P. 1
zakon-o-zastiti-od-pozara

zakon-o-zastiti-od-pozara

|Views: 1,682|Likes:
Published by magician1000

More info:

Published by: magician1000 on Oct 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

Na osnovu člana 58. alineja 7.

Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 24. decembra 2008. godine, utvrdio je prečišćeni tekst Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/95, 16/02, 02/05 i 01/08) u kojem je označen dan stupanja na snagu navedenog zakona.
Broj: 02/3-2692/08 Banja Luka, 24. decembar 2008. godine Predsjednik Zakonodavnog odbora Željko Mirjanić s.r.

ZAKON ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA
(PREČIŠĆEN TEKST)
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/09)

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1. U cilju otkrivanja i sprečavanja opasnosti od požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, Republika, gradovi i opštine, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, lica koja obavljaju djelatnost ličnim radom, odnosno ličnim radom i sredstvima u svojini grañana (u daljem tekstu: preduzetnik) i pojedinci organizuju i obezbjeñuju zaštitu od požara, brinu se o njenom uspješnom funkcionisanju i učestvuju u njenom sprovoñenju. Član 2. Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacione, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje se preduzimaju u cilju spriječavanja izbijanja i širenja požara, njenog otkrivanja i gašenja, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Zaštita od požara organizuje se i sprovodi u svim mjestima i na svim objektima koji su izloženi opasnostima od izbijanja i širenja požara. Član Z. Zaštita od požara je djelatnost od posebnog državnog interesa.

II - ORGANIZOVANJE ZAŠTITE OD POŽARA

Član 4. Vlada Republike Srpske, na predlog Republičke uprave za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Inspektorat), uz prethodno pribavljeno mišljenje Vatrogasnog saveza Republike Srpske, donosi godišnji program aktivnosti sprovoñenja posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Srpsku.

Član 5. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su u sprovoñenju mjera zaštite od požara postupati u skladu sa zakonom, planovima zaštite od požara i opštim aktima preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika. U izvršavanju obaveza iz prethodiog stava ostvaruje se saradnja sa ovlaštenim preduzećima i drugim pravnim licima iz člana 22. ovog zakona i preduzećima i pravnim liiima koja su stručno osposobljena i registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara. Član 6. Za organizovanje i ostvarivanje zaštite od požara, u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima po pravilu, odgovorni su: u preduzećima i drugim pravnim licima - direktor, u političkim organizacijama i udruženjima grañana - izvršni organi, a u državnim i drugim organima - funkcioneri koji rukovode tim organima.

Član 7. Radi utvrñivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja drugih mjera potrebnih za uspješno funkcionisanje i sprovoñenje mjera zaštite od požara, preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici razvrstavaju se u četiri kategorije ugroženosti od požara, a u zavisnosti od tehnološkog procesa, vrste materijala kojeg proizvode, prerañuju ili uskladištavaju, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta i značaja objekta. Ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) donosi propise o uslovima, osnovama i mjerilima za razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika, u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Ministar, shodno osnovama, mjerilima i uslovima iz stava 2. ovog člana vrši razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara. Izuzetno, ministar može, zbog privrednog, kulturnog, istorijskog i drugog značaja, djelatnosti koje vrše preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, odrediti da one budu razvrstane u neposredno višu kategoriju ugroženosti od požara.

Član 8. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u prvu kategoriju ugroženosti od požara dužna su da donesu plan zaštite od požara i da imaju vatrogasnu jedinicu sa odgovarajućim brojem radnika na organizovanju i sprovoñenju preventivnih mjera zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica razvrstana u drugu kategoriju ugroženosti od požara obavezna su da donesu planove zaštite od požara i da imaju odgovarajući broj radnika radi vršenja poslova stalnog dežurstva, neposrednog gašenja požara i sprovoñenja preventivih mera zaštite od požara (u daljem tekstu: Služba zaštite od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u treću kategoriju obavezni su da imaju najmanje jednog radnika koji neposredno organizuje i sprovodi preventivne mjere zaštite od požara (u daljem tekstu: referent za zaštitu od požara). Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici, razvrstani u četvrtu kategoriju moraju da imaju najmanje jednog radnika zaduženog za organizovanje i sprovoñenje preventivnih mjera zaštite od požara ili ugovor sa ovlašćenom ustanovom. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi iz st. 1. do 4. ovog člana donose opšti akt o zaštiti od požara.

Član 9. Preduzeća i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnik i pojedinci dužni su da pod uslovima i na način propisan zakonom učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi i

stav 2. izgradnja prilaznih puteva i prolaza. Član 10. gašenje požara i spriječavanje njegovog širenja. 7. zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izbora paljenja u objektima i prostorijama u kojima bi zbog toga moglo doći do požara. 8. odlukama i . s obzirom na mesne prilike i potrebe i druge mjere kojima je cilj spriječavanje izbijanja i širenja požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. organi državne uprave i drugi državni organi (u daljem tekstu: državni organi). Organizovanje i sprovoñenje zaštite od požara vrši se na osnovu ovog i drugih zakona i propisa donesenih na osnovu zakona i opštih akata. kada je to ovim zakonom odreñeno. a skupština grada donosi plan zaštite od požara za područje svih opština u njenom sastavu. način spasavanja ljudi i materijalnih dobara. izvoñač radova je dužan pribaviti dokaze o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama i dati ih na uvid Ministarstvu pre izdavanja saglasnosti iz člana 23. instalacija i konstrukcija kojim će se spriječiti ili svesti na najmanju mjeru mogućnost izbijanja i širenja požara. Mjere zaštite od požara u smislu ovog zakona su naročito: 1. investitori i izvoñači grañevina i grañevinskih celina. kao i planova zaštite od požara. Osim mjera zaštite od požara propisanih ovim zakonom. 9. U skladu sa zakonom i drugim propisima plan zaštite od požara za područje opštine donosi skupština opštine. Za finalnu obradu vodoravnih i vertikalnih površina izlaza i izlaznih puteva u objektima smiju se ugrañivati samo materijali odreñenih požarnih karakteristika. obezbjeñenje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara. Preduzeća i druga pravna lica. član 10.MJERE ZAŠTITE OD POŽARA Član 12. izbor lokacije i dislokacije objekata. moraju se obezbjediti dokazi o njihovoj vatrootpornosti i požarnim karakteristikama. Član 11. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju. Planove zaštite od požara donose preduzeća i druga pravna lica. Za grañevinski materijal. 5. 6. Za ugrañeni materijal iz stava 2. u skladu sa ovim zakonom. postavljanje ureñaja za javljanje. Član 13. III . održavanje i kontrola ispravnosti ureñaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara. a koji su od posebnog značaja za sprečavanje nastanka ili širenja požara u tom objektu. 2. skupštine opština donose. 3. ureñaja. tehnička i druga potrebna sredstva za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. 4. pare i prašina) i drugih ureñaja za kontrolu bezbjednog odvijanja tehnološkog procesa. elemente. izbor i održavanje tehnoloških procesa i ureñaja kojima se obezbjeñuje sigurnost protiv požara. organizovanje osmatračke službe i obezbjeñenje opreme i sredstava za gašenje šumskih požara. dužni su da u izradi tehničke dokumentacije i grañenju primenjuju propisane mjere i normative zaštite od požara. kao i izbor materijala. ureñaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih smješa (gasovi.materijalnih dobara ugroženih požarom i da stave na raspolaganje svoja prevozna. opremu i druge materijale koji se ugrañuju u objekat.

potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva u pogledu primjenjenih mera zaštite od požara. U planovima zaštite od požara utvrñuje se naročito: procjena ugroženosti od požara. udaljenost izmeñu objekata različite namjene unutar industrijske zone. širina puteva koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta i njihovo manevrisanje za vreme gašenja požara. način upotrebe vatrogasnih jedinica. udaljenost izmeñu zona predviñenih za industrijske objekte. urbanističke i regulacione planove. Član 18. Izvoñač radova na objektima iz prethodnih stavova dužan je pismeno odrediti i preduzeti potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i obezbjediti potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. Član 16. skladišta zapaljivih tečnosti. Metodologija za izradu planova zaštite od požara u skladu sa odredbama stava 1. tehnička oprema i sredstva za gašenje požara. kao i druge mjere potrebne za uspješno funkcionisanje i unapreñivanje zaštite od požara i sprovoñenja nadzora nad izvršavanjem mjera zaštite od požara. hoteli. U tehničkoj dokumentaciji za stambene objekte sa četiri i više nadzemnih etaža. Član 15. gasova i eksplozivnih materija. postupak u slučaju požara. grad i opština. način snabdjevanja vodom. ovog člana utvrñuje se odlukom koju donosi Vlada. robne kuće. u skladu sa svojim pravima i dužnostima. preduzetnika i pojedinaca i vrše druge zakonom odreñene poslove u vezi sa sprovoñenjem i unapreñenjem zaštite od požara. 3. 4. urbanističkim i regulacionim planom. Republika. Požarni sektor u smislu ovog zakona predstavljaju granicu širenja požara. objektima namjenjenim za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi. sistem objekata vodosnabdjevanja. državnih i drugih organa. a u državnom organu i organu opštine odnosno grada funkcioner koji rukovodi tim organom. odnosno radi veći broj lica (bolnice. . Grañevinski objekti grade se na mjestu i na način da ee time ne stvara opasnost od požara za druge objekte. Član 14. aerodromi i drugi slični objekti) i industrijskim objektima odreñuju se požarni sektori. 2. Iz požarnih sektora objekata iz stava 1. pansioni. škole. razvoj primarne i sekundarne mreže sa odgovarajućim kapacitetima za potrebe zaštite od požara. utvrñenim zakonom. sistem obavještavanja. Član 17. prolazi i prilazi. putevi.planovima zaštite od požara opštine i drugim propisima. prethodnog člana mora biti omogućena bezbedna evakuacija u slučaju požara. staraju se o uspješnom funkcionisanju zaštite od požara i sprovoñenju propisanih mjera od strane preduzeća i drugih pravnih lica. Na postojećim objektima ne mogu se izvoditi radovi koji bi mogli dovesti do smanjenja bezbednosti od požara na samom objektu ili na susjednim objektima. Za prostorne. a putevi evakuacije moraju imati dovoljnu propusnost i biti na siguran način zaštićeni od vatre i dima. urbanistički red ili urbanistički projekt prije donošenja. sportske i druge dvorane. Prostornim. Plan zaštite od požara u preduzećima i drugim pravnim licima donosi odgovarajući organ upravljanja. saobraćajne stanice. urbanističkim redom ili urbanističkim projektom u odnosu na mjere zaštite od požara utvrñuje se naročito: 1. organizacija zaštite od požara. jedinicama Vojske Republike Srpske. sadejstvo sa drugim vatrogasnim jedinicama.

. a za izradu priloga zaštite od požara iz stava 1. izuzev individualne stambene izgradnje i objekata koji se povremeno koriste za boravak i odmor za koje nije potrebna saglasnost. . Član 21.skladišta zapaljivih gasova kapaciteta iznad 30 m³.skladišta zapaljivih gasova u bocama iznad 5000 kg. načina širenja požara.objekata hemijske. proračuna i tekstualnih objašnjenja moraju prikazati sve mjere zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. koja rade tehničku dokumentaciju za grañenje objekata dužni su: 1. Projektant za zaštitu od požara iz stava 2. . ovog člana može biti lice koje je u stalnom radnom odnosu u preduzeću i drugom pravnom licu iz stava 1. navesti sve propise koji su korišteni pri izradi tehničke dokumentacije. tekstilne i drvne industrije u kojima se na jednom lokalitetu u više objekata obavlja jedinstven tehnološki proces. kao i za industrijske objekte i objekte namenjene za javnu upotrebu u kojima se sakuplja ili boravi veći broj lica.magistralnih naftovoda i gasovoda. Projektant iz prethodnog stava dužan je uz projekat dati ispravu kojom dokazuje da je projektovanje objekta odnosno tehničko . radi ocjene predviñenog odnosno . uz tehničku dokumentaciju investitor je dužan priložiti poseban elaborat u kome se na sažet i cjelovit način na osnovu grafičkih priloga. Prilog iz stava 1. . Nadležni centar javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: centar) daje saglasnost za grañenje ostalih objekata.skladišta zapaljivih tečnosti kapaciteta iznad 1000 m³. ovog člana i koje ima visoku ili višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. zapaljivih tačnosti i gasova. pri izradi tehničke dokumentacije ugraditi sve propisane mjere zaštite od požara u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. . Odobrenje za grañenje objekata neće se izdati ako se ne pribavi saglasnost od Ministarstva na mjere i normative zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. Preduzeće i drugo pravno lice koje radi tehničku dokumentaciju. ovog člana izrañuje se za svaki objekat ili dio objekta ili instalacije koji su predmet projektovanja. da se ove opasnosti otklone. uz tehničku dokumentaciju izgraditi prilog zaštite od požara sa naznakom svih opasnosti koje se mogu pojaviti pri korištenju objekta i mjera koje su predviñene u tehničkoj dokumentaciji. naftnih derivata.tehnološkog procesa izvršen u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. 2.električnih centrala ukupne snage iznad 35 MVA. ovog člana. tačka 2.Požarni sektori odreñuju se na osnovu standarda i analize požarnog opterećenja.drugih objekata od posebnog značaja za Republiku. Za grañevine i radove za koje je potrebna saglasnost Ministarstva u sjedištu na mjere i normative zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. tačka 2. Ministarstvo u sjedištu daje saglasnost za grañenje: . 3. Član 20. . . požarnog rizika i materijalne vrijednosti objekta ili njegovog dijela. . Član 19. ovog člana nema zaposleno lice koje ispunjava uslove za odgovornog projektanta za zaštitu od požara. zaključuje ugovor sa preduzećem ili drugim pravnim licem registrovanim za izradu priloga ili elaborata zaštite od požara uz projektnu dokumentaciju za grañenje objekata.industrijskih objekata za preradu nafte. i sadrži izjavu sa potpisom odgovornog projektanta koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini za izvoñenje objekata ili postrojenja i projektanta za zaštitu od požara. a koji nisu navedeni u stavu 2. Preduzeća i druga pravna lica.industrijskih objekata za proizvodnju eksplozivnih materija.

a za objekte iz člana 19. otvoreni plamen i sl. . Ispitivanje iz prethodnog stava i periodično ispitivanje. Član 22. Odobrenje za upotrebu izgrañenog ili rekonstruisanog objekta ili dijela objekta koji predstavlja ekonomsko-tehničku cjelinu i kao takav se može samostalno koristiti. Za davanje stručne ocjene o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradu eloborata iz prethodnog člana može se ovlastiti organizacija koja ima kadrove koji imaju odgovarajuću visoku školsku spremu. toplovodne. stav 3. Saglasnost iz stava 1. ovog zakona izdaje nadležni centar. Odobrenje za upotrebu objekta u kojem je ugrañen sistem za dojavu i gašenje požara. gasne. može se dati tek nakon što Ministarstvo da saglasnost da su u njima sprovedene mjere zaštite od požara predviñene u tehničkoj dokumentaciji. Električne. Pri izgradnji ili rekonstrukciji vodovodne mreže u naseljenim mjestima obezbjediće se protočni kapacitet. mogu vršiti samo preduzeća i druga pravna lica koja su registrovana za tu djelatnost. sprava i opreme za gašenje požara. ureñaji za kontrolno i zaštitno djelovanje i ureñaji za sprečavanje širenja požara može se izdati nakon što se ispita njihova ispravnast i optimalno djelovanje u skladu sa projektnim rješenjem i primjenjenim standardima i normativima. stav 2. ovog člana za objekte iz člana 19. Rešenjem će se ukinuti dato ovlaštenje. najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućoj struci i položen stručni ispit. ovog zakona izdaje Ministarstvo u sjedištu. kao i dimovodi moraju se postaviti odnosno izvoditi. Ovlaštenje iz prethodnog stava na zahtjev preduzeća ili drugog pravnog lica daje Ministarstvo u sjedištu. Član 25. Zapaljive materije mogu se držati i uskladištavati samo u objektima koji su za to podešeni ili preureñeni u skladu sa tehničkim i drugim propisima. Član 26. i čiji su radnici stručno osposobljeni za obavljanje tih poslova.) koja se koristi u tehnološkim procesima ili u postupku rada u samostalnim radnjama može se upotrebljavati samo u skladu sa tehničkim i drugim propisima. odgovarajuće ureñaje za ispitivanje izdržljivosti i otpornosti materijala i opreme za toplotu i vatru kao i za ispitivanje funkcionalnosti ureñaja. Instalacije i ureñaji iz prethodnog stava. naftovodne. Otvorena vatra (otvorena ložišta. kao i dimovodi i ložišta mogu se upotrebljavati samo ako su ispravni i ako su pravilno postavljeni. ventilacione. i koja za to dobiju odobrenje Ministarstva.odabranog sistema zaštite od požara. ako se u organizaciji iz stava 1. pritisak i hidrantska mreža koji su potrebni i za efikasno gašenje požara. Član 24. prema tehničkim propisima i uputstvu proizvoñača. a imaju odgovarajuću opremu i poslovii prostor. Član 23. njegove funkcionalnosti i efikasnosti. koristiti i održavati prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima kao i uputstvima proizvoñača o čemu mora postojati dokumentacija. ovog člana promjene okolnosti tako da ne ispunjava propisane uslove za davanje stručne ocjene ili ako se u postupku nadzora utvrdi da se organizacija prilikom davanja stručnih ocjena ne pridržava propisa i drugih normativa zaštite od požara. gromobranske i druge instalanije i ureñaji.

za dojavu i gašenje požara. o čemu mora voditi evidenciju. 1. ureñaji za kontrolu i zaštitno delovanje i urañaji za spriječavanje širenja požara dužan je obezbediti njihovu ispravnost. za vrijeme žetve i vršidbe preduzimaju posebne mjere zaštite strnih usjeva od požara.). da pribavi atest registrovane ili ovlašćene organizacije u smislu Zakona o standardizaciji. ovog člana podrazumjeva se prisustvo više lica stručno osposobljenih za gašenje požara sa odgovarajućom opremom i sredstvima za blagovremeno gašenje početnih požara. zaštićenim od visokih i niskih temperatura. službe veze i obaveštenja i kontrola nad sprovoñenjem tih i drugih mjera zaštite od požara. ovog zakona. ime radnika koji vrši ispitivanje i datum ispitivanja. hodnik. organizatori su dužni da za vrijeme njihovog trajanja obezbjede vatrogasno dežurstvo. Član 31. šumarstva i vodoprivrede. funkcionalnost. mjesne zajednice. trijem i sl. osmatračke službe. Korisnici ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara dužni su da obezbjede njihovo redovno ispitivanje prema uputstvu proizvoñača. U samostalnim radnjama u kojima prijeti opasnost od izbijanja ili širenja požara s obzirom na prirodu posla koji se u njima obavlja i prostorije u koje su smještene. Ispitivanje aparata iz prethodnog stava koji se nalaze u prometu kao i upotrebi može vršiti preduzeće i drugo pravno lice i preduzetnik koji su registrovani za tu djelatnost. opštine. a imaju odgovarajuću tehničku opremu. kao i druge odgovarajuće mjere). . opreme i sredstava za zaštitu od požara i eksplozija. da izda dokaz o izvršenom ispitivanju njihove usklañenosti sa propisima i standardima o zaštiti od požara i eksplozija ili o tome pribavi mišljenje ovlašćenog preduzeća i drugog pravnog lica iz člana 22. kao i njihovo redovno ispitivanje prema tehničkim propisima i uputstvu proizvoñača. poslovni prostor i stručne radnike i koji za to dobiju odobrenje Ministarstva. a za opremu koja se koristi u tehnološkim i drugim procesima sa lako zapaljivim ili eksplozivnim materijama. i 2. Korisnik objekta u kojem je ugrañen sistem. preduzetnici u oblasti poljoprivrede i poljoprivredni proizvoñači. Bliže propise o posebnim mjerama zaštite od požara u poljoprivredi donosi Ministarstvo poljoprivrede. Pod posebnim mjerama zaštite strnih useva od požara podrazumjevaju se naročito: organizovanje stalnog dežurstva. priredbe. hemijskih i drugih oštećenja. sajmovi i slično. Član 29. alat i opremu za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (podest. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da drže u pripravnosti ispravne ureñaje. Pod vatrogasnim dežurstvima iz st. Uvoznik odnosno zastupnik strane firme dužan je prije stavljanja u promet ureñaja. moraju se preduzeti propisane ili od nadležnog inspektora za zaštitu od požara naložene mjere zaštite od požara (držanje u pripravnosti odgovarajućih sprava.Član 27. Član 32. državni i drugi organi. U preduzećima i drugim pravnim licima vatrogasno dežurstvo se organizuje i u toku procesa rada kada je povećana opasnost od izbijanja požara. U objektima u kojima se održavaju javni skupovi. Član 30. alata i drugih sredstava za početno gašenje požara. preduzeća i druga pravna lica. mehaničkih. hidrantska mreža. Član 28. O izvršenim ispitivanjima i pregledima vodi se evidencija koja sadrži identifikacioni broj aparata. odnosno standardima. Gradovi.

te dužnosti. državni i drugi organi dužni su opštim aktom utvrditi mjere i radnje u vezi oa sprovoñenjem i unapreñenjem zaštite od požara i odrediti radnika koji je kao odgovorno lice dužan da se stara o sprovoñenju mjera zaštite od požara i starati se da taj radnik bude posebno stručno osposobljen za uspješno vršenje poslova zaštite od požara. 6. 7. prostore i mesta na kojima se ne sme proizvoditi. postupak i način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeñivanja na drugo radno mesto sa opasnostima od požara vezanim za to radno mesto. kao i rukovodilac posebno organizovane službe zaštite od požara iz tačke 4. vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara. pod uslovom da ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. tehničkom službom zaštite na radu. ovog člana preduzeće i drugo pravno lice obavezni su sačiniti zapisnik o izvršenom ispitivanju. radna uputstva koja moraju sadržavati mjere zaštite od požara za sve tehnološke jedinice gde postoji opasnost od požara. utvrdiće opštim aktom naročito: 1. 11. odgovornosti i ovlašćenja radnika koji tu kontrolu neposredno vrše. radnik preduzeća. ovog zakona. kao i način obučavanja radnika u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara. 3. a ima odgovarajuću opremu i zaposlene radnike sa najmanje srednjom stručnom spremom tehničke struke i položenim stručnim ispitom za rad na poslovima zaštite od požara. državni i drugi organi. Nakon izvršenog pregleda i ispitivanja iz stava 1. odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. 10. dužnosti i ponašanje radnika u slučaju izbijanja požara. preduzeće i druga pravna lica. koji potpisuje lice koje je izvršilo ispitivanje i odgovorno lice koje ima najmanje višu stručnu spremu tehničke struke i položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite od požara. u skladu sa rješenjem o razvrstavanju. državni i drugi organi mogu povjeriti sprovoñenje mjera zaštite od požara preduzeću. Preduzeća i druga pravna lica. razvrstani u odgovarajuću kategoriju ugroženosti od požara dužni su da organizuju zaštitu od požara. zadatke i odgovornosti rukovodećih radnika u vezi sa sprovoñenjem zaštite od požara. polazeći od svojih uslova i potreba. 9. 5. prostorije. . način vršenja unutrašnje kontrole sprovoñenja zaštite od požara. 8. državni i drugi organi iz prethodnog stava. a u skladu sa propisima o zaštiti od požara. ovog člana. 2. Preduzeća i druga pravna lica. 4. Preduzeća i druga pravna lica. stručnu spremu rukovodioca službe i drugih radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara. raspored opreme i sredstava kao i vrijeme povremenog ispitivanja njihove ispravnosti. drugom pravnom licu ili preduzetniku koji su registrovani za tu djelatnost. Ispitivanje hidrantske mreže za vlastite objekte može vršiti preduzeće i drugo pravno lice. Izuzetno. koristiti ili prenositi otvorena vatra. Ministar propisuje program i način polaganja stručnog ispita za radnike iz stava 5. ovog člana. organizuju djelokrug i ovlašćenje službe za zaštitu od požara. način saradnje službe za zaštitu od požara sa ostalim službama koje rade na unapreñenju zaštite od požara. civilnom zaštitom i ovlašćenim preduzećima i drugim pravnim licem iz člana 22.Ispitivanje hidrantske mreže može vršiti preduzeće i drugo pravno lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti. drugog pravnog lica i preduzetnik kojima je povjereno sprovoñenje mjera zaštite od požara. uz bližu razradu obaveza prema radnom uputstvu i drugim propisima svakog pojedinog radnika u pogledu kontrole i sprovoñenja propisa iz oblasti zaštite od požara. Odgovorno lice iz stava 1. Član 33. prethodnog stava može biti lice koje ima najmanje školsku spremu četvrtog stepena složenosti odgovarajuće tehničke struke i položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara.

kao i za upoznavanje radnika sa opasnostima od požara vezanim za njihove poslove i zadatke. ureñaja i opreme i sredstava za gašenje požara i sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. praktičnom upotrebom priručnih aparata. odnosno u stanovima u svojini grañana odgovoran js vlasnik zgrade odnosno stana. a mogu se formirati i u preduzećima i drugim pravnim licima. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da obezbjede da se svaki radnik. prema posebno utvrñenom programu. Odredbe prethodnih stavova shodno se primenjuju i na samostalne radnje u kojima se koristi rad drugih lica. gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Teritorijalne vatrogasne jedinice ostvaruju zadatke jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. Član 37. odgovorni su za organizovanje i sprovoñenje zaštite od požara. kao i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara utvrñenih opštinskim planom zaštite od požara. . svaki u svom djelokrugu. osnivaju se vatrogasne jedinice. rukovodeći radnici i radnici sa posebnim ovlaštenjima u preduzeñu i pravnom licu. IV . Član 35. kao i u preduzećima i drugim pravnim licima (u daljem tekstu: preduzetne vatrogasne jedinice). Osiguravajuća društva koja posluju na teritoriji Republike Srpske dužna su da o svim saznanjima očigledne povrede zakona i drugih propisa. državnim i drugim organima. Preduzeća i druta pravna lica i državni i drugi organi dužni su Inspektoratu dostaviti opšti akt o zaštiti od požara. Vatrogasne jedinice mogu biti profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice. odnosno državnom organu. Radi učestvovanja u sprovoñenju preventivnih mjera zaštite od požara. paročito za primjenu propisanih i naloženih mera. Preduzeća i druga pravna lica i državni i drugi organi dužni su da najmanje jedanput godišnje vrše provjeru znanja radnika iz prethodnog stava o čemu mora postojati dokumentacija. Član 36. upozna sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je rasporeñen. održavanje u ispravnom stanju i namjensku upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara. odnosno funkcioner koji rukovodi državnim ili drugim organom. Za sprovoñenje propisanih i naloženih mjera zaštite od požara u porodičnim stambenim zgradama.VATROGASNE JEDINICE Član 38. kao i sa mjerama i sredstvima za gašenje požara. Profesionalne vatrogasne jedinice osnivaju se u skladu sa ovim zakonom za područje opštine ili za dio tog područja (u daljem tekstu: teritorijalne vatrogasne jedinice). Dobrovoljne vatrogasne jedinice formiraju se u vatrogasnim društvima.Član 34. a za zgrade u društvenoj odnosno državnoj svojini odgovarajući javni fondovi iz stambene oblasti ili druga organizacija koja gazduje tim zgradama. Direktor preduzeća ili drugog pravnog lica. prilikom utvrñivanja rizika i procene štete nastale od požara bez odlaganja obaveste nadležni Centar.

000 stanovnika smatrati industrijski razvijenim u smislu stava 1.Član 39. ako je u naseljenom mjestu osnovana zajednička profesionalna vatrogasna jedinica iz člana 40. mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica ili dobrovoljna vatrogasna jedinica sposobna za gašenje požara. Za naseljena mjesta do 20.000 stanovnika. Za naseljena mjesta preko 20. Dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica mogu sporazumno osnovati zajedničku preduzetnu vatrogasnu jedinicu. koga imenuje skupština opštine. Teritorijalna odnospo preduzetna vatrogasna jedinica mora ss osnovati kada je to odreñeno ovim zakonom. Starješina profesionalne vatrogasne jedinice može imati zamjenika. Nadležni organ skupštine opštine. Član 40. Član 43. Član 41. u zavisnosti od formacije vatrogasne jedinice. Skupština opštine odreñuje koja će se mjesta sa manje od 20. Teritorijalna vatrogasna jedinica osniva se odlukom skupštine opštine kao posebna opštinska organizacija. ovog člana. Inspektorat vrši nadzor nad radom vatrogasne jedinice. Dve ili više opština mogu sporazumno osnovati zajedničku teritorijalnu vatrogasnu jedinicu. stav 2. ovog člana za opštine na području grada teritorijalnu vatrogasnu jedinicu osniva skupština grada. Izuzetno. naročito u pogledu spremnosti i tehničke opremljenosti jedinica i stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i sposobnosti vatrogasne jecinice za gašenje požara. ne mora se osnivati teritorijalna dobrovoljna vatrogasna jedinica iz prethodnog stava. Izuzetno od odredaba stava 1. Starješina vatrogasne jedinice je radnik sa odreñenom funkcijom. Za starješinu profesionalne vatrogasne jedinice može se imenovati lice koje ima najmanje školsku spremu zaštite od požara ili drugog tehničkog smjera. . kao i za industrijski razvijena mjesta sa manje od 20. Član 44. Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom rukovodi starješina teritorijalne vatrogasne jedinice. Član 42. Preduzetne vatrogasne jedinice osnivaju preduzeća i druga pravna lica u svom sastavu. koji ispunjava uslove iz prethodnog stava. ovog zakona sposobna za gašenje požara. odnosno skupštine grada odlučuje o davanju saglasnosti na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj vatrogasnoj jedinici nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva u sjedištu. Opština miže sporazumno sa jednim ili više preduzsća i drugih pravnih lica osnovati zajedničku profesionalpu vatrogasnu jedinicu.000 stanovnika mora se osnovati teritorijalna vatrogasna jedinica. Odlukom iz prethodnog stava utvrñuje se djelokrug i nadležnost teritorijalne vatrogasne jedinice. šesti stepen složenosti.000 stanovnika i industrijski nerazvijena mjesta.

dužni su da nose i propisanu zaštitnu opremu. Tehnička oprema i sredstva za gašenje požara moraju biti ispravna i u pripravnosti i održavati se prema uputstvu proizvoćača o čemu se vodi dokumentaiija. Inspektorat daje saglasnost na plan i program iz prethodnog stava i vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem. Vatrogasne jedinice iz stava 1. Profesionalni vatrogasac koji prilikom provjeravanja stručnog znanja iz prethodnog stava ne pokaže zadovoljavajući uspeh. Odredbe prethodnih stavova odnose se i na dobrovoljne vatrogasne jedinice. U svakoj smjeni mora biti prisutno onoliko vatrogasaca koliko je odreñeno planom zaštite od požara. Kod utvrñivanja broja vatrogasaca u svim vatrogasnim jedinicama mora se voditi računa o sposobnosti i spremnosti vatrogasne jedinice iz prethodnog stava. Član 47. Član 49. bravarske. ovog zakona moraju imati najmanje 12 vatrogasaca. Isto tako. ovog člana nakon izvršavanja plana programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca. dužne su odmah nakon izvršene intervencije na gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Za vrijeme vršenja dužnosti vatrogasci su dužni da nose uniformu. Profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz člana 44. ne može nastaviti rad na poslovima i zadacima na koje je rasporeñen. na njen zahtjev. U gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom vatrogasne jedinice dužne su meñusobno sarañivati i jedne drugima pružati pomoć. Član 48.) koja se stiče u školama srednjeg usmjerenog odbrazovanja i vaspitanja četvrtog ili trećeg stepena. obavjestiti nadležni Centar. .Član 45. hemijske. Član 50. dužne su da skupštini opštine. ovog zakona. električarske i dr. organizuju provjeru stručnog znanja vatrogasaca. U vreme obavljanja svojih poslova i zadataka vatrogasac ne sme biti pod uticajem alkohola ili opojnih droga ili psihotropnih supstanci. grañevinske. Član 46. Profesionalne vatrogasne jedinice donose plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca koji mora biti usmjeren na osposobljavanje vatrogasaca i njihovu spremnost za brzo i efikasno delovanje u izvršavanju zadataka vatrogasne jedinice. tako da svaka smjena koja je na dužnosti bude po svom brojnom sastavu i tehničkoj opremi sposobna za efikaono gašenje požara. da ima najmanje spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće struke (vatrogasne. dostavljaju stalne i povremene izveštaje i daju pojedine podatke kojima raspolažu u vezi sa poslovima zaštite od požara. Za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici može se prmiti lice koje pored opštih uslova za sticanje svojstva radnika ispunjava i sledeće uslove: 1. a pri gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara. Profesionalna vatrogasna jedinica i dobrovoljna vatrogasna jedinica iz člana 44. metalske. Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice dužne su da vode propisanu evidenciju o požarima i elementarnim nepogodama i o svome učestvovanju u gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara.

2. Zdravstvene i psihofizičke uslove iz prethodnog stava propisuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zdravstvene zaštite. odnosno za zvanje vatrogasca u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici po pravilima Vatrogasnog saveza Republike Srpske. Opštim aktom teritorijalne vatrogasne jedinice odnosno preduzeća i drugog pravnog lica. Izuzetno od odredbe prethodnog stava. ovog zakona koji rukovode jedinicom u gašenju požvra.VATROGASNA DRUŠTVA Član 54. da je zdravstveno i psihofizički sposobno za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara. U profesionalnim vatrogasnim jedinicama i u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. Uslovi iz stava 1. kao i radi preventivne djelatnosti. i 3. prethodnog člana. kao i rukovodioci dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. Inspektorata i Vatrogasnog saveza Republike Srpske. koji je osnovao preduzetnu vatrogasnu jedinicu mogu se propisati i drugi posebni uslovi za obavljanje poslova i zadataka vatrogasca. ovog zakona polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje Centar. Stručni ispit iz stava 1. kao stručni ispit iz člana 50.2. Troškove polaganja stručnog ispita snosi vatrogasna jedinica ako je kandidata uputila na polaganje. Član 53. rukovodioci i članovi (vatrogasci) dobrovoljkih vatrogasnih jedinica koji te dužnosti ne obavljaju profesionalno. kao i za vršenje neodložnih poslova i zadataka odreñenih opštim aktom vatrogasne jedinice. ovog člana mogu učestvovati u gašenju požara ako su položili propisan stručni ispit. ovog člana moraju ispunjavati lica koja se prvi put primaju na rad kao vatrogasci. tačke 1. s tim što u sastav te komisije ulazi po jedan član Ministarstva u sjedištu. Radi organizovanog dobrovoljnog učestvovanja grañana u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. V . Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara dužni su položiti starješine profesionalnih vatrogasnih jedinica njihovi zamjenici. Rad jedne smjene može se produžiti samo ako je to neophodno za gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara. Lica iz stava 1. da nije starije od 25 godina. Visinu troškova za polaganje stručnog ispita i visinu naknade članova ispitne komisije odreñuje ministar unutrašnjih poslova. radni ljudi i grañani i preduzeća i druga pravna lica mogu osnivati vatrogasna društva koja djeluju kao društvene organizacije. polažu ispit za rukovodioca vatrogasne jedinice. Član 51. . Član 52. s tim što rad u jednoj smjeni ne može trajati duže od 12 sati. Za dva ili više preduzeća i drugih pravnih lica može se osnivati zajedničko vatrogasno društvo. radnici profeoionalnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom za gašenje požara. stav 3. u skladu sa zakonom i planom zaštite od požara. propagiranja vatrogastva i vršenja drugih zadataka u vezi sa zaštitom od požara. ovog zakona rad se odvija u smjenama. 3.

Za profesionalno obavljanje poslova starješine i rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama osim dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz člana 44. i stava 2. Vatrogasno društvo može formirati sekcije za omladinu i pionire i druge sekcije. a nisu stalno zaposleni u jedinici. Preduzeće ili drugo pravno lice može odrediti posebnu. po pravilu vrše poslove besplatno. starješine vatrogasne jedinice i rukovodioci akcije gašenja požara u smjenama obavljaju poslove profesionalno. Ako se planom zaštite od požara predviñaju obaveze vatrogasnog društva odnosno dobrovoljne vatrogasne jedinice u gašenju požara spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. stav 1. i 3. Vatrogasci u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama.Član 55. i stava 2. ovog zakona. kao i broj vatrogasaca utvrñuje se pravilima društva. ovog zakona starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u smjenama moraju ispunjavati iste uslove za zasnivanje radnog odnosa kao i starješina i rukovodilac akcije gašenja požara u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici. U dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz prethodnog stava mora se obezbediti da u svakoj smjeni bude rasporeñen najmanje jedan radnik sa položenim stručnim ispitom za rukovodioca akcije gašenja požara. Član 58. Član 56. državni i drugi organi. U dobrovoljne vatrogasne jedinice mogu se primiti na rad i profesionalni vatrogasci. a u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama iz člana 44. Lice koje nije navršilo 18 godina života ne može biti u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice. Opštine. Profesionalni vatrogasci u dobrovoljnim i preduzetnim vatrogasnim jedinicama imaju ista prava. kao i vatrogasno društvo mogu odrediti stalnu nagradu ili davati povremene nagrade. državni i drugi organi i samostalne radnje pomažu vatrogasna društva u sprovoñenju aktivnosti za koje su osnovana. stav 1. opštine. odnosno vršiti gašenje požara. U dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 44. Za profesionalnog vatrogasca u sastavu dobrovoljne vatrogasne jedinice može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove propisane za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici iz člana 50. Član 59. preduzeća i druga pravna lica. skušntina opštine. Vatrogasno društvo u svom sastavu mora imati dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu obučenu za gašenje požara. ovog zakona. Licima koja u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obavljaju poslove i zadatke. Rok u kome će se formirati dobrovoljna vatrogasna jedinica. obaveze i odgovornosti koje su zakonam utvrñene za profesionalne vatrogasce u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama. i 3. ovog zakona. Član 57. ili im to uzeti kao jedno od mjerila za učestvovanje u raspodjeli sredstava za lične dohotke. dužni su u tom slučaju da dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici obezbjede sredstva za vršenje zadataka koji proizilaze iz plana zaštite od požara. . ovog zakona. stalnu ili povremenu nagradu vatrogascima dobrovoljne vatrogasne jedinice. može se primiti na rad lice koje ispunjava uslove iz člana 50. preduzeća i druga pravna lica. tačka 1.

kao i vatrogasna društva mogu se udruživati u Vatrogasni eavez Republike Srpske. Vatrogasna jedinica. Član 63. 5. prati sprovoñenje planova zaštite od požara i predlaže mjere za unapreñenje vatrogastva i za usklañivanje planova zaštite od požara prema stvarnim potrebama. odnosno stanicu policije ili opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje. spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili elementarnim nepogodama. kada u sastavu vatrogasne jedinice učestvuju radi gašenja požara. . propagira vatrogastvo i preduzima mjere za njegovo razvijanje i unapreñenje. dužan je da o požaru obavesti vatrogasnu jedinicu. 2. pruža stručnu pomoć vatrogasnim savezima. vrši sledeće poslove i zadatke: 1. kad sazna za požar. Vatrogasni savez iz prethodnog stava i vatrogasne jedinice. Preduzeće i drugo pravno lice. VI .GAŠENJE POŽARA Član 62. Ovu naknadu na teret opštine isplaćuje radnicima preduzeća i drugo pravno lice. Članovi dobrovoljnih vatrogasnih jedinica imaju pravo na naknadu ličnog dohotka za vreme odsustvovanja sa rada. 3. ako opština u kojoj se nalazi sedište vatrogasne jedinice odbije da plati naknadu. pored poslova i zadataka utvrñenih statutom. Članovi dobrovoljne vatrogasne jedinice koji nisu u radnom odnosu kad učestvuju u gašenju požara ili spasavanju ljudi i materijalnih dobara mogu od opštine tražiti naknadu u roku od 30 dana od dana izvršene akcije gašenja požara. odnosno spasavanja. državni i drugi organ i preduzetnik kod koga su zaposleni. Vatrogasni savez Republike Srpske. dužni su da o tome što prije obavjeste najbližu vatrogasnu jedinicu. Svaki graćanin koji primjeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga. donosi pravila kojima se regulišu pojedina pitanja za koja su članovi saveza zainteresovani da budu jedinstveno stvarno regulisana. vatrogasnim društvima i vatrogasnim jedinicama. Naknada iz prethodnog stava isplaćuje se u visini ličnog dohotka koji bi radnik ostvario da je obavljao svoje redovne poslove i zadatke. bez obzira o čijim materijalnim dobrima se radi. Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva vatrogasna društva i profesionalne vatrogasne jedinice na području jedne ili više opština mogu se udruživati u vatrogasni savez. Član 61. opštinski centar za osmatranje i obaveštavanje ili stanicu policije. u saradnji sa vatrogasnim jedinicama i vatrogasnim društvima vrši stručno osposobljavanje vatrogasaca i utvrñuje plan i program osposobljavanja rukovodioca i vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama. Ako se na traženje ovlaštenog lica gašenje požara odnosno spasavanje ljudi i materijalnih dobara vrši na području druge opštine. čim sazna da je izbio požar na njenom području dužna je da što prije pristupi njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. 4. Ukoliko grañanin nije u mogućnosti da ugasi požar. Visinu naknade utvrñuje skupština opštine. državni i drugi organi ili samostalna radnja.Član 60. naknada iz prethodnog stava vrši se na teret te opštine.

Kod gašenja požara u šumama i drugim slučajevima kad je radi bezbednosti i uspešnog gašenja potrebno posebno stručno poznavanje tehnološhih postupaka i opaonosti u vezi s tim postupcima. Gašenjem požara rukovodi starješina ili drugi rukovodilac vatrogasne jedinice koja je prva počela gasiti pažar. ako je to u okviru njenog djelokruga poslova. Član 65. Radi efikasnijeg i nesmetanog gašenja i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. 4. narediti prekid dovoñenje električne energije i plina. kao i preduzeti mjere za obezbeñenje stvari koje su evakuisane. 8. odnosno sposobnosti i opremljenosti. 3. starješina jedinice zatražiće pomoć od drugih vatrogasnih jedinica sa područja opštine ili od najbliže jedinice Vojske Republike Srpske. 6. narediti licima koja stanuju u neposrednoj blizini mjesta požara. kao i republički ikspektor. kanala i slično koji pripadaju preduzećima i drugim pravnim licima. nasilno otvoriti zaključani objekat ili prostoriju radi gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.narediti upotrebu javne sirene radi bržeg okupljanja vatrogasaca. načelnici opština dužni su u pravilu da pruže traženu pomoć. ograničiti djelimično ili potpuno dovod vode drugim potrošačima u zoni u kojoj se pojavi požar ili u čitavom naselju radi obezbjeñenja potrebne količine vode za gašenje požara. 5. a obavezni su da pomoć pruže po naredbi Republičke uprave civilne zaštite i da obezbjedi neophodan broj vatrogasaca i tehničke opreme za zaštitu od požara na svome padručju. kao i saobraćaj pored tog mesta. Ako se gašenje požara ili spašavanje ljudi i materijilnih dobara ne može postići na način predviñen u stavu 1. Član 66. ovog člana. Inspektor za zaštitu od požara može narediti da rukovañenje vatrogasnim jedinicama preuzme drugi starješina odnosno rukovodilac vatrogasne jedinice koji je stručniji za neposredno rukovoñenje akcijom gašenja požara. Gradonačelnici. 2. narediti korišćenje vode iz obližnjih bunara. narediti evakuaciju lica i uklanjanje stvari iz susednih objekata koji su ugroženi požarom. načelnika opštine da učestvuju sa svojim vatrogasnim jedinicama u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih pažarom. načelnik opštine može zatražiti od drugih gradonačelnika. 9. da pruže pomoć u gašenju požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. narediti djelimično ili potpuno rušenje objekta preko koga bi se požar mogao proširiti. kao i licima koja se zateknu na mestu požara. 10. 7. zabraniti pristup nepozvanim licima u blizini mesta požara. . narediti korišćenje vozila preduzeća i drugih pravnih lica. državnih i drugih organa i samostalnih radnji i pojedinaca radi prevoženja nastradalih u požaru do najbliže zdravstvene ustanove. ako se širenje požara ne može na drugi način sprečiti. samostalnim radnjama. državnim i drugim organima. rukovodilac gašenja požara. rukovoñenje gašenjem požara može preuzeti i drugo stručno lice po odobrenju Inspektora za zaštitu od požara. U gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom učestvuje Republička uprava civilne zaštite. gradonačelnik. može: 1. Član 64.Na isti način vatrogasna jedinica će učestvovati i u otklanjanju posljedica u elementarnim nepogodama i težim nesrećama. cisterni. Ako vatrogasna jedinica ne može da ugasi požar. Vatrogasne jedinice od kojih je zatražena pomoć dužne su pružiti pomoć u skladu sa opštinskim planom zaštite od požara. rezervoara. ukoliko se starješine odnosno rukovodioci vatrogasnih jodinica koje učestvuju u gašenju požara drukčije ne dogovore.

dnevnice i dr. plaća opština na čijem području je požar gašen. koje pa zahtevu za pružanje pomoći učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijanih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama izvan područja svog djelovanja. državnim i drugim organima i samostalnim radnjama. zanatskim radnjama i graćanima. Član 68. sredstva utrošena za gašenje požara. u slučajevima iz člana 66. Gradonačelnik. Član 69.Član 67. da za potrebe gašenja stave na raspolaganje potreban broj ljudi. imaju pravo na nahnadu stvarne štete prouzrokovane na tehničkoj opremi. gradonačelnik. Republička uprava civilne zaštite. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. načelnik opštine može narediti svim sposobnim grañanima na području opštine starijim od 16 godina da učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i da za potrebe gašenja stave na raopolaganje alat. a raspoložive vatrogasne jedinice ne mogu suzbiti požar. narediti preduzećima i drugim pravnim licima.i 67. gorivo. prevozna. kao i učestvovanja u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama. Gašenjem požara i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara u slučaju iz prethodnog stava rukovodi gradonačelnik. prevozna. . a ako je požar zahvatio područje grada ili više opština. načelnik opštine može. za vrijeme stručnog osposobljavanja i usavršavanja. primenjuju se odredbe propisa o zdravstvenom osiguranju ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu. Naknadu iz prethodnog stava snosi opština koja je tražila pomoć. Teritorijalne vatrogasne jedinice dužne su da u gašenju požara pruže pomoć vojnim vatrogasnim jedinicama na traženje vojnog starješine. Član 70. Članovi vatrogasnih društava. načelnik opštine. Visinu štete utvrñuje skupština opštine. Član 71. tačka 4.) imaju prava iz zdravstvenog osiguranja po posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju. kao i naknadu neophodnih troškova koje su imale pri učestvovanju u gašenju požara (oštećena oprema. U pogledu prava iz zdravstvenog osiguranja lica koja po odredbama prethodnog stava učestvuju u gašenju požara. i 7. ovog člana. ovog zakona.). u vršenju zadataka svaje vatrogasne jedinice. alat. 62. 6. Vatrogasne jedinice. Naknadu u visini stvarne štete preduzećima i drugim pravnim licima. pod uslovima iz stava 1. Opština koja je isplatila naknadu može da traži regres od preduzeća i drugog pravnog lica ili zanatske radnje čija su materijalna dobra spašavana. tehnička i druga sredstva. kao i lica koja učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom u vršenju svojih dužnosti po odredbama ovog zakona (čl. U slučaju izbijanja požara većih razmjera ili kada prijeti opasnost od naglog širenja požara ili postoji opasnost da požar ugrozi živote ljudi ili materijalna dobra u većem obimu.

dok izvoñač radova ne preduzme potrebne mjere za sprečavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbijedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara. peći. kao i nad sprovoñenjem propisa o tehničkim normativima u pogledu zaštite od požara. ovog člana o tome odmah obavještava Inspektorat. da zabrani dalje izvoñenje radova. zapaljive tečnosti i gasovi. dogradnja i pregradnja na objektima. hidrantima. ovog člana vrši Inspektorat. 6. Član 73. naloži da se izvrši popravka. aparata za gašenje požara. 4. . radi sprečavanja ubacivanja predmeta iz vana koji bi mogli prouzrokovati požar. prohodnost požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama. izbijanja i širenja požara. inspektor za zaštitu od požara ima ovlašćenje i dužnost da u vršenju nadzora preduzme sljedeće mjere: 1. Radi sprječavanja izbijanja i širenja požara. vrši Inspektorat. instalacije i drugi ureñaji od kojih prijeti opasnost da izazovu požar. naloži uklanjanje grañevinskih i drugih prepreka. naloži da se vrši redovno otklanjanje otpadnih materijala i drugih predmeta sa mjesta na kojima predstavljaju opasnost za nastanak požara. blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima. Poslove iz prethodnog stava mogu vršiti samo vatrogasci koji su položili stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara. Inspekcijske poslove iz stava 1. 10. naloži da se izvrši obilježavanje požarnih puteva i redovno vrši njihovo održavanje. O izvršenoj kontroli sačinjava se zapisnik sa prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do izbijanja i širenja požara. 9. zabrani upotrebu objekta ili postrojenja ako se njihovim preureñenjem ili drugim mjerama ne može otkloniti opasnost od požara za takve ili susjedne objekte. rekonstrukcija. naloži da se preurede. tavanima i drugim mjestima gdje predstavljaju opasnost. 7. kao i njihovo čuvanje i održavanje u ispravnom stanju. Nadzor nad sprovoñenjem mjera zaštite od požara odreñenih ovim zakonom i planovima zaštite od požara. hidranata. odnosno korisnik objekta ne izvrši predložene mjere iz prethodnog stava. Član 74. zabrani pušenje i upotrebu otvorene vatre i svjetiljki sa otvorenim plamenom na prostoru gdje se koriste eksplozivne materije. Ako vlasnik. ovog člana iz oblasti zaštite od požara vrše inspektori za zaštitu od požara. rekonstrukcija. vatrogasna jedinica iz stava 1. zabrane korištenja otvorenog plamena i pušenja na požarno ugroženim prostorima. dogradnja i pregradnja na objektima. 11. kao i druge lako zapaljive materije. odnosno demontiraju dimnjaci. instalacija i ureñaja koji bi u slučaju izbijanja požara predstavljali smetnju za brzo i efikasno spasavanje ljudi i materijalnih dobara i gašenja požara. odlaganja zapaljivih tečnosti i gasova i drugih zapaljivih materijala u podrumima. naloži da se uvede stalni nadzor na mjestima gdje su smještene zapaljive materije. funkcionalnost i ispravnost vodozahvata. Nadzor nad vršenjem poslova iz stava 1. odnosno gradskim organizacijama uprave za zaštitu od požara da na svom području putem radnika teritorijalne vatrogasne jedinice vrše pojedine stručne poslove nadzora koji se odnosi na blagovremenost i smanjenje efikasnosti vatrogasne intervencije. instalacijama i ureñajima u svrhu sprečavanja. 2. 5.VII . 3.NADZOR NAD SPROVOðENJEM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA Član 72. premjeste. naloži da se izvrši nabavka neophodne potrebne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara u skladu sa planom ili pravilnikom zaštite od požara. 8. Povjerava se opštinskim. aparatima. koji se dostavlja vlasniku odnosno korisniku objekta. naloži da se izvrši popravka.

radi sprečavanja izbijanja i širenja požara. preduzetnik i pojedinci. odnosno gradske organizacije. Preduzeća i druga pravna lica. odnosno grada. preduzetnik i pojedinci. inspektor za zaštitu od požara će zabraniti dalje korišćenje objekta ili dijela objekta ili instalacija ili ureñaja dok se propis odnosno naložena mera ne sprovedu. da zabrani dalju gradnju objekta ili naloži da se otklone nedostaci u projektnoj dokumentaciji izrañenoj suprotno propisima. Član 75. da naredi preduzimanje i drugih mjera propisanih tehničkim propisima. Pre odreñivanja mjera iz tačke 1. . obezbjeñuju se u budžetu opštine. Preduzeće i druga pravna lica. ovog zakona uz koji uvoznik ili zastupnik strane firme nije korisniku isporučio potrebnu dokumentaciju. državni i drugi organi. preduzetnik i pojedinci finansiraju zaštitu od požara. naloži vatrogasnoj jedinici da izvrši nabavku nedostajuće tehničke opreme i sredstava u skladu sa planom zaštite od požara (grada. popravak postojeće opreme i sredstava. Član 76. iz prethodnog stava obavezni su pismeno izvjestiti inspektora o izvršenju njegovog rješenja u roku od osam dana od dana isteka odreñenog roka za otklanjanje nedostatka odnosno nepravilnosti. Ako se utvrdi da se pri korištenju objekta ili dijela objekta ili instalacija ili ureñaja ne sprovode propisane ili naložene mjere zaštite od požara. sredstva i oprema iz člana 30. pa zbog toga prijeti neposredna opasnost od izbijanja požara. stručno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca i da preduzme i druge mjere radi ukupnog poboljšanja efikasnosti vatrogasne jedinice. odnosno gradu kao posebne opštinske. standardima i drugim normativima zaštite od požara. Preduzeća i druga pravna lica.12. opštine ili preduzeća) i programom opremanja vatrogasne jedinice. U rješenju o zabrani iz prethodnog stava. Sredstva za rad teritorijalnih vatrogasnih jedinica osnovanih u opštinama. državni i drugi organi.FINANSIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA Član 78. kao sastavni dio redovne djelatnosti i životne aktivnosti. Sredstva za rad preduzetnih vatrogasnih jedinica obezbjeñuju preduzeća ili drugo pravno lice koje je osnovalo ovu jedinicu. kao i iz namjenskih sredstava za ostvarivanje zadataka civilne zaštite ako je u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti predviñeno da ova jedinica obavlja i te zadatke. 13. državni i drugi organi. može se odrediti da žalba ne odlaže izvršenje rješenja. 14. do 4. prethodnog stava inspektor može odrediti i stručni komisijski pregled objekta i postrojenja. Ako inspektor utvrdi da su stavljeni u promet ureñaji. Član 79. Član 77. obavezni su u odreñenim rokovima otkloniti nedostatke naložene pravosnažnim rješenjem inspektora za zaštitu od požara. te drugih izvora u skladu sa zakonom. VIII . kao i iz namjenskih sredstava za ove jedinice u ostvarivanju zadataka civilne zaštite i prihoda koje ostvare vršenjem usluga koje ne spadaju u redovnu djelatnost onih jedinica. zabraniće njihovu dalju upotrebu.

humanitarne i nevladine organizacije. ovog člana prati Inspektorat. st. samo za opremanje i razvoj vatrogasnih jedinica. Teritorijalne profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice u Republici Srpskoj dodijeljene sprave i opremu iz stava 1. ovog zakona ili preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica opština ili gradova i izgradnju objekata koje koriste vatrogasne jedinice za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme (vatrogasni domovi i spremišta) u skladu sa planom koji usvoji skupština opštine – grada.000 KM. na sljedeći način: 40% na poseban račun Vatrogasnog saveza Republike Srpske. ovog zakona. stav1. te iz drugih izvora. dopunskih sredstava iz budžeta Republike Srpske i drugih izvora. članarina i poklona. ako: 1. Realizaciju i utrošak sredstava iz stava 1. Preduzeća i druga pravna lica koja na teritoriji Republike Srpske obavljaju djelatnost obračunavaju i uplaćuju naknadu u visini 0.000 do 15. standardima i drugim normativima zaštite od požara potvrdi da su u potpunosti primjenjeni propisi. IX . a mogu se obezbjeñivati i dodatna sredstva uz shodnu primjenu stava 1. Raspored prikupljenih sredstava po ovom osnovu vrši Ministarstvo finansija -Sektor za Trezor. Novčanom kaznom u iznosu od 3. Obavezu plaćanja naknade nemaju budžetski korisnici i organi državne uprave. suprotno propisima. Sredstva za rad Vatrogasnog saveza Republike Srpske obezbjeñuju se iz članarina koje plaćaju opštinski i gradski vatrogasni savezi. a kontrolu naplate i utroška sredstava vrši nadležni organ ili služba u čiji djelokrug spada kontrola i naplata poreza. Sredstva za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva koje je osnovano za jedno ili više preduzeća ili drugih pravnih lica i za rad dobrovoljne vatrogasne jedinice toga društva obezbjeñuju se iz sredstava preduzeća odnosno drugih pravih lica za koja je društvo osnovano. 3. preduzetnik ili pojedinac koji rade tehničku dokumentaciju za grañenje objekata. standardi i drugi normativi zaštite od požara kojima je obezbeñena funkcionalnost i efikasnost tehničkom dokumentacijom privrednih. dopunskih sredstava iz budžeta i drugih izvora.. udruženja grañana i fondacije. 22. 20. kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice iz člana 22. Sredstva za rad vatrogasnih društava i teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih jedinica koje su formirane u vatrogasnim društvima obezbjeñuju se iz dopunskih sredstava iz budžeta opštine. ovog člana. i čl. registrovana za vršenje djelatnosti zaštite od požara ili preduzeće i drugo pravno lice.04% od poslovnog prihoda za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara iz člana 4. odnoso grada. Sredstva za rad opštinskog odnosno gradskog vatrogasnog saveza obezbjeñuju se od članarina vatrogasnih društava.). a prema planu koji usvoji nadležni organ Saveza. 60% na račun budžeta opština. koja isključivo služe za realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica u Republici Srpskoj. Član 81. namjenskih sredstava koja se daju na korišćenje kao oprema i inventar za ostvarivanje zadataka ovih jedinica u funkcionisanju civilne zaštite u skladu sa Zakonom o civilnoj zaštiti. Član 82. ne utvrde propisanu organizaciju član 8. ovog člana knjiže kao svoja osnovna sredstva. odnosno odabranih mjera i normativa zaštite od požara (čl. odnosno gradova prema sjedištu preduzeća i drugog pravnog lica koje uplaćuje naknadu. Naknada po osnovu obračunate obaveze se uplaćuje na račune javnih prihoda Republike Srpske za opšte uplate. Grad. 2. opština može uvoditi posebne takse u cilju obezbjeñivanja sredstava.KAZNENE ODREDBE Član 83.Član 80. .

ako ne obezbjedi brojnost vatrogasaca ili su vatrogasci pod uticajem sredstava iz člana 49. ovog zakona. 7. opremu i alat za gašenje požara na mjestima koja su lako pristupačna (član 27.). ovog zakona. 75. stav 4. ovog zakona ili preduzeću i drugom pravnom lacu ili samostalnoj radnji registrovanoj za vršenje djelatnosti zaštite od požara. ako se ne donese plan i program stručnog usavršavanja vatrogasaca ili ne organizuje njegovo sprovoñenje ili ne vrše provjeru stručnog znanja vatrogasca (član 46. prevozna. stav 3. ili ne održava tehničku opremu iz sredstava u skladu sa članom 49. ovog zakona ili ako ne izrši nareñenje o zabrani upotrebe takve opreme (član 76. 12. stav 3. ovog zakona. ako ne drži u pripravnosti ureñaje. ako ne objezbedi redovno ispitivanje ispravnosti i funkciokalnosti ureñaja. Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se novčanom kaznom od 150 do 1.). stav 2. opremu i sredstva protivno odredbama člana 30. Novčanom kaznom od 500 do 10. ako stavi u promet ureñaje. 2.. ako ne obezbedi vatrogasno dežurstvo (član 29. ako ne uplaćuju obaveze iz člana 81. i pored rješenja o zabrani korišćenja. ako ne izvrši obučavanje i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i praktičnom upotrebom sredstava za gašenje požara kao i propisanu provjeru radnika u rukovanju aparatima za početno gašenje požara (član 35. odnosno sistema za dojavu i gašenje požara prema uputstvu proizvoñača. .500 KM i odgovorno lice u preduzeću. člana 31. 6. ako sprječava ili ometa izvršenje nareñenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 63. 17. ovog zakona.000 KM. ako u odreñenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara i nastavi sa korišćenjem odnosno sa gradnjom objekata. stav 2. ako po saznanju za požar ne postupi u skladu sa članom 62.). 4. ukoliko ne odredi požarni sektor ili ne sprovede sve tehničke mjere na osnovu kojih su ovi sektori odreñeni (član 17. stav 3. 13.).000 KM kazniće se za prekršaj preduzeće i drugo pravno lice ili samostalna radnja: 1.). ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31. a najmanje jedanput u šest meseci i aka o tome ne postoji evidencija (član 32.stav 2. ako upotrebljava neispravne ili nepravilno postavljene instalacije. ne izvesti pismeno inepektora o izvršenju njegovog rešenja u predviñenom roku (član 74. 16.). 14. ovog zakona. ureñaje. 10. donesenog od strane inspektora za zaštitu od požara (član 75. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivio odredbama člana 25. 5a. i člana 32. Član 84. stav 1. 4. 9. ako bez opravdanih razloga ne stavi na raspolaganje alat.).). ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25.). 5.stav Z. ako pri izvoñenju radova na objektima ne preduzme potrebne mjere za sprječavanje izbijanja i širenja požara i ne obezbjedi potrebna sredstva i opremu za gašenje požara (član 16. ako se ponaša suprotno odredbi člana 33.3.).). i član 66. i dalje koristi objekte ili dio objekta ili instalacije ili ureñaja. ne postupi u skladu sa propisima i standardima pri ispitivanju iz člana 23. 15. 8. kao i dimovode i ložišta ili nema dokumentaciju o održavanju (član 24. stav 1. novčanom kaznom u iznosu od 500 do 3.).76. stav 1) Za prekršaje iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu iz člana 22. ovog zakona.). i 77. 11. 3. ovog zakona. drugom pravnom licu ili samostalnoj radnji.

. 4. stav 2. a koji ne ispunjavaju uslove iz člana 50. ako postupi protivno odredbi člana 62. donosi propise o mjerama zaštite od požara šuma i usjeva. stav 2. 3.). tehnička sredstva.). 75.Pravilnik o smještaju i držanju ulja za loženje („Službeni list SFRJ". ne izvesti pismeno inspektora o izvršenju njegovog rješenja u predviñenom roku (član 74. ako bez opravdanog razloga odbije da učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili ako odbije da stavi na raspolaganje vatrogasnoj jedinici alat. Član 88. broj 45/67). 76. . ako u odreñenom roku ne izvrši naložene mjere zaštite od požara. 7. ako sprječava ili ometa izvršenje nareñenja rukovodioca gašenja požara ili inspektora za zaštitu od požara (član 65. ako drži ili uskladištava lako zapaljive materije protivno odredbi člana 25. i 77. broj 16/95). stav 1. 8. ovog zakona. Radnici koji su se na dan 8. Ministarstvo poljoprivrede. istog zakona. tačka 2. aprila 2002. dimovode ili ložišta (član 24.Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i . 1.stav 1. Ministar unutrašnjih poslova po pribavljenom mišljenju Vatrogasnog saveza Republike Srpske.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 86. prevozna i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (član 67. a na tom radnom mestu neprekidno se nalaze od prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”.). Propise za čije je donošenje po ovom zakonu ovlašćen ministar unutrašnjih poslova donjeće u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. vlasnik radnje ako ne preduzme propisane ili naložene mjere zaštite od požara (član 27. Novčanom kaznom od 100 do 1. ovog zakona. ako upotrebljava neispravne ili neispravno postavljene instalacije. ili koristi otvorenu vatru protivno odredbi člana 25. broj 19/68). 2.).stav 2. Član 89. po pribavljenom mišljenju ministra unutrašnjih poslova. mogu ostati na tom radnom mjestu ako polože stručni ispit za profesionalnog vatrogasca u roku od jedne godine od dana donošenja ovog zakona. 6. stav 1. Član 87. ako ne obezbjedi redovno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara (član 31.Član 85. i 2. kao i propise o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama i pravila službe u vatrogasnim jedinicama.Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ". donosi propise o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara.). 5.).000 KM kazniće se za prekršaj pojedinac. Do donošenja odgovarajućih propisa Republike Srpske.stav 1. stav 1. X . godine zatekli na radnom mestu profesionalnog vatrogasca. a nastavi sa korišćenjem odnosno grañenjem objekta. primjenjivaće se sljedeći propisi bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: . šumarstva i vodoprivrede. i 66. Član 90.

. broj 52/90). godine.Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ". broj 26/85).barutima („Službeni list SFRJ". odnosno 19. .Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim uslovima i normntivima za bezbjedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za meñunarodni transport („Službeni list SFRJ". godine. . . broj 45/83). broj 53/86 i 54/88).Pravilnik o tehničkim normativima za cjevne vodove za gasoviti kiseonik („Službeni list SFRJ". broj 39/90). . broj 25/80). odnosno 08.Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne ureñaje za gašenje požara ugljen-dioksidom („Službeni list SFRJ". Ovaj zakon stupio je na snagu 26. -Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ". . . odnosno 12.Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane tečne i pod pritiskom rastvorene gasove („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kv do 400 kv („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica(„Služ6eni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za ureñaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ". broj 27/71). broj 16/83).Pravilnik o jugoslovenskim standardima za protiveksplozijsku zaštitu („Službeni list SFRJ".Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ureñaja od požara („Službeni list SFRJ". aprila 2002. broj 35/80). . broj 13/68 i 13/78): . godine. .Zakon o standardizaciji („Službeni list SFRJ". broj 7/84). broj 24/71 i 26/71). . .Pravilnik o vatrogasnoj službi na aerodromu („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ". . broj 74/90).Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju („Službeni list SFRJ".Pravilnik o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ". broj 12/85). broj 18/61). . broj 13/78). -Pravilnik o tehničkim normativima za ureñaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva („Službeni list SFRJ". broj 24/87). . -Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvoñenje dima i toplote nastalih u požaru („Službeni list SFRJ". broj 62/73). Član 91. broj 80/91). broj 38/89). avgusta 1995. broj 13/79). broj 76/90). januara 2005.Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". -Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje kotlarnica na otvorenom prostoru („Službeni list SFRJ".broj 57/85). januara 2008. . broj 44/83 i 31/89). . broj 65/86). broj 20/71 i 23/71). . -Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom („Službeni list SFRJ". .Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Službeni list SFRJ". broj 56/69). godine.Tehnički propisi o gromobranima („Službeni list SFRJ".Grupe jugoslovenskih standarda sa obaveznom primjenom. broj 30/91).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->