"Povijest islama" od Mustafe Spahica

UVOD U POVIJEST ISLAMA
Kada su prvi čovjek Adem (a.s.) i njegova žena hazreti Havva zakoračili u stvoreni svijet - dunjaluk, oni su zakoračili u povijest. Svaki čovjekov trag, otisak i ostvarenje u stvorenom svijetu, u okviru vremena i prostora, naziva se povijest. Tako su vrijeme i prostor jedina dva čovjekova zora, dva okvira i dvije tačke, između kojih i unutar kojih čovjek, kao svjesno, slobodno, umom, razumom i savješću obdareno biće, ostavlja svoje tragove i otiske u vremenu i prostoru. Jedan okvir - vrijeme, čovjek saznaje sistematskim i metodološkim proučavanjem povijesti pomoću komparacije i analogije, a prostor ili prirodu onakvu kakva jest, stvorenu od Boga, proučava zemljopis ili geografija. Ideal povijesti je da proučava događaje onakve kakvi jesu, kako su se stvarno dogodili i njihovo razumijevanje i smisleno povezivanje. Historija ima uže značenje od povijesti, jer historija skoro da nije ništa drugo nego hronologija državno-političkih događaja u vremenu i prostoru. S druge strane, savremeni ili moderni čovjek o tri osnovna izvora spoznaje: Objavi, Univerzumu i Povijesti skoro da ne zna ništa, ili sve što zna, zna na pogrešan način, kroz ideološko-političku sliku. Tako je u Evropi, posebno zbog mita i mitologije, nemoguće stići do Objave, zbog magije do Religije, zbog bogova do jednog jedinog Boga, zbog stvorenja do Stvoritelja i zbog historije do povijesti. Naime, Evropa poznaje i priznaje historiju, a ne priznaje i odbacuje povijest. To se najbolje ogleda kroz osnovnu evropsku premisu, od Humanizma i Renesanse (Viko) do danas, da Tvorac povijesti nije ni Bog ni Sudbina, već čovjek i ljudi pišu historiju i to kao pobjednici. Mora se znati bitna razlika između historije i povijesti da bi se shvatilo da Evropa ne poznaje i ne priznaje povijest već historiju kao što ne poznaje i ne priznaje ni Božiju Objavu, već mit i mitologiju. Dok je povijest razumijevanje i smisleno povezivanje događaja, kroz vrijeme i prostor, onakvi kakvi jesu, kakvi su se zbili i dogodili, historija je samo pokušaj čovjekove eksplikacije tih događaja, prilagođen ideološko-političkim i državnim interesima, namjerama i ciljevima pobjednika u ratu. Tako za Evropu događaji nikada nisu ono što sami po sebi jesu, već ono što evropski pobjednici žele i hoće da budu. “Pobjednici pišu historiju” uzvikuje evropski čovjek već pet stoljeća bez prestanka od humanizma i renesanse. Da bi Evropa prešla iz historije u povijest, ona prije toga, mora iskoračiti iz mitologije u Objavu, i iz magije u religiju. Kao sljedbenici Objave Kur’ana muslimani poznaju i priznaju povijest koja hoće da sazna istinu o događajima onakvim kakvi jesu i kakvi su uistinu bili, a ne kako ih slikaju pobjednici. Učenje o vjerovjesnicima i njihovim narodima, o načinu života, kraju i sudbinama tih naroda kao i: Kelimama, Poslanicama, Suhufima i Kitabima koje su primali raniji poslanici naziva se Hijeropovijest - Kasas i to je velika tema Kur’ana. Sve te Poslanike i njihove narode Kur’an tretira kao jedinstvenu i neprekinutu Hijeropovijest - Kasas, kao istinite i stvarne događaje, a ne kao historiju ili ljudsko kazivanje; na temelju mita, izmišljanje i konstruiranje uljepšanih, pobjednicima prilagođenih, slika o tim događajima. Ti događaji kao istina, izneseni u Kur’anu svevremenska su pouka i poruka svim ljudima zato što se osnovni zakoni ljudskog života i naravi ne mijenjaju: „U kazivanjima o njima (vjerovjesnicima i prošlim narodima) pouka je za one koji su umom obdareni. Kur’an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene, i objašnjava sve, i putokaz je i milost narodu koji vjeruje.“ (12:111) Iskonska tradicija, jezgra, srčika i bit je, svjedoči Kur’an, u neizmjenjivoj i nezamjenjivoj formi podjednako objavljena svakom narodu u svakom vremenu i

prostoru: „Mi objavljujemo tebi Muhammede kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismaiu i Ishaku i Jakubu i unucima i Isau i Ejjubu i Junusu i Harunu i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur - i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali, a Allah je sigurno s Musaom razgovarao, o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali, a Allah je silan i mudar.“ (4:163-165) U okviru iskonske neprekinute tradicije, jedinstvene, neizmjenjive, i nezamjenjive pouke i poruke Allah od svih vjerovjesnika isti Zavjet, Ugovor ili Testament uzima, koji su sve duše dale Allahu kada su stvorene: „I kad je Gospodar Bog iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: Zar Ja nisam Gospodar vaš?, oni su odgovarali: Jesi, mi svjedočimo - i to zato da na Sudnjem danu ne reknete - mi o ovome nismo ništa znali. Ili da ne reknete: Naši preci su prije nas druge Allahu ravnim smatrali a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ćeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili.“ (7:172 i 173) Taj iskonski zavjet, i neprekinuti ugovor koji su sve duše zajedno dale Allahu na dan stvaranja su morali prenositi svi božiji poslanici, kroz svako vrijeme i prostor, neovisno od cijene koštanja i to potpuno besplatno: „Mi smo od Vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od Tebe, i od Nuha i od Ibrahima, i od Musaa i od Isaa, sina Merjemina, čvrst zavjet smo uzeli.“ (33:7) Osnovna načela, principi, temelji i stubovi koji su prenošeni preko svakog poslanika svakom narodu, u svim vremenima, jesu: 1. Iman - vjerovanje: „Recite: Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibraimu, i Ismailu, i Ishaku i Ja’kubu i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau, i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova. Mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo Njemu pokoravamo.“ (2:136) „Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici - svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove. Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika Njegovih. I svi oni govore: Allahu, čujemo i pokoravamo se: Oprosti nam, Gospodaru naš, Tebi ćemo se vratiti.“ (2:284) 2. Tevhid - monoteizam: „Prije tebe, Muhammede, nijednog poslanika nismo poslali a da mu nismo objavili: Nema Boga osim Allaha, zato se Meni Allahu klanjajte.“ (21:25) „Reci! On je Allah Jedan Jedini! Allah je utočište svakom i Njemu se sve obraća. Nije nikog rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije.“ (112:1-4.) Princip monoteizma je osnovni princip jedinstva svijeta života, stvanja i opstanka. Da nije tako, poremetila bi se ravnoteža u kozmosu, prirodi i ljudskom društvu. „Da zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa nek je uzvišen Allah, Gospodar svemira, od onoga što Mu pripisuju!“ (21:22) 3. Robovanje Allahu i zavisnost o Njemu Na principu vjere u Allaha i Tevhida ili monoteizma svaki poslanik, po Objavi, pozivao je ljude i narode da robuju i ovisni budu samo od Allaha. „I Adu - poslasmo brata njihova Huda. O, narode moj!, govorio je on. Samo Allahu robujte i klanjajte se, Vi drugog Boga osim Njega nemate, Vi samo neistine iznosite.“

(11:50) 4. Četvrti princip jest organizacija cjelokupnog života na temelju robovanja Allahu i negaciji širka (politeizma ili kufra - nevjerovanja). „Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allahu se klanjajte i način života na tom principu organizirajte, a kumira i idolatrije se klonite kao i života na tim osnovama! I bilo je među njima onih kojima je Allah na pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi, zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž utjerivali.“ (16:36) „U vjeru - islam nije dozvoljeno silom nagoniti - pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha i organizira svoj život na toj vjeri - drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti - a Allah sve čuje i zna.“ (2:256) 5. U okviru univerzalne Allahove Pravde, Reda i Poretka Allah je svakom čovjeku i narodu dao istu mogućnost da vjeruje putem slanja Objava i poslanika. „Svaki narod je imao poslanika, i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno.“ (10:47) „A mi nijedan narod nismo kaznili dok mu poslanika nismo poslali.“ (17:15) Osnovna dužnost poslanika je bila da ljudima prenesu Allahove Objave, vjerozakone, moralna načela, upute, pouke i poruke. „I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali. I nijedan poslanik nije donio nijedno čudo sa sobom već Allahovom voljom. Svako doba imalo je Knjigu. Allah je dokidao što je htio, a ostavljao je što je htio, u Njega je glavna Knjiga.“ (13:38-39) 6. Sve poslanike Allah je svojom Voljom i Odredbom izabrao ljudima Kao Allahov izbor svi poslanici i vjerovjesnici su primjeri, ogledala i uzori vjernicima u svim stvarima vjere i po svim pitanjima etike: „Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje“ (33:21) „Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kad su narodu svome rekli: Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate.“ (60:4) „Vama su Allahovi poslanici divan uzor - onima koji žele Allaha i Onaj svijet, a onaj koji leđa okrene - pa Allah zaista nije ni o kome ovisan i On je Jedini hvale dostojan!“ (60:6) U pravu je jedan mislilac kada kaže: “Kada vjerovjesnici ne bi bili uzori ljudima čovječanstvo bi izgubilo svaku nadu.” (Rože Garodi). Vjerovjesnici su jedini ljudi koji su u potpunosti radili ono što su učili i govorili. To su jedini ljudi na stalnom dobitku što se o njima više sazna, a svi drugi gube. Zato mi ljudsku povijest i ne razumijevamo drukčije nego kao ljudske reakcije, u vremenu i prostoru, na Božije poslanike i poruke koje su oni, od Allaha, ljudstvu dostavljali. U osnovi sve ljudske reakcije, na te poruke i poslaničke misije bile su negacija i odbijanje od većine i prihvatanje od manjine. Kur’an Kasasom - hijeropoviješću i jedinim ispravnim metodom u društvenim disciplinama, komparacijom i analogijom, ukazuje na sudbine tih naroda, kroz povijest i vrijeme, na Božije Objave i vjerovjesničke misije. U okviru sociološkog plana, na temelju Kasasa - hijeropovijesti, analogijom i komparacijom, najlakše se uočavaju i kolektivne stereotipije, zablude, poroci, magija, idolatrija, pogubni običaji, slijepi tradicionalizam i njihov utjecaj na čovjekovu ličnost, svijest, um, razum, osjetila, srce i duše, kao i krajnje posljedice koje one izazivaju. Da bi čovjek vidio

svoje lice, on se mora ogledati u ogledalu. Kur’anski Kasas ili hijeropovijest, metodom komparacije i analogije, to je ogledalo, ibret, pouka, poruka i učiteljica: „Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su završili oni koji su poslanike u laž ugonili.“ (3:137) - ili historia est magistra vitae - historija je učiteljica života, pouka i poruka samo za one koji pameti, srce, dušu, um, razum i neblokirana osjetila imaju. Temelj povijesti u islamu jest hijeropovijest - Kasas ili sveukupni život božijih poslanika i sudbine njihovih naroda kojima se nadodaje ljudski razum, osjetila i teorija povijesnog proučavanja, putem komparacije i analogije, svih događaja kroz vrijeme i prostor onakvi kakvi su bili i dogodili se. Zato, ne slučajno, ovaj udžbenik započinje sa hijeropoviješću ili životom božijih poslanika u Kur’anu navedenih: adema, Idrisa, Nuha, Huda, Saliha, Ibrahima, Luta, Ismaila, Ishaka, Jakuba, Jusufa, Ejjuba, Šu’ajba, Musaa, Haruna, Davuda, Sulejmana, Iljasa, Eljesea, Junusa, Zul-Kifla, Uzejra, Zul-Karnejna, Lukmana, Zekerijjaa, Jahjaa, Isaa i Muhammeda a.s. Dakle, povijest nije ništa drugo nego proučavanje života i događaja svih naroda, kroz vrijeme i prostor, na osnovu Kur’anskog Kasasa hijeropovijesti i dva bitna metoda komparacije i analogije, u ime Allaha, i na korist ljudi. To je islamska povijest ili Sira. Kada tako pristupimo povijesti uz, Allahovu pomoć i korišćenje povijesne metodologije, dolazimo do razumijevanja i smislenog povezivanja o događajima i sudbinama prošlih naroda. Oni koji su potpuno odbijali Allahove Objave i vjerovjesničke misije, kazuje Kur’an, završavali su ovako: „I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji griješni bili, i ona su opustjela, samo su ruševine ostale! I koliko bunareva ima zapuštenih, i koliko visokih palata ima praznih! Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što treba da shvate i da uši njihove čuju ono što treba da čuju, ali oči nisu slijepe, već srca u grudima.“ (22: 45-46) Više na zemlji ima uništenih i nestalih naroda nego živih i postojećih. Uglavnom, svi narodi koji su u potpunosti poricali Božije poslanike i odbacivali Objave, uništeni su. Takvi su: ad, Semud, Medjen, Ejka, Tubba, Irem, Ress, Nuhov, Ibrahimov itd. „I Ad je smatrao lažnim poslanike. Kad im brat njihov Hud reče: Kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam sigurno poslanik pouzdani, zato se bojte Allaha i slijedite moj put! Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će Gospodar svjetova nagraditi.“ (26:123-127) Kur’an poziva sve ljude da putuju i da na osnovu razuma i osjetila povijesnom teorijom - Nezarom proučavaju događaje i sudbine naroda kroz vrijeme i prostor: „Zašto ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih jači. I zemlju su orali i obrađivali je više nego što je obrađuju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji su zlo činili, završit će najužasnijom patnjom, zato što su Allahove riječi poricali i što su ih ruglu izrugivali.“ (29: 9-10) „Zašto oni ne putuju po svijetu da vide kako su završili oni prije njih, koji su bili jači od njih - Allahu ne može ništa umaći ni na nebesima ni na Zemlji, On uistinu sve zna i sve može” (35:44) „Vi ste kao i oni prije vas! Oni su jači od vas bili i više su blaga i djece imali i slatkim životom su živjeli, a i vi slatkim životom živite isto kao što su oni prije vas živjeli, i vi se upuštate u nevaljalštine kao što su se i oni upuštali. To su oni čija će djela biti poništena i na ovom i na onom svijetu: Njima propast predstoji. Zar do njih nije doprla vijest o onima prije njih: O narodu Nuhovu, i o Adu i o Semudu, i o narodu Ibrahěmovu, i o stanovnicima Medjena, i o onima čija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu, nego su

je oni sami sebi nanijeli.“ (9:69-70) U okviru Allahove Svemoguće, Sveznajuće i Sveobuhvatne Volje Sveodređenja, Reda i Poretka, svaki narod kao i čovjek pojedinac, ima svoje vrijeme i rok trajanja. „Reci sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, a ni neku korist sebi pribaviti, biva onako kako Allah hoće! Svaki narod ima konac i kraj i kad konac njegov dođe ni za tren ga neće moći ni odložiti ni ubrzati.“ (10:49) Dok narodi postoje i žive na dunjaluku u vremenu i prostoru, u okviru univerzalnog Reda, Poretka i Ravnoteže - ekvilibrijuma, Allah suzbija i zaustavlja narode jedne drugima i tako održava Red, Poredak i ravnotežu u ljudskom svijetu. „I oni ih Allahovom voljom, poraziše, i Davud ubi Džalůta, i Allah mu dade i vlast, i vjerovjesništvo, i nauči ga onome čemu je on htio, a da Allah ne suzbija ljude, jedne drugima, na Zemlji bi, doista nered nastao - ali Allah je dobar svim svjetovima.“ (2:252) „A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni: manastiri i crkve i havre a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru njegovu pomažu - ta Allah je zaista moćan i silan.“ (22:40) U okviru ravnoteže u svijetu i suzbijanja jednih naroda drugima, Allah uz svoju Odredbu, pomoć i milost često učini pobjednicima manje skupine ljudi koji su na pravom putu nad skupinama ljudi koji su mnogobrojniji ali u zabludi. „Mi danas ne možemo izići na kraj s Džalutom i vojskom njegovom! Ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izići rekoše: Koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom nadjačale mnogobrojne čete - a Allah je na strani izdržljivih.“ (2:249) Kako je Allah (dž.š.) vjerovjesnike i poslanike izabrao, odredio, i učinio ogledalima, primjerima i uzorima ljudima u svim stvarima vjere i po svim pitanjima etike tako je muslimane ili njihove ummete učinio ogledalima i primjerima drugim ljudima i narodima. „Vi ste ummet najbolji od svih koji se ikada pojavio: Tražite da se čine dobra djela a od nevaljalih odvraćajte i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali bilo bi bolje za njih. Ima ih i pravih vjernika, ali su većinom nevjernici.“ (3:110) „I tako smo od vas (ummeta) stvorili pravednu zajednicu - zajednicu srednjeg puta, da budete svjedoci i ogledala protiv ostalih ljudi, i da poslanik bude protiv vas svjedok.“ (2:143) Cijena življenja i svjedočenja Allahove Objave, Upute i Poruke kao i ogledala u stvarima i pitanjima vjere i etike je bolna, visoka, teška, ali i časna i jedini Ugovor koji na oba svijeta donosi dobro i korist: na dunjaluku častan, uspravan i dostojanstven život, a na Ahiretu Allahovu nagradu i milost. O visini te cijene neka kao ilustracija posluži činjenica kroz komparaciju i analogiju da Zapadna Evropa od XI. stoljeća nikada ni od koga nije izvana napadana i ugrožavana, a islamske zemlje i narodi u XI. stoljeću pretrpjeli su inkviziciju i devastaciju na Siciliji, Sardiniji, Korzici i Južnoj Italiji, deset križarskih ratova. U XII. i XIII. stoljeću na tlu Sirije, Palestine, Egipta i Tunisa organiziranih od Crkve, najezdu Mongola u XIII. stoljeću i njihova razaranja i rušenja pa čak i dvomilionskog Bagdada kakva do tada ljudski rod nije zabilježio, najezdu i rušenja od strane Tatara u XIV. i početkom XV. stoljeća svega na Istoku što Mongoli nisu porušili, potpunu i totalnu inkviziciju nad muslimanima Španije u XIV., XV. i XVI. stoljeću, deset genocida na Balkanu od XVII. do XX. stoljeća kao i kolonijalizaciju svih islamskih

blata. etiku i obrede.). Uvijek ih je više. a sutra koliki je jučer.“ (21:73) Islam i muslimani. u svojim životima promiču i svjedoče i one poruke iskonske. pa se oplođavaju. nije postojala nijedna nezavisna islamska zemlja i muslimanski narod u svijetu. rađaju i umnožavaju. kada je završen Prvi svjetski rat. Musau i Isau. dakle od zemlje. od njih se razvija čovječanstvo. a to su: šerijat. razvio se kasnije cijeli ljudski rod: O ljudi. privrednu. prvog primaoca Suhůfa i prvog primjenitelja šerijata i njegove žene Havve.“ (62:13) „I učinismo ih vjerovjesnicima i imamima da upućuju prema zapovijedi našoj i objavismo im da čine dobra djela i da zekjat udjeljuju. jer su ljudi i žene bića iste vrste. novembra 1918. stvoreni u parovima muško-žensko. njihovu Objavu i Poslanika. Prvi čovjek nema ni oca ni majke. dakle roditelje. Adema kao prvog čovjeka. koji vas od jednog čovjeka stvara. prašine. Pa ipak. 40:67) Čovjekove pojave na zemlji nema bez direktne Allahove intervencije kao Stvoritelja. niti se razvija iz majmunske vrste kako tvrdi teorija evolucije. On je kao i njegova žena h. Tako 11. Kasnije.a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine.s. Islam i muslimani priznaju druge religije. najbolje je svjedočanstvo koliko se islam ne širi interesima i silom kao što mu to pripisuju oni koji to sami čine zaboravljajući ili neznajući izričito mišljenje La ikrahe fi dinn (2:256) Pored svih iskušenja. već ga direktno Allah stvara po principu budi i on biva: To je Allah koji sve savršeno stvara. Od h. U tome je sigurnost za nemuslimane od muslimana. a kako vi malo zahvaljujete (32:7-9). ADEM a. kao primjeri i ogledala ljudima. po Bibliji Adam (930 godina) Odštampaj tekst Prvi od Allaha stvoreni čovjek i prvi vjerovjesnik koji je primio prvu Objavu ili Suhufe bio je Adem (a. godine. nakon prvog bračnog para Adema i Havve. a samo su se nama klanjali. pored Kur’ana i Sunneta. i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. a njihovi pripadnici ne priznaju muslimane. Ta činjenica. Nažalost. bojte se Gospodara svoga. Pravu vjeru ispovijedajte i slijedite i u tome se ne podvajajte. i neizvjesnost muslimanima od nemuslimana. prvog vjerovjesnika. kulturnu. Dvadeseto stoljeće je period borbe islamskih zemalja i muslimanskih naroda za političku. pokazuje povijest unazad IX stoljeća. islam je jedina religija čiji broj pripadnika nikada jučer nije bio koliki je danas. a od njega je i drugu njegovu stvorio.s. (35:11. muslimani svijeta. ne ugrožavaju nikog.zemalja i naroda. (4:1) Allah je prvog čovjeka stvorio od gline. Havva stvoren od istovjetnog nefsa ili istovjetne supstance. Da je hazreti Adem prvi stvoreni čovjek svjedoči slijedeći ajet: Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali. zatim mu savršeno udove uobliči i život mu udahne. i On vam sluh i vid i pameti daje. „Allah vam u vjeri propisuje isti šerijat koji je propisan Nuhu i onaj što je objavljen Tebi Muhammede i ono što smo kao šerijat naredili Ibrahimu. a poslije melekima rekli: Poklonite mu se! i . muslimane ugrožavaju i napadaju mnogi i to samo zato što su muslimani. ekonomsku i društvenu emancipaciju i oslobođenje. jedinstvene i neprekinute tradicije ljudskog roda koje najviše iritiraju neprijatelje islama i muslimana. koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače .

povjeritelja na zemlji nad drugim bićima podučivši ga imenima i pojmovima svih stvari. Allah proklinje i progoni iz Dženneta zbog neposlušnosti a on se kune Allahu da će napadati ljude sprijeda i straga. Po Kur’anu šejtan ih je oboje zaveo i na grijeh naveo. slavi i potvrđuje. dao mu najljepši oblik i udahnuo u njega ruh . on nije htio da sedždu učini. za Adema i Havvu. nego su pogriješili i najedanput ostali goli. Tvrdi im da im je drvo zabranjeno samo zato da ne bi postali meleki. Po toj osnovi. hazreti Adem i Havva nisu postali ni meleki ni besmrtni. a šejtan od vatre. Allah upozorava čovjeka da je Iblis neprijatelj njemu i njegovoj ženi. bio je Džennet. Kada su se približili zabranjenom drvetu. zabranjenom drvetu. univerzum. na što su dobili odgovor: Ja znam ono što vi ne znate. Kada je Allah stvorio čovjeka. Od kada i gdje hazreti Adem sa ženom a kasnije i sa potomcima živi. od Allaha.oni su se poklonili. a zabranjeno im je bilo približavanje samo jednom stablu da ne bi postali griješnici i od šejtana zavedeni u zabludu (2:35 i 7:19). istočni grijeh koji prelazi na sve ljude do rođenja Isusa. Aduti prevare kod šejtana. udruživanjem u imetke i djecu njihovu. oni su po kršćanskom učenju počinili tzv. zemlju. 20:123). postajanje melekima i vlast koja nikada neće propasti. niti su zadobili neprolaznu vlast. On im prikriva sva džennetska dobra i blagodati. U Džennetu nisu ni u čemu oskudijevali: nisu osjećali ni glad ni žeđ. život. on ga je izabrao i odredio za halifu . uzoholio se i odbio izvršiti Allahovu Odredbu činjenja sedžde Ademu. a po Bibliji Eva je navela Adama na zabranjeno drvo (7:22). Mene si od vatre stvorio a čovjeka od ilovače. besmrtni i vječni i zadobili vlast koja nikada neće propasti. a Iblis nije. te usmjerava na njih svoju konjicu i pješadiju (17:61-65).sotona. tada je melekima naređeno da mu učine sedždu. 18:50 i 20:116). to još niko nije ustanovio. ni žegu ni studen. te naredivši melekima da mu učine sedždu (2:31-34. po Kur’anu. on sebe smatra višim od čovjeka: Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio? . šejtan im obećava besmrtnost. Šejtan ih ne ostavlja na miru i želi da se oni na bilo koji način približe. (2:30-31) Iblis kao šejtan . nuđenje vječnosti i neprolazne vlasti (7:20-24. U Džennetu su imali sve jesti i piti. Kur’an muslimane uči ko je sve stvorio i zašto je stvorio a ne kada je i kako je to stvorio jer to se tiče isključivo Stvoritelja. na zemlji. jer je on stvoren od ilovače. Kada su se približili zabranjenom drvetu.upita On. Kada je zapravo Allah stvorio svijet.reče Iblis Stvoritelju. Ako se približe zabranjenom drvetu. Za Iblisa se u Kur’anu kaže da je džin koji se ogriješio od svoga Stvoritelja. ali ih stalno navraća i u svijest im unosi zabranjeno drvo. (20:117) Prvo boravište hazreti Adema i hazreti Havve. ali su se odmah pokajali Allahu (2:37). 7:11. ljudima nije poznato i oni o tome samo nagađaju. . životinje i čovjeka. Poslije počinjenog grijeha zavedeni Adem i hazreti Havva su protjerani iz Dženneta na zemlju (2:36). (7:17) Šejtan ljude zavodi i u zabludu odvodi svojim glasom. jer su prekršili Allahovu Odredbu i prekoračili dozvoljene granice. Meleki pitaju Allaha: Kako će učiniti sedždu čovjeku koji će na zemlji nered činiti i krv prolijevati a oni neprestano veličaju i slave Allaha.duh. 17:61. nebesa. nego sa ciljem i svrhom da Ga veliča. koji po kršćanstvu prekida istočni grijeh i postaje iskupitelj i spasitelj ljudskog roda. Stvoritelj svega je Allah i ništa nije stvorio radi igre i zabave. Po islamu. niti su znali za golotinju (20:118-19). Ovo je nepravda i šovinizam Biblije prema ženi u odnosu na muškarca i njihov ravnopravan tretman u Kur’anu. su promjena vrste. Ja sam bolji od čovjeka . (7:12) Oholog šejtana. biljke. grijesi s čovjeka na čovjeka i s generacije na generaciju se ne prenose. (18:50). (7:11) Kada je Allah stvorio Adema. zdesna i slijeva i tako ih odvraćati od Allahovog puta. poniženog i pokuđenog.

Po Bibliji Kain (Kabil) je bio zemljoradnik a Abel (Habil) stočar. zatim. kćerkom i sestrom blizankinjom. Ibrahimovu i Imranovu porodicu nad ostale ljude. (5:31) Po šerijatu Adema (a.s. Bog je stvorio čovjeka “Na svoju sliku. nego traži od Allaha rok u griješenju do dana proživljenja (7:14). Tvrdi se da je Šit prvi sagradio Ka’bu i borio se protiv Kabilovog potomstva.s. Allah u Kur’anu upućuje sve generacije ljudskog roda i upozorava na to kako da ih šejtan nikako i nikada ne zavede (7:27). Za kršćane je Krist Mesija spasitelj i iskupitelj.) nazivaju Beni Adem Sinovi ili potomci Ademovi. življenja u okviru šerijata i moralno-etičkog ponašanja. dobrih djela.muško i žensko. Od tog grijeha jevrejski narod. Ipak. Zbog njihovog grijeha slijedi izgon iz raja da obrađuju zemlju. kao ovaj gavran da zakopam mrtvo tijelo brata svoga! I pokaja se. Njemu je Allah naredio. (3:33). spašava Mesija i pomiruje Jevreje sa Bogom Jahveom. To potvrđuju kur’anski ajeti koji se odnose na njega (20X:122). Ademu je bilo teško bez hazreti Havve i Allah mu primi dovu.) rađalo se uvijek po dvoje djece blizanaca . Strast ga je zaslijepila i on ubija brata kada mu kurban nije primljen: I strast njegova navede ga da ubije brata svoga.Poslanika Odluke. Za razliku od Adema i Havve. Allah ga je izabranikom učinio i oprostio mu. Kao vjerovjesnik primio je deset suhufa a objavljivane su mu i kelime. a hazreti Havva u Džidi. kroz slučaj Ademovog i Havvinog šejtanskog zavođenja. Adem je po Bibliji živio 930 a njegov sin Šet (Šit) 912 godina.) je bio sigurno prvi čovjek i prvi božiji poslanik i to jedan od šest Ulul-azm . Stari zavjet. šejtan kada griješi nikada se Allahu ne kaje. koji je navodno poslije smrti hazreti Adema postao božiji poslanik i primio pedeset suhufa. samo što ih ne imenuje (5:27). Kabil je htio da oženi sestru blizankinju koja je po vjerozakonu pripadala bratu Habilu.Međutim. a ne u Allahovom zakonu.s. Ni jedan brat nije mogao oženiti sestru blizankinju. • Ademovi sinovi Svi se ljudi po krvno-srodničkoj ili biološkoj osnovi osim Isa (a. Adem je dugo proživio na zemlji i izrodio veliki porod. Kur’an spominje i Ademove vlastite sinove. On je u bratu. sastavi ih i oprosti im (2:37).insana ili onog koji zaboravlja nenamjerno. da bi bili sačuvani i spašeni od prokletog šejtana. Teško meni! povika on zar i ja ne mogu. Njihov grijeh je prešao na cijelo čovječanstvo.) bilo je zabranjeno ženiti se sa majkom. sebi slična” (izvor antropomorfizma) stvorio je i ženu mu Evu: “Od rebra što ga je uzeo čovjeku. trebaju stalno učiti Euzu billu. • Biblija o Adamu (Ademu) i Evi (Havvi) Prema knjizi postanka u Bibliji. (5:30) Tu se začinje i obred dženaze poslije Allahove intervencije preko gavrana: Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga. Na osnovu kur’anskih ajeta i vjerodostojnih hadisa Adem (a.s. vidio zaprijeku za ostvarenje svoje želje. odabrao i odlikovao njega Nuha. U Adema (a. pa ga on ubi i postade jedan od izgubljenih. U nekim djelima piše da je hazreti Adem po izgonu iz Dženneta prvo vrijeme boravio u Indiji. ali je on nenamjerno Odredbu zaboravio (20:115).” Zmija je nagovorila Evu na zabranjeni plod a Eva Adama. po njihovom vjerovanju. Po nekim djelima on je imao trećeg sina koji se zvao Šit. Njegov nenamjerni zaborav-nisjan je opće svojstvo čovjeka. . Muslimani pored čvrste vjere u Allaha.

Ne traži za svoju misiju nagradu a poziva svoj narod da se boji Allaha. Upozorava šta Gospodar dariva svojim robovima: kišu. 38:12. 50:12 i 54:9). • Kakav je bio Nuhov narod? To je bio jedan od najopakijih naroda. sa imenom Nuh. Račun će se polagati pred Allahom. U laž ga kao i ostale poslanike utjeruju (7:64. To je bio narod nasilnika i veoma izopačenih ljudi (53:52). . Upozorava svoj narod na Allahovu kaznu i povratak Njemu. sunce i iz zemlje biljke. To je. Ne raspituje se za djela sljedbenika. jeuka. 10:73. 40:5. Umjesto odziva.) spada u jednog od šest Ulul-azm . Po Bibliji Noa (950 godina) Odštampaj tekst Nuh (a. vrtove. Govorili su mu da je samo čovjek kao i oni a ne resul. Selam mir i spomen Nuhu u svim svjetovima. On je bio zahvalan Allahov rob (17:3) i spadao je u pravovjerne robove (37:81). a bogataši šire spletke o Nuhu i narodu savjetuju da ne ostavlja kipove: vedaa. Prste su u uši stavljali a haljinama oči prekrivali da ne bi Nuha gledali (71:6-7). suvaa i nesra (71:23) • Nuhove dove . • Nuhova vjera Njegova vjera je ista i po istoj Objavi kao i svih drugih vjerovjesnika i poslanika. Prijete mu kamenovanjem ako ne prekine javnu misiju pozivanja i opominjanja (26:116). Allahu se klanjajte. Tvrdili su da je u zabludi (70:60). Živi se određeno vrijeme i dolazi određeni čas koji se ne može odgoditi. Pita se ko će mi kod Allaha pomoći ako odbacim vjernike. vi drugog Boga osim Njega nemate! Ja se doista plašim za vas patnje na Velikom danu (7:59). rijeke. On je poslan da javno opominje i poziva i ništa silom ne nameće. narode moj!. Njih je Nuh na Allahov put pozivao danju i noću (71:5-6). Sumnjaju u Nuha (14:9).govorio je on. 32). stvara ljude u različitim oblicima.s. Zemlja je široka prostirka (74:4 i od 10-20). 11:25. prava cenzura. Umjesto na danonoćne pozive mnogi su se povodili za bogatašima i griješnicima. Bili su uporni i pretjerano oholi.NUH a. On otvoreno i jasno opominje (26:105-109 i 112-115). stvara sedam nebesa. 23:23. potomstvo. mjesec. I u (61:63) i (10:71-72). (11:25-26 i 28:3134). ustvari. Pozivali su ga i izazivali da se dogodi ono čime im prijeti (11:27.Poslanika Odluke a i mnogi ajeti govore o Nuhu (a. njegovo pozivanje ih je još više udaljavalo od pravog puta. Postoji čak i posebna Sura 71. Ne govori ljudima da je melek. O. On govori i prenosi svome narodu jedinstvena očitovanja koja su prenosili i drugi vjerovjesnici: Mi smo poslali Nuha narodu njegovu. Bio je to zao narod i jedan od najgorih (21:77). imetke. 22:42.s. 9:70. nazivaju ga ludim (14:9). da ga slijedi samo prosta svjetina koja ne razmišlja i da on nije bolji od njih. Na više mjesta u Kur’anu tvrdi se da je Allah poslao Nuha njegovom narodu (7:59. Vraća ih u zemlju i proživljuje ih iz nje. Uz Adema i Isaa Allah ga je odlikovao (3:33) i od njega kao i drugih poslanika uzeo obavezutestament ili misak (33:7).s. Allahu se vraća sve i on ljudima daje smrt. jegusa. Objavljena mu je Objava u formi suhufa kao i mnogim drugim poslanicima. (37:7879).). Oprost se traži od Gospodara. 57:26 i 71:1). pa ga je Allah spasio sa porodicom vjernika (21:76 i 37:76).

Kasniji poslanici Šua’jb i Musa (a. pa su govorili: “Da je Allah htio koga poslati poslao bi meleka. proganjan i mučen.! Savjetujem ti da neznalica ne budeš.” Oni su Nuha potvarali da je opsjednut džinima. nebo. (11:36-48) Nuhu je kasnije naređeno da se on. on nije čeljade tvoje. nije htio vjerovati.Et-Tufan. pa . niko osim male skupine ljudi koja se spasila na lađi. Obraća se Allahu da presudi između njega i naroda koji ga u laž utjeruje (54:9). On moli Allaha da mu priteče upomoć protiv njihovih potvora (23:26). i svim mu’minima i mu’minkama (71:26-28). Kasnije je od Allaha naređeno: Zemljo. Jer radi ono što ne valja. Nuhu se po objavi naređuje da gradi lađu na kopnu. manje 50 godina. Kada je voda došla.” Nuh je pozvao u lađu i sina da ne bude nevjernik i uništen a on odgovara: “Ja ću se skloniti na brdo koje će me zaštititi od vode (nevjernici se uzdaju isključivo u sebe bez oslonca na Allaha i Njegovu pomoć).” Lađa je plovila između valova visokih kao brda. • Koliko je godina Nuh (a. • Nuhova lađa Za vrijeme Nuha (a. Pljuštalo je i iz neba i iz zemlje.s. pogotovo da prihvate.) živio? Nuh (a. voda se povuče. Njegov oholi odvratni i nevjernički narod koji se nije sklonio u lađu kao i njegov jedan sin bio je potopljen (7:64). svoju porodicu i sve vjernike. Lađa je bila spas. zato Me ne moli za ono što ne znaš. kao što se vi nama izrugujete izrugivaćemo se i mi vama. Sura Hud (11: 123) opširno govori o sveopćem potopu (Et-Tufan). pa čak i njihove potomke zato što će ljude u zabludu zavoditi i nasilje činiti. Meleuni-glavešine iz njegova naroda nisu mogli da shvate. On narodu uzvraća. rekao je On.) jedini je čovjek o čijim godinama se govori u Kur’anu. zaustavi kišu. vjernici i vjernice sa selamom i bereketom iskrcaju sa lađa. Provrela su vrela i iz zemlje. Čak ni njegova žena i jedan sin nisu vjerovali u njegovu vjerovjesničku misiju. lađa se zaustavi na brdu Džudijj. On je goni i zaustavlja.) događa se jedan sveopći potop . u kojem.s. a narod mu se izrugivao. Nuhu je naređeno da se ukrca u lađu i uzme od svih bića po jedan par muško i žensko.s. Nuh je pozvao: “Ukrcajte se u lađu u ime Allahovo. On opominje narod na skoru uništavajuću kaznu. njegova porodica. Tako su potopljeni svi nevjernici (37:82). pa se voda sjedinila radi nastupa događaja (Et-Tufana) koji je bio određen (54: 11-12). Čini Allahu dovu da nasilnicima i nevjernicima uveća samo zabludu i propast (71:24).s. Takav je konac svima onima kojima opomene ne koriste (10:73).Iz Nuhovih dova sagledava se koliko je taj poslanik bio zlostavljan. i onima koji uđu u kuću pravovjernih. Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 1000. On čini Allahu dovu da na zemlji uništi sve nevjernike i nasilnike.) upozoravali su svoje narode na sudbinu Nuhova naroda: Bojim se dana naroda Nuhova (11:89 i 40:31). popij vodu svoju. Potopljeni su i u vatru strmoglavljeni. da Nuh kao čovjek može biti poslanik. kao kazna njegovom narodu. roditeljima. On također moli Allaha da oprosti njemu. U vezi sina Nuhu se odgovara: O Nuhu. odredba se izvrši. Allahovo znamenje i mu’džiza za Nuha i vjernike. • Voda iz nebesa i zemlje Potop je po Allahovoj odredbi nastupio tako što su se otvorila nebeska vrata vodi koja je lijevala i pljuštala.

Došao je ljudima sa univerzalnom Allahovom porukom i proglasom da nema drugog Boga osim jedinog Allaha (dž. a 50 dana vladahu vode zemljom.) potopu Čars Lajonard Vuli otkrivač Ura. Vršeni su pokušaji pronalaska Nuhove lađe na Araratu. o potopu Nuhovog naroda. Zato se bojte Allaha i slijedite moj put. zato što su Allahu druge ravnim smatrali. glavnog grada Sumeraca. • Biblija o Noi (Nuh a. Noina žena. Ham. Kad im brat njihov Nuh reče: Kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam.) Muhammed (a. I Nuhov narod je smatrao lažnim poslanike. Što se tiče Nuha (a. S Bogom je Noa hodio.nepoznate koje Ti Muhammede objavljujemo.s. zato se bojte Allaha i moj put slijedite. Bog je naredio gradnju lađe duljine 300 lakata. Iza toga su jenjavale. Lađa se zaustavila na brdima Ararata. Stavili su dovoljno i hrane za sve. glave 5-10. Muhammed (a. ni ti ni narod tvoj niste prije ovoga o tome ništa znali. Ham i Jafes).) došle do Muhammed (a. Jafet (Sam.s. potvarao za magiju.s.) i Arapi o potopu Nuhovog naroda jedino su preko Objave mogli nešto i saznati. u korist čestitih biti (11:49) Dakle. širine 50 i visine 30. Kada je bila gotova. Babilonskog grada. a godine 1955. Zato budi strpljiv. naroda koji je pet hiljada godina prije Isa (a. Njega je njegov narod kao i sve druge poslanike u laž ugonio. Ishaku.s. Francuz Fernand Navara na visini od 4.) i nazivao je selam. Od oca Lameka za koga tvrdi da je živio 777 godina a za Nou se kaže: U svemu poživje Noa 950 godina. Prema Bibliji je u Noino vrijeme vladala velika pokvarenost na zemlji pa Jahve odluči da zbriše ljude s lica zemlje. Objavljivana mu je ista objava kao i Ibrahimu.) i njegov narod ni preko povijesti ni preko arheologije niti bilo koje znanstvene discipline ništa nisu mogli znati. (29:14) • Kako su vijesti o Nuh (a. Najviše se o Noi govori u Knjizi postanka. Za ovo (vjerovjesničku misiju) ne tražim nikakve nagrade.. Tri su mu se sina rodila Šem. i smatrao ludim.250 metara naišao je na drvenu masu od koje na jednu pravilnu i drugu savijenu dasku. Stanovnici lađe nastavili su život na zemlji a ostali su potopljeni.ih je potom zadesio potop. To su vijesti Gajba . Za tri metra mulja bila je potrebna voda visine 8 metara. manje u drugim knjigama.) kao jednog od šest velikih božijih poslanika on je imao isti šerijat . Muhammedu (a. u nju su ušli Noa.s.s. Ismailu. . Tako je poplava ogromnih razmjera uništila naseobinu nepoznate starosti.vjerozakon kao Muhammed (a.š.s. Prvi takav pokušaj bio je 1829. mene će Gospodar svjetova nagraditi. Kad je došlo do potopa Noi je bilo 600 godina. osim po Objavi. Ovdje se razilazi Biblija i Kur’an. sinovi mu i snahe. Pored vjernika u lađu su uzeti parovi svih životinja. Noa je bio pravedan i neporočan. na dubini 14 metara pronašao je grobnice sumerskih careva. Nazivao je selam i pozdravljen je selamom od svih svjetova. Otkopavajući dublje došlo se do soja mulja debelog tri metra.s.) i da se Njega treba bojati i pokoran Mu biti. ishod će. (26:105-110) Od ljudi kao i nijedan drugi vjerovjesnik i poslanik nije tražio za svoju misiju nagradu već će ga za to nagraditi Gospodar svjetova. sigurno poslanik pouzdani. zaista. Lađa je imala tri kata.) naseljavao Mezopotamiju.) Biblija tvrdi da je Noa Henokov praunuk.s. U prvoj Petrovoj poslanici se kaže da se u lađi sklonilo svega 8 osoba.) i svim drugim božijim poslanicima. Dažd na zemlju je pljuštao 40 dana i noći. To je glečer gdje nema ni drveća ni naselja. • Arheolozi i drugi istraživači o Nuhovom (a.s.

I oglasi ljudima hadždž! . 3. po Bibliji Abraham (175 godina) Odštampaj tekst Uz Adema i Nuha (a. 6.).Dolazit će ti pješke i na kamilama iznureni. On je sa svojim sinom Ismailom. postani hladna i spas Ibrahimu! (21:57-60. On je prvi historijski poslanik jer o Ademu.(22:27). 68-69). Ishaka i Jakuba) vjerovjesnicima da upućuju prema zapovijedi našoj. dolazit će iz mjesta dalekih. To je poslanik kojeg je Allah u Kur’anu nazvao Halilullah . po Allahovoj odredbi. Etiopljani. Idrisu. osim onog najvećeg. zekjata i etika ili činjenje dobrih djela. Kako možete da se klanjate onima koje sami klešete upita ih? Kad Allah stvara i vas i ono što napravite? Pripremite za njega lomaču . Ibrahim je treći od šest Ulul-azm. Po Allahovom određenju on je izvjestitelj ljudskom rodu o obavljanju hadždža.Berberi. i objavismo im da čine dobra djela.Allahov prijatelj . 7. Asirci. . tavafa. povikaše. i da salat obavljaju da zekjat udjeljuju a samo su se Nama klanjali (21:73). te od Jaffeta ostali narodi. Tako mi Allaha. Zbog toga što je izdržao sva iskušenja i položio sve ispite na koje ga je Allah stavljao. Babilonci. graditelj Ka’be ili Bejtullaha I dok su Ibrahim i Ismail temelje hrama (Ka’be) podizali. IBRAHIM a. jer ti uistinu sve čuješ i sve znaš! (2:127). pa mu narod trkom dođe. Zbog rušenja taguta i idola Ibrahim je od sunarodnika pagana bacan u vatru. Pored toga.Analize su pokazale da je to drvo staro oko 5000. Tako je Ibrahim najznačajniji graditelj (Ka’be) i rušitelj (taguta i idola). oni su molili: Gospodaru naš. Nuhu. od Hama . zaista je nasilnik. ali nije izgorio. velikih ili poslanika Odluke.Crnci.s. Ni Nuhov narod kao ni Idrisov nema ime. prvi izvršitelj obrednih radnji hadždža. zatim narodi u Sjevernoj i Istočnoj Africi . ali mi njih učinismo poniženim (37:91-98). Amoničani. Za Nuha koji je upućen narodu nekazanog imena kaže se da je drugi otac čovječanstva (Ebul-Bešairin-Nas) koje potječe od trojice njegovih sinova: od Sama-Semiti (Arapi. on je prvi poslanik za koga se u Kur’anu vežu obredi namaza. Moabljani. Ibrahim je i prvi javni rušitelj taguta-kuće idola .a on (Ibrahim) se kumirima njihovim prikrade pa reče: Zašto ne jedete? Šta vam je te ne govorite? I krišom im priđe desnom rukom ih udarajući. čim se udaljite vaše kumire udesiti! . da bi se njemu obratili. godina. umjesto Allahu klanjate! Zašto se ne opamtite? Spalite ga i bogove vaše osvetite ako hoćete išta da učinite. saja na Saffi i Mervi. 4. Kako je prvi graditelj Ka’be-kuće tevhida. 2. remja na Mini i boravka na Arefatu i Muzfdelifi. On je prvi poslanik koji se javno i sistemski borio i ratovao protiv idola i kumira rušeći ih i uništavajući ih. 5.s.a Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja (9:125). rekosmo mi. Tuarezi. I učinismo ih (Ibrahima. Aramejci). primi od nas. Teško vama i onima kojima se. Židovi. .povikaše pa ga u vatru bacite i htjedoše da ga na muke stave. Čuli smo jednog momka kako ih huli. Ko uradi ovo sa bogovima našim? Povikaše oni. Feničani. 1. O vatro.rekoše ime mu je Ibrahim.Hamiti . ja ću.i porazbija ih on u komade. Hudu i Salihu nema nikakvih pouzdanih historijsih podataka i o njima se govori isključivo u Bibliji i Kur’anu.

Prije toga. Ibrahim (a. Nekadašnji mušrici-pagani na Istoku. Babilonija se nalazila u sredini starog istoka gdje su se sastajali putevi koji su vodili iz Egipta. stari narodi su smatrali svetim brojem. Dobivaoci knjige-kitabije. • Ibrahimovo poslanstvo . Božanstvo Babilona nazivali su mardukproljetno sunce. nije druge smatrao Allahu ravnim (16:120). u ime Jednog Jedinog i Istinitog Allaha. Tako se razvila astrologija.s. i mjesec zalaze i nestalni su. Ibrahim (a.). Ibrahim je prvi vjerovjesnik kojeg Allah. Njega priznaju i Židovi i kršćani i muslimani. Stariji od njega su bili Ur. do 1686. hebrejski Babel-Božija vrata. 11. prije Isaa (a.vjerujem .s. Ibrahim (a. pa učini ti da grane sa Zapada! I nevjernik vladar se zbuni. Allah je Ibrahimu i njegovom potomstvu sačuvao lijep spomen na ovom svijetu a i na budućem (37:108). južno od Bagdada.). upućuje kako se proživljuju mrtvi.Uzmi četiri ptice .! . pravi vjernik. on odgovori: “Ja dajem život i smrt.s. Kao takvom. smatrali su da svaki grad ima svoje božanstvo-zaštitnika. horoskop i proročanstvo. Kad Ibrahim reče: “Gospodar moj je onaj koji život i smrt daje”. 12. Eridu i Nipur. prema onome koji je nebesa i Zemlju stvorio.s.Allah čini da sunce izlazi s Istoka.) je bio takav i toliki vjernik da njega kao pojedinca Kur’an naziva ummetom ili zajednicom muslimana . reče Ibrahim. Na tvrdnju njegovog vladara da On dariva život i smrt.s. Obožavali su i zvijezde. Ibrahim (a.) je prvi poslanik koji raspravlja sa silnim vladarom o tome ko je Bog. Male Azije. nazivaju ga ocem vjere. Osobito sedam planeta u koje su ubrojili Sunce i Mjesec.) u Kur’anu se kaže da je slijedio Ibrahimovu. onda kada mu je Allah carstvo dao.s. 9. primjer čestitosti. pokoran Allahu. Ishakovu i Jakubovu vjeru (12:38). pa pojedine komade njihove stavi na razne brežuljke. Najveći uspon Babilona je za vrijeme Hamurabija od 1729.i isijeci ih. zatim ih pozovi. Broj sedam. Bila je to veoma bogata zemlja sa razvijenim navodnjavanjem. ja nisam od onih koji Njemu druge ravnim smatraju (6:75-79).) mu odgovara: Zar nisi čuo za onoga koji se s Ibrahimom o Njegovu Gospodaru prepirao. Babilon je bila robovlasnička država.reče On . Njegovi najstariji stanovnici bili su Sumerani. mjeseca i sunca kako bi došao do spoznaje Stvoritelja. Allah ga je iskušavao sa sinom za kurbana. Znaj da je Allah silan i mudar! (2:260) 10. . on na kraju zaključuje: Ne volim one koji zalaze i ja vjerujem i okrećem lice svoje kao pravi vjernik. Taj vladar je umislio kako može ubijati ljude da im može i život darivati. 8.s.s. Zaista je Ibrahim bio ummet. Babilon. On je i utemeljitelj ustanove klanja kurbana i prvi poslanik i čovjek koji je prekinuo pagansku tradiciju klanja najstarijeg sina u ime lažnih božanstava i uveo ustanovu klanja kurbana-životinje.) je prvi božiji poslanik za koga Kur’an svjedoči da koristi razum i osjetila u posmatranju zvijezda. ali bih da mi se srce smiri. te Perzije i Indije. Ibrahim (a. sumerska prijestolnica. poslanikom Jakubom i praunukom. Ismaîlom i Ishakom. Sirije. Babilon je bio najveći grad. Za Jusufa (a. Ermenije.) potječe iz Babilona. unukom. grada na donjem dijelu Eufrata. brzo će ti doći. A kada Ibrahim reče: Gospodaru moj pokaži mi kako umrle oživljuješ? On reče: Zar ne vjeruješ . Pošto i zvijezde. poslanikom Jusufom. A Allah silnicima neće ukazati na pravi put (2:258). Osnivaju ga Sumerani u IV mileniju prije Isaa (a.odgovori On.Ibrahima je Allah darovao sa dva sina poslanika. nekadašnja je prijestolnica Babilonije. i sunce. na njegovo traženje. Iz astrologije se kasnije razvila astronomija.

klanjanje moje. a Allah je sigurno s Musaom razgovarao.) i njegovom poslanstvu Kur’an puno i često govori. Zaista. Kada je Allah Ibrahima (a. Ibrahima (a. U Musaovim i Ibrahimovim Suhufima pisalo je da ničija griješna duša neće nositi tuđe grijehe i da čovjeku pripada samo ono što je zaslužio (53:6-39). vjeru pravu? . Ibrahimovu vjeru nisu prihvatili. mene je Gospodar moj na pravi put uputio.) nego i Nuhu (a. I učinio je Ibrahim tu riječ trajnom među svojim potomstvom.) je direktno i jasno rekao: Ne prihvaćam ono što vi obožavate umjesto Onoga koji me je stvorio. to mi je naređeno i ja sam prvi musliman (6:161-163).a Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja (4:125) Reci. u pravu vjeru.s.s. od strane židova i kršćana Židovi i kršćani otimaju se za Ibrahima (a.s.O Ibrahimu (a. Ibrahim je kao i Muhammed (a. i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima i Isau i Ejjubu i Junusu i Harunu i Sulejmanu. Ibrahim je bio siddikun-nebijun . Allah mu je dao uputu jer ga je dobro poznavao (21:51). Nakon iskušenja kroz koja ga je Allah iskušao i provjerio.s. islam je vjera koja je objavljena ne samo Muhammedu (a. Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu.) i Isau (a.s. U biti.s. pravog vjernika koji nije bio od onih koji Allahu druge smatraju ravnim (III:95). Ishak i Jakub bili su dalekovidi ljudi tako što su se sjećali života u vječnosti. vjeru Ibrahima pravovjernika. • Svojatanje Ibrahima a. Svom ocu i narodu Ibrahim (a. i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu. Oni su kod Allaha najodabraniji i najbolji ljudi (38:45-47).s.) i Ibrahimu (a. Gospodaru svjetova koji nema saučesnika.s. mi smo vjeroispovijesti Ibrahimove koji je ispravno vjerovao. Allah govori istinu! Zato slijedite vjeru Ibrahimovu.s.Ibrahimu je slata objava kao i mnogim drugim poslanicima Mi objavljujemo tebi Muhammede kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega.) i neke njegove potomke odabrao i odlikovao na oba svijeta. Četrnaesta kur’anska sura nazvana je po njegovom imenu Ibrahim. a on nije bio idolopoklonik.) imamom-vođom ljudima u vjeri i etici i odabrao ga je Sebi za prijateljaHalilullaha.s.iskren čovjek i iskren vjerovjesnik (19:41). u stvarima vjere i etike (60:4 i 6). On je kao i Nuh i Musa i Isa i Muhammed (a.) mada se židovstvo i kršćanstvo pojavljuju . ne prihvaćaju i nikada neće slijediti ljudi koji ne drže do sebe (2:130). nasilnika i nevaljalaca (2:124). • Ibrahimova vjera Kur’an na više mjesta govori o Ibrahimovoj vjeri: Oni Kitabije Židovi i kršćani govore: “Budite židovi ili kršćani pa ćete biti na pravom putu. a Davudu smo dali Zebur . a objavljivali smo i Ibrahimu.).s. od Allaha misak ili obavezu uzeo (33:7). Zaista On će me uputiti na pravi put. Kur’an spominje Ibrahimove i Musaove Suhufe (87:14-19). Tako je Allah učinio Ibrahima (a.) poimenični uzor usvetun hasenetun.s.” Reci ne. Ibrahim im savjetuje da umru samo kao muslimani (2:132). osim griješnika.) i Musau (a. (4:163-164).i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali. Ibrahim je bio pravi i istinski musliman. i obredi moji.s. On nije nikoga Allahu ravnim smatrao (2:135). Allah je upotpunio blagodati prema Ibrahimu i sinu mu Ishaku (2:6). Ibrahim.s. Reci.). Došao je Stvoritelju čista srca. čineći još i dobra djela i koji slijedi vjeru Ibrahimovu. (42:13). On mu je obećao da će ga učiniti imamom ljudima kao i njegove potomke. Ibrahima narod u laž utjeruje. Reci. da bi se istini vratili (43:26-28).) i njegove neke potomke Allah je odabrao i na dunjaluku i na Ahiretu (16:122). On pripada Nuhovom pravcu-minšiatihi (37:83).

koji budu tu boravili i koji budu salat obavljali (2:125). osramoćenjem i kamenovanjem. pa zar Tevrat i Indžil nisu objavljeni poslije njega? Zašto ne shvatite? Vi raspravljate o onome o čemu nešto znate. • Ibrahimov (a. i koji će salat obavljati (22:26) I učinili smo Hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima. I Ibrahimu i Ismailu smo naredili: Hram moj očistite za one koji ga budu obilazili.) narod Njegov narod suprotstavlja se njemu kao poslaniku i prepire se s njim.s. ibadeta i solidarnosti a piramida je kuća širka. uistinu sve čuješ i sve znaš (2:127). napretka.). uputu i oprost ocu kod Allaha. lažac! (28:38). sigurnosti. Dok Ibrahim i Ismail podižu Ka’bu da bi potvrdili tewhid i veličali Allaha. svjestan je da ne može spriječiti ono što će ga od Allaha stići. Ka’ba je kuća tewhida. a zašto raspravljate o onome o čemu ništa ne znate? Allah zna a vi ne znate! Ibrahim nije bio ni Jevrej ni kršćanin. društvenosti. već se boji Allaha. po izričitoj Allahovoj odredbi. otac mu prijeti progonom. povjerenja. koji će tu u blizini njegovoj stanovati. • Ibrahim graditelj Ka’be Dok Ibrahim (a. Sin se moli za spas. “ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene. Njegov otac i narod su u otvorenoj zabludi (6:74). i očisti ovaj hram moj za one koji će ga obilaziti. reče faraon. oni su dovu činili: Gospodaru naš primi ovo od nas. I dok su Ibrahim i Ismail temelje Ka’be podizali. Neka vam mjesto na kome je stajao Ibrahim bude prostor iza koga ćete salat obavljati. vjerovao je u Boga Jednoga. (3:6568). Izražava bojazan da će oca stići kazna sveopćeg Stvoritelja i Dobročinitelja. zatim ovaj vjerovjesnik (Muhammed) i vjernici (muslimani). i nije bio idolopoklonik. a ti o Hamane. Zato vjerovanje ne treba miješati s nasiljem i grijehom (6:80-82). rekli smo: Ne smatraj nama nikoga ravnim. I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je Ka’ba.s. Umjesto da posluša sina. On ocu i narodu prebacuje da obožavaju idole od kojih nema ni koristi ni štete . A Allah je zaštitnik vjernika. On im uzvraća da se ne plaši njihovih idola.) Kako govorite i Ibrahim i Ismail i Ishak i Jakub i unuci su bili Židovi odnosno kršćani? Reci. jer ja mislim da je on. ljepote. istine. dotle faraoni grade piramide. nepravde. Ibrahim prigovara ocu na vjerovanju u idole. nepovjerenja.a Allah motri na ono što radite (2:140). O sljedbenici Knjige. Kazivao im je da su pravovjernici u sigurnosti i na pravom putu. Ibrahimu su od ljudi najbliži oni koji su ga slijedili. mraka. gradi Ka’bu ili Bejtullah. nasilja. već pravi vjernik. imana. peci mi opeke i sagradi mi toranj da se popnem k Musaovu Bogu.s. Iako je obećao tražiti oprost za oca. jer Ti.hram. dotle faraon podiže piramidu da bi Allaha proglasio lažnim a sebe istinitim bogom. pravde. Ibrahim je izvršio obećanje prema ocu i molio se Allahu jer je bio mehka srca i blage ćudi (9:144). zaista. • Ibrahim i otac mu Azer Ibrahimov otac Azer nije prihvatio vjeru i misiju svoga sina. zašto se o Ibrahimu prepirete. Ibrahim obavještava oca da mu je stigla prava Objava i poziva ga da je slijedi i da se ne klanja šejtanu. ubijanja i obožavanja ljudi.poslije Ibrahima (a. znate li vi bolje ili Allah? Zar je iko gori od onoga koji skriva istinu znajući da je od Allaha . “O velikaši”.

cijeli život nerotkinja. da Mu zahvaljuje jer Njemu se vraća sve. osilio. i o onima čija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu nego su je oni sami sebi nanijeli (9:70). jer meleki ne jedu. ali Allah je rekao. ropstvo. a Allah je prijatelj i pomagač svakome. • Ibrahimova žena Sara Sara je bila u dubokoj starosti. bijedu i neimaštinu. udarila se po svom licu i rekla: “Ja sam starica nerotkinja”. Ibrahim je tada obaviješten da će dobiti sina koji će biti učen i istinu spoznati. da Ga obožava.samo ne po imenu: Zar im nisu stigle vijesti o onima što su prije njih bili: o Nuhovom narodu. ubijao ljude i tvrdio da je bog. Ibrahimove dove su kod Allaha primljene. ali su mu meleki rekli da ne gubi nadu. pa tako i Ibrahimov .s. ali oni nisu htjeli jesti. svoje sinove i potomstvo da ne obožavaju kipove i da prežive u neplodnoj kamenitoj pustinjskoj dolini. Ibrahim ih je počastio teletinom.i koji niti govore niti čuju. i zatim ih udara. Ona se tome čudi. Idoli nisu nikome prijatelji. a On je zaista mudar i sveznajući (51:29-30). Narodu postavlja razložno pitanje: Zar vi obožavate ono što ste svojim rukama isklesali. Ibrahimu je bilo čudno kako će kao star sina dobiti. pouke. a meleki su joj odgovorili: “Tako je kako ti kažeš. vladarom Babilonije koji se uzoholio. Ibrahimov narod vjeruje u derivate vlastite civlizacije.gosti Ibrahimovi Da bi mu saopćili vijest o rođenju sina i da bi ga obavijestili o onome što čeka Lutov narod. Ove dove Allah prima i Mekka. Ibrahim je uvjeravao narod da mu idoli ne mogu ništa ni pomoći ni odmoći. kada su je meleki izvijestili da će dobiti sina Ishaka i unuka Jakuba. Allah je stvorio vas i ono što vi radite (37:91-96). Allah jedini daruje ljudima sve i ne ovisi ni od koga (26:7189). U svako doba dana i noći je svačim opskrbljena (2:126). ali mu Allah odgovara da se okani intervencija.) (29:1626). nikada nije potpala pod stranu dominaciju. Ibrahim kao čovjek blage naravi intervenira za Lutov narod. I pored toga. poruke i putokaza putem analogije i komparacije u Kur’anu se često spominju prošli narodi. Ibrahima su posjetili Allahovi izaslanici meleki. Ibrahima zbog toga spopada strah. • Vijesti o ibrahimovom narodu Radi upozorenja. niti vide (21:51-71). Zato poziva narod da vjeruje u Allaha. Ismijavajući kumire i idole Ibrahim ih pita da li jedu. Dakle. njegovi potomci su opstali i nisu se klanjali idolima (14:35-41). Njegov narod to odbija. stvaranje. povratak Njemu i Njegovu kaznu. A on je odgovorio da nadu u Allahovu milost gube samo oni koji su na . on upozorava narod na Allahovu moć. • Allahovi izaslanici meleki . i nazvali mu selam. a meleki je pitaju? Zar se ti čudiš volji i odredbi Allahovoj (11:71-73). Pored oca i naroda on raspravlja i sa Nimrudom. • Ibrahimove dove Čuvene su Ibrahimove dove za sebe. Sara je zapala u veliku tugu. S njim je povjerovao bratić Lut (a. Ovaj vladar bio je poklonik sunca. iako usred pustinje. o adu i Semudu. o narodu Ibrahimovom. U Kur’anu se ne spominje vrsta ovosvjetske kazne koja je snašla Ibrahimov narod. i o stanovnicima Međena. glad. jer je već stigla odredba Stvoritelja o neizbježnoj kazni (11:74-76 i 15:51-56). što ne govore.

Kasnije Abraham seli u krajeve Negeva. Odatle se od staništa do staništa pomicao prema Negebu. a imala je sluškinju Egipćanku. da će postati otac mnogim narodima i ubuduće će se zvati Abraham. Abramu je bilo 80 godina. Kada je Hagara rodila Jišmela (Ismaîla). i u ono što se objavljuje nama. Abrahamu je tada bilo 100 a Sari 90 godina. da zbog nje ne bi stradao. da neporočan bude. i Sulęjmanu. i Isau i Ejjubu. • Biblija o Abramu. ja ću je tebi predati”. Nahor. i Ismailu. i Jakubu. Abram je imao braću Nahora i Harana. Srug. a Jahve je rekao Abramu “da oči podigne prema sjeveru. jer svu zemlju što je možeš vidjeti dat ću tebi i svome potomstvu zauvijek. i unucima. godini života. napušta Haran i sa Sarajom i pokretnom imovinom doseli u Kanan (Hanan ili Ken-an). Kada je Hagara postala trudna. Abrahamu ili Ibrahimu (a. i u ono što je dato Musau i Isau. Pošto Saraja nije imala djece. Jahvin anđeo nagovori Hagaru da se vrati. Terah je s Abramom. gdje Terah (Azer) umire u 205. i Ismailu. Jahve mu reče da posluša Saru jer će se i od Izaka i od Jišmela izroditi veliko potomstvo. I Biblija spominje da su Abrahamu došli tajanstveni gosti navještavajući da će Sara roditi. Kasnije je Jahve sklopio savez sa Abramom davši mu zemlju od rijeke u Egiptu do Eufrata. Kasnije je Jišmel živio u pustinji Paranu (oko Mekke). Sara zatraži od Abrahama da otjera Hagaru i Jišmela. Bratić Lot bio je Haranov sin. što Abrahamu bi krivo. jugoistoku zapadu. i Junusu i Harunu. Knjiga postanka (13:1417). Abramu se. Hagaru (Hadžeru) nagovori Abrama da uzme Hagaru. i u ono što je objavljeno Ibrahimu. Sodoma i Gomora su spaljeni sumpornim ognjem. Potomstvo ću tvoje učiniti kao prah na zemlji. Arpakšad.) Abram ili Abraham je deseti direktni potomak Noin (Noa. Saraja ju je poprijeko gledala i ova pobježe u pustinju. Sa ženom Sarajom i Lotom vraća se Abram iza toga u Negeb. Pošto se vratio iz te borbe u susret mu je izašao kralj Sodome. a objavljivali smo i Ibrahimu. a odatle dođu u Betel. i Ishaku. Kada se rodio Izak. Abram ili Abraham). a Davudu smo dali Zebur (4:163-164). kada mu je bilo 99 godina. Ako ko mogne prebrojiti prah na zemlji i tvoje će potomstvo moći prebrojati. Prema odredbi Jahvinoj. Šem. Abrahamu i njegovu potomstvu Jahve je dao svu zemlju Kanaansku. Tada je Abraham pristupio obrezivanju svih muških ukućana. Jahve ukori Saru što se smijala i obavještava Abrahama šta će uraditi sa Sodomom. Tako su Abram i Lot izabrali Jordansku dolinu. i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova. Selah. Kao znak saveza između Jahvea i Abrahama naredi Jahve da svako muško dijete bude obrezano. i unucima. i Ishaku. pa to stavi Hagari na ramena zajedno sa djetetom. Terah. odselio se u Egipat.s. čemu se ona smijala jer joj bijaše prestalo “što biva u ženama”. Abraham je uzeo kruha i mješinu vode. Peleg. Abram kada mu je bilo 75 godina. Mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo Njemu pokoravamo (2:136). Lotom i snahom Sarajom odselio iz Ura Kaldejskog i nastanili su se u Haran. Recite mi vjerujemo u Allaha. Eber. Abram kasnije spašava Lota koji je bio zarobljen. Pošto je Saraja bila lijepa. Kada je u zemlji zavladala glad. Abraham je nastavio živjeti u . i Jakubu. ukaza Jahve i reče da hodi njegovim putem. te je otpusti. dogovore se da ona kazuje da mu je sestra. • Ibrahimova objava Ibrahim (a.) prima jednu te istu Allahovu objavu sa istog izvora koju su primali svi vjerovjesnici i poslanici: Mi objavljujemo Tebi Muhammede isto ono što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega.krivom putu. Saraja dobi ime Sara i bi joj naviješteno da će roditi sina Izaka.s. Na noge! Prođi zemljom uzduž i poprijeko. a ne žena. Reu.

Muhammed (a. podrezivanje brkova. od šest. • Kada je živio Ibrahim (a. U islam je trebao pozvati i faraonove meleune-glavešine. Musa (a. Otac mu Azer bio je zanatlija i pravio je kipove. • Druga djela o Ibrahimu Kur’an svjedoči da je Ibrahim primao Objavu u formi Suhufa. Ibrahim je jedini poslanik koji se uz Muhammeda (a.s.) spominje u salavatima. Ako ih ne bude imala. godine prije Isaa i tada mu je bilo 75 godina. a djecu. primanje i dočekivanje gostiju. velikih ululazmu . Abraham i njegova porodica česta su tema književnosti i filozofije. Poslije Jusufa njega Allah određuje za poslanika.). MUSA a.Halilulrrahmanu istočno od Gaze. Sara je živjela 127 a Abraham 175 godina. upotreba misvaka. Rođen 1081.s. • Arheologija o Ibrahimu (a. despota i nasilnika (tagaa).s. Jahve ga stavlja na kušnju tako što mu naređuje da Izaka prinese kao žrtvu.).) uz Allahovu pomoć i milost i zamjenjuje ga ovnom u ime Jedinog Allaha.s. Kanan.s.) je u Allahovu vjeru trebao pozvati i faraonove sahirune-čarobnjake koji su narod hiljadama godina držali u sihru.s. Islamski autori ističu da je primio 10 Suhufa. tj. diktatora.s. Oboje su pokopani u Hebronu . 500 kilomrtara od Ura.s. U Mezopotamiji.ili poslanika Odluke. Musa (a. Još Herodot-otac historije piše o obrezivanju djece radi održavanja tjelesne čistoće. varci i laži. izbavitelja Israilićana iz višestoljetnog faraonskog ropstva i onoga koji će faraona kao najvećeg silnika. prije Isaa (a. Od Ibrahima potječu slijedeći sunneti: obrezivanje. Živio je u vrijeme Babilonskog vladara Nimruda. U Češkoj je postojala sekta koja je tvrdila da slijedi vjeru Ibrahimovu. Gradovi u kojima je živio Ibrahim (a. muž nema pravo oženiti drugu ženu. Ibrahima. Taj običaj dokrajčuje Ibrahim (a. pa do otprilike 1750.s.) Po starim bračnim ugovorima ako žena ima djece. stratege. Josip Flavije spominje Ibrahimov boravak u Damasku. Nuha. po Bibliji Mojsije (120 godina) Poslije adema. tako stečenu. Taj hram srušio je Sallahuddin Ejubija.) U Palestinu ili Kanan. Ibrahim je živio oko 1925. Na Ibrahima je podsjećala jedna kršćanska vjerska sekta koja je poricala Isaovo božanstvo.) je četvrti. pa u Egipat.s.) istorijski su gradovi. Ibrahim dolazi 1850. sama će mužu izabrati robinju. Nemogavši ostati u Babiloniji odseli se u Kanaan. pričinu.Halilulrrahmanu. (sunećenje muške djece). godine iza potopa.Filistejskoj (Palestinskoj) zemlji.s. Englez Rajs otkrio je grad Haran u Južnoj Turskoj. opsjeni. Sriji i Kanaanu postojao je veoma stari običaj žrtvovanja muške prvorođenčadi bogovima. Ukopan je u Hebronu . oko 165 godina. pozvati u vjeru Allahovu. savjetnike i svitu koji Odštampaj tekst . On je prvi božiji poslanik koji je primio prvu veliku Objavu-Knjigu Tevrat. Kenan i Hanan znači ravničarska zemlja. koji je sebe nametnuo i podmetnuo narodu za Boga. odgajaće kao da su njena rođena.) je izuzetno poštovao Ibrahima (a. U njemu je postojao kult mjeseca.

Konačno. Takvom narodu ide Musa (a. On koji će prvi na svijetu ustati protiv faraonove vlasti i srušiti je. muslimana. Egipćanima i Izrailićanima.kad on prava zmijurina i izvadi ruku svoju . Allah daruje Musaa sa mu’džizama i jasnim dokazima. Na ovako uporno nevjerovanje i odbijanje svih Allahovih znamenja slijede Allahove . su mu’džiza i Allahovo nadahnuće njegovoj majci. Direktno je razgovarao sa Allahom.s.s. nasilju i oholosti govore mnoga djela. samovoljom i nasiljem. mi ti nećemo vjerovati” (7:132). a brat Haruna (a. On tvrdi narodu da oni nemaju drugog boga osim njega i da je on najveći i jedini Bog (Ene rabbukumul . a on faraon kao Bog da je istinit. Faraon svakom. 4. Svijetla Musaova ruka. On cijeli narod pomoću vojske i policije prisiljava da gradi piramide i da njega slavi kao boga. prijeti zatvorom i smrću pa čak i Musau (a.). U islam je trebao pozvati i faraonovu vojsku koja je mučila. 3. I kada smo Musau Knjigu koja rastavlja istinu od neistine dali da biste pravim putem išli“ (2:53) „…a Allah je sigurno s Musaom razgovarao…“ (4:164). ra. Taj narod je ogrezao u razne opačine i poroke. oziris. Štap koji se po Allahovoj odredbi pretvara u ogromnu zmijurinu. znači ne vjerovati i pobuniti se protiv Boga. 1. Musau u misiji. izida i svete životinje. Takvom faraonu i narodu Allah šalje Musaa i Haruna kao poslanike.ona za prisutne postade bijela (7:107-108). jer mu je bila namijenjena smrt. na njegovu dovu. narod nasilnika-zalimin i narod najgorih nevaljalacamudžrimin. faraonu. a u prirodi znači provaliti se nebo i podivljati rijeka kad se izlije iz svoga korita.su pravili strategiju faraonovih zločina i nagovarali ga protiv Musaa. On je narod zaveo i naveo na zabludu i narod je njegove zablude i nesuvislosti slijedio. silništvu. tlačila i ubijala. Musa (a. Israilićane.fasika. Kur’an za faraona kaže da je on taga-despot. kao prva velika Objava i knjiga.ea’la) i predstavlja mu se kao gospodar carstva Misira i rukava rijeke Nila. u odnosu na Boga. narod nadmenih ljudi-alin. Najveće Musaove mu’džize i najjasniji dokazi i znamenja su Tevrat. „I on baci štap svoj . Stari Egipćani imena mjeseci u kalendaru daju po imenima bogova.s. 2. reagira ovako: „I govorili su: “Kakav god nam dokaz doneseš da nas njime opčaraš.s. Oko 600 ajeta ili skoro desetina Kur’ana govori o Musau. pa i desetina Kur’ana. amon.Faraon je sebi narod potpuno upokorio pa su ga slušali. Tvrdi da je bolji od “bijednika” Musaa koji jedva govori . ogrezao u sve poroke i širk i slijedi isključivo svoje običaje i način života. kako egipatski tako i sve porobljene narode. u bratu Harunu. narod oholih ljudi. ko u njega ne vjeruje. Za faraona je bitno istaći da on za sebe tvrdi da je Bog i da zato što se smatra Bogom naređuje da mu se prave piramide kako bi on kroz tu gradnju dokazao da je Musaov Bog lažan. pravde i istine. umjesta povjeruje. Faraonov narod kao ni jedan drugi na svijetu prije njega bio je ogrezao u mitologiju i širk (razna božanstva.) je zet Šua’jba (a. odrasta na faraonvom dvoru zahvaljujući Allahovoj odredbi i faraonovoj ženi koja je bila muslimanka. Bio je to narod griješnika. Glagol taga. Allah daje pomoć.) koji zajedno s njim odlazi faraonu. Na sva ova Allahova znamenja dokaze i mu’džize faraonov narod.mustekbirin. Nad Israilićanima faraon provodi genocid tako što im ubija mušku a zlostavlja žensku djecu. Način Musaovog opstanka poslije rođenja i život.). O faraonovim zlodjelima. U odnosu na ljude znači vladati despotski. Taj narod je isključivo zaljubljen u sebe.s. u islam su Musa i Harun trebali pozvati i svoj narod.) da ga pozove na pravi put. islama.

Musa to odmah shvati šejtanskim djelom i učini pokajanje (tevbu) i dovu Allahu pa mu Allah oprosti. ili da im se ruke i noge unakrst odsijeku ili da iz zemlje budu prognani (5:33). Nemoj imati drugih bogova uza Me (monoteizam). Kur’an dopušta da se izvrši poravnanje recipročnom kaznom nad krivcem. Poštuj oca svojega i mater svoju. Po vjerozakonu u Tevratu kojeg je primio Musa (a. 8. ona ga je po Božijoj uputi stavila na tabut i spustila niz rijeku Nil.MEDJENU Nakon što je napustio Egipat. Iz Egipta i faraonskog ropstva spašava ih. Nemoj ga ubijati. nos za nos. faraone. kao da je poubijao sve ljude. koja nije nikakav nered na zemlji činila. što on u strahu od osvete i učini (28:15-21).). Za one koji su protiv Allaha i Njegovih poslanika bore i koji na zemlji nered čine kazna je ubijanje ili raspeće. Ne kradi. • Rođenje Musaovo Nakon rođenja. Sjećaj se dana odmora da ga svetkuješ. također. ali su se oni oholili. a ko spasi život jedne osobe kao da je spasio sve ljude (5:32). a poslala je svoju kćerku da to prati. jedan od poslanika. Musa u jednoj tuči između jednog Egipćanina i Israilca pritiče upomoć Israilcu i šakom udara Egipćanina od čega on umire. Ne čini preljube. ko svjesno i namjerno ubije nevinu. ali onom. Ne poželi žene bližnjega svojega. • MuSA U MEDŽENU . po Bibliji. izvijesti Musaa da gradski prvaci vijećaju da ga ubiju i savjetuje mu da napusti grad. Poslije toga otac šalje jednu kćerku. . potomci Israilovi (Jakubovi) proboravili su u Egiptu. bude radost i moja i tvoja. pošto je faraon naredio da se sva muška israilska djeca poubijaju. 9. jedan čovjek sa periferije grada. 6. 2.” Kada je majka rodila Musaa. narod zlikovački su bili“ (VII:133). Musa to čini. po Musaa. Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega. propisano da. Uzela ga je faraonova žena i rekla: “Neka ovo dijete. po Allahovoj odredbi i milosti. Tada Israilac prigovori Musau za jučerašnje ubistvo i optuži ga i prokaza da je siledžija a ne izmiritelj. umjesto njih. Tih deset zapovijesti u Bibliji su sačuvane ovako: 1. Israilićani i Egipćani Israilićani. ko u ime Allaha oprosti. u tuči. bit će mu to od grijeha iskupljenje. Kod nekog pojilišta zatekao je dvije djevojke koje od muškaraca nisu mogle napojiti svoju stoku. Njegova se majka umalo nije otkrila kao majka. 430 godina u ropstvu.s.) bile su potpuno recipročno propisane kazne: glava za glavu. Kasnije je sestra našla bratu majku da ga doji jer dijete nije htjelo dojiti ni jednu drugu ženu osim vlastitu majku. uho za uho i zub za zub. • Musa nehotice i nesvjesno ubija Egipćanina – prvi poslanik koji ubija čovjeka Kada je odrastao. oko za oko. pošto su ga o svemu izvijestile. 5. U Tevratu je. ali ga Musa odbi nazvavši ga otvorenim svadljivcem i smutljivcem. Ne ubij. Glavni sadržaj Tevrata su deset božijih zapovijesti. 4. • Musa. ni krivu ni dužnu osobu. i skakavce i krpelje i žabe i krv sve jasna znamenja. 7. Možda će nam valjati. Poslije toga.s. Musaa su u rijeci pronašli faraonovi ljudi da im postane jad i dušmanin (28:7-13 i 20:37-40). Musaa je majka na tabutu bacila u Nil. Musaovoj majci Allah naređuje da baci dijete u rijeku i da ne strahuje i ne tuguje jer će Musa ostati živ i biti mine-l-murselin. 3.kazne i upozorenja: „Zato smo mi na njih slali i poplave. Musa je došao u Medžen. Ne poželi imetka bližnjega svojega. Sutradan ga isti Israilac pozva ponovo upomoć. ili da ga posinimo. 10. Musa (a. Ne kuni se lažno.

Na molbu jedne od kćeri.š. Faraon prigovara jedno nehotično ubistvo Musau. nasilnici.zatvorom. Kada su se svi iskupili prvo što traže od faraona je nagrada ako pobijede. počinje dvoboj. a iz Egipta je pobjegao iz straha. a kasnije i ubistvom ako u njega ne budu vjerovali. Allah iz doline Tuba naređuje Musau da ide faraonu koji za sebe tvrdi da je najuzvišeniji Bog (79:15-26).) da mu učini prsa širokim i prostranim. “Zaista ja sam poslanik gospodara svjetova”. “Ko je vaš stvoritelj”? Oni mu odgovaraju da je to Stvoritelj nebesa i Zemlje. Po Kur’anu oni su kavmen-mudžrimin. 10:75-82. faraon. uz nasilje. Faraon na ove argumente odgovara prijetnjom . Pored toga što su griješnici. 44:17-31). meleuni. faraon. oni su narcisoidni i samoljubivi. bacaju svoje konopce i štapove. Na prijedlog Musaa. Musaa je Allah iskušavao raznim iskušenjima pa i odlaskom iz Egipta (20:40). Koliko je faraon kao taga. On faraonu dolazi sa legitimacijom. Faraon se savjetuje sa meleunima-uglednicima. Čim se pojavio pred faraonom. odmetnik i nevjernik najbolji je dokaz što on naređuje gradnju piramida. Faron im obećava nagradu i čast svoje blizine. Stvoritelj sadašnjih i prijašnjih naroda. Prije odlaska faraonu Musa čini dovu Allahu (dž. • Musaove mu’džize Musa nudi i pokazuje faraonu svoje mu’džize. šta da se radi. koje on dopušta. • Faraonov narod O tom narodu svjedoči Kur’an i povijest. 32:42. glavarima. Pored svega toga Musa je poslan faraonu (51:38-39).) po drugi put u Egiptu Preko 200 ajeta govori o drugom boravku Musaovom među Egipćanima i o njegovim kontaktima s faraonom “Musa idi faraonu. On se uistinu osilio. Faraon u nametanju sebe kao Boga ljudima hoće da ubije Musaa (40:21-45. pomoću kojih želi negirati Musaova. kao stručnjaci sihra. kavmen-mustekbirin i kavmen-zalimin.s. Šua’jb prima Musaa na službu osam godina. a potvrditi sebe kao Boga (28:3-6. 83-95. on mu prigovara ubistvo Egipćanina a Musa mu odgovara da je to učinio nehotice dok nije bio poslanik.Došavši Šua’jbu. Stvoritelja Musaa i Haruna. Iza njih Musa baci svoj štap koji se pretvori u ogromnu zmijurinu koja proguta sve što su oni pričinili. kavmen-fasikin. Faraon ih optužuje za sihr što je njegova. Istoka i Zapada. Musa tada pokazuje svoju ruku koja je pred gledaocima postala potpuno svijetla.” (26:46-47) Faraon prijeti sahirunima vješanjem i odsijecanjem ruku i nogu unakrst zato što su povjerovali Musau bez njegovog dopuštenja: Ništa strašno . prvo sahiruni. Kada su se u to sahiruni osvjedočili. da se pokažu. svaki je dan svjesno i namjerno ubijao na stotine i hiljade ljudi. nevaljalci. Odluka je da se saberu svi sahiruničarobnjaci i da pobijede Musaa. svita i narod iskupili. 23:45-49). Šua’jb mu potvrdi da je dobro što je napustio Egipat. On se doista osilio”. oskudicom. da mu olakša njegovu misiju. gladnim . kavmen-alin. • Musa (a. Musa mu ispriča događaj iz Egipta. leal i mustekbir postao silnik. Kada su se svi čarobnjaci sahiri.mi ćemo se gospodaru vratiti (26:10-52). To je narod koji odbija sve Musaove dokaze i zato ih Allah kažnjava: poplavama. 11:96-98. ali ako ostane 10. da mu razveže jezik i govor učini jasnim i razgovjetnim. Šua’jb ponudi kćerku za ženu Musau što on i prihvati (28:22-28). oni reagiraju: “Mi vjerujemo u Stvoritelja svjetova. Iza toga faraon pita Musaa i Haruna. onda višak od dvije godine je dobročinstvo s njegove strane. a on. 40:36-37). osnovna poluga vlasti (7:103-126. Idite ti i Harun faraonu.

Ovaj slučaj pokazuje koliko su ljudske procjene i znanje. čiji je otac bio dobar čovjek.ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama (10:9092). Hidr sumnja da će Musa moći biti srpljiv. On će me uputiti. Kur’an tvrdi suprotno. Objavljeno mu je i to da će ih faraon s vojskom slijediti. • Genocid nad Israilićanima Iako Ujedinjene nacije tek 1946. a siromašni korisnici će je moći popraviti. Kada se faraon sa vojskom našao u moru. na što ga je Hidr opominjao na prethodna obećanja.) je putovao do mjesta gdje se dvije vode sastaju. Allah je jedini pobjednik i milosnik (26:53-63). Hidr reče Musau da ga ništa na putovanju ne pita. Musau se naređuje da putuje i izvede narod noću.(26:61-62) U tom momentu Allah objavljuje Musau da štapom udari. zatim ubija jednog dječaka i najzad popravlja jedan polusrušeni zid.s. gdje se susreće sa Hidrom. definiraju genocid. napuste i opuste svoje vinograde. U tome je pouka. 14:6. Faraon je poslao glasonoše po svim egipatskim gradovima. Tom prilikom je faraonovo tijelo spašeno. U toku putovanja Hidr probuši lađu. Kao takvi su potopljeni u moru i učinjeni primjerom i poukom budućim generacijama (7:130-137 i 43:55-56 i 51:40). Neko drugi mogao je otkopati taj zid i ispod njega uzeti blago koje je otac zakopao za sinove (18:60-82). do Medžmeu-l-Bahrejna. Prije i poslije Musaovog poslanstva to je bilo veliko iskušenje za Israilce (2:49. Musa (a. sada po moru i more se rastupi na dvije strane i svaki je dio izgledao kao veliko brdo. kojeg je Allah obdario velikim znanjem. • Izlazak iz Egipta Musa je istovremeno kao poslanik poslat faraonu. 28:4 i 40:25). Zar sada! A do sada si bio veliki grješnik i smutljivac. izvore. ja sam musliman.” Musa reče: Ne nikako! Doista je uza me moj Stvoritelj. Kada je izgledalo da će faraon s vojskom dostići Musaa. a ostavljajući i zlostavljajući žensku djecu. relativne i varljive. da je tijelo upravo tog faraona kao znamenje i dokaz ljudima spašeno. 7:126 i 141. Na kraju mu objašnjava da je lađu oštetio da je oštećenu vladarevi ljudi ne bi zaplijenili. Israilci su zavapili: “Sigurno će nas dostići. skakavcima. krpeljima. pogotovo o budućnosti. El-Erdu-l Mukaddese. žabama i krvlju. faraon je u bezizlazu vode do usta zavapio: Vjerujem da nema drugog Boga osim onoga što ga vjeruju sinovi Israilovi. riznice i prekrasno obitovalište. od koje su siromašni lađari hljeb zarađivali. Musa s njim putuje da nešto nauči. Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe . Musa se stalno pita za razloge postupaka. Zid je popravljen dvojici siromašnih mladića-sirota. Ja sam musliman. faraon je najmanje prije četiri hiljade godina vršio genocid nad Israilićanima. a more se nakon Musaovog prelaska sklopilo. Musa i njegov narod su spašeni a svi njihovi progonitelji i potjera sa faraonom su potopljeni. • Musaovo putovanje u Medžmeu-l-bahrejn Dok je boravio u Egiptu. Allahova je volja bila da Egipćani. Ti roditelji su bili pravi vjernici. Egipćanima. Ubijeni dječak je bio zao i nenaklonjen roditeljima. Hidr ga je kao takvog ubio u nadi da će im Allah podariti bolje dijete.godinama. Biblija i nauka su hiljadama godina tvrdile da je tijelo Musaovog faraona potopljeno i da nije spašeno. Israilci su bili mala zajednica u Egiptu. Međutim. ubijajući im mušku. u potjeri za Israilcima. Danas je to nauka potvrdila i tijelo Meremtaha sa puno pijeska u glavi . Israilićanima i njihovom izbavljenju iz Egipta u obećanu zemlju.

Ovaj slučaj pokazuje koliko su Israilci bili neposlušni.” (20:12-16. 2:108 i 87). 40:53. Israilci kao i Egipćani. i ne uzmičite nazad pa da se vratite izgubljeni (5:21). 37:122. Odabrao sam te. jer mu je Allah dao uputu. maltretira ga. Nakon 40 godina. Allah je Musau podario 9 sjajnih i otvorenih znamenja i dokaza kao i Tevrat i govor sa Allahom. Oni Musau postavljaju mnoga pitanja (2:108). 17:101 i 27:12). Nalaziš se u svetoj dolini Tuva. Allah Musaa Sebi za poslanika odabire (20:41). Kao poslanik upućen je hrđavom i obijesnom narodu. narode moj. Musa ostavi brata Haruna da ga zastupa u narodu i pravi red. obavljanje salata i davanja zekjata. Israilci nisu vjerovali ni Musau ni poslanicima iza njega jer su bili oholi. U odsustvu iz naroda. da se imovini siročadi neće približavati. Od prihvaćenih obaveza oni su još bili obećali da će obožavati samo Allaha i da mu neće pridruživati druga. 14:5. Allah ih nije obavezao . osim kada to pravda zahtijeva. Čim je došao k sebi. On ga sa zemljom sravni a Musa se onesviješćen strovali. borbenija i snažnija generacija je ušla u obećanu zemlju. ili Israilićanima obećana zemlja je Ken’an. poriče Allahove znakove. Israilci su od Boga kažnjeni da 40 godina lutaju pustinjom i zabranom ulaska u obećanu zemlju (5:21-25 i 17:104). čuo je glas “Ja Sam tvoj Stvoritelj. raditi. 37:120. neborbeni i kukavice.” Kad se Gospodar ovom brdu otkri. Kada se nisu htjeli boriti da bi ušli u obećanu zemlju.nalazi se u Egipatskom nacionalnom muzeju u Kairu. 7:142. siročadima i siromasima. 37:148. neće ubijati. Musa traži od Allaha da ga izravno vidi. da se nevaljalštinama i razvratu ni javno ni tajno neće približavati i da nikoga. Musa je kod Allaha ugledan i važan. 83) osim nekolicine (4:155). 27:7 i 9 i 28: 29-30). Oni iznevjeravaju zavjet (2:64. 19:53. pa počuj što ti se objavljuje. lijepe postupke i činjenje dobrih djela roditeljima. Kitab. On mu daruje mudrost. • Zavjet – Misak Israilićana Od Israilaca Allah uzima zavjet da će: vjerovati. Objavu. • Musaovo poslanstvo Allah se obraća Musau na brdu Tura Sinau u 30 noći koje Allah dopunjuje sa još 10 noći i tako se ispunilo 40 noći (2:51 i 7:142-144 i 4:153). 28:14 i 33:7). • Sveta (El-Erdu-l-mukaddese) ili Obećana zemlja Sveta. Na njih je Allah najljepšu uspomenu sačuvao (XXXOOO:69. dok je primao Objavu. a ne nered. Izuj se!. iako zna da je vjerovjesnik. Allah ga zove sa desne strane Tura (19:52). 37:119. govorenje lijepih riječi o ljudima. 25:35. uđite u svetu obećanu zemlju koju vam je Allah dodijelio. Allah mu odgovara: “Ne možeš me vidjeti nikako već pogledaj brdo pa ako ostane nepomično vidjet ćeš Me. ponašati se i živjeti po Tevratu (2:63 4:154 i 5:12 i 70). Njegov narod. litru. metru i kantaru neće vagati. Nakon što je ugledao vatru i došao do nje. On i Harun su upućeni na pravi put i obojica su bili pravovjerni Allahovi robovi. suditi. znanje. rodbini. da djecu zbog neimaštine neće ubijati. da krv bespravno neće prolijevati. kajem Ti se i ja sam prvi vjernik”(7:143-144). Bio je odabranikmuhlesun i resulun-nebijjun (27:12. 61:5. i da jedni druge iz domova neće protjerivati. Kanaan ili Hanan: O. uzviknuo je: “Slavljen si Bože. razgovor sa Sobom i uzima obavezu od njega misak (20:41. te su poslanike smatrali lažljivcima i ubijali ih (2:87). da krivo na mjeri.

preko njihovih mogućnosti (2:83-4 i 6:151-152). Sljedbenik knjige nije niko ko ne izvršava propise Tevrata. A sve druge vjere su formirali ljudi i dali im imena. Musa je bacio ploče u srdžbi. Božiji poslanici Ibrahim. Znatan broj ajeta govori o Tevratu. a Tevrat je uputa i svjetlo. Musa i drugi opominju i poučavaju svijet da najveće uspjehe postiže onaj ko se grijeha kloni. U momentu kada su Israilci počeli obožavati tele. Božijoj Objavi kao Kitabu i Furkanu da bi Israilce uputio na pravi put (2:53. Oni krše i skrnave odredbu o suboti. a drugi dio su negirali (2:85).budite strpljivi! Ne uzimajte umjesto Allaha drugog pokrovitelja (17:2).) (20:17-24. I pored Tevrata. Događalo se to u jednom gradu pored mora. “Jedite lijepe i čiste stvari koje smo vam dali” (4:154). Subota. Israilci su vjerovali dio knjige. Indžila i Kur’ana (5:68). • Prva velika Objava – Tevrat U Musaovim kao i Ibrahimovim suhufima pisalo je da ni jedna griješna duša neće nositi teret tuđih grijeha i čovjeku pripada ono što svojim trudom stekne (53:36-39). od Allaha objavljene. 2:50 i 20:7778). a to je islam. Ne činite subotom što vam nije dozvoljeno (4:154). Ibrahima i Musaa. Oni su knjigu trebali zdušno slijediti i stalno je držati na umu kako bi se sačuvali i došli u red bogobojaznih (2:63). Židovi koji tvrde da Allah nije ništa objavio Muhammedu (a. ljudske vjere. Allah ih je na taj način kaznio zbog njihovih grijeha i nasilja (6:146). Kao što je Musa bio musliman tako je i njegov ummet bio islamski. To im je bila kušnja zbog grijeha (7:163). budite strpljivi”. Učinio ih je Allah kao primjer poniženja i kazne.). 3-32. zato što im je ista vjera kao i Nuha. ne poznaju Allaha. 23:49 i 25:35). 87. 7:128. 26:64-69.s.). pa će i On ispuniti obećanje koje im je dao ali da se samo Njega boje (2:40). Allah ih poziva da ispune svoju obavezu prema Njemu. Oni su mnoge knjige i propise skrivali.s. Kad bi kitabije postupale po Tevratu i Indžilu. i poukom bogobojaznim” (2:66). jedna je Objava. mijenjali. sigurno bi uživali sve blagodati (5:66). Po Tevratu su sudili svi muslimani i poslanici. Pošto su zavjet prekršili. Allah ih je prokleo i otvrdnuo im srca (5:13). a Musa čini dovu Allahu da ih spasi od zemljotresa i drugih nepogoda (7:155-156 i 20:25-35). (7:161. Isralici su zaboravili dio Objave (5:13) i sami su sebi zabranjivali neka jela i prije nego što im je Tevrat bio dostavljen (3:93). Onima koji su kršili odredbu o suboti Allah je rekao: “Budite kao odbačeni majmuni. temeljne zasade i osnovi islama su zajednički osnovi prirode.s. Muslimani iz ovih poruka moraju u vjeri biti čvrsti i ne smiju se razjedinjavati (42:13). jedna je vjera i Allah joj je dao ime islam. Tevrat i Indžil su poslani prije kao upute ljudima pa je poslije poslan Kur’an. ali ih je ponovo uzeo jer je u njima bila ispisana uputa i milost za one koji se boje svoga Stvoritelja (7:154). Na kraju Allah uništava tlačitelje Israilaca (7:128-129). Svoje zavjete i obaveze Israilci su potvrdili i posvjedočili pa iznevjerili (2:85). od govečeta i ovce zabranjeno im je bilo salo i loj osim onog uz crijeva i kosti. Zato se Musau naređuje da se čvrsto pridržava tih ploča i zapovijeda narodu da prihvati te propise što bolje može (7:145). do objave Kur’ana. sabat spada u jednu od deset zapovijesti i to je dan određen Israilcima kao dan molitve i odmora. dodavali i oduzimali (6:91). Allahu predani. 27:10-12 i 28. Zabrane Israilcima su pored ostalih: meso svih životinja koje imaju kopite. “Ulazite na vrata hrama sedždu čineći. Bog je jedan. 17:2 i 28:81). Musaova poruka je bila utisnuta na pločama i kao opomena u kojoj su objašnjenje sve stvari. Muslimani vjeruju sve što je objavljeno Musau (a. Ribe im do obale dolaze subotom kada slave i ne rade. Isa je upotpunosti potvrdio Tevrat kao što ga potvrđuje i Kur’an (5:46 i 61:6). a nisu dolazile drugim danima. Tevrat je . Allah naređuje Musau da s narodom gradi kuće u Egiptu i da ih pretvaraju u džamije . onima koji su ih gledali. Israilci su tražili da im sudi Muhammed (a. Uistinu.

Allah ih poziva da se sjete njegove blagodati kako ih je odlikovao i uzdigao nad druge narode (2:40. Jedite što hoćete i tražite oprost” (7:162. huden i uputa Israilcima (11:17. Kao opomena pametnim ljudima Tevrat je dat u naslijeđe Israilcima (40:53-54). Ni svi Israilci nisu jednaki. Ovo samo potvrđuje povezanost Objava. Knjiga objavljena Musau je vođa-imam. Rečeno im je: “Nastanite se u ovome gradu. 45:16). Kur’an potvrđuje Tevrat (46:12). 4. Tako nisu Allahu nego sebi nasilje činili (2:57).) je spomenut i nagoviješten i u Tevratu i u Indžilu (7:157. Allah im je iznad njih napravio hlad od oblaka (2:57 i 7:160). 44. Tevrat i Indžil opisuju svojstva pravovjernih (48:29).li-lmuttekin (21:48). Nema knjige koja upućuje na pravi put bolje od Kur’ana i Tevrata (28:49). 1. milost-rahmet. 32:32 i 40:54). • Blagodati prema Israilićanima Veliki broj ajeta govori o Israilićanima. Israilcima je rečeno da se čvrsto drže datog i da se sjećaju onog u knjizi kako bi se sačuvali grijeha (7:171 i 9:111). Neki će pozivati na pravi put i pravedno suditi (7:157). Iz nesvjesnog i polumrtvog stanja Allah ih je oživio da bi Mu bili zahvalni i da nije bilo Allahove milosti prema njima. 47. 8. Šalje im manu. 5. Allah je smjestio sinove Israilove na lijepo mjesto i opskrbio ih lijepim stvarima. lijepe stvari i darove (20:80.s. vjerovali u Allaha. prepelice. 2. Onom ko zamijeni Allahovu blagodat nakon što je stigla. Tevrat je dat Musau i Harunu. Tevrat služi da ljudi vjeruju u susret sa Allahom (6:154). Israilci su negirali Allahove dokaze. Kao knjiga Tevrat je i sredstvo obuke ljudima darovan Musau i Harunu (28:43 i 37:117). Ipak. On je furkan-rastavlja istinu od neistine. krastavice.upotpunjenje blagodati (6:154) i sve potpuno objašnjava (6:154). Kur’an uspoređuje sa magarcem koji nosi knjige i nasilnicima (62:5). navodno. 32. kazna će biti visoka (2:211 i 45:16). 28:43. čiste i lijepe stvari (XLV:16). Pored izbavljenja iz faraonovog ropstva Allah je Israilce darovao i mnogim drugim lijepim blagodatima. Sinovima Israilovim Allah je dao Knjigu. mudrost i poslanstvo. Njih je Allah podijelio u dvanaest plemena (7:160) i odredio im 12 poglavica (5:12). 3. ubijali vjerovjesnike. 7:160 i 2:60). Iznad njih Allah je podigao Tur kao hladnjak (2:63 i 7:71). bili su nepokorni i prekoračili su granice dopuštenog (2:61 i 4:155). među njima dolazi do razmimoilaženja (10:93). 57. Israilci na sve to nisu zadovoljni i traže: grašak. bili bi potpuno zgubljeni (2:56 i 64). One kojima je dat Tevrat. 7. 14:16 i 44:30-31). On je milost i uputa (6:154. Rečeno im je da uđu u grad a oni nisu htjeli. Allah je dao Musau knjigu o kojoj su se ljudi prepirali (40:45). . Muhammed (a. Njih je Allah spasio najveće nesreće i teškoće i pomogao da pobijede neprijatelja (37:14-116). Israilci su tražili da ga vide. Allah ih je učinio vladarima i dao im što nikome među svjetovima nije dao (5:20). O tome govori Stari zavjet i sva četiri Evanđelja. i tako čine slijedeći grijeh. crni i bijeli luk (2:61). leću. Na takvo traženje munje su ih spaljivale i uništavale (2:55 i 4:153). • Grijesi Israilićana Da bi. 6. 46:12. dijanun-svjetlo i zikra opomena za bogobojazne . 17:2 i 32:23). Obilja blagodati dato je Musau i Harunu. 9. Israilcima je Allah poslao mnogo lijepih i jasnih dokaza. a ne postupaju po njemu. To je sve Tevrat onima koji se u potaji boje Stvoritelja i strijepe od Sudnjeg dana (21:49). 11:17 i 46:10).

Na ovom svijetu Israilci doživljavaju grdno poniženje a na Sudnjem danu slijedi im najteža kazna zato što kupuju dunjaluk prodajući Ahiret (2:85-86). jedni su ih u laž utjerivali. Musa se naljuti na Haruna i Harun reče: “Sine moje majke. Kasnije su se srca Israilaca skamenila kao stijena pa su čak i tvrđa postala. Teško onima koji svojim rukama pišu knjigu pa kažu ovo je od Allaha za neznatnu korist (2:74-81). Kur’an ih pita-zašto ste ubijali ranije vjerovjesnike kada ste vjerovali. samo njima. Pohlepniji su za dunjalukom od mušrika. Svaki rod je znao vrelo iz kog će piti. Neki bi se pokajali a većina je gluha i slijepa ostajala (5:7-71). Željeli bi živjeti hiljadu godina. progone ljude sa rodne grude. i iz nje je 12 vrela provrelo. Da bi krava izgubila božanski karakter. Bili su nezahvalni Allahu (14:8). Ustvari. Većina ih ne vjeruje i krši obaveze. Dio ih odbacje Kur’an iako ga Tevrat najavljuje (2:88-101). Svoje znanje temelje samo na pretpostavkama zannu i emanijju. Kad sretnu vjernike. Džebraila potvaraju da im je neprijatelj. Pečat i zastor im je na srcima zbog nevjerovanja (4:155). zabranio mnoge . Srca su im bila zastrta. Allah Židovima naređuje da je zakolju (2:67-71). I mi smo ih na dvanaest rodova podijelili i Musau smo objavili kada mu je narod njegov vode zatražio: Udari štapom svojim po stijeni. kad se osame. na haram način jedu (4:161). Mnoge ljude s pravog puta odvraćaju. klanjaju se teletu.bog (7:138). Kad bi im bilo koji poslanik objavio što im se ne sviđa.s. Ipak. Samirijja je napravio zlatno tele (20:85-98). Nekoliko ajeta govore kako su Israilci jedva zaklali kravu kada im je naređeno i na svaki način su izvrdavali da to urade. a drugi ubijali. Narod me smatrao slabim. iz međusobne zavisiti među njima dolazi do mržnje i prepirki (45:17). I mi smo im od oblaka hlad pravili i manu i prepelice im davali: Jedite lijepe stvari kojima vas opskrbljujemo! Oni nisu nama nepravdu učinili. sami su prema sebi nepravedni bili (7:160). Po povrtku Musa im kaže da su se ogriješili i nad sobom nasilje počinili pa treba da se obrate svome Stvoritelju da im uguši strasti i oprosti (2:51-54). Svojim poniženjem prezirom i srdžom (2:55-61). traže da se i njima napravi kip . Osluškuju laži i mijenjaju pojedine riječi u Tevratu (5:42). Mijenjaju Božiju riječ i rade drukčije nego što im je naređeno (7:162). Tvrde da je samo njima Džennet namijenjen i da su Božija djeca i prijatelji. oni reknu: Vjerujemo u ono što je prije objavljeno. Israilci se između sebe ubijaju. Po povratku. svojih kamenih srca Israilićani su ostali nezahvalni Allahu. Kad su prešli more i našli narod koji se kalanja kipovima. Poricali su Kur’an i iz zavisti nisu vjerovali u Muhammedovu (a. jedni druge zbog toga kore. uzimaju kamatu i ljudske imetke nepravedno. a Allah ih je prekorio zbog njihova nevjerovanja. Kada im se kaže da vjeruju. • Kažnjavanje Israilićana Tako nezahvalne i nepokorne ljude Allah je kažnjavao munjama koje ih spaljuju i uništavaju kaznom s neba. U odsutnosti Musaovoj. U odsutnosti Musaovoj sa Israilcima je bio Harun.” Zatim se Musa moli Allahu da oprosti njemu i bratu (7:149 i 150). Židovi su govorili: “Allah je siromah a mi smo bogati” i mnoge poslanike sa božijim dokazima su ubijali (3:181-184). U odsutnosti Musaovoj. Kada im je došlo pravo znanje. govorili su. Ne vjeruju u proživljenje (44:8). Allah ih upućuje da ubijenog udare jednim dijelom zaklane krave (2:72-73). govore vjerujemo. a zamlo me nisu i ubili. uzimaju im otkupninu pri povratku iz prognanstva i negiraju dio knjige (2:84-85). nije me slušao.Kur’an ističe da su Israilci ubili jednog čovjeka pa su se oko toga prepirali i svađali. Zbog nasilja i grijeha Allah im je. Nemoj me ovako pred neprijateljima koriti i nemoj me smatrati griješnikom. klanjaju se zlatnom teletu.) poruku. Neki od njih su slušali Allahov govor pa su ga svjesno izvrnuli. Jedna od posebnih blagodati Israilcima u pustinji jeste podarena voda nakon trećeg Musaovog udaranja štapom sada po stijeni.

najezda žaba.730. bježi u Midžen. Zbog grijeha stiže ih nebeska kazna (7:162). O Karunovoj umišljenosti i izopačenosti govori dvadeset osma sura od 76. posrednik. . Mesija. Na kraju slijedi pouka i poruka svim ljudima: Doista za mu’mine. kao i svi nevaljalci iz Musaovog naroda su pouka i poruka vjernicima da bez vjere spasa nema. Kao kaznu protiv njih On šalje Svoje ratoborne robove koji im prodriješe u domove. do 82. bili su rođaci. Kasnije je faraonova kći (žena). Dok je Mojsije bio na Sinaju. Jahve spusti na Egipat tamu koja je trajala tri dana i pobi sve prvorođeno kod ljudi i životinja. U Midženu se ženi Seforom. zagovornik. Allah je poslao neprijatelje da pregaze Židove. Majka tri mjeseca krije malog Mojsija. Aron je tri godine stariji od Mojsija. Našla ga je faraonova kći. oni izvršavali naloge Tevrata i Indžila sigurno bi uvećali svoje blagodati kod Boga (5:65-66). Mojsija posinila. . te mu objavi misiju izvođenja Israilaca iz Egipta i dovođenje u Kanan. grad koji je smlatio sve drveće i bilje. Zatim nastaje četrdesetgodišnje lutanje Israilaca u Sinajskoj pustinji gdje se sukobljavaju sa raznim narodima i gdje Mojsije nastavlja izvoditi čudesa uz pomoć Jahvinu.s. stići će ih Allahova nagrada.) Biblija mnogo govori o Mojsiju. pomor stoke. Po Bibliji on je Jakovljev šukununuk: Jakov Levi . Konačno faraon dopušta izlazak Israilaca iz Egipta.Mojsije. kćerkom Jitra. nilske vode u krv. najviše u Petoknjižju u knjigama: Izlazak. ali kada više nije bilo moguće. sam kleše ploče i nosi ih na vrh Sinaja gdje boravi četrdeset dana. S druge strane. • Biblija o Mojsiju (Musa a. Prema Bibliji Mojsije je prorok osloboditelj. Mojsije i Aron nisu uspjeli pridobiti Egipćane da puste Israilce iz ropstva. ne znajući ko je ta žena. ajeta.Kehat . zakonodavac. Dugo živi s njom čuvajući Jitrove ovce. Nakon što je sišao s Gore i vidio šta Israilci rade. Biblija Karuna naziva Korah i on je praunuk Levijev kao i Mojsije. Nakon što je Mojsije ubio nadzornika Egipćanina koji je zlostavljao jednog Israilca. Sudnji dan i čine dobra djela. Ponovljeni zakon. kršćane i sabejce koji vjeruju u Allaha. Novom zavjetu. Kada sve nije koristilo. faraon je izdao naredbu da se pobiju sva muška djeca Israilaca odmah nakon rođenja. Dok su boravili u Egiptu. židove.550. brat mu Aron bi prisiljen napraviti zlatno tele. uđu u hram i sve poruše (17:4-8). Na Sinaju Mojsije prima dvije ploče Zakona s 10 zapovijedi-dikalog i drugim propisima. Knjiga brojeva. položila ga je u košaru i sklonila u trsku na obalu Nila. oboda na Egipat. Iza toga dobija ponovo ispisane ploče. Tada pristupaju izvođenju čudesa: pretvaranje štapa u zmiju. Zbog grijeha im se zabranjuju neka jela (6:146). Dugu kolonu predvodi Jahve. Jahve odluči da spasi Israilce iz egipatskog ropstva. Proročnim knjigama. čirevi kod ljudi. Kasnije se faraon predomišlja i kreće s vojskom u potjeru pred kojima se more rastupilo i oni su prešli na drugu stranu. Mojsije nosi Josipove kosti.potvora na Haruna. kome su prinosili žrtve. pisac i prorok.Amram . Za njih nema straha i oni ne treba da se žaloste (2:62). i dala na dojenje Mojsijevoj majci. po Kur’anu žena. svećenik. Dakle. Israilci su upozoravani sudbinom ranijih naroda: Jesu li oni bolji ili narod Tubba (u Jemenu) i oni prije njih (44:37). čija su kuća i blago sa zemljom sravnjeni. Psalmima. komaraca. bacio je Mojsije ploče. Karun. Kada je naišao faraon s vojskom on bijaše potopljen. Kada bi.dozvoljene stvari (4:161). U pustinji je vršen popis muškaraca sposobnih za vojnu službu i bilo ih je 603. Oni čak tvrde: Budite Židovi ili kršćani pa ćete biti na pravom putu (2:135). najezda skakavaca koji su pojeli sve što je preostalo iza grada. u svojoj isključivosti i kratkovidosti Židovi i kršćani govore da će u Džennet ući samo Židovi ili samo kršćani (2:111). Allah ih upozorava da će dva puta na zemlji smutnju izvesti i prekomjerno se uzoholiti. Levicki zakonik. Na Sinaju se Jahve ukaže Mojsiju u gorućem grmu. ustvari. prorok. a prilikom drugog popisa 601. i Poslanici apostola Pavla.

Musaov šerijat važio je sve do Isa (a.s. Prvi semitski tragovi tamo se javljaju oko 1720. Prema ortodoksnoj židovskoj tradiciji. Za vrijeme Ramzesa II Palestina je ponovo došla pod vlast Egipta. godine po Ibrahimu. a Harun prije njega umire na 11 mjeseci.). S planine prema gradu Eriha-Jerihon. Israilcima je nametnuo težak rad. godine prije nove ere. u kojima se nalazilo položeno 37 faraonskih mumija u drvenim sanducima. zajedno s Mojsijem. u kojoj je bilo 14 faraonskih mumija među kojima i Merenptahova. U Petoknjižju se slijevaju različite predaje. usječene u stijeni. Pred smrt postavi namjesnikom Jušaa. U Musaovo vrijeme Egiptom vlada devetnaesta dinastija. Iza toga je umro. vlada od 1304. godine i to 67 godina. godine. Jahve ih kazni da. Nakon povratka obavještajaca iz Kanana koji su slagali da su tamo sve sami divovi.Kahs . jer je nađen u vodi među drvećem. a i nekom pismenom zaostavštinom udario temelje izraelskoj naciji. Spinozu je Sinagoga u Amstredamu zbog toga izopćila. on će tebi biti umjesto usta. Ramzes II vlada od 1292. godine. Biblija i znanost su tvrdili da je faraon koji je tjerao Musaa potopljen i izgubljen a Kur’an tvrdi da je njegovo tijelo spašeno. Riječ Musa potječe od dvije koptske riječi: Mu-voda i ša-drvlje. One su Mojsijevu baštinu preformulirale. dva su Arapa otkria katakombe. a ti ćeš njemu biti mjesto boga. Neka on mjesto tebe govori narodu. autor prvih pet knjiga Starog zavjeta je sam Mojsije što pobijaju Filon Aleksandrijski. još jedna zajednička grobnica. Petoknjižje je nastalo iza Musaa. do 1225. Živio je 120 godina. Setije I.S. religiji i kasnijim gibanjima.” (izlazak: 4:10-16). Taj pronalazak pobio je znanost i Bibliju a potvrdio kur’ansko kazivanje o faraonu kao progonitelju. 1898. predajama i . Pred smrt Jahve Mojsiju pokaza “obećanu zemlju”. Takozvana jahvistička predaja. Ibn Ezra i Baruh De Spinoza. Serdareviću. Mojsije se tada popeo na goru zvanu Nebo u Alarskom Gorju. Tako. djelom i zakonodavstvom. Musa je rođen 424. da je u govoru bio spor.Tokom boravka u pustinji desilo se nekoliko pobuna. Arheološki nalazi u Egiptu i Palestini potvrđuju kur’anska i biblijska kazivanja o Musau i Israilcima. rodoslovlje Musaa je: Jakub . Ja ću biti s tobom i s njima dok budete govorili. Vjerovatnije je da je to bilo za vrijeme Merenptaha. godine. nasljednika Ramzesa II koji je bio prisiljen ratovati i sa Istokom i sa Zapadom. Teško je povjerovati da su se Musa i Israilci iselili u njegovo vrijeme. a on preseli na vječni život 2207. četrdeset godina lutanjem pustinjom. Nakon toga Israilci traže povratak u Egipat. Mojsije je svojim nastupima. Prema M. U toj katakombi su pronađene mumije Setija I i Ramzesa II ali ne i Merenptaha. godine do 1292. Trinaest godina kasnije. Niko nikada nije saznao gdje mu je grob. Biblijsko kazivanje o Mojsiju kaže da nije bio rječit čovjek. Brat mu Aron bio je rječit i Jahve ga određuje Mojsiju za pomoćnika. a ona je najstarija. nasuprot Jerihonu. a da mu nije bilo suđeno da uđe u Kanan. u Moapskoj zemlji. proširile i životno prilagodile potrebama. Umro je u zemlji Moapskoj i ukopan nasuprot Bet Peoru. Vels nazhiva Ramzesa Mojsijevim faraonom.Harun i Musa. Pred kraj prošlog stoljeća 1885. a na jeziku težak. Egipat je bio iscrpljen ovim ratovima. “Ti govori njemu i u njegova usta stavljaj riječi. u vrijeme provale Hiksa kada je živio Jusuf (a. Za deset ploča se tvrdi da su one od Tevrata. Musa je razgledao obećanu zemlju Ken-an.). Izlazak iz Egipta uslijedio je nakon 400 godina ropstva.Levi . godine prije Hidžre. dođe do najveće pobune. kazivat ću obojici šta ćete raditi. registrirana je u Judeji u vrijeme kralja Salomona.s. Ramzes II podiže gradove Ramzes i Pitom.Imran . nađena je u dolini kraljeva Vadilmulk. • Druga djela o Musa a. Živio je 120 godina. Egipat je u Ramzesovo vrijeme na vrhuncu moći.s. Abraham Ben-Mir.

Kako ću imati dječaka. On je jedan od šest Ulu-lazma. šalje glasnika: A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga . a ja nisam nevaljalica! To je tako . na aramejskom Mešaih Isa (a. Kranjčević. kad me ni jedan muškarac dodirnuo nije. Mikelanđelo ga slika sa bradom. Isa (a. Mojsije je ličnost zastupljena u slikarstvu. brkovima i rogovima na glavi. i Silvije S. Kur’an iznosi da je začeće.reče on. I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje.s. na hebrejskom Mašiah. Pošto se dijete rodilo bilo je žensko.). ne postoji i Petoknjižje nije Božija objava već djelo mnogih pisaca u različitim vremenima iza Musaa. na osnovu prethodno iznijetih činjenica. pod imenom Ahmed. da bi ispunila zavjet Allahu. 116.110. 5:75. Dok su adem i Havva stvoreni i bez majke i bez oca. pagana i nevjernika. Havva i Isa. Zatim ga slikaju Rafael. Razlog je. poslanika Odluke.i on bi (3:59).reče on. ali bez oca.reče ona. stoljeću.džamiji. ISA a.) je od majke Merjeme. a u hram su se davala samo muška djeca. Original Tevrata. kćerki uglednog Imrana i majke Hane. godine u 14. Merjema je jedino žensko koje se u Kur’anu spominje uz ime djeteta. 66:10-12). Iz Egipta je izašao 1250. do 1210.O sine ili potomče ademov.s. kada je imao 80 godina. Tintoreto. Gospodar tvoj je rekao: To je Meni lahko i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. čistu i odlikovanu ženu nad ženama svih svjetova. nego je po Allahovoj Odredbi rođen od majke Merjeme bez oca. I porođajni bolovi . Tomas Man. Uprkos svih onih koji Merjemu napadaju i potvaraju. Petoknjižje je raslo sa životom i vremenom. Musa živi od 1330. Ukupno je živio 120 godina. to je Hana. iza sebe. 19:16-29. Hristos. Allah joj. Odštampaj tekst po Bibliji Isus Mesih-kao božijeg sina nazivaju ga Krist. kćerku Merjemu dala u hram. rođenje i pojava Isa (a. i boljom od svih žena na svijetu učinio (3:42-48.) Allahova odredba i mu’džiza. O bezgriješnom začeću Isaa i rođenju od majke bez oca Kur’an kaže: Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj ademov: Od Zemlje ga je stvorio.s. po svojoj Odredbi. Dosta kur’anskih ajeta govori o Isaovoj majci Merjemi. Imran i Hana nisu imali djece pa se Hana dovom obratila Allahu da joj podari dijete i zavjetovala se da će to dijete podariti na službu hramu .). Hazreti Merjema je od strane Israilićana i drugih naroda. . Rembrant. i 13.s.s. knjigama koje od njega dobivaju svoj bitni sadržaj i narav. Tri osobe su stvorene bez oca: adem. 23:50.O sine Merjemin. Bio je primalac treće Velike Božije Objave Indžila i najavljivač dolaska Muhammeda (a. već: Ja isebne merjeme. Bez obzira na sve potvore i optužbe Israilaca na Merjemu da je počinila blud i rodila kopile i na njene strahove kako će roditi dijete bez kontakta sa muškarcem. Tako je unaprijed određeno!. godine. U literaturi o Mojsiju piše Igo.) je da je jedini čovjek kojeg Allah ne naziva Ja beni ademe . I kada meleki rekoše: O Merjema tebe je Allah odabrao i čistom stvorio. potvarana i optuživana za blud. . Jedna od osnovnih odlike Isa (a. 4:156. u XVI stoljeću. nju Allah navodi kao odabranu. Eliot. Tamo je čuvao i o njoj se brinuo po Allahovoj Odredbi Zekerijja (a. Naročito u doba renesanse. da ti poklonim dječaka čista. a zatim rekao: Budi . a od muzičara Rosini i Rubinštajn.s. van Kur’ana.dosljedno. zato što nije imao oca. sasvim logičan. Njen sin mora se vezati za nekoga.) je pretposljednji Allahov poslanik i vjerovjesnik. Cijela kur’anska sura 3 nosi ime porodice Imranove.s.

Allahov poslanik. kao što su činili i svi raniji vjerovjesnici. Isa (a. pa i Isau bez obzira da li se ti poslanici ili vjerovjesnici spominju u Kur’anu ili ne (4:163-164). meni će Allah knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti i učinit će me gdje god budem blagoslovljenim i naredit će mi da dok sam živ salat obavljam i zekjat udjeljujem (19:29-31) • Pretposljednji vjerovjesnik Kao pretposljednji vjerovjesnik. da u pogledu Isaa ne pretjeruju i ne poistovjećuju ga sa trećim dijelom Božije osobe. 112-115). učvrstio ga sa Ruhu-l-Kudusom. rođen je bez oca. blagoslovio ga i odlikovao nad ostale ljude. 7. 5:84-86. Učinio ga poslanikom. uspijevao je izliječiti slijepca. Njegova riječ i Njegov duh.). nešto što je po Tevratu bilo zabranjeno (3:50). Najinteresantnija Isaova mu’džiza za ljude je što on u kolijevci kao novorođenče govori: A ona im (Merjema) pokaza na Isaa. Ibrahima i Musaa. 67:27. kršćane posebno. proživjeti umrlog. 5. Ne žalosti se. I melek je. istina. Veliki znak kod Isaa ili njegove mu’džize su slijedeće: 1. učinio ga vjerovjesnikom. 19:30-31. vjerovjesnika koji prima Indžil. rekoše.s. znao je šta ljudi jedu kod kuće. 3. Uprkos nevjernika koji su smatrali da je ona rodila kopile. darovao mu knjigu Indžil. mudrosti. On govori ljudima iz kolijevke kao novorođenče i Allah ga podučava knjizi. jer je on samo sin Merjemin. Allah šalje Isaa. a šta ostavljaju od hrane na ime zaliha.) naziva velikim znakom.) pod imenom Ahmed najavljuje dolazak Muhammeda (a. i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom (3:33). Ista Objava.uzviknu ona. po Indžilu. Indžilu i znanju i sačuvao ga je od Israilićana kad im je donio jasne dokaze (5:110). Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. uputa i poruka objavljuje se svim vjerovjesnicima. Tevratu. Allah upozorava kitabije. Allah ga je uputio na pravi put kao i sve vjerovjesnike. I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili.Ja sam Allahov rob. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili (23:50). Allah ga je obasuo blagodatima (5:110 i 43:109). pretvarao je pticu načinjenu od blata u živu pticu.prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. koji je bio niže nje. Zatresi palmino stablo. sina Merjemina (57:26-27) Israilićanima (3:49) da potvrdi Objavu.s. istinu i sadržaj Tevrata. Ne samo Merjema. Mnogi ajeti govore o Isaovom vjerovjesništvu (2:253. Allahovog obećanja i milosti .). Kako da govorimo djetetu u bešici. Nakon niza poslanika. na zahtjev pristalica pomoću dove Allah mu je s neba spustio sofru sa hranom (3:49-50. 3:49-50. Allah je odabrao i odlikovao adema i Nuha i Ibrahimovu porodicu. Prema svjedočenju i kazivanju Kur’ana. (3:50) i da dozvoli. Prije njega je prošlo puno poslanika (5:75). 4:163-164. Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala . 5:110. (2:253 i 5:110). 2. 6. duhom čistim i svetim ili Džibrilom koji spušta Objave. 43:59 i 33:7).s. 4. posut će po tebi datule svježe (19:19-25).s. 8. Allah je Isau kao poslaniku i vjerovjesniku dao jasne dokaze. već i njena porodica odlikovani su nad ostale svijetove. • Vjerovjesništvo Isaovo O Isau kao poslaniku i vjerovjesniku govore dva osnovna izvora islama: Kur’an i Hadis. zovnu. govorio je u kolijevci. 5:75 i 110. Allah Merjemin porod ili Isa (a. reče dijete. kod Allaha ona rađa Poslanika. nagovijestio je dolazak Muhammeda (a. te je od njega uzeo čvrst zavjet poslanički kao i od Nuha.

treća velika Allahova Objava ili Knjiga. Isau se objavljuje da je njegov i njegovog naroda Stvoritelj Allah i da samo Allaha treba obožavati jer to je pravi put. koju kršćani proglašavaju bogorodicom. odmarali se i robovali Allahu kao i drugi ljudi (5:75). Kitabijama nema podrške dok ne slijede Tevrat i Indžil (7:157. a kamoli da je tvrdio da je dio Božije osobe! Samo nevjernici i mušrici mogu tvrditi da je Allah Mesih (Isa) a ko bi mogao Allaha spriječiti da uništi Mesiha (Isaa) i sve na zemlji.s. Kur’an tvrdi ono. Allah pita Isaa da li je za sebe i majku ikada govorio da su bogovi. Što se tiče Isaove vjere. Dakle. zekjat. ona je kao i šerijat i obredi i običaji i tradicija i način života.Židovi i kršćani . Allahov rob i poslanik. smatraju božijim sinom. A kada Isa. (3:51. On poziva da se samo u Allaha vjeruje i da se slijede njegovi vjerovjesnici (4:171 i 5:72). 57:27).Mutalib. Kur’an. pili su vodu. svome Gospodaru. da je on čovjek kao i drugi ljudi (2:116. i Indžil i Kur’an (48:29. 65:67. Isau kao i svim vjerovjesnicima i poslanicima se naređuje: salat. 5:46. (2:136. Isa (a. 9:111).) stalno govorio za sebe. O trojstvu govori nekoliko kur’anskih ajet (4:171. dao djed Abdu-l. jeli su hranu. Indžil je uputa. Što se tiče muslimana. a zabranjuje nasilništvo i odmetništvo (19:31-33). Značenje riječi Ahmed pod kojim ga Isa najavljuje isto je kao i kod riječi Muhammed koje je Muhammedu (a. U Kur’anu se govori o Indžilu (3:48. sin Merjemin reče: “O sinovi Israilovi. Uz to. 7:157 i 9:111).Sveti duh nastao je samo dahom Boga oca. Oni kažu: Bog je jedan koji se pojavljuje i egzistira kroz tri osobe. ista kao i u ranijih poslanika.svim svjetovima.s. ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed.) i muslimane kao sljedbenike Allahove Objave. sin Merjemin i nezamislivo je da Allah ima dijete (19:30-35). u osnovi. Isaovi sljdbenici dužni su suditi po Indžilu. poslije Tevrata i Zebura. spavali. a Isa odgovara: Neka si slavljen samo Ti. 5:73-74 i 17:111). o tome daje istinit i jasan odgovor a to sve potvrđuje i Barnabino Jevanđelje koje Crkva ne priznaje. Svojstva pravih vjernika ističu i Tevrat.slijedili Tevrat i Indžil.s. Isau je dostavljen Indžil. nazivanje selama. 19:36.s.” I kad im je on donio jasne dokaze oni rekoše: “Ovo je prava vradžbina” (61:6). • Kur’an o trojstvu Kršćani vjeruju da je Bog jedan kroz tri osobe: Boga oca. Ko čini Allahu širk. Isaa (a. Kršćani i Židovi raspravljaju o Ibrahimu koji je živio prije objave Tevrata i Indžila. Allahu. što je i Isa (a. Boga sina i Sveti duh. u okviru trojstva Božije osobe. pridružuje druga. 3:59-63). Katolici vjeruju da je sveti duh nastao uzajamnim dahom Boga oca i Boga sina. svjetlo i potvrda Tevrata i savjet Muttekijama. Kada bi Kitabije . A ja sam samo čovjek. Hvala Allahu koji nije uzeo .s.) nikada kao ni meleki nije odbijao da robuje Allahu. 43:64). i narode moj. On i njegova majka. Isaova vjera nije bila kršćanstvo nego islam. a po ortodoksima-hrišćanima. Klanjajte se Allahu. oni priznaju i vjeruju u Tevrat i Indžil i priznaju Musaa i Isaa za vjerovjesnike i poslanike a Židove i kršćane za sljdbenike Knjige. zabranjen mu je Džennet. umjesto Allaha (5:116-117). 3:84 i 2:120 i 135). dok Židovi i kršćani ne vjeruju i ne priznaju Kur’an. koji će poslije mene doći.) po rođenju. sigurno bi uživale Allahove blagodati (5:46-47). Nevjernici su svi oni koji govore Allah je jedan od trojice. oblačili se. Muhammeda (a. U toj činjenici priznanja i nepriznanja leži sva sigurnost kitabija od muslimana i nesigurnost nesreće i tragedije muslimana od Kitabija.) kršćani. Suština kur’anske poruke jeste da se nikada ne smije govoriti trojica su bogova. poslušnost i odanost majci. 68.

Isa je samo rob i poslanik kojeg je Allah obasuo blagodatima. Spasitelj i Iskupitelj čovječanstva od “Istočnog grijeha”.). Danijel Rops tvrdi da je Isus rođen šeste godine prije kršćanske ere. uskrsnuo uzašavši na nebo. oni su nevjernici i Allahu niko ne može zabraniti ako hoće da uništi Isaa i Merjemu (5:17 i 75). Upiši nas u svjedoke islama.Allah je mesih. Allah ih je nadahnuo da vjeruju u Njega i u Njegova poslanika. godine njegovo je prvo pozivanje apostola. Nezamislivo je da Allah ima sina. a 7. 5:111. On kaže . Po Bibliji kao božiji jaganjac i sin. Dio Israilaca je vjerovao u Isaovu misiju a dio nije (3:52. U martu 28. Za njegovu misiju i Objavu Inđil Israilci su govorili: Ovo je otvorena čarolija (5:110). mučenje i smrt Isusova.apostoli su mu rekli: Mi smo Allahovi pomagači. Hristos. on je nakon raspeća na križu. Kada hoće da nešto bude. po Allahovoj odredbi. i sjeo Bogu s desne strane. Mesija.) proklinju nevjernike i teške griješnike među Israilcima (5:78). O ovome događaju kršćani se međusobno razilaze i prepiru. Nikada za sebe i za majku nije govorio da su bogovi.). Protiv Isaa kao uzora u vjeri i etici bili su i mekkanski mušrici koji se pitaju jesu li naši bogovi bolji ili on . srebreni i bakreni novac. 3:63 i 61:14). Osnova tog učenja je slijedeća: Isus Krist je Bog koji je radi otkupljenja čovječanstva od “Istočnog grijeha” umro na križu. Isa je stvoren na isti način kao i adem (a.s. Deset dana iza uzačašća bili su prvi duhovi i Duh sveti daje apostolima snagu da svjedoče o umrlom i uskrslom Hristu. a 40 dana po uskrsnuću je uzačašće na nebo. “Nego idite radije ovcama izgubljenog israilskog doma. godine n. aprila vodi se parnica protiv njega. mi vjerujemo što si nam poslao i slijedimo poslanika. Kršćansko vjerovanje ističe da je Krist tijelom čovjek. Stvoritelju naš. Njegovo primanje u vjersku zajednicu obavljeno je 28. Tridesete godine.s. poslanstvom i mu’džizama (43:59). s tom razlikom što je adem i bez oca i bez majke. Što se tiče Allaha i Isaa (a. slavljeno i čisto Njegovo Biće.sebi sina (17:110-111). Kur’an poriče kršćansko vjerovanje o Isaovom božanstvu i uspoređuje ga sa ademom. godine događa se smaknuće Ivana Krstitelja.Isa. Isa je bio samo onakav kakvim ga prikazuje Kur’an. zlatni. zatim razapet na križu i poslije tri dana uskrsnuo je i javio se učenicima kao Hristos.e.” Zabranjuje zlatne pojaseve. od zemlje. Allahu nije potreban sin. Dakle. havarije . Davud i Isa (a. • Isaovi učenici Njegovi učenici Havarijjuni. On je svojim učenicima zabranjivao da ulaze u paganske samarijske gradove. Svi oni koji govore . (43:57-58). • Neprijatelji Isaovi Nevjernici među Israilcima kuju zavjeru protiv Allaha a Allah protiv njih (3:54). Allah je čist od sina kojeg mu kršćani potvorom pripisuju (2:116). Devetog aprila njegov grob je prazan-uskrsnuće. uzvišeno je. on je osuđen na smrt.s. već Allahov rob i poslanik (5:16 i 19:30). duhom Bog. Budi svjedok da smo muslimani. uskrsnuo i objavio se svojim pristalicama kao Kristos. Isa je samo poslanik i vjerovjesnik koji kao i njegova majka i svi drugi ljudi jedu hranu i žive na ljudski način. Mi vjerujemo u Allaha. 6. umjesto Allaha. a 29.budi i to biva (19:34-35). . a Isa samo bez oca (3:59-61). uzašao na nebo. Nakon što ga je izdao Juda. To je početak Hristove crkve. Iste godine Isus govori Petru: “Ti si stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju”. aprila dogodila se posljednja večera. ucijepio se u Boga i vratit će se na zemlju da uspostavi carstvo nebesko.

Od Abrahama do Davida ima 14 koljena. izliječio slijepca. Iznosi stav o Starom zavjetu. Dakle.• Isaova smrt O kraju Isaova života u kršćanstvu vode se sporovi nepune dvije hiljade godina. i to na različit način. od Abrahama do Krista prošla su 42 koljena”.s. izliječio zgrčenu ženu. uzdiže ga i spašava od nevjernika i nasilnika. lažnim prorocima o djelima a ne samo riječima. ali nije uspio. spasitelj i iskupitelj čovječanstva. Svoju misiju započinje u Galileji i poznanicima iz djetinjstva drži propovijedi u sinagogama i drugim mjestima. Kada nije ni ubijen. na hebrejskom mašal. od Davida do progonstva u Babilon 14 koljena. godine n. tvoju nauku i historijsku ulogu. Allah uzima Isaovu dušu. odmazdi. kada mu je bilo 8 dana. Obredi primanja u vjersku zajednicu postoje kod svih naroda. vrate se u Galileju u grad Nazaret.) bit će svjedok protiv kitabija. preljubi. Na Sudnjem danu. onda je umro prirodnom. zakletvi. To nije uzdizanje na nebesa i spajanje sa Bogom. Isa (a. koji se zove Krist”. godina n. sine Davidov. jer će on spasiti svoj narod od grijeha njegovih. Isusu je taj obred obavio Ivan Krstitelj u rijeci Jordanu. jer što je ona začela. Pričinilo im se.e. Marko i Ivan ne navode rodoslovlje Isusovo. Govori o dva puta. Kur’an poriče kršćansku dogmu o Isusovom raspeću. ubojstvu. muža Marije koja rodi Isusa. Po Luki Isus je Josipov. • Jevanđelja o Isusu Kršćani Isaa nazivaju Isus i tada misle na čovjeka. Sva četiri Jevanđelja govore o Isau. molitvi. zemlji i cijelom svijetu. o začeću samo dva. može značiti da je neko ipak ubijen raspećem ali ne Isa (a. Rodit će sina i ti mu nadjeni ime Isus. ni na križ razapet. Govori: “Sve što želite da ljudi čine vama. oku svjetiljki. od progonstva u Babilon do Krista 14 koljena. na arapskom mesel. Bogu. nemoj se bojati kući dovesti svoju ženu Mariju. milostinji.s. U Lukinom Jevanđelju stoji: “Jakov rodi Josipa. To što Israilićani govore da su ubili Isaa. Matej tvrdi da je Marija Isusa začela sa duhom svetim: “Josipe. oboljelu od vodene bolesti. Svoje učenike naziva solju. Dok je postio u pustinji 40 dana i noći.). a hebrejska Mašiah što znači pomazanik. . obrezan (osunećen). a u srednjem vijeku ustalio se običaj krštenja djece. Nakon što su obavili sve što je po zakonu gospodnjemu trebalo učiniti. Allahu poznatom smrću. a Božijeg sina nazivaju Krist ili Hristos što je grčka riječ.). pravom blagu. liječio od gubavca. Oni o tome nemaju nikakvo sigurno znanje (4:157) Sigurno ga nisu ubili. do 337. potječe od duha svetoga. imetku o providnosti i suđenju. Jevanđelja govore i o njegovim čudesima: nahranio je 5. Kasnije je odnesen u hram džamiju u Jerusalimu. ljubavi prema neprijatelju. Do primjene križa dolazi tek u doba Konstantina Velikog (285. Isusa je razapeo rimski namjesnik Palestine. Drži čuveni govor na Gori u okolini Kafarnauma: “Blago siromasima jer je njihovo carstvo nebesko”. napastovao ga je sotona. to činite vi njima”. dobrim djelima. Isusovo primanje u vjersku zajednicu obavljeno je 28. U ranom kršćanstvu kršteni su odrasli. namjerama. Prema starom jevrejskom običaju Isus je. zbog svega onoga što mu se pripisuje. uskrsnuću i o tome da je on Mesija. gdje su Josip i Marija prinijeli žrtvu -par grlica ili dva golubića. Po sadašnjoj kršćanskoj dogmi. Poncije Pilat na križ. Šejh Šeltut kaže za riječ rafiuke: .Uzdigao sam tvoj ugled.e.” Isus je rođen u Betlehemu Judejskom za vrijeme kralja Heroda.000 ljudi. uskrsnuo Lazara. Kur’an poriče tvrdnjom da ga nisu ni ubili niti razapeli već im se to pričinilo. Često je govorio u usporedbama.

smrti. To Jevanđelje govori o djelovanju u Galileji i Jerusalimu. Pisano je u vremenu između 67.s. 5. Treće je pisao liječnik Luka iz Antiohije. Šimun (Petar). Za puna tri stoljeća rada u ilegalnosti. 9.e. Vjerovatno je napisano u maloj Aziji između 95.radosna vijest Original Indžila nije sačuvan. Matejevo ima 28. Muhammed Seid Serdarević bilježi za Isa (a. Andrija. i 100. nisu imale djece. tvrde da se Isus rodio. 8. i 70. da je živio i umro kao čovjek. Napisala ga je grupa jevrejsih kršćana. godine. Početkom trećeg stoljeća Klement Aleksandrijski nazvao je Ivanovo Jenvađelje duhovnim. a cvijet Jevanđelja jest Ivanovo Jevanđelje. tumač Petrov. Nakon dove. Mesija sin nebeskog oca. koja je rasla i odgajala se u hramu pod nadzorom Zekerijjaa. Matejevo.U misiji mu pomaže 12 apostola: 1. godine n. Svaka sekta imala je svoje Jevanđelje. o početku mesijanskog djelovanja. Postojalo je i Arapsko Jevanđelje iz IV ili V stoljeća. a za kršćane je jedino-rođeni božiji sin. To misle Bruno Bauer i Karl Kaucki. Postojalo je i Jevanđelje Egipćana. Hana je rodila Merjemu. Zato ih nazivaju sinoptička. Nijedno nije napisano u Isaovo vrijeme niti neposredno iza njegove smrti. On oko 40. učenik i pratilac Pavla. Nije Isusa ni slušao ni pratio. osudio brak. Ebioniti. i 70. Markovo i Lukino Jevanđelje mogu se štampati u tri usporedna stupca i istovremeno čitati. 3. Zadnji dio govori o Isusovoj muci. Isusu najdraži učenik. život.) da je rođen u Betlehemu. po kome je Isus. Bartolomej. navodno. i izvještaje o čudesima i djelima. postaje kršćanin. Markovo Jevanđelje je pisano za rimsku kršćansku zajednicu. Ivan. Doketi smatraju da je Isusova ljudskost samo prividna. i sin Davidov. a Dante za pisca Hristove dobrote. ukazanju i uzačašću. On je osnovao crkvenu općinu u Aleksandriji. Renan to Jevanđelje proglašava najljepšom knjigom. Na Saboru u Nikejji 325. Napisano je u Rimu između 65. a Ivanovo 22 stranice. Jevanđelje Nazoreja nastalo je potkraj prvog stoljeća. Ono ima 24 glave. • Jevanđelje . Namijenjeno je Crkvi i Efezu i imao ukupno 21 glavu. Za nevjernike i mušrike oduvijek je bio vanbračno dijete i kopile. Toma. On uspostavlja novi savez . u Palestini. uskrsnuću i uzačašću. nego Petra. putu u Jerusalim. Jakov. Jakov.e. 4. Matej carinik. smrti. godine n. Tadej. Drugo Jevanđelje napisao je Marko. 10. 6. zasebna cjelina. Jevanđelje Hebreja ili 12 apostola. Njegovo Jevanđelje pisano je na aramejskom jeziku. priznata su samo četiri kao kanonska Jevanđelja: Matejevo. Umro je kao prognanik na Patmosu. zapisao je sve što je zapamtio od Petra. Doći će kao sudac na posljednji dan”. Lukino i Ivanovo. Šimun Kananaj i 12. Ono sadrži pet Isusovih besjeda.Zavjet. njegovo rođenje. Lukino Jevanđelje govori o Ivanovom i Isusovom djetinjstvu. Ivanovo je zatvorena. muke i smrt također su samo privid. 7. Pisac četvrtog je Ivan. • Isusova osoba Neki Evropljani smatraju da Isus nikada nije postojao i da je mitološka osoba. Najpoznatije od nekanonskih Jevanđelja je Ebionitsko. Glavna mu je tema kraljevstvo nebesko .“Isus je prorok kraljevstva. “Cvijet biblije jesu Jevanđelja. uskrsnuću. Filip. godine.” To je Jevanđelje pisano za prvu zajednicu jerusalimskog kruga. godine. Juda Iskariotski. 2. Najduže Jevanđelje je Lukino sa 30 stranica a najkraće je Markovo sa 18. žena Zekerijjaova. 11. Imranova žena Hana i sestra joj Isa. Markovo. Marko. sabrano je oko 240 Jevanđelja. . Pod kraj II stoljeća spominje se i Petrovo Jevanđelje. djelovanju u Galileji.

Perikletos (Prakletos). Merjema je u pratnji amidžića Jusufa Nedžara odselila u Misir. srpska. Havarijjuna-apostola pristupi. njegovi protivnici. ruska. uhvatili su izdajnika Judu i razapeli.s.).) kao i svi poslanici i vjerovjesnici kojih je prije njega. hvaljeni. Tamo ostaje 12 godina i vraća se u Nazaret (Naširu). to se ne može znati. Umjesto Isaa. anglikanci. Pravoslavlje sačinjavaju razne autokefalne nezavisne crkve: carigradska. po jednom hadisu. Sahare. gruzijska i jermenska Patrijaršija. Opkoljen je sa tri mora. Po svojoj konfiguraciji Arabija je prostrana visokoravan. antiohijska. adventisti itd. Bojeći se za dijete. ali i zgrada za bogosluženje kao džamija i sinagoga. U historijskom smislu Crkva znači i zajednica kršćana. Kada je Isa imao 30 godina. Univerzalno ime Muhammeda (a. U protestantske Crkve spadaju: luterani. kalvini. rodi i Merjema Isaa (a. koja se stalno otajava i otkriva Crkvi (logosa sarkisa).) kao Allahovog obećanja. Neizmjerne arapske pustinje presijecaju uvale i brdoviti predjeli po kojima su razbacana sela i . Pozivao je u vjeru tri godine i pokazivao mu’džize. najvećem poluotoku na svijetu.) se pojavljuje u Arabiji na jugozapadu Azije. Kristovo tijelo i čuvar Svetoga duha. Muhammed je jedini vjerovjesnik čiji je dolazak kao Allahovo obećanje. Samo mu 12 ljudi. plemeniti. slična Sahari. Tek 313. komplementarnost Objave i poruke nagovještavao svaki raniji poslanik sa upozorenjem svom ummetu: Ako se Ahmed ili na grčkom Praklete pojavi da su oni kao ummet a i on. Do prvog raskola dolazi 1054. Pravog.Hatemu-l-Enbija. aleksandrijska.000. bugarska. a njegovo egzistencijalno ime kada se pojavljuje u povijesti jeste Muhammed (Es-Saf. kao vjerovjesnik. kvekeri. baš kao da je u zemlju propao. rumunjska. prekriven je velikim dijelom pustinjom i kamenitim predjelima sa plodnim zemljištem i pustinjskim oazama. 6). a sa istočne i jugoistočne strane je Perzijski zaljev.s. Arabijski poluotok kao sastavni dio najveće pustinje na svijetu. punine Allahove poruke i završetka hijerohistorije ili kraj ciklusa vjerovjesništva . Isau objavljenog Indžila nema a šta je od njega bilo. na grč. Prvobitna Crkva bila je jedinstvena. obećava i garantira dolazak Muhammeda (a. godine prokleli i anatemisali izmirili su se tek 1967. Matej i Ivan su apostoli a Luka i Marko poglavice. godine car Konstantin dozvoljava slobodno ispovijedanje kršćanstva. jerusalimska. a ne u Knjizi. godine. Ona je jedini posrednik na relaciji Bog-ljudi. bilo preko 120. Odštampaj tekst Pretposljednji Allahov vjerovjesnik Isa (a. na jugu Indijskim.s. Kao vjerovjesnik Muhammed (a. MUHAMMED a. na rimokatoličku i pravoslavnu.s. Aleksandrijski biskup Arijus odbacivao je trojstvo. izvještava. dobi Indžil i postade poslanik. sina Zekerijjaovog. U prvim stoljećima kršćanstvo se širilo tajno i kršćani su mnogo progonjeni. Na zapadu Crvenim.Na šest mjeseci iza rođenja Jahjaa. časni. sastavljena iz suhih pjeskovitih i kamenih ravnica pomiješanih sa plodnim predjelima. puninu riječi.) pod kojim su ga Navještavali i obećavali svi raniji vjerovjesnici jeste Ahmed.s. na katoličku i protestantsku. Papa i patrijarh koji su jedan drugog 1054. metodisti. Po kršćanima riječ Božija je u osobi Isusa Krista. Crkva je čuvar Svetoga duha i sveopće korporativno Kristovo tijelo. a 1516. dužni prihvatiti Muhammeda kao svog vjerovjesnika i Objavu i Šerijat koji se njemu objavljuje.s.

između Jemena i Sinaja proteže se arapsko primorje Hidžaz. Afrike i Evrope. tu je brdo Horeb sa pećinom gdje se sklonio poslanik Ilijas. U sredini Haremi Šerifa je Ka’ba. iz plemena Amalike. Vjetar samum je jako opasan i nosi sve pred sobom. okružena sa svih strana pustinjom i golim brdima. prilično plodna. Jemen proizvodi pšenicu. Perzijancima i stanovnicima Indije. tu je kamen iz koga je pod udarcem njegovog štapa potekao mlaz vode. grad u kome je rođen Muhammed (a. Drugi grad u Hidžazu je Medina. Mekka je glavni grad Hidžaza. Površina Arabije dostiže 3 miliona kvadratnih kilometara. Jemenci su trgovci od davnina i zemljoradnici. tamo je čuveni Džebeli Musa. grožđe. Arefat. El-Hassa. Imam Islam SADRŽAJ . Uman i Arapski Emirati i Kuwait leže na istočnoj strani u području Perzijskog zaliva i Indijskog okeana. To je. bez zelenih gora i visokih brda. vjetra. To je kolijevka islama. nekad prijestolnica jemenskih kraljeva. Prije Resulovog dolaska Medina se zvala Jesrib. i pruža se po sredini Arabije prema jugu. To je zemlja beduina. Arabija je na sredini između daleke Azije.esved.s. deva. Glavni grad Jemena je Sana. U Haremi-Šerifu još se nalaze Zem-zem (Mekamu-Ibrahim). kafu. Nedžd je velika visoravan. pred bijesom kraljice Izabele. datule. Na jugoistočnoj strani. Arabija je poluotok: sunca.). suša i vrućina. a visina je 13 metara. mnogi drugi poslanici i Muhammed (a. Bahrejn. najplodniji i najnaseljeniji kraj Arabije. U njemu su dva islamska časna grada: Mekka u kojoj su po Allahovoj zapovijedi Ibrahim i sin mu Ismail sagradili Ka’bu (Bejtullah. U sredini Mekke je Haremi-Šerif. Muzdelifa. Temperatura se danju kreće od 45 do 60 stepeni a noću se u pustinji spušta i do nule. pijeska. Na Arabijskom poluotoku djelovali su vjerovjesnici: Hud. Arabija ima slijedeće pokrajine: 1) Petrejska Arabija. koja obuhvata cijelo poluostrvo Sinaj sa Turi Sinajom.s. Jemen sačinjava jugozapadni dio poluostrva i on je ujedno najbogatiji. Područja sa vodom u pustinji zovu se oaze. smokvu. Tu je Petra glavni grad nekadašnjih Nabatejaca.s. šećer. Salih. u ćošaku Ka’be. Pokrajine Katar. bez nepresušnih rijeka i jezera. Saffa i Merva. kako geografsko tako i duhovno središte svijeta. Stanovnici Nedžda su okretni zemljoradnici i vrlo bistri ljudi. dok u pustinji nema niko osim beduina. Najbolje luke na poluotoku su jemenske-Aden. šipak. Jemenci su trgovali od vajkada sa Egipćanima. samuma. Hidžaz. masline. po osnivaču. nastanjeni poljoprivrednim stanovništvom.gradovi. odakle je Musa svome narodu propovjedao Zakon božiji. Ismail. odakle se počinje tavvaf činit je i hadžeru-l. neplodnosti. Kiblu) Mina. Na tom području su se izredali mnogi biblijski narodi: Hebreji poslije izgona iz Egipta. tamjan i mirođije.) i Medina ili Jesrib u kome je Muhammed (a.) preselio na Ahiret. Dimenzije Ka’be su 11x12 metara. Ibrahim.

Namaz . Hafiz ibn Hadžer je rekao da je ovaj hadis sahih i kod Hibbana i El-Hakima/ On je (a. Zabilježio je Ebu Nuajm od Umm Seleme r. Ja sam uistinu rezultat dove Ibrahimove i radosni nagovještaj Isa a.. Imam Ahmed je zabilježio predaju od Irbada ibn Sarijete r.s.2005 pripremio Fikret ef..s.salat 3. poslat kao Poslanik u ponedjeljak.a..) sa njim je izašla svjetlost (nur) koja je obasjala sve što je između Istoka i Zapada. jer majke vjerovjasnika su imale viđenja.... Ramazan i post 4.” Vjerovjesnikova majka je vidjela nur – svjetlost kada je rodila Muhammeda kako je obasjala Šamske dvorce.s.s. a o tome ću vas obavjestiti..(ajet. Kelime-i šehadet 2. Rođen je od oca Abdullaha ibn Abdul-Mutaliba i majke Amine bint Vehb.” /Prenose El-Bizzar i Taberani...s..Rođendan poslanika Muhammed a. pošalji im između njih Poslanika koji će im učiti Tvoje ajete.s.) Nur ( svjetlost) koja je viđena prilikom njegovoga rođenja je viđena očnim vidom (rujetul-besarijje).04.” Rođenje Allahova Poslanika Muhammeda a. O tome postoji mnoštvo predaja. je rođen u ponedjeljak.) On je također nagovještaj Isa a.) odraz Ibrahimove dove kada je rekao:”Naš Gospodaru.s. od Amine majke Resulullhove a. da je Allahov Poslanik a. upitan o postu dana ponedjeljka.” /Muslim/ U Ahmedovom Musnedu od ibn Abbasa je zabilježeno da je rekao:”Allahov Poslanik a.a. je bilo popraćeno određenim neuobičajenim i čudnim pojavama.. među kojima Ata i ibn Abbas. da je Amina bint Vehb rekla:”Kada sam ga rodila (misli na svoga sina Muhammeda a. po mišljenju većine islamskih historičara i učenjaka. i on je pao na Zemlju klečeći na koljenima. Arnaut Odštampaj tekst Pošalji na email Rođenje Allahova Poslanika Muhammeda a. ušao u Medinu u ponedjeljak i postavio je hadžerul-esved na njegovo mjesto prilikom renoviranja Kjabe u ponedjeljak. bilo u svitanje zore dana ponedjeljka. Njegovo rođenje je.s. hidžru učinio iz Mekke u ponedjeljak. o čemu se govori u suri El-Fil. da je rekla:”Vidjela sam u noći njegovog rođenja svjetlost koja je obasjala dvorce Šama i ja sam ih čak vidjela.s. 23. Muslim je zabilježio predaju od Ebi Katadeta u kojoj se navodi da je Resulullah a.” Osman ibn ebi El-As je zabilježio od svoje majke Um Osman Es-Sekafijjete čije puno ime je Fatima bint .1. Hadž Mevlud .. pa je rekao:”To je dan u kome sam rođen i dan u kome sam poslat kao Poslanik. je bilo 12 rebiul-evvela.. a nije riječ ni okakvoj simbolici. u riječima Allahovim:”I donosim vam radosnu vijest o Poslaniku koji će doći poslije mene a zove se Ahmed.”(Ajet. Zekat 5. i viđenje ( ru’ja) koje je vidjela moja majka.” Zabilježio je Muhammed ibn Sa’d hadis od nekoliko ashaba. dakle svarna svjetlost. 570 godine po kršćanskoj eri računanja vremena. tačno pedeset dana nakon znamenitog događaja pokušaja rušenja Kjabe /amul-fil – slonova godina/.s. rekao:” Ja sam kod Allaha bio zadnji Poslanik a Adem je tek bio u procesu stvaranja od zemlje.s..

U takvom stanju je ostao do naših dana prema navodima Hafiza Ez-Zerkanija.” Zato neka svaki musliman veliča taj dan.s.” / Sejiduna Resulullaha str. i kaside i spjevovi o Allahovom Poslaniku a. je htio da to učini vječitom mu’džizom prema Poslaniku Muhammedu a.š. kaže:”Poslali smo te kao milost cijelim svjetovima.š. da je rekla:”Kada sam prisustvovala Resulullahovom rođenju vidjela sam kuću kada je on pao po tlima ( iz stomaka svoje majke) kuća se je napunila svjetlošću. poželjna i tražena i sve su to činovi kojima se približava Allahu dž. . Danu u kome je potekao nur upute i znanja cijelom svijetu. a posebno u velikim gradovima svečano obilježavaju mjesec Poslanikovog rođenja sa mevludima. Na tim skupovima uče se mevludi od čega dolazi bereket i mnogi fadileti. Poslanikovog a. To što se je desilo u noći rođenja Allahova Poslanika Muhammeda a. Između ostaloga spomenuo je:” . na kojima se pripremi hrana i uoči tih mevluda podijeli puno sadake i bude opća radost.s. PRIREĐIVANJE SVEČANOSTI I SKUPOVA NA DAN POSLANIKOVA ROĐENJA O ovoj temi. Allah dž.š.Pojava nura (svjetlosti) koju je vidjela njegova majka. Hafiz ibn Kesir je u svome kapitalnom djelu El-Bidaje napisao jedno posebno poglavlje o znakovima i čudima koja su se desila noći u kojoj je rođen Muhammed a. Jednog jutra čuo sam Jevreja kako vrištavim glasom poziva:”O Kurejšije. Svaka od navedenih postavki je šerijatski utemeljena.s. Halifa Harun Er-Rešid je pokušavao da sruši taj dvorac jer je pretpostavljao da je pod njim zakopano veliko blago ali je bio nemoćan pred tom čvrstom građevinom.. autor djela Sijjiduna Resulullah.s.” /Iz djela Essiretu nnebevijjetu od Imama Muhammeda ibn Jusufa Eš-Šamija/ U nastavku govora o mevludu isti autor je zabilježio: Imam Hafiz Ebul-Hajri ibn El-Džezeri. kao i dove koje se upućuju Allahu dž.Nizak položaj zvjezda te večeri da su pomislili oni koji su to gledali da će se zvjezdani strop oboriti na njih. zatim spominjati Allahova počast i briga koju je ukazao Poslaniku Muhammedu a.Gašenje vatre u Perziji koja je prije toga gorila hiljadu godina. Na tim skupovima se također uče i donose salavati i selami na Muhammeda a.s.s.” Jevrej je rekao:”Provjerite. kaže:” Normalno je da će se svaki pravi vjernik koji je pametan radovati danu u kome je bilo rođenje Allahova Poslanika a. Vidjela sam zvijezde da su se puno približile da sam pomislila kao da će pasti na mene. i za to je odredio nagradu. koji je bio šejh karijama. Kisrov vorac se nije uzdrmao i porušio zbog sabosti propusta u gradnji. uistinu ove večeri se je rodio Poslanik ovoga ummeta.. Također će se na tim skupovima govoriti o Poslanikovom moralu i njegovim svojstvima. zatim Njegovo čuvanje Poslanika i zaštita koju mu je pružao. .š.s. . jer je on izgrađen od veoma tvrdog i kvalitetnog materijala čija visina i širina je stotinu zira’a.s. Abdullah Siradžuddin.. 473/ Rekao je Hafiz Es-Sehavi:” Još uvijek sljedbenici islama u svim krajevima.Abdullah. okrenute glave prema nebu. pjesnika da je rekao:”Kada sam imao sedam ili osam godina. već sam razumijevao i mogao zapamtiti sve što čujem. neka bude radostan i plemenit. da li je rođeno sinoć kod vas kakvo dijete? Odgovorili su mu:”Ne znamo. Kada ga je rodila Amina iz nje je izašao nur (svjetlost) koja je obasjala svu kuću tako da ja od te svjetlosti nisam ništa drugo vidjela. Danu u kome je rođen onaj za koga Allah dž. Na ovome su mišljenju odabrani i vrijedni islamski učenjaci i pobožnjaci od ummeta Muhammeda a.Njegovo padanje ničice po tlima. je rekao:”Od spefifičnosti pažnje i brige o . Okupljanje na skupovima na kojima će se čitati odlomci iz njegove sire (životopisa) na kojima će se pored toga citirati i Kur’ anski ajeti.” /Prenosi El-Hakim i Jakub ibn Sufjan sa dobrim senedom kao što navodi Ibn Hadžer autor Fetha/ Od čuda koja su se desila te večeri je potresanje Kisrovog dvorca i padanje 14 stubova (šerefa) sa njega..Potresanje Kisrovog dvorca i rušenja 14 stubova (šerefeta) . .” El-Bejheki i Ebu Nuajm su zabilježili predaju od Hasana ibn Sabita.s.Prisustvo nura u cijelom kući od čega se ništa drugo nije moglo vidjeti.

pametan i pravedan.” MEVLUDSKE SVEČANOSTI NA POSLANIKOV ROĐENDAN KOJE SE UPRILIČUJU SVAKE GODINE Ovo je jedno od pitanja po kome postoji razilaženje između predstavnika Ehli-sunneta vel-džema’ata i Vehabija. nije obilježavao svoj rođendan niti ashabi njegovi.š.s. 2) Kažu: Obilježavanjem njegovog rođendana sa svečanostima je pojava kojom se čini svetost i veličanje Allahova Poslanika a.učenju i izvođenju mevluda i pokazivanje radosti na taj dan je da je to dan sigurnosti i prilika za postizanje želja i drugih fadileta. i pretjeranim hvaljenjem Poslanika a. sin od moga umrloga brata. te ju je on oslobodio. pa sam mu rekao šta se govori i uči na manifestacijama mevluda. Ona je dojila Muhammeda a. a to je zbog moga oslobađanja robinje Suvejbe. a to ga dovodi da se stavlja iznad stepena čovjeka. sina Merjeminog. Muhammeda. svake godine bid’atun (novotarija u vjeri) a pošto svaka novotarija vodi u zabludu a zabluda u vatru džehennemsku. neka mu se Allah smiluje:”Viđen je Ebu Leheb u snu poslije smrti pa mu je rečeno:”Kako ti je stanje?” Rekao je:”U vatri sam. To svoje mišljenje potkrijepljuju sljedećim dokazima: 1) Kažu:” Allahov Poslanik a.s. Autor kaže:” Vehabije zastupaju mišljenje da je obilježavanje rođendana Muhammeda a. U Buharijevom Sahihu je zabilježeno:”Rekao je Urve:”Suvejba je robinja koja je bila u vlasništvu Ebu Leheba. neka mu se Allah smiluje. osvjedočenim kjafirom. pa ću ja nastojati veći dio njegovog rada da prevedem kao odgovor na gore postavljenu dilemu. Rekao mi je:”Ko se raduje nama. Ovu temo je iscrpno obradio autor Abdul-Kadir Isa Dijab u svome djelu “El-Mizanu-adil”. Ismaili i Abdur-Rezak.” Imam Muhammed ibn Jusuf Eš-Šami je u svojoj Siri zabilježio od šejh Ebu Musa Ez-Zerhunija da je rekao:”Vidio sam u snu Allahova Poslanika.” Rekao je Šejhul-kurai. El-Hafiz ebul-Hajri ibn El-Džezeri .” /Zabilježili Imam Ahmed i Buharija/ . kako će onda tek biti stanje vjernika od ummeta Poslanikovog koji se raduje mevludu! Može se samo nadati svakako nagradi od Plemenitog Allaha dž. samo mi se olakšava u noći dana ponedjeljka i dozvoli mi se da popijem malo vode izmneđu moja ova dva prsta i to količine koliko je vrh kažiprsta. jedino zbog Suvejbe koju sam pustio na slobodu napajam se sa malom količinom vode. Jer da je bilo pohvaljeno oni to ne bi propustili.s. te je pokazao vrh kažiprsta. To onda može odvesti da ga neko stavi na stepen božanstva. Nisu to radili ni tabiini niti imami mudžtihidi. olakšava mu se stanje zbog radosti koja mu je bila u srcu noći Muhammedovog rođenja.s. A bio je.s. hrabar. Kazivanje o Ebu Lehebu i oslobađanju robinje Suvejbe je zabilježio Buharija. To potvrđuje našu tvrdnju da je to novotarija u vjeri. to je ponedjeljkom. onda oni ne učestvuju u obilježavanju mevluda i zabranjuju to i drugima da rade. o kome je i Kur’an izrekao stav da će u vatru džehenemsku. alejhi’ selam. te ju je Ebu Leheb pustio na slobodu. To ukazuje na činjenicu da je to nešto što nije pohvaljeno. i mi se radujemo njemu. Kada je umro Ebu Leheb neki članovi njegove rodbine su ga vidjeli u snu u lošem stanju pa mu je rečeno:Kako ti je? Rekao je:”Nejmam nikako mira.” Hafiz ibn Kesir u u svome djelu Et-Tarih rekao:”Vladar El-Muzaffer Ebu Seid je organizirao mevlud i šerif u mjesecu Rebiul-evvelu i pripremio bi veliko veselje u kojemu je i sam učestvovao. a svaka novotarija je pokuđena. kada me je obradovala radosnom viješću da se je rodio Muhammed . i što ga je Suvejba dojila. a to je suprotno njegovim riječima :”Nemojte me pretjerano hvaliti kao što su kršćani hvalili Isa a. a to je što je bio ponedjeljak kada je Suvejba obradovala Ebu Leheba viješću o Muhammedovom rođenju.s.” Pa ako je ovako stanje sa Ebu Lehebom. i taj dan mi se kazna ublažava. 3) Kažu:” Obilježavanje njegovog mevluda obično bude sa pohvalama.

na kojima se recitiraju odlomci iz Poslanikova a. u kome je rekao:”Mnogo donosite salavate na mene. koja je obasjala dvorce Šama. se postiže gore traženi cilj.š.s.s. 5) Allah dž..s.Ehli suna vel-džema’a koju predstavljaju četiri poznata mezheba zauzeli su stav od sedmog vijeka po hidžri pa do današnjeg dana. Svi koji prisustvuju mevludima su ljudi koji vole Poslanika a.” Pa su temeljeći na tome rekli da je iskazivanje počasti i poštivanja prema Muhammedu a. niko od vas neće vjerovati ispravnim vjerovanjem dok mu ja ne budem draži od njega samoga.. i načinu sljeđenja n jegova sunneta a to sve rezultira plodovima ljubavi prema Allahu dž. i ljubavi prema njegovom Poslaniku.s. vas će voljeti Allah. je rekao:”Ko prouči jedan harf iz Kur’ana ima deset sevapa za to. kaže:”Reci.” Na mevludskim svečanostima se kao što smo već spomenuli mnogo donosi salavata a izgovaranje salavata privlači Allahovu milost i Njegovo zadovoljstvo.sa učenjem mevluda.š.s. Riječ je o situaciji u kojoj je zatekao Poslanik a.” /Prenose El-Bejheki. 3) Ajeti koji govore o obaveznosti poštivanja i iskazivanja počasti prema Allahovom Poslaniku Muhammedu a. 4) Dokazi kojima se poziva na iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku a..s. Analogno ovome slučaju uzima se da je dan Poslanikovog rođenja najveća blagodat data ljudskome rodu pa bi muslimani iz zahvalnosti prema Allahu dž. Na mevludskim svečanostima se također recitiraju i uče kur’anski ajeti a Poslanik a. ako volite Allaha i Njegovog poslanika onda me slijedite. koji je na taj dan pomogao i spasio Musa a.s. i koji mnogo donose salavate na njega.s.s. da li je rođeno sinoć kod vas kakvo dijete? Odgovorili su:”Ne znamo!” Jevrej je rekao:”Provjerite.š.š.s.” 7) Hafiz Ibn Hadžer El-Askalani je dozvolio obilježavanje Poslanikovog rođendana (mevluda) sa svečanostima kijasom (analogijom) na slučaj koji je zabilježen u Buhariji i Muslimu.s. a već smo ga citirali a to je slučaj Ebu Leheba koji je viđen u snu nakon smrti i olakšanje koje mu dolazi zbog čina . 8) Osmi dokaz je slučaj koji je zabilježio Buharija u svome Sahihu. To svoje mišljenje baziraju na sljedećim dokazima: 1) Predaju koju je zabilježio Malik ibn Sinan i Hasan ibn Sabit u kojoj je rekao:”Kada sam imao sedam ili osam godina. Ismaili i Abdu Rezak.s. uistinu ove večeri se je rodio Poslanik ovoga ummeta.š. suprotan mišljenju Vehabija.. Ebu Nuajm i El-Hakim i Jakub ibn Sufjan sa dobrim senedom kako to navodi i autor Fethul-Barija Ibn Hadžer / 2) Ono što su zabilježili Ibn Kesir u svome djelu El-Bidajetu ve nihajetu i Ibn Hadžer u Fethul-Bariju i Askelani i Bejheki i Taberi i drugi o pojavi nura (svjetlosti) večeri u kojoj je rođen Allahov Muhammed a. više nego prema bilo kome drugom od Allahovih stvorenja. njegovog imetka..s..” Ovi učenjaci kažu:”Sjećanjem rođendana Poslanikova a. Na mevludskim svečanostima se ljudi pouče o Poslaniku a. jer ko donese na mene salavat jedanput Allah dž.. Hadis u kome se kaže:”Tako mi Allaha. života. Kao npr. kao npr. trebali da se raduju tome danu i iskazuju mu zahvalnost. i Izraeličane.” Tako je održavanje mevluda i sjećanje svake godine na rođenje Poslanikovo istovremeno iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku. Poslanik a.. će na njega deset puta.š. što je u duhu gore citiranog hadisa. 6) Hadis Allahova Poslanika a. da se svake godine sjećaju mevludom njegovog rođendana. svake godine i to smatraju pohvalnim i poželjnim činom. zatim gašenje vatre u Perzijanaca koja je neprestano gorila hiljadu godina.s. “O vjernici nemojte dozivati Allahova Poslanika kao što vi dozivate jedni druge. njegovog djeteta i svih ljudi. Jednog jutra čuo sam Jevreja kada vrištavim glasom poziva:”O Kurejšije. Medinske Jevreje kako poste (ašuru) deseti dan Muharrema. potresanje Kisrinog dvorca i rušenje 12 šerefa sa njega. Rekli su da je dozvoljeno obilježavati mevludskim svečanostima rođenje Allahova Poslanika a. već sam razumijevao i mogao zapamtiti sve što čujem. Predstavnici ovoga mišljenja kažu:”Ako su se desile sve ove pojave sa Allahovom pomoći i snagom iz počasti prema novorođenčetu onda je dozvoljeno nama da pokažemo znakove radosti i veselja svake godine oživljavajući sjećanje na njegovo rođenje. pa ih je upitao zbog čega to rade? Oni su odgovorili da je to iz zahvalnosti prema Allahu dž. je to odobrio i rekao da smo mi muslimani preči da obilježavamo ove dane i iskazujemo zahvalnost Allahu dž. povlačenje vode iz jezera Sava te približavanje zvijezda i dr.

„Kršćani kažu: Mesih je sin Božiji. Ali također ostaje da se kaže da to niko od spomenutih nije ni zabranio. Mnogo je pojava koje nisu radili Poslanik a također ni ashabi...s. A oboje je utemeljeno islamom. RASPRAVA O DOKAZIMA DVIJE SUPROSTAVLJENJE ŠKOLE 1)Kao što smo već rekli. o kome je rekao Allahov Poslanik a. upozorava svoje sljedbenike da s njim ne učine ono što su uradili sljedbenici Isa a..š. čime su učinili širk Allahu dž. onda bi to Allah dž. To je ni manje niti više do izrazi poštivanja i ljubavi prema Allahovom Poslaniku a.s.š. jer na mevlud dolaze oni koji vole Allahova Poslanika a. Obično se je gledalo u sadržaj datih pojava pa ako su sadržavale nešto što je u suprotnosti sa islamskim stavovima onda bi se to osuđivalo i zabranjivalo bi se njegovo prakticiranje..š.“ Oni smatraju da je pohvaljivanje Muhammeda a .s. ZAKLJUČAK Nakon rasprave o dokazima vehabijske škole po pitanju stava o mevludu.(Kur’an) Bit Poslanikove poruke svome ummetu ovim hadisom je da ne bi neko sličnu stvar uradio glede Poslanika Muhammeda a.? Sljedbenici Isa a. njegovog imetka. i prevelika ljubav prema Poslaniku ono što se zabranjuje ovim hadisom. Ovakvo shvatanje poruke ovoga hadisa je bez sumnje pogrješno. Mevludskom svečanosti iskazuje se zahvalnost Allahu dž.”(Hadisi šerif) 2.s. Jer kada bi bilo tako.. strogo zabranio.s. 2) Što se tiče njihovog stava da je „izvođenje mevluda pojava kojom se veliča Poslanik a. traži da se voli i poštuje Poslanik Muhammed a. Kažu da je mevlud bid’atun i da ga nije praktikovao Resulullah a. Zašto? Zato što se svečanost sjećanja na njegovo rođenje ni u kojem svome elementu ne smatra niti sadrži bilo koji vid posebnog veličanja ili posvećivanja (takdis). A nije nikako cilj ovoga hadisa da saopći kako ne treba voliti i poštovati Poslanika Muhammeda a. Zašto Poslanik Muhammed a.š. Oni su Božijeg Poslanika proglasili sinom Božijim. na blagodatima koje je dao sa negovim rođenjem.s..s. njegovog pootomstva i svih ljudi.” (Hadisi šerif) .s. Zbog svega toga nemoguće je da poštivanje Poslanika a. Svakako da je njihovo mišljenje neosnovano i nepotkrijepljeno valjanim dokazima. Wehabije se oštro suprostavljaju učenju mevluda i obilježavanju Poslanikova rođendana na bilo koji način.. On je spasio čovječanstvo i uputio ih na pravi put. A ako bi se aktuelne novosti.oslobađanja robinje Suvejbe radi vijesti o rođenju Poslanika a. Obzirom da sadržaj mevludskih manifestacija sadrži nekoliko dobrih djela kojima se približava Allahu dž.s. kao što su kršćani pretjerali sa Isaom sinom Merjeminim. rekao rekao:”Neće niko od vas vjerovati pravim vjerovanjem dok mu ja ne budem draži od njega samoga. A o tome je Allahov Poslanik a.š.. Mnogo donošenje i učenje salavata na Poslanika Muhammeda a. a iste su praktikovane u vremenu koje je uslijedilo poslije njih. a najvažniji su: 1.” (Hadisi šerif) 3.s.s.. A nije tako.s.s. niti ashabi niti njihovi sljedbenici. će na njega deset. a to je dokaz uzakonjenosti toga i nije nikakva novotarija kako to smatraju Wehabije.s. želim da zaokružim temu sa nekoliko zaključaka.:“Nemojte pretjerivati sa mnom. takvim veličanjem da to nadilazi stepen čovjeka-poslanika. a o fadiletima salavata Poslanika a. Iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku. poklapale sa njima.“ Ovaj njihov govor je također netačan i neprihvatljiv. i iskazivanje ljubavi prema njemu bude niukom slučaju faktor posvećivanja ili njegovog uzdizanja iznad stepena čovjeka-Poslanika i njegovo stavljanje na stupanj božanstva. jer Allah dž.s.:”Ko prouči jedan harf iz Kur’ana imaće sa svakim harfom po jedno hasene (dobro djelo) a svako dobro djelo se kod Allaha nagrađuje desetororstruko.s. 4) Njihov dokaz zabrane održavanja mevludskih svečanosti sa hadisom Poslanika Muhammeda a. su svoga Poslanika proglasili sinom Božijim i bit problema je u tome.s. Učenje Kur’ana. je rekao:”Ko na mene donese jedan salavat Allah dž. nakon što se porede sa općim islamskim načelima.s.š. onda se tretman te pojave svrstava među pojave koje su tražene vjerom ili u najmanju ruku poželjne.

s. str. u mjesecu njegova rođenja. a ni od kasnijih generacija. pametan i pravedan.s. mu je odobrio. Prvi koji je počeo prakticirati mevludi-šerif kao izraz sjećanja na njegovo rođenje a. 301/ Sufizam . kaže:”Mevludske svečanosti kojima se obilježava Poslanikovo rođenje su utemeljene islamom i one su poželjne i preporučene. uče se mevludi i na njih se spušta bereket-blagoslov.š. Da manifestacija sadrži kaside i spjevove o Muhammedu a.2004 pripremio hfz. Ne dozvoliti pomiješanost žena i ljudi u jednoj prostoriji (ihtilat). 3. 439 i djelo Sejjiduna Resulullah str.islamska mistika 24.s.4. Da prisutni prouče salavat kada god se spomene ime Poslanika Muhammeda a. neka mu se Allah smiluje i časno mjesto podari. /Iz djela Mizanul-adil str. Čitanje teksta koji sadrži detalje iz Polslanikova života.”/Siretul-hišamijje 1 tom str. Pridržavanje općeg islamskog edeba (kulture ponašanja) i ne dozvoliti da se bilo kojim gestom izađe iz okvira islamskog načina ponašanja. što je također uzakonjeno islamom.s. Upoznavanje sa detaljima iz sire (životopisa Allahoav Poslanika a. 4. Autor djela Mizanul-adil. te je tada Abbas spjevao lijepu kasidu pohvale o Allahovom Poslaniku.06. Zabilježio je Taberani i ibn Seken da je Allahov Poslanik kada je ušao u Medinu i Mevveru nakon bitke na Tebuku. što nije zasnovano na autentičnoj tradiciji. 137/ Mnogi učenjaci su pisali djela o mevludu. O tome hafiz Es-Sehavi je rekao:”Sljedbenici islama u svim pokrajinama i velikim gradovima obilježavaju mevludskim svečanostima rođenje Poslanika Muhammeda a. . 6.s.š. sa održavanjem skupova. Ja uslovljavam njihovo prakticiranje i izvođenje sljedećim uvjetima: 1. budu vesela lica vjernika..s.. 5. što olakšava sljeđenje njegovog puta onima koji to žele. priređivanje hrane i slično tome. Allah dž. 2.”/ElBidajetu ve nihajetu od Ibn Kesira tom 13 . Te večeri se podijeli puno sadake. navođenje nekih mu’džiza i momenata iz kojih se može uzeti pouka. Čak su ga i hvalili. Niko mu od učenjaka njegova vremena nije osporio taj čin. 333/ 2. upoznavanje sa detaljima iz Poslanikove povijesti i sl. učenje salavata.š. Izricanje pohvala o Allahovom Poslaniku a. On je bio veoma hrabar. Izbjegavanje prenošenja iz života Muhammeda a.s. 5. 7. da li mi dozvoljavaš da te pohvalim? Poslanik a. Od učenjaka koji su se pohvalno izrazili o spomenutom halifi je i Hafiz Ibn Kesir:”Halifa Muzafer Ebu Seid je praktikovao upriličiti mevlud u mjesecu Rebiu. pa će vas voliti Allah”(Ku’anil-kerim) . pa se time zaslužuje Allahova ljubav. kaže:”Reci ako volite Allaha onda mene slijedite. Abbas ibn abdulMuttalib je rekao:”O Allahov poslaniče. Da svečanost počne sa odlomcima iz Kur’anil-Kerima. Esnaf Begić Odštampaj tekst Pošalji na email . Izvođenje mevludskih manifestacija na dan Polsanikova rođenja svake godine je posao koji ima svoje uzakonjenje u šerijatu i predstavlja dobro djelo kojim se približava Allahu dž. među njima spomenuli bi Hafiza Sujutiju i njegovo djelo “Husnulmekasidi fi amelil-mevlidi” U tome djelu Sujutija je rekao:”Zato je lijepo da i mi pokažemo znakove zahvalnosti Allahu dž. na dan Poslanikova rođenja.) Na tome su istrajavali muslimani od sedmog stoljeća po hidžri pa do sada bez ikakvog prezira ili negacije i osude. Zbog navedenih sadržaja koji se nalaze u mevludskim manifestacijama i oslanjajući se na dokaze Ehli sunne vel-džema’ta kažem: 1. zbog toga što sadrži u sebi ibadete koje smo ranije spomenuli (učenje Kur’ana.s koji su zasnovani na mu’teber ćitabima. zvanično je vladar Muzaffer Ebu Seid Kevkeberi ibn Zejn-ddin Ali koji je umro 630 h.

u svakom slučaju bi se neizbježno došlo do zaključka. sufija dijelom bježi od i iz materijalnog svijeta. i uloga sufijskih redova u povijesnim zbivanjima u okviru islama mogla razumjeti. i ne samo zbog toga. gotovo uvijek skupine ili grupe koje okupljaju muškarce. Jedna od slijedećih razlika ogleda se u činjenici da se pripadnici kršćanskih mističkih redova. zatim odvažiti se na pokušaj uvida u njene vjerske praktike. Istovremeno. S obzirom da kršćanski monaški redovi predstavljaju sastavni dio crkve kao institucije. ni u kom slučaju se iz vida ne bi smjela izgubiti untrašnja organizacija i struktura sufijskih redova. Ovdje prije svega mislim na to.1. koje nemaju puno zajedničkog sa životom i svijetom koji ih okružuje. odgovara kršćanskom monaštvu. 2. Njegovu osnovu se može tražiti u ljudskim željama za ličnom i direktnom spoznajom i doživljajem vjerske istine. te se u svom cjelokupnom životu. Biće Sufizma Redovi islamskih mistika – poznatih još po nazivima sufije ili derviši – danas se veoma često. Učenje i vjerske praktike sufija Osnovni i glavni cilj mističkog učenja i vjerskih praktika u sufizmu jeste povratak Bogu. Osim toga.2. Uvod Ako se danas pozabavimo poviješću islama. ako se islamska mistika posmatra i promatra u ogledalu kršćanskog monaštva. da i jedni i drugi samo u formalnom smislu imaju stvari koje su im zajedničke. kako u kršćanstvu tako i u islamu. česti sudionici i islamski mistični redovi. Upravo iz ovog razloga.1. radu i djelovanju oslanja na Boga. koji su posbno . 2. laik na ovom području bi se morao upoznati sa bićem islamske mistike. U daljem toku ovog izlaganja. opisuju nazivima „derviši koji plešu“ ili „derviši koji plaču. Ako bi se pored toga. Kroz ovakve opise i oznake sufijskih redova nastaje jedna slika o njima. u potpunosti povlače iz vanjskog svijeta u osamu. pa i preduvjeti za tezu postavljenu na početku. U takvom stanju. Razlog tome jeste da u islamu ne postoji institucija takve vrste. ovakva slika i funkcije se ne mogu primijeniti i na sufijske redove. uvjetno kazano. vidjet ćemo da su u vjerskim. a pogotovo na zapadu. da su i jedni i drugi. Za laika na ovom području. sufizam sam po sebi. političkim. moguće je da ovakva trdnja izgleda nevjerovatnom. ipak pokušalo usporediti sufijske redove sa kršćanskim monaškim redovima. te na taj način sačinjavaju zatvorene zajednice.“ Ovakvi opisi sufija i sufijskih redova su njihove čisto vanjske i formalne osobine. Osobi koja ne poznaje dovoljno islamsku mistiku – sufizam i samim tim sufijske redove. sufija tvrdi da mu je moguće čak i sjediniti se s Bogom. pokazat će se da su svi ovi nabrojani elementi itekako dobra polazna osnova. Opšte karakteristike sufizma 2. za razliku od najvećeg dijela sufijskih. To pogotovo u onom slučaju. otprilike. U ovakvoj vrsti zikra se posebno ističu sufije reda Rufaija. Ovakvo duhovno stanje sufije prije svega dostižu kroz zikr. Da bi taj cilj postigao. rituali. koja. kao što je to slučaj sa kršćanstvom. kao i stav prema ortodoksnom učenju islama. sa zikrom se povezuju i njegov su sastavni dio i određeni pokreti tijela. ovakvo predstavljanje i razumijevanje sufija i njihovih redova iskrivljuje njihovo pravo biće i ulogu koju su imali u okviru islama kao i povijesti uopšte. koji imaju za cilj da sufiju dovedu u stanje duhovne ekstaze. kao i njen povijesni razvoj. zikr izgleda kao beskonačno ponavljanje određenih riječi i božijih imena. Najvažniju ulogu u sufijskim praktikama igraju različiti. Da bi se međutim. Pod ortodoksnim učenjem islama ovdje prije svega podrazumijevam sunitsko učenje. koje svoje izvorište imaju u praktikama koje se pojavljuju prilikom obavljanja zajedničkog zikra. vojnim i inim društvenim zbivanjima od vremena pojave islama do danas.

Ovaj ritual kod njih zamjenjuje čak i namaz. Unutrašnja organizacija i struktura sufijskih redova U pogledu unutrašnje organizacije i strukture sufijskih redova. muškarac i žena zajedno igraju. U toku ovog posta. Babaije su ne samo odbacivali nego i prezirali knjige i znanje koje se na taj način stiče. sufizam stoji u suprotnosti sa islamskom ortodoksijom koju. te koji su sa strane islamske ortodoksije – sunizma – opisivani i smatrani neznabožačkim. a na drugoj religiozni osjećaji sve više dolaze do izražaja. Na mjesto ovakve vrste znanja. koji se nisu ustručavali da prekrše i pogaze islamske propise i principe.4. Vremenom. pa ih čak u izvjesnoj mjeri i kreirali. a zatim i h. Aliju. Posebno je ovdje važno spomenuti. zastupa sunitsko učenje. Osim zikra u formama koje sam upravo naveo. Na drugoj strani je isto tako bilo redova. koja se nakon smrti Poslanika Muhammeda a. Ova činjenica međutim. Šije su prvobitno bili politička frakcija. 2. kao preduvjet za prihvatanje u tarikat. već ranije spomenuto stanje duhovne ekstaze. sluša se ritualna muzika. kao i u cjelokupnom životu. Ono što se još kosi i suprostavlja sunitskom učenju i tradiciji jeste i tvrdnja da je kod pojedinih sufijskih redova. u svojim praktikama imaju ritual sa nazivom džem. zalagala da se za halifu izabere h. Neki sufijski redovi u svojim praktikama. erbein. Svi ovi rituali osposobljavaju sufiju da dospije u. ne znači da su se sufijski redovi odrekli političke djelatnosti. S obzirom sam već prije istakao da je u sufijskim praktikama bilo i onih koje sa svojim elementima nisu uvijek odgovarali islamskim principima. Sa nekim šiitskim grupacijama sufijski redovi se nalaze u srodničkim vezama i međusobnom prožimanju. veoma često su sufije živo učestvovale u političkim zbivanjima. tako da se kroz obavljanje ovog rituala ne smatraju obaveznim obavljati i namaz. čak i pojedini dijelovi odjeće imaju određenu simboliku. ali prije svega zbog nasilnog ubistva h. U tom smislu govori i činjenica da gotovo svi sufijski redovi svoje izvorište imaju u h. Primjer Osmanskog carstva će to kasnije najbolje pokazati i potvrditi. ortodoksno sunitsko učenje islama. uvjetno kazano. da se pri jelu koriste i opojna pića.3. Tako naprimjer kod Bektašija šejhova kapa ima čak izlječujuće dejstvo. a što se sa strane ortodoksnog sunitskog učenja ljubomorno čuva. niti da osjeti tjelesne bolove. sa našeg stanovišta. U tom pogledu se može kazati da su zagovornici ortodoksnog sunitskog učenja bivali radosni. a sve sa ciljem da se postigne spomenuto stanje ekstaze. Takvo što je naprimjer. U povijesti je bilo sufijskih redova koji su zastupali i propagirali umjereni sufizam i koji su čitav svoj život. po određenim pravilima ovog rituala zajednički se jede. Osim toga. Huseina (626/627-680). U ovom ritualu pored muškaraca učestvuju i žene. bila izražena i odbojnost prema obrazovanim ljudima. njima se počinje pridavati tolika važnost. u krugu ili halki. odnosno preko njega se direktno vežu za Poslanika a. više ili manje izraženim. Naprotiv. Alija. Šije su sami po sebi veoma brzo pokazali da su u stanju veoma lako preuzeti i u svome učenju i okrilju ujediniti neortodoksne pa čak i neislamske elemente. da bi popunili upražnjen prostor. svoje sufijsko učenje i praksu bazirali i zasnivali na islamskim zakonima i propisima. tako da na jednoj strani politički momenat u šiitskom pokretu polako popušta. Prilikom džema. ne polažu puno vrijednosti na. Ovdje se prije svega misli na zabranu pijenja alkohola. kada bi pojedini sufijski redovi u najmanju ruku. konzumiranja opojnih sredstava i sl. može se kazati da oni posjeduju vertikalni i . ponekad i nevjerovatne sufijske sposobnosti. u tome možda leži i odgovor zašto je sufizam u šiizmu našao plodno za svoje širenje i razvoj. 40-dnevni post. u vjersku parksu se uvode nove stvari koje čak zamjenjuju Kur´anom ili Sunnetom propisane obaveze. sufije pokušavaju što manje spavati.s. šiitskim karakteristikama. nastupu i oblačenju sufija. u vanjskoj pojavi. U izvjesnom smislu. makar priznavali Poslanikovu tradiciju – sunnet i islamski zakon – šerijat. koji su bili prethodnici i izvorište Bektašijama. kao što je slučaj sa sufijama reda Bektašija. Bektašije npr. uvijek su stavljane izvanredne. 2. U tom smislu. kod nekih sufijskih redova veoma važni rituali su i slušnje muzike kao i tzv. Hasana (625/626-671) i h.. Ali (umro 661). jasno izraženo kod reda Babaija.s.karakteristični za sufije reda Mevlevija. pri čemu je sufija u stanju da se čak i probada a da pri tom ne gubi krv. Stav sufizma prema islamskoj ortodoksiji Sufizam je mistično-asketski pravac u islamu sa.

Alija i. naprijed je već istaknuto. U vertikalnom smislu to znači da svaki sufijski red ima po jedan lanac predvodnika reda tj. Kod nekih redova su šejhovi. poglavar. Nastanak i razvoj sufizma 3. Njegov zadatak je da se brine o „novacima“ . Uostalom. zaštitnika koji je veoma često legenda. vekilu izdaje punomoć ili svjedočanstvo tzv. Osim toga. novaci ili muridi. s vremena na vrijeme čak provode i jedan duži period u tekiji. šejhova. silsila se proteže sa aktualnog šejha određenog sufijskog reda preko njegovih prethodnika do navodnih osnivača i utemeljitelja dotičnog reda. U pojedinim slučajevima. Po pravilu. u horizontalnoj organizaciji i strukturi sufijskog reda postoji i jedan vanjski krug sufija. do samog Poslanika a. o kojoj odlučuje šejh. Tako najveći broj pripadnika reda u ovom smislu iznosi 25 do 30. tekija sadržava i prostorije za stanovanje. Na najnižem stupnju ove hijerarhijske ljestvice su. navodno. To je po pravilu već iskusan sufija. svim sufijskim redovima u osnovi zajednički. sohbeti. u većini slučajeva. U toku svoga učenja i izobrazbe za potpunog i punopravnog pripadnika reda. ali redovito dolaze u tekiju na zikrove. 3. I konačno najširi i najveći krug sufijskog reda oko jedne tekije sačinjava krug pristalica ili simpatizera. Za ovakvu djelatnost se od strane šejha. jedan derviški red predvodi šejh. najmanju i najuužu jedinicu u unutrašnjoj organizaciji jednog sufijskog reda sačinjava zajednica koja se okuplja pa čak i živi u tekiji. kuhinju. U horizontalnom smislu. Dalje. Posmatramo li jedan sufijski red u vertikalnom smislu. murid postaje punopravni pripadnik reda te mu se otvaraju mogućnosti da postane vekilom i čak samostalno vodi tekiju i obrazuje nove muride. oko nje se sve okreće i odvija. kako je prije kazano. Povremeno se u sufijskoj terminologiji. prostor za dnevni boravak i veoma često prostorije gdje se sahranjuju umrli sufije – turbeta.novopridošlim u dotični sufijski red te da ih upućuje u tajne sufijskog učenja i uvodi u praktični život dotičnog reda. pir je osnivač dotičnog sufijskog reda ili je po njemu red dobio naziv. Povijest sufizma . i direktni potomci osnivača redova. Zamjenik šejha nosi naziv vekil. On je najaktivnija osoba u sufijskom redu. ostave za životne potrepštine. izmišljena osoba i koji je fiktivni utemeljitelj reda. pojavljuju i izrazi piri-evvel i piri-sani. Ova prostorija se naziva semahana. pa čak i potpuna neovisnost o glavnoj tekiji. Oni vode normalan privatni život. dok izraz piri-sani označava stvarnog utemeljitelja. U izvjesnoj mjeri oni predstavljaju uski unutarnji krug sufijskog reda koji vrlo malo ili gotovo nikako ne učestvuje u svjetovnom životu. a kada je riječ o organizaciji i strukturi sufijskih redova a u pogledu postojanja i uloge pira.s. Kao što je prije istaknuto. Ovaj lanac se naziva silsila. pir je u stvari. U horizontalnoj organizaciji sufijskih redova neophodno je još spomenuti i odnose između pojedinih tekija. Tako se može ustvrditi su neki redovi sufija veoma strogo bili organizirani pa su pojedine tekije smatrane samo vanjskim ispostavama glavne tekije. koji za organizaciju sufijskog reda gotovo nikako ili uopšte nisu bili vezani. šejh. slobodno kazano. Kod drugih redova. da one u stvari sačinjavaju najuži krug u horizontalnoj organizaciji sufijskog reda. Osim toga. Uobičajeno je da ove zajednice koje su direktno vezane za život i boravak u tekiji nisu brojčano velike. sveta osoba i istovremeno zaštitnik reda.1. upravo spomenuti. vekil u najčešćem broju slučajeva. od sljedbenika i pripadnika dotičnog reda. vodi i upravlja jednom tekijom. da bi se poslije toga ponovno vratili u svoj normalni svjetovni život. ustvrdićemo da se na njegom čelu nalazi pir. ako se izuzme manji broj iznimki. sa završenom derviškom naobrazbom i obukom. idžazet (-nama). postojala je opširna samostalnost. Tekije su tako građene. da uvijek imaju centralnu prostoriju u kojoj se obavljaju zikrovi i ostale sufijske praktike – tzv. Ostali sufije ili derviši su obavezni da mu u potpunosti i bezuvjetno budu poslušni. Takvu ulogu pir dobiva tek nekada poslije svoje smrti. Ovi derviši se mogu opisati i kao potpuni derviši. koji žive u tekiji i u okviru nje imaju određene zadatke koje ispunjavaju. Međutim.horizontalni način organizacije. Ovo je riječ perzijskog porijekla i znači starac. murid biva podvrgnut raznim vrstama ispita. Prvi izraz označava patrona – svetu osobu. Ovaj lanac šejhova je. zaštitinik. Ova grupa pripadnika sufijskog reda je daleko veća nego prva. Od utemeljitelja silsila se proteže do h. Nakon okončanja izobrazbe..

kroz Poslanikov odnos prema Bogu. Sufizam nomadskih grupacija koje su poznate još po nazivu Gazi-grupacije./15. njihov početak i nastanak se prepoznaje u 12. podižući glas.2. gajio i održavao prema različitim vjerskim grupacijama – ovdje se prije svega misli na sufijske redove .“ Ali upita: „Kako ću dozivati Allaha. (1281-1326) i Orhanu (1326-1362). koji se u velikoj mjeri proširio u Siriji i Egiptu.“ Poslanik mu odgovara: „Moraš istrajavati u dozivanju Allaha – zikru./13. Vjerski doprinos Sufijski redovi su igrali veoma važnu ulogu pri islamizaciji turkmenskih plemena. stoljeću. Predstavnici ovog pravca su sufije bektašijskog reda.s. poučio je i Alija ibn Ebi Taliba glasnom zikru. Oni su se najviše proširili u Turskoj. kao što se navodi u „Tuhfetul-ahbabu“. je ga na ciljan način poučio da srcem (tiho) riječima: La ilahe illallah.“ U formalnom-organizacionom smislu međutim. a Poslanik je ga pri tom slušao. Tihi zikr je Poslanik a. a da ja to nisam ulio u grudi Ebu Bekra es-Siddiqa. U tom smislu je Poslanik i kazao: „Allah ništa u moje grudi nije ulio. Zatim ga je Qurejš iz nje (Mekke) protjerao te je sa njim pošao i Ebu Bekr dok nisu stigli u poznatu pećinu i u nju noću ušli. zatim ti izgovori tri puta te riječi. Tek kasnije. umjereni sufizam bagdadske škole. odvedi me najbližim putevima do Allaha Uzvišenog. Doprinosi sufijskih redova na primjeru osmanskog carstva 4..U duhovnom smislu. tražiti kod h. Jer. među svojim ashabima posebno posvetio Ebu Bekru. koji su u stvri i bili njihovi organizatori i podrstrekači u ovoj misiji. Alija i samog Poslanika a. Koncem 13. Ali ibn Ebi Talib je kazao: „O Allahov Poslaniče. kao i njegovi nasljednici. Predstavnici ovog pravca su sufije mevlevijskog reda. Politički doprinos Nesumnjivo je da je uspon najmanje turkmenske kneževine do stepena svjetskog carstva bio osnažen i podržavan kroz uske veze koje je utemeljitelj i osnivač osmanske dinastije Osman I. Oni su pokazivali izvjesne sklonosti prema hereziji.“ Nakon toga su izašli iz pećine i preselili se u Medinu. u 14. a ja ću tebe slušati. je ove. Poslanik a.s. 3. u knjizi „Sullemul-murid“ od Dagestanija se citiraju navodi šejh Naqšibendija iz knjige „Tuhfetul-ahbab“. njemu u noći isra´a objavljene tajne usadio u grudi Ebu Bekra es-Siddiqa. Naime.1.s. Uvijek su nastojali da kršćansko stanovništvo novoosvojenih područja na jednostavan način pridobiju za islam. bilo je slučajeva da pojedini sultani nisu samo gajili uske veze prema sufijama i njihovim redovima i da se nisu samo na njih oslanjali. Kada je zatim započeo novi dan. Zavisno od vrste zanata kojim su se bavili. sufizam pokušava svoje utemeljenje i legitimitet zasnovati na Kur´anu i Hadisu. uživali su veliki ugled u narodu. .s. Jer. nego su se sa sufijama i porodično vezivali.i zanatskim udruženjima. 2. Ovo poučavanje se ogledalo kroz trostruko ponavljanje ovih riječi. u kome on kaže: „Poslanik a. zatvorenih očiju i podižući glas izgovorio riječi La ilahe illallah dok je Ali slušao. Tako kao što je Poslanik poučio Ebu Bekraq es-Siddiqa. kao što je to prije spomenuto. koji je najbliži stupnju Poslanika a. 4. Albaniji a mogu se u znatnom broju sresti i na Kosovu i Makedoniji. sufijski redovi su zadobili i zaokružili svoju konačnu formu. zatvorenih očiju.s. Pošto su najvećim dijelom živjeli na jednostavan način. Isto tako. Sufizam pojedinih zanatskih udruženja. stoljeću. U ovome su u nastansku Osmanskog carstva imali veliku podršku u sulatanima Osmanu I. U njegove grudi Poslanik je ulio sva božanska saznanja. zato što je Ebu Bekr bio na stupnju pravovjernih. o Allahov Poslaniče?“ Tada mu Poslanik reče: „Zatvori svoje oči saslušaj od mene tri puta riječi La ilahe illallah. sufijska učenja su se podijelila u tri pravca: 1. Na taj način im je bilo moguće da na običan svijet vrše razne uticaje. stoljeća. začeci sufijskih redova se mogu. tako su formirani i nastajali sufijski redovi. Onda je Ali tri puta izgovorio ove riječi. 4. Sufije se za opravdanost svoga postojanja i vjerskih praktika pozivaju na događaj isra´a i mi´radža.“ Tako je Poslanik tri puta.

Esnaf Begić Odštampaj tekst Pošalji na email UVOD Kuran je glavni izvor svega islamskog učenja. Učiti Kuran spada među Svemogućem Allahu najdraže ibadete.3. među najbolja. bio oženjen kćerkom šejha jednog sufijskog reda. bilo da ga učimo danju ili noću. Vojni doprinos Pojedini sufijski redovi. Ipak. novodoseljenicima da obezbijede izdržavanje za neko vrijeme. Od samog početka su sa janičarima bili povezani. drugi čak stalno bili prisutni na političkom frontu. Bajezid II. Tako su od sultana dobivali zemlju – vakufe. zati da se brinu za gradnju i održavanje mostova i skela na rijekama. hadžije pri odlasku na hadž. je u potpunosti stajao u čarima islamske mistike i povlađivao je sufizam. vojni značaj sufijskih redova ogleda se i u njihovoj vezi sa janičarima. „Jedno od .Tako se navodi da je Osman I. tako da su naprimjer u 18. sufije su u novoosvojenim područjima bili obavezni.“ Politička uloga sufijskih redova nastala je iz opozicionog stava prema islamskoj ortodoksiji – sunizmu. Ovdje je vrijedno spomenuti. Za takve namjere i politiku. personalnu politiku i posbne veze koje su ih činili nezaobilaznim političkim elementom. 4. (Predavanje je skraćena i prilagođena verzija seminarskog rada autora. Otud su muslimani. te je kroz svoje dejstvo na široke mase tome doprinio.naučna disciplina o ispravnom učenju Kurana 24. nisu svi sufijski redovi učestvovali u političkim zbivanjima. da su prema uticajnim ličnostima u Osmanskom carstvu kontinuirano gajili političke aktivnosti. treba da nauči napamet koliko toliko kuranskog teksta.4. Prema islamskom učenju. Neki su samo u posebnim slučajevima prodirali na prvu političku liniju. sufije su bili najpovoljniji. veoma su često pomagali vladajućim snagama prilikom sprovođenja njihovih interesa. 4. kao i osiguravanja i održavanje puteva. iz tog razloga se na primjeru Osmanskog carstva moraju smatrati veoma važnim i bitnim političkim elementom. ali i socijalno-humanitarne svrhe. ma gdje se nalazili na zemaljskoj kugli. su aktivno učestvovali i u pograničnim borbama u Osmanskom carstvu za vrijeme Osmana I. okrenuti prema Qibli (Kibli) ili u nekom drugom pravcu. nastojali učiti. proučavati i naučiti napamet iz Kur’ana bar koliko im je potrebno za redovno obavljanje namaza. koje su koristili u vjerske. da se bitne orijentalne karakteristike prodube u osmanstvu. Musliman da bi mogao obavljati jednu od osnovnih vjerskih dužnosti namaz. napamet ili gledajući u mushaf. u namazu ili izvan namaza.2004 pripremio hfz. Socijalno-humanitarni doprinos U slijedu osmanskih osvajanja. a. sjedeći ili ležeći.š. igrali su veoma važnu ulogu prilikom osnivanja pješadijskih trupa poznatih pod nazivom yaye. U njima su putnici-namjernici. opet. Osim toga.. sufije su pomagali i podržavali nastojanja sulatana Orhana i Murada I. siromasi i drugi. Na vakufima su gradili tekije koje su služile kao karavansaraji. Za vrijeme Orhana. primjerice Bektašije. Kroz svoj uticaj u narodu. „njegov sin. . dok su. koje musliman u ime Njega vrši. najvrjednija i najdragocjenija djela ubraja se i učenje Kurana.. trgovci..06. dobivali besplatno hranu i mogućnost prenoćišta. (13261389) u politici naseljavanja novoosvojenih područja. stoljeću svoje predstavnike imali i u janičarskim kasranama u Istanbulu. Osim toga. a održano je na redovnom mjesečnom seminaru imama Oblasti Nordrhein-Westfalen) Tedžvid . Tako je sufizam dobio na važnosti. Osim toga.

U smislu preciznog.. a. ali i od individualne i kolektivne odgovornosti svih sljedbenika Muhammeda. (tilawetu l quran) je sposobnost. pa makar i ne razumjeli njihovo vanjsko i unutarnje značenje. gdje uklopiti harf u harf. imaju isto značenje. a. 1) Jezičko značenje tedžvida Rijec tedžwid. što u kontekstu ove tematike ima isto značenje. i ne iscrpljuje se na njenom polju istraživanja. „Tedžvid znači potpuno pravilno izgovarati svaki harf onako kako se on u pravom arapskom jeziku izgovara. Ova vještina se može savladati dobrim poznavanjem posebne znanosti koja se razvila među islamskim znanonstima i dugotrajnom vježbom pred stručnim i odgovornim učačima. pravilnog i odgovornog učenja Kurana. tj. znanstvena disciplina koja precizira. a u najvećem broju slučajeva temelje se na klasičnim izvorima. razrađuje i objašnjava principe pravilnog učenja Kurana. `Abdullah ibn Mesud je svojevremeno rekao: „Poboljšavajte kvalitet učenja Kurana (džewwidu l quran)". a zasniva se na precizno utvrđenim zakonitostima i kriterijumima.š.. Dakle. riječ tedžwid bila je poznata i u vrijeme ashaba. definira i metodološki iznijansira. gdje ih opet rastaviti itd. poboljšao je). uljepšao je. Od istog glagola izvodi se i imenica džewdetun (kvalitet. izvrsnost. zove se muqri (mentor za učenje Kurana. čija praktična realizacija zavisi od izgovorne sposobnosti. ista misao glasi: „Poboljšavajte kvalitet učenja Kurana i uljepšavajte ga najljepšim tonovima (džewwidu l qurane we zeyyinuhu bi ahseni l aswat)".s. paziti na meharidžul huruf i svojstva svakog harfa. ukrasio je. Osoba koja izučava tedžwid i druge poučava ovoj znanosti zove se mudžewwid (stručnjak za tedžwid). ili ahkamu t tedžwid ili tedžwidu l-qurani. između ostalog. gdje dugo.š. Prema drugoj verziji. S aspekta učenja Kurana. Učenje Kurana. dakle. riječ tedžwid ukazuje na obavezu pravilnog izgovaranja glasova.najboljih Bogu ugodnih djela mojih sljedbenika je učenje Kurana" su riječi Muhameda. Riječ tedžwid se ne spominje u Kuranu.š.“ Ovo je bio uzrok da se o tedžvidu i pravilnom učenju Kurana razvio i napisao veliki broj djela. a njegova znanstveno kreativna uloga svodi se samo na to. Izgovaranje kuranskih riječi je. ili fennu t tedžwid. Uloga čovjeka u nastanku tedžwidske znanosti je transmisio¬na. vještina i umijeće fonetske prirode. dobro djelo. uljepšavanje. a. znači: dotjerivanje. a. a. perfekcija).š. ali se ne svodi samo na ovu oblast. gdje prijeći. I definicija: .š. ali se spominje termin tertil. a. O tedžwidu kao znanosti postoji više definicija koje.. da već postojeće (objavljene) norme sistematizira.s.š. u osnovi.. 2) Definicije tedžwida Tedžwid je kuranska disciplina koja se služi fonetskim zakonitostima i dostignućima. i metodologiju njegove praktične primjene zove se ilmu t tedžwid.š. Napisani su posebni radovi i o izgovoru pojedinih harfova. a gdje kratko izgovoriti. a. definira. a onaj ko početnike praktično uvježbava. način na koji se to primjenjuje i cilj koji se time želi postići.). a. pazeći pri tome gdje treba stati.. ukrašavanje i perfektuiranje. Izvedena je od glagola džewwede yudžewwidu (dotjerao je. što znači: znanost o pravilima i zakonitostima preciznog učenja Kurana. a. Napisani su posebni radovi i o učenju Kurana na sedam ili deset načina (kiraeti seba i kiraeti ašera).

ili preciznije rečeno." U navedenim. je tu naredbu praktično realizirao i prvu generaciju muslimana naučio primjeni pravila tertila. c) Tedžwidska znanost se bavi i fonetskim promjenama koje se događaju zbog međusobnog uticaja glasova. u izučavanju tedžwida. tako i sekundarna pravila i kriterijumi. a ajeti u manje ili veće cjeline. u toku učenja Kurana. definirali norme i kriterijume bez kojih se Kuran. ne može pravilno učiti. Ako se razmotri tematika tedžwidske znanosti. smisao. jer su direktno vezane za smisao i značenje kuranskih riječi i sintagmi. i kada se analiziraju njene definicije. b Pauzalna (waqf) i početna forma (ibtida) imaju. Islamski mislioci su. Usljed blizine izgovorno akustičkih centara i sličnosti glasovno¬-akustičkih osobina. a. 3) Predmet izučavanja tedžwida Ova znanost izučava kuransku ortoepiju. utemeljili su tedžwid kao egzaktnu znanost. Allah. U prvom i drugom slučaju. onda se može reći da je tedžwid objavljena kuranska fonetika.š. dugotrajne vježbe i odgovornosti svakog pojedinca. bilo u jednoj riječi ili sintagmi. a konsonanti se nazaliraju (artikuliranje nazalnih-nosnih konsonanata). Izvori za nastanak tedžwida su: Objava. a potom povezuju u riječi. definicijama naglasava se precizno izgovaranje glasova. riječi u ajete. uči tertilom. ili se zbog svojih određenih fonetskih karakteristika.s. a to znači da se moraju slijediti zakonitosti tedžwidske znanosti. veliki značaj. kao i drugim postojećim. povijesni nastanak i razvoj. na osnovu postojećeg iskustva i vjerodostojnih predaja. njihovu uzajamnu vezu i uticaje koji se posredno ili neposredno reflektuju na značenje. Ona izučava tri seg¬menta Allahove objave: a) Artikulaciju kuranskih glasova. neodgovornost i svi propusti ove . preobražavaju. njena terminologija i metodologija. odnosno. i poznavanje (i praktična primjena) pauzalnih formi" II definicija: „Tedžwid je kuranska ortoepija (pravilno izgovaranje glasova) koja izučava sve relevantne i irelevantne finese i nijanse artikulacije konsonanata i vokala. sa svim njihovim stalnim i nestalnim akustičkim osobinama. a. Sunnet i Idžma. odnosno izgovorno akustičke centre u kojima se glasovi produciraju i način na koji se oni izgovaraju. a. pouku i poruku kuranskih ajeta.š. izgovaraju prirodno. dž. a.. neopreznost. asimiliraju. Neznanje.š. Praktična izvedba efektivno se odražava i na specifično melodijskom planu (tengim). pravilno izgovarati glasove i primjenjivati pravila pauzalne i početne forme je stroga obaveza (wadžib). Muhammed.. koje se zbog uzajamne veze glasova.„Tertil (tedžwid) je pravilno i precizno izgovaranje glasova..š. o čemu treba posebno voditi računa. pojavljuju u više akustičkih varijanti i nijansi. pri čemu se moraju poznavati i primjenjivati kako primarna. odnosno oni su već postojećoj praksi dali formu. bez ikakvih promjena.. naređuje da se Kuran. vokali se iz specifičnih razloga produžavaju. što opet zavisi od urođene sposobnosti.

izhar i sl. Primjenjivati pravila iz trećeg segmenta (medd. tedžwid se dijeli na: a) Teorijski dio (`ilmiyyun) b) Praktični dio (`ameliyyun) . njemu sličnim glasom. posebno onda kada se griješi zbog neodgovornosti.s. ali samo onima koji imaju razvijen sluh i dobre glasovne mogućnosti. a. zamijeni nekim drugim.š. 2) Ukoliko se u toku učenja pauzira na onim mjestima gdje se to ne smije učiniti. putnici ili trgovci. (d z z). definiraju i metodološki utemelje već postojeće norme o učenju Kurana. Da bi se stekla minimalna sigurnost i sposobnost za pravilno izgovaranje kuranskih riječi. Sellama. uglavnom.. Ukoliko se pauzira poslije riječi namaz.vrste zovu se vidljive greške... zijevanje. (ajn g). koje uočavaju samo dobri poznavaoci tedžwidske znanosti. ihfa. koje su do tada čuvane putem usmene predaje. (d d).. nemojte obavljati namaz u pijanom stanju. praktičnoj primjeni tedžwidske znanosti koja do tada nije bila poznata među Arapima. (q k). Halil b. Treba naročito paziti da se međusobno ne zamijene slijedeće grupe konsonanata: (t t). Kao primjer nedozvoljene pauzalne forme.š. To se. nagla glavobolja. a izostavljati ih je mekruh (pokuđeno). (En¬-Nisa 43). Greške i propusti . događa u dva slučaja: 1) Kada dođe do fonetske opozicije. S obzirom da Allahov poslanik preporučuje učenje. Ebu l Qasim Ubeyd b. Allahov poslanik je naučio ashabe izgovoru i razumijevanju kuranskih riječi. neophodno je proći kroz dvije faze učenja.. Medutim. i izvan te „kompozicije". podstaklo je islamske mislioce da i u pisanoj formi sublimiraju.) je sunnet. kao što su: kašalj. a mogu ih uočiti i slabiji učači. a zabrana se odnosi na osobe koje su u pijanom stanju. Širenje Islama među nearapske narode. Svako je dužan podesiti glas prema svojim individualnim sposobnostima. odnosno ako se jedan glas. Taj zadatak je obavljen u I i II stoljeću po Hidžri. stečeno znanje iz oblasti tedžwida i drugih islamskih disciplina prenosili na sljedeću generaciju.š. a. pravila tedžwida pružaju mogućnost i za takvu izvedbu. a. Učiniti pogreške ove vrste je strogo zabranjeno (haram). zato što njihovo izostavljanje dovodi do promjene značenja kuranskih ajeta. je „komponovana" pravilima tedžwidske znanosti. namaz je naređen. a najčešće se spominju imena slijedećih učenjaka: Ebu l Eswed Ed¬-Dueliy. a oni su kao misionari.ove vrste zovu se skrivene pogreske. (t s s). Melodija (tengim) u toku učenja Kurana. 4) Podjela tedžwida U toku objave Kurana. Ahmed i dr. razne vrste opasnosti i sl. melek Džibril je naučio Muhammeda. može poslužiti i ovaj ajet: O vjernici. osim u vanrednim okolnostima. (b h h). iqlab. a. Primjena pravila iz prva dva segmenta je u kategoriji wadžiba. zbog neznanja ili neopreznosti učača. U tom smislu. idgam. onda se dobije sasvim pogrešno značenje. melodičnim glasom. po kome se vjernicima zabranjuje namaz. Allahova objava se ne može i ne smije učiti.

s.š. Kao argument za ovu tvrdnju navodi se kuranski ajet koji obavezuje skupine muslimana „.. Cilj ovakvog načina izražavanja je razvijanje interesa za pravilnim učenjem Kurana. onda je sasvim jasno da mu jedino i odgovara melodija i tonalitet dotičnog jezika. dž. 5) Argumenti o nastanku tedžwidske znanosti a) Kur an Allah. Naredba u navedenom ajetu je u kategoriji wadžiba (obaveze). Poslanik je rekao: „ Učite Kuran arapskom melodijom i tonovima. Dakle." Kada se uzme u obzir da je on objavljen na arapskom jeziku.. a. primjenjujući pravilo o produžavanju vokala. da bi se Allaha bojali". riječ „rettil“ (izgovaraj. je Idžma. tertilom. moguće je samostalno naučiti i razumjeti osnove ove znanosti.s. kao što se kaže u ajetu: I mi ga sve ajet po ajet objavljujemo (tertilom). Muhammed.da se upute u vjerske znanosti i neka opominju narod svoj da mu se vrate. Prema vjerodostojnim predajama. (Tewba – 122) U toku izučavanja teorije tedžwida nije neophodno imati mentora. smireno i skrušeno. moraju imati mentora koji će ih . sura ili jedan ajet. S druge strane." Potom je `Abdullah ibn Mesud proučio ajet u kome se nalazi navedena riječ. mora učiti onako kako je objavljen. (El Furqän.Pod teorijskim dijelom podrazumijeva se prva. u ovom drugom izvoru imamo kao argument i Poslanikove riječi. a.. Ovaj termin podrazumijeva obavezu primjene pravila tedžwida.š. a... Što se tiče praktične primjene. naročito u prvoj fazi obrazovanja iz ove oblasti. a. prema kome je obavezno primjenjivati pravila tedžwidske znanosti.. Ova obaveza temelji se na Kuranu. Početnici u učenju.š. uči) pojačana je infinitivom „tertilen“. U predajama se navodi da je `Abdulläh ibn Mesud čuo nekog čovjeka koji je učeći Kur’an. učiti po pravilima i kretirijumima tedžwidske znanosti je fardi ayn (individualna obaveza i odgovornost). c) Idžma Treći izvor.. a. 32) b) Sunnet Drugi izvor koji govori o obavezi primjene tedžwida su hadisi Muhammeda. Izučavati ovaj aspekt tedžwida je kolektivna obaveza muslimana (fardi kifaye). To znači da su svi islamski mislioci suglasni da se Kur’an. vezana za učenje Kurana. a. u riječi lil-fuqarai ispustio dužinu el mutessil. razmišljajući o kuranskim poukama i porukama. U citiranom ajetu.š. Sunnetu i Idžmau. Svaka generacija je dužna pripremiti i obrazovati stručnjake za tedžwidsku znanost koji će njene zakonitosti prenijeti na sljedeće pokoljenje. rekavši mu: „Allahov poslanik nas nije učio da tako izgovaramo dužine vokala. je naučio ashabe primjeni pravila tedžwidske znanosti. nadnaravnost. U tom smislu nisu dozvoljeni niti mogući bilo kakvi muzički uticaji. mudrost. naređuje: Izgovaraj Kuran pažljivo (tertilom). zato što je tertil (preciznost. savršenost) svojstvo Kurana. pažljivo i odgovorno. početna faza u kojoj se uče osnovna pravila.. bilo da se uči cijeli Kuran.. a. pa ga je upozorio. niti se učenje može podvesti pod bilo koji žanr u muzici. tj. To znači: uči ga pravilno i precizno. a oni su to svoje znanje prenosili na mlađu generaciju. a u isto vrijeme i želja da se živi po njegovim uputama. i njegov sunnet. a i njegovu praksu. odnosno.š.š.

Jezik čuva ispravnost glasova. U toku učenja i obučavanja. a. pored studioznog i dugotrajnog izučavanja tedžwida.š. `Asim je bio ucenik i Ebu `Abdu r Rahmana `Abdullah b.. Qiraet je sposobnost i vještina praktične realizacije tih normi. koji je bio učitelj Poslanikovih unuka Hasana i Husejna. a.š. kolektivna obaveza svake generacije muslimana. `Abdu rRahmanova verzija učenja vezuje se za h. polagahno recitiranje (učenje). odmjereno recitiranje (učenje). a. a njegova verzija učenja se vezuje za `Abdullah ibn Mesuda koji je učio pred Allahovim poslanikom. U izvorima se ne navodi mjesto i godina njegovog rođenja.š. imao je i lijep glas. Habiba Es-Sulemiya. a preselio je na Ahiret 127. ili cijeli Kur’an. Hubeyš. tj.š. u svijetu se praktično primjenjuju samo četiri verzije. potrebno je baviti se i ostalim islamskim disciplinama. razum tumači njihova značenja. Da bi se dostigao visok stepen u učenju Kur’ana. Samo na ovaj način. a to znači. brzo recitiranje (učenje) i c) TEDWIR. se može učiti i brže i sporije. tedžwid izučava zakonitosti i metode pravilnog učenja Kur’ana. Ebi En Nedžud U qiraetu Kur’ana.s. a srce pouke prima. a.. savjete i opomene. a srce čuva njihove upute. r.praktično uvježbavati primjeni tedžwidskih pravila. Kur’an.š. U tom smislu. IMAM `ASIM I NJEGOV RAWIYA HAFS Od sedam mutewatir (potpuno vjerodostojnih) verzija učenja Kur’ana. prema verziji imama `Asima i predaji njegovog učenika i rawiye (prenosioca) Hafsa. Kur’an. U jednom dijelu Sjeverne Afrike. Asim pripada generaciji tabiina. Najvrednije je ono učenje u kome učestvuju: jezik. Većina muslimana u svijetu. se uči po Ebu `Amrovoj verziji koju prenosi Ed¬-Duri.š.a.. Slovio je kao najbolji qariya svog vremena. b) HADR. potom svakodnevnom vježbom i samodisciplinom. a. po Hidžri. Ebu Ishaq Es-Sebi’i je za njega rekao: „Nisam čuo nikoga da tako dobro uči Kur’an. 1) Imam Asim b. individualna dužnost i odgovornost svakog pojedinca bez obzira.. Ebi En Nedžud El Esedi. među kojima smo i mi sa ovih područja. početno znanje iz ove znanosti može se savladati i za kraće vrijeme. a kvalitet njihove primjene zavisi od odgovornosti i glasovno-izgovornih sposobnosti svakog pojedinca. Aliju. ako sažetak svega rečenog. Dakle. a. najefikasnija je audio vizuelna metoda. Iz dosadšnjeg izlaganja. kao `Asim. a osim toga. tedžwid se dijeli na: a) TERTIL. razum spoznaje. g.š. a.š. muslimani slijede qiraet (verziju) imama Nafia El Medeniya i riwayet njegovih učenika Qaluna i Werša. jezik izgovara. 3) Praktična primjena tedžwida (tertila) je fardi-ayn. U pojedinim dijelovima Sudana i Jemena. a. da li učio jedan ili više ajeta. uče Kur’an.. 2) Izučavati ovu znanost je fardi-kifaye. razum i srce. tedžwida i drugih islamskih znanosti. Naš imam je svojevremeno u široj regiji bio jedan od najboljih poznavalaca arapskog jezika. Zna se da je živio u Kufi.. . naš imam je Ebn Bekr Asim b. može se zaključiti slijedeće: 1) Kao egzaktna znanost. " i Učitelj našeg imama je bio Zurr b. Tempo se mora prilagoditi prema vlastitim izgovornim mogućnostima i glasovnim sposobnostima. a...

primjenjuju qiraet koji se vezuje za imama `Asima.š. `Aliyy b. Mes`ud.š.š. a ne radi se. `Affan. Suleyman.. Kab. Zurr b. od Muhammeda. Suleyman b.a an je naučio učiti Kur an. 2) Hafs b. (Kur’an je objavljen na „sedam harfova“). Te su sekte općenito poznate po izvrtanju kuranskog smisla. Također se traž od mutevatir kiraeta da sadrže sedam harfova. porodica Muhammeda. a. najviše djela iz ove oblasti. Prema ovome. osim jednog malog broja na području Afrike i Jemena. Primjer lažnih kiraeta. čitanja im se ne slažu sa islamskim mišljenjem o Kuranu. Suleyman Među najboljim učenicima i najpouzdanijim rawiyama imama `Asima bio je i Ebu `Umer b. to jest oni koji su dobri poznavaoci fikha. g. `Abdullah b. a. da su u skladu sa arapskim jezikom. a mogu čak biti i mevdu`. Mugire El Bezzaz. Ovi i još neki drugi manje važni uvjeti traže se da bi mutevatir kiraet dobio takav status. povijesna predaja naseg qiraeta koji se vezuje za imama `Asima.š. a. Za tzv mutevatir kiraete obicno se traži veliki broj prenosilaca koji su autoritativni. Tabit * Muhammed. o grješkama zbog neznanja arapskog jezika i sl.š. Mu`in je rekao: „Najvjerodostojnije predaje o verziji učenja imama Asima prenosi Hafs b. Habib Es Sulemi. a česta su i glorificiranja Alije ibn Ebi Taliba).s. šazz kiraeti nemaju vjerodostojnu predaju i nisu saglasni sa Osmanovim Mushafom. a ovu verziju učenja prenio je na slijedeću generaciju njegov učenik i rawiya Hafs b. Muslimani u svijetu. Obično su šazz kiraeti slabih predanja. i kao jedan od najboljih qariya u tom vremenu. akaida. u Kufi. . " Hafs je cijeli život učio i proučavao Kur’an. S obzirom na ovu činjenicu. arapskog jezika itd. a.. Osim toga što se Kuran u ovim kiraetima želi prilagoditi šiijskim interesima (glorificira se... recimo. dakle. imamo u literaturi ranih i ekstremnih šiijskih sekti. putovao je u Bagdad i Mekku. Prema tome. a najpoznatiji su: Šube i naš rawiya (prenosilac) Hafs. od Allaha. šazz kiraeta.. Širenjem Islama.s. to jest tzv. g. a. naredne generacije su savjesno i odgovorno preuzele obavezu da uče i izučavaju Kur’an. koja je imala značajnu ulogu na unificiranju usmenih i pisanih tradicija glede Kurana. zatim da se slažu sa jednim od prijepisa Osmanove kodifikacije Kurana. odnosno lažne-šaz.s. sistematizacijom usmenih predaja i pojavom pisanih djela iz ove oblasti. Ebi Talib. Za rawiyu našeg qiräeta Yahya b. po Hidžri. 3) Kiraeti Kur’ana U osnovi se kiraeti Kur’ana mogu podijeliti na vjerodostojne-mutewatir i slabe. izgleda ovako: Hafs *`Asim *`Abdu r Rahman b. Rođen je 90. napisano je prema ovoj verziji koju i mi slijedimo u toku učenja Kur’ana. a. a preselio je na Ahiret 180. Suleyman. a. Imam Asim je imao mnogo učenika i prenosilaca svog qiraeta (verzije). Pod ovim se smatra da se izvjesna osoba bavila namjernim iskrivljavanjem Kurana. dž. Ubeyy b.š. Hubeyš El Esedi * `Utman b. U pogledu šazz kiraeta treba reći da neki od ovih važnih uvjeta izostaju. a. a imao je mnogo učenika i u rodnoj Kufi. to jest lažni. Šazz kiraetom se ne može učiti Kuran niti on može poslužiti kao dokaz o vjerovanju. recimo. Zeyd b. kome je melek Džibril dostavio Kur’an.

w. dušu i srce..) (Kufa). niti on može poslužiti kao dokaz u vjerovanju. na njegovu porodicu i ashabe. obdari me istinskim i iskrenim učenjem.: »Biće takvih mojih sljedbenika koji će učiti Kuran i učeći ga izlaziti iz vjere./772. uljepšaj njim moje lice. • Ibn Amir (118. ali nisu u saglasnosti sa Osma¬novim Mushafom./747." Amin! Prilikom učenja Kurana potrebno je svakako voditi računa o stajanju i načinima zastajanjima na riječima. i drugo. Ahad kiraeti imaju vjerodostojan sened. Mešhur kiraeti su. Tako bi naprimjer. proživi me u društvu najodabranijeg Poslanika.) (Basra)./737.) (Medina) • Ja’kub (205. Ahad kiraetom se ne može učiti Kuran. To su kiraeti u koje su uključene pojedine riječi prilikom tumačenja Kurana. ne slaže se sa Osma¬novim Mushafom.) (Meka).) (Kufa).a. također.. navesti i jednu specifičnu vrstu kiraeta. s. • Asim (127. jer se vjerovanje (akida) ne dokazuje ahad predajom./820. kada bi učio Kuran on bi zastajao na kraju svakog ajeta.s. Neki islamski istraživači smatraju da se mešhur kiraetom može učiti Kuran.) (Kufa). Ovaj kiraet se smatra šazzkiraetom iz dva razloga. mudredz kiraete. suru Fatihu učio ovako: »El-hamdu lillahi rabbil-alemin« – pa bi stao. „Hvala Allahu Gospodaru svjetova. • Hamza (156. lijekom moga srca. saglasni sa Osma¬novim Mushafom i pravilima arapskog jezika. Treba. • Nafi’ el Medeni (169.Osim šazz kiraeta postoje i ahad kiraeti.) (Basra). dalje./804. učini ga svjetlom moga vida. Oni imaju vjerodostojan sened. mešhur kiraeti. odnosno sa pravilima arapskog jezika. koji nema snagu mutevatira. ojačaj njim moje tijelo. nije mutevatir. Prvo. Kuran je potrebno učiti skrušeno. bez nepotrebnog samoisticanja i egoizma. »Errahmanirrahim« – pa bi opet stao. a.s.š. Osim ovih vrsta kiraeta Kurana postoje još i tzv./736. Kaže Poslanik a. • Ebu Amr ibnul A’la’ (148.s./770. • Ebu Dža’fer (130. 4) Škole kiraeta Glavni autoriteti u kiraetima Kurana jesu: • Ibn Kesir el Meki (120. • Halef (229./785.) (Damask). i na sve one koji slijede njegovu uputu. ojačaj me u pokornosti prema Tebi./843./744. Neka je salavat i selam na našeg Poslanika Muhammeda. neka je na njega salavat i selam. preporučuje se učenje ove dove: U ime Allaha Svemilosnog Milostivog.) (Kufa). Uzvišeni Allahu! Okiti Kuranom moj govor. kao što izlazi strijela izbačena iz luka«. tzv. Uzvišeni Allahu! Povećaj moju želju prema Kuranu. a prije nego što se izgovore isti’ada i besmela. da budem pokoran i danju i noću. Prenosi se da je Poslanik a. . PRAKTIČNE NAPOMENE O UČENJU KUR’ANA I PRIMJENI TEDŽVIDSKIH PRAVILA Na početku učenja Kurana.) (Medina). i izlazom za moju brigu i tugu. • Kisaija (189. obogati Kuranom moj mizan.

čije darove i blagodati mu’mini sa radošću prihvataju i u svojim srcima duboko doživljavaju. da otvore put istinskoj vjeri. naš minimum bi bio. poznata kao Bedr el-kubra (Veliki Bedr).sure »Jasin« ... A Allah je sa strpljivima. slobodi. se napominje da je Allah. velika pažnja bi se morala posvetiti učenju Kurana napamet.. U tom smislu bi bilo potrebno slijediti praksu ashaba koji su imali u adetu svake sedmice proučiti Kuran. Osim toga. Smatram da je za nas u našim okolnostima minimum poznavanja Kurana napamet slijedeći: .Nepotrebno je isticati hadise koji govore o nagradi zaučenje Kurana. koliku snagu. dž. hrabrost i ustrajnost. pravdi. da biste bili zahvalni. kada ste bili malobrojni.sure »Errahman« . ramazana. Tog dana. Znali su da je Allah. Naime. na strani onih koji nose iman u svom srcu. hrabrost. prije više od 1400. poslao meleke da pomognu mu’minima ali nakon što su oni iskazali svoju iskrenost u vjeri i spremnost na najveće žrtve.sure »El-Mulk« (Predavanje je održano na redovnom mjesečnom seminaru imama Oblasti Nordrhein-Westfalen) Hutba Bitka na Bedru 26. U svom govoru prije bitke Allahov Vjerovjesnik. milosrđu i humanizmu. što znači da se jedan musliman morao boriti protiv trojice protivnika. Meleki su sami mogli pobijediti ali se traži čovjekova spremnost.1.. Iz tog razloga.2004 pripremio VP služba Rijaseta IZ-e Odštampaj tekst Pošalji na email َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ ّ ُ ّ َ ٌ ِّ َ ْ ُ ْ ََ ٍ ْ َ ِ ّ ْ ‫ََ َ ْ َ َ َك‬ ‫* قوله تعالى: * ولقد نصر ُم ال ببدر وأنتم أذلة فاتقوا ال لعلكم تشكرون‬ َ ُ Allah vas je pomogao na Bedru. muslimanski neprijatelji su imali oko 900 boraca. nalazi se mjesto Bedr. dž.a.Amme džuz . kroz redovno učenje stiče se takva praksa i učač se rutinira u učenju Kurana. dž.. Allah.. Borili su se na Bedru. Džuz . a. potvrdili su i dokazali. (El-Bekare. Obaveza je zato Kuran redovno učiti. ne daje ashabima genocidna . Jugozapadno od Medine.š. nalazi se i odabrana noć Lejletu’l-bedr. nego im se sasvim mirno obraća ovim riječima: . 17.š. 249) Resulullah i ashabi izašli su na Bedr da se suprostave sili i nasilju. zato se Allaha bojte. odlučnost. da izmijene povijest. godina dogodila se bitka na Bedru.š. (Alu-‘ Imrân. najmanje jedanput mjesečno pručiti Kuran. Ovaj događaj promijenio je tokove svjetske povijest. čije je ime trajno sačuvano u Kur’anu. odlučnost i strpljivost daje islam. iznosi jednu povijesnu istinu koja glasi: * ‫*كم من فئة قليلة َلبت فئة كثير ً بإذن ال وال مع الصابرين‬ َ ِ ِ ّ َ َ ّ َ ّ ِ ْ ِ ِ ‫َ ْ ِ ْ ِ َ ٍ َ ِ َ ٍ غ َ َ ْ ِ َ ً َ ِ َة‬ ُ ِ Koliko je malih grupa pobijedilo velike grupe s Allahovom dozvolom.š. u Kur’anu. U Kur’anu.š.10. 123) U ovom mubarek mjesecu.š. a. krvava i rušilačka uputstva. s. Resulullah i ashabi. Ovo ne samo iz razloga Božije nagrade nego i iz praktičnih razloga.najmanje 10 ašereta . a. Druge godine po Hidžri. na udaljenosti od oko 150 kilometara. a muslimana je bilo oko 300.

a ni u čemu ne iznevjeriše svoja uvjerenja. Njegova zaštita je naša snaga i sigurnost.” Ovaj Vjerovjesnikov govor ima veliko duhovno i moralno značenje. A uz to. On daje dobro onima koji ga zaslužuju. Kuda ti kreneš i mi ćemo ići s tobom. časti i slobode trebaju imati najsavremenija sredstva i najbolju taktiku. Strpljivošću se postiže spas na obadva svijeta. Gospodaru svjetova.“Hvala Allahu. domovinu i svoj rodni kraj. na Bedru. iz koje su bili protjerani samo zato što su u svojim srcima nosili: Lâ ilâhe illallâh Muhammmedun resulűllâh. domovine. a ona glasi: “Allahu moj! Podari mi obećanu pobjedu. Pazite na dužnosti koje vam je Allah u Kur’anu propisao. s. Odlučno se prihvatite djela kojima će vaš Gospodar biti zadovoljan.. zavladat će zabluda i nasilje i neće više biti onih koji će islam čuvati. Kada smo izgovorili Šehadet. ashabi su izašli na Bedr. Došli ste na Bedr. jer voljeti svoju vjeru. kao što je dovu proučio i Muhammed. Povedi nas u boj uz Allahovu pomoć..a. Zašto? Zato što islam nije vjera huškačkokrvničkih. jedan od ashaba kaže Resulullahu: “Allahov vjerovjesniče! Idi onim putem koji vodi Allahovoj milosti. Podstičem vas da čuvate islam! Allah vas na to upućuje! Odvraćam vas od nasilja. Allah u odlučnim momentima otklanja brigu i spašava ljude od nevolje i tuge. Njihova ljubav nije bila fanatizam.” Dova je bila primljena. istinu naređuje i iskrenost propisuje. niti se pokolebati. nisu prijetnja bilo kome. mu’mini nikada neće iznevjeriti. Ljudi se međusobno po dobru odlikuju i spominju. Muhammed. bitka dobijena jer su ashabi u nju ušli snagom i žarom svoje vjere. Ova Istina je potvrđena i na Bedru.š.. Allahovo obećanje je istinito. Allah je Uzvišen.a. na Bedru..a. u Njega se uzdamo i Njemu se vraćamo. 23) Vođeni odanošću prema Allahu i Resulullahu.. a to znači da vjernici. dž. Mi imamo mu’minska srca. to je prirodno i zdravo ljudsko osjećanje.” A ashab Sa‘d Ibn-Mu‘az kaže Muhammedu. . iznevjerio njegov narod. El-Mikdad. s.a. u odbrani i zaštiti svoje vjere. niti nasilničko-osvajačkih pohoda. Ne bojimo se naprijatelja. na mjesto istinskog iskušenja. (El-Ahzâb. Samo Njega molimo za pomoć. ako od nas zatražiš da zagazimo u more i da ga preplivamo. Allahu ekber!” Ove riječi. r. Mi ćemo te slijediti. čast i ugled. Allahu ekber (Allah je najveći). prema stepenu koga imaju kod svoga Stvoritelja. a ona je nepobjediva i neuništiva. maksimalno su se spremili za bitku na Bedru. mi ćemo te poslušati. mu’mini se uzdaju u Allahovu. i ashabi. dali smo ti riječ da ćemo te slušati i slijediti. O njima Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: * ‫* من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا ال عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل‬ ِ ْ َ ُّ َ َ َ ُ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ ْ ََ ّ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ ِ َ ِِ ْ ُ ْ ْ ِ Među muminima ima onih koji iskreno ostaju na onome što obećaše Allahu. s. imali su i dobru taktiku i dobru strategiju . Neka Allah oprosti meni i mu’minima. Pomoću strpljivosti. Mi smo ti srcem odani i svjedočimo da je Kur’an istina. na ovome mjestu. moral. a i vaš Stvoritelj vam to zabranjuje. Vođen tom ljubavlju. Ako me neprijatelj pobijedi. one su Istina. osjetivši u isto vrijeme i ljubav prema rodnom gradu Mekki. neki od njih u tome svoj život završiše.: “Ja Resulallah! Mi vjerujemo u tvoje poslanstvo. Taki mi Uzvišenog Allaha. zaslužiće te Njegovu milost i oprost koji vam je obećan. Bori se uz Allahovu pomoć i mi ćemo se zajedno s tobom boriti. one nisu ni fraza. s. Islam je vjera koja štiti i čuva ljudsku slobodu. pomoć i dovu čine. Na putu do Istine i slobode. Pokažite svoj iman pred svojim Stvoriteljem i.a. kad Allah prima samo ono djelo kojim je On zadovoljan. Sigurno te nećemo iznevjeriti kao što je Musa-a. a drugi očekuju kraj života. niti odstupiti. ne zaboravite obaveze kojim vas je On svojim ajetima poučio. U njegovim riječima nema ratničkog žara niti euforije.

a protiv primitivizma.. dž. ova skupina će bez sumnje poražena biti i . ovaj događaj nosi trajne pouke i poruke.” Jedna od poruka Bedra sadržana je u Vjerovjesnikovim riječima... (Lukmân. 33) Upamtimo! Muslimani su prvi u povijesti prema svojim zarobljenicima humano postupili i to baš poslije bitke na Bedru. I ovi naši krajevi su svojevrsni Bedr. istinske pobjede na svom vlastitom “Bedru”. Muslimani mogu biti ponosni na svoj Din-i islam.a. Zato neka vas nikako ne zavara život na ovome svijetu i neka vas šejtan ne pokoleba u vašoj odanosti Allahu. أن يكون ال و رسوله أحب إَيه مما سواهما ، و أن يحب المرء َ يحبه إل‬ ِ ّ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ ِ ُ ‫ِ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ِ ُ ْ ِ َ َ َ ْ َ ْ َ َه‬ ‫. u islamskim gradovima i zemljama. Ebu-Džehla i mušrika. oni koji moralno žive i islamske dužnosti izvršavaju. kao što nismo zaboravili imena šehida sa Bedra. mu’minovo oružje je iman. musliman doživljava i osjeća ljepote i vrednote svoje vjere. nego su nastajali baš u onim dijelovima svijeta. oni će sigurno uspjeh dočekati. s. da mu povratak u zabludu bude odvratan. nagovijestio je da će među budućim generacijama uvijek biti onih koji će biti spremni na najveće žrtve. sve su to pobjede i uspjesi koji imaju trajnu vrijednost i značaj. S te strane. a oni koji su na strani širka. koje je izgovorio vraćajući se kao pobjednik sa Bedra: َ‫. pravda.a. i ashaba. ne zna se da li su bolje prve ili posljednje kapi. je rekao: ّ ِ ُ ّ ِ ُ ‫َ ٌ َ ْ ُ ّ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ُُ ُ َ َ ّ ِل ْ ِ ِ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ ُ ِ ّ ْ َ ْ َ ل‬ ‫ثلث من كن فيه وجد حلوة اليمان .š. a mislio je da njegovoj moći i sili nema kraja. Na ovom putu. humanost. sloboda. ali i simbol neumoljivog poraza zablude. za slobodu. za pravdu.” Ove Resulullahove riječi ukazuju nam na to da borba sa svojim slabostima. sadekatu’l-fitr i druge islamske dužnosti izvršavati. plemenitost.” Obavljati namaze. Bedr se kroz povijest ponavljao na desetine puta u raznim dijelovima svijeta. jer Bedr je simbol sjajne pobjede Istine. To govori o veličini islama koji je prvi put odbranjen i sačuvan upravo na Bedru.Na ovom bojištu je zauvijek završio Ebu-Džehl. solidarnost. za toleranciju. I ovdje se vodila i vodi borba za Istinu.. oni su pobjednici na svom vlastitom bojištu. domovini i slobodi. ili su oni bili neznatna manjina. Ta pobjeda zove se: iman .. r. porocima i lošim navikama mora trajati cijeloga života. te u jednom hadisu kaže: ُ ُ ِ ْ َ ٌ ْ َ ُ ُّ َ َ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ُ َ َ ِ ّ ُ َ َ َ ّ ِ ‫. إن مثل امتى مثل المطر ، ل يدرى أوله خير أو آخره‬ “Moj ummet je kao kiša. osjetit će slast imana. ili se razvijali. a protiv nasilja.a. Da voli i poštuje čestite osobe u ime Allaha. a protiv mržnje. s. Naša Domovina imala je i ima svoje šehide. postiti. Bilo je ashaba koji su svog zarobljenika hranili boljom hranom od one koju su jeli oni i njihove porodice. Oni koji su na strani Resulullaha. sebičnost. istina. jer oni su emanet svima nama i budućim generacijama. oni koji su bili pismeni. Allah. škrtost. Nakon što ga je Allah izbavio iz nevjerstva. Muhammed. رجعنا من الجهاد ال صغر إلى الجهاد الكبر‬ ِ َْ َ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ِ َْ َ “Vraćamo se iz male u veliku bitku. Da mu Allah i Njegov Vjerovjesnik budu draži od svega ostalog. veliki neprijatelj kur’anske istine. u Kur’anu kaže: * ‫* إن وعد ال حق فل تغرنكم الحيا ُ الدنيا ول يغرنكم بال الغرور‬ ُ ُ َ ْ ّ ِ ْ ُ ّّ ُ َ َ َ ْ ّ ‫ِ ّ َ ْ َ ّ َ ّ َ َ ُ ّّ ُ ْ ْ َ َ ة‬ ِ ِ Obećanje Allahovo je Istina. Između ostalog.. Svi ebu-džehli svijeta završavali su i završit će sramno i bijedno na nekom svom bojištu. davati zekat. zla i poroci u svijetu nisu nastajali. Jednom prilikom Allahov Vjerovjesnik. za čast i dostojanstvo. Oni koji savladaju svoju oholost. umišljenost. čija imena nikada ne smijemo zaboraviti. milosrđe. Zarobljenici su do slobode dolazili sasvim hahko i jednostavno. Jer. kao što osjeća slast idraž pobjede. mogli su postati slobodni nakon što deset muslimana nauče čitati i pisati. s. a protiv nepravde. kao što bi mu bilo teško i odvratno da bude bačen u vatru. ل ، و أن يكره أن يعود فى الكفر بعْد أن أنقذ ُ ال منه كما يكره أن يقذف فى النار‬ ّ “Ko bude imao tri svojstva. Mnoge pojave. a protiv zablude. gdje nije bilo muslimana. oni su najsjajniji primjer odanosti prema islamu. U borbi sa samim sobom.a. a to je borba sa samim sobom.

.š. dž.) . Amin! (Ramazanska hutba 1425/2004. Molimo Allaha.poniženje doživjeti. da razumijemo i prihvatimo ove pouke i poruke Bedra.