P. 1
sedita

sedita

|Views: 168|Likes:
Published by Šerif Omanović

More info:

Published by: Šerif Omanović on Oct 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2014

pdf

text

original

j

)

~
:

. \

/

/

R£C£NZEKTl: Prof. dr Ism'.'l DZaizda~cVi(\Spa;:lj~I~.~nje, Asim SuvahJ:i, va. 7.3 z -. Ljerka Yarlitek - L.aJln~r, SuraJevO I pdgoyorni 'Zrinka Tehoicki Fikret Lektor urednik Vranic uredoik Sarajevo

KOJE ZA NIMA NJE IZABRA TI?
Izbor pozivs je jedna velike zivotns diieme. Previlen izbor znuci Iicnu srecu i drustveni tizpredak. Osjecsn]c izgubljenosii, Irajno nezedovoljss vo i los drustveni staIUS obicno proizilazi iz pogresnog izbora pozivs. Rad tuk vih ticnosti nikad ne daje tnoguce i ieljene etek:«, rijetko kad uspiju da uspOSI;1\c burmonicae odnose sa drugim. Struutjcnjc broja protnsscnih zanimanja je illll'eTa!i. ek onornskog i drustvetiog razvoja. Povecenjc produktivnosti moguce je occt.iv ,III sarno II onitn uslovitne u kojima sveki pojedinac rsdi ono 510 ieli, SIOmoie i sto zn.i. [.' it" idc.J/ kojem svsko progresivno dtustvo teii. Zato je i razumljivd 510 se problcmu izbora poziva posvecu]e duina ps injs. Potrebno je svskom covjeku. a osobito mladom covjeku, omoguciti da izebere zanimanje koje ce aejvise odgovsrsti njcgovitn psibickim i Iizlckim sposobnostima i sklonostime. Mladom covjeku Ireba potnocl u svim fazama protesionelne orijentscije - od tecnih informacija 0 kersktctu svakog zanimanja do njegove semostelne kotiscne odluke. Nsucno provjercnc informacije 0 svemu onom sto cini jedan sloien proces»proces profesionalnog savjeeovanja - siguma je garancija pravilnog izbora pozive. Knjiga »Proiesloaslas orijeatscijs u skoli« dolazi u prevo vrijeme. 0 on om 5to trebe znetl 0 izbotu zanimanja vrlo se malo zna u sirojjsvaosti. Malo se zna, a nuino je da se zna. Malo zna ne samo one] koji bira poziv vee i roditelj k ojije zeinteresoven da njegovo dijete uspije u iivotu. Mada je zsinteresoven da njego vo dijesc izsbere poziv u kome C"e nejvise uspjcti, ipak ne cini ono 510 bi trebso ciniti da Sf? (0 ina najbolji nacin ostvsri. Mladi !judi osjecsju da odrssli, osobito roditelji nisu rsvriodusni. Nsstoje ds SIO vise sudjeluju u njihoviai odlukama. Potrebno je da sudjeluju, ali moraju uvais vati sklonosti i sposobnosti svogs djetcts i.morsju dobro.poztie vsti prirodu zanima.nje. Neki roditelji uopste ne uvaiavaju ono sto se i nsucno i drustveno smstrs veznim. Drugi razgovaraju sa djecom 0 njihovim zcljeme, ali te zclje malo respcktuju. Zele da njihova dijete 116 ono sto sc smstre »postovenitnc iIi »uaosnim«, ili, psk, iele da uci ono sto su oni ietjeli da uce, a nisu mogli utili. Koliko su sposobni za ncki poziv, a pogotovo koliko je to dtustvetio i ckotiomski oprevdsno - to tijims, izglede, da je najmanje vezno. Nije bitno sto ce neko biti los inicnjer, a mogao je biti izvrstsn brevet. Vaino je upisati skolu koja se »cijeni«, a vrlo je malo vazno da li ce njegovo dijete u toj skoll stvsrno dobro utili ida Ii uopce ono ieli da uci ono SIOse t smo uti. Knjiga pruia i veliki bro] drugih naucno vetillkovenib informacija 0 opstitn i posebnim aspektima profesivnalne orijcntscije omladine. Autori su nestojeti, au come su i uspjeli, da na pregledan i ilustretiven necin prczentujuseznen]e vazna za svekog mladog covjeks koji se sada nalazi pred izborom pozivs, za njegovog roditelja koji rezmis !ja 0 buducaosti svoga djetete, za nastavnika koji se osjecs pozvanim i duinim da poI mogtic svom uceniku u pravilnom izboru poziva. U knjizi citslscmoze nsci mnogo korisnog, jer su autori ukaza!i na aeucnu i drustvenu osnovu protesionslne orijeotscijc, pokezsli nejoprzvdsnije-puteve u procesu izbora poziva j prezentirsli konkretne iator-i macije 0 strukcurama skole i zanimanja u Bosni i Hercegovini. Knjigs govori i 0 onom sto nije jasno u njoj data. Govori 0 potrebi sevjetovsaje u pracesu izbors, ali i upozorsve na opasnost pogresnog ssvjetovsnjs. Govori 0 vainosti uskladivanja ze!ja i spasobnosti pojedinscs i zshtjeve ~iz:;anj'!z alitaj odnos aiksd ac posmatra steticki, vee u jednom razvojnom kontiauumu. ovori 0 respektu neucnih procedure ispitivanja sposobnosti i osobina Iicnosti, ali konecnu odluku ipsk prepuste onom koji bire poziv. Sadriaj knjige je duboko utksn u ciljeve samoupravne transformacije. 0 izboru , poziva se ne govoti samo jczikom selekcijc, vee jezikom profesionalne orijentecije. 'Problem se deleko sire shvata... Izbot pozivs se, naime, 'ne posmatra samo kao izbor as]pogodnije lictiosti za ovo ili ono zsnitnstt]c, vee se naglaSava da je to ptoces trajno~

Dautavic

Ljiljana Jokic - Bilanovic

Koreklor Zrinka Vranic

Naslo'l'11a strallll

[vica Cavar
G!1Iflkooi Mira Gogic

l;rdavac dib 'k i »SYJETLOST« - OOU.R Zavod za u em e
nastavna sredstva, Sarajevo

'La izdavaea
Savo Zirajevic

rrrai 10 000 prinljeraka Stampa 'La Stampa.riju graf, info Petar Skert

;1
;!
'1

.' . . "1 i rila '(1(i;,' .i':/" .;. )f{).'." i.:J!>rJnom pozivu. Aurori riJ pnprcrr1anja, 05{Jo~obljavanj~ocfdurf izborn pozil';] ne »sesio]! samo u .davent» vall(~' jcdllOfIJ mtcst u Istl(~.~a SC Pn'c£OI'im s{Josobnoslima. in(crcsovanjima I crTam~ /rcn05: nih rn[ormaclja kan I r~(c'~i;anog rsnimsnje«, I'e<' [c pOlrcbno de Sf: polazlod »~/~ (i.. keo 10 osobenosilm ,p. an'a mi'c~ia i du [e zbot: (oga, p otrcbno llcnost pnprCmli! ll'je1l1ce da se s(ru/;wra zurum 'J ,J. s , .,. b de U proCC5U5\'Og .. redu, ,'{I'(JI')('lzOI"'nj'a S(I'aralackl sktuetizir» ~ ,.,,' ' '1" i lIe'IIl/It)" sposo: lI?m " -ili i h r3 vee i s.unouprs vno posrarlja nove CI.jCI'C I sehe. Licnost nc 1'(5' suus o nt z ;;z:Jo'~ abo 'aeu;e svoju Iicnost «. Od licnos(/ se nc skiivno 111 oslviiruJe I U 10m prOUd' J 'j. o' e I'z.jrf.,'" c ida odlucuic a s vrrn ",(;31. ' 06a,'/;:.1 0 rc CIlC'r.1 n "",. '. .. fi Ir"11 .<amodil U5p}CSno '. d dru ih Po 'cdin»: it uS{Jjc(i dJ odpol'on WO.l'm pro c-. nun piliJnjlfTIa _<I-'o/C.a rada I re a .. /C..' .I'n ,lima <lko 'c. u procesu irboru pozll'a I siallalnim ODiJ vczarne I samoub{Jr;n /lIm. Om' ouptu vno~ socij'olis(ickog ,,-hl'i/rall_ra re. '. oznao o~o IIOS! nasc£ sa . '. I' d o.~[Ja-'(JblJi1 '3nJd. sP. 1 .'. '. ~ ,I,ii';e zuvisi n 'egol'a liena srcca I Jr:o jC: u ud3. aka jc 51ckiJo u\)eren~a ": °te~j:I~~n~l i-,po~ial';n) Sll'aralae'kih spo~obnos(J nctne Imll sl·~)jed/lcn_~:(J.iaf~~~f{;llOSI ;nogo cc dopritiijcti i sebi i svom drustvu. nilpre(ha rus vs, DIZD .REVIC • lsmet ",

:ru

II~::;

,,~.c

=:

1) OSNOVNI CILJEVI I ZADACI PROFESIONALNE ORIJENTACIJE MLADIH U SVJETLU DRUSTVENIH PROMJENA I PROMJENA SISTEMA OBRAZOV ANJA

1.1. Drusrvenl razvoj i zadaci obrazovanja
I:osljednjih).Q_g~je intenzivl!ILfazv.oj .drustveno-ekonornskih.odnosa u nasa) zemlji - <!~~i}t;_~lUe radikalne prQ.I;Ilie.n.e proizvo.dnjiiJ:aspocljeli,-Ohlicu:ng pmi'OsD.je;<:!rustVenom i ma~alnof stan~~LLkultllre i bdtu.mil:L..P.otreba 1judi';lmapredivargrrmmrzovrm sistema 1 pndizanju..obrazovnog.nivoa veliko~ tjlJl:h. Ovomesu,oez sumnje, doprinjjele.revolucioname dro$ty_e_n.e__promjene...kojeu s temeljenenauceJlJlma klash marksmna.:nauCnai..tehniCka-ciOOignuCa.,koja.s1LlLIlJ)viill-uslovima doZi~jela zapaienJlspon, razvoj pr.oizvodnih-snaga-i-OOn063.-u-proizvodnJ!,l5Ootr.rnjtiivo nog standarda itd.:_Tako su stvoreni uslovi da se demokratizuju odiI-ostu:aruStVUJaca vIast radru6ke klase, da radnicka klasa i radni ljudi postanu nosioci prosirene reprodukcije kao i svih drugih drustvenih akcija, Zakon 0 udruzenom radu i delegatski sistern.pod uslovom da se dosljedno primjenjuju, jesu drusrveno-normativna garancija da radnicka klasa i radni ljudi odlucuju na svim nivoima i u svim oblastirna drustvenog zivota. , . . .. Osrvarivanje nove pozicije i odlucujuce uloge radnog covjeka je bitna pretpostavka osrvarivanja Ijudske slobode, materijalna i drustvena osnova slobode Covjeka uopste. »Sloboda covjeka nije sarno u njegovom pravu da slobodno izrazava svoje misljenje i teznje. Istinska slobodaje, prije svega, u pravu i mogucnostima da covjek suvereno odlucujeo svim prtanjnna svoga zivota. TIme se radikalno prosiruju i granice Ijudske slobode uopste«.') S~da se ogleda 11 tome da c.oyjek stvaralacki oblikuJe...s:.ijet oko ~b.e,..da.kr~~Stvene odnose za sebe i da styaralackim radom mijenja-&vljeL ~K0Se5e i tako stvara drustvene odnose za sebe, stvaralacki razvija samoga_sehe •.9.9_u::" gacuje i razvija granice hudskos1l... , Ekonom""Skd,drustveni i kulturni razvoj na!ie zemlje je bitaD Cinilac koji uslovli't:_. va da seViiS§.j~anjU posfuv "". steaD i slabodan razyoj lic!!Q?ti~eno osposobljavan ~eza 0 re epJ!.R-ro(esiju, pnpremanje..za.saUlQupralllj~lno opste, stro ltaD e. . ~~oj li~osti bitna je pretpostavka da ona realuo shvata i korektno tumaCi svljet %0 iee, da shvatalogiku drustvenih odnosa i svoj polozaj u drustvu, da se koristi civilizacijskimi kultumim tekovinama rovjeCanstva, da aktivno ucestvuje u njihovom euvanju i obogaeivanju, da uz pomoc toga shvatasvoju drustvenu ulogu, stvaralacki se ukljueuje u drustvci zalaze se za njegov J!1ZVQj. Svestran razvoj je znaeajan iSnilac u podsticanju ljudskih potreba za stalnim obrazovaniem, za razvijanjem kreativnih sposobnosti i temje da rovjek ieovjeCanstvo .bildu bolji, humaniji.
)J

vesW

- ._< ~;::'_:' ':
') XI kongres SKJ -, Referat
o •

~~:::+i~:··~·r~r~:;· .-'..: .
rljec •.Sarajevo,
:<"~'.{._'"

':-;. rezoluc:ije-:-:-,za~11;I1

1978, strana 8.

..a za bavljenje odredenim djelatnostima.<. brisu se tradi~lOnalne granl~ lZill~du umnog! fizickog rada. 1975. proizvodnji. pro eSl?nalnom I .:z:~0suQ. . jer nase drustvo zeli da mladi ljudi.ki~emt. 13..lllateDJlilii~roizvodnja. razrnotriti raspolozive alte!llative . ovladavajuci postojecim. sintericki proizvedenih rnaterijala otpornih ~a veoma ~so~e temperature itd. rukovodenje itd..@.-.. pored toga ~bra<!uJe m~onnaClJ~ POID?Cuko~ih samoslfllnovrSllst~. a rust a konkr:tno nc: ra~lI. koie 6eliIrpOmOCi da se na konstruktivan naCin suoCavaju sa Zivot~ rum pro~leIIlIID._~ se ko~!h..se.. (stvorene » Y!_dne romjene desile su se u transportu i k9JIl1. -.... rad.-ooluCi:_ ~e.ampu ravnom socijaIistickom drustvu od Cov'eka Sl! ocekuje"d~ ak-. co~.obavljanje.". Beograd. istrafivanjern) za kontrolu bioloskih procesa. .'.da :?<ldov. . a da sinteticki proizvedene materijale koristi u razrie svrhe.~'. strana 3-6. donosenje odluka. doprinosi razvoJu druslva I da s~_fu.:..' '~.Na ovaj nacin' moguce je osposobljavati mlade za stvara ac drustveOl rad.".' .: sfere ~ivota: )}Promjene nastaju u predrnetu rada. uprav.. feb nike. Ijudski f~kt~r postaje sve znacajniji i primarniji. Ob~uto. vjestina i navika. a'slstem komum aClJa omo u6uje rzu vezu medul'udima.IDO emlrn .. korektan)e u ~ed.. stvaraju novo.') Miroslav Pecujlic smatra da prodori naucno-tehnoloske revolucije radikalno uticu da se lI_lijenjajusv.olj:lviisvoJje ljudslc.9imaljudske dielatnostrl.. Sve 0VO upucuje nato da mijenjamo nase predstave 0 karakteru rada.rad. medurnetala ..ui1()\'fI:l dobra za scbc i drugen ').I.mlade. j. fluorescentnog osvjetljenja.' " ' . 1969." ".l1Z0van... organizacija sistema vaspitanja i obrazovanja.IJe«.dnoSlma 1 odgo~oran u cuvanju drustvene irnovme. Sve ova ids:__u Drilog ideji 0 pennanentnom ob'razovanj~~ koje podrazumi'eva-stiam e znan'a eitav: _. cia mijenjaju svijet imajuci u vidu svoje ljudske potrebe i sire drustvene potrebei da izgraduju bolji. koji svasrari i koji se »u sve razum.i. a danas je to vrijeme u nekim oblastimasvedeno na dvije do tri godine).. uc~st\'uJe u organizaclJluiii'~ iI. Zato nas .aSina. da nastoji da i sam svojim radom doprinosi unapredivanjuproizvodnog i drustvenog rada.'. jer... ~.··.: ' ~~.trans ortrum sre irna.'.. pored 05talog.nJe Vls~ zavisi od pn!D-Jene nauke nego od kolicine ulozenog rada i primijenjenih proizvodnih s.i. . povecanje broja intelektualnih radnika (srnatra se da j.lll pooaClft..7~.potI?unij::~~~endja~ covjeb.l e J lJ s. . godine za deset puta). ' " ':' "..2~ Zabtjevi nauCuo-tehnoloSkerevolucije . snazno se razvija hernijska industrija i posebno proizvodnja sintetickih materijaJ~.drustyenom ra?u r~man je u svojim zahtjevirna pr:ma ?ruslvu. sadrzaji i oblici rada u vaspitno-obrazovnim organizacijarna. budu ne sarno osposobljeni za aktivno ucesce u postojecem drustvenom. Stoga se s pravorn moze. " ':'. -. srnanjivanje vremeria od naucnog dostignuca do njegove prakticne prirnjene u proizvodnji i drusrvenorn zivotu (na pocetku naseg vijcka smatra se da je trebalo od vremena naucnog otkrica do vremena njegove prakticne primjene oko 30 go dina.. strana 17-22. nal~ke.' "r 1.sposobnos P<'J ma~a~rofesi~?~lno-o?taz~je.u. vee iza samoupravljanje. kao i nauke i 'tehnologije.' p~vecanc rnogucnosti za izrnjenu svojstva rnaterije.. str. Beograd. raste potreba za svestranijim i potpunijl~ obraz?vanjem svi}t_ gradana 1 posebno za ran:ijanjem sposobnosti kritickog misljenja.<ia :i. sve vece ucesce ljudskog fakrora (posebno obrazovanih Ijudi) u proizvodnji i drusrvenim djelatnostirn u odnosu na kapaciret i sredstva rada.tska ~astn~.ed~tava).') Zahvaljujuci njoj rnoguce je prikupiti informacije.._us_ '?vljava da se radikalno uklanja 'u barijere medu razni~sJru. strana'::15.sve. ljudskiji zivot i drustvene odnose.Razyoj.« v'O eDjem e e on ce 1 ernetlke javljaju se potpuno automatizovane-fiibi&e" i tendencijaj: d~~? kraja ovoga vijeka b??e veliki broj takvih fabrika i fabrika kojece oeup~:e~lvo Jef~Je.polfl:Qs.. do 1966.en za stvaralacki rad. razvoja sposobnosti i sl. ') Miroslav Peeujlic: BuduCnost koja je polela.. upravljanju i samoupravljanju.jih=ih sklonosi! 1 §Posob~Oll!l. amranju. nego sada proizvoditi lautomatel.upr. broj. trazi osposobljavanje za planiranje.. f::' /:':. ..'. pored sticanja znanja. Stalni razvoj drustvenih odnosa.::. ' . koji pomazu covjeku da manje zavisi od prirodne sredine kao sirovinske baze. »D~k !dasi<~na~aSina prerad~je matenju 1 ener&IJ.e.') . proizvodnom i kulturnom Zivotu ' vee da.' tivno !Janu(samou p poluprov~d!1i~.nte!ektualnih radnika povecan od 1926. povecanje broja naucnih radnika (neki smatraju da u nasem vijeku ima '90% naucnih radnika i inzenjera svih vremena). d?nijeti najrealniju o?luku i na toj osnovi sigumijeupravljati odredenirn proizvodnim idrustvenim procesnna. • ') Isto djelo.}ek koji ruje osposo~lj. kao vaspitni zadatak svih predrneta i svih podrucja vaspitno-obrazovne djelatnosti i kao drusrveni odnos U kome ucestvuju nastavnici.'ojim rad~~. kornuniciranje sa drugirn ljudirna.optlmaln~h _usloya.razri~ostt (Ileksibilnost. -rcanike. da se snalaze u drustvu naglih promjena. . kreativnog rada 1 mteresovanja 1 sposobnosti za samoobrazovanje.. Stoga se u nasem vaspitanju..anih_m..:zallisno-od--t.i~.0 .ifu: . polozaj ucenika i nastavnika u vaspitno-obrazovnom procesu i kriterijumi vrednovanja procesa i rezultata pedagoskog rada.'.istraiu]tIT"I'3Z'/ljajti-i}p5te-HpeGija1ue.-mtcie alni. ovladavanje novim prostorirna 1 svernirorn.o~..raspo Jell. ljudskim sposobnostima.ON u skoli u :adnom m'estu 1 PUl. Trendovi razvoja socijalistickog samoupravnog drustva nalaiu da se temeljito mijenja koncept savremenog obrazovanja..jer ."'.!IJudskim o.skolskisistemne priprema salI19_. bitnim ~kam. predvidanje.da u l!~eID vr~rr:enu nauka postaje direktna proizvodna snaga (razvoj proizvod. cesto se su kobljava s Ijudirna I nemamo se odnosi pr~ma zajednick oj irnovini. meduljudskim odnosima unutar proizvodnih i sirih drustvenih odnosa..strana 14.:r?~kontrolu I upravlja proizvodnim procesima«. originaln?st"mventr-:nost). "..posebno -automatizacija-elek .:Fa ~m9. Posebno se mora radiri na promjeni stavova prema zanimanjima i profesionalnom osposobljavanju za njihovo.citirano djelo.. fZl £i-rad. .od~WOSo5riOsTlL.--')-}-o-si-p ~l~':&~ek u uvjetima ZDanstVen:o-tehnitke'revolucije i sarnoupravnog so~jalizma. ".~uan:. . da se po potrebi brze osposoblJavaJu:z.i1ehnologije.-~~. koji se obrazuju i vaspitavaju u nasem skolskom sistemu i drustvu.. ucenici i ostali radnici. jer su ovo neke od djelatnosti kojimace se svaki Covjek baviti u okviru svojih profesionalnih i drustvenih aktivnosti u samoupravnom drustvu. za aktivno ucesce u proizvodnji i raspodjeli.e ') .a.adenje-kompjuterizoy. » Rwroj llaulre-i-tehnoJogije_a_p. vece rnogucnc. e za ...' " .IZID'enU. " "' ') MiroslavPeCuj1ic.. Ospo~_obljenost za?arnoupravljanje Ie sasl~!O opste drustvene I proteslOnalne kulture o'edi~Vaspitanjeza samouprav JanJE rea lZUJe se U vasjiitno-obrazovnitn organizacijarna kao princip cJe1okupnog pedagoskog rada.brie savlada\ e fO ome:-o cnusn::za va u nCI.z.9_. znatnije povecanje spoznajnih moci Covjeka upotrebom radara elektronskih mikroskopa i kompjutera..covjek.lnikacijama.:anJe . oJoza((:oYjek kOJ. .:i~:. l~a pretjerane zahtJe: ve teznju da iskoriscava rad drugih.i.. noveposlove ida podvrgavaju svojim ljudskim potrebama naucna i teh"noloska dostignuea. On vise povrsnim efektirna nego radom pokusava da ostvari o no st o zeli.lJ~~ 'ne~~~_i.irersa~!~- Zl~latima 5yoje djelamos[i sliCe ~alefljillna90bfai~rustvenr na~aos'mlsao ZIVOlau stvara a om. ~u ~e daj:d~e ob=lillj~.. ravl]anJu.. ') islo djelo.a. Ekonomika ~ola. .:': ' . "~ . traZi od covjeka da se kontinuirano obrazuje i na taj nacin prati one lito se ostvaruje.:a~to sU. reC!. '".a.

a nastavnika da organizuje rad ucenika..:~. ~) Sticanje praktienih zoan~a struke. _D~glm njecI~a.om ko'as ell skoIskixp laboratonlumlma.:. brine se .m__Q]. 5 <. J:.~1 . drustvenorn i kulturnorn napretku.'_ r:vs~"e_rlL91. razvijaju sposobnosti potrebne za o·dr. . '.ho:...e da pomognu dogovaranje? sporazum1j~vanJe 1 solidarnos~.. .l]ja. . mod. Samour.obrazovanjaizaintereso~jeC:la sek:Valitetno obavi. .?PStu. podstice ga da stvaralacki misli i saraduje 5 njim u njegovirn nastojanjirna da se svestrano razvija i sticeodgovarajucu profesionalnu kulturu) i ..no.~.aka orgamza9j<l: udruz. udruzeni rad materijalne proizvodnje i drugih d!'llstvenih dje_Ia~nos.E8L~!(Qn 0 y9t.lm~anJlma.:'!?s..vrednuju .zadrustveni rad. za osposobljavanje za profesionaln6 dJelatnosr.>lozaJradnike ~ obrazoyanj~.st).%. Opsta kulturapomaze ~VJ(!ku.lcor!s~en)~sl~?o~()g'1~~#I..). Oni zajednicki planiraju djelatnost. I . zajednicki odlucuju 0 bitnirn pitanjirna rada. <la stdml! ~Ilodno _n_ .st strucnih programa uporedujuci Ih s pr?fili~a kOJe sam u~r~uje nego subjekat .U:aIi su da searuslvenipol()ZaJ. stavlja u objekt.eden sf?!~ rad ina.a..s~~!i9IQ§h.ereso:V:lUjirna 1 sposobnostima..g skolskog SiSrema(jeillilstVeit<!s.ob. obrazovanja osposobljavaju za jednostavna.eh 0 ~ r~(ta. .>od~a~J~a ra?a. kulturne Ijude. varajuee organiiicije'udniZenog' mas: kojesuplaDicile pnpi:enianje jecInogiliYiSe pro- !i2JSI~Ys =~~Cni rada materhiliieproiz- 8 seobezbjeduje dasepniktiCiii:i .: ~" ") Rezolucija X kongresa SKJ. strucnorn i rustvenom obrazovanju i vaspi~_T1ju_p_olaznika(irna seuvra:u u procesu realizacije-l'<!. . .:stri:ICno obrazovarije".§rt.itanja i <.3. . rvenih djelatnosti i obrazovanja. na ekskurzijarna.anJem..pore~ ~stalog.oSto udruiem rad :PlaruraobrazovanJe kadrova. Sarajevo. kOJI su nuzn~ u procesu realizovanja programa razv?Ja .nilic.ja <JD SbcanJeopste kUltureodvija se realizovagjem.se dosli~_d.reaJizato_r v~Pltno-obr3lZovnog rada (obezbjeduje svoje strucnjake za izvodenje nastave. za uk!jUClva~je urad onih kOJI zavrse skolovanje na razrum ruvoima usrnjere?o~ obrazovanja. srednje slozena.kOJI l~a pravo da 09jenjuje funkcionalno. strueno-teorijskih znanja i teorijsldh i praktiCnfu zoanja i aktivnoSti iz praktiene nastave osposobi mlade i odrasle za odredeni.:?a ~orala da irna planove obrazovanja I osposobljavanja kad:ova kOJI bi polazlli .nosl produkliVn?Sli rada.om zaposljavanju i stalnom struenom osposoblj~vanjuv uz ~d l..-.!~~a.90~f!no~I.rnijenja.. pomaze mu. unosi vise realiteta u programiranje mvoa. za stvaralacko .na taj naCin sto one svojom organizacijom.. profil Zanimanja imajuCi u vidu prihvaeeDu .lCno::te?DJsK:QL!L""li...0brazov~!1Ja.sf crarnau d ruz.>bz!rol!l na to da se obavlja drustvenim sredstvima.ob!19. ::''> Dom(f~~ rad ~or~a~i~~j~a:udruz~og vodnje i e je e se s.:.sv!m drii-gim. slozena i slozenija zanimanja).".sa -opstekultnrnog. .od I?jlho_vihpotreba i potreba dru~a kao cjelfne.-Q9redene struke 111 proleslOnalne djelatnostt. prilikom posjeta kulturnim orgamzacijama.l.idrugi.spitrio-o1Jra:tov-rte-djelafiiostrdil nase drustvo treba svrestrano obrazovane licnosti.brazovnog rada vrsi se u procesu slobodnc razrnjcne rada.ospn'illbIjavanje ia obavljanJe odredenih SiniCnih poslova i zadataka i za ru~a rada koja su potrebna za rakticnu r.oii p se~. svj~t<?.~~s~c:noJ reprodukciji.!\l:::~US. . . masovnog uticaja i sl.d • .nijeJ:ealizuju. :.I. da se ispolje kao stvaralacke licnosti u drustvenorn radu i slobodnim aktivnostima.0 nJ.:principi.s~o~pravn.ka-Z<l usv~?c!1Jesa~~-..'>.0 osposobe za iiadatkeJrojeee . 9 .elatnos~-nad 'lIjria:ci~~~. ..S :a.00:ladaju reprod~kcljom k~drova da ani utvrduju dio dohotka koji se daje obrazovanju I d31se .1ct kao 1 drugim objektima ~o~enj3 na.1 sarnoupravnim dogovaranjem organizacija udruien?g rada mat~nJa!ne proizvodnje.iu u tzv: stD. . da se kvalitetnije osposobi za poslove l:radnezadatke. Sustinske promjene u poloza]u i funkciji obrazovanja .~ to se ostvaruje dugoro~m plam.QbratOvnihorganizacija kojeteprof"tlet'ri. razmislja. obezbjeduje praksu 1 sl.u_« ') Zat? bi s.~pltna dJe1atnos~. razvoju proizvodnih snaga 1 sarnoupravlja:ri~~Pokole~ljivo je opredjeljcnje X kongresa S~ da ra?nici 11 udruz~nom radu matcrijalne proizvodnje i drugih drustvenih djelatnosti . pa tako i rezultati rada.vaspltanja.e funk:~a ob.da se u. .u.":.. .~ovanJ?. .osposobljavanje mJadih i c:idraslih Za konkretan rad u xadri6jorg~ciji.anje~ org~~a~a lid~enog rada.'Ovimpmem '.i.-..'. da se brze 6sp~soblj~vii Za~?u'piavlj. ..t.J:m~\!'!!1 p Ina_pr~~~vod. / . .ima odgovornost za obrazovanje i vaspitanje. ~)1tan C!nila~ <?~Iobo: denja lienosti i razvijanja njenih stvaralaCldh spo~bnosti. mora povla~tl 1 odgovornost svih njenih cinilaca prema udruienom ~d.i opcenitofivor covjeka._ -mlliipravnou·st·rojstvo· doprinesefunkcionalnom i sus~insko~ povezivanju sg .y.rt~)~Sposo~ljavanje ucetlik. premaju.>vanj3 ~o osnove za sl?b<.Ii '. em se u 11 .rillZYD... .:. uci. pmodno-mateni~izvodno-tehnifrog... 9d~ctSfiCU 0 opsta znanja stroke.9nu 09gcvornost za politi~u v~sp. '.. Polozaj nastavnika i ucenika bitno se rnijenja.po~ a po-rfe5na je za sve vrste proliVoaiie<..taJe fakt~r sves: I tranog i slobodnog razvoja lienosti. flJakadrovabuMnastavrie . odbranu i drusrvenu sarnozastitu i upravljanje vlastirirn zivotom.zla njegQ.'. ovladavaju zakonitostima pojediillh oblasti. Ovaj vid obrazovno-vaspitne djelatnostiima cilj da na osIiovu steeene opstekulture.eH!ivima naseg vrernena u opstcm. kabinetima i laboratorijumima. Slo. _ . slui. .osobnas~a (bira vrstu skole _koja odgovara njegovim int. realizuju je svaki u svorne dornenu.I:a.I"azV1. osposobIjene za sarnoupravljanje.._P9yezane. koriscenjem sadrzaja !¥.a.kadrova .9st. Prema tome. _~.anJ~ovog ma~enJa1n~¥ I samoupra':'ll0g po.. manjc slozena.. koja bi trebala da objektivno stavlja u bolji materijalni polozaj radnike u obrazovanju..2!!lJ~reIlQg~p_IazovanJa reallzuJe_yaspitno-obrazovnu dJeratiiOsnice1if!. vrsta 1 kvahteta obrazo.uCenikj-pol~ pr~.'::~?. Ql) Sticanje slruene opste kulture.obavljati poslijc: za~nog Sia?lovanja... --0vakoimrrcipitan-SkolsE slstem srednJ~gY. " .-. on se brineZatooa:odgo.strana 4. a to stavlja ucenika u poziciju da istrazuje.htetmJe . d@stveno-ekonomskog.lZ rada.>brazovanja. Ovaj vid osposobljavanja odvija se u ucionicama.>dnu k razmjenu rada..da se obezbjeduju uslovi da .anJe profeslonalne !g!ltnre.. ~I~rru i op~ drustveni standard pojedinca i druStva. sprernne i sposobne da stvaralacki prilaze poslovirna i zadacima koje obavljaju.·1?i#.i~k.'.nI]e samo korisnik cije kadrovske potrebe su osnova za planiraDJe. kao ~za p~rrnanentno ob:azovanje radnih ljudi za rad i sarnoupravljanje..radui~odluk~ X! X!~k~~gresa_~KJ.l obrazovanja sustinski.o-obrazoync djelatnosti prema lome koliko ona dopn.p. Zato unaJU pravo 0?I pe~a~oZ1 kOJIse zalafu da obrazovanje u praksi bude faktor drustvenog p. Radnirn povezivanjem na istim zada~a otvaraju se I!erspektive za razvoj daljih sarnoupravnih odnosa i utvrdivanje rea1ne ~ene <?b:az<.odu~CIJ~ podlZe m~tenjalni. »Udruzeni rad k_aocJe1m~ ~ora preuzetl neposre.rogresa. obe~~JeduJe strucno obrazovanje kadrova koji su potrebni udruzenom .. licnosti koje su pripremljene za odredcnu profcsionalnu djelatnost. stave.~oJe radni lj~~ u vaspitno-obrazovnoj dj:l~tnosti postizu mogu biti re__ai!1a o~.ravn: lI!tere. profeslonalno se osposobljava za poslove 1 zadatke koje voli 1 koje ce uspjesno obavljati kad se ukljuci na radno mjesto.. tinilac unapredivanja proizvodnje I l?_rod~lvnos~ ra4a put i natin kako se ostvaruje druStvena repr. sadrzajem i rezu1ta~a koje p<.oizvodn'ui dru d'elatnost odvi"a se u rocesu r~e r astaYe. ucenja i medusobriih odnosa.p. radionicama. " t~ -'.spi~o-<!brazovn?g rada.r~ovanja I.1.Qroc~.u~ruzeni rad preuz. kOj3 Je pretpQ~4!.. .<::.kao sto smo nije naglasili. 1974.:.d_aJaspitanje i obrazovanjc udovoJjj_im.>stiZe!os. UspjeSna realizacija ove nastave pretpostavlja solidnu tehnicku opremljenost va.>jektimaizvodenja praktiene nastave..:"anJa.pl5stlze se putem ~pe S~9!ili.lozaj.rezullatJ vaspitr.Jz~nom . .!_jeratnosti.osnOYni. Obrazovno. ':.~du.' . drus.ivn~b~IJI matenja_lm p<. pita. da se stvaralaeki prilagodava prornjenama..sne zajedOlC:~..I:ID'i. .~!U~. ...i polaznika da stalno produbljujui pr<:slruJ~s'{oJ~. .Jjlga i u~a vodi racuna da se__S'laki.e!1og r. Opsta kultura se pretezn~ stice u ~Cio1?.donosl programe strucnog .. cdgovara na njegova pitanja. humamzovanJa pOjedmca 1 druStva.~~ja:k. . haze vaspitn(}:.elima prirodnim objektima provjeravaju ono sto su naucili. S promjenom polozaja mijenja se 1 obogacuJ... Novi ~.__.ovlada strutn.&. . vrcdnovan)e r~zullata va$plll~o-o. Znacajha je sustinsk a promjena u tome sto .

'. 'e formiranje slobodno . realizator dijela programa praktl~ne.i .-=-faZvijanje osjecanja IjubavLp. Zakonom se predvida da se usvoje norrnativi na51avnih sredstava i druge opreme k?ja je potrebna sa:. . _..i2:bor zanimanja i .!~nQ__Q.:.:'.:::'.anja. /). ~'' ' ' i:~~i~1~~A..:...o.radu . bratstvo ije.<-~) ostVjln un clOna na veza ~m~du zaj:d_ni. stvaralacko ·uceSceu -socijalistickorn s.va u~ u~azayanje: lskazam~ pot!. .Lkritickog -du ha ·saradmm.:.ihodnosa m.aJ.~~ 29•. koje l. ' .!!2.z:alare::Kad~s·e3ionp.samostalncg . ~~oji: »Prakticn a nastava s~ I?ro[~. . da se ukljuei u radnu organizaciju kao proizvodac.~~pltanJu orgamzuje raznevrste pennanentnog opsteg I strucnog obrazovanja uz rad I 1Z rada. .:ajednicke osnove struke.~a~oob:azoyanJeJ)l. Po pravilu. laboratorijama i kabinetima. _. ~.~':::~\: ::.-moralmrn.)979.?_obrazovanJem 1.lOupravqanju. _... . ' . 1... 5v'e no fizicki SP~ i stvaiaIaCkl usmJerenog ... stepenu poznavanja osnovnih sadrzaja vlastite stroke..:n)e _L9~p(Jsob!javanje za _9Pstenarodnu_odbranu J drustvcnu sarnozastjClJC kulture: ". ~ se osposobi i da sam bude nosilac drustvenih promJ~ 1 promjena uJ?fOIZV9dnjl.~t~~_ odnosno onjentaciju ~~~ da ·traZi --oauceiiiICaka(rvre]iilliji. Veomaje znacajno sto se ciljevima i zadacima srednjeg usmjerenog cbrazovanja ne traii sarno iIi pretezno osposobljavanje ucenika i polaznika za odredenu profesiju vee i njihovo sire opste i drustveno obrazovanje. ooogaceno~tick:im vrije<inost..-. koji ce ?mog1!citi l_lliadom co~je~u da po _zaVrSdku skolovanja maze odmah zauzeti radno mjesto I.emtet i l~ntonJaIru mtegritet zemlje«'O) -. . Ciijevi i zadacl srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspltanja Imajuei u vidu trendove razv~ja ~aSeg samoupravnog s?cijalis~ick?g drustya. ' '---s--=tu: u druslve..:_-'.-.LJIljeriJJJ drustvenog-:i:ekoi:J..kQlskisistem je I~lOraobili .. . I vaspitanja.~{~~:i.. vaspitanje licncsti.. .. t .Styo. p:olZYO?nJ~ I drugih djelatnosti i organizacija udruze. .remenom pra~t1cnom osposobljavanju kadrova za r::zne.da.ceg~ne j So¢jalis~icke~~~l~eJugosl~~pre~nog da rEd! 1 Dram SYDJ~dQmovtIlu. nornenklature zarumanja 1 opisa profiIa zanunanja koja su potrebna udruzenom radu.' '. u organrzacijama udruzenog ra?a. cesto..dr~enom stup.'·~jevo. cilj: »Cilj srednjeg obrazovanj. u nasim uslovima poneki nastavnici jos uvijek vise vode racuna 0 svom predrnetu." Zasto se u riasem vremenu mijenja predstava 0 profesionalnom osposobljavanju? Zato jer ono ne obuhvata samo praktieao osposoblj~vanj: za poslove . strana 7.l . .9~laYi.-:::: 'sprem_.'.o~qcijalisticko~jedni. ..Yr1JednostrrrevoluC1onarne-reli:ovlOe.E..!v~Jl. ..'.<~:~:. mada neosnovano. .Y\:':::~!~~:.promijenjen zbog toga 5tO je pretefno tratlO da Se kod mlastrana 7.vremenu opremu.. .a.ii s i postovanje~preroasViin-naroaima svijeta.~iliie zav~enog sko19_yarija ..". '. I kOju-ceohavljati p.Za nast~vnika onLzn~~_Qs~?vr:u .""." 0sredDjeniu. . .::ruihQuadlza. .Sto. 0 tome u Zakonu 0 srednjem ~smJer~nom obrazovanJu : vasitanju.al~t1tlh sposo~ v !J!l~r=~ sovanja:ofu_(0. :. Nastavnik bi trebalo da ima u vidu ci1jeve i zadatke vaspitanja i obrazovanja kad planira.Y. ' i razvijanje trajnih potreba za sticanjern fizicke 1.?vanj~ i :.'.: .razvitak - .yodmm radom orgarnzuje ~e.sl~ve 1 zadatke ~oJe ce obavljati na radnom mjestu. .g rada sred_njeg usmjerenog obraz. kadrove o~go_vara)uClh z~U1manJa.'."..kao naucnog pogledana svijer-Ideologijei revoluciongjne prakse_i:adititke-kl~..' . ~~~L0... vjestina i navika za rad u odredenim zanimanjima. 1J " ...en.dX:UJle uslove . i~perative naucao-tehnoloske revolucije 1 potreb7 l. "I~ '.omS'kog-polozaja-covjeka: . '.koJlma se ornogucuje ucenicima i polaznicirna sucanje prakticnog znanja I iskustva. . odnosno steel neophodno radno isksutvo u realnim radnim uslovima.ema~.naroda-i-narodnosti-SocijalistiCke-R.Jene.m .:' ""::'.kao.' fizickih sposobnosti ..'-'.na.ep~!F-ge.e .. SlilZbeni list SR BiH.l_G..=jerenom . ------tj:: razvijanje odgovornog _9dn9Sa _prema .. <. ({). ") Zakon 0 srednjem usmjeren~m~b~ovanju.edu mladirna .' '.~.l. 0 tome u Zakonu 0 srednjem usmjerenom obrazovanju i vaspitanju stoji: »Srednje obrazovanje omogucava ucenicima i poIaznicima sticanje znanja.zadaci -srednJeg usrnjerenog obrazovanja lxaSp!t.mQlIT'r~v. J Zak:an 10 .nezavisnost.:!!1Ja_!1~~samo drustven i zahtjevi vas£itn_2-q2~g9'y_1l0j_organizacijj~nj~g ]l. broj 20179.·-3-:=-·usvajanje_i!!l!r~izma.se.aspita~ja..00jentacijllu ostvanvanJu vaspitno-obrazovne 4J~I.'.' . Znacajno bi bilo imati u vidu Cinjenicu da ciljevi i zadaci vaspitanja sluze kao osnova za izgradivanje kriterijuma na temelju kojih ce se donositi programi vaspitnoobrazovnog rada i odvijati slobodna razmjena rada izmedu organizacija udruzenog rada materijalne proizvodnje i drugih djelatnosti i organizacija udruienog rada u obrazo~a..'" . '.«. 0 samouRravnog drust~._: .vrijednosti .' 'q.pravilan. . ~ SR BiB.vaspitanjei osposobljavanje-za zastitui-unapredivanje ZIVOlnesredine .~.. razumijeva i prihvata drustvene promjene I promjene u te~OIOgIJI I P~OlZVO~JI.. ':-". ~~ _serealno sl!~va.sposobe da budu nastavne baze organizacija udruienog rada u obrazo\:anJu I vaspn~nJu kako bi mogle osposobiri ucenike i polaznike za konkretne po...J.ima.~janje potreba ~d<lHi..st!Dsk~s~ rjesava problem cvrsce veze orgaruzacija udruz~nog rad~ malenjalne. Na i.... zahtijevaju one sto je od njih za vrijeme skolovanja trazeno da znaju kad su zavrsavali srednju skolu.sa. .:sl?itno-ob_razovne'-osnove.poslove_1 zadatke.~~:?~~..si-Konacna odlil:tc:ifOil&rukovQj_osposobljen05ti.~..!liu..:'. I -.. oblici i vaspitno-obrazovne organizacije.".. :. @iorganizacije udruzenog rada materijalne proizvodnje i drugih ~j~latno~ti o.obavlja u realnim zivomim uslovim.4.ovanju 1.: -.i zad!ltke na radnommjestu vee i odgovaraju.rad i.azyijanjezdravihi human.El!lje~~g_~.-su¥er.-". uSPJeSn? obavljati postavIJ.Gesu.(hl}realIZUJe osposobljavanje kadro.dinstv." . f ~ilSpitinjJ!.lOtere~ov~Ja ucenika 1 polaznika.~.«") _ Ciljevi i.'?~~~oy~~a rrego-su i znaeajlf:iosii_2va koj~_o_mQg\lcavaAa u~!!i1.: . strucno-teorijskih sadrzaja I ~adrzaJa praktlcn~ nastav~ s prol~' vodnim radom irnajuci u vidu ciljeve i zadatke vaspitno-obrazovne djelatnosti orgaruzacija 1!druz~no.. . . skim radionicama. sto bi bila jedna od garancija da ce se u skoli ostvariti one sto udruzeni rad ocekuje od vaspitno-obrazovnih Ofganizacija u obrazovanju i vaspitanju.da se stvaralackl ukljuCi u drustveni ZlVOtsredine u kOJoJ zivt. .:-.. stvaralac struCnog dijela nastavnog programa.~ehl1lc~ ko-tehnoloska sredstva.. osposobIjavanje za socijalisticko samoupravljanje i nastavak redovnog obrazovanja i obrazovanja uz rad i putem rada..i~~.:".':":' obrazoyanju . esietskim i kuliiirriirnnavikama i -osobinarna: ····C.:. Na OV~Jnacin s..e mu poslove i radne zadatke.'" .se_pnpremaxLu_pro. Cini}~c koji se ~rine 0 zaposljavanju za':cSc:nih u~m~a lpolaz:01~a i faktor koji S organizacijama udx:uzenog rada u obraz.. e v.@) udruzeni rad pojavljuje kaokrea~or plan~va obrazovanja kad~ova...'.> . Stan 5..i. II.' -.. a ostvaruje se u medusobno povezanom sistemu koji Cine drustveno verifikovani programi.. i vaspitanju.... S!ufueni list -----'--:-. . realizuje i verifikuje vaspitno-obrazovnu djelatnost.graditelja-so . koje ce P!l~oCi CoV]eku.skolovaQE.~>'::"·:·:··::/\:" . ocijalisticko] J_1.. ase.~9na!nll djelatnost za koj1.arr.ni . .' ._ . Zakon 0 srednjem usmjerenom obrazovanju i vaspitanju SR BiH ovako definise U clanu 4.:.J£. . • ") Zakon 0 srednjem usmjerenom obrazovanju broJ 20/79.. pored ostalog. .radorn u sko.nog rada IZ podru~p obra70vanja.J).eba ?rgamzacija udruzenog rada.~ .. _ . Zak~~~~~j~"~~j~renom~~razovanj~ '. samoupravljac i potencijalni rukovodilac.maJu.: . \}'?~:.... . .ost. ~last nrorucke. nastav7 s proizvodnim radom.f~l!..-'. vlastitim predstavama 0 tome sta bi ucenici trebalo da znaju na odreder nom stupnju skolovanja i. drustveno-obrazovanje.« ) Da bi se uspjesno organizovala prakticna nastava s proizvodni. . c~ljevi i zadaci srednjeg usmjerenog obrazovanja 1 vaspitanja su konkretno definisani.Jzvoru..Jko!QY. Novi skolski sislem srednjeg USn1Jereno obrazovan a z v' se: ."'<:.~.

a (I:oliko je to u nJq. Ciljevi i zadaci rofesionalne orijentacije l.tI 1 oSpOsobl.:V.hnologije i d~stvei1~~ odnosa u n?-~em vrem~nu nalaze da svaki radni covjck stekne sire obrazovanje. koliko je rnoguce VISC.5. .. da se dalje obrazuje i sarnoobrazuje i da se ovim ukine prethodna selek cija u skolskorn sistemu po kojoj je neko od pocetka ucio da bude »intelektualac«. Novi skolski sistem ornogucuje svim mladim Ijudima da se obrazuju u prirodnim uslovirna. ' '1:5 Stipe Suvar. i to prve nstveno na dva uacina: da potice inielektualizaciju. " •• ~. maksirnalno razvija svoj kreativni potencijal.adcmskc "f'ciS'. obrazovanju ~ '\ "l Zakon 0 srednjem usmjerenom i vaspitanju. sta mogu. tehnike i te.«") Suvar trazi da se covjek razvija prerna svojirn sposobnostirna i intcresovanjirna. 21\Og. str. rada. ~.1_nteJektuaJnlh sposo~nostl svih koii su obrazovanjern obuhvaceni. Skola i tvornica. koje uslovljavaju intelektualizaciju rada i zanirnanja koji su nekada bili iskljucivo rnanuelni iIi pretezno manuelni. radnicka zanirnanja). Sluibecl list " ~WB H. -0 - '-'" ••• . . Naravno. iekuceg ljudskog rada.i. bira profesiju prcrna tome zasto najvise ispolji sposobnosti. Razvoj nauke. »Novi sistem odgoja i obrazovanja morae bi biti usredotocen na prevladavanje jaza izrncdu fizickog i umno£. da se stvar alacki ukljucuje u drusivo i proizvodne odnose. strana 12. razvrje sposo~nos. pnje svega razvijanjem . elektronike i kibernetikc. I ! { I J' f EJ Rezolucija broj 20/79.>dredeno zanimanje i da se tim podize akadernska kuJtura radnika I radno vaspitanje intelektualaca i postepeno ali sigurno i trajno prevazide jaz izmedu fizickog i umnog rada.ovoj rnoci) do~ida manuelizaciju rada uopcc I s:'akog konkret: nag. Zagreb 1977.. str. da otkrivaju sebe u svijetu rada i u vremenu ka? su sig~rni Sla zele. sve do grantee njihove prirodne obdarcnosri prirodno i flzicki datih predispozicija .. 150. X kongresa 810. a drugi da bude »radnik«.se 1:a <. ovorn doprinosi razvoj nauke. 49.Jt?nOSii i vaspitanju odnosi se na onc koji su se priprernali z.a akadcrnska zvanja) iii pretezno prakricne zanatske sposobnosti (razvijanc su ked one kaiegorije ucenika koji su se pripremali za tzv.1 1.dih Ijudi razvijaju I:. da odaberu zanirnanje za koje ce se p:avovremeno pnprernan.

Veliki bi uspjeh u Zivotu svakog Covjeka bio kad bi mogao da uskladi one lito on jeste~.njihoyib sklcnosti i ~osol::in~stl._ sc -Z:iGovorJ~_!~i.njego~i. ' 1-1_ .mja..d.drustvo i druslv"ne g_dnose.danasnjem stupnju razvop i~i1j:l.doprino si .se.. zavisno-od -profesionaJnlUiprerJe.alo_da.c_!T<Js~ijl. L~ detenninante su one oc:l_Qiih zaVlSIcovJek~h---u-e<l~ --niIIl pOS[OVlffi2.ipDlaznika kad.u }~~~i~. pnvredni i 1:ultumi~VOl le. vo doprinosi da radni ljuO e:kr~.i_t. podizu produktivnost rada.el?ii~a~adr6vlniiJ..poznavanju :p:oj~din...J_ •• (. to moguce. odsustvovanja s posIa.. ponaS:inje u procesu rada i ucenja. Dragan Tar.irn-usIO¥ima osposob~ ~nglJ]I GiG._toj'"_£~. ~.nl"-. korektno se ponasaju prerna drugim Ijudima s kojima rade i aktivnije ucesrvuju u sarnoupral.fo.()gucnostlma-:-:a ~-~- vaca pomoc'--..atno p i 0.-da ·oni-rod-istimili-prib!iinim-:usiCiJZi:.mjes..Dicima da shvate.Qnaln_g_QQjentacija_b. .5e.dJelatnQ?~ Zadatak pro1eslOnalne-erijentacijeje4i'f.__ ---.im radornskolc 4J._JIet~buh- ~e_<!wr1r~~<~ai'~~t:~~t:'~j:~e:::~~~.pri" slova -j -iaollqikilJ9je u profesionalnoj orijentacijitreba da obavljaju.drustvena htlJe ~"d¥e:uj~m.mI~?_9_ZiYj)J?l>rofesionalna orijentacija pomaze.i zavisno od njih birati buduce zanimanje.---.po '-1Stun-lIt.-psiliodIZioloskihzah(jeva rada Izanimarna. sklonosti.nju.' .nt.u:l~~raCe~rg..hira bli(iuce zaruma.tinL.:e.~Ll..Q}ll_[l·ihoyo :Qie..__ .:u_~l~~~i~~ ~ psiho-l-lZio\osKih Q~o~inaj sklqn~li i_isPQljeE-ill_~sposobnostiosposoblja.om~dril~-_ lyu lJlQ~gQDO uQ[uzenom_f~ (kao proizvodaca 1 sarnoupravljacaji {:~.JJW!..L u pr\. nezaposlenost i nepotrebno rnijenjanje profesionalne djelatnosti.nastavnjgi.9_Qll$_penod r.' .tn_radQm profesionalna . Posebno je znacajno sto se profesionalna orijentacija tretira kao kontinuiran proces.I:iem .kglika._e_je.'elfuaatJ<eUkqji. aspiracijei motive.-usmjererrom-obrazovanju-i-vaspita- !J.3a..=~~~~~~·t.JfQIrl!lhlkoli j \llJ.51~}.Dro[esije.detesauaante.n e ....orijt:nwcij3 .~oYnih programa. __.l:.naCin-lille-donese-OOluku4-izboru Z3oim.v_<..:.prornatranju razlicitih oblika DjlhoVlh djelatnost~_I·.i.QQ!..til_ G.gje mladi i o9_ras '.dobijaju... dase smanje povrede na poslu. ~ \~ Pre~~rouCeoe sim danali'.mcgu._. poslova.! .. cuvaju sredstva rada. Opste je poznato da dobro profesionalno obrazovani Ijudi i adekvatno rasporedeni na radna mjesta sa zadovoljstvom obavIjaju svoje poslove i zadatke. --.~.Tnteresovanja. nepotrebna 9010vanja. U~lizacije--pm1c@ne-Basta>J~mizYO..odgovarajllcarana rnjesta.Hl. ~') navodi:..1jiUiIa Ld~. ~ interesi: profesionalni t .:"y---------· -. . ·~-maouabTra lJl_pro1l:SiJU~ a . .J)nka:n~----..eaiUcu na njegovcrn .='" cia otkriv<' sebe na radnom !!!J~oje.t>Jra koj. Q_ve_oIa1. " __ ...m. ~ ·EJ:o.be an9~s~iI.azovu. s onirn sto zeli. ..koje Ie:eii:'lrCIrustvena sredlD~ porodlcn.. za njeno adekvat00 profesionalno osposobljavanje i zaposljavanje na poslove i zadatke koje Ce uspjesno i sa zadovoljsrvom obavljati. znanja.oae. . . usloYi Skolaiianj3..0.ellOl>r~'..u: iradom ·org.'Profesi9Jlalll:i u njcutucija nlor'!J? /_...P<:>!1~s~y.-t:WdIIJ.~¥miitj· najvise _~?pje-!@. I:blik'4~(. mogucnosti obrazovanja i zapQWava:rija:«..'.Tadnih zadataka) i odgojno-ob_ra.u.je. s edne strane san a a etmmn.9.~vj~il:-ll ¥imouJ?!~viJoiilCSO<..eksibilno pos~vljene.-profesionalne.lj~!i~!i~k.'ill:_ayania i afmnacijeJl'U:l!9J.. p_ciir. njihovo adekvatno _o~posobJ. i r. ------.\(6)) Profcsio nalna . o~cij ce ~i.je. 1 .da _:n0gu_ sluziti zasastavljanje prograrna profesiorialne onjentacrje u osnovnim Isrednjim skola--ma'..:obtarovafijIi-:-:fra=taauJu-sarrroupravljan_fiA-. ~ sposobnosti: '.dne regije i 51 a k i hitoQ mien na ucenika.Q_~a_0jaJLuajyi:...-:ili-utvrdivanje principa._9-FOjimSlZickim 4~QP_l!stI__kp~eJSpo _ pr~!lla odredenol y!t~~l~tt::. ..moguCe. osnove. f~a--ljlldi.na.pomogne.§~.f!l.i_](Ojlma_Ce. U p!:Qgesu..e. n~ dOV®!1.r~b..dn..:o~dgoju~. rasporedivanje na. koji je sastavni dio cjcIokupne vaspitno-obrazovne djelatnosti..ne-oail().-Profesionalna orij~nta"i.a...pmfes-iOn e orijentaClj novnoJ oli LSIe JeID. '--(f>.LJlSIOvi.. -.g~ta i_raz:vgJ!!u~nik.fes. sposobnosti.-zaposlenjei..sposobn_o_su_. da se ucenici i polaznici osposobljavaju za samoupravljanje... zdravstvene 3.su 40\'01j~veobuhv.YiSllt):::QcI~vJ)jih L (..-j_~~~nfanjezal'U510. fluktuacija radne snage..<5je·QiJiai:a:s_porr~~a!D!9-_rl!.-0'Zaci_~~?~_j)r<2Ces_i~l1al neorije_~t?cj~e jecda=F'odgi~~~adrova.Ill run a dYl"-~[ll~i_'..i9 treba ~a_J. moze. ---iz-polaznih osiiova koncepcije moze se vidjeti drustveni okvir i znacaj profesionalne orijentacije.da .pGmegne-uCenicima i polaznicima da shvate cia razhCita ~!.ufue determinante izbora zaniman'a' ituacione. n:.wruge-strane. metoda i postupaka rrjegove realizacijeczaodredivarije ....7.axn' ~_rudi razf~uju'.~~oonosunrn::t:ze..Cudruz.:P01Q~j. javaju n. prp- vezana sodi9.nal~~IJu.anizacij.ino~obr.l}f.. sastavni dio rada u organizacijama udruzenog rada i bitan Cinilac koji pornaze uceniku i polazniku u svim fazama njegovog profesionalnog razvoja. adaptaciju na . i!~ 1::~.. 1.~~.realno cpr ·c llVa.tom. --: ?~. Determinanfe izbora zauirnan]a U nasem vremenu postoje brojna istrazivanja kod nas i u svijetu 0 tome sta srvarno determini~e izbor profesije iii sta je presudno u procesu njenog izbora. c::nikuai' .i(e~ ")Pro eSlOna mrorijenTacija treba da se iemelji na dubljernpoznavanju drustvenih ciIjevnazV§J<l.1a\'anje.funkcije pedagosko-psiholoskeslufbeu protesionalnoj orijentaciji i za odredivanje..~rvj:-:bQrQ_m di uspje snijc obavljaju povjerene irn poslove i zadatke.t:ilSj')Jeh:J:.lL~Jifa¢one spad%ill sxe.iabcra-zanimanja.cjelokuJ1Ilom:odgCijriQ~O\)r!izovl1()m-i-profeslOn:Ul1oUF-pmfr .od-esnovnilrzadetaka..elji_ll~_g!!b.ogu&iosti s~J1. raziiCitim_pQ!. njen znacaj za svestran i slobodan razvoj licnosti.imaoja traie o4r~~oSobnosti iIi vjestine i da je nuino procjenjivati sebe usvijeturada lmaJuel u\ 'tIte PSiliO-tlZlOlosKe osobine.oJLPostrtu..cl:I..J?i_oiz::od.pribliZn..~spelja\l3Ilja.J~7enim UjS:- su kao bitne ove determinante izbora zanimanja i skolskim uslovima: U na- ~ I @spOsobnosti: psiho-fizioloske ~.na.naJlI O¥ara. d a.-.dpo_ rnjestojafirmaciju strucnih i9r:t!gih .Drijenla.i.~a.

. e~onomskl status ® "r:' ~) svijet rada: i (3 v 0:J svijet tehnicko-tehnoloski rada: rnobilnost fizikalni uvjeti status j izbora zanimanja..r: . .:: ... ~~lu .: . ~ .:.:·l~... 1• -I ~ tradicija skole: status u drustvu tradicija skole: »odgaja majstore zanata« .itelj:~ kulturni status '.'.. prirodne i drustvenc") 1'-< (!.. (J..:._ .. status --r ekonomski status obitelj: obrazovni status ob.)."·!}-I~::':~'~~... -~. fa.= ""!"'-'. ponavljaju.i~:. navike remperamenta iskustvo : znanJa vjestinc iskustvo: dob @ j~"l\'lli rne d. nastavni planovi @ obrazovanje: ~ opremljenost 1 F: uvjeti rada ftc!) obrazovanje . .: ·r .' .!.H.:.'.1"\ . '. prolaze) ) 1···:···1'·· •. ® ~~t ! I .)svije~ rad~: zarumanja svijet rada: zaposleni svijet rada:. . t!)!stavovi i shvacanja . .anje: .i I r i ( .~ ~) Situacione 0 determinante pojam sebi 'I i'I LiCne determinante Izbora' zanimanja Iobraz~)'~.nastavnici e) nolaznici skole: rOJ upisanih polaznici ~kole' broj koji Ce se upisati ~ci sko!e: '~ broj ucenika koji zavrsavaju II'hl lamici skole: 'V uktuaClJa ~ (propa!i.. -" Proies. 'D) iskustvo: \2. ~. tradicija skole: »odgaja za fivot« obitelj.: ~ . djelo.": ' '..ji ~:. -t) ~e~~~\~~l!e: ..:~.TarouK." 16 . t 0 crte 5. " -:. ~. . .. ':. --:.'isto 2 .<~. ogrami i njihovi zahtjevi --~-~ obrazovanje: . ~ ® \. ·. "")Dragan. J-: . 5) AI.:"tt}~. .~i~2i~~j~~&j~J:~~~ii{ '.l spol ~~ .: . -.:~:. !.

knjiga--»-Problemi--'runlaeffie-. cioSIa se oQSaZnaIlJail. k<!Q.a_sej_sye pafnje pgsvec~e vise CQvjeku. Rezultati ove ankete omogucili su uvid u sistem profesionaIne orijentacijesvih zemalja.:rT938. '. kojom su obuhvacene 73 zemlje sa svih kontinenata i svih nastavnib sistema. g~sebnu.puhlika.odilo s ci.MOR (Bureatri:rrcematlonal du.mfusj. nlen r VOlsu a 0 e Uticali ekonomski razlozi. njegovom razvaju i obrazovanju.m_faktoruproizvodnji.e produktivn. edunarodno udruzenie psihotehnieara osnovano ie 1920..ggQme MaR je donij~ru~.o_J'Q_yjeku. a u skladu s drustvemm potreba:rmrza4rndrovima«. Od 1934. o~va g U\II9 ptepan1Cl.ostl.na I"azvoj pro eSlOnalne oruentacus.tfffiCt najbolje naane ziJiovecan. decembra 1962.klilJ.) -.' . Generalna skupstina UNESCO-a usvojila je ovu preporulru 11. . orii Ju oslovens ruzenia ad I . Vodeci racuna i 0 bendikepiranim osobarna. teram en u e se ermi -esienaIB!H)fiJenta ta: VIm naziyom se tada odrazumi'evala racionalna raspodjela ra ne snage I p agodavanje ra a cove u 1 U okviru vaspitno-obrazovne problematike i prakse profesionalna orijentacija se javlja nesto kasnije. a 1962.atlni~j~w. do 1960.cija rada .je. Beograd 1966.a_j)rganiza. gQQi=izaSla.bljam profesionaLne orijentacije ") definisanje kao l.: ~ .i.p.koje s~ p.ovise .LT.. . godine _gokvil1!.".· .ek.f4~. :'i. Nai-m-e-. pn cemu se voairaCtinaoTlcmm osobinama pOJedmca u vezi s mogucn~a zaposlenja. . Jedan. MOR 1954. ravail .B. go dine ukazuje na potrebu koristenja profesionalne orijentacije pri rehabilitaciji osoba s umanjenom radnom sposobnoscu.l.. ..u._!). ~) Profesionalna orijentacija U osnovnoj skoli (priruCnik za nastavnike) Jugoslovenski zavod za proucavanje skolskih i prosvjetnih pitanja.'&Probkm~lnom-erijerrtacijoffi b2-VIO UNESCO i Medunarodni biro za va~pjtanie i obrazav3nie se (Bureau-Intemati:ona!-d'o/~on .' . UP' 1.9_nalnoj orijentaciji.Je da: »sluzba proteslOnatne-on: _j.P-omoc izboru zanimanja u iii napredovanja u zanimanju. Ota a u' se ova problematika tretira na vise strucnih medunarodnib sastanaka I konferencija. 2· 19 «» .C:no. .Na.i i " Na Ii razvo· nauke i tehnologije pocetkom dvadeseto storeea e. -..:.zasjedanjll 11 Zenevi ----¥.ciju-koja"e-bavi:llrproblemima profesionalee-erijenraclje. IsEitivanje f~o~a Covi.mera-biti-prilagodeoo-pGtt=ebama syake 6emlje«.lJem otkrivanja sposob~osti kojima bi o? to vise dopnmo proizvodnosti bilo je u to vnjerne 'poznato pod naztvom »psihotehnika«. god ine.utepenprodu vnosti. International Labour Organisation . gdje se u posebnom poglavlju govori 0 »mjerama za profesionalnu orijentaciju i selekciju«. (1 naredni podaci su koristeni iz ove knjige.~cije... Iste godine organizovanaje medunarodna anketa 0 organizaciji skolske i profesionalne orijentacije. GRAFOS..rov.ILO) izdala je 1935.B T E~unaro_dD. godine donosi »Preporuku 0 strucnorn obrazovanju«...

1' pracenje razvoja.u sposobnostiiiia..1.oi. mjerenje i procjenjivanje svih potencijalnih i rn. Ono se ne.a. Ovakav pristup je sigurno tezi i kompleksniji. u procesu svog profesionalnog osposboljavanja.-':~ 3. ali je.-kaHdidatu._§_ag_oji. proces mora inkorporirati: '{]._samo _dav. ekonomski pozeljniji i drustveno opravdaniji. najopravdaniji zbog toga sto' je humaniji.o. Profesionalna orijentacija mora da se prilagodi novom trendu shvatanja uloge Iicnosti usopsrveuom profesionalnom osposobljavanju. aktivno sudjeluje u cjelokupnom zivotu skole i kojistvaralacki usvaja i primjenjuje znanje.. i to danas i sutra. P~DAG05KI ZNACAJ PROFESIONALNE ORIJENTACIJE :')j..slozenost kriterijuma uspjesnosti.~~maJicnosti.tima_preferiranog zanima:nja-ra~n-donOSenfanreg<?~<:~?-lUOstalne~luke-o-Prihv4tljivDsti_toga~ianlmaii~ vecimrliri znacaJ.iaktivno ih ostvaruje i u tome procesurazvija i obogacuje sebe . u vreroenu u kome mi zivlmo.1i.: .. .. . U stvari.Licnost ne vrsi sarno niznovihizbora vee samostalno postavlja nove ciljeve.anifestnih rnogucnosti kandidata ®.. jer vrijednost covjeka treba gledati u cjelini. Uspjesan kandidat nijescroo onaj koji polaze ispite S dobrim ocjenama odnosno koji se dobro prilagodava ocekivanjima nastavnika vee je dobar i onaj kandidat koji._jca. nju").profesionalnog usmjeravanjaucenikaosnovnih i srednjihskolaiBrze tehnoloske promjerieTvelilaiekSpanzijaznanj:i'rriodernog vremena nuzno pretpostavljaju da proces profesionalnog usmjeravanja -ne trebashv:i.. ZnaCeoje Izrazasprofeslenalna orijentaclja« .1I.'!' .lljegmim .!iY.. ..-ospe30b!ja vaaje i'Pi11agooavanje Iicnosti .pristup profesioiialnoj orijentaciji u potpunosti odgovara ci· ljevima. Ovakav dinamicni ..Y. i <!j!!~_mi~O:)1tiI'-remanje.3.osobe_I!Q§.-d? U savreffienorn shvatanju pojma »profesionalna__Q[ije_madja«_sadrianoje trajrro. vee kao proces stalnograzvijanja potencijalnih moguCnosti kandidata za upis u vaspitno-obrazovne organizacije srednjeg usmje~lOg obrazovanja. a ne parcijalno. U prOteSionalnoj orijentaciji se 1! stvari polazi od Cinjenice::da5ei liciiO'sri~nrkturlrzanimanja mijenjaju i da je zbog toga potrebno Iicnost priprerniti i uciniti je sposobnom da u procesu svoga profesionalnog rada ili obrazcvanja stvaralacki aktuelizira sebe.. 1Dteresovanjil!!.izabranom zanima.dnihinformacija.titi static no i jednostrano (ne treba ga vezati samo za veci ili manji uspjeh u ucenju). pa makar i s niiom ocjenom zavrsavao skolu..

..' .. Stvarnu vrijednost dosadasnjih nacina ispitivanja daka prije upisa u skolu kod nas tesko je urvrditi. ali su naucno neprihvatljivi. . neprecizno evidentirani i proceduralno nekonzistentni.h. Uspjeh je nuino rezultirao iz proeesa prirodne selekcije i visokog selekcionog kriterijuma. rijetko i s manje sisternaticnosti.. ~ e c.ci. Veliki broj nastavnika i admiaistrativnog osoblja se svake godine angazuje u proceduri ispitivanja kandidata._v'!EQirani. .'. • .. kao selektivnim postupcima. Izgubi se mnogo vremena i ulozi dosta truda.. iskustveno dobri. Nastala je prava »moda« da svaka skola iii fakultet konstruise testove znanja iz odredenih predrneta. sarna po sebi. Nije potrebno sire govoriti 0 onom sto svi dobro znarno : da nestrucno konstruisani testovi znanja i sarno iz odredenih predmeta imaju vrlo malu iii skoro nikakvu prognosticku vrijednost.. Stanje je ovakvo' zbog toga sto sve one sto se radi nema dovoljnu naucnu i struenu osnovu. konstatovati da je proceduralni postupak i neekonomican i da rezultate nije moguce naucno uopstavati. •. New York. pol.:bila je n_~e_Is. Dominirao je faktor skolske ocjene.interesO:za visokoskolski studi] dopun e m _difikovan j (iIi) zamijenjellVsiho•• eno int _.znanja.. . i to pretezno oejene iz glavnih predrneta.\-t\ nM. Univerziteti. Pracenjern razvoja ucenika dobila bi se jasnija slika 0 nasim zabludama. geografski poloZaj i drugi auioci koji nisu dovoljno i.I -vanja1aUiiliaata v • prijedkada je lskustveni nosti Qriientaciji. Testovima znanja. 1961).J.. ski status. 0- r 0\ .. r-. 'l.ocjene. jer ima vrlo malo pouzdanih pokazatelja 0 tome. Vjerovatno je da bi i ani koji nisu primljeni mogli postici zadovoljavajuci uspjeh ako bi radili u istim uslovima.. Vrsena je na osnovi kriterijurna koji su. a rezultati su relativno . vrsili poslove u domenu profesionalne orijentacije.. .7'i .. ali to bez empirijskih dokaza ne mozemo sa sigurnoscu tvrditi.c'.!1i~u a<i!!b:Y'!rno.zaklju. a to nije dovoljno za predikciju uspjeha u skoli. i inventara Iicnosti ei '.M>MQb. .. ..'/( C·. :. a pogotovo naucno uopstavati.:L.!'. a najcesce bez strucne konsultacije. Rezultate u praksi primijenjenih procedura nije moguce naucno analizirati.YE!ill· Ka'da da je irnala . i sarad. mali.il.. »KlasiCni« pslholoski pristnp 7 ~ z. /9 /. a naroCito u nasoj republici. - h~' 0 3. .---"sefe'ktlvnlyaiaku!i:.. mozemo. . Ali je isto tako moguce pretpostaviti da su izabrani kandidari na »elitnirn« skolama uspjeli.. odnosno pojedini fakulteti (a nekada je dolazila inicijativa ad odsjeka iIi katedara) su sami. Kada analizirarno iskustvene kriterijume profesionalne orijentacije kandidata za upis u vaspitno-obrazovne organizacije. / '.straien..._naucnollopstavanjej. i srnijesna. !:Lrazvoj_~rofesionalne 3. najbolji test znanja mjeri stepen informisanosti u odredenom podrueju..•. 5 vise iii manje povjerenja u vrijednost onoga sto cine.J • ij"J . mozda. .(ill'l.jer su pristupi vrlo heterogeni.ll...nici.testovima znanja. takode.o.. '.Q_gomiC__ -na:I5'Dillje omogueavalg.t. a bez nje se ne moze vrsiti adekvatna naucna KaZemo i strucna verifikacija. Proces profesionalnog \lSmje..YiSj:_karal.&'_..Vd "tr . ~eka doSadaSnjaJskustva Razvoj profesionalne orijentacije.. nije postignuto one sto se ocekivalo. Velika konspiracija oko njih postala je. inteligencija." '. a 'za dosadasn'e rakse otkriva nekoliko bit' '~_iUl[(lfesionalnoj. Korak dalje je ucinjen kada su skolske ocjene dopunjene »objektivnijirn« mjerilima .i. S druge strane. ovi Onioa: felja za studiranjem. ~ .~.. Moguce je samo na osnovi oskudnog iskustva i teorijskih saznanja pretpostaviti da je prognosticka vrijednost do sad a praktikovanih postupaka vrlo mala.{)fjj entadJcGlJbila je jednostrana <)rezuilali .nosti. ../~ . -..I ~{h.. skolske.srednjoskolaca--uCinjen-je-znaCajluW:orak. porodiCni milje. pokazuje da je ona bila najvise koncentrisana na povremeno profesionalno usmjeravanje uCenika 0Stl0vnill skola i savjetovanje pri zaposljavanju.. Kandidati su pronalazili vise nacina da zadovolje na testovima znanja. socijalno-ekonom.dJten ta ciju imalaje...: visckoskolskirn organizacijarna se odvijao neravnomjerno.~ ne mislimo da je selekeija naucno vrsena. Economy and Society.:~'l.u nasoj zemlji.. .2. slabo argurnentovani.3. .i (Halsey A. / 27 #.e{J. na osnovu kojih ce se mo ci utvrditi da Ii je odredeni kandidat sposoban za upis u skolu iii na fakultet.-rer-oe e clje-nego. ..oa naCin mjerenja i procjenjivanj. Education. ..II ravanja kandidata za obrazovanje ..) Komisija SAD za ispitivanje efikasnosti zavrlavanja kole&autvrdila j~ da na to ntitu bitn~ .

':. vozaCi autobusa. usta i koz.p. •.. podrucjima angazovanja i stcpcnu aktivnosti u slobodnom vrernenu. rezultatirna prijcrnnih i drugih ispita.· v . . profesionalniin interesovanjima. ' ..Ispitivanje j·t vida vazoo je zbog' toga jer je za obavljanje velikog brojaposlova i zanimarija potrebna . koje jc ucenik polagao. pazljivo opserviranje.':\..o-.'. Podaci iz kumulativnog kartoria bili bi dragocjena pornoc onirna koji ih profesionalno osposobljavaju. . ju sing8hrlBISteIOlU ~ama (zanimai:J.a b. prirnarnih efta Iicnosti i ispoljavanju talenta. .. razvoju intciigeneije.: . PSIHOLOSKO-TEORETSKE ORIJENTACIJE OSNOVE PROFESIONALNE 'v / . To su zanimanja u .orlry. '.korn ukljucivanja mladih u proces priprernanja Z3 prof'esiju i njihovorn samostalnorn i pr avi lnom izboru buduccg zanirnanja. uspjehu u pojedinim predmetima.'?>:': ::/~~~1:T'. ~ ~_~~otn~ ii~ljiY~ za svjetlo vazna je za obavljanje onih poslova koji se v= 51 oifimmmaIno osvjetljenje. . su u svakodnevnomzivotu kodkojih se na.1e i. razvoju primamih tehnickih sposobnosti.) .::<."~~'f"~:. ponasanju ucenika.. 4. ve sposribnosti aju veliki..znacaj za neka podruCja primijenjene psihologIJe.'~ . mjcrenjc. Nairne. naj~ ispituju:.' U!ko\i'. .eozorne os vezanesu za ~d osjetnih organa (Q§..je . vazno je za ObaV.:. ' '.~ja . '.' ' . .o. .eOnih. kao Sto su poslovi u hemijskoj i foto-industriji. _Difeiencija1na OS~ivost.k.' .ja u saobraeajucrukovanje tehniekim aparatima ~OY8Dffl bor!o !:razvijenostneJcihvidnih 32 '. tekstilnoj iriduStriji.~ . onima koji ih ukljucuju u rad i onima koji 'ih prirnaju na posao i po rnazu im da savladaju pocetnicke teskoce...< -.%~3::" ".esnovuboje kontroliranjihov rad.ni os -.. ..lova.·ieljeznica i. koje moraju biti razvijeneiznad sfu.-. za obaVljimjepoi.:':~\f:\. ".. prihvatljivi kao zadovoljavajuci.'. tramvaja. !ill.e'ne'·' ".. in·a.:.' " .tibPt.-.sliCno). karakteristika. poslovakod kojih se.""""___"'.. biljei:enjc j analiziranje podataka iz kurnulativnog kartona pornocice prili. '..' kojih rafilthl iIl\1§r j)ii.: '. nos.iiidristiiji . .'>..va. .• (sposobnost uoCavanja detaIja na razlieitim daljinama)je "do vazna za 0 ~anja u saobraeaju (piloti aviona.eblja.' '.~. '/:~.' broj Ijudi. specijalnih sposobnosti.'i ~ .'. iivnog i:azlikovanja nijaitsi boja i svjetla.:'.boja i josnekim graiiaIna kemijskeindUstrije..!.:y" '. . . ..r. od e a .Yelikl '.vjetlin...'.::.. 3 -PrO[csi~naI~.ndai-rutkoji-. .: ".ljanj....s. u tr.

'~~ '~" ~· <·i. ..:. vazno je za sva 000 zarurnanja u kojirna se posao obavlja pornocu zvucnih kornunikacii' . -:~:-f:~{"~i·: .i. . Nivo razvoja rnteligencije neke osot>e izrazava se brojem rijesenih zadataka u testovima kojima se mjeri inteligencija ili takozvanim kvocijentorn inteligencije (1Q).iznad prosjeka a rnanji od 0. kao sto su industrija satova. elektronska. U takvim slucajevima govorimo 0 raznim oblicima tuposti iIi Cak slaboumnosti. gencija je sposobnos aZl 0 U avanJu aps 1 teorers roc em 0 e • teligencija manifestira U sltuaCljama u o]ima treba rieSava. Za inteUgenciju mozemo reci da je to sr snalazenja unovim situaciia ' i nepoznatlmJj"r:Qhlemjma (J kra'n'o'lim I n os e IvOSt za r bleme ko'a se moze razviti do vrhuDske styaralaCke spasobnosti.?. u Kojima rnuzika predst avlja jedan . ~ntelig&lcijGm-mai~_l.~.enclJom mogu usvojiti mnoga znanja. vee v ~utLda_p.ia "II svim akti~'BostiIBa covjeka a narQ:_ Cito onda kada usvajamo nova znanja i v'dtine..~:.:. Slika I.itd). ako nernaju radnih navika i zelja da nesto nauce III urade. u glavi. kao SIO vrl_onadaren! pojedinci mogu ostati neiskoristeni. Pored' jacine i brzine. a ad hIZinekoliko je yremena potrebno da rueSI Deld problem.:'!~'. In e a ana opadati do 6 go me_ Poslije toga dolazi do nag ad an a intelel1:ual s 1.Ja[aZVi]eno'S1:i psihornotornih sposobriosti. U praksi se najcesce ispituje ~relnosl prstiju. u druS~. od kojih se vecina moze lako korigirau.i_~. na poslu. Istinaju[<l. kao opcih karakteristik:a intcligencije. StQ .:. " rnjestu.lrie i lakse usvciii~ZI!?Dja (tj. Kako smo vee naglasili.. koji zahtijevaju stalne i razlieite inrelektualne na pore. lito utjece na nju i kako se ona razvija. ~voje osobite vaZnosti u Zivotu uopste a posebno u pral. ' ..OJIzaht~}e\'aJu slozene.. IJU?I. >: " .. jer pojedirici sa skromnom mtelIg.. brzina rencksijeJlabilnost (mlrnoca) ruke~ Spretnost prstiju vazna je za uSPJefi u mnogim poslovima gdje je potrebno sastavljanje sitnih uredaja i baratanje sitnim predmetima.10 postizu oni. ridskoristavaju do.. cesce se nalaze . Ako je inteligencija toliko vain a u iivotu covjeka lao pojedinca iii clana druseva.gencije zadriava se do 30 godina iivota. JO . (c)JMentalne sposobnostl dolaze do iwza.bno~ti. U zivotu se. Ove dvije karakteristike inteligencije ne moraju uvijek ici zajedno. lakse uciti) ali ona nie Jedini fal"tor od ko a zaYisLus: .ill1Q~~jne indiVl ua ne i profesionalne razlike__1lleduIjudima. .90 postiiu oni cija je inteligencija ispod prosjeka.i porodici. sluziti.kOJIsu se u toku zrvota pretezno bavili poslovima.osobine. Po misl'enju nekih psihologa posti nuti niv razvoja inteli.1 _ U toku razvoja a 0 se moze uociti razlika IZme~ nosti i nepovezanosti djecijeg misljenja i logicke sisteruaticnosti.. o ~a: ge Ja. koja se zavrsava oko .:tienim Ziv~tnim situa. treba naglasiti da vecina ljudi ima prosjecnu inteligenciju.'. bolova.:"./ t1J c. Mali broj Ijudi ima inteIigenciju razvijenu iznad prosjeka.nego·sa :dalekq-manjezalaganja . Ako je pravilno iskoriste to je veliki dobitak za njih i za drusrvenu zajednicu.teSke probleme osoba mozeJ.. Netko je u staliju da rijesi najteze probleme..'.razdrazljivosli j sl..'" . nakon postizanja pune zrelOstl.:C_L. Po• motu inteligencije nastoje sakritisvoju..~.industrija.?d v~nijih p'redmfta. zadani u ~~2in~t~e~li~en~Clf·~· komuDikacija integracija . Neuskladcnost karakteristika vida sa zahtjevirna posla dovodi do prevelikog naprezanja..superiornost i toonda kada trebauesto da nauCe. " Slikovitije to je prikazano na sljedece dvije krivulje: . ruku.. 0 pojediuaca ova sposobnost maze nedostajati u manjem iii vecem obimu.it!hll%ti. zna da su razlicite poresk oce na kOJL C :.:. gOIOvo svi takvi pojedinci postizu veoma dobre rezultate u toku skolovanja i na radnom ja (zvucni Osirn ispitivanja sposobnosti vida i sluha za obavljanje odredenih poslova ispituju se jos i ~posobnosti njuha (neka zanirnanja u hernijskoj. telektualnu. ~d~ ~e u pita~ju ni~o d? kog~ se mo~e r~_iti ~nteligencija.~~~~~.. d~k d~gi i u dubokoj starosti ostaju sposobni da obavljaju poslove k. ...cijaI¥a. . Kod nekih osoba. ... Prosjecni pojedinci postiiu [Q od 090-1 10' Kvocijent veci od 1.~·. .cesto susrecemo sa 5njenicama da ljudi zloupotrebljavaju svoju in.:·j·:. kao sto su zanimanja. Spretnost ruku je pretpostavka za uspjesno obavljanje poslova kod kojih je potrebno upravljanje raznim alatirna i strojevima.:'fY~::. ona ima poseban znacaj u . (grpsihomotorne sposobngsti su vezane za vrsenje raznih jednostavnih i slozenih pokreta.~Y. No. a isto tako i VISO oobrazovan moze imati skromnu inteligenciju. Rezultati svih dosadasnjih istrazivanja pokazuju da je inteli nci'a odrei:lena rvenstveno nasl'ednim [ala ~Okoln~ [a~. boje i ritrna zvucnih valoVa) vazria je za izucavanje zanimanja u muzickirn i drugirn skolarna.. " pro~d~O~lazUl~da treba rijeSiti _~~~~~~~~~~~~~. procesu uCenja utoku ~olovanjai kod stjecanja novihznanja u toku atavogfivQta. igtelige~a se mJen a svrha uti mJerenp Je ubor po~ za POledina . neka zahtijevaju da se problem rijesi brzo. suvremena psihologija zastupa stanoviste da pna posjeduje i neke druge.:::~::. ISIO tako ispitivanje karakteristika ~luh~ ..j" U slueajcvima kada se visoka inteligericija poveze sa velikom marljivoscu.'. Tako se ios ovori 0 no' konkretnoi i sociialnoi mteli encin... tekstilna industrija' i sl.~~-T. dok ked' drugih vrijeme nije vazno.kril.zi~~jt~~tt~~~i. pa u tom slucaju govorimo 0 odredenom stepenu mentalne zaostalnosti. .!!iu imaju ogranieen utica]. 40 . Medu ovim posljednjim. \TIo brzo doIazl do opadanja mtelektualnih spos. visine.I S .. Za njih je »inteligentan« onaj koji je zavrsio odredene visoke skole i fakultete Hi pak onaj koji mnogo zna.p_Qj~. !. koji su po svojoj inteligenciji.hoi inaCeuZiyotu.~:':. ponck ad uvjetovaue nedostacirna vida.ja sVoje intelektualile bpa~te.ma. 'SlO ima za posljedicu srnanjenu produktivnost i nesigumost na poslu. lnteli enc"a se ocinje razvijati od r 'a a do zrelosti .OYelikom broju zaniri11ii1jiil:Ispjetrnrvisi-prvenstvenoOG stupn.".Ostrtua-sleha (rnogucnost razlikovanja intenz itcta.~-f:·E. koja je karakteristicna za rnisljenje odraslih ljudi.te. ali mu je zato potrebno dugo vremena i obmuto. u velikom broju. manji broj ljudi ima inteligenciju razvijenu ispod prosjeka.. .rurwu:Ja skole i radna mjesta. . ' " svih vrsra industrije.mtelektualne napore.-.::i. Isto tako. sprernost . Kao posebna mentalna sposobnost i teli enci alma nel ' tike kod kojih su najvainiji_iacina i b~na intelig~me t pena inteligencije ovisi kako . okulomotorna koordiu:J-eija. t1 probleme ko rirode (rukovanje predmetima i sadrzajima koji SJl.::'.9dnoSno liCnid()hodak. postavlja se pitanje. kozrnetickoj i nekim drugim industrijarna) i~ (zanimanja u prehrambenoj industriji i ugostite ljstvu).'. U svakodnevnom zivotu !judi ne razliJU mte rgenciju 0 znanja I 0 razovanja.lijenost. Nepismen covje!( moze biti izranto mtehgentari.: .Dni uce manje nego Sto biiriogli.'. :-. ako se na vrijeme uoci nedostatak.se pojedinac nalazi.' Sto se tiCe zanimanja i poslova. signali i govor). 0 sposobnost dolazi do izrazaja u gotovo svimsituacijama u koji. '.za.~:/. A strakt a mteh. 34- .je pojedinac inteligentniji to ce brze i la~e shvatitinovo gradivo i bolje ~se njime. savladavaju oooliko skolskog gradiya(ili:zadataka:na r:adnom' ~jl!s~) kc:ilikoimje do-' _voljno da dobijuprolainu ocjen~.. Ovo ne treba djelovati 0 es ra rujuce.\ .

u.-V·rni . hemije i biologije i sl. ~NajslozenlJi_iefrklisrJji nacih ucenja jena osnoyu misaone anallzc »dredene situacije 1 sad~ .iiriitacijorn. grupisanjem sadrzaja prema njihovom smislu i logickim poveziyanjem razlicitih dijelova Iz vise predmeta.:___ ~~P[' k?G uC~lIJa v0211Je~~.. ako snit' U stanju da ga sarno mehanicki reproduciramo (ponovimo). . re ada..cncijc dobiccmo o~e ~dno-.sl.su rilikorno .. Ueenje.ps. instruktor .~ ge.?zn_~v~_r:!j_u.l e iosmatr1!.. bio._.. . k. d~je nekoliko ~ogucih odgoyora i zadrzava onaj koji je ispravan.'. tacno i uspjcsno izradi neku alqiY.i:!uirngekoje meo redenepokietel onda sa~ POKusav'Y~ ~9kre:e'.lholos~~g st<l119. vrsl se natkrivanjem bitnih veza i odnosa u gradivu. . treba da budu ispunjena najmaiije--4uvjC -.bi jedan ad pnmlera lrnuactje na- ~"~~' .g:. ~ayjka ie autornatizovan1!.0 50 60 70 80 90 tod1ne tjvola Slika 2.e ~Hk~ L ______ ----stlcahJe vJestma uvijek Je pr~ceIl9.ijil. sadriaja Oailli u pisariom obliku.kubja I po~ IIDltaCIJe til oponasanJa I na osnovu rnisaone anallze odredene SltuacIJe iSa<IfZljja.cC~L!. ----Kada se pojedinac nade u novoj situaciji u kojoj treba nauciti novo gradivo iii nove vjestine.:nt ]otellgenClj".-- s e: v.:P~t?i~ veIik boo)..~sto':i u~~~~n. pra~:u voznje 1 ~(rca]u polozaja volana na njega i slicno.0Gavljale ?ruge:os~7nu stvova!i visi·niisiiOni·~ocesl npr. . utvrdivanjem uporisnih tocaka. uce eT roditelje. o~ k~e-spo~~nu[i ucenje na osnov~-. Prcmda se vjestine ocituju u uspjd.~ . j 1 ~ to t I 25 20 15 10 20 50 . on pokusava slucajno doci do cilja. .~_r~g.~.alDim~\'liaDjem stecena ra~Qia' omo~ va Co~jeku da 5 mml~almm utroskom e~_Qrzo.kandidatu daje niz informacija 0 ino!Oru.i?c. All 0 e vJestine ne rnoze se vjezbanjern forrnirati navika .!la prostorno Ivrernenslci odyo]ene diJelovi} .oJe su .ui (pokreta) za koje jeVazno da se odvlJajU brzo.informacijaiteqretskih-rnanja0i-usVajanje" si"iiio61icke grade zahtijeva sticanje odredenih vjestina i ~ika. . hm )aJeusp]eSDI]aako.• aCi' kako da dode do to Treba a . .s. mu._ st. '. 0 nosno olJi 00 prosjck.je poznat cilj te aktivnos . povezivanjem gradiva iz fizike i rnatematike. cilia.hl5.x• onavIjanjem stecena.~ka ~oje...Y. .usv2jaju..1f1ldig. to jest rijesiti zadatak iii obaviti neku novu do tada nepoznatu radnju. Ucer:lle napamet.ipak. .s1. (a ntJe I us esm e 0 av a ne'u fa n u . a pose no za nas vnike. ~ro]U _bfZlDa. .' nje interesantno je za sve ncs. Sa.9. !. ana:lZa a 'voasti nitb~nte Tanallza _Q_<:lkreta_.. . '. precizno I ekonomicno a znanja u re~rodu kcij! u I?r_:p. lakse.a otreb~'~-~b~vr~:e~ ~ivnosti (CitaIoYem~!San em rnz . Ono postaje sastavni dionaseg znanja samo onda.. dolazi brzo do zaboravljanja pa se ni nacin rjesavanja zadataka ne moze uspjesno primijeniti na nove sadriaje i zadatke. ak{l !. Da bi dijete pristupilD lIsvajanjn Dauh' znanja i vjeStina. e stekJo odredeno znan'c i viestina? Odgovor naovo pita-' .·uclj"n.I:QIlliene o kOllh dolazl u centralnom nervnom srsrermr S~vjdlina_j d zoal!J3 u· ~k~a se f!a nekoJi~<? nacina. . Ucenje na ova] nacin je dugotrajnije (neekonomicno). • okreta:nadnJI.J?:::9~~oV .l.9°!u)dima Aka na apscisu nanesemc~ veiicinu b.IDO u mogucnosti daga smisleno povezemo sa pnje naucenim j usvojenim sadrzajirna iz istog i srodnih predmeta (npr.e. Sto'e otrebno da. koji se inaee mogu rijesiti na osnovu istih misaonihprincipa..' ..IS_tE. i.).medu njima_ne_post~je_bjLCJ. 2rbsjcC~1 ~c:. lmi "akaooblikucenja dolazi doizraza'a kodusvajanja navikaiv' estina.. fizike i hemije. na osnovu misaone analize odredene situacije i sadrzaja..nom obavJjanju odredenin moiornih rad.broja . . (nervna transfera).odredeDog .).'. ormlranje navika.dAlianjem. dok JC zn~tnO manj] broj onih Ko)i su slab]]].~..~ ~vo kojesrno utili nece postati dio naseg znanja onda. Osobe koje uCe nove nS:.za sticanje vjestina i znanja jesu J2. .J. sihomotorna s osobnost kola omocucuje co -e...nc:nvK~dnj'e~~ tr~~a~'~'. I?ijete.' .

osim ako slucajno u toku skolovanja 1 radane.--:. IdTmmahsticki InS ektor..~yl~ sposobnostima i drugim licnim oscbmama.l. 'If ' 4. Uz o dredeni stavaozlv javarno ugodu j neugodu koje se vrlo cesto orrruraju I pojavljuju. all ne voli dasvira ru Jedatnn=s·trument). sposobnostii znanja za od'redeno .<?JlJe razhkova~ na opste drustveno i I OZOS 0 ~nacenJe.iiilStl).""-1' _-' r C}/' si. O~taje cmjenica da ~ ~oz Citav Evot .1 r:meIllil... ili je to ~eIJ!i rodi~elJ~. .l.?C0-'~' vezane za ra sa zivctin'!lma. "c'le0~c&01 ~~i.profescr._. kao I rC?lt71JI ~SVI~~I kOJ~rade sa djecom moraju truditi da kod njih raZvlj u drustveno ~c:::IJne I _pozlll. lnle" si redS(3vJjaju ielju r '1~ < / \." .ITlil..edu interesa.y -/--:. Broj i vrsta interesa u toku zlvota. O<"<""7oitCjjU(.:.uJ. ·)·:LI _If - " :. )l<l '51 kvalifikaci'a' :.l.~ postoji-nikakva aU.a ~~J a..ko.Z<. .. J.~~ UVl.nje-\'Jse'sp()ntano...fila f ~ . ?ro1c. : \ . 4. . Bez ob4ira. ' ' i »loseg« zanimanja. Za <!j. vee se nas~aVni_ci~.~'~~~: 'Z.'avc. ' .omat~ka spontanost. ro?~)!ne I prijatelja. " .ocjene..yojna. .moratI obavljati posao koji ne voli.csobic.:. Ispitivanja pokazuju da djevojcice osnovno-skolskog uzrasta naJv~se vo~e zarnmanja: daktilograf.anje.:Qj~JC { o'edinca za ob ' . Tr~ba re_C1 a u neJ?m ~ slucajevima mladi ne mogu birati one sto ze1e III ono 5tOmogu.zani.ecumladeg uzrasta do puberteta. emocionalno . novmar.2.Y€. i s.stom~tolog.':1 __ ll:J_I~._~ slabe povrSne. vezane za roizvo 5 no. Posto'j vrsta in . Moguce . Mi cesto zauzirnarno odredeni stav prema nekorne i necernu.) . .(!j (/ 1(. '_'---'-l\1e<t1'1:i.~e<i \'[<'1:1inle(e~ S obzirorn 'ama V . "V .lnler . Ako dijete ima negativan stay prema jed nom iii vecern broju zanimanja. nama. pa i za forrniranje stavova.3. ~~nik moze i~ati zadovoljavajuce sposobnosti Z.javl {)I /J ' je ' :st kod d~ece aju ~.-u-velilillm-broju-shiSajeva ne PCStOJIdovoljno slag~nJe Izm. a da mi toga nismo uopce svjesni. To isto.azne: Prerna intenzitetu . teh_nicar.· '. Tako npr.'H. Forrniranje stavova kao i interesa.v~splta~l.Jne Iprol.eha~i':'r.' \ \ '~/ .. .' v klasifikaci. ~adu sa ostaJim o~ininih covjeJ>a._:::::." ... I I\'r ~ .i... :asniji~u~astimtim~~e...ne interese. pr~ma a~vnosu.u1. . Porodica je jedan od znacajnih faktora cjelokupnog razvoja licnosti djeteta.s. . kao i njima slicna zanirnanja. ... U er.<:'. 38 -. vezane za en e te 'i vezane alazen e novcg. spiker. . ucenik izjavljuje da zeli izuca vati odredeno zanimanje jer ga voli.III erese Iota'o .o~. Drugim rijecirna stavovi su ponekad pod neznatnim utjecajem neposrednog iskustva.-l. ...:stan~nu (stal~u) ps~holos~osobmu pojedinca. mte. . \:. lake ne predstavljaju .Calna zafi!?1anp.zavoli ono ~o radi.3..:. U . ."Hmii. S cbzirom na profesionalnu upotrebu. 1 toposebno profesionalnih . a da zato nemamo nikakvih iIi vrlo malo konkretnih cinjenica.':lnm. Covjek koji je zainteresiran i voli svoj posao.uli_cjogadajima.sl imaju bitan znacaj za obavljanje velikog broja aktivnosti..G.: . '> " . glumica.. cine i vrsnjaci.:. .si_po~iu_ realniji i _<.. J~ e 'a a . J a}vA-?-0] ! kao i prcmazlastuim.~arm¥el!t.-': : .na.7r~\:oju in(e~csa n.. U zavisnosti ?d opse~ psihofi~ic~og razvoja samog ~Jcte:~%ezultali dobivcni na. resi se mogu podijeliti na : liT rnierese vezane za r '.na ~. Pod utjeca.clDj&nlcu-5t~.. I hlmsk:iteZlser. .. ffiorep ovac.' mterese mozerno razlikovati prema trajanju nad?~Qtra.. U ovorn periodifCfJeca ne UZlmaJU lLQ Ir v e s 050 nosh.interese vezanc"za..' . .djeeaGi7-m.))e~ar. Starori '~'. .). .:'odg~v~rajuca zanimanja i odlicne ..!c~u iskustva 1 eksperirnentalnih istrazivanja pokazuju da .. sekretarica.<. mtere.>Ja01 . onda je normaino ocekivati da ce izbjegavati ta. ko~ naJv:ceg bro~aIJud~.. a.a. najpriviacnija su zanimanja vezana za velike i nenad~zbudl Ive dogadaJe (detekuv.ljecaizraZavaju zelju za onirn zammanjima kOJa~vlse odgoV_~~J. zI!acaJ'!o se rmjenja.su I ali one zavise od svrhe.t.jem roditelja ili zbog drugih razloga. nerijetko. a 0 njernu zna vrlo malo iii gorovo nista. o?. ali tonije sve.obo en. drugacije se odnosi prema njemu od onoga koga posao ne interesira i za koga on predstavija teret. postoji malo vjerojatnosti da ce sa zadovoljavajucimuspjehom za~~t~ skolovanje.. _ To znaci da ruje ispravna kQ!1ccpcl)a da ~nte_resetr~ba l?ed~&os~1Is~on~~1lI onda kada se sponrario J.. a. Slave' enc. .mo~ena vnjeme za~lt~ odredenu skolu.-a.LI~teresi_. Nisu rijetki primjeri da roditelji prenose-negativan stay prerna nekim zanimanjima i posiovima na dijete. oni ~aCaJOl za obavlpnJe sVlh~~s~~:~Qsebno erese t.. znacajno utjece na nase ponasnje i odnos prerna Ijudima i poslu.. '{~¥..~ob:a.u..lX. 5 avm nau 1 s ikeri i sl. ali ako ne voli skolu iii zanimanje koje ~ o~av~jati ua~on zavrsenog skoklvanja. ' Interesi i stavovi vazni su prije svega jer predstavljaju motivacioni faktor u privatnorn i profesionainom zivotu pojedinca.III druge kvalifikacije._ J.mzmjCf idrugo. vee ono sto lffi sredina u kojoj se skoluju omogucava.na-!kUvn~ I 'pasivne (na primjer dijete moze voljeti da Slusa-rntizlkU..dot~ga n~slaganJa doI~ zboi? tOi?a sto mladici i djevojke biraju on~ zalllma~Ja za k<.aml'pretpostavIJ~Ju da Im~Ju ? potrebne preduvjete.mterese f. . ideiama LPmrnp.

Yis.. Trebalci bi da pokusaju sto objektivnije upoznati svoje dijeteipotraZiti pomoe dru~·· truenjakainastavnika..poeeti 510ranije ~a pripremom djeteta za buduce zarumanJe:J:CL~. . u trenurku izbora poziva. U slucajevirna najjednostavnijeg i najtezeg fizickog rada (npr.. an De mali bro· roditeI"a . ate razvo i svo a dieteta j nasto ie sto e rno uce 0 e uvnije.a povecava potreba za intelektualnom aktivnoscu u njihovorn obavljanju. posobr:ost~ i druge osobine. postupaju jer su neupuceni iii ihjednostavno nije briga.instrumentima i strojevima koji cesto zahtijevaju odredeni fizicki naper.visesrnaf!)uje razlika ii:ri1e. U jednom istraZivanju koje je istovreme-· n9 provedeno sa istim i. informira se 0 vrsti zanimanja i 0 uvjetima upisa u pojedine skole. ioterese. rodaci.~vIJuJe se sl0onost da !D~jenja profesionalne zelje.- najeesce nisu u·skiadusa ieljama i spOsobnostii:nadjeteta.". do besPQs..do¥od~dje~tcjenjivania vaZnosti izbora zanunanra. Istina je da neki poslovi zahtijevaju pretezno intelektualne sposobnosti. '.laJu I 001 rO~lteIJI. dok drugi tako .:<:~i?~:\?)" .oi:leo:. Najeesee ovako reagiraju ro~itelji koji nisu uspje... .. . .1. a i prije toga.«Za~lII11anJa.~araucu.Dstrument~m i ~ uzorku is~e populacije . kopanje zemlje i sl..-:::diiJi_~pJ:ru . Neka pokusa jos koju godinu da i ponavlja/pa cu tek onda odlueiti«. U socijalistickorn drustvu neprihvatljivo je shvacanje 0 strogoj podjeli i razlicitom vrednovanju fizicko_g i umnog rada. da mona nece uspjeu..." . u.. Zbog p'revelike Ijubavi prema svojoj djeci roditelji objektivnone zapaZaju djeCiJ. . Ovdje spa<. a granlca Izmedu nJih ie neodredena.. vee zaslijepljeru tom ljubavi smatraju dijete sposobmJlm nego sto Jeste. ~kolski drugOVl.'·:C.. nastavnici i dr. pa bizbog toga svaki rad morae bid priznat i eastan. '~'" -..S druge strane i nekadasnji cisto intelektualni. posobnosti.:. pa ucenik bira skolu i1i zanimanje koju je izabrao njegov drug. Jedan dio njih puno razmislja 0 nastavku skolovanja. < • crY . ciscenje ulica. o »vrijednostirna« jednog premadrugom radu (fizickom prema intelektualnom).Prema to~e. ieleujeriti ..0 . za koje se djeea najmanje opredjeljuju. a kao rezultat toga poj. <: Pozeljno bi biIo. tako a s a rad dozivljava kao pritisak i prisilu. Mnogi nastoje nametnuti djeci ana zanimanja. dok drugi zahtijevaju pretezno fizicke aktivnosti.b!oju ~luea~eva ~ni rO~lt~IJI! OJIlZ? je tlym I subjektivnih razloga nisu uspjeli IZUCltlzanimanje.kada je u pitanju izbor zaniinanJa njihove djece: - (skolski drugovi.4. Polazeci od svoga neuspjeha i nezadovoljstva ~ vrle?Ju p~ofesl~naIOlh aktlvn~st~. . koja su po njihovorrrmisljenju ??Ija. neodgov 0 se odnose rema radnim obavezam<l_!!!!!ll. i... . Porodica kao faktor izbora zaniman]a Kod najvcceg broja djece i ornladine. i koristan.koje su zelJeh.·. :njednija i u ~cx. . rucnu spretnost i dr. Roditelji treba kod svoje djece da razvijaju pozitivne stavoveprema svakoj vrsti rada.'.~nika. izbor zanirnanja je pod utjecajcrn roditelja.liCareIl:ia.. ~ika. Poz' ivan ut"eca' ro. ..-:~:::.. u ri'etki ni oni rodite!"' ko" . nekriticno odvracaju i svoju djecu od toga zarumanja. Postupci roditelja u pogledu izbora skole iii zanirnanja njihov~ djece ponekad su razumni ali su neki tako cesti i istovrerneni da ih susrccerno U svirn ekonornsko-obrazovnirn s'redinarna. .. .Q§QbnQsti e pastiiu za ov . Nauka i iskustvo za to daju ruz 4:7kaza. Posebno ne proejenjuju objektivno one sto oni zele j 000 sto djeca stvarno mogu.-.~. . Roditelji treba da od najranijih dana vode iacvna 0 tome koje vrste igre djeca najvise vole i u kojima od njih postiZu najvise uspjeha. kako izabrati j upotrijebiti alat. . c.. istovremeno u istoj osobi. bar koliko je to u funkciji rukovanja priborom za rad . n juCeTeZUltate na svom mdnom mjestu. ~ onog kO]1nema pravdan odnos I hubav prema radu takav posao se ne moze m proDaci. Iako dijete.. a av 0 nos· re 'ra<iu od strane roaiteba.. znanja j da I~ ~.. 'Iama od te {]a ne tzabere n I ov~ zanimanje.:. Roditeljima se pruza mogucnost da prate kako se njihovo dijete ponasa u gotovo svim Zivotnim i radnim situaeijama.. .. .9_i~ili~_!Jje se u tome ~to neki rod' . na sebe i drustvenu zajednicu. .rada.t.. " a radu 0 cenito.>..du intelektualnogifizickog. . a da oni toga nisu ni svj~sni.."' 41 " . 0 su u n~jv:?em . A bolje bi bilo ako vidi da djetetu skola »ne ide« 0 tome realno razmisli i Ii Sara~ji i dogovoru sa struenjacima i djetetom pokuSa naCi naJbolje ijesenje. Zeljeroditelja dijete da2avrSi ono sto senjimaCirii da je »najbolje(d.. trazi Iaksi posao . ljanje poslova koje one zahtijeva. .<:. ako se valjano obav1ja. Covjek koji se bavi izrazito urnnim radom moraistovremeno biti i fizicki aktivan.:"'. Ovakav odnos prema izboru zanimanJ3 svoje dlece ~al1:1 O~l!m~ltelJI k~lJ!su lISjcino izabrali svo'e zaniman'e vole .li u sv?me ~nim~nju.".. potpada pod utjeeaj veteg broja pojedinaca iz njegove bliZe i dalje okoline Je m. uvjereru. ne zeleci vrsiti pnusa 1 nametati svoiu volju. znanja i sve ostalo sto Je I?ot:-ebn. nego i 0 objektivnom vrednovanju odredene djelatnosti u drusrvu.nastavnici . Nasu rot navedenim postupcima roditeIja vezanim za izbor oziva niihove djece..I' nevnorn zivotu priznatija.: :". . .. e don zvoljavajuci im duze skolovanje cak i onda kada je zensko dijete izrazito sposobno.. ne vodeci racuna 0 tome da Ii su zahtjevi u skladu sa njegovim sklonostima.. a ne da ih zastrasuju poslovima koji se pretezno fizicki obavljsju. struCnjaci koji obavljaju odredena zanimanJa.oze postiCi tako da roditelji sa__$!_oje rllQgu_ce. a poznato je daje u proteklom periodu licui dohodak radnika U ovim djelatnostima bib ispod licnih dohodaka u ostalim gra..). sYt..rijetki !iii-talvi roditelji OJIna mogucnosti svoje jece g e aju rea no i rustveno pozeljno. . oci emu n _ ve m ~cn sti i U sHad oITlQcu:m. \ slobodnose moze reCi da·se ne moze uspjesno raditi samo »rukama« ilisamo »glavom«. . jer djeca u ovakvim slucajevima ostaju prepusrena sama sebi i nepozeljnim utjeeajima iz neposredne okoline... $ve to utjec~ ~a dijete.s 0 U_ilLz!l_niman'eJ:vte"dutim.. eta zele ostvariti vlastite neis u-· ~ne zelie i Jeve. kako najbolje organizirati rad. poznanici.poslovipostepeno zahtijevaju sve visefizickihnapora (upotrebakompjuteracnekih tehnickihstrojeva i sl... Zatim kojeposlove izvan i u kuCi. J~.e_sistematicnosti rate razvoj_jje·_ teta J da ga usmJerava u u drustveno i o'edinacno ozel"nom ravcu. . ipak su roditeljiI1aj~sCi savjeto- davci prilikom izbora zanimanja svoje djece. Na primjeru u vlastitoj kuci djeci treba pokazati da se podjednako cijeni svaka vrsta rada.mazu aJUCiim slobodu..se..osnovne s~o~ Ie.. I jedni i drugi grijese u odnosu na djecu. jerjesvaki lid potreban. . Ucenici prepusteni sami sebi razlicito se odnose prema izboru zanimanja. primjer metalurgija i rudarstvo. Mnogo je veci broj onih roditelja ciji se utjecaj negativno odrazava na izbor zanirnanja djece. Oni . dol: najveCi broj ovih ucenika potpada pod utjecaj skolskih drugova i bira zanimanje za koje nema stvarnog interesovanja i sposobnosti. nego obavezno i rukama iglavom.) treba misliti kako se moze ostvariti postavljeni cilj.o za ~Je~ovo ~~ucavanJe I o?a_v. " Neki rodi 'i z Ie I nasto d eea nash ede n Ihovo zaOl de cuDa 0 tome. ne roditel"i ogt filS e a lID na taJ na m po.. esto·se aagada a susre emo pOJe me roditelje kon pOEd svaiih sp.\L¢Lopcenito epravilnJl. . ~v~ea~~radu n i zanimaniima..Zbog toga se u nasem drustvu ne bi smjela praviti razlika izmedu intelektualnog i fizickograda. pa stoga lako niogu uoeiti njegove izrazite sklonosti i sposobnosti za obavljanje odredenih poslova. Primjenom sve savrsenljih tehnickih dostignucasmanjuje se broj izrazito fizickih poslova.· . dijete nairadije i najeesee obavlja. U toku skolovanja stvaraju se evrsta prijateljstva. Ljudski rad predstaylja jedinstvo umnih i fizickih aktivnosti.n emu. ne vodeci racuna ~ tome rmaju II 1p1djeca za to z~ru...-Ekrleinje-za lakond brzQID zaradom oa nedozvoli na' do izb'egavanja fizick . nama. E~ mjern:kako roditelji najeesCe reagiraju. 40 .).poZlva sljedeCi: roditelji.kOJI zbogzastarjelih shvatanjazenskoj djeci dozvoljavaju izueavanje sa~~ tzv. u tri naSe republike utvrdeno Je da Je rang savJetodava~ prilikon. DJeca koja vee imaju formirane radne navlke 1 pravilan odnos prema radu.lZbora . imaju mnogo manje problema kad se treba opredijeliti za buduce zanimanje.i 51. Prepustaju slueaju i vremenu izbor govoreci: »Ima vremena da se opameti i izabere nesto lito ce zavrsiti. 4.rnall)e potrebne sposobnosti. )}ze~skih.":: ' . :~. a to sve zahtijeva umni rad koji se odvija ujedinstvu s fizickim. Medutim ovdje se mora priznati da se ne radi samo 0 subjektivnim shvatanjima. . rodact. posjeduju Ii v .. leao sto Je izneseno u rarujrm poglavljima.--_ .moguenostima.

sto ga je primoralo da zatvori radnju. (pnp~e~~ n. na lijecenje od alkoholizma.. . porodice.o.e~an mte~es za njega. _~-::.!'.drustverum potrebama zaodreder. Praksa je pokazala sto je vece slaganje izmedu zahtjeva nekog zanimanja i potrebnih sposobnosti. Za . .. pa su ga i':esto uzimali za primjer svome sinu. bl. ali se pojavio novi problem.-dJ. Preko »veza« koje roditelji imaju.. zatim drugi..svoga posla. . radlO.ma.. Ambicioznim roditeljima jednog mladica svidio se polozaj sudije.?vanJe.. gline i dr. Treb?l.Itel}st~ 1 tunzrnu (p~moeniei u priprerni hranej.~.~_ bezJ)r~. Na osnovu analize poslova nekih radnih mJe. udruzenog ra?a. Primjer 3• Ucenica VIII razreda. Ie sto da rnu preporuce .. Njihovljubimac nikada nije pokazivao posebne sposobnosti za verbalno i pismeno izrazavariie.. da . .··---lJo-sadarremamo iskustva na osnovu kojih bismo rnogli nesto korisnije reci 0 IZbomoj nastavi u funkciji osposobljavanja za jednostavnija zanimanja. nije bilo ni zadovoljstva kod obavljanja toga posla. . ani koji su bili testirani j kojirna je na osnovu razvijenosti pojedinih sposobnosti preporuceno koje zanimanje da izaberu.avanJu . taka da mu se gotovo nitko nije obracao za uslugu.:i) . 42···· 4._ . jer 5U rna se za uslugu obracali ljudi iz tog mjesta i okolnih sela. a u trecern je vise izostajala sa nastave nego sto je bila iJnsu~na. . Ijekarima i dr) u vezi sa izborom zivotnog poziva.lovl ~ lab?ratonJu). . :.upise studije.i.e_:. pa su vrlo lako nadmasili osrednjeg strucnjaka.nanja. u znacajno manjem broju mijenjaju radno mjesto. Ljudi su ga cijenili i trazili njegovu pomoc i savjet bez obzlra na cijenu. da ra~· )iii krajjJ__moie~_ozaklju~iti.~ada se rnoze reci da tu spadaju neki poslovi u: zd~vs. kod osobe koja bira zanimanje.. Sa dosta truda i sa nekoliko ponavljanih godina uspio je zavrsiti upisani fakultet.ikada je bio sarno jedan sudija. mje:ne :o:ajednice i dru: gih zainteresiranih faktora. Aka irnaju moguc~osll rnaterijalneprirode. Vratio se u svoje mjesto i nasao zaposlenje. '. . a on se preselio u svoju omiljenu kavanu.-" . Skola kao faktor izbora zanimanja U) Zakon 0 osnovnom obrazovanju i vaspitanju.raZavati i na njegovo zdravstveno stanje. . I u ovorn slucaju roditelji nisu vodili racuna 0 interesima i sposobnostima dJete: tao Iako je ono pokazivalo izrazit smisao za jedno zanimanje.jiVip:em~. Ponavlja. SIZ za . i stvarne zelje za obavljanje posla sudije.. Rezultati prakticcih istrazivanja su pokazali da su balji uspjeh postigli oni kandidati koji su seprije izbora poziva posavjetovali sa strucnjacima (psiholozima.. njegova radionica sve ~~ tesce bila zatvorena. i razvijenosti pojedinih sposobnosti.. nema pravilnog I potpunog profeslonaTnogo. ani koji savjet nisu poslusali pokazuju bitno razlicite i gotovo suprotne rezultate od prvih.-. upoznavati djecu sa vrstama i zahtjevima pojedinih zani_tnJl.. p~t d~1te k 0(1- FrtIng 2.~.:~dnje sa nastavnicima i drugirn strucnjacirna. Mladic je jedva obavljao i rutinske poslove iz svoje struke. Sin ~u Je upravo zavrsavao osnovnu skolu I trebalo je da izabere buduce zamrnanje..+. k~munalnoj djelatnosti (radnici na odt..j. a u drugom slucaju ne vade racuna 0 sposobnostirna ni o drustvenim potrebama za kadrovima.cgucnosti djerctu. ~~-llciJedliosti po~loy~ !. Priinjer 1. oni su zeljeli da nastavr posao koji je zapoceo otac. '1. Nije uspio u to uvjeriti oca. ali ne i djeteta. SluZbeni list S~iH broj 16/1979~." . Buduci da nije pokazivao poseban interes ni za jedan fakultet lako su ga-nagovorili da se upise na pravni fakultet. Jednog dana iz nje su ga odveli u bolnicu.. prosIno. . koji se upravo spremao da. --y. dJece razvijati svijest 0 druS1venoJ vnJednostt i medusobnO! poyezanosl! rada i zanimanJa.fonnirati radne navlke kod dJeteta (pocevsi od osnovnih higijenskih pa do radnih na~ika vezaruh za obavlJanJe odredenih poslova u kuci i izvan nje) u skladu sa djetetovim fizii':i-irn i 'psihii':kim moguCnostima. Ispisali su je iz skole i upisali . . pa mu je pored rada i finansijka situacija bila na zavidnom nivou. :. da je najnorrnalnije da sin nastavi zapoceti posao. Uz to su ova dvojica bila sposobnija i okretnija za obavljanje ..im zanirnanjima. -'. iako nije pokaziva~ ?o.an m~jst?r i~~a svoju ~~ll~-limarsku radnju. sto bolje i objek...1': ako su I sposobnosti I zeljc djeteta garancija da ce usWtkOdilelji ~u ce~to ~el?ovj~'~:.. Da b~ se ova zamisao ostvarila potrebna je suradnja i medusobna povezanost skole. ali kada je poceo sam da radi.. to je veca garancija da ce pojedinac postici bolji uspjeh u odredenom zvanju iIi skoli. pa je po njegovoj zelji izueio zanimanje aUlo-lll~ard. ako uno . Klasicna teorija a izboru zanimanja polazi od zahtjevazanimanja s jedne. pa je i posla bilo manje negoprije. Roditclji misle da je ~atcrija!no :lanje p~rodi~e osno.!__nli~~.-n<4?re~ovJnje u anirnanju i \J skolovanju..tu 4>omocm pos.4.. U navedenom slucaju roditelji su pogrijesili jer nisu vodili dovoljno raeuna 0 tome ima Ii dijete potrebnesposobnosti.. .pripremi svoga djeteta za lZhor zammanJa rodltelJI bl trebah: . tjeraju dijete da ponavlja dok ne izgubi pravo na Skol. To je bila Zelja roditelja..nja. Sposoban i vrij:d.prehrarnbenoj tndl!stnJI.'...mlslIo .. zelJama.: .+(lditr. Ook ~e radio uz oea jos je nekako islo.1 o~ekl~a~JI. ". Tako je broj »rnusrerija« bio sve manji. sto se ubrzo odrazilo i na nezadovoljstvo nvotom uopce.zanit. Imao je dosta posla.upozD:av3.sta trebalo bi izdvojiti one za cije je uspjesno obavljanje dovoljno osno~no ob~ovanJe.~ roditelja . ' . Za kratko v~jeme sagradio je kucu.la je prvi razred. ~ ~ .:--pn3'oi5tjaV: '. i. a i nacin apstraktnog misljenja nije bio naroeito izrazen.. Na evidenciji sluzbe za zaposljavanje bilo je kandidata njene struke.~. Tek tada su roditelji shvatili da moraju nesto uraditi rnirno svoje zelje. Planovi i zelje roditelja vezani za visok ugled i primanja nisu se na :lalost ostvarili.' Trebalo bi saslusati nastavnika I zajednicki pronaci rjesenja.. a on u susjednoj kavani.TreDJI .~ni fakt~r ~a. 1-~toil ~ '.1iynije ulNznati i procijeniti osobine svoga djeteta! . 5 druge strane. subjektivno su zadovoljniji i po misljenju pretpostavljenih postizu bolje rezultate u poslu..~0_C!E.1h:lijete sa.Olcu I jednorn rijecju posao mu Je ... Roditeljiu prvom slucaju ne vode racuna 0 znanju i radnim navikama djeteta. sto je potrebnoza rad sudije.J n.. koji vee nekoliko godina cekaju na zaposlenje.cvJelao. osnovno ~brazovanje.. "'. '.na daktilografski tecaj iako je ona pokazivala smisao za pravljenje predmeta od gipsa..malenj31no ~~anJe bude faktor napredovanja sarno '1\19. pa se postepeno to pocelo od.. koji nisu imali u vidu i':injenicu da uspjeh postignut u skoli negarantira i uspjeb na fakultetu: . . Mislio je da ce postau inzmjer kernije. Osim toga u meduvremenu dosla su jos dva mlada pravnika. Otac Je . v ... U jednozu mjestu u unutrasnjosti radio je vrlc sposoban sudija. jedva sa vrlo-dobrirn uspjehom zavrsava razred (i to uz instrukeije iz »vaznijih. uspijevaju je upisati u srednju ekonomsku skolu.arnlrm~a za preradu) I drugi. Djevojcica je zavrsila upisani tecaj. '. pogotovo nije u skladu sa nJlhovlm.-~--:-.2.i »tefih« predmeta). ugost. pedagozima. vee ga je posebno interesirala kemija.Isto~e).. rnisljenju nastavnika. ciji su roditelji intelektualci. Uz sve to.:. SIZ-a za zaposljavanje..

Novasistemska rjesenja.' Navedena i ostala pitanja.'@_Ilj~-!-m_<. ~ f l. . Pored radasa odraslim licima koja traze " zaposlenje iIi prekvalifikaciju za druga zaninianja i radna mjesta..lP.i_QIJ!giJl.u upoznavanju pojedinih n:ola i zanimanja.oZJl_kJiu9vrutia_u.Ji0C!l~rit:rrSa:_f_~<. '.skoleokoizbome. omladmske orgaruzaClJ? 1 S&VeZpionira. skola mora ostvariti najtjesnju suradnju sa roditcljima. .J__r_ealjzaejic programa rada ~kolc na proteslOn~.~u~ zainler~Lane_za-profCSlonalou__omeJ).~9.~ noj orijentacijic-v+.kada . pa in.mogu pomoci skoli a ostvan za a 'e na pro eSlonalnoj orijentaciji. 0 ovanja i strucnog usavrsavanja u pojedinim oblastirna proizvodnje.zclje-Hxlitelja--i-djece.zelinekoliko .mozc . U licnom kontaktu roditelji i nastavnik treba da razrnotre i analizira J. _ Licni kontakti roditel'a i nastavnika imaju prednost.t. Npr. sa raznim zanimanjima i nacinu os po> sobljavanja za njih.pfocjeni. Ovdje treba istaci da se zaposljavanje danas ne svodi na admlnistrativni postupak koji se sastoji u tome da se sarno posalju evidencije nezaposlenih radnika Cija formalna kvalifikacija odgovara onome 510 oni traie.ll! . ~ . koji mogu utjecati na cjelokupni razvoj i napredak djeteta u skoli.:_ijj_lILQze sc oslvarili na vise nacina.dijete.Ilje!!g_l1l.. ~r rjesavanje-problema U rjeS~_I1je _ _sluCajev<l. ' .'srednjemusmjerenomobtaZovanju su pretpostavka za efikaSnije djelovanje orgari.(_SSRN).. skoli i ucenicima zajednice za zaposljavanje mogu pomoci u: .problerne. ~ravanje mental no retardirane. upoznavanjem sa cdredenom literaturorn i sl. Tad na razvijanju '\1- 4.'c~'Q·n. ._a.3.a_!:l.radni-i. ... pedagog i siholo 0 i roditel'i koji svojim radom. Radnim organizacfu!~su potrebni Ijudi odre"_euih_stIJlkUk'YajiJ:-~KOJe mogu dobiti samo onda ako se vodi racuna 0 tome da se izvrsi dobra pripre-rna za izbor zanirnanja._l_f_lJU_9. koje se lieu djeteta I no injlhovo iznosenje pred skuporn ne predstavlja pomoc ostalim roditeljirna za rad sa njihovom djecorn. sa znacajern i principima na kojima se zasniva pravilan izbor zanimanja.lllj" Hie . mogu se obraditi na razlicite nacine.00 IvanJu po 0 ama ene za' ed te 0 moguCtiostima zapos javanja.. Suradnju sa porodieom skola ostvaruje svirn onim nacinirna i oblicima rada koji se i inace provode sa svrhorn da se unaprijedi vaspitno-obrazovni proces u skoli. znanja i drugih osobina onog koji traii zaposlenje._Q~IVa.4.z.~az\'ijan~t. privrernenih kriza neuspjeha. a to podrazumijeva upoznavanje sposoonOsti.!}.samoupmvno sporazumiJevanje sa. udruzenimradom osnovne . slucaju kada s~. potrebno je raspolagati pouzdanim podacima 0 zanimanjima i 0 potrebama za odredenim kadrovima. To su prvenstveno licni kontakti roditelja sa razrednim starjesinom i ostalirn nastavnicirna u skoli. a sve to mozemo dobiti jedino na izvoru.usmjeravariJelZiizctno... 4. koje se ticu njegovih mana i vrlina.-.QS. Danas se zaposljavanje nastoji obaviti sto struCnije. tarija i obrazovanja sa stanovista profesionalne orijentacije..za radnike mnog_Q_prije_njib. Radi ilustrilcijC.nastave -i-vannastavnih aktivnosti. i -~ ski u~jen.. 5 jed-. u obliku predavanja 0 pojedinim temama.zanirn:mje-koje-xahtijeve-boljHk-{)ivezanih 73 materijaffie---t-druge. I' e-) _ kritickog odnosa ucenij<S.lQ[1ItC. i' Na roditeljskim sastancima.pOiobljava*.. Zajednice za zaposljavaaje kao faktor izbora zanimanja ucenika Ove institucije se brinu 0 zaposljavanju radne snage.'._t._!__1l.iu omladine. ..ne'pri1ike.· ~ .. ju speciCiene osobine djeteta. zajednice za zaposIjavanje bave se i poslovima profesionalne orijentacije omladine.ni. . ..ia udruzenograda ii:cjeiinina svimovim zadacima.5.suradnja skole sa Z~dll1£~_Il)~. izbor zanirnanja._osobioa_pojeQ_iJlca dolazi -cIo_zratID~JQ~norn I miest~-zti~~=t_o:ga_2..na ~lnoj orijentaciji u skoli treba da bJJ~ direkt~mOfuik. Buduci da roditelji do nose kouacuu odluku 0 izboru zanirnanja djeteta. kao i ostalim pitanjima koja sa znacajna za rad porodice i skole ria profesionalnorn usmjeravariju ucenika.profesional~ ~?seb!i<L1rijeStO.iia?-._ __slfi'lJonp sa ostaiIm drustl'eno·poiIt!~~. i zahtjeva radnog mjesta..:" ' ' bilo ~~~~~J~roblema u slu~ievima kada je dijete potPun~.':I_r~doVllC u ..odluciti . 4. L41ll<ll. .Rad sk o!e na profesionalnoJ l'!:lcr!_l_. ci'a sa svima onima ko ii .4..+ suradnja skole sa porodicom u vezi sa priprC. ._!l__!Q_fl]_uccnika za ukljucivanje u svijc! kada.koje_ina lJ_e_lLozel o m re oru IVOiznosltl avno n aru~im roditeljima i nastavnicifllil. -+-1. .hob!it~_Ta~_?~ . .~e~-:-mte~esir~O za 44 .Q$..dijete.m~~. ne.. diskusija i rasprava 0 po~edinim problemima. DrustveD<r-politiCke"~~a~i~cije ._~~j. .tvariv.z_a~a..diece.. jer i jedni i drugi mogu dati dra oe-e CI . roditelje treba upoznati sa opcim problemima vas pi.. nastave.naJ:od2. kadase opredJelJuJu za oareaenazammanja.nadarene--i-t-alentiran~jc-c:e. . .g_Q_blik_<!_Lii'atjn. Orgaoizacija udruzenog rada 1 Konkretna prirnjena sposobnosti.i_(izicke oa n ro_QJ~ma. i roditeljski sastanci sa raznim ternatskirn predavanjima i diskusijama.pD~ljavanle. /'. I1 i p~ SVQiQj~lozi i djeloi<mgj/rada zairitcresirane 51! za__sy~i za izbor ~.l!. ~90r0jnih drustveno-~olitickih organizacijo ..~vanju infQnnacija i podataka 0 wm vah'ijim pitanjima rada Hzhora zani. .. -z : '. Da bl se u okviru rada na profesionalnoj orijentaciji ucenicima mogla Pruziti pomoc u izboru zanimanja.a omladine._i!_0-&. Zato je potrebna i Duinasaradn'a rad ' . ~._To su sve one informaeije.znaCaj.ntvstvene.redene. strucno i prvorazredno savjetovanje kod izbora konkretnog zanirnanja i pravilno struma osposobljavanje u toku vaspitno-obrazovnog proeesa.'!.4. " (?f. koji'-HnaJu za CIlJ priprernanje utemKa za pravilan izbor zanirnanja..._f~J:!9!:I~a~~tlJern upoznalanJa sa krat roenmrh:lugoTo-cnlh1<1nISIVenim potrebarfia za pojedinim vrstarna kadrova..U.kada-.uP9_znava~e u&!nika sa vrstarna zaIlimanJaj_-poslol/~ma koji se obavljaju u ok- "~j • I --~ za jedDO _G rjes~n'e 'A~ kada dijete irna slab skolski Ilspjeh.ima~d..9I_ga?izac!je_1.oJihvlastitih sposobnosti. RoditeIjima.porodic. sindikalne orgaillZaClJe. .Qv..' .!~.Svaka od ovih olga-ruzaClJa moze dopnruJetl unapredenJu rada na profesionalnoj orijentaciji na dva nacina: ~-. ': .if.. -prvorazred.tilll!.ptQizvodgj_pr~a sudj~Jyju u pripremi kadrova ~. znanja.[!.1()_~. Stoga radne . zau:nmaJJ.organizacije moraju bid zainteresjrane.Inpg.ieli.d... na roditeljskim sastancima.4.--jektskapozicijaudruierlog radau.- 5-.se. 5 druge strane..5J. Nosioci rada.ekQIi_J. viru lih zarumanja. ueestvuju u profesionalriom usmie . vj9.i sub.anjlL.

.. iii kao patronazna sestra).. . dobiti podatke 0 tom~ . postoji opravdana tendencija da se vlastiti rad precjenjuje.-51ffiI6"iia nivou srednJeg usmjettnug ob1'aZovanja u SRBiH.rW<-X·.nitke osnove.) su slicniji nego Ii hirurga i lijecnika opce prakse . okulomotome spretnosti poslovi kirurga i nekih proizvodnih zanimanja (urar... . f.d__ne-stnr_ke~. tima..u.:o -r-.. sobine s e u tom JI nelffitiko naCimi 1 <10 ill nja... To suoni pojedinci koji se bave odiedemm zannnanjem i oni koji me nadZor nad radom vece grope ljudi zaposlenih na vecem broju radnih mjesta. IZBOR METODA I OBLlKA RADA U PROFESIONALNOJ ORIJENTACIJI r. struke-.. jer oni koji ih daju imaju nepotpune i povrsne sudove 0 radnim zadacima.c. -~ /. kada se pojedinac upucuje na izucavanje odredenog zanimanja. u pogledu PSIhomotorne . Prema tome.rprofesionalnojlJrijenla:<:ijii. postoji oko lOa zanirnanja: u okviru medicinske (zdravstvene) struke postoji 22 zanimanja itd.1. Kod ove analize treba. posti i dr. ili veceg broja radnika na istom ill slicnim radnim mjestima.i:::Mnimanjlla!_-'Okl4m=je. Glavna metoda za prikupljanje informacija je-£i obavlja odredem posao 1 re stract'a radnih 0 10 e IV posao obavlja...0. u pogledu govomih sposobnosti profesor i nastavnik imaju vise zajednickog sa sluibenikom na salteru (u banci._ zo< l~c:tU:_ k:c.sy~~t r~cIa.podruCja-rada-n. ~. .. -<::".. .~~t~9maiy:neke zaj~d. .pc--. ali isto tako i zanirnanja koja se izucavaju u njezinu okviru. 2. -:=e1tdl~~. isro tako 7 vlja jedan od natina za dobivanje podataka 0 njima. ali se po neld!? zahtjevlffi-a: ifovatl nego razlicite struke.. ka .rada. zapravo.. medicinska sestra moze raditi na prijemu bolesnika.). Ovaj posa . ic~d~ /' rc.:ujc treb~i Ir1i:ada -~lLPreporuCuje-da-izabere-pedrutje-svog-pwfe:Hon!!!io_g_..vodenja teSkota i neugodnosti pretjeruje.u (razgovor) sa onima koji_dobw po<maju radao mjesto i zanimanie.vljati uvjez ano lice koje je u stanju <fa razttkuJe one sto je bitno od onog 510 je slucajno i nebitno.5.e c__. '~' .!(tj. . t/'3 + ·c.~i:)·1-. raditi na nekoliko radnih mjesta (npr. 5. Najprije treba poznavati». treba dobro poznavati struku i njezine zajednicke osnove.O(QJ-<.--<--. _ Pored toga. u okviru metalopreradiva e 5 rtlfe. I rmacije za odredena zaniman'a ' iestamogu se dobiti na osnovu analize radnogiiijesta 0 nosno zammanja). 47 . a kod na. Informacije 0 podruc]u rada "1. Pojedinci koji se osposobe za odredeno zanimanje mogu .-f1' ~~ ~ "'] ( .ounacija. Post~~f.) nego sa administrativnim radnikom u SIZ za obrazovanje._. Kod analize podataka dobivenih na ovaj nacin treba biti oprezan. r Izdraianle onih koii zadovoliavaiu i onih n: pre resto . u operacionoj sali.. -.i. Npr. metalac i dr. farmaceut koji radi u apoteci i trgovac imaju vise zajednickog u pogledu manipulativne spretnosti i sposobnosti komuniciranja sa strankama nego Ii sa farmaceutom koji radi u laboratoriju.

.i 51. . sobnost (brzo i tocno izvodenje jednostavnih maternatickih operacija.to. Stabilnost tijela i oqriavanje ravnoteie vaino je za uspjeSno obavljanje poslova koji zahtijevaju odria. nas(<l:vnICII roditelji mogu prirnijetiti za koja podrucJa ~. Ima vr 0 sposo ne djece. cije poznavanje je neophodno za profesionainu onjentactju. saobraeaju i dr..VIseuspjeha. S druge strane lmamo dlJete koje ne po_ strze.._yec od samog uceri! a.kuce.:nolabilnc osobe tone ~ojc sc brzo uzbucluju) nc mogu uspjesno oba\'!J311 p_oslovc koji zahtijcvaju strpljcnjc l rad ~ IJudima (npr. a) Senzqrni testo. verbaIna sposobnost (pronalazenje razlicitih rijeci istog smisla.aka 0. nnCl a I za esavan'e tehnicko.slru -e.:. izlera I u drugur: aktiv n~stJma I ~lt~. lako Je svaka sposobnost pod utjecajem aktivnosti (opr.terisrt. koje dolaze do izrazaja u obavljanju specificnih poslova.ftzUltat sjX:C1fi§loitre~Rezultati u testovima mtehgenclk.o'.s~ na zoanja_iz srednje ~kole.intenzit..2..' . to ne postoji test kojim se mogu lspitatl pSlnomotome sposobnosti uopce.nunul e~u. kines~etick:_!osjeti).a iz pojedinih predmeta kOJI su r~!evantni za nspjeh u toj skoli. .• vanje ravnoteZe i balansiranje tijela (zanimanj~ u gradevinarstvu.Po oeu ko'ih se is itu'e. i nastavnih oblasti). ako je dijete u njih ukIJucen.Ispiruje. uot van e malt raz I au 0 IClma pre meta. vee zato 5to su njegove mogu6. a~~olsk~g usp}e~a (opee.ebno njima baviti. elektroindustriji i dr_). dijete moze imati razvijenu diferenqjalnll osjetljivost za vi~inu . iz skola srednjeg usmjeres nog obrazovanja.je nekihposJdVa.~ ocjena re~ultat priy~emeno?! znanja (ucenje sarno za ocjenu). .9s~bl_lsm.dal1~0 tome e su latentne mo ost! u .n jih se.. 10t~esfl.f1kJ?pecifienih psihomotornih'sposobnosti. Spretnost ruke vaina je za uspjeh u poslovima gdje se mkuje sa razlicitim strojevima i alatirna (zanimanja u metalnoj industriji. ' s:Q_osobnosti. StOg~ ovdje neeemo pas.s osobndst ueenika za '.. sU6J mterprefuclJu od objektivnih cinjenica. Za potrebe profesiona_In.:ko'e su -i~ristiCne za te stru e 1 zamrnanja. u em u koji su vazni u pro es.e_Qiii_!!ntacije najCesc.e i do tog niyo~.eteta.Q_Gnp.osti. J a osnovu P':_~f!l_'!!_~PJa J~~eta ~ razr:o~.osoII! _Q_a.-za.. gradevinarstvu.~~J~JJJp. Testovi za ispitivanje psihomotorikeobicno sukonstruirani U obliku razlieitih uredaja u kojima ispitanik treba izvrsiti odredene operacije. sposobnosti rezoniranja..jako su dr~gocJene. jer sposobnost moze postojati. Npr. kOJe ne zahtijevaju poseban intelektualni napor). . vee J?ostoie testoyj (preciznije receno test-aparati) za rujere. Za uspjesno obavljanje razlicitih tehnickih zanimanja vaznije je shvacanje mehanickih principa i razumijevanje tehnickih struktura nego Ii psihomotorna spretnost.se-ID~lt !' . m..acIJa:n'a. b) Men~J ::-sluze za ISpltlVanJe slozemh funkclJa kOle su vezane za nase .~Iuze za ispitivanje sposobnosti koje su vezane za funkciju osjetnilfiiIgalla (~id.spretaost ~~il(a za el!J!Ul!: aICtivnost ..).9stoii . ne_zato sto se dovolJno ne zalafe..pra¢enja-u~u.).nosa ograrueene. masinski i elekro-inzenjer i dr.lhpostl._QaID§njl: ( 1~({ _ ::.ak. estoVI iiiehanickih sposobnosti imaju vrijednost kod utvrdivanja sposobnosf jeteta za izucavanje zanimanja u kojima se upotrebljavaju razliciti alati i strojeviiopcerrito tehnicki uredaji. Ce_sto. .3 ucem '3.aru>menuti da nematesta za mjerenjeopee (generalne) mehani~ ke sposobnog!.bnost..Qje_QQjektivna':#k rezultat ne z:lY.:.~f~iOf .Z.la podat.-Spl:e1no.)QKOincimakoj ~l!Pll~j_l!_!1~ ~'al1le oekor zantm~oJ3' N~ vazmJll u naslm Ul' etl111a oa rimien'j\'iji su: aci dobiven: na ?snol'U pra. '~<H . Iz naveden ih prirnjera Iogicki pro~zilazi da pored zahtjeva zanirnanja (iii pojedi~lh poslova I zadataka) tre?3 poz~avat~ I osob!T!c onega koji cc ih obavljati. . _. sk>var..iJ. iti..Ja u ~iliorogljhtrp~a-4a V0!1~L(l edm motormm-s sobMS~!!l1a:{spfetnost-QrstlJU. u kojirna uspJefi zavisi 0 razvijenosu ovin sposo nosu su: me. ~nkuplJ3nJa I obl\·~n. radio televizijska industrija. N~taj n. vasl?ltaea. u ?astavnici. ali je njihovuspje ispod onoga sto ona mogu. za ritam i dobro pameenje riIelodija.i'.r:n... muzicke sposobnosti bi se jos vise razvile i usavrSiIe ili.:rcf1!:' ..ov~.)..illng_zapaianja 0 uceniku u toku sk _ ~a. ali prije odredenog skolovanja oije u stanjupopraviti motor (npr. .l 5to veeoj mjen is itu'u one 0 I':! rneh2. Npr. Kako iz ovih prirnjera vidimo._1.ze naJ.g tko isoituje iii korigira refu!ta1e_t~ta. Ovakve infonnacije rnogu se dobiti od nastavni~a.ko~.ltlaca ~ekcIJa k_oJerade u skoli i R~gistraciju ovih podataka treba obavljati od polaska d eleta u skolu pa do opredJelJenJa za lZul:avan'e zaniman'a. i jos neke osobine licnosti kao sto su: socijabilnost.o.. 0 ea mentalna spoob hvatanje bitnih odnosa.I:Jju KOI1[. Ovdje treba napornenuti da je za uspjeh u odredenom zanirnanju potrebna razvijenost veceg broja sposobnosti. sposobnost sp§cijalnOg predotavanj_a (zamisljanje I pre ocavanje raspo. radnI!? navlk~ma._ njima se rov'erava ko!" 'na znan'a ko'a 'e ucenik u toku . ueenje) ipak treba razlikovati sposobnosti od znanja. a i K:asnIJe.koh.n.I.'nain~Ori. <Jragoc)eni su S~CIKOii se dobijuti::imienqro t'2§tova koii rnjere ?dredene6SITOihe.psihomot~mu-SposohnostJe-kar. ~.:[. 2. Spretnost prstiju vaina je za uspjeh u poslovima koji zahtijevaju sastavljanje sitnih uredaja (industrija satova. u. JentacilepmlIJIll. tekstilna industrija i dr. crtda i 51. 5.. extravertiranost i sl. vee su najbolji onj~testQv' ko'j su sastavljeni na osnOVIl prouCavanja konkretne stroke ili_zanirna_lJia~i 1. U »dosjeirna za ucenike« treba da se pre?vlde r:!bnke. To znaCi da nU. bolJe :ezu1tate. paznja. elektricar.' .k:oja~~olazIOdo-tzr~aja -u-svim-!!ituacij_ama-u -kojima'&e-{)(i. ~v~ka skola sredn~~g usrnjerenog obrazovanja treba da odredi minimum znanj. a da ipak ne urilije SVlratl m na jednom mstrumentu: drugo moze imati razvijenu sposobnost za rjesava~ M . analiza i sinteza. za.u u svrhu ofes"t.:'~rilr.~irati) i pomo6i m~ da te. .uC-eBik-a~ da o~9_J_J. opticka industrija.. automobilski. Qydjeje v3zno. Medutirn. Ponekad ni uz najbolju volju on D1Jeu s .. n~ .naglasiti da su visoko razvijen~neke sposobnosti neophodne za uspjeSno obav1ja. 0 mo a$ ~e.et zvuka. da je dijeie sviralo neki instrument.DOVl!.sko:al).rukovoc. gdje treba k o ntaktirati sa bolesmma i iznemoglim.udske ?}elatz. sposobnosti postoje i onda kada pojedinac nije u mogucnosti da se bavi odredenirn specificnirn aktiv. Npr.ooalnoi'oni~nt:f .?~satip'!nteresirati za sk?lu (moti. treba ~etJ sa tzyJesnom rezervom. roditelja.ton. Posloji vile naona kako se mogu pn~u!2!l1I sredlU pgdaa 0 {. ariicar. nJu?1 ok~s. Neka zanimanja. -~ 1 i ~ l' ?r.). . I OSla l 0 I..~ Podaci dobi\'eni na osnovu. parncenje. gd_ie i:n trch:l . .a_sposo.g I IZ pojediriihpredrnejj..) obinsniii iii dati upuistva: osjctijivc i nt>r:. Pored 120dajaka 0 u¢eniku koji se dobjju na W. ~e rij . kriticno i inventivno misljenje I r. Takvo dijete ~~ba p."~. Treba...sP. ' ~ ~ovi %Jil:IitiYrulle:E&hQmot~mih~bnosti .. o U omotorna koordinacija i 51. jer ano st~ je nau~ CIOD1Jepostalo njegova traJ?<l:svojma. : :'k<: ".Jki . le¢ijih sposobnostl. nostirna (poslovima) i one znacajno utjecu na uspjeh u obavljanju tih aktivnosti. 'tal' ' testov koiirna se is ituiu razlicite sposobnosti koie su otrebne ~eh u odredeoorn zanimanju i radnom mjestu. da je popravljalo i upoznavalo se sa razlicitom vrstom aparat~. dokzarieke.." nje tchnickih pro?lerna. mehanlckih s ~_~!!.6n vremens -om pen0du. Podaci 0 j .!:~m~ akllvnostlma.jl' ka ndidatirna za zanirnanjc . Rezultati dobiveni na 'osnovu primjene odredenih testova mogu seuzeti U obzir sarno kao dopuna rezultatima koji su dobiveni na 'osnovu drugih ispitivanja) dobivenih podataka 0 osobinama ueenika.pomocu.~U dlJe~e sisternatski pokazuje najvise smisla i interesa i u kojrrna o~ OJ.jer su-p acainim subjektivnim utjecalem onoga tko dlJete pratt. .1._s: 0 a 0 .icstova anketorn inter.~ za ove specificne podatke. i. nezadovoljni znanjern ucenika IZ osnovne skole nastavnici na fakultetu i. om .1.tej~tespOsob- 48 "~'~'''''Ori"""j.no da n~stoji jedinstve~sih~moto. sl~h. . radio-aparat). ~.. !i. za zanirnanje nastavnika u podjednakoj rnjeri treba da budu razvijene verbalne sposobnosti. ernocionalna stabilnost.' uom. sposobnosti za rjesavanje tehnickih problema kod drugog djetcta takoder bi se razvile i usavrsile. Ijudima. u sudu gdje se prirn aj u tuzbe I zalbc . .enj'!ia!$ffit~ll)ih~ njima se ispituju one osobine d. na putovanju.al~..a~lgdo_ . zatim rijeci koje se odnose na neku tema(slm cjelinu). 3. ms~kto~a sportskih i drugih drustava. a da specllieno znanje nije usyojeno.: se pnm~u: r+r:» .5 u ') da ucenikima dobre ocjene iz jennog predmeia ~!i je.~. predpostavljeni na poslu n~ znanje steceno u toku studija I 5.rakticnih ro erna.veCiha teAova koji seoanl'is pnnijen \i.O$a konsno poslui:ltJ za profesionalno usmjeravanje u6enAa.. Konstrukcija testova je vrlo slozen I struean posao kOJI mogu obavljati za to osposobljeni strucnjaci.im teS'tOVirnamoze se ispitati: eree tivna s a to Je brza I tocna IdenlIukaclJa 65111<a.~rsl~k~datke~van..M- Informacije dob_ive~e pracenjern ucenika u duiem vremenskorn periodu.!.latentne moguenosti ISpOljl I lSk?nsti.cen. ..reda i odnosa povrsina i pre meta u dvije iii tri prostorne dirnenzije): numericka spo. I drugim v~IUm osobinarna.

.slab uspjeh pSlholoskIh n o st i prt~'-. .. ali ne zele odgovoriti ria postavljena pitanja u anketi. Navedi'lri nastavna predrneta lio: koja su ti tokom skolovanja bila teza.~nke!om se obicno zele do· bitipodaci 0 tome.g!ioruX.em ika o s iajao bez.) koji su kontraindikacija za odrederie struke i zanirnanja. .anketaseupotrebljava. ' "e skole I zamman a su oznat' lClma 1 roditellma. dopisi ispod pitanja razlog zasto to ne mozes.' .. _. u skoli volio.·--iik(i·emisledabiun·emuus 'eli koliko oznaJuzani. 4.~ .----7.k. (jed an za ucenike i jedan za nastavnike) koje je nedavno koristio PAlRC Sarajevo " PROSVJETNO-PEDAGOSKl PEDAGOSKO-ANDRAGOSKl ZAVOD SARAJEVO ISTR.visokokvalifikovani ~admk (navedi srnjer) g) visoka strucna sprema (navesti fakultet IIIvisoku skolu) ----------------------3.skola za. pa' f . Broj clanova porodice (napisi broj racunajuci i sebe) .. ucenici) znaju i zele iskreno odgovoriti na postavljeno pitanje. k<~nt~aindi~acija z~ slozerie i kreaiivne poslove.skola za kvalifikovane radruke (navedi smjer) f) visa sprema .radnike (~avedi smjer) visa struma sprema .ij?I:oj~:zeIe j_<:~'~ai.ti:::i_~Ji. C ) limo te da svojirn iskreniru odgovorima porncgnes da stcknerno u:'ld u zclje I ~19gucnosl~u c~~~ zu dalje ~kolovanje..'UpisuJ~~potreba koje Una privreda. 3. ' 8. koju su skolu (odnosno fakultet) zavrsili I. Tabelamo prikazano to izgleda ovako: odgovoriti a) nepismen b) nepotpuna osmogodi~nja skola c) potpuna osrnogodisnja skola.::..!llriI. dene ~kole a u skladu sa potr ebnma naseg drusrva. Radi ilustracije. ..."j' ""elfa. fensIci (podvoci) ~ovna~ola(nariv) Mjesto i . d) odlican dak . u sko li i dr.Sta ()dabrati u daljem ~\::alo~~ju1··· Odluka je znacajna. iii njegovi roditeljiJ ' ..._(.ih mogli_upor~ditisa zahtJcvlma ko!~ trazi udr:uient rad: " 'rna SvoJlm 0 d govon pornoci cd da se I generactje koje dolaze iza tebe usrnjere pravilnije u odre .'.. . -------~--------2..:\jn~: oscbinc). ~~ ~ __ __'__ _ --~----------'---__'_ ~_-----~-----. Skolska sprerna oca: U_profcsionalno j. jer lose sastavljena pitanja i mogucnost kontroIe odgovora mogu znacajno iskriviti pravo stanje stvari. ~kolska sprema majke: (podvuci odgovor) a) b) c) nepismena nepotpuna d) nifa strucna sprerna ..50 ". ~ .f--I i .i oni koji znaju i mogu da odgovore. D:. . ." su koruraiudikacija ZJ repetitivne i vrlo jednostavne poslovc.1 f.._-ne-primijeniti"-anketu-pa"iek onda uty:@lviit1Sfli~~_'ii!!._9. U obzir ne doIaze odgovori onih koji pripadaju kategorijama C i B (to su oni ispitanici koji zele cdgovoriti ali ne znaju. .'osnovu d obivefiifi podataka ffioi:e"}}izvuti(~ko se zelia(iQijD.::.f?ln!!. odnosno koje big nisi vo- • L 2. nize dajemo primjer dva anketna upitnika. kao sto s u s kro rnnc 5i>0sobnosti. Tvoja generaeija ove godine zavrsava 6snovnu~olu.za prikupljanje-nekih -pOOataka koji suvazni P profesionalno . ovaj nesklad bio SlO ma nji. CENTAR 9.) Ako su nam odgovori ovih ispitanika potrebni.-i' 4· 51 .. Zanimanje majke (naziv posla kojim se bavi) 4. jer za vecinu znaei i prihvatanje 'posli kojim ce.ako bismo ..--------.~'ednjastrucna spre'!la :. Skim si razgovarao-la .polukvalifikovana radmca. n_~I~2:e_u osnovi njih... Motimo te da na svako pitanje od~ovoris p~emauputarna datiru UZ.i~._.j'.' ~j\nketa I.m 1 u\... 1... _ ___ osmogodisnja skola Mogu (znaju) A C odgovoriti 'Ne mogu ' (ne znaju) B D 2ele (hoce) odgovoriti odgovoriti Ne zele (nece) .. visoko razvijcue inrclcktualne spu.." b)s majkom : '..!?~oggpredjell~nJ<U niz~~KetOrn se vrlo lako ffiQZeispi!austouceniIC zellili ne zeli.se baviti utoku Zivota:Do sada je uocen nesklad izmedu zeljaueenika.. nisam jos uopste razmisljao-la II.. c): 5 ocem d) saba roditelja e) sdrugovima . e) f) posla kojirn se bavi) (podvUCIodgovor) ' .usmjeravanje ucenika.visokokvalifikovani radni~ (n~vedi smjer) -----------------------g) visoka strucna sprerna (navesti falrultet) ili visoku skolu 5. od toga djece (racunajuCiiseb~~----~----------------------------------------------6. . oa'itsu~upni sarno odredenom ogranicenom broju iii veci broj ljudi ima uvida u rezu ltate ankete.polukvalifikovani radnik _ potpuna osmogodisnja skola .s . tjelesna konstrukcija.c: I1lZ $VISc.cpodvuci .!!. Navedi tri nastavna predrneta koja 5. »Isla od ruke«: L_-----2. Kada si poceo-la da razrnisljas kuda CcS' nakon osnovne skole (podvuci jedan odgovor) a) prije 2-3 mjeseca . 3... _-----.: l:r:. Pri tome treba voditi racuna 0 tome da Ii oni (roditelji. kvalifik?vaoe. " ··. .._ . b) prije godinu dana c) prije viSe od godinu dana d) 0 tome razmisljam od malena e). sto-i1i. 0 hneLp~e Pol: muski.~~L_rJ.. pcsla . skola u kojes~. Osim toga lako je dobiti odgovor na postavljena pitanja.' v .sto ueenici roditeri.ALIVACKO-RAZVOJNI UPITNlK PPN -79.'....orijentaciji . __ svom buducem pozivu?. aTije :--te1£lspil3ti·stvame zapreke i intenzitet izraiene zelje.tindiL_. d) niza strucna sprerna . 10. . Ovo je vaino zbog toga.j9CnO utvrditi cilj koji zelimo postici anketira-njem. treba pokusati da se dobiju na neki drugi nacin. ali je teze utvrditi da Ii ce se ucenik stvarno tako i ponasati u korikretnoj situaciji (da Ii ce stvarno izabrati skolu koju je naveo on. ..-. Ako imas brace iii sestara navedi skolu u koju oni idu. pitanje. Vk~lIko na neko pitanje nikako ne rnozes da odgovons. odnosno koja su I. h. 3. Npr.::. U dosadasnjem skolovanju uglavnom si bio-la: (podvuci odgovor) a) dovoljan dak b) dobar dak c) vrlo debar dak .amman a•.-nastavnicii drugillllS!e. .23ilrn 'siCi\JEenike imere. odnosno ako su zavrsili..-.moze i vise odgovora): a) ni sa kim .' e) srednja strucna sprcma .§likjtQ_SYim_yainirnl~ n~ziflz50r zanrmanl~_treba"d6biti podatke na osnoyu ankete od roditel~~ tome treoa VOdlUraCuna 0 opsegu loolIku wete. Prije nego Ii se anketa primijeni i konstruir~treb.9.:' · "~::. a privredaoe: . Pored pOS(O]1 mz zdravstvenih I drugih osobina (slab vid. nastavnici.: . 1. Zanimanje oca (naziv 1.

.odgovar& ucenikovim mogucnostima. 4.__. _ 'II . ali ih ucenici izbjegavaju. Irne i prezirne nastavnika: Predrnet koji predajete u mom mjestu (u blizoj okolini) nisarn posrigao-Ia odgovarajuci uspjeh za drugu roditelji me ne mogu skolovati roditelji su tako odlucili nema druge -------------------------~ _ ___.::Dl . :. e) jer roditelji nemaju materija1nih mogueaosti za drugu Skolu.. c) nisam siguran. SIO mislis da bi ueenici trebali znati 0 odredenom (nav. \. gdje ces se tada upisati ? (podvuci odgovor) skolu _ '" Svirna je poznato da ucenici koji zavrsavajuosnovnu skolu..ucenik se aamjerava u navedenu skolu upisati (podvucite odgovor): ne bi zelio ni pod kojim uslovima izucavati: . . 2. da CeS uspjeti u skoli u koju imaS namjeru da se upises'1 ~ : a) sigumo cu uspjeti b) nekako Cu se provuci c)ne=arn . ncophodno je da dobijerno odredene podatke. . . Ucenika poznajem: podvueite adgovar) a) b) c) d~ rnanje od godinu dana.•. U koju skolu se narnjeravas upisati PPN .. Da bi se rnogla pruziti odredena pornoc ovogodisnjoj I narcdnirn generacrjama.u . Nakon. kao vecina ucenika njeg sve generactje.i.:. koj~}ikoli. Koje od naprijed 20. Dati ucenicima upitnike sa oznakorn PPN . Pri~datraii:iA:. Sta mistis.k~j~f.:>.' 52 . d) ne mogu dati odgovor.._---- _ e) nakon zavrsetka te f} zvanje koje se stice g) posao za koji se u h) idu i moji drugovi I) nesto drugo (navedi skote lakse se nade posao nakon zavrsetka te skole je cijenjeno u drustvu toj skoli osposobljava dobro je placen u tu skolu sta) Radni staz u nastavi Podaci za ucenika (ime i prezime) I. ima skola u kojima ima dovoljno mjesta i nakon kojih se gotovo odmah moze dobiti zaposlenje. kozar.79 da ih sarnostairio ispune.f) ~ nasravni . .). Mislite li da bi ueenik imao vise uspjeha u ~koli u koju bi se zelia upisati kada bi imao rnogucnosti (pitanje 15. da roditelji imaju dovoljno novaca...----'----"-----.>"""" .. ?·:..• prije nego se odluee za njega -... b) ne.. S druge strane.aterijalne mogucnosti roditelja nesto drugo (navedi sta) . (Poglcdajre 17.. . .-' . kornpletan materijal dostaviti lieu koje bude zaduieno za prikupljanje rnaterijala.. 3. :-'~'>. b)-dosta dobro.. . .-..·79 ZA NASTAVhlKE Up u t s t v o a) navcdi naziv skol e b) pokusacu se zaposliti e) ostacu kod kuce d) nisam jos odlucio-la 13.: •.priupisa u ~kale srednjeg. .. Za svakog ucenika treba da vi ispunite upitnik sa oznakom »Upitnik PPN .nastavnikom g) sa strucnirn sluzbarua .:. u upitniku koji je popunio ucenik): a) da. sto ucenik popuni »Upitnik PPN . 21.:Cl.~-.--.. :. zanimanju . jer se za svakog ucenika ponavljaju.{53:. . _ 15. Kada bi se ti rnorao-la da se opredijelis za jedno od ovin zanimanja (napisi) 19. . kerarnicar. Prema svoji~ opstimsposobnostima . U slucaju 14. dvije godine.... irnaju izvjesnih poteskoca.... rava upisati (podvucite jedan odgovor): a). Vas je zadatak sljedeCi: I.~ \ ':.'." .:j:Z~fn~~:~t:{~o~ pieprbb. 3.\{dDosn~ u koj1i1i~v sposobnosti? (Ii.' ._ .. .--'--. (podvnci..te. . a) ispod prosjeka u s':ojoj ge. b) pod pritiskom roditelja. . Zasto aI b) c) dj du ne budes prirnljen-a si se odlucio-Ia za i:eljenu skolu? u naprijcd navedenu skolu. 6_ Prema vasem misljenju .·. . uvjeti rada i 51. b) ne odgovcra mu jer je za njega preteska.! ~ ? _ __'___ __ I likorn UPITNIK h) s Ijudima koji rade te poslove e) i nekirn drugim (napisi s kim) 12.. koju bi tada skolu zelio da upises? a) navedi ~kolu i smjer b) ne znam 2. Sta rnislite da li skola u koju se ucenik narnje- 5. 4. galvanizer. vise od dvije godine.. gucnost napredovanja. Iimar.. ... mehanicar elektrienih kola. dohodak.anja pod brojem 0 i 9 treba ispuniti sarno na jed nom prirnjerku. godinu dana. Sta ZIlaS 0 zanimanju . odnosno dopisi) a) sve mi je poznato b) znam ponesto c) znam vrlo malo d) ne znam gotovo nista e) navedi sta bi jo~ zelio znati 0 tom zanimanju 22.Y'f~': '~. Kada bi imao-la sve us love (da je 'kola blizu. b) prosjecan. rudarski mebanicar... ~: • .:._ a ... c) ne odgovara mu jer je za njega prelaka. zavarivac i zidar. Ucenici se cesro upisuju u odredenu skolu mada znaju da ce tesko naci posao. .~ zanimanja. ~-' .. zasto ucenici izbjegavaju ta zanimanja? 18... ::...:' i" :. To su skole koje dajn sljedeca zanirnanja: elektricar. .:\<. ·. c) jer nel::o odnjegovih drugova ide u tu ~kolu.'79« i nastavnik »Upitnik PPN -'19 za nastavnike«. f) jer nema odgovarajuCi uspjeb da bi se upisao u drugu ~kolu.:eraciji. pa bi ponavljanje u svirn prirnjercirna predstavljalo suvisan naper.. g) iz nekog drugog razloga (navedite kojeg) -'-. c) izr-ad prosjeka svoje generacije..~koli I::oje namjeravas izucavati .--.upisati? (mogucnost zaposlenja.~..edi sve $10 misliS da bi trebali mati) -:- mo- . cjslabo. usmjcrenog obrazovanja. a) po svojoj vlastitojzelji. .79 za nastavnike«. Sto rnisls da je u sadasnjoj odgovor) 2) zelja ucenika situaciji presudno za ucenika da se upise u neku skolu? (podvuci uteni~ je:~odvucitejedanOdgavOr) b\ c) d) e) ielja roditelja uspjeh ucenika rr..·. d) jer nema druge skole u mjestn (u bIizini mjesta).1..f.im.. da imas obezbijedeno zaposlenje nakon zavrsene skole i ostalo).~ ::.. manju hi najvikdosle Qoiz~jau~nikove ·.:. Pit. tapetar. Mislim da utenikii po~'i1aj~m: (podvucite odg"ov~r) a) dobro.~::::e:~.:. tesar. .'j.-...·.:. lifui. . MislisIi navedenih zanimanja za koje bi se opredijelio: _ za koju skolu se ucenik opredijelio)..'·- ~"'. _ 16..~j~gavaju.avemte pribIiino zaniinanje)e'·::··'·c . .·8_ Postoje 1.

diti. k oznr. donosenje zaklju a I axwje r_r~porUKaz~ po uzlman~.. Ako to mogucnosti dozvoljavaju najbolje je zakap_tnterroin koji odgovara i 'voditelju i ispitaniku. Medutirn. nastavmku I dr. Ija. . galvanizer.Veoma 'e v· akav. .!.. ruder- '.yelikiP l!1!eri 91l1?gu¢ava lednostavnIju 06radu do ata a .I!pom?~1 u '1Jesayanju njegovih eventualnih problema ili prosirenju njegove informiranosti lZ oblasti u okvi?:>~o~e s~ vodi intervju.imasYQJu p~4nost bas u tome 510 Je ~tandardlZlran pa olaEav"~osa(tvQ(lite(u intervj).~"'y'od. 0 ra a t analiza 0 went 0 ataka. Ako su pitanja preteskai zahtijevaju odreden stupanj obrazovanja.rv.. roditelj 1 dr.ti sam razgovor.:' Ako je odnos ispitivaca (anketara) prema ispitivanju (anketiranju) neozbiljan.Onaj cd koga voditelj inte:viua ieli d~biti ?odatke tre~a . tko odgovara eesio mora. i to ~i u kern slucaju ne z_n:!LI a d on nerna svoj plan I cilj. koje zeli POSllCImtervjuorn. naJb'oiJeje da se voditelj ne upusta u opsirnije diskusije.tnacelmm postavlciima pSlholo~ko-soclOloske metodologije. K. lunar.' vnjed~ jedno pravi10: ako zelimo dobiti onjentacione podatke 0 nekoj pojavi (zeIJ~.la. zbog ~eg" ucenici tesar. Standardizirani il!1e. Ako se ra~govor v<?dl ~ arrnosferi velike napetosti. Vrlo cesta upotreba ankete i nestrucna primjena dovodi do negativnog stava prema vrijednosti ove rnetode. a najcesce problernaticna.l"1e~u~lm.sebna p~moc.ltlga kada su ueenici umorm i neraspolozeru (oakon nastave ih u slobodno vrijeme] III s rodlteljima pnje i nakon roditeljskog sastanka. " /75) Ako se dogodi da ispitanik mora cdgovoriti na pitanja. b) posao se obavlja pod nepovoljnim higijenskim okolnostirna. . . j._S u'e vn erne IS Itlvan a I obrade podataka.akav ce stay sugovomik zauzeti prema voditelju zaYIsi i kakve ce odgovore da. oajveea prednost istovremenog biljezenja odgovo~a je u tome sto otpada opasnost oe- J~ 55 .i daju preporuke za poduzimanje konkretnih akcija.· . • £}. c) nedovoljno su placeria. namjere.n'ju fT. a slobodni intervju. kcramiqar. izbor onih na koieCt:l5itt nmijen 'ena (uzorak III populli8j~prodo<!_enjeankeiiranja. Bez obzira rul svrhu rulvedene teskoee i opasnosti. ::ko zelimo ispitati ~ve! iii veci ?roJ ~cen. .lema. kada se daju odgovori koji se ne odnose na njih direktno.. I: . nepovjerljivi i neodlucni. Da bi odaci dobi"eni metod om interv·ua_biliJlP9. .' \.·e rvi kontakt uno tko vodi int~rv'u sa uce~· . 0J'tre e profesionalne orijentacije ucen!k. izbjegavaju ta zanimanja? a) nisu dovoljno priznata u drustvu. d) roditclji ne ze!e takvo zanirnanje za svoje dijete.!'!P. ... roditelju. reagirajuCi pravovremeno . a kod pojedinacnog ispitrvanja slobodni. Nadalje. cinjenica.eta posrupak koji proJazi nekoliko faza: forrnulacija Eroblema i cilja koji se isprtuiii. U skolskoj pr~ksi. voditelj ce u takvim slucajevima sugovornika utjesiti oa taj nacin sto ce mu reci da i drugi ljudi ne rnogu nista iIi vrlo malo .X u. .n OI:n. odgovori su realniji i objektivniji (istinitiji)._ za In. vee sarno to da ih on osrvaruje U slobodnom i za sugovomika nevezanom razgovoru. . g) nesto drugo (navedite sta) _ 9. Postoje dvije mogucnosti kako da se to urad. onda je 10 anketa). onaj koji ih ne"nl'zumije zapada u stanje frustracije i njegove najcesce reakcije su agresivne prirode. Vrijednost tih zakljucaka i preporuka adekvatna je vrijednosti samo ankete. Ako se to obavlJa istovremeno.. Prividna jednostavnost ovog postupka navodi mnoge (i nestrucne osobe) da konstruiraju anketne upitnike. upotrebit cerno standardizirani intervju. • . u. a naruSava i tok razgovora.. da bi anketa imala potrebne metrijske karakteristike..~ obicnorn razgovoru po iumc S10 se \'oJ. ako zelimo dobiti detaljne pod atke 0 pojavi koju ispitujemo. ealizacija svake odovih f~a treba biti zasnovana n.i . kao sro su objektivnost.' . 0 to~eci i sl. stalno biljezeoje odgovora smanjuje pafnju ispitivaea (voditelja).ika i rodit~. .upotnje I~I0 a . Nema snu:}..ya . .rek~ vezane za profesionalnu orijentaciju ucenika) onda se upotrebljava standardizira ni intervju (ako ga damo u pisano~ obliku i ako na pitanja i~pitani~i odgovaraju pis~e: no. (1(Y~jellJ. opredjelje. Ako se takva pitanja ipak moraju postaviti.nlg:~tnih akcija.e~~jainter:vJIl~~ode[ Je veoma vawo. nepovjerenja I neorgamzrrano. f) post oje predrasude prerna tim zanimanjirna u odnosu na »intelektualna« zanimanja. Praktienu i teoretsku vrijednost imaju. pcgotovo ako se ispituju r?~itelji kojima je potr. Predno~~ so 0 ~~§ In~ervjua j~. .e~n~ po.) dale odgovore koji se ticu ~je~~vi~ zelja. tupetar. onda su pretjerano obazrivi. ~o. prekinuti svoje izlaganje kako bi omogu¢io ispitivacu da sve zabiIjez~ a to oteillva Citav posao.Tz=r}i. toku intervjua takoder veOI~a y~o. povrsan i nestrucan takav isti stay i ponasanje zauzet ce i oni koji popunjavaju anketni upitnik. ~ ~(usmena lit pismena) treba da budu formultrana tako da su Jasn3. e) za njihovo obavljanje potrebni su veliki fizicki napori.i: tstovremeno dok se vodl ID~e . provode anketiranje i na . valjanost i pouzdanost.raeuna.vazrie. I razu~ (uceniku. m.i. S12 rnisf ite ~ta bi ucenici trebali znati 0 odredenom zanimanju prije nego sto se za njega odluce (Na vedite sve sto mislite da bi bilo pozeljno) _ f .ikl. koja ga revoltiraju.(ili n. r~direijem i dmgim osobama.. ~~gu se . On treba steci dojam I uvjerenje da mu se ze. Doaj '.i!!. rezultati koji su dobiveni pomocu strucno sastavljenih i primijenjenih anketnih upitnika.a.-i:!aupitnika.da zna .osnovu dobivenih rezultata donose zakljucke . U slucajevima kada ucenici iii roditelji daju odgovore vezane za rjesenje njihovih problema i problema njihove djece. pr~p. \." .olusta_ndardlZlram mtervj~).nja i ~rob.'.!!t<l_.!li s~ ~ odgovori odn~s~ na probleme drugih ljudi I njegovo poznavanje nekih situacrja. ..'-::. av " uzi una n ed odr~denom S emom.lva 'voditeljuda:-<1Qi1"ei:!Onek!h dubljih (d~t~l~n!jlh) m~OrrnaClj_a0 uceniku. u 0°ine S[O onJogu6:. Istovremeno biljezenje odgovora ima niz ne ostata 1 prednosti. dogadaja I dr. d kQJen!~ kom slucaju ne smije odstupi!. zavarivac i zidar. onda je ispitanik viSe rezerviran prema voditelju. vee nakon dobijenog odgovora treba-da prede na sljedece P!tanje.). mehanicur eicktricnih kola.l.. Sla rn is lite. !( 4.tr~ 1" .)A3iljcieoje odgovora dobijenih." 1': ski rnehanicar.vati i ka~o c~ te.. .na neke njegove reakcije I izjave koje ~u.a~It:ti) cilj I svdiu razgovora. onda su tako dobiveni ocdaci sumnjive vrijednosti.I. h Kod landardizirao(W. . t fiiJ Posebnu paznju treba obratiti i na osobe koje ce vrsiti ispitivanje (prirn ijeniti anke[u). . y09~telj inte:. vjua (iii anketar) treba voditi racuna 0 tome da I! ispitanik (ucenik.. _. Treba imati u vidu da je ap.Ipa mtervjua i njihove kornbinacije (p." Me du njirna su: e lcktricar.. pridrzava ncke unaprijcd prip!emljene ~l:eme.o.

nickih drustava. . obraditi i sadrzaji vezani za profesionaInu orijentaciju. Krajnji ciIj sveukupnog odgoja i obrazovanja jeste priprema i osposobIjavanje roladog Covjeka za uspjesno ukljucivanje u radni proces. tematske cjeline.kako sam sada varna rekao«. konstruiranj .. teresi vezani za kolekcionarstvo (skupljanje maraka. . ' .. bilo kako se vrs: biljezenje podataka (neposredno nakon intervjua. rukovodioci sportskih i kulturno-urnjet. b iljczi odgovore (jj.5. Ako se izgubi iz vida taj cilj. vezani za literamo izrazavanje (citanje.'. lntercsi I'm) I vezani 703 pornoc ljudirna (cuvanje djece. ~ '/12.. /-. odeliranje). Ponekad se na osnovu nekih nedosljednosti u samim odgovorirna mogu donijeti odredeni zakljucci. Najopasnije je u svernu tome ako voditelj intervjua rezonira ovako: »Najprije cu zavrsiti svc predvidcne intervjue. novca.. :. . vezaoi za sportske aktivnosti (bavljenje pojediniro vrstama sporta). .' . . Ostali oblici prikupljanja podataka Rad na profesionaInoj orijentaciji ucenika treba da bude sastavni dio odgojnoobrazovnog procesa. [ i { :..eienja P?dataka po. .. skim odl3n~ S6 m~~~i za muzicke vezani koncerte). . '. ':. razglednica. na- rod' sn'i) .' 5. . Zabiljcskc treba izvrsrn neposredno nakon obavljenog intervjua.. vodi racuna 0 tome koji aspekti profesionalne orijentacije se mogu realizirati. aktivnosti (sviranje. pjevanje u horovinIaICUD. Bez obzira na poteskoce (na koje se nailazi u primjeni intervjua) i vrijerne koje je relativno duze nego kod nekih drugih metoda prikupljanja podataka 0 uceniku. sIikanje. a ponekad i iz reakcija i gestova na pojedina pitanja.: nteresi vezani za pomoc u kuci (kuhanje.iznernog- Uy_osljednje vrijerne problem bilj. .' . dinirn slucajevirna on je jedini nacin da dobijemo zeljene informacije (npr. Zato voditelj treba iznijeti svoje primjedbe i utiske o najvaznijim aspektima odrzanog intervjua.i:· ""F colazi onda kada ispitivac naknadno dobijene intcrvjuorn. Iikovnog.'lnteresi vezani Z'\ druge aktivnosti.. kao i drugih predrneta). nastavnici. posebnu paznju treba posvetiti prirnjedbarna voditelja intervjua. . da bi se smanjila pogreska parncenja..Intere51vezaDl za skolske obaveze (ucenje. gledanje televizijskog pro·gram~uSanje.":'/ . ukoliko to sadrzaji dozvo!javaju. . Mcdutim. ako se dijete bavi aktivno sportom iIi ucesrvuje u radu nekog kulturno-umjetnickog drustva. Najvazniji od tih aspekata jest pitanje iskrenosti ucenikovih odgovora. Da bi se postigao pravi cilj potrebno je da svaki nastavnik u toku obrade gradiva iz svoga predrneta. moze se zakljuciti sto ucenika najvise interesira i u kojim aktivnostima ima najvise uspjeha. oblikovanje.. pisanje j 51.." . : .. !9Interesi vezani za likovno izrazavanje (crtanje.tocne rcprodukcijc pajedinih ":\" . tapiserije I~~ . Da bi se dobila sto svestranija slika 0 ucenikovim osobinarna i drugim vaznirn faktorima. iz SH. rad u vrtu).. ~tg~i vezani za pasivnu zabavu (slusanje muzike.'. U svakorn slucaju. . . teresi vezani za tehnieke aktivnosti (popravljanje aparata i strojeva.". 57 .\ . pornoc starijim i. nekad su vazniji podaci uego njegove »ciste« izjave...ku~ava s~ rijdi~i pornocu snirnanja na magnetofonsku trakiLJako Je to dobitak za voditelja.)'iVOtereSi .. kada osjetimo da ucenik ima posebnih teskoca u vezi sa izborom zanimanja iii skole. druge obaveze prema skoll 1 skol-.1. ~.). istovrerneno iii magnetofonski). Dogada se da ispitanik nakon zavrsenog intervjua sam kaze: »Pa znate. nije to bas sve tako.. muzickog. ako okolnosti nalazu da se odgovori ipak moraju naknadn<_JbiljeZ~t~ onda {rcb~ poy?vati pravilo: s biljei:enje~ odgovora nc smije sc odugovlaciti. sivenje. ~~teresi q:_nteresi SI. rnakramea i .. kao i u drugim slucajevima). . . Ne postoji gotovo nijedan predmet u kome se ne mogu uz pojedine .radija)? . drugovi.. onda odgoj i obrazovanje postaju sami sebi svrha. izrada goblena.' . u poje. pa cu kod kuce na rniru svc to srediti i zabiljcziri«.ipletenje. na ispitanika to mozedjelovati zbunjujuce i zbog toga postaje nepovjerljiv. stvaranje.) na osnovu metoda koje su navedene. roditelji i dr. vezani za rucni rad (vez.' .. .. U tom slucaju njegove pribiljeske predstavljace zbrku podataka koji ce se pornijesati i nccc imati neku znacajnu vrijednost.. Da bi se olaksalo svrstavanje ucenika prema dorninantnim interesima i podruejima kao primjer cemo navesti sljedece kategorije: . kao i drugih podataka dobijenih od osta1ih faktora (strucnjaci. Lnominantno podrucje interesa za svakog ucenika rnoze se dobiti na osnovu podataka koje daju roditelji. geografije. preporucljivo je da nastavnici pojedinih predmeta (ako to prograrnski sadrzaji dozvoljavaju) u toku skolske godine daju skolske zadatke na ternu iz profesionalne orijentacije (npr.. Na osnovu podataka prikupljenih u toku savladavanja gradiva iz pojedinih predmeta i nastavnih oblasti. . . ako su roditelji nepismeni. »Cesto izmedu redova« ispitanikovih odgovora iii procjene onega sto narn nije rckao. spreroanje.:.

selekcija . potrebama-zakac!rovIma.. .. u okviru Odsjeka pedagogija-psihologija." :. Savez udrufenja za profesionalnu orijcntaciju. i vas uno'. Vee srno govorili kako je tekac razvoj profesionalne orijentaeije u Bosni i Hercegovini. Prihvatajuci da izgradnja sarnoupravnog socijalistickog drustva u nasoj zemlji pretpostavlja raeionalnu raspodjelu kadrova.' n) Koncepcijaprofesionalne orijentacije u socijalistickom samoupravnom drusrvu. Ako prihvatimo'ovu -osnovurondamoramo priznati. ! 6. kako je to receno tl Koncepciji profes~o~~qe_ OIJJ~!lraC1Je1 socljaltstlckoDl 1 S1flrioupravnOrii"drustvu-.zg\eda da doprinesu razvoju drustva.. poseban otisak iz Biltena Saveza drustava profesionalne ~~le~tacijeHrvatske. U skladu s tim i sloboda izbora zanirnanja i rada ima svoje ogranicenje.. U) Koncepcija profesionalne orijentacije u socijalistickom samoupravnom drusrvu.. prihvatili smo i stav da profesionalna orijentacija irna osim individualnog i veliko ekonomsko.17. profesi6naJnom oiij~mll<:i15m. str. 15~16/80:.profesionalne orijentacije temetih. poslq_va. jer one vee sada imaju teskoca oko nacina finansiranja ove djelatnosti i obezbjedenja kadfa posebno za nju. broj 15-16/80.el1~ts1jedecjrrrp61liZnIm <:?~n_9_va:m. da je posljednjih godina profesionalna orijenracija uspjela da se probije u osnovnim skolama. izvan nastavnih prcgrama . ~adni~zadat!l~a. institueija i organizacija u profesionalnoj orijentaciji kao drustvenoj.nad. doduse. a samoupravnim sporazumima utvrditi dufnosti i obaveze razlicitih subjekata. a radi se i na njenom znatnijem provodenju u prvim razredima srednjeg usmjerenog obrazovanja. Stoga je drustvenim dogovorom . nego i obaveza svakog clana drusrva. prije svega.. Ovakvo stanje i savremena drustveno-politicka kretanja u nasoj zemlji sigurno su utieala da je Savez udruzenja za profesionalnu orijentaciju dao na javnu raspravu »koncepciju profesionalne orijentacije u socijalistickom samoupravnom drustvu«. strucnoj i profesionalnoj (institucionaliziranoj djelatnosti.. Savjetovanja za sve one koji se bave profesionalnom orijentacijom postala su redovan oblik strucnog usavrsavanja. uveden je i kolegij profesionalne orijentacije.l_d_DlstvU koncepcija . Poseban otisak iz biltena Saveza drustava za profesionalnu orijentaciju Hrvatska.. zahvaljujuci uvodenju pedagoske sluzbe..dorninira. zaposljavanju u udruienom radu. Savez udruzenja za profesionalnu orijentaciju prilog Biltenu. potrebno urvrditi minimalan sadrzaj zakonske regulative u obrazovanju. .~1 . 59. . na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. No ill to nece biti dovoljno ukoliko ostane sarno u okviru vaspitno-obrazovnih organizacija.-ii1coJojje vise rijeci bilo u prvom dijelu ove knjige. Intcres je drustva da svaki subjekt razvije one svoje potencijale koji imaju najvise i.psihofizioloski ' da (zanirnanja..") ·.. drustveno i politicko znacenje. razvoja. u naseTI.'!_:~dubliem poznavanju drustvenih cilieva. 'gdje se pod racionalnom raspodjelorn smatra utvrdivanje najboljeg moguceg skJada izmedu interesa i sposobnosti pojedinog covjeka i interesa i rnogucnosti drusrva. da smo jos daleko od toga da mozemo tvrditi da ked nas postoji profesionalna orijentacija kao program iran i razraden sistem koji se primjenjuje u praksi. pa sarno da jos dodamo.fna kako dobro pojedini aspekti profesionalne orijentacije bili teoretski razradeni. " . <~oguenosli obrazova~ i zapoSljavaoja. Pravilan izbor zanimanja ne postaje sarno pravo. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA DANAS Za razliku od kapitalistickog drustv~gjtlr_9i~sjonalna. U okviru visokoskolskih ustanova.

:"'. godine pretrpio bi izmjene u srnislu povecailj~ ucesca strucnjaka.r:no~t~en ms~~lacIJa. u gradnJ!. . U tradicionalnom nacinu gradenja. GRO Bosna-putevi Sarajevo.L". GRO ZGP Sarajevo..godinaJto mati 'da obrazovanje kasnizatajperiod. kao i moguenostima zapo§ljavanja«. operator pripreme podataka (5tepen II). drustvu imaju i upravljacku Brze prornjene u tehnologiji zahtijevaju brze promJe~e'u ~trukt~ri i profilu ~a~. "Zi\'i rad se prernjesta u sferu naucnog istrazivanja. "~i~ pre~~~~~i~~[~\'!)r:1}.. obrazova. rukovaoci gradevinskom mehanizacijom i dr. osnovnih zajednica.·'npr... Ueesnici su duZni da staino razvijaju metode.~Ogga °jdY)nja RSlZ za zapo~ljavanje. dok ce ucesce nekvalifikovanih radnika bit! svedeno na mmimum..Lu. stavno-naucnog rada na osnovu konkretnih i dugorocnih potreba udruzenog rada«. :osnovniIIi :iajednicama"odnosno · 2ajedniCOm. a na taj razvoj uticace zahtjevi i potrebe udruzenog rada.~~t. vise l?uta (4). Sigurno da ce se i ova zanirnanja jos razvijau. ucenici se usmJeI?-vaJ.". GRO Igrnan Illdza..."'" . "..000 radnika i po ostvarenom ukupnorn pnhodu nalazi se na prvom mjestu u nasoj privredi..ede i druStvenllHi5effitOO&ti.._adrru'a-Sa~t~:.v~C u srednjem usmjerenom obrazovanju..))usldadivarije sistema usnljerenog 0 razovan1l!3.c'\~"1. .jom i. . GKRO Sretno Breza. . op~tor. di~:lzborzammanJa re~je.. sto zahtijeva visi nivo naucnosti i sposobnosti. pa cemo ga u potpunosti navesti: .za 5:7..dllo. pa i struku. godine. tekuCim kadrovskim. arrniraci... _ »Polazeci od znaCaJa usldadlvanj3 obrazova.i ~.. .organizacijama u "ezi sa izborom radnika radi zasnivanja radnog odnosa.. '..SSR-u Je vise od trideset miliona zaposlenih moralo steel proizvodnu kvalifikaciju I sl. GRO Put Sarajevo. zasnovano na dugoiri6ioi. rnedicinski kadar.~~a· nizacijafiiaIidrirzcnog rada rnaterijalne proizvodnje I drugirn.polititk:ili zaJednica«.. manja i-montazeri osnovnih konstru~C1Ja.. .n()va Z<l:~.godine) . da 1JIobez1J!Je.i: -61. operator za autornatsku obradu podataka (stepen IV) I programer spect~alist (stepen V). krovopokrivaei. ZatC!.ir3l. RO GrK Hidr~gradnja Sarajevo.!~<i ::s Osnov~ profesionaine orijentacije u poIXtnom ~pnju srednJ~g us!I'J. _ radni~rilikom izbo. GRO Ingrap Hadzici. k b' _ organizacijama za struCnQ. radne organizacije: GRO Vranica _ Sarajevo. ) Kada se danas govori 0 zanimanju onda se 0 njemu iskljucivo govori kao 0 dinamickoj kategoriji.njem.: _. .. vozaci ~upravljaci ..toku obrazovanja. . Za prol>lematikU koja se ovdje tretira najznacajniji je clan 14.I. Razvoj zanimanja Vaspitno-obruzovne organi. GRO Sedrenik Sarajevo._Jer ce jedna oso~a u to~u radnog vijeka sigumo prornijeniti zanimanje..infornpsu ?mladfuu i ~ge.':"j::·'..!p'3-mer... rova..~~::. __ . . 1978: (Dragan Tarluh.Wbr. . Prije: 10-15 godina kod nas nije bilo Skola za zanimanja vezana ~ aut...-4dn(}5nG--ZajedniceJ..a_dr_q:!.'·i.()_a mq~ajupj~dl\i£k. jer tendencija je da vaspitno-obrazovne ustanove mogu osposobljavati ucenika sarno za ona zanirnanja za koja postoje poslovi u udruzenom radu. .:_itt:~e u gra~evinars~ 1 .Q. GRO Bosna Sarajevo.a. Ova tendencija vee je vidljiva U osarndesetoj godini. nastavnicki kadar..risoko_ ob1"aZOVll1l.«") Navodimo i slucaj zanimanja vezanih za elektronsku obradu podataka. na poslovima uredivanja i ciscenja terena i zgrada. .hrazovnog-pr~4fgaBizacija_ udruZei10g rada.jelovanju svih cinilaca_9. odnosno za koje udruzeni rad iskaie potrebe. nog rada. U prilog ilustracije razvoja zanimanja navescemo primjer iz g~~devinarstva. organizatori i koordinatori ucesruka. kontrolor uiazn<>:-izlaznih poda~ (stepen III).?~atsku ~bradu podataka.lz?laClJ~... m~kase spaJa~u. uzirnajuci U obzir sposobn s I I sldonosti pojedinaca.odrucju .drustvene dogovore i samoupravne sporazume. monteri oplata.o·. ~IStem:~uCar 1 51... 60 . oblike Ipostupke struenog rada na profesionalnoj orijenta~jii da blagovremeno .. Zagreb. ucesnici se avezujuna. .: .)rganizator-programer. zbog sl?eClJahzacije tehnologije nastaje vise zanimanla. »Promjenom i poboljsanjem teh~?logije ja.d. gdje je istaknuta potreba da se »obezbijedi organsko i funkcionalno povezivanje svih stupnjeva obrazovanja i sa materijalnorn proizvodnjom i veci kvalitet cjelokupnog nastavno-obrazovnog ina.je. VIse 1 VlSO 0 0 razovanje.1 o?razovaflJe. godine. ..druSty~n. .usioVlIDa I moguenosttma skolovanJa I . dnika dnie..« (Dr Stevan Bezdano v.o\'anj_eu ~1d1du5 potrebama~druzenog rada. tehnologije i nauke uopste.Za.. GKRO Standard Rogatica. ..l. .1'fiVednekomore.. D!IDas.da su se svrseni u~m'?l srednjih skola.~ skela.-Strucni3ci 'procjenjuju da tehnologija ide ispred ~~~~~\. To n!Je slucaj . struCnog-usposobiJavanJa. razvo}a . razvoj obrazovanja i kadrova do 1985. admum iz.:L..<·.ra~nskog osposobljavanja i trazenja odgovarajuceg zaposten]a.. .cijLugy_oj~"p'!j.~dlma treba biti dovoljno siroko i terneljito. godine Sarnoupravni sporazurn 0 udruzivanju sredstava za stipendiranje i kreditiranje uccnika usrnjerenog obrazovanja i vaspitanja deficitamih zanirnanja gradevinske struke.obraz. Tak~~e pre~a ~ekirn poda~m~_u Francuskoj za pet godina zanirnanje prom!jeni~o oko 2 mtil?na lj~dl! u ?. kadrovi za oblast kulture i umjetnosri i dr. tesari...!ld~ptacIJ~na prornjenljive uslove rada i ornogucilo dogradnju odredenih speClJalizacIJa. u:' " . To su: diplornirani inzenjer za racunare i diplornirani . I ~a nivou stepena VI imamo predvidena dva zanimanja iz ove stroke: infeojer orgarnzaCIJe automatskc o.o__kog n~v.. u~~ lavnom zbog toga sto gradevinarstvo i industrija gradevinskog mate~Jala u Jug~slavlJI danas zaposljava oko 740. o:(:>ntazen.. prekvattIlkaClje 1 obrazovanjau. radne lj~d~ o razv9jnim. ~. izradu projckta i konstrukcije proizvodnje i organizaciju proizvodnje.6. _ ~.i:llmanja_prije.iodnosno da se i.' .og Vidljivojeda uskladivanjeupisa')l&nikas potrebania lidroZenog r.~j. KRO Visocica Visoko.wis ". _ --.. . Kadrovi su se pribavljali na taj naein . U skolskoj godini [980/81. potpisali su marta 1979. .orijenta.-~~jem rjesavati U saradnji sa' i". Neka zanimanja nestaju.nih kurseva za odredeno zanimanje: busacica...Tako.1..Ui. _'.!J.d. toku rada.~~acij~_bil. navedene potpisnice raspisale su konkurs za dodjelu 654 stipendije redovnirn ucenicirna usrnjerenog obrazovanja i vaspitanja deficitarnih zanimanja gradevinske struke.)blj1LUYal!l. U unapredenom tradicionalnom grade..a-stmCno. vodoinstalateri. RO GeoinZenjering Sarajevo.jer zarumanja B1SU static. masmisn na pumpmm postrojenjirna. ov. u pripremu proizvodnje. Mr ecc Komnen KneZevic i'Miodrag Milenovi6: »Znataj-b~va U 1!druieriom I 0 radu« •. maj 1980.obrazoyaqjestalnc mora prilag-odiiv3Iirii:voju tehnike. GrK Zvijezda Yisoko. .sarno kod nas u Jugoslaviji.o':iaposrav~·u .. ucesnICi su duzru ramjati profesionalnlUlrijentaciju (podvukli autori) i pruzatf strUcnu r/il0moc: . .~peCljalizovanim strojevima i ~redaj~a..u ~jedno od zammanJa. SaraJevo. inzcnjcra i ekonornista svih profila. prp. rnontaieri zavrsnih radova. psiholozi.Yl'. licioci (moleri) i instalateri grijanja. prcma. U clanu 15.:.hom gimnazije. Politike i tehnolo~kog . osnovna grupa struenih radmka su zidari.Prcrna prognozarna Saveznog izvrsnog vijeca iz 1971.bradc p. Na nivou stepena VII takode irnarno predvidena dva zammanja. To je pojava u citavom svijetu.?q~anizator.. elektricari. .. ) "Mr Milo~ Delat: MeduruirOdna zavisnost kadfovske gradevinarstvu (referat na Savjetovanjuu Zagrebu.bQ1ll:.potrel?ama. ali i specijalista za kompleks ljudskog faktora: 50ciolozi.k1adenom.az.prekv~aci. GRO Granit Visegrad... Ix svega o .odat. Da bi ucenici koji su se opredijeiili za zanirnanja iz podrucja gradevinarstva bili sto blize privredi i u toku skolovanja.anje.. a ~ nekih.. »Utesnici. GIRO Drin a _ GoraZde. se obavezuju da eepitarijau yezi sa profesionaInom ori. .1s. te da bi ova grana privrede sebi obezbijedila kadar (sada deficitaran). potrebama. GRO Grbavica Sarajevo.« ") POW] proizvodno-izvrsne uloge kadrovi u nasern ulogu.~:DruStvenom ~o oyorU...·:'.' Iste osnovevec suprije ugradeneLu neke.' .~Ju )avIJaJ_~~e ! nova zanunanja: rno_nte.i. ':i:.~oJe se daJ: rnl.adnika-'Z!i~fednj~.. na.J<j.lie5a_QlL se-reffieIji n?J. : :.>:~je je osnovana Samou ray mteresna' za edruca zazapos ]avafl[e. i svrseni studenti obrazovali uz ~d putem. monteri centralnog gnjanja. Slicno su ueinile i neke druge radneorganizacije.J... jentacijom. druga n~taJu.. auto~ats~e obrade podataka.e ra za sre nje. montaien specijalnih instalacija.. koje su uzele kornpletan nadzor i brigu 0 ucenicima od njihovog upisa uskolu dozaposljavanja.. Na taj nacin su gradevinari poceli provoditi u djelo stavove idejno-politicke osnove drustveno-ekonomskog razvoja SRBiH do 1985. ma.zaJl:ailiO:vl~U(1~~~o:e ~tt:n~ s~~. struenog osposobljavanja. .Cl i .

.94ods10 5.18 odsto). _' __ _ ..16 -2.62 __ . npr.::.gasna struka. .VSS radnici: 2175 (zena 60.·:. prvi put 5490. prvi put trazi zaposlenje 50129.99 1. .isk~~~ne.. ': ': . na podrucju SIZ za zaposljavanje Sarajevo za 1980.28 5.45 2. u kategoriji NSS i PK-sumski radnici. .!. ".. ..280dst'o 3...32 2. Mada je navederio stanje trenutaCni presjek. sljcdece potrebe za kadro.62 OdSIO ..! .struka 1 struka ~. nazalost.radnici bez kvalifikacije: 70288 (zena 59.Yls. Tako.-.:.. u svim kvaJifikacijama.ruienOg-rada~m-~~I1~le-dn. a 3863 bilo gdje.>' .62 odsto) jos nema trideset godina.59 odsto).61 odsto).73 0..e~~r~~..96 3.' I) Bilten Saveza SIZ za zaposljavanje SRBiH za septembar 1980.131.98 4. '. '. itd. .bl[l'prubIC'ITI~Prob1ema. u SR Srbiji..n~la_n.10 4.. '..'.30 (9.' earSka. .27 10.240dsto 3.24odsto 2.. slgurl!~ .:Q~.V-radnika. radnici: 1993 (zena 56. ~ 'potraznJ~ za ~jlma)e veil.KV i VKV radnici: 29552 (zena 33.t~~l. gradevinski radnici. 2. tekstilna struka prosvjetna struka prevodilacka i arhivsko muzejska saobracajna struka 10. .H<Y.4 odsto ~K I NSS radnika 17 I OdSIONK radnika 10.:~._.! .9 OdSIOKV 1 VKV radnika. .. .c. Zatim slijede s~ pro~ntom od Opdo 0. _.61 9. ekolofro-higijeDl~kll:.ra.struka Javnoginfonrusanja. . .050dslO 3.odin. PIT shuk~/~~tro-j. je sljedeca: ' Stepeni Struka metalska struka ekcnomska struka elektrotehnicka struka drvopreradivacka struka gradevinska struka medicinsko-zdravstvena struka adrninisrrativno-upravna struka saobracajna slruka' ugostile1jskO-lUrislicka struka tekstilna struka ' trgovinska struka jezicko-prevodilacka struka bemijsko-tehnoloska str.54 0. prema konkursu za upis u skole srednjeg usmjerenog obrazovanja.7 OdSIO l/~S r~dnika.:·.04odsto 6.30 3...rnasinska :ol< u!'lura)c izracun~la prcma u ku pnorn broju pl:Jllir. . mUZl~astruka.13 3.. .' :: . zdrastvena struka matematicko-tehnitka struka elektrotehnicka pravna i birotehnicka gradevinska kultura i informisanje ugosliteljsko-turislicka str.900dslO 4.oJ stran~ stva.:.~"~-:...":ima odrede~e kvalifikacije (pre: rna dvojnoj kvalifikacionoj ljestvici): 39._ .:~~\. Kj. _ . a" ~ ../iitl dat pr o cenai kOJIse odnosi na zanimanja III slepena slozenosti ucenika. '.:/'1 " /.. ukljucujuci i inostranstvo.45 6. npr.Ojl privreda ~!!rnoze a~' sorbiratlS 'dru-ge-st@~"m:... godine sacini nomenklatura zanimanja na nivou Jugoslavije.21:inJicka.24 odsto).~~. godine u sarnoupravnim interesnirn zajednicarna za zaposljavanja SR Bosne i Hercegovine ') zaposlenje je trazilo 143.99 .67 7..d!ln~~ ~~a_! a__~!Ce ih.6_2.08 1._:. Kako se vidi.¥~X{... . diplomirani gradevinski inienje_ri _itd. i zanirnanja a posebno jt: IV srepena godini prcdviden struka u sljedecirn je u pis u I [J i IV procentima: 16. ..48 3. pored podataka da vecina nezaposlenih traii zaposlenje po prvi put..44 4..u kategoriji VSS radnika: ekonomisti.96 7.i!n:talld. lake se brojnezaposlenih mijenja. 20. .ajuSliT!cilaml k~rovl_poJe~tnlh zanimanja. u SRBiH nema prosvjetne struke (nije predvidena Nomenklaturom zanimanja).llP P!Q!Jkll!£..:-. rudarski radnici.18 OdS10 Ukupni III IV - - 20. po prvi put 22108.83 2. u istoj skolskoj razred srednjeg usmjerenog obrazovanja pojedinih . izraieno u procentima.80 4.. zatim hidrometeoroloske i dr..00odsto 5. Radi uporedenja...!<. pravnici..k a. bar sto se tice nivoa znanja u pojedinim stepenima slozenosti.3 odsto).37 1.. _ .. a javljaju se i neke struke.4 odsto VSS radnika..i!IQst.22 5.95) 8._.93 -. :.30 1.~ '. . ne bi bll? pro1J1e_ma~1t1 ~a s~fi~ta~~I~~I. " .u kategoriji KV i VKV radnici: zidari.u kategoriji SSS radnika: masinski teunicari.' .9~_ 4. arhivska .'+i:~.: .10.4 odsto). Mada vecina onihkoji traze zapcislenje ne zeli napustiti mjesto stanovanja.680dsto 2. iako se i tu vee javljaju tendencije da se ovi programi usklade.:.97 1.99 2.54 17.. po prvi put 28056. ~.77 2.alo.Tstovrerneno u 1980/81. .39 £1 5. ~ ne zaStite._ . u septembru 1980. od cega je po prvi put zaposlenje trazilo 108... staklarsko-opticarska struka. 10.48. pornocni monteri itd.'!Jc.0. godine.735 radnika..75 0.. kada se broj (planirani:i~isan~nika mO' redi sa pOll a2:!:!.47 3. • .4 odsto)...R.:-ni1:isen'c uPI~uj~ U~~~JlQlr~. '~:.itd.00 odsto prirodno-tehnicka struka ekonomsko-komercijalna str.e_tJUJ~b. .69 1.._ " _ _. : . navodimo i CeSea zanimanja radnika u pojedinim kvalifikacijama. . diplomirani pravnici. __ ._'...48 1. Prerna dvojnoj kvalifikacionoj ljestvici. geodetski inzenjeri.veterinarska struka. stvena struka. masinski inzenjeri..-~~:' su. geodetskastruka.<l1matU_!l. kulturna djela!D-~~_bi1:)liotekars~ struka.Da semahom radi 0 mladim radnicima.efiCitamim kadroviIT!~ . . med~II?' Ima: .t...39 3.. kojih na podrucju SRBiH nema predvidenih. .82 29. reci da su i programi za pojedina ista zanimanja razliciti u razlicitim republikama i da za sada nisu predvideni nacini objedinjavanja programa i izmjene iskustva. Najkarakteristitnija zanimanja U navedenirn kvalifikacijama su: . Uskladivanje upisa s potrebama udruienog rada Prema dosadasnjirn iskustvirna..48 3... gradevinski inienjeri itd. njihova struktura je sljedeca: . prema dvojnoj kvalifikacionoj ljestvici. 1.~. primijenjemi umjetnost.' ..27odsto 2.iom. Stoga je Drusrvenim dogovorom predvideno da se do 1982.: s~ Neke razJike vide se vee na prvi pogled i u nazivima struka i u broju predvidenom za upis.' ~ >:::~}. '.::~ struka.887 radnika.geoloska~~ kOzarska su:uka.hemijsko-rehnoloska 8.vss .61 8.4 OdSIOSSS radnika I 3.SSS radnici: 30567 (zena 67..t1 sa d.650dslO 4.odinu.: . govori i podatak da medu onima koji trenutno traze posao putem SIZ za zaposijavanje 118761 (82.PK i NSS radnici: 9160 (zena 68.. :. .39 2.{.24 0.85 4.40 . po prvi put 1796. fnzersko-kOZ!TIetI-. koji na podruqjti SR BiR eekaju zaposlenje. tesari izvlacioci iice i pro fila. rang zanimanja mahomostaje isti.". zavarivaci itd.:.t . Istovremeno. .··:' .._. stvara se. .<. ipak njih 5354 primili bi zaposlenje bilo gdje u Jugoslaviji. po prvi put 1308.kIh kadrova k?. g.. rudarska struka informaticka struka sumarska struka poljoprivredna struka metalurska struka prehrambena straka procenat sloienosti u datoj struci. Medu njirna je 80313 onih koji posao traZe po prvi put..u kategoriji VSS radnika: diplomiraru ekonomisti. Treba..poljoprivredna .::·~." :t!h.'':". sto JOSvise stvara privid nezaposlenosti. skolskoj godini zastupljenost pojedinih struka u srednjem usmjerenom obrazovanju na podrucju iste SIZ.a!edmh _:::f. izuzev KV i VK.t~onema.9ii:bl-ii~oi:e_pqlrebe uskJadile.48 4.' .__ . .68 odsto 6. od eega 17376 traZi posao prvi put.. admlnistrativni tehnicari-birotehnicari elektrotehnicari jake struje .950dsto 2. Do 18 godina starosti ima 18133 neza'poslena radnika (12. .09 1.' " .. diplomirani masmski mzenjeri..93 4.58 1.97 1. zub()zd. . To su potrebe. preko polovina onih koji trale zaposlenje su iene-radnice..

pravnici . . ..(99). .hemijski tehnicari _ 963 (882) _ elektrotehnicari jake struje .197 (147). .nezaposlenimakoji su zavrsili fakultet ilivisokusko- . Takode ima ne mali broj slucajeva da se svrseni ucenici prijave zajednici.. kuhara 76. Me~utlm.4V~ !td.agradi po d atak 0 tome koliko ih zaposlenje IraZI po prvi put. I ovdje su kod svih zanimanja viSe od polovine nezaposlenih zene.konfekcijski tehniCaIi:~:'<l ~4{104)~·>~:··· .ekcnomisti-finansisti .88%. . jer za nekim zanimanjima je izrazena potreba mnogo veca nego sto irna prijavljenih nezaposlenih. kao I kas~JlJe za lJ z.140 (115) .102 (82) ltd. _ krojaci zenskih odijela .obucari . . _ vozaci teretnih vozila .1926.anJ~..115 (121)..metalurski tehniea. . .62. odmah prijavljuje zajednici za zaposljavanje. ZapasJenje reb i 62 zene strugan. _ krojaci muskih odijela ..administrativni. oblikovaea keramike . Najcesca zanimanja medu. _ industrijski TT-mehaniCari .906 (625). medu k<. .. Medu nezaposlenim koji su zavrsili neku od visih skola.elekrrotehnicari slabe struje . i~t_ineda je mobilnost radnI~a mala. Cakiu zanirnanju rudarski tehnicar (140 zen a i 116 muskaraca)..2499 (2016).8850 (8210) .nastavnici predskolskog vaspitanja .auto-lakireri .kuhari .188 (153)· .646 (606) . ..tehnicari..123 _ (102).Htt -r: ". VSS kvalifikadja.da sc radi 0 svrsenim uccnicirna SSS.duci sn.stalnog boravka. . da su upravo zato nezaposlene sto su zene.3962 (2754).rnasinski tehnicari .finansijski tehnicari _ 366 (344) .213 (181) .122 (80). ogromna vecina su zene . . To je omogueilo razvitak tehnologije. ..masinski tkaci _ 178 (155). 103 (89) . dajcrno Uz najccsc<! Z. -. ~10:~ biti I odrazyel?-utnog _nenalaz~nja zaposlenja odmah nakon zavrletka skolovanJa.525 (495) . III eestog odbijanja radnih orgamzacija da prihvate radnika kaji nije regulisao v<.203 (133) _ saobracajno-transportni tehnicari . _ zavarivaci .1234 (971).2156 (1929) _ rnedicinski tehnicari . jer se ili slabije prima rena radnica.laboratorijski tehnicari . . tako da septembar u tom pogiedu maze biti nesto frekventnjji nego ostali mjeseci. .rudarski tehnicari .29% su zene. 64 '5 .335 (282).gradevinski tehnicari . Mada je potraznja za visokostruCnim kadrovima velika.1211 (741).1299 (1137). .68%.hemijski laboranti _ 247 (212). masinskih tkaea 89.."l:I1. .730 (539). . .440 (414) . irna i medu onirna koji su zavrsili neku od visih ili visokih skola iii fakulteta.zubotehnicari .lu: . _ stolari _ 420 (249).' .ri-1200 15) ••. ovi podaci mogu nam (u nedostatku podataka 0 tome koliko uopste ima u pojedinim zanimanjima zaposlenih zena) posluzlti kao indikator da se i u nekada tradicionalna »rnuska« zanimanja sve viSe javljaju zene. Mada negativni. . iIi se zene teZe odlucuju ~ napuste mJesto. _ instalateri vodovoda . mada. Ta ? 0 1234 nezaposlena krojaca zenskib odjela 98.rednjoskolaca.>j_nu .306 (230) _ zidari . . .ekonornisti . gdje je udio fizickog rada.383 (333) . .ratarski tehnicari .115 (85) . nekad najvece prepreke za opredjeljenje iena za odredeno zanimanje.256 (250) .. ' Izuzev ianirnanja masinski tehnicar. 30 bravara i masinbravara..122 (108) .ucitelji _ 222 (63) . kroJa~ mus~. ali i prevazilazenje nekih predrasuda.. od ~ezaposl:~hfn::era 98.nastavnici razredne nastave .sao. crm zavrsi skolu.limari . _ alatnicari . hemijskih laboranata 94.: Tako npr. ~~o daje pravo cIa posumnjamo da je i ovo izvjesna prividna n~poslenost. _ bravari .. _ konobari . 30. . .kvom stanju.medicinske sestre . najcesea su sljedeca zanitnanja: ..tehnicari za drurnski saobraca j _ 345 (310) . 14 autornehanicara. bravari . rnoze se nazrijeti dio. Zakonska obaveza od 3 ods to. _ frizeri za zene _ 676 (427). 4 molera itd.. . _ elektromehanieari .36(45). ..koMekcionan _ 697 (613).840 (801) . . vSS i VSS r adnike.. Stanje zabiljezeno u septembru mozda i nije odraz pravog stanja. _ elektroinstalateri _ 338 (269) _ auto-elektricari .33%.210 (192) .. _ k d U nekim zanimanjima u skladu s tradicijom. 26 pogonskih elektricara. 10 stolara. Osim toga. Iimari).1767 (1585) .nastavnici srpskohrvatskog-hrvatskosrpskog . _ gloda6 (frezaci) .. medu nezaposlenim obucarima 69% (167) su zene. _ oblikovaei kcramike . neki se prijavljuju tek kada De uspiju upisati fakultet iii visu skolu. . Takode se moze raditi i 0 tome da preduzeca teze primaju pripravnike. _ preradivaCi vjestackih masa _ 128 (107). . . ali nastave redovno studirati i ne odjavljuju se.socijalni radnici .154 . .. .Profesionalna orijentacija u skoli 65 . tesari .administrativni tehnicari .70 . _ pogonski elektricari _ 445 (363).106 (87). odijela 9006%.. da 1i se mazda radi a tome. .255 (96) .30%. pojava ~a s~ svako ipak radije zadriava u mjestu stanovanja ill mjestu skolovanja znatno doprinosi ova. kao sto se vidi. konf:ekcionara 93. 75 RTV mehanieara.156 (133) . _ metalostrugari i strugari ..58 itd.170 (108) .1424 (1190). _ RTV mehanicari _ 373 (315)..sanitarni tehnicari . '.289 (63).ekonomisti-komercijalisti . po 7 zavarivaca.1. _ prodavaci . ne moze da podrniri poriudu rotadih kadrova. Najcesca zanirnanja medu SSS radnicima koji cekaju zaposlenje su: . _ masinski mehanicari.2919 (2738) .fizike .babice .261 (232). buduci da se vecina s.maturanti girnnazije .1847 (1539). sada znatno smanjen.2752 (2290). ·=~~~~=i~6~~~~~BiR~g~:'\/~:{~~:2.>jima ima ~k i deficitarnih (zidari.sumarski tehnicari . nezaposlenih. buduCida su podaci iz septembra. elektrotehniear jake i slabe struje tehnicar ~ drurnski saobracaj isaobracajno transportni tehnicar.tehnicari za preradu drveta .obavezu. .22%.jllja me du KV i VKV-radnicima koji Ceka~u na po.ekonornski tehnicari _ 6880 (6424) . u svim ostaiim zanirnanjirna vise od 50 odsto nezaposlenih suzene. b~.grad~vi~ski tehnicari za visokogradnju . teretnih vozila.tesarl. daktilografi '11 0 (97) itd.nastavnici matematike . glo daca i i~duslrijskih IT mehanicara.moleri _ 144 (68). _ auto-rnehanicari .. ··~~t!!~J. _ ta petari . tap eta ra.:dnJcg usrnjercnog obrazov. 5 vozaca. I u ovom nazovimo visku odredenih zanimanja na trzistu. . bez obzira da Ii ce nastaviti studij iii nece.145 (63) . .242 (196).299 (237) . _ auto-limari _ 245 (210). Postavlja se pitanje.146 (122) .

Na taj nacin se" onipovezuju 5 tim organizacijamajos prije stupanja ria posao za koji se spremaju i izjednacavaju se sa radnicima koji se iz radnog odnosa vracaju u obrazovanje.._dostavlja svoje _ planove potreoi1illlCaor~va.. barern po prikazu nepopunje~ih rnjesta koje prijavljuju orgamzacije udruzenog rada. Bu~duCida .PJ.3.!:.tre~. (Izvor Ekonornska poliiika.oZa._ stimulati' . Sizurno kako smo naprijed :i?jeli.." ':~~:'. .·. . postaju realna os nova njihovog samoupravnog polozaja.19si su usloyj rada..~ ..'''i'. :cntra Sar?-J~va._C!blikc__':'~p.je!~ta ~I~! ~sto se ueeniCl ~e opredjeljuju za ov. I vasPitno=-obrazovne organizacije mogu s. -'.udru±cu9g rada.' ".§!r3!-_lle aaj~?ine dosta~naravno.. postoje plariirani poslovi i radni zadaci bar za polovinu njih . na lZuca\'a~. .:ammaOJa.£<Sa..83 (b7) _ diplomirani inzenjeri arhitekture .' .o ?eii~i!~ma zaItiruanja uzeto je prvih jedanxest zanirnanja na trenutnoj region.: udruzenog rada iskazanc po s{e~niI1lil_~t[Ucnos{i'. To orne.se ne bi opredijelili ni pod kojim uslovima. mnogo je slobodnih rnjesra za koje nema odgovarajucih kadr?va I .oji_~~g. '.aID"J hs. ljayaju rtadfovuna. ." ' dn··:"'''. Opredjeijen)a 5'.. _ oolicima saradl.o.J?e~u[jrn..:...·:. _ strukturi organizacije udrnienog. dolaz iri nov priliv onih koji po prvi put traze zaposlenje i ostaju duze vrijeme nezaposleni.e-uSTo_v~ L~a4.~'An' "'Iiza'· ' ' ~ • aInih '. ~ anketi su navedena neka deficitarna zanimanja... ne zele roditelji. godini.. X'kongres SKJ Izdavaai centar»KomUlUSt«.~.'</razovanja i vaspitanja Sarajevo u ~k:01skoj 1978/79. 88 C? I) . Drugirn rijecirna. .8% odgovora.':: .1980). .... . Pl aniranjc potrebnih kadrova .g9Je se kaze: »P.::. .>'. ueeruka I studenata trebajf!Ue-ZasflIvaju na drustvemm dog9. prekvalifikacija. .~odj~.'>'.Iihucenika..?braz()vne pot reb.9g sociolozi . broj 1486).. P?r~d niza pitanja.prilog broJ 8ll " '.~".'~c.&_raaa"kao4-Dd.!zap rsIja . ul. godine bilo je u drustyenom sektoru zaposleno ukupno 5. .a.mm:. :3a.diplornirani _ diplomirani inzenjeri hernijske tehnoiogije .Y9je.. strucno usavrsavanje i drugo).vremm. to su njihovi odgovori uporedeni. .jrazeno je od ucenika da navedu Z2 koje cd. ne bude Ii se vodilo racuna.n <.no·Q~g. . -.o . 1.'".potrebnih kacroxa.Q~!b.?sti sku po. Oko 5 odsto ucenizs ni pod kOJ~muslc~:l1Ila s~ De bi opred.Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku krajem juna 1980.:.govore za koje od navedenih zanimanja bi se opredijelili kada ne bi mogli n~gdJe.Ijekari ..) lsto " '. kojim se zeljelo potvruru opredjeljenje. Kako je naprijed navedeno. riemlriovn02~:-"--.!~o.mr RadovanBlaZi¢imr LukaMihalJICl'.< ."".~uto~ takode trafe da orgariiZaCije Sii:dnjeg usmjerenog obniZovanja svoj' :~~~:l:" plan unesu 1 obrazovne potrebe udruienog rada ito: ".jos jeanOID ukazuju na..'" """ .-k.00 diuara godisnje po nezaposlenorn.aperar.?no¥okadrova za koje nema slobodnih radnih mjesta. PedagoSko-andcagoSki istrafivackoPI . mehanicar elektricnih kolica i elektricar. 1974.bti!io:vnih. .:"stizll u procesu vaspitanja i ~ obrazovanja.te . 1979. niko kod nas ne pravi pro racune. ""'.otganizacija.ganizaeija+-z:ajednica obrazovama. Razlika izm~u ueenika I nastavruka U odgovorU na ovo pitanje statistiCki je znaeajna. . .000.o. u Savezu zajednica za zaposljavanje SR BiH.63 (51) itd.: Pre . -~rupa aurora predlaze da organizacije srednjeg usmjerenog obrazovanja prate tokove zapcsljavanja ucenika i to take da se daju ocjeneo: . gutava mnogo efikasnije rjesavanje problema zaposljavanja rnladih. zada~ SK!~_~pcijalis: t1ck0tUS<m10tI1J?:. . Iz ppdataka 0 tome da vecina nezaposlenih trazi zaposlenje po prvi put. .j~lilo nit~ z~je. ·.I . =J. razvoj~ centar. • " . .'} a prOleSlOn namJera u~ika osnovnih frola s podrutaa SIZ USIDJcrcnogob'..EJ. galvanizer..".J o .'. ...f<ldnika~') . . trenutno (septernbar 1980.c':::_®:Lazovn"'i1i . 1'~~ plt":fi.:.. (redovna n.'...' .'.ZQyanJa>. ..'.':") Mr Munir Lasic.s..>~::.000 radnika.. Drugim pi~anJem. godine (interno).147 (133) .'JlogIada. (Sarno 7 od njih 1051 vee je bilo navelo neko od deficitarnih zanimanja kao zanimanje koje rl~mjerava upisati). Po trenutnoj kursnoj listi od oko 6700 dinara za funtu to je surna od 335.. sU.dno o. proracunali da svaki nezaposlen] u Engleskoj predstavlja »dodarno zaduzenje javnog sektora od 5000 .. da. U~ruCl De 2:11: ta zarumanJa).deticitarn<! .-"~{'':. kojl su grubo sVTStaniu pet kategcriJ3. ·:"tF". ..92 (72) -. TIme rad irezultaii rada. .i'. ~eusm~o o". viarn S~I meh~mcar. » _ mjest~rIU'obrizovne organizacije u zadovoljavanju potreba udruzenog rat:taZa kadrovima. a trebalo je d~ u~emcI od..d ila~edenih za~manja.:~. broj 1486. '" _ suficitarnosti j deficitamosti ucenika j polaznikakoji se obrazuju u skGli"prerna tokovima zapoS1javanJa.S·':':::":·":·' "::':._I!_e.'dnigih ~_rus~~njh djelatp.to.~p!.tim. ----Danas.r<. EngleZl sou..''"-:':\~'':''':':~'':'}>'' ": i.. lima.«"'j -.lru!tti.." . .' ..dati nastavmCl. .. " 'Stedn" '.. jer sigumo je da ce se ova rezerva vue.-pod }!yj~~9m da imaji1-<ibeZbijedei.( . _ rezultatima . . o~Jasnj~njem (ta je »rad PO? zemljom«)..u de(ICHamo:ll. Koristenje prava za obrazovanje mora povlaciti drustvenu i materijalnu odgovornost prema onima koji obezbjeduju sredstva za obrazovanje. rna I zanllmrn~ .t.. . . zavarivac.'. . .~.« ") ..iJe2aposlemh .''.oDrazovanje IZ raaa.~: "'. oup~vnomp~~~.funti s!~r~in.oJ~og. koje pojedinci p. " . duze vrijerne a tome jos treba dodati da ce i svake godine.:}:}::..vnih organizacije--Medtrrim. To su tesar... ' Poda.g _i frekvencije (u..em. U jednoj od anketa ukazuju na neke momcnte i razIoge opredjeljenja III necpredjeljenja ucenika za odredeno zanimanje.Ali SIOvrijedi~.Posljavanja i nl:zapoSljavanja sVrSel.ql1Qp~Je"iies@rlU do y. :'....e src ~OlV"'UOg razvoJa u ()r~Jamaza.t_a.]os uvijek velik broj osnovnih organizll<e. JQj_e ~ak'b 5mo·Y1c!jellnaglaSenOi-~~ezOluCij[X1i:51-n~resa:SKJ. I dalje: »Dugorocno sagled~~Ej~kadrovskih iobrazovnih potreba-mora se s':~. ~--=ObrazQy_n~_pot~~~druzcnQg rada iskazane hOI prekvalifikaciju i strucno usav~a~!'.. uc(ffi:ic i 180 nastavnik.735 radnika. .uane vaspitno-obrazovnih orga'iltZ3cIJa.O\. _.adt sa pokazateljima Cije se potrebe zadovc1. pa zidar.1~ ~::.. .a .".6U~~PitaIlJ..L~y"a. krediti i drugi ob Cl « (9)..' " .~~p!:e_Q_~~aJ~_v~~_~!.a prusa.") Svoje odgovore dalo je 1051.:.p. :. isti ..profesori srpskohrva{skog~~rvatskosrpsk. Niie je pn~azan ran. rnoze se saciniti i prognoza dalje rnogu cnosti zapo~ljavanja za pojedina zanirnanja." . za~im slijede rudars'ki meha?ica~ (s najCes. lirnar.a. _ .:':~~~m.JllJ'dZ(j'<i' nje uz rad.ria je realno planiranje. .l sek:tonma udru2enog rada. od 22. I =: .cl longl~udlDalnog istrazivanja kojim su ispitane zelje i profesicnalne namjer.org~::~aci~~~5. U ovcrn slucaiu »titulu« najnepopu!amiHg ponio je zidar sa 25. 6. Sarajevo.. odnosno najrJe~e IZahra?o bilo je tesar. keramicar.. " or:' .. . ._ Kolik? je stvaranje s~ficitam.. pa koZar. Beograd. odllosno.azovanju i zapoSijavanju sa organizacijama udruienog rada za ~bljavaju kadrovi. zidar." . a koja je primijenjena na podrucju SIZ '!lsmJ~renog obrazovanja ! \'asplta~Ja Sarajevo (u organizaciji Pedagosko-andragoskog IstrazIvacko-r~zv.'---' _'. : j.:'~. " '."<' "''. l:.::::"~j'.ivisokim' ~kolam* u regionima. .daci..~ "sam. je standard a ueenika (stipendije..L obaveze potaznika usmjerenog obrazovanJa.LoS:J!_~_!_llX9. tesar. zanimanje je nedovoljno priznato u drustvu.'!I_za . galvanizer itd.<:C~>ii:':.YQnmaJzme4u vaspitno-p. postoje predrasude prema zanimaDju i. . ' '.. ". traieno je da proClJene zasto. od Slfane osriovnih or£~izacija udruzenp." . 0:l'p.drugdje da se upisu.nih sk?Ia. . bila upra~o o.. zav~nva~ ltd.ga godisnje« (Ekonomska politika..667.iji!.s~ n~ ~vq pitanj~ od~ovarali i nastavnici (naravno.. . "b' 'van" ma ""-. . """)J!doi~cijao zadacir:~ s~~. ..: posao ~e flZlCki teZ~. ]~b.>. godine) traii zaposlenje 143.nastavili obrazovanje na viSim ..... J.i. 9.ka?a nemaju ona zanimanja koja se traze na tim nepopunJ~m~ poslovlm~.'..zagradi) odgovora koje su dali ueenici i odgovora koje su .:obr~CJ. .navedenih zanimanja.na nau~~ nom istrazrvanju raua.'::.' ~~m?razvoJa pcivre?e-. .. '<.~.- .autori konstru~u i tabeluukoju treba da se unesu podaci 0 braju ueeriika i polaznika koji su se po zavdet1ru obra1:ovanja zaposIili ibroj u~enika koji .dCJUlbr.vno." _.i. .r.. Izuzev sociologa i ovdje su vecina nezaposlcnih zene.66: "0:0< obrazovanJa. u Bosni i Hercegovini.' dO~I]e~O Je IllZ zanmllJlvlh odgovora. '.' 5" '.ai. Najnepczeljnije zanimanje.. nazilos!.brnut'!_navedenomredu.e ucenika osrnih razreda o~no. limar. dr TlliomirRadovanoVic.poslove .1 _ Uvezi s tim. )) . .

• ... te stvaranje uslova za obrazovanje i strucno osposobljavanje radnika za zanimanja u oblasti poljoprivrede."'. U oblasti !iCllOgrada angai:ovaee se oko 10 000 radnika iIi prosjecno 2 000 radnikagodiSnje.SpecljaiDini obiaz()vruijem:'i ~aspitanjem ii SR.«i~..~kt~~~)980.. 510je to do sada bio slvCaJ.. ". (sta se radi kako pod koobavl a u u tom zanimanju " jim uslovlma .1'. (smje_!.koje uslove mora osoW~J!.1 U nasiav u sk . • '-:..nato« javI' a se citav spektar odgovora tipa »potcijenjeno «.a. ~o i u ~~rtu za . ost ucenika 0 zarumanjirna nedovoljna I nepotpuna \1 I se I IZ . angazovanje na boljoj organizaciji unutrasnjih migracija i unapredivanja oblika i metoda posredovanja pri zaposljavanju.. gu b osti i mogucnosti za uspjesno obavljanje poslova odredenog zanirnanja..~.uaspodJcl 0 aJ.:. '" d "ki '1' t .' d stenog odgovora »sve« nastavnici I ucenici su sag asrn a tre . kojima se CestO~red_nJeskovlastite egztstenClJe. »nISU rnodema« I' drugo '.. Iiske Ucesnici Sporazuma obavezuju se da ce stvarati 'uslove mogucnosti za zaposljavanje cjelokupnog prirodnog prirastaja radno sposobnog stanovnistva. .as: . odnospo zadataka. »pom~avaJ~ee<:..SaraJev?f. odnosno prosjecno godisnje u drustvenom sektoru ce se zaposljavar] oko 38 500 radnika.BiHObtihvaceno je6.'d" ..~.' ...:. miv~denih ciljeva ucesnici ce preduzlmatl nizmjera medu kojimai: ?)uskladivarijeql5iilzo"3. ._.. lIS_ u-_ '.. 'ea' Ci. .4 odsto skoro rnsta. .... .L.~~~:~~v~~~~i 68 .stavljaju predrasude (v~eroj~[no roditei zeliu roditelja. 69 '-".' _ ..:i:.t. radi brieg razvoja poljoprivrede.. »ta zammanJa. -k od ovora ucenika na pitanje sta znaju 0 zarumanju za koje su se ~pr~. smatra se da imaju zdravstvenu sposobnost za menje tih poslova. Kako se pod ovo mogu podvesti i djeca na bilo koji naCin hendikepirana u svomrazvoju.l!itUskOg-n~pre?"'Oyanja. "_. .kakv~ llslnvi ~)C?nJe. 6.~u.I. i O a je In fornusanost uc '. svoje ~vih djelimieno povadenih podataka mo~e se vidjeti sU:0ka podl.Ido za ZapO~ljavanje ~R BiI.log :p. . . sirn i viso rn S 0 ama 1 po .303 urenika obuhvaeerta liu spCcljafuim srednjim nsmjerenim obrazovanjem. a zn.J. dugackim 1 P01?-c:kad ?pt.'.<<_. . perspektive za~imanja..1I '.~981-1985. . .a~ ti·a:.'llu:la-?~la pos. >:>-:·::·::::·'.Sil osposobljena za menje odreaenih poslova odnosnoza izvrSavanje odredenih zadataka. »Radni odnos moze da zasnuje svako Iice.1~=:~{£!~::"~..ms~ populama u n?rod U«.~?ju ~u!~s~~e~~fis~~~~ ~o!~bn~~c. ucesnici su se obavezali da iniciraju zakljucivanje dogovora iii sporazuma 0 zaposljavanj« slijepih." arede.1ost. -. vanja. __ .u~lS. isle da bi trebali da znaju prije . .. k 1 . Radi ostVarivalJjil. ...:~d~~o~~. ._ zna » onesto.~O~ novih :adnika...u 11: c~Jesta'a u z. di kr dita _. Obrazo~e djece'ometene II psihorIZin.fikva o.' " .ladihsin. .za. 'kaonedovoljnikapaciteti._".duCn:~~~?=-~~J~gO).': . 50. .9 odsto s glovanJa. godine ") interesnih zajed ni- riastavnici 3 (26) (20) 2 (47) Kako se vidi. .rst~m u kateg0.7 9 odsto vrlo malo. Ovoj 6njenici s~ ~os ~vi~c::~~j~/o~~~~J":~~:U~'. III .. . Invalidna lica koja . reCi. irnanju sve zna 346 cdsto ucenika (prema vlastitoj izjavi).'Cestosu to roditelji koji ner.. al..gr upa o dgovo ra uceriici nedovoljno priznato 1 posao 2 (260) 4 tczak prcdrasude uslovi lo~i nc ide roditelji 5 (4) (276) 3 (J8S) 1 (81) 4 (82) 5 (16) ca za zaposljavanje moupravnom sporuzurnu 0 osnovama plana Saveza samoupravnih SR BiH za period od 1981-1985. . blranJuNzabanJ~ neg?ti da je novi Zakon 0 srednjem usmjeren~m ob~ovaI}Ju 1 .P. ~1edj ucenicima 6ji su odgovori sy. '....l.j.I.. 0 zamm .koje je navrsilo 15 godina i ima opstu zdravsrvenu sposobnost i koje ispunjava uslove koje radnici u osnovnoj organizaciji utvrde prema potrebarna procesa rada.:. :'_' ... nastavnici na prvo rnjesto . po zavrset o .510 ukazuje ne sarno na nedovoljnu " inforrnisanost ...zakuen:i~ n :i~- UCesn'icismatraju'»d~Zaj~dni~' u-smjerenogobrazovanja i vaspieanja u saradnji sa nadleinirn zajednicamaza zaposljavanje i privrednirn komorama.: :.tj~kadrovapQz~niman:jima i stepenu strucne sprerne S3 potrebamat1<:lNzei. nego se.. mogucnost nastavka skolovan_Ja.-posljaVanje·ri1. a 2. .v. Zaposlenost na podrucju Republike ce rasti po 5(0pi od ok03. 'ednake sanse za nastavak be za samostalno zaradlvanJe... ..1. . posebno strccnih kadrova «.~a zaruman_}a.:se zaI11l1laI1Ja stepena ureruCl..4. dii IT ..000. Sigurnost da mo~ na- ~c: ill.. .hlve su mogutnasu~oblJanJa. ~ J . .. poslovima i radnim zadacima u toj organizaciji u skladu sa samoupravnlm opstim aktom i zakonom . Vodeci raeuna i 0 djeci ometenoj u razvoju.upiSu YISU~ VlSO _ 0 ~ .drrZiWi sk{)lov....1. ~... d djece koo [orne sta se radi U korn zanirnanju._.--=X:~ kv eI..tJu »nedovoljno pnz. P"T pltanJe ~tam..~ >-"..--n~taVn:-progra:?)' ! virna kcie ce raditi . od ceg~ oko 153 .( rno5""'~.S. j I d~ts~~~~~O~~}:tzi~frja~:j:~~bit·da ima zoaeajnijeg udjela u oda. uslovima l"<Ida. : Kom~letna ova problematika. te1ak.. a ucenici da jc zamrna!1Jc nedov~~Jno pnznat~ I da ~e posao.odnjih sarno 1. Ovo je vee ucinjeno priIikom upisa prvih razreda u srednje usmjereno obrazova nje skolske godine 1980181: kada je udruieni rad ucestvovao u utvrdivanju planova upisa i izradi Prograrna zajednickih osnova struka. ~_ . Prerna Zakonu 0 udruzenom radu.. Takode se obavezuju da ce uskladivati obrazovanje kadrova sa potrebarna udruzenog rada i drustva u cjelini radi eHkasnijeg rjesavanja problernatike zapos!javaoja i potpunijeg zadovoljavanja potreba udruienog rada za kadrovima.. . -'.i6iih kadrova oosebno kroz dosljedno provodenje piopisa.. .~a saCinjavanje programa profesionaln<: orijenta~~e u ..'. 168).':. b .. psihofizicki I drug(~ro. .!! . ..~::~'t-~c·. .-uslovi:za-. . oboljelih od misicne distrofijei djece ometene u psihofizickom i fizickorn razvoju. .« Sporazumom se predvida da ce se na podrueju Republike zaposliti oko 193. :~'t!avanje. odluce lasni d za odredeno zarn"a • '. .. . ·:'::Y. . NaZa..« U odnosu na sadasnje stanje u zaposljavanju »ucesnici ocjenjuju da ce u narednom planskorn periodu prosjecno godisnje traziti zaposlenje oko 150000 radnika.~~nOll. .(~~~ti" otrebe _usavrsavanja u _struci .l za.:. na principima dogovaranja urvrduju planove upisa u skole srednjegusmjerenog obrazovanja.o . • 0.sUp_e. .."sfhnuiisanje brzeg i veceg zaposljavanja uprivrei:In6'n'~d6voljnohUyijenim pbdi:ucjifuaRepublikc.ere. . ~~o!ovanja.000 r~dn!ka u drustvenom sektoru privredf.liii'pii]"erllli'pripiavniki. taz("= Je mogucnot ~'p§!la\__ aOla na"-0' -Ii-z~avRie'J.:. ku--b' '<'all:la (zdravstveni.". .I:n :"'-".ry:~id_..~ljav3f1je. mogufup~hU.. ° ° SS~Jfz ' nja 0 njiliiaZilaju sljedeee:.~e svuna.J:r lI!ahk:5k~1 ::a~Jda pjije startuJu u obezbje~v~Dju pnje.L.koji se vaspitno-<Jbrazovol pr~gram mo~ sava ElLha_J.. . ~ ~~'e III stepena.p . a da IStovremeno lIDaJu 1 J . r: . . Mada Za to postoje i objektivnirazlozi.. od cega 105000 kumulisane nezaposlenosti iZJJroslog perioda...!!Qg _sJl'pena_ obrazos. ..'. > _ . ~. I dati _rl __ A 0 zanimanie . tretIrana Je I u Sa- = :.o ji kao da je potpuno zapusten.:. .pnJe. n 'ima a takode imaju' sve sanse da ..r:··:<· -'>. -=--::.Cemo.nesto i 0 moguenosti njihovog skolovanja. »to su ianati a ne skola.oga. ko'i ima'u Zel"u ill potrebu da se Sto prije ospostruene spreme dao velike.. . po. a po osno\'1 pnrodne zamjene oko 40. wog svoJe ozbllJnostI.. .aspltno:o~r~ovolm ~:~~: U svakom slllcajll trebalo bl da ucelllCl pOle opr~Je]Jenja.. a arnbiciozni uCenici. ~~~~~Jd~~V:~ ds:n~re~~s~ ~as~J za nastav~ sko_l~vanj._. ':'.dpfatiiran.kOJi se os -.704 ucenika. .~' :". • • moze Ii se nakon srednjeg usmjerenog obrazovanJa nastavIU s~olovanJe na Yl::. »rugace mi se drugovi«. od kojih 60000 strucnih. nego I na potrebu veceg njegovanja U [8 ra a. . l~e 1.« (cl.ipak ovome dobririIdijeloin doprinosesubjektivnirilzlozi.~tre a za ?raVl 'edinstvenim osnovama za klasifikaClJu zammanJa 1 PltanJU 1 Drustveru d~govor 0 J. ". »stid me je«. ~gnn nJeCim ee' redmetima koji ih ne zarumaJu« molovanje ~. .anJa.l. .YI)..u~J!!~:. "-"'_____ i __ -.!!Q!J~~_!-L. .da i{dilIs~au cjeliniimoghCi1ostimazap6sljavanja ~ organizovanoisiStei:Iiatsko'Za.(!?).:i~' P~~st ~~oslenja. . »Potpisnici se obavezuju na stvaranjs uslova i iznalazenje stimulativnih mjera za vecu teritorijalnu pokretljivost kadrova u podrucja u kojima su potrebni.5 odsto.

_daSadr1i!i~.m vjeiitinama potrebnim za njihovo ."u djecu. preC1ZDI meha .orijemacijmn_ Na tu.i!::ka rada.4.tehno10gije. za zanimanje: auto-lirnar autQ-Iakiwr.LSlVaralaCki.\.ge.»svi nivoi i oblici obrazovanja poslije osnovnog.. kao i onemogucavanje dase neko skoluje u srtdnjem usmjerenom obrazovanju iskljucivo za nastavak obrazovanja.uslove t.il$pitno-obra_ _ . konfekciie. die -a osposobljavari za o dredena jednosravna I knjizi pregled IDJeS. tapetat:. edn iirn usrnjerenirn obrazovanjern odno: Vecina djece o~JU~yacene 5pe~. metalo~trugar.Jutastavnim-planarima..iu prevazi!aienje socijalnih razlika u pogledu skolovanja.~~~ ~Qgu nastaviti.vj Prema Rezoluciji ovog kongre:. Svoie mjesto. Unutar pojedinib.illiLk.tiCar. = ~re~~ i~~~~~f~~~)r~::~f~. sposobnostima i radni.radnim vjeSt:inama i navikama za njihovq obavljanje_ Unutar kategorija razvrstavaju se prema saddaj\l po strukama.zajedniCku vaspit:lo.«razvrstavanje strucne spreme prema slozenosti ciljeva i sadriaja . osnova.. godinu dar je u.~I~ls~0~~ku {nol8!. mada se . .. 6.« .azava ZaIilJeve+. moler.. lefoni"-t'Lill~:. za zanimanja: m t.!. ..:. 1974.J g '.. Skola za osnovno I usmjereno ~ raz . tako i za dalje permanentno obrazovanje. .n. potrebnih zanimanja. Prerna up . Djecaostecenog sluha habilit~~ij~~f~h~~e~~~~ jalnoj osnoVD~j skoli slusno °bstecene ~ Ba~tdJ~~~I~OgU se osposobiti za odredena U srednjern usrnjerenorn 0 razovanju 0 zanirnania U sljedecirn sko)ama:. reci cemo naJbimije..4.<:'_I. b ovanje »Radmilo Stefanovic« Prijedor..« --------sto se !lee usmlerenog obrazoY$l.: .ri]. kOJa obuhvata oQstekuItume dmstv. U skladu s ovim stavovima Izvrsene su i bitnepromjene nastavnih planova i programa u srednjem usmjerenom obrazovanju.") . koji je potpisan 20.1.shmIJ.pmmjene~trukturi-rada-u o~novmm zammanjlma.~ cu u Sarajevu I ~ Zav_od~ zau SLIJ:p~ Jn akon skolovanja i rehab ilitacije mogu zaposliti sljednjern POStO]1radionica ~?JoJ s~ .. ciialne osnovne skole oduosno koja 'im mogu obezbijediti egzistenciju.. S~ra~~vu.'.i_dalje skolovanje ~~lku QdiDema ne-retar tram .-. (~~. ole kfiligove.druStvu. ".." ivredi ktienom obukom »Branko Lazic« Sarajevo.~anom djeco. odnomo vrstama rada..e~t ') Rezolucija obrazovao.9. stepena strucne spreme rllZVrstavase po obiljeijima obrazovanja .l1U'I:denisu dalji pravci samoupravnog socijalistickog preobrazaja vaspiranja i obrazovanjs. . ucenici obuceI?i za jed~ostaVmJ\zarllma~J~' u Centru za profesionalnu rehabilit~ciju i ..4.oQ.i<I. sa ~~~jem socijalisti<::kih-samoupravnih drusJYenih odnosa _ i j savremenim dostigl}uci.Ladjt: se mogu 0\ a J C g .ti. P~ed/o:!:J~tl°t. krojac zenske odjeCe~·.gramima treba na pocmu . 6.U!9_P~njivaniu ll~~aj~QCij~j_hj_d~gih nejedn'l.smjerenog . Ovim Drustvenim dogovorom ucesnici utvrduju') » _ osnove nomenklature zanimanja. ~~~~~..pJ.kriterijume za razvrstavanjezanimanja prema slozenosti poslova pojedinih zanimanja...:De_djelatnosri .:!?JI. Izdavacki centar »Komlinist«.ll.-ekonomske.uskladuju sa_ ..z. maja 1980. .?SnO~~~c~k?~~~~~~:U0)~~~~~~~o~~~d~::V~~tf:~ ~.. ..poJ. zanimanje: auto-limar. 6. . kako ~ uklJucl\'anJe u p~oces rada.I.i.eno. ..obrazrumnja obe_:ill. ~c zanimanja: bravar. Na .· . za _..~~~kU. ."" 6. u specijalna cdjcljenja.. Stavovi iz ove Rezoiueije pretpostal'lja..r~q".S. .v .na.fot_LdruStvene-potrebe-za:-pe-rtnanemnim_obrazova_ njernx ~ d!llje'. i preixvodrro=renm¢ke sadrZaje sa P~kom. za ----:-. prilogu ovoj 51 se upravo na o.. .~~~~ ~~~afe~~oid~.. lipa: . prema slozenosti ci1jeva i sadrzajima potrebnog obrazovanja i osposobljenosti radnika i radnih ljudi za rad i samoupravljanje. .. Sluzbeni list SR BiH broj 20/79.].. zajednicki odgoj.a::a v:~B~~n~'~~: rad 5 lako mentalno retardi.koocepcija-permane!1lnog obrazovanja. Buduci da je nova kJasifikacija strucne sprerne jos novina z'a mno. nasli su i u Drusrvenom dogovoru 0 jedinstvenim osnovama za klasifikaciju zanimanja i strucne spreme..tilio.cjeI~~upl!.. d' .ecar~~o~r~J'eX:°~~ ~ienici se mogu osposobiti za zanimanJa:~ zaposljavanje.~e.~ sre?nJel!!l u. '.kao i zanimanjima. .--. Lako mentalno retardirana razovni .da osposobljavaju mlade i odrasle_~'.Q-I......n~Cl'LaILSistern-sadriajl!r rraJa!!l~ I org~e oQrazo~.n. ~ __ ~p~s~~h~~thl~f~1i centar. manje slozena zarurnanja. Prijedoru. . mada se sve detaljno 0 preobrazaju obrazovanja moze naci u nizu dokumcnata (Zakon 0 srednjern usmjerenorn obrazovanju i vaspiianju. obavljanje. Za 9jec~ ostecenog vida.da obezbjed_ujlLda. Beograd..aJ1SYLclUi: oei vaspitanja i obrazO\'anja treba dajedinstveno ~-<>l&tematski...Y. -Skola ~&'nika u privtean:mjesovita) Mostar.. "".nauke i . .:o6iazovnliosnovu. Nomenklatura zanimanja koja se sticu u srednjem usmjerenom obrazovanju u SR BiH i dr. Nijedna skola ru oblik obrazovanJa ne mogu pripremati mlade iskljucivo za studije. ~_ ~c.Ueditisvima.. ". Rezolucija X kongresa SKJ: Drustveni dogovor 0 jedinstvenim osnovarna za klasifikaciju zanimanja i srrucne spreme.neJednakostl-u.~~ 0 zadacima SKJ u socijalistickom samoupravnom preobraiajuvaspitanja i SKJ. krojac lake kpnfekoje.. Isto tako potencira se stvaralacki odnos prema radu. .lJadj_da raz\'ijaJl.marksi7-am..kosti. kao 1 11.a41a-. U Saranovrie skole uBrckorn. auto-Ijmar auto-Iabrer. prema sloienosti poslova i radnih zadataka. sposobnostima.pe._ .etJJmJ:Ollgl'esH-SKJ-. ovi stavovi. Struma spremarazvrstava se u stepenu. . Jniz zanirnanja On! mogu ospOSO I J za . treba da obrazuju.s !Jepl 1 .~.!q}ui rnetode vaspitno~.Qs:s. .5.3.n. a~og~h~~.odnos pre: rna r'ldu.. ncr-:ub~~ovnu ~sno.o.Skola ucenika u pnvre ~sa pra _ knii ovezac opticar krojac. . na visim ivisokim skola~ . --_ da cjelovito i efikasno oSlyaruju_.1.U nadogradi!ie ~~u:!~ren i el~ic.2.. Skola za tercijal~~ zanimanja Banja Luka.bJlm1[~ . :.. . Djeca ostecenog vida .lJlrure. ternatskog rijeci u vezi s tim.djeluju izmedu 9.. uz Iladine koji je uglavnorn injevu postoji i Zavod za specijalno obrazovanje jece J om .. auto·lakirer.J. godine..) . u nekoli~o .·bude-idejna zovne djelai. .!..~. Mostaru.ja X . .. . SIje(leclm pravcllna.kriterijume za potrebnog obrazovanja.. rezultat~a Cov~anJl\'anJe.. odnosno studiranje.lI. salju svoju JCcu ub'l.-prir<n:!rnHnatematicke. Nova klasifikacija strucne sprerne djeca Pri vecini osnovnih skola u SR BiH postoje specijalna odjeljenj. Zanimanja se razvrstavaju po kriterijumima.

66 iRa:dU'. jer ce lakse poloziti pnjemni ispit odnosno ispuniti uslove kriterija za UplS pa 1 savladati program studija. Pn'ih pti stepena . SVI ~cenlc~.. ..li.ova.::. rad 'e rezultat aI'<taiovanja Cov'ekovih fizic IZV a~ ai vna 0 r a sebe i za druge .nosti.....:. mogu nastaviti obrazovanje na visem stepenu uz preihodno savladanu razliku u sadrzajima zajednicke vaspitno-obrazovne osnove.obavljanje _posl. Neki opsti pojrnovi vezani za rad ... ImajuCi na umu da je odgojno obrazovni cilj u naSoj zamlji da f0nI1ira cjelovito i savremeno obrazovanu liCnost.:"~::~.~-. ne ?PStl pojrnova upotrebtienth u okviru problematike profesionalne on~~ntaclJ.ko..:~. Ilia.tcCill~rn_oobraz_o~l!!lj~~ s tim dapojedinac.l~t~tski-hrvatskosrpski jezik i knjiZevnost pStekoona odbrana i dncltvena samoZastita umjetnost (likovna i muziCka) IZiCko i idravstveno vaspitanje @) biologija ~6>fizika \ ~~izvodno"lehnickQ .!II ra . tavno (stepen I).~. J. .] .t koji s~. S~~ profesionalna orijentacija. obzira na strul.odredcnogyerjfiko vac nog va5p_~~_r~.e.. .':':' -<-~. '.'!:_. I j vITI sicpcn navise .bar rninimalno osvrnemo no. ada prethodno nije savladao stepen II.l~l.~~.: ..-ad...: -. programa u saradnjis ostalimsamRu'p~aYl1im()rganizacijama i zajednic.~~.r.. Prema tc.r~uia. 0 tim pojmovima ovdje nije mjesto.. kao i takvi._ . slozeria (stepen IV) i slozenija (stepcn V) zanirnanja.~lik p.YI..Prevazilaw:! narnetn~~u podJ. jer on zahtijeva obrazovanje do dvije godine nakon steeenog obrazovanja u stepenu III iii stepenu IV i najmanje dvije go dine odgovarajuceg radnog iskustva.S. . ~ . : :~:.::~.::.I .{1·.. -.t? suou svakom slucaju funkcije ljudsi. slozenija zanimanja. U velikom broju zanirnanja koja se sticu u srednjem usmjerenom obrazovanju i vaspitanju u SR BiH postoje svi siepeni slozenosti. Znaci. organizuje sc ~a za~tJe} ~r¥amzaC!J. ". .Vaspitno-obrazcvna djclatnosr u srcdnjern usrnjerenom obrazovanju organizuje se Z2 sticanje stcpcria strucne sprcrr:c i r...o!uJe zanirnanja i one struke za koju su se pre .za t odno opr~dIJehh.koJeJSpunJ::lv::lJu .se za.k: kreativni .a n~. za koje je potrebno obrazovanje na nivou stepena V.sc za vrsa vanjem .udruienog ..se na njih osvrnun salIlo utolI~o. . da Je rad sv}~sna aktlvnost 11.vno da sudjeluje u nasoj samoupravnoj drustvenoj praksi.~::::.··( . Stepen V. : hi1~m?-i:igo:?:finicij~riida.{. . marksisticki orijentiranu i osposobljenu za drustveni :li. To znaci cia niko ne moze sa stepena 1 odmah preci u stepen III. manje s lozcna (stepen II).-::.-To znaci.senasrcdnje usrnjereno obrazovanje i vaspitanje.'. 5t~ je rad.ja i odgovarajiJce-sroze.sa zavn:eDlm srednje ~Ioienim i sloienim zaoimanjem (stepeo III i IV).« CuvJek moze neuu djelatr.:. konkoriSu za npis na sraku visu Skolu iIi fakultet 0 Bosni da I ercego\'In1 bez obzira koju so struku "1' N . neke pojrnove koje susrecerno baveci se OVOID problematlkom od koiih se neki (X t . .m·grupa. bilansist-specijalist i sl.. traje najvise do godinu dana nakon zavrsene obavezne osnovne (u osmogodisnjem trajanju) skole..::gdenJe_!! b. " ' : .o~ ._ aravno de._-.lavaju··se"1ios·. kao i za I iII step en.i osposobljenosti Z3. str3. kcliko je toneophodnoza problem profesionalne orijentacije. . Ucenici koji su se osposobili za jedno zanimanje u vremenu kracem od gcdinu dana. .druzenog rada. u srednjem usmjerenom obrazovanju u SR BiB ti pnOID i drugcm razredu za srednje sloiena i slozena zanimanja. .) Buduci da ucenici jedne struke imaju slicne poslove.. . prom zarumanja.. )~Makoh.~~~2:~' ._ _ -_.:. odnosno.me.ll f~kulte.veC:iii~sno od toga s kog' asp~ktik2:g16JiL potrebe pr.og organizmai svak a talrva funI::IJa.9dgo\'_arajlJc~gz.'~-.Q.:.tematiCko ~ matematika . • ~vrsll. goste turno podruge: . iii nernaju neki od stepena. se vrlo brzo osposobljavsju za citav spektar zanimanja.animar.:. . .e. ~l~lca. nomenklaturazammanJa.L .. srednje slozeria (stepen III). Za s!re dlS~SlJe. IOI~~kog... ~j.·_:. ~~:.:~ . .'.gledlsta. te CeIDO .Qf~~'y~l)j~i vaspiran_la u orgamzaclJama.ntaclJe.~r:G~.'~-.. svakome bude jasno sta koji od tihpojrno. .r~d.slOn~lne onJe. . ..a r.. odnosno uzrad. Na ~vom rnjestu neophodno je da se. vot i rad.: udruie 0 ad ki • ih .POd~¢je· osnovi ~ehnike i pr~izvod?je brazovanje za s!?zemJa_zammanja (stepen y). odnosi .uslove z_a.:. .ija I ID2rlcsizam i samoupravIjanje istorija-povijest geogra.·.. '..Stepen se moie:. alI Je sustma CovJekovog rada ipa. U r:1 . omogucuje im se u okviru struke de. a prema usvojenoj nomcnklaturi zanirnanju. .i.. .. posioje takvi poslovi za koje je potrebno jednos.MarksO\'oj definiciji. Siicanje stepena strucne spreme za jednostavna zanimanja.': . zanimanje.'' ~::~.:.'-.:ekonOlDSkO podmge' . ce VIse uspjeha imati ako °hdaberu V1SU ~.mora da dokaze-da je-ovladao-bitnim znanjima i ospasobio.?lJ"y.'. Ovdje bismo rekli nesto 0 .::?:l:.ost obavljati i rutinski..e~u.tome.J~.a~. ®hemija-kem...:~ razitCltlbllipo]::diOl Ob}ic!kon~?o& rada iii proizVodne.hlctivilosti.tr~balo .9~ V ..e u. .:!Ziolosku sustinu a. icu emuno ogrje u n.. a po zavrsetku se uz osnovno zanimanje najcesce dodaje: specijalist (bravar specijalist. vee je sJ?o naprijed objasnili. a sta profesionalna selekcij.~i da... podru~~: . ' • .: '.:araoja ilPQta:~. obavljanje poslova i radnih zadataka odredene vrste zanimanja s obzirom na sro dnost sadrnja rada (struke). koja ee molS samostalno i a1..~afav ~lO I?-Jensa~j i o. privrednih i drugih djelatnosti.5va zanirnanja i strucne·spreme rw.~::.~~gorijeslozcncsri za jednosravna (srcpen l ).of~.~~.-gan:zacija i1i sa:mostalnim pripremuniem i polaganjem ispita..~ovn<?g .~~. jer prije opredjeIjenja za 'odr~deno Za£!lmanJ. Razlika sc moze savladati putem pripremne nastave koju urganizuje vaspitno-obrazov. Za rnanje slozena zanimanja do dvije godine.j ZajedniCke vas itno-obrazovne osn. obavezan je da pristupi provjeri znanj'!. ga! Zlv. S'v1 ueenici bez. s fi..'Ui zinimanje imaju zajedniclru vaspitno-<lbrazovnu osno~ i izbo~o podrucje koje se ostvaruje kao zajednicke osnove stroke i stUCno obrazovanje.o svoj~_jje ~IlSt¥ trosenje Ijudskog moz.:. osjetnih organa itd.l_2:.« o dgo v~ uci s_!SJenstrucl)_c_s'p'r~rn. .. Marks je jos otkriQ..c. 6. Medutim. I?-amaeeo!~i dovoljno da kazemo..:.__ i visok o obrazovanjc.prograrn a. ima i nekih zanirnanja koja pocinju cd stepena II iii stepena III.obI!ka~jcI~nog .ah_J. podrazumijeva obrazovanje iz rada." .-.stice. @PE!9dnD-m3.·:~. za srednje slozena do tri..YJ .. c.vapredstavIJa u praksi.J.putem1<!zli0t~ h .fija • .6. r~dno ~Jesto.. druhveno. posao. .. 72 ". ~Hogu pod J~oakim US~O\lma. UI?~lll\m. je nesto specifieniji..rada.cki. . .. a za sloiena do cetiri godine.

potrebna znan' stnleno radnes oso .napnjed odredeno~ postupku. Kao sto se vidi.•.2eno~L sredsta\--ariia~~Q.« Svaki od navedenih poslova moze sacinjavati sadrzaj jednog radnog rnjesta. Poslovi i ni.. >• rSavanja. Po-mot'1i zidar (siepen II) obavlja manjc slozene poslove i radne zadatkc u zidanju....ysrfjCllfihSttuaclja. stepen slozenosti III (prema Nornenklaturi).. vjeStina i sposobnosti. tekstilna: tkac. .u pripremljene dokumentacije za knjizenje.oolaganju i ugradivanju svih vrsta zid?va. Moze da se specijalizira za masinski liv..': . Spravlja malter I zidaru dodaje materijal prilikom zidanja. ." . celika i obojenih metala: rukuje pecirna za topljenje rnetala: vrsi poslove ruenog kalupovanja masinskog liva .'. kamenom i elemcntima nosivih i pregradnih zidova.g9~·QmQs_\__1.Obi ikoy. Sterna zidove od I opcka. u sIva . ----------1'osao se moze sastojati od jednog iii vise istih iIi slicnih radnih zadataka koji se obavljaju na isti ili slican naCin. • .. je. rukuje rnasinarna za pravljenje odlivaka od obojenih metaia.. priprerna podlogu za patose i izraduje izvo denje jednostavnije vrste izolacija.1~~ ~ an~m radnih m]esta:-PrOC]enjlVanje tadnihmJesta polazi od vee ut.eka procjeI!a ~nih injesta. raspored radnika 1 . •. . Prerna Drustvenorn dogovoru 0 jedinstvenim osnovama za kJasifikaciju zanimanja i strucne spreme." "'. c. urnjetnicki liv i dr.. Oblaze zidove raznim materijalirna.... Prom zarrlmanja. skupina Zanimilnja.oja je osposobljena za ovo zanirnanje. ali razlicitog stepena Zidarski pomocnik (step en 1) obavlja jcdnosiavne poslove i radne zadatke u prenosu grade_Vlnskog m~lc~ijala i alata horizontalno i v~nikalno.--. .poslovi pomocnog knjigovode svode se uglavnorn na unosenje podatakapo u... ..podjel i-rada.. .. Rad_no mjesto ie ?snovna. imaju zadatke organizacije kontrole i povecane odgovomosti. .. '.-kao i na uporediv2nju obirna i.. ' . .0 zanimanjima (defmicija. . .~ '_'.e.dliajn~g •dijeJa n05U na olre na znal!i~osobnosti i navike. '~' .:~ . . anahz~mradO!b mjesta lltVT(ff.-'. Kop a ze rnlju za _Iemcl_le raz~e k~nale. sto ujedno znaell da.slozenosti.ja..: ' . .~ ... . .. manju ~ga 0 zahtijeva ~ (praktieno profesionaino _IDllDje..!. bez obzira na granu djelatnosti (el.. da se vidi na koliko raznovrsnih poslova moze raditi osoba k. . malterisanja zidova i stropova. II) -osposobljava se za rad na sljedecim poslovirna: »obavlja rnanje slozene poslove . lz nornenklature zanirnanja koja se sticu u srednjern usmjerenom obrazovanju I vaspiranju u SR BiH.' .: . sto._l1l[\imanjalemclji.zadaCi u nekini srodnim zanimanjima obavljaju se uz koristenje velikog..• .•. jednostavni poslovi uglavnom se odnose na jednostavne priprernne zadatke.si provjer.podloga ia pro~llje ~driaja.eu alara. odnosno radni zadaci koje pojedinac obavlja radi proizvodnje materijalnih i drugih dobara. izvodenje armature za jezgra .::nedunekih pojmova koji se u radnom procesu vefu za radno mjesto. .a: Isti iIi sliCni elementI se u a sadrla' posla. izborJ~udi.dni . . Vrsi manipulaciju sirovina poluproizvoda i proizvoda u svim fazama proizvodnje« ' . sposobnosti i vjestina > • --··-·SIO""LCflOS!z~ni.. . <:. pa i pojedinac u jednoj struci rnoze obavljati vise zanimanja (metalska struka: bravar.!_ra(N. cija slozenost poslova pripada prvom stepenu.no po~lo~.' '0 '. ..'.. malterise zidove i stropove i obraduje razne spojnice. . prelac i sl. za koje se onda mogu izradivati i zajednieke osnove obrazovnih planova i programa..organizaciju i usmjeravanje strUCnog usav. radne zadatke poslovno knjigovodstvene evidencije. .rucno i pomo. du~ine. Uzeeen.'t>flIZ0vnili .3. U vezi s radnim mj estom dobro je znati i razliku :iz. '. zatrpava zernlju ~a nabijanje. naCin obra-. speCihcna znanja).1Z\-':sila~ vrsi po~ao kontrole..sa. ~ . a treci pripreme sistema. 6.sa. naravno. Radni zadaiak rnoze da se sastoji od sarno [edne operacije iIi vise sloi:enih radnih operacija. pored osnovnog posla. . navodimo primjer zanirnanja iste struke.6. drugi unosenja.. nja. odnosnc obavljanje usluga i sticanje dohotka.' . k a mena I berona. pod zanirnanjem se podrazurnijeva: odredeni poslovi..neka~ ID..6.sadriaja i.. vee je nesto reeeno naprijed. J... vrdi objek:tivne Cinjenice 0 radu i da iz tih Cinjenica izvede zakljueak 0 zahtjevima rada..«·· ..:': .. RadDa rn~~~~~:n~kl31SifIkovana iii ~stematizovaDa 11 odredeoe gDllle' (siste. koja s'e vodi po unaprijed zakonom urvrdenorn i dogovorenom sistemu evidencije.~dna mj~ ". sto moze biti cjelokupan sadrzaj odredenog radnog mjesta.. .. ukoliko su poslovi manjeg obima iii je radna organizacija manja. IznOSI. Sio se po_ :·. Obicno je to knjigovodsrvena evidencija u osnovnoj orcanizaciji udruienog rada... Vodi evidenciju 0 radu i utrosku gradevinskog materijala.: ••.. Iz ova dv~. (:is1I objekte od raznog gradevinskog materijala.uk cu gradevi nskoj djclarnost i. masinski tehnicar itd. V.. Cesto s~ v~ i izraz an~il:i. 0 analizi radnih mjesta.. manje sloreni na pornoc u obavljanju osnovnogposla. kontr~le.-~denih CinjeI?ca 1 na osnovu d?¥ovorenih krite~ja "!.:. .broja zajedniekih znanja. . radno mjesto je sarno jedno od mogucih konkremih podrucja rada u udruzenorn radu. •.. .to primjc: opisa z~nimanja liva~ kaluper. .. 6. rnetalski strugar. paje zanimanja moguee grupisati po njihovoj srodnosti u veee skupove... trenutne politike stimulisanja _' ~ist7matizacija radnih mj~ ~ '. og. ..""Nazlv zarurnanja I llk"Tatko Izrazava susiinu sadrzaja i slozenost zammanj~DIlI sto kraci. .. U odnosu na zanirnanje. __ . unosi podatke u sistem i vrsi njihovu knjigovodsrvenu obradu. Obavlja i druge jednostavne poslove i radne zad.. ilisamo obrade. .or¥anizaciono-tehnicko i sadriajno zaokruzena cjelina odredemh poslovtioJe_oballlja jedan-iIWtiS....:.. ugradivanja gradevinske stolarije 1 bravarije i montaie i demontaie gradevinske konstrukcije. »Livac kaluper obavlja srednje sloiene poslove u procesu priprcme i Ii\'en.:..« U istoj struci. Za. . '. pj-e~~j:QJv.. eiji je zadatak da ut . ~ar speclialista (stepen V) obavlja slozenije poslove i radne zadatke na organizaciji ra a...lla·rlJa ddimse se U odnosu na raznovrsno_g__poslov_~. . a slozeniji poslovi. malt~ri~anju zidov. Montira i ugraduje stolariju i bravariju.-.. Talevih konkretnih podrucja u praksi ima vise za slozena zanirnanja nego za rnanje slozena..istib iii slienih el.. osposobljava se da »obavlja jednostavne poslove u procesu priprerne kalupiranja i livenja gvozda. celika i obojenih metaJa.. za?kruzenog znanja.J1a sl9. dok posao knjigovode moze bid rasporeden na vise radnih mjesta: np_r. Taj sistem je analiticki kontni plan OOUR-a_« Kako se vidi.mefila osnovu.". ne iskljucuje mogucnost da sva tri posla radi jedna osoba..evidenticar (stepen.teoretska profesionaIna znanja.. .. r radu r :'. ili samo pripreme sistema. prilikom zidanja.. pustanja urad i kontrole rada sistema knjigovodstvene obrade. '.." .4..anic.) . .najlroJli:av_anju... stav slozeriosti. gvozda i celika i vrsi kontrolu u procesu Jive.•.. Montira i demontira gradevinsku konstrukciju. opisa jasno se vidi koja slozenost ima vise podrucja rada i koji su poslovi raznovrsmji. pomocni knjigovoda . za za kadrovsko p~o~je.izvrSilaca.' . srodna zanimaIi. neposr~m rukovodenju i kontroli poslova i radnih zadataka nagrad!!is: tu. »Knjigo~oda na sistemu lcnjigovodstvene obrade obavlja: srednje slozene poslove I zadatke pnpreme... rrofil zaniman]a Prom zanimanja je. Navodimo joil jedan primjer opisa zanimanja III stepena. Da bise-saCinio prom zanimanja treba snimiti podatke i to: .jedan .dr. marlerTs<lilju. '.. ..ijednosti tih crnjenica posmatra. zovfj~) 0 . .. utovar a i slaz e gr adevinski marerijal i alat.:. nih sa~OV1~ kadrovske politike radne orgaruzaCl~e. . gvozda. .•: .. ..a i stropova i njihovorn oblaganju drugirn materijalirna. srednje slozeni !l sarncrn obavljanju odredenog osnovnogposla. pobzuje podatke koji su odpresudnog znaeaja za za. U istoj struci livacko kaluperski pornocnik. Zidar (stcpen lll) obavlja srednje slozene poslove i radne zadatke prilikom zidanja opeKom.. .. Radno mjesto v' ~ Vise zanimanja koja imaju zajednicke clemente cine struku.nib. . .

. koji su jednako pro cijenjeni..mom materijalu pored naziva zanimani a i je . odnosno samog posla.se osposobljenost za vrsenje odre enih poslova 1 radnih zadataka. je z~nlm~nja iz svih pod1090 zarurnanja. ukupno preko 400 individualnih u 20 struka. broj proizvedenih komada nekog proizvoda.sto znaci svi stepeni I. Nomenklatura zanimanja Nomenklature zanimanja novijeg su datuma. gradski 2. . jer obavijajuci taj posao stvara dohodak i stice osnovna srcdstva za zivot. Grupe zanirnanja ::iie su n~vedcne ~pe zanirnanja i osnovna zanimanja u grupama koja se mo¥u s~eci u srednjern usmje!en0lIl: obrazovanjn u SR BiR.:' 6. godine utvrdili zanimanja i razradili raspored poslova u grope za 28 struka. .trgovmskastruka oko 63. analiza radnih mjesla i sisternatizacija radnih rnjesta bavi se npr. 1961. " " k ' ' m zarurnanja I oprsima za 0 02500 zanirnanja radnika u pnvre diI. go me 0 uhvatila . . .zemljoradnici (I-V. . . prije svega. .100.. Uredbom 0 stru~om osposobljavanju i zvanjima radnika.500 radnika za 051 ih II • .ekonomska struka oko 24. Rezultati ovih radova predstavljali su prve opise zanimanja u .rib~ i lovci (III) RadniCl u !umarstvu:" u~go~u i zaStitl ~uma i loviSta (I-V) -:-radni~ulskorutavanju~uma (I-V) " 6. Takvi p oslovi mogu biti vise vrednovani u praviJniklJ 0 raspodjcli licnih dohodaka.~avatl I rrnjenjau. razlikuje od zanirnanja kojirn se neko bavi.drvopreradlvaeka oko 44.. medutim. . U prakSl. ' . =~~:n~~st~~1. a zaposlio se i duze vrijeme radi u aurornatskoj obradi podataka ::::0 operator. III. opise zanimanja u pojedinim strukturama i utvrde raspored poslova u grupe za svako ' zanimanje.ine! st. objavljen je Prirucnik 0 zsnunaniima nomen a urom I aSI IkacIJo . .st0Ca? Ziym3? tsrodni (I-IV) . Ocjenjivanje ovog doprinosa spada u vrlo slozena rnjerenja.g?di~ imala samo '48.5 prodavaonica. ~od. Takode se za ova zanimanja ponegdje daje vise stipendija i u vecirn iznosima.. a ?na IZ 197~: oko nomenklatura slozen os~o~n~_manJa zbog ~rzlb.. ".zdravstven~ stritkaoko 32. 0 om. jer ce se rrnjeS . go dini bilo u .ruei: Naravno.") ' Nomenklatura zanimanja iz'1962 . bilo odluceno da sc poslovi rnasinskih inzenjera u unutrasnjosf i \'i~c vrednuju.' . Nom!!l1. I-IV) . Iii npr. 7.000 radnika~ . Prva privremena nomenklatura zanimanja datira iz 1941.dvlda se pored.:~ka ~ !~'u~~oJa ie usvojena maj<l. a u zagradama rimskim brojem Je oZl!aee. a time i grupa poslova. 'IJustracije radi. koja mogu obavljati samosta1ni radnici. 1. a OJI se uz ~o radi duze vnJeme!'~ . drumsJci25.' . :. 0 opu~.!! U U v~s~ltno-o~razovnim organizacijaizvaden je i nize naveden pregle~n.. Pravilnik 0 strukama i zanimanjima sa nomcnklaturom zanimanja. Razlog takvih promjena je brza zastarjelo t anla. procijene kao vrijednije. za koje ima dovoljno potencijalnih izvrsilaca. godine. pojedinoj struci zaposlenih u SR BiH. II. nego u centrirna. pr~. odnosno pcs lovirna radne organizacije..osko~ prirucniku: »S~mo~pravno pl. trebalo da posluii za planiranje rada i kadrova.200 zaposlenihu 68 OOUR-a ' ' ".ga. ' lza drugog svjetskog rata bilo je kod nas nekoliko pokuSaja izrade nomenklature zanirnanja.l979. . . " ' .osta1i poljopnvr«. Slicno se desava i sa nckirn deficitamim zanimanjirna (zavarivaci. . godine.oou~. . IV) / .200 .~d6he n~r. Tako npr. . ali njom su bila obuhvaeena sarno zanimanja kvalifikovanih i priueenih radnika. zbog deficitarnosti rnasinskih inzenjera.Clja. dok uskladenost ponude i potrainje ne bude rnaksimalna.voCan. ne moraju irnati ista primanja. sa osnovnim zanimanjem ekonomski tehnicar.. godin~«. . godine.800 zaposlenih ..ja· 19'80.aniranje kadrova i obr81. zbog deficitarnosti kadra odredenog zaui m a nja iii svojih perspektivnih planova. Konkrerno u praksi lo mati da radniei u jednoj radnoj organizaeiji rnogu dogovorom uivrditi da odredene poslove bez obzira na jednakc nivoe slozenosti potrebnog znanja. 1 ~cgr~<. Lieni dohodak radnika zavisi od radnikovog doprinosa i postignutih rezultata na odrwenim poslovima.~ldat I kr~C:i 0P.~anJa u sre dnjem usmjerenom obrazovanju i 149 zanimanja u visern obrazovanju ~ 164 zanimanja u visokom obrazovanju. dajemo n~zk~if~~m~d u t~hnologljI" o~gan!zaciji i naue! ~opste. i ova nomenklatura ce se stain g d stepena ?b~~oya~j~ u pojedinoj njari I zanirnanja u skladu .. proizvodaCi stoene hrane. Iste' go dine.. ': .kadro va.utvrduje vrijednost pojedinog radnog rnjesta. a 5 ciljern sticanja sredstava za zivot duze vrijerne vee radi kao instalater vodovoda.radn!q 76 .)u nekirn radnim organizacijama koje pcslove ovih zanimanja vise vrednuju od nekih drugih poslova isle iii slicne slozenosti. neko je zavrsio srednju ekonomsku skolu.saobracaj ze1Jczmtki 18.. smatr<l. '. . S jaugllSlavijki'1esct g?kldin~fiiza Dr l?. .700 zaposlenih u 22000UR. ne rnoze sc odrediti konacni licni dohodak radnika. odredeI_1og s~ep)_e~aslozen(}. Od-: govarajuCiorgani su U toku 1951. Ona je. ad . ali niti jedna nije bila dugo u upotrebi. jer dosta dugo nije bilo razjasnjeno sta je radno mjesto. : . 1980. rucja j irnala je oko 7000 zanimani di obu zanirnanja") k . Prcrna tome. \:1i. odnosno poslova. testo se 05novno zanirnanje. sta je zanimanje i kako se po zanimanju tretiraju oni koji u toku radnog vijeka vise puta mijenjaju ne sarno zanimanje nego i struku.inici (Poljop.vmetalska5~r:uka:~u '. kojije Ministarstvo rada izdao 1950.veterinarski radnici (III. . Prema Drustvenom dogovoru 0 jcdinstvenirn osnovama za klasifikaciju zanimanja i struc_?e ~premele0d zanimanj~m 0n!h koji nisu zaposleni.000 radnika u 50 radnih or anizacii ' . Samom analitickorn procjenorn radnog mjesta. daju . mjerljivi kvalitet proizvoda. p ern u .n step~I! slozenosti koji se moze steti u odredencm zanimanju PolJopnvredruCl: _ • .. iii odrcdcnc katcgorije kadr ova.~()rqJgdj7 u pO.. kao utvrdenom p otrcbnorn 6njenicom. i sl. Uredbom je utvrdeno devet stepeni strutnosti. 'e' ' rna srednjeg usmjerenog obrazov ' u S se S.rivredni tehniear. ali nerna znacaja za izbor izvrsilaca za te poslove. razvojne poli ti ke i 51. . Vlada FNRJ je odredila da nadlefui organi propiSu zanimanja unutar pojedinih struka. ncdavno..257 ucenika ove stroke itd.k1~tu. posebno ukoliko nerna kvantitativno mjerljivih elernenata (kao npr.IS poslova kojise obavljaju u tom step~nu tog Zla~ltr1anja.7.a .0g~~4~~~n~nlk~.kao i najniie godine starosti neophodnih za izutavanje odredenih zaninianja. :. . kovaci i 51..je operator za automatsku obradu podataka.Ian (II~ . prerna drugim radnim mjestirna. iskustva i \j6lina..900.' . njegovo zanirnani. steceno tokom vaspitno-obrazovnog procesa.aCeIloJe~zanlmaI1Ja od r do V stepena slozenosti Prema me.tekstilna oko 42.) To znaci da ni dva radnika koji obavljaju potpuno iste poslove.. onda je njegcvo zanirnanje instalater vodcvoda.pro~Jena u tehnologiji i nauci. Ovakvih slucajeva bice sve dot le.ugostitelj~~a~ tu~s~eka oko 28.iednosl radnog rnjesta je znacajna za rcguiisanje odnosa lJ raspodjeli licnih dohodaka i 51.prehrambena oko 11. ako je neko po svozn osnovnorn zanimanju bravar. todo.000 radnika. a uvode sc i poscbne nagrade. 7.samo stepen III) . Bolja primanja imace onaj koji bude vise i kvalitetnije radio.ovar. dok se procjenjivanje radnih rnjesta bavi relativnorn vrijednoscu te cinjenicc. odreduje vrijeme u&nja u 1irivredi za svako zanimanje. U Makedoniji _ienpr. P ataka 0 tome koliko je u 1979. IV i V) . pojmom stepena strucnosti (po(n:bnog znanja).

(II-V.~ ~~.proizvcdaci vatrostalnog materijaia (III-V.i":" '. bez IV). proizvodaCi sariitetskihsredstava) opreme(l-V). \ r • .~.V) ...krovopokrivaci (III-V. . ..n!ci (l 1.proizvodaci keramike (I-V)."". bez IV) Instalateri i radnici na metalnim konstrukcijama: . Co'':.i s...•...duvaoa (I-V..instalateri ejevovoda (II-V.mlinan 1 srodni radnici (lI-V bez IV) .pro~odac~ celuloze (I-V) .zidari (I-V.. arrniraci I teraceri (II..V bez IV) .' .oblikovaci metala (I-V) · _ osrali oblikovaci i preradivaci metala (I-V. -r- .' . .gradev~nsk~. . . bez IV) .jamski radnici (I-V) . rnasina i mehanickih uredaja: . .stamparski graven (IV) .rodni. .. bez IV) Prerad_ivaa pap ira: (I-V. bez IV) . .izradivaci bruseva (UI) .2f. ' .knJlgovesci (II-V."~!i}.":':':'. bez IV) .proizvodaci papira (I-V) Stampari knjigovesci: . Gradevinski radnici: ' . opekari i staklari: .grpsan 1 fasaderi (1I-V bez IV) .pro~z~odaCi . Hemijsko-tehnoloski radnici: '" radnici na termicko-hemijskoj obradi (I-V).oruzari (lI-V. ...elektrornehanicari za rashladne. .~zrad~vaC!gradevinskih elemenata U industrijskoj proizvodnji (II) .. .rnehanicari i monteri vozila (I-V) .elektronicari rnehanicari za racunsku tehniku.proizvodaci viskoznih.n. bez IV) . . . zlatari i bizuteri: (II-III) Elektromehanicari. . :. .. bez IV) _ elektrornehanicari za transportna sredstva (II-V.%~~~l'.V. termo. . sirovina iproizvoda (I-V).~ \ i-V) '.g~~~'!!l. .sesirdzije (II-IIi). .repro-fotografi i kopisti (IV-V) .o. rad. .i: . bez IV) . . bez IV) _ elektromehanicari za dizaia (liftovi. \..··'··:':~~'~-'~:~.".. Obradivaci i preradivaCi duvana: ' .. .moIen. .h!~ro i.Rudarski radnici: .~. r . IV) . . .".ostali gradevinski i geodetski radnici (II-V) .preradivaci plasticnih rnasa (I-III) Obradivaei kamena: (II-V.-.: >':((.:'>~-{ .lakireri drveta (II-III) .izola!eri (II-V.V bez IV) .~. ····. ' .obradivaci stakla (II-V).obradi drveta.~_.it~.V.. .):.me hanicari masina (I-V.precizni rnehanicari (II-V) _ radnici na povrsinskom kopu (I-V) ..betonirci..i..proizvodaci ekspIoziva i ekspIozivnih sredstava (I-V). bez IV) ..li. :".:. 79 __.. ~. ~~~~:~~\:::a:~(r:\i~r::. materijala (I. radnici na termieko-hemijskoj .obradivaei optickog stakla (II-V).~llw. .elektronicari rnehanicari za telekomunikacione uredaje (II-V).ostali farbari (III) .mljekari (I-V) .dubinski busaci (II-V) _ oplernenjivaci ru~a (I~V) Proizvodaci i obradivaci rnetala: _ proizvodaci i topioci metal a (I-V) .~zrad~vaC!azbestno cementnih proizvoda (II-III) . . kreca i gipsa: . elektricari i elektroinstalateri: _ elektromehanicari za instrurnente i autornatiku (II-V. .pekari ~."':.fotografi (III-V. ...izradivaci i sastavljaci elektricnih i elektronskihaparata i dijelova (I-V).i".prrpremaClslrovma (I-III) ._ '\~.' tekStiIi:iihvwrnna(I~V). . =.'.f'." .' · ~ p-0jaCipo .. ..:.:.F~~~i~~6~~i!r)!~:-i?t..ce!Den. signale i usmjeravajuce uredaje (III-V). .tehnicki obradivaCi rnetala (II-V) _ ostali obradivaCi metal a (II-lIT) Oblikovaci i preradivaci metala : .>.. .pro~odaC! ~estIvih ulja 1 biljnihinaSti(PV) ":" .::.V). :::' .·_. .~~tzaCina (III) . ~~. .juveliri. .p:eradlv~Ci duvana (I-V) . Obradivaci koze i krzna: . .~:. bez IV) .~tampars~ masinisti (I-V.proizvodaci kozmetike i sredstava za pranje (l-V)..(I-IV). bez IV)' .radnici na hemijsko-tehnoloskim procesima i operacijama (I-V).preradivaCi nafte i naftinih derivata (III-V)... Pro~o~~ prehrambenih proizvoda: .ostali radnici prehrambene stroke (mikrobloloski tehniear IV) .tes ari .' .pre:adlva~l. bez IV) .hemijska kontroia procesa.ta. Keramicari. bez IV). izolacionog materijala (III) Radnici ?a z~Stl!1 o~Jekata 1 predrneta bojom i Iakom: . '. bez IV). . bez IV) ..' .elektronicari rnehanicari za industrijske masine i uredaje (III-V. bel.mesan (I-V)' .. kranovi i pokretne stepenice (Il...tapetari (II-V. -e...:.c.krojaci kozc i izradivati koine odjece (1.. ..b. " '.:~ · . bez IV).fu...?bra~iva~i sirovina (II-III) . termicke i klima uredaje (II-V.e:z:IV).pruzni radnici (II-IV) Proizvodaci . bez III) . bez IV) _ me ha nicari i rnonteri industrijskih instalacija i uredaja (II-V. bez IV) Me hanicari i monieri motora.pI. ProizvodaCi ceIuIoze i papira: .' -'._ proizvodaci lijekova (I-V).mdustt:tJs~proizvodaCi poslastica (II-V....valjaci metal a (I-V) .rukovaoci ~asin~lnl~ za proizvodnju predmeta od kaucuka i gume (I-V) .tj~teninari (II-V) '. .proizvodaci opekarskih proizvoda (I-V.._prelci i motaci . bez fV) . bez IV) .kOlli'ekciofli'fi ld. ..' mjeriQI-::y.:.farbari metalnih konstrukcija (II-V) .elektroinstalateri (II-V).prom:odaCi secera (I-V) . bez IV). bez IV) .ostali preradivaci kana (I-V bez IV) Obucari: (I-V) " Gumari i preradivaci plasticnih masa: .". proizvodaCi stakla (II I)..preradivaCi voca i povrca (I-Ill) . ". .krznari (I-V.i_. . bez IV).." ·Obradivaci drveta::}~.gradevinski farbari (II.oblagaci zidova i pod ova (II-V..obradiyaCi.slovoslagaci (I-V) .

. . =saobracajno transportni radnici u Zeljemi~kom saobraCaju (I-IV) " . ~ .V) .. .radnici organa unutrasnjih poslova (IV) · ..pi vari (I-V. Pored navedenih zanimanja. godine.. odnosno studentske domove te davanJ~ kredita i stipendija.radnici na dimovodnim i ventilaciouim obiektima i uredajirna (III-V. .. jer treba voditi racuna I 0 vlastitirn mogucnostima ~ sklonostirna.I mjestu . .' . pranja i peglat.radnici na turistickim uslugama (IV) Radnici za njegu lica itijela: (IIl-V. . bcz JV) .pneumo i gasoenergeticari (1..:: . . '." ~ ..V) . kad~ova do 1985. pohtlcl. kao 1 0 SVIID drugim faktorima a kojirna je naprijed bilo rijeci. .. _. posebno u deficitarnirn zanimanjima. Naravno.radnici na knjigevodstveno-analitickim poslovima (II-V) Radnici na regulisanju saobracaja i veza: . 81 . jer roditelji nisu u mogucnosti da ih skoIUJu van mjesta ~tal~_o& boray~a.cslokih pica i sokova (lIJ.vinari (III-IV) . bez IV) .' ' . bez.~ .radnici na poslovima hemijsko g cis':enja.. r~.radnici na. na sto se i sada sve cesee ide.nJeseno..izradivaci i o pravljaci rnuzickih instrumcnata (Ill) .radnici na pripremi i gotovljenju jela (I-V) ..njim skolama.radnici na zastiti coviekove okoline (I-V) .. sigurno nece jos dugo ~rernena ~>1I1. racionaln.vozaci kontrolori motomih vozila (1...~nallJa srednjeg nlvo~ slozenosti.korpari (·II-V. .radnici na uslugarna u srnjestajnim objektima(II. Stoga se i ovdje treba traziti izlaz u mogucnosu srnjestaja djece I studenata u dacke. '.".-.priprernaci goriva za TE postrojenja (I-V) ..· . u_sklad~vanje potreba udruzenog rada i ponuda. . Buduci da Je u. bez IV) Radnici na odriavanju higijene i objekata: -.racinici protivpoiame zastite (IJ-IV) Radnici na upravnim. .3 Pot~u. bez IV) Trgovinski radnici: . koje osposobljavaju za nix zaoimanja i imajusvoje posebneprograme 1 .ijem koristenju »visih« nlvoa znanja I srnanjrvanju u~sea ne~~a!10ko~anog-rada (10).. ucenici se cesto moraju opredl~elItl za s~olu koja rm stojr na raspolaganju...III) · Zdravstveni radnici: (I-V) Radnici u oblasti kulture: (III-IV) Umjetnici i umjetnieki saradnici: (IV) . bcz IV) Ostali industrijski i zanatski radnici : . bez IV) Radnici na poslovima drustvene samozastite: . njegovo opredjeljenje.radnici na poslovirna vuce vozova i kontrole vucnih sredstava (lI-I Y) .n<_>..radnicina automatskoj obradi podataka (II-IV) . .radnici na regulisanju drumskog saobracajaIfl-V) ~ radnici na regulisanju vazduSnog saobracaja (I-IV) '. ~!ruke I upogledu slozenosti poslova.enog rada (II-IV) ..toJ~nJe odr~d~mh skola u nekom rnjestu.r a dnici na rashladnim i klima urcdajirna (I-V. .r adriici na mororirna 5 unuir asnjim sagorije\'anjcm (I-V.iti d<_>voljnaza. niti ima potrebe da u svak0t. a posebno 0 drustenim potrebarna i rnogucnostima zapo~ljavanJa. u nasoj republici moze se skolovati 1 U vojrum sred:·· . posro]e zaista raznovrsne mcgucnosti za svakcga i u pcg'. radnici na odriavanju preventive i higijene u starnbenim objektirna i poslovnim orcsrorima (I-III) .ia (Il=V.hidrcenergeticari (I-V.. . to znaci da se svaki ucenik nakon osnovne ~kole II_Ioraopredijeliti za jedno od mogucih zanimanja. . bcz IV) Rukovaoci tr ansportnili sredstava: .' Radnici na cne rgetskim postrojcnjirna i uredajima: Kao sto se vidi. .radnici na uspostavljanju i realizaciji poslovnih odnosa (IV) . bez IV) .v. Nairne.. .. bcz IV) .tl~b!tzo~ok~hcl postoje sve skole. uslove. informacija a rnogu~lm zam~anJlma nece b. ..pro izvodaci z. . opsta orijeruacija na brzem povecanju ~l:esca.raduici neposredne zastiteu organizacijama udrui. administrativnim i srodnim poslovima: .V.radnici na prufanju P1T nsluga i regulisanja PIT saobracaja (II-IV.radnici na prijemu i obradi informacija i obavjestenja (I-IV) . -..Pr o iz vod aci pica: . bez I V) .. bez IV) . "'. odnosno duiine trajanja skolovanja._ . priprerni i gotovljenju poslastica (I-V) .radnici na prepisivanju i umnoZavanju informacija i dokumentacije (II-IV) -mdnici na statistiekoj obradi podataka (IV) Radnici na komercijaInim.'.rukovaoci plovnih objekata u unutrasnjoj i pomorskoj plovidbi (1I-V) Rukovaoci dizalica: (II-V.:· "..ra dnici na clektroenergetskirn postrojcnjirna (1-\/) Rukovaoci gradevinskih rnasina: (I-V.radnici na uskladistenju i manipulaciji robe (I-V) · Ug ostiteljski radnici j radnici turisticke djelatnosti: .ra dnici na postrojcnjirna i urcdajirna tretrnan veda (I-V) ..Jc:r e moze se zaneID~riti rnaterijalni faktor roditelja i postojanje ~ I ~e~~s. bez IV) . a drusrvo nije u mogucnosti. racunovodstvenim i blagajnickim poslovima: ..radnici u prodaji i posrednistvu roborn (II-V) ..razvoJa.

.-:_·. .d3..saoJaJ--ao. koji bi radili na profesionalooj orijentaciji.eka. bilo da se radi 0 ucenicima iii vee zaposlenima.. trebalo bi biti obavezno.ri.--. . rna koliko bili dobro teorijski obrazlozeni i prograrnirani... bez pretenzija da je to najbolji i jedino moguc program..' ..fzah"iijeva o. Navodimo sarno "eke vamije cilj~ . uz malo dobre vclje... .G . _..Beo&Ta<l.Q_£O...razy6ju I Tunkcijam a:-covjek:i..r..(.informjsanje ul'Pnika i mditelja 0 zabtjevima zanimanja. 1illUID::n~oznavanje ucenika s osnovnim dj~toostinia. • ~. _ .~.. --Pokusacemo ovdje dati prijedlog modela jcdnog takvog programa koji bi. ~.radneuvjete i sve drugo 5(0 -prolesij. uglavnom. 0 zaspitao-ebrazcvDim ustanov~za osposobljavaoje za odredeDQ zanimarije.-ul&!liiyanje nll pnsustvo aG.rem"e1teba-dabi_lde osnovni zahrjev za ucestvovanje u strucnomtUTIukojiradi na.profesionalnoj orijentacjji.. Koncepclja profesionalne ~rijentacije u socijalistii!kom samoupravnom ~ . Ovi kadrovi moraj_lLP. _bj!!_sp'Q_So.znanja.. mogao s lakccem da se provede.o~iiri1a o obrazo:vanja. MODEL PROGRAMA RADA SKOLE NA PROFESIONALNOJ ORIJENTAClJI UC:ENIKA Osnovno oko cega se treba _l?obrinu(i u cilju efikasnijeg provodenja profesionalne oriienlacije je osposobljm'anje srruenih-kaCli'oya#·rad u.. Diplo'riii(~is-oTe::sli:olske~p.. ne ostvaruju prema tim prograrnima.srvaranje ~rebnog ~ol~i dovoli!le mmivira!J.-. vjeStina j oavika koje ti-ebil-da posjeduje poiedinac za odredenQ zaniwzuje. Nedostatak strucnih kadrova... . 0 potrehama dmWr2 7a odredenimzammanJima i strukama' .. ~ ...!>Eobavijesteni ()_moIDi¢_p.....-¥JstoJi-problemizb_9.Savcz·udrufCnja za profesionaInuorijentaciju.--.profeslonaIiiOjorijen(aciji. Svrha ovog prijedioga je da podstak:ne kornisije pri osnovnim skol~rna da daju svoje prijedloge i to u O(!:lOSU njihovu konkretnu situaciju. iskustvo u radu s kandidatima. -.M~~ biti dO.. 83 .. . .p=J . vjestine •... .. strukama.I_~_an.mqraju_bjti_p$Q_Q~Obljenj_~ rad-na--anaIi~_yjekaj_~a_l_gi_r_a_da. .:sii~f~O~Orije~~j~ 1 u~~VIloj drustvu.v .aoJa-ll-radu.!lllprcdov. rnada bi najna boIje bilo kada bi svi ucenici imali jedinstven program i dobijali bar minimum zajednickih znanja 0 najbitnijim problemima usrujeravanja i zaposljavanja.iii)anja. sposobnosti.-mora ju_]ipznava:ti -i:net"ode-i:ieliiii~e::Jiro"ff--sio1fiflilog ~yj~IOYifiijill""mroi:TIu. zanirnanjima i dobrim i manje dohrim smlDama odredenog-zanimany. vjerovatno je uticao da se ni programi rada skole na profesionainoj orijeotaciji ucenika.l? ana] i_ze zaii!=" j !_!i_~ --irianjas-obzirom n?_potrebna. treba pcci od cilja profcsionalnog prosvjecivanja i informisanja. -----Kadrovi u profesionalnoj orijentaciji moraju posjedovati znanja 0 fizickom i psihickom-ra:Sfti-... _.informisanje ucenika i roditeija OJlstanovama 11 kojima mogU~Wu porno' pO IZtiOtUzanjmanja...i dr~lKQ.·zapolliiiVania..''''~' . '. Da bi se predlozio bilo kakav model. froR Priro~~ ~vnike~Graf~ .7. . cima i roditeljima.. t 'J.QstLzlUllZInisIjanje 0 iz· b~oJe.dsl'sWo·odredenjb osobjna.Qsje_d_ovati i izraiene spo~cij~) Buduci da se za sada niti u jednoj visokoskolskoj organizaciji udruieoog rada ne osposobljavaju kadrovi koji su izvorno orijentisani i obrazovani za ovu djelatnost.

.p'~redniji nacin ukazut:.. . njc " ra. ---.d zanim. do analiza zanimanja razovne moguenosti u uZoj i siroj sredini .lA.-.i.~kolovanja i rad na izbornoj riastav. d~~st¥a~nim.pr. te zanimanja vezana direktno za operativna istrazivanja iii upozuavanje ...~:.. U hispredmetnog nastavnika.Qjll-£ili_c!.uOOiikairiastruenu..e_ oTIjihovom'Tadrr.tih znanjaupoj~. prosiruju znaI nap'~..~~~s . DjlIOa~Ijama.~..t....'.~~d_tgg~}~o_s. " ma~j8. bu~uti da ce biti odredeni okvimi programi za niz predmeta i oblasti.:::·ij~llj~. _._o_9interesovafija..ll-profesiOna. pa se upravo u ova radom 1 razgovor 0 nekoIikO t.----U _ _9rganizo\'anje ucenika . U 1ra a. '--.suma .zlifilj~ ..profesionalna orijentacija.ko~ zanim~ju. " 85 .SkO[[ ~ .12i.Q!?Y.c<sCe_slJ_c. . t i easu po1 ::i '.y~lopi(i u realizacjjuprograma vaspiuiog Iacra odjeljenske zaje'tlnice. ali ujedno i olaksava rad na profesionalnoj orijentaciji. 0 interesovaposl~~di. ::~oguCnosti u nastavi srpskohrvatskog .-.J!!.je DB temu: ~ •. navodeci neka konkretna zanimanja i 51.znaCaJ. orijentacije 8) Nastamici predrnerne nastave ·-"--Tre.~. mogu oro jeg 0 razovanjaj.9L. doti 1 d? p0!razate!ja 0 .' 11 · Svaki nastvnik predmetne nastave od V-VIII razreda duzan je. balerine. kao prirnjer. .:.llcenis::ima 0 odre<temnrzanlfnanjim3. intekk1ualnei.. ovo sta je navedeno je sarno orijentaciono.njenu prakticnu primjenu u pojedinim zanimanjima... rudarstvu i sl..3. putern sckcija i dr. prisustvo· napoi\!1rad.. :.!j. zanimanjem i radom poznatih naucnika na ovom podrucju.LzanimanJa ~ ". dok svaki nastavnik moze potpuno kreativno prici ovorn poslu.. niko za sve) " ottai~'i§inej od pismenih sastava vezanihza izbor zanimanja. ° zan)rni!..---:-.. .lj~sk. .Y. takode se moze uporediti eitih tema.~1f!iU nastavi likovnog i muzickog vaspitanja mnogo se moZe utSniti na rea1nom manja.. b) Razrednik .wjehlfiia.druge. .QgUCnosU (Svako je sposoban za nesto. rnetalurgiji. ~a 'pro'gram!·'P~oXesIODa!n·e~o·rij~_~. rad na izbornoj nastavi.aj~ i_?:_podrucja profeslOnalne onjentacije m_~~e. rustvenc:Jlotrebe i pro(I. Koordinira njihov rad kako bi bilo obuhvacenosto vise razlitoriji prilikom nastavne terne vezane za gradnju piramide.animanju.. nirn._l1e.-.zivoeom.. ...Komi~ja za profesio..j& ... Uvodenjern izborne.. ' . · .podrucja tehnike i na neka savremena zanimanja vezana za aumatsku obradu '!t podataka:..ll_PIOceSll. " · dva vna predmeta mogu naci primjeri kako je za afirmaciju neophodan stalan i '. u geografiji prilikom ucenja 0 rna.?1i mjeiien!j.j~.' .gboznll) SVOjeID.osi!_a_£ realizacije naiveupoznaju rfidne..ziIDl!!!~_njima.: . · latnosti. radi _usmj~ravanja za nastavljanje .:J4poga zanimanja danas se mogu prezentirati i u nastavi matematike...'!9rt.ne.'..J. . 7-8 str.pornaze u pravljenju programa rada Da profesionalnoj orijentaciji Z2 svakog kornparirajuci nekadasnji nacin rada..lizanimanja . sr:.:'. Uz svakucjelinu mogu se ucenici upoznati ~ ~m gdje se taj . :.sljedeCe sadriaje: ~}..' : •.Wit.koji . ~ ~anja. '.anja u poljoprivredi (vocar..ggavD1k razrednog Vljeea od V do VIII razre---=o'jrtmcaVaIIIYO ucenickih sposoJmosti. ·c·· .'!. da ncrna predrneta U okviru koga postoji planirana nastavna jedinica .. da . sa danasnjirn. t· tr.o..(piedavanja bi trebala poceti najkasnije u VII razredu osnovne ..b~- Naravno. . Medu nastavnicirna. pri ~-V~ll odredenih zanimanja. pored vee klasicne priskole~ni~a.S(llIrn. ----- . u okviru redovne nastave. -Mogucnosti zaposlJavan a u uZo' i siro sredini (deficitarna i suficitarna zani:i .-... (kao preasjooniklCoIDISI]e). ali da sami izaberu teo "J.1radi osposoblJa~anJa za)ed. -'i:Ja upoznaje ueenike sa organizacijom_rada.· .u Vezl sa:tzborom·zarumanJ3.kar. gla:vrub"?fitnosti iz obavezne literature.:. . nastave u VII i VIII razredu osnovne skole povecava se uloga I odgovomost nastavnika.). .(iC~2g_s.Zelje.i upo~ritiu~e ~ sve dobre i los~ strane.2.:~. ' ':' t. · biti i po jedan prakrifui rad izcjelokupnog nastamog gradiva. Poseban zadatak i svoj razradcn i usvojen program treba da irna komisija za profesionalnu orijentaciju. kao i konkretnihzanirnanja u rnetalskoj industriji.lnoLQIjj!!.~:.l.'obradus ciljem profesionalne orijentaqje.Tu se mme.znacaj profesionalne orijentacije ...Ds. ---Xomisija organizuje i realizuje: rada na pOjedmlm radnun !ID~tuna. ' . '.OIodice.nJ.~' 84 .:':'~". zammanja vezaruh za zdravstvo. U -hemiji i fmci gO(OVO nema nastavne cjeline u koju se nc bi mogao ukJopiti osvrt na isZa roditelje I. nosno om:riiaiiiSf~-organlZacij_a~omisjia.i. sa.njuna.llsloYiJDa . .:U~_!!~£.pnmjene .animanJa.1 ogucnostjrna m ukazivanje na posljedlce. a.oslnjeJ. dva predstaVriika rod@.. Zanimanja vezana za umjetnost danas su medu . s. =.-sldonusti!p~.!ni: ka2'aoar-meho~nin'ianye I na razrednim ~~§. dok rad u izbornoj nastavi za prosirivanje znanja iz pojedinih nastavnih oblasti predstavlja pocetni rad na profesionalnoj orijentaciji. "Bioiogija takode ima neogranicene mogucnosti za upoznavanje pojedinih zani. . slikari.:. mora provoditi ovu djelatnost.ojih. . ..dio •. .a:J(h-:!l_ps~<!s'y!y_nj)qi_u~m!.ati. ~ ~ativna predav.mogucUosti I sposobnosti ulenika. sumarstvu (cuvar suma)..-::::":" . . .ciljemprikupljanjapodatak.iiiva~tad. s~~illJavarUpeaagogskole Nju su relevanmeza uspje u budJl~m. . : :':.kter njihovih profesionalnih i!!Jiaj da.. rnada posioji zakonska obaveza provodenja profesionalne osnovnoj skoli.aprc::na_v.hrvatskosrpskog jezika su prakticki ne.2:~_P.tancima_dalUllformacij. 332): . .. Npr..~ora saciniti svoj godisnji program na profesiunalnoi3:frljeiltaajr.. sposbMiost1ma I skloDostuna POjedinih uCenika za ovo podruCje..ucenikej_xodi. . cvjecar). .Q~.aucemKefS~~Qm::CollJdci-l-IIlogucno.. u pojedinim zanimanjima. . glumice i sl. ~~~~~n~st teorijskih c) Komisija za profesionalnu orijentaciju znanja . podatuka.::. upoznavanje s mI dosta popularna (pjevaei.e.---.l:'ostavnije zanimanje.~_.a~!ln()g IzQO_~?1."" . Predav~a koj~l1Y.nalnu orijentaciju je k~()I!'!!!1!llQX1E.u. ukujifInfastavrnmcjelinama ce nastavnik oastojati da upozna ucenika s pojediUJ zs nasta~epr!!d~etiJeDaStave ._. :~U·nastaV1 tehnickog vaspitanja rad na profesionalnoj orijentaciji praktiCki se moze:odvijati svaki {:as. )~..:~AnketifaJlj~_:_if~~~YII.' . oja prenost lJ.¢!... .zab. ~azre?nik je~..:<. ?.u.bin.rr..zanijnanjima.."._ 1" · ... . Nc bi trebalo da ucenici osianu sarno pasivni posrnatraci iIi primaoci odrcdenih inferrnacija neg o se moraju i sami aktivno ukljuciti urad na profesionalnoj orijentaciji prije sve ga u vannastavnirn aktivnostima. . trebaprepustiti nastavniku. .':::akO~Obraaunemam~t~~s: •. . :". Prema tome. .-pO')eaan . '~" nekada3nJi'rad u gradenju sa danasnjim.el!~ P. '. (-Posjeta u~nikavrn razredajednoj iIi vise srednjih skola u blizini.predavanjeuatemutNastava i sIobodne aktivnosti i profesionalna orijentacija nufakturama moze se vrlo lijepo uklopiti predavanje 0 razvoju zanata i zanatskih dje" ucenika .ta~1Je-~Ce_njka..(J~obn~~_t!ma_. UeeruCl bl mogli do:@lJUpuCivanje. cjelinu.-----.'Jl.. k~ usI~)Vima. . da ostvaruje i sljedece zadatke (PAR br. statistiku i dr. Q!U!l2.J.z. predstav\jaju i direktno ukljucivanje urad na profesionalnoj orijentaciji u njenoj zavrsnoj fazi..!a na sto ristu arniji i ne.. Stoga svaki nasiavnik.. .i.-razfe'aiii 'starj dina iifia-9liznost:aa praii . vanje IIlljednom: iii-praktiCOOmradu i razgovor ojednom zanimanju iii viSe zani-manja.~~ti.@)'~sjeta ueenika: VII razreda jednoj ili vise rildnih organizacija.'~QJ~ deieglla J2ionirska_.1 c!P.'.!i: p~~~.. pa do =-W0g'!E>(fi@ilCsiJ:<:-p. matsku.~:.\ltemaokete-prikupiti. Pokusacerno dati prirnjer prograrna rada za svakog od ovih cinilaca.: .1"'.uce~je. u okviru rnogucnosti svog nastavnog predmeta. kvalitet radnih nayjka i sl. . raz re dn ik jc osoba k oja ima u tom podrucju najistaknutiju ulogu. '1: rrx: ': .w..~~_prik~'p\ja~jllra..iece. skretanjem .. ..

Pnvredna kornora Bosne i Her:g_e_g_oYine. nauku. Glavna znacajka ove mreze je njena struktura.Ovnasekcija moze. .. daktilografi sl.~enih -S~~fl'0va.lOm obrazovanju i ~aspi~anju .._esme.ZI' C niku na osnovu prikupljenih podataka. «:-.~Danas klm. ~ogu'Y~r0\'a ne sarno uc e .:~r~! '.se bave . pravilu.) koje . U ranijem organizacionom koncepru.) i putem intervjua pn_V!US _' ro. novina i s1.. Sa _-__ - ' star~!UUIl_lh . .:~rn ~anirna~~ du mi t osvojili nagradu na nekom od takmi . govoriti 0 njihovim zanimanjima.~'~ ·.u cjelovit sistern obrazovanja i vaspitanja i drustvene prakse.:!OZ~i!·:~t~~ari ~~~~~i elektro.eenJ'e u brzini izrade nekih pred~eta 1~1 spretn~~t1 s~tav JanJba0 reo .(c) ~~(ifesio1E-~ne_onJentac_lj. MREZA SREDNJEG USMJERENOG OBRAZOVANJA Prirnjena Zakona 0 srednjern u.aI:rn{~g~~~j:~~f~~I~ pS~i~l~~~oz~ 8. problemima obrazovanjaI vaspitanja.enja "..?::t~·f " .:\_.nos1i._spretl!·oSt~i((i.i: . " d' irnania n [egove dobre 1 rnanje dobre ~rane.r~~iil~~br'~~~t~r~o~a~r~u~~rnehanicari.na.ure~ke~Ju .I? '~r . planova razvoja i programa obrazovanja.:.. . Izmedu takvih funkcionalnih mikrornreza sa svojirn specificnim cvornim subjektirna i mnogobrojnirn uzajamnirn vezama uspostavljaju se samoupravna povezivanja . . C4. rnreza srednjeg obrazovanja identifikovala se kao mre~a skola u radijalnoj povezancsti S izvororn finansiranja regionalnom Samoupravnom mteresnorn zajednicorn srednjeg obrazovanja.oz.. '. Zakon.' '~'/J<ifoli takode moze postojati kutic profesi~maln~ ?rij~ntacIJe u cijem .~spirnQ-obrazovne organizaciis. za svaku vaspimo-obrazovnu aktivnost u njenoj posebnosti i konkretnosti nuzno se srvara funkcionalna mikromreza veceg broja sarnoupravnih subjekata po odredbama Zakona koji su rnedusobno povezani raznolikim i uzajarnnim vezama... kaza:tl. teskocarna i ).~~ . drustvenih dogovora.. U savremenorn konceptu. kulnirn j fizic.'. . 0 dV\I '- • 1 " '- '~ I ' L.. "< . . hove pj.lIU .e . odgovarajueiiastiruti i 51. .:' 0 uccmKu. rnreza usmjerenog obrazovanja prestaje da budemreza skola.. <. '--.~~~os~o~l~ak~~z:U zanirnanja koja's~ff.. ! :".Vo~ia:v: ~. Specificna povezivanja definiSu tada mrezu srednjeg usrnjerenog obrazovanja i vaspitanja.Sv'&'!1oJedmostl odre enog. 81 . tako da mreza ostaje jednostavna i povezanost u si-. .:Jsnovne skole ..l~a- sa..aJ o.. raniji zakon zasniva se na principu subordinacije i ne postavlja ultimativnu potrebu drustvenog dogovaranja i samoupravncg sporazumijevanja. organizacije udruzenog rada i drusrveno-politicke zajednice uz istrazivac~ko-razvojne organizacije (pedagoska sluzba.~J. isticu se po odredbama Zakona 0 srednjem obrazovanju: .. ik a rada orgamzovati iz. Orgariizaciona strnktura oove mreze sredojeg usmjereoog obrazovaoja i vaspitaoja Za njenu cjelovitu sintezu u ovom trenutku nedostaju bitne pretpostavke u vidu podzakonskih dokumenata.zarum J..lspje~i~a" k" primjer za svoju Iiterarnu vece dovesti d\"a-~ri CIa-nC'\"l literarne se cije mogu na. skole nemaju sve sekcij~: k .. ganizacije. ~ .. .-~:..smjerel. . ne obuhvataju cjelovite pos!ove vee sarno pojedine njegove strane..nured~~e u-vod~~ju dosijea ill k umulauvnog kanona i Iorinira 1-.zidnih u njihovom mjestu najcesca...'..:: ..k lpj:~nJ~ ' pOddl. Kao cvorni subjekti u ovoj staroj mrezi..."Zani 'a danas i kako Ih zarnisljam sutra IS. p~1 l .usmjerenom obrazovanju i . pom'.~aJa.o srednjem.raZF". po."~'utakm. orgamz~ koi to zanimanja gdjese trazi takva sposo nost 1 '·.) . zasnovanorn na novorn Zakonu 0 srednjem usmjerenom obrazovanju i vaspitanju.. promjenljiva struktura.!em ~brazovan]u. " ti razgovor s njirna i kroz nJIpjesni ka cija su osno~na zanirnanja razII~~la I ~r~~nJZ(:na ika slikara i df. Nairne. koja se prilagodava dugorocnim i trenutnim potrebarna udruzenog rada u cjelini.i}o. kojih nerna .aJedmce obrazo ' S upstlna ' ne organizacije.npr.r. rem srnislu ostaje nerijesena..za<:IJl p~ograma. ".. ali uVIJek u radijalnoj sprezi. 1a-ll 0 \'1 ove se cije m g manja itdT . k . Po pravilu.-prosvJetno-~edagoSE zavodi-... ~o~!~~~e_godiDe pQdDosi !~jeSt.sub~ta.~ dosotauprrOa'sZpV~~. povodom.Republicki kornitet za obrazovanje. .j'l)cenici '-orialne putem vaDDasta!.~(!llh.'zovanih literarnih veceri rnoze na pristupa can na\~in~i~eri~~~j~~f~l~o~ p~znuatf~~j~~i.~" ti mo ucenici VlI i VIII neeo 1 ucenici svih razreda osnov ne s 0 e. J.. ~~~~ijetakode mogu pronaci Ijude koji su uspjeli u s. " ' U~e_~itke ~~kcEijevousSak. ... s napornenorn oja su '. gradevinske iii neke ?ruge rehnicke se~cij~ rn~g~ '. ~. . ito. :1i:. .k~killtJ. samoupravnih sporazuma.:hl1l. ipak je jos uvijek bio dosta slab njegov utjecaj na cjelokupnu politiku usmjerenog obrazovanja. 'x.~i!l~ktiy.Repubhcki omitet za rad i zaposljavanje. Iako se vee u torn zakonu osrvaruje veza sa udruzenim radom.l'~. .~~~~j/i~S~ajb'olji odredenog zaniopis .. da prikupi prez~'~i:~~~~~.. a isto tako prati razvojne tokove dmstveno-politickih zajednica. ". gra e "(~prk.d- - -. Veze u rnrefi su po tom zakonu jednostrane i jednostavne. zasnovanom na Zakonu 0 sred~.. . l:.~av~ prekretnicu u organizacionoj struktun srednjeg obrazovanja U citavoj Socijalistickoj Republici Bosni i Hercegovini. i putem skolskog lista. to su vaspitno-obrazovne or. .\Isokoskolske or aniz cije_ veno-po ItI 'e ZqjedniJ::e l. -nrkom'konaCno IDl>JenJe 0 \l e . 3•. Za svaki trenutni ili utvrdeni dugorocni obrazovni zadatak: obliknje se mikrornreia od zainteresovanih 6vornih. Po pravilu.~ orrjentacije- ~~f~~~~ n:e~~~~:k~~j~..

. " 89 . u~aze u ~:czu sre_dn]eg u..\kti'..f.~I. Vecina aktivnosti na planiranju i realizaciji uprsa _ucc~lk~ u I . vee su nastaIe mnoge mikrornreze pn rjesavanju konkrctnih zadataka u srednjem usrnjerenorn obrazova_n]u. . putem stipendiranja.bra~ovanj. . Podaci su prikupljeni zahvaljujuci susretljivosti regionalnih prosvjetno-pedagoskih U prvorn prilogu dat je po regijarna pregled struka.o\'~nJa ~.. 1 va~pitanju de!:ni...~.razrede srednjih skola.. I'\1 ... zavoda. U svak?~ mrkromrcz.. . radi lakseg snalai..:. Dajcrno sernu povezivanja subjekata na izradi opisa profile zanirnanja i strucnih prog:ariia prerna materijalu Kompleksnog istrazivacko-razvojn og zadatka Elaboriranje sadrzaja ob~a1.. godini.obr~ovan]e. Buduci da je uskladivanjem sistema obrazovanja i vaspitanja prerna Zakonu 0 srednjem usrnjerenorn obrazovanju doslo do znatne izrnjene u rnrezi skola SRBiH. zasnivala sc na stv~ran]u slicnih rnikrornreza zainteresovanih. . mogu se pobrinuti za vlastiti kadar... ..i• fh. koja zanimanja.radenog u Prosvjetno-pedagoskorn zavodu Sarajevo i Pedagosko-andragoskom istrazivacko-r azvojnorn centru.~'::.. ' Za one koji su se vee opredijelili za odredeno zanirnanje.. a takode i kadrovci u udruzenom radu mogu brzo prikupiti podatke 0 tome koje struke se izucavaju na njihovorn podrueju. SIZ l! Usmjerenog obrazovanja ivaspitnja . .r I .:~. U kom mjestu i u kojoj vaspitno obrazovnoj organizaciji..za o. mikromrez. Ovaj spisak pogo dan je i za kadrovike u udruienorn radu.... '.u inforrnatickoj struci i druge.n. .. .brazovanje u pirotehnickoj struci (UN[S). dosad~sn]eJ?. cvornih subjekata.!.: :""!-"" • -''--\... mlkromr~za za.sc u razl... kreditiranja i sl.. " ':' ) "J l ~ ) 1.\1 " t" \ '\ :> . cvorrn :" subJ.k~ drv~opreradivacke struke za nove pogone SIPAD-a. rnrezu srednjeg usrnjercnog o?r~ovanJa na regiji Jl~ u RepublrCI ili u nckrm drugirn teritorijalnirn iii funkcionainirn cjelinarna..' . ' r~. jer cak i letirnicnirn pogledorn IDOgU vidjeti kome (u korn mjestu) se mogu obratiti u potrazi za kadrovima koji im nedostaju.}...=1t '.-' :. u sk olskoj 1980/81. Tako se pr~ma El~boratu Pedagoskog zavoda u Sarajevu") formirala mikrornreza Z<! obrazovanje ~adnr..... ... Prerna rnjestu u komezele pohadati nastavu.. pogodan je i za one ucenike i roditelje.~::':.iCitim vaspimo-obrazovnim ..a za.rekt~lm uzajarnnirn vczarna bez posrednika..•.~"~~-. ~'::':"'. koji se jos nisu opredijelili niti za jedno zanimanje. te jos u toku skolovanja..enja roditelja i ucenika u naredna dva priloga prikazane su sve vaspitnoobrazovne usianove srednjeg usmjerenog obrazovanja i zanirnanja koja se u njima sricu. .. lako ce iz prvog pregleda naci ustanovu kojoj se trebaju obratiti .. mjesta i skola u mjestima u kojima se moze osposobljavati zaodredeno zanimanje u datoj struci.tlma 54 razlicita subjekta ko~.ekll povezuJ'! d.e~ ulazi ka? .. a saIT_'a rnlkro~r.romreia. Abecedni spisak.a kao r_ljeni cvorni subjckti. mlk.nacin svaki ucenik i roditelj... Na taj. I ~.'.relativ~o kratkorn vrernenu prirnjene Zakona. jer brzo dobijaju informaciju 0 mogucim zanimanjima u SRBiH te 0 zanimanjima koja se mogu izucavati u njihovorn gradu. _ .s~~tavnl ~10 u c]e_lovltu. dugorocni veliki projekt kadrovskog razvoja velikog sistema UNIS u :netalskoJ struCl..sm]~renog o.' . abecedni spisak zanimanja u drugorn prilogu pomoci ce da vrlo brzo saznaju ukorn rnjestu se sve rnoze izucavati odredeno zanimanje...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->