P. 1
zakon-o-zastiti-od-pozara

zakon-o-zastiti-od-pozara

|Views: 1,683|Likes:
Published by magician1000

More info:

Published by: magician1000 on Oct 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

Na osnovu člana 58. alineja 7.

Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 24. decembra 2008. godine, utvrdio je prečišćeni tekst Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/95, 16/02, 02/05 i 01/08) u kojem je označen dan stupanja na snagu navedenog zakona.
Broj: 02/3-2692/08 Banja Luka, 24. decembar 2008. godine Predsjednik Zakonodavnog odbora Željko Mirjanić s.r.

ZAKON ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA
(PREČIŠĆEN TEKST)
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/09)

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1. U cilju otkrivanja i sprečavanja opasnosti od požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, Republika, gradovi i opštine, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, lica koja obavljaju djelatnost ličnim radom, odnosno ličnim radom i sredstvima u svojini grañana (u daljem tekstu: preduzetnik) i pojedinci organizuju i obezbjeñuju zaštitu od požara, brinu se o njenom uspješnom funkcionisanju i učestvuju u njenom sprovoñenju. Član 2. Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacione, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje se preduzimaju u cilju spriječavanja izbijanja i širenja požara, njenog otkrivanja i gašenja, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Zaštita od požara organizuje se i sprovodi u svim mjestima i na svim objektima koji su izloženi opasnostima od izbijanja i širenja požara. Član Z. Zaštita od požara je djelatnost od posebnog državnog interesa.

II - ORGANIZOVANJE ZAŠTITE OD POŽARA

Član 4. Vlada Republike Srpske, na predlog Republičke uprave za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Inspektorat), uz prethodno pribavljeno mišljenje Vatrogasnog saveza Republike Srpske, donosi godišnji program aktivnosti sprovoñenja posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Srpsku.

Član 5. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su u sprovoñenju mjera zaštite od požara postupati u skladu sa zakonom, planovima zaštite od požara i opštim aktima preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika. U izvršavanju obaveza iz prethodiog stava ostvaruje se saradnja sa ovlaštenim preduzećima i drugim pravnim licima iz člana 22. ovog zakona i preduzećima i pravnim liiima koja su stručno osposobljena i registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara. Član 6. Za organizovanje i ostvarivanje zaštite od požara, u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima po pravilu, odgovorni su: u preduzećima i drugim pravnim licima - direktor, u političkim organizacijama i udruženjima grañana - izvršni organi, a u državnim i drugim organima - funkcioneri koji rukovode tim organima.

Član 7. Radi utvrñivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja drugih mjera potrebnih za uspješno funkcionisanje i sprovoñenje mjera zaštite od požara, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici razvrstavaju se u četiri kategorije ugroženosti od požara, a u zavisnosti od tehnološkog procesa, vrste materijala kojeg proizvode, prerañuju ili uskladištavaju, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta i značaja objekta. Ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) donosi propise o uslovima, osnovama i mjerilima za razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika, u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Ministar, shodno osnovama, mjerilima i uslovima iz stava 2. ovog člana vrši razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Izuzetno, ministar može, zbog privrednog, kulturnog, istorijskog i drugog značaja, djelatnosti koje vrše preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, odrediti da one budu razvrstane u neposredno višu kategoriju ugroženosti od požara.

Član 8. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u prvu kategoriju ugroženosti od požara dužna su da donesu plan zaštite od požara i da imaju vatrogasnu jedinicu sa odgovarajućim brojem radnika na organizovanju i sprovoñenju preventivnih mjera zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u drugu kategoriju ugroženosti od požara obavezna su da donesu planove zaštite od požara i da imaju odgovarajući broj radnika radi vršenja poslova stalnog dežurstva, neposrednog gašenja požara i sprovoñenja preventivih mera zaštite od požara (u daljem tekstu: Služba zaštite od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u treću kategoriju obavezni su da imaju najmanje jednog radnika koji neposredno organizuje i sprovodi preventivne mjere zaštite od požara (u daljem tekstu: referent za zaštitu od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u četvrtu kategoriju moraju da imaju najmanje jednog radnika zaduženog za organizovanje i sprovoñenje preventivnih mjera zaštite od požara ili ugovor sa ovlašćenom ustanovom. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi iz st. 1. do 4. ovog člana donose opšti akt o zaštiti od požara.

Član 9. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su da pod uslovima i na način propisan zakonom učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi i

5. Planove zaštite od požara donose preduzeća i druga pravna lica. izbor lokacije i dislokacije objekata. III . gašenje požara i spriječavanje njegovog širenja. a koji su od posebnog značaja za sprečavanje nastanka ili širenja požara u tom objektu. 8. skupštine opština donose. izvoñač radova je dužan pribaviti dokaze o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama i dati ih na uvid Ministarstvu pre izdavanja saglasnosti iz člana 23. 7. član 10. 4. ureñaja. stav 2. način spasavanja ljudi i materijalnih dobara. odlukama i . Mjere zaštite od požara u smislu ovog zakona su naročito: 1. 2. elemente. Preduzeća i druga pravna lica. Za finalnu obradu vodoravnih i vertikalnih površina izlaza i izlaznih puteva u objektima smiju se ugrañivati samo materijali odreñenih požarnih karakteristika. investitori i izvoñači grañevina i grañevinskih celina. izbor i održavanje tehnoloških procesa i ureñaja kojima se obezbjeñuje sigurnost protiv požara. organi državne uprave i drugi državni organi (u daljem tekstu: državni organi). ureñaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih smješa (gasovi. U skladu sa zakonom i drugim propisima plan zaštite od požara za područje opštine donosi skupština opštine. održavanje i kontrola ispravnosti ureñaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara. 6. Organizovanje i sprovoñenje zaštite od požara vrši se na osnovu ovog i drugih zakona i propisa donesenih na osnovu zakona i opštih akata. obezbjeñenje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara. a skupština grada donosi plan zaštite od požara za područje svih opština u njenom sastavu. Za ugrañeni materijal iz stava 2. kao i planova zaštite od požara. u skladu sa ovim zakonom. moraju se obezbjediti dokazi o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama. 3. kada je to ovim zakonom odreñeno. tehnička i druga potrebna sredstva za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. 9. organizovanje osmatračke službe i obezbjeñenje opreme i sredstava za gašenje šumskih požara. instalacija i konstrukcija kojim će se spriječiti ili svesti na najmanju mjeru mogućnost izbijanja i širenja požara. kao i izbor materijala. s obzirom na mesne prilike i potrebe i druge mjere kojima je cilj spriječavanje izbijanja i širenja požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom.materijalnih dobara ugroženih požarom i da stave na raspolaganje svoja prevozna. Član 11. dužni su da u izradi tehničke dokumentacije i grañenju primenjuju propisane mjere i normative zaštite od požara. pare i prašina) i drugih ureñaja za kontrolu bezbjednog odvijanja tehnološkog procesa. opremu i druge materijale koji se ugrañuju u objekat. zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izbora paljenja u objektima i prostorijama u kojima bi zbog toga moglo doći do požara. Član 10. Za grañevinski materijal.MJERE ZAŠTITE OD POŽARA Član 12. izgradnja prilaznih puteva i prolaza. Osim mjera zaštite od požara propisanih ovim zakonom. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju. Član 13. postavljanje ureñaja za javljanje.

U planovima zaštite od požara utvrñuje se naročito: procjena ugroženosti od požara. . aerodromi i drugi slični objekti) i industrijskim objektima odreñuju se požarni sektori. Prostornim. a putevi evakuacije moraju imati dovoljnu propusnost i biti na siguran način zaštićeni od vatre i dima. potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva u pogledu primjenjenih mera zaštite od požara. 2. Na postojećim objektima ne mogu se izvoditi radovi koji bi mogli dovesti do smanjenja bezbednosti od požara na samom objektu ili na susjednim objektima. saobraćajne stanice. preduzetnika i pojedinaca i vrše druge zakonom odreñene poslove u vezi sa sprovoñenjem i unapreñenjem zaštite od požara. U tehničkoj dokumentaciji za stambene objekte sa četiri i više nadzemnih etaža. jedinicama Vojske Republike Srpske. sistem obavještavanja. razvoj primarne i sekundarne mreže sa odgovarajućim kapacitetima za potrebe zaštite od požara. 3. kao i druge mjere potrebne za uspješno funkcionisanje i unapreñivanje zaštite od požara i sprovoñenja nadzora nad izvršavanjem mjera zaštite od požara. urbanističkim i regulacionim planom. Iz požarnih sektora objekata iz stava 1. ovog člana utvrñuje se odlukom koju donosi Vlada. Član 17. postupak u slučaju požara. organizacija zaštite od požara. staraju se o uspješnom funkcionisanju zaštite od požara i sprovoñenju propisanih mjera od strane preduzeća i drugih pravnih lica.planovima zaštite od požara opštine i drugim propisima. objektima namjenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi. Član 15. Član 14. Republika. Član 18. način snabdjevanja vodom. Izvoñač radova na objektima iz prethodnih stavova dužan je pismeno odrediti i preduzeti potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i obezbjediti potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. Grañevinski objekti grade se na mjestu i na način da ee time ne stvara opasnost od požara za druge objekte. sadejstvo sa drugim vatrogasnim jedinicama. urbanističkim redom ili urbanističkim projektom u odnosu na mjere zaštite od požara utvrñuje se naročito: 1. udaljenost izmeñu objekata različite namjene unutar industrijske zone. robne kuće. Požarni sektor u smislu ovog zakona predstavljaju granicu širenja požara. škole. u skladu sa svojim pravima i dužnostima. skladišta zapaljivih tečnosti. utvrñenim zakonom. gasova i eksplozivnih materija. sistem objekata vodosnabdjevanja. pansioni. sportske i druge dvorane. 4. državnih i drugih organa. širina puteva koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta i njihovo manevrisanje za vreme gašenja požara. tehnička oprema i sredstva za gašenje požara. urbanistički red ili urbanistički projekt prije donošenja. udaljenost izmeñu zona predviñenih za industrijske objekte. Za prostorne. urbanističke i regulacione planove. prethodnog člana mora biti omogućena bezbedna evakuacija u slučaju požara. prolazi i prilazi. Plan zaštite od požara u preduzećima i drugim pravnim licima donosi odgovarajući organ upravljanja. putevi. Član 16. grad i opština. način upotrebe vatrogasnih jedinica. a u državnom organu i organu opštine odnosno grada funkcioner koji rukovodi tim organom. odnosno radi veći broj lica (bolnice. Metodologija za izradu planova zaštite od požara u skladu sa odredbama stava 1. hoteli.

ovog člana nema zaposleno lice koje ispunjava uslove za odgovornog projektanta za zaštitu od požara.magistralnih naftovoda i gasovoda. Ministarstvo u sjedištu daje saglasnost za grañenje: . načina širenja požara. tekstilne i drvne industrije u kojima se na jednom lokalitetu u više objekata obavlja jedinstven tehnološki proces. zaključuje ugovor sa preduzećem ili drugim pravnim licem registrovanim za izradu priloga ili elaborata zaštite od požara uz projektnu dokumentaciju za grañenje objekata. a za izradu priloga zaštite od požara iz stava 1. Odobrenje za grañenje objekata neće se izdati ako se ne pribavi saglasnost od Ministarstva na mjere i normative zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji.industrijskih objekata za preradu nafte. 2. . izuzev individualne stambene izgradnje i objekata koji se povremeno koriste za boravak i odmor za koje nije potrebna saglasnost. Preduzeća i druga pravna lica.električnih centrala ukupne snage iznad 35 MVA. . a koji nisu navedeni u stavu 2. proračuna i tekstualnih objašnjenja moraju prikazati sve mjere zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. navesti sve propise koji su korišteni pri izradi tehničke dokumentacije. Član 19. Projektant za zaštitu od požara iz stava 2. Za grañevine i radove za koje je potrebna saglasnost Ministarstva u sjedištu na mjere i normative zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. zapaljivih tačnosti i gasova. uz tehničku dokumentaciju izgraditi prilog zaštite od požara sa naznakom svih opasnosti koje se mogu pojaviti pri korištenju objekta i mjera koje su predviñene u tehničkoj dokumentaciji.tehnološkog procesa izvršen u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. kao i za industrijske objekte i objekte namenjene za javnu upotrebu u kojima se sakuplja ili boravi veći broj lica.industrijskih objekata za proizvodnju eksplozivnih materija. Nadležni centar javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: centar) daje saglasnost za grañenje ostalih objekata. pri izradi tehničke dokumentacije ugraditi sve propisane mjere zaštite od požara u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. ovog člana izrañuje se za svaki objekat ili dio objekta ili instalacije koji su predmet projektovanja. koja rade tehničku dokumentaciju za grañenje objekata dužni su: 1. naftnih derivata. ovog člana i koje ima visoku ili višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara.skladišta zapaljivih gasova kapaciteta iznad 30 m³. i sadrži izjavu sa potpisom odgovornog projektanta koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini za izvoñenje objekata ili postrojenja i projektanta za zaštitu od požara. da se ove opasnosti otklone.drugih objekata od posebnog značaja za Republiku. . tačka 2. Član 20.skladišta zapaljivih tečnosti kapaciteta iznad 1000 m³.skladišta zapaljivih gasova u bocama iznad 5000 kg.objekata hemijske. tačka 2. . . Preduzeće i drugo pravno lice koje radi tehničku dokumentaciju. radi ocjene predviñenog odnosno . . Projektant iz prethodnog stava dužan je uz projekat dati ispravu kojom dokazuje da je projektovanje objekta odnosno tehničko . Prilog iz stava 1. Član 21. 3.Požarni sektori odreñuju se na osnovu standarda i analize požarnog opterećenja. požarnog rizika i materijalne vrijednosti objekta ili njegovog dijela. ovog člana može biti lice koje je u stalnom radnom odnosu u preduzeću i drugom pravnom licu iz stava 1. . ovog člana. uz tehničku dokumentaciju investitor je dužan priložiti poseban elaborat u kome se na sažet i cjelovit način na osnovu grafičkih priloga. .

Pri izgradnji ili rekonstrukciji vodovodne mreže u naseljenim mjestima obezbjediće se protočni kapacitet. ovog člana promjene okolnosti tako da ne ispunjava propisane uslove za davanje stručne ocjene ili ako se u postupku nadzora utvrdi da se organizacija prilikom davanja stručnih ocjena ne pridržava propisa i drugih normativa zaštite od požara. kao i dimovodi i ložišta mogu se upotrebljavati samo ako su ispravni i ako su pravilno postavljeni. Saglasnost iz stava 1. odgovarajuće ureñaje za ispitivanje izdržljivosti i otpornosti materijala i opreme za toplotu i vatru kao i za ispitivanje funkcionalnosti ureñaja. Član 25. Član 22. Za davanje stručne ocjene o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradu eloborata iz prethodnog člana može se ovlastiti organizacija koja ima kadrove koji imaju odgovarajuću visoku školsku spremu. pritisak i hidrantska mreža koji su potrebni i za efikasno gašenje požara. kao i dimovodi moraju se postaviti odnosno izvoditi. ovog zakona izdaje nadležni centar. ovog člana za objekte iz člana 19. i čiji su radnici stručno osposobljeni za obavljanje tih poslova. Član 23.odabranog sistema zaštite od požara. Član 24. njegove funkcionalnosti i efikasnosti. stav 3. Instalacije i ureñaji iz prethodnog stava. a imaju odgovarajuću opremu i poslovii prostor. sprava i opreme za gašenje požara. koristiti i održavati prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima kao i uputstvima proizvoñača o čemu mora postojati dokumentacija. Odobrenje za upotrebu izgrañenog ili rekonstruisanog objekta ili dijela objekta koji predstavlja ekonomsko-tehničku cjelinu i kao takav se može samostalno koristiti. stav 2. ureñaji za kontrolno i zaštitno djelovanje i ureñaji za sprečavanje širenja požara može se izdati nakon što se ispita njihova ispravnast i optimalno djelovanje u skladu sa projektnim rješenjem i primjenjenim standardima i normativima. i koja za to dobiju odobrenje Ministarstva. prema tehničkim propisima i uputstvu proizvoñača. Odobrenje za upotrebu objekta u kojem je ugrañen sistem za dojavu i gašenje požara. gromobranske i druge instalanije i ureñaji. toplovodne. najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućoj struci i položen stručni ispit. ovog zakona izdaje Ministarstvo u sjedištu. naftovodne.) koja se koristi u tehnološkim procesima ili u postupku rada u samostalnim radnjama može se upotrebljavati samo u skladu sa tehničkim i drugim propisima. Član 26. gasne. Ovlaštenje iz prethodnog stava na zahtjev preduzeća ili drugog pravnog lica daje Ministarstvo u sjedištu. mogu vršiti samo preduzeća i druga pravna lica koja su registrovana za tu djelatnost. otvoreni plamen i sl. Električne. a za objekte iz člana 19. . Rešenjem će se ukinuti dato ovlaštenje. Otvorena vatra (otvorena ložišta. Ispitivanje iz prethodnog stava i periodično ispitivanje. ventilacione. Zapaljive materije mogu se držati i uskladištavati samo u objektima koji su za to podešeni ili preureñeni u skladu sa tehničkim i drugim propisima. ako se u organizaciji iz stava 1. može se dati tek nakon što Ministarstvo da saglasnost da su u njima sprovedene mjere zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji.

). sajmovi i slično. U objektima u kojima se održavaju javni skupovi. moraju se preduzeti propisane ili od nadležnog inspektora za zaštitu od požara naložene mjere zaštite od požara (držanje u pripravnosti odgovarajućih sprava. Član 31. da pribavi atest registrovane ili ovlašćene organizacije u smislu Zakona o standardizaciji. službe veze i obaveštenja i kontrola nad sprovoñenjem tih i drugih mjera zaštite od požara. priredbe. ureñaji za kontrolu i zaštitno delovanje i urañaji za spriječavanje širenja požara dužan je obezbediti njihovu ispravnost. Član 29. opreme i sredstava za zaštitu od požara i eksplozija. U preduzećima i drugim pravnim licima vatrogasno dežurstvo se organizuje i u toku procesa rada kada je povećana opasnost od izbijanja požara. državni i drugi organi. Uvoznik odnosno zastupnik strane firme dužan je prije stavljanja u promet ureñaja. opštine. alat i opremu za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (podest. kao i njihovo redovno ispitivanje prema tehničkim propisima i uputstvu proizvoñača. . Član 28.Član 27. alata i drugih sredstava za početno gašenje požara. mehaničkih. kao i druge odgovarajuće mjere). funkcionalnost. Gradovi. O izvršenim ispitivanjima i pregledima vodi se evidencija koja sadrži identifikacioni broj aparata. preduzeća i druga pravna lica. hidrantska mreža. Korisnici ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara dužni su da obezbjede njihovo redovno ispitivanje prema uputstvu proizvoñača. Član 32. Bliže propise o posebnim mjerama zaštite od požara u poljoprivredi donosi Ministarstvo poljoprivrede. zaštićenim od visokih i niskih temperatura. Pod vatrogasnim dežurstvima iz st. osmatračke službe. 1. o čemu mora voditi evidenciju. za dojavu i gašenje požara. šumarstva i vodoprivrede. a za opremu koja se koristi u tehnološkim i drugim procesima sa lako zapaljivim ili eksplozivnim materijama. Član 30. hodnik. da izda dokaz o izvršenom ispitivanju njihove usklañenosti sa propisima i standardima o zaštiti od požara i eksplozija ili o tome pribavi mišljenje ovlašćenog preduzeća i drugog pravnog lica iz člana 22. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da drže u pripravnosti ispravne ureñaje. mjesne zajednice. U samostalnim radnjama u kojima prijeti opasnost od izbijanja ili širenja požara s obzirom na prirodu posla koji se u njima obavlja i prostorije u koje su smještene. preduzetnici u oblasti poljoprivrede i poljoprivredni proizvoñači. za vrijeme žetve i vršidbe preduzimaju posebne mjere zaštite strnih usjeva od požara. ovog zakona. Ispitivanje aparata iz prethodnog stava koji se nalaze u prometu kao i upotrebi može vršiti preduzeće i drugo pravno lice i preduzetnik koji su registrovani za tu djelatnost. hemijskih i drugih oštećenja. odnosno standardima. a imaju odgovarajuću tehničku opremu. organizatori su dužni da za vrijeme njihovog trajanja obezbjede vatrogasno dežurstvo. ime radnika koji vrši ispitivanje i datum ispitivanja. poslovni prostor i stručne radnike i koji za to dobiju odobrenje Ministarstva. Pod posebnim mjerama zaštite strnih useva od požara podrazumjevaju se naročito: organizovanje stalnog dežurstva. trijem i sl. ovog člana podrazumjeva se prisustvo više lica stručno osposobljenih za gašenje požara sa odgovarajućom opremom i sredstvima za blagovremeno gašenje početnih požara. Korisnik objekta u kojem je ugrañen sistem. i 2.

Ispitivanje hidrantske mreže može vršiti preduzeće i drugo pravno lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti. ovog zakona. drugom pravnom licu ili preduzetniku koji su registrovani za tu djelatnost. 4. organizuju djelokrug i ovlašćenje službe za zaštitu od požara. državni i drugi organi. uz bližu razradu obaveza prema radnom uputstvu i drugim propisima svakog pojedinog radnika u pogledu kontrole i sprovoñenja propisa iz oblasti zaštite od požara. ovog člana. utvrdiće opštim aktom naročito: 1. državni i drugi organi dužni su opštim aktom utvrditi mjere i radnje u vezi oa sprovoñenjem i unapreñenjem zaštite od požara i odrediti radnika koji je kao odgovorno lice dužan da se stara o sprovoñenju mjera zaštite od požara i starati se da taj radnik bude posebno stručno osposobljen za uspješno vršenje poslova zaštite od požara. radnik preduzeća. 6. Preduzeća i druga pravna lica. a u skladu sa propisima o zaštiti od požara. način saradnje službe za zaštitu od požara sa ostalim službama koje rade na unapreñenju zaštite od požara. razvrstani u odgovarajuću kategoriju ugroženosti od požara dužni su da organizuju zaštitu od požara. odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. 3. Član 33. u skladu sa rješenjem o razvrstavanju. zadatke i odgovornosti rukovodećih radnika u vezi sa sprovoñenjem zaštite od požara. stručnu spremu rukovodioca službe i drugih radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara. 9. koristiti ili prenositi otvorena vatra. prostore i mesta na kojima se ne sme proizvoditi. ovog člana. vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara. državni i drugi organi iz prethodnog stava. prethodnog stava može biti lice koje ima najmanje školsku spremu četvrtog stepena složenosti odgovarajuće tehničke struke i položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara. Ispitivanje hidrantske mreže za vlastite objekte može vršiti preduzeće i drugo pravno lice. 2. Ministar propisuje program i način polaganja stručnog ispita za radnike iz stava 5. drugog pravnog lica i preduzetnik kojima je povjereno sprovoñenje mjera zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica. ovog člana preduzeće i drugo pravno lice obavezni su sačiniti zapisnik o izvršenom ispitivanju. civilnom zaštitom i ovlašćenim preduzećima i drugim pravnim licem iz člana 22. te dužnosti. 7. Nakon izvršenog pregleda i ispitivanja iz stava 1. tehničkom službom zaštite na radu. 8. kao i način obučavanja radnika u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara. državni i drugi organi mogu povjeriti sprovoñenje mjera zaštite od požara preduzeću. postupak i način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeñivanja na drugo radno mesto sa opasnostima od požara vezanim za to radno mesto. 11. koji potpisuje lice koje je izvršilo ispitivanje i odgovorno lice koje ima najmanje višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica. a ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. 5. dužnosti i ponašanje radnika u slučaju izbijanja požara. način vršenja unutrašnje kontrole sprovoñenja zaštite od požara. . radna uputstva koja moraju sadržavati mjere zaštite od požara za sve tehnološke jedinice gde postoji opasnost od požara. Odgovorno lice iz stava 1. pod uslovom da ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. polazeći od svojih uslova i potreba. 10. odgovornosti i ovlašćenja radnika koji tu kontrolu neposredno vrše. kao i rukovodilac posebno organizovane službe zaštite od požara iz tačke 4. prostorije. Izuzetno. preduzeće i druga pravna lica. raspored opreme i sredstava kao i vrijeme povremenog ispitivanja njihove ispravnosti.

ureñaja i opreme i sredstava za gašenje požara i sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara.VATROGASNE JEDINICE Član 38. odnosno u stanovima u svojini grañana odgovoran js vlasnik zgrade odnosno stana. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da najmanje jedanput godišnje vrše provjeru znanja radnika iz prethodnog stava o čemu mora postojati dokumentacija. prema posebno utvrñenom programu. a za zgrade u društvenoj odnosno državnoj svojini odgovarajući javni fondovi iz stambene oblasti ili druga organizacija koja gazduje tim zgradama. Član 36. Odredbe prethodnih stavova shodno se primenjuju i na samostalne radnje u kojima se koristi rad drugih lica. Dobrovoljne vatrogasne jedinice formiraju se u vatrogasnim društvima. državnim i drugim organima. Profesionalne vatrogasne jedinice osnivaju se u skladu sa ovim zakonom za područje opštine ili za dio tog područja (u daljem tekstu: teritorijalne vatrogasne jedinice). upozna sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je rasporeñen. kao i za upoznavanje radnika sa opasnostima od požara vezanim za njihove poslove i zadatke.Član 34. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da obezbjede da se svaki radnik. . rukovodeći radnici i radnici sa posebnim ovlaštenjima u preduzeñu i pravnom licu. odnosno funkcioner koji rukovodi državnim ili drugim organom. praktičnom upotrebom priručnih aparata. a mogu se formirati i u preduzećima i drugim pravnim licima. Preduzeća i druta pravna lica i državni i drugi organi dužni su Inspektoratu dostaviti opšti akt o zaštiti od požara. Za sprovoñenje propisanih i naloženih mjera zaštite od požara u porodičnim stambenim zgradama. Teritorijalne vatrogasne jedinice ostvaruju zadatke jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. održavanje u ispravnom stanju i namjensku upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara. odgovorni su za organizovanje i sprovoñenje zaštite od požara. Član 37. svaki u svom djelokrugu. IV . gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. prilikom utvrñivanja rizika i procene štete nastale od požara bez odlaganja obaveste nadležni Centar. paročito za primjenu propisanih i naloženih mera. kao i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara utvrñenih opštinskim planom zaštite od požara. kao i sa mjerama i sredstvima za gašenje požara. odnosno državnom organu. Osiguravajuća društva koja posluju na teritoriji Republike Srpske dužna su da o svim saznanjima očigledne povrede zakona i drugih propisa. Član 35. kao i u preduzećima i drugim pravnim licima (u daljem tekstu: preduzetne vatrogasne jedinice). Direktor preduzeća ili drugog pravnog lica. Radi učestvovanja u sprovoñenju preventivnih mjera zaštite od požara. Vatrogasne jedinice mogu biti profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice. osnivaju se vatrogasne jedinice.

šesti stepen složenosti. Za starješinu profesionalne vatrogasne jedinice može se imenovati lice koje ima najmanje školsku spremu zaštite od požara ili drugog tehničkog smjera. odnosno skupštine grada odlučuje o davanju saglasnosti na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj vatrogasnoj jedinici nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva u sjedištu. Nadležni organ skupštine opštine. Inspektorat vrši nadzor nad radom vatrogasne jedinice. ako je u naseljenom mjestu osnovana zajednička profesionalna vatrogasna jedinica iz člana 40.000 stanovnika i industrijski nerazvijena mjesta.Član 39. Izuzetno od odredaba stava 1. . Član 41. Član 40. Teritorijalna vatrogasna jedinica osniva se odlukom skupštine opštine kao posebna opštinska organizacija.000 stanovnika mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica. Član 44. Za naseljena mjesta do 20. Teritorijalna odnospo preduzetna vatrogasna jedinica mora ss osnovati kada je to odreñeno ovim zakonom. Odlukom iz prethodnog stava utvrñuje se djelokrug i nadležnost teritorijalne vatrogasne jedinice. stav 2. ovog člana. Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom rukovodi starješina teritorijalne vatrogasne jedinice. ovog zakona sposobna za gašenje požara. Član 43. Izuzetno. Starješina profesionalne vatrogasne jedinice može imati zamjenika.000 stanovnika smatrati industrijski razvijenim u smislu stava 1. Dve ili više opština mogu sporazumno osnovati zajedničku teritorijalnu vatrogasnu jedinicu. koji ispunjava uslove iz prethodnog stava. kao i za industrijski razvijena mjesta sa manje od 20. mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica ili dobrovoljna vatrogasna jedinica sposobna za gašenje požara. Starješina vatrogasne jedinice je radnik sa odreñenom funkcijom. naročito u pogledu spremnosti i tehničke opremljenosti jedinica i stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i sposobnosti vatrogasne jecinice za gašenje požara. Skupština opštine odreñuje koja će se mjesta sa manje od 20. u zavisnosti od formacije vatrogasne jedinice.000 stanovnika. Član 42. Za naseljena mjesta preko 20. koga imenuje skupština opštine. ovog člana za opštine na području grada teritorijalnu vatrogasnu jedinicu osniva skupština grada. ne mora se osnivati teritorijalna dobrovoljna vatrogasna jedinica iz prethodnog stava. Preduzetne vatrogasne jedinice osnivaju preduzeća i druga pravna lica u svom sastavu. Opština miže sporazumno sa jednim ili više preduzsća i drugih pravnih lica osnovati zajedničku profesionalpu vatrogasnu jedinicu. Dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica mogu sporazumno osnovati zajedničku preduzetnu vatrogasnu jedinicu.

Za vrijeme vršenja dužnosti vatrogasci su dužni da nose uniformu. . organizuju provjeru stručnog znanja vatrogasaca. U gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom vatrogasne jedinice dužne su meñusobno sarañivati i jedne drugima pružati pomoć. a pri gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. da ima najmanje spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće struke (vatrogasne.) koja se stiče u školama srednjeg usmjerenog odbrazovanja i vaspitanja četvrtog ili trećeg stepena. Profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz člana 44. dužni su da nose i propisanu zaštitnu opremu. Profesionalni vatrogasac koji prilikom provjeravanja stručnog znanja iz prethodnog stava ne pokaže zadovoljavajući uspeh. ovog zakona. Tehnička oprema i sredstva za gašenje požara moraju biti ispravna i u pripravnosti i održavati se prema uputstvu proizvoćača o čemu se vodi dokumentaiija. Profesionalne vatrogasne jedinice donose plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca koji mora biti usmjeren na osposobljavanje vatrogasaca i njihovu spremnost za brzo i efikasno delovanje u izvršavanju zadataka vatrogasne jedinice. tako da svaka smjena koja je na dužnosti bude po svom brojnom sastavu i tehničkoj opremi sposobna za efikaono gašenje požara. Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice dužne su da vode propisanu evidenciju o požarima i elementarnim nepogodama i o svome učestvovanju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. obavjestiti nadležni Centar. Odredbe prethodnih stavova odnose se i na dobrovoljne vatrogasne jedinice. Član 47. Isto tako. dostavljaju stalne i povremene izveštaje i daju pojedine podatke kojima raspolažu u vezi sa poslovima zaštite od požara. Član 46. Član 48. bravarske. Vatrogasne jedinice iz stava 1. dužne su odmah nakon izvršene intervencije na gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. električarske i dr. Član 50. dužne su da skupštini opštine. Član 49. hemijske. ovog zakona moraju imati najmanje 12 vatrogasaca.Član 45. Kod utvrñivanja broja vatrogasaca u svim vatrogasnim jedinicama mora se voditi računa o sposobnosti i spremnosti vatrogasne jedinice iz prethodnog stava. U svakoj smjeni mora biti prisutno onoliko vatrogasaca koliko je odreñeno planom zaštite od požara. Za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici može se prmiti lice koje pored opštih uslova za sticanje svojstva radnika ispunjava i sledeće uslove: 1. grañevinske. na njen zahtjev. Profesionalna vatrogasna jedinica i dobrovoljna vatrogasna jedinica iz člana 44. ne može nastaviti rad na poslovima i zadacima na koje je rasporeñen. ovog člana nakon izvršavanja plana programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca. U vreme obavljanja svojih poslova i zadataka vatrogasac ne sme biti pod uticajem alkohola ili opojnih droga ili psihotropnih supstanci. Inspektorat daje saglasnost na plan i program iz prethodnog stava i vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem. metalske.

tačke 1. propagiranja vatrogastva i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara. Rad jedne smjene može se produžiti samo ako je to neophodno za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara. U profesionalnim vatrogasnim jedinicama i u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. odnosno za zvanje vatrogasca u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici po pravilima Vatrogasnog saveza Republike Srpske. Lica iz stava 1. prethodnog člana. Zdravstvene i psihofizičke uslove iz prethodnog stava propisuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zdravstvene zaštite. i 3. ovog člana mogu učestvovati u gašenju požara ako su položili propisan stručni ispit. Član 51. Izuzetno od odredbe prethodnog stava. u skladu sa zakonom i planom zaštite od požara. . kao i rukovodioci dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44.VATROGASNA DRUŠTVA Član 54. polažu ispit za rukovodioca vatrogasne jedinice. Inspektorata i Vatrogasnog saveza Republike Srpske. radnici profeoionalnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom za gašenje požara. s tim što u sastav te komisije ulazi po jedan član Ministarstva u sjedištu. stav 3. Radi organizovanog dobrovoljnog učestvovanja grañana u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. kao stručni ispit iz člana 50. Član 53. da je zdravstveno i psihofizički sposobno za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara. Uslovi iz stava 1. Visinu troškova za polaganje stručnog ispita i visinu naknade članova ispitne komisije odreñuje ministar unutrašnjih poslova. Opštim aktom teritorijalne vatrogasne jedinice odnosno preduzeća i drugog pravnog lica. koji je osnovao preduzetnu vatrogasnu jedinicu mogu se propisati i drugi posebni uslovi za obavljanje poslova i zadataka vatrogasca. kao i za vršenje neodložnih poslova i zadataka odreñenih opštim aktom vatrogasne jedinice. da nije starije od 25 godina. Za dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica može se osnivati zajedničko vatrogasno društvo. V . s tim što rad u jednoj smjeni ne može trajati duže od 12 sati. Troškove polaganja stručnog ispita snosi vatrogasna jedinica ako je kandidata uputila na polaganje. ovog zakona polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje Centar. rukovodioci i članovi (vatrogasci) dobrovoljkih vatrogasnih jedinica koji te dužnosti ne obavljaju profesionalno. Stručni ispit iz stava 1.2. ovog zakona rad se odvija u smjenama. 2. 3. Član 52. kao i radi preventivne djelatnosti. ovog člana moraju ispunjavati lica koja se prvi put primaju na rad kao vatrogasci. Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara dužni su položiti starješine profesionalnih vatrogasnih jedinica njihovi zamjenici. ovog zakona koji rukovode jedinicom u gašenju požvra. radni ljudi i grañani i preduzeća i druga pravna lica mogu osnivati vatrogasna društva koja djeluju kao društvene organizacije.

starješine vatrogasne jedinice i rukovodioci akcije gašenja požara u smjenama obavljaju poslove profesionalno. Član 59. obaveze i odgovornosti koje su zakonam utvrñene za profesionalne vatrogasce u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama. i stava 2. Vatrogasno društvo u svom sastavu mora imati dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu obučenu za gašenje požara. U dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz prethodnog stava mora se obezbediti da u svakoj smjeni bude rasporeñen najmanje jedan radnik sa položenim stručnim ispitom za rukovodioca akcije gašenja požara. Član 56. U dobrovoljne vatrogasne jedinice mogu se primiti na rad i profesionalni vatrogasci. dužni su u tom slučaju da dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obezbjede sredstva za vršenje zadataka koji proizilaze iz plana zaštite od požara. i stava 2. ovog zakona. državni i drugi organi. kao i broj vatrogasaca utvrñuje se pravilima društva. Član 58. kao i vatrogasno društvo mogu odrediti stalnu nagradu ili davati povremene nagrade. stalnu ili povremenu nagradu vatrogascima dobrovoljne vatrogasne jedinice. i 3. Opštine. Ako se planom zaštite od požara predviñaju obaveze vatrogasnog društva odnosno dobrovoljne vatrogasne jedinice u gašenju požara spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama.Član 55. ovog zakona. Vatrogasno društvo može formirati sekcije za omladinu i pionire i druge sekcije. Preduzeće ili drugo pravno lice može odrediti posebnu. a nisu stalno zaposleni u jedinici. . odnosno vršiti gašenje požara. Za profesionalnog vatrogasca u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove propisane za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 50. Za profesionalno obavljanje poslova starješine i rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama osim dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. stav 1. tačka 1. preduzeća i druga pravna lica. ili im to uzeti kao jedno od mjerila za učestvovanje u raspodjeli sredstava za lične dohotke. ovog zakona. Član 57. skušntina opštine. Licima koja u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obavljaju poslove i zadatke. i 3. Lice koje nije navršilo 18 godina života ne može biti u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice. U dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 44. ovog zakona starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u smjenama moraju ispunjavati iste uslove za zasnivanje radnog odnosa kao i starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici. po pravilu vrše poslove besplatno. stav 1. opštine. Rok u kome će se formirati dobrovoljna vatrogasna jedinica. Profesionalni vatrogasci u dobrovoljnim i preduzetnim vatrogasnim jedinicama imaju ista prava. Vatrogasci u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. državni i drugi organi i samostalne radnje pomažu vatrogasna društva u sprovoñenju aktivnosti za koje su osnovana. a u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. preduzeća i druga pravna lica. ovog zakona. može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove iz člana 50.

Članovi dobrovoljnih vatrogasnih jedinica imaju pravo na naknadu ličnog dohotka za vreme odsustvovanja sa rada. dužan je da o požaru obavesti vatrogasnu jedinicu.GAŠENJE POŽARA Član 62. . u saradnji sa vatrogasnim jedinicama i vatrogasnim društvima vrši stručno osposobljavanje vatrogasaca i utvrñuje plan i program osposobljavanja rukovodioca i vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. Ako se na traženje ovlaštenog lica gašenje požara odnosno spasavanje ljudi i materijalnih dobara vrši na području druge opštine. Vatrogasni savez Republike Srpske. opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje ili stanicu policije. Preduzeće i drugo pravno lice. VI . odnosno stanicu policije ili opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje. ako opština u kojoj se nalazi sedište vatrogasne jedinice odbije da plati naknadu. Naknada iz prethodnog stava isplaćuje se u visini ličnog dohotka koji bi radnik ostvario da je obavljao svoje redovne poslove i zadatke. vrši sledeće poslove i zadatke: 1. Član 63. Vatrogasni savez iz prethodnog stava i vatrogasne jedinice. kad sazna za požar. državni i drugi organi ili samostalna radnja. dužni su da o tome što prije obavjeste najbližu vatrogasnu jedinicu. Ukoliko grañanin nije u mogućnosti da ugasi požar. kada u sastavu vatrogasne jedinice učestvuju radi gašenja požara. kao i vatrogasna društva mogu se udruživati u Vatrogasni eavez Republike Srpske. 2. pored poslova i zadataka utvrñenih statutom. prati sprovoñenje planova zaštite od požara i predlaže mjere za unapreñenje vatrogastva i za usklañivanje planova zaštite od požara prema stvarnim potrebama. spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili elementarnim nepogodama.Član 60. čim sazna da je izbio požar na njenom području dužna je da što prije pristupi njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. 3. Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva vatrogasna društva i profesionalne vatrogasne jedinice na području jedne ili više opština mogu se udruživati u vatrogasni savez. Visinu naknade utvrñuje skupština opštine. Svaki graćanin koji primjeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga. Članovi dobrovoljne vatrogasne jedinice koji nisu u radnom odnosu kad učestvuju u gašenju požara ili spasavanju ljudi i materijalnih dobara mogu od opštine tražiti naknadu u roku od 30 dana od dana izvršene akcije gašenja požara. 4. pruža stručnu pomoć vatrogasnim savezima. Ovu naknadu na teret opštine isplaćuje radnicima preduzeća i drugo pravno lice. naknada iz prethodnog stava vrši se na teret te opštine. bez obzira o čijim materijalnim dobrima se radi. propagira vatrogastvo i preduzima mjere za njegovo razvijanje i unapreñenje. odnosno spasavanja. Vatrogasna jedinica. donosi pravila kojima se regulišu pojedina pitanja za koja su članovi saveza zainteresovani da budu jedinstveno stvarno regulisana. Član 61. 5. državni i drugi organ i preduzetnik kod koga su zaposleni. vatrogasnim društvima i vatrogasnim jedinicama.

ukoliko se starješine odnosno rukovodioci vatrogasnih jodinica koje učestvuju u gašenju požara drukčije ne dogovore. 5. ograničiti djelimično ili potpuno dovod vode drugim potrošačima u zoni u kojoj se pojavi požar ili u čitavom naselju radi obezbjeñenja potrebne količine vode za gašenje požara. načelnici opština dužni su u pravilu da pruže traženu pomoć. samostalnim radnjama. narediti licima koja stanuju u neposrednoj blizini mjesta požara. gradonačelnik. rukovodilac gašenja požara. državnim i drugim organima. odnosno sposobnosti i opremljenosti. narediti evakuaciju lica i uklanjanje stvari iz susednih objekata koji su ugroženi požarom. Inspektor za zaštitu od požara može narediti da rukovañenje vatrogasnim jedinicama preuzme drugi starješina odnosno rukovodilac vatrogasne jedinice koji je stručniji za neposredno rukovoñenje akcijom gašenja požara. starješina jedinice zatražiće pomoć od drugih vatrogasnih jedinica sa područja opštine ili od najbliže jedinice Vojske Republike Srpske. 4. kao i preduzeti mjere za obezbeñenje stvari koje su evakuisane. 10. 6. cisterni.Na isti način vatrogasna jedinica će učestvovati i u otklanjanju posljedica u elementarnim nepogodama i težim nesrećama. Član 66. da pruže pomoć u gašenju požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Član 65. kanala i slično koji pripadaju preduzećima i drugim pravnim licima. nasilno otvoriti zaključani objekat ili prostoriju radi gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. 3. ako se širenje požara ne može na drugi način sprečiti. Vatrogasne jedinice od kojih je zatražena pomoć dužne su pružiti pomoć u skladu sa opštinskim planom zaštite od požara. narediti prekid dovoñenje električne energije i plina. narediti djelimično ili potpuno rušenje objekta preko koga bi se požar mogao proširiti. rukovoñenje gašenjem požara može preuzeti i drugo stručno lice po odobrenju Inspektora za zaštitu od požara. ako je to u okviru njenog djelokruga poslova. kao i licima koja se zateknu na mestu požara. Ako se gašenje požara ili spašavanje ljudi i materijilnih dobara ne može postići na način predviñen u stavu 1. državnih i drugih organa i samostalnih radnji i pojedinaca radi prevoženja nastradalih u požaru do najbliže zdravstvene ustanove. Ako vatrogasna jedinica ne može da ugasi požar. 7. 9. Radi efikasnijeg i nesmetanog gašenja i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. ovog člana. narediti korišćenje vozila preduzeća i drugih pravnih lica. U gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom učestvuje Republička uprava civilne zaštite. 2.narediti upotrebu javne sirene radi bržeg okupljanja vatrogasaca. 8. . Gradonačelnici. načelnika opštine da učestvuju sa svojim vatrogasnim jedinicama u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih pažarom. a obavezni su da pomoć pruže po naredbi Republičke uprave civilne zaštite i da obezbjedi neophodan broj vatrogasaca i tehničke opreme za zaštitu od požara na svome padručju. Gašenjem požara rukovodi starješina ili drugi rukovodilac vatrogasne jedinice koja je prva počela gasiti pažar. načelnik opštine može zatražiti od drugih gradonačelnika. Kod gašenja požara u šumama i drugim slučajevima kad je radi bezbednosti i uspešnog gašenja potrebno posebno stručno poznavanje tehnološhih postupaka i opaonosti u vezi s tim postupcima. zabraniti pristup nepozvanim licima u blizini mesta požara. kao i saobraćaj pored tog mesta. može: 1. rezervoara. kao i republički ikspektor. Član 64. narediti korišćenje vode iz obližnjih bunara.

Naknadu u visini stvarne štete preduzećima i drugim pravnim licima. Vatrogasne jedinice. a raspoložive vatrogasne jedinice ne mogu suzbiti požar. prevozna. Gašenjem požara i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara u slučaju iz prethodnog stava rukovodi gradonačelnik. gradonačelnik. narediti preduzećima i drugim pravnim licima. prevozna. sredstva utrošena za gašenje požara. tehnička i druga sredstva. Član 71.) imaju prava iz zdravstvenog osiguranja po posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju. načelnik opštine.i 67. načelnik opštine može narediti svim sposobnim grañanima na području opštine starijim od 16 godina da učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da za potrebe gašenja stave na raopolaganje alat. da za potrebe gašenja stave na raspolaganje potreban broj ljudi. Opština koja je isplatila naknadu može da traži regres od preduzeća i drugog pravnog lica ili zanatske radnje čija su materijalna dobra spašavana. načelnik opštine može. ovog člana. državnim i drugim organima i samostalnim radnjama. Član 68. dnevnice i dr.). Visinu štete utvrñuje skupština opštine. pod uslovima iz stava 1. Član 69. Član 70. a ako je požar zahvatio područje grada ili više opština.Član 67. gorivo. kao i naknadu neophodnih troškova koje su imale pri učestvovanju u gašenju požara (oštećena oprema. i 7. u vršenju zadataka svaje vatrogasne jedinice. 62. Gradonačelnik. primenjuju se odredbe propisa o zdravstvenom osiguranju ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu. U slučaju izbijanja požara većih razmjera ili kada prijeti opasnost od naglog širenja požara ili postoji opasnost da požar ugrozi živote ljudi ili materijalna dobra u većem obimu. alat. zanatskim radnjama i graćanima. u slučajevima iz člana 66. . koje pa zahtevu za pružanje pomoći učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijanih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama izvan područja svog djelovanja. Teritorijalne vatrogasne jedinice dužne su da u gašenju požara pruže pomoć vojnim vatrogasnim jedinicama na traženje vojnog starješine. 6. U pogledu prava iz zdravstvenog osiguranja lica koja po odredbama prethodnog stava učestvuju u gašenju požara. ovog zakona. Naknadu iz prethodnog stava snosi opština koja je tražila pomoć. plaća opština na čijem području je požar gašen. kao i lica koja učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom u vršenju svojih dužnosti po odredbama ovog zakona (čl. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. Republička uprava civilne zaštite. tačka 4. Članovi vatrogasnih društava. imaju pravo na nahnadu stvarne štete prouzrokovane na tehničkoj opremi. za vrijeme stručnog osposobljavanja i usavršavanja. kao i učestvovanja u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama.

3. Povjerava se opštinskim. zabrane korištenja otvorenog plamena i pušenja na požarno ugroženim prostorima. naloži uklanjanje grañevinskih i drugih prepreka. Inspekcijske poslove iz stava 1. hidranata.VII . naloži da se izvrši popravka. zabrani upotrebu objekta ili postrojenja ako se njihovim preureñenjem ili drugim mjerama ne može otkloniti opasnost od požara za takve ili susjedne objekte. 6. 9. kao i nad sprovoñenjem propisa o tehničkim normativima u pogledu zaštite od požara. 11. 5. naloži da se uvede stalni nadzor na mjestima gdje su smještene zapaljive materije. izbijanja i širenja požara. blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima. ovog člana o tome odmah obavještava Inspektorat. naloži da se preurede. Član 74. inspektor za zaštitu od požara ima ovlašćenje i dužnost da u vršenju nadzora preduzme sljedeće mjere: 1. ovog člana iz oblasti zaštite od požara vrše inspektori za zaštitu od požara. peći. zabrani pušenje i upotrebu otvorene vatre i svjetiljki sa otvorenim plamenom na prostoru gdje se koriste eksplozivne materije. instalacijama i ureñajima u svrhu sprečavanja. rekonstrukcija. ovog člana vrši Inspektorat. 2. . Član 73. prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama. naloži da se izvrši obilježavanje požarnih puteva i redovno vrši njihovo održavanje. 8. vrši Inspektorat. 10. Poslove iz prethodnog stava mogu vršiti samo vatrogasci koji su položili stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara. dok izvoñač radova ne preduzme potrebne mjere za sprečavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbijedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. koji se dostavlja vlasniku odnosno korisniku objekta. tavanima i drugim mjestima gdje predstavljaju opasnost. naloži da se izvrši nabavka neophodne potrebne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara u skladu sa planom ili pravilnikom zaštite od požara. Ako vlasnik. odnosno gradskim organizacijama uprave za zaštitu od požara da na svom području putem radnika teritorijalne vatrogasne jedinice vrše pojedine stručne poslove nadzora koji se odnosi na blagovremenost i smanjenje efikasnosti vatrogasne intervencije. 7. Radi sprječavanja izbijanja i širenja požara. naloži da se izvrši popravka. aparata za gašenje požara. kao i njihovo čuvanje i održavanje u ispravnom stanju. instalacija i ureñaja koji bi u slučaju izbijanja požara predstavljali smetnju za brzo i efikasno spasavanje ljudi i materijalnih dobara i gašenja požara. da zabrani dalje izvoñenje radova. dogradnja i pregradnja na objektima. aparatima. vatrogasna jedinica iz stava 1. 4. naloži da se vrši redovno otklanjanje otpadnih materijala i drugih predmeta sa mjesta na kojima predstavljaju opasnost za nastanak požara. O izvršenoj kontroli sačinjava se zapisnik sa prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do izbijanja i širenja požara. funkcionalnost i ispravnost vodozahvata. instalacije i drugi ureñaji od kojih prijeti opasnost da izazovu požar. odnosno korisnik objekta ne izvrši predložene mjere iz prethodnog stava. zapaljive tečnosti i gasovi. radi sprečavanja ubacivanja predmeta iz vana koji bi mogli prouzrokovati požar. premjeste. kao i druge lako zapaljive materije. rekonstrukcija. odnosno demontiraju dimnjaci. Nadzor nad vršenjem poslova iz stava 1. hidrantima. dogradnja i pregradnja na objektima. Nadzor nad sprovoñenjem mjera zaštite od požara odreñenih ovim zakonom i planovima zaštite od požara.NADZOR NAD SPROVOðENJEM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA Član 72. odlaganja zapaljivih tečnosti i gasova i drugih zapaljivih materijala u podrumima.

odnosno gradske organizacije. obavezni su u odreñenim rokovima otkloniti nedostatke naložene pravosnažnim rješenjem inspektora za zaštitu od požara. preduzetnik i pojedinci. Član 77. stručno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca i da preduzme i druge mjere radi ukupnog poboljšanja efikasnosti vatrogasne jedinice. preduzetnik i pojedinci.FINANSIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA Član 78. kao i iz namjenskih sredstava za ove jedinice u ostvarivanju zadataka civilne zaštite i prihoda koje ostvare vršenjem usluga koje ne spadaju u redovnu djelatnost onih jedinica. popravak postojeće opreme i sredstava. Član 79. Sredstva za rad preduzetnih vatrogasnih jedinica obezbjeñuju preduzeća ili drugo pravno lice koje je osnovalo ovu jedinicu. prethodnog stava inspektor može odrediti i stručni komisijski pregled objekta i postrojenja. odnosno gradu kao posebne opštinske. 13. opštine ili preduzeća) i programom opremanja vatrogasne jedinice. VIII . do 4.12. ovog zakona uz koji uvoznik ili zastupnik strane firme nije korisniku isporučio potrebnu dokumentaciju. Preduzeće i druga pravna lica. te drugih izvora u skladu sa zakonom. naloži vatrogasnoj jedinici da izvrši nabavku nedostajuće tehničke opreme i sredstava u skladu sa planom zaštite od požara (grada. 14. Ako se utvrdi da se pri korištenju objekta ili dijela objekta ili instalacija ili ureñaja ne sprovode propisane ili naložene mjere zaštite od požara. sredstva i oprema iz člana 30. kao i iz namjenskih sredstava za ostvarivanje zadataka civilne zaštite ako je u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti predviñeno da ova jedinica obavlja i te zadatke. da naredi preduzimanje i drugih mjera propisanih tehničkim propisima. može se odrediti da žalba ne odlaže izvršenje rješenja. zabraniće njihovu dalju upotrebu. državni i drugi organi. radi sprečavanja izbijanja i širenja požara. U rješenju o zabrani iz prethodnog stava. državni i drugi organi. Pre odreñivanja mjera iz tačke 1. državni i drugi organi. pa zbog toga prijeti neposredna opasnost od izbijanja požara. obezbjeñuju se u budžetu opštine. inspektor za zaštitu od požara će zabraniti dalje korišćenje objekta ili dijela objekta ili instalacija ili ureñaja dok se propis odnosno naložena mera ne sprovedu. Preduzeća i druga pravna lica. standardima i drugim normativima zaštite od požara. odnosno grada. kao sastavni dio redovne djelatnosti i životne aktivnosti. Preduzeća i druga pravna lica. . Član 76. preduzetnik i pojedinci finansiraju zaštitu od požara. Član 75. Sredstva za rad teritorijalnih vatrogasnih jedinica osnovanih u opštinama. iz prethodnog stava obavezni su pismeno izvjestiti inspektora o izvršenju njegovog rješenja u roku od osam dana od dana isteka odreñenog roka za otklanjanje nedostatka odnosno nepravilnosti. Ako inspektor utvrdi da su stavljeni u promet ureñaji. da zabrani dalju gradnju objekta ili naloži da se otklone nedostaci u projektnoj dokumentaciji izrañenoj suprotno propisima.

). kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice iz člana 22. Realizaciju i utrošak sredstava iz stava 1. a mogu se obezbjeñivati i dodatna sredstva uz shodnu primjenu stava 1. Grad. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju za grañenje objekata. stav1. dopunskih sredstava iz budžeta Republike Srpske i drugih izvora. standardi i drugi normativi zaštite od požara kojima je obezbeñena funkcionalnost i efikasnost tehničkom dokumentacijom privrednih. 60% na račun budžeta opština. udruženja grañana i fondacije. Raspored prikupljenih sredstava po ovom osnovu vrši Ministarstvo finansija -Sektor za Trezor.. Sredstva za rad opštinskog odnosno gradskog vatrogasnog saveza obezbjeñuju se od članarina vatrogasnih društava. Član 81. odnosno gradova prema sjedištu preduzeća i drugog pravnog lica koje uplaćuje naknadu. ne utvrde propisanu organizaciju član 8. ako: 1. odnoso grada. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica opština ili gradova i izgradnju objekata koje koriste vatrogasne jedinice za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme (vatrogasni domovi i spremišta) u skladu sa planom koji usvoji skupština opštine – grada. Sredstva za rad vatrogasnih društava i teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih jedinica koje su formirane u vatrogasnim društvima obezbjeñuju se iz dopunskih sredstava iz budžeta opštine. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica u Republici Srpskoj. odnosno odabranih mjera i normativa zaštite od požara (čl. a prema planu koji usvoji nadležni organ Saveza. Obavezu plaćanja naknade nemaju budžetski korisnici i organi državne uprave. 20. humanitarne i nevladine organizacije. dopunskih sredstava iz budžeta i drugih izvora. samo za opremanje i razvoj vatrogasnih jedinica. IX . registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara ili preduzeće i drugo pravno lice. Naknada po osnovu obračunate obaveze se uplaćuje na račune javnih prihoda Republike Srpske za opšte uplate. te iz drugih izvora. ovog zakona ili preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja. ovog člana prati Inspektorat.000 KM. Sredstva za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva koje je osnovano za jedno ili više preduzeća ili drugih pravnih lica i za rad dobrovoljne vatrogasne jedinice toga društva obezbjeñuju se iz sredstava preduzeća odnosno drugih pravih lica za koja je društvo osnovano. a kontrolu naplate i utroška sredstava vrši nadležni organ ili služba u čiji djelokrug spada kontrola i naplata poreza. članarina i poklona. Novčanom kaznom u iznosu od 3. 3. opština može uvoditi posebne takse u cilju obezbjeñivanja sredstava.Član 80.04% od poslovnog prihoda za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara iz člana 4. Teritorijalne profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice u Republici Srpskoj dodijeljene sprave i opremu iz stava 1.000 do 15. na sljedeći način: 40% na poseban račun Vatrogasnog saveza Republike Srpske. namjenskih sredstava koja se daju na korišćenje kao oprema i inventar za ostvarivanje zadataka ovih jedinica u funkcionisanju civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti.KAZNENE ODREDBE Član 83. ovog člana. Sredstva za rad Vatrogasnog saveza Republike Srpske obezbjeñuju se iz članarina koje plaćaju opštinski i gradski vatrogasni savezi. ovog člana knjiže kao svoja osnovna sredstva. . suprotno propisima. i čl. standardima i drugim normativima zaštite od požara potvrdi da su u potpunosti primjenjeni propisi. 22. Preduzeća i druga pravna lica koja na teritoriji Republike Srpske obavljaju djelatnost obračunavaju i uplaćuju naknadu u visini 0. st. Član 82. 2. ovog zakona.

). Član 84. prevozna. ovog zakona.). ukoliko ne odredi požarni sektor ili ne sprovede sve tehničke mjere na osnovu kojih su ovi sektori odreñeni (član 17. 16. .. i dalje koristi objekte ili dio objekta ili instalacije ili ureñaja. 14. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25.). 7. stav 3. ovog zakona. stav 2.). stav 2. stav 3. ako se ponaša suprotno odredbi člana 33. 10. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivio odredbama člana 25. i člana 32. ako bez opravdanih razloga ne stavi na raspolaganje alat. ovog zakona. i 77.stav Z.500 KM i odgovorno lice u preduzeću. stav 4. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 63. 4. stav 1.). 5. ako pri izvoñenju radova na objektima ne preduzme potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbjedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara (član 16. ako ne objezbedi redovno ispitivanje ispravnosti i funkciokalnosti ureñaja. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31.stav 2. 17.3. ovog zakona. 9. 75.). ili ne održava tehničku opremu iz sredstava u skladu sa članom 49. ako ne drži u pripravnosti ureñaje. Novčanom kaznom od 500 do 10. ako ne obezbedi vatrogasno dežurstvo (član 29. 5a. kao i dimovode i ložišta ili nema dokumentaciju o održavanju (član 24. člana 31.). ako se ne donese plan i program stručnog usavršavanja vatrogasaca ili ne organizuje njegovo sprovoñenje ili ne vrše provjeru stručnog znanja vatrogasca (član 46. ne postupi u skladu sa propisima i standardima pri ispitivanju iz člana 23. ako upotrebljava neispravne ili nepravilno postavljene instalacije. ne izvesti pismeno inepektora o izvršenju njegovog rešenja u predviñenom roku (član 74. drugom pravnom licu ili samostalnoj radnji. opremu i alat za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (član 27. ako stavi u promet ureñaje. 6. 11. ovog zakona. 13. ovog zakona ili ako ne izrši nareñenje o zabrani upotrebe takve opreme (član 76.000 KM.). i član 66. ako ne izvrši obučavanje i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i praktičnom upotrebom sredstava za gašenje požara kao i propisanu provjeru radnika u rukovanju aparatima za početno gašenje požara (član 35. donesenog od strane inspektora za zaštitu od požara (član 75. 2. ako sprječava ili ometa izvršenje nareñenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se novčanom kaznom od 150 do 1. ako ne obezbjedi brojnost vatrogasaca ili su vatrogasci pod uticajem sredstava iz člana 49. ureñaje.). novčanom kaznom u iznosu od 500 do 3. stav 1. i pored rješenja o zabrani korišćenja. 8. 3. 12.).). ako u odreñenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara i nastavi sa korišćenjem odnosno sa gradnjom objekata. 4.76. ovog zakona. ako ne uplaćuju obaveze iz člana 81.000 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja: 1.). a najmanje jedanput u šest meseci i aka o tome ne postoji evidencija (član 32. ako po saznanju za požar ne postupi u skladu sa članom 62. 15. stav 1) Za prekršaje iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu iz člana 22. opremu i sredstva protivno odredbama člana 30. stav 3.). odnosno sistema za dojavu i gašenje požara prema uputstvu proizvoñača. ovog zakona ili preduzeću i drugom pravnom lacu ili samostalnoj radnji registrovanoj za vršenje djelatnosti zaštite od požara. ovog zakona.

i 2. dimovode ili ložišta (član 24. 5. 1.). ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivno odredbi člana 25.Pravilnik o smještaju i držanju ulja za loženje („Službeni list SFRJ". Novčanom kaznom od 100 do 1.stav 1. a na tom radnom mestu neprekidno se nalaze od prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”.). istog zakona. i 66. vlasnik radnje ako ne preduzme propisane ili naložene mjere zaštite od požara (član 27. . broj 45/67). 4. stav 1. Član 89. Ministar unutrašnjih poslova po pribavljenom mišljenju Vatrogasnog saveza Republike Srpske. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25.000 KM kazniće se za prekršaj pojedinac. a nastavi sa korišćenjem odnosno grañenjem objekta. i 77. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31.).). a koji ne ispunjavaju uslove iz člana 50. stav 1. Radnici koji su se na dan 8. ovog zakona. ako bez opravdanog razloga odbije da učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili ako odbije da stavi na raspolaganje vatrogasnoj jedinici alat. šumarstva i vodoprivrede. broj 16/95). aprila 2002. ne izvesti pismeno inspektora o izvršenju njegovog rješenja u predviñenom roku (član 74. stav 2. tačka 2. Do donošenja odgovarajućih propisa Republike Srpske. donosi propise o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara. 3. 75.). 7.stav 1. 6. . 2. ovog zakona. ako postupi protivno odredbi člana 62. mogu ostati na tom radnom mjestu ako polože stručni ispit za profesionalnog vatrogasca u roku od jedne godine od dana donošenja ovog zakona. kao i propise o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama i pravila službe u vatrogasnim jedinicama.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 86. stav 2. Propise za čije je donošenje po ovom zakonu ovlašćen ministar unutrašnjih poslova donjeće u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. broj 19/68). Član 90. Član 88.). 76. prevozna i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 67. po pribavljenom mišljenju ministra unutrašnjih poslova. Član 87. tehnička sredstva. ako u odreñenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara. donosi propise o mjerama zaštite od požara šuma i usjeva. stav 1.Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ". Ministarstvo poljoprivrede. X . primjenjivaće se sljedeći propisi bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: .stav 2. ako upotrebljava neispravne ili neispravno postavljene instalacije.Član 85. ako sprječava ili ometa izvršenje nareñenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. 8.Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i . godine zatekli na radnom mestu profesionalnog vatrogasca.

Ovaj zakon stupio je na snagu 26.Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ureñaja od požara („Službeni list SFRJ". . broj 56/69). . . broj 35/80).Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne ureñaje za gašenje požara ugljen-dioksidom („Službeni list SFRJ". . . godine. odnosno 08. broj 13/79).Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane tečne i pod pritiskom rastvorene gasove („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ". . broj 18/61). januara 2008. broj 30/91). odnosno 19.Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica(„Služ6eni list SFRJ".broj 57/85). .Tehnički propisi o gromobranima („Službeni list SFRJ". broj 7/84). -Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom („Službeni list SFRJ". broj 44/83 i 31/89). broj 53/86 i 54/88). .Pravilnik o tehničkim normativima za ureñaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru („Službeni list SFRJ". januara 2005.Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ".Grupe jugoslovenskih standarda sa obaveznom primjenom. broj 26/85). -Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ". broj 76/90).Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". odnosno 12. broj 52/90). godine. -Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kv do 400 kv („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta („Službeni list SFRJ".Zakon o standardizaciji („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ". broj 13/78). . broj 13/68 i 13/78): . avgusta 1995. . . . broj 45/83). aprila 2002.Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ".Pravilnik o vatrogasnoj službi na aerodromu („Službeni list SFRJ". broj 65/86). broj 25/80). -Pravilnik o tehničkim normativima za ureñaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva („Službeni list SFRJ". godine. broj 38/89). -Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje kotlarnica na otvorenom prostoru („Službeni list SFRJ". . broj 80/91).Pravilnik o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvoñenje dima i toplote nastalih u požaru („Službeni list SFRJ". broj 62/73). . broj 12/85). broj 20/71 i 23/71). -Pravilnik o tehničkim uslovima i normntivima za bezbjedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za meñunarodni transport („Službeni list SFRJ". broj 24/87). godine.Pravilnik o jugoslovenskim standardima za protiveksplozijsku zaštitu („Službeni list SFRJ". broj 24/71 i 26/71). Član 91. . broj 39/90). broj 74/90).Pravilnik o tehničkim normativima za cjevne vodove za gasoviti kiseonik („Službeni list SFRJ". broj 16/83).barutima („Službeni list SFRJ". . broj 27/71). .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->