Na osnovu člana 58. alineja 7.

Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 24. decembra 2008. godine, utvrdio je prečišćeni tekst Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/95, 16/02, 02/05 i 01/08) u kojem je označen dan stupanja na snagu navedenog zakona.
Broj: 02/3-2692/08 Banja Luka, 24. decembar 2008. godine Predsjednik Zakonodavnog odbora Željko Mirjanić s.r.

ZAKON ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA
(PREČIŠĆEN TEKST)
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/09)

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1. U cilju otkrivanja i sprečavanja opasnosti od požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, Republika, gradovi i opštine, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, lica koja obavljaju djelatnost ličnim radom, odnosno ličnim radom i sredstvima u svojini grañana (u daljem tekstu: preduzetnik) i pojedinci organizuju i obezbjeñuju zaštitu od požara, brinu se o njenom uspješnom funkcionisanju i učestvuju u njenom sprovoñenju. Član 2. Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacione, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje se preduzimaju u cilju spriječavanja izbijanja i širenja požara, njenog otkrivanja i gašenja, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Zaštita od požara organizuje se i sprovodi u svim mjestima i na svim objektima koji su izloženi opasnostima od izbijanja i širenja požara. Član Z. Zaštita od požara je djelatnost od posebnog državnog interesa.

II - ORGANIZOVANJE ZAŠTITE OD POŽARA

Član 4. Vlada Republike Srpske, na predlog Republičke uprave za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Inspektorat), uz prethodno pribavljeno mišljenje Vatrogasnog saveza Republike Srpske, donosi godišnji program aktivnosti sprovoñenja posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Srpsku.

Član 5. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su u sprovoñenju mjera zaštite od požara postupati u skladu sa zakonom, planovima zaštite od požara i opštim aktima preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika. U izvršavanju obaveza iz prethodiog stava ostvaruje se saradnja sa ovlaštenim preduzećima i drugim pravnim licima iz člana 22. ovog zakona i preduzećima i pravnim liiima koja su stručno osposobljena i registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara. Član 6. Za organizovanje i ostvarivanje zaštite od požara, u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima po pravilu, odgovorni su: u preduzećima i drugim pravnim licima - direktor, u političkim organizacijama i udruženjima grañana - izvršni organi, a u državnim i drugim organima - funkcioneri koji rukovode tim organima.

Član 7. Radi utvrñivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja drugih mjera potrebnih za uspješno funkcionisanje i sprovoñenje mjera zaštite od požara, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici razvrstavaju se u četiri kategorije ugroženosti od požara, a u zavisnosti od tehnološkog procesa, vrste materijala kojeg proizvode, prerañuju ili uskladištavaju, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta i značaja objekta. Ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) donosi propise o uslovima, osnovama i mjerilima za razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika, u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Ministar, shodno osnovama, mjerilima i uslovima iz stava 2. ovog člana vrši razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Izuzetno, ministar može, zbog privrednog, kulturnog, istorijskog i drugog značaja, djelatnosti koje vrše preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, odrediti da one budu razvrstane u neposredno višu kategoriju ugroženosti od požara.

Član 8. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u prvu kategoriju ugroženosti od požara dužna su da donesu plan zaštite od požara i da imaju vatrogasnu jedinicu sa odgovarajućim brojem radnika na organizovanju i sprovoñenju preventivnih mjera zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u drugu kategoriju ugroženosti od požara obavezna su da donesu planove zaštite od požara i da imaju odgovarajući broj radnika radi vršenja poslova stalnog dežurstva, neposrednog gašenja požara i sprovoñenja preventivih mera zaštite od požara (u daljem tekstu: Služba zaštite od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u treću kategoriju obavezni su da imaju najmanje jednog radnika koji neposredno organizuje i sprovodi preventivne mjere zaštite od požara (u daljem tekstu: referent za zaštitu od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u četvrtu kategoriju moraju da imaju najmanje jednog radnika zaduženog za organizovanje i sprovoñenje preventivnih mjera zaštite od požara ili ugovor sa ovlašćenom ustanovom. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi iz st. 1. do 4. ovog člana donose opšti akt o zaštiti od požara.

Član 9. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su da pod uslovima i na način propisan zakonom učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi i

III . pare i prašina) i drugih ureñaja za kontrolu bezbjednog odvijanja tehnološkog procesa. ureñaja. gašenje požara i spriječavanje njegovog širenja. kada je to ovim zakonom odreñeno.MJERE ZAŠTITE OD POŽARA Član 12. a koji su od posebnog značaja za sprečavanje nastanka ili širenja požara u tom objektu. organizovanje osmatračke službe i obezbjeñenje opreme i sredstava za gašenje šumskih požara. izbor i održavanje tehnoloških procesa i ureñaja kojima se obezbjeñuje sigurnost protiv požara. kao i izbor materijala. 4. 2. tehnička i druga potrebna sredstva za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. 8. član 10. dužni su da u izradi tehničke dokumentacije i grañenju primenjuju propisane mjere i normative zaštite od požara. Član 13. izgradnja prilaznih puteva i prolaza. postavljanje ureñaja za javljanje. obezbjeñenje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara. opremu i druge materijale koji se ugrañuju u objekat. u skladu sa ovim zakonom. izbor lokacije i dislokacije objekata. zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izbora paljenja u objektima i prostorijama u kojima bi zbog toga moglo doći do požara. izvoñač radova je dužan pribaviti dokaze o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama i dati ih na uvid Ministarstvu pre izdavanja saglasnosti iz člana 23. moraju se obezbjediti dokazi o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama. Preduzeća i druga pravna lica. a skupština grada donosi plan zaštite od požara za područje svih opština u njenom sastavu. Za grañevinski materijal. skupštine opština donose. održavanje i kontrola ispravnosti ureñaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara. ureñaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih smješa (gasovi. organi državne uprave i drugi državni organi (u daljem tekstu: državni organi). Član 11. kao i planova zaštite od požara. Osim mjera zaštite od požara propisanih ovim zakonom. Za ugrañeni materijal iz stava 2. instalacija i konstrukcija kojim će se spriječiti ili svesti na najmanju mjeru mogućnost izbijanja i širenja požara.materijalnih dobara ugroženih požarom i da stave na raspolaganje svoja prevozna. Za finalnu obradu vodoravnih i vertikalnih površina izlaza i izlaznih puteva u objektima smiju se ugrañivati samo materijali odreñenih požarnih karakteristika. investitori i izvoñači grañevina i grañevinskih celina. 7. 9. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju. Član 10. 5. 3. stav 2. Planove zaštite od požara donose preduzeća i druga pravna lica. 6. način spasavanja ljudi i materijalnih dobara. Mjere zaštite od požara u smislu ovog zakona su naročito: 1. U skladu sa zakonom i drugim propisima plan zaštite od požara za područje opštine donosi skupština opštine. s obzirom na mesne prilike i potrebe i druge mjere kojima je cilj spriječavanje izbijanja i širenja požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. odlukama i . elemente. Organizovanje i sprovoñenje zaštite od požara vrši se na osnovu ovog i drugih zakona i propisa donesenih na osnovu zakona i opštih akata.

skladišta zapaljivih tečnosti. Metodologija za izradu planova zaštite od požara u skladu sa odredbama stava 1. Plan zaštite od požara u preduzećima i drugim pravnim licima donosi odgovarajući organ upravljanja. Član 14. razvoj primarne i sekundarne mreže sa odgovarajućim kapacitetima za potrebe zaštite od požara. ovog člana utvrñuje se odlukom koju donosi Vlada. potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva u pogledu primjenjenih mera zaštite od požara. škole. urbanističkim i regulacionim planom. aerodromi i drugi slični objekti) i industrijskim objektima odreñuju se požarni sektori. robne kuće. a putevi evakuacije moraju imati dovoljnu propusnost i biti na siguran način zaštićeni od vatre i dima. sportske i druge dvorane. grad i opština. Iz požarnih sektora objekata iz stava 1. Prostornim. tehnička oprema i sredstva za gašenje požara. sistem obavještavanja. 2. Grañevinski objekti grade se na mjestu i na način da ee time ne stvara opasnost od požara za druge objekte. gasova i eksplozivnih materija. U planovima zaštite od požara utvrñuje se naročito: procjena ugroženosti od požara. 4. sadejstvo sa drugim vatrogasnim jedinicama. urbanističkim redom ili urbanističkim projektom u odnosu na mjere zaštite od požara utvrñuje se naročito: 1. državnih i drugih organa. U tehničkoj dokumentaciji za stambene objekte sa četiri i više nadzemnih etaža. prethodnog člana mora biti omogućena bezbedna evakuacija u slučaju požara. urbanističke i regulacione planove. udaljenost izmeñu zona predviñenih za industrijske objekte. sistem objekata vodosnabdjevanja. Član 17. prolazi i prilazi. utvrñenim zakonom. a u državnom organu i organu opštine odnosno grada funkcioner koji rukovodi tim organom. Na postojećim objektima ne mogu se izvoditi radovi koji bi mogli dovesti do smanjenja bezbednosti od požara na samom objektu ili na susjednim objektima. Član 16. način upotrebe vatrogasnih jedinica. Republika. objektima namjenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi. hoteli. Izvoñač radova na objektima iz prethodnih stavova dužan je pismeno odrediti i preduzeti potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i obezbjediti potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. u skladu sa svojim pravima i dužnostima. način snabdjevanja vodom. pansioni. jedinicama Vojske Republike Srpske. kao i druge mjere potrebne za uspješno funkcionisanje i unapreñivanje zaštite od požara i sprovoñenja nadzora nad izvršavanjem mjera zaštite od požara. odnosno radi veći broj lica (bolnice.planovima zaštite od požara opštine i drugim propisima. putevi. urbanistički red ili urbanistički projekt prije donošenja. saobraćajne stanice. postupak u slučaju požara. Član 15. Požarni sektor u smislu ovog zakona predstavljaju granicu širenja požara. . širina puteva koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta i njihovo manevrisanje za vreme gašenja požara. staraju se o uspješnom funkcionisanju zaštite od požara i sprovoñenju propisanih mjera od strane preduzeća i drugih pravnih lica. Član 18. Za prostorne. preduzetnika i pojedinaca i vrše druge zakonom odreñene poslove u vezi sa sprovoñenjem i unapreñenjem zaštite od požara. udaljenost izmeñu objekata različite namjene unutar industrijske zone. organizacija zaštite od požara. 3.

Ministarstvo u sjedištu daje saglasnost za grañenje: . i sadrži izjavu sa potpisom odgovornog projektanta koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini za izvoñenje objekata ili postrojenja i projektanta za zaštitu od požara. naftnih derivata.Požarni sektori odreñuju se na osnovu standarda i analize požarnog opterećenja.drugih objekata od posebnog značaja za Republiku. Član 19. Preduzeća i druga pravna lica. Član 21. Nadležni centar javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: centar) daje saglasnost za grañenje ostalih objekata. Projektant za zaštitu od požara iz stava 2. zaključuje ugovor sa preduzećem ili drugim pravnim licem registrovanim za izradu priloga ili elaborata zaštite od požara uz projektnu dokumentaciju za grañenje objekata. proračuna i tekstualnih objašnjenja moraju prikazati sve mjere zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. načina širenja požara. . kao i za industrijske objekte i objekte namenjene za javnu upotrebu u kojima se sakuplja ili boravi veći broj lica. tekstilne i drvne industrije u kojima se na jednom lokalitetu u više objekata obavlja jedinstven tehnološki proces. 3. ovog člana. ovog člana izrañuje se za svaki objekat ili dio objekta ili instalacije koji su predmet projektovanja. 2. Član 20. Preduzeće i drugo pravno lice koje radi tehničku dokumentaciju. ovog člana nema zaposleno lice koje ispunjava uslove za odgovornog projektanta za zaštitu od požara. . da se ove opasnosti otklone. radi ocjene predviñenog odnosno . .objekata hemijske. izuzev individualne stambene izgradnje i objekata koji se povremeno koriste za boravak i odmor za koje nije potrebna saglasnost. Odobrenje za grañenje objekata neće se izdati ako se ne pribavi saglasnost od Ministarstva na mjere i normative zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. .skladišta zapaljivih tečnosti kapaciteta iznad 1000 m³. požarnog rizika i materijalne vrijednosti objekta ili njegovog dijela. tačka 2. tačka 2. zapaljivih tačnosti i gasova.električnih centrala ukupne snage iznad 35 MVA.magistralnih naftovoda i gasovoda. a za izradu priloga zaštite od požara iz stava 1. .skladišta zapaljivih gasova u bocama iznad 5000 kg. . a koji nisu navedeni u stavu 2. Projektant iz prethodnog stava dužan je uz projekat dati ispravu kojom dokazuje da je projektovanje objekta odnosno tehničko . . ovog člana može biti lice koje je u stalnom radnom odnosu u preduzeću i drugom pravnom licu iz stava 1. uz tehničku dokumentaciju investitor je dužan priložiti poseban elaborat u kome se na sažet i cjelovit način na osnovu grafičkih priloga.tehnološkog procesa izvršen u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. ovog člana i koje ima visoku ili višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. Prilog iz stava 1.skladišta zapaljivih gasova kapaciteta iznad 30 m³.industrijskih objekata za proizvodnju eksplozivnih materija. pri izradi tehničke dokumentacije ugraditi sve propisane mjere zaštite od požara u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Za grañevine i radove za koje je potrebna saglasnost Ministarstva u sjedištu na mjere i normative zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. navesti sve propise koji su korišteni pri izradi tehničke dokumentacije. uz tehničku dokumentaciju izgraditi prilog zaštite od požara sa naznakom svih opasnosti koje se mogu pojaviti pri korištenju objekta i mjera koje su predviñene u tehničkoj dokumentaciji. koja rade tehničku dokumentaciju za grañenje objekata dužni su: 1.industrijskih objekata za preradu nafte. .

koristiti i održavati prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima kao i uputstvima proizvoñača o čemu mora postojati dokumentacija. ovog zakona izdaje nadležni centar. ventilacione. i koja za to dobiju odobrenje Ministarstva. Otvorena vatra (otvorena ložišta. stav 2. Ovlaštenje iz prethodnog stava na zahtjev preduzeća ili drugog pravnog lica daje Ministarstvo u sjedištu. Pri izgradnji ili rekonstrukciji vodovodne mreže u naseljenim mjestima obezbjediće se protočni kapacitet. Član 24. kao i dimovodi moraju se postaviti odnosno izvoditi. otvoreni plamen i sl. stav 3. pritisak i hidrantska mreža koji su potrebni i za efikasno gašenje požara. odgovarajuće ureñaje za ispitivanje izdržljivosti i otpornosti materijala i opreme za toplotu i vatru kao i za ispitivanje funkcionalnosti ureñaja. Instalacije i ureñaji iz prethodnog stava. i čiji su radnici stručno osposobljeni za obavljanje tih poslova. mogu vršiti samo preduzeća i druga pravna lica koja su registrovana za tu djelatnost.odabranog sistema zaštite od požara. Za davanje stručne ocjene o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradu eloborata iz prethodnog člana može se ovlastiti organizacija koja ima kadrove koji imaju odgovarajuću visoku školsku spremu. gasne. Ispitivanje iz prethodnog stava i periodično ispitivanje. gromobranske i druge instalanije i ureñaji. prema tehničkim propisima i uputstvu proizvoñača. Član 25. najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućoj struci i položen stručni ispit. . Član 23. njegove funkcionalnosti i efikasnosti. može se dati tek nakon što Ministarstvo da saglasnost da su u njima sprovedene mjere zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. Rešenjem će se ukinuti dato ovlaštenje. sprava i opreme za gašenje požara. ovog člana za objekte iz člana 19. Zapaljive materije mogu se držati i uskladištavati samo u objektima koji su za to podešeni ili preureñeni u skladu sa tehničkim i drugim propisima. naftovodne. kao i dimovodi i ložišta mogu se upotrebljavati samo ako su ispravni i ako su pravilno postavljeni. Električne.) koja se koristi u tehnološkim procesima ili u postupku rada u samostalnim radnjama može se upotrebljavati samo u skladu sa tehničkim i drugim propisima. a za objekte iz člana 19. ako se u organizaciji iz stava 1. Saglasnost iz stava 1. toplovodne. Odobrenje za upotrebu objekta u kojem je ugrañen sistem za dojavu i gašenje požara. Član 22. a imaju odgovarajuću opremu i poslovii prostor. ureñaji za kontrolno i zaštitno djelovanje i ureñaji za sprečavanje širenja požara može se izdati nakon što se ispita njihova ispravnast i optimalno djelovanje u skladu sa projektnim rješenjem i primjenjenim standardima i normativima. ovog zakona izdaje Ministarstvo u sjedištu. Član 26. ovog člana promjene okolnosti tako da ne ispunjava propisane uslove za davanje stručne ocjene ili ako se u postupku nadzora utvrdi da se organizacija prilikom davanja stručnih ocjena ne pridržava propisa i drugih normativa zaštite od požara. Odobrenje za upotrebu izgrañenog ili rekonstruisanog objekta ili dijela objekta koji predstavlja ekonomsko-tehničku cjelinu i kao takav se može samostalno koristiti.

a za opremu koja se koristi u tehnološkim i drugim procesima sa lako zapaljivim ili eksplozivnim materijama. U samostalnim radnjama u kojima prijeti opasnost od izbijanja ili širenja požara s obzirom na prirodu posla koji se u njima obavlja i prostorije u koje su smještene. moraju se preduzeti propisane ili od nadležnog inspektora za zaštitu od požara naložene mjere zaštite od požara (držanje u pripravnosti odgovarajućih sprava. sajmovi i slično. Član 32. priredbe. preduzetnici u oblasti poljoprivrede i poljoprivredni proizvoñači. hemijskih i drugih oštećenja. službe veze i obaveštenja i kontrola nad sprovoñenjem tih i drugih mjera zaštite od požara. ureñaji za kontrolu i zaštitno delovanje i urañaji za spriječavanje širenja požara dužan je obezbediti njihovu ispravnost. ovog člana podrazumjeva se prisustvo više lica stručno osposobljenih za gašenje požara sa odgovarajućom opremom i sredstvima za blagovremeno gašenje početnih požara. funkcionalnost. Član 30. alata i drugih sredstava za početno gašenje požara. mjesne zajednice. Ispitivanje aparata iz prethodnog stava koji se nalaze u prometu kao i upotrebi može vršiti preduzeće i drugo pravno lice i preduzetnik koji su registrovani za tu djelatnost. Član 28. državni i drugi organi. hodnik. Korisnik objekta u kojem je ugrañen sistem. Član 29. hidrantska mreža. za vrijeme žetve i vršidbe preduzimaju posebne mjere zaštite strnih usjeva od požara. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da drže u pripravnosti ispravne ureñaje. Gradovi. za dojavu i gašenje požara. Korisnici ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara dužni su da obezbjede njihovo redovno ispitivanje prema uputstvu proizvoñača. i 2. Bliže propise o posebnim mjerama zaštite od požara u poljoprivredi donosi Ministarstvo poljoprivrede. 1.Član 27. ovog zakona. odnosno standardima. Pod vatrogasnim dežurstvima iz st. šumarstva i vodoprivrede. U preduzećima i drugim pravnim licima vatrogasno dežurstvo se organizuje i u toku procesa rada kada je povećana opasnost od izbijanja požara. alat i opremu za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (podest. Član 31. opštine. organizatori su dužni da za vrijeme njihovog trajanja obezbjede vatrogasno dežurstvo. o čemu mora voditi evidenciju. osmatračke službe. U objektima u kojima se održavaju javni skupovi. zaštićenim od visokih i niskih temperatura. kao i druge odgovarajuće mjere). O izvršenim ispitivanjima i pregledima vodi se evidencija koja sadrži identifikacioni broj aparata. trijem i sl.). a imaju odgovarajuću tehničku opremu. poslovni prostor i stručne radnike i koji za to dobiju odobrenje Ministarstva. opreme i sredstava za zaštitu od požara i eksplozija. kao i njihovo redovno ispitivanje prema tehničkim propisima i uputstvu proizvoñača. da pribavi atest registrovane ili ovlašćene organizacije u smislu Zakona o standardizaciji. ime radnika koji vrši ispitivanje i datum ispitivanja. mehaničkih. da izda dokaz o izvršenom ispitivanju njihove usklañenosti sa propisima i standardima o zaštiti od požara i eksplozija ili o tome pribavi mišljenje ovlašćenog preduzeća i drugog pravnog lica iz člana 22. Uvoznik odnosno zastupnik strane firme dužan je prije stavljanja u promet ureñaja. Pod posebnim mjerama zaštite strnih useva od požara podrazumjevaju se naročito: organizovanje stalnog dežurstva. . preduzeća i druga pravna lica.

7. raspored opreme i sredstava kao i vrijeme povremenog ispitivanja njihove ispravnosti. način vršenja unutrašnje kontrole sprovoñenja zaštite od požara. Izuzetno. Ispitivanje hidrantske mreže za vlastite objekte može vršiti preduzeće i drugo pravno lice. drugom pravnom licu ili preduzetniku koji su registrovani za tu djelatnost. drugog pravnog lica i preduzetnik kojima je povjereno sprovoñenje mjera zaštite od požara. državni i drugi organi dužni su opštim aktom utvrditi mjere i radnje u vezi oa sprovoñenjem i unapreñenjem zaštite od požara i odrediti radnika koji je kao odgovorno lice dužan da se stara o sprovoñenju mjera zaštite od požara i starati se da taj radnik bude posebno stručno osposobljen za uspješno vršenje poslova zaštite od požara. uz bližu razradu obaveza prema radnom uputstvu i drugim propisima svakog pojedinog radnika u pogledu kontrole i sprovoñenja propisa iz oblasti zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica. prostorije. 9. Ministar propisuje program i način polaganja stručnog ispita za radnike iz stava 5. Član 33. utvrdiće opštim aktom naročito: 1. preduzeće i druga pravna lica. 6. 10. koji potpisuje lice koje je izvršilo ispitivanje i odgovorno lice koje ima najmanje višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. stručnu spremu rukovodioca službe i drugih radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara. državni i drugi organi. postupak i način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeñivanja na drugo radno mesto sa opasnostima od požara vezanim za to radno mesto. pod uslovom da ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. ovog člana preduzeće i drugo pravno lice obavezni su sačiniti zapisnik o izvršenom ispitivanju. prethodnog stava može biti lice koje ima najmanje školsku spremu četvrtog stepena složenosti odgovarajuće tehničke struke i položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara. odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara.Ispitivanje hidrantske mreže može vršiti preduzeće i drugo pravno lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti. ovog zakona. 3. način saradnje službe za zaštitu od požara sa ostalim službama koje rade na unapreñenju zaštite od požara. 5. Nakon izvršenog pregleda i ispitivanja iz stava 1. organizuju djelokrug i ovlašćenje službe za zaštitu od požara. civilnom zaštitom i ovlašćenim preduzećima i drugim pravnim licem iz člana 22. a u skladu sa propisima o zaštiti od požara. koristiti ili prenositi otvorena vatra. ovog člana. polazeći od svojih uslova i potreba. 8. dužnosti i ponašanje radnika u slučaju izbijanja požara. Preduzeća i druga pravna lica. 11. tehničkom službom zaštite na radu. 4. državni i drugi organi mogu povjeriti sprovoñenje mjera zaštite od požara preduzeću. razvrstani u odgovarajuću kategoriju ugroženosti od požara dužni su da organizuju zaštitu od požara. prostore i mesta na kojima se ne sme proizvoditi. Preduzeća i druga pravna lica. državni i drugi organi iz prethodnog stava. ovog člana. kao i način obučavanja radnika u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara. . Odgovorno lice iz stava 1. a ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. 2. vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara. odgovornosti i ovlašćenja radnika koji tu kontrolu neposredno vrše. radnik preduzeća. radna uputstva koja moraju sadržavati mjere zaštite od požara za sve tehnološke jedinice gde postoji opasnost od požara. zadatke i odgovornosti rukovodećih radnika u vezi sa sprovoñenjem zaštite od požara. u skladu sa rješenjem o razvrstavanju. te dužnosti. kao i rukovodilac posebno organizovane službe zaštite od požara iz tačke 4.

prema posebno utvrñenom programu. kao i u preduzećima i drugim pravnim licima (u daljem tekstu: preduzetne vatrogasne jedinice).Član 34. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da obezbjede da se svaki radnik. Direktor preduzeća ili drugog pravnog lica. održavanje u ispravnom stanju i namjensku upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara. paročito za primjenu propisanih i naloženih mera. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da najmanje jedanput godišnje vrše provjeru znanja radnika iz prethodnog stava o čemu mora postojati dokumentacija. . Dobrovoljne vatrogasne jedinice formiraju se u vatrogasnim društvima. IV . svaki u svom djelokrugu. kao i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara utvrñenih opštinskim planom zaštite od požara. a mogu se formirati i u preduzećima i drugim pravnim licima. državnim i drugim organima. Član 36. kao i sa mjerama i sredstvima za gašenje požara. Član 37. upozna sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je rasporeñen. praktičnom upotrebom priručnih aparata. prilikom utvrñivanja rizika i procene štete nastale od požara bez odlaganja obaveste nadležni Centar. Radi učestvovanja u sprovoñenju preventivnih mjera zaštite od požara. kao i za upoznavanje radnika sa opasnostima od požara vezanim za njihove poslove i zadatke. Teritorijalne vatrogasne jedinice ostvaruju zadatke jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. odgovorni su za organizovanje i sprovoñenje zaštite od požara. odnosno funkcioner koji rukovodi državnim ili drugim organom. rukovodeći radnici i radnici sa posebnim ovlaštenjima u preduzeñu i pravnom licu. a za zgrade u društvenoj odnosno državnoj svojini odgovarajući javni fondovi iz stambene oblasti ili druga organizacija koja gazduje tim zgradama.VATROGASNE JEDINICE Član 38. osnivaju se vatrogasne jedinice. Vatrogasne jedinice mogu biti profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice. gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Odredbe prethodnih stavova shodno se primenjuju i na samostalne radnje u kojima se koristi rad drugih lica. Preduzeća i druta pravna lica i državni i drugi organi dužni su Inspektoratu dostaviti opšti akt o zaštiti od požara. odnosno državnom organu. odnosno u stanovima u svojini grañana odgovoran js vlasnik zgrade odnosno stana. Za sprovoñenje propisanih i naloženih mjera zaštite od požara u porodičnim stambenim zgradama. Osiguravajuća društva koja posluju na teritoriji Republike Srpske dužna su da o svim saznanjima očigledne povrede zakona i drugih propisa. ureñaja i opreme i sredstava za gašenje požara i sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. Profesionalne vatrogasne jedinice osnivaju se u skladu sa ovim zakonom za područje opštine ili za dio tog područja (u daljem tekstu: teritorijalne vatrogasne jedinice). Član 35.

Opština miže sporazumno sa jednim ili više preduzsća i drugih pravnih lica osnovati zajedničku profesionalpu vatrogasnu jedinicu. ovog člana za opštine na području grada teritorijalnu vatrogasnu jedinicu osniva skupština grada. Član 42. Teritorijalna odnospo preduzetna vatrogasna jedinica mora ss osnovati kada je to odreñeno ovim zakonom. ovog člana. koga imenuje skupština opštine. stav 2. naročito u pogledu spremnosti i tehničke opremljenosti jedinica i stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i sposobnosti vatrogasne jecinice za gašenje požara. Starješina profesionalne vatrogasne jedinice može imati zamjenika. koji ispunjava uslove iz prethodnog stava. mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica ili dobrovoljna vatrogasna jedinica sposobna za gašenje požara. Inspektorat vrši nadzor nad radom vatrogasne jedinice. Član 40. Teritorijalna vatrogasna jedinica osniva se odlukom skupštine opštine kao posebna opštinska organizacija. Odlukom iz prethodnog stava utvrñuje se djelokrug i nadležnost teritorijalne vatrogasne jedinice. ovog zakona sposobna za gašenje požara. Za naseljena mjesta do 20. Izuzetno. Preduzetne vatrogasne jedinice osnivaju preduzeća i druga pravna lica u svom sastavu. Član 44. . u zavisnosti od formacije vatrogasne jedinice.000 stanovnika smatrati industrijski razvijenim u smislu stava 1.Član 39. Starješina vatrogasne jedinice je radnik sa odreñenom funkcijom. Izuzetno od odredaba stava 1. Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom rukovodi starješina teritorijalne vatrogasne jedinice.000 stanovnika i industrijski nerazvijena mjesta. Za naseljena mjesta preko 20. Dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica mogu sporazumno osnovati zajedničku preduzetnu vatrogasnu jedinicu. šesti stepen složenosti. odnosno skupštine grada odlučuje o davanju saglasnosti na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj vatrogasnoj jedinici nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva u sjedištu. Član 43. kao i za industrijski razvijena mjesta sa manje od 20. ne mora se osnivati teritorijalna dobrovoljna vatrogasna jedinica iz prethodnog stava. Nadležni organ skupštine opštine.000 stanovnika mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica. Skupština opštine odreñuje koja će se mjesta sa manje od 20. Član 41. ako je u naseljenom mjestu osnovana zajednička profesionalna vatrogasna jedinica iz člana 40.000 stanovnika. Dve ili više opština mogu sporazumno osnovati zajedničku teritorijalnu vatrogasnu jedinicu. Za starješinu profesionalne vatrogasne jedinice može se imenovati lice koje ima najmanje školsku spremu zaštite od požara ili drugog tehničkog smjera.

ovog zakona moraju imati najmanje 12 vatrogasaca. organizuju provjeru stručnog znanja vatrogasaca. obavjestiti nadležni Centar. dužne su da skupštini opštine. Član 46. Profesionalne vatrogasne jedinice donose plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca koji mora biti usmjeren na osposobljavanje vatrogasaca i njihovu spremnost za brzo i efikasno delovanje u izvršavanju zadataka vatrogasne jedinice. hemijske. Kod utvrñivanja broja vatrogasaca u svim vatrogasnim jedinicama mora se voditi računa o sposobnosti i spremnosti vatrogasne jedinice iz prethodnog stava. tako da svaka smjena koja je na dužnosti bude po svom brojnom sastavu i tehničkoj opremi sposobna za efikaono gašenje požara. Isto tako. U gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom vatrogasne jedinice dužne su meñusobno sarañivati i jedne drugima pružati pomoć. Profesionalni vatrogasac koji prilikom provjeravanja stručnog znanja iz prethodnog stava ne pokaže zadovoljavajući uspeh. grañevinske. Odredbe prethodnih stavova odnose se i na dobrovoljne vatrogasne jedinice. Inspektorat daje saglasnost na plan i program iz prethodnog stava i vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem. Član 49. Član 50. Za vrijeme vršenja dužnosti vatrogasci su dužni da nose uniformu. ne može nastaviti rad na poslovima i zadacima na koje je rasporeñen. Profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz člana 44. Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice dužne su da vode propisanu evidenciju o požarima i elementarnim nepogodama i o svome učestvovanju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. U svakoj smjeni mora biti prisutno onoliko vatrogasaca koliko je odreñeno planom zaštite od požara. da ima najmanje spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće struke (vatrogasne.) koja se stiče u školama srednjeg usmjerenog odbrazovanja i vaspitanja četvrtog ili trećeg stepena. Vatrogasne jedinice iz stava 1. . bravarske. metalske. dostavljaju stalne i povremene izveštaje i daju pojedine podatke kojima raspolažu u vezi sa poslovima zaštite od požara. ovog zakona. na njen zahtjev. a pri gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. dužne su odmah nakon izvršene intervencije na gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Član 48. Za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici može se prmiti lice koje pored opštih uslova za sticanje svojstva radnika ispunjava i sledeće uslove: 1. Tehnička oprema i sredstva za gašenje požara moraju biti ispravna i u pripravnosti i održavati se prema uputstvu proizvoćača o čemu se vodi dokumentaiija. U vreme obavljanja svojih poslova i zadataka vatrogasac ne sme biti pod uticajem alkohola ili opojnih droga ili psihotropnih supstanci. Član 47. dužni su da nose i propisanu zaštitnu opremu. Profesionalna vatrogasna jedinica i dobrovoljna vatrogasna jedinica iz člana 44. električarske i dr.Član 45. ovog člana nakon izvršavanja plana programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca.

2. stav 3. Lica iz stava 1. V . kao i za vršenje neodložnih poslova i zadataka odreñenih opštim aktom vatrogasne jedinice. ovog zakona koji rukovode jedinicom u gašenju požvra. 3. polažu ispit za rukovodioca vatrogasne jedinice. Član 52. da je zdravstveno i psihofizički sposobno za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara. kao stručni ispit iz člana 50. radnici profeoionalnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom za gašenje požara. 2. Uslovi iz stava 1. kao i radi preventivne djelatnosti. Član 53. Član 51. Za dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica može se osnivati zajedničko vatrogasno društvo. propagiranja vatrogastva i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara.VATROGASNA DRUŠTVA Član 54. kao i rukovodioci dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. Visinu troškova za polaganje stručnog ispita i visinu naknade članova ispitne komisije odreñuje ministar unutrašnjih poslova. Izuzetno od odredbe prethodnog stava. prethodnog člana. Stručni ispit iz stava 1. i 3. U profesionalnim vatrogasnim jedinicama i u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. Troškove polaganja stručnog ispita snosi vatrogasna jedinica ako je kandidata uputila na polaganje. da nije starije od 25 godina. Opštim aktom teritorijalne vatrogasne jedinice odnosno preduzeća i drugog pravnog lica. radni ljudi i grañani i preduzeća i druga pravna lica mogu osnivati vatrogasna društva koja djeluju kao društvene organizacije. koji je osnovao preduzetnu vatrogasnu jedinicu mogu se propisati i drugi posebni uslovi za obavljanje poslova i zadataka vatrogasca. ovog člana mogu učestvovati u gašenju požara ako su položili propisan stručni ispit. . ovog zakona rad se odvija u smjenama. u skladu sa zakonom i planom zaštite od požara. odnosno za zvanje vatrogasca u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici po pravilima Vatrogasnog saveza Republike Srpske. Radi organizovanog dobrovoljnog učestvovanja grañana u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. ovog člana moraju ispunjavati lica koja se prvi put primaju na rad kao vatrogasci. tačke 1. rukovodioci i članovi (vatrogasci) dobrovoljkih vatrogasnih jedinica koji te dužnosti ne obavljaju profesionalno. s tim što rad u jednoj smjeni ne može trajati duže od 12 sati. Rad jedne smjene može se produžiti samo ako je to neophodno za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara. ovog zakona polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje Centar. s tim što u sastav te komisije ulazi po jedan član Ministarstva u sjedištu. Zdravstvene i psihofizičke uslove iz prethodnog stava propisuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zdravstvene zaštite. Inspektorata i Vatrogasnog saveza Republike Srpske. Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara dužni su položiti starješine profesionalnih vatrogasnih jedinica njihovi zamjenici.

stav 1. može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove iz člana 50. dužni su u tom slučaju da dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obezbjede sredstva za vršenje zadataka koji proizilaze iz plana zaštite od požara.Član 55. odnosno vršiti gašenje požara. ovog zakona starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u smjenama moraju ispunjavati iste uslove za zasnivanje radnog odnosa kao i starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici. Lice koje nije navršilo 18 godina života ne može biti u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice. Vatrogasno društvo u svom sastavu mora imati dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu obučenu za gašenje požara. U dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz prethodnog stava mora se obezbediti da u svakoj smjeni bude rasporeñen najmanje jedan radnik sa položenim stručnim ispitom za rukovodioca akcije gašenja požara. Vatrogasno društvo može formirati sekcije za omladinu i pionire i druge sekcije. opštine. ovog zakona. U dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 44. Licima koja u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obavljaju poslove i zadatke. tačka 1. kao i broj vatrogasaca utvrñuje se pravilima društva. kao i vatrogasno društvo mogu odrediti stalnu nagradu ili davati povremene nagrade. . Vatrogasci u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. Rok u kome će se formirati dobrovoljna vatrogasna jedinica. i 3. i stava 2. Za profesionalno obavljanje poslova starješine i rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama osim dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. stav 1. Profesionalni vatrogasci u dobrovoljnim i preduzetnim vatrogasnim jedinicama imaju ista prava. U dobrovoljne vatrogasne jedinice mogu se primiti na rad i profesionalni vatrogasci. i stava 2. preduzeća i druga pravna lica. ovog zakona. starješine vatrogasne jedinice i rukovodioci akcije gašenja požara u smjenama obavljaju poslove profesionalno. a u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. ili im to uzeti kao jedno od mjerila za učestvovanje u raspodjeli sredstava za lične dohotke. Član 57. i 3. Član 58. Za profesionalnog vatrogasca u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove propisane za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 50. ovog zakona. državni i drugi organi. po pravilu vrše poslove besplatno. Član 59. Opštine. državni i drugi organi i samostalne radnje pomažu vatrogasna društva u sprovoñenju aktivnosti za koje su osnovana. Član 56. Preduzeće ili drugo pravno lice može odrediti posebnu. a nisu stalno zaposleni u jedinici. skušntina opštine. Ako se planom zaštite od požara predviñaju obaveze vatrogasnog društva odnosno dobrovoljne vatrogasne jedinice u gašenju požara spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. stalnu ili povremenu nagradu vatrogascima dobrovoljne vatrogasne jedinice. ovog zakona. obaveze i odgovornosti koje su zakonam utvrñene za profesionalne vatrogasce u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama. preduzeća i druga pravna lica.

Ako se na traženje ovlaštenog lica gašenje požara odnosno spasavanje ljudi i materijalnih dobara vrši na području druge opštine.Član 60. 5. 4. kao i vatrogasna društva mogu se udruživati u Vatrogasni eavez Republike Srpske. pored poslova i zadataka utvrñenih statutom. Članovi dobrovoljnih vatrogasnih jedinica imaju pravo na naknadu ličnog dohotka za vreme odsustvovanja sa rada. Preduzeće i drugo pravno lice. opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje ili stanicu policije. Članovi dobrovoljne vatrogasne jedinice koji nisu u radnom odnosu kad učestvuju u gašenju požara ili spasavanju ljudi i materijalnih dobara mogu od opštine tražiti naknadu u roku od 30 dana od dana izvršene akcije gašenja požara. Visinu naknade utvrñuje skupština opštine. odnosno spasavanja. bez obzira o čijim materijalnim dobrima se radi. Ukoliko grañanin nije u mogućnosti da ugasi požar.GAŠENJE POŽARA Član 62. Vatrogasni savez Republike Srpske. dužan je da o požaru obavesti vatrogasnu jedinicu. VI . donosi pravila kojima se regulišu pojedina pitanja za koja su članovi saveza zainteresovani da budu jedinstveno stvarno regulisana. Član 63. državni i drugi organi ili samostalna radnja. odnosno stanicu policije ili opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje. čim sazna da je izbio požar na njenom području dužna je da što prije pristupi njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. . kada u sastavu vatrogasne jedinice učestvuju radi gašenja požara. Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva vatrogasna društva i profesionalne vatrogasne jedinice na području jedne ili više opština mogu se udruživati u vatrogasni savez. dužni su da o tome što prije obavjeste najbližu vatrogasnu jedinicu. vatrogasnim društvima i vatrogasnim jedinicama. naknada iz prethodnog stava vrši se na teret te opštine. Vatrogasna jedinica. Vatrogasni savez iz prethodnog stava i vatrogasne jedinice. državni i drugi organ i preduzetnik kod koga su zaposleni. pruža stručnu pomoć vatrogasnim savezima. Ovu naknadu na teret opštine isplaćuje radnicima preduzeća i drugo pravno lice. Član 61. u saradnji sa vatrogasnim jedinicama i vatrogasnim društvima vrši stručno osposobljavanje vatrogasaca i utvrñuje plan i program osposobljavanja rukovodioca i vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. ako opština u kojoj se nalazi sedište vatrogasne jedinice odbije da plati naknadu. Naknada iz prethodnog stava isplaćuje se u visini ličnog dohotka koji bi radnik ostvario da je obavljao svoje redovne poslove i zadatke. 3. kad sazna za požar. vrši sledeće poslove i zadatke: 1. Svaki graćanin koji primjeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga. spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili elementarnim nepogodama. 2. propagira vatrogastvo i preduzima mjere za njegovo razvijanje i unapreñenje. prati sprovoñenje planova zaštite od požara i predlaže mjere za unapreñenje vatrogastva i za usklañivanje planova zaštite od požara prema stvarnim potrebama.

Na isti način vatrogasna jedinica će učestvovati i u otklanjanju posljedica u elementarnim nepogodama i težim nesrećama. odnosno sposobnosti i opremljenosti. ograničiti djelimično ili potpuno dovod vode drugim potrošačima u zoni u kojoj se pojavi požar ili u čitavom naselju radi obezbjeñenja potrebne količine vode za gašenje požara. narediti korišćenje vozila preduzeća i drugih pravnih lica. 9. narediti korišćenje vode iz obližnjih bunara. narediti evakuaciju lica i uklanjanje stvari iz susednih objekata koji su ugroženi požarom. . a obavezni su da pomoć pruže po naredbi Republičke uprave civilne zaštite i da obezbjedi neophodan broj vatrogasaca i tehničke opreme za zaštitu od požara na svome padručju. ako se širenje požara ne može na drugi način sprečiti. starješina jedinice zatražiće pomoć od drugih vatrogasnih jedinica sa područja opštine ili od najbliže jedinice Vojske Republike Srpske. 10. načelnika opštine da učestvuju sa svojim vatrogasnim jedinicama u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih pažarom. 2. narediti prekid dovoñenje električne energije i plina. rezervoara. 6. Radi efikasnijeg i nesmetanog gašenja i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Član 64. Ako se gašenje požara ili spašavanje ljudi i materijilnih dobara ne može postići na način predviñen u stavu 1. Ako vatrogasna jedinica ne može da ugasi požar. Član 66. državnim i drugim organima. kao i saobraćaj pored tog mesta. rukovodilac gašenja požara. nasilno otvoriti zaključani objekat ili prostoriju radi gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Gradonačelnici. Kod gašenja požara u šumama i drugim slučajevima kad je radi bezbednosti i uspešnog gašenja potrebno posebno stručno poznavanje tehnološhih postupaka i opaonosti u vezi s tim postupcima. 3. 8. narediti djelimično ili potpuno rušenje objekta preko koga bi se požar mogao proširiti. ovog člana. kao i licima koja se zateknu na mestu požara. Gašenjem požara rukovodi starješina ili drugi rukovodilac vatrogasne jedinice koja je prva počela gasiti pažar.narediti upotrebu javne sirene radi bržeg okupljanja vatrogasaca. kao i preduzeti mjere za obezbeñenje stvari koje su evakuisane. ako je to u okviru njenog djelokruga poslova. kao i republički ikspektor. kanala i slično koji pripadaju preduzećima i drugim pravnim licima. može: 1. 4. da pruže pomoć u gašenju požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. 7. U gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom učestvuje Republička uprava civilne zaštite. Inspektor za zaštitu od požara može narediti da rukovañenje vatrogasnim jedinicama preuzme drugi starješina odnosno rukovodilac vatrogasne jedinice koji je stručniji za neposredno rukovoñenje akcijom gašenja požara. zabraniti pristup nepozvanim licima u blizini mesta požara. rukovoñenje gašenjem požara može preuzeti i drugo stručno lice po odobrenju Inspektora za zaštitu od požara. cisterni. 5. načelnik opštine može zatražiti od drugih gradonačelnika. samostalnim radnjama. gradonačelnik. ukoliko se starješine odnosno rukovodioci vatrogasnih jodinica koje učestvuju u gašenju požara drukčije ne dogovore. državnih i drugih organa i samostalnih radnji i pojedinaca radi prevoženja nastradalih u požaru do najbliže zdravstvene ustanove. načelnici opština dužni su u pravilu da pruže traženu pomoć. Član 65. narediti licima koja stanuju u neposrednoj blizini mjesta požara. Vatrogasne jedinice od kojih je zatražena pomoć dužne su pružiti pomoć u skladu sa opštinskim planom zaštite od požara.

Naknadu u visini stvarne štete preduzećima i drugim pravnim licima. da za potrebe gašenja stave na raspolaganje potreban broj ljudi. zanatskim radnjama i graćanima. Republička uprava civilne zaštite. za vrijeme stručnog osposobljavanja i usavršavanja. i 7. kao i naknadu neophodnih troškova koje su imale pri učestvovanju u gašenju požara (oštećena oprema. dnevnice i dr. Članovi vatrogasnih društava.Član 67. Opština koja je isplatila naknadu može da traži regres od preduzeća i drugog pravnog lica ili zanatske radnje čija su materijalna dobra spašavana. Član 69. plaća opština na čijem području je požar gašen. državnim i drugim organima i samostalnim radnjama. koje pa zahtevu za pružanje pomoći učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijanih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama izvan područja svog djelovanja. Član 68. Vatrogasne jedinice. narediti preduzećima i drugim pravnim licima. a ako je požar zahvatio područje grada ili više opština.). alat.i 67. kao i učestvovanja u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Teritorijalne vatrogasne jedinice dužne su da u gašenju požara pruže pomoć vojnim vatrogasnim jedinicama na traženje vojnog starješine. gorivo. Gradonačelnik. Gašenjem požara i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara u slučaju iz prethodnog stava rukovodi gradonačelnik. gradonačelnik. tehnička i druga sredstva. u slučajevima iz člana 66.) imaju prava iz zdravstvenog osiguranja po posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. Član 70. . tačka 4. 6. u vršenju zadataka svaje vatrogasne jedinice. prevozna. pod uslovima iz stava 1. ovog člana. načelnik opštine može. U pogledu prava iz zdravstvenog osiguranja lica koja po odredbama prethodnog stava učestvuju u gašenju požara. ovog zakona. Visinu štete utvrñuje skupština opštine. prevozna. U slučaju izbijanja požara većih razmjera ili kada prijeti opasnost od naglog širenja požara ili postoji opasnost da požar ugrozi živote ljudi ili materijalna dobra u većem obimu. Naknadu iz prethodnog stava snosi opština koja je tražila pomoć. načelnik opštine može narediti svim sposobnim grañanima na području opštine starijim od 16 godina da učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da za potrebe gašenja stave na raopolaganje alat. sredstva utrošena za gašenje požara. a raspoložive vatrogasne jedinice ne mogu suzbiti požar. načelnik opštine. kao i lica koja učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom u vršenju svojih dužnosti po odredbama ovog zakona (čl. imaju pravo na nahnadu stvarne štete prouzrokovane na tehničkoj opremi. Član 71. primenjuju se odredbe propisa o zdravstvenom osiguranju ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu. 62.

blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima. zabrane korištenja otvorenog plamena i pušenja na požarno ugroženim prostorima. rekonstrukcija. instalacijama i ureñajima u svrhu sprečavanja. vatrogasna jedinica iz stava 1. 5. aparata za gašenje požara. Poslove iz prethodnog stava mogu vršiti samo vatrogasci koji su položili stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara. aparatima. Radi sprječavanja izbijanja i širenja požara. vrši Inspektorat.NADZOR NAD SPROVOðENJEM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA Član 72. 4. naloži da se vrši redovno otklanjanje otpadnih materijala i drugih predmeta sa mjesta na kojima predstavljaju opasnost za nastanak požara. da zabrani dalje izvoñenje radova. kao i nad sprovoñenjem propisa o tehničkim normativima u pogledu zaštite od požara. instalacija i ureñaja koji bi u slučaju izbijanja požara predstavljali smetnju za brzo i efikasno spasavanje ljudi i materijalnih dobara i gašenja požara. naloži da se izvrši nabavka neophodne potrebne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara u skladu sa planom ili pravilnikom zaštite od požara. Nadzor nad vršenjem poslova iz stava 1. Inspekcijske poslove iz stava 1. ovog člana vrši Inspektorat. dogradnja i pregradnja na objektima. rekonstrukcija. tavanima i drugim mjestima gdje predstavljaju opasnost. Povjerava se opštinskim. zabrani pušenje i upotrebu otvorene vatre i svjetiljki sa otvorenim plamenom na prostoru gdje se koriste eksplozivne materije. premjeste. zapaljive tečnosti i gasovi. 10. Član 74. 3. dogradnja i pregradnja na objektima. funkcionalnost i ispravnost vodozahvata. ovog člana iz oblasti zaštite od požara vrše inspektori za zaštitu od požara. kao i njihovo čuvanje i održavanje u ispravnom stanju. 2. Ako vlasnik. ovog člana o tome odmah obavještava Inspektorat. koji se dostavlja vlasniku odnosno korisniku objekta. izbijanja i širenja požara. 9. dok izvoñač radova ne preduzme potrebne mjere za sprečavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbijedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. 11. prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama. odnosno demontiraju dimnjaci. 7. naloži da se izvrši popravka. naloži uklanjanje grañevinskih i drugih prepreka. peći. O izvršenoj kontroli sačinjava se zapisnik sa prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do izbijanja i širenja požara. kao i druge lako zapaljive materije. naloži da se uvede stalni nadzor na mjestima gdje su smještene zapaljive materije. odlaganja zapaljivih tečnosti i gasova i drugih zapaljivih materijala u podrumima. . 8. instalacije i drugi ureñaji od kojih prijeti opasnost da izazovu požar. odnosno gradskim organizacijama uprave za zaštitu od požara da na svom području putem radnika teritorijalne vatrogasne jedinice vrše pojedine stručne poslove nadzora koji se odnosi na blagovremenost i smanjenje efikasnosti vatrogasne intervencije.VII . naloži da se izvrši popravka. Član 73. inspektor za zaštitu od požara ima ovlašćenje i dužnost da u vršenju nadzora preduzme sljedeće mjere: 1. Nadzor nad sprovoñenjem mjera zaštite od požara odreñenih ovim zakonom i planovima zaštite od požara. radi sprečavanja ubacivanja predmeta iz vana koji bi mogli prouzrokovati požar. hidranata. odnosno korisnik objekta ne izvrši predložene mjere iz prethodnog stava. hidrantima. 6. naloži da se izvrši obilježavanje požarnih puteva i redovno vrši njihovo održavanje. zabrani upotrebu objekta ili postrojenja ako se njihovim preureñenjem ili drugim mjerama ne može otkloniti opasnost od požara za takve ili susjedne objekte. naloži da se preurede.

opštine ili preduzeća) i programom opremanja vatrogasne jedinice. 14. kao sastavni dio redovne djelatnosti i životne aktivnosti. preduzetnik i pojedinci. VIII . Sredstva za rad teritorijalnih vatrogasnih jedinica osnovanih u opštinama. radi sprečavanja izbijanja i širenja požara. do 4. Član 77. odnosno grada.12. državni i drugi organi. preduzetnik i pojedinci finansiraju zaštitu od požara. 13. naloži vatrogasnoj jedinici da izvrši nabavku nedostajuće tehničke opreme i sredstava u skladu sa planom zaštite od požara (grada. zabraniće njihovu dalju upotrebu. obavezni su u odreñenim rokovima otkloniti nedostatke naložene pravosnažnim rješenjem inspektora za zaštitu od požara. Pre odreñivanja mjera iz tačke 1. pa zbog toga prijeti neposredna opasnost od izbijanja požara. državni i drugi organi. kao i iz namjenskih sredstava za ostvarivanje zadataka civilne zaštite ako je u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti predviñeno da ova jedinica obavlja i te zadatke. sredstva i oprema iz člana 30. . Ako inspektor utvrdi da su stavljeni u promet ureñaji. Preduzeća i druga pravna lica. inspektor za zaštitu od požara će zabraniti dalje korišćenje objekta ili dijela objekta ili instalacija ili ureñaja dok se propis odnosno naložena mera ne sprovedu. te drugih izvora u skladu sa zakonom. ovog zakona uz koji uvoznik ili zastupnik strane firme nije korisniku isporučio potrebnu dokumentaciju. da zabrani dalju gradnju objekta ili naloži da se otklone nedostaci u projektnoj dokumentaciji izrañenoj suprotno propisima. odnosno gradu kao posebne opštinske. obezbjeñuju se u budžetu opštine. Član 79. iz prethodnog stava obavezni su pismeno izvjestiti inspektora o izvršenju njegovog rješenja u roku od osam dana od dana isteka odreñenog roka za otklanjanje nedostatka odnosno nepravilnosti. popravak postojeće opreme i sredstava. kao i iz namjenskih sredstava za ove jedinice u ostvarivanju zadataka civilne zaštite i prihoda koje ostvare vršenjem usluga koje ne spadaju u redovnu djelatnost onih jedinica. može se odrediti da žalba ne odlaže izvršenje rješenja. da naredi preduzimanje i drugih mjera propisanih tehničkim propisima. stručno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca i da preduzme i druge mjere radi ukupnog poboljšanja efikasnosti vatrogasne jedinice. Član 75. prethodnog stava inspektor može odrediti i stručni komisijski pregled objekta i postrojenja. Sredstva za rad preduzetnih vatrogasnih jedinica obezbjeñuju preduzeća ili drugo pravno lice koje je osnovalo ovu jedinicu. Član 76. Ako se utvrdi da se pri korištenju objekta ili dijela objekta ili instalacija ili ureñaja ne sprovode propisane ili naložene mjere zaštite od požara. U rješenju o zabrani iz prethodnog stava. preduzetnik i pojedinci. standardima i drugim normativima zaštite od požara. odnosno gradske organizacije. državni i drugi organi. Preduzeće i druga pravna lica. Preduzeća i druga pravna lica.FINANSIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA Član 78.

Sredstva za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva koje je osnovano za jedno ili više preduzeća ili drugih pravnih lica i za rad dobrovoljne vatrogasne jedinice toga društva obezbjeñuju se iz sredstava preduzeća odnosno drugih pravih lica za koja je društvo osnovano. registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara ili preduzeće i drugo pravno lice. Član 82. odnosno odabranih mjera i normativa zaštite od požara (čl. Sredstva za rad opštinskog odnosno gradskog vatrogasnog saveza obezbjeñuju se od članarina vatrogasnih društava. st. IX . a mogu se obezbjeñivati i dodatna sredstva uz shodnu primjenu stava 1. ovog člana. Član 81. opština može uvoditi posebne takse u cilju obezbjeñivanja sredstava. Grad. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju za grañenje objekata. samo za opremanje i razvoj vatrogasnih jedinica. 60% na račun budžeta opština. 22. udruženja grañana i fondacije. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica opština ili gradova i izgradnju objekata koje koriste vatrogasne jedinice za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme (vatrogasni domovi i spremišta) u skladu sa planom koji usvoji skupština opštine – grada.Član 80. Teritorijalne profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice u Republici Srpskoj dodijeljene sprave i opremu iz stava 1. standardi i drugi normativi zaštite od požara kojima je obezbeñena funkcionalnost i efikasnost tehničkom dokumentacijom privrednih. ne utvrde propisanu organizaciju član 8. suprotno propisima.. Sredstva za rad Vatrogasnog saveza Republike Srpske obezbjeñuju se iz članarina koje plaćaju opštinski i gradski vatrogasni savezi. Raspored prikupljenih sredstava po ovom osnovu vrši Ministarstvo finansija -Sektor za Trezor. Naknada po osnovu obračunate obaveze se uplaćuje na račune javnih prihoda Republike Srpske za opšte uplate. odnosno gradova prema sjedištu preduzeća i drugog pravnog lica koje uplaćuje naknadu. stav1. 3. ovog člana knjiže kao svoja osnovna sredstva. ovog zakona ili preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja. 2.000 KM. te iz drugih izvora. a prema planu koji usvoji nadležni organ Saveza. ovog zakona. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica u Republici Srpskoj. Obavezu plaćanja naknade nemaju budžetski korisnici i organi državne uprave.). odnoso grada. kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice iz člana 22. Novčanom kaznom u iznosu od 3. humanitarne i nevladine organizacije. ako: 1. a kontrolu naplate i utroška sredstava vrši nadležni organ ili služba u čiji djelokrug spada kontrola i naplata poreza. ovog člana prati Inspektorat. standardima i drugim normativima zaštite od požara potvrdi da su u potpunosti primjenjeni propisi. na sljedeći način: 40% na poseban račun Vatrogasnog saveza Republike Srpske. Sredstva za rad vatrogasnih društava i teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih jedinica koje su formirane u vatrogasnim društvima obezbjeñuju se iz dopunskih sredstava iz budžeta opštine. Preduzeća i druga pravna lica koja na teritoriji Republike Srpske obavljaju djelatnost obračunavaju i uplaćuju naknadu u visini 0. dopunskih sredstava iz budžeta Republike Srpske i drugih izvora. dopunskih sredstava iz budžeta i drugih izvora. i čl. . članarina i poklona. 20. namjenskih sredstava koja se daju na korišćenje kao oprema i inventar za ostvarivanje zadataka ovih jedinica u funkcionisanju civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti.000 do 15.KAZNENE ODREDBE Član 83.04% od poslovnog prihoda za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara iz člana 4. Realizaciju i utrošak sredstava iz stava 1.

stav 4. ako se ponaša suprotno odredbi člana 33.500 KM i odgovorno lice u preduzeću. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. ovog zakona ili ako ne izrši nareñenje o zabrani upotrebe takve opreme (član 76. a najmanje jedanput u šest meseci i aka o tome ne postoji evidencija (član 32.3. novčanom kaznom u iznosu od 500 do 3. 75. i 77. ovog zakona. ako se ne donese plan i program stručnog usavršavanja vatrogasaca ili ne organizuje njegovo sprovoñenje ili ne vrše provjeru stručnog znanja vatrogasca (član 46. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 63.). 5. odnosno sistema za dojavu i gašenje požara prema uputstvu proizvoñača.stav Z. Novčanom kaznom od 500 do 10. stav 1. ovog zakona. ovog zakona. stav 3. ako u odreñenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara i nastavi sa korišćenjem odnosno sa gradnjom objekata. 7. 8. Član 84. ako upotrebljava neispravne ili nepravilno postavljene instalacije. ako bez opravdanih razloga ne stavi na raspolaganje alat.). 5a. ukoliko ne odredi požarni sektor ili ne sprovede sve tehničke mjere na osnovu kojih su ovi sektori odreñeni (član 17. 11. 6. stav 1. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. 14.). ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivio odredbama člana 25. drugom pravnom licu ili samostalnoj radnji. 4. 15. opremu i alat za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (član 27. ako ne obezbedi vatrogasno dežurstvo (član 29. ako ne obezbjedi brojnost vatrogasaca ili su vatrogasci pod uticajem sredstava iz člana 49. ako ne drži u pripravnosti ureñaje. stav 2. 2. ako ne uplaćuju obaveze iz člana 81. opremu i sredstva protivno odredbama člana 30. 10.000 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja: 1.).000 KM.). ili ne održava tehničku opremu iz sredstava u skladu sa članom 49. prevozna. ovog zakona. 12.).76. 4.). ako ne izvrši obučavanje i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i praktičnom upotrebom sredstava za gašenje požara kao i propisanu provjeru radnika u rukovanju aparatima za početno gašenje požara (član 35. i pored rješenja o zabrani korišćenja. ovog zakona. stav 3. 13.).stav 2. ako ne objezbedi redovno ispitivanje ispravnosti i funkciokalnosti ureñaja. . ovog zakona ili preduzeću i drugom pravnom lacu ili samostalnoj radnji registrovanoj za vršenje djelatnosti zaštite od požara.). ako stavi u promet ureñaje. stav 1) Za prekršaje iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu iz člana 22. stav 3. člana 31. ako po saznanju za požar ne postupi u skladu sa članom 62.). ne postupi u skladu sa propisima i standardima pri ispitivanju iz člana 23.. ovog zakona. 17. ureñaje. 3. kao i dimovode i ložišta ili nema dokumentaciju o održavanju (član 24. i člana 32. 16. stav 2.). donesenog od strane inspektora za zaštitu od požara (član 75. 9. ne izvesti pismeno inepektora o izvršenju njegovog rešenja u predviñenom roku (član 74. i član 66. i dalje koristi objekte ili dio objekta ili instalacije ili ureñaja. ako pri izvoñenju radova na objektima ne preduzme potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbjedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara (član 16. Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se novčanom kaznom od 150 do 1. ovog zakona.). ako sprječava ili ometa izvršenje nareñenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65.).

dimovode ili ložišta (član 24. po pribavljenom mišljenju ministra unutrašnjih poslova. 8. 1. ako upotrebljava neispravne ili neispravno postavljene instalacije. 6. tačka 2. 2. broj 19/68).).PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 86. prevozna i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 67. Član 88. 75. 4. X . ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. ovog zakona. i 77. 5. stav 1. a nastavi sa korišćenjem odnosno grañenjem objekta. Radnici koji su se na dan 8. Član 87. ako sprječava ili ometa izvršenje nareñenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. stav 1. primjenjivaće se sljedeći propisi bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: . donosi propise o mjerama zaštite od požara šuma i usjeva.000 KM kazniće se za prekršaj pojedinac.Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ". ako bez opravdanog razloga odbije da učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili ako odbije da stavi na raspolaganje vatrogasnoj jedinici alat. . Ministar unutrašnjih poslova po pribavljenom mišljenju Vatrogasnog saveza Republike Srpske. stav 2.). . donosi propise o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara. 76. ovog zakona. aprila 2002. Član 89. ne izvesti pismeno inspektora o izvršenju njegovog rješenja u predviñenom roku (član 74. a na tom radnom mestu neprekidno se nalaze od prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”.).stav 1.). i 66.). ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivno odredbi člana 25. stav 1.stav 2.Član 85. i 2. ako postupi protivno odredbi člana 62. istog zakona. a koji ne ispunjavaju uslove iz člana 50. šumarstva i vodoprivrede. ako u odreñenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara. 7. Do donošenja odgovarajućih propisa Republike Srpske. broj 45/67). broj 16/95). ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25.Pravilnik o smještaju i držanju ulja za loženje („Službeni list SFRJ".stav 1.).Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i . kao i propise o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama i pravila službe u vatrogasnim jedinicama. Član 90. mogu ostati na tom radnom mjestu ako polože stručni ispit za profesionalnog vatrogasca u roku od jedne godine od dana donošenja ovog zakona. stav 2. tehnička sredstva. godine zatekli na radnom mestu profesionalnog vatrogasca. Ministarstvo poljoprivrede. Novčanom kaznom od 100 do 1. 3. Propise za čije je donošenje po ovom zakonu ovlašćen ministar unutrašnjih poslova donjeće u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. vlasnik radnje ako ne preduzme propisane ili naložene mjere zaštite od požara (član 27.

-Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ". broj 44/83 i 31/89). broj 76/90).barutima („Službeni list SFRJ". . . . broj 74/90). broj 39/90). -Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje kotlarnica na otvorenom prostoru („Službeni list SFRJ".Grupe jugoslovenskih standarda sa obaveznom primjenom.Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ". broj 26/85). broj 24/87). -Pravilnik o tehničkim uslovima i normntivima za bezbjedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za meñunarodni transport („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ureñaja od požara („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za ureñaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za ureñaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za cjevne vodove za gasoviti kiseonik („Službeni list SFRJ". godine. broj 80/91). Ovaj zakon stupio je na snagu 26. . -Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane tečne i pod pritiskom rastvorene gasove („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o jugoslovenskim standardima za protiveksplozijsku zaštitu („Službeni list SFRJ". broj 13/68 i 13/78): . broj 25/80). broj 18/61). broj 12/85). broj 20/71 i 23/71). . . broj 13/78).Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ". . -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvoñenje dima i toplote nastalih u požaru („Službeni list SFRJ". broj 7/84).Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne ureñaje za gašenje požara ugljen-dioksidom („Službeni list SFRJ". avgusta 1995. odnosno 12. godine. -Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ". januara 2005. -Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kv do 400 kv („Službeni list SFRJ". aprila 2002. broj 24/71 i 26/71). . . broj 56/69). broj 30/91). broj 16/83). . broj 13/79). . broj 35/80). . broj 38/89).Zakon o standardizaciji („Službeni list SFRJ". . broj 45/83). godine. broj 53/86 i 54/88).Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". broj 52/90). .Pravilnik o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ".broj 57/85).Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica(„Služ6eni list SFRJ". broj 27/71). -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ".Tehnički propisi o gromobranima („Službeni list SFRJ". . . januara 2008.Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". Član 91. . godine. broj 65/86). odnosno 08.Pravilnik o vatrogasnoj službi na aerodromu („Službeni list SFRJ". broj 62/73). odnosno 19.Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful