Na osnovu člana 58. alineja 7.

Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 24. decembra 2008. godine, utvrdio je prečišćeni tekst Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/95, 16/02, 02/05 i 01/08) u kojem je označen dan stupanja na snagu navedenog zakona.
Broj: 02/3-2692/08 Banja Luka, 24. decembar 2008. godine Predsjednik Zakonodavnog odbora Željko Mirjanić s.r.

ZAKON ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA
(PREČIŠĆEN TEKST)
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/09)

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1. U cilju otkrivanja i sprečavanja opasnosti od požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, Republika, gradovi i opštine, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, lica koja obavljaju djelatnost ličnim radom, odnosno ličnim radom i sredstvima u svojini grañana (u daljem tekstu: preduzetnik) i pojedinci organizuju i obezbjeñuju zaštitu od požara, brinu se o njenom uspješnom funkcionisanju i učestvuju u njenom sprovoñenju. Član 2. Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacione, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje se preduzimaju u cilju spriječavanja izbijanja i širenja požara, njenog otkrivanja i gašenja, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Zaštita od požara organizuje se i sprovodi u svim mjestima i na svim objektima koji su izloženi opasnostima od izbijanja i širenja požara. Član Z. Zaštita od požara je djelatnost od posebnog državnog interesa.

II - ORGANIZOVANJE ZAŠTITE OD POŽARA

Član 4. Vlada Republike Srpske, na predlog Republičke uprave za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Inspektorat), uz prethodno pribavljeno mišljenje Vatrogasnog saveza Republike Srpske, donosi godišnji program aktivnosti sprovoñenja posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Srpsku.

Član 5. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su u sprovoñenju mjera zaštite od požara postupati u skladu sa zakonom, planovima zaštite od požara i opštim aktima preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika. U izvršavanju obaveza iz prethodiog stava ostvaruje se saradnja sa ovlaštenim preduzećima i drugim pravnim licima iz člana 22. ovog zakona i preduzećima i pravnim liiima koja su stručno osposobljena i registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara. Član 6. Za organizovanje i ostvarivanje zaštite od požara, u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima po pravilu, odgovorni su: u preduzećima i drugim pravnim licima - direktor, u političkim organizacijama i udruženjima grañana - izvršni organi, a u državnim i drugim organima - funkcioneri koji rukovode tim organima.

Član 7. Radi utvrñivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja drugih mjera potrebnih za uspješno funkcionisanje i sprovoñenje mjera zaštite od požara, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici razvrstavaju se u četiri kategorije ugroženosti od požara, a u zavisnosti od tehnološkog procesa, vrste materijala kojeg proizvode, prerañuju ili uskladištavaju, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta i značaja objekta. Ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) donosi propise o uslovima, osnovama i mjerilima za razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika, u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Ministar, shodno osnovama, mjerilima i uslovima iz stava 2. ovog člana vrši razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Izuzetno, ministar može, zbog privrednog, kulturnog, istorijskog i drugog značaja, djelatnosti koje vrše preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, odrediti da one budu razvrstane u neposredno višu kategoriju ugroženosti od požara.

Član 8. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u prvu kategoriju ugroženosti od požara dužna su da donesu plan zaštite od požara i da imaju vatrogasnu jedinicu sa odgovarajućim brojem radnika na organizovanju i sprovoñenju preventivnih mjera zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u drugu kategoriju ugroženosti od požara obavezna su da donesu planove zaštite od požara i da imaju odgovarajući broj radnika radi vršenja poslova stalnog dežurstva, neposrednog gašenja požara i sprovoñenja preventivih mera zaštite od požara (u daljem tekstu: Služba zaštite od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u treću kategoriju obavezni su da imaju najmanje jednog radnika koji neposredno organizuje i sprovodi preventivne mjere zaštite od požara (u daljem tekstu: referent za zaštitu od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u četvrtu kategoriju moraju da imaju najmanje jednog radnika zaduženog za organizovanje i sprovoñenje preventivnih mjera zaštite od požara ili ugovor sa ovlašćenom ustanovom. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi iz st. 1. do 4. ovog člana donose opšti akt o zaštiti od požara.

Član 9. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su da pod uslovima i na način propisan zakonom učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi i

opremu i druge materijale koji se ugrañuju u objekat. organi državne uprave i drugi državni organi (u daljem tekstu: državni organi). izbor lokacije i dislokacije objekata. a skupština grada donosi plan zaštite od požara za područje svih opština u njenom sastavu. odlukama i . Preduzeća i druga pravna lica. izvoñač radova je dužan pribaviti dokaze o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama i dati ih na uvid Ministarstvu pre izdavanja saglasnosti iz člana 23. III . Za ugrañeni materijal iz stava 2. ureñaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih smješa (gasovi. moraju se obezbjediti dokazi o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama. s obzirom na mesne prilike i potrebe i druge mjere kojima je cilj spriječavanje izbijanja i širenja požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. investitori i izvoñači grañevina i grañevinskih celina. kada je to ovim zakonom odreñeno. tehnička i druga potrebna sredstva za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. 4. ureñaja. Osim mjera zaštite od požara propisanih ovim zakonom. 3. zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izbora paljenja u objektima i prostorijama u kojima bi zbog toga moglo doći do požara. postavljanje ureñaja za javljanje.materijalnih dobara ugroženih požarom i da stave na raspolaganje svoja prevozna. Organizovanje i sprovoñenje zaštite od požara vrši se na osnovu ovog i drugih zakona i propisa donesenih na osnovu zakona i opštih akata. Član 13. u skladu sa ovim zakonom. Za grañevinski materijal. Za finalnu obradu vodoravnih i vertikalnih površina izlaza i izlaznih puteva u objektima smiju se ugrañivati samo materijali odreñenih požarnih karakteristika. 9. dužni su da u izradi tehničke dokumentacije i grañenju primenjuju propisane mjere i normative zaštite od požara. 2. izgradnja prilaznih puteva i prolaza. način spasavanja ljudi i materijalnih dobara. elemente. član 10. 8. instalacija i konstrukcija kojim će se spriječiti ili svesti na najmanju mjeru mogućnost izbijanja i širenja požara. obezbjeñenje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara. organizovanje osmatračke službe i obezbjeñenje opreme i sredstava za gašenje šumskih požara. a koji su od posebnog značaja za sprečavanje nastanka ili širenja požara u tom objektu. Član 10. 7.MJERE ZAŠTITE OD POŽARA Član 12. kao i izbor materijala. kao i planova zaštite od požara. U skladu sa zakonom i drugim propisima plan zaštite od požara za područje opštine donosi skupština opštine. gašenje požara i spriječavanje njegovog širenja. skupštine opština donose. 5. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju. stav 2. Mjere zaštite od požara u smislu ovog zakona su naročito: 1. Član 11. pare i prašina) i drugih ureñaja za kontrolu bezbjednog odvijanja tehnološkog procesa. izbor i održavanje tehnoloških procesa i ureñaja kojima se obezbjeñuje sigurnost protiv požara. održavanje i kontrola ispravnosti ureñaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara. Planove zaštite od požara donose preduzeća i druga pravna lica. 6.

Plan zaštite od požara u preduzećima i drugim pravnim licima donosi odgovarajući organ upravljanja. tehnička oprema i sredstva za gašenje požara. sistem objekata vodosnabdjevanja. grad i opština. ovog člana utvrñuje se odlukom koju donosi Vlada. 4. U planovima zaštite od požara utvrñuje se naročito: procjena ugroženosti od požara. a putevi evakuacije moraju imati dovoljnu propusnost i biti na siguran način zaštićeni od vatre i dima. širina puteva koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta i njihovo manevrisanje za vreme gašenja požara. Član 15.planovima zaštite od požara opštine i drugim propisima. Iz požarnih sektora objekata iz stava 1. Član 14. razvoj primarne i sekundarne mreže sa odgovarajućim kapacitetima za potrebe zaštite od požara. urbanističkim redom ili urbanističkim projektom u odnosu na mjere zaštite od požara utvrñuje se naročito: 1. škole. organizacija zaštite od požara. utvrñenim zakonom. Član 18. način snabdjevanja vodom. urbanističkim i regulacionim planom. a u državnom organu i organu opštine odnosno grada funkcioner koji rukovodi tim organom. jedinicama Vojske Republike Srpske. potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva u pogledu primjenjenih mera zaštite od požara. u skladu sa svojim pravima i dužnostima. udaljenost izmeñu objekata različite namjene unutar industrijske zone. Grañevinski objekti grade se na mjestu i na način da ee time ne stvara opasnost od požara za druge objekte. gasova i eksplozivnih materija. Republika. Izvoñač radova na objektima iz prethodnih stavova dužan je pismeno odrediti i preduzeti potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i obezbjediti potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. Član 17. staraju se o uspješnom funkcionisanju zaštite od požara i sprovoñenju propisanih mjera od strane preduzeća i drugih pravnih lica. sportske i druge dvorane. način upotrebe vatrogasnih jedinica. putevi. U tehničkoj dokumentaciji za stambene objekte sa četiri i više nadzemnih etaža. odnosno radi veći broj lica (bolnice. preduzetnika i pojedinaca i vrše druge zakonom odreñene poslove u vezi sa sprovoñenjem i unapreñenjem zaštite od požara. postupak u slučaju požara. prolazi i prilazi. kao i druge mjere potrebne za uspješno funkcionisanje i unapreñivanje zaštite od požara i sprovoñenja nadzora nad izvršavanjem mjera zaštite od požara. sadejstvo sa drugim vatrogasnim jedinicama. hoteli. Požarni sektor u smislu ovog zakona predstavljaju granicu širenja požara. državnih i drugih organa. skladišta zapaljivih tečnosti. 2. saobraćajne stanice. robne kuće. Prostornim. Za prostorne. urbanistički red ili urbanistički projekt prije donošenja. aerodromi i drugi slični objekti) i industrijskim objektima odreñuju se požarni sektori. 3. pansioni. . udaljenost izmeñu zona predviñenih za industrijske objekte. objektima namjenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi. Na postojećim objektima ne mogu se izvoditi radovi koji bi mogli dovesti do smanjenja bezbednosti od požara na samom objektu ili na susjednim objektima. urbanističke i regulacione planove. prethodnog člana mora biti omogućena bezbedna evakuacija u slučaju požara. Metodologija za izradu planova zaštite od požara u skladu sa odredbama stava 1. Član 16. sistem obavještavanja.

industrijskih objekata za preradu nafte. ovog člana može biti lice koje je u stalnom radnom odnosu u preduzeću i drugom pravnom licu iz stava 1.skladišta zapaljivih tečnosti kapaciteta iznad 1000 m³. Za grañevine i radove za koje je potrebna saglasnost Ministarstva u sjedištu na mjere i normative zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji.drugih objekata od posebnog značaja za Republiku. . Preduzeća i druga pravna lica. . . ovog člana izrañuje se za svaki objekat ili dio objekta ili instalacije koji su predmet projektovanja. a za izradu priloga zaštite od požara iz stava 1. i sadrži izjavu sa potpisom odgovornog projektanta koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini za izvoñenje objekata ili postrojenja i projektanta za zaštitu od požara. . ovog člana nema zaposleno lice koje ispunjava uslove za odgovornog projektanta za zaštitu od požara. .industrijskih objekata za proizvodnju eksplozivnih materija. Projektant iz prethodnog stava dužan je uz projekat dati ispravu kojom dokazuje da je projektovanje objekta odnosno tehničko . uz tehničku dokumentaciju izgraditi prilog zaštite od požara sa naznakom svih opasnosti koje se mogu pojaviti pri korištenju objekta i mjera koje su predviñene u tehničkoj dokumentaciji. koja rade tehničku dokumentaciju za grañenje objekata dužni su: 1. tačka 2. Član 19. Preduzeće i drugo pravno lice koje radi tehničku dokumentaciju.električnih centrala ukupne snage iznad 35 MVA. pri izradi tehničke dokumentacije ugraditi sve propisane mjere zaštite od požara u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Član 20. izuzev individualne stambene izgradnje i objekata koji se povremeno koriste za boravak i odmor za koje nije potrebna saglasnost. požarnog rizika i materijalne vrijednosti objekta ili njegovog dijela.skladišta zapaljivih gasova kapaciteta iznad 30 m³. a koji nisu navedeni u stavu 2. . radi ocjene predviñenog odnosno . načina širenja požara. . zaključuje ugovor sa preduzećem ili drugim pravnim licem registrovanim za izradu priloga ili elaborata zaštite od požara uz projektnu dokumentaciju za grañenje objekata.Požarni sektori odreñuju se na osnovu standarda i analize požarnog opterećenja.tehnološkog procesa izvršen u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona.magistralnih naftovoda i gasovoda. uz tehničku dokumentaciju investitor je dužan priložiti poseban elaborat u kome se na sažet i cjelovit način na osnovu grafičkih priloga.skladišta zapaljivih gasova u bocama iznad 5000 kg. naftnih derivata. Odobrenje za grañenje objekata neće se izdati ako se ne pribavi saglasnost od Ministarstva na mjere i normative zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. tekstilne i drvne industrije u kojima se na jednom lokalitetu u više objekata obavlja jedinstven tehnološki proces. Prilog iz stava 1. Nadležni centar javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: centar) daje saglasnost za grañenje ostalih objekata. ovog člana. zapaljivih tačnosti i gasova. 2. proračuna i tekstualnih objašnjenja moraju prikazati sve mjere zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. 3. . da se ove opasnosti otklone. kao i za industrijske objekte i objekte namenjene za javnu upotrebu u kojima se sakuplja ili boravi veći broj lica. Ministarstvo u sjedištu daje saglasnost za grañenje: . tačka 2. Projektant za zaštitu od požara iz stava 2.objekata hemijske. navesti sve propise koji su korišteni pri izradi tehničke dokumentacije. Član 21. ovog člana i koje ima visoku ili višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara.

Član 22. Za davanje stručne ocjene o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradu eloborata iz prethodnog člana može se ovlastiti organizacija koja ima kadrove koji imaju odgovarajuću visoku školsku spremu. a imaju odgovarajuću opremu i poslovii prostor. prema tehničkim propisima i uputstvu proizvoñača. mogu vršiti samo preduzeća i druga pravna lica koja su registrovana za tu djelatnost. ventilacione. Rešenjem će se ukinuti dato ovlaštenje. naftovodne. ovog zakona izdaje nadležni centar. a za objekte iz člana 19. gromobranske i druge instalanije i ureñaji. kao i dimovodi moraju se postaviti odnosno izvoditi. i čiji su radnici stručno osposobljeni za obavljanje tih poslova. ako se u organizaciji iz stava 1. i koja za to dobiju odobrenje Ministarstva. gasne. njegove funkcionalnosti i efikasnosti. Električne. kao i dimovodi i ložišta mogu se upotrebljavati samo ako su ispravni i ako su pravilno postavljeni. . Saglasnost iz stava 1. najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućoj struci i položen stručni ispit. sprava i opreme za gašenje požara. Instalacije i ureñaji iz prethodnog stava. ovog zakona izdaje Ministarstvo u sjedištu. koristiti i održavati prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima kao i uputstvima proizvoñača o čemu mora postojati dokumentacija.) koja se koristi u tehnološkim procesima ili u postupku rada u samostalnim radnjama može se upotrebljavati samo u skladu sa tehničkim i drugim propisima. Član 25. ovog člana promjene okolnosti tako da ne ispunjava propisane uslove za davanje stručne ocjene ili ako se u postupku nadzora utvrdi da se organizacija prilikom davanja stručnih ocjena ne pridržava propisa i drugih normativa zaštite od požara. Član 23. Ovlaštenje iz prethodnog stava na zahtjev preduzeća ili drugog pravnog lica daje Ministarstvo u sjedištu. Otvorena vatra (otvorena ložišta. Odobrenje za upotrebu izgrañenog ili rekonstruisanog objekta ili dijela objekta koji predstavlja ekonomsko-tehničku cjelinu i kao takav se može samostalno koristiti. Odobrenje za upotrebu objekta u kojem je ugrañen sistem za dojavu i gašenje požara. toplovodne. otvoreni plamen i sl. Zapaljive materije mogu se držati i uskladištavati samo u objektima koji su za to podešeni ili preureñeni u skladu sa tehničkim i drugim propisima. odgovarajuće ureñaje za ispitivanje izdržljivosti i otpornosti materijala i opreme za toplotu i vatru kao i za ispitivanje funkcionalnosti ureñaja. ureñaji za kontrolno i zaštitno djelovanje i ureñaji za sprečavanje širenja požara može se izdati nakon što se ispita njihova ispravnast i optimalno djelovanje u skladu sa projektnim rješenjem i primjenjenim standardima i normativima. Ispitivanje iz prethodnog stava i periodično ispitivanje. ovog člana za objekte iz člana 19. Član 24.odabranog sistema zaštite od požara. stav 3. Pri izgradnji ili rekonstrukciji vodovodne mreže u naseljenim mjestima obezbjediće se protočni kapacitet. pritisak i hidrantska mreža koji su potrebni i za efikasno gašenje požara. Član 26. može se dati tek nakon što Ministarstvo da saglasnost da su u njima sprovedene mjere zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. stav 2.

šumarstva i vodoprivrede. za dojavu i gašenje požara. osmatračke službe. mjesne zajednice. ovog člana podrazumjeva se prisustvo više lica stručno osposobljenih za gašenje požara sa odgovarajućom opremom i sredstvima za blagovremeno gašenje početnih požara. ovog zakona. Član 29. kao i njihovo redovno ispitivanje prema tehničkim propisima i uputstvu proizvoñača. državni i drugi organi. Član 30. Korisnik objekta u kojem je ugrañen sistem. Pod vatrogasnim dežurstvima iz st. U objektima u kojima se održavaju javni skupovi. . opštine.Član 27. U samostalnim radnjama u kojima prijeti opasnost od izbijanja ili širenja požara s obzirom na prirodu posla koji se u njima obavlja i prostorije u koje su smještene. alat i opremu za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (podest. preduzeća i druga pravna lica. hidrantska mreža. mehaničkih. i 2. Član 32. Bliže propise o posebnim mjerama zaštite od požara u poljoprivredi donosi Ministarstvo poljoprivrede. kao i druge odgovarajuće mjere). Član 31. alata i drugih sredstava za početno gašenje požara. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da drže u pripravnosti ispravne ureñaje.). ureñaji za kontrolu i zaštitno delovanje i urañaji za spriječavanje širenja požara dužan je obezbediti njihovu ispravnost. hodnik. Uvoznik odnosno zastupnik strane firme dužan je prije stavljanja u promet ureñaja. službe veze i obaveštenja i kontrola nad sprovoñenjem tih i drugih mjera zaštite od požara. U preduzećima i drugim pravnim licima vatrogasno dežurstvo se organizuje i u toku procesa rada kada je povećana opasnost od izbijanja požara. zaštićenim od visokih i niskih temperatura. o čemu mora voditi evidenciju. O izvršenim ispitivanjima i pregledima vodi se evidencija koja sadrži identifikacioni broj aparata. Pod posebnim mjerama zaštite strnih useva od požara podrazumjevaju se naročito: organizovanje stalnog dežurstva. organizatori su dužni da za vrijeme njihovog trajanja obezbjede vatrogasno dežurstvo. sajmovi i slično. Gradovi. a za opremu koja se koristi u tehnološkim i drugim procesima sa lako zapaljivim ili eksplozivnim materijama. za vrijeme žetve i vršidbe preduzimaju posebne mjere zaštite strnih usjeva od požara. 1. preduzetnici u oblasti poljoprivrede i poljoprivredni proizvoñači. da pribavi atest registrovane ili ovlašćene organizacije u smislu Zakona o standardizaciji. odnosno standardima. opreme i sredstava za zaštitu od požara i eksplozija. a imaju odgovarajuću tehničku opremu. Ispitivanje aparata iz prethodnog stava koji se nalaze u prometu kao i upotrebi može vršiti preduzeće i drugo pravno lice i preduzetnik koji su registrovani za tu djelatnost. trijem i sl. priredbe. Korisnici ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara dužni su da obezbjede njihovo redovno ispitivanje prema uputstvu proizvoñača. Član 28. ime radnika koji vrši ispitivanje i datum ispitivanja. hemijskih i drugih oštećenja. poslovni prostor i stručne radnike i koji za to dobiju odobrenje Ministarstva. da izda dokaz o izvršenom ispitivanju njihove usklañenosti sa propisima i standardima o zaštiti od požara i eksplozija ili o tome pribavi mišljenje ovlašćenog preduzeća i drugog pravnog lica iz člana 22. funkcionalnost. moraju se preduzeti propisane ili od nadležnog inspektora za zaštitu od požara naložene mjere zaštite od požara (držanje u pripravnosti odgovarajućih sprava.

ovog člana preduzeće i drugo pravno lice obavezni su sačiniti zapisnik o izvršenom ispitivanju. odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. . Preduzeća i druga pravna lica. ovog člana. Ministar propisuje program i način polaganja stručnog ispita za radnike iz stava 5. 4. 10. organizuju djelokrug i ovlašćenje službe za zaštitu od požara. koji potpisuje lice koje je izvršilo ispitivanje i odgovorno lice koje ima najmanje višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. raspored opreme i sredstava kao i vrijeme povremenog ispitivanja njihove ispravnosti. stručnu spremu rukovodioca službe i drugih radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara. 11. 7. razvrstani u odgovarajuću kategoriju ugroženosti od požara dužni su da organizuju zaštitu od požara. radna uputstva koja moraju sadržavati mjere zaštite od požara za sve tehnološke jedinice gde postoji opasnost od požara. radnik preduzeća. Preduzeća i druga pravna lica. prostorije. prostore i mesta na kojima se ne sme proizvoditi. koristiti ili prenositi otvorena vatra. državni i drugi organi iz prethodnog stava. uz bližu razradu obaveza prema radnom uputstvu i drugim propisima svakog pojedinog radnika u pogledu kontrole i sprovoñenja propisa iz oblasti zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica. a ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. preduzeće i druga pravna lica. ovog člana. Odgovorno lice iz stava 1. utvrdiće opštim aktom naročito: 1. drugom pravnom licu ili preduzetniku koji su registrovani za tu djelatnost. dužnosti i ponašanje radnika u slučaju izbijanja požara. pod uslovom da ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. Nakon izvršenog pregleda i ispitivanja iz stava 1. 6. odgovornosti i ovlašćenja radnika koji tu kontrolu neposredno vrše. državni i drugi organi mogu povjeriti sprovoñenje mjera zaštite od požara preduzeću. vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara. Ispitivanje hidrantske mreže za vlastite objekte može vršiti preduzeće i drugo pravno lice. postupak i način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeñivanja na drugo radno mesto sa opasnostima od požara vezanim za to radno mesto. ovog zakona. državni i drugi organi dužni su opštim aktom utvrditi mjere i radnje u vezi oa sprovoñenjem i unapreñenjem zaštite od požara i odrediti radnika koji je kao odgovorno lice dužan da se stara o sprovoñenju mjera zaštite od požara i starati se da taj radnik bude posebno stručno osposobljen za uspješno vršenje poslova zaštite od požara. kao i rukovodilac posebno organizovane službe zaštite od požara iz tačke 4. Izuzetno. Član 33. način saradnje službe za zaštitu od požara sa ostalim službama koje rade na unapreñenju zaštite od požara. tehničkom službom zaštite na radu.Ispitivanje hidrantske mreže može vršiti preduzeće i drugo pravno lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti. 3. 9. civilnom zaštitom i ovlašćenim preduzećima i drugim pravnim licem iz člana 22. u skladu sa rješenjem o razvrstavanju. zadatke i odgovornosti rukovodećih radnika u vezi sa sprovoñenjem zaštite od požara. 2. kao i način obučavanja radnika u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara. način vršenja unutrašnje kontrole sprovoñenja zaštite od požara. a u skladu sa propisima o zaštiti od požara. te dužnosti. 8. državni i drugi organi. 5. polazeći od svojih uslova i potreba. drugog pravnog lica i preduzetnik kojima je povjereno sprovoñenje mjera zaštite od požara. prethodnog stava može biti lice koje ima najmanje školsku spremu četvrtog stepena složenosti odgovarajuće tehničke struke i položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara.

Radi učestvovanja u sprovoñenju preventivnih mjera zaštite od požara. osnivaju se vatrogasne jedinice. svaki u svom djelokrugu. praktičnom upotrebom priručnih aparata. Za sprovoñenje propisanih i naloženih mjera zaštite od požara u porodičnim stambenim zgradama. Profesionalne vatrogasne jedinice osnivaju se u skladu sa ovim zakonom za područje opštine ili za dio tog područja (u daljem tekstu: teritorijalne vatrogasne jedinice). Dobrovoljne vatrogasne jedinice formiraju se u vatrogasnim društvima. paročito za primjenu propisanih i naloženih mera. a mogu se formirati i u preduzećima i drugim pravnim licima. rukovodeći radnici i radnici sa posebnim ovlaštenjima u preduzeñu i pravnom licu. kao i u preduzećima i drugim pravnim licima (u daljem tekstu: preduzetne vatrogasne jedinice). državnim i drugim organima. Član 35. održavanje u ispravnom stanju i namjensku upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara. Odredbe prethodnih stavova shodno se primenjuju i na samostalne radnje u kojima se koristi rad drugih lica. a za zgrade u društvenoj odnosno državnoj svojini odgovarajući javni fondovi iz stambene oblasti ili druga organizacija koja gazduje tim zgradama. kao i za upoznavanje radnika sa opasnostima od požara vezanim za njihove poslove i zadatke. Direktor preduzeća ili drugog pravnog lica. upozna sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je rasporeñen. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da najmanje jedanput godišnje vrše provjeru znanja radnika iz prethodnog stava o čemu mora postojati dokumentacija. Teritorijalne vatrogasne jedinice ostvaruju zadatke jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. odnosno u stanovima u svojini grañana odgovoran js vlasnik zgrade odnosno stana. prema posebno utvrñenom programu. Preduzeća i druta pravna lica i državni i drugi organi dužni su Inspektoratu dostaviti opšti akt o zaštiti od požara. . gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. IV . odgovorni su za organizovanje i sprovoñenje zaštite od požara. Osiguravajuća društva koja posluju na teritoriji Republike Srpske dužna su da o svim saznanjima očigledne povrede zakona i drugih propisa. prilikom utvrñivanja rizika i procene štete nastale od požara bez odlaganja obaveste nadležni Centar. Član 36. Vatrogasne jedinice mogu biti profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice. odnosno državnom organu. kao i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara utvrñenih opštinskim planom zaštite od požara.VATROGASNE JEDINICE Član 38. Član 37.Član 34. odnosno funkcioner koji rukovodi državnim ili drugim organom. ureñaja i opreme i sredstava za gašenje požara i sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. kao i sa mjerama i sredstvima za gašenje požara. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da obezbjede da se svaki radnik.

Teritorijalna odnospo preduzetna vatrogasna jedinica mora ss osnovati kada je to odreñeno ovim zakonom. Dve ili više opština mogu sporazumno osnovati zajedničku teritorijalnu vatrogasnu jedinicu. Starješina profesionalne vatrogasne jedinice može imati zamjenika. Opština miže sporazumno sa jednim ili više preduzsća i drugih pravnih lica osnovati zajedničku profesionalpu vatrogasnu jedinicu. Starješina vatrogasne jedinice je radnik sa odreñenom funkcijom. Član 44. Član 41. Nadležni organ skupštine opštine.Član 39. Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom rukovodi starješina teritorijalne vatrogasne jedinice. ovog zakona sposobna za gašenje požara. naročito u pogledu spremnosti i tehničke opremljenosti jedinica i stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i sposobnosti vatrogasne jecinice za gašenje požara. odnosno skupštine grada odlučuje o davanju saglasnosti na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj vatrogasnoj jedinici nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva u sjedištu.000 stanovnika mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica. koga imenuje skupština opštine. Član 42. koji ispunjava uslove iz prethodnog stava. Inspektorat vrši nadzor nad radom vatrogasne jedinice. Teritorijalna vatrogasna jedinica osniva se odlukom skupštine opštine kao posebna opštinska organizacija. stav 2. Izuzetno. Dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica mogu sporazumno osnovati zajedničku preduzetnu vatrogasnu jedinicu. Skupština opštine odreñuje koja će se mjesta sa manje od 20.000 stanovnika i industrijski nerazvijena mjesta. ovog člana. Odlukom iz prethodnog stava utvrñuje se djelokrug i nadležnost teritorijalne vatrogasne jedinice. Preduzetne vatrogasne jedinice osnivaju preduzeća i druga pravna lica u svom sastavu. Za starješinu profesionalne vatrogasne jedinice može se imenovati lice koje ima najmanje školsku spremu zaštite od požara ili drugog tehničkog smjera. mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica ili dobrovoljna vatrogasna jedinica sposobna za gašenje požara. Za naseljena mjesta do 20. šesti stepen složenosti. ako je u naseljenom mjestu osnovana zajednička profesionalna vatrogasna jedinica iz člana 40. kao i za industrijski razvijena mjesta sa manje od 20. ovog člana za opštine na području grada teritorijalnu vatrogasnu jedinicu osniva skupština grada.000 stanovnika. Izuzetno od odredaba stava 1. Član 43. ne mora se osnivati teritorijalna dobrovoljna vatrogasna jedinica iz prethodnog stava. Za naseljena mjesta preko 20. u zavisnosti od formacije vatrogasne jedinice.000 stanovnika smatrati industrijski razvijenim u smislu stava 1. Član 40. .

metalske. grañevinske. na njen zahtjev. Profesionalne vatrogasne jedinice donose plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca koji mora biti usmjeren na osposobljavanje vatrogasaca i njihovu spremnost za brzo i efikasno delovanje u izvršavanju zadataka vatrogasne jedinice. U vreme obavljanja svojih poslova i zadataka vatrogasac ne sme biti pod uticajem alkohola ili opojnih droga ili psihotropnih supstanci. bravarske. Isto tako. a pri gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara.Član 45. ovog zakona moraju imati najmanje 12 vatrogasaca. Profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz člana 44. U gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom vatrogasne jedinice dužne su meñusobno sarañivati i jedne drugima pružati pomoć. ovog zakona. Odredbe prethodnih stavova odnose se i na dobrovoljne vatrogasne jedinice. Vatrogasne jedinice iz stava 1. Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice dužne su da vode propisanu evidenciju o požarima i elementarnim nepogodama i o svome učestvovanju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. dužne su da skupštini opštine. Tehnička oprema i sredstva za gašenje požara moraju biti ispravna i u pripravnosti i održavati se prema uputstvu proizvoćača o čemu se vodi dokumentaiija. električarske i dr. Za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici može se prmiti lice koje pored opštih uslova za sticanje svojstva radnika ispunjava i sledeće uslove: 1. tako da svaka smjena koja je na dužnosti bude po svom brojnom sastavu i tehničkoj opremi sposobna za efikaono gašenje požara. U svakoj smjeni mora biti prisutno onoliko vatrogasaca koliko je odreñeno planom zaštite od požara. Za vrijeme vršenja dužnosti vatrogasci su dužni da nose uniformu. Član 50. Član 49. obavjestiti nadležni Centar. hemijske.) koja se stiče u školama srednjeg usmjerenog odbrazovanja i vaspitanja četvrtog ili trećeg stepena. . Član 46. Kod utvrñivanja broja vatrogasaca u svim vatrogasnim jedinicama mora se voditi računa o sposobnosti i spremnosti vatrogasne jedinice iz prethodnog stava. dostavljaju stalne i povremene izveštaje i daju pojedine podatke kojima raspolažu u vezi sa poslovima zaštite od požara. organizuju provjeru stručnog znanja vatrogasaca. da ima najmanje spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće struke (vatrogasne. dužni su da nose i propisanu zaštitnu opremu. ne može nastaviti rad na poslovima i zadacima na koje je rasporeñen. Član 47. dužne su odmah nakon izvršene intervencije na gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Profesionalni vatrogasac koji prilikom provjeravanja stručnog znanja iz prethodnog stava ne pokaže zadovoljavajući uspeh. ovog člana nakon izvršavanja plana programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca. Inspektorat daje saglasnost na plan i program iz prethodnog stava i vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem. Profesionalna vatrogasna jedinica i dobrovoljna vatrogasna jedinica iz člana 44. Član 48.

ovog zakona polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje Centar. kao i rukovodioci dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. Zdravstvene i psihofizičke uslove iz prethodnog stava propisuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zdravstvene zaštite. ovog člana mogu učestvovati u gašenju požara ako su položili propisan stručni ispit. Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara dužni su položiti starješine profesionalnih vatrogasnih jedinica njihovi zamjenici. Član 51. Član 53. Visinu troškova za polaganje stručnog ispita i visinu naknade članova ispitne komisije odreñuje ministar unutrašnjih poslova. Inspektorata i Vatrogasnog saveza Republike Srpske.VATROGASNA DRUŠTVA Član 54. da nije starije od 25 godina. rukovodioci i članovi (vatrogasci) dobrovoljkih vatrogasnih jedinica koji te dužnosti ne obavljaju profesionalno. Lica iz stava 1. . ovog zakona rad se odvija u smjenama. ovog zakona koji rukovode jedinicom u gašenju požvra. kao i za vršenje neodložnih poslova i zadataka odreñenih opštim aktom vatrogasne jedinice. s tim što u sastav te komisije ulazi po jedan član Ministarstva u sjedištu. odnosno za zvanje vatrogasca u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici po pravilima Vatrogasnog saveza Republike Srpske. V . Radi organizovanog dobrovoljnog učestvovanja grañana u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. i 3. Opštim aktom teritorijalne vatrogasne jedinice odnosno preduzeća i drugog pravnog lica. da je zdravstveno i psihofizički sposobno za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara. propagiranja vatrogastva i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara. U profesionalnim vatrogasnim jedinicama i u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. u skladu sa zakonom i planom zaštite od požara. Stručni ispit iz stava 1. Član 52. s tim što rad u jednoj smjeni ne može trajati duže od 12 sati. stav 3. radnici profeoionalnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom za gašenje požara. radni ljudi i grañani i preduzeća i druga pravna lica mogu osnivati vatrogasna društva koja djeluju kao društvene organizacije. 3.2. 2. tačke 1. kao i radi preventivne djelatnosti. prethodnog člana. polažu ispit za rukovodioca vatrogasne jedinice. kao stručni ispit iz člana 50. Rad jedne smjene može se produžiti samo ako je to neophodno za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara. ovog člana moraju ispunjavati lica koja se prvi put primaju na rad kao vatrogasci. koji je osnovao preduzetnu vatrogasnu jedinicu mogu se propisati i drugi posebni uslovi za obavljanje poslova i zadataka vatrogasca. Uslovi iz stava 1. Troškove polaganja stručnog ispita snosi vatrogasna jedinica ako je kandidata uputila na polaganje. Izuzetno od odredbe prethodnog stava. Za dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica može se osnivati zajedničko vatrogasno društvo.

ovog zakona. Ako se planom zaštite od požara predviñaju obaveze vatrogasnog društva odnosno dobrovoljne vatrogasne jedinice u gašenju požara spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. i 3. Lice koje nije navršilo 18 godina života ne može biti u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice. . Član 57. odnosno vršiti gašenje požara. ovog zakona starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u smjenama moraju ispunjavati iste uslove za zasnivanje radnog odnosa kao i starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici. Član 58. Preduzeće ili drugo pravno lice može odrediti posebnu.Član 55. i 3. opštine. ovog zakona. dužni su u tom slučaju da dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obezbjede sredstva za vršenje zadataka koji proizilaze iz plana zaštite od požara. može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove iz člana 50. stav 1. Član 59. Za profesionalno obavljanje poslova starješine i rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama osim dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. Vatrogasno društvo u svom sastavu mora imati dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu obučenu za gašenje požara. U dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz prethodnog stava mora se obezbediti da u svakoj smjeni bude rasporeñen najmanje jedan radnik sa položenim stručnim ispitom za rukovodioca akcije gašenja požara. kao i broj vatrogasaca utvrñuje se pravilima društva. Profesionalni vatrogasci u dobrovoljnim i preduzetnim vatrogasnim jedinicama imaju ista prava. stav 1. preduzeća i druga pravna lica. a nisu stalno zaposleni u jedinici. ovog zakona. kao i vatrogasno društvo mogu odrediti stalnu nagradu ili davati povremene nagrade. obaveze i odgovornosti koje su zakonam utvrñene za profesionalne vatrogasce u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama. starješine vatrogasne jedinice i rukovodioci akcije gašenja požara u smjenama obavljaju poslove profesionalno. Opštine. državni i drugi organi. Rok u kome će se formirati dobrovoljna vatrogasna jedinica. U dobrovoljne vatrogasne jedinice mogu se primiti na rad i profesionalni vatrogasci. Licima koja u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obavljaju poslove i zadatke. tačka 1. po pravilu vrše poslove besplatno. državni i drugi organi i samostalne radnje pomažu vatrogasna društva u sprovoñenju aktivnosti za koje su osnovana. preduzeća i druga pravna lica. Za profesionalnog vatrogasca u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove propisane za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 50. ili im to uzeti kao jedno od mjerila za učestvovanje u raspodjeli sredstava za lične dohotke. stalnu ili povremenu nagradu vatrogascima dobrovoljne vatrogasne jedinice. a u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. Član 56. U dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 44. skušntina opštine. ovog zakona. Vatrogasci u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. Vatrogasno društvo može formirati sekcije za omladinu i pionire i druge sekcije. i stava 2. i stava 2.

dužan je da o požaru obavesti vatrogasnu jedinicu. opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje ili stanicu policije. Ukoliko grañanin nije u mogućnosti da ugasi požar. Naknada iz prethodnog stava isplaćuje se u visini ličnog dohotka koji bi radnik ostvario da je obavljao svoje redovne poslove i zadatke. Ovu naknadu na teret opštine isplaćuje radnicima preduzeća i drugo pravno lice. VI . propagira vatrogastvo i preduzima mjere za njegovo razvijanje i unapreñenje. 5. čim sazna da je izbio požar na njenom području dužna je da što prije pristupi njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. vrši sledeće poslove i zadatke: 1. kad sazna za požar. Preduzeće i drugo pravno lice. pruža stručnu pomoć vatrogasnim savezima. Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva vatrogasna društva i profesionalne vatrogasne jedinice na području jedne ili više opština mogu se udruživati u vatrogasni savez.Član 60. Svaki graćanin koji primjeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga. pored poslova i zadataka utvrñenih statutom. dužni su da o tome što prije obavjeste najbližu vatrogasnu jedinicu. 4. prati sprovoñenje planova zaštite od požara i predlaže mjere za unapreñenje vatrogastva i za usklañivanje planova zaštite od požara prema stvarnim potrebama. 3. odnosno stanicu policije ili opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje. ako opština u kojoj se nalazi sedište vatrogasne jedinice odbije da plati naknadu. državni i drugi organ i preduzetnik kod koga su zaposleni. državni i drugi organi ili samostalna radnja. kada u sastavu vatrogasne jedinice učestvuju radi gašenja požara. u saradnji sa vatrogasnim jedinicama i vatrogasnim društvima vrši stručno osposobljavanje vatrogasaca i utvrñuje plan i program osposobljavanja rukovodioca i vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. . Vatrogasna jedinica. Članovi dobrovoljnih vatrogasnih jedinica imaju pravo na naknadu ličnog dohotka za vreme odsustvovanja sa rada.GAŠENJE POŽARA Član 62. Vatrogasni savez Republike Srpske. kao i vatrogasna društva mogu se udruživati u Vatrogasni eavez Republike Srpske. vatrogasnim društvima i vatrogasnim jedinicama. Vatrogasni savez iz prethodnog stava i vatrogasne jedinice. 2. Visinu naknade utvrñuje skupština opštine. bez obzira o čijim materijalnim dobrima se radi. odnosno spasavanja. naknada iz prethodnog stava vrši se na teret te opštine. donosi pravila kojima se regulišu pojedina pitanja za koja su članovi saveza zainteresovani da budu jedinstveno stvarno regulisana. spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili elementarnim nepogodama. Ako se na traženje ovlaštenog lica gašenje požara odnosno spasavanje ljudi i materijalnih dobara vrši na području druge opštine. Član 63. Član 61. Članovi dobrovoljne vatrogasne jedinice koji nisu u radnom odnosu kad učestvuju u gašenju požara ili spasavanju ljudi i materijalnih dobara mogu od opštine tražiti naknadu u roku od 30 dana od dana izvršene akcije gašenja požara.

da pruže pomoć u gašenju požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. zabraniti pristup nepozvanim licima u blizini mesta požara. 8. a obavezni su da pomoć pruže po naredbi Republičke uprave civilne zaštite i da obezbjedi neophodan broj vatrogasaca i tehničke opreme za zaštitu od požara na svome padručju. narediti djelimično ili potpuno rušenje objekta preko koga bi se požar mogao proširiti. gradonačelnik. 5. kao i licima koja se zateknu na mestu požara. Ako vatrogasna jedinica ne može da ugasi požar. može: 1. Gašenjem požara rukovodi starješina ili drugi rukovodilac vatrogasne jedinice koja je prva počela gasiti pažar. 3. Gradonačelnici. 2. narediti evakuaciju lica i uklanjanje stvari iz susednih objekata koji su ugroženi požarom. 10. državnih i drugih organa i samostalnih radnji i pojedinaca radi prevoženja nastradalih u požaru do najbliže zdravstvene ustanove. kao i saobraćaj pored tog mesta. Ako se gašenje požara ili spašavanje ljudi i materijilnih dobara ne može postići na način predviñen u stavu 1. narediti prekid dovoñenje električne energije i plina. Radi efikasnijeg i nesmetanog gašenja i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. ovog člana. ako je to u okviru njenog djelokruga poslova. narediti licima koja stanuju u neposrednoj blizini mjesta požara. narediti korišćenje vozila preduzeća i drugih pravnih lica. samostalnim radnjama. Član 64. rukovodilac gašenja požara. kao i preduzeti mjere za obezbeñenje stvari koje su evakuisane. načelnika opštine da učestvuju sa svojim vatrogasnim jedinicama u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih pažarom. ograničiti djelimično ili potpuno dovod vode drugim potrošačima u zoni u kojoj se pojavi požar ili u čitavom naselju radi obezbjeñenja potrebne količine vode za gašenje požara. načelnici opština dužni su u pravilu da pruže traženu pomoć. kanala i slično koji pripadaju preduzećima i drugim pravnim licima. načelnik opštine može zatražiti od drugih gradonačelnika. starješina jedinice zatražiće pomoć od drugih vatrogasnih jedinica sa područja opštine ili od najbliže jedinice Vojske Republike Srpske. 9. cisterni. odnosno sposobnosti i opremljenosti. ukoliko se starješine odnosno rukovodioci vatrogasnih jodinica koje učestvuju u gašenju požara drukčije ne dogovore. narediti korišćenje vode iz obližnjih bunara. Član 66. državnim i drugim organima.narediti upotrebu javne sirene radi bržeg okupljanja vatrogasaca. rezervoara. nasilno otvoriti zaključani objekat ili prostoriju radi gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. U gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom učestvuje Republička uprava civilne zaštite. 6. 4. ako se širenje požara ne može na drugi način sprečiti. . kao i republički ikspektor. rukovoñenje gašenjem požara može preuzeti i drugo stručno lice po odobrenju Inspektora za zaštitu od požara. Vatrogasne jedinice od kojih je zatražena pomoć dužne su pružiti pomoć u skladu sa opštinskim planom zaštite od požara. Kod gašenja požara u šumama i drugim slučajevima kad je radi bezbednosti i uspešnog gašenja potrebno posebno stručno poznavanje tehnološhih postupaka i opaonosti u vezi s tim postupcima. Član 65. 7.Na isti način vatrogasna jedinica će učestvovati i u otklanjanju posljedica u elementarnim nepogodama i težim nesrećama. Inspektor za zaštitu od požara može narediti da rukovañenje vatrogasnim jedinicama preuzme drugi starješina odnosno rukovodilac vatrogasne jedinice koji je stručniji za neposredno rukovoñenje akcijom gašenja požara.

prevozna. ovog člana. koje pa zahtevu za pružanje pomoći učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijanih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama izvan područja svog djelovanja. Član 71. Gašenjem požara i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara u slučaju iz prethodnog stava rukovodi gradonačelnik. sredstva utrošena za gašenje požara. Član 70. kao i lica koja učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom u vršenju svojih dužnosti po odredbama ovog zakona (čl. kao i učestvovanja u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. državnim i drugim organima i samostalnim radnjama. Član 68. tehnička i druga sredstva. Naknadu iz prethodnog stava snosi opština koja je tražila pomoć. tačka 4. dnevnice i dr. gorivo. a raspoložive vatrogasne jedinice ne mogu suzbiti požar. Teritorijalne vatrogasne jedinice dužne su da u gašenju požara pruže pomoć vojnim vatrogasnim jedinicama na traženje vojnog starješine. Opština koja je isplatila naknadu može da traži regres od preduzeća i drugog pravnog lica ili zanatske radnje čija su materijalna dobra spašavana. Gradonačelnik. za vrijeme stručnog osposobljavanja i usavršavanja. 62. Republička uprava civilne zaštite. i 7. Član 69. zanatskim radnjama i graćanima. načelnik opštine može narediti svim sposobnim grañanima na području opštine starijim od 16 godina da učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da za potrebe gašenja stave na raopolaganje alat. primenjuju se odredbe propisa o zdravstvenom osiguranju ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.Član 67. U slučaju izbijanja požara većih razmjera ili kada prijeti opasnost od naglog širenja požara ili postoji opasnost da požar ugrozi živote ljudi ili materijalna dobra u većem obimu. načelnik opštine može. . 6. alat.) imaju prava iz zdravstvenog osiguranja po posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju. plaća opština na čijem području je požar gašen. Članovi vatrogasnih društava. gradonačelnik. kao i naknadu neophodnih troškova koje su imale pri učestvovanju u gašenju požara (oštećena oprema. Vatrogasne jedinice.i 67. a ako je požar zahvatio područje grada ili više opština. narediti preduzećima i drugim pravnim licima. načelnik opštine. u slučajevima iz člana 66. Naknadu u visini stvarne štete preduzećima i drugim pravnim licima. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. u vršenju zadataka svaje vatrogasne jedinice. U pogledu prava iz zdravstvenog osiguranja lica koja po odredbama prethodnog stava učestvuju u gašenju požara. pod uslovima iz stava 1. da za potrebe gašenja stave na raspolaganje potreban broj ljudi.). Visinu štete utvrñuje skupština opštine. ovog zakona. imaju pravo na nahnadu stvarne štete prouzrokovane na tehničkoj opremi. prevozna.

zabrane korištenja otvorenog plamena i pušenja na požarno ugroženim prostorima. zapaljive tečnosti i gasovi. 10. izbijanja i širenja požara. Povjerava se opštinskim. naloži da se izvrši nabavka neophodne potrebne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara u skladu sa planom ili pravilnikom zaštite od požara. odnosno gradskim organizacijama uprave za zaštitu od požara da na svom području putem radnika teritorijalne vatrogasne jedinice vrše pojedine stručne poslove nadzora koji se odnosi na blagovremenost i smanjenje efikasnosti vatrogasne intervencije. Član 73. dogradnja i pregradnja na objektima. odlaganja zapaljivih tečnosti i gasova i drugih zapaljivih materijala u podrumima. prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama. peći. rekonstrukcija. tavanima i drugim mjestima gdje predstavljaju opasnost. 4. 9. kao i nad sprovoñenjem propisa o tehničkim normativima u pogledu zaštite od požara.VII . odnosno korisnik objekta ne izvrši predložene mjere iz prethodnog stava. zabrani pušenje i upotrebu otvorene vatre i svjetiljki sa otvorenim plamenom na prostoru gdje se koriste eksplozivne materije. funkcionalnost i ispravnost vodozahvata. hidrantima. rekonstrukcija. dok izvoñač radova ne preduzme potrebne mjere za sprečavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbijedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara.NADZOR NAD SPROVOðENJEM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA Član 72. zabrani upotrebu objekta ili postrojenja ako se njihovim preureñenjem ili drugim mjerama ne može otkloniti opasnost od požara za takve ili susjedne objekte. 2. Ako vlasnik. Inspekcijske poslove iz stava 1. 6. 8. radi sprečavanja ubacivanja predmeta iz vana koji bi mogli prouzrokovati požar. 3. ovog člana vrši Inspektorat. koji se dostavlja vlasniku odnosno korisniku objekta. naloži uklanjanje grañevinskih i drugih prepreka. aparata za gašenje požara. Član 74. O izvršenoj kontroli sačinjava se zapisnik sa prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do izbijanja i širenja požara. naloži da se vrši redovno otklanjanje otpadnih materijala i drugih predmeta sa mjesta na kojima predstavljaju opasnost za nastanak požara. Poslove iz prethodnog stava mogu vršiti samo vatrogasci koji su položili stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara. vatrogasna jedinica iz stava 1. naloži da se izvrši popravka. blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima. Nadzor nad sprovoñenjem mjera zaštite od požara odreñenih ovim zakonom i planovima zaštite od požara. odnosno demontiraju dimnjaci. Nadzor nad vršenjem poslova iz stava 1. Radi sprječavanja izbijanja i širenja požara. instalacije i drugi ureñaji od kojih prijeti opasnost da izazovu požar. naloži da se izvrši popravka. 7. ovog člana o tome odmah obavještava Inspektorat. aparatima. inspektor za zaštitu od požara ima ovlašćenje i dužnost da u vršenju nadzora preduzme sljedeće mjere: 1. instalacijama i ureñajima u svrhu sprečavanja. 5. naloži da se uvede stalni nadzor na mjestima gdje su smještene zapaljive materije. naloži da se preurede. vrši Inspektorat. kao i njihovo čuvanje i održavanje u ispravnom stanju. premjeste. da zabrani dalje izvoñenje radova. instalacija i ureñaja koji bi u slučaju izbijanja požara predstavljali smetnju za brzo i efikasno spasavanje ljudi i materijalnih dobara i gašenja požara. hidranata. kao i druge lako zapaljive materije. . ovog člana iz oblasti zaštite od požara vrše inspektori za zaštitu od požara. 11. naloži da se izvrši obilježavanje požarnih puteva i redovno vrši njihovo održavanje. dogradnja i pregradnja na objektima.

Član 76. kao i iz namjenskih sredstava za ostvarivanje zadataka civilne zaštite ako je u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti predviñeno da ova jedinica obavlja i te zadatke. . Ako inspektor utvrdi da su stavljeni u promet ureñaji. radi sprečavanja izbijanja i širenja požara. pa zbog toga prijeti neposredna opasnost od izbijanja požara. Pre odreñivanja mjera iz tačke 1. državni i drugi organi.12. prethodnog stava inspektor može odrediti i stručni komisijski pregled objekta i postrojenja. stručno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca i da preduzme i druge mjere radi ukupnog poboljšanja efikasnosti vatrogasne jedinice. preduzetnik i pojedinci. državni i drugi organi. preduzetnik i pojedinci. zabraniće njihovu dalju upotrebu. inspektor za zaštitu od požara će zabraniti dalje korišćenje objekta ili dijela objekta ili instalacija ili ureñaja dok se propis odnosno naložena mera ne sprovedu. do 4. 13. 14. može se odrediti da žalba ne odlaže izvršenje rješenja. standardima i drugim normativima zaštite od požara. te drugih izvora u skladu sa zakonom. odnosno grada. ovog zakona uz koji uvoznik ili zastupnik strane firme nije korisniku isporučio potrebnu dokumentaciju. Preduzeća i druga pravna lica. da zabrani dalju gradnju objekta ili naloži da se otklone nedostaci u projektnoj dokumentaciji izrañenoj suprotno propisima. Sredstva za rad teritorijalnih vatrogasnih jedinica osnovanih u opštinama. Ako se utvrdi da se pri korištenju objekta ili dijela objekta ili instalacija ili ureñaja ne sprovode propisane ili naložene mjere zaštite od požara. VIII . Član 77. državni i drugi organi. odnosno gradske organizacije. sredstva i oprema iz člana 30.FINANSIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA Član 78. popravak postojeće opreme i sredstava. iz prethodnog stava obavezni su pismeno izvjestiti inspektora o izvršenju njegovog rješenja u roku od osam dana od dana isteka odreñenog roka za otklanjanje nedostatka odnosno nepravilnosti. kao i iz namjenskih sredstava za ove jedinice u ostvarivanju zadataka civilne zaštite i prihoda koje ostvare vršenjem usluga koje ne spadaju u redovnu djelatnost onih jedinica. Sredstva za rad preduzetnih vatrogasnih jedinica obezbjeñuju preduzeća ili drugo pravno lice koje je osnovalo ovu jedinicu. preduzetnik i pojedinci finansiraju zaštitu od požara. kao sastavni dio redovne djelatnosti i životne aktivnosti. opštine ili preduzeća) i programom opremanja vatrogasne jedinice. Član 79. Preduzeća i druga pravna lica. Član 75. obezbjeñuju se u budžetu opštine. obavezni su u odreñenim rokovima otkloniti nedostatke naložene pravosnažnim rješenjem inspektora za zaštitu od požara. naloži vatrogasnoj jedinici da izvrši nabavku nedostajuće tehničke opreme i sredstava u skladu sa planom zaštite od požara (grada. odnosno gradu kao posebne opštinske. Preduzeće i druga pravna lica. U rješenju o zabrani iz prethodnog stava. da naredi preduzimanje i drugih mjera propisanih tehničkim propisima.

IX . namjenskih sredstava koja se daju na korišćenje kao oprema i inventar za ostvarivanje zadataka ovih jedinica u funkcionisanju civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. ovog zakona ili preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja. Realizaciju i utrošak sredstava iz stava 1. ovog člana knjiže kao svoja osnovna sredstva. a kontrolu naplate i utroška sredstava vrši nadležni organ ili služba u čiji djelokrug spada kontrola i naplata poreza. suprotno propisima. Naknada po osnovu obračunate obaveze se uplaćuje na račune javnih prihoda Republike Srpske za opšte uplate. 20. standardima i drugim normativima zaštite od požara potvrdi da su u potpunosti primjenjeni propisi. Obavezu plaćanja naknade nemaju budžetski korisnici i organi državne uprave.KAZNENE ODREDBE Član 83. Sredstva za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva koje je osnovano za jedno ili više preduzeća ili drugih pravnih lica i za rad dobrovoljne vatrogasne jedinice toga društva obezbjeñuju se iz sredstava preduzeća odnosno drugih pravih lica za koja je društvo osnovano. stav1. članarina i poklona. dopunskih sredstava iz budžeta i drugih izvora. Sredstva za rad opštinskog odnosno gradskog vatrogasnog saveza obezbjeñuju se od članarina vatrogasnih društava. dopunskih sredstava iz budžeta Republike Srpske i drugih izvora.000 KM. a mogu se obezbjeñivati i dodatna sredstva uz shodnu primjenu stava 1. ovog zakona. 3. st. odnosno odabranih mjera i normativa zaštite od požara (čl. humanitarne i nevladine organizacije. ne utvrde propisanu organizaciju član 8. Grad. Sredstva za rad vatrogasnih društava i teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih jedinica koje su formirane u vatrogasnim društvima obezbjeñuju se iz dopunskih sredstava iz budžeta opštine. te iz drugih izvora. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju za grañenje objekata. ako: 1.). standardi i drugi normativi zaštite od požara kojima je obezbeñena funkcionalnost i efikasnost tehničkom dokumentacijom privrednih. Član 81. Preduzeća i druga pravna lica koja na teritoriji Republike Srpske obavljaju djelatnost obračunavaju i uplaćuju naknadu u visini 0. samo za opremanje i razvoj vatrogasnih jedinica. i čl. . a prema planu koji usvoji nadležni organ Saveza. na sljedeći način: 40% na poseban račun Vatrogasnog saveza Republike Srpske. Sredstva za rad Vatrogasnog saveza Republike Srpske obezbjeñuju se iz članarina koje plaćaju opštinski i gradski vatrogasni savezi. udruženja grañana i fondacije. opština može uvoditi posebne takse u cilju obezbjeñivanja sredstava.000 do 15. 22. 60% na račun budžeta opština. Novčanom kaznom u iznosu od 3. registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara ili preduzeće i drugo pravno lice. Raspored prikupljenih sredstava po ovom osnovu vrši Ministarstvo finansija -Sektor za Trezor.Član 80. Član 82. ovog člana. odnosno gradova prema sjedištu preduzeća i drugog pravnog lica koje uplaćuje naknadu.. 2. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica u Republici Srpskoj.04% od poslovnog prihoda za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara iz člana 4. odnoso grada. Teritorijalne profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice u Republici Srpskoj dodijeljene sprave i opremu iz stava 1. ovog člana prati Inspektorat. kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice iz člana 22. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica opština ili gradova i izgradnju objekata koje koriste vatrogasne jedinice za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme (vatrogasni domovi i spremišta) u skladu sa planom koji usvoji skupština opštine – grada.

ako po saznanju za požar ne postupi u skladu sa članom 62. ureñaje.). stav 1. i člana 32. ovog zakona. a najmanje jedanput u šest meseci i aka o tome ne postoji evidencija (član 32. ovog zakona.). ako bez opravdanih razloga ne stavi na raspolaganje alat. Novčanom kaznom od 500 do 10. ako ne uplaćuju obaveze iz člana 81..).76.). Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se novčanom kaznom od 150 do 1.). stav 4. ovog zakona. novčanom kaznom u iznosu od 500 do 3. 15. opremu i alat za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (član 27. ako ne izvrši obučavanje i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i praktičnom upotrebom sredstava za gašenje požara kao i propisanu provjeru radnika u rukovanju aparatima za početno gašenje požara (član 35. stav 1. 12.). 5.stav 2. ukoliko ne odredi požarni sektor ili ne sprovede sve tehničke mjere na osnovu kojih su ovi sektori odreñeni (član 17. 4.). i pored rješenja o zabrani korišćenja.3.). ovog zakona. člana 31. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 63. ako pri izvoñenju radova na objektima ne preduzme potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbjedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara (član 16. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31.). ovog zakona. ako ne objezbedi redovno ispitivanje ispravnosti i funkciokalnosti ureñaja. ako ne drži u pripravnosti ureñaje. ovog zakona. odnosno sistema za dojavu i gašenje požara prema uputstvu proizvoñača. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivio odredbama člana 25. ne postupi u skladu sa propisima i standardima pri ispitivanju iz člana 23. Član 84. ovog zakona ili preduzeću i drugom pravnom lacu ili samostalnoj radnji registrovanoj za vršenje djelatnosti zaštite od požara. stav 2. 7. 11. 16. ako stavi u promet ureñaje. ako upotrebljava neispravne ili nepravilno postavljene instalacije. i član 66.000 KM. ako se ponaša suprotno odredbi člana 33. 5a. ako sprječava ili ometa izvršenje nareñenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. 75.stav Z. 8. ne izvesti pismeno inepektora o izvršenju njegovog rešenja u predviñenom roku (član 74. ako ne obezbjedi brojnost vatrogasaca ili su vatrogasci pod uticajem sredstava iz člana 49. stav 3. 4. 9. ako se ne donese plan i program stručnog usavršavanja vatrogasaca ili ne organizuje njegovo sprovoñenje ili ne vrše provjeru stručnog znanja vatrogasca (član 46. stav 2. 3.500 KM i odgovorno lice u preduzeću. ovog zakona ili ako ne izrši nareñenje o zabrani upotrebe takve opreme (član 76.). drugom pravnom licu ili samostalnoj radnji. opremu i sredstva protivno odredbama člana 30. 10. ovog zakona. ili ne održava tehničku opremu iz sredstava u skladu sa članom 49. ako u odreñenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara i nastavi sa korišćenjem odnosno sa gradnjom objekata. donesenog od strane inspektora za zaštitu od požara (član 75.). 17. prevozna. 6. 13.). . stav 3. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. kao i dimovode i ložišta ili nema dokumentaciju o održavanju (član 24. 14. i dalje koristi objekte ili dio objekta ili instalacije ili ureñaja. stav 3. stav 1) Za prekršaje iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu iz člana 22. 2. ako ne obezbedi vatrogasno dežurstvo (član 29. i 77.000 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja: 1.).

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 86. istog zakona. ako u odreñenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara. 3. 5. dimovode ili ložišta (član 24. Član 87.). godine zatekli na radnom mestu profesionalnog vatrogasca. stav 2. ovog zakona. i 2. Radnici koji su se na dan 8. stav 2. . kao i propise o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama i pravila službe u vatrogasnim jedinicama. ne izvesti pismeno inspektora o izvršenju njegovog rješenja u predviñenom roku (član 74.000 KM kazniće se za prekršaj pojedinac. 76. .). a nastavi sa korišćenjem odnosno grañenjem objekta.stav 1. stav 1. 4. i 66. X .). ako bez opravdanog razloga odbije da učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili ako odbije da stavi na raspolaganje vatrogasnoj jedinici alat.). ako postupi protivno odredbi člana 62.stav 1. Ministar unutrašnjih poslova po pribavljenom mišljenju Vatrogasnog saveza Republike Srpske. a na tom radnom mestu neprekidno se nalaze od prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”. ako upotrebljava neispravne ili neispravno postavljene instalacije. 6. ovog zakona. donosi propise o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara. broj 45/67). 1. Član 88.Član 85. 2. Član 90. Do donošenja odgovarajućih propisa Republike Srpske.Pravilnik o smještaju i držanju ulja za loženje („Službeni list SFRJ". Član 89.Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ". aprila 2002. broj 19/68). po pribavljenom mišljenju ministra unutrašnjih poslova. šumarstva i vodoprivrede. 8. tačka 2.Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i . ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivno odredbi člana 25. tehnička sredstva.). ako sprječava ili ometa izvršenje nareñenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. i 77. primjenjivaće se sljedeći propisi bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: . ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. Ministarstvo poljoprivrede. donosi propise o mjerama zaštite od požara šuma i usjeva. 75. stav 1. Novčanom kaznom od 100 do 1. 7. mogu ostati na tom radnom mjestu ako polože stručni ispit za profesionalnog vatrogasca u roku od jedne godine od dana donošenja ovog zakona. broj 16/95).stav 2. prevozna i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 67. stav 1.). vlasnik radnje ako ne preduzme propisane ili naložene mjere zaštite od požara (član 27. Propise za čije je donošenje po ovom zakonu ovlašćen ministar unutrašnjih poslova donjeće u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. a koji ne ispunjavaju uslove iz člana 50.

broj 45/83). broj 16/83). broj 30/91). . -Pravilnik o tehničkim normativima za ureñaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva („Službeni list SFRJ". godine. broj 13/79). broj 26/85). Ovaj zakon stupio je na snagu 26. broj 27/71). . broj 24/71 i 26/71). odnosno 12. . -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvoñenje dima i toplote nastalih u požaru („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ". januara 2005.Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ". broj 18/61).Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". . broj 35/80). -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". broj 38/89). . avgusta 1995. broj 12/85). . . . . . broj 80/91). .Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ". broj 25/80). broj 74/90).Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ". aprila 2002.barutima („Službeni list SFRJ".Pravilnik o jugoslovenskim standardima za protiveksplozijsku zaštitu („Službeni list SFRJ". godine. broj 39/90).Grupe jugoslovenskih standarda sa obaveznom primjenom. broj 65/86).Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ureñaja od požara („Službeni list SFRJ". broj 44/83 i 31/89). -Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje kotlarnica na otvorenom prostoru („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta („Službeni list SFRJ". odnosno 08.Zakon o standardizaciji („Službeni list SFRJ". januara 2008.Tehnički propisi o gromobranima („Službeni list SFRJ". Član 91. broj 24/87). -Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom („Službeni list SFRJ".broj 57/85). broj 56/69). . broj 52/90). . broj 53/86 i 54/88). broj 13/68 i 13/78): . . broj 62/73). broj 7/84). broj 13/78). godine. . .Pravilnik o tehničkim normativima za cjevne vodove za gasoviti kiseonik („Službeni list SFRJ". broj 76/90).Pravilnik o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za ureñaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru („Službeni list SFRJ". . -Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kv do 400 kv („Službeni list SFRJ". godine.Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane tečne i pod pritiskom rastvorene gasove („Službeni list SFRJ".Pravilnik o vatrogasnoj službi na aerodromu („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne ureñaje za gašenje požara ugljen-dioksidom („Službeni list SFRJ". . -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ". broj 20/71 i 23/71).Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica(„Služ6eni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim uslovima i normntivima za bezbjedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za meñunarodni transport („Službeni list SFRJ". odnosno 19. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful