Na osnovu člana 58. alineja 7.

Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 24. decembra 2008. godine, utvrdio je prečišćeni tekst Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/95, 16/02, 02/05 i 01/08) u kojem je označen dan stupanja na snagu navedenog zakona.
Broj: 02/3-2692/08 Banja Luka, 24. decembar 2008. godine Predsjednik Zakonodavnog odbora Željko Mirjanić s.r.

ZAKON ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA
(PREČIŠĆEN TEKST)
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/09)

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1. U cilju otkrivanja i sprečavanja opasnosti od požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, Republika, gradovi i opštine, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, lica koja obavljaju djelatnost ličnim radom, odnosno ličnim radom i sredstvima u svojini grañana (u daljem tekstu: preduzetnik) i pojedinci organizuju i obezbjeñuju zaštitu od požara, brinu se o njenom uspješnom funkcionisanju i učestvuju u njenom sprovoñenju. Član 2. Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacione, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje se preduzimaju u cilju spriječavanja izbijanja i širenja požara, njenog otkrivanja i gašenja, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Zaštita od požara organizuje se i sprovodi u svim mjestima i na svim objektima koji su izloženi opasnostima od izbijanja i širenja požara. Član Z. Zaštita od požara je djelatnost od posebnog državnog interesa.

II - ORGANIZOVANJE ZAŠTITE OD POŽARA

Član 4. Vlada Republike Srpske, na predlog Republičke uprave za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Inspektorat), uz prethodno pribavljeno mišljenje Vatrogasnog saveza Republike Srpske, donosi godišnji program aktivnosti sprovoñenja posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Srpsku.

Član 5. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su u sprovoñenju mjera zaštite od požara postupati u skladu sa zakonom, planovima zaštite od požara i opštim aktima preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika. U izvršavanju obaveza iz prethodiog stava ostvaruje se saradnja sa ovlaštenim preduzećima i drugim pravnim licima iz člana 22. ovog zakona i preduzećima i pravnim liiima koja su stručno osposobljena i registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara. Član 6. Za organizovanje i ostvarivanje zaštite od požara, u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima po pravilu, odgovorni su: u preduzećima i drugim pravnim licima - direktor, u političkim organizacijama i udruženjima grañana - izvršni organi, a u državnim i drugim organima - funkcioneri koji rukovode tim organima.

Član 7. Radi utvrñivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja drugih mjera potrebnih za uspješno funkcionisanje i sprovoñenje mjera zaštite od požara, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici razvrstavaju se u četiri kategorije ugroženosti od požara, a u zavisnosti od tehnološkog procesa, vrste materijala kojeg proizvode, prerañuju ili uskladištavaju, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta i značaja objekta. Ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) donosi propise o uslovima, osnovama i mjerilima za razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika, u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Ministar, shodno osnovama, mjerilima i uslovima iz stava 2. ovog člana vrši razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Izuzetno, ministar može, zbog privrednog, kulturnog, istorijskog i drugog značaja, djelatnosti koje vrše preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, odrediti da one budu razvrstane u neposredno višu kategoriju ugroženosti od požara.

Član 8. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u prvu kategoriju ugroženosti od požara dužna su da donesu plan zaštite od požara i da imaju vatrogasnu jedinicu sa odgovarajućim brojem radnika na organizovanju i sprovoñenju preventivnih mjera zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u drugu kategoriju ugroženosti od požara obavezna su da donesu planove zaštite od požara i da imaju odgovarajući broj radnika radi vršenja poslova stalnog dežurstva, neposrednog gašenja požara i sprovoñenja preventivih mera zaštite od požara (u daljem tekstu: Služba zaštite od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u treću kategoriju obavezni su da imaju najmanje jednog radnika koji neposredno organizuje i sprovodi preventivne mjere zaštite od požara (u daljem tekstu: referent za zaštitu od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u četvrtu kategoriju moraju da imaju najmanje jednog radnika zaduženog za organizovanje i sprovoñenje preventivnih mjera zaštite od požara ili ugovor sa ovlašćenom ustanovom. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi iz st. 1. do 4. ovog člana donose opšti akt o zaštiti od požara.

Član 9. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su da pod uslovima i na način propisan zakonom učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi i

kao i izbor materijala. izgradnja prilaznih puteva i prolaza. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju. Organizovanje i sprovoñenje zaštite od požara vrši se na osnovu ovog i drugih zakona i propisa donesenih na osnovu zakona i opštih akata. opremu i druge materijale koji se ugrañuju u objekat. Član 11. izvoñač radova je dužan pribaviti dokaze o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama i dati ih na uvid Ministarstvu pre izdavanja saglasnosti iz člana 23. održavanje i kontrola ispravnosti ureñaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara. izbor lokacije i dislokacije objekata. izbor i održavanje tehnoloških procesa i ureñaja kojima se obezbjeñuje sigurnost protiv požara. a koji su od posebnog značaja za sprečavanje nastanka ili širenja požara u tom objektu. 2. organi državne uprave i drugi državni organi (u daljem tekstu: državni organi). Osim mjera zaštite od požara propisanih ovim zakonom. odlukama i . dužni su da u izradi tehničke dokumentacije i grañenju primenjuju propisane mjere i normative zaštite od požara. 4. ureñaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih smješa (gasovi. s obzirom na mesne prilike i potrebe i druge mjere kojima je cilj spriječavanje izbijanja i širenja požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Za grañevinski materijal. tehnička i druga potrebna sredstva za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. ureñaja.materijalnih dobara ugroženih požarom i da stave na raspolaganje svoja prevozna. a skupština grada donosi plan zaštite od požara za područje svih opština u njenom sastavu. obezbjeñenje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara. Za ugrañeni materijal iz stava 2. Član 13. stav 2. kao i planova zaštite od požara. skupštine opština donose.MJERE ZAŠTITE OD POŽARA Član 12. postavljanje ureñaja za javljanje. instalacija i konstrukcija kojim će se spriječiti ili svesti na najmanju mjeru mogućnost izbijanja i širenja požara. u skladu sa ovim zakonom. član 10. elemente. način spasavanja ljudi i materijalnih dobara. 8. organizovanje osmatračke službe i obezbjeñenje opreme i sredstava za gašenje šumskih požara. moraju se obezbjediti dokazi o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama. 5. pare i prašina) i drugih ureñaja za kontrolu bezbjednog odvijanja tehnološkog procesa. gašenje požara i spriječavanje njegovog širenja. Planove zaštite od požara donose preduzeća i druga pravna lica. Član 10. III . Mjere zaštite od požara u smislu ovog zakona su naročito: 1. Preduzeća i druga pravna lica. 3. kada je to ovim zakonom odreñeno. U skladu sa zakonom i drugim propisima plan zaštite od požara za područje opštine donosi skupština opštine. zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izbora paljenja u objektima i prostorijama u kojima bi zbog toga moglo doći do požara. Za finalnu obradu vodoravnih i vertikalnih površina izlaza i izlaznih puteva u objektima smiju se ugrañivati samo materijali odreñenih požarnih karakteristika. investitori i izvoñači grañevina i grañevinskih celina. 6. 7. 9.

U tehničkoj dokumentaciji za stambene objekte sa četiri i više nadzemnih etaža. objektima namjenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi. jedinicama Vojske Republike Srpske. urbanističkim i regulacionim planom. ovog člana utvrñuje se odlukom koju donosi Vlada. državnih i drugih organa. Član 18. način snabdjevanja vodom. Član 14. razvoj primarne i sekundarne mreže sa odgovarajućim kapacitetima za potrebe zaštite od požara. udaljenost izmeñu objekata različite namjene unutar industrijske zone. Na postojećim objektima ne mogu se izvoditi radovi koji bi mogli dovesti do smanjenja bezbednosti od požara na samom objektu ili na susjednim objektima. tehnička oprema i sredstva za gašenje požara. postupak u slučaju požara. kao i druge mjere potrebne za uspješno funkcionisanje i unapreñivanje zaštite od požara i sprovoñenja nadzora nad izvršavanjem mjera zaštite od požara. sadejstvo sa drugim vatrogasnim jedinicama. 4. aerodromi i drugi slični objekti) i industrijskim objektima odreñuju se požarni sektori. škole. prethodnog člana mora biti omogućena bezbedna evakuacija u slučaju požara. Požarni sektor u smislu ovog zakona predstavljaju granicu širenja požara. saobraćajne stanice. hoteli. Za prostorne. udaljenost izmeñu zona predviñenih za industrijske objekte.planovima zaštite od požara opštine i drugim propisima. Član 17. 3. Prostornim. Metodologija za izradu planova zaštite od požara u skladu sa odredbama stava 1. urbanistički red ili urbanistički projekt prije donošenja. sportske i druge dvorane. Izvoñač radova na objektima iz prethodnih stavova dužan je pismeno odrediti i preduzeti potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i obezbjediti potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. . urbanističke i regulacione planove. staraju se o uspješnom funkcionisanju zaštite od požara i sprovoñenju propisanih mjera od strane preduzeća i drugih pravnih lica. Član 16. a putevi evakuacije moraju imati dovoljnu propusnost i biti na siguran način zaštićeni od vatre i dima. a u državnom organu i organu opštine odnosno grada funkcioner koji rukovodi tim organom. organizacija zaštite od požara. Plan zaštite od požara u preduzećima i drugim pravnim licima donosi odgovarajući organ upravljanja. sistem obavještavanja. potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva u pogledu primjenjenih mera zaštite od požara. Republika. u skladu sa svojim pravima i dužnostima. grad i opština. sistem objekata vodosnabdjevanja. preduzetnika i pojedinaca i vrše druge zakonom odreñene poslove u vezi sa sprovoñenjem i unapreñenjem zaštite od požara. širina puteva koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta i njihovo manevrisanje za vreme gašenja požara. skladišta zapaljivih tečnosti. robne kuće. odnosno radi veći broj lica (bolnice. Iz požarnih sektora objekata iz stava 1. Grañevinski objekti grade se na mjestu i na način da ee time ne stvara opasnost od požara za druge objekte. Član 15. urbanističkim redom ili urbanističkim projektom u odnosu na mjere zaštite od požara utvrñuje se naročito: 1. 2. putevi. U planovima zaštite od požara utvrñuje se naročito: procjena ugroženosti od požara. utvrñenim zakonom. gasova i eksplozivnih materija. način upotrebe vatrogasnih jedinica. prolazi i prilazi. pansioni.

naftnih derivata. zapaljivih tačnosti i gasova. požarnog rizika i materijalne vrijednosti objekta ili njegovog dijela. radi ocjene predviñenog odnosno . Preduzeće i drugo pravno lice koje radi tehničku dokumentaciju. . a koji nisu navedeni u stavu 2. proračuna i tekstualnih objašnjenja moraju prikazati sve mjere zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. . 3.drugih objekata od posebnog značaja za Republiku. ovog člana. . uz tehničku dokumentaciju investitor je dužan priložiti poseban elaborat u kome se na sažet i cjelovit način na osnovu grafičkih priloga. uz tehničku dokumentaciju izgraditi prilog zaštite od požara sa naznakom svih opasnosti koje se mogu pojaviti pri korištenju objekta i mjera koje su predviñene u tehničkoj dokumentaciji.industrijskih objekata za proizvodnju eksplozivnih materija. načina širenja požara. tačka 2.skladišta zapaljivih gasova kapaciteta iznad 30 m³. 2.električnih centrala ukupne snage iznad 35 MVA. navesti sve propise koji su korišteni pri izradi tehničke dokumentacije. a za izradu priloga zaštite od požara iz stava 1.skladišta zapaljivih tečnosti kapaciteta iznad 1000 m³. Član 20. Prilog iz stava 1. . kao i za industrijske objekte i objekte namenjene za javnu upotrebu u kojima se sakuplja ili boravi veći broj lica. zaključuje ugovor sa preduzećem ili drugim pravnim licem registrovanim za izradu priloga ili elaborata zaštite od požara uz projektnu dokumentaciju za grañenje objekata. i sadrži izjavu sa potpisom odgovornog projektanta koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini za izvoñenje objekata ili postrojenja i projektanta za zaštitu od požara.objekata hemijske. Projektant za zaštitu od požara iz stava 2. ovog člana nema zaposleno lice koje ispunjava uslove za odgovornog projektanta za zaštitu od požara.industrijskih objekata za preradu nafte.Požarni sektori odreñuju se na osnovu standarda i analize požarnog opterećenja. tekstilne i drvne industrije u kojima se na jednom lokalitetu u više objekata obavlja jedinstven tehnološki proces. Ministarstvo u sjedištu daje saglasnost za grañenje: .magistralnih naftovoda i gasovoda. . izuzev individualne stambene izgradnje i objekata koji se povremeno koriste za boravak i odmor za koje nije potrebna saglasnost. da se ove opasnosti otklone. pri izradi tehničke dokumentacije ugraditi sve propisane mjere zaštite od požara u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Član 19. Odobrenje za grañenje objekata neće se izdati ako se ne pribavi saglasnost od Ministarstva na mjere i normative zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. Nadležni centar javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: centar) daje saglasnost za grañenje ostalih objekata. tačka 2. ovog člana i koje ima visoku ili višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. ovog člana izrañuje se za svaki objekat ili dio objekta ili instalacije koji su predmet projektovanja. Preduzeća i druga pravna lica. Član 21. Projektant iz prethodnog stava dužan je uz projekat dati ispravu kojom dokazuje da je projektovanje objekta odnosno tehničko . . koja rade tehničku dokumentaciju za grañenje objekata dužni su: 1. Za grañevine i radove za koje je potrebna saglasnost Ministarstva u sjedištu na mjere i normative zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. .skladišta zapaljivih gasova u bocama iznad 5000 kg.tehnološkog procesa izvršen u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. . ovog člana može biti lice koje je u stalnom radnom odnosu u preduzeću i drugom pravnom licu iz stava 1.

Pri izgradnji ili rekonstrukciji vodovodne mreže u naseljenim mjestima obezbjediće se protočni kapacitet. ovog člana promjene okolnosti tako da ne ispunjava propisane uslove za davanje stručne ocjene ili ako se u postupku nadzora utvrdi da se organizacija prilikom davanja stručnih ocjena ne pridržava propisa i drugih normativa zaštite od požara. toplovodne. stav 3.) koja se koristi u tehnološkim procesima ili u postupku rada u samostalnim radnjama može se upotrebljavati samo u skladu sa tehničkim i drugim propisima. Član 26. koristiti i održavati prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima kao i uputstvima proizvoñača o čemu mora postojati dokumentacija. i koja za to dobiju odobrenje Ministarstva. prema tehničkim propisima i uputstvu proizvoñača. odgovarajuće ureñaje za ispitivanje izdržljivosti i otpornosti materijala i opreme za toplotu i vatru kao i za ispitivanje funkcionalnosti ureñaja. Zapaljive materije mogu se držati i uskladištavati samo u objektima koji su za to podešeni ili preureñeni u skladu sa tehničkim i drugim propisima. Za davanje stručne ocjene o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradu eloborata iz prethodnog člana može se ovlastiti organizacija koja ima kadrove koji imaju odgovarajuću visoku školsku spremu. a imaju odgovarajuću opremu i poslovii prostor. njegove funkcionalnosti i efikasnosti. Saglasnost iz stava 1. Električne. gromobranske i druge instalanije i ureñaji. pritisak i hidrantska mreža koji su potrebni i za efikasno gašenje požara. ovog člana za objekte iz člana 19. . Instalacije i ureñaji iz prethodnog stava. Odobrenje za upotrebu objekta u kojem je ugrañen sistem za dojavu i gašenje požara. kao i dimovodi i ložišta mogu se upotrebljavati samo ako su ispravni i ako su pravilno postavljeni. sprava i opreme za gašenje požara. ako se u organizaciji iz stava 1. kao i dimovodi moraju se postaviti odnosno izvoditi. najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućoj struci i položen stručni ispit. gasne.odabranog sistema zaštite od požara. Otvorena vatra (otvorena ložišta. Ispitivanje iz prethodnog stava i periodično ispitivanje. ovog zakona izdaje nadležni centar. naftovodne. a za objekte iz člana 19. Član 25. ovog zakona izdaje Ministarstvo u sjedištu. Rešenjem će se ukinuti dato ovlaštenje. Član 24. mogu vršiti samo preduzeća i druga pravna lica koja su registrovana za tu djelatnost. stav 2. ureñaji za kontrolno i zaštitno djelovanje i ureñaji za sprečavanje širenja požara može se izdati nakon što se ispita njihova ispravnast i optimalno djelovanje u skladu sa projektnim rješenjem i primjenjenim standardima i normativima. Član 23. otvoreni plamen i sl. Ovlaštenje iz prethodnog stava na zahtjev preduzeća ili drugog pravnog lica daje Ministarstvo u sjedištu. Odobrenje za upotrebu izgrañenog ili rekonstruisanog objekta ili dijela objekta koji predstavlja ekonomsko-tehničku cjelinu i kao takav se može samostalno koristiti. Član 22. ventilacione. i čiji su radnici stručno osposobljeni za obavljanje tih poslova. može se dati tek nakon što Ministarstvo da saglasnost da su u njima sprovedene mjere zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji.

hidrantska mreža.Član 27. Član 32. O izvršenim ispitivanjima i pregledima vodi se evidencija koja sadrži identifikacioni broj aparata. hemijskih i drugih oštećenja. i 2. preduzetnici u oblasti poljoprivrede i poljoprivredni proizvoñači. ime radnika koji vrši ispitivanje i datum ispitivanja. ureñaji za kontrolu i zaštitno delovanje i urañaji za spriječavanje širenja požara dužan je obezbediti njihovu ispravnost. kao i druge odgovarajuće mjere). a imaju odgovarajuću tehničku opremu. šumarstva i vodoprivrede. preduzeća i druga pravna lica. mehaničkih. alata i drugih sredstava za početno gašenje požara. opštine. poslovni prostor i stručne radnike i koji za to dobiju odobrenje Ministarstva. moraju se preduzeti propisane ili od nadležnog inspektora za zaštitu od požara naložene mjere zaštite od požara (držanje u pripravnosti odgovarajućih sprava. Korisnici ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara dužni su da obezbjede njihovo redovno ispitivanje prema uputstvu proizvoñača. da pribavi atest registrovane ili ovlašćene organizacije u smislu Zakona o standardizaciji.). Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da drže u pripravnosti ispravne ureñaje. ovog zakona. Ispitivanje aparata iz prethodnog stava koji se nalaze u prometu kao i upotrebi može vršiti preduzeće i drugo pravno lice i preduzetnik koji su registrovani za tu djelatnost. Uvoznik odnosno zastupnik strane firme dužan je prije stavljanja u promet ureñaja. priredbe. opreme i sredstava za zaštitu od požara i eksplozija. Pod vatrogasnim dežurstvima iz st. Korisnik objekta u kojem je ugrañen sistem. o čemu mora voditi evidenciju. trijem i sl. mjesne zajednice. sajmovi i slično. organizatori su dužni da za vrijeme njihovog trajanja obezbjede vatrogasno dežurstvo. Član 31. kao i njihovo redovno ispitivanje prema tehničkim propisima i uputstvu proizvoñača. U objektima u kojima se održavaju javni skupovi. za dojavu i gašenje požara. državni i drugi organi. Član 30. službe veze i obaveštenja i kontrola nad sprovoñenjem tih i drugih mjera zaštite od požara. za vrijeme žetve i vršidbe preduzimaju posebne mjere zaštite strnih usjeva od požara. 1. ovog člana podrazumjeva se prisustvo više lica stručno osposobljenih za gašenje požara sa odgovarajućom opremom i sredstvima za blagovremeno gašenje početnih požara. Gradovi. Član 29. a za opremu koja se koristi u tehnološkim i drugim procesima sa lako zapaljivim ili eksplozivnim materijama. Pod posebnim mjerama zaštite strnih useva od požara podrazumjevaju se naročito: organizovanje stalnog dežurstva. U samostalnim radnjama u kojima prijeti opasnost od izbijanja ili širenja požara s obzirom na prirodu posla koji se u njima obavlja i prostorije u koje su smještene. zaštićenim od visokih i niskih temperatura. hodnik. alat i opremu za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (podest. Bliže propise o posebnim mjerama zaštite od požara u poljoprivredi donosi Ministarstvo poljoprivrede. funkcionalnost. odnosno standardima. osmatračke službe. Član 28. da izda dokaz o izvršenom ispitivanju njihove usklañenosti sa propisima i standardima o zaštiti od požara i eksplozija ili o tome pribavi mišljenje ovlašćenog preduzeća i drugog pravnog lica iz člana 22. U preduzećima i drugim pravnim licima vatrogasno dežurstvo se organizuje i u toku procesa rada kada je povećana opasnost od izbijanja požara. .

11. a ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. drugom pravnom licu ili preduzetniku koji su registrovani za tu djelatnost. raspored opreme i sredstava kao i vrijeme povremenog ispitivanja njihove ispravnosti. 10. 7. radna uputstva koja moraju sadržavati mjere zaštite od požara za sve tehnološke jedinice gde postoji opasnost od požara. ovog zakona. koji potpisuje lice koje je izvršilo ispitivanje i odgovorno lice koje ima najmanje višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. te dužnosti. državni i drugi organi mogu povjeriti sprovoñenje mjera zaštite od požara preduzeću. razvrstani u odgovarajuću kategoriju ugroženosti od požara dužni su da organizuju zaštitu od požara. kao i rukovodilac posebno organizovane službe zaštite od požara iz tačke 4. 6. drugog pravnog lica i preduzetnik kojima je povjereno sprovoñenje mjera zaštite od požara. državni i drugi organi iz prethodnog stava. državni i drugi organi. utvrdiće opštim aktom naročito: 1. Preduzeća i druga pravna lica. vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara. Preduzeća i druga pravna lica. Ispitivanje hidrantske mreže za vlastite objekte može vršiti preduzeće i drugo pravno lice. 9. prethodnog stava može biti lice koje ima najmanje školsku spremu četvrtog stepena složenosti odgovarajuće tehničke struke i položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara. prostore i mesta na kojima se ne sme proizvoditi. tehničkom službom zaštite na radu. Izuzetno. način vršenja unutrašnje kontrole sprovoñenja zaštite od požara. u skladu sa rješenjem o razvrstavanju.Ispitivanje hidrantske mreže može vršiti preduzeće i drugo pravno lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti. preduzeće i druga pravna lica. 5. . 4. koristiti ili prenositi otvorena vatra. polazeći od svojih uslova i potreba. stručnu spremu rukovodioca službe i drugih radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara. prostorije. odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. 2. Član 33. ovog člana. 3. ovog člana preduzeće i drugo pravno lice obavezni su sačiniti zapisnik o izvršenom ispitivanju. Preduzeća i druga pravna lica. civilnom zaštitom i ovlašćenim preduzećima i drugim pravnim licem iz člana 22. dužnosti i ponašanje radnika u slučaju izbijanja požara. način saradnje službe za zaštitu od požara sa ostalim službama koje rade na unapreñenju zaštite od požara. a u skladu sa propisima o zaštiti od požara. 8. Odgovorno lice iz stava 1. pod uslovom da ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. Nakon izvršenog pregleda i ispitivanja iz stava 1. odgovornosti i ovlašćenja radnika koji tu kontrolu neposredno vrše. ovog člana. uz bližu razradu obaveza prema radnom uputstvu i drugim propisima svakog pojedinog radnika u pogledu kontrole i sprovoñenja propisa iz oblasti zaštite od požara. postupak i način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeñivanja na drugo radno mesto sa opasnostima od požara vezanim za to radno mesto. kao i način obučavanja radnika u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara. zadatke i odgovornosti rukovodećih radnika u vezi sa sprovoñenjem zaštite od požara. državni i drugi organi dužni su opštim aktom utvrditi mjere i radnje u vezi oa sprovoñenjem i unapreñenjem zaštite od požara i odrediti radnika koji je kao odgovorno lice dužan da se stara o sprovoñenju mjera zaštite od požara i starati se da taj radnik bude posebno stručno osposobljen za uspješno vršenje poslova zaštite od požara. radnik preduzeća. Ministar propisuje program i način polaganja stručnog ispita za radnike iz stava 5. organizuju djelokrug i ovlašćenje službe za zaštitu od požara.

IV . odnosno funkcioner koji rukovodi državnim ili drugim organom. Vatrogasne jedinice mogu biti profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice. Odredbe prethodnih stavova shodno se primenjuju i na samostalne radnje u kojima se koristi rad drugih lica. odnosno državnom organu. Za sprovoñenje propisanih i naloženih mjera zaštite od požara u porodičnim stambenim zgradama. kao i u preduzećima i drugim pravnim licima (u daljem tekstu: preduzetne vatrogasne jedinice). Direktor preduzeća ili drugog pravnog lica. upozna sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je rasporeñen. . gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. a za zgrade u društvenoj odnosno državnoj svojini odgovarajući javni fondovi iz stambene oblasti ili druga organizacija koja gazduje tim zgradama. odgovorni su za organizovanje i sprovoñenje zaštite od požara. prilikom utvrñivanja rizika i procene štete nastale od požara bez odlaganja obaveste nadležni Centar. kao i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara utvrñenih opštinskim planom zaštite od požara.Član 34. osnivaju se vatrogasne jedinice. praktičnom upotrebom priručnih aparata. državnim i drugim organima. Član 36. odnosno u stanovima u svojini grañana odgovoran js vlasnik zgrade odnosno stana. Teritorijalne vatrogasne jedinice ostvaruju zadatke jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti.VATROGASNE JEDINICE Član 38. Osiguravajuća društva koja posluju na teritoriji Republike Srpske dužna su da o svim saznanjima očigledne povrede zakona i drugih propisa. Radi učestvovanja u sprovoñenju preventivnih mjera zaštite od požara. Član 35. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da obezbjede da se svaki radnik. svaki u svom djelokrugu. prema posebno utvrñenom programu. kao i za upoznavanje radnika sa opasnostima od požara vezanim za njihove poslove i zadatke. a mogu se formirati i u preduzećima i drugim pravnim licima. Preduzeća i druta pravna lica i državni i drugi organi dužni su Inspektoratu dostaviti opšti akt o zaštiti od požara. Profesionalne vatrogasne jedinice osnivaju se u skladu sa ovim zakonom za područje opštine ili za dio tog područja (u daljem tekstu: teritorijalne vatrogasne jedinice). paročito za primjenu propisanih i naloženih mera. Dobrovoljne vatrogasne jedinice formiraju se u vatrogasnim društvima. ureñaja i opreme i sredstava za gašenje požara i sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da najmanje jedanput godišnje vrše provjeru znanja radnika iz prethodnog stava o čemu mora postojati dokumentacija. održavanje u ispravnom stanju i namjensku upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara. Član 37. kao i sa mjerama i sredstvima za gašenje požara. rukovodeći radnici i radnici sa posebnim ovlaštenjima u preduzeñu i pravnom licu.

ako je u naseljenom mjestu osnovana zajednička profesionalna vatrogasna jedinica iz člana 40. šesti stepen složenosti.000 stanovnika smatrati industrijski razvijenim u smislu stava 1. Starješina profesionalne vatrogasne jedinice može imati zamjenika. mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica ili dobrovoljna vatrogasna jedinica sposobna za gašenje požara. Teritorijalna odnospo preduzetna vatrogasna jedinica mora ss osnovati kada je to odreñeno ovim zakonom. Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom rukovodi starješina teritorijalne vatrogasne jedinice. ovog člana. Dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica mogu sporazumno osnovati zajedničku preduzetnu vatrogasnu jedinicu. ovog zakona sposobna za gašenje požara. Izuzetno. naročito u pogledu spremnosti i tehničke opremljenosti jedinica i stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i sposobnosti vatrogasne jecinice za gašenje požara. Skupština opštine odreñuje koja će se mjesta sa manje od 20. koji ispunjava uslove iz prethodnog stava.Član 39. Inspektorat vrši nadzor nad radom vatrogasne jedinice. Za naseljena mjesta do 20. Izuzetno od odredaba stava 1.000 stanovnika mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica. Član 42. stav 2. Član 43. Dve ili više opština mogu sporazumno osnovati zajedničku teritorijalnu vatrogasnu jedinicu. Za naseljena mjesta preko 20.000 stanovnika. Za starješinu profesionalne vatrogasne jedinice može se imenovati lice koje ima najmanje školsku spremu zaštite od požara ili drugog tehničkog smjera. Član 41. Starješina vatrogasne jedinice je radnik sa odreñenom funkcijom. Preduzetne vatrogasne jedinice osnivaju preduzeća i druga pravna lica u svom sastavu. Član 44. ne mora se osnivati teritorijalna dobrovoljna vatrogasna jedinica iz prethodnog stava. Član 40. Opština miže sporazumno sa jednim ili više preduzsća i drugih pravnih lica osnovati zajedničku profesionalpu vatrogasnu jedinicu. . Nadležni organ skupštine opštine. u zavisnosti od formacije vatrogasne jedinice. Odlukom iz prethodnog stava utvrñuje se djelokrug i nadležnost teritorijalne vatrogasne jedinice. odnosno skupštine grada odlučuje o davanju saglasnosti na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj vatrogasnoj jedinici nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva u sjedištu. kao i za industrijski razvijena mjesta sa manje od 20. koga imenuje skupština opštine. ovog člana za opštine na području grada teritorijalnu vatrogasnu jedinicu osniva skupština grada.000 stanovnika i industrijski nerazvijena mjesta. Teritorijalna vatrogasna jedinica osniva se odlukom skupštine opštine kao posebna opštinska organizacija.

ovog zakona. Tehnička oprema i sredstva za gašenje požara moraju biti ispravna i u pripravnosti i održavati se prema uputstvu proizvoćača o čemu se vodi dokumentaiija. tako da svaka smjena koja je na dužnosti bude po svom brojnom sastavu i tehničkoj opremi sposobna za efikaono gašenje požara. električarske i dr. ne može nastaviti rad na poslovima i zadacima na koje je rasporeñen. Odredbe prethodnih stavova odnose se i na dobrovoljne vatrogasne jedinice. Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice dužne su da vode propisanu evidenciju o požarima i elementarnim nepogodama i o svome učestvovanju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara.) koja se stiče u školama srednjeg usmjerenog odbrazovanja i vaspitanja četvrtog ili trećeg stepena. hemijske. da ima najmanje spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće struke (vatrogasne. U vreme obavljanja svojih poslova i zadataka vatrogasac ne sme biti pod uticajem alkohola ili opojnih droga ili psihotropnih supstanci. dostavljaju stalne i povremene izveštaje i daju pojedine podatke kojima raspolažu u vezi sa poslovima zaštite od požara. Isto tako. Profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz člana 44. a pri gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. metalske. ovog člana nakon izvršavanja plana programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca. Kod utvrñivanja broja vatrogasaca u svim vatrogasnim jedinicama mora se voditi računa o sposobnosti i spremnosti vatrogasne jedinice iz prethodnog stava. U svakoj smjeni mora biti prisutno onoliko vatrogasaca koliko je odreñeno planom zaštite od požara. Član 47. Profesionalne vatrogasne jedinice donose plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca koji mora biti usmjeren na osposobljavanje vatrogasaca i njihovu spremnost za brzo i efikasno delovanje u izvršavanju zadataka vatrogasne jedinice. U gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom vatrogasne jedinice dužne su meñusobno sarañivati i jedne drugima pružati pomoć. ovog zakona moraju imati najmanje 12 vatrogasaca. . Profesionalni vatrogasac koji prilikom provjeravanja stručnog znanja iz prethodnog stava ne pokaže zadovoljavajući uspeh. obavjestiti nadležni Centar. Član 49. dužne su odmah nakon izvršene intervencije na gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Vatrogasne jedinice iz stava 1. na njen zahtjev. Inspektorat daje saglasnost na plan i program iz prethodnog stava i vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem. Za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici može se prmiti lice koje pored opštih uslova za sticanje svojstva radnika ispunjava i sledeće uslove: 1. dužne su da skupštini opštine. organizuju provjeru stručnog znanja vatrogasaca. Profesionalna vatrogasna jedinica i dobrovoljna vatrogasna jedinica iz člana 44. Član 50. Za vrijeme vršenja dužnosti vatrogasci su dužni da nose uniformu. Član 46. dužni su da nose i propisanu zaštitnu opremu. Član 48. bravarske.Član 45. grañevinske.

da je zdravstveno i psihofizički sposobno za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara. kao stručni ispit iz člana 50. kao i za vršenje neodložnih poslova i zadataka odreñenih opštim aktom vatrogasne jedinice. kao i radi preventivne djelatnosti. radni ljudi i grañani i preduzeća i druga pravna lica mogu osnivati vatrogasna društva koja djeluju kao društvene organizacije. ovog člana moraju ispunjavati lica koja se prvi put primaju na rad kao vatrogasci. Izuzetno od odredbe prethodnog stava. stav 3. ovog zakona polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje Centar. Lica iz stava 1. Troškove polaganja stručnog ispita snosi vatrogasna jedinica ako je kandidata uputila na polaganje. polažu ispit za rukovodioca vatrogasne jedinice. Član 53. i 3. Inspektorata i Vatrogasnog saveza Republike Srpske. . radnici profeoionalnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom za gašenje požara. Član 51. 3. Opštim aktom teritorijalne vatrogasne jedinice odnosno preduzeća i drugog pravnog lica. ovog zakona koji rukovode jedinicom u gašenju požvra. kao i rukovodioci dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. Visinu troškova za polaganje stručnog ispita i visinu naknade članova ispitne komisije odreñuje ministar unutrašnjih poslova. odnosno za zvanje vatrogasca u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici po pravilima Vatrogasnog saveza Republike Srpske. da nije starije od 25 godina.2. rukovodioci i članovi (vatrogasci) dobrovoljkih vatrogasnih jedinica koji te dužnosti ne obavljaju profesionalno. u skladu sa zakonom i planom zaštite od požara. 2. Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara dužni su položiti starješine profesionalnih vatrogasnih jedinica njihovi zamjenici. prethodnog člana. koji je osnovao preduzetnu vatrogasnu jedinicu mogu se propisati i drugi posebni uslovi za obavljanje poslova i zadataka vatrogasca. Stručni ispit iz stava 1. tačke 1. Uslovi iz stava 1. Radi organizovanog dobrovoljnog učestvovanja grañana u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. s tim što rad u jednoj smjeni ne može trajati duže od 12 sati. Za dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica može se osnivati zajedničko vatrogasno društvo. Rad jedne smjene može se produžiti samo ako je to neophodno za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara. s tim što u sastav te komisije ulazi po jedan član Ministarstva u sjedištu. Član 52. ovog člana mogu učestvovati u gašenju požara ako su položili propisan stručni ispit. propagiranja vatrogastva i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara. V . U profesionalnim vatrogasnim jedinicama i u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. ovog zakona rad se odvija u smjenama.VATROGASNA DRUŠTVA Član 54. Zdravstvene i psihofizičke uslove iz prethodnog stava propisuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zdravstvene zaštite.

može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove iz člana 50. skušntina opštine. a u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. Preduzeće ili drugo pravno lice može odrediti posebnu. Za profesionalno obavljanje poslova starješine i rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama osim dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. Licima koja u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obavljaju poslove i zadatke. Rok u kome će se formirati dobrovoljna vatrogasna jedinica. ovog zakona. Vatrogasci u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. U dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 44. ovog zakona. kao i broj vatrogasaca utvrñuje se pravilima društva. državni i drugi organi i samostalne radnje pomažu vatrogasna društva u sprovoñenju aktivnosti za koje su osnovana. Profesionalni vatrogasci u dobrovoljnim i preduzetnim vatrogasnim jedinicama imaju ista prava. Ako se planom zaštite od požara predviñaju obaveze vatrogasnog društva odnosno dobrovoljne vatrogasne jedinice u gašenju požara spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. U dobrovoljne vatrogasne jedinice mogu se primiti na rad i profesionalni vatrogasci. odnosno vršiti gašenje požara. i stava 2. Član 56. preduzeća i druga pravna lica. Lice koje nije navršilo 18 godina života ne može biti u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice. stav 1. državni i drugi organi. stav 1. a nisu stalno zaposleni u jedinici. obaveze i odgovornosti koje su zakonam utvrñene za profesionalne vatrogasce u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama. ovog zakona starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u smjenama moraju ispunjavati iste uslove za zasnivanje radnog odnosa kao i starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici. Opštine. stalnu ili povremenu nagradu vatrogascima dobrovoljne vatrogasne jedinice. opštine. Član 58. U dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz prethodnog stava mora se obezbediti da u svakoj smjeni bude rasporeñen najmanje jedan radnik sa položenim stručnim ispitom za rukovodioca akcije gašenja požara. preduzeća i druga pravna lica. Za profesionalnog vatrogasca u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove propisane za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 50. Član 57. ovog zakona. ili im to uzeti kao jedno od mjerila za učestvovanje u raspodjeli sredstava za lične dohotke. Član 59. i 3.Član 55. starješine vatrogasne jedinice i rukovodioci akcije gašenja požara u smjenama obavljaju poslove profesionalno. i 3. kao i vatrogasno društvo mogu odrediti stalnu nagradu ili davati povremene nagrade. po pravilu vrše poslove besplatno. . Vatrogasno društvo u svom sastavu mora imati dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu obučenu za gašenje požara. tačka 1. ovog zakona. Vatrogasno društvo može formirati sekcije za omladinu i pionire i druge sekcije. i stava 2. dužni su u tom slučaju da dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obezbjede sredstva za vršenje zadataka koji proizilaze iz plana zaštite od požara.

5. Član 61. državni i drugi organ i preduzetnik kod koga su zaposleni. 2. pruža stručnu pomoć vatrogasnim savezima. Visinu naknade utvrñuje skupština opštine. Svaki graćanin koji primjeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga. odnosno stanicu policije ili opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje. Ukoliko grañanin nije u mogućnosti da ugasi požar. propagira vatrogastvo i preduzima mjere za njegovo razvijanje i unapreñenje. naknada iz prethodnog stava vrši se na teret te opštine. Vatrogasna jedinica. vatrogasnim društvima i vatrogasnim jedinicama. Ovu naknadu na teret opštine isplaćuje radnicima preduzeća i drugo pravno lice. opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje ili stanicu policije. 3. bez obzira o čijim materijalnim dobrima se radi. Preduzeće i drugo pravno lice. Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva vatrogasna društva i profesionalne vatrogasne jedinice na području jedne ili više opština mogu se udruživati u vatrogasni savez. . Vatrogasni savez iz prethodnog stava i vatrogasne jedinice. u saradnji sa vatrogasnim jedinicama i vatrogasnim društvima vrši stručno osposobljavanje vatrogasaca i utvrñuje plan i program osposobljavanja rukovodioca i vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. Članovi dobrovoljne vatrogasne jedinice koji nisu u radnom odnosu kad učestvuju u gašenju požara ili spasavanju ljudi i materijalnih dobara mogu od opštine tražiti naknadu u roku od 30 dana od dana izvršene akcije gašenja požara. dužan je da o požaru obavesti vatrogasnu jedinicu.Član 60. donosi pravila kojima se regulišu pojedina pitanja za koja su članovi saveza zainteresovani da budu jedinstveno stvarno regulisana. kada u sastavu vatrogasne jedinice učestvuju radi gašenja požara. vrši sledeće poslove i zadatke: 1. Član 63. prati sprovoñenje planova zaštite od požara i predlaže mjere za unapreñenje vatrogastva i za usklañivanje planova zaštite od požara prema stvarnim potrebama. kad sazna za požar. ako opština u kojoj se nalazi sedište vatrogasne jedinice odbije da plati naknadu. čim sazna da je izbio požar na njenom području dužna je da što prije pristupi njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. pored poslova i zadataka utvrñenih statutom. kao i vatrogasna društva mogu se udruživati u Vatrogasni eavez Republike Srpske. odnosno spasavanja. VI . Ako se na traženje ovlaštenog lica gašenje požara odnosno spasavanje ljudi i materijalnih dobara vrši na području druge opštine. 4. državni i drugi organi ili samostalna radnja. dužni su da o tome što prije obavjeste najbližu vatrogasnu jedinicu. spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili elementarnim nepogodama. Vatrogasni savez Republike Srpske. Članovi dobrovoljnih vatrogasnih jedinica imaju pravo na naknadu ličnog dohotka za vreme odsustvovanja sa rada. Naknada iz prethodnog stava isplaćuje se u visini ličnog dohotka koji bi radnik ostvario da je obavljao svoje redovne poslove i zadatke.GAŠENJE POŽARA Član 62.

rukovodilac gašenja požara. narediti prekid dovoñenje električne energije i plina. kao i republički ikspektor. načelnici opština dužni su u pravilu da pruže traženu pomoć. 3. . da pruže pomoć u gašenju požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. narediti licima koja stanuju u neposrednoj blizini mjesta požara. ako je to u okviru njenog djelokruga poslova. Gašenjem požara rukovodi starješina ili drugi rukovodilac vatrogasne jedinice koja je prva počela gasiti pažar. 5. Radi efikasnijeg i nesmetanog gašenja i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. narediti korišćenje vozila preduzeća i drugih pravnih lica. narediti djelimično ili potpuno rušenje objekta preko koga bi se požar mogao proširiti. može: 1. 2. 4. rukovoñenje gašenjem požara može preuzeti i drugo stručno lice po odobrenju Inspektora za zaštitu od požara. Član 66.narediti upotrebu javne sirene radi bržeg okupljanja vatrogasaca. 6. U gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom učestvuje Republička uprava civilne zaštite. 9. Član 64. načelnik opštine može zatražiti od drugih gradonačelnika. načelnika opštine da učestvuju sa svojim vatrogasnim jedinicama u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih pažarom. državnih i drugih organa i samostalnih radnji i pojedinaca radi prevoženja nastradalih u požaru do najbliže zdravstvene ustanove. odnosno sposobnosti i opremljenosti. rezervoara. narediti evakuaciju lica i uklanjanje stvari iz susednih objekata koji su ugroženi požarom. kao i licima koja se zateknu na mestu požara. samostalnim radnjama. 10. starješina jedinice zatražiće pomoć od drugih vatrogasnih jedinica sa područja opštine ili od najbliže jedinice Vojske Republike Srpske. ograničiti djelimično ili potpuno dovod vode drugim potrošačima u zoni u kojoj se pojavi požar ili u čitavom naselju radi obezbjeñenja potrebne količine vode za gašenje požara. državnim i drugim organima. kanala i slično koji pripadaju preduzećima i drugim pravnim licima. 7. kao i saobraćaj pored tog mesta. Gradonačelnici. nasilno otvoriti zaključani objekat ili prostoriju radi gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. gradonačelnik. ovog člana. Član 65. cisterni. Ako se gašenje požara ili spašavanje ljudi i materijilnih dobara ne može postići na način predviñen u stavu 1. 8. a obavezni su da pomoć pruže po naredbi Republičke uprave civilne zaštite i da obezbjedi neophodan broj vatrogasaca i tehničke opreme za zaštitu od požara na svome padručju. narediti korišćenje vode iz obližnjih bunara.Na isti način vatrogasna jedinica će učestvovati i u otklanjanju posljedica u elementarnim nepogodama i težim nesrećama. Ako vatrogasna jedinica ne može da ugasi požar. Inspektor za zaštitu od požara može narediti da rukovañenje vatrogasnim jedinicama preuzme drugi starješina odnosno rukovodilac vatrogasne jedinice koji je stručniji za neposredno rukovoñenje akcijom gašenja požara. Vatrogasne jedinice od kojih je zatražena pomoć dužne su pružiti pomoć u skladu sa opštinskim planom zaštite od požara. ukoliko se starješine odnosno rukovodioci vatrogasnih jodinica koje učestvuju u gašenju požara drukčije ne dogovore. kao i preduzeti mjere za obezbeñenje stvari koje su evakuisane. Kod gašenja požara u šumama i drugim slučajevima kad je radi bezbednosti i uspešnog gašenja potrebno posebno stručno poznavanje tehnološhih postupaka i opaonosti u vezi s tim postupcima. zabraniti pristup nepozvanim licima u blizini mesta požara. ako se širenje požara ne može na drugi način sprečiti.

62. pod uslovima iz stava 1.Član 67. načelnik opštine može. gorivo. kao i učestvovanja u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Član 71. a ako je požar zahvatio područje grada ili više opština. načelnik opštine. U slučaju izbijanja požara većih razmjera ili kada prijeti opasnost od naglog širenja požara ili postoji opasnost da požar ugrozi živote ljudi ili materijalna dobra u većem obimu. Vatrogasne jedinice. Članovi vatrogasnih društava. Teritorijalne vatrogasne jedinice dužne su da u gašenju požara pruže pomoć vojnim vatrogasnim jedinicama na traženje vojnog starješine. dnevnice i dr. za vrijeme stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Gradonačelnik.i 67. U pogledu prava iz zdravstvenog osiguranja lica koja po odredbama prethodnog stava učestvuju u gašenju požara. i 7. Naknadu iz prethodnog stava snosi opština koja je tražila pomoć. načelnik opštine može narediti svim sposobnim grañanima na području opštine starijim od 16 godina da učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da za potrebe gašenja stave na raopolaganje alat.). Republička uprava civilne zaštite. koje pa zahtevu za pružanje pomoći učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijanih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama izvan područja svog djelovanja. plaća opština na čijem području je požar gašen. Član 70. u slučajevima iz člana 66. ovog člana. Visinu štete utvrñuje skupština opštine. u vršenju zadataka svaje vatrogasne jedinice. zanatskim radnjama i graćanima. alat. 6. Naknadu u visini stvarne štete preduzećima i drugim pravnim licima. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. Gašenjem požara i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara u slučaju iz prethodnog stava rukovodi gradonačelnik. prevozna. Član 68. gradonačelnik. kao i naknadu neophodnih troškova koje su imale pri učestvovanju u gašenju požara (oštećena oprema. Član 69. . da za potrebe gašenja stave na raspolaganje potreban broj ljudi. kao i lica koja učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom u vršenju svojih dužnosti po odredbama ovog zakona (čl. imaju pravo na nahnadu stvarne štete prouzrokovane na tehničkoj opremi. ovog zakona. prevozna. tehnička i druga sredstva. tačka 4. sredstva utrošena za gašenje požara. narediti preduzećima i drugim pravnim licima. državnim i drugim organima i samostalnim radnjama. a raspoložive vatrogasne jedinice ne mogu suzbiti požar.) imaju prava iz zdravstvenog osiguranja po posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju. Opština koja je isplatila naknadu može da traži regres od preduzeća i drugog pravnog lica ili zanatske radnje čija su materijalna dobra spašavana. primenjuju se odredbe propisa o zdravstvenom osiguranju ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

odnosno korisnik objekta ne izvrši predložene mjere iz prethodnog stava. aparatima. 9. naloži da se vrši redovno otklanjanje otpadnih materijala i drugih predmeta sa mjesta na kojima predstavljaju opasnost za nastanak požara. odlaganja zapaljivih tečnosti i gasova i drugih zapaljivih materijala u podrumima. instalacije i drugi ureñaji od kojih prijeti opasnost da izazovu požar. koji se dostavlja vlasniku odnosno korisniku objekta. ovog člana vrši Inspektorat. naloži da se izvrši obilježavanje požarnih puteva i redovno vrši njihovo održavanje. vrši Inspektorat. 8. kao i nad sprovoñenjem propisa o tehničkim normativima u pogledu zaštite od požara. naloži da se uvede stalni nadzor na mjestima gdje su smještene zapaljive materije. inspektor za zaštitu od požara ima ovlašćenje i dužnost da u vršenju nadzora preduzme sljedeće mjere: 1. rekonstrukcija. hidrantima. naloži uklanjanje grañevinskih i drugih prepreka. odnosno demontiraju dimnjaci. Nadzor nad sprovoñenjem mjera zaštite od požara odreñenih ovim zakonom i planovima zaštite od požara. da zabrani dalje izvoñenje radova. zabrani pušenje i upotrebu otvorene vatre i svjetiljki sa otvorenim plamenom na prostoru gdje se koriste eksplozivne materije. funkcionalnost i ispravnost vodozahvata. izbijanja i širenja požara. premjeste.VII . kao i njihovo čuvanje i održavanje u ispravnom stanju. Ako vlasnik. dok izvoñač radova ne preduzme potrebne mjere za sprečavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbijedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. O izvršenoj kontroli sačinjava se zapisnik sa prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do izbijanja i širenja požara. naloži da se izvrši popravka. Povjerava se opštinskim. zapaljive tečnosti i gasovi. Poslove iz prethodnog stava mogu vršiti samo vatrogasci koji su položili stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara. naloži da se izvrši popravka. prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama. Nadzor nad vršenjem poslova iz stava 1. hidranata. zabrani upotrebu objekta ili postrojenja ako se njihovim preureñenjem ili drugim mjerama ne može otkloniti opasnost od požara za takve ili susjedne objekte. zabrane korištenja otvorenog plamena i pušenja na požarno ugroženim prostorima. aparata za gašenje požara. ovog člana o tome odmah obavještava Inspektorat. . instalacija i ureñaja koji bi u slučaju izbijanja požara predstavljali smetnju za brzo i efikasno spasavanje ljudi i materijalnih dobara i gašenja požara. tavanima i drugim mjestima gdje predstavljaju opasnost.NADZOR NAD SPROVOðENJEM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA Član 72. blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima. kao i druge lako zapaljive materije. 4. Član 74. odnosno gradskim organizacijama uprave za zaštitu od požara da na svom području putem radnika teritorijalne vatrogasne jedinice vrše pojedine stručne poslove nadzora koji se odnosi na blagovremenost i smanjenje efikasnosti vatrogasne intervencije. naloži da se preurede. Inspekcijske poslove iz stava 1. rekonstrukcija. 10. dogradnja i pregradnja na objektima. 3. 11. instalacijama i ureñajima u svrhu sprečavanja. 5. dogradnja i pregradnja na objektima. Radi sprječavanja izbijanja i širenja požara. peći. 6. 7. naloži da se izvrši nabavka neophodne potrebne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara u skladu sa planom ili pravilnikom zaštite od požara. ovog člana iz oblasti zaštite od požara vrše inspektori za zaštitu od požara. 2. Član 73. radi sprečavanja ubacivanja predmeta iz vana koji bi mogli prouzrokovati požar. vatrogasna jedinica iz stava 1.

kao i iz namjenskih sredstava za ostvarivanje zadataka civilne zaštite ako je u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti predviñeno da ova jedinica obavlja i te zadatke. popravak postojeće opreme i sredstava.12. Sredstva za rad preduzetnih vatrogasnih jedinica obezbjeñuju preduzeća ili drugo pravno lice koje je osnovalo ovu jedinicu. inspektor za zaštitu od požara će zabraniti dalje korišćenje objekta ili dijela objekta ili instalacija ili ureñaja dok se propis odnosno naložena mera ne sprovedu. VIII . kao sastavni dio redovne djelatnosti i životne aktivnosti. stručno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca i da preduzme i druge mjere radi ukupnog poboljšanja efikasnosti vatrogasne jedinice. preduzetnik i pojedinci finansiraju zaštitu od požara. 13. . Ako inspektor utvrdi da su stavljeni u promet ureñaji. državni i drugi organi. Član 77. iz prethodnog stava obavezni su pismeno izvjestiti inspektora o izvršenju njegovog rješenja u roku od osam dana od dana isteka odreñenog roka za otklanjanje nedostatka odnosno nepravilnosti. državni i drugi organi. ovog zakona uz koji uvoznik ili zastupnik strane firme nije korisniku isporučio potrebnu dokumentaciju. Preduzeća i druga pravna lica. odnosno gradu kao posebne opštinske. do 4. da zabrani dalju gradnju objekta ili naloži da se otklone nedostaci u projektnoj dokumentaciji izrañenoj suprotno propisima. Pre odreñivanja mjera iz tačke 1. sredstva i oprema iz člana 30. Član 79. zabraniće njihovu dalju upotrebu. te drugih izvora u skladu sa zakonom. odnosno grada. preduzetnik i pojedinci. opštine ili preduzeća) i programom opremanja vatrogasne jedinice. obavezni su u odreñenim rokovima otkloniti nedostatke naložene pravosnažnim rješenjem inspektora za zaštitu od požara. Ako se utvrdi da se pri korištenju objekta ili dijela objekta ili instalacija ili ureñaja ne sprovode propisane ili naložene mjere zaštite od požara. pa zbog toga prijeti neposredna opasnost od izbijanja požara. Sredstva za rad teritorijalnih vatrogasnih jedinica osnovanih u opštinama. prethodnog stava inspektor može odrediti i stručni komisijski pregled objekta i postrojenja. 14. Član 75. naloži vatrogasnoj jedinici da izvrši nabavku nedostajuće tehničke opreme i sredstava u skladu sa planom zaštite od požara (grada. kao i iz namjenskih sredstava za ove jedinice u ostvarivanju zadataka civilne zaštite i prihoda koje ostvare vršenjem usluga koje ne spadaju u redovnu djelatnost onih jedinica. preduzetnik i pojedinci. da naredi preduzimanje i drugih mjera propisanih tehničkim propisima. U rješenju o zabrani iz prethodnog stava. može se odrediti da žalba ne odlaže izvršenje rješenja. obezbjeñuju se u budžetu opštine. radi sprečavanja izbijanja i širenja požara. Preduzeće i druga pravna lica.FINANSIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA Član 78. Preduzeća i druga pravna lica. standardima i drugim normativima zaštite od požara. odnosno gradske organizacije. Član 76. državni i drugi organi.

20. odnoso grada. dopunskih sredstava iz budžeta i drugih izvora. dopunskih sredstava iz budžeta Republike Srpske i drugih izvora. Sredstva za rad opštinskog odnosno gradskog vatrogasnog saveza obezbjeñuju se od članarina vatrogasnih društava. ovog zakona ili preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica opština ili gradova i izgradnju objekata koje koriste vatrogasne jedinice za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme (vatrogasni domovi i spremišta) u skladu sa planom koji usvoji skupština opštine – grada. 60% na račun budžeta opština. standardima i drugim normativima zaštite od požara potvrdi da su u potpunosti primjenjeni propisi. odnosno odabranih mjera i normativa zaštite od požara (čl. i čl. registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara ili preduzeće i drugo pravno lice. Sredstva za rad vatrogasnih društava i teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih jedinica koje su formirane u vatrogasnim društvima obezbjeñuju se iz dopunskih sredstava iz budžeta opštine. stav1. 2. standardi i drugi normativi zaštite od požara kojima je obezbeñena funkcionalnost i efikasnost tehničkom dokumentacijom privrednih.Član 80. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica u Republici Srpskoj. Naknada po osnovu obračunate obaveze se uplaćuje na račune javnih prihoda Republike Srpske za opšte uplate. Član 82. suprotno propisima. ako: 1. ne utvrde propisanu organizaciju član 8.). Sredstva za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva koje je osnovano za jedno ili više preduzeća ili drugih pravnih lica i za rad dobrovoljne vatrogasne jedinice toga društva obezbjeñuju se iz sredstava preduzeća odnosno drugih pravih lica za koja je društvo osnovano. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju za grañenje objekata. udruženja grañana i fondacije.000 do 15. 3. odnosno gradova prema sjedištu preduzeća i drugog pravnog lica koje uplaćuje naknadu. kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice iz člana 22. humanitarne i nevladine organizacije. samo za opremanje i razvoj vatrogasnih jedinica. Teritorijalne profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice u Republici Srpskoj dodijeljene sprave i opremu iz stava 1. IX . Preduzeća i druga pravna lica koja na teritoriji Republike Srpske obavljaju djelatnost obračunavaju i uplaćuju naknadu u visini 0..04% od poslovnog prihoda za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara iz člana 4. namjenskih sredstava koja se daju na korišćenje kao oprema i inventar za ostvarivanje zadataka ovih jedinica u funkcionisanju civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. st. Član 81. a mogu se obezbjeñivati i dodatna sredstva uz shodnu primjenu stava 1. opština može uvoditi posebne takse u cilju obezbjeñivanja sredstava. Grad. ovog člana knjiže kao svoja osnovna sredstva. ovog zakona. Novčanom kaznom u iznosu od 3. 22. a prema planu koji usvoji nadležni organ Saveza. te iz drugih izvora. na sljedeći način: 40% na poseban račun Vatrogasnog saveza Republike Srpske. Sredstva za rad Vatrogasnog saveza Republike Srpske obezbjeñuju se iz članarina koje plaćaju opštinski i gradski vatrogasni savezi.000 KM. ovog člana.KAZNENE ODREDBE Član 83. članarina i poklona. . Raspored prikupljenih sredstava po ovom osnovu vrši Ministarstvo finansija -Sektor za Trezor. a kontrolu naplate i utroška sredstava vrši nadležni organ ili služba u čiji djelokrug spada kontrola i naplata poreza. ovog člana prati Inspektorat. Obavezu plaćanja naknade nemaju budžetski korisnici i organi državne uprave. Realizaciju i utrošak sredstava iz stava 1.

). ako bez opravdanih razloga ne stavi na raspolaganje alat. i 77.. 17. ovog zakona. ako ne drži u pripravnosti ureñaje.). ne postupi u skladu sa propisima i standardima pri ispitivanju iz člana 23. odnosno sistema za dojavu i gašenje požara prema uputstvu proizvoñača.). 3. ako ne obezbedi vatrogasno dežurstvo (član 29. i pored rješenja o zabrani korišćenja. 75. 5a. ovog zakona. ako ne uplaćuju obaveze iz člana 81. ako pri izvoñenju radova na objektima ne preduzme potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbjedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara (član 16.).). tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 63. prevozna. ovog zakona. i član 66. 6. opremu i sredstva protivno odredbama člana 30. stav 3. ako upotrebljava neispravne ili nepravilno postavljene instalacije. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. i dalje koristi objekte ili dio objekta ili instalacije ili ureñaja. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivio odredbama člana 25. kao i dimovode i ložišta ili nema dokumentaciju o održavanju (član 24. ovog zakona. Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se novčanom kaznom od 150 do 1.stav 2. ovog zakona. 14. donesenog od strane inspektora za zaštitu od požara (član 75. Član 84. ako ne izvrši obučavanje i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i praktičnom upotrebom sredstava za gašenje požara kao i propisanu provjeru radnika u rukovanju aparatima za početno gašenje požara (član 35. ako u odreñenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara i nastavi sa korišćenjem odnosno sa gradnjom objekata. ako se ne donese plan i program stručnog usavršavanja vatrogasaca ili ne organizuje njegovo sprovoñenje ili ne vrše provjeru stručnog znanja vatrogasca (član 46. ili ne održava tehničku opremu iz sredstava u skladu sa članom 49. 7. ako sprječava ili ometa izvršenje nareñenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. 12. 15. 9. ako ne obezbjedi brojnost vatrogasaca ili su vatrogasci pod uticajem sredstava iz člana 49. 5. stav 4. ovog zakona ili ako ne izrši nareñenje o zabrani upotrebe takve opreme (član 76. ovog zakona ili preduzeću i drugom pravnom lacu ili samostalnoj radnji registrovanoj za vršenje djelatnosti zaštite od požara.stav Z. drugom pravnom licu ili samostalnoj radnji. stav 2. 13.).). stav 3. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. ako se ponaša suprotno odredbi člana 33. 4. 16.76. ako ne objezbedi redovno ispitivanje ispravnosti i funkciokalnosti ureñaja.000 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja: 1.). stav 2. 4. člana 31. stav 1. stav 1.). ovog zakona.). opremu i alat za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (član 27.000 KM. .). 11.3.). ako po saznanju za požar ne postupi u skladu sa članom 62. a najmanje jedanput u šest meseci i aka o tome ne postoji evidencija (član 32. ne izvesti pismeno inepektora o izvršenju njegovog rešenja u predviñenom roku (član 74. Novčanom kaznom od 500 do 10. stav 1) Za prekršaje iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu iz člana 22. 10. ureñaje. 2.500 KM i odgovorno lice u preduzeću. i člana 32. ovog zakona. stav 3. novčanom kaznom u iznosu od 500 do 3.). ukoliko ne odredi požarni sektor ili ne sprovede sve tehničke mjere na osnovu kojih su ovi sektori odreñeni (član 17. 8. ako stavi u promet ureñaje.

76. Član 90. Novčanom kaznom od 100 do 1. a na tom radnom mestu neprekidno se nalaze od prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”. Član 89. po pribavljenom mišljenju ministra unutrašnjih poslova. i 77. ovog zakona. i 66. kao i propise o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama i pravila službe u vatrogasnim jedinicama. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. šumarstva i vodoprivrede. broj 45/67).Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ". tehnička sredstva. Ministarstvo poljoprivrede. X .). ne izvesti pismeno inspektora o izvršenju njegovog rješenja u predviñenom roku (član 74. stav 1.Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i . istog zakona. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivno odredbi člana 25. i 2. mogu ostati na tom radnom mjestu ako polože stručni ispit za profesionalnog vatrogasca u roku od jedne godine od dana donošenja ovog zakona. primjenjivaće se sljedeći propisi bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: . 8.stav 1. ako bez opravdanog razloga odbije da učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili ako odbije da stavi na raspolaganje vatrogasnoj jedinici alat. Član 88. ovog zakona. 7. 1. . ako sprječava ili ometa izvršenje nareñenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65.stav 1. Radnici koji su se na dan 8. a nastavi sa korišćenjem odnosno grañenjem objekta. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. 6. ako upotrebljava neispravne ili neispravno postavljene instalacije. tačka 2.stav 2. godine zatekli na radnom mestu profesionalnog vatrogasca. broj 16/95). 4. Propise za čije je donošenje po ovom zakonu ovlašćen ministar unutrašnjih poslova donjeće u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ministar unutrašnjih poslova po pribavljenom mišljenju Vatrogasnog saveza Republike Srpske. stav 2.).Pravilnik o smještaju i držanju ulja za loženje („Službeni list SFRJ". vlasnik radnje ako ne preduzme propisane ili naložene mjere zaštite od požara (član 27. aprila 2002. dimovode ili ložišta (član 24. a koji ne ispunjavaju uslove iz člana 50.). stav 1. 2.000 KM kazniće se za prekršaj pojedinac.). donosi propise o mjerama zaštite od požara šuma i usjeva. prevozna i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 67.). stav 2. 75. . 3.Član 85. Do donošenja odgovarajućih propisa Republike Srpske. donosi propise o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara. 5. broj 19/68). ako u odreñenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara.). ako postupi protivno odredbi člana 62. stav 1. Član 87.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 86.

. broj 7/84). broj 74/90).Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju („Službeni list SFRJ". broj 35/80). -Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom („Službeni list SFRJ".Tehnički propisi o gromobranima („Službeni list SFRJ". broj 12/85). broj 24/87). -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvoñenje dima i toplote nastalih u požaru („Službeni list SFRJ". broj 30/91). broj 65/86). broj 62/73).Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ". broj 53/86 i 54/88). -Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje kotlarnica na otvorenom prostoru („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne ureñaje za gašenje požara ugljen-dioksidom („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". broj 56/69). broj 52/90). .Pravilnik o tehničkim normativima za ureñaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru („Službeni list SFRJ". . aprila 2002. odnosno 19. odnosno 12.Zakon o standardizaciji („Službeni list SFRJ". . godine. . broj 38/89). januara 2005. broj 27/71). broj 18/61). . -Pravilnik o tehničkim uslovima i normntivima za bezbjedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za meñunarodni transport („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ureñaja od požara („Službeni list SFRJ". . .broj 57/85).Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta („Službeni list SFRJ". godine. . Ovaj zakon stupio je na snagu 26. broj 13/79). .Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica(„Služ6eni list SFRJ". broj 80/91). -Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ". broj 26/85). -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ".Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ". . broj 45/83). . januara 2008. . . broj 16/83).Pravilnik o jugoslovenskim standardima za protiveksplozijsku zaštitu („Službeni list SFRJ". . godine.Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ".Grupe jugoslovenskih standarda sa obaveznom primjenom. broj 25/80). broj 44/83 i 31/89). -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ". godine. broj 39/90). broj 13/68 i 13/78): . -Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kv do 400 kv („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za ureñaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva („Službeni list SFRJ". Član 91. broj 24/71 i 26/71). broj 13/78).Pravilnik o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o vatrogasnoj službi na aerodromu („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane tečne i pod pritiskom rastvorene gasove („Službeni list SFRJ". broj 20/71 i 23/71). . avgusta 1995.barutima („Službeni list SFRJ". . odnosno 08. broj 76/90).Pravilnik o tehničkim normativima za cjevne vodove za gasoviti kiseonik („Službeni list SFRJ". .