Na osnovu člana 58. alineja 7.

Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 24. decembra 2008. godine, utvrdio je prečišćeni tekst Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/95, 16/02, 02/05 i 01/08) u kojem je označen dan stupanja na snagu navedenog zakona.
Broj: 02/3-2692/08 Banja Luka, 24. decembar 2008. godine Predsjednik Zakonodavnog odbora Željko Mirjanić s.r.

ZAKON ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA
(PREČIŠĆEN TEKST)
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/09)

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1. U cilju otkrivanja i sprečavanja opasnosti od požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, Republika, gradovi i opštine, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, lica koja obavljaju djelatnost ličnim radom, odnosno ličnim radom i sredstvima u svojini grañana (u daljem tekstu: preduzetnik) i pojedinci organizuju i obezbjeñuju zaštitu od požara, brinu se o njenom uspješnom funkcionisanju i učestvuju u njenom sprovoñenju. Član 2. Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacione, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje se preduzimaju u cilju spriječavanja izbijanja i širenja požara, njenog otkrivanja i gašenja, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Zaštita od požara organizuje se i sprovodi u svim mjestima i na svim objektima koji su izloženi opasnostima od izbijanja i širenja požara. Član Z. Zaštita od požara je djelatnost od posebnog državnog interesa.

II - ORGANIZOVANJE ZAŠTITE OD POŽARA

Član 4. Vlada Republike Srpske, na predlog Republičke uprave za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Inspektorat), uz prethodno pribavljeno mišljenje Vatrogasnog saveza Republike Srpske, donosi godišnji program aktivnosti sprovoñenja posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Srpsku.

Član 5. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su u sprovoñenju mjera zaštite od požara postupati u skladu sa zakonom, planovima zaštite od požara i opštim aktima preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika. U izvršavanju obaveza iz prethodiog stava ostvaruje se saradnja sa ovlaštenim preduzećima i drugim pravnim licima iz člana 22. ovog zakona i preduzećima i pravnim liiima koja su stručno osposobljena i registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara. Član 6. Za organizovanje i ostvarivanje zaštite od požara, u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima po pravilu, odgovorni su: u preduzećima i drugim pravnim licima - direktor, u političkim organizacijama i udruženjima grañana - izvršni organi, a u državnim i drugim organima - funkcioneri koji rukovode tim organima.

Član 7. Radi utvrñivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja drugih mjera potrebnih za uspješno funkcionisanje i sprovoñenje mjera zaštite od požara, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici razvrstavaju se u četiri kategorije ugroženosti od požara, a u zavisnosti od tehnološkog procesa, vrste materijala kojeg proizvode, prerañuju ili uskladištavaju, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta i značaja objekta. Ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) donosi propise o uslovima, osnovama i mjerilima za razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika, u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Ministar, shodno osnovama, mjerilima i uslovima iz stava 2. ovog člana vrši razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Izuzetno, ministar može, zbog privrednog, kulturnog, istorijskog i drugog značaja, djelatnosti koje vrše preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, odrediti da one budu razvrstane u neposredno višu kategoriju ugroženosti od požara.

Član 8. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u prvu kategoriju ugroženosti od požara dužna su da donesu plan zaštite od požara i da imaju vatrogasnu jedinicu sa odgovarajućim brojem radnika na organizovanju i sprovoñenju preventivnih mjera zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u drugu kategoriju ugroženosti od požara obavezna su da donesu planove zaštite od požara i da imaju odgovarajući broj radnika radi vršenja poslova stalnog dežurstva, neposrednog gašenja požara i sprovoñenja preventivih mera zaštite od požara (u daljem tekstu: Služba zaštite od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u treću kategoriju obavezni su da imaju najmanje jednog radnika koji neposredno organizuje i sprovodi preventivne mjere zaštite od požara (u daljem tekstu: referent za zaštitu od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u četvrtu kategoriju moraju da imaju najmanje jednog radnika zaduženog za organizovanje i sprovoñenje preventivnih mjera zaštite od požara ili ugovor sa ovlašćenom ustanovom. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi iz st. 1. do 4. ovog člana donose opšti akt o zaštiti od požara.

Član 9. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su da pod uslovima i na način propisan zakonom učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi i

Osim mjera zaštite od požara propisanih ovim zakonom. instalacija i konstrukcija kojim će se spriječiti ili svesti na najmanju mjeru mogućnost izbijanja i širenja požara. opremu i druge materijale koji se ugrañuju u objekat. izgradnja prilaznih puteva i prolaza. III . dužni su da u izradi tehničke dokumentacije i grañenju primenjuju propisane mjere i normative zaštite od požara. 8. stav 2. Član 10. ureñaja. s obzirom na mesne prilike i potrebe i druge mjere kojima je cilj spriječavanje izbijanja i širenja požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. 6. Organizovanje i sprovoñenje zaštite od požara vrši se na osnovu ovog i drugih zakona i propisa donesenih na osnovu zakona i opštih akata. Planove zaštite od požara donose preduzeća i druga pravna lica. U skladu sa zakonom i drugim propisima plan zaštite od požara za područje opštine donosi skupština opštine. a skupština grada donosi plan zaštite od požara za područje svih opština u njenom sastavu. zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izbora paljenja u objektima i prostorijama u kojima bi zbog toga moglo doći do požara. 2. investitori i izvoñači grañevina i grañevinskih celina. postavljanje ureñaja za javljanje. član 10. način spasavanja ljudi i materijalnih dobara. kao i planova zaštite od požara. 7.materijalnih dobara ugroženih požarom i da stave na raspolaganje svoja prevozna. 9. Za finalnu obradu vodoravnih i vertikalnih površina izlaza i izlaznih puteva u objektima smiju se ugrañivati samo materijali odreñenih požarnih karakteristika. Za grañevinski materijal. a koji su od posebnog značaja za sprečavanje nastanka ili širenja požara u tom objektu. izvoñač radova je dužan pribaviti dokaze o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama i dati ih na uvid Ministarstvu pre izdavanja saglasnosti iz člana 23.MJERE ZAŠTITE OD POŽARA Član 12. tehnička i druga potrebna sredstva za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. organi državne uprave i drugi državni organi (u daljem tekstu: državni organi). Član 11. obezbjeñenje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara. skupštine opština donose. 3. kao i izbor materijala. ureñaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih smješa (gasovi. 4. Član 13. gašenje požara i spriječavanje njegovog širenja. Za ugrañeni materijal iz stava 2. Preduzeća i druga pravna lica. elemente. organizovanje osmatračke službe i obezbjeñenje opreme i sredstava za gašenje šumskih požara. održavanje i kontrola ispravnosti ureñaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara. izbor lokacije i dislokacije objekata. Mjere zaštite od požara u smislu ovog zakona su naročito: 1. izbor i održavanje tehnoloških procesa i ureñaja kojima se obezbjeñuje sigurnost protiv požara. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju. pare i prašina) i drugih ureñaja za kontrolu bezbjednog odvijanja tehnološkog procesa. odlukama i . 5. u skladu sa ovim zakonom. kada je to ovim zakonom odreñeno. moraju se obezbjediti dokazi o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama.

način snabdjevanja vodom. Član 18. saobraćajne stanice. hoteli. jedinicama Vojske Republike Srpske. potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva u pogledu primjenjenih mera zaštite od požara. tehnička oprema i sredstva za gašenje požara. grad i opština. Grañevinski objekti grade se na mjestu i na način da ee time ne stvara opasnost od požara za druge objekte. razvoj primarne i sekundarne mreže sa odgovarajućim kapacitetima za potrebe zaštite od požara. Iz požarnih sektora objekata iz stava 1. Član 17. skladišta zapaljivih tečnosti. putevi. organizacija zaštite od požara. udaljenost izmeñu objekata različite namjene unutar industrijske zone. Plan zaštite od požara u preduzećima i drugim pravnim licima donosi odgovarajući organ upravljanja. pansioni. Požarni sektor u smislu ovog zakona predstavljaju granicu širenja požara. Za prostorne. Član 14. Metodologija za izradu planova zaštite od požara u skladu sa odredbama stava 1. gasova i eksplozivnih materija. U tehničkoj dokumentaciji za stambene objekte sa četiri i više nadzemnih etaža. širina puteva koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta i njihovo manevrisanje za vreme gašenja požara. objektima namjenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi. 2. 3. urbanističkim i regulacionim planom. kao i druge mjere potrebne za uspješno funkcionisanje i unapreñivanje zaštite od požara i sprovoñenja nadzora nad izvršavanjem mjera zaštite od požara. škole. sistem obavještavanja. preduzetnika i pojedinaca i vrše druge zakonom odreñene poslove u vezi sa sprovoñenjem i unapreñenjem zaštite od požara. robne kuće. prethodnog člana mora biti omogućena bezbedna evakuacija u slučaju požara. državnih i drugih organa. urbanističke i regulacione planove. urbanistički red ili urbanistički projekt prije donošenja. Član 16. postupak u slučaju požara.planovima zaštite od požara opštine i drugim propisima. aerodromi i drugi slični objekti) i industrijskim objektima odreñuju se požarni sektori. način upotrebe vatrogasnih jedinica. Izvoñač radova na objektima iz prethodnih stavova dužan je pismeno odrediti i preduzeti potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i obezbjediti potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. odnosno radi veći broj lica (bolnice. . u skladu sa svojim pravima i dužnostima. udaljenost izmeñu zona predviñenih za industrijske objekte. Republika. U planovima zaštite od požara utvrñuje se naročito: procjena ugroženosti od požara. urbanističkim redom ili urbanističkim projektom u odnosu na mjere zaštite od požara utvrñuje se naročito: 1. sportske i druge dvorane. sadejstvo sa drugim vatrogasnim jedinicama. Član 15. staraju se o uspješnom funkcionisanju zaštite od požara i sprovoñenju propisanih mjera od strane preduzeća i drugih pravnih lica. sistem objekata vodosnabdjevanja. Prostornim. prolazi i prilazi. utvrñenim zakonom. Na postojećim objektima ne mogu se izvoditi radovi koji bi mogli dovesti do smanjenja bezbednosti od požara na samom objektu ili na susjednim objektima. a u državnom organu i organu opštine odnosno grada funkcioner koji rukovodi tim organom. 4. a putevi evakuacije moraju imati dovoljnu propusnost i biti na siguran način zaštićeni od vatre i dima. ovog člana utvrñuje se odlukom koju donosi Vlada.

drugih objekata od posebnog značaja za Republiku. 2. Prilog iz stava 1.tehnološkog procesa izvršen u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. navesti sve propise koji su korišteni pri izradi tehničke dokumentacije. zaključuje ugovor sa preduzećem ili drugim pravnim licem registrovanim za izradu priloga ili elaborata zaštite od požara uz projektnu dokumentaciju za grañenje objekata.industrijskih objekata za proizvodnju eksplozivnih materija. i sadrži izjavu sa potpisom odgovornog projektanta koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini za izvoñenje objekata ili postrojenja i projektanta za zaštitu od požara.industrijskih objekata za preradu nafte. . Član 21. . . tačka 2. Projektant iz prethodnog stava dužan je uz projekat dati ispravu kojom dokazuje da je projektovanje objekta odnosno tehničko . načina širenja požara. naftnih derivata.magistralnih naftovoda i gasovoda. pri izradi tehničke dokumentacije ugraditi sve propisane mjere zaštite od požara u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. . proračuna i tekstualnih objašnjenja moraju prikazati sve mjere zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. Preduzeća i druga pravna lica. zapaljivih tačnosti i gasova. ovog člana može biti lice koje je u stalnom radnom odnosu u preduzeću i drugom pravnom licu iz stava 1. radi ocjene predviñenog odnosno . tačka 2. Za grañevine i radove za koje je potrebna saglasnost Ministarstva u sjedištu na mjere i normative zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. . izuzev individualne stambene izgradnje i objekata koji se povremeno koriste za boravak i odmor za koje nije potrebna saglasnost.skladišta zapaljivih tečnosti kapaciteta iznad 1000 m³. uz tehničku dokumentaciju izgraditi prilog zaštite od požara sa naznakom svih opasnosti koje se mogu pojaviti pri korištenju objekta i mjera koje su predviñene u tehničkoj dokumentaciji. požarnog rizika i materijalne vrijednosti objekta ili njegovog dijela. ovog člana. ovog člana i koje ima visoku ili višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. Ministarstvo u sjedištu daje saglasnost za grañenje: .skladišta zapaljivih gasova u bocama iznad 5000 kg. koja rade tehničku dokumentaciju za grañenje objekata dužni su: 1.objekata hemijske. Član 20. kao i za industrijske objekte i objekte namenjene za javnu upotrebu u kojima se sakuplja ili boravi veći broj lica. a za izradu priloga zaštite od požara iz stava 1. tekstilne i drvne industrije u kojima se na jednom lokalitetu u više objekata obavlja jedinstven tehnološki proces. ovog člana izrañuje se za svaki objekat ili dio objekta ili instalacije koji su predmet projektovanja.električnih centrala ukupne snage iznad 35 MVA.Požarni sektori odreñuju se na osnovu standarda i analize požarnog opterećenja.skladišta zapaljivih gasova kapaciteta iznad 30 m³. Član 19. . . . a koji nisu navedeni u stavu 2. uz tehničku dokumentaciju investitor je dužan priložiti poseban elaborat u kome se na sažet i cjelovit način na osnovu grafičkih priloga. Odobrenje za grañenje objekata neće se izdati ako se ne pribavi saglasnost od Ministarstva na mjere i normative zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. Projektant za zaštitu od požara iz stava 2. Nadležni centar javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: centar) daje saglasnost za grañenje ostalih objekata. da se ove opasnosti otklone. 3. Preduzeće i drugo pravno lice koje radi tehničku dokumentaciju. ovog člana nema zaposleno lice koje ispunjava uslove za odgovornog projektanta za zaštitu od požara.

kao i dimovodi i ložišta mogu se upotrebljavati samo ako su ispravni i ako su pravilno postavljeni. ureñaji za kontrolno i zaštitno djelovanje i ureñaji za sprečavanje širenja požara može se izdati nakon što se ispita njihova ispravnast i optimalno djelovanje u skladu sa projektnim rješenjem i primjenjenim standardima i normativima. Saglasnost iz stava 1. gromobranske i druge instalanije i ureñaji. toplovodne. Odobrenje za upotrebu objekta u kojem je ugrañen sistem za dojavu i gašenje požara. mogu vršiti samo preduzeća i druga pravna lica koja su registrovana za tu djelatnost. Odobrenje za upotrebu izgrañenog ili rekonstruisanog objekta ili dijela objekta koji predstavlja ekonomsko-tehničku cjelinu i kao takav se može samostalno koristiti. pritisak i hidrantska mreža koji su potrebni i za efikasno gašenje požara. naftovodne. Za davanje stručne ocjene o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradu eloborata iz prethodnog člana može se ovlastiti organizacija koja ima kadrove koji imaju odgovarajuću visoku školsku spremu. kao i dimovodi moraju se postaviti odnosno izvoditi. Član 24. gasne. prema tehničkim propisima i uputstvu proizvoñača. a imaju odgovarajuću opremu i poslovii prostor. sprava i opreme za gašenje požara. ventilacione.) koja se koristi u tehnološkim procesima ili u postupku rada u samostalnim radnjama može se upotrebljavati samo u skladu sa tehničkim i drugim propisima. stav 2. ovog zakona izdaje Ministarstvo u sjedištu. Član 26. i čiji su radnici stručno osposobljeni za obavljanje tih poslova. ovog zakona izdaje nadležni centar. ovog člana promjene okolnosti tako da ne ispunjava propisane uslove za davanje stručne ocjene ili ako se u postupku nadzora utvrdi da se organizacija prilikom davanja stručnih ocjena ne pridržava propisa i drugih normativa zaštite od požara. Otvorena vatra (otvorena ložišta. Rešenjem će se ukinuti dato ovlaštenje. otvoreni plamen i sl. Električne. Ispitivanje iz prethodnog stava i periodično ispitivanje. ovog člana za objekte iz člana 19.odabranog sistema zaštite od požara. njegove funkcionalnosti i efikasnosti. Član 23. najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućoj struci i položen stručni ispit. Ovlaštenje iz prethodnog stava na zahtjev preduzeća ili drugog pravnog lica daje Ministarstvo u sjedištu. . Pri izgradnji ili rekonstrukciji vodovodne mreže u naseljenim mjestima obezbjediće se protočni kapacitet. Član 25. ako se u organizaciji iz stava 1. Član 22. odgovarajuće ureñaje za ispitivanje izdržljivosti i otpornosti materijala i opreme za toplotu i vatru kao i za ispitivanje funkcionalnosti ureñaja. Instalacije i ureñaji iz prethodnog stava. može se dati tek nakon što Ministarstvo da saglasnost da su u njima sprovedene mjere zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. Zapaljive materije mogu se držati i uskladištavati samo u objektima koji su za to podešeni ili preureñeni u skladu sa tehničkim i drugim propisima. stav 3. i koja za to dobiju odobrenje Ministarstva. a za objekte iz člana 19. koristiti i održavati prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima kao i uputstvima proizvoñača o čemu mora postojati dokumentacija.

kao i druge odgovarajuće mjere). funkcionalnost. U samostalnim radnjama u kojima prijeti opasnost od izbijanja ili širenja požara s obzirom na prirodu posla koji se u njima obavlja i prostorije u koje su smještene. državni i drugi organi. i 2. kao i njihovo redovno ispitivanje prema tehničkim propisima i uputstvu proizvoñača. opreme i sredstava za zaštitu od požara i eksplozija. Bliže propise o posebnim mjerama zaštite od požara u poljoprivredi donosi Ministarstvo poljoprivrede. Pod vatrogasnim dežurstvima iz st. o čemu mora voditi evidenciju. O izvršenim ispitivanjima i pregledima vodi se evidencija koja sadrži identifikacioni broj aparata. Gradovi. alat i opremu za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (podest. hemijskih i drugih oštećenja. šumarstva i vodoprivrede. preduzetnici u oblasti poljoprivrede i poljoprivredni proizvoñači. ovog zakona. U objektima u kojima se održavaju javni skupovi. Korisnici ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara dužni su da obezbjede njihovo redovno ispitivanje prema uputstvu proizvoñača. U preduzećima i drugim pravnim licima vatrogasno dežurstvo se organizuje i u toku procesa rada kada je povećana opasnost od izbijanja požara. ime radnika koji vrši ispitivanje i datum ispitivanja. moraju se preduzeti propisane ili od nadležnog inspektora za zaštitu od požara naložene mjere zaštite od požara (držanje u pripravnosti odgovarajućih sprava. Član 31. Korisnik objekta u kojem je ugrañen sistem. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da drže u pripravnosti ispravne ureñaje. mehaničkih. a imaju odgovarajuću tehničku opremu. preduzeća i druga pravna lica. organizatori su dužni da za vrijeme njihovog trajanja obezbjede vatrogasno dežurstvo. priredbe. a za opremu koja se koristi u tehnološkim i drugim procesima sa lako zapaljivim ili eksplozivnim materijama. hodnik. Pod posebnim mjerama zaštite strnih useva od požara podrazumjevaju se naročito: organizovanje stalnog dežurstva. osmatračke službe. mjesne zajednice. opštine. trijem i sl. hidrantska mreža. Uvoznik odnosno zastupnik strane firme dužan je prije stavljanja u promet ureñaja. Član 29. Ispitivanje aparata iz prethodnog stava koji se nalaze u prometu kao i upotrebi može vršiti preduzeće i drugo pravno lice i preduzetnik koji su registrovani za tu djelatnost.Član 27. poslovni prostor i stručne radnike i koji za to dobiju odobrenje Ministarstva. sajmovi i slično. Član 30. zaštićenim od visokih i niskih temperatura. ureñaji za kontrolu i zaštitno delovanje i urañaji za spriječavanje širenja požara dužan je obezbediti njihovu ispravnost. ovog člana podrazumjeva se prisustvo više lica stručno osposobljenih za gašenje požara sa odgovarajućom opremom i sredstvima za blagovremeno gašenje početnih požara. za dojavu i gašenje požara. da pribavi atest registrovane ili ovlašćene organizacije u smislu Zakona o standardizaciji. Član 32. alata i drugih sredstava za početno gašenje požara. 1. da izda dokaz o izvršenom ispitivanju njihove usklañenosti sa propisima i standardima o zaštiti od požara i eksplozija ili o tome pribavi mišljenje ovlašćenog preduzeća i drugog pravnog lica iz člana 22. Član 28. odnosno standardima. . službe veze i obaveštenja i kontrola nad sprovoñenjem tih i drugih mjera zaštite od požara. za vrijeme žetve i vršidbe preduzimaju posebne mjere zaštite strnih usjeva od požara.).

kao i rukovodilac posebno organizovane službe zaštite od požara iz tačke 4. 5. a ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. stručnu spremu rukovodioca službe i drugih radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara. preduzeće i druga pravna lica. 3. tehničkom službom zaštite na radu. uz bližu razradu obaveza prema radnom uputstvu i drugim propisima svakog pojedinog radnika u pogledu kontrole i sprovoñenja propisa iz oblasti zaštite od požara. postupak i način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeñivanja na drugo radno mesto sa opasnostima od požara vezanim za to radno mesto. koristiti ili prenositi otvorena vatra. 2. način vršenja unutrašnje kontrole sprovoñenja zaštite od požara. način saradnje službe za zaštitu od požara sa ostalim službama koje rade na unapreñenju zaštite od požara. prostorije. državni i drugi organi. kao i način obučavanja radnika u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara. Izuzetno. prostore i mesta na kojima se ne sme proizvoditi. u skladu sa rješenjem o razvrstavanju. odgovornosti i ovlašćenja radnika koji tu kontrolu neposredno vrše. ovog člana. utvrdiće opštim aktom naročito: 1. Ispitivanje hidrantske mreže za vlastite objekte može vršiti preduzeće i drugo pravno lice. ovog člana. državni i drugi organi dužni su opštim aktom utvrditi mjere i radnje u vezi oa sprovoñenjem i unapreñenjem zaštite od požara i odrediti radnika koji je kao odgovorno lice dužan da se stara o sprovoñenju mjera zaštite od požara i starati se da taj radnik bude posebno stručno osposobljen za uspješno vršenje poslova zaštite od požara. Ministar propisuje program i način polaganja stručnog ispita za radnike iz stava 5. raspored opreme i sredstava kao i vrijeme povremenog ispitivanja njihove ispravnosti. zadatke i odgovornosti rukovodećih radnika u vezi sa sprovoñenjem zaštite od požara. ovog člana preduzeće i drugo pravno lice obavezni su sačiniti zapisnik o izvršenom ispitivanju. državni i drugi organi mogu povjeriti sprovoñenje mjera zaštite od požara preduzeću. 9. Preduzeća i druga pravna lica. državni i drugi organi iz prethodnog stava. odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. 8. civilnom zaštitom i ovlašćenim preduzećima i drugim pravnim licem iz člana 22. Nakon izvršenog pregleda i ispitivanja iz stava 1. razvrstani u odgovarajuću kategoriju ugroženosti od požara dužni su da organizuju zaštitu od požara. a u skladu sa propisima o zaštiti od požara. drugom pravnom licu ili preduzetniku koji su registrovani za tu djelatnost. 6. . dužnosti i ponašanje radnika u slučaju izbijanja požara. te dužnosti. Preduzeća i druga pravna lica. Preduzeća i druga pravna lica. 7. koji potpisuje lice koje je izvršilo ispitivanje i odgovorno lice koje ima najmanje višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. Odgovorno lice iz stava 1. prethodnog stava može biti lice koje ima najmanje školsku spremu četvrtog stepena složenosti odgovarajuće tehničke struke i položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara. 4.Ispitivanje hidrantske mreže može vršiti preduzeće i drugo pravno lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti. ovog zakona. radna uputstva koja moraju sadržavati mjere zaštite od požara za sve tehnološke jedinice gde postoji opasnost od požara. 11. drugog pravnog lica i preduzetnik kojima je povjereno sprovoñenje mjera zaštite od požara. organizuju djelokrug i ovlašćenje službe za zaštitu od požara. 10. pod uslovom da ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara. radnik preduzeća. Član 33. polazeći od svojih uslova i potreba.

rukovodeći radnici i radnici sa posebnim ovlaštenjima u preduzeñu i pravnom licu. Odredbe prethodnih stavova shodno se primenjuju i na samostalne radnje u kojima se koristi rad drugih lica. kao i u preduzećima i drugim pravnim licima (u daljem tekstu: preduzetne vatrogasne jedinice). Član 37. a za zgrade u društvenoj odnosno državnoj svojini odgovarajući javni fondovi iz stambene oblasti ili druga organizacija koja gazduje tim zgradama. odnosno funkcioner koji rukovodi državnim ili drugim organom. Član 36. kao i sa mjerama i sredstvima za gašenje požara. ureñaja i opreme i sredstava za gašenje požara i sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. Za sprovoñenje propisanih i naloženih mjera zaštite od požara u porodičnim stambenim zgradama. Preduzeća i druta pravna lica i državni i drugi organi dužni su Inspektoratu dostaviti opšti akt o zaštiti od požara. održavanje u ispravnom stanju i namjensku upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara. paročito za primjenu propisanih i naloženih mera. Teritorijalne vatrogasne jedinice ostvaruju zadatke jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti.VATROGASNE JEDINICE Član 38. Radi učestvovanja u sprovoñenju preventivnih mjera zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da najmanje jedanput godišnje vrše provjeru znanja radnika iz prethodnog stava o čemu mora postojati dokumentacija. svaki u svom djelokrugu. . kao i za upoznavanje radnika sa opasnostima od požara vezanim za njihove poslove i zadatke. IV . prilikom utvrñivanja rizika i procene štete nastale od požara bez odlaganja obaveste nadležni Centar. Direktor preduzeća ili drugog pravnog lica. odgovorni su za organizovanje i sprovoñenje zaštite od požara. Član 35. praktičnom upotrebom priručnih aparata. a mogu se formirati i u preduzećima i drugim pravnim licima. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da obezbjede da se svaki radnik. gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Profesionalne vatrogasne jedinice osnivaju se u skladu sa ovim zakonom za područje opštine ili za dio tog područja (u daljem tekstu: teritorijalne vatrogasne jedinice). osnivaju se vatrogasne jedinice. odnosno u stanovima u svojini grañana odgovoran js vlasnik zgrade odnosno stana. kao i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara utvrñenih opštinskim planom zaštite od požara. Osiguravajuća društva koja posluju na teritoriji Republike Srpske dužna su da o svim saznanjima očigledne povrede zakona i drugih propisa. Dobrovoljne vatrogasne jedinice formiraju se u vatrogasnim društvima.Član 34. odnosno državnom organu. prema posebno utvrñenom programu. Vatrogasne jedinice mogu biti profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice. upozna sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je rasporeñen. državnim i drugim organima.

Teritorijalna odnospo preduzetna vatrogasna jedinica mora ss osnovati kada je to odreñeno ovim zakonom. Preduzetne vatrogasne jedinice osnivaju preduzeća i druga pravna lica u svom sastavu. Član 41. ovog člana. Skupština opštine odreñuje koja će se mjesta sa manje od 20. Dve ili više opština mogu sporazumno osnovati zajedničku teritorijalnu vatrogasnu jedinicu. koga imenuje skupština opštine. Izuzetno. odnosno skupštine grada odlučuje o davanju saglasnosti na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj vatrogasnoj jedinici nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva u sjedištu. šesti stepen složenosti. stav 2. Inspektorat vrši nadzor nad radom vatrogasne jedinice. Izuzetno od odredaba stava 1. Član 44. koji ispunjava uslove iz prethodnog stava. Odlukom iz prethodnog stava utvrñuje se djelokrug i nadležnost teritorijalne vatrogasne jedinice. Član 42. . Za naseljena mjesta do 20. ako je u naseljenom mjestu osnovana zajednička profesionalna vatrogasna jedinica iz člana 40. ovog člana za opštine na području grada teritorijalnu vatrogasnu jedinicu osniva skupština grada. Za starješinu profesionalne vatrogasne jedinice može se imenovati lice koje ima najmanje školsku spremu zaštite od požara ili drugog tehničkog smjera.000 stanovnika. Starješina vatrogasne jedinice je radnik sa odreñenom funkcijom.000 stanovnika mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica. Teritorijalna vatrogasna jedinica osniva se odlukom skupštine opštine kao posebna opštinska organizacija. naročito u pogledu spremnosti i tehničke opremljenosti jedinica i stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i sposobnosti vatrogasne jecinice za gašenje požara. ne mora se osnivati teritorijalna dobrovoljna vatrogasna jedinica iz prethodnog stava. Dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica mogu sporazumno osnovati zajedničku preduzetnu vatrogasnu jedinicu. Član 40. u zavisnosti od formacije vatrogasne jedinice. Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom rukovodi starješina teritorijalne vatrogasne jedinice. ovog zakona sposobna za gašenje požara. kao i za industrijski razvijena mjesta sa manje od 20. Za naseljena mjesta preko 20.Član 39. Nadležni organ skupštine opštine. Starješina profesionalne vatrogasne jedinice može imati zamjenika. Opština miže sporazumno sa jednim ili više preduzsća i drugih pravnih lica osnovati zajedničku profesionalpu vatrogasnu jedinicu. mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica ili dobrovoljna vatrogasna jedinica sposobna za gašenje požara.000 stanovnika smatrati industrijski razvijenim u smislu stava 1. Član 43.000 stanovnika i industrijski nerazvijena mjesta.

obavjestiti nadležni Centar. U svakoj smjeni mora biti prisutno onoliko vatrogasaca koliko je odreñeno planom zaštite od požara. na njen zahtjev. ovog člana nakon izvršavanja plana programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca. Profesionalne vatrogasne jedinice donose plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca koji mora biti usmjeren na osposobljavanje vatrogasaca i njihovu spremnost za brzo i efikasno delovanje u izvršavanju zadataka vatrogasne jedinice. Vatrogasne jedinice iz stava 1. Za vrijeme vršenja dužnosti vatrogasci su dužni da nose uniformu. Član 47. metalske. Isto tako. Inspektorat daje saglasnost na plan i program iz prethodnog stava i vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem. da ima najmanje spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće struke (vatrogasne. grañevinske. U vreme obavljanja svojih poslova i zadataka vatrogasac ne sme biti pod uticajem alkohola ili opojnih droga ili psihotropnih supstanci. Član 50. Za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici može se prmiti lice koje pored opštih uslova za sticanje svojstva radnika ispunjava i sledeće uslove: 1. Kod utvrñivanja broja vatrogasaca u svim vatrogasnim jedinicama mora se voditi računa o sposobnosti i spremnosti vatrogasne jedinice iz prethodnog stava. a pri gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. dužne su odmah nakon izvršene intervencije na gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. ovog zakona. električarske i dr. dostavljaju stalne i povremene izveštaje i daju pojedine podatke kojima raspolažu u vezi sa poslovima zaštite od požara. Profesionalni vatrogasac koji prilikom provjeravanja stručnog znanja iz prethodnog stava ne pokaže zadovoljavajući uspeh. organizuju provjeru stručnog znanja vatrogasaca.) koja se stiče u školama srednjeg usmjerenog odbrazovanja i vaspitanja četvrtog ili trećeg stepena. Odredbe prethodnih stavova odnose se i na dobrovoljne vatrogasne jedinice. . ne može nastaviti rad na poslovima i zadacima na koje je rasporeñen. Profesionalna vatrogasna jedinica i dobrovoljna vatrogasna jedinica iz člana 44. Član 48.Član 45. ovog zakona moraju imati najmanje 12 vatrogasaca. Član 49. dužni su da nose i propisanu zaštitnu opremu. Tehnička oprema i sredstva za gašenje požara moraju biti ispravna i u pripravnosti i održavati se prema uputstvu proizvoćača o čemu se vodi dokumentaiija. Član 46. hemijske. tako da svaka smjena koja je na dužnosti bude po svom brojnom sastavu i tehničkoj opremi sposobna za efikaono gašenje požara. Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice dužne su da vode propisanu evidenciju o požarima i elementarnim nepogodama i o svome učestvovanju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. bravarske. dužne su da skupštini opštine. U gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom vatrogasne jedinice dužne su meñusobno sarañivati i jedne drugima pružati pomoć. Profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz člana 44.

Opštim aktom teritorijalne vatrogasne jedinice odnosno preduzeća i drugog pravnog lica. kao i radi preventivne djelatnosti. ovog člana mogu učestvovati u gašenju požara ako su položili propisan stručni ispit. ovog zakona koji rukovode jedinicom u gašenju požvra. stav 3. Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara dužni su položiti starješine profesionalnih vatrogasnih jedinica njihovi zamjenici. prethodnog člana. Član 52. s tim što u sastav te komisije ulazi po jedan član Ministarstva u sjedištu. Član 51. kao stručni ispit iz člana 50. da je zdravstveno i psihofizički sposobno za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara. Izuzetno od odredbe prethodnog stava. propagiranja vatrogastva i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara. Zdravstvene i psihofizičke uslove iz prethodnog stava propisuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zdravstvene zaštite. Uslovi iz stava 1. Radi organizovanog dobrovoljnog učestvovanja grañana u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. odnosno za zvanje vatrogasca u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici po pravilima Vatrogasnog saveza Republike Srpske. 3. U profesionalnim vatrogasnim jedinicama i u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. kao i za vršenje neodložnih poslova i zadataka odreñenih opštim aktom vatrogasne jedinice. koji je osnovao preduzetnu vatrogasnu jedinicu mogu se propisati i drugi posebni uslovi za obavljanje poslova i zadataka vatrogasca. Lica iz stava 1. radni ljudi i grañani i preduzeća i druga pravna lica mogu osnivati vatrogasna društva koja djeluju kao društvene organizacije. Za dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica može se osnivati zajedničko vatrogasno društvo. V . tačke 1. kao i rukovodioci dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. ovog zakona polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje Centar. Stručni ispit iz stava 1. ovog člana moraju ispunjavati lica koja se prvi put primaju na rad kao vatrogasci. Troškove polaganja stručnog ispita snosi vatrogasna jedinica ako je kandidata uputila na polaganje. ovog zakona rad se odvija u smjenama. u skladu sa zakonom i planom zaštite od požara. Inspektorata i Vatrogasnog saveza Republike Srpske. da nije starije od 25 godina.VATROGASNA DRUŠTVA Član 54. Član 53. radnici profeoionalnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom za gašenje požara. .2. rukovodioci i članovi (vatrogasci) dobrovoljkih vatrogasnih jedinica koji te dužnosti ne obavljaju profesionalno. i 3. 2. Visinu troškova za polaganje stručnog ispita i visinu naknade članova ispitne komisije odreñuje ministar unutrašnjih poslova. Rad jedne smjene može se produžiti samo ako je to neophodno za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara. polažu ispit za rukovodioca vatrogasne jedinice. s tim što rad u jednoj smjeni ne može trajati duže od 12 sati.

ovog zakona. Za profesionalnog vatrogasca u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove propisane za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 50. Član 56. Član 59. dužni su u tom slučaju da dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obezbjede sredstva za vršenje zadataka koji proizilaze iz plana zaštite od požara. Licima koja u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obavljaju poslove i zadatke. opštine. Preduzeće ili drugo pravno lice može odrediti posebnu. tačka 1. preduzeća i druga pravna lica. obaveze i odgovornosti koje su zakonam utvrñene za profesionalne vatrogasce u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama. i stava 2. kao i broj vatrogasaca utvrñuje se pravilima društva. stalnu ili povremenu nagradu vatrogascima dobrovoljne vatrogasne jedinice. može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove iz člana 50. preduzeća i druga pravna lica. skušntina opštine. a nisu stalno zaposleni u jedinici. i stava 2. U dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz prethodnog stava mora se obezbediti da u svakoj smjeni bude rasporeñen najmanje jedan radnik sa položenim stručnim ispitom za rukovodioca akcije gašenja požara. Vatrogasno društvo može formirati sekcije za omladinu i pionire i druge sekcije. Vatrogasci u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. Za profesionalno obavljanje poslova starješine i rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama osim dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. Član 57. državni i drugi organi. kao i vatrogasno društvo mogu odrediti stalnu nagradu ili davati povremene nagrade. U dobrovoljne vatrogasne jedinice mogu se primiti na rad i profesionalni vatrogasci. ovog zakona. U dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 44. a u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. Lice koje nije navršilo 18 godina života ne može biti u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice. ili im to uzeti kao jedno od mjerila za učestvovanje u raspodjeli sredstava za lične dohotke. stav 1. starješine vatrogasne jedinice i rukovodioci akcije gašenja požara u smjenama obavljaju poslove profesionalno. ovog zakona. po pravilu vrše poslove besplatno.Član 55. državni i drugi organi i samostalne radnje pomažu vatrogasna društva u sprovoñenju aktivnosti za koje su osnovana. Rok u kome će se formirati dobrovoljna vatrogasna jedinica. Ako se planom zaštite od požara predviñaju obaveze vatrogasnog društva odnosno dobrovoljne vatrogasne jedinice u gašenju požara spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Vatrogasno društvo u svom sastavu mora imati dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu obučenu za gašenje požara. i 3. ovog zakona starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u smjenama moraju ispunjavati iste uslove za zasnivanje radnog odnosa kao i starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici. Član 58. Profesionalni vatrogasci u dobrovoljnim i preduzetnim vatrogasnim jedinicama imaju ista prava. . ovog zakona. i 3. Opštine. stav 1. odnosno vršiti gašenje požara.

Član 60. Član 61. donosi pravila kojima se regulišu pojedina pitanja za koja su članovi saveza zainteresovani da budu jedinstveno stvarno regulisana. Član 63. Ovu naknadu na teret opštine isplaćuje radnicima preduzeća i drugo pravno lice. 2. čim sazna da je izbio požar na njenom području dužna je da što prije pristupi njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Članovi dobrovoljne vatrogasne jedinice koji nisu u radnom odnosu kad učestvuju u gašenju požara ili spasavanju ljudi i materijalnih dobara mogu od opštine tražiti naknadu u roku od 30 dana od dana izvršene akcije gašenja požara. Svaki graćanin koji primjeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga. vatrogasnim društvima i vatrogasnim jedinicama. bez obzira o čijim materijalnim dobrima se radi. Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva vatrogasna društva i profesionalne vatrogasne jedinice na području jedne ili više opština mogu se udruživati u vatrogasni savez.GAŠENJE POŽARA Član 62. odnosno spasavanja. Članovi dobrovoljnih vatrogasnih jedinica imaju pravo na naknadu ličnog dohotka za vreme odsustvovanja sa rada. pruža stručnu pomoć vatrogasnim savezima. spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili elementarnim nepogodama. Preduzeće i drugo pravno lice. VI . državni i drugi organ i preduzetnik kod koga su zaposleni. Ukoliko grañanin nije u mogućnosti da ugasi požar. . dužan je da o požaru obavesti vatrogasnu jedinicu. vrši sledeće poslove i zadatke: 1. 4. naknada iz prethodnog stava vrši se na teret te opštine. Vatrogasni savez Republike Srpske. odnosno stanicu policije ili opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje. Vatrogasna jedinica. Visinu naknade utvrñuje skupština opštine. ako opština u kojoj se nalazi sedište vatrogasne jedinice odbije da plati naknadu. opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje ili stanicu policije. prati sprovoñenje planova zaštite od požara i predlaže mjere za unapreñenje vatrogastva i za usklañivanje planova zaštite od požara prema stvarnim potrebama. kao i vatrogasna društva mogu se udruživati u Vatrogasni eavez Republike Srpske. Ako se na traženje ovlaštenog lica gašenje požara odnosno spasavanje ljudi i materijalnih dobara vrši na području druge opštine. 3. u saradnji sa vatrogasnim jedinicama i vatrogasnim društvima vrši stručno osposobljavanje vatrogasaca i utvrñuje plan i program osposobljavanja rukovodioca i vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. dužni su da o tome što prije obavjeste najbližu vatrogasnu jedinicu. državni i drugi organi ili samostalna radnja. pored poslova i zadataka utvrñenih statutom. Vatrogasni savez iz prethodnog stava i vatrogasne jedinice. kad sazna za požar. kada u sastavu vatrogasne jedinice učestvuju radi gašenja požara. propagira vatrogastvo i preduzima mjere za njegovo razvijanje i unapreñenje. Naknada iz prethodnog stava isplaćuje se u visini ličnog dohotka koji bi radnik ostvario da je obavljao svoje redovne poslove i zadatke. 5.

Inspektor za zaštitu od požara može narediti da rukovañenje vatrogasnim jedinicama preuzme drugi starješina odnosno rukovodilac vatrogasne jedinice koji je stručniji za neposredno rukovoñenje akcijom gašenja požara. narediti korišćenje vode iz obližnjih bunara. načelnika opštine da učestvuju sa svojim vatrogasnim jedinicama u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih pažarom. 4. 3. ako se širenje požara ne može na drugi način sprečiti. kao i preduzeti mjere za obezbeñenje stvari koje su evakuisane. samostalnim radnjama. ukoliko se starješine odnosno rukovodioci vatrogasnih jodinica koje učestvuju u gašenju požara drukčije ne dogovore. kanala i slično koji pripadaju preduzećima i drugim pravnim licima. U gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom učestvuje Republička uprava civilne zaštite. Ako se gašenje požara ili spašavanje ljudi i materijilnih dobara ne može postići na način predviñen u stavu 1. a obavezni su da pomoć pruže po naredbi Republičke uprave civilne zaštite i da obezbjedi neophodan broj vatrogasaca i tehničke opreme za zaštitu od požara na svome padručju. državnih i drugih organa i samostalnih radnji i pojedinaca radi prevoženja nastradalih u požaru do najbliže zdravstvene ustanove. može: 1. narediti djelimično ili potpuno rušenje objekta preko koga bi se požar mogao proširiti. rezervoara. rukovoñenje gašenjem požara može preuzeti i drugo stručno lice po odobrenju Inspektora za zaštitu od požara. cisterni. 9. Gašenjem požara rukovodi starješina ili drugi rukovodilac vatrogasne jedinice koja je prva počela gasiti pažar. Kod gašenja požara u šumama i drugim slučajevima kad je radi bezbednosti i uspešnog gašenja potrebno posebno stručno poznavanje tehnološhih postupaka i opaonosti u vezi s tim postupcima. 2. odnosno sposobnosti i opremljenosti. Član 65. gradonačelnik. starješina jedinice zatražiće pomoć od drugih vatrogasnih jedinica sa područja opštine ili od najbliže jedinice Vojske Republike Srpske. Ako vatrogasna jedinica ne može da ugasi požar. 7. Radi efikasnijeg i nesmetanog gašenja i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. 8. kao i republički ikspektor. narediti korišćenje vozila preduzeća i drugih pravnih lica. ograničiti djelimično ili potpuno dovod vode drugim potrošačima u zoni u kojoj se pojavi požar ili u čitavom naselju radi obezbjeñenja potrebne količine vode za gašenje požara. kao i saobraćaj pored tog mesta. načelnik opštine može zatražiti od drugih gradonačelnika. da pruže pomoć u gašenju požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. zabraniti pristup nepozvanim licima u blizini mesta požara. ako je to u okviru njenog djelokruga poslova. narediti prekid dovoñenje električne energije i plina. načelnici opština dužni su u pravilu da pruže traženu pomoć. rukovodilac gašenja požara. kao i licima koja se zateknu na mestu požara. narediti evakuaciju lica i uklanjanje stvari iz susednih objekata koji su ugroženi požarom.narediti upotrebu javne sirene radi bržeg okupljanja vatrogasaca.Na isti način vatrogasna jedinica će učestvovati i u otklanjanju posljedica u elementarnim nepogodama i težim nesrećama. 10. Član 66. . ovog člana. Gradonačelnici. narediti licima koja stanuju u neposrednoj blizini mjesta požara. Član 64. državnim i drugim organima. 5. nasilno otvoriti zaključani objekat ili prostoriju radi gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Vatrogasne jedinice od kojih je zatražena pomoć dužne su pružiti pomoć u skladu sa opštinskim planom zaštite od požara. 6.

i 7. dnevnice i dr. načelnik opštine može. državnim i drugim organima i samostalnim radnjama. alat. Naknadu iz prethodnog stava snosi opština koja je tražila pomoć. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. Opština koja je isplatila naknadu može da traži regres od preduzeća i drugog pravnog lica ili zanatske radnje čija su materijalna dobra spašavana. ovog člana. u slučajevima iz člana 66. Naknadu u visini stvarne štete preduzećima i drugim pravnim licima. kao i učestvovanja u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. gorivo. 6. načelnik opštine. Republička uprava civilne zaštite. . Teritorijalne vatrogasne jedinice dužne su da u gašenju požara pruže pomoć vojnim vatrogasnim jedinicama na traženje vojnog starješine. ovog zakona. U slučaju izbijanja požara većih razmjera ili kada prijeti opasnost od naglog širenja požara ili postoji opasnost da požar ugrozi živote ljudi ili materijalna dobra u većem obimu. Član 68.). tehnička i druga sredstva. Član 69. da za potrebe gašenja stave na raspolaganje potreban broj ljudi.Član 67. pod uslovima iz stava 1. U pogledu prava iz zdravstvenog osiguranja lica koja po odredbama prethodnog stava učestvuju u gašenju požara. imaju pravo na nahnadu stvarne štete prouzrokovane na tehničkoj opremi. kao i lica koja učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom u vršenju svojih dužnosti po odredbama ovog zakona (čl. Član 71. a raspoložive vatrogasne jedinice ne mogu suzbiti požar. plaća opština na čijem području je požar gašen.) imaju prava iz zdravstvenog osiguranja po posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju. a ako je požar zahvatio područje grada ili više opština. za vrijeme stručnog osposobljavanja i usavršavanja. prevozna. gradonačelnik. narediti preduzećima i drugim pravnim licima. u vršenju zadataka svaje vatrogasne jedinice. sredstva utrošena za gašenje požara. Gradonačelnik. koje pa zahtevu za pružanje pomoći učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijanih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama izvan područja svog djelovanja. primenjuju se odredbe propisa o zdravstvenom osiguranju ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu. tačka 4. kao i naknadu neophodnih troškova koje su imale pri učestvovanju u gašenju požara (oštećena oprema. Visinu štete utvrñuje skupština opštine. prevozna. Članovi vatrogasnih društava. Član 70. načelnik opštine može narediti svim sposobnim grañanima na području opštine starijim od 16 godina da učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da za potrebe gašenja stave na raopolaganje alat. Vatrogasne jedinice. 62. zanatskim radnjama i graćanima. Gašenjem požara i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara u slučaju iz prethodnog stava rukovodi gradonačelnik.i 67.

8. Član 73. Nadzor nad sprovoñenjem mjera zaštite od požara odreñenih ovim zakonom i planovima zaštite od požara. odnosno korisnik objekta ne izvrši predložene mjere iz prethodnog stava. Povjerava se opštinskim. kao i druge lako zapaljive materije. instalacijama i ureñajima u svrhu sprečavanja. 9. odnosno demontiraju dimnjaci. kao i nad sprovoñenjem propisa o tehničkim normativima u pogledu zaštite od požara. izbijanja i širenja požara. koji se dostavlja vlasniku odnosno korisniku objekta. naloži uklanjanje grañevinskih i drugih prepreka. funkcionalnost i ispravnost vodozahvata. dok izvoñač radova ne preduzme potrebne mjere za sprečavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbijedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. 11. naloži da se izvrši popravka. odnosno gradskim organizacijama uprave za zaštitu od požara da na svom području putem radnika teritorijalne vatrogasne jedinice vrše pojedine stručne poslove nadzora koji se odnosi na blagovremenost i smanjenje efikasnosti vatrogasne intervencije. dogradnja i pregradnja na objektima. blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima. Nadzor nad vršenjem poslova iz stava 1. Ako vlasnik. vrši Inspektorat. naloži da se uvede stalni nadzor na mjestima gdje su smještene zapaljive materije. dogradnja i pregradnja na objektima. O izvršenoj kontroli sačinjava se zapisnik sa prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do izbijanja i širenja požara. instalacija i ureñaja koji bi u slučaju izbijanja požara predstavljali smetnju za brzo i efikasno spasavanje ljudi i materijalnih dobara i gašenja požara. naloži da se preurede. aparatima. Poslove iz prethodnog stava mogu vršiti samo vatrogasci koji su položili stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara. hidrantima. 3. kao i njihovo čuvanje i održavanje u ispravnom stanju. prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama. zabrane korištenja otvorenog plamena i pušenja na požarno ugroženim prostorima. naloži da se izvrši popravka. peći. ovog člana o tome odmah obavještava Inspektorat. 7. Član 74. Radi sprječavanja izbijanja i širenja požara.VII . instalacije i drugi ureñaji od kojih prijeti opasnost da izazovu požar. aparata za gašenje požara. 10.NADZOR NAD SPROVOðENJEM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA Član 72. hidranata. naloži da se izvrši nabavka neophodne potrebne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara u skladu sa planom ili pravilnikom zaštite od požara. rekonstrukcija. premjeste. 5. tavanima i drugim mjestima gdje predstavljaju opasnost. inspektor za zaštitu od požara ima ovlašćenje i dužnost da u vršenju nadzora preduzme sljedeće mjere: 1. radi sprečavanja ubacivanja predmeta iz vana koji bi mogli prouzrokovati požar. naloži da se vrši redovno otklanjanje otpadnih materijala i drugih predmeta sa mjesta na kojima predstavljaju opasnost za nastanak požara. da zabrani dalje izvoñenje radova. zabrani upotrebu objekta ili postrojenja ako se njihovim preureñenjem ili drugim mjerama ne može otkloniti opasnost od požara za takve ili susjedne objekte. ovog člana vrši Inspektorat. zapaljive tečnosti i gasovi. 6. naloži da se izvrši obilježavanje požarnih puteva i redovno vrši njihovo održavanje. zabrani pušenje i upotrebu otvorene vatre i svjetiljki sa otvorenim plamenom na prostoru gdje se koriste eksplozivne materije. rekonstrukcija. 4. vatrogasna jedinica iz stava 1. 2. ovog člana iz oblasti zaštite od požara vrše inspektori za zaštitu od požara. . odlaganja zapaljivih tečnosti i gasova i drugih zapaljivih materijala u podrumima. Inspekcijske poslove iz stava 1.

državni i drugi organi. te drugih izvora u skladu sa zakonom. iz prethodnog stava obavezni su pismeno izvjestiti inspektora o izvršenju njegovog rješenja u roku od osam dana od dana isteka odreñenog roka za otklanjanje nedostatka odnosno nepravilnosti. preduzetnik i pojedinci. VIII .FINANSIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA Član 78. Ako inspektor utvrdi da su stavljeni u promet ureñaji. opštine ili preduzeća) i programom opremanja vatrogasne jedinice. Član 77. . standardima i drugim normativima zaštite od požara. do 4. državni i drugi organi. da naredi preduzimanje i drugih mjera propisanih tehničkim propisima. naloži vatrogasnoj jedinici da izvrši nabavku nedostajuće tehničke opreme i sredstava u skladu sa planom zaštite od požara (grada. inspektor za zaštitu od požara će zabraniti dalje korišćenje objekta ili dijela objekta ili instalacija ili ureñaja dok se propis odnosno naložena mera ne sprovedu. stručno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca i da preduzme i druge mjere radi ukupnog poboljšanja efikasnosti vatrogasne jedinice. 13.12. Sredstva za rad teritorijalnih vatrogasnih jedinica osnovanih u opštinama. kao i iz namjenskih sredstava za ove jedinice u ostvarivanju zadataka civilne zaštite i prihoda koje ostvare vršenjem usluga koje ne spadaju u redovnu djelatnost onih jedinica. Preduzeća i druga pravna lica. radi sprečavanja izbijanja i širenja požara. ovog zakona uz koji uvoznik ili zastupnik strane firme nije korisniku isporučio potrebnu dokumentaciju. Sredstva za rad preduzetnih vatrogasnih jedinica obezbjeñuju preduzeća ili drugo pravno lice koje je osnovalo ovu jedinicu. da zabrani dalju gradnju objekta ili naloži da se otklone nedostaci u projektnoj dokumentaciji izrañenoj suprotno propisima. odnosno gradske organizacije. Član 75. Član 79. preduzetnik i pojedinci. kao sastavni dio redovne djelatnosti i životne aktivnosti. preduzetnik i pojedinci finansiraju zaštitu od požara. može se odrediti da žalba ne odlaže izvršenje rješenja. odnosno grada. državni i drugi organi. kao i iz namjenskih sredstava za ostvarivanje zadataka civilne zaštite ako je u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti predviñeno da ova jedinica obavlja i te zadatke. sredstva i oprema iz člana 30. Pre odreñivanja mjera iz tačke 1. odnosno gradu kao posebne opštinske. 14. Preduzeće i druga pravna lica. Preduzeća i druga pravna lica. prethodnog stava inspektor može odrediti i stručni komisijski pregled objekta i postrojenja. Član 76. U rješenju o zabrani iz prethodnog stava. obezbjeñuju se u budžetu opštine. obavezni su u odreñenim rokovima otkloniti nedostatke naložene pravosnažnim rješenjem inspektora za zaštitu od požara. Ako se utvrdi da se pri korištenju objekta ili dijela objekta ili instalacija ili ureñaja ne sprovode propisane ili naložene mjere zaštite od požara. popravak postojeće opreme i sredstava. zabraniće njihovu dalju upotrebu. pa zbog toga prijeti neposredna opasnost od izbijanja požara.

te iz drugih izvora. Raspored prikupljenih sredstava po ovom osnovu vrši Ministarstvo finansija -Sektor za Trezor. na sljedeći način: 40% na poseban račun Vatrogasnog saveza Republike Srpske.000 do 15. odnosno gradova prema sjedištu preduzeća i drugog pravnog lica koje uplaćuje naknadu. 22. kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice iz člana 22. a mogu se obezbjeñivati i dodatna sredstva uz shodnu primjenu stava 1. Sredstva za rad Vatrogasnog saveza Republike Srpske obezbjeñuju se iz članarina koje plaćaju opštinski i gradski vatrogasni savezi. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju za grañenje objekata. 2. humanitarne i nevladine organizacije. opština može uvoditi posebne takse u cilju obezbjeñivanja sredstava. 3. Novčanom kaznom u iznosu od 3..KAZNENE ODREDBE Član 83. samo za opremanje i razvoj vatrogasnih jedinica. dopunskih sredstava iz budžeta i drugih izvora. Sredstva za rad opštinskog odnosno gradskog vatrogasnog saveza obezbjeñuju se od članarina vatrogasnih društava. IX . suprotno propisima. 20. standardima i drugim normativima zaštite od požara potvrdi da su u potpunosti primjenjeni propisi. odnoso grada.Član 80. a prema planu koji usvoji nadležni organ Saveza. namjenskih sredstava koja se daju na korišćenje kao oprema i inventar za ostvarivanje zadataka ovih jedinica u funkcionisanju civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti.04% od poslovnog prihoda za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara iz člana 4. ovog člana prati Inspektorat. ako: 1. i čl. ovog člana knjiže kao svoja osnovna sredstva. ovog zakona ili preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja. Teritorijalne profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice u Republici Srpskoj dodijeljene sprave i opremu iz stava 1. Preduzeća i druga pravna lica koja na teritoriji Republike Srpske obavljaju djelatnost obračunavaju i uplaćuju naknadu u visini 0. Sredstva za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva koje je osnovano za jedno ili više preduzeća ili drugih pravnih lica i za rad dobrovoljne vatrogasne jedinice toga društva obezbjeñuju se iz sredstava preduzeća odnosno drugih pravih lica za koja je društvo osnovano. Član 81. registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara ili preduzeće i drugo pravno lice. članarina i poklona. Grad.000 KM. ovog zakona. Član 82. udruženja grañana i fondacije.). Sredstva za rad vatrogasnih društava i teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih jedinica koje su formirane u vatrogasnim društvima obezbjeñuju se iz dopunskih sredstava iz budžeta opštine. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica u Republici Srpskoj. ovog člana. 60% na račun budžeta opština. odnosno odabranih mjera i normativa zaštite od požara (čl. a kontrolu naplate i utroška sredstava vrši nadležni organ ili služba u čiji djelokrug spada kontrola i naplata poreza. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica opština ili gradova i izgradnju objekata koje koriste vatrogasne jedinice za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme (vatrogasni domovi i spremišta) u skladu sa planom koji usvoji skupština opštine – grada. ne utvrde propisanu organizaciju član 8. standardi i drugi normativi zaštite od požara kojima je obezbeñena funkcionalnost i efikasnost tehničkom dokumentacijom privrednih. Naknada po osnovu obračunate obaveze se uplaćuje na račune javnih prihoda Republike Srpske za opšte uplate. Obavezu plaćanja naknade nemaju budžetski korisnici i organi državne uprave. . dopunskih sredstava iz budžeta Republike Srpske i drugih izvora. stav1. Realizaciju i utrošak sredstava iz stava 1. st.

4. stav 1. 11. novčanom kaznom u iznosu od 500 do 3. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 63. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. ako upotrebljava neispravne ili nepravilno postavljene instalacije. ako se ne donese plan i program stručnog usavršavanja vatrogasaca ili ne organizuje njegovo sprovoñenje ili ne vrše provjeru stručnog znanja vatrogasca (član 46. ako ne izvrši obučavanje i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i praktičnom upotrebom sredstava za gašenje požara kao i propisanu provjeru radnika u rukovanju aparatima za početno gašenje požara (član 35.500 KM i odgovorno lice u preduzeću.). opremu i alat za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (član 27. 75. ne postupi u skladu sa propisima i standardima pri ispitivanju iz člana 23. ako stavi u promet ureñaje.). ako ne objezbedi redovno ispitivanje ispravnosti i funkciokalnosti ureñaja. Član 84. 14.000 KM. stav 2.76. stav 1) Za prekršaje iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu iz člana 22. 15. ovog zakona. stav 3. 8. ili ne održava tehničku opremu iz sredstava u skladu sa članom 49. ovog zakona. ukoliko ne odredi požarni sektor ili ne sprovede sve tehničke mjere na osnovu kojih su ovi sektori odreñeni (član 17. 9. 10. ako pri izvoñenju radova na objektima ne preduzme potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbjedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara (član 16. ako u odreñenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara i nastavi sa korišćenjem odnosno sa gradnjom objekata. 3.). . ovog zakona. i pored rješenja o zabrani korišćenja. ovog zakona. člana 31.). ne izvesti pismeno inepektora o izvršenju njegovog rešenja u predviñenom roku (član 74. 13. 12.. i 77.).stav Z. 17. 5a.). odnosno sistema za dojavu i gašenje požara prema uputstvu proizvoñača.). ako bez opravdanih razloga ne stavi na raspolaganje alat.). 16. stav 2. i član 66.stav 2. ako ne drži u pripravnosti ureñaje. i člana 32. ako ne obezbedi vatrogasno dežurstvo (član 29. ovog zakona ili preduzeću i drugom pravnom lacu ili samostalnoj radnji registrovanoj za vršenje djelatnosti zaštite od požara. ovog zakona. ureñaje. ako po saznanju za požar ne postupi u skladu sa članom 62. ako se ponaša suprotno odredbi člana 33. stav 3. opremu i sredstva protivno odredbama člana 30. 5. ako sprječava ili ometa izvršenje nareñenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65.). 4. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivio odredbama člana 25. kao i dimovode i ložišta ili nema dokumentaciju o održavanju (član 24.). ovog zakona. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. ako ne uplaćuju obaveze iz člana 81. drugom pravnom licu ili samostalnoj radnji.).000 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja: 1. stav 1. donesenog od strane inspektora za zaštitu od požara (član 75. 6.3. ovog zakona. stav 4. 7. Novčanom kaznom od 500 do 10. Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se novčanom kaznom od 150 do 1. stav 3. 2. ako ne obezbjedi brojnost vatrogasaca ili su vatrogasci pod uticajem sredstava iz člana 49. a najmanje jedanput u šest meseci i aka o tome ne postoji evidencija (član 32. ovog zakona ili ako ne izrši nareñenje o zabrani upotrebe takve opreme (član 76.).). i dalje koristi objekte ili dio objekta ili instalacije ili ureñaja. prevozna.

po pribavljenom mišljenju ministra unutrašnjih poslova. broj 45/67). ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivno odredbi člana 25. aprila 2002. 4.). a koji ne ispunjavaju uslove iz člana 50. .Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ". vlasnik radnje ako ne preduzme propisane ili naložene mjere zaštite od požara (član 27. Ministarstvo poljoprivrede. stav 1.). Novčanom kaznom od 100 do 1. a na tom radnom mestu neprekidno se nalaze od prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”. ne izvesti pismeno inspektora o izvršenju njegovog rješenja u predviñenom roku (član 74. Do donošenja odgovarajućih propisa Republike Srpske.).Član 85. 76. Član 88. Član 87. ako postupi protivno odredbi člana 62. tehnička sredstva. . broj 19/68). istog zakona.Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i . donosi propise o mjerama zaštite od požara šuma i usjeva. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 86. prevozna i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 67. dimovode ili ložišta (član 24. Propise za čije je donošenje po ovom zakonu ovlašćen ministar unutrašnjih poslova donjeće u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.stav 1. 6. Radnici koji su se na dan 8. i 2. stav 1. broj 16/95).). 7. tačka 2.stav 1. i 66. 8. kao i propise o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama i pravila službe u vatrogasnim jedinicama. 5. 1. Član 90. Član 89. 75. mogu ostati na tom radnom mjestu ako polože stručni ispit za profesionalnog vatrogasca u roku od jedne godine od dana donošenja ovog zakona. ovog zakona. stav 2. stav 1. a nastavi sa korišćenjem odnosno grañenjem objekta.). i 77.000 KM kazniće se za prekršaj pojedinac. 3. ako upotrebljava neispravne ili neispravno postavljene instalacije. šumarstva i vodoprivrede. ovog zakona. godine zatekli na radnom mestu profesionalnog vatrogasca. ako sprječava ili ometa izvršenje nareñenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. X . ako bez opravdanog razloga odbije da učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili ako odbije da stavi na raspolaganje vatrogasnoj jedinici alat.stav 2. donosi propise o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara. primjenjivaće se sljedeći propisi bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: .Pravilnik o smještaju i držanju ulja za loženje („Službeni list SFRJ".). 2. ako u odreñenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara. stav 2. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. Ministar unutrašnjih poslova po pribavljenom mišljenju Vatrogasnog saveza Republike Srpske.

broj 24/71 i 26/71). godine.Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane tečne i pod pritiskom rastvorene gasove („Službeni list SFRJ". odnosno 08.Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ".Pravilnik o jugoslovenskim standardima za protiveksplozijsku zaštitu („Službeni list SFRJ". . .Tehnički propisi o gromobranima („Službeni list SFRJ". godine. broj 13/78). odnosno 12. broj 18/61). . . broj 13/68 i 13/78): .Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne ureñaje za gašenje požara ugljen-dioksidom („Službeni list SFRJ".Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ". . broj 76/90).Zakon o standardizaciji („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ". broj 38/89).broj 57/85). broj 53/86 i 54/88). Član 91. . . broj 20/71 i 23/71).Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta („Službeni list SFRJ". odnosno 19. . aprila 2002. broj 56/69). godine. januara 2008. broj 13/79). . . broj 35/80). broj 12/85). broj 39/90). januara 2005.Pravilnik o tehničkim normativima za ureñaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru („Službeni list SFRJ". broj 16/83). -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za ureñaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva („Službeni list SFRJ". . broj 74/90). . broj 52/90).Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ureñaja od požara („Službeni list SFRJ". broj 30/91). godine. -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvoñenje dima i toplote nastalih u požaru („Službeni list SFRJ".Pravilnik o vatrogasnoj službi na aerodromu („Službeni list SFRJ".Pravilnik o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ". broj 26/85). avgusta 1995. broj 62/73). broj 80/91).Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje kotlarnica na otvorenom prostoru („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica(„Služ6eni list SFRJ". . . Ovaj zakon stupio je na snagu 26. . -Pravilnik o tehničkim uslovima i normntivima za bezbjedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za meñunarodni transport („Službeni list SFRJ". broj 25/80).barutima („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom („Službeni list SFRJ". . broj 44/83 i 31/89). . broj 45/83).Pravilnik o tehničkim normativima za cjevne vodove za gasoviti kiseonik („Službeni list SFRJ". broj 65/86).Grupe jugoslovenskih standarda sa obaveznom primjenom. broj 7/84). broj 24/87). -Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kv do 400 kv („Službeni list SFRJ". broj 27/71). . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful