Na osnovu člana 58. alineja 7.

Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 24. decembra 2008. godine, utvrdio je prečišćeni tekst Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/95, 16/02, 02/05 i 01/08) u kojem je označen dan stupanja na snagu navedenog zakona.
Broj: 02/3-2692/08 Banja Luka, 24. decembar 2008. godine Predsjednik Zakonodavnog odbora Željko Mirjanić s.r.

ZAKON ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA
(PREČIŠĆEN TEKST)
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/09)

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1. U cilju otkrivanja i sprečavanja opasnosti od požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, Republika, gradovi i opštine, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, lica koja obavljaju djelatnost ličnim radom, odnosno ličnim radom i sredstvima u svojini grañana (u daljem tekstu: preduzetnik) i pojedinci organizuju i obezbjeñuju zaštitu od požara, brinu se o njenom uspješnom funkcionisanju i učestvuju u njenom sprovoñenju. Član 2. Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacione, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje se preduzimaju u cilju spriječavanja izbijanja i širenja požara, njenog otkrivanja i gašenja, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Zaštita od požara organizuje se i sprovodi u svim mjestima i na svim objektima koji su izloženi opasnostima od izbijanja i širenja požara. Član Z. Zaštita od požara je djelatnost od posebnog državnog interesa.

II - ORGANIZOVANJE ZAŠTITE OD POŽARA

Član 4. Vlada Republike Srpske, na predlog Republičke uprave za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Inspektorat), uz prethodno pribavljeno mišljenje Vatrogasnog saveza Republike Srpske, donosi godišnji program aktivnosti sprovoñenja posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Srpsku.

Član 5. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su u sprovoñenju mjera zaštite od požara postupati u skladu sa zakonom, planovima zaštite od požara i opštim aktima preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika. U izvršavanju obaveza iz prethodiog stava ostvaruje se saradnja sa ovlaštenim preduzećima i drugim pravnim licima iz člana 22. ovog zakona i preduzećima i pravnim liiima koja su stručno osposobljena i registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara. Član 6. Za organizovanje i ostvarivanje zaštite od požara, u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima po pravilu, odgovorni su: u preduzećima i drugim pravnim licima - direktor, u političkim organizacijama i udruženjima grañana - izvršni organi, a u državnim i drugim organima - funkcioneri koji rukovode tim organima.

Član 7. Radi utvrñivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja drugih mjera potrebnih za uspješno funkcionisanje i sprovoñenje mjera zaštite od požara, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici razvrstavaju se u četiri kategorije ugroženosti od požara, a u zavisnosti od tehnološkog procesa, vrste materijala kojeg proizvode, prerañuju ili uskladištavaju, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta i značaja objekta. Ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) donosi propise o uslovima, osnovama i mjerilima za razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika, u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Ministar, shodno osnovama, mjerilima i uslovima iz stava 2. ovog člana vrši razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Izuzetno, ministar može, zbog privrednog, kulturnog, istorijskog i drugog značaja, djelatnosti koje vrše preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, odrediti da one budu razvrstane u neposredno višu kategoriju ugroženosti od požara.

Član 8. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u prvu kategoriju ugroženosti od požara dužna su da donesu plan zaštite od požara i da imaju vatrogasnu jedinicu sa odgovarajućim brojem radnika na organizovanju i sprovoñenju preventivnih mjera zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u drugu kategoriju ugroženosti od požara obavezna su da donesu planove zaštite od požara i da imaju odgovarajući broj radnika radi vršenja poslova stalnog dežurstva, neposrednog gašenja požara i sprovoñenja preventivih mera zaštite od požara (u daljem tekstu: Služba zaštite od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u treću kategoriju obavezni su da imaju najmanje jednog radnika koji neposredno organizuje i sprovodi preventivne mjere zaštite od požara (u daljem tekstu: referent za zaštitu od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u četvrtu kategoriju moraju da imaju najmanje jednog radnika zaduženog za organizovanje i sprovoñenje preventivnih mjera zaštite od požara ili ugovor sa ovlašćenom ustanovom. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi iz st. 1. do 4. ovog člana donose opšti akt o zaštiti od požara.

Član 9. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su da pod uslovima i na način propisan zakonom učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi i

materijalnih dobara ugroženih požarom i da stave na raspolaganje svoja prevozna. 8. kada je to ovim zakonom odreñeno. pare i prašina) i drugih ureñaja za kontrolu bezbjednog odvijanja tehnološkog procesa. kao i planova zaštite od požara. opremu i druge materijale koji se ugrañuju u objekat. izgradnja prilaznih puteva i prolaza. organizovanje osmatračke službe i obezbjeñenje opreme i sredstava za gašenje šumskih požara. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju. izbor i održavanje tehnoloških procesa i ureñaja kojima se obezbjeñuje sigurnost protiv požara. a koji su od posebnog značaja za sprečavanje nastanka ili širenja požara u tom objektu. Planove zaštite od požara donose preduzeća i druga pravna lica. Mjere zaštite od požara u smislu ovog zakona su naročito: 1. instalacija i konstrukcija kojim će se spriječiti ili svesti na najmanju mjeru mogućnost izbijanja i širenja požara. gašenje požara i spriječavanje njegovog širenja. 5. s obzirom na mesne prilike i potrebe i druge mjere kojima je cilj spriječavanje izbijanja i širenja požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. a skupština grada donosi plan zaštite od požara za područje svih opština u njenom sastavu. Član 13. elemente. način spasavanja ljudi i materijalnih dobara. Za finalnu obradu vodoravnih i vertikalnih površina izlaza i izlaznih puteva u objektima smiju se ugrañivati samo materijali odreñenih požarnih karakteristika. investitori i izvoñači grañevina i grañevinskih celina. izvoñač radova je dužan pribaviti dokaze o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama i dati ih na uvid Ministarstvu pre izdavanja saglasnosti iz člana 23. tehnička i druga potrebna sredstva za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. moraju se obezbjediti dokazi o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama. odlukama i . član 10. Za ugrañeni materijal iz stava 2. organi državne uprave i drugi državni organi (u daljem tekstu: državni organi). Preduzeća i druga pravna lica. u skladu sa ovim zakonom. Organizovanje i sprovoñenje zaštite od požara vrši se na osnovu ovog i drugih zakona i propisa donesenih na osnovu zakona i opštih akata. Za grañevinski materijal. dužni su da u izradi tehničke dokumentacije i grañenju primenjuju propisane mjere i normative zaštite od požara. ureñaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih smješa (gasovi. održavanje i kontrola ispravnosti ureñaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara. 3. III . Član 10. zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izbora paljenja u objektima i prostorijama u kojima bi zbog toga moglo doći do požara. postavljanje ureñaja za javljanje. skupštine opština donose. 7. obezbjeñenje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara. 6. Član 11. 2. stav 2. Osim mjera zaštite od požara propisanih ovim zakonom. 9. kao i izbor materijala. ureñaja. 4.MJERE ZAŠTITE OD POŽARA Član 12. izbor lokacije i dislokacije objekata. U skladu sa zakonom i drugim propisima plan zaštite od požara za područje opštine donosi skupština opštine.

urbanistički red ili urbanistički projekt prije donošenja. a u državnom organu i organu opštine odnosno grada funkcioner koji rukovodi tim organom. utvrñenim zakonom.planovima zaštite od požara opštine i drugim propisima. urbanističkim redom ili urbanističkim projektom u odnosu na mjere zaštite od požara utvrñuje se naročito: 1. aerodromi i drugi slični objekti) i industrijskim objektima odreñuju se požarni sektori. . udaljenost izmeñu objekata različite namjene unutar industrijske zone. Požarni sektor u smislu ovog zakona predstavljaju granicu širenja požara. organizacija zaštite od požara. širina puteva koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta i njihovo manevrisanje za vreme gašenja požara. 3. državnih i drugih organa. udaljenost izmeñu zona predviñenih za industrijske objekte. u skladu sa svojim pravima i dužnostima. Član 15. Član 14. potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva u pogledu primjenjenih mera zaštite od požara. skladišta zapaljivih tečnosti. robne kuće. Član 18. sadejstvo sa drugim vatrogasnim jedinicama. pansioni. način snabdjevanja vodom. Izvoñač radova na objektima iz prethodnih stavova dužan je pismeno odrediti i preduzeti potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i obezbjediti potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. gasova i eksplozivnih materija. urbanističkim i regulacionim planom. urbanističke i regulacione planove. Grañevinski objekti grade se na mjestu i na način da ee time ne stvara opasnost od požara za druge objekte. jedinicama Vojske Republike Srpske. grad i opština. 2. ovog člana utvrñuje se odlukom koju donosi Vlada. 4. preduzetnika i pojedinaca i vrše druge zakonom odreñene poslove u vezi sa sprovoñenjem i unapreñenjem zaštite od požara. postupak u slučaju požara. kao i druge mjere potrebne za uspješno funkcionisanje i unapreñivanje zaštite od požara i sprovoñenja nadzora nad izvršavanjem mjera zaštite od požara. razvoj primarne i sekundarne mreže sa odgovarajućim kapacitetima za potrebe zaštite od požara. način upotrebe vatrogasnih jedinica. odnosno radi veći broj lica (bolnice. U tehničkoj dokumentaciji za stambene objekte sa četiri i više nadzemnih etaža. a putevi evakuacije moraju imati dovoljnu propusnost i biti na siguran način zaštićeni od vatre i dima. sportske i druge dvorane. Za prostorne. Iz požarnih sektora objekata iz stava 1. Republika. saobraćajne stanice. Plan zaštite od požara u preduzećima i drugim pravnim licima donosi odgovarajući organ upravljanja. hoteli. U planovima zaštite od požara utvrñuje se naročito: procjena ugroženosti od požara. Član 16. Metodologija za izradu planova zaštite od požara u skladu sa odredbama stava 1. prolazi i prilazi. Član 17. škole. objektima namjenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi. Prostornim. staraju se o uspješnom funkcionisanju zaštite od požara i sprovoñenju propisanih mjera od strane preduzeća i drugih pravnih lica. sistem obavještavanja. Na postojećim objektima ne mogu se izvoditi radovi koji bi mogli dovesti do smanjenja bezbednosti od požara na samom objektu ili na susjednim objektima. sistem objekata vodosnabdjevanja. prethodnog člana mora biti omogućena bezbedna evakuacija u slučaju požara. putevi. tehnička oprema i sredstva za gašenje požara.

uz tehničku dokumentaciju izgraditi prilog zaštite od požara sa naznakom svih opasnosti koje se mogu pojaviti pri korištenju objekta i mjera koje su predviñene u tehničkoj dokumentaciji. da se ove opasnosti otklone. požarnog rizika i materijalne vrijednosti objekta ili njegovog dijela. 3.tehnološkog procesa izvršen u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. radi ocjene predviñenog odnosno . a koji nisu navedeni u stavu 2. i sadrži izjavu sa potpisom odgovornog projektanta koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini za izvoñenje objekata ili postrojenja i projektanta za zaštitu od požara. ovog člana. Preduzeća i druga pravna lica. Član 19. uz tehničku dokumentaciju investitor je dužan priložiti poseban elaborat u kome se na sažet i cjelovit način na osnovu grafičkih priloga. navesti sve propise koji su korišteni pri izradi tehničke dokumentacije. tačka 2. Član 21. zapaljivih tačnosti i gasova.električnih centrala ukupne snage iznad 35 MVA. 2. pri izradi tehničke dokumentacije ugraditi sve propisane mjere zaštite od požara u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.objekata hemijske. a za izradu priloga zaštite od požara iz stava 1. kao i za industrijske objekte i objekte namenjene za javnu upotrebu u kojima se sakuplja ili boravi veći broj lica.Požarni sektori odreñuju se na osnovu standarda i analize požarnog opterećenja.magistralnih naftovoda i gasovoda.skladišta zapaljivih tečnosti kapaciteta iznad 1000 m³. ovog člana može biti lice koje je u stalnom radnom odnosu u preduzeću i drugom pravnom licu iz stava 1. .drugih objekata od posebnog značaja za Republiku. Ministarstvo u sjedištu daje saglasnost za grañenje: . . Član 20. .skladišta zapaljivih gasova kapaciteta iznad 30 m³. ovog člana izrañuje se za svaki objekat ili dio objekta ili instalacije koji su predmet projektovanja. koja rade tehničku dokumentaciju za grañenje objekata dužni su: 1. Za grañevine i radove za koje je potrebna saglasnost Ministarstva u sjedištu na mjere i normative zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji.industrijskih objekata za proizvodnju eksplozivnih materija. izuzev individualne stambene izgradnje i objekata koji se povremeno koriste za boravak i odmor za koje nije potrebna saglasnost. načina širenja požara. ovog člana nema zaposleno lice koje ispunjava uslove za odgovornog projektanta za zaštitu od požara. . . Projektant iz prethodnog stava dužan je uz projekat dati ispravu kojom dokazuje da je projektovanje objekta odnosno tehničko . ovog člana i koje ima visoku ili višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. zaključuje ugovor sa preduzećem ili drugim pravnim licem registrovanim za izradu priloga ili elaborata zaštite od požara uz projektnu dokumentaciju za grañenje objekata. Nadležni centar javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: centar) daje saglasnost za grañenje ostalih objekata. Prilog iz stava 1. Odobrenje za grañenje objekata neće se izdati ako se ne pribavi saglasnost od Ministarstva na mjere i normative zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. . Projektant za zaštitu od požara iz stava 2. . .skladišta zapaljivih gasova u bocama iznad 5000 kg. tačka 2.industrijskih objekata za preradu nafte. naftnih derivata. Preduzeće i drugo pravno lice koje radi tehničku dokumentaciju. proračuna i tekstualnih objašnjenja moraju prikazati sve mjere zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. tekstilne i drvne industrije u kojima se na jednom lokalitetu u više objekata obavlja jedinstven tehnološki proces.

gromobranske i druge instalanije i ureñaji. Otvorena vatra (otvorena ložišta. Ispitivanje iz prethodnog stava i periodično ispitivanje. Za davanje stručne ocjene o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradu eloborata iz prethodnog člana može se ovlastiti organizacija koja ima kadrove koji imaju odgovarajuću visoku školsku spremu. ureñaji za kontrolno i zaštitno djelovanje i ureñaji za sprečavanje širenja požara može se izdati nakon što se ispita njihova ispravnast i optimalno djelovanje u skladu sa projektnim rješenjem i primjenjenim standardima i normativima. gasne. a imaju odgovarajuću opremu i poslovii prostor. . Ovlaštenje iz prethodnog stava na zahtjev preduzeća ili drugog pravnog lica daje Ministarstvo u sjedištu. ovog člana za objekte iz člana 19.) koja se koristi u tehnološkim procesima ili u postupku rada u samostalnim radnjama može se upotrebljavati samo u skladu sa tehničkim i drugim propisima. Instalacije i ureñaji iz prethodnog stava. Pri izgradnji ili rekonstrukciji vodovodne mreže u naseljenim mjestima obezbjediće se protočni kapacitet. pritisak i hidrantska mreža koji su potrebni i za efikasno gašenje požara. Zapaljive materije mogu se držati i uskladištavati samo u objektima koji su za to podešeni ili preureñeni u skladu sa tehničkim i drugim propisima. toplovodne. Član 26. Rešenjem će se ukinuti dato ovlaštenje. ovog člana promjene okolnosti tako da ne ispunjava propisane uslove za davanje stručne ocjene ili ako se u postupku nadzora utvrdi da se organizacija prilikom davanja stručnih ocjena ne pridržava propisa i drugih normativa zaštite od požara. Član 22. ventilacione. koristiti i održavati prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima kao i uputstvima proizvoñača o čemu mora postojati dokumentacija. i čiji su radnici stručno osposobljeni za obavljanje tih poslova. kao i dimovodi i ložišta mogu se upotrebljavati samo ako su ispravni i ako su pravilno postavljeni. može se dati tek nakon što Ministarstvo da saglasnost da su u njima sprovedene mjere zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. njegove funkcionalnosti i efikasnosti. a za objekte iz člana 19. i koja za to dobiju odobrenje Ministarstva. sprava i opreme za gašenje požara. prema tehničkim propisima i uputstvu proizvoñača. ovog zakona izdaje nadležni centar. ovog zakona izdaje Ministarstvo u sjedištu. Saglasnost iz stava 1. najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućoj struci i položen stručni ispit. Član 25. otvoreni plamen i sl.odabranog sistema zaštite od požara. Odobrenje za upotrebu objekta u kojem je ugrañen sistem za dojavu i gašenje požara. odgovarajuće ureñaje za ispitivanje izdržljivosti i otpornosti materijala i opreme za toplotu i vatru kao i za ispitivanje funkcionalnosti ureñaja. kao i dimovodi moraju se postaviti odnosno izvoditi. naftovodne. stav 3. ako se u organizaciji iz stava 1. Član 23. mogu vršiti samo preduzeća i druga pravna lica koja su registrovana za tu djelatnost. Odobrenje za upotrebu izgrañenog ili rekonstruisanog objekta ili dijela objekta koji predstavlja ekonomsko-tehničku cjelinu i kao takav se može samostalno koristiti. Električne. stav 2. Član 24.

ovog zakona. mehaničkih. U objektima u kojima se održavaju javni skupovi.Član 27. i 2. . zaštićenim od visokih i niskih temperatura. da pribavi atest registrovane ili ovlašćene organizacije u smislu Zakona o standardizaciji. U preduzećima i drugim pravnim licima vatrogasno dežurstvo se organizuje i u toku procesa rada kada je povećana opasnost od izbijanja požara. Član 32. trijem i sl.). a za opremu koja se koristi u tehnološkim i drugim procesima sa lako zapaljivim ili eksplozivnim materijama. za dojavu i gašenje požara. preduzetnici u oblasti poljoprivrede i poljoprivredni proizvoñači. hodnik. alata i drugih sredstava za početno gašenje požara. Pod vatrogasnim dežurstvima iz st. sajmovi i slično. ovog člana podrazumjeva se prisustvo više lica stručno osposobljenih za gašenje požara sa odgovarajućom opremom i sredstvima za blagovremeno gašenje početnih požara. Korisnici ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara dužni su da obezbjede njihovo redovno ispitivanje prema uputstvu proizvoñača. o čemu mora voditi evidenciju. kao i druge odgovarajuće mjere). ime radnika koji vrši ispitivanje i datum ispitivanja. odnosno standardima. državni i drugi organi. moraju se preduzeti propisane ili od nadležnog inspektora za zaštitu od požara naložene mjere zaštite od požara (držanje u pripravnosti odgovarajućih sprava. Pod posebnim mjerama zaštite strnih useva od požara podrazumjevaju se naročito: organizovanje stalnog dežurstva. organizatori su dužni da za vrijeme njihovog trajanja obezbjede vatrogasno dežurstvo. Član 31. ureñaji za kontrolu i zaštitno delovanje i urañaji za spriječavanje širenja požara dužan je obezbediti njihovu ispravnost. šumarstva i vodoprivrede. Bliže propise o posebnim mjerama zaštite od požara u poljoprivredi donosi Ministarstvo poljoprivrede. osmatračke službe. Član 30. Član 29. alat i opremu za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (podest. priredbe. Gradovi. preduzeća i druga pravna lica. funkcionalnost. U samostalnim radnjama u kojima prijeti opasnost od izbijanja ili širenja požara s obzirom na prirodu posla koji se u njima obavlja i prostorije u koje su smještene. službe veze i obaveštenja i kontrola nad sprovoñenjem tih i drugih mjera zaštite od požara. poslovni prostor i stručne radnike i koji za to dobiju odobrenje Ministarstva. Ispitivanje aparata iz prethodnog stava koji se nalaze u prometu kao i upotrebi može vršiti preduzeće i drugo pravno lice i preduzetnik koji su registrovani za tu djelatnost. mjesne zajednice. O izvršenim ispitivanjima i pregledima vodi se evidencija koja sadrži identifikacioni broj aparata. Član 28. opštine. a imaju odgovarajuću tehničku opremu. 1. da izda dokaz o izvršenom ispitivanju njihove usklañenosti sa propisima i standardima o zaštiti od požara i eksplozija ili o tome pribavi mišljenje ovlašćenog preduzeća i drugog pravnog lica iz člana 22. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da drže u pripravnosti ispravne ureñaje. opreme i sredstava za zaštitu od požara i eksplozija. za vrijeme žetve i vršidbe preduzimaju posebne mjere zaštite strnih usjeva od požara. kao i njihovo redovno ispitivanje prema tehničkim propisima i uputstvu proizvoñača. hemijskih i drugih oštećenja. Korisnik objekta u kojem je ugrañen sistem. hidrantska mreža. Uvoznik odnosno zastupnik strane firme dužan je prije stavljanja u promet ureñaja.

ovog člana. Ispitivanje hidrantske mreže za vlastite objekte može vršiti preduzeće i drugo pravno lice. državni i drugi organi dužni su opštim aktom utvrditi mjere i radnje u vezi oa sprovoñenjem i unapreñenjem zaštite od požara i odrediti radnika koji je kao odgovorno lice dužan da se stara o sprovoñenju mjera zaštite od požara i starati se da taj radnik bude posebno stručno osposobljen za uspješno vršenje poslova zaštite od požara. odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. Ministar propisuje program i način polaganja stručnog ispita za radnike iz stava 5.Ispitivanje hidrantske mreže može vršiti preduzeće i drugo pravno lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti. Preduzeća i druga pravna lica. odgovornosti i ovlašćenja radnika koji tu kontrolu neposredno vrše. 8. Preduzeća i druga pravna lica. Preduzeća i druga pravna lica. 6. 11. državni i drugi organi iz prethodnog stava. radnik preduzeća. 9. Izuzetno. prostore i mesta na kojima se ne sme proizvoditi. državni i drugi organi mogu povjeriti sprovoñenje mjera zaštite od požara preduzeću. drugom pravnom licu ili preduzetniku koji su registrovani za tu djelatnost. ovog člana. stručnu spremu rukovodioca službe i drugih radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara. 10. razvrstani u odgovarajuću kategoriju ugroženosti od požara dužni su da organizuju zaštitu od požara. 2. prethodnog stava može biti lice koje ima najmanje školsku spremu četvrtog stepena složenosti odgovarajuće tehničke struke i položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara. koristiti ili prenositi otvorena vatra. te dužnosti. tehničkom službom zaštite na radu. kao i način obučavanja radnika u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara. način saradnje službe za zaštitu od požara sa ostalim službama koje rade na unapreñenju zaštite od požara. polazeći od svojih uslova i potreba. u skladu sa rješenjem o razvrstavanju. organizuju djelokrug i ovlašćenje službe za zaštitu od požara. vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara. radna uputstva koja moraju sadržavati mjere zaštite od požara za sve tehnološke jedinice gde postoji opasnost od požara. ovog zakona. dužnosti i ponašanje radnika u slučaju izbijanja požara. način vršenja unutrašnje kontrole sprovoñenja zaštite od požara. 5. . ovog člana preduzeće i drugo pravno lice obavezni su sačiniti zapisnik o izvršenom ispitivanju. civilnom zaštitom i ovlašćenim preduzećima i drugim pravnim licem iz člana 22. preduzeće i druga pravna lica. uz bližu razradu obaveza prema radnom uputstvu i drugim propisima svakog pojedinog radnika u pogledu kontrole i sprovoñenja propisa iz oblasti zaštite od požara. prostorije. Odgovorno lice iz stava 1. utvrdiće opštim aktom naročito: 1. pod uslovom da ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. zadatke i odgovornosti rukovodećih radnika u vezi sa sprovoñenjem zaštite od požara. postupak i način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeñivanja na drugo radno mesto sa opasnostima od požara vezanim za to radno mesto. kao i rukovodilac posebno organizovane službe zaštite od požara iz tačke 4. 3. raspored opreme i sredstava kao i vrijeme povremenog ispitivanja njihove ispravnosti. 7. a u skladu sa propisima o zaštiti od požara. koji potpisuje lice koje je izvršilo ispitivanje i odgovorno lice koje ima najmanje višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. drugog pravnog lica i preduzetnik kojima je povjereno sprovoñenje mjera zaštite od požara. a ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. Član 33. 4. Nakon izvršenog pregleda i ispitivanja iz stava 1. državni i drugi organi.

IV . Direktor preduzeća ili drugog pravnog lica.Član 34. ureñaja i opreme i sredstava za gašenje požara i sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. Odredbe prethodnih stavova shodno se primenjuju i na samostalne radnje u kojima se koristi rad drugih lica. Preduzeća i druta pravna lica i državni i drugi organi dužni su Inspektoratu dostaviti opšti akt o zaštiti od požara. . Član 37. kao i za upoznavanje radnika sa opasnostima od požara vezanim za njihove poslove i zadatke. praktičnom upotrebom priručnih aparata. Radi učestvovanja u sprovoñenju preventivnih mjera zaštite od požara. osnivaju se vatrogasne jedinice. gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. a mogu se formirati i u preduzećima i drugim pravnim licima. odnosno državnom organu. kao i sa mjerama i sredstvima za gašenje požara. Osiguravajuća društva koja posluju na teritoriji Republike Srpske dužna su da o svim saznanjima očigledne povrede zakona i drugih propisa. Za sprovoñenje propisanih i naloženih mjera zaštite od požara u porodičnim stambenim zgradama. Profesionalne vatrogasne jedinice osnivaju se u skladu sa ovim zakonom za područje opštine ili za dio tog područja (u daljem tekstu: teritorijalne vatrogasne jedinice). odnosno funkcioner koji rukovodi državnim ili drugim organom. prema posebno utvrñenom programu. svaki u svom djelokrugu. odnosno u stanovima u svojini grañana odgovoran js vlasnik zgrade odnosno stana. državnim i drugim organima. Teritorijalne vatrogasne jedinice ostvaruju zadatke jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. Vatrogasne jedinice mogu biti profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice. upozna sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je rasporeñen. kao i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara utvrñenih opštinskim planom zaštite od požara. kao i u preduzećima i drugim pravnim licima (u daljem tekstu: preduzetne vatrogasne jedinice). a za zgrade u društvenoj odnosno državnoj svojini odgovarajući javni fondovi iz stambene oblasti ili druga organizacija koja gazduje tim zgradama. prilikom utvrñivanja rizika i procene štete nastale od požara bez odlaganja obaveste nadležni Centar. Član 35. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da najmanje jedanput godišnje vrše provjeru znanja radnika iz prethodnog stava o čemu mora postojati dokumentacija. paročito za primjenu propisanih i naloženih mera. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da obezbjede da se svaki radnik. održavanje u ispravnom stanju i namjensku upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara. Dobrovoljne vatrogasne jedinice formiraju se u vatrogasnim društvima. Član 36. odgovorni su za organizovanje i sprovoñenje zaštite od požara.VATROGASNE JEDINICE Član 38. rukovodeći radnici i radnici sa posebnim ovlaštenjima u preduzeñu i pravnom licu.

šesti stepen složenosti.000 stanovnika mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica. stav 2. . ovog člana. Izuzetno od odredaba stava 1. kao i za industrijski razvijena mjesta sa manje od 20. Inspektorat vrši nadzor nad radom vatrogasne jedinice. naročito u pogledu spremnosti i tehničke opremljenosti jedinica i stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i sposobnosti vatrogasne jecinice za gašenje požara. ovog člana za opštine na području grada teritorijalnu vatrogasnu jedinicu osniva skupština grada. mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica ili dobrovoljna vatrogasna jedinica sposobna za gašenje požara. Dve ili više opština mogu sporazumno osnovati zajedničku teritorijalnu vatrogasnu jedinicu. koga imenuje skupština opštine. Član 44. Za starješinu profesionalne vatrogasne jedinice može se imenovati lice koje ima najmanje školsku spremu zaštite od požara ili drugog tehničkog smjera. ne mora se osnivati teritorijalna dobrovoljna vatrogasna jedinica iz prethodnog stava. Odlukom iz prethodnog stava utvrñuje se djelokrug i nadležnost teritorijalne vatrogasne jedinice.000 stanovnika i industrijski nerazvijena mjesta.Član 39. odnosno skupštine grada odlučuje o davanju saglasnosti na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj vatrogasnoj jedinici nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva u sjedištu. Opština miže sporazumno sa jednim ili više preduzsća i drugih pravnih lica osnovati zajedničku profesionalpu vatrogasnu jedinicu.000 stanovnika smatrati industrijski razvijenim u smislu stava 1. ovog zakona sposobna za gašenje požara. Član 41. Starješina vatrogasne jedinice je radnik sa odreñenom funkcijom. Teritorijalna odnospo preduzetna vatrogasna jedinica mora ss osnovati kada je to odreñeno ovim zakonom. Za naseljena mjesta preko 20. Preduzetne vatrogasne jedinice osnivaju preduzeća i druga pravna lica u svom sastavu. Skupština opštine odreñuje koja će se mjesta sa manje od 20. Član 43. Nadležni organ skupštine opštine. Član 42. Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom rukovodi starješina teritorijalne vatrogasne jedinice.000 stanovnika. Član 40. Dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica mogu sporazumno osnovati zajedničku preduzetnu vatrogasnu jedinicu. ako je u naseljenom mjestu osnovana zajednička profesionalna vatrogasna jedinica iz člana 40. koji ispunjava uslove iz prethodnog stava. u zavisnosti od formacije vatrogasne jedinice. Teritorijalna vatrogasna jedinica osniva se odlukom skupštine opštine kao posebna opštinska organizacija. Izuzetno. Za naseljena mjesta do 20. Starješina profesionalne vatrogasne jedinice može imati zamjenika.

tako da svaka smjena koja je na dužnosti bude po svom brojnom sastavu i tehničkoj opremi sposobna za efikaono gašenje požara. Vatrogasne jedinice iz stava 1. Za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici može se prmiti lice koje pored opštih uslova za sticanje svojstva radnika ispunjava i sledeće uslove: 1. dužne su odmah nakon izvršene intervencije na gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Profesionalna vatrogasna jedinica i dobrovoljna vatrogasna jedinica iz člana 44. električarske i dr. Profesionalne vatrogasne jedinice donose plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca koji mora biti usmjeren na osposobljavanje vatrogasaca i njihovu spremnost za brzo i efikasno delovanje u izvršavanju zadataka vatrogasne jedinice. U vreme obavljanja svojih poslova i zadataka vatrogasac ne sme biti pod uticajem alkohola ili opojnih droga ili psihotropnih supstanci. Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice dužne su da vode propisanu evidenciju o požarima i elementarnim nepogodama i o svome učestvovanju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. dužni su da nose i propisanu zaštitnu opremu. Član 46. organizuju provjeru stručnog znanja vatrogasaca.) koja se stiče u školama srednjeg usmjerenog odbrazovanja i vaspitanja četvrtog ili trećeg stepena. Profesionalni vatrogasac koji prilikom provjeravanja stručnog znanja iz prethodnog stava ne pokaže zadovoljavajući uspeh. Član 49. . ovog zakona moraju imati najmanje 12 vatrogasaca.Član 45. Profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz člana 44. Za vrijeme vršenja dužnosti vatrogasci su dužni da nose uniformu. metalske. dužne su da skupštini opštine. Član 47. U svakoj smjeni mora biti prisutno onoliko vatrogasaca koliko je odreñeno planom zaštite od požara. Član 48. Isto tako. Tehnička oprema i sredstva za gašenje požara moraju biti ispravna i u pripravnosti i održavati se prema uputstvu proizvoćača o čemu se vodi dokumentaiija. hemijske. Član 50. Kod utvrñivanja broja vatrogasaca u svim vatrogasnim jedinicama mora se voditi računa o sposobnosti i spremnosti vatrogasne jedinice iz prethodnog stava. ne može nastaviti rad na poslovima i zadacima na koje je rasporeñen. ovog zakona. ovog člana nakon izvršavanja plana programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca. Inspektorat daje saglasnost na plan i program iz prethodnog stava i vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem. obavjestiti nadležni Centar. a pri gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. U gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom vatrogasne jedinice dužne su meñusobno sarañivati i jedne drugima pružati pomoć. bravarske. na njen zahtjev. Odredbe prethodnih stavova odnose se i na dobrovoljne vatrogasne jedinice. grañevinske. dostavljaju stalne i povremene izveštaje i daju pojedine podatke kojima raspolažu u vezi sa poslovima zaštite od požara. da ima najmanje spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće struke (vatrogasne.

Radi organizovanog dobrovoljnog učestvovanja grañana u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Izuzetno od odredbe prethodnog stava. Troškove polaganja stručnog ispita snosi vatrogasna jedinica ako je kandidata uputila na polaganje. stav 3. i 3. prethodnog člana. da nije starije od 25 godina. Visinu troškova za polaganje stručnog ispita i visinu naknade članova ispitne komisije odreñuje ministar unutrašnjih poslova. s tim što u sastav te komisije ulazi po jedan član Ministarstva u sjedištu. odnosno za zvanje vatrogasca u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici po pravilima Vatrogasnog saveza Republike Srpske. polažu ispit za rukovodioca vatrogasne jedinice. Zdravstvene i psihofizičke uslove iz prethodnog stava propisuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zdravstvene zaštite. Lica iz stava 1. koji je osnovao preduzetnu vatrogasnu jedinicu mogu se propisati i drugi posebni uslovi za obavljanje poslova i zadataka vatrogasca. Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara dužni su položiti starješine profesionalnih vatrogasnih jedinica njihovi zamjenici. ovog člana moraju ispunjavati lica koja se prvi put primaju na rad kao vatrogasci. Član 51. kao i rukovodioci dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. Član 53. ovog člana mogu učestvovati u gašenju požara ako su položili propisan stručni ispit. ovog zakona rad se odvija u smjenama. U profesionalnim vatrogasnim jedinicama i u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. ovog zakona koji rukovode jedinicom u gašenju požvra. tačke 1. Uslovi iz stava 1. s tim što rad u jednoj smjeni ne može trajati duže od 12 sati.VATROGASNA DRUŠTVA Član 54. V . Stručni ispit iz stava 1. . da je zdravstveno i psihofizički sposobno za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara. Opštim aktom teritorijalne vatrogasne jedinice odnosno preduzeća i drugog pravnog lica. kao i radi preventivne djelatnosti.2. 2. kao i za vršenje neodložnih poslova i zadataka odreñenih opštim aktom vatrogasne jedinice. Član 52. ovog zakona polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje Centar. radnici profeoionalnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom za gašenje požara. rukovodioci i članovi (vatrogasci) dobrovoljkih vatrogasnih jedinica koji te dužnosti ne obavljaju profesionalno. u skladu sa zakonom i planom zaštite od požara. Inspektorata i Vatrogasnog saveza Republike Srpske. kao stručni ispit iz člana 50. Za dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica može se osnivati zajedničko vatrogasno društvo. radni ljudi i grañani i preduzeća i druga pravna lica mogu osnivati vatrogasna društva koja djeluju kao društvene organizacije. Rad jedne smjene može se produžiti samo ako je to neophodno za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara. 3. propagiranja vatrogastva i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara.

po pravilu vrše poslove besplatno. može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove iz člana 50. Preduzeće ili drugo pravno lice može odrediti posebnu. ovog zakona. U dobrovoljne vatrogasne jedinice mogu se primiti na rad i profesionalni vatrogasci. Opštine. skušntina opštine. Član 56. U dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 44. Ako se planom zaštite od požara predviñaju obaveze vatrogasnog društva odnosno dobrovoljne vatrogasne jedinice u gašenju požara spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Profesionalni vatrogasci u dobrovoljnim i preduzetnim vatrogasnim jedinicama imaju ista prava. tačka 1. odnosno vršiti gašenje požara. preduzeća i druga pravna lica. i stava 2. Za profesionalnog vatrogasca u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove propisane za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 50. Vatrogasno društvo u svom sastavu mora imati dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu obučenu za gašenje požara. ovog zakona starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u smjenama moraju ispunjavati iste uslove za zasnivanje radnog odnosa kao i starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici. ovog zakona. stalnu ili povremenu nagradu vatrogascima dobrovoljne vatrogasne jedinice. . preduzeća i druga pravna lica. Lice koje nije navršilo 18 godina života ne može biti u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice. stav 1. i 3. ovog zakona. a nisu stalno zaposleni u jedinici. opštine.Član 55. i stava 2. ili im to uzeti kao jedno od mjerila za učestvovanje u raspodjeli sredstava za lične dohotke. Vatrogasno društvo može formirati sekcije za omladinu i pionire i druge sekcije. a u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. Član 59. Član 57. Član 58. Rok u kome će se formirati dobrovoljna vatrogasna jedinica. starješine vatrogasne jedinice i rukovodioci akcije gašenja požara u smjenama obavljaju poslove profesionalno. stav 1. kao i broj vatrogasaca utvrñuje se pravilima društva. dužni su u tom slučaju da dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obezbjede sredstva za vršenje zadataka koji proizilaze iz plana zaštite od požara. obaveze i odgovornosti koje su zakonam utvrñene za profesionalne vatrogasce u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama. U dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz prethodnog stava mora se obezbediti da u svakoj smjeni bude rasporeñen najmanje jedan radnik sa položenim stručnim ispitom za rukovodioca akcije gašenja požara. Vatrogasci u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. državni i drugi organi. ovog zakona. i 3. Licima koja u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obavljaju poslove i zadatke. državni i drugi organi i samostalne radnje pomažu vatrogasna društva u sprovoñenju aktivnosti za koje su osnovana. kao i vatrogasno društvo mogu odrediti stalnu nagradu ili davati povremene nagrade. Za profesionalno obavljanje poslova starješine i rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama osim dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44.

odnosno stanicu policije ili opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje. u saradnji sa vatrogasnim jedinicama i vatrogasnim društvima vrši stručno osposobljavanje vatrogasaca i utvrñuje plan i program osposobljavanja rukovodioca i vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili elementarnim nepogodama. propagira vatrogastvo i preduzima mjere za njegovo razvijanje i unapreñenje. bez obzira o čijim materijalnim dobrima se radi. državni i drugi organ i preduzetnik kod koga su zaposleni. Svaki graćanin koji primjeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga. Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva vatrogasna društva i profesionalne vatrogasne jedinice na području jedne ili više opština mogu se udruživati u vatrogasni savez. . Ukoliko grañanin nije u mogućnosti da ugasi požar. Vatrogasni savez Republike Srpske. VI . Vatrogasna jedinica. pruža stručnu pomoć vatrogasnim savezima. Član 63. opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje ili stanicu policije. dužni su da o tome što prije obavjeste najbližu vatrogasnu jedinicu. 3. naknada iz prethodnog stava vrši se na teret te opštine.Član 60. 5. prati sprovoñenje planova zaštite od požara i predlaže mjere za unapreñenje vatrogastva i za usklañivanje planova zaštite od požara prema stvarnim potrebama. 2. Član 61. Visinu naknade utvrñuje skupština opštine. pored poslova i zadataka utvrñenih statutom. ako opština u kojoj se nalazi sedište vatrogasne jedinice odbije da plati naknadu. dužan je da o požaru obavesti vatrogasnu jedinicu. Naknada iz prethodnog stava isplaćuje se u visini ličnog dohotka koji bi radnik ostvario da je obavljao svoje redovne poslove i zadatke. Članovi dobrovoljne vatrogasne jedinice koji nisu u radnom odnosu kad učestvuju u gašenju požara ili spasavanju ljudi i materijalnih dobara mogu od opštine tražiti naknadu u roku od 30 dana od dana izvršene akcije gašenja požara. odnosno spasavanja. 4. Vatrogasni savez iz prethodnog stava i vatrogasne jedinice. donosi pravila kojima se regulišu pojedina pitanja za koja su članovi saveza zainteresovani da budu jedinstveno stvarno regulisana.GAŠENJE POŽARA Član 62. kada u sastavu vatrogasne jedinice učestvuju radi gašenja požara. vrši sledeće poslove i zadatke: 1. kao i vatrogasna društva mogu se udruživati u Vatrogasni eavez Republike Srpske. čim sazna da je izbio požar na njenom području dužna je da što prije pristupi njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. vatrogasnim društvima i vatrogasnim jedinicama. kad sazna za požar. Preduzeće i drugo pravno lice. Ako se na traženje ovlaštenog lica gašenje požara odnosno spasavanje ljudi i materijalnih dobara vrši na području druge opštine. Članovi dobrovoljnih vatrogasnih jedinica imaju pravo na naknadu ličnog dohotka za vreme odsustvovanja sa rada. državni i drugi organi ili samostalna radnja. Ovu naknadu na teret opštine isplaćuje radnicima preduzeća i drugo pravno lice.

rukovoñenje gašenjem požara može preuzeti i drugo stručno lice po odobrenju Inspektora za zaštitu od požara. rezervoara. rukovodilac gašenja požara. zabraniti pristup nepozvanim licima u blizini mesta požara. Vatrogasne jedinice od kojih je zatražena pomoć dužne su pružiti pomoć u skladu sa opštinskim planom zaštite od požara. 8. 3. 9. starješina jedinice zatražiće pomoć od drugih vatrogasnih jedinica sa područja opštine ili od najbliže jedinice Vojske Republike Srpske. ako se širenje požara ne može na drugi način sprečiti. Radi efikasnijeg i nesmetanog gašenja i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. kao i licima koja se zateknu na mestu požara.Na isti način vatrogasna jedinica će učestvovati i u otklanjanju posljedica u elementarnim nepogodama i težim nesrećama. narediti korišćenje vode iz obližnjih bunara.narediti upotrebu javne sirene radi bržeg okupljanja vatrogasaca. Član 65. državnih i drugih organa i samostalnih radnji i pojedinaca radi prevoženja nastradalih u požaru do najbliže zdravstvene ustanove. a obavezni su da pomoć pruže po naredbi Republičke uprave civilne zaštite i da obezbjedi neophodan broj vatrogasaca i tehničke opreme za zaštitu od požara na svome padručju. ako je to u okviru njenog djelokruga poslova. ovog člana. narediti prekid dovoñenje električne energije i plina. Gradonačelnici. Član 66. kao i republički ikspektor. načelnika opštine da učestvuju sa svojim vatrogasnim jedinicama u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih pažarom. Gašenjem požara rukovodi starješina ili drugi rukovodilac vatrogasne jedinice koja je prva počela gasiti pažar. 10. da pruže pomoć u gašenju požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Inspektor za zaštitu od požara može narediti da rukovañenje vatrogasnim jedinicama preuzme drugi starješina odnosno rukovodilac vatrogasne jedinice koji je stručniji za neposredno rukovoñenje akcijom gašenja požara. ograničiti djelimično ili potpuno dovod vode drugim potrošačima u zoni u kojoj se pojavi požar ili u čitavom naselju radi obezbjeñenja potrebne količine vode za gašenje požara. gradonačelnik. odnosno sposobnosti i opremljenosti. Kod gašenja požara u šumama i drugim slučajevima kad je radi bezbednosti i uspešnog gašenja potrebno posebno stručno poznavanje tehnološhih postupaka i opaonosti u vezi s tim postupcima. . može: 1. Ako vatrogasna jedinica ne može da ugasi požar. narediti korišćenje vozila preduzeća i drugih pravnih lica. narediti djelimično ili potpuno rušenje objekta preko koga bi se požar mogao proširiti. cisterni. načelnici opština dužni su u pravilu da pruže traženu pomoć. nasilno otvoriti zaključani objekat ili prostoriju radi gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. kanala i slično koji pripadaju preduzećima i drugim pravnim licima. 7. kao i saobraćaj pored tog mesta. 6. U gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom učestvuje Republička uprava civilne zaštite. narediti evakuaciju lica i uklanjanje stvari iz susednih objekata koji su ugroženi požarom. samostalnim radnjama. ukoliko se starješine odnosno rukovodioci vatrogasnih jodinica koje učestvuju u gašenju požara drukčije ne dogovore. 2. 5. kao i preduzeti mjere za obezbeñenje stvari koje su evakuisane. državnim i drugim organima. načelnik opštine može zatražiti od drugih gradonačelnika. Ako se gašenje požara ili spašavanje ljudi i materijilnih dobara ne može postići na način predviñen u stavu 1. narediti licima koja stanuju u neposrednoj blizini mjesta požara. Član 64. 4.

kao i naknadu neophodnih troškova koje su imale pri učestvovanju u gašenju požara (oštećena oprema. državnim i drugim organima i samostalnim radnjama. dnevnice i dr. Republička uprava civilne zaštite.). plaća opština na čijem području je požar gašen. 6. u vršenju zadataka svaje vatrogasne jedinice. Naknadu iz prethodnog stava snosi opština koja je tražila pomoć. . Član 68. načelnik opštine može narediti svim sposobnim grañanima na području opštine starijim od 16 godina da učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da za potrebe gašenja stave na raopolaganje alat. alat. Član 71. i 7. a raspoložive vatrogasne jedinice ne mogu suzbiti požar. Članovi vatrogasnih društava. zanatskim radnjama i graćanima. Član 70. primenjuju se odredbe propisa o zdravstvenom osiguranju ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu. tehnička i druga sredstva. prevozna. prevozna. Naknadu u visini stvarne štete preduzećima i drugim pravnim licima.Član 67. a ako je požar zahvatio područje grada ili više opština. imaju pravo na nahnadu stvarne štete prouzrokovane na tehničkoj opremi. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. Gradonačelnik. 62. kao i učestvovanja u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. narediti preduzećima i drugim pravnim licima. kao i lica koja učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom u vršenju svojih dužnosti po odredbama ovog zakona (čl.i 67. Član 69. koje pa zahtevu za pružanje pomoći učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijanih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama izvan područja svog djelovanja. da za potrebe gašenja stave na raspolaganje potreban broj ljudi. načelnik opštine. Vatrogasne jedinice. Teritorijalne vatrogasne jedinice dužne su da u gašenju požara pruže pomoć vojnim vatrogasnim jedinicama na traženje vojnog starješine. Visinu štete utvrñuje skupština opštine. sredstva utrošena za gašenje požara. gorivo. za vrijeme stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Gašenjem požara i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara u slučaju iz prethodnog stava rukovodi gradonačelnik. U pogledu prava iz zdravstvenog osiguranja lica koja po odredbama prethodnog stava učestvuju u gašenju požara. Opština koja je isplatila naknadu može da traži regres od preduzeća i drugog pravnog lica ili zanatske radnje čija su materijalna dobra spašavana. načelnik opštine može. ovog zakona.) imaju prava iz zdravstvenog osiguranja po posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju. tačka 4. pod uslovima iz stava 1. gradonačelnik. ovog člana. U slučaju izbijanja požara većih razmjera ili kada prijeti opasnost od naglog širenja požara ili postoji opasnost da požar ugrozi živote ljudi ili materijalna dobra u većem obimu. u slučajevima iz člana 66.

ovog člana iz oblasti zaštite od požara vrše inspektori za zaštitu od požara. ovog člana o tome odmah obavještava Inspektorat. premjeste. hidrantima. kao i nad sprovoñenjem propisa o tehničkim normativima u pogledu zaštite od požara. zapaljive tečnosti i gasovi. zabrani upotrebu objekta ili postrojenja ako se njihovim preureñenjem ili drugim mjerama ne može otkloniti opasnost od požara za takve ili susjedne objekte. naloži da se izvrši nabavka neophodne potrebne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara u skladu sa planom ili pravilnikom zaštite od požara. 11. naloži da se izvrši popravka. Radi sprječavanja izbijanja i širenja požara. kao i njihovo čuvanje i održavanje u ispravnom stanju. koji se dostavlja vlasniku odnosno korisniku objekta. Inspekcijske poslove iz stava 1. instalacije i drugi ureñaji od kojih prijeti opasnost da izazovu požar. Poslove iz prethodnog stava mogu vršiti samo vatrogasci koji su položili stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara. . dogradnja i pregradnja na objektima. aparata za gašenje požara. vatrogasna jedinica iz stava 1. inspektor za zaštitu od požara ima ovlašćenje i dužnost da u vršenju nadzora preduzme sljedeće mjere: 1. naloži uklanjanje grañevinskih i drugih prepreka. Ako vlasnik. Član 73. vrši Inspektorat. zabrane korištenja otvorenog plamena i pušenja na požarno ugroženim prostorima. odnosno gradskim organizacijama uprave za zaštitu od požara da na svom području putem radnika teritorijalne vatrogasne jedinice vrše pojedine stručne poslove nadzora koji se odnosi na blagovremenost i smanjenje efikasnosti vatrogasne intervencije. ovog člana vrši Inspektorat. Član 74.VII . instalacija i ureñaja koji bi u slučaju izbijanja požara predstavljali smetnju za brzo i efikasno spasavanje ljudi i materijalnih dobara i gašenja požara. rekonstrukcija. naloži da se preurede. aparatima. izbijanja i širenja požara. instalacijama i ureñajima u svrhu sprečavanja. 6. prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama. 10. dok izvoñač radova ne preduzme potrebne mjere za sprečavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbijedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. naloži da se vrši redovno otklanjanje otpadnih materijala i drugih predmeta sa mjesta na kojima predstavljaju opasnost za nastanak požara. O izvršenoj kontroli sačinjava se zapisnik sa prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do izbijanja i širenja požara. odlaganja zapaljivih tečnosti i gasova i drugih zapaljivih materijala u podrumima. Nadzor nad vršenjem poslova iz stava 1. 2. dogradnja i pregradnja na objektima. Povjerava se opštinskim. zabrani pušenje i upotrebu otvorene vatre i svjetiljki sa otvorenim plamenom na prostoru gdje se koriste eksplozivne materije.NADZOR NAD SPROVOðENJEM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA Član 72. da zabrani dalje izvoñenje radova. naloži da se uvede stalni nadzor na mjestima gdje su smještene zapaljive materije. funkcionalnost i ispravnost vodozahvata. naloži da se izvrši obilježavanje požarnih puteva i redovno vrši njihovo održavanje. tavanima i drugim mjestima gdje predstavljaju opasnost. naloži da se izvrši popravka. 7. 4. rekonstrukcija. 9. radi sprečavanja ubacivanja predmeta iz vana koji bi mogli prouzrokovati požar. peći. blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima. 8. hidranata. odnosno korisnik objekta ne izvrši predložene mjere iz prethodnog stava. 5. Nadzor nad sprovoñenjem mjera zaštite od požara odreñenih ovim zakonom i planovima zaštite od požara. kao i druge lako zapaljive materije. 3. odnosno demontiraju dimnjaci.

zabraniće njihovu dalju upotrebu. kao i iz namjenskih sredstava za ostvarivanje zadataka civilne zaštite ako je u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti predviñeno da ova jedinica obavlja i te zadatke. da naredi preduzimanje i drugih mjera propisanih tehničkim propisima. Pre odreñivanja mjera iz tačke 1. Član 77. državni i drugi organi. odnosno gradske organizacije. Član 76. 13. opštine ili preduzeća) i programom opremanja vatrogasne jedinice. državni i drugi organi. pa zbog toga prijeti neposredna opasnost od izbijanja požara. može se odrediti da žalba ne odlaže izvršenje rješenja. 14. preduzetnik i pojedinci. Član 75. . da zabrani dalju gradnju objekta ili naloži da se otklone nedostaci u projektnoj dokumentaciji izrañenoj suprotno propisima. kao i iz namjenskih sredstava za ove jedinice u ostvarivanju zadataka civilne zaštite i prihoda koje ostvare vršenjem usluga koje ne spadaju u redovnu djelatnost onih jedinica. Ako se utvrdi da se pri korištenju objekta ili dijela objekta ili instalacija ili ureñaja ne sprovode propisane ili naložene mjere zaštite od požara. naloži vatrogasnoj jedinici da izvrši nabavku nedostajuće tehničke opreme i sredstava u skladu sa planom zaštite od požara (grada. VIII . stručno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca i da preduzme i druge mjere radi ukupnog poboljšanja efikasnosti vatrogasne jedinice. Ako inspektor utvrdi da su stavljeni u promet ureñaji. Preduzeće i druga pravna lica. sredstva i oprema iz člana 30.FINANSIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA Član 78. državni i drugi organi. Preduzeća i druga pravna lica. odnosno gradu kao posebne opštinske. inspektor za zaštitu od požara će zabraniti dalje korišćenje objekta ili dijela objekta ili instalacija ili ureñaja dok se propis odnosno naložena mera ne sprovedu. preduzetnik i pojedinci. ovog zakona uz koji uvoznik ili zastupnik strane firme nije korisniku isporučio potrebnu dokumentaciju.12. obezbjeñuju se u budžetu opštine. prethodnog stava inspektor može odrediti i stručni komisijski pregled objekta i postrojenja. kao sastavni dio redovne djelatnosti i životne aktivnosti. preduzetnik i pojedinci finansiraju zaštitu od požara. Sredstva za rad preduzetnih vatrogasnih jedinica obezbjeñuju preduzeća ili drugo pravno lice koje je osnovalo ovu jedinicu. odnosno grada. do 4. U rješenju o zabrani iz prethodnog stava. standardima i drugim normativima zaštite od požara. obavezni su u odreñenim rokovima otkloniti nedostatke naložene pravosnažnim rješenjem inspektora za zaštitu od požara. Sredstva za rad teritorijalnih vatrogasnih jedinica osnovanih u opštinama. te drugih izvora u skladu sa zakonom. iz prethodnog stava obavezni su pismeno izvjestiti inspektora o izvršenju njegovog rješenja u roku od osam dana od dana isteka odreñenog roka za otklanjanje nedostatka odnosno nepravilnosti. Član 79. Preduzeća i druga pravna lica. popravak postojeće opreme i sredstava. radi sprečavanja izbijanja i širenja požara.

a mogu se obezbjeñivati i dodatna sredstva uz shodnu primjenu stava 1. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju za grañenje objekata. kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice iz člana 22. ovog člana knjiže kao svoja osnovna sredstva. i čl. 3. st. na sljedeći način: 40% na poseban račun Vatrogasnog saveza Republike Srpske. registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara ili preduzeće i drugo pravno lice. Sredstva za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva koje je osnovano za jedno ili više preduzeća ili drugih pravnih lica i za rad dobrovoljne vatrogasne jedinice toga društva obezbjeñuju se iz sredstava preduzeća odnosno drugih pravih lica za koja je društvo osnovano. članarina i poklona. Sredstva za rad vatrogasnih društava i teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih jedinica koje su formirane u vatrogasnim društvima obezbjeñuju se iz dopunskih sredstava iz budžeta opštine. a kontrolu naplate i utroška sredstava vrši nadležni organ ili služba u čiji djelokrug spada kontrola i naplata poreza. ako: 1. te iz drugih izvora. Preduzeća i druga pravna lica koja na teritoriji Republike Srpske obavljaju djelatnost obračunavaju i uplaćuju naknadu u visini 0. standardi i drugi normativi zaštite od požara kojima je obezbeñena funkcionalnost i efikasnost tehničkom dokumentacijom privrednih. . Sredstva za rad Vatrogasnog saveza Republike Srpske obezbjeñuju se iz članarina koje plaćaju opštinski i gradski vatrogasni savezi. dopunskih sredstava iz budžeta i drugih izvora. 60% na račun budžeta opština. dopunskih sredstava iz budžeta Republike Srpske i drugih izvora. stav1. suprotno propisima. Član 81. Novčanom kaznom u iznosu od 3. 22. IX . ovog člana.. samo za opremanje i razvoj vatrogasnih jedinica. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica u Republici Srpskoj. Raspored prikupljenih sredstava po ovom osnovu vrši Ministarstvo finansija -Sektor za Trezor. ovog člana prati Inspektorat. Realizaciju i utrošak sredstava iz stava 1. standardima i drugim normativima zaštite od požara potvrdi da su u potpunosti primjenjeni propisi. a prema planu koji usvoji nadležni organ Saveza. 2.KAZNENE ODREDBE Član 83.Član 80. opština može uvoditi posebne takse u cilju obezbjeñivanja sredstava. Grad. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica opština ili gradova i izgradnju objekata koje koriste vatrogasne jedinice za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme (vatrogasni domovi i spremišta) u skladu sa planom koji usvoji skupština opštine – grada. ovog zakona ili preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja. Obavezu plaćanja naknade nemaju budžetski korisnici i organi državne uprave.). ne utvrde propisanu organizaciju član 8. Sredstva za rad opštinskog odnosno gradskog vatrogasnog saveza obezbjeñuju se od članarina vatrogasnih društava. Član 82.04% od poslovnog prihoda za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara iz člana 4. ovog zakona. Teritorijalne profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice u Republici Srpskoj dodijeljene sprave i opremu iz stava 1. odnosno gradova prema sjedištu preduzeća i drugog pravnog lica koje uplaćuje naknadu. namjenskih sredstava koja se daju na korišćenje kao oprema i inventar za ostvarivanje zadataka ovih jedinica u funkcionisanju civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. udruženja grañana i fondacije. odnosno odabranih mjera i normativa zaštite od požara (čl.000 KM. Naknada po osnovu obračunate obaveze se uplaćuje na račune javnih prihoda Republike Srpske za opšte uplate. odnoso grada. 20.000 do 15. humanitarne i nevladine organizacije.

.3.. ako sprječava ili ometa izvršenje nareñenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. ako stavi u promet ureñaje.).500 KM i odgovorno lice u preduzeću. ako ne obezbjedi brojnost vatrogasaca ili su vatrogasci pod uticajem sredstava iz člana 49. stav 1. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivio odredbama člana 25. i člana 32. ovog zakona ili ako ne izrši nareñenje o zabrani upotrebe takve opreme (član 76. 15. ako se ponaša suprotno odredbi člana 33.). 14.). Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se novčanom kaznom od 150 do 1. ako pri izvoñenju radova na objektima ne preduzme potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbjedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara (član 16.). ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. ukoliko ne odredi požarni sektor ili ne sprovede sve tehničke mjere na osnovu kojih su ovi sektori odreñeni (član 17. ako upotrebljava neispravne ili nepravilno postavljene instalacije. ovog zakona. ovog zakona.stav 2. stav 3. 4. Novčanom kaznom od 500 do 10. 5. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 63. ovog zakona. stav 1) Za prekršaje iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu iz člana 22. 2.). stav 3. 9.000 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja: 1. stav 2. člana 31. i 77. stav 3. ako ne izvrši obučavanje i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i praktičnom upotrebom sredstava za gašenje požara kao i propisanu provjeru radnika u rukovanju aparatima za početno gašenje požara (član 35. 8. ovog zakona. donesenog od strane inspektora za zaštitu od požara (član 75. i dalje koristi objekte ili dio objekta ili instalacije ili ureñaja. ili ne održava tehničku opremu iz sredstava u skladu sa članom 49. stav 1.).). opremu i sredstva protivno odredbama člana 30. ako po saznanju za požar ne postupi u skladu sa članom 62. 10. ne izvesti pismeno inepektora o izvršenju njegovog rešenja u predviñenom roku (član 74. stav 4. ako ne objezbedi redovno ispitivanje ispravnosti i funkciokalnosti ureñaja.000 KM. odnosno sistema za dojavu i gašenje požara prema uputstvu proizvoñača. ako ne drži u pripravnosti ureñaje. ako se ne donese plan i program stručnog usavršavanja vatrogasaca ili ne organizuje njegovo sprovoñenje ili ne vrše provjeru stručnog znanja vatrogasca (član 46.). ako bez opravdanih razloga ne stavi na raspolaganje alat.). stav 2.). prevozna. ovog zakona.). novčanom kaznom u iznosu od 500 do 3. ako ne obezbedi vatrogasno dežurstvo (član 29. 75.stav Z. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. Član 84. opremu i alat za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (član 27. 11. 13. 16. 7. 5a. ureñaje. ovog zakona. drugom pravnom licu ili samostalnoj radnji. i pored rješenja o zabrani korišćenja. ovog zakona ili preduzeću i drugom pravnom lacu ili samostalnoj radnji registrovanoj za vršenje djelatnosti zaštite od požara. 6. 17. a najmanje jedanput u šest meseci i aka o tome ne postoji evidencija (član 32. 12. ne postupi u skladu sa propisima i standardima pri ispitivanju iz člana 23.). 3.). i član 66. 4. ako u odreñenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara i nastavi sa korišćenjem odnosno sa gradnjom objekata. ovog zakona. ako ne uplaćuju obaveze iz člana 81. kao i dimovode i ložišta ili nema dokumentaciju o održavanju (član 24.76.

a koji ne ispunjavaju uslove iz člana 50. i 2. Ministarstvo poljoprivrede.Član 85. 3. . 75. 5.stav 1. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivno odredbi člana 25.). istog zakona. stav 2. 2. šumarstva i vodoprivrede. tehnička sredstva. 76. Novčanom kaznom od 100 do 1.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 86. Ministar unutrašnjih poslova po pribavljenom mišljenju Vatrogasnog saveza Republike Srpske. mogu ostati na tom radnom mjestu ako polože stručni ispit za profesionalnog vatrogasca u roku od jedne godine od dana donošenja ovog zakona. vlasnik radnje ako ne preduzme propisane ili naložene mjere zaštite od požara (član 27. X . tačka 2.Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ". godine zatekli na radnom mestu profesionalnog vatrogasca.). . 1. Član 89. stav 2. primjenjivaće se sljedeći propisi bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: . stav 1. kao i propise o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama i pravila službe u vatrogasnim jedinicama. stav 1. broj 16/95). ako bez opravdanog razloga odbije da učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili ako odbije da stavi na raspolaganje vatrogasnoj jedinici alat. ako postupi protivno odredbi člana 62. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. ovog zakona. ne izvesti pismeno inspektora o izvršenju njegovog rješenja u predviñenom roku (član 74. 4.Pravilnik o smještaju i držanju ulja za loženje („Službeni list SFRJ". stav 1.). Član 88. ako upotrebljava neispravne ili neispravno postavljene instalacije. aprila 2002. ako sprječava ili ometa izvršenje nareñenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. donosi propise o mjerama zaštite od požara šuma i usjeva. ovog zakona. dimovode ili ložišta (član 24.). 6. broj 19/68). donosi propise o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. Član 90.000 KM kazniće se za prekršaj pojedinac.stav 2. Do donošenja odgovarajućih propisa Republike Srpske.stav 1. i 66. a nastavi sa korišćenjem odnosno grañenjem objekta. po pribavljenom mišljenju ministra unutrašnjih poslova.).). 7. 8. Propise za čije je donošenje po ovom zakonu ovlašćen ministar unutrašnjih poslova donjeće u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. ako u odreñenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara. Radnici koji su se na dan 8. Član 87. prevozna i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 67. a na tom radnom mestu neprekidno se nalaze od prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”.Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i . broj 45/67). i 77.

broj 56/69). broj 30/91). -Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne ureñaje za gašenje požara ugljen-dioksidom („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje kotlarnica na otvorenom prostoru („Službeni list SFRJ".Pravilnik o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ". odnosno 12. broj 27/71). broj 25/80). .barutima („Službeni list SFRJ". . . januara 2008.Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". broj 65/86).Pravilnik o tehničkim normativima za cjevne vodove za gasoviti kiseonik („Službeni list SFRJ". broj 53/86 i 54/88). . broj 62/73). broj 35/80). avgusta 1995. Član 91. januara 2005.broj 57/85). odnosno 19. broj 45/83). broj 24/87). . . broj 26/85).Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". .Zakon o standardizaciji („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvoñenje dima i toplote nastalih u požaru („Službeni list SFRJ". broj 52/90). . broj 12/85). -Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom („Službeni list SFRJ". broj 18/61). broj 38/89). -Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kv do 400 kv („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o tehničkim normativima za ureñaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru („Službeni list SFRJ". broj 13/79). odnosno 08. -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ". broj 74/90). broj 7/84).Pravilnik o jugoslovenskim standardima za protiveksplozijsku zaštitu („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ". . .Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane tečne i pod pritiskom rastvorene gasove („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ". broj 39/90). . Ovaj zakon stupio je na snagu 26.Tehnički propisi o gromobranima („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ".Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ". godine. -Pravilnik o tehničkim normativima za ureñaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva („Službeni list SFRJ". aprila 2002. broj 16/83). broj 24/71 i 26/71).Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju („Službeni list SFRJ". broj 13/68 i 13/78): .Pravilnik o vatrogasnoj službi na aerodromu („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim uslovima i normntivima za bezbjedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za meñunarodni transport („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica(„Služ6eni list SFRJ". .Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ureñaja od požara („Službeni list SFRJ". broj 76/90).Grupe jugoslovenskih standarda sa obaveznom primjenom. . broj 44/83 i 31/89).Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta („Službeni list SFRJ". broj 20/71 i 23/71). godine. godine. . broj 13/78). . godine. broj 80/91). .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful