P. 1
NPIP zaIX razred

NPIP zaIX razred

|Views: 887|Likes:
Published by Selim Dziho Buza

More info:

Published by: Selim Dziho Buza on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Ministarstvo obrazovanja i nauke

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO Ministry of Education and Science

NASTAVNI PLAN I PROGRAM za DEVETI razred devetogodišnje osnovne škole

9

MAJ, 2010.

e-mail: mon@mon.ks.gov.ba, www.monks.ba

Tel: + 387 (0) 33 562-128, Fax: + 387 (0) 33 562-218 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

SADRŽAJ

1. Nastavni plan .............…………………..........................…….....…………… 3 2. Maternji jezik i književnost ……………….....................………………… 4 - 10 3. Engleski jezik – prvi strani jezik .......……………………………….….…..12 - 15 4. Engleski jezik – drugi strani jezik .....……………………………….….…..16 - 19 5. Njemački jezik – prvi strani jezik........…..………………………….….…..20 - 22 6. Njemački jezik – drugi strani jezik ....……………………………….….…..23 - 25 7. Francuski jezik – prvi strani jezik ......……………………………….….…..26 - 29 8. Francuski jezik – drugi strani jezik ......………………..…………….….…..30 - 32 9. Arapski jezik – prvi strani jezik ........……….……………………….….…..33 - 35 10. Arapski jezik – drugi strani jezik .......……………………………….….…..36 - 39 11. Matematika …………………………………………..……….…….…....... 40 - 50 12. Fizika .............................................................................................................51 - 57 13. Hemija/kemija ......... ………………………………………………..…...... 58 - 61 14. Biologija …………………………………………………………………... 62 - 77 15. Geografija/zemljopis ………………………………………………..…...... 78 - 83 16. Historija/povijest ………………………………………………………… 84 - 87 17. Tehnička kultura ……………………………………………………....… 88 - 90 18. Informatika ……………………………………………..……………. ...... 91 - 98 19. Likovna kultura …………………………………………...……….…..… 99 - 111 20. Muzička/glazbena kultura ……………………………...….……….… ....112 - 119 21. Tjelesni i zdravstveni odgoj ...…………………...……………..…..… .....120 - 124 22. Katolički vjeronauk .................................................................................... 125 - 143 23. Odjeljenska zajednica ................................................................................. 144 - 149

2

NASTAVNI PLAN ZA DEVETI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
REDNI BROJ OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH SATI GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Maternji jezik i književnost Prvi strani jezik Drugi strani jezik Matematika Fizika Hemija/Kemija Biologija Geografija/Zemljopis Historija/Povijest Tehnička kultura Informatika Likovna kultura Muzička/Glazbena kultura Tjelesni i zdravstveni odgoj UKUPNO REDOVNE NASTAVE Odjeljenska zajednica

Vjeronauka/Vjeronauk(Po slobodnom izboru učenika)

4 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 27 1 1

140 70 70 140 70 70 70 35 70 35 35 35 35 70 945 35 35

3

4 .

kontrast i njihovu ulogu u književnome tekstu. naglašavanje riječi i ritam Stilska sredstvametafora.S. stanka.B. S. osjećanje u pjesmi. uporabljuje ih u vlastitome tekstu. Prepoznaje osnovno osjećanje u lirskoj pjesmi. Prepoznaje osnovna obilježja opisne. Kranjčević: Moj dom 4. Maksimalna postignuća Određuje i razumije stilska sredstva. inverziju. razumije preneseno značenje. T. sredstva zaustavljanja radnje. Ilić: Ljubavna priča Književno-teorijski pojmovi Lirika Ritam-intonacija. O. Povezuje ritam i teksta. Minimalna postignuća Otkriva stilsko-izražajna sredstva u književnome tekstu. šaljiva. inverzija. Ujević: Kolajna 3. deskriptivna. opkoračenjestanka u opkoračenju. V. Davičo: Hana (odlomak iz poeme) 6. V. Šimić: Opomena 2. Odgojno-obrazovni ciljevi i zadaci Prepoznaje metaforu. Određuje pokretače radnje. Otkriva glavne kompozicijske dijelove knjiž. domoljubne i šaljive pjesme. . Nazor: Značenje riječi 5.MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST PRIJEDLOG OKVIRNOGA NASTAVNOG PROGRAMA ZA IX RAZRED KNJIŽEVNOST Književni tekstovi 1. A. kontrast. Vrste -refleksivna.

R. Portret-vanjski i 12. likovi Uočava glavne karateristike basne Uočava glavne karakteristike ljetopisa. zaustavljanje fabule Lik-psihološko-etička karakterizacija. forme busenje (odlomak) pripovjedanja 13. Selimović.G. Prepoznaje glavne značajke povijesnoga i pustolovnog romana Razumije. U predvečerje 23.S. Dizdar: Zapis o zemlji 9. Puškin: Elegija 11. Nušić: Ožalošćena porodica (odlomak) Granične književne vrste: ljetopis. putopisa. Sarajlić. Tvrđava Pozicija pripovjedača (odlomak) u priči 14. zapaža i povezuje sa suvremenom stvarnošću psihološkoetičke karakteristike lika Epika Fabula-pokretači fabule. Andrić: A. A. M. B. Jergović: Rutta novela Tannenbaum(odlomak) 15. Petrović: Ljudi govore (odlomak) 21. Može okarakterizirati lik. Sijarić: Hasan – sin Husejinov (odlomak) 17. Matoš (esej) 22. I. I. eseja Uočava razliku između drame i drugih književnih 6 . Ć. M.G. E. B. Krilov: Magarac i Umjetnička basna slavuj 19. dnevnik. A. putopis. grad. Mulabdić: Zeleno unutarnji.o donu Nunecu i doni Klari 7. I. uspomene (odlomak) 20. ljubavna pjesma Elegija kao vrsta pjesme Prepoznaje pokretače fabule i sredstva zaustavljanja. Priča o mom prijatelju oblaku 8. Kovačić: Mrak na Pustolovni i povijesni svijetlim stazama romani 16. dnevnika. esej Drama Komedija i historijska drama Uočava glavne značajke povijesnoga i pustolovnog romana Prepoznaje fabulativnu i tematsko – idejnu okosnicu djela Uočava različite stilske karakteristike basne (fabula. M. Sidran: Zašto tone Venecija domoljubna. dijalog. Singer: Gimpel Pripovijest (duža luda (odlomak) pripovijetka) 18. M. Dizdar. Modra rijeka 10. Pamuk: Istanbul. A. M. moral) Razlikuje književne i ekstraknjiževne elemente Uočava glavne značajke drame: dijalog. I. I. Krleža. O.

Zlatna ptica (odlomak) 28. R. N. Dizdarević. Čistač obuće 29. Smrt Braće Morića (nar. Selimović. Čatić. Pavlović.24. balada) 32. Z. PRAVOPIS ZA IX RAZRED ISHODI UČENJA Odgojno – obrazovni ciljevi MINIMALNI MAKSIMALNI 7 . U aleji 31. GRAMATIKA. D. Prever. Ibrišimović: Zmaj od Bosne (odlomak) 25. Majka 30. M. Narodna lirska pjesma (sevdalinka) po izboru vrsta Usmena književnost Termini balada i romansa Epsko – lirske karakteristike Uočava glavne karakteristike lirske i epsko – lirske poezije Prepoznaje usmenoknjiževne vrste Uočava glavne karateristike usmene književnosti Programski zahtjevi RJEČNIK.Ć. Sušić: Veliki vezir (odlomak) 26. Poezija 27. Narodna romansa (po izboru) 33. M.

RJEČNIK Riječi iz drugih jezika (tuđice. jednačenje suglasnika po zvučnosti. neologizmi Perifraze i frazeologizmi Arhaizmi. smjenjivanje ije-je-e-i Naglasak (vrste naglaska. samoglasnici i suglasnici Podjela suglasnika po zvučnosti i mjestu tvorbe Glasovne promjene: sibilarizacija. duljenje kratkog je. vulgarizmi. nepostojano a. dužinu i ton u tipičnim riječima Uočiti razlike između vlastitog i standardnog naglasnog sustava Uočiti načine nastajanja novih riječi Pravilno čita naglasno označene riječi Bilježi naglasak na jednostavnim i čestim primjerima TVORBA RIJEČI Sastav riječi: korijen riječi. refleksi glasa jot (kraćenje sloga s dvoglasnikom. palatalizacija. prelazak l u o. nastavak Načini tvorbe riječi: izvođenje. prefiksacijom. mjesto naglaska u naglašenoj riječi) Naglasna cjelina: prenošenje naglaska na proklitiku Zna podjelu glasova po zvučnosti i mjestu tvorbe Uočava glasovne promjene na jednostavnim primjerima Uočava riječi u kojima je provedeno više glasovnih promjena Izgovarati i pisati riječi u kojima se smjenjuju ije/je/e/i u skladu s normom U skladu s normom izgovora i piše riječi u kojima se smjenjuju ije/je/e/i Prepoznati i pravilno rabiti naglaske u govorenju i čitanju Postupno određivati naglasna obilježja: mjesto. gubljenje suglasnika. dijalektizmi Razlikovati domaće (književne i dijalektne) i strane (potrebne i nepotrebne) riječi Prepoznati frazem i njegova glavna obilježja Razvijati osjetljivost za ljepotu riječi (izbjegavanje vulgarizma i nepotrebnih tuđica) Znati kako nastaje glas i podjelu glasova po zvučnosti i mjestu tvorbe Uočiti i prepoznati glasovne promjene i provoditi ih u govorenju i pisanju Razlikuje domaće i strane riječi Zamjenjuje riječi i izraze zavičajnog govora književnim jezikom Tumači poznate frezeme Prikladno rabi/ upotrebljava češće frazeme Glas: govorni organi. jotacija. slaganjem (s Uočava osnovne pojmove i tvorbene načine Stvara nove riječi svim tvorbenim načinima 8 . posuđenice) Žargonizmi. jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe.

je Pisati kratice u skladu s pravopisom Uvježbati pisanje i izgovor izvedenica. uvećanice. polusloženica Primjenjuje stečena znanja u govoru. umanjenice i zbirne imenice Tvorba pridjeva: pridjevi koji znače sličnost. čitanju i pisanju Pravilno piše i izgovara niječnicu ne uz glagole Pravilno piše i izgovara imenice Pravilan izgovor i pisanje složenih priloga 9 . ije.pomoću spojnog samoglasnika i bez njega) Tvorba riječi preobrazbom. đ. neobilježeni red riječi od stilski obilježenog reda riječi Pravilno rabi nenaglasnice u rečenici Razlikuje obični (gramatički) red riječi od stilski obilježenog Raščlanjuje višestruko složene rečenice na ishodišne rečenice i određuje njihov međusoban odnos Piše veliko slovo u skladu s pravopisom Razumije ulogu različitog poretka riječi u rečenici Višestruko složena rečenica Prepoznati obilježja višestruko složene rečenice Prepoznati i primjenjivati pravopisna načela o pisanju velikog slova u višečlanim imenicama Pravilno sastavlja višestruko složene rečenice u pisanju i govorenju Pravopis i pravogovor Usustavljivanje znanja iz prethodnih razreda o pisanju velikog slova u višečlanim imenicama Rečenični i pravopisni znakovi Pisanje riječi s glasovima č. opskrbljenost i obilje Tvorba glagola Rečenica Sročnost – slaganje riječi u rečenici po rodu. dž. je Pisanje kratica Uočava važnost primjene pravopisne norme u drugim nastavnim predmetima Služi se pravopisom (snalaženje u pravopisnom rječniku) Uvježbati pisanje i izgovor riječi u kojima se pojavljuju glasovi č. ije. đ. mjesne i mislene imenice. ć. padežu i licu Red riječi u rečenici Prepoznaje zadanu riječ prema tvorbenom modelu Razlikovati obični. složenica. tvorba riječi kraćenjem Tvorba imenica: etnici. ć. broju. dž.

auto. zahtjeva i prijave ISHODI UČENJA MINIMALNI MAKSIMALNI Prepoznaje i razlikuje Zamjećuje obilježja različite stilove različitih stilova Administrativnoposlovni stil Zapisnik. novinarstvo. administracija) Upoznati stilska obilježja zapisnika. video Pravilno piše složene pridjeve i pridjeve tvorene prefiksom Razumije sastavljeno i rastavljeno pisanje složenih zamjenica. odnosno kako napisati zahtjev.Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi te naglašenih riječi s proklitikom i enklitikom složenice i imenice kojima je prvi dio riječi strana riječ ili strani prefiks aero. novinarski. molba. audio. prijava Životopis. administrativno-poslovni i razgovorni stil Odgojno – obrazovni ciljevi i zadaci Razumjeti potrebu za različitim stilovima izražavanja u društvenoj zbilji Razumjeti značenje i ulogu riječi u različitim djelatnostima (kultura. uz popunjen primjerak Zna napisati kratki životopis. foto. zahtjev. prijavu i sl. kino. znanstveni. dopis Razviti vještinu pisanja životopisa i molbe kao administrativnih vrsta tekstova nužnih prilikom upisivanja u škole ili zapošljavanja Zna što su administrativni obrasci i kako ih popuniti. molbu Popunjava različite vrste obrazaca Uočava obilježja dopisa i molbe 10 . zamjenica s prefiksom i brojeva KULTURA USMENOG I PISMENOG IZRAŽAVANJA IX RAZRED Oblici izražavanja Različitost stilova Programski sadržaj Vrste stilova: književnoumjetnički. radio.

naglasak. jačina. prijave Pisanje teksta na raznim obrascima. osjećaje i misli Uspješno spaja subjektivno i objektivno dokazujući tezu Jezični nesporazumi i neobične situacije stvaraju humor Koristi ironiju u građenju humora Pravilno čita naglasno označene riječi Pisanje Osposobljavanje učenika za uporabu različitih stilova u pisanju Razvijena samostalnost u pisanju po diktatu i pisanju sastava koji su programska obveza Mogućnost snalaženja u svim oblicima izražavanja 11 . ton. brzina. novinski. telegramima Pisanje rasprave. Pisati esej o odabranoj temi spajajući pjesnički i znanstveni način izražavanja Mogućnost uvođenja novih elemenata u pripovijedanje Razvijati osjećaj za humor. kritičkog prikaza knjige i eseja Pisanje diktata Pisanje dviju školskih zadaća Sposobnost izricanja vlastitog stava s obzirom na iskustvo. uplatnicama. administrativni Izražajno čitanje (artikulacija glasova. znanstveni. doživljaj i prikupljene podatke o odabranoj temi prikaza Iznosi svoja zapažanja. isticanje riječi) Pisanje molbe. smijeh i duhovitost Čitati i razumjeti tekstove pisane različitim stilovima Uočava kompoziciju rasprave Jasno iznosi svoje dokaze (argumente) izražavajući misli i stavove u pisanoj i govornoj komunikaciji Razumije što je kritika i tko je kritičar Mogućnost pisanja prikaza osvrćući se na temu i fabulu Mogućnost pisanja eseja o bliskoj temi Tvrdnju dokazuje i pri tome iskazuje svoje osjećaje i misli Humor u pripovijedanju ostvaruje humorističnim poredbama. zapisnika.RASPRAVLJANJE Rasprava Razvijati sposobnost rješavanja problemskih situacija Razvijati vještinu dokazivanja (argumentiranja) Osvijestiti potrebu za izricanjem vlastitog stava Uočiti sve elemente rasprave Uočiti obilježja kritičkog prikaza Pisati kritički prikaz na odabranu temu služeći se bilješkama Uočiti obilježja eseja. stanka. epitetima i perifrazama Pravilno čita i razumije tekstove pisane različitim stilovima Razvijena vještina dokazivanja (argumentiranja) Prikaz (kritički prikaz knjige ili filma ) Esej NARACIJA itanje Pričanje smiješnih događaja Čitanje tekstova pisanih različitim stilovima: književnoumjetnički. priznanicama.

V. R. M. D. služenje računalnim tražilicama LEKTIRA 1. R. Šimunović. Jergović: Mama Leone (izbor) 10. E. Sušić: Nevakat 4. V. Popa: Očiju tvojih da nije (izbor pjesama) 12. Hemingvej. Kolar: Breza 8. Šekspir: Romeo i Julija 5. I. Pavlović: Pripovijetke (izbor) 13. Starac i more 14. Molijer: Tvrdica 6. M. Bach: Galeb Džonatan Livingston 7. Ibrišimović: Nepoznati ljudi (izbor pripovijetki) 3. S. Duga 12 .MEDIJSKA KULTURA ZA IX RAZRED Programski zahtjevi Prezentacija bh kinematografijje – filmovi sa osvojenim nagradama Dokumentarni film Odgojno – obrazovni zadaci Praćenje razvoja bh kinematografije ISHODI UČENJA MINIMALNI MAKSIMALNI Zaintresiranost učenika za domaću Bogatstvo žanrova u našoj kinematografiju kinematografiji Prepoznaje filmske rodove: animirani. paralelna i retrospektivna montaža) Osvijestiti mogućnost i prednost nalaženja podataka preko Interneta Može doći do podataka putem Interneta (npr. prikaz lektire na Internetu) Razumije ulogu montaže u stvaranju filmskog djela Mogućnost nalaženja podataka preko Interneta. Parun: Pjesme (izbor) 9. N. Andrić: Pripovijetke (izbor) 11. dokumentarni i igrani film Razumije ulogu redatelja i glumaca u filmskom ili kazališnom djelu Zna što je kadar i da se spajaju tijekom montiranja filma Razlikuje vrste dokumentarnih filmova Razlikovati dokumentarni film od ostalih filmskih radova Uočiti filmska izražajna sredstva u dokumentarnom filmu Razlikovati scenarij i knjigu snimanja Scenarij-scenarist. D. Dizdar: Pjesme (izbor) 2. knjiga snimanjaredatelj Filmska montaža Mreža (Internet) Razlikuje scenarij i knjigu snimanja Uočiti vrste montaže (linearna. V.

STRANI JEZIK ENGLESKI FRANCUSKI NJEMAČKI ARAPSKI 13 .

• izgovara razumljivo. Može. može razumjeti niz svakodnevnih riječi i veoma ograničen broj idioma u logički povezanom govornom iskazu u kojem se raspravlja o poznatim temama ili općepoznatim stvarima. pisma. • govori relativno tečno. • relativno dobro vlada svakodnevnim vokabularom i ograničenim brojem idioma. • zna napisati najčešće riječi i konstrukcije. iako je primjetan strani akcenat i pravi greške fonološke prirode.ENGLESKI JEZIK SEDMA GODINA UČENJA. bilješke. • može naći novu predvidivu informaciju u jednostavnom i jasno strukturiranom tekstu o poznatim temama. konkretne potrebe.CEFR. U stanju je koristiti razne jednostavne konstrukcije i neke složene. 14 . jasan jezik. • zna koristiti svakodnevni osnovni vokabular i konstrukcije te najčešće veznike. • može uglavnom razumjeti temu rasprave kojoj prisustvuje. Govor Učenik • može razmjenjivati rutinske informacije i voditi kratke razgovore o za njega važnim temama. usmenog diskursa u kontekstu osrednje težine. u proširenoj usmenoj produkciji pravi mnogo osnovnih grešaka koje mogu povremeno prouzrokovati nerazumijevanje. može često zahtijevati da mu se nešto ponovi.2 Evropskog okvira za strane jezike . telefonske poruke). ali pravi mnogo grešaka kod pisanja ostalih formi i konstrukcija i daje nespretne formulacije. može razumjeti iskaz ukoliko se govori sporije i koristi standardan. razumjeti samo suštinu izravnog. s izvjesnim naporom. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/tjedno – 68 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi engleskog kao prvog stranog jezika u devetom razredu osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A2. kratke vijesti). 9. stvarnog. • zna u veoma kratkim crtama opisati neki običan događaj. ranije aktivnosti i lična iskustva ili ono što se svakodnevno piše u njegovom okruženju (kratka pisma. može zahtijevati da mu se pomogne ili svjesno izbjegavati neke teme. jelovnici. Čitanje i razumijevanje Učenik • može razumjeti glavne misli i neke detalje u osrednje teškim tekstovima iz svakidašnjice koji se sastoje od dva-tri pasusa (reklame. Pisanje Učenik • je u stanju pismeno opisati uobičajene svakodnevne situacije. može povremeno pogoditi značenje nepoznatih riječi prema njihovom obliku i kontekstu. Jezičke vještine Očekivani rezultati / ishodi učenja Slušanje i razumijevanje Učenik • može razumjeti dovoljno da zadovolji osnovne. ali su još uvijek veoma primijetni različiti tipovi zastajkivanja. Znanje o jeziku • Učenici svjesno stiču znanje o jeziku primjenjujući različite strategije učenja. često mora ponovno pročitati i koristiti rječnik. raspored) i u tekstovima baziranim na činjenicama (uputstva. molbe.

15 .

kao što su: set up. banku. Present Perfect. Going to – forma Vokabular Učenici će učiti ili ponavljati vokabular koji se odnosi na date teme: .pravljenjem bilježaka . zadataka višestrukog izbora b) ČITANJE I REAGIRANJE: Učenici će čitati kratke tekstove u sebi ili naglas i reagirat će: . good – well. praznovjerja mjesta osjećanja Ljudi i neki događaj u događaji u prošlosti prošlosti neki izum. Robin Hood. nešto prošireniji vokabular. • Zanimanja/karijere. 16 . BiH. rod i padež (npr. (a) few. željeznicu. Upitne pridjeve: what. He gave me a letter. self-assessment.koriste javne usluge (npr. kao i pitanja u vezi sa mišljenjima Zanimanja / drugih karijere .zadataka višestrukog izbora PRODUKCIJA: a) GOVOR Učenici će: . excursion. air pollution.kraći sastav / opis budućnosti . prošireniji vokabular neophodan za opisivanje mjesta. soap operas. Past Simple. proces .traže. daju i slijede Okoliš – uputsva promjene i .rješavanjem zadataka tačno/netačno.izraze usmeno ili • • • • • pismeno: svoj stav u vezi sa Putovanja datim temama dajući argumente za i protiv Dokolica dopadanje i nedopadanje slaganje i neslaganje Tradicije. Past Continuous. itd. friendly – in a friendly way/manner) Glagole: Present Simple. urbane legende. recycling itd.Pridjeve i priloge (npr. razred Osnovna škola 7. • Tradicije. the telephone itd. the importance of education.predviđanjem sadržaja ili suštine teksta .Upitne .Prisvojne .predviđanjem osnovnog sadržaja teksta . much. TV series.traže.zadataka tačno/netačno . telefon) .Pokazne .pišu .Nivo 9. all. whose .uočavanjem opće i posebne informacije . some.popunjavanjem praznina i tabela . scientific discoveries.greenhouse effect. osnovni vokabular. use lead-free gas/petrol. outing itd. npr. exhaust fumes.Odnosne zamjenice: who. USA. razlike UK.uočavanjem opće ili posebne informacije . reading books.Determinatore: Članove: a/an. • Različiti načini putovanja.porede ljude i predmete . npr. -opišu: legende. osnovni -davanjem kratkih i nešto dužih odgovora . trip. stare legende iz raznih zemalja.) Zamjenice: . journey.govore/pišu o dobrim i lošim stranama • Učenje kako treba učiti. that Pridjeve: . npr. theatre. • Okoliš – promjene i zaštita. which. npr.Opisne pridjeve. many. npr. Future Tense. deforestation. Loch Ness Monster. osnovni vokabular uz upotrebu fraznih glagola i izraza. legende iz našeg vremena i okruženja • Ljudi i događaji u prošlosti.učestvovati u: vokabular. reduce car traffic. heat. the. which. predmete. sa osvrtom na BiH. koji se odnose na date teme . He gave a letter to me.povezivanjem odgovarajućih dijelova . • Dokolica. npr.Neodređene . osnovni vokabular. lifelong learning itd. godina učenja engleskog jezika Teme • Učenje i školovanje • • • Funkcije i vještine Učenici će moći da: Aktivnosti RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGIRANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirat će: Gramatika Učenici će ponavljati i učiti: Imenice: broj. (a) little. zero Prisvojne pridjeve Pokazne pridjeve Pridjeve za neodređenu količinu i broj.Lične . changes in climate. daju i slijede uputsva (npr.rješavanjem .prijavu na dati oglas Svijet . itd. osobe. film. any. Present Continuous. vokabular vezan uz znamenite ljude i događaje iz prošlosti te izume koji su promijenili svijet. the wheel.postavljaju pitanja i zaštita daju odgovore na lična pitanja. npr. kako se koristi Moja neki uređaj) domovina .

. unfair itd. Antonime. begin reading/to read.popunjavati obrasce i pisati upitnike .Vremenske . unpopular.vode anketu u vezi sa datom temom. do some revision. razglednice (aktivnosti koje vodi nastavnik. possible – impossible. nešto opširnije Rečenice: . koje se odnose na date teme. koji se odnose na date teme i gramatiku. attend a training course.različite kraće opise . susjeda. drop out. npr.nečega u okviru date razgovorima. fail/pass an exam. npr. članak ili . advert itd. okviru date teme poznatu ličnost itd. read. seem right. scholarship.pisati: diktat. osnovni vokabular vezan uz predviđanja događaja i razvoja u budućnosti naše planete itd.praviti bilješke . Kolokacije. want to walk) . look nice. Pored toga što će neprestano dograđivati vokabular. npr. uz selektivno poređenje sa maternjim jezikom učenika. u druga. mustn’t. appear upset.rečenice (drugi tip) . leave. Homografe. peercorrection Present Perfect Continuous (sa for. 17 . zapovijesti. since) Past Perfect (u rečenicama sa after/when/before) .Glagole iza kojih slijedi gerund i/ili infinitiv (npr.prepričavati priču ili .If . take an exam. irregular. učenici će učiti da koriste: Afikse. reliable – unreliable. koji se odnose na date teme.Odnosne (restriktivne i nerestriktivne) Direktni i indirektni govor (izjave. must. enjoy walking. self-service. fill in the application form.rade zajednički na događaj rješavanju nekog . give up. Složenice. indefinite. • Moja domovina. apprenticeship.praviti postere. zasniva na prethodnom slušanju ili čitanju b) PISANJE: Učenici će: . radove u kojima se iznosi mišljenje . tell i ask u sadašnjem vremenu. kao i nekim drugim stranim jezicima. koje se odnose na date teme. npr. self-control itd.ispravljati greške – self-correction.Vezne glagole koji zahtijevaju dopunu pridjevom (npr.Modalne glagole: have to/not have to. osnovni vokabular za opisivanje u okviru odabranog aspekta prikazivanja svoje domovine • Svijet budućnosti. raspored sati . teme debatama i panel diskusijama . slušanju ili korištenju bilježaka) .održati usmenu problema / izradi prezentaciju koja se projekta. koji se odnose na date teme.intervjuišu svoga nedostatke nečega.Passive Voice. npr. smell/taste/sound nice) .kraću priču.izraziti mišljenje usmeno izlagati navodeći prednosti i . kratke poruke. pitanja) sa uvodnim glagolima say. lična pisma. go for a first/final interview Prevodne ekvivalente ključnih riječi i izraza. a koje se zasnivaju na prethodnom čitanju. use ( noun) i use (verb). moral – immoral itd. na strukturiranim osnovu čega će diskusijama napisati kratak . record (noun) i record (verb) itd. apply for a job.igrati po ulogama izvještaj. needn’t . free lance. molbe.

. .2 Govorenje A2.koriste samostalno udžbenike. kao i nivo svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve i ..budu odgovorni i aktivni kada uče jezik. komunikaciji itd. mijenjaju metode rada.INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJ: Učenici će takođe učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje stečeno kroz učenje drugih školskih predmeta u okviru datih tema. .2 18 . slobodnog vremena učenika.navikavati da se ophode učtivo u komunikaciji sa pripadnicima kulture o kojoj uče. . godina učenja Nivoi Slušanje i razumijevanje A2. ako je potrebno. navike drugih ljudi itd. edukacije. kao što je parafraziranje.upoznavati sa sličnostima i različitostima između Bosne i Hercegovine i zemalja engleskog govornog područja u oblasti kulture. INTERKULTURALNE VJEŠTINE: Učenici će se: ..učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče. načina življenja u okviru datih tema. UČENJE KAKO SE TREBA UČITI: Učenici će učiti da: . razred – 7. . običaje. .koriste informacionu tehnologiju kod učenja jezika.ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova iz razreda. obraćajući posebnu pažnju na odnose među ljudima pri neposrednom kontaktu. .2 Čitanje i razumijevanje A2. rječnike i druge priručnike.2 Pisanje A2. kao što je razumijevanje smisla iz konteksta itd.nadoknađuju praznine u znanju korištenjem različitih metoda.naučiti da poštuju tradiciju. . CILJANI NIVO ZNANJA 9.koriste različite radne metode i strategije učenja tipične za učenje jezika.

kontrastirati jednu ili više određenih informacija u nešto širem tekstu. ali još uvijek pravi mnogo osnovnih grešaka. • može locirati. Pisanje Učenik • je u stanju da pismeno opiše nekolicinu svakodnevnih situacija. afiksi) i daje mnogo nespretnih formulacija. • izgovara bez poteškoća neke poznate nizove. Čitanje i razumijevanje Učenik • može razumjeti kratke jednostavne tekstove koji sadrže najfrekventniji vokabular (privatna pisma. ali je rijetko u stanju da ga dragovoljno nastavi jer ne razumije dovoljno. jednostavna uputstva). • zna pisati jednostavne linearne opise i sastave na veoma poznate teme (stvarne i izmišljene ličnosti. • može razumjeti glavnu poentu u kratkim jednostavnim porukama (uputstva.CEFR. komparirati.1 Zajedničkog evropskog okvira za jezike . objave) i pratiti promjenu teme na TV vijestima. vlastiti planovi i planovi članova porodice). 9.ENGLESKI JEZIK ČETVRTA GODINA UČENJA. može razumjeti iskaz ukoliko je jasno artikuliran standardnim jezikom i brzinom sporijom od normalne. Znanje o jeziku • Učenici svjesno stiču znanje o jeziku. • zna dosta tačno pisati najčešće riječi ali stalno pravi osnovne greške (vremena. sporo čita i teže razumije čak i relativno kratke odlomke teksta. ponekad je u stanju da pogodi iz konteksta značenje nepoznatih jezičkih jedinica. događaji. • izgovara općenito dovoljno jasno i razumije se čak i u slučaju kada sagovornici zahtijevaju da im ponešto ponovi. vlada najosnovnijim gramatičkim strukturama. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/tjedno – 68 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi engleskog kao drugog stranog jezika u devetom razredu osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A2. Govor Učenik • može dati kratak jednostavan opis u okviru poznate teme za koju je lično vezan. te obavljati dosta transakcija. Jezičke vještine Očekivani rezultati/ ishodi učenja Slušanje i razumijevanje Učenik • može uz znatan napor razumjeti jednostavan formalan i neformalan razgovor o temama koje su za njega od neposredne važnosti. ali pravi mnogo veoma primjetnih pauza i grešeka kod započinjanja. bilješke) u vezi sa svakodnevnim potrebama. • zna napisati kratke jednostavne poruke (lična pisma. • može razumjeti kratke informacije društvenog tipa. • može razumjeti glavne ideje i neke detalje u tekstu koji se sastoji od nekoliko pasusa. kratke vijesti. može nakratko povesti razgovor. često mora zahtijevati da mu se nešto ponovi. 19 .

u sebi ili naglas. popunjavanjem praznina u tekstu / tabela.učiti i vježbati a) SLUŠANJE I REAGIRANJE: Učenik će slušati izgovoreni tekst i reagirati: fonetski izgovor . column. big. godina učenja engleskog jezika slobodne aktivnosti planove . tall. rječnik vezan uz poznate kulturnosportske događaje • Ljudsko 9. davanjem informacija. 20 .that. the. jednostavnih pitanja. this (girl). učešćem u dijalozima / igranjem uloga itd.izražavati zahtjeve i neverbalno.Upitne (who. nebrojive . odjeće i boja. b) ČITANJE I REAGIRANJE: prijedloge . npr.: spajanjem slika i tekstova. something…) Odnosne zamjenice: who.: postavljanjem pitanja i odgovaranjem na pitanja.: postavljanjem savjete .which. which.tražiti i davati 2) verbalno. much.zero . medijska kultura i sport – osnovni rječnik vezan za film i TV.Determinatore.opisivati buduće 1) • Zabava i 4. kao npr.trenutnu aktivnost .: spajanjem slika i slušanog teksta. Kultura. those (boys) . whose) . these (girls).tražiti i davati informacije 2) verbalno. i reagirati 1) neverbalno. any. weight. • Izbor zanimanja odgovarati na njih . anybody. nedopadanja . these.članove: a/an.koristiti rječnik i • Ličnost. novine/ časopise. Ljudsko tijelo – odjeća.prošle radnje . . karakteristi ke i odrastanje naučiti voditi svoj vlastiti . news. karakteristike i odrastanje – rječnik vezan uz odrastanje: age. rješavnje zadataka višestrukog izbora itd.prisvojne pridjeve . razred Osnovna škola tijelo-odjeća . what. označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji. yours…) . npr.postavljati pitanja i • Prošlost i historijski događaji • Novac i materijalni svijet Učenik će čitati kratke tekstove.Neodređene (somebody. multicoloured leggings. npr.Pokazne (this. whose Pridjeve: . davanjem kratkih odgovora na pitanja. I like listening to music itd.pokazne pridjeve. that (boy). which. drama. documentaries. those) . whose) Vokabular Učenik će ponavljati i učiti samo osnovni vokabular koji se odnosi na date teme. many.opisivati: ljude i predmete neka raspoloženja i stanja . dopunjavanjem teksta itd. označavanjem tačnih/netačnih tvrdnji. npr. npr.upitne pridjeve (what. should/shouldn't Zabava i slobodne aktivnosti – nešto prošireniji rječnik. baggy trousers Ličnost. npr. prošireni rječnik za dijelove tijela. health. that.Stupanj Teme Funkcije i vještine Učenik će: Aktivnosti RECEPCIJA: Gramatika Učenik će učiti ili ponavljati: Imenice: .white. medijska kultura i sport .pravilnu/nepravilnu množinu Zamjenice: .dopadanja. quiz shows. nobody.prihvatiti ili odbiti ponude • Kultura. height.Prisvojne (mine. npr. all) . favourite sports.Lične (padež subjekta i objekta) . games unusual hobbies. house and school rules: must/mustn’t.brojive.pridjeve neodređene količine i broja (some. prezentiranjem određenih dijelova teksta mimikom.

Izbor zanimanja Osim što će stalno proširivati vokabular. future) Priloge za mjesto. upitna forma) Izražavanje navika u prošlosti: used to Gerund-upotreba gerunda Modalne glagole: can. upotrebom novog vokabulara u konkretnim primjerima/rečenicama. upitna forma) Past Simple pravilnih i nepravilnih glagola (potvrdna. reagiranjem na tvrdnje itd. upitna forma) Future Simple: shall/will (potvrdna. PRODUKCIJA: a) GOVOR: Učenik će: učestvovati u kratkim jednostavnim dijalozima .Native Americans Novac i materijalni svijet – rječnik vezan uz činjenice o novcu.Antonime . odrična. Present Perfect Simple with just. should. may. tabele križaljke. odrična. učenici će ponavljati ili učiti da koriste: .recitirati. shopping.Skraćenice . upitna forma) Present Continuous (potvrdna.slušati razne pjesme i prepoznavati stihove -raditi na unapređenju spellinga .igrati uloge. pjesme itd. money facts. . način Prošlost i historijski događaji – rječnik vezan za naseljavanje i nastanak civilizacija na današnjem govornom prostoru engleskog jezika i BiH. customer itd.slušati očekujući da čuju određenu informaciju . banknote. 21 .pripremati dijaloge prema zadatim elementima . cheque. vrijeme.pjevati pjesme . upitna forma) Present Continuous za izražavanje budućnosti Going to-oblik Glagole: be. for Past Continuous Tense Passive (present i past simple.davati važne informacije o sebi i svom okruženju .must.yet. odrična.Afikse . already. have/have got (potvrdna.sudjelovati u razgovoru o zadanim temama ..Kolokacije u vezi sa datim temama.have to.Složenice . America .prepričavati kratke sadržaje /govoriti kratke iskaze . jezične igre itd.pisati kratke poruke i prepričavanjem dijelova ili cijelih kratkih tekstova proširenim rečenicama. dramatizirati b) PISANJE: opise - Učenik će: - pisati kratke diktate prepisivati rečenice i kraće tekstove pisati kratke sastave prema datom modelu – vođeno pisanje dopunjavati nedovršene rečenice. coins. odrična. Opisne pridjeve (najčešće): u okviru datih tema Poređenje pridjeva (pravilno i nepravilno) Brojeve: glavni i redni Glagole: Present Simple (potvrdna. odrična.since. Australia -Native Australians.

budu odgovorni i aktivni kada uče jezik. edukacije. INTERKULTURALNE VJEŠTINE Učenici će se : . . UČENJE KAKO SE TREBA UČITI Učenici će učiti da: .koriste informacionu tehnologiju kod učenja jezika . običaje.direktni i indirektni govor . CILJANI NIVO ZNANJA 22 . načina življenja u okviru datih tema. kao što je parafraziranje itd.nadoknađuju praznine u znanju korištenjem različitih metoda. komunikaciji itd. obraćajući posebnu pažnju na odnose među ljudima pri neposrednom kontaktu. zapovijesti (glagol glavne rečenice u prezentu i prošlom vremenu) INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJ Učenici će takođe učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje stečeno kroz učenje drugih školskih predmeta u okviru datih tema..- konstruirati rečenice od niza zadatih riječi Prijedloge: nešto proširenija upotreba prijedloga za mjesto i vrijeme Rečenice: . . rječnike i druge priručnike. ako je potrebno. kao i nivo svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve i.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče. . navike drugih ljudi itd.vremenske rečenice (when) . . mijenjaju metode rada.ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova iz razreda.upoznavati sa sličnostima i različitostima između Bosne i Hercegovine i zemalja engleskog govornog područja u oblasti kulture. .izjave. .. slobodnog vremena učenika.naučiti da poštuju tradiciju.navikavati da se ophode učtivo u komunikaciji sa pripadnicima kulture o kojoj uče.koriste samostalno udžbenike.koriste različite metode i strategije učenja jezika iz najbolje prakse. .

godina učenja Nivoi Slušanje i razumijevanje A2.9.1 23 .1 Govorenje A2. razred – 4.1 Čitanje i razumijevanje A2.1 Pisanje A2.

ali pravi mnogo grešaka kod pisanja ostalih formi i konstrukcija i daje nespretne formulacije. Govor • Učenik može razmjenjivati rutinske informacije i voditi kratke razgovore o za njega važnim temama. U stanju je da koristi razne jednostavne konstrukcije i neke složene. Zna napisati najčešće riječi i konstrukcije. Čitanje i razumijevanje • Učenik može razumjeti glavne misli i neke detalje u osrednje teškim tekstovima iz svakidašnjice koji se sastoje od dva-tri pasusa (reklame. jelovnici. Može razumjeti niz običnih riječi i veoma ograničen broj idioma u logički povezanom govornom iskazu u kojem se raspravlja o poznatim temama ili općepoznatim stvarima. U proširenoj usmenoj produkciji pravi mnogo osnovnih grešaka koje mogu povremeno prouzrokovati nerazumijevanje. 24 . Može zahtijevati da mu se pomogne ili svjesno izbjegavati neke teme. • Zna koristiti svakodnevni osnovni vokabular i konstrukcije te najčešće veznike.NJEMAČKI JEZIK SEDMA GODINA UČENJA.2 Evropskog okvira za strane jezike. • Zna u veoma kratkim crtama opisati neki običan događaj. • Govori relativno tečno. kratke vijesti). raspored) i u tekstovima baziranim na činjenicama (uputstva. uprkos primijetnog stranog akcenta i grešaka fonološke prirode. • Učenik može uglavnom razumjeti temu rasprave kojoj prisustvuje. Često mora ponovno pročitati i koristiti rječnik. Može često zahtijevati da mu se nešto ponovi. jasan jezik. konkretne potrebe. • Relativno dobro vlada svakodnevnim vokabularom i ograničenim brojem idioma. • Izgovor je razumljiv. Znanje o jeziku • Učenici svjesno usvajaju znanje o jeziku. Može razumjeti iskaz ukoliko se govori sporije i koristi standardan. molbe. Pisanje • Učenik je u stanju pismeno opisati najuobičajenije svakodnevne situacije. bilješke. ranije aktivnosti i lična iskustva ili ono što se svakodnevno piše u njegovom okruženju (kratka pisma. telefonske poruke). Može povremeno pogoditi značenje nepoznatih riječi prema njihovom obliku i kontekstu. usmenog diskursa u kontekstu osrednje težine. ali su još uvijek veoma primijetni različiti tipovi zastajkivanja. IX RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/tjedno – 68 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi njemačkog jezika u devetom razredu osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A2. • Može naći novu predvidivu informaciju u jednostavnom i jasno strukturiranom tekstu o poznatim temama. Jezičke vještine Očekivani rezultati/ ishodi učenja Slušanje i razumijevanje • Učenik može razumjeti dovoljno da zadovolji osnovne. stvarnog. Može s izvjesnim naporom razumjeti samo suštinu izravnog.

eine Stadt besichtigen.PROGRAMSKI SADRŽAJI Tematske cjeline: 1.davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa nosača zvuka i sl. označavanja tačnih i netačnih tvrdnji.Lične i prisvojne zamjenice – sistematizacija . die Natur erleben. auf Kritik reagieren.Upitna zamjenica was für ein . nekoga uvjeriti u njenu ispravnost -reći s kime se najviše druže i zašto dolazi do nesporazuma i konflikata s prijateljima ili roditeljima .. Ankunft.Neodređene zamjenice alles. jemand. Sonne und Meer genießen. 7. 2.popunjavanjem tabela . was ... 9. 3. an andere denken. sich beruhigen. dopunjavanja teksta. einer. für jemanden da sein. na željezničkoj stanici . sich streiten.rješavanjem zadataka višestrukog izbora Gramatika Učenici će učiti o tome i koristiti : Imenice: Sistematizacija znanja o deklinaciji imenica Putovanja: Zamjenice: . bei Problemen helfen.tražiti osnovne informacije u tekstu pritom rješavajući zadatke poput: pridruživanja slike tekstu. akuzativu i dativu te zamjenica das. Druženje. druženje. Landschaft. konflikti. .) in den Urlaub fahren. Učenje i školovanje Putovanja Prijateljstvo.označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji . keiner. : Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: -govoriti o svojim navikama -pronaći potrebne informacije u prospektu -opisati mjesto u kojem žive ili provode odmor -odabrati cilj putovanja i prijevozno sredstvo . nett zueinander sein. 4. argumentieren.pričati o događajima sa putovanja ..govoriti o prednostima i nedostacima nekog zanimanja -razumjeti reklamne tekstove -razumjeti vremensku prognozu -govoriti o vremenu -govoriti o ekološkim problemima -govoriti o tome kako sami doprinose zaštiti okoliša ČITANJE I RAZUMIJEVANJE Učenici će .Odnosna zamjenica der/die/das u nominativu. mješovita deklinacija) Glagoli: . der Reiseprospekt.perfekt jakih glagola . 8. rješavanje problema Prva ljubav Dokolica Tradicija. GOVOR Pridjevi: .planirati putovanje -argumentirati svoju odluku. Verkehrsmittel. jaka.povezivanjem slike i slušanog teksta . Jugendherberge. was du gesagt hast.. popunjavanja tabela.voditi razgovor u hotelu. jeder. konflikti. Stadtrundfahrt .. 5. rješavanje problema: miteinader reden. praznovjerja Okoliš i zaštita okoliša Izbor zanimanja Moja domovina Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati . Vokabular Učenici ce usvajati novi i proširivati već usvojeni vokabular koji se odnosi na date teme npr. pridruživanja podnaslova dijelovima teksta. das Hotelzimmer reservieren.čitati rečenice i kraće tekstove . restoranu.popunjavanjem praznina u tekstu .was (Das. odgovaranja na postavljena pitanja. legende.Atributivno upotrijebljen pridjev u nominativu i akuzativu (slaba. Ratschläge geben.imenovati probleme -dati savjete -definirati pravila ponašanja i komuniciranja . 6.perfekt pomoćnih glagola Dokolica 25 . andere Länder und Leute kennen lernen. Klassenfahrt.

. ili. legende.pisati kratki jednostavan tekst prema datom tekstualnom modelu . Nachteile eines verdienen.. faulenzen. Umweltaktionen in der Schule. Geld Erfahrungen Traumberuf. praznovjerja Glücksbringer. Glück haben. Gameboy.perfekt glagola sa razdvojivim prefiksom . sammeln.samostalno napisati kratki tekst (vođeno pisanje) Okoliš i zaštita okoliša Wetterbericht.dopunjavati izostavljene riječi dijelove rečenice ili cijele rečenice . .. PISANJE Učenici će: .perfekt glagola sa nenaglašenim prefiksom i glagola na –ieren . Tradicija. Nebel.najfrekventniji (einladen zu. Wolken. Jobs. Teamarbeit. Napomena: Navedena leksika je samo prijedlog moguće leksike. Izbor zanimanja Vorteile. das Hufeisen. das Kleeblatt.pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge .... stark bewölkt. der Pilz. Učenici će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Priloge najfrekventnije priloge za mjesto i vrijeme Computerspiele..postavljati jednostavna pitanja.. 26 .) Poredbena rečenica: Sie haben einen größeren Garten als wir.rekonstruirati riječi i rečenice . wo. Tierschutz. sich interessieren für). Spaß haben.igrati uloge . Tageshöchsttemperatur. Müll.glagoli sa prijedlozima .. Telefonieren. onda .voditi dijaloge prema datoj skici - . Leselust. Nebenjobs . der Schornsteinfeger. Ne smije se shvatiti kao obavezan leksički minimum. Prijedlozi: Prijedlozi sa dativom i akuzativom Prijedlozi sa akuzativom Rečenica: Vremenska rečenica sa veznicima wenn i als Atributska rečenica sa odnosnom zamjenicom u nominativu i akuzativu Eliptična sporedna rečenica sa Wupitnom riječi (Ich weiß nicht.-reći koliko svako može učiniti za zaštitu okoliša Učenici će: govoriti kratke iskaze sa mnogo pauza i tražeći odgovarajuće izraze . die Temperatur steigt auf 10 Grad.riječi i grupe riječi i rečenice povezivati jednostavnim veznicima i. Abfall. Internet..davati važne informacije o sebi i neposrednom okruženju . Pech haben.prepisivati rečenice i kraće tekstove . Verpackung. Regen..

Sporo čita i teže razumije čak i relativno kratke odlomke teksta. Može razumjeti iskaz ukoliko je jasno artikuliran standardnim jezikom i brzinom sporijom od normalne. te obavljati dosta transakcija. Znanje o jeziku • Učenici svjesno usvajaju znanje o jeziku. Često mora zahtijevati da mu se nešto ponovi.NJEMAČKI JEZIK ČETVRTA GODINA UČENJA. kontrastirati jednu ili više određenih informacija u nešto širem tekstu. ali još uvijek pravi mnogo osnovnih grešaka. afiksi) i daje mnogo nespretnih formulacija. Može locirati. • Zna napisati kratke jednostavne poruke (lična pisma. • Izgovara bez poteškoća neke poznate nizove ali pravi mnogo veoma primjetnih pauza i grešaka kod započinjanja. Zna pisati jednostavne linearne opise i sastave na veoma poznate teme (stvarne i izmišljene ličnosti. Govor • Učenik može dati kratak jednostavan opis u okviru poznate teme za koju je lično vezan. jednostavna uputstva). 27 . Vlada najosnovnijim gramatičkim strukturama. bilješke) u vezi sa svakodnevnim potrebama. • Izgovor učenika je općenito dovoljno jasan i razumije se čak i u slučaju kada sagovornici zahtijevaju da im ponešto ponovi. Može nakratko povesti razgovor. Jezičke vještine Očekivani rezultati/ ishodi učenja Slušanje i razumijevanje • Učenik može uz znatan napor razumjeti jednostavan formalan i neformalan razgovor o temama koje su za njega od neposredne važnosti. Može razumjeti kratke informacije društvenog tipa. vlastiti planovi i planovi članova porodice). objave) i pratiti promjenu teme na TV vijestima. Čitanje i razumijevanje • Učenik može razumjeti kratke jednostavne tekstove koji sadrže najfrekventniji vokabular (privatna pisma. kratke vijesti. Pisanje • Učenik je u stanju da pismeno opiše nekolicinu svakodnevnih situacija. događaji. Zna dosta tačno pisati najčešće riječi ali stalno pravi osnovne greške (vremena. Ponekad je u stanju da pogodi iz konteksta značenje nepoznatih jezičkih jedinica. • Može razumjeti glavne ideje i neke detalje u tekstu koji se sastoji od nekoliko pasusa. • Može razumjeti glavnu poentu u kratkim jednostavnim porukama (uputstva. IX RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/tjedno – 68 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi njemačkog jezika u devetom razredu osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A2.. komparirati. ali je rijetko u stanju da ga dragovoljno nastavi jer ne razumije dovoljno.1 Evropskog okvira za strane jezike.

. označavanja tačnih i netačnih tvrdnji. Reiseprospekt.čestitati praznike. .. Wochenplan. dativu i akuzativu . . Jugendsendung.govoriti o svojim željama vezano za budućnost i izbor zanimanja. Svakodnevni život i slobodno vrijeme 4. Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati: . Moja domovina 3. die Natur erleben. popunjavanja tabela i sl. GOVOR: Učenici će: ... -diskutirati pro i kontra. Ratschläge geben. Putovanje: in den Urlaub fahren.perfekt najfrekventnijih jakih glagola .tražiti osnovne informacije u tekstu pritom rješavajući zadatke poput: pridruživanja slike tekstu. Zeitschrift. Medien früher und heute. Sredstva informiranja 8. : Svakodnevni život: der Alltag. .odabrati cilj putovanja i prijevozno sredstvo. Freizeitaktivitäten. Rundfunk.označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji . . -nabrojati svoje omiljene emisije i obrazložiti izbor. svojim navikama. Zeitung. Stadtrundfahrt.. .predstaviti najboljeg prijatelja. . bei Problemen helfen. -razumjeti tekst oglasa. .perfekt glagola sa nenaglašenim prefiksom i glagola na –ieren .nabrojati zemlje njemačkog govornog područja. Werbung.Upitna zamjenica was für ein Vokabular Učenici ce usvajati novi i proširivati već usvojeni vokabular koji se odnosi na date teme. sich auf jemanden verlassen. Izbor zanimanja Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: . Geld ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : Učenici će: .čitati rečenice i kraće tekstove. . prospekta i slično. poznate ličnosti sa njemačkog govornog područja.govoriti kratke iskaze sa mnogo pauza i tražeći odgovarajuće izraze. . .preterit modalnih glagola . .popunjavanjem tabela. Termine vereinabren. -argumentirati svoju odluku.. ..nešto opisati.govoriti o svojoj domovini.planirati putovanje. Prijateljstvo. Nachrichten. dopunjavanja teksta. . Zemlje njemačkog govornog područja 2. .postavljati jednostavna pitanja. . . Klassenfahrt. Prva ljubav 7.diskutirati o TV-programu.izraziti osjećanja. für jemanden da sein.popunjavanjem praznina u tekstu.. Prijateljstvo 6. Izbor zanimanja: Vorteile.Sistematizacija ličnih i prisvojnih zamjenica u nominativu.opisati medije i njihovu funkciju. berichten .davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona i sl. Praznici i tradicija 9. .davati važne informacije o sebi i neposrednom - Pridjevi: Atributivno upotrijebljen pridjev u nominativu Glagoli: .PROGRAMSKI SADRŽAJI Tematske cjeline: 1. Verkehrsmittel. Sportreportage. -uspostaviti kontakt telefonom ili mailom. Sredstva informiranja: Fernsehprogramm. Nachteile eines Jobs. .govoriti o svom hobiju. Jugendherberge.. npr. prva ljubav: miteinander reden. porediti sa nečim. Putovanje 5. andere Länder und Sitten kennen lernen..povezivanjem slike i slušanog teksta...govoriti o omiljenom prazniku. iskazati mišljenje o nečem.perfekt glagola sa razdvojivim prefiksom Prijedlozi: Prijedlozi sa dativom i akuzativom 28 .rješavanjem zadataka višestrukog izbora. odgovaranja na postavljena pitanja. Verabredungen. pridruživanja podnaslova dijelovima teksta. etwas unternehmen . Gramatika Učenici će učiti o tome i koristiti : Imenice: -Sistematizacija znanja o deklinaciji imenica Zamjenice: . gemeinsam etwas unternehmen.

okruženju. . Napomena: Navedena leksika je samo prijedlog moguće leksike. Ne smije se shvatiti kao obavezan leksički minimum.rekonstruirati riječi i rečenice. . Spaß haben. . . ein Fest vorbereiten. Nebenjobs Teamarbeit.samostalno napisati kratki tekst (vođeno pisanje). Praznici i tradicija: Weihnachten.. dijelove rečenice ili cijele rečenice. sammeln. Valentinstag.dopunjavati izostavljene riječi.. feierlich.. Glückwünsche. (najčešći) Prijedlozi sa akuzativom verdienen.prepisivati rečenice i kraće tekstove. gemütlich. PISANJE: Učenici će: .voditi dijaloge prema datoj skici. Ostern. Weihnachtslieder. Rečenica: Zavisnosložena rečenica sa veznikom dass Vremenska rečenica sa veznicima wenn i als Učenici će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Priloge: -najfrekventnije priloge za mjesto i vrijeme. . Karneval. sich bedanken. Bajram. Erfahrungen Traumberuf.pisati kratki jednostavan tekst prema datom tekstualnom modelu .. Familienfeste. 29 .igrati uloge. . onda . ili.pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge. .riječi i grupe riječi i rečenice povezivati jednostavnim veznicima i. .

