Sudnjem danu. tada musliman ne bi smio takve suvenire prodavati. sredstava za kupanje. Pitanje: Odgovor: Da. a znamo šta znači uvesti novotariju u vjeru. Koliko vremena (sati ili minuta) traje obavljanje gusula? Postavljam ovo pitanje jer mi se čini da u tome pretjerujem. znoja itd. dž. dž.2005 http://www.s.novihorizonti. trljajući jedanput. tuša itd. dr. po potrebi. bez sumnje. ukoliko bi suveniri bili u vidu kipova. tiče njenog učenja u određene dane.11. pak. jednoći. kao i u svakom drugom. Allahovoj. Njeno učenje je. Pitanje: Odgovor: To nije vremenski određeno. sapere svoje tijelo vodom tako da nijedan djelić ne ostane suh. Kod nas je ustaljena praksa učenja Jasina ponedjeljkom.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno razgovarati za vrijeme učenja ezana? Da. U svakom slučaju. ne pretjera u smislu da se zbog njega ne zapostave druge obaveze. nisam naišao na neki šerijatski dokaz koji tome ide u prilog. ukoliko nisu u osnovi haram.š. preporučujem da se u mjestima gdje postoji praksa učenja sure Jasin ponedjeljkom i petkom ponekad uče i druge sure. osoba kupa radi uklanjanja prljavštine. lijepo je (mustehab) ponavljati za mujezinom i kad on završi proučiti dovu koju nam je preporučio Poslanik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 94 od 416 . kao i to da se te sure uče i drugim danima. najbolje zna. Međutim. tada dužina kupanja ovisi o kvaliteti vode. pak. kao i suvenire. Zbog toga. Npr. treba voditi računa da se u tom poslu. ili pak imali neki sadržaj koji je muslimanu haram. Da li je to šerijatski utemeljeno? Da li je dozvoljeno prodavati cvijeće i suvenire za Osmi mart ili druge praznike? Datum kreiranja: 27. Pitanje: Odgovor: Sura Jasin jedna je izuzetno sadržajna sura koja precizno govori o islamskom vjerovanju (akidetu). s. Ukoliko se. Kada se čovjek kupa radi osvježenja može to činiti koliko mu je potrebno da se dovoljno osvježi. Što se. Ramić. Kada se osoba kupa radi izlaska iz stanja dženabeta bitno je da. poslanstvu i proživljenju. Ukoliko bi se to ušerijatilo dobilo bi status novotarije. od velike koristi za svakog ko pouku uzima. cvijeće je dozvoljeno prodavati. Šukri H. dok ezan uči nije grijeh.

To znači da se to posuđe može oprati. u čikagu ima restorana koji na svom jelovniku nemaju svinjetinu niti služe alkoholna pića.a. ugasi svijeću i spomeni Allahovo ime. dž. Uvođenje takve prakse bila bi novotarija. ne prenosi se da su se oni uvijek rukovali nakon svakog namaza. preporučujem ti da se hraniš u restoranima u kojima se ne služi svinjetina niti alkohol. vidi: Sunen. Napominjem da nema smetnje da se s osobom koja je pored nas ili koju nismo odavno vidjeli poselamimo i rukujemo.š.s. Šukri H.com Pitanje: Neki ljudi kod nas. Naime.s. imama ljubiti u ruku poslije namaza i čestitati mu namaz? Datum kreiranja: 27. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a Allah. 3731). s. Mesar sam. pa makar de poprijeko nešto staviš. pa makar tako što se preko stavi kakav štap ili motka. s obzirom da to nije bila praksa prvih muslimana.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 95 od 416 . Mogu li uz ramazan klati stoku? Kod nas je običaj da se kanta s vodom pokrije. treba voditi računa ne samo o svinjetini nego i o tome da li su životinje čije meso jedeš zaklane na ispravan način. pod uslovom da znamo da je čisto.Na pitanja odgovora doc. Ramić. Poslanik. u čikagu. Ima li to kakve veze sa šerijatom? Da li je dozvoljeno. u znak poštovanja. to nije dozvoljeno. u ruku nakon namaza. Zatvori svoja vrata i spomeni Allahovo ima pri tome. ”Bed'ulhalk”. dozvoljeno da jedemo hranu ehlu-kitabija (kršćana i Jevreja). najbolje zna. klati u svako doba godine.v. a ima i ehlukitabija koji u svojim restoranima ne drže svinjetinu niti alkohol. S obzirom da se hranim u restoranima u kojima se služi i svinjetina.” (Sahihul-Buhari. Kada prođe nešto jacijskog vremena možete ih pustiti. (Vidi: El-Fikhul-islami ve edilletuhu. je rekao: ”Kada nastupi noć sklonite svoju djecu (u kuće) jer šejtani tada izlaze i šire se. Vlasnici tih restorana su uglavnom muslimani. Nadalje. kažu da se posuđe u kom je bila svinjetina ne može nikako oprati. Stoka se može. ulema kaže da je to sunnet. Pitanje: Odgovor: Da. Pitanje: Odgovor: Ne. pa makar i motkom (kako stoji u predanju Ebu Davuda. br. imajući u vidu da ne postoji šerijatska zabrana za tako nešto. u osnovi. jer.v. prije bi se moglo razumjeti da je to obavezujuće. iz imperativnog oblika naredbe da se posuda pokrije. za to nema smetnje. br. pa prema tome i da koristimo njihovo posuđe. kada za to postoji potreba. ”Kitabul-ešribe”. Ne prenosi se da su ashabi ljubili Poslanika.2005 http://www. s. 3280) Pitanje: Odgovor: Da. zaveži svoju mješinu za vodu i spomeni Allahovo ime i pokrij svoju posudu i spomeni Allahovo ime. dr. interesuje me da li je to tačno? Odgovor: Nama je.11.a. Ipak.novihorizonti. Isto tako. koliko mi je poznato. 1/314) Međutim.

jer se time postiže dvoje: izvršavanje obaveze zekata i jačanje rodbinskih veza.2005 http://www. Sunen.Na pitanja odgovora doc.a. čak se i preporučuje davanje zekata siromašnoj rodbini. ukoliko osoba koja daje zekat neće naslijediti osobu kojoj ga daje. s. 658) Datum kreiranja: 27.11. Poslanik. br. a Allah. dr.s.novihorizonti. a kada se da rodbini. ona je i sadaka i održavanje rodbinskih veza.š. siromašnom bratu i sestri može se dati zekat. Šukri H. kaže: ”Sadaka data siromahu je samo sadaka. najbolje zna.” (Tirmizi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Pitanje: Odgovor: Mogu li dati zekat bratu i sestri koji su siromasi? Da.v. Ramić. i ukoliko nije obavezna da je izdržava.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 96 od 416 . dž. ”Kitabuz-zekati”.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 97 od 416 .v. nemaju ni lijepe namjere. Nije naučno utemeljeno sljedbenike da‘ve Muhammeda ibn AbdulVehhaba nazivati vehabijjama. da se nemuslimanski fundamentalisti ne bi vrijeđali. Datum kreiranja: 27. Muhammed ibn Abdul-Vehhab nije imao iza sebe klasični pokret. a koji su pokušali probuditi islamski ummet nakon dugog perioda stagnacije i dekadence.v.s. s. izmišljena je riječ vehabija. s. Oni koji imaju loše namjere. ideja Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba je selefistička ideja koja poziva vraćanju izvornom islamskom učenju sadržanom u Kur‘anu i sunnetu. taj izraz koriste.a. On je imao ideju o vraćanju muslimana izvornom učenju islama i uklanjanju svih vidova širka koje su muslimani prakticirali. sljedbenici selefističke ideje koja nastoji vjerovati onako kao je vjerovao Allahov Poslanik.s. i njegovih ashaba. ondje gdje muslimani dobro klanjaju vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja u džematu i nosi bradu itd. Dovoljno je. da se to vjerovanje očisti od svih vidova širka. imajući političku i druge vrste. s. Sredstva informisanja u rusiji čečenske mudžahide nazivaju isključivo vehabijama. 10 i 11 (oktobar i novembar ’97) u feljtonu o suvremenim pokretima. odnos prema komšijama. partijama i sektama koji je ovaj omladinski časopis bio počeo objavljivati.novihorizonti. kao što se nekad koristio izraz fundamentalista. vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja sve namaze. Doduše. u sredinama gdje muslimani malo više klanjaju. i s te strane postoji velika igra i ponekad velika zabluda. Svi ti reformistički pokreti su se uveliko okoristili idejama da‘ve Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba. Dakle. bilo da nekog proglasite fundamentalistom pa da ga po zakonu možete pljuvati.2005 http://www. niti neki novi put. Treba podvući da su selefije oni koji slijede i prakticiraju islam u svim njegovim segmentima. nemaju za to naučno opravdanje.v.a. ustvari. Šukri H. degradirati i osuđivati na višegodišnju robiju. a potom i u drugim dijelovima Arabijskog poluostrva. tako da je. Tako u našim sredinama gdje muslimani ne klanjaju. Pošto je riječ fundamentalista izrabljena i pošto fundamentalista ima i među nemuslimanima. radio i da nije vehabija niti selefija svako koga nazivaju tim imenima. potpore ona zaživjela prvo u Nedždu. mnogi ga koriste i ne znajući o čemu se radi. dr. a mnogi. muslimanima. nemuslimanima. Ramić. nego je nastavak da‘ve prvih generacija muslimana. oni koji koriste taj izraz. u komunističkom vremenu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Dakle. koja je pozivala da se islamsko vjerovanje uzima sa čistih nepomućeih izvora.com Pitanje: Odgovor: Želio bih nešto više saznati o Muhammedu ibn Abdul-Vehhabu i njegovu pokretu. kada je u pitanju porodični život. a da bi se muslimanski mogli blatiti do mile volje. rodbini. kako se čini.11. uglavnom. a krše praksu Poslanikovu. jer ta da‘va nije neki novi mezheb. Dakle.s. vehabijom nazivaju osobu koja ponekad klanja. upravo zbog gore spomenutog razloga. Više o ovom pitanju napisao sam u omladinskom časopisu Saff br. Dakle kao zaključak možemo kazati da oni koji slijede izvornu ideju Muhammeda ibn AbdulVehhaba su.a. radu itd.Na pitanja odgovora doc. a ne oni koji eventualno samo u svome odijevanju i vanjskom izgledu liče na selefije. S druge strane. i prakticirati obrede islama onako kako ih je Poslanik. niti je vehabijja ili selefija svako ko sebe tako naziva i tako se deklariše. ashaba i tabiina. Može se reći da je ta ideja bila preteča svih reformističkih pokreta koji su se pojavili u zadnjih dvjesto godina prošlog milenija. Treba naglasiti da mnogi koriste izraz vehabija da bi anatemisali islamske aktiviste i muslimane koji se trude da prakticiraju islam. Tu njegovu ideju podržala je vlast u Der‘iji u Nedždu. treba znati da se pod firmom vehabija i selefija ponekad skrivaju mnogi koji s idejom i da‘vom Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba nemaju baš puno zajedničkog.

i da je obrije. ukoliko žena nije mogla zapostiti početkom dana. osim ako priroda posla to zahtijeva. muslimanka koja nosi nikab može. Ona može taj dan jesti i piti. da li je dužna ostatak dana postiti? . najbolje zna. te da se ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. Šta nam preporučujete? Prije svega treba naglasiti da uskraćivanje posla zbog toga što neko nosi bradu predstavlja diskriminaciju najgore vrste i vid kršenja osnovnih ljudskih prava. a da je održavanje rodbinskih veza stroga dužnost. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pa makar to bilo u osnovi dozvoljeno. žena je dužna. čini mi se da. dž. ”Kitabun-nikah”. najbolje zna. što je itekako pogrešno. da ne uljepšava svoj govor. problem je i što neka naša braća nošenje duge brada drže na nivou pet dnevnih namaza i ostalih ruknova islama.š.11. dajdžićem i tetićem. taj post joj ne bi bio validan. čitava porodica ispašta zbog toga. Pitanje: Odgovor: Ispravno mišljenje jeste da ona nije dužna nastaviti taj dan postiti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 98 od 416 Ako žena nosi nikab. činjenica je da ta vrsta diskriminacije kod nas postoji i muslimani moraju nastojati da se izbore za svoja prava.a.com Pitanje: Odgovor: Moj muž ne može dobiti posao zbog velike brade. da se ne osamljuje. kaže: ”Neka se muškarac ne osamljuje sa ženom. 5233). razgovarati sa svakom muškom osobom koja joj nije mahrem.v. da s njima održava rodbinske veze. ne treba postiti ostatak dana. Naime. Prednost tom mišljenju daje se zbog sljedećeg razloga. Ramić. a Allah. pa čak. Nema sumnje da je izdržavanje porodice veća dužnost od nošenja dugačke brade. u granicama potrebe. Normalno. što se podrazumijeva pod pojmom održavanja rodbinskih veza. poklone itd. Poslanik. s. Dakle. da li njen amidžić i dajdžić s njom mogu razgovarati u prisustvu njenog muža? Ukoliko. s tim što mora voditi računa da ispoštuje gore spomenute propise. Oni pak.novihorizonti.š. da ih posjećuje. Šukri H.s. Datum kreiranja: 27. pa može koješta pomisliti.2005 http://www. s nijjetom da je ponovo pusti čim nađe odgovarajući posao.” (Sahihul-Buhari. ženi prestane mjesečnica (hajz) odmah nakon nastupa zore. U kontekstu prethodno rečenog treba nastojati postići sklad između mogućnosti i potreba. osim ako je prisutan mahrem. kad je brada u pitanju. br. dajdžići i tetići bliža rodbina. Prema tome. ja bih mu preporučio da je potkrati. u granicama svojih mogućnosti. s obzirom da je post od zore pa do zalaska sunca. ako nema drugog izlaza. dr. čak i kad bi postila. jer sve što je za nekog korak ka nemoralu zabranjeno mu je. Ako čovjek ne bi imao drugog načina da nađe posao nego da potkrati bradu. s njima razmjenjuje posjete. taj dan će napostiti poslije ramazana. a Allah. nije joj grijeh ostatak dana nepostiti. s tim što se preporučuje da to ne radi javno jer svijet ne zna za njeno stanje. pa shodno tome i sa amidžićem. koji su izloženi toj diskriminaciji moraju tražiti odgovarajuće rješenje nastojeći da daju prednost onome što je prioritetnije i važnije. S obzirom da joj je početkom dana bilo zabranjeno postiti. ženi je u stanju hajza zabranjeno postiti. tj. (Vidi: ElIsra. Ispravan stav jeste da ženski glas nije avret. 32).Na pitanja odgovora doc. c) da se pri tom razgovoru ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. b) da ne uljepšava svoj govor kada s muškom osobom koja joj nije mahrem razgovara (Vidi: El-Ahzab. pod uslovom da ispoštuje sljedeće: a) da se ne osamljuje sa muškom osobom koja joj nije mahrem. Pitanje: Odgovor: Ja ne znam za relevantan dokaz na osnovu koga bi se moglo ustvrditi da je ženskoj osobi zabranjeno razgovarati s muškom osobom koja joj nije mahrem. dž. uz ramazan. 32) Imajući u vidu da su amidžići.

. supruga treba to imati u vidu i ne insistirati na onome što joj on ne može priuštiti. Da li mi je dozvoljeno živjeti sa ženom koja ne prakticira islam iako je muslimanka? Datum kreiranja: 27. muž ne smije uskraćivati supruzi ono što je.11. Šukri H. tako da se to pitanje rješava na osnovu tradicije (urfa) i općih propisa islama koji govore o pravdi. s. ne povlače za sobom obavezu raskidanja braka. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. treba voditi računa o stanju njenih roditelja. u svemu tome supruga i muž treba da imaju dogovor i razumijevanje jedno prema drugom. a da tvoja čast i poštenje ne budu ugroženi.com Pitanje: Odgovor: U kom vremenskom periodu je moj muž dužan da me odvede kod mojih roditelja koji su udaljeni 90 km u jednom smjeru? Koliko mi je poznato. dž. niti da ga opterećuje više nego što on može podnijeti. pa makar se radilo i o velikim grijesima. post i sl.v. U svakom slučaju. Ramić. tako da supruga od muža ne traži ustupke koji nisu potrebni. Još da naglasim da muž ne mora uvijek da ide s tobom ukoliko postoji mogućnost da ti odeš do svojih roditelja.a. u određenim okolnostima. ispoštovati. može biti dužna voditi brigu o svojim roditeljima. riječi u kojima on kaže da su najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama. da li im je potrebna usluga i ima li neko drugi mimo njihove kćerke da im tu uslugu pruži. u početku. ti možeš sa njom ostati u braku. Njeno prakticiranje islama bilo bi od velike koristi za vašu porodicu i šire okruženje.novihorizonti. u slučaju nepostojanja druge djece ili rodbine. Treba se uvijek prisjetiti Poslanikovih. ona kao kćerka. Dakle. Normalno.š. ne postoji šerijatski tekst koji to precizno određuje. dok se ne navikne da od njih bude duže odvojena. Pitanje: Odgovor: Ukoliko je ona u islamu. kao što je nijekanje propisa za koji se zna da su sastavni dio islama. to treba. Normalno je da. ako je u običaju kod vas da nevjesta posjećuje svoje roditelje jednom sedmično ili jednom u mjesecu. uobičajeno i potrebno. nevjesta češće posjećuje svoje roditelje.2005 http://www. Pretpostavimo da je muž u teškom materijalnom stanju. Molim Allaha.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 99 od 416 . kao što je namaz. To što ona određene propise ne prakticira.s. a što je u njegovoj mogućnosti. ili određene grijehe čini. održavanju rodbinskih veza i dužnosti djece prema roditeljima. Nadalje. Naime. Isto tako. dužan si nastojati da joj pomogneš kako bi ona shvatila značaj i vrijednost islamskih propisa i kako bi ih počela sa zadovoljstvom izvršavati. dr. da vas pomogne u onome što je dobro.Na pitanja odgovora doc. dakle ukoliko nije počinila nešto što izvodi iz islama. u granicama mogućnosti.

ako namjerno prekine. 6711. Pitanje: Jedna sestra je svojim parama prije udaje kupila sebi svu potrebnu garderobu. (Vidi: Marginani. str. uz napaštanje propuštenog dana posta u mjesecu ramazanu. 2/108-109) Dokaz za to je hadis koji bilježe Buharija i Muslim. a i trećina je puno.trećinu. dž. 6087. a Allah. u slučaju smrti. tjelesnom i intelektualnom. 124. 6709. na taj način. 5368. dr. učini i kefaret? Islamska ulema složna je da osoba koja je bila dužna postiti. koji je htio da. ”Kitabus-savm”. ”Kitabul-edeb”. ako se radi o testamentu ona može zavijestiti svu garderobu pod uslovom da ta vrijednost nije veća od jedne trećine njenog ukupnog imetka. Prema tome.Na pitanja odgovora doc.. dakle napaštanje tog dana i kefaret. pa čak i spolnim odnosom. 1/122. Poslanik. br. pokloniti spomenutu odjeću. dužna je da. zavijesti dvije trećine ili polovinu svoga imetka: ”. a koji govori o beduinu koji se požalio Poslaniku. Ibn Kudame. Kurtubi. (Vidi: Marginani. El-Kafi. ili ukoliko ostavi testament.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 100 od 416 . Ramić. posti dva mjeseca uzastopno. 1/122. nego da ih ostaviš siromašnim da prose od svijeta. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. (Vidi: Sahihul-Buhari. dž. a ako nije u stanju onda je dužna nahraniti šezdeset siromaha).novihorizonti. bolesnik kome post škodi itd.v. zavijestiti itd. Šukri H. učini kefaret (tj. br. s. ona uskrati pravo svojih nasljednika? Odgovor: Dok je osoba pri zdravlju. 2742) Prema tome. El-Hidaje. Ukoliko se razboli bolešću od koje će umrijeti. Dakle. Njena namjera je da tu garderobu. uopće nije dozvoljena.nemaju validan dokaz.2005 http://www. 1111) Prema tome. sestra o kojoj je riječ. Dakle. a Allah. osoba koja u osnovi nije bila dužna postiti. oni koji kažu da za namjerno prekidanje posta u ramazanu jelom i pićem treba kefaret . ”Kitabun-nefekat”.. El-Umm. pa makar se radilo i o napaštanju ramazana. u tom testamentu ne može zavijestiti više od jedne trećine. kad su ibadeti u pitanju. s. a ako je veća. Bolje ti je. Naime. Datum kreiranja: 27. najbolje zna. 1936. dok je još zdrava. El-Kafi.a. najbolje zna. Imam Šafija.a. r. br. Međutim. ispravno je da nema kefareta osim za one koji su svoj post u ramazanu namjerno prekinuli spolnim odnosom. tada će za dio koji je višak biti potreban pristanak nasljednika. tada ima pravo da pokloni samo jednu trećinu svoga imetka. str. kada se razboli bolešću od koje će i umrijeti ona ima pravo zavijestiti samo jednu trećinu svoga imetka. ona slobodno raspolaže svojim imetkom i može koliko hoće svoga imetka pokloniti.s. da ostaviš svoje nasljednike bogatim. preferirajuće mišljenje je da jedino za namjerno prekidanje posta spolnim odnosom treba kefaret. uz napaštanje propuštenog dana posta. U tom periodu osoba također ima pravo napraviti testament koji će se sprovesti nakon njene smrti. dok je ležao na smrtnoj postelji. povlači za sobom posljedice koje uzrokuju prekidanje posta spolnim odnosom. 124) Međutim.com Pitanje: Odgovor: Kada je postač dužan da. da je prišao svojoj ženi za vrijeme posta u ramazanu.11. Isto tako. analogija (kijas). pod uslovom da su od onih koji su bili obavezni postiti. 6164. ”Kitabul-vesaja”. od strane osoba koje su dužne postiti.a. Kurtubi.v. a pravilo je da nema obaveze bez dokaza. 2/246. kao što je putnik. hadis na osnovu kog je utvrđen ovaj propis govori o prekidanju posta spolnim odnosom. ”Kitabus-sijam”. Smatram da analogiziranje namjernog korištenja jela i pića sa spolnim odnosom nije ispravno. Hanefije i malikije kažu da bilo koji način namjernog prekidanja posta u ramazanu.” (Sahihul-Buhari. ”Kitabu kefaratil-ejman”. Sahihu Muslim. pokloni u dobrotvorne svrhe. Većina te garderobe je još uvijek nova i neraspakovana.s. Osim toga. ili je postila van ramazana.š. uistinu. je rekao Sa‘d ibn ebi Vekkasu. El-Hidaje. nije obavezna činiti kefaret. Ima li osnova da. pa je namjerno prekinula post spolnim odnosom.š. El-Kafi.

najbolje zna. samo da namjerno ne traži izlazak i zalazak sunca. dakle na mjestu na kom je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. rekao: ”Nemojte da namjerno klanjate pri izlasku sunca i njegovom zalasku. 1192) Prema tome.š. Pitanje: Odgovor: Ispravno mišljenje o ovom pitanju je da namazi koji imaju svoj povod. a Allah. dženaza-namaz.. Također. Međutim.s. kada je na zenitu i kada zalazi.” (Sahihul-Buhari. Ramić. da nije specifična za nemuslimane i da nije specifična za muškarce. Pitanje: Odgovor: Pokrivenu djevojku (mislim da se misli uopćeno na djevojku koja prakticira islam) možete upoznati preko osoba koje poznajete i u koje imate povjerenje. da nije providna.com Pitanje: Odgovor: Da li postoji zabrana da žene nose dvodjelnu odjeću (košulju i suknju) ili to mora biti džilbab? Kada se žena pojavljuje na javnom mjestu. od neutralnih osoba. To je najbolji način. to bi bilo pogrešno. Tako ćete izbjeći neosnovanu pohvalu ili kuđenje koji su najčešći kada je ženidba ili udaja u pitanju. tiče savjeta i preporuka. pak.v. bilo koja odjeća koja ispunjava pomenute uslove je dovoljna.novihorizonti. dr. kao što su: klanjanje propuštenog namaza. treba ih uzimati od povjerljivih osoba koje nemaju određeni interes u vezi sa djevojkom ili momkom.a. kad sunce izlazi. Ibn Omer prenosi da je Poslanik. bitno je da njena odjeća pokriva sve što je žena dužna pokriti. da odjeća nije tijesna toliko da bi se ocrtavalo tijelo. Kako mogu upoznati pokrivenu djevojku? Može li se klanjati tehijjetul-mesdžid poslije ikindije namaza? Datum kreiranja: 27.i ne zabranjujem bilo kome da klanja u bilo koje vrijeme noći ili dana. dž. ako bi čovjek namjerno nastojao klanjati nafile upravo u vremenima kada je zabranjeno. Zabranjeno je da osoba svjesno odgađa neki od tih namaza da bi ga klanjala u tim vremenima. br.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 101 od 416 . naklanjavanje sunneta. a Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc. u pogledu momka ili djevojke. dž. Naime. ”Salatul-musafirin”. mogu se klanjati u vremenima u kojim je inače zabranjeno klanjati (tj. s.11.” (Sahihu Muslim. tehijjetul-mesdžid. Šukri H. ”Kitabul-džum‘a”.2005 http://www. postoje hadisi koji potvrđuju da su neki namazi koji imaju povod obavljani u ta vremena. zatim poslije sabaha dok sunce ne izađe i nakon ikindije dok sunce ne zađe). br.. 833) U Buharijinom predanju ovog hadisa ima i dodatno pojašnjenje: ”. dakle. Što se. činjenica je da se sve to najlakše postiže upravo džilbabom. najbolje zna.š. dva rekata poslije tavafa itd. treba izbjegavati odjeću koja skreće pažnju.

Musned.” El-Hasan i Seid ibn Džubejr tumače da je to mito. ali prokletstvo Poslanikovo. 3/3580. Ibn Madždže. 2/164. sa svojim savršenim propisima. kako njeno meso tako i loj.s. Sunen.a. Ovakav stav prema mitu Ibn Kudame i ostala islamska ulema zauzela je na osnovu prethodnog ajeta. Ebu Davud. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Prema tome. ElMugni. Uzvišeni Allah kaže: ”. kosti. s. Šukri H.com Pitanje: Odgovor: Koji stav zauzima islam u pogledu korupcije i mita? Islam. Ramić.. Preporučujem da o tom problemu porazgovaraš sa radnim kolegom. Datum kreiranja: 27.. (Vidi: Tirmizi: Sunen et-Tirmizi. 14/59). 5/279) Prema tome. zatim na osnovu ajeta u kojima se zabranjuje uzimanje tuđih imetaka nepravedno (II:188.v.11.a. ukoliko na tastaturi ima svinjske masti. 2/388. 3/1336.v. kao što je sapun i slično.) U Musnedu imama Ahmeda još se spominje i posrednik među njima. IV:29.v. s. nakon upotrebe tastature ruke ćeš oprati sredstvom za čišćenje. podrazumijevaju uzurpaciju nečijeg prava.oni koji jedu nedozvoljeno. Kada sudija primi mito to može dostići stupanj kufra (nevjerstva). Jedna od glavnih zadaća islamskog šerijata jeste.. (Ahmed ibn Hanbel.2005 http://www. dž.š. upravo. Imajući u vidu da ta osoba jede svinjsku salamu. najbolje zna. svi oni koji su na bilo koji način uključeni u korupciju (potkupljivanje) prokleti su od strane Poslanika.” (Vidi: Ibn Kudame. 2/2313. Sunen.s. obuhvata sve one koji se bave mitom i potkupljivanjem.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 102 od 416 . a da poslije jela ne pere ruke interesuje me da li tastatura kompjutera postaje prljava i da li sam nakon upotrebe tastature dužan oprati ruke? Odgovor: Islamska ulema slaže se da je svinja nečista.161.a. 1337.Na pitanja odgovora doc. Nadam se da će on poštovati tvoje osobenosti i neće te svjesno dovoditi u neprilike. uglavnom. milosti. a Allah. Musned. U tom hadisu Poslanik s. Ibn Kudame kaže: ”Mito u vlasti je zabranjeno i tu nema razilaženja. štiti pravo svakog pojedinca.novihorizonti. Pitanje: Radim na istom kompjuteru sa nemuslimanom. čak i nakon štavljenja. a ko ne zasluži Njegovu milost neće ući u Džennet.š. pružanje adekvatne zaštite u tom pogledu. S obzirom da mito i korupcija. dr.. Ahmed ibn Hanbel. islam je najstrožije zabranio takav vid aktivnosti. zatim na osnovu hadisa koji je prenesen u sunenima i Musnedu imama Ahmeda.s je prokleo onoga ko daje mito i onoga ko mito uzima. IX:34). dž. Treba još napomenuti da veličina grijeha u pogledu korupcije ovisi o nepravdi (zulumu) koja je učinjena nekom pojedincu. Samo proklestvo znači udaljavanje od Allahove. dlaka i koža.

Enes i njima slični dozvoljeno je glumiti ih pod uslovom da glumac ne radi nešto što će skrnaviti lik osobe koju glumi.v. H. oštri su prema nevjernicima. s.. niti se nekog od njih odričemo.. čuvanjem časnog Kur‘ana od bilo kakve destrukcije. vjerovanje (iman) i dobročinstvo (ihsan). s.v. Dokaz za to je njihova pohvala.. Uzvišeni Allah o njima kaže: ”Muhammed je Allahov poslanik. El-Fetavi. su na licima njihovim. pružajući mu podršku.s. Interesuje me da li ima smetnje da se takva drama izvede na pozorišnoj sceni ukoliko je. pogledao u srca ljudi i vidio da je srce Muhammedovo najbolje pa ga je (Sebi) odabrao i učinio ga poslanikom za Svoju objavu.” (Sahihul-Buhari. Tahavi u svojoj Poslanici o vjerovanju kaže o ashabima: ”Ne pretjerujemo u ljubavi prema ikom od njih. koja je sačuvana od iskrivljavanja direktnim Allahovim. Tako npr. Zuhdija Adilović) Ashabi su zaslužili posebno poštovanje time što su živjeli u društvu sa Allahovim poslanikom.novihorizonti. dr. 237-241 (komentar i valorizacija dr.a.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 103 od 416 . vi niste kao druge žene!”. Drugo: Nije dozvoljeno da neko glumi Vjerovjesnikove. Osmana. zbog toga što su ih Allah i Njegov poslanik. El-Menar. Njihova obilježja. a mržnja prema njima je nevjerstvo (kufr). Što se tiče ashaba o čijim ličnostima nema sporenja kao što su Bilal.. a zatim ona koja ih slijedi. I mrzimo onog ko njih mrzi i onog ko o njima neistinu govori.š. god. Muavije i njihovih sinova. Šukri H. Omera. s. s. kao npr.a. Ramić.s. 100).s..s./1958. licemjerstvo (nifak) i nasilje (tugjan). Ljubav prema njima je vjera (din).a. zbog njihove svetosti i zbog toga što su oni imali stajališta u vezi s kojim su se sljedbenici islama podijelili na one koji ih podržavaju i one koji su protiv.v.11. a koji su s njim.v.a. kćerke? Odgovor: Činjenica je da muslimane njihova čista monoteistička vjera. u mjesecu muharremu 1379..a. (Vidi: Medželletulbuhus el-islamijje. bilo na filmu ili u pozorištu. vjerodostojna i ne vrijeđa lik Poslanikove. da sačuvaju njihov integritet i čast.. Uzvišeni je rekao: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima. žrtvovali i bili spremni žrtvovati sve što imaju.. Mi ih spominjemo samo po dobru. uči da prema ashabima Allahova poslanika. 3/1090. (Vidi: Muhammed Rešid Rida. jer njihova svetost proizilazi iz njegove. Hej‘etu kibaril-ulema iz Saudijeske Arabije.v. 247) Ima islamske uleme koja ne vidi smetnje da se ashabi predstave kroz igrane uloge pod uslovom da budu predstavljeni u vjerodostojnom svjetlu. a Poslanik.a. je kazao: ”Najbolja generacija (muslimana) je ona koja je sa mnom živjela.v. a Uzvišeni Allah je o njegovim ženama rekao: ”O žene Vjerovjesnikove.. Rabita čije je sjedište u Meki i Konferencija islamskih organizacija. 29) U nastojanju da sačuvaju likove ashaba originalnim. mnoge islamske institucije u svijetu dale su eksplicitnu fetvu da je zabranjeno prikazivati njihove likove. što su.Na pitanja odgovora doc.” Komentarišući te riječi Hasan Kafi Pruščak. Komisija je objavila fetvu u kojoj između ostalog stoji: ”Prvo: Nije dozvoljeno da neko glumi velike ashabe poput Ebu Bekra. ”Kitabuš-šehadat”.s. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s. 2651) Istinu je rekao Abdullah ibn Mes‘ud koji ih je opisao na sljedeći način: ”Uzvišeni Allah je. dž. kako bi njihov uzorni život i primjerni lik mogli poslužiti kao pouka drugima. a i oni su zadovoljni Njime. vidiš ih kako ruku čine i na sedždu padaju tražeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. br. s. (Vidi: Hasan Kafija Pruščak. kaže: ”I volimo ashabe Allahovog Poslanika. svetosti.. s.. Otuda u knjigama koje govore o vjerovanju ulema tretira i to pitanje.v.s. voljeli. bošnjački alim koji je umro 1615 god. Taj odnos je toliko značajan da se dotiče sfere vjerovanja (akideta). imaju poseban odnos i posebno poštovanje.v. U reviji ”El-Ezher”. supruge i njegove kćeri. Alije. održana u Meki 1390 H. neka je Allah s njima zadovoljan. str.” Datum kreiranja: 27. Husejna. Hasana. 1/228.com Pitanje: Poznato vam je da se kod nas vodi žučna rasprava u vezi sa stavljanjem na pozorišnu scenu drame o hazreti Fatimi.s.2005 http://www.” (El-Feth. 14/827830) Srednje mišljenje zauzela je Komisija za fetve sveučilišta El-Ezher. zaista..” (Et-Tevbe. s. tragovi od sedžde. s historijske tačke gledišta. Zatim je pogledao srca Svojih robova i vidio da su najbolja srca njegovih ashaba. milosrdni međusobno.s. pa ih je učinio vezirima (Svoga vjerovjesnika).a. a njegove kćerke imaju veće pravo na takav status. Nurul-jekin fi usulid-din.

a. desetericu (ashaba) koji su obveseljeni Džennetom. održanoj 30. onako kako su opisane u vjerodostojnim predanjima. bilo kroz sadržaj bilo kroz osobu koja ih glumi. nije dozvoljeno dramski ili filmski predstavljati zbog toga što bi to značilo skrnavljenje njihovih časnih ličnosti i obećanja koje im je Allahov poslanik. 6. Ja ih razumijem i razumijem neke razloge zbog kojih oni na ovakva pitanja gledaju drugačije od većine muslimana. a dobro će biti veliko. Molim Allaha. Treba pozdraviti njihovo nastojanje da predstavu postave na afirmativan način. pa makar bila u najafirmativnijem obliku. Na osnovu prethodno spomenutog smatram da u vezi s ovim pitanjem treba praviti razliku između ashaba kojima je obećan Džennet i Poslanikove. s. god. s. Možda je većina onih koji pripremaju predstavu o hazreti Fatimi u takvoj nedoumici. ili su neutemeljene pretpostavke u pogledu razilaženja među njima itd.š. Ebu Talib.a. ona bi predstavljala uvredu za desetine hiljada bošnjačkih muslimana i za stotine miliona muslimana u svijetu iz razloga koje sam naveo.s.v. s. s.11.v.com U povodu pokušaja da se predstava o hazreti Fatimi postavi na pozorišnu scenu u Bosni i Hercegovini nedavno je upućeno pitanje Akademiji islamskih nauka pri El-Ezheru. Imajući u vidu odgojno-obrazovnu dimenziju u predstavljanju ashaba kroz film i pozorište.Na pitanja odgovora doc. Međutim. Nadalje. Ramić.v. dž.a. mimo onih kojima je obećan Džennet i mimo ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove. s. s. imajući u vidu činjenicu da ne poznajemo suštinu tog razilaženja. u očima gledatelja umanjilo respekt prema časnim ashabima i sahabijkama. želim naglasiti da većina nemuslimana. Dozvola da se na filmu ili pozorištu interpretiraju likovi ostalih ashaba. otuda je zabranjeno (haram) da ih neko glumi.s.s. s obzirom da bi gledatelj poslije toga njihove ličnosti gledao kroz lik dotičnog glumca ili glumice.s. od rasprave o tim pitanjima nemamo nikakve praktične koristi. vrlo često takve stavove ne mogu razumjeti.s. u manjem ili većem obliku. te da se ne zadire u pitanja personalnog razilaženja među njima.s. Ukoliko neko želi provocirati osjećaje muslimana. da nas sačuva iskušenja koja ne bismo bili u stanju izdržati. vjerovatno.a. i ostalih s druge strane. Ta dozvola bazirana je na uvjerenju da predstavljanje njihovih likova na vjerodostojan i afirmativan način.? Akademija je dala sljedeći odgovor: ”Želimo da vas upoznamo da je Akademija islamskih nauka donijela odluku u vezi s tim na 281 sjednici. Osim toga. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s. nego možemo imati samo štetu. 1422 H. Mislim da to nikome nije potrebno. najbolje zna.s.a. Ta odluka glasi: ”Nije dozvoljeno da pozorišna predstava. zasnovana je na potrebi da se ti likovi učine dostupnim ljudima. pod uslovom da se njihove historijske ličnosti predstave autentično.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 104 od 416 . da se njihove ličnosti ne skrnave ni u najmanjoj mjeri. u pogledu imana i morala. dao. a Allah.novihorizonti.v. Uzimajući u obzir da bi spomenuti čin.š.v.v. a i mnogi muslimani koji islam nisu doživjeli u njegovom integralnom smislu. neće proizvesti negativne posljedice. smatram da. Šukri H. Prema tome. 1. bez skrnavljenja njihovih ličnosti.a.s. ili ne dolikuju tim historijskim ličnostima. kako ne bi uvrijedili muslimane.” U potpisu: Generalni direktor za opću upravu Savjeta Akademije i njegovih komisija Mustafa ebu es-Seud Vehdan. te članove porodice Allahovog Poslanika. i što bi to bio indirektan atak na samog Poslanika. Likove ashaba kojima je obećan Džennet i članove Poslanikove.a.v. za to nema smetnje./24.v. Hasana. s. Dana: 30. porodicu. 04. 2001 god. nemoguće je izbjeći da ljudi koji pišu scenarija. izuzimajući desetericu kojima je obećan Džennet i Poslanikovu. s. film.2005 http://www. tako da bi i to. dž. Pitanje je glasilo: Da li je dozvoljeno u pozorišnoj predstavi pojavljivanje glumaca koji igraju uloge članova porodice Allahovog poslanika. ono što se prikazuje na televiziji i tome slično sadrži neku od sljedećih ličnosti: vjerovjesnike i poslanike. Husejna i Ali b. činjenica je da ukoliko bi predstava o hazreti Fatimi bila postavljena na pozorišnu scenu.s. 1999.v. Amin! Datum kreiranja: 27. rade kostimografiju itd. porodice s jedne.a. dr. nemoguće je naći glumca ili glumicu čija je ličnost na nivou spomenutih ashaba kojima je obećan Džennet i na nivou ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove.v. ne ubace detalje koji nisu vjerodostojni. neka bude spreman podnijeti posljedice. bio neki vid skrnavljenja tih ličnosti. I na kraju. kako bismo te čestite likove mogli uzeti za uzor.s. porodice.a. s. Naime.a. po šerijatu nije dozvoljeno da neko glumi kćerku Allahovog poslanika.

On im je u berzehu ta tijela zamijenio boljim u kojima će boraviti do Sudnjeg dana. a to su duše vjerovijesnika. ”Kitabul-džihad”. zaista. kaže: ”Iz ponuđenih dokaza proizilazi da postoji velika razlika među dušama u periodu berzeha.” Otišao sam i vratio njegov dug. Sunen. hrane se džennetskim plodovima i zanoćavaju na zlatnim svjetiljkama koje vise u hladu Arša. ne može ući u Džennet) zbog duga.a. Kur‘an o toj osobenosti kaže: ”I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli: ”Mrtvi su!” Ne. Džahša da je neki čovjek došao Vjerovjesniku. odgovorio je. zatvoren (tj. kao što stoji u hadisu u kom Poslanik. privremena i posebna odvojenost od materijalnog svijeta omogućava da kontaktira sa duhovnim svijetom kojem i sama pripada. br. Džunduba.novihorizonti. 16593. a neke će biti na Zemlji. odgovorio je. El-Busiri je okarakterisao njegov sened kao vjerodostojan.” (Dokaz za to je hadis Sa‘da b. dž. u najvišim sferama.” (Ebu Davud. Allaha.) (Ahmed.v. Možda je moguća neka vrsta kontakta dok osoba spava. ali mi je Vjerovjesnik. ne svih. ta djelimična.s. ona istinu govori”.. komentator Tahavijeve poslanice u akaidu. Šukri H. rekao: ”Kada su izginula vaša braća (tj. 154) ”Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne. (Vidi: Fethul-Bari. a nema dokaza. od smrti do ponovnog proživljenja. el-Atvela koji pripovijeda da je njegov brat umro i iza sebe ostavio tri stotine dirhema i malu djecu.” (Ibn Ebul-Izz. s. br. dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica. pa joj. Datum kreiranja: 27.” (Ali Imran. tj. Neke će biti u peći bludnika i bludnica. Kada je čovjek krenuo (Poslanik. tada se čovjekova duša u određenom vidu odvaja od tijela. to mi je Džibril prethodno rekao. 12/457) Treba posebno naglasiti osobenost šehidskih duša. Oni će osjećati užitke putem tih tijela potpunije negoli duše koje nisu u tijelima. samo drugim riječima ovaj hadis bilježi Muslim u Sahihu. da naše duše zasluže te osobenosti i visoke položaje u berzehu. dr. Neke duše su u kljunovima zelenih ptica koje lete po Džennetu kamo žele. s. neka je na njih Allahov salavat i selam.a. Molim.v. s. 7047. s.” ”Daj joj. br.Na pitanja odgovora doc. br.v. br. Neke duše su u najvišim ‘illijjinima. 1885) Neke duše će biti kod džennetskih vrata. oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga. priča Sa‘d. u našoj blizini i da posmatraju šta mi radimo. 2/584-586) O ovom pitanju govori i dugi hadis Semure b. nakon što je naveo nekoliko mišljenja o pitanju gdje duše borave u periodu berzeha.a. dž. One su također različite po stepenima.s. na Uhudu) Allah je dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica koje piju sa džennetskih rijeka. 156) Neke duše će biti kod svoga kabura. kaže: ”Vidio sam vašeg umrlog zaustavljenog na džennetskim vratima.š. a Allah najbolje zna. a potom došao Allahovom poslaniku i rekao: ”Vratio sam za njega dug osim dva zlatnika koja traži neka žena.v. Musned. Abdullaha b. Međutim.) mu je rekao: ”Osim duga. Naime.v.com Pitanje: Odgovor: Da li duša umrlog poslije smrti može posjećivati svoju kuću? Ibn Ebul-Izz. Vidi: Ez-Zevaid. To su duše nekih šehida. 2520) Pošto su oni žrtvovali svoja tijela na Allahovom put.a. koji je zabilježio Buharija u svom Sahihu. možda. 169) Ta osobenost se ogleda u tome što je Allah. ”Kitabut-ta‘bir”. one sa živim osobama ne mogu kontaktirati. list br.” (Nesai. oni su živi. kako to stoji u hadisu Ibn Abbasa u kom on kaže da je Vjerovjesnik. 3103) (U istom značenju. ”Kitabul-imare”. Svemu prethodnom svjedoči sunnet. to potrošiti na njegovu djecu.s. neke će plivati u rijeci od krvi i gutat će kamenje. ali vi ne znate!” (El-Bekare. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Šerhul-akide et-tahavijje. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 105 od 416 .11.š. Htio sam. Ima šehidskih duša kojima će biti zabranjeno ući u Džennet zbog neizmirenog duga.. Amin! Iz prethodno rečenog i na osnovu činjenice da za duše ne važe materijalni zakoni možemo zaključiti da su neke duše tu oko nas. U Musnedu imama Ahmeda prenosi se od Muhammeda b. i rekao: ”Šta ću dobiti ako poginem na Allahovom putu?” ”Džennet”.a. Sunen.s. ”Musneduš-šamijjin”. ”Kitabul-džihad”. rekao: ”Tvoj brat je.s. Idi i vrati njegov dug.2005 http://www.

iako su vid zabave. posežu za mitom. društvu i svome okruženju općenito. Još je rekao: ”Svaka čovjekova zabava je batil (pogrešna. zakonu. Tako će gubiti dragocjeno vrijeme i novac. 1637) Dakle. incest. El-Mekasidu-l-hasene. itd. Sunen. U plivanju je zdravlje. a sport. a gdje su pare tu šejtan najuspješnije djeluje. s. manje u klasičnom smislu. 1917) Tako Poslanik. bez slijeđenja šerijatskih uputa oni koji se bave sportom počet će pretjerivati u sportu zapostavljajući obaveze koje imaju prema sebi. Mislim da treba naglasiti da sportska nadmetanja nisu zabranjena.š. svađe i ubistva zbog preljube. a za druge će postati izvor zarade i bogaćenja na nepravedan način. nije zabranjeno posmatranje tih nadmetanja pod uslovom da se zbog toga ne zapostavljaju neke obaveze. pa će sportisti pretjerivati u treninzima. ali bavljenje sportom treba da bude korisno. 3373.a. kao što je npr. ako će dječaci i djevojčice biti zajedno u bazenu. ”Kitabu-l-imare”. dr.com Pitanje: Odgovor: Kakav je stav islama o sportu i fizičkom odgoju kao sastavnom dijelu općeg odgoja? Islam preporučuje sve što je općekorisno. Mnogi ljudi. preciznije rečeno. to će ih odvesti u nemoral. želeći njome ono u čemu je svako dobro. izmišljat će sportove koji će za ljude biti interesantniji.. droga. prirodni zakoni. zabranjeno. Za jedne će postati put dangube i trošenje novca u nešto što je beskorisno. uzimati sredstva koja trenutno jačaju ali vrlo štetno djeluju na organizam. troje uvodi u Džennet zbog jedne strijele: onoga ko je proizvodi. Datum kreiranja: 27.. kako pojedincu tako i zajednici. Ističem da sport mora biti omeđen šerijatskim propisima. br. 343.a. blud.v. Za narušavanje prirodnih zakona čovjek plaća visoku cijenu na dunjaluku. nešto čija je šteta daleko veća od koristi. (Vidi: Sehavi.Na pitanja odgovora doc. na koristan i tijelu ugodan način. ”Kitabu ehadisi-lenbija”. Ljudi će gledati na sport kao na igru i zabavu. Isto tako. šerijatska je obaveza i muslimani tome treba da posvete dužnu pažnju. onoga ko njome oprema druge na Allahovom putu i onoga ko je koristi na Allahovom putu”. porodici. ako bavljenje sportom neće biti u skladu sa šerijatom. baviti se sportom s ciljem održavanja kondicije. Ramić. briga o konjima i jahanje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 106 od 416 . bavio se sportom. razvijanje sportskog duha.š. i još je rekao: ”Gađajte i jašite.v.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. te ostala zla s kojima se narušavaju Allahovi. omeđen šerijatskim propisima. Sam Poslanik. a sami se neće baviti sportom. Varat će ljude prodajući im igru i zabavu koja im više šteti negoli koristi. radi postizanja viših ciljeva. Ali. psihički će se preopterćivati i tako uništavati svoj živčani sistem što će se itekako odraziti na njihovo zdravlje. onda će npr. Na taj način sport će postati sam sebi svrha. može biti izuzetno koristan ljudima i značajan faktor za njihovo fizičko i mentalno zdravlje. da se ne gleda ono što je grijeh gledati itd. te tri stvari. sklapanje braka među srodnicima kojima je to. Muslimanima su poznati hadisi u kojim Poslanik. a s tim ruku pod ruku idu alkohol. str. pa će ljudi u cilju postizanja bogatstva gaziti sve norme i principe. održavanje kondicije.s.v. postizanje vrhunskih rezultata postati cilj. jer jedino na taj način može u potpunosti biti koristan čovjeku.” (Tirmizi.11. dž. zadovoljit će se gledanjem sportskih takmičenja. a više kroz vojne pohode i duga i iscprljujuća putovanja kroz pustinju. To (troje) je istina. a da ne govorimo koliko je visoka cijena-džehennemska vatra na ahiretu. s. upoznavanje i zbližavanje ljudi. br. da se ne dangubi. vježbanje konja i igra i zabava sa suprugom. po Allahovom. Nadalje. U sportu se danas mogu obrtati velike pare. br. naređuje da se djeca podučavaju plivanju i streljaštvu.s. ali moraju imati koristan cilj. pozitivne tolerancije itd.a. pa i islamskih. Isto tako. jer prodaju nešto što ne vrijedi onoliko koliko se za to plaća.novihorizonti. uistinu. a da gađate bolje vam nego da jašete”. u jednom hadisu kaže: ” Allah. prostituciju. šerijatski propis je da djeca uče plivati. Dakle. br. dž. Šukri H. (Vidi: Sahihul-Buhari. rušenje porodica. a za uzvrat će imati neadekvatnu ili nikakvu korist.s. komšiluku. invalidna) osim troje: streljaštvo. 708) U mnogim hadisima preporučuje se streljaštvo. a šejtan će im uljepšavati one sportove koji su najgrublji. Sahihu Muslim. ili.š. dž. u isto vrijeme su i dobro djelo kojim se izražava pokornost Allahu. s. po čovjeka štetni i gdje čovjek najviše dangubi. Npr. ”Kitabu fadaili-l-džihad”.

biti samo onaj ko mito uzima. koje spominjete u pitanju. ima štetu. (Vidi: Ševkani. nikakve koristi. Pitanje: Odgovor: Ja ne bih preporučio muslimanima da se profesionalno bave sportom. razbojništvo. bilo bi znatno korisnije da se vrijeme provedeno gledajući fudbal na televiziji ili na stadionima iskoristi u stjecanje znanja. nego. dr. te odgajatelja koji odgajaju i podučavaju ljude znanju i ostalim vrednotama. ali ako se obračunaju izgubljeni dani zbog liječenja radnika kojim je duhan uništio zdravlje.. negoli jedan nogometni reprezentativac čijem majstorstvu su se ljudi divili godinama i provodili dane sjedeći. ako se obračuna cijena njihova liječenja. Jeste da proizvođači duhana nešto zarade. moraju se ostvarivati na dozvoljen (halal) način. vjerovatno. poboljšanje školstva. jeste da država ubirući porez dobro inkasira. Onaj ko je dangubio gledajući ga. uz zadovoljstvo. Nejlul-evtar.com Pitanje: Odgovor: Da li je to dozvoljeno i da li postoji situacija kada je mito po šerijatu dozvoljeno? Od Ataa. a ne realno. Huliganstvo. pa i islamskih. To je slično duhanu.11. sve je to minimalno u odnosu na štetu koju društvo ima. Šukri H. Koliku štetu donosi samo profesionalni fudbal možemo djelimično sagledati ako zamislimo kako bi svijet izgledao kada bismo silne milijarde koje se danas daju fudbalerima uložili u izgradnju infrastrukture. ali sve te pare su iz džepova zidara.. ako se uzme u obzir kraći radni vijek pušača. 8/308) Dakle. ko nije obraćao pažnju na svoju suprugu i djecu kojima je također bio potreban. Koliko bi ljudi imali koristi kada ne bi bilo profesionalnog fudbala i kada bi to prividno zadovoljstvo zamijenili realnim zadovoljstvom kroz aktivno bavljenje sportom ili kroz neku drugu korisniu aktivnosti koja bi im. profesionalni sportista prodaje svoje sportsko umijeće i time zarađuje sebi za život. sve je to kratkog daha. smatram da i oni podliježu prethodno spomenutim kriterijima. nadam se da onaj ko da mito neće biti griješan u takvim okolnostima. Griješan će. posao ili živce izgubio zbog utakmice. Postavlja se pitanje: kakvu to on vrijednost ”prodaje”? Jer. inženjera. zaštite čovjekove okoline. možda. Džabira ibn Zejda i El-Hasana prenosi se da je dozvoljeno dati mito da bi se time spriječila nepravda ili ostvarilo svoje pravo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 107 od 416 . Ramić. alkoholizam itd. zbog toga što kroz tu aktivnost neće ni sebi ni drugima pružiti realnu korist. a u kojoj će ljudi stotinjak godina nalaziti mir. Uz to. ukoliko ne postoji bilo koja dozvoljena (halal) mogućnost da se spriječi nepravda. rudara. toplotu i rahatluk.2005 http://www. ili da se ostvari nečije neprikosnoveno pravo. Jeste da je on zaradio sebi za život. posebno ako se ima u vidu da je to prolazno i prividno. u tom slučaju. gledajući njegove bravure i debljajući se grickajući suncokret i druge sjemenke. Nadalje. tvornica. donijela i realnu korist?! Da li je po šerijatu dozvoljeno baviti se sportom profesionalno i time sebi i svojoj porodici obezbjeđivati sredstva za život? Datum kreiranja: 27.novihorizonti. s obzirom da u islamu cilj ne opravdava sredstvo. seljaka i ostalih koji proizvode. a jedino islamske ciljeve možemo nazvati višim. Što se tiče viših ciljeva. Međutim. ko je. krađa. jeste da su na račun njega mnogi sebi zaradili dunjalučko bogastvo. Neko nekoga vara. možda. aktivnu sportsku ili neku drugu radnu aktivnost. sigurno je da društvo deseterostruko gubi u odnosu na ono što zarađuje. jer viši ciljevi. ima li on kakve koristi od tog fudbalera?! Od profesionalnog sporta korist je u tome da mnoge povuče sa ulice i možda ih spasi od droge i kriminala. Smatram da je za zajednicu više koristan zidar koji dobro ozida jednu kuću i inžinjer koji je dobro projektuje. ako se uzme u obzir vrijeme koje radnik izgubi dok puši itd. nego i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni. Ta prolazna zabava i prividno duševno zadovoljstvo nisu vrijedni imetka koji se za to utroši. ne mogu se spriječiti time što ćemo huligane i razbojnike koji sat zabaviti navijanjem i gledanjem sportskih nadmetanja. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc. činjenica je da ko to ”kupuje” nema od toga.

dr.s.v. opravdanosti davanja mita od strane bolesnika tiče. da bi se ušlo kod ljekara preko reda i tome slično. čestitosti. za njih važi opće pravilo o davanju mita. uprkos činjenici što se on pokajao. a velika je razlika između tebe i njega u dunjalučkim relacijama.š. Šukri H. smatram da bi bilo dostojanstvenije da se podignu cijene zdravstvenih usluga onima koji ih mogu platiti i da se medicinari za svoja prava bore svim dozvoljenim sredstvima. Želim da ukažem i na činjenicu da naš narod vrlo često pokvari poštene ljude u medicinskoj struci. kako čovjek može imati povjerenja u ljekara ako zna da taj ljekar uzima mito!? Ljekar koji daje ispravne dijagnoze samo ako se potplati.novihorizonti.com Pitanje: Odgovor: Neki bolesnici posežu za mitom kako bi priskrbili normalan tretman u bolnicama ili ga poboljšali. nego da posežu za mitom koje će ih poniziti. Možda je teško materijalno stanje.š. na dunjaluku i ahiretu. a posebno oni koji će kao dio medicinskog osoblja brinuti o ljudima u najtežim trenucima njihovog života. s.11. a posežu za nečim tako nehumanim kao što je mito. ako bolesnik ne može do svoga prava doći na ispravan način. Ukoliko si spremna da tu manjkavost zaboraviš. Dakle. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Stavljanje para u zdravstvene knjižice. koji neće da pomogne čovjeku dok mu se ne da mito. Da li mi preporučujete da se za njega udam imajući u vidu da se on pokajao i da ja imam najljepše mišljenje o njemu? Odgovor: Ukoliko se bludnik ili bludnica pokaje pokajanjem koje ispunjava određene uslove. jer. Molim Allaha. kao što su štrajkovi itd. prije eventualne udaje za tog čovjeka (halali. Isto tako. pak. uz Allahovu. Broj onih koji rade tako human posao. Nadalje. da njegovo pokajanje svojom udajom podržiš. nadati se. ponajprije u očima onih koji im mito daju. Poslanik.a. Smatram da ljekari i ostalo medicinsko osoblje treba da budu dostojanstveno nagrađeni za svoj humani posao kojim se bave. kako razumijem iz tvoga pitanja on se iskreno pokajao i tevbu učinio. da ti da ono što je za tebe najbolje i najkorisnije. jer kasnije svoje pravo nećemo moći postići nego samo mitom. nadam se da on neće biti griješan. ali je činjenica da ih ima. Da li je to dozvoljeno? Dok sam predavao u jednoj medicinskoj školi trudio sam se da učenicima i učenicama ukažem na uzvišenost poštenja. Pitam se. Međutim. ja ti to ne bi preporučio. dž. jer se time uskraćuju prava drugih i čini im se nepravda. iznevjerio je profesionalni kodeks. dajući im mito kada to oni i ne traže. a da će sav grijeh biti na onom ko mito uzima.2005 http://www. kao što kažeš. s obzirom da je za harmoniju u braku sličnost izuzetno važna. iskrenosti i ostalih moralnih osobina kojima treba da se okiti ljudsko biće. tada se mogu oženiti i udati za osobe koje su bile čestite. preporučio je da se momak ženi djevojkom iz čega se može razumjeti preporuka da se djevojka udaje za momka. Npr.. Prema tome. vrlo često možete vidjeti kako iz zdravstvenih knjižica ”vire pare”. Što se. pomoć da vaš brak bude srećan i uspješan. U svakom slučaju. Time mi sami sebi činimo zlo. Ramić. ti se možeš udati za tog mladića. Upoznala sam mladića koji je prije nego se vratio vjeri imao neuredan život.Na pitanja odgovora doc. Amin! Datum kreiranja: 27. i pored toga što je tebi to dozvoljeno. ponizio ime koje nosi i nije dostojan bilo kakvog poštovanja. može biti veliki grijeh. u kojem su se našle zdravstvene ustanove. Pitanje: Djevojka sam. navelo neke da počnu uzimati mito.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 108 od 416 . dž. nadam se da je mali. on više nije mladić!) o kom je riječ moraš razriješiti dilemu da li će ti ta njegova manjkavost smetati u braku. ali ako je imao nesređen život.

kada su najviše naljute na svoju djecu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 109 od 416 . 88. imajući u vidu obaveze muža prema supruzi (suprugama) i porodici.” (Sahihu Muslim. muškarac oženiti drugom ženom. a zatim u njoj klanjati. Međutim. Pitanje: Odgovor: To je dozvoljeno pod sljedećim uslovima: a) Da je sigurno po zdravlje. dovoljno je da se uprljano mjesto opere.a.com Pitanje: Odgovor: Može li se. ako nauka kaže da je to štetno po zdravlje. mole uputu i sreću na dunjaluku i ahiretu. dž. s. a da to drži u tajnosti od prve? Imajući u vidu da muškarac ima pravo imati do četiri žene u legalnom braku on to pravo može iskoristiti. 27.. Pitanje: Odgovor: Ukoliko odjeća nije uprljana. ne mora je mijenjati. jer naš Poslanik. mole Allaha. dž.v.a. 291) Da li je žena obavezna obući drugu odjeću nakon što se okupa poslije hajza? Može li roditelj ukleti dijete iako nije u pravu? Da li je nama sportašima dozvoljeno koristiti kreatin. inače. Pitanje: Odgovor: Da. Poslanik. treba znati da roditelji koji proklinju svoju djecu uveliko griješe. je. kada je upitan o ženi na čiju odjeću padne krv od hajza. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da budu dobri i čestiti itd. da ih uputi na pravi put. čini se da je to. po šerijatu. Preporučujem svim muslimanima da za druge. a zabranio ono što je štetno. 172.Na pitanja odgovora doc. Čak i ako je uprljana.novihorizonti. jer roditeljska dova je kabul. nego da to porodica iznenada sazna i da reaguje na način koji može izazvati neželjene posljedice.š. Uzvišeni Allah. bilo da to njegova žena (žene) zna (znaju) ili ne. bolje da muž pripremi svoju porodicu na korak koji želi učiniti. kaže da nije došao da proklinje. (Vidi: El-E‘araf.11. Na pitanje o proklinjanju detaljno sam odgovorio u Saffu br.š. teško održati u tajnosti. Međutim.s. s. dr. god. čini mi se.v.2005 http://www.). muslimanu to biva automatski haram uzimati. El-Maide. odgovorio: ”Istrljat će je. ”Kitabut-tahare”. Roditeljima preporučujem da. 57. dakle što je korisno organizmu (vidi: El-Bekare. c) Da se time ne krše propisi koje su ljudi postavili za određena takmičenja. ne treba da proklinju. Zbog toga je. u većini slučajeva.s. 157) Prema tome. prije svega. naredio nam je da u svoj organizam unosimo ono što je dobro. ako je poznato. Muslimani. Šukri H. b) Da se koristi u granicama koje neće naškoditi zdravlju. mart 1999. br. 160. proteine i druge vrste takvih preparata? Datum kreiranja: 27. Posljednji uslov važi za one koji žele da aktivno učestvuju na tim takmičenjima. može. ElE‘araf. 168. Ramić. te savremenim komunikacijama. Mi nismo ummet koji proklinje. zatim će je oprati vodom. zatim će je iscijediti.

dž. dž. a za takve ljude ne možemo garantovati da to neće iz različitih pobuda upotrijebiti protiv čovjeka.a. ono što je obaveza čovjekova prema Zakonodavcu jeste da ta svoja otkrića koristi za dobrobit čovjeka.š. gdje je Allah. bez znanja budućeg punca? To vjenčanje može biti pravno validno ukoliko su svi uvjeti za brak ispunjeni. zbog činjenice da značajnim dijelom znanja koja se mogu iskoristiti protiv čovjeka raspolažu ljudi koji se Allaha. a Allah. zakonima doći će do poremećaja u prirodi i čovjek će trpiti posljedice i snositi odgovornost. ne boje. Otuda. Postoji velika opasnost da se ta otkrića upotrijebe protiv čovjeka.š. kao i bilo koja druga nauka.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 110 od 416 . Pitanje: Odgovor: To nije dozvoljeno sve dok se žena ne okupa. najbolje zna. Pitanje: Odgovor: Nije dozvoljeno suprostavljati se odvijanju prirodnih zakona i procesa osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog za to.” (Nesai. nadajući se da njihova upotreba jedanput neće proizvesti negativne posljedice po zdravlje. predvidio napaštanje tih dana mimo ramazana i tog propisa se treba držati.2005 http://www. Ramić. u pomenutom ajetu je za prestanak krvi upotrijebljena riječ “tathurne”. dž. Šukri H. 3316) Pitanje: Odgovor: Islam podstiče na nauku. dž. Genetika.š.š. treba imati na umu da su tablete koje se koriste u tu svrhu štetne po zdravlje žene i nije ih dozvoljeno koristiti osim kod velike potrebe. Sunen. u ime Gospodara tvoga Koji stvara. u ime Njega: ”Čitaj. Dakle i jedno i drugo se mora ostvariti. dž. Može li žena imati intimni odnos nakon prestanka hajza. 1) Ukoliko čovjek ne bude ta svoja otkrića koristio u skladu s Allahovim. ako bi u pitanju bio hadž koji se uobičajno obavlja jedanput u životu. zakonima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. u prvim riječima završne objave nije čovjeku naredio samo da uči. dž. dž. nije ništa drugo nego otkrivanje postojećih zakona koje je uspostavio Uzvišeni Zakonodavac Allah. ukazao na to da je potrebno da hajz prestane. u slučaju potrebe da žena ne izostaje za grupom s kojom je doputovala. jer ono za sobom može povući nesagledive negativne posljedice. ”Kitabunnikah. ona mogla regulisati hajz uzimanjem tih tableta. jer je šerijat. Sama želja da se isposti cijeli ramazan nije valjan razlog. za žene koje zbog hajza propuste određene dane.s. a prije nego se okupa? Da li je dozvoljeno uzimati tablete koje odgađaju mjesečnicu (hajz) kako bi se ispostio ramazan? Kako islam gleda na genetiku i istraživanja na tom polju? Datum kreiranja: 27. Nije Poslanik. a za kupanje riječ “tetahherne”. tj. u skladu sa ostalim Allahovim. tada bi. Hajz je prirodni proces i nije dozvoljeno da se remeti.v. nego je uslovio da to njegovo naukovanje bude u skladu sa Njegovim zakonima. pa prema tome i na genetiku. bez razloga preporučio oglašavanje sklapanja braka rekavši: ”Ono što razgraničava halal i haram jeste razglašavanje i upotreba defa kod sklapanja braka.š.š.” (El-‘Alek. Međutim. To se razumije iz 222-og ajeta sure El-Bekare. dr.Na pitanja odgovora doc. s. Nadalje. Međutim.š. čita i istražuje. br.novihorizonti. Otuda Allah. Naime.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravno tajno vjenčanje. a potom da se žena okupa da bi odnos bio halal.11. ja ne preporučujem tajno vjenčanje. a punac bez opravdana razloga svoju kćer sprečava da se uda.

1/524. To ne spada u kategoriju ogovaranja (gibeta). treba znati. tada ne bi. Pitanje: Odgovor: Ne znam koliko je korupcija uzela maha u tim institucijama. Mislim da je najefikasnija borba protiv korupcije u moralnom odgoju ljudi. ali znam da je ima. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ono se gasuli i klanja mu se dženaza kao i odrasloj osobi.11. s tim što se nakon trećeg tekbira u dovi moli za njegove roditelje. da li je dužna akšam naklanjati? Datum kreiranja: 27. njih kao loše primjere isticati. El-Insaf. posebno kada korupcija zahvati institucije vlasti. Borba protiv korupcije vrlo je teška i opasna. prvo mišljenje ima prednost. imajući u vidu da obje strane imaju argumente iste vrijednosti. šafijskom i hanbelijskom smatraju da žena nije dužna plaćati zekat na nakit (zlato i srebro) koji nosi i koji je namijenjen u tu svrhu. (Vidi: Fethul-Kadir. dž.novihorizonti. drugo da ne treba. 7/23) Hanefije smatraju da je žena dužna davati zekat na nakit. tako da im mito nije potrebno. jer dužnost je upozoriti ljude na osobu koja im može nanijeti štetu.š. ili se rodi živo pa potom umre. dakle nosiocima izvršne vlasti. U svakom slučaju. najbolje zna. uglavnom. Pitanje: Odgovor: Kada dijete provede četiri mjeseca u maternici svoje majke i duša bude u njega udahnuta. i da obje strane imaju pristalice među ashabima. da među onima koji se boje Allaha. stradaju oni koji se bore protiv korupcije. El-Mukni‘. pa potom bude pobačeno mrtvo. dž. zatim materijalnoj stabilizaciji društva. Pooštravanje zakona i njihova stroga primjena mogu biti od koristi. dakle.š. Šukri H. a ako se nije nadala mjesečnici ili je imala opravdan razlog da ne klanja namaz u njegovom prvom vremenu. a Allah. O korupciji i onima koji se time bave treba pisati. Kako se boriti protiv korupcije u gotovo svim društvenim i državnim institucijama? Da li se pobačenom djetetu klanja dženaza? Ukoliko žena dobije mjesečnicu (hajz) pred jaciju. daju visoke plate. 2/41) Imajući u vidu da obje strane kao dokaz uzimaju hadise o čijoj vjerodostojnosti postoji veliko razilaženje.Na pitanja odgovora doc. svakodnevno se dešavaju spektakularna ubistva. Nadalje. gdje. Eš-Šerhu-l-kebir. o njima neprestano govoriti.com Pitanje: Odgovor: Da li je žena dužna plaćati zekat na svoj nakit? Većina učenjaka u tri mezheba: malikijskom. Jedno kaže da treba naklanjati. prije negoli je klanjala akšam. 1/242. Smatram da ako je znajući za mogući skori početak hajza bez razloga odgodila klanjanje akšama u njegovom prvom vremenu. što je zabranjeno. smatram da. (Vidi: Bidajetul-mudžtehid. dr. vrlo uspješna metoda u borbi protiv korupcije jeste da se onima koji odlučuju. Ed-Durr elMuhtar. Pitanje: Odgovor: U vezi s ovim pitanjem postoje dva mišljenja. tabiinima i poznatim pravnicima prvih generacija. kao što su neke zemlje Srednje i Južne Amerike. tada bi trebalo da naklanja.š. nema mita ni korupcije. a Allah. gdje će ljudi imati normalne uslove za život. Mugnil-muhtadž. jer ljudi uključeni u takve poslove vrlo često su spremni učiniti i najveća zlodjela. na osnovu pravila po kome obaveza u osnovi ne postoji. dž. U zemljama u kojima je korupcija uzela maha.2005 http://www. najbolje zna.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 111 od 416 . 1/390. Ramić. te da je za njeno postojanje potreban validan dokaz.

Na sudu su mi rekli da bi djeca mogla pripasti meni ukoliko bi muslimanski muftija presudio u moju korist. Sad sam u velikom problemu jer je talijanski sud presudio da djeca pripadnu majci. dr. Ramić. Brak je funkcionisao sve dok moja žena nije dobila naredbu od svojih duhovnih vođa da se od mene razvede s obzirom da sam ja sunija. bavljenje muzikom je grijeh. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li osoba sa postavljenim kateterom na debelom crijevu ili ugrađenom vrećicom za sakupljanje stolice mora za svaki namaz uzimati abdest? Da li vjernik može biti nastavnik muzike? Datum kreiranja: 27. Međutim. Prema tome. s tim abdestom.2005 http://www. Šukri H. Interesuje me da li ja takvu fetvu mogu dobiti i gdje.novihorizonti. vrijedi abdest u toku jednog namaskog vremena i u tom namaskom vremenu.com Pitanje: Živim u Italiji. Mislim da takvu fetvu možeš dobiti u islamskom centru u Rimu. Oženio sam se šiijkom.Na pitanja odgovora doc. može klanjati koliko hoće. Pitanje: Odgovor: Nastavnik muzike može biti vjernik musliman. a možda i u drugim gradovima gdje sunnije imaju svoje centre. Odgovor: Svaki sunnijski muftija će presuditi u tvoju korist ukoliko ponudiš dokaze koji ukazuju na to da djeca neće kod majke biti odgajana u skladu s vjerovanjem ehli-sunneta. Pitanje: Odgovor: Sahibi-uzuru.11. Za svako namasko vrijeme sahibi-uzur ponovo uzima abdest. što je i osoba sa postavljenim kateterom. dužnost svakom nastavniku muzike jeste da promijeni profesiju kako bi radio neki koristan i halal posao od koga će imati koristi i na dunjaluku i na ahiretu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 112 od 416 .

Smatram da žena i u sportu treba ostati žensko. dakle sportovima koji neće ugroziti njenu prirodu. a onda ih uz ramazan samo prodavati? Učenje Kur‘ana za pare je haram i nema koristi od tog učenja. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme.. uslovno rečeno. govoriti Allahu ekber). Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. Žene dodatno moraju voditi računa o svojoj prirodi koja se. 9. Na slično pitanje opširnije sam odgovorio u Novim horizontima br. U tom odgovoru između ostalog stoji: ”Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. niti dao olakšicu u tom pogledu.” Pitanje: Odgovor: Ne samo da zapreke ne postoje.. ”Kitabul-džihad”.” El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. zabranjen je. Da li je neki od danas poznatih sportova zabranjen po šerijatu? Postoje li šerijatske zapreke da se žene bave sportom i osnivaju sportska udruženja? Datum kreiranja: 27. lažne). Sve su to novotarije. haram. treba voditi računa da sport bude dozvoljen. zabranjen postaje i onaj sport koji je u osnovi dozvoljen.novihorizonti. dr.2005 http://www.”’ (Šerhul-akide ettahavije. na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. a još je žalosnije što čitav džemat može tako perfidno varati. ženstvenost. Žena treba da se bavi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. Normalno. da se u njemu ne pretjeruje i ne čini neki drugi grijeh.11. senzibilnost itd. U to se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije. maj. ili nanosi bol organizmu na bilo koji način. s. 2000. doći će do poremećaja i štetnih posljedica. u nekim aspektima. ništavne. ili preopterećuje ljudski organizam. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an za dušu umrlog.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o tom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči.a. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ‘Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa).com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 113 od 416 . Ramić. nego se preporučuje muslimankama bavljenje sportom i osnivanje sportskih udruženja. Naš hodža uz ramazan prodaje već proučene hatme. ako bude popraćen nečim što je po šerijatu zabranjeno. 2564) Uz to.Na pitanja odgovora doc. ženskim sportovima. jer ako ”postane” muško. kako onaj ko uči tako i onaj kome se uči. kao što je takmičenje u dizanju tegova. Pitanje: Odgovor: Svaki sport u kojem se zadaju udarci u lice kao što je npr. u više hadisa zabranio je da se udara u lice kako čovjek tako i životinja. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane.s. niti je to naredio neki od imama u vjeri. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. Žalosno je što vam je hodža takav. razlikuje od muške.com Pitanje: Odgovor: Živim u Makedoniji.”. Poslanik. Mogu li se hatme proučiti tokom godine. Šukri H. Uz to. Onaj ko uzima i ko daje su griješni. za pare). boks. koristan. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. to važi pod uslovom da njihovo bavljenje sportom i rad udruženja budu u granicama šerijata. i nevažeća (batil) djela. br. Sunen. (Vidi: Ebu Davud. 2/672.

tako da on na njega i one koje on hrani tim imetkom lakše djeluje i ima na njih veći i lakši uticaj. Savjetovao bih svakome da odjeću koju ne nosi pokloni onima koji su potrebni.com Pitanje: Odgovor: Da li na odjeću koja se ne nosi treba davati zekat? Ne. Pitanje: Odgovor: Sportske kladionice nisu ništa drugo do suvremeni način kocke koja je islamom strogo zabranjena. osim ukoliko je namijenjena za trgovanje. kladionice i mnogi vidovi igara na sreću daleko su. Kakvu uslugu i korist je dobitnik u igrama na sreću pružio onima koji su mu tu nagradu obezbijedili. a odgovornima u društvu kažem da te igre neće društvu donijeti nikakvo dobro. Zlo koje društvo trpi. pa makar i ne spadali u kategoriju siromaha. shodno tome. ajeta sure El-En‘am koji kaže da je svinja nečista može se zaključiti da su svi njeni dijelovi nečisti i da ih. dr. a kojem su direktni ili indirektni uzročnici lutrija.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 114 od 416 . Možete li nam objasniti islamski stav u vezi sa sportskim kladionicama? Da li je dozvoljeno koristiti svinjsku kožu? Datum kreiranja: 27.š. ajetu sure El-Maide da je kockanje prljavo.novihorizonti. a Allah. naprotiv. bez obzira koliko država ubirala poreza od raznih firmi koje se bave tim poslovima. Uzvišeni Allah kaže u 90. Bespravno jedenje tuđeg imetka čovjeku donosi zlo jer otvara vrata šejtanu. želi da među vjernike ubaci neprijateljstvo i mržnju i da ih od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza odvrati.2005 http://www.Na pitanja odgovora doc. kroz alkohol i kocku. Smatram da bi rezultati tog istraživanja bili veoma interesantni i korisni. dž. tj. najbolje zna. Ramić. Volio bih kada bi neko tu temu uzeo za doktorsku disertaciju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. daleko veći. ne treba. Muslimanima koji žele živjeti kao muslimani skrećem pažnju na veliku opasnost koja se krije iza tih i mnogih drugih vidova igara na sreću. Uzimanje tuđeg imetka bespravno zabranjeno je ajetima: II:188. Pitanje: Odgovor: Iz 145. ostalim učesnicima? Nije nikakvu! Nego. U sljedećem ajetu Uzvišeni Allah nam kaže da šejtan. nije dozvoljeno koristiti.11. odvratno i šejtansko djelo i naređuje vjernicima da se toga klone. Šukri H. A kako i ne bi kockanje proizvodilo tako strašne posljedice kad je to perfidan način bespravnog uzimanja tuđeg imetka. ili pak onima koji će tu odjeću nositi. IV:29. pojavom njegova imena oni čije će pare on dobiti osjete gorčinu i bol zbog gubitka u svojim dušama.

Skrećem pažnju našem bratu da nema pravo da radi ono što je grijeh. Razgovor i dogovor.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 115 od 416 . Onaj ko legne dva-tri sahata prije sabaha vrlo vjerovatno će sabah prespavati. međutim. pretjerano sijele sa svojim komšinicama. Pretjerivanje u bilo čemu u islamu nije dozvoljeno. su najbolji put za prevazilaženje nesuglasica. a i ostalima. a posebno ne sijeli dugo noću) donosi sa sobom mnoge grijehe kojih se musliman mora čuvati. Ramić. Znam da mnoge supruge.com Pitanje: Moj suprug skoro svaku noć sijeli do kasno sa svojim prijateljima. Uvijek treba imati na umu da su muslimani i muslimanke dužni da preporučuju dobro jedni drugima i da jedni druge odvraćaju od zla. I. U ispunjavanju tih obaveza čovjek mora na prvom mjestu voditi računa o prioritetima. Normalno je da svaki suprug ima svoje prijatelje s kojima se druži. Da li je on u pravu? Odgovor: Pred čovjeka su postavljeni mnogobrojni zadaci i obaveze koje mora izvršavati. zapostavljajući svoje muževe i djecu.novihorizonti. Međutim. Naročito je opasno pretjerivanje u sijeljenju noću. Na drugom mjestu. preporučujem ovom bračnom paru. Te zadatke i obaveze mu je postavio i odredio njegov Stvoritelj. Svaki grijeh treba spriječiti na najbolji mogući način.2005 http://www. popraćeni razumijevanjem i lijepim željama. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Jest da njegova supruga nema pravo da mu naređuje šta će raditi. Šukri H. Nadalje. dakle da ispunjava prvo one obaveze koje su važnije i obaveznije. kao što je izgleda slučaj u ovom primjeru. Datum kreiranja: 27. Pokušala sam mu skrenuti pažnju na to. Da je ovaj naš brat vodio računa o svojim obavezama i prioritetima njegova supruga vjerovatno ne bi imala primjedbe na njegovo ponašanje. također.11. sijeljenje u lošem društvu (dobro društvo obično ne sijeli dugo. na kraju. on odbija moju primjedbu govoreći da ja nemam pravo da njemu komandujem i da je on slobodan da radi šta hoće. dr. da na najljepši način ukazuju jedno drugom na ono što smatraju lošim i da istaknu svoje želje za koje očekuju da im budu ispunjene. a mala je vjerovatnoća da supruga može biti zadovoljna s mužem koji joj uvijek kasno noću dolazi kući. Savjetujem našeg brata da ne sijeli dugo noću sa svojim društvom i da ne zaboravi svoje obaveze prema porodici.Na pitanja odgovora doc. ali ima obavezu da mu ukaže na propuste i greške koje eventualno čini. čovjek mora voditi računa da neke obaveze ne zapostavi na račun drugih. od kojih je obaveza supruga prema svojoj supruzi na prvom mjestu. jer to vodi propuštanju sabah-namaza i onemogućava čovjeka da ispunjava mnoge obaveze. velika je greška ako to druženje pređe granicu.

Poslanik.s. Ramić. 30. 41. Nadalje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 116 od 416 . Ed-Du‘afaus-sagir. ”Kitabul-ezan”. shodno tome. Luda osoba pada pod skrbništvo. (Vidi: Buhari. str.novihorizonti. 687. 1/625-626) Isto tako.2005 http://www. osobi dok spava i dok ne dostigne punoljetsvo. ”Kitabus-salati”. s. U tim ajetima ne spominju se daidža. Ammar je propuštene namaze naklanjao nakon što je došao k svijesti. (Vidi: Sahihul-Buhari. 418) Što se tiče namaza. taj namaz je osoba koja je bila u besvjesnom stanju dužna naklanjati.v. 1/388) Ove postupke i riječi ashaba hanabile tretiraju njihovim konsenzusom imajući u vidu da im se niko od njih nije usprotivio. tj. Poslanici ne mogu poludjeti. Ukoliko dođe k svijesti u bilo kom dijelu namaskog vremena. ”Kitabus-salati”. oni kažu da se gubljenje svijesti ne može analogizirati sa ludilom jer ludilo uobičajeno dugo traje. Ed-Du‘afa vel-metrukune. Naime. 37. br. s obzirom da je Poslanik.a. Hanbelije smatraju slabim hadis koji su hanefije uzele kao dokaz. (Vidi: Sunenud-Darekutni. 1/50) Hanbelije smatraju da je osoba dužna sve obaveze nadoknaditi za period dok je bila bez svijesti. Pitanje: Kur‘an u 31.v. dužna ih je naklanjati. u suprotnom. To znači da se njene aktivnosti ne uzimaju u obzir i pravno su nevažeće. s. niti se sa njima smije osamljivati. jer se u lancu njegovih prenosilaca nalaze Hakem ibn Sa‘d i Haridže ibn Mus‘ab. te. Naime.a.Na pitanja odgovora doc. oni kažu da je to konsenzus ashaba. Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Odgovor: Koji šerijatski propisi važe za čovjeka dok je u besvjesnom stanju ili komi i nakon što mu se povrati svijest? Za osobu dok je u besvjesnom stanju ili komi važe isti propisi kao i za osobu dok je u snu.s. ajetu sure En-Nur i 55 ajetu sure El-Ahzab govori o tome pred kim žena smije biti otkrivena. osim ako padne u nesvijest. El-Medžruhun. s. (Vidi: El-Mugni.v. dr. je odgovorio: ”To se ne mora naklanjavati. Es-Sunen el-Kubra. 2/81. 2/50) Oni osobu koja je izgubila svijest analogiziraju sa osobom koja spava. Bejheki. kao što su post i namaz.a. hanefije smatraju da ako to stanje potraje koliko traje period od pet namaza. str. nije dužna postiti niti bilo koja druga djela činiti. s. a poželjno je da se nakon toga i okupa. Gubljenjem svijesti osoba gubi abdest. (Vidi: Reddul-muhtar aled-durril-muhtar.s. Aiša je pitala Allahovog poslanika. tada osoba nije dužna te namaze nadoknađivati.v. a znamo da osoba koja prespava namaz treba taj namaz klanjati kad se probudi. 2/81. o čovjeku koji izgubi svijest i zbog toga ga prođe namaz. Ibn Hibban. ludoj osobi ne pišu se djela. 1/388) Slučaj osobe koja je izgubila svijest može se analogizirati sa osobom koja spava ili koja nije svjesna zbog ludila. Nesai. Interesuje me smije li ona pred njima biti otkrivena? Odgovor: Daidža i amidža su joj mahrem i ona pred njima može biti otkrivena. a Semure ibn Džundub u vezi s tim rekao je da sa redovnim namazom treba naklanjati i propušteni. Šukri H. nije odgovorna za svoja djela. 1/330. a zatim u namaskom vremenu dođe k svijesti i klanja namaz. amidža niti dajdžić i amidžić. El-Muhezzeb. ali njihovi sinovi. a mogu se onesvijestiti. zbog toga što ne postoji namjera od strane osobe koja je u besvjesnom stanju.s. ”Kitabus-salati”. 688) Malikije i šafije smatraju da nije dužna propuštene namaze naklanjavati. kupao nakon gubljenja svijesti. Zehebi. Ono što ne oslobađa dužnosti klanjanja pet namaza ne oslobađa ni ono što je više od toga. Prenosi se da se Poslanik. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. rekao da pero ne piše djela ludoj osobi.a. (Vidi: Eš-Šerhus-sagir. br. njeni daidžići i amidžići nisu joj mahrem te ona pred njima ne smije otkrivati kosu itd. dok je bolovao pred smrt. niti se na nju odnose propisi u vidu naredbe ili zabrane. 1/572-574. 1/364. Es-Sunen el-Kubra. 1/288. Sahihu Muslim. 31. 1/248. ”Kitabus-salati”. Bejheki. a oni su slabi prenosioci.11.” (Sunenud-Darekutni. ”Kitabus-salati”. Mizanul-i‘tidal.

da tvojim rođacima i komšiji i svim ostalim ljudima prosvijetli um kako bi shvatili šta je dobro i korisno za čovjeka i sačuvali se šejtanskih spletki. dž. umjesto toga. Molim Allaha.š. zla koja se ”uzgajaju” i ”njeguju” u kafićima i noćnim klubovima.novihorizonti. Ukoliko to nije u pitanju. kako Poslanik. Da li sam dužan da im govorim da je to grijeh i na koji način da to učinim a da se oni sa mnom ne posvađaju? Odgovor: Treba da tražiš način koji će dovesti do toga da oni shvate kako je put kojim idu pogrešan. Kakav je propis za ovu situaciju? Imajući u vidu da si se zakleo da nećeš činiti nešto što ti je dozvoljeno.v. Prema tome. Navodi im žive primjere ljudi iz vaše sredine koji očito pokazuju da svi koji s alkoholom imaju bilo kakvu vezu nisu dobro prošli. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. tada je vjerovatno u pitanju slabost njihova imana. naziva alkohol. Ukoliko to nisi u stanju tada ćeš postiti tri dana uzastopno.š. Sada bih želio da prekršim svoju zakletvu.Na pitanja odgovora doc. Većina grešaka koju muslimani čine vjerovatno su rezultat neznanja. dr. dž.s.a. prostitucija itd. s. prokleti od Allaha. dž. a kako će i proći kada je svako ko ima bilo kakvu vezu s alkoholom. ili. čim prekršiš zakletvu.com Pitanje: Odgovor: Zakleo sam se da sestri ništa neću davati niti od nje uzimati. a možda ponekad i obaveza. Pitanje: Imam trojicu rođaka i komšiju koji drže diskoteku i kafiće u kojima se toči alkohol. ajet sure El-Maida. sa majkom svih zala.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 117 od 416 . Ramić.2005 http://www. preporučuje se onome ko se zakleo Uzvišenim Allahom da neće činiti ono što mu je obaveza ili dozvoljeno da tu zakletvu prekrši i za nju da iskup. O iskupu za prekršenu zakletvu govori 89. ukazuj im na nevolje koje pojedincima i društvu donose alkohol. dužan si učiniti iskup za svoju zakletvu.š.11. Šukri H. dakle. pokušaj djelovati u pravcu da se njihova vjera u Allaha. a uz to. To ćeš uraditi tako što ćeš nahraniti deset siromaha onako kako u normalnim okolnostima hraniš svoju porodicu. Prema tome. Sudnji dan itd. dakle. možeš da ih odjeneš. a tebe da nagradi zbog brige o njima. Amin! Datum kreiranja: 27. bilo bi lijepo da tu svoju zakletvu prekršiš. ojača. droga. čim nešto sestri daš ili od nje uzmeš. Naime.

Allahummagfir li. Tako se npr. dove koje su prenesene od Poslanika. ”Kitabus-salati. Ukoliko postoje zdravstvene ili neke druge smetnje. (Vidi: Ibn Madže. ali je nagrada za tako klanjanu nafilu upola manja. po mogućnosti će ustati kad htjedne činiti ruku i taj rukn propisno izvršiti. Pitanje: Odgovor: Propis je da kada osoba klanja farze sve namaske ruknove. kada je objavljeno Sebbihisme rabbikel-e‘ala Poslanik. kao što je Subhane rabbijel-e‘ala.a.” (Abdurrezzak. a Allah. s. Dakle.s. s tim da nečistoću treba od sebe otkloniti. ukoliko te dove ispunjavaju prethodno spomenute uslove. tada inša-Allah.a.s. kao što su dove: ”Subhanekellahumme ve bihamdike.com Pitanje: Odgovor: Da li se na sedždama u farz-namazima mogu učiti dove na jeziku koji nije arapski? U farz namazima na sedždi treba učiti dove koje se prenose od Poslanika. El-Musannef. Treba naglasati da nije potrebno nabavljati neke posebne rekvizite da bi se na njima sedžda činila itd. ”Kitabus-salati. Babud-du‘ai fir-ruku”. Naime. Pitanje: Odgovor: Samim dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest.” Isto tako od njega se prenosi da je rekao: ”Kada neko od vas učini sedždu neka kaže: Subhane rabbijel-e‘ala tri puta i to je minimum.” (Sahihu Muslim. kao što je strah od neprijatelja. nafile ne moraju (mada je sevapnije) klanjati stojeći. dikkahu ve džillehu. te se zbog toga preporučuje muslimanima da Poslanikove. Kada starija osoba klanja sjedeći. Babu ma jukalu fir-rukui ves-sudžud”. kao što su kijam (stajanje). sedžda itd. dove nauče i da ih uče na farzovima i nafilama.s.v. ve evvelehu ve ahirehu. 877. ”Kitabul-ezan. smatram da se na njima mogu učiti dove i na drugim jezicima mimo arapskog. izvršavat će namaske ruknove onoliko koliko može. kako će obavljati namaske ruknove? Da li žena gubi abdest ako opere dijete nakon velike ili male nužde? Datum kreiranja: 27.a. ”Kitabus-salati. s. ve sirrehu ve ‘alanijetehu.novihorizonti. i to je lijepo.” Oba hadisa prenose Ibn Madže i drugi. ne mora se pri klanjanju nafila (mada je bolje) okrenuti prema Kabi itd.s. dr.11. Sahihu Muslim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 880) Ukoliko se dodaju druge dove koje se prenose od Alejhisselama. Ramić.a. je rekao: ”Učite to na vašim sedždama. jer je jedan od uslova da bi se moglo stupiti u namaz da bude čisto tijelo. Babul-kavli firruku‘i ves-sudžud”) ”Allahummagfir li zenbi kullehu. Naravno. ako ne može stajati ali može normalno ruku i sedždu činiti.v. ruku (pregibanje).2005 http://www. To kažem na osnovu činjenice da u slučaju nafila postoji velika fleksibilnost kada je o namaskim propisima riječ. Dakle. najsadržajnije su i najobuhvatnije i mi ne možemo sastaviti bolje dove od tih. Babu ma jukalu fir-ruku‘i vessudžud”) Što se nafila tiče. Sunen.v. Kada se klanjaju nafile dozvoljeno je klanjati sjedeći i onima koji mogu klanjati stojeći. klanjat će onako kako može ne opterećujući sebe više nego što može podnijeti. najbolje zna. s.) ”Rabbi inni zalemtu nefsi fagfir li. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 118 od 416 . odjeća i mjesto na kom se klanja.š. s. nema smetnje da na sedždi u nafilama uči dove na jeziku koji poznaje. Šukri H.” (Sahihul-Buhari.v. pod uslovom da te dove budu ispravnog značenja i da ne budu kao ”obični govor ljudi”.Na pitanja odgovora doc. ali ako neko to nije u stanju. obavlja onako kako najbolje može. ”Kitabu-ikametis-salati ves-sunneti fiha” br. ako ne može stajati klanjat će sjedeći.

novihorizonti. imetka stečenog na haram način tiče s njim će se postupiti na sljedeći način: Ukoliko postoji mogućnost vratit će ga vlasniku zajedno s eventualnom zaradom koju je na osnovu tog mita ostvario. kako bi kao imam mogao da se posvetiš imamskim poslovima. da te učvrsti na pravom putu i olakša ti situaciju. kao što su sabahski. Ramić. tako da ne moraš razmišljati kako ćeš porodicu prehraniti. a dozvoljeno uzimati. Naime ja uskoro moram napustiti Njemačku. Odlučio sam da više ne uzimam pare za učenje Kur‘ana. prije trenutka kada se vrata pokajanja zatvaraju. Moja poruka svakom muslimanu i muslimanki je da se puno kaju i da nastoje eventualne greške i nepravde prema drugima ispraviti.š.11. Na poslu nisam zbog toga doživjela bilo kakve neprijatnosti i prema meni su se svi korektno ponijeli. Međutim.2005 http://www. Pitanje: Radim u Njemačkoj. Što se. Željela sam se udati. mora posezati za onim što je grijeh. onda će to uplatiti u bejtu-l-mal (opću kasu muslimana). Otuda smatram da uzimanje takvih hedija nije dozvoljeno. dž. koji su tokom svoga života primali mito. akšamski i jacijski farz uči naglas. dž. problemi su nastali s mojim roditeljima koji žive u srbskom entitetu. Prošle godine sam se odlučila da nosim hidžab i da se islamski odijevam. Šukri H. taj imetak utrošit će u dobrotvorne svrhe. šta će uraditi s imetkom koji je tim putem dobio ili dobila? Odgovor: Hediju je pohvalno davati. kako ćeš obezbijediti stan kad odeš u penziju itd. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ukoliko vlasnik nije dostupan. ali još nisam naišla na pravu priliku. Tvojim džematlijama preporučujem da ti odrede dostojanstvenu platu. Znaj da nisi jedina koja se suočava s tim problemom. Amin! Datum kreiranja: 27. Možeš poslati svoje podatke kako bismo ih pod šifrom objavili u Novim horizontima u nadi da ćeš tako upoznati mladića s kojim ćeš moći sklopiti brak i tako pokušati riješiti tešku situaciju u kojoj se nalaziš. Odgovor: Moj savjet ti je da od dva zla izabereš ono koje je manje. U konkretnom slučaju čini mi se da bi to i dalje bilo plaćanje za učenje hatmi samo ovaj put pod firmom hedije. boreći se za golu egzistenciju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 119 od 416 . Molim vas za savjet. želi da se pokaje. pa makar i sama klanjala. Ukoliko neki musliman ili muslimanka. Interesuje me mogu li uzeti hediju koju mi džematlije dadnu nakon što ja proučim hatmu? Napominjem da ja od njih ništa ne tražim.Na pitanja odgovora doc.š. Molim Allaha. pak. Ja svoj hidžab ne želim skinuti. Molim Allaha. Pitanje: Obavljam imamsku dužnost dvadeset pet godina. ukoliko za to ne postoje neke šerijatske zapreke. dr. U slučaju da bejtu-l-mal ne postoji. da nas uputi pravim putem. Svjesne džematlije će svome imamu osigurati dostojan život i zaposliti ga da radi imamske poslove i neće ga prisiljavati da. Pitanje: Odgovor: Prije svega. a oni su mi rekli da ako mislim kod njih dolaziti ne smijem nositi mahramu na glavi. koliko je to moguće.com Pitanje: Odgovor: Može li osoba u namazu učiti naglas iako klanja sama? Ispravno je da osoba kada klanja farz-namaze u kojima se uči naglas. želim da napomenem da su vrata pokajanja otvorena svakom čovjeku sve do trenutka kada duša počne izlaziti.

bilo da ide na hadž ili umru. sokola). ne domaća. zabranjeno loviti na kopnu. lov iz hobija po šerijatu nije dozvoljen. berićetniji. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Što se oružja tiče ono mora biti takvo da ranjava i da ne bude nešto čime je zabranjeno klati životinju. a ne radi sebe. ”Kitabus-sajdi vez-zebaih ve ma ju‘kelu minha”. Predlažem lovačkim društvima da ih ugrade u svoje statute.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 120 od 416 . preferirajuće mišljenje je ono koje kaže da se u vrijeme kada je zabranjeno klanjati. c) da lovac ne bude pod ihramima. Sunen. 18651) Da bi ulovljeno bilo dozvoljeno jesti potrebno je da lovac.v. 1958) ”Ko ubije vrapca iz zabave. br. Zbog toga je Poslanik. b) da ima namjeru lova.com Pitanje: Odgovor: Može li se dženaza-namaz klanjati poslije ikindije? Iako je zabranjeno klanjati nakon klanjanja ikindije sve dok Sunce ne zađe. Prema tome. c) da ulovljenu životinju ubije ranjavajući je. dž. br. Sredstvo kojim se lovi mora ispunjavati sljedeće uvjete: a) ker. s. a nije me ubio radi neke koristi. Ovo su osnovni propisi o lovu. bilo da gađa ili šalje lovnu životinju (kera. Datum kreiranja: 27. dakle da love po njegovoj naredbi. ”Kitabud-dahaja”. ”Musnedul-muksirin”. tako da slušaju lovca šta im naredi. Ramić. b) da ga lovac pošalje na plijen. 4370.” (Nesai. Pitanje: Želim da se uključim u lovačko društvo i bavim se lovom. jer je osobi u ihramima. mogu klanjati namazi koji imaju svoj povod.” (Sahihu Muslim. u Kur‘anu kaže da nije ništa bez razloga stvorio. kao što su tehijjetulmesdžid i dženaza-namaz.11. soko itd. Znam da u vezi s lovom postoje šerijatski propisi pa bih Vas zamolio da te propise ukratko objasnite. c) da umre od rane. Musned. dr. b) da bude divlja. kao što je zub i nokat.novihorizonti. ne daveći. i u pogledu lova ostavio jasne upute: ”Nemojte bilo šta što ima dušu uzimati za svoj cilj (tj. jer će time njihov lov biti. d) da ne jede ono što je ulovila. ne od pada sa stijene ili gušenjem u vodi. Ahmed. kada čovjek koristi to što je stvoreno s ciljem mora za to imati šerijatski opravdan cilj. Odgovor: Dozvoljeno je loviti pod sljedećim uvjetima: a) da se lovi radi hrane. i da namjerno ne ispusti reći bismillah pri gađanju ili puštanju lovne životinje. Naime. Šukri H. taj i taj me ubio iz zabave.a. da ga gađate).š. sredstvo kojim se lovi i ulovljeno ispunjavaju određene uvjete: Lovac treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude od osoba od kojih je dozvoljeno jesti ono što zakolju. dženaza namaz se u tom periodu može klanjati. jer Allah. Ulovljena životanja treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude u osnovi dozvoljena za jesti. d) da je lovac zakolje ako je zatekne živu. ili da je živu donese pa je lovac prekolje. dakle da ne ode loviti sam od sebe. Prema tome. br.s. inša-Allah.2005 http://www.Na pitanja odgovora doc. moraju biti obučeni. b) da se lovi radi uništavanja štetočina. vrabac će na Sudnjem danu doći Allahu vičući: ‘Gospodaru.

jer mnogi neuki znaju kazati: ”Kad može hodža. kako bi. U svakom slučaju. prakticirao islam u potpunosti ili djelimično. kaljanje ugleda njegova čestitog oca i udaljavanje od njega njegovih čestitih prijatelja koji će se. Smatram da našoj braći i sestrama. dr.” (Sahihu-l-Buhari. ne zaboravi svoju dužnost prema bratu u islamu i nastoj da mu pomogneš da se spasi nevolje u kojoj se našao. Molim Allaha.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. mogu i ja”. s obzirom da javno griješi i neće da popravi svoje ponašanje. koji su više upoznali propise islama od drugih i koji ponekad svjesno iste krše. Problem nije samo u tome što on čini ta ružna djela. Ramić. nažalost. da ga je šejtan savladao i uputio na stranputicu u tom pogledu. mogućnost da ga u tim pogrešnim postupcima svijet počne slijediti.s.com Pitanje: Imam prijatelja s kojim se redovno družim. on nije i ne smije biti siguran da ga šejtan neće savladati i uputiti putem grijeha. muslimani trebaju ljudima pomagati protiv šejtana.š. dunjalučke i ahiretske.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www. koje su u okolnostima u kojima živimo. dug proces. i pored svega. Da li mi preporučujete da prekinem druženje s njim. postoji mogućnost da čovjek pogriješi isto kao što postoji mogućnost da se pokaje. mada je u poznavanju propisa islama jači od mene? Odgovor: Sve dok duša ne počne izlaziti iz tijela. treba. Datum kreiranja: 27. Taj moj ahbab je svršenik jedne naše medrese. Naravno treba tražiti efikasnu pomoć. nije jedini. sve dotle. 3688) No. Do sada sam upoznao dosta sličnih primjera. Amin. nego je problem još veći što on te grijehe čini javno.v. ili pak neki drugi pristup. on je upoznao djevojku koja se nepristojno oblači i nije dobra vjernica. pomoći.novihorizonti. Trenutno sam u velikoj dilemi da li da nastavim svoje prijeteljovanje s njim ili ne. uzroke takvih pojava eliminisati. bilo potpuno ili djelimično. Generalno. sasvim realne.a. bez sumnje. Šukri H. dž. Nastoj da pronađeš efikasnu metodu. dakle pomoć koja će postići svoj cilj. na njega djelovao u pozitivnom smislu. Razloga za takvu pojavu ima više i čini mi se da su ti razlozi realni. sve dok se vrata pokajanja (tevbe) ne zatvore. a javni grijesi za sobom povlače veće posljedice. malih i velikih. Primjer koji navodiš. preporučujem ti da izbjegavaš pojavljivanje s njim na javnim mjestima kako svijet o tebi ne bi dobio pogrešnu sliku. poznavao propise islama ili ne. U konkretnom slučaju vidi da li je to distanciranje. Neke od dunjalučkih posljedica su bacanje ljage na medresu koju je završio. Naime. a otac mu slovi kao učen čovjek u vjeri. Bez obzira ko taj čovjek bio. treba realno odnositi i treba ih liječiti nastojeći prije svega. jer prijeteljovanje je znak ljubavi. a Poslanik. da ti pomogne da budeš uzročnik njegove upute. prije svega. kaže: ”Ti ćeš biti sa onim koga voliš.11. bio učen ili ne. Sa njom se na javnom mjestu ponaša kao da su već u braku. jer okruženje u kome živimo pogoduje takvim pojavama. uvidjevši njegov pogrešni put. a ne odmagati im. Otuda se prema tim pojavama. bilo javno ili tajno. Očito je da je tvoj ahbab preko te djevojke podlegao iskušenjima šejtana. Nemoj sa njim ni prijeteljovati. pomoć. ”Kitabu-l-menakib”. jer s kim si takav si. uz Allahovu. To je. s. od njega polahko distancirati. br.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 121 od 416 .

praksi i nema smetnje da u svakom dobru s njima učestvujemo imajući u vidu Kur‘ansku naredbu: ”I surađujte i potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti. a nemojte se potpomagati u grijehu i nasilju. prije svih. Datum kreiranja: 27. jeste da se po islamu stvari procjenjuju na osnovu njihove suštine. Poslanik. u Allahovom Poslaniku.v. dž. Normalno. ali braća iz Tabačkog mesdžida mi se dopadaju u ponašanju i čini mi se da ima neke razlike između njih i ostalih. kada nekoga ocjenjujemo gledamo na njegov rad ne na njegovo ime. mada ime uglavnom ukazuje na čovjekov rad i njegovo idejno opredjeljenje i kao takvo nije u islamu zanemarljivo. ne na osnovu imena. Allahove. prije svega. Prema tome. što treba naglasiti. nesuradnju u grijehu. a ne prema orginalnoj ideji zuhda i onima koji tu ideju žele da ostvare u svome životu.v. Ta ideja. uistinu. a u stvari su to mesdžidi u kojima se klanja namaz u džematu i ne čine se novotarije u vjeri. s. Neki su vrlo bliski Poslanikovoj. da se u njemu odvijaju raznovrsne aktivnosti koje imaju utemeljenje u Poslanikovoj. uistinu bude i ostane mesdžid. dž. Nadam se da je takav slučaj sa Tabačkim mesdžidom.v. U ovom ajetu Allah.s. pravilno shvaćena u okvirima umjerenosti (ne pretjerivati i ne zapostavljati). dž. sve dok su u islamu.s. naglašava da su mesdžidi (džamije) Njegovi. Kakvo je Vaše mišljenje po tome da ja odem u tu tekiju gdje ću čuti predavanje i družiti se sa tom braćom koja se nalaze u njoj? Odgovor: Prije svega treba naglasiti da osnovna ideja sufizma koja se ogleda u suzdržavanju i skromnosti u pogledu uživanja u dunjalučkim blagodatima i oplemenjivanju duše lijepim i moralnim vrijednostima je ideja koja ima svoje utemeljenje u Kur‘anu i sunnetu. indirektno ukazuje da se mimo mesdžida dova upućuje nekom drugom. neko više.Na pitanja odgovora doc.a.v. da nam pomogne da budemo od onih koji se potpomažu u dobru.š. neko manje. ali ne treba prestati nastojati takvoj osobi pomoći i izvršiti svoju obavezu u tom pogledu prema njoj. vjere. dž.š.a.š. Šukri H.11. 2)) U isto vrijeme ukazujemo na sve što nije u skladu sa šerijatom u duhu naredbe da se naređuje dobro a odvraća od zla i činimo to na najljepši način koji će. a ne Njemu.” (El-Džinn. a to. s.a. kao sljedbenici Allahove.. nisu ni ulazili. mesdžid. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pa prema tome u tekije.s.v. obožava na način koji On i Njegov Poslanik. Ona se ogleda u zuhdu čijeg praktičnog protagonistu imamo. podrazumjeva suradnju u dobru i bogobojaznosti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 122 od 416 . Uz to sve vodimo računa da naša podršaka njima u onome što je dobro ne bude odobravanje onoga što je novotarija u vjeri. Izuzetak bi bila situacija kada bi odlazak u tekiju imao za cilj naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Prema tome. dž. Podržavamo ih u svemu što ima utemeljenje u Kur‘anu i Poslanikovoj. dž. što je važno naglasiti. treba se distancirati od osobe koja javno čini novotarije u vjeri. Molim Allaha. Drugo. a svi ljudi griješe.a. Treće. muslimani su dužni bratski se odnositi jedni prema drugima. Allahov.” (El-Maide. a neki vrlo daleko od nje.s.. treba da se ugledamo. je suština islama.š. za svoga života nije izgradio nijednu tekiju niti su to učinile odabrane generacije muslimana. s. jer Allah. dž. praksi. Prema tome.š. a oni bi trebali biti naš uzor. praksi i praksi njegovih ashaba.novihorizonti.s.a. s obzirom da ih nije bilo. Ukoliko je taj mesdžid pretvoren u klasičnu tekiju u kojoj se Allah. Prema tome.š.com Pitanje: Ja imam antipatiju prema sufizmu. Drago mi je da naša braća u Tabačkom mesdžidu imaju posebne vrijednosti i nadam se da će se kao takvi potruditi da Tabački mesdžid.v. pored Allaha dovu upućivati bilo kome. jeste da postoji velika razlika među muslimanima koji sebe smatraju sufijama. dž. a ne Njegove.s. s. nisu propisali onda u njega ne bi trebao ulaziti. U skladu s ovim općim pravilima ćeš ocjeniti da li ti je dozvoljeno ići u Tabački mesdžid ili nije. s. Na osnovu ovih pretpostavki mi gledamo na našu braću koji sebe nazivaju sufijama.a. Ramić. pomoć voditi ka dobru. toliko daleko da ih uopće ne možemo smatrati muslimanima.š. Što se pak druženja tiče treba znati da su muslimani braća. dr. 18) U ovom ajetu Allah. tekije su nečije druge.) ”Džamije su. naređivanje dobra i odvraćanje od zla i nastojanje da se tim druženjem postigne i podupre dobro a ne grijeh i novotarija. bez obzira kakva imena nosili i koliko ko od njih griješio.š. pa nemoj. kaže: (Ve ennel-mesadžide lillahi. koji nam je određen kao najbolji uzor u kog.2005 http://www. s. Isto tako neme smetnje da se ulazi u tekije koje se samo formalno tako nazivaju. uz Allahovu. treba imati antipatiju prema novotarijama i pogrešnim postupcima koje možemo naći kod onih koji sebe nazivaju sufijama ili bilo kojim drugim imenima.

dr.) Ovi ajeti jasno ukazuju da svjedoci trebaju biti ljudi. Poslanik. 255-257 i 285-286. ukoliko sihr ubija osoba koja ga svjesno čini tretira se ubicom itd.s.a. kaže: ”I navedite dva svjedoka.com naređuju dobro i odvraćaju od zla. Ako je mogao učiniti tako veliki grijeh zar ne može to što govori biti laž kojom želi da napravi smutnju među ljudima. Nju ne mogu nadvladati sihirbazi.š. uvjet za svjedoka jeste da bude pravedan.” (Et-Talak. te njegove riječi se ne mogu uzeti kao dokaz zbog toga što džini ne mogu biti svjedoci ljudima na dunjaluku. ujutro i naveče: 1-5. najbolje zna. Umjesto toga trebaš da optužbu uputiš organima Islamske zajednice.novihorizonti. rob”.v. br. jer sam njegov uzlazak u čovjeka je dokaz da on nije pravedan zbog toga što je njegov ulazak u čovjeka veliki grijeh koji je dotični džin svjesno počinio. došao do zaključka da je dotična osoba sihirbaz koja čini sihr koji izvodi iz vjere. 282. u značajnu zaštitu ubrajaju se i dove kao što je dova za koju Poslanik.. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. rob koji je prouči tri puta izjutra ili naveče neće mu ništa moći nauditi: ”Bismillahillezi la jedurru me‘asmihi šejun fi-l-erdi ve la fis-semai ve huves-semi‘u-l-‘alim. Šukri H. Da li je za njim dozvoljeno klanjati? Datum kreiranja: 27.s. ali sve dok se nesumnjivo dokaže da je neka osoba kriva. sve dok se to šerijatski ne dokaže od nadležnih oragana osoba se tretira nevinom. konkretno glavnom imamu i muftiji na tvome području.v. s.š. i ako je u pitanju džin musliman to ne znači da je pravedan.š.a. ti za tom osobom ne bi trebao klanjati. je rekao da je abdest oružje vjernika i da sihirbazi ne mogu nadvladati suru El-Bekare. ona se smatra nevinom i prema njoj se moramo odnositi kao prema nevinoj osobi. To što džin govori može bit indicija. 2. dva muškarca vaša. Što je čovjek bolji vjernik na njega sihr teže može djelovati. ali isto tako smatram da ne bi bilo ispravno da je javno optužuješ. pa ih pogledaj u Hisnul-muslim i drugim zbirkama dova. s. a kako mi možemo znati da je dotični džin pravedan..i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite. Ramić. Ukoliko si ti.) ”.š. s. dž. 804) Naročito se preporučuje učenje sljedećih njenih ajeta.11. Uz prethodno. čak.. dž. s. Međutim. što indirektno ukazuje da ta dova neće koristiti onome ko nije pokoran Allahu.a. jer u njenom učenju je berićet. ”Kitabu salati-l-musafirine ve kasruha”.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 123 od 416 . Nadalje. To nije šerijatom propisano. Ukoliko je sihr vid kufra osoba koja ga svjesno čini izlazi iz islama. Uzvišeni Allah. Pitanje: Dok je jedna osoba liječena od sihra džin je iz nje govorio i između ostalog rekao ko je taj sihr napravio.” (El-Bekare. Poslanik. a Allah.s. Mogu li se te njegove riječi uzeti kao dokaz protiv tog čovjeka? Kako se čovjek može zaštititi od sihra? Odgovor: Ne. Time ćeš sa sebe skinuti odgovornost..v.”Vidi: (Sahihu Muslim. i koje si na osnovu sposobnosti koju posjeduješ u stanju ispravno razumjeti.” Ovdje treba posebno naglasiti da je Poslanik.Na pitanja odgovora doc. kaže da svaki Allahov.a. rekao ”Allahov. Ima i drugih dova koje je lijepo učiti. Pitanje: Odgovor: Sihra ima više vrsta.s. dž. Zaštitnih mjera ima puno kao što je abdest i učenje sure El-Bekare. Amin. na osnovu jasnih dokaza koje si vidio. kaže: ”Učite suru El-Bekare..v. dž. Pitanje: Odgovor: Najbolja zaštita jeste da čovjek prakticira islam i primjenjuje zaštitne mjere protiv sihra. a na Islamskoj zajednici je odgovornost da utvrdi ispravnost optužbi i poduzme zakonom predviđene mjere.. Za našeg hodžu kažu da je sihirbaz. a u izostavljanju gubitak.

Šukri H. tek tada ima potpuno pravo da traži da drugi izvrše svoje obaveze prema njemu.2005 http://www. prilazak muža svojoj supruzi se nikada ne može smatrati silovanjem koje za sobom povlači poznatu dunjalučku kaznu (hadd) i ahiretsku kaznu džehennemom. ne smije odbiti muža osim ukoliko postoji za to šerijatski opravdan razlog. on će biti griješan u mjeri u kojoj je supruzi nanio bol. da se u izvršavanju obaveza strpe i da ne podliježu šejtanovom došaptavanju koji ih nagovara suprotno. Ramić.11.com Pitanje: Po šerijatu žena ne smije odbiti muža. dr. Otuda iskren musliman i muslimanka treba da pomognu jedno drugom u dobru i čuvanju od grijeha. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da li je s tim Allah. Svjesna muslimanka će nastojati da izvrši svoje obaveze prema mužu. a i njen muž prema njoj. Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. (Vidi: Er-Rum. i može li se to tretirati silovanjem? Odgovor: Poznata je činjenica da žena. dž. ukoliko postoji opravdan razlog za ženino uzdržavanje.š. Bez obzira na okolnosti. a muž je svjestan toga ipak priđe mimo njene volje. Kada čovjek izvrši svoje obaveze prema drugima. Ukoliko joj muž priđe bez njene volje. po šerijatu. Međutim. Allah je odredio da među njima postoji samilost i ljubav. a ne zapostavljanje i nasilje. kao što je pogoršanje određene bolesti itd. dakle silom.) Savjetujem supružnicima da izvršavaju svoje obaveze. s obzirom na postojanje bračnog ugovora među njima. Bezrazložno odbijanje je veliki grijeh što se vidi iz činjenice da meleki takvu ženu proklinju sve do zore. 21.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 124 od 416 . zadovoljan.

11. da nam pomogne da slijedimo praksu Njegova Poslanika. 916). obično nakon što se umrla osoba ukopa. Bilo bi dobro kada bi Rijaset Islamske zajednice u tom pogledu uputio tumačenje koje bi pomoglo imamima i njihovim džematlijama da lakše prevaziđu novotarije i prihvate se sunneta. nije nikada umrlu osobu.) Na osnovu prethodno rečenog.š. a imajući u vidu da kod nas postoji praksa da se talkin uči umrloj osobi. Ramić. s. Želim da mi odgovorite zašto se uči talkin umrlome. zašto ga treba kada umre opominjati na šehadet.s. (Vidi poglavlja o dženazi u hadiskim zbirkama. činjenica je da doslovno značenje upućuje na učenje talkina umrlome.a. a možda i nekih drugih razloga. br.” (Sahihu Muslim.a.novihorizonti. dž.v. ”Kitabu-l-dženaiz”. dakle da se živa osoba nenasilno podstiče na izgovor šehadeta. Molim Allaha. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. po ovom pitanju i mnogim drugim pitanjima u vezi sa dženazom. Ako je umrli živio kao mu‘min i u skladu sa imanom i kao takav preselio na ahiret. To što neki muslimani kod nas. odnosno opomena.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 125 od 416 .š.com Pitanje: Poznato mi je da se talkinom umrli podsjeća i opominje na kelime i šehadet.a. s obzirom da osoba kojoj te riječi budu zadnje na ovom dunjaluku odlazi sa ovog svijeta kao vjernik (mu‘min) i ući će u džennet. jer samo živoj osobi to može pomoći s obzirom da se pokajanje prima dok duša ne počne izlaziti. Datum kreiranja: 27. činjenica je također da nema pokajanja nakon što duša počne izlaziti. Međutim.v. Prema tome. jer činjenica je da u vezi s dženazom ima dosta novotarija koje naši muslimani prakticiraju. a i u mnogim dijelovima svijeta uče talkin na kaburu rezultat su pogrešnog razumjevanja hadisa u kom se kaže: ”Podstičite svoje umrle da kažu La ilahe illallah. bilo odmah ili nakon što iskusi kaznu u džehennemu koja će biti u skladu sa grijesima dotične osobe.s. što mu mrtvom koristi dotična uputa. Otuda trebamo potražiti odgovarajuće tumačenje. s.s. dr. bilo prije ukopa ili nakon toga. nagovarao da izgovara šehadet. je li to adet ili fikhski propis i da li još negdje u svijetu postoji takva pojava? Odgovor: Svrha talkina jeste da se osoba koja je na samrti podstakne da izgovri šehadet kako bi joj zadnje riječi bile La ilahe illallah.Na pitanja odgovora doc. preporučio bih našim imamima da poduče džematlije da talkin treba učiti osobi koja je na samrti.2005 http://www. Otuda je logično da se talkin uči živoj osobi. jer njegova praksa je vjera koju smo dužni prakticirati. takvo razumjevanje očito nije tačno. nego je podsticao osobe koje su bile na samrti da izgovore te riječi. Poslanik. To se jasno vidi iz mnogobrojnih hadisa. ukoliko joj Allah. a ako umrli nije živio kao mu‘min i nije sa šehadetom preselio. kakvih dosta ima. Naime. s. Šukri H. ne oprosti.v. Nakon što duša počne izlaziti meleki prestaju pisati i knjige se zatvaraju. a ne kada osoba umre. dž. Svrsishodnije bi bilo da se živima upućuju opomene iz talkina. Njega možemo naći u praksi Poslanikovoj.

jer je Poslanik. muslimani tog područja dužni su da bajramuju isti dan. u Meki ga teško mogu vidjeti. br.š.) Prema tome.) Naučno je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu. Sunen. s. ukoliko nije siguran da odgovrna institucija nije napravila grešku.). s. odnosno mrse. s obzirom da u zajednici imaju vođe koje su na sebe preuzele taj teret i obavezali se da će ih obavijestiti o početku i završetku posta. Onaj ko zna da je propustio neki dan posta dužan ga je napostiti. to je za njega siguran znak početka posta i on se tog svog znanja mora pridržavati. tako da npr.com Pitanje: Radim u Austriji i u toku ramazana ću dolaziti u Bosnu. (El-Mevsu‘a el‘arabijje el-‘alemije. jer je Poslanik. Pitanje: Odgovor: Kada nastupi mjesec ramazan muslimani su dužni postiti. S kim ću otpočeti postiti.U slučaju da zapostiš u jednoj zemlji a drugi dio ramazana postiš u drugoj slijedit ćeš instrukcije zemlje u kojoj se trenutno nalaziš. onda upotpunite šaban trideset dana. bez obzira da li je neko prestao postiti ranije. pojedinci koji su saznali za mijenu koja je šerijatski utvređena na nekom dijelu zemaljske kugle treba da poste. a Allah. dž. Isto tako.s. ”Kitabus-savm”.a.2005 http://www. kao i u situciji kada dobije vijest u koju ima povjerenje. morat ćeš razliku napostiti. za oprost. smatram da to treba da slijediš.” (Tirmizi.s.novihorizonti.š. Prema tome.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 126 od 416 . 7/86-87. 697. smatram da ako je sredina u kojoj živi dobila zvanične instrukcije koje se razlikuju od onoga što on zna. čak i kada bi negdje objavljivanje bajrama kasnilo dan ili dva. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti. Bilo kako bilo. bajram je kad mrsite. i mrsite kad ga vidite. a ako vas u tome oblaci spriječe. rekao: ”Ramazanski post je kada postite. rekao: ”Postite kad ga (tj. jer lunarni mjesec nema manje od dvadeset devet dana. ako si u Austriji slijedit ćeš zvanični stav Islamske zajednice Austrije. s. Šukri H.s. najbolje zna. br.” (Tirmizi. ”Kitabus-savm”. Ukoliko ih bude manje. Međutim. bajram-namaz trebalo bi u jednoj zemlji klanjati u isti dan. a ako si u Bosni i Hercegovini zvanični stav Rijaseta Islamske zajednice. rekao: ”.v.. on kao pojedinac ne bi trebalo da druge obavještava. Koje su posljedice za onog ko mrsi poslije mlađaka i posti poslije mlađaka? Datum kreiranja: 27. a kurban-bajram je kad kurbane koljete. ”Kitabus-savm”.. bajram-namaz mora se klanjati kada se to zvanično odredi u nekoj zemlji kako bi se klanjalo sa većinom. ali ne treba da to javno u masama propagiraju kako ne bi izazvali smutnju u zajednici.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom. s obzirom da bi svojim nastupom mogao izazvati zabunu i smutnju. ako ga vide u Rabatu u Maroku. Ramić. a kurban-bajram je kad kurbane koljete.v. s tim da minimum dana koje si postio mora biti dvadeset devet. dž.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ovdje želim posebno naglasiti da u slučaju da neka zemlja zakasni s objavljivanjem početka posta ili bajrama. mlađak) vidite. treba slijediti mjesto u kom čovjek boravi.” (Sahihu-l-Buhari. br. 1909. Sunen. dr.Na pitanja odgovora doc.v. bilo da si lično mlađak vidio.a. a zna šta je mlađak i kad i gdje ga treba vidjeti. 697.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom. Poslanik je. a u Indoneziji ne mogu nikako.bajram je kad mrsite. a onaj ko sazna da je postio na bajram neka istigfar učini i zamoli Allaha. ukoliko si siguran da je došlo do greške i znaš da je mjesec nastupio.a.) Dakle. kada ću bajramovati i šta da radim ukoliko se pojavi razlika u početku i kraju posta između Austrije i Bosne? Odgovor: U osnovi. ako je neko mlađak vidio. bilo da je neka zemlja ili institucija u koju imaš povjerenja to objavila. To je posebno važno u slučaju bajram-namaza.

nego je to viđenje i najrelevantnije zbog toga što je takvo viđenje najjači vid spoznaje. matematičkim i mehaničkim koja mu mogu pomoći da to viđenje lakše i na vrijeme ostvari. a Allah. Sunen.u trećem i četvrtom ajetu spominje spoznaju. Ne mislim da će trenutne vlasti u islamskom svijetu tako nešto dozvoliti. b) da je razumna. d) da nema neko drugo šerijatski validno opravdanje da ne posti. smatram da oslonac u utvrđivanju početka i kraja posta treba i dalje da bude u viđenju mlađaka ljudskim okom. dž. između ostalog. onda je dužna za svaki propušteni dan dati fidju (iskup). a ona to nije učinila.) Ovdje se misli na ramazanski post.com Pitanje: Odgovor: Kada će doći do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara u cilju postizanja jedinstva muslimana? Koliko je to šerijatski opravdano? Postojanje preciznog i jedinstevenog astronomskog kalendara dobra je ideja koju treba podržavati. pri čemu se čovjek treba koristiti svim suvremenim dostignućima. S druge strane.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 127 od 416 . br. dž. U petom ajetu spominje se viši stepen spoznaje ”ilmu -l-jekin” tj. ako ne. Pitanje: Odgovor: Takva osoba će preostali dio dana postiti s obzirom da osoba koja je dužna postiti ne smije u toku ramazana raditi nešto što poništava post. Osoba koja ispunjavaju prva dva uslova dužna je eventualno propuštene dane napostiti.a. Poslanik. Međutim. ”Kitabus-savm”. ukoliko je u stanju. Na to upućuju neki ajeti u suri Et-Tekasur. Kako će postupiti osoba koja je tek nakon izlaska sunca saznala da je nastupio ramazan? Kome je post obavezan? Datum kreiranja: 27. Prema tome. Pitanje: Odgovor: Post je stroga dužnost (farz) svakoj osobi koja je u islamu i koja ispunjava sljedeće uvjete: a) da je šerijatski punoljetna. jer se time uspostavlja jedinstvo islamkog ummeta u tom segmentu i zahvaljuje Allahu. ta osoba dužna je taj dan nadoknaditi (napostiti) jer za ispravnost ramazanskog posta.š. dr. s. c) da nije na putu. 2294. Allah.novihorizonti. jer postoje hadisi koji govore da je dozvoljeno nafilu zanijetiti sve do podne ukoliko osoba nije nešto u međuvremenu uradila što poništava post. na spoznaji koju je On čovjeku omogućio.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (Nesai. Ramić.Na pitanja odgovora doc.11.s. viđenje ”okom sigurnim”. je rekao: ”Onaj ko u toku noći nije započeo svoj post tome nema posta. a to je ”ajnu-ljekin” viđenje: ”okom sigurnim”. Viđenje okom ne samo da slijedi jasnu odredbu u hadisu. potrebno je zanijetiti post prije zore. jer svijetu u kome živimo. naročito zapadnim zemljama i Rusiji ne odgovara da se islamski svijet ujedini u bilo čemu pa makar se radilo i o kalendaru. hajz i nifas za ženu itd. čak i kada bi i došlo do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara.š. Šukri H. kao što je bolest. sigurno znanje.š. U sedmom ajetu se spominje najviši stepen spoznaje. najbolje zna. dž.v. najjači je i najsigurniji vid spoznaje.

on tu sredinu mora napustiti i tražiti onu koja će ga podupirati u dobru. Treba naglasiti da su ljudi različiti tako u pogledu drugog uslova svako treba sebe izmjeriti i onoga trenutka kada osjeti da ga sredina odvodi sa puta islama. s.a.a. a Allah. uslov za postača. Na osnovu prethodno rečenog. Normalno.novihorizonti. ”Kitabus-savm”. dr. kada je avion uzletio sunce smo mogli vidjeti još jedan dugi period. smatram da je boravak muslimana u nemuslimanskoj sredini dozvoljen pod sljedećim uslovima: a) da se u toj sredini poštuju temeljna ljudska prava tako da musliman može prakticirati makar temeljne principe islama i da se ne prisiljava da čini grijehe.11. c) da postoji opravdan razlog njegova boravka kao što je posao. tj.2005 http://www. izaslanstvo.v.š. Pitanje: Odgovor: Činjenica je da je muslimanu dozvoljeno da živi i u nemuslimanskoj sredini. jeste da sunce zađe. Međutim. dž.s. najbolje zna. rekao: ”Kada noć odovud dođe i dan tamo ode i sunce zađe tada se postač iftari. a ne on sredinu. da bi se mogao iftariti. Poslanik. 1100. b) da njegov identitet kao muslimana nije ugrožen. rekao je ashabima u Meki da se isele u Abesiniju jer tamo ima pravedan vladar.” (Sahihu-l-Buhari. br. br.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a znamo da je taj pravedni vladar bio kršćanin. Šukri H. Međutim. Naravno. da ne postoji opasnost da će pod uticajem sredine skrenuti sa siratul-mustekima. Sahihu Muslim. vaš post je ispravan jer ste ispunili uvjet i postili od zore do zalaska sunca. 1954. bitno je da sredina u kojoj živi musliman bude takva da ga kao muslimana ne ugrožava. Prema tome. Da li je naš post ispravan? Odgovor: Da.com Pitanje: Akšam je nastupio desetak minuta prije polijetanja aviona tako da smo se iftarili dok je avion bio na zemlji.) Dakle. Postoji li kakva šerijatska zapreka za to? Datum kreiranja: 27. To zbog toga jer je Poslanik. da musliman u njoj može prakticirati islam.Na pitanja odgovora doc. da je kojim slučajem avion uzletio prije zalaska sunca tada se ne biste mogli iftariti sve dok sunca ima na horizontu bez obzira što je na zemlji iznad koje letite akšam nastupio. s. dakle da njega sredina mijenja. Imam mogućnost odlaska na zapad i da tamo dobijem stalni boravak. ovdje se izuzimaju oni koji žive u blizini polova gdje dani znaju biti izuzetno dugi. tj. misionarstvo itd. što je sredina islamskija to se musliman u njoj osjeća ljepše i ima manje problema.s. ”Kitabus-sijam”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 128 od 416 . Ramić.

Ako Allah.novihorizonti. činjenica je da je to čest slučaj. Alžiru itd. gotovo ništa što bi vrijedilo da se na to uputi raketa od milion i više dolara. narodna poslovica kaže da ono što čovjek posije to će i požnjeti. ako ni zbog čega drugog a ono zbog toga što su sa kućnog praga mogli tući koji su dio htjeli u Afganistanu. treba ukloniti nepravdu prema ljudima. Ne moraju ti dani doći od Usame ibn Ladina ili nekog drugog muslimana.com Pitanje: Odgovor: Molim vas da nam objasnite stav šerijata u pogledu napada na Svjetski trgovački centar u Njujorku i Pentagon u Vašingtonu. dž. osudili su ubijanje nevinih civila i rušenje civilizacijskih dostignuća. Afganistan je zemlja koju do sada niko nije pokorio.11. To je ono što svaki musliman osjeća i treba da osjeća kada su u pitanju nevine žrtve. organizovanih bandi. koliko su one suza prolile za svojom zemljom sa koje su njihova plemena etnički očišćena. zatim sve istaknute Islamske institucije poput El-Ezhera. po njihovom ispoljavanju želje da presele kao šehidi. dž. ali. nasilje i teror u Kašmiru. te onaj ko istinski želi da se bori protiv terorizma neće i sam biti terorista. siguran sam da Ameriku čekaju još gori dani. Oni nemaju ni svjetskih trgovačkih centara. Međutim. koliko su dova protiv Amerike uputile majke muslimanke u Palestini. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. čečeniji. Šukri H. a Amerikanci to neće moći. cijeli svijet. braćom i očevima koji su nemilosrdno istrebljivani. smatram da je prvo potrebno definisati terorizam. bili oni legitimni borci za svoja prava ili ne. Saudi Arabiji. Uglavnom. Već smo svjedoci kršenja osnovnih ljudskih prava u većini zemalja.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 129 od 416 . Iraku.š. Palestini. Mindanau i tako redom. Nadalje. Somaliji. Šta možemo očekivati od Palestinca kome su Izraelci sve pobili i kuću mu zapalili nego da se umota u eksploziv i zajedno sa onima koji su mu to uradili odleti u zrak. jer u ovakvoj situaciji svako će terorizam definisati kako njemu odgovara i pod firmom terorizma razračunavati se sa svojim protivnicima bez obzira ko oni bili. Američki narod treba znati da Afganistanci nemaju šta izgubiti. braća i očevi braneći svoju zemlju bili spaljivani napalmbombama. Jusufa el-Kardavija. koliko su suza prolile vijetnamske majke čija su djeca. Sovjeti su sigurno bili u boljem položaju u borbi protiv Afganistana nego što su Amerikanci.š. čak i u onim najdemokratskijim. Ulazak u rat sa Afganistanom sigurno će Americi donijeti gubitke i to samo gubitke i može biti početak njenog rastakanja. a da neko od tih kojima je nasilje učinjeno ne pokuša da se osveti. jer svi željno čekaju da se riješe ovodunjalučke bijede i siromaštva i presele se u džennetske ljepote. niti bilo kakve infrastrukture. ukoliko sebi želi dobro mora aktivno uključiti u borbu protiv terorizma. Amerika je puna osoba poput Timoti Mek Veja. Međutim. i čega još ne. Amerika mora malo češće da se prisjeća svojih grijeha. bez obzira radilo se o muslimanima ili nemuslimanima. mora uhvatiti u borbu sa korijenima terorizma. čini se da oni više vole šehadet nego život. bez obzira ko ti ljudi bili i tek tada postoji mogućnost da se radikalno smanji broj potencijalnih terorista. koliko suza su prolili preživjeli iznakaženi stanovnici Hirošime i Nagasakija. a koja su se desila jedanaestog septembra u Njujorku i Vašingtonu. Amerika će se rastočiti u državice i to rastakanje neće biti bezbolno. Volio bih kada bi Amerika iz onoga što joj se desilo uzela pouku i shvatila da ne može gaziti nemoćne i siromašne.Na pitanja odgovora doc. puna različitih rasa. pa neka svako dobro razmisli Datum kreiranja: 27. zatim istaknuta ulema poput dr. Ramić. lidara pokreta El-Džema‘a el-Islamijja prof. svijet se treba pozabaviti pitanjem na koje su ukazali mnogi u svijetu a to je da se protiv terorizma nije moralno boriti terorizmom. Koliko su suza prolile indijanske majke za svojom djecom. mogu u Americi koja Izrael otvoreno pomaže u genocidu protiv palestinskog naroda. da pa se te različitosti sukobe. Od njega možemo očekivati i da kaže: ”Ako takvu akciju ne mogu izvršiti u Izraelu. Kadi Husejna. Libiji. klanova. Koliko su dova protiv Amerike uputili hatibi na hutbama diljem islamskog svijeta u zadnjih pedeset godina?! Ako samo jedna dova bude uslišana kod Allaha.” Dakle. Terorizam sigurno za sobom povlači terorizam. treba naglasiti da muslimani kako saosjećaju sa nevinim žrtvama u Americi isto tako saosjećaju sa svojom braćom i sestrama po vjeri koji trpe nepravdu. Tačno je da se svijet. jer samo tako se terorizam može iskorijeniti. Istaknute vođe Islamskih pokreta poput lidera Muslimanske braće profesora Mustafe Mešhura. Jedino vrijedno što Afganistanci imaju jesu njihovi životi. dr. Svijet se. a sve pod firmom borbe protiv terorizma.2005 http://www. Egiptu. nakon što definiše terorizam.

To vam se naređuje. da mu oprosti što je prekršio propis. ako to prekrši izvršiti zavjet. .11. po redoslijedu kako se o tome govori u suri El-Mudžadele: ”Oni od vas koji ženama svojim reknu da im više nisu dopuštene. da jednog roba ropstva oslobode. muž dužan izvršiti kefaret. O ovom propisu Allah.com šta sije. kao što im nisu dopuštene majke njihove. moleći Allaha. dž. ukoliko se desi i ukoliko su svi uslovi ispunjeni tada je.a one nisu majke njihove. To su Allahovi propisi. Šukri H.š. tada je dužan. prije nego što jedni drugo dodirnu.2005 http://www. Ukoliko pak kaže: ”Ako ti priđem dužan sam učiniti to i to”. kaže: ”Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. dr. dužan je da dva mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne. zaista. pa.” (El-Mudžadele. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Allah doista sve čuje i zna. majke njihove su samo one koje su ih rodile-. tada je dužan.š. Onaj koji ne nađe. otići na hadž. Međutim. prije nego se vrati svojoj supruzi. muž dužan učiniti kefaret za zakletvu. 226-227) Pitanje: Odgovor: Izgovor tih riječi naziva se ziharom koji je šerijatom zabranjen. npr. ili nekim Njegovim lijepim imenom i ta zakletva kao i oni na koje se ona odnosi (muž i njegova supruga) budu ispunjavali određene uvjete.Na pitanja odgovora doc. pa. A nevjernike čeka patnja nesnosna. rok je samo četiri mjeseca. Ramić. 2-4. zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete. a onda odluče da s njima nastave da žive. Pitanje: Odgovor: Ukoliko se zakune Allahom. govore ružne riječi i neistinu – a Allah sigurno briše grijehe i prašta. tada je. oni. kao što im nisu dopuštene majke njihove. a Allah dobro zna ono što vi radite. dž. Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene. Ukoliko muž kaže svojoj supruzi: ”Ti si mi kao leđa moje majke”. koje su pravne posljedice? Datum kreiranja: 27. dužan je da šezdeset siromaha nahrani. uz kefaret. dužni su. A onaj ko ne može. koje su pravne posljedice? Ukoliko se muž zakune da neće prilaziti svojoj supruzi. a ako prođu četiri mjeseca i on tu zakletvu ne prekrši. i ako se vrate ženama.novihorizonti. a ako odluče da se rastave. tj. otići na hadž.š. Allah doista prašta i milostiv je. učiniti istigfar. u slučaju da prekrši svoju zakletvu.) Ukoliko se desi da muž priđe supruzi prije negoli učini kefaret.” (El-Bekare. dž. tada nastupa definitivni razvod braka bez potrebe da to supruga traži od suda.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 130 od 416 .

u Meki ga teško mogu vidjeti. 646) Isto tako. svi ostali do kojih dopre ta vijest dužni su da poste. ukoliko postoje pokušaji šerijatski neutemeljenog bojkotiranja džamijskog imama i frakcionaštva. općenito posmatrano. Ataa. Sevri. a Allah. br. jer je ono u skladu sa vjerodostojnim hadisom u kom se Muhammed. ”Kitabu-lezan”.” (Sahihul-Buhari. Kada se vratio u džamiju ashabi su već bili klanjali. s.) Ono je..Na pitanja odgovora doc. jedanput izišao iz Medine da pomiri stanovnike dva beduinska kvarta. a to je stav Ibn Mesuda. tako da npr.a.11. Ibn Kudame. smatra da muslimani treba da zajedno zaposte i zajedno bajramuju. dž. dr. da li su muslimani diljem svijeta dužni njih slijediti s obzirom na tehničko-telekomunikacijska dostignuća i mogućnost da svi na vrijeme budu obaviješteni? Odgovor: Islamska ulema u prijašnjim vremenima razišla se u mišljenju da li geografski udaljena mjesta imaju različite mijene i da li to treba uzimati u obzir pri određivanju početka i završetka posta. (Vidi: Tirmizi..v. br. Bedai‘us-sanai. pod izgovorom da će uvijek naći nekoga s kim će moći uspostaviti džemat i tako postići sevab džemata. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti. br.2005 http://www. to ne stoji.s. rekao. 220) Ovo drugo mišljenje ispravnije je jer ima jače dokaze. Neke hanbelije su iz tog stava izuzele tri džamije (Harem u Meki. Hanefije kažu da će svako klanjati pojedinačno u džamiji u kojoj ima zvanični imam.a. 7/8687.s. Datum kreiranja: 27. (Vidi: El-Mukni‘ me‘a Eš-Šerh El-Kebir vel-Insaf. već je bio klanjao. s. 51. ”Kitabus-salati”. a Poslanik.a.a. obraća svome ummetu riječima: ”Postite kada ga vidite. (El-Mevsu‘a el-‘arabijje el-‘alemije. Ramić. kasne da ne bi klanjali u prvom džematu itd. Međutim. s. s.. 3/10) Drugo mišljenje zastupaju hanbelije. El-Kafi. Nehaija i Ishaka. ukoliko dođe do razilaženja u mišljenju onda treba slijediti zajednicu u kojoj se živi i ravnat se soram većine. a u Indoneziji ne mogu nikako. što jasno ukazuje da se džemat preporučuje i onda ako se u džamiji već klanjalo. Evzai i Lejs. najbolje zna. Bilo bi ispravno.com Pitanje: Odgovor: Kada dvije ili više osoba stignu u džamiju nakon što je imam predao selam. oni svoj stav obrazlažu bojaznošću da se ljudi ne naviknu kasniti u džemat. Hasana. kao i za džemat onih ljudi koji namjerno. Smatram da. str. odnosno dvadeset sedam deredža. a njihovi pretpostavljeni dužni su da ih o tome obavijeste. upitao je ashabe da li ima neko među njima da tom što je tek ušao da sadaku klanjajući sa njim u džematu. 1909. Alejhisselamovu džamiju u Medini i Aksa džamiju u Jerusalimu) i za njih rekli da u njima ne treba uspostavljati drugi džemat kako ljudi ne bi kasnili i ljenčarili i kako bi se izbjegao eventualni fitnet i cijepanje muslimana.s. bez šerijatski opravdanog razloga. Velika većina. u naše vrijeme.a.v.) Prema tome. vredniji od namaza klanjanog pojedinačno za dvadeset pet.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 131 od 416 . s. ukoliko džamijski imam klanja namaz. ukoliko muslimani bilo gdje šerijatski utvrde početak ramazana. a potom pristignu dvije ili više osoba. Pitanje: Kada se u jednom mjestu utvrdi početak ramazana.s. ”Kitabus-savm”.v. ipak. (Kasani. S hanefijama se u vezi s tim pitanjem slažu Šafija. kako je Poslanik.novihorizonti. ako ga vide u Rabatu u Maroku. a kao dokaz navode primjer da je Poslanik. zabilježeno je da je neki čovjek pristigao u džamiju. nego je otišao svojoj kući i klanjao u džematu sa svojom porodicom.645. 1/156) Nadalje. El-Mugni. Malik.v. da se za takve džemate kaže da su mekruh.v.š. Šukri H. ili haram. Poslanik. To mišljenje je punovažno u islamskom pravu. da li će klanjati pojedinačno ili u džematu? O ovom pitanju postoji razilaženje među ulemom. On nije oformio džemat u džamiji. (Sahihu-l-Buhari. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. (Vidi: Kurtubi. imajući u vidu da je namaz u džematu.s. i naučno potvrđeno jer je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu. mustehab im je klanjati u džematu. Sunen. 4/285-287) Po njima.

Kada sam malo bolje upoznao islam saznao sam da je moja supruga šiijka. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. br. gledati nogometne utakmice. da vam pomogne da donesete za vas najbolju odluku. Jednom prilikom došao je neki beduin na jahaćoj devi koja ju je u trci pobijedila. ti s njom možeš ostati u braku. ukoliko nema zapostavljanja obaveza. ja bih vam preporučio razvod.s.v. u tim okvirima. dao je da se njegova deva utrkuje sa drugima. po šerijatu. dozvoljeno pratiti sportska takmičenja.11. na što je Allahov Poslanik.a. posmatrajne sportskih nadmetanja. npr.a. ukoliko je u granicama dozvoljene zabave i opuštanja nije zabranjeno. Imao je devu po imenu El-Gadbau i bila je nepobjediva.s. Molim Allaha. Klanjajte istiharu i molite Allaha. s. 6501) Neka sportska takmičenja on je odobrio. Poslije toga. sam je podržao neka sportska takmičenja kao što su trke deva. s. gledanje onog što je haram gledati itd. a to su plivanje. Mogu li s njom ostati u braku imajući u vidu da sam ja sunija i da želim prakticirati i živjeti izvorni islam? Da li je. Dakle. ukoliko nema nekih drugih grijeha kao što su psovke.a. el-Ekve pitao da mu dopusti da se utrkuje do Medine sa jednim ensarijom koji je sebi tražio protivnika (Vidi: Sahihu Muslim. Pitanje: Odgovor: Preporučio bih muslimanima sportove koje im je preporučio Allahov poslanik. Priča se proširila kako je El-Gadba‘ pobijeđena. preporučio bih im sve sportove koje vole. utrkivao sa Aišom. ali ukoliko će razlike među vama voditi u konflikte.s. Šukri H. ukoliko će djeca sutra patiti zbog toga što će svaki roditelj usmjeravati dijete drugim putem.Na pitanja odgovora doc. br. pratiti NBA ligu i slično? Odgovor: U osnovi. dž. a u nekim je i sam učestvovao. s.a. To je teško palo muslimanima. onda posmatranje sportskih nadmetanja.š. mladi mjesec mora se vidjeti poslije zalaska sunca makar jedan trenutak da bismo mogli reći da je nastupio novi lunarni mjesec.novihorizonti. svađe.š. a tu spada većina sportova. kao kad ga je Seleme b. ”Kitabu-l-džihadi ves-sijer”.” (Sahihu-l-Buhari. Pitanje: Odgovor: Pasivno bavljenje sportom. nije grijeh. tj. Pitanje: Primio sam islam i oženio se muslimankom.s. kockanje. ”Kitabur-rekaik”. Poslanik.a. Dakle. kojima će održavati kondiciju svoga tijela i koji u osnovi nisu šerijatom zabranjeni. dr. Koju vrstu sporta preporučujete muslimanima i muslimankama? Datum kreiranja: 27. streljaštvo i jahanje.v. s. r. Ramić. dž. Poslanik.2005 http://www. rekao: ”Zaista je Allahovo pravo da spusti sve što se od dunjaluka uzdigne. klađenje. za ispravnu odluku. 1807). kao kada se npr.com Pitanje: Odgovor: Kada nastupa novi lunarni mjesec? Lunarni mjesec nastupa kada se mlađak vidi poslije zalaska sunca. uvrede.v.v. ukoliko u tome nema pretjerivanja.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 132 od 416 .

Podrezivanje noktiju je prirodni zakon (fitra) koji su prakticirali svi poslanici. ali isto tako smatram da se ne može reći da namaz nije ispravan ako se klanja otkrivenih stopala. jer je Poslanik.”Kitabuttahare”. Sunnet je da se nokti podrezuju jednom sedmično. Pitanje: Odgovor: Preporučujem muslimankama da održavaju higijenu svojih ruku na islamski način i da se ne povode za onima koji ne prakticiraju islam. s. ”Kitabul-libas”.2005 http://www.a. O tome govore mnogobrojni vjerodostojni hadisi.com Pitanje: Odgovor: Može li žena klanjati bez čarapa kada je u kući i kada je neće vidjeti muškarac koji joj nije mahrem? Može.s. Da li vjernica koja klanja može nositi malo duže nokte? Datum kreiranja: 27.) Bilo da ih podrezuje sedmično ili kad se ukaže potreba. Lijepo je da se to čini četvrtkom jer postoji hadis koji to preporučuje. ”Kitabut-tahare”. Oni koji osjećaju suprotno treba da promijene svoj sistem vrednovanja u tom pogledu. (Vidi: Sahihu-l-Buhari. (Vidi: Sahihu Muslim. stopala pokriju. Sahihu Muslim. (Vidi: Nejlu-l-Evtar. po mogućnosti. 545. 5/415) U svakom slučaju.Na pitanja odgovora doc. u sahih hadisu. ona je svakodnevno dužna održavati njihovu higijenu. Najljepše ruke su one koje su najčistije. Preporučujem sestrama da. dr. većina islamske žuleme smatra da su stopala žene stidno mjesto (žavret). Prema tome. dž. Ramić. najlakše se skrivaju ispod noktiju i tamo se mogu najbolje razmnožavati.novihorizonti. Ovaj hadis prenose još neki prenosioci. dugi nokti nisu izvor ljepote. haljinu i tome slično.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 133 od 416 . bez obzira da li su nokti duži ili kraći.. Kitabu Firdevsi-l-ahbar. koji mogu biti i smrtonosni. bez ogrtača i on je odgovorio potvrdno.š.) Podrezivanje noktiju je vid higijene. Ummu Selema je upitala može li žena klanjati u (ženskoj) košulji i velu (mahrami). br.v. te prema tome moraju biti pokrivena u namazu. a nokti uveliko otežavaju održavanje higijene i zahtijevaju da se na njih troši vrijeme koje se može svrsishodnije iskoristiti. s tim da period između dva podrezivanja ne smije biti duži od četrdeset dana. ukoliko mantil. najbolje zna. tako što će ona obući dug ogrtač. Bakterije i ostali mikroorganizmi. Treba naglasiti da to nije jedinstven stav islamske uleme i da ima utemeljeno mišljenje koje kaže da stopala žene u namazu ne moraju biti pokrivena.11. Naime. zabranio da se taj period prekoračuje. To razumijemo iz hadisa koji bilježi Ebu Davud u Sunenu od Ummu Seleme u ”Kitab es-Salat”. (Vidi: Dejlemi. pod uslovom da je košulja prostrana tako da pokriva stopala. pa prema tome i izvor opasnosti po čovjeka. 2/69). a higijena je dio islama. Babu hisalil-fitre. nego izvor nečistoće. haljina ili dimije pokrivaju stopala. Šukri H. a Allah. trebalo bi da muslimanka podreže nokte čim se ukaže potreba. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ili makar jedanput u četrdeset dana.

dž. pruža. a kod kuće sa svojom ženom i djecom gledaju nemoralne filmove i čine neke nemoralne radnje. kao što je navedeni primjer u pitanju. a ako u tome ne uspiješ tada udovolji njenom zahtjevu. te ti preporučujem da lijepom riječju i savjetom pokušaš djelovati na tog muslimana koji. može. a Allah.Na pitanja odgovora doc. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Normalno. zbog toga što on. kada je u svjesnom stanju. biti svjedok pri sklapanju braka. Pitanje: Odgovor: Imajući u vidu da se u slučaju svjedočenja pri sklapanju braka radi o primanju nečega k znanju i imajući u vidu sredinu u kojoj živimo. smatram da se kod nas može primjenjivati mišljenje hanefija koji ne uvjetuju pravednost u slučaju svjedoka pri sklapanja braka. u slučaju da nema druge osobe koja javno ne čini velike grijehe. Prema tome. osoba koja ponekad konzumira alkohol. i pored toga što ide u džamiju. godine? Da li osoba koja ponekad konzumira alkohol može biti svjedok pri sklapanju braka? Odgovor: Iz tvog podužeg pisma čini mi se da se tvoja supruga ne želi tebi vratiti i nije joj toliko stalo da ispoštuje šerijatske propise. Ukoliko vidimo muslimana da griješi. radi to ružno djelo. gdje bi mnoga prava bila izgubljena kada bi se kao uvjet za svjedoke postavljala pravednost (adala) sa najvišim standardima. Datum kreiranja: 27. želim ukazati na činjenicu da će odgovarati za ono što svojim organima radi i da će biti odgovoran za svoju porodicu. mehanički. Možda on taj namaz obavlja samo formalno. dž. dr. prakticirajući islam. Ramić. Međutim.com Pitanje: Kako islam gleda na muslimane koji idu u džamiju. s obzirom da je ona tražila razvod.š. Pitanje: Žena me je samovoljno napustila i traži razvod. Ti imaš pravo. logično je da musliman koji ide u džamiju ne čini velike grijehe i da ne ustrajava u griješenju. namaz ima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 134 od 416 . bilo javno ili tajno? Odgovor: Musliman koji ide u džamiju.2005 http://www. ako imaš priliku da izabereš za svjedoka osobu koja ni čini velike grijehe to je preče.novihorizonti.š. Predlažem ti da daš sve od sebe kako bi sačuvao brak. to znači da sa njegovim namazom nešto nije u redu. može biti zaveden od šejtana. Ukoliko to čovjek čini. Spomenutom muslimanu koji. tako da njegov namaz na njega nimalo ne djeluje. pa čak da tražiš i više od toga. Da li da joj dam razvod i imam li pravo povratiti mehr koji sam joj isplatio '98. Možda taj čovjek živi u društvu koje mu ne naređuje dobro i ne odvraća ga od zla itd. i pored toga što klanja. Npr. dužni smo ljudima pomagati da savladaju šejtana i prestanu raditi loša djela. Niko od ljudi nije imun na grijehe. U svakom slučaju dužni smo emanet islama prenositi. isto kao i onaj koji ne ide. ulogu da čovjeka spriječi da čini nedostojna i ružna djela i nasilje. jer svi smo mi pastiri i svi smo odgovorni za svoje stado. najbolje zna. uprkos činjenici da ide u džamiju. onda u njegovu prakticiranju islama nešto nije u redu. Sa sobom je odvela djecu i ne dâ da ih vidim. između ostalog.11. ima zaštitu koju mu Allah. povratiti cijeli mehr koji si joj dao. Šukri H.

Interesuje nas kome se upisuju u sevap ta dobra djela.š. moraš pitati njihovog vlasnika. Imetak koji imaš podijeli u dobrotvorne svrhe imajući na umu da to nije sadaka nego oslobađanje od haram imetka. Ukoliko imaš kaseta sa tim sadržajem njih se možeš osloboditi tako što ćeš preko njih presnimiti halal sadržaje. zadovoljstva i na tom planu uložite veći napor od onog koji ste obavezni ugovorom o poslu.” Pitanje: Radimo u privatnom preduzeću. Nema smetnje da van radnog vremena postupaš po svojoj želji. dr. a u inostranstvu mogu i ukoliko njihov odlazak neće ugroziti njihov identitet kao muslimana. Šukri H. našem gazdi ili nama koji odrađujemo posao na terenu? Odgovor: Sevapi za posao koji uradite u toku radnog vremena idu na račun vašeg gazde koji vam daje plaću.com Pitanje: Nekoliko godina sam presnimavao i prodavao kasete sa narodnim i zabavnim pjesmama. Da bi tvoj postupak bio ispravan moraš upitati vlasnika da ti dopusti da svome poznaniku naplatiš manje nego što je uobičajeno. Naš gazda je dobar čovjek i često nas šalje da pomažemo izbjeglicama i raseljenim licima koja se vraćaju na svoja ognjišta. ili eventualno da mu ništa ne naplatiš. Datum kreiranja: 27. Ramić. zamoliti za oprost. Pravno pravilo u šerijatu glasi: ”Korištenje tuđe imovine bez dozvole vlasnika nije dozvoljeno. Možda i vi u datoj situaciji imate šansu da ostvarite neke sevape ukoliko imate iskren nijet da što bolje pomognete ljudima radi postizanja Allahova. dž. Da li je moj postupak ispravan? Da li je dozvoljeno muslimanskoj omladini da napušta BiH i odlazi na rad u inostranstvu? Odgovor: Tvoj postupak je pogrešan jer praviš štetu vlasniku mehaničarske radnje koji te plaća da određeno radno vrijeme radiš za njega. Onima koji odu. dž. Molim Allaha.11. Amin. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. tada nema smetnje za njihov odlazak. u nadi da će tim svojim odlaskom postići dobro ovoga svijeta i ahireta. Pitanje: Odgovor: Ukoliko u BiH ne mogu naći posao. dž. Odgovor: Za imetak koji si zaradio na takav način i potrošio ga trebaš se pokajati i Allaha. preporučujem da ostanu vezani za svoju rodnu grudu. jer gdje god dođu uglavnom će biti tretirani kao stranci a možda dožive da u tim zemljama jednoga dana postanu i nepoželjni. ali. ukoliko koristiš prostor ili alatke iz radnje. Prošle godine sam odlučio da to više ne radim i iskreno sam se pokajao.Na pitanja odgovora doc. Želim da znam kakav je status imetka koji sam na taj način zaradio uz napomenu da izvjestan dio tog imetka još uvijek posjedujem kod sebe. Ponekad se desi da dođe neki moj kolega radi popravke auta i ja mu naplatim samo dijelove bez svog rada ili pak uzmem za svoj rad simboličnu naknadu.novihorizonti.2005 http://www. da ti pomogne da istraješ na Pravom putu.š.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 135 od 416 . Pitanje: Radim u mehaničarskoj radionici.

dr. Pitanje: Ja sam sebi odredio da u toku dana i noći klanjam toliko rekata i proučim određeni zikr. nadam se da za to nema smetnje pod uslovom da to ne smatraš propisanim i da tome ne pozivaš druge. dž. Ukoliko ne uspiješ naći vlasnika vrijednost koju je to auto imao u vrijeme kada je ukraden podijelit ćeš u humanitarne svrhe propisane šerijatom. nema smetnje za to. a koju će utvrditi neovisna komisija. Ja bih želio da se tog auta riješim i na neki način dam iskup za očev postupak. dž. kao musliman za vrijeme sahrane nećeš raditi ono što je islamom zabranjeno. Da li je on u pravu? Postoji li dobra novotarija (bid‘a hasene)? Roditelji su mi bili nemuslimani. praksom u pogledu dobrovoljnih namaza (nafila). a sigurno se u njegovoj praksi može naći ono što je dovoljno svakom muslimanu. a Allah. Kada je za to saznao jedan moj brat u vjeri ukorio me i rekao da to nije dozvoljeno.novihorizonti. Preporučio bih ti da uz to i sam auto daš u humanitarnu svrhu. Datum kreiranja: 27.s. jer tako nešto ne postoji u sunnetu. Pitanje: Odgovor: Ne. da proučiš toliko iz Kur‘ana. Tu se ubrajaju sve inovacije korisne ljudima.com Pitanje: Otac me je na samrti obavijestio da je ukrao mercedes koji je još uvijek kod nas. Normalno. čak i onome koji nafilama želi postići najviše stepene u Džennetu. tvoj odlazak na njenu sahranu je vid održavanja rodbinskih veza koje su šerijatom propisane. najbolje zna.2005 http://www. Šukri H. Štaviše. ne u smislu da oni čine dobra djela koja ti činiš nego u smislu da ih nagovaraš da rade isto što i ti radiš.v. ne postoji bid‘a hasene. da toliko puta proučiš određene dove itd.š. a ja sam u islamu. Raspitaj se u policijskoj stanici na području na kom pretpostavljaš da je auto ukradeno u pretpostavljenom periodu. Pitanje: Odgovor: Da. s.Na pitanja odgovora doc. a Allah. Sigurnije je slijediti ono što je bilo u njegovoj praksi. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Koristim se ovom prilikom da pozovem muslimane da se upoznaju s Poslanikovom. Kako to mogu učiniti? Odgovor: To ćeš učiniti tako što ćeš pokušati naći vlasnika tog auta ili njegove nasljednike i vratiti ima auto uz nadoknadu vrijednosti koju je auto izgubio i štete koju je vlasnik auta pretrpio.š. ti si obavezan da se za to pobrineš. U slučaju da ne bude niko rodbinski bliži od tebe da se pobrine o njenoj sahrani.a.11. Ono što neko smatra dobrom novotarijom ustvari je stvar općeg dobra (masleha mursele). Da li svojoj tetki koja je pravoslavne vjere mogu otići na sahranu? Odgovor: Ukoliko si ti za sebe isplanirao da svaki dan klanjaš toliko rekata nafile. najbolje zna.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 136 od 416 . dova itd. On ne zna od koga ga je ukrao.

urpkos tome moraju čuvati i štititi njegov integritet. dovom.v. Želim. s. s. učenjem Kur’ana. ili van nje. oni se raspričaju čim imam preda selam.s.com Pitanje: Odgovor: Kako gledate na razne optužbe koje muslimani upućuju na račun uleme bilo suvremene ili one koja je živjela u prošlim vremenima? To je veliko zlo s kojim se suočava islamski ummet. tako da ometaju one koji klanjaju u njihovoj blizini. ako je iskrenog alima nagradio jednim sevapom i kad pogriješi. po islamskom učenju.s. kao što uče neke filozofije. jer ako tako ne budu postupili mogu potpasti pod značenje spomenutog hadisa. kako Kur’an od nas zahtijeva u sto dvadeset petom ajetu sere En-Nahl.a. Dakle. kao što je izučavanje korisne nauke itd.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 137 od 416 . Ako je Allah.2005 http://www.v. najbolje zna.š.Na pitanja odgovora doc. takođe. cilj ne opravdava sredstvo.s. one koji stvarno svojom dušom žele živjeti i prakticirati islam na sljedeće: i onog trenutka kada ne prihvate mišljenje nekog alima. s. onda je svakako zabranjeno ometati klanjača glasnim razgovorom ili nečim drugim. ukazati da neki klanjači imaju običaj da uče malo glasnije dok su u namazu. (Vidi hadis br. Oni koji optužuju ulemu na način kojim se ruši njihov integritet i autoritet uveliko griješe. ili rade nešto drugo za što su džamije izgrađene. proizvodnji buke i galame u džamiji. zaštitio integritet starijeg i učevnijeg. Da li je dozvoljeno u džamiji naglas pričati u vrijeme dok drugi klanjaju. mudro i lijepim savjetom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. zabranio je ashabima da uče naglas u namazu kad klanjaju u džamiji kako ne bi druge ometali. Poslanik. bilo da se to ometanje ogleda u glasnom govoru.) Ukoliko je klanjaču zabranjeno da uči naglas dok neko klanja pored njega. i pored toga što je odredio da svi ljudi griješe.11. ili uče Kur’an? Datum kreiranja: 27. to je zabranio. a Allah. je rekao: ”Ko ne poštuje starije i nema samilosti prema mlađima nije od nas.a. bilo da su te optužbe istinite ili ne. u konkretnom slučaju potrebno je ukazati na spomenuto pitanje. 4692 u Musnedu imama Ahmeda. U islamu i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni (halal). U želji da kažu kako treba zikr činiti odmah poslije farza.v. i onog trenutka kada smatraju da je dotični alim napravio jasnu grešku. a ne poslije sunneta. otkud nam pravo da o njima ružno govorimo i da ih optužujemo zbog njihovih grešaka!? Pitanje: Odgovor: Niko nema pravo da ometa one koji u džamiji klanjaju i obraćaju se Allahu. Ovdje posebno želim ukazati na pogrešnu metodu koju imaju neka naša braća u pogledu objašnjavanja pitanja zikra poslije farznamaza. dž. To je pogrešno. prihvatajući mišljenje drugog.novihorizonti. Šukri H. dž. Ramić. Poslanik.š. dr. jer kako smo vidjeli Poslanik.š.a. kada klanjamo treba da učimo u sebi tako da nas ne čuje onaj ko klanja pored nas. Želim ukazati toj braći da.” Želim ovom prilikom da upozorim iskrenu braću i sestre u islamu. Dakle. dž.

ne bi bilo dozvoljeno da uzvraćaju istom mjerom i uskraćuju humanitarnu pomoć i lječničku brigu bolesnim i siromašnim nemuslimanima. ukoliko ćeš time umanjiti svoje radne sposobnosti i nećeš u fabrici moći ispuniti dato obećanje. 2562) Ako je to zabranjeno činiti sa životinjama. Međutim.” (Ebu Davud. br.a. Boks je. a kamoli čovjeka. Da li sam za to griješan? Odgovor: Da. Šukri H. po šerijatu. Pitanje: Odgovor: Što se tiče borilačkih sportova.s.v. Poslanik. ti si griješan u granici neispunjavanja date obaveze prema poslodavcu s kojim si potpisao radni ugovor. a ne donose štetu. ako uz posao u fabrici ti možeš i privatno raditi a da ne umanjiš svoje radne sposobnosti.s. muslimanima.11.Na pitanja odgovora doc. u slučaju ljudi ta zabrana je još jača. Da li su borilački sportovi. br. Pitanje: Odgovor: Poslanik. U lice je zabranjeno udarati životinju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 138 od 416 .v. sport kojim se krše spomenute zabrane po šerijatu je zabranjen.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ebu Davud. sa nemuslimanima koji se prema muslimanima odnose korektno musliman može slobodno trgovati i surađivati u dobru. Sport treba da služi tijelu. Sunen. dozvoljeno uzvratiti istom mjerom. bila uskraćena humanitarna pomoć i liječnička briga samo zato što su muslimani. On je kupovao od jevreja isto kao i od muslimana. Dakle. dž. a ne da se njime tijelo uništava. kako poslodavac tako i radnik. Međutim.a. Kada je pored njega proveden magarac čije lice je bilo žigosano. s. u kojima su manjina. Musliman je dužan ispuniti dati ugovor i ne smije ljude varati.š. Vrijeme u fabrici provedem u zabušavanju i ljenčarenju. a u boksu su glavni udarci usmjereni upravo ka licu. Tu na prvom mjestu stoji boks. džuda itd. da se kroz sport tijelo relaksira i jača. dž. je rekao: ”Zar do vas nije došlo da sam ja prokleo onog ko životinju žigoše po licu ili je po licu udari. tada si griješan za taj propust.š. stoji u hadisu. ako nemuslimani bojkotiraju muslimane i njihove proizvode.2005 http://www. Poslanik. (Vidi: Tirmizi.novihorizonti. Prema tome. dr. zabranio udaranje u lice jer je ono odraz ljepote Allahova. karatea. a ne ti. dozvoljeni po šerijatu? Da li Bošnjaci u BiH imaju obavezu da bojkotiraju robu i proizvode koji dolaze od Hrvata i Srba? Datum kreiranja: 27. ”Kitabu-l-džihad”. s.a. 2564) Osim toga. s.com Pitanje: Puno radim mimo radnog vremena tako da kada dođem na posao u fabriku budem umoran i nenaspavan. nije pravio razliku u kupoprodaji između muslimana i nemuslimana. a s kojima ti koji ljenčariš dijeliš zaradu koju su oni zaradili. poput boksa. Prema tome. odnosno prema svim radnicima koji rade. stvaranja. Dakle.s. Npr. oni su dozvoljeni sve dok čovjeku koriste. ako bi Bošnjacima u mjestima. br. muslimanu je.v. zabranio je da se zavađaju životinje kako bi se borile. za to nema smetnje. 1708. Sunen. a Allah. a zatim svaki drugi sport u kom se udara u lice ili nanosi bol tijelu. Nadalje.v. po šerijatu. muslimanu nije dozvoljeno pomagati onog nemuslimana koji se neprijateljski odnosi prema muslimanima ili im planira neprijateljstvo. u karateu ne bi smjelo biti udaraca koji oštećuju čovjekovo tijelo. zabranjen zbog toga što je Poslanik. s. po šerijatu. ”Kitabu-l-džihad”. Ramić. dozvoljeno je da muslimani uzvrate istom mjerom uz obavezu da vode računa da ne prekrše neki od općih šerijatskih humanističkih propisa. Onaj ko nas vara nije od nas. Prema tome. ”Kitabu-l-džihad”.a. Sunen. 1709. O svemu tome treba imati jasan dogovor sa poslodavcem i svako treba da se drži dogovora. najbolje zna.

š. dž. Spermu treba oprati. onaj ko ne vodi računa o svome namazu. svojim sljedbenicima je da imaju što više djece. ime pri učenju Etehijjatu.a. tako da ne može podnijeti trudnoću svake godine.š. dž. nego o tuđem). Kada dobije pristanak muža žena treba da izabere sredstvo i način sprečavanja trudnoće koji neće škoditi zdravlju. Preporučujem da se u sličnim situacijama potraži stručni savjet od povjerljivih stručnih osoba u vezi s potrebom da se sprečava trudnoća i najboljeg načina na koji se to može uraditi. Mogu li se koristiti mirisi u čijem sastavu ima alkohola? Da li je sperma koja se pojavi prije odnosa čista? Da li mi je dozvoljeno uzimati pilule koje sprečavaju trudnoću? Datum kreiranja: 27.novihorizonti. Ona se smatra nečistom. jedan. zatim kad kažemo “ve rahmetullahi” učinit ćemo isto i tako redom. a.2005 http://www. muslimani i muslimanke ne treba da razmišljaju o sredstvima koja ometaju trudnoću. dakle. Dakle. Ramić. a neke su i smrtno opasne. ili je krhke tjelesne građe. najbolje zna.š. Djeca su jedna od najvećih blagodati koje je Allah. dž. To je bila njegova praksa i kada bi spomenuo Allahovo. Ukoliko žena ima šerijatom opravdan razlog i mora da koristi sredstva protiv začeća potrebna joj je dozvola muža. s. dž. niti ga treba stalno držati uzdignutim. dok se uči Etehijjatu u namazu. Isti je slučaj i sa sluzi koja izlazi nakon mokrenja. pokretanje desnog kažiprsta. vedj). Pitanje: Odgovor: Nema smetnje u korištenju takvih mirisa kada je u pitanju njihova vanjska upotreba. s. ili je bolje stalno ga držati u pokretu? Poslanikova. Šukri H. Nadalje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 139 od 416 . te da se njegova zabrana odnosi na unošenje u organizam jer poremećuje razum. dž. Pitanje: Odgovor: Preporuka Poslanika.š.a. men’j) podrazumijeva se samo ona tečnost koja izlazi “sa strašću i u mlazu”. Tečnost koja se pojavljuje pri nadražaju je sluz (ar. treba voditi računa da ne pomognemo šejtana protiv ljudi. pa čak i rak. ili pak postoje neki drugi šerijatom opravdani razlozi. kada kažemo “ettehijjatu lillahi”.v. Međutim. Pod spermom (ar. dr. kažiprst se podiže onda kad se spomene ime Uzvišenog Allaha. Pitanje: Odgovor: Tečnost koja se pojavi kod nadražaja nije sperma.11. da je žena bolesna. treba da bude polahko tako da to može primijetiti samo onaj ko posebno na to obrati pažnju (tj.š.v. jer se taj alkohol odmah ispari. Koliko mi je poznato. dao čovjeku na dunjaluku. jer je zabranjeno (haram) namjerno štetiti svome zdravlju. mnoga suvremena ulema smatra da alkohol kao materija nije nečist. jer muž ima pravo da mu njegova žena rađa djecu. mezj). sve pilule koje se koriste u tu svrhu su štetne po zdravlje. jer dugom upotrebom izazivaju različite bolesti. a Allah. Prema tome.Na pitanja odgovora doc. a Allah. najbolje zna.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ili bola (ar. pokazivanje kako je Allah. osim ukoliko za tim postoji opravdana potreba kao npr. dž.s. Otuda. ne treba prst dizati brzo kao da nekom prijetimo. Prema tome.š. izražavanje tevhida – je nešto što šejtan najteže podnosi. Ona se takođe smatra nečistom i treba je oprati. praksa bila je da kada spomene Allahovo. a ukoliko se osuši na odjeći dovoljno ju je trljanjem istrati. Normalno. ime pokaže kažiprstom izražavajući tako Njegovu jednoću.com Pitanje: Odgovor: Da li je za vrijeme dok se uči Etehijjatu u namazu bolje držati desni kažiprst stalno uzdignut i ne micati ga. polahko ćemo podići kažiprst i vratiti ga nazad. osim toga.

Šukri H. tako da se bojim da ne odem u haram. treba znati da korišćenje tih hadisa. a jedini način je da oženiš još jednu ženu. To zbog toga što si dužan da se čuvaš i kloniš harama. dr.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno u akaidu (vjerovanju) kao dokaz koristiti slab (daif) hadis? Slab hadis. Prema tome. porazgovaraj otvoreno sa svojom suprugom u nadi da će ona promijeniti svoj odnos prema tebi i pomoći ti da svoj problem riješiš na jedan ili drugi način. nije dozvoljeno koristiti kao dokaz. tu nema alternative. neki to dozvoljavaju kada se radi o podsticanju na dobro i odvraćanju od zla.novihorizonti. Pitanje: Moja supruga radi u bolnici. Ja sam njome zadovoljan. ustvari. zbog svoje prezauzetosti poslom ne pruža mi dovoljno pažnje kao mužu. prije negoli poduzmeš bilo koji korak u tom pravcu. u konkretnom slučaju kada je čuvanje od bluda i nemorala u pitanju. Doduše. Ja. kada značenja tih hadisa imaju svoju potporu u validnim šerijatskim dokazima. međutim. Međutim. Međutim. Da bi čovjek uspio u dunjalučkom životu mora puno saburiti. bilo da se ona promijeni time što će smanjiti broj radnih sati u bolnici. općenito. i u jednom i u drugom slučaju slab hadis ne koristi se kao dokaz za određeni propis.11. biva u smislu da su njihova značenja ispravna i na njih ukazuju ispravni šerijatski dokazi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 140 od 416 . da se neko ženi drugom ženom ukoliko će mu to razoriti postojeći brak. Ramić. ne u smislu da se iz tih slabih hadisa uzima određeni propis. Datum kreiranja: 27. ne savjetujem. uglavnom.2005 http://www. čovjek je dužan da se zaštiti od bluda. Uprkos tome. Da li mi je u ovakvoj situaciji dužnost oženiti se još jednom ženom? Odgovor: S obzirom da postoji realna opasnost da odeš u grijeh zbog toga što ti žena koju imaš ne pruža dovoljno pažnje smatram da ti je dužnost oženiti se drugom. tako da žena mora saburiti s mužem i muž sa ženom.Na pitanja odgovora doc. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. osim u određenim slučajevima. a možda te podrži i da se oženiš još jednom ženom.

22/519. a što se tiče njegovog potiranja lica rukama.v. na dunjaluku imaju samo imena i ništa više.) Ibn Tejmijje veli: ”Što se tiče Poslanikova. Muškarcima su u Džennetu obećane hurije. Što se pak tiče potiranja lica nakon dove. Treba naglasiti da su se mnogi islamski pravnici oslonili na spomenute hadise i na osnovu njih rekli da je potiranje propisano. Da‘ifu Suneni Ebi Davud. najvažnije je zaslužiti Allahovu.njih čeka najljepše prebivalište.. Ibn Madždže u Sunenu. a na okrenutih dlanova (ka zemlji). da je rekao: ”Žena će biti sa svojim zadnjim mužem.” Isto se prenosi od Huzejfe da je rekao svojoj supruzi: ”Ako želiš da budeš moja supruga u Džennetu. na ahiretu će biti totalno prevaziđene. s.s. ali oni nisu dovoljni kao dokaz (zbog svoje slabosti). suprugama da se udaju poslije njega jer će one biti njegove supruge u Džennetu. Babud-du‘a. s. jer.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Mnoge stvari koje su bitne na dunjaluku.v.š.a.” Ove hadise šejh Albani. ”Kitabu-l-vitr”..) Prema tome. u tom pogledu preneseni su mnogi vjerodostojni hadisi. Zbog toga je Allah zabranio Poslanikovim. 3/275-277. s.” (Ja Sin.” Predanja ovog hadisa šejh Albani ocijenio je slabim.11.” (Medžmu'u fetava. uistinu. Treba znati da će čovjek drugačije razmišljati na ahiretu u odnosu na svoje razmišljanje na dunjaluku. Hadis koji prenosi Ibn Madždže glasi: ”Kada Allahu upućuješ dovu. Šta će žene imati u Džennetu? Datum kreiranja: 27.a. upućuj je okrenutih dlanova (ka nebu). Imajući u vidu da je Poslanik.a. 87. Babu men refe‘a jedejhi fid-du‘ai ve meseha bihima vedžhehu i Ahmed u Musnedu. 22-23) Oni će zajedno sa svojim suprugama uživati u Džennetu: ”Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima veseli i radosni. oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni. nemoj se poslije mene udavati. u tom pogledu imamo hadis koji bilježe Ebu Davud u Sunenu. (Vidi: Silsiletul-ehadis es-sahiha.a.2005 http://www. posebno imajući u vidu njihovu revnost u slijeđenju Poslanika. br.novihorizonti.v. jer od onoga što ima na ahiretu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 141 od 416 . tako da možemo vidjeti kako mnogi muslimani nakon dove potiru lice rukama. dr. a Allah. uprkos određenih primjedbi. dizanja ruku pri dovi.s. Uzvišeni Allah kaže: ”. uvrstio je u vjerodostojne. nikom neće nepravdu učiniti. (Vidi: El-Albani. i činjenicu da im je on naredio da klanjaju onako kako vide njega da klanja. str. sigurno.. Ramić.v. jer za uspostavljanje nekog ibadeta potreban je validan šerijatski dokaz.v.s.s. Daifu Suneni Ibn Madždže. pa kada završiš potari njima svoje lice. s.s. s.s. s.v.” (Er-Ra‘d. 4/221. dž. Prenosi se da je Muavija ibn Ebi Sufjan zaprosio Ummu Derda pa ga je ona odbila rekavši da je čula kako Ebu Derda prenosi od Poslanika.a. 145-146. klanjao godinama u prisustvu svojih ashaba nemoguće je da oni to ne bi registrirali i prakticirali. dž.) U svakom slučaju.Na pitanja odgovora doc. od njega se prenosi hadis ili dva. 1282. edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov.a. Šukri H.com Pitanje: Odgovor: Da li je potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu i nakon proučene dove sunnet? Potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu nije zabilježeno od Poslanika. Pitanje: Odgovor: Žene koje uđu u Džennet bit će sa svojim muževima ukoliko su i oni Džennet uvedeni. žena će u Džennetu biti sa svojim zadnjim mužem sa dunjaluka. ispravno je kazati da nije propisano potiranje lica rukama nakon dove.. ”Kitabu ikametis-salati”. milost i ući u Džennet. 55-56) Ukoliko se žena više puta udavala bit će sa svojim zadnjim mužem.

jer bez obzira kako se čovjek deklarisao on ne može ostati ravnodušan nakon miliona pitanja koja svakog razumnog čovjeka kopkaju a koja se tiču njegova postojanja i onoga što dolazi nakon smrti. nekih specifičnih okolnosti ne bi obuhvatao. onima koji pokrivaju istinu. istinski nevjernik. npr. kad se u njihovim dušama probudi vjera oni je potiskuju i pokrivaju.11. da se ne osamljuješ s muškarcima koji ti nisu mahrem itd. normalno je da ćemo se truditi da ne budemo posrednici u onome što je štetno za ljude. Najbolje bi bilo da njega upitate ako je u životu. moralno je da mi kao muslimani ne budemo u bilo kom pogledu posrednici tom zlu. jer ne postoje šerijatski tekstovi prijetećeg sadržaja kao u slučaju alkohola. čak ni najvećeg ateistu. I najveći deklarisani nevjernik često se zapita. ako znamo da u duhanu čovjek nema nikakve koristi nego samo štetu. Dakle. Amin! Pitanje: Radim u jednom velikom supermarketu u Sarajevu u kom se između ostalog prodaju alkoholna pića i cigarete. tj.com Pitanje: Sekretar komunističke partije u našem selu zahtijevao je od našeg rahmetli hodže da ne vazi o Džehennemu? Zašto je on to radio ako u budući svijet nije vjerovao? Odgovor: Teško je pretpostaviti prave razloge za takav njegov postupak. da je alkohol.Na pitanja odgovora doc. da nas sačuva džehennemske vatre i uputi na pravi put. ateista ni ne postoji.novihorizonti.2005 http://www. tako da kada ih hodža podsjeti na Džehennem oni pokušavaju da ga spriječe da ih na tu istinu više ne podsjeća. zbog. Međutim. kako u hadisu stoji. a šta ako stvarno tamo nešto bude? U stvari. Pa čak i kad te taj hadis. Šukri H. da ih njome ne uznemirava. moralno bi bilo da kao muslimanka budeš što dalje od alkohola. Da li je meni kao muslimanki dozvoljeno da tu radim? Odgovor: Ukoliko na radnom mjestu nemaš dodira s alkoholom. Kur‘an nevjernike naziva kafirima. u računovodstvu. Dakle. majka svih zala. npr. te zbog toga pokušava na razne načine da to zastrašivanje do ljudi ne dođe kako bi ljudi živjeli bezbrižno i ne bi razmišljali o ahiretu i Džehennemu. jer ona ih ne ostavlja ravnodušnim. normalno pod uslovom da tvoj integritet kao muslimanke nije ugrožen. Pretpostavljam da ga je i samog hvatao strah kada bi preslušavao hodžine hutbe. dž. Ramić. šejtan zna da je metoda zastrašivanja džehennemskim patnjama vrlo uspješna u osvješćivanju ljudi. jer bojim se da te ne obuhvati hadis u kom su prokleti svi koji imaju bilo kakvu vezu s alkoholom. jer mi muslimani smo svjesni koliko zlo alkohol nanosi ljudskom rodu. dr. Džehennemska vatra i džehennemske patnje nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim i bezbrižnim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. onda nema smetnje da nastaviš raditi taj posao. Nadalje.š. Ukoliko pak imaš bilo kakav dodir s alkoholom preporučio bih ti da potražiš posao koji će ti dolikovati kao muslimanki. možda. tu je situacija znatno drugačija. Datum kreiranja: 27. Molim Allaha. Što se tiče duhana.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 142 od 416 .

tokom rata '42-'45 otac ove osobe je ubijen i sahranjen nedaleko od rijeke. u ime Allaha.s. Danas je rijeka tako blizu da je počela potkopavati mezar. dž.com Pitanje: Studiram i radim u Njemačkoj. Radim u privatnoj firmi na poslovima nabavke robe. Da li mi je dozvoljeno taj višak zadržati za sebe? Roditelji su me istjerali iz kuće i rekli da se ne vraćam dok ne obrijem bradu. Ovdje boravim bez mahrema. Pitanje: Zamolila me jedna starija osoba da se raspitam da li je dozvoljeno izvršiti premještanje mezara tj. Smatram da je pitanje mahrema isto tako veliki problem. Šukri H. da ti pomogne da na najbolji način prevaziđeš taj problem sa svojim roditeljima. dr. vjeruju da je on evlija i da njegova slika donosi berićet. To ćeš najlakše moći ostvariti ako i dalje ostaneš s njom. dž. Ako ovako nastavi. najbolje zna. tj.2005 http://www. bude dozvoljeno premještanje mezara. Zbog toga ti predlažem da pošalješ svoje podatke Redakciji Novih horizonata kako bi ih objavili u nadi da ćeš upoznati nekog hairli mladića i udati se za njega te tako automatski riješiti probleme s kojima se trenutno suočavaš. Često ostvarim višak.Na pitanja odgovora doc. ponovo primijeniš čim ti to okolnosti dozvole. po šerijatu. Mislim da ti je to obaveza i u toj obavezi se moraš.novihorizonti. Ramić. Ukoliko bi vlasnik firme dozvolio da ostvareni višak zadržiš tada ne bi bilo smetnje. Pitanje: Odgovor: Nije dozvoljeno da taj višak prisvojiš sebi jer si ga postigao radeći za firmu i u poslu za koji te firma plaća. na što sam pristala.a. Ona i mnogi drugi Nijemci koji su primili islam tog šejha slijede u svemu. suočila sam se s problemom kad je ova sestra objesila o zid sliku šejha Nazima.11. s. razlog koji ste naveli dovoljan je da. Da li mi savjetujete da ostanem s njom stanovati? Odgovor: Smatram da svojoj sestri Njemici trebaš pomoći da ispravi određena pogrešna vjerovanja.š. prema riječima ove osobe.š. a Allah. Jedna sestra Njemica predložila mi je da s njom stanujem. strpiti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 143 od 416 . Molim Allaha. Ovo ti preporučujem jer smatram da je prekidanje rodbinskih veza s roditeljima veće zlo od brijanja brade. Da li oni mogu izvršiti premještaj ostataka iz mezara? Odgovor: Da. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a pravno pravilo kaže da čovjek kada mora izabrati između dva zla bira ono koje je manje. Nadam se da ćeš ti svojim uzvišenim islamskim odnosom prema roditeljima uspjeti dokazati da griješe u tom svom postupku.v. ostataka umrlog koji se u njemu nalaze. Pitanje: Odgovor: Savjetujem ti da poslušaš roditelje s nijetom da taj sunnet Poslanikov. Šta mi vi savjetujete? Datum kreiranja: 27. Konkretno. ostataka iz mezara. mezar će biti odnesen. Međutim.

Pitanje: Odgovor: Ispravno je da žena ne mijenja svoje prezime. biti pod abdestom. ako se abdest iz opravdanih razloga ne može uzeti. To je kod Allaha ispravnije. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. savjetovao bih da to izmijeni. Ukoliko nije dozvoljeno šta da radi ako je to već učinila? Datum kreiranja: 27.2005 http://www. kako bi se iz prezimena vidjelo da je udata i bračnom vezom vezana za drugu porodicu. Ukoliko je već uzela muževo prezime. između ostalog. Da li je ženi dozvoljeno uzeti muževo prezime. ili tejemmumom. dr. 5) Iz praktičnih razloga smatram da je korisno da svome prezimenu žena doda i muževo.” (El-Ahzab. dužan si tu ikindiju naklanjati jer je uslov da bi namaz bio ispravan.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 144 od 416 . Uzvišeni Allah kaže: ”Zovite ih po očevima njihovim. Ramić. Da li sam dužan taj namaz naklanjati? Da.com Pitanje: Odgovor: Klanjao sam ikindiju i tek se sutradan sjetio da sam bio bez abdesta.11. Šukri H. ako ta procedura za nju ne predstavlja veliku poteškoću.Na pitanja odgovora doc.

odnosno mušku. roditelju svoje djece. Muhammed. El-Feth.a. Nepoštivanje nekog od zakona dovodi do poremećaja i loših posljedica po čovjeka. tek ukoliko se posmatraju zajedno sa svojim različitostima. 5. Što se tiče pitanja ko je vredniji. a na upit jednog ashaba ko ima najveće pravo da mu on čini dobročinstvo.s. Dakle i muškarac i žena imaju svoje mjesto u životu na Zemlji i svako od njih se vrednuje po učinku u svome domenu. Šukri H. jer će za svoj trud biti nagrađena kod Allaha. Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. u mnogim vidovima izjednačio je muško i žensko: ”A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela. zakonu.š. 34).” (En-Nisa.š. ili je izišao iz islama. o ženi govoriti kao o izvoru zla. To razumijemo iz Allahovih. da krene Pravim putem. to zavisi od ispunjavanja date uloge koje svako od njih ima. To što neki muslimani. Allah je doista silan i mudar. zbog grijeha koje čini. nakon što izgubi nadu da bi se on mogao promijeniti i popraviti. tek kada se te razlike sklope u jedan mozaik u stanju su. da li joj se preporučuje da ga napusti? Datum kreiranja: 27.š. El-Ahzab. potrebno je postaviti pitanje da li muškarac i žena izvršavaju svoju koju im je njihov Uzvišeni Stvoritelj odredio. muško za jedan stepen ispred ženska. kao što je dužnost poštivati i zakone u kojima se daje prednost žensku. po islamskom učenju. po Allahovoj. to će doista. njihovu kompleksnost i težinu njihovo vrednovanje je različito. Treba naglasiti da je. a tek četvrti put otac. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. po Allahovom. a od nevaljalih odvraćaju. Ukoliko u tome uspije. a i ako ne uspije bit će na dobitku.” (El-Bekare. eventualno. dž.. Nadalje.. 19. u kojima će vječno boraviti. Sve dok je muž u islamu njegova supruga ne bi trebalo da razmišlja o razvodu. na ženu tako gledaju možda je utjecaj kršćanskog učenja koje našu pramajku Havu optužuje da je navela Adema na grijeh te da je on zbog nje protjeran iz Dženneta. generalno. 31-32. Nuh. samo.11. 35.novihorizonti. Činjenica je da muško i žensko.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 145 od 416 . 73. rekao je da će onaj ko odgoji troje ženske djece time zaraditi Džennet.š. odredbi. Poslanik. to će za nju biti dvostruki uspjeh. i namaz obavljaju i zekat daju. El-Hadid. 228) Dužnost je poštivati taj zakon. Onoliko koliko svako od njih izvrši tu ulogu toliko i vrijedi i po tome se vrednuje. dž. održavati ljudski rod na Zemlji. 12. 12. da sebi traži selamet negdje drugdje. sačinjavaju kompletno ljudsko biće i da. dž. 28) U nekim vidovima dao je prednost mušku: ”Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje.Na pitanja odgovora doc. prema zakonu. i divne dvorove u vrtovima edenskim. Pitanje: Odgovor: Ja bih svakoj supruzi preporučio da. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. kako na dunjaluku tako i na ahiretu. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. Ramić.š. tri puta je rekao majka. jer je dala od sebe što je bila u stanju. dž. Imajući u vidu različitost tih uloga. Ukoliko se supruzi čini da će joj muž u Džehennem. uloži sve što je u njenoj moći kako bi pomogla mužu. dr.2005 http://www. a i savjest je neće peći. riječi: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. 71-72) (Vidi također: En-Nur. Prije negoli postavimo pitanje ko je vredniji. prije svega. dž.com Pitanje: Odgovor: Zašto je žena predstavljena kao izvor zla? Da li je žena stvarno manje vrijedna od muškarca? Pogrešno je. preporučio bih svakoj muslimanki kojoj muž onemogućava da prakticira islam. Uzvišeni Allah. s. A Allah je silan i mudar. uspjeh veliki biti!” (Et-Tevba. osim ukoliko za to postoji šerijatski opravdan razlog. a u nekima prednost je dao žensku.

zahvaljujete na uputi koju vam je dao i treće.s. vaš postupak je ispravan.š. savjetujem vam da se puno Allahu. a Allah.a.2005 http://www. 6/405) Prema tome. Međutim. preporučujem vam da se odmah vjenčate jer će te tako posljedice vašeg grijeha umanjiti. dž. dr. da vas u vjeri učvrsti i da budućoj supruzi mahramu omili. Ukoliko prije isteka roka muž da razvod ženi ili umre. dozvolio je Ummi Vereka da bude imam ženama u svojoj kući. 3/131) Isto tako Poslanik.a. pokajete zbog grijeha koji ste počinili i da srčano nastojite ispuniti sve uslove da bi pokajanje bilo validno i primljeno kod Allaha.11. najbolje zna. u ugovoru specificira vrijeme isplate. Es-Sunen el-Kubra. tada se kao mjerilo uzima tradicija (‘urf) jer tradicija ima snagu uslova (šarta) pošto pravno pravilo glasi ”el-ma‘rufu ‘urfen ke-l-mešruti šartan”. (Ebu Davud. da je ona predvodila džemat kao imam s tim što je stajala u prvi saf. ima svoje utemeljenje. ženski džemat. tada se smatra da vrijeme nije ni određeno i u skladu s tim se postupa.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 146 od 416 . isplatiti. dž.š. nakon sklapanja braka. Taj rok mora biti: a) precizan i b) moguć. da žene same klanjaju u džematu. Kada je suprug dužan isplatiti vjenčani dar (mehr)? Datum kreiranja: 27. Sada želimo da se uzmemo. Napominjem da se mi dobro slažemo i da nemamo drugih problema. dž.v. (Vidi: ElBejheki.š. Amin! Pitanje: Odgovor: Ukoliko u bračnom ugovoru nije specificirano vrijeme kad se mehr ima isplatiti u cjelini ili djelimično.š. Šukri H. Tako je radila i majka pravovjernih Ummu Seleme. isplata mehra postaje obavezna istog momenta. 1/139. supruga ima pravo da ne zahtijeva trenutnu isplatu mehra. još uvijek nije spremna da se pokrije. majke pravovjernih. a u bračnom ugovoru nije ništa specificirano. dužnost je pridržavati se tog roka. s. Ukoliko se. U slučaju da neki od ta dva uslova nije ispoštovan. s. tj.a. Pitanje: Počinio sam blud sa djevicom prije negoli sam počeo prakticirati islam.š. Musned.com Pitanje: Mi žene često klanjamo u džematu tako što jedna od nas kao imam predvodi džemat. pak. Naravno. Babu imametin-nisa.v. ali ona. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ahmed. tada se mehr treba odmah. Prenosi se od Aiše. iako je počela klanjati. Sunen. Lijepo je (mustehab) da žene i kada su same klanjaju u džematu.s. da se iskreno Allahu. vlasnik mehra tj. da učini vaše pokajanje iskrenim. Šta nam savjetujete? Odgovor: Savjetujem vam. Drugo. čitajući islamsku literaturu nigdje nisam naišla da su to činile žene u vrijeme Poslanika. a ne ispred safa. dž. a Allah. dž.š. To me sprečava da donesem odluku da se sa njom oženim. najbolje zna. bez obzira što ugovoreno vrijeme nije isteklo. Ramić. dž. Da li je naš postupak ispravan? Odgovor: Da. Molim Allaha. r. ”Kitabus-salati”. Ukoliko ne postoji tradicija.novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. s obzirom da je mehr posljedica bračnog ugovora te čim taj ugovor stupi na snagu stupaju i njegove posljedica. prije svega.

tada više osoba može sebe naći u pitanju i odgovoru tako da će korist biti veća. s.š. Sunen. Osim toga. Ukoliko se sa njom upoznaš. dž.s.2005 http://www. koji je nastojao da vitr-namaz uvijek bude zadnje što klanja u toku noći. ni kriva ni dužna.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 147 od 416 . najbolje zna. Naime.s.” (El-Isra. nakon vitr-namaza mogu se klanjati nafile. s. i da bude u granicama stvarne potrebe.s. Prije svega. ”Kitabus-salati”. ali u različitim formama. jedino što se time ne slijedi pretežna praksa Poslanikova. Nadalje. a Allah.” (Tirmizi. tako da. Mnoga pitanja su anonimna. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s.11. Poslanik. niti bilo čega što bi bio korak ka nemoralu s obzirom da je svaki korak ka nemoralu zabranjen.v. Mogu li otići u džamiju u kojoj ona klanja s namjerom da se sa njom upoznam? Da li se može klanjati noćni namaz nakon što se klanjaju vitre? Datum kreiranja: 27. Naravno. 1439) Pitanje: Odgovor: Prije stupanja u brak nužno je da se budući supružnici upoznaju. Pitanje: Odgovor: Da.Na pitanja odgovora doc. može biti da je ime izmišljeno ili pak istinito i da se podudari s imenom neke osobe koja se.novihorizonti. Preporučio bih ti da se.a. osoba koja postavlja pitanje može ponekad željeti da tim pitanjem i odgovorom postigne određeni cilj i ako se njeno ime ne spomene mogućnost manipulacije postaje manja. Nesai. prije nego što učiniš taj korak. za to nema zabrane. ali ja se nadam da je neobjavljivanje imena ispravnije i bezbolnije.. je rekao: ”Nema dvaju vitara u toku jedne noći. Šukri H. bilo bi lijepo da osoba nastoji da vitr-namaz bude zadnje što klanja u toku noći. 1661. Čuo sam da jedna djevojka ima namjeru da se uda. Ramić. dr.a. Sunen. br. Kada ne spomenem ime. Prema tome. br. želim da umanjim mogućnost manipulacije s pitanjima i odgovorima na njih. Ne smije biti osamljivanja. bude uz znanje njenih roditelja. može naći u nezgodnoj situaciji. Dakle. a ako se desi da nekad nakon vitara htjedne klanjati nafile. To je preporuka Poslanikova. Sunen. preporučujem da o svim relevantnim pitanjima u vezi sa vašim budućim životom iskreno i dostojanstveno porazgovarate.v. ”Kitabu kijamil-lejli vet-tetavvu‘”. puno pitanja koja dolaze ponovljeno je. raspitaš o njoj kako bi mogao procijeniti da li vrijedi taj korak činiti. 470. nema smetnje da odeš u tu džamiju kako bi dotičnu djevojku vidio i eventualno se sa njom upoznao. to upoznavanje treba da bude u skladu sa šerijatskim propisima. Uzvišeni Allah kaže: ”I nemojte se približavati bludu. Znam da bi bilo interesantnije kada bi se znalo ko i odakle pita. 32) Imam nijet da se ženim.a. Ebu Davud. Preporučio bih vam da to upoznavanje. Ono što je zabranjeno u tom pogledu jeste da se dvaput u toku noći klanjaju vitre..com Pitanje: Odgovor: Zašto ne objavljujete imena osoba koje vam postavljaju pitanja? Imena ne objavljujem iz više razloga. po mogućnosti. počesto ne bih mogao udovoljiti tom kriteriju.v. ”Kitabus-salati” br.

naravno.š. je sunnet.novihorizonti. Onoj punici. nema smetnje da kad neko uđe u džamiju i vidi svoga ahbaba kako sjedi i ništa ne radi da mu priđe i nazove selam onoliko glasno kako može da ga čuje ne ometajući one koji klanjaju ili uče Kur‘an. 1/121. O tome govori 23. 1/8. ukoliko ne postoji nešto drugo zbog čega bi to bilo zabranjeno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 148 od 416 . s obzirom da se kroz kocku uzima tuđi imetak bespravno. ili nešto čitaju i prisiljavati ih da im uzvraćaju selam. Pitanje: Odgovor: Stavljanje prirodne surme (antimona) ar.s. najbolje zna. koja je u mlađim godinama. ”Kitabul-libas”. a Allah. jer je surma vid ukrasa. 1157. nema smetnje da im se nazove selam naglas pri ulasku i izlasku iz džamije. Pitanje: Odgovor: Ukoliko u nagradnoj igri moraš kupiti novine da bi dobio kupon.lutriju. Taj status on stiče. a to je zabranjeno. samo vam još treba pojasniti da se selam pri ulasku i izlasku iz džamije može nazivati. Time se ta igra pretvara u kocku . ”Kitabut-tahare”. ne dotične novine. Ramić. a odgovaranje na selam vadžib (dakle obaveza). Prema tome.com Pitanje: Odgovor: Da li je punici dozvoljeno biti bez mahrame pred svojim zetom i smije li se s njim osamljivati? Zet je mahrem svojoj punici. to treba zabraniti. U slučaju da treća strana obezbjeđuje nagrade. ne bih preporučio da se sa njim osamljuje. (Vidi: Ibn Madždže. Pitanje: Odgovor: Nazivanje selama je sunnet. a Allah. s. a čiji zet ne poznaje ili ne prakticira islam. 2/336. Vaš imam je u pravu. tada nema smetnje učestvovati u nagradnoj igri. Isto tako. Treba još skrenuti pažnju da surma koja nije prirodna može izuzetno štetiti vidu i takvu surmu zabranjeno je koristiti. S druge strane. ajet sure En-Nisa. čim sklopi bračni ugovor sa njenom kćerkom. dr.2005 http://www. Da li je on u pravu? Da li je dozvoljeno učestvovanje u nagradnim igrama slanjem kupona iz novina s obzirom da se tu ne traži nikakvo znanje nego samo slanje kupona? Da li muškarci mogu stavljati surmu kao i žene? Datum kreiranja: 27. ukoliko će oni koji ulaze u džamiju nazivanjem selama naglas ometati one koji klanjaju. Ženama koje ne nose nikab grijeh je stavljati surmu kada se pojavljuju na javnim mjestima.š.v. dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. po mišljenju većine uleme. ismid. 373) Preporuka je opća i nisu specificirani muškarci niti žene. uče Kur‘an. Prema tome. ”Kitabut-tahare”. jer kupovinom novine učestvuje se u nagradnom fondu. u više hadisa preporučio je da se surma stavlja i to neparan broj puta. nego da ga čuju samo oni koje tim selamom neće omesti u nekom korisnom poslu. dž. ako prisutni u džamiju sjede i pričaju. koja jača vid. Kitabut-tibb”. Ebu Davud. u takvoj nagradnoj igri nije dozvoljeno učestvovati ako nagradu obezbjeđuju te novine. Šukri H. Sunen.11. najbolje zna.a. kao što nema smetnje da se sa njim osamljuje.Na pitanja odgovora doc. ili pak ne poštuje šerijatske propise. Poslanik. Naš imam je zabranio nazivati selam pri ulasku i izlasku iz džamije. ali ne glasno da svi čuju. Sunen. nema smetnje da punica bude bez mahrame pred svojim zetom. 2/1156.

Npr. Kad bi on htio dati donaciju i postati vakif. Odgovor: Smatram da nema smetnje da daš djeci da crtaju. Jedini način da se on tog grijeha oslobodi jeste da taj novac da u humanitarne svrhe.. Ona koja bi bila izvučena išla bi s njim.com Pitanje: Zanima me je li halal sljedeći način nagradnog kviza: učesnici u kvizu takmiče se iz znanja o islamu. da li bi to bilo halal? Naš hodža kaže da on u toj džamiji ne bi htio biti imam. neće s parama koje daje prodavcu preći njegov grijeh. ni to nije problematično.2005 http://www. dž. jer se hadisi koji govore o musavvirinima. tj.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 149 od 416 . s obzirom da djeca na početku prvog razreda ne znaju pisati. nego grijeh ostaje kod njega. smatram da mu to treba omogućiti. tako što na postavljena pitanja pošalju svoje odgovore a komisija ili odbor džemata izvlačenjem npr. jer su te pare haram. U našem džematu traje akcija prikupljanja priloga za izgradnju džamije. a moraju se obraditi te nastavne jedinice. bi. jer je bacanje kocke šerijatski validno i koristi se u svim situacijama kada više osoba ravnomjerno polažu pravo na istu stvar. Neka vas Allah nagradi. s obzirom da fond nagrada daje treća strana tj.v. kada on u prodavnici s tim parama nešto kupi. Da li je dozvoljeno zadati djeci u nižim razredima da nacrtaju npr. Šukri H.š. kasetom ili novcem. džamijski odbor.š. bilo istom ili različitom nagradom. Pitanje: Jedan čovjek dobio je na lotu nekoliko miliona. Pitanje: Predajem vjeronauku. dr. Grijeh vezan za te pare ne prenosi se s njima. Datum kreiranja: 27. a Allah.a.s. nego ostaje kod njega. tri tačna odgovora nagradi knjigom. Molim vas da mi odgovorite na to pitanje i da me posavjetujete kako da se ponašam u takvoj situaciji. Ukoliko hoće da taj novac da za izgradnju džamije. Odgovor: Tačno je da su te pare haram. a Allah. svoju porodicu.novihorizonti. Ramić. Poslanik. a ne učesnici u takmičenju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kada hoće krenuti na put bacao kocku između svojih žena. odnose na izradu likova koji imaju hlad.11. dakle na izradu kipova u liku ljudi i životinja. Meni je sumnjivo izvlačenje dobitnika da ne bi bilo kao igre na sreću!? Ima li šerijatska prepreka za organizovanje takvog takmičenja? Odgovor: Nema zapreke za organizaciju takvog takmičenja. po tumačenjima mnoge uleme. najbolje zna. s. siri itd. Što se tiče izvlačenja.Na pitanja odgovora doc. kako da obradim te i njima slične nastavne jedinice. ali one su haram tom čovjeku koji ih je na lotu dobio. prijatelje. dž. najbolje zna.

Kada dvojica zakasne na džumu. Certifikate je dužnost iskoristiti na najbolji način i haram ih je upropastiti jer je to imetak. dž. podne namaz klanjati u džematu. Pitanje: Odgovor: Ne. Preporučio bih Lijanovićima i ostalim proizvođačima da se. kada se čuje lijepa vijest. Ispravno je da se.com Pitanje: Odgovor: Čuo sam da u goveđim salamama koje proizvode Lijanovići ima svinjskog mesa. Da li je to tačno? Da. Ukoliko bi čovjek vjerovao da kucanje u drvo ili pomicanje s mjesta pomaže u ostvarivanju dobra ili otklanjanju zla to bi mogao biti najveći grijeh – širk.novihorizonti. a po islamu zabranjeno je imetak rasipati. u interesu zadoljovanja kupaca koji prakticiraju islam. jer vide budućnost u proizvodnji zdrave hrane. dr. Ukoliko se očekuje da će ih neki fond usmjeriti ka proizvodnji alkoholnih pića i tome slično u takav fond ne bi bilo dozvoljeno ulagati svoje certifikate.11. a kada se čuje ružna vijest da se Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 150 od 416 . oni će. Ako znamo da krv u sebi nosi sve što je nezdravo u organizmu (zato se meso koje nije zaklano po šerijatu daleko brže kvari). dok je goveče pri punoj svijesti. Tim putem krenule su mnoge velike industrije mesa u Evropi kao što je Doux itd. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. isteče tridesetak litara krvi više u odnosu na goveče koje je ubijeno strujom. Pogrešno je certifikate prodavati u bescijenje. dž. jer bi to bilo pridruživanje Allahu.š. Šukri H. dž. zamoli da nas sačuva tog zla i takvog iskušenja. Ramić. ali u one fondove za koje se očekuje da će svoje investicije usmjeriti u ono što je halal.2005 http://www. Pitanje: Odgovor: Da. po mogućnosti. uputi zahvala Allahu. onda možemo zamisliti kako izgleda meso u kom ostane tolika količina krvi.Na pitanja odgovora doc. No bez obzira na to mesnati proizvodi Lijanovića i ostalih proizvođača koji ne kolju životinje u skladu sa šerijatskim propisima nisu halal. Pitanje: Odgovor: Da. kucne u drvo ili pomakne s mjesta. To je od obostranog interesa. udarcem u glavu itd.š. Dovoljno je kazati da iz goveda zaklanog na šerijatski način. a ne zbog toga što je neko kucnuo u drvo ili se pomakao s mjesta. i dova lijepog sadržaja. da li će podne namaz klanjati u džematu? Da li je dozvoljeno ulaganje certifikata u investicione fondove i da li je dozvoljeno prodavanje certifikata u bescijenje? Kod nas je običaj da se kad se čuje lijepa vijest. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Datum kreiranja: 27. pobrinu da proizvedu proizvode koji će zadovoljavati njihove potrebe. to nema utemeljenja u šerijatu. dakle presjecanjem krvnih žila na vratu. dozvoljeno je ulaganje certifikata.š. i ja sam čitao o tome u dnevnoj štampi. s obzirom da se sve odvija po Njegovoj volji.. a hrana pripremljena po šerijatskim propisima ima najviše standarde u tom pogledu.

š.2005 http://www. Ramić. a Allah. najbolje zna.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li je ispravno otići na hadž novcem ušteđenim od stipendije u nemuslimanskoj zemlji? Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Odgovor: Da li muktedija treba učiti na namazima na kojima imam uči u sebi? Ispravno je da i muktedija uči kada imam uči usebi ili kada imam napravi stanku u namazima u kojima uči naglas. Šukri H. a zabranjeno je muktediji učiti kada imam uči naglas. Pitanje: Odgovor: Ukoliko je ta stipendija dobivena na legalan način ne vidim razlog da tu postoji bilo kakva smetnja.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 151 od 416 .11. dž. dr.Na pitanja odgovora doc.

To znamo po tome što loši džini postavljaju ljudima. ne klanjaju itd. svoju bioenergiju i vidovitost. prije liječenja klanja dva rekata i tome slično. dž. klanjaju dva rekata prije liječenja itd. ponekad. iskušenja na koja nailazim sve su veća i veća. pošto im suradnja s džinima omogućava tu uspješnost. Na osnovu svega viđenog ostajem zbunjen. osobe koje se bave alternativnom medicinom ne znaju da im ta snaga i sposobnost dolazi od džina. Ipak. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ovdje je potrebno posebno naglasiti da sva izlječenja u kojima su uspješni sihirbazi mogu se. Dalje. njegovi pacijenti tvrde da su oduševljeni tretmanom. također.2005 http://www. dove. zatim neke kristale. snaga. a u pauzama liječenja često je u razgovoru koristio psovke. Čini mi se. da mnogi padaju u trans tokom liječenja. Neka vas Allah. One. Osobe koje surađuju sa šejtanom i lošim džinima prepoznat ćemo po tome što krše šerijatske propise: npr. tada je ta medicina dozvoljena.com Pitanje: Dozvolite mi da vam se putem E-maila obratim u želji da mi. piju. vidovitošću. Jedan parapsiholog liječio je moju rodicu. da izgone džine. U posljednje vrijeme sam okupiran alternativnom medicinom tj. kao uslov za suradnju. ustvari.11. dž. da odgovore na upit ”ko te je poslao” i spomenu osobu koja je sihr napravila itd.š. obrazujem u islamskim znanostima i da spoznam svoga Stvoritelja Allaha. kao što je liječenje bioenergijom. jer sve to dolazi u sukob sa mojom spoznajom da Kur‘an mogu učiti samo čiste osobe. Jednom sam prisustvovao takvom liječenju. a ode na svojim nogama. uz Datum kreiranja: 27. Ja sam inače diplomirani inžinjer elektrotehnike. ili će ga on preko drugih džina s kojima surađuje na to prisiliti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 152 od 416 . ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. sposobnost i one osjećaju da su u stanju da liječe. Isto tako. nego svojim džinima i šejtanima koji im pomažu. Ramić. najbolje zna da je većina onoga što u naše vrijeme nazivamo alternativnom medicinom. Uprkos svemu. džin napao neku osobu pa je ta osoba postala paralizovana. Da li je moguće da Allah. vidovitošću i salijevanjem strave. uče sure iz Kur‘ana.novihorizonti. da čine određene velike grijehe među kojima su i oni koji izvode iz vjere. nisam vidio da uzima abdest. Npr. a koriste se dovama. Ne treba da nas zavara ako te osobe budu uspješne u liječenju. Iako je učio određene dove iz zbirke. a osoba koja se takvom medicinom bavi nije sihirbaz. Nastojim svakim danom da se uz stručno obrazovanje. ne upućuje dove Allahu. a Allah. jednostavno. Desi se da pacijent dođe u kolicima.Na pitanja odgovora doc. parapsihološkim tretmanima. dž. ponekad čak i nelogične. nagradi za vaš trud! Odgovor: Da bi se odgovorilo na vaše pitanje bilo bi potrebno daleko više prostora od onog koji ova rubrika dozvoljava. skidaju sihire i otkrivaju počinioca. dž. Treba istaći da. vidio sam kako rade one osobe koje salijevaju stravu i iz figurica čitaju sudbinu.š. salijevanjem strave itd. Međutim. dr. s islamske tačke gledišta. sihirbaz (koji se predstavlja kao alternativni medicinar) uspjet će je izliječiti jer će ga džin poslušati i napustiti tu osobu.š. Te osobe. Ukoliko je npr. ono što danas nazivamo alternativnom medicinom nije uvijek grijeh. nadari pojedine osobe da bioenergijom liječe druge. liječenjem bioenergijom. ajetima.. nelogično je da osoba koja inače ne klanja koristi pri liječenju ajete.š. pojasnite par stvari koje me muče već duže vremena. parapsihološkim tretmanom. psuju. mogu ukratko kazati da alternativna medicina može biti prihvatljiva. povezano sa lošim džinima. dž. ne klanjaju Njemu. shodno vašim mogućnostima. jer ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. pod abdestom. da povraćaju. samo znaju da kada urade nešto (uglavnom se radi o određenim velikim grijesima) dolazi im određena energija. Šukri H.š. Zbunilo me da je koristio zbirku dova. otkrivaju tajne itd. I one. Vjerovatno vam je poznato da se u skoro svim medijima non-stop vrte oglasi o osobama koje liječe alternativnom medicinom ”sve vrste bolesti”. Tako možemo vidjeti da osobe koje se bave alternativnom medicinom čine određene grijehe.

U isto vrijeme.” (Kur’an.” (Ibn Madždže. Odgovor: Sve što je vjera (din) nije i ne smije biti tabu tema. i ne prilazite im dok se ne okupaju. Zabranjeno im je samo ono što je Zakonodavac zabranio. vodeći računa o adabima i stidu.v. Reci: ”To je neprijatnost. 1914. jednom prilikom je rekla: ”Da se Allah smiluje ensarijkama. ”Kitabu-l-‘ilm” kao mu‘allek. tu prije svega mislim na institucije Islamske zajednice.. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.11.. br. s. Općenito. A kada se okupaju.a. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Sjećam se kako je britanska kraljica Elizabeta II bila zadivljena kada je vidjela stručne kurseve za buduće mlade i mladoženje u Maleziji. br. mogu da kažem da su muž i žena jedno drugom halal. Sunen. hvaleći ensarijke. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 153 od 416 . Molim vas da nešto o tome napišete. jer puno problema u porodici nastaje upravo zbog nesnalaženja svekrve u svojoj ulozi. Treba istaći da džinu koji progovori iz osobe ne treba uvijek vjerovati. Muslimani i muslimanke dužni su propise o tome naučiti kako bi ih se u bračnom životu mogli pridržavati. ”Kitabut-tahareti ve suneniha”.Na pitanja odgovora doc. Ako je džin učinio takav grijeh i ušao u čovjeka on je sigurno spreman i da slaže kako bi napravio još veći nered. dr. je rekao: “Zaista se Allah ne stidi istine (ovo je rekao tri puta). pomoć. i vi njivama svojim prilazite kako hoćete.com Allahovu. Doduše. dž. Aiša. pružile budućim mladama sve potrebne informacije o bračnom životu. 634) Novine kao javno glasilo ne pružaju odgovarajući ambijent da bih mogao o spomenutoj temi detaljno pisati.2005 http://www.a. postići i na halal način. r. treba znati da stid ne smije čovjeka sprečavati da nauči potrebne šerijatske propise.novihorizonti. 222) Poslanik. jer ko nema stida nema ni vjere. a intimni život u braku je vjera.” (El-Bekare. Uzvišeni Allah kaže: ”Pitaju te o mjesečnom pranju. Pitanje: Za većinu muslimana pitanja koja se tiču intimnog odnosa u braku su nepoznanica pošto je to pitanje tabu tema u islamu.” (Sahihu-l-Buhari. a na sličan način bi potrebne informacije mogle dobiti i buduće mladoženje.š. Musliman treba da se stidi onoga što je grijeh. jer možda laže. Sunen.” Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja.) Tako su mufessiri protumačili ”prilaženje” koje se spominje u sljedećem ajetu: “Žene vaše su njive vaše. Mi i u našoj sredini imamo one koji liječe u skladu s Kur‘anom i sunnetom. te zbog toga o tome treba govoriti.s. Muharema Štulanovića ”Liječenje Kur‘anom”. Ibn Madždže. u pravom islamskom okruženju. nemojte imati odnos u anus sa svojim suprugama. o tim pitanjima treba govoriti u odgovarajućem okruženju i na pristojan način koji dolikuje muslimanima. organizuju redovne kurseve za buduće mlade i mladoženje na kojima bi muslimanke koje poznaju medicinu i šerijatsko pravo. Njih ćemo prepoznati lakše ukoliko pročitamo knjigu Vehida Abdusselama Balija ”Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza” i mr. Stid ih nije spriječio da uče i razumiju vjeru. Tom prilikom je svome ministru vanjskih poslova rekla kako bi tako nešto trebalo organizirati i u Velikoj Britaniji. Datum kreiranja: 27. Šukri H. Ramić. Dokazi koje ja poznajem govore da je zabranjeno općenje za vrijeme hajza i odnos u anus (čmar). bilo direktno ili indirektno. Koristim priliku da istaknem potrebu da institucije koje rade na edukaciji muslimana. II:223) Svi oni se slažu da je odnos dozvoljen samo gdje je ”plodna njiva”. Poglavlje o braku. Ne bi bilo loše kad bi se odgovarajući kursevi održavali i za svekrve.

s. Da li je to tačno? Da li je dozvoljeno klanjati džuma-namaz u džamiji u kojoj se ne klanja pet dnevnih namaza? Da li je poslije namaza dozvoljeno poselamiti se sa džematlijama? Da li je trgovcu grijeh prodati robu kupcu ako zna da je kupac digao od banke kamatni kredit? Datum kreiranja: 27.š. ako osoba ne smatra da se tako hutba mora završavati.. Pitanje: Odgovor: Smatram da trgovcu nije grijeh. nema smetnje da se nešto kaže dok imam silazi sa mimbere. ali poselamljivanje svih sa svim poslije svakog namaza nije bila praksa Poslanikova.. Ramić. bilo svjesno ili nesvjesno. s. nema smetnje da se džuma-namaz klanja i u toj džamiji. Kada imam završi hutbu i počne silaziti sa mimbere da li je tada dozvoljeno razgovarati? Pročitao sam u časopisu ”Hilal” da je završavanje hutbe sa ajetom ”Innellahe je‘muru bi-l‘adli ve-l-ihsani. Dakle. Šukri H.š. najbolje zna. Pitanje: Odgovor: Iz hadisa koji glasi: ”Ko kaže šuti dok imam drži hutbu..com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 154 od 416 . jer to nije bila praksa Poslanikova. dž. Pitanje: Odgovor: Dozvoljeno je poselamiti se poslije namaza. najbolje zna. ustrajavanje u tome i smatranje da tako uvijek treba hutbu završavati je novotarija. najbolje zna.Na pitanja odgovora doc. Sunen.s.com Pitanje: Odgovor: Ukoliko neko. ”Kitabu-l-džumu‘a”.novihorizonti. O tom kefaretu govori 89 ajet sure ElMaide. a Allah.v. ponekad drugačije. dr.š. prekrši zakletvu. ako postoji potreba.s. ili da ih odjene.a. tada to nije novotarija.” (Tirmizi. a Allah. br. Pitanje: Odgovor: Da.a. jer se grijeh ne prenosi s parama. zahtijeva kefaret (otkup).” novotarija (bid‘a). osoba koja to učini dužna je da nahrani deset siromaha. zbog zaborava. Pitanje: Odgovor: Ukoliko za to postoji potreba. dž. Međutim. dž. tako da ustrajavanje u tome može uzrokovati da se to pretvori u novotariju. 512) Iz toga proizilazi da čim imam završi hutbu zabrana razgovora prestaje..v. nego ostaje kod vlasnika tih para. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11. rekao je beskoristan govor (lagv). a Allah. Prema tome. niti njegovih ashaba.2005 http://www. a ako nisi u stanju ni jedno ni drugo tada si dužan postiti tri dana uzastopno. pa je ponekad završi tako. šta je po šerijatu obavezn da učini? Kršenje pravnosnažne zakletve.

”Kitabut-tibb”.” (Tražim zaštitu za tebe Allahovim savršenim riječima od svakog šejtana i otrovnih životinja i insekata i od urokljiva oka. učio svojim sinovima Ismailu i Ishaku. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.a. Da li će on meni platiti 30 ili 20 maraka. to su neislamski običaji. Sunen. preporučio da se poslije sabaha ne spava. tj.v.” (Tirmizi. Sunen. br. bilo da je nađe jeftinije ili skuplje u odnosu na iznos koji si ti za nju platio.novihorizonti. ali ti on ne mora dati više od iznosa za koju može košulju kupiti.s. Prema tome.” (Allahu. kupit će ti je.v. Sunen. Te običaje naši muslimani su preuzeli od svojih komšija nemuslimana. Pitanje: Odgovor: Treba mu proučiti dovu: ”U'izuke (za žensko u‘izuki) bi kelimatillăhit-tămme min kulli šejtănin ve hămme ve min kulli ‘ajnin lămme.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 155 od 416 .) (Tirmizi. jer je Poslanik. a Allah.Na pitanja odgovora doc. a. ”Kitabus-sunne”. On je učio dovu za svoj ummet govoreći: ”Allahumme barik li ummeti fi bukuriha. Ramić. Postoji li kumstvo u islamu. Pitanje: Odgovor: O ovom pitanju muslimanska ulema nema jedinstven stav. kad se dijete obrezuje ili mu se kosa prvi put šiša da onaj ko to radi postaje kum? Šta treba učiti da bi se dijete zaštitilo od uroka? Bratu sam posudio košulju koju sam platio 30 maraka i on ju je oštetio. osoba kojoj se nešto svidi kod druge osobe treba joj dovu proučiti kako bi je zaštitila od svoga uroka. ”Kitabu-l-bujū‘”. ako ga klanjaju s nastupom zore. Smatram da je za one koji će poslije sabaha spavati. (Vidi: Ebu Davud. da li oni čine blud i ako se dijete rodi da li je vanbračno? Odgovor: Svaki odnos prije sklapanja braka ili pak prije objavljivanja javnosti o stupanju u brak je grijeh i smatra se nemoralom sa svim posljedicama koje nemoral po šerijatskim propisima za sobom povlači. 1212) Pitanje: Odgovor: On će tebi vratiti istu košulju. Dakle. s. 2060) Ovu dovu učio je Poslanik. dž. Ukoliko želiš.a. Sada ta košulja vrijedi dvadeset maraka. 4737) Isto tako. s. br.š. Pitanje: Odgovor: Kumovanje ne postoji u islamu. bolje sabah klanjati pred izlazak sunca i ne spavati. ti možeš uzeti i novac. Šukri H.s.com Pitanje: Ako je brak ugovoren i budući muž i žena otpočnu bračni život prije vjenčanja i objelodanjivanja njihovog braka.2005 http://www. svojim unucima Hasanu i Husejnu i govorio da ju je i Ibrahim.s. To je posebno važno za osobe koje su urokljive. najbolje zna. br. dr. daj berićet mome ummetu u ranjenju. Da li je bolje sabah-namaz klanjati s nastupom zore ili pred izlazak sunca? Datum kreiranja: 27.11.

Ja bih savjetovao svima da iskoriste sve institucije i dozvoljene načine da se bore kako bi cijena struje i ostalih proizvoda bila realna tako da potrošači ne plaćaju proizvode više negoli vrijede.v. Da li je putnik dužan sastavljati namaze i hoće li namaze skraćivati? Da li je dozvoljeno krasti struju? Je li dozvoljeno nazvati selam dok se uči ezan? Datum kreiranja: 27.s. s.com Pitanje: Dopisujem se sa svojim mladićom i imamo se namjeru uzeti. bilo krađom ili na neki drugi bespravan način. bolje je svaki namaz klanjati u njegovu vremenu. Ramić. Mogu ga obaviti ali uzimajući tejemmum i klanjajući sjedeći.novihorizonti. ne upoznate. zavladat će nepravda. jer je Poslanik. Međutim.2005 http://www. jednu s mahramom i jednu bez mahrame. u granicama šerijatskih propisa. ja bih uvijek preporučio da takav putnik predviđene namaze sastavi.11. uvijek na putovanju četvororekatne namaze skraćivao. struju nije dozvoljeno krasti! Krađa se smatra velikim grijehom i musliman ne smije biti od onih koji tuđu imovinu bespravno prisvajaju. Što se sastavljanja tiče. a gdje nepravda zavlada tu nema sreće ni rahatluka. te da ne donosite odluku o ženidbi i udaji dok se dobro. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 156 od 416 . Smijem li to uraditi? Odgovor: Savjetujem mu da on dođe i tebe vidi. ni za koga. dr. Pitanje: Odgovor: Nema smetnje da se nazove selam dok uči ezan. Pitanje: Odgovor: Ne. ukoliko ne bude permanentnog naređivanja dobra a odvraćanja od zla. Šukri H.Na pitanja odgovora doc.a. jer to ne ometa čovjeka da ponavlja riječi za mujezinom i da nakon ezana prouči za tu priliku predviđenu dovu. Da li da tako klanjam ili da klanjanje podne namaza ostavim za kasnije? Odgovor: Ukoliko nemaš mogućnosti da podne klanjaš u podnevskom vremenu sastavi ga s ikindijom u ikindijskom vremenu. Ukoliko ne bude te borbe. On traži da mu pošaljem svoju fotografiju. onako kako je šerijatom propisano. ukoliko putuje prevoznim sredsvom i nema potrebne uslove da klanja kad hoće. Pitanje: U vrijeme podne namaza sam na poslu. Pitanje: Odgovor: Putnik je dužan predviđene namaze skraćivati. jer je u tome velika olakšica.

djeda itd. te prema tome nema potrebe da se poslije džume klanja podne namaz. Pitanje: Odgovor: Obrezivanje muške djece prirodni je Allahov.s. Da li otac koji ne prakticira islam može biti velijj (zastupnik pri sklapanju braka) svojoj kćerci koja živi u islamu? Datum kreiranja: 27.s.š. Pitanje: Odgovor: Obrati se imamu i zatraži od njega da ti pomogne u tom pogledu. To bi omogućilo ženama da se malo raskomote dok su u džamiji. jedna grupa džematlija traži da se napravi pregada u mesdžidu tako da žene budu odvojene i da ih muškarci ne mogu vidjeti. Naime. a da ne znam ništa o namazu. međutim šejtan čovjeka zavodi na različite načine.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 157 od 416 . pa tako ih navodi da se stide onoga što nije grijeh. s. a Allah. ukoliko je sposoban da gleda najbolji interes svoje kćeri.” (Buhari.Na pitanja odgovora doc. Sahihu-l-Buhari. dž. br. a ne onoga što je dobro i korisno. veli: ”Pet stvari je od fitreta: sunećenje (obrezivanje). rezanje noktiju i potkraćivanje brkova. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Šukri H. a i muškracima bi pomoglo da se malo više skoncentrišu na ibadet. dr. 5889) Od kada datira obrezivanje (sunećenje) muške djece? Zašto džuma na Balkanu ima šesnaest rekata? Kako da najbrže naučim klanjati. Stvar je u tome da muslimani na Balkanu poslije klanjanja dva rekata džume-namaza klanjaju podne-namaz pod izgovorom da postoji mogućnost da džuma nije valjana s obzirom da nema halife koji bi hatibu dao idžazetnamu. Nadam se da će tvoj problem biti brzo riješen. To znamo iz hadisa koji govore o sunenu-l-fitre. Pitanje: Odgovor: Da. Znaj da čovjek treba da se stidi onoga što je grijeh. Ramić. s. U jednom od tih hadisa Muhammed. dž.com Pitanje: U našem džematu u Njemačkoj pojavio se izvjestan problem.a. Smatram da uslovljavanje da hatib ima idžazetnamu od halife nema utemeljenja u šerijatu.a. važio je za sve poslanike i sve narode i nije specifičan samo za sljedbenike zadnjeg vjerovjesnika Muhammeda. a ne da se stide onoga što je grijeh.v. posebno u ova naša vremena kada ljude i najmanja sitnica može da dekoncentriše i pokvari mu namaz. Pitanje: Odgovor: Džuma-namaz na Balkanu nema šesnaest rekata. ali bih vam ja preporučio da stavite staklenu pregradu tako da žene vas mogu vidjeti a vi njih ne možete. zakon (sunenu-l-fitre). Sramota me otići u džamiju među braću muslimane. skidanje dlaka sa stidnih mjesta. najbolje zna.2005 http://www. Ukoliko nemate mogućosti za takvu pregradu stavite neki paravan.novihorizonti. skidanje dlaka ispod pazuha.v. ”Kitabul-libas”. Da li se takva pregrada mora praviti u džamiji? Odgovor: Takva ograda se ne mora praviti u džamiji.š.11. Ukoliko ne zna da gleda što je za nju najbolji interes tada će se to pravo prenijeti na brata.

Ono što mogu reći jeste da mezheb nije dokaz u šerijatu. ako ona nije islamski odjevena tj. dr. učinjena dobra djela koja čini radi Allahova.v. Da li je to tačno? Odgovor: Nisi mi rekao o kojim pitanjima je riječ. br. pišu joj se u sevape. a koja efendija prakticira. Sve dok je osoba u islamu. Preporučio bih vam da pročitate knjigu dr. idžma. kijas itd. ”Kitabu-l-edeb. Šukri H. Ebu Davud. tako da ti ne mogu dati potpun odgovor. On mi uvijek odgovara da to može po našem hanefijskom mezhebu.11. Ramić. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. najbolje zna.novihorizonti. s. Često raspravljam sa efendijom o pitanjima za koja smatram da nisu u skladu sa islamskim učenjima. naredio je da se skriva stidno mjesto osim od osobe s kojom se živi u braku. ima veću šansu da joj dova bude primljena i zbog toga se dova upućuje nakon učinjenih dobrih djela. nego je mezheb tumačenje šerijatskih propisa koji u tu svrhu koristi šerijatske dokaze. a ako joj usloviš da se islamski odijeva i to je dozvoljeno. Prema tome. Pitanje: Student sam biologije u Podgorici. Sam Ebu Hanife nije dozvoljavao da onaj ko ne zna dokaze na koje se on oslanjao prenosi njegova tumačenja i mišljenja.com Pitanje: Da li mi je dozvoljeno da prisilim svoju djevojku – buduću suprugu da nosi hidžab i da li se prima njena dova i učenje Kur‘ana. 2769. dž.š. koji shodno stanju i posljedicama može dostići najveće velike grijehe. dž. dž. hadis. Sunen. dakle neki dokaz iz validnih izvora šerijata. ”Kitabu-l-hamam” Osoba koja tu dužnost ne izvršava čini grijeh. zadovoljstva.š. Poslanik.Na pitanja odgovora doc.š. Datum kreiranja: 27. 2794. (Vidi: Tirmizi. osoba koja je pokorna Allahu. a Allah. Smatram da mudro i lijepim savjetom trebaš djelovati na svoju buduću suprugu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 158 od 416 .s. ispravno bi bilo da imam s kojom raspravljaš kao dokaz ponudi ajet. Sunen.a. bez obzira koliko griješi. Šefika Kurdića o Ebu Hanifi. pod hidžabom? Odgovor: Pokrivanje stidnih mjesta je dužnost (farz) kako za muško tako i za žensko. Što se tiče primanja dove.2005 http://www.

2005 http://www. Ramić. Šukri H. zastupa.Na pitanja odgovora doc. a kod njih je to Ministarstvo za hadž. Kod nas nema ministarstva za hadž. skučenost prostora na kom se obredi hadža obavljaju. kada je o organizaciji hadža riječ. jeste da Islamska zajednica bude. S obzirom da bez organizacije nema reda. Datum kreiranja: 27. Ono što bih ja želio. odnosno njihovo Ministarstvo hadža surađuje sa Islamskom zajednicom BiH. U organizaciji hadža ona mora surađivati s onima koji će na terenu organizirati ljude. supervizor i da joj bude glavni interes da muslimani mogu što ispravnije i u što povoljnijim uslovima obaviti hadž. Odgovor: Saudijska Arabija je zemlja koja zvanično brine o organizaciji hadža. a to je ono što Islamskoj zajednici treba biti prvenstveni cilj. prije svega. ali osoba koja prekrši ono što su se muslimani dogovorili kroz Islamsku konferenciju.com Pitanje: Interesuje me da li organizacija hadždža pripada samo određenim institucijama ili to pravo ima ko god hoće? Čuo sam da je hadždž ibadet poput džumanamaza (u organizacionom smislu) te da je. kao i za džuma-namaz potrebna menšura za hadž koju izdaje najveći vjerski autoritet. U toj kompeticiji bi normalno učestvovata i Islamska zajednica sa svojom. U tom smislu bi trebalo pružiti mogućnost nadmetanju operatora. tj. Normalno je da to bude tijelo koje je na razini onoga u Saudijskoj Arabiji. U svakom slučaju. Saudijske Arabije. Doduše. imat ćemo primjedbe hadžija koji će se žaliti kako je hadž preskup i kako su usluge loše. Tom prilikom nas je podsjetio i na jedno pismo Ministarstva za hadž Saudi Arabije. Da li će nečiji hadž biti primljen to zna samo Allah. jer sigurno je da Islamska zajednica raspolaže najstručnijim potencijalom i može ponuditi najbolje uslove i najbolju organizaciju hadža. U tom smislu potrebno je imati nezavisnu komisiju koja bi ocijenjivala ponude operatora i svake godine valorizirala njihov učinak. Jedino javnim nadmetanjem i suzbijanjem monopola može se dobiti kvalitet usluga i sniziti cijena i tako olakšati i uljepšati obavljanje pete islamske dužnosti. To nadmetanje mora biti javno i oni koji ponude najbolje uslove i praktično se dokažu trebalo bi da imaju prednost. dobijanje vize znači da dotična osoba slijedi upute organizatora. u neku ruku. To se može ostvariti jedino ”otvaranjem tržišta”. Razgovarajući sa jednim muftijom čuo sam kako kaže da onim Bošnjacima koji idu na hadž u organizaciji nekog drugog. koliko mi je poznato nema otvorene kompeticije i nema nezavisne komisije koja bi ocjenjivala ponude i njihovu realizaciju. tj. ali ga Islamska zajednica. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 159 od 416 . sigurno čini grijeh.novihorizonti. koja je dala glavne smjernice Saudijskoj Arabiji u pogledu organizacije hadža. mimo Islamske zajednice. firmi koje organiziraju hadž. od prije nekoliko godina u kojem stoji da Ministarstvo neće izdati vizu osobi koja ide na hadž mimo organizacije Islamske zajednice. tj. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. dr. smatram da je obaveza osobama koje žele ići na hadž slijediti upute organizatora hadža. Tako i Saudijska Arabija. turističkom agencijom. a posebno imajući u vidu veliki broj muslimana iz cijelog svijeta koji želi ići na hadž. recimo. Sve dok toga ne bude. Islamska zajednica pruža mogućnost i privatnim firmama da organizuju hadž i postoji kompeticija među operatorima ali.11. hadž tehnički nije ispravan. kompeticijom. s obzirom da su mjesta na kojima se hadž obavlja pod njenom jurisdikcijom.

S druge strane. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a ne riječi i rečenice. Jedan od načina da se sačuvaju od piva u kom ima alkohola jeste da pređu na bezalkoholno pivo. 31) Isto tako. Da li je dozvoljeno piti bezalkoholno pivo? Datum kreiranja: 27. ukoliko smatraš da će to pomoći u željenom pravcu. Želim da o tome nešto napišem i objavim u štampi.Na pitanja odgovora doc. na sok od ječma. jer se po pravnom principu ”el-‘ibretu bi-l-mekasidi ve-l-me‘ani la bi-l-elfazi ve-l-mebani” u obzir uzima namjera i suština. jer s alkoholom je svako prokletstvo. i neka vela svoja spuste na grudi svoje.. Ukoliko to ne urodi plodom. To što se zove pivom ne može biti razlogom zabrane. A suština je da to pivo ne opija kada bi se pilo u velikim količinama.com Pitanje: U jednoj islamskoj instituciji koja zvanično muslimanima tumači islam primljena je u radni odnos službenica koja razgolićena dolazi na posao.novihorizonti. Šukri H. naredbu u Kur‘anu: ”A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. Zbog toga bih preporučio da se bezalkoholno pivo izbjegava sve dok se ta sumnja ne otkloni s posebnim imenom i ambalažom. bezalkoholno pivo je dozvoljeno piti imajući u vidu da ne opija i da nema nekih drugih razloga zbog kojih bi bilo haram. trebaš razgovarati i sa odgovornim u pomenutoj instituciji u nadi da će joj oni ukazati da nije dolično da službenici islamske institucije. sok od ječma naziva istim imenom kao i pivo u kom ima alkohola i što je istog pakovanja kao i ono. javno krše propise islama. koja zvanično muslimanima tumači islam. dužan si nastojati postojeće stanje popraviti na najbolji mogući način. ispravnije rečeno. Muslimanima koji piju pivo s alkoholom preporučio bih da se tog zla klone.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 160 od 416 . a posebno bih preporučio da se ne pije u onim okolnostima u kojima bi neko mogao posumnjati da je u pitanju alkoholno pivo. preporučio bih proizvođačima bezalkoholnog piva da tom pivu daju posebno ime i posebnu ambalažu kako bi taj sok od ječma i muslimani mogli nesmetano piti.11.2005 http://www. pa i pisanjem u štampi. Malo je problematično to što se taj. dž. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Smatram da bi prije tog koraka bilo poželjno da na lijep način posavjetuješ dotičnu službenicu i ukazeš joj na Allahovu. Ramić. tj.” (En-Nur. i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje..š. dr. Pitanje: Odgovor: Da.

a ne u Kur‘anu. muslimanima i nemuslimanima. mnoga suvremena ulema.2005 http://www.a. Nažalost.š. dala je fetvu koja kaže da je zabranjeno (haram) piti koka-kolu.novihorizonti. brzo nestali sa tržišta. dž.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dok zanemaruju i neće da čuju za hadise. te činjenicom da procenat od zarade ide cionističkoj državi Izrael koja vrše teror nad muslimanima Palestine. prostitucije itd. smatram da bi proizvodi poput koka-kole. jer detalje o tim temeljima islama nalazimo u hadisu. jer da slijedi Kur‘an slijedila bi i mnogobrojne ajete koji govore o obavezi slijeđenja Poslanika.com Pitanje: Odgovor: Neka naša braća i sestre neće da piju koka-kolu govoreći da je to haram. među kojima je i dr. prije svega iz Kur‘ana. Njih treba pitati kako oni klanjaju.a. tj. pomoć išli pravim putem i prakticirali izvorni islam. kao što su oni koji se nalaze u Buharijinom i Muslimovom Sahihu. pepsi-kole. Šukri H. Ima li osnove za tu njihovu tvrdnju? Da. dž. a zatim iz vjerodostojnih hadisa. pušenja. Jusuf El-Karadavi. s. hadž obavljaju itd.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 161 od 416 . Moj savjet svima. a u suštini taj poziv je samo kora koja u sebi ništa ne sadrži.s. Umjesto toga trebali bi da se usmjere ka prirodnim sokovima u kojima nema hemikalija. To je zalutala sekta koja ne slijedi Kur‘an. s. slijeđenja njegova sunneta. Ako sve to imamo u vidu onda možemo shvatiti koliko su oni u zabludi. Datum kreiranja: 27.11.Na pitanja odgovora doc. jer briga o tome je sastavni dio islama.s. narkomanije. U svakom slučaju. jeste da se s islamom upoznaju iz njegovih nepomućenih izvora. jer ne bi bilo mušterija. švepsa itd. kao što imamo društva za borbu protiv alkoholizma. Štetnost gaziranih sokova je zastrašujuća i kada bi svijet toga bio svjestan. u onim sredinama gdje ljudi dovoljno ne poznaju islam ta sekta brzo pridobija nove pristalice s obzirom da poziv na slijeđenje Kur‘ana jako lijepo zvuči. Za mene nema dvojbe da bi ljudi trebali izbjegavati piti gazirana pića. onako kako je to činio Allahov. Pitanje: Kod nas u Čikagu postoje neki ljudi koji propagiraju učenje samo iz Kur‘ana. zekat daju. savjetujem svima da posebno vode računa o zdravoj hrani i piću. Ramić. Tu svoju tvrdnju oni potkrepljuju naučnim činjenicama koje govore o ogromnoj štetnosti po zdravlje koje ima koka-kola. Do mene su dolazila mnoga naučna istraživanja u pogledu štetnosti gaziranih pića.v. miljenik Muhammed. dr. Da li je to rezultat neznanja ili se možda radi o nekoj sekti? Odgovor: Vjerovatno se radi o sekti koja sebe naziva Ehlu-l-Kur‘ani (Sljedbenici Kur‘ana). bez obzira što ne opijaju. poste. Ja se nadam da će se ubrzo u svijetu afirmisati društva za borbu protiv gaziranih pića. kako bi uz Allahovu.v.

Na pitanja odgovora doc. Odgovor: Prije svega.11. o evlijama ima raznoraznih bajki i pogrešnih vjerovanja koja ponekad prelaze u širk. a ne da ih rušimo. naša su braća u vjeri i prema njima imamo veće obaveze nego prema onima koji nisu u okrilju islama. a zlo bi bilo daleko od mene.v. evlije su obični ljudi koji ne poznaju budućnost (gajb) i ne mogu ljudima donositi dobro i od njih odvraćati zlo.. dž. niti: ‘Meni je poznata budućnost‘. Šukri H. ako vidimo ”evliju” da čini velike grijehe. a malo griješe. probadanje sabljama itd.s. dove koje oni uče za svoga života imaju veću šansu da budu uslišane zbog statusa koji imaju kod Allaha. da ih korigujemo.s. dr. 34 i mnogi hadisi. znajmo da je on od evlijauš-šejtan. toliko daleko da ih ne možemo smatrati muslimanima. biva onako kako Allah hoće. Svako vjerovanje o evlijama koje nema utemeljenje u Kur‘anu i sunnetu pogrešno je. A da znam pronicati u tajne. To što se neki probadaju. Po tome ih i mi prepoznajemo. i njegovi ashabi to nisu radili. dž. ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju. pa Datum kreiranja: 27.v. jer se evlije izjednačavaju sa Allahom. Ramić. a nekada rezultat učenja koje slijedi. sve devijacije u pogledu vjerovanja treba ispravljati. da treba da gradimo islamske ličnosti. s. te kada vidi nešto kod svoga brata. El-Enfal.” (ElE‘araf. to je pitanje jasno svakom muslimanu.a.” (Hud. Ali. partije. neko manje neko više. niti od sebe kakvu štetu otkloniti. pa tako neki šejhu na ruku i sedždu padaju i čine ono što šerijatom nije propisano. Nadalje. domenu. Normalno da svi muslimani griješe. pa makar činili i velike grijehe i novotarije u vjeri koje ne izvode iz islama. osim neukom ili oholom.š.a. dužan je da na najbolji i najefikasniji način to pokuša kod svoga brata ispraviti. selefija. a pogotovo među šejhovima postoje razlike koje su ponekad izuzetno velike. zamolio bih Vas da iznesete Vaše mišljenje o praksi koja se prakticira u nekim sufijskim krugovima. dž. a i u ostalim dijelovima svijeta.s. niti kažem: ‘Ja sam melek‘. jer evlije nisu bolje od Poslanika. dž. s. Vrlo često ljubav i poštivanje koje musliman treba imati prema starijem i učevnijem kod nekih prerasta u vid obožavanja. Hoću reći. Nekad su te greške rezultat čovjekovog ličnog stava i ubjeđenja. 31) ”Reci: ”Ja ne mogu ni sam sebi neku korist pribaviti. a ima ih koji su izuzetno daleko od njegova sunneta. voli zbog toga što puno dobrih djela čine. Poslanik. time što im se pripisuje ono što je samo u Allahovom. zvao on sebe sufija. O tim ljudima govore ajeti: Junus. kulta šejha. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Činjenica je da kod nas. a i samim grupama. džini mogu pomagati te ljude da čine djela koja su za nas neobična i to nije nepoznato.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 162 od 416 .com Pitanje: Poštovani profesore. 188) Doduše. Sve sufije koje su u okrilju islama. Naime. bilo da se radi o učenju nekog šejha.a. Izuzetak treba da budu osobe koje stvarno imaju podle ciljeve i na koje treba otvoreno ukazati kako bi druge zaštitili od njihova zla. dž. Evlije postoje i to su ljudi koje Allah. 62. Normalno. Postoji na stotine tarikata i na hiljade sufijskih grupa i na desetine hiljada sufijskih šejhova. kaže: ”Ja vam ne kažem: ‘U mene su Allahove riznice‘. Što se probadanja tiče.v. Najpodesniji način jeste da ukazujemo na Poslanikovu. zanima me šta Vi mislite o teoriji koja se u tim krugovima uči u pogledu avlija. s.š.š. Naime. Normalno. s. Ima sufija koje slijede sunnet Poslanikov. želim ukazati da sve sufije nisu iste.š. Među tarikatima.š. praksu.a. ihvanija ili bilo kako.s.2005 http://www..v.. stekao bih mnogo dobra. a da krv ne poteče. pa makar kod tih ličnosti bilo i velikih grešaka. te koliko ima utemeljenja u šerijatu promoviranje tarikata i tesavvufa kao nekih islamskih disciplina. a što dotični musliman smatra pogrešnim.novihorizonti. udruženja itd. Evlije mogu imati keramete. pa makar suhih čarapa preko rijeke prelazio. dužnost je svakom muslimanu da naređuje dobro i odvraća od zla. o kom Allah. platformi i programu nekog džemata.

Taha Džabira bila na nivou i pokušala dati najbolje upute u vrlo delikatnoj i krajnje nejasnoj situaciji. tumačile. dr. najbolje zna. raznoraznim fetvama u vezi s tim itd. ono što je ušlo iz budizma to je budistička disciplina. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr. a Allah.11.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www. Potpisnici te fetve su (koliko sam razumio): dr. Pod kamatom podrazumjevamo stvarni višak vrijednosti. s naše. a šta nije i kako bi se afirmiralo ono što je pozitivno. Datum kreiranja: 27. Isto tako. Mi. dž. strane molimo Allaha. mogli sačuvati onoga što nema utemeljenje u Poslanikovoj. Što se tiče izučavanja tarikata i tesavvufa kao naslijeđa muslimana. praksi. to muslimanima treba biti jasno. Ako se tim novcem. I oni su u tome uspješni isto kao i sufije koje se probadaju.v. jer se time islam pogrešno tumači.a. ono što je ušlo iz judaizma to je judaistička disciplina itd. kako bi se muslimani. banka bilježi kao kamatu i uračunava se u glavnicu. bilo kakvog. Ono što sam primijetio jeste da je oko te ”navodne” fetve bilo dosta igara i da su je zainteresovane strane natezale.š. Pitanje: Ukoliko osoba dobije obeštećenje nakon dugog sudskog procesa i nakon odugovlačenja isplate od strane koja je dužna platiti obeštećenje. Muhammed Seid el-Avva.š. Smatram da je ulema poput dr. pa makar u to ušlo nešto od onoga što je naznačeno kao kamata. smatram da nije dozvoljeno. postoji toliko nejasnoća pa je najbolje sačekati da se te mutne vode malo razbistre. Ono što je u tesavvuf ušlo iz kršćanstva to je kršćanska disciplina. Odgovor: U vezi sa događajima u Sjedinjenim Američkim Državama. Otuda se inflacija oduzima od onoga što. da ih nagradi za njihov trud i hrabrost da pomognu muslimanima u rješavanju najdelikatnijih pitanja s kojima se muslimanski ummet danas suočava. a ne fiktivni. kada si ga trebao dobiti. Šukri H. Samo promoviranje tesavvufa. i to ne možemo smatrati islamskom disciplinom. Volio bih da nam date svoju ocjenu te fetve.s. kako postupiti s kamatama koje su precizirane u sudskoj presudi? Odgovor: Ne gleda se u brojke nego u vrijednost. Jusufa el-Karadavija i dr. mr. b) kako bi se napravila razlika između onih tarikata koji su bliže učenjima islama i onih koji su dalje.com to su džinska posla. pa čak i mijenjale onako kako njima odgovara u cilju postizanja zacrtanih ciljeva. Taha Džabir el-Alevani.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 163 od 416 . Tarik al-Bišri. toliku vrijednost imaš pravo uzeti. ratom u Afganistanu. Pitanje: U toku američke agresije na Afganistan pojavila se fetva koja muslimanima koji to ne mogu izbjeći dozvoljava ostanak u sastavu snaga Američke vojske i učešće u tim operacijama. recimo. dž. dr. moglo kupiti recimo deset grama zlata. Fahmi Huvejdi i dr. Ramić. za tim postoji potreba: a ) kako bi se pojasnilo šta je u tom naslijeđu u skladu sa učenjem islama. Neki dan sam gledao kako se Hindusi u Indiji probadaju i rade iste stvari koje prakticiraju neki sufijski tarikati.novihorizonti. bez objašnjavanja onoga što je u njemu pozitivno i onoga što je u njemu negativno. tesavvuf možemo smatrati islamskom disciplinom samo u onom omjeru u kojem njegova učenja imaju oslonac u Kur‘anu i sunnetu. Jusuf al-Karadavi . a posebno oni koji su naklonjeni zuhdu. s. Hejsem el-Hajjat.

a sad drugima. Islam ima snagu neoborivih argumenata u svakom pogledu.11. a Allah ne voli nevjernike. već sve to smatra stvarnim. vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. Stanje muslimana je sve bolje. je rekao: ”Mi smo narod kojeg je Allah uzdigao islamom i neće ga poniziti osim ukoliko ga (tj. Ukoliko je osoba prisiljena da drži novac na banci koja posluje s kamatama. Pitanje: Odgovor: Da. pa čak i kod onih koji mu se najviše suprotstavljaju. smatra se stvarnim.” (Ali Imran. U novinama sam pročitao da su se obavila dva vjenčanja katoličko i muslimansko. Prema tome. Šukri H.a. muslimanka se ne može udati za nemuslimana. Ako vi dopadate rana. O svemu što sam naveo postoji konsenzus islamske uleme. a od čega neće imati direktne koristi.2005 http://www. Pitanje: Odgovor: Fiktivno sklapanje i razvod braka islam ne poznaje. a ako se to desi. nakon izuzimanja inflacije. a protok informacija koji omogućavaju suvremene komunikacije omogućava da ti argumenti dođu u javnost i da se milioni ljudi s njima vrlo brzo upoznaju.Na pitanja odgovora doc. i drugi rana dopadaju. Pitanje: Neka Turkinja udala se za sina Helmuta Khola. svijest o vrijednosti islama sve je veća i kod nemuslimana. fiktivno sklapanje i razvod braka nisu dozvoljeni. dr. Šerijatsko vjenčanje ne može se obaviti jer šerijat takav brak ne priznaje. Muslimani se vraćaju islamu i s druge strane.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 164 od 416 . dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. A u ovim danima Mi dajemo pobjedu sad jednima. Muslimanku koja se udala za nemuslimana šerijat tretira kao bludnicu. dati u nešto što je korisno.novihorizonti. da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao šehide. Ramić. da postanu svjesni njihovih vrijednosti i da ih prakticiraju u životu. uprkos svim problemima. 139-140) Omer. kaže: ”I ne gubite hrabrost i ne žalostite se. dobivenu kamatu će. Mogu li kamatu koju mi banka daje dati za izgradnju internata medrese? Datum kreiranja: 27. Da li je to u skladu sa šerijatom? Kakav je status fiktivnog razvoda braka sa suprugom da bi se mogao sklopiti fiktivni brak sa strankinjom radi dobijanja boravišne vize? Odgovor: Po šerijatu. r. možete. Uzvišeni Allah.” Treba naglasiti da muslimani od islama imaju koristi onoliko koliko ga prakticiraju.com Pitanje: Odgovor: Šta Vi vidite kao rješenje za muslimane da bi izišli iz sadašnje ponižavajuće situacije? Izlaz je da ljudi nauče propise islama. islam) zapostavi.

pored činjenice da su spomenuti ajeti objavljeni specifičnim povodom iz njih se mogu izvući mnoge opće poruke. i 110. zadovoljstvo. Šukri H.v. dž.a.. samo će Allah znati za te njihove skrivene namjere.v. Međutim. Dakle. ali za potvrđivanje te teze trebalo bi imati validne dokaze. najbolje Datum kreiranja: 27. Međutim.a.a. i 110.” (EtTevba. U svakom slučaju. 9. 109-110) Citiranim ajetima prethode sljedeća dva ajeta: ”A oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli.v. a Allah voli one koji se mnogo čiste. dr. došao je melek Džibril i obavijestio Poslanika.. ajetu govori se o rušenju zgrada. džuzu Kur‘ana. pri povratku. a oni javno govore drugačije od onog što nose u svojim srcima. Ti u njoj nemoj nikad namaz obaviti! Džamija čiji su temelji već od prvog dana. 8/234-247.s. da je ta džamija izgrađena s ciljem da napravi razdor među muslimanima i objavljeno je: ”. ne daje prosvjetljenje i uputu onima koji sami sebi nasilje čine. kad su bili na dan hoda od Medine ili još bliže. dž.s.š. h) Allah. posebno u zimskom periodu.2005 http://www. Poslanik. e) takve džamije vlast treba srušiti. El-Džami‘li ahkami-l-Kur‘an. f) svijetlu perspektivu imaju oni koji grade građevine s ciljem da postignu Allahovo. od kojih sam naveo neke.š. zakone osjećaju nemir u svojoj duši i njihova srca su nemirna. sve dok im srca ne popucaju.11. 2/510-515) Iz navedenog da se zaključiti da se spomenuti ajeti odnose na specifičnu situaciju.a. s. ideja da spomenuti ajeti mogu ukazivati i na događaje u Americi je interesantna. dž.” (Et-Tevba. s. s.š. poslao grupu ashaba i ta džamija je porušena prije njegova ulaska u Medinu. Da li se pomenuti ajeti mogu povezati s tim događajem? Odgovor: Riječ je o 109. postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš namaz. b) oni će se zaklinjati da to rade iz najboljih pobuda.Ti u njoj nemoj nikad namaz obaviti!. g) oni koji krše Allahove.š. da se zajedno s njim u vatru džehennemsku sruši? A Allah neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini.” Tada je Poslanik. pohod na Tebuk. 9. sura u Kur‘anu (sura Et-Tevba) koji glase: ”Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u želji da Mu se umili – ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula. sigurno će se zaklinjati: ”Mi smo samo najbolje željeli”.s. Da bi njihova spletka bila što vjerodostojnija pozvali su Poslanika. Zgrada koju su oni sagradili stalno će unositi nemir u srca njihova.s. d) u džamijama koje su napravljene s ciljem da razjedine muslimane nije dozvoljeno klanjati. U njoj su ljudi koji vole da se čiste.novihorizonti.com Pitanje: U 11. u 109. da u njoj klanja i prouči dovu za berićet. 107-108) Svi citirani ajeti objavljeni su u povodu gradnje Mesdžidud-dirara.š. a Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci. zakone će na kraju s onim što imaju završiti u džehenemskoj vatri. a Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 165 od 416 . dž.s. s. Ibn Kesir. Ramić.Na pitanja odgovora doc. Tefsiru-l-Kur‘an el-‘azim. sura broj 9. Tu džamiju završili su pred Poslanikov. Mnogi te ajete povezuju sa događajem koji se desio 11. dž. pod izgovorom da je grade za bolesne i iznemogle kako bi im olakšali dolazak u džemat.. i) svi koji krše Allahove.” (Vidi: Kurtubi. ajetu koji se nalaze u 11. obećao im je ispuniti želju kada se vrati s puta. mnoge poruke tih ajeta su opće kao npr: a) biće među muslimanima licemjera koji će graditi džamije da bi time unijeli razdor. pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i Njegova poslanika još prije borio. (Džamije razdora) koju su munafici (licemjeri) izgradili u mjestu Kuba. c) s obzirom da se sudi po onom što se vidi.v. poglavlju.v..a. a ustvari željeli su da na taj način razjedine muslimane. s. kada su srušene zgrade od 109 i 110 spratova u Njujorku. Taj nemir vodi ka potpunom krahu. u blizini prve džamije u islamu Mesdžidu Kuba‘a. A Allah sve zna i mudar je.

11. ne znači da su svi koji su sebe smatrali njegovim sljedbenicima. po njihovom mišljenju. Siguran sam da je u u tom reagovanju ponekad bilo ekstremizma. Međutim. po šerijatu. Tražila sam po Internetu informacije. tu šejtan može lahko da djeluje i siguran sam da je sa svih strana činjeno dosta toga što nije u skladu sa šerijatom. čula sam da su sljedbenici Muhammeda ibn Abdulvehhaba u svoje doba ubijali one koji. a to. dakle. Abdul-Vehhab bio učen. muslimani mogu pogriješiti. svjestan musliman će o tome voditi računa. pa ipak se među njima desilo u Me‘reketu-l-džemel ono što se desilo.s. Među njima je bilo i onih kojima je zagarantovan Džennet. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. smatram da. dr.v. nego od onih koji nisu bili na nivou svoga zadatka ili su pak time željeli postići određene zle ciljeve. kada su i jedna i druga i treća strana (Talibani. treba znati da se u svaki postojeći pokret uključe ljudi koji nisu sposobni da u datom trenutku budu na nivou zadatka. Ako se sukob i krvoproliće moglo desiti najodabranijoj generaciji kako da se ne desi onima koji su poprilično daleko od te generacije. Dakle. Ako je šejh Muhammed b. a oni su. itd. jer rat je varka. smatram da je bolje da se skoncentrišemo na izučavanje Allahovih. kada su vlast i borba za vlast u pitanju. pa ni šejh Muhammed b. ipak.a. Odgovor: Ashabi su bili najodabranija generacija. pošten i islamu predan svim svojim bićem. nije dozvoljeno. to je činjenica. njegovi sljedbenici su pred sobom imali državu koja je podržavala ili prešućivala mnoge vidove širka koje su njeni podanici činili. Ne mogu to da prihvatim. treba znati da je pokret Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba bio nosilac borbe protiv turske vlasti na Arabijskom poluostrvu. ratovali. nisu bili 100 posto u vjeri. i da ima ljudi koji žele da iskoriste pogodnu situaciju da ocrne islam. Osim toga. Imajući sve to u vidu. Koliko je ta reakcija u određenoj situaciji bila šerijatski opravdana. kaže da se šerijatske kazne ne izvršavaju ako postoji i najmanja sumnja da osoba nije počinila djelo za koje je optužena. propisa.Na pitanja odgovora doc. Allah. ili se tako deklarisali i u njegovo ime sprovodili određene radnje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 166 od 416 . ali izgleda da se ubijanje ipak desilo. Šukri H. s druge strane. iskren. Neki se priključe da bi ono što je dobro rušili iznutra. vidjeli smo u nedavnim događajima u Afganistanu. Nadalje.š. Pitanje: Poštovani profesore. (kojeg se drže Talibani i Sjeverni savez) i po Ženevskoj konvenciji koje se drže Amerikanci. Kao zaključak. Pravno pravilo koje je zasnovano na hadisu i praksi Poslanikovoj.2005 http://www. Prema tome. bili učeni i postupali u skladu sa šerijatom. Sjeverni savez i Amerikanci) ubijali zarobljene i ranjene muslimane. a svako će naći na ahiretu ono što je imao namjeru. priključe se kao peta kolona. pravi i iskreni musliman nikada neće biti na gubitku. dugo me muči jedno pitanje.š. ne možemo vjerovati u sve informacije koje imamo bilo od jedne ili druge strane. Abdul-Vehhab. Prema tome. Međutim. da uvijek ima muslimana koji toga nisu svjesni. kaže da ko ubije čovjeka nepravedno kao da je cijeli svijet pobio. Nadalje. niko nije bezgriješan. isto tako sam siguran da taj ekstremizam nije dolazio od učenih ljudi. ali nisam uspjela naći zadovoljavajući odgovor. s. tako da su svjesni opasnosti od širka morali reagovati. vrhovni muftija Osmanske carevine) je pokret Muhammeda ibn Abdu-l-Vehhaba proglasio nevjerničkim i to je bez sumnje ispolitizirana fetva a. dž. Datum kreiranja: 27. a da.com zna. Ramić. ako je nešto pogrešno. Naime. Neko se priključi da bi ostvarivao svoje lične interese.novihorizonti. Hoću da kažem da. dž. Molim Vas da mi pojasnite to pitanje. Šejhu-l-islam (tj. onda je to pogrešno pa ma od kog čovjeka dolazilo. teško je sa ove distance procijeniti. Nadalje. kako bi se mi sami znali ispravno postaviti u različitim situacijama i kako ne bismo pravili greške koje su činili oni koji te propise nisu poznavali. Činjenica je da su Englezi ekstremizam svojeručke podržavali. jer ljudi će biti proživljeni sa svojim namjerama.

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a kada oni uzmu koliko im je dovoljno onda dolaze na red oni poslije njih i tako redom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 167 od 416 . Pitanje: Moje je razumijevanje da bi muslimani trebalo da imaju koristi od vakufske imovine. a odvraćaju od zla. a da se bore protiv svega što je zlo. donijeti dobre rezultate i zbog toga od nadmetanja ne treba bježati.. uvijek će. pa gdje je moj dio od muslimanske nafte. Je li to slučaj kod nas u Bosni ili bilo gdje u svijetu? Dakle. oni koji su im najbliži. smijem li ja kao musliman odvojiti dio vlastitog novca da bi se šteta sanirala? Odgovor: Štetu treba izmiriti onaj ko ju je nanio. ili pak smatrate da su postojeće organizacije i stranke dovoljne u tom pogledu? Odgovor: Smatram da svi muslimani treba da naređuju dobro. gdje je vaš ili moj dio u toj imovini? U hadisu stoji da ljudi jednako polažu pravo na vatru. vodu i pašnjake. inša-Allah. pa čak i po cijenu da moradne osnivati novu organizaciju ili partiju.. prakticira na najbolji mogući način.com Pitanje: Smatrate li da bi muslimani u BiH trebalo da osnuju neku političku organizaciju (ili možda čak političku stranku) koja bi bolje štitila interese Bošnjaka.novihorizonti. smatram da nam je potrebna neka vrsta svebošnjačkog kongresa na kom bi se valorizirali učinci političkih stranaka i procijenilo da li imamo potrebe i sposobnosti da podnesemo teret osnivanja novih političkih organizacija ili se postojeće mogu profilirati tako da zadovolje interese Bošnjaka.Na pitanja odgovora doc. smatram da nema smetnje da muslimani imaju više partija pod uslovom da te partije baziraju svoj rad na općim principima islama. U svakom slučaju. kako oni prema tim istinama ne bi odmah u startu imali predrasude koje ih mogu spriječiti da te istine shvate i usvoje.? Odgovor: U pitanju je miješanje vakufa sa stvarima koje se smatraju zajedničkim vlasništvom. dr. U naše vrijeme blagodati i bogatstva većinom se ne raspoređuju ravnopravno i obaveza je svih koji mogu doprinijeti poboljšanju stanja da tu nepravdu isprave. Različitost. U osnovi. dok stvari koje se smatraju općim vlasništvom koriste. napiše grafit na zidu pravoslavne crkve).2005 http://www. ako se radi ono što je dozvoljeno (halal) i ako se to čini s ispravnim i iskrenim nijetom. Šukri H. Pitanje: U slučaju da neki musliman nanese štetu crkvenom objektu (naprimjer. Ramić. Smatram da bi štetu trebalo da namiri općina koja je svojim službama dužna zaštititi imovinu i lica na svom području. Istine islama treba nemuslimanima dostavljati na lijep i prigodan način. vakuf se troši i iskorištava na način koji je vakif precizirao vakufnamom. Datum kreiranja: 27. prije svega. ukoliko je popraćena zdravim takmičarskim duhom i željom da se postigne opće dobro. Nadmetanje i različitost su blagodat. Naime. Želim još naglasiti da odabrane generacije muslimana nisu skrnavile vjerske objekte nemuslimana. a ako se počinilac štete ne može pronaći tada se šteta namiruje iz općeg fonda predviđenog za to. po nekima šesti islamski šart. U svakom slučaju.11. te da druge ne ometaju u onome što je dobro. uglja. a te generacije muslimanima treba da budu uzor. Politički rad može itekako poslužiti da se taj princip. svako ko ima potrebu i osjeća se sposobnim da na polju podrške istini i pravdi nešto doprinese. da s drugima surađuju u onome što je dobro i općekorisno. pa prema tome općina treba da snosi posljedice za poslove za koje je odgovorna. treba dati sve od sebe u tom pogledu. a među njima postoji ogromna razlika.

a Allah. s.v. 7454) Sahihu Muslim.š. Datum kreiranja: 27. zatim bude u vidu zakvačka isto toliko. tako da između njega i Dženneta neće biti koliko aršin. raditi posao Džehenemlije.11. da je rekao: ”Allahov Poslanik. Međutim. to je lijepo i za to ima sevab i nagradu. ”Kitabut-tevhid”. Ramić.s. 2651) Treba naglasiti da. Tako mi Onoga mimo Koga drugog boga nema. Šukri H. odjećom ili obućom. tako da između njega i Džehennema neće biti koliko aršin. ajet sure En-Nur. te postoji li neki dokaz o visini pete kod obuće koju žena muslimanka može nositi? Odgovor: Kada žena izlazi na javno mjesto treba pokriti svoje ukrase. ne smije se posebno isticati: bilo koketiranjem. Pitanje: Želio bih da nam kažete nešto o upotrebi šminke za muslimanke kada se pojavljuju na javnom mjestu. a priroda šminke je takva da sprečava vodu da dođe do kože i tada mora šminku skinuti. stvaranje nekog od vas u majčinoj utrobi sabire se četrdeset dana u vidu kapljice. ukoliko mora abdest uzeti.a.com Pitanje: Odgovor: Kada se embrio smatra živim bićem? Pretežno mišljenje jeste da se embrio smatra ljudskim bićem 120. br. ukoliko želi izići na javno mjesto dužna je šminku skinuti ili nikab staviti. najbolje zna. pošto se tada u njega duša udahnjuje. a ne tuđim muževima i drugim muškarcima. dakle prije udahnjivanja duše. koliko će živjeti i da li će biti sretan ili nesretan. embrio ne smatra živim ljudskim bićem sve dok mu se ne udahne duša.a. neko od vas će raditi posao Džennetlije.” (Sahihul-Buhari. dr. zatim bude u vidu sažvakanog zalogaja (od mesa i krvi).Na pitanja odgovora doc. kako je suvremena nauka utvrdila. ipak. Opširnije o ovom pitanju pročitajte komentare na 31. ali se. ”Kitabulkader”. nam je ispričao. A neko od vas će. Potom mu bude poslan melek i udahne mu dušu i budu mu naređene četiri riječi: da zapiše njegovu opskrbu. a on je onaj koji istinu govori i kome je istinitost potvrđena: ‘Zaista.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 168 od 416 . sa šerijatskog aspekta. pa će ga preteći ono što je zapisano i uradit će posao Džennetlije i ući u Džennet.2005 http://www. jer je čovjek. Ukoliko se šminka s ciljem da se uljepša svome mužu. dž. zaista. Kada se muslimanka pojavljuje na javnom mjestu. Prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda. da oblače na noge razne rekvizite kako bi se njihov hod čuo i kako bi izgledale što više i tako se isticale. embrio živi i osjeća i prije nastupanja stodvadesetog dana. pod uslovom da sama šminka bude halal i da ne šteti njenom zdravlju. pa će ga preteći ono što je zapisano i uradit će posao Džehenemlije i ući će u vatru. Običaj žena u džahilijjetu bio je da se dotjeruju radi drugih. Isto tako. r. Žena treba da se dotjeruje i uljepšava svome mužu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dan nakon začeća.novihorizonti. a tijelo je obična zemlja. br. duša.

tako da moraš voditi računa da nakon radnog vremena. vraćamo nepotrošeni novac.com Pitanje: Firma u kojoj radimo šalje nas na kurseve. da se kupci varaju tako što se u hranu stavlja nešto što se javno ne deklariše itd. Pitanje: Odgovor: Da. tražimo da se to nadoknadi. mada postoje ljudi koji daju račune i bez traženja naknade. Treba imati na umu da je. jer džuma zamjenjuje podne-namaz. uglavnom. ukoliko smo potrošili više od akontacije. Prije odlaska na put dobijemo određenu akontaciju koja je približna troškovima putovanja u što spadaju dnevnice. ali se spravljaju jela od svinjskog mesa? Datum kreiranja: 27. Prisutna je praksa da se. Pitanje: Odgovor: Žena nije dužna klanjati džuma-namaz. Nas interesuje da li je dozvoljeno na takav način zadržati novac dobijen na ime akontacije? Treba još reći da za dobijanje računa od hotela treba. Nakon povratka u firmu moramo sravniti račune tj. treba li da učim naglas? Da li je žena dužna ići na džuma-namaz? Mogu li kao musliman raditi u piceriji u kojoj se ne prodaje alkohol. onda nema smetnje da se postupa onako kako je u pitanju navedeno.v. karte. u kojim hotelima boraviti. ne treba klanjati podne-namaz. ukoliko je moguće. Kada klanjam noćni namaz. nekom nešto dati na kahvu. Odgovor: Smatram da to pitanje treba legalizirati tako da firma zvanično odobri takve postupke. u takvim situacijama noći kod prijatelja i rodbine.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. tj. riješite to pitanje dogovorom s odgovornim u firmi. s. ponekad tako radio. dr. Šukri H. Ukoliko klanja džumu. tako da samovoljno kršenje tih normi može biti vrsta prevare. i da se precizira da li osoba može uzeti ono što će biti jeftinije i na tome ostvariti sebi uštedu. a zatim se uzme račun od nekog hotela kako bi se pravdao dobijeni novac. ponekad. ispravno je na noćnim namazima učiti naglas. U svakom slučaju. sajmove itd. Ukoliko se to zvanično odobri. namaz bi bio ispravan.s. npr. noćenje itd. u kojim restoranima se hraniti itd. bilo da se klanja u džematu ili pojedinačno. Ukoliko bi se učilo u sebi. a varanje u islamu nije dozvoljeno. ili kad hoćeš klanjati. pod uslovom da ne postoje neki drugi harami. uz napomenu da bi u takvoj situaciji bilo dovoljno da se donese cjenovnik usluga koje si imao pravo koristiti i da se na osnovu njega izračuna koliko si imao pravo potrošiti.Na pitanja odgovora doc. da odobri svojim radnicima predviđene troškove koji treba da budu precizirani: kojom klasom i vrstom prevoza mogu putovati.a. Dakle.2005 http://www. ali joj je to dozvoljeno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 169 od 416 .11. treba da znaš da se sve što je od svinje smatra nečistim. Ramić. u interesu firme da njeni službenici drže do određenog nivoa. jer prenosi se da je i Poslanik. opereš ruke i imaš čisto odjelo. u suprotnom. Pitanje: Odgovor: Smatram da nema smetnje da radiš na tom radnom mjestu.

s. a kamoli petnaest godina. koje je uspostavio u prirodi i obznanio u Objavi.novihorizonti.2005 http://www. da mu se ne pridružuje. pod uslovom da se to čini isključivo radi dobrobiti ljudskog roda. koji je već bio otpočeo klanjati sam.š. da bude u granicama stvarne potrebe i u skladu sa općim. a. s. Da li smo dužni učiniti kefaret (dati iskup)? Datum kreiranja: 27.v. dok je u namazu. smatram da niste odgovorni s obzirom da za to niste znali. Nakon intimnog odnosa moja supruga je primijetila da je dobila mjesečni ciklus. r. znao priključiti se Poslaniku. Šukri H. r. S obzirom da svijet o tome ništa ne zna.a. dr. i klanjati s njim u džematu. Allahovim.s. dakle da nanijeti predvoditi džemat u kom su samo muškarci ili samo žene. neće biti tajna i on se neće skrivati ni jedan dan.v.s. bi ukazao Ibn Abbasu. Pitanje: Slušao sam kako jedan šejh govori da je Isa. Ako je dužan kako će postupiti kada se. Ramić. da li je dužan da zanijeti da će biti imam ženama i muškarcima.s.a.a. to što taj šejh priča nije tačno. s. zakonima. jer je Ibn Abbas. Da je pomenuti nijet bio uslov za ispravnost namaza. Poslanik. a.Na pitanja odgovora doc.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. žene priključe džematu? Odgovor: Nije uslov za ispravnost džemata da imam ostvari nijet imametluka pri stupanju u namaz. dž. Pitanje: Odgovor: S obzirom da je ciklus u međuvremenu nastupio. sišao među nas i da je to saznao prije petnaest godina od jednog hafiza koji ima kontakte s džinima.a.com Pitanje: Odgovor: Smiju li se životinje koristiti za eksperimente? Da.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 170 od 416 . Vjerujete li tom šejhu? Odgovor: Dolazak Isaa. Pitanje: Kada imam nijeti. ili i jedni i drugi.

s. jer selefijski krug znači da oni koji su oko njega okupljeni slijede praksu Muhammeda. itd. dvadesetak ashaba prenijelo je da je on dizao ruke pri odlasku na ruku itd.š. Oni sebe možda nazivaju selefijama. može naći neko od hanefijske uleme ko ima takav stav. spomenuto pitanje se pogrešno razumije. kako sam već napomenuo. Ramić. U metodologiji islamskog prava poznato je da naredba (el-emr) može imati dvanaest značenja (Vidi: Ibn Kudame. ako neko želi promovirati nauku to ne znači da želi promovirati određeni mezheb.a. da je Poslanik. ukoliko je to pitanje u mezhebu tretirano. ”Kitabul-menakib”. Slijepo slijeđenje određene knjige u bilo kom mezhebu prevaziđeno je i pogrešno. s. To je velika opasnost kako za takve osobe tako i za sredinu u kojoj se one nalaze. Ja ne sumnjam da takve osobe imaju iskren nijet i najbolje namjere. a ne one koji tu praksu jasno krše. kod nas i u svijetu. smatram. s. Inače. Stručnjaci u metodologiji islamskog prava precizno su objasnili pravila na osnovu kojih se željeno značenje može prepoznati.a. isto kao i šafijski. ne protežira nijedan mezheb. moje pitanje tiče se aktualne situacije.novihorizonti. Činjenica je da upravo zbog nepoznavanja šerijata mnogi sebe smatraju sposobnim da tumače islam. brate. naredio puštanje brade.2005 http://www. Štaviše. jer su ih ljudi samostalno čitali i razumijevali na osnovu Datum kreiranja: 27.s.v. odobrio da nosi dužu odjeću rekavši mu: ”Ti to ne nosiš iz oholosti. koje je protumačeno naučnom metodologijom.a. sve što si naveo ne prakticira se u selefijskim krugovima. proglašavanje neispravnim namaza gdje se ruke ne drže na grudima. dr. isticanje da će u Džehennem oni kojima hlače nisu zavrnute do iznad članaka. i njegovih ashaba.a. Primjera za to imamo puno. on je Ebu Bekru. ili pak nisu selefije u svim svojim postupcima jer. Interesuje me. Prema tome. naredio je puštanje brade i potkraćivanje brkova.a. oni nisu selefije.a. kako sam rekao. Ja odgovorno tvrdim da svako utemeljeno tumačenje određenog šerijatskog propisa. Što se tiče besplatnih knjiga koje spominješ. ali ja ne znam da je Poslanik. Što se tiče promoviranja hanbelijskog mezheba.s.Na pitanja odgovora doc. nekoga kaznio zato što je potkratio bradu.s.s. Međutim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 171 od 416 .v. i koje. s. većina tih knjiga je dobra i korisna. u selefije ubrajamo one koji slijede praksu Muhammeda. s. naredio da muškarci ne nose dugu odjeću itd. r. br. ili ih drugi tako nazivaju. donosi dobro ljudima na dunjaluku i ahiretu. Međutim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a spomenuto nije bila njihova praksa. 1/191).v. da osoba koja slijedi Kur‘an i sunnet. dž. Jeste. Poslanik. koliko ima utemeljenja u šerijatu mišljenje da svako može sam sebi biti mudžtehid i tumačiti islamsko pravo. dakle tumačenje koje se bazira na validnim dokazima.” (Vidi: Sahihul-Buhari. njegovih ashaba i učenih ljudi iz prvih generacija muslimana. Međutim. kao što je pogrešno zapostavljanje bilo koje knjige u bilo kom mezhebu. mnoge knjige su pogrešno shvaćene. također. a na osnovu par besplatnih knjiga prevedenih na bosanski jezik? Allah. Zamolio bih Vas da iznesete mišljenje o praksi koja se prakticira u nekim "selefijskim" krugovima. zabranio je muškarcima da nose odjeću ispod članaka. zato što je nosio dužu odjeću. tekfirenje ljudi koji ne nose brade. hanbelijski itd. da je to hanefijski mezheb. Naime.v. ili pak nije dizao ruke pri klanjanju itd. također. pa čak da se u hanefijskom mezhebu. da te nagradi. pošto je u svakoj knjizi sakupljeno znanje i iskustvo prijašnjih generacija a sve to nam može itekako pomoći da u ovo naše vrijeme bolje razumijemo i protumačimo određeni pravni propis. nema sumnje da se mnogi muslimani. 3665) S druge strane.v. stvarno ponašaju tako kako si opisao. Revdatunnazir ve džennetu-l-menazir. Odgovor: Cijenjeni brate.com Pitanje: Dragi brate. s. ali to nije dovoljno da bi rezultat uvijek bio ispravan. zanima me šta Vi mislite o pitanjima koja se u tim krugovima propagiraju: promoviranje hanbelijskog mezheba. Šukri H.11. treba znati da naredbe nisu uvijek na istom stepenu. kao takvo.

da će shvatiti da Džennet ima puno deredža. ne smijemo željeti rat. kada vidimo da neki naši susjedi uče svoju djecu kako treba ubijati i klati balije. a nema sumnje da je miješanje u ono što je u isključivom domenu Allaha Uzvišenog veliki grijeh. tako da se oni koji su zadojeni mržnjom protiv muslimana boje da ih napadnu. da im na dobro uzvratimo istim i da se zaštitimo od njihova eventualnog zla. kakve bi kardinalne greške taj činio! Slična je situacija sa mnogom našom braćom i sestrama. budite strpljivi i postojani. ili sutra u vojsci BiH.Na pitanja odgovora doc. kada porastu.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dužni smo da se u svakoj situaciji postavimo kao muslimani. U svakom slučaju. jer evlije ne čine velike grijehe.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 172 od 416 . a kada se sa njim susretnete. proširivanjem njihova znanja. i slušajući pjesme koje raspiruju mržnju protiv Turaka. je rekao: ”Nemojte željeti susret s neprijateljem i molite Allaha da vam da spas. u najmanju ruku. kroz historiju uradili velika zlodjela protiv muslimana. Bez obzira da li će rata biti za godinu. Ja znam da su oni mnoga pitanja pogrešno ili površno shvatili.s. Poslanik. situacija da se mijenja.v. Mi možemo pretpostavljati. da će oni shvatiti pitanje prioriteta u islamu. godine.2005 http://www. br. ”Kitabul-džihadi ves-sijer”.” (Sahihul-Buhari. onda je normalno očekivati da ta djeca.” (El-Džinn. dužni smo čvrsto stati i oduprijeti se. te da svi muslimani ne mogu biti na najvišem stepenu. ljudi mogu znati samo one tajne koje su došle do nas preko Poslanika. što je malo vjerovatno.v. On kaže: ”On tajne zna i On tajne svoje ne otkriva nikome. Ramić. 1742) Neke evlije najavljuju da će u Bosni biti rat 2005..11. ”Kitabul-džihadi ves-sijer”. na osnovu vidljivih pokazatelja i historijskih iskustava da će.. muslimani su dužni da budu spremni tako da se potencijalni nerijatelj plaši da ih napadne. br. osim onoga koga On za poslanika odabere. Po šerijatu. s. 2966. ako do njega dođe. kako treba silovati bule.a. Zamislite kako bi izgledao samouki ljekar.com svoga znanja i intelektualnih sposobnosti.a. pokušaju uraditi ono što su radili njihovi uzori koji su se. bude jaka.novihorizonti. balija i poturica. dr. Pitanje: Odgovor: Samo Uzvišeni Allah zna šta će biti u budućnosti. dvije. tako da prema komšijama postupamo ljepše nego što oni postupaju prema nama. kad ih vidimo kako veličaju one koji su to radili kroz dugu historiju. dž. s. da je naređeno da se lijepim savjetom i mudro poziva u islam. Otuda je izuzetno važno da bošnjačka komponenta u Vojsci Federacije. ako Allah. Npr. Šukri H. da muslimani mogu griješiti pa čak i velike grijehe činiti. ili ga neće nikako biti. Jedan od dokaza da osoba nije evlija jeste pogađanje budućnosti. Iskreno se nadam da će vremenom. 26-27) Prema tome. Vjerujete li u to? Datum kreiranja: 27.s. odredi u Bosni opet biti rata. ali. a evlije ne pogađaju budućnost. čitajući ”Načertanije” i slična djela. stotinu. Sahihu Muslim.

s obzirom da ima veću obavezu prema sebi negoli prema drugome. ali musliman ne može degradirati svoju ličnost da bi nečiju uzdizao.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 173 od 416 . musliman ne bi trebao boraviti. fakulteti. Pitanje: Kakav je stav islama u vezi s podrezivanjem kose djetetu na prvi rođendan. privatne kuće itd. Npr. brijanje glave djetetu i davanje sadake u zlatu ili srebru. a to možemo učiniti na drugim mjestima na kojima se te osobe kreću. diskoteka itd. njegov boravak na tom mjestu s ciljem da se susretne s ljudima. s ispravnim nijetom i opravdanom potrebom. na mjestima. preporučio bih Vam da svome prijatelju objasnite šerijatski propis u nadi da će ga on. tu muslimanu nije dozvoljeno boraviti. nije mu dozoljeno boraviti na mjestima na kojima se javno čine veliki grijesi kao što su diskoteke. klubovima i kafićima najpotrebnija pomoć i da treba tražiti način da se tim ljudima pomogne. u bošnjačkim klubovima širom svijeta. neće diskreditirati njegovu islamsku ličnost. Ramić.novihorizonti. koja mogu diskreditirati islamsku ličnost. ukoliko se alkohol u birtiji prestane točiti. nema smetnje da se u njih ulazi i u njima boravi. pod izgovorom da upozna omladinu na koju bi kasnije da‘vetski djelovao? Ondje gdje se alkohol toči.Na pitanja odgovora doc. tzv. kao što su kahvane u kojima nema alkohola.com Pitanje: Odgovor: Da li je islamskom misionaru dozvoljeno odlaziti u kafane. diskoteke. Uvijek su me najpažljivije slušali i najkorisnija pitanja pitali slušaoci u birtijama i klubovima. kumovanje? Naime. s opravdanim razlogom. Odgovor: Kumstvo ne postoji u islamskoj tradiciji. Iz iskustva znam da su takva mjesta najplodnija za da‘vu. U islamu je propisano nadijevanje imena novorođenčetu i klanje ‘akike sedmi dan. jer. Činjenica je da je ljudima po birtijama. ostaje na snazi i dužni smo je izvršiti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.2005 http://www. pa čak ako bude od njih tražio da dođu na određeno mjesto na kom se oni uobičajeno ne okupljaju. kafića. To je kršćanski običaj. ostale državne ustanove. njegova da‘va će polučivati slabe ili nikakve rezultate. Stručna osoba koja brije glavu djetetu ne stiče tim činom neki poseban status. kafiće itd. gdje čaša naokolo hoda. Ako bude od njih tražio da njemu dolaze. onda. osobama iz birtija. održi korisno predavanje itd. a to su sva mjesta na kojima se javno čine veliki grijesi. boravi na takvom mjestu. Ukoliko se radi o mjestima na kojima se javno ne čine veliki grijesi. u težini kose. primijeniti. Dakle.11. pa makar se u njima i ne točio alkohol. kahvane. ako želi da ima uspjeha. tada nema smetnje da daija. Prema tome. U najmanju ruku prodaje se pivo. Međutim. inša-Allah. u takvim okolnostima. prijatelj me poziva da budem kum njegovu djetetu pa ne znam da li da se odazovem ili ne. kada ti klubovi organizuju islamsku tribinu tada služe samo bezalkoholna pića tako da nema smetnje za daiju da na takvim druženjima učestvuje. Šukri H. Daija. Isto tako. Ukoliko se u tom pravcu uloži određeni napor može se naći i odgovarajuće rješenje. uglavnom se toči alkohol. Isto tako. u smislu dostavljanja poruke islama. na kraju. Datum kreiranja: 27. i čaša prestane naokolo hodati. dr. I. želim naglasiti da obaveza. kao što su škole. da se s njima druži. mora ljudima odlaziti na noge.

novihorizonti. s obzirom da je za namaz u džematu potrebno dvoje. ali. Prema tome. Međutim. žensko ne smije samo ulaziti u džamiju. r. Smatram da nema smetnje da kopirate primjerak sebi za ličnu upotrebu.s. dok ovaj nije bio punoljetan. autorska prava zadržava nosilac projekta. sama ta činjenica nije razlog da joj namaz bude pokvaren ili vrijednost namaza umanjena ukoliko koncentracija u namazu nije narušena. Pitanje: Odgovor: Koliko znam taj projekat nije profitabilne prirode. ono što nema validan dokaz uzimamo s rezervom. mnoga pitanja koja su spomenuta u toj knjizi su u domenu pretpostavke. Poslanik. propisano potiranje nogu. dž. Ramić. ako je u džamiji imam koji joj nije mahrem. za kopiranje u svrhu komercijalne upotrebe obavezna je dozvola vlasnika tog projekta. dž. čak i u slučaju da je šminka stavljena dok se bilo pod abdestom. najbolje zna. a znamo da je on znao klanjati u džematu sa Ibn Abbasom. Kulturnog centra Kralj Fehd u Sarajevu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 174 od 416 . ipak.š.v. muško i žensko koji bi mogli stupiti u brak. dž. nije propisano potiranje lica kao što je. džemat se može uspostaviti. Može li se klanjati pred ogledalom? Datum kreiranja: 27. a Allah.com Pitanje: Odgovor: Da li muškarac može klanjati u džematu sa ženom kojoj nije mahrem. ali kao što sam rekao. Šukri H. jer to može umanjiti koncentraciju na namaz. pod određenim uslovima. pa makar muktedija bilo dijete koje ima sedam godina i koje zna klanjati. Međutim.š.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ali ukoliko bi osoba klanjala pred ogledalom.Na pitanja odgovora doc. U svakom slučaju. Pitanje: Odgovor: Za sve što se kaže potrebno je imati šerijatski validan dokaz. Pitanje: Odgovor: Smatram da treba izbjegavati klanjanje pred ogledalom. s. a Allah.a. kaže: ”Dvoje i više čine džemat”. Naime. a Allah. U svakom slučaju knjiga je interesantna.2005 http://www. preporučujem ti da se obratiš Centru i zatražiš od njih da ti u tom pogledu pomognu. Pitanje: Odgovor: Ako ta šminka sprečava vodu da dođe do kože tada abdest nije ispravan. dr. najbolje zna. imam s tom ženom kojoj nije mahrem može klanjati u džematu. ako su njih dvoje sami? Da.a. najbolje zna.š. Da li nam je dozvoljeno kopirati dio ili cijeli tefsir Ibni Kesira na bosanskom jeziku koji se nalazi na CD-u s obzirom da je do štampanog izdanja teško doći? Može li se abdest uzeti ako žena na licu ima šminku? Molim vas za vaše mišljenje o knjizi Tajna veza. a ukoliko u džamiji ima treća osoba. tj. ne smiju se osamljivati tako da ih niko od ljudi ne vidi. Prema tome. Ponekad ponuđuni dokazi nisu takvi da bismo ono što ti dokazi podupiru uzeli kao vjerodostojno.

Npr. Naša veza je ozbiljna. Pitanje: Kod nas hodže gasule i klanjaju dženazu svakom ko ima muslimansko ime. a sama zaruka ne mijenja status zaručnika. ne preporučuje se da joj dženazu klanjaju ličnosti od ugleda kako se ne bi protumačilo da prisutni uglednici odobravaju način života kojim je ta osoba živjela. Postoji mogućnost da osoba i pred smrt izgovori riječi kojima se ulazi u islam. postili itd. Šukri H. dr. Datum kreiranja: 27. Jednom prilikom sam je pitao hoće li biti moja žena i ona je rekla da pristaje. ti se prema njoj moraš odnositi kao prema svojoj djevojci čuvajući se svega onoga što vam je grijeh. ukoliko je osoba bila poznata kao veliki grešnik. jedino u situaciji kada bismo imali siguran dokaz da je osoba otišla na onaj svijet kao nemusliman. Pod tim podrazumjevamo one za koje pretpostavljamo da su preselili na onaj svijet kao muslimani. na neki način. Takvima se klanja dženaza i dođe dosta svijeta. Pitam radi sebe. sve dok ne sklopite brak koji ispunjava sve uslove za njegovu valjanost. dž. koji je to minimum vjerskog života koji čovjek mora kod sebe imati da bi mu se moglo otići na dženazu? Da li je dozvoljeno ženi da šiša muškarce koji joj nisu mahrem i može li žena otvoriti frizerski salon za žene? Odgovor: Svakom muslimanu i muslimanki treba klanjati dženazu. najbolje zna. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Pitanje: Ja i moja djevojka studiramo i nemamo uslova da zasnujemo bračnu zajednicu. Pitanje: Odgovor: S obzirom da ženi nije dozvoljeno da dodiruje tijelo punoljetne muške osobe koja joj nije mahrem kao i da se s njom osamljuje. tada joj ne bismo smjeli klanjati dženazu. a Allah. kako to ne bi izgledao kao nemoral? Odgovor: Vi ste jedno drugom haram (zabranjeni). Možemo li se mi odnositi jedno prema drugome kao muž i žena. Dakle. a da preseli s dinom i imanom. Znam ljude koji su umrli a nisu nikada klanjali. ako je osoba na samrti oporučila da joj se ne klanja dženaza ili njena rodbina to zahtijeva insistirajući da je to želja umrle osobe itd.11.š.š. Naravno. To što ste jedno drugom rekli može se smatrati obećanjem tj. šišanje žene naćelavo i pravljenje frizure kojom se degradira ljudsko dostojanstvo. klanjat će joj se dženaza. Ramić. jer ne izvode svi veliki grijesi iz islama. dž. Što se drugog dijela pitanja tiče. Prema tome. tako da ja nju. tada joj ne bismo klanjali dženazu. Može osoba biti veliki grešnik. zarukom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 175 od 416 . kao što je šišanje ili brijanje samo jednog dijela glave. Bili su alkoholičari.novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. smatram da nema smetnje da žena otvori frizerski salon za žene s tim da vodi računa da ne radi one frizure koje su šerijatom zabranjene. psovali su i vrijeđali islamske svetinje. Mi sudimo po vanjskim znacima i ako nemamo dokaza da je osoba izišla iz islama. njoj nije dozvoljeno ni da šiša muškarce koji joj nisu mahrem jer će time prekršiti spomenute zabrane.2005 http://www. a Allah. najbolje zna. smatram svojom ženom. naravno ne na javnom mjestu.

to treba iskoristiti. s. oženite ga.a. intelektualnog vlasništva. Može li se klanjati u mraku? Datum kreiranja: 27. Uz obavezu da se vodi računa o tim posebnostima. jer nužno je spriječiti monopol koji je šerijatom zabranjen.? Odgovor: Ja bih preporučio muslimanima da džamije grade novcem zarađenim na halal način.š. vlasnička prava su islamom zaštićena i o tom pitanju islamska ulema se jasno očitovala. Ramić. To što je starije dijete drugačije ne mora značiti nešto posebno. Šukri H. prodaje i kupovine piratskog softvera? Odgovor: Pokušavaj mijenjati metode sve dok ne pogodiš onu na koju će dijete pozitivno reagovati. dr. Pitanje: Odgovor: Poznato je šerijatskopravno pravilo koje kaže: ”Et-tesarrufu fi mulki-l-gajri bi la iznihi la jedžuzu” (Korištenje tuđeg vlasništva nije dozvoljeno bez njegove (tj. smatram da bi najbliže pojašnjenje u pogledu vremena kada se djevojka treba udati bilo ono koje je spomenuto u hadisu Poslanikovom. u tom pogledu. kada djevojku zaprosi mladić koji ju je dostojan u vjeri i moralu ona bi trebalo da se za njega uda.11.” (Ibn Madždže. vlasnikove) dozvole. Smatram da bi svijest muslimana. a Allah. tako da svakom djetetu treba pristupiti na način koji mu odgovara.s. dž. Pitanje: Imam petogodišnje dijete i pokušavam da ga podučim kratkim surama iz Kur‘ana.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 176 od 416 . Smatram da postoji potreba da se to pitanje pravno reguliše. br. Ukoliko se ne bude postupalo po tom principu na Zemlji će vladati nered i nemoral. svaka situacija je specifična i zahtijeva poseban pristup kako bi se u obzir uzele sve posebnosti i specifičnosti i postiglo opće dobro. Kako da postupim? Kakav je Vaš stav o pitanju kopiranja.novihorizonti. ukoliko klanjanje u mraku pomaže koncentraciji. Štaviše. Pitanje: Da li je dozvoljeno kupiti zgradu na kredit s ciljem da se preuredi u mesdžid? Da li postoji opasnost da obavljanje ibadeta u tom mesdžidu ne bude primljeno kod našeg Stvoritelja. Sunen.v.Na pitanja odgovora doc.com Pitanje: Odgovor: Kada djevojka treba da se uda? Teško je pronaći opću formulu koja bi važila za svaku situaciju. Ako tako ne uradite. a u kom on kaže: ”Kada vam dođe onaj s čijom ste vjerom i moralom zadovoljni. Sa starijim djetetom nisam imao takvih problema. Ono što bih ja želio da se u tom pogledu definira jeste da se na nivou pravnih institucija prouči pitanje trajanja i nasljeđivanja određenih vrsta tzv. Djeca su različita. uglavnom. dž.2005 http://www. jer. ”Kitabun-nikah”.) Prema tome.š. najbolje zna. trebalo da bude veća. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 1957) Prema tome. Pitanje: Odgovor: Ne znam da postoji smetnja da se klanja u mraku. bit će nered (fitnet) i nemoral (fesad) rasprostranjeni na Zemlji. kad god hoću da ga podučavam ono počne plakati i vrištati. Međutim. Sjetimo se da mušrici nisu u svrhu obnavljanja Kabe uzimali novac zarađen na haram način.

dž. saobraćajne nesreće u kojima je bilo poginulih generalno tretiraju kao ubistva iz nehata. a Allah. dr. treba istaći da ako su ta mišljenja stvarno naučno ispravna ona se ni ne mogu kositi sa šerijatom.Na pitanja odgovora doc. prođe kroz crveno svjetlo. i u takvoj situaciji izazove udes. jer Allah. vozi brže od ograničenja itd.novihorizonti. zna za mig oka i za ono što se u prsima krije: ″On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju. ulaziće onako kako ulaze i odrasli. najbolje zna. bilo duševne i psihomentalne ili tjelesne komponente.s.š. osim ako je to propisano šerijatom.) Prema tome. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Zato danas. ako stručnjaci u saobraćaju dođu do zaključka da je prekoračenje određene brzine opasno i da može ugroziti učesnike u saobraćaju. 19. ali što se ahireta. Čuo sam da se vozač smatra samoubicom ukoliko pogine vozeći sto kilometara na sahat. dužnost je muftiji da kaže kako je prekoračivanje dozvoljene brzine u vožnji grijeh i zabranjeno (haram). jer stručnjaci jednoglasno kažu da taj porok ugrožava ljudsko zdravlje. Isto tako.š.2005 http://www. dati fetvu onako kako stručnjaci daju ocjenu onoga što šteti i ugrožava čovjeka u bilo kom pogledu. Upravo zbog te činjenice muftija je dužan. te prema tome ne može svojim životom slobodno raspolagati. Šukri H. Pitanje: Odgovor: Čovjek sebi nije dao život i nije vlasnik tog života.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 177 od 416 . dakle u veličini svoga praoca Adema. postoji osnova da se kaže kako je ta osoba počinila grijeh. Otuda u najveće grijehe spada samoubisvo. Naravno. Ukoliko se desi da neko svjesno prekrši određeni saobraćajni propis: pretiče na punoj liniji. Da li je to tačno? Datum kreiranja: 27. Zbog toga niko nema pravo da ugrožava ljudski život na bilo koji način. Na ahiretu će se udavati i ženiti čak i oni koji to nisu učinili za vrijeme svoga dunjalučkog života. a i ono što grudi kriju.11. Otuda se npr. tiče to može dostići stepen najvećeg grijeha predviđenog za ubistvo i samoubistvo. bez imalo dvojbe. dž. u situacijama kada nema jasnog i preciznog šerijatskog teksta. Ramić.com Pitanje: Šta biva sa djecom vjernika koja umru prije punoljetstva? Da li će biti proževljena kao djeca ili kao odrasli i da li će se ta djeca na ahiretu ženiti i udavati? Odgovor: Kada budu ulazili u Džennet. kažemo da je pušenje duhana haram. a. visine šezdeset aršina i širine šest aršina i ženit će se i udavati kao i oni koji su umrli nakon punoljetstva. jer ne možemo precizno znati uzrok grijeha. Veličinu tog grijeha ne možemo tačno procijeniti.″ (ElMu′min. a u grijeh se ubraja svako svjesno ugrožavanje svoga života. preporučujem svim vjernicima da se pridržavaju svih preporuka stručnjaka koje se ne kose sa šerijatom.

mlijeku ili tazbini. Šukri H. donijeti dobre rezultate.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 178 od 416 . stječem svoje islamsko znanje i iznalazim rješenja za neka pitanja. koga ja tada mogu uzeti za mahrema. U mnogim našim džematima takve aktivnosti postoje i koliko znam te aktivnosti su uvijek bile dobro primljene i davale su dobre rezultate. Datum kreiranja: 27. na siguran način? Odgovor: Na početku želim istaći da bez lične inicijative u bilo kom pogledu teško može doći do uspjeha. Zbog prirode situacije u kojoj se nalazim. mahrem ne može biti alim.com Pitanje: Početnik sam u vjeri pa je razumljivo da ima mnogo pitanja koja bih Vam željela postaviti a koja se tiču našeg dina. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. po slovu šerijata. može biti fatalno jer može uzrokovati kardinalne greške. preporučujem da se o svim pitanjima konsultujete sa stručnim osobama i to će. Pitanje: Molim Vas da mi odgovorite da li mi mahrem može biti sin tetke moje majke. ne možeš stupiti u brak. Otuda je i Vaša samoinicijativa u sticanju znanja nužna. Ramić. Da li mi možete ukazati na neki put koji bi mi olakšao sticanje znanja o islamu. posebno ako su dobro osmišljene i ako je u njihovu realizaciju uložen dovoljan napor. da tako kažem. Otuda. ajet sure En-Nisa. O tome govori 23. uz ulaganje napora na spoznaji islama. dr. inša-Allah. Uzimajući u obzir činjenicu da u svim našim džematima ima odraslih osoba koje bi željele proširiti svoje znanje o islamu. zbog toga što je alim. znači li to da mahrem može biti samo neko od zvanične uleme u koga imam povjerenja? Odgovor: Mahrem je muška osoba s kojom nikada. u isto vrijeme. osobito ako se radi o osobi koja nije odgajana u kanonima vjere i ne posjeduje neophodno potrebno islamsko znanje. smatram da postoji realna potreba da se pri svakoj džamiji i pri svakoj islamskoj instituciji organiziraju različiti kursevi i seminari za odrasle. i vrijedna je hvale kako bi se drugi na Vas ugledali. uglavnom sam prinuđena da sama. Isto tako. Prema tome. bilo da je u pitanju srodstvo po krvi.Na pitanja odgovora doc.11. bez nadzora stručne osobe. ali može biti zastupnik u određenim poslovima u slučaju nepostojanja odgovarajućeg skrbnika. bez stručne pouke sa strane.novihorizonti. kao i naše sveukupne situacije. odnosno. Međutim.2005 http://www. ne može sin tetke Vaše majke vama biti mahrem. Pretpostavljam da ćete se složiti da ovo može lahko odvesti u zabludu. budući da je od članova moje uže i šire porodice on jedini koji ispunjava šerijatske uvjete za mahrema? Ukoliko je Vaš odgovor negativan. treba znati da samostalno bavljenje bilo kojom naukom.

a Allah. to stanje ne treba da Vam predstavlja poteškoću. dž.s. Svi ostali o tome ne treba ni da razmišljaju a kamoli da se time bave. nego čovjek ima izbor. Samo oni koji su u tome stručni mogu se time baviti. Pitanje: Imam problem s mokraćom. to nisu dunjalučka djeca. To je dug i komplikovan proces koji nije nesavladiv za one koji taj proces poznaju.11. U nekim slučajevima mora se vršiti preferiranje. Nadalje. najbolje zna. koje nije u sukobu s jasnim šerijatskim tekstom i nije u suprotnosti s općim dobrom. To me mnogo uznemirava posebno kada treba da abdestim i klanjam. Sunen. s obzirom da nad njom nemam potpunu kontrolu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. a u nekim ne mora.novihorizonti. U Kur′anu u suri Et-Tur. i u dobi od trideset tri godine.Na pitanja odgovora doc. uz Allahovu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 179 od 416 . 616) Ukoliko je bolest teža možete sastavljati podne i ikindiju u jednom od njihovih vremena. Poslanik. spominju se dječaci koji će služiti džennetlije. i kako se postaviti u situaciji kada se ulema razišla u samoj metodologiji? Odgovor: Svako mišljenje utemeljeno na validnim šerijatskim dokazima koji su protumačeni na naučnim osnovama. preporučio bih Vam da se obratite ljekaru specijalisti za mokraćne kanale. kada budete stručni u svemu spomenutom. koji su perfektno savladali poglavlja o kontradikciji i preferenciji i koji su dobro savladali ostale displicine nužne za idžtihad.2005 http://www. ″Et-taharetu ve sunenuha″. jer. Vaša obaveza je da za svako namasko vrijeme uzmete abdest i poslije toga nemojte obraćati pažnju na eventualni izlazak mokraće. pomoć.com Pitanje: Moje pitanje odnosi se na odabiranje najutemeljenijih šerijatskih stavova o pojedinim pitanjima.s. jer dunjalučka djeca će biti proživljena isto kao i odrasli u veličini Adema. pa makar se radilo i o razilaženjima u metodologiji islamskog prava. treba znati da se sva pitanja ne tretiraju jednako.š. Da li su to djeca koja su umrla prije punoljetsva? Datum kreiranja: 27. može se slijediti. Ondje gdje se mora vršiti preferiranje normalno je da treba prednost dati onome što smatramo da je jače.a. dž. Kako da se oslobodim tog problema? Odgovor: Prije svega.š. rekao je ženi koja je imala istihadu: ″Klanjaj. pa makar krv tekla po hasuri. Ramić. tada ćete znati kako se postaviti ondje gdje se prijašnja i sadašnja ulema razišla.v. kao i akšam i jaciju. Pitanje: Odgovor: Ne. jer Allah. Sistem koji se koristi pri preferiranju prilično je komplikovan i poznaju ga oni koji su učili metodolgiju islamskog prava. 24 ajet. a.″ (Ibn Madže. ko je u stanju da vrši preferiranje. Što se pak abdesta i namaza tiče. Šukri H. dž. s. i da se njime ostvaruje veće dobro. utemeljenije. ne opterećuje čovjeka preko njegovih mogućnosti. Hoću da kažem da. Interesuje me kojim mišljenjima treba dati prednost. dž. dr. Allahov. s obzirom da bolesne osobe imaju olakšicu u tom pogledu.š. pa makar mokraću osjetili dok ste u namazu. br. stvorio za tu svrhu. Dječaci koji se spominju u tom ajetu su džennetska djeca koju je Allah. postoji mogućnost liječenja takve bolesti. visine šezdeset aršina i širine šest aršina.

s.š. ako umru nekon punoljetstva. a loših se klone. a i potrudite se. da li će biti stavljena na ispit kao što će biti sa onima do kojih Objava nije došla? Vanbračna djeca se na ahiretu ne tretiraju drugačije od ostalih. s. da Vas sačuva tog grijeha.š. dž. najbolje zna. u najmanju ruku. dž. Pitanje: Odgovor: Poslanik. budući da sam jedini skrbnik svoje malodobne kćerke. tog najljepšeg dara koji mi je Allah. te kontinuirane edukacije prinuđena sam često putovati i to u velikom broju slučajeva u inostranstvo. Prenosi se da će ona kao i oni do kojih objava nije stigla na ahiretu biti stavljeni na ispit.š. o toj djeci ne govorimo da će u džennet niti da će u džehennem. najbolji su oni koji su najbogobojazniji. ali nisu najveći.a. kao pravni princip postoji. no.s. postavili određene restrikcije za vanbračno dijete s ciljem da ga zaštite od eventualnih neprijatnosti kojima bi moglo biti izloženo zbog svoga porijekla. odgovarat će za svoja djela. dar. želim napomenuti da moji pretpostavljeni tu odredbu uopće ne uzimaju u razmatranje prilikom planiranja mojih putovanja. u pogledu dunjalučkih poslova. Uzvišeni Allah kaže: ″Što god ko zaradi zaradio je samo sebi. tako da ondje gdje integritet žene neće biti ugrožen i gdje za nju nema nikakve opasnosti. jer čovjek ne nosi tuđe grijehe. i neće odgovarati za svoje porijeklo.v. Mahrem je propisan s ciljem da ženu zaštiti. dž. Međutim. Pitanje: Visoko sam obrazovana. a ja nisam u mogućnosti platiti troškove putovanja mahrema. dž. da taj problem prevaziđete. Ramić. dar da čovjek živi u islamu daleko je veći. Šukri H.š. Meni je poznata šerijatska odredba u vezi s putovanjem žene. Nužda (darura). a koji odbiju poslušnost ući će u Džehennem. dakle u prirodnoj Allahovoj.. oni koji rade najviše dobrih djela. Zbog prirode posla i zbog pozicije na kojoj se nalazim. br. dao. odredbe. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Koji poslušaju Allaha.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 180 od 416 . dr. dž. Što se tiče putovanja bez mahrema. veliki Allahov.Na pitanja odgovora doc. normalno da je to grijeh. ″Kitabul-kader″.š.š. zlim jezicima otvara vrata da ispredu lažnu priču koja može imati kobne posljedice po nju. tu mahrem nije ni potreban. Islamski pravnici su. vjeri islamu.novihorizonti. ali se ona ograničava na najmanju moguću mjeru (eddaruretu tukadderu bi-kaderha). dž. Da li je u mom slučaju. a Allah. je rekao: ″Allah najbolje zna šta bi ona radila. Molite Allaha.a. Niko neće biti opterećen teretom drugoga. aplikativan princip darure (nužde)? Kakav će biti status na ahiretu nemuslimanske djece koja umru prije punoljetstva? Odgovor: Što se tiče ”najljepšeg dara”. tj.11. takve situacije su vrlo rijetke. 6108) Prema tome. kad je bez mahrema. ući će u Džennet.v. Npr.com Pitanje: Odgovor: Kako će se na ahiretu tretirati vanbračna djeca. koliko možete.2005 http://www. dž.š. djeca su. 164) Dakle. Kod Allaha. kaže da se svako dijete rodi s fitretom.″ (Sahihul-Buhari. bez sumnje velika blagodat. Datum kreiranja: 27. dž. s obzirom da žena. Upitan o toj djeci ša će s njima biti na ahiretu Poslanik.š.s. ukoliko se time krše Allahove. dobra i loša.″ (El-En′am.

Otuda Ibn Tejmijje ističe da to negiraju jedino ateistički filozofi koji o melekima govore u smislu dobrih snaga u duši. obraća se onim koji su spolno sposobni za bračni život.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 181 od 416 . Takva eksplicitnost zatvara vrata bilo kakvom drugačijem tumačenju. naredio je melekima da mu sedždu učine. a ako je sigurna da u grijeh neće otići i tada joj se ženidba preporučuje i smatra se sunnetom.s.s. 30) U ajetu su navedene tri riječi koje upućuju na općenitost: elmelaike. jer Poslanik. s. u kojoj određeni član el ukazuje na općenitost. pomaže u obaranju pogleda i bolje štiti spolni organ (od grijeha). uistinu. a o šejtanima u smislu zlih snaga u duši. tada griješite. Sunen. ukoliko ne postoji razlog za odgađanje. Ne zaboravite da osoba koja ima mogućnost za ženidbu. ″Kitabun-nikah″. Međutim. njoj je stroga dužnost da se ženi. Iteresuje me da li su mu sedždu učinili svi meleki. br. To razumijemo iz njegove naredbe da oni koji nemaju mogućnosti za ženidbu poste kako bi time ukrotili svoju strast. ko od vas ima mogućnost da se oženi. To.a. pošto je stvorio Adema. a znamo da oni koji nisu sposobni za bračni život ne posjeduju tu strast.11. riječ kulluhum (svi) i riječ edžmein (svi zajedno). a ne sposobnost za intimni odnos.š. oni koji su na nebesima i Zemlji ili samo oni koji su na Zemlji? Odgovor: Kur′an jasno i nedvosmisleno kaže da su svi meleki sedždu učinili: ″Svi meleki su zajedno sedždu učinili.v. dž. Da li griješim u tom svom postupku? Odgovor: Poslanik je. s. neka se ženi. 4:345-346) Pitanje: Ja sam momak na ženidbu i želim da se oženim.s.2005 http://www.″ (El-Hidžr. Prema tome. 2072) Pod mogućnošću. Šukri H.a. omladini ostavio jasnu poruku: ″Omladino. kod mene postoji bojazan u pogledu preuzimanja bračnih obaveza tako da ženidbu odgađam. u ovom hadisu podrazumijeva se materijalna mogućnost.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a samu sedždu i odbijanje tumače kao pokornost i nepokornost tih snaga umu. dr. (Vidi: El-Fetava el-kubra. Datum kreiranja: 27. a veličina grijeha zavisi od posljedica. a. Ramić. a ko ne može taj neka posti jer će to ukrotiti njegove strasti.″ (Ed-Darimi.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti.com Pitanje: Znamo da je Allah. a plaši se da će otići u grijeh.

Željela bih znati mogu li pri sklapanju braka usloviti svome mužu da ostane monogaman tj. Ukoliko vaš muž. najbolje zna. Šukri H. on treba da voli svoju zaručnicu u smislu da će ona biti njegova supruga s kojom će živjeti na halal način. Ramić. Kršenjem obećanja s njegove strane vi dobivate jedino pravo na razvod braka.š.Na pitanja odgovora doc. a svaki korak ka nemoralu je grijeh. na kojem ponekad aktivno učestvujem. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. uprkos njegovu obećanju. pak.novihorizonti. vaš muž ima opravdan razlog da se oženi još jednom ženom. vi imate pravo postaviti taj uslov.2005 http://www.. bitno je da ti osjećaji ne budu u smislu onoga što je grijeh i da ne vode ka grijehu. 32) Pitanje: Odgovor: Da. 1) Naravno. bez opravdana razloga to prekrši griješan je.s. Primijetila sam da se tu vrlo često postavljaju pitanja u vezi s upoznavanjem budućih supružnika. u tome ga ne možete spriječiti.11. ali kako zapravo shvatiti riječi plemenitog Poslanika. ako se radi o momku.. Ukoliko. koju će usrećiti u bračnom životu. treba ih otjerati. pokrenuta je i diskusija na tu temu.. Poznati su mi šerijatski uvjeti koje treba da ispunjava osoba koju biramo za eventualnog budućeg supružnika. Meni samoj pomalo je nejasno da li je ljubav kao osjećanje dozvoljena u tom slučaju jer u različitim knjigama nailazim na različite hadise i tumačenja te teme. to znači da nam je dozvoljeno razviti iskrena osjećanja prema osobi za koju smo ocijenili da ispunjava šerijatske uslove za eventualno sklapanje braka? Odgovor: Što se tiče osjećaja prema drugoj osobi. kako i u kojoj mjeri je to dozvoljeno prije braka. da se ne ženi s drugom dok je sa mnom u braku? Datum kreiranja: 27. jer musliman je dužan ispuniti dato obećanje.ženite se onima koje volite. ispunjavajte obaveze!″ (El-Maide.. tada nije griješan što krši dato obećanje i smatram da ga trebate podržati da to i ostvari. a ne u smislu da smjera s njom grijeh i nemoral činiti itd. uprkos datom obećanju. dž. a vidim da se s istim problemom razumijevanja ovog osjećanja suočavaju i ostala braća i sestre.com Pitanje: Veoma sam aktivna u proučavanju osnovnih postulata islamskog braka i porodice. Uzvišeni Allah kaže: ″O vjernici. s. dr. Na jednom od islamskih foruma.” Da li se to odnosi na bratsku ljubav između muslimana i muslimanke za koju se pretpostavlja da već postoji ili. a Allah.″ (El-Isra. jer slovom Kur′ana muškarac može istovremeno imati do četiri žene. Uzvišeni Allah kaže: ″I ne približavajte se bludu! Zaista je to sramno. pak. Prema tome. jer su one od šejtana i mogu čovjeka povesti ka nemoralu.v. njegov grijeh mjeri se veličinom nepravde koju vam je učinio. Vi. kada kaže (parafraziram): ”. kao i prioriteti koje pri tome treba uzeti u obzir. Ukoliko griješne misli dođu. kao i slična pitanja u vezi s gajenjem osjećanja između budućih supružnika.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 182 od 416 .. i ružan je to put.

Mogu li u preostalom periodu stan iznajmiti? Da li je dozvoljeno robu kupiti na kredit i istu prodati nekome drugom za gotovinu i za nižu cijenu od one za koju je roba kupljena? Datum kreiranja: 27. Odgovor: Smatram da je to ispravan korak i sigurno je za dobrobit prije svega imama. Namjeravam prije isteka ugovorenog vremena napustiti stan u kom sam postanar. Ja tog čovjeka ne poznajem pa šta ću uraditi? Odgovor: Pokušaj pronaći dotičnog čovjeka kako bi mu vratio vrijednost koju mu je tvoj roditelj nepravedno uzeo. Nadam se da će drugi u njima imati pozitivan primjer i smoći snage da krenu njihovim stopama. Zbog toga vrijedi njima težiti. jer dobro je u slijeđenju šerijata. Ukoliko u tome ne uspiješ procjeni koliko krava vrijedi i tu vrijednost podijeli u humanitarne svrhe propisane šerijatom. ali ako su ispravne donose čovjeku boljitak. Pitanje: Odgovor: Dužni ste držati se ugovora s vlasnikom stana.Na pitanja odgovora doc. preporučujem vam da se posavjetujete s pravnikom. Ono što bi me još posebno obradovalo bilo bi da čujem: a) kako je Sandžačko muftijstvo zaštitilo instituciju imama kroz dostojne plate.2005 http://www. najbolje zna. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a nevolja u kršenju šerijatskih propisa.š. Ako to smatrate pozitivnim želio bih da to javno podržite. a ne u vidu neke milostinje koju moraju moljakati od svojih džematlija. U suprotnom.novihorizonti. d) kako se kroz razne seminare i kurseve imami stalno obrazuju kako bi mogli ići ukorak s vremenom i biti istinski imami (vođe) svojim džematlijama. smatram da za to nema smetnje i da ne morate pitati vlasnika.11. b) kako je obezbijedilo da imami plate primaju na dostojanstven način onako kako svi radnici u savremenom svijetu dobivaju naknadu za svoj rad. Ramić. Pitanje: Babo mi je na samrti ostavio oporuku da vratim kravu nekom čovjeku koju je kupio novcem bespravno uzetim od njega. htijenju i nahođenju mutevelije ili nekog džematlije. Pitanje: Odgovor: Da. dr. za tu vrstu trgovine nema nikakve smetnje. Takva vrsta trgovine se zove et-teverruq i ona je dozvoljena. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 183 od 416 .com Pitanje: Muftijstvo u Sandžaku donijelo je odluku kojom se imamima zabranjuje zapisivanje i učenje Kur′ana za pare. drago mi je da su Sandžaklije smogle snage da se uhvate ukoštac s reformama. a ne po volji. Reforme nisu lahke. Ukoliko u ugovoru postoji klauzula koja to zabranjuje ili je u običajnom pravu to zabranjeno tada Vam nije dozvoljeno. Šukri H. Uz prethodno rečeno. a zatim i svih ostalih muslimana. U cjelini. a Allah. c) kako imami rade po naučno utemeljenom i dobro razrađenom programu.

″. s.v.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 184 od 416 . Pitanje: Odgovor: Poslanikov.š. r. r. vrednija od Aiše. r. njihove doprinose i lijepe primjere koji su ih. bi nas uputio da to istražujemo.s. najbolje zna.a. kao što su deseterica kojima je obećan Džennet. odnosno farz.a. pa ni njenu polovinu. najbolje zna. Sunen. ukoliko se to ne uzme u obzir. Smatram da fiktivni razvod braka radi ostvarivanja povlastica u osnovi nema takvo opravdanje i tretira se zabranjenim (haram) ukoliko će voditi ka činjenju grijeha.v. a Allah. Ramić.a? Kakav je stav šerijata u vezi s fiktivnim razvodom braka radi ostvarivanja nekih socijalnih povlastica? Datum kreiranja: 27.v. jedni drugima na nedozvoljen način imovinu ne prisvajajte. nego ću je kupcu dostaviti kasnije i to van džamije? Odgovor: U džamiji nije dozvoljeno trgovati pa makar se roba tu i ne nalazila. Prema tome. Zabrana u tom pogledu je sasvim jasna.11. Ispravno je da ističemo one koje je Poslanik. nakon što sam proučio Et-tehijjatu i dovu. dž. a Allah. Isto tako.š. s. u trenutku kad ste ostali bez abdesta. dakle. Pitanje: Odgovor: Smatram da je pogrešno vršiti poređenje među ashabima i ocjenjivati ko je od koga bolji. hadis u kom stoji: ″Nemojte psovati moje ashabe.š. kao cjelinu. (En-Nisa. najbolje zna. ističemo njene vrijednosti i zasluge u početku islama.a. dž. jasno ukazuje da su ashabi vredniji i da suhbe s Poslanikom. Pitanje: Odgovor: Fiktivni razvod braka dozvoljen je u situacijama kada za to postoji šerijatsko opravdanje. Pitanje: Odgovor: Vaš namaz nije ispravan i dužni ste ga naklanjati. dr. Izgubio sam abdest prije samog predavanja selama. uprkos činjenici da je islamska ulema činila takva poređenja. je rekao: ″Ko nas vara taj nije od nas. ne može ništa nadvisiti. Neki od razloga te zabrane su: a) to može biti vid prevare. uzdigli na postolje najbolje generacije koja je hodila po Zemlji. jer tako mi Onoga u čijim rukama je moja duša kada bi neko utrošio koliko Uhud zlata ne bi dosegao pregršt nekog od njih. ističemo i vrijednosti i zasluge Aišine. kada govorimo o Hatidži. b) to može voditi ka bespravnom sticanju imetka. Poslanik. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Pitanje: Pitanje: Znam da je u džamiji zabranjeno bilo šta prodavati i kupovati. s. r.v.″. a to je predavanje selama na desnu stranu. 4039). Međutim. a ko je od koga bolji to za nas nije bitno. jer ste ispustili jedan namaski rukn.Na pitanja odgovora doc. dž.novihorizonti.s. jer da je bitno Allah.″ (Ebu Davud.2005 http://www. dž. posebno istakao. kaže: ″O vjernici. Da ste.š. ″Kitabus-sunne″. dž.s. Da li je taj moj namaz ispravan? Da li ima neko iz generacije tabiina da je bolji od nekog iz generacije ashaba? Pitanje: Da li je majka pravovjernih Hatidža. a Allah. br. zatim da ističemo vrijednosti ashaba. a Allah. dok sam u džamiji mogu li prodavati i kupovati robu koja se tu ne nalazi.a. može čovjeka odvesti ka grijehu. s. a varanje je općenito zabranjeno.s. već bili predali selam na desnu stranu namaz bi vam bio ispravan.a.a. 29) c) fiktivni razvod je pravnosnažan i.a. Šukri H.

rekao: “Šejtan. a on je najbolji uzor onima koji žele postići Džennet na budućem svijetu. i kamen mogao razbiti. 1079. izvršavanja bračnih obaveza. (Tirmizi. b) ukoliko razgovor u sebi ne sadrži nešto što je grijeh. Kako objasniti da od izuzetno snažnih udaraca kojima se liječi takva osoba. ustvari. ne ostaju nikakvi tragovi na tijelu osobe u koju je ušao džin.com Pitanje: Odgovor: Šta je dokaz da džini mogu ući u čovjeka? Dokaz za to imamo u Kur′anu. a prije nego je oboljela nije se smjela na drvo popeti. tako da im svaki dan bude radostan i ispunjen srećom i zadovoljstvom. s. 3830. Da li zaručeni momak i djevojka mogu razgovarati telefonom? Da li je dozvoljeno obilježavati godišnjicu braka time što će muž kupiti ženi poklon i sl.) Poslanik. Dakle. br. s. Sunen. uistinu. također.a.s. Šukri H. udara džina.a. teče u čovjeku poput krvi. ″Kitabul-rida′. počevši od osmijeha.) On je. (Tirmizi. sunnetu i primjerima osoba u koje je džin ušao.) Ova značenja trebaju biti svjetlost vodilja u odnosima muža i žene.v. Kako možemo protumačiti to da se takva osoba penje po drveću kao vjeverica. c) i ukoliko to nije korak ka nemoralu. rekao da kada bi naređivao da čovjek čini sedždu čovjeku. 19. ″Kitabusselam″.″ (En-Nisa. Muž i žena trebaju uložiti napor da im svaki dan bude lijep kao godišnjica i da u svakom danu budu sretni. Pitanje: Odgovor: Dijete postaje siroče ukoliko ostane bez oca prije dostizanja šerijatskog punoljetstva (tj. prije spolne zrelosti). dr. Jedini odgovor jeste da ta osoba. naredio bi ženi da čini sedždu svome mužu. Jedini odgovor je da je njome džin ovladao. 4041) Očiti primjeri osoba u koje je džin ušao isto tako jasno govore tome u prilog. Sunen.s. je rekao da su najbolji vjernici oni koji su najbolji svojim ženama. Jedino objašnjenje je da. iz njega džin govori. da svaki dan jedno drugom nešto lijepo poklone. Pitanje: Odgovor: To nije bila praksa Poslanikova.″ (El-Bekare.v. U Kur′anu stoji: ″Oni koji jedu kamatu stajat će na (Sudnjem danu) samo (onako) kao što stoji onaj koga je šejtan spopao (svojim) ludilom.s. materijalnih poklona itd. ukoliko babo umre prije negoli dijete postane punoljetno. možda.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 185 od 416 . Kako se može objasniti da dotični čovjek pri liječenju počne govoriti raznim jezicima. ″Kitabulmenakib. da im svaki dan bude godišnjica. s. Ramić. Sahihu Muslim. lijepog odnosa. ono se tretira siročetom (jetimom) i taj status ima sve do svoga punoljetstva.″(Muslim.Na pitanja odgovora doc. a ne osobu koju liječi. br. Uzvišeni Allah naređuje muževima: ″S njima lijepo živite. lijepe riječi.11. 275) U vjerodostojnom hadisu stoji da je Poslanik.novihorizonti.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.? Kada dijete postaje siroče: da li kada ostane bez oba roditelja ili kada se roditelji rastave? Datum kreiranja: 27. a kojim bi se.v. br.2005 http://www. ustvari. Pitanje: Odgovor: Smatram da za to nema smetnje ukoliko: a) za to postoji potreba.

Taha Džabir el-‘Alewani izdao je fetvu kojom je dozvolio muslimanima koji se nalaze u američkoj vojsci da učestvuju u vojnim operacijama i bombardovanju muslimana u Afganistanu. negativno odraziti na američko društvo. Bilo kako bilo. U takvoj situaciji nemoguće je ispoštovati pravdu. ali ne u kontekstu odgovora na pomenuto pitanje. a nekad promaše. činjenica je da Amerika tužitelj. Normalno. nesretan slučaj. pa makar oni sebe nazivali muslimanima. jer ako je neko počinio nasilje protiv njega je dozvoljeno boriti se.2005 http://www. Treće. Siguran sam da američki muslimani koji su bili prisiljeni ubijati muslimane u Afganistanu ili gledati ta ubijanja sada imaju sasvim drugačiji pogled na domovinu u kojoj žive. Šukri H.11.com Pitanje: Savjet za fetve. oni nisu imali nijedan oficijalni sastanak na kom su zajednički to pitanje razmatrali i o njemu diskutirali. Fehmi Huwejdi i dr. neminovno. Drugo na što želim ukazati. treba naglasiti. dž. a čije pogrešne. Slušao sam i gledao svoga profesora dr. Ramić.Na pitanja odgovora doc. dr. I. Smatram da je odgovor na to pitanje trebalo malo drugačije postaviti. gosp. Dalje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 186 od 416 . Ovako je u islamskom svijetu ostalo da SAD vode krstaški rat protiv muslimana i još da namjerno žele poniziti svoje državljane muslimane time što će ih prisiliti da ubijaju svoju braću i sestre po vjeri. Savjet o kome se govori u stvari ne postoji. Muhammed S. nisu stručni da daju fetve. a ne oni koji su direktno uključeni u sukob. koji sačinjavaju dr. na kraju. s nadom da će muslimani. da se dokaže da su optuženi ljudi uistinu počinili nasilje. Koliko je meni poznato. Datum kreiranja: 27. Trebalo je tražiti da to dokaže neovisan sud u koji muslimani mogu imati povjerenja. Dakle. da tako kažem. ta borba ne bi smjela prelaziti granicu onoga što je dovoljno da se to nasilje spriječi i nasilnik po zakonu kazni. nisu svi gore spomenuti učenjaci imali jedinstven stav. Taha Džabira. ako se to može postići prijetnjom ne bi se smjela upotrebljavati sila i tako redom. sudija Tarik el-Bišri. Prije svega. Doduše. smatram da je bilo mudro. dr. trebalo je da traže.novihorizonti. koji je u kontakt programu odgovorio da svaki vojnik sam pita svoju savjest i o tome lično odluči. prije svega u SAD i drugim krajevima svijeta s takvim odnosom u datoj vrlo komplikovanoj i nejasnoj situaciji imati najmanje štete. U slučaju da takav sud to potvrdi. oni mogu potpomoći stručnim osobama da bolje shvate i razumiju određenu situaciju. Tim potezom bi SAD postigle daleko više. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da oni koji fetve daju nekad pogode. Hejsem el-Hajjat. muslimanima je dozvoljeno boriti se protiv onih koji čine nasilje i nered na Zemlji. pa makar on bio i musliman. Tako. i to će se. na čemu su doduše oni i insistirali. politički i taktički ispravno da je islamska ulema tražila od vlade SAD da ne šalje vojnike muslimane u rat protiv Afganistana. o tome ko je nasilnik može određivati jedino neovisno i pravedno tijelo. koje izuzetno cijenim i znam sigurno da imaju najljepše namjere. nego se radi o samostalnoj inicijativi koju je neko ″gurao″. policajac i sudija. ne bi bilo nikakve smetnje da se muslimani bore protiv takvih nasilnika i zulumćara.š. Činjenica je da su neki od tih učenjaka. Ono što su oni kazali rekli su s najboljim namjerama. Da li je muslimanska ulema jedinstvena u vezi s tim pitanje i da li se i Vi slažete s tom fetvom? Odgovor: Ova fetva je za mene jedan. U slučaju Afganistana. Fehmi Huwejdi. u odgovoru na to pitanje dali odgovore iz kojih se može razumjeti ono što si i ti razumio. da muslimansku ulemu uputi ka onome što je najbolje za muslimane i ljudski rod i da ih nagradi za njihov trud. Jusuf el-Qaradawi. od kojih su neki bili moji profesori. Mi cijenimo da neke od prethodno spomenutih ličnosti. Međutim. Mi sa svoje strane molimo Allaha. jeste da se tom fetvom uveliko manipuliralo. vrijeme će pokazati čije fetve su bile ispravne. Smatram da bi i za SAD to bio mudar i ispravan postupak. kao što je poznati novinar i publicista gosp. El-‘Awwa.

dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” Datum kreiranja: 27. Nikad mi se to prije nije dešavalo. Uz prethodno rečeno.com Pitanje: Moj komšija je bio član Islamske zajednice u dijaspori.” Isto tako preporučujem ti da poslije svakog namaza proučiš sljedeću dovu: ”Subhânallâhi ve-l-hamdu lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallahu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi-l-‘allijji-l-‘azîm ‘adede kulli harfin kutibe ve juktebu ilâ ebedi-l-‘abidîne ve dehrid-dahirîne jâ rabbe-l-‘alemîn. Da li su oni dužni to platiti? Odgovor: Nesporazum oko članarine treba riješiti putem institucija Islamske zajednice. da Ga zamolim za pomoć? Unaprijed hvala.11. Normalno da je u tom pogledu najlakše i najjednostavnije uzeti ime na arapskom ili turskom jeziku jer su se ta imena profilirala kao muslimanska. Dok je bio na godišnjem odmoru umro je u rodnom mjestu. ukoliko je moguće. imajući u vidu da je ona bila član Islamske zajednice u dijaspori. Smatram. Džamijski Pitanje: Odbor je zahtijevao od djece umrle osobe da plate članarinu za period dok su bili odsutni iz svog rodnog mjesta. utječeš od prokletog šejtana i da učiš pri ponavljanju lekcija i prije ispita sljedeću dovu: ”Allahumme-ftah ‘alejje futűha-l-‘ârifine bi hikmetike ve-nšur ‘alejje rahmeteke ve zekkirnî mâ nesîtu jâ ze-l-dželâli ve-l-ikram. Da li je Dalila muslimansko ime? Odgovor: Ta nagla promjena koja vam se desila pa ste počeli brzo zaboravljati ono što ste naučili sigurno je nečim uzrokovana. u svemu što čovjek radi. s obzirom da su Arapi i Turci uglavnom muslimani. uz pomoć stručnih osoba. Ramić.Na pitanja odgovora doc. Pitanje: Odgovor: Da. ćefini. Nekad se desi da kad dođem da radim test pola onoga što sam znala zaboravim. ako je ime sa lijepim značenjem i na nekom drugom jeziku nema smetnje da ga muslimani koriste i da se to ime profilira kao muslimansko. posavjetovao bih vas da.š. inače sam uvijek bila odlična učenica.novihorizonti. nakon što uloži maksimalan trud. Međutim. da za tu osobu ne treba plaćati članarinu za period dok je bila odsutna. Šukri H. dobijam slabe ocjene. Inače svako ime koje ima lijepo značenje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 187 od 416 . Normalno. a nije specifično za nemuslimane može biti muslimansko ime. dž.š. predlažem ti da se puno Allahu. pokušate uzrok otkriti i otkloniti.š. Prema tome. pod uslovom da ne postoje neki posebni detalji koje ne znam. ma koliko učila. Taj uzrok može biti materijalne ili duhovne prirode. postoji li neka dova koju mogu uputiti Allahu. Pitanje: Studiram i. kao što su gasulenje. Bilo bi potrebno taj uzrok pronaći i otkloniti ga. dž. Molim vas. Njeni nasljednici dužni su iz imetka umrle osobe platiti usluge. prevoz. dž. kopanje mezarluka itd.2005 http://www. Delila je muslimansko ime arapskog porijekla. treba da se osloni na Allaha.

Činjenica je da se većina naših imama suočava s istim ili sličnim problemom jer džematlije od njih zahtijevaju da rade poslove koji ne bi. Međutim. i da. kao što su ginekologija. koja otpočinje s radom u septembru.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 188 od 416 . i da radi u kuhinji.com Pitanje: Naš džemat ima kafeteriju u sastavu mesdžida. Šukri H. bolje rečeno da nas uslužuje. Kako bismo umanjili izdatke. Čak i američki predsjednik Buš ima na umu izložiti jedan takav plan.novihorizonti. Posebnu brigu imam treba voditi u pogledu aktivnosti omladine i njihovom pravilnom odgoju. u većini slučajeva. Datum kreiranja: 27. usmjeravaju imama putem koji oni žele. pravi čaj. urade opći program koji će jasno odrediti smjernice rada i aktvnosti imama u džematu. ili je pak bolje potražiti drugu soluciju? Odgovor: Uslovi su vrlo ”jednostavni”: a) da ima odgovarajuće pretpostavke kako bi na halal način mogla završiti predviđeni fakultet. Sve dok imami ne budu imali jasan program rada i sve dok u tom programu ne budu jasno naznačeni prioriteti rada naši imami će lutati u potrazi za rješenjima i bit će lahak plijen pojedincima i grupama u džematima koji. ponudili smo našem imamu da nam kuha kahvu. Vaš zahtjev govori da vi kao džemat imate vrlo površno i pogrešno shvatanje uloge i zadatka imama u džematu. a u cilju poboljšanja statusa imama i njegove uloge. iz različitih interesa. počevši od namaza u džematu do brige za rješavanje problema s kojima se džematlije suočavaju. iako je u porastu.Na pitanja odgovora doc. Smatram da je bolje da nemate imama nego da imate imama kelnera koga nećete cijeniti i poštovati. još uvijek je procentualno mali. S obzirom da su vjerovatno male šanse da se za njih obezbijede potrebni uslovi za obavljanje tog zanimanja ja bih sestrama savjetovao da studiraju one struke koje su daleko važnije. Imam treba da predvodi svoj džemat u svim dobrim poslovima. Da li mi imamo pravo ustrajati u našem zahtjevu s obzirom da smo u teškoj finansiskoj situaciji? Odgovor: Imam je u pravu što je odbio vaš zahtjev. samo neke medrese primjenjuju taj sistem. dr. što prije. pored osnovne škole ″El-Manar″ na Ilidži. koristim se prilikom da uputim apel organima Islamske zajednice koji brinu o imamima i nadziru njihov rad da precizno definiraju radno mjesto imama. Činjenica je da mnogi pedagozi u svijetu uočavaju potrebu da se muška i ženska djeca odvoje u nastavnom procesu. Kod nas. a koji. Vi nemate šerijatsku osnovu da to od njega zahtijevate. u najmanju ruku. trebalo da budu prioritet u imamskom radu. Pitanje: Koji su šerijatski uvjeti da bi žena mogla obavljati posao nastavnika tjelesnog odgoja? Postoje li izgledi da se obavljenje tog posla ušerijati. Ramić. nije u skladu s misijom i ulogom koju imam treba da ima u svome džematu. bilo unutar ili van svojih porodica.2005 http://www. b) da ima odgovarajuće uslove da može u halal ambijentu da predaje taj predmet. Iz tog razloga. a da ne govorimo o poslovima koji nemaju nikakve veze s misijom jednog imama.11. On je to odbio rekavši da to predstavlja poniženje. normalno da bi u ženskim školama bilo pogodnije da i nastavnica tjelesnog odgoja bude žensko. Ukoliko bi se tako nešto ostvarilo. s obzirom da tako nešto ne ulazi u opis posla jednog imama. broj takvih škola na Zapadu. da odrede prioritete u imamskom radu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pedagogija itd.

inša-Allah.musliman ne bi mogao primijeniti u nekim zemljama.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 189 od 416 . kao što su propisi u pogledu krađe. ali i uz dodatne sevape. U situacijama kada su ubijeđeni da određeni zakonski propis nekoga nepravedno kažnjava tražit će presedan na koji će se moći osloniti i presuditi po pravdi.š. uz napaštanje. kada eventualno BiH postane punopravni član Evropske unije. ukoliko ne može pronaći odgovarajuće rješenje. za prestupnike će se boriti da dobiju kaznu koja je pravedna. Kada govorimo o tom pitanju.11. uz samo jedan uslov: da sutra kao sudije. U dilemi sam da li kao musliman mogu da se u BiH bavim advokaturom imajući u vidu da advokati kod nas brane i pravog i krivog i da se pozivaju na zakone koji nisu šerijatski? Odgovor: Uprkos spomenutim dilemama ja preporučujem mladima da studiraju pravo. ne vidim da ne bi mogli raditi te poslove. Međutim. advokati. dr. treba posebno imati u vidu činjenicu da je učešće u muslimana u procesu dijeljenja pravde i borbe za pravdu najbolji način da se pokaže islamska pravda i islamski šerijat. a Allah. Ukoliko spomenuti uslov ispune pravnici . doduše uz dodatne napore. dž. Postila sam i tablete pila poslije iftara.novihorizonti.š. a kao sudije presuđivat će samo onako kako je pravedno. zakon . uzimajući u obzir činjenicu da to niste učinili s namjerom da izbjegnete post. tih dana učiniti iskup (kefaret) s obzirom da je krvarenje izazvano? Odgovor: Vi ste dužni propuštene dane napostiti i niste obavezni iskup davati. sudijama i advokatima muslimanima bit će daleko lakše da sude po pravdi i da se kao sudije ili advokati bore za pravdu. kroz taj proces pruža se mogućnost pomoći osobama koje vode parnicu da prihvate propis koji je po šerijatu.š. klevete za nemoral itd. a koje sudija . Dakle. sudije ili advokati koji prakticiraju islam imali bi izuzetnu ulogu u promociji pravde i borbe za pravdu i ukoliko bi stvarno bili istinski muslimani. najbolje zna. Bilo je to pred sam ramazan.2005 http://www. te mi je doktorica ginekolog propisala hormonske tablete za uređenje ciklusa. borci za ostvarenje ljudskih prava daju sve od sebe da se ostvari pravda. Datum kreiranja: 27. Šukri H. dž.muslimani će dostojanstveno braniti one koji im ponude validne dokaze o svojoj nevinosti. Pitanje: Menstrualni ciklus mi je bio neredovan. a sve ono što je pravda to je Allahov. već s namjerom da se liječite.com Pitanje: Pred diplomskim sam ispitom na pravnom fakultetu. Ramić. U određenim situacjama kada imamo šerijatske propise. Uz sve to. ubistva.Na pitanja odgovora doc. one su izazvale menstrualno krvarenje koje je trajalo četiri dana. To što je ciklus izazvan tabletama smatram da nije razlog za iskup (kefaret). dž. tražit će da bude izuzet. zadvoljstvo. vodeći računa da svojim radom postignu samo Allahovo. pa makar tako ne pisalo na zakoniku po kom se sudi. Sutra. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li sam dužna.šerijat.

dva sina i kćerku. kao u situaciji kada je neko dijete hendikepirano. kao što je smrtna bolest ili poremećaj razuma. 4/123) Islamska ulema smatra da roditelji imaju pravo napraviti razliku među djecom samo u situacijama kada za to postoje opravdani razlozi.v. kako izgleda..a. slijeva ili sa sredine? Većina se ravna prema desnoj strani.a. kao imam. jer je odgovornost na vašem ocu. pod uslovom da vaš otac. bez opravdana razloga u poklonima preferirao neku svoju djecu. br. Za života. u trenutku izvršenja prepisa. Ima i onih koji se nikako ne ravnaju. da li je isto dao svoj djeci. a neki se čak ravnaju i prema lijevoj.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 190 od 416 . preporučio bih ti da moliš Allaha. koja će ga u potpunosti zaokupirati.v. one će stati iza njega. 2398) U drugom hadisu on je princip jednakosti u pogledu poklona eksplicite naglasio rekavši: ″Izjednačite svoju djecu u poklonima.v.Na pitanja odgovora doc. jer je Poslanik. po šerijatu. naredio da se prema djeci bude pravedno i da se izjednače u poklonima.11.v.novihorizonti. Ja bih preporučio tvojoj braći. Međutim. bolesno. U dunjalučkoj parnici šerijatski sudija presudio bi isto kao i sud pred kojim si tražila nasljedstvo. manji broj prema sredini. postupak vašeg oca. s.a. redat će se u saff s desne i lijeve strane i ravnat će se po sredini. Kad je njegov babo obavijestio Poslanika. bilo da tvoja braća tebi daju dio koji bi ti pripao da ga babo njima nije poklonio. Skrenuo bih pažnju svakome ko predvodi džemat da o tome povede računa. vodio je računa da saffovi iza njega budu poravnati.s. Inače. sud mi je rekao da nemam pravo u imovini koju je on prepisao sinovima. Pošto nije bilo tako. prije desetak godina. s obzirom da je Poslanik. da ti daju taj dio i tako otklone nepravdu koja ti je učinjena. Ukoliko bi pravna zapreka postojala. tada rekao: ″Bojte se Allaha i pravedno postupajte prema svojoj djeci.″ (Sahihul-Buhari. U ahiretskoj parnici. te tako sačuvaju vašeg babu od ahiretske odgovornosti. ravnanje safova upotpunjuje namaz. s.2005 http://www.s. koji svoju grešku ne može ispraviti pošto je otišao s ovog svijeta.s. gdje će sudija biti Allah Uzvišeni. pravno ti ne možeš dobiti ono što je otac dao tvojoj braći. Pitanje: Kako treba formirati saff kod klanjanja farz-namaza u džematu? Kako ga poravnati. Od Nu’mana b.a.v. on je vratio poklon. tražila sam putem suda svoj dio nasljedstva. iako pravno nisu obavezni. dž. stanu kako bilo. malo pa mu roditelj nije imao priliku pružiti ono što je pružio starijoj djeci. pak. Nakon njegove smrti.s. s. sinovima je prepisao sve nekretnine. ″Kitabul-hibeti ve fadliha vet-tahridu alejha″. Dakle. Bešira prenosi se da je na mimberu ispričao kako mu je otac dao poklon. Oni koji budu pristizali. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. s. Šukri H. s. nije imao neku pravnu zapreku. Poslanik. njegova majka time nije bila zadovoljna dok ne upita Allahova Poslanika. bilo da ti halališ svome babi.. njegovo djelo ne bi imalo pravne posljedice i ta imovina bi bila predmet nasljedstva nakon njegove smrti. da tvome babi oprosti grijehe i smiluje mu se u Danu kada će roditelj bježati od svoga djeteta i dijete od svoga roditelja i kada će svako imati svoju brigu. koji je. Ravnanje se vrši po ramenima i petama. Imam li ja. Nasbur-raje. tretirat će se grijehom.com Pitanje: Naš babo imao je troje djece. Ako bih nekima davao više. Ramić. dr. Međutim. pravo u toj imovini? Odgovor: U ovom slučaju imamo dunjalučku i ahiretsku ″presudu″.! Odgovor: Ukoliko s imamom klanjaju dvije muške osobe.s. bile bi to kćeri. s. kada se školuje ili je. upitao ga je Poslanik.″ (Zejle′i. zdesna.š. ali moralno bi bilo da se ispravi greška koju je vaš otac počinio.a.v.s.a. vodeći računa da se članci nogu dodiruju. Datum kreiranja: 27. U svakom slučaju.

dž. ukoliko osoba ne nađe mjesta u safu.a.s.v. dž.v. da imam i muktedija izvrše pomenute radnje ukoliko to zahtijeva prostor na kom se nalaze.š. Dakle.s. Sinu pripadaju dva. ″Kitabul-hajd″. Ramić. kad ih nema pun saff.a. našto mu je on odgovorio da ne napušta namaz dok ne čuje glas ili ne osjeti smrad. neko iz safa iskorači nazad i nastavi klanjati pored nje. s. učinit će ono što će manje remetiti tok namaza. Šukri H. (Vidi: Sahihul-Buhari. Treba naglasiti da nema smetnje da. kako će postupiti? Kako će postupiti ko ostane sam iza saffa ili kada zakasni pa ne nađe mjestu u saffu? Datum kreiranja: 27. naredio osobi koja je klanjala sama iza safa da ponovi namaz i hadisi koji zabranjuju da se klanja sam iza safa odnose se na takvu situaciju. Kako trebam postupiti u takvoj situaciji? Kad se imamu i muktediji.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s. ″Kitabul-vudu'″. hadisi koji govore da je Poslanik. ili da se muktedija vrati nazad. dr. a Allah. Pitanje: Odgovor: U toj situaciji postoje tri mogućnosti: da imam učini iskorak naprijed. Pitanje: Odgovor: Sve dok ne čuješ zvuk ili ne osjetiš smrad. nemoj napuštati namaz. Naime. pak.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravno da se muktedije. ili. najbolje zna. Pitanje: Odgovor: Smatram da se zabrana da osoba klanja sama iza safa odnosi na osobu koja to čini namjerno. br. ashaba. jer to nije bila praksa Poslanikovih.v. priključi treća osoba. koliko ko nasljeđuje? Često mi se čini da ispustim vjetar dok klanjam. s.novihorizonti. iako u safu ispred nje ima mjesta. U svakom slučaju. najbolje zna. br. svi poredaju s desne strane? Ispravno je da se muktedije poredaju iza imama.2005 http://www. 134. s. Sahihu Muslim. jer po šerijatu muška djeca nasljeđuju duplo više od ženske. 540) Pitanje: Odgovor: U ovoj situaciji zaostavština se dijeli na četiri dijela.a.Na pitanja odgovora doc. a Allah. kako bi se izbjegla dilema u vezi s ovim pitanjem. Ukoliko iza umrlog ostanu dvije kćerke i sin. podjednako s njegove desne i lijeve strane. požalio se neki čovjek da mu se pričinja u namazu kako pušta vjetar. koji stoji s imamove desne strane.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 191 od 416 . Poslaniku.11. a kćerkama po jedan. Bilo bi pogrešno da se svi poredaju s desne strane.

com Pitanje: Ja. dž. zbog skorog prelaska na islam. Odgovor: Sunnećenje je sunnet. ali jako se preporučuje. a najbolje je da ga nosi na lijevoj strani glave (zatiljka).s. Datum kreiranja: 27. Na kraju. dr. Imajući u vidu da je tvoja djevojka moralna osoba. dakle nije stroga dužnost. ovih dana je iz štampe izašlo malo ali vrlo vrijedno djelo na temu: "Pojava slabljenja imana". moli Allaha. nositi uza se iznad pojasa. posti ramazan. Molim Allaha. s. zatim da joj lično pomogneš s odgovarajućim savjetima. pa tako i raditi.a. dž. pa da bude jaka kao ja? Ona je jako moralna i želio bih se njome oženiti. utorkom i nedjeljom salijeva stravu i odučava.Na pitanja odgovora doc. Ona vjeruje u Allaha. Preporučio bih da joj pronađeš lijepo žensko društvo koje prakticira i razumije vrijednost islamskih propisa. Odgovor: Smatram da pitanje namaza i hidžaba trebate riješiti prije stupanja u brak. Poznate su zdravstvene koristi od sunnećenja.doduše ne nosi hidžab međutim ona ne klanja. da vas pomogne u vašim lijepim namjerama. imam 20 godina.novihorizonti. jer se higijena tog dijela tijela može bolje održavati. kakav je šerijatski stav o tome i da li je meni sunnećenje obaveza? Inače. Uz sve to. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Kako da joj pomognem da ojača svoj iman. a ne onima koji vračaju i zapisuju. Uz to. Molim vas da mi odgovorite da li je to u skladu s islamom? Moraju li se držati ruke dignute prilikom učenja dove? Odgovor: Ovakav način liječenja nije zabilježen u praksi Poslanikovoj. Pitanje: Odgovor: Ruke se ne moraju držati uzdignute prilikom učenja dove. Najispravnije je na osnovu hadisa ustanoviti u kojim je prilikama Poslanik.v. Ona odlazi određenoj osobi da joj mladim petkom. literaturom itd. ali se bojim da ću imati problema zbog toga što ne klanja.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 192 od 416 . Ramić. Npr.11. Šukri H. nisam obrezan.š. a u kojim nije. pa da savjestan čovjek povede računa da sebe. a i svoju suprugu zašititi sunnećenjem. Dovoljno je znati da je rak maternice nekoliko puta češći kod žena čiji muževi nisu osunećeni. Pitanje: Moja prijateljica osjeća neki pritisak. a ako oni ne uspiju dati pravu dijagnozu i propisati odgovarajući lijek. da joj omili izvršavanje tih propisa. Pitanje: Moja djevojka ne prakticira islam onoliko koliko bih ja želio. Preporučio bih vašoj prijateljici da se obrati stručnim ljekarima. dakle koji liječe učenjem Kur′ana.v.š. pa ga preporučujem. neka se obrati onima koji liječe Kur′anom na šerijatski ispravan način. vodu i šećer i da poslije svakog učenja pije vodu i jede šećer.2005 http://www. jer i jedno i drugo može biti nepremostiva prepreka normalnom funkcionisanju bračne zajednice. u izdanju Udruženja "Selsebil" iz Živinica.a.. solidno se oblači . koji mora biti njene visine.š. dž. kad sve prouči. ali dova je mjesto gdje je propisano dizanje ruku okrenutih dlanova ka nebu. treba taj konac. pa bih želio da znam šta da radim. s. dizao ruke učeći dovu. postoji velika nada da joj jednog dana namaz i hidžab postanu dragi i da postanu sastavni dio njenog života. Molim vas za savjet. ona treba da sama sebi uči salavati-šerif 41 dan po 4444 puta na konac.

nego treba raditi na njihovom iskorjenjivanju.2005 http://www.v. Je li se meni grehota oženiti? Da li je ispravno koristiti riječ Bog za Allaha. predstavlja kufr i širk.) Znam da kod nas postoje običaji po kojima je ″sramota i grehota″ starijim osobama da se žene i udaju. Imam osamdeset dvije godine. on je strogo zabranio neženstvo i celibat.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 193 od 416 .š. izgovarati harfove jezikom. za to ne postoji nikakva smetnja. poslije Fatihe. s. Dakle. niti da su to radili njegovi ashabi. To je jedino siguran put da o Allahu.š? Mogu li se na namazu. dž. ali u tom slučaju čovjek nema sevapa za svaki proučeni harf (slovo). govorimo na ispravan i Njemu dostojan način. koriste isključivo imena i izraze koje je On za Sebe upotrijebio i koje je koristio Njegov Poslanik. to može biti i obaveza (farz).š. dr. Ti običaji nemaju utemeljenja u Allahovim. takav postupak je pogrešan. vama. Pitanje: Odgovor: Smatram da je pogrešno koristiti riječ Bog u smislu imena Allaha.v. Ja sam ostario.a.v.a. Pitanje: Odgovor: Kur′an se može tako učiti. Pitanje: Odgovor: Naprotiv. Ramić. dž. Treba pogledati u leksikone tih jezika. jer se ta riječ ne nalazi u sklopu Allahovih. okrenu se prema njemu. u situaciji kad ne posoji opravdana smetnja. pa se uvjeriti u tu nepobitnu činjenicu. S druge strane. najbolje zna.novihorizonti. Šukri H. riječ Bog u jezicima u kojima se nalazi ima na desetine značenja čije pripisivanje Allahu. To što imate toliko godina ne mora biti prepreka za ženidbu. dž. s. naklone se i stave ruku na prsa.s. Da li je to ispravno? Ne prenosi se da je Poslanik.s.š.š. u mnogim hadisima strogo je naredio ženidbu i udaju onima koji za to imaju uslove. kao i svakom hudovcu i hudovici preporučuje se ženidba i udaja. bez micanja jezika? Datum kreiranja: 27.11. tako postupao.š. dž. dž. umjesto jednog dužeg? Može li se Kur‘an učiti gledanjem. Preporučio bih muslimanima da za Allaha. Prema tome.š.a. dž. a Allah. lijepih imena. Pitanje: Odgovor: Da. dž. zakonima i musliman ne smije takve običaje usvajati. (Vidi poglavlja o braku i poglavlja o zabrani celibata u hadiskim zbirkama. kad pođu iz mihraba. a onima koji nemaju uslove. Poslanik. s. Čak štaviše.š. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ako postoji mogućnost da osoba počini grijeh.com Pitanje: Odgovor: Neki imami. propisao je preventivne mjere.Na pitanja odgovora doc. Isto tako. ko želi da za svaki proučeni harf ima deset sevapa mora.s. učiti dva-tri kraća sureta. dž.

nema smetnje da i ona njih uslužuje u granicama svojih mogućnosti. stvorio različitim.š. smatra se dozvoljenim.. ukoliko su svekar.s. Zamisli samo koliko će se smrtnih slučajeva desiti zbog tog alkohola koji ti svakodnevno brojiš i gledaš svojim očima. ne zapostavljajući svoje obaveze prema mužu. Pitanje: Radim na popisu robe. Preporučio bih izvođačima prigodnog programa da vode računa da tekstovi koji se recituju budu akaidski ispravni. dž. ako je u pitanju obavezni hadž. Međutim.11. koristi za sve prilike u kojima se svijet veseli priređujući gozbe. Dakle. najbolje zna.š.2005 http://www.novihorizonti. koliko će djece ostati bez svojih roditelja. Dakle. najbolje zna. dž. nego spada u domen običaja. Šukri H.š. a Allah. Moralno bi bilo da.š. koliko će tuča biti. s tim što je muž dužan. dr. moralno je da se musliman bori protiv alkohola i da nema s alkoholom nikakvog kontakta.Na pitanja odgovora doc. dužna pitati muža za dozvolu da ide na hadž? Odgovor: Nadam se da u situaciji kada ti je taj posao neophodan. Ramić. pa makar se radilo o gledanju očima. Nije problem to što snaha. tako da vrlo često vršim evidenciju piva i drugih alkoholnih pića. najbolje zna. zakonu ljudi služe jedni drugima i radi toga ih je Allah.com Pitanje: Odgovor: Kakav je stav islama u pogledu pravljenja mevluda prilikom useljenja u kuću? Ako je to dozvoljeno. bilo lično ili iznajmljivanjem odgovarajuće osobe. s. pa makar tu gozbu nazvali i mevludom. taj posao promijeniš. U pojedinim našim krajevima snaha se tretira kao sluškinja. Da li je taj moj posao halal? Napominjem da alkohol ne dodirujem rukama. koja je zaposlena i koja je od svoje zarade uštedjela za hadž.a. Ljekar služi čistača ulice kad mu zatreba pregled i dijagnoza. pa makar se radilo o hadžu koji joj je farz. ako snaha zbog svojih ličnih obaveza nema vremena da usluži svekra i svekrvu. onda su djeca dužna roditeljima tu uslugu obezbijediti.. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. pored obilježavanja rođendana Muhammeda. služi svekra i svekrvu. svi mi trebamo biti sluge jedni drugima. dž. Ta gozba nije neki vjerski obred. muža itd. kao što i čistač ulice tim čišćenjem uslužuje ljekara. U tom duhu. Prema tome.. koliko nemorala svih vrsta. a Allah. posebno kad to pređe u neki vid robovanja i robovlasničkih odnosa. jer je slovom Kur′ana ženama zabranjeno uljepšavanje glasova u njihovom prisustvu. da li je dozvoljeno služiti jelo na tom mevludu? Kod nas se termin mevlud. a Allah. gozba koja se priređuje pri useljenju u kuću dozvoljena je. po Allahovom. svekrva i ostali ukućani na usluzi njihovoj snahi. Pitanje: Odgovor: To je pogrešno. Useljenje u kuću je razlog da čovjek bude veseo i da to obilježi prigodnom gozbom. kada ti se ukaže odgovarajuća prilika. koliko razvoda brakova. da ne bude miješanja muškaraca i žena i da žene ne učestvuju u učenju i recitiranju ukoliko su prisutni muškarci.š. ukoliko je to u granicama njenih mogućnosti i općeg islamskog kodeksa o usluživanju. kako ne bi bio vezan za alkohol u bilo kom pogledu. dati dozvolu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 194 od 416 . Sve dok se taj običaj ne sukobljava sa šerijatskim propisima. Naime. u okviru ispravnog običaja i tradicije. Pitanje: Odgovor: Ispravno je da žena pita muža. nema smetnje da ga radiš. Je li to ispravno? Datum kreiranja: 27. Da li je žena. itd.v. dž. dž.

2005 http://www. Da li da molim Allaha. traži sebi onu s kojom ćeš se sa zadovoljstvom moći oženiti i u bračne vode uploviti. Da li je osoba džunup ako se nakon mokrenja pojavi sluzava tečnost? Datum kreiranja: 27. To će ti pomoći da ne razmišljaš o onome od čega nemaš koristi. Pitanje: Živim kod nane. da me sestre posjećuju. nije. Za djevojku je ipak najvažnije da se lijepo uda i zasnuje srećnu bračnu zajednicu.11. Pitanje: Prekinuo sam s djevojkom koju sam mnogo volio. dž. Do prekida je došlo jer ona nije pristala da prakticira određene islamske propise. uspješno prevazići.Na pitanja odgovora doc. Džunub se postaje na sljedeća dva načina: a) dodirom spolnih organa muža i žene. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pomozi joj protiv šejtana. Moja nana je. ukoliko je ta ljutnja uzrokovana pogrešnim postupcima žene. U isto vrijeme. imat ćeš za nju srazmjeran sevap na ahiretu. muslimanka. a kad ti se ukaže odgovarajuća prilika za udaju. da je uputi ili da Ga molim da je što prije zaboravim? Odgovor: Smatram da je korisnije da Allaha. nemoj oklijevati. i b) izlaskom sjemena u mlazu i sa strašću. dž.com Pitanje: Odgovor: Da li je žena griješna ako se muž na nju ljuti? Da. Ramić. tako da me često maltretira. udam se i posvetim učenju Kur‘ana napamet ili da nastavim fakultet i nastavim trpjeti maltretiranja kojima sam izložena od svoje nene? Odgovor: Smatram da trebaš nastaviti fakultet i strpiti se.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 195 od 416 .š. ali joj se ne sviđa moj način života. inšaAllah. Uči Kur′an napamet onoliko koliko za to imaš vremena. Imaj razumijevanja za svoju nanu. Od trećeg razreda srednje škole pokrila sam se i prakticiram propise islama. a nemoj šejtana potpomagati protiv nje. dž. Ti se suočavaš s iskušenjem koje ćeš.novihorizonti. ne da mi da idem na predavanja. Šukri H. Pitanje: Odgovor: Ne. dr. da ti pomogne u nastojanju da problem s kojim se suočavaš što lakše prevaziđeš.š. Budi dobra prema njoj i moli Allaha.š. koja određene stvari ne može pravilno razumjeti. itd. jer čak i ako ti se dova ne usliša na dunjaluku. također. moliš za njenu uputu. Da li da prekinem s fakultetom.

Borba za iskorjenjivanje eksploatacije i prelaska na sistem služenja jednih drugima mukotrpan je posao. Naime. (izdavačka kuća UTUSAN Publishers u Maleziji. AMIN! Odgovor: U neislamskom okruženju nemoguće je sve propise islama sprovesti u praksi. njih oko pedeset miliona.s. da mi odgovorite da li i mi imamo pravo da se bavimo spomenutim poslovima ili i to treba da u potpunosti prepustimo onima koji islam ne prakticiraju? Unaprijed hvala. godine koji je više od 95 posto bio baziran na malikijskom mezhebu. i da vas Allah. upravo zbog toga što je Napoleonovim zakonikom pokušao da im uskrati mogućnost da kroz lihvu uzimaju bespravno imetke drugih. br. već duže vremena razmišljam da se posvetim računovodstvu (knjigovodstvu).v. može se kazati da svi muslimani.v. njih Datum kreiranja: 27. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a uzimajući u obzir situaciju u kojoj se nalazimo.com Pitanje: Uvaženi profesore Ramiću. Npr. (O vraćanju Napeloena Bonaparte islamu vidi engleski prevod knjige Napoleon & Islam koja je u orginalu na francuskom štampana 1914. zovem se. s. jer oni koji slijepo jure za dunjalučkim bogastvima. Zbog svega navedenog Vas pitam. Bilo bi lahko navesti vjerodostojan hadis u kom Poslanik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 196 od 416 .Na pitanja odgovora doc. a posebno kamatnog sistema kao njenog najizrazitijeg primjera. ne prezaju od bilo čega. morao bih uzeti kredit. žive u sistemu baziranom na lihvarstvu (kamati).a. 2995) Međutim. Student sam Ekonomskog fakulteta u Bihaću koji bih. je ideja čijih vrijednosti muslimani moraju biti svjesni i moraju raditi na osvješćivanju drugih. ko kamatu bilježi i ko joj svjedoči i na osnovu toga kazati da je to sve muslimanu zabranjeno (haram).. uključujući i njegov ekonomski sistem. i ponovo štampana na engleskom 1999. Ja bih u tom slučaju bio treća osoba koja bi zapisivala i obračunavala kamatu. to nije nimalo jednostavno. u odgovarajućem okruženju.. dr. proklinje onoga ko jede kamatu. Pred mene se već postavlja problem posla. nego će ljudi služiti jedni drugima i bogatiti se od svoga vlastitog rada. a da ne govorim o lokalima i prodavnicama koje prodaju alkohol. ako bih bio menadžer neke firme. tako da njegovo sprovođenje u cjelosti zahtijeva odgovarajuće okruženje koje će mu pružiti podršku. te tako voditi firmu i sve ostale radnike plaćati od toga. u svoje ime i u ime sve ostale braće i sestara ekonomista. bio je najoštrije ekskomuniciran iz drušva od strane mešetara i lihvara koji su snagom svojih para vukli i vuku konce u svim sferama života na zemaljskoj kugli. a da se sam s tim ne bavim.2005 http://www. uključujući i Rusiju. Što se tiče rješenja dileme koja je pred tobom. mogao primijeniti kompletan islam.š. uz Allahovu. s. (Vidi: Sahihu Muslim. Šukri H. Poslanik je.š. koja u potpunosti "živi i radi" od kamate. Zadnja i najnezahvalnija mogućnost je da podučavam druge. ″Kitabul-musakat″. dž.) Nema sumnje da su lihvari prednjačili u spletkama protiv tog velikog Francuza. Upravo zbog toga.11. a sad trenutno živim u Bihaću. ne gledajući koga će zgaziti i obespraviti. godine i uvodeći novi zakonik 1804. Ramić. jer islam je kompletan sistem koji obuhvata sve segmente ljudskog života. koji po mom mišljenju ima najmananje direktne veze s kamatom.a. jer malo koja firma barata sa sopstvenim kapitalom. završio kao izgnanik na Svetoj Jeleni i pored toga što je bio i ostao možda najslavniji Francuz u povijesti te zemlje. pomoć trebao završiti ove godine.s. S druge strane. islam kao sistem. Štaviše. tek u Medini. Pored svega. dž. Treća varijanta bila bi rad u banci.novihorizonti. Napoleon Bonaparta je primajući islam 1798. ko mu to omogućava. obilno nagradi. kad god je neko u ovom lihvarskom svijetu pokušao dokinuti neki vid eksploatacije. treba imati na umu da muslimani koji žive u Evropi. kako bi se uvjerili da je islam upravo onaj pravedni sistem o kojem danas govore mnoge povelje Ujedinjenih nacija i o kojem su govorili i pisali svi znameniti ljudi u svijetu koji su pred sobom imali viziju opće pravde i novog svijeta u kojem jedni neće izrabljivati druge i bogatiti se od tuđeg rada. Rodom sam iz Prijedora.

iako je za nju konstatovao da je deraća životinja. jetim. a da ne govorimo o zemljama u kojima su muslimani manjina. ″Kitabul-buju′″. Poslanik. br. Istinu je. odnosi hadis: ″Ljudi će doživijeti vrijeme u kom niko neće ostati a da neće jesti kamatu. U međuvremenu dijete je počelo dobivati primanja koja su predviđena za djecu šehida. smatram da bi čovjek sa sebe skinuo dogovornost kada bi jasno objasnio ispravno od pogrešnog i razlučio između dozvoljenog i zabranjenog. itd. da li računovođe treba da prekinu svoj posao?! Da li muslimani treba da sve aktivnosti u ekonomiji prepuste lihvarima ili treba da se uhvate u koštac i nastoje da promijene taj sistem? Ukoliko se povuku. s. i tu spada većina firmi i preduzuća. Mene interesuje da li je djetetu dozvoljeno uzimati ta primanja pošto je njegov otac poginuo kao civilna žrtva? Odgovor: U toj i sličnim situacijama treba vidjeti šta predviđa zakon. 5296 Datum kreiranja: 27.Na pitanja odgovora doc. jer ono malo ekonomskog života u islamskom svijetu koji je zasnovan na beskamatnom sistemu je kap u moru lihvarstva koja se čak i mikroskopom teško može primijetiti. Ramić. br. Poslanik je. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ili moraš odraditi praksu u banci kako bi diplomirao u školi i na fakultetu itd. a muslimani koji žive u muslimanskim i nemuslimanskim sredinama će jesti. ne sve. smatram da se. (Sahihu Muslim. ali s obzirom da su ti vidovi zaštite različiti.11. pokazujući na kažiprst i srednji prst. vjerovatno. može biti računovođa u firmama u kojima je osnovna djelatnost dozvoljena halal. rekavši: ″Innessennure sebu′un. jer to nije nužda.a. općenito. rekao da će on i onaj ko vodi brigu o jetimu biti u Džennetu kao ova dva prsta. 7992) zato što mačka živi po kućama i bilo bi teško sačuvati da ona svojom njuškom nešto ne dotakne. piti. zabranjeno skrivati. Na osnovu prethodno rečenog. kako prava ljudi ne bi bila izgubljena. Pitanje: Dijete je postalo jetim pošto mu je otac poginuo u ratu.s. zabranjeno je skrivati da je otac tog djeteta civilna žrtva. kako što su firme koje proizvode alkohol. postavlja se pitanje. u okolnostima u kojima živimo. Ukoliko se radi o obrazovanju i podučavanju drugih. žive u svijetu čiji je ekonomski sistem zasnovan na lihvarstvu u ogromnoj većini. u svakoj situaciji.š. Šukri H.″ (Ebu Davud. odijevati se itd. Uz spomenuto treba uzeti u obzir da je u nuždi dozvoljeno počiniti određene grijehe. kada je lihvarstvo ušlo u sve pore ljudskog života i na što se. Ukoliko ta zaštita nije adekvatna treba nastojati da se to zakonski reguliše. Dijete koje nema ko izdržavati dužno je izdržavati društvo. dž. pa i ako je ne bude jeo. onim što u sebi ima itekako puno kamate. Npr. i da se nužda ograničava nužnom mjerom. Na osnovu toga. kao menadžer ne bi mogao uzimati kamatne kredite.novihorizonti. Smatram da u ovoj situaciji. s. a nedavno mu je i majka preselila na ahiret. dr. u određenoj granici mogao raditi u banci. a ne može u firmama čija je osnovna djelatnost zabranjena (haram). a Allah. stanje se neće promijeniti. odgovor treba uskladiti sa stanjem kako bi se stanje moglo popravljati i kako se prava ne bi uzurpirala. islamski pravnici kazali su da u vremenu i sredini u kojoj nemamo pravednih svjedoka uzimaju se i oni koji nisu pravedni. ali bi. treba dati službama istinite informacije kako bi dijete dobilo onu zaštitu koja je za njega predviđena.s. nego tumačenjem propisa onako kako šerijat predviđa da oni u datom trenutku glase. zatim banke koje posluju na kamatnom sistemu. pa prema tome. Sunen. br.v. Prema tome.com milijardu i po.″ (Ahmed. rekao je da su′r od mačke nije nečist.v. Takav pristup ne treba smatrati mijenjanjem propisa radi udovoljavanja prohtjevima. najbolje zna. kako dijetene bi uživalo ono što za njega zakonom nije predviđeno. koje njime trguju. šta raditi?! Da li muslimani treba da prekinu izučavati nauku o ekonomiji i njenim granama. ″Ez-Zuhdu ver-rekaik″. Otuda. 2893). Brigu o djetetu preuzeli su bližnji rođaci. a u međuvremenu rodbina je dužna da se o djetetu adekvatno brine.a. zapahnut će ga njena para. Briga o jetimu u islamu je izuzetno visoko cijenjena.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 197 od 416 . ako je to jedini način da prehraniš sebe i one koje si dužan izdržavati. Musned. U situaciji kada većina banaka i preduzeća u islamskom svijetu posluje na kamatnom sistemu.2005 http://www. ima predviđenu zaštitu.

Pravilo je da čovjek postupa po onom mišljenju koje slijedi. a neki nisu. s. ″Kitabul-menakib″. neki su učili kunut-dovu na sabahu. Međutim. prekinut će namaz i uzeti abdest.″ Ne znam kako i dokle ću moći podnijeti takvo stanje. dž. dr. kako kaže Aiša.a.novihorizonti. a Allah. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 198 od 416 .. da izlazite iz kuće bez dozvole itd. Često govori: ″Ženu treba istući svaki dan. s. kada poteče iz rane. jer Poslanik. Odgovor: Vaš muž ne postupa u skladu s propisima islama i uveliko griješi.a.v. Sunen. i mi treba da slijedimo imama u namazu u pitanjima o kojima se ulema razilazi.a.š.v. stvorenjima itd.″ ″Ženu udari kad je kriva i kad nije. ″Kitabus-salati″. preporučio bih mu da istupi iz mihraba i uzme abdest. kazni. (Tirmizi. Neka svako ima na umu da Poslanik. čak i ako ne slijedi mišljenje da poticanje krvi iz rane kvari abdest. a uz to je rekao da su najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama. nikada udario nijednu od svojih žena.11. (Sahihu-l-Buhari. ajetu.″ (Sahihul-Buhari. da bez razloga izbjegavate bračnu postelju. najblje zna. 3830) Pitanje: Odgovor: Ukoliko slijedi mišljenje da krv. br. Prema tome. u 34. Kako treba postupiti klanjač kada primijeti da mu iz rane teče krv? Datum kreiranja: 27. u tome uspijevamo. imamo jedan veliki problem u braku.š. 622). br. drži mišljenja koje govori da ta krv ne kvari abdest. dž. Ukoliko se. r. Šukri H. 6850) Savjetujem svakom muslimanu da ne pribjegava toj mjeri. Žalosno je što tako razmišljaju i postupaju mnogi muslimani koji klanjaju. Šejtan pokušava ljude odvesti na stranputicu na sve moguće načine. neki su obnavljali abdest nakon hidžame (puštanja krvi). s. ali to udaranje ne smije biti po licu.com Pitanje: Ja i moj muž trudimo se da izvršavamo svih pet temelja islama i hvala Allahu. te u cilju izbjegavanja nesporazuma uputno je postupiti kako sam prethodno kazao. kaže: ″Propisano je. Hanefije kažu da udaranje ne smije biti više od deset bičeva jer je Poslanik.Na pitanja odgovora doc.š.š. dž.. O tim odgojnim mjerama Kur′an govori u suri En-Nisa. Na to ukazuju njegove riječi u kojima govori da ženu treba stalno tući. ”Kitabu-l-hudud”. Naime oni su klanjali jedni za drugima iako su jedni učili Bismillu naglas a drugi nisu. niti po drugim osjetljivim mjestima i ne smije ostaviti tragova po tijelu.2005 http://www. Bilo bi nelagodno muktedijama da klanjaju za imamom za koga smatraju da je bez abdesta. Ramić.v.a. npr. kvari abdest. negoli po tijelu. nakon savjeta i nespavanja u bračnoj postelji. može namaz dovršiti. dozvoljava mužu da ženu udari. U tom ajetu se kao zadnja instanca. Ukoliko se tako nešto desi imamu koji predvodi džemat. a iz prakse ashaba. br. poste i islam prakticiraju.s.š.s. uistinu. Molim vas da objasnite šerijatski stav u vezi s postupanjem moga muža. pošto među muktedijama ima onih koji slijede suprotno mišljenje. što je potpuno suprotno islamskom učenju i Allahovom. Muž me vrlo često tuče ne birajući mjesto i način. Želim ukazati ovom prilikom da su muktedije dužne slijediti imama općenito. Uvijek traži opravdanje za to i svaka situacija je dovoljana da bi opravdao svoj postupak. dž. 365. šerijatu. tako da to više liči na udaranje po osjećajima. Prenesite Vašem mužu da on kao suprug ima pravo na Vas odgojno djelovati ukoliko Vi njemu iskažete neposlušnost u onome što ste prema njemu obavezni šerijatom. osim kada nema drugog izlaza. istaknutih generacija muslimana i islamske uleme općenito razumijemo da ta obaveza stoji i onda kada o određenom pitanju postoji razilaženje. ″Kitabussalati″. jasno zabranio da se bilo ko udara sa više od deset bičeva. da se imam slijedi. osim ukoliko se radi o precizno određenoj Allahovoj. ako ne može na jedan on traži drugi način. ako ne može da ga odvrati od namaza on ga navede da nasilje čini Allahovim.s. br. pak. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. koji je nama najbolji i najljepši uzor nije. potjecanja krvi iz nosa a neki nisu itd. Sahihu Muslim.

670. br. br.v. 849) Prema tome. 676. dž.″ Ona je upitno odgovorila: ″A šta ga sprečava da mi zabrani?″ On joj odgovori: ″Sprečavaju ga riječi Allahova Poslanika. ″Kitabun-nidai lissalati″. rekao. br. Ukoliko se okolnosti promijene. i da li može ići sama u džamiju bez pratnje muža? Da li on ima pravo da se zbog toga ljuti i da pravi probleme.Na pitanja odgovora doc. 16) ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u Allahove džamije.a.v.a. najbolje zna.š.″ (Ebu Davud. kada veli: ″Nemojte vašim ženama zabranjivati da idu u džamije kada od vas dozvolu zatraže. tada se i status njihova odlaska u džamije mijenja. Sahihu Muslim. osnovno pravilo u vezi s ovim pitanjem jesu te Poslanikove. a njihove kuće su za njih bolje. eventualno doživio novotarije koje su žene uvele. Muvetta.vs. 672.v. ″Kitabus-salati″. U kontekstu rečenog žena treba gledati u čemu je dobro za nju. muftija shodno okolnostima tumačit će opravdanost ili neopravdanost odlazka žena u džamiju. br. br. ″Kitabus-salati″.″ (Ebu Davud. Ramić. ″Kitabus-salati″. br. ″Kitabul-džumu′a″.a. kao što je bilo zabranjeno ženama Izraelćana. ali nemaju pravo zabranjivati. Sunen. s.a.s. ″Kitabus-salati″. kada je u odlasku žena u džamiju svako dobro. br. Malik. 667. br. s. dr. tj. zabranio bi im odlazak u džamiju. riječi. Sahihu Muslim. Omer kazao kako je čuo Allahovog Poslanika. Abdullah reče: ″Tako mi Allaha. te riječi odnose se na normalne okolnosti.s. ″Kitabus-salati. Možda joj je ponekad bolje da ne srdi svoga muža. pa makar bila u pravu. 822. br.″ (Sahihul-Buhari. ″Kitabus-salati″. Šukri H. Ibn Madže. s. Sunen.″ Čuvši te riječi Bilal b.com Pitanje: Zanima me kako treba postupiti ako žena želi ići na namaz u džamiju a muž joj kaže da mu se to ne sviđa. s.11. Sunen. 668) ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u Allahove džamije i neka izlaze nenamirisane. ″Kitabul-ezan″. Rečeno joj je: ″Zašto izlaziš kada znaš da to Omer ne voli i da je ljubomoran. Ebu Davud. 480) U tom duhu je i Aišin komentar koji kaže da je Poslanik. br.2005 http://www. kao što je bilo i sa Omerom.s.″ (Muslim. s. Sunen. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Sahihu Muslim. 418) Dakle.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 199 od 416 . mogu to voljeti ili ne. a ti govoriš da ćeš im zabraniti!″ (Muslim.s: ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u Allahove džamije.a. Odgovor: Muslim u Sahihu bilježi da je Abdullah b. da li ona mora ispoštovati njegovu želju. 478) Buharija u Sahihu bilježi hadis koji je doslovan odgovor na Vaše pitanje: ″Ibn Omer je kazao: Omer je imao ženu koja je išla na sabah i jaciju u džamiju. ja ću im zabraniti!″ Abdullah ga strašno izgrdi govoreći mu: ″Ja ti govorim šta je Allahov Poslanik. ″El-Mukaddime″. ili joj kaže da s njom neće ići. (Vidi: Sahihul-Buahri.novihorizonti. Datum kreiranja: 27.v. a Allah. Muževi. Međutim. To razumijemo iz drugih hadisa kao npr: ″Nemojte Allahovim robinjama zabranjivati da odlaze u džamije. 482. misleći da ona to njemu radi u inat? Molim Vas da mi na ova pitanja odgovorite u Novim horizontima pošto znam da se i druge žene susreću sa sličnim problemima.

jer žena koja je imala urednu menstruaciju u situaciji kada se menstrualni ciklus poremeti. i u pasivnom smislu (kao osiguranika) i u aktivnom smislu (kao akvizitera)?! Odgovor: Uzimajući u obzir činjenicu da većina islamske uleme smatra da trgovačka osiguranja kojima se bave ta osiguravajuća društva nisu dozvoljena. ovisi o opravdanosti njene upotrebe i njene štetnosti po ljudski organizam. tada bi se moglo govoriti o dozvoljenosti. Datum kreiranja: 27.novihorizonti. pojavljuju kao posljedica prisutnosti spirale u materici ? Odgovor: Dozvoljenost upotrebe spirale. a Allah. okupati i normalno obavljati sve svoje obaveze. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. posebno u prvim mjesecima. Za to vrijeme bio bih osiguran za slučaj neke nesreće. Interesuje me vaše mišljenje da li mi je ovakav aranžman halal ili ne.š. ali na islamski način. koja se. Pitanje: Ponuđen mi je finansijski aranžman zasnovan na životnom osiguranju iz Austrije. Ramić. takve stvari desile. bolesti. nakon isteka uobičajenog perioda. dr. Prema tome. dž.11. Na moje pitanje jasno mi je naglašeno da moj uplaćeni novac ne bi bivao ulagan u kredite i kamatne poslove. Ukoliko postoji opravdan razlog.com Pitanje: Ako smatrate da sa šerijatske strane nema prepreka za upotrebu spirale. već u dionice nekih firmi u djelatnosti građevinarstva s niskim rizikom tako da bih ja spomenuti višak dobivao iz dividende po osnovu tih uloga. jer jedino za takav način imamo tekstualni dokaz u izvorima islama. Šukri H. post) u slučaju da ima abnormalna krvarenja (između dvije menstruacije). Što se tiče abnormalnog krvarenja koje je znak poremećaja prirodnih zakona u maternici. ponuđeno mi je da se i ja aktivno uključim u taj posao kao akviziter koji osigurava ugovore novim korisnicima tog aranžmana.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 200 od 416 . smatram da nije dozvoljeno učestvovati u aktivnostima tih osiguravajućih kuća u bilo kom obliku.Na pitanja odgovora doc. Ja bih onima koji imaju opravdan razlog za planiranje porodice preporučio prirodni način. najbolje zna. osoba koja za svako namasko vrijeme uzima abdest. da li žena može normalno obavljati vjerske dužnosti (namaz. s tim što će se tretirati kao mustehada. kao interceptivnog sredstva. invaliditeta i smrti i trebalo bi da dobijam nadoknadu ako bi mi se. a kome je uzročnik spirala. ne dao Allah. Dužnost muslimanima kao zajednici jeste da organiziraju solidarna osiguravajuća društva koja funkcionišu na islamskim principima i omogućavaju sve što pružaju konvencionalna društva. a štetnost nije takva da ugrožava zdravlje žene (što je vrlo upitno!). ono ne sprečava ženu da obavlja vjerske obrede. nego muslimanima govore ono što im odgovara. te činjenicu da u prezentaciji svojih aktivnosti spomenuta društva ne iznose potpunu istinu. Također. Prema tom ugovoru ja bih bio obavezan izvjestan broj godina plaćati ugovoreni godišnji iznos i nakon toga bih stekao pravo da naredni period dobivam penziju u ratama nešto većim nego što sam ranije uplaćivao. žena će se.2005 http://www. ravna se po ustaljenom ciklusu prije poremećaja.

Odgovor: Kao roditelj musliman ti imaš obavezu da odgajaš dijete u islamu i islamskom moralu. Doduše. Teško mi je prihvatiti da dijete boravi kod majke koja živi nemoralnim životom. odjeća koju nose Saudijci ili Malajci poistovjećivanje sa ženama. dokazujući da nemoralan život majke ugrožava normalan razvoj djeteta. Dakle. ipak. Ramić. prokleo muškarce koji se poistovjećuju sa ženama i žene koje se poistovjećuju s muškarcima pa me intersuje zašto mnogi muškarci nose dugu odjeću (haljine) u arapskim zemljama. s tim što tu odjeću treba skrojiti tako da pokriva tijelo po propisu. nego je samo propisao kakva ta odjeća treba biti u pogledu pokrivanja tijela. dr. bio bi dužan tu odjeću promijeniti iako je takva odjeća u njegovoj zemlji.com Pitanje: Pročitao sam da je Allahov Poslanik. u ovo naše doba svijet poznaje običaje i tradicije u odijevanju drugih naroda tako da je teško tvrditi da je npr.2005 http://www. Prema tome. Pitanje: Nakon razvoda starateljstvo nad dijetetom dobila je majka. po islamu. Odgovor: Islam nije propisao specifičnu odjeću za svoje sljedbenike. Molim vas za savjet. da na toj odjeći nema likova i znakova koji su islamom zabranjeni i da ta odjeća ne bude specifična za određenu grupu nemuslimana.v. Datum kreiranja: 27. kao što je odjeća specifična za vjerske službenike nemuslimana itd.Na pitanja odgovora doc. razlikuje od haljina koje nose naše žene.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 201 od 416 . s tim što je svilu zabranio muškarcima.novihorizonti. Konsultuj se u tom pogledu s nekim iskusnim advokatom. ako bi stranac koji prakticira islam došao u Bosnu u odjeći koja je kod nas specifična za žene. Iz prethodnog možemo zaključiti da pitanje poistovjećivanja muškaraca sa ženama ili obratno zavisi od sredine u kojoj čovjek živi. Prema tome. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. U okviru ulaganja napora u odgoju pokušaj sudskim putem dobiti starateljstvo. dužan si uložiti maksimalan napor u tom pogledu. a i ta njihova odjeća se.a. Maleziji itd. dozvoljena. Šukri H.11. pošto je općepoznato kako se muškarci odijevaju u Saudiji i u Maleziji u svečanim prilikama. Indoneziji. s.s. uprkos činjenici da je tvoja bivša supruga dobila pravo na starateljstvo. sve narodne tradicije i načini odijevanja ljudi u svijetu mogu biti islamska odjeća.

a i učenjaci poslije njih. manji je grijeh koristiti ih. dr. koristi određeno interceptivno sredstvo itd. ″Kitabun-nikah″.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 202 od 416 . moja preporuka je da se svaka situacija pojedinačno razmatra i da se šerijatskopravno mišljenje o specifičnoj situaciji daje tek nakon uvida u stručno mišljenje dvojice stručnih i pravednih ljekara. Nadalje. (Sahihul-Buhari. veća je mogućnost dozvoljenosti. e) jedino prirodna ″kontracepcija″ (′azl) nije upitna u pogledu svoje dozvoljenosti jer ima jasan tekstualni dokaz. d) što postoji veće opravdanje za kontracepciju. Što se tiče upotrebe spirale. Naime. pa čak i po život opasna i da njena štetnost ovisi o vrsti spirale. a Allah. da su oni. a ne kontracepcijska sredstva. manja je opasnost od grijeha. Bakrene spirale su uz to i toksične za embrij.a. smatram da to nije problematično jer to nastupa odmah nakon oplodnje. postoji šerijatski opravdan razlog i da je štetnost spirale po zdravlje neznatna tako da ne ugrožava ljudski organizam. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ashabi. moje skromno znanje u tom pogledu govori da ona može biti izuzetno štetna. usljed čega ona postaje neadekvatna za implantaciju već oplođene jajne ćelije (blastula-stadij). Ramić. 4808) Iz te činjenice ashabi. i u vezi s tim. što se tiče činjenice da je spirala interceptivno sredstvo. c) što su kontraceptivna sredstva manje štetna po čovjeka. tj. odnosno intercepciju trudnoće. najbolje zna. Buharija prenosi od Džabira.11.novihorizonti.2005 http://www.š. a u vezi su s ovim pitanjem: a) S obzirom da je pitanje intercepcije i abortusa vrlo delikatno i opasno pitanje jer se radi o ljudskim životima. r. intercepciju ili abortus. razumijeli su da je takav postupak dozvoljen. Šukri H. što znači da ubija već oplođenu jajnu ćeliju. da li su spirale dozvoljene muslimanki? Je li šerijatski stav isti ako se plod (djelimično) implantira pa onda biva uništen zbog prisustva spirale ? Odgovor: Prije nego odgovorim želim ukazati na nekoliko stvari koje smatram vrlo značajnim. Da li se sa šerijatskog gledišta takav način uništenja embrija u ranom stadiju smatra abortusom i haramom. Zbog toga se spirala ubraja u intercepcijska ('abortivna kontracepcija'). pod uslovom da za sprečavanje. dakle u vrlo ranom stadiju razvoja oplođene jajne ćelije. jer da nije bio dozvoljen Zakonodavac bi to zabranio.com Pitanje: Poznato je da je jedan od efekata spirale promjena materične sluznice. br. Otuda i moje odgovore u vezi s ovim pitanjem treba gledati samo kao opće upute. a nikako kao nalog određenoj osobi da izvrši abortus.. Datum kreiranja: 27. b) što se intercepcija uradi ranije. dž. prakticirali ′azl (snošaj van vagine) u vrijeme dok je Kur′an objavljivan. otpornosti i snazi imuniteta osobe koja spiralu koristi itd.Na pitanja odgovora doc.

Što se pak monopola tiče. a da u isto vrijeme ne krši šerijatski propis. Ukoliko pak.2005 http://www. Međutim. imam nijet promijeniti ga.v. ukoliko će određeno ime čovjeku uzrokovati probleme. Ljekari su od mene tražili da potpišem ugovor o distribuciji. nemoj ga mijenjati ako će to da vodi ka nezadovoljstvu tvojih roditelja. smatram da ime nije neophodno mijenjati. ukoliko gore spomenute uslove tvoje ime ne ispunjava. Datum kreiranja: 27. Interesuje me koliku cijenu smijem staviti i da li se ovaj moj postupak smatra monopolom koji je u islamu zabranjen? Odgovor: Smatram da hitno treba svoj pronalazak da registriraš kako bi tvoje pravo kao pronalazača bilo zaštićeno i kako bi se ljudi tvojim pronalaskom mogli okoristiti. Prema tome.11. Kako da postupim? Odgovor: Prvo što treba imati na umu kada je ime u pitanju jeste da muslimansko ime treba imati lijepo značenje. ja to nisam učinio bojeći se da to oni ne zloupotrijebe.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. potrudi se da ga promijeniš i da to učiniš na način kako ne bi došao u sukob s roditeljima. pa makar ono i ne bilo uobičajno u dotičnoj sredini.a. Međutim. a Allah. sklopiš ugovor s nekim proizvođačem lijekova kroz koji ćeš zaštiti svoje pravo kao pronalazač. smatram da tu treba imati dosta fleksibilnosti i da musliman te probleme može izbjeći. uz registraciju pronalaska.s. najljepše je kada čovjek nosi tradicionalno muslimansko ime lijepoga značenja.š. ili će zbog promjene imena doći u sukob s ljudima itd. smatram da bi tvoj postupak bio monopol ukoliko bi ustrajao odbijati registraciju svog pronalaska i sklopanje ugovora s nekim proizvođačem lijekova jer bi time onemogućavao da lijek bude dostupan većem broju ljudi. Predlažem ti da. tako da samostalno prodajem taj čaj. Ukoliko su ta dva uslova ispunjena. a posebno kada nosi imena koja je pohvalio Poslanik. a zatim da nije specifično za nemuslimane.com Pitanje: Pronašao sam ljekovitu biljku koja liječi čir na želucu. moji roditelji su definitivno protiv toga. pošto moje ime nije pravo muslimansko. tvoje ime ispunjava prethodne uslove. Normalno. a u isto vrijeme ćeš omogućiti da se tvojim pronalaskom ljudi okoriste. dr. pitanje koje želim postaviti tiče se mog imena. najbolje zna. siguran sam da ćeš svoje pravo izgubiti jer nije teško otkriti biljku koju stavljaš u čaj koji samostalno pripremaš. dž. s. Ramić. Pitanje: Poštovani profesore. Naime. Šukri H.Na pitanja odgovora doc.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 203 od 416 . Međutim. Ukoliko svoj pronalazak ne registruješ.

tačno je da je brak sklopljen u komuni pred matičarem valjan ako ne postoje stalne ili privremene bračne smetnje i ako su ispoštovani svi uslovi za ispravnost braka. da te zakone izmijeni i uskladi sa prirodnim Allahovim. pod uslovom da taj izlazak bude u mlazu i sa strašću. ″Kitabut-teredždžul″. Pitanje: Odgovor: Dužnost se okupati samo poslije izlaska sperme. s. Prema tome.2005 http://www. ako su sklapanju braka kao svjedoci prisustvovala dva muškarca muslimana ili dvije žene i jedan muškarac. zakonima. ali će. U svakom slučaju. Poslanik. Međutim. dž. to uljepšavanje mora biti na halal način.11. (Vidi: Nesai. zabranio čupanje obrva. dr. Šukri H. Sunen. nemajući za to validno šerijatsko opravdanje. Ukoliko bi se musliman našao u situaciji da mora činiti velike grijehe zbog zakona koji u dotičnoj zemlji vladaju.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc. a kao muslimani treba da poštujemo zakone zemlje u kojoj živimo. Sunen.novihorizonti.com Pitanje: Čuo sam da je neki alim iz Bosne. Dakle.š. Što se tiče poštivanja zakona jedne zemlje. 512. br. musliman neće kršiti zakone zemlje u kojoj živi. tada bi bio dužan tu zemlju napustiti i hidžru učiniti. Pitanje: Odgovor: Ženi je sevap da se uljepša svome mužu i što se više uljepša sve je sevapnije. tada se tako sklopljenom braku ne bi mogla staviti nikakva primjedba. br.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 204 od 416 . sve zakone koji nisu u skladu sa šerijatom smatrati neispravnim i nastojat će. tu treba razlikovati nekršenje tih zakona od smatranja tih zakona ispravnim. musliman mora voditi računa da zbog dunjaluka ne izgubi ahiret. Čitala sam da je ženi u cilju uljepšavanja svome mužu dozvoljeno čupati obrve i da je hazreti Hatidža tako postupala.v. opet u skladu sa šerijatom. u Švedskoj rekao kako je brak sklopljen pred matičarom u komuni ispravan ako postoje odgovarajući svjedoci. ispravno je da se žena uljepšava mužu vodeći računa o onome što njen muž voli i da to uljepšavanje bude šerijatom dozvoljeno. Dakle.s. Poslije koje tečnosti se dužnost okupati? Datum kreiranja: 27. dž. 3639.š. Da li je to tačno? Znamo da iz spolnog organa izlazi nekoliko vrsta različitih tečnosti. brak je valjan. u isto vrijeme. a čupanje obrva je zabranjeno.) Muslim je odjeljak jednog poglavlja svoga Sahiha nazvao: ″Zabrana posla koji radi ona koja čupa obrve i kojoj se čupaju″. Molim Vas da to prokomentarišete i pojasnite. Ebu Davud. Kao dokaz on je iznio to da mi živimo u nemuslimanskoj zamlji. ovdje. Odgovor: Da. a Allah. ″Kitabuz-zine″. Ramić. Ukoliko uz to postoji pristanak mladinog staratelja. najbolje zna.

dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. tako da se ne poremete lijepi međuljudski odnosi. a muž je u dugovima. Ramić.11. Ukoliko bi bile dvije nastavnice tada smatram. smatram da je to vrlo blisko osamljivanju i da vrlo lahko može biti korak ka haramu. ukoliko bi pomogla svome mužu to bi bilo lijepo i pohvalno i svaka žena koja ispravno razmišlja činit će ono što vodi boljitku svoje porodice. ne dođe do potpunog osamljivanja. u slučaju da se vozite ulicama u kojima ima prolaznika. a u tome se ljudi razlikuju. imajući još u vidu da žive kao podstanari? Datum kreiranja: 27. tj. da u osnovi. Naravno. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Iako postoji mogućnost da. ukoliko su svi uslovi za obaveznost hadža ostvareni. ona je dužna ići na hadž ukoliko je u stanju. Trebaš nastavnice poučiti šerijatskom propisu kojeg se pridržavaš. Naime. Upravo zbog toga smatram da ti je to haram i savjetujem ti da se toga kloniš. Pitanje: Odgovor: Da. žena nije dužna obezbjeđivati sredstva za izdržavanje porodice i nije dužna pomagati mužu u vraćanju duga.com Pitanje: Nastavnik sam u osnovnoj školi.2005 http://www. dr. Šukri H. Supruga ima pare za hadž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 205 od 416 . Kad se vraćam s posla kući vrlo često se nađem u situaciji da neka nastavnica pita da je povezem svojim autom. ne bi bilo smetnje da ih povezeš autom.novihorizonti. Da li je ona obavezna otići na hadž. pod uslovom da taj korak ne bude korak ka nemoralu.Na pitanja odgovora doc.

pa makar to postojalo i stotinama godina. Rekao je (Treće poglavlje): ″O novotarijama koje su batil (neosnovane. sigurno znamo da tako nešto nije radio Allahov Poslanik. Kod nas je već nekoliko godina običaj da učenici uče hatme za pare. El-Hedijje el-′allaijje. ali je ta teza neodrživa zbog toga što su čovjeku pri ruci svi relevantni dokazi u tom pogledu.” (Šerhul-akide et-tahavije. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam ElBerkevi na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. obično. dok u ovom. Oni koji su rekli da umrli ima koristi od tog učenja. niti dao olakšicu u tom pogledu. s.š. To je bilo moguće s obzirom da je pristup dokazima bio ograničen. Pojedine prakse.) Međutim. što se tiče učenja Kur‘ana za pare o tom pitanju nema relevantnog razilaženja. Mi. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. U takva pitanja spada i pitanje učenja Kur′ana za pare. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. to je nemoguće zbog toga što su dokazi svima lahko dostupni.11. lažne). možda. Štaviše.) Uprkos toj činjenici. 2/672. proučimo ih. ništavne.v.s. podijelimo džuzeve. stavovi. br. 50 KM. Ako mi. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. u to se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćuju gosti na dan njegove smrti ili poslije. itd.s. ne znači automatski da je to šerijatom propisano i da ima utemeljenje u islamu.). 2/671-672. ako znamo da to nisu radili njegovi ashabi. tumačenja itd. Datum kreiranja: 27.a. niti je to naredio neki od imama u vjeri. govoriti Allahu ekber. Ustvari. a u njima nema nešto što bi moglo poslužiti kao siguran oslonac.2005 http://www. i nevažeća (batil) djela. haram. 3 u: Alauddin Abidin. Sve su to novotarije. s. ali.s. Slično je stanje i u mnogim dijelovima svijeta gdje žive muslimani. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an njegovoj duši. dž. da je učio Kur‘an umrlima. (Vidi opširnije u Šerhul-akide et-tahavije. nazvao (Ahmed. Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. ili tespihati ili tehlil činiti (tj.a. tako da možda većina naših muslimana smatra to vjerskim činom koji je propisan šerijatom.” Drugo što treba znati jeste da je običaj učenja Kur′ana za novac duboko ukorijenjen u tradiciju mnogih naših sredina. vremenu globalizacije i ″širenja pera″ kako ga je Poslanik. i mogli da se sačuvaju i odbrane uprkos činjenici da nemaju validnog utemeljenja. s. Može to i danas neko braniti. analogizirali su učenje Kur‘ana s hadžom i postom. mišljenja. (Vidi fusnotu br. najčešće. danas. str. 355) Međutim. islamska ulema razišla se u vezi s pitanjem da li umrli ima koristi od takvog učenja..v. kako da mi sebi to ušerijatimo.) Ibn Abidin u Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o tom pitanju.” El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. za pare). dr. Razlog tom razilaženju je u činjenici da postoje vjerodostojni hadisi koji govore da sevapi za obavljeni hadž i post dolaze umrlom. sama činjenica da nešto egzistira u muslimanskim sredinama.com Pitanje: Učenik sam medrese. u prošlosti. Šukri H. a Allah. Da li je takav novac halal? Odgovor: Prvo što treba znati jeste da se ne prenosi od Poslanika. Ramić. Onaj ko uzima i onaj koji daje su griješni.novihorizonti. ako znamo da to nisu radile njegove prevedne halife. kaže: ”Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. Musned.”. a to je preferirajuće mišljenje. postoje tvrdnje da u pogledu dozvoljenosti učenja Kur′ana za novac postoji konsenzus muslimana. 21. mi ne određujemo cijenu. našem vremenu. su.v.Na pitanja odgovora doc.” (El-Ahzab. ko želi da mu se hatma prouči donese. a novac ide u razrednu kasu za potrebe ekskurzije..com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 206 od 416 . komentator Tahavijeve Poslanice kaže: ”Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. među sobom.a. a sami želimo biti njihovi sljedbenici i živjeti i prakticirati islam koji su nam oni svojom praksom pokazali. i koji često Allaha spominje. 3676).

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 207 od 416 . Oni su to naučili i shvatili kao dio vjere. vjerovatno. Pitanje: Radim u birtiji. Znam da je muslimanu haram posluživati nekoga alkoholom. dž.š. Naravno. jeste da nastoje svojoj djeci osigurati igračke koje će ih usmjeravati ka onom što je pozitivno i ispravno. Iako se prokletstvo. Pitanje: Odgovor: Ne. ipak. Pitanje: Odgovor: Da. tebi su te pare. : Da li je dozvoljeno da se djeca igraju lutkama i figuricama životinja? Datum kreiranja: 27. Greške treba ispravljati. Molim Allaha. a oni koji nisu na hadžu. r. nije mjesto za muslimana. dužan si tražiti sebi posao i. Šukri H. u ovoj situaciji. Pitanje: Nalazim se u Danskoj. Međutim. jer se Aiša. Da li su.v.11. zarađivati za život a ne živjeti od rada drugih. dž.š. odgovor u pogledu dozvoljenosti učenja Kur′ana za naknadu sasvim je jasan. nego samo čistio stolove i prazne flaše bacao u smeće ili pak prao čaše? Odgovor: Tebi je očito poznato da je Allah. halal sve dok je to po zakonu zemlje u kojoj živiš. Prema tome. u procesu ispravljanja tog pogrešnog običaja smatram nužnim da postoji razumjevanje za one koji to tretiraju vjerskim propisom. ne odnosi na ovo drugo.com Dakle. ja bih ti preporučio da potražiš posao koji će ti kao muslimanu bolje odgovarati. prokleo svakog ko ima bilo kakvu vezu s alkoholom. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li je to tačno? Odgovor: Da. Birtija. to nema osnova u šerijatu. u granicama svojih mogućnosti.Na pitanja odgovora doc. Međutim.s. Osoba dok je pod ihramima na hadžu ne smije da se ženi i udaje. Jedino što bih preporučio roditeljima. za njih nema smetnje. s. da nam pomogne da budemo sljedbenici a ne inovatori u vjeri. dr. na socijali sam i ništa ne radim. to se duboko ukorijenilo u njihovim dušama i sredinama i tu činjenicu treba imati u vidu kada se ta greška nastoji ispraviti.a. Ramić. u tom pogledu. igrala lutkama.a. inša-Allah. Normalno je da između donošenja punih flaša i bacanje u smeće praznih postoji ogromna razlika. čak nakon svoje udaje za Poslanika.novihorizonti. pare koje uzimam od države meni halal? Puno puta sam čula od naših Bošnjaka da je zabranjeno (haram) ženiti se i udavati između dva bajrama. nema nikakve smetnje da se ženi i udaje u u tom periodu. ali to treba biti na najbolji i najbezbolniji način. mogu li ostati raditi ukoliko ne bih goste služio.2005 http://www. to je dozvoljeno.

kako je stavljanje mahrame neislamska tradicija preuzeta od kršćanskih redovnika iz Sirije. jer u Kur’anu se ne spominje ni kako se klanja namaz. problematično generalno odbacivanje hadisa. Ja preporučujem muslimankama. a onaj ko glavu okreće – pa. imamo prava kao i drugi. pomoći našim sestrama da što manje budu izložene napadima nacionalista. Npr.a. Odgovor: Pročitao sam spomenuti članak.s. može se prilagoditi. Molim vas da to prokomentarišete jer treba da se vratim u Banjaluku. to što se u Kur’anu eksplicitno ne spominje mahrama.v. i muslimanka. poput imama Ebu Hanife. fašista i mrzitelja muslimana. O ispravnosti tvrdnje da je Ebu Hanife koristio samo neznatan broj hadisa i uopće o toj problematici. Šukri H. u datim okolnostima. Iranke ili Saudijke. Isto tako. u spomenutom članku. jer to znači odbacivanje većine praktičnih islamskih propisa islama. Međutim. mora imati pravo da se pokrije. međutim. s. Ja znam da su muslimanke izložene napadima u nemuslimanskim sredinama.novihorizonti. Razilaženje postoji samo kada je u pitanju pokrivanje lica. Očito. u jednom broju iz prošle godine. te kako je islamska ulema. u Austriji. 21. Argumenti koje je spomenuo uvaženi profesor.š. kao i o vjerodostojnosti onog koji nije dosegao stepen tevatura se može polemisati. Mi te nismo poslali da im čuvar budeš. Šefika Kurdića Ebu Hanife i namaz u hanefijskom mezhebu. Islam je taj propis potvrdio. ili time što ćemo pokušati dokazati da mahrama nije obavezna. Ramić. naročito nakon 11. to je klasični tekst napisan u stilu orijentaliste koji se ne koristi islamskom metodologijom u dokazivanju. U tom pogledu postoji konsenzus (idžma) i u vezi s tim nema nikakve dileme. treba se boriti za svoja ljudska prava. Muslimnke u Finskoj će Datum kreiranja: 27. to što je u prijašnjim tradicijama bio običaj da žene nose mahramu ne znači da u islamu treba biti suprotno. sam način pokrivanja.) i kazuje da nam je on najbolji uzor: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. zaštitu našim majkama i sestrama ne treba pružati tako što ćemo pokušati taj identitet sakriti po svaku cijenu. kao ljudi. ali će biti odraz austrijske kulture i neće izazivati podozrenje. nije dokaz. Ono što Vam ukratko mogu kazati o mahrami jeste da se islamska ulema. nikada nije razilazila u pogledu obaveznosti pokrivanja kose u slučaju punoljetnih žena koje nisu došle u staračku dob. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. O značenju svakog hadisa. koji je nedavno preselio na ahiret u Austriji.) A Poslanik. septembra i da stavljanjem mahrame na glavu one otkrivaju svoj identitet.” (El-Ahzab. glasoviti bošnjački intelektualac.com Pitanje: U časopisu koji izdaju Bošnjaci u Hrvatskoj. koliko ima dnevnih namaza. ali zato Kur’an jasno naređuje da slijedimo i pokoravamo se Poslaniku. u isto vrijeme.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 208 od 416 . Treba tražiti rješenje koje će biti u skladu sa šerijatskim principima a koje će. a sahabijke su to praktično pokazale. smatrala samo jedan krajnje mali broj hadisa pravim i obaveznim da se slijedi itd. s.Na pitanja odgovora doc. Po meni. Ne treba zaboraviti da joj to pravo garantiraju sve međunarodne konvencije koje govore o ljudskim pravima. tako da se šerijatski propis ispoštuje a u isto vrijeme da taj način pokrivanja ne bude stran i da ne izaziva podozrenje u neislamskoj sredini. npr. ta polemika mora biti zasnovana na dokazima i vođena naučnom metodologijom.11. uvaženi profesor slijedi mišljenje nekih orijentalista koji u vezi s hadisom imaju takvo. hadžu itd.v.a. dž. a moja supruga ne želi skinuti mahramu ni po koju cijenu. preporučio bih da odgovor potražite u knjizi dr. da nose islamsku odjeću koja će ispunjavati sve šerijatske uvjete. pošto njihovo objašnjenje nalazimo samo u hadisu. Ne moraju se žene u Evropi i Americi pokrivati onako kako se pokrivaju Turkinje. s. 80. nema detalja o zekatu. argumentira kako Kur’an ništa ne piše o mahrami na glavi. je kroz svoj sunnet te propise praktično primijenio i objasnio. kako ljudsko biće. negativno stajalište.2005 http://www.s: «Onaj ko se pokorio Poslaniku taj se pokorio Allahu. Iz sadržaja te knjige jasno se vidi da su takve tvrdnje neosnovane. Drugo. po metodologiji islamskog prava. Ako nemuslimanka ima pravo golišava izlaziti na javno mjesto. da mi muslimani. Posebno je.v. nego znači da je taj Allahov.s. Prije svega. nisu validni. dr.” (En-Nisa. kroz dugu historiju islama. i koji često Allaha spominje. propis bio objavljen prijašnjim poslanicima i ostao da živi i kod drugih naroda sve do pojave Muhammeda.

čak nije dala da se neko s ahmedijom pojavi na njegovoj sahrani.) Na kraju. jer ne treba zaboraviti da se on. Njegovo shvatanje mahrame i pokrivanja žene uveliko je rezultat uslova u kojima je živio.2005 http://www. i tu spada i otkrivanje kose. te da čovjek. putu hidžru učini naći će prostranstvo. Šukri H. Štaviše. 100. a koja je. Irancima itd. a onaj ko na Allahovom.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 209 od 416 . itd. Ispravno je kazati da žena treba raditi isto kao i muškarac. ali se time ne dovodi u pitanje propisanost stavljanja mahrame na glavu. Dakle. Uzvišeni Allah kaže: “Onaj ko se iseli Allaha radi naći će na Zemlji mnogo mjesta. dž. treba imati na umu da je u islamu propisana hidžra. Treće. Odgovor: Smatram da nema smetnje da ostaneš na tom radnom mjestu pod sljedećim uslovima: a) da to radno mjesto dolikuje tebi kao muslimanki.. Na taj način muslimanke bi. vjerovatno. ali to moram obavljati vani. treba odati poštovanje spomenutom profesoru za njegov rad i trud na polju afirmacije muslimana u Evropi i njegovu nastojanju da muslimanima pomogne u rješavanju njihovih problema. najbolje zna. želim istaći da je potrebno imati razumijevanja za spomenutog profesora i istaknutog intelektualca. ukoliko ne može živjeti kao musliman u određenoj sredini. i nastojim da obavljam namaze dok sam na radnom mjestu. poznato je da se u slučaju postojanja nužde. Uz to. ne tako davno. ne samo izvršile propis islamskog načina odijevanja.š.” (En-Nisa. u nuždi žena može otkriti kosu. uprkos svojih neprijatelja. Da li je vjernicama dozvoljeno raditi na takvim mjestima? Neki su me savjetovali da ostavim taj posao. smatram da treba da promijeniš radnu sredinu. Da li je njegova supruga dozvolila da mu njegovi prijatelji muslimani klanjaju dženazu.novihorizonti. pleh muzika ga je ispratila do groba i dženaza mu nije javno klanjana. a Allah. nego bi sebi otvorile put misionarskog djelovanja i zaštitile se od nacionalista i fašista koji imaju predrasude prema Arapima. u granicama svoga znanja i mogućnosti itekako na tom polju zalagao. a i ja se bojim da takvo mjesto može uticati na moj iman. Datum kreiranja: 27. a i osobe koje su u mom okruženju su.11. ali sredina i ambijent u kojem radim je neislamski. nije mi poznato!? Bilo kako bilo. ili se bojiš da će tvoj iman. jer ženi nije dozvoljeno da radi. On je skoro cijeli svoj život proveo u neislamskoj sredini. i slobodu. uglavnom. Turcima. Pogrešno je govoriti da žena ne smije raditi. četvrto. bio je oženjen nemuslimankom koja. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. rahatluk i olakšanje. dr. a pogotovu na takvim mjestima. Ramić. tvoja čast i poštenje biti ugroženi.š. d) da možeš mijenjati sredinu u pozitivnom smislu. nije bila ravnodušna prema islamu pošto. Ukoliko neki od ovih uslova nedostaje. Pitanje: Već otprilike dvije godine radim posao koji se ne kosi sa šerijatom.com skrojiti sebi islamsku odjeću u duhu finske kulture. sredinu treba promijeniti. a da na tebe sredina ne djeluje u negativnom smislu. b) da tvoj integritet kao muslimanke bude zaštićen. kako sam neki dan čuo. jer mi nije dozvoljeno obavljati namaz u radnim prostorijama. dž. bila sastavni dio evropske kulture. okruženja u kom se nalazio i znanja koje je posjedovao. može uraditi i ono što je grijeh u granicama nužde. samo što treba raditi poslove koji su u njenom domenu i koji neće ugroziti njene osnovne obaveze kao supruge i majke. nemuslimani. c) da ne postoji opasnost da budeš izložena velikom grijehu.Na pitanja odgovora doc. Ja sam pokrivena.. time bi bila oživljena lijepa kultura oblačenja koja je zamrla u Evropi.

nakon pogibije babe u ovom ratu. Šta mi preporučujete? Kako da se u takvoj situaciji postavim prema majci? Da li pijana osoba može klanjati? Odgovor: Prvo bih ti. kao dijete. pa makar i za komšiju s kojim čini nemoral.) Naravno da se ovdje radi o mržnji koja ima opravdanje u šerijatu. uzimajući u obzir okolnosti u kojima živimo. treba majci da pomogneš da se izvuče iz nevolje u kojoj se nalazi i da prema njoj.novihorizonti. koja živi s nama u istom stanu. ali ih ima. br.) Ukoliko zna šta govori. da ona planira sa svojim švalerom da razori moj brak praveći nam sihire kod hodže koji je poznat kao sihirbaz. nemojte se približavati namazu u pijanom stanju. uzoran brak. a Allah.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 210 od 416 . 326. (Vidi: Tirmizi. s. jer ti je preče zaštiti sebe i svoju porodicu negoli druge. to strogo zabranio: “O vjernici. br. dž.š.. Sunen. U isto vrijeme. Pitanje: Odgovor: Ne. Bilo bi uputno da se kod osobe koja liječi Kur’anom ispita da nije. najbolje zna. u toj situaciji smatram da imam treba biti ustrajan u svom imamskom radu. pošto sam otkrio prateći telefonske razgovore moje majke. ne smije klanjati jer joj je Allah. najbolje zna. a džematlije su dužne takvog imama zamijeniti jer se na njega odnosi hadis: “Trojici se njihov namaz ne uzdiže iznad njihovih glava: čovjeku koji predvodi džemat koji ga mrzi. radi o situaciji da većina džematlija mrzi svog imama zbog toga što ne izvršava svoje radne obaveze ili čini prestupe i grijehe kao što su laž. Dakle. Datum kreiranja: 27. treba da zaštitiš svoj brak. 43. prokleo čovjeka koji predvodi džemat koji ga mrzi. osoba u pijanom stanju. Ukoliko je razlog to što imam prakticira islam i služi kao primjer koji uznemirava one koji od islama uzimaju samo ono što žele i ostavljaju ono što žele. Takve situacije su rijetke.. možda. koja ne zna šta govori. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. ispravno je da se pokaje i namaz klanja u njegovu vremenu.. bez obzira što ga u toj sredini većina ne voli. izvršavaš obaveze u granicama svojih mogućnosti. preporučio da pokušaš nagovoriti majku da se pokaje za grijehe koje čini i da se uda. dž.v. Međutim. Sunen.” (Ibn Madže.. Ukoliko se.) U nekim predanjima stoji da je Allahov Poslanik. sve dok ne budete znali šta izgovarate. “Ikametus-salati ves-sunnetu fiha”.š. počeo sam da strahujem.” (En-Nisa. Postoji realna mogućnost da joj je sihr napravljen i da nije svjesna šta radi. Ramić. elhamdulillahi. i tvojoj majci napravljen sihr.š. 961.2005 http://www. Šukri H. Pitanje: Oženjen sam i imam. novotarije itd. a Allah.a. tada imam treba otići. pa makar se morao iseliti iz stana.com Pitanje: Odgovor: Da li preporučujete imamu da ostane u džematu ukoliko ga većina džematlija mrzi? Smatram da je odgovor na to pitanje usko u vezi s razlogom koji je doveo do toga da većina džematlija mrzi svoga imama. posebno ako je u prošlosti bila poštena i uzorita žena.Na pitanja odgovora doc. nasilje. dr. “Kitabus-salati”. pak.11. Napominjem da se moja majka. počela baviti nemoralom i odlaziti kod komšije..

Ukoliko će muž svojim prisustvom olakšati supruzi u tim teškim trenucima. majka njegova s mukom ga nosi i u mukama rađa. Vjerodostojni hadisi jasno govore da je to dozvoljeno.2005 http://www. r. Prema tome. da se od džunupluka kupala sa Poslanikom. Zatim se pomakao sa tog svog mjesta i oprao noge. Koristim se ovom prilikom da ženama preporučim mirovanje nakon poroda. da se ženi omogući mirovanje i potpuna njega u tom periodu. Uz sve prethodno rečeno. ako je Gospodar svjetova dao ženi pravo na odmor u tom periodu. “Kitabul-hajd”. a to je u duhu islama i prethodno spomenutih propisa. ti hadisi nisu vjerodostojni. polio svoj svoj polni organ i oprao ga lijevom rukom. odnosno da li je dužna služiti gošće koje joj dolaze u posjetu? Žena u porodu pretrpi ogromne bolove i napor koji njeno tijelo. muž koji prisustvuje porođaju svoje supruge ne mora gledati sam čin porođaja. kaže: “Primakla sam Allahovu Poslaniku.v. u periodu trajanja nifasa oslobodio namaza i posta (s tim što post treba napostiti kad taj period prođe).). 242. dakle oslobodio ju je obaveza izvršavanja dva temeljna propisa islama. Štaviše. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 476). da se o važnosti tog mirovanja posavjetuju sa stručnim osobama. 15. Šukri H.” (Sahihu Muslim. ukoliko će upoznavanjem napora i muka koje žena podnosi pri porodu pomoći u pravcu da muž više cijeni ulogu svoje supruge kao majke. br. majka pravovjernih. Sahihu Muslim. 264. 484.) Uzvišeni Allah. uz uobičajeno krvarenje. vodu za gusul pa je oprao ruke dva ili tri puta. jer bolje im ih je služiti četrdesetak dana nego čitav život. Što se tiče hadisa koji govore o tome da supružnici ne smiju gledati u spolne organe jedni drugih. a onda uzeo abdest onako kako uzima abdest za namaz.novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. nego i preporučljivo. potom je vodu zagrabio rukom iz posude. a onda oprao ostatak svoga tijela. Pitanje: Odgovor: Nije mi poznato da u tom pogledu postoji šerijatski tekst koji to direktno ili indirektno zabranjuje. itekako. Potom je svoju lijevu ruku dobro istrljao o zemlju. s.). s.s. uzimajući vodu iz iste posude. “Kitabul-hajd”..v. 255. (Vidi: Sahihul-Buhari. 482.š. dž. pošto fizičiki napor žene nakon poroda i njeno kretanje mogu itekako narušiti njeno zdravlje i ostaviti trajne posljedice. što je zabilježeno u vjerodostojnom hadisu. Ramić. Zatim je sa tri pregršti polio glavu. sve dok žena ne povrati snagu i ne vrati se prirodnom stanju u kom je bila prije trudnoće. Razlog oslobađanja od tih obaveza vjerovatno se nalazi u činjenici da je ženi potreban potpuni odmor i potpuno mirovanje nakon poroda kako bi povratila snagu i kako bi se njeno izmoreno tijelo oporavilo. iscrpe. 498. Isto prenosi i Aiša. Da li je mužu. a muževima preporučujem da budu na uslugama svojim suprugama ili da im poslugu nađu. br. jer u porodilištima koja štite ženin dignitet. žena biva pokrivena i samo babica po potrebi gleda u stidne dijelove tijela.s. Ti napori su toliko značajni da ih je časni Kur’an posebno istakao: “čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro.a..a. 485. “Kitabul-gusl”. zašto da čovjek ignorira njene potrebe za odmorom!? Logično bi bilo.com Pitanje: Odgovor: Ima li žena pravo na uslugu nakon poroda u periodu trajanja nifasa.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 211 od 416 . dozvoljeno prisustvovati porođaju svoje supruge? Datum kreiranja: 27.11. 253.a. smaram da je takvo prisustvo ne samo dozvoljeno.” (El-Ahqaf. po šerijatu. dr. br. postoje razlozi koji podupiru muževo prisustvo kad se žena porađa. Ja sam mu tada dodala peškir i nije ga uzeo. ženu je nakon poroda. Mejmuna.

2005 http://www. Datum kreiranja: 27. Raditi već urađen posao je pogrešno i može biti grijeh ukoliko se time zapostavlja ono što je obaveza.a. Njegovu Poslaniku. s. kada osoba treba rješenje određenog problema tražit će ga od bilo koje stručne osobe u koju ima povjerenje da će joj dati odgovor u skladu sa Allahovim. potrebno je posebno naglasiti da kako je pogrešno slijepo slijediti sve što je u jednom mezhebu protumačeno. niti slijediti mezheb određene osobe u svemu što protumači. treba jasno istaći da je muslimanu dužnost da bude pokoran Allahu. smatram to pogrešnim putem. Smatram da sve zlato koje je već iskopano i hiljadugodišnjim glačanjem od naše istaknute uleme ponekad dovedeno do perfekcije. Šukri H. Ramić. i Njegovu Poslaniku. misleći na Poslanika. izuzev Poslanika.Na pitanja odgovora doc.š.s.v.a. Smatram da takva i slična pitanja.) Poslanik. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. te da je njihov mezheb Kur’an i sunnet i da slijede Muhammeda.š.) Dakle. pokornost ljudima podrazumijeva njihovu pokornost Allahu. mogu se iznositi argumenti i vjernici se mogu međusobno savjetovati i preporučivati ono što smatraju da je bolje. Zbog toga. s.a. ističe: “Nema pokornosti stvorenju u onom u čemu je nepokornost Allahu Uzvišenom. “Od svakog se”. pogrešno je zapostavljati mezhebe i kazati da će se uzimati direktno sa izvora islama Kur’ana i sunneta. “Musnedul-’ašere el-mubeššerine bil-dženne”.v. br. onako kako su to radili svi ashabi koji nisu pripadali nijednom mezhebu? Odgovor: Prije svega. Nije dužnost muslimanima slijediti bilo kojeg alima u svemu što kaže. a ako pod tim podrazumijevaju da mogu iz svih mezheba uzimati ono što ima najbolju argumentaciju i najbolje ispunjava ciljeve šerijata u određenom vremenu i prostoru.s. i pretpostavljenima u onome što nije grijeh.s.” (Ahmed. za koja postoje različita tumačenja islamskih pravnika i koja su podložna idžtihadu.11. dž. s. s. ali zbog tih pitanja ne smiju jedni druge koriti i degradirati. s.v. a tu su. šerijatom. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici. ako oni koji kažu da ne slijede nijedan mezheb pod tim podrazumijevaju zapostavljanje mezhepskih tumačenja i argumentacije.s.v. “uzima i ostavlja.com Pitanje: Odgovor: Da li je ispravan namaz za imamom koji čini neke šerijatske prestupe? U osnovi. s. Prema tome.a. Pitanje: Kako komentarišete stav onih koji kažu da ne slijede nijedan mezheb.s. dž. naši ljudi obično pod šerijatskim prestupima za koje pitate podrazumijevaju vanjski izgled imama: brijanje brade i nošenje pantalona ispod članaka. Zapostavljati mezhebe ličilo bi na zapostavljanje već iskopane i pročišćene zlatne rude i ulazak u rudnik zlata u potrazi za tim dragocjenim blagom. To zato što su mezhebi iskustvena tumačenja šerijatskih pitanja zasnovana na argumentima koji su u datom trenutku. Međutim. 59. El-Musned. dž. O tim pitanjima može se raspravljati u smislu šta je ispravnije i sunnetu bliže.” (En-Nisa.v. kako je govorio imam Malik u Medini i kako je govorila ostala ulema diljem hilafeta. smatram da je to ispravan put na koji nas je naputio Poslanik.v. treba prvo iskoristiti pa onda ići dalje i tražiti nova bogastva u izvorima šerijata. 1041.novihorizonti. dr. osim od onoga ko je u ovom mezaru”.a.v. s. pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i vašim pretpostavljenim. kako to pitanje tumači ulema ehli-sunneta. prije svega.s. bez obzira kojem mezhebu pripadala. ne treba da budu predmetom rasprave u smislu da onaj ko radi drugačije od onog što mi smatramo da je ispravno ne može predvoditi džemat itd.š.a. dozvoljeno je klanjati za imamom sve dok ne vidimo da dotični imam čini očito nevjerstvo (kufr). Kur’an i sunnet.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 212 od 416 . u određenom vremenu i prostoru bili na raspolaganju izuzetnoj islamskoj ulemi.s. Koliko sam primijetio.a.

po šerijatu.one njima nisu dozvoljene.novihorizonti. ima muslimanka koja se uda za nemuslimana? Datum kreiranja: 27. Onoga koji ne gubi ono što Mu je povjereno. kaže: “Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela.a.” (El-Maide. muslimanka se.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 213 od 416 . nije propisana šerijatom i ako bismo takvu ceremoniju smatrali nekom vrstom ibadeta bila bi to novotarija. Šukri H. Sunen. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. “Kitabul-džihad”.) (Tirmizi.v. dž. inša-Allah. dova musafira i roditeljska kletva. bilo da se to organizira u džamijama.a.com Pitanje: Ja i moja supruga idemo ove godine na hadž.v. Upravo zbog toga postoji konsenzus muslimanske uleme o tom pitanju. Isto važi i za nemuslimanku kada prihvati islam. Ibn Omer. Sunen. Poslanik. Kod nas je običaj da se pravi hadžijska dova i moja žena bi željela da to napravimo. najbolje zna. niti su oni njima dopušteni. može s njim sklopiti brak i nastaviti živjeti. Lijepo bi bilo da imami sa svojim džematlijama organiziraju ispraćaj hadžija pridržavajući se Poslanikove.v. po šerijatu.s. može udati samo za muslimana. dova mazluma – onoga kome je nepravda učinjena. da mu ostanak s njim uslovi primanjem islama pa. 10) To je kur’anski propis u kome ne može biti bilo kakve izmjene niti različite interpretacije.Na pitanja odgovora doc. itekako.s. propisano. proučiti dovu hadžiji musafiru za sretan put i zatražiti od njega da za nas uči dovu dok je na putovanju je. Šta nam preporučujete? Odgovor: Tačno je da hadžijska dova. autobuskim i željezničkim stanicama. napustiti. po šerijatu. ne ranije. kaže: “.. Ramić.. br. 5) Međutim. “Kitabud-da’vat”.2005 http://www. kada im vjenčane darove njihove dadete s namjerom da se njima oženite. da te preuzme na čuvanje. posebno ako s tim partnerom ima djecu. i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga prije vas.. sklopiti brak sa sljedbenicom kršćanske i židovske vjere. to bi bilo ispravno i preporučeno. br. (Estvedi’ukellahel-lezi la tedi’u vedai’uhu. i vaša jela su njima dozvoljena.š.” (Tirmizi. 3365) Ebu Hurejre prenosi da ga je Allahov Poslanik. dž.a. i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga. dužna ga je. Muslimanka koja sklopi takav brak čini blud i djeca se tretiraju vanbračnom.s”. primljene (uslišane). Može ostati u braku s mužem nemuslimanom ukoliko. njen muž prihvati islam kao svoju vjeru.š. Otuda predlažem da se ispraćaj s dovom za putovanje organizira na dan kada hadžije kreću na put i da svi oni koji žele nekog hadžiju ispratiti to učine upravo taj dan. a ne da s njima blud činite i da ih za prilježnice uzimate.v. a ja nisam za to jer sam čuo da to nije propisano šerijatom. prakse prilikom ispraćaja na put. kada ne postoje opravdane smetnje. salama itd. s.” (El-Mumtehina. Međutim.s. zatim bi rekao: “Molim Allaha da uzme na čuvanje tvoju vjeru. s. a ukoliko odbije. kaže: “Tri dove su. bez sumnje. “Kitabud-da’vat”. Koji status.) (Ibn Madže. Eventualno sklopljeni brak između muslimanke i nemuslimana je nevažeći.” (Estevdi’ullahe dineke ve emaneteke ve havatime ‘amelike. Ukoliko dotična muslimanka već živi u partnerskom odnosu s nemuslimanom. br. Ispraćaj hadžija treba organizirati na mjestima gdje se hadžije i oni koji ih prate mogu naći i u miru poselamiti. bi kod ispraćaja nekoga govorio: “Dođi da te ispratim onako kako je nas ispraćao Allahov Poslanik. a Allah. ispratio i rekao: “Molim Allaha.a.. s. r.11. ukoliko pristane. povjerenje (emanet) i svršetak tvojih djela. 3370) Zbog toga. i čestite vjernice su vam dozvoljene. uz dove koje bi upućivali za naše hadžije da uspješno obave petu islamsku dužnost i molbe da nas se hadžije sjete dovom za vrijeme svoga putovanja i na svetim mjestima. Uzvišeni Allah. u periodu koliko traje priček (‘iddet). ukoliko bi ispraćaj na hadž bio bez posebnih ustaljenih ceremonija. Sunen. preporučio bih joj. Uzvišeni Allah.a. Pitanje: Odgovor: Muslimanu je dozvoljeno. u smislu neke posebne ceremonije. 2815) Praksa je da prvu dovu uči osoba koja nekog prati a drugu osoba koja ide na put. dr. s obzirom da mnogobrojne posjete onima koji obznane odlazak na hadž vrlo često predstavljaju ogromno opterećenje. s.

dž. kako Vaše.com Pitanje: Radim u Njemačkoj u jednoj štampariji. ko ga nosi i kome se nosi i onoga ko pare zarađene na alkoholu troši. Navode kao razlog da ja treba da završim školu i da sam previše mlada da bih se sada udala. kako mi se čini. Da Vas Allah. ko ga prodaje. ali da.š. prenosi od svoga babe Omera. niti direktno niti indirektno. pretpostavimo. Ramić. onome što je prioritet treba dati prednost. učestvuju u zlu koje čini osoba koja pije alkohol. r. kome se pravi. Da li je taj posao meni dozvoljen s obzirom da je Poslanik.novihorizonti. Prema tome. Šukri H. Kad sam ja to rekla svojim roditeljima oni se nisu s time složili. a Allah. lijepu priliku za udaju. onoga ko ga pije. Moje pitanje je: “Da li mi je grijeh ako održavam vezu s ovim momkom bez obzira na razmišljanje moje majke i da li se mogu za njega udati ako je moja majka bezrazložno protiv toga? Molim vas da mi date šerijatski odgovor kako ne bih napravila grešku.11. dok moj babo ima više razumijevanja i želi mi pomoći. i u situaciji kada se.a. da ne propustite. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pri radu dolazim u dodir s alkoholom koji koristimo za štampanje. za razliku od proizvođača alkoholnih pića i svih onih koji se nalaze u lancu dostave tih pića do potrošača koji. smatram da Vi na svom radnom mjestu niste u tom lancu i da vaše radno mjesto nije upitno. to najbolje zna Uzvišeni Allah. a šta je to. Ukoliko se ne može naći kompromis.Na pitanja odgovora doc. s.2005 http://www. prokleo: alkohol.š. Ja. tj. dž. roditelj ne može poslušati zbog očite greške.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 214 od 416 . On je izrazio želju da mnome oženi.a. 5458.) Međutim. odnosno upotrebom alkohola u poslu koji radite. Zbog toga Vam savjetujem da klanjate istihara-namaz i da molite Allaha. Moja majka je skroz protiv toga. ko ga pravi.s. s obzirom da ne znam sve potrebne detalje u vezi s Vašim pitanjem. s tim što.š. dakle. da Vam da najbolje rješenje. s. skratit će podne na dva rekata. treba nastojati da se njegova osjećanja ne povrijede.š. Amin. Pitanje: Odgovor: Putnik će postupiti onako kakav mu je status u datom trenutku. r. Ibn Omer.a. ne uzrokujete ljudima zlo. dž. Da li će putnik skratiti podne namaz kad stigne kući u podnevskom vremenu. najbolje zna. treba pokušati naći kompromis. Naime. najbolje zna. za ispravnu odluku. ko ga kupuje. vi svojim radom. dž. prokleo osobu koja pije alkohol kao i sve one koji se nalaze u lancu proizvodnje i dostave alkohola do te osobe. pošto je izlaskom iz mjesta stanovanja stekao status putnika. klanjat će onako kako klanja putnik. prakticira islam. Pitanje: Ja sam iz Bosne i trenutno živim u Americi. Molim Allaha. dr.” (Ahmed. dž.v. kao i ja.v. kada stigne kući s puta u podnevskom vremenu klanjat će četiri rekata jer je njegov status putnika prestao onog momenta kada je ušao u mjesto svoga stanovanja. Datum kreiranja: 27. nagradi. br. ko ga toči. i kako će postupiti kada stigne na svoje odredište u podnevskom vremenu? Odgovor: Ja molim Uzvišenog Allaha. Nedavno sam upoznala momka iz Sandžaka koji. Imam 20 godina i na drugoj sam godini studija.a.š. u isto vrijeme planirate nastavak i završetak studija nakon udaje.v. a on bi mogao biti da se udate. Ono što mogu kazati jeste da je najbolje nastojati ostvariti ispravne želje. tako i želje Vašeg momka i Vaših roditelja. kada krene na put u podnevskom vremenu i iziđe iz mjesta svoga stanovanja. ne mogu da Vam dam precizne upute.s. svako na svoj način. Musned.s. S druge strane.a. da je Allahov Poslanik. s. dž. prokleo sve one koji imaju bilo kakav kontakt s alkoholom? Odgovor: Tačno je da je Poslanik. da Vam da ono što je za vas najbolje na dunjaluku i ahiretu. elhamdulillah.š. a Allah.

Novac mora da se kreće. Koristim se prilikom da preporučim svakome ko ima ušteđevinu da je ulaže u biznis i da novac ne drži u bankama. poslije njih. poslali. i Isau.š.novihorizonti. O tim izmjenama Kur’an kaže: “Zar se vi nadate da će vam se Jevreji odazvati i vama za ljubav vjernici postati. jednog za drugim Naše poslanike slali. Uzvišeni Allah kaže: “I kada smo Musau Knjigu. jeste da nauče oficijalni jezik zemlje u kojoj žive.com Pitanje: Odgovor: Da li je čovjeku grijeh da od kamate na novac koji drži u banci izgradi dom za siročad. da se investira i svako ko ima viška novca dužan ga je aktivirati. izgradnju ambulante i ostalog što je općekorisno može se dati novac dobijen na ime kamate. drže hutbu na jeziku dotične zemlje. u izgradnju doma za siročad.š. Do tada će moj odgovor izostati. svjesno izvrnuli. pošto su ih shvatili. Pitanje: Odgovor: Normalno je da na Zapadu. postoje različiti džemati i da Bošnjaci bajram klanjaju u svojim džematima. a dotična osoba nema direktne koristi od toga. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (El-Bekare. Americi i drugdje. dž. sina Merjemina. najbolje zna. koja rastavlja istinu od neistine. a Allah.s.2005 http://www. da se pozitivnom integracijom uključe u društvo u kom se nalaze. riječ. najbolje zna. Pitanje: Odgovor: Nije mi poznato da u tom pogledu postoji zabrana u šerijatu.š. s obzirom da su vremenom izmijenjene.” (El-Hadid. jeziku tek tada će se moći postaviti pitanje koje ste mi postavili i imat će smisla da na njega dam odgovor. 53) Zatim smo. tj. objave Musau i Isau ostalo?! Datum kreiranja: 27. Prema tome. čuvajući svoj islamski identitet i ne dovodeći u pitanje bilo koji islamski propis koji ne može biti predmet kompromisa. uz hutbu na arapskom. dr.. dž. a neki među njima su Allahove riječi slušali pa su ih. ormarima.” (El-Bekare. kojem smo Indžil dali. Kada hutbe u Švedskoj budu uz arapski i na švedskom. a Allah. dž. 75) Ako imamo u vidu da su se izmjene dešavale u samom startu. Zemljama u kojima žive muslimani kao manjina preporučio bih da u cilju njihove uspješnije integracije zakonski stave u dužnost imamima da. Šukri H.Na pitanja odgovora doc.š. dali da biste pravim putem išli. te svete knjige u svom današnjem obliku nisu izvorne. onda možemo zamisliti šta je od originalne Allahove.. te da te knjige nisu odmah zapisane nego koju stotinu godina kasnije. To su knjige objavljene Musau. Napominjem da je grijeh novac čuvati u jastucima. ambulantu i tome slično? Jedan od načina da se osoba koja mora držati novac u banci koja posluje na kamatnom principu oslobodi te kamate jeste da je utroši u nešto što je općekorisno.s. osim u slučaju nužde. Ramić. Tevrat (Tora) i Indžil (Evanđelje) jesu Allahova. Ono što bih preporučio Bošnjacima i ostalim muslimanima. a. u okolnostima kada muslimani govore različitim maternjim jezicima i kada nemaju jezik koji svi poznaju.11. koji kao manjina žive u Evropi. a. Koliko je to ispravno? Da li žena može gasuliti dok je u stanju hajza (mjesečnog perioda)? Da li su Tevrat (Tora) i Indžil (Evanđelje) Božija riječ. Prema tome. dok nismo Isaa. dž. čarapama i drugdje.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 215 od 416 Bošnjaci u Švedskoj klanjaju bajram namaz izdvojeno u svojim džematima a ne sa ostalim muslimanima. 27) Međutim. objavljene knjige? . Pitanje: Odgovor: Da. nema smetnje da žena dok je u stanju hajza (mjesečnog perioda) ogasuli (okupa) umrlu žensku osobu.

s. smatram da je ispravnije učiti Bismillu u tim situacijama jer jedno utemeljeno mišljenje kaže da je Bismilla sastavni dio sura na početku kojih se ona nalazi. br. npr. na kraju. tako da kada je proučimo mi smo njen ajet proučili.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 216 od 416 . Nadalje. da li je potrebno “pustuti krv naknadno”? Da li je ispravno povlačenje linije.a. po mom shvatanju. Šukri H. jer cilj obrezivanja jeste uklanjanje kožice koja je suvišna i koja uzrokuje zdravstvene probleme kod muške djece. ostane na petom rekatu. da li treba učiti Bismillu na početku svake sure? Ukoliko se dijete rodi obrezano. a Allah. dž.v.š. Ako se uči više kratkih sura na jednom rekatu. Sahihul-Buhari.Na pitanja odgovora doc. 365) Uz to. ili zatezanje lastike u džamiji kako bi se safovi pravilno poredali? Datum kreiranja: 27. Ukoliko ne postoji drugi način da se safovi poravnaju osim povlačenjem linija nadam se da za to nema smetnje.com Pitanje: Odgovor: Ukoliko imam ustane na peti rekat.a. a to ima određeni smisao. a Allah. nije povlačio linije. dr.11. i na kraju. učenjem Bismille izlazi se iz kruga razilaženja da li je Bismilla ajet dotične sure ili ne.2005 http://www. Ovaj stav temeljim na riječima Poslanika. sehvi-sedždu učiniti. dž. Poslanik. Pitanje: Odgovor: Ne. smatram da će se slijeđenjem imama umanjiti eventualni nesporazumi. Uz sve to. da li su džematlije dužne da ga slijede? Kada imam pogriješi u toku namaza oni koji su iza njega treba da ga upozore izgovarajući “subhanallah”. muktedije će. a ukoliko je izostavio sunnet. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kada shvati da je klanjao više rekata.s: “Imam je određen da se slijedi. potrebno je podučiti klanjače kako treba da se poredaju u safove. a nije cilj “puštanje krvi”. (Buhari. “Kitabus-salati”. učiniti sehvi-sedždu. njome se razdvaja među surama tako da svaka sura bude istaknuta. ukoliko je izostavio namaski rukn-farz nadoknaditi taj rekat. Ukoliko imam ustraje. nije potrebno.. slijediti imama.s. obavezno. najbolje zna.v. Pitanje: Odgovor: Da. prije predavanja selama ili poslije.. žene će to uraditi udarajući desnom rukom po lijevoj. ukoliko ta kožica ne postoji nema razloga za obrezivanje. Imam treba svoju grešku ispraviti tako što će. Pitanje: Odgovor: Prije svega. s. smatrajući da je u pravu. a imam je dužan.novihorizonti. a i ako nije njen ajet nismo pogriješili. ali se prije početnog tekbira okretao i naređivao da se safovi popune i poravnaju.”. najbolje zna. Obaveza imamova jeste da stalno o tome vodi računa. Prema tome.š. samo će učiniti sehvi-sedždu. Ramić.

Dogovorajte se sa suprugom i planirajte strategiju kojom ćete izvršiti svoje obaveze prema majci. dr. Majka se nije poslije udavala. To nije jednostavno.š.com Pitanje: Moj babo preselio je na ahiret prije nekoliko godina. Treba da znate da je ne smijete slušati u onome što je grijeh. Na taj način roditeljima bi se pomoglo da vole svoju djecu na ispravan način a ne da im iz ljubavi ruše život i čine strašnu nepravdu. kad sam bio dijete. ne reci im ni: “Uh!” . Ukoliko nemate izlaza.i ne podvikni na njih. tako da mi je zagorčala život. Kad jedno od njih dvoje. osim da preselite u drugi stan. Šta da radim? Odgovor: Problem s kojim se suočavate je vrlo čest. 23-24) U isto vrijeme. Trudite se da prema majci budete dobri i onda kada Vas najviše vrijeđa. možete to učiniti. da Vam olakša situaciju i da Vašu majku uputi na pravi put. čak bih mogao ustvrditi da su kod nas rijetki brakovi kod kojih se takav problem ne pojavljuje. zatim da nema monopola i iskorištavanja eventulne nevolje u kojoj su se ljudi našli. Što se tiče Vašeg odnosa prema majci u datoj situaciji. ali čini mi se da je to najbolje rješenje. tražite odgovarajuću taktiku kako bi ona bila zadovoljna Vašim ponašanjem. ali vi kao dijete morate i dalje izvršavati svoje obaveze prema majci i brinuti se o njoj kada joj pomoć bude potrebna. uglavnom. dž. Uzimajući u obzir da je šejtanu najdraži uspjeh upravo kada razruši porodicu i rastavi muža i ženu. tada bolje razumijemo zašto se ta vrsta ljubomore tako često javlja kod mnogih roditelja. Interesuje me kako da se odnosim prema majci u ovoj situaciji? Naglašavam da ona ne dozvoljava da vratim suprugu prijeteći mi raznovrsnim kletvama. vikendicu itd? Datum kreiranja: 27. Pitanje: Odgovor: Nema ograničenja u tom pogledu pod uslovom da nema prevare. da otjera moju suprugu s kojom sam lijepo živio i koja je nastojala da prema mojoj majci bude dobra. Šukri H. nemojte vi griješiti. vrlo slabi poznavaoci propisa islama i. Kao jedino dijete imam osjećaj da me ona puno voli. nažalost. Preporučio bih imamima i medžlisima da organiziraju seminare za buduće mlade i mladoženje u cilju edukacije roditelja kako bi se na ispravan način mogli suočiti s problemom ljubomore. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. kaže: “Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njega obožavate i da roditeljima dobročinstvo činite. oni su mene.Na pitanja odgovora doc. Protiv te pojave muslimani se moraju boriti. Razlog za to vjerovatno je u činjenici da su naši roditelji.2005 http://www. bilo u vidu džina ili ljudi. a nije rijetka situacija da majke budu ljubomorne i žele svoje kćerke rastaviti od njihovih muževa. smiluj im se. Ta prevelika ljubav se. njegovali!” (El-Isra. slabi praktikanti tih propisa. Da li ima ograničenja u pogledu visine zakupa za stan. na kraju. i obraća im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: “Gospodaru moj. Umjesto da budu sretni što su njihov sin ili kćerka doživjeli dob za ženidbu i udaju. ili oboje. Molite puno Allaha. ne praveći ustupke u onome što šerijat zabranjuje i što bi moglo narušiti stabilnost Vašeg braka. Ako ona griješi. da sve bude jasno definirano i na zadovoljstvo obje strane. pretvorila u veliku ljubomoru kada sam se oženio. da su zbog toga izuzetno podložni utjecaju šejtana. ne treba da zaboravite da Vam je ona majka i da ste prema njoj dužni izvršiti obaveze koje dijete ima prema roditelju.11. kod tebe starost dožive. a u isto vrijeme živite svoj normalan život ne obazirući se na riječi kojima Vas napada. Uspjela je.š. oni im “iz ljubavi” prave strašne probleme koje im ne čine ni njihovi najveći neprijatelji. dakle. itd. samim tim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 217 od 416 . Najviše su ljubomorne svekrve. Brinula se o kući i mene školovala. Uzvišeni Allah. Društvo u cjelini treba uočiti i liječiti ovu pojavu. i služe šejtanu kao instrument za rušenje bračnih zajednica. bez obzira na sve što vam čini. Ramić. umjesto da im pomognu i olakšaju budući život.novihorizonti. dž. umjesto da se raduju što su živi i zdravi.

11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. ti treba da tražiš rješenje i izlazak iz te situacije. Klanjaj istiharu i moli Allaha. daleko od svih perverzija i nemorala. interesuje me da li ja imam pravo na to što mi on daje i kakva su moja prava kod njega? Odgovor: Smatram da nema smetnje da te on izdržava sve dok je to njegova slobodna volja.2005 http://www. dž. a kao ženi nikada mi ne prilazi. Radi na terenu i živi nemoralan život s drugim ženama. dr. i ako nema nade da će se uskoro vratiti vjeri. bez obzira što nosi muslimansko ime. stan ili vikendicu stanarima koji će u njih unositi alkohol i činiti velike grijehe? Pravno gledano takav ugovor je validan. Neka ti Uzvišeni Allah na pomoći bude. ali moralno bi bilo da iznajmite svoju kuću osobama koje žive dostojantven ljudski život. Datum kreiranja: 27. Šukri H. ovdje se postavlja pitanje da li je za tebe bolje ostati u takvoj poziciji ili treba da tražiš razvod. S obzirom da me izdržava. Ramić.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno iznajmiti kuću. Međutim. da ti da ono što je najbolje za tebe na dunjaluku i ahiretu. Smatram da ako tvoj muž nije u islamu. Pitanje: Moj muž ne prakticira vjeru.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 218 od 416 .novihorizonti.Na pitanja odgovora doc.

četeresnica. U 40 dana je završen program rada šejtanske strategije itd.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 219 od 416 . kažemo da takvu tradiciju ne smatraju svojom i da je ne prakticiraju. to nije bilo poznato prvim generacijama muslimana. najbolje zna. Šukri H. Dakle. Kada bismo džamiji vratili ulogu koju ona inače ima u islamu. osim povodom nečije smrti.v. Svaka tradicija. Datum kreiranja: 27. dužni su njegovati svoju tradiciju. okupljanja itd. s. s. ali da svakoj novotariji halal alternativu nađemo.. Ali. 9. Pogledajte “Tužna sjećanja”.) i preporučujem vam da uz ovaj odgovor pročitate šta sam u tom odgovoru kazao. pedalj po pedalj. br. s. Takva alternativa sigurno postoji u šerijatu. naših druženja. ja nemam dokaza. treba da ima daleko više od onih kojima su povod sedmine. Ono što sigurno znam i zašto imam dokaze jeste da to nije bila praksa našeg miljenika Muhammeda. u islamu utemeljeni. četeresnice itd. Vratimo džamijama našim njihovu ulogu. jevreje i kršćane?” “A koga drugog”.novihorizonti. bilo čija tradicija koja se ne kosi s islamom je dobrodošla i muslimani je mogu njegovati. po propisima islama. Uvođenje takve prakse kod nas. Istinu je rekao Poslanik. kada je kazao: “Vi ćete. njegovih ashaba i odabranih generacija.da se ne kose s jasnim propisima šerijata. četeresnice i godišnjice njihove smrti. Ja sam na ovo pitanje detaljno odgovorio u Novim horizontima (br. a ono što je vrijedno i korisno za ljude. Stjepana itd. sedmine. 6775. slijediti postupke onih koji su bili prije vas. To su prihvatili i muslimani.” (Buhari. da bismo vratili imamima našim njihovo dostojanstvo. Džamija može i treba biti mjesto oko kojeg se sve to kreće.s. istinu o tom pitanju prešućujemo kako ne bismo došli u sukob sa. Marka. ne bismo imali vremena za mnogobrojne novotarije. “ElI‘tisam bil-kitabi ves-sunne”. s. aršin po aršin. To su kršćanski običaji. bilo kojoj naciji ili narodu pripadali. našom bošnjačkom tradicijom. svaka tradicija. odgovorio je. dž. U našem narodu je običaj da se nakon 40 dana okuplja u džamiji i uči umrlom. a Allah.v. a isto tako povodi treba da budu suvremeni.a.š.Na pitanja odgovora doc. Naravno. Sahihul-Buhari. godišnjice smrti itd. Muhameda Isa Davuda. danas tim druženjima treba dati suvremeni smisao. pa tako i Bošnjaci. pa makar je Bošnjaci i prakticirali. Da li je obilježavanje četeresnice opravdano? Odgovor: Obilježavanje četeresnice. Čitanjem teksta iz pomenute knjige stekao sam dojam da je pravljenje četeresnice nakon nečije smrti šerijatski neutemeljeno i nešto što dolazi od samog šejtana.v. godišnjica.a. trogodišnjica itd. a vjerovatno ćemo uskoro imati i dvogodišnjica. Muslimani. Prema tome.” Rekli smo: “Allahov Poslaniče. četeresnice i godišnjice.2005 http://www.com Pitanje: U knjizi Tajna veza. pa i nacionalnu. kultura i civilizacija imaju svoje mjesto u islamu samo pod jednim uslovom. međutim. u periodu kada se muslimani nisu mogli okupiti da bi nešto naučili o islamu i ibadet džematile činili. zabranjeno je upropaštavati. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. moja preporuka jeste da se novotarija klonimo.s.s. nije utemeljeno u šerijatu. obilježavajući sedmine. U njemu je između ostalog rečeno: ″Što se tiče sedmina. tako da se i za Muhammede. maj 2000. možda se može pravdati.11. vrijednost.)″ Da li ti običaji imaju još dulju tradiciju o kojoj govori knjiga Tajna veza ili ne. govori se da su muslimani naslijedili četeresnicu od jevrejskog Dedžala i faraona koji su se također okupljali nakon četrdeset dana od smrti njihovih bližnjih. kako se to kaže. dr.v. ako je u suprotnosti sa islamom. ali se ne može pravdati da danas kada muslimani slobodno mogu prakticirati islam. za nju kažemo da nije muslimanska tradicija. na bilo kojoj lokalnoj televiziji pa ćete vidjeti kako se rodbina prisjeća svojih umrlih Jovana. tako da kad bi oni ušli u gušterovu rupu vi biste ih slijedili. niti njegovih ashaba.a. Ramić. a Bošnjacima koji žele slijediti Poslanika Muhammeda. jer je to bogastvo. kao ni prve odabrane generacije muslimana.a. Hasane i druge pripremaju sedmine. To nije bila praksa Poslanika. a to je . uistinu.

ponositi se svojim ummetom na Sudnjemu danu i zbog toga je preporučio da se ženi s onima koje su ljupke i rotkinje. a da posebno naglasiš da oni koji te tamo pozivaju nemaju pravo da maloljetnu djecu vode u kockarnicu.) Međutim. Muslimani.š. s. a moja supruga kaže da nam je dosta troje.Na pitanja odgovora doc. prije svega. jasno kaže: ″O vjernici. isplatiti joj kompletan vjenčani dar (mehr). Pošto sam odličan učenik vjerovatno ću biti odabran jer odlični đaci imaju prednost.11. obožavanje ljudi i njihovih kipova. radi se o tome da Lutrija svake sedmice poziva publiku u svoju TV-emisiju BINGO. s. br. dr. vid garancije i materijalne sigurnosti za ženu u situaciji kada dođe do prekida braka bilo razvodom ili muževom smrti. od tebe očekujem da ustaneš i kažeš da ne želiš učestvovati u kockanju čak ni svojim prisustvom. Kakva je uloga mehra? Odgovor: Bingo je vrsta kockanja.″ (ElEn′am. mada na to niste obavezni. tačno je da će Poslanik. vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari. mehr u sebi nosi i mnoge druge mudrosti i koristi. Baš će nam biti ″lijepo″ živjeti u društvu kockara u kom se alkohol. (Vidi: En-Nesai. dž. Naime. Ukoliko. Datum kreiranja: 27. direktno ili indirektno ne smije učestvovati jer je to šejtanovo djelo. zato se toga klonite da biste postigli što želite. musliman u kocki. Sunen. Ramić.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 220 od 416 . a kocku predstavili kao nešto što zaslužuju samo najbolji đaci.2005 http://www. Pretpostavlja se da će muž teže posezati za razvodom kada zna da će time biti izložen materjalnim izdacima. Poštovani brate. koji su svjesni pogubnosti kockanja. šejtanovo djelo. Pitanje: Želio bih Vas pitati u vezi binga. a Allah.s. pošto je davanjem razvoda ženi obavezan. ako ništa drugo ne mogu uraditi. Takvo rješenje bih preporučio ukoliko sadašnji brak ima šansu da opstane. u protivnom preporučio bih vam da se strpite. koji su svjesni da je to uzimanje tuđe imovine na bespravan način. s nama ponosi na Sudnjem danu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Odgovor: Mehr (vjenčani dar) je. U osnovi. da ne želiš bespravno tuđu imovinu uzimati. ″Kitabunnikah″. poželjno je da supružnici u pogledu rađanja djece imaju zajednički stav. kocka. Šukri H.s. mogu odbiti da učestvuju u tome i mogu isključiti televizor kada se kockanje reklamira i prikazuje. a da na to zlo malo ko reaguje.v. gatanje i mnoga druga praznovjerja veličaju. Ako se situacija ne može poboljšati možda je rješenje da oženiš ženu koja može i hoće rađati. nakon raskida braka. kada te odaberu kao odličnog đaka.v. opravdan razlog ne postoji potrudi se da joj argumentima pomogneš da promijeni svoj pogrešan stav. Žalosno je da kocka tako pompezno ulazi na vrata našeg društva. pak. Šta da radim? Da.a. 90) Prema tome. slave i propagiraju. Da li je meni dozvoljeno učestvovati uzimajući u obzir da publika dobiva po pedeset maraka pri ulazu u studio. Oni kupuju djecu za pedeset maraka kako bih ih uvukli u svijet kockanja.novihorizonti.a. a svaki peti izvučeni dobija 100 KM? Napomenjem da ja neću ništa ulagati niti u igri učestvovati. Obično su to škole tako da će i moja doći na red. ukoliko supruga ima opravdan razlog zbog kojeg ne želi više rađati treba da to uzmeš u obzir i da joj u tom pogledu pomogneš. Naravno. Još je žalosnije da se ne reaguje na indoktrinaciju djece koja nisu punoljetna i to na tako podao način.com Pitanje: Odgovor: Ja bih želio još djece da se Poslanik. 3175.

ne u smislu da je to u osnovi halal. Pitanje: Imam redovnu menstruaciju. ali ga ne žele u potpunosti prihvatiti pošto im smeta jer prakticira islam.š. a to je niska kamatna stopa koja može biti ravna inflaciji. U slučaju kredita koji se dijeli borcima ima jedna dodatna povoljnost.novihorizonti. a time bi izbjegao mnoge neugodnosti koje mu njegovi roditelji čine zbog toga što prakticira islam. dakle prijeke potrebe. Da li je njemu dozvoljeno uzeti kredit koji se dijeli borcima uz 2-3 posto kamate i tako riješiti svoje stambeno pitanje. Napominjem da penzija ovog brata iznosi 500 KM i da je neoženjen. Bili ste dužni zapostiti bez obzira što ste očekivali početak mjesečnice. a Allah. Rješavanjem stambenog pitanja postojala bi veća mogućnost da se oženi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 221 od 416 . Živi kod oca i majke i plaća im kiriju 200 KM mjesečno. menstruacija je zakasnila i počela je tek nakon jacije. ili ukoliko je inflacija veća od kamate. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da li sam dužna samo taj dan napostiti ili sam uz to dužna još neki iskup (kefaret) dati. Ukoliko je ravna inflaciji. najbolje zna. Karadavi i mnogi drugi učenjaci našega vremena cijene da je u slučaju nužde. Treba da se.Na pitanja odgovora doc. prije svega pokajete.com Pitanje: Jedan moj brat po vjeri je stopostotni vojni invalid. Dužni ste samo taj dan napostiti i niste dužni bilo kakav iskup dati. muslimanima koji žive u neislamskim zemljama dozvoljeno uzeti bankovni krediti. Ramić. Koliko je ko u nuždi najbolje to sam zna i ostavljam mu da sam procijeni. dž. Olakšavajuća je okolnost što ste nenamjerno pogriješili. kao što je rješavanje pitanja krova nad glavom. tada ustvari.2005 http://www. Međutim. dr. Želim još istaći da spomenuti brat ne smije zaboraviti svoje obaveze prema roditeljima. nego u smislu da je nužda učinila da ono što je haram u granicama nužde bude halal. Odgovor: Dr. Šukri H. Datum kreiranja: 27. ako im pomoć bude potrebna. Na osnovu proračuna nisam zapostila prvi dan ramazana. i nema kamate bez obzira što će osoba koja je uzela takav kredit brojčano vratiti za 2-3 posto više nego što je uzela. Odgovor: Vi ste pogriješili.11. Oni ga ne žele otjerati pošto je jedinac. bez obzira što oni prema njemu imaju takav odnos i da je dužan da prema njima iskazuje svoju ljubav i pažnju i da ih u granicama svojih mogućnosti pomogne.

com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 222 od 416 . promovišu prostituciju i uništavaju kroz maturska veselja i ono malo morala i čestitosti što je. ali mi je problem ta šetnja. tako da će razlika među nama biti vidljiva. Šukri H. i tako u parovima prošetaju kroz grad do hotela u kom se uz alkohol slavi matura. dž. momci i djevojke uzmu za ruku. U našem gradu običaj je da se maturanti.2005 http://www. Ramić. omladina koja prakticira islam. da ne bude alkohola itd. inače. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ukoliko u tome ne uspijete. dr. Problem je još složeniji s obzirom da imam brata blizanca koji je u mnogome drugačiji od mene i kome ne smeta to što meni smeta. dakle pravo veselje. suočava. ali se bojim da će mojim roditeljima biti teško podnijeti neumjesne komentare ako budem išao sam na repu kolone. s obzirom da je naš grad vrlo mali. Ja znam da mi je grijeh uzeti djevojku za ruku. Vrlo je važno da istaknete i borite se za vaše posebne potrebe. U hotelu ja mogu naći sebi kutak gdje ću biti u društvu koje ne pije.11. možda. Šta da radim? Odgovor: Znam da je teško u neislamskom okruženju prakticirati islam u svoj njegovoj punini. kada su u pitanju maturska veselja. bude na pomoći. Neka ti Allah. organizirajte za svoju raju matursko veselje koje će biti po vašim uzusima. Teško je u određenim situacijama pronaći adekvatno rješenje. kod nekih mladića i djevojaka ostalo.š. Predlažem da prvo pokušate lobirati kod direktora i organizatora da matursko veselje organiziraju na način koji će omogućiti da i vi kao muslimani u njemu normalno učestvujete.novihorizonti. ali bez grijeha. ali se moraju pokušati riješiti problemi s kojim se.Na pitanja odgovora doc. Amin! Datum kreiranja: 27.com Pitanje: Ja sam maturant. Morate sebi naći halal alternativu i na taj način izbjegavati šejtanski pir onih koji pozivaju u blud.

kao šo je proizvodnja alkohola itd. ali nisu imuna na kamatu. činjenica je da većina tih preduzeća u svijetu. ovo je privremeno rješenje. deponuju svoja sredstva u banke koje posluju na kamatnom sistemu i za njih uzimaju kamate koje ulaze u profit. dž. postavlja se pitanje kako prevazići problem kamate u dioničkim preduzećima.″ (Ebu Davud. nesumnjivo ulazi u proizvod i zaradu tih preduzeća. potrebu da se ulaže u takva preduzeća. ″Kitabul-buju′″. najbolje zna.2005 http://www. Sunen. a ponekad i sama preduzeća daju pozajmice na koje uzimaju kamatu. Ramić. dionička preduzeća imaju svoju utemeljenost u šerijatu. a ako su u stanju da takvu odluku donesu. veli da je Uzvišeni Allah rekao: ″Ja sam treći uz dvojicu koja su se udružila sve dok jedan drugog ne prevare. u nedostatku preduzeća koja vode računa o halal poslovanju. dioničari muslimani dužni su usmjeravati aktivnosti preduzeća u kojima imaju glas ka aktivnostima koje su halal. preporučuje udruživanje u radu.Na pitanja odgovora doc. ne možemo generalno kazati da su haram niti da su halal.novihorizonti. Prema tome. uzimajući u obzir osnovnu djelatnost preduzeća. uz pomoć stručnjaka i računara ta procjena može biti poprilično precizna. za većinu dioničkih preduzeća čija djelatnost je u osnovi halal.š.v. Datum kreiranja: 27. osnovna djelatnost preduzeća dozvoljena (halal) tada je dozvoljeno kupovati njegove dionice i dijeliti zaradu. zakon nužde prestaje. Onoga trenutka kada takva preduzeća budu postojala. potrebu za postojanjem takvih preduzeća. Nadalje. pa makar on bio i nepravedan. odnosno kupovina i trgovina njihovim dionicama i eventualna zarada je zabranjena (haram).a. ali mora biti takva da se srce smiri da je sav haram imetak izdvojen iz dionica i zarade. U naše vrijeme. sadakom.s. općenito. ukoliko je osnovna djelatnost preduzeća u osnovi haram. pak. pod uslovom da vlasnik dionica procijeni koliko je u svaku dionicu ušlo harama od kamate i da to podijeli u dobrotvorne svrhe od kojih nema direktne koristi. Međutim. Treba napomenuti da imetak koji se smatra haramom i koji će vlasnik dionica dati u dobrotvorne svrhe od kojih nema direktne koristi ne može se smatrati zekatom. Naravno.11. kamata. Kada jedan drugog prevare. Nadam se da je ovo rješenje adekvatno i šerijatski utemeljeno. itd. dr. Poslanik. kojima je to jedini način da svoju ušteđevinu investiraju. Šukri H. Ta procjena ne mora biti stoposto precizna. nego moramo svako preduzeće posmatrati na vagi šerijata. Po mom shvatanju. a da kao muslimani moraju biti aktivni članovi društva u kom žive. a u isto vrijeme se sačuvaju od grijeha i haram imetka. niti se njime može platiti porez. ulaganja u njih. br. s. Prema tome. ali. S obzirom da muslimani žive u takvom okruženju. 2936) Dakle.com Pitanje: Odgovor: Cijenjeni profesore. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dužni su to učiniti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 223 od 416 . a Allah. pošto se njime omogućava da se sitni dioničari. a kod nas vjerovatno sva. Ja ih napustim. Islam. Ukoliko je. okoriste. te pomognu i druge da se okoriste tom imovinom. interesuje me da li je kupovina i trgovina dionicama dozvoljena po šerijatu? Dionička preduzeća su nužnost vremena u kom živimo jer je razvoj i napredak jednog društva danas nezamisliv bez te vrste preduzeća.

Znam da to nije čisto.a. iako sebi nalazim satisfakciju u tome da on to radi na svoju ruku. a tako je bilo i na ostalim. Preporučujem ti da objasniš svome majstoru da kao musliman želiš otpočeti prakticirati propis koji ti zabranjuje da druge varaš. on bi bio dozvoljen u slučaju nužde. Ramić. da možete. Datum kreiranja: 27. da nikoga ne ugrožavate. tokove ljudskih sloboda. Kod nas. a kojih na svim fakultetima ima. slobodno. ljudima čiji je mentalni sklop još uvijek u totalitarizmu. normalno. Uskraćivanje osnovnih ljudskih prava nije dostojanstveno a i zakonom je kažnjivo. Moj majstor. a Allah. a ja cijenim da vi niste u takvoj situaciji. prakticirati svoju vjeru.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 224 od 416 .š. a sunnete biste. mogli klanjati kako ste u pitanju naveli. a naše kulturne i vjerske aktivnosti Univerzitet je zdušno finansirao. kao i ostalim studentima. dž. moja duša nije mirna. 146) To što firma nije pravedna u raspodjeli zarade drugi je problem.š. Ipak. muslimanima su.” (Muslim. Iskoristite sve zakonske mogućnosti da do svojih prava dođete. S druge strane. da je to put koji će omogućiti svima bolji i ljepši život na dunjaluku. dž. na stolici. Što se. Poštenje je značajno svojstvo muslimana. s. jer ako bih ja odbio on bi bio na gubitku. da ti uveća halal zaradu. “Kitabul-iman”. situacija se mora mijenjati. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. teško uklopiti u demokratske tokove. pak. da shvate da je ljudski uvažavati one koji druga~ije misle kao ljudska bića. jer ih šejtan protiv muslimana posebno potpiruje. Možemo li mi klanjati sjedeći. dostojanstveno. a posebno muslimanima.2005 http://www. Znajte da se za prava treba boriti i da ona ne dolaze na tanjuru.v. Mi koji klanjamo nemamo prostoriju u kojoj bismo mogli klanjati. u BiH. Šta da radim? Odgovor: Musliman ne smije varati i učestvovati u prevarama. ali na vama studentima je da svojim zalaganjem pomognete tim ljudima da te svoje slabosti. Molim Allaha. Prema tome. Na mom univerzitetu. tako što ćemo sedždu činiti na stolu? Odgovor: Prije svega. Ja znam da se našim bivšim i sadašnjim komunistima.11. Mi smo imali svoj mesdžid u centru studentskog kampusa. dr. s obzirom da ga slušam i dobro radim.novihorizonti. teško im je ljudima dati njihova prava. ali ne želim s njim stupiti u sukob. bez osporavanja ili zapitkivanja. tiče načina klanjanja koji ste spomenuli. znam i da firma od ogromne zarade samo 1 posto daje radnicima. Jedan od načina borbe jeste da fakultet i ljude koji vas ometaju spominjete njihovim imenom i prezimenom. treba da se na fakultetu izborite za svoja osnovna ljudska prava. po potrebi. Sahihu Muslim. kako bi ih zajednica u kojoj žive mogla korigovati u pogrešnim postupcima. taj totalitarizam prevaziđu. Ja sam studirao u Velikoj Britaniji. zatim onima koji su po svojoj prirodi mrzitelji islama i muslimana. niti imamo blizu neku džamiju.s. pružane sve pogodnosti. najbolje zna.com Pitanje: Studiram na jednom fakultetu u Sarajevu. Pitanje: Radim za jednu veliku firmu u Njemačkoj. Šukri H. farz-namaze morate klanjati na najbolji mogući način. Njihovim potrebama je udovoljavano.Na pitanja odgovora doc. br. veli: “Ko nas vara nije od nas. Poslanik. upisuje mi više radnih sati tako da dobijem 400-600 maraka plate više i mi to polovimo.

Ramić. pa makar ga siromah koristio za ishranu sebe i svoje porodice. Međutim. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ali ne može se klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju. novac dobiven na osnovu kamate. Sahihul-Buhari. i da će na Sudnjem danu biti odrezani onima kod kojih budu koljena prelazili? Ja ne znam da u tom pogledu postoji posebna preporuka Poslanika. a halal drugima. Dakle. (Vidi: Buhari. najbolje zna. Šukri H. najbolje zna. Pitanje: Kako tumačite stav neke uleme (ako se ne varam i Vi ste takvu fetvu dali) da se novac dobiven na ime kamate može dati u dobrotvorne svrhe? Zar čovjek može sebi dopustiti da ono što smatra prljavim imetkom i ne želi da ga stavlja u svoja usta. br. dok se sjedi na Etehijjatu. a mjerenje u milimetre kako će nam ruke biti na koljenima dok smo na Etehijjatu. Naime. br. niti status.v. za tvrdnju da prsti ne smiju prelaziti koljena kad se sjedi na Etehijjatu i da je za takav postupak propisana tako strašna kazna potrebno je imati validan dokaz. rekavši tri puta: “Propale su cjepidlake. Poslanik.s. zekata. Kada govorimo o ovom pitanju treba imati na umu da novac sam po sebi nije haram i ne može biti prljav. nakon što je on oduljio s klanjanjem. u situaciji kada za to nemamo dokaz iz Kur’ana ili sunneta.s. a on je oporučio da klanjamo onako kako njega vidimo da klanja.š. kao što je izgradnja puta u susjednom mjestu. u osnovi. tako da je to postao šerijatski propis.v.Na pitanja odgovora doc. iskupa (kefareta) itd. Dokaz za to je postupak jednog ashaba koji je prekinuo namaz za Muaz ibn Džebelom i sam ga dovršio. s. da se taj novac može dati i siromahu. 664) Može li muktedija klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju? Datum kreiranja: 27. Ukoliko se to desi iz neznanja tada će muktedija samostalno dovršiti akšam nakon trećeg rekata i neće imama pratiti na četvrti rekat. s. “Kitabulezan”. Jedan od načina oslobađnja jeste da ga da siromahu u smislu oslobađanja od tog. može biti vid cjepidlačenja.s.a. Prema tome.v. taj novac je haram njemu. može se klanjati podne za onim ko klanja ikindiju. S druge strane Poslanik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 225 od 416 . Dakle. Prema tome. a koja se normalno pojavljuje u vezi s spomenutim pitanjem. daje u dobrotvorne projekte od kojih vlasnik glavnice nema direktne koristi.11. 4823. ja uvijek preporučujem da se kamata. odobrio je taj njegov postupak.a. siromah je legalna institucija koja može taj novac primiti.com Pitanje: Odgovor: Da li je tačno da prsti ruku. dž.novihorizonti.” (Sahihu Muslim. u situaciji kada čovjek nema izlaza nego da povjeri novac na čuvanje u banke koje posluju na kamatnom sistemu. ali u isto vrijeme dužan je da se tog novca oslobodi. itd.).a.a. koji je glavnicu stavio u banku i na osnovu nje dobio kamatu.v. s. kao što je kamata.š. ne smiju prelaziti koljena. za njega haram i prljavog novca. zabranio je cjepidlačenje.s. daje nekome da tim prljavim imetkom hrani sebe i svoju porodicu? Odgovor: Da bih izbjegao sumnju koju imate. Iz Poslanikove. prakse razumijem da u pogledu forme stajanja i sjedenja na namazu postoji određena fleksibilnost. bez obzira bio farz ili nafila. dž. Pitanje: Odgovor: Uslov da bi muktedija mogao klanjati za imamom jeste da imam klanja namaz koji ima isti broj rekata. jer je njegov status vezan za vlasnika. “Kitabul-’ilm”. a ja za taj dokaz ne znam. s. On ga ne može utrošiti u bilo šta što bi predstavljalo neki njegov interes. a Allah.2005 http://www. nego oni ostaju kod vlasnika. Otuda se s njim ne prenosi grijeh. a Allah. a ne u smislu obične sadake. haram je vlasniku glavnice. smatram.

š. Pitanje: Da li osoba koja je popila.v. bez obzira što je uzimala sredstvo koje opija. 22/146-147. a to mi se učinilo dok sam čitao Vaše pismo. može klanjati.” Komentarišući ovaj hadis koji se nalazi u Muslimovom Sahihu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dati da se odluči za ono što je za nju najbolje. da je strogo zabranjeno. Molim vas da nam pomognete da završimo ovu raspravu. Odgovor: Nije čudno što o tom pitanju i danas postoji razilaženje jer se ulema u vezi s tim i u prošlosti razišla. neprikosnoveni argumenti koji ne ostavljaju prostor za razilaženje. ako nemaju znanje koje će tu raspravu učiniti validnom i korisnom. nemojte se približavati namazu u pijanom stanju. veli: “Ovaj tekst ne može se drugačije protumačiti i smatram da nema učenjaka do kog ovaj hadis dođe vjerodostojnim putem da će postupiti drugačije. To kažem na osnovu ajeta: “O vjernici. koji su sa svoje strane dužni ponuditi najrelevantnije odgovore do kojih mogu doći.š.com Pitanje: Kod nas se još uvijek raspravlja o tome da li treba klanjati dva rekata tehijjetulmesdžida kada se uđe petkom u džamiju. ali je potpuno svjesna.) Datum kreiranja: 27. uprkos toj činjenici smatram da je ispravno da se osoba koja je konzumirala alkohol. inša-Allah. Ramić.” (El-Merdavi. kada zna šta govori. nakon iznošenja mišljenja i dokaza onih koji imaju drugačije mišljenje. treba klanjati..com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 226 od 416 . je držao hutbu. Međutim. sve dok je osoba u vezi s određenim pitanjem neodlučna može klanjati istiharu u nadi da će joj Allah. O razilaženju uleme u vezi s tim pitanjem neću ulaziti u detalje. sve dok ne budete znali šta izgovarate.” (EnNevevi. te da je prokleta svaka osoba koja ima bilo kakvu vezu sa sredstvima koja opijaju i razum poremećuju. dakle. s. nadam se da će svaki imam koji pročita ovaj moj odgovor to pitanje jasno tumačiti. čudno je ako Vi o dotičnom pitanju rapravljate ne poznajući relevantne argumente.2005 http://www. Što se tiče hadisa koji govore o tome da Allah. No. Pitanje: Odgovor: Da. smatram da oni ne zabranjuju klanjanje osobi koja nije u pijanom stanju. preporučio bih svim muslimanima da ne raspravljaju o bilo kom pitanju iz bilo koje oblasti ako za to nemaju relevantne argumente. dž. El-Insaf – štampan zajedno sa El-Mukni’ i Eš-Šerh elkebir. Džabir ibn Abdullah veli: “Došao je Sulejk el-Gatafani u petak (u džamiju) i sjeo. komentator te zbirke imam En-Nevevi. treba pokajati i namaz obaviti u njegovu vremenu. recimo jednu pivu u kojoj ima alkohola.) U navedenom ajetu eksplicitno se zabranjuje klanjanje sve dok osoba ne zna šta govori.a. a Allahov Poslanik.s. dž. kako u velikim tako i u najmanjim količinama. pošto do svih nisu stigli. 6/164) Na kraju. Šukri H. ajet govori da osoba. Inače. ustani i klanjaj dva rekata i skrati ih.11. dr. Šerh Sahihi Muslim. neće četrdeset dana (noći) primiti namaz pijanice a koji se nalaze u sunen-zbirkama. nego ukazuju da joj namaz neće biti primljen četrdeset dana ukoliko se u međuvremenu ne pokaje. a imam drži hutbu. 43. Implicitno. Navešću samo vjerodostojan hadis koji anulira sve dokaze onih koji misle drugačije.Na pitanja odgovora doc.. kako u prošlosti tako i danas.novihorizonti. i da više neće biti problema.” (En-Nisa. Otuda je imam Ahmed rekao: “Neće mu namaz biti primljen četrdeset dana sve dok se ne pokaje. onako kako je u navedenom vjerodostojnom i izričitom hadisu jasno rečeno. Rekao mu je: “Sulejk. pošto se kod nas kaže da se osobi koja popije nešto što u sebi ima alkohola namaz ne prima četrdeset dana? Da li je propisano ponavljanje istihare-namaza za isto pitanje? Odgovor: Ovdje treba prvo naglasiti da sve što opija jeste majka svih zala. Preče im je da slijede svoje imame.

takva igra je haram.novihorizonti. ako je uslov učešća u toj igri kupovina nekog njihovog proizvoda. Smatram da je najispravnije da se muž i žena dok šetaju ne uzimaju za ruku. najbolje zna. zato se toga klonite da biste postigli ono što želite.š. Uzimanje za ruku i prožimanje prstiju liči mi na intimu i ne bih to preporučio. a Allah. Pitanje: Odgovor: U svim nagradnim igrama u kojima učesnik direktno ili indirektno učestvuje u fondu nagrada nije dozvoljeno učestvovati jer je to jedan vid kocke. dž. ili kupovina kupona ili kartice. Pitanje: Odgovor: Sve što se smatra intimom nije supružnicima dozvoljeno činiti na javnom mjestu.11. a Allah.Na pitanja odgovora doc. najbolje zna. Ukoliko bi svako imao pravo učešća.) Prema tome. da postoji fetva kojom se zahtijeva od muslimana bojkotiranje njenih proizvoda pošto pomaže Izrael u genocidu protiv nevinog palestinskog naroda. dž.š. 90. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. posebno imajući u vidu da oni koji ih vide možda ne znaju da su oni supružnici.” (El-Maide. Naravno treba imati na umu.com Pitanje: Odgovor: Da li je žena obavezna biti pokrivena dok uči Kur’an? Ne znam da postoji šerijatski tekst koji to eksplicitno naređuje. dr. šejtanovo djelo. a ako već “moraju” onda da žena uzme muža ispod ruke. Ipak. dž. ono što opija. smatram da je dostojanstvenije da žena bude pokrivena kada uči Kur’an. jasno je zabranio kockanje: “O vjernici. kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari. Da li je dozvoljeno učestvovati u nagradnoj igri koju organizira Coca-cola company? Je li dozvoljeno da žena drži muža za ruku dok šetaju ulicom? Datum kreiranja: 27.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 227 od 416 . kada je Coca-cola u pitanju. Šukri H.š. kocka. Ramić. a nagrada dolazila od vlasnika kompanije ili trećeg lica tada bi učešće bilo dozvoljeno. a Allah.

Da li je to tačno? Datum kreiranja: 27. Islam prakticiram od malih nogu. Čak sam počeo piti alkohol.novihorizonti. daleko od bluda. sakrio tvoju mahanu i tvoje grijehe. ti je nisi dužan nad sobom izvršavati.com Pitanje: Ja sam neoženjen mladić koji je odrastao u islamu. da se od tog čovjeka dobije oprost. najbolje zna.š. farbati je ili praviti frizuru. Molim Allaha. a propis je da ih i ti sakriješ. te prema tome ima značaj koji musliman i muslimanka ne bi smjeli zapostaviti. dž. to podrazumjeva konsultacije s mužem i traženje kompromisa ako postoje različiti ukusi. dr. Taj problem puno okupira moje misli i volio bih da mi kažete kako da ga riješim. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.11. a ono će. postim. Apsolvent sam na jednom sarajevskom fakultetu. ukoliko je grijeh prema nekom čovjeku. Uzvišeni Allah mi je dao da u tome uspijem tako da ponovo klanjam. Pitanje: Odgovor: Propisano je da čovjek održava higijenu i urednost svoga tijela. dž. a Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 228 od 416 . podrazumijeva potkraćivanje i održavanje urednosti kose. Ovog ramazana sam čvrsto odlučio da se pokajem i da prestanem s tim griješnim životom. Dovoljno ti je to što je Allah. Uprkos činjenici da sam se. jer je za nju. Preporučio bih i muškarcima da konsultuju svoje supruge u pogledu odijevanja i frizure. dž. nastojeći se uljepšati i dotjerati onako kako on najviše voli.š. dž. dž. itekako. usliša tvoje pokajanje. uglavnom. desilo se da me jedna žena zavela tako da sam dvije godine bio s njom u nemoralu. dž. između ostalog.2005 http://www. Ramić. droge i ostalih zala u čije blato sam bio duboko zagazio. nego te stalno prati nastojeći da te ponovo zavede na stranputicu. kako da se očistim od grijeha koje sam činio? Odgovor: Hvala Allahu. nikada ne spuštaš gard i da budeš u svakom momentu svjestan da te šejtan nije napustio. c) da čvrsto odluči da se tom grijehu nikada ne vrati. dž. nemorala. biti uslišano ako bude ispunjavalo uslove: a) da se prestane činiti grijeh. a i lahke droge mi više nisu bile nepoznate. Svjesna žena će u tom pogledu voditi više računa o željama svoga muža nego o svojim. Međutim. značajnije da muž bude s njom zadovoljan i da je voli. ženi nije dozvoljeno bez dozvole muža potkraćivati kosu. najzainteresovanija osoba u pogledu urednosti i ljepote njene kose upravo njen muž (pošto se muslimanka uljepšava upravo svome mužu i ne otkriva svoju kosu na ulici).š. d) te. hvala Allahu. inša-Allah. smatram da ona treba. da te pomogne na pravom putu i sačuva od iskušenja kojima se nećeš moći oduprijeti. po šerijatu. b) da se čovjek iskreno pokaje Allahu. Nema sumnje da zadovoljstvo supružnika u pogledu odijevanja i frizure potpomaže jačanju bračne zajednice. voditi računa o njegovim željama. pošto svoje lično nezadovoljstvo snagom volje može promijeniti u satisfakciju. Jednostavno.Na pitanja odgovora doc. Što se tiče šerijatske kazne. pored same žene. kako se kaže. Ono što ti iskreno preporučujem jeste da.š. Uzimajući u obzir činjenicu da je. Nema sumnje da to. izvukao iz nevolje u kojoj sam bio muči me to što prema meni nije izvršena šerijatska kazna predviđena za moje prestupe. Naravno. na teravije idem i činim dobra djela.š. Ti ćeš biti čist od grijeha ukoliko Allah. koji te je spasio iz nevolje u kojoj si bio. Šukri H.š. Čula sam da.š.

(Vidi poglavlja u hadiskim zbirkama koja govore na tu temu. ukoliko to uznemirava druge klanjače i učače.com Pitanje: Odgovor: Da li mogu klanjati okrenut prema akvarijumu. kako bismo namaz što potpunije izvršili. to je jasno zabranio kada je jednom prilikom došao među ashabe i zatekao ih kako klanjaju i glasno uče. prenosi se da je govorio da ko prespava namaz ili ga zaboravi.novihorizonti. tada je potrebno tražiti odgovarajuće rješenje. svako najbolje poznaje sebe i u duhu svoga stanja treba rješavati to pitanje. uzeti tejemum i klanjati u vaktu. i nemojte se nadvikivati u učenju Kur’ana!” (Malik. a ako je voda blizu. br. ali ako će akvarijum skretati Vašu pažnju i zbog njega nećete imati kompletan namaz. kao što je bilo u vrijeme ashaba kada je u džamijama zujalo. uz napomenu da mi on ponekad skrene pažnju dok sam u namazu? Osoba ima od svoga namaza onoliko koliko je na njemu prisutna svojim mislima. uzet će abdest i klanjati pa makar vrijeme namaza isteklo. s.a.v. Možete ga nečim prekriti ili pak klanjati na drugom mjestu. Datum kreiranja: 27. kao u košnici pčela. treba naglasiti da što su osobe jačeg imana sve ih je teže dekoncentrisati dok su u namazu.11. Naime. Niko nema pravo da uči naglas u džamiji. pa se popeo na mimber i rekao: “Svaki klanjač. Ja ne znam dokaz koji bi ukazivao da je zabranjeno klanjati prema akvarijumu. svi uče Kur’an naglas i to nikome ne smeta. sve dok osoba koja je zaboravila ili prespavala klanja namaz odmah kad se sjeti. pa makar ono bilo i isteklo. Poslanik.) Izuzetak bi mogao biti ukoliko npr. to nije dozvoljeno.Na pitanja odgovora doc. taj namaz klanja odmah kada se sjeti. Pitanje: Odgovor: Ne. “Kitabun-nida’ lis-salati”. Pitanje: Da li će osoba koja se probudila pred istek određenog namaskog vremena uzeti tejemum i klanjati ili će uzeti abdest (za koji joj treba više vremena) i namaz klanjati nakon isteka namaskog vremena? Da li je u džamiji dozvoljeno učiti naglas u namazu ukoliko to uznemirava druge klanjače? Odgovor: Smatram da će u situaciji kada je voda daleko tako da će. ako ode po nju namasko vrijeme isteći.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 229 od 416 . s. Prema tome. smatra se da klanja u namaskom vremenu. pa neka vodi računa šta s Njim razgovara.s. Ramić. Šukri H. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.š. bilo u namazu ili van namaza. a Allah. od Poslanika. ponaosob razgovara sa svojim Gospodarom.) Prema tome. Ono što smo dužni uraditi jeste da namaz što bolje i ispravnije obavljamo. El-Muvetta. Naravno. Uz prethodno rečeno. najbolje zna. 163.2005 http://www. dr. dž.. od učenja Kur’ana.v. uistinu. Možda je upravo zbog činjenice da je u džamiji najbolje okruženje tamo i najsevapnije klanjati u džematu.a. u pripreme za namaz treba uključiti i osiguranje odgovarajućeg okruženja koje na nas neće destruktivno djelovati i odvoditi našu pažnju od namaza.s. Inače bi bilo dobro kada bi naše kuće imale neku sobu ili kutak za namaz gdje ne bi bilo ništa što odvraća ili skreće pažnju od namaza.

Primjer ovce Dolly je najsvježiji. zakonima koji vladaju u prirodi.” (En-Nahl. oni su sami prema sebi bili nepravedni. Interesuje me stav islama u vezi sa kloniranjem i kako da se muslimani postave prema toj novoj realnosti. dž. Bez obzira da li je tvrdnja raelijanske sekte tačna ili ne.š. To je manipulacija Allahovim. I. za njegovo opće Datum kreiranja: 27. To zaključujem na osnovu činjenice da je kloniranje vid mijenjanja Allahovih. a potom i čovječanstvu koje će se o njima morati brinuti. Stvoritelj kaže: “Allah nije bio nepravedan prema njima. sigurno prouzrokovati kršenje tih zakona i čovječanstvu donijeti velike tegobe i nevolje. dž. prirodnim zakonima koji također postoje. a ne klanjaju se drugom do šejtanu – prkosniku. koje je stvorio Stvoritelj. moja poruka svim naučnicima. Odgovor: Jučer sam u vijestima gledao izvještaj s jednog simpozija o kloniranju održanog u Sarajevu. već oni sami prema sebi.š. u ime Gospodara tvoga koji stvara.11. studira. a ne čovjek.š. dž. jer ga Uzvišeni Stvoritelj nije pripremio za tu ljudsku manipulaciju. dž. Prema tome. kao da je čovjek taj koji stvara. Možete zamisliti kakvi će problemi nastati ako klonovi kod sebe razviju neke nove virusne bolesti koje će se moći prenositi na ljude čiji organizam nema protv njih adekvatan odbrambeni sistem. sve što je u suprotnosti s Njegovim zakonima zabranjeno je i. sigurno. tako što iz žive stanice uzme DNK i njome aktivira jaje kod žene koje počinje da se dijeli i razvija plod gotovo identičan vlasniku žive stanice.novihorizonti. dž. iako je Dolly bila duplo mlađa od svog surogat roditelja. pa i neki teolozi govore o kloniranju kao vidu stvaranja čovjeka od strane čovjeka. Dokaz za to su klonirane životinje koje su imale ogromne nedostatke i slabosti u odnosu na one rođenje normalnim. čovjek je taj koji samo manipulira onim što je stvoreno. propisao ljudima da po njima žive i rade. jasno naređuje da čovjek uči. u ime Allaha. Uzvišeni Allah kaže: “Oni se mimo Allaha ženskim kumirima klanjaju.š. jer materijal kojim se to radi postoji i preostaje samo da se usavrši sistem. ali isto tako naređuje da primjena nauke bude u skladu s Njegovim zakonima. o mijenjanju Svojih stvorenja od strane čovjeka govori u negativnom smislu i kaže da će to šejtan naređivati čovjeku.” (Hud.š.” (El-Alek. po tom osnovu. jer se u slučaju kloniranja koriste postojeće žive stanice. pretpostavljam da je to moguće.š. Šukri H.) Kloniranje čovjeka. Što se tiče mogućnosti kloniranja čovjeka. Prema tome.š. sve što nije u ime Gospodara. 117119. mada mnogi stručnjaci tvrde da je nemoguće trenutno čovjeka klonirati. dž. a čini mi se da čovjek još nije ovladao tehnikom da bi to mogao uskladiti s tim zakonima.š. na kraju. i sigurno ću im zapovjediti pa će stoci uši rezati. zakonima. dž. a posebno naučnicima muslimanima koji se pokoravaju Allahu. Bio sam iznenađen kada sam vidio kako medicinari. i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!” (En-Nisa. dž. siguran sam da čovjek nije u stanju kloniranje čovjeka uskladiti s Allahovim. To se jasno razumije iz prvih riječi Objave upućenih čovjeku. Ona je brzo dostigla starost ovce čija je ćelija za kloniranje uzeta i oboljela je od bolesti od koje obolijevaju ovce u starosnoj dobi ovce od koje je ćelija uzeta. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. prirodnim putem. kao šejtanski posao će. i navodiću ih.com Pitanje: Nakon objavljivanja raelijanske sekte o uspješnom kloniranju čovjeka i rađanju prve klon-bebe ljudski rod se suočio s novom realnošću. Ramić. što je već stvoreno. a znamo da šejtan čovjeku naređuje ono što je zlo. pretpostavljamo da je štetno po čovjeka. proučava. Uzvišeni Allah.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 230 od 416 . koji su već stvoreni. 1) Prema tome. je: “Trudite se da vaš rad i primjena naučnih dostignuća bude u korist čovjeka. To će biti vid nepravde koju čovjek čini sam sebi. dž.š: “čitaj. nenaučno je kazati kako je kloniranje stvaranje čovjeka od strane čovjeka. prije svega kloniranim osobama. dr. odnosno vještačkog uzgajanja pojedinih ljudskih organa to se može smatrati dozvoljenim samo ukoliko je u skladu s općim Allahovim. Govoriti o kloniranju u smislu stvaranja čovjeka od strane čovjeka je nenaučno i netačno. dž. 33) “Mi nismo prema njima bili nepravedni.š. zakonima i ne smije. 101) Želim naglasiti da je čovjek dužan prilagođavati se Allahovim. ako se i uspije izvesti. kloniranje je manipulacija onim što već postoji. lažnim nadama. prokleo ga Allah! A on je rekao: “Ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određen broj Tvojih robova. a Allah. a isto tako i sa zakonima koje je Allah. Što se tiče kloniranja.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www. čak i kada s nekim zakonima manipulira i koristi ih. dozvoliti da to bude u koliziji s drugim Njegovim zakonima. stvorenja.

dž. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. tada je taj razgovor halal. Naime. dž. da vas pomogne da radite ono što je korisno za vas na dunjaluku i ahiretu i da vas oslobodi iskušenja u kom se trenutno nalazite. Otvoreno s njim porazgovarajte. Ramić. prije svega muževima i njihovim suprugama. posljedice mogu biti iste. Nemojte biti kao oni koji čine nered na Zemlji i koje je Allah. bilo zbog toga što je bezvrijedan i predstavlja tračenje vremena. dž. Šukri H. hvala Allahu. prakticiramo islam i trudimo se da budemo što bolji muslimani.š.š. Međutim.2005 http://www. Otuda se koristim ovom prilikom da svoj braći i sestrama uputim poruku da se boje Allaha. a i prijateljica. prokleo i na njih se rasrdio. Interesuje me da li se smatra osamljivanjem ako on preko interneta “čata” sa tim svojim poznanicama i da li je to njemu haram? Odgovor: Internet je za mnoge otvorio puteve velikog dobra. Datum kreiranja: 27. Kada je čovjek sam . ako je on osoba koja prakticira islam. ili zbog riječi koje koriste. Neka osjeti da mu vi želite dobro. Molim Allaha. ili.11. Što se tiče pitanja da li je vašem mužu haram “čatanje” na internetu. imamo jedan problem za koji ne znam rješenje. Iako to nije osamljivanje u klasičnom smislu. vašu pomoć će shvatiti kao dobronamjernu. ili pak zbog teme o kojoj dotični ne bi smjeli razgovarati. a kada je dvoje ljudi šejtan je dalje. opće zakone u prirodi i one objavljene u Njegovoj zadnjoj Objavi Kur’ani-kerimu. to zavisi od onoga o čemu se razgovara i načinu na koji se to čini.” (Ja Sin. dr. a to će biti tako samo ako svoje znanje budete aplicirali ne kršeći Allahove. Ako se razgovara o nečemu što je korisno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 231 od 416 . a za mnoge je postao noćna mora i vrlo često siguran put u grijeh i propast na dunjaluku i ahiretu.com dobro.š.š. dž. jer siguran sam da. zbog toga što je to korak ka nemoralu. Također bih preporučio muslimanima i muslimankama. dž.Na pitanja odgovora doc. a možda i gore. Pitanje: Ja i moj muž. mrtve oživjeti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili.š.novihorizonti. sve smo Mi to u Knjizi jasno pobrojali. da jedni druge pomognu u čuvanju od grijeha koji se mogu činiti putem interneta.šejtan je s njim. on je radeći u internet klubu upoznao dosta prijatelja. a roditaljima savjetujem da budno prate i kontrolišu svoju djecu. Ukoliko taj razgovor vodi u veći grijeh. u suprotnom. posebno tajno kada se osame s kompjuterom i internetom. taj razgovor je haram. riječima koje su dozvoljene. “čatanje” postaje grešnije i opasnije. zaista. i javno i tajno. da ne rade i da ne gledaju ono što je haram jer će sigurno naći na ahiretu sve što su radili. Pomozite svome mužu da se oslobodi problema s kojim se suočava. jer tevba je način da se grijeha oslobode. Uzvišeni Allah kaže: “Mi ćemo. 12) Podsjetio bih takođe tu braću i sestre da se pokaju čim učine grijeh. pak.

da li ti rekati mogu biti umjesto ikindije? Datum kreiranja: 27. osim u situaciji kada dolazi do razvoda na njen zahtjev.v. Pošto nisam taj dan stigao klanjati ikindiju.š.rukn (farz). s. može se klanjati podne za onim ko klanja ikindiju.š. u tim hadisima stoji da je Muaz imao običaj klanjati za Poslanikom. naravno. s. a Allah. Ukoliko se to desi iz neznanja.novihorizonti. nego ga je šutnjom odobrio. Da li žena ima pravo tražiti ugovoreni mehr u situaciji kada je ona uzrok razvoda braka? Klanjao sam iza džume namaza deset rekata.v. Tirmizi. tada će muktedija samostalno dovršiti akšam nakon trećeg rekata i neće imama pratiti na četvrti rekat. najbolje zna.” (Sahihu Muslim. “Kitabul-imame”. i da li je dozvoljeno klanjati farz za osobom koja klanja nafilu? Uslov da bi muktedija mogao klanjati za imamom jeste da imam klanja namaz koji ima isti broj rekata. Ramić. br. nakon što je Muaz oduljio s klanjanjem.v. imati nijet koji je sastavni dio namaza .11. s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. nije kritikovao njegov postupak. dž. u njegovoj džamiji. dr. Sahihul-Buhari. Naime. ali ne može se klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju. 532) Muaz je. odobravanje njegova postupka šutnjom dokaz je ispravnosti klanjanja farza za imamom koji klanja nafilu.s. Poslanik.a.s. br. da se može istupiti iz džemata kada za to postoji potreba jeste postupak jednog ashaba koji je prekinuo farz namaz za Muaz ibn Džebelom koji je klanjao nafilu i sam ga dovršio. a ti kad si klanjao te rekate nisi nanijetio ikindiju. dž. klanjao nafilu.a. za propuštenu ikindiju i naklanjajte taj namaz. Naime.s.a. “Kitabus-salat”. Sunen.com Pitanje: Odgovor: Može li muktedija klanjati akšam za imamom koji klanja jaciju. (Vidi: Buhari. U jednom od tih hadisa koji bilježi Muslim doslovno stoji: “Muaz ibn Džebel je klanjao jaciju s Allahovim Poslanikom. 826) Dokaz da je dozvoljeno klanjati farz za imamom koji klanja nafilu jeste upravo postupak Muaza ibn Džebela naveden u prethodnom hadisu i njemu sličnim predajama.2005 http://www. Pokajte se Allahu. Poslanik. Pitanje: Odgovor: Da. između ostalog. a potom odlaziti u svoj kvart i predvoditi namaz u džematu. 711.s. a oni koji su klanjali za njim klanjali su farz. Dokaz. ti rekati ne mogu nadomjestiti propušteni farz ikindije-namaza. Sunen.v. supruga ima pravo tražiti mehr u toj situaciji pod uslovom da lično ne insistira i ne traži razvod braka. za ispravnost namaza potrebno je.Na pitanja odgovora doc.a.a. 664. Pitanje: Odgovor: Ne. Nesai. bez obzira bio farz ili nafila. br. s. a zatim odlazio svome narodu i klanjao im jaciju. Naime. “Kitabul-ezan”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 232 od 416 . s. Prema tome. “Kitabul-džumua”. Poslanikovo. br. Šukri H. ona ima pravo tražiti mehr u svim situacijama. tako da je to postao šerijatski propis.s. odobrio je taj njegov postupak.v. Znajte da se farzi pet dnevnih namaza ne smiju propustiti u bilo kojim okolnostima i da će za njih čovjek prvo odgovarati na sudnjem danu.

Na pitanja odgovora doc. “El-Birru ve-s-sile”.š. krava zbog bolesti nije mogla biti zaklana u kurban. u ratu i radi mirenja (zavađenih) ljudi. Ima li ta osoba pravo na takav zahtjev? Odgovor: Svi treba zajednički da podnesu gubitak.com Pitanje: Odgovor: Kada je mužu dozvoljeno slagati ženi i smije li se pri tom zaklinjati Allahom. Sunen. Šukri H. Ukoliko je neka osoba uzrokovala da se krava razboli dužna je nadoknaditi gubitak. Ramić. dž. O dozvoljenoj laži muža svojoj supruzi govori se u hadisu Poslanika. U kupovini je učestvovalo 5 osoba.s. najbolje zna. Pitanje: Nabavili smo kravu za kurban. 1862) S obzirom da je ta vrsta laži dozvoljena nadam se da nema smetnje da se na nju zakune s imenom Uzvišenog Allaha.š. Datum kreiranja: 27. u konkretnoj situaciji.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 233 od 416 .” (Tirmizi.novihorizonti. Međutim. dotična osoba nema pravo na takav zahtjev. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. br. imajući u vidu da niko od njih nije uzrokovao da se krava razboli. a Allah.2005 http://www. dž. dž.11.š? Mužu je dozvoljeno prema supruzi iskazivati ljubav riječima i djelom više nego što to stvarno osjeća srcem.v.a. a Allah. najbolje zna. Prodata je za manju cijenu no što je kupljena. dr. Prema tome. Jedan od vlasnika kurbana traži od osobe u čijoj je štali bila krava da mu isplati vrijednost njegovog dijela u punom iznosu ili da mu se kupi kurban. On uporno odbija da primi samo peti dio dobivenog novca putem prodaje krave. koji bilježi Tirmizi: “Laganje je zabranjeno osim u tri situacije: kada čovjek priča supruzi da bi joj udovoljio. osim u slučaju da je neko od njih nehatom ili namjerno uzrokovao da se krava razboli. s.

a spolni organ to sve potvrđuje ili u laž utjeruje. da li da je podržim da se razvede ili ne? U slučaju razvoda ima li ona pravo tražiti mehr? Napominjem da oni imaju djecu. ako se brak sačuva.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 234 od 416 .š.a. prođe tog poroka i porodica nastavi živjeti u normalnoj bračnoj zajednici. ona to pravo gubi ukoliko zahtjev za razvod dođe s njene strane. dž. a blud jezika je govor. svakom potomku Ademovom propisao udio u bludu (zinaluku) koji će neizbježno doživjeti: blud oka je pogled. Amin! Datum kreiranja: 27. Šukri H. takav postupak naziva bludom očiju. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. 5774) Uzimajući u obzir da. On joj je čak rekao da ona nije razlog tom njegovom poroku. Poslanik. dr. Što se tiče prava na mehr. Smatram da vrijedi da se strpi zbog djece i njihova babe. Odgovor: Nema sumnje da muž vaše sestre čini vrlo ružno djelo.11. Allahov. ali iz istog hadisa razumijemo da je istinski blud ipak onaj koji potvrdi spolni organ. Međutim. ali je on i dalje nastavio da to radit. moja sestra osjeća odvratnost prema postupcima muža i sve više prema njemu samome. tako da je počela razmišljati o razvodu. da ne treba da se osjeća krivom. s. kako mi se čini. uistinu. “Kitabul-isti’zan”. br.v.com Pitanje: Moja sestra žalila se da joj muž čini blud pogledom gledajući erotske stranice na internetu.2005 http://www. Sahihul-Buhari. da se muž. Interesuje me kako bi bilo najbolje da je savjetujem. dž. vaša sestra nema drugih problema u braku te da imaju djecu. Molim Allaha. ali to ipak nije blud koji za sobom povlači preciznu šerijatsku kaznu (hadd) na dunjaluku i džehennemsku vatru na ahiretu.š. imajući u vidu da uzrok tom poroku nije nemarnost i nebriga supruge. da vam pomogne da sačuvate brak i nastavite živjeti u sreći i rahatluku. Smatram da će strpljenje donijeti bolji reultat s obzirom da postoje veće šanse.Na pitanja odgovora doc. preporučujem ti da je savjetuješ da se strpi i pomogne svome mužu da prevlada problem s kojim se suočava. Ramić. Ona ga je opominjala.novihorizonti.s. miljenik kaže: “Allah je. tj. Duša hoće i žudi.” (Buhari.

iako su idolopoklonici (mušrici) sve radili da fizički i idejno unište Muhammeda.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 235 od 416 . nego je. Uz to. ima za cilj da zaštiti imovinu ljudi tako da musliman ne može biti pljačkaš.a. Amin! Datum kreiranja: 27. 8/458) Na osnovu izloženog. ukoliko ih (musliman) prevari. nakon što se na njih gledalo kao na čestite i poštene ljude. ili ukrade od njih. Ukoliko vlasnici onoga što je ukradeno dođu u muslimansku zemlju s dozvolom i pod zaštitom. jer je prevara vjerolomstvo. čak nije otuđio ni imovinu idolopoklonika koja je kod njega bila na čuvanju. smatra se da je prekršio ugovor o zaštiti. jer se takvi uslovi podrazumjevaju. s. treba da ga slijede i u tom pogledu.a. on im to mora vratiti. Poslanik. Posebno je problematično to što ta braća smatraju da je imovina nemuslimana dozvoljena i da ju je halal pljačkati i otimati. a ako ne dođu on im to mora poslati. Zbog te fetve mnogi omladinci danas provode svoju mladost po evropskim zatvorima.) U svakom slučaju.v. Zbog toga.a.s. kako kažu. Odgovor: Prije svega. koji ni trunku tuđeg imetka bespravno neće uzeti. a u našoj vjeri nema mjesta za vjerolomstvo.11.Na pitanja odgovora doc.novihorizonti. pa učini pronevjeru. kada je napuštao Mekku. jer su mu nemuslimani garantirali zaštitu pod uslovom da ih on ne prevari. jer je on to od njih uzao na zabranjen (haram) način i mora to vratiti kao da je to uzeo od muslimana”. Ramić. dž. Oni kažu da je to njima dozvoljeno jer nemaju alternativu.š. tumačeći te njegove riječi.s. dužan je da to vrati vlasnicima.2005 http://www. (Na tu fetvu sam detaljno odgovorio u Saffu br. kaže da je muslimanu zabranjeno (haram) činiti pronevjere. i da svojim poštenjem budu istinski promotori islama.a.s. Mugni. El-Hireki. zbog nje se na muslimane počelo gledati kao na kradljivce i varalice. i muslimane. Ibn Kudame. ko od nemuslimana uđe u muslimansku zemlju s dozvolom i pod zaštitom muslimanske države. Ti uslovi ne moraju biti spomenuti prilikom ugovora o zaštiti. U zaključku o tom pitanju Ibn Kudame kaže: “Nakon što smo ovo utvrdili možemo konstatovati da nije dozvoljeno (muslimanu) da ih (nemuslimane) vara. on nije krao i pljačkao njihovu imovinu.s. dr. (Vidi: Ibn Kudame. r.v. Štaviše. Molim Vas da mi objasnite da li su oni u pravu. Prema tome.com Pitanje: Uporno nastojim odvratiti neku svoju braću koja žele da izvrše pljačku kako bi osigurali sredstva da idu u džihad.s. ili kao muslimani. ali čini mi se da me neće poslušati. jasno razumijemo da je namjera spomenute braće pogrešna.v. naročito ako žive u nemuslimanskoj zemlji. iako su bili planirali njegovo ubistvo. preporučio bih našoj braći da i u pogledu spomenutog pitanja slijede Poslanika. podsjetio bih tu našu braću da Muhammed. oni koji slijede Muhammeda. između ostalog. Šukri H. oni se pravdaju time što. s. s. ostavio Aliju. islamski pravnik koji je umro u desetom stoljeću. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ne smije pronevjerom uzimati imovinu nemuslimana. Molim Allaha. da im pomogne da shvate propise islama onako kako su ih svaćale prve odabrane generacije muslimana. kada se pripremao za hidžru nije išao krasti od idolopoklonika da bi osigurao opskrbu za put. da im tu imovinu vrati. ili nešto od njih pozajmi. kaže da musliman koji uđe u nemuslimansku zemlju uz njenu dozvolu i pod zaštitom (emanom) te zemlje. s. Treba znati da islam svojim propisima.” Prema tome. da ih ne izda i da su sigurni od njega.v. s. Možda su oni prihvatili jednu šerijatski neutemeljenu fetvu koja je izazvala veliku pometnju među muslimanima Zapadne Evrope. neće pljačkati muslimane.a. rekao je: “Muslimani se drže svojih ugovora. u kojoj se kaže da je imovinu nemuslimana dozvoljeno otimati i pljačkati pošto oni javno i tajno ratuju protiv muslimana. 12. naročito među muslimanskom omladinom.a.

com Pitanje: Lovac koji ubije divlju svinju mora platiti taksu u visini od 50 KM.2005 http://www. svijet svašta priča i što zna i što ne zna. ja bih preporučio i nemuslimanima da svinje ne koriste u ishrani.v.s: “Dovoljno je čovjeku laži ako pripovijeda sve što čuje. dr. prilikom klanja. Doduše. Da li je lovcu muslimanu dozvoljeno (halal) svinju prodati i za te pare platiti taksu ili kupiti municiju? Odgovor: Svinja za muslimana ne predstavlja vrijednost. br. naročito divlje. Da li je to tačno? Je li dozvoljeno kokoški. Nažalost.. odnosno potiru (glava). a Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. prilikom klanja. a noge peru tek kad dođu u džamiju. mada se i tamo ponekad desi koja omaška i greška. “El-Mukaddime”. Nadalje.. Pitanje: Odgovor: Pogrešno je. a s obzirom da mu je svinja haram ne smije je ni sebi za ishranu ostaviti. Pitanje: Odgovor: Taj abdest nije valjan s obzirom da je jedan od uslova za ispravnost abdesta da se dijelovi tijela peru. peradi u potpunosti odsijecati glavu.. jedan za drugim.. 6) Cuo sam da ste knjigu “Poslanikov namaz od abdesta do zikra” ocijenili slabom. a da kičmena moždina u vratu ostane netaknuta.Na pitanja odgovora doc. Ramić.. utvrđeno je da se meso peradi lakše zarazi kada se glava u potpunosti otkine te je i ste strane ispravnije perad klati kako je prethodno istaknuto. tako da muslimani koji svinju neće sebi uzeti ne treba ni da plaćaju spomenuti porez. Ispravno je da se prerežu vratne (krvne) žile. Pauza između pranja ili potiranja jednog dijela i sljedećeg ne smije biti duža od vremena za koje se oprani dio može osušiti. Teško je tome što svijet priča ući u kraj. Lovci muslimani moraju promijeniti taj zakon koji je za njih nepravedan. pa kako je mogu ocijeniti?! Samo ono što napišem u Novim horizontima je moj stav. i što razumije i što ne razumije. Šukri H. Može li se tako abdestiti na rate? Datum kreiranja: 27. A to što svijet priča. kako bi isticanje krvi bilo potpunije. Koristim se prilikom da radi pouke navedem hadis Poslanikov. i što je zapamtio u potpunosti i što je zapamtio djelimično. s. u potpunosti odsjeći glavu sjekirom? Neke naše džematlije kod kuće uzmu abdest.novihorizonti. najbolje zna. Pitanje: Odgovor: Knjigu nisam ni vidio.a.” (Sahihu Muslim.š..com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 236 od 416 . dž. Otuda musliman svinju ne može prodati. Musliman može dati nemuslimanu svinju koju je ubio.. jer su one znatno sklonije zarazi.11.

niste dužni davati zekat na zarađeni novac prodajom pšenice nakon isteka jedne hidžretske godine.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 237 od 416 .š.novihorizonti. tu nekretninu prodaje uz prethodno dogovorenu zaradu. naravno ukoliko budete imali nisab koji ispunjava predviđene uslove. Znajući da čovjek ne može prakticirati islam u potpunosti bez odgovarajućih uslova.š. trgovačke transakcije su dozvoljene.com Pitanje: Čudi me profesore da ste Vi i Reis efendija u šerijatskom odboru Bosna Bank International koja posluje s kamatom kao i ostale banke. želim istaći da se nadam da će moje učešće u šerijatskom odboru spomenute banke biti. a kamatne zabranjene i to treba da nam je jasno. Imam osjećaj da oni vas tamo drže samo da bi lakše varali muslimane. svaki korak u ostvarivanju tih uslova za muslimana je izuzetno značajan. koliko traje jedan havl. dž.” Dakle. Naime. nego je samo rekao: “Allah je trgovinu dozvolio. svim kritičarima iznosim svoju želju i dovu da oni naprave nešto bolje i islamskije.š. Mnoge buni činjenica što banka zarađuje određeni procenat. dr.Na pitanja odgovora doc. Kada ću na taj novac biti dužan dati zekat? Datum kreiranja: 27. Ramić. Uzvišeni Allah. Pitanje: Odgovor: Na taj novac ćete biti dužni dati zekat tek nakon isteka dvije hidžretske godine od dana kad ste dali zekat na pšenicu. Onima koji imaju takvu sumnju kažem da se u slučaju BBI banke radi o zaradi na trgovini. gradnje stanova na principu zajedničkog ulaganja itd. radi se o trgovini. a ima li iko da smatra da je u trgovini zabranjeno zarađivati!? Uz sve prethodno rečeno. Kada to urade. a to nije propisano. molim Allaha. Ukoliko dođe do liberalizacije tih zakona i njihovog usklađivanja sa zakonima koji važe u Evropi. Banci će biti daleko lakše poslovati. nakon što postane vlasnik dijela nekretnine. svi ćemo ih podržati. bilo bi to duplo davanje zekata na istu imovinu. je da se na takve primjedbe polemički ne odgovara. neka ne ruše i ono malo dobra što imamo. dž. to je ustvari trgovina u kojoj banka. Dakle. kao što zarađuju banke koje daju kamatne kredite. na vagi mojih dobrih djela na Sudnjem danu. Produkti koje je banka ponudila u pogledu kupovine nekretnina. inša-Allah. nije na tu tvrdnju polemički odgovorio. Uz ovu nadu. Konstatacija da BBI banka funkcioniše na kamatnom sistemu i da radi s kamatom kao i ostale banke nije tačna. a ne pozajmljivanju novca uz kamatu. Pšenica je otkupljena i za nju sam dobio novac. jer ste izdvajanjem deset posto pšenice dali propisani zekat na tu imovinu za tu godinu. Mnogi muslimani koji su se "razočarali" u BBI banku kažu da je to isto. Prošle godine dao sam zekat na pšenicu u visini od 10 posto. Otuda sam bio jako sretan što se otvaranjem BBI banke pruža mogućnost muslimanima na ovim prostorima da prakticiraju islam u određenim segmentima ekonomije i bankarstva. da me udalji iz tog odbora ako će me učešće u njemu odvesti u grijeh zbog kog ću se kajati na ahiretu. Smatram da biste se vi trebali povući. kada su oni koji su se bavili lihvarstvom stavili primjedbu i rekli: “Trgovina je isto kao i kamata”. Otvaranje BBI banke historijski je trenutak i ja sam sretan što imam priliku dati svoj doprinos u radu te banke.11. Do tada. Onima koji tako misle ne želim polemički odgovarati jer uputa Allaha. Na kraju. Molim vas da mi objasnite ove moje nedoumice!? Odgovor: Prije svega. Šukri H.2005 http://www. Prema tome. dž. Kada biste nakon godinu dana na novac zarađen na toj pšenici dali zekat. a kamatu zabranio. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. treba istaći da nastojanje BBI banke da posluje u skladu sa šerijatom nije nimalo lahko i jednostavno u kontekstu važećih zakona o bankarstvu u našoj zemlji.

Poslanik.a. a učenje početne dove (Subhaneke) sunnet. postoji dilema u vezi s njegovim značenjem da li je njegovo značenje općenito ili ne.s. Prema tome. Pošto sam stekao pravo na dvojno državljanstvo ne znam kako da postupim kao musliman. br. Kada imam pođe na ruku idi za njim. Međutim. spomenute riječi Poslanik.. ali sigurno uništava. To ćeš lakše moći postići ako si punopravni član te zajednice. veli: “Imam je određen da se slijedi. pa se s njim nemojte razilaziti.2005 http://www.) Kada malo zakasnim na prvi rekat. “Kitabus-salati”.com Pitanje: Čula sam od jednog našeg profesora da je hadis: “Narod koji da upravu ženi neće uspjeti”. spomenuta ili ne!? Naime. Datum kreiranja: 27. poštenjem. Dakle. lažan..a.” (Buhari. 365. u vremenu u kom živimo. izjava spomenutog profesora me zbunila. “Kitabul-fiten”. prije nego imam pođe na ruku. Pitanje: Odgovor: Ukoliko nisi siguran da ćeš moći proučiti oboje. tj. ako imaš državljanstvo. a da početnu dovu izostaviš. sve dok može uživati slobode vjeroispovijesti propisane pozitivnim zakonom članica Vijeća Evrope i sve dok može pozitivno djelovati na svoju sredinu. a kada na ruku ode i vi za njim ruku činite. pošto je njeno učenje farz (rukn).a. inače. s. svojim radom.v. Kada učini tekbir i vi za njim to učinite. o značenju tog hadisa postoji prostor za diskusiju. da li je ispravnije da učim početnu dovu (Subhaneke) ili da učim Fatihu? Švicarska ne priznaje islam kao religiju. može živjeti u zemljama poput Švicarske. Molim za savjet.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 238 od 416 . jer je slijeđenje imama obavezno.s. s. Molim pojašnjenje. Sahihul-Buhari. br. Nadam se da ćeš ti a i ostali muslimani. br. Odgovor: Spomenuti hadis je vjerodostojan. 6570. bez obzira da li si dovršio učenje Fatihe ili ne.s. islamskim moralom i drugim pozitivnim aktivnostima doprinijeti da islam u Švicarskoj bude priznat i da narod u toj zemlji kroz pravi primjer iskrenih muslimana spozna vrijednost Allahove. a nema prostora za razilaženje kada je njegova vjerodostojnost u pitanju. podržavam pozitivnu integraciju muslimana u evropska društva pri čemu će muslimani svojim vrijednostima obogatiti ta društva i pomoći im da se izvuku iz krize morala koja ih polahko.š. trudom. ne bojeći se da će ga sredina. dr. Bilježi ga Buharija u Sahihu. kazao je u povodu postavljanja careve kćerke na prijesto u Perziji. Šukri H. “Kitabul-megazi”.novihorizonti. Ja. dž. Ramić.v. vjere. izvesti iz islama i usmjeriti putem nemorala i nevjerstva. da li se ono odnosi samo na specifičnu situaciju koja je Poslaniku.11. ispravno je da odmah učiš Fatihu. S obzirom da sam ja prethodno učila da je to vjerodostojan hadis. Fatiha je važnija. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.Na pitanja odgovora doc. 4073. Činjenica je da su Perzijanci kasnije bili poraženi i nisu uspjeli. s.v. Pitanje: Odgovor: Smatram da musliman. kao i drugi prenosioci (Tirmizi i Nesai). kao i njegovu djecu o kojoj je dužan brinuti se. u pogledu vjerodostojnosti tog hadisa nema dileme.

Bojimo se da njihovim uključivanjem ne narušimo čistotu džemata. potrebno ih je na vrijeme isključiti kako opstanak džemata na pravom putu ne bi došao u pitanje. dž. podrazumijeva se da u nastojanju da se oslobodite loših snova primjenjujete propise islama u vezi sa spavanjem. Odmah u startu suočili smo se s jednim problemom. u džemat hoće da se uključe kao punopravni članovi neki ljudi za koje znamo da čine velike grijehe i zarađuju novac na haram način.2005 http://www. Iako ga više ni poznati ne mogu često snivam snove u kojima me on proganja. s. U slučaju da ti ljudi budu negativno djelovali i narušavali ugled i temelje džemata. on je tvoj stric (amidža) i dužna si se prema njemu odnositi kao prema stricu. Smatram da ćete inkorporiranjem tih ljudi u svoj džemat na njih moći lakše djelovati i tako promijeniti njihov odnos prema haramu. taj novac za vas je halal. 681. Što se tiče novca koji će oni uplaćivati na ime članarine.com Pitanje: Trenutno formiramo džemat. Ramić. Tamo ćete moći svoje pravo postići i nepravdu koja vam je na dunjaluku počinjena s njegove strane ispraviti. pošto bi ispravljanje naglas moglo izazvati fitnet (nered).) Nakon hutbe ispravno je imamu. Šta da radim u pogledu tih snova i da li sam sa šerijatske strane dužna da ga smatram svojim stricem? Odgovor: Da.” (Ahmed. Pitanje: Dok sam bila mala moj stric me tukao. te da će oni jednoga dana postati čvrsti i stabilni muslimani. kao i moju mamu. Naravno. Proganjao nas je sve dok se nismo odselile. Da li da ih prihvatimo u naš džemat? Odgovor: Smatram da je ispravno takve ljude uključivati u džemat sve dotle dok smo sigurni da oni sa svojim negativnim idejama i djelovanjem neće moći džemat okrenuti neželjenim pravcem.11. s obzirom da će oni plaćati članarinu s tim prljavim novcem. Naime. Musned. da ga uputi na pravi put i da mu oprosti grijehe. Pitanje: Odgovor: Smatram da je ispravno imama ispraviti u sebi.novihorizonti. Čini mi se da zabrana glasnog odobravanja imamu dok drži hutbu ima za cilj da spriječi fitnet (nered) koji bi mogao nastati odobravanjem ili osporavanjem imama za vrijeme hutbe. on nosi na budući svijet. Što se snova tiče.a. veli: “Ko kaže tako je dok imam drži hutbu. Ja mu nisam nikad ništa nažao učinila. Njegovo nasilje prema tebi i tvojoj majci je grijeh koji. ukazati na grešku. taj je progovorio a ko progovori njemu nema džume. nasamo.s.v. Bilo bi dobro kada bi razmišljala o budućnosti a ne o negativnom odnosu strica prema tebi i tvojoj majci u prošlosti. dr. Kada se sjetiš strica. preporučujem ti da se posavjetuješ s psihijatrom. s obzirom da se s novcem ne prenosi grijeh. br. nego grijeh ostaje osobi koja je taj novac zaradila na haram način. Šukri H. dakle u granicama mogućnosti održavati rodbinske veze. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ako mu ne halalite.Na pitanja odgovora doc. Da li je dozvoljeno ispraviti imama za vrijeme hutbe kada pogrešno citira ajet? Datum kreiranja: 27. ne naglas.š. zamoli Allaha. Poslanik.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 239 od 416 .

takođe bismo svi bili griješni itd. moći ćeš pokazati prednosti i vrijednosti tog sistema. biće proživljena u dobi od trideset tri godine. visine Adema. da li da ljude varaš ili pošteno posluješ. po šerijatu. muslimani dužni imati dovoljan broj stručnjaka u svim oblastima. ako bismo imali višak hodža. Ako budeš vrijedan. Pitanje: Pohađam drugi razred ekonomske škole i super odlikaš sam.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 240 od 416 . samostalni poduzetnik. u suri Et-Tur. a da se okupam. Pitanje: Odgovor: Ne. Vjernik sam i družim se s društvom koje prakticira islam. dž. najbolje zna. stvorio za tu svrhu. To znanje ćeš steći u školi.2005 http://www. bez pranja kose.11. još ti je samo potrebno znanje. dž.š. da li da posluješ na kamatnom ili beskamatnom sistemu. a Allah. zakonima potrebno je da poslovni ljudi imaju znanje i volju. I što više budeš imao znanja sve ćeš lakše moći raditi u skladu s propisima islama.s.š. to nisu djeca s dunjaluka. a. dž. dr. nakon sahat-dva. Ako bismo. a višak pravnika bili bismo svi griješni. recimo. a to je najbolja da′va. šezdeset aršina.š. poslovati po islamskim propisima daleko od kamata i varanja. najbolje zna. Sutra. Djeca s dunjaluka koja umru prije punoljetstva bit će prilikom proživljenja ista kao i ostali ljudi tj. Datum kreiranja: 27. Moji ahbabi s kojima se družim uporno me nagovaraju da napustim ekonomsku školu i upišem medresu.š. da bi ekonomsko poslovanje bilo u skladu s Allahovim. 24. Otuda. Na kraju želim naglasiti da su. Šukri H. stoji da će Džennetlije služiti dječaci nalik na biser skriveni. Da li su to djeca koja su umrla prije punoljetsva? Odgovor: Vaši ahbabi u potpunosti griješe. s ekonomskom školom neću ništa moći raditi što je muslimanu halal.com Pitanje: Odgovor: Imam običaj da po prestanku hajza operem kosu. naravno. i njegove širine sedam aršina. Da li je moj postupak ispravan? Vaš postupak je pogrešan pošto je uslov za ispravnost gusula da razmak između pranja jednog i drugog dijela tijela ne bude duži od perioda za koliko se voda na opranom dijelu može osušiti. nego su to džennetska stvorenja koja je Allah. kako oni kažu. a manjak ekonomista. imali manjak ljekara. kada završiš školovanje i postaneš. npr. Molim da mi date Vaš savjet. Naime. Ramić. Ti kao musliman imaš volju. a Allah. Ti ćeš. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. dž. jer. jedini način da se ekonomsko poslovanje islamizira jeste da se muslimani školuju i da vrijednosti islama prakticiraju i promoviraju. U Kur′anu. imat ćeš izbor. ajet.Na pitanja odgovora doc. Isto pravilo važi i prilikom uzimanja abdesta.

Dakle. Međutim.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (Muslim. Šukri H.novihorizonti. osim u situaciji kada vlada oskudica u toj robi.Na pitanja odgovora doc. br. tada ćete davati zekat samo na zaradu koju ostvarite od tih dionica.5 %) i to na imovinu preduzeća koja podliježe zekatu. tada ste to dužni učiniti na jedan od sljedeća dva načina: a) ako ste dionice kupili da biste s njima trgovali na njih ćete. Ramić. tada ćete dati na ime zekata dva i po posto (2. Želim da znam kako za tu imovinu da izračunam zekat? Datum kreiranja: 27. Kupio sam dionice u jednom preduzeću u Sarajevu za pedeset hiljada konvertibilnih maraka. rekao: “Namaz se ne prima bez abdesta. zbog odgađanja plaćanja ili plaćanja na rate. 329. a ako se daje novac za novac (kupac plaća banci koja se pojavljuje kao zajmodavac) to je kamata ako zajmodavac vraća više nego je pozajmio. s. kada prođe jedna hidžretska godina. Naveče sam se sjetio da sam bio bez abdesta.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 241 od 416 . bila izražena u procentima to se ne bi smatralo kamatom.) Pitanje: Da li se smatra kamatom kada kompanija napravi kuće i onda ih banka otkupi pa potom prodaje po skupljoj cijeni i kaže: ako plaćaš u gotovini cijena je sto hiljada a ako plaćaš na rate cijena je veća za šest posto? Odgovor: Ne. b) ukoliko ste pak kupili dionice da biste na njima nešto zaradili kroz profit koji ostvari preduzeće. Pitanje: Predvodio sam kao imam podne namaz. Pitanje: Odgovor: Ukoliko preduzeće daje zekat po propisu. a klanjali su za mnom taj dan? Odgovor: Namaz muktedija koji su za tobom klanjali ispravan je i nema potrebe da ih obavještavaš. Ta zarada ulazi u vašu imovinu u pogledu nisaba i ostalih uslova za zekat i na tu imovinu se daje dva i po posto (2. dati zekat dva i po posto (2. Ako to nije slučaj.a. Interesuje me da li sam dužan obavijestiti džematlije da nisam bio pod abdestom kako bi i oni ponovo klanjali i šta raditi u pogledu onih koje ne poznajem. pa makar to bila i banka ima pravo slobodno formirati cijenu robe i nekretnina i odrediti da pri gotovinskom plaćanju cijena bude niža. ako se daje novac za robu (kupac plaća vlasniku robe) tu ne može biti kamate. ili pak to tako nije definisano. kad bi veća cijena. Štaviše.5 %) uzimajući u obzir njihovu vrijednost na dan kad ste postali obavezni dati zekat.s. Vi kao dioničar niste dužni davati zekat jer uduplavanje zekata nije propisano.2005 http://www. Ti si ispravno postupio kada si ponovo podne klanjao. ta trgovina u sebi nema kamate jer vlasnik robe ima pravo da joj da cijenu koju želi. “Kitabut-tahare”. a vodi se da ste vi njen nominalni vlasnik. Vlasnik imovine. Sahihu Muslim.11. jer je Poslanik.com Pitanje: Odgovor: Da li se smatra kamatom kada vlasnik robe kaže da je njena cijena sto KM ako se plaća u gotovini i sto pedeset ako se plaća u ratama? Ne. Sve prethodno važi za situaciju kada vlasnik robe direktno prodaje svoju robu kupcu koji mu plaća s odgodom ili na rate. dr. ta transakcija smatra se kamatnom i najstrožije je islamom zabranjena. Naklanjao sam podne jer znam da namaz bez abdesta nije ispravan. Ukoliko niste u stanju saznati koja imovina preduzeća je vaše vlasništvo.5 %). to nije kamata. ukoliko se u taj proces umiješa banka koja će umjesto kupca vlasniku odmah isplatiti robu da bi potom kupac otplaćivao banci svoj dug uvećan za iznos za koji je roba skuplja ako se ne plaća u gotovini.

Nadalje. čija visina treba da bude prosjek vjenčanih darova u mjestu iz kog ona dolazi. U međuvremenu smo oboje počeli prakticirati islam i želja nam je da se vjenčamo šerijatski. nije zabranjena muslimanu kao što je alkohol. Pitanje: Nedavno nam je dobrovoljni prilog za gradnju džamije došao od osobe za koju sigurno znamo da stiče imetak na haram način. nema smetnje da se ponovo vjenčate u pripadajućem medžlisu islamske zajednice. Zbog toga. Da li je to moguće i gdje se možemo vjenčati? Odgovor: Vaš brak sklopljen pred matičarem. čak i ako postoji opravdana sumnja da su zarađene na haram način. da se njome ne ugrožava privrženost islamu i muslimanima i da nije uslovljena nečim što je muslimanu zabranjeno raditi. uz prisustvo svjedoka. Naime. nego ostaje s osobom koja je grijeh počinila.com Pitanje: Ime mi je Safet..a. dr.s. a vaša djeca rođena su u pravno validnom braku. Preporučio bih jedino da se sa suprugom dogovorite o mehru (vjenčani dar). U tom pogledu mjesni imam vam može pomoći.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 242 od 416 . a ono što musliman može upotrebljavati time može i trgovati. dobrovoljni prilog se tretira kao poklon (hedija) a znamo da je Poslanik. nije naređivao mušricima da obnavljaju svoje brakove nakon prihvatanja islama. Brak smo sklopili pred matičarem. jer se grijeh ne prenosi s novcem. te je kao takvo halal za upotrebu.a. Pitanje: Odgovor: Nema smetenje da trgujete tom vrstom pića pošto ne opija i nije štetno po zdravlje. uz napomenu da imam treba da upiše datum vjenčanja s vjenčanog lista iz općine. s. a svjedoci bi trebalo da posvjedoče da ste se vi tada vjenčali. smatram da nema potrebe ponovo praviti bračni ugovor. Bitno je da hedija.2005 http://www. Da li nam je dozvoljeno trgovati bezalkoholnim pivom? Datum kreiranja: 27.11. Poslanik. svinja itd. Prije pet godina oženio sam se kršćankom i imam dvoje djece. pravno je validan. Ramić. s.novihorizonti. Šukri H. Ukoliko pak trebate potvrdu o šerijatskom vjenčanju da biste je pokazali nekoj instituciji koja to od vas zahtijeva.Na pitanja odgovora doc. primao hedije i od nemuslimana za koje se pretpostavlja da se ne čuvaju grijeha pri sticanju imetka.s. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Možemo li mi taj prilog uzeti u tu svrhu? Odgovor: Nema smetnje da taj novac uzmete za gradnju džamije. u osnovi.v.v.

Ramić.' (El-Hadždž.) '.novihorizonti. br. dž. jer Vi imate status bolesnika. to će učiniti vaši nasljednici iz imetka koji je ostao iza vas. a kada vam naredim.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 243 od 416 .s. tada ćete za svaki propušteni dan nahraniti siromaha. Molim Allaha. Još bih napomenuo da prije svakog ramazana izvršite ljekarski pregled kako biste bili sigurni da li možete postiti ili ne. dr.' (El-Bekare.) Kada s Allahovom. a ako ne mognete to učiniti do kraja života.11..š. voljom ozdravite i budete u stanju postiti. a Uzvišeni Allaha kaže: 'A ko bude bolestan ili na putu neka naposti isti broj drugih dana.š. veli: 'Kada vam nešto zabranim toga se klonite.com Pitanje: Odgovor: Ljekar mi je dijagnosticirao čir na želucu i zabranio post u naredne tri godine.) Ukoliko biste postili. a Allah. 185. Šukri H. da što prije ozdravite i buduće ramazane u rahatluku postite. kaže da nas ne opterećuje više no što možemo podnijeti i da u vjeri nije propisao nikakve poteškoće: 'Allah ne zadužuje nijednu osobu iznad njene moći. Datum kreiranja: 27. Jesam li ga dužan poslušati? Ukoliko je Vaš ljekar stručan i od povjerenja. 78. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Allah vam želi olakšati a ne želi vam otežati.2005 http://www. propuštene dane ćete napostiti.' (Buhari. Sahihul-Buhari.Na pitanja odgovora doc. dž. “Kitabul-i′tisami bilkitabi ves-sunne”.š. to bi vam predstavljalo opterećenje koje ne biste mogli podnijeti. dužnost Vam ga je poslušati. U slučaju da Vas smrt pretekne u tome.v. 286.i nije vam u vjeri propisao nikakve poteškoće..' (El-Bekare. dž. uradite koliko možete.a. 6744.) Poslanik. s.

dž. Vratite se Njegovoj vjeri. jer znaju uzroke tih nemilih događaja. Uzroci su alkohol. kaže da ljudima ne čini nepravdu. Drugo. a šejtan koji zavodi vaše roditelje ima izgleda da uspije još više. Zar nije bolje Vašim roditeljima da žive u ljubavi i slozi i brinu o svojoj djeci. da ništa ne znam. Dva puta sam čula oca kako nekome govori na telefon: ″Ona misli da sam ja budala. Datum kreiranja: 27. Molim vas pomozite mi vašim savjetom i mišljenjem. I.. Prije svega... a Njegovu pomoć treba zaslužiti.. Međutim. Uzvišeni Allah. Popustila sam u učenju. onda joj recite da se rastavi od vašeg oca. Vaši roditelji su sve te propise prekršili i zbog toga nas ne treba čuditi što se Vaša majka možda švalera s tim muškarcem i što će vaš babo možda stvarno ostvariti svoju pretnju. dž. laž. nego da se tako ponašaju!? Molim Allaha. uz Allahovu. prostitucija. propise. nepravedno uzimanje tuđe imovine i prava. on će poslije toga ili u zatvor ili će sam sebe ubiti. ako postoji mogućnost za normalan nastavak braka. pomognete im u otklanjanju problema. pokažite joj kuda je to vodi. Oni koji te zakone poznaju ne čude se što u novinama mogu pročitati strašne vijesti o ubistvima. nego ljudi nepravdu čine sami sebi. o tom problemu razgovarajte prvo s majkom.š. prije svega u izvršavanju pet islamskih šarta. Nadalje. Bilo kako bilo. šta vi mislite o ponašanju moje majke? Odgovor: Problem u kom se nalazite rezultat je toga što vaši roditelji ne poštuju Allahove.š. Kada bi se ljudi klonili tih stvari. S tim problemima susreću se svi koji ne slijede te prirodne zakone.š. Namaz sprečava čovjeka da čini ružna djela i nasilje. a ako nema da im pomognete da se kao ljudi raziđu. da ne podliježete šejtanskom uticaju pa da opet ne pribjegnete alkoholu i drogama. Najveću nagradu. ali od dva zla treba birati manje.. Ubiću i nju i njega. što je još teže za takva djela predviđene su najstrašnije patnje na budućem svijetu. onda joj recite da ono što ona čini vodi ka sumnji i problemima i otvara vrata razaranju porodice. Šukri H. Uradila sam to nakon što sam saznala za probleme u braku mojih roditelja. muško i žensko koji mogu stupiti u brak ne smiju se osamljivati. Vi trebate da budete čvrsti. Nadalje. dž.š. jer može izazvati ubistvo Vaše majke koje će učiniti vaš otac.″ Ne znam šta da radim. Ukoliko je ona poštena. islamski propis je da žena iz kuće izlazi s dozvolom muža i kada za to ima potrebu.2005 http://www. Ukoliko ona čini nemoral. pa makar uz dodatno strpljenje. Ramić. da li da otvoreno razgovaram s ocem o tome što sam čula ili da tajno upozorim majku ili da odem u policiju i sve ispričam.com Pitanje: Muči me veliki problem. možete imati značajnu ulogu da se problemi u Vašoj porodici riješe i da se ne desi crni scenario koji je šejtan isplanirao. jer bolje je da se rastavi nego da vaš otac napravi veći belaj. blud. svi imate šansu da zbog svojih djela patite najvećom patnjom na dunjaluku. Od vjere i njenih zakona imamo koristi onoliko koliko ih u životu primjenjujemo.Na pitanja odgovora doc. droga.š. dž. smatram da. krunu (tadž) dobiva od svojih pretpostavljenih onaj šejtan koji rastavi muža i ženu. dž. a kojih bi muslimani trebalo strogo da se čuvaju. što znači da niste još uvijek podlegli utjecaju šejtana. da Vam bude na pomoći. Njegovim zakonima. a njeni posupci dovode to pod znak pitanja. tada sa sobom mora imati mahrema. jer time bi šejtanova spletka bila upotpunjena. Preporučio bih da nakon razgovora s majkom porazgovarate s ocem. krivokletsvo. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. svako na svoju stranu. onda bi problema sigurno bilo puno manje. Uhvatiću ih jednom na djelu i sasuti mu šaržer u glavu.11. trebate se čvrsto osloniti na Allaha. Ako izlazi ili putuje na put na kom može biti ugroženo njeno dostojanstvo i čast. na kraju. a kamoli ući kod njih. a Vi ćete čitav život patiti. a jedno veče sam probala travu i napila se iako sam žestoko protiv toga.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 244 od 416 . i biti mu pokorni. Zbog toga te nedoumice treba razjasniti. Niko ih ne smije uznemiravati. Onda je njegov šofer doveze kući kao da je ona neka ličnost. Uzimajući u obzir činjenicu da ste Vi svjesni. dr. Jeste da je u tome svemu vama kao djetetu najteže. Dakle. Ona odlazi kod njega subotom i ostaje s njim satima. jer kako u hadisu stoji kad se oni osame šejtan je treći. na osnovu onog što ste čuli od majke i da im. da ste protiv alkohola i droge. pomoć. možda se još više odati alkoholu i drogi i. samoubistvima itd. Ako je Vaša majka nemoralna.novihorizonti. ne može putovati sama.

Na pitanja odgovora doc. Ako je imam odsutan. a koja bi. postoji realna mogućnost da se troškovi obrade predmeta klijenta i inflacija uklapaju u tih dvadeset maraka i da tu nema kamate. Ramić. Prema tome. Prije izvjesnog vremena počeo sam se baviti privatnim biznisom.com Pitanje: Studiram ekonomiju. s preporukom mutevelije prešla pred džemat. Pitanje: Odgovor: Da. Preporučujem Vam da to uradite u dogovoru s vašim imamom i bližim nasljednicima Vaše majke. odnosno glavni imam. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. također. kako biste izbjegli eventualne nesporazume s obzirom da mnogi naši muslimani ne znaju islamske propise u vezi s mezaristanom. dr. Šukri H. U svakom slučaju.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 245 od 416 . tako da moram vratiti hiljadu i dvadeset. preporučio bih Vam da o tom pitanju još porazgovarate s predstavnicima spomenute organizacije i od njih uzmete relevantne podatke da li se radi o kamati ili ne.2005 http://www. s obzirom da je stavljanje slike umrle osobe na nišan neislamski čin. postoji i inflacija koju treba uzeti u obzir. klanjati samo podne koje bi predvodila osoba koja najbolje zna učiti u Kur′anu. najbolje zna. Treba li je ukloniti sa nišana? Datum kreiranja: 27. a to po islamskim propisima ima pravo naplatiti. Preporučio bih vam. odredio. po mom shvatanju. Obratio sam se islamskoj banci za kredit. U međuvremenu sam saznao za jednu mikrokreditnu organizaciju koja na hiljadu KM odobrenog kredita uzima dodatnih dvadeset maraka.š. Vama je dužnost da tu sliku uklonite. dž. U situaciji da takav postupak može dovesti do cijepanja i svađe u džematu ispravnije bi bilo. Nadalje. ali mi nije odobren uz obrazloženje da banka ne daje kredit novoosnovanim firmama. da nakon što se o tome dogovorite čin uklanjanja slike ili zamjene nišana učinite javnim kako bi i drugi uzeli pouku i poveli se za vama u tom ispravnom postupku. Molim Vas da mi objasnite da li je to kamata. U slučaju da to oni ne urade mutevelija bi trebalo da odredi osobu koja zna održati hutbu i džumu klanjati. ko ga može zamijeniti na hutbi i džuma-namazu? Na nišanu moje majke nalazi se slika veličine 30 puta 30 cm. Odgovor: Ukoliko se radi o minimalnom iznosu kao što je spomenuti slučaj-postoji realna mogućnost da tu nema kamate.11. a Allah. jer spomenuta organizacija ima troškove za obradu predmeta svojih klijenata. Pitanje: Odgovor: Za džuma-namaz imama zamjenjuje osoba koju je imam.

2005 http://www. Pitanje: Odgovor: Ne. a Allah. Smatram da je vrlo važno omogućiti ljudima da na dostojanstven način zahvaljuju jedni drugima. najbolje zna. Ponekad to čini rodbina za vrijeme hospitalizacije pacijenta. jer u jednom dobrom hadisu. bez bilo kakvog pritiska. Datum kreiranja: 27. dž. osim što izaziva podsmijehe i snebivanja radnih kolega dovodi u nezgodne situacije gdje pacijenti ili njihova rodbina ponekad bukvalno trče za mnom po hodniku i pokušavaju mi uručiti hediju ili me čekuju ispred klinike po završetku radnog vremena. Osim toga. te omogući da osoba koja želi dati hediju to učini slobodno. to me ne dovodi u iskušenje. a za humanitarne svrhe 10 posto. dr. Činjenica je da se hedija i bakšiš vrlo lahko pretvore u mito (korupciju). Pitanje: Odgovor: Ne. Ljudi kada su u nevolji. hvala Allahu.š. a ne postoji potreba za njenom upotrebom imajući u vidu činjenicu da postoje masti koje su čiste i mogu se koristiti u liječenju Vaše bolesti. Međutim. Mogu li ga masirati svinjskom mašću? . vrlo često se ne ponašaju normalno. pokloni razvijaju ljubav među ljudima. ponosi sa mnom kao svojim đakom.Na pitanja odgovora doc. Ono što mi zapravo predstavlja problem jeste hedija koju također odbijam primiti što me. stoji da osoba koja ne zahvaljuje ljudima nije zahvalna Allahu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 246 od 416 Da li žena gubi abdest ako otkrivena iziđe na ulicu? Imam problema s koljenom. Meni je to 'upozorenje' teško prihvatiti. Otuda mnogi. ne možeš. ali žena čini grijeh kada se na javnom mjestu pojavljuje otkrivena. iz čiste želje da se zahvali. Međutim. dok odlaze.com Pitanje: Na poslu sam ponekad izložena ponudi mita od pacijenata ili njihove rodbine. ne pod pritiskom nekog nakaradnog običaja koji je kod nas ponekad prisutan ili pak mita što je još gore. ja to i dalje odbijam jer se plašim da je to haram. No. Kako da postupam ubuduće? Odgovor: Smatram da bi bilo dobro da se pri odjelu na kome radite omogući uplata hedija na blagajni na ime osobe kojoj se želi uputiti hedija i da se napravi pravilnik o dodjeli i raspodjeli hedija i oglasi na oglasnoj ploči: recimo da osobi (ljekaru ili nekom drugom uposleniku) na čije ime je hedija uplaćena pripadne 70 posto.š. s obzirom da je svinjska mast nečista. ali. kada vidi da mi pacijenti nose hediju. kada odvoje za hediju. dž. prije neki dan.novihorizonti. u sebi proklinju ili psuju one kojima su hediju dali. što je itekako važno i potrebno. smatrajući u isto vrijeme da za svoj rad i utrošeno vrijeme dobijam naknadu kroz plaću. a ponekad to pacijenti sami čine. moj mentor bio neposrednim svjedokom takve situacije. jer je to potvrda uspješnosti njegovog mentorstva. dž. tokom kontrolnih pregleda. pozvao me u namjeri da me upozori da odbijanjem hedije vrijeđam svoje pacijente te da je to jedan od načina na koji pacijent želi da zahvali svom ljekaru. odjelu na kom radi 20 posto. pa i nakon izbavljenja iz nevolje. jer se uspješno suzdržavam da to uzmem. uzimaju ili posreduju u mitu. koji prenosi Tirmizi u Sunenu. odvoje od svojih i od usta svoje djece. kada dadnu takve ″hedije″. rekao mi je da se on. izlaskom na ulicu otkrivena žena neće izgubiti abdest.11. a u islamu su prokletene osobe koje daju. Nadalje.š. treba omogućiti ljudima da poklone daju draga srca. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. osobito zbog toga što je velika većina naših pacijenata socijalno ugrožena i što znam da oni. Omogućavanje davanja hedija na transparentan način jedini je put da se zaštiti dignitet osobe koja prima hediju. Šukri H. nakon što je. najčešće po izlječenju. shodno grijesima koje izazove. Ramić.

11. dž. S obzirom da vam je broj propuštenih namaza poznat i njihovo naklanjavanje moguće bez poteškoće. nema potrebe da ta društva daju.š. Šukri H. Naime. ukoliko musliman. onima kojima se daje zekat.com Pitanje: Odgovor: Da li su humanitarna društva dužna davati zekat na svoju imovinu? Ne. trebalo je da se smatrate čistom i da klanjate.novihorizonti. klanjati uz podne i ikindiju? Znam da mogu klanjati s djetetom u naramku. humanitarna društva. rekla je da je prilikom operacije dobro iščistila maternicu pa je bilo za očekivati da mi nifas neće vremenski biti potpun. Pitanje: Odgovor: Da. pa makar to zlato koristio na način koji je zabranjen (haram). dužni ste propuštene namaze naklanjati. zlatnog sahata i slično. najbolje zna. Kada sam pitala doktoricu zbog čega mi je tako rano prestalo krvarenje.š. dakle.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 247 od 416 . Pitanje: Odgovor: Smatram da Vam namaz neće biti pokvaren ako su Vaše tijelo i odjelo i dalje ostali čisti. nosi zlatni nakit i time čini veliki grijeh da li je na to zlato dužan davati zekat? Odgovor: Da. pošto je nedavanje zekata veći grijeh nego da muškarac nosi zlato. posebno u situaciji poput navedene. Zanima me jesam li bila dužna u preostalom vremenu obavljati namaz i da li je trebalo da se smatram čistom? Odgovor: Da.2005 http://www. Pitanje: Poznato mi je da je muškarcima. nisu dužna davati zekat na svoju imovinu zbog toga što je njihova imovina namijenjena siromašnima. Međutim. dž. musliman je dužan na zlato koje posjeduje i koje ispunjava predviđene uslove davati zekat. Na poslu ne mogu klanjati. a Allah. recimo. grijeh koji čovjek eventualno čini ne smije biti uzrok ili povod činjenju drugog grijeha. dž. a Allah. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer čim krv nakon poroda prestane žena je čista. dž. najbolje zna. U toku radnog vremena prođe mi ikindija. dr. Da li će mi namaz biti pokvaren ako je dijete obavilo nuždu u pamperice dok ga držim klanjajući? Datum kreiranja: 27.š. Mogu li prije polaska na posao.Na pitanja odgovora doc. svakako. Dužnost je svaki grijeh izbjegavati. najbolje zna. najbolje zna. a potom uzimaju zekat da bi ga dijelila siromašnima. zabranjeno nositi zlato u vidu nakita. Pitanje: Rodila sam na "carski rez" i poslije poroda samo 15 dana imala postporođajno krvarenje. u osnovi. Ramić. a Allah. možete to učiniti ukoliko nemate nikakve mogućnosti da podnevske i ikindijske farze klanjate u njihovom vremenu. a Allah. Prema tome. po šerijatu.š. u podnevskom vremenu. pa makar krvarenje trajalo jedan dan ili ga ne bilo nikako.

a ko se pouzda u Allaha. prigodnim darom za dijete i uz tortu. koji kaže: '. jer ko se strpi čuvajući se grijeha. Može li se.. Jedino porez koji je nastao na osnovu tih kamata može se kamatama izmiriti. nije obilježavao svoj rođendan. nego interno – u krugu obitelji. nego vid slijeđenja drugih tradicija. Naravno. dž. kamata trošiti na ime izmirenja poreskih obaveza? Datum kreiranja: 27. činjenica je da Poslanik islama. Podsjetio bih da je berićet u onome što je halal. da vam da zadovoljstvo u onome što je halal.š. a Allah. niti rođendan svojih bližnjih. Zaista Allah ispunjava svoju odredbu. dok porez nastao iz bilo kojih drugih aktivnosti ne može.. Uz sve to. Je li mi dozvoljeno taj dan obilježiti na normalan i halal način? Dakle. 2-3. niti ona koja liči na kršćanske. dok u haramu nema berićeta. dr. Savjetujem vam da se strpite i da ne vraćate alkohol u svoju prodavnicu bez obzira na prividne gubitke. On mu je dosta. zabranjeno je muslimanu u tom lancu učestvovati. treba znati da haram za sobom povlači dunjalučku i ahiretsku odgovornost. najbolje zna. nije dio islamske tradicije. ipak. Ukoliko se zbog nepostojanja banaka koje posluju na principima islama novac mora držati u bankama koje posluju na kamatnom principu i preko njih poslovati. dž.2005 http://www. Ramić. Prema tome. po šerijatu. pa makar to bilo malo u našim očima.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 248 od 416 . Šukri H. s. Pitanje: Prije četiri mjeseca izbacio sam alkohol iz svoje prodavnice. ali u konkretnom slučaju.š. On će mu dati neki izlaz i dat će mu opskrbu odakle se i ne nada. dž.v. ne klasična proslava rođendana gdje je prisutno ono što je muslimanima zabranjeno. rješenje je da se dobivena kamata da u humanitarne svrhe od kojih vlasnik novca nema direktne koristi. ' (Et-Talak. pa makar na način koji ste zamislili.novihorizonti. makar zarada bila ogromna. Obilježavanje rođendana.s. neka se nada pomoći od Allaha. Mogu li alkohol držati u prodavnici ako svu zaradu na njemu dam za Islamsku zajednicu? Odgovor: Prokletstvo je na sve koji imaju bilo koju vezu s alkoholom u procesu proizvodnje i potrošnje. Odgovor: Preporučio bih Vam da vaše dijete usrećite tako da mu svaki dan bude najsretniji dan u životu. slijeđenja drugih tradicija nije uvijek zabranjeno ili pokuđeno u islamu.š.a ko se bude Allaha bojao.a. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Odgovor: Kamata je prljav imetak koji musliman ne smije uzimati.com Pitanje: Dan rođenja moga djeteta meni je najsretniji u životu i tog dana se rado sjetim svake godine.Na pitanja odgovora doc. pa makar od prodaje ne uzimao profit. mada je za to imao priliku.) Molim Allaha. Čini mi se da ću morati ponovo da ga vratim na police jer je broj mušterija naglo opao. To govori u prilog da njegovi sljedbenici na isti način treba da postupaju kada je obilježavanje rođendana u pitanju.11.

Poslanik. Šukri H. bez obzira koliki grešnik bio. dž. Međutim.a.a. mi moramo voditi računa o islamskoj gostoljubivosti.″ (El-Bekare. Činjenica da je čovjek činio velike grijehe prije hadža i da će griješiti poslije hadža nisu smetnja da hadž bude primljen. bilo da joj osigura poslugu. Danas postoje mnogi načini da se gosti lijepo dočekaju a da se domaćica ne opterećuje. s. Prisiljavanje bolesne supruge da uslužuje goste sigurno je nasilje. Međutim. Poslanik. Treba istaći da mogućnost da čovjek nekon pokajanja ponovo učini grijeh ne smije biti prepreka da do pokajanja dođe. te da je nasilje i nepravda (zulm) tama na Sudnjemu danu.a.s. žena mora. Ako je Allah.s.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.) Pitanje: Mome mužu vrlo često dolaze gosti i to mi ne predstavlja neki poseban problem. r. s. to ne znači da muž treba preoptereti suprugu zbog čestih gostiju koji mu dolaze. kako muž radi i privređuje da bi izdržavao porodicu. dr.v. pa se nepravde i nasilja treba dobro čuvati. kao što griješenje ne smije biti prepreka činjenju dobrih djela.š. Međutim. pa čak i u borbu da ne ide. neko manje neko više i svi ljudi imaju šansu prije no što duša počne izlaziti i ne nastupi Kijametski dan da se pokaju i da im pokajanje bude primljeno. jer samo oni koji su zalutali gube nadu. oni poništavaju njegovu vrijednost pošto nakon primljenog hadža osobi bivaju oprošteni grijesi učinjeni prema Allahu. zar da muž bude osor i grub i ne vodi računa o potrebama bolesne supruge!? Skrećem pažnju muževima da su najbolji muslimani među njima oni koji su najbolji prema svojim suprugama.Na pitanja odgovora doc. Uzvišeni Allah dao je bolesniku mnoge olakšice: da namaz klanja onako kako može. Mogu li ja od njega zahtijevati da ne prima goste dok sam ja bolesna? Odgovor: Iako su islamski pravnici složni da žena nije dužna služiti muža.' (El-Hidžr. osim onih koji su zalutali.s. kaže: 'Ko može gubiti nadu od milosti svoga Gospodara. Vjernik musliman. dao takve olakšice.) Prema tome.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 249 od 416 .a. presudio je da ona radi poslove u kući a njen muž Alija. Posebnu šansu za pokajanje ima osoba koja odlazi na hadž zbog posebnog ambijenta. problem je kad se ponekad razbolim a on i tada traži da ja služim goste.2005 http://www. a.novihorizonti.. Datum kreiranja: 27.11. r. a i ako je primljen. 56. bilo lično. jer Uzvišeni Allah kaže: ″One imaju isto tolika prava kao i dužnosti. Da li je njihov hadž ispravan ako i poslije hadža nastave činiti velike grijehe? Svi ljudi griješe. da ne posti.š. Ramić.. raditi u kući i voditi računa o kući.com Pitanje: Odgovor: Poznato Vam je da neki muslimani koji čine velike grijehe odlaze na hadž. posebnog vremena i prostora na kojima se nađe za vrijeme obavljanja hadža. U situaciji kada je i supruga u radnom odnosu muž je dužan da joj pomogne u kući. smatram da ona ima prava i odgovornosti kao i muž. Uzvišeni Allah riječima Ibrahima. dž. veliki grijesi poslije hadža mogu biti znak da hadž možda nije primljen. kada mu se kćerka Fatima. napolju. itd. 228. požalila na žuljeve od rada. ne smije gubiti nadu u mogućnost oprosta i izbavljenja iz Džehennema. Naravno..″ (muttefekun alejhi). veli: ″Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka lijepo dočeka gosta. Muž treba posebno biti pažljiv kada mu je supruga bolesna.

kapara nije uzimanje tuđeg imetka nepravedno. malikijski i šafijski.s. a Allah. U njoj stoji da je neki čovjek kupio hranu i rekao trgovcu: “Ako ne dođem do srijede ova kuporpodaja je ništavna. Safvan dobiti četiri stotine. d) Smatram da se kaparom štiti trgovac od bilo kakve zloupotrebe prava izbora od strane kupca i da je to u duhu šerijata.š. Bidajetulmudžtehid. je odobrio. I’lamul-muvekki’ine.) Na tom stanovištu su i tri mezheba: hanefijski.2005 http://www. Taj uslov Omer. a takav postupak se smatra uzimanjem tuđeg imetka na nedozvoljen način što je Kur’an izričito zabranio ajetom: “O vjernici. 3/400. Većina učenjaka smatra da davanje i uzimanje kapare nije dozvoljeno jer se time uslovljava da trgovac dobije novac bez davanja bilo kakve protivvrijednosti. dr. Uprkos činjenici da većina učenjaka stoji na stanovištu da kapara nije dozvoljena smatram da ima dovoljno šerijatskih dokaza koji dokazuju suprotno jer su po svojoj snazi jači. najbolje zna. jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte.Na pitanja odgovora doc. posebno ako se uzme u obzir da prethodni ajet svojim općim značenjem ne obuhvata kaparu.) U prilog dozvoljenosti davanja i uzimanja kapare jasno govore sljedeći dokazi: a) Namjesnik Omer ibn el-Hattaba u Mekki Nafi’ ibn Abdul-Haris kupio je kuću od Safvana ibn Umejje za četiri hiljade dirhema. Šurejh je presudio da dā obećani iznos rekavši: “Ko se dobrovoljno. Datum kreiranja: 27.” Drugu presudu. te da je hadis koji govori o zabrani kapare slab (daif) što. svojom analizom potvrđuje imam Eš-Ševkani. 5/182. kapara ostaje trgovcu kao vid nadoknade za nastalu štetu. na kraju.v. nema smetnje da se i primjenjuje. U slučaju da se kupoprodaja realizira. kupac ima pravo izbora da dovrši kupoprodaju ili da izgubi kaparu. 29. Šurejh je presudio protiv kupca rekavši mu: “Ti si iznevjerio.” (En-Nisa.) c) Tradicija (‘urf) je da trgovci ugovaraju naknadu štete nastale kašnjenjem ispunjavanja ugovora. s. dž.) b) Buharija u Sahihu navodi dvije presude kadije Šurejha koje mogu poslužiti kao dokaz dozvoljenosti kapare. prenosi Ibn Sirin.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 250 od 416 . pa ako ne krenem na put do tada tvoje je toliko i toliko. nesumnjivo. (Vidi: I’lamul-muvekki’ine.11. “Babu ma jedžuzu minel-ištirati ves-sun’ja fil-ikrar”. uz uslov da će.a. Ibn Kajjim el-Dževzijje. u namjeri da je pretvori u zatvor.) I Ibnu Kajjim el-Dževzijje prvu presudu kadije Šurejha uzima za dokaz dozvoljenosti kapare. (Vidi: Nejlul-evtar. Prema tome. I. (Ibn Rušd.” (Sahihul-Buhari.novihorizonti. r. obaveže na nešto što je dozvoljeno. Pošto nije došao. a u slučaju da kupac odustane. dužan je to izvršiti. još bih napomenuo da bi bilo dobro precizirati datum do kada kupac mora realizirati ugovor. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com Pitanje: Odgovor: Da li je po šerijatu dozvoljeno davati i uzimati kaparu? Kapara je vid garancije koju kupac daje trgovcu i njome potvrđuje svoju namjeru da kupi određenu robu. ako Omer s tim ne bude zadovoljan. S obzirom da se ta tradicija ne kosi sa šerijatskim propisima. kako bi se izbjegla veća šteta po trgovca od same kapare koju je dobio.” Pošto nije krenuo. dozvoljava kaparu. Ramić. također. Šukri H. 2/135. nego pravedna naknada za odustajanje od obećane kupovine. a kapara nije ništa drugo do naknada štete koja nastaje neispunjavanjem ugovorene kupoprodaje od strane kupca. Prenosi se od Ibn Sirina da je neki čovjek rekao drugome koji iznajmljuje jahalice za putovanja: “Daćeš mi jahalicu. bez prisile. Jer. kapara ulazi u ugovorenu cijenu robe. 3/401.a. kao što je slab i hadis u kom Poslanik.

tako da vam je ostala jedino mogućnost naplate krvarine. tako da se detaljni odgovori mogu naći u prijašnjim brojevima. Prije mjesec dana ona je nikab skinula i sada nosi samo mahramu.a. s. a Allah.Na pitanja odgovora doc.š. dž. svojoj ženi i svojoj djeci učinio nepravdu (zulum) ukoliko bi se razveo samo zato što žena neće da nosi nikab. dr.novihorizonti. Da li mi je halal uzimati taj procenat? Odgovor: Imajuću u vidu činjenicu da vi činite uslugu tim firmama i da je cijena vaše usluge jasno precizirana time što je izražena u procentu ostvarene zarade (profita). U slučaju srebreničkog masakra nema mogućnosti odmazde. Normalno bi bilo da krvarinu plati Srbija i Crna Gora i ja bih volio da udruženja Srebreničana na tome insistiraju. Međutim. Molim za savjet. najbolje zna.2005 http://www.s. a one mi zauzvrat priznaju deset posto od postignute zarade. Poginula su mi dva sina u Srebrenici. ukoliko Ujedinjene nacije ili Holandija insistiraju da vam plate odštetu kako bi ublažile svoj dio odgovornosti. Ono što želim još jednom da potvrdim jeste da nikab ne bi smio biti predmetom rasprave među supružnicima muslimanima jer je i u vrijeme Poslanika. tj. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a Allah.11. nasljednici nepravedno ubijenog imaju pravo na oprost.com Pitanje: Ugovaram poslove za različite firme. Da znaš samo koliko mi pitanja dolazi u kojima se muževi žale da im žene neće kosu da pokriju! I. Pitanje: Moja žena nosila je nikab nekoliko godina. odmazdu ili krvarinu. vi imate pravo i halal vam je ta zarada. da istaknem da bi sebi. neka ga skinu. bilo o kome da se radi. naravno. Pitanje: Odgovor: Prije svega. nikab i mahrama su sunnet i o tome muslimani ne bi trebali raspravljati. Žene kojima se sviđa nikab i koje se osjećaju rahat u nikabu neka ga nose. dž. smatram da nema smetnje da odštetu uzmete. pošto se posebno isticalo ako je neka od njih nosila nikab. Ja sam pred odlukom da se s njom zbog toga razvedem. Štaviše. tada ostaje izbor između odmazde i krvarine. najbolje zna. treba naglasiti da ništa ne može nadoknaditi žrtve nevinih ljudi pobijenih naočigled čitavog svijeta i da ništa ne može sprati ljagu i odgovornost svih onih koji su bili u mogućnosti da pokušaju taj masakr spriječiti. na kraju. a to nisu uradili.v. Ramić. da li će mi biti halal uzeti taj novac? Odgovor: O sličnim pitanjima sam već nekoliko puta davao odgovor u Novim horizontima. Prema tome. Datum kreiranja: 27. a one koje u tome osjećaju poteškoću i ne mogu podnijeti teret odgovornosti nikaba. pod uslovom da ne dajete pogrešne podatke prilikom pridobijanja klijenata i da su poslovi koje propagirate dozvoljeni (halal). imajući u vidu da su omogućile da se počini masakr.š. Po šerijatu. Ukoliko nasljednici ne žele ili neko od njih neće da oprosti. što pokriva svoja stidna mjesta.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 251 od 416 . budi sretan što ti se žena islamski oblači. upućujem potencijalne klijente tim firmama. iz određenih hadisa može se implicitno razumjeti da su bile u većini. bilo muslimanki koje nikab nisu nosile. Šukri H. Poštovani brate. naročito imajući u vidu da će ta (nova) država biti proglašena agresorom i da će na osnovu te presude morati platiti sve ratne odštete Bosni i Hercegovini. ali nemojte odustati od krvarine koju će vam biti dužna Srbija i Crna gora nakon što bude proglašena agresorom na Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko Ujedinjene nacije isplate odštetu porodicama žrtava u Srebrenici. što pokriva svoju kosu.

veliki je grijeh. danas takvo društvo nije teško naći. Doduše. U konkretnom slučaju.11. Elhamdu lillah. iako denacionalizacija nije izvršena. Ono što je za Vas najbitnije jeste da ste prema njoj izvršili svoju obavezu time što ste je lijepo savjetovali i dokaze joj donosili. donosio joj kasete o pokrivanju. problem je samo u tome što pravni nasljednici nisu zakonski utvrđeni.š. Datum kreiranja: 27. a ona nikako da stavi mahramu na glavu. Preporučio bih Vam da ne gubite nadu i da je pokušate uputiti ženskom društvu koje uživa i osjeća rahatluk u islamskom načinu odijevanja. dr. Otuda bih preporučio da se u svim sličnim situacijama sačeka denacionalizacija kako bi se utvrdili nasljednici i tako omogućilo da svako od njih dobije svoje pravo. Imala je kredit u banci koji je djelmično otplatila. ukoliko nije u pitanju nužda. Prema tome. inače poznati i ugledni ljudi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ona će na Sudnjem danu odgovarati za svoje grijehe.novihorizonti. moli Allaha. Međutim. izuzev mahrame. kod jedne osiguravajuće kuće imala je osiguranje na život. Pitanje: Majka mi je nedavno preselila na ahiret. Pitanje: U mom mjestu država je 1948. dž. novac dobijen na taj način nije halal. Danas. sve ostalo u pogledu oblačenja je islamski. Imaju li oni na to pravo? Odgovor: Ako uzmemo da je ta nacionalizacija bila nepravedna i zakonski neutemeljena. pa i za nepokrivanje kose i neće moći vas optužiti da joj niste naređivali dobro a odvraćali od zla. evo prošlo je već pet godina.2005 http://www. ali bez uspjeha. Isto tako. jer činjenica da ona neće da pokrije kosu nije smetnja za ispravnost vašeg braka. unuci tog zemljoposjednika. Uz to. kao što postoji mogućnost da neko od njih uzme više nego što mu pripada. god.š. Uz to. Lijepo sam je savjetovao.Na pitanja odgovora doc. Šukri H. Možemo li od tog osiguranja isplatiti kredit i šta ćemo raditi sa ostatkom novca? Odgovor: Islamski pravnici smatraju da osiguranje na život nije dozvoljeno. puno činite dovu za vašu majku i molite Allaha. tako da postoji mogućnost da samo neki od njih to pravo koriste.com Pitanje: Kada sam se ženio vjerenica mi je obećala da će se pokriti nakon vjenčanja. Imam li ja opravdanje da nastavim s njom živjeti u braku? Odgovor: Nema smetnje da sa svojom suprugom nastavite živjeti u braku. jer uzimanje kamatnog kredita. tada neupitno dolazimo do zaključka da nasljednici imaju pravo na nepravedno nacionalizovanu imovinu. dž. da joj oprosti grijehe. Ramić. da joj omili mahramu. Preporučujem Vam da novac dobijen od osiguranja date u humanitarne svrhe. a da dug banci platite iz imovine koja je ostala iza vaše majke.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 252 od 416 . sijeku tu šumu. nacionalizovala šumu jednog zemljoposjednika.

Uz istinito svjedočenje.” (El-Maide.novihorizonti. Prema tome.com Pitanje: Živim u jednoj zemlji Evropske unije u kojoj sam završila školu i trenutno radim u uredu kao matičar. Vaš posao je svjedočenje da određene osobe stupaju u brak pod uslovima koje dotične osobe poznaju i priznaju. Ramić. uglavnom. i pravedno svjedočite. ustvari. Vi samo svjedočite ono što svojim očima vidite. dr. Šukri H.Na pitanja odgovora doc.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 253 od 416 . Sve dok priroda posla nije takva da zbog njega morate činiti velike grijehe. dužnosti prema Allahu izvršavajte. jer Vi. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici. Interesuje me da li mi je ovaj posao halal s obzirom da vjenčajem osobe koje su. a svjedočenje je dozvoljeno. imate ulogu svjedoka. dž. Datum kreiranja: 27. 8.š.11. dakle ono što je istina.) Dakle. bitno je da nema harama kao što je osamljivanje s muškarcima koji vam nisu mahrem ili nečeg drugog što bi Vas moglo odvesti u nemoral ili da počinite neki drugi grijeh. najbolje zna. a ponekad i obavezno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. godinama živjele vanbračno? Odgovor: Smatram da nema smetnje da radite taj posao. takav posao Vam je dozvoljen. a Allah.2005 http://www. ili ustrajavati u malim grijesima.

v.7% alkohola !!! A Poslanik. na osnovu čega ste dozvolili trgovinu tim pićem. ako jeste čime to argumentirate. Šukri H.š. bili su mi poznati kada sam rekao da je bezalkoholno pivo halal. tako da je odgovor u broju 45 bez detalja i dokaza. dž. smatrate li zaista da takvo što postoji? Ja lično sumnjam. Za dozvoljenost soka od ječma u kome nema alkohola i koji ne škodi ljudskom organizmu kod mene nema nikakve sumnje i to ne spada u sumnjiva pitanja. kao i mnogi koji ga koriste. s. grožđa. U svakom slučaju. pa makar mu ono u osnovi i bilo halal. u djelu 'Poroci'. Onoga trenutka kada sok od ječma ili bilo čega drugog bude opijao kada se popije u velikim količinama. obilno nagradi! Odgovor: Na ovo pitanje odgovarao sam više puta. uvaženi profesore.š. autor Šebib bin Ali el-Hadiri (Porodična biblioteka. kao muslimana zbunilo! Moj razum. a sok od jabuke dozvoljen?! Sve dok sokovi ne opijaju u velikim količinama i dok nisu štetni po zdravlje smatramo ih dozvoljenim. isto je opasno za nešto što je halal reći da je haram. datula itd.Na pitanja odgovora doc. da li mi sada možete reći da li je trgovina ovom tekućinom od ječma dozvoljena. ne može pojmiti da jedan musliman može trgovati. uz napomenu da kako je opasno za nešto što je haram reći da je halal.com Pitanje: U 45.5 do 1. Zašto bi sok od ječma bio zabranjen. tada ćemo reći da ga je haram piti u malim količinama i tada će se na taj sok odnositi spomenuti hadis. Ramić. broju Novih horizonata na pitanje da li je dozvoljeno trgovati bezalkoholnim pivom dali ste potvrdan odgovor što me je. najbolje zna. zahvaljujem se našem bratu na brizi i ažurnosti i molim Allaha. a Allah. a vi znate kako se tretiraju sumnjive stvari u islamu!! Krenimo redom. Ne bi bilo prijatno vidjeti hadžiju sa flašom na kojoj piše “pivo”.11. Razlog zbog kojeg ovo pišem jeste što sam došao do podataka koji nesumnjivo potvrđuju da ne postoji. a to znači i normalno konzumirati to pivo bez ikakve nelagodnosti. pa i pored toga što su neki zapadnjaci i Nijemci dali takvo ime blagom pivu'. Datum kreiranja: 27.novihorizonti. treće izdanje. kruške. Naime. Pitam se. ja nisam govorio o pivu u kojem ima alkohola. kada govorimo o bezalkholnom pivu mi. Prema tome.s. Smatram da bezalkoholno pivo postoji i može se proizvoditi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Ono što sam predlagao i što predlažem jeste da sok od ječma ima drugačiju ambalažu i da se ne zove pivom kako se ne bi stekla pogrešna predodžba o osobama koje taj sok piju. nego o pivu u kojem stvarno nema alkohola i koje kao takvo ne opija kada bi se pilo u velikim količinama. da ga obilato nagradi. tako da i dalje ostajem na prethodnom stanovištu. ne postoji bezalkoholno pivo. zapravo.2005 http://www.š. dr. pa makar to na ambalaži tako pisalo. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH i Centar 'Kralj Fahd' u Sarajevu) na strani 52 doslovno piše: 'Pivo spada u opojna pića zbog toga što u sebi sadrži alkohol i ne postoji bezalkoholno pivo . jasno nam poručuje da ono što je zabranjeno u velikim količinama zabranjeno je i u malim količinama! Uvaženi profesore. ustvari.a. zapravo. dž. moram priznati. Neka vas Allah. ustvari. A na strani 54 autor na osnovu hemijskih analiza konstatuje dalje kako su neka istraživanja pokazala da svako bezalkoholno pivo u sebi sadrži od 0. a koji govore da u bezalkoholnom pivu ima alkohola i da. dž. bezalkohono pivo. govorimo o soku od ječma koji ne opija i nije štetan po ljudski organizam i kao takav ne razlikuje se od sokova napravljenih od jabuke. Pitam Vas. Dokazi koje iznosi naš brat.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 254 od 416 . a ako pak sada smatrate suprotno od prvobitnog stanovišta onda se nadam da ćete o tome obavijestiti Vaše cijenjene čitaoce.

v. a on će. nanijetiti nafilu.v. mogu li se pridružiti bratu koji je tek stigao u džamiju kako bi i on klanjao u džematu? Da mu se pridružiš kako biste oformili džemat i kako bi on postigao sevape džemata. “Musned Ebu Seida el-Hudrija”. (Musned. moralno bi bilo da od takve osobe ne posuđuješ novac. a Allah.a.” Ustao je jedan čovjek i s njim klanjao. dž. s. Naravno. Ahmed prenosi od Ebu Seida elHudrija da je neki čovjek ušao u džamiju. br. a ako nastavi s tim hrđavim i po društvo izuzetno opasnim poslom da je prijaviš nadležnim organima kako bi je silom zaustavili. dozvoljeno Vam je iznajmiti restoran takvim svatovima pod uslovom da ugovor o iznajmljivanju ne sadrži klauzulu koja je šerijatom zabranjena. rekao: “Ko će ovome dati sadaku time što će s njim klanjati. Ko je od nas dvoje u pravu? Odgovor: Kako on ima obaveze prema svojim roditeljima.s. a ja bih željela da više vremena provedem kod svojih. preporučio. To što će oni u restoranu raditi nije vaša odgovornost. nemojte zaboraviti da su se punac i punica zaželjeli svoga zeta. tako da više vremena provedete kod svojih roditelja. Nemojte im uskratiti njihovo pravo i pokušajte uraditi tako da svi budu zadovoljni. dr. 10. dolazimo u Bosnu i uvijek se suočavam s istim problemom. Pitanje: Vlasnik sam restorana u kojem ne držim alkohol. tako i ti imaš prema svekru i svekrvi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Tada je Poslanik. za tebe je sadaka-dobro djelo koje je Poslanik. tako i ti imaš prema svojim. Međutim. Ponekad dobijem ponudu da restoran iznajmim svatovima koji će u njemu piti alkohol. Upravo zbog toga ja bih Vašem mužu preporučio da ima razumijevanja za Vas.11. nanijetiti farz namaz. već da je savjetuješ da se tog zla kloni. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 255 od 416 .novihorizonti.š. Svake godine. kao na primjer da Vaš restoran osigura alkohol ili poslugu koja će svatove alkoholom služiti. naravno. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Pravno gledano. s. Pitanje: Odgovor: Pravno gledano. kao što su se svekar i svekrva zaželjeli svoje snahe.v.s.com Pitanje: Odgovor: Ako sam klanjao farz-namaz. a Poslanik. Da li mi je halal pozajmiti novac na beskamatnoj osnovi od osobe za koju sigurno znam da je taj novac zaradila trgujući s drogom? Datum kreiranja: 27. je već bio klanjao sa svojim ashabima.a. kako on ima obaveze prema puncu i punici.s. Vama je to dozvoljeno jer se grijeh ne prenosi s novcem.a. Ramić.980) Ti ćeš. nego ostaje kod osobe koja je grijeh počinila. jer muž insistira da većinu vremena provedem kod njegovih roditelja. S druge strane. najbolje zna. moralno bi bilo da ne iznajmljujete spomenuti prostor onima za koje znate da će u njemu raditi nešto što je u suprotnosti s islamskim učenjem. za vrijeme godišnjih odmora.Na pitanja odgovora doc.2005 http://www. dakle. Šukri H. Pitanje: Živim s mužem u inostranstvu.

Jedini je on nosilac dužnosti i obaveza. Bog nam je za to poslao Kur’an. On bi nam upravo mogao poslužiti kao klasičan primjer za takva izopačavanja islamskih ustanova. a ne i na pouku. o kojima se razilaze naši muslimani najbolje bi se mogla riješiti kada bi bila rješavana oslanjanjem na jasne šerijatske dokaze i kada bi to bilo na najvišem nivou Islamske zajednice. Suviše si s njima zakasnio. vođa Kur’an.com Pitanje: Pitanje talkina umrlom aktualizira se na našim prostorima s vremena na vrijeme. To je tvoja funkcija kao tumača Božije riječi. jer njega treba poučavati. Ako se učio živim.. kada on mrtav leži. podsjećati i opominjati. koje i ti. Gotovo svim islamskim ustanovama dato je obilježje zagrobnog života.11. kada i posljednji čovjek napušta njegov grob. koja je nastala u dekadentnom periodu razvoja islamskih naroda. Ti si najmanje potreban mrtvu čovjeku. Nećemo se prevariti niti ćemo pretjerati ako kažemo da je dinamičnoj islamskoj nauci u ovom periodu dat isključivo metafizički smisao. Međutim. teško mogu donijeti potpunijem rješenju problema. a ne na živog čovjeka. Uči ih o onome o čemu želiš sada mene da poučiš. Datum kreiranja: 27. otjerao imama iznad svoga groba i rekao mu: “Meni sada tvoje opomene baš ništa ne koriste. vjerovatno najveći autoritet u Islamskoj zajednici.) Tako bi otprilike izgledao odgovor umrlog i tako bi on mogao i imao pravo reći imamu koji mu sada. Da je to tačno može poslužiti primjer talkina. Da bi ironija bila još veća. Sada me ostavi na miru. Napusti moj grob i idi živima. U praksi se stvarno tako događalo. Vijekovima si mi učio hutbu i dove. talkin je još uvijek nezaobilazan u mnogim našim sredinama. Kada bi umrli zaista mogao ovo čuti i razumjeti i kada bi. Ti si mi ga učio na arapskom jeziku za pare.novihorizonti. također na arapskom jeziku i daješ mi savjete. onda je sasvim shvatljivo i logično da bi ga trebalo učiti živom čovjeku. U tom pogledu on je 1965.). Ako bi talkin uopće trebalo učiti. opet mrtva dozivaš. Trebao si o meni voditi računa dok sam bio živ. kada mu je čak i tijelo napustilo ovaj svijet i kada je predat zemlji iz koje je proizišao. O njima se brini. U času smrti prestaju obaveze. Umrli bi. posebno kada se desi da imam u novom džematu odbije da ga uči. upravo tada. u svojim fetvama vrlo je nadahnuto i emocionalno govorio o tom problemu u kontekstu zanemarivanja živog čovjeka od strane islamskih ustanova i imama. a posvećivanje pažnje bolesnim i mrtvim. Može li se nešto učiniti da se to pitanje stavi ad akta? Odgovor: To pitanje. a na koju mi često upozoravamo zbog njenih teških posljedica jest orijentacija na smrt. Trebao si me učiti kako se živi. i to dok je živ. sve se ovo upućuje umrlome na arapskom jeziku. pejgamber Muhammed (a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 256 od 416 . O neutemeljenosti učenja talkina pisali su mnogi muslimanski autoriteti na ovim prostorima. isto tako. kada bi to mogao učiniti. svojevremeno. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Čini se iz svega toga da je Islam sa svim svojim ustanovama usmjeren na to da nauči čovjeka kako će umrijeti. kao da je Islam orijentiran na mrtvog.Na pitanja odgovora doc. a ne kako će živjeti. I baš u tom momentu. računajući samo na sevab. Ramić. činjeno je to samo radi sevaba. eto. kao i njemu slična. Sada me. kibla Kaba. godine napisao: “Jedna od osnovnih zabluda. Sve se svodilo na smrt i zagroban život. kada više ne pomažu i ne koriste opomene i podsjećanje na obaveze. I odgovori na ta pitanja mogu pomoći njihovom boljem razumijevanju.. bez sumnje. Bitno je u tom času isključivo to kako se on za života odnosio prema svojim obavezama: da li ih je svjesno izvršavao ili ih je zanemarivao i kršio. spadaju obaveze i prestaje biti njihov nosilac. muslimani braća i tako dalje. Šukri H. on bi.s. Kad umre. ne razumiješ. kojom srećom. mada. što nije rijedak slučaj. vjera Islam. a ti mu upravo tada prilaziš i zaista si sveo svoju funkciju na brigu oko bolesna i mrtva čovjeka. Tada nastaje period odgovornosti. Kur’an se učio isključivo mrtvim. na arapskom jeziku. odbio talkin. dok su živi. Takav je slučaj i sa talkinom. Rahmetli Husein Đozo. (. sigurno. govori ono što je trebalo govoriti dok je bio živ. Trebao si mi pristupiti dok sam bio živ i tada me podsjećati na moje obaveze i poučavati u dužnostima. opominjući ga da kaže da nema boga osim Jednog Allaha. ustaje imam i nad grobom doziva umrlog imenom. mogao ustati. Ja te nisam mogao razumjeti. ili pak džematlije to zabrane imamu.2005 http://www. da je njegov stvoritelj Allah. dr. kad je čovjek zatrpan u grobu. možda. zatrpan u grobu. koja je poslata prvenstveno da nauči ljude kako se živi i da im bude putokaz u njihovu svakidašnjem životu.

u Njega je Glavna knjiga. u hadisu koji je do nas došao dobrim senedom. dž. ustvari. 6105) Međutim. a na takvu mogućnost ukazuje i kur’anski ajet: “Allah dokida (briše) šta hoće i ostavlja šta hoće. Pitanje: Moj prvi komšija oženio se ženom koja je pobjegla od svoga muža iz susjednog sela. Naime.Na pitanja odgovora doc.com Odbio bi ga. Ja želim da potvrdim riječi rahmetli Đoze. iako je on insistirao na tome govoreći da njegova žena nije bila sudski vjenčana za prvog muža.s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 257 od 416 . propisan osobama koje su na samrti. u oba slučaja. vjerovatno valjanom braku pošto je bilo poznato da je ona udata za njega. Sunen. Što je još gore. dž. rekao: “Život može produžiti samo dobročinstvo. tačno je da melek sto dvadeseti dan upisuje djetetu četiri odredbe: a) opskrba. “El-Mukaddime”.” (Er-Ra’d. a loše rade.š.s. Hasanović) Rahmetli Đozo dalje objašnjava kako talkin mrtvima negiraju najpoznatije islamske pravne škole koje govore o propisanosti talkina kada je osoba na samrti.2005 http://www. br.novihorizonti. produži život!”. bilo da kažemo da je dozvoljeno moliti za duži život (čemu sam bliži) ili da nije. da kažemo: “Da ti Allah. dova u spomenutom obliku nije u skladu sa duhom islama.v. Fetve. kako je jasno kazao Poslanik. br. 2709) Pitanje: Molim Vas da pojasnite da li je dova za produženje života dozvoljena. Naime. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Poslanik. da je talkin. Ipak. br. s. i konačno što takav talkin nema nikakve osnove u Islamu. stvarno promijeni odredbu i vremenski produži život određenoj osobi. Šukri H. “El-Dženaiz”.v. ona je bračno sa njim živjela. (Vidi: Sahihul-Buhari.a. “El-Kader”. isto tako je tačno da je Poslanik. 1/29-31 (Priredio: Aziz ef. s obzirom da sto dvadeseti dan nakon začeća svakom djetetu bude zapisano kada će otići sa ovog dunjaluka? Odgovor: Da. Da li je hodža bio u pravu i kako se u šerijatu tretira taj njihov brak? Odgovor: Smatram da je imam bio u pravu pošto žena o kojoj je riječ nije ispunjavala sve uslove za sklapanje braka. On se ipak prakticira kod nas. Smatramo da bi uobičajni talkin mrtvima koji nema osnove trebalo dokinuti. prije svega zbog toga što je besmisleno opominjati mrtvog čovjeka. 39) Međutim. c) sretan d) nesretan. b) čas smrti. 916) Svi komentatori hadisa slažu se da hadis ukazuje na nenasilno izgovaranje ešhedu en la ilahe illallah u prisustvu osobe koja je na samrti u nadi da će i ona to izgovoriti. Datum kreiranja: 27. smatralo bi se teškim grijehom ako se ne bi proučio. Sahihu Muslim. iako nije bila vjenčana u općini za svoga muža.” (Muslim. br. veli: “Podučavajte vaše koji su na samrti (da izgovaraju) svjedočanstvo da nema boga mimo Allaha. Ramić. Hodža je odbio da ga vjenča. a odredbu (kader) može promijeniti samo dova.” (Ibn Madždže. “ElDženaiz”. koji je definitivno prekinuo svaku vezu sa svijetom iskušenja i obaveza i prešao u svijet odgovornosti. Sunen. npr. (Vidi: Ebu Davud.s. u.a.v. hadis može biti protumačen tako da Allah.” (Husein Đozo. s. Čak i da njihov brak nije bio valjan ona nije mogla da se uda za drugog dok joj ne istekne priček (iddet). s. 4012) Iako ovaj hadis može biti protumačen u smislu da dobročinstvo obogaćuje čovjekov život tako da život izgleda duži. br. jer kome to budu zadnje riječi na dunjaluku ući će u Džennet. a umjesto njega obavezno uvesti i propisati talkin živima. jer najbolji ljudi su oni koji dugo žive i dobro rade. Otuda je potrebno molbi za dug život pridodati molbu za dobro djelo.a. 87. dug život ne znači automatski dobro za čovjeka pošto su najgori ljudi oni koji dugo žive. “El-Fiten”. Čovjeku bude uskraćena opskrba zbog grijeha koji počini.11. dr. a ne u smislu da osoba duže vremenski živi u odnosu na period koji joj je zapisan dok je još bila u utrobi svoje majke.š. Mislimo da je krajnje vrijeme da se stvari ispravljaju i postavljaju na svoja mjesta.

s.a. Isto tako Osman.s. kao npr. a kada bi se to svjesno radilo to bi bio širk.š. Znam da se s ovim stavom neće složiti mnoga braća i sestre umjetnici i ljubitelji umjetnosti.Na pitanja odgovora doc.a.novihorizonti. Naravno. halifa ili bilo koga drugog u istu ravan sa Stvoriteljem nebesa i Zemlje nije dolično i može ličiti izjednačavanju. Uprkos tome doživio je protivljenje nekih ashaba. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.” (El-Džinn. a zaboravi na njihova Stvoritelja?! Ibn Hadžer u komentaru Buharijinog Sahiha prenosi da je Omer. i ne molite se.” On dalje prenosi od Ibn Abbasa da je rekao za džamije: “Vi ćete ih ukrašavati onako kako su kršćani i `idovi ukrasili svoje (hramove).a.s. dž. Činjenica da je većina džamija u svijetu ukrašena na ovaj ili onaj način govori o uticaju nemuslimanske tradicije na muslimane koja je posebno uzimala maha u periodima kada muslimani svoju tradiciju nisu dovoljno poznavali i nisu je u praksi primjenjivali. Zbog svega spomenutog preporučio bih muslimanima da grade džamije koje će pružiti udobnost klanjaču kako bi se mogao u potpunosti skoncentrisati na obraćanje Allahu. Mnoga ulema je to prešutila i nije se suprotstavila bojeći se nereda (fitneta). s. Svima njima kažem da ima puno prostora za halal umjetnost mimo džamije. poboljšao je džamiju na način u kom nije bilo ukrašavanja.š.s. dž.11. naredio rekonstrukciju Poslanikove. “Džamije su Allaha radi. Šukri H. Kakve koristi čovjek ima od ukrasa u džamiji koji će ga odvraćati od skrušenog obraćanja Allahu. dž.š. po meni je to problematično iz nekoliko razloga: a) ne prenosi se da je Poslanik.” Ibn Munir. tako nešto uradio u svojoj džamiji. džamije tako da štiti ljude od kiše i rekao: “Nemoj da je bojiš u crveno i žuto. ako se radi o bojazni da će misli klanjača biti zaokupirane ukrasima i ornamentima. Fethul-Bari. s. Tako i danas vidimo ljude koji slabo ili nikako na sedždu padaju a grade tako veleljepne i divno ukrašene džamije ili se pak dive takvim građevinama i njihovim genijalnim graditeljima. ili pak divni ukrasi i ornamenti.s) džamije. Omer. zakonima. dž. nikome. kako navodi Ibn Hadžer. da ga u tome ništa ne sprečava.š. r. smatra Ibn Hadžer. U nekima džamijama se ispisana imena prve četverice halifa te Poslanikovih. pored Allaha.a. ime pisati pojedančno bilo na zidu ili papiru. da time stavljaš svijet na kušnju (fitne).a.” Prenoseći mišljenje Ibn Bettala i drugih Ibn Hadžer kaže: “Ovo ukazuje da je sunnet u pogledu gradnje džamija umjerenost i ostavljanje pretjerivanja i ekstremizma u njihovu uljepšavanju. dr.š.v.s. Da li je to utemeljeno u šerijatu? Odgovor: Ukrašavanje džamije nije propisano islamom. da ukrašavaju i uljepšavaju okruženje u kom žive. u čije vrijeme je bogatstva bilo još više. c) pisanje imena Allaha.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 258 od 416 .” “To stoji”. Ebu Hanife. r.a. s. a da nikada ne osjete potrebu da na sedždu padnu Stvoritelju tih graditelja i umjetnika. “ako je u pitanju samo prosto slijeđenje prvih generacija u napuštanju ovodunjalučkih udobnosti. nije ispravno Njegovo. nema smetnje da se u okviru općih šerijatskih propisa muslimani bave umjetnošću. Međutim. priličilo je da se tako uradi i sa džamijama kako bi bile za{ti}ene od ponižavanja. unuka Hasana i Husejna. Otuda. 18) Neka muslimani urede svoje džamije Datum kreiranja: 27. bez obzira bila hladnoća ili vrućina. 1/642-644) Što se tiče pisanja i isticanja spomenutih imena na zidovima džamija. samog. ili će ga zavesti da se divi tim ukrasima i veliča graditelja i umjetnika tih djela.v. Ramić. ako nije dio teksta ispravnog i korisnog značenja nije zabilježeno u praksi prvih generacija muslimana. Neki su to dozvolili.v. s. dž.s. ukrašavanje džamija obrazložio je na sljedeći način: “Pošto su ljudi izgradili svoje kuće i ukrasili ih. mora služiti čovjeku i biti mu od koristi. On ju je morao obnoviti jer se palmino lišće s kojim je bila pokrivena prošupljilo. zabrana ostaje jer uzrok (zabrane) i dalje postoji. a sa lijeve Muhammed. b) stavljanje imena Muhammeda.a. ukoliko je rije~ o pridavanju važnosti i veličanju džamija.com Pitanje: Tradicija je da se u našim džamijama s desne strane mihraba napiše Allah. nije prilikom renoviranja izmijenio izgled (Poslanikove. u vrijeme širenja islamske države i uprkos silnom bogatstvu kojim je raspolagao. dž.v.š. U periodima dekadence muslimani su uvijek poklanjali više pažnje formi negoli suštini.v.a. s. Prvi koji je počeo ukrašavati džamije bio je El-Velid ibn Abdul-Melik ibn Mervan pred kraj vremena ashaba.” (Vidi: Ibn Hadžer.2005 http://www. ali sve to mora biti u skladu s općim Allahovim. a sam imetak za to nije uzet iz bejtul-mala (državne kase).

koliko se sjećam. mišljenje da treba obrijati glavu da bi tevba bila ispravna stav je jedne ekstremne grupe koji nema utemeljenje u islamu. Ja bih preporučio da se za lijek ide samo kod onih koji liječe učenjem Kur’ana i dovama i koji ne postavljaju cijenu za svoj rad (mada ih treba nagraditi srazmjerno njihovom trudu i uspjehu). kada sam upoznao jednog od svojih budućih komšija. (Vidi: Ebu Davud. bilježi se. kada je upitan o “nušretu” rekao je da je to šejtanski posao. s. preporučio bih da se do njih ne ide. Pitanje: Prije četiri godine kupio sam komad zemlje s namjerom da gradim kuću.11. Najbolje što može pomoći su sure El-Felek i En-Nas. Međutim. posebno kada se ide u džamiju.2005 http://www. jer Poslanik. odlučio sam zemlju prodati. Šukri H.novihorizonti. Dakle. Ramić. Prema tome. Doduše. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Uzvišeni veli: “O sinovi Ademovi. Musliman je dužan kloniti se i čuvati se tog velikog grijeha. “Et-Tibb”. i neka u njima ne bude bilo šta što će odvratiti njegovu pažnju od ibadeta. Brijanje glave samo je jedan od hadžskih obreda. Uprkos činjenici da je neka ulema dozvolila da se ide onima koji liječe sihrom. dr. između to dvoje ne postoji uzročnoposljedična veza.s. dž. Otišao sam s njom kod sihirbaza koji sihr otklanja sihrom i ona se sada dobro osjeća. ispravno je da se džamije ne ukrašavaju.v. 2. Štaviše.5 posto. Opraštanje grijeha za primljeni hadž nije uzrokovano time što hadžija obrije glavu.Na pitanja odgovora doc.š.š. da vam oprosti za ono što ste učinili. ukusne i čiste. Sunen. Onoga momenta kada si ponudio tu zemlju na prodaju ona je stekla status trgovačke robe. pod izgovorom da se na taj način uklanja zlo od osobe koja je opsihrena. Da li sam dužan na tu zemlju dati zekat za protekli period? Odgovor: Na nekretnine se ne plaća zekat sve dok ne steknu status trgovačke robe.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 259 od 416 . 31) Dakle. Da li sam griješan što sam sestru odveo kod sihirbaza? Da li je za ispravnost pokajanja (tevbe) potrebno obrijati glavu onako kako to rade hadžije nakon obavljenog hadža? Odgovor: Sihr se smatra jednim od najvećih grijeha pošto se njime može izići iz vjere. dž. ne može se analogizirati opraštanje grijeha nakon tevbe s opraštanjem grijeha nakon primljenog hadža uzimajući kao zajednički uzročnik brijanje glave. Datum kreiranja: 27. 3370) Iskreno se pokajte za svoj odlazak sihirbazu i molite Allaha.a. tako da pružaju potpunu udobnost klanjaču kako bi klanjač mogao u potpunosti posvetiti se ibadetu Allahu. Pitanje: Odgovor: Brijanje glave nije uslov za ispravnost tevbe. Ujedno naglašavam da je propisano obući lijepu odjeću kada se ide na namaz. Što se pak uklanjanja sihra tiče to je moguće uz pomoć dova i učenja Kur’ana. Kada u tom statusu napuni jednu hidžretsku godinu dužan si na nju dati zekat onako kako se daje na trgovačku robu tj. a onaj ko to zahtijeva poistovijećuje se s tom grupom. Pitanje: Mojoj sestri je napravljen sihr. počiniti ubistvo itd. da su neke haridžije smatrale da brijanje glave upotpunjuje pokajanje (tevbu) kao što upotpunjuje hadžske obrede. br. lijepo se obucite kad hoćete da namaz obavite!” (El-E’araf. a da se klanjači ukrase ljepom odjećom kada klanjaju i odlaze u džamije.com da budu udobne.

dužan izdržavati porodicu a da ja neću moći priuštiti supruzi svu materijalnu udobnost koju je imala kod svoga babe? Odgovor: Vrlo je važno da supružnici budu bliski u pogledu porijekla.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 260 od 416 . Međutim. preneseno išta što upućuje na pesimizam. nema smetnje da stupite u brak. Šukri H.. a sve to je suprotno islamu.novihorizonti. Sahihu Muslim. jer je Poslanik. Džennet i Džehennem su istina. (Vidi: Nevevi. Štaviše. br. (Muslim. Po meni. ljenčare i dangube pričaju}i prazne priče. tako da oni umjesto da se orijentišu na rad i činjenje dobrih djela. ipak češće vode ka razilaženju.s. zbog ograničenog poznavanja islama. u svakoj situaciji. dr. s. Sjećanje na taj dan treba da potakne čovjeka na rad i činjenje dobrih djela.. pogrešno razumiju.s. ekonomskim projektima i tome kako pokrenuti naš narod da radi i privređuje. Koliko musliman mora biti odan radu. sve to mora biti rezultat dogovora. u pogledu materijalne udobnosti dužan supruzi priuštiti ono što je ona imala kod svoga babe. Musned. br. od koristi. obrazovanosti. poslovima. 4755) Ne znam da je od Poslanika. mora biti optimista. ispravnije se s njima suočiti. i Mehdije je istina.a. a znamo kroz kakva iskušenja su prolazili on i njegovi ashabi. s.a. Sahihu Muslim bi-šerhin-nevevi.11. a.2005 http://www. a moja zaručnica je iz vrlo bogate porodice. Mnogi muslimani pričaju samo o propasti svijeta. ali šejtan očito uspješno radi svoj posao usmjeravajući ljude u pogrešnom pravcu. onome ko doživi da Sunce iziđe sa Zapada (a to je veliki predznak smaka svijeta). nego je problem u muslimanima koji te knjige. Musliman i muslimanka treba da znaju da ni u najtežim situacijama ne smiju biti pesimisti. ukoliko ona pristane na uslove koje joj nudite. po islamu.a. jer razlike. (Vidi: Ahmed. 14/218-223) Za pesimistu koji izgubi nadu pa kaže: “Svijet je propao”. Vi se u pogledu spomenutog pitanja morate dogovoriti s Vašom zaručniciom i. a to je realno moguće pošto musliman uvijek može. s. jer se jedino radom i dobrim djelima čovjek može pripremiti za njega.. Ramić. najbolje pokazuje naredba Poslanikova. mada mogu značiti bogatstvo. Džehennemu i njegovoj vatri itd. bez sumnje. umjesto da pričaju o radu.s. Pitanje: Potičem iz siromašne porodice. Muž je. dolazak Isaa. radiniji i bolji.a. logično bi bilo da svako ko pročita te knjige postane još aktivniji. da zasadi stabljiku koju ima u ruci i da je ne baca.v.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Sve su to istine u koje musliman vjeruje i u tom pogledu nema nikakve dileme. ako želi da bude spreman za Kijametski dan. problem nije u knjigama jer su one. Međutim. Dakle. kazao je da je on najveći propalica. ona ima pravo da se odrekne u potpunosti svoga prava na izdržavanje i da pristane da ona izdržava svoga muža. dolasku Mehdije spasitelja.s.s. Prema tome. ako nam se pruži prilika. Datum kreiranja: 27. supruga ima pravo da se toga odrekne.Na pitanja odgovora doc. od takve literature ima koristi za muslimane? Odgovor: Propast svijeta i Kijametski dan su istina. “Musned Enesa ibn Malika”. Uzmimo za primjer Kijametski dan. Interesuje me postoji li šerijatska zapreka za naš brak imajući u vidu da je muž. s. Interesuje me da li.v.com Pitanje: U posljednje vrijeme pojavile su se mnoge knjige koje govore u predznacima Kijametskog dana i propasti ovog svijeta. imati pozitivnu računicu. ko želi da slijedi Poslanika. postaju pesimisti. volio optimizam i mrzio pesimizam. Upoznavanje s tim istinama naša je potreba i što više o njima znamo pravilnije ćemo moći u te istine vjerovati i. 12435) Dakle. po Vašem mišljenju. statusa u društvu itd. “Kitabul-birri ves-sileti vel-adab”.

Dakle u odgovoru se ne govori o tome da li je žena obavezna pokriti kosu ili ne. s. ne bi došlo do zabune. u odgovoru ste doslovno rekli da je nošenje nikaba i mahrame sunnet. međutim. šejtan ometa čovjeka i navodi ga na grešku i pogrešan put. nekad čovjek jedno misli. praksu. bila da muslimanke pokrivaju kosu mahramom ili nikabom i da žene imaju pravo izbora između to dvoje. koju je pak.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 261 od 416 . zahvaljujem se na postavljenom pitanju i molim sve koji se susretnu sa bilo kojom dilemom u vezi s mojim odgovorima da mi se jave. itd.com Pitanje: Vaš odgovor u 47. kako mene koji pišem. na kraju. tako da je jedan naš džematlija tjerao svoju kćerku da skine mahramu pošto to nije obaveza nego samo ″sunnet″. farz).11. pošto sam o istom pitanju već govorio. svjestan sam činjenice da oni koji čitaju moje odgovore razumiju onako i onoliko kolike su njihove intelektualne sposobnosti i kolika je njihova spoznaja o temama o kojima se govori. Ramić. Naime. broju Novih horizonata na pitanje brata koji namjerava da se razvede zbog toga što mu supruga želi skinuti nikab izazvalo je u našoj sredini velike kontraverze. S druge strane.v.a. Odgovor: Svjestan sam činjenice da odgovori koje nudim ponekad imaju manjkavosti. s.s. odnosno šta taj termin općenito implicira.2005 http://www. sunnet općenito označava Poslanikovu. nakon što je objavljen propis o hidžabu. kada tu misao prenosi u živu ili pisanu riječ ona dobije druga značenja. nekad mu se preporučuje (mendub).v.novihorizonti. Kada sam rekao da su nikab i mahrama sunnet želio sam da kažem da je to bila praksa muslimanki u vrijeme Poslanika. Datum kreiranja: 27. s. dr. kao i ispravnog razumijevanja onoga što je prezentirano. nego o tome da je praksa u vrijeme Poslanika. Naime. postoji sijaset prepreka koje se nalaze na putu prezentacije onoga što je ispravno. tako i onoga koji to što je napisano čita.s.a. Da sam pojasnio šta se pod terminom ″sunnet″ misli.Na pitanja odgovora doc. Molim Vas da pojasnite na šta ste mislili kada ste rekli da su nikab i mahrama sunnet. Šukri H. musliman nekad dužan prakticirati (vadžib. Dakle.v. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.s. nedorečenosti. U konkretnom slučaju problem je u konciznosti odgovora.a. I. Uz sve to. a nekad ima slobodan izbor (mubah) itd. kako bih te dileme mogao otkloniti.

negativne posljedice naši muslimani već su počeli osjećati. pošto im njihova neiskvarena vjera i potpuno sačuvana Objava omogućavaju da spoznaju i žive moral sasvim prirodno u njegovoj izvornosti i kompatibilnosti sa prirodnim zakonima. pozorište i mas-medije. Brojne sapunice nemoral predstavljaju u najljepšem svjetlu i zavode muslimane. pošto svakodnevno osjećamo njihove blagodati u svome praktičom životu. S obzirom da se radi o propagandi onoga što šejtan voli. komšiluka. homoseksualcima. bilo da se radi o lokalnim.com Pitanje: Svjedoci smo kvarenja naših muslimana u moralnom pogledu. Prezentacija morala mora. Ramić. alkoholičarima. kakve one u stvari i jesu. Mnoge porodice su razorene.š. Oni se trebaju udružiti sa protagonistima Datum kreiranja: 27. postala je dominantna u slučaju većine. Posebno je to evidentno na selima koja su bila prilično moralno očuvana u prošlosti. komšiluka i ljudskog dostojanstva. po mojoj procjeni. biti umjetnički i estetski uljepšana. lezbijkama. pozorišnu. Naprotiv. koja oduvijek postoji i postojat će sve do propasti svijeta. dž. Za opstanak društva neophodna su moralna ograničenja i postojanje moralnih granica. i srodstva nekada voljeli.2005 http://www. pošto su kompatibilne sa ostalim Allahovim.novihorizonti. muzičku i industriju zabave i razonode. najmoralniji u svijetu.udaljiti od morala potpunom liberalizacijom koja sve dozvoljava i uklanja bilo kakva moralna ograničenja. Mi ih shvatamo neophodnim za normalno funkcionisanje ljudskog života na Zemlji i uživamo u njihovu održavanju. Otuda. Uz to. To je posebno jasno naznačeno u Protokolima sionskih mudraca. ne može opstati na neograničenom liberalizmu. sigurno. kao što nemoral uljepšavaju oni koji ga propagiraju. alkoholičarima. prije svega tv-stanice. ljudima koji ne znaju za svetost roda. Ubijeđen sam da će protagonisti morala pobijediti. Takvo stanje će se. umjesto ljubavi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 262 od 416 . moralna ograničenja za nas ne predstavljaju bilo kakvu stegu ili poteškoću. nesreće i beznadežnosti polahko preovladava ljudskim dušama. jer se sa njima uklapamo u ostale zakone i ne dolazimo u sukob s njima. Najefikasniji način suprotstavljanja moralnoj eroziji može se ostvariti isticanjem moralnih vrijednosti i njihove praktične koristi za ljude. Osjećaj nezadovoljstva. komšijski odnosi poremećeni. Šta se može učiniti da se ta moralna erozija zaustavi? Odgovor: Rušenje moralnog integriteta ljudi općenito dio je strategije onih snaga koje žele da ovladaju svijetom. jedino vraćanje moralnom životu može ih spasiti od potpune propasti. oni koji su se zbog ljudstva. lezbijkama. oni su se poistovijetili sa junacima tih sapunica: kurvarima i kurvama. a prije svega muslimane-koji se po slovu zakona svoje vjere moraju držati moralnih principa i po tome su. koji se smatraju temeljnim programom jevrejskog cionističkog pokreta.. pošto je imetak najdraži svakom čovjeku. koji će biti izuzetno čvrsti i hrabri da će svojom odlučnošću probuditi svijest o moralu kod mnogih. Šukri H. entiteskim ili onoj na državnom nivou. Naše muslimane pokvarili su mediji. prirodnim zakonima. Taj pokret želi svijet. Razvojem mas-medija taj pokret je dobio mogućnost masovne propagande neograničenog liberalizma. dr. dakle. sada se mrze. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. očekujem da će se i u tim nemoralnim sredinama početi pojavljivati oni koji će nositi u sebi svijest o moralnosti. ne može opstati na nemoralu.. tako da je šejtan svoju ulogu mogao lahko izvršiti i ta ružna djela ljudima uistinu lijepim predstaviti. vanbračnim zajednicama. tj.11. Muslimani u toj borbi moraju dati poseban doprinos. mi u njima osjećamo rahatluk i zadovoljstvo.Na pitanja odgovora doc. Mržnja. pa i drogerašima. u najmanju ruku. uporno ističući negativnosti nemoralnog života s praktičnim primjerima i vaganjem moralnog i nemoralnog života. samo zemlja (dakle smrt) može začepiti ljudsku pohlepu za imetkom. nije bilo teško protagonistima nemorala naći saveznike među moralno pokvarenim ljudima svih vjera i nacija. prije svega kroz filmsku. bez imalo tendencioznosti. jer kako u hadisu stoji. To treba činiti kroz film. Društvo ne može opstati na homoseksualcima. samo se bojim da će za mnoge njihova pobjeda doći isuviše kasno. između morala i nemorala. Tako će se nastaviti borba između dobra i zla. za tu vrstu industrije danas su vezani i najveći profiti. Nesvjesno. Mi se u islamu odgajamo tako da te moralne granice shvatamo prirodnim. dalje pogoršavati. drogerašima. rodbinski odnosi su pokidani. U isto vrijeme. Umni ljudi u svijetu svjesni su kataklizme koja očekuje narode koji su moralno posrnuli. Ti narodi danas izumiru i. Dakle. Naravno.

s. te da će svako muslimansko mjesto imati omladinske centre sa svim sportskim i kulturnim sadržajima koji su potrebni omladini i u kojima će mladi moći uživati na moralan način. nije postojala takva praksa.11. Ramić. kaže: ″Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. I. da moralnima da više snage. kako je običaj u većini islamskih zemalja.novihorizonti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.v. S toga me interesuje da li je ova praksa ispravna po šerijatu? Odgovor: U vrijeme Poslanika.Na pitanja odgovora doc. Amin! Pitanje: U našem džematu običaj je da se pred džumu uče salavati sa munare. Uzvišeni Allah.s. dž.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 263 od 416 .″ (El-Ahzab. Nadam se da će jednoga dana Bošnjaci na ovim prostorima imati svoju televiziju i radio i barem jedne dnevne novine koje će voditi brigu o moralu i moralnim principaima. kraju da kažem da posmatrajući veličinu i moć mašinerije koja propagira nemoral i slabost onih koji propagiraju moral. Ne preporučujem da se ta praksa uvodi pojedinačno jer može izazvati nedoumice i razilaženja. Moralisti.2005 http://www. slijedeći tako praksu četvrtog halife Osmana. dr. ako žele uspjeh. na moralan način. moraju imati svoje mas-medije i svoju filmsku industriju i pronaći način da pruže. s. koji je rekao da kada bi mu se ukazala prilika da pristupi paktu kakav je bio hilful-fudul. Ta činjenica treba muslimanima dati dodatni podsticaj i snagu. Datum kreiranja: 27. stanje možda i nije toliko crno koliko bi moglo biti.v. otvori im oči i uljepša moral u njihovim srcima.com morala u svijetu slijedeći tako praksu Poslanikovu. na. Zajednička boraba protiv nemorala ima veću šansu da nadjača protagoniste nemorala kojih ima u svim narodima i vjerama. Treba znati da nisu muslimani jedini koji se bore za moral. ponovo pristupio kada bi mu se pružila takva šansa u islamu.š. a da nemoralne uputi na Pravi put. sve što je potrebno mladima.š. postoji potreba da se svijet na vrijeme obavijesti o petku i džuma-namazu. 21) Ukoliko pak.s.a. Takođe se nadam da će snage koje propagirajau moral u dva komšijska naroda ojačati i sa Bošnjacima zajednički raditi na promociji moralnih načela. dž. Čini mi se da na našim prostorima ima više moralnih ljudi nego što bi se u ovakvim odnosima moglo očekivati.a. Primijetio sam da to nije slučaj u svim džematima. i koji često Allaha spominje. volje i odlučnosti u radu na propagiranju morala. uvođenje takve prakse kod nas bi jedino bilo uspješno ukoliko bi se to uradilo na nivou Islamske zajednice. Šukri H. predlažem da se i kod nas institucionalizira učenje prvog ezana sahat i pol prije džume. Molim Allaha. a svima nam je poznato da je u pogledu vjere jedino ispravno slijediti njegovu praksu.a. Naravno. kojem je pristupio u džahilijjetu. r.

bilo da svijet pojedinačno uči naglas. najbolje zna.2005 http://www. Otuda nije bilo smetnje da kada mu zatreba perda.com Pitanje: U našoj džamiji pred džumu se uči Kur′an naglas.novihorizonti. dž.v. kako se ta praksa (da jedna osoba uči naglas dok drugi slušaju) ne bi ušerijatila i kako bi svijet shvatio da je ispravno da svaki musliman nauči arapsko pismo kako bi mogao samostalno učiti u Kur′anu pa tako omogućiti sebi da petkom prouči suru El-Kehf. sa sigurnošću možemo kazati da je ispravna hutba koju održi hatib koji je gologlav. Pokrivanje glave za muškarce je inače sunnet u vezi s tradicijom. razlikovali se od većine. s. Otuda oni kažu da otkrivanje glave za muškarce. a Allah. Naime. tj. Datum kreiranja: 27. a da nije lijepo ići gologlav u sredinama u kojima je običaj da muškarci pokrivaju glavu. U metežu koji je nastao. pokrivao je glavu pošto je bio običaj u sredini u kojoj je živio da muškraci pokrivaju glavu. pa makar se radilo i o učenju Kur′ana. sevapa za njeno slušanje.Na pitanja odgovora doc. Otuda ne bi trebalo raditi nešto što će to remetiti. kako ističu neki pravnici poput imama Šatibija u djelu ″El-Muvafekat″.v. ili pak da jedan uči a ostali slušaju. pa makar ona bila i neobavezujuća. ispravno je da prvo klanja dva rekata.11. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. ne u smislu da je učenje naglas te sure šerijatski propis. Molim da nam pojasnite da li nam je džuma ispravna pošto je imam održao hutbu gologlav! Odgovor: Pokrivanje glave nije uslov za ispravnost namaza. kada se saznalo da imam neće doći. ukoliko prisutni ne znaju učiti u Kur′anu i ukoliko će vrijeme pred džumu provesti u beskorisnom ili pak griješnom razgovoru (što nije rijedak slučaj. Međutim.v.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 264 od 416 .a. kao što se desilo u spomenutom džematu. ljepše je. nego u smislu privremene mjere radi sprečavanja onoga što je loše (psovke i ogovaranje) i postizanja dobra (slušanje Kur′ana). nije mekruh. ali je još uvijek običaj da imam u mihrab i na mimber ide pokrivene glave. s. Pitanje: Imam u našem džematu nenajavljeno je odsustvovao s džume. Interesuje me šta je za mene bolje kada uđem u džamiju. Nadalje. Inače.a.a. kako ne bismo. Imajući u vidu da je hutba manje vrijednosti od samog namaza. pa prema tome nije uslov ni za ispravnost džume. u oba slučaja. skrenuti pažnju na razlog učenja sure El-Kehf naglas. klanjajući namaz gologlav. ne znam da je zabilježeno da je Poslanik.š. smatram da to može biti razlog da imam ili mujezin ili neko drugi pred džumu uči suru El-Kehf naglas (pošto je propisano da se sura Kehf uči petkom). s. Poslanik. naredio da se ta dva rekata klanjaju čak i u vrijeme hutbe. skine svoju imamu (turban) sa glave i stavi je kao perdu. Imam bi trebao s vremena na vrijeme. a ne sunnetom i praksom Poslanikovom. tako da bi se tog običaja trebalo držati. ali ako se radi o ispravnosti namaza. Svjesno ili nesvjesno na mimber je izišao gologlav. s. kada bi htio klanjati na otvorenom. a znamo kako je strogo propisano slušanje hutbe i da bilo koja aktivnost mimo slušanja može dovesti u pitanje ispravnost hutbe. tada sa sigurnošću možemo kazati da gologlavost ne može dovesti u pitanje njegovu ispravnost.s. pokrivanje glave. jedan mladić se popeo na mimber da drži hutbu. Šukri H. da klanjam dva rekata tehijjetulmesdžida ili da sjednem i slušam učenje Kur′ana? Odgovor: Džamija je u osnovi za obavljanje namaza i to je njena osnovna svrha. obično sura Jasin. kada se radi o muškarcima.a. u najmanju ruku dotle dok bude postojala mogućnost da izazove nedoumice i rasprave. U nas je običaj da muškarci hodaju gologlavi tako da to nije strano.s. To je izazvalo bučnu raspravu nakon džume.v. Mnogi tvrde da nam ta džuma nije ispravna. Slijeđenje te prakse. ikada džumu klanjao gologlav. u sredinama u kojima je to inače običaj. pošto naš svijet puno ogovara i psuje). ili se popeo na mimber da drži džumansku hutbu a da na glavi nije imao imamu (turban). Ramić. dr. čak i kada se uči Kur′an naglas. pošto je Poslanik. Što se tiče osobe koja ulazi u džamiju.s. u vezi je s tradicijom i običajima.s. te da nema dokaza da je pri hutbi potrebno da hatib pokrije kosu. a i danas je to vruća tema u našem džematu.

Poslanik. dž.11. ili nekih drugih grijeha. ne voli one koji su ″fahiši i metefehišši″. Vi nemate obavezu da dajete zekat na pogon koji posjedujete. Datum kreiranja: 27. Odgovor: Sve što je korisno čovjeku dozvoljeno je u šerijatu. U fikhskim knjigama ova vrsta trgovine zove se murabeha.a. tu nema kamate. nema smetnje da tu zaradu iskaže u procentima ili pak u brojčanom iznosu. nalazi tvornica. 4160 u ″Kitabul-edeb″. ili u najmanju ruku da nije štetno. a Allah.com Pitanje: Odgovor: U privatizaciji sam stekao vlasništvo nad jednim proizvodnim pogonom. Prema tome. Šukri H.š. dr. recimo. Neki komentatori tumače da su to osobe koje govore vulgarne i prostačke riječi. ali imate obavezu da date zekat na zaradu koju ostvarite kada se ispune propisani uslovi u pogledu obaveze davanja zekata. radi o trgovini koja se razlikuje od klasične po tome što prodavac otkriva kupovnu cijenu robe koju prodaje i na taj način otkriva visinu zarade koju želi ostvariti. pa čak i kad bi se plaćanje odgodilo na rate. Ramić. tada nema smetnje da koristite solarij.2005 http://www. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.novihorizonti. naravno pod uslovom da se pri tome ne čini nešto što je šerijatom zabranjeno. Prema tome. (Vidi: Avnul-Ma′bud komentar Ebu Davudovog Sunena. S obzirom da se radi o prodaji robe ili materijala za novac. zatim mašine. postoje kontraverzni izvještaji u pogledu solarija. alatke itd. Pitanje: Da li je dozvoljeno ići u solarij pošto se ultraljubičastim zrakama dobija tamna boja kože? Pravo da Vam kažem. najbolje zna. Isto tako. da raste i da se umnožava. odnosno stručnjaci na polju medicine kažu da je to korisno za Vas. To je trgovina pri kojoj prodavac otkriva kupcu kupovnu cijenu robe koju prodaje i na taj način otkriva koliku zaradu želi ostvariti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 265 od 416 Da li je dozvoljeno prilikom intimnog odnosa govoriti bezobrazne i vulgarne riječi ako će one poboljšati odnos? Smatra li se kamatom ako kupcu kažem da sam robu kupio za toliko i kolika želim da bude moja zarada u procentima? . pošto nemaju takvu mogućnost.v. i ako nema golotinje.) Pitanje: Odgovor: Ne. Smatram da ima toliko lijepih i ugodnih riječi koje su odgovarajuće za takve prilike i da apsolutno nema potrebe za vulgarnim riječima. Islamske banke su razvile posebni sistem murabehe gdje klijent unaprijed sa bankom ugovara kupovinu određene robe i materijala uz obećanje da će to od banke kupiti uz određenu profitnu maržu. ja odlazim dvaput sedmično pošto mi pomaže u sušenju bubuljica po tijelu. to nije kamata.Na pitanja odgovora doc. ili kad bi primopredaja robe bila izvršena kasnije u odnosu na njemu protuvrijednost u novcu. Ovdje se. a ne riječi koje zaudaraju i koje se na smeće bacaju. osamljivanja muškarca sa ženom koja mu nije halal. jer je rezultat isti. Interesuje me da li sam dužan davati zekat na njega? Zekat se daje na imovinu koja realno ili potencijalno ima mogućnost da se oplođava. Koliko je meni poznato.). s. komentar hadisa br. Pitanje: Odgovor: Čovjek treba biti svjestan blagodati govora i tu blagodat koristiti na dostojanstven način. tako da preporučujem da se konsultujete sa svojim ljekarom. Iz usta muslimana treba da izlaze riječi koje mirišu i koje cvjetaju.š. iz čega je očito da tu ne ulaze sredstva za proizvodnju (zgrada u kojoj se.s. dakle. ako medicina. dž. kaže da Allah.

uvidjevši da se na taj način može uspješno poslovati i uz to pridobiti kao svoje klijente muslimane koji žele poslovati u beskamatnom okruženju. inša-Allah. to dozvolio svome amidži El-Abbasu. Treba napomenuti da plata na koju je odmah dat zekat. u visini nisaba. a Allah. Ispravno je da. nego je propisao da se na imovinu koja dostiže nisab koji ispunjava propisane uslove daje zekat. a ne bude obavezna tim postupkom. ″Kitabuz-zekati″. br. dozvoljeno je zekat dati jednu godinu unaprijed pošto je Poslanik. postoje banke koje posluju na principima šerijata. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a u kojima silom prilika mora držati svoj novac. bilo da se radi o bankama koje imaju prefiks islamska ili ne. Pitanje: Odgovor: U naše vrijeme. Njemačka Deutsche bank ima. u Velikoj Britaniji. nego oslobađanje od haram imetka. ukoliko bude obavezna zekat davati. sa sjedištem u Sarajevu. Vlasnici te banke.š. pogrešno bi bilo da daje novac u takvu banku s jedinom namjerom da dobivenu kamatu podijeli siromasima.novihorizonti. također. a ako nije u mogućnosti. ako ima mogućnost. Pitanje: Odgovor: Da. Ne sjećam se da je imam moje džamije ikada sa mimbera rekao da tako treba postupati. u skoro svim dijelovima svijeta. najbolje zna. bez obzira koliko ta zarada visoka bila. dr.a. ulazi u eventualni nisab i ubraja se u imovinu na koju treba dati zekat pod propisanim uslovima. nema smetnje da se u vrijeme posta primaju sve vakcine koje se ne tretiraju kao hrana i koje se ne ubrizgavaju u jednjak. po mišljenju većine učenjaka. dž. iako nisu muslimani. Ukoliko pak da zekat na platu čim je primi. Kamata i kada se podijeli u humanitarne svrhe nije sadaka. S obzirom da je ramazan u periodu kada ima dosta gripe. i trenutno jednom poslovnicom (u Bihaću).š. novac uloži u banku koja umjesto kamate daje ugovoreni procenat od zarade. To govorim s namjerom da istaknem kako musliman prvo treba tražiti takve banke i s njima poslovati.v. inače privrženi praktikant šerijatskih propisa. odužila se za visinu tog iznosa koji neće ulaziti u nisab i količinu na koju se obračunava zekat u narednoj godini.11. Tako smo npr. odlučili su se na taj korak. tek tada treba razmišljati šta s kamatom koju dobije od konvencionalnih banaka koje posluju na kamatnom principu. Šukri H. 615) Prema tome. Tu zaradu može za sebe zadržati.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 266 od 416 . a Allah. Ramić. najbolje zna. dž.s. učinila je dobro djelo koje će. mogu li se vakcine primati u vrijeme posta? Da li je dozvoljeno stavljati novac u banku s namjerom da se kamata podijeli sirotinji? Datum kreiranja: 27. počela poslovati na principima šerijata. ispravno je da kamatu uzme i podijeli je u humanitarne svrhe. nakon isteka dvije hidžretske godine. ili je podijeliti kao sadaku. Međutim. naći na vagi svojih dobrih djela na Sudnjem danu. nedavno u agencijskim vijestima mogli pročitati kako je i jedna banka čija centrala je u Walesu. S druge strane. daje zekat na svoju plati čim je primi. pa me interesuje da li je postupak moga prijatelja šerijatska obaveza? Odgovor: Islam nije propisao da se zekat na zaradu daje odmah. Sunen. da bi na njega bilo obavezno dati zekat. vjerovatno. Tako je za novac potrebno da bude u potpunom vlasništvu jednu lunarnu godinu.2005 http://www.com Pitanje: Moj prijatelj. Ako je musliman prinuđen da drži novac u banci koja daje kamatu. osoba koja dā zekat na svoju platu čim je primi. (Vidi: Tirmizi.Na pitanja odgovora doc. s. poslovnice koje posluju na principima islama. U Bosni tako posluje Bosna Bank International.

tako da ne postoji potreba za strahom da će se taj organ naći u tijelu osobe koja će u Džehennem. Uzvišeni Allah kaže: “Od nje smo vas stvorili. vjerovatno. br. “Kitabul-musakat”. da će sa sigurnošću u Džennet ili Džehennem. Prema tome. da li je meni dozvoljeno dati organ za života. Jedini nasljednici su brat i sestra. s obzirom da musliman vjeruje kako će svi koji umru kao nemuslimani na budućem svijetu ahiretu ispaštati u džehenemskoj vatri? Konkretno. na dan proživljenja.com Pitanje: Da li je dozvoljeno muslimanu darovati svoj organ nemuslimanu. npr. Mogu li se udati uz ramazan? Moj rahmetli komšija nije imao djece. 55) Dakle. a žena mu je umrla prije njega. četvrto. 4440.Na pitanja odgovora doc. 2955) Moja preporuka bila bi da muslimani što više čine dobra djela. uz preporuku da se mladenci u toku posta ne osamljuju.. kao što nemusliman ima šansu da postane musliman i izgovori šehadet. jer muslimanom nazivamo kompletnu osobu. u spomenutom slučaju dijeli na tri jednaka dijela. Naime. bilo da se radi o muslimanu ili nemuslimanu. Poslanik. Ramić. postoji mogućnost da šejtan zavede muslimana na krivi put. Treće. mi ne možemo sa sigurnošću tvrditi.novihorizonti. (Vidi: Sahihul-Buhari. a humano djelo se može učiniti svakom živom biću. Dva dijela pripadaju bratu. nakon padanja kiše u vidu ljudskog sjemena. a ne neki njen dio. goriti u džehenemskoj vatri na ahiretu? Odgovor: Prije svega. tako da nakon čovjekove smrti. bubreg ili oporučiti nakon smrti. humano djelo. kaže: “Kod svega živog može se postići sadaka. 4554. Coccyx).” (Buhari. bilo da ostane u Vašem tijelu ili bude presađen u neko drugo. Pitanje: Odgovor: Nema smetnje za udaju uz ramazan. uz napomenu da je za dobro djelo potrebno imati ispravan nijet (namjeru) i da djelo u osnovi bude dozvolejno (halal). “El-Fiten ve ešratus-sa’a” br. izniknuti iz ćelije koja se nalazi u trtičnoj (repnoj) kosti (lat. 2190) Drugo. jer postoji mogućnost da taj musliman krene pogrešnim putem. ne biste mogli biti sigurni u tom poledu. Koliko svakome od njih pripada? Datum kreiranja: 27.s. sve dok duša ne počne izlaziti. Sahihul-Buhari. u nju ćemo vas vratiti i iz nje ćemo vas ponovo izvaditi.v. Šukri H. s. Muslim. proživljenje će biti tako što će naša tijela.” (Ta Ha. ova naša dunjalučka tijela obična su zemlja u koju će se ponovo pretvoriti. kada biste organ oporučili muslimanu.a.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 267 od 416 . On neće biti proživljen. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dr. jer. “Kitabu tefsirilKur’an”.11. za bilo koju živu osobu.2005 http://www. Pitanje: Odgovor: Imovina se. pa čak i da umre kao nemusliman. ako znam ili pretpostavljam da će taj organ otići u oganizam koji će. samo taj dio tijela. treba naglasiti da je darivanje organa. Sahihu Muslim. bilo koji organ kad se odvoji od tijela ne naziva se muslimanom. odnosno ćelija iz koje će naše tijelo nići ima svoj značaj i ulogu. ne prodaja. da budu na usluzi ljudima. a jedan sestri. Vaš organ će istruhnuti i pretvoriti se u zemlju. br.

ali njihov sin je drugačiji. Normalno je da mladići i djevojke. bilo da se radi o momku ili djevojci. Ne zaboravite na važnost roditeljske dove. porijeklu itd. na osnovu dokaza i iskustva da budući supružnici budu što sličniji po moralu. I. Šukri H. Datum kreiranja: 27. u ovo naše vrijeme. Ramić. smatram da se takvi problemi mogu rješiti u dogovoru u kome treba da sve strane učestvuju.a.. što vrlo često dovodi do spomenute situacije. preporučujem vam strpljenje i traganje za najboljim rješenjem uz dovu i otvoreni razgovor s vašim roditeljima.Na pitanja odgovora doc. traže sebi slične. dok su roditelji. U svakom pogledu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 268 od 416 . Na osnovu toga nastala je i poslovica da jabuka ne pada daleko od svoga stabla. ipak u životnoj praksi to se može desiti i često se dešava. oženite ga. a ona se teško može dobiti ako oni nisu zadovoljni sa svojom djecom. ostali na onome na čemu su bili. Tako nešto je i za očekivati ako imamo u vidu da se dosta omladine upoznalo sa islamom i prihvatilo ga kao svoj vid identiteta. U svakom slučaju.2005 http://www. koji su većinom odrasli u komunističkom sistemu. tvojih roditelja i roditelja tvoga mladića. spomenuti problem nemoguće je riješiti jednoobrazno i definitivno. Peto. na kraju.com Pitanje: Babo i mama mi ne dozvoljavaju da se udam za mladića kojeg puno volim pod izgovorom da njegovi roditelji ne prakticiraju islam. nego to je vezivanje porodica. Na dunjaluku. prvenstveno. jer sličnost obećava da će među njima biti manje razlika koje mogu prerasti u razilaženje i tako dovesti do razmirica u braku. dž. kada traže sebi životnog saputnika. “Kitabun-nikah”. mada to nije isključivo. br.novihorizonti.s. ne treba zapostavljati pravo roditelja i zanemariti njihovu brigu za svojim djetetom u bilo kojoj situaciji. čak i u situaciji kada griješe u procjeni. Sunen. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a svaka situacija mora se posebno rješavati. koji ne prakticira islam. činjenica je da brak nije samo vezivanje momka i djevojke.1004) Drugo. tačno je da niko neće nositi i nije odgovoran za tuđe grijehe. statusu u društvu. bojim se da vaš brak ne bi mogao normalno funkcionisati. četvrto.” (Tirmizi. praktikanti islama. često suočavaju sa sličnim problemima i dilemama. Da li je ispravno da on zbog svojih roditelja ispašta i da se zbog toga ne može sa mnom oženiti? Da li su moji roditelji u pravu kad mi brane da se za njega udam? Odgovor: Na početku želim istaći da sam dobio mnoga pitanja ovakvog i sličnog sadržaja. počeo pred tvojim babom jesti uz ramazan i u vašoj kući tražiti da popije koju čašicu rakije. na budući svijet.v. Ako tako ne postupite bit će nered na Zemlji i fesad rasprostranjen. što govori da se momci i djevojke. iako u osnovi niko ne treba da trpi zbog grijeha drugih. vjerom.š. Tačno je da oni nisu baš toliko islamu privrženi.11. islamska ulema preporučuje. Prvo što treba kazati jesu Poslanikove. dr. s. Ono što se može kazati jesu opće napute. Treće. ali to se odnosi. Bez dogovora i pristanka svih strana. riječi: “Kada vam dođe u prošnju neko s čijom vjerom i moralom ste zadovoljni. Razlog tome je činjenica da djeca vrlo često budu slika i prilika svojih roditelja. a možete zamisliti kako bi izgledalo kada bi vaš budući svekar. On striktno prakticira islam i ulaže napore da svoje roditelje upozna s Allahovom.

jesu njihova dobra djela. Mi se danas suočavamo s masovnom trgovinom ženama i vidimo kako se država i mnoge institucije bore da ženu zaštite.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 269 od 416 . a svjesna je značenja posta (dakle. Kada stara osoba dođe u stanje da joj post škodi ili da zbog senilnosti ne razumije njegovo značenje. Ja se sada bojim da sidu ne prenese na mene i djecu. jer se ne bori protiv uzroka tog zla. njegovi propisi u tom pogledu su jasni. odnosno isticati vrijednosti jednih nad drugim. čistotom i čestitošću.Na pitanja odgovora doc. Međutim. 1-8) Prema tome. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. S druge strane. Međutim. uz napomenu da je i crno roblje na cijeni. U zakonu Stvoritelja nebesa i Zemlje nema mjesta za izbor miss na način i u uslovima na koji se to čini. pravo na nemoral i razgolićivanje i slobodna upotreba alkohola.2005 http://www. Datum kreiranja: 27. nego zdravstvenim stanjem osobe. Ramić. jer je to u suprotnosti sa prirodom čovjeka i zakonima koji vladaju u njemu. a glavni uzroci su neograničena seksualna sloboda. Ukoliko odlučiš da ostaneš u braku. kaže da je stvorio čovjeka u najljepšem obliku.š. ali bijelo je skuplje. Priznao je da je u proteklom periodu živio nemoralnim životom. dž. kao roditelju. da bi se na kraju uglavnom sve zvršilo trgovinom njihovog tijela. isticanje nečije ljepote u odnosu na nekog drugog znači degradiranje drugog. išao s kurvama i tuđim ženama i da se tako zarazio sidom. njihovim dostojanstvom. zatim njihovom čednošću. Allah. Prije mjesec dana iznenada se vratio potišten i skrhan. Isticanje ljepote čovjeka kao pojedinca je dozvoljena. dž. najbolje zna. tada nije dužna postiti. Jedino na osnovu čega je dozvoljeno vrednovati ljude. Smatram da je izbor miss na način i u uslovima u kojima se to čini najveće poniženje za ženu.novihorizonti. dužna je postiti. a to nije dostojanstveno.com Pitanje: Odgovor: Sezona je izbora za miss (najljepših žena) kod nas i u svijetu. svaki čovjek prirodno je lijep i takvim ga treba smatrati. dr. Šukri H.11. a da mu djeca. gdje se u početku trguje njihovom ljepotom.š. za majku. nije senilna). Pitanje: Odgovor: Ta dob nije određena godinama. Ukoliko osobi post ne škodi. (Vidi: Et-Tin. Naime. bez obzira koliko imala godina. grijeh ti je s njim imati intimni odnos jer bi time svoj život izložila opasnosti s obzirom da se virus side na taj način prenosi. a Allah. Šta da radim? U kojoj starosnoj dobi osoba nije dužna postiti? Odgovor: Smatram da je najbolje da se razvedeš. Sva tri spomenuta uzroka su glavni na izboru miss. Kako muslimani treba da se odnose prema svemu tome? Što se tiče islama. njihovim majčinstvom. za sestru. Ja sam saburala i odgajala djecu. Pitanje: Moj suprug radio je u inostranstvu i dugo godina nije dolazio kući. pomažu koliko mogu do njegove smrti. To je perfidni način trgovine ženama i sve koji u tome učestvuju treba smatrati trgovcima bijelim robljem. izbor za miss nije ništa drugo do perfidni način trgovine ženama. pa zato bjeljkinje još uvijek pobjeđuju na svjetskom tržištu i češće su na “jelovniku” organizatora i sponozora izbora za miss. svi ti pokušaji su uzaludni i ne daju rezultate.

Naravno. podržali. Ukoliko bi svi dobri i čestiti ljudi napustili advokatsku službu zbog toga što se ponekad nepravedno sudi. Šukri H.š. Ukoliko želite ponovo da se vjenčate u zemlji svoga muža to možete uraditi.š.Na pitanja odgovora doc. Ramić. obavimo vjenčanje u BiH pred općinskim matičarem. koji znaju da će za grijehe odgovarati na Sudnjem danu. Advokat musliman tu dužnost u neislamskom okruženju može obnašati kao vid nužde sve dok se bori za pravdu i svjesno ne zaobilazi istinu. zakonima nije odgovoran advokat. Njime se želi zaštititi pravo nevinog i krivog. ima svoje opravdanje. Datum kreiranja: 27. zakonom? Odgovor: Advokat je zastupnik optužene osobe ili osobe koja traži svoje pravo. Advokatska služba je zanimanje koje je u osnovi humano i kao takvo dozvoljeno.com Pitanje: Završio sam gimnaziju u Austriji i upisao pravni fakultet. koji se ne boje grijeha. Pitanje: Da li je moguće. odnosno koji su ih dizanjem svoje ruke. čak u pojedinim situacijama zastupanje biva obavezno ako će povlačenjem advokata nečije pravo biti dovedeno u pitanje. Radi se o tome da moj vjerenik nije državljanin BiH.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 270 od 416 . u toj službi ostali bi oni koji svjesno griješe. prilikom njihova izglasavanja u skupštini.š. Vjenčanje planiramo obaviti u njegovoj zemlji u prisustvu njegove rodbine i mojih roditelja. dž. nego oni koji su takve zakone donijeli. učestvovanje muslimana u advokatskoj službi. nema smetnje da obnaša tu dužnost. dr. Dakle. a i mogućnost postizanja pravde bila bi sve dalja. Ja sam ga zamolila da. sa šerijatskog stanovišta. Vjenčanje dva puta je praktično izvodljivo.novihorizonti. pak. vjenčanje (nikah) obaviti dva puta. za zakone koji nisu u skladu s Allahovim. ili pak traži da se primijeni zakon koji je nepravedan i nije u skladu s Allahovim. tada je njegovo zastupništvo grijeh. dž. kada dođe po mene. Da li sam pogriješio u izboru s obzirom da kada završim namjeravam biti advokat.11. ili ako sam advokat govori neistinu. najbolje zna. Kada u advokatskoj službi ima ljudi koji se bore za pravdu. koji svjesno ne griješe. zakonom. ali ima li šerijatske zapreke da tako postupimo? Odgovor: Kada se izražavajući svoju slobodnu volju vjenčate u općini u prisustvu svjedoka.2005 http://www. jer je to. da nevini bude oslobođen. niti živi u našoj zemlji. a sudovi koriste zakone koji su u suprotnosti s Allahovim. Što se. bez obzira što se u sudnicama vrlo često sudi suprotno šerijatu. tada je veća i šansa da se ostvari pravda i svako uzme svoje pravo. u naše vrijeme. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. dž. vrsta nužde. čak bi možda bilo i poželjno kako biste lakše mogli ostvarivati prava kao supruga (mada je u toj zemlji naš vjenčani list vjerovatno validan) i kako ne biste uskratili muževoj porodici da napravi veselje koje se od nje u takvim situacijama očekuje.š. a uzimajući u obzir da se i Vaš babo s tim slaže. vi se možete dva puta vjenčati s tim da imate na umu da ste muž i žena od onog trenutka kada prvi put izgovorite “da”. činjenica je da je manji broj zakona koji su u suprotnosti sa šerijatom. a krivi da dobije kaznu srazmjernu njegovoj krivici. Onoga trenutka kada advokat zna da je njegov klijent kriv ili zna da govori neistinu. Vi ste stupili u validan brak i postali ste muž i žena. dok je veći broj u skladu. Sve dok advokat zastupa pravdu i govori istinu. Dakle. dž. a Allah. zakona tiče.

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Kupio sam na sarajevskoj pijaci auto od svoga komšije. Auto nije u tom trenutku bilo na pijaci nego kod njegove kuće. S obzirom da se dobro poznajemo i da poznam dobro auto koje kupujem odmah sam ga isplatio. Međutim, desilo se što mi nije moglo ni na pamet pasti, auto je prije nego sam ga preuzeo ukradeno. Posumnjao sam u komšiju da me prevario, ali svjedoci su potvrdili da je auto stvarno ukraden. Interesuje me ko u ovom slučaju snosi štetu, ja ili moj komšija, ili smo dužni štetu podijeliti?

Odgovor: Sve dok prodavac ne omogući kupcu da preuzme robu sve posljedice u pogledu oštećenja ili uništenja snosi prodavac, osim ako je kupac tome uzročnik. Prema tome, komšija koji ti je prodao auto dužan je da ti vrati sve što si mu na ime kupovine auta dao. Naravno, bilo bi lijepo da ti i ostale komšije pomognete svome komšiji i koliko-toliko umanjite štetu koju je pretrpio. To bi bio human gest i vid dobrih komšijskih odnosa. Pitanje: Mnogi muslimani, koji nikako ili rijetko obavljaju namaz i izvršavaju druge propise islama i koji čine druge velike grijehe, kada nastupi ramazan, prestanu s tim grijesima, poste i idu na teraviju. Imaju li oni od toga koristi?

Odgovor: Da, činjenica je da se uz ramazan desi preporod među muslimanima, kako kod nas u Evropi, tako i u drugim dijelovima svijeta, pa čak i u zemljama koje nazivamo muslimanskim. Razlog tome je, vjerovatno, u činjenici da šejtani uz ramazan budu, Allahovom, dž.š, voljom, ograničeni u svom djelovanju. U hadisu doslovno stoji: “Kada dođe ramazan džennetska vrata se otvore, džehennemska se zatvore, a šejtani se povežu u lance.” (Buhari, Sahihul-Buhari, “Kitabu bed’ilhalk”, br. 3035) Dakle, Allah, dž.š, odredio je da se uz ramazan vrata dobra otvore, vrata zla zatvore, a glavni promotori zla (prokleti šejtani) budu ograničeni u svom djelovanju. Naravno, te promjene imaju uticaja na ljude, tako da i među muslimanima uz ramazan zavlada posebna atmosfera. Za vrijeme jednog ramazana bio sam sa svojim ahbabom u poznatom gradu u jednoj muslimanskoj zemlji. Bili smo iznenađeni niskom cijenom smještaja u hotelu u kom smo boravili. Kada smo pitali zašto je u gradu smještaj u hotelima tako jeftin rečeno nam je da se uz ramazan drastično smanji broj gostiju jer muslimani koji žive nemoralno uz ramazan ne dolaze. U tom mjesecu prostitutke nemaju posla, pa i one idu na godišnji odmor i vraćaju se svojim kućama u Rusiju, Moldaviju, Bjelorusiju.... Što se, pak, tiče koristi za čovjeka koji puno griješi, pa uz ramazan prestane, nema sumnje da on od toga ima koristi i treba ga u dobru podržati. Oni koji su u nemoralu cijelu godinu, kada prestanu uz ramazan, to je za njih korisno. čak je korisno i za jadne žene koje se bave tim prljavim poslom, jer će im taj prekid možda pomoći da dođu sebi, preispitaju svoj život i krenu putem koji je dostojan čovjeka. Dakle, kad god čovjek izbjegne da uradi loše djelo, to je korisno, kad god uradi dobro djelo, to je korisno. Ljude treba bodriti i pomagati u dobru, kao što ih treba bodriti u ostavljanju zla. Bez obzira koliki čovjek bio grešnik ne treba ga obeshrabivati da uradi makar malo dobra, jer to malo dobra može probuditi dobru stranu koja postoji u svakom čovjeku. Kod svakog čovjeka, bez obzira koliki bio grešnik, može se desiti preokret i čovjek, sve dok njegova duša ne počne izlaziti, može se pokajati. Mi ne smijemo biti prepreka da ljudi, koji su možda najveći zločinci, urade makar malo dobra i da se klone makar malo zla. Mi moramo biti oni koji ih bodre u činjenju dobra i pomažu im da se klone zla, a konačni sud pripada Allahu, dž.š. koji kaže: “Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje, i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!” – toga Dana će ona vijesti svoje kazivati, jer će joj Gospodar tvoj narediti. Toga dana ljudi će se odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova: onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla – vidjeće ga.” (Ez-Zilzal, 1-8)
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 271 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Pilotima je zabranjeno gladovati dok su na poslu. Interesuje me kako da postupim kada budem radio u toku ramazana?

Pilot čim iziđe iz mjesta stalnog boravka, krećući na put na kom mu je dozvoljeno skraćivati namaz stiče status putnika i može koristiti sve olakšice predviđene za putnika, kao što su potiranje po obući tri dana i tri noći, skraćivanje četverorekatnih namaza itd. Dakle čim pilot stekne status putnika nije obavezan postiti, nego je dužan napostiti ako će za to imati priliku, a ako neće onda će dati iskup (fidju) za svaki propušteni dan. Međutim, ukoliko pilot polotira iznad mjesta svoga boravka, recimo da izvodi vježbe, trenira itd, tada ne stiče pravo putnika i nema olakšicu da ne posti, pa makar dužina leta dostigla razdaljinu s kojom se stiče status musafira, isto kao što je slučaj s taksistom ili vozačem prevoznog sredstva u svome gradu. Oni nisu putnici iako pređu razdaljinu kojom se postaje putnik. Preporučujem da musliman koji je obavezan postiti vježbe uz ramazan izvodi noću, a ako nužno mora to raditi danju nadam se da su mu otežani uslovi posla daju za pravo da mrsi i da propuštene dane naposti, a Allah, dž.š, najbolje zna.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 272 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Znam da je žena dužna čuvati imetak svoga muža. Međutim, da li sam griješna ako ponekad pomognem svoje roditelje bez muževa znanja? To krijem od njega plašeći se konflikta.

Odgovor: Ukoliko je to tvoj lični imetak sa njim možeš slobodno da raspolažeš, a ako su tvoji roditelji siromašni i nema ko da ih pomogne od onih koji su preči od tebe kao što su sinovi, tada si obavezna da im pružiš pomoć. Ukoliko se pak radi o imetku tvoga muža, tada moraš imati na umu sljedeće momente: a) Ženi je dato na povjerenje (emanet) kuća njenog muža, njegova imovina i čast, tako da je ona obavezna to povjerenje čuvati i grijeh joj je iznevjeriti ga. Poslanik, s.a.v.s, kaže: “...žena je pastir u kući svoga muža i odgovorna za svoje stado...” (Buhari, Sahihul-Buhari, “Kitabuldžumu’a”, br. 844) Govoreći Omeru, r.a, o značenju ajeta “Oni koji gomilaju zlato i srebro...”, Poslanik, s.a.v.s, mu je na kraju rekao: “Hoćeš li da ti kažem koje bogatstvo je za čovjeka najvrjednije: dobra i čestita supruga koju kada pogleda obraduje ga, kada joj naredi posluša ga, a kada je odsutan čuva ga.” (tj. čuva njegovu čast i imetak, kako stoji u nekim predajama). (Ebu Davud, Sunen, “Kitabuz-zekati”, br. 1417) Dakle, ti kao supruga nosiš emanet i ne smiješ taj emanet iznevjeriti. b) Ženi je, shodno stanovištu koje ima jači dokaz, dozvoljeno u granicama umjerenosti udjeljivati iz imovine svoga muža, pod uslovom da se on tome ne suprotstavlja eksplicitno ili implicitno (otvoreno ili u svojoj duši). Naime, Poslanik, s.a.v.s, veli: “Ono što žena potroši (podijeli) iz kuće svoga muža, ako nije u nešto beskorisno, ona ima nagradu za to što je potrošila, njen muž za ono što je zaradio, a i skladištar isto tako. Niko nikom neće umanjiti nagradu.” (Buhari, SahihulBuhari, “Kitabuz-zekati”, br. 1336) Iz ovog hadisa razumijemo da žena može trošiti imetak svoga muža u ono što je korisno bez pitanja, jer je običaj (tradicija, ‘urf) da ona tako postupa i da se muž tome ne suprotstavlja. Običaj u ovom slučaju nadomješta eksplicitnu dozvolu. Međutim, ukoliko joj muž zabrani ili njegova škrtost jasno ukazuje da on s takvim postupcima supruge neće biti zadovoljan, tada tradicija ne može zamijeniti dozvolu. U takvoj situaciji ženi je grijeh davati sadaku iz muževa imetka bez njegove dozvole, isto kao što je mužu grijeh (haram) trošiti imetak svoje supruge bez njene dozvole. c) Što se pak tiče hadisa: “Žena ne udjeljuje iz svoje kuće bilo šta bez dozvole svoga muža.” Upitali su: “Pa čak ni hranu, Allahov Poslaniče?” Rekao je: “To je naš najbolji imetak.” (Ibn Madždže, Sunen, “Kitabut-tidžarat”, br. 2286), on je općeg značenja, a hadis koji dozvoljava specifičnog. Specifično značenje ima prednost, pošto pojašnjava opće značenje. Uz to, hadis koji zabranjuje ima u svom senedu prenosilaca koje su neki okarakterisali slabim, a hadis koji dozvoljava nalazi se između ostalog u Buharijinom Sahihu. Dakle, ako se radi o tvom imetku, slobodno pomaži svoje roditelje onoliko koliko hoćeš, a ako si obavezna, tada u granicama svojih mogućnosti. Ukoliko pak udjeljuješ mužev imetak, tada udjeljuj u granicama umjerenosti u ono što je korisno, ukoliko je to običaj u vašem mjestu, koji podrazumijeva njegovu dozvolu. Ukoliko nije običaj da žena bez dozvole muža udjeljuje njegov imetak ili škrtost muža ukazuje na to da on s tim nije zadovoljan, tada je obaveza da se muž pita i nije dozvoljeno bez njegove dozvole uzimati supruzi njegov imetak, kao što njemu nije dozvoljeno da uzima njen bez njene dozvole. U svim prilikama preporučujem suružnicima da nađu zajedničku riječ i da potpomažu jedno drugo u dobrim djelima.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 273 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

U Bosni se pojavio “novi tarikat” koji su počeli slijediti mnogi profesori medresa, poznate ličnosti i vjerski obrazovani ljudi. Taj tarikat se zove nakšibendijsko-halidijski. Njega karakteriše to što se zikr čini u sebi i kako kažu sljedbenici tog tarikata, jedini je tarikat koji se veže za Ebu Bekra, r.a. Sljedbenici tog tarikata daju bej’at (prisegu, zakletvu) šejhu. Interesuje me da li način na koji zikre te sufije, njihova prisega (bej’at), itd. imaju utemeljenje u sunnetu Allahova Poslanika, s.a.v.s, i ima li išta loše u tome ako neko slijedi taj tarikat?

Odgovor: U 45. broju Novi horizonti su objavili dvije fetve dr. Jusufa el-Karadavija u prijevodu dr. hfz. Safeta Halilovića s ciljem da se kroz pero istaknutog alima našeg vremena progovori o tesavvufu i sufijama, kako bi se skrenula pažnja da kod nas, kao i u svijetu, ima dosta onih koji prakticiraju tesavvuf koji je vrlo često izuzetno daleko od Poslanikove, s.a.v.s, prakse. Ono što je dr. Karadavi rekao mjerodavno je i važi za sve tarikate, za sve sufije, pa prema tome i za halidije. Ja mogu samo još da istaknem da Poslanik, s.a.v.s, nije ni u jednom hadisu za sebe rekao da je sufija, niti ga je Kur’an tim imenom zvao. U Kur’anu stoji: “On vas je nazvao muslimanima (još) prije i u ovom (Kur’anu).” (El-Hadždž, 78.) Na osnovu navedenog ajeta, smatram da se u pogledu vjerovanja (akaida) i islamskog prava (fikha), prije svega u domenu obredoslovlja, sljedbenici islama mogu zvati samo imenom muslimani, dok u pogledu ovodunjalučkih poslova, u organizacijskom smislu a ne u vjerskom, nema smetnje da sebe nazivaju pristojnim imenima i da se dijele na partije, grupe i udruženja. Nadalje, mi smo po slovu Kur’ana dužni slijediti Poslanika, s.a.v.s, a ne Ebu Bekra, r.a. Treba da se ponosimo time što slijedimo Poslanika, s.a.v.s, a ne nekog drugog, bilo ko da je taj drugi. Drugog možemo isticati kao uzor u smislu da je u određenoj stvari slijedio primjer Poslanika, s.a.v.s. Sve što je utemeljeno na Kur’anu i sunnetu, može se slijediti, a ono što nema utemeljenje treba odbaciti, bilo o kom tarikatu ili pokretu se radilo. Bej’at i zikr imaju svoje utemeljenje u Poslanikovoj, s.a.v.s, praksi. Međutim, da bismo za njih mogli reći da su u skladu s Poslanikovom, s.a.v.s, praksom, način i sadržaj prisege i zikra moraju se slagati s tom praksom. Ukoliko neke sufije daju prisegu svome šejhu da mu neće proturiječiti pa makar ga vidjeli u velikom grijehu, to je neprihvatljivo jer je suprotno kur’anskoj naredbi naređivanja dobra i odvraćanja od zla i Poslanikovim, s.a.v.s, riječima: “Nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Allahu Uzvišenom.” (Ahmed, Musned, “Musned Alije ibn Ebu Taliba”, br. 1041.) Što se zikra tiče, Poslanikova, s.a.v.s, praksa u tom pogledu je sasvim jasna. Cijeli njegov život, sve njegove aktivnosti bile su zikr, a Allaha, dž.š, je naglas i u sebi molio. Izmišljanje bilo kakvog načina zikra (dakle, ibadeta) koji Poslanik, s.a.v.s, nije prakticirao je novotarija i uvođenje u vjeru nečeg što Allah, dž.š, nije propisao, a posljedice takvog postupka su poznate svakom muslimanu i muslimanki koji su barem jedanput Kur’an s razumijevanjem pročitali. Pitanje: Da li je djevojčicama dozvoljeno voziti bicikl s obzirom da postoji mogućnost da se ozlijede i da dođe do pucanja djevičanske opne (himena) što im, prilikom udaje može predstavljati veliki problem?

Odgovor: Ne vidim razlog da djevojčicama, ukoliko se pridržavaju islamskih propisa u oblačenju i ponašanju, bude zabranjena vožnja biciklom samo zbog pretpostavke da bi mogle da se ozlijede. Ukoliko je mogućnost o kojoj govorite sasvim izvijesna i vjerovatna, tada djevojčice treba da nose zaštitnik koji će ih čuvati od takvih ozljeda. U suprotnom, bolje im je izbjegavati vožnju biciklom kako se ne bi suočile sa spomenutim problemom koji im kasnije u životu može uzrokovati velike neugodnosti, a Allah, dž.š, najbolje zna.
Datum kreiranja: 27.11.2005 http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 274 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Kada uđemo u džamiju i zateknemo imama na ruku'u da li da izgovorimo početni tekbir (tekbiretul-ihram) ili tekbir za ruku i, da li se računa da smo klanjali rekat kada imama zateknemo na ruku'u?

Odgovor: Ispravno je da se u toj situaciji izgovori početni tekbir u stojećem položaju a zatim da se izgovori tekbir za ruku pri saginjanju. Doduše, ima učenjaka koji kažu da je dovoljno ukoliko se uspije izgovoriti početni tekbir stojeći i stigne imam na ruku'u. Ja bih ipak, dao prednost prvom stavu koji podrazumjeva smirenost, skrušenost i zabranu žurbe prilikom pristizanja u namaz, jer Poslanik, s.a.v.s, to je jasno precizirao, rekavši jednom prilikom kada je u namazu čuo brze korake onih koji su žurili na namaz: 'Šta vam je?' 'Požurili smo na namaz', odgovoriše. 'Nemojte tako', reče, 'kada dolazite na namz, dolazite smireno. Ono što stignete klanjajte, a ono u čemu su vas pretekli dopunite.' (Muslim, Sahihu Muslim, 'Kitabul-mesadžidi ve mevadi'is-salati', br. 948.) U spomenutoj situaciji, kada sustižemo imama na ruku'u, nije propisano učenje dove (Subhaneke), niti Fatihe s obzirom na kratkoću vremena. Onaj ko stigne imama na ruku'u, pa makar jedan trenutak, računa se da se taj rekat klanjao i ne mora ga ponavljati. Prenosi se da je Ebu Bekre es-Sekafi, r.a, jednom stigao u džamiju dok je džemat bio na ruku'u. Da bi ih stigao, on je zanijjetio prije no što je stao u saff. Poslanik, s.a.v.s, kasnije mu je rekao: 'Da ti Allah uveća ažurnost, ali nemoj ponovo tako raditi.' (Buhari, Sahihul-Buhari, 'Kitabul-ezan', br. 741.) Dakle, nemoj nijjetiti prije no što staneš u saff. Iz činjenice da mu Poslanik, s.a.v.s, nije naredio da ponovi taj rekat razumijemo da je rekat, na kom sustignemo imama na ruku'u ispravan i ne moramo ga ponovo klanjati. Pitanje: Živim u jednom gradu u Austriji u kom muslimani nisu formirali svoj džemat tako da se ne klanja džuma-namaz. Džuma-namaz se klanja u susjednom gradu koji je udaljen pedesetak kilometara. Da li sam dužan tamo ići na džumu?

Odgovor: Prije svega, treba znati da je džuma propisana za naseljena mjesta, tako da su muslimani koji žive u gradovima ili selima, pa makar u njima bili i manjina, dužni uspostaviti džemat i džumunamz, ako za to postoje minimalni uslovi. Dakle, treba da nastojite uspostaviti džemat u svom gradu, a do tada umjesto džume klanjajte podne namaz. Naravno, bilo bi lijepo, radi održavanja veze sa džematom, da kada postoji mogućnost odete na džumu u susjedna mjesta, ali to vam nije obaveza, a Allah, dž.š, najbolje zna.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 275 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje: Odgovor:

Babo me prisiljava da se udam za mladića kojeg ne volim. Ima li on pravo da me prisili na brak s osobom koju ne volim?

Kako ocu tako i staratelju nije dozvoljeno da prisili djevojku na udaju za osobu koju ona ne želi. Dužnost njihova je da djevojku pitaju, pa ako pristane može doći do sklapanja braka, u suprotnom ne može. Ukoliko bi djevojka bila prisiljena, brak bi bio ništavan, pošto je uslov za ispravnost braka, između ostalog, pristanak obiju strana. Poslanik, s.a.v.s, veli: 'Udovica se ne udaje dok se od nje to ne zatraži (i ona pristane), a djevica se ne udaje dok se od nje ne zatraži dozvola.' Na pitanje ashaba kako djevojka treba da izrazi svoj pristanak, on je rekao da je njena šutnja znak pristanka, tj. dovoljno je da se prijedlogu ne suprotstavi. (Vidi: Buhari, SahihulBuhari, 'Kitabun-nikah', br. 4741) Prema tome, babo nema pravo da te prisiljava na brak s osobom koju ne voliš. Koristim se ovom prilikom da skrenem pažnju svim roditeljima da ne prisiljavaju svoju djecu na brak s osobama koje njihova djeca ne žele, bez obzira što djeca vrlo često mogu imati pogrešnu procjenu. Ta preporuka bazirana je na zabrani da djeca budu prisiljavana, što možemo razumjeti iz prethodnog hadisa, kao i na osnovu pretpostavke da su negativne posljedice prisile daleko veće u odnosu na njihovo odbijanje da se vežu za osobu koju ne žele, a Allah, dž.š, najbolje zna. Isto tako, preporučujem momcima i djevojkama da ne odbijaju ponude onih koji imaju moral i vjeru, jer ljubav je relativna. Možda ćete sutra zavoljeti supružnika, pošto se život u braku razlikuje od onoga kojeg žive momci i djevojke. U braku dolaze do izražaja druge osobine i svojstva koja niste imali prilike ni mogućnosti upoznati prije braka. Zbog toga mnogi, prije braka zaljubljeni, u braku se razočaraju, a mnogi koji se prije braka nisu baš tako voljeli u braku se zavole. Pitanje: Nedavno me zaručio moralan i lijep mladić. On je završio fakultet, a ja srednju školu. Babo se složio da se udam za njega. Međutim, majka, kada je saznala da je mladić iz porodice u kojoj se prakticira islam, žestoko se usprotivila. Znajući da sam dužna slušati roditelje, a posebno majku, pošto je Džennet, kako stoji u hadisu, pod majčinim nogama, interesuje me da li sam dužna poslušati majku i u ovoj situaciji, ili mogu da se udam samo uz očev blagoslov?

Odgovor: Ukoliko je to jedini razlog koji ima tvoja majka na osnovu čega ti brani udaju za tog mladića, smatram da je nisi obavezna poslušati, pošto, kako u hadisu stoji, pokornost je obavezna u onome što je dobro (Vidi: Sahihul-Buhari, Kitabul-ahkam' br.6612), a sigurno nije dobro odbiti odgovarajućeg zaručnika kakvog ti imaš pošto Poslanik, s.a.v.s, kaže: 'Kada vam dođe u prošnju neko s čijom vjerom i moralom ste zadovoljni, oženite ga. Ako tako ne postupite, bit će nered na Zemlji i fesad rasprostranjen.' (Tirmizi, Sunen, 'Kitabun-nikah', br.1004) Napominjem, da djeca, i u situaciji kada ne mogu udovoljiti pogrešnim zahtjevima svojih roditelja, treba da to izraze na što bezbolniji način kako bi ih što manje uvrijedili, jer dijete ne smije nikada zaboraviti prava koja roditelj ima prema njemu.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 276 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

Moj muž materijalno pomaže svoju rodbinu. S obzirom da i ja imam rodbine kojoj je pomoć potrebna, mogu li zahtjevati da i njih pomaže u mjeri u kojoj pomaže svoju rodbinu?

Odgovor: Prije svega, treba naglasiti da je Vaš muž neku svoju rodbinu dužan izdržavati, kao što su roditelji, kada im je to potrebno, a neku nije, kao što su dajdže i amidže koji imaju svoju djecu, dok tvoju rodbinu on nije dužan izdržavati, osim u izuzetnim situacijama. Prema tome, on prema tvojoj rodbini gotovo da i nema nekih materijalnih obaveza, a prema svojoj ima. čak i u situaciji kada prema svojoj rodbini nema materijalnih obaveza, preče je da ih pomogne, negoli osobe koje mu nisu rodbina, jer Poslanik, s.a.v.s, veli da kada se sadaka dā rodbini tada se ima dvostruka nagrada: nagrada za sadaku i nagrada za održavanje rodbinskih veza. (Vidi: Buhari, Sahihul-Buhari,'Kitabuz-zekat', br. 1373.) Dakle, u svakom slučaju, preče je da muž pomaže svoju rodbinu, negoli Vašu. S druge strane, ukoliko Vi imate svojih sredstava, recimo da primate lični dohodak, ili imate svoj imetak, svi propisi koje sam spomenuo u pogledu vašeg muža i njegove rodbine mogu se odnositi na Vas u pogledu Vaše rodbine, naravno ukoliko se ispunjavaju određeni uslovi. I na kraju, lijepo je da muž pruži dužnu pažnju ženinoj rodbini i pomogne je u granicama svoje mogućnosti, jer će to jačati njihovu bračnu zajednicu, a žena mora imati razumjevanja za svoga muža i njegove obaveze prema vlastitoj rodbini i ne može insistirati da se u pogledu materijalnih davanja prema svima odnosi podjednako. Pitanje: Namjeravam s porodicom ići na odmor u Ulcinj, jer sam čuo da tamo musliman može, s obzirom na dužinu plaže, pronaći mjesto gdje će imati svoju privatnost. Interesuje me hoću li skraćivati namaze s obzirom da ću tada imati najviše slobodnog vremena?

Odgovor: I do mene su došle iformacije da na Velikoj plaži u Ulcinju stvarno postoje takva mjesta, a da se u gradu nije izloženo golotinji više nego u našim selima i gradovima. Ipak, zbog loših konotacija ja ne bih preporučio odlazak na takva mjesta, osim ukoliko postoji stvarna potreba. Naravno, more je blagodat koju treba da koriste muslimani, ali i tu blagodat treba nastojati koristiti na halal način. Preporučio bih da svi, koji se iz moralnih razloga ne mogu kupati na plažama gdje su muškarci i žene zajedno, nastoje ostvariti svoje pravo da imaju plažu po svojim kriterijima. Jer, ako oni koji se skidaju u bikini i gaćice mogu imati svoju plažu, ako nudisti mogu imati svoju, zašto oni koji imaju drugačije poglede od spomenutih, bilo da se radi o muslimanima ili ne, ne bi imali isto pravo, s obzirom da ostvarinjem tog prava nikog ne ugrožavaju. Prisiljavanje muslimana da krše svoje moralne principe i uskraćivanje muslimanima da mogu koristiti more u skladu s svojim vjerskim načelima predstavlja kršenje elementarnih ljudskih prava. Naravno, kako jedna novinarka iz Beograda nedavno reče da se za prava valja, uvijek i svugdje, izboriti i da se prava nikom na tanjuru ne donose, sigurno je da se ta prava neće ni muslimanima donijeti na tanjiru, nego se za njih valja izboriti. Naglasio bih još kako bi jedan turistički kompleks na moru, gdje bi bili ispoštovani islamski propisi, bio veliki turistički mamac za desetine miliona muslimana u Evropi, a posebno za muslimane iz arapskog svijeta. Smatram da bi to bio pravi finansijski pogodak. Što se pak skraćivanja namaza tiče, sve dok imaš status putnika (musafira), dužan si da namaz skraćuješ, s tim da u slobodno vrijeme možeš klanjati nafile.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 277 od 416

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH
Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.com

Pitanje:

S obzirom da ni nakon dužeg liječenja moja supruga nije zanijela, ljekari su mi predložili da pomiješaju moju spermu sa spermom četverice ljudi i da tom mješavinom oplode moju ženu. Da li je to dozvoljeno po šerijatu?

Odgovor: Nema sumnje da postoji razlog zbog kojeg ne može doći do začeća, jer u prirodnom procesu odvijanja Allahovih, dž.š, zakona uvijek postoji uzročno-posljedična veza. Međutim, taj razlog neće biti otklonjen, ili, ako bude otklonjen, dijete se neće roditi, bez obzira koliko ulagali trud, sve dok Allah, dž.š, ne odredi. Uzvišeni Allah, kaže: 'Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće – mušku, ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće učini bez poroda; On, uistinu, sve zna i sve može.' (Eš-Šura, 4950) Naravno, kao musliman treba da tražite lijek, jer Poslanik, s.a.v.s, veli da ne postoji bolest, a da Allah, dž.š, za nju nije stvorio lijek, osim starosti i smrti. U isto vrijeme treba da puno dovu upućujete Allahu, dž.š, jer dova jedino može promijeniti odredbu (kader). Lijek u vašoj situaciji mora biti halal, jer imati dijete nije nužda, tako da se ne može koristiti lijek koji je haram. Prijedlog ljekara koji vam je dao spomenutu ponudu je haram i očita varka, jer je jasno da, eventulana trudnoća, neće biti uzrokovana tvojim spermatozoidom, nego nečijim drugim. Postupak koji su vam predložili ljekari šerijat tretira kao blud, a dijete rođeno na taj način bi bilo vanbračno. Čudi me da ljekari koji daju takve prijedloge ne razmišljaju o pravnoj i moralnoj strani takvog čina. Neka zamisle muža kojem je žena na taj način rodila dijete koje nema nikakve genetske ili neke druge veze s njim. On će odgajati dijete koje nije njegovo, koje ne liči na njega, koje emotivno za njega ne može nikako biti vezano kao za roditelja, koje će ga sutra naslijediti, a na to po šerijatu nema pravo s obzirom da mu on nije otac, a neće moći naslijediti ni svog pravog oca jer se tretira kao vanbračno dijete a vanbračno dijete ne može naslijediti oca, koje će rađanjem izgubiti rodbinske veze s očeve strane, a biti prisiljeno da održava veze s porodicom lažnog oca za koju ne može emotivno biti vezano itd. Neka se ljekari postave u situaciju tog djeteta koje će nevoljko grliti oca koji nije njegov, a uskraćeno će mu biti da upozna svog pravog oca. Na kraju, poštovani brate, bolje ti je biti bez djece nego nekoga dovesti u takvu situaciju. Traži lijeka i moli Allaha, dž.š, a ako lijeka ne vidiš na vidiku, preuzmite brigu o nekom jetimu ili jetimima. Na taj način, donekle, možete iskazati roditeljsku brigu i osjetiti određeno zadovoljstvo, a što je posebno važno možete Džennet zaraditi, jer će oni koji se budu brinuli o jetimima biti vrlo blizu Poslanika, s.a.v.s, u Džennetu. Pitanje: Poštovani brate, želim Vas pitati da li mi je dozvoljeno jednu moju mahanu prikriti od djevojke s kojom se namjeravam oženiti? Ta mahana i nije nešto veliko, ali ja se ipak pribojavam da joj je otkrijem. Naime, prije desetak godina bio mi je napravljen sihr od kojeg sam se, hvala Allahu, dž.š, izliječio, ali je ostala jedna posljedica koja se izražava u vidu povremene glavobolje. Šta mi u tom pogledu preporučujete?

Odgovor: Smatram da je ispravno upoznati životnog saputnika sa svim poznatim vrlinama i mahanama koje mogu imati određene posljedice, pozitivne ili negativne, na život u bračnoj zajednici. Čak i u slučaju da te ne pita, smatram da je bolje da je o tome obavijestiš, a ako te upita, recimo o tvom zdravlju, dužan si da joj to kažeš. Poslanik, s.a.v.s, kaže u hadisu: 'Ko vara nije moj sljedbenik.' (Muslim, Sahihu Muslim, 'Kitabul-iman', br. 147) Smatram, također, vrlo bitnim, posebno u ovo vrijeme, da se budući supružnici dogovore o svim relevantnim pitanjima koja se tiču života u braku. To mora biti iskren razgovor i dogovor, kako bi sutra kad se suoče s nekom dilemom ili problemom lakše mogli doći do rješenja.

Datum kreiranja: 27.11.2005

http://www.novihorizonti.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft

Stranica 278 od 416

Boluje šećernu bolest i ima slabu prostatu tako da je tokom noći odlazio u toalet po desetak puta. da majka s tobom bude zadovoljna i da dobiješ njen blagoslov.š. Ramić. potrudi se. Najbolje bi bilo kada bi mogla postići i jedno i drugo.11. na što bi majka vjerovatno pristala? U svakom slučaju. Bojim se da je to loš znak s obzirom da su mu to.novihorizonti. Šukri H. u slučaju namaza. Ona je dužna da za svako namasko vrijeme uzme abdest koji joj vrijedi u toku tog vremena za sve ono čemu je abdest potreban. bez muža i porodice.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 279 od 416 . jer on je odlučio da se ženi.Na pitanja odgovora doc. čini mi se da je za žensko najvažnije da se lijepo uda. je bijedan život. Stanje se u zadnje vrijeme pogoršalo tako da više ne može kontrolisati mokraću. i u toku tog vremena on je pod abdestom bez obzira što ne može držati mokraću. Kada bih znao da će brak lijepo funkcionirati preporučio bih ti udaju. U toku tog vremena može klanjati. čovjek dužan klanjati onako kako može. Zašto ne bi napravila dogovor s momkom da ti omogući studiranje nakon udaje.com Pitanje: U četvrtom sam razredu srednje škole. Odgovor: Preporučio bih ti da pokušaš naći rješenje koje će zadovoljiti obje strane. u granicama mogućnosti. zadnji dani dunjalučkog života. Zbog toga je u zadnjih deset dana prestao klanjati. mnome ili drugom. Molim za savjet. učiti Kur'an itd. Imam divnog momka koji je moja slika i prilika. On hoće da se vjenčamo odmah nakon mature. U velikoj sam dilemi. Pitanje: Moj babo je u šezdeset devetoj godini života. jer. Takva osoba u islamskom pravu tretira se kao osoba sa isprikom (sahibu uzur). dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Moj babo je klanjao i postio od rane mladosti. ipak. a život s diplomom. Meni je teško. po svoj prilici. ako poslušam majku sigurno ću izgubiti momka. jer znate kakva su vremena i kako lahko dolazi do razvoda. iz ove pozicije da procijenim šta je za tebe bolje ako budeš morala birati između momka i fakulteta. da ti dā ispravnu odluku. Ono što tvoj babo može jeste da za svako namasko vrijeme uzme abdest. dž. U braku koji je dunjalučki džehennem.2005 http://www. diploma malo vrijedi. a moja majka (babo mi je poginuo) želi da ja završim fakultet i da imam svoj hljeb. klanjaj istiharu namaz i moli Allaha. dr. Datum kreiranja: 27. Treba li on klanjati u stanju u kakvom se sada nalazi? Odgovor: Uzvišeni Allah kaže da ne opterećuje čovjeka više od njegovih mogućnosti. Tako je.

Prema tome.11. s.v. A Allah neće ukazati na pravi put nevjernicima. Da li je to tačno? U broju 49 na 60 strani Novih horizonata citiran je 56. tada je dijete vanbračno po šerijatu i za njega važe propisi o vanbračnom djetetu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 280 od 416 .novihorizonti. i Njegova poslanika Muhammeda.š. ali ono nije uslov za ispravnost braka. s.v. Izgleda da je prilikom prekucavanja teksta došlo do greške koja nije kasnije uočena. Naime umjesto riječi 'žene' treba da stoji riječ 'džine' dakle.š. dž. ajet sure Ez-Zarijat: 'Stvorio sam ljude i žene da Me obožavaju. 80) Jedini način na koji se možete odužiti i zahvaliti tom humanom čovjeku.2005 http://www.com Pitanje: Živim u Njemačkoj. nakon što je umro.' (Tirmizi.' (Alu Imran. lijepe riječi.' Pitanje: Vjenčao sam se u općini dvije sedmice nakon ženidbe. može dobiti nagradu samo na ovom svijetu. pretpostavljam. On je nedavno preminuo. lijepu riječ. Ukoliko svega toga nije bilo. Šukri H. kad im je jasno da će oni stanovnici u Džehennemu biti. poklone. jer svi koji su te vidjeli s mladom svjedoci su tvojoj ženidbi. Nedavno sam dobio dijete. Po dolasku u ovu zemlju jedan Nijemac mi je puno pomogao.' (Et-Tevba.š. usluge itd. dž. 1877) Zahvala može biti u vidu poklona. jesu izrazi pažnje prema njegovoj porodici. ispunjeni uvjeti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Da bi čovjek mogao za svoja dobra djela biti nagrađen na budućem svijetu neohodno je umrijeti s vjerom u Allaha. Mene interesuje da li mogu za njega platiti svetu misu u crkvi kojoj je pripadao i mogu li za njega moliti oprost grijeha od Allaha.' Da li je prijevod tačan? Odgovor: Ukoliko je oglašeno da se ženiš. dž. Allah im neće oprostiti – zato što u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju. kaže: 'Allahu je prava vjera jedino . Pitanje: Odgovor: Rad koji je objavljen na tim stranicama preuzet je iz Glasnika 1976 godine i u njemu nisu vršene bilo kakve intervencije.a. veli: 'Ko se ne zahvaljuje ljudima taj se ne zahvaljuje Allahu. po islamskom učenju. jer pri tom vjenčanju su.' (Et-Tevba. kaže: 'Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobošce. makar im bili i rod najbliži.Na pitanja odgovora doc. ili si nakon dolaska razglasio u kući i komšiluku da si se oženio tom i tom. S toga vi ne možete kao musliman za njega platiti svetu misu. Ramić. Sunen. 19).islam. br.s. recimo da si imao svatove.a. Datum kreiranja: 27. kroz brigu. dr. dž. pred hodžom. a dijete začeto prije vjenčanja u općini. jer on za svoju dobrotu.s. Poslanik. 113) 'Molio ti oprost za njih ili ne molio. Ne postoji drugi način.š. pomoć u potrebi itd. niti za njega moliti. 'El-Birru ves-sile'. na način koji dolikuje čovjeku. pa su došli na veselje. ili te je dočekala rodbina kad si mladu doveo. jer Allah. molio čak i sedamdeset puta. dakle ne smije prerasti u oblik i način koji priliči samo Allahu. Ako je začeto nakon vjenčanja u općini ono je legalno. zahvala je propisana ali mora biti u skladu s propisima šerijata.š? Odgovor: U islamu je propisano da se ljudi jedni drugima zahvaljuju na uslugama i dobrim djelima. dž. tvoj brak se može smatrati validnim. Vjenčanje pred hodžom je lijepo obaviti jer se pri njemu vodi računa o svim šerijatskim propisima. ajet glasi: 'Stvorio sam ljude i džine da Me obožavaju. a to je dobrovoljnost i prisustvo svjedoka. jer Allah. Čuo sam kako neki pričaju da je to dijete vanbračno jer se nisam vjenčao šerijatski.

a može se lahko desiti da se nakon udaje ponovo otkrije s obzirom da to nije uradila iz ubjeđenja. a ako ne. koji su. da li to dijete ima dvije majke. Štaviše. Dobili su i dijete koje sada ima četiri godine. U svakom slučaju.v. Ramić. Pitanje: U situaciji kada žena iznajmi svoju maternicu da nosi dijete zakonitih supružnika. to im je bolje. to dijete se tokom trudnoće hranilo preko njenog organizma. a posljedice nesporazuma i neslaganja veće. Šta da radim. posebno imajući u vidu dijete kojem će na taj način očuvati roditeljski dom i mogućnost da odrasta u porodičnoj atmosferi. rezultat njihova griješenja i učinjenih pogrešnih poteza. S druge strane. Godinu dana nakon prihvatanja islama udala se za Sirijca. biva teže. ali mi se čini da se može tretirati kao majka po mlijeku.s. u slučaju da se to desi. onu čije je jajašce i onu koja ga je nosila i rodila? Odgovor: Prije svega želim naglasiti da je takav postupak po šerijatu strogo zabranjen (haram).š. nego nakon što je brak sklopljen. a to je daleko više od dojenja predviđenog za uspostavljanja srodstva po mlijeku.a. žena koja je nosila dijete neće se tretirati kao rođena majka. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. u to sam siguran. dž. Otuda vam savjetujem da se islamski o svemu dogovorite.Na pitanja odgovora doc. a Allah. Uprkos svemu. lijepo se raziđite. pa ako vidite da ste sličnih pogleda. Da su se držali Poslanikovih. pokušajte im pomoći da prevaziđu probleme.novihorizonti. Razlaz prije braka sigurno je daleko s manjim posljedicama. pa makar se malo strpili. uglavnom. Šukri H. preporučujem da se dogovoreno zapiše. a pokrivanje je itekako važno pitanje. Pitanje: Da li da djevojci koju namjeravam ženiti kao uslov postavim pokrivanje? Bojim se da.11. ako se pokrije. Datum kreiranja: 27. Naime. krenite u brak. najbolje zna. uputa sigurno se ne bi našli u toj situaciji.2005 http://www.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 281 od 416 . s. pa čak ako to dijete nije ni zadojila. Šta da radim? Odgovor: Preporučujem vam da se o svim bitnim pitanjima dogovorite prije braka. Došli su do granice da ona želi razvod. Znajte da kada stupite u brak rješavanje neriješenih pitanja. pokaju i pronađu ono što ih veže u braku. viču jedno na drugo itd. a on ne. zbog negativnih pravnih i moralnih posljedica Međutim. zbog tog uslova neće to učiniti s ispravnim nijetom. njihovi odnosi nisu dobri. Naučila je klanjati i počela prakticirati ostale propise islama. dr.com Pitanje: Jedna Poljakinja je prešla na islam prije 6 godina. Ako brak nema šansu da opstane i ako će za njih biti dunjalučka patnja bolje je da se rastanu. jer će tako teže doći do nesporazuma. ako postoji šansa da se povrate. da li da ih mirim ili da ih pustim da se razvedu? Odgovor: Meni je iz ove pozicije teško procijeniti šta je najbolje.

to može biti problematično. Naime. Siguran sam da u okruženju u kom radite morate biti izloženi manjim grijesima. jer u svim radnim sredinama ima ljudi koji su niskih moralnih vrijednosti i pokvarenih srca. Datum kreiranja: 27. svi čestiti i pošteni bi morali ostaviti posao. a kako bi izgledalo naše društvo kada bi oni koji su moralni i čistih srca napustili svoja radna mjesta!? Što se tiče držanja nastave muškarcima koji su punoljetni. smatram da na prvom mjestu treba da vodite računa o obavezama u kojima vas niko ne može zamijeniti a to je uloga supruge i majke. ozbiljnošću. najbolje zna koliko u tome uspijevam. a Allah. U radu nastojim biti predana. Napominjem da moj muž radi u istoj školi i da skoro nikada nisam u situaciji da se osamljujem s muškarcima. a gramatika svakako nije diskutabilna. sve dok tvoje obaveze kao muslimanke prema mužu i porodici nisu upitne. Nedavno sam se suočila s dilemom da li napustiti posao ili nastaviti raditi. Smatram da se taj problem može uveliko prevazići tvojim dostojanstvenim držanjem. sve dok nisi prisiljena da se osamljuješ s muškarcem koji ti nije mahrem. korektna i djecu učiti radu i redu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 282 od 416 .š. naročito kada su u pubertetu. Što se pak prioriteta u radu tiče. Šukri H. Iako u književnosti koju predajem ima dosta tekstova koji su u susprotnosti s islamskom vjerom i tradicijom.com Pitanje: Profesorica sam bosanskog jezika i književnosti. izvršavajući na vrijeme svoje obaveze. da izbjegavam korupciju.Na pitanja odgovora doc. dr. a toga nažalost ima. Kao pokrivena muslimanka predajem taj predmet i nemam problema. smatram da imam izuzetnu priliku da kao moralna ličnost utičem na odgoj i obrazovanje mladih. smatram da treba da radiš taj posao koji je od izuzetne društvene koristi. jedan šerijatski pravnik rekao je da mi je haram raditi s ljudima pokvarenih srca i da mi je haram predavati muškarcima. osim što ponekad čujem uvrede od strane učenika. ali se nadam da će vaša dobra djela lahko izbrisati te manje grijehe. Molim da mi kažete koliko je spomenuti šerijatski pravnik bio u pravu i šta treba da mi bude prioritet u radu. a trudim se da se ne družim s osobama sumnjivih moralnih kvaliteta. Ramić. naravano. koje. Kada bismo išli logikom šerijatskog pravnika koji vam je rekao da morate napustiti posao zbog toga što radite s ljudima pokvarenih srca. Odgovor: Poštovana sestro. jer Kur'an kaže da dobra djela brišu loša djela. Ja kao roditelj osjećam blagodat kada svoje dijete predam učiteljici koja čestito radi svoj posao i za koju vidim da će moje dijete odgajati moralnim vrijednostima. Nisam osoba koja voli otvoreno vršiti davu jer se ne osjećam dovoljno kompetentnom. dž.11. To su obično dovikivanja tipa 'vidi bule'. sve dok je tvoj integritet kao žene muslimanke zaštićen. Smatram da vlastitim primjerom dajem najbolju sliku islama tako što predano i čestito radim. odgovarajućim odijevanjem koje će kod tih učenika izazivati osjećaj poštovanja itd. U nastavi se trudim da posebno naglasim odgojne vrijednosti književnosti. Poslije toga dolaze ostali poslovi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. treba raditi vodeći računa o prioritetima.novihorizonti. istina kojima ja ne predajem.2005 http://www.

š. dž.š. a kada bih klanjao bio bih otpušten s posla i proglašen fundamentalistom. Isto možete raditi kada su u pitanju akšam i jacija. Vi ste dužni nastojati iznalaziti uslove u kojima ćete moći normalno izvršavati svoje obaveze prema Allahu. a ne kao problem. sa neporemećenom prirodom smatraju prirodnim'. dž. Ramić. Vrijedno je napomenuti da su poremećaji o kojima je ovdje riječ uglavnom rezultat nepravde koju čovjek čini sami sebi kršeći Allahove. a za to vam je potrebno pet minuta i prostor od jednog kvadratnog metra. Prema tome ono što je neprirodno dozvoljeno je ispraviti i poboljšati na halal način. različitost treba shvatati kao ljepotu.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 283 od 416 . Odgovor: Prije svega. a Uzvišeni Allah ne opterećuje čovjeka više od njegove mogućnosti. ili nosa ako je neprirodan? Uzvišeni Allah. dakle prije odlaska ili nakon dolaska s posla. Međutim. dž. Datum kreiranja: 27.š. Prema tome. klanjate u njegovu vremenu. Šukri H. nemoralnim životom koji vodi do gubljenja rodbinskih veza. Pitanje: Kada čovjek kao što sam ja radi među Dancima u fabrici.novihorizonti. tada sastavljajte podne i ikindiju. dž. ukoliko dođe to poremećaja onog što normalni ljudi. Kada bi ljudi živjeli poštujući Allahove. stvorio je čovjeka u najljepšem obliku. pa prema tome i rodoskrnavljenja itd. 1-4) Prema tome. unoseći u svoj organizam štetne materije počevši od alkohola pa dalje. smatraju prirodnim. bezbjednog. prirodne zakone ovakvih pitanja i problema vjerovatno ne bi ni bilo. dž. svaki čovjek je lijep u svom prirodnom obliku. Ta je ljepota posebno izražena u različitosti koja postoji među ljudima u pogledu njihovog fizičkog izgleda. mnogi žele da budu drugačiji od ostalih itd. tako da mnogi ono što je prirodno smatraju neprirodnim. u takvom slučaju operacija bi bila dozvoljena. Zbog toga sam u odgovoru rekao 'onog što normalni ljudi. dr.com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljena plastična operacija ušiju ako su klempave. Dakle. bilo u podnevskom ili ikindijskom vremenu.Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.' (Et-Tin. U svemu ovome.11. a Allah. da li mu je dozvoljeno da namaz obavi u mislima ili je bolje da propuštene namaze klanja kad dođe kući? Napominjem da u fabrici nema mjesta za klanjanje.š. Ukoliko ne uspijete pronaći mogućnost da farz. i grada ovog. prirodne zakone: uništavajući i zagađujući svoju prirodnu sredinu. jer Danska još uvijek nije priznala islam kao vjeru. mi ipak. tada nema smetnje da se to poboljša na halal način. a to je poremećaj sistema vrijednosti kod mnogih ljudi.š. On kaže: 'Tako mi smokve i masline i Sinajske gore. u ovo naše vrijeme.2005 http://www. . s neporemećenom prirodom. najbolje zna.Na pitanja odgovora doc. suočavamo se s jednim problemom.

com Pitanje: Čuo sam razne priče o tome da li je dozvoljeno imati intimni odnos za vrijeme ramazana. Još da napomenem da se propisi vjere ne uzimaju od svakoga. dr. bilo bi lijepo i da komentar pročitate. tj. Ramić.11. Šukri H. recimo Ibn Kesirov ili tefsir 'U okrilju Kur'ana' Sejida Qutba koji su prevedeni na bosanski jezik.novihorizonti.Na pitanja odgovora doc. Datum kreiranja: 27. pa Vas molim da mi to pojasnite.2005 http://www. ali ove priče koje sam čuo malo su me zbunile. Vjera se uzima samo sa sigurnih izvora. Ja znam da to nije dozvoljeno tokom posta. da ste čitali Kur'an u prevodu ne bi bilo zabune. Ovo je upozorenje svakome ko želi da slijedi diniislam. a ako pri ruci imate neki od tefsira. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Odgovor: Poštovani brate. ajet sure ElBekare. poslije akšama pa do početka novog dana.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 284 od 416 . a posebno ne iz nekakvih priča. nakon završenog dana posta. Veliki broj problema s kojima se muslimani danas suočavaju rezultat su činjenice da mnogi iz različitih izvora uzimaju vjeru ne vodeći računa može li i da li taj izvor nudi ispravnu vjeru ili pak nešto drugo. Pogledajte 187.

br. d) bilo da uhode (tedžessus).” (Buhari.v.” Poslanik. a posebno muslimani. br. neki su u saradnji vidjeli prestiž i uživali u svim privilegijama i pogodnostima koje je ta saradnja pružala. Neki su prirodom svoga posla morali da Službi polažu račune.. “Kitabul-iman”.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 285 od 416 . niti ima vjere ko se ne drži obećanja.Na pitanja odgovora doc. uglavnom. osobe koje se bave špijunažom i uhođenjem. Poslanik. br.” (El-Furkan. s. s. zasigurno.” (Buhari. f) bilo da izdaju (elkhijane). bilo da ljude za koje se navodi da su surađivali s Udbom osuđujemo. bilo da se radilo o pritiscima ili povoljnostima.11. “Kitabul-edeb”. bilo položajem ili aktivnošću.” (Muslim. Sahihu Muslim.a. osoba koja prenosi tuđe riječi s namjerom da unese nered i širi fesad među ljudima. trudili da drugima što više napakoste i zla nanesu. U hadisu. 72. 33).. Drugo.) Laž (kezib) i izdajstvo (khijane) su nespojivi s prirodom vjernika muslimana. u hadisu veli: “Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima: pridruživanje Allahu druga. 2364) Prema tome.novihorizonti. br. i više od jednog. Bila su to vremena kada se bilo teško oduprijeti izazovima Službe državne bezbjednosti. g) bilo da lažno svjedoče (šehadetuz-zur). a u suri El-Hadždž. Sahihu Muslim. Datum kreiranja: 27.s.com Pitanje: Odgovor: Kakav stav muslimani i Islamska zajednica treba da zauzmu prema ljudima navedenim kao saradnici Udbe u knjizi “Čuvari Jugoslavije”? Prije samog odgovora na postavljeno pitanje potrebno je istaknuti sljedeće: Prvo.a. c) bilo da ogovaraju (gibet). bio slučaj sa suradnicima Udbe. sigurno. i klonite se kumira poganih i klonite se lažnog svjedočenja.s. br. Na njihovu veličinu ukazuje činjenica da je te grijehe Uzvišeni Allah uporedio sa jedenjem mesa umrlog brata: “I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga. pa čak ni s policijom u to vrijeme. tj. Poslanik. “Kitabul-iman”.. s. bilo da za njih iznalazimo neka opravdanja i olakšavajuće okolnosti: a) bila su to teška vremena u totalitarnom režimu kada su vjernici. pare i privilegije.s. neki su se kroz saradnju borili da zaštite ljude smatrajući da je bolje surađivati i tako ljudima pomagati. jasno naređuje: “. 10/197) “Dovoljno je da čovjek bude lažac da pripovijeda samo ono što je čuo. 30. br.” To je toliko dugo ponavljao da su oni koji su ga slušali u sebi pomislili-da hoće prestati. Ogovaranje (gibet) i uhođenje (tedžessus) ubrajaju se u najveće grijehe.. “Kitabulahkam”. neposlušnost prema roditeljima. Sahihul-Buhari. a neki. veli: “Sve može postati vjernikovom prirodom izuzev izdajstva i laži. Šukri H.v. lažno svjedočenje. b) bilo da lažu (kezib). d) suradnja s Udbom u to doba nije ista kao suradnja s policijom danas.” (El-Bejheki. “Kitabuliman”. kada govori laže. a vama je to odvratno.. 88) “Nema imana ko ne čuva emanet. a ko imadne jedno od njih ima svojstvo licemjera dok ga se ne oslobodi: kada mu se povjeri iznevjeri.a. i oni koji ne svjedoče lažno. c) ni imami i ostali uposlenici u Islamskoj zajednici koji se spominju kao suradnici Udbe u knjizi “Čuvari Jugoslavije” nisu bili isti. 12. Muslim. Sahihul-Buhari. “El-Mukaddime”. a neki su se. 6) “Ko imadne pri sebi četiri svojstva čisti je licemjer. kao što je. neki su to smatrali svojom patriotskom dužnošću jer su po svojoj prirodi bili režimski ljudi koji slušaju i pokoravaju se. neki su na trenutak poklekli pa se poslije izvukli.). jer ta služba je imala moć. “Baki musned el-muksirin”. također. b) na udaru Službe posebno su bili oni koji su se isticali u svome narodu i svojoj sredini. 5596. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Musned. negoli tu suradnju odbijati. Sahihu Muslim. br.” (Ibn Madže.2005 http://www. 11935) Jedan od najtežih velikih grijeha u islamu jeste krivokletstvo i lažno svjedočenje (šehadetuzzur).” (Ahmed. da bi se mogao dati primjeren odgovor i da bi se taj odgovor mogao pravilno shvatiti potrebno je znati nekoliko činjenica. dr. bili na strašnom udaru. kada obeća prevari. Opisijući prave vjernike Uzvišeni Allah kaže da to nisu oni koji lažno svjedoče: “. svi koji su se bavili doušništvom počinili su makar jedan od prethodno spomenutih velikih grijeha. tumačeći riječ kattat kaže da je to nemmam. a kada raspravlja čini to riječima grešnika.” (El-Hudžurat. stoji: “Sudnji dan neće proći za onoga ko je lažno svjedočio prije nego mu bude presuđena vatra. neki su se odupirali pa na kraju poklekli. Sunen. Muslim. i lažna optužba.v. o prenošenju tuđih riječi veli: “U Džennet neće ući ko prenosi tuđe riječi (kattat).. Ramić. neki su bili prisiljeni. 152) Ulema. čine velike grijehe: a) bilo da prenose tuđe riječi (nemimet). Sunen. a što šerijatom nije dozvoljeno.

ali uradili smo. suradnja s Udbom značila je odavanje ljudi u poslovima koji su Allahovim. a možda se i službenik Udbe sam pokaje i prizna eventualne konstrukcije i laži. Ona iza sebe ne ostavlja dokumente i dokaze. g) knjiga je. koju ćemo iskrenim pokajanjem i traženjem halala od naših žrtava nastojati preobratiti u Allahovu. a Islamskoj zajednici da lakše prebrodi ovo iskušenje.novihorizonti.š. da se kaje što je ispijao kahve sa službenicima Udbe i ćaskao o svojoj braći. lagala u mnogim slučajevima i da u spomenutoj knjizi ima dosta konstrukcija i laži. To je bilo pogrešno. profesora ili službenika u Islamskoj zajednici. pa da Udba s tobom prekine svaku vezu. milost.” Datum kreiranja: 27. bojim se da bi se tim pokušajem mogla nanijeti nepravda onima koji su lažno optuženi. te da bi bilo bolje da su se u iskušenju strpili i suradnju odbili. iz različitih interesa. dr. svojim nadređenim i podređenim. jer tajna služba ne nosi bez razloga takvo ime.Na pitanja odgovora doc. Halalite nam i pomozite da prebrodimo nevolju koja nas je snašla. Ramić. kazna. pred svoj narod i kazali detaljno šta su u tom periodu radili. f) svi koji su surađivali sa Službom činili su to na konspirativnoj osnovi. Kao moralni čin i znak našeg pokajanja mi se povlačimo sa javnih funkcija. Savjetujemo našoj djeci da ne pokleknu pred iskušenjima pred kojima smo mi poklekli. Neka kažu: “Morali smo ili nismo morali. kao što je slobodno prakticiranje vjere i drugih prirodnih ljudskih prava. Iz takvog stava buduće generacije bi mogle uzeti ispravnu pouku. da imaju savjesti i svijesti. dž. jer će svi oni koji budu stavljeni na kušnju da nekoga uhode i špijuniraju malo više razmišljati o takvom angažmanu. 3) ona može preventivno djelovati. dž. e) nema sumnje da je Služba. a dobit iskoristiti na najbolji mogući način. možda.com Naime. koja će se ogledati u oprostu onih o koje smo se ogriješili. iako to možda nismo zaslužili. da nevolju u kojoj smo se našli što lakše prebrodimo. jeste da javno u sudnici u lice kažu operativcu Službe da je slagao. za očekivati je da će oni koji su se iskreno pokajali okarakterisati svoje postupke pogrešnim i povući se sa svojih javnih funkcija. b) ako su surađivali pod prisilom da se javno pokaju. dok je suradnja s policijom na otkrivanju kriminala i kriminalnih radnji za muslimana obaveza s obzirom da se kriminalom ugrožavaju pojedinci i zajednica i krše prava ljudi. d) ako su u to vrijeme smatrali da je manje zlo “pomalo” sarađivati negoli kontakte odbijati i na sebe navući srdžbu Udbe. ali. To je za mene porazno. Znam da je tu teško dokazati istinu. smatram da pojava knjige može donijeti mnoge koristi: 1) pruža šansu onima koji su se ogriješili da preispitaju svoj postupak.2005 http://www. jer. treba da se javno pokaju. da kaže da je pogriješio. štampana s određenim namjerama i Islamska zajednica mora pokušati iznaći modus kojim će štetu smanjiti na minimum. Oni. to je sigurno. c) ako su lažno optuženi. pred svoje kolege. smatram da treba da taj svoj postupak javno okarakterišu kao grešku. Moja poruka svima koji su u knjizi spomenuti kao suradnici je sljedeća: a) ako su već surađivali. navedu imena koja su spominjali. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer tajna služba ne dozvoljava bilo kakvu javnost. jer to najbolje odslikava svijest tih ljudi. Vjerujte mi.š. 2) to je pouka svim potencijalnim doušnicima i izdajnicima da će. ono što mogu. kako bi svojoj i drugoj djeci i unucima poslali ispravnu poruku. javno navedu imena osoba koje su spominjali u svojim razgovorima sa službenicima Udbe i da od tih osoba zatraže oprost.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 286 od 416 . spomenutog u knjizi. iako pod prisilom. od njih zatraže halal i kažu da je ta saradnja. a vas molimo da nam pomognete. j) ipak. i) smatram da je teško u slučaju ljudi čija su imena navedena u knjizi istjerati pravdu na vidjelo i da to čak ne treba ni pokušavati. da sudskim putem sa sebe speru ljagu. mene najviše boli što još nisam čuo nijednog imama. Takvim postupkom oni će svojoj i ostaloj djeci poslati ispravnu poruku da ne pokleknu u sličnim iskušenjima. da nijedan od njih nije uputio poruku svojoj i drugoj djeci da ne pokleknu pred izazovima pred kojim je on poklekao itd. pa makar taj neko bio u Udbi. prirodnim zakonom dozvoljeni ili naređeni. bila greška. u najmanju ruku. dž.11. Iz iskustva nekih ljudi znamo da je bilo dovoljno kazati o tome nekom u povjerenju. i za života odgovarati. u svemu ovome. pred svoju braću i sestre. Šukri H.š. radnim kolegama. muftiju. a neke će to sigurno i spriječiti da se upuštaju u takvu rabotu. Ova sramota koja nas je pogodila je Allahova. da se kaje što je surađivao i da bi bio ispravan postupak da je suradnju odbio. izišli bi pred svoje pretpostavljene. h) iako će knjiga uzrokovati određenu štetu izazivajući bol kod onih koji su se ogriješili i kod onih o koje se ogriješilo. pokaju se i za života zatraže oprost od ljudi o koje su se ogriješili. u to vrijeme.

” (En-Nur. jer svako može pogriješiti i sigurno je da nema nijednog od nas da mu se ime nije moglo naći u zelenoj knjizi da je prošao kroz iskušenja kroz koja su prolazili mnogi koji su se s Udbom suočili. br. a od novina koje objavljuju tužbalice suradnika Udbe očekujem da počnu objavljivati ispovijesti onih koji su odbili suradnju sa Udbom. jer bi pokazao da oni ipak imaju ljudskog dostojanstva. Datum kreiranja: 27. jer bilo je hodža. Tada je dužnost mahanu otkriti onome kome je potrebno. a ko otkrije mahanu svoga brata muslimana. da nisu u pravu.š. ustvari.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 287 od 416 .novihorizonti.11. U vjerodostojnom hadisu doslovno stoji: “Ko pokrije mahanu svoga brata muslimana. pa čak nije ni poželjno. Allah će otkriti njegovu i čak ga osramotiti u njegovoj kući. propis je da čovjek prikrije svoju mahanu ili grijeh i mahane drugih ljudi. Pitanje: Jedan sam od suradnika Udbe čije ime nije spomenuto u knjizi “Čuvari Jugoslavije”. a koji ga jedino pravilno mogu riješiti ako od tih ljudi zahtijevaju da napuste javne funkcije. pozitivnu i dostojanstvenu sliku Islamske zajednice i muslimana na ovim prostorima. Uzvišeni Allah. 19.2005 http://www. Ramić. Allah sve zna. Šukri H. Sahihu Muslim.a. profesora i službenika u Islamskoj zajednici koji nisu povili kičmu i oni. a vi ne znate. neophodno javno pokajanje ili je dovoljno to što sam uradio? Odgovor: Smatram da je dovoljno to što ste od osoba koje ste spominjali kod Udbe oprost zatražili i da nije potrebno. osim ako se tvoje ime javno obznani. muftija ili profesor popne na mimber a džematlije u njemu gledaju cinkraoša. ili kako izgleda odgajatelj u kom njegovi učenici gledaju doušnika?! Ako se ovako nastavi i Islamska zajednica se zadovolji time da se osobe spomenute u knjizi kao suradnici Udbe u novinama ili pred nekom internom komisijom ispovjede i kažu kako su nevini.. Većina mi je halalila. Njihovim pokajanjem i povlačenjem s javnih funkcija bila bi poslana ispravna poruka mladima koji se danas i koji će se uvijek suočavati s problemom špijunaže i uhođenja. Takav postupak bi skinuo ljagu sa Islamske zajednice. sigurno. ili kada ta mahana ugrožava opće dobro. dž. oni spašavali ljude jer nisu o njima govorili sve što su znali itd.com Kada bi spomenuti suradnici Udbe na taj način izrazili svoje kajanje i otišli s javnih funkcija. Allah će pokriti njegovu mahanu na Sudnjem danu. uz poznate uslove za tevbu.š. znajte. nanijeće ogromnu štetu Islamskoj zajednici.Na pitanja odgovora doc. Neka nam je Allah. Interesuje me da li je za ispravnost mog pokajanja. iako znam. taj postupak bi skinuo veliki teret odgovornosti s leđa onih koji u Islamskoj zajednici moraju to pitanje rješavati. kako su cinkarili jer su se morali odazivati na usmene pozive Udbe. tada će oni koji govore: “Sve su hodže iste i svi oni su to radili pa neće jedni na druge. negativno govori o onima koji vole širiti ružne vijesti o vjernicima pa kaže: “Oni koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. dao da ljudi za to ne znaju.v. u osnovi. otvorio bi put da im drugi oproste i razumiju njihove greške. Iskreno sam se pokajao i od ljudi koje sam pratio halala zatražio. čine većinu. I.š.) A Poslanik. a neki su neodlučni. s. Od te većine očekujem da to danas javno kaže. ili boje se oni da se i njihovi dosjei ne otvore”. moći kazati da su u pravu. veli da ko prikrije mahanu svoga brata na dunjaluku. tvoje javno pokajanje. dž. “Kitabul-hudud”. kako nisu cinkarili. jer oni odslikavaju pravu. ako je Allah. svima na pomoći. Oni više zaslužuju da svoje primjere iznesu u javnost. Ukoliko se ti ljudi ne povuku iz javnih službi. Zamislite kako izgleda kad se imam. dr. smatram da bi bilo dostojanstveno da Islamska zajednica i muslimani pomognu porodicama tih ljudi dok oni sebi ne nađu odgovarajući posao u Islamskoj zajednici ili van nje.s. 2536) Izuzetak su situacije kada prikrivanje mahane ili grijeha može ugroziti nečije personalno pravo ili nanijeti nekome štetu. Allah će prikriti njegovu mahanu na ahiretu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. na kraju. dž. Naime. “(Muslim. kako su. ili pak da “prozvani” sudski dokažu da su optužbe u knjizi u cijelosti lažne i iskonstruisane.

pretpostavljam da čovjek ne može ostati normalan nakon jedne šetnje kao živa meta. teže pada od eventualne pogibije u Iraku. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. da tvoja porodica više voli da im svakog mjeseca doneseš onu malu vojničku plaću. e) s obzirom da je u Iraku rat između okupacionih snaga i iračkog naroda. koji o tebi sigurno ne bi vodio računa kao o vojnicima iz svoje zemlje. Datum kreiranja: 27. a tebi kao muslimanu nije dozvoljeno da sudjeluješ u okupaciji muslimanske zemlje. jer nije izvedena pod okriljem Ujedinjenih nacija i Vijeća sigurnosti. također.11.2005 http://www. na kraju. određene nervne probleme već nakon prve patrole. Napominjem da mi život podstanara i nepostojanje nade da ću napraviti kuću u bliskoj budućnosti. Zamisli sebe kako ideš ulicama Bagdada očekujući svakog trenutka da te sa neke zgrade ili prozora pogodi snajper ili da u tvojoj blizini iznenada eksplodira automobil-bomba ili bomba zamotana u nekoj kesi ili ostavljena u kanti za smeće. Ramić. Siguran sam. jer iračka ulema najbolje poznaje stanje u svojoj zemlji.novihorizonti. Molim Allaha. ako pravilno shvatite život i budete zadovoljni s onim što imate. tebi kao muslimanu tamo nije dozvoljeno ići u svojstvu vojnika iz sljedećeih razloga: a) jer su vojne snage u Iraku okupacione. a ukoliko bih poginuo porodica bi dobila odštetu od pet stotina hiljada dolara. b) Savez iračke uleme oglasio se i rekao da muslimani ne treba da učestvuju u okupacionim snagama. jer. I.š. dr. a u drugoj pet stotina hiljada dolara. jer znaš kako se tretira ubistvo jedne nevine osobe. u jednoj tvoje iskomadano tijelo. d) ti kao vojnik bio bi pod komandom nekog stranog komandanta.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 288 od 416 . f) iskusili biste. Ubijanje nevinih ljudi bi sigurno na tebi ostavilo negativne tragove do kraja života. negoli da dobiju dvije vreće. Za godinu dana služenja u sastavu poljskog kontingenta dobio bih sto hiljada dolara. sigurno biste se našli u situaciji da ubijate nevine ljude. Šukri H. tako da bi ti vjerovatno bili davani najteži i najopasniji zadaci. tako da mnoge evropske zemlje ne dopuštaju da u Irak idu njihovi vojnici. Odgovor: Šerijatskipravno gledano. ulažući trud u radu koliko možete. Ako i poginem. a i ahiretske posljedice bi mogle biti strašne. barem ću nešto osigurati ženi i djeci. a to nije moralno. žene i djecu. Muslimani su dužni da slijede tu fetvu. U takvim uslovima čovjek ne može ostati normalan. nego da se vratiš iz Iraka pun para. sigurno. ali sa noćnim morama i živčanim napadima koji će s tobom ostati do kraja života.Na pitanja odgovora doc. Interesuje me da li mi je kao muslimanu dozvoljeno otići u Irak? Uslovi su više nego povoljni. a od kojih će strahovati tvoja porodica bojeći se i dan i noć da ratno iskustvo ne primijeniš u vlastitoj kući. smatram da ćeš ti i tvoja porodica. c) okupacija Iraka nije legitimna po međunarodnom pravu.com Pitanje: Živim kao podstanar sa ženom i djecom i u teškoj sam materijalnoj situaciji. da ti dā strpljenja u iskušenju u kom se nalaziš i da ti dā ono što je za tebe i tvoju porodicu najbolje na dunjaluku i ahiretu. dž. biti sretniji.

br. s. (Buhari.s. ja bih preporučio našoj braći da se drže upute Poslanikove. sijeli) poslije. 3830) Bilo bi logično da oni koji klanjaju jaciju u džematu prvi svojim kućama dolaze jer klanjanje u džematu je znak imana. na ulici. a za pretpostaviti je da muževi koji kasno kući dolaze ne izvršavaju svoje obaveze prema porodici. razumijemo da je jaciju lijepo odgoditi za kasnije. te da je poželjno poslije jacije odmah ići na spavanje bez obzira u bilo kom dijelu jacijskog vremena se ona klanjala. “Kitabul-menakib”. Molim Vas za komentar u vezi sa spomenutim postupkom naše braće koja klanjaju jaciju u džamiji. Supruge su posebno zabrinute zbog takvih postupaka svojih muževa. br. kada je jacija kasno.com Pitanje: Neka braća (oženjeni i neoženjeni) u Sarajevu i drugim bh. Negativne posljedice boravka na takvim mjestima i kašnjenje kući mogu biti višestruke.a. s.s.11.s. s.2005 http://www... i da jednu obavezu ne zapostavljaju nauštrb druge. Sahihul-Buhari. s. Njihovi postupci su posebno problematični ako borave na mjestima koja muslimanu ne dolikuju i ako zbog boravka na tim mjestima svojim očima i ušima čine grijeh. Šukri H. u mnogim hadisima se govori kako je Poslanik.s. Ljeti. ne u prvom jacijskom vremenu. ustvari džahilijjetski običaj noćnih šetnji? Koliko je meni poznato.a. U svakom slučaju. Odgovor: Buharija prenosi da Poslanik. dakle bez potrebe slušaju i gledaju ono što je grijeh. ili je pak štetno. Datum kreiranja: 27.v.v. a ne sijeliti. oni kući dolaze iza ponoći. Sunen. Postupci braće na koju se žale njihove supruge očito nisu na liniji sunneta Poslanikovog.a. a neki završe i u kafani. kao što je bespotrebno kašnjenje kući. šetalištu ili u kafani iza jacije namaza. ili da određenu obavezu zapostave. je rekao: “Najbolji su oni koji su najbolji prema svojim suprugama. Posebno su njihovi postupci pogrešni ako dovedu do zapostavljanja porodice. da svoju obavezu prema drugima izvršavaju.v. volio klanjati jaciju malo kasnije.a. “Mevakitus-salati”. nije volio da se spava prije jacije niti da se priča (tj. a rade ono što nisu obavezni.Na pitanja odgovora doc.a.s. Interesuje me da li je boravak ispred džamije. Samo okupljanje je vrlo često ispred kafića ili na šetalištima koja su puna nemorala.v. Tu ostaju i dugo razgovaraju ili odlaze u šetnju.v. ali da se klanja prije ponoći.s. šejtan ako ne može čovjeka sprečiti da ne ide na namaz u džamiju može ga zavesti u nečem drugom.novihorizonti. s. iz prakse Poslanikove.v. 535) Doduše.a. Poslanik. s. gradovima okupljaju se skoro svako veče poslije jacije namaza ispred džamija. posebno da rade ono od čega nema koristi. do pred ponoć. Dakle.” (Tirmizi.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 289 od 416 . sunnet je poslije jacije ići na spavanje. Međutim. Ramić. dr. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo.

dž. Voda je. dakle uzimati iz prirode ono što mu odgovara. stvorio s obzirom da je dao da najveći procenat u svim živim stvorenjima čini voda.smije li musliman takva pića konzumirati? Odgovor: Musliman je dužan voditi računa o svome zdravlju i haram mu je zdravlje svjesno narušavati. 30. Mnogi su to već shvatili. Šukri H. Treba uživati u čistoj prirodnoj vodi i prirodnim proizvodima.novihorizonti. Na osnovu onog što mi je u vezi s tim poznato. ono što će poremetiti razum i naškoditi zdravlju kada se uzme u velikim količinama.š.š. i da smo sve živo od vode učinili? I zar neće vjerovati?' (El-Enbija.) Siguran sam. tako da u svijetu postoje klinike koje svoje pacijente liječe isključivo vodom. Uzvišeni Allah kaže: 'Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina. Ramić. dakle da u sebi ne sadrži nešto što ugrožava ljudsko zdravlje i ne remeti ljudski razum. 'Kitabulešribe'.5 posto. štetnost gaziranih pića nije ista. 1788. pretpostavljam. Otuda preporučujem da se čovjek okrene konzumiranju čiste vode. Datum kreiranja: 27.2005 http://www.s. i ne smije te prirodne zakone zanemariviti ili narušavati. da je čista prirodna voda najbolji lijek za čovjeka. S obzirom da u svim gaziranim pićima ima alkohola čija količina ne prelazi 0. Međutim.5 posto alkohola ne moraju taj podatak sadržavati u svojoj deklaraciji. Sunen. musliman mora slijediti Njegove zakone u prirodi. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. postavlja se pitanje . Neka su štetna više neka manje. dr. Musliman mora voditi računa da piće koje unosi u svoj organizam bude halal. Uzimanjem gaziranih pića čovjek sebi narušava zdravlje što su jasno dokazala istraživanja na svim naučnim institutima koji se bave problematikom ljudske ishrane. zabranjeno je uzimati i u malim količinama. najvrednija materija koju je Allah.11. pa smo ih Mi raskomadali. Otuda je Poslanik. odnosno prirodnih sokova u kojima nema hemijskih sastojaka.com Pitanje: U nekim zemljama zakonom je regulisano da pića koja u sebi sadrže manje od 0. rekao: 'Ono što opija u velikim količinama. sa sigurnošću mogu da kažem da je svako gazirano piće štetno.) Prema tome. s.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 290 od 416 . S obzirom da (normalan) ljudski organizam posjeduje imunitet na štetne materije do određene granice. Naravno. ko slijedi Njegove zakone.v. S obzirom da riječ musliman znači onaj ko je esleme vedžhehu lillahi (ko se predao Allahu. one mu neće naškoditi pod uslovom da ne pređu tu granicu.) tj. bilo da je u pitanju alkohol ili neka druga supstanca.Na pitanja odgovora doc. ono što neće poremetiti ljudski razum niti naštetiti ljudskom zdravlju kada bi se uzelo u velikim količinama nije grijeh uzeti ni u malim.' (Tirmizi. također. zabranjeno je u malim. dž.a.

ili da je kuhinja zajednička. 3113. dok babo s našom majkom i mlađom sestrom živi u prizemlju. Šukri H.) Međutim. Smatram da su 'Merhametove' narodne kuhinje. Ramić. kao što je kusast rep.s. ovca ili koza. da li je dovoljno da babo zakolje kurban za sve nas? Odgovor: Tačno je da je za jednu kuću. tako da se potpomažemo ne gledajući da li će nam pozajmljeno biti vraćeno.a.com Pitanje: Babo nas ima petero: tri sina i dvije kćerke. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. a jednog za svoj ummet. br. tj. Sve to ukazuje da ste vi. Prema tome. bez obzira što ste u odvojenim stanovima. dilema je u pitanju šta je bolje.2005 http://www.š. preciznije rečeno za jedno domaćinstvo dovoljno zaklati jedan kurban. dr. četiri odvojena domaćinstva. a i stanovi su vam odvojeni. svakom po sprat. Da li se zavjetni kurban mora podijeliti u cijelosti? Kupio sam ovna za kurban i nakon izvjesnog vremena otkrio da je uštrojen. među nama postoji istinska sloga.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 291 od 416 . (Vidi: Ibn Madždže. babo vas izdržava. dakle da ste svi jedno domaćinstvo. s.a. očito šepavo i očito mršavo. jednog za svoju porodicu.11.v. jer zapreka može biti samo ona mahana koja očito utiče na smanjenje količine i kvaliteta mesa. Nedostatak dijela tijela koji se ostranjuje pri štrojenju nije zapreka da uštrojena životinja bude zaklana u kurban. svako domaćinsvo koje ima mogućnost za sebe će klati kurban i nije dovoljno da vaš babo zakolje jedan kurban za sve vas. dok platu zarađenu u preduzeću svako zadržava za sebe. s tim što se u slučaju deve i govečeta može udružiti sedam porodica.Na pitanja odgovora doc. pravo mjesto gdje možete dati svoj zavjetni kurban. eventualno. uz napomenu da ima učenjaka koji smatraju da je to dužnost. 'Kitabud-dahaja'. Napravili smo trospratnu kuću. uprkos činjenici da živite pod jednim krovom. br. S obzirom na to da je za jednu kuću dovoljno zaklati jedan kurban. tada nema smetnje da životinja s tom osobenošću bude zaklana u kurban. a Allah.s. goveče. To jasno razumijemo iz Poslanikovog. ipak. 'Kitabul-edahi'.) Prema tome. Najbolje je da s tim mesom obveselite siromahe. (Vidi poglavlja o kurbanu u hadiskim zbirkama. tada biste bili tretirani kao jedno domaćinstvo i jedan kurban bio bi dovoljan. koja određene poslove zajednički rade. Da. pa tako i na cjelokupnu vrijednost životinje. Ima li smetnje da se uštrojen ovan bude kurban? Datum kreiranja: 27. s. hadisa u kom on kaže: 'Četvero nije dozvoljeno zaklati u kurban: očito ćoravo. Sunen.v. da je on za kurban klao dva rogata ovna.' (Ebu Davud. Prenosi se od Poslanika. Zemlju zajednički obrađujemo i usjeve dijelimo. koliko razumijem. Smatram da je bolje zaklati uštrojenu životinju jer je njeno meso kvalitetnije i ima ga više. ili uštrojenost. ukoliko određeni nedostatak neće umanjiti nešto od toga. imate odvojene prihode.novihorizonti. 2420. dž. očito bolesno. vaše kuhinje su odvojene. zatupljen rog.) O pitanju dozvoljenosti klanja u kurban uštrojene životinje nema dileme kod islamskih pravnika. bilo da se u kurban kolje deva. U tome su se islamski pravnici razišli. Doduše. Sunen. Pitanje: Odgovor: Iz mnogih hadisa razumijemo da se u kurban može zaklati uštrojena životinja. najbolje zna. Pitanje: Odgovor: Zavjetni kurban je potpuniji ukoliko se meso podijeli u cijelosti. također. za one iz njegova ummeta koji nisu bili u stanju zaklati kurban.

Najstariji brat je želio da to bude jedan dedo iz komšiluka koji je pred rat obavio hadž.š. Prema tome.Na pitanja odgovora doc. to jest na hadž. svi oni obavljaju hadž izvršavajući propisane obrede bez problema. S druge strane. 'Kitabuldžihadi ves-sijer'. a i oni koji nešto od propisa znaju. Prema tome. čista materija. a Allah. Pitanje: Redovno postim na Dan Arefata. ukoliko bude pitao i slušao stručne vodiče koji će mu na hadžu biti na raspolaganju. kako poštuješ prvi propis treba da poštuješ i drugi. uz jedan jedini uslov . inša-Allah. Na kraju smo poslušali starijeg brata. br. 3823) Pitanje: Ja i moja braća odlučili smo majku poslati na hadž ove godine. Sahihul-Buhari. da jedan poštuješ. Pretvaranjem alkohola u sirće nestaje svojstvo zbog kojeg je zabranjen. Prilikom izbora osobe koja će za našeg babu obaviti hadž došlo je neslaganja. iako nećeš postiti na Arefatu. a to je opijanje. I jedan i drugi propis su iz istog izvora tako da ne bi smio među njima praviti razliku. može obaviti hadž za vašeg rahmetli babu na ispravan način. jer si to radio prije nego si krenuo na put. tebi će se pisati da postiš. Naime. jer bi mlađa osoba imala više koristi. nagradu za post Arefata. s. a meni je žao moju tradiciju prekidati.v. je za sirće govorio: 'Divna li je hrana sirće (ocat).com Pitanje: Odgovor: Da li je dozvoljeno u ishrani koristiti vinski ocat? Smatram da je svako sirće dozvoljeno. jer Poslanik.' (Muslim. dok su ostali željeli da nađemo jednog školovanog efendiju koji poznaje propise hadža. spomenuti dedo. dan uoči Kurban-bajrama. s. a i propise bi mogla bolje i preciznije obaviti. Međutim.2005 http://www. 2774. a alkohol je. Šta da radim? Odgovor: Kao što je propisano da osoba koja nije na hadžu posti taj dan. da ste me pitali prije nego ste se na to odlučili. tj. a drugi ne.s.) Prema tome.a. u suštini. Ove godine idem na hadž. koristeći vodiče koji im objašnjavaju šta treba raditi u određenom vremenu.a. kaže: 'Kada se (Allahov) rob razboli ili ode na put piše mu se ono što je radio dok je bio zdrav kod kuće.da bude proizvedeno od čiste materije.s. ne znaju ih detaljno. Datum kreiranja: 27. Sahihu Muslim. isto tako propisano je da osoba koja je na hadžu taj dan ne posti. dr. Ipak.' (Buhari. pošto sam siguran da spomenuti dedo ne bi znao objasniti propise hadža kada bismo ga upitali? Hoće li njegov hadž biti ispravan za našeg babu ako on ne zna propise hadža? Odgovor: Što se tiče mogućnosti da osoba koja ne poznaje propise hadža tu vjersku obavezu obavi ispravno.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 292 od 416 .v. Ramić. dž. Poslanik. 'Kitabul-ešribe'. Interesuje me da li smo ispravno postupili. a za rahmetli babu smo našli bedela. sigurno ćeš dobiti. a koja se ogleda u opraštanju malih grijeha iz tekuće i iduće godine. Čuo sam da hadžija na Arefatu taj dan ne smije postiti. to je nedvojbeno. preporučio bih vam da odaberete mlađu i učevniju osobu. Šukri H. većina osoba koje odlaze na hadž ne poznaju njegove propise. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. br.novihorizonti. najbolje zna.11.

U kontroli ljubavnih emocija može ti pomoći razmišljanje o poslovima koje radiš. a može te dovesti u situaciju da nesvjesno učiniš korak ka grijehu. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. (Vidi: Buhari. Međutim. ipak. Sahihul-Buhari.11. Molim Vas da li sam griješna što ga volim? Odgovor: Nadam se. ipak. Uzvišeni Allah kaže: 'Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini. oprostio mome ummetu ono što im duše haju.novihorizonti. preporučio je mladićima da se žene. 'Kitabunnikah'.s. čak i kada bi razmišljala o grijehu ili ti grijeh na um padao (s obzirom da šejtan svakome došaptava grešne misli). s. 286) c) čovjek nije odgovoran za ono što mu duša haje sve dok ne kaže ili uradi nešto što je grijeh. Poslanik. Muslim. Sahihu Muslim.' (Ibn Madždže.s. 279. Šukri H. Ramić.s.a. a ako iz nekog razloga to nisu u stanju onda da poste. te da uzmeš abdest prije dojenja djeteta. a može ti pomoći i post. dž.' (Buhari. Poslanik. s. Kao muslimanka koja prakticira islam. 'Kitabut-talak'. 1837) Datum kreiranja: 27. znaj da svoje ljubavne emocije moraš usmjeravati ka onome što je halal i moraš ih držati pod kontrolom.v. br.v. (Buhari. br. Ta ljubav je još uvijek moja slatka tajna. dr. Jedino što bih ti preporučio je da ne budeš u tom stanju bez potrebe. pošto dotični mladić za to ne zna. ne razmišljaš o grijehu. 4846) Preporučujem ti. br. b) zbog toga što ljubav čine osjećaji koje čovjek nije uvijek u stanju kontrolisati. da time što voliš tog mladića ne činiš grijeh: a) s obzirom da ti. već ga voliš u smislu da se za njega jednog dana udaš i da ti on bude zakoniti suprug.š. Od Aiše se prenosi da je on.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 293 od 416 . br. Poslanik. spavao itd. 'Kitabul-hajd'.v. s. ne bi za to bila grešna sve dok ne bi svojim organima uradila ili kazala ono što je grijeh. što je grijeh. Poslanik. kako mi se čini. kada bi htio spavati u stanju džunupluka prao spolni organ i uzimao abdest onako kako se uzima abdest za namaz.2005 http://www.) Brak je.s. jer će postom ukrotiti svoje strasti. a Allah.a. bojim se da griješim pošto sam se zaljubila u jednog mladića.a. ne opterećuje čovjeka više od njegove mogućnosti. pošto to može biti gubljenje vremena. Sahihul-Buhari.Na pitanja odgovora doc. veli: 'Ne znam da za zaljubljene ima išta bolje od braka. ili da grijeh počiniš. najbolji lijek. 'Kitabul-gusl'. Pokrivena sam i nastojim da svoj život uskladim s propisima islama.v. inša-Allah. da se čuvaš beskorisnog razmišljanja i sanjarenja. 460.a.com Pitanje: Odgovor: Desi mi se da moje malo dijete zaplače dok sam u stanju džunupluka.) Pitanje: Učenica sam srednje škole. Naime. Dakle. Sunen. prakticirao je da uzme abdest ukoliko bi nešto radio u tom stanju. br. 4677. 'Kitabun-nikah'. Sahihul-Buhari. uistinu. Nadam se da taj recept važi i za djevojke. veli: 'Uzvišeni Allah je. a na njegovu štetu zlo koje uradi' (El-Bekare. bilo da je jeo. s. sve dok to ne urade ili ne kažu. Mogu li ga u tom stanju podojiti ili se moram prvo okupati? Nije mi poznato da postoji dokaz koji to zabranjuje.

potrebno je kurban propisno zaklati u periodu između bajram-namaza i ikindije četvrtog dana Kurban-bajrama.š. potrebno je da kurban koji koljete nema očitih mahana. Ukoliko to prethodno ispunite. jedan komšijama. potrebno je da imate iskren nijet. Odgovor: Prvo. mi kao muslimani treba da budemo ponosni što imamo i prakticiramo takav moral koji i o tome vodi računa i koji nam garantira čistotu duše i tijela i donosi sreću na dunjaluku i ahiretu.2005 http://www. Trenutno vodim četvrti razred. Četvrto. odaberete najljepši kurban pa ga dobro uhranite. dž. Zamolila bih Vas da mi ukratko ukažete na glavne propise kako bi naš prvi kurban bio primljen kod Allaha. inša-Allah biti primljen.11. Drugo. da to radite radi Allahovog. smatram da to nije veliki problem.š.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 294 od 416 . šepav. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. Pitanje: Odlučila sam sa svojim mužem da ove godine prvi put zakoljemo kurban. bilo da vam ga neko pokloni. uz to. Treće. pa ga vi lično zakoljete. dž. preporučio bih ti da izbjegavaš takve pokrete. zadovoljstva. Pokrivena sam. pa me interesuje mogu li na času tjelesnog i zdravstvenog odgoja djeci pokazivati vježbe i činiti pokrete pri kojim se ocrtavaju stidni dijelovi tijela? Odgovor: S obzirom da djeca kojoj predaješ nisu punoljetna. ne radi svijeta ili osiguranja mesa. Šukri H.com Pitanje: Učiteljica sam u osnovnoj školi. s obzirom da djeca danas imaju znanja koja im omogućuju da i u toj ranoj životnoj dobi stidne dijelove tijela primjećuju i da ih poslije drugima opisuju. vaš kurban. Ipak.š. bilo da ga kupite halal parama. Ramić. to će biti još ljepše i sevapnije. Bez obzira što će možda većini onih koji ne poznaju islam tvoje pitanje i moj odgovor izgledati čudni. dž. bilo da ga othranite lično na halal ispaši. jedan dio vama. Ako. potrebno je da kurban bude nabavljen na halal način. dr. će. pa ga po sunnetu podijelite na tri dijela.novihorizonti. prirodnim zakonima. bilo da je očito ćorav. jer je u skladu s Allahovim. jedan sirotinji.Na pitanja odgovora doc. Datum kreiranja: 27. mršav ili bolestan ili nešto više od toga.

Po njemu bi bilo dovoljno da čovjek ode u Mekku. mojim polubratom i njegovom suprugom.2005 http://www. s. Majka ga nosi. Tumačenje da ti namazi zamjenjuju propuštene je pogrešno i niko od islamske uleme nije te hadise protumačio na takav način.) Kao dijete. smatram da nema smetnje da pred njima budeš bez mahrame. jedan dan klanja kod Kabe i bude kao onaj ko je pedeset četiri godine redovno klanjao pet dnevnih namaza. Svoje riječi podupro je hadisima. biti pokrivena? Odgovor: Islam je propisao održavanje rodbinskih veza i taj se propis. generalno. Ono što je muslimanu zabranjeno jeste da pri održavanju rodbinskih veza čini grijehe. S obzirom da imam namjeru posjetiti majku. džamiji u Medini i džamiji El-Aksa u Jerusalemu. dr. Izgleda da je pogrešno razumijevanje tih hadisa kod nas rasprostranjeno.novihorizonti. Što se pak pokrivanja tiče. pod majčinim nogama.Na pitanja odgovora doc. jer Džennet je. ti posebne obaveze imaš prema svojoj majci. preporučio bih ti da ne skidaš mahramu s glave. recimo kod Kabe. odnosi na rodbinu koja je u islamu i onu koja nije. njenim mužem. Ukoliko pretpostavljaš da oni to ne poštuju. Ramić. dž. dakle taj namaz je vrijedan kao sto hiljada namaza klanjanih na nekom drugom mjestu. ali taj namaz ne zamjenjuje i ne nadoknađuje propuštene namaze. ko klanja namaz. a majka Srpkinja.com Preuzeto iz časopisa 'Novi Horizonti' By IslamSoft Stranica 295 od 416 . postiže sevap u iznosu od sto hiljada namaza. najbolje zna. a njeno zdravlje trpi. uz to što se ne bi smjela pred njima otkrivati.11. a majka se udala u Srbiju. Međutim.a. s obzirom da nisu muslimani. babo mi je musliman. Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH Pitanje možete poslati putem faxa: 032-462-526 i e-maila: Sukri_Ramic@yahoo. jer i sām sam imao priliku čuti jednog hatiba kako na isti način tumači te hadise. kako u ajetu stoji. U početku mi se taj stav dopao. kada bi ti naredila da grijeh činiš ne bi je smjela poslušati. interesuje me moram li pred njom. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš. 14-15. Treba još napomenuti da ukoliko postoji mogućnost da tvoj očuh ili polubrat ne poštuju srodstvo koje među vama postoji. ali kad sam malo bolje razmislio to mi je postalo nelogično. ti hadisi govore o vrijednosti namaza. Sa novim mužem ima jednog sina koji je oženjen. a ne o tome da klanjani namaz zamjenjuje toliko i toliko propuštenih namaza. Meni je to nelogično pa Vas molim za komentar.' (Lukman. a Allah. pod uslovom da oni poštuju i čuvaju tvoju čast i poštuju propise šerijata koje ti slijediš. Poslanikovoj. Uzvišeni Allah kaže: 'Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Odgovor: Činjenica je da ima dosta predaja koje govore o većoj vrijednosti obavljenih namaza u tri džamije: Haremu u Mekki.v. Otuda je propisano da se jedino te tri džamije posjećuju radi ibadeta. onoga o kome ništa ne znaš. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. Prema tome. dakle o sevapu koji se postiže klanjanjem jednog namaza na tim mje