NAJKOMPLETNIJI SEDMI^NI TV I SATELITSKI PROGRAM OD 22. 10. do 28. 10. 2011. Broj 765.

Mato \akovi}

FILMOVI

Ja sam legenda
Subota 20.05 Nova TV

Radit }u dok ne otplatim kredite
”FoxLife”

Skaka~
Subota 01.00 Pink BH

Na rubu ljubavi

^etvrta sezona ’Privatne prakse’ Merima [emi}, voditeljica Hayata TV

Nedjelja 12.45 FTV

O udaji jo{ ne razmi{ljam

2
ISPECI PA RECI
- Kolarov u usta stavlja `vaku, a da li }e Man~ini u igru staviti Aguera? (Boris Bili} u prijenosu utakmice Man~ester siti - Viljareal na Federalnoj TV)

petak 21. oktobar/listopad 2011

SERIJE ^etvrta sezona “Privatne prakse” na kanalu “FoxLife”

Pri~a o novom po~etku i vezama
Uspje{ni projekt televizijskog giganta ABC  Iskusna gluma~ka postava  Kejt Vol{ ostala vjerna liku iz serije “Uvod u anatomiju”

POGOCI

1. SJAJNI SUPERTALENT
Tokom cijelog ljeta Nova TV je na sva zvona najavljivala tre}u sezonu “Supertalenta”, obe}avaju}i gledaocima izuzetno zanimljiv sadr`aj i nevjerovatnu zabavu. Na radost publike pred malim ekranima, obe}anje su odr`ali u potpunosti. Nadmetanje talentiranih ljudi u razli~itim vje{tinama ni ovog puta nikoga ne ostavlja ravnodu{nim, dok `iri u sastavu Nina Badri}, Dubravko Merli} i Enis Be{lagi} ovom {ouu daje specifi~an {arm.

2. EUROLIGA NA SPORTKLUBU
Ko{arka{ka Euroliga u novu je sezonu u{la s nekoliko NBA zvijezda, {to sugerira da }e se u najja~em klupskom takmi~enju Starog kontinenta igrati vrhunska ko{arka. Na radost ljubitelja igre pod obru~ima u na{oj zemlji, Sportklub }e i dalje prenositi veliki broj me~eva ovog nadmetanja, {to je na idealan na~in najavljeno emitiranjem ko{arka{ke poslastice, susreta @algiris - CSKA u ponedjeljak.

Iza scene
Gluma~ka ekipa “Privatne prakse”

3. O^AJNE KU]ANICE
Serija “O~ajne ku}anice” u`iva veliku popularnost u na{oj zemlji, a zahvaljuju}i kanalu “FoxLife”, gledaoci u BiH od pro{le sedmice mogu pratiti najnoviju, sedmu sezonu. U nedostatku kvalitetnih serija na ostalim TV stanicama, ovaj potez predstavlja istinsko osvje`enje.

1. NIJE SMIJE[NO
PROMA[AJI

Novinari magazina “Glam Blam”, koji se nedjeljom emitira na Hayatu TV, umiru od poku{aja da budu duhoviti. Snimaju}i prilog za ovu emisiju, novinar je tako svom sagovorniku Adi Kari{iku dao mikrofon u ruke i rekao da ga sa~eka dok se on “ne vrati iz WC-a”. I sve je to uredno prikazano u “Glam Blamu”. Smije{no? @alosno.

Regionalni kanal “FoxLife” u nedjelju nave~er po~et }e emitirati novu, ~etvrtu sezonu popularne ameri~ke serije “Privatna praksa”. Rije~ je o veoma uspje{nom projektu televizijskog giganta ABC, “spin-off” izdanju medicinske serije “Uvod u anatomiju”. Tokom prethodnih sezona epizode “Privatne prakse” bilje`ile su sjajan rejting od prosje~no desetak miliona gledalaca u Sjedinjenim Dr`avama, a serija je odli~no prihva}ena i u na{oj zemlji.

dom (Shepard) i razorenu vezu s Markom Sloanom, s ~ime su se gledaoci mogli upoznati upravo u “Uvodu u anatomiju”. Edison seli u Los An|eles, gdje je, osim ljep{eg vremena, ~eka i pregr{t novih mogu}nosti. Obnavlja prijateljstvo s kolegama iz studentskih dana Naomi i Semom te im se pridru`uje u njihovoj otmjenoj privatnoj praksi, u firmi pod nazivom “Oceanside Wellness Group”. Na po~etku ~etvrte sezo-

ne Edison i Sem otkrivaju ostatku ljekarskog tima da su uplovili u romansu. Tako|er, Vajolet (Violet) i Pit (Pete) se vjen~aju i zapo~inju novi `ivot sa sinom Lukasom (Lucas), a Kuper (Cooper) i [arlot (Charlotte) se zaru~uju. Naomi, skrhana ljubomorom zbog veze Edison i Sema, odlazi iz grada...

Za razliku od mnogih drugih medicinskih serija, u “Privatnoj praksi” dosta se scena odvija napolju koje su snimane u kalifornijskom gradu Santa Moniki. Zgrada “Oceanside Groupa” je, ustvari, banka u istom gradu. drugih serija. Glavnu ulogu tuma~i Kejt Vol{ (Kate Walsh), koja je {iroj publici postala poznata upravo kao Edison Montgomeri u seriji “Uvod u anatomiju”. Ostale likove glume Taj Digs (Taye Diggs), Ejmi Breneman (Amy Brenneman), Pol Adel{tajn (Paul Adelstein), Tim Dejli (Daly) i Kedi Striklend (KaDee Strickland). Autorica “Privatne prakse” je [onda Rajms (Shonda Rhimes), koja, naravno, potpisuje i “Uvod u anatomiju”. H. PROLI]

Poznata imena
Gluma~ku ekipu “Privatne prakse” ~ine dobro poznata imena s bogatim iskustvom iz

Propali brak
Centralna li~nost je Edison Forbs Montgomeri (Addison Forbes Montgomery), priznata neonatologinja i hirurginja koja iza sebe ostavlja iskustvo rada u bolnici “Seattle Grace”, propali brak s Derekom [epar-

Vi{e od 50 zemalja
”Privatna praksa” do sada je emitirana u vi{e od 50 zemalja, a osvojila je brojna priznanja poput “P e ople's Choice Award” i NAACP. Premijeru prve epizode serije u Sjedinjenim Dr`avama pratilo je vi{e od 14 miliona gledalaca.

2. NEUNI[TIVI SPENSER
Federalna TV, o~ito, u ovoj deceniji ne namjerava di}i ruke od Bada Spensera (Bud Spencer). Svake subote u terminu od 13.30 sati FTV prikazuje jedan film italijanskog glumca koji je neumorno snimao komedije u sedamdesetim i osamdesetim. Da slu~aj bude gori, Federalna TV je ve} nekoliko puta prikazivala cikluse Spenserovih filmova...

Borila~ki sportovi na Hayat TV

3. BESMISLENI RETROVIZOR
Koja je svrha muzi~ke emisije “Retrovizor”? Da popuni prostor izme|u Dnevnika i serije u 20 sati, zvu~i kao najlogi~nije obja{njenje. Kako druga~ije objasniti emisiju natrpanu spotovima bez ikakve selekcije, u kojoj svoje mjesto na|u U2, Lejdi Gaga , Seid Memi} Vajta, “Zoster” i mnogi drugi izvo|a~i koji jedni s drugima nemaju apsolutno nikakve veze.

Prijenos me~a Fedora Emelianenka
Teftedarija: Ugovor s agencijom “Showtime”

I narednih mjeseci u sportskom programu Hayat TV gledaoci }e mo}i pratiti zanimljive me~eve u borila~kim sportovima. Seid Teftedarija, urednik sportske redakcije ove televizije, isti~e da su potpisali ugovor

s agencijom “Showtime” i da }e emitirati prijenose me~eva najboljih svjetskih boraca. - Hayat TV ve} du`e vremena poku{ava pratiti sva zanimljiva de{avanja u borila~kim sportovima u svijetu, ali i u

na{oj zemlji. Prava poslastica za na{e gledaoce bit }e prijenos me~a Fedora Emelianenka. Tako|er, u decembru }emo prenositi i ve~eri borila~kih sportova iz Sarajeva i Tuzle - ka`e Teftedarija. D. Z.

Petak, 21. oktobar/listopad 2011.

3
Slomljena krila
15,00%

Zvijezda mo`e{ biti ti
ISIJA IH TV EM NAJBOLJ

U ime naroda
14,00%

Predaj se srce
11,00%

Kad li{}e pada
10,50%
Ostale 34,00%
Ponedjeljak - petak, HAYAT TV u 20.00

SMS 091/410-100

5

15,50%

1

Petak-subota, HAYAT TV u 21.00

3

Ponedjeljak - petak, FTV u 21.00

2

Ponedjeljak, BHT 1 u 21.00

4

Ponedjeljak - petak, TV Alfa-Mre`a u 20.05

5

NOVI TERMIN „Telering“ Mate \akovi}a nedjeljom u 13 sati

Tek nakon emisije s Ismetom Dervoz imao sam reakcije
Moj lik je do{ao do ta~ke kada tolerancija po~inje da blijedi Pomo}u sun~anih nao~ala komuniciram s nisu javljali na specifi~an na~in Serija je blizu realnosti Zvali su me ljudi koji se gledaocima godinama Ne mo`e{ u}i u prime-time zbog turskih serija, koje, realno, donose gledanost, otvoren je \akovi}

JA VODITEL OLJIH TV NAJB

15,00%

V

A. Mujan

FTV

e} nekoliko sedmica tok-{ou Mate \akovi}a „Telering“ emitira se u novom terminu - nedjeljom u 13 sati na OBN-u. To je \akovi} i pri`eljkivao i nije tajio da je bio nezadovoljan prethodnim terminom, ponedjeljkom oko 23 sata, koji je sada rezerviran za reprize.

Dobri gosti
Vrlo iskreno \akovi} ka`e da je prve reakcije na emisiju u novom terminu imao tek protekle nedjelje, nakon gostovanja Ismete Dervoz, poslanika SBB BiH u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH. - Nakon Ismetinog gostovanja imao sam sjajne reakcije. Zvale su me neke osobe koje mi se nisu javljale godinama - ka`e \akovi}. Nakon {to je „Telering“ posljednjih godinu i po po~esto mijenjao termine prikazivanja \akovi} ka`e da }e, vjerovatno, ispo~etka morati graditi emisiju. - Ne znam {ta bih re-

Za po~etak sljede}e godine Mato \akovi} najavljuje 1.000. izdanje „Teleringa“. - Dvadeset godina rada je ba{ puno. Kad me pitaju dokle }u raditi, ja ka`em dok ne otplatim dugove, odnosno kredite. To zna~i, najmanje jo{ pet godina - kroz osmijeh ka`e Mato.

Radit }u dok ne otplatim kredite

14,50%

A. Hr{um

PINK BH

13,50%

N. Gljiva

TV ALFA

11,50%

\akovi}: Pucam na visoko

kao. U posljednju godinu i po emisija je ~esto bacana tamo i ovamo. To nije dobro. Kad ima{ stalni termin, onda je to drugo. Ali s dobrim gostima gledaoci }e se navi}i na taj termin - ka`e ovaj ugledni TV novinar.

Nagla{ava i da je odnos prema njemu na OBN-u korektan.

Gosti iz Hrvatske
- Tu se ne mogu po`aliti, ali je evidentno

da ne mo`e{ u}i u prime-time zbog turskih serija, koje, realno, donose gledanost. Druga je stvar {ta ja o njima mislim - otvoren je \akovi}. Na koncu nam otkri-

va da sljede}i mjesec u „Telering“ ima `elju dovesti nekog iz Hrvatske. - Kod njih su izbori, a pucam na vrlo visoko govori \akovi}.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

Mato \akovi}

OBN

10,00%

Nagradna igra tok-{oua „U zmajevom gnijezdu s Marjanom“

Putovanje u Lisabon za najoriginalniju poruku
Mijajlovi} i Katava u jednoj od emisija

V. Semi}

TVSA

Za kratko vrijeme tok{ou „U zmajevom gnijezdu s Marjanom“ stekao je velike simpatije gledalaca. Harizmati~ni Marjan Mijajlovi} uvijek ima dobre goste i aktuelne teme, a pored toga i sve vi{e nagradnih igara. Dresovima i sportskom opremom sportski komentator je obradovao brojne gledaoce, a u toku je nagradna igra u kojoj }e jedan gle-

dalac osvojiti putovanje u Lisabon i gledati revan{ utakmicu bara`a izme|u Portugala i BiH. - Svako ko po{alje SMS na TV Alfu do 28. oktobra mo`e biti dobitnik. Redakcija }e odabrati najoriginalniju poruku i u emisiji 1. novembra objaviti ime pobjednika. Ova nagrada obuhvata sedam dana putovanja autobusom i brodom kao

i smje{taj u hotelu te obilazak Barcelone, Lisabona, Firence i Monte Karla - ka`e Marjan Mijajlovi} te dodaje da je nagradu osigurala turisti~ka agencija „Sol Azur“, koja je sponzor tok-{oua „U zmajevom gnijezdu s Marjanom“. Asistentica Mijajlovi}u u tok-{ouu je manekenka Ljubica Katava.
D. Z.

Ostali 35,50% [aljite SMS-ove o
Za svoje omiljene emisije, serije ili TV voditelje glasajte na sljede}i na~in: Ukucajte klju~nu rije~ VODITELJ ili EMISIJA, zatim razmak te ime i prezime voditelja, odnosno naziv emisije. SMS po{aljite na broj mobilnog telefona 094/410-100. Cijena SMS-a iznosi 0,50 KM + PDV. Postoci se izvode na osnovu broja pristiglih SMS-ova za odre|enu emisiju ili voditelja. Vlasnik broja mobilnog telefona 061/373-530 dobitnik je dviju ulaznica za kino.

4
SMS SMS SMS 
VODITELJICA Meni se nikako ne svi|a {to ova voditeljica interaktivnog kviza “Brze pare”, koji se emitira na Pinku BH, Zvezdana Perendija u svakom izdanju govori ekavicom.  @IRI - “Zvijezda mo`e{ biti ti” samo

petak 21. oktobar/listopad 2011

Cijenjeni ~itaoci „TV Extre“ i dalje nam mo`ete slati svoje komentare. Dovoljno je da na broj telefona 061 142 015 ukucate klju~nu rije~ EXTRA, napravite razmak, te napi{ete Va{ komentar.

SMS SMS SMS
ako dobro plati{ `iri! Sara Jela{ je, sigurno, platila, jer ona ima desetke za svoje mukanje, a izvrsni Mirza Selimovi} devetke!  SERIJE - Kona~no su s FTV-a izbacili seriju “Viza za budu}nost” i umjesto nje su ubacili seriju “Pod sretnom zvi-

SMS SMS SMS
jezdom”, koja nije ni{ta bolja od ove! Pa, zar nas nisu mogli po~astiti nekom boljom serijom umjesto ove “Vize?” Da nam zaokupe jedan sat pa`nju.  PREVI[E - Za{to su ovi s Pinka BH zacrnili ekran, njihovog programa nije bilo ~ak sat. Ovo je, stvarno, previ{e.  GLEDANOST - Doma}i ka-

SMS SMS SMS
nali smaraju predosadnim sapunicama danju i no}u. Za{to se ne ugledaju na Novu TV i RTL?! Filmova uvijek ima, koja serija, dosta emisija zabavnog i istra`iva~kog karaktera, {to kod na{ih televizija nije slu~aj. Neka se ne ~ude/`ale {to imaju slab rejting gledanosti!

PROJEKTI Novi gluma~ki anga`mani Ivane Perkuni}

“Red Bull MC Battle”

U TV seriji ’Kad bude, bi}e’
Anga`irana i u nastavku filma te TV seriji “Montevideo, Bog te video”  U glumi si `iv, a u manekenstvu si samo lutka

Reporta`e na regionalnom MTV-ju

U

TV seriji “Kad bude, bi}e” reditelj Marko Misira~a dao je priliku mladim glumcima iz Banje Luke, Tuzle i Zenice da poka`u {ta znaju, a me|u njima je i Ivana Perkuni}, koja je uz Adnana Omerovi}a mlada nada Narodnog pozori{ta iz Tuzle. Komi~na serija snima se prema scenariju tuzlanskog glumca Midhata Ku{ljugi}a, koji, tako|er, igra u ovom TV projektu. Serija se radi u produkciji “Balkan filma” i govori o povratku mladih ljudi iz Njema~ke te njihovoj borbi za egzistenciju u BiH. Do sada su u Koza rskoj Dubici snimljene dvije pilot epizode i ekipa planira nastavak rada na prolje}e, nakon {to pilot izdanja budu emitirana u cijelom regionu pred Novu godinu. - U nastavku bi nam se iz Sarajeva trebao pridru`iti i glumac Mario Drma}. Ina~e, cilj serije je televizijskoj publici ponuditi neka nova gluma~ka lica - ka`e Ivana. Nakon {to je uz Enisa

Perkuni}: Mlada nada NP Tuzla

Pilot epizode

Be{lagi}a ostvarila manju ulogu u prvom dijelu filma Dragana Bjelogrli}a “Montevideo, Bog te video” Ivana ne{to ve}i zadatak ima u nastavku ovog projekta, a u pripremi je i istoimena TV serija koju, tako|er, radi. Ina~e, rediteljski prvjenac beogradskog glumca koji govori o jugoslavenskoj fudbalskoj reprezentaciji iz 1930. godine i njenom odlasku na Svjetsko prvenstvo u Montevideo nai{ao je na sjajne reakcije publike, a pobrao je i brojne nagrade. - Zbog snimanja drugog dijela filma i TV serije u posljednje vrijeme ~esto sam u Beogradu. Moj lik je Hazena{ica Mira - dodaje Ivana.

Dobra reklama
Iako je ova mlada glumica jedno vrijeme gradila i manekensku karijeru, daske koje `ivot zna~e su joj ipak dra`e. - Na sceni i pred kamerama se osje}am `ivom, a u manekenstvu si samo lutka, mada, naravno, sve ima svoje ~ari. I sada bih uradila neku dobru reklamu, nosila modele nekog velikog kreatora, ali to su rijetke prilike danas - ka`e Perkuni}.
S . ALAGI]-ALETI] Maajka: Voditelj programa u Sarajevu

Najdra`a serija ’Zakon bra}e’
- Volim ameri~ke TV serije i moja omiljena je “Zakon bra}e”, ali kada bi mi se ukazala prilika da glumim u bilo kojoj s tih prostora, naravno da ne bih ni{ta odbila. Volim, tako|er, i “Seks i grad” i [arlot mi je nekako najdra`a - ka`e Ivana.

Daniela Trbovi}

Od subote, 15. oktobra, u 20 sati ekskluzivno na regionalnom MTV-ju publika je imala priliku gledati predfinale ovogodi{njeg “Red Bull MC Battle”, takmi~enja koje mladim reperima pru`a priliku da se predstave i da u direktnoj borbi jedan na jedan doka`u svoj talent. ”Red Bull MC Battle” je ujedinio Srbiju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, a u subotu, 22. oktobra, na programu je reporta`a s

finala iz Srbije, a sedam dana poslije uslijedit }e pri~a iz Hrvatske. Regionalno finale bit }e odr`ano u sarajevskom Domu mladih 22. oktobra, {to }e, tako|er, biti na programu MTV-ja, nakon reporta`a iz susjednih zemalja. Na finalnoj borbi u Sarajevu `iri }e biti u sastavu Frenkie, Koolade i Timbe, dok }e doma}in ve~eri i voditelj programa biti Edo Maajka.
Ad. K.

’Milijuna{a’ mo`e voditi samo Tarik
Otvorena, direktna i uvijek zanimljiva voditeljica iz Hrvatske Daniela Trbovi} prepustila se u ruke posjetilaca portala net.hr, gdje su je otvorili zanimljive teme. Iako su Danielu pitali o njenim biv{im ljubavima, ona o tome nije htjela govoriti, ve} je samo kratko kazala: - O biv{ima sve najbolje. Daniela, koja na HTV1 ure|uje i vodi sjajnu emisiju “8 kat”, kazala je da ne bi prihvatila ponudu da vodi kviz “Tko `eli biti Milijuna{”. - “Milijuna{a” mo`e voditi samo Tarik - istakla je Trbovi}. Ad. K.
Trbovi}: O biv{ima sve najbolje

Na programu Radija FBiH

Radiopri~e D`evada Ku~ukali}a
U okviru dramskog programa Radija Federacije BiH od ponedjeljka, 24. oktobra, do petka, 28. oktobra, u terminu od 20.30 sati premijerno }e biti emitiran serijal radiopri~a D`evada Ku~ukali}a, novinara, publiciste i knji`evnika. Dramatizirano je pet pri~a, a u ponedjeljak je na programu “Pisma vojniku”, u utorak “Ognjena zemlja”, u srijedu “Ino~a”, u ~etvrtak “Mimo u nevakat” te u petak “Lutrija”.

petak 21. oktobar/listopad 2011

5
izbor MOJ
Damir Kustura

HAYAT TV Merima [emi} vodi “Vijesti” i “Ispuni mi `elju”

Radim bez emocija
Merima [emi} jedna je od rijetkih TV voditeljica koje su anga`irane u emisijama razli~itih tipova, jer obi~no novinari i voditelji prate odre|enu oblast. Merima vodi “V ijesti” i “Ispuni mi `elju”. - Smatram veoma doSvojevremeno je pri~a o Meriminoj vezi s Edinom D`ekom bila top tema. Ona je sada u dugoj ljubavnoj vezi, ali ne `eli otkrivati vi{e detalja.

Moj teren je informativni program i tu `elim ostati

ko da emocije jesu i moraju biti isklju~ene, {to na po~etku nije bilo lako. Me|utim, sve se da nau~iti. Naro~ito ako je to u cilju kvalitetnijeg programa i rada - govori Merima. Iako mnogi TV novi-

Ništa od udaje

- Jedino {to mogu re}i jeste da sam sretna, ali da mi udaja zaista ne pada na pamet u skorije vrijeme - govori mlada voditeljica. nari sanjaju da rade svoju emisiju, Merima govori da na Hayat gleda kao na svoj drugi dom i da su sve emisije bitne, jer iza svake stoji ova TV ku}a. - To je jedino bitno, bez prisvajanja “moja” ili “tvoja” emisija. Ali vijesti su ipak ne{to prema ~emu gajim izrazit afinitet i stremim ka usavr{avanju. Ne bih mijenjala trenutni anga`man ni u budu}nosti, jer sam se u informativnom programu zaista prona{la i `elim tu ostati - isti~e [emi}. O drugim medijskim ku}ama, ka`e, ne razmi{lja. - Moj po~etak je na Hayatu, tu sam nau~ila sve {to znam, tu gradim sebe. Tu provodim nekad i po 12 sati i neke ljude i okru`enje zaista ne bih mogla i ne `elim zamijeniti drugima. Nemam namjeru napu{tati Hayat TV, a, s druge strane, za to zaista nema potrebe, jer mi ni{ta ne nedostaje - poru~uje [emi}. L. S. R.

[emi}: Sve se da nau~iti

brim potezom u procesu profesionalne izgradnje svoj prelazak u informativnu redakciju i moram priznati da je sada moj teren ipak informativni program. Ove dvije emisije, koliko god bile razli~ite, uveliko su sli~ne - ka`e [emi}. Informacije koje ~ita u “Vijestima u 7” i ljudske sudbine u “Ispuni mi `elju” ne rastu`e je, jer ka`e da je njen posao biti profesionalac, {to podrazumijeva potpunu izoliranost emocija pri izno{enju informacija u emisijama. - Jedan od temeljnih principa kvalitetnog novinarstva je objektivnost i nepristrasnost, jer samo tako mo`emo prikazati stvarnu sliku onoga o ~emu govorimo. Ta-

Kustura: Profesionalna deformacija

Gledam najviše dječije emisije
Doma}im TV stanicama nedostaje vlastitog programa
^lan ansambla Pozori{ta mladih, glumac Damir Kustura u slobodno vrijeme najradije gleda FoxLife program, jer, kako nam je istakao, uz mnogo zanimljivih emisija koje prikazuju najlak{e se opustiti nakon svakodnevnih obaveza. - Na tom programu rado pogledam humoristi~ke serije. Tako|er, gledam sve emisije za djecu, a pogotovo crtane filmove, po{to radim sinhronizaciju na BHTV-u, pa to mi do|e ne{to kao i profesionalna deformacija ka`e Kustura. Mi{ljenja je da doma}im TV stanicama nedostaje vlastitog programa, bilo da je rije~ o edukativnom, informativnom, zabavnom... - Uglavnom se prikazuju emisije koje su kupljene, {to je veoma lo{e. Vrlo je malo igranih TV drama, kvizova, kvalitetnih edukativnih i dje~ijih programa - poja{njava Kustura
M. ^u.

1

2
Pogledam tre}e izdanje Dnevnika, i to na nekom od doma}ih kanala.

TV KANAL
\oko Ninkovi}

13.

Rado pogledam seriju “Will and Grace”, jer pru`a zarazan humor.

3
Na Televiziji Sarajevo redovno pratim “Sarajevo art”.

4
Volim gledati kvizove, ali, na`alost, sve ih je manje.

6

Petak, 21. oktobar/listopad 2011.

Extra

oglasi

Petak, 21. oktobar/listopad 2011.

7
Njukasl Vigan Njukasl u novoj sezoni ne zna za poraz. U osam odigranih kola engleske Premier lige „Svrake“ su zabilje`ile ~etiri pobjede uz isto toliko nerije{enih rezultata. U narednom kolu oni na doma}em terenu do~ekuju mom~ad Vigana, koja se nalazi na 19. mjestu sa samo pet bodova. Prijenos utakmice izme|u Njukasla i Vigana u subotu u 16 sati prikazuje BHT1. Zrinjski Sarajevo Nogometa{i Zrinjskog pod Bijelim brijegom do~ekuju Sarajevo. „Plemi}i“ su nakon deset odigranih kola skupili 18 bodova i trenutno zauzimaju ~etvrtu poziciju, dok je bordo tim drugoplasirani. Mostarci su u pro{lom kolu slavili na gostovanju kod Slavije i seriju dobrih rezultata poku{at }e nastaviti u nedjelju. Direktan prijenos utakmice izme|u Zrinjskog i Sarajeva u 16.55 sati emitira BHT1. Barcelona Sevilja Barcelona u narednom kolu na doma}em terenu do~ekuje sve bolju Sevilju, za koju u ovom me~u zbog `utih kartona ne}e nastupiti na{ Emir Spahi}. Katalonci su favoriti u ovoj utakmici i poku{at }e nanijeti prvi prvenstveni poraz ekipi iz Andaluzije. Derbi utakmicu {panske Primera lige u subotu u 22 sata emitiraju TV1 Mre`a i TV Alfa. Real Madrid Viljareal Viljareal u novom prvenstvu ne pru`a zapa`ene partije kao prethodnih godina. U srijedu ih o~ekuje te{ko gostovanje kod Real Madrida, koji vodi veliku utrku za titulu s ljutim rivalom Barcelonom. Kraljevski klub nema pravo na kiks i sigurno je da }e od prve minute krenuti prema golu gostiju. Utakmicu izme|u Real Madrida i Viljareala u srijedu u 22 sata prikazuju TV1 Mre`a i TV Alfa.

Derbi Barce i Sevilje na TV1 Mre`a i Alfi
Mesi }e biti velika prijetnja odbrani Sevilje

SPORTSKA SEDMICA

Prijenos derbi utakmice {panske Primera lige u subotu u 22 sata

Pravi ~elik
Recenzija
Hju D`ekmen je odli~an u ulozi biv{eg boksera koji kroz borbe robota poku{ava vratiti nekada{nju slavu
vratiti tragove nekada{nje slave. Dakota Gojo obe}avaju}i je mladi glumac, a „Pravi ~elik“ mogao bi mu dati potreban vjetar u le|a. Svakako vrijedi spomenuti i Evan|elin Lili, kojoj je ovo prva zna~ajnija uloga nakon zavr{etka serije „Izgubljeni“. Te{ko je predvidjeti kako bi se ovaj film mogao odraziti na karijeru ove televizijske glumice, ali njena je izvedba vi{e nego zadovoljavaju}a i cjelokupnom filmu daje tu specifi~nu ljudsku crtu koja jedan obi~ni blokbaster izdi`e u masi sli~nih filmova. Re`iser [on Levi iza sebe ima svega i sva~ega, ali nijedan naro~ito dobar film. Stoga „Pravi ~elik“ predstavlja istinsko iznena|enje, jer }e mnogi napustiti kinodvoranu razmi{ljaju}i o tome kako je mogu}e da se tako jednostavna i sumanuta premisa pretvorila u ovako dobro ostvarenje. Uprkos velikoj koli~ini specijalnih efekata i na momente neizdr`ivim kli{ejima, u centru „Pravog ~elika“ nalazi se film „stare {kole“. Da se ne radi o projektu ~iji je jedini razlog kapitalizirati interes za „Transformersima“, mislili bismo da se radi o izvornom „Karate Kidu“, „Rokiju“ ili nekom sli~nom „preko trnja do zvijezda“ filmu.

Info
Originalni naziv: „Real Steel“. Re`iser: [on Levi. Uloge: Hju D`ekmen, Dakota Gojo, Evan|elin Lili, Entoni Meki. @anr: Nau~na fantastika. Trajanje: 127 minuta. Godina proizvodnje: 2011. Bud`et: 110 miliona dolara.
Scena iz filma

Filmske top-liste

SAD
1. Pravi ~elik 2. Footloose 3. Stvor 4. Martovske ide 5. Pri~a o delfinu 6. Igra pobjednika 7. 50/50 8. Hrabri 9. Velika godina 10. Kralj lavova 3D

BiH
1. Ta luda ljubav 2. D`oni Ingli{: Ponovo ro|en tome uspjeli zahvaljuju}i odli~noj hemiji izme|u glumaca. Naravno, ni{ta od ovog ne govori da je Levi odli~an reditelj koji iz ni~eg mo`e napraviti ne{to, tim vi{e jer njegovih prethodni filmovi govore suprotno. Ne, on je ono {to jest, ali „Pravom ~eliku“ u prilog idu dvije stvari. Prvo, svi mogu snimiti dublji film od Majkla Beja („Transformers“), makar to bili i filmovi o robotima, a usporedbe su neizbje`ne. Drugo, mnogi od nas u kino }e u}i o~ekuju}i neoprostivo sme}e, a kada su kriteriji spu{teni, a re`iser snimio solidan film - nema razloga da ga ne pohvalite. (H. P.) 3. Otmica 4. [trumfovi 5. Pravi ~elik 6. Veza bez obaveza 7. Budi malo ja 8. Koji je tvoj broj? 9. ^uvar `ivotinja 10. Kralj lavova 3D

Ljudska crta
Svi sastojci su tu, svijet borila~kih vje{tina, stari prekaljeni trener koji se `eli vratiti u igru, problemati~ni odnos sa sinom i `elja za iskupljenjem, arhetipski negativci i pravilno raspore|ene porcije nasilja. A najbolje od svega je to da je film i veoma zabavan. U kratkim crtama, sve ono {to „Transformersi“ nisu bili, a trebali su biti. Da ne bi bilo zabune, niko ne govori da ovo u svojoj sr`i nije blesav film, ali to je ono {to od kinozabave ponekad o~ekujemo, a Levi je u tom pogledu, bez ikakve sumnje, uspio ostvariti svoj naum. Hju D`ekmen je odli~an u ulozi starog boksera koji kroz borbe robota poku{ava

Dobra hemija
Filozofije nastranu, Levi i njegovi scenaristi uspjeli su dobiti film koji podjednako uspje{no funkcionira na dva fronta, iako se sve urotilo protiv njih. Za po~etak, jo{ jedan film o robotima nije ono {to nam nakon o~ajnih tre}ih „Transformersa“ treba. Ipak, snimili su ga i isti funkcionira besprijekorno. Tako|er, poku{ali su u nau~nofantasti~ni blokbaster ubaciti, vjerovatno, najotrcaniji motiv vi|en u sportskim dramama i u

8

petak 21. oktobar/listopad 2011.

Rozi razmi{lja o Ahmedu
PONEDJELJAK (215. ep.)

Roberta je razo~arana {to joj roditelji nisu rekli da se razvode
kapetan broda, Ermano radi s njim, Rozi je zavr{ila godinu, ali njene misli su stalno okupirane Ahmedom,
^ETVRTAK (218. ep.)

Turi je presretan jer mu je Ahmed pru`io priliku i zaposlio ga kao kapetana broda koji je kupio nedavno.
UTORAK (216. ep.)

Iako joj je Lorenco rekao da je ne `eli vidjeti i da je njeno mjesto uz Stefana, Lu}ija na to gleda druga~ije. Zaljubljena je. Lorenco i ona su po~eli sve vi{e vremena provoditi skupa,
SRIJEDA (217. ep.)

Veronikin plan da od Karmela napravi jadnika sve bolje napreduje. Osim {to stalno tro{i novac s njegovih ra~una i {to ga je u potpunosti udaljila od porodice.
PETAK (219. ep.)

Iako su stvari u porodici krenule nabolje, Pepa je i dalje zabrinuta. Turi je postao

Roberta je razo~arana {to joj roditelji nisu rekli da se razvode. Papire sa suda je vidjela sasvim slu~ajno. Nakon razgovora s mamom shvatila je da svi ljudi grije{e.

Nevzat odlu~uje pro~itati Aj{ino pismo

Gorko-slatko

17.00
SERIJA, BHT1

Bahar se navikava na novi `ivot
UTORAK (40. ep.) SRIJEDA (41. ep.)

Harputlu je veoma ljut na Fikreta, dolazi do otkrivanja stare tajne

Kapetan [ahin odlu~uje da ne bude samo promatra~
PONEDJELJAK 20.50 (61. ep.) UTORAK 21.00 (62. ep.) SRIJEDA 21.10 (63. ep.)

PONEDJELJAK (39. ep.)

Bahar je povrije|ena i ne `eli ni s kim razgovarati. Do`ivjet }e ne{to {to }e dodatno zakomplicirati ve} te{ku situaciju. Osje}a kao da su se svi urotili protiv nje. Salih dolazi na aerodrom. Bahar, koja se upravo krenula ukrcati u avion, ~uje Salihov glas, ali nakon kratkog oklijevanja ipak nastavlja svojim putem. Pribli`ava se Baharin porod. Kao rezultat stresa, dolazi do prijevremenog poroda. Ro|enjem bebe `ivot za Bahar postaje potpuno druga~iji.
^ETVRTAK (42. ep.)

Odnosi izme|u [ahina i Nevzata zbog tajanstvene osobe jo{ su zategnuti. [ahin tra`i od Nevzata da mu ka`e sve vezano za tajanstvenu osobu i Emine. Nevzat zbog Aj{e prema [ahinu gaji netrpeljivost i srd`bu, me|utim, zbog njegove rane odustaje od `ustrije rasprave sa [ahinom.

Re{at poziva oca Freda iz Istanbula u kasabu. Otac Fred je ~lan dru{tva Engleza u Istanbulu i engleski {pijun. Njegov cilj je napraviti haos i nered, i to na na~in da hu{ka halifu protiv formiranja Republike. On, tako, hu{ka halifu Abdulmed`ida. Mustafa Kemal zbog odre|enih zdravstvenih problema odlazi u Izmir na odmor.

Nevzat je osu|en na 40 godina robije u zatvoru u Erzurumu. Tek nakon presude Nevzat odlu~uje pro~itati Aj{ino pismo i shvata da je u~inio veliku gre{ku. Prevelika je bila cijena njegove ljubomore i ponosa. Kapetan [ahin odlu~uje da ne bude samo promatra~ Nevzatove sudbine koji je spreman u ime ponosa odustati od `ivota.

Salih je zaru~en za drugu `enu, Baharin svijet se sru{io. Salih je {okiran jer je vidio Bahar na svojim zarukama i ne zna {ta uraditi. Ovakva situacija odgovara samo jednoj osobi - Aliju, koji je ponovo dobio nadu da }e Bahar ipak biti njegova.
PETAK (43. ep.)

Bahar je shrvana bolom zbog o~eve smrti i ujedno je veoma ljuta na Saliha. Burcak dovodi Baharinu bebu u Tursku i primorana je izre}i veliku la`.

Tahsin se izvinj
Ali Riza upozorava Lejlu da se ne zbli`ava s kolegama na poslu
PONEDJELJAK (117. ep.)

Predaj se, srce

Mala Aj{e grli Ned`lu, no Lejlu njen povratak uznemirava te pla~e ~ak i pred Fikret i Ferhunde. Sestre se sretnu na hodniku. D`an nazove Lejlu i poku{a je utje{iti. D`evrije `eli novu snahu. Oguz ponovo ima problema u zatvoru.
UTORAK (118. ep.)

saop}ava Jamanu da se razvodi, ali da razlog nije tre}a osoba. Ali Riza upozorava Lejlu da se ne zbli`ava previ{e s kolegama na poslu.
^ETVRTAK (120. ep.)

Tahsin pati za Fikret. Nejir ima udvara~a. Fikret tje{i Lejlu. Sedef sre}e Ned`lu i lijepo je pozdravi. D`evrije proklinje Fikret. Lejla dobiva korpu cvije}a od D`ana. Fikret odlu~i da se vrati mu`u.
SRIJEDA (119. ep.)

Ned`la i [evket po`ele jednom drugome dobro jutro. Tahsin se izvinjava Fikret jer nije prihvatio da Ned`la do|e da `ivi kod njih. Ovaj put predla`e ona da do|e i da ostane kod njih koliko ona ho}e. D`evrije slu{a njihov razgovor.
PETAK (121. ep.)

20.05
SERIJA,TV

ALFA-Mreža

Nakon {to su Tahsin i Rejhan do{li ku}i svi zajedno ve~eraju. D`an

Oja i Jamur zati~u D`ana i Lejlu same u klubu. Rejhan priznaje Lejli da joj je mnogo neprijatno {to je do{la, ali nije mogla odbiti D`evrije. Ferhunde `eli bebu.

20.00
SERIJA, HAYAT TV

petak 21. oktobar/listopad 2011.

9
Trijumf ljubavi
Bernarda dolazi u Marijinu ku}u i moli je za opro{taj
Huana Pabla da mu pomogne da uvjeri Mariju da pristane raditi reklamu kojom }e zaraditi dobar novac. Maksimiliano ka`e Mariji da je siguran da Alonso ne zna za njegovu bolest jer su nalazi bili zape~a}eni kad ih je podigao.
^ETVRTAK (137. i 138. ep.)

Alonso moli za pomo}
PONEDJELJAK (131. i 132. ep.)

17.00
SERIJA, PINK BH
vjen~ati, ali ne `eli da mu Maria bude `ena. Leonela se razveseli kad je Maksimiliano zamoli da ostane kod nje nekoliko dana dok ne na|e drugo prebivali{te.
SRIJEDA (135. i 136. ep.)

Otac ljutito ka`e da je ne~uveno da ga imenuju sudionikom. Upozorava da }e Visente i dalje tra`iti svoju tetu. Neutje{na Viktoria ka`e Antonieti da njeno maj~insko srce osje}a da njena k}erka Maria nije mrtva. j
PETAK (139. i 140. ep.)

Fausto ka`e Bernardi da je Gonzalovo vanbra~no dijete, njegov sin Huan Pablo, sin grijeha koji ga mu~i. Bernarda je ljuta i o{amari ga. Bernarda upozori Rodolfa Padilu da }e, ako je

slu~ajno prevari, zavr{iti kao [korpion i nare|uje mu da pokopa njegovo tijelo.
UTORAK (133. i 134. ep.)

Maksimiliano najavi da }e se o`eniti Marijom, Viktoria ka`e da se ne}e tome protiviti jer }e se svejedno

Alonso

zamoli

oca

Maria Desamparada ka`e Alonsu da je u`ivala raditi s njim i da se nada da }e posao biti prihva}en. Alonso je zadovoljan i ka`e da }e biti dobro prihva}en. [okirana Viktoria po~ne histerizirati i ne prihvata ~injenicu da joj je Maria Desamparada k}erka.

Slomljena krila
SERIJA, FTV
^ETVRTAK 21.10 (64. ep.) PETAK 21.10 (65. ep.)

Amor Delfina napu{ta Paloma govori Rozitilatino da }e ku}u Domekovih uskoro dobiti majku
PONEDJELJAK (26. ep.)

Na}o upozorava svoju tetku da mora Rozitu ostaviti na miru. Kasnije odlu~uje da ostavi Evgeniju jer je shvatio kome `eli dati svoje srce.
UTORAK (27. ep.)

Nevzat ide na dugi put i jo{ ni{ta ne zna o [ahinovom planu. Vatra u imenu Aj{e }e grijati njegovo srce tokom ledenih dana u Erzurumu, gdje se sprema provesti 40 godina samo}e. Re{at je pozvao engleskog {pijuna oca Freda u kasabu. Otac Fred govori halifi Abdulmed`idu da ide u inozemstvo.

Nevzatu biva ponu|eno da radi za tajnu organizaciju koja se bori protiv neprijatelja Republike. U po~etku je Nevzat neodlu~an, me|utim, kada sazna kakve su se sve stvari doga|ale nakon progla{enja Republike, prihvata da sara|uje s ovom organizacijom. Ono {to on ne zna jeste da je i kapetan [ahin jedan od ~lanova

Fernando je siguran da }e, kada otputuje u Buenos Aires, za njim do}i i Delfina te joj govori da }e je ~ekati na mjestu gdje su se prvi put sreli.
SRIJEDA (28. ep.)

Delfina dolazi da `ivi u Palominu ku}u, ne znaju}i da je to Fernandova ku}a. Nastavlja se razgovor izme|u Palome i Leandra.
^ETVRTAK (29. ep.)

ava Fikret
Kad li{}e pada

18.15
SERIJA, TV ALFA

Dolazi do susreta Delfine i Nurije i ona saznaje da }e Nurija uskoro postati Fernandova supruga. Delfina napu{ta ku}u Domekovih te govori Fernandu da je pravi la`ov.
PETAK (30. ep.)

Fernando moli Delfinu za opro{taj i sretne Marinu, koja je iznena|ena kad ga vidi pred njenim stanom s cvije}em u ruci.

Mila vra}a [estanu prsten
PONEDJELJAK (41. ep.)

Sve }e biti dobro
Nevenka i Matko se posva|aju pred Jo`om i Sun~icom

Ivana {okirano gleda u Markovo mrtvo tijelo koje le`i na podu. Nevenka je rekla Sun~ici da }e Vesna, sigurno, umrijeti.
UTORAK (42. ep.)

Zoranov i Milin poljubac prekida Kristinin poziv iz redakcije. Mila se hitno mora vratiti u kancelariju
SRIJEDA (43. ep.)

Mila vra}a [estanu prsten i odbija njegovu prosidbu. Vra}aju se poslu, iako se nijedom od njih vi{e ne radi.
^ETVRTAK (44. ep.)

Katarina ne zna da li da vjeruje Leovim la`ima ili ne. Andrijana prire|uje zabavu za sebe i cure, ali dolazi Macanovi} i prekida zabavu.
PETAK (45. ep.)

16.00
SERIJA, FTV

Marina je {okirana Juricinim poljupcem. Naglo ga odgurne, a zatim o{amari.

10

Petak, 21. oktobar/listopad 2011.

Extra

oglasi

oglasi

Extra

petak, 21. oktobar/listopad 2011.

11

12
ROMANTI^NA DRAMA

petak 21. oktobar/listopad 2011.

20.00
UTORAK HRT2

Jednom zauvijek
DRAMA
Stara kraljica poziva u audijenciju bra}u Grim i po~inje im pri~ati istinitu pri~u o djevoj~ici Danijel, koja je veoma voljela svog oca. Jednog joj dana njen otac, udovac, predstavlja novu majku Rodmilu i njene dvije k}erke. Nesretni otac odmah nakon toga umire, a mala Danijel postaje slu{kinja zloj ma}ehi i njenim razma`enim k}erkama. Uloge: Dru Berimor, An|elika Hjuston, Dagrej Skot Reditelj: Endi Tenant

DRAMA

20.05
SUBOTA NOVA TV

Ja sam legenda
14.30
NEDJELJA NOVA TV

Robert Nevil briljantni je nau~nik, no ~ak ni on nije uspio sprije~iti {irenje nezaustavljivog i neizlje~ivog virusa. Budu}i da je sam imun, Nevil je sada jedini pre`ivjeli ~ovjek u Njujorku, a mo`da i na svijetu. Tri je godine Nevil marljivo slao radioporuke u o~ajni~kom po-

ku{aju da prona|e druge pre`ivjele. No, on nije sam. Izobli~ene `rtve virusa vrebaju iz sjene te prate svaki Nevilov pokret. Uloge: Vil Smit, Alis Braga, ^arli Tahan Reditelj: Frensis Lorens

Malo dobrih ljudi
Narednik Danijel Kafe, vojni advokat koji jo{ nije bio u sudnici, brani dvojicu tvrdoglavih ~asnika optu`enih za ubistvo svog kolege. Kafe nije previ{e radi{an, pa ne `eli i}i na sud. Stoga ugovori priznanje ubistva kako bi se optu`enima umanjila kazna. No, D`ini, Daunijeva tetka, odredi da njenog ne}aka zastupa zapovjednica Galovej. Uloge: Tom Kruz, D`ek Nikolson, Demi Mur Reditelj: Rob Rajner

ROMANTI^NA KOMEDIJA

AKCIJA

23.25
ČETVRTAK NOVA TV

21.00
PETAK HRT1

Smrtonosni poljubac
Nakon godina rada kao tajni agent blizak susret sa smr}u i politi~ka situacija natjerali su D`ejkoba Kejna da promijeni posao. Sada `ivi u Milanu i u`iva u mirnom `ivotu kao fotograf i brine se za k}erku Juliju, za koju dijeli starateljstvo s biv{om `enom Kajrom. @ivot mu se preokrene kada primi {ifriranu poruku za biv{u kolegicu Martu. @ure}i da je pokupi, shvata da joj se ne{to dogodilo s pam}enjem... Uloge: Robert Gant, [enen Doerti, Frejzer Braun Reditelj: Ron Oliver

The Break Up
Za Gerija prvi susret s Bruk bio je ljubav na prvi pogled. Vidio ju je na stadionu, sjedila je u istom redu, i to s de~kom. To Gerija nije sprije~ilo da joj silom kupi hot-dog i da je poslije utakmice na duhovit na~in pozove na spoj. Tako je po~ela ljubavna pri~a dviju nesumnjivo srodnih du{a i savr{eno skladna veza. Ali... Uloge: Vins Von, D`enifer Aniston, D`ejson Bejtman Reditelj: Pejton Rid

petak 21. oktobar/listopad 2011.

13
SF AKCIJA

DRAMA

01.00
SUBOTA PINK BH

Dejvid Rajs je “skaka~”, osoba koja se mo`e teleportirati gdje god po`eli. On mo`e vidjeti 20 zalazaka sunca u jednom danu, provesti svoju djevojku {irom svijeta u tren oka i ugrabiti milion dolara u nekoliko minuta. No, njegov se `ivot naglo promijeni kada ga po~ne loviti tajanstvena organizacija koja `eli ubiti sve “skaka~e”. Nevoljko sklapaju}i savez s jo{ jednim mladim “skaka~em”, Dejvid ulazi u rat koji je bjesnio hiljadama godina. Uloge: Hajden Kristensen, Semjuel L. D`ekson, Dajen Lejn Reditelj: Dag Liman

Skaka~
KOMEDIJA

12.45
NEDJELJA FTV

Na rubu ljubavi
Vera Filips i Dilan, nekada srednjo{kolski par, sre}u se ponovo u Londonu nakon deset godina. Nevjerovatna strast koju su osje}ali jedno prema drugom se ponovo javlja, ali Dilan je sada o`enjen avanturistkinjom Kejtlin, dok je Vera udata za Vilijama Kilika. ^udan splet okolnosti dovest }e i do neobi~nog doga|aja u kojem Tomas nalazi svoj dom pretvoren u ratnu zonu kada Filips i Kilik napadnu ku}u ma{inkom i granatom. Uloge: Alaster Mekenzi, Kira Najtli, Sijena Miler Reditelj: D`on Mejburi

21.00
NEDJELJA OBN

DRAMA

Asterix i Obelix na Olimpijskim igrama
Asteriks i Obeliks moraju pobijediti na Olimpijskim igrama jer jedino tako mogu pomo}i svom prijatelju Alafoliksu da se o`eni svojom ljubavi, lijepom princezom Irinom. Najve}i protivnik im je Brut koji upotrebljava svaki trik kako bi pomogao svojoj ekipi da pobijedi na Igrama. Tako|er, Brut bi iz igre htio izbaciti i svog oca Julija Cezara, no ne uspijeva u svom naumu. Uloge: @erar Depardje, Klovis Korniljak, Benoa Pelvord Reditelj: Frederik Forestje, Tomas Langman

SF AKCIJA

22.35 20.05
NEDJELJA BHT1 PETAK ALFA-Mreža

Ozbiljan ~ovjek
Lari je dobar ~ovjek. Odan mu` i otac, predani profesor. Ali jednog dana }e sve krenuti po zlu. @ena ga ostavlja zbog ljubavnika i on iseljava iz ku}e u mali motel. I posao je ugro`en kad po~inju pristizati anonimna pisma protiv njega. @enin ljubavnik umire, a na Lariju je da plati pokop ~ovjeka kojeg mrzi.... Uloge: Majkl Stalbarg, Ri~ard Kind, Sari Lenik Reditelj: Itan i D`oel Koen

Totalni opoziv
Godina je 2084. Svijet je pre`ivio i tre}i svjetski rat. Mars je koloniziran. Bez ikakvog upozorenja Kvejdov svijet se ru{i te on po~inje sumnjati u sve u {ta je vjerovao i mislio da zna. Kada otkrije da nije ~ovjek koji je mislio da jest, odlazi na Mars suo~iti se sa svojom vlastitom tajnom... Uloge: Arnold [varceneger, Rej~el Tikotin, [eron Stoun Reditelj: Pol Verhoeven

14

Petak 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

SUBOTA 22. 10. 2011.

18.00

NOVA AVANTURA

00.10

KONCERT. NINA BADRIĆ

16.00

DANAS KINO...

00.00

[TO DA NE

21.00

CSI. NEW YORK

BHT1
07.00 Sedam razdoblja rocka,strana muzi~ka serija, 5/7, r. 08.00 BHT vijesti 08.15 Tribunal 08.45 Josip Pejakovi}. U ime naroda 09.15 Be Ha Te bebe 09.20 Mocart u Kini, igrani film 10.50 Obilan ru~ak, animirani film, r. 11.00 Govor ti{ine,emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 12.00 BHT vijesti 12.15 Skriveni dokazi,igrana serija 13.00 Samo za zabavu, revijalni program 13.30 Engleska Premier liga, pregled 13.55 Nogomet. BH Telecom derby kola. Zvijezda Grada~ac GO[K, prijenos 15.55 Nogomet. Engleska Premier liga. Newcastle United - Wigan Athletic, prijenos 18.00 Nova avantura,magazin 19.00 Dnevnik 1 19.35 London Live,muzi~ki program 20.10 Legenda o Edith Piaf,film 22.30 BHT vijesti 22.45 Ljubavnice, igrana serija 23.40 Dodir bez opravdanja,ameri~ki igrani film 01.10 Pregled programa za nedjelju

FTV
07.10 Gospo|a Barbara,serija 08.00 Vijesti 08.05 ^etiri godi{nja doba planine Diasetsu,japanski dokumentarni program 09.00 Gladijatorska akademija 09.25 Vragolasti Denis 09.50 Mala princeza 10.00 Kralj dinosaura 10.25 Tomica i prijatelji 10.30 Spretno - sretno 11.20 Tomica i prijatelji 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sarajevska hronika 12.45 Putovanja iz sredi{ta Zemlje, dok. serija, 1. epizoda 13.35 Super policajci iz Miamija, italijanski igrani film 15.20 Vijesti 15.30 Slomljena krila, igrana serija 17.10 Na rubu ljubavi, igrani film 19.10 Loto,prijenos izvla~enja 19.20 Crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Ciklus partizanskog filma. Zvezde su o~i ratnika,jugoslovenski igrani film 21.50 Lud, zbunjen, normalan, serija 23.00 Dnevnik 3 23.20 ^ista~,serija, 4. epizoda 00.10 Koncert. Nina Badri} 01.25 Dnevnik 2, r.

