P. 1
Povijest islama - knjiga

Povijest islama - knjiga

|Views: 1,915|Likes:
Published by kiriloskonstantinov

More info:

Published by: kiriloskonstantinov on Oct 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

"Povijest islama" od Mustafe Spahica

UVOD U POVIJEST ISLAMA
Kada su prvi čovjek Adem (a.s.) i njegova žena hazreti Havva zakoračili u stvoreni svijet - dunjaluk, oni su zakoračili u povijest. Svaki čovjekov trag, otisak i ostvarenje u stvorenom svijetu, u okviru vremena i prostora, naziva se povijest. Tako su vrijeme i prostor jedina dva čovjekova zora, dva okvira i dvije tačke, između kojih i unutar kojih čovjek, kao svjesno, slobodno, umom, razumom i savješću obdareno biće, ostavlja svoje tragove i otiske u vremenu i prostoru. Jedan okvir - vrijeme, čovjek saznaje sistematskim i metodološkim proučavanjem povijesti pomoću komparacije i analogije, a prostor ili prirodu onakvu kakva jest, stvorenu od Boga, proučava zemljopis ili geografija. Ideal povijesti je da proučava događaje onakve kakvi jesu, kako su se stvarno dogodili i njihovo razumijevanje i smisleno povezivanje. Historija ima uže značenje od povijesti, jer historija skoro da nije ništa drugo nego hronologija državno-političkih događaja u vremenu i prostoru. S druge strane, savremeni ili moderni čovjek o tri osnovna izvora spoznaje: Objavi, Univerzumu i Povijesti skoro da ne zna ništa, ili sve što zna, zna na pogrešan način, kroz ideološko-političku sliku. Tako je u Evropi, posebno zbog mita i mitologije, nemoguće stići do Objave, zbog magije do Religije, zbog bogova do jednog jedinog Boga, zbog stvorenja do Stvoritelja i zbog historije do povijesti. Naime, Evropa poznaje i priznaje historiju, a ne priznaje i odbacuje povijest. To se najbolje ogleda kroz osnovnu evropsku premisu, od Humanizma i Renesanse (Viko) do danas, da Tvorac povijesti nije ni Bog ni Sudbina, već čovjek i ljudi pišu historiju i to kao pobjednici. Mora se znati bitna razlika između historije i povijesti da bi se shvatilo da Evropa ne poznaje i ne priznaje povijest već historiju kao što ne poznaje i ne priznaje ni Božiju Objavu, već mit i mitologiju. Dok je povijest razumijevanje i smisleno povezivanje događaja, kroz vrijeme i prostor, onakvi kakvi jesu, kakvi su se zbili i dogodili, historija je samo pokušaj čovjekove eksplikacije tih događaja, prilagođen ideološko-političkim i državnim interesima, namjerama i ciljevima pobjednika u ratu. Tako za Evropu događaji nikada nisu ono što sami po sebi jesu, već ono što evropski pobjednici žele i hoće da budu. “Pobjednici pišu historiju” uzvikuje evropski čovjek već pet stoljeća bez prestanka od humanizma i renesanse. Da bi Evropa prešla iz historije u povijest, ona prije toga, mora iskoračiti iz mitologije u Objavu, i iz magije u religiju. Kao sljedbenici Objave Kur’ana muslimani poznaju i priznaju povijest koja hoće da sazna istinu o događajima onakvim kakvi jesu i kakvi su uistinu bili, a ne kako ih slikaju pobjednici. Učenje o vjerovjesnicima i njihovim narodima, o načinu života, kraju i sudbinama tih naroda kao i: Kelimama, Poslanicama, Suhufima i Kitabima koje su primali raniji poslanici naziva se Hijeropovijest - Kasas i to je velika tema Kur’ana. Sve te Poslanike i njihove narode Kur’an tretira kao jedinstvenu i neprekinutu Hijeropovijest - Kasas, kao istinite i stvarne događaje, a ne kao historiju ili ljudsko kazivanje; na temelju mita, izmišljanje i konstruiranje uljepšanih, pobjednicima prilagođenih, slika o tim događajima. Ti događaji kao istina, izneseni u Kur’anu svevremenska su pouka i poruka svim ljudima zato što se osnovni zakoni ljudskog života i naravi ne mijenjaju: „U kazivanjima o njima (vjerovjesnicima i prošlim narodima) pouka je za one koji su umom obdareni. Kur’an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene, i objašnjava sve, i putokaz je i milost narodu koji vjeruje.“ (12:111) Iskonska tradicija, jezgra, srčika i bit je, svjedoči Kur’an, u neizmjenjivoj i nezamjenjivoj formi podjednako objavljena svakom narodu u svakom vremenu i

prostoru: „Mi objavljujemo tebi Muhammede kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismaiu i Ishaku i Jakubu i unucima i Isau i Ejjubu i Junusu i Harunu i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur - i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali, a Allah je sigurno s Musaom razgovarao, o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali, a Allah je silan i mudar.“ (4:163-165) U okviru iskonske neprekinute tradicije, jedinstvene, neizmjenjive, i nezamjenjive pouke i poruke Allah od svih vjerovjesnika isti Zavjet, Ugovor ili Testament uzima, koji su sve duše dale Allahu kada su stvorene: „I kad je Gospodar Bog iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: Zar Ja nisam Gospodar vaš?, oni su odgovarali: Jesi, mi svjedočimo - i to zato da na Sudnjem danu ne reknete - mi o ovome nismo ništa znali. Ili da ne reknete: Naši preci su prije nas druge Allahu ravnim smatrali a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ćeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili.“ (7:172 i 173) Taj iskonski zavjet, i neprekinuti ugovor koji su sve duše zajedno dale Allahu na dan stvaranja su morali prenositi svi božiji poslanici, kroz svako vrijeme i prostor, neovisno od cijene koštanja i to potpuno besplatno: „Mi smo od Vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od Tebe, i od Nuha i od Ibrahima, i od Musaa i od Isaa, sina Merjemina, čvrst zavjet smo uzeli.“ (33:7) Osnovna načela, principi, temelji i stubovi koji su prenošeni preko svakog poslanika svakom narodu, u svim vremenima, jesu: 1. Iman - vjerovanje: „Recite: Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibraimu, i Ismailu, i Ishaku i Ja’kubu i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau, i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova. Mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo Njemu pokoravamo.“ (2:136) „Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici - svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove. Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika Njegovih. I svi oni govore: Allahu, čujemo i pokoravamo se: Oprosti nam, Gospodaru naš, Tebi ćemo se vratiti.“ (2:284) 2. Tevhid - monoteizam: „Prije tebe, Muhammede, nijednog poslanika nismo poslali a da mu nismo objavili: Nema Boga osim Allaha, zato se Meni Allahu klanjajte.“ (21:25) „Reci! On je Allah Jedan Jedini! Allah je utočište svakom i Njemu se sve obraća. Nije nikog rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije.“ (112:1-4.) Princip monoteizma je osnovni princip jedinstva svijeta života, stvanja i opstanka. Da nije tako, poremetila bi se ravnoteža u kozmosu, prirodi i ljudskom društvu. „Da zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa nek je uzvišen Allah, Gospodar svemira, od onoga što Mu pripisuju!“ (21:22) 3. Robovanje Allahu i zavisnost o Njemu Na principu vjere u Allaha i Tevhida ili monoteizma svaki poslanik, po Objavi, pozivao je ljude i narode da robuju i ovisni budu samo od Allaha. „I Adu - poslasmo brata njihova Huda. O, narode moj!, govorio je on. Samo Allahu robujte i klanjajte se, Vi drugog Boga osim Njega nemate, Vi samo neistine iznosite.“

(11:50) 4. Četvrti princip jest organizacija cjelokupnog života na temelju robovanja Allahu i negaciji širka (politeizma ili kufra - nevjerovanja). „Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allahu se klanjajte i način života na tom principu organizirajte, a kumira i idolatrije se klonite kao i života na tim osnovama! I bilo je među njima onih kojima je Allah na pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi, zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž utjerivali.“ (16:36) „U vjeru - islam nije dozvoljeno silom nagoniti - pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha i organizira svoj život na toj vjeri - drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti - a Allah sve čuje i zna.“ (2:256) 5. U okviru univerzalne Allahove Pravde, Reda i Poretka Allah je svakom čovjeku i narodu dao istu mogućnost da vjeruje putem slanja Objava i poslanika. „Svaki narod je imao poslanika, i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno.“ (10:47) „A mi nijedan narod nismo kaznili dok mu poslanika nismo poslali.“ (17:15) Osnovna dužnost poslanika je bila da ljudima prenesu Allahove Objave, vjerozakone, moralna načela, upute, pouke i poruke. „I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali. I nijedan poslanik nije donio nijedno čudo sa sobom već Allahovom voljom. Svako doba imalo je Knjigu. Allah je dokidao što je htio, a ostavljao je što je htio, u Njega je glavna Knjiga.“ (13:38-39) 6. Sve poslanike Allah je svojom Voljom i Odredbom izabrao ljudima Kao Allahov izbor svi poslanici i vjerovjesnici su primjeri, ogledala i uzori vjernicima u svim stvarima vjere i po svim pitanjima etike: „Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje“ (33:21) „Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kad su narodu svome rekli: Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate.“ (60:4) „Vama su Allahovi poslanici divan uzor - onima koji žele Allaha i Onaj svijet, a onaj koji leđa okrene - pa Allah zaista nije ni o kome ovisan i On je Jedini hvale dostojan!“ (60:6) U pravu je jedan mislilac kada kaže: “Kada vjerovjesnici ne bi bili uzori ljudima čovječanstvo bi izgubilo svaku nadu.” (Rože Garodi). Vjerovjesnici su jedini ljudi koji su u potpunosti radili ono što su učili i govorili. To su jedini ljudi na stalnom dobitku što se o njima više sazna, a svi drugi gube. Zato mi ljudsku povijest i ne razumijevamo drukčije nego kao ljudske reakcije, u vremenu i prostoru, na Božije poslanike i poruke koje su oni, od Allaha, ljudstvu dostavljali. U osnovi sve ljudske reakcije, na te poruke i poslaničke misije bile su negacija i odbijanje od većine i prihvatanje od manjine. Kur’an Kasasom - hijeropoviješću i jedinim ispravnim metodom u društvenim disciplinama, komparacijom i analogijom, ukazuje na sudbine tih naroda, kroz povijest i vrijeme, na Božije Objave i vjerovjesničke misije. U okviru sociološkog plana, na temelju Kasasa - hijeropovijesti, analogijom i komparacijom, najlakše se uočavaju i kolektivne stereotipije, zablude, poroci, magija, idolatrija, pogubni običaji, slijepi tradicionalizam i njihov utjecaj na čovjekovu ličnost, svijest, um, razum, osjetila, srce i duše, kao i krajnje posljedice koje one izazivaju. Da bi čovjek vidio

svoje lice, on se mora ogledati u ogledalu. Kur’anski Kasas ili hijeropovijest, metodom komparacije i analogije, to je ogledalo, ibret, pouka, poruka i učiteljica: „Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su završili oni koji su poslanike u laž ugonili.“ (3:137) - ili historia est magistra vitae - historija je učiteljica života, pouka i poruka samo za one koji pameti, srce, dušu, um, razum i neblokirana osjetila imaju. Temelj povijesti u islamu jest hijeropovijest - Kasas ili sveukupni život božijih poslanika i sudbine njihovih naroda kojima se nadodaje ljudski razum, osjetila i teorija povijesnog proučavanja, putem komparacije i analogije, svih događaja kroz vrijeme i prostor onakvi kakvi su bili i dogodili se. Zato, ne slučajno, ovaj udžbenik započinje sa hijeropoviješću ili životom božijih poslanika u Kur’anu navedenih: adema, Idrisa, Nuha, Huda, Saliha, Ibrahima, Luta, Ismaila, Ishaka, Jakuba, Jusufa, Ejjuba, Šu’ajba, Musaa, Haruna, Davuda, Sulejmana, Iljasa, Eljesea, Junusa, Zul-Kifla, Uzejra, Zul-Karnejna, Lukmana, Zekerijjaa, Jahjaa, Isaa i Muhammeda a.s. Dakle, povijest nije ništa drugo nego proučavanje života i događaja svih naroda, kroz vrijeme i prostor, na osnovu Kur’anskog Kasasa hijeropovijesti i dva bitna metoda komparacije i analogije, u ime Allaha, i na korist ljudi. To je islamska povijest ili Sira. Kada tako pristupimo povijesti uz, Allahovu pomoć i korišćenje povijesne metodologije, dolazimo do razumijevanja i smislenog povezivanja o događajima i sudbinama prošlih naroda. Oni koji su potpuno odbijali Allahove Objave i vjerovjesničke misije, kazuje Kur’an, završavali su ovako: „I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji griješni bili, i ona su opustjela, samo su ruševine ostale! I koliko bunareva ima zapuštenih, i koliko visokih palata ima praznih! Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što treba da shvate i da uši njihove čuju ono što treba da čuju, ali oči nisu slijepe, već srca u grudima.“ (22: 45-46) Više na zemlji ima uništenih i nestalih naroda nego živih i postojećih. Uglavnom, svi narodi koji su u potpunosti poricali Božije poslanike i odbacivali Objave, uništeni su. Takvi su: ad, Semud, Medjen, Ejka, Tubba, Irem, Ress, Nuhov, Ibrahimov itd. „I Ad je smatrao lažnim poslanike. Kad im brat njihov Hud reče: Kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam sigurno poslanik pouzdani, zato se bojte Allaha i slijedite moj put! Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će Gospodar svjetova nagraditi.“ (26:123-127) Kur’an poziva sve ljude da putuju i da na osnovu razuma i osjetila povijesnom teorijom - Nezarom proučavaju događaje i sudbine naroda kroz vrijeme i prostor: „Zašto ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih jači. I zemlju su orali i obrađivali je više nego što je obrađuju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji su zlo činili, završit će najužasnijom patnjom, zato što su Allahove riječi poricali i što su ih ruglu izrugivali.“ (29: 9-10) „Zašto oni ne putuju po svijetu da vide kako su završili oni prije njih, koji su bili jači od njih - Allahu ne može ništa umaći ni na nebesima ni na Zemlji, On uistinu sve zna i sve može” (35:44) „Vi ste kao i oni prije vas! Oni su jači od vas bili i više su blaga i djece imali i slatkim životom su živjeli, a i vi slatkim životom živite isto kao što su oni prije vas živjeli, i vi se upuštate u nevaljalštine kao što su se i oni upuštali. To su oni čija će djela biti poništena i na ovom i na onom svijetu: Njima propast predstoji. Zar do njih nije doprla vijest o onima prije njih: O narodu Nuhovu, i o Adu i o Semudu, i o narodu Ibrahěmovu, i o stanovnicima Medjena, i o onima čija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu, nego su

je oni sami sebi nanijeli.“ (9:69-70) U okviru Allahove Svemoguće, Sveznajuće i Sveobuhvatne Volje Sveodređenja, Reda i Poretka, svaki narod kao i čovjek pojedinac, ima svoje vrijeme i rok trajanja. „Reci sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, a ni neku korist sebi pribaviti, biva onako kako Allah hoće! Svaki narod ima konac i kraj i kad konac njegov dođe ni za tren ga neće moći ni odložiti ni ubrzati.“ (10:49) Dok narodi postoje i žive na dunjaluku u vremenu i prostoru, u okviru univerzalnog Reda, Poretka i Ravnoteže - ekvilibrijuma, Allah suzbija i zaustavlja narode jedne drugima i tako održava Red, Poredak i ravnotežu u ljudskom svijetu. „I oni ih Allahovom voljom, poraziše, i Davud ubi Džalůta, i Allah mu dade i vlast, i vjerovjesništvo, i nauči ga onome čemu je on htio, a da Allah ne suzbija ljude, jedne drugima, na Zemlji bi, doista nered nastao - ali Allah je dobar svim svjetovima.“ (2:252) „A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni: manastiri i crkve i havre a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru njegovu pomažu - ta Allah je zaista moćan i silan.“ (22:40) U okviru ravnoteže u svijetu i suzbijanja jednih naroda drugima, Allah uz svoju Odredbu, pomoć i milost često učini pobjednicima manje skupine ljudi koji su na pravom putu nad skupinama ljudi koji su mnogobrojniji ali u zabludi. „Mi danas ne možemo izići na kraj s Džalutom i vojskom njegovom! Ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izići rekoše: Koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom nadjačale mnogobrojne čete - a Allah je na strani izdržljivih.“ (2:249) Kako je Allah (dž.š.) vjerovjesnike i poslanike izabrao, odredio, i učinio ogledalima, primjerima i uzorima ljudima u svim stvarima vjere i po svim pitanjima etike tako je muslimane ili njihove ummete učinio ogledalima i primjerima drugim ljudima i narodima. „Vi ste ummet najbolji od svih koji se ikada pojavio: Tražite da se čine dobra djela a od nevaljalih odvraćajte i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali bilo bi bolje za njih. Ima ih i pravih vjernika, ali su većinom nevjernici.“ (3:110) „I tako smo od vas (ummeta) stvorili pravednu zajednicu - zajednicu srednjeg puta, da budete svjedoci i ogledala protiv ostalih ljudi, i da poslanik bude protiv vas svjedok.“ (2:143) Cijena življenja i svjedočenja Allahove Objave, Upute i Poruke kao i ogledala u stvarima i pitanjima vjere i etike je bolna, visoka, teška, ali i časna i jedini Ugovor koji na oba svijeta donosi dobro i korist: na dunjaluku častan, uspravan i dostojanstven život, a na Ahiretu Allahovu nagradu i milost. O visini te cijene neka kao ilustracija posluži činjenica kroz komparaciju i analogiju da Zapadna Evropa od XI. stoljeća nikada ni od koga nije izvana napadana i ugrožavana, a islamske zemlje i narodi u XI. stoljeću pretrpjeli su inkviziciju i devastaciju na Siciliji, Sardiniji, Korzici i Južnoj Italiji, deset križarskih ratova. U XII. i XIII. stoljeću na tlu Sirije, Palestine, Egipta i Tunisa organiziranih od Crkve, najezdu Mongola u XIII. stoljeću i njihova razaranja i rušenja pa čak i dvomilionskog Bagdada kakva do tada ljudski rod nije zabilježio, najezdu i rušenja od strane Tatara u XIV. i početkom XV. stoljeća svega na Istoku što Mongoli nisu porušili, potpunu i totalnu inkviziciju nad muslimanima Španije u XIV., XV. i XVI. stoljeću, deset genocida na Balkanu od XVII. do XX. stoljeća kao i kolonijalizaciju svih islamskih

a sutra koliki je jučer. muslimani svijeta. blata. islam je jedina religija čiji broj pripadnika nikada jučer nije bio koliki je danas. Musau i Isau. a njihovi pripadnici ne priznaju muslimane. a kako vi malo zahvaljujete (32:7-9). Nažalost. u svojim životima promiču i svjedoče i one poruke iskonske. godine. koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače . prvog primaoca Suhůfa i prvog primjenitelja šerijata i njegove žene Havve. Islam i muslimani priznaju druge religije. etiku i obrede. najbolje je svjedočanstvo koliko se islam ne širi interesima i silom kao što mu to pripisuju oni koji to sami čine zaboravljajući ili neznajući izričito mišljenje La ikrahe fi dinn (2:256) Pored svih iskušenja. već ga direktno Allah stvara po principu budi i on biva: To je Allah koji sve savršeno stvara. rađaju i umnožavaju. stvoreni u parovima muško-žensko. dakle roditelje. a poslije melekima rekli: Poklonite mu se! i . kao primjeri i ogledala ljudima. nakon prvog bračnog para Adema i Havve. Havva stvoren od istovjetnog nefsa ili istovjetne supstance. jedinstvene i neprekinute tradicije ljudskog roda koje najviše iritiraju neprijatelje islama i muslimana. dakle od zemlje. njihovu Objavu i Poslanika. „Allah vam u vjeri propisuje isti šerijat koji je propisan Nuhu i onaj što je objavljen Tebi Muhammede i ono što smo kao šerijat naredili Ibrahimu. Uvijek ih je više. 40:67) Čovjekove pojave na zemlji nema bez direktne Allahove intervencije kao Stvoritelja. Od h. Prvi čovjek nema ni oca ni majke.a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine. Pa ipak. nije postojala nijedna nezavisna islamska zemlja i muslimanski narod u svijetu. On je kao i njegova žena h. kada je završen Prvi svjetski rat. privrednu.s. od njih se razvija čovječanstvo. Dvadeseto stoljeće je period borbe islamskih zemalja i muslimanskih naroda za političku. a od njega je i drugu njegovu stvorio. i neizvjesnost muslimanima od nemuslimana. (4:1) Allah je prvog čovjeka stvorio od gline.s. niti se razvija iz majmunske vrste kako tvrdi teorija evolucije. pokazuje povijest unazad IX stoljeća. pa se oplođavaju. Kasnije. ne ugrožavaju nikog. bojte se Gospodara svoga. Tako 11. koji vas od jednog čovjeka stvara. prvog vjerovjesnika. Ta činjenica. Pravu vjeru ispovijedajte i slijedite i u tome se ne podvajajte. po Bibliji Adam (930 godina) Odštampaj tekst Prvi od Allaha stvoreni čovjek i prvi vjerovjesnik koji je primio prvu Objavu ili Suhufe bio je Adem (a.).zemalja i naroda. ADEM a. kulturnu. novembra 1918. prašine. (35:11. i On vam sluh i vid i pameti daje. razvio se kasnije cijeli ljudski rod: O ljudi. a samo su se nama klanjali. ekonomsku i društvenu emancipaciju i oslobođenje.“ (62:13) „I učinismo ih vjerovjesnicima i imamima da upućuju prema zapovijedi našoj i objavismo im da čine dobra djela i da zekjat udjeljuju. zatim mu savršeno udove uobliči i život mu udahne. jer su ljudi i žene bića iste vrste. Da je hazreti Adem prvi stvoreni čovjek svjedoči slijedeći ajet: Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali.“ (21:73) Islam i muslimani. a to su: šerijat. i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. pored Kur’ana i Sunneta. muslimane ugrožavaju i napadaju mnogi i to samo zato što su muslimani. U tome je sigurnost za nemuslimane od muslimana. Adema kao prvog čovjeka.

ni žegu ni studen. ali su se odmah pokajali Allahu (2:37).reče Iblis Stvoritelju. Šejtan ih ne ostavlja na miru i želi da se oni na bilo koji način približe. Allah upozorava čovjeka da je Iblis neprijatelj njemu i njegovoj ženi. na što su dobili odgovor: Ja znam ono što vi ne znate.oni su se poklonili. koji po kršćanstvu prekida istočni grijeh i postaje iskupitelj i spasitelj ljudskog roda. zabranjenom drvetu. Mene si od vatre stvorio a čovjeka od ilovače. univerzum. on nije htio da sedždu učini. biljke. uzoholio se i odbio izvršiti Allahovu Odredbu činjenja sedžde Ademu. Ako se približe zabranjenom drvetu. 17:61. U Džennetu su imali sve jesti i piti. Allah proklinje i progoni iz Dženneta zbog neposlušnosti a on se kune Allahu da će napadati ljude sprijeda i straga. po Kur’anu. Kada je Allah stvorio čovjeka. (2:30-31) Iblis kao šejtan . (20:117) Prvo boravište hazreti Adema i hazreti Havve. a po Bibliji Eva je navela Adama na zabranjeno drvo (7:22). a šejtan od vatre. Tvrdi im da im je drvo zabranjeno samo zato da ne bi postali meleki. Ja sam bolji od čovjeka . On im prikriva sva džennetska dobra i blagodati. on sebe smatra višim od čovjeka: Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio? . Po Kur’anu šejtan ih je oboje zaveo i na grijeh naveo. nego sa ciljem i svrhom da Ga veliča. nuđenje vječnosti i neprolazne vlasti (7:20-24. jer su prekršili Allahovu Odredbu i prekoračili dozvoljene granice. jer je on stvoren od ilovače. šejtan im obećava besmrtnost. niti su zadobili neprolaznu vlast. nebesa. . (7:12) Oholog šejtana. bio je Džennet. grijesi s čovjeka na čovjeka i s generacije na generaciju se ne prenose. niti su znali za golotinju (20:118-19). to još niko nije ustanovio. za Adema i Havvu. Od kada i gdje hazreti Adem sa ženom a kasnije i sa potomcima živi. (7:11) Kada je Allah stvorio Adema. 18:50 i 20:116). slavi i potvrđuje. Meleki pitaju Allaha: Kako će učiniti sedždu čovjeku koji će na zemlji nered činiti i krv prolijevati a oni neprestano veličaju i slave Allaha. Kur’an muslimane uči ko je sve stvorio i zašto je stvorio a ne kada je i kako je to stvorio jer to se tiče isključivo Stvoritelja. Kada su se približili zabranjenom drvetu.upita On. 7:11. Po toj osnovi. dao mu najljepši oblik i udahnuo u njega ruh . život. te usmjerava na njih svoju konjicu i pješadiju (17:61-65). a Iblis nije.sotona. ali ih stalno navraća i u svijest im unosi zabranjeno drvo. Poslije počinjenog grijeha zavedeni Adem i hazreti Havva su protjerani iz Dženneta na zemlju (2:36). te naredivši melekima da mu učine sedždu (2:31-34. (18:50).povjeritelja na zemlji nad drugim bićima podučivši ga imenima i pojmovima svih stvari. Kada je zapravo Allah stvorio svijet. tada je melekima naređeno da mu učine sedždu. zdesna i slijeva i tako ih odvraćati od Allahovog puta. Za Iblisa se u Kur’anu kaže da je džin koji se ogriješio od svoga Stvoritelja. zemlju. on ga je izabrao i odredio za halifu .duh. besmrtni i vječni i zadobili vlast koja nikada neće propasti. hazreti Adem i Havva nisu postali ni meleki ni besmrtni. Kada su se približili zabranjenom drvetu. Stvoritelj svega je Allah i ništa nije stvorio radi igre i zabave. su promjena vrste. od Allaha. udruživanjem u imetke i djecu njihovu. Aduti prevare kod šejtana. istočni grijeh koji prelazi na sve ljude do rođenja Isusa. postajanje melekima i vlast koja nikada neće propasti. ljudima nije poznato i oni o tome samo nagađaju. (7:17) Šejtan ljude zavodi i u zabludu odvodi svojim glasom. 20:123). životinje i čovjeka. U Džennetu nisu ni u čemu oskudijevali: nisu osjećali ni glad ni žeđ. a zabranjeno im je bilo približavanje samo jednom stablu da ne bi postali griješnici i od šejtana zavedeni u zabludu (2:35 i 7:19). na zemlji. poniženog i pokuđenog. oni su po kršćanskom učenju počinili tzv. Po islamu. Ovo je nepravda i šovinizam Biblije prema ženi u odnosu na muškarca i njihov ravnopravan tretman u Kur’anu. nego su pogriješili i najedanput ostali goli.

On je u bratu.Poslanika Odluke. ali je on nenamjerno Odredbu zaboravio (20:115).) nazivaju Beni Adem Sinovi ili potomci Ademovi. • Ademovi sinovi Svi se ljudi po krvno-srodničkoj ili biološkoj osnovi osim Isa (a.muško i žensko. zatim. da bi bili sačuvani i spašeni od prokletog šejtana. Ipak. sebi slična” (izvor antropomorfizma) stvorio je i ženu mu Evu: “Od rebra što ga je uzeo čovjeku. Zbog njihovog grijeha slijedi izgon iz raja da obrađuju zemlju. (5:30) Tu se začinje i obred dženaze poslije Allahove intervencije preko gavrana: Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga.insana ili onog koji zaboravlja nenamjerno.) je bio sigurno prvi čovjek i prvi božiji poslanik i to jedan od šest Ulul-azm . dobrih djela.) rađalo se uvijek po dvoje djece blizanaca . Strast ga je zaslijepila i on ubija brata kada mu kurban nije primljen: I strast njegova navede ga da ubije brata svoga. .s. Adem je dugo proživio na zemlji i izrodio veliki porod. Ni jedan brat nije mogao oženiti sestru blizankinju. Tvrdi se da je Šit prvi sagradio Ka’bu i borio se protiv Kabilovog potomstva. Adem je po Bibliji živio 930 a njegov sin Šet (Šit) 912 godina. Ibrahimovu i Imranovu porodicu nad ostale ljude. Bog je stvorio čovjeka “Na svoju sliku. a ne u Allahovom zakonu. (3:33). šejtan kada griješi nikada se Allahu ne kaje. Po nekim djelima on je imao trećeg sina koji se zvao Šit.) bilo je zabranjeno ženiti se sa majkom. po njihovom vjerovanju. Njihov grijeh je prešao na cijelo čovječanstvo. Teško meni! povika on zar i ja ne mogu. Za kršćane je Krist Mesija spasitelj i iskupitelj. U Adema (a. Allah u Kur’anu upućuje sve generacije ljudskog roda i upozorava na to kako da ih šejtan nikako i nikada ne zavede (7:27). nego traži od Allaha rok u griješenju do dana proživljenja (7:14). spašava Mesija i pomiruje Jevreje sa Bogom Jahveom. Za razliku od Adema i Havve. kao ovaj gavran da zakopam mrtvo tijelo brata svoga! I pokaja se. • Biblija o Adamu (Ademu) i Evi (Havvi) Prema knjizi postanka u Bibliji. Kur’an spominje i Ademove vlastite sinove. (5:31) Po šerijatu Adema (a. odabrao i odlikovao njega Nuha. koji je navodno poslije smrti hazreti Adema postao božiji poslanik i primio pedeset suhufa. Kao vjerovjesnik primio je deset suhufa a objavljivane su mu i kelime. Kabil je htio da oženi sestru blizankinju koja je po vjerozakonu pripadala bratu Habilu. kćerkom i sestrom blizankinjom. življenja u okviru šerijata i moralno-etičkog ponašanja.s. Stari zavjet.s. Od tog grijeha jevrejski narod. pa ga on ubi i postade jedan od izgubljenih. Allah ga je izabranikom učinio i oprostio mu.Međutim. Po Bibliji Kain (Kabil) je bio zemljoradnik a Abel (Habil) stočar. kroz slučaj Ademovog i Havvinog šejtanskog zavođenja.” Zmija je nagovorila Evu na zabranjeni plod a Eva Adama. a hazreti Havva u Džidi. Ademu je bilo teško bez hazreti Havve i Allah mu primi dovu. sastavi ih i oprosti im (2:37). vidio zaprijeku za ostvarenje svoje želje. Na osnovu kur’anskih ajeta i vjerodostojnih hadisa Adem (a. samo što ih ne imenuje (5:27). Muslimani pored čvrste vjere u Allaha.s. Njegov nenamjerni zaborav-nisjan je opće svojstvo čovjeka. U nekim djelima piše da je hazreti Adem po izgonu iz Dženneta prvo vrijeme boravio u Indiji. trebaju stalno učiti Euzu billu. To potvrđuju kur’anski ajeti koji se odnose na njega (20X:122). Njemu je Allah naredio.

On govori i prenosi svome narodu jedinstvena očitovanja koja su prenosili i drugi vjerovjesnici: Mi smo poslali Nuha narodu njegovu. On otvoreno i jasno opominje (26:105-109 i 112-115). suvaa i nesra (71:23) • Nuhove dove . O. Postoji čak i posebna Sura 71. (11:25-26 i 28:3134). Ne traži za svoju misiju nagradu a poziva svoj narod da se boji Allaha. Vraća ih u zemlju i proživljuje ih iz nje. jegusa. imetke. nazivaju ga ludim (14:9). Umjesto na danonoćne pozive mnogi su se povodili za bogatašima i griješnicima. rijeke. • Kakav je bio Nuhov narod? To je bio jedan od najopakijih naroda. Sumnjaju u Nuha (14:9). narode moj!. Pita se ko će mi kod Allaha pomoći ako odbacim vjernike. stvara sedam nebesa. stvara ljude u različitim oblicima. potomstvo. On je poslan da javno opominje i poziva i ništa silom ne nameće. . (37:7879). Prijete mu kamenovanjem ako ne prekine javnu misiju pozivanja i opominjanja (26:116).govorio je on. 38:12. 11:25. Umjesto odziva. 22:42. To je. a bogataši šire spletke o Nuhu i narodu savjetuju da ne ostavlja kipove: vedaa. Objavljena mu je Objava u formi suhufa kao i mnogim drugim poslanicima.s.). sa imenom Nuh. Po Bibliji Noa (950 godina) Odštampaj tekst Nuh (a. Allahu se klanjajte. 9:70. Na više mjesta u Kur’anu tvrdi se da je Allah poslao Nuha njegovom narodu (7:59. 23:23.NUH a. Pozivali su ga i izazivali da se dogodi ono čime im prijeti (11:27. Govorili su mu da je samo čovjek kao i oni a ne resul. mjesec. Račun će se polagati pred Allahom.s. da ga slijedi samo prosta svjetina koja ne razmišlja i da on nije bolji od njih. 10:73. Upozorava šta Gospodar dariva svojim robovima: kišu. jeuka. ustvari.) spada u jednog od šest Ulul-azm .s. Upozorava svoj narod na Allahovu kaznu i povratak Njemu. I u (61:63) i (10:71-72). Bio je to zao narod i jedan od najgorih (21:77). Zemlja je široka prostirka (74:4 i od 10-20). Živi se određeno vrijeme i dolazi određeni čas koji se ne može odgoditi. Njih je Nuh na Allahov put pozivao danju i noću (71:5-6). U laž ga kao i ostale poslanike utjeruju (7:64. • Nuhova vjera Njegova vjera je ista i po istoj Objavi kao i svih drugih vjerovjesnika i poslanika. To je bio narod nasilnika i veoma izopačenih ljudi (53:52). Oprost se traži od Gospodara. sunce i iz zemlje biljke. Ne govori ljudima da je melek. Selam mir i spomen Nuhu u svim svjetovima. On je bio zahvalan Allahov rob (17:3) i spadao je u pravovjerne robove (37:81). Prste su u uši stavljali a haljinama oči prekrivali da ne bi Nuha gledali (71:6-7). 57:26 i 71:1). Tvrdili su da je u zabludi (70:60). prava cenzura. 40:5. vrtove. pa ga je Allah spasio sa porodicom vjernika (21:76 i 37:76). Ne raspituje se za djela sljedbenika. 50:12 i 54:9). Bili su uporni i pretjerano oholi.Poslanika Odluke a i mnogi ajeti govore o Nuhu (a. vi drugog Boga osim Njega nemate! Ja se doista plašim za vas patnje na Velikom danu (7:59). njegovo pozivanje ih je još više udaljavalo od pravog puta. 32). Uz Adema i Isaa Allah ga je odlikovao (3:33) i od njega kao i drugih poslanika uzeo obavezutestament ili misak (33:7). Allahu se vraća sve i on ljudima daje smrt.

i onima koji uđu u kuću pravovjernih. roditeljima. niko osim male skupine ljudi koja se spasila na lađi. On čini Allahu dovu da na zemlji uništi sve nevjernike i nasilnike. (11:36-48) Nuhu je kasnije naređeno da se on. zaustavi kišu. Lađa je bila spas. kao kazna njegovom narodu. proganjan i mučen. • Koliko je godina Nuh (a. i svim mu’minima i mu’minkama (71:26-28). pa su govorili: “Da je Allah htio koga poslati poslao bi meleka.” Lađa je plovila između valova visokih kao brda. On moli Allaha da mu priteče upomoć protiv njihovih potvora (23:26). • Nuhova lađa Za vrijeme Nuha (a. Meleuni-glavešine iz njegova naroda nisu mogli da shvate. on nije čeljade tvoje.) događa se jedan sveopći potop . manje 50 godina. Tako su potopljeni svi nevjernici (37:82). On opominje narod na skoru uništavajuću kaznu. Potopljeni su i u vatru strmoglavljeni. Takav je konac svima onima kojima opomene ne koriste (10:73).” Nuh je pozvao u lađu i sina da ne bude nevjernik i uništen a on odgovara: “Ja ću se skloniti na brdo koje će me zaštititi od vode (nevjernici se uzdaju isključivo u sebe bez oslonca na Allaha i Njegovu pomoć). On je goni i zaustavlja. Provrela su vrela i iz zemlje.) jedini je čovjek o čijim godinama se govori u Kur’anu.s. Čini Allahu dovu da nasilnicima i nevjernicima uveća samo zabludu i propast (71:24). da Nuh kao čovjek može biti poslanik. Allahovo znamenje i mu’džiza za Nuha i vjernike. pogotovo da prihvate.Et-Tufan. On narodu uzvraća. popij vodu svoju. Pljuštalo je i iz neba i iz zemlje. Jer radi ono što ne valja. zato Me ne moli za ono što ne znaš. nebo. pa čak i njihove potomke zato što će ljude u zabludu zavoditi i nasilje činiti. pa se voda sjedinila radi nastupa događaja (Et-Tufana) koji je bio određen (54: 11-12). svoju porodicu i sve vjernike. rekao je On. a narod mu se izrugivao.) živio? Nuh (a. • Voda iz nebesa i zemlje Potop je po Allahovoj odredbi nastupio tako što su se otvorila nebeska vrata vodi koja je lijevala i pljuštala.Iz Nuhovih dova sagledava se koliko je taj poslanik bio zlostavljan.s. odredba se izvrši.s. Kasniji poslanici Šua’jb i Musa (a. Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 1000. U vezi sina Nuhu se odgovara: O Nuhu. lađa se zaustavi na brdu Džudijj. vjernici i vjernice sa selamom i bereketom iskrcaju sa lađa. u kojem.! Savjetujem ti da neznalica ne budeš. On također moli Allaha da oprosti njemu. Nuhu se po objavi naređuje da gradi lađu na kopnu. Sura Hud (11: 123) opširno govori o sveopćem potopu (Et-Tufan). Obraća se Allahu da presudi između njega i naroda koji ga u laž utjeruje (54:9). kao što se vi nama izrugujete izrugivaćemo se i mi vama. Njegov oholi odvratni i nevjernički narod koji se nije sklonio u lađu kao i njegov jedan sin bio je potopljen (7:64). Nuh je pozvao: “Ukrcajte se u lađu u ime Allahovo.” Oni su Nuha potvarali da je opsjednut džinima. nije htio vjerovati. Kada je voda došla.s.) upozoravali su svoje narode na sudbinu Nuhova naroda: Bojim se dana naroda Nuhova (11:89 i 40:31). Kasnije je od Allaha naređeno: Zemljo. voda se povuče. Čak ni njegova žena i jedan sin nisu vjerovali u njegovu vjerovjesničku misiju. Nuhu je naređeno da se ukrca u lađu i uzme od svih bića po jedan par muško i žensko. njegova porodica. pa .

a 50 dana vladahu vode zemljom.s. ishod će. S Bogom je Noa hodio. Otkopavajući dublje došlo se do soja mulja debelog tri metra.s. Kada je bila gotova. Njega je njegov narod kao i sve druge poslanike u laž ugonio.) i nazivao je selam. u nju su ušli Noa. glavnog grada Sumeraca. osim po Objavi. Muhammed (a.. Tako je poplava ogromnih razmjera uništila naseobinu nepoznate starosti. Za tri metra mulja bila je potrebna voda visine 8 metara. sigurno poslanik pouzdani. Objavljivana mu je ista objava kao i Ibrahimu. na dubini 14 metara pronašao je grobnice sumerskih careva.) i da se Njega treba bojati i pokoran Mu biti. Ishaku. Ham. Lađa se zaustavila na brdima Ararata.) Biblija tvrdi da je Noa Henokov praunuk.) kao jednog od šest velikih božijih poslanika on je imao isti šerijat . Noa je bio pravedan i neporočan.) došle do Muhammed (a. potvarao za magiju. Kad je došlo do potopa Noi je bilo 600 godina. Za ovo (vjerovjesničku misiju) ne tražim nikakve nagrade. mene će Gospodar svjetova nagraditi. Noina žena. Babilonskog grada. Prema Bibliji je u Noino vrijeme vladala velika pokvarenost na zemlji pa Jahve odluči da zbriše ljude s lica zemlje. • Biblija o Noi (Nuh a. To su vijesti Gajba . Stavili su dovoljno i hrane za sve. sinovi mu i snahe. Vršeni su pokušaji pronalaska Nuhove lađe na Araratu.s. zato se bojte Allaha i moj put slijedite.s. Dažd na zemlju je pljuštao 40 dana i noći. Bog je naredio gradnju lađe duljine 300 lakata. Lađa je imala tri kata. manje u drugim knjigama. zato što su Allahu druge ravnim smatrali.nepoznate koje Ti Muhammede objavljujemo.s. • Arheolozi i drugi istraživači o Nuhovom (a. Kad im brat njihov Nuh reče: Kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam. (29:14) • Kako su vijesti o Nuh (a. U prvoj Petrovoj poslanici se kaže da se u lađi sklonilo svega 8 osoba.vjerozakon kao Muhammed (a. Francuz Fernand Navara na visini od 4. Zato budi strpljiv. Prvi takav pokušaj bio je 1829. u korist čestitih biti (11:49) Dakle. Došao je ljudima sa univerzalnom Allahovom porukom i proglasom da nema drugog Boga osim jedinog Allaha (dž.s. Stanovnici lađe nastavili su život na zemlji a ostali su potopljeni. naroda koji je pet hiljada godina prije Isa (a. a godine 1955.) potopu Čars Lajonard Vuli otkrivač Ura. To je glečer gdje nema ni drveća ni naselja. Najviše se o Noi govori u Knjizi postanka.š. (26:105-110) Od ljudi kao i nijedan drugi vjerovjesnik i poslanik nije tražio za svoju misiju nagradu već će ga za to nagraditi Gospodar svjetova.) Muhammed (a. Ismailu. širine 50 i visine 30.s. Jafet (Sam. Pored vjernika u lađu su uzeti parovi svih životinja.250 metara naišao je na drvenu masu od koje na jednu pravilnu i drugu savijenu dasku.) i svim drugim božijim poslanicima. glave 5-10. Tri su mu se sina rodila Šem. Zato se bojte Allaha i slijedite moj put.s. Od oca Lameka za koga tvrdi da je živio 777 godina a za Nou se kaže: U svemu poživje Noa 950 godina. Nazivao je selam i pozdravljen je selamom od svih svjetova. Ham i Jafes). i smatrao ludim.) i njegov narod ni preko povijesti ni preko arheologije niti bilo koje znanstvene discipline ništa nisu mogli znati. I Nuhov narod je smatrao lažnim poslanike.) naseljavao Mezopotamiju. o potopu Nuhovog naroda. Iza toga su jenjavale.s.ih je potom zadesio potop. ni ti ni narod tvoj niste prije ovoga o tome ništa znali.) i Arapi o potopu Nuhovog naroda jedino su preko Objave mogli nešto i saznati. Što se tiče Nuha (a. zaista. . Ovdje se razilazi Biblija i Kur’an. Muhammedu (a.s.

remja na Mini i boravka na Arefatu i Muzfdelifi. Ko uradi ovo sa bogovima našim? Povikaše oni.Allahov prijatelj . To je poslanik kojeg je Allah u Kur’anu nazvao Halilullah . po Bibliji Abraham (175 godina) Odštampaj tekst Uz Adema i Nuha (a. On je prvi historijski poslanik jer o Ademu.a on (Ibrahim) se kumirima njihovim prikrade pa reče: Zašto ne jedete? Šta vam je te ne govorite? I krišom im priđe desnom rukom ih udarajući. I učinismo ih (Ibrahima. Amoničani. i da salat obavljaju da zekjat udjeljuju a samo su se Nama klanjali (21:73). 68-69). Hudu i Salihu nema nikakvih pouzdanih historijsih podataka i o njima se govori isključivo u Bibliji i Kur’anu. Kako je prvi graditelj Ka’be-kuće tevhida. Tuarezi. primi od nas. On je prvi poslanik koji se javno i sistemski borio i ratovao protiv idola i kumira rušeći ih i uništavajući ih. . Tako je Ibrahim najznačajniji graditelj (Ka’be) i rušitelj (taguta i idola). Nuhu. rekosmo mi. Moabljani. on je prvi poslanik za koga se u Kur’anu vežu obredi namaza. 2. Pored toga.a Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja (9:125). godina. te od Jaffeta ostali narodi. Ibrahim je treći od šest Ulul-azm. Babilonci. Idrisu. po Allahovoj odredbi. prvi izvršitelj obrednih radnji hadždža.Berberi. 7. Kako možete da se klanjate onima koje sami klešete upita ih? Kad Allah stvara i vas i ono što napravite? Pripremite za njega lomaču . Ni Nuhov narod kao ni Idrisov nema ime.rekoše ime mu je Ibrahim. 3. Za Nuha koji je upućen narodu nekazanog imena kaže se da je drugi otac čovječanstva (Ebul-Bešairin-Nas) koje potječe od trojice njegovih sinova: od Sama-Semiti (Arapi.Crnci.(22:27).s. velikih ili poslanika Odluke.povikaše pa ga u vatru bacite i htjedoše da ga na muke stave. Po Allahovom određenju on je izvjestitelj ljudskom rodu o obavljanju hadždža.i porazbija ih on u komade. . Asirci. Feničani. Aramejci). saja na Saffi i Mervi. Čuli smo jednog momka kako ih huli. I oglasi ljudima hadždž! .Dolazit će ti pješke i na kamilama iznureni. i objavismo im da čine dobra djela.s. dolazit će iz mjesta dalekih. On je sa svojim sinom Ismailom. 5. Ibrahim je i prvi javni rušitelj taguta-kuće idola . tavafa. zaista je nasilnik. 6. pa mu narod trkom dođe. oni su molili: Gospodaru naš. IBRAHIM a. graditelj Ka’be ili Bejtullaha I dok su Ibrahim i Ismail temelje hrama (Ka’be) podizali.Analize su pokazale da je to drvo staro oko 5000. Teško vama i onima kojima se. Zbog rušenja taguta i idola Ibrahim je od sunarodnika pagana bacan u vatru. ali mi njih učinismo poniženim (37:91-98). čim se udaljite vaše kumire udesiti! .Hamiti . zatim narodi u Sjevernoj i Istočnoj Africi . O vatro. Ishaka i Jakuba) vjerovjesnicima da upućuju prema zapovijedi našoj. 1. od Hama . ali nije izgorio. Zbog toga što je izdržao sva iskušenja i položio sve ispite na koje ga je Allah stavljao. 4. da bi se njemu obratili. ja ću. Etiopljani. jer ti uistinu sve čuješ i sve znaš! (2:127).). Židovi. umjesto Allahu klanjate! Zašto se ne opamtite? Spalite ga i bogove vaše osvetite ako hoćete išta da učinite. povikaše. zekjata i etika ili činjenje dobrih djela. Tako mi Allaha. osim onog najvećeg. postani hladna i spas Ibrahimu! (21:57-60.

upućuje kako se proživljuju mrtvi. Osobito sedam planeta u koje su ubrojili Sunce i Mjesec. pravi vjernik.s. Babilon je bio najveći grad. on odgovori: “Ja dajem život i smrt. do 1686. Allah je Ibrahimu i njegovom potomstvu sačuvao lijep spomen na ovom svijetu a i na budućem (37:108). pokoran Allahu. onda kada mu je Allah carstvo dao. on na kraju zaključuje: Ne volim one koji zalaze i ja vjerujem i okrećem lice svoje kao pravi vjernik. stari narodi su smatrali svetim brojem. Zaista je Ibrahim bio ummet. zatim ih pozovi.Uzmi četiri ptice . smatrali su da svaki grad ima svoje božanstvo-zaštitnika. južno od Bagdada. Njega priznaju i Židovi i kršćani i muslimani. na njegovo traženje. A Allah silnicima neće ukazati na pravi put (2:258). i mjesec zalaze i nestalni su. sumerska prijestolnica. Pošto i zvijezde.s.s. 12. i sunce. Najveći uspon Babilona je za vrijeme Hamurabija od 1729. Ibrahim (a. Kad Ibrahim reče: “Gospodar moj je onaj koji život i smrt daje”. Znaj da je Allah silan i mudar! (2:260) 10. Njegovi najstariji stanovnici bili su Sumerani. Ibrahim (a. A kada Ibrahim reče: Gospodaru moj pokaži mi kako umrle oživljuješ? On reče: Zar ne vjeruješ .i isijeci ih.Allah čini da sunce izlazi s Istoka. grada na donjem dijelu Eufrata. Ibrahim (a. Taj vladar je umislio kako može ubijati ljude da im može i život darivati. Ishakovu i Jakubovu vjeru (12:38). Babilonija se nalazila u sredini starog istoka gdje su se sastajali putevi koji su vodili iz Egipta.s. Obožavali su i zvijezde. prema onome koji je nebesa i Zemlju stvorio. Ismaîlom i Ishakom. Osnivaju ga Sumerani u IV mileniju prije Isaa (a. ali bih da mi se srce smiri.s. 8. Babilon.). Allah ga je iskušavao sa sinom za kurbana. nazivaju ga ocem vjere.) mu odgovara: Zar nisi čuo za onoga koji se s Ibrahimom o Njegovu Gospodaru prepirao. Za Jusufa (a. 9. mjeseca i sunca kako bi došao do spoznaje Stvoritelja. ja nisam od onih koji Njemu druge ravnim smatraju (6:75-79). prije Isaa (a.) je prvi poslanik koji raspravlja sa silnim vladarom o tome ko je Bog.) potječe iz Babilona. horoskop i proročanstvo. Iz astrologije se kasnije razvila astronomija.) u Kur’anu se kaže da je slijedio Ibrahimovu. Babilon je bila robovlasnička država. pa učini ti da grane sa Zapada! I nevjernik vladar se zbuni. Na tvrdnju njegovog vladara da On dariva život i smrt. On je i utemeljitelj ustanove klanja kurbana i prvi poslanik i čovjek koji je prekinuo pagansku tradiciju klanja najstarijeg sina u ime lažnih božanstava i uveo ustanovu klanja kurbana-životinje.reče On .odgovori On. primjer čestitosti. 11.) je bio takav i toliki vjernik da njega kao pojedinca Kur’an naziva ummetom ili zajednicom muslimana . Dobivaoci knjige-kitabije. • Ibrahimovo poslanstvo . . nekadašnja je prijestolnica Babilonije. Tako se razvila astrologija. brzo će ti doći. Stariji od njega su bili Ur. u ime Jednog Jedinog i Istinitog Allaha. nije druge smatrao Allahu ravnim (16:120). reče Ibrahim. Male Azije. Prije toga. Ibrahim (a.). Ibrahim (a. poslanikom Jakubom i praunukom. Sirije. Nekadašnji mušrici-pagani na Istoku. Bila je to veoma bogata zemlja sa razvijenim navodnjavanjem. unukom.s. Božanstvo Babilona nazivali su mardukproljetno sunce.vjerujem .Ibrahima je Allah darovao sa dva sina poslanika. hebrejski Babel-Božija vrata. poslanikom Jusufom.s.s. Kao takvom. Ermenije. te Perzije i Indije.) je prvi božiji poslanik za koga Kur’an svjedoči da koristi razum i osjetila u posmatranju zvijezda. Ibrahim je prvi vjerovjesnik kojeg Allah. pa pojedine komade njihove stavi na razne brežuljke. Eridu i Nipur. Broj sedam.! .

Allah mu je dao uputu jer ga je dobro poznavao (21:51). (4:163-164). mi smo vjeroispovijesti Ibrahimove koji je ispravno vjerovao.s.) mada se židovstvo i kršćanstvo pojavljuju .s.O Ibrahimu (a. a Davudu smo dali Zebur . i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima i Isau i Ejjubu i Junusu i Harunu i Sulejmanu. od strane židova i kršćana Židovi i kršćani otimaju se za Ibrahima (a.) poimenični uzor usvetun hasenetun.” Reci ne. čineći još i dobra djela i koji slijedi vjeru Ibrahimovu. Nakon iskušenja kroz koja ga je Allah iskušao i provjerio.) i Musau (a.s.) i njegovom poslanstvu Kur’an puno i često govori. I učinio je Ibrahim tu riječ trajnom među svojim potomstvom. a Allah je sigurno s Musaom razgovarao.iskren čovjek i iskren vjerovjesnik (19:41).) i Isau (a. On pripada Nuhovom pravcu-minšiatihi (37:83).s.). Allah je upotpunio blagodati prema Ibrahimu i sinu mu Ishaku (2:6). On nije nikoga Allahu ravnim smatrao (2:135).) je direktno i jasno rekao: Ne prihvaćam ono što vi obožavate umjesto Onoga koji me je stvorio.) i njegove neke potomke Allah je odabrao i na dunjaluku i na Ahiretu (16:122). Gospodaru svjetova koji nema saučesnika.i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali. On mu je obećao da će ga učiniti imamom ljudima kao i njegove potomke. klanjanje moje.) nego i Nuhu (a. Ibrahim je bio pravi i istinski musliman. i obredi moji.s.s.s.) i Ibrahimu (a.s. Ibrahim je bio siddikun-nebijun . Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu.Ibrahimu je slata objava kao i mnogim drugim poslanicima Mi objavljujemo tebi Muhammede kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. Reci.). Ibrahimovu vjeru nisu prihvatili. Zaista. Ibrahim im savjetuje da umru samo kao muslimani (2:132). On je kao i Nuh i Musa i Isa i Muhammed (a. • Ibrahimova vjera Kur’an na više mjesta govori o Ibrahimovoj vjeri: Oni Kitabije Židovi i kršćani govore: “Budite židovi ili kršćani pa ćete biti na pravom putu. ne prihvaćaju i nikada neće slijediti ljudi koji ne drže do sebe (2:130).) i neke njegove potomke odabrao i odlikovao na oba svijeta.s.) imamom-vođom ljudima u vjeri i etici i odabrao ga je Sebi za prijateljaHalilullaha. U biti. i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu. da bi se istini vratili (43:26-28). Tako je Allah učinio Ibrahima (a.s. Ibrahim je kao i Muhammed (a. nasilnika i nevaljalaca (2:124). Zaista On će me uputiti na pravi put. od Allaha misak ili obavezu uzeo (33:7).a Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja (4:125) Reci. to mi je naređeno i ja sam prvi musliman (6:161-163). • Svojatanje Ibrahima a.s. u pravu vjeru. Oni su kod Allaha najodabraniji i najbolji ljudi (38:45-47).s. a on nije bio idolopoklonik. islam je vjera koja je objavljena ne samo Muhammedu (a. pravog vjernika koji nije bio od onih koji Allahu druge smatraju ravnim (III:95). Reci.s. Kur’an spominje Ibrahimove i Musaove Suhufe (87:14-19). (42:13). mene je Gospodar moj na pravi put uputio. u stvarima vjere i etike (60:4 i 6). Četrnaesta kur’anska sura nazvana je po njegovom imenu Ibrahim. Ibrahima narod u laž utjeruje. Kada je Allah Ibrahima (a. Ishak i Jakub bili su dalekovidi ljudi tako što su se sjećali života u vječnosti. a objavljivali smo i Ibrahimu. Došao je Stvoritelju čista srca. vjeru pravu? . Svom ocu i narodu Ibrahim (a. Allah govori istinu! Zato slijedite vjeru Ibrahimovu. vjeru Ibrahima pravovjernika. Ibrahima (a. U Musaovim i Ibrahimovim Suhufima pisalo je da ničija griješna duša neće nositi tuđe grijehe i da čovjeku pripada samo ono što je zaslužio (53:6-39). osim griješnika. Ibrahim.s.

Dok Ibrahim i Ismail podižu Ka’bu da bi potvrdili tewhid i veličali Allaha.) narod Njegov narod suprotstavlja se njemu kao poslaniku i prepire se s njim. a ti o Hamane. reče faraon. O sljedbenici Knjige. koji budu tu boravili i koji budu salat obavljali (2:125). I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je Ka’ba. Ibrahim prigovara ocu na vjerovanju u idole. vjerovao je u Boga Jednoga. oni su dovu činili: Gospodaru naš primi ovo od nas. Izražava bojazan da će oca stići kazna sveopćeg Stvoritelja i Dobročinitelja. Kazivao im je da su pravovjernici u sigurnosti i na pravom putu. nepovjerenja. On ocu i narodu prebacuje da obožavaju idole od kojih nema ni koristi ni štete . koji će tu u blizini njegovoj stanovati. osramoćenjem i kamenovanjem. ljepote. jer ja mislim da je on. Neka vam mjesto na kome je stajao Ibrahim bude prostor iza koga ćete salat obavljati.hram. jer Ti. društvenosti. Zato vjerovanje ne treba miješati s nasiljem i grijehom (6:80-82). već pravi vjernik. On im uzvraća da se ne plaši njihovih idola. • Ibrahim graditelj Ka’be Dok Ibrahim (a.). a zašto raspravljate o onome o čemu ništa ne znate? Allah zna a vi ne znate! Ibrahim nije bio ni Jevrej ni kršćanin. uputu i oprost ocu kod Allaha. Iako je obećao tražiti oprost za oca. Ibrahim je izvršio obećanje prema ocu i molio se Allahu jer je bio mehka srca i blage ćudi (9:144). po izričitoj Allahovoj odredbi. zašto se o Ibrahimu prepirete. znate li vi bolje ili Allah? Zar je iko gori od onoga koji skriva istinu znajući da je od Allaha . peci mi opeke i sagradi mi toranj da se popnem k Musaovu Bogu. zaista. već se boji Allaha. otac mu prijeti progonom. A Allah je zaštitnik vjernika. “ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene. mraka. nasilja. • Ibrahimov (a. povjerenja. sigurnosti. Njegov otac i narod su u otvorenoj zabludi (6:74). zatim ovaj vjerovjesnik (Muhammed) i vjernici (muslimani). dotle faraoni grade piramide. Ibrahim obavještava oca da mu je stigla prava Objava i poziva ga da je slijedi i da se ne klanja šejtanu. nepravde. ubijanja i obožavanja ljudi. lažac! (28:38).s.poslije Ibrahima (a.) Kako govorite i Ibrahim i Ismail i Ishak i Jakub i unuci su bili Židovi odnosno kršćani? Reci. • Ibrahim i otac mu Azer Ibrahimov otac Azer nije prihvatio vjeru i misiju svoga sina. imana.s. gradi Ka’bu ili Bejtullah. I dok su Ibrahim i Ismail temelje Ka’be podizali. ibadeta i solidarnosti a piramida je kuća širka. (3:6568).a Allah motri na ono što radite (2:140). Ibrahimu su od ljudi najbliži oni koji su ga slijedili. pa zar Tevrat i Indžil nisu objavljeni poslije njega? Zašto ne shvatite? Vi raspravljate o onome o čemu nešto znate. istine. i nije bio idolopoklonik. “O velikaši”. i koji će salat obavljati (22:26) I učinili smo Hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima. pravde. Umjesto da posluša sina. napretka. Sin se moli za spas. I Ibrahimu i Ismailu smo naredili: Hram moj očistite za one koji ga budu obilazili.s. dotle faraon podiže piramidu da bi Allaha proglasio lažnim a sebe istinitim bogom. rekli smo: Ne smatraj nama nikoga ravnim. uistinu sve čuješ i sve znaš (2:127). Ka’ba je kuća tewhida. svjestan je da ne može spriječiti ono što će ga od Allaha stići. i očisti ovaj hram moj za one koji će ga obilaziti.

Ibrahimu je bilo čudno kako će kao star sina dobiti. povratak Njemu i Njegovu kaznu. poruke i putokaza putem analogije i komparacije u Kur’anu se često spominju prošli narodi. ubijao ljude i tvrdio da je bog. nikada nije potpala pod stranu dominaciju. Ismijavajući kumire i idole Ibrahim ih pita da li jedu. • Vijesti o ibrahimovom narodu Radi upozorenja. i o onima čija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu nego su je oni sami sebi nanijeli (9:70). a On je zaista mudar i sveznajući (51:29-30).gosti Ibrahimovi Da bi mu saopćili vijest o rođenju sina i da bi ga obavijestili o onome što čeka Lutov narod. da Mu zahvaljuje jer Njemu se vraća sve. Ove dove Allah prima i Mekka.i koji niti govore niti čuju.) (29:1626). svoje sinove i potomstvo da ne obožavaju kipove i da prežive u neplodnoj kamenitoj pustinjskoj dolini. Ibrahim je tada obaviješten da će dobiti sina koji će biti učen i istinu spoznati. vladarom Babilonije koji se uzoholio. i zatim ih udara. Ibrahimov narod vjeruje u derivate vlastite civlizacije. a meleki su joj odgovorili: “Tako je kako ti kažeš. jer meleki ne jedu. U Kur’anu se ne spominje vrsta ovosvjetske kazne koja je snašla Ibrahimov narod. ali su mu meleki rekli da ne gubi nadu. kada su je meleki izvijestili da će dobiti sina Ishaka i unuka Jakuba. a Allah je prijatelj i pomagač svakome. a meleki je pitaju? Zar se ti čudiš volji i odredbi Allahovoj (11:71-73). jer je već stigla odredba Stvoritelja o neizbježnoj kazni (11:74-76 i 15:51-56). Pored oca i naroda on raspravlja i sa Nimrudom. osilio. njegovi potomci su opstali i nisu se klanjali idolima (14:35-41). bijedu i neimaštinu. A on je odgovorio da nadu u Allahovu milost gube samo oni koji su na . ali mu Allah odgovara da se okani intervencija. udarila se po svom licu i rekla: “Ja sam starica nerotkinja”. ropstvo. on upozorava narod na Allahovu moć. U svako doba dana i noći je svačim opskrbljena (2:126). Ibrahim ih je počastio teletinom. glad. o narodu Ibrahimovom. Narodu postavlja razložno pitanje: Zar vi obožavate ono što ste svojim rukama isklesali. pouke. • Allahovi izaslanici meleki . i o stanovnicima Međena. što ne govore. stvaranje. Zato poziva narod da vjeruje u Allaha. iako usred pustinje. Ibrahimove dove su kod Allaha primljene.s. pa tako i Ibrahimov . I pored toga. ali Allah je rekao. i nazvali mu selam. • Ibrahimove dove Čuvene su Ibrahimove dove za sebe. Allah je stvorio vas i ono što vi radite (37:91-96). S njim je povjerovao bratić Lut (a. niti vide (21:51-71). Ibrahim kao čovjek blage naravi intervenira za Lutov narod. Njegov narod to odbija. Ibrahima su posjetili Allahovi izaslanici meleki. cijeli život nerotkinja. ali oni nisu htjeli jesti. Ona se tome čudi. o adu i Semudu. Sara je zapala u veliku tugu. • Ibrahimova žena Sara Sara je bila u dubokoj starosti. Dakle. Ibrahima zbog toga spopada strah.samo ne po imenu: Zar im nisu stigle vijesti o onima što su prije njih bili: o Nuhovom narodu. Ibrahim je uvjeravao narod da mu idoli ne mogu ništa ni pomoći ni odmoći. Idoli nisu nikome prijatelji. da Ga obožava. Ovaj vladar bio je poklonik sunca. Allah jedini daruje ljudima sve i ne ovisi ni od koga (26:7189).

Kada se rodio Izak. Abram je imao braću Nahora i Harana. i Sulęjmanu. a Davudu smo dali Zebur (4:163-164). Odatle se od staništa do staništa pomicao prema Negebu. Mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo Njemu pokoravamo (2:136). • Biblija o Abramu. Recite mi vjerujemo u Allaha. Šem. jugoistoku zapadu. i Jakubu. Abramu je bilo 80 godina. i Ishaku. Kasnije je Jahve sklopio savez sa Abramom davši mu zemlju od rijeke u Egiptu do Eufrata. kada mu je bilo 99 godina. Abraham je nastavio živjeti u . što Abrahamu bi krivo. i unucima. Kao znak saveza između Jahvea i Abrahama naredi Jahve da svako muško dijete bude obrezano. Sodoma i Gomora su spaljeni sumpornim ognjem. Kada je Hagara rodila Jišmela (Ismaîla). i Junusu i Harunu. i unucima. a ne žena. Selah. Pošto se vratio iz te borbe u susret mu je izašao kralj Sodome. i u ono što je objavljeno Ibrahimu. Abram ili Abraham). i Ismailu.s. Hagaru (Hadžeru) nagovori Abrama da uzme Hagaru. a imala je sluškinju Egipćanku. Tada je Abraham pristupio obrezivanju svih muških ukućana. ukaza Jahve i reče da hodi njegovim putem. dogovore se da ona kazuje da mu je sestra. I Biblija spominje da su Abrahamu došli tajanstveni gosti navještavajući da će Sara roditi. i u ono što je dato Musau i Isau. Potomstvo ću tvoje učiniti kao prah na zemlji. Ako ko mogne prebrojiti prah na zemlji i tvoje će potomstvo moći prebrojati. Pošto je Saraja bila lijepa. Abrahamu je tada bilo 100 a Sari 90 godina. Kada je u zemlji zavladala glad. i Ismailu. i Ishaku. Bratić Lot bio je Haranov sin. i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova. Jahvin anđeo nagovori Hagaru da se vrati. Abraham je uzeo kruha i mješinu vode. Kada je Hagara postala trudna. Eber. Tako su Abram i Lot izabrali Jordansku dolinu. Abram kasnije spašava Lota koji je bio zarobljen. Knjiga postanka (13:1417).) Abram ili Abraham je deseti direktni potomak Noin (Noa. te je otpusti. Kasnije je Jišmel živio u pustinji Paranu (oko Mekke). Srug. i Jakubu. Pošto Saraja nije imala djece.s. Abramu se. Terah je s Abramom. da zbog nje ne bi stradao. Saraja ju je poprijeko gledala i ova pobježe u pustinju. odselio se u Egipat. Reu. Abram kada mu je bilo 75 godina. da će postati otac mnogim narodima i ubuduće će se zvati Abraham. Terah.) prima jednu te istu Allahovu objavu sa istog izvora koju su primali svi vjerovjesnici i poslanici: Mi objavljujemo Tebi Muhammede isto ono što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. da neporočan bude. Peleg. pa to stavi Hagari na ramena zajedno sa djetetom. čemu se ona smijala jer joj bijaše prestalo “što biva u ženama”. i u ono što se objavljuje nama. Lotom i snahom Sarajom odselio iz Ura Kaldejskog i nastanili su se u Haran. Arpakšad. Kasnije Abraham seli u krajeve Negeva. Jahve mu reče da posluša Saru jer će se i od Izaka i od Jišmela izroditi veliko potomstvo. Na noge! Prođi zemljom uzduž i poprijeko. Abrahamu ili Ibrahimu (a. a Jahve je rekao Abramu “da oči podigne prema sjeveru. ja ću je tebi predati”. Saraja dobi ime Sara i bi joj naviješteno da će roditi sina Izaka.krivom putu. godini života. • Ibrahimova objava Ibrahim (a. Jahve ukori Saru što se smijala i obavještava Abrahama šta će uraditi sa Sodomom. Sara zatraži od Abrahama da otjera Hagaru i Jišmela. Sa ženom Sarajom i Lotom vraća se Abram iza toga u Negeb. i Isau i Ejjubu. napušta Haran i sa Sarajom i pokretnom imovinom doseli u Kanan (Hanan ili Ken-an). gdje Terah (Azer) umire u 205. jer svu zemlju što je možeš vidjeti dat ću tebi i svome potomstvu zauvijek. a objavljivali smo i Ibrahimu. a odatle dođu u Betel. Prema odredbi Jahvinoj. Nahor. Abrahamu i njegovu potomstvu Jahve je dao svu zemlju Kanaansku.

) je četvrti. pričinu. Nuha.). izbavitelja Israilićana iz višestoljetnog faraonskog ropstva i onoga koji će faraona kao najvećeg silnika. pa u Egipat. Poslije Jusufa njega Allah određuje za poslanika. • Druga djela o Ibrahimu Kur’an svjedoči da je Ibrahim primao Objavu u formi Suhufa. Kanan. Još Herodot-otac historije piše o obrezivanju djece radi održavanja tjelesne čistoće.s. stratege. U njemu je postojao kult mjeseca.Halilulrrahmanu. varci i laži.) Po starim bračnim ugovorima ako žena ima djece.) je u Allahovu vjeru trebao pozvati i faraonove sahirune-čarobnjake koji su narod hiljadama godina držali u sihru. (sunećenje muške djece). Otac mu Azer bio je zanatlija i pravio je kipove. Ibrahim je živio oko 1925. Sara je živjela 127 a Abraham 175 godina. muž nema pravo oženiti drugu ženu.) uz Allahovu pomoć i milost i zamjenjuje ga ovnom u ime Jedinog Allaha. U Češkoj je postojala sekta koja je tvrdila da slijedi vjeru Ibrahimovu.) istorijski su gradovi. Gradovi u kojima je živio Ibrahim (a. Ukopan je u Hebronu .s. Taj običaj dokrajčuje Ibrahim (a. Živio je u vrijeme Babilonskog vladara Nimruda.s.s. Ibrahim dolazi 1850. Nemogavši ostati u Babiloniji odseli se u Kanaan. tako stečenu. od šest. U Mezopotamiji.s. Musa (a. podrezivanje brkova. koji je sebe nametnuo i podmetnuo narodu za Boga. Na Ibrahima je podsjećala jedna kršćanska vjerska sekta koja je poricala Isaovo božanstvo. sama će mužu izabrati robinju. Ibrahima. godine iza potopa. Kenan i Hanan znači ravničarska zemlja. Sriji i Kanaanu postojao je veoma stari običaj žrtvovanja muške prvorođenčadi bogovima. pozvati u vjeru Allahovu.Halilulrrahmanu istočno od Gaze. Taj hram srušio je Sallahuddin Ejubija. Muhammed (a. Od Ibrahima potječu slijedeći sunneti: obrezivanje. Musa (a.s.s. Ibrahim je jedini poslanik koji se uz Muhammeda (a. diktatora. Islamski autori ističu da je primio 10 Suhufa. oko 165 godina.) spominje u salavatima. odgajaće kao da su njena rođena. opsjeni.). Englez Rajs otkrio je grad Haran u Južnoj Turskoj.Filistejskoj (Palestinskoj) zemlji. velikih ululazmu .ili poslanika Odluke. pa do otprilike 1750. tj.s.s. • Arheologija o Ibrahimu (a. MUSA a. prije Isaa (a. On je prvi božiji poslanik koji je primio prvu veliku Objavu-Knjigu Tevrat. Rođen 1081.s. 500 kilomrtara od Ura. upotreba misvaka. primanje i dočekivanje gostiju. despota i nasilnika (tagaa). Ako ih ne bude imala. • Kada je živio Ibrahim (a. a djecu. Abraham i njegova porodica česta su tema književnosti i filozofije. Oboje su pokopani u Hebronu .s.) U Palestinu ili Kanan. Josip Flavije spominje Ibrahimov boravak u Damasku. Jahve ga stavlja na kušnju tako što mu naređuje da Izaka prinese kao žrtvu. U islam je trebao pozvati i faraonove meleune-glavešine. godine prije Isaa i tada mu je bilo 75 godina. savjetnike i svitu koji Odštampaj tekst .) je izuzetno poštovao Ibrahima (a. po Bibliji Mojsije (120 godina) Poslije adema.

Na sva ova Allahova znamenja dokaze i mu’džize faraonov narod. amon. prijeti zatvorom i smrću pa čak i Musau (a. Allah daruje Musaa sa mu’džizama i jasnim dokazima. U islam je trebao pozvati i faraonovu vojsku koja je mučila.s. islama. narod nasilnika-zalimin i narod najgorih nevaljalacamudžrimin. pa i desetina Kur’ana.fasika. Oko 600 ajeta ili skoro desetina Kur’ana govori o Musau. 4. I kada smo Musau Knjigu koja rastavlja istinu od neistine dali da biste pravim putem išli“ (2:53) „…a Allah je sigurno s Musaom razgovarao…“ (4:164). On cijeli narod pomoću vojske i policije prisiljava da gradi piramide i da njega slavi kao boga. u bratu Harunu. kao prva velika Objava i knjiga. Takvom narodu ide Musa (a. Tvrdi da je bolji od “bijednika” Musaa koji jedva govori . ra. izida i svete životinje. Taj narod je ogrezao u razne opačine i poroke.s. Svijetla Musaova ruka. Glagol taga. u islam su Musa i Harun trebali pozvati i svoj narod.kad on prava zmijurina i izvadi ruku svoju . Allah daje pomoć. silništvu. O faraonovim zlodjelima. samovoljom i nasiljem. Takvom faraonu i narodu Allah šalje Musaa i Haruna kao poslanike. tlačila i ubijala. kako egipatski tako i sve porobljene narode.) da ga pozove na pravi put.ona za prisutne postade bijela (7:107-108). jer mu je bila namijenjena smrt. muslimana. 1. Musa (a. 2.). Bio je to narod griješnika. Stari Egipćani imena mjeseci u kalendaru daju po imenima bogova. Štap koji se po Allahovoj odredbi pretvara u ogromnu zmijurinu. Israilićane. Faraonov narod kao ni jedan drugi na svijetu prije njega bio je ogrezao u mitologiju i širk (razna božanstva. pravde i istine. Najveće Musaove mu’džize i najjasniji dokazi i znamenja su Tevrat. Kur’an za faraona kaže da je on taga-despot. Konačno. On koji će prvi na svijetu ustati protiv faraonove vlasti i srušiti je. „I on baci štap svoj . Egipćanima i Izrailićanima. faraonu. umjesta povjeruje. nasilju i oholosti govore mnoga djela.su pravili strategiju faraonovih zločina i nagovarali ga protiv Musaa. a brat Haruna (a. su mu’džiza i Allahovo nadahnuće njegovoj majci. narod nadmenih ljudi-alin. oziris. U odnosu na ljude znači vladati despotski. ko u njega ne vjeruje.mustekbirin. On tvrdi narodu da oni nemaju drugog boga osim njega i da je on najveći i jedini Bog (Ene rabbukumul . a u prirodi znači provaliti se nebo i podivljati rijeka kad se izlije iz svoga korita.s.s. Način Musaovog opstanka poslije rođenja i život. 3. a on faraon kao Bog da je istinit.s.) je zet Šua’jba (a. reagira ovako: „I govorili su: “Kakav god nam dokaz doneseš da nas njime opčaraš. odrasta na faraonvom dvoru zahvaljujući Allahovoj odredbi i faraonovoj ženi koja je bila muslimanka. Na ovako uporno nevjerovanje i odbijanje svih Allahovih znamenja slijede Allahove . u odnosu na Boga. Musau u misiji.ea’la) i predstavlja mu se kao gospodar carstva Misira i rukava rijeke Nila. On je narod zaveo i naveo na zabludu i narod je njegove zablude i nesuvislosti slijedio. na njegovu dovu. ogrezao u sve poroke i širk i slijedi isključivo svoje običaje i način života. Faraon svakom. znači ne vjerovati i pobuniti se protiv Boga. narod oholih ljudi. Taj narod je isključivo zaljubljen u sebe.) koji zajedno s njim odlazi faraonu. Za faraona je bitno istaći da on za sebe tvrdi da je Bog i da zato što se smatra Bogom naređuje da mu se prave piramide kako bi on kroz tu gradnju dokazao da je Musaov Bog lažan.). Nad Israilićanima faraon provodi genocid tako što im ubija mušku a zlostavlja žensku djecu. mi ti nećemo vjerovati” (7:132).Faraon je sebi narod potpuno upokorio pa su ga slušali. Direktno je razgovarao sa Allahom.

kazne i upozorenja: „Zato smo mi na njih slali i poplave. ona ga je po Božijoj uputi stavila na tabut i spustila niz rijeku Nil. Musa je došao u Medžen. Ne poželi žene bližnjega svojega. Musaovoj majci Allah naređuje da baci dijete u rijeku i da ne strahuje i ne tuguje jer će Musa ostati živ i biti mine-l-murselin. ni krivu ni dužnu osobu. ali onom. Sjećaj se dana odmora da ga svetkuješ. • Musa nehotice i nesvjesno ubija Egipćanina – prvi poslanik koji ubija čovjeka Kada je odrastao. Ne ubij. i skakavce i krpelje i žabe i krv sve jasna znamenja. ko svjesno i namjerno ubije nevinu. po Allahovoj odredbi i milosti. 8. Ne poželi imetka bližnjega svojega. 7. Glavni sadržaj Tevrata su deset božijih zapovijesti. ili da ga posinimo. 3. Ne kradi. Njegova se majka umalo nije otkrila kao majka. Možda će nam valjati. . Ne čini preljube. Po vjerozakonu u Tevratu kojeg je primio Musa (a. ili da im se ruke i noge unakrst odsijeku ili da iz zemlje budu prognani (5:33). Poštuj oca svojega i mater svoju. oko za oko. narod zlikovački su bili“ (VII:133). nos za nos. Musaa su u rijeci pronašli faraonovi ljudi da im postane jad i dušmanin (28:7-13 i 20:37-40). u tuči. jedan od poslanika. kao da je poubijao sve ljude.s. Za one koji su protiv Allaha i Njegovih poslanika bore i koji na zemlji nered čine kazna je ubijanje ili raspeće. po Musaa. 430 godina u ropstvu. 10. Sutradan ga isti Israilac pozva ponovo upomoć. • MuSA U MEDŽENU . umjesto njih. Musa to odmah shvati šejtanskim djelom i učini pokajanje (tevbu) i dovu Allahu pa mu Allah oprosti. 5. Musa u jednoj tuči između jednog Egipćanina i Israilca pritiče upomoć Israilcu i šakom udara Egipćanina od čega on umire. Uzela ga je faraonova žena i rekla: “Neka ovo dijete. potomci Israilovi (Jakubovi) proboravili su u Egiptu. Poslije toga. a poslala je svoju kćerku da to prati. Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega. 2.s. što on u strahu od osvete i učini (28:15-21). Musa (a. Poslije toga otac šalje jednu kćerku. propisano da. a ko spasi život jedne osobe kao da je spasio sve ljude (5:32). 9. • Musa. bit će mu to od grijeha iskupljenje. također. po Bibliji. 4. U Tevratu je. 6. Kasnije je sestra našla bratu majku da ga doji jer dijete nije htjelo dojiti ni jednu drugu ženu osim vlastitu majku. ko u ime Allaha oprosti. Nemoj ga ubijati. pošto su ga o svemu izvijestile. Kur’an dopušta da se izvrši poravnanje recipročnom kaznom nad krivcem. ali ga Musa odbi nazvavši ga otvorenim svadljivcem i smutljivcem. Kod nekog pojilišta zatekao je dvije djevojke koje od muškaraca nisu mogle napojiti svoju stoku.MEDJENU Nakon što je napustio Egipat. izvijesti Musaa da gradski prvaci vijećaju da ga ubiju i savjetuje mu da napusti grad. faraone. Ne kuni se lažno. koja nije nikakav nered na zemlji činila. • Rođenje Musaovo Nakon rođenja. Israilićani i Egipćani Israilićani. ali su se oni oholili.” Kada je majka rodila Musaa. Tada Israilac prigovori Musau za jučerašnje ubistvo i optuži ga i prokaza da je siledžija a ne izmiritelj. Musaa je majka na tabutu bacila u Nil. bude radost i moja i tvoja.). Iz Egipta i faraonskog ropstva spašava ih. jedan čovjek sa periferije grada. uho za uho i zub za zub. Tih deset zapovijesti u Bibliji su sačuvane ovako: 1. Nemoj imati drugih bogova uza Me (monoteizam).) bile su potpuno recipročno propisane kazne: glava za glavu. Musa to čini. pošto je faraon naredio da se sva muška israilska djeca poubijaju.

) da mu učini prsa širokim i prostranim. Faron im obećava nagradu i čast svoje blizine. 44:17-31). onda višak od dvije godine je dobročinstvo s njegove strane. 40:36-37). 32:42. leal i mustekbir postao silnik. Faraon na ove argumente odgovara prijetnjom . On se uistinu osilio. glavarima. Šua’jb mu potvrdi da je dobro što je napustio Egipat. nasilnici. Kada su se u to sahiruni osvjedočili. meleuni. Faraon se savjetuje sa meleunima-uglednicima.” (26:46-47) Faraon prijeti sahirunima vješanjem i odsijecanjem ruku i nogu unakrst zato što su povjerovali Musau bez njegovog dopuštenja: Ništa strašno .) po drugi put u Egiptu Preko 200 ajeta govori o drugom boravku Musaovom među Egipćanima i o njegovim kontaktima s faraonom “Musa idi faraonu. odmetnik i nevjernik najbolji je dokaz što on naređuje gradnju piramida. Na prijedlog Musaa. Musa mu ispriča događaj iz Egipta. bacaju svoje konopce i štapove. oni su narcisoidni i samoljubivi. osnovna poluga vlasti (7:103-126. kao stručnjaci sihra. Šua’jb ponudi kćerku za ženu Musau što on i prihvati (28:22-28). Kada su se svi iskupili prvo što traže od faraona je nagrada ako pobijede. • Faraonov narod O tom narodu svjedoči Kur’an i povijest. da se pokažu. Faraon u nametanju sebe kao Boga ljudima hoće da ubije Musaa (40:21-45. oni reagiraju: “Mi vjerujemo u Stvoritelja svjetova. “Zaista ja sam poslanik gospodara svjetova”. Po Kur’anu oni su kavmen-mudžrimin. uz nasilje. Pored toga što su griješnici. pomoću kojih želi negirati Musaova. a on. šta da se radi. Iza njih Musa baci svoj štap koji se pretvori u ogromnu zmijurinu koja proguta sve što su oni pričinili. Allah iz doline Tuba naređuje Musau da ide faraonu koji za sebe tvrdi da je najuzvišeniji Bog (79:15-26). To je narod koji odbija sve Musaove dokaze i zato ih Allah kažnjava: poplavama. Musaa je Allah iskušavao raznim iskušenjima pa i odlaskom iz Egipta (20:40). svaki je dan svjesno i namjerno ubijao na stotine i hiljade ljudi. Na molbu jedne od kćeri. Faraon ih optužuje za sihr što je njegova. Musa tada pokazuje svoju ruku koja je pred gledaocima postala potpuno svijetla. a kasnije i ubistvom ako u njega ne budu vjerovali. a iz Egipta je pobjegao iz straha. da mu razveže jezik i govor učini jasnim i razgovjetnim. Koliko je faraon kao taga. faraon. Stvoritelja Musaa i Haruna. kavmen-alin. a potvrditi sebe kao Boga (28:3-6. Iza toga faraon pita Musaa i Haruna. prvo sahiruni. Prije odlaska faraonu Musa čini dovu Allahu (dž.Došavši Šua’jbu. gladnim . Istoka i Zapada. počinje dvoboj. 11:96-98. On faraonu dolazi sa legitimacijom. Idite ti i Harun faraonu. 83-95. Pored svega toga Musa je poslan faraonu (51:38-39). ali ako ostane 10. Odluka je da se saberu svi sahiruničarobnjaci i da pobijede Musaa. on mu prigovara ubistvo Egipćanina a Musa mu odgovara da je to učinio nehotice dok nije bio poslanik. nevaljalci. “Ko je vaš stvoritelj”? Oni mu odgovaraju da je to Stvoritelj nebesa i Zemlje. Kada su se svi čarobnjaci sahiri. Šua’jb prima Musaa na službu osam godina.mi ćemo se gospodaru vratiti (26:10-52). koje on dopušta.zatvorom.š. Stvoritelj sadašnjih i prijašnjih naroda. • Musa (a. Čim se pojavio pred faraonom. Faraon prigovara jedno nehotično ubistvo Musau. On se doista osilio”. 23:45-49). kavmen-fasikin. da mu olakša njegovu misiju. 10:75-82. faraon. • Musaove mu’džize Musa nudi i pokazuje faraonu svoje mu’džize. kavmen-mustekbirin i kavmen-zalimin.s. svita i narod iskupili. oskudicom.

Međutim. sada po moru i more se rastupi na dvije strane i svaki je dio izgledao kao veliko brdo. krpeljima. Kada je izgledalo da će faraon s vojskom dostići Musaa. definiraju genocid.ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama (10:9092). Hidr ga je kao takvog ubio u nadi da će im Allah podariti bolje dijete. da je tijelo upravo tog faraona kao znamenje i dokaz ljudima spašeno. žabama i krvlju.) je putovao do mjesta gdje se dvije vode sastaju. Na kraju mu objašnjava da je lađu oštetio da je oštećenu vladarevi ljudi ne bi zaplijenili. a more se nakon Musaovog prelaska sklopilo. zatim ubija jednog dječaka i najzad popravlja jedan polusrušeni zid. u potjeri za Israilcima. • Musaovo putovanje u Medžmeu-l-bahrejn Dok je boravio u Egiptu. čiji je otac bio dobar čovjek. Tom prilikom je faraonovo tijelo spašeno. 7:126 i 141. Allahova je volja bila da Egipćani. ubijajući im mušku. Hidr reče Musau da ga ništa na putovanju ne pita. Allah je jedini pobjednik i milosnik (26:53-63).s. On će me uputiti. kojeg je Allah obdario velikim znanjem. Musa (a. napuste i opuste svoje vinograde. Israilićanima i njihovom izbavljenju iz Egipta u obećanu zemlju. 28:4 i 40:25). na što ga je Hidr opominjao na prethodna obećanja. U toku putovanja Hidr probuši lađu. Objavljeno mu je i to da će ih faraon s vojskom slijediti. ja sam musliman.(26:61-62) U tom momentu Allah objavljuje Musau da štapom udari.” Musa reče: Ne nikako! Doista je uza me moj Stvoritelj. Kada se faraon sa vojskom našao u moru. skakavcima. Zar sada! A do sada si bio veliki grješnik i smutljivac. Musau se naređuje da putuje i izvede narod noću. El-Erdu-l Mukaddese. Musa s njim putuje da nešto nauči. gdje se susreće sa Hidrom. U tome je pouka. • Izlazak iz Egipta Musa je istovremeno kao poslanik poslat faraonu. pogotovo o budućnosti. Egipćanima. Israilci su zavapili: “Sigurno će nas dostići. Faraon je poslao glasonoše po svim egipatskim gradovima.godinama. Biblija i nauka su hiljadama godina tvrdile da je tijelo Musaovog faraona potopljeno i da nije spašeno. Hidr sumnja da će Musa moći biti srpljiv. do Medžmeu-l-Bahrejna. 14:6. Israilci su bili mala zajednica u Egiptu. Ovaj slučaj pokazuje koliko su ljudske procjene i znanje. relativne i varljive. • Genocid nad Israilićanima Iako Ujedinjene nacije tek 1946. Ja sam musliman. Ti roditelji su bili pravi vjernici. od koje su siromašni lađari hljeb zarađivali. Danas je to nauka potvrdila i tijelo Meremtaha sa puno pijeska u glavi . Musa i njegov narod su spašeni a svi njihovi progonitelji i potjera sa faraonom su potopljeni. Musa se stalno pita za razloge postupaka. Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe . a siromašni korisnici će je moći popraviti. a ostavljajući i zlostavljajući žensku djecu. Kur’an tvrdi suprotno. Ubijeni dječak je bio zao i nenaklonjen roditeljima. riznice i prekrasno obitovalište. faraon je u bezizlazu vode do usta zavapio: Vjerujem da nema drugog Boga osim onoga što ga vjeruju sinovi Israilovi. Zid je popravljen dvojici siromašnih mladića-sirota. Prije i poslije Musaovog poslanstva to je bilo veliko iskušenje za Israilce (2:49. Neko drugi mogao je otkopati taj zid i ispod njega uzeti blago koje je otac zakopao za sinove (18:60-82). faraon je najmanje prije četiri hiljade godina vršio genocid nad Israilićanima. Kao takvi su potopljeni u moru i učinjeni primjerom i poukom budućim generacijama (7:130-137 i 43:55-56 i 51:40). izvore.

maltretira ga. Odabrao sam te. Njegov narod. pa počuj što ti se objavljuje. borbenija i snažnija generacija je ušla u obećanu zemlju. Allah Musaa Sebi za poslanika odabire (20:41). Bio je odabranikmuhlesun i resulun-nebijjun (27:12. Allah ga zove sa desne strane Tura (19:52). a ne nered. • Zavjet – Misak Israilićana Od Israilaca Allah uzima zavjet da će: vjerovati. ili Israilićanima obećana zemlja je Ken’an. Čim je došao k sebi. lijepe postupke i činjenje dobrih djela roditeljima. 40:53.” (20:12-16. Musa traži od Allaha da ga izravno vidi. Nakon što je ugledao vatru i došao do nje. 14:5. Izuj se!. 83) osim nekolicine (4:155). raditi. i da jedni druge iz domova neće protjerivati. kajem Ti se i ja sam prvi vjernik”(7:143-144). 37:120. da se nevaljalštinama i razvratu ni javno ni tajno neće približavati i da nikoga. Israilci su od Boga kažnjeni da 40 godina lutaju pustinjom i zabranom ulaska u obećanu zemlju (5:21-25 i 17:104). Kao poslanik upućen je hrđavom i obijesnom narodu. Kitab. Oni iznevjeravaju zavjet (2:64. te su poslanike smatrali lažljivcima i ubijali ih (2:87). 7:142. osim kada to pravda zahtijeva. da krv bespravno neće prolijevati. i ne uzmičite nazad pa da se vratite izgubljeni (5:21). Kada se nisu htjeli boriti da bi ušli u obećanu zemlju. Musa ostavi brata Haruna da ga zastupa u narodu i pravi red.” Kad se Gospodar ovom brdu otkri. neće ubijati. 2:108 i 87). Musa je kod Allaha ugledan i važan. • Sveta (El-Erdu-l-mukaddese) ili Obećana zemlja Sveta. 17:101 i 27:12). 37:119. čuo je glas “Ja Sam tvoj Stvoritelj. rodbini. Kanaan ili Hanan: O. suditi. Nakon 40 godina. govorenje lijepih riječi o ljudima. Od prihvaćenih obaveza oni su još bili obećali da će obožavati samo Allaha i da mu neće pridruživati druga. • Musaovo poslanstvo Allah se obraća Musau na brdu Tura Sinau u 30 noći koje Allah dopunjuje sa još 10 noći i tako se ispunilo 40 noći (2:51 i 7:142-144 i 4:153). metru i kantaru neće vagati. U odsustvu iz naroda. neborbeni i kukavice. da se imovini siročadi neće približavati. ponašati se i živjeti po Tevratu (2:63 4:154 i 5:12 i 70). poriče Allahove znakove. da krivo na mjeri.nalazi se u Egipatskom nacionalnom muzeju u Kairu. Na njih je Allah najljepšu uspomenu sačuvao (XXXOOO:69. 37:148. znanje. iako zna da je vjerovjesnik. obavljanje salata i davanja zekjata. da djecu zbog neimaštine neće ubijati. On ga sa zemljom sravni a Musa se onesviješćen strovali. Allah mu odgovara: “Ne možeš me vidjeti nikako već pogledaj brdo pa ako ostane nepomično vidjet ćeš Me. Ovaj slučaj pokazuje koliko su Israilci bili neposlušni. Allah ih nije obavezao . 19:53. uzviknuo je: “Slavljen si Bože. Israilci nisu vjerovali ni Musau ni poslanicima iza njega jer su bili oholi. siročadima i siromasima. uđite u svetu obećanu zemlju koju vam je Allah dodijelio. dok je primao Objavu. litru. Oni Musau postavljaju mnoga pitanja (2:108). razgovor sa Sobom i uzima obavezu od njega misak (20:41. 28:14 i 33:7). Objavu. 61:5. On mu daruje mudrost. jer mu je Allah dao uputu. 37:122. Israilci kao i Egipćani. On i Harun su upućeni na pravi put i obojica su bili pravovjerni Allahovi robovi. Allah je Musau podario 9 sjajnih i otvorenih znamenja i dokaza kao i Tevrat i govor sa Allahom. 27:7 i 9 i 28: 29-30). narode moj. Nalaziš se u svetoj dolini Tuva. 25:35.

mijenjali.preko njihovih mogućnosti (2:83-4 i 6:151-152). Musa je bacio ploče u srdžbi. Musaova poruka je bila utisnuta na pločama i kao opomena u kojoj su objašnjenje sve stvari. Židovi koji tvrde da Allah nije ništa objavio Muhammedu (a. jedna je Objava. Musa i drugi opominju i poučavaju svijet da najveće uspjehe postiže onaj ko se grijeha kloni. do objave Kur’ana. Allah ih je prokleo i otvrdnuo im srca (5:13). Ribe im do obale dolaze subotom kada slave i ne rade. pa će i On ispuniti obećanje koje im je dao ali da se samo Njega boje (2:40). Uistinu. ne poznaju Allaha. ljudske vjere. Allahu predani. Allah ih je na taj način kaznio zbog njihovih grijeha i nasilja (6:146). od govečeta i ovce zabranjeno im je bilo salo i loj osim onog uz crijeva i kosti. Božiji poslanici Ibrahim. Indžila i Kur’ana (5:68). Oni su knjigu trebali zdušno slijediti i stalno je držati na umu kako bi se sačuvali i došli u red bogobojaznih (2:63). sigurno bi uživali sve blagodati (5:66). Oni su mnoge knjige i propise skrivali. Tevrat i Indžil su poslani prije kao upute ljudima pa je poslije poslan Kur’an. Znatan broj ajeta govori o Tevratu. a to je islam. Allah naređuje Musau da s narodom gradi kuće u Egiptu i da ih pretvaraju u džamije . Kao što je Musa bio musliman tako je i njegov ummet bio islamski. Božijoj Objavi kao Kitabu i Furkanu da bi Israilce uputio na pravi put (2:53. 87. Isa je upotpunosti potvrdio Tevrat kao što ga potvrđuje i Kur’an (5:46 i 61:6). a nisu dolazile drugim danima. Zato se Musau naređuje da se čvrsto pridržava tih ploča i zapovijeda narodu da prihvati te propise što bolje može (7:145). Oni krše i skrnave odredbu o suboti. “Ulazite na vrata hrama sedždu čineći. Kad bi kitabije postupale po Tevratu i Indžilu. Svoje zavjete i obaveze Israilci su potvrdili i posvjedočili pa iznevjerili (2:85). od Allaha objavljene.). 3-32. a drugi dio su negirali (2:85). zato što im je ista vjera kao i Nuha. 2:50 i 20:7778). Israilci su tražili da im sudi Muhammed (a. Ibrahima i Musaa. 17:2 i 28:81). Israilci su vjerovali dio knjige. Muslimani vjeruju sve što je objavljeno Musau (a. Zabrane Israilcima su pored ostalih: meso svih životinja koje imaju kopite. Tevrat je . Po Tevratu su sudili svi muslimani i poslanici. Muslimani iz ovih poruka moraju u vjeri biti čvrsti i ne smiju se razjedinjavati (42:13). dodavali i oduzimali (6:91). Subota. jedna je vjera i Allah joj je dao ime islam. Na kraju Allah uništava tlačitelje Israilaca (7:128-129). Događalo se to u jednom gradu pored mora. Sljedbenik knjige nije niko ko ne izvršava propise Tevrata.). “Jedite lijepe i čiste stvari koje smo vam dali” (4:154). Ne činite subotom što vam nije dozvoljeno (4:154). a Tevrat je uputa i svjetlo. ali ih je ponovo uzeo jer je u njima bila ispisana uputa i milost za one koji se boje svoga Stvoritelja (7:154).s. To im je bila kušnja zbog grijeha (7:163). • Prva velika Objava – Tevrat U Musaovim kao i Ibrahimovim suhufima pisalo je da ni jedna griješna duša neće nositi teret tuđih grijeha i čovjeku pripada ono što svojim trudom stekne (53:36-39). Allah ih poziva da ispune svoju obavezu prema Njemu. Pošto su zavjet prekršili. I pored Tevrata. (7:161. sabat spada u jednu od deset zapovijesti i to je dan određen Israilcima kao dan molitve i odmora. U momentu kada su Israilci počeli obožavati tele.budite strpljivi! Ne uzimajte umjesto Allaha drugog pokrovitelja (17:2).) (20:17-24. onima koji su ih gledali.s.s. Isralici su zaboravili dio Objave (5:13) i sami su sebi zabranjivali neka jela i prije nego što im je Tevrat bio dostavljen (3:93). 23:49 i 25:35). temeljne zasade i osnovi islama su zajednički osnovi prirode. Učinio ih je Allah kao primjer poniženja i kazne. 7:128. Bog je jedan. 26:64-69. 27:10-12 i 28. A sve druge vjere su formirali ljudi i dali im imena. Onima koji su kršili odredbu o suboti Allah je rekao: “Budite kao odbačeni majmuni. i poukom bogobojaznim” (2:66). a Musa čini dovu Allahu da ih spasi od zemljotresa i drugih nepogoda (7:155-156 i 20:25-35). budite strpljivi”.

Kur’an potvrđuje Tevrat (46:12). Kur’an uspoređuje sa magarcem koji nosi knjige i nasilnicima (62:5). krastavice.s. Tevrat je dat Musau i Harunu. Tevrat i Indžil opisuju svojstva pravovjernih (48:29). Allah je dao Musau knjigu o kojoj su se ljudi prepirali (40:45).upotpunjenje blagodati (6:154) i sve potpuno objašnjava (6:154). leću. 2. dijanun-svjetlo i zikra opomena za bogobojazne . 1. bili bi potpuno zgubljeni (2:56 i 64). Obilja blagodati dato je Musau i Harunu. Allah im je iznad njih napravio hlad od oblaka (2:57 i 7:160). 4. Allah je smjestio sinove Israilove na lijepo mjesto i opskrbio ih lijepim stvarima. prepelice. mudrost i poslanstvo. Kao opomena pametnim ljudima Tevrat je dat u naslijeđe Israilcima (40:53-54). • Grijesi Israilićana Da bi. 7. Tevrat služi da ljudi vjeruju u susret sa Allahom (6:154). među njima dolazi do razmimoilaženja (10:93). čiste i lijepe stvari (XLV:16). Neki će pozivati na pravi put i pravedno suditi (7:157). ubijali vjerovjesnike. Muhammed (a. Israilci su tražili da ga vide. 44. 57. lijepe stvari i darove (20:80. Iz nesvjesnog i polumrtvog stanja Allah ih je oživio da bi Mu bili zahvalni i da nije bilo Allahove milosti prema njima. Allah ih poziva da se sjete njegove blagodati kako ih je odlikovao i uzdigao nad druge narode (2:40.li-lmuttekin (21:48). a ne postupaju po njemu. . kazna će biti visoka (2:211 i 45:16). Israilcima je Allah poslao mnogo lijepih i jasnih dokaza. 9. 47. Njih je Allah spasio najveće nesreće i teškoće i pomogao da pobijede neprijatelja (37:14-116). 3. Israilci na sve to nisu zadovoljni i traže: grašak. On je furkan-rastavlja istinu od neistine. Kao knjiga Tevrat je i sredstvo obuke ljudima darovan Musau i Harunu (28:43 i 37:117). Njih je Allah podijelio u dvanaest plemena (7:160) i odredio im 12 poglavica (5:12). Knjiga objavljena Musau je vođa-imam. 14:16 i 44:30-31). Na takvo traženje munje su ih spaljivale i uništavale (2:55 i 4:153). 46:12. Jedite što hoćete i tražite oprost” (7:162. milost-rahmet. Ni svi Israilci nisu jednaki. • Blagodati prema Israilićanima Veliki broj ajeta govori o Israilićanima. Tako nisu Allahu nego sebi nasilje činili (2:57). Iznad njih Allah je podigao Tur kao hladnjak (2:63 i 7:71). O tome govori Stari zavjet i sva četiri Evanđelja. 5. 32. 45:16). bili su nepokorni i prekoračili su granice dopuštenog (2:61 i 4:155). huden i uputa Israilcima (11:17. On je milost i uputa (6:154. Israilci su negirali Allahove dokaze. Sinovima Israilovim Allah je dao Knjigu. Ovo samo potvrđuje povezanost Objava. navodno. Rečeno im je: “Nastanite se u ovome gradu. 28:43. Ipak. Israilcima je rečeno da se čvrsto drže datog i da se sjećaju onog u knjizi kako bi se sačuvali grijeha (7:171 i 9:111). 17:2 i 32:23). vjerovali u Allaha. To je sve Tevrat onima koji se u potaji boje Stvoritelja i strijepe od Sudnjeg dana (21:49). 7:160 i 2:60). Pored izbavljenja iz faraonovog ropstva Allah je Israilce darovao i mnogim drugim lijepim blagodatima. 32:32 i 40:54). i tako čine slijedeći grijeh. Onom ko zamijeni Allahovu blagodat nakon što je stigla. Allah ih je učinio vladarima i dao im što nikome među svjetovima nije dao (5:20). Šalