Na osnovu člana 58. alineja 7.

Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 24. decembra 2008. godine, utvrdio je prečišćeni tekst Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/95, 16/02, 02/05 i 01/08) u kojem je označen dan stupanja na snagu navedenog zakona.
Broj: 02/3-2692/08 Banja Luka, 24. decembar 2008. godine Predsjednik Zakonodavnog odbora Željko Mirjanić s.r.

ZAKON ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA
(PREČIŠĆEN TEKST)
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/09)

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1. U cilju otkrivanja i sprečavanja opasnosti od požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, Republika, gradovi i opštine, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, lica koja obavljaju djelatnost ličnim radom, odnosno ličnim radom i sredstvima u svojini grañana (u daljem tekstu: preduzetnik) i pojedinci organizuju i obezbjeñuju zaštitu od požara, brinu se o njenom uspješnom funkcionisanju i učestvuju u njenom sprovoñenju. Član 2. Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacione, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje se preduzimaju u cilju spriječavanja izbijanja i širenja požara, njenog otkrivanja i gašenja, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Zaštita od požara organizuje se i sprovodi u svim mjestima i na svim objektima koji su izloženi opasnostima od izbijanja i širenja požara. Član Z. Zaštita od požara je djelatnost od posebnog državnog interesa.

II - ORGANIZOVANJE ZAŠTITE OD POŽARA

Član 4. Vlada Republike Srpske, na predlog Republičke uprave za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Inspektorat), uz prethodno pribavljeno mišljenje Vatrogasnog saveza Republike Srpske, donosi godišnji program aktivnosti sprovoñenja posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Srpsku.

Član 5. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su u sprovoñenju mjera zaštite od požara postupati u skladu sa zakonom, planovima zaštite od požara i opštim aktima preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika. U izvršavanju obaveza iz prethodiog stava ostvaruje se saradnja sa ovlaštenim preduzećima i drugim pravnim licima iz člana 22. ovog zakona i preduzećima i pravnim liiima koja su stručno osposobljena i registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara. Član 6. Za organizovanje i ostvarivanje zaštite od požara, u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima po pravilu, odgovorni su: u preduzećima i drugim pravnim licima - direktor, u političkim organizacijama i udruženjima grañana - izvršni organi, a u državnim i drugim organima - funkcioneri koji rukovode tim organima.

Član 7. Radi utvrñivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja drugih mjera potrebnih za uspješno funkcionisanje i sprovoñenje mjera zaštite od požara, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici razvrstavaju se u četiri kategorije ugroženosti od požara, a u zavisnosti od tehnološkog procesa, vrste materijala kojeg proizvode, prerañuju ili uskladištavaju, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta i značaja objekta. Ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) donosi propise o uslovima, osnovama i mjerilima za razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika, u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Ministar, shodno osnovama, mjerilima i uslovima iz stava 2. ovog člana vrši razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Izuzetno, ministar može, zbog privrednog, kulturnog, istorijskog i drugog značaja, djelatnosti koje vrše preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, odrediti da one budu razvrstane u neposredno višu kategoriju ugroženosti od požara.

Član 8. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u prvu kategoriju ugroženosti od požara dužna su da donesu plan zaštite od požara i da imaju vatrogasnu jedinicu sa odgovarajućim brojem radnika na organizovanju i sprovoñenju preventivnih mjera zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u drugu kategoriju ugroženosti od požara obavezna su da donesu planove zaštite od požara i da imaju odgovarajući broj radnika radi vršenja poslova stalnog dežurstva, neposrednog gašenja požara i sprovoñenja preventivih mera zaštite od požara (u daljem tekstu: Služba zaštite od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u treću kategoriju obavezni su da imaju najmanje jednog radnika koji neposredno organizuje i sprovodi preventivne mjere zaštite od požara (u daljem tekstu: referent za zaštitu od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u četvrtu kategoriju moraju da imaju najmanje jednog radnika zaduženog za organizovanje i sprovoñenje preventivnih mjera zaštite od požara ili ugovor sa ovlašćenom ustanovom. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi iz st. 1. do 4. ovog člana donose opšti akt o zaštiti od požara.

Član 9. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su da pod uslovima i na način propisan zakonom učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi i

6. Za ugrañeni materijal iz stava 2. u skladu sa ovim zakonom. dužni su da u izradi tehničke dokumentacije i grañenju primenjuju propisane mjere i normative zaštite od požara. način spasavanja ljudi i materijalnih dobara. 3. stav 2.MJERE ZAŠTITE OD POŽARA Član 12. Organizovanje i sprovoñenje zaštite od požara vrši se na osnovu ovog i drugih zakona i propisa donesenih na osnovu zakona i opštih akata. odlukama i . 8. s obzirom na mesne prilike i potrebe i druge mjere kojima je cilj spriječavanje izbijanja i širenja požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. kao i planova zaštite od požara. elemente. postavljanje ureñaja za javljanje. Preduzeća i druga pravna lica. gašenje požara i spriječavanje njegovog širenja. a skupština grada donosi plan zaštite od požara za područje svih opština u njenom sastavu. kao i izbor materijala. Za grañevinski materijal. Osim mjera zaštite od požara propisanih ovim zakonom. zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izbora paljenja u objektima i prostorijama u kojima bi zbog toga moglo doći do požara. pare i prašina) i drugih ureñaja za kontrolu bezbjednog odvijanja tehnološkog procesa. investitori i izvoñači grañevina i grañevinskih celina. 7. 2. skupštine opština donose. održavanje i kontrola ispravnosti ureñaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara. ureñaja. tehnička i druga potrebna sredstva za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom.materijalnih dobara ugroženih požarom i da stave na raspolaganje svoja prevozna. 4. a koji su od posebnog značaja za sprečavanje nastanka ili širenja požara u tom objektu. 9. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju. izbor i održavanje tehnoloških procesa i ureñaja kojima se obezbjeñuje sigurnost protiv požara. moraju se obezbjediti dokazi o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama. izbor lokacije i dislokacije objekata. Mjere zaštite od požara u smislu ovog zakona su naročito: 1. ureñaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih smješa (gasovi. organizovanje osmatračke službe i obezbjeñenje opreme i sredstava za gašenje šumskih požara. U skladu sa zakonom i drugim propisima plan zaštite od požara za područje opštine donosi skupština opštine. Član 10. Član 13. 5. izvoñač radova je dužan pribaviti dokaze o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama i dati ih na uvid Ministarstvu pre izdavanja saglasnosti iz člana 23. Za finalnu obradu vodoravnih i vertikalnih površina izlaza i izlaznih puteva u objektima smiju se ugrañivati samo materijali odreñenih požarnih karakteristika. Član 11. III . kada je to ovim zakonom odreñeno. organi državne uprave i drugi državni organi (u daljem tekstu: državni organi). instalacija i konstrukcija kojim će se spriječiti ili svesti na najmanju mjeru mogućnost izbijanja i širenja požara. član 10. Planove zaštite od požara donose preduzeća i druga pravna lica. izgradnja prilaznih puteva i prolaza. opremu i druge materijale koji se ugrañuju u objekat. obezbjeñenje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara.

prethodnog člana mora biti omogućena bezbedna evakuacija u slučaju požara. objektima namjenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi. način upotrebe vatrogasnih jedinica. Član 18. Prostornim. a u državnom organu i organu opštine odnosno grada funkcioner koji rukovodi tim organom. skladišta zapaljivih tečnosti. U planovima zaštite od požara utvrñuje se naročito: procjena ugroženosti od požara. aerodromi i drugi slični objekti) i industrijskim objektima odreñuju se požarni sektori. Požarni sektor u smislu ovog zakona predstavljaju granicu širenja požara. 4. putevi. Iz požarnih sektora objekata iz stava 1. Metodologija za izradu planova zaštite od požara u skladu sa odredbama stava 1. kao i druge mjere potrebne za uspješno funkcionisanje i unapreñivanje zaštite od požara i sprovoñenja nadzora nad izvršavanjem mjera zaštite od požara. staraju se o uspješnom funkcionisanju zaštite od požara i sprovoñenju propisanih mjera od strane preduzeća i drugih pravnih lica.planovima zaštite od požara opštine i drugim propisima. Za prostorne. Član 15. urbanističkim redom ili urbanističkim projektom u odnosu na mjere zaštite od požara utvrñuje se naročito: 1. Plan zaštite od požara u preduzećima i drugim pravnim licima donosi odgovarajući organ upravljanja. Član 14. jedinicama Vojske Republike Srpske. Grañevinski objekti grade se na mjestu i na način da ee time ne stvara opasnost od požara za druge objekte. tehnička oprema i sredstva za gašenje požara. utvrñenim zakonom. širina puteva koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta i njihovo manevrisanje za vreme gašenja požara. urbanističkim i regulacionim planom. sistem objekata vodosnabdjevanja. urbanistički red ili urbanistički projekt prije donošenja. gasova i eksplozivnih materija. udaljenost izmeñu objekata različite namjene unutar industrijske zone. odnosno radi veći broj lica (bolnice. udaljenost izmeñu zona predviñenih za industrijske objekte. a putevi evakuacije moraju imati dovoljnu propusnost i biti na siguran način zaštićeni od vatre i dima. sistem obavještavanja. ovog člana utvrñuje se odlukom koju donosi Vlada. razvoj primarne i sekundarne mreže sa odgovarajućim kapacitetima za potrebe zaštite od požara. škole. 2. sportske i druge dvorane. pansioni. sadejstvo sa drugim vatrogasnim jedinicama. Na postojećim objektima ne mogu se izvoditi radovi koji bi mogli dovesti do smanjenja bezbednosti od požara na samom objektu ili na susjednim objektima. organizacija zaštite od požara. potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva u pogledu primjenjenih mera zaštite od požara. grad i opština. prolazi i prilazi. urbanističke i regulacione planove. Izvoñač radova na objektima iz prethodnih stavova dužan je pismeno odrediti i preduzeti potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i obezbjediti potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. državnih i drugih organa. saobraćajne stanice. U tehničkoj dokumentaciji za stambene objekte sa četiri i više nadzemnih etaža. 3. hoteli. način snabdjevanja vodom. preduzetnika i pojedinaca i vrše druge zakonom odreñene poslove u vezi sa sprovoñenjem i unapreñenjem zaštite od požara. Republika. Član 17. u skladu sa svojim pravima i dužnostima. robne kuće. postupak u slučaju požara. Član 16. .

. . tačka 2. da se ove opasnosti otklone. proračuna i tekstualnih objašnjenja moraju prikazati sve mjere zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. 2. Odobrenje za grañenje objekata neće se izdati ako se ne pribavi saglasnost od Ministarstva na mjere i normative zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. . . .Požarni sektori odreñuju se na osnovu standarda i analize požarnog opterećenja. tačka 2. . načina širenja požara. Preduzeće i drugo pravno lice koje radi tehničku dokumentaciju. ovog člana. 3.magistralnih naftovoda i gasovoda.industrijskih objekata za proizvodnju eksplozivnih materija.skladišta zapaljivih tečnosti kapaciteta iznad 1000 m³. ovog člana izrañuje se za svaki objekat ili dio objekta ili instalacije koji su predmet projektovanja. i sadrži izjavu sa potpisom odgovornog projektanta koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini za izvoñenje objekata ili postrojenja i projektanta za zaštitu od požara. Član 19. izuzev individualne stambene izgradnje i objekata koji se povremeno koriste za boravak i odmor za koje nije potrebna saglasnost. a za izradu priloga zaštite od požara iz stava 1. Član 21. Prilog iz stava 1. Projektant iz prethodnog stava dužan je uz projekat dati ispravu kojom dokazuje da je projektovanje objekta odnosno tehničko . koja rade tehničku dokumentaciju za grañenje objekata dužni su: 1. kao i za industrijske objekte i objekte namenjene za javnu upotrebu u kojima se sakuplja ili boravi veći broj lica. Nadležni centar javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: centar) daje saglasnost za grañenje ostalih objekata. a koji nisu navedeni u stavu 2.drugih objekata od posebnog značaja za Republiku. uz tehničku dokumentaciju izgraditi prilog zaštite od požara sa naznakom svih opasnosti koje se mogu pojaviti pri korištenju objekta i mjera koje su predviñene u tehničkoj dokumentaciji. zaključuje ugovor sa preduzećem ili drugim pravnim licem registrovanim za izradu priloga ili elaborata zaštite od požara uz projektnu dokumentaciju za grañenje objekata. ovog člana može biti lice koje je u stalnom radnom odnosu u preduzeću i drugom pravnom licu iz stava 1. Projektant za zaštitu od požara iz stava 2. uz tehničku dokumentaciju investitor je dužan priložiti poseban elaborat u kome se na sažet i cjelovit način na osnovu grafičkih priloga. radi ocjene predviñenog odnosno .skladišta zapaljivih gasova u bocama iznad 5000 kg.industrijskih objekata za preradu nafte. ovog člana i koje ima visoku ili višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. naftnih derivata. navesti sve propise koji su korišteni pri izradi tehničke dokumentacije. Za grañevine i radove za koje je potrebna saglasnost Ministarstva u sjedištu na mjere i normative zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. Preduzeća i druga pravna lica. ovog člana nema zaposleno lice koje ispunjava uslove za odgovornog projektanta za zaštitu od požara.tehnološkog procesa izvršen u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. . zapaljivih tačnosti i gasova.skladišta zapaljivih gasova kapaciteta iznad 30 m³. pri izradi tehničke dokumentacije ugraditi sve propisane mjere zaštite od požara u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Član 20. Ministarstvo u sjedištu daje saglasnost za grañenje: .objekata hemijske. požarnog rizika i materijalne vrijednosti objekta ili njegovog dijela.električnih centrala ukupne snage iznad 35 MVA. tekstilne i drvne industrije u kojima se na jednom lokalitetu u više objekata obavlja jedinstven tehnološki proces. .

njegove funkcionalnosti i efikasnosti. Pri izgradnji ili rekonstrukciji vodovodne mreže u naseljenim mjestima obezbjediće se protočni kapacitet. ovog člana za objekte iz člana 19. otvoreni plamen i sl. ako se u organizaciji iz stava 1. stav 3. toplovodne. kao i dimovodi i ložišta mogu se upotrebljavati samo ako su ispravni i ako su pravilno postavljeni. mogu vršiti samo preduzeća i druga pravna lica koja su registrovana za tu djelatnost. a za objekte iz člana 19. Član 24. ventilacione. ureñaji za kontrolno i zaštitno djelovanje i ureñaji za sprečavanje širenja požara može se izdati nakon što se ispita njihova ispravnast i optimalno djelovanje u skladu sa projektnim rješenjem i primjenjenim standardima i normativima.odabranog sistema zaštite od požara. Član 22. sprava i opreme za gašenje požara. Zapaljive materije mogu se držati i uskladištavati samo u objektima koji su za to podešeni ili preureñeni u skladu sa tehničkim i drugim propisima. i koja za to dobiju odobrenje Ministarstva. ovog zakona izdaje Ministarstvo u sjedištu. gromobranske i druge instalanije i ureñaji. odgovarajuće ureñaje za ispitivanje izdržljivosti i otpornosti materijala i opreme za toplotu i vatru kao i za ispitivanje funkcionalnosti ureñaja. Ovlaštenje iz prethodnog stava na zahtjev preduzeća ili drugog pravnog lica daje Ministarstvo u sjedištu. ovog člana promjene okolnosti tako da ne ispunjava propisane uslove za davanje stručne ocjene ili ako se u postupku nadzora utvrdi da se organizacija prilikom davanja stručnih ocjena ne pridržava propisa i drugih normativa zaštite od požara. i čiji su radnici stručno osposobljeni za obavljanje tih poslova. Otvorena vatra (otvorena ložišta. Član 23. Ispitivanje iz prethodnog stava i periodično ispitivanje. gasne. najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućoj struci i položen stručni ispit. Instalacije i ureñaji iz prethodnog stava. stav 2. Za davanje stručne ocjene o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradu eloborata iz prethodnog člana može se ovlastiti organizacija koja ima kadrove koji imaju odgovarajuću visoku školsku spremu. prema tehničkim propisima i uputstvu proizvoñača. može se dati tek nakon što Ministarstvo da saglasnost da su u njima sprovedene mjere zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. pritisak i hidrantska mreža koji su potrebni i za efikasno gašenje požara. Saglasnost iz stava 1. naftovodne. koristiti i održavati prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima kao i uputstvima proizvoñača o čemu mora postojati dokumentacija. Odobrenje za upotrebu izgrañenog ili rekonstruisanog objekta ili dijela objekta koji predstavlja ekonomsko-tehničku cjelinu i kao takav se može samostalno koristiti. Član 25. a imaju odgovarajuću opremu i poslovii prostor. Rešenjem će se ukinuti dato ovlaštenje. . ovog zakona izdaje nadležni centar. Član 26. Električne.) koja se koristi u tehnološkim procesima ili u postupku rada u samostalnim radnjama može se upotrebljavati samo u skladu sa tehničkim i drugim propisima. kao i dimovodi moraju se postaviti odnosno izvoditi. Odobrenje za upotrebu objekta u kojem je ugrañen sistem za dojavu i gašenje požara.

Član 27. Član 29. kao i druge odgovarajuće mjere). osmatračke službe. ovog zakona. Korisnik objekta u kojem je ugrañen sistem. ime radnika koji vrši ispitivanje i datum ispitivanja. priredbe. državni i drugi organi. Ispitivanje aparata iz prethodnog stava koji se nalaze u prometu kao i upotrebi može vršiti preduzeće i drugo pravno lice i preduzetnik koji su registrovani za tu djelatnost. opreme i sredstava za zaštitu od požara i eksplozija. Pod vatrogasnim dežurstvima iz st. za vrijeme žetve i vršidbe preduzimaju posebne mjere zaštite strnih usjeva od požara. funkcionalnost. mjesne zajednice. Korisnici ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara dužni su da obezbjede njihovo redovno ispitivanje prema uputstvu proizvoñača. da izda dokaz o izvršenom ispitivanju njihove usklañenosti sa propisima i standardima o zaštiti od požara i eksplozija ili o tome pribavi mišljenje ovlašćenog preduzeća i drugog pravnog lica iz člana 22. Pod posebnim mjerama zaštite strnih useva od požara podrazumjevaju se naročito: organizovanje stalnog dežurstva. preduzetnici u oblasti poljoprivrede i poljoprivredni proizvoñači. hidrantska mreža. Gradovi. Član 31. kao i njihovo redovno ispitivanje prema tehničkim propisima i uputstvu proizvoñača. alat i opremu za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (podest. i 2. Bliže propise o posebnim mjerama zaštite od požara u poljoprivredi donosi Ministarstvo poljoprivrede. U preduzećima i drugim pravnim licima vatrogasno dežurstvo se organizuje i u toku procesa rada kada je povećana opasnost od izbijanja požara. Član 28. ureñaji za kontrolu i zaštitno delovanje i urañaji za spriječavanje širenja požara dužan je obezbediti njihovu ispravnost. poslovni prostor i stručne radnike i koji za to dobiju odobrenje Ministarstva. O izvršenim ispitivanjima i pregledima vodi se evidencija koja sadrži identifikacioni broj aparata. alata i drugih sredstava za početno gašenje požara. Uvoznik odnosno zastupnik strane firme dužan je prije stavljanja u promet ureñaja. preduzeća i druga pravna lica. zaštićenim od visokih i niskih temperatura. odnosno standardima. moraju se preduzeti propisane ili od nadležnog inspektora za zaštitu od požara naložene mjere zaštite od požara (držanje u pripravnosti odgovarajućih sprava. opštine. za dojavu i gašenje požara. Član 30. organizatori su dužni da za vrijeme njihovog trajanja obezbjede vatrogasno dežurstvo. trijem i sl. U objektima u kojima se održavaju javni skupovi. . hemijskih i drugih oštećenja. šumarstva i vodoprivrede. mehaničkih. a za opremu koja se koristi u tehnološkim i drugim procesima sa lako zapaljivim ili eksplozivnim materijama. ovog člana podrazumjeva se prisustvo više lica stručno osposobljenih za gašenje požara sa odgovarajućom opremom i sredstvima za blagovremeno gašenje početnih požara. sajmovi i slično. U samostalnim radnjama u kojima prijeti opasnost od izbijanja ili širenja požara s obzirom na prirodu posla koji se u njima obavlja i prostorije u koje su smještene. Član 32. 1. a imaju odgovarajuću tehničku opremu. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da drže u pripravnosti ispravne ureñaje. da pribavi atest registrovane ili ovlašćene organizacije u smislu Zakona o standardizaciji. o čemu mora voditi evidenciju. službe veze i obaveštenja i kontrola nad sprovoñenjem tih i drugih mjera zaštite od požara. hodnik.).

8. odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. 11. 6. 7. postupak i način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeñivanja na drugo radno mesto sa opasnostima od požara vezanim za to radno mesto. 2. te dužnosti. odgovornosti i ovlašćenja radnika koji tu kontrolu neposredno vrše. . Preduzeća i druga pravna lica. ovog člana. civilnom zaštitom i ovlašćenim preduzećima i drugim pravnim licem iz člana 22. prostorije.Ispitivanje hidrantske mreže može vršiti preduzeće i drugo pravno lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti. zadatke i odgovornosti rukovodećih radnika u vezi sa sprovoñenjem zaštite od požara. koristiti ili prenositi otvorena vatra. dužnosti i ponašanje radnika u slučaju izbijanja požara. ovog člana preduzeće i drugo pravno lice obavezni su sačiniti zapisnik o izvršenom ispitivanju. način vršenja unutrašnje kontrole sprovoñenja zaštite od požara. Ispitivanje hidrantske mreže za vlastite objekte može vršiti preduzeće i drugo pravno lice. radnik preduzeća. državni i drugi organi mogu povjeriti sprovoñenje mjera zaštite od požara preduzeću. Ministar propisuje program i način polaganja stručnog ispita za radnike iz stava 5. raspored opreme i sredstava kao i vrijeme povremenog ispitivanja njihove ispravnosti. polazeći od svojih uslova i potreba. Preduzeća i druga pravna lica. tehničkom službom zaštite na radu. državni i drugi organi. uz bližu razradu obaveza prema radnom uputstvu i drugim propisima svakog pojedinog radnika u pogledu kontrole i sprovoñenja propisa iz oblasti zaštite od požara. drugom pravnom licu ili preduzetniku koji su registrovani za tu djelatnost. ovog zakona. kao i rukovodilac posebno organizovane službe zaštite od požara iz tačke 4. a u skladu sa propisima o zaštiti od požara. Član 33. Nakon izvršenog pregleda i ispitivanja iz stava 1. koji potpisuje lice koje je izvršilo ispitivanje i odgovorno lice koje ima najmanje višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. drugog pravnog lica i preduzetnik kojima je povjereno sprovoñenje mjera zaštite od požara. 5. način saradnje službe za zaštitu od požara sa ostalim službama koje rade na unapreñenju zaštite od požara. preduzeće i druga pravna lica. radna uputstva koja moraju sadržavati mjere zaštite od požara za sve tehnološke jedinice gde postoji opasnost od požara. prethodnog stava može biti lice koje ima najmanje školsku spremu četvrtog stepena složenosti odgovarajuće tehničke struke i položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara. kao i način obučavanja radnika u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara. 9. 3. utvrdiće opštim aktom naročito: 1. prostore i mesta na kojima se ne sme proizvoditi. vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara. 4. a ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. 10. ovog člana. Odgovorno lice iz stava 1. državni i drugi organi dužni su opštim aktom utvrditi mjere i radnje u vezi oa sprovoñenjem i unapreñenjem zaštite od požara i odrediti radnika koji je kao odgovorno lice dužan da se stara o sprovoñenju mjera zaštite od požara i starati se da taj radnik bude posebno stručno osposobljen za uspješno vršenje poslova zaštite od požara. pod uslovom da ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. u skladu sa rješenjem o razvrstavanju. stručnu spremu rukovodioca službe i drugih radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara. Izuzetno. razvrstani u odgovarajuću kategoriju ugroženosti od požara dužni su da organizuju zaštitu od požara. državni i drugi organi iz prethodnog stava. organizuju djelokrug i ovlašćenje službe za zaštitu od požara. Preduzeća i druga pravna lica.