OBN
07.50 08.10 08.30 10.50 11.20 12.00 12.55 13.40 14.10 15.00 16.00 16.50 17.30 18.50 19.05 19.15 20.00 21.00 22.55 00.35 02.15 Johnny Test,crtani film Oggy i `ohari,crtani film Svi psi idu u raj,igrani film Princ iz Bel Aira,serija TV Doktor, medicinski magazin Lonci i poklopci, kulinarski show Bakina kuhinja,kulinarski show Skrivena kamera,humoristi~ni program Ljubav-vjera-nada (12),turska serija Diplomatski kod, zabavni program Danas kino sutra OBN,zabavni program Pepper Denis (12),humoristi~na serija Dejana Talk Show,Tema: “Zdravlje na usta ulazi!”, talk show OBN Info,informativni program OBN Sport,sportski pregled Bakina kuhinja,kulinarski show Ljubav-vjera-nada (12),turska serija Veliki pohod (16), igrani film Gospodar (16),igrani film Veliki pohod (16), igrani film Gospodar (16),igrani film

TV ALFA
07.05 07.35 08.00 08.10 08.35 09.05 09.15 10.20 10.25 11.30 11.40 12.00 13.15 15.05 17.15 18.00 19.00 19.10 20.05 21.00 Snjeguljica 1,crtani film Snjeguljica 2,crtani film Top shop The Game,igrana serija (r) The Game,igrana serija (r) Top shop Odjeljenje za istragu (r) 5/16 Top shop Genijalci vi|eni o~ima djece dje~iji serijal 6/19 Vijesti Top shop U zmajevom gnijezdu s Marjanom Mijajlovi}em, sportski talk show (r) Putanja sudara,igrani film Kako vrijeme prolazi, igrana serija CSI. Las Vegas,krimi serija (r) Otok,igrana serija (r) Vijesti Odjeljenje za istragu 6/16 Otok,igrana serija, U~esnik i svjedok,dokumentarni serijal autora Muhameda Filipovi}a 7/11 [panska primera liga. F.C. Barcelona - Sevilla F.C. [to da ne,zabavni program Astrologija
21.00 CSI. New York, igrana serija 22.00 [panjolska primera liga. F.C. Barcelona - Sevilla F.C.

TV1
07.05 07.35 08.00 08.05 09.00 09.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.20 13.00 13.15 15.00 15.05 17.00 17.15 18.00 19.00 19.01 19.30 20.05 21.00 22.00 00.00 00.15 Snjeguljica 1,crtani film Snjeguljica 2,crtani film Vijesti Predaj se srce,igrana serija (r. 36. ep.) Vijesti Predaj se srce,igrana serija (r. 37. ep.) Flash News Predaj se srce,igrana serija (r. 38. ep.) Biznis vijesti Predaj se srce,igrana serija (r. 39. ep.) Vijesti plus TV1 ordinacija, emisija o zdravstvu Flash Biznis-Sport Putanja sudara,igrani film Flash News Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 3. ep. (r) Vijesti plus CSI. Las Vegas,serija, 7. ep Otok,igrana serija, 3. ep. (r) Najava Dnevnika Crtani film. Hello Kitty Dnevnik TV1 Otok,igrana serija, 4. ep. CSI. New York,serija, 7. ep. (r) [panska primera liga. F.C. Barcelona - Sevilla F.C. Pono}ne vijesti plus Sirove strasti, igrani film
Putovanja Majstori kuhinje Denis napast Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Nade BH sporta Marketing Dom2 Poznati Reporta`e sa Zemlje mira Marketing Vijesti TV Sahar Autovizija Vijesti IC r. Ucjena, film

22.00 00.00 00.30

06.00
FILM, PINK BH

MRE@A
09.05 Predaj se srce, serija 10.05 Predaj se srce, serija 11.05 Predaj se srce, serija 13.15 Putanja sudara, film 15.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 3. ep. (R) 17.15 CSI. Las Vegas, igrana serija, 7ep. 18.00 Otok, igrana serija 20.05 Otok, igrana serija 21.00 CSI. New York, igrana serija, 7.ep. 22.00 [panska primera liga. F.C. Barcelona - Sevilla F.C.

Sezona lova
Bug je imao savr{en `ivot sve dok se nije pojavio Eliot. Eliot je tana{an jelen koji brzo govori i koji se u gradu na|e u nesvijesti te shvati da mu nedostaje jedan rog i da je svezan na krovu kamioneta fanati~noga lovca [oa. Kada se Eliot probudi, on zamoli Buga da ga oslobodi... Uloge: Martin Lorens, A{ton Ku~er, Patrik Vorbarton Reditelj: Rod`er Alers, D`il Kalton

22.45
SERIJA, BHT1

TVSA
07.30 Crna guja, igrana serija, 15/25, r. 08.00 Lantern Hil, program za djecu 10.00 Kike tike ta~ke, program za djecu 11.00 Sve~ana promocija diplomanata i magistranata fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu za 2011. direktan prijenos 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Rebus, politi~ki magazin, r. 14.50 Mu}ke, humoristi~ki program, 42. epz.

Ljubavnice
D`esika priznaje da se zaljubila u Aleks. Trudi odbija prihvatiti ~injenicu da je Sali bila Polova ljubavnica, {to uti~e na njen odnos sa Ri~ardom. Keti se zaljubljuje u Sema i osje}a potrebu da mu otkrije svoju tajnu, a Hari otkriva da je Sioban trudna...

16.00 Vijesti TVSA 16.05 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu 16.35 Tribunal 17.05 Mo`emo li vjerovati nauci, dok. program, 1/4 17.55 Za svaku bolest trava raste 18.15 Sarajevu s ljubavlju, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke, program za djecu 20.00 Mu}ke, 1991. humoristi~ki program, 1/2 21.00 Vijesti TVSA 21.05 @ena misterija, ciklus igranih filmova, 5/8 22.30 Rekvijem za jedan san, igrani film 00.10 Mo`emo li vjerovati nauci, dok. program, 2/4 01.00 Mu}ke, 1991. humoristi~ki program, 1/2 (r) 01.50 Odjava programa

bizone 15.05 Najotka~enije reklame na svijetu - zabavni program 15.30 Ono kao ljubav, serija, r . 16.30 Kratki studentski filmovi 17.00 Vi?esti 17.10 Dame biraju, film 18.55 Ah, ta planeta! 19.30 Dnevnik 2 20.15 Samo pjesma zna, emisija narodne muzike 21.20 Zakon pustinje, serijski film 22.30 Dnevnik 3 22.40 Zakon pustinje, nastavak filma 23.20 Festival mladog glumca “ Zaplet 03”, hronika 23.25 Slatki mali |avoli, film

ZENICA
15.10 Bonaventura ,r. 16.00 Kontakt program 17.00 Dokumentarni program, r. 17.55 TV izlog 18.00 Sfera, r. 18.30 Mali oglasi 19.00 Vijesti 20.00 Nije te{ko biti ja 20.45 Obavje{tenja, mali oglasi, TV izlog 21.00 Igrani film 22.30 Obavje{tenja 23.00 Vijesti ,r. 23.15 Igrani film

18.00 18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.45 21.00 21.30 22.00 22.45 23.00 23.30 00.00 00.20

HEMA
11.00 Tv Liberty, magazin Radija slobodna Evropa, r. 12.00 Auto shop magazin, emisija, r. 13.00 Igrani film 15.00 Na{i razgovori, intervju, r. 16.00 Religija u slu`bi `ivota, religijski program, r. 17.00 Bosanska dolina piramida, dok. program, r. 18.00 Iskre kulture, emisija, r. 19.00 Pregled sedmice, inf. program 20.00 Igrani film 22.00 Iz arhiva TV Hema

KISS
11.30 14.40 15.10 16.00 16.40 17.40 18.20 19.05 19.10 19.30 20.05 21.05 22.00 Rubala shox Kuhinje, r. Reporta`a Vinoteka, emisija ^ovjek i zdrav: Kultura Kuhinje Zagrljaj ljepote FIS SHOP Marketing HRT DNEVNIK OTOK,serija CSI, serija [paljolska primera liga

HTV OSKAR C
09.05 Predaj se srce, igrana serija, r. 12.20 Film 13.15 Putanja sudara , film 15.10 Kako vrijeme prolazi, igrana serija 16.10 Bonaventura 17.10 CSI. Las Vegas, igrana serija 18.20 Otok , igrana serija 19.00 Auto shop magazin, emisija 19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 Otok , igrana serija

RTRS
10.45 11.25 12.00 12.20 Mar, crtana serija Pad leta 29, serija Dnevnik 1 Pravoslavlje, religijski program 12.50 Vikiliks - asan` razotkriva svijet, ruski dokumentarni film 13.20 Na{ biznis, r. 14.00 Istinite pri~e - `ivot u SAD-u, rat za

IGMAN
16.00 Auto shop magazin, emisija 16.30 Muzi~ki program (SMS kontakt)

KAKANJ
15.00 Velike ki{e, film 17.00 Flash vijesti 17.05 Put Istine

Dnevni avaz petak 21. oktobar/listopad 2011. 15

SUBOTA 22. 10. 2011.

SATELITSKI TV PROGRAM
HRT1
12.16 TV kalendar 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.15 Prizma, multinacionalni magazin 13.57 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 14.25 Branitelji domovine, informativno -edukativni spot 14.30 Eko zona 14.55 Prirodni svijet 4, dok. serija 15.45 Jelovnici izgubljenog vremena 16.05 Euromagazin 16.30 Potro{a~ki kod 17.00 Vijesti 17.15 Vrijeme sutra 17.20 Reporteri. ^ovjek koji je la`ima uveo svijet u rat 18.25 Lijepom na{om. Kastav 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Ledena staza, film 21.55 Vijesti 22.15 Vijesti iz kulture 22.20 Goyini duhovi, film 00.15 Filmski maraton. Mrak film 4, film 01.35 Hollywoodland, film

HRT 2
12.40 Sölden. Svjetski skija{ki kup veleslalom (@), prijenos 2. vo`nje 13.40 KS automagazin 14.10 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom 14.40 4 zida 15.15 Maraton dugometra`nih animiranih filmova. Zvon~ica, animirani film 16.30 @ivot buba, animirani film 18.05 Zov divljine, animirani film 19.30 Glazba, glazba... rock 19.55 Ve~eras 20.00 Velux rukometna Liga prvaka emisija 20.10 Velux rukometna Liga prvaka. Zagreb Barcelona, prijenos 21.45 Velux rukometna Liga prvaka emisija 22.15 John Adams, serija 23.30 Cecilia Bartoli. Sacrificium 00.45 Fringe - Na rubu 1, serija 01.35 No}ni glazbeni program. Glazbeni spotovi

Nova TV
07.50 U sedmom nebu, serija 08.40 Peppa, crtana serija 08.55 Bakugan II New Vestroia, crtana serija 09.20 Beyblade metal fusion, crtana serija 09.45 Winx, crtana serija 10.10 I tako to..., serija 10.40 Smallville, serija 11.40 Larin izbor, serija 13.40 Stealth. Nevidljivi ratnik, film 16.00 Provjereno, informativni magazin 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Supertalent, show 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ja sam legenda, film 22.05 Crno svitanje, film 23.55 Prljavi policajci, film 01.40 Crvena rijeka, film

RTS
09.06 @ikina {arenica 11.05 Gra|anin, info 11.30 Knjiga utisaka 12.10 Svijet zdravlja 12.45 Vrijeme odluke 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.25 Vrijeme 13.30 Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema 14.10 Vi i Mira Adanja Polak 15.00 Za sva vremena 15.30 Medijska mre`a srpske dijaspore 16.00 Nepobjedivo srce 17.00 Petkazanje 18.00 Medijska mre`a srpske dijaspore 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Nepobjedivo srce, serija 21.00 Tv lica 22.00 Jelen top deset 23.00 Svijet sporta 23.30 Jelen super liga 00.00 Iz na{eg sokaka

00.00

POGLED ODOZDO

18.00

@ENSKI RAZGOVORI

PINK BH
06.00 Sezona lova , film 08.00 Timmy Time,crtani film 08.45 Ljubavnici i tajne,serija r. 10.00 Paparazzo lov na poznate,r 11.00 Zabranjena ljubav,serija 12.00 Info top,inf. program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.10 Gold Music,muzi~ka emisija 14.00 Info top, inf program 14.05 Ljubavnici i tajne, serija 15.10 Put oko svijeta, reality emisija 15.50 Info top,informativni program 15.55 Biometeorolo{ka prognoza 16.00 Marka na brzaka,kviz 17.00 Show time, zabavna emisija 19.00 Porodi~ni obra~un,kviz 20.00 Vitezovi iz blata,zabavna emisija 21.00 Zvijezde granda,muzi~ki show 00.00 Pogled odozdo, stand up komedija 01.00 Skaka~, film
17.00 Pri~e o poslanicima, vjerski program 17.30 Islam Channel Nasheed Show, ilahije na engleskom jeziku 17.58 Ezan za Ak{am namaz 18.03 Lokalni info 18.30 U~enje Kur'ana, vjerski program 19.23 Ezan za Jaciju namaz 19.30 Ilahije i kaside 20.00 Allah artistry. Fosili, dok.ni program 21.00 Krvavi ples po {eheru, dok. film 22.30 U~enje Kur*ana, vjerski program 23.00 Muzi~ki program (kontakt SMS)

HAYAT TV
08.30 Po{tujmo saobra}ajne znakove 08.33 Hlapi}eve nove zgode,crtani film, 8. epizoda 08.53 Po{tujmo saobra}ajne znakove 09.00 Garfield,crtani film, 52. - 4. epizoda 10.00 Winx,igrana serija, 1 - 5. epizoda 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Kazali{te u ku}i,igrana serija, 27. epizoda 13.00 Autoklub,automagazin 13.25 Dokumentarni program 14.00 Batman,igrani film 15.45 Sport centar 15.50 Vremenska prognoza 15.53 Zvijezda mo`e{ biti ti,muzi~ki show 18.00 @enski razgovori,zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.38 Horizonti 20.00 S druge strane,informativni program 20.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 22.20 Nacionalna klasa,igrani film 00.10 Sport centar 00.15 Astro Num Caffe, u`ivo
22.00 Intervju 23.00 Dnevnik/r

14.55

PRIRODNI SVIJET

22.15

JOHN ADAMS

10.40

SMALLVILLE

22.00

JELEN TOP...

Eurosport
08.30 Fia wtcc, Suzuka 09.15 Motorsportovi 09.30 Alpsko skijanje, S.KUP 10.45 Svi sportovi, WATTS 11.00 Tenis, WTA Turnir Moskva 14.45 Alpsko skijanje 15.30 Snuker, Irska 22.30 Umjetni~ko klizanje, Velika Nagrada Skate America 23.45 Umjetni~ko klizanje, Velika Nagrada Skate America

Eurosport 2
07.45 Fudbal, FC Augsnburg Verder Bremen 08.30 Umjetni~ko klizanje, Velika Nagrada Skate America 09.30 Umjetni~ko klizanje 10.30 Snuker, Irska 12.45 Alpsko skijanje 13.30 Snuker, Irska 15.30 Fudbal, Dortmund - FC Koln 17.30 Fudbal 18.30 Fudbal, Hamburger SV Wolfsnburg 20.30 Biciklizam 22.15 Mje{ovite borila~ke vje{tine, L. Beerbohm - P. Healy 23.45 Surfing

Sportklub
11.00 Pregled Euroleague 12.00 Najava Premier League 12.30 U`ivo: Najava subote 13.45 U`ivo: Premier League. Wolves Swansea 16.00 U`ivo: Premier League. Aston Villa - WBA 18.00 Vijesti 18.30 U`ivo: Premier League. Liverpool Norwich 20.30 Premier League Golovi 21.00 Vijesti 21.15 U`ivo: Portugalska liga. Beira Mar Benfica 23.00 ATP Moscow i WTA Luxemburg 1/2 Finale

Universal
08.20 Hitna slu`ba, serija 09.20 Hitna slu`ba, serija 10.20 Hitna slu`ba, serija 11.20 Hitna slu`ba, serija 12.20 Hitna slu`ba, serija 13.20 Ostani miran, film 15.10 Moby Dick 2010, film 17.00 Dobra `ena, serija 18.00 Porodica policajaca, serija 19.00 Teksa{ki rend`er, serija 20.00 Hawaii Five-0 1, serija 21.00 Bolni~arka Betty, film 23.10 Hawaii Five-0 1, serija 00.10 Hawaii Five-0 1

TV OSM
17.20 Serija 18.30 Dan, centralna inf. emisija 19.00 Vremenska prognoza 19.12 SMS oglasi 19.30 Portal 19.40 Game zone 20.05 Predaj se srce, serija 21.00 Tito, dok. serijal 22.00 Doba ljubavi, serija 23.00 Ubistvo generala 1 00.30 Astro Show

TV USK
13.50 Skrivena palma, serija ( r ) 14.40 Za svaku bolest trava raste, dok. serijal 50. em. 15.00 Vijesti 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija ( r ) 17.15 CSI. Las Vegas, serija 18.15 Duhovni svijet, vjerski program 18.45 Bajke iz cijelog svijeta 19.00 Dnevnik 1. 19.30 Muzi~ki program 20.05 Otok, serija 21.05 CSI New York 21.55 [panska primera liga, prijenos utakmice, 1. poluvrijeme 22.45 Vijesti 23.00 [panska primera liga, prijenos utakmice, 2. poluvrijeme 23.50 Igrani film

VISOKO
16.30 17.00 17.30 19.25 19.30 20.00 20.05 20.30 20.45 22.25 22.25 23.00 23.15 00.55 Dje~iji program U dru{tvu sa.... Igrani film, r. Maketing blok Dnevnik FTV Marketing blok Sje}anja Aktuelnosti, inf. program II nogometna liga Centar. Bosna Mladost, snimak Marketing blok Tv Zehra Aktuelnosti, r. TV strane Odjavni telop

23.00

11. SEPTEMBAR

20.30

SO 90'S

16.28

KNJIŽARKA

23.20

OKRUŽEN...

BN
16.15 Subotom u 3,nastavak 17.45 Kao kod svoje ku}e 19.20 Marketing 19.30 Dnevnik 2 19.55 Marketing 20.00 Vitafon 20.30 Humoristi~ka serija : Nijesmo mi od ju~e 21.00 Humoristi~ka serija Foliranti 21.30 Tu|e sla|e 22.30 BN music 23.30 Dnevnik 3 23.45 Igrani film: Strah u srcu 01.10 Igrani film: Posao za stranca

National G.
10.00 Rekonstrukcija Titanika 11.00 Megagra|evine 12.00 Istra`ivanje planeta Zemlja 13.00 Najsmrtonosnije `ivotinje svijeta 14.00 Najsmrtonosnije `ivotinje svijeta 15.00 Japansko tajno oru`je 16.00 Samurajski ma~ 17.00 Rastavljanje najve}ih 18.00 Rastavljanje najve}ih 19.00 Istrage avionskih nesre}a 20.00 Tabu 21.00 Tabu 22.00 Megagra|evine 23.00 11. septembar iznutra

MTV Adria
09.50 Randy Jackson Abdc 6 10.40 MTV The Movies 11.00 Jukebox 12.00 3 From 1 12.10 MTV Express 12.30 Disaster Date 4 Weekend 16.30 Brand New 17.10 Just See MTV 17.50 3 From 1 18.00 Top 20 20.00 Just See MTV 20.30 So 90's 21.10 MTV Express 21.30 MTV Takeover 22.00 Storytellers 22.50 MTV World Stage 23.40 Party Zone 00.40 3 From 1 00.50 Party Zone

FOXlife
10.27 Da, Draga 10.52 Ket i Kim 11.40 O~ajne ku}anice 12.30 Sofi Parker 13.00 Houp i Fejt 13.50 Dr. Haus 14.42 Da, Draga 15.30 [kola za parove 16.28 Knji`arka 17.20 Houp i Fejt 18.15 Dr. Haus 19.10 Da, Draga 19.35 Da, Draga 20.05 O~ajne ku}anice 21.00 Sre}ni zavr{eci 22.00 O~ajne ku}anice 22.57 Seks i grad 23.33 Seks i grad 00.11 Seks i grad 00.44 Seks i grad 01.15 Knji`arka 02.05 Svita

FOXCRIME
10.10 10.55 11.40 12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 00.10 01.00 01.45 02.30 03.15 [ark Distrikt Nestali Bouns Tijelo kao dokaz [ark Monk Monk Monk Frikovi Tijelo kao dokaz Bouns Nestali Aerodrom Kraljevi bjekstva Detektiv na Floridi Okru`en mrtvima Frikovi Frikovi Aerodrom Ubila~ki nagon [ark

HIT TV
16.25 Tri minuta 19.00 Iz dana u dan 20.00 Auto shop magazin 21.00 Biljana za Vas 22.00 Bonaventura 22.30 Folk show 23.30 Trend setter 00.00 Tri minuta, vijesti 00.05 Film

TV GORA@DE
17.00 19.00 19.30 20.00 Najava programa Dnevnik Emisija Istina, dok. program 20.30 Pop Top, muzi~ka emisija 21.00 Klinika, serija

16

Petak 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

NEDJELJA 23. 10. 2011.

16.55

ZRINJSKI - SARAJEVO

23.10

ZAVJERA?

19.15

PUTUJMO ZAJEDNO

10.00

SPORTSKE LEGENDE

20.05

KAKO VRIJEME PROLAZI

BHT1
07.00 08.00 08.15 08.45 09.15 09.20 09.45 10.10 11.10 12.00 12.15 13.00 13.45 14.10 15.45 15.55 16.25 16.55 19.00 19.35 20.05 22.00 22.15 22.45 23.00 00.30 02.20 Nova avantura,magazin, r. BHT Vijesti TV Liberty London Live Be Ha Te bebe Sandokan, animirana serija [kola filma, obrazovna serija Nedjeljni zabavnik Duhovni mostovi,emisija BHT vijesti Skriveni dokazi, igrana serija Izazovi poljoprivrede Samo za zabavu Horten,igrani film BHT vijesti Liga {ampiona u nogometu Smanji gas!, emisija o saobra}aju Nogomet. BH Telecom derby kola. Zrinjski - Sarajevo, prijenos Dnevnik 1 Gurmanski izleti, dok. serija Ozbiljan ~ovjek, igrani film BHT vijesti BHT sport Me|unarodni festival animiranog filma - Banja Luka 2011, hronika Schonbrunn. Vienna Philharmonic Orchestra 2011 Ozbiljan ~ovjek, igrani film, r. Pregled programa za ponedjeljak

FTV
07.10 Gospo|a Barbara,serija 08.00 Vijesti 08.05 Selo od bambusa,japanski dokumentarni program 09.00 Gladijatorska akademija 09.25 Vragolasti Denis 09.50 Pingu 09.55 Kako to 10.05 Graditelj Bob 10.15 Kralj dinosaura 10.35 Tomica i prijatelji 10.45 Frankina stopala 11.00 Magazin LP u nogometu 11.30 Sedmica,magazin iz kulture 12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panorama 12.45 Na rubu ljubavi,igrani film 14.45 Vijesti 14.55 Slomljena krila, igrana serija 17.20 Ljubav jedne vje{tice,film 19.00 Piplinzi 19.30 Dnevnik 2 20.10 Maraonci tr~e po~asni krug, jugoslovenski igrani film 21.50 Lud, zbunjen, normalan, serija 22.40 Paralele,vanjskopoliti~ki magazin 23.10 Zavjera?. Atentat na Roberta F. Kennedyja,dok. serija, 6. ep 00.10 Dnevnik 3 00.30 Koncert Patricio Bueno 01.30 Dnevnik 2, r. 02.00 Pregled programa za ponedjeljak

OBN
08.20 08.40 09.00 09.20 09.40 10.00 11.30 12.00 12.50 13.50 14.50 15.50 16.30 17.30 18.50 19.05 19.15 20.00 21.00 22.55 00.35 02.15 Nimboli, crtani film Atomska Betty,crtani film Metajets,crtani film Johnny Test,crtani film Oggy i `ohari,crtani film Casper,igrani film Princ iz Bel Aira,humoristi~na serija Lonci i poklopci, kulinarski show Telering,talk show Elite Model Look, izbor ljepote Ljubav-vjera-nada,turska serija Exkluziv,zabavni program Red Carpet (18),showbiz magazin Dejana Talk Show,Tema: “Nestali!”, talk show OBN Info,informativni program OBN Sport,sportski pregled Putujmo zajedno,turisti~ki magazin Ljubav-vjera-nada (12),turska serija Asterix i Obelix na Olimpijskim igrama (12),igrani film Pepper Denis (12),humoristi~na serija Veliki pohod (16), igrani film Asterix i Obelix na Olimpijskim igrama (12),igrani film

TV ALFA
07.05 07.35 08.00 08.20 09.00 09.20 10.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.10 14.05 15.05 16.00 17.20 19.00 19.10 20.05 22.00 00.30 Pepeljuga 1,crtani film Pepeljuga 2,crtani film Top shop Jukebox,muzi~ki program Top shop Jukebox,muzi~ki program Sportske legende - emisija o velikanima sporta iz regiona Vijesti Top shop Za svaku bolest trava raste, emisija o zdravlju (r) Top shop Genijalci vi|eni o~ima djece, dje~iji serijal 6/19(r) CSI. New York, igrana serija Otok,igrana serija Gljiva Show, zabavno-muzi~ki program - nova sezona (r) Kako vrijeme prolazi, igrana serija, Vijesti Za svaku bolest trava raste, emisija o zdravlju Kako vrijeme prolazi, igrana serija, [panska primera liga. Villarreal C.F. - Levante U.D. Astrologija
serija, igrana serija 21.00 Na{a realnost 22.00 [panjolska primera liga. Villarreal C.F. Levante

TV1
07.05 07.35 08.00 08.05 09.00 09.05 10.00 10.05 11.00 11.10 12.00 12.20 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.05 17.00 17.20 19.00 19.10 19.30 20.05 22.00 00.00 00.15 Pepeljuga 1,crtani film Pepeljuga 2,crtani film Vijesti Predaj se srce,igrana serija Vijesti Predaj se srce,igrana serija Flash News Predaj se srce,igrana serija Biznis vijesti Ordinacija,emisija o zdravstvu (r) Vijesti plus Kapital, biznis magazin Dobar, lo{, zao - talk show Flash News CSI. New York,igrana serija Flash News Otok,igrana serija, 4. ep. (r) Flash Biznis-Sport CSI. Las Vegas,igrana serija, 7. ep. (r) Vijesti plus Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 3. ep. (r) Najava Dnevnika Crtani film. Hello Kitty Dnevnik TV1 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 4. ep. [panska primera liga. Villarreal C.F. - Levante U.D. Pono}ne vijesti plus Povratak Sandokana 2,igrani film

21.05
FILM, HAYAT TV

MRE@A
09.05 Predaj se srce, serija (R. 39 ep.) 10.05 Predaj se srce, serija (R. 40. ep.) 14.05 CSI. New York, serija, 7. ep. (R) 15.05 Otok, serija, 4. ep 17.20 Kako vrijeme prolazi, serija 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 22.00 [panska primera liga. Villarreal C.F. - Levante U.D.

Ubica koji pla~e
Okretni Jo Hinamura iza maske mirnog i povu~enog japanskog grn~ara skriva svoje pravo zanimanje, ono vrhunskog pla}enog ubice i ~lana tajnog kineskog udru`enja Sinovi zmaja, koji nakon svakog po~injenog ubistva pusti suzu. Jednog dana, dok Jo u San Francisku za svoje {efove obavlja va`an zadatak, slu~ajna svjedokinja nekoliko njegovih ubistava je mlada Emu O´Hara... Uloge: Mark Dakaskos, D`uli Kondra Daglas Reditelj: Kristof Gans

TVSA
07.30 Crna guja, serija, 17/25 (r) 08.00 Divlji Poni, program za djecu 10.00 Mo`emo li vjerovati nauci, dok. program, 3/4 (r) 10.50 Mo`emo li vjerovati nauci, dok. program, 4/4 11.40 Pusti muziku, revijalno-muzi~ki program (r) 12.25 Javni agent 033, revijalni program 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Misica, igrani film 14.55 Bisage Vehida Guni}a 15.20 Mu}ke, 1991. humoristi~ki program, 1/2 (r) 16.10 Vijesti TVSA 16.15 Tribunal (r) 16.45 Sevdah, muzi~ki program 17.30 TVSA ribolov,

22.00
FILM, PINK BH

revijalni program 18.15 Sarajevu s ljubavlju, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 Da se ne zaboravi, dok. program 20.30 Pri~e sa divljeg zapada, dok. program, 2/5 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Sarajevo art, emisija iz kulture 21.50 Kevin sa sjevera, film 23.15 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu (r) 23.45 Kanabis-otrovni korov, dok. program 00.35 Sarajevo art, emisija iz kulture 01.20 Dnevnik TVSA (r) 01.50 Odjava programa

17.00 Vijesti 17.10 Mo? ro|ak sa sela, serija 18.10 Na{ biznis 18.50 Magazin lige {ampiona 19.30 Dnevnik 2 **.** Sport 20.10 Odgovor.no 1 20.50 Uslovna sloboda, film 22.30 Dnevnik 3 22.40 Sportski pregled 23.15 Festival mladog glumca “ zaplet 03”, hronika 23.20 4. me|unarodni festival animiranog filma “ Banjaluka 2011.”, hronika 23.35 Ministrova `ena, film 15

KAKANJ
13.00 Amor Latino, serija 17.00 Odbojka. OK Kakanj-OK Radnik 18.30 Majstori kuhinje 19.00 Bra~a Koale 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.05 INFO IC 20.35 Ritam srebrenice 20.45 Marketing 21.00 Dvostruki `ivot, film 22.45 Marketing 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Odbojka. OK Kakanj-OK Radnik

ZENICA
13.30 Muzi~ki program 14.00 Put za Ejvonli, serija 15.00 Odlika{i ,r. 15.55 TV izlog 16.00 Mini serija, r. 17.00 Muzi~ki program 17.55 Mali oglasi, TV izlog 18.00 Autoshop 18.30 Mali oglasi 19.00 Pri~e za laku no} 19.50 Obavje{tenja 20.00 Selu u pohode 20.45 TV izlog 21.00 Igrani film 22.30 Obavje{tenja 22.45 [ou na moj na~in

HEMA
09.00 Svjetlo istine, religijski program 10.00 Iz arhiva TV Hema 11.00 Serijski program, r. 12.00 Serijski program, r. 13.00 Serijski program, r. 14.00 City lights, muzi~ka emiaija, r. 15.00 Na{i razgovori, intervju, r. 16.00 Desetka, emisija , r. 17.00 Izaberi zdravlje, emisija, r. 18.00 Igrani film, r. 20.00 Reporta`a, r. 21.00 religija u slu`bi `ivota, religijski program, r. 22.00 Pregled sedmice, inf. program

HTV OSKAR C
08.05 Pepeljuga 1, crtana serija 08.35 Pepeljuga 2, crtana serija 09.05 Predaj se srce, igrana serija 12.00 Glazbeni program 13.05 Dobar, lo{, zao, talk show 14.05 CSI. New York, igrana serija 15.15 Otok, igrana serija 16.15 Film 17.20 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, igrana serija 18.15 Glazbeni program 19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.10 Kako vrijeme prolazi, igrana

RTRS
09.55 Med i djetelina,crtana serija 10.40 Mar,crtana serija 11.25 Pad leta 29, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 Snop 13.05 Ognji{ta - pljeva, dok. program 13.30 Vez, emisija etno muzike 14.00 Nekad bilo 15.00 U pohode, reporta`a 15.30 Merlinove avanture, serija 16.25 Poprokaut, muzi~ka emisija

KISS
13.10 Dobar, Lo{, Zao 14.30 Sport nedjeljom 16.00 [paljolska primera liga, r. 17.50 Kuhinje, r. 18.20 TJEDNIK, Info magazin, r. 19.20 Marketing 19.30 HRT DNEVNIK 19.55 Marketing 20.05 Lifestyle TV 20.45 Adventure Rakela, putopisna rep. 21.15 Euromax, em. o stilu `ivota 22.00 [paljolska primera liga

Elektra
Nakon {to je poginula poma`u}i Dardevilu, odva`nu Elektru Na~ios iz mrtvih je uskrsnuo slijepi Stik, stari u~itelj borila~kih vje{tina. Tokom sljede}ih nekoliko godina Stik je Elektru pretvorio u izuzetno vje{tog pla}enog ubicu, od ~ijeg imena strepe kriminalci {irom svijeta. Uloge: D`enifer Garner, Goran Vi{nji}, Terens Stemp Reditelj: Rob Bouman

IGMAN
14.30 Iz arhiva mtv Igman 15.15 TV Shada ilahije 15.23 Ezan za Ikindiju namaz

Dnevni avaz petak 21. oktobar/listopad 2011. 17

NEDJELJA 23. 10. 2011.

SATELITSKI TV PROGRAM
HRT1
12.00 12.11 12.13 12.25 13.25 14.00 14.55 15.20 15.30 16.30

HRT 2

Nova TV
07.30 Peppa, crtana serija 07.45 Bakugan II - New Vestroia, crtana serija 08.10 Beyblade metal fusion, crtana serija 08.35 Winx, crtana serija 09.00 I tako to..., serija 09.30 Automotiv Lifestyle 10.00 Novac, poslovni magazin 10.30 ZelenJava, magazin 11.00 Magazin Lige prvaka 11.30 Christiano Ronaldo. Tested to the Limit, dokumentarni film 12.30 Larin izbor, serija 14.30 Malo dobrih ljudi, film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Malo dobrih ljudi, film - nastavak 17.25 [arlatani, film 19.05 INA Plave vijesti 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Supertalent, show 21.45 Red carpet, showbiz magazin 1. dio 22.00 Red carpet, showbiz magazin 2. dio 23.15 Crno svitanje, film 01.05 Malo dobrih ljudi, film 03.25 Televizijska posla

RTS
09.06 @ikina {arenica 11.00 Vijesti 11.05 Znanje imanje 12.00 UNHCR- povratak. Kosovo 12.15 Vjerski kalendar 12.25 Moj ljubimac 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.30 Balkanskom ulicom 14.10 Vrijeme je za bebe 14.45 Gastronomad, zabavni program 15.00 Vijesti 15.10 Sat 16.03 Porodi~no blago, serija 17.05 Moja lijepa Srbija 17.30 Medijska mre`a srpske dijaspore 18.00 56.Me|unarodni beogradski sajam knjiga,sve~ano otvaranje 18.30 Srpske sportske legende 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago, serija 21.15 Zapamti me, filmski omnibus 22.20 Bez vize 22.50 Balkanskom ulicom 23.30 Sasvim prirodno 00.00 Dnevnik 00.15 Kosmos, dok. program

16.05

DOBAR KOM[IJA

19.00

VIJESTI U 7

PINK BH
06.00 Mra~ne vode, film 08.00 Timmy Time,crtani film 09.00 Marka na brzaka, kviz r. 10.05 Bra~ni sudija, zabavna emisija r 11.20 Grand hitovi 12.00 Info top,inf program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.20 Gold express, muzi~ki program 14.00 Info top,inf.program 14.10 Show time, zabavno muzi~ki show 15.55 Info top,inf.program 16.00 Biometerolo{ka prognoza 16.05 Dobar kom{ija, zabavna emisija 17.30 Diva,zabavna emisija 18.00 Sve za ljubav,zabavna emisija 19.30 YU-GI-OH, crtani film 20.00 Vitezovi iz blata, zabavna emisija 20.30 3 X DA,zabavna emisija 22.00 Elektra,film 00.00 Mra~ne vode,film r.
16.00 Iz arhiva mtv Igman 16.30 Ilahije i kaside 17.00 U~enje Kur*ana, vjerski program 17.30 Mali kuhari, dje~iji program 17.45 Vladar svjetlosti 17.57 Ezan za Ak{am namaz 18.02 Lokalni info 18.30 U~enje Kur*ana, vjerski program 19.00 Crtani film, dje~iji program 19.15 Zvrk - 7. Emisija, dje~iji program 19.22 Ezan za Jaciju namaz 19.30 Ilahije i kaside 20.00 Iz arhiva mtv Igman . Had`i}ko ljeto, ve~e folklora I dio 20.30 Muzi~ki program. sevdalinke 21.00 Allah artistry, Planeta 21.45 Ilahije i kaside 22.00 Lokalni info 22.30 Iz arhiva mtv Igman: Tekija @iv~i}i

HAYAT TV
08.20 Timmy, crtani film, 5. epizoda 09.20 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show 11.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 13.00 Dijeta za pretilu porodicu,dokumentarni program, 3. epizoda 14.00 Batman 2,igrani film 15.50 Nacionalna klasa, igrani film 17.25 Sport centar 17.30 @elja plus 18.00 Glam Blam,zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.30 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.10 Policajac s petlovog brda , igrana serija 2.epizoda 21.00 Sport centar 21.05 Ubica koji pla~e, igrani film 23.00 Blade 2, igrani film 00.40 Astro Num Caffe, u`ivo
17.00 17.10 17.15 17.45 19.15 19.30 19.56 20.10 21.05 21.55 22.15

22.50 22.55 23.50 00.45

Dnevnik 07.20 Mary Poppins, Sport ameri~ki film Vrijeme 09.35 Solden. Svjetski Plodovi skija{ki kup zemlje veleslalom (M), Rijeka. More prijenos 1. vo`nje Nedjeljom 10.50 Portret Crkve i u dva mjesta Mir i dobro 11.00 Kistanje. Misa, Branitelji prijenos domovine, 12.00 Biblija informativno-edukativni spot 12.40 Solden. Svjetski Emma, mini-serija skija{ki kup Na japanskom veleslalom (M), stolu. Miso juha prijenos 2. vo`nje japanska mudrost 13.40 (Baby bonus), u zdjelici juhe emisija pod Vijesti pokroviteljstvom Vrijeme sutra 14.10 Hrvatske dive Vrtlarica Tereza Kesovija, Pjevaj moju Gabi Novak i pjesmu, glazbeni Radojka [verko game show snimka koncerta LOTO 6/45 15.25 e-Hrvatska, emisija Dnevnik pod Sport pokroviteljstvom Sve u 7!, 16.35 Magazin kviz nogometne lige Loza, prvaka TV serija 17.00 Olimp Vijesti 17.15 Hokej, EBEL liga. Oko Medve{~ak - HK globusa, Acroni Jesenice, vanjskopoliti~ki prijenos magazin 19.55 Ve~eras Vijesti iz kulture 20.00 Ciklus filmskog Emma, spektakla. Za {aku mini serija dolara, film Poirot 1, serija 21.40 Posebni dodaci. Reprizni Clint Eastwood program 22.15 Op~injen, film

17.45

PJEVAJ...

14.10

HRVATSKE DIVE

09.00

I TAKO TO...

18.30

SRPSKE SPORTSKE...

Eurosport
07.15 08.15 09.30 10.45 12.45 13.45 16.00 17.00 19.00 19.30 20.00 20.15 21.00 23.00 23.45 Fia wtcc Fia wtcc Alpsko skijanje Tenis, WTA Turnir Moskva Alpsko skijanje, S.KUP Snuker, Irska Alpsko skijanje Snuker, Irska Fia wtcc Fia wtcc, Suzuka Motorsportovi Snuker Snuker, Irska Umjetni~ko klizanje Umjetni~ko klizanje, Velika Nagrada Skate America

Eurosport 2
08.00 Ameri~ki fudbal 09.00 Ameri~ki fudbal 10.00 Umetni~ko klizanje 11.00 Snuker, Irska 13.45 Hokej na travi, Amsterdam HC Reading 14.45 Fudbal, Dortmund - FC Koln 15.30 Fudbal, Bajer Leverkuzen - [alke 04 17.30 Fudbal, Hannover 96 - Bajern Minhen 19.30 Fudbal 20.30 Rukomet, Zagreb Barcelona 22.00 Umjetni~ko klizanje 23.00 Surfing 23.15 Vijesti 23.30 Tenis, WTA Turnir Moskva

Sportklub
07.30 Vijesti 08.00 Premier League, Newcastle - Wigan 10.00 U`ivo: Rugby World Cup. finale 12.30 U`ivo: Najava derbija 14.30 U`ivo: Premier League, Manchester United - Manchester City 17.00 U`ivo: Premier League, QPR Chelsea 19.15 U`ivo: Portugalska liga, Porto Nacional 21.15 Vijesti 21.30 ATP Moscow i WTA Luxemburg finale 00.30 Premier League, Manchester United - Manchester City 02.30 Premier League, Arsenal - Stoke

Universal
08.30 Dijagnoza. Ubistvo 09.30 Dijagnoza. Ubistvo 10.30 Dijagnoza. Ubistvo 11.30 Porodica policajaca 12.30 Dobra `ena 13.30 Megapiranja, film 15.20 Poljubac u pono}, film 17.10 Meteorska oluja, film 19.00 Teksa{ki rend`er, serija 20.00 Hawaii Five-0 1, serija 21.00 Porodica policajaca, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 Bolni~arka Beti, film 01.10 Policijski novaci, serija

23.30 Igrani film, Bermudski trougao 3

TV OSM
13.50 Formula 1, Grand Prix Italije 16.00 Vikend caffe 17.20 Doba ljubavi, serija 18.30 Nedjelja, inf. emisija 19.10 SMS oglasi 19.30 Portal 19.40 Game zone 20.05 Predaj se srce, serija 21.00 Dva smo svijeta razli~ita, serija 21.50 Doba ljubavi, serija 22.50 Ubistvo generala 2, film

18.30 Poljoprivredme teme/r 19.00 Sedmica 21.00 Klinika, serija 22.00 Igrani film

TV USK
13.30 Vrata tajne, serija 14.05 CSI New York, serija 14.55 Vijesti 15.00 Otok, serija ( r ) 15.55 Preporu~ujemo... 16.00 Za svaku bolest trava raste, 50. emisija ( r ) 16.15 TV izlo`ba 16.30 Nedjeljom zajedno, zabavno-revijalni program 18.30 Program za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 21.55 [panska primera liga, prijenos utakmice, 1. poluvijeme 22.45 Vijesti 23.00 [panska primera liga, prijenos utakmice 2. poluvijeme

VISOKO
17.00 19.25 19.30 20.05 20.30 20.45 20.50 20.51 22.30 22.35 23.30 Sportski program Marketing blok Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti, inf. program Marketing blok Zdrav `ivot i ekologija Igrani film Marketing blok Na{a realnost TV strane

18.00

STROGI ZATVOR OZ

22.40

JERSEY SHORE

20.05

UVOD...

18.20

TIJELO...

National G.
10.00 Povjerljivo 11.00 [apta~ psima 12.00 [apta~ psima 13.00 Mo~varno krdo 14.00 Dabrova brana 15.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 16.00 Tajne Guantanama 18.00 Strogi zatvor Oz 19.00 Povjerljivo 20.00 Iza scene 21.00 Iza scene 22.00 Istra`ivanje planete Zemlje 23.00 Iza scene 00.00 Iza scene

MTV Adria
09.00 09.20 09.50 10.20 11.00 12.00 12.10 16.10 16.30 17.10 17.20 17.50 18.00 19.40 20.10 20.30 21.00 21.20 21.50 22.40 23.40 00.40 The Family Crew Awkward My Life As Liz 2 Paris Hilton British Best Friend Jukebox 3 From 1 Disaster Date 4 Weekend MTV Express Brand New Just See MTV MTV Takeover 3 From 1 Domacica The Family Crews The Hard Times Of Rj Berger 2 Blue Mountain State 2 Reno 911 Chapelle Show South park Jersey Shore 4 Alternative Nation MTV Express

FOXlife
10.30 Da, Draga 10.52 Knji`arka 11.40 Uvod u anatomiju 12.30 Sofi Parker 13.00 Houp i Fejt 13.50 Dr. Haus 14.42 Da, Draga 15.30 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji 16.28 Knji`arka 17.20 Houp i Fejt 18.15 Dr. Haus 19.10 Da, Draga 20.05 Uvod u anatomiju 21.00 Melisa i D`oi 22.00 Privatna praksa 22.57 Seks i grad 23.30 Seks i grad 00.08 Seks i grad 00.41 Seks i grad 01.15 Knji`arka 02.05 Svita

FOXCRIME
10.10 10.55 11.40 12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 00.10 01.00 01.45 02.30 03.15 [ark Distrikt Nestali Bouns Tijelo kao dokaz [ark Monk Monk Monk Frikovi Tijelo kao dokaz Bouns Nestali Ubila~ki nagon Brojevi Dojlova republika Kasl Kasl Kasl Kasl Kasl [ark

BN
15.00 Doma}a serija, Kamiond`ije 16.00 Nedeljno popodne 19.20 Marketing 19.30 Monitor 20.10 Balkanske prevare 20.45 Paparzzo 21.15 Doma}a serija, Bela la|a 22.00 Domaci film, Naivko

HIT TV
15.00 18.20 20.15 21.15 22.30 Hit nedjeljom Film Dobro ti ve~e Nije te{ko biti ja Reporta`e sa zemlje mira, emisija o ekologiji 23.00 Talk show 00.30 Film

TV GORA@DE
17.00 Najava programa 17.05 Ritam `ivota, zabavno-revijalni program/r 17.30 Bajke za djecu 18.00 Criss Angel iluzionist

18

Petak 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

PONEDJELJAK 24. 10. 2011.

21.30

GLOBAL

21.50

MEDICINSKA ISTRAGA

23.20

TELERING

18.15

AMOR LATINO

19.30

DNEVNIK TV1

BHT1
07.00 09.10 09.35 10.00 10.10 10.35 10.55 11.30 12.00 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.25 14.30 14.55 15.10 15.30 16.30 17.00 17.30 18.00 18.45 19.00 19.35 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 Dobro jutro Galakti~ki fudbal Sandokan, animirana serija BHT vijesti Ivo Andri}. Vino, tv esej Margina '88, dok. film Pri~e iz starih gradova. Tuzla, Gorko-slatko, serija, BHT vijesti TV Liberty, r. Smanji gas!, emisija Liga {ampiona u nogometu Gurmanski izleti, dok. serija BHT vijesti Odli~an, 5+, edukativna serija Galakti~ki fudbal ^udesni svijet, serija,51/52 Nema problema Izgubljena ~ast, serija, 25/77 Hronika regija. Sj. Bosna Gorko-slatko, serija, 215/228 BH gastro kutak Sve u svemu, dnevni magazin Telefoni}i Dnevnik 1 Retrovizor, muzi~ki program Izgubljena ~ast, serija, 26/77 J. Pejakovi}. U ime naroda Global, emisija Dnevnik 2 Sportski program Me|unarodni festival animiranog filma - B. Luka 2011 23.20 Ljudi k'o vozovi, snimak

FTV
06.10 07.00 09.00 09.05 09.25 09.50 10.00 10.25 10.50 11.00 12.00 12.15 13.10 14.00 14.30 15.00 15.10 16.00 17.00 17.25 18.25 19.30 20.10 20.50 21.50 22.40 23.10 00.00 00.50 01.20 Gospo|a Barbara,serija Dobro jutro,jutarnji program Vijesti Poko, crtani film Super {pijunke, crtani film Tomica i prijatelji, crtani film Spretno-sretno, tv igra Hot Wheels, crtani film Harveytoons Sve }e biti dobro, serija, 40. Dnevnik 1 Larin izbor,serija, 30. epizoda Pod sretnom zvijezdom, serija, 9. epizoda Magazin LP u nogometu Paralele, magazin Vijesti Na{a mala klinika, serija Sve }e biti dobro, serija, 41. Federacija danas Greh njene majke, serija, 14. Larin izbor,serija, 31. epizoda Dnevnik 2 Rat za Dubrovnik. Prljavi rat, dokumentarna serija Slomljena krila,serija, 61. Medicinska istraga, igrana serija, 5. epizoda Dnevnik 3 Pandemija,dok. serijal, 2. dio Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 9. epizoda Dnevnik 3, r. Pregled programa za utorak

OBN
07.40 Oggy i `ohari,crtani film 08.00 Ukleta Marijana (12), meski~ka telenovela 09.00 Gorki `ivot (12), turska serija 10.15 Stol za 4,kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 11.55 OBN Info,inf. program 12.15 Ludo srce (16),turska serija 13.15 Ljubav-vjera-nada, turska serija 14.15 Izgubljeni (12),turska serija 15.10 Rijeka nade (12), turska serija 16.10 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 18.50 OBN Info,inf. program 19.05 OBN Sport,sportski pregled 19.15 Finale,sportski pregled 20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska telenovela 21.00 Izgubljeni (12), turska telenovela 22.00 Dolina vukova (16), turska kriminalisti~ka serija 23.00 Vox populi 23.20 Telering,talk show 00.20 Izgubljeni (12), turska telenovela 01.20 Dolina vukova (16), turska kriminalisti~ka serija
13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sarajevo art, emisija iz kulture 13.55 Kevin sa sjevera, film (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Liberty TV 17.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Bo u pokretu, program za djecu 19.25 Medo Rupert, program za djecu 19.35 Mala princeza, program za djecu 20.00 Crna guja, serija, 18/25 20.30 Hollywood akcijski heroji, revijalni program 21.00 Sport magazin, u`ivo 21.50 Tarih, dok. serijal 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Mala Dorit, serija 23.20 Avanture u arhitekturi, dok. program, 1/5 00.10 Prihvatljivi rizik, film 01.40 Dnevnik TVSA (r) 02.10 Odjava programa

TV ALFA
08.00 09.30 09.55 10.00 10.25 11.15 11.30 11.35 12.00 13.00 14.05 15.05 16.00 17.00 17.15 18.15 18.55 19.10 19.55 20.05 21.05 22.00 22.40 00.30 Novo jutro,jutarnji program Zlatna guska,crtani film Top shop Mali brat i sestra, crtani film Amor latino ,igrana serija 25/120 [to da ne, zabavni program (r) Vijesti Intervju/tema dana (r) Zakon ljubavi ,igrana serija (r) Ukradeni `ivoti,igrana serija (r) CSI. Las Vegas,krimi serija Zakon ljubavi ,igrana serija Ukradeni `ivoti, igrana serija Vijesti Predaj se srce, truska serija (r) Amor latino, igrana serija 26/120 Vijesti TV Liberty - inf./pol. magazin Vijesti Predaj se srce,turska serija CSI New York,krimi serija Intervju/tema/komentar dana Krv i ru`a,igrani film Astrologija
serija 21.00 CSI. New York, serija 22.40 Krv i ru`a, film

TV1
07.05 07.35 08.00 08.05 09.00 09.05 10.00 10.05 11.05 11.15 12.00 12.20 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 17.00 17.15 18.15 18.20 19.00 19.10 19.30 20.05 21.05 22.00 22.40 00.15 00.30 Zlatna guska,crtani film Mali brat i sestra, crtani film Vijesti Doba ljubavi, serija, ep. 16/24 Vijesti Zakon ljubavi,serija, 90. ep. Flash News Ukradeni `ivoti, serija, 82. ep. Biznis vijesti Superstars,dok. program Vijesti plus Hrane svijeta Flash Biznis-Sport Zlatna guska,crtani film (r) Mali brat i sestra, crtani film Flash News CSI. Las Vegas,serija - 7. ep. Flash News Zakon ljubavi,serija, 91. ep. Ukradeni `ivoti, serija, 83. ep. Vijesti plus Predaj se srce,serija, 40. ep. Biznis vijesti Sportski magazin Najava Dnevnika Hello Kitty, crtani film Dnevnik TV1 Predaj se srce,serija, 41. ep. CSI. New York,serija, 8. ep. Dnevnik u 22 Krv i ru`a 3,igrani film Pono}ne vijesti plus Duboki san,igrani film

18.25
SERIJA, FTV

MRE@A
07.05 Zlatna guska, crtani film 07.35 Mali brat i sestra, crtani film 08.05 Doba ljubavi, serija, ep. 16/24 09.05 Zakon ljubavi, serija, 90. ep. (R) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 82. ep. (R) 14.05 CSI. Las Vegas, serija 7. ep. (R) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 91. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 83. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 40. ep. (R) 20.05 Predaj se srce, serija, 41. ep. 21.05 CSI. New York, serija, 8. ep. 22.40 Krv i ru`a 3 / The Blood and the Rose 3, film

Larin izbor
Nakon {to saznaju da je Kris pobjegao iz bolnice, Zoran i Ton~i shvataju da je Leila jedina nada da }e se Jakov spasiti, ali ne znaju da je Kris ve} ima na oku i vreba pravi trenutak za osvetu. Alenova `ena, Vjera, vra}a se s hodo~a{}a i Lara je prisiljena lagati kako bi za{titila Karmen.

20.00
SERIJA, BHT1

TVSA
06.30 Reprizni program 07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu, r. 11.02 Bo u pokretu, program za djecu, 10.25 Medo Rupert, program za djecu, 10.35 Mala princeza, program za djecu, 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna guja, igrana serija, 17/25, r. 11.35 Kanabis-otrovni korov, dok. program, r.

16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija (31./160) 18.00 Dragulj u kruni, serija (5./60) 19.15 Pingu, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Sve~ana akademija povodom 20 godina od uspostavljanja narodne skup{tine RS,prijenos 21.20 Moj ro|ak sa sela, serija (17./28) 22.30 Dnevnik 3 22.45 U prolazu - Risto Kubura, novinar i publicista 23.15 Festival mladog glumca “ Zaplet 03”, hronika 23.20 4. me|unarodni festival animiranog filma “ Banjaluka 2011.”, hronika 23.40 Stariji sin, film 15

ZENICA
15.55 16.00 16.05 16.45 17.25 17.55 18.00 18.01 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 21.05 21.30 22.30 23.00 TV izlog Iz dana u dan Selu u pohode ,r. Dokumentarni program Program za djecu TV izlog Najava Zenice danas ZE sport magazin Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Dokumentarni program TV izlog,mali oglasi Svijet uspje{nih Sponzoru{e, serija Obavje{tenja i tu`na sje}anja Zenica danas, r.

(R) 22.05 ^ovjek i zdravstvena kultura 23.05 DNEVNIK KISS, r. 23.30 No}ni program

KAKANJ
17.00 Flash vijesti 17.05 Amor Latino, serija 17.45 Rukomet. RK Kakanj-RK Banovi}i 19.00 Denis napast 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Merjem, serija 20.45 Marketing 21.00 IC SPORT 21.30 TV Liberty 22.00 Amor Latino, serija 22.45 Marketing 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike

HEMA
09.00 Religija u slu`bi `ivota, religijski program, r. 10.00 Pregled sedmice, inf. program 11.00 Muzi~ki program + Promocija programa 15.00 Vijesti, inf. program 16.00 Igrani film, r. 18.00 Vijesti, inf. program 19.00 Serijski program 19.30 Ritam Srebrenice, hronika srebreni~ke regije 20.00 Svjetlo istine, religijski program 21.00 Iskre kulture, emisija . 22.00 Hema magazin,

Izgubljena ~ast
Fatmagul je u {oku, nakon {to je ~ula razgovor izme|u Kerima i Ebe Nine. Kerimovo priznanje pru`a Ebe Nini novu nadu. Ja{arani su uznemireni kada saznaju da je Kerim odustao od odlaska. Mustafi dolaze roditelji u goste.

HTV OSKAR C
13.00 Klinika, serija 14.05 CSI. Las Vegas , serija 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.15 Predaj se srce, serija 18.15 Kviz 19.00 Dnevnik HTV Oscar-C 19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 Predaj se srce,

KISS
15.10 [paljolska primera liga, r. 17.10 Kuhinje 17.50 Tjednik, Info magazin, r. 18.50 Marketing 19.00 Dnevnik KISS 19.20 Sportski pregled i vrijeme 19.30 Dnevnik HRT 19.55 Marketing 20.05 Pressica, talk show 21.05 Dobar, Lo{, Zao

RTRS
15.00 Vijesti - sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Tribunal 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze

Dnevni avaz petak 21. oktobar/listopad 2011. 19

PONEDJELJAK 24. 10. 2011.

SATELITSKI TV PROGRAM
HRT1
12.00 12.11 12.13 12.31 13.20 14.05 14.20 Dnevnik Sport Vrijeme Kad zavolim, vrijeme stane telenovela Sve }e biti dobro, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Tre}a dob, emisija za umirovljenike Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela Glas domovine Kulturna ba{tina Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo 8. kat, talk show Od Lark Risea do Candleforda 2, serija Dnevnik Sport Vrijeme TV Bingo Provodi i sprovodi, serija Puls Hrvatske Svijet profita Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Tajni `ivot umjetni~kih djela 6, dokumentarna serija [apta~ psima 5 Dr. House 6, serija

HRT 2
14.30 H2O Uz malo vode!, serija 14.55 Edgemont 2, serija za mlade 15.20 [kolski sat 15.50 Ton i ton 16.05 Rupert, crtana serija 16.20 Mala TV 16.50 Po{tar Pet, crtani film 17.05 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.35 Crna kutija. Prava nacionalnih manjina 19.05 Patak Frka, crtana serija 19.30 Glazbeni specijal 19.55 Ve~eras 20.00 @ivot ide dalje 2, serija 20.50 Traumatologija 21.20 Dr. House 6, serija 22.05 Bez traga 7, serija 22.45 Putem europskih fondova 23.00 @ica 2, serija 23.55 Retrovizor. Zakon i red. Zlo~ina~ke nakane 4, serija 00.40 Retrovizor. Moja obitelj 9b, serija 01.10 Retrovizor. 24 (7), serija 01.55 No}ni glazbeni program. Glazbeni spotovi

Nova TV
07.40 Bumba , crtana serija 07.55 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show 09.15 Kad li{}e pada , serija 10.10 Ljubav i kazna, serija 11.10 Inspektor Rex, serija 12.10 IN magazin 13.00 Larin izbor, serija 14.00 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor , serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Ja, {pijun , film 00.15 Jesse Stone. Hladnokrvno ubojstvo, film 01.55 Seinfeld, serija

RTS
09.05 Miris ki{e na Balkanu, serija 10.00 Vijesti 10.05 Lov i ribolov 10.35 Eko karavan 11.05 Slagalica 11.30 Srbija na vezi 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Igraj fudbal , budi sretan 13.00 Trezor 14.00 Bez vize 14.30 Srpski isto~nici 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Porodi~no blago , serija 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite , bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko, info 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago, serija 21.00 RTS karavan 23.00 Vijesti 23.05 Za sva vremena 23.25 Sve boje `ivota 23.55 Dnevnik 00.10 Evronet

22.30

AMIG SHOW

20.00

KAD LI[]E PADA

14.50 15.35 16.05 16.25 17.00 17.10 17.45 18.30 19.30 19.56 20.01 20.10 20.35 21.10 22.25 23.00 23.20 23.23 23.25 23.30

PINK BH
07.30 10.00 10.40 11.00 12.00 12.05 12.20 13.00 14.00 14.20 15.00 15.45 15.50 16.00 17.00 18.50 19.30 19.45 19.46 19.50 20.00 21.00 22.30 23.30 00.30 Udri mu{ki, jutarnji program Put oko svijeta, reality emisija Kupi.ba, emisija Zabranjena ljubav,serija Info top,info.program Biometerolo{ka prognoza City,zabavna emisija Brze pare,kviz Info top,info.program Grand Hitovi, muzi~ki program Sestre,serija Kupi.ba Info top,inf.program More ljubavi,serija Trijumf ljubavi, serija ( 2 epizode) Porodi~ni obra~un, kviz Info top,centralne vijesti Biometerolo{ka prognoza Za zdrav i lijep osmijeh Timmy time, crtani film Naslije|e jedne dame,serija Grand Narod pita,zabavno muzi~ka emisija AmiG Show ,zabavna emisija Kraljica juga,serija Bijeli zmaj, film
centralna inf. emisija

HAYAT TV
09.00 09.13 09.40 09.50 10.00 10.15 10.35 11.10 11.30 11.45 11.58 12.00 13.00 14.00 14.48 14.55 15.00 15.15 15.40 16.00 17.00 18.10 18.45 19.00 19.28 19.30 19.37 20.00 21.00 22.00 22.15 22.20 23.20 01.40 Bumba,crtani film, 24. i 25. epizoda Mekanike u misiji, crtani film Timmy,crtani film, 6. epizoda Fifi,crtani film, 6. epizoda Garfield,crtani film, 5. epizoda Dragon ball Z,crtani film, 21. epizoda Bakugan, crtani film, 84. epizoda Winx,igrana serija, 6. epizoda Bestseller Bioclinica Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Kazali{te u ku}i, serija, 28. epizoda Miljenica, igrana serija, 95. epizoda Glam Blam Bioclinica Top Shop Vitafon TV Shop DIBiH Kad li{}e pada,serija, 116. epizoda Staklena ku}a, serijski program, 31. Sport centar Nepobjedive banzuke,i tv show Vijesti u 7, informativni program Vremenska prognoza Sport Horizonti Kad li{}e pada,serija, 117. epizoda Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin ZMBT, profil Sport centar Staklena ku}a, serija, 32. epizoda 10,5 , 1 dio, igrani film Astro Num Caffe, u`ivo
22.45 Igrani film po izboru gledalaca

00.25 01.15

20.35

PROVODI...

23.00

@ICA

20.05

LJUBAV I KAZNA

10.05

LOV I RIBOLOV

Eurosport
11.00 Umjetni~ko klizanje 12.00 Umjetni~ko klizanje 13.00 Tenis 16.00 Tenis, Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Doha 17.00 Alpsko skijanje, S.KUP 17.30 Fudbal 18.30 Umjetni~ko klizanje, Velika Nagrada Skate America 20.00 Snuker, Irska 20.45 Svi sportovi, WATTS 20.55 Svi sportovi 21.00 Wwe 21.30 Svi sportovi 21.35 Wwe 22.30 Borila~ki sport 23.30 Fudbal

Eurosport 2
10.00 Tenis, WTA Turnir Moskva 11.30 Rukomet, Zagreb Barcelona 12.30 Fudbal, Hannover 96 - Bajern Minhen 14.00 Tenis 15.00 Tenis, WTA Turnir Peking 16.00 Tenis, WTA Turnir Linc 17.00 Tenis, WTA Turnir Moskva 18.30 Fudbal, Cracovia Polonia Warszawa 20.15 Fudbal, Eintracht Frankfurt Duisnbourg 22.00 Tenis, Grand Slam Turnir US Open 23.00 Surfing 23.15 Rukomet, Zagreb Barcelona

Sportklub
10.00 WTA Luxemburg finale 11.45 Premier League, Blackburn Tottenham 13.30 ATP Moscow finale 15.15 Premier League, Manchester United - Manchester City 17.15 Vijesti 17.40 Premier League News 18.00 U`ivo: Ruska liga, Dinamo - Rubin 20.00 Pregled Premier League 21.15 U`ivo: Portugalska liga, Sporting - Gil Vicente 23.15 Pregled holandske lige 00.15 Vijesti 00.40 Premier League News

Universal
08.20 Nash Bridges, serija 09.20 Dijagnoza. Ubistvo 10.20 Ubistva u Midsomeru 12.20 Nash Bridges, serija 13.20 Teksa{ki rend`er, serija 14.20 Dijagnoza. Ubistvo 15.20 Ubistva u Midsomeru, serija 17.20 Hitna slu`ba 18.20 Teksa{ki rend`er 19.20 Nash Bridges 20.20 Hitna slu`ba 21.20 Hawaii Five-0 1, serija 22.20 Hawaii Five-0 1, serija 23.20 Mega Piton protiv Gatoroida, film 01.10 Teksa{ki rend`er, serija 02.10 Biti Erika, serija

IGMAN
16.00 U posjeti radio Magazi -Nihad Kanti} [ike 17.00 Dje~iji svijet dje~iji program 17.10 Mali kuhari - dje~iji program 17.20 Djeca u~e ilahije dje~iji program 17.30 Crtani film - dje~iji program 17.45 Djeca u~a~i Kur*ana- dje~iji program 17.55 Ezan za Ak{am namaz 18.00 Lokalni info 18.30 U~enje Kur*ana vjerski program 19.00 Crtani film - dje~iji program 19.15 Zvrk 8. Emisija dje~iji program 19.20 Ezan za Jaciju namaz 19.30 Ilahije i kaside 20.00 Divine bites edukativni program 20.15 Iz arhiva mtv Igman. Priredba MS[ Had`i}i 21.00 The Final legacy. igrana serija 16. Epizoda 21.45 Ilahije i kaside 22.00 Lokalni info 22.30 Islamske teme. Plemeniti - vjerski program 23.00 Islam Channel

Nasheed Time ilahije na engleskom jeziku

BN
16.20 Tv serija : Anali, r 17.10 Doma}a serija : Pozori{te u ku}i 18.00 Danas u Srpskoj 18.25 Marketing 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.05 Marketing 20.10 Doma}a serija : Pozori{te u ku}i 20.55 Marketing 20.55 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 22.55 Marketing 23.00 Tv serija : Anali 23.50 Igrani film: Ka pomr~ini

TV OSM
17.15 Predaj se srce, serija 18.30 Dan, centralna inf. emisija 19.10 SMS oglasi 19.30 Portal 19.40 Game zone 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 CSI. New York, serija 22.35 @ivot paparaca 1, film

VISOKO
19.25 19.30 20.05 20.30 20.45 20.50 21.15 22.00 22.05 23.00 Marketing blok Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti, informativni program Marketing blok Drugo poluvrijeme, sportski program Sportske legende, Markting blok Amor latino, serijski program, Aktuelnosti, r.
20.00 ISTRAGE AVIONSKIH... 20.30 ROCK CHART 23.20 SVI VOLE... 16.40 MONK

TV GORA@DE
19.00 21.00 21.30 22.00 Dnevnik Sportski pregled Ritam `ivota/r Sestrice, igrana serija 22.30 Muzi~ki program 23.00 Dnevnik/r

National G.
10.00 Oslobo|ene ~impanze 11.00 In`enjerske veze 12.00 Ulovljeni 13.00 Iza scene 14.00 In`enjerske veze 15.00 Opasni susreti 16.00 Raj za morske pse 17.00 Bijeg 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Istrage avionskih nesre}a 21.00 Povjerljivo 22.00 Bijeg 23.00 Istrage avionskih nesre}a 00.00 Povjerljivo

MTV Adria
14.30 Disaster Date 4 14.50 When I Was 17 15.10 Plain Jane International 16.00 Real World. Las Vegas 17.00 True Life 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography. Hip Hop 19.40 Just See MTV 20.00 Music Video Premiere 20.10 Just See MTV 20.30 Rock Chart 21.20 3 From 1 21.30 The Hard Time Of Rj Berger 22.00 Real World Las Vegas 22.50 Real World Las Vegas 23.30 Jersey Shore 4 00.30 Reno 911

FOXlife
12.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 13.15 Svi vole Rejmonda 13.40 Vil i Grejs 14.10 [tiklama do vrha 15.00 Sofi Parker 15.30 Kugar Taun 15.55 Kupid 16.45 Melisa i D`oi 17.40 Kako sam upoznao va{u majku 18.10 [apat duhova 19.05 Sofi Parker 19.30 Kugar Taun 20.00 [tiklama do vrha 20.55 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji 21.25 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji 22.00 [kola za parove 22.55 Kako sam upoznao va{u majku 23.20 Svi vole Rejmonda 23.50 Vil i Grejs 00.20 [apat duhova

FOXCRIME
11.40 12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 00.10 01.00 01.45 02.30 03.15 Bouns Pariski forenzi~ari Frikovi Nestali Put osvete Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere Monk Bouns Bjekstvo iz zatvora Policajci iz Detroita Put osvete Red i zakon.Zlo~ina~ke namjere Bouns Okru`en mrtvima Kasl Frikovi Policajci iz Detroita Bjekstvo iz zatvora Dojlova republika Dekster

TV USK
18.15 Duhovni svijet, vjerski program 18.40 Hello Kitty 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Time out, program za mlade 21.05 Sport 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija

HIT TV
18.30 19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 21.30 22.00 22.35 Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Tiana, serija ^udo `ivota Vrele gume Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija

20

Petak 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

UTORAK 25. 10. 2011.

15.05

@IVOTINJE U OPASNOSTI

10.00

SPRETNO-SRETNO

23.15

VOX POPULI

19.00

U ZMAJEVOM GNIJEZDU

12.20

HISTORIJA ODJEĆE

BHT1
07.00 09.10 09.15 09.40 10.00 10.15 10.30 11.00 11.30 12.00 12.15 12.45 13.15 14.15 14.25 14.30 14.55 15.05 15.30 16.30 17.00 17.30 18.00 18.45 19.00 19.35 20.00 21.00 22.00 22.30 23.15 Dobro jutro Be Ha Te bebe Galakti~ki fudbal ^udesni svijet, serija, 51/52 BHT vijesti Bio jednom jedan Dnevnik Franjevci u bosanskoj kulturi Pri~e iz starih gradova. Tuzla, Gorko-slatko,serija, 215/228, BHT vijesti Global, emisija BH gastro kutak Dimenzija vi{e BHT vijesti Odli~an, 5+, edukativna serija Galakti~ki fudbal Japanske pri~e @ivotinje u opasnosti Izgubljena ~ast, serija, 26/77 Hronika regija. Banja Luka Gorko-slatko, serija, 216/228 Dru{tvo znanja,dok.serija Sve u svemu, dnevni magazin Telefoni}i Dnevnik 1 Retrovizor, muzi~ki program Izgubljena ~ast, serija, 27/77 Crta, politi~ki magazin Dnevnik 2 Zdravlje u Evropi Me|unarodni festival animiranog filma - B. Luka 2011 23.35 Paranormalne aktivnosti, film

FTV
06.10 07.00 09.00 09.05 09.25 09.50 10.00 10.25 10.50 11.00 12.00 12.15 13.10 14.10 14.40 15.00 15.10 16.00 17.00 17.25 18.25 19.30 20.10 20.30 21.00 22.00 23.40 00.10 00.40 01.30 02.00 Gospo|a Barbara,serija Dobro jutro,jutarnji program Vijesti Poko, crtani film Super {pijunke, crtani film Tomica i prijatelji, crtani film Spretno-sretno, tv igra Hot Wheels, crtani film Harveytoons Sve }e biti dobro, serija, 41. Dnevnik 1 Larin izbor,serija, 31. epizoda Pod sretnom zvijezdom,igrana serija, 10. epizoda Rat za Dubrovnik. Prljavi rat, dokumentarna serija Piplinzi,crtana serija Vijesti Na{a mala klinika, serija Sve }e biti dobro, serija, 42. Federacija danas Greh njene majke, serija, 15. Larin izbor,serija, 32. epizoda Dnevnik 2 Loto,prijenos izvla~enja Fudbal,nogomet i jo{ pone{to, dokumentarni serijal Slomljena krila, serija, 62. Pakao,francuski igrani film Dnevnik 3 Ha{ki dnevnik Pod sretnom zvijezdom Dnevnik 3, r. Pregled programa za srijedu

OBN
07.40 Oggy i `ohari,crtani film 08.00 Ukleta Marijana (12), meski~ka telenovela 09.00 Gorki `ivot (12), turska serija 10.15 Stol za 4,kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 11.55 OBN Info,inf. program 12.15 Ludo srce (16),turska serija 13.15 Ljubav-vjera-nada,serija 14.15 Izgubljeni (12),turska serija 15.10 Na{a mala klinika, serija 16.10 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 17.10 Stol za 4,kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 18.50 OBN Info,informativni program 19.05 OBN Sport,sportski pregled 19.15 TV Doktor,medicinski magazin 20.00 Ljubav-vjera-nada (12),turska telenovela 21.00 Izgubljeni (12),turska serija 22.00 Dolina vukova (16),turska kriminalisti~ka serija 23.15 Vox populi 23.20 Nitro (16), igrani film 01.05 OBN Info,informativni program 01.25 OBN Sport,sportski pregled 01.30 Vox populi
13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sport magazin (r) 14.10 Mala Dorit, igrana serija, 4/8, r. 15.05 Mu}ke, humoristi~ki program, 42. Epz 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Hollywood akcijski heroji, revijalni program, r. 17.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Bo u pokretu, program za djecu 19.25 Medo Rupert, program za djecu 19.35 Mala princeza, program za djecu 20.00 Crna guja, igrana serija, 19/25 20.30 Hollywood fatalne `ene, revijalni program 21.00 @ivot i zdravlje, u`ivo 21.50 Tarih, dok. serijal,r 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Mala Dorit,serija 23.20 Avanture u arhitekturi, dok. program, 2/5 00.10 Harfa od trave, igrani film 01.50 Odjava programa

TV ALFA
08.00 09.30 09.55 10.00 10.25 11.20 11.30 11.35 12.00 13.00 14.05 15.05 16.00 17.00 17.15 18.15 18.55 19.00 19.55 20.05 21.05 22.00 00.00 00.30 Novo jutro,jutarnji program Ivan i Ivana,crtani film Top shop Voda `ivota, crtani film Amor latino,igrana serija (r) 26/120 Jukebox,muzi~ki program Vijesti Intervju/tema dana (r) Zakon ljubavi,igrana serija (r) Ukradeni `ivoti, igrana serija (r) CSI New York,krimi serija (r) Zakon ljubavi,igrana serija Ukradeni `ivoti, igrana serija Vijesti Predaj se srce, turska serija (r) Amor latino, igrana serija 27/120 Vijesti U zmajevom gnijezdu s Marjanom Mijajlovi}em, sportski talk show Vijesti Predaj se srce,turska serija Tajna slu`ba, igrana serija [panska primera liga. Sevilla F.C. - R.Racing C. Intervju/tema/ komentar dana Astrologija
Oscar-C 19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 Predaj se srce , serija 21.10 Tajna slu`ba, serija 22.00 [panjolska primera liga. Sevilla F.C. R.Racing C.

TV1
07.35 08.00 08.05 09.00 09.05 10.00 10.05 11.05 11.15 12.00 12.20 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 17.00 17.15 18.15 18.20 19.00 19.10 19.30 20.05 21.05 22.00 00.00 00.15 Voda `ivota, crtani film Vijesti Doba ljubavi, serija, ep. 17/24 Vijesti Zakon ljubavi,serija, 91. ep. Flash News Ukradeni `ivoti, serija, 83. ep. Biznis vijesti Superstars,dok.program, epizoda 62 Vijesti plus Historija odje}e, dokumentarni serijal, ep. 8/13 Flash Biznis-Sport Ivan i Ivana,crtani film (r) Voda `ivota, crtani film (r) Flash News CSI. New York,serija, 8. ep. (r) Flash News Zakon ljubavi,serija, 92. ep. Ukradeni `ivoti, serija, 84. ep. Vijesti plus Predaj se srce,serija, 41. ep. Biznis vijesti Kapital, biznis magazin (r) Najava Dnevnika Hello Kitty, crtani film Dnevnik TV1 Predaj se srce,serija, 42. ep. Tajna slu`ba,serija, ep. 1/12 [panska primera liga. Sevilla F.C. - R.Racing C. Pono}ne vijesti plus Iznad okeana,igrani film
CSI, serija, r. FIS SHOP Marketing DNEVNIK KISS Marketing Sportski pregled i vrijeme DNEVNIK HRT Marketing EXTRA PLUS, kontakt emisija Sa zemlje mira, reporta`a Dnevnik KISS, r. ]akula kroz `ivot

22.00
FILM, FTV

MRE@A
07.05 Ivan i Ivana, crtani film 07.35 Voda `ivota, crtani film 08.05 Doba ljubavi, serija, ep. 17/24 09.05 Zakon ljubavi, serija, 91. ep. (R) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 83. ep. (R) 14.05 CSI. New York, serija, 8. ep. (R) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 92. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 84. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 41. ep. (R) 20.05 Predaj se srce, serija, 42. ep. 21.05 Tajna slu`ba, serija, ep. 1/12 22.00 [panska primera liga: Sevilla F.C. R.Racing C.

Pakao
Tri sestre, Sofi, Selin i An potpuno su se udaljile nakon stra{nog doga|aja iz pro{losti kada im je majka ostala u invalidskim kolicima, a otac poslan u zatvor pod optu`bama za pedofiliju. Dvadesetak godina kasnije, sestre gotovo da i ne kontaktiraju... Uloge: Emanuel Ber, Karin Viard, Miki Manojlovi} Reditelj: Danis Tanovi}

23.35
FILM, BHT1

TV SA
06.30 Reprizni program 07.00 Sarajevsko jutro, inf.-revijalni program, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu (r) 10.02 Bo u pokretu, program za djecu 10.25 Medo Rupert, program za djecu 10.35 Mala princeza, program za djecu 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna guja, igrana serija, 18/25, r. 11.35 Avanture u arhitekturi, dok. program,

Paranormalne aktivnosti
Mladi par doseljava u naizgled tipi~nu ku}u u predgra|u. No, ubrzo ih po~ne uznemiravati prisustvo ne~eg {to bi moglo, ali i ne mora biti demonskog porijekla, ali je definitivno najaktivnije u toku no}i. Najvi{e opsjeda Keti... Uloge: Keti Federston, Micah Sloat Reditelj: Oren Peli

13.20 U prolazu, risto kubura, novinar i publicista, r. 13.50 Dragulj u kruni, serija 15.00 Vijesti - sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Zdravlje je lijek 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.10 Pingu, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Bolji `ivot, film 21.55 ^endon fabrika filmova, serija 22.30 Dnevnik 3 22.45 Festival mladog glumca “ Zaplet 03”, hronika 22.50 4. me|unarodni festival animiranog filma “ Banjaluka 2011.”, hronika 23.15 Smrtonosna ljepota, tajni `ivot snijega 00.10 Bolji `ivot, film

17.50 18.45 18.50 19.00 19.20 19.25 19.30 19.55 20.05 21.00 21.35 22.00

ZENICA
16.40 Za svaku bolest trava raste ,r. 16.30 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Zabavni program.Cris Angel 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.55 Obavje{tenja 20.00 Razglednica 21.00 TV izlog,mali oglasi 21.05 TV Liberty 21.30 Sponzoru{e 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas, repriza

KAKANJ
17.00 17.05 18.00 18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 21.45 21.00 22.00 22.45 23.00 23.30 Flash vijesti Amor Latino, serija TV Liberty Merjem, serija Denis napast Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Merjem, serija Marketing Puls Amor Latino, serija Marketing Vijesti TV Sahar Glas Amerike

HTV OSKAR C
11.00 Film 13.00 Klinika, serija 14.05 CSI.New York , serija 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.15 Predaj se srce, serija 18.15 Kviz 19.00 Dnevnik HTV

HEMA
09.00 Serijski program, r. 09.30 Ritam Srebrenice, hronika srebreni~ke regije, r. 10.00 Hema magazin, centralna inf. emisija, r. 11.00 Muzi~ki program + Promocija programa 15.00 Vijesti, inf. program

KISS
12.05 Dje~ja ve~er, zabavna emisija 16.00 Reporta`a KISS 17.00 Hrana i vino, emisija 17.30 Reporta`a

RTRS
12.00 Dnevnik 1 12.20 Istinite pri~e - `ivot u SAD-u, rat za bizone, r.

Dnevni avaz petak 21. oktobar/listopad 2011. 21

UTORAK 25. 10. 2011.

SATELITSKI TV PROGRAM
HRT1
12.00 12.11 12.13 12.15 12.30 13.20 14.05 14.20 14.50 15.35 16.05 16.25 17.00 17.10 17.45 18.30 19.30 19.56 20.10 21.05 21.40 22.15 23.00 23.20 23.23 23.25 23.35 01.40 Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Kad zavolim vrijeme stane telenovela Sve }e biti dobro, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Me|u nama Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela Znanstvena petica Znanstvene vijesti Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo 8. kat, talk show Od Lark Risea do Candleforda 2, serija Dnevnik Sport Sve u 7!, kviz To je Europa Faust Vran~i}, dokumentarna serija Otvoreno Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Ciklus europskog filma. Chiko, film [apta~ psima 5

HRT 2
10.00 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela 10.45 Prizma, magazin 11.30 Glas domovine 12.00 Fotografija u Hrvatskoj 12.20 Obrtnik i partner, emisija 12.50 Nema odustajanja, film 14.30 H2O Uz malo vode!, serija za mlade 14.55 Edgemont 3, serija za mlade 15.20 [kolski sat 15.55 Navrh jezika 16.05 Rupert, crtana serija 16.20 Mala TV 16.50 Po{tar Pet, crtani film 17.05 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Generacija Y. Ja sam... 19.05 Patak Frka, crtana serija 19.30 Gara`a 20.00 Jednom zauvijek, film 22.05 Bez traga 7, serija 23.00 @ica 2, serija 23.55 Zakon i red. Zlo~ina~ke nakane 4, serija 00.40 Retrovizor. Moja obitelj 9b, serija

Nova TV
07.40 Bumba, crtana serija 07.55 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show 09.15 Kad li{}e pada, serija 10.10 Ljubav i kazna, serija 11.10 Inspektor Rex, serija 12.10 IN magazin 13.00 Larin izbor , serija 14.00 Teresa , serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Navy CIS, serija 00.15 Ja, {pijun, film 02.00 Seinfeld, serija

RTS
10.05 Kvadratura kruga 10.30 Putopis. Francuska 11.05 Slagalica 11.30 Srbija na vezi 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme, stanje na putevima 12.30 Kad zazvoni 13.00 Trezor 14.00 Novi tabloid 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Porodi~no blago 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago 21.00 Novi tabloid 21.45 Beogradski d`ez festival 22.20 Ekskluzivno. Vikend u zamku princa Lobkovica 22.55 Dobro je, dobro je znati 23.35 Dnevnik 23.50 Evronet 00.20 20. vijek na ulicama Beograda

22.00

MULTIMILIONER

22.20

STAKLENA KUĆA

PINK BH
07.30 10.00 10.40 11.00 12.00 12.15 12.20 13.00 14.00 14.20 15.00 15.45 15.50 16.00 17.00 18.50 19.30 19.45 19.46 19.50 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 02.00 Udri mu{ki, jutarnji program Put oko svijeta, reality emisija Kupi.ba, emisija Zabranjena ljubav,serija Info top,info.program Biometerolo{ka prognoza City,zabavna emisija Brze pare,kviz Info top,info.program Grand hitovi, muzi~ki program Sestre,serija Kupi.ba Info top,inf.program More ljubavi,serija Trijumf ljubavi, serija ( 2 episode) Porodi~ni obra~un, kviz Info top, centralne vijesti Biometerolo{ka prognoza Za zdrav i lijep osmijeh Timmy Time, crtani film Naslije|e jedne dame,serija Hrabri ljudi,emisija Multimilioner, kviz Kraljica juga, serija Epski film, film Propovjednik,film

HAYAT TV
09.00 Bumba,crtani film, 26. I 27. epizoda 09.13 Mekanike u misiji, crtani film, 7. epizoda 09.40 Timmy,crtani film, 7. epizoda 09.50 Fifi,crtani film, 7. epizoda 10.00 Garfield,crtani film, 6. epizoda 10.15 Dragon ball Z,crtani film, 22. epizoda 10.35 Bakugan, crtani film, 85. epizoda 11.10 Winx,igrana serija, 7. epizoda 11.45 Vijesti 12.00 Kazali{te u ku}i, serija, 29. epizoda 13.00 Miljenica, igrana serija, 96. epizoda 14.00 Muzi~ki program 15.00 Top Shop 15.35 Bestseller 15.40 TV Shop DIBiH 16.00 Kad li{}e pada,serija, 117. epizoda 17.00 Staklena ku}a, serijski program, 32. epizoda 18.10 Sport centar 18.15 Nepobjedive banzuke,zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7,informativna emisija 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada,serija, 118. epizoda 21.00 Hayat production show,zabavno-muzi~ki program 22.00 ZMBT, profil 22.20 Staklena ku}a, igrana serija, 33. epizoda 23.20 10,5, II dio, igrani film 01.40 Astro Num Caffe, u`ivo
Ibri{imovi}: Ugursuz 14.30 Vijesti 14.35 Detektivske pri~e, igrana serija 15.20 Pod suncem St. Tropea, igrana serija 16.05 U svemiru. dok. program 22/26 16.35 Auto-shop magazin ( r ) 17.10 Preporu~ujemo... 17.15 Predaj se srce, turska igrana serija (r) 18.15 TV {kola,obrazovni program 18.40 Hello Kitty 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju, inf. program 20.45 Tragovi sudbina, inf.-dok. program 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, . serija 22,50CSI: Las Vegas, . serija 23.35 Zlo~in vuka, dok. program 1/5

20.10

SVE U 7

14.55

EDGEMONT

22.25

NAVY CIS

21.00

NOVI TABLOID

Eurosport
08.45 Konji~ke trke 09.15 Fudbal 10.15 Umetni~ko klizanje 11.00 Umjetni~ko klizanje, Velika Nagrada Skate America 12.00 Tenis, WTA Turnir Tokio 13.00 Tenis, WTA Turnir Peking 14.00 Tenis, WTA Turnir Moskva 15.00 Tenis 16.00 Tenis, Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 21.45 Snuker, Irska 23.00 Motorsportovi 23.15 Fia wtcc 23.45 Trka automobila, Svjetska Reno serija

Eurosport 2
10.00 Ameri~ki fudbal, Michigan Minesota 11.30 Stoni fudbal 12.00 Stoni fudbal 12.30 Fudbal, Eintracht Frankfurt Duisnbourg 14.00 Tenis, Grand Slam Turnir 15.00 Tenis, Grand Slam Turnir US Open 16.00 Crashed ice 17.00 Spidvej, Velika Nagrada Poljska 18.00 Ameri~ki fudbal 20.00 Umjetni~ko klizanje, Velika Nagrada Skate America 21.30 Svi sportovi 22.00 Tenis, Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul

Sportklub
10.00 Ruska liga, Dinamo - Rubin 11.30 Premier League, Arsenal - Stoke 13.15 Bayern TV, Hannover - Bayern 15.10 Pregled Premier League 16.30 Barca TV, Barcelona - Sevilla 18.15 Vijesti 18.45 Premier League News 19.00 Pregled belgijske lige 20.00 U`ivo: Euroleague 20.45 U`ivo: Euroleague, Unicaja - Zalgiris 22.30 Carling Cup, Aldershot Manchester United 00.15 Vijesti 00.30 Premier League News

Universal
08.20 Nash Bridges 09.20 Dijagnoza. Ubistvo 10.20 Ubistva u Midsomeru, serija 12.20 Nash Bridges 13.20 Teksa{ki rend`er 14.20 Dijagnoza. Ubistvo 15.20 Ubistva u Midsomeru, serija 17.20 Hitna slu`ba 18.20 Teksa{ki rend`er 19.20 Nash Bridges 20.20 Hitna slu`ba 21.20 Bolni~arka Betty, film 23.30 Baseball III, film 01.30 Teksa{ki rend`er

16.00 Iskre kulture, emisija, r. 17.00 Svjetlo istine, religijski program, r. 18.00 Vijesti, inf. program 19.00 Tv liberty, magazin Radija Slobodna Evropa 20.00 Reporta`a 21.00 Na{i razgovori, intervju 22.00 Hema magazin, centralna inf. emisija

19.30 Portal 19.40 Game zone 20.05 Predaj se srce, . serija 21.10 Igra, .serija 21.35 Igra, serija 22.35 @ivot paparaca 2, film

TV GORA@DE
17.00 19.00 20.00 20.30 Najava programa Dnevnik Reporta`a Balkandisc, muzi~ka emisija 22.00 Sestrice, serija 22.30 Muzi~ki program 23.00 Dnevnik/r

BN
14.05 Igrani film, Baskervilski pas 16.00 Dnevnik 1 16.20 Tv serija, Anali,r. 17.10 Doma}a serija, Pozori{te u ku}i 18.00 Danas u Srpskoj 18.25 Marketing 18.30 Monitoring 19.00 Sport fles 19.30 Dnevnik 2 20.05 Marketing 20.10 Doma}a serija : Pozori{te u ku}i 20.55 Marketing 21.00 Crno na bijelo 21.50 Tv dokument 22.30 Dnevnik 3 23.00 Tv serija : Anali 23.50 Igrani film: Optu`ujem

VISOKO
18.00 18.45 19.25 19.30 20.10 20.30 20.45 21.15 21.20 22.20 22.25 22.50 23.10 Sportske legende, Drugo poluvrijeme Marketing blok Dnevnik FTV Sje}anja Aktulenosti, informativni program Pri~e, dokumentarni program Marketing blok Amor latino, serijski program Marketing blok TV liberty, info. Program Aktuelnosti, r. TV strane

21.00

REKONSTRUKCIJA...

17.00

RANDAY...

16.45

[KOLA...

20.50

RED I ZAKON

National G.
10.00 Raj za morske pse 11.00 In`enjerske veze 12.00 Ulovljeni 13.00 Istrage avionskih nesre}a 14.00 Megatvornice 15.00 Opasni susreti 16.00 Kad se `ivotinje lo{e pona{aju 17.00 Bijeg 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Poznati svemir 21.00 Rekonstrukcija Titanika 22.00 Bijeg 23.00 Poznati svemir 00.00 Rekonstrukcija Titanika

MTV Adria
12.20 13.00 14.00 14.30 14.50 15.30 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 19.50 20.50 21.20 21.30 22.00 22.20 22.40 23.10 00.00 Just See MTV Rock Chart Brand New Disaster Date 4 When I Was 17 Ema 2011 Content Made Daily Randay Jackson Abdc 3 From 1 Brand New Jukebox Videography. Domachica Just See MTV MTV Express Hip Hop Chart 3 From 1 The Family Crews Blue Mountain State 2 Chapelle Show Reno 911 South Park Domaca Zada}a

FOXlife
12.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 13.15 Svi vole Rejmonda 13.40 Vil i Grejs 14.10 [tiklama do vrha 15.00 Sofi Parker 15.30 Kugar Taun 15.55 Kupid 16.45 [kola za parove 17.40 Kako sam upoznao va{u majku 18.10 [apat duhova 19.05 Sofi Parker 19.30 Kugar Taun 20.00 [tiklama do vrha 20.55 Seks i grad 22.00 O~ajne ku}anice 22.55 Kako sam upoznao va{u majku 23.20 Svi vole Rejmonda 23.50 Vil i Grejs 00.20 [apat duhova 01.10 Seks i grad 02.10 Kupid

FOXCRIME
11.40 12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 00.10 01.00 01.45 02.30 03.15 Bouns Pariski forenzi~ari Frikovi Nestali Put osvete Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere Monk Bouns Bjekstvo iz zatvora Policajci iz Detroita Put osvete Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere Bouns Kraljevi bjekstva Kasl Frikovi Policajciiz Detroita Bjekstvo iz zatvora Okru`en mrtvima Dekster

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Taina, serija Utorkom u`ivo, muzi~ka emisija 22.00 Objektiv II 22.35 Ja sam tvoja sudbina, serija

TV OSM
17.15 Predaj se srce, serija 18.30 Dan, inf. emisija 19.10 SMS oglasi

TV USK
13.30 Istina , inf. dok program ( r ) 14.00 ^itaj BiH: doma}a lektira: Ned`ad

22

Petak 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

SRIJEDA 26. 10. 2011.

10.55

PRI^E IZ STARIH GRADOVA

13.05

POD SRETNOM ZVIJEZDOM

19.15

FE\A PRESENTS

19.10

U^ESNIK I SVJEDOK

20.05

PREDAJ SE SRCE

BHT1
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 11/22 09.35 @ivotinje u opasnosti, obrazovna serija, 3/6 10.00 BHT vijesti BHT arhiv ... 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Selo u planini, dokumentarni program 10.55 Pri~e iz starih gradova. Zvornik 11.30 Gorko-slatko, igrana serija, 216/228, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin, r. 13.15 Zdravlje u Evropi. U ime ljubavi, strana dokumentarna serija, 6/12, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 12/22 15.00 Robot Robi,animirana serija, 2/52 15.15 Tea i Gea, dokumentarni film 15.30 Izgubljena ~ast,igrana serija, 27/77, r. 16.30 Hronika regija. Hercegovina 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 217/228 17.30 Euroimpuls,magazin 18.00 Sve u svemu,dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, animirana serija, 14/28 19.00 Dnevnik 1 19.35 Retrovizor,muzi~ki program 20.00 Izgubljena ~ast,igrana serija, 28/77 21.00 Nerije{en slu~aj,emisija o kriminalu 22.00 Dnevnik 2 22.30 @ivot & ostalo. [ta sad, dokumentarni film 23.00 Me|unarodni festival animiranog filma - Banja Luka 2011,hronika 23.20 2.22,kanadski igrani film 01.05 Sve u svemu,dnevni magazin, r. 01.50 Pregled programa za ~etvrtak

FTV
06.10 Gospo|a Barbara,igrana serija 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program. 09.05 Poko, crtani film 09.25 Super {pijunke, crtani film 09.50 Tomica i prijatelji, crtani film 10.00 Spretno-sretno, tv igra 10.25 Hot Wheels, crtani film 10.50 Harveytoons 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 42. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.10 Larin izbor,igrana serija, 32. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 11. epizoda 13.55 Pregled LP u nogometu 15.05 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 43. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Greh njene majke, igrana serija, 16. epizoda 18.25 Larin izbor,igrana serija, 33. epizoda Finansijske novosti 19.10 Superloto, direktno izvla~enje 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI. Miami, igrana serija, 2. epizoda 21.10 Slomljena krila, igrana serija, 63. epizoda 22.10 [etnja sa dinosaurima, dokumentarni program, 5. dio 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.10 Sestra Jackie, igrana serija, 5. epizoda 23.40 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 6. epizoda 00.30 Dnevnik 3, r. 01.00 Pregled programa za ~etvrtak

OBN
07.40 Oggy i `ohari,crtani film 08.00 Ukleta Marijana (12),meski~ka telenovela 09.00 Gorki `ivot (12),turska serija 10.15 Stol za 4,kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16),turska serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Ludo srce (16),turska serija 13.15 Ljubav-vjera-nada,turska serija 14.15 Izgubljeni (12),turska serija 15.10 Na{a mala klinika,humoristi~na serija 16.10 Ukleta Marijana (12),meksi~ka telenovela 17.10 Stol za 4,kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Fe|a Presents,muzi~ki program 20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska telenovela 21.00 Izgubljeni (12),turska serija 22.00 Dolina vukova (16), turska kriminalisti~ka serija 23.15 Vox populi 23.20 Ispovijedi opasnog uma (16),igrani film 01.05 OBN Info,informativni program 01.25 OBN Sport,sportski pregled

TV ALFA
08.00 Novo jutro,jutarnji program 09.30 Vjen~anje gospo|e Fox, crtani film 09.55 Top shop 10.00 Ogrta~ od 1.000 boja, crtani film 10.25 Amor latino,igrana serija (r) 27/120 11.20 Jukebox, muzi~ki program 11.30 Vijesti 11.35 Intervju/tema dana (r) 12.00 Zakon ljubavi,igrana serija (r) 13.00 Ukradeni `ivoti,igrana serija (r) 14.05 Tajna slu`ba, igrana serija 15.05 Zakon ljubavi,igrana serija 16.00 Ukradeni `ivoti,igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Predaj se srce, turska serija (r) 18.15 Amor latino,igrana serija 28/120 18.55 Vijesti 19.10 U~esnik i svjedok, dokumentarni serijal autora M. Filipovi}a (r) 7/11 19.55 Vijesti 20.05 Predaj se srce, turska serija 21.05 Tajna slu`ba, igrana serija 22.00 [panska primera liga. Real Madrid Villarreal C.F 00.00 Caffe Azra,zabavni program 00.30 Astrologija

TV1
07.05 Vjen~anje gospo|e Fox,crtani film 07.35 Ogrta~ od 1.000 boja, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Doba ljubavi,igrana serija, ep. 18/24 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi,igrana serija, 92. ep. (r) 10.00 Flash News 10.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 84. ep. (r) 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars, dokumentarni program, epizoda 63 12.00 Vijesti plus 12.20 Odlazak u svemir, dokumentarni serijal, ep. 8/14 13.00 Flash Biznis-Sport 13.05 Vjen~anje gospo|e Fox,crtani film (r) 13.30 Ogrta~ od 1.000 boja,crtani film (r) 14.00 Flash News 14.05 Tajna slu`ba,igrana serija, ep. 1/12 (r) 15.00 Flash News 15.05 Zakon ljubavi,igrana serija, 93. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 85. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, igrana serija, 42. ep. (r) 18.15 Biznis vijesti 18.20 TV1 ordinacija, emisija o zdravstvu (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.30 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, igrana serija, 43. ep. 21.05 Tajna slu`ba,igrana serija, ep. 2/12 22.00 [panska primera liga. Real Madrid Villarreal C.F. 00.00 Pono}ne vijesti plus 00.15 Oni `ive (D`on Karpenter),igrani film

23.00
FILM, PINK BH

MRE@A
09.05 Zakon ljubavi, serija, 92. ep. (R) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 84. ep. (R) 14.05 Tajna slu`ba, serija, ep. 1/12 15.05 Zakon ljubavi, serija, 93. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 85. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 42. ep. (R) 20.05 Predaj se srce, serija, 43. ep. 21.05 Tajna slu`ba, serija, ep. 2/12 22.00 [panska primera liga. Real Madrid Villarreal C.F.

Djevojka iz susjedstva
I dok se njegove popularnije kolege ludo zabavljaju slave}i posljednju godinu u srednjoj {koli, odlika{ Metju Kidman svemu pristupa krajnje ozbiljno i odgovorno na zadovoljstvo svoje ponosne majke i oca. Uz izvrsne ocjene i presti`ni univerzitet na koji je upravo primljen, cilj mu je postati uspje{ni politi~ar. Uloge: Emil Hir{, Eli{a Kutbert, Timoti Olifant Reditelj: Luk Grinfild

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, inf.-revijalni program, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu (r) 10.02 Bo u pokretu, program za djecu 10.25 Medo Rupert, program za djecu 10.35 Mala princeza, program za djecu 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna guja, igrana serija, 19/25 (r) 11.35 Avanture u arhitekturi, dok. program, 2/4 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 @ivot i zdravlje (r) 14.10 Rekvijem za jedan san, igrani film (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Mala Dorit, igrana

23.20
FILM, HAYAT TV

serija, 5/8 (r) 17.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Bo u pokretu, program za djecu 19.25 Medo Rupert, program za djecu 19.35 Mala princeza, program za djecu 20.00 Crna guja, igrana serija, 20/25 20.30 Hollywood akcijski heroji, revijalni program 21.00 Javni agent 033, revijalni program 21.30 Sevdah, muzi~ki program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Mala Dorit, igrana serija, 6/8 23.20 Avanture u arhitekturi, dok. program, 3/5

16.00 16.30 17.05 18.00 19.15 19.30 20.10 21.10 21.50 22.30 22.45

23.05

Reporta`a Srpska danas Larin izbor, serija Dragulj u kruni, serija Pingu, crtana serija Dnevnik 2 Turne?a, film o filmu Art ma{ina, emisija iz kulture Statisti, serija Dnevnik 3 4. me|unarodni festival animiranog filma “ Banjaluka 2011.”, hronika Filmovi Lika Besona, atlantis

18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 21.05 21.30 22.30 23.00

program.Cris Angel Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Sredinom TV izlog,mali oglasi Zdrava TV Sponzoru{e, serija Obavje{tenja Zenica danas, r.

KISS
10.55 Adventure Rakela, putopisna rep., r. 12.00 Rubala shox 15.10 ^ovjek i zdravstvena kultura, r. 16.10 Hrana i vino, emisija 16.40 OTOK,serija 17.40 Ekstra plus (R) 18.50 Marketing 19.00 DNEVNIK KISS 19.20 Marketing 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 DNEVNIK HRT 19.55 Marketing 20.05 @ivot pi{e pri~e, dok emisija, r. 20.35 Criss Angel Mindfreak, serijaa 22.00 Dnevnik KISS, r. 22.20 Pressica, talk show

18.00 18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.50 21.00 21.30 22.00 22.45 23.00 23.30

serija IC sport Merjem, serija Denis napast Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Merjem, serija Marketing Auto Shop Magazin Klik Amor Latino, serija Marketing Vijesti TV Sahar Glas Amerike

HEMA
11.00 Muzi~ki program + Promocija programa 15.00 Vijesti, inf. program 16.00 Na{i razgovori, r. 17.00 Reporta`a,r. 18.00 Vijesti, inf. program 19.00 Serijski program 20.00 Desetka, emisija 21.00 Izaberi zdravlje, emisija 22.00 Hema magazin, centralna inf. emisija

HTV OSKAR C
16.00 17.15 18.15 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 Ukradeni `ivoti Predaj se srce Kviz Dnevnik HTV Oscar-C Reemitiranje dnevnika HRT-a Predaj se srce , serija Tajna slu`ba [panjolska primera liga. Real Madrid - Villarreal C.F.

Iznad i jo{ vi{e
Istinita pri~a o Atlantik Feri operaciji u Drugom Svjetskom Ratu koja je imala za zadatak da prevozi avione iz Sjeverne Amerike u Evropu. Uloge: Ri~ard E. Grant, Lajen Balaban Reditelj: Sturla Gunarson

RTRS
11.05 Dila?la i d`uli?us, crtana serija 11.30 Kralj dinosaurusa, crtana serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 Ah, ta planeta r 12.45 Kratki studentski filmovi, r. 13.20 Rezovi, serija 13.50 Dragulj u kruni, serija 15.00 Vi?esti - sa tuma~em gestovnog ?ezika 15.10 U fokusu

IGMAN
16.00 Auto Shop magazin emisija o automobilizmu 16.30 Mali kuhari dje~iji program 16.40 Crtani film, dje~iji program 16.50 Djeca u~e ilahije, dje~iji program 17.00 Islamske teme . Blagodati, vjerski program

ZENICA
17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Zabavni

KAKANJ
16.00 Anastazija, mini serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor Latino,

Dnevni avaz petak 21. oktobar/listopad 2011. 23

SRIJEDA 26. 10. 2011.

SATELITSKI TV PROGRAM
HRT1
12.00 12.11 12.13 12.15 12.30 13.20 14.05 14.20 Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Kad zavolim, vrijeme stane telenovela Sve }e biti dobro, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Ekumena, religijski kontakt program Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela Alpe Dunav Jadran HAZU Portreti Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo 8. kat, talk show Od Lark Risea do Candleforda 2, serija LOTO 7/39 Dnevnik Sport Stipe u gostima 4, TV serija Misija. Zajedno Paralele Otvoreno Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Drugi format [apta~ psima 5 Bez traga 7, serija

HRT 2
09.30 ^etvero protiv Z, serija za djecu 10.00 Prijenosi iz Sabora 13.50 Briljanteen 14.30 H2O Uz malo vode!, serija za mlade 14.55 Edgemont 3, serija za mlade 15.20 [kolski sat 15.50 Izazovi 16.05 Rupert, crtana serija 16.20 Mala TV TV vrti} Krti} prikazuje Crtani film EBU drama za djecu 16.50 Po{tar Pet, crtani film 17.05 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevni 18.20 @upanijska panorama 18.35 4 zida 19.05 Patak Frka, crtana serija 19.30 Glazba, glazba... {ansone 19.55 Ve~eras 20.00 Gavin i Stacy 1, serija 20.35 Terminator, film 22.20 Bez traga 7, serija 23.10 @ica 2, serija 00.05 Retrovizor. Zakon i red. Zlo~ina~ke nakane 4, serija 00.50 Retrovizor. Moja obitelj 9b, serija

Nova TV
07.40 Bumba, crtana serija 07.55 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show 09.15 Kad li{}e pada, serija 10.10 Ljubav i kazna, serija 11.10 Inspektor Rex, serija 12.10 IN magazin 13.00 Larin izbor, serija 14.00 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Staklena ku}a 2, film 00.20 Navy CIS, serija 02.10 Seinfeld, serija

RTS
10.05 Trag 10.35 Stranac u Srbiji 11.10 Slagalica 11.30 Srbija na vezi 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme i stanje na putevima 12.30 Sexperti 13.00 Trezor 14.00 Medijska mre`a srpske dijaspore 14.30 Poster Vasilije Radoj~i} 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Porodi~no blago 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko info 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago 21.05 Stranac u Srbiji 21.30 Koncert Plavog orkestra 22.50 Dunav zauvijek 23.15 Beokult 23.50 Dnevnik 00.10 Evronet 00.15 U svijetu

21.00

BRA^NI SUDIJA

21.00

@ENE S BROJA 13

14.50 15.35 16.05 16.25 17.00 17.10 17.45 18.20 19.15 19.30 19.56 20.10 20.50 21.45 22.15 23.00 23.20 23.23 23.25 23.30 00.20 01.10

PINK BH
07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba 11.00 Zabranjena ljubav, serija 12.00 Info top,info.program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavna emisija 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info.program 14.10 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, inf.program 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija ( 2 epizode) 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.30 Info top, centralne vijesti 19.45 Biometerolo{ka prognoza 19.46 Za zdrav i lijep osmijeh 19.50 Timmy time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Bra~ni sudija,zabavna emisija 22.15 Kraljica juga, serija 23.00 Djevojka iz susjedstva,film 01.00 Probu|ena srca,film

HAYAT TV
09.00 Bumba,crtani film, 28 i 29. epizoda 09.13 Mekanike u misiji, crtani film, 8. epizoda 09.40 Timmy, crtani film, 8. epizoda 09.50 Fifi, crtani film, 8. epizoda 10.00 Garfield, crtani film, 7. epizoda 10.15 Dragon ball Z, crtani film, 23. epizoda 10.35 Bakugan,crtani film, 86. epizoda 11.10 Winx, igrana serija, 8. epizoda 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 12.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 30. epizoda 13.00 Miljenica, igrana serija, 97. epizoda 14.00 Hayat production show,zabavno-muzi~ki program 14.50 Bioclinica 15.00 Top Shop 15.15 Vitafon 15.40 TV Shop DIBiH 16.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 118. epizoda 17.00 Staklena ku}a, serijski program, 33. epizoda 18.10 Sport centar 18.15 Nepobjedive banzuke,zabavno-sportski tv show 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.30 Sport 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 119. epizoda 21.00 @ene s broja 13, igrana serija 22.00 ZMBT, profil 22.15 Sport centar 22.20 Staklena ku}a, igrana serija, 34. epizoda 23.20 Iznad i jo{ vi{e, I dio, igrani film 01.40 Astro Num Caffe,u`ivo

17.45

8. KAT

20.00

GAVIN I STACY

18.05

KAD LI[]E...

21.30

KONCERT

Eurosport
08.45 Trka automobila, Svjetska Reno serija 09.15 Fia wtcc 09.45 Fudbal 10.45 Tenis, Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 12.15 Snuker, Irska 14.00 Tenis, Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 16.00 Tenis, Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 21.50 Svi sportovi 21.55 Konji~ki skokovi, S.KUP Helsinki 22.55 Konji~ki skokovi 23.00 Golf 23.35 Svi sportovi 23.50 Jedrili~arstvo

Eurosport 2
08.45 Fudbal, Dortmund - FC Koln 10.00 Ameri~ki fudbal 11.30 Stoni fudbal 12.30 Fudbal, Bajer Leverkuzen - [alke 04 14.00 Snuker, Irska 15.30 Fudbal 16.00 Crashed ice, Serije Minhen 17.00 Fudbal, Al Sadd Suwon Samsung Bluewings 19.00 Fudbal 19.30 Vijesti 19.45 Motorsportovi 20.00 Wwe 20.30 Wwe 21.30 Boks, WBA Svjetska Titula Njema~ka 23.00 Tenis, Sony Ericsson WTA Tour [ampionat

Sportklub
11.30 Pregled ruske lige 12.00 Pregled championship 12.30 Pregled holandske lige 13.30 Euroleague, Unicaja - Zalgiris 15.00 Pregled portugalske lige 15.30 Fudbal mondijal magazin 16.00 Pregled Premier League 17.00 U`ivo: KHL, Vityaz Salavat 19.00 U`ivo: Euroleague, Zagreb Panathinaikos 20.45 U`ivo: Carling Cup, Stoke Liverpool 22.45 Euroleague, Caja Laboral - Cantu 00.15 Vijesti

Universal
08.20 Nash Bridges 09.20 Dijagnoza. Ubistvo 10.20 Ubistva u Midsomeru 12.20 Nash Bridges 13.20 Teksa{ki rend`er 14.20 Dijagnoza. Ubistvo 15.20 Ubistva u Midsomeru 17.20 Hitna slu`ba 18.20 Teksa{ki rend`er 19.20 Nash Bridges 20.20 Hitna slu`ba 21.20 Porodica policajaca, serija 22.20 Hawaii Five 23.20 Hawaii Five 00.20 Policijski novaci 01.20 Policijski novaci

17.30 D`amije, vjerski program 17.45 Divine bitesedukativni program 17.52 Ezan za Ak{am namaz 18.00 Lokalni info 18.30 U~enje Kur*ana, vjerski program 19.00 Zvrk 10.emisija, dje~iji program 19.17 Ezan za Jaciju namaz 19.30 Islam Channel Nasheed Time, ilahije na engleskom jeziku 20.00 Allah Artistry. Ledeni svijet, dokumentarni program 21.00 The final legacy, igrana serija 18.epizoda 21.45 Ilahije i kaside 22.00 Lokalni info 22.30 Islamske teme. Blagodati, vjerski program 23.00 Muzi~ki programsevdalinke

20.55 Marketing 20.55 Stav I kontrastav 22.30 Dnevnik 3 22.55 Marketing 23.00 Tv serija : Anali 23.50 Ljubav u troje,film

TV GORA@DE
17.00 19.00 20.30 21.00 22.00 Najava programa Dnevnik Na{a realnost Liberty TV Sestrice, igrana serija 22.30 Muzi~ki program

21.20 Amor latino, serijski program 22.00 Marketing blok 22.05 Autovizija, 22.30 Muzi~ki program 23.00 Aktuelnosti, inf. program, r.

TV USK
17.15 Predaj se srce 18.10 To{e Proeski: Pet godina Balkana, dok. program 3/8 18.40 Hello Kitty 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Poduzetnik 20.45 Kultura, program iz kulture 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, turska igrana serija 22.50 TV liberti, informativni program 23.25 Reporta`e sa zemlje mira: Prijatelju `ivotinja budi budan

TV OSM
16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.15 Predaj se srce, serija 18.30 Dan, inf. emisija 19.10 SMS oglasi 19.30 Portal 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 Igra, serija 21.35 Igra, serija 22.35 Blago Damaska 1, i film 00.30 Astro show

14.00

MEGATVORNICE

22.50

MY LIFE...

16.48

O^AJNE...

19.10

POLICAJCI...

National G.
10.00 Kad se `ivotinje lo{e pona{aju 11.00 In`enjerske veze 12.00 Ulovljeni 13.00 Poznati svemir 14.00 Megatvornice 15.00 Opasni susreti 16.00 Tamna strana ~impanzi 17.00 Bijeg 18.00 [apta~ psima 19.00 Riblji ratnik 20.00 Lov na gadnog snjegovi}a 21.00 Nadnaravno 22.00 Bijeg 23.00 Lov na gadnog snjegovi}a 00.00 Nadnaravno

MTV Adria
12.00 12.20 13.10 14.00 14.30 14.50 15.10 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.10 22.10 22.50 23.10 23.40 00.00 3 From 1 Just See MTV Hip Hop Chart Brand New Disaster Date 4 When I Was 17 Plain Jane International Real World. Las Vegas True Life 3 From 1 Brand New Jukebox Videography. Rock Riff Just See MTV MTV Express Top 20 Paris Hilton's British Best Friend My Life As Liz 2 Awkward Chapelle Show #Alternative Nation

FOXlife
12.20 Svita 12.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 13.15 Svi vole Rejmonda 13.40 Vil i Grejs 14.10 [tiklama do vrha 15.00 Sofi Parker 15.30 Kugar Taun 15.55 Kupid 16.48 O~ajne ku}anice 17.40 Kako sam upoznao va{u majku 18.10 [apat duhova 19.05 Sofi Parker 19.30 Kugar Taun 20.00 [tiklama do vrha 20.55 Seks i grad 22.00 Privatna praksa 22.25 Sestra D`eki 22.55 Kako sam upoznao va{u majku 23.20 Svi vole Rejmonda 23.50 Vil i Grejs 00.20 [apat duhova 01.10 Seks i grad

FOXCRIME
12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 00.10 01.00 01.45 02.30 03.15 Pariski forenzi~ari Frikovi Nestali Put osvete Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere Monk Bouns Bjekstvo iz zatvora Policajci iz Detroita Put osvete Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere Bouns Detektiv na Floridi Kasl Frikovi Policajci iz Detroita Bjekstvo iz zatvora Kraljevi bjekstva Dekster

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.35 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Taina, serija Otvoreni studio Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

BN
16.20 Tv serija : Anali - r 17.10 Doma}a serija : Pozori{te u ku}i 18.00 Danas u Srpskoj 18.25 Marketing 18.30 Monitoring 19.00 Sport fles 19.30 Dnevnik 2 20.05 Marketing 20.10 Doma}a serija : Pozori{te u ku}i

VISOKO
17.05 Amor latinoi, r. 17.45 TV liberty, info program, r. 18.20 Pri~e, r. 19.25 Marketing blok 19.30 Dnevnik FTV 20.10 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti, inf. program 20.45 Svijet uspje{nih, emisija o biznisu 21.15 Marketing blok

24

Petak 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

ČETVRTAK 27. 10. 2011.

19.00

DNEVNIK 1

21.10

SLOMLJENA KRILA

16.10

UKLETA MARIJANA

08.00

NOVO JUTRO

18.20

SUPERSTARS

BHT1
07.00 09.15 09.40 10.00 10.15 10.30 10.55 11.30 12.00 12.15 12.45 13.15 14.15 14.30 15.00 15.05 15.30 16.30 17.00 17.30 18.00 18.45 19.00 19.35 20.00 21.00 22.00 22.30 00.15 Dobro jutro Galakti~ki fudbal Robot Robi,animirana serija BHT vijesti Bio jednom jedan Dnevnik Stari zanati. Kujund`ije Pri~e iz starih gradova Gorko-slatko,igrana serija BHT vijesti Dru{tvo znanja,dok. serija, r. BH gastro kutak Nerije{en slu~aj BHT vijesti Euroimpuls,magazin, r. Odli~an5+, edukativna serija Galakti~ki fudbal Izgubljena ~ast,igrana serija Hronika regija. Centralna Bosna Gorko-slatko,igrana serija Putevi zdravlja,magazin Sve u svemu,dnevni magazin Telefoni}i,animirana serija Dnevnik 1 Retrovizor,muzi~ki program Izgubljena ~ast,igrana serija Tre}a strana,infor. program Dnevnik 2 Ivo Andri} - 50 godina od dodjele Nobelove nagrade Omer-pa{a Latas,snimak predstave Me|unarodni festival animiranog filma - Banja Luka

FTV
12.00 12.15 13.10 14.00 14.30 15.00 15.10 16.00 17.00 17.25 18.25 19.30 20.10 21.10 22.10 22.40 23.40 23.55 00.20 00.45 01.05 01.25 01.50 01.55 02.25 02.55 03.25 04.15 Dnevnik 1 Larin izbor,igrana serija Pod sretnom zvijezdom Zelena panorama Sedmica,magazin iz kulture Vijesti Na{a mala klinika, serija Sve }e biti dobro, igrana serija Federacija danas Greh njene majke,serija Larin izbor,serija, 34. epizoda Dnevnik 2 Odgovorite ljudima Slomljena krila, igrana serija Dnevnik 3 Dokumentarni ~etvrtak. Ulica grafita,dok.program Danas u Parlamentu 10 godina Instrumentalitet. [argija i violina [ta zna omnladina o gay populaciji Kutak za sporni trenutak Politi~ka ubistva. Bla` Kraljevi} [ta zna omnladina o dr`avi Dobre du{e Slatki dan UKW doga|aj. Melisina pri~a,Za kim zvono zvoni Vodeni~ari ^ovjek i vrijeme. Zec Instrumentalitet. Gusle

OBN
07.40 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 09.00 Gorki `ivot (12), turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Ludo srce (16), turska serija 13.15 Ljubav-vjera-nada,serija 14.15 Izgubljeni (12), turska serija 15.10 Na{a mala klinika,serija 16.10 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 18.50 OBN Info, infor.program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Fe|a Presents, muzi~ki program 20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska telenovela 21.00 Izgubljeni (12), turska serija 22.00 Dolina vukova (16), turska kriminalisti~ka serija 23.15 Vox populi 23.20 Napad morskog psa 3 (16), igrani film 01.05 OBN Info, informativni program 01.25 OBN Sport, sportski pregled
15.15 BBC dok. program 16.05 Vijesti TVSA 16.05 Hollywood akcijski heroji, revijalni program (r) 17.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Bo u pokretu, program za djecu 19.25 Medo Rupert, program za djecu 19.35 Mala princeza, program za djecu 20.00 Crna guja, igrana serija, 21/25 20.30 Hollywood fatalne `ene, revijalni program 21.00 Sarajevdisanje, dok. program 21.30 Ve~ernje vijesti 22.00 Pusti muziku, revijalno-muzi~ki program 22.45 Mala Dorit, igrana serija, 7/8 23.35 Avanture u arhitekturi, dok. program, 4/5 00.20 Kanjon pusto{i, igrani film

TV ALFA
08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.30 Majka Holi, crtani film 09.55 Top shop 10.00 Medvje|a ko`a, crtani film 10.25 Amor latino, igrana serija (r) 28/120 11.20 Jukebox, muzi~ki program 11.30 Vijesti 11.35 Intervju/tema dana (r) 12.00 Zakon ljubavi, igrana serija (r) 13.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija (r) 14.05 Tajna slu`ba, igrana serija 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Predaj se srce, turska serija (r) 18.15 Amor latino, igrana serija 29/120 18.55 Vijesti 19.10 Express klub 19.55 Vijesti 20.05 Predaj se srce, turska serija 21.15 Gljiva Show, zabavno-muzi~ki program, nova sezona 22.35 Zakon pustinje 3, igrani film 00.30 Astrologija
19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-A 20.05 Predaj se srce , serija 21.00 Tajna slu`ba, serija 22.40 Zakon pustinje 3, film

TV1
08.00 08.05 09.00 09.05 10.00 10.05 11.05 11.15 12.00 12.20 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 17.00 17.15 18.15 18.20 19.00 19.10 19.30 20.05 21.05 22.00 22.40 00.15 00.30 Vijesti Doba ljubavi, igrana serija Vijesti Zakon ljubavi, igrana serija Flash News Ukradeni `ivoti, igrana serija Biznis vijesti Superstars, dokumentarni program, epizoda 64 Vijesti plus Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. serijal, ep. 8/14 Flash Biznis-Sport Majka Holi, crtani film (r) Medvje|a ko`a, crtani film (r) Flash News Tajna slu`ba, igrana serija Flash News Zakon ljubavi, igrana serija Ukradeni `ivoti, igrana serija Vijesti plus Predaj se srce, igrana serija Biznis vijesti Superstars, dokumentarni program, ep. 65 Najava Dnevnika Hello Kitty, crtani film Dnevnik TV1 Predaj se srce, igrana serija Tajna slu`ba, igrana serija Dnevnik u 22 Zakon pustinje 3, igrani film Pono}ne vijesti plus Dajs je zakon!, igrani film

22.35
FILM, TV ALFA-Mreža

MRE@A
09.05 Zakon ljubavi, serija, 93. ep. (R) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 85. ep. (R) 14.05 Tajna slu`ba, serija, ep. 2/12 15.05 Zakon ljubavi, serija, 94. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 86. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 43. ep. (R) 20.05 Predaj se srce, serija, 44. ep. 21.05 Tajna slu`ba, serija, ep. 3/12 22.40 Zakon pustinje 3, film

Zakon pustinje 3
Biv{i agent CIA Tom je anga`ovan od strane lijepe Kristine da spasi njenog sina koga je oteo njen mu` i odveo kod dede u Maroko. Vispreni Tom, uz pomo} svojih biv{ih prijatelja iz CIA-e, pravi plan kako da oslobodi dje~aka, koji je u stvari samo pion u igri izdaje... Uloge:Rud`er Hauer, Karol Alt, Omar [arif Reditelj: Du}io Tesari

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, inf.-revijalni program, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu (r) 10.02 Bo u pokretu, program za djecu 10.15 Medo Rupert, program za djecu 10.35 Mala princeza, program za djecu 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna guja, igrana serija, 20/25 (r) 11.35 Avanture u arhitekturi, dok. program, 3/5 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Javni agent 033, revijalni program 13.45 Sevdah, muzi~ki program (r) 14.20 Mala Dorit, igrana serija, 6/8 (r)

23.20
FILM, OBN

Napad morskog psa 3
Kada dva nau~nika na Meksi~kojobali slu~ajno prona|u ogroman zub morskog psa, njihova najve}a no}na mora }e se pretvoriti u stvarnost. Naime, radise oostacima 24-miliona stare ma{ine za ubijanje, koja se upravo odlu~ila vratiti. Uloge: D`on Barouman, D`eni Mek{ejn, Rajan Kutrona Reditelj: Dejvid Vort

12.00 Dnevnik 1 12.20 Nekad bilo r 13.15 Vez, emisija narodne muzike 13.50 Dragulj u kruni, serija 15.00 Vijesti - sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Budimo ljudi 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.15 Pingu, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.10 Avganistan, ruski dokumentarni film 21.40 Mjesto zlo~ina 9, serija 22.30 Dnevnik 3 22.45 Merlinove avanture, serija 23.35 4. me|unarodni festival animiranog filma “ Banjaluka 2011.”, hronika 23.55 ^ovjek sa zemlje, film 12

21.25 KONTRAVERZE BY DRAGO PLE^KO 22.25 Dnevnik KISS, r. 22.45 Reporta`a KISS

KAKANJ
17.05 Amor Latino, serija 18.00 Auto Shop Magazin 18.30 Merjem, serija 19.00 Denis napast 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Merjem, serija 20.45 Marketing 21.15 Zanimljive pri~e 21.25 Svijet uspje{nih 22.00 Amor Latino, serija 22.45 Marketing 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike

ZENICA
16.05 Sredinom, repriza 17.00 Discovery, dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Cris Angel,zabavni program 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.50 Obavje{tenja 20.00 Kontakt program 21.00 TV izlog,mali oglasi 21.05 Oni dolaze 21.30 Sponzoru{e, serija 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas, repriza 23.30 VOA Glas Amerike

HEMA
11.00 Muzi~ki program + Promocija programa 15.00 Vijesti, informativni program 16.00 Izaberi zdravlje, emisija, r. 17.00 Desetka, emisija, r. 18.00 Vijesti, inf.program 19.00 Auto shop magazin, emisija . 20.00 City lightzs, muzi~ka emisija 21.00 Na{i razgovori, intervju 22.00 Hema magazin, centralna inf. emisija

HTV OSKAR C
14.05 Tajna slu`ba , serija 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.15 Predaj se srce, serija 18.15 Kviz 19.00 Dnevnik HTV Oscar-C

KISS
16.30 17.10 17.50 18.50 19.00 19.20 19.25 Kuhinje, r. Lifestyle TV Zagrljaj ljepote, r. Marketing DNEVNIK KISS Marketing Sportski pregled i vrijeme 19.30 DNEVNIK HRT 19.55 FIS SHOP i marketing 20.05 Reporta`a KISS

RTRS
10.50 Tomica i prijatelji, crtana serija 11.00 Pingu, crtana serija 11.05 Dilajla i d`ulijus, crtana serija 11.30 Kralj dinosaurusa, crtana serija

IGMAN
16.00 Iz arhiva mtv Igman. Ve~e ilahija i kasida

Dnevni avaz petak 21. oktobar/listopad 2011. 25

ČETVRTAK 27. 10. 2011.

SATELITSKI TV PROGRAM
HRT1
12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela 13.20 Sve }e biti dobro, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Trenutak spoznaje 14.50 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela 15.35 Epilog, emisija o kazali{tu 16.05 Fotografija u Hrvatskoj 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.45 8. kat, talk show 18.30 Od Lark Risea do Candleforda 2, serija 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Sve u 7!, kviz 21.05 Bitka za Vukovar. Proboj, dokumentarna serija 21.55 Pola ure kulture 22.25 Otvoreno 23.10 Dnevnik 3 23.30 Sport 23.40 Vijesti iz kulture 23.50 Doma}i dokumentarni film 00.40 [apta~ psima 5 01.30 Bez traga 7, serija

HRT 2
13.30 Oko globusa, vanjskopoliti~ki magazin 14.00 KS automagazin 14.30 H2O Uz malo vode!, serija za mlade 14.55 Nogomet kvalifikacije za EP (@). Hrvatska Slovenija, prijenos 16.55 Kokice 17.10 Mala TV 17.40 Crtana serija 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.35 Traumatologija 19.05 Patak Frka, crtana serija ( 19.30 Glazba, glazba... jazz 19.55 Ve~eras 20.00 Zalagaonica, dokumentarna serija 20.25 Zalagaonica, dokumentarna serija 21.00 Filmovi na{ih susjeda. Malena, film 22.30 Bez traga 7, serija 23.15 @ica 2, serija 00.10 Retrovizor. Zakon i red. Zlo~ina~ke nakane 4, serija 00.55 Moja obitelj 9b, serija 01.25 24 (7), serija

Nova TV
07.40 Bumba, crtana serija 07.55 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show 09.15 Kad li{}e pada, serija 10.10 Ljubav i kazna, serija 11.10 Inspektor Rex, serija 12.10 IN magazin 13.00 Larin izbor, serija 14.00 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Provjereno, informativni magazin 23.25 Smrtonosni poljubac, film 01.05 Staklena ku}a 2, film 02.45 Seinfeld, serija

RTS
10.05 Sasvim prirodno 10.35 Svijet ribolova 11.05 Slagalica 11.30 Srbija na vezi 12.00 Dnevnik 12.30 Zmajeva biblioteka 13.00 Trezor 14.00 Iz na{eg sokaka 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Porodi~no blago 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko, magazin 19.00 Tema Srbije na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago, serija 21.10 7 RTS sat dana 21.20 Magazin Srbije na vezi 22.00 @ivot i standardi 22.30 Mjera za muziku 23.05 Socijalne vje{tine 23.35 Dnevnik 23.50 Evronet

21.00

ZABRANJENI FORUM

12.00

KAZALIŠTE U KUĆI

PINK BH
07.35 10.00 10.40 11.00 12.00 12.05 12.20 13.00 14.00 14.20 15.00 15.45 15.50 16.00 17.00 18.50 19.30 19.45 19.46 19.50 20.00 21.00 23.00 00.00 Udri mu{ki,jutarnji program Put oko svijeta,reality emisija Kupi.ba,emisija Zabranjena ljubav,serija Info top,info.program Biometerolo{ka prognoza City,zabavna emisija Brze pare,kviz Info top,info.program Grand hitovi,muzi~ki program Sestre,serija Kupi.ba Info top,inf.program More ljubavi,serija Trijumf ljubavi,serija ( 2 epizode) Porodi~ni obra~un,kviz Info top,centralne vijesti Biometerolo{ka prognoza Za zdrav i lijep osmijeh Timmy Time,crtani film Naslije|e jedne dame, serija Zabranjeni forum,emisija Kraljica juga, serija Memoari nevidljivog ~ovjeka, film

HAYAT TV
09.00 09.13 09.40 09.50 10.00 10.15 10.35 11.10 11.32 11.45 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.10 15.40 16.00 17.00 18.08 18.10 18.15 19.00 19.30 19.38 20.00 21.00 22.00 22.15 22.20 23.20 01.40 Bumba,crtani film, 30 . I 31 epizoda Mekanike u misiji, crtani film Timmy,crtani film, 9. epizoda Fifi,crtani film, 9. epizoda Garfield,crtani film, 8. epizoda Dragon ball Z,crtani film, 24. epizoda Bakugan, crtani film, 87. epizoda Winx,igrana serija, 9. epizoda Bioclinica Vijesti Kazali{te u ku}i, serija, 31. epizoda Miljenica, igrana serija, 98. epizoda Moj dom Muzi~ki program Bioclinica Top Shop TV Shop DIBiH Kad li{}e pada,serija, 119. epizoda Staklena ku}a, serija, 34. epizoda Biometeorolo{ka prognoza Sport centar Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski tv show Vijesti u 7, informativni program Sport Horizonti Kad li{}e pada,serija, 120. epizoda Ispuni mi `elju,zabavni program @elja plus Sport centar Staklena ku}a, serija, 35. epizoda Iznad i jo{ vi{e, II dio, igrani film Astro Num Caffe, u`ivo

21.05

BITKA ZA...

22.30

BEZ TRAGA

22.25

PROVJERENO

17.45

BEOGRADSKA...

Eurosport
08.30 Olimpijske igre 09.00 Snuker, Irska 10.00 Konji~ke trke 10.30 Tenis, Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 12.00 Umetni~ko klizanje 13.15 Umhetni~ko klizanje, Velika Nagrada Skate America 14.00 Tenis, Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 16.00 Tenis 21.45 Borila~ki sport, Rumunija 23.00 Svi sportovi 23.05 Wwe 23.35 Svi sportovi 23.40 Wwe

Eurosport 2
08.45 Fudbal, Bajer Leverkuzen - [alke 04 10.00 Ameri~ki fudbal 11.30 Stoni fudbal 12.00 Stoni fudbal, Francuska 12.30 Fudbal, Hamburger SV Wolfsnburg 13.45 Motorsportovi 14.00 Umjetni~ko klizanje 16.00 Umjetni~ko klizanje 17.00 Spidvej 18.00 Svi sportovi 18.15 Ameri~ki fudbal 19.30 Vijesti 20.00 Svi sportovi 20.30 Obaranje ruke 21.00 Sepak takrav 22.00 Stoni fudbal 22.30 Traktori, Danska 23.00 Tenis

Sportklub
09.15 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 TWS 11.00 Euroleague, Efes - Spirou 12.45 [vajcarska liga, Sion - Basel 14.30 Euroleague, CSKA - Brose 16.10 U`ivo: SK studio 17.00 U`ivo: Ruska liga, Zenit Volga 19.00 U`ivo: Euroleague, Galatasaray Unics 21.00 U`ivo: Euroleague, Maccabi - Partizan 22.45 U`ivo: Euroleague 23.00 Vijesti 23.15 Premier League News 23.30 Premier League Magazin

Universal
08.20 Nash Bridges 09.20 Dijagnoza. Ubistvo 10.20 Ubistva u Midsomeru 12.20 Nash Bridges 13.20 Teksa{ki rend`er 14.20 Dijagnoza. Ubistvo 15.20 Ubistva u Midsomeru 17.20 Hitna slu`ba 18.20 Teksa{ki rend`er 19.20 Nash Bridges 20.20 Hitna slu`ba 21.20 Megapsina protiv Crocosaura, film 23.10 Megapiranja, film 01.00 Porodica policajaca, serija

17.00 Crtani film, dje~iji program 17.20 Vrijeme je za pri~u, dje~iji program 17.30 Zlatne rije~i, dje~iji program 17.35 Kako klanjati, dje~iji program 17.45 Djeca u~e ilahije, dje~iji program 17.51 Ezan za Ak{am namaz 18.00 Lokalni info 18.30 Ilahije i kaside 19.00 Zvrk 11.emisija, dje~iji program 19.16 Ezan za Jaciju namaz 19.30 Ilahije i kaside 20.00 Amanet - kontakt emisija, talk show (marketing) 21.00 The final legacy, igrana serija 19. Epizoda 21.45 Ilahije i kaside 22.00 Lokalni info 22.30 Sura Ya`sin 23.00 Ilahije i kaside 23.30 VOA vijesti na bosanskom jeziku

Pozori{te u ku}i Marketing Puls Dnevnik 3 Igrani film: Tv serija : Anali 23.50 Igrani film: Male la`i 20.55 20.55 22.30 23.00

21.50 Amor latino, serijski program 22.35 Jesen u Visokom, reporta`a 23.00 Aktuelnosti, r. 23.15 TV strane

TV USK
15.35 Pod suncem St. Tropea, igrana serija 16.30 Kultura 17.05 Preporu~ujemo... 17.15 Predaj se srce, serija 18.10 TV liberty, inf. program 18.40 Hello Kitty 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 U fokusu, inf. program 21.00 Istina, inf.dok. program 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.45 Putokaz ( r ) 23.20 Znanstveni forum: Natrijev glutamat

GORA@DE
17.00 Najava programa 19.00 Dnevnik 21.00 Dokumentarni program 22.00 Sestrice, igrana serija 22.30 Muzi~ki program

TV OSM
16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.15 Predaj se srce, serija 18.30 Dan, inf. emisija 19.30 Portal 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 Igra, serija 21.35 Igra, serija 22.35 Blago damaska 2, film 00.30 Astro

20.00

MEGASELIDBE...

21.30

AWKWARD

18.10

[APAT...

12.30

PARISKI...

National G.
10.00 Tamna strana ~impanzi 11.00 In`enjerske veze 12.00 Riblji ratnik 13.00 Lov na gadnog snjegovi}a 14.00 Megatvornice 15.00 Opasni susreti 16.00 Skrivene tajne Norve{ke 17.00 Bijeg 18.00 [apta~ psima 19.00 Riblji ratnik 20.00 Megaselidbe `ivotinja 21.00 Velike seobe 22.00 Bijeg 23.00 Megaselidbe `ivotinja 00.00 Velike seobe

MTV Adria
12.00 12.20 12.40 13.00 14.00 14.30 14.50 15.30 16.00 17.00 17.30 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 20.50 21.20 21.30 22.00 22.20 22.40 23.10 00.00 01.00 3 From 1 Just See MTV MTV Express MTV World Stage Brand New Disaster Date 4 When I Was 17 Ema 2011 Content Made MTV The Movies The Family Crews 3 From 1 Brand New Jukebox Videography Just See MTV DFC 3 From 1 Awkward Reno 911 The Hard Times Of Rj Berger 2 Chapelle Show South Park Doma}a Zada}a 3 From 1

FOXlife
10.40 11.30 12.20 12.50 13.15 13.40 14.10 15.00 15.30 15.55 16.45 17.40 18.10 19.05 19.30 20.00 20.55 22.55 23.20 23.50 00.20 01.10 [apat duhova Kupid Svita Svi gradona~elnikovi ljudi Svi vole Rejmonda Vil i Grejs [tiklama do vrha Sofi Parker Kugar Taun Kupid Privatna praksa Kako sam upoznao va{u majku [apat duhova Sofi Parker Kugar Taun [tiklama do vrha Seks i grad Kako sam upoznao va{u majku Svi vole Rejmonda Vil i Grejs [apat duhova Seks i grad

FOXCRIME
11.40 12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 00.10 01.00 01.45 02.30 03.15 Bouns Pariski forenzi~ari Frikovi Nestali Put osvete Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere Monk Bouns Bjekstvo iz zatvora Policajci iz Detroita Put osvete Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere Bouns Brojevi Kasl Frikovi Policajci iz Detroita Bjekstvo iz zatvora Detektiv na Floridi Dekster

BN
16.20 Tv serija : Anali - r 17.10 Domaca serija : Pozori{te u ku}i 18.00 Danas u Srpskoj 18.25 Marketing 18.30 Monitornig 19.00 Sport fles 19.00 Centar za srce BH , Tuzla 19.30 Dnevnik 2 20.05 Marketing 20.10 Domaca serija :

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Serija Razgovor s povodom Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija Glas Amerike Triumph

VISOKO
18.00 18.30 19.25 19.30 20.10 20.30 Autovizija, r. Svijet uspje{nih, r. Marketing blok Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti, inf. program 20.45 Razgovor s povodom, info. program 21.45 Marketing blok

26

Petak 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

PETAK 28. 10. 2011.

18.00

SVE U SVEMU

22.10

VE^ER SA EMIROM

15.10

OSVETA

16.00

UKRADENI ŽIVOTI

15.05

ZAKON LJUBAVI

BHT1
07.00 09.10 09.15 09.40 09.50 10.00 10.15 10.30 11.00 11.30 12.00 12.15 13.15 13.45 14.15 14.30 14.35 15.00 15.25 15.30 16.30 17.00 17.30 18.00 18.45 19.00 19.35 20.00 21.00 22.00 22.30 23.25 Dobro jutro Be Ha Te bebe Galakti~ki fudbal Frenderi u zemljama Evrope, Planinari, animirani film BHT vijesti. Bio jednom jedan Dnevnik Grafi~ari BiH. Halil Tikve{a Kako voljeti kravu Gorko-slatko,serija, 218/228 BHT vijesti Tre}a strana, inf.i program, r. Retrovizor, muzi~ki program Putevi zdravlja, magazin, r. BHT vijesti Odli~an, 5+, edukativna serija Galakti~ki fudbal Kako da ne Popaj nosa~,animirani film Izgubljena ~ast, igrana serija Hronika regija. Krajina Gorko-slatko, igrana serija, BH gastro kutak Sve u svemu, dnevni magazin Telefoni}i, animirana serija Dnevnik 1 Retrovizor, muzi~ki program Izgubljena ~ast, serija, 30/77 Dimenzija vi{e, Dnevnik 2 Sedam razdoblja rocka Me|unarodni festival animiranog filma - B.Luka 2011. 23.45 Ljubavnik, ameri~ki igrani film

FTV
07.00 09.00 09.05 09.25 09.50 10.00 10.25 10.50 11.00 12.00 12.15 13.10 14.00 15.00 15.10 16.00 17.00 17.25 18.25 19.30 20.10 21.10 22.10 23.10 23.40 01.40 03.40 05.30 07.20 Dobro jutro,jutarnji program Vijesti Poko [umska {kola Tomica i prijatelji, crtani film Spretno-sretno, tv igra Hot Wheels Harveytoons Sve }e biti dobro,serija, 44. Dnevnik 1 Larin izbor,serija, 34. epizoda Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 13. epizoda Odgovorite ljudima Vijesti Na{a mala klinika, serija Sve }e biti dobro, serija, 45. Federacija danas Greh njene majke, serija, 18. Larin izbor,serija, 35. epizoda Dnevnik 2 TV Bingo show, direktno izvla~enje Slomljena krila, igrana serija, 65. epizoda Ve~er sa Emirom. Muhamed Konji} ,zabavni program Dnevnik 3 Kemal Minteno i prijatelji Zdravko ^oli} @eljko Samard`i} To{e Proeski Ibrica Jusi}

OBN
07.40 Oggy i `ohari,crtani film 08.00 Ukleta Marijana (12), meski~ka telenovela 09.00 Gorki `ivot (12), turska serija 10.15 Stol za 4,kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 11.55 OBN Info,inf. program 12.15 Ludo srce (16),turska serija 13.15 Ljubav-vjera-nada,serija 14.15 Izgubljeni (12),turska serija 15.10 Osveta,humoristi~na serija 16.10 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 18.50 OBN Info,inf. program 19.05 OBN Sport,sportski pregled 19.15 Poslovni svijet, tjedni biznis izvje{taj 20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska telenovela 21.00 Izgubljeni (12),turska serija 22.00 Red Carpet (18), showbiz magazin 23.00 Vox populi 23.05 Zmija (16),igrani film 00.45 OBN Info, informativni program 01.05 OBN Sport,sportski pregled 01.10 Vox populi
13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevdisanje, dok. program (r) 13.45 Pusti muziku, revijalno-muzi~ki program (r) 14.35 Mala Dorit, serija, 7/8 (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Hollywood fatalne `ene, revijalni program (r) 17.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Bo u pokretu, program za djecu 19.25 Medo Rupert, program za djecu 19.35 Mala princeza, program za djecu 20.00 Mu}ke, humoristi~ki program, 43. epz. 20.50 Vijesti TVSA 21.00 Rebus, politi~ki magazin, u`ivo 22.30 Lift, igrani film 00.20 Mu}ke, humoristi~ki program, 43. epz. 01.10 Dnevnik TVSA (r) 01.40 Odjava programa

TV ALFA
08.00 09.30 09.55 10.00 10.25 11.10 11.20 11.30 12.00 13.00 14.05 15.05 16.00 17.00 17.15 18.15 18.55 19.10 19.55 20.05 21.10 22.00 22.35 00.30 Novo jutro,jutarnji program ^arobno zelje, crtani film Top shop Grob na bre`uljku,crtani film Amor latino, igrana serija (r) 29/120 Top shop Jukebox,muzi~ki program Vijesti Zakon ljubavi ,igrana serija (r) Ukradeni `ivoti, igrana serija (r) Tajna slu`ba,igrana serija Zakon ljubavi,igrana serija Ukradeni `ivoti, igrana serija Vijesti Predaj se srce, turska serija (r) Amor latino ,igrana serija 30/120 Vijesti TV Liberty- inf./pol. magazin Vijesti Predaj se srce,turska serija CSI Las Vegas,krimi serija Intervju/tema /komentar dana Totalni opoziv, igrani film Astrologija
serija 18.15 Kviz 19.00 Dnevnik htv oscar-c 19.30 Reemitiranje dnevnika hrt-a 20.05 Predaj se srce , igrana serija 21.00 CSI Las Vegas, serija 22.35 Totalni opoziv, film

TV1
07.05 07.35 08.00 08.05 09.00 09.05 10.00 10.05 11.05 11.15 12.00 12.20 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 17.00 17.15 18.15 18.20 19.00 19.10 19.30 20.05 21.05 22.00 22.40 00.15 00.30 ^arobno zelje, crtani film Grob na bre`uljku,crtani film Vijesti Doba ljubavi, serija, ep. 20/24 Vijesti Zakon ljubavi,serija, 94. ep. Flash News Ukradeni `ivoti, serija, 86. ep. Biznis vijesti Superstars,dok.program Vijesti plus Ikone,dok.serijal, ep. 8/14 Flash Biznis-Sport ^arobno zelje, crtani film (r) Grob na bre`uljku,crtani film Flash News Tajna slu`ba,serija, ep. 3/12 Flash News Zakon ljubavi,serija, 95. ep. Ukradeni `ivoti, serija, 87. ep. Vijesti plus Predaj se srce,serija, 44. ep. Biznis vijesti Pregled Primera liga - najava kola Najava Dnevnika Hello Kitty, crtani film Dnevnik TV1 Predaj se srce,serija, 45. ep. CSI. Las Vegas,serija, 8. ep. Dnevnik u 22 Totalni opoziv, igrani film Pono}ne vijesti plus Pajper,igrani film
zabavna oml. Emisija, r. Criss Angel Mindfreak, serija, r. @ivot pi{e pri~e, dok emisija, r. Reporta`a Hrana i vino, emisija Kuhinje Marketing DNEVNIK KISS Sport i marketing DNEVNIK HRT Marketing Reporta`a KISS Dnevnik KISS, r. Vesna Kljaji} u`ivo

23.45
FILM, BHT1

MRE@A
07.05 ^arobno zelje, crtani film 07.35 Grob na bre`uljku, crtani film 08.05 Doba ljubavi, serija, ep. 20/24 09.05 Zakon ljubavi, serija, 94. ep. (R) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 86. ep. (R) 14.05 Tajna slu`ba, serija, ep. 3/12(R) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 95. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 87. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 44. ep. (R) 20.05 Predaj se srce, serija, 45. ep. 21.05 CSI. Las Vegas, serija, 8. ep. 22.40 Totalni opoziv, film

Ljubavnik
Emili je imala traumati~no djetinjstvo, koje je provela u nedostatku pa`nje i roditeljske ljubavi. Zbog toga je postala posesivna majka, a njen svijet se vrti oko sina jedinca. Obasipa ga pa`njom koja grani~i sa opsjednuto{}u, stvaraju}i izolirano okru`enje za dvoje, prepuno doga|aja koji ubijaju sinovljevu potrebu za vanjskim svijetom. Uloge: Kira Sedgvik, Dominik Skot Kej, Kevin Bejkon Reditelj: Kevin Bejkon

23.35
FILM, HAYAT TV

TVSA
06.30 Reprizni program 07.00 Sarajevsko jutro, inf.-revijalni program, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu (r) 10.02 Bo u pokretu, program za djecu 10.25 Medo Rupert, program za djecu 10.35 Mala princeza, program za djecu 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna guja, igrana serija, 21/25 (r) 11.35 Avanture u arhitekturi, dok. program, 4/5

Put za Wellville
Dr. D`on Harvi Kelog voditelj je renomiranog Betl Krik sanatorija, izumitelj kukuruznih pahuljica i nepokolebljivi pobornik zdravog `ivota. U `elji da poprave svoje zdravsteno stanje, a istovremeno i brak, u santorij se prijavljuju Elanor i njen odani, povu~eni suprug Vil Lajtbodi. Uloge: Entoni Hopkins, Metju Broderik, D`on Kjuzak Reditelj: Alan Parker

13.10 Odgovor.no1 14.00 Mjesto zlo~ina 9, serija 15.00 Vijesti - sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.50 Banjalu~ka panorama 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Larin izbor, serija 17.55 Bosnalijekova tv ordinacija 18.35 Tv bingo 19.30 Dnevnik 2 20.04 Sport 20.10 Ono kao ljubav, serija 21.10 Intervju 22.00 Najotka~enije reklame na svijetu 22.30 Dnevnik 3 22.45 4. me|unarodni festival animiranog filma “ Banjaluka 2011.”, hronika 23.05 Ljubav ili domovina - pri~a o arturu sandovalu, film 01.05 Ono kao ljubav, serija

14.30 15.00 15.30 17.50 18.20 18.50 19.00 19.20 19.30 19.55 20.05 21.00 22.00

ZENICA
15.55 16.00 16.05 16.35 17.00 17.30 17.50 17.55 18.00 18.01 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 21.05 21.30 22.30 23.00 TV izlog Iz dana u dan Oni dolaze, repriza Putopis.Paso{ za Ju`nu Ameriju,repriza Dokumentarni program Dje~iji program Ze sport plus TV izlog Najava Zenice danas Frejzer Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki program Obavje{tenja Mini TV serija TV izlog Sfera ,kulturni magazin Serija .Sponzoru{e Obavje{tenja Zenica danas, repriza

KAKANJ
17.05 18.00 18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.45 21.00 22.00 22.45 23.00 23.30 Amor Latino, serija Svijet uspje{nih Merjem, serija Denis napast Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Hutba Marketing Put istine Amor Latino, serija Marketing Vijesti TV Sahar Glas Amerike

HTV OSKAR C
11.00 Film 13.00 Klinika, igrana serija 14.05 Tajna slu`ba , serija 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.15 Predaj se srce,

HEMA
09.00 Auto shop magazin, emisija o automobilizmu, r. 10.00 Hema magazin, centralna inf. emisija, r. 11.00 Muzi~ki program + Promocija programa

RTRS
11.05 Dilajla i d`ulijus, crtana serija 11.30 Kralj dinosaurusa, crtana serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 Pe~at, politi~ki magazin

KISS
13.15 Lifestyle TV, r. 13.55 Okolo k(r)ole,

Dnevni avaz petak 21. oktobar/listopad 2011. 27

PETAK 28. 10. 2011.

SATELITSKI TV PROGRAM
HRT1
12.30 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela 13.20 Sve }e biti dobro, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.15 Drugo mi{ljenje 14.45 Branitelji domovine, inf.-edukativni spot 14.50 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela 15.35 Mrtva no}, emisija pu~ke i predajne kulture 16.05 Skica za portret 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.15 Globalno sijelo 17.45 Putem europskih fondova 18.00 Iza ekrana 18.30 Od Lark Risea do Candleforda 2, serija 19.30 Dnevnik 20.10 Hrvatski kraljevi, dok.-igrana serija 21.00 Premijera tjedna. The Break Up, film 22.50 Dnevnik 3 23.10 Sport 23.15 Vijesti iz kulture 23.20 Peti dan, talk show 00.15 Filmski maraton. Ciklus Jima Jarmuscha - Mrtav ~ovjek, film 02.15 Filmski maraton. Opake ~izme, film

HRT 2
10.00 13.30 13.45 14.30 Prijenosi iz Sabora Reprizni program Drugi format H2O Uz malo vode!, serija za mlade 14.55 Edgemont 3, serija za mlade 15.20 [kolski sat 15.50 Puni krug 16.05 Rupert, crtana serija 16.20 Mala TV TV vrti} Krti} prikazuje Crtani film Tajni dnevnik patke Matilde 16.50 Crtana serija 17.05 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.35 Briljanteen 19.15 Crtani film 19.30 Glazba, glazba... pop 19.55 Ve~eras 20.00 Stress. Portrait of a Killer, dokumentarni film 21.00 Prljavi seksi novac 2, serija 21.50 Nagon, TV film 23.25 Na rubu znanosti 00.10 Vrijeme je za jazz 01.10 Retrovizor, serija 01.55 Moja obitelj 9b, serija

Nova TV
07.40 Bumba , crtana serija 07.55 Tomica i prijatelji , crtana serija 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show 09.15 Kad li{}e pada, serija 10.10 Ljubav i kazna, serija 11.10 Inspektor Rex, serija 12.10 IN magazin 13.00 Larin izbor, serija 14.00 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.00 Plava munja, film 23.50 Jerry Maguire, film 02.25 Ezo TV, tarot show

RTS
10.05 Razglednica. Sahalin 10.35 Na skriveno te vodim mjesto 11.00 Vijesti 11.05 Slagalica 11.30 Tema Srbije na vezi 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Beograd u muzi~kim zbivanjima 20.vijeka 13.00 Trezor 14.00 Medijska mre`a srpske dijaspore 14.30 @ivot i standardi 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Porodi~no blago, serija 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko, info 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago 21.00 Darovnica 23.05 Trendsetter 23.55 Dnevnik 00.10 Evronet

15.00

SESTRE

16.00

DIJETA ZA PRETILU PORODICU

PINK BH
07.35 10.00 10.40 11.00 12.00 12.05 12.20 13.00 14.00 14.10 15.00 15.45 15.50 16.00 17.00 18.50 19.30 19.45 19.46 19.50 20.00 21.00 22.30 23.30 00.30 Udri mu{ki, jutarnji program Put oko svijeta, reality emisija Kupi.ba, emisija Zabranjena ljubav,serija Info top,info.program Biometerolo{ka prognoza City, zabavna emisija Brze pare,kviz Info top,info.program Grand hitovi, muzi~ki program Sestre,serija Kupi.ba Info top,inf.program More ljubavi,serija Trijumf ljubavi, serija ( 2 epizode) Porodi~ni obra~un, kviz Info top,centralne vijesti Biometerolo{ka prognoza Za zdrav i lijep osmijeh Timmy Time, crtani film Naslije|e jedne dame,serija Grand show,muzi~ki program Paparazzo lov na poznate,zabavna emisija Kraljica juga, serija Zlatni de~ko, film

HAYAT TV
09.00 Bumba,crtani film, 32 i 33. epizoda 09.13 Mekanike u misiji, crtani film, 10. epizoda 09.40 Timmy,crtani film, 10. epizoda 09.50 Fifi,crtani film, 10. epizoda 10.00 Garfield,crtani film, 9. epizoda 10.15 Dragon ball Z,crtani film, 25. epizoda 10.35 Bakugan, crtani film, 88. epizoda 11.04 Winx,igrana serija, 10. epizoda 11.10 Bestseller 11.30 Bioclinica 11.32 Vijesti 11.45 Biometeorolo{ka prognoza 11.58 Kazali{te u ku}i,serija, 32. epizoda 12.00 Miljenica, igrana serija, 99. epizoda 13.00 Ispuni mi `elju 14.00 Bestseller 14.50 Top Shop 15.00 Vitafon 15.15 TV Shop DIBiH 15.40 Kad li{}e pada,serija, 119. epizoda 16.00 Dijeta za pretilu porodicu , 17.00 Biometeorolo{ka prognoza 18.08 Sport centar 18.10 Nepobjedive banzuke 18.15 Vijesti u 7, informativni program 19.30 Stanje na putevima 19.37 Horizonti 19.38 Kolo sre}e 20.00 Kad li{}e pada,serija, 120. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo 23.30 Sport centar 23.35 Put za Wellville, igrani film 01.40 Astro Num Caffe, u`ivo

13.20

SVE ĆE BITI...

00.10

VRIJEME JE...

19.15

DNEVNIK

19.00

SRBIJA...

Eurosport
09.30 Umjetni~ki bilijar, Svjetsko prvenstvo Francuska 10.30 Tenis 12.00 Umetni~ko klizanje 13.00 Umjetni~ko klizanje, Velika Nagrada Skate America 14.00 Tenis, Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 16.00 Tenis, Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 21.45 Najja~i ~ovek 22.15 Najja~i ~ovjek, Finska 22.45 Kuglanje 23.45 Konji~ke trke

Eurosport 2
07.00 Vijesti 07.30 Fudbal, Bajer Leverkuzen - [alke 04 09.00 Fudbal 10.00 Ameri~ki fudbal 11.30 Sepak takrav, Svjetsko prvenstvo Kuala Lumpur 12.30 Fudbal, Dortmund - FC Koln 14.00 Fudbal, Al Sadd Suwon Samsung Bluewings 16.00 Crashed ice 17.00 Spidvej, Velika Nagrada Poljska 18.00 Fudbal, Union Berlin - St Pauli 20.00 Fudbal 20.30 Fudbal, Freiburg Bajer Leverkuzen 22.30 Mje{ovite borila~ke vje{tine

Sportklub
11.00 U`ivo: ATP St Petersnburg 1/4 Finale 15.00 Euroleague, Maccabi Partizan 17.00 Pregled Euroleague 18.00 Premier League Magazin 18.30 Vijesti 19.00 Premier League News 19.15 U`ivo: EBEL, Medvescak Vienna 21.15 U`ivo: Portugalska liga, Porto Pacos Ferreira 23.15 Najava Premier League 23.45 Pregled Euroleague 00.45 Pregled {vajcarske lige

Universal
08.20 Nash Bridges 09.20 Dijagnoza . Ubistvo 10.20 Ubistva u Midsomeru 12.20 Nash Bridges 13.20 Teksa{ki rend`er 14.20 Dijagnoza . Ubistvo 15.20 Ubistva u Midsomeru 17.20 Hitna slu`ba 18.20 Teksa{ki rend`er 19.20 Nash Bridges 20.20 Hitna slu`ba 21.20 Policijski novaci 22.20 Policijski novaci 23.20 Porodica policajaca 00.20 Hawaii Five 02.20 Biti Erika

15.00 Vijesti, informativni program 16.00 Na{i razgovori, intervju, r. 17.00 City lights, muzi~ka emisija, r. 18.00 Vijesti, informativni program 19.00 Serijski program 20.00 Bosanska dolina piramida, dokumentarni program 21.00 Religija u slu`bi `ivota, religijski program 22.00 Hema magazin, centralna informativna emisija

bosanskom jeziku

BN
14.05 Bulevar 15.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 1 16.25 Tv serija : Anali - r 17.10 Domaca serija : Pozori{te u ku}i 18.00 Danas u Srpskoj 18.25 Marketing 18.30 Monitoring 19.00 Sport fles 19.30 Dnevnik 2 20.05 Marketing 20.10 Domaca serija : Pozori{te u ku}i 20.55 Marketing 21.00 Doma}a serija : Bela la|a - r 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Tv serija : Anali

TV USK
16.25 Preporu~ujemo... 16.30 Istina. Inf.dok. program ( r ) 17.05 Preporu~ujemo... 17.15 Predaj se srce, turska igrana serija 18.15 O nama 18.40 Hello Ketty 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Najvoljenije `ene svijeta 20.35 Skrivena palma, igrana serija 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, igrana serija

IGMAN
17.49 Ezan za Ak{am namaz 18.00 Lokalni info 18.30 Islam Channel Nasheed Timeilahije na engleskom jeziku 19.00 Zvrk 12.emisija, dje~iji program 19.15 Ezan za Jaciju namaz 19.30 Ilahije i kaside 20.00 «Zehra», revijalna emisija 21.00 The final legacy, igrana serija 20. epizoda 21.45 Ilahije i kaside 22.00 Lokalni info 22.30 U~enje Kur*ana, vjerski program 23.00 Ilahije i kaside 23.30 VOA vijesti na

VISOKO
19.25 19.30 20.10 20.30 Marketing blok Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti, informativni program 20.45 U dru{tvu sa... 21.15 Marketing blok 21.20 Filmski program 23.00 Aktuelnosti, r. 23.15 TV strane

16.00

FANTOMSKA...

14.30

DISASTER...

22.00

MELISA I DŽOI

22.30

DOJLOVA...

National G.
10.00 Skrivene tajne Norve{ke 11.00 In`enjerske veze 12.00 Riblji ratnik 13.00 Megaselidbe `ivotinja 14.00 Megatvornice 15.00 Nadarene zvijeri 16.00 Fantomska kuna 17.00 Bijeg 18.00 [apta~ psima 19.00 Riblji ratnik 20.00 [apta~ psima 21.00 [apta~ psima 22.00 Bijeg 23.00 [apta~ psima 00.00 [apta~ psima 01.00 Ulovljeni

MTV Adria
14.30 Disaster Date 4 14.50 When I Was 17 15.10 The Hard Times Of Rj Berger 15.40 My Life As Liz 16.00 Paris Hilton British Best Friend 16.50 Awkward 17.10 Randay Jackson Abdc 6 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography. Today In Music 19.20 MTV Express 19.40 Storytellers 20.30 MTV Takeover 21.00 MTV World Stage 21.50 The Hard Times Of Rj Berger 2 22.20 Blue Mountain State 2 22.40 Jersey Shore 4 23.30 South Park 00.20 DFC 01.10 3 From 1

FOXlife
12.20 Svita 12.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 13.15 Svi vole Rejmonda 13.40 Vil i Grejs 14.10 [tiklama do vrha 15.00 Sofi Parker 15.30 Kugar Taun 15.56 Kupid 17.40 Kako sam upoznao va{u majku 18.10 [apat duhova 19.05 Sofi Parker 19.30 Kugar Taun 20.00 [tiklama do vrha 20.55 Seks i grad 22.00 Melisa i D`oi 22.55 Kako sam upoznao va{u majku 23.20 Svi vole Rejmonda 23.50 Vil i Grejs 00.20 [apat duhova 01.10 Seks i grad 01.40 Seks i grad 02.10 Kupid

FOXCRIME
11.40 12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 00.10 01.00 01.45 02.30 03.15 Bouns Pariski forenzi~ari Frikovi Nestali Put osvete Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere Monk Bouns Bjekstvo iz zatvora Policajci iz Detroita Put osvete Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere Bouns Dojlova republika Kasl Frikovi Policajci iz Detroita Bjekstvo iz zatvora Brojevi Dekster

GORA@DE
17.00 19.00 21.00 22.00 Najava programa Dnevnik Biografije poznatih Sestrice, igrana serija 22.30 Muzi~ki program

TV OSM
17.15 Predaj se srce, serija 18.30 Dan, inf. emisija 19.30 Portal 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 CSI. Las Vegas, serija 22.35 Uski prolaz, film 00.30 Astro show

HIT TV
18.30 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Tajna Scena Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Glas Amerike

28

Petak, 21. oktobar/listopad 2011.

Extra

oglasi

oglasi

Extra

petak, 21. oktobar/listopad 2011.

29

30

Petak, 21. oktobar/listopad 2011.

Extra

oglasi

oglasi

Extra

petak, 21. oktobar/listopad 2011.

31

32

Petak, 21. oktobar/listopad 2011.

Extra

oglasi