čestitke. postavlja pitanja i daje odgovore • izražava lični stav i osjećanja • govori o svojim svakodnevnim aktivnostima • opisuje i govori o osobama iz bližeg okruženja (porodica. oglasima. pozivnice. prijatelji. moda …) • razumije kraće dijaloge i diskusije u situacijama iz svakodnevnog života (u restoranu. u školi. zadatke • razumije osjećanja i stavove govornika Čitanje i razumijevanje • čita i razumije kraće tekstove na poznatu temu iz domena svakodnevnog života • čita i pronalazi tražene informacije u katalozima. uči i upotrebljava stečena znanja o jeziku. poruke. podsjetnike. profesija. putovanje. Evropskog okvira za strane jezike. savjete. turističkim brošurama… • čita i razumije kratke novinske članke. bilješke • piše lične poruke. lična pisma.. čestitke. uputstva o upotrebi… • učestvuje u razgovoru na poznatu temu.2. ponavlja. na putovanju…) • razumije kratke upute.FRANCUSKI JEZIK SEDMA GODINA UČENJA IX razred osnovne škole (2 časa sedmično/tjedno-70 časova godišnje) U nastavi francuskog jezika u osmom razredu osnovne škole treba težiti u potpunosti dostizanju nivoa A2.) • opisuje i upoređuje predmete i osobe • u govoru vodi računa o pravilnoj artikulaciji glasova i intonaciji rečenice • piše kratki opis događaja. Jezičke vještine Očekivani rezultati / ishodi učenja Slušanje i Učenik razumijevanje • razumije govor na poznatu temu iz domena svakodnevnog života (lične informacije.. na poslu. ličnog iskustva. pozivnice. kratko pismo • piše lične napomene. kupovina. plakate • piše kratke upute o upotrebi… • Na ovom nivou učenja učenik prepoznaje. Govor Pisanje Znanje o jeziku 30 . škola. • Učenik stiče znanje o najznačajnijim strategijama učenja stranog jezika. na ulici.

où. la bellesœur.Nivo 9.Svakodnevni život (kućanski Osnovna aparati. le peintre. à l’université -passer / échouer l’examen.razred Teme Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: -opisati (pismeno i usmeno) -osnovne karakterne i fizičke osobine čovjeka -osobenosti određene profesije -opisati putovanje u prošlosti. interprète… Priroda i okoliš . -podvlačenjem traženih que. ingénieur. davati i slijediti uputstva o upotrebi uređaja . dépanner -les métiers : le plombier. popravke) 7. dont informacija Pridjevi . l’aspirateur. la destruction de la couche d’ozone… -préserver la nature. de l’eau. davati i slijediti savjete -tražiti. -Obrazovanje i zanimanja -le système scolaire en France / en Bosnie-Herzégovine -entrer dans le collège. les pannes d’électricité -être/tomber en panne réparer. les actions écologiques. škola kvarovi. te učiti i primjenjivati novo gradivo Fonetika (ponavljanje i utvrđivanje) -intonacija rečenice -vezivanje riječi -specifični fonemi – vokali.Moda znanja -Izlasci -Putovanja . de gaz. godina -Obrazovanje učenja i zanimanja francuskog -Priroda: jezika okoliš i zaštita -Zemlje francuskog Prvi govornog stupanj područja osnovnog . dans le lycée.Nove tehnologije: internet Gramatika Učenici će ponavljati i utvrđivati stečena znanja. vétérinaire. l’électricien. la cuisinière électrique. le porte-manteau. odričnoj i naglas i reagovati : upitnoj rečenici -rješavanjem zadataka -pokazne zamjenice višestrukog izbora i -prisvojne zamjenice tačnih i netačnih tvrdnji -odnosne zamjenice qui. … Član -ponavljanje određenog i neodređenog člana -partitivni član -izostavljanje člana Vokabular Učenici će ponavljati i proširivati vokabular u vezi sa sljedećim temama: -Svakodnevni život -les appareils électroménagers: le réfrigérateur. journaliste. le maçon…. nazali Imenice . le bac -la formation pour devenir / être médecin. l’inondation.les termes géographiques et l’environnement : la pollution de l’air. du sol : les orages. sadašnjosti i budućnosti -predmete i njihovu upotrebu -situacije iz datih tema -porediti predmete i ljude -tražiti. l’arc en ciel. les sécheresses. poslova i događaja u okviru datih tema -govoriti o svom ličnom stavu u vezi sa Aktivnosti RECEPCIJA a)SLUŠANJE I REAGOVANJE: Učenici će slušati tekst koji je izgovorio nastavnik ili izvorni govornik i reagovati: -davanjem odgovora na pitanja -postavljanjem pitanja u vezi sa tekstom -potvrđivanjem ili negiranjem tvrdnji -popunjavanjem tabela ili vježbi sa prazninama -podvlačenjem tačnog odgovora -zaokruživanjem višestrukog izbora -bilježenjem ključnih riječi ili traženih informacija . la machine à laver la vaisselle / le linge -la fuite d’eau.pričati o prednostima i lošim stranama predmeta. recycler les déchets… -Zemlje francuskog govornog 31 Zamjenice -lične zamjenice u funkciji b)ČITANJE I subjekta i direktnog i REAGOVANJE : indirektnog objekta Učenici će znati čitati i njihovo mjesto u kratke tekstove usebi ili potvrdnoj.rod i broj imenica -složene imenice npr.

događaj -kratki opis -intervju -diktate -kratke članke o -prisvojni -pokazni -upitni -opisni – pravilna i nepravilna komparacija Glagoli Potvrdni. les stylistes. prêt-àporter. les traditions. les légendes -Moda -Les vêtements de différents styles : classique. puis… . le pantalon. le manteau. imperfekta i futura Prilozi -za mjesto -za vrijeme -za količinu -za način -komparacija priloga (ponavljanje) -prilozi i priloški izrazi za vrijeme : d’abord.. pozivnice. pisma -kratku priču. -les couleurs claires/foncées -les matériaux : coton. ensuite. près de. le Tshirt. la jupe. les bottes. à područja Le français dans le monde les continents. enfin.priloške odredbe za mjesto: loin de.datim temama -pisati kratke članke i intervjue za školske novine. perfekta. la chemise. cuir… -les coiffures modernes -le maquillage -Izlasci -la vie et les sorties des jeunes : aller au café.. turističke prospekte. la robe. aller bien. le/la parka. danser -sortir ensemble. SMS. à la fin. (le chapeau.. moderne. à la discothèque. La France métropolitaine et les Domaines et les Terres d’Outre Mer les cultures. réserver et acheter le billet pour… 32 . laine. au concert… -s’amuser bien. jean. être / tomber amoureux de quelqu’un/une. au club.. sembler…. mail. les pays / les régions du monde où on parle français. rock. -porter. -pasiv prezenta. la veste.. être en train de + infinitiv. les baskets. inviter quelqu’un/e. la casquette. rap. odrični i upitni oblik : -prezent -bliski futur -futur I -perfekt glagola na – er -perfekt nepravilnih glagola čestih u upotrebi: -imperfekt -subžonktiv prezenta glagola ne –er i glagola avoir. plakate Napomena: sve ove funkcije i vještine će biti svedene na učenikove jezičke kompetencije -ispravljanjem pogrešaka -dopunjavanjem rečenica -odgovaranjem i postavljanjem pitanja -prepričavanjem teksta PRODUKCIJA a)GOVOR: Učenici će u skladu sa dostignutim jezičkim kompetencijama: -govoriti na zadanu temu -prepričavati događaj -predstavljati predmet ili osobu -sastavljati kraće dijaloge -davati i tražiti obavijesti i uputstva -igrati po ulogama -recitovati -pjevati b)PISANJE: Učenici će znati pisati: -lične poruke. les sandales… -les créateurs de mode. être i faire -glagolski izrazi: venir de + infinitiv.) -les chaussures.

neupravni govor u prezentu 33 . autour de… Prijedlozi à. charger de si + imperfekt la musique. -uzročna : parce que faire l’Une de l’école. plakate. les jeux vidéo.školskom životu -popunjavati tabele i jednostavne križaljke -praviti postere. des films… .prosta rečenica -Nove tehnologije . association. d’une -vremenska : lorsque. acheter par si + prezent internet.. chercher . ou.rečenica u pasivu . -Brojevi réserver et payer par l’internet. les pliants touristiques. -Veznici : et. mais. monter / descendre. car les préparatifs pour le voyage : faire / défaire la valise. Prendre l’avion. avec. le TGV. pendant que. le bateau…. la trousse -Rečenica hygiénique… . brojeva do 1000 déposer / retirer les bagages. le train. au milieu de.pogodbena rečenica: des informations. en. contre.. dans. -Ponavljanje glavnih confirmer / annuler la réservation. (ponavljanje) -se préparer pour la sortie -Putovanja – proširivanje vokabulara les moyens de transport : l’avion. uputstva côté de. les guides. de. quand -naviguer sur le réseau. pour.internet -složena rečenica -faire sa page / un site personnelle.. -Redni brojevi do 20 les agences de voyage. composter le billet. entre. chez.

Govor • Mogu razmjenjivati rutinske informacije i voditi kratke razgovore o. • Mogu uglavnom razaznati temu rasprave kojoj prisustvuju. raspored) i u tekstovima baziranim na činjenicama (uputstva. jelovnici. telefonske poruke). • Znaju u veoma kratkim crtama opisati neki običan događaj. razumjeti samo suštinu izravnog. Znanje o jeziku • Na ovom nivou učenja učenici prepoznaju. • Mogu povremeno pogoditi značenje nepoznatih riječi prema njihovom obliku i kontekstu. • Govore relativno tečno. • Izgovor je razumljiv.FRANCUSKI JEZIK ČETVRTA GODINA UČENJA IX razred osnovne škole (2 časa sedmično – 68 časova godišnje) U nastavi francuskog jezika u devetom razredu osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A2. Mogu tražiti pomoć. • Relativno dobro vladaju svakodnevnim vokabularom. • Mogu da razumiju iskaz ukoliko se govori sporije i koristi standardan. ranije aktivnosti i lična iskustva (kratka pisma. 34 . za njih. važnim temama. • Znaju napisati najčešće riječi i konstrukcije ali i dalje prave mnogo grešaka kod pisanja i daju nespretne formulacije. Mogu često zahtijevati da im se nešto ponovi. Jezičke vještine Očekivani rezultati / ishodi učenja Slušanje i razumijevanje • Učenici razumiju dovoljno kako bi zadovoljili osnovne. uče i upotrebljavaju stečena znanja o jeziku. • U proširenoj usmenoj produkciji još uvijek prave mnogo osnovnih grešaka (npr. uprkos primjetnog stranog akcenta i grešaka fonološke prirode. Pisanje • Učenici su u stanju da pismeno opišu najuobičajenije svakodnevne situacije. ponavljaju. Mogu razumjeti niz običnih riječi i veoma ograničen broj idioma u logički povezanom govornom iskazu u kojem se raspravlja o poznatim temama ili općepoznatim stvarima. • Često moraju ponovo pročitati tekst i koristiti rječnik.1 Evropskog okvira za strane jezike. ali su još uvijek veoma primjetni različiti tipovi zastajkivanja. glagolska vremena). konkretne potrebe. molbe. jasan jezik. usmenog diskursa u kontekstu osrednje težine. Čitanje i razumijevanje • Mogu razumjeti glavne misli i neke detalje u osrednje teškim tekstovima koji se sastoje od dva-tri pasusa (reklame. Mogu s izvjesnim naporom. bilješke. stvarnog. kratke vijesti).

Nivo 9.razred Osnovna škola 4. godina učenja francuskog jezika Razvijanje osnovnog znanja • • •

Teme Druženje i prijateljstv a Škola Čovjek / dijelovi ljudskogtij ela Zdravlje i sport Mediji Nove tehnologije

Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: -predstaviti svoje prijatelje -opisati -osnovne karakterne osobine čovjeka -tijelo čovjeka - sportske aktivnosti -predstaviti (usmeno i pismeno) svoju školu, aktivnosti u školi, sport kojim se bave, nove tehnologije koje ih interesuju - pričati, postavljati i odgovarati na pitanja u vezi sa zdravljem, sportskim aktivnostima, medijima, novim tehnologijama -davati, tražiti i slijediti usmena i pismena uputstva u vezi sa funkcijom i načinom upotrebe telefona, mobitela, kompjutera -govoriti o svom ličnom stavu u vezi sa datim temama -davati savjete, naredbe, pozivati i odgovarati na pozive -opisati situaciju u

Aktivnosti RECEPCIJA a)SLUŠANJE I REAGOVANJE Učenici će slušati tekst koji je izgovorio nastavnik ili izvorni govornik i reagovati 1) neverbalno, npr: izvršavanjem uputa i naređenja, popunjavanjem tabela ili vježbi sa prazninama, podvlačenjem ili zaokruživanjem tačnog odgovora, bilježenjem ključnih riječi ili traženih informacija, 2) verbalno, npr: davanjem odgovora na pitanja, postavljanjem pitanja u vezi sa tekstom, potvrđivanjem ili negiranjem tvrdnji b)ČITANJE I REAGOVANJE Učenici će znati čitati kratke tekstove usebi ili naglas i reagovati : 1) neverbalno, npr: rješavanjem zadataka višestrukog izbora i tačnih i netačnih tvrdnji, podvlačenjem traženih informacija,

Gramatika Učenici će ponavljati i utvrđivati stečena znanja, te učiti i primjenjivati novo gradivo Fonetika -intonacija rečenice -vezivanje riječi -specifični fonemi – vokali, nazali Imenice - rod: prirodni i gramatički - množina pravilna i nepravilna -slaganje pridjeva sa imenicom Član -ponavljanje određenog i neodređenog člana -partitivni član Zamjenice -lične zamjenice u funkciji subjekta i direktnog i indirektnog objekta i njihovo mjesto u potvrdnoj, odričnoj i upitnoj rečenici -pokazne zamjenice -proste upitne zamjenice : qui, que (de qui, à qui…) - neodređene zamjenice : on, tout, personne, chaque -odnosne zamjenice qui, que, où, dont Pridjevi -prisvojni -pokazni -upitni

Vokabular Učenici će ponavljati i proširivati vokabular u vezi sa slijedećim temama: -Druženje i prijateljstva: -le/la meilleur/e ami/e, avoir de la confiance , se confier à, sortir ensemble, s’amuser bien, organiser une fête ; une surprise-partie…. -la description du caractère : bon, confiant, gai, timide, sympathique, sociable, renfermé, râleur, discret/indiscret…. -Škola-proširivanje vokabulara: - le journal d’école ; rapporter des activités à l’école, les nouvelles de la vie scolaire -créer les affiches représentant le système scolaire en France et chez nous, présenter son école, ses amis, ses professeurs… -Čovjek / dijelovi ljudskog tijela -les parties du corps, (le pied, la jambe, la main, le bras, le doigt, le cou, le ventre, le cœur,…) souffrir, avoir mal à, lever le bras, plier les genoux, baisser les épaules, marcher, s’arrêter, se retourner… -l’hygiène du corps prendre la douche, se laver, se brosser les dents, -le savon, le shampoing, la serviette, le dentifrice …

• • •

35

prošlosti -opisati situaciju u budućnosti -upoređivati ljude i predmete -pisati kratke članke i intervjue za školske novine, molbe, telefonske poruke Napomena: sve ove funkcije i vještine će biti svedene na učenikove jezičke kompetencije.

ispravljanjem pogrešaka, dopunjavanjem rečenica itd. 2) verbalno, npr: -odgovaranjem i postavljanjem pitanja, dovršavanjem rečenica, prepričavanjem teksta itd. PRODUKCIJA a)GOVOR: Učenici će u skladu sa dostignutim jezičkim kompetencijama: - voditi kratke razgovore koristeći jednostavne konstrukcije -govoriti na zadanu temu -prepričavati događaj -predstavljati predmet ili osobu -davati i tražiti obavijesti -glumiti / recitovati -pjevati b)PISANJE: Učenici će znati pisati: -kratke poruke, SMS, mail, pozivnice, pisma, kratku priču, dijalog, kratki opis , diktate, popunjavati tabele i jednostavne križaljke.

-opisni (pravilna i nepravilna komparacija) Glagoli Potvrdni, odrični i upitni oblik: -prezent – ponavljanje pravilnih glagola i učenje osobenosti glagola sa infinitivom na – ir, -re, -oir -bliski futur -futur I -perfekt glagola na – er -perfekt pomoćnih glagola i nekih nepravilnih glagola čestih u upotrebi (aller, pouvoir, devoir, faire, prendre, venir) -imperfekt Prilozi: -tvorba priloga na –ment - ponavljanje priloga : -za mjesto: ici, là, où, dedans, dehors -za vrijeme: maintenant, encore, toujours, puis, ensuite, finalement, longtemps - za količinu: peu, assez, beaucoup, trop, très, Prijedlozi (ponavljanje) : à, dans, de, chez, pour, avec etc Brojevi - glavni do 1000 (ponavljanje) - Redni do 10 Rečenica -red riječi u potvrdnoj, upitnoj i odričnoj rečenici

Zdravlje i sport -entretenir le corps et la santé -être en pleine forme, être sportif/ive, -les sports collectifs, jouer à… -les sports individuels, faire de la natation, du ski, faire du vélo, -l’esprit sportif : savoir gagner/perdre un match -supporter une équipe Mediji -les journaux, les magazines, les quotidiens -la radio, la télé : les émissions en direct, les infos, les films, les reportages… -les chaînes, les pubs -l’animateur/trice, le/la présentateur/trice les vedettes de télé -Nove tehnologije - le téléphone portable, l’ordinateur : comment ça marche ? -allumer/éteindre, appuyer le bouton/la touche, envoyer/recevoir un SMS, un message, taper sur le clavier, enregistrer, imprimer

36

ARAPSKI

JEZIK

SEDMA GODINA UČENJA, IX RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično – 68 sati godišnje) Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje učenika za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života. Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik. Kroz učenje stranog jezika kod učenika se razvija svijest: o značaju višejezičnosti, duhu tolerancije, kosmopolitizmu, toleranciji, humanizmu i internacionalizmu. Zadaci nastave arapskog jezika su: razvoj sve četiri jezičke vještine, ovladavanje leksikom i gramatikom predviđenom za ovaj nivo, upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava; razumijevanje i poštivanje drugih kultura, razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju, razvijanje samopouzdanja i samopoštivanja, razvijanje samostalnosti i kreativnosti, razvijanje sposobnosti slušanja i međusobnog uvažavanja, osposobljavanje učenika za samostalno korištenje različitih izvora, odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti). NIVO: SEDMA GODINA UČENJA - IX RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/ 68 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi nastave arapskog jezika Očekivani rezultati učenja učenje jezika, a ne o jeziku - ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika razvijanje pozitivnog stava prema učenju jezika - vođenje kratkih razgovora prilikom upoznavanja razvijanje radoznalosti i kreativnosti - razumijevanje jednostavnih sadržaja na arapskom jeziku razvijanje razumijevanja i logičkog pamćenja - sloboda i samostalnost u govoru razvijanje temeljitosti, predanosti i preciznosti u učenju jezika - čitanje i pisanje jednostavnih sintagmi, rečenica i tekstova razvijanje samostalnosti u govoru - kratki usmeni i pismeni odgovori putem igara, pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika bude - dopunjavanje rečenica i kraćih tekstova zabavno čitanje i pisanje jednostavnih rečenica i tekstova 37

-

imenovati probleme -dati savjete .Prva ljubav .recitirati kraće pjesmice.PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za dalnji rad) Funkcije i sposobnost (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realiziraju vještine) Gramatika (osnove gramatike za dati nivo) Vokabular (u okviru datih tema) Neophodno je: ponoviti osnovne fraze.ponavljati kratke iskaze nastavnika ili iskaze koje čuju sa CD-a.Moja domovina Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: -govoriti o svojim navikama -pronaći potrebne informacije u prospektu .pasiv glagola . .Tradicija. dual i plural imena. modalne glagole (želim.Okoliš i zaštita okoliša . mogu). godina učenja arapskog jezika Teme .voditi kraće dijaloge u parovima sa drugim učenicima ili sa nastavnikom. pjesmice.odnosne zamjenice . .povezivanjem pisanih sintagmi i odgovarajućih ilustracija. ime relacije.Proširene glagolske vrste . upotrebu glagola "kāna" i njemu sličnih relevantnih glagola. npr. . brojeve.gestikulacijom predstaviti ono što su čuli.Putovanja Prijateljstvo.particip pasivni . . praznovjerja .pričati o događajima sa putovanja .Konjunktiv . npr: kraćim pismenim ili usmenim odgovorima na pitanja. ČITANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će prepoznati jednu ili više napisanih sintagmi ili rečenica i reagirati: 1) neverbalno. imitiranjem .povezivanjem ponuđenih riječi u tekstu…itd. imenske i glagolske rečenice -Kroz dijalog (igre. lične i pokazne zamjenice.voditi razgovor u hotelu. na željezničkoj stanici . npr: . GOVOR: Učenici će: . komparaciju pridjeva. .Izbor zanimanja . Nivo IX razred Osnovna škola 7.izvođenjem uputstava koje nastavnik izgovara ili koja čuju sa kasetofona. druženje. ponavljanje.Nepravilni glagoli . 2) verbalno. prijedloge.dopunjavanjem izostavljenih sintagmi u tekstu.Imperativ .gestikuliranjem. kongruenciju subjekta i predikata u glagolskoj rečenici. .Dokolica .govoriti o vremenu -govoriti o ekološkim problemima -govoriti o tome kako sami doprinose zaštiti okoliša Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati: 1) neverbalno.davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona. volim.opisati mjesto u kojem žive ili provode odmor -odabrati cilj putovanja i prijevozno sredstvo -reći s kime se najviše druže i zašto dolazi do nesporazuma i konflikata s prijateljima ili roditeljima .Futur I i II .Učenje i školovanje .: . rješavanje problema . .ponavljanjem određenih sintagmi i rečenica koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona. 2) verbalno. potpunu i nepotpunu deklinaciju.govoriti o prednostima i nedostacima nekog zanimanja .pjevati.uvježbavati osnovni vokabular -Vokabular treba proširivati u 38 .Uvodne rečenične partikule Vokabular -Učenici proširuju vokabular u okviru zadanih tema i koriste ga za konstruisanje atributivnih sintagmi. genitivne veze. prepoznavanje i druge vježbe) . npr.popunjavanjem praznina u tekstu i tabelama. legende. restoranu. konflikti. izražavanje posjedovanja. . Gramatika Kongruencija subjekta i predikata u glagolskoj rečenici .pokazivanjem na ođredene ilustracije koje se odnose na riječi i konstrukcije koje su učenici čuli odnosno povezivanjem slike sa tekstom koji čuju.Jusiv . ženski rod.: . .pogodbena rečenica .

povezivati riječi i sintagme osnovnim veznicima. skladu sa temama koje se obrađuju PISANJE: . postavljati jednostavna pitanja.pišu kratke tekstove prema datom tekstualnom modelu.dopunjavaju izostavljene riječi..rekonstruišu sintagme i rečenice.. . -Postepeno uvoditi sinonime za leksiku koju je usvojila većina učenika 39 . . rečenice i kraće tekstove koje su prije toga usmeno usvojili. . dijelove rečenice i cijele rečenice.-reći koliko svako može učiniti za zaštitu okoliša - glumiti.učenici prepisuju riječi.itd.

kratki usmeni i pismeni odgovori čitanje i pisanje jednostavnih sintagmi i rečenica . fonetskim i gramatičkim minimumom. razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju. humanizmu i internacionalizmu.sloboda i samostalnost u govoru razvijanje razumijevanja i logičkog pamćenja . predanosti i preciznosti u učenju jezika upotrebljenih) razvijanje samostalnosti u govoru . NIVO: ČETVRTA GODINA UČENJA . osposobljavanje učenika za samostalno korištenje različitih izvora znanja. ovladavanje osnovnim leksičkim. razvijanje sposobnosti slušanja i međusobnog uvažavanja. pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika bude .ARAPSKI JEZIK DRUGI STRANI JEZIK ČETVRTA GODINA UČENJA. Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik. a ne o jeziku . razvijanje samopouzdanja i samopoštivanja. toleranciji. razvijanje samostalnosti i kreativnosti.čitanje riječi vezanih za konkretan pojam (samostalno razvijanje temeljitosti. Kroz učenje stranog jezika kod učenika se razvija svijest: o značaju višejezičnosti. kosmopolitizmu.dopunjavanje riječi i rečenica 40 - .IX RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/ 68 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi nastave arapskog jezika Očekivani rezultati učenja učenje jezika.ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika razvijanje pozitivnog stava prema učenju jezika . Zadaci nastave arapskog jezika su: razvoj sve četiri jezičke vještine.čitanje i pisanje jednostavnih sintagmi i rečenica putem igara. upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava i razumijevanje i poštivanje drugih kultura.razumijevanje jednostavnih sadržaja na arapskom jeziku razvijanje radoznalosti i kreativnosti . odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti). duhu tolerancije. IX RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično – 68 sati godišnje) Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje učenika za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života.prepisivanje riječi i kratkih sadržaja zabavno .

ČITANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će prepoznati jednu ili više napisanih sintagmi ili rečenica i reagirati: 1) neverbalno.Nabrojati dane u sedmici . tanwin. . brojevi) . imenske i glagolske rečenice -Kroz dijalog (igre.Kupovina (voće. crtanje i druge vježbe) uvježbavati osnovni vokabular -Vokabular treba proširivati u skladu sa temama koje se obrađuju -Postepeno uvoditi sinonime za leksiku koju je usvojila većina učenika 41 . kulturne i dr.ponavljati riječi nastavnika ili riječi izgovorene sa kasetofona.Imenovati članove svoje uže porodice. genitivne veze.itd.recitirati kraće pjesmice.Brojati od 1 do 100 .: . PISANJE: Učenici najprije prepisuju riječi koje su prije toga usmeno usvojili. npr. tašdid.) . pisanje određenog člana. GOVOR: Učenici će: . npr: . . godina učenja arapskog jezika Prvi stepen elementarnog znanja Teme .Nabrojati ograničen broj voća i povrća i neke osnovne prehrambene artikle . njihova zanimanja i interesovanja . . pisanje tanwina u akuzativu.pjevati.Aktivnosti u nastavi .Opisati (grad. nastavci gramatičkog ženskog roda.: .gestikuliranjem.glumiti.. npr: kraćim pismenim ili usmenim odgovorima na pitanja.dopunjavanjem izostavljenih sintagmi u tekstu . .povezivanjem ponuđenih riječi u tekstu…itd.ponavljanjem određenih sintagmi i rečenica koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona.izvođenjem uputstava koje nastavnik izgovara ili koja čuju sa kasetofona. prepoznavanje. imitiranjem .povezivanjem pisanih sintagmi i odgovarajućih ilustracija. npr. . povezivanjem slike sa tekstom koji čuju.davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona.PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za dalnji rad) Funkcije i vještine (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realiziraju vještine) Gramatika (osnove gramatike za dati nivo) Vokabular (u okviru datih tema) Neophodno je: ponoviti osnovne fraze. i provjeriti da li su usvojeni: sukun.Opisati jednostavnim rečenicama (imenskim i glagolskim) i ograničenim brojem riječi ljude i predmete u kući . 2) verbalno.Opisati školu . povrće. . a potom postepeno usvajaju i pravilan način njihovog pisanja kroz vježbe poput: Gramatika Lične zamjenice (množina) Pridjevi Komparacija pridjeva Pravi prijedlozi Genitiv poslije prijedloga Iskazivanje posjedovanja pomoću pronominalnih sufiksa (jednina 1. lice množine) Genitivna veza Izražavanje glagola “imati” Dvojina Pravilna množina Pokazne zamjenice (oblici koji nisu urađeni) Perfekat Direktni objekat (akuzativ) Brojevi do 100 Redni brojevi do 12 Vokabular -Učenici proširuju vokabular u okviru zadanih tema i koriste ga za konstruisanje jednostavnih atributivnih sintagmi.gestikulacijom predstaviti ono što su čuli. kuću. ponavljanje. Nivo IX razred Osnovna škola 4. .bojenjem navedenih predmeta / osoba . .voditi kraće dijaloge u parovima sa drugim učenicima ili sa nastavnikom. pjesmice.Iskazivati posjedovanje putem pronominalnih sufiksa i genitivne veze Aktivnosti SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati: 1) neverbalno.Izražavanje vremena (puni sati) .Imenovati predmete u školskoj torbi i učionici .Porodica i članovi porodice (zanimanja) . lične i pokazne zamjenice.Koristiti redne brojeve do 12 za izražavanje punih sati .pokazivanjem na ođredene ilustracije koje se odnose na riječi koje su učenici čuli odn.Predstaviti sebe i druge . 2) verbalno.Opisati slobodne aktivnosti (sportske. sobu) Funkcije i vještine Učenici će znati: .

. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti finu ravnotežu. .. obogaćivanje nastave elementima igre. favoriziranje interaktivnog i grupnog rada. upotreba savremenih tehničkih sredstava. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. Mada komunikativan pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri vještine. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. izbor i prilagođenost teme.takmičenje u pisanju brojeva itd. estetske i intelektualne vrijednosti i sposobnosti. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. precizna uputstva. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora.samostalno konstruisanje sintagmi. ritma i dramatizacije. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici svjesno stiču kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. VIII I IX RAZRED Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta. Po pitanju slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. podsticanje inicijative učenika. podstiče slobodu i kreativnost ideja.. Preporučuje se 42 . čitanja i pisanja. govora. DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE ZA VII. Sredstva. upoznavanje učenika sa kriterijima učenja itd. Preporučuju se: dinamičnost i krativnost. a prije njihovih slušanja nastavnik odgovarajućim aktivnostima priprema učenike za uspješno prihvatanje sadržaja.rekonstruiranje riječi od ponuđenih slova. VIII i IX razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. . načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki.popunjavanja sintagmi i rečenica (npr: Gdje su nestale riječi? .nastavnik ispisuje sintagme/rečenice na tablu. te razvija njegove kulturne. analiziranje teškoća u procesu učenja. unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata. imenskih i glagolskih rečenica na osnovu materijala koji je usvojen. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. I na ovom nivou (sedma godina učenja) treba istaći poseban značaj motivacije. izostavljajući određene riječi koje učenici treba da popune). uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. Metodika nastave stranog jezika i u ovoj trijadi (VII. i njegovim doživljajima i uzrastom.

Pisanje može biti kontrolirano (dovršavanje teksta. pismenih vježbi. ako je potrebno usporava tempo.Određeni nastavni sadržaji koji se obrađuju u ovom razredu povezani su sa biologijom (okolina. proširuje ili mijenja pedagoški pristup. pisanje prema modelu. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. Tokom školske godine rade se dva pismena zadatka. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. tumačenja i razumijevanja. sa insistiranjem na pozitivnim stranama učenja. koristi odgovarajuća leksika. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. individualnog izlaganja. za uočavanje pojedinih detalja itd. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže prilika rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika da bi im bili što atraktivniji. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg jezika i drugih stranih jezika. upitnika. određene pojedinačne informacije. 43 . produbljuje.rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. već mu nakon toga. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. uz pohvalu za aktivno učešće. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. raznovrsniji i pristupačniji. na prikladan način ukazati na greške. životna sredina). historije i umjetnosti. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. da se logički slijede događaji koji se opisuju. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. Treba voditi računa i o korelaciji nastavnih sadržaja. oglasa. Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. predstavlja pomoć i učeniku i nastavniku. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike međuljudskih odnosa. Ocjena na pismenom zadatku treba da bude jedan od ključnih faktora za formuliranje konačne ocjene. diktati) ili slobodno (kreativno). kontrolnih zadataka. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa korespondentima iz zemlje čiji jezik uče. koliko je to moguće. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. SMS ili e-mail poruka itd. fizikom i hemijom. poštuju gramatička i sintaksička pravila. prilikom rada u parovima. izvještaja. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. Provjeravanje znanja provedeno prema unaprijed utvrđenim kriterijima. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. Naravno ulogu igra i kreativnost izražavanja. kao što su pisanje pisama. u svakom polugodištu po jedan. diktata (10-15 min) nakon svake obrađene nastavne jedinice uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. popunjavanje formulara.

U prvom dijelu učenici se upoznaju sa odnosima tačke. 44 . U trećoj i četvrtoj temi rješavaju se linearne jednačine i sistemi linearnih jednačina i osposobljavaju učenici za njihove primjene. 136 časova godišnje) UVOD: Programski sadržaj matematike za deveti razred koncipiran je kao logičan nastavak nastave matematike iz osmog razreda i ranijih razreda. utvrdjuje i proširuje do sada stečena znanja i vještine. Nastavni sadržaj matematike za deveti razred devetogodišnje osnovne škole koncipiran je u pet nastavnih tema: 1.MATEMATIKA (Devetogodišnja osnovna škola – 4 časa sedmično. U drugoj temi proširuju se znanja o direktnoj i obrnutoj proporcionalnosti kroz grafički prikaz i uvodi se pojam linearne funkcije. Definisanost. Vrijednosti i osnovne računske operacije s njima. Peta tema daje učenicima spoznaju o tijelima u prostoru i osnovnim proračunima vezanim za geometrijska tijela. prave i ravni. TEMA – RAZLOMLJENI RACIONALNI IZRAZI Razlomljeni racionalni izrazi-pojam.

3. eksplicitni i implicitni oblik. Linearna funkcija. Grafik funkcije direktne i obrnute proporcionalnosti. 4. površine i zapremine nekih geometrijskih tijela. lopta (kugla). Određenost ravni. TEMA – LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM. Prizma. Ekvivalentni sistem linearnih jednačina. Međusobni odnos tačke i ravni. presjeci. Međusobni odnos dvije prave.osnovni pojmovi. konus).2. Vrste. TEMA – GRAFICI FUNKCIJE DIREKTNE I OBRNUTE PROPORCIONALNOSTI. Međusobni odnos dvije ravni. Diedar. Grafički prikaz rješenja sistema od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate.Ekvivalentne jednačine. Međusobni odnos prave i ravni. 5. mreže. Primjena Pitagorine teoreme na geometrijska tijela. elementi. kupa (stožac. Poliedar. PRAVA I RAVAN Međusobni odnos tačke i prave. Ekvivalentne nejednačine. 45 . Algebarsko rješavanje linearnih nejednačina sa konstantnim koeficijentom. LINEARNA FUNKCIJA Pravougli koordinatni sistem u ravni. Nula i tok linearne funkcije. valjak (cilindar). Rastojanje između dvije tačke. Određenost prave. TEMA – TAČKA. piramida. Grafik linearne funkcije. Rješavanje sistema od dvije linearnie jednačine sa dvije nepoznate grafičkom i algebarskom metodom (metodom supstitucije i metodom suprotnih koeficijenata). TEMA – GEOMETRIJSKA TIJELA Rogalj. Grafičko i algebarsko rješavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom. 6. TEMA – SISTEM LINEARNIH JEDNAČINA SA DVIJE NEPOZNATE Pojam linearne jednačine sa dvije nepoznate i njena rješenja. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom. Jednakosti i jednačina. Primjena sistema od dvije linearne sa dvije nepoznate. Pojam linearne jednačine. Linearne nejednačine.

Da li je prava određena sa dvije različite tačke. strpljenja. Prepoznat će na modelu kvadra da li je zadana prava normalna na ravan ili nije. Grafički prikazivati funkcije kada su domena i kodomena skupovi realnih brojeva. određenost prave i ravni. Usvajanje pojmova: definicija. preciznost. UČENIK ĆE MOĆI: - Uočavati funkcionalnu zavisnost u raznim oblastima i prikazivati ih na različite načine. ravan). O međusobnim odnosima tačke i prave. Uspješno koristiti razne izvore znanja. definisanosti i osnovne računske operacije s njima. 46 . Grafičkom metodom ilustriraju jednačine koje imaju jedinstveno rješejne. volje i moralnih vrlina. Pripremati se za samoobrazovanje. koje nemaju rješenje i one jednačine koje imaju beskonačno mnogo rješenja. harmoniju. Primjenjivat će linearne jednačine i sisteme linearnih jednačina sa dvije nepoznate u rješavanju raznih problema iz života i raznih oblasti nauke (geometrije. UČENIK ĆE: - - Kritički prihvatati rezultate svoga rada. Usvajanje značenja nagiba prave i odsječka na y osi i njihovu geometrijsku interpretaciju. fizike. tačke i ravni. kemije) Izvodit će opće i pojedinačne formule za površinu i zapreminu geometrijskih tijela i primjenjivat će ih u praktičnim zadacima SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI I VJEŠTINA Funkcionalno posmatranje i rasuđivanje. O rogljastim i oblim geometrijskim tijelima. prava. da li su zadane ravni normalne ili nisu.PODRUČJA ZNANJE CILJEVI STICANJE ZNANJA . Ispravit će rast ili pad linearne funkcije prema nagibu prave. stav. Shvaćaju jednačine odnosno nejednačine kao uslove izražene algebarskim jezikom koji postoji između poznatih i nepoznatih veličina. Razvijanje sposobnosti zavisnosti u različitim matematičkim sadržajima Razvijanje istraživačkog duha i osjećaja zadovoljstva poslije riješenih zadataka Primjenjivanje matematičkog znanja na razne probleme iz svog okruženja Sticanje osnovne matematičke kulture potrebne za nastavljanje obrazovanja. pridruživanje uređenih parova realnih brojeva tačkama ravni. .Usvajanje osnovnih geometrijskih pojmova (tačka. konciznosti u pismenom i usmenom izražavanju. a ravan sa tri nekolinearne tačke. odnosno koje nisu paralelene sa datom ravni. Razvijanje istrajnosti. VRIJEDNOSTI I STAVOVI: RAZVIJANJE SPOZNAJA O DRUŠTVENIM VRIJEDNOSTIMA Razvijanje smisla za simetriju. Usvojeno matematičko znanje primjenjivati u prirodnim naukama i tehnici. discipliniranosti. prebrojavat će prave određene datim tačkama koje su normalne na datu ravan. Izgrađivanje pozitivnih navika. Prepoznavati matematiku kao praktičan i koristan predmet. mimoilazne prave. . Uvažavati različite stavove. pedantnosti. dvije prave i dvije ravni. inicijativnosti. Transformirat će datu jednačinu (nejednačinu) u njoj ekvivalentnu jednačinu (nejednačinu) najprostijeg oblika. jasnoću. OČEKIVANI REZULTATI UČENIK ĆE ZNATI: - - prepoznati razlomljeni racionalni izraz. Na modelu kvadra određivat će međusobni položaj prave i ravni. prava normalna na ravan. prava paralelna sa ravni. naći njegovo definiciono područje i koristeći prethodna znanja iz cijelih racionalnih izraza izvesti osnovne računske operacije s njima. znat će sistematski prebrojavati sve prave određene datim tačkama koje su paralelne. aksioma i teorema.Uvođenje pojma razlomljenih racionalnih izraza.Shvaćanje Dekartove ideje. kao i pojmova: paralelne prave.

• • Uočavanjem odnosa tačaka i pravih. Usvojena znanja iz ove teme primjenjuju na rješavanje zadataka. GRAFICI FUNKCIJE DIREKTNE I OBRNUTE PROPORCIONALNOSTI. RAZLOMLJENI RACIONALNI IZRAZI TAČKA. Međusobni odnos dvije ravni. Određivanje tačaka koje odgovaraju datim uređenim parovima realnih brojeva i obrnuto izvodi na modelu koordinatnog sistema ili 47 . Razvijaju sposobnost deduktivnog zaključivanja pri dokazivanju teorema. Nornmala na ravan. Razlikuju eksplicitni i implicitini oblik linearne funkcije. Međusobni odnos tačke i ravni. Međusobni odnos dvije prave. Međusobni odnos prave i ravni. O stvaranju i razvijanju logičkog rasuđivanja upotrebom nekih aksioma i teorema. Razvijaju razumjevanje i postupnoost u radu uz korištenje prethodnih znanja. SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. Grafik funkcije direkne proporcionalnosti y = kx. Objašnjavaju međusobne odnose tačaka. Diedar. Usvajaju pojam diedra. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3. Samostalno posmatranje i proučavanje geometrijskih činjenica. Određenost ravni. Rastojanje između dvije paralelne ravni. pravih i ravni u prostoru. pojam funkcionalne zavisnosti veličina. Usvajaju formulu za udaljenost • • Razumijevajući ideju koordinatnog sistema u ravni stiču vještinu snalaženja. Usvajaju osnovne stavove (aksiome) i teoreme o određenosti prave i ravni. Određenost prave. Rastojanje tačke i ravni. ugla diedra i okomitost ravni. Prava u ravni. tačaka i ravni primjenjuju aksiome u dokazivanju teorema. donose zaključke i stavove geometrije. PONAŠANJA AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA • 2. daju inicijative. Rastojanje dvije tačke. • • • Navode primjere promjenjivih velličina i njihovu povezanost. tj. Povezuju linearnu funkciju sa njenim grafikom – pravom. • Ponavlja osnovnih operacija sa razlomcima i uvođenje u operacije sa razlomljenim racionalnim izrazima Ponavlja osnovne geometrijske pojmove i pokazuje ih na modelima. • • • Primjenom grafičkih ilustracija razvijaju funkcionalno mišljenje. Znaju odrediti tačke koje odgovaraju datim uređenim parovima i obrnuto. Prepoznavaju osnovne geometrijske pojmove. obrnuto sa datog grafika uočavaju zavisnost među veličinama. • • Detaljno upoznavaju pravougli koordinatni sistem u ravni.NASTAVNI PROGRAM MATEMATIKE ZA DEVETI RAZRED (Devetogodišnja osnovna škola – četiri časa sedmično) SADRŽAJI 1. koristi raznovrsno posmatranje geometrijskih oblika. Procjenjuju i provjeravaju (računski i grafički) pripada li zadana tačka grafiku funkcije. RAVAN • Međusobni odnos tačke i prave. STAVOVI. • Korištenje prethodnih znanja pri rješavanju zadataka. Potpuno formira pojam geometrijskog prostora koristeći ogled i posmatranja. PRAVA. • Samostalno rješavanje zadataka. Pronalaze njihove veze i izražavaju ih matematskim jezikom. Crtanjem razvijaju i poboljašavaju prostorne predstave. Shvaćaju da je linearna funkcija model pomoću kojeg se mogu predstavljati različite situacije i procesi. LINEARNA FUNKCIJA • • • Pravougli koordinatni sistem u ravni. • • Radi shvaćanja pojma pravouglog koordinatnog sisteme ponavlja se o brojevnoj pravoj kao koordinatnoj osi realnih brojeva. • ZNANJE Prepoznavaje i osnovne operacije sa razlomljenim racionalnim izrazima. Trudi se da nastava bude «živa». Surađuju sa nastavnikom. Stiču sposobnost prostornog posmatranja i pravilnog uočavanja odnosa geometrijskih elemenata. Predstavljaju zavisne veličine odgovarajućim graficima.

• Primjenjuju znanja na rješavanje zadataka u kojima se ilustruju razni procesi iz stvarnosti. Značaj primjene stečenog znanja o jednačinama. • • • 4. Eksplicitni i implicitni oblik. U rješavanju problema pokazuju što više samostalnosti. Određuju nul tačku zadane linearne funkcije grafički i računski. Tok funkcije. Ekvivalentne nejednačine. Kroz odabrane primjere objašnjava eksplicitni i implicitni oblik funkcije nula. • • • • Tekstualne zadatke koji se rješavaju pomoću jednačina mogu prevesti u odgovarajuće jednačine. Algebarsko rješavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom. • Objašnjavaju postupak rješavanja jednačina i nejednačina koristeći osobine jednačina. geometrije i prirodnoih nauka. Usvajaju način zapisivanja funkcija. • Razvijaju vještinu brzog i spretnog crtanja. osnovni pojmovi.• • Linearna funkcija oblika y = kx + n. Parametri k i n i njihovo geometrijsko značenje. Osposobljavju se za samokontrolu pri rješavanju zadataka u cilju izgrađivanja samostalnog načina mišljenja. induktivnim i deduktivnim zaključivanjem. znak. Grafik linearne funkcije. Razvijaju matematičko mišljenje analogijom. Stiču naviku za preciznost u radu. tok i grafik linearne funkcije. Algebarsko rješavanje • • • Usvajaju osnovna svojstva jednakosti i nejednakosti. Linearne nejednačine. osnovni pojmovi. Crtaju grafike upoznatih funkcija i iz njih čitaju potrebne podatke. Shvaćaju i usvajaju pojam • • Razvijaju razumjevanje i analiziranje problemskih zadataka. Proširuje ranije stečeno znanje o linearnim jednačinama kroz složenije zadatke. geometrije. LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM • • • • • • • • • Linearne jednačine. fizike. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom. Nula funkcije. Ponavlja brojnu nejednakost i osobine relacije poretka ≥ i ≤ koje su neophodne za uspješno rješavanje • • • 48 . odnosno nejednačina. odnosno jednačine prostijeg oblika. Grafičko rješavanje linearnih jednačina Ekvivalentne jednačine. Grafik funkcije obrnute propo. preglednost i urednost u rješavanju zadataka. kemije. izračunavaju vrijednosti funkcije.rcionalnosti • • • • • • tačaka u ravni. sastavljaju barske izraze koji predstavljaju vezu između poznatih i nepoznatih veličina. Provjeravaju da li dobivena rješenja jednačina zadovoljava i postavljenu jednačinu i dati problem. Uporno razmišljaju i vježbaju i na temelju ranije stečenog znanja iz aritmetike. Rješavaju linearne jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom svodeći ih na ekvivalentne jednačine. • • • • • Dopunjava pojam jednačine i njenog rješenja kako bi učenici shvatili njegovu pravu suštinu. algebre. Osposobljavaju se za rješavanje zadataka iz života. Naglašava da uzimamo bez dokaza da je grafik linearne funkcije prava i da ćemo taj dokaz učiti u izbornoj ili dodatnoj nastavi. Grupira probleme po srodnosti da bi sastavljanje jednačina učenicima zadavalo manje teškoća. Shvaćaju da je funkcija direktne proporcionalnosti linearna funkcija. Zadacima iz tehnike ili fizike još više upotpunjuje i utvrđuje znanje učenika o linearnoj funkciji. • • • • Daje informacije o Dekartu i njegovom doprinosu razvoju matematike. Ponavlja funkcije direktne i obrnute proporcionalnosti. Usvajaju pojam rješenje jednačine i nejednačine i provjere rješenja. na primljenoj grafofoliji.

SISTEM LINEARNIH JEDNAČINA SA DVIJE NEPOZNATE • Linearna jednačina sa dvije nepoznatepojam i njena rješenja. Rješavaju sisteme linearnih jednačina navedenim algebarskim metodama. Izvode ispravne zaključke. Osposobljavaju se za samaostalno učenje korištenjem udžbenika i poluprogramiranog materijala.linearnih nejednačina sa jednom nepoznatom. • • • • Sistemski i pregledno ispisuju pronađene veze koje postoje među veličinama u datom zadatku. kao i nedostatak ove metode jer daje samo približno rješenje sistema. Usvajaju osnovna pravila zamjenjivanje jednog sistema u njemu ekvivalentan. zapisuju i provjeravaju rješenje. Primjenjuju jednačine u rješavanju problemskih zadataka. ali jednostavniji sistem. te ga po potrebi diskutiraju. Prilikom grafičkog rješavanja sistema ukazuje na konkretnim primjerima na slučajeve protivrječnosti i neodređenosti. Vrše ekvivalentne transformacije sistema jednačina. Shvaćaju suštinu grafičke metode da se obje jednačine sistema prikažu kao prave u koordinatnom sistemu. Rješenje sistema od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate metodom suprotnih • Usvajaju pojam sistema od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate i pojam rješenje sistema. Svode problemske zadatke na rješavanje sistema. • ekvivalentnosti jednačina i nejedančina. Stiču naviku pravilnog potpisivanja jednačine jednu ispod druge. Ponavlja međusobni položaj dvije prave u ravni i grafik linearne funkcije. Na geometrijskom jeziku interpretiraju rješenje sistema linearnih jednačina. • Ponavlja pojam jednačine sa jednom i dvije nepoznate. Definira sistem od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate. kao i odgovarajućih članova. Napominje učenicima da • • • • • • • • • • • 49 . Rješavaju • • • • • Razvijaju sposobnost logičkog povezivanja podataka. rješenje sistema i ekvivalentne sisteme. Ekvivalentni sistemi linearnih jednačina. Postojanje rješenja i geometrijski prikaz mogućih slučajeva. Sistem od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate. Kod rješenja problema objašnjava kako se označavaju i kako se povezuju zadani podaci i kako se određuju nepoznate veličine. • Objašnjava učenicima da pri rješavanju nejednačina postupamo na isti način kao pri rješavanju jednačina (zamjenjujemo polaznu nejednačinu ekvivalentnom nejednačinom oblika: x > m ili x < m. Koristeći grafičke i algebarske metode demonstrira rješavanje sistema od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate. Stiču sposobnost da tekstualne zadatke izraze matematičkim jezikom. nejednačina. Zavisnost rješenja sistema linearnih jednačina od odnosa koeficijenata sistema. • • • • • Provjeravaju da li je zadani uređeni par rješenje sistema. Grafička metoda rješavanja sistema od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate. 5. Grafički prikaz rješenja. Samostalno određuju koja od dvije algebarske metode dovodi do jednostavnijeg načina rješavanja u zadanom primjeru. m € R). odnosno x ≥m ili x ≤ m.

Površina i zapremina pravilne četverostrane prizme. jednakokraki • • • • • • • 50 . elementi i presjeci prizme. Razvijaju matematičko mišljenje primjenom misaonih operacija. se veliki broj problema koje znaju rješavati pomoću jedne linearne jednačine znatno lakše rješava utvrđivanjem dviju nepoznatih. Zapremina prizme. jednakokrakog trapeza. Upotrebljava svu svoju vještinu da ovu materiju što više približi učenicima. kose). Objašnjava pojmove: rogljasta površ. Uvodi pojmove: površ tijela. Prepoznaju i opisuju prizme i piramide (pravilne. Površina prizme. šestougao. Od očiglednog opažanja dolaze do apstrakcije. ni suviše laki. visina. Površina i zapremina pravilne trostrane prizme. Usvajaju definiciju prizme i piramide. vrh roglja. strane roglja. Izrađuju modele geometrijskih tijela. četverougao. skice. konveksan rogalj. Prizma: pojam. preciznost i tačnost u radu i crtanju. Izračunavaju površine i zapremine tijela koja nastaju rotacijom trougla. tj. probleme u kojima treba odrediti dvije nepoznate veličine i da postavljeni sistem od dvije linearne jednačine ima jedinstveno rješenje. • Izabira probleme sa tematikom iz praktičnog života koji nisu ni suviše teški. Stiču naviku za spretnost. unutrašnja i vanjska oblast geometrijskog tijela. • • • • • • • Pregledno i pravilno zapisuju zadatke i rješenja zadataka. romb. pojam geometrijskog tijela i pojam poliedra. Skiciraju slike i crtaju mreže rogljastih i oblih geometrijskih tijela. konveksnom mnogouglu i diedru. elementi i presjeci piramide. vrste. rogalj. znaju ih skicirati. karton za savijanje i modele (drvene. vrste. Površina pravilne četverostrane • • • • • • • • • • • • Usvajaju pojam roglja. poliedar. 5. Osposobljavaju se za praktičnu primjenu stečenog znanja. Zapremina kvadra i kocke. U praktičnim zadacima povezuju zapreminu.• koeficijenata. Mreža i površina piramide. kvadra i kocke. plastične. nepravilne. • • GEOMETRI-JSKA TIJELA Rogalj. žičane) pri obradi tijela. pomoću sistema linearnih jednačina sa dvije nepoznate. Koristi mreže. prave. Uviđaju da je korištenje općih formula za površinu i zapreminu pogodnije i da dovodi brže do rezultata. • • Razvijaju sposobnost uočavanja prostornih odnosa. Osposobljavaju se za ispravno donošenje zaključaka (naročito deduktivnog). rogljasta i obla tijela. Izračunavaju nepoznate elemente primjenjujući Pitagorinu teoremu. na modelima uočavaju njihove elemente. pravougaonika. Osposobljavaju se za samoučenje. • Ponavlja o trouglu. takvi da razvijaju interes za njihovim rješavanjem. bočne strane. slike. Površina i zapremina pravilne šestostrane prizme. Piramida: pojam. Ponavlja trougao. Usvajaju pojmove: baza (osnova). osnovna i bočna ivica. kartonske. generalizacije i analogije. visina bočne strane (apotema). Razumiju presjek prizme i piramide. Primjena sistema od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate. Definira pravilan poliedar i pokazuje slike i mreže pet pravilnih poliedara. • Znaju da je korisno provjeriti dobiveno rješenje u tekstu zadatka. masu i gustinu tijela. Mreža prizme. ivice roglja. • • • • Primjenjuju teoreme o ivičnim uglovima roglja u zadacima. Poliedar.

• • • • • DIDAKTIČKO . vrste i presjeci. • Shvataju nastanak cilindrične i konusne površi. Valjak: nastanak. pravu i kosu kupu. Zapremina piramide. pobuđuju i intelektualni. Insistira na korištenju skice prilikom rješavanja zadataka.• • • piramide. Objašnjava i jednakoivičnu prizmu. jednakoivičnu piramidu. zatim veliki loptin krug. Korištenjem općih formula izračunavaju površine i zapremine navedenih tijela. Kupa. Zapremina kupe. sferu i loptu. Površina lopte. Zapremina pravilne četverostrane piramide.METODIČKE NAPOMENE 51 . na osnovu datih elemenata za konkretno geometrisko tijelo. Ukazuje na razliku presjeka i dijelova lopte. kružni isječak. Mreža i površina valjka. elementi. vrste. Sfera i lopta. konusna površina. jednakostraničan (ravnostrani) valjak i jednakostraničnu (ravnostranu) kupu. Zapremina valjka. zatim pravog valjka i prave kupe. kružnicu. Razlikuju prav i kos valjak. Površina i zapremina pravilne šestostrane piramide. Znaju definirati valjak. osni presjek kupe. mogu sračunatu ostale bitne elemente tog tijela. Zapremina lopte. elementi. Korištenjem Pitagorine teoreme. kupu. Uočavaju osni presjek valjka. pored praktičnog interesa. Površina i zapremina pravilne trostrane piramide. Mreža i površina kupe. Presjeci i djelovi lopte. krug. Primjena Pitagorine teoreme na razne probleme koji se mogu postaviti za navedena geometrijska tijela. • • • • • • • • • • • • • • trapez. presjeci. Bira zadatke koji su bliski učenicima i koji kod njih.

tablicom. nego sredstvo za njihovo donošenje. povlačeći paralelu sa operacijama u okviru cijelih racionalnih izraza. TEMA – TAČKA. Učenici treba da shvate da grafik funkcije čini skup svih tačaka dobivenih tako da se za svaki broj x є R može po formuli izračunati vrijednost funkcije y є R i da svakom uređenom paru (x. • Obratiti pažnju na grafičko predstavljanje funkcija. 3. a na osnovu toga i formalnu definiciju razlomljenog racionalnog izraza sa opštim brojevima ili izrazima. Zadatke koji se odnose na operacije sa razlomljenim racionalnim izrazima treba uvoditi postupno. TEMA – RAZLOMLJENI RACIONALNI IZRAZI Izlaganje o racionalnim izrazima bi trebalo započeti pojmovima konstanti i promjenjljivih. i formulom a zatim definirati funkciju. odnosno razlomljenog racionalnog izraza uopšte. Poslije navođenja jednostavnijih cijelih racionalnih izraza može se uvesti formalna definicija cijelog racionalnog izraza. • Uvesti pojam pravouglog koordinatnog sistema prikazivanjem podataka sa dvije veličine (npr. TEMA – GRAFICI FUNKCIJE DIREKTNE I OBRNUTE PROPORCIONALNOSTI. • Kada se učenici na primjerima uvjere da je grafik linearne funkcije prava – konstrukcijom grafika sa više tačaka. geometrije i prirodnih nauka. PRAVA. a naročito na sastavljanje jednačina funkcionalnih zavisnosti dviju veličina. 2. ordinatna osa a zatim definirati pravougli koordinatni sistem. preći na konstrukciju grafika pomoću dvije proizvoljne tačke. • U prvim primjerima nastavnik sam daje odgovarajuće jedinice na koordinatnim osama. Kada je potrebno za crtanje grafika koristiti milimetarski papir. • Posebnu pažnju obratiti na sastavljanje tablica.n) povuče se prava paralelna tom grafiku. promjena vremena i temperature). Koristiti oglede koji nisu ilustracija gotovih zaključaka. apscisna osa. a zatim učenici sami izabiraju jedinice prema potrebama zadatka. a zatim skrenuti pažnju da je najbolje izabrati presječne tačke prave sa koordinatnim osama. a opada kad x raste ako je k < 0.y) odgovara samo jedna točka koordinatne ravni.1. • Pokazati da se grafik linearne funkcije y = kx + n može dobiti i na taj način da se nacrta grafik funkcije direktne proporcionalnosti y = kx a zatim kroz tačku T(0. Objasniti pojmove: koordinatni početak. • Ponoviti prikazivanje funkcija grafom. LINEARNA FUNKCIJA Pojam pravouglog koordinatnog sistema treba dograditi i sve znanje o funkcijama koje su učenici ranije stekli sada treba sistematizirati i uvesti definiciju funkcije. Za parametre k i n uzimati i racionalne brojeve. 52 . • Preko više primjera pokazati da linearna funkcija y = kx + n raste kad x raste ako je k > 0. • Linearnu funkciju y = kx + n obraditi na primjerima iz života. RAVAN U ovoj temi treba uvažavati didaktičke principe: očiglednost i postupnost i početi izlaganje od konkretnog ka apstraktnom. jedinična duž.

u itd. • Za koeficijente uz nepoznatu uzimati realne brojeve. • Postavljati probleme koji odgovaraju uzrastu učenika sa raznovrsnom tematikom (iz odnosa među brojevima. promjenljivim koeficijentom koji ne treba da budu komplicirani niti sa prevelikim brojem članova. n. problemi iz geometrije i na kraju problemi iz fizike). • Objasniti šta znači riješiti nejednačinu (rješiti nejednačinu znači odrediti granice u kojima leže vrijednosti nepoznate koje zadovoljavaju zadanu nejednačinu) i da rješenje nejednačine ne daje konačnu određenu vrijednost nepoznate (rješenje nejednačine određuje interval u kome "leže" tražene vrijednosti nepoznate). 53 . • Zapisivati rješenja nejednačina na više načina (računski. t.n/k koja predstavlja nulu (nulište) funkcije. u intervalu). a za nepoznate uzimati oznake: y. na brojevnoj pravoj. Od očiglednog geometriskog presjeka dvije prave napraviti algebarski sistem. TEMA – SISTEM LINEARNIH JEDNAČINA SA DVIJE NEPOZNATE Uvesti prvo pojam algebarske jednačine sa dvije nepoznate i dati njenu geometrisku prezentaciju. razlomcima. problemi o radu. TEMA – LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM Sistematsko izučavanje jednačina obrađuje se poslije linearne funkcije i njenog grafičkog predstavljanja kako bi se uz rješavanje linearne jednačine uporedo vršila geometrijska interpretacija rješenja. a ≠ 0 i 0/0 i objasniti diskusiju jednačine. 5. algebarskim razlomcima. jer to učenike navodi na opšte matematičko promišljanje. problemi procentnog računa. Određivati nulu funkcije računski (rješavati jednačinu kx + n = 0) i grafički ( pomoću dva uređena para u koordinatnom sistemu nacrtati grafik funkcije y = kx + n). Algebarsko rješavanje linearnih jednačina treba vršiti na osnovu osobina jednakosti realnih brojeva. • Navesti i jednačine u kojima se rješavanje svodi na objašnjenje izraza a/0. • Ponoviti osnovne osobine jednačina a zatim uvesti pojam ekvivalentnih jednačina. • Znanje o jednačinama produbiti i utvrditi primjenom "matematičke vage". • Tok linearne funkcije predstavljati simbolički tablicama: (a) za k > 0: (b) za k < 0. posmatrajući dvije prave u ravni koje se sijeku. • Tek tada preći na rješavanje jednačina novom metodom. Postepeno uvesti pojam sistema linearnih jednačina sa dvije nepoznate. 4. Za rješavanje linearnih nejednačina koristiti osobine relacije nejednakosti u skupu R. dvojnim razlomcima. • Obraditi primjere za rješavanje jednačina sa zagradama. m. • Opisati jednakost kao najširi pojam a zatim definirati identitet i na kraju jednačinu.• Dajući proizvoljne vrijednosti argumentu x uzeti i vrijednost x = .

Poticati učenike da posebno izoštre razmišljanje. • Pokazati učenicima kako se dolazi do modela prizme i piramide za čiju izradu od papira je potrebna mreža (pomoću gotovog modela praviti sliku mreže na papiru). Obraditi svaku prizmu i piramidu pojedinačno i detaljno. kupa nastaje obrtanjem za 3600 pravouglog trougla oko jedne njegove katete kao ose ili jednakokrakog trougla oko njegove ose simetrije. kako dati problem preformulisati u matematički model. • Pokazati kako nastaje zarubljena kupa. Uporedo sa izvedenim formulama vrši se rješavanje računskih zadataka i njihova primjena.• Posebno obratiti pažnju na postojanje rješenja sistema (jedno rješenje.a lopta nastaje obtranjem kruga oko jednog njegovog prečnika ili polukruga od žice (kartona) takođe oko prečnika). • Učenici prave modele tijela. • Podsjetiti učenike na predmete oblika valjka. nazivi i mreža poliedra (objasniti i pokazati modele kocke i trostrane piramide). • Crtati mreže svih prizmi i piramida. šestostranu) čime dobivaju svoj odgovarajući poseban oblik. nema rješenja) i dati geometrijsku prezentaciju svih slučajeva. • U završnoj prezentaciji teme navoditi problemske zadatke koji se u načelu svode na sistem od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate. • Naglasti da je svaki presjek lopte sa ravni krug. • Objasniti pojam roglja i njegove elemente – ilustrirati slikom i pokazati na modelu trostrane piramide. a kod mreže kupe objasniti konstrukciju kružnog isječka. • Podsjetiti učenike na oblike prizmi i piramida. a bolje modele nastavnik ostavlja jer mu mogu poslužiti kao nastavno sredstvo. pojam poliedra. • Prvo podsjetiti učenike na izračunavanje zapremine kvadra (slaganjem i prebrojavanjem jedinica zapremine u datom kvadru). Takve kružnice na globusu su ekvator i merdijani. a zatim odrediti zapreminu proizvoljne prizme (za prvi slučaj uzeti da je baza prizme pravougli trougao. Što je češce moguće davati geometrijske prezentacije i sistema i rješenja. Postanak rogljastih tijela demonstrirati pokretnim modelima. • Za izvođenje formula za površinu tijela koristiti mreže tijela. tražiti analizu i tumačenje rješenja izvornog problema. • Pokazati kako nastaje zarubljena piramida. pa je dopuniti do kvadra – dopuna je prizma podudarna datoj prizmi). • Kod konstrukcije mreže valjka objasniti konstrukciju duži rΠ. 54 . Rješavanjem matematičkog modela (u ovom slučaju sistema). • Postepeno izložiti metode za rješavanje sistema. Izvesti prvo opće formule za izračunavanje površine i zapremine rogljastih geometrijskih tijela. a presjek sfere sa ravni kružnica. četverostranu. od jednostavnijih ka težim. a zatim ih primjenjivati na pojedine prizme i piramide (trostranu. 6. broj strana poliedra. elementi poliedra. uz stalno poticanje razmišljanja o egzistenciji rješenja. Objasniti i demonstrirati nastanak oblih tijela rotacijom ravnih figura (valjak nastaje rotacijom za 3600 pravougaonika oko jedne njegove stranice. • Objasniti kako se određuje (mjeri) zapremina tijela i ponoviti jedinice za zapreminu. kupe i lopte iz svoje okoline. • Pojam geometrijskog tijela. beskonačno mnogo rješenja. • Potrebno je odmah objasniti vezu između mase i zapremine kako bi se mogli rješavati praktični zadaci. TEMA – GEOMETRIJSKA TIJELA Postanak i osobine pojedinih geometrijskih tijela i njihovo skiciranje treba obraditi uporedo.

• Zapreminu piramide, valjka i kupe utvrditi ogledom. Koristiti šuplje modele tijela: prizme i piramide jednakih baza i jednakih visina; valjka poluprečnika baze r, visine H i kvadra sa ivicama r, rΠ, H; valjka i kupe jednakih baza i jednakih visina. Puniti ove modele vodom ili sitnim pjeskom i utvrditi odnos zapremina ovih tijela. • Za konkretna geometriska tijela davati samo odredjene podatke, koji nisu dovoljni za sračunavanje površine ili zapremine, a da učenici korištenjam Pitagorine teoreme, izračunaju ostale potrebne elemente (npr. Za kupu dati izvodnicu i visinu, a da učenici izračunaju poluprečnik baze, pa potom uzračunaju zapreminu ili površinu).

FIZIKA,
Tematske cjeline/ Teme Naelektrisanje u našem okruženju Električni naboji
CILJEVI I ZADACI

IX razred, 2 časa sedmično, 68 časova godišnje
Vrijednosti, stavovi ponašanje Razvijanje svijesti o raznovrsnosti prirodnih fenomena i njihovoj povezanosti Aktivnosti učenika -Izvode različite oglede naelektrisanja tijela trenjem, dodirom , influencijom i istražuje njihovo međudjelovanje. -Navode primjere pojava statičkog naboja u svakodnevnom životu -Prave jednostavan elektroskop -Izvode oglede i donose odgovarajuće zaključke o električnom polju; -Upoređuje gravitaciono i električno polje; -Istražuje od kojih veličina zavisi kapacitet pločastog Aktivnosti nastavnika -Priprema pribor za izvođenje različitih ogleda, kreira problemske situacije i motivira učenike da predviđaju i objašnjavaju ishode tih ogleda; -Pomaže učenicima da usvoje činjenicu da pri naelektrisavanju tijela elektroni prelaze sa jednog tijela na drugo i da u prirodi vrijedi zakon održanja ukupnog naboja; -Pomaže učenicima da dođu do spoznaje o električnom polju koristeći se znanjem o gravitacionom polju i promatranjem ogleda;

OČEKIVANI REZULTATI/OBRAZOVNI ISHODI

Znanje fizike: Proces i sadržaj Učiti: Učenik: -Zna da je naboj svojstvo naelektrisanog Električni naboj, kulon (C); tijela i da su elektroni i protoni nosioci Međudjelovanje naboja; negativnog odnosno pozitivnog naboja; zna Razdvajanje naboja trenjem i da električna sila može biti privlačna ili električnim djelovanjem, odbojna; zna mjernu jedinicu naboja i da elektroskop; postoji elementarni (osnovni) naboj; zna objasniti naelektrisanje tijela trenjem, dodirom i influencijom, koristeći se zakonom održanja ukupnog naboja; razlikuje provodnike i izolatore; - Razumije nastanak električnog polja; zna odrediti jačinu polja tačkastog naboja u nekoj tački polja i grafički prikazati jednostavnija električna polja; razlikuje pojmove električne energije, potencijala i napona; zna njihove mjerne jedinice; razumije električni kapacitet provodnika i

Električno polje

Električno polje; jačina električnog polja, kulon po metru kvadratnom (C/m²); Električni potencijal i napon, volt (V); Električni kapacitet, farad (F),

Podsticanje radoznalosti i maštanja Razvijanje osjetljivosti

55

kondenzatori;

zna njegovu mjernu jedinicu; navodi različite vrste kondenzatora i zna matematički izraz za kapacitet pločastog kondenzatora; određuje kapacitet kondenzatora vezanih redno ili paralelno u bateriju; rješava jednostavne zadatke; zna opisati eksperiment za određivanje elementarnog naelektrisanja.

na probleme

kondenzatora i određuju kapacitete kondenzatorskih baterija; -Rješavaju različite zadatke računskim i eksperimentalnim putem;

-Upoznaje učenike sa različitim vrstama kondenzatora i načinom dobivanja jednostavnijih kondenzatorskih baterija; -Zadaje domaće zadaće,
priprema nizove zadataka za kontrolne radove i školske pisane zadaće, ocjenjuje učenike;

56

Električna struja Istosmjerna električna struja stalne jačine

Nastanak električne struje u provodniku; Izvori električne struje, elektromotorna sila ; Električni krug i njegovi elementi;

-Zna da se u provodniku javlja električna struja kada na njegovim krajevima postoji razlika potencijala; zna da je za održanje stalne razlike potencijala odnosno napona potrebna energija i da električne izvore karakteriše određena elektromotorna sila; razumije princip rada različitih električnih izvora; crta sheme i sastavlja strujne krugove i obratno.

Razvijanje navike istraživanja

Zakonitosti u strujnom krugu

Veličine koje mjerimo u strujnom krugu, napon, jačina električne struje, amper (A) ; Ohmov zakon za dio strujnog kruga; Električni otpor, om (Ώ); Otpornici; vezivanje otpornika u strujni krug; Ohmov zakon za zatvoreni strujni krug;

Zna jedinicu za jačinu električne struje i koristiti se ampermetrom i voltmetrom; zna spojiti strujni krug sa paralelno vezanim sijalicama i izmjeriti jačinu struje i napon u svakom dijelu odnosno grani kruga; usvaja Prvo Kirchhoffovo pravilo; Eksperimentalno određuje odnos napona i jačine struje na sijalici u jednostavnom strujnom krugu; zna Ohmov zakon za dio električnog kruga; Razumije da je otpor osobina provodnika i da se može odrediti kao količnik električnog napona i struje; zna njegovu mjernu jedinicu i matematički izraz za otpor žičanog provodnika pri stalnoj temperaturi; zna da otpor provodnika zavisi od temperature; razlikuje otpornike prema namjeni; zna izračunati ekvivalentni otpor za redno i paralelno spojene otpornike u električnom krugu; zna Ohmov zakon za zatvoreni strujni krug;

Razvijanje svijesti o potrebi kvalitativnog i kvantitativnog proučavanja fizikalnih fenomena

Razvijanje navike kritičkog analiziranja veza i odnosa među fizičkim veličinama

Analiziraju sastav i princip rada različitih električnih izvora, te uslove za pojavu električne struje; Sastavljaju jednostavne krugove i istražuju » put » električne struje, spajajući različite provodnike (napr. metalni provodnik, plastiku, karton, destiliranu vodu, elektrolit); Istražuju koji uvjeti trebaju biti ispunjeni da sijalica svijetli u krugu; Crtaju odgovarajuće sheme strujnog kruga koji su sastavili, i obratno, pomoću date sheme sastavljaju strujni krug; Nakon izvedenih ogleda raspravljaju o provođenju struje kroz različite sredine; Samostalno ili u grupama: 1. Istražuju strujne krugove; 1. Provjeravaju Ohmov zakon za dio strujnog kruga. Rezultate predstavljaju tabelarno i grafički;

-Pomaže učenicima da isprave pogrešne predodžbe o električnoj struji koje su prisutne u svakodnevnom životu;

-Pomaže učenicima da napišu pripremu za laboratorijski rad; -Priprema pribor za sastavljanje strujnih krugova za samostalan ili grupni rad učenika; -Upoznaje ih sa mjerama zaštite i nadgleda njihovo istraživanje.

Učinci električne struje

Toplotno, kemijsko i magnetsko djelovanje električne struje; Rad i snaga električne struje,

Opisuje toplotno, kemijsko i magnetno djelovanje električne struje i navode odgovarajuće uređaje;

Sticanje navike

Proširuju konceptualno razumijevanje energije i snage sa energijom i

Demonstrira efekte djelovanja električne struje i ističe njihove primjene;

57

opasnost i zaštita od električnog udara. Razvijanje svijesti o povezanosti fizike sa Istražuju djelovanje električne struje na magnetsku iglu. Grafički prikazuju magnetsko polje električne struje u provodnicima raznih oblika i upoređuju sa magnetskim poljem šipkastog i potkovičastog magneta. Demonstrira odgovarajuće ilustracije i provođenje struje poluprovodnicima. Zna da su nosioci naboja u poluprovodnicima elektroni i šupljine i princip rada diode i tranzistora. Upoređuju međudjelovanje magneta sa međudjelovanjem naboja. opisuje magnetsko polje Zemlje. magnetsko polje trajnog magneta. Upozorava učenike na opasnosti pri radu sa električnim aparatima. Raspravljaju o primjeni toplotnog dejstva struje u svakodnevnom životu i djelovanju osigurača kao zaštite električnih aparata. grom. Električne promjene u atmosferi Naelektrisanje oblaka. Magnetsko polje Trajni magneti Magnet. Zna osnovne osobine magneta i djelovanje magnetske sile. Magnetsko polje zavojnice. Primjena efekata električne struje.Lenzov zakon i njegovu primjenu. željeznu prašinu. Magnetsko polje Zemlje. Prikupljaju podatke i prezentuju informacije o primjeni poluprovodnika. Munja. zna grafički prikazati i odrediti smjer magnetskog polja pravolinijskog provodnika i zavojnice. Ukazuje da se magnet uvijek javlja kao dipol. Razvijanje svijesti o ulozi i značaju fizike za razvoj novih tehnologija. tranzistor. Koristi ilustracije pojava. zna uzrok nastanka i osobine magnetskog polja. tesla (T). Istražuju i otkrivaju osnovna svojstva trajnih magneta. Demonstrira na influentnoj mašini postanak električne iskre kao i ulogu gromobrana. pažljivog rukovanja sa električnim uređajima. Razmatra sa učenicima domete mikrolektronike. Zna matermatički izraz za Džul. te ulogu diode kao ispravljačice. Zna mjere zaštite od udara munje. Poluprovodnici Poluprovodnička dioda. Zna da se oko provodnika kojim teče struja stvara magnetsko polje. 58 .Rad i snaga električne struje voltamper (VA). Opisuje svoje doživljaje za vrijeme nevremena. grafički prikazuje polje šipkastog i potkovičastog magneta. sitne predmete i usmjerava učenike na istraživanje magnetskog polja. Upozorava učenike na ponašanje u slučaju nevremena. Razvijanje navike naučnog pristupanja analiziranju prirodnih pojava. Zna osnovne mjere zaštite od opasnog djelovanja električne struje i način pružanja prve pomoći. Zna mjerne jedinice za rad i snagu električne struje. Magnetska indukcija. kilovatsat (kWh). Razumije električne procese i način provođenja struje u atmosferi. snagom električne struje. Proširuju konceptualno razumijevanje naboja upoznavanjem nosilaca naboja kod poluprovodnika. podstiče diskusiju o svojstvima i primjeni magneta. Pomaže učenicima da povežu pretvaranje električne energije u unutrašnju energiju sa zakonom održanja energije i čestičnom strukturom tvari. razumije princip kompasa. Istražuju rad električnog Priprema magnete raznih oblika. Magnetsko polje električne struje Magnetsko polje pravolinijskog provodnika.

Razumije princip generatora i transformatora. Djelovanje magnetskog polja na električnu struju Provodnik sa strujom u magnetskom polju. Zna djelovanje magnetskog polja na pravolinijski provodnik i zavojnicu kojima teče električna struja. Postavlja odgovarajuća pitanja koja će omogućiti učenicima da razumiju zašto kretanje magneta u odnosu na zavojnicu inducira napon u zavojnici. Faraday-ev zakon. zna opisati prenos električne energije od izvora do potrošača. zna matematički izraz za Amper-ovu silu i da je međudjelovanje paralelnih struja osnov za definiciju ampera. Amper-ova sila. Demonstrira magnetsko polje pravolinijskog provodnika. 59 . Razmatraju rad i funkciju elektrana i trafostanica. koristi se pravilom desne ruke za određivanje smjera inducirane struje. razumije Lenzovo pravilo. Magnetsko djelovanje paralelnih struja. Opisuju primjenu elektromotora u uređajima iz svakodnevnog života. Transformatori. Pomaže učenicima u istraživanju rada električnog zvona. Elektromagnets ka indukcija Naizmjenična struja Pojava elektromagnetske indukcije. Električni mjerni instrumenti. zna da je magnetsko polje opisano vektorom magnetske indukcije i njenu jedinicu. stvarnim životom i svakodnevnim iskustvima. Lenzovo pravilo. Razvijanje svijesti o ulozi i značaju fizike za razvoj tehnike Podsticanje učenika na stvaralaštvo Priprema pribor za istraživanje djelovanja trajnog magneta na provodnik sa strujom. Izvori naizmjenične struje. Nakon ogleda provjeravaju tačnost svojih zapažanja. Raspravljaju da li trajni magnet djeluje na provodnik sa strujom. Po mogućnosti organizira posjetu hidroelektrani odnosno termoelektrani. Zna objasniti pojavu elektromagnetske indukcije i opisati međusobnu indukciju. zna osnovne karakteristike naizmjenične struje. Demonstrira princip rada elektromotora i galvanometra. Diskutuju o povezanosti električnih i magnetskih pojava. razumije osnovni princip rada elektromotora i nekih električnih mjernih instrumenata. razumije princip rada elektromagneta i njegovu primjenu. Surađuje sa nastavnikom tehničkog odgoja u prikupljanju i izradi pribora za oglede. te potrebe korištenja znanja fizike zvona. zavojnice i rad elektromagneta. Izvode različite oglede kojima ostvaruju elektromagnetsku indukciju i njenu primjenu. Priprema demonstracionoistraživački ogled o djelovanju provodnika sa strujom na magnetsku iglu. primjenjuje matematički izraz za jačinu magnetskog polja pravolinijskog provodnika i zavojnice za rješavanje jednostavnih zadataka. Elektromotor. zna odnos magnetske indukcije i jačine magnetskog polja.Elektromagnet.

svjetlosnih i drugih valova. ultrazvuk. zna da brzina zvuka zavisi od sredine kojom se zvuk širi. Navode primjere periodičnog odnosno oscilatornog kretanja iz svakodnevnog života. izvodi jedinicu za frekvenciju. zna osnovne karakteristike vala: valnu dužinu. Daje upustvo kako napraviti tamnu komoru i sa njom vršiti određena istraživanja. pojavu sjenke i polusjenke. prelamanje valova na granici dvije sredine. izvori zvuka. usvaja predstavu o pravolinijskom prostiranju svjetlosti. Izvode oglede i raspravljaju o uzroku prelamanja valova na granici dvije sredine. Podstiče učenike na samostalno razmišljanje i zaključivanje o svojstvima i vrstama valova. odnosno valnom frontom. rješava jednostavne računske zadatke. Crtaju nastanak pomrčine Mjeseca i Sunca i daju svoja objašnjenje. Postavljanjem odgovarajućih pitanja omogućava učenicima da uoče razliku između titranja čestice sredine i širenja vala u toj sredini. Razvijanje navike generaliziranja rezultata eksperimenta Svjetlost Svjetlosni valovi Izvori svjetlosti. Razlikuje primarne i sekundarne izvore svjetlosti. Razvijanje navike analiziranja pojava. Raspravljaju o štetnosti buke. brzina širenja vala u različitim sredinama. Nastanak i vrste valova Valovi. longitudinalni i transverzalni valovi. Odbijanje valova na ravnim površinama. razlikuje kružni i ravni val. primjena. Iz grafički prikazanih valova mjerenjem valne dužine i perioda određuje brzinu valova.Valovi Periodično i oscilatorno kretanje. zna opisati postanak valova. razlikuje ton i šum. crta valove koristeći se valnom zrakom i valnom površinom. Zna osnovne karakteristike periodičnog i oscilatornog kretanja. Brzina širenja valova Prijenos energije valom. Demonstrira različite svjetlosne efekte i korištenje lasera kao izvora. Odbijanje i prelamanje valova Zvučni valovi Zvuk kao longitudinalni val. Usmjerava ih na pravilno slušanje muzike. zna vezu između brzine širenja vala. Bira odgovarujće računske zadatke. zna da brzina svjetlosti u vakuumu iznosi 300 000 km/s i da je to najveća brzina u prirodi. Koristeći se primjerima iz svakodnevnog života iznose svoje mišljenje o razlici između zvučnih. Zna zakon odbijanja valova. postavljanja hipoteza i njihovo eksperimental no provjeravanje Diskutiraju o različitim vrstama kretanja. zna da dolazi do loma valova pri prelazu iz jedne sredine u drugu zbog različite brzine prostiranja valova u tim sredinama. zna primijeniti izraz za brzinu kod rješavanja jednostavniih zadataka. pravolinijsko prostiranje svjetlosti. Podstiče učenike na razmišljanje o svjetlosti. zna da brzina svjetlosti ovisi od sredine kojom se svjetlost širi . određene valne dužine i perioda. izvori valova. Priprema pribor za izvođenje ogleda. valne dužine i perioda. Proučavaju valove na površini vode i elastičnoj opruzi. Iznose svoja iskustva doživljavanja različitih zvučnih valova. Priprema grafičke prikaze odnosno odgovarajuće simulacije transverzalnih i longitudunalnih valova. period i frekvenciju. Zna opisati nastanak zvuka i vrstu zvučnih izvora. Razmatraju različite svjetlosne efekte. grafički rješava odbijanje i prelamanje valova. brzina zvuka. brzina. longitudinalni i transverzalni val. 60 . Zna da se energija prenosi valovima određenom brzinom.

Demonstrira odbijanje svjetlosti. različite boje tijela i nastanak duge. primjena. zna osnovne karakteristike udubljenog i ispupčenog sfernog ogledala. a svjetlosni valovi su dio spektra elektromagnetskih valova određene valne dužine. Pomaže učenicima da naprave model periskopa i planiraju ogled za samostalno određivanje fokusne daljine sfernog ogledala. Koristeći znanje o prelamanju mehaničkih valova na granici dvije sredine traže odgovor na pitanje šta se u tom slučaju događa sa svjetlosnim valovima. Prolaz svjetlosti kroz prizmu i planparalelnu ploču. zna da se svjetlosna energija pojavljuje samo u malim nedjeljivim količinama koju zovemo foton. zna opisati periskop. jačina leće. razumije nastanak totalne refleksije i zna neke njene primjene. zna objasniti razlaganje svjetlosti. a po mogućnosti demonstrira i fotoelektrični efekat. zna definiciju jačine leće i njenu mjernu jedinicu. Priprema ilustracije o čestičnoj prirodi svjetlosti. zna objasniti prolaz svjetlosti kroz planparalelnu ploču. Rješavaju njima primjerene grafičke i računske zadatke. Razvijanje navike korištenja različitih reprezentacija jezika fizike Primjenju znanje o odbijanju mehaničkih valova na svjetlosne valove. kao i totalnu refleksiju i princip lupe. konstruirati i odrediti prirodu slike u ogledalima. zna konstruirati i odrediti prirodu slike kod ravnog ogledala. Sferno ogledalo. Demonstrira prelamanje svjetlosti na ravnom dioptru. teleskopa i dr. Razvijanje svijesti o razvojnosti fizikalne slike svijeta Priroda svjetlosti Dualna priroda svjetlosti. dioptrija. primjena. konstruiše i određuje prirodu slike kod sabirne i rasipne leće pomoću kazakterističnih zraka svjetlosti. jednadžba preslikavanja. usvaja definiciju tanke optičke leće i razlikuje sabirne i rasipne leće. jednadžba preslikavanja. Koristeći se internetom ilustriraju čestičnu prirodu svjetlosti ili koriste audiovizuelna sredstva koja postoje u školskoj zbirci učila. zna da širenjem titranja električnog i magnetskog polja u prostoru nastaje elektromagnetski val. Razvijanje svijesti o širokoj primjeni znanja optike za poboljšanje kvaliteta življenja Diskutuje sa učenicima o pojavi prelamanja svjetlosti i njenim efektima. 61 . Samostalno rade zadatak: Određivanje fokusne daljine sabirne leće. Rješavaju računske i grafičke zadatke. Demonstrira razlaganje bijele svjetlosti . opisuje primjenu leća u različitim optičkim instrumentima. Zajedno sa učenicima analizira spektar elektromagnetskog zračenja. Demonstrira prolaz svjetlosti kroz prizmu i planparalelnu ploču. Prelamanje svjetlosti Zakon prelamanja svjetlosti. Zna da je lom svjetlosti na granici dvije optičke sredine posljedica promjene brzine svjetlosti u drugoj sredini. Optičke leće. Sistematiziraju znanje o valovima svjetlosti. Razlaganje svjetlosti. Prave model periskopa. zna izvesti jednadžbu preslikavanja sfernih ogledala i odrediti uvećanje. zna primijeniti jednadžbu preslikavanja pri rješavanju problema. Pomaže učenicima da istražuju prelamanje svjetlosti kroz različite leće. opisuje primjenu sfernih ogledala. Demonstrira prenošenje energije svjetlosnim valovima. elektromagnetski val i čestica. Razumije da i za svjetlosne valove vrijedi zakon odbijanja. Eksperimentalno određuju fokusnn daljinu udubljenog ogleda. primjena leća. usvaja pojam indeksa loma date sredine. Analiziraju oglede i donose odgovarajuće zaključke.Odbijanje svjetlosti Odbijanje svjetlosti od ravnog ogledala.

Ilustruju strukture i sisteme odgovarajućim modelima. promjene. Razgovaraju o termonuklearnim reakcijama u prirodnim uvjetima. primjenu radioaktivnih izotopa. Povezuje znanje fizike sa znanjem hemije. međudjelovanja. Raspravljaju o koristi radioaktivnosti. Fizička tijela i sistemi Fizička tijela i sistemi. uvažavajući njihovu kreativnost. sposobnost istraživanja i kritičke stavove. Zna da radioaktivni elementi emitiraju α . Upoznaje učenike sa interesantnim dijelovima iz biografija znanstvenika. Zna opisati lanac i razmjeru strukturnih elemenata. Zna opisatu nuklearnu fisiju i nastanak lančane reakcije. Priprema literaturu o povijesti otkrića atoma i radioaktivnosti. od osnovnih čestica do galaksija. Radioaktivnost Nuklearne reakcije Fisija. 62 .Prirodne strukture Svijet atoma Otkriće atoma. Radioaktivni izotopi. Analizira sa učenicima periodni sistem elemenata. Razvijanje svijesti da se fizikalna slika svijeta mijenja Analiziraju povijest razvoja znanja o atomu. primjena. Upoređuju i klasificiraju međudjelovanja i promjene u prirodi. Koristi internet i druga nastavna sredstva koja će učenicima približiti svijet atoma i efekte radioaktivnosti. Prirodna radioaktivnost. Zna strukturu atoma i sile koje djeluju u atomu i jezgri atoma. Pomaže učenicima da sistematiziraju znanje o različitim prirodnim strukturama. kao i opasnosti od zračenja.β i γ zračenje. Razmatraju različita međudjelovanja i promjene. Ocjenjuje znanje učenika. zna vezu između oslobođene energije i mase pri cijepanju atoma. Razvijanje svijesti o jedinstvu prirode i povezanosti prirodnih nauka Razmatraju hijerarhiju fizičkih tijela u prirodi.Sile u atomu. ali i štetnom djelovanju. fuzija. ilustruju različite modele i vrše predviđanja. zna opisati nuklearnu fuziju i mogućnost dobivanja energije kontroliranom fuzijom. te primjenu kontrolirane lančane reakcije u nuklearnim reaktorima. Jezgro atoma. Sistematiziraju znanja o svijetu atoma.. Elektroni u atomu. interakciji njihovih komponenti i razumijevanju uzročnih veza među različitim prirodnim fenomenima. primjena.

Pripremiti učenike za izvođenje pokusa. Razvoj interesa i Aktivnosti učenika Teoretski ovladati sadržajima. Pratiti proces hrđanja na ekseru. Tražiti od učenika da naprave „mini“ zbirku minerala. Aluminij Željezo i Ciljevi i zadaci Učiti Pozicija metala u PSE. Rude. Izvesti pokuse u suradnji s nastavnikom. Očekivani rezultati Učenik Naučiti koji je osnovni značaj metala za život i u kojoj su mjeri zastupljeni u Zemjlinoj kori. Razlika između ruda i minerala. dobivanje. Razvoj interesa i smisla za istraživanje. one manje opasne. spojevi i njihova uporaba natrija. Biološki značaj ovih elemenata.kalcija magnezija. ponašanje Poticanje znatiželje za izvođenje i rezultate pokusa. aluminija i željeza. Minerali kao sastojci zemljine kore. Tehnološki Vrijednosti. Svojstva. Rješavati stehiometrijske Aktivnosti nastavnika Planira nastavne sadržaje. IX Razred – 2 sata/časa tjedno. 68 sati godišnje Tematske cjeline Teme METALI Kemijski sastav Zemljine kore Natrij Kalcij. stavovi. 63 .K E M I J A / H E M I J A. otkrivanje i rješavanje problema. Uloga željeza u organizmu. Magnezij.

značaj čelika. Od kojih je elemenata izgrađen organski spoj. Dokazati kemijsku stabilnost zasićenih ugljikovodika Dokazati reaktivnost nezasićenih ugljikovodika Prikazati jednadžbama reakcije adicije. Suha destilacija. Zašto željezo korozira a zlato ne. Metan. Plemenitost metala. Pratiti učenike pri izvođenju pokusa. građa. homologni niz. Pokusom dokazati ugljikov dioksid u mineralnoj vodi i izdahnutom zraku Nastavnik je moderator i voditelj nastavnog procesa. Podjela tvari na organske i anorganske. uz dovoljan i nedovoljan pristup zraka. Dokazivanje osnovnih gradivnih elemenata organskih spojeva. uočavati promjene. Ugljen kao gorivo. Samostalno izvoditi pokuse. Ispitivati Kemijska svojstva ugljiko- Tematski povezuje hemijske sadržaje sa sadržajima drugih predmeta. čistoće i urednosti u radu. Svojstva i značaj kroz povijest. Kvalitativni sastav organskih spojeva UGLJI KOVODICI Zasićeni ugljikovodici Nezasićeni ugljikovodici Znati da ugljik u prirodi dolazi u elementarnom stanju. Alkeni. Osnovni proces korozije i zaštita metala. Upotreba etena i etina. Izvesti pokuse za dokazivanje ugljika i vodika u organskom spoju. Kruženje ugljika u prirodi. zadatke. Promoviranje preciznosti. Nastavnik treba nadzirati rad učenika i pomagati im pri izvođenju pokusa. Podjela ugljikovodika. Diskusija o pravilnom odlaganju kancerogenih tvari. veza atoma. Ukazati na opasnost sljepljenih prstenova koji su 64 . Napisati jednadžbu nastajanja ugljikova dioksida. alkini. Napraviti modele grafita i dijamanta. usmeno i pismeno iskazivati opažanja. Svojstva ugljika i način povezivanja. Poticanje znatiželje za prirodu i pojave u njoj.čelik Bakar i Zlato Korozija i zaštita metala UGLJIK Pojam organske tvari Goriva Ugljikov atom Vrste i upotreba čelika. Razvijanje svijesti o potrebi racionalnog gospodarenja sirovinama. svojstva i nalaženje. svjesti o potrebi kemijskog računanja.

Priprema zadatke i zaduženja na tri i više nivoa. Razlika između masti i ulja. Izvesti pokus dobivanja sapuna. Kontinuirano prati i vrednuje zalaganje 65 . Samostalno izvoditi pokuse dokazivanja reducirajućih šećera u tvarima prirodnog podrijetla Poznavati princip rada kemijskog alkotesta. Znati napisati reakciju fotosinteze i alkoholnog vrenja. Aminokiseline i bjelančevine Enzimi Uloga nastavnika je da rukovodi nastavom i pomaže u pripremi pokusa i navodi učenike na kritičko Razmišljanje. SPOJEVI I ŽIVI SVIJET Alkoholi Karboks. Samostalno izvoditi pokuse dokazivanja reducirajućih šećera u tvarima prirodnog podrijetla Ispitati topljivost masti i ulja. Rješavati računske zadatke. Sastavljati i izrađivati modele Jednostavnih alkana. Reakcija esterifikacije Povezivanje Aminokiselina Primjere nekih enzima. Značaj organskih spojeva za čovjeka. Značaj škroba u ljudskoj ishrani Razlikovati pojam zasićene i nezasićene masne kiseline.IUPAC Nafta Aromatski ugljikovodici ORG. kancerogeni. Uloga nastavnika je da rukovodi nastavom i pomaže u pripremi pokusa i navodi učenike na kritičko Razmišljanje. Nafta i zemni plin. Podjela i značaj ugljikohidrata Glukoza i saharoza. vodika. svojstva. Podjela aminokiselina Jednostavne bjelančevine Uloga enzima u organizmu. Osigurati učenicima preparate za izvođenje pokusa. Isticanje važnosti pravilne uporabe ugljikohidrata u pehrani čovjeka Shvatiti važnost nezasićenih masnih kiselina u prehrani. Benzen. Znati strukturu Benzena. Isticanje važnosti pravilne uporabe ugljikohidrata u pehrani čovjeka Oblikovanje stavova o štetnosti alkohola. značaj za organizam Uloga i nastajanje sapuna i deterdženata. Svojstva i podjela alkohola i karboksilnih kiselina Imenovati jednostavne estere. kiseline Esteri Ugljikohidrati Masti i ulja Primjer jedinstvenog nazivlja spojeva. Značaj jedinstvenog nazivlja spojeva. Sapuni i detergent. Uočiti funkcionalne skupine kod različitih spojeva.

Utjecaj automobila na zagađenje okoliša. stvara pozitivan odnos prema okolini i prirodi. na okoliš Promet/ saobraćaj i okolina Gospodarenje otpadom Zaštita okoliša Polimeri i monomeri. Mjere zaštite za očuvanje okoliša.Vodi računa o ravnopravnoj zastupljenosti spolova u grupi i zaduženjima. Razvijanje ekološke svijesti i pozitivnog odnosa prema prirodi i aktivno uključivanje u ekološke akcije. zrak. Učenici trebaju izraditi zidne plakate i izvjesiti ih po zidovima škole kako bi ukazali svima učenicima i zaposlenicima na važnost očuvanja životne sredine. umjetna gnojiva podzemne vode. Ukazati učenicima na opasnost otpada sintetskih polimera. Pr. Primjeri nekih polimera.SINTET. Recikliranje otpada. Kisele kiše. SPOJEVI Polimeri EKOLOGIJA Voda. Industrija i promet najveći izvor onečišćenja. 66 . učinak staklenika. Uloga nastavnika je organizacija stručnih predavanja na razini škole o promicanju ekološke svijesti. tla i vode. tlo Utjecaj ind. Izvesti neke pokuse za ispitivanje svojstava polimera. Sortiranje otpada kao prva faza gospodarenja otpadom. Faktori onečišćenja zraka. učenika i njihov rad. Navike raspoznavanja sintetskih tvari od prirodnih. Naučiti značaj sintetskih spojeva za život.

ponašanje Aktivnosti učenika Aktivnosti nastavnika 67 . stavovi.BIOLOGIJA: IX razred. dva sata sedmično CILJEVI I ZADACI OČEKIVANI REZULTATI/OBRAZOVNI ISHOD Tematske cjeline/teme Učiti: Proces i sadržaj Učenik: Vrijednosti.

Posebno je to važno da se sazna na početku razvoja embiona čovjeka (praktična primjena genetike!). šumarstvu. da postoje ćelije sa diploidnim i haploidnim brojem.Upoznavanje građe i funkcije vlastitog tijela. -Potiče diskusiju o sličnostima i različitostima koje učenici uočavaju međusobno. Promatraju u prirodi. filmove.. -Daje praktične upute za korištenje literature. sadržane u jedru ćelije. ali je dala snažan pečat na razvoj biologije uopće. -Genetika je relativno mlada nauka. internet itd) -Zna da će najviše vremena biti posvećeno učenju o ljudskom organizamu s nizom dragocjenih poruka o tome kako je on izgrađen.. Vode diskusiju sa nastavnikom o načinu rada i sadržaju gradiva koji ih očekuje u IX razredu. . HROMOSOMI Izgled i kemijska građa hromosoma. -Motivira učenike za rad tokom nastave i u vannastavno vrijeme. -Pobuđuje interes kod učenika za gradivo genetike. -DNK izgrađuje hromosome. -O važnosti otkrića dvojne Na osnovu pregleda kariograma čovjeka mogu se identificirati određene anomalije. da su hromosomi različitog izgleda i veličine. jer spolne ćelije roditelja sadržavaju nasljedni materijal sadržan u genima koji omogućava razvoj sličnih osobina u potomstvu. -Vodi raspravu o nasljednim osobinama. -Biološko nasljeđivanje omogućava očuvanje korisnih osobina u datim uvjetima života iz generacije u generaciju. Laboratorijska vježba: -Izrada modele čovjekovih kromosoma i simuliranje diobe tjelesnih i spolnih stanica/ćelija -Razgovaraju o nespolnom i spolnom razmnožavanju. da je broj karakterističan za pojedine vrste organizama. evolucija i antropologija -Zna kako će koristiti udžbenik kao osnovni izvor znanja. Broj hromosoma. GENETIKA Pojam genetike i njezin značaj Pojam i značaj biološkog nasljeđivanja -Znanja iz fundamentalnih nauka kao što je genetika pomažu razvoju ljudske prakse. -DNK je dvostruki Korisne poruke o potrebi kontinuiranog učenja kako tokom nastave tako i u vannastavno vrijeme. Osobine bilo koje vrste organizma ne nasljeđuju se u gotovom obliku nego se nasljeđuju molekule DNK. medicini. -Roditelji i potomci su slični. u zoološkom vrtu sličnosti i različitosti živih bića. ali i promjenljivosti u živom svijetu . na selu. razredu vezani za discipline: genetika. evolucije. sudstvu . Nukleinske kiseline (DNK i RNK). ali i druge izvore (encikolpedije.UVOD Ciljevi i zadaci nastave biologije u 9.Dostignuća iz genetike imaju primjenu u raznim ljudskim djelatnostima: poljoprivredi. Zna da se nasljedni materijal nalazi u hromosomima. u obitelji između roditelja i djece kao i djece međusobno. sa zapisom za tvorbu određenih bjelančevina i u krajnjoj liniji razvoj osobina organizma. -Navode neke osobine koje su uočili da se u obitelji ponavljaju kroz generacije. -Upućuje učenike da izrade modele s različitim 68 . kako funkcionira te što svakodnevno treba poduzimati za očuvanje svojeg i tuđeg zdravlja -Zna da se genetika bavi pojavama i zakonitostima nasljeđivanja. molekule DNK koja se može samoreproducirati ukazuje podatak da su Watson i Crik dobili Nobelovu nagradu za to otkriće.

-Svi geni ćelije čine njen genotip. Učenici na primjeru visine čovjeka zaključuju da nije dovoljno samo posjedovati gene za visinu već da je potrebna i određena hrana –količina hrane te potrebni sastojci hrane (bjelančevine. 69 . u jedru. a u ćelijama mogu biti u homozigotnom ili heterozigotnom stanju. -U razvijanju nasljednjih osobina kod organizama koji se spolno razmnožavaju. Učenici pronalaze primjere razlika u biljaka iste vrste koje rastu u različitim -Ističe da danas spoznaje genetike daju nadu da će mnoge nasljedne bolesti moći biti izliječene. -Može objasniti način prepisivanja šifre uz pomoć molekula RNK. -U tjelenim ćelijama nalaze se u parovima (aleli). a isto tako objasniti rezultate ogleda. C-G) -Naglašava da se osobine organizama ne nasljeđuju u gotovom obliku nego se one razvijaju u čemu ključnu ulogu ima DNK. NASLJESLJEĐIVA NJE JEDNOSTAVNIH OSOBINA Mendelovi zakoni nasljeđivanja -Zna da je Mendel svojim eksperimentima utvrdio zakonito nasljeđivanje osobina. mineralne tvari i vitamini). -Zna da su geni strukturne i funkcionalne jedinice procesa nasljeđivanja i da se sastoje od molekula DNK. rasporedom parova nukleotida. -Po načinu djelovanja geni se dijele na dominantne i recesivne. -Zna da se genetička šifra ili kod nalazi u molekulama DNK tj. -Može opisati oglede na grašku i zijevalici koje je Mendel izvodio. koji su napravili u laboratorijskoj vježbi da bi bolje shvatili ulogu DNK u sintezi bjelančevina. dominantni i recesivni geni. -Genotip u sadejstvu s faktorima vanjske sredine omogućava formiranje fenotipa. ali je dala snažan pečat na razvoj biologije uopće. -Vodi raspravu o nasljednim osobinama i prilagođavanju. te prevođenje jezika baza u njima na jezik aminokiselina koje se povezuju u molekule bjelančevina sintetiziranih u ribozomima. Insistira da se dobro shvati pojam odgovarajućih baza u nukleotidima (A-T. genotip.GENETIČKA ŠIFRA Molekuli DNK nositelji genetičke poruke (šifre ili koda).voda. proces sinteze bjelančevina i faktori sredine. Kod organizama koji se spolno razmnožavaju u genotipu polovica gena potječe od oca. -Zakon uniformnosti hibrida i zakon Genetika je relativno mlada nauka. Laboratorijska vježba: Izrada modela DNA. -Koriste model DNK. homozigoti i heterozigoti. -Oni nose genetičku šifru koja se prenosi sa roditelja na potomstvo. učestvuju geni oba roditelja. a među njima je i ljudska vrsta. -Shvaća važnost gena u stanici. Zna da zdravi život uvjetuje zdravo potomstvo. fenotip Ukazuje da u prirodi vrlo često jedna osobina se razvija uz učešće većeg broja gena. -Može opisati izgled hromosoma za vrijeme diobe ćelije. GENI Pojam. Prepisivanje i prevođenje šifre. -Diskusija ili okrugli stol na temu nasljedna svojstva i nasljedne bolesti. kemijski sastav.ugljikohidrati. lanac nukleotida s moći udvajanja. a polovica od majke.

rastavljanja osobina.

PROMJENLJIVOST ORGANIZAMA

Nasljedna promjenljivost: kombinacija roditeljskih osobina i mutacije.

Nenasljedna promjenljivost: modifikacije

-Zna da su potomci organizama koji su nastali u procesu spolnog razmnožavanja su slični roditeljima, jer se geni roditelja kombiniraju i to predstavlja veliku zalihu ukupne promjenljivosti živih bića. -Mutacije su sasvim nove osobine koje su posljedica promjene u rasporedu nukleotida u molekulama DNK.- Mutacije mogu zahvatiti cijele hromosome ili pak njihove dijelove. -Primjeri nasljednih bolesti kod čovjeka: hemofilija, daltonizam, mongoloidnost. -Uzroci mutacija raznoliki: različite kemijske tvari, svjetlosno, atomsko kosmičko zračenje i dr.- Većina mutacija su štetne, ali mali omjer korisnih je važan za evolutivni razvoj živog svijeta. Modifikacije - nenasljedne promjene nastale pod uticajem faktora okoliša, a važne su za opstanak individua u promjenljivim uvjetima života (dobivanje tamne boje kože na suncu, povećanje broja eritrocita tokom boravka na planinama povećanje površine lista u sjeni itd.) Historijski razvoj živog svijeta proučava nauka organska evolucija. Ona sagledava razvoj živog svijeta kroz vrijeme i objašnjava nastanak novih vrsta organizama. Prvu teoriju evolucije dao je Lamark, a Darvin je svojom teorijom prirodne selekcije

Za razvoj zdravog potomstva važno je da roditeljske spolne stanice ne budu pod utjecajem mutagenih faktora sredine u kojoj žive.

uvjetima. -Prave u vidu crteža i križaljki prikaz nasljeđivanja boje i oblika zrna graška kroz dvije generacije. -Uočavaju da homozigoti dominantni i heterozigoti ispoljajvaju u fenotipu osobinu dominantnog gena, a homozigoti recesivni osobinu recesivnog gena.

-Usmjerava učenike na primjere mutacija i modifikacija koje mogu navesti u svojem okružju -Razgovara sa učenicima o osobama pogođenim nasljednim bolestima i kako se treba ponašati u odnosu na njih.

Iako su modifikacije nenasljedne promjene organizama one su od izuzetne važnosti za opstanak organizama u promjenljivim uvjetima života.

Nastavnik ukazuje na sve jača upozorenja liječnika da pretjerano izlaganje suncu ljudskog tijela , iz pomodnih razloga, može biti od trajne štete za zdravlje. Razgovaraju o promjeni boje kože pod uticajem sunčevog zračenja i značaju ove modifikacije za život čovjeka.

EVOLUCIJA

Uvod u organsku evoluciju. Pojam i značaj

Gradivo evolicije razvija naučni pogled na razvoj živog svijeta kroz vrijeme na planeti Zemlji.

Ukazuje na važnost teorija evolucije koje su postavili prvo Lamark, a kasnije Darvin.

Koristeći geografsku kartu

70

Dokazi evolucije

unaprijedio spoznaju evolucije živog svijeta. Paleontološki: prijelazni oblici i razvojni nizovi; Uporedno-anatomski dokazi: sličan plan građe organizama otkriva srodničke odnose. Rudimentni organi i atavizmi. Realno postojanje organske evolucije da se dokazati naučnim činjenicama.

svijeta da markiraju put oko svijeta u koji se Darvin uključio.

Nastavnik nastoji pružiti što više informacija iz različitih bioloških disciplina koje daju potporu naučnom shvaćanju historijskog razvoja živog svijeta.

Faktori evolucije općenito Nasljeđivanje je proces očuvanja stečenog stanja, a promjenljivost omogućava nastanak novih osobina. Posebnu važnost imaju mutacije. Prirodno odabiranje (selekcija) ima stvaralačku i pokretačku ulogu. Selekcija se odvija pomoću „borbe za opstanak“ . Izolacija (prostorna, ekološka, reproduktivna ...), kao i slučajni procesi zajedno s prethodno navedenim faktorima omogućavaju cjelokupan tok evolucije. Proces nastanka novih vrsta (specijacija) -Proces divergencije. -Mikroevolucija (evolucioni procesi unutar vrste), a to su promjene genofonda usljed djelovanja različitih faktora evolucije koji dovode do nastanka novih vrsta. -Krupne promjene u evolutivnom toku živih bića dovode do nastanka novih planova građe organizama i drugih novih osobina što dovodi do procesa makroevolucije. Spoznaje genetike i niza drugih bioloških disciplina koriste objašnjenju procesa evolucije živog svijeta.

-Posmatrajući paralelno kosture različitih klasa kičmenjaka uočit će homologe i analoge organe. -Fotografije posjedovanja repa, veći broj pari sisa, pretjerana dlakavost kod čovjeka su atavizmi i ukazuju na evolutivni tok ljudske vrste. Praktični rad za sagledavanje promjenljivosti organizama: -Sabrat će po nekoliko listove sa najdonjih grana dviju drvenastih biljka i uporedit će njihovu veličinu i oblik. -Izmjerit će visinu svojih drugova i drugarica koji su rođeni u iste godine po mogućnosti istog mjeseca. -Podatke će zabilježiti u tabeli, uporediti ih i donijeti zaključke.

Obrazložit će ulogu nenasljedne i nasljedne promjenljivosti u procesu evolucije na nizu primjera kod biljaka, životinja i čovjeka..

Pojam i značaj antropologije. Anatomija, fiziologija i higijena čovjeka Ćelija/stanica, tkivo, organi, sistemi organa, organizam čovjeka kao cjelina

-Današnja bioraznolikost mjerena brojem vrsta živih bića na Zemlji je rezultat dugotrajnog evolutivnog razvoja živog svijeta. Broj vrsta se tokom vremena na Zemlji povećavao, ali tokom razvoja živog svijeta brojne vrste vrste živih bića u prošlosti živjele, a zatim izumrle i danas o njima saznajemo na osnovu fosilnih ostataka.

Pronaći će podatke o broju

-Organizirat će odlazak u neki od muzeja koji raspolažu sa bogatim zbirkama prepariranih biljaka i životinja da bi učenici mogli dobiti predodžbu o bioraznolikosti . -U muzejima se nalazi i puno fosilnih ostataka. Nadomjestak muzejskim zbirkama je puno literaturnih izvora kao i internet informacija. -Povezat će gradivo evolucije sa gradivom sistematike biljaka i životinja koje su učenici usvojili u ranijim razredima.

71

Građa i funkcija kostiju Kostur/skelet NAUKA O ČOVJEKU: UVOD Stiče znanja o građi i funkcionisanju čovjekova organizma i osnovnuh higijenskih mjera za čuvanje zdravlja. -Zna o građi i diobi ćelije, razliku između mitotičke i mejotičke diobe ćelija. -Tkiva čovječijeg organizma: epitelno, vezivno, potporno, mišićno i nervno.- Pojam organa i organskih sistema. Građa, oblik i funcije. Veze mišića i kostiju. Rad i zamor mišića. Bolesti i njega kostiju i mišića. Zna da je kostur potporanj tijela i zaštita organa. Zna građu, funkciju, sastav kostiju, razvoj kostura, debljanje, zarastanje i veze među kostima. Može imenovati, opisati i navesti funkcije glavnih kostiju glave, trupa i udova kao i veze među kostima Povezuje koštanu srž sa stvaranjem krvnih stanica. Može navesti glavne nepravilnosti u razvoju kostura (skolioza, rahitis i dr.), njegove povrede (prelomi, uganuće, iščašenja. Zna pružiti prvu pomoć prilikom ozljeda kostura. Razvijanje svijesti i sticanje navika o ličnoj i komunalnoj higijeni.

vrsta pojedinih klasa kičmenjaka u Bosni i Hercegovini, također i broju nekih grupa viših biljaka. Uporedit će brojnost tih grupa sa podacima za neke druge zemlje u Evropi.

Motivira učenike i razvija njihov interes za nauku o čovjeku. Nastavnik priprema vježbe mikroskopiranja ćelija/stanica i tkiva. Potiče učenike na razmišljanje o povezanosti oblika ćelija s njihovom funkcijom. Podešava namještaj i prostor u razredu potrebama nastavnih aktivnosti. Učenicima pokazuje (prepilanu) bedrenu kost ovce ili teleta, trajni preparat koštanog tkiva, slike kostura i veze među kostima, na modelu skeleta čovjeka. Pokazuje kosti na kosturu ili slici i navodi učenike da ih pokažu na svom tijelu. Upozorava da nepravilno sjedenje i nošenje neudobne obuće izaziva promjene na kosturu djece i odraslih. Priprema mikroskopiranje trajnih preparata poprečnoprugastih i glatkih mišićnih vlakana. Izvodi sa učenicima jednostavne vježbe kojim pokazuje antagonistički rad

SASTAV ČOVJEČIJEG TIJELA

Shvaćanje da je tijelo čovjeka kao i tijela biljaka i životinja su građena od ćelija.

ORGANSKI SISTEMI: KOŠTANO – MIŠIČNI SISTEM

Usna duplja, jezik, ždrijelo, jednjak, želudac, tanko i debelo crijevo, probavne žlijezde

Razvijanje pravilanog stava o povezanosti i značaju jedinstva koštano mišićnog sistema. Shvatanje neophodnosti ličnog učestvovanja u održavanju zdravlja pomoću pravilnog načina života (pravilna ishrana, boravak na suncu radi pravilnog razvoja kostiju) Shvatanje zašto su kosti tvrde i lomljive i važnosti vitamina D i sunčanja u sprečavanju rahitisa

Vode diskusiju sa nastavnikom o potrebi sticanja znanj o vlastitom tijelu.

Pomoću crteža prikazanih u udžbeniku i na grafoskopskim folijama ili na drugi način posmatrajući ih uočavaju i ističu različitosti crtajući ih u svojim sveskama. Mikroskopiraju trajne preparate koštanog tkiva. Posmatraju oblik, spoljašnji izgled i poprečni

MIŠIĆI:

Hrana, probavni sokovi, mehanička i kemijska obrada hrane, enzimi

-Može opisati građu mišićnog tkiva

Važnost redovne i umjerene tjelesne aktivnosti za normalan rad mišića. Pravilna ishrana bogata

72

Crtaju svoje zubalo i označavaju znakovima + i minus . prostih šećera i masnih kiselina i njihove konačne upotrebe (biosinteza bjelančevina. slici i na vlastitom tijelu. i razlikovati glatko. crijeva. Crtaju mišićne ćelije i mišiće. energije i zaštitno gergulatorskih tvari. -Veza između mišića i nervnog sistema. -Korekcija nepravilnog položaja zuba efikasno se otklanja. bjelančevinama osigurava pravilan razvoj skeletnih mišića. Posmatranje mišića na modelu čovjeka. -Postoje potrebe za svakodnevnim unošenjem svih sastojaka hrane. te na koji način se pokreću. blaga. jetre. Praktični rad: razdvajanje mišićnih vlakana na životinjskom tkivu. netestirana na Zajedno sa učenicima prave sintetičku tabelu o sredstvima za održavanje higijene i trajnosti ambalažiranih prehrambenih artikala. ruku i korištenje ispravne hrane. želuca. grafoskopskoj foliji građu sistema organa za probavu. Rade pokuse dokazivanja neorganskih i organskih tvari u kostima (paljenje i potapanje u kiselinu). -Može objasniti proces kemijske obrade hrane (probava/varenje) u pojedinim dijelovima sistema za probavu. presjek duge kosti. -Zna obrazložiti važnost hrane kao izvora gradivnih tvari. -Zna opisati građu i navesti funkciju: ždrijela. Laboratorijska vježba: Izrada modela zuba. tankog i debelog crijeva kao i žlijezda jetre i gušterače vezanih za tanko crijevo. poprečnoprugasto i srčano mišićno tkivo i zna navesti organe koji su građeni od tih mišića. -Zna objasniti da je za rad mišića potrebna energija koju mišići dobivaju razgradnjom šećeraglikogena. pljuvačne žlijezde. Nastavnik donosi košaru sa različitim namirnicama i razvrstava namirnice po njihovim sastojcima. -Demonstriraju pokus probave u ustima i uloge mišića. PROBAVA HRANE NJEGA I BOLESTI ORGANA ZA PROBAVU Opravdana potreba brige o izboru sredstava za korištenje higijene usta i ruku (prirodna. Trovanja. -Demonstrira model probavnog sistema ili prikazuje na zidnoj slici. -Potreba stalne brige o održavanju zdravlja zuba putem stalne njege. Potiče učenike na uzimanje svih sastojaka hrane. -Zna opisati mehaničko usitnjavanje organa i funkciju organa koji u tome učestvuje.Važno je znati da redovito pražnjenje crijeva daje doprinos u zdravlju čovjeka. -Čovjek se ne hrani samo zato da utoli glad nego da izgrađuje i obnavlja svoje tijelo. Može razlikovati najvažnije satojke hrane i namirnice gdje se nalaze. Bolesti zuba. respiracija u ćelijama). Na modelu kostura čovjeka posmatraju kako su kosti međusobno povezane i raspoređene. pojam tetive.zdrave i pokvarene zube. Nudi jelovnike primjerene uzrastu devetog razreda. -Zna navesti imena pojedinih enzima kao i ulogu u razgradnji hranljivih tvari. -Demonstrira model zubala čovjeka. takođe mjesto i način apsorpcije hranljivih tvari razloženih do aminokiselina. -Po skupinama prave jedan dnevni jelovnik uključujući sve potrebne sastojke hrane uključujući i njihovu energetsku vrijednost izraženu u džulima. jednjaka. Rad mišića prate na grimasama lica i mišićima ruke. Crtaju poprečni presjek kosti i obilježavaju njenu građu.resorpcija hranljivih tvari SISTEM ORGANA ZA PROBAVU Higijena usta. Prikazuje video zapis o 73 . redovitog liječničkog pregleda i eventualnih popravki narušenog zdravlja (karijes). jezik. ima energiju za rad organa i kretanje i bude zdrav i otporan prema bolestima. -Zna da je usna duplja obložena sluzokožom te zna nabrojati i opisati građu i funkciju organa vezane za nju: zubi.

74 . Ne povoditi se za svakim sredstvom koji se nudi u prodaji putem agresivnih reklama. čir želuca. korištenje raznovrsne svježe spremljene hrane i oprane hrane koja se jede u svježem -Zna da je pored karijesa zuba često oboljenje paradentoza. ciroza.-Shvata potreba održavanja higijene: usta (četkanje zuba). dizenterija. Napraviti popis sredstava koje svakodnevno koriste za održavanje higijene svoga tijela. Napraviti popis gljiva iz skupine otrovnih. Trovanja hranom. žutica. životinjama itd. najčešćim bolestima probavnih organa. trbušni tifus. enzima ptijalina na razgradnju složenih ugljikohidrata na prostije šećere. a obavezno prije jela i poslije obavljene nužde). Paraziti probavnih organa: dječije gliste. upala slijepog crijeva.). trhinoza. rak želuca i debelog crijeva. pasja. Česta oboljenja probavnog trakta: gastritis. Napraviti popis ne manje od 10 prehrambenih artikala sa podatkom o trajnosti koja je navedena na ambalaži. Bolesti jetre: žućni kamenci. noktiju. ruku (više puta dnevno. svinjska pantljičara.

Nabavit će u mesnici životinjsku krv. Plućno i ćelijsko disanje. Savladati jedan od načina pružanja prve pomoći putem vještačkog disanja -Nastavnik priprema učionicu i laboratorijski pribor za pokuse. SISTEM ORGANA ZA KRVOTOK: KRV I LIMFA Sastav krvi i limfe Posmatrat će zgrušavanje životinjske krvi u čaši tj. industrijskih opasniih plinova i drugih štetnih čestica . -Svojim primjerom nastavnika nepušača usmjerava učenike na brigu o zdravlju. Zna sastav krvi: uobličeni elementi (eritrociti. Navesti važnost disanja na nos.navesti važnost disanja na nos. boravka u prirodi. . -Priprema video zapis na temu štetnosti pušenja.navesti uzroke i zaštitu od najčešćih oboljenja disajnih organa: gripa. Razvija svijest o zaštiti sistema organa za disanje od prašine.Promatraju pod mikroskopom krvne stanice. pluća). Može opisati put zraka od nosa do pluća i objasniti izmjenu plinova u kontaktu plućnih mjehurića i krvnih kapilara. . . Zna: .obrazložiti štetnost pušenja za dišne organe i glasnice. dušnica. Napisati referat na temu štetnosti pušenja. Razumjeti razlike između plućnog i ćelijskog disanja.gušenje i utapanje nastaje usljed trajnog sprečavanja plućnog disanja i može pružiti prvu pomoć kod unesrećenih. počevši od svog doma i uticanje na roditelje i starije i na svoje vršnjake.nošenje zaštitnih maski. zaštitu od promuklosti i oštećenja glasnica.odvajanje krvnog seruma i krvnog ugruška. plinova i drugih štetnih uticaja te smisla nošenja zaštitnih maski kod obavljanja izvjenih zanimanja. Crtaju glasnice pri proizvodnji zvuka. Sticanje znanja koje potiče učenike da se uključe u borbu protiv pušenja.objasniti potrebu zaštite dišnog sistema od prašine. . Bolesti: tuberkuloza i upala pluća. grkljan. . Nastavnik će slikovno pokazati načine izvođenja vještačkog disanja i praktično izvesti jedan od njih. ždrijelo. leukociti. bronhitis. Vitalni kapacitet pluća Može opisati građu i i funkciju organa za disanje. NJEGA I BOLESTI ORGANA ZA DISANJE Štetan uticaj zagađenog zraka. Zna šta je vitalni kapacitet pluća. Zna opisati grkljan i glasnice i objasniti funkciju glasnica i način oblikovanja glasa. od čega ovisi i kako se mjeri. 75 . Razvija svijest o štetnom uticaju duhanskog dima za dišne organe i glasnice i mjerama za suzbijanje pušenja. tuberkuloza i rak. Shvatiti povezanost dišnog sistema i kretanja krvi.SISTEM ORGANA ZA DISANJE I GLAS: ORGANI ZA DISANJE Nosna šupljina. upala pluća. Stimuliranjem pušenja pomoću šprice i vate pokazati štetnost pušenja. Gušenje i utapanje. -Stimulirat će učenike na očuvanje zdravlja disajnih puteva posebno ako je u pitanju pušenje cigareta bogatih nikotinom i nekoliko stotina drugih štetnih tvari za zdravlje čovjeka. Sticanje znanja o potrebi boravka na čistom zraku u prirodi i očuvanja prirode za zdrav život. štetan uticaj duhanskog dima i mjere suzbijanja pušenja. i boravka u prirodi. trombociti). dušnik. krvna plazma. serum i funkciju pojedinih komponenti. Izvesti pokus dokazivanja CO2 u izdahnutom zraku. Učenici će donijeti dio pluća nekog sisara (iz mesnice)i promatrati spužvastu građu pluća. (prenošenje kisika. rak pluća.

sudovi. grušanje). razlikovati urođeni i stečeni imunitet kao i vještački stečen putem vakcinacije. . Potiče učenike da istražuju podatke iz raznih izvora vezanih za krv i krvotok. Po mogućnosti nabavlja srce nekog sisavca i uspoređuje sa modelom ljudskog srca. također i karbon dioksida kao i različite organske tvari (aminokiseline. Istražuju ko su davaoci krvi iz njihove bliže okoline. TRANSPORTNA I ZAŠTITNA ULOGA KRVI Transport oksigena. B. imunitet. Shvata sistem krvnih grupa: A. 76 . Prepoznavanje alergena kao tvari koje uzrokuju alergije . . odbrani organizma). slezena. serum i vakcine. KRVNI SUDOVI/ŽILE. krajnici. učenika i odraslih u smislu masovne i jeftine zaštite zdravlja. SRCE. Nabavlja tlakomjer. šećeri itd.Određuju položaj srca u prsnom košu .Ispituju vlastiti bilo –puls. Nastavnik pokazuje rasklopni model srca.).Značaj dobrovoljnog davanja krvi za spašavanje ljudskih života. Može razlikovati krvne žile arterije. karbondioksida.. Nastavnik upućuje učenike gdje mogu nabaviti potreban materijal za praktičan rad.odbrana. crvuljak i ulogu (posrednik u razmjeni između krvi i stanica. Zna da se izgubljena krv može nadoknaditi (transfuzija) krvlju odgovarajuće grupe. zarazne bolesti i uloga antitijela. . vene i apilare. sastav limfe i njezinu ulogu. . LIMFNI SUDOVI Građa i uloga. limfni sistem: čvorići. -Povezati zarazu HIV virusom s gubitkom imunosti. prsna žlijezda. -Neke bolesti se prenose putem krvi te postoji potreba opreza pri dodiru s tuđom ljudskom i životinjskom krvi. -Značaj spoznaje o vlastitoj krvnoj grupi. te povezati građu srca sa optokom krvi. Pripremit će mikroskopske preparate za posmatranje krvnih stanica.Prave plakat–mali veliki krvotok i nakupine limfnih čvorova na tijelu. Priprema učionicu (kabinet) i potreban pribor za za izvođenje praktičnog rada. Obrazložiti i povezati ulogu limfnih žila s krvotokom.Prave referat na temu SIDA. Leukociti imaju funkciju odbrane organizma. AB i O i zna način nasljeđivanja.Otkucaji srca i frekvencija nakon fizičkog opterećenja (uspinjanja uz stepenice). . Krvotok i limfotok Zna objasniti građu srca i obrazložiti ulogu srca kao crpke koja potiskuje krv u organizmu. krvne grupe i transfuzija krvi Zna da se putem krvi transportiraju kisik s ključnom ulogom hemeoglobina. -Potreba stalne kontrole krvnog tlaka/pritiska preparat krvnih stanica.Objasniti krvotok (mali i veliki) i limfotok. . hranljivih tvari. -Neophodnost primjene prakse vakciniranja djece.

krvnih žila i krvi. bubrežna tjelašca su osnovne funkcionalne jedinice bubrega. Praktičan rad: . alkohola. -Očuvanje izvora pitke i zdrave vode kojom obiluje Bosna i Hercegovina. Opasnost od ujeda i uboda otrovnih životinja.Imenuju dijelove bubrega prema slici u udžbeniku. rožnih tvorevina kože te zadaću žlijezda lojnica i znojnica. hemofilija. zatajivanje rada bubrega.Ispituju masnoću svoje kože pmoću upijaćeg papira. Daktiloskopija-vijuge i brazde na površini kože u funkciji identifikacije osobe Laboratorijske vježbe: . . leukemija. Važnost dijalize i transplantacije bubrega.Nabavljaju bubreg nekog sisavca (u mesnici) i vrše njegovu disekciju. Važnost izbjegavanja faktora rizika za zdravlje krvi i krvotoka (smog. nezdrava ishrana. MOKRAĆOVODI I MOKRAĆNA BEŠIKA Građa i funkcija.. Bolesti koje se prenose putem krvi potreba opreza pri dodiru s tuđom ljudskom i životinjskom krvi. Višestruka funkcija kože: zaštita.Vodi razgovor o izvorima i kvaliteti vode za piće i očuvanja izvora pitke vode 77 . . -Pravilna ishrana bez pretjerane količine soli čuva zdravlje sistema organa za izlučivanje -Transplantacijom bubrega spašavaju se životi brojnih bolesnika. Na rad mokraćnih organa štetno djeluje: prevelika kolečina tečnosti..). Nastanak i izlučivanje mokraće.Priprema učionicu za laboratorijsku vježbu -Upućuje učenike gdje mogu pronaći potreban materija za praktičan rad .Određuju položaj bubrega na svojem tijelu. Krvni tlak/pritisak i konrtola. endemski nefritis. .NJEGA I BOLESTI ORGANA ZA KRVOTOK Mane i bolesti srca. Bolesti krvotoka i krvi: infarkt srca.Prave prigodan jelovnik namjenjen bubrežnim bolesnicima. također i pomoću vještačkog bubrega . malarija. a posebnu pažnju posvećuje AIDS-u i zaštitu od ove opake bolsti KOŽNI SISTEM: GARĐA I ULOGA KOŽE Organi kože: dlaka. fizička neaktivnost. moždana kap (apopleksija). disanjem i optokom krvi. opijati . Opasnost i zaštita od prenošenja HIV virusa putem krvi. upale. duhana. proširenje vena. izlučivanje štetnih tvari. te nadoknade izgubljene vode zajedno sa solima izlučene znojenjem. Njega i bolesti mokraćnih organa -Važnost uzimanja tekućine (higijenski i bakteriološki ispravne) za pravilan rad bubrega. Praktičan rad: Mjerenje krvnog tlaka SISTEM ORGANA ZA IZLUČIVANJE: BUBREZI. sastav mokraće. nokti. trovanje krvi. Vodi razgovor o bolestima sistema organa za krvotok. tromboza. Razumije povezanost organa za izlučivanje s probavom. . a kod starijih osoba izbjegavanje kontrole zdravlja kod ljekara.Prave otiske prsta palca i upoređuju njihov izgled. Funkcije kože. Najčešće bolesti bubrega: bubrežni kamenac. suviše začinjena hrana. Može opisati građu slojeva kože ( pokožica i krzno). . arteroskleroza. pušenje.aparata koji vrši dijalizu krvi. nastanak primarne i definitivne mokraće (urina). Faktori rizika i njihovo zbjegavanje.Učenici donose jedan laboratorijski nalaz urina i saznaju koje su normalne vrijednosti urina zdravog čovjeka. znojne i lojne žlijezde. -Koristi rasklopni model bubrega čovjeka . alkohol. posebno prenošenja HIV virusa Zna da se parni organi bubrezi sastoje od bubrežne kore i srži.

. gljivična oboljenja. NJEGA. Čovjek ima izuzetan položaj u prirodi koju koristi. Čovjek je razumno biće (Homo sapiens – razumni čovjek). njom upravlja. MOZAK Glavni dijelovi: veliki. Urođene i stečene refleksne radnje i njihov značaj. Sakupljaju podatke o UV faktor na sredstvima za sunčanje. . načine liječenja. živci (nervi) i vrste nerava: osjetilni. zdravlje centralnog nervnog sistema. Produžena moždina upravlja mišićima bez naše volje. Promatranje rasporeda sive i bijele tvari na leđnoj moždini nekog sisavca. rak. u njoj smještena osjetila za opip. asocijativna i mješovita. Nervno tkivo i nervi Nervne ćelije se ne mogu tokom života čovjeka obnavljati. Važnost održavanja higijene kože blagim sredstvima.termoregulacija. dendrit) i objasniti pojam sinapse i provodljivost nervne ćelije. Zna objasniti putovanje nervnih impulsa. toplotu. -Pretjerano sunčanje tijela na plažama je opasno zbog štetnog djelova UV zračenja. ali narušava i zaštićuje. Vrste nervnih vlakana: senzitivna. goveda) na kojoj učenici vrše promatranje rasporeda sive i bijele mase 78 . češljanje. BOLESTI I POVREDE KOŽE Opekotine. motorna. Refleksni pokreti i refleksni luk. te stoga treba voditi računa o očuvanju zdravlja.Upućuje učenike na članke iz časopisa na Diskusija o negativnom temu –oštećenja i bolesti utjecaju alkohola i droge na kože.Vode raspravu na temu štetnosti pretjeranog sunčanja i solarija. najčešće bolesti kože uzrokuju: gljivice. hladnoća i bol. Izrada postera na temu: Stop drogi! CENTRALNI NERVI SISTEM: KIČMENA MOŽDINA Građa i uloga. Refleksi i refleksni luk. -Dezodoranse i druga kozmetička sredstva koja nudi kozmetička industrija treba oprezno koristiti. melanomi. pokretački i mješoviti. Nervo tkivo: siva i bijela masa. Na modelu mozga sagledava dijelove. Nastavnik donosi leđnu moždinu (svinje. svrab Može navesti nastank opekotina stupnjeve oštećenja. podsjecanje) Može opisati građu nervne stanice (neurit. Zna objasniti položaj i građu. Povrede i bolesti nervnog sistema mogu biti vrlo opasne i štetne po zdravlje čovjeka. mali Razvijenost centralnog nervnog sistema kod ljudske vrste u procesu evolucije odmakla je najdalje. međumozak. zaštita od pretjeranog sunčevog zračenja. bakterije i paraziti. . Moždinski nervi. srednji i mali Može imenovati pojedine dijelove mozga i objasniti njihovu građu i funkciju.: OSNOVA NERVNOG SISTEMA Nervne ćelije i vrste nervnih vlakana. Nokti i kosa se njeguju svakodnevno (pranje. Priprema materijal za laboratorijski rad učenika NERVNI/ŽIVČANI SISTEM.

Bolesti: neuroze. Opasnosti: strujni udar. djeluje autonomno. moždani udar. nadražaji i nadražljivost. Zdravlje centralnog nervnog sistema mogu narušiti različiti faktori vanjske sredine (prometne nezgode.. Povezan je sa centralnim nervnim sistemom (kičmena moždina i produžena moždina). 79 . Neophodno je voditi akcije sprečavanja ovisnosti svih vrsta. spavanje. Ovisnosti kao faktori negativnog uticaja na zdravlje nervnog sistema: alkoholizam. Ovisnosti donose štetu pojedincu. nikotinizam. osjećajni Neki kozmetički preparati mogu štetno djelovati na zdravlje kože i ugroziti čulnu Razgovaraju o vrstama boli i načinima uklanjanja. Kratkotrajne i drugotrajne posljedice ovisnosti na zdravlje.mozak i produžena moždina. tabletomanija. prometne nezgode i dr. prerađivača i izvršitelja realizacije. Koristi model mozga koji se da rastaviti i tako vidjeti svi dijelovi. narkomanija. grom. mišljenje. Štetno djelovanje droga na mladi organizam. Receptori. obitelji i društvu. ovisnosti Ispunjavaju anketu na temu ovisnosti i vode diskusiju nakon provedene ankete SISTEM ČULNIH/OSJETILNIH ORGANA: Draži. pretjerano korištenje alkogolnih pića i narkotika i dr. inteligencije itd. sna i drugih životno važnih procesa. usmjerava diskusiju i potiče izvođenje najvažnijih zaključaka nakon provedene diskusije VEGETATIVNI NERVNI SISTEM Građa i uloga. Pravilna ishrana. srednji mozak ima ulogu podešavanja refleksnih pokreta i dr. simpatička i parasimpatička nervna vlakna NJEGA I BOLESTI NERVNOG SISTEMA Zamor. električni udar. Nadomjestak modela su crteži mozga. međumozak je centar termoregulacije. Uloga čulnog sistema i sistem realizacije putem: prijemnika. išijas. Zna da upravlja najbitnijim životnim funkcijama unutrašnjih organa bez uticaja naše volje tj. Bol je važan prirodni signal poremećaja u organizmu. veliki mozak je najviši centar nervnih funkcija: pamćenje. Potreba i načini odvikavanja. virusni meningitis i dr. Povrede: potres mozga. dječja paraliza. Može objasniti i razlikovati pojmove: Izrađuju referate na temu: «Homo sapiens» Organizira. Prisustvovanje predavanjima stručnjaka vezanim za . Građa i funkcija pojedinih dijelova mozak upravlja ravnotežom tijela. neuroze. Prema ustrojstvu i funkciji dijeli se na simpatički i parasimpatički koji djeluje antagonistički. provodnika. padavica. epilepsija i dr. odmor. ali i pomagati ovisnicima u procesu odvikavanja.). spavanje povoljno djeluju na zdravlje nervnog sistema. prometne nezgode. padovi i dr. išijas. usmjerava voljne pokrete i snalaženje u prostoru.

Hendikepiranim osobama kao Objašnjavanje građe oka pomoću modela Praktični rad: -Disekcija goveđeg oka. OKO – ORGAN ČULA VIDA Građa oka. Osjetilom vida primamo oko 90% informacija iz vanjskog svijeta stoga ovo čulo ima veliku važnost u procesu učenja. Čovjek razlikuje okuse: slatko. ČULNI ORGANI. Opisati nastanak slike u oku. sljepoća. bola. Bakterijska. bolesti: zelena mrena. Potreba humanog ponašanje prema slabovidnim i slijepim osobama. a koji Organizira predavanja o manje osjetljivi na hladnoću. -Pokus s lećom: nastanak slike. Što je napisano na 80 . Važno u procjeni kvaliteta hrane. -Na osnovu modela izdužene Nastavnik apelira da se i spljoštene očne jabučice koriste sredstva koja nisu odrediti + ili . kemijska. način funkcioniranja i koju imaju ulogu u životu čovjeka. za vrijeme operativnih zahvata na čovjeku i životinjama. Na predavanja poziva i roditelje učenika. siva mrena. također i pojmove čulo.) Njega i bolesti kožnih čula Čulo mirisa i okusa ČULA OSJETLJIVA NA KEMIJSKE DRAŽI Izvesti pokus sa zonama okusa na jeziku. Održavanje higijene kože putem redovitog pranja i neutralnih sredstava za njegu kože čuva se njezino zravlje. toplotna oštećenja kože smanjuju osjetljivost kože na draži. toplote i hladnoće draž. pedagoga. zraka. Može opisati. daltonizam). Čulo okusa smješteno na jeziku. Razgovaraju o sredstvima za njegu kože Obavještava o raznim tradicionalnim i oficijelnim načinima uklanjanja bola.ČULNE ĆELIJE. mehanička. astigmatizam. čulne ćelije i čulni organi. sociologa). trahom.Uloga zaštitna i poticanje lučenja probavnih sokova. KOŽNA ČULA nervi i efektori. ovisnosti (učešće lječnika. Vježba: Prepoznavanje mirisa hrane sa povezom na očima. Pravi anketu na temu ovisnosti. slano. čulne ćelije. prepoznati i imenovati glavne i pomoćne dijelove oka. Zna podjelu čula. Razumije funkcionalnu cjelovitost: draž-čulna ćelijanadražaj-osjećajni nerv-centar u mozgu-impuls-pokretački nervefektor.leću testirana na životinjama. upala očne sluznice. Zna koja su čula smještena u koži. Očuvanje zdravlja: pravilna funkciju kože Izvode zaključak na osnovu vlastitog iskustva koji su djelovi tijela više. Čulo mirisa (njuha) smješteno u nosnoj šupljini. razrokost. gorko i kiselo. bezbolne intervencije zubara itd. Nedostaci vida (kratkovidnost i dalekovidnost. Važnost otkiće korištenja norkotika u medicinske svrhe (narkoza. Čuvanje i njega očiju. Mane i bolesti oka.Čulo. Kožna čula: čulo dodira. nadražaj i nadražljivost. čulni organi. Upućuje učenike na edukativna štiva iz područja zdravog života-bez ovisnosti. pića.

povremeno odmaranje tokom dugotrajnijeg čitanja ili gledanja u ekran. savladavanje Brajevog pisanja.) Praktični rad: Pokus 1.: Kako čujemo jednim uhom? Ipokus 2. Potreba poznavanja znakova komunikacije gluhih. psi vodiči. Zna navesti poremećaje vezane za pojedine zamjena mogu poslužiti osjetila mirisa okusa dodira. Vodi razgovor o slabovidnim i slijepim osobama i razvija suosjećanje sa njima. proizvodu i stavljen znak kunića. Prepoznavanje zanimanja koja ugrožavaju sluh. Teze za razgovor: zvučni signali na semaforima. paraštitna žlijezde. Može objasniti građu. grudna žlijezda. srednjeg i unutrašnjeg uha. Štetno slušanje prejake disko glazbe i vokmena. način liječenja). Održavanje higijene uha i zaštita od velike buke. Najčešća bolest je upala srednjeg uha. Razvoj svijesti o značaju žlijezda sa unutrašnjim lučenjem i njihovih hormona u o upravljanju rastom. polne žlijezde). nošenje naočala ili kontaktnih leća za korekciju vida i oprez kod korištenja kozmetičkih sredstava. Po skupinama obrađuju bolesti hormonskih žlijezda. prepoznati i imenovati dijelove spoljašnjeg. posebno u javnoj službi (šalteri pošta. Jedinstvo regulatornog sistema. Zna da se u unutrašnjem uhu nalazi čulo za ravnotežu i čulo za orjentaciju u prostoru. Zna da je organ čula sluha puž i može objasniti kako se čuje zvuk. zvučna biblioteka itd. Njega i zaštita i bolesti uha.udaljenost od predmeta posmatranja. ČULNI ORGANI U UHU Građa i funkcija uha. Ispitujemo ravnotežu. Demonstrira sliku i 81 . Vodi diskusiju o vrstama pomoći koje društvo može pružiti slabovidnim i slijepim osobama. Zavrtimo se i naglo stanimo. Zna da nabroji žlijezde s unutarnjim izlučivanjem i njihove hormone ( hipofiza. Učenici prave plakat sa rasporedom hormonskih žlijezda u tijelu. Čulo ravnoteže i kretanja. Priprema učionicu za laboratorijsku vježbudisekcija životinjskog oka. banaka itd. posljedice. Njega i bolesti uha Donosi materijal (plastelin) za oblikovanje očne jabučice. postignućima u liječenju služeći se odgovarajućom literaturom i internetom. gušterača. Hormoni – regulatori životnih procesa. Poremećaji funkcija žlijezda i bolesti endokrinog sistema. Zna podjelu žlijezda s obzirom na način izlučivanja svojih produkata (žlijezde s unutrašnjim i vanjskim izlučivanjem). štitna žlijezda. nadbubrežne žlijezde. Vode diskusiju o šećernoj bolesti vrlo raširenoj u današnje vrijeme (uzroci. ŽLIJEZDE SA UNUTRAŠNJIM LUČENJEM – ENDOKRINI SISTEM Građa i funkcija. Faktori oštećenja uha. Naučiti nazive pojedinih hormona i znati njihovo dejstvo u hormonskoj regulaciji životnih procesa. Može objasniti funkcioniranje ova dva čula. Potreba humanog odnosa prema gluhim i nagluhim osobama. Održavanje higijene očiju. razvojem i funkcionalnom aktivnošću svih organa čovjeka. Nagluhost i gluhoća i uzroci ovih nedostataka.

Razvoj organizma poslije rođenja. Ljudska populacija ima Razgovaraju sa roditeljima i u učionici o znakovima trudnoće: izostanak mestruacije. RAZMNOŽAVANJE I RAZVIĆE Ženski polni organi Muški polni organi Zna objasniti građu i funkciju muških polnih organa. higijena ženskih polnih organa. primarna i sekundarna polna obilježja žene.). Zna objasniti građu i funkciju ženskih polnih organa. Razgovaraju o vlastitom tijelu. Istražuju zašto nastaje višeplodna trudnoća Vodit će diskusiju o pojavi eksplozije populacije i njezinim posljedicama. porođaj. razvoj jajne ćelije. uslovi za oplodnju. mjesto oplođene jajne ćelije. Pokazuje abecedu znakova za gluhe osobe. Kontracepcija. Plodni dani žene. roditeljstvo i porodica Individualno razviće ( ontogeneza) čovjeka ČOVJEK I ŽIVOTNA SREDINA: ČOVJEK KAO BIOLOŠKO I DRUŠTVENO BIĆE. Shvatiti da je pojava menstruacije i polucije znak spolne zrelosti organizma i mogućnost začeća. Higijena muških polnih organa. Biološki i društveni Zna da je ljudska vrsta u sklopu živog svijeta planete Zemlje (biološko biće). Razvijanje svijesti da je čovjek sastavni dio prirode i da nju može koristiti.trudnoća. i razgovaraju kako buduća majka svojim načinom života doprinosi zdravlju djeteta i svom ličnom zdravlju. ali ne i Nastavnik demonstrira rasklopni model čovjeka i slike iz 82 . patuljasti rast i dr. Jedinstvo čovjekove prirodne i društvene sredine. ovulacija i menstrualni ciklus. uloga posteljice i pupčane vrpce. Današnje čovječanstvo. ponašanju i promjenama u pubertetu Istražuju i prave panoe na teme: spolne bolesti i zaštita od istih. ali je i društveno biće koje se svjesno prilagođava sredini i nju mijenja prema svojim potrebama (mijenja prirodu). rasklopni model uha. Šta određuje pol novog ljudskog bića. Upućuje učenike na izvore podatka. prikladne njihovom uzrastu. ravnopravnost spolova. pravilna prehrana i boravak na čistom zraku značajni za život trudnice i za zdravo potomstvo. Znaju da su zdrav život. gušavost.endokrine žlijezde i bolesti nastale usljed toga (dijabetes. gigantizam. Vještačka oplodnja. Navode negativne primjere iz svog okruženja o majkama ovisnicama. Povezati menstrualni ciklus s plodnim i neplodnim danima Razvoj svijesti o odgovornom roditeljstvu. tjelesne promjene. Na poster prezentaciji prikazat će probleme koje čovjek stvara u odnosu na Čovjek mijenja prirodu od vremena nastanka. Bolesti koje se najčešće prenose polnim aktom. Spolna zrelost je povezana sa odgovornim spolnim ponašanjem.Oplodnja jajne ćelije. Polni život. o najnovijim dostignućima medicine u oblasti endokrinologije. Bazedovljeva bolest. Prave jelovnik za trudnicu.

Nastavnik vodi razgovor sa učenicima na temu odgovornog roditeljstva. Razumije i objašnjava kako su okolišni uvjeti utjecali na razvoj ljudskih obilježja i koji su faktori doveli do postanka ljudskih rasa. a nakon filma vode diskusiju. prirodu. Učestvovat će u radu neke organizacije koja se bavi problemom očuvanja prirode.). ali i rješavanje pritisaka čovjeka na prirodu. Prihvatanje stavova o jednakopravnosti svih rasa. Potaknut će učenike na razmišljanje i traženje primjera koji ilustiraju pozitivne i negativne odnosa čovjeka prema prirodi. Sakupljaju iz različitih izvora podateke o porijeklu čovjeka i ljudskim rasama. crna i žuta. Gleda i komentira sa učenicima video zapis na temu – Vrijeme sazrijevanja. Upućuje učenike na izvore znanja o razvojnom putu čovjeka. Rasizam i genocid i borba protiv njih Spoznaja da svi današnji ljudi pripadaju istoj biološkoj vrsti – suvremenom ili razumnom čovjeku. energijom itd. Postojanje i uvećavanje. hranom. iskorištavati. BIOLOŠKO PORIJEKLO I PROMJENLJIVOST LJUDSKE VRSTE Biološka i kulturna evolucija ljudske vrste. Stimulirat će učenike da se učlane u neku od ekoloških organizacija. a kao čvrst dokaz je činjenica da se rađa zdravo potomstvo između pripadnika različitih. Gledaju film «Preci čovjeka». Organizira posjetu muzeju gdje se nalaze izlošci-ostaci predataka suvremenog čovjeka. Rasizam i genocid su negativni stavovi prema vrijednostima rasa. Varijabilnost ljudske vrste – ljudske rase. Izrađuju plakat na temu «Ljudske rase» udžbenika. Zna da postoji samo jedna vrsta ljudi sa rasama: bijela. Spoznaja da je rasizam rašireni oblik kršenja ljudskih prava. 83 .značaj naglog rasta i razvoja čovječanstva eksplozivan rast koji nameće niz problema (potreba za prostorom. podskupina ljudi i naroda. Razvoj komunikacije dovodi do pojave da svijet «globalno selo». Razgovorom stvara atmosferu povjerenja i razumijevanja za probleme koje nosi to životno razdoblje. Zna sistematsko mjesto ljudske vrste (Homo sapiens) i može objasniti evolutivni razvoj ljudske vrste preko prethumane faze do humane.

a posebno za turizam naše zemlje. istaknutih umjetnika. slike potrebno je o tome kulturnih manifestacija i razgovarati (književna. Metodom razgovora Na plakatima učenici treba pomoći učenicima da da polijepe slike (iz novina prouče sve slikovne ili turističkih prospekata) materijale. Razvijati poštovanje prema bosansko-hercegovačkoj prošlosti i svim zaslužnim ljudima koji su se borili za nju. STAVOVI PONAŠANJA Izgraditi pravilan stav prema historijskoj težnji Bosne i Hercegovine za samostalnošću. naučna djela. Razvijanje sposobnosti geografskog mišljenja o vrijednosti i značanju kulturno-historijske baštine BiH. Znanja o samostalnosti. oruđa i oružja itd. SPOSOBNOSTI Osposobljavati učenike za razumjevanje grafičkih priloga i tematskih karata. historijski razvoja i društveno uređenje BiH Prirodna i kulturna tradicija (baština) BiH 84 . ostalog što nije vidljivo kulturnih spomenika iz na tim grafičkim perioda antike. prokomentirati razlikom pojmova: svaku i zaključiti što sve kulturne ustanove i čini kulturnu tradiciju i kulturni spomenici. Stav o vrijednosti spomenika koji su tokom posljednjeg rata porušeni ili oštećeni čime je okrnjena naša izvorna kulturna baština kao neprocjenjiv elemenat kulturnoghistorijskog identiteta i turističkog proizvoda te potreba za restauracijom. Razvijanje svijesti o bogatom kulturnohistorijskom nasljeđu koje je odraz i dokaz identiteta naroda i vremena u kojem žive. Primjena geografske karte i razvijanje VRIJEDNOSTI. Sticanje sposobnosti razlikovanja različitih stilova umjetnosti i spomeničke vrijednosti te primjena stečenog znanja u savremenom životu. srednjeg prilozima i slikama a vijeka i novog vijeka. nezavisnosti i suverenosti BiH kao države sa demokratskim društvenim uređenjem (2 entiteta i 1 distrikt) Znati prepoznati kulturnohistorijskih spomenika i razlikovati različite stilove umjetnosti i bogate kulturne baštine BiH.GEOGRAFIJA / ZEMLJOPIS NASTAVNI PLAN I PROGRAM GEOGRAFIJE ZA IX RAZRED DEVETOGODIŠNJEG ODGOJA I OBRAZOVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI Geografije za IX razred – 1 sat sedmično – 35 sati godišnje TEME ZNANJE Osnovno znanje o porijeklu imena Bosna i Hercegovina i njenoj starosti Znati imenovati i opisati historijske faze teritorijalnog razvoja BiH. slike. AKTIVNOSTI NASTAVNIKA Metodom razgovora i Metodom razgovora demonstracije naglasiti utvrditi da je BiH bitne sadržaje nastavne zajednica njenih jedinice (korištenje konstitutivnih ploče). Metodom izlaganja pomoći u prezentiranju historijskog razvoja kulturne baštine uz bilježenje bitnog sadržaja na ploči i AKTIVNOSTI UČENIKA Ime.sposobnosti pravilnog uspoređivanja teritorije BiH kroz historiju sa današnjim teritorijem države. kipovi.da se prisjete kulturnih ustanova. (ravnopravnih) naroda. baštinu neke države.) Slike treba na satu Upoznati učenike sa proučiti.

Na kartama treba da pronađu najviše planine i planine koje su zaslužne za održavanje XIV Zimskih Direktnim grafičkim metodama nacrtati tablicu na ploči sa podacima o površini i broju stanovnika (u %) pojedinih geografskih regija BiH. godina i objasniti kako je ledeno doba utjecalo na oblikovanje reljefa u BiH. Danska) Razvijanje sposobnosti snalaženja na geografskoj Izgraditi stav o vrsti granica BiH(orografske i hidrografske) – prirodne granice. Razvijati svijest kod učenika o prirodnoj raznolikosti BiH i bogatstvu kraških i drugih Metodom izlaganja i razgovora te korištenjem zidne karte tražiti od učenika da objasne koje su tri prirodno geografske cjeline BiH i pozvati učenike da na karti pokažu okvirne granice nizijske Bosne. (Belgija. granicama i obliku bosansko-hercegovačkog teritorija te o saobraćajnom značaju i položaju. 85 . planinske i Niske(Mediteranske) Hercegovine. Geografski položaj. Znati pronaći i prepoznati na geografskoj karti različite reljefne oblike. Ponoviti s učenicima endogene i egzogene sile koje stvaraju reljef. Metodom izlaganja upoznati učenike o postanku i formiranju reljefa prije 60 mil. tipovi Sposobnost primjenjivanja ranije stečenih znanja o granicama BiH. Znati sastav i geološku građu reljefa BiH( nastanak reljefa. Da su sposobni shvatiti da veličina teritorije u savremenom svijetu ne znači. Sposobnost učenika da shvate i prepoznaju na karti razlike između prirodne i umjetne granice.automatski. Nabrojati vrste stijena koje grade reljef BiH (specijalno sedimentne koje grade veći dio Bosne i Hercegovine). njegova važnost za opći razvoj kao i perspektivne djelatnosti bosanskohercegovačke privrede. razvijenost i visoki životni standard stanovništva. Znanje o kompleksnosti geografskog položaja BiH u ovom dijelu Evrope.kartografske pismenosti. Znanje o važnosti tri osnovne geografske cjeline BiH za njen geografsko-saobraćajni položaj. obnovom i čuvanjem tih vrijednosti. Holandija. granice i veličina BiH Znanje o veličini. navesti ih da shvate značenje kulturnih manifestacija za razvoj turizma.

Razvijati svijesti kod učenika o značaju tla za proizvodnju hrane te nužnost očuvanja prirodne sredine. 1. klimatski faktori. Metodom razgovora ponoviti kroz pitanja. klima. Znati suprotnosti reljefnih oblika i cjelina (planinsko-kotlinska. Opiši privredni značaj bosansko-hercegovačkih rijeka? Kroz razgovor. Jahorina. tlu. termalnih izvora za razvoj BiH. Razvijati svijest o potrebi borbe protiv onečišćenja voda.o 86 . biljni i životinjskih svijet i pedološka obilježja BiH Znanja o faktorima koji utječu na klimu BiH (znanja o Sunčevu zračenju.močvare) koje bi trebalo zakonom zaštititi. karti «čitanje karte». geološka razdoblja nastanka reljefa. Metodom razgovora navesti učenika da izdvoje najvažnije prirodne karakteristike nastanka različitih klimatskih faktora u BiH. Pomoć u izradi klimodijagrama. Pronaći na karti BiH najveća krška polja BiH. Poticati razvoj ekološke svijesti o očuvanju prirodne sredine. Na slijepoj karti BiH ucrtati površinske vodene tokove. olimpijskih igara (Bjelašnica. Razviti sposobnost prepoznavanja značaja i vrijednosti rijeka. padavinama i najčešćim i najznačajnijim vrstama vjetrova). Klima. o klimi msa klimatskim tipovima BiH. Sposobnost primjene stečenog znanja. Razgovarati sa učenicima o karakteristikama rijeka crnomorskog sliva. reljefne oblike i navesti primjere tih reljefnih oblika u BiH.a posebno za razvoj turizma. Znati objasniti značenje rijeka i jezera te ostalih kopnenih voda na kopnu za razvoj BiH i turizma koji se na njima razvijaju. Osposobiti učenike za pronalaženje usvojenih pojmova na geografskoj karti. Potrebu da se zaštite. karata hidrogradske Izgraditi pravilan stav o značaju vode na kopnu za život ljudi. Razgovarati s učenicima o rijekama. već stečenih znanja. prirodna i vještačka jezera. 2 močvare u BiH i termalne i termomineralne izvore (znati pokazati ih na karti). visinske regije).Na osnovu poznatih klimatskih faktora i elemenata treba da navedu i objasne tip klime zavičaja. uzroke i način njihovog sporog obnavljanja. peripanonska Bosna i Niska Hercegovina). jezera. temperaturi zraka. Sposobnost razlikovanja karakteristika rijeka jadranskog od rijeka crnomorskog sliva. Znati značaj. Navika upozoravanja na elemente ekološke ugroženosti vode na Zemlji. jadranskog sliva. termalne i mineralne izvore. Koje su osnovne karakteristike rijeka crnomorskog sliva? 2. Izvesti zaključak da ovakav reljef je presdudan na kimu gravnog grada BiH. Razviti sposobnost razumjevanja grafičkih priloga (profila rijeka. Na osnovu iskustva potaknuti učenike da se prisjete svih svojstava voda i povežu ih sa gradivom. Sposobnost razumijevanja grafičkih priloga (klimatski dijagrami). industriju i turizam BiH.razgovarati o najvećim rijekama jadranskog i crnomorskog sliva. kontinentalnost. jezera.značaj za razvoj poljoprivrede i turizma BiH. kao i naviku potrebe očuvanja voda na kopnu. Znanja o vrstama tla (pedologija) . Znati. jezerima i moru i njihovom značaju. jadranska zemlja: Navesti učenike na povezivanje. nabrojati tipove reljefa. Korištenje ilustrovanih priloga iz novina. Igman). ponornice. obale bosanskohercegovačkog Jadrana. Razvijati osjećaj čuvanja ljepota naše domovine te upozoravanje na svijest i mogućnost pojave požara u razdoblju ljetnih vrućina. ponornica. Kako planinske barijere utječu na klimu naše zemlje. značenje i utjecaj pojedinih reljefnih oblika za razvoj BiH uopće. vegetaciji te o nihovoj geografskoj rasprostranjenosti kroz tri klimatske – vegetacijske zone. Učenicima dati nekoliko pitanja za ponavljanje i uvježbavanje gradiva o klimi. reljefnih oblika koji su od ogromne važnosti za poljoprivredu. Da znaju pokazati na karti klimatske regije BiH i da znaju navesti i opisati tipove klime i objasniti utjecaj klime na privredni razvoj BiH. biljnom i životinjskom svijetu i zaštiti okoliša: Razvijanje interesa kod učenika za usvajanje gradiva o klimi BiH.Reljef BiH – reljefne cjeline. geografski položaj BiH. Učenici treba da ponove pojmove vrijeme. Znati imenovati vode (rijeke. Znati rijeke jadranskog i crnomorskog sliva/njihove karakteristike). Stav o prirodnim ljepotama naših voda. jezera. cikloni i anticikloni. Vode BiH: Rijeke i jezera Znati razlikovati karakteristike jadranskog od rijeka crnomorskog sliva. Znati objasniti značaj podzemnih voda. koje se obrađuje. analiza geografskih podataka i generalizacija istih: Sposobnost povezivanja usvojenog znanja o reljefu BiH i formiranje geografskog mišljenja o međuzavisnosti prirodnih i društvenih procesa. a na osnovu pripremljenih pitanja.

razgledanja i fotografisanja pojedinih naselja i njihovih znamenitosti (Škola u prirodi). Znati osnovne značajke razvoja naseljenosti. Razgovarati o najatraktivnijim turističkim destinacijama. Sposobnost razumjevanja dobno-spolne piramide.vođena pitanja) stanovništvu i naseljima: Voditi razgovor o tome kako i kada su nastali prvi gradovi u BiH? Razgovor o nastanku i razvoju modernih gradski centri BiH? Upoznati učenike o znamenitostima glavnog grada BiH i većih regionalnih centara (uputiti učenike na pronalaženje informacija o ovim gradovima) Razvijati osjećaje razumijevanja problema sa kojim se suočava bosansko -hercegovačka privreda(veliki broj nezaposlenih i niska zarada zaposlenih). pismima. njihovom privrednom značaju: Sa učenicima na slijepoj karti ucrtavati ponornice BiH i upisati njihove nazive.mreže. analize i sinteze. Na slijepu kartu BiH unijeti lokacije. opisivanja i logičkog zaključivanja. godine do posljednjeg popisa 1991. Na plakatima koje će pripremiti (grupa učenika) treba da nalijepe slike iz novina. Pozitivan stav o ravnopravnosti spolova.) što omogućava istraživačko učenje i učenje sa razumjevanjem. geografskih karata i pomoćnih tekstova. Da znaju uzroke koji su uslovili poremećaje u polnoj i dobnoj strukturi stanovništva BiH. Razvijati kreativnost u radu i osposobiti učenike da uočavaju veze i razlike između nacionalne i religijske strukture stanovništva. Znanje o osnovnim razlikama između seoskog i gradskog neselja. Osposobiti učenike za razumjevanje savremenih procesa koji opterećuju bosanko-hercegovačku privredu. Razvijanje . tablica o proticaju itd. Učenici treba da odgovore na pitanja: Gdje stanuju? Koji su faktori utjecali na produženju života stanovnika BiH? Šta treba uraditi da bi poboljšali obrazovnu strukturu BiH? Ima li u vašoj okolini nepismenih stanovnika (uzroci i posljedice? Na (slijepoj-demografskoj karti BiH). Pripremiti grafofolije (plakate sa ucrtanim vještačkim jezerima i HE na njima. gustoća naseljenosti.religiji. Razgovarati o iskustvu sa vodama u BiH. 3. vjerskoj. Znanje o biološkoj. tercijarnom i kvartarnom sektoru (razlikovanje tercijarnog i kvartarnog sektora djelatnosti). Razvijati sposobnost uspoređivanja i razlikovanja pojedinih sektora djelatnosti. Koje je najveće prirodno a koje vještačko jezero BiH? 4.jeziku. Upoznati učenike sa rudama i Sposobnost analize dijagrama kretanja broja stanovnika BiH od prvog popisa 1879. Razvijati pozitivan stav prema vjerskoj i nacionalnoj pripadnosti(tolerancija). Metodom razgovora uvesti učenike u problematiku o (pogodna. Da znaju odrediti udio stanovništva u primarnom. kartograma. emigracija. Razvijati sposobnost upoređiv. etničkoj. zbog negativnog prirodnog priraštaja. (kompariranja ). nizijskih i kraških predjela). učenici. razmještaju i kretanju (dinamici)stanovništva u BiH. Shvatanje da BiH u daljnjem razvoju treba mlade. geografskih i dr. Izgraditi pravilan stav prema očuvanju i zaštiti znamenitosti neselja BiH. godine (analizira grafikone o broju kretanja stanovništva od 19911995 i od 1995 – 2006. vanjske i unutrašnje migracije itd. Uvažavati pravo svakog čovjeka da odlučuje o mjestu rada i stanovanja.njegovanje i sticanje navike:upoznavanja obilaska. Pomagati učenicima pri izradi starosno-spolne piramide. Koje turističko značenje imaju vode na kopnu? 6. navedi i pokaži na karti nekoliko banjskih lječilišta u BiH? 5. Upoznati učenike o fazama razvoja BiH privrede od manifakturnoindustrijske preko socijalističke do tranzicijske faze. Razvijati sposobnost primjene stečenog znanja o Razvijati stajalište (stav) o potrebi obnove stanovništva BiH i nužnoj pranatalitetnoj politici. Znati osnovna obilježja i historijski slijed migracija kao i uzroke vanjskih i unutrašnjih migracija. godini. migracije. Razvijati poštovanje i ljubav prema naseljima širom BiH. Znanje o problemima bosanskohercegovačih sela (opisati gradove BiH i znati osnovne podatke o svakom od 6 najvećih gradova BiH). perspektivne i kreativne ljude. Kvalitet kopnenih voda u BiH? Metodom razgovora ponoviti pojmove natalitet motalitet. glavnih rudnomineralnih bogatstva BiH Izraditi privrednu kartu BiH Da navedu mjesta – rudarske basene koji 87 .pripremiti grafofolije sa riječnom mrežom BiH. ili one koje su sami fotografirali ili nacrtali gradova ili sela u kojima žive i da opišu šta vide na fotografijama ili slikama. Znaju probleme s kojima se suočava savremena bosansko-hercegovačka privreda u tranzicijskoj fazi. imigracija. Priprema didaktičkog materijala grafikona. karata i strukturnih krugova. obrazovnoj i ekonomskoj strukturi stanovništva. Razvijati pravilan stav prema vlastitoj naciji. a koje su vezane za vode BiH.) Sposobnost prepoznavanja i uočavanja uzroka i posljedica migracija u BiH. treba da unesu mjesta guste i vrlo rijetke naseljenosti (krški predjeli) i da objasne zašto je to tako. ( Da znaju razlikovati političke i ekonomske migracije). sekundarnom. Stanovništvo i naselja BiH Znanje o broju stanovnika u 2005. prema procjenama. prirodni priraštaj. Razvijati sposobnost usporedbe seoskih naselja (brdskih.

Pomoći učenicima pri unošenju na kartu mjesta i područja rudnomineralnih ležišta i energetskih izvora. pomoć pri analizi privredne karte BiH. energentima i rudama u svakodnevnom životu. a samo hemijska industrija («Soda so». Upozoravati na ekološke probleme izazvane zastarjelom tehnologijom nekih grana bosansko hercegovačke industrije. Izrada zadataka objektivnog tipa za provjeru stečenog znanja. Izrada tabele stepena obrazovanosti stanovništva BiH. Stjecati naviku štednje električne energije i razvijati pozitivan odnos prema radu. (rad u grupama) Izrada folije sa tabelom foliju ispravnih odgovore. Osposobiti učenike za razumjevanje tematskih karata i primjenu stečenog znanja na fizičkoj geografskoj karti BiH. (objasniti!) Priprema didaktočkog materijala potrebnogbza obradu ove nastavne teme. raspolažu sa značajnijimm količinama(nalazištima) ruda metala. Razlikovanje tri osnovne poljoprivredne regije (karakteristike poljoprivredne proizvodnje za svaku regiju pojedinačno). «Polihem» i «Bosnalijek») proizvode plasiraju na tržište u okruženju.nemetala. Da prehrambena i drvna industrija imaju sve potrebne sirovine na teritoriji BiH ali su nedovoljno razvijene. Upoznati učenika sa pet osnovnih ekonomskih regija na teritotiji BiH. mineralnih i enegentskih bogatstva i mogućnostima njihovog iskorištavanja. «Dita». Uvažavati sve promjene u privredi BiH . Razvijati svijest o poljoprivredi kao perspektivnoj djelatnosti bosansko hercegovačke privrede u sklopu proizvodnje zdrave hrane.energenata Namjena pojedinih ruda – enrgenata.Privreda BiH – prirodni i društveni uslovi za razvoj privrede energetskim izvorima kojima raspolaže BiH /rad na geografskim kartama/( ležišta rudnog bogatstva i lokacije energetskih izvora).ekološku svijest naglašavajući utjecaj energetskog sistema na kvalitet zraka i vode u BiH. Razvijati sposobnost kartografske pismenosti i osposobljavati učenike za samostalan rad. Znati prirodne i društvene uslove razvoja bosansko-hercegovačke poljoprivede i osnovne probleme njenog razvoja. Znaju ekološke probleme vezane za energetski sistem koji utječe na kvalitet zraka. Izgrađivati pravilan stav o mogućnostima razvoja bosansko hercegovačke privrede. Izrada folije sa grafikonom runih. 88 . Razvijati interes za nastavni predmet . vode i tla.kao faktore njenog razvoja . Znanje o nekokurentnosti BiH privrede i potrebi njenog prestrukturiranja.

Razvijati ekološku svijest. kao i mogućnosti razvoja svake od regija. Regionalna podjela BiH: Regija BiH Da znaju koje su četiri osnovne prirodno i društveno geografske regije BiH.5% (potreba (da bar 15-20% teritorije naše države 89 . Sposobnost primjene stečenog znanja i razvijanje geografskog mišljenja o zaštiti životne sredine.koja imaju mogućnosti za razvoj itd. Upoznati učenike da BiH ima velike turističke potencijale koji nisu. klimi. Analiza tabelu učešća zaštičenih zona u ukupnoj Metodom razgovora treba uputiti učenike na činjenicu da je učešće zaštičenih zona u ukupnoj površini BiH svega 0. Stvarati ugodnu. Stjecati naviku korištenja različitih izvora znanja (novine. Osposobljavati učenike za formiranje geografskog mišljenja. kakav je reljef a kakva gustina naseljenosti. vazduh. sudjelovanje u saobraćaju. tlo).marketinga i da zaključe kakav utjecaj ima propaganda na ovu privrednu gradu u BiH.(turističke destinacije) Razvijati sposobnost uspoređivanja i razlikovanja (prednosti i nedostataka) pojedinih vrsta saobraćaja.planine) njegov krah 90-tih godina (zbog rata). Objasniti ulogu zračnog saobraćaja i znati aerodrome u BiH. sposobnosti analize grafičkih priloga i primjene stečenog znanja kao i razvijanja sposobnosti snalaženja na geografskim kartama. Razvijanje sposobnosti uspoređivanja posebnosti turističkih regija kao i primjenu stečenog znanja o tipovima i vrstama turizma u BiH. Znati koji su najveći zagađivači životne(geografske sredine). fotografijama. iskorišteni. Metodom razgovora (pitanja) treba utvrditi pređeno gradivo: Šta je saobraćaj.znanje o trenutnom stepenu razvijenosti privrede. najpoznatije površinske i podzemne tokove. itd). vrste saobraćaja. turistički slabo razvijena područja BiH. slikama i drugim grafičkim materijalom koji se odnosi na regiju koja se obrađuje. Znati oblike turizma koji imaju razvojne mogućnosti. turističke vodiči. biljnom svijetu i zaštiti okoliša u regijama. tlu. Unošenje u slijepu kartu najznačajnijih planina. Opisati razvoj željezničke i cestovne mreže kroz historiju i njen značaj za razvoj BiH. Znanje o glavnim nodalnofunkcionalnim centrima svake od regija i. Sticati naviku pozitivnog odnosa prema radu i naviku rada u grupama i parovima.tolerancija. uloga i značaj saobraćaja za razvoj neke države. ilustracija:prospektima. znati osnovne karakteristike (prirodne i društvene). kreativnu i stvaralačku atmosferu u razredu. monografije. ravnica (reljefnih cjelina) rijeka. Sposobnost uočavanja veze između različitih vrsta prirodnih resursa i njihovog značaja za razvoj regije. Izgrađivati pozitivan stav prema turističkim mogućnostima BiH i razvijati pozitivan odnos prema radu i saradničkom učenju s nastavnikom ili ostalim učenicima u razredu. Sposobnost utjecaja na Razviti stav o poštovanju i ljubavi prema prirodnim ljepotama BiH. Geološki aspekti Znati elemente ugroženosti geografaske sredine (voda. Razvijati sposobnost uočavanja međuovisnosti saobraćaja i turizma. područja sa većom gustinom naseljenosti i nadalno funkcionalnih centara. Učenicima dati pitanja za ponavljanje i uvježbavanje gradiva o geografskom položaju. te naglasiti utjecaj saobraćaja na kvalitet životne sredine. Upoznati učenike da turizam dostiže svoj maksimum u razdoblju Socijalističke Jugoslavije (olimpijske igre . Razvijati pravilan odnos prema čuvanju i zaštiti prirode kao i prema prirodnim i društvenim geografskim ljepotama i različitostima BiH. da objasne pojam propagande . Uvažavati dolazak stranih gostiju (bez obzira na politiku. Priprema didaktičkog materijala potrebnog za obradu ove nastavne teme(reljefna karta BiH) Posjeta nekoj turističkoj agenciji. jezera.Saobraćajnoturističke vrijednosti BiH Znati definirati pojam saobraćaj i međuovisnost sa turizmuom. Razvijati uvjerenje da svako od nas može učiniti mnogo na zaštiti i unapređenju životne Učenici će objašnjavati na koji način se može uključiti u rješavanje ekoloških problema. vjersku i rasnu pripadnost) . Sposobnost uspoređivanja posebnosti jedne sa ostalim regijama BiH. Upoznati učenika sa preduslovima i ograničavajućim faktorima razvoja turizma. Učenici individualno ili sa nastavnikom treba da posjete jednu ili više turuističkih agencija. Pomoći učenicima pri izradi slijepe karte i prezentaciji regije koju obrađuje. Razvijati sposobnost individualnog rada te primjene kreativnosti u radu.u potpunosti. nacionalnu.Značaj unapređenja BiH turizma za razvoj i zapošljavanjed stanovništva. (rad u grupama) detaljano opisivanje jedne od četiri regije BiH. Najrazvijenija grana turizma u BiH. Da (na času) prezentiraju svoja iskustva i tok posjete. učenika. Da znaju najpoznatija rudna ležišta. Primjena stečenog znanja u svakidašnjem životu.

čišćenja školskog dvorišta i okoline. prikupljanje informacija o geografskim objektima koji se posmatraju i posjećuju. Razvijati ekološku svijest o zaštiti biljnih i životinjskih vrsta na okolini i na prostoru BiH. uočiti proces i posljedice djelovanja egzogenih sila.vjetra . treba da uđe u neki program zaštite . karakteristike flore i faune. analiziranja . površiti u BiH. Objašanjavanje pojava i procesa. Posmatranje. Sposobnost izražavanja emocija za neke grandiozne oblike koji su posljedice djelovanja prirodnih sila.. koji su se dešavali li se dešavaju na lokacijama koje učenici posmatraju i proučavaju (kraška korizija i erozija. Nastava u prirodi (terenska nastava) Na nastavno . Hrvatskoj.naučnim ekskurzijama(dva puta u toku školske godine) upoznati prirodne i društvene pojave na prostoru BiH i posljedice njihovog djelovanja Sposobnost posmatranja. stanovnike (okolinu) u BiH na rješavanju problema geoekologije. sredine i prirodne okoline u BiH. djelovanje snage tekuće vode.zaštite geografske sredine Metode i sredstav zaštite životne(geografske sredine). 90 . odvajanja bitnog od nebitnog. postavljanje pitanje. Albaniji. kao i vrste naselja i načina života ljudi – privredne djelatnosti). Evropi. Organizirati akciju provoditi kontinuirane akcije na sakupljanja starog papira. Znati šta je to «fenomen staklenika» Znati na koji se način i koja sredstva uništavaju( nagrizaju) ozonski omotač). Uočiti proces i posljedice djelovanja čovjeka na promjene u prirodi.parkovi prirode. zaštićene zone itd) po Evropskim mjerilima. Pomoći učenicima u organizaciji akcija sakupljanja starog papira i pri izradi plakata upozoravanja stanovništva na pogubnost nastavka zagađivanja životne sredine.. nacionalni parkovi. Razvijati naviku korerktnog i zaštitničkog odnosa prema okolini i prirodi. Razviti sposobnost uočavanja uzroka zagađenosti životne sredine i zašto to čovjek čini sam sebi. Njemačkoj i Norveškoj. Učenici će objašnjavati kako i zašto koristiti kante za smeće.

Međunarodne krize koje su prijetile da prerastu u ratni sukob. Može objasniti i razumije zašto su izbile političke krize. razvijaju sposobnost multiperspektivnosti (gledanje na događaje iz različitih uglova). Jasno formuliše ciljeve časa . Pojam imperijalizam. Priprema analizu izvora u skladu sa postavljenim ciljevima. OBRAZOVNI ISHODI Znanje historije. 91 . tehničkog i kulturnog napretka. Razumije značaj naučnog.Manjinski narodi.Privre da idruštvo u BiH u doba Austro-ugarske vladavine.Borba za crkvenoškolsku i vakufskomearifsku autonomiju. Određuje kriterije za procjenju znanja i ocjenjivanje učenika. Naučna. Priprema zadatke za učenike. Evropske i UČENIK Zna koje su zemlje najveće kolonijalne sile i njihove kolonijalne posjede.Aneksija.Vojno političke saveze i njihove članice. Razviju svijest o tome kako je razvoj nauke i tehnike uticao na život ljudi Učenici analiziraju izvore koji iz različitih perspektiva govore o kolonijalnoj politici .Kalajevo doba.Nastanak političkog života i stranaka. razmjenjuju mišljenja i izvode zaključke.tehnička i kulturna dostignuća na prijelazu dva stoljeća.proces i sadržaj UČITI Berlinski kongres i okupacija BiH.Obrazovne i kulturno-prosvjetne prilike. Zna uzroke i povod izbijanja Prvog Vrijednosti.HISTORIJA / POVIJEST Tematske cjeline / teme CILJEVI I ZADACI OČEKIVANI REZULTATI. ponašanje Aktivnosti učenika Aktivnosti nastavnika Evropa i evropske zemlje do Prvog svjetskog rata Učenici razvijaju svijest o tome kakav je bio odnos velikih sila prema kolonijama kako se razvijalo suprotnosti i formirali savezi velikih sila . Razumije i može objasniti kolonijalnu podjelu svijeta. Istražuju temu i odgovaraju na postaljene zadatke. stavovi.

tehnički i kulturni razvoj. Razvijaju svijest o tome Učenici analiziraju različite izvore . iznose vlastiti stav . Zna odluke Versajskog mira. razmjenjuju mišljenja rješavaju postavljene zadatke . Kako je tekao naučni.privredne i kulturne tokove razvoja BiH u doba austrougarske uprave. fašizam.Pojmove:komunizam socijalizam. Razvijaju svijest o tome kako se ekonomska kriza odražava na život ljudi . Zna da navede ličnosti koje su obilježile razdoblje. Razumije i može da objasni razvoj evropskih država.Nauka. Razumije i može da objasni razvoj vanevropskih država.Kolonije i borbe za novu kolonijalnu preraspodjelu. da su se najveće promjene odigrale u Aziji gdje jača nacionalna svijest i demokratija.Glavne frontove.Kako je tekao svakodnevni život ljudi. Svakodnevni život. Uzroke izbijanja rata.Nastanak novih 92 . Šta je Društvo (Liga naroda).tehnika i kultura na prijelazu dva stoljeća. Mogu da objasne politička kretanja i društvene sisteme nakon Prvog svjetskog rata Učenici razvijaju svijest o tome kako dolazi do političkih preokreta u zemljama liberalne demokratije. Arapske zemlje. Prvi svjetski rat (19141918) Uzroci i povodi izbijanja rata.Zna revolucije u Rusiji.Ratne operacije Učenici razvijaju svijest o tome da su suprotnosti interesa velikih sila doveli do izbijanja svjetskog sukoba . istražuju teme. usmjerava aktivnosti učenika na času i na osnovu jasno postavljenih kriterija ocjenjuje učenike Analiziraju izvore. svjetskog rata.Velike međunarodne krize pred prvi svjetski rat. Učenici razvijaju svijest o tome da se Versajskim mirovnim ugovorom mijenjala politička kartaEvrope.Evropski vojnopolitički savezi. Pojam liberalna demokratija.Razvoj Italije i Njemačke između dva svjetska rata. Priprema analizu izvora (formulišu pitanja za analizu) u skladu sa postavljenim ciljevima časa. Organiziraju i usmjeravaju aktivnosti učenja na času.Revolucije u Rusiji (reducirati sadržaje). Razumije i može da objasni uzroke pojave i posljedice velike ekonomske krize. da su formirane nove države u Evropi. Definišu kriterije za procjenu znanja učenika u skladu sa postavljenim ciljevima časa.Razumije značaj liberalne demokracije. mogu da razlikuju uzroke i povod.Može objasniti i razumije posljedice Prvom svjetskog rata.Države nastale nakon Prvog svjetskog rata. Politička i društvena zbivanja u vanevropskim zemljama (Indija.Rezultate i posljedice Prvog svjetskog rata. Zna koje nacionalne manjine žive U BiH. Razumije i može da objasni posljedice pojave totalitarnih režima. Japan.Članice sila Osovine. Svijet između dva svjetska Versajski mir i njegove odluke.vanevropske zemlje do Prvog svjetskog rata Glavne političke. Rezultati i posljedice Prvog svjetskog rata. Mogu da nabroje sličnosti i razlike totalitarnih režima u Evropi. Osmansko carstvo (Turska). Kina. razmjenjuju stavove. Razumije značaj naučnotehnoloških dostignuća i kulturnog napretka. nacizam. Interesi velikih sila.Razumije i može objasniti kako su se ratni sukobi odrazili na svakodnevni život ljudi i položaj žena.Razumije i može objasniti značaj revolucija u Rusiji. da je završetak rata donijeo promjene i na drugim kontinentima. Razvijaju svijest o tome kako su ljudi živjeli u vrijeme ratnih sukoba i kako se mijenjala uloga žena u ratu. Pišu istraživačke radove o promjenama u svakodnevnom životu u vrijeme ratnih sukoba. Zna ličnosti koje su obilježile period. odgovaraju na pripremljene zadatke .Prvog svjetskog rata. Razumije i može objasniti zašto je borba za novu podjelu svijeta dovela do izbijanja Prvog svjetskog rata. zemlje Latinske Amerike i SAD-e). totalitarna država. Razdoblje svjetske ekonomske krize.Frontovi (ratišta). Priprema pitanja za analizu izvora u skladu sa postavljenim ciljevima časa. U grupama istražuju zadatu temu i prezentiraju je na portfoliju.

Istražuju i prezentiraju temu. Kada i zašto je održan Nirnberški proces. Razvijaju svijest o poziciji BiH u Prvom svjetskom ratu kako je došlo do formiranja Kraljevine SHS i poziciju BiH u njenim okvirima. o položaju i stradanju civila u Drugom svjetskom ratu Učenici razvijaju svijest o značaju suđenja ratnim zločincima u Drugom svj. Kako se period Hladnog rata odrazio na mir u svijetu.Nacizam u Njemačkoj. Može objasniti položaj žena i djece u ratu. Međunarodno priznanje Republike BiH. Obrazovno kulturni život. Kreira poticajno okruženje za učenje. Priprema aktivnosti učenja na času u skladu sa postavljenim ciljevima. Političke krize i ratove. Završne ratne operacije. Fašizam u Italiji. Razumije značaj osnivanja OUN-a.Politička.društvena i kulturna zbivanja u BiH između dva svjetska rata. Učenici razvijaju pozitivan stav o dekolonizaciji i integrativnim procesima u Evropi i svijetu. iznose vlastite stavove. Kulturne tokove. Politički. Liberalna demokratija. Politički i ekonomski položaj BiH od 19451990god. Kreiraju poticajno okruženje za učenje. Položaj žena i djece u ratu. Kada i zašto je osnovana OUN. Učenici analiziraju različite izvore. Formulišu pitanja za analizu izvora i pripremaju zadatke za učenike. Antifašistička koalicija. ratu. Definiše kriterije za ocjenjivanje Učenici analiziraju različite izvore. Izgrađuje kriterije za ocjenjivanje. Usmjeravaju aktivnosti učenja.rata država na evropskom kontinentu. (1939-1943). Drugi svjetski rat (1939-1945) Uzroci i povodi izbijanja rata. Može objasniti i razumije zašto je došlo do velikih političkih kriza i lokalnih ratova. Komunističke zemlje i pad komunističkih režima.Prvi ratni period(1939-1943). razmjenjuju mišljenja iznose vlastiti sud. društveni i ekonomski razvoj BiH od 1996- kako se velika ekonomska kriza odrazila na političku situaciju i zaoštravanje međunarodnih odnosa što je dovelo do ponovnog stvaranja političkih i vojnih blokova. I kakav je njen privredni i kulturni razvoj. Razumije značaj antifašističke koalicije. Razumije i može objasniti zašto je održano suđenje u Nirnbergu. o značaju formiranja antifašističke koalicije i anlanske povelje.Poraz sila Osovine. Učenici razvijaju sposobnost da na osnovu primjera iz svakodnevnog Učenici analiziraju različite izvore. Može objasniti i razumije politiku zemalja „trećeg svijeta“. Socijalizam. na osnovu osnovu istraživanja teme izvode zaključke.Društvo (Liga naroda). Stanje i prilike u vanevropskim zemljama od 19181939god. Razumije i može objasniti tok rata. Nastanak evropske zajednice. Razvoj nauke i kulture u BiH u drugoj polovini XX stolj.Stanje u BiH u II svjetskom ratu. iz temelja izmijenio život čovječanstva. Disoluciju Jugoslavije. Učenici su svijesni da je naučni i kulturni razvoj u XX st. Razvijaju svijest o ulozi OUN-a u svijetu. Život pod okupacijom. Razvijaju sposobnost da sagledaju različite poglede na formiranje vojnopolitičkih saveza . Vojno političke saveze. Najvažnija dostignuća iz oblasti nauke i tehnike. Može objasniti i razumije značaj formiranja evropske zajednice. iznose vlastiti stav. Prekretnice rata i glavne ofanzive savezničkih snaga (1943-1945). Formiranje antifašističke koalicije. Nučno-tehnološka otkrića i uspjesi između dva svjetska rata. razmjenjuju mišljenja Istražuju i predstavljaju Nastavnici pripremaju 93 .Sovjetski savez (SSSR). učestvuju u aktivnostima učenja na času. Posljedice rata. Razumije i može objasniti posljedice rata. Prekretnice rata (bitke) i tok ofanziva savezničkih snaga.Formiranje saveza sila Osovine. Svjetska ekonomska kriza. Može objasniti i razumije zašto su formirani vojno politički blokovi nakon II svjetskog rata. Pripremaju aktivnosti učenja na času u skladu sa postavljenim ciljevima. Razumije i može objasniti uzroke rata. Usmjerava aktivnosti na času. Razumije značaj naučnog i tehnološkog razvoja. Može objasniti i razumije kulturne tokove. Prilike u BiH u Prvog svjetskog ratu. Pripremaju argumentaciju za učešće u debatama na času.

Učenici su svijesni značaja Haškog Tribunala. temu. Dejton. Pad komunističkih režima i nova realnost. Izrađuju smjernice za planirane aktivnosti učenja.Savremeno doba (19452000god. života razumiju ekonomski razvoj BiH od 1945-1990 . Izrađuju svijest o značaju očuvanja kulturne baštine BiH. Elektronsko doba. Razumije i može da objasni različite interese jugoslavenskih republika. Razumije značaj Dejtonskog mirovnog sporazuma. Razumije i može da objasni politički. društveni i ekonomski razvoj BiH od 1996-2000. Razvija pozitivan stav prema tekovinama kulturnog razvoja ovog perioda. Može da objasni i razumije prilike u BiH za vrijeme II svjetskog rata. god.Rat i njegove posljedice.). tehnička i obrazovno kulturna dostignuća.(?). Najveće političke krize i ratovi. Nastanak i širenje evropske zajednice. Razumije i može da objasni položaj BiH u jugoslavenskoj federaciji. Učenici razvijaju svijest o značaju medija na formiranje javnog mijenja i njihovoj ulozi u ratu vrijeme rata. Naučna.kulturni život). BiH u stoljeću XX BiH u prvom svjetskom ratu.Nastanak bloka zemalja „trećeg svijeta“ i njihova politika. Daju jasna uputstva i usmjeravaju aktivnosti učenja. procesuiranje učenja u skladu sa postavljenim ciljevima. Poslijeratni period (1945-1990). BiH u II svjetskom ratu (19411945). 94 .Stanje i prilike u BiH između dva svjetska rata: Kraljevini SHS/Jugoslaviji (politički. Razumije i može da objasni prilike u BiH za vrijeme I svjetskog rata. Disolucija SFR Jugoslavije i sticanje nezavisnosti. privredni i obrazovno. Može da objasni i razumije tok i posljedice rata. Primjenjuje koncept multiperspektivnosti Organizuju posjete muzeju ili kulturno historijskim spomenicima. Post dejtonski period do 2000god. Međunarodno priznanje Republike BiH. Pripremaju i koriste različite tehnike učenja i analizu različitih izvora . Blokovska podjela.Razumije značaj naučnog i kulturno razvoja BiH u drugoj polovini XX stolj. Razumije i može da objasni razvoj BiH između dva svjetska rata. Osnivanje OUN-a. procesuiranja svih ratnih zločina . 2000god.

Veze između karakterističnih veličina hidrauličnopneumatskih sistema. ponašanje stavovi. Razvijanje vještina i navika u cilju profesionalne orijentacije učenika. IX razred – 1 čas sedmično.TEHNIČKA KULTURA . kompresori. Izrađuje didaktički materijal. Koristi instrumente za mjerenje hidrauličnopneumatskih veličina. Aktivnosti učenika Aktivnosti nastavnika Znanje Tehničke kultura: Proces i sadržaj Mehatronikamašinstvo Učiti: Prenos signala i snage pomoću hidrauličnih i pneumatskih sistema. Analiziraju elektromotornog elemente pogona. Razvijanje svijesti o uticaju naučno–tehnološkog razvoja na život čovjeka. primjena hidrauličnih sistema. poštivanje i provođenje općih i ličnih mjera zaštite na radu. Veza između glavnih elemenata elektromotornog pogona Učenik : Prepoznaje osnovne elemente hidrauličkog i pneumatskog sistema. Osnovni elementi pneumatskih sistema. Pažljivo rukuju i održavaju mjerne i kontrolne instrumente. Afirmacija rada i stvaralaštva. primjena pneumatskih sistema. mjerni instrumenti) i prezentira njihov rad i funkciju. Priprema očigledna nastavna sredstva vezana za hidraulične i pneumatske sisteme (pumpe. ventili. 34 časa godišnje Tematske cjeline/ Teme CILJEVI I ZADACI REZULTATI/ ISHODI OČEKIVANI OBRAZOVNI Vrijednosti. Shvatanje značaja Prate izlaganja i prezentacije predmetnog nastavnika. Osnovni elementi hidrauličkog sistema. Postavlja različite vrste Mehatronikaelektrotehnika Prepoznaje elektromotornog elemente pogona i 95 . Ostvaruje radnu i stvaralačku atmosfere u razredu. Bira zadatke i probleme u skladu sa NPP i mogućnostima učenika. Analiziraju elemente hidrauličko-pneumatskih sistema. Poštivanje kućnog reda.

montira. Uočava prednosti mašina sa automatskim upravljanjem nad klasičnim mašinama. elementi za priključivanje na izvor struje). demontira i otklanja kvarove na električnom zvoncetu. imovine. obučava ih u očitavanju mjernih veličina i u uočavanju grešaka u procesu mjerenja. Donošenje logičnih i samostalnih zaključaka o značaju tehničkih tvorevina i tehnoloških dostignuća u životu čovjeka. Priprema elektromotornog crteže i sheme. Prepoznaje osnovne mehanizme mašina: pogonski. sredstva za rad za kombinovanim upravljanjem). Analiza mjernih vrijednosti u upravljačkom sistemu. priključni napon. telefon. 96 . Prikupljanje. snaga. Ispoljavanje spremnosti za saradnju i pružanje pomoći drugim. Afirmacija stvaralaštva. Pruža neophodnu pomoć učenicima pri sagledavanju uticaja mehanizacije na produktivnost rada. uočavaju funkciju i značaj ovih elemenata. shvata njihove funkcije. vodeći računa o mogućnostima i potrebama učenika. modele pogona. Koristi mjerne instrumente u elektrotehnici i objašnjava greške do kojih dolazi pri mjerenju i očitavanju. analiziraju grafičke priloge i druga očigledna nastavna sredstva i izvlače zaključke o značaju automatike u sistemu proizvodnje. Mjeri veličina u elektronici. Objašnjava učenicima važnost signalnih uređaja u zaštiti objekata. Signalni uređaji. koristeći model ili grafički prikaz. Karakteristične osobine radnih mehanizama (izbor motora. signalni uređaji). Vježbaju očitavanje pojedinih mjernih veličina i uočavaju greške mjerenja. znanja i Priprema elektroničke elemente i upoznaje učenike s njihovom funkcijom i montažom. Razvijanje svijesti o potrebi racionalnog korištenja energije i potrebi očuvanja okoline. Mehatronikaelektronika Razvija svijest o značaju elektronike u životu čovjeka (TV. Automatizacija procesa rada. Uz prisustvo nastavnika vrše mjerenje pojedinih veličina u elektronici. prenosni i izvršni. kao i uticaj mehanizacije na produktivnost proizvodnje. Priprema mjerne instrumente. Razvijanje navike održavanja sredstava za rad. spremnosti Ispoljavanje spremnosti za primjenu stečenih znanja i vještina u praksi. modernizacije proizvodnje u cilju povećanja produktivnosti rada. Podstiče učenike na samostalnost i kreativnost.. Izrada osnovne tehničke dokumentacije pri mjerenju. Koristi model interaktivne nastave.. Primjena pravila i propisa pri provjeri mehatroničkih sistema. sredstva za rad sa elektronskim odnosno numeričkim upravljanjem. analiziraju rad pojedinih signalnih uređaja uz primjenu očiglednih nastavnih sredstava i shema. radni mehanizam. Prepoznaju osnovne elemente elektroničkog sistema i shvataju njihovu ulogu. primjene mjera zaštite na radu i zaštite okoline. analiza signala u mehatroničkom sistemu. Koristi pojedine signalne uređaje i analizira signale u mehatroničkom sistemu. Prednosti automatskih mašina za obradu metala nad klasičnim mašinama.(elektromotor. Mjerenje veličina u elektronici. Shvatanje značaja blagovremene i ispravne komunikacije među ljudima. Priprema očigledna nastavna sredstva i izlaže nastavnu građu. Donošenje sudova i zaključaka na osnovu provjerenih činjenica. upoznaje učenike s njima. Ispoljavanje za saradnju. Provodi mjere zaštite na radu.). spojni elementi elektromotora sa radnim mehanizmom. Prate izlaganje nastavnika. Podjela automatiziranih sredstava za rad (sredstva za rad sa mehaničkim upravljanjem. elektronska obrada podataka i memorisanje podataka. Automatika i sistem upravljanja Osnovni pojmovi automatskog upravljanja. jednostavnih pitanja u cilju potsticanja učenika na razmišljanje i davanje ispravnih odgovora.

Učestvuju u izradi ilustracija-crteža. stiče vještine. d) Zaštita životne okoline. vjetrovi. prednosti obnovljivih izvora energije nad neobnovljivim. priručnike. c) Saobraćaj. proces transformacije energije. internet (po mogućnosti). Samostalno proučava odabrane oblasti. kreiraju obrazovni pano. Problemi energije u svijetu. Proširuje već stečena znanja iz pojednih oblasti koje odabrao za izbornu nastavu. Priprema grafičke prikaze rada pojedinih tipova mehatroničkih uređaja i objašnjava njihov rad.Obnovljivi izvori energije CNC mašine način upravljanja. b) CNC mašine. Energija uspostavljnje korelacije sa sadržajima iz fizike. Podjela izvora energije (obnovljivi izvori. Skreće pažnju učenicima na: moguće kvarove na pojedinim elektroinstalacijama. grupnom i frontalnom radu. Proširivanje znanja i sticanje novih znanja iz jedne od sljedećih oblasti: a) Robotika. Pored udžbenika i osnovne literature koriste i druge izvore: enciklopedije. posmatra i zaključuje. prikuplja informacije i podatke. plima i oseka. saobraćaju. alatima i aparatima. Izborni dio (konkretan program izbornog dijela utvrđuje nadležni organ škole na osnovu potreba lokalne zajednice. interesa učenika i mogućnosti škole). Uočava i razumije: značaj energije u savremenom svijetu. Obnovljivi izvori energije (vodeni tokovi. prate zanimljive članke i informacija sa medija. 97 . energija sunca). Analiziraju grafičke priloge na kojim su prikazana pojedini obnovljivi izvori električne energije. Pruža prvu pomoć u slučaju povreda. Uočavaju značaj finalne energije u: industriji. Dosljedno izvršavaju sve zahtjeve nastavnika u individualnom. domaćinstvima. Uočavaju važnost korelacije nastavnih sadržaja tehničke kulture i ostalih predmeta. neobnovljivi zvori).

. primjeni u komunikaciji i rješavanju problema. PODRUČJA UČENJA CILJEVI I ZADACI . .da učenike upozna sa načinima komuniciranja posredstvom različitih medija. OČEKIVANI REZULTATI/ISHODI UČENJA . zahtijevaju da opšta populacija stanovništva mora raspolagati sposobnostima. opća aplikacijska programska sredstva i okolinu programskih jezika). Sticanje i razvijanje sposobnosti za rješavanje problema u različitim oblastima primjene informacijske i komunikacijske tehnologije.osnovna znanja i vještine povezivanja računara sa pratećom opremom. . čine područja učenja i na njima počiva koncepcija nastave Informatike u osnovnoj školi.osnovna znanja o strukturi računara. postupke uključivanja i isključivanja računara. .da učenici shvate ulogu informacijskih tehnologija u savremenom društvu.da učenike upozna sa načinima korištenja Internet usluga. Uspješno snalaženje mladih osoba u tehnički i tehnološki razvijenom društvu u mnogome zavisi od njihovih stečenih znanja.da učenicima predstavi načine pohranjivanja i čuvanja informacija u računarima. umijeća i vještine. vještina i razvijenih sposobnosti na osnovnoškolskom uzrastu.INFORMATIKA ZA IX RAZRED 1 čas sedmično (35 časova godišnje) ZAŠTO UČITI INFORMATIKU I RAČUNARSTVO (INFORMACIONO-KOMUNIKACIONU TEHNOLOGIJU)? Izučavanje sadržaja iz oblasti informatike i računarstva u sedmom razredu osnovne škole ima značajnu ulogu u pripremanju učenika za nastavak školovanja i u njihovom osposobljavanju za kasnije uključivanje u svijet rada i životne tokove. navike i stavovi te sposobnosti za rješavanje problema uz primjenu računara.da se upoznaju sa mogućnostima softvera opće i posebne namjene. Sve usavršenija sredstva (hardver i softver) u oblasti informacijskih i komunikacijskih tehnologija koja nezadrživo osvajaju svijet i prodiru u sve oblasti ljudskog rada i djelovanja. Osnovna znanja učenici stiču upoznavanjem principa i praktičnih rješenja na kojima je zasnovana računarska odnosno informacijska i komunikacijska tehnologija. njegovoj primjeni u raznim djelatnostima. .osnovna znanja o jednom programskom jeziku. OSNOVNA ZNANJA 98 . . 3. Umijeća i vještine učenici stiču upotrebom savremenih računara i aplikativnih programa. 1. Stvaranje i razvijanje navika i stavova u vezi sa korištenjem informacijske i komunikacijske tehnologije i 4. . ali i kulturnim navikama. pokretanja i korištenja uobičajenih programa (operativni sistemi. 2.da učenici upoznaju strukturu računara.da učenici upoznaju karakteristike programskih jezika. . Četiri odrednice: osnovna znanja. za korištenje raspoloživih tehničkih resursa u različitim situacijama.

. Ponavljanje pojedinih nastavnih jedinica treba izbjegavati. rad sa proračunskim tablicama i grafikom). Zato realizacija programskih sadržaja u sedmom razredu od nastvanika zahtijeva znatno složeniju pripremu za izvođenje nastave. rješavanje problema uz pomoć računara i programiranje nose naslove kao i u šestom razredu. . NAVIKE.da učenike upozna sa zahtjevima kulturne upotrebe računarske i informacione tehnologije. . UMIJEĆA I VJEŠTINE .navika pretraživanja i prikupljanja informacija elektronskim putem. putem Interneta. .da učenike upozna sa načinima rješavanja problema uz pomoć računara.da učenike upozna kako mogu uspješno upotrebljavati pomagala za pripremu pisanih dokumenata i izradu prikaza. . .da učenici prihvate oblik timskog rada pri rješavanju problema. ali ako se to čini onda zato treba da postoje dva razloga: da obezbijedi korelaciju sa složenijim gradivom koje treba da se realizuje poslije toga i da se obrade pojedini aspekti koji nisu obrađeni u šestom razredu.vještine individualnog i kolektivnog rada u grupama rješavajući zadatke uz pomoć ICT-a.osnovne vještine pretraživanja Interneta i slanja i primanja elektroničke pošte. prenos podataka i računarske mreže.da učenicima ukaže na pravne i etičke principe upotrebe informacijske i komunikacijske tehnologije i ukaže na posljedice njihova narušavanja. su novi ili su prošireni.. .da učenicima predstavi moguće sklopovske i programske probleme u svakodnevnom radu i uputi na načine njihova otklanjanja.da učenici znaju upotrebljavati osnovne programske alate kao sredstva za učenje i istraživanje.osnovne vještine rješavanja problema uz pomoć računara (unos teksta i njegov prikaz. 99 .navika korištenja informatičke literature. Nastavnik informatike organizuje i izvodi nastavni proces uz primjenu svih savremenih oblika i metoda rada koristeći raspoloživa nastavna sredstva. .da se učenici osamostale i steknu samopouzdanje pri rukovanju i korištenju računara i pratećih uređaja. SPOSOBNOSTI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA .da učenike upozna kako mogu uspješno upotrebljavati ulazno-izlazne uređaje. . primjena računara.da učenike upozna sa mjerama sigurnosti pri radu sa računarima i drugom opremom.da učenici upoznaju kako mogu upotrebljavati multimedijske alate kao podršku vlastitim i grupnim rezultatima učenja. . . . . . . .sposobnost za donošenje zaključaka na temelju prikupljenih informacija. . Nastavni sadržaji u okviru ovih tema. . STAVOVI DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Nastavne teme: arhitektura računara.osnovne vještine pretraživanja Interneta i slanja i primanja elektroničke pošte. rješavanje numeričkih zadataka uz pomoć ICT-a).da učenicima ukaže na potrebu da koriste raspoloživu literaturu.sposobnost algoritamskoga načina razmišljanja pri rješavanju svakodnevnih problema.sposobnosti korištenja softvera opće namjene (opća aplikacijska programska sredstva: obrada teksta.

Neposredna povezanost nastave informatike sa nastavnim sadržajima drugih predmeta mogla bi omogućiti bolje razumijevanje i korisniju upotrebu informacijske i komunikacijske tehnologije.usvajanju navika i stavova. je neophodna i po prirodi sadržaja unaprijed određena.sticanja umijeća i vještine. U programu je preferiran BASIC. nastavom tehničke kulture (računala su sastavni dijelovi mnogih tehničkih naprava i sistema) i nastavom kulture življenja (računala i prateća oprema i namještaj treba da imaju mjesto u savremenom stanu). organizuju rad i vode sekcije informatičkog i računarskog karaktera u okviru slobodnih tehničkih aktivnosti učenika. . . bez obzira što su u programu navedeni drugi primjeri. koje svaka posebno ostvaruju predviđeni sedmični fond sati. Nastavnicima koji realizuju nastavni program ostavljena je potpuna sloboda: • • • izbora operativnih sistema i aplikativnog softwera koji će biti preferirani u nastavi. podstiče učenike na intenzivan rad i polučuje očekivane ishode učenja. njegovo potpuno izvođenje zahtijeva određeni standard tehničke opremljenosti. te u području . određivanja broja sati za obradu pojedinih tema. stranih jezika (obrada teksta ima neposredne veze s funkcionalnom pismenošću). Odjeljenja se dijele u dvije grupe. što u velikoj mjeri zavisi od uslova u kojima nastavnik treba da realizuje nastavu. Nastavnici informatike treba da. stvara povoljnu mikroklimu za učenje. 100 . Korelacija nastavnih sadržaja Korelacija sa nastavom matematike (Numerički brojni sistemi i Binarna aritmetika).izgrađivanja sposobnosti za rješavanje problema uz primjenu računara (primjena znanja i umijeća). Izvedbeni program kojeg sačinjavaju nastavnici mora biti tako koncipiran da učenici na svakom blok času izvode vježbe i rješavaju probleme uz pomoć računara.Resursi za realizaciju Nastavne teme omogućuju da se izvedbeni program prilagodi tehničkim mogućnostima pojedinih škola. Kvalitetno organizovana nastava i realizacija programa pretpostavlja samostalan rad učenika na računaru. Vrednovanje i ocjenjivanje Nastavnik informatike treba neprestano da prati napredovanje učenika. Grupe ne treba da imaju više od 16 učenika. izbora praktičnih vježbi koje treba kombinovati sa sadržajima drugih nastavnih predmeta. Pri obradi nastavnih tema Programiranje i Rješavanje problema uz pomoć računara ne preporučuje se upotreba više od jednog programskog jezika. U nastavi informatike nema časova na kojima se obrađuju isključivo teoretski sadržaji. likovne kulture (računarski dizajn. U konačnoj ocjeni koju učenik dobija na kraju školske godine treba da ravnopravno učestvuju rezultati koje je učenik postigao u područjima: . ali je isto tako potrebno ostvariti povezanost sa nastavom maternjernjeg jezika i književnosti. po principu: jedan računar – jedno radno mjesto – jedan učenik.sticanja osnovnih ICT znanja. Naime. grafički i slikovni prikazi zahtijevaju sposobnost likovnog izražavanja) i drugih nastavnih predmeta. u skladu sa mogućnostima škole. Kontinuirano ocjenjivanje doprinosi poboljšanju kvaliteta nastave. ali nastavnici mogu koristiti i neki drugi programski jezik vodeći računa da realizuju kompletnu strukturu odabranog programskog jezika.

Prilagođavanje se vrši prema sposobnostima učenika koji treba da pohađaju nastavu sa prilagođenim programom. Prilagođavanje programa U školama u kojima postoje učenici sa posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi. Pravilno tumače i pravilno se odnose prema računarima i računarskoj opremi. (Neophodni minimum hardvera i softvera da bi računar mogao da radi). Neophodan softver za rad Sposobni su da primjenjuju mjere bezbijednosti u radu sa računarima. Način istaliranja računara: instaliranje hardvera. Neophodna oprema: kućište računara. Prilagođavanje se može izvršiti za grupu učenika ili individualno.tastatura i miš. Sposobni su da nabroje dijelove modernoh računara. instaliranje softvera. skener. Besplatni programi (freeware). Analiziraju postupke pravilnog rada sa računarom. kako je predviđeno zakonom. te ih poredi sa drugim računarima savremene konfiguracije. učešća učenika u grupnom radu. Zna šta je registracijska baza. načina organizacije rada i očekivanih ishoda učenja. Instaliranje računara. Onima koji zaostaju pruža neophodnu pomoć i daje dodatna uputstva. STAVOVI. OSNOVNI PRINCIPI RADA RAČUNARA Mjere bezbjednosti pri radu sa računarima. VRIJEDNOSTI. odnosno računala sa minimalnom konfiguracijom. Vrste instalacije: tipična. Prati i evidentira napredovanje učenika. PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA SADRŽAJ ZNANJE I RAZUMIJEVANJE SPOSOBNOSTI AKTIVNOST NASTAVNIKA 1.RAM memorija. Posvećuje pažnju da učenici steknu pravilan odnos prema primjeni mjera bezbjednosti.Pored toga nastavnik treba da prati. ističe i pohvaljuje napredne. Instalacioni program: install ili setup. Demo i pune verzije programa. Primjenjuju mjere bezbijednosti pri radu. Mjere bezbijednosti pri radu sa računarom: hardverska i softverska bezbijednost. Hardverski dijelovi: . pisač i čitač DVD diskova i drugo. Pomoćni upravljački programi – drajveri. korišćenje programa besplatno na određeno vrijeme (shareware programi). Proces prilagođavanja se vrši na osnovu programa redovne nastave u pogledu sadržaja. Start meni. . Stekli su potreban nivo odgovornosti da poštuju mjeere bezbijednoisti pri radu sa računarom (softverska i hardverska bezbijednost. za novije ulazno izlazne jedinice i drugo. priključni kablova. evidentira i ocjenjuje aktivnost učenika prilikom izvođenja vježbi. . Dijelovi koji sačinjavaju moderni računar. Podržavaju nastojanje da se kad god je to moguće nabavlja i instalira savremeni hardver i softver sa velikim mogućnostima. pisač CD diskova. Minimalna hardverska i softverska konfiguracija PC računara. međusobnom ocjenjivanju i samoocjenjivanju i drugo. Sposoban je da vrši deinstalaciju pojedinih programa i poznaje opasnosti koje tom prilikom prijete drugim instalisanim programima. Poželjna (preporučljiva) oprema: ZIP disk.flopi disk. kompaktna. . učenikovo učešće u diskusijama o pojedinim temama. Organizuje vježbe i kontroliše izvršavanje zadataka. . Ne vrše deinstalaciju pojedinih programa bez prisustva stručnih lica. Podstiče učenike na kupovinu i čitanje stručnih časopisa iz oblasti računarstva i 101 . Startup proces (uključivanje i pokretanje) računara. Demonstrira bezbijedan rad sa računarom i način instalisanja programa. napojna jedinica. Poseban iteres pokazuju prema novim konfiguracijama prenosnih računara LAP TOP. prilagodljiva. ukazujući na štetne posljedice primjene nelegalnog softvera. uključivanju i pokretanju računara. Pribavljaju dodatnu računarsku i Demonstrira neophodnu opremu. Sposobni su da uključe i pokrenu računar. njegovu spremnost na saradnju i uključivanje u zajedničko rješavanje pojedinih problema.matična ploča sa mikroprocesorom. Pravilno postupaju pri instalisanju softvera. štampač. Prilagođavanje vrši nastavnik informatike u saradnji sa stručnim timom za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole ili šire. Organizuju rasprave o legalnom i nelegalnom softveru. Negativne posljedice pri korištenju ilegalnih kopija originalnih diskova legalnog softvera.hard disk.

kanal veze (komunikacioni kanal). vrste namještaja (stolica i radni sto). Program za projektovanje i dizajniranje je CAD (Computer Prihvataju način komunikacije čovjeka sa računarom. Komunikacija korisnika sa računarom. Programi za slikanje su: Adobe PhotoShop. Demonstrira komunikaciju pomoću grafičkog okruženja. Sposobni su da grafički predstave opšti model komunikacije čovjeka sa računarom. Opšti model komunikacionog procesa. Računarska grafika mora imati hardversku i softversku strukturu. Stekli su uvjerenja i zauzeli stav da bez poznavanja strukture Učestvuju u nastavnom procesu i prema uputstvima nastavnika izvode vježbe. Pripremaju se da znanja koja steknu iz oblasti računarske grafike koriste pri učenju sadržaja iz drugih nastavnih premeta. programima za DTP. Elementi komunikacije: izvor informacija. Bira najpovoljnije nastavne metode i oblike rada prema uslovima u kojima nastavu izvodi. Računar i svu njegovu opremu doživljavaju kao čovjekovu neminovnost za uspješno savremeno življenje. Uvod u računarsku grafiku. prijemnik informacija. miša i drugo. Komunikacija čovjeka sa računarom pomoću grafičkog okruženja (GUI Graphical User Interface). 2. grafičkim paketima. Aktivni su na času. Grafički paketi. . o manipuliranju elementima slike. Programi za stolno izdavaštvo DTP. Ističu primjere primjene mjera koje zahtijeva računarska ergonomija. Prikupljaju dodatnu literaturu i tekstove iz štampe i stručne Vrši prezentaciju mnastavnog gradiva: o grafičkim paketima. Imaju izgrađen stav da je potrebno steći (usvojiti) elementarna znanja o računarskoj grafici i mogućnostima njene primjene.čitač kompakt diskova.računara: operativni sistem Windows ili Linux. Potreba za komunikacijom čovjek – računar (dostava podataka računaru – prihvatanje i interpretacija informacija). vrste komunikacije: grafičko okruženje. izbor boja na ekranu. Sposobni su objasniti šta je GUI. za funkcionisanje tastature. ali i primjere kada komunikacija treba da bude drugačija. Pokazuju interesovanje za najnovije verzije računarskog hardvera i softvera. Pod računarskom grafikom podrazumijeva prezentacija informacija pomoću slika u kojima su glavni nosioci informacija oblici i boje. . učestvuju u raspravi koja se vodi na temu komunikacije korisnika sa računarom. MetaCreations' Painter i JASC's PaintShop Pro. Hardverski interfejs (međuveza): ulazno izlazne jedinice i pripadajući vezni sklopovi.grafička kartica. Softverski interfejs: odgovarajuća programska podrška npr. PRIMJENA RAČUNARA Grafički programi. Daju primjere uspješne komunikacije. Također. struktura grafičkih sistema. Sposobni su opisati hardverski i softverski interfejs. Sposobni objasniti da računarsku grafiku možemo podijeliti na dvodimenzionalnu (2D) i trodimenzionalnu (3D) grafiku. Adobe Illustrator.zvučna kartica. Pravilno se odnose prema uslovima rada sa računarom poštujući savremene ergonomske zahtjeve. Softversku strukturu (podršku) čini jezgro grafičkog sistema.modem. Manipuliranje elementima slike. informatike. Vrši prezentaciju opće strukture komunikacionog procesa objašnjava vrste komunikacije i računarsku ergonomiju. komunikacija čovjek – računar. . informatičku literaturu koju čitaju i analiziraju na času. zračenje i osjetljivost ekrana. Stekli su znanja i uvjerenja da je računarska grafika neophodna kada se govori o primjeni računara. Sposobni su da ostvare neophodnu komunikaciju sa računarom kako bi rješavali pojedine probleme. i korisnički softver Microsoft Office sa svojim aplikativnim programima. . Izgradili su osobinu poštovanja računarskih ergonomskih zahtjeva i primjene potrebnih mjera. Računarska ergonomija. programi za slikanje i programi za dizajniranje. Grafički programi: programi za crtanje. Struktura grafičkih sistema. Hardversku strukturu (podršku) čine ulazno izlazne jedinice računara. Opća struktura komunikacionog procesa. glasovna komunikacija. a po mogućnosti i komunikaciju putem glasa. Potiče učenike na savladavanje teorijskih ali i praktičnih sadržaja. Znaju oblike i fizičke karakteristike radnog prostora i ulazno izlaznih jedinica. u skladu sa raspoloživom računarskom opremom organizuje vježbe tako da svaki učenik može savladati osnovne zahtjeve u 102 . Znaju koji je neophodan softver za rad računara. Corel PhotoPaint. Komunikacija između čovjeka i računara putem glasa. Računarska ergonomija. Programi za crtanje su: CorelDRAW.

elektronička pošta (E-mail). Princip WWW zasnovan na hipertekstu i hipermediji. Učestvuju u fazi ponavljanja. obrazovne igre. prenos glasa VOI (Voice Over Internet) tehnologije. riječnici. mrežne novine itd. izoštravanje i specijalne efekte. elektroničke knjige. brošura. obrazovne igre. kataloga. Angažuje učenike koji imaju iskustva i znanja u 103 . ćaskanje IRC (Internet Relay Chat). riječnike. novina.Aided Desingn). Ističu doprinos multimedijalnih obrazovnih programa postizanju boljeg uspjeha u učenju. iznose svoja iskustva i spoznaje. vježbanja i utvrđivanja gradiva. atlasi. Mogu nabrojati poznate DTP programe: QuarkXPress. biologija itd. Interaktivni multimedijski obrazovni programi. obrazovne igre. Microsoft Publisher. jezik. podvlačenje i bojenje teksta drugom bojom. Adobe In Design itd. Znaju koji su servisi Interneta neophodni za multimediju: World Wide Web (WWW). U slučaju potrebe vrši naknadnu demonstraciju svima ili samo pojedinim učenicima. Organizuje vježbe te obezbjeđuje da učenici ispune planirane obaveze i riježe postavljene zadatke. Sposobni su da nabroje neophodnu hardversku i softversku opremu za multimedijsku primjenu (oprema multimedijskih računara). Druge operacije: prevrtanje slike po horizontali i vertikali. elektroničke knjige. Stolno izdavaštvo DTP (Desktop Publishing) kao skup postupaka koji koriste računar (i sve njegove ulazno-izlazne jedinice) i odgovarajući softver za izdavanje knjiga. Izrađuju odgovarajuće panoe sa sadržajima iz oblasti računarske grafike. fotografijama (grafičkim objektima) slijedeće operacije: filtriranje. muziku. izmjena kontrasta. Telnet. fizika. Enciklopedije. Znaju da ovi programi služe za vježbanje i učenje u raznim oblastima: matematika. Sposobni su da definišu pojam komunikacionih programa. grafičkih sistema i manipuliranja elementima slike nije moguće uspješno koristiti bogate mogućnosti računarske grafike. Trude se da upoznaju savremenu hardversku i softversku podršku potrebnu za multimediju. Primjenjuje efikasne oblike rada. Provjerava nivo usvojenosti znanja i evidentira uspjeh učenika. Uključuju se u raspravu o grafičkim paketima. atlasi. grafiku. Komunikacioni programi. pretvaranje kolor slike u crno-bijelu sliku. Usvojili su pojam INTERNETA i znaju da je to najpoznatija računarska mreža. Osnovne operacije sa grafičkim objektima: translacija. Imaju pravilan stav i afirmativno se izražavaju o komunikacionim programima Stekli su naviku da koriste multimedijske obrazovne programe. rotacija. Multimedijalni programi namijenjeni za obrazovanje (edukaciju) koriste različite vrste medija za prezentaciju informacija: tekst. FTP (File Transfer Protocol) za prenos dokumenata. Osnovni pojmovi o multimediji. Posebno iskazuju interes za sticanje znanja o programima za stolno izdavaštvo DTP. Vladaju znanjem da komunikacioni programi upravljaju prenosom podataka između više povezanih računara (računarska mreža). Hipertekst i hipermedija Znaju pojam hiperteksta. Za učenje sadržaja iz drugih nastvanih predmeta koriste enciklopedije. itd. HTML (Hiper Text Markup Sposobni su da izvode nad elementima slike. animaciju. Neophodna hardverska i softverska podrška . saobraćaj. govor. Prezentuje nastavno gradivo. pogledu poznavanja hardverske i softverske podrške za DTP. izmjena svjetla slike. simulacije. izmjena boja. riječnici. atlase. videoisječak. Prati aktivnosti učenika i podstiče njihov rad. Pažljivo prate izlaganje nastavnika. elektroničke knjige. Sposobni su pokrenuti programe (servise Interneta) sa obrazovnim sadržajima kao što su: enciklopedije. simulacije. npr. Koristi nastavne metode demonstracije i objašnjavanja prvo frontalno a zatim u grupama. Adobe PageMaker. skaliranje i smicanje. periodike. Stekli su naviku da koriste hipertekst i hipermediju u toku Iskustva sa korištenjem hiperteksta i Vrši prezentaciju nastavnih sadržaja. simulacije.

statistike. hipermedije te 3D multimedije prenose drugim učenicima. masovni mediji. publikacija. Znaju pojam hipermedije (hiperlinkovanje slike. 104 . kopnenog i vodenog saobraćaja. itd. Sposobni su da pokrenu programe u kojima mogu izrađivati tehničke crteže i drugu tehničku dokumentaciju za svoje potrebe u nastavi tehničke kulture i drugih nastavnih predmeta. Vode rasprave na ovu remu. upravljanje proizvodnim mašinama. Sposobni su da uspješno predstave i opišu primjenu računara u raznim djelatnostima a posebno u obrazovanju. saobraćaju. hiperveza (hiperlink). upotreba računala u proizvodnim procesima. mjerenje i registrovanje postignutih rezultata i td. knjiga. upotreba računala kao nastavnog sredstva. Na popularan način izlaže nastavno gradivo i trudi se da kod učenika razvije radoznalost i pobudi znatiželju. uredi. Sposobni su pokrenuti programe u 3D multimediji. razrednih knjiga. U inženjerstvu: projektovanje uz pomoć računara. Planiraju primjenu računara u svojim aktivnostima. Posebni (specijalni) programi za kreiranje hipertekstualnih i hipermedijalnih dokumenata su: Microsoft FrontPage i Macromedia Dreamweaver. Organizuje raspravu na temu o hipertekstu i hipermediji. za praćenje i nadzor pacijenata. vođenje evidencije.Language) je standard za zapisivanje hipertekstualnih dokumenata. Pomažu učenicima koji nisu na vrijeme izvršili zadatke. slike i drugi grafički materijal. Znaju da se u medicini računari koriste za vođenje evidencija o korisnicima zdravstvenih usluga. U sportu se računari koriste za praćenje fizičkih aktivnosti sportista. sport. trgovina. trgovini. Učenicima omogućava da na temu primjene računara samostalno napišu referat i prikupe interesantne tekstove. privredi itd. Primjena računara u sljedećim djelatnostima: obrazovanje. kontorla kvaliteta proizvoda itd. za prikupljanje potrebnih informacija. Transparentno vrši ocjenjivanje uz neophodna obrazloženja. U saobraćaju: upravljanje. Primjenu računara u svim oblastima ljudskog rada i života shvataju kao dio svakodnevnice. Primjena računara u obrazovanju: multimedijalni obrazovni programi. regulisanje i kontrola zračnog. izrada školskih novina. Analiziraju i raspravljaju o tome gdje se sve računar primijenjuje i koja mu je uloga. 3D multimediju koriste i za lične potrebe. Trude se da uz primjenu računara i aplikativnog softvera što više olakšaju svoj rad i da život učine ugodnijim. ali i za igru i razonodu. programi za vježbanje i učenje. Sposobni su pokrenuti programe i koristiti hipertekst i hipermediju u toku učenja. saobraćaj. upravljanje procesima. časopisa. određivanje dijagnoze. bankarstvo. uprava. izrada tehničkih crteža i dokumentacije. Pravilno tumače i shvatili su ulogu računara u medicini. korištenju hiperteksta i hipermedije da pomažu drugim učenicima u toku vježbi. Redovno vrši provjeru usvojenosti znanja i vještina. Porede rezultate rada ljudi postignute uz primjenu računara sa rezultatima koji se postižu bez primjene informacione komunikacione tehnologije. Prikaz i manipulacija sa trodimenzionalnim objektima vrši se u 3D multimediji (3D WEB). ugostiteljstvo. animacije). medicina. učenja i rješavanja problema. analizu zdravstvenog stanja pacijenata i dr. inženjerstvo.

Formirali su stav da je neophodno koristiti servise interneta. Sposobni su objasniti principe prenosa podataka. Stekli su naviku da koriste raspoložive resurse interneta. Elektronska pošta. Pokreću programe kojim se vrši prenos podataka. Podstiče učenike na razmišljanje o mogućnostima koje se pružaju korisnicima priključivanjem na mrežu računara. Upotreba interneta i WWW servisa (provajderi: BIHNET. Evidentiraju uspjeh koji su postignuti učenici. Imaju pravilan stav i znaju razlikovati analogni i digitalni prenos podataka. Znaju prednosti digitalnog prenosa podataka i informacija. 105 . PRIJENOS PODATAKA. RAČUNARSKE MREŽE Osnovni principi prijenosa podataka. Yahoo. Lycos.3. VOI tehnologije multimedijske interaktivne komunikacije. Programi za izradu WWW stranice. Računari pretraživači informacija: Google. Microsoft Outlook. Ostvarivanje digitalnog prenosa (prenos digitalnih informacija) Brzina prenosa informacija bps (broj prenesenih bita u sekundi). FTP (File transfer Protocol) protokol za prenos hipertekstualnih i hipermedijalnih dokumenata. Lotus CC:Mail. da komuniciraju putem elektronske pošte. Web Mail – HTML). Mreže za prijenos podataka (WAN i LAN). Raspravljaju o načinima telefonskog analognog prenosa zvuka (govora) i o upotrebi telefonskih mreža za prenos digiralnih informacija ugradnjom modema.). Telnet). Znaju da je Telnet servis za rad na udaljenom računaru. VOI i FTP. Sposobni su objasniti prednosti mreža: ISDN (Integrated Service Digital Network) i ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line). Lycos. Programi za korištenje usluga elektroničke pošte (E-mail): Eudora. Pažljivo prate izlaganje nastavnika. Alta Vista. Vode potrebne zabilješke o uputstvima za izvođenje vježbi. Planira da učenici savladaju izradu jednostavne WWW stranice i da učenici savladaju komunikaciju elktronskom poštom (slanje i prijem E-maila ) Ostali internet servisi (IRC. Internet kao najrasprostranjenija svjetska (globalna) računarska mreža. Uočavaju važnost prijenosa podataka između dva fizički odvojena mjesta. FTP protokol. Ocjenjuju efekte koji se postižu prijenosom podataka na velike udaljenosti. posebno WWW-om i Email-om. Organizuje vježbe i prati izvršavanje zadataka. Podjela računarskih mreža: lokalne ili LAN (Local Area Network) i globalne mreže za šire područje WAN (Wide Area Network). Korištenje računara pretraživača: Google. Rješavaju zadatke koje postavlja nastavnik u vezi sa internetom i njegovim servisima WWW-om i Govori o internetu vršeći korelaciju sa obrađenom temom komunikacioni i interaktivni multimedijalni programi. Računarska mreža ima zadatak da prenosi podatke i informacije između dva fizički odvojena mjesta. Učenici znaju koristiti internet poštujući predviđene procedure Ovladali su vještinom korištenja usluga internet servisa. Sposobni su kreirati WWW staranicu. Upotreba WWW servisa. Uspostavljaju međusobnu komunikaciju koristeći svoje kućne računare. Organizuju rad na računalu prema uputstvu nastavnika. Daje potrebna uputstva za izvođenje vježbi. Slanje elktroničke pošte putem WWW servisa (Yahoo. Priključivanje na internet putem provajdera: BIHNET. Servis IRC (Internet Relay Chat) Razgovor među korisnicima u realnom vremenu čitajući poruke. Telefonska mreža kao dominantna komunikacijska mreža. Učenici su savladali i mogu koristiti i druge servise interneta kao što su: IRC. Svjesni su ogromnog značaja interneta u savreemenom životu ljudi. Sposobni su objasniti razliku između lokalne i globalne računarske mreže. UTIK i drugih. Yahoo. Prenos slike i zvuka (glasa) putem VOI (Voise Over Internet) tehnologije. Internet. UTIC. Primijenjuje martode i oblike rada kojim se postižu najbolji rezultati u učenju. Znaju prednosti korištenja računara pretraživača da bi došli do potrebnih informacija. Korištenje telefonske mreže (koja prenosi analogne signale) za prenos digitalnih informacija uz primjenu modulatora i demodulatora (modem). Kontroliše da li učenici pravilno koriste računalo. Alta Vista. Uspješno se služe servisima interneta. Učenicima pomaže da riješe pojedine zadatke. Hotmail. Outlook Expres.

Grafika i zvuk. izrada algoritma i pisanje programa.4. LIKOVNA KULTURA /IX razred/ (jedan sat sedmično . Postavljanje zadatka. Funkcije i podprogrami. Izrada programa po zadatku i samostalno. Dokumentiranje i testiranje programa. Sposobni su riješavati probleme uz pomoć računara. Primjere programiranja bira pažljivo. Indeksirane promjenljive . Aktivno učestvuju u izvođenju vježbi. one koji imaju edukativnu vrijednost i koji su u korelaciji sa sadržajima iz drugih nastavnih predmeta. Također znaju formulisati i postaviti zadatak za koji je moguće napisati program. Uredno vode pribilješke. Imaju potpuno izgrađen pozitivan stav prema računarima (uključujući kompletan hardver i softver) te se u svom radu oslanjaju na usluge koje im računar pruža. Primijenjuju funkcije i podprograme. Nastavnu građu izlaže na način kojim će kod učenika izazvati pažnju i podstaći interesovanje. PROGRAMIRANJE Složene strukture podataka. Pomažu drugim učenicima. Demosrtiraju svoja rješenja.nizovi. Primijenjuju verziju BASIC-a koja im je na raspolaganju. Interesuju se kaje probleme je moguće riješiti koristeći BASIC.35 sati godišnje) STVARALAČKE KARAKTERISTIKE-OSTVARIVOST LIKOVNE PRAKSE I PROCESA PROGRAMSKI SADRŽAJI LIKOVNO PROBLEMSKE CJELINE POTICAJNE PREFERENCIJE. Izvode predviđene vježbe Izlaže nastavno gradivo. Rad sa podacima. Sposobni su pokrenuti program BASIC Sposobni su primijeniti naredbe koje pripadaju strukturi ponavljanja.LIKOVNO DIDAKTIČKI MEDIJI C I L J E V I LIKOVNO-OBRAZOVNI LIKOVNO-ODGOJNI 106 .

krivudavim.Preko umjetnosti i umjetničkih programa kroz historiju nastanka umjetničkih djela.gipsorez.prepoznavati i likovno oblikovati liniju u njenoj suštinskoj dominantnosti-razlikovanjem. pjesma. građevina kao samostalni dominirajući faktor. dramski tekst. Posebno pristupiti grafdičkim tehnikama i kroz njihovu manipulaciju i grafički izraz kreirati predložak ili tiskovnu formu oblikujući rad sa dominirajućim linijama i njenim vrijednostima. vanjski prostor. povezivanje sadržaja drugih nastavnih oblasti: maternji jezik /pripovjetka.multimedija video). unutrašnji prostor. . ljubavi prema domovini. očuvanju kulturne baštine i prirodne okoline /zavičaja i svjetskih vrijednosti/. moći uočiti i biti sposoban prepoznati i predstaviti.po slobodnom izboru graditi . tjelesne i tehničke kulture. biologije.…/.video DVD materijal. drvorez. aktivnosti..linorez.Usvajanje pozitivnih stavova i odnosa prema likovnoj umjetnosti i estetskim vrijednostima. -Upotreba: (udžbenika za VIII/IX razred (likovna kultura).mekanim. moći je prepoznati na umjetničkim radovima i biti sposoban primjeniti u svom likovnom izrazu kao aktivnu dominantnost koja likovno ističe svoju funkciju u službi percipiranog.ravnim i lučnim. Degasa. sportske. Odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije.oblicima i likovima. U svim dostupnim tehnikama suhim i kombinovanim crtaćim ili slikarskim isticati ovu funkciju u likovnoj obradi..Renesansa.(dominacija u likovnom kontekstu-pravih i krivih. formiranje stavova i odnosa prema pozitivnim vrijednosti-ma. Izažajne mogućnosti dominacije likovnog kvaliteta linije.funkcije i simbola:uočivši najbolje relacije i kompozicioni sklad. pojave u prirodi.. roman. Moderna umjetnost i sl. prozni tekst.. predjeli. biljke.suha igla komibinovana sa kolografom. . Razmišljanje i likovno zahvatanje kada je u pitanju umjetnička skulptura.(Renesansna iskustva) Neposredno okruženje učenika.graviranje u maniri – struganja.spontanih-neobuzdanih. zemljopisa.označavati ..kao usaglašenost dijelova među sobom i u okviru cjeline. konstruktivnih i konturnih. (Antička iskustva)Harmoniju uočavati i likovno memorisati vježbama . TAČKA I LINIJA Istraživati.u inventivnosti tehničkih-preciznih.dijaprojektor-slajd.monotipijom. donekle vježbanjem umjetnost linije .suha igla.oštrim i tvrdim.Direra.po obrascima-(Leonarda. BiH kulturne baštine.osmišljavati i vrednovati harmoniju bliskih i dalekih redovaPredstavljati-oblikovati različite tipove harmonije:harmoniju sličnosti. Također primjenom najrazličitijih tehnika i materijala. kao i mogućnosti primjene perspektive u predstavljanju motiva i sadržaja :afirmacija preferencija na likovne poticaje i didaktičke medije.Pikasa. istorije /povjesti. informatike. Posebno isticati dominantnost kvaliteta linije u grafičkom izrazu i tehnikama:kolografformiranjem tiskovne površine ljepljenjem jednostavnih materijala.likovno transponovanje naslonjeno na iskustva nastanka nekih umjetničkih djela:Antika. Tuluz Lotreka.Rafaela. produbljivanje sposobnosti vrednovanja sadržaja i ideja .uočavati i razlikovati kao skladniju simetriju i likovniju proporciju.mlitavih i snažnih./ A samim tim isticati razvijanje kritičkog mišljenja. muzičke /glazbene/.Barok. linija u slici-crtežu. matematike..Otkrivanje zakonitosti i estetskih vrijednosti.grebanja i urezivanja..Dalji rad na njegovanju pozitivnog odnosa prema radu: incijativi 107 . enterijer i eksterijer: ljudi pri različitim aktivnostima.harmoniju gledati.Mondriana.ili vizibilno shvaćenog motiva-teme.Engra. I dalje raditi na povezivanju sardžaja sa drugim nastavnim predmetima. iskidanim. objekti. U svom okruženju.1. dominacija među ravnim. Vazarelija. Harmoniju-skladnost -upoznavati i likovno misaono zahvatiti kao kategoriju bliskog ili sličnog.

matematike. povezivanje sadržaja drugih nastavnih oblasti: maternji jezik /pripovjetka.U umjetnosti se kontrasti koriste da bi se pojačao Intenzitet unijela preglednost –jasnoća. produbljivanje sposobnosti vrednovanja sadržaja i ideja .tuš. Njegovanje pozitivnog odnosa prema radu: incijativi Razumijevati.. . Kmponovati analizirati i vrednovati smisao simetrije. informatike. Postavljati i analizirati ritam dominacijom smjera. enterijer i eksterijer: pokretne pojave u različitim aktivnostima. tjelesne i tehničke kulture.Usvajanje pozitivnih stavova i odnosa prema likovnoj umjetnosti i estetskim vrijednostima. sposobnost snalaženja u rješavanju novonastale situacije.harmonijom oblika. bogaćenje mašte. prozni tekst. PLOHA Osjećaj i razvijanje sposobnosti zapažanja razlika na objektivnom sagledavanju stvari. voštani/.dinamike simetrije. pjesma..video DVD materijal. roman. Akvarel.Primjene odnosa toplo-hladno-toplo ili odnosa hladno-toplo-hladno pri kolorističkoj orkestraciji težiti većoj dinamici naročito valerskim kontrastom.postavljati likovno interpretirati dinamiku masa u prostoru-ritam.Naročito primjenjivati zakonitosti u kojima se realizuju takvi odnosi gdje ritam i dinamika koje svuda zapažamo najčešće nastaju zbog intervala i kontrasta.bez njihovih suprotnosti.ritmičkim izmjenama-naročito oblik i veličina. očuvanju kulturne baštine i prirodne okoline /zavičaja i svjetskih vrijednosti/. Otkrivanje značaja i mogućnosti primjene kontrasta-razlika – suprotnosti.Harmonija proporcija-usklađenost sličnosti i razlika.inicirajući različite razlikekontraste.Vazareli. konkretnog i apstraktnog mišljenja. ljubavi prema domovini.Poseban i odabran pristup uviđati u smislu konkretnog shvatanja.elemenata u cilju ostvarivanja gdje bi sve likovne činjenice bile upravo zapažane na osnovu njihovih razlika. Razvijati osjećaj recepcijom na umjetnost ili traženje aspekta koji određenu cjelinu širi-pomjera. dramski tekst.Razumijevati odnose nastanka i prikaza uticajem intervala na ritam . flomasteri u boji /za manje formate radova/. pojave u prirodi. zaključivanja. Kod valera crno i bijelo su dvije krajnosti-najveći kontrast. Razvijati ponašanje kontrasta s pomoću inverzije. diferenciranje važnog od manje važnog kada su u pitanju odnosi suprotnog i razlika. Neposredni predmeti.Težiti za isticanjem – označavanjem i likovnim prezentiranjem u kojima i preko kojih se manifestovanje pojava ne može likovno shvatiti niti predstaviti. 2. Kontrastne osobine harmonije boja-komplementarni kontrast:crvena-zelena.ostvario ritam i uopšte veća dinamika . ..glatkoću kao suprotnost hrapavom.Odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije.stvari iz okruženja učenika. -Upotreba: ( udžbenika za VIII/IX razred(likovna kultura).Ove razlike prepoznati i rješavati –likovnim medijima u cilju pojačavanja i vrednovanja ističući takve međusobne karakteristike. Koristiti se odnosima suprotnosti /komplementarnim kontrastima. Karakterističnost pojma kontrasta izdvojiti posebno između svijetlog i tamnog sa naglaskom da sva slijedeća likovna promišljanja zasnivamo na činjenici"oblike zapažamo više po njihovim razlikama i kontrastima".zahvaljujući njenom ponavljanju. predjeli.(mehko) kao suprotnost tvrdome. pastel /suhi. Razvijanje sposob-nosti posmatranja. Uočavati ritam sređivanjem ritmičkih izmjena:izazvana nestabilnošću u vidnom polju:V. Početi od temeljnih primjera o razlikama:hladnoću primamo kao suprotnost toplome. gvaš. Aktivnosti na identifikovanju općeg svojstva ritma. tuševi u boji.. biljke.Meko.…/. biologije. Razvijanje kritičkog mišljenja. uočavanja. kolaž različitim materijalima.žuta-ljubičasta. vanjski prostor. istorije /povjesti. Povezivanje pojmova.multimedija video). Biti sposoban prepoznatvati i uočavati stvarajući predstave. .Harmonija funkcije što ju čine različiti predmeti koje povezuje ista funkcija. tempera.plavaNarančasta. Ponavljanje dva ili više motiva s različitim intervalompauzom-razmakom ili posebnim likovnim podatkom.načinom primjene boja i drugih lik. formiranje stavova i odnosa prema pozitivnim vrijednosti-ma. I dalje raditi na povezivanju sardžaja sa drugim nastavnim predmetima. razvijanje likovne kreativnosti. 108 .da u kontrastima obavezno te osobine dolaze i prepoznaju se u razlikama. Uočiti "friz""Rozetu"gdje ritam upravo stvara živost a istovremeno uspostavlja red i preglednost. BiH kulturne baštine.pojava i likovnih predstava. zemljopisa..oblika i valera. objekti.Ponavljanjem većine činilaca. muzičke /glazbene/. unutrašnji prostor-oblika.dijaprojektorslajd.

Zahvatiti sadržaje gdje simetričan raspored ostvaruje prostorno jedinstvo-simetrija ima statični karakter. Asimetrični način organizacije –dinamika. 109 . Simetrični oblici u umjetnosti-ornamentalne forme.

tuš. sposobnost snalaženja u rješavanju novonastale situacije. Vermer.mozaika. dramski tekst.Munk. Istraživanje komplementarnosti i slikarska obrada tog optičkog dejstva.Gog. Grci su bojili skulptureKineska glazirana keramika. prostornost-njena snaga djelovanja na okolinu. kolaž različitim materijalima. tuševi u bojiI dalje raditi na povezivanju sardžaja sa drugim nastavnim predmetima.E.. Tehnologijski pristup miješanja bojaPitanje organskih i neorganskih bojaMiješanje pigmenata.…/. biljke.Japanaca.DelftK. razvijanje likovne kreativnosti.. unutrašnji prostorSlobodne dekorativne kompozicije Akvarel.3. .video DVD materijal. Ispoljenost karaktera oblika uz učešće boje. Kontrolisati opažajne doživljaje bojePotvrđivati svojstvo da boja zavisi od talasnih dužina svjetlosti – Likovnim rješenjima odgovoriti na karakteristiku boje kao prostorne funkcije. pjesma. ljubavi prema domovini.svjetlosti i snazi boje. predjeli. istorije /povjesti. prozni tekst. obojenosti. Uvoditi učenike studioznijem prepoznavanju i uočavanju stvarajući predstave.inicirajući različite razlike izražajnih mogućnosti i svojstava boje.. informatike. očuvanju kulturne baštine i prirodne okoline /zavičaja i svjetskih vrijednosti/. –. V. Njegovanje pozitivnog odnosa prema radu: incijativi 110 . bogaćenje mašte.. (V.Grka. Kineza. objekti. volumen-njeno zahvatanje prostora po dubini. matematike. BOJA Izražajne mogućnosti svojstva boje: Vizija na svijet svjestlosti i bojaKarakter koji objašnjava da su boje posljedica svjetčosti i manifestacija cjelokupnog života. Otkrivanje značaja i mogućnosti primjene mnogih svojstava i izražajnih mogućnosti boje. Uzajamni odnosi boja proširuje i obogaćuje dejstvo Poseban izbor predemeta i stvari iz užeg i šireg okruženja: pokretne pojave u različitim aktivnostima. Rimska-Bizantska umjetnost: korišćenjem boje kamena.ravnoteže.) . Povezivanje pojmova. konkretnog i apstraktnog mišljenja. Boja ima sopstvenu :svjetlinu. zaključivanja. povezivanje sadržaja drugih nastavnih oblasti: maternji jezik /pripovjetka. muzičke /glazbene/. formiranje stavova i odnosa prema pozitivnim vrijednosti-ma. Kombinacijom boja slijedila je obrada pri izradi odjeće.Odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije. Duh se čovjekov razvija pored ostalog upotrebom boja. Razvijanje sposob-nosti posmatranja. Boje inspirišu i važno su sredstvo likovnog izražavanja.hladnoću-njihov uticaj na emocije. odnosi koji vladaju u spektru trebaju imati svrhu prostorne funkcije bojaKoristiti se odnosima kombinacija boja u cilju obogaćivanja prostora.Usvajanje pozitivnih stavova i odnosa prema likovnoj umjetnosti i estetskim vrijednostima.Asiraca.Mone. produbljivanje sposobnosti vrednovanja sadržaja i koji proističu iz čulnosti i ljepoti boje .ritam –što ga obrazuju njen kontrast i harmonija.V. voštani/. -Upotreba: ( udžbenika za VIII/IX razred(likovna kultura). vanjski prostor.dijaprojektorslajd.keramike i stakla.glazurom toplim i hladnim bojama. slika. Zajednički skup osnovni boja daju osjećanje potpunosti punoće. pojave u prirodi.. Dopunjavanje kolorita do potpunog broja osnovnih boja u parovima –komplementarni sklad. BiH kulturne baštine.multimedija video). zemljopisa.od Egipćana. pastel /suhi. gvaš. biologije. Razvijanje kritičkog mišljenja. toplotu. tempera.. roman. materijalnost-upotrebom nijansi dominacijom više tonaliteta.(vizuelnog i vozibolnog). uočavanja. tjelesne i tehničke kulture.

posvetiti svoju pažnju.ljepila.Japanski drvorez. -Upotreba: ( udžbenika za VIII/IX razred(likovna kultura).. Postupno prevođenje posmatranih reprodukcija u cilju rješavanja plastičnosti.I. Obilježja i pojave iz prirode.renesansni rezbari.povijesti umjetnosti . kolaž-novina. reprodukcioni materijali u različitim bojama. nišani.hrapavosti.Dali.BiH kulturne baštine... (S.linijom. razmišljati da je u pravilu racionalnosti osnovno . plima-veliki val plime. I dalje raditi na povezivanju sardžaja sa drugim nastavnim predmetima. .rad sa predlošcima od žice.s čime obrazuju novi događaj priču. ljubavi prema domovini.svjetlo sjene i vrijednosti obojenih površina.ispletenosti..tačkaste.razno rastinje.zrnatosti.strip.video DVD materijal.stalno percipirati preko njegove forme.izbjegavati kod isticanja i izražavanja teksture monotoniju ali isto tako važno i veliku raznorodnost upotrebljenih tekstura. špricanjem crnim na bijelo i obrnuto.dijaprojektorslajd.uviđati i uvažavati pravilo da upotreba teksture treba biti u skladu sa cjelinom.Odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije. Kompozicije perom nastale nakon viđenja teksture kroz lupu(-potka tkanine).razdvajanju. Razvijanje kritičkog mišljenja.predmetima koristeći se linijom –linearnim konceptom. Povezivanje sadržaja drugih nastavnih oblasti: informatike. Tajanstveni svijet.fotomontaža. Njegovanje senzibiliteta i snage linije.životinja itd.susretu linijskog tkanja i potke.ograda. Upotreba grafike-suha Igla. Stvaralaštvo usmjereno sadržajnom predstavljanjuučešćem rekomonovanja-fotomontažom..isprekidane . Povezivanje pojmova.zgužvanostidraperije.(stijena. -Različitost simulirane teksture: unakrsnom tehnikom pera. zaključivanja.) Fantastika u svijetu oblika: opažanje okoline bez učešća uobičajene logike: Realizacija oblika spajanjem fotomontažom suprotnosti. uočavanja. Doživljaj umjetnosti i recepcija na umjetnička djela.(Rembrandt. Crtanje –(simuliranje teksture-ukrštanjem linija šrafurom:izražavanje glatkoće. POVRŠINA Linearna tekstura: Ispitivati i likovno određivati kvalitet površina na stvarima.nasip. Sadržaje vezati za oblike i njihove maštom razrađene karakteristike-povezivanje oblika. konkretnog i apstraktnog mišljenja.Ernst.ruže. biologije.traženje smisla u preklapanju. formiranje stavova i odnosa prema pozitivnim vrijednosti-ma.Rubens. Njegovanjem pojma teksture. Neočekivani Susreti stvari i bića: upotreba makaza. Sadržajna osnova određuje formu.Tangi i sl. Crtanje upotrebom i korišćenjem raznovrsnosti snage linije i to od oštre do tvrde.stećci.kamen-sitniji oblutci.grafičari.M. Isticati kod učenika smisao za neočekivani obrt i spoj.špricanjem kroz mrežu. Kompozicija-geometrija i tekstura.skalpela i sl.4. Strukturu forme čine svi elementi likovni kao i ostala likovna sredstva. Bogatstvo linearnog u realizaciji viđenih objekata. nanošenjem sunđerom i grafičkim valjkom. Krošnje. Posmatranje tkanja kroz lupu.Direr-na svojstven način obogatio umjetničku teksturu linearnim rezom.lišće. očuvanju kulturne baštine i prirodne okoline /zavičaja i svjetskih vrijednosti/. tačkastom tehnikom pera. Prihvatiti i likovno. Njegovanje pozitivnog odnosa prema 111 .učenike navikavati da su to ujedno i forma i sadržaj.pojava . segmenti materijalne stvarnosti.multimedija video). Razumijevanje linearnog koncepta kao postupka u kojem su sada iskorištene sve mogućnosti likovnog karaktera linije-linearnosti u svrhu pokazivanja i označavanja teksture.bakrorezi. bogaćenje mašte. Odnosom prema klasičnoj umjetnosti učiti i likovno propitivati. učenika. razvijanje likovne kreativnosti. Razvijati osjećaj snage simbola upotrebom gotovih slika-tiska. Moj filmski prikaz scene. Udruživanje iskustva povezanog sa osjećajem vida i dodira-stvaranje potpune predstave o posebno odabranim modelima-temama teksture. Osposobljavati učenike da vide likovne forme.njeno djelovanje je onda bogatije i dublje.povlačenje suhom četkom u jednom pravcu i unakrsno. Likovno osmišljavanje vizibilnih situacija unutar kojih se može graditi tekstura-koja odgovara individualnom senzibilitetu.ljudi. sposobnost snalaženja u rješavanju novonastale situacije. Dalje razvijati sposobnosti da se linijom maksimalno izraze u likovnom smislu.

Konstrukcija mosta. MASA I PROSTOR Suprotnost je rezultat razlika u KontrastuKontrast oblika i veličina: Kontrast u svim motivima raspoređivati po načelu odjeljivanja.Nova arhitektura.napetost i protivrječnost u likovnom smislu. Izvođenje likovnim transponovanjem više varijacija u kojima vlada kontrast veličinom oblika. Razmiještanje udubljenja i izbočenja. Aktivne i pasivne plohe. Prisutnost više likovnih elemenata u predstavi i u kompoziciji. Različiti materijali. Načelo većega i manjega.Odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije.Maljević:. Upotrijebiti inverziju oblika sa dodatnim obradama : uvećanjem i smanjivanjem određenih pojedinosti:raznim tehnikama Umetanje dinamičnoga u statični oblik-složenije ornamentalne strukture.kolažne aplikacije. 112 . Njegovanje pozitivnog odnosa prema radu: incijativi Dizajn :Trougao i BiH Komponovanje iz Kruga. preko umjetnostiModerna umjetnost. rotiranje i umnožavanje većih i manjih cjelinaObrazovati smisao Koji učenika obogaćuje za razumijevanje diobe: veće gore. Naselje u brdu.likovnog i vizuelnog mišljenja.mobilna skulptura.izlazak sunca.manje dole i obrnuto po obojenosti oblika ili površina.likovna kombinatorikaKombinatorika s formatomGrađenje jedinstva u raznolikosti.napredovanja.oblici u veličinama. kartonske podloge. trgovački centar.Brancusijeva skulpturaEskimske maske- radu: incijativi Produbljivati osjećaj da su uzrok zapažanju ritma i dinamike.čempresi kraj rijeke.5.ravnomjernog ili neravnomjernogSkupljanje likovnih činjenica u formatu i u određenom prostoru gradeći kontrast prema cjelini.multimedija video). uzmicanja veličina i oblika imanentno samim oblicima čime je istovremeno rješen kontrast.P. U skulpturi od Antike do novijeg vremena uočiti odlike rasporeda i obrade masaRazvijanje kritičkog mišljenja. formiranje stavova i odnosa prema pozitivnim vrijednostima. Oblikovanje glinom. A.kartonom mekani lim-folija Slikarski tečni materijali. očuvanju kulturne baštine i prirodne okoline /zavičaja i svjetskih vrijednosti/. siporexom. Kostim za moju ulogu.ovisno o materijalu I postupku. Upotreba: ( udžbenika za VIII/IX razred(likovna kultura).video DVD materijal.razdvajanja i izdvajanja oblika. (grupni rad)-oblikovanje-građenje Veliki dekor na ulazu Određenog objekta.(mala plastika) KOMPOZICIJAKomponovanje –predstavljanje u okviru određenog prostorarad grupe. Navikavati i dalje istrajavati na recepciji i razvoju likovne kulture.Mondrianrazrješavanje suprotnosti : K. ambalažni papirtroslojni karton.Kalder. Koliba i livada.komponovanje iz kvadrata-veći formati papira .dijaprojektorslajd. Težiti da kod učenika razvijamo takve perceptibilne navike o tome da je učinak događanjalikovnog prikazivanja u smislu zbijanja. ljubavi prema domovini. upravo intervali i kontrasti.

ravnoteže.konstruktivnih i konturnih.uočavati i razlikovati kao skladniju simetriju i likovniju proporciju. -Da boja ima sopstvenu :svjetlinu. -Dominacija među ravnim.Engra.odEgipćana..Asiraca. -Harmoniju uočavati i likovno memorisati vježbama . -Da se duh čovjekov zapravo razvija pored ostalog upotrebom boja.toplotu. Boja: .ritam što ga obrazuju njen kontrast i harmonija.Rafaela. -Moći uočiti i biti sposoban prepoznati i predstaviti.(dominacija u likovnom kontekstu-pravih i krivih.oštrim i tvrdim.Direra.(vizuelnog i vozibolnog.. -Dopunjavanje kolorita do potpunog broja osnovnih bojau parovima –komplementarni sklad..Grka.Lotreka. donekle vježbanjem umjetnost linije .Vazarelija. -Preko umjetnosti i umjetničkih programa kroz historiju nastanka umjetničkih djela.Pikasa.mekanim. Tačka i linija: .po obrascima(Leonarda.prepoznavati i likovno.Uočiti mnoge izražajne mogućnosti svojstva boje:Vizija na svijet svjestlosti i bojaKarakter koji objašnjava da su boje posljedica svjetlosti i manifestacija cjelokupnog života. materijalnostupotrebom nijansi dominacijom više 113 .Istraživati.OČEKIVANI REZULTATI KROZ STRUKTURU PROGRAMA Učenici kroz praktičan rad nastavljaju na usvajanju i proširivanju stečenih znanja o likovnim oblastima i načinu upotrebe različitih materijala i sredstava za kreativni/stvaralački proces u likovno problemskim cjelinama.ravnim i lučnim. -Da boje inspirišu i važno su sredstvo likovnog izražavanja..hladnoću-njihov uticaj na emocije.(Renesansna iskustva).Moći predstaviti takvu likovnu cjelinu u kojoj se nameću dominantnosti linijom.. .kao usaglašenost dijelova među sobom i u okviru cjeline. Kineza. volumen-njeno zahvatanjeprostora po dubini. .Mondriana. -Saznanje o tome da zajednički skup osnovni boja daju osjećanje potpunosti punoće.označavati .Japanaca.krivudavim.u inventivnosti tehničkih-preciznih.iskidanim.oblikovati liniju u njenoj suštinskoj dominantnosti-razlikovanjem. -Istraživanje komplementarnosti i slikarska obrada tog optičkog dejstva. -Primjenjivati i razumijevati ispoljenost karaktera oblika uz učešće boje.(Antička iskustva).T.spontanih-neobuzdanih.prostornost-njena snaga djelovanja na okolinu.Degasa.mlitavih i snažnih.harmoniju gledati. -Posebno isticati dominantnost kvaliteta linije u grafičkom izrazu i tehnikama -Harmoniju-skladnost -upoznavati i likovno misaono zahvatiti kao kategoriju bliskog ili sličnog.njenim poticajnim preferencijama i didaktičkim medijima. -Razmišljanje i likovno zahvatanje kada je u pitanju umjetnička skulptura.

-Shvatati temeljne primjere o razlikama:hladnoću primamo kao suprotnost toplome.povlačenje suhom četkomu jednom pravcu i unakrsno. Masa i prostor: 114 . -Aprecijativno učiti o simetričnim oblicima u umjetnosti-ornamentalne forme kao i simetrični način organizacije –dinamika. -Crtanje –(simuliranje teksture-ukrštanjem linija šrafurom -Posmatranje tkanja kroz lupu.Meko.razdvajanju.(veliki intervali).glatkoću kao suprotnost hrapavom. Površina : -Likovno prepoznavati i osmisliti linearnu teksturu:Ispitivati i likovno određivati kvalitet površina na stvarima.učenika. -Uočiti "friz""Rozetu"gdje ritam upravo stvara živost a istovremeno uspostavlja red i preglednost.pojava i likovnih predstava.svjetlo sjene i vrijednosti obojenih površina.o gami boja:dominacija jednog hromatskog područja iz skale boja Ploha: -Osjećaj i razvijanje sposobnosti zapažanja razlika na objektivnom sagledavanju stvari. -Karakterističnost pojma kontrasta izdvajati posebno između svijetlog i tamnog sa naglaskom da sva slijedeća likovna promišljanja zasnivamo na činjenici"oblike zapažamo više po njihovim razlikama i kontrastima".Uzajamno djelovanje više boja. -Da boja ima tonsku gradaciju.(mehko) kao suprotnost tvrdome. -Četvorobojne kombinacije.Prostorna funkcija boje-Postojanost Jednobojne kombinacije-oblikovanje prostora.žuta plavo-ljubičasta.Realizacija oblika spajanjem fotomontažom suprotnosti.tačkastom tehnikom pera.špricanjem crnim na bijelo i obrnuto.tonaliteta.traženje smisla u preklapanju.Ponavljanje dva ili više motiva s različitim intervalom-pauzom-razmakom ili posebnim likovnim podatkom.rad sa predlošcima od žice.da u kontrastima obavezno te osobine dolaze i prepoznaju se u razlikama. dodavanje crne i bijele i komplementarne-umnožavanjeharmonijske mogućnosti. -Naročito primjenjivati zakonitosti u kojima se realizuju takvi odnosi gdje ritam i dinamika koje svuda zapažamo najčešćenastaju zbog intervala i kontrasta.plava-narančasta. -Postupno prevođenje posmatranih reprodukcija u cilju rješavanja plastičnosti.izučavati svojstva kontrasta boje:J. -Aktivnosti na identifikovanju općeg svojstva ritma. -Crtanje upotrebom i korišćenjem raznovrsnosti snage linije i to od oštre do vrde.Upotreba grafike-suhaIgla.Mješanje bojom.susretu linijskog tkanja i potke. -Vježbama harmonije boja.linijom.po istom postupku.izvedenost boje. -Dvobojne kombinacije.isprekidane . -Likovno osmišljavanje vizibilnih situacija unutar kojih se može graditi tekstura-koja odgovara individualnom senzibilitetu. -Ove razlike prepoznati i rješavati –likovnim medijima u cilju pojačavanja i vrednovanja ističući takve međusobne karakteristike. Boje vezane za predmete koje tumače (simbolika boje) -Obogaćivati smisao o koloritu boja:odabir kolorističkih vrijednosti. -Trobojne kombinacije. -Različitost simulirane teksture:unakrsnom tehnikom pera.vježba po kružnom spektru Osvald.predmetima koristeći se linijom –linearnim konceptom. -Zahvatiti sadržaje gdje simetričan raspored ostvaruje prostorno jedinstvo-simetrija ima statični karakter.crvena-plavo-zelena.(monohromna kombinacija). -Razvijati osjećaj recepcijom na umjetnost ili traženje aspekta koji određenu cjelinu širi-pomjera.nanošenjem sunđerom i grafičkim valjkom.zahvaljujući njenom ponavljanju.špricanjem kroz mrežu.veću i manju zasićenost. -Poseban i odabran pristup uviđati u smislu konkretnog shvatanja.Iten(sedam vrsta kontrasta). -Stvaralaštvo usmjereno sadržajnom predstavljanju-učešćem rekomonovanja-fotomontažom.oblikovanje prostora.(aditivno-supstraktivno).tačkaste.

ovisno o materijaluI postupku.umetanjem dinamičnoga u statičnioblik-složenije ornamentalne strukture. Proširivanje stečenih i rad na daljem usvajanju znanja. Vizuelni realizam /kao faza likovnog razvoja/.ravnomjernog ili neravnomjernog-Skupljanje likovnih činjenicau formatu i u određenom prostoru gradeći kontrast prema cjelini.PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE 115 . obogaćenim novim likovnim sadržajima i novim likovnim iskustvima.GRAFIKA . Produbljivanje nivoa usvojenog.razdvajanja i izdvajanja oblika.-Konstantno uočavati da je suprotnost rezultat razlika u Kontrastu-Kontrast oblika i veličina: -Kontrast u svim motivima pokušavati raspoređivati po načelu odjeljivanja.oblike u veličinama.PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA . OBLIKOVANJE U PROSTORU –rješavanja trodimenzionalnih formi u prostoru Ovako izvršena podjela na dva pristupa u realizaciji kerativnog rada po prostornoj organiza-ciji kompozicije.CRTANJE . -Izvođenje likovnim transponovanjem više varijacija u kojima vlada kontrast veličinom oblika. -Pratiti i prepoznavati načelo većega i manjega. da je pristup okolini intelektualno vizuelni. a mišljenje apstraktno. Učenički pristup doživljavanju i percipiranju okoline je intelektualno vizuelni. treba naglasiti da je kod učenika prisutno apstraktno mišljenje. Kao što je i u dosadašnjem programu bilo naznačeno. -Razumijevati i likovno razrješavati aktivne i pasivne plohe. stečenim kroz preaktično kreativni rad. DIDAKTIČKO . i sposobnost likovnog izražavanja bliskog vizuelnom realističkom prikazu.PRIMIJENJENA UMJETNOST i DIZAJN /u formi skica. doprinosi povezivanju novih vizuelnih iskustava i spoznaja sa prethodno do tada usvojenim znanjima. za oblikovanje na plohi u realizaciju biti će uključena područja: . -Upotrijebiti inverziju oblika sa dodatnim obradama :uvećanjem i smanjivanjemodređenih pojedinosti:raznim tehnikama -Nalaziti mogućnosti sopstvenih rješenja .METODIČKE NAPOMENE U okviru nastavnog predmeta Likovna kultura u IX razredu. OBLIKOVANJE NA PLOHI – kao dvodimezionalna organizacija kompozicije 2. koja čine strukturu programa predmeta LIKOVNA KULTURA.SLIKANJE .(mala plastika) -O KOMPOZICIJI razmišljati kao rekapitulaciji svih znanja i osjećanja prema problemu kompoziciji-Komponovanje –predstavljanje uokviru određenog prostora-Razvijati rad grupe. ostvaruju se kroz LIKOVNE OBLASTI /likovna područja. savladanog stepena doživljavanja likovne umjetnosti. i izvedbenih predložaka/ A oblikovanje u prostoru realizovat će se kroz područja: .Razmiještanje udubljenja i izbočenja. likovnog jezika i likovno kreativni rad koji će se realizovati kroz forme prostornih organizacija kompozicije: 1. što predstavlja karakteristiku ovog uzrasta.likovna kombinatorika-Kombinatorika s formatom-Prisutnost više likovnih elemenata u predstavi i u kompoziciji.

PRIMIJENJENA UMJETNOST i DIZAJN /realizacija u materijalu. kao i interakciji umjetnosti sa naukom i društvenim tokovima. doživljaj zadovoljstva u razrješavanju problema i podstiče sposobnosti likovne analize i vrednovanja. Koncept usvajanja znanja. Koncept realizacije programa kroz tematske cjeline /tematske oblasti/ ne isključuju niti jednu likovnu oblast /likovno područje/. Likovna pismenost podstiče se kroz nastavu koja učenike uključuje u aktivan kreativni proces vizuelnog istraživanja. učenja u likovnoj kulturi je proces. novim medijima. PLOHA 4. u kojem učenici vizueliziraju likovni problem koji trebaju riješiti a sa kojim se ranije nisu susretali. Vizuelne motive 2. niti bilo koju tehniku /materijal/ za rad. ponuđenim materijalom. Motive likovne forme /likovni i kompozicioni elementi/ 116 . Poticajne preferencije su motivi-teme /likovni sadržaji/ iz kojih proističu pojmovi koje učenici trebaju usvajati. Likovno problemske cjelin bi se realizovale kroz likovno kreativni rad učenika i u jednom i u drugom polugodištu. Tematske cjeline: 1. razvijanju sposobnosti i likovne kreativnosti djece.PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA . permanentno kroz cjelokupni ciklus devetogodišnjeg osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. Kreativni proces kod učenika razvija divergentno /kreativno/ mišljenje. krajnje konačno rješenje/ Programski sadržaji predmeta LIKOVNA KULTURA u osnovnoj školi realizuju se po principu koncentričnih krugova. Ponavljanje tematskih cjelina u formi koncentričnih krugova pruža mogućnost preispitivanja usvojenih. Likovne motive prema vizuelizaciji sadržaja dijelimo na: 1. Ovakav koncipiran pristup zaokruživanja jedne tematske oblasti /tematske cjeline/ kroz likovne zadatke /likovne probleme/ obezbijedio bi veću preglednost u sistematizovanju i usvajanju gradiva i njegovo sistematizirano ponovno proširivanje u drugom polugodištu. TAČKA I LINIJA 2. MASA I PROSTOR Ovako ponuđeni oblik realizacije predmeta Likovna kultura ima za cilj da obezbijedi kontinuitet u usvajanju i proširivanju znanja. Nevizuelne motive 3. putem kojih učenici /stvaraju predstavu/ o značaju likovne umjetnosti u vlastitom životu. POVRŠINA 5. od 1-9. vlastita iskustva i spoznaje.. što znači da bi svaka tematska cjelina bila dva puta uključena u realizaciju programa u toku jedne školske godine. sistematizovanih i stečenih znanja i prezentiranja novih sadržaja i iskustava. koji će im pomoći u analizi složenih vizuelno likovnih ideja i doprinijeti razriješenju problema u osmišljavanju likovnih kompozicija. I dalje su teme za likovno kreativni rad učenika one koje predstavljaju njihove doživljaje. i okruženjem u kojem žive. sposobnosti i sposobnosti koje utiču na formiraje likovno oblikovnih temelja. BOJA 3. Usvajanje likovne pismenosti ostvaruje se sa realizacijom postavljenih ciljeva i zadataka kroz predložene nastavne teme. i realizuju ga putem likovno tehničkih sredstava. kroz formu tematskih cjelina/oblasti što bi trebalo podrazumijevati ustrojen princip /unificiran/ jednobrazan za sve razrede.

u svom okruženju ili kreirati kompoziciju od prepoznatljivih elemenata /elemenata koji se mogu vidjeti/. onda su svi učenički radovi odraz unutrašnjeg stanja života /„duše“ djeteta i kao takvi moraju biti dobri. kontrast. glazbene kulture. oblik. psihološkog 3. linija. pedagoškog. svoje viđenje svijeta. muzičkih. tjelesne i zdravstvene kulture i kulture življenja .. čulni poticaji. Prema tome nastavnik mora imati izbalansiran i istančan osjećaj u procjeni učeničkih mogućnosti. Teme koje se najčešće realizuju su: . etnografsko nasljeđe. njihovog zalaganja i konačnog likovnog rezultata. pojave u prirodi. valer. vjetar. svoje emocije. krajolici. strah. kulturnih dešavanja…/. biljke…. poezija/. gradacija.. zavičajne kulturne baštine . tekstura…. bol. Likovnih sadržaja Oblast Likovna Forma /Likovni jezik/ koji se odnosi na likovne elemente i principe kompo-novanja su teoretskog karaktera i mogu se savladati i usvojiti /naučiti/. Postoje pedagoško opravdani razlozi da i učenici sa manje izraženim likovnim sposobnostima budu stimulisani i nagrađeni za svoja zalaganja.Kao što je već ranije pojašnjeno. Ako prihvatimo da se djeca likovno izražavaju jer imaju potrebu da iskažu svoj svijet. harmonija.. pozitivnog i negativnog uticaja sredine. koje su učenici doživjeli /registrovali/ putem svih ostalih čula i oni koji se odnose na emocionalna stanaja /različita raspoloženja/. stečenog znanja i usvojenih navka.nevizuelni poticaji. vizuelni motivi su oni sa kojima su se učenici vizuelno susretali. sreća. prirode i društva.sadržaji drugih predmeta /korelacija sa drugim predmetima/. kao i sklad emocionalnih i izražajnih sposobnosti transponovanih u formu likovnog izraza.iz neposrednog okruženja djeteta. i sa opravdanjem se postavlja pitanje šta u takvim situacijama raditi? Stav nastavnika bi trebao biti. emocije /osjećanja/. shodno učeničkom uzrastu. muzika. Dakle. odnosi se na sve ono što je moguće vizuelno registrovati. Predmet Likovna kultura složen je iz dva segmenta. ne mogu biti loši/. s obzirom na to da likovni rad predstavlja cjelinu koja u sebi sadrži komplekse sposobnosti i osobina djeteta. maternjeg jezika /priča. muzički spotovi. škola. predmeta i pojava. da učenici koji nisu nadareni ne bi trebali biti “kažnjeni” slabim ocjenama zato što ih priroda nije obdarila sposobnošću za likono-kreativno izražavanje /zato što ne posjeduju likovni talenat/. Iz tog razloga i dječiji crtež moguće je analizirati sa različitih aspekata: 1. ravnoteža. 117 . Nastavnik se u razredu susreće sa učenicima koji su nadareni /talentovani/ i onima koji nisu. Likovna Forma /Likovni jezik/ i 2. znakovi vizuelnih komunikacija. . odnosno koje su mogli čulom /organom/ vida percipirati. Nevizuelni motivi su oni.predstavljanje narodnih običaja /tradicije/. palakati /sportskih. pripovjetka. porodica. tačka.likovni i kompozicioni elementi. Likovno kompozicioni motivi su oni kod kojih je tema nevažna a odnose se na rješavanje konkretnog likovnog zadatka /likovnog problema. strahove i oduševljenja. OCJENJIVANJE Ocjenjivanje u predmetu Likovna kultura je izuzetno složen segment rada nastavnika. 1. koji se odnose na podražaje. ritam. značajni datumi. dominacija……/ putem /upotrebom/ likovnih elemenata. razrješavanje likovnih zadataka kroz upotrebu likovnih i kompozicionih elemenata /usvajanje likovnog jezika/ .priznata umjetnička ostvarenja /umjetnička djela/ iz svjetske likovne /baštine/ umjetnosti . mjesto stanovanja. upornosti i iskustva. praznici. prostori. boja. estetskog 2. tuga. učenicima bliska muzika. roman. objekti. matematike.

Ponovo je potrebno napomenuti da nema loših dječijih radova. učenici koji nisu talentovani trebaju imati priliku da u skladu sa svojim mogućnostima usvajaju likovni jezik i njime se izražavaju. aktivnost na času. Prilikom ocjenjivanja manje nadarenih učenika treba pratiti i imati u vidu individualne mogućnosti. dobar pedagog može iznaći način da riješi taj „problem“ ako uzme u obzir trud /zalaganje/. RAD SA DJECOM SA POSEBNIM POTREBAMA Ono što treba naglasiti je da sam plan i program predmeta likovna kultura dozvoljava veliku slobodu svakom nastavniku u kreiranju godišnjeg programa rada i da se bazira. u okviru individualnih mogućnosti svakog pojedinog učenika. sa ciljem zadovoljavanja intencija inkluzije u Osnovnim školama. a onda se postavlja pitanje na koliko nivoa složenosti. želju za postizanjem rezultata i sl. odnos prema estetskom. odnos prema svjetskoj i našoj kulturnoj baštini. 118 . u najvećoj mjeri. što bi značilo da ako imamo pet nivoa pet različitih programa. Ako nastavnik traži od djece da tačno “prepisuju” vizuelno registrovano. aktivnost na časovima likovne kulture i slično. i likovnog jezika/. jer bi to značilo da se treba stepenovati složenost programa. Vizuelno estetska kultura razvija kod učenika sposobnost uživanja i razumijevanja umjetno-sti. da doživljavaju i gledaju svijet oko sebe očima odraslih. Potrebno je u individualnom pristupu likovne zadatke odmjeriti prema mogućnostima svakog od pomenutih “kategorija” učenika. To znači da nastavnik. onda takva nastava Likovne kulture ne odgovara osnovnim principima savremene nastave. ciljevima i zadacima koji se pred nju postavljaju. stepen zalaganja i želje da se realizuje postavljeni zadatak.Dakle. To je razlog da u okviru redovne devetogodišnje osnovne škole nije potrebno praviti posbne planove i programe za djecu sa posebnim potrebama. pravilno doživljavanje vizuelnih informacija. što u izvjesnom smislu podrazumijeva reduciranje obima i složenosti redovnog programa nastave Likovne kulture. Pravilan odnos nastavnika prema učeničkim radovima je od izuzetnog značaja za likovno kreativni rad djece. na usvajanju ponuđenih programskih sadržaja i odgojno obrazovnih ciljeva i zadataka /likovnih zadataka-problema. napor koji dijete ulaže u realizaciju zadatka da bi postiglo rezultat.

stiču nova 119 . . te uočavanje oznaka pri slušanju muzike. . . ¾. umjerena i brza tempa. 6/8.poznavanje svih italijanskih oznaka za dinamiku. 4/4. .Prilikom analize elemenata interpretacije u toku slušanja. učenici/ice primjenjuju ranija znanja i iskustva . ( jedinica OČEKIVANI REZULTATI / ISHODI UČENJA Učenici trebaju znati i razumjeti: . 7/8. pravilno fraziranje. .dinamika .tempo .o različitim notnim trajanjima.MUZIČKA /GLAZBENA KULTURA ZA IX RAZRED (1 sat sedmično – 34 godišnje ) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PODRUČJA UČENJA CILJEVI Sticanje novih znanja.artikulacija.Primjena stečenih znanja pri izvođenju pjesama na osnovu notnog zapisa: . .poznavanje italijanskih oznaka za lagana (spora).intonacija.poznaje i tačno određuje mjeru 2/4. primjena i sistematizacija: . njihova primjena u muziciranju. 2/2.sistemu pisanja nota u violinskom i bas ključu.

-Svjesno obrazlažu najadekvatniju primjenu raznih instrumenata u samostalnoj izradi originalnih aranžmana. balet. oratorij.utvrđuje znanja o G-dur. barok.Analizirajući notni tekst učenici sigurno prepoznaju navedena notna trajanja i izvode ritam uz kucanje ili taktiranje.upoznavanje kordofonih tradicionalnih instrumenata. saznanja i sa dosta samopouzdanja vrše analizu djela i donose estetski sud o njima. .razlikuje vokalna. duet. badineri. gigue. instrumentalna i vokalno-instrumentalna djela. a takođe i promjenu mjere u notnom tekstu. impresionizam. te vokalne reprodukcije. . . klasicizam.svjesni su porasta kvaliteta ritmičke reprodukcije–složenijih kombinacija. -Tokom slušanja pamti naziv djela.duru. takt. kao i zalaganje i odgovornost za kvalitet skupnog muziciranja. .Ima razvijenu potrebu da upoznaje pjevanje i sviranje na osnovu notnog zapisa. suita). opereta. .ZNANJE brojanja četvrtinka.Uživanje u predstavljanju svojih znanja i sposobnosti publici. fuga. 120 . e-mol. ________________________ _ ______________________________________ Razvijanje muzičke sposobnosti i vještine: SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE . suita. koncert. obima glasa i promjena nakon mutacije. . -Cijeni i pamti stvaralaštvo bh. -Svjesni su proširenja i kvalitetnog porasta muzičke memorije. artikulaciju) korigiraju izvođenje svjesni da tako poboljšavaju kvalitet interpretacije. dinamika. . . ritam.Samostalno primjenjuju naučene pojmove (melodija. filmska muzika. muzičku formu i poredi djelo sa drugim slušanim djelima. opera. tempo.Samopouzdanje u pjevanju i sviranju je sve veće. romantizam.stilske epohe: renesansa. . kantata.poznavanje i primjena pojmova: sonata. _____________________________ . svita. kao i ritam pjesme na osnovu notnog zapisa. fuga. F-dur i d-mol ljestvici kroz analizu notnog teksta pjesama. trodijelnu i četvorodijelnu podjelu jedinice brojanja. arija. stoljeće . slušanje (preludijum. izvođače i izvođačke sastave. 20. kompozitora i tradicionalnu narodnu muziku - Formirane kriterije za procjenu kvaliteta koristi prilikom izvođenja i slušanja djela. .uvođenje pojmova ( muzičke forme ) i njihova primjena tokom slušanja muzike: tokata.Slobodno izlaže svoje mišljenje i ideje jer osjeća porast vlastite kompetitivnosti . . mjera. kao i osjećaja za harmoniju i polifoniju kroz pjevanje (višeglasno pjevanje – kanoni).Brzo prepoznaje u notnom tekstu i tačno realizuje odnosno izvodi dvodijelnu. jazz. osminka i polovinka ). ime kompozitora. uvertira. .pjevanje pjesama na osnovu notnog zapisa u G – duru i F . simfonija.

Samostalno se uključuje u muzičke sekcije. . fraziranju. u cjelini. razvoju opsega/obima. sintisajzer. STRUKTURA SADRŽAJA: I PJEVANJE I SVIRANJE II MUZIČKE/GLAZBENE IGRE/PLESOVI III SLUŠANJE MUZIKE IV DJEČIJE STVARALAŠTVO DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Nastava muzičke/glazbene kulture prema Okvirnom programu za deveti razred se ostvaruje u kontinuitetu kroz pjevanje novih dječjih pjesama. Nakon doživljaja pjesme sa CD-a ili u izvođenju nastavnika. disanju. te osjećaja za harmoniju ( višeglasno pjevanje-kanoni). . preciznosti intonacije. kultivisanju glasa. gitara ). slušanjem muzike/glazbe. a djeluje i na druge da slijede njegov primjer. . .sve veća svjesnost značaja muzike u životu i potrebi učenja i povećavanja znanja o muzici. izvođenjem muzičkih igara/plesova. po strofama ili po frazama. PONAŠANJE . Na 121 . STAVOVI.Ispoljava svoj odnos prema muzici i želju da je često sluša u školi. dječjim stvaralaštvom i kroz izvođenje ritma pjesama. spojiti ih a zatim pjesmu pjevati u cjelini. razvijanju muzičke memorije. pravilnoj dikciji i akcentiranju. učenici će učvrstiti prethodna i sticati nova znanja. Praćenjem i analizom notnog zapisa u udžbeniku. pjevanjem pjesama narodne tradicije naroda Bosne i Hercegovine kao i drugih naroda.ispoljavanje emocionalne i estetske osjetljivosti na kvalitet muzike. U središtu nastavnog djelovanja i dalje ostaje rad na stvaranju estetskog suda o slušanom djelu. VRIJEDNOSTI. učenjem notnog pisma u okvirima učeničkih potreba razumijevanja muzičkih/glazbenih sadržaja. Djeca i dalje uče pjesme po sluhu. prvenstveno uz pjevanje nastavnika i slušanje tonskog zapisa. sa svim elementima interpretacije. kultivisanju glasa. učiti pjesmu uskladu sa potrebama.Razvijanje pozitivnih vrijednosti i stavova: .ispoljavanje izrazitog interesa i ljubavi prema umjetničkom stvaralaštvu i sadržajima iz muzičke baštine BiH i drugih naroda. Pjevanjem i sviranjem treba u toku školske godine obraditi 10 pjesama. Pjesmu učiti uz pratnju melodijskog instrumenta ( klavir. uticaj i na druge osobe i okolinu svojim pozitivnim stavovima. sviranjem na ritmičkim i melodijskim instrumentima Orffovog instrumentarija. na koncertima i utiče i na svoje vršnjake da se isto tako ponašaju i sl. te potrebe za komparacijom i širom prezentacijom u regiji i svijetu.Iskreno i dobronamjerno iskazuje svoje mišljenje (riječima ili aplauzom) i kritiku a poštuje i cijeni mišljenja i stavove drugih. upoznavanjem i usvajanjem novih muzičkih pojmova. -Razvoj interesa i intenzivne želje za bavljenjem muzikom koja polako postaje trajna potreba. reprodukciji ritma.

saz. instrumentalne i vokalno-instrumentalne kompozicije. Nastavu muzike od druge trijade izvodi također predmetni nastavnik muzike. dinamike. Posebno zainteresovane i talentirane učenike treba uključivati u hor/zbor ili orkestar. U toku školske godine učenici treba da nauče 3 muzičke igre/plesa. Od izuzetnog značaja su vannastavne aktivnosti: hor/zbor ( mlađa i starija uzrasna grupa ) i orkestar ( tamburaški. razreda formiraju hor starije uzrasne grupe ( troglasno pjevanje ). Kroz učenje muzičkih igara/plesova ostvaruje se korelacija nastave muzičke kulture sa nastavom tjelesnog odgoja.duru. artikulacije. Posebnu pažnju treba posvetiti organiziranju maštovitih načina improviziranja na instrumentima. Dječije stvaralaštvo u oblasti pjevanja i sviranja ispoljavat će se kroz dječiju primjenu novih muzičkih znanja u izradi pratnje i aranžmana. lirica. hor/zbor i orkestre. likovno i pokretom jer se time podstiče njihova kreativnost. zaključak o slušanom djelu te ponovno slušanje istog. Mlađi hor/zbor čine učenici od trećeg do petog razreda ( dvoglasno pjevanje ) a učenici od 6. harmonikaški i drugi. ali i drugih predmeta. Pored redovne nastave. Visok stepen korelacije se ostvaruje i sa nastavom bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika. bugarija. Slušanjem učenici/ice zvučno i vizuelno razlikuju orkestarske instrumente. bozuk. Potrebno je tokom godine obraditi najmanje 18 kompozicija sa težištem na umjetničko-doživljajnoj komponenti i sa ciljem da pozitivni interesi i stavovi prema muzičkim vrednotama budu sve jasnije izraženi. Potrebno je naučiti prvo pjesmu ( ako je u pitanju muzička/glazbena igra/ples sa pjevanjem). ). Slušanjem muzike učenici upoznaju kompozicije domaćih i stranih autora. stilske epohe. likovne kulture. U program su uvrštene vokalne. – 9. itd. te sviranju na Orffovim ritmičkim i melodijskim instrumentima.osnovu notnog zapisa učenici/ice u devetom razredu pjevaju i sviraju pjesme u G i F . obraditi ritmičke figure koje sadrže. kao i na izmišljanje muzičko-scenskih igara. Za orkestar je potrebno 2 časa sedmično za svaku grupu instrumenata. Za hor je potrebno 2 časa sedmično po dionici ( dvoglasni hor 4 časa ). plesnoj školi. opisno. ohrabrujući djecu i poštujući njihove prijedloge. pjevačke glasove. tempa. emocionalno) ali po potrebi i selektivno. na osnovu slušnog primanja. Učenjem muzičkih igara/plesova učenici upoznaju narodnu tradiciju drugih zemalja. Podsticati djecu da svoja zapažanja i doživljaje muzike izraze usmeno. izvođača. Nakon analize slijedi razgovor sa učenicima. gusle. te je potrebno djecu upoznati sa njihovim pravilima. Odabrane kompozicije treba slušati u cjelini sa CD-a (globalno slušanje. U Okvirni program su za pjevanje i slušanje uvrštene po 4 narodne pjesme iz BiH koje bi bilo dobro čuti u izvođenju poznatih interpretatora narodne i zabavne muzike. Pjevanje u horu/zboru ili sviranje u orkestru kao najviši stupanj muziciranja ima najsnažniji efekt u muzičkom/glazbenom razvoju djeteta te svakako zaslužuju svoje mjesto u godišnjem programu rada svake osnovne škole. važnu ulogu imaju izborna nastava i nastava koja uključuje dodatnu aktivnost i vrijeme ( posjete koncertima. kulturno-umjetničkim društvima. spojiti elemente igre i tada izvoditi igru/ples u cjelini. Tokom obrade pjesama. pa zatim učiti pravila igre/plesa. Koreografije narodnih igara/plesova imaju utvrđene figure i kretnje. pokrete. Pored umjetničkog doživljaja slušane kompozicije. 122 . itd ). Horsko i orkestarsko muziciranje izvodi predmetni nastavnik muzike. Upoznati učenike sa kordofonim tradicionalnim instrumentima BiH: šargija. sa učenicima treba analizirati djela postavljanjem zadatka koji se odnose na uočavanje karaktera kompozicije. muzičkog oblika ( informativno ).

The Beatles . -Komunikacija i interakcija u muziciranju (improvizaciji).Razvija svijest o značaju svakog pojedinca u horu ili orkestru. sevdalinka. OCJENJIVANJE) -Inicira i organizira pjevanje i sviranje u interakciji (učenje u školi i u porodici). pravilnom dikcijom. . -Pokazuje veliko zalaganje i trud da svoje muziciranje usaglasi sa grupom i kolektivom. . narodna. 8. sremska. prema tekstu Branka Radičevića. . grupnom i individualnom muziciranju. 11.izvođenjem ritma pjesmica razvija se i dalje osjet za dvodijelnu. . mjere 6/8 i 2/2. 12. tekst i muzika: John Lennon i Paul McCartney.poznaju notna trajanja. STAVOVI. bihaćka djevojko. 10. Oj golube. -Osjet za tempo i dinamiku je sve razvijeniji. 123 . PONAŠANJE AKTIVNOSTI NASTVANIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA. -Samostalna izrada vlastitih improvizovanih instrumenata. Đela Fato. Rusija 6. . muzika: narodna. pauze. . . .Kod učenika/ica se poboljšava vokalna reprodukcija. Franjo Bosanac (lutnja) 2. disanjem i fraziranjem. ja ne znam.Svjesno obavlja muzičke zadatke i obaveze (kao pojedinac ili dio grupe). jesenske duge noći. Oj. Jesenje lišće.aktivno učestvuje u izradi aranžmana i pokazuje visok nivo spretnosti u sviranju i improvizaciji. . -pjevanje i sviranje pjesama prema notnom zapisu u G i F – duru. 4dijelnu mjeru. dvoglasnih pjesama i troglasnih kanona učenici/ice obogaćuju fond pjesama i uporedo proširuju teoretska znanja: -imenuju solmizacijom i abecedom tonove iz niza g – g2 u violinskom ključu. Ruža. stihovi: Osman Đikić.Upotreba instrumenata u skladu sa zadacima pjesme i/ili dogovorenim aranžmanom.F.uočavaju i određuju karakter pjesme. Nek svud ljubav sja 7. . . izleti. -Vrši samoprocjenjivanje i procjenjuje pjevanje drugih. 7/8. sa njemačkog prevod i prepjev: Mirjana Ivanović. 13.učenici/ice izvode pjesme sa preciznijom intonacijom. Yesterdey. . priredbe. -Stalna briga i čuvanje školskih muzičkih instrumenata. 3.pjevaju i sviraju pjesmice prema notnom zapisu u C-duru i a – molu. moj golube. Ne. te često pjeva i svira.RAZRADA SADRŽAJA ( TABELE) VRIJEDNOSTI.Prati i procjenjuje njihova individualna postignuća u poređenju sa njihovim individualnim rezultatima u osmom razredu. Handel 5. . te promjenu mjere. Hrvatska.primjenjuju tokom .sam/a učestvuje u interpretaciji i improvizaciji.Uviđa da treba vježbati ako se želi postići kvalitet. Stade se cvijeće rosom kititi.pomaže djeci u kolektivnom. tempo. SADRŽAJ ZNANJE I RAZUMIJEVANJE SPOSOBNOSTI AKTIVNOST UČENIKA I PJEVANJE I SVIRANJEIZBOR 1. . G. i primjenjuju ih tokom izvođenja pjesama. zapisao: Bajro Redžić. sevdalinka 9. starogradska ili Ne jurite konji u kas.Sviranje u školskom orkestru. kuća.dvoglasno pjevanje. . Blijedi mjesec. razvija muzička memorija i proširuje obim glasa. Makedonska pjesma.Pjevanje u školskom horu/ zboru. Padmaskovske večeri. dvoglasno pjevanje i Ričerkar.Učenici/ice osjećaju i svjesno izvode 2. te podstiče komunikaciju. . mjeru. trodijelnu i četvorodijelnu podjelu jedinice brojanja. . . 4. -Redovno učešće u pjevanju i sviranju: nastava. Bila bilko. -Komentarima i praktičnim djelovanjem pokazuje pozitivne stavove i vrednote prema . dinamiku. . đela zlato.upućuje učenike/ice na druge izvore znanja. zabilježio: Vasil Hadžimanov 3. Biljana platno beleše. Phillipp Fridrich Silcher.Pjevanjem jednoglasnih.

. Dvije tokate. Mladen Pozajić. sevdalinke 2. Gigue iz Francuske suite br. priprema i a Vodi izvođenje igara/plesova. Carmina Burana.Aktivno učestvuje u izboru programa igre/plesa za priredbe. tempo i druge karakteristike djela.ima bogat fond djela koja prepoznaje prilikom slušanja. (samba). Ary Barrosso.ruska ciganska.. _____________________ ____ -Shvata i razumije značaj pokreta u plesu i kolu. Carl Orff. a izvode ih pravilno. 5. Kapija. narodni orkestar. _____________________ __ III. Asim Horozić.Samostalno se učlanjenje u ritmičku i/ili folklornu sekciju. 6.Radi povečane stimulacije učenika/ica. -prepoznaje pojedine tradicionalne nošnje. Razvija kreativnost. K. Bach. _____________________ _____ _____________________ _____ . muzika narodna i Moj dilbere. . KANONI 1. (multikulturalnost) -Poznaje termin koreografija. tekst: Heinrich Heine. S. komentira osobine djela. dječije radne i kulturne navike. -Biranim riječima i odnosom pokazuje da cijeni muziku. -Učestvuje pri izradi preglednih zidnih kalendara sa terminima _____________________ _____ . 4 BWV 815 i Badinerie iz Suite u h-molu BWV 1067. . muzika: Ismet Alajbegović Šerbo i Emina. i O fortuna. J. objašnjava svoj odnos (zašto mu se dopada ili ne dopada). 3.usvaja pokrete sa više sigurnosti. _____________________ ___ .Osmišljava. . 4. muzika narodna.Fond igara/plesov a se širi. Makedonija. informativno poznaje . Brazil. Samo pjesma. u KUD-u ili plesnoj školi (praksa). . Milan Jeličanin i Grave. . stihovi: Aleksa Šantić. .Shvata značaj poznavanja umjetničkih djela. Rusija.izvođenje ritma na osnovu notnog zapisa (ritam pjesme koja se obrađuje).Brzo pamti i pjevuši melodiju kompozicije koju sluša. -razumije da svaka zemlja ima tradicionalne igre i plesove. Bulbul pjeva okolo Mostara. G. 2. -zna naslov djela. . Makedonsko devojče. Troglasni kanon ________________________ ______ II MUZIČKE /GLAZBENE IGRE/PLESOVI 1. . Kraj tanana šadrvanaAzra. Romanian Polka Bela Bartok. izvođače i kompozitore -Prikupljanje kaseta i CDa sa djelima koja će se slušati u školi. 124 . planira i realizira odlazak na probu folklorne sekcije u školi. Brazil. te demonstrira i stimulira vlastitim uključenjem i usmjerava u pravcu dječijih interesa i mogućnost. . .Izvodi koreografiju u skladu sa zahtjevima muzičkei gre /plesa.izrada aranžmana za sviranje na Orffovim ritmičkim i melodijskim instrumentima.U knjigama i štampi pronalaze i prikupljaju slike kompozitora i muzičkih instrumenata (simfonijski orkestar. -Shvata da su tradicionalne igre i plesovi svake zemlje vrijednost koju treba čuvati. muzici .često traži da se djelo ponovno sluša. za flautu i gudački orkestar. 3. stihovi: Aleksa Šantić.Tačno određuje dinamiku. Horing. _____________________ ___ -Na razne načine iskazuje razvijanje osjećaja za lijepo: izražava utiske o slušanom djelu. 3.donosi estetski sud o djelu. _____________________ _____ -Samostalno izvodi zadane pokrete: -Samostalno se uključuje u kolo. .Zidni pano dopunjava novim zapisima i slikama instrumenata iz zemalja iz kojih je igra/ples. .Brzo uočava i saopštava izvođača.cijeni i upoznaje narodne tradicionalne instrumente.Samostalno određuje karakter kompozicije. Kalinka. Jonce Hristovski.SLUŠANJE MUZIKE: 1. _____________________ _____ . Hajd’mo sad veselo. . Romanian Folk Dances. troglasno 2. samo smijeh. pjevanja artikulacione oznake.Upoređuje note i njihova trajanja. .

pjevač ili solo-instrument. . balet ''Ohridska legenda''. melodija. -Vođenje intervjua sa umjetnicima. van Beethoven.poznavanje italijanskih oznaka za dinamiku i tempo. 6. Die Forelle (Pastrmka) i Heidenroslein. -Pokazuje kulturu ponašanja kad sluša izvođenje djece u razredu i na koncertu. iz oratorija Mesija. Koncert za violinu i orkestar u e-molu I stav.Planira termine za posjete kulturnim ustanova i bilježi ih na kalendaru. Preludij i fuga BWV 875. . Ivo Tijardović. -Predlaganje oblika muzičkog stvaralaštva. dinamiku. Glenn Miller i When The Saints Go džez Marching In. . ženski (sopran-alt ). 15. Handel. romantizam): . momačka igra iz I čina.. br. Grlica. Louis Armstrong. . . 19. solo-pjesme. upoređuje. . _____________________ __ ____________________ .Priprema. udaraljke) . br. ritam. 6. I stav i Oda radosti iz IX Simfonije.Sposoban je da uz slušanje muzike i praćenje notnog zapisa uoči i primjeni muzičke termine za artikulaciju. Vincenzo Bellini 14. -Pronalaze i prikupljaju slike tradicionalnih narodnih instrumenata i nošnji iz regije i svijeta: te izrađuju zidne panoe sa tematskim sadržajima. 11.Arabeska br. Bedrich Smetana. F. 17 iz baleta Uspavana ljepotica op. i Prelude iz Suite bergamasque.Razgovorom o muzici u okolini. 13. Valcer. d-mol ili BWV 884. . dodaje.Osmišljava i obavlja temeljitu pripremu za posjete kulturnim ustanovama-koncerti. F.Koristiti jednostavan muzički jezik tokom analize djela. . muzičku formu. (Cvijet divlje ruže). . 2. Hor seljaka iz opere ''Prodana nevjesta'' i Ples komedijaša (finale).opereta Splitski akvarel. Debussy.Izrada preglednog panoa na koji se dodaju slike tradicionalnmih interumenata koncerata. te saopštava ime kompozitora. 17. 66. .određuje karakter djela.Samostalno smišlja.Chi la gagliarda. muški (tenor-bas). 8. duhački. tempo. -Sposoban je da shvati osnovne klarakteristike muzičkih stilova (barok. 12. . 16.Razlikuje i poznaje pojedine instrumente vizuelno i auditivno. . -prepoznaje vokalno.razlikuje izvođačke ansamble: solo.Insistira da prisustvuje koncertima. 125 . . Franz Schubert. 15 G-dur. mijenja. i Panorama. 2 br. instrumentalno i vokalnoinstrumentalno izvođenje. ispoljava svoje stavove i potrebe za lijepim (auditivna ekologija). -Posjeta najznačajnijim kulturnim objektima u mjestu. Čajkovski. 18. orkestar ili grupa orkestarskih instrumenta. Casta Diva. i La Réjouissance: Allegro iz Music for the Royal Fiereworks.Prati ponašanje na koncertu. 10. . klasika. hor/zbor . .Željom za čestim muziciranjem pokazuje pravilan odnos prema muzici. I. Pjesma Splitu. Chatanooga Choo Choo. P. act II No.Sposoban je je da uoči i da koristi pojmove: znak ponavljanja-repeticija. Hallelujah. rukovodi i planira muzičke sadržaje u korelaciji sa ostalim umjetničkim i drugim -poznaje i pamti imena BH kompozitora i njihova najpoznatija djela.prepoznaje orkestarske instrumente po grupama (gudački. . -prepoznaje narodnu muzičku tradiciju. II sveska.Prilikom slušanja muzike poštuje pravila ponašanja. . . iz opere Norma. .Pokazuje pozitivan odnos prema djelima i muzičkim umjetnicima. L. G.razlikuje glasove: dječji. 1. No.7. Stevan Hristić. itd _____________________ ___ _____________________ ____ -Posjeta koncertima u osnovnoj muzičkoj školi.Shvata da muzika ima važnu ulogu za poboljšanje kvaliteta života. Mendelsohn. Sonata f-moll op. C. I act. 9.

. . . -samostalno uočava promjene u tempu. 126 .Literarno i /ili likovno izražavanje doživljaja muzike.Prezentacija rezultata samostalnog i grupnog rada.Upoređuje individualno postignuće i samostalnost u kreativnom izražavanju. individualna.Prati i ohrabruje oblike dječijeg kreativnog ispoljavanja i pronalazi područje u kojem je najslobodnije.Pravi improvizaciju ritmičke pratnje pjesmi. . . odgojnim područjima. -Komunikacija kroz muziku i kooperacija u radu. .Samostalno i spontano daje svoje ideje za rad. grupna. kreira nove aranžmane za pjesme. _____________________ -Samostalno spontano dovršava započetu pjesmu pjevanjem ili sviranjem. ________________________ ____ IV DJEČIJE STVARALAŠTVO Izmišljanje novih pjesmica na zadani tekst. . .Baldassare Donati.Slobodnija improvizacija kolektivna. u paru (dijalogom).Želi da učestvuje u raznim segmentima stvaranja predstave (izradi rekvizita) -Dogovaranje o improvizaciji koja omogućava neverbalnu komunikaciju i socijalizaciju. -Na muziku progovara likovno ili literarno.

Posebni ciljevi kineziološke edukacije su ciljevi izvannastavnih i izvanškolskih kinezioloških aktivnosti. (2) osobina – (a) morfoloških. interaktivno i kreativno može sudjelovati u unapređenju kvaliteta života i suživota. Lista osnovnih zadataka kineziološke edukacije u osnovnoj školi usmjerena je na optimalno stimuliranje procesa rasta. Specifični ciljevi kineziološke edukacije tiču se djece sa posebnim potrebama. (c) iskustva i (d) motoričkih programa. shodno njenim maksimalnim biopsihosocijalnim kapacitetima sa kojima aktivno. pojedinačno: (1) usvojiti osnovna znanja i razviti 127 . (b) intelektualnih vještina i (c) kognitivnih strategija. ispoljenju i očuvanju kinezioloških dimenzija antropološkog prostora koje značajno sudjeluju u unapređenju kvaliteta života i suživota ličnosti. Odgojni ciljevi kineziološke edukacije u korelaciji su sa procesom razvoja kinezioloških (1) ineresa. kroz profesionalnu podršku učenicima u aktivnostima tokom kojih će oni. Cilj kineziološke edukacije je naučna i profesionalna podrška optimalnom rastu i razvoju. Ciljevi. Antropološki ciljevi kineziološke edukacije su u korelaciji sa procesom kinezioloških transformacija antropoloških: (1) sposobnosti – (a) psihomotoričkih i (b) funkcionalnih. (b) znanja. Osnovni ciljevi kineziološke edukacije su ciljevi nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Obrazovni ciljevi kineziološke edukacije u korelaciji su sa procesom učenja i sticanja kinezioloških znanja. i to: (1) kognitivnih – (a) verbalnih informacija. mogu biti: (1) osnovni.TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ ZA DEVETI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Svrha kineziološke edukacije je u doprinosu integralnom razvoju i ostvarenju ličnosti. (2) obrazovni i (3) odgojni. dalje. (2) stavova i (3) navika. (2) psihomotoričkih – (a) informacija. (2) posebni i (3) specifični. razvoja i sazrijevanja učenika. Komplementarni ciljevi kineziološke edukacije mogu biti: (1) antropološki.

razvija i afirmira vlastite kineziološke mogućnosti i kompetencije u prilog kvalitetu živata i suživota. razvija i promovira lokalne ekološke vrijednosti u duhu globalno što humanijeg biocentrizma. (3) uvažava i razvija vlastite opće i posebne kineziološke potrebe i kompetencije i racionalno ih afirmira. repetitivne snage Posjeduje osnovna znanja o kineziološkim aspektima adolescencije . (2) usvojiti teorijska i motorička znanja i iskustava korisna za svakodnevne i urgentne kineziološke situacije. Očekivani ishodi kineziološke edukacije su u korelaciji sa operacionalizacijom ciljeva kineziološke edukacije s obzirom na (1) uzrast. zaštitu i promociju zdravlja kineziološkim sredstvima. (2) usmjerenost na izvođenje – operacionalizaciju. u kineziologiji potreba je uvijek u funkciji mogućnosti: kao prirodna potreba kretanje ima funkciju biološkog amaneta i stimulira ne samo rast i razvoj već i homeostazu i stabilnost organskih sistema i životnih funkcija. (2) spol i (3) ambijentalne prilike. ravnoteže. programiranja. (4) objektivnost – prilagođenost sadržaja prirodnim i društvenim uvjetima. tehničke.adolescencija Djelovanje kinezioloških aktivnosti na antropološki status Kultura ishrane Poželjni ishodi Korektno opisuje osnovne edukativne. (3) izazovnost i afirmativnost. koordinacije. i uspjeha u kineziološkim aktivnostima .završne faze procesa sazrijevanja ličnosti Posjeduje najosnovnija znanja o pozitivnim uticajima tjelesne i zdravstvene kulture. urgentne situacije ili pogodnost za nadgradnju različitih kinezioloških aktivnosti. (6) sigurnost učenika. Ciljevi. (4) razviti interes i naviku za cjeloživotni kineziološki angažman. sadržaji i ishodi Cilj 1. izdržljivosti. vremenske. (5) primjerenost sadržaja dobi. preciznosti. kontrole i vrednovanju procesa kinezioloških transformacija Posjeduje osnovna znanja o testiranju i procjeni morfoloških i funkcionalnih dimenzija značajnih za antropološki status Posjeduje osnovna znanja o testiranju i procjeni stanja: gibljivosti. “životnih namirnica”. (6) steći samopouzdanje da doslijedno i kontinuirano uvažava. (5) razumije. Na kraju trećega odgojno-obrazovnog ciklusa. tehničkih. (2) posjeduje osnovna kineziologijska znanja i kineziološka iskustva koja će mu omogućiti kineziološki aktivan život. sportsku rekreaciju. sportske i rekreativne kineziološke sadržaje i aktivnosti Korektno opisuje osnovne prostorne. izvođenja. odnosno po završetku devetog razreda svaki učenik bi trebao da: (1) zna i ima interes i naviku da njeguje i štiti vlastito zdravlje i zdravlje okoline. (8) razvoj antropoloških dimenzija učenika i (9) interes i afiniteti učenika. eksplozivne snage. (5) osposobiti se za samostalnu kontrolu i vrednovanje kinezioloških parametara koji sudjeluju u definiranju zdravlja i održavanju kineziološke kondicije. Standardi kineziološke edukacije jesu: (1) naučna zasnovanost. Osnovna teorijska znanja 1.sa energetskog i. taktičkih i administrativnih pojmova i termina značajnih za kineziološku aktivnost Poznavanje najosnovnijih zakonitosti procesa kinezioloških transformacija antropoloških svojstava Kontrola kineziološkog statusa – morfološkog i funkcionalnog Kontrola psihomotoričkog kineziološkog statusa Kriva rasta i razvoja . poštuje. U-e x x x x x x x x U-i x x x x x x x x 128 . te specifične kineziološke osobine i sposobnosti. posebne. Pošto je dominantno pod genetskim koordinatama. brzine. spolu i zdravlju učenika. (4) zna i ima interes i naviku da kontrolira i vrednuje osnovne parametare vlastitog kineziološkog stanja. Osnovni sadržaj kineziološke edukacije je pokret i kretanje i na njima razvijene teorijske i praktične situacije i strategije namjenjene operacionalizaciji ciljeva. Lista sadržaja Poznavanje pojmova i termina iz domena kineziologije Poznavanje prostornih. sporta i sportske rekreacije na ljudski organizam Posjeduje osnovna znanja o međuzavisnosti kvaliteta i kvantiteta hrane i tečnosti. odnosno realizaciji zadataka edukacije shodno individualnim potrebama učenika i uvjetima za edukaciju. (3) optimalno razviti opće. (7) korisnost sadržaja za svakodnevni život. vremenskih.interes i naviku za njegu. taktičke i administrativne sadržaje i uvjete značajne za izvođenje sportskih i rekreativnih kinezioloških aktivnosti Posjeduje najosnovnija znanja o modelu planiranja.

održava funkcionalnost lokomotornog sistema na poželjnom nivou Posjeduje zdrave prehrambene navike i zdrav stil života i racionalno se odnosi prema modnim izazovima zasnovanim na upotrebi tjelesnih osobina i sposobnosti Prepoznaje se po zadovoljstvu. nogometu .Pravolinijska i krivolinijska valjanja. kao drugi kineziološki kretanja sadržaji.1. odbojci i nogometu i korektno ih koristi u rekreaciji i sportu x x x x x x 4. 400m i 800 m. Osnove planinarenja i boravka u planini u različitim prostornim i atmosferskim uvjetima 5.2. Igre: .2.Obnoviti tehnike hodanja i brzog hodanja . 1..Narodne igre i plesovi iz Bosne i Hercegovine . korektno ih primijenjuje u rekreaciji i sportu Zna značaj ovih oblika kretanja i spretno ih izvodi Posjeduje osnovna znanja o planinarenju i boravku u planini u različitim prostornim i atmosferskim uvjetima Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o narodnim igrama i plesovima iz Bosne i Hercegovine Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o rukometu. 400m i 800 m .Obnoviti tehnike trčanja na 100m.prevashodno. košarci. Odgojni 1.Takmičenja u skoku udalj i skoku uvis 3.2. Funkcionalne sposobnosti: 3. te koordinacije i gibljivosti učenika i mogućnostima škole i okoline Postiže optimum motoričkih sposobnosti snage..Takmičenja u rukometu. opuštenosti.2. Skakanja: .Koordinacija: . shodno potrebama Posebnu pažnju poklanja usavršavanju snage i brzine. diskusije i usuglašavanje postupaka 3. te trčanju na 100m.2. Vježbe na tlu: . puzanja i kolutanja u ograničenom prostoru 4. odbojci. stručnih i javnih informacija i saznanja iz domena tjelesne i zdravstvene kulture. 1.Preciznost: Posjeduje osnovna znanja o pozitivnim i negativnim uticajima izbora odjeće i obuće na kineziološko stanje i na zdravlje uopće Posjeduje osnovna znanja o kriterijima korišćenju naučnih.Gibljivost: . Emocionalna samoregulacija 129 . sporta. 1.6. otvorenosti i spremnosti za saradnju. brzom hodanju i trčanju 2. i Posjeduje neophodnu nervno-mišićnu kordinaciju i kontrolu složenih pokreta i 1.Izdržljivost . Motoričke sposobnosti 2. korektno ih primijenjuje u rekreaciji i sportu Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o skoku udalj i skoku uvis.5.Ravnoteža: .Takmičenje u hodanju.2.Brzina: .4. Osnovna motorička znanja x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2. izdržljivosti. kineziološke rekreacije i kinezioterapije Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o hodanju i brzom hodanju.3. 1. zdravstvenog aspekta Kultura odjevanja Izbor izvora informacija i znanja iz domena kineziologije 1.. košarci.. Morfološke osobine: 1. Ritmičke i plesne strukture: . Antropološki S potrebnom snagom i brzinom izvodi složene pokrete i kretanja Odgovarajući praktični sadržaji iz: Normalno podnosi kineziološka opterećenja 1. koordinacije.Snaga: .Obnoviti tehnike skoka udalj i skoka uvis . brzine. ravnoteže i preciznosti Samostalno primjenjuje programe za održavanje aerobne izdržljivosti Normalno reagira u aktivnostima u kojima je dominantna anaerobna komponenta Održava poželjan odnos visine i težine tijela. gibljivosti.Takmičenja u narodnim igrama i plesovima 6. Kultura tijela 2.2. Hodanja i trčanja: . zajednicka razmišljanja.

Odnos prema ekološkim problemima 4.visina. motoričke sposobnosti i zdravstveni status se testiraju. procijenjuju i x x vrednuju s namjerom da se na njih može sistematski i pozitivno uticati. podizanje trupa Ocjena i vrednovanje obrazovne i odgojne Obrazovna i odgojna komponenta tjelesne i zdravstvene kulture x x komponente tjelesne i zdravstvene kulture se ocjenjuju Testiranje. folklor). skok u dalj s mjesta. hoće i može sudjelovati u njima natječući se sa samim sobom. realizira se i program koji škola mora ponuditi i to: (1) sportsko rekreativni sadržaji. težina.trčanje 6 minuta. funkcionalne sposobnosti. a kontroliraju se po potrebi *Morfološke osobine . spreman na tjelesne i mentalne napore. zainteresiran. te korektan stav prema autoritetima x x x x Morfološke osobine. procjena i vrednovanje kineziološkog stanja učenika na početku i na kraju školske godine* U trećem ciklusu. izdržaj u visu zgibom. sportski ples.taping rukom. (2) sport za sportiste. zna. s drugima i zajedno s drugima. pored obaveznog. 130 . pretklon raznožno.3. poligon natraške. (3) umjetnički sadržaji (ples. motoričke sposobnosti . kožni nabor nadlaktice. samopoštovanju i poštovanju drugih bez obzira na njihove individualne i kolektivne osobenosti. motiviran. funkcionalne sposobnosti. Kultura ponašanja Posjeduje ekološke navike i aktivno i kreativno sudjeluje u rješavanju ekoloških problema Redovno prisustvuje nastavi i vannastavnim aktivnostima. opseg podlaktice. ima pravilan odnos prema slobodi i odgovornosti.

pružiti učenicima priliku da snažno ispolje sputanu radost. Nastava tjelesne kulture mora biti čas radosti (Boigey.Na satu tjelesne i zdravstvene kulture u školi treba. koja oplemenjuje duh i razigrava organe. 1939). ako je ikako moguće. Testiranje učenika treba realizirati primjenom EUROFIT baterijom testova i obezbijediti učenicima lični karton tjelesnog razvoja. 131 .

Prijedlozi za metodičku obradu KATOLIČKI VJERONAUK 9.NASTAVNI PLAN I PROGRAM KATOLIČKOGA VJERONAUKA U OSNOVNOJ ŠKOLI 9. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Prijateljstvo i ljubav prijateljstvo. Rasprava. Shvatiti i opisati vrijeme adolescencije kao važno prijelazno razdoblje u cjelovitom sazrijevanju čovjeka.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE I. odrastanju. zrelost. obrazložiti važnost skladnog dozrijevanja u tjelesnom. prihvaćanju sebe i drugih i o prihvaćanju vlastitih ograničenja. S. Prihvatiti sebe i druge ljude. Biologija: Od rođenja do smrti. Potrebno predznanje 3. Vrijednost prijateljstva. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. spoznati važnost usklađivanja vlastitih osjećaja s razumom. Potkrijepiti iskustveno i vizualno. KATOLIČKI VJERONAUK 9. ljudska heteroseksualnost. Obrazovna postignuća 4. Nema posebnosti. intelektualnom. moralna zrelost Analiza različitih informacija i poruka koje se danas mladima nude preko različitih časopisa za mlade. knjiga. zaljubljenost. (8. UPOZNAJMO I IZGRAĐUJMO SVOJ ŽIVOT 2. filmova i modernih glazbenih trendova. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. stvaralački rad s fotografijama i filmskim prizorima o mladenačkim temama. Odgovorno spolno ponašanje. 2. Dnevnik Ane Frank. emocionalno dozrijevanje. tjelesno dozrijevanje. Šimunović: Alkar. spoznati koliko je važan utjecaj Božje milosti u vlastitom dozrijevanju. emocionalnom. Dokumentarni film. W. Potkrijepiti iskustveno. Ključni pojmovi 2. D. Preporuke za korelaciju 8. prepoznati i obrazložiti kako je čovjek pozvan shvaćati i 6. ljudska spolnost. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. (8. razgovor i stvaralačko izražavanje na temelju poticajnih biblijskih i literarnih tekstova te životnih svjedočanstva poznatih osoba. Tjelesne i duševne promjene u pubertetu. imenovati i dublje shvatiti mladenačke krize kao normalni put razvoja i kao vrijeme radosna odrastanja. Šesto: Debela. ljubav. društvenom i duhovnom pogledu. Shakespeare: Romeo i Julija.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE I. Razgovorni stil. 4. Dodatna ilustracija 7. UPOZNAJMO I IZGRAĐUJMO SVOJ ŽIVOT 1. Igra asocijacija i vođeni razgovor o neposrednim iskustvima i primjerima iz svakodnevnog života učenika koji govore o dozrijevanju. mladenačke krize. Hrvatski jezik: Pristup temi u književnom djelu. 1. Potaknuti učenike da razgovaraju o svojim osjećajima. Nema posebnosti. njihova interpretacija sa stvaranjem umnih mapa i kataloga pravila radosna mladenačkoga odrastanja. 3. 5. intelektualni i društveni razvoj. zapovijedi koje nas pozivaju na spolnu čistoću. Ključni pojmovi 2. Začeće i razvitak djeteta prije rođenja. Obrazovna postignuća 132 . različiti načini kršenja i povrede Božje zamisli o ljudskoj spolnosti. sukobi zbog razlika u stajalištima i razmišljanja među generacijama. Obrazložiti vrijednost prijateljstva. obrazložiti obilježja pravog prijateljstva. Potrebno predznanje 3. Simboličke fotografije s motivima iz prirode. Radost odrastanja adolescencija.

H. Njihov život po mom mišljenju je. Potrebno predznanje 3. Biologija: Od rođenja do smrti. s mladićem ili djevojkom. Razgovorni stil. Sremec: „Zelena ljubav“. Razgovor o primjerima iz neposrednog učeničkog iskustva koji govore o zajedništvu i prijateljstvu. produbiti navedenu tematiku (npr. Matoš: „Djevojčici mjesto igračke“…) i kroz medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti (npr.) razgovor o cjelovitom značenju i odnosu pojmova „ljubav“ i „seks“ i prosudba grješnih oblika seksualnosti. izvatci iz kršćanskih knjižica za mlade koji govore o ljubavi i spolnosti. imenovati i kritički protumačiti poteškoće suvremenog braka. Nema posebnosti. 2.4. Prijedlozi za metodičku obradu 133 . Riječi prikazati na mnogo više primjera. izoliranosti. filia. 3. 1-13 u povezanosti s naukom Crkve i drugim poticajnim izričajima. Graditi sposobnost izražavanja i pokazivanja zahvalnost na daru prijateljstva. R. homoseksualnost. (8. S. agape. 5-17). Shakespeare: „Romeo i Julia“.. imenovati i protumačiti vrijednost svećeničkog poziva i života u celibatu i čistoći. Škrinjarić: „U gajbi“. Prilagoditi sadržaje i opetovano obrazlagati neke ključne pojmove. kritičko čitanje. Navesti i protumačiti vrjednote braka i bračne ljubavi. Priopćenje i interpretacija informacija i iskustava o životu u braku i obitelji na temelju mele ankete koju su učenici proveli u svojoj sredini. navesti i objasniti osnovna obilježja kršćanskog braka. analiza i interpretacija 1Kor 13. s roditeljima. duhovno zvanje. Promatrajući brak mojih roditelja mislim. Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Kaštelan: „Volio bih da me voliš“. Preporuke za korelaciju 8. izrada vrijednosne mape. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. ljubavi ali i o konfliktnim situacijama osobito u doba mladenačkog odrastanja. Tadijanović: Srebrne svirale. pojašnjavanje najvažnijih činjenica s kršćanskoga stajališta. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE I. W. KATOLIČKI VJERONAUK 9. 5. Prijedlozi za metodičku obradu 6. J. odrediti bitne dimenzije braka koje se očituju u međusobnoj ljubavi i rađanju djece. Omogućiti učenicima iskustveno izražavanje. sukoba s prijateljima. Promicati vrjednote braka i svećeničkog poziva. 1. brak. Po gradu često susrećem svećenike i časne sestre. Ključni pojmovi 2. Isus Krist – sakramenti (sveti red i ženidba). Dokumentarni film. Nema posebnosti. A. eros. razgovor i analiza primjera koji govore o odnosu mladih prema ljubavi i spolnosti u raznim časopisima za mladež. Brak kao Božanska ustanova – knjiga Postanka. „Ulica predaka“.. izrada kolaža. Obrazovna postignuća 4. UPOZNAJMO I IZGRAĐUJMO SVOJ ŽIVOT 3. Šesto: Debela.. zauzimati se za razvoj zajedništva. 4. celibat. prepoznati i protumačiti važnost ljubavi kao norme ljudske spolnosti i odnosa među spolovima. prepoznati i navesti bitne razlike između zaljubljenosti i ljubavi. u dogovoru s predmetnim učiteljem. D. Začeće i razvitak djeteta prije rođenja. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Rasprava. Simboličke fotografije s motivima iz prirode. Dodatna ilustracija 7. S. G. pisanje eseja ili pjesme. Analiza biblijskog teksta koji govori o prijateljstvu (Sir 6.. doktrinarnih i drugih tekstova o kršćanskom shvaćanju prijateljstva i ljubavi te razgovor ili diskusija (parlaonica) na tu temu. kritičko čitanje. poštivati osobni izbor svakog čovjeka. Džubran: „O prijateljstvu“. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama živjeti svoju spolnost i seksualnost u službi istinske ljubavi i života. uočiti važnost odgoja vlastite spolnosti. Brak i celibat – oblici kršćanskog života sakrament ženidbe. Odgovorno spolno ponašanje. pismeno izražavanje (npr.. caritas. vježbe uživljavanja: unutarnji duševni doživljaji potisnutosti iz zajednice. analiza i interpretacija biblijskih. istinskoga prijateljstva i ljubavi. Pismo. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. „Romeo i Julija“…) i kroz medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. obitelj.

Problemski članak. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. I. Izvadci iz kršćanskih knjižica za mlade koji govore o vrijednosti braka. Preporuke za korelaciju 8. stvaralačko izražavanje na temu: „Za sebe si nas Bože stvorio. Dodatna ilustracija 7. Kolar: Breza. Budak: Mećava. A. redovnički zavjeti. 5. Individualna pomoć na jasnim i jednostavnim primjerima. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Obrazovna postignuća 4.6. ali i u drugim predmetima. Pronaći i usporediti jedan književnoumjetnički tekst koji govori o religioznosti i jedan koji govori o vjeri.. N. Zaljubljenost. Kishon: Kod kuće je najgore. Kovačić: Pripovijetke. Kishon: Kod kuće je najgore. Simboličke fotografije s motivima iz prirode. vjera. tumačenje pojmova vjera. Likovna i glazbena kultura: Ključne motive navedene teme produbiti u suradnji s predmetnim učiteljima likovne i glazbene kulture kroz posebnost njihovih područja rada. Preporuke za korelaciju 8. I. religija. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. usporediti i ispravno razlikovati pravu religioznost od krivih oblika religioznosti. Novela. Graditi sposobnost suočavanja s religioznim pitanjima u osobnom i javnom životu i otvoriti se Bogu koji je temelj svega života. 3. Šop: „Isus u posjetu kod nas“. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Dokumentarne fotografije iz obiteljskog i svećeničkog života Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova. produbiti navedenu tematiku (npr.G. S. religije i vjere. Prilagoditi nastavne sadržaje i opetovano provjeravati razumijevanje ključnih pojmova. 3. Potrebno predznanje 3. religioznost. E. Nema posebnosti. A. u dogovoru s predmetnim učiteljem. Božja Objava. religija. Prijedlozi za metodičku obradu 6. „Nađeni Bog“. Prirodna usmjerenost čovjeka Bogu. G. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Susret sa svećenikom i bračnim parom. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 134 . Ključni pojmovi 2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE II. Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova. prepoznati i protumačiti najčešća kriva shvaćanja Boga danas. praznovjerje. Svaki čovjek traži Boga religioznost. Kolar: Breza. osobito u književnosti i povijesti. 2. Dokumentarni film. 1. Sadržajna prilagodba. E. Hemingway: Starac i more. zajednička obilježja religija. Životopis. navesti razliku između religioznosti. Kovačić: Pripovijetke. politeističke i monoteistčke religije. Poticajnim pitanjima i razgovorom povezati teme o čovjekovoj religioznosti i traženju Boga sa stečenim iskustvom učenika na vjeronauku. Potpitanjima poticati samostalno izražavanje. 4. izdvajanje kataloga pitanja i stvaranje problemskih situacija tražeći odgovor u pojedinačnom i skupnom radu učenika s biblijskim i drugim tekstovima te fotografijama koje prikazuju religiozna ponašanja i običaje u različitim kulturama i vremenima. Nema posebnosti. E. Dedić: „Brod s mojim imenom“…) i kroz medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. 2. Pismo. Šimić: „Opomena“. Problemski članak. KATOLIČKI VJERONAUK 9. B. Bach: „Galeb Jonathan Livingston“. 1. Dati prednost usmenom izražavanju. P. ciljevi braka. Dodatna ilustracija 7. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. R. Rasprava. produbiti navedenu tematiku i kroz medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. (8. S.. ČOVJEKOVO TRAGANJE ZA ŽIVIM BOGOM 1. magija. u dogovoru s predmetnim učiteljem. Obrazložiti da je čovjek po svojoj naravi religiozno biće.“. djevičanstvo. krive slike o Bogu. izdvojiti i objasniti opasnosti praznovjerje i magije. razvoj religije. Nema posebnosti. obitelji i duhovnog poziva.

Obrazložiti važnost izgradnje osobnog vjerskog svjetonazora i kršćanskog stava vjere. Povijest: povijesni oblici ateizma. usvajati stav tolerancije prema onima koji ne vjeruju. Vjera. 5. Izlaganje i vođeni razgovor na temu ateizma – pojava. Dati prednost usmenom izražavanju. argumenti. fašizam. Iz vlastitog iskustva uočiti ljude koji ne vjeruju u Boga. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Usvojiti i razumjeti ključne pojmove. 4. yoga. ponude različitih životnih filozofija. New Age. Sekte i religiozni pokreti koje najčešće susrećemo. Prijedlozi za metodičku obradu 6. razmatranje i analiza materijala iz literature. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Pribiranje iskustava i spoznaja te stvaranje problemske situacije. 1. Dodatna ilustracija 7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE II. Preporuke za korelaciju 8. opisati neka važnija učenje u suvremenim religioznim pokretima (reinkarnacija. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. način razmišljanja. navesti i opisati neke kršćanske i nekršćanske sekte i religiozne pokrete. okultizam. reinkarnacija. način života i djelovanja nekih istaknutih osoba koje nisu vjerovale u Boga. ezoterija). (8. religioznost. Naglasak staviti na traženju Boga u različitim religijama. Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova. KATOLIČKI VJERONAUK 9. ČOVJEKOVO TRAGANJE ZA ŽIVIM BOGOM 3. usporediti i navesti razliku između sekti i religioznih pokreta. dijalog s ateistima. Razlikovati teorijski i praktični ateizam. kratko opisati temeljne odrednice New Age-a. izrada kolaža. prikupljanje. 5. Razvijati razumijevanje i prihvaćanje.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE II. Potrebno predznanje 3. Sadržajna prilagodba. ČOVJEKOVO TRAGANJE ZA ŽIVIM BOGOM 2. 2. Potrebno predznanje 3. humanizam bez Boga. Potpitanjima poticati samostalno izražavanje. imenovati različite oblike religioznog ponašanja. prepoznati i protumačiti suvremene oblike ateizma koji pokušavaju istisnuti Boga iz života. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. zablude. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Nema posebnosti. 3. Nema posebnosti. izlaganje i vođeni razgovor na temu sekti.4. Prijedlozi za metodičku obradu 135 . časopisa na temu „vjera – nevjera“. nacizam. u dogovoru s predmetnim učiteljem. vjerska ravnodušnost. Prilagoditi nastavne sadržaje i opetovano provjeravati razumijevanje ključnih pojmova. religija. praktični ateizam. Traženje Boga u novim religioznim pokretima sekta/sljedba. dobro upoznati i jasno iznositi svoje argumente o ateizmu. Poruke. Ključni pojmovi 2. produbiti navedenu tematiku i kroz medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. meditacija. (8. Ateizam i vjerska ravnodušnost ateizam. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. analiza i prosudba životnih prilika i okolnosti koje čine „pogodno tlo“ za rađanje sekti i okultističkih skupina. komunizam. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama KATOLIČKI VJERONAUK 9. uzroci. Obrazovna postignuća 4. Obrazovna postignuća 4. Ključni pojmovi 2. „ateizam – vjerska ravnodušnost“. yoga. Uočiti i objasniti važnost kršćanskog svjedočenja nasuprot suvremenih oblika ateizma. čovjek kao „malo božanstvo“. religiozni pokret.

Osvrt ili prikaz. navesti i kratko protumačiti izabrane biblijske tekstove o stvaranju svijeta. Dodatna ilustracija 7. hinduizam i budizam. Problemski članak. „Priroda govori o Bogu“ i B. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Provjeriti stoji li iza riječi iskustvo. Pojačana vizualizacija i usmene jezične vježbe. Spremnost i sposobnost izricanja osjećaj divljenja. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Krklec: „Srebrna cesta“. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Bog – Stvoritelj svijeta. Post . Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE III. 3. Preporuke za korelaciju 8. Izabrani tekstovi iz knjiga (Ž. obrazovne emisije za djecu o znanstvenim postignućima istraživanja prirode i svemira. 2. interpretacija i usporedni govor tekstova iz Postanka s ponuđenim znanstvenim spoznajama i slikovnim prikazima današnjega vremena. Sadržajna prilagodba. Rasprava. rituali. M. opasnosti i pogubnosti sekti. pisanje eseja na temu: „Moja vjera u svjetlu Isusove poruke“. „Taj divni Božji svijet“) 1. promatranje i analiza likovnog govora (Biblija u umjetnosti). knjiga Postanka – stvaranje svijeta. meditacija. Bog Stvoritelj. naravna i nadnaravna objava. 3. zahtjevi i zablude. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Nastavne sadržaje približiti na razini informacije i razumijevanja. analiza i interpretacija učenja Katoličke crkve o sektama – Katekizam Katoličke crkve. G. Ponuditi učeniku jednostavne tekstove. filmovi. analiza. Evokativni razgovor o spoznajama i iskustvima učenika o postanku svijeta stečenima na vjeronauka korelacijski povezanom s drugim predmetima. Mažuranić: „Svemir“. kratko protumačiti značenje biblijskog govora o stvaranju svijeta. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 136 . Obrazovna postignuća 4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove. izlaganje i tumačenje biblijskog teksta. Biblijska i današnja slika svijeta Objava. Hare Krišna. Stilska izražajna sredstva : simbol i alegorija. KATOLIČKI VJERONAUK 9. yoga…). 4. Dodatna ilustracija 7. uočiti. Osigurati za slijepe učenike tekst na brajici. staroistočnjačka slika svijeta. 1. analiza i interpretacija sekti s drugim odabranim tekstovima iz drugih religija. Simboličke fotografije s motivima iz prirode i dokumentarne fotografije o svemiru. umjetničke reprodukcije o stvaranju svijeta. bitnih pojmova i govora o stvaranju svijeta i čovjeka. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama oblici organiziranja. Ključni pojmovi 2. Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova. a za slabovidne tekst s uvećanim tiskom. sinkretizam. odnosno predodžba (reinkarnacija. produbiti navedenu tematiku (npr. zahvalnosti i molitve za čudesni stvoreni svijet. Dizdar: „Modra rijeka“…) i izborom filmova kroz medijsku kulturu. Religiozni pokreti i sekte u Hrvatskoj. Dokumentarne fotografije iz života religioznih pokreta i sekti. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. obrazložiti i prihvatiti svijest o čovjekovoj odgovornost za stvoreni svijet i njegovu izgradnju. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. scijentologija. Likovna kultura: Biblija u umjetnosti (primjeri likovno-umjetničkih djela). 5. 2. Razlikovati naravnu i nadnaravnu objave. F. vjera i znanost. u dogovoru s predmetnim učiteljem. evolucija. TAJNA SVIJETA I ČOVJEKA U SVJETLU BIBLIJE 1. Jehovini svjedoci. objasniti odnos biblijske i znanstvene slike svijeta. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. mormoni. Biologija: Podrijetlo čovjeka. panteizam. (8. Potrebno predznanje 3. Vuleta. teorija velikog praska (Big Bang). Preporuke za korelaciju 8. postanak svijeta. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Kustić. vjeroučiteljevo pripovijedanje. u dogovoru s predmetnim učiteljem.6. produbiti navedenu tematiku i kroz medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. Naglasak na razumijevanju ključnih pojmova i korekciji izgovora.

1. grijeh prvih ljudi-izgon iz raja. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku. izdvajanje i tumačenje bitnih pojmova. Dizdar: „Modra rijeka“…) i izborom filmova kroz medijsku kulturu. Različitim oblicima stvaralačkog izražavanja izraziti zahvalnost i radost na darovanom životu. čovjek slika Božja. Biologija: Podrijetlo čovjeka. prepoznati i objasniti da su oholost i zavist glavni izvori čovjekova grijeha. Potrebno predznanje 3. otkriti ljepotu i dostojanstvo čovjeka kao slike Božje. identifikacijski i vođeni razgovor. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. obrazložiti različitost i jednakost dostojanstva muškarca i žene. Prednosti i opasnosti ljudske emancipacije. svetost i nerazrješivost ženidbe. Igra asocijacija. istočni grijeh. Budak: Mećava. Prilagoditi nastavne sadržaje.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE III. zavist. Ključni pojmovi 2. Kratko protumačiti izabrane biblijske tekstove o grijehu prvih ljudi i prvom bratoubojstvu. Čovjek je kruna stvaranja. patnja i smrt kao posljedica istočnog grijeha. 4. Potrebno predznanje 3. Čitati pred razredom tek nakon uvježbavanja i ako to učenik želi. a za slabovidne tekst s uvećanim tiskom. uočiti zašto je čovjek kruna Božjeg stvaranja. 5. Problemski članak. KATOLIČKI VJERONAUK 9. Čovjek je slobodno biće. (8. Obrazovna postignuća 4.4. Krklec: „Srebrna cesta“. Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova. dramatizacija teksta. produbiti navedenu tematiku (npr. TAJNA SVIJETA I ČOVJEKA U SVJETLU BIBLIJE 3. F. Adam (muškarac). Osvrt ili prikaz. bratoubojstvo. 2. Dodatna ilustracija 7. Obrazovna postignuća 137 . Adam i Eva. 2. uvidjeti i ispravno protumačiti povezanost grijeha i zloporabe ljudske slobode. spoznati da je grijeh protiv čovjeka ujedno i grijeh protiv Boga. Osigurati dovoljno vremena za usvajanje sadržaja. M. Prijedlozi za metodičku obradu 6. bolest. P. Kratko protumačiti izabrane biblijske tekstove o stvaranju čovjeka. Omogućiti učeniku izražavanje radosti. 3. kritičko čitanje i interpretacija biblijskih i drugih tekstova u povezanosti s promatranjem i interpretacijom fotografija (reprodukcija). Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. G. Rasprava. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama KATOLIČKI VJERONAUK 9. Umjetničke reprodukcije o biblijskom stvaranju čovjeka. Grijeh kao zloporaba slobode sloboda kao dar. Post. u dogovoru s predmetnim učiteljem. Eva (žena). objasniti značenje i poruku biblijskog govora o stvaranju čovjeka. čovjek je stvoren kao muško i žensko. oholost. Osigurati za slijepe učenike tekst na brajici. Čovjek je slika Božja stvaranje čovjeka. Ključni pojmovi 2. Koristiti razne vrste katehetskih pomagala. 5. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Preporuke za korelaciju 8. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. jednakost muškarca i žene. TAJNA SVIJETA I ČOVJEKA U SVJETLU BIBLIJE 2. Mažuranić: „Svemir“.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE III. pismeno i likovno izražavanje na temu: „Čovjek slika Božja“. dostojanstvo čovjeka. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. (8.

alegorija. Pročitati i analizirati cjeloviti biblijski tekst o grijehu prvih ljudi (Post 3). ljudska oholost koja vodi u propast. opisati značenje sklapanja Božjeg saveza s Noom. ljudska prava. genetika. produbiti navedenu tematiku i kroz medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. Novela. 2. 1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. Ključni pojmovi 2. TAJNA SVIJETA I ČOVJEKA U SVJETLU BIBLIJE 4. crteža ili fotografije. Prilagodba biblijskog teksta i opetovana provjera razumijevanja ključnih pojmova. 4. Sadržajna prilagodba i prilagodba teksta. Michelangelo – Sikstinska kapela). Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. postupno otkrivati da su nam život i svijet darovani i da smo te darove pozvani dalje svjedočiti u susretu s ljudima. KATOLIČKI VJERONAUK 9. Michelangelo – Sikstinska kapela). Umjetničke reprodukcije općeg potopa i Kule Babilonske. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Stilska izražajna sredstva: simbol. izrada kolaža. protumačiti značenje i poruku o gradnji babilonske kule. Šesto: Debela. Pročitati i analizirati cjeloviti biblijski tekst o Noi i općem potopu (Post 6-9). Kula Babilonska Noa uzor pravednosti. Prijedlozi za metodičku obradu 6. katalog pitanja i vođeni razgovor o prikupljenim podatcima. Hrvatski jezik: Problemski članak. čitanje. Rasprava. Prepoznavati i otkrivati Božju dobrotu koja nas poziva na miran. konkretnim gestama pokazivati ljubav prema bližnjemu. Bog sklapa Savez sa ljudima. Noa – pralik Isusa Krista. Označiti u udžbeniku bitne dijelove. 5. Babel. analiza i interpretacija grijeha oholosti i zavisti u svjetlu biblijskih tekstova. na temelju biblijskih tekstova uočiti i ispravno protumačiti kako je uspjeh bez Boga osuđen na propast.4. te Kajinu i Abelu. Likovna kultura: Biblija u umjetnosti (npr. zavist. Božja dobrota i ljubav prema grješnicima potop. Naglasiti bitno. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Znati protumačiti glavnu poruku izabranih biblijskih tekstova o općem potopu i kuli babilonskoj. Likovna kultura: Biblija u umjetnosti (npr. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Savez s Noom. promatranje i interpretacija slike. Osigurati za slijepe učenike tekst na brajici. Dodatna ilustracija 7. kušnja. preoblikovanje biblijskoga tekst o kuli babilonskoj iz perspektive današnjeg vremena i znakova ljudske oholosti. ekologija). Dodatna ilustracija 7. u dogovoru s predmetnim učiteljem. 6. Dramske vrste. Povijest: Hrvatska i svijet na pragu trećeg tisućljeća (istraživanje svemira. promjena perspektive u biblijskom pripovijedanju – npr. pročitati i analizirati cjeloviti biblijski tekst o Kajinu i Abelu (Post 4) 1. 3. a za slabovidne tekst s uvećanim tiskom. (8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE III. Vođeni razgovor na temu ljudske slobode i grijeha na temelju svakodnevnog iskustva. oholost. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Potrebno predznanje 3. kloniranje. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Preporuke za korelaciju 8. Preporuke za korelaciju 8. Prijedlozi za rad s učenicima s 138 . Čitanje. skupni rad na temu čovjekove odgovornosti pred pitanjima raskida prijateljstva i zajedništva s Bogom. Obrazovna postignuća 4. Kain pripovijeda iz svog viđenja o ubojstvu brata Abela. Prijedlozi za metodičku obradu Uočiti važnost krjeposti poniznosti. Dramske vrste. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. analiza i interpretacija biblijskih i literarnih tekstova. ispunjen i sretan život na zemlji. novi Adam. S. istočni grijeh. prikupljanje podataka i davanje naslova. Umjetničke reprodukcije o istočnom grijehu. Osvrt ili prikaz. Prilagodba odgojno-obrazovnih postignuća sukladna stupnju oštećenja. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. izlaganje. pred slobodom izbora „za“ ili „protiv“ Boga. Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova.

Prijedlozi za metodičku obradu 6. Ponuditi učeniku jednostavne tekstove. potkrijepiti vizualnim materijalima. povezati početke pismenosti u Hrvata sa Crkvom. prikazivanje i interpretacija činjenica i događaja pomoću dokumenata. Hrvatski jezik: Osvrt ili prikaz. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama KATOLIČKI VJERONAUK 9. opisati važnost glagoljice i starohrvatskog jezika u bogoslužju. 4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. 2. papa Ivan VIII. Pokrštenje Hrvata i ulazak u zajednicu kršćanskih naroda Višeslavova krstionica. Ključni pojmovi 2. Preporuke za korelaciju 8. Ćiril i Metod. obrazložiti važnost Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. stoljeća. dokumentarne fotografije i zemljovidnih karata. a neke ključne pojmove dati samo informativno. Potrebno predznanje 3. Metropolija. Sustavno provjeravati razumijevanje. Ispripovjediti najvažnije. Prilagoditi nastavne sadržaje upotrebom nastavnih listića. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. 4. KATOLIČKA CRKVA I KRŠĆANSTVO U HRVATA 2. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Ilirik. Sirmij. 3. Izlaganje. prikazivanje obrazovnog materijala o navedenom vremenu. Pripovijedati biblijske tekstove. (8. 5. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. istraživački razgovor. Korijeni kršćanstva na hrvatskom prostoru kršćanstvo u Iliriku. kršćanski mučenici. Širenje kršćanstva po Sredozemlju. prikazati neki povijesni lokalitet ili spomenik iz života Crkve na našim prostorima. Splitski evangelijar. KATOLIČKA CRKVA I KRŠĆANSTVO U HRVATA 1. Vrijeme i neke osnovne podatke o dolasku Hrvata na ove prostore. u pokrštavanju Hrvata. Ključni pojmovi 2. pripovijedanje i tumačenje. 5. fiksiranje papira na podlozi. Životopis. Vizualizirati i približiti ključne pojmove pomoću audio-vizualnih sredstava i slikovnica. Obrazovna postignuća 4. Opisati početke kršćanstva na hrvatskim prostorima. Likovna kultura: Sakralna umjetnost (starokršćanski spomenici na hrvatskom prostoru). Dodatna ilustracija 7. Obrazovna postignuća 139 .. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač za olovku. Objasniti postupnost pokrštavanja Hrvata od 7. do 9. (8. Imenovati i ispravno vrjednovati vrline svetih kršćanskih mučenika. pribiranje rezultata i izrada umne mape. glagoljica. 1. prema potrebi dodatno objasniti riječi i pojmove. Označiti u udžbeniku bitne dijelove. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. sv. Salona. Dokumentarne fotografije ranokršćanskih lokaliteta i spomenika. 3. imenovati i objasniti veličinu i vrijednost kulturno-povijesnih spomenika iz ranokršćanskog vremena. Dokumentarni film. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. knez Branimir. glagoljski spomenici. Izabrati i prikazati život jednog mučenika iz prvih stoljeća na današnjim hrvatskim prostorima. slike mučenika.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. Potrebno predznanje 3.posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 2. KATOLIČKI VJERONAUK 9. Omogućiti učenike razne oblike kreativnog izražavanja. imenovati i kratko opisati neke važnije kršćanske mučenike na našim prostorima. opisati ulogu kneza Branimira i pape Ivana IV. veći prostor za pisanje).

Hrvatski jezik: jezična baština u Hrvata (razvoj hrvatskog jezika od Baščanske ploče do danas – najvažniji pisani spomenici). Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. kritičko pojedinačno i skupno promatranje i analiza tekstova. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. 2. Istraživanje. starohrvatske crkve. Uloga narodnih vladara u promicanju vjere i kulture u hrvatskom narodu. Prijedlozi za metodičku obradu 6. 1. zavičajni govor i narječje prema književnome jeziku. dokumenata i dokumentarnih crteža i fotografija. crkveni sabori. slabovidnim učenicima uvećati slikovni materijal. Odgojno-obrazovna postignuća približiti samo na razini informacije. analiza i interpretacija tekstova. Prilagođene nastavne sadržaje slikovno obogatiti. Koristiti stečena iskustva. Označiti u udžbeniku bitne dijelove. Dokumentarne fotografije starohrvatskih spomenika i crkvi. imenovati i kratko predstaviti srednjovjekovne hrvatske biskupije kao središta crkvenog. lekcionar. Prilagoditi nastavne sadržaje. prepoznavati. pripovijedanje. zemljovid Hrvatskog kraljevstva za vrijeme turskih osvajanja. „primas Dalmacije i cijele Hrvatske“. „porez u krvi“ Prikaz nastanka i razvoja moje biskupije. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. imenovati načine kako trebamo čuvati i promicati hrvatsku kulturnu baštinu. 3. proučavanje spomeničke baštine i zemljovida s davanjem potrebnih tumačenja. Dokumentarne fotografije srednjovjekovnih spomenika i crkvi. razlikovati i imenovati ključne pojmove. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Odgojno-obrazovna postignuća približiti samo na razini informacije. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala (model Višeslavove krstionice.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. dokumenata i drugih materijala. staleška udruženja. papinski ljetopis. kratko opisati glavne odrednice društvenog i vjerskog života Hrvata u srednjem vijeku. imenovati najstarije starohrvatske crkve. Hrvatski jezik: jezična baština u Hrvata (razvoj hrvatskog jezika od Baščanske ploče do danas – najvažniji pisani spomenici). hrvatske biskupije. izlaganje i razgovor među učenicima. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i značaj narodnog jezika u liturgiji. KATOLIČKA CRKVA I KRŠĆANSTVO U HRVATA 3. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. integrativno i korelacijsko povezivanje tematike s temama iz povijesti. Usvojiti i razumjeti ključne pojmove. Ključni pojmovi 2. društvenog i kulturnog života. 4. Prepoznati i vrjednovati ulogu Crkve u obrani kršćanstva na hrvatskim prostorima. predziđe kršćanstva. izlaganje i tumačenje bitnih činjenica. KATOLIČKI VJERONAUK 9. Baščenske ploče…). Društveni i vjerski život Hrvata u srednjem vijeku Zvonimirova zavjernica. Istraživanje. 2. Obrazovna postignuća 4. Preporuke za korelaciju 8. bratovštine. značajniji crkveno-kulturni spomenici iz mog kraja. ispravno vrjednovati ulogu kršćanske vjere koja je dala nemjerljiv doprinos u stvaranju samostalnosti Hrvatske države. izrada plakata. Dualizam. Preporuke za korelaciju 8. 5. evanđelistar Prikaz izabranih crkvenih lokaliteta ili spomenika. Dodatna ilustracija 7. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. pripovijedanje. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 140 . Sadržajno prilagoditi. Potrebno predznanje 3. Vrjednovati i izraziti stav poštovanja prema najstarijim spomenicima vjere i kulture hrvatskog naroda. pomoću dokumentarnih crteža analizirati i prikazati djelovanje pojedinih bratovština. (8. 1. brevijar. gledanje dokumentarnog filma ili obrazovne emisije.4. objasniti zašto se hrvatski narod smatra predziđem kršćanstva. izrada kronološke tablice i plakata. Likovna kultura: Sakralna umjetnost u hrvatskoj baštini. 3. Dodatna ilustracija 7.

Kašić. Obrazovna postignuća 141 . Slike istaknutih crkvenih osoba Hrvatski jezik: izborom iz narodne književnosti. Prva hrvatska gramatika. nacizam. doprinos redovnika. kulturnom. J. Ispravno vrjednovati i cijeniti doprinos Crkve u razvoju školstva. Prilagodba tekstova. navesti i opisati oblike stradanja Crkve u Hrvata za vrijeme bezbožnih totalitarističkih sustava (nacizam i komunizam).) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. ispravno vrjednovati ulogu bl. Označiti u udžbeniku bitne dijelove. kulture i znanosti benediktinske škole. Odgojno-obrazovna postignuća približiti samo na razini informacije. Dokumentarni film. B. Kačić-Miošić. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. pismenosti i kulture. prosvjetnom. Ruđer Bošković. Istraživanje. Svjetskog rata. 4. izrada panoa. analiza i interpretacija dokumenata i tekstova o doprinosu pojedinih biskupa. gospodarskom i političkom području života A. navesti i kratko opisati nekoliko značajnijih redovničkih zajednica i njihovo kulturno djelovanje. Alojzije Stepinac. U radu primjenjivati individualizaciju sadržaja i materijala. Crkva u Hrvata za vrijeme svjetskih ratova i poraća Hrvatski katolički pokret. A. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Obrazovna postignuća KATOLIČKI VJERONAUK 9. J. Zajc.). Stradanja Crkve u XX stoljeću. Ivan Merz. u dogovoru s predmetnim učiteljem. Kažotić. imenovati te kratko opisati neke zaslužne pojedince u Crkvi u izgradnji našeg naroda na duhovnom. izrada kronoloških tablica. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. Odgojno-obrazovna postignuća približiti samo na razini informacije. kulture i znanosti. Potrebno predznanje 3. doprinos biskupa i svećenika. knjižnica dubrovačkih dominikanaca. tabelarno prikazivanje socijalnih i kulturnih elemenata koje su dale pojedine redovničke zajednice.4. Preporuke za korelaciju 8. Svećenici i redovnici kao nositelji vjere. kulture i znanosti. Ključni pojmovi 2. muzeju. 5. arhivu.. Bošković. KATOLIČKA CRKVA I KRŠĆANSTVO U HRVATA 5. prvo sveučilište u Hrvatskoj. Tijardović…). (8.. Potrebno predznanje 3. Raditi na jednostavnim rečenicama. klasicizma. 3. komunizam. svećenika i redovnika na kulturnom. Glazbena kultura: upoznavanje glazbenih stilova i slušanje skladbi iz razdoblja srednjeg vijeka. Književna baština. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. uočiti potrebu te navesti načine kako se valja boriti protiv 4. Hrvatski narodni preporod. terenska i projektna nastava (korelacijska projektna priprema posjeta samostanskoj ili biskupijskoj knjižnici. don Frane Bulić. 5. HAZU. Stoljeća i ulogu Hrvatskog katoličkog pokreta (I. Lisinski. Ključni pojmovi 2. KATOLIČKA CRKVA I KRŠĆANSTVO U HRVATA 4. 2. Životopis. Gotovac. Uloga Crkve u promicanju hrvatskog školstva. renesanse. baroka. Koristiti listiće na brajici/uvećanom tisku. I XX. Opisati društveno-političke prilike XIX.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. Merz). Strossmayer). KATOLIČKI VJERONAUK 9. produbiti navedenu tematiku. stoljeća te upoznavanje s glazbenom baštinom Hrvatske (Lukačić. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Opisati ulogu benediktinaca i benediktinskih samostana u razvoju hrvatskoga školstva. Maksimilijan Vrhovac. (8. znanstvenom i socijalnom polju. prepoznati ulogu Crkve i istaknutih crkvenih ljudi u vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda. Prijedlozi za metodičku obradu 6. navesti načine kako mi možemo aktivno sudjelovati u razvoju i napretku našeg društva danas. zagrebačka nadbiskupija Prikaz i doprinos jedne od znamenitih crkvenih osoba Crkve u Hrvata na području školstva. Osvrt ili prikaz. Alojzija Stepinca u obrani Crkve za vrijeme i poslije II. romantizma i XX. Tehnički odgoj i fizika: Faust Vrančić. R. Dodatna ilustracija 7. 1.

upoznavanje povijesti svoje biskupije na temelju važnijih dokumenata. Primjeri stradanja crkvenih ljudi iz moga kraja. Sadržaje dodatno vizualizirati. Razgovor o spoznajama stečenim o svom užem prostoru i svojoj biskupiji. hrvatske nad/biskupije. Preporuke za korelaciju 8. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama svakog oblika jednoumlja. 5. i duhovnu i kulturnu. Povijest: Hrvatska u prvoj Jugoslaviji. dokumentarni filmovi. Ključni pojmovi 2. dokumentarne fotografije iz današnjeg života Crkve u Hrvata. izrada umne mape. Totalitarizam. Dokumentarni film. slike istaknutih crkvenih osoba. U radu primjenjivati individualizaciju sadržaja i materijala. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Dokumentarni film. objasniti ulogu Ivana Pavla II u stvaranju samostalne Hrvatske. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. prepoznati i opisati crkvenu organizaciju u Hrvatskoj i BiH danas. Crkva u BiH. Ivan Pavao II i Hrvati. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. (8. Zemljovid Kraljevine SHS. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim 142 . demokracija. granice i oblik teritorija Hrvatske. Dokumentarne fotografije iz Domovinskog rata. Stanovništvo – broj i razmještaj. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. plakata ili panoa. Prikaz vlastite nad/biskupije. Hrvatski orlovski savez. dušobrižništvo. izlaganje i tumačenje važnijih činjenica. u odnosu prema hrvatskom narodu i Crkvi u Hrvata. 2. Kratko opisati stradanja hrvatskog naroda za vrijeme velikosrpske agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Dramske vrste. Potrebno predznanje 3. pokazati na karti svijeta rasprostranjenost Hrvata po čitavom svijetu i uputiti kako im Crkva u Hrvata pruža pastoralnu skrb. Obrazovna postignuća 4. Hrvatski jezik: Životopis. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Raditi na jednostavnim rečenicama. Dodatna ilustracija 7. Pismo. opisati ulogu Crkve u brizi za svoje članove u domovini i inozemstvu. KATOLIČKA CRKVA I KRŠĆANSTVO U HRVATA 6. Uočiti važnost i potrebu njegovanja tolerancije. 4. Hrvatski jezik: Životopis. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. izrada umne mape. Dodatna ilustracija 7. 1. Hrvatska u drugoj Jugoslaviji i slom komunističkih sustava. Rasprava. Odgojno-obrazovna postignuća približiti samo na razini informacije. KATOLIČKI VJERONAUK 9. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. stradanja u domovinskom ratu. Zajedničko stvaralačko istraživanje dokumentarne građe i priloga o doprinosu pojedinih hrvatskih crkvenih velikana duhovnom i kulturnom životu naroda. Prijedlozi za metodičku obradu 6.4. 1. tolerancija. dijaloga i međusobnog uvažavanja. dokumentarne fotografije. iseljeništvo. Geografija: Veličina. Katolička Crkva u Hrvata danas Domovinski rat i samostalnost Hrvatske. 3. Drugi svjetski rat.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. Razumijevanje ključnih pojmova i nekih nastavnih sadržaja samo na razini informacije. navesti različite oblike zajedništva između iseljene i domovinske Hrvatske. Organizacija Crkve danas. Povijest: Postanak i razvoj samostalne Hrvatske države. Koristiti listiće na brajici/uvećanom tisku. Domagoj. protumačiti ulogu pape Ivana Pavla II. Prijedlozi za metodičku obradu 6. 2. Osvrt ili prikaz. jasno iznijeti što možemo naučiti i primijeniti u vlastitome životu od velikih hrvatskih svetaca i mučenika. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Preporuke za korelaciju 8. hrvatski katolički pokret. Crkva u hrvatskoj dijaspori. pripovijedanje. Sposobnost argumentacije o potrebi i važnosti aktivne uloge i poslanja vjernika u društvu i u Crkvi.

KATOLIČKI VJERONAUK 9. 4. personalizacija. 3. Uočiti i protumačiti važnost zauzimanja vlastitoga odgovornog stava u odnosu na Isusa i njegovu poruku. iznijeti argumente o potrebi prihvaćanja. Obrazovna postignuća 4. leviti. analiza i interpretacija izabranih biblijskih tekstova u povezanosti s pripadnim crtežima i fotografijama. Preporuke za korelaciju 8. Razgovor o stečenim spoznajama. Sadržajno prilagoditi. 5. poštivanja i uvažavanja svakog čovjeka po uzoru na Isusa Krista. saduceji. Obrazovna postignuća 4. Car Emin: «Mali Učkarić»…). KATOLIČKI VJERONAUK 9. Život i djelo Isusa Krista. u dogovoru s predmetnim učiteljem. grješnika i najpotrebnijih.potrebama 3. Dati prednost usmenom izražavanju. (8. Lik Isusa Krista u kulturi. Prošao je zemljom čineći dobro Isusovo propovijedanje.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE V. ja „Izgubljeni sin“. Obrazložiti otajstvo Isusove muke. Potrebno predznanje 3. Prijedlozi za metodičku obradu 143 . Ljubio nas je do kraja Posljednja večera.. pismoznanci. umjetnosti i književnosti. protumačiti Isusov odnos prema Zakonu. kratko protumačiti neke izabrane novozavjetne tekstove koji govore o Isusovu odnosu prema ljudima. Dodatna ilustracija 7. Isusova žrtva za spas čovječanstva. ispravno vrjednovati važnost osobnog stava vjere. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Čitanje. postupno otkrivati smisao Isusova potpunog predanja radi čovjeka i njegova spasenja. uočiti i protumačiti potrebu stalnog produbljivanja vjere u uskrsnuće i vječni život. 5. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. U ISUSU KRISTU UPOZNAJEMO PRAVOGA BOGA 1. 2.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE V. Isusov odnos prema grješnicima i najpotrebnijima. Posvijestiti i doživjeti da ja Uskrsli Krist prisutan i danas među nama. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Isusov odnos prema Zakonu. smrt i uskrsnuće. analogiziranje i aktualizacija biblijskih tekstova. produbiti navedenu tematiku (V. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. osobito djece. farizeji. Potkrijepiti audio-vizualnim sredstvima i slikovnicama.. Potrebno predznanje 3. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. 4. smrti i uskrsnuća. Isusov odnos prema ljudima. Prijedlozi za metodičku obradu 6. analiza i interpretacija biblijskih i literarnih tekstova. Potkrijepiti audio-vizualnim sredstvima i slikovnicama. Označiti u udžbeniku bitne dijelove. Ključni pojmovi 2. uživljavanje u ulogu (Ja „Grešnica“. 1. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Odgojno-obrazovna postignuća približiti samo na razini informacije. čitanje. U ISUSU KRISTU UPOZNAJEMO PRAVOGA BOGA 2. prepoznati i objasniti Isusov stav bezuvjetnog prihvaćanja svih ljudi. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Koristiti potkrjepljenja. Dodatno raditi na proširivanju rječnika. Isusova muka. promatranje i interpretacija slike. (8. žena. igra uživljavanja u pojedine biblijske likove. Hrvatski jezik: izborom različitih književnih tekstova. prepoznati povezanost žrtve i ljubavi. Umjesto slika kao poticaj koristiti taktilni materijal ili životno iskustvo.). obrazložiti Isusovo uskrsnuće kao pobjedu života nad smrću. Ključni pojmovi 2. Umjetničke reprodukcije o Isusovu životu i propovijedanju. zamišljeni intervju sa Kristom ili nekim biblijskim likom. Opisati temeljne sadržaje Isusova propovijedanja.

smrti i uskrsnuću. Otkupitelj. pisanje eseja na temu: „A ti.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE V. Umjetničke reprodukcije o Isusu Kristu. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Obrazovna postignuća 4. Učitelj. Hrvatski jezik: izborom različitih književnih tekstova. izlaganje. uočiti i protumačiti potrebnu stalnog produbljivanja i pročišćavanja vlastite slike o Isusu. Šimić: „Raspeće“…). Glazbena kultura: Slušanje i upoznavanje glazbe (npr. produbiti navedenu tematiku (npr. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. KATOLIČKI VJERONAUK 9. 2. igra uloga i dramatizacija teksta. 3. 1. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Händel „Mesija: Aleluja“).6. 4. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Život i djelo Isusa Krista. Preporuke za korelaciju 8. što ti kažeš. Osigurati didaktički materijal na brajici i uvećanom tisku. Pomoć pri iznošenju vlastitih stavova. pravi čovjek. U ISUSU KRISTU UPOZNAJEMO PRAVOGA BOGA 3. Vazmeno otajstvo. Čitanje. 5. pripovijedanje i interpretacija biblijskih i literarnih tekstova. prikupljanje podataka i davanje naslova. Nema posebnosti. umjetnosti i književnosti. B. Potkrijepiti specifičnim katehetskim pomagalima. Umjetničke reprodukcije o Isusovoj muci. 5. Uočiti potrebu izgradnje dosljednog života u skladu s vjerom u Isusa Krista. tko sam ja? Film o Isusu Kristu. Tko je Isus Krist? Pravi Bog. Potrebno predznanje 3. Ključni pojmovi 2. Analiza dijela Apostolskog ili Nicejsko-carigradskog vjerovanja o Isusu Kristu. Dodatna ilustracija 7. (8. pravi čovjek. omogućiti izbor najprimjerenijeg modela. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Predmet Razred 144 . Preporuke za korelaciju 8. pismeno izražavanje na temu: „Ljubi nas je do kraja“. Dati prednost usmenom izražavanju. smrt i uskrsnuće u kulturi. 2. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama crteža ili fotografije. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja. KATOLIČKI VJERONAUK 9. Tekstove prilagoditi učenikovim sposobnostima. S. pojedinačni i skupni rad s tekstovima i fotografijama u analizi. u dogovoru s predmetnim učiteljem. jasno iznijeti vlastite stavove u odnosu na Isusa Krista. 1. (8. pisanje dijaloga ili pisma Kristu. Isusova muka. slušanje. musical A. Prepoznati u Isusu Kristu pravog Boga i pravog čovjeka. Spasitelj. Miović-Kočan: „Na Cvjetnicu“. Dodatna ilustracija 7. 3. Dodatno raditi na proširivanju rječnika. A. Nemogućnosti korelacije s glazbenom kulturom. Spasitelj. F. vođeni razgovor o prikupljenim podatcima. oratorij G. Otkupitelj. L. interpretaciji i tumačenju pojedinih izričaja kršćanske vjere u Krista: pravi Bog. katalog pitanja. Tekstove prilagoditi učenikovim sposobnostima. Webber: „Jesus Christ Superstar“. Bogočovjek. Nema posebnosti. 4. utjelovljenje – inkarnacija. Pashalni misterij.

Objasniti da po sakramentu potvrde osobno potvrđujemo vjeru koju smo primili na krštenju. POTVRDA – SNAGA KRŠĆANSKOG POSLANJA 1. protumačiti sakrament potvrde kao dar Duha Svetoga. Koristiti razne vrste pomagala. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. „zloduh“ i „Duh Božji“. Novo stručno nazivlje koje se 145 . usporedno čitanje evanđeoskih izvješća s promatranjem i interpretacijom umjetničkih reprodukcija. Dodatna ilustracija 7. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom. promatranje i interpretacija slike. Duh Prosvjetitelj. Analiza i interpretacija jednog od sedam darova Duha Svetoga. produbiti navedenu tematiku (npr. Otkriti i doživjeti prisutnost i djelovanje Duha Svetoga u našem životu. pisanje molitve Duhu Svetome. Ruah. crteža ili fotografije. simboli Duha Svetoga. tumačenje nepoznatih pojmova i obrazlaganje otajstva Duha Svetoga kao treće božanske osobe u otajstvu Trojedinoga Boga. U potvrdi primamo Duha Svetoga potvrda krštenja. Prepoznati i kratko opisati djelovanje Duha Božjega u Starom zavjetu. Ključni pojmovi 2. sedam darova Duha Svetoga. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Duh Nadahnitelj. Potrebno predznanje 3. navesti i objasniti prava i obveze koje ima svaki punopravni član Crkve. božanska snaga. Duh Božji u Svetom pismu Duh Božji. navesti simbole i nazive za Duha Svetoga i njihovo značenje. pomazanje. prikazivanje simboličkih fotografija s asocijacijama na Duhove uz slušanje meditativne glazbe. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Stilska izražajna sredstva: simbol i alegorija. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VI. objasniti važnost dobre priprave za primanje sakramenta potvrde. izlaganje i objašnjenje bitnih biblijskih izričaja o Duhu Svetome. nazivi za Duha Svetoga. sakrament potvrde. opisati obred i učinke sakramenta potvrde. darovi Duha Svetoga. Nema posebnosti. Čitanje. 3. Nove pojmove tumačiti učenicima poznatim riječima. sakrament potvrde – primanje Duha Svetoga. Umjetničke reprodukcije o djelovanju Duha Svetoga u Bibliji. Duh Posvetitelj. Pedesetnica. Rad u parovima. Simboličke fotografije s motivima iz prirode koje simboliziraju Duha Svetoga. protumačiti njihovo značenje za zrelo i odgovorno življenje kršćanske vjere. sakramenat potvrde – primanje Duha Svetoga. u dogovoru s predmetnim učiteljem. Asocijacija na pojmove „duh“. dođi Duše Presveti“. Hrvatski jezik: Rasprava. analiza i interpretacija biblijskih tekstova. prepoznati i kratko opisati djelovanje Duha Svetoga u Isusovu životu.Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. 1. Duh Branitelj. Obrazovna postignuća 4. KATOLIČKI VJERONAUK 9. S. krizma. nabrojiti darove Duha Svetoga. Dodatna ilustracija 7. čitanje. (8. Glazbena kultura: Gregorijanski koral: „O. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama VI. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Duh Tješitelj. Osluškivati poticaje i otvoriti se djelovanju i poticajima Duha Svetoga. Lice: „Lucija“…). Ključni pojmovi 2. vođeni razgovor o prikupljenim podatcima. 2. Potrebno predznanje 3. 5. Rasprava. Hrvatski jezik: izborom različitih književnih tekstova. Obrazovna postignuća 4. Duh Sveti. Pedesetnica. Prijedlozi za metodičku obradu 6. prikazivanje simbola za pojedine darove Duha Svetoga. 4. Duh Životvorac Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. kratko protumačiti izabrane biblijske tekstove o djelovanju Duha Svetoga u Starom i Novom zavjetu. Nema posebnosti. Preporuke za korelaciju 8. kršćanska zrelost. dodatno raditi na proširivanju rječnika. prikupljanje podataka i davanje naslova. Preporuke za korelaciju 8. kršćanska inicijacija. pripovijedanje i tumačenje biblijskih tekstova. POTVRDA – SNAGA KRŠĆANSKOG POSLANJA 2.

1. BITI KRŠĆANIN U CRKVI I U DRUŠTVU 1. Glazbena kultura: Gregorijanski koral: „O. izrada kolaža na temu prisutnosti i djelovanja Duha Svetoga u životu današnjih ljudi i u svijetu. Koristiti učenicima poznate izraze. važnost osobnog izbora. Izbor životnog poziva životno zvanje ili zanimanje. ruka. pomazanje. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. 3. kratko opisati djelovanje Duha Svetoga u Crkvi. Crkva – tijelo Kristovo. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. pečat. sakramenat potvrde – primanje Duha Svetoga. Važnost pravilnog odabira životnog zvanja. svijetli oblak. Izborni sadržaji za darovite učenike 10.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VII. Potrebno predznanje 3. na temelju konkretnih djela koji su učinili neki kršćanski velikani. u radu u skupinama napraviti znakovnu i obrednu usporedba sakramenta krštenja i potvrde. Dodatna ilustracija 7. (8. golubica). Dokumentarne fotografije o istaknutim crkvenim ljudima i svecima. Vođeni razgovor. Simboličke fotografije s motivima iz prirode Hrvatski jezik: Rasprava.uvodi u temu 9. Razumijevanje i korekcija ključnih pojmova. Stilska izražajna sredstva: simbol i alegorija. Obrazovna postignuća 4. životni poziv. plodovi Duha Svetoga Analiza i interpretacija jednog od plodova Duha Svetoga. Duh Sveti vodi Crkvu. 4. 2. Duh Sveti u Crkvi Duh Sveti kao duša Crkve. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. (8. Duh Sveti u životu kršćanskih svjedoka. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku. slušanje savjeta. Pedesetnica.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VI. Potrebno predznanje 146 . Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Pronaći i analizirati biblijske tekstove koji govore o Duhu Svetomu preko pojedinih simbola (voda. kratko protumačiti izabrane novozavjetne tekstove o djelovanju Duha Svetoga u prvoj Crkvi. 3. plodovi Duha Svetoga. 1. Ključni pojmovi 2. plamen. 4. Osigurati tekstove na brajici/uvećanom tisku/pisaći pribor za slabovidne. analizirati snagu kršćanske vjere po djelovanju Duha Svetoga. Preporuke za korelaciju 8. 2. Ključni pojmovi 2. Nema posebnosti. imenovati načine kako možemo živjeti i svjedočiti kršćansku vjeru te s Bogom „sustvarati“ bolji svijet. Naglasiti bitno. u životu svetaca i među ljudima u svijetu. KATOLIČKI VJERONAUK 9. Prilagodba nastavnih sadržaja prema stupnju oštećenja i primjena specifičnih katehetskih pomagala. 5. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. dođi Duše Presveti“. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku. KATOLIČKI VJERONAUK 9. Pronaći i navesti tragove Duha Svetoga u vlastitome životu. Omogućiti učeniku razne načine usvajanja znanja. prepoznati i imenovati plodove Duha Svetoga u životu Crkve. Odrediti Duha Svetoga kao dušu Crkve. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom. analiza i interpretacija liturgijskih tekstova i tumačenje obrada sakramenta potvrde. 5. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Slabovidnim učenicima omogućiti da vizualni materijal vide izbliza i duže promatraju. POTVRDA – SNAGA KRŠĆANSKOG POSLANJA 3. Prijedlozi za metodičku obradu 6.

konkretni primjeri dobrog i lošeg korištenja slobodnog vremena. izrada vrijednosne mape. Istraživanje i interpretacija tekstova. Egzistencija. (8. istraživanje i interpretacija pozitivnih i poticajnih životnih primjera o vrijednosti ljudskoga rada i življenja slobodnoga vremena.. a što životni poziv. crteža i fotografija koji tematiziraju različite pozive i službe u zajednici. Dokumentarne fotografije i poticajni filmovi iz života mladih. Dokumentarni film. pravo na rad. 4. Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova. životni poziv. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. 5. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. u dogovoru s predmetnim učiteljem. 6. Nema posebnosti. razlikovanje i imenovanje ključnih pojmova. Rasprava. Nema posebnosti. usporediti i vrjednovati nekoliko konkretnih životnih zvanja ili zanimanja. Nema posebnosti. uočiti i protumačiti potrebu kvalitetnog i kreativnog korištenja slobodnog vremena. Dokumentarne fotografije i obrazovne emisije iz života mladih. BITI KRŠĆANIN U CRKVI I U DRUŠTVU 2. Problemski članak. Rasprava.). izrada kolaža ili panoa s temom: „Moje slobodno vrijeme i moje aktivnosti“. pozivanje nekoliko poznatih ljudi iz bliže okoline da učenicima iznesu svoja iskustva i razmišljanja o svom pozivu. Problemski članak. Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova. Prijedlozi za metodičku obradu Protumačiti što je životno zvanje ili zanimanje. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Dodatna ilustracija 7. Gaudium et spes. 1. Uočiti važnost traženja i uvažavanja savjeta pri izboru životnog zvanja. analiza i interpretacija raznih primjera lošeg i promašenog življenja slobodnog vremena (nekvalitetno korištenje elektroničkih i drugih medija. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VII.. produbiti navedenu tematiku. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. istraživanje. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Kratko objasniti i ispravno vrjednovati kršćansko shvaćanje rada. 2. interese i sposobnosti kao kriterije pri izboru životnog poziva. Nema posebnosti. Predstaviti. jasno iznijeti osobne sklonosti. produbiti navedenu tematiku. Primjeri zloporabe rada i iskorištavanja radnika danas.3. upadanje u različite ovisnosti. životno zvanje. potreba rada. razumijevanje. Rad i slobodno vrijeme čovjek je biće rada. Prijedlozi za rad s učenicima s 147 . 1. Objasniti značenje i vrijednost rada za ljudski život. Preporuke za korelaciju 8. Enciklika Ivana Pavla II – Laborem exercens. Potaknuti učenike na razgovor o sebi. obrazložiti potrebu rada i pravo svakog čovjeka na rad. Ključni pojmovi 2. uočiti i obrazložiti odgovornost u izboru životnog zvanja. KATOLIČKI VJERONAUK 9. slobodno vrijeme. Preporuke za korelaciju 8. Obrazovna postignuća 4. Iskazivanje iskustva. Spontani razgovor među učenicima na temelju male ankete koju su proveli sami učenici i na temelju njihova razmišljanja i iskustva o izboru životnog poziva. Obrazovna postignuća 4. Dodatna ilustracija 7. Prijedlozi za metodičku obradu 6. obrazložiti značenje i vrijednost slobodnog vremena u ljudskom životu. 3. dostojanstvo rada. Potrebno predznanje 3. ostvarenje čovjeka kroz rad. Životopis. izdvajanje pitanje i stvaranje problemske situacije radi organiziranja diskusije (parlaonica). važnost slobodnog vremena. Dokumentarni film. navesti posljedice koje proizlaze iz različitih stavova prema radu. Rad kao potreba. u dogovoru s predmetnim učiteljem. Anketa koju učenici provode među vršnjacima i starijim osobama o vrijednosti ljudskog rada.

) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VII. župna zajednica. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. 5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VII. Nema posebnosti. Sadržajna prilagodba. Dodatni rad na proširivanju rječnika. Ispravno povezati ravnopravnost i dostojanstvo čovjeka s temeljnim ljudskim pravima. navesti različite oblike suodgovornog angažmana za pravedan i miran suživot u užoj i široj životnoj sredini. Preporuke za korelaciju 8. BITI KRŠĆANIN U CRKVI I U DRUŠTVU 3. KATOLIČKI VJERONAUK 9. (8. 3. 4. Obrazovna postignuća 4. Konkretizacija u sakralnom prostoru. Protumačiti što je to župa i koji su bitni elementi koji čine jednu župnu zajednicu. kolaž na temu: „Moje mjesto u životu moje župe“.posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 2. 1. Potrebno predznanje 3. analiza i razgovor o nekim konkretnim oblicima dragovoljnog angažmana mladih u župi (ministranti. Dodatna ilustracija 7. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Vođeni razgovor i skupni rad s poticajnim fotografijama i konkretnim iskustvima o mogućnostima sudioništva mladih vjernika u životu svoje župne zajednice. Važnost poštivanja ljudskih prava. Dokumentarne fotografije ili videozapis iz života župne zajednice. društvena pravda. oblici društvene nepravde. (8. Osim nemogućnosti korelacije s glazbenom kulturom nema posebnosti. Suodgovornost za pravedan život u društvu ljudska prava. Potrebno predznanje 3. Ključni pojmovi 2. Obrazovna postignuća 4. moje mjesto u župnoj zajednici. osigurati prijevoz i pratnju druge osobe. omogućiti učenicima stjecanje iskustva u konkretnoj župnoj zajednici. Sudjelovanje u životu župne zajednice zajednica. župna zajednica. kršćanska pravda i ljubav. pjevači. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Omogućiti učenicima stjecanje iskustva u župnoj zajednici. Otkrivati i imenovati vlastite sposobnosti i sklonosti za angažman u životu i radu župne zajednice. Mogućnosti koreliranja vjeronauka s hrvatskim jezikom i likovnom i glazbenom kulturom su brojne i ostvarive u redovnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Ključni pojmovi 2. navesti načine kako možemo aktivno sudjelovati u životu svoje župne zajednice. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. KATOLIČKI VJERONAUK 9. navesti mogućnosti djelovanja kršćana u župnim zajednicama. Nema posebnosti. Pojednostaviti nastavne sadržaje i individualno uvježbavati ključne pojmove pomoću radnih listića. Prikaz glavnog blagdana ili važnijeg događaja u mojoj župi. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 148 . prepoznati i opisati različite oblike društvene nepravde i uočiti njezine korijene. BITI KRŠĆANIN U CRKVI I U DRUŠTVU 4. vjerski život u župi. Moje mjesto i uloga u župnoj zajednici. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. prepoznati i imenovati važnije oblike vjerskog života u jednoj župi. čitači. župa. 5. Imenovati vlastite sposobnosti i sklonosti za sudjelovanje u različitim oblicima angažmana za pravedan i miran suživot u društvu. 3. Konkretizirati sadržaj. Međupredmetna suradnja je poželjna i preporuča se tijekom cijele školske godine. 2. terenska nastava (priprava i odlazak u posjet nekoj župi). kulturni i karitativni rad). 4.

Izborni sadržaji za darovite učenike 10. 5. 4. dva dijela vremena kroz godinu. uočiti značenje pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena za život suvremenih kršćana. 2. Naglasiti bitno i polaziti od učenikova iskustva. (8. društvo. 1. Prijedlozi za metodičku obradu 6. 4. Živjeti u ritmu liturgijske godine: vrijeme kroz godinu. Hrvatski jezik: Rasprava. Dokumentarni film. Advent. Dodatna ilustracija 7. Potpitanjima poticati prepričavanje. ravnopravnost. pjesme. Prigodni liturgijski ili blagdanski panoi. 1. Suodgovornost. Dodatna ilustracija 7. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Aktivno sudjelovati u slavljima liturgijske godine. recitale. Ključni pojmovi 2. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Predmet Razred KATOLIČKI VJERONAUK 9. Izrada plakata crkvene godine s obilježenim blagdanima i liturgijskim bojama. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja. Bogojavljenje. pozitivan i negativan utjecaj znanstvenog i tehnološkog razvoja na gospodarstvo. Božićni ciklus – početak crkvene godine. scensku koreografiju. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IZBORNE TEME 1. analiza i interpretacija tekstova i konkretnih primjera zalaganja za mir. 5. Pronaći povezanost između temeljnih ljudskih prava i pojedinih Božjih zapovijedi. Problemski članak. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Nema posebnosti. Preporuke za korelaciju 8. jezika. Imenovati i protumačiti značenje pojedinih blagdana i liturgijskih vremena. (8. izradu plakata. likovna i glazbena kultura: kroz izvannastavne aktivnosti obilježavanje kršćanskih blagdana kroz priredbe. KATOLIČKI VJERONAUK 9. C. Hrvatski jezik. Obogatiti specifičnim katehetskim pomagalima. Božić. B. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala 2. božićni ciklus Nazivi pojedinih blagdana i liturgijskih vremena. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Upoznavanje i analiza tekstova o primjerima nepoštivanja ljudskih prava. Provjeriti učenikovo znanje i nadograđivati ga vodeći računa o individualnim sposobnostima. pojedinca i okoliš). Preporuke za korelaciju 8. 3. 3. Potrebno predznanje 3.5. pisanje eseja na temu: „Što bih želio promijeniti da ljudi mirno i sretno žive?“. terenska i projektna nastava (u suradnji s nastavnicima povijesti.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 149 . Nema posebnosti. Običaji i tradicije vezani uz liturgijsku godinu i pojedine blagdane. blaženstva. društvenu pravdu i opće dobro svih ljudi. likovne i glazbene kulture pripremiti integriran program i posjet nekoj crkvi i župnoj zajednici). osnovne liturgijske boje. Nema posebnosti. panoe… godina A. Obrazovna postignuća 4. omogućiti izbor najprimjerenijeg modela. dostojanstvo. igrokaze. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Povijest: Hrvatska i svijet na pragu trećeg tisućljeća (postignuća suvremene znanosti i tehnologije i njihov utjecaj na svakodnevni život. Prilagodba nastavnih sadržaja.

uskrsni ciklus Nazivi pojedinih blagdana i liturgijskih vremena. Pepelnica. B. Potpitanjima poticati prepričavanje. osnovne liturgijske boje. 5. recitale. Prijedlozi za metodičku obradu 6. panoe… godina A. Nastavu katoličkog vjeronauka u školi mogu izvoditi profesori katoličkog vjeronauka. Preporuke za korelaciju 8. 150 . Duhovi. proslava blagdana kroz liturgiju Prigodni liturgijski ili blagdanski panoi. 4. Profil nastavnika. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama IZBORNE TEME 2. Provjeriti učenikovo znanje i nadograđivati ga vodeći računa o individualnim sposobnostima. likovna i glazbena kultura: kroz izvannastavne aktivnosti obilježavanje kršćanskih blagdana kroz priredbe. Ključni pojmovi 2. scensku koreografiju. Nema posebnosti. Uz ispunjenje svih drugih potrebnih uvjeta za namještenje u službu nastavnika u školi. Izgraditi duh poštovanja i obdržavanja svetkovina i blagdana liturgije godine i spremnost aktivnoga sudjelovanja u tim slavljima. Korizma. Potrebno predznanje 3. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Cvjetnica. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Nema posebnosti. Živjeti u ritmu liturgijske godine: vrijeme kroz godinu. Tijelovo Običaji i tradicije vezani uz liturgijsku godinu i pojedine blagdane. odjeće i boja. dva dijela vremena kroz godinu Imenovati i protumačiti značenje pojedinih blagdana i liturgijskih vremena.Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. koji imaju visoku stručnu spremu (stupanj VII/1) postignutu na katoličkim visokoškolskim učilištima. nastavnik katoličkog vjeronauka treba imati Kanonsko poslanje (odobrenje Vrhbosanskog nadbiskupa koje mu on podjeljuje putem Katehetskog ureda vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo). 1. Obrazovna postignuća 4. Dodatna ilustracija 7. igrokaze. Uzašašće. izradu plakata. posjet crkvi i upoznavanje liturgijskih knjiga. Izrada plakata crkvene godine s obilježenim blagdanima i liturgijskim bojama. pjesme. C. 2. Hrvatski jezik. Uskrsni ciklus sastoji se od korizme i uskrsnog vremena. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Uskrs. Obogatiti specifičnim katehetskim pomagalima. 3. uočiti značenje pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena za život suvremenih kršćana.

kulturnog i prirodnog nasljeđa . kontracepciji.upoznati učenike sa situacijom o minama i NUS-u u okruženju. pozitivnim i negativnim posljedicama njihovog ponašanja. BiH i svijetu. Zadaci: . na neodlaženje u rizična područja s minama i NUS-om. upozoriti na njihov negativan utjecaj na globalnom nivou. razvijanje negativnog stava prema sredstvima koja se koriste za nanošenje patnje 151 . informisati učenike koje su regije. i njihovo uvođenje u odabir primjerenog reagovanja u odnosu na životne izazove . područja u BiH pod rizikom od mina.pravilno usmjeravanje i podsticanje upoznavanja. zaštiti čovjekove sredine s ciljem uvođenja učenika u zdrav način života i očuvanja njihovog zdravlja .ODJELJENJSKA ZAJEDNICA IX razred 1 sat sedmično – 34 sata godišnje Cilj: Usklađivanje odgojnih potreba ovisno od uzrasta učenika s njihovim interesovanjima.upoznavanje učenika s vrijednostima.pružanje informacija učenicima o zaštiti od bolesti.kontinuirano nastaviti s razvojem radnih navika putem isticanja značaja odgovornosti u radu . sposobnostiima i potrebama društvene sredine.kod učenika razvijati samokontrolu.upoznati učenike s efikasnim načinima planiranja i realizacije ciljeva . formiranje samostalne stabilne ličnosti procesima učenja. uvesti učenike u razumijevanje značaja pravovremene informisanosti i potrebe za osposobljavanjem u samostalnom pronalaženju informacija . saznavanja i sazrijevanja uz stalno inoviranje programa. prevenciji ovisnosti. primjerene načine ponašanja.putem informisanja o aktuelnim zbivanjima. pozitivan način razmišljanja i zrelost u pristupu spolnosti . uvažavanja i poštovanja materijalnog i duhovnog. trudnoći. porođaju.

-

uvesti učenika u ličnu samoprocjenu kod izbora zvanja ili zanimanja i dati osnovne informacije o mogućnosti izbora za daljnje školovanje Pregled programskih oblasti 1. Kulturno i prirodno nasljeđe 2. Moralni odgoj 3. Aktuelna zbivanja - u korak s vremenom 4. Kultura življenja - zdrav način života 5. Radne navike, odnos prema radu 6. Pedagoško, psihološko, saznajna komponenta 7. Humani odnosi 8. Upozoravanje na mine i druga ubojita sredstva 9. Profesionalna orijentacija/za personalni dosje, pedagoški karton učenika UKUPNO: 3 2 4 5 3 3 6 4 4 34

Pregled programskih sadržaja Uz praznike i Dan škole - prigodna obrada – u saradnji s historičarem dati osvrt na historijski datum Procjena rada odjeljenja u toku i na klasifikacijama 1. Kulturno i prirodno nasljeđe – 3 sata Upoznavanje, uvažavanje i poštovanje materijalnog i duhovnog, kulturnog i prirodnog nasljeđa - stavovi prem materijalnim i kulturnim vrijednostima - planirati prema mogućnostima škole - učeničku ekskurziju - učešće u kulturnoj i javnom djelatnosti škole 2. Moralni odgoj – 2 sata - pravila škole - pravilnici na nivou škole (o pohvalama i nagradama učenika; učeniku generacije i drugi) - pohvaliti one koji to zaslužuju - koje su poželjne osobine ličnosti - biti dobronamjeran - zlonamjeran - dužnost učenika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode / nesreće - Konvencija o pravima djeteta – djetetovo mišljenje treba čuti 3. Aktuelna zbivanja - u korak s vremenom – 4 sata 152

-

-

u zavisnosti od svijesti i potreba učenika odjeljenja informisati ih i zajedno pronalaziti informacije o: - kulturi - nauci - sportu - obrazovanju - sredini - umjetnosti - svijetu prepoznavanje mogućih izvora informacija elektronska pošta inovatorstvo omladinska štampa služba pomoći i informacija kako se formira pravilan stav - zloupotreba informacija smještanje informacija u pogrešan kontekst stvaralaštvo učenika u školi psihologija mase - radionica i posjeta sportskoj manifestaciji - turnir u školi i van škole privredni i kulturni razvoj

4. Kultura življenja - zdrav način života – 5 sati - prevencija narkomanije: - ciljevi za budućnost - reći "NE" problematičnim situacijama - utjecaj alkohola i droge na ponašanje osoba koje učestvuju u saobraćaju - stadiji bolesti alkoholizma - šta se čini i šta činimo u borbi protiv AIDS-a - kontracepcija, trudnoća, porođaj - spolne bolesti, venerične i nevenerične bolesti - propagiranje zdravlja - koristite so i natrijum samo umjereno - vaša prehrana ste vi - utjecaj ekoloških faktora na čovjeka 5. Radne navike, odnos prema radu – 3 sata - intelektualna zrelost, kako i kada postižemo tjelesnu zrelost - težnja za afirmacijom - radne navike - kako pravilno koristiti udžbenik - odgovornost u radu - tehnika pamćenja i uspješno učenje (uvjet bez kojeg se ne može) - kako prikupiti dokumenta i prijaviti se na konkurs za upis u srednju školu 153

6. Pedagoško, psihološko, saznajna komponenta – 3 sata - problemi u odnosima generacija - kakvih sve zapreka ima u zadovoljavanju ciljeva - kakvih sve zapreka ima u zadovoljavanju potreba - naše ponašanje pred zaprekama: - rješenje tražiti prvo u sebi - u pomoći od strane drugih i - naša pomoć njima 7. Humani odnosi – 6 sati - disciplinovanje sebe i sebe u radu s drugima primjeren - efikasan način ponašanja neprimjeren - neefikasan način ponašanja pozitivan način razmišljanja, pri davanju pohvala drugima ne biti škrt - djeca privremeno izvan porodice - na školovanju u drugom mjestu - prijateljstvo između osoba suprotnog spola - uspješan brak i porodica - zrelost za brak - motivisanost za brak - izbor bračnog druga - prerani brak - naličje spolnog života: - seksualno nasilje - prostitucija - spolne bolesti - spolno nasilje - kanalisanje spolnog nagona 8. Upozoravanje na mine i druga ubojita sredstva – 4 sata Mine i „NUS“ u našoj zajednici, BiH i svijetu Mine i „NUS“ u prirodi Pokazatelji rizičnih područja Borba protiv mina Sigurni oblici ponašanja Opasnost od vatrenog naoružanja u kućama 9. Profesionalna orijentacija - za personalni dosje učenika – 4 sata
 ∗

pregled programskih sadržaja s obradom nalazi se u odobrenom za upotrebu priručniku: Zvizdić, E., Mujkanović, A., Zelenika, P., Kalaš, Dž., (2006), Upozoravanje na mine i druga ubojita sredstva - priručnik za nastavnike osnovnih i srednjih škola, Sarajevo, Handicap International 154

mogu sebi postavljati pitanja zašto se razlikuju od drugih). 155 . U uvodnom dijelu svakog sata analizirat će se aktuelno stanje u odjeljenju.profesionalna orijentacija privredna kretanja na području države . pored ovog programa. upozoravati i informisati u ovoj vrsti opasnosti. troje roditelja). koji sada pohađaju srednju školu gostovanje prof. njihovog stupnja zrelosti (ako za neke teme učenici određenog odjeljenja. panel diskusija. ne unositi te sadržaje kojima se može postići suprotan efekat. Učenike je potrebno tokom školske godine na ovim satima redovne nastave. ili specifičnim škola (prema potrebi u skladu s interesovanjima učenika) UPUTA za realizaciju Programa odjeljenjske zajednice od IV do IX razreda U realizaciji ovog programa polazi se od najboljeg interesa za učenika i u radu je na raspolaganju njihov ukupni intelektualni potencijal i druge sposobnosti. koje je potrebno do maksimuma iskoristiti u realizaciji programskih sadržaja. Razrednik će napraviti operativani plan i program rada uz komibinovanje i odabir tema za sat iz programa koje se međusobno dopunjuju. Sat odjeljenjske zajednice je specifičan i ne može se realizovati na standardan način. razreda nisu zreli i to u njima nije prisutno.informisati učenike društvene potrebe za kadrovima i mogućnost zapošljavanja upoznavanje učenika s kriterijima i planom upisa posjete srednjim školama i ustanovama posjete bivših učenika škole. jer objektivno nisu u mogućnosti da ih razumiju . tehničke i srodne škole.gimnazije. Na prvoj sjednici nastavničkog vijeća prije početka nastavne školske godine dogovoriti se i ugraditi sadržaje Programa o upozoravanju na mine i druga ubojita sredstva i u nastavne predmete. Uz praznike i Dan škole uslijedit će prigodna obrada. diskusija. roditelja ili drugog stručnjakak kao i da koristi sve dostupne i savremene izvore informisanja. grupni oblik rada i drugo što će u potpunosti angažovati učenika. afiniteti i znanja iz mnogih oblasti i nastavnih predmeta. umjetničke škole karakteristike zanimanja savjetodavni razgovor u funkciji usmjeravanja učenika .- procjenjivanje ličnih mogućnosti pri izboru zanimanja karakteristike obrazovanja u srednjim školama koje traju tri . te na tu osnovu dograđivati sadržaje rada odjeljenjske zajednice. Kako bi se na najbolji mogući način artikulisao rad i prilagodila realizacija Programa potrebama učenika mogu se uključiti i roditelji (npr. a na klasifikacijama analiza i procjena rada.stručne škole i četiri godine . Na osnovu ovog programa u saradnji s profesorom pedagogije i psihologije prema potrebama učenika odjeljenja. Na ovom satu razrednik također mora učiti i od učenika. i analiza školskog uspjeha i vladanja. Razredniku se daje puna sloboda da za neke oblasti angažuje svoga kolegu. nego u radu dominira razgovor. Učenik se ne stavlja u poziciju samo da sluša izlaganje (frontalni oblik rada). brojni izvori informacija. kako bi se osjetila uzajamna i uzvratna potreba za saradnjom. podvedeno pod sadržaj ili u sklopu teme koja se obrađuje na prihvatljiv i neopterečujući način. pedagogije i psihologije koji rade u za učenike interesantnim.

životan i prilagođen uzrastu. Osposobljavanje učenika za uspješno učenje. biranje vrste posla.Dinamika će se odrediti ovisno od rizičnog područja na kojem se škola nalazi i mogućnosti doticaja s ovom vrstom opasnosti. Pred klasifikacije.u korak s vremenom Osposobiti učenika za samostalno i kritičko dolaženje do informacija. usmjeravanje i savjetovanje o izboru profesionalnog obrazovanja i osposobljavnja za obrazovni profil – zvanje / zanimanje i napredovanje u izbranoj djelatnosti. Intencija je pružanje pomoći i profesionalnom orijentisanju / opredjeljenju za napredovanje tokom cijelog radnog vijeka. Kroz razvijanje svijesti uvoditi učenike u upoznavanje. njihovu upotrebu i interpretaciju u skladu s potrebama vremena u kojem žive 4. kulturnog i prirodnog nasljeđa 2. odnos prema radu Prema uzrastu učenika formiraju se radne navike. obaveze djece . korištenju udžbenika i druge literature 6. Izgrađuje se stav prema moralu. Aktuelna zbivanja .predavanja. 9. Odgovorni odnosi u braku. Upozoravanje na mine i druga ubojita sredstva Zavisno od područja . 7. Prema uzrastu učenika upotpunjuju se elementi kulturnog ponašanja. racionalnu organizaciju učenja i praćenje sata . Realizacijom Programskih oblasti potrebno je ostvariti sljedeće: 1. prilagođavnje radnim uvjetima i operacijama u procesu rada uz permanentno praćenje. ilustrovan. 8. dužnosti roditelja u porodici. njegovo pripremanje za rad. Moralni odgoj Svijest o moralnim normama. a efekata bio primjeren situaciji jer se sadržaji obrađuju svake godine. uvažavanje i poštovanje materijalnog i duhovnog. Teme se obrađuju u skladu s uzrastom.zone rizika gdje se škola nalazi. 5. u odnosu na plan planirati veći broj sati kako bi se postigla što veća zaštita djece. Radne navike. Kultura življenja – opredjeljenje za zdrav način života / življenja Formiranje navika kod učenika i praćenje postignutog nivoa. One su ujedno odgojni zadaci. ubjeđenjima i pozitivnim karakternih osobina ličnosti učenika 3. Profesionalna orijentacija uključuje razvoj i snalaženje pojedinca. U tom cilju učenici se uvode u osnovne principe i metode učenja i planiranja rada i odmora. Pedagoško psihološko saznajna komponenta Sintezom ovih saznanja dobiva se naučna cjelina činjenica koje učenik treba da usvoji u osnovnoj školi. raspuste ili organizovane izlete to neizostavno učiniti. upoznavanje i 156 . Pri tom obratiti pažnju na način prezentiranja koji mora biti uvjerljiv. informisanje. Profesionalna orijentacija Kontinuirano praćenje razvoja učenika. Humani odnosi Učenici se podstiču na svakodnevne humane odnose.sve u skladu s uzrastom učenika i njihovim psihofizičkim razvojem.

Usklađivanje odgojnih potreba ovisno od uzrasta učenika s njihovim interesovanjima. sposobnostima i potrebama društvene sredine. a koji saznaju ili ocijene da postoji sumnja da je maloljetna osoba žrtva seksualnog. da vrše nadzor. fizičkog ili nekog drugog zlostavljanja. dužni su o toj sumnji odmah obavijestiti ovlaštenu službenu osobu ili tužitelja. te razvijanje psihofizičke sposobnosti učenika. 157 . ZA NASTAVNIKE.podsticanje sklonosti i mogućnosti. ODGAJATELJE: Prema Članu 228. usvojitelji i druge osobe koje su ovlaštene ili dužne da pružaju zaštitu i pomoć maloljetnim osobama. PROFIL I STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA Program može realizovati nastavnik ili profesor razredne i predmetne nastave. stav 2. roditelji. vaspitači. zakona o krivičnom postupku FBiH (Službene novine FBiH broj 35/03) Zdravstveni radnici. staratelji. nastavnici. odgajanje i vaspitanje maloljetnika.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->