VATROGASNE JEDINICE Član 38. Član 37. održavanje u ispravnom stanju i namjensku upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara. kao i za upoznavanje radnika sa opasnostima od požara vezanim za njihove poslove i zadatke. IV .Član 34. Vatrogasne jedinice mogu biti profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice. Osiguravajuća društva koja posluju na teritoriji Republike Srpske dužna su da o svim saznanjima očigledne povrede zakona i drugih propisa. Preduzeća i druta pravna lica i državni i drugi organi dužni su Inspektoratu dostaviti opšti akt o zaštiti od požara. upozna sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je rasporeñen. osnivaju se vatrogasne jedinice. odgovorni su za organizovanje i sprovoñenje zaštite od požara. Direktor preduzeća ili drugog pravnog lica. prema posebno utvrñenom programu. Profesionalne vatrogasne jedinice osnivaju se u skladu sa ovim zakonom za područje opštine ili za dio tog područja (u daljem tekstu: teritorijalne vatrogasne jedinice). . Za sprovoñenje propisanih i naloženih mjera zaštite od požara u porodičnim stambenim zgradama. Teritorijalne vatrogasne jedinice ostvaruju zadatke jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. svaki u svom djelokrugu. a za zgrade u društvenoj odnosno državnoj svojini odgovarajući javni fondovi iz stambene oblasti ili druga organizacija koja gazduje tim zgradama. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da obezbjede da se svaki radnik. kao i sa mjerama i sredstvima za gašenje požara. odnosno državnom organu. državnim i drugim organima. Odredbe prethodnih stavova shodno se primenjuju i na samostalne radnje u kojima se koristi rad drugih lica. Član 36. ureñaja i opreme i sredstava za gašenje požara i sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. odnosno u stanovima u svojini grañana odgovoran js vlasnik zgrade odnosno stana. prilikom utvrñivanja rizika i procene štete nastale od požara bez odlaganja obaveste nadležni Centar. rukovodeći radnici i radnici sa posebnim ovlaštenjima u preduzeñu i pravnom licu. odnosno funkcioner koji rukovodi državnim ili drugim organom. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da najmanje jedanput godišnje vrše provjeru znanja radnika iz prethodnog stava o čemu mora postojati dokumentacija. kao i u preduzećima i drugim pravnim licima (u daljem tekstu: preduzetne vatrogasne jedinice). Član 35. kao i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara utvrñenih opštinskim planom zaštite od požara. paročito za primjenu propisanih i naloženih mera. praktičnom upotrebom priručnih aparata. gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. a mogu se formirati i u preduzećima i drugim pravnim licima. Radi učestvovanja u sprovoñenju preventivnih mjera zaštite od požara. Dobrovoljne vatrogasne jedinice formiraju se u vatrogasnim društvima.

šesti stepen složenosti. Član 43. Izuzetno. .000 stanovnika smatrati industrijski razvijenim u smislu stava 1. Starješina profesionalne vatrogasne jedinice može imati zamjenika. stav 2. naročito u pogledu spremnosti i tehničke opremljenosti jedinica i stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i sposobnosti vatrogasne jecinice za gašenje požara.Član 39. u zavisnosti od formacije vatrogasne jedinice. Opština miže sporazumno sa jednim ili više preduzsća i drugih pravnih lica osnovati zajedničku profesionalpu vatrogasnu jedinicu. Član 44. Starješina vatrogasne jedinice je radnik sa odreñenom funkcijom. Za naseljena mjesta do 20. Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom rukovodi starješina teritorijalne vatrogasne jedinice. Dve ili više opština mogu sporazumno osnovati zajedničku teritorijalnu vatrogasnu jedinicu. Odlukom iz prethodnog stava utvrñuje se djelokrug i nadležnost teritorijalne vatrogasne jedinice. Nadležni organ skupštine opštine. ako je u naseljenom mjestu osnovana zajednička profesionalna vatrogasna jedinica iz člana 40.000 stanovnika i industrijski nerazvijena mjesta. ovog člana za opštine na području grada teritorijalnu vatrogasnu jedinicu osniva skupština grada. Za naseljena mjesta preko 20. odnosno skupštine grada odlučuje o davanju saglasnosti na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj vatrogasnoj jedinici nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva u sjedištu. ovog zakona sposobna za gašenje požara. Izuzetno od odredaba stava 1. ne mora se osnivati teritorijalna dobrovoljna vatrogasna jedinica iz prethodnog stava.000 stanovnika. ovog člana. Dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica mogu sporazumno osnovati zajedničku preduzetnu vatrogasnu jedinicu. Teritorijalna odnospo preduzetna vatrogasna jedinica mora ss osnovati kada je to odreñeno ovim zakonom. koji ispunjava uslove iz prethodnog stava. Teritorijalna vatrogasna jedinica osniva se odlukom skupštine opštine kao posebna opštinska organizacija. koga imenuje skupština opštine. Član 41. Član 42. Inspektorat vrši nadzor nad radom vatrogasne jedinice. Član 40. mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica ili dobrovoljna vatrogasna jedinica sposobna za gašenje požara. kao i za industrijski razvijena mjesta sa manje od 20. Skupština opštine odreñuje koja će se mjesta sa manje od 20. Za starješinu profesionalne vatrogasne jedinice može se imenovati lice koje ima najmanje školsku spremu zaštite od požara ili drugog tehničkog smjera.000 stanovnika mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica. Preduzetne vatrogasne jedinice osnivaju preduzeća i druga pravna lica u svom sastavu.

Profesionalni vatrogasac koji prilikom provjeravanja stručnog znanja iz prethodnog stava ne pokaže zadovoljavajući uspeh. Član 50. na njen zahtjev. Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice dužne su da vode propisanu evidenciju o požarima i elementarnim nepogodama i o svome učestvovanju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. Isto tako. dužni su da nose i propisanu zaštitnu opremu. dužne su da skupštini opštine. Profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz člana 44. U gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom vatrogasne jedinice dužne su meñusobno sarañivati i jedne drugima pružati pomoć. organizuju provjeru stručnog znanja vatrogasaca. Član 49. Član 48. da ima najmanje spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće struke (vatrogasne. ovog zakona. ne može nastaviti rad na poslovima i zadacima na koje je rasporeñen. a pri gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. metalske. dužne su odmah nakon izvršene intervencije na gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Odredbe prethodnih stavova odnose se i na dobrovoljne vatrogasne jedinice. Inspektorat daje saglasnost na plan i program iz prethodnog stava i vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem. U vreme obavljanja svojih poslova i zadataka vatrogasac ne sme biti pod uticajem alkohola ili opojnih droga ili psihotropnih supstanci.Član 45. . grañevinske. Član 47. Profesionalne vatrogasne jedinice donose plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca koji mora biti usmjeren na osposobljavanje vatrogasaca i njihovu spremnost za brzo i efikasno delovanje u izvršavanju zadataka vatrogasne jedinice. Za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici može se prmiti lice koje pored opštih uslova za sticanje svojstva radnika ispunjava i sledeće uslove: 1. Profesionalna vatrogasna jedinica i dobrovoljna vatrogasna jedinica iz člana 44. Član 46. Kod utvrñivanja broja vatrogasaca u svim vatrogasnim jedinicama mora se voditi računa o sposobnosti i spremnosti vatrogasne jedinice iz prethodnog stava. ovog zakona moraju imati najmanje 12 vatrogasaca.) koja se stiče u školama srednjeg usmjerenog odbrazovanja i vaspitanja četvrtog ili trećeg stepena. dostavljaju stalne i povremene izveštaje i daju pojedine podatke kojima raspolažu u vezi sa poslovima zaštite od požara. U svakoj smjeni mora biti prisutno onoliko vatrogasaca koliko je odreñeno planom zaštite od požara. ovog člana nakon izvršavanja plana programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca. električarske i dr. obavjestiti nadležni Centar. Tehnička oprema i sredstva za gašenje požara moraju biti ispravna i u pripravnosti i održavati se prema uputstvu proizvoćača o čemu se vodi dokumentaiija. Vatrogasne jedinice iz stava 1. hemijske. bravarske. Za vrijeme vršenja dužnosti vatrogasci su dužni da nose uniformu. tako da svaka smjena koja je na dužnosti bude po svom brojnom sastavu i tehničkoj opremi sposobna za efikaono gašenje požara.

i 3. Troškove polaganja stručnog ispita snosi vatrogasna jedinica ako je kandidata uputila na polaganje. radni ljudi i grañani i preduzeća i druga pravna lica mogu osnivati vatrogasna društva koja djeluju kao društvene organizacije. Član 52. ovog člana moraju ispunjavati lica koja se prvi put primaju na rad kao vatrogasci. Član 51. da je zdravstveno i psihofizički sposobno za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara. Zdravstvene i psihofizičke uslove iz prethodnog stava propisuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zdravstvene zaštite. kao i rukovodioci dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. U profesionalnim vatrogasnim jedinicama i u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. Izuzetno od odredbe prethodnog stava. kao i radi preventivne djelatnosti. odnosno za zvanje vatrogasca u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici po pravilima Vatrogasnog saveza Republike Srpske. prethodnog člana. Inspektorata i Vatrogasnog saveza Republike Srpske. Visinu troškova za polaganje stručnog ispita i visinu naknade članova ispitne komisije odreñuje ministar unutrašnjih poslova.VATROGASNA DRUŠTVA Član 54. Lica iz stava 1. ovog zakona rad se odvija u smjenama. da nije starije od 25 godina. Radi organizovanog dobrovoljnog učestvovanja grañana u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. ovog zakona polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje Centar. rukovodioci i članovi (vatrogasci) dobrovoljkih vatrogasnih jedinica koji te dužnosti ne obavljaju profesionalno. stav 3. radnici profeoionalnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom za gašenje požara. 3. ovog člana mogu učestvovati u gašenju požara ako su položili propisan stručni ispit. kao i za vršenje neodložnih poslova i zadataka odreñenih opštim aktom vatrogasne jedinice. propagiranja vatrogastva i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara. s tim što u sastav te komisije ulazi po jedan član Ministarstva u sjedištu. Uslovi iz stava 1. tačke 1. Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara dužni su položiti starješine profesionalnih vatrogasnih jedinica njihovi zamjenici. Član 53. s tim što rad u jednoj smjeni ne može trajati duže od 12 sati. Opštim aktom teritorijalne vatrogasne jedinice odnosno preduzeća i drugog pravnog lica. 2. Stručni ispit iz stava 1. u skladu sa zakonom i planom zaštite od požara. ovog zakona koji rukovode jedinicom u gašenju požvra. . Rad jedne smjene može se produžiti samo ako je to neophodno za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara. kao stručni ispit iz člana 50. Za dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica može se osnivati zajedničko vatrogasno društvo.2. V . polažu ispit za rukovodioca vatrogasne jedinice. koji je osnovao preduzetnu vatrogasnu jedinicu mogu se propisati i drugi posebni uslovi za obavljanje poslova i zadataka vatrogasca.

Član 57. stav 1. ovog zakona starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u smjenama moraju ispunjavati iste uslove za zasnivanje radnog odnosa kao i starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici. državni i drugi organi. Vatrogasno društvo u svom sastavu mora imati dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu obučenu za gašenje požara. a u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. Preduzeće ili drugo pravno lice može odrediti posebnu. a nisu stalno zaposleni u jedinici. U dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 44. preduzeća i druga pravna lica. opštine. Član 59. ovog zakona. obaveze i odgovornosti koje su zakonam utvrñene za profesionalne vatrogasce u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama. ili im to uzeti kao jedno od mjerila za učestvovanje u raspodjeli sredstava za lične dohotke. kao i broj vatrogasaca utvrñuje se pravilima društva. i stava 2. kao i vatrogasno društvo mogu odrediti stalnu nagradu ili davati povremene nagrade. državni i drugi organi i samostalne radnje pomažu vatrogasna društva u sprovoñenju aktivnosti za koje su osnovana. Vatrogasno društvo može formirati sekcije za omladinu i pionire i druge sekcije. ovog zakona. skušntina opštine. i 3.Član 55. dužni su u tom slučaju da dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obezbjede sredstva za vršenje zadataka koji proizilaze iz plana zaštite od požara. starješine vatrogasne jedinice i rukovodioci akcije gašenja požara u smjenama obavljaju poslove profesionalno. Ako se planom zaštite od požara predviñaju obaveze vatrogasnog društva odnosno dobrovoljne vatrogasne jedinice u gašenju požara spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Opštine. Profesionalni vatrogasci u dobrovoljnim i preduzetnim vatrogasnim jedinicama imaju ista prava. . Licima koja u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obavljaju poslove i zadatke. U dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz prethodnog stava mora se obezbediti da u svakoj smjeni bude rasporeñen najmanje jedan radnik sa položenim stručnim ispitom za rukovodioca akcije gašenja požara. Član 56. po pravilu vrše poslove besplatno. tačka 1. Rok u kome će se formirati dobrovoljna vatrogasna jedinica. Lice koje nije navršilo 18 godina života ne može biti u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice. i stava 2. stav 1. ovog zakona. odnosno vršiti gašenje požara. Za profesionalno obavljanje poslova starješine i rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama osim dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. Član 58. Za profesionalnog vatrogasca u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove propisane za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 50. U dobrovoljne vatrogasne jedinice mogu se primiti na rad i profesionalni vatrogasci. Vatrogasci u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. i 3. preduzeća i druga pravna lica. može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove iz člana 50. stalnu ili povremenu nagradu vatrogascima dobrovoljne vatrogasne jedinice. ovog zakona.

naknada iz prethodnog stava vrši se na teret te opštine. kad sazna za požar. Član 63. pored poslova i zadataka utvrñenih statutom. spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili elementarnim nepogodama. državni i drugi organi ili samostalna radnja. Članovi dobrovoljne vatrogasne jedinice koji nisu u radnom odnosu kad učestvuju u gašenju požara ili spasavanju ljudi i materijalnih dobara mogu od opštine tražiti naknadu u roku od 30 dana od dana izvršene akcije gašenja požara. kao i vatrogasna društva mogu se udruživati u Vatrogasni eavez Republike Srpske. bez obzira o čijim materijalnim dobrima se radi. dužni su da o tome što prije obavjeste najbližu vatrogasnu jedinicu. Svaki graćanin koji primjeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga. 5. donosi pravila kojima se regulišu pojedina pitanja za koja su članovi saveza zainteresovani da budu jedinstveno stvarno regulisana. odnosno spasavanja. državni i drugi organ i preduzetnik kod koga su zaposleni. Preduzeće i drugo pravno lice. 2. Vatrogasni savez Republike Srpske. Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva vatrogasna društva i profesionalne vatrogasne jedinice na području jedne ili više opština mogu se udruživati u vatrogasni savez. Visinu naknade utvrñuje skupština opštine. vatrogasnim društvima i vatrogasnim jedinicama. vrši sledeće poslove i zadatke: 1.GAŠENJE POŽARA Član 62. prati sprovoñenje planova zaštite od požara i predlaže mjere za unapreñenje vatrogastva i za usklañivanje planova zaštite od požara prema stvarnim potrebama. Ukoliko grañanin nije u mogućnosti da ugasi požar. VI . ako opština u kojoj se nalazi sedište vatrogasne jedinice odbije da plati naknadu. pruža stručnu pomoć vatrogasnim savezima. Član 61. Ovu naknadu na teret opštine isplaćuje radnicima preduzeća i drugo pravno lice. odnosno stanicu policije ili opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje. čim sazna da je izbio požar na njenom području dužna je da što prije pristupi njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. kada u sastavu vatrogasne jedinice učestvuju radi gašenja požara. Ako se na traženje ovlaštenog lica gašenje požara odnosno spasavanje ljudi i materijalnih dobara vrši na području druge opštine. 3. Vatrogasni savez iz prethodnog stava i vatrogasne jedinice. Naknada iz prethodnog stava isplaćuje se u visini ličnog dohotka koji bi radnik ostvario da je obavljao svoje redovne poslove i zadatke. u saradnji sa vatrogasnim jedinicama i vatrogasnim društvima vrši stručno osposobljavanje vatrogasaca i utvrñuje plan i program osposobljavanja rukovodioca i vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. Članovi dobrovoljnih vatrogasnih jedinica imaju pravo na naknadu ličnog dohotka za vreme odsustvovanja sa rada.Član 60. propagira vatrogastvo i preduzima mjere za njegovo razvijanje i unapreñenje. dužan je da o požaru obavesti vatrogasnu jedinicu. opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje ili stanicu policije. 4. . Vatrogasna jedinica.

narediti korišćenje vode iz obližnjih bunara. a obavezni su da pomoć pruže po naredbi Republičke uprave civilne zaštite i da obezbjedi neophodan broj vatrogasaca i tehničke opreme za zaštitu od požara na svome padručju. 5. kao i saobraćaj pored tog mesta. rukovoñenje gašenjem požara može preuzeti i drugo stručno lice po odobrenju Inspektora za zaštitu od požara. načelnici opština dužni su u pravilu da pruže traženu pomoć. Ako vatrogasna jedinica ne može da ugasi požar. državnih i drugih organa i samostalnih radnji i pojedinaca radi prevoženja nastradalih u požaru do najbliže zdravstvene ustanove. 7. rezervoara. 9. Član 65. ako je to u okviru njenog djelokruga poslova. državnim i drugim organima. gradonačelnik. odnosno sposobnosti i opremljenosti. Kod gašenja požara u šumama i drugim slučajevima kad je radi bezbednosti i uspešnog gašenja potrebno posebno stručno poznavanje tehnološhih postupaka i opaonosti u vezi s tim postupcima. . samostalnim radnjama. Gradonačelnici. Član 66. narediti prekid dovoñenje električne energije i plina. kanala i slično koji pripadaju preduzećima i drugim pravnim licima. 6. načelnika opštine da učestvuju sa svojim vatrogasnim jedinicama u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih pažarom. Inspektor za zaštitu od požara može narediti da rukovañenje vatrogasnim jedinicama preuzme drugi starješina odnosno rukovodilac vatrogasne jedinice koji je stručniji za neposredno rukovoñenje akcijom gašenja požara. ako se širenje požara ne može na drugi način sprečiti. 10. može: 1. U gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom učestvuje Republička uprava civilne zaštite. narediti korišćenje vozila preduzeća i drugih pravnih lica. nasilno otvoriti zaključani objekat ili prostoriju radi gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. narediti licima koja stanuju u neposrednoj blizini mjesta požara.Na isti način vatrogasna jedinica će učestvovati i u otklanjanju posljedica u elementarnim nepogodama i težim nesrećama. kao i preduzeti mjere za obezbeñenje stvari koje su evakuisane. narediti djelimično ili potpuno rušenje objekta preko koga bi se požar mogao proširiti. ukoliko se starješine odnosno rukovodioci vatrogasnih jodinica koje učestvuju u gašenju požara drukčije ne dogovore. 3.narediti upotrebu javne sirene radi bržeg okupljanja vatrogasaca. starješina jedinice zatražiće pomoć od drugih vatrogasnih jedinica sa područja opštine ili od najbliže jedinice Vojske Republike Srpske. 2. načelnik opštine može zatražiti od drugih gradonačelnika. Radi efikasnijeg i nesmetanog gašenja i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Ako se gašenje požara ili spašavanje ljudi i materijilnih dobara ne može postići na način predviñen u stavu 1. 4. rukovodilac gašenja požara. Gašenjem požara rukovodi starješina ili drugi rukovodilac vatrogasne jedinice koja je prva počela gasiti pažar. narediti evakuaciju lica i uklanjanje stvari iz susednih objekata koji su ugroženi požarom. da pruže pomoć u gašenju požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. kao i licima koja se zateknu na mestu požara. cisterni. Član 64. 8. ovog člana. kao i republički ikspektor. zabraniti pristup nepozvanim licima u blizini mesta požara. Vatrogasne jedinice od kojih je zatražena pomoć dužne su pružiti pomoć u skladu sa opštinskim planom zaštite od požara. ograničiti djelimično ili potpuno dovod vode drugim potrošačima u zoni u kojoj se pojavi požar ili u čitavom naselju radi obezbjeñenja potrebne količine vode za gašenje požara.

primenjuju se odredbe propisa o zdravstvenom osiguranju ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu. a raspoložive vatrogasne jedinice ne mogu suzbiti požar. kao i učestvovanja u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. u vršenju zadataka svaje vatrogasne jedinice. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. Visinu štete utvrñuje skupština opštine. gradonačelnik. pod uslovima iz stava 1.). . U slučaju izbijanja požara većih razmjera ili kada prijeti opasnost od naglog širenja požara ili postoji opasnost da požar ugrozi živote ljudi ili materijalna dobra u većem obimu. U pogledu prava iz zdravstvenog osiguranja lica koja po odredbama prethodnog stava učestvuju u gašenju požara. Naknadu u visini stvarne štete preduzećima i drugim pravnim licima. Članovi vatrogasnih društava. Gradonačelnik. sredstva utrošena za gašenje požara. Član 70. Opština koja je isplatila naknadu može da traži regres od preduzeća i drugog pravnog lica ili zanatske radnje čija su materijalna dobra spašavana.Član 67. plaća opština na čijem području je požar gašen. načelnik opštine može. da za potrebe gašenja stave na raspolaganje potreban broj ljudi. Gašenjem požara i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara u slučaju iz prethodnog stava rukovodi gradonačelnik. prevozna. koje pa zahtevu za pružanje pomoći učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijanih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama izvan područja svog djelovanja. tehnička i druga sredstva. Teritorijalne vatrogasne jedinice dužne su da u gašenju požara pruže pomoć vojnim vatrogasnim jedinicama na traženje vojnog starješine. u slučajevima iz člana 66. narediti preduzećima i drugim pravnim licima. ovog člana. načelnik opštine može narediti svim sposobnim grañanima na području opštine starijim od 16 godina da učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da za potrebe gašenja stave na raopolaganje alat. načelnik opštine. Naknadu iz prethodnog stava snosi opština koja je tražila pomoć. gorivo.i 67. za vrijeme stručnog osposobljavanja i usavršavanja. kao i naknadu neophodnih troškova koje su imale pri učestvovanju u gašenju požara (oštećena oprema. Član 71. Član 69. dnevnice i dr. Član 68. alat. tačka 4.) imaju prava iz zdravstvenog osiguranja po posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju. i 7. Republička uprava civilne zaštite. ovog zakona. 62. 6. kao i lica koja učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom u vršenju svojih dužnosti po odredbama ovog zakona (čl. a ako je požar zahvatio područje grada ili više opština. državnim i drugim organima i samostalnim radnjama. zanatskim radnjama i graćanima. Vatrogasne jedinice. prevozna. imaju pravo na nahnadu stvarne štete prouzrokovane na tehničkoj opremi.

zabrani upotrebu objekta ili postrojenja ako se njihovim preureñenjem ili drugim mjerama ne može otkloniti opasnost od požara za takve ili susjedne objekte. zabrani pušenje i upotrebu otvorene vatre i svjetiljki sa otvorenim plamenom na prostoru gdje se koriste eksplozivne materije. instalacije i drugi ureñaji od kojih prijeti opasnost da izazovu požar. 9. odnosno demontiraju dimnjaci. rekonstrukcija. dok izvoñač radova ne preduzme potrebne mjere za sprečavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbijedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. odnosno gradskim organizacijama uprave za zaštitu od požara da na svom području putem radnika teritorijalne vatrogasne jedinice vrše pojedine stručne poslove nadzora koji se odnosi na blagovremenost i smanjenje efikasnosti vatrogasne intervencije. Povjerava se opštinskim. aparata za gašenje požara. 7. 6. 4. instalacija i ureñaja koji bi u slučaju izbijanja požara predstavljali smetnju za brzo i efikasno spasavanje ljudi i materijalnih dobara i gašenja požara. odnosno korisnik objekta ne izvrši predložene mjere iz prethodnog stava. izbijanja i širenja požara. naloži da se preurede. peći. rekonstrukcija. ovog člana iz oblasti zaštite od požara vrše inspektori za zaštitu od požara. naloži da se vrši redovno otklanjanje otpadnih materijala i drugih predmeta sa mjesta na kojima predstavljaju opasnost za nastanak požara. naloži da se uvede stalni nadzor na mjestima gdje su smještene zapaljive materije. hidrantima. radi sprečavanja ubacivanja predmeta iz vana koji bi mogli prouzrokovati požar. naloži uklanjanje grañevinskih i drugih prepreka.VII . prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama. naloži da se izvrši obilježavanje požarnih puteva i redovno vrši njihovo održavanje. vatrogasna jedinica iz stava 1. zabrane korištenja otvorenog plamena i pušenja na požarno ugroženim prostorima. Radi sprječavanja izbijanja i širenja požara.NADZOR NAD SPROVOðENJEM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA Član 72. 3. kao i njihovo čuvanje i održavanje u ispravnom stanju. 5. naloži da se izvrši nabavka neophodne potrebne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara u skladu sa planom ili pravilnikom zaštite od požara. Nadzor nad vršenjem poslova iz stava 1. da zabrani dalje izvoñenje radova. naloži da se izvrši popravka. Poslove iz prethodnog stava mogu vršiti samo vatrogasci koji su položili stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara. premjeste. inspektor za zaštitu od požara ima ovlašćenje i dužnost da u vršenju nadzora preduzme sljedeće mjere: 1. O izvršenoj kontroli sačinjava se zapisnik sa prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do izbijanja i širenja požara. Član 74. instalacijama i ureñajima u svrhu sprečavanja. . odlaganja zapaljivih tečnosti i gasova i drugih zapaljivih materijala u podrumima. kao i nad sprovoñenjem propisa o tehničkim normativima u pogledu zaštite od požara. 11. dogradnja i pregradnja na objektima. vrši Inspektorat. 10. kao i druge lako zapaljive materije. tavanima i drugim mjestima gdje predstavljaju opasnost. dogradnja i pregradnja na objektima. hidranata. Nadzor nad sprovoñenjem mjera zaštite od požara odreñenih ovim zakonom i planovima zaštite od požara. funkcionalnost i ispravnost vodozahvata. Ako vlasnik. aparatima. zapaljive tečnosti i gasovi. ovog člana vrši Inspektorat. Član 73. koji se dostavlja vlasniku odnosno korisniku objekta. Inspekcijske poslove iz stava 1. 8. naloži da se izvrši popravka. blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima. ovog člana o tome odmah obavještava Inspektorat. 2.

VIII . sredstva i oprema iz člana 30. iz prethodnog stava obavezni su pismeno izvjestiti inspektora o izvršenju njegovog rješenja u roku od osam dana od dana isteka odreñenog roka za otklanjanje nedostatka odnosno nepravilnosti. preduzetnik i pojedinci finansiraju zaštitu od požara. te drugih izvora u skladu sa zakonom. U rješenju o zabrani iz prethodnog stava. državni i drugi organi. prethodnog stava inspektor može odrediti i stručni komisijski pregled objekta i postrojenja. kao i iz namjenskih sredstava za ostvarivanje zadataka civilne zaštite ako je u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti predviñeno da ova jedinica obavlja i te zadatke. Pre odreñivanja mjera iz tačke 1. državni i drugi organi. Sredstva za rad teritorijalnih vatrogasnih jedinica osnovanih u opštinama.FINANSIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA Član 78. preduzetnik i pojedinci. odnosno grada. kao sastavni dio redovne djelatnosti i životne aktivnosti. državni i drugi organi. da zabrani dalju gradnju objekta ili naloži da se otklone nedostaci u projektnoj dokumentaciji izrañenoj suprotno propisima. inspektor za zaštitu od požara će zabraniti dalje korišćenje objekta ili dijela objekta ili instalacija ili ureñaja dok se propis odnosno naložena mera ne sprovedu. popravak postojeće opreme i sredstava. stručno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca i da preduzme i druge mjere radi ukupnog poboljšanja efikasnosti vatrogasne jedinice. odnosno gradu kao posebne opštinske.12. može se odrediti da žalba ne odlaže izvršenje rješenja. standardima i drugim normativima zaštite od požara. Član 79. Preduzeća i druga pravna lica. ovog zakona uz koji uvoznik ili zastupnik strane firme nije korisniku isporučio potrebnu dokumentaciju. Član 76. Preduzeće i druga pravna lica. radi sprečavanja izbijanja i širenja požara. obezbjeñuju se u budžetu opštine. 14. Član 77. Sredstva za rad preduzetnih vatrogasnih jedinica obezbjeñuju preduzeća ili drugo pravno lice koje je osnovalo ovu jedinicu. do 4. Član 75. zabraniće njihovu dalju upotrebu. opštine ili preduzeća) i programom opremanja vatrogasne jedinice. naloži vatrogasnoj jedinici da izvrši nabavku nedostajuće tehničke opreme i sredstava u skladu sa planom zaštite od požara (grada. Ako inspektor utvrdi da su stavljeni u promet ureñaji. odnosno gradske organizacije. pa zbog toga prijeti neposredna opasnost od izbijanja požara. 13. . obavezni su u odreñenim rokovima otkloniti nedostatke naložene pravosnažnim rješenjem inspektora za zaštitu od požara. Preduzeća i druga pravna lica. preduzetnik i pojedinci. Ako se utvrdi da se pri korištenju objekta ili dijela objekta ili instalacija ili ureñaja ne sprovode propisane ili naložene mjere zaštite od požara. kao i iz namjenskih sredstava za ove jedinice u ostvarivanju zadataka civilne zaštite i prihoda koje ostvare vršenjem usluga koje ne spadaju u redovnu djelatnost onih jedinica. da naredi preduzimanje i drugih mjera propisanih tehničkim propisima.

odnosno odabranih mjera i normativa zaštite od požara (čl. Član 82. a mogu se obezbjeñivati i dodatna sredstva uz shodnu primjenu stava 1.. ovog člana prati Inspektorat. Sredstva za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva koje je osnovano za jedno ili više preduzeća ili drugih pravnih lica i za rad dobrovoljne vatrogasne jedinice toga društva obezbjeñuju se iz sredstava preduzeća odnosno drugih pravih lica za koja je društvo osnovano.000 do 15.000 KM. 3. Sredstva za rad opštinskog odnosno gradskog vatrogasnog saveza obezbjeñuju se od članarina vatrogasnih društava. samo za opremanje i razvoj vatrogasnih jedinica.04% od poslovnog prihoda za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara iz člana 4. ako: 1.Član 80. Sredstva za rad vatrogasnih društava i teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih jedinica koje su formirane u vatrogasnim društvima obezbjeñuju se iz dopunskih sredstava iz budžeta opštine. IX . suprotno propisima. Raspored prikupljenih sredstava po ovom osnovu vrši Ministarstvo finansija -Sektor za Trezor. standardima i drugim normativima zaštite od požara potvrdi da su u potpunosti primjenjeni propisi. . a kontrolu naplate i utroška sredstava vrši nadležni organ ili služba u čiji djelokrug spada kontrola i naplata poreza. namjenskih sredstava koja se daju na korišćenje kao oprema i inventar za ostvarivanje zadataka ovih jedinica u funkcionisanju civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. humanitarne i nevladine organizacije. Sredstva za rad Vatrogasnog saveza Republike Srpske obezbjeñuju se iz članarina koje plaćaju opštinski i gradski vatrogasni savezi. članarina i poklona. 22. i čl. odnosno gradova prema sjedištu preduzeća i drugog pravnog lica koje uplaćuje naknadu.). koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica u Republici Srpskoj. Obavezu plaćanja naknade nemaju budžetski korisnici i organi državne uprave. 60% na račun budžeta opština. 2. st. ovog zakona. te iz drugih izvora. standardi i drugi normativi zaštite od požara kojima je obezbeñena funkcionalnost i efikasnost tehničkom dokumentacijom privrednih. Naknada po osnovu obračunate obaveze se uplaćuje na račune javnih prihoda Republike Srpske za opšte uplate. Preduzeća i druga pravna lica koja na teritoriji Republike Srpske obavljaju djelatnost obračunavaju i uplaćuju naknadu u visini 0. Realizaciju i utrošak sredstava iz stava 1. Novčanom kaznom u iznosu od 3. a prema planu koji usvoji nadležni organ Saveza. Član 81. stav1. ovog člana. 20. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju za grañenje objekata. kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice iz člana 22. Teritorijalne profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice u Republici Srpskoj dodijeljene sprave i opremu iz stava 1. ovog člana knjiže kao svoja osnovna sredstva. opština može uvoditi posebne takse u cilju obezbjeñivanja sredstava. odnoso grada. ovog zakona ili preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja. dopunskih sredstava iz budžeta Republike Srpske i drugih izvora. Grad. registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara ili preduzeće i drugo pravno lice. udruženja grañana i fondacije. dopunskih sredstava iz budžeta i drugih izvora. na sljedeći način: 40% na poseban račun Vatrogasnog saveza Republike Srpske. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica opština ili gradova i izgradnju objekata koje koriste vatrogasne jedinice za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme (vatrogasni domovi i spremišta) u skladu sa planom koji usvoji skupština opštine – grada. ne utvrde propisanu organizaciju član 8.KAZNENE ODREDBE Član 83.

). ovog zakona.). ako upotrebljava neispravne ili nepravilno postavljene instalacije.stav Z. 15. stav 1. 7.). ne postupi u skladu sa propisima i standardima pri ispitivanju iz člana 23. opremu i alat za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (član 27. 5a. ako po saznanju za požar ne postupi u skladu sa članom 62. ovog zakona. novčanom kaznom u iznosu od 500 do 3. ovog zakona. 16. ako stavi u promet ureñaje.). ako ne obezbedi vatrogasno dežurstvo (član 29.). drugom pravnom licu ili samostalnoj radnji. Član 84. ne izvesti pismeno inepektora o izvršenju njegovog rešenja u predviñenom roku (član 74. stav 2. ako ne uplaćuju obaveze iz člana 81. ureñaje. 10. Novčanom kaznom od 500 do 10. ovog zakona ili preduzeću i drugom pravnom lacu ili samostalnoj radnji registrovanoj za vršenje djelatnosti zaštite od požara. 2.).stav 2. kao i dimovode i ložišta ili nema dokumentaciju o održavanju (član 24. opremu i sredstva protivno odredbama člana 30. ako ne objezbedi redovno ispitivanje ispravnosti i funkciokalnosti ureñaja. 5.000 KM. i pored rješenja o zabrani korišćenja. stav 3. ili ne održava tehničku opremu iz sredstava u skladu sa članom 49. stav 1. i dalje koristi objekte ili dio objekta ili instalacije ili ureñaja. ako se ponaša suprotno odredbi člana 33.). ovog zakona. ukoliko ne odredi požarni sektor ili ne sprovede sve tehničke mjere na osnovu kojih su ovi sektori odreñeni (član 17. 4. ovog zakona. ako bez opravdanih razloga ne stavi na raspolaganje alat. ako pri izvoñenju radova na objektima ne preduzme potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbjedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara (član 16. 11. i člana 32. i 77.000 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja: 1. 12. ako sprječava ili ometa izvršenje nareñenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65.. stav 4. i član 66. prevozna. stav 3. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivio odredbama člana 25. 8. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. odnosno sistema za dojavu i gašenje požara prema uputstvu proizvoñača.). ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. a najmanje jedanput u šest meseci i aka o tome ne postoji evidencija (član 32. 3. ako ne drži u pripravnosti ureñaje. . ovog zakona ili ako ne izrši nareñenje o zabrani upotrebe takve opreme (član 76. ako se ne donese plan i program stručnog usavršavanja vatrogasaca ili ne organizuje njegovo sprovoñenje ili ne vrše provjeru stručnog znanja vatrogasca (član 46. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 63. 14. donesenog od strane inspektora za zaštitu od požara (član 75. Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se novčanom kaznom od 150 do 1. ako ne obezbjedi brojnost vatrogasaca ili su vatrogasci pod uticajem sredstava iz člana 49. ako u odreñenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara i nastavi sa korišćenjem odnosno sa gradnjom objekata. 13.76. člana 31.3. ovog zakona.).). stav 1) Za prekršaje iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu iz člana 22.). stav 2. ovog zakona. ako ne izvrši obučavanje i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i praktičnom upotrebom sredstava za gašenje požara kao i propisanu provjeru radnika u rukovanju aparatima za početno gašenje požara (član 35. 9. 75.). 6. 4. 17.500 KM i odgovorno lice u preduzeću. stav 3.).

vlasnik radnje ako ne preduzme propisane ili naložene mjere zaštite od požara (član 27. broj 19/68). . ovog zakona.). donosi propise o mjerama zaštite od požara šuma i usjeva. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. Član 88.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 86. stav 1. 76. prevozna i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 67. primjenjivaće se sljedeći propisi bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: .). ako upotrebljava neispravne ili neispravno postavljene instalacije. ako bez opravdanog razloga odbije da učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili ako odbije da stavi na raspolaganje vatrogasnoj jedinici alat. i 77. aprila 2002. Ministar unutrašnjih poslova po pribavljenom mišljenju Vatrogasnog saveza Republike Srpske. 3. 8. istog zakona. tačka 2. Radnici koji su se na dan 8. Član 90. 2.Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i . 1. i 66. Propise za čije je donošenje po ovom zakonu ovlašćen ministar unutrašnjih poslova donjeće u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. X . i 2. ovog zakona. Član 89. 7.). Novčanom kaznom od 100 do 1. Član 87. ako u odreñenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara. broj 16/95).Pravilnik o smještaju i držanju ulja za loženje („Službeni list SFRJ". stav 1. 6.). a na tom radnom mestu neprekidno se nalaze od prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”.).000 KM kazniće se za prekršaj pojedinac.stav 1. 5. mogu ostati na tom radnom mjestu ako polože stručni ispit za profesionalnog vatrogasca u roku od jedne godine od dana donošenja ovog zakona. Ministarstvo poljoprivrede. donosi propise o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara. Do donošenja odgovarajućih propisa Republike Srpske. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivno odredbi člana 25.stav 1.). stav 2.Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ". 75.Član 85. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. godine zatekli na radnom mestu profesionalnog vatrogasca.stav 2. tehnička sredstva. dimovode ili ložišta (član 24. stav 2. šumarstva i vodoprivrede. ako sprječava ili ometa izvršenje nareñenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. broj 45/67). ne izvesti pismeno inspektora o izvršenju njegovog rješenja u predviñenom roku (član 74. po pribavljenom mišljenju ministra unutrašnjih poslova. 4. stav 1. kao i propise o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama i pravila službe u vatrogasnim jedinicama. ako postupi protivno odredbi člana 62. a koji ne ispunjavaju uslove iz člana 50. . a nastavi sa korišćenjem odnosno grañenjem objekta.

Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane tečne i pod pritiskom rastvorene gasove („Službeni list SFRJ". broj 13/78).barutima („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvoñenje dima i toplote nastalih u požaru („Službeni list SFRJ". . -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ". . . januara 2008. broj 24/87).Pravilnik o vatrogasnoj službi na aerodromu („Službeni list SFRJ". broj 45/83).Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ". godine. broj 62/73).Grupe jugoslovenskih standarda sa obaveznom primjenom. broj 16/83). . odnosno 08.Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ". broj 18/61). broj 25/80). . broj 7/84). . -Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje kotlarnica na otvorenom prostoru („Službeni list SFRJ". godine. broj 27/71).Zakon o standardizaciji („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ureñaja od požara („Službeni list SFRJ". broj 35/80). .Pravilnik o tehničkim normativima za ureñaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru („Službeni list SFRJ".Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ". .Tehnički propisi o gromobranima („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim uslovima i normntivima za bezbjedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za meñunarodni transport („Službeni list SFRJ". januara 2005. broj 74/90). . . broj 80/91). broj 13/68 i 13/78): . odnosno 19. broj 20/71 i 23/71). odnosno 12. godine. Ovaj zakon stupio je na snagu 26. . aprila 2002. broj 24/71 i 26/71). -Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom („Službeni list SFRJ". . . avgusta 1995. .Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". Član 91. broj 52/90). .Pravilnik o jugoslovenskim standardima za protiveksplozijsku zaštitu („Službeni list SFRJ".broj 57/85). broj 38/89). broj 76/90). broj 56/69). broj 13/79). godine. -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ". . broj 65/86). broj 44/83 i 31/89). broj 26/85). broj 53/86 i 54/88).Pravilnik o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne ureñaje za gašenje požara ugljen-dioksidom („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za ureñaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kv do 400 kv („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica(„Služ6eni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju („Službeni list SFRJ". . broj 39/90). . broj 30/91). broj 12/85).Pravilnik o tehničkim normativima za cjevne vodove za gasoviti kiseonik („Službeni list SFRJ".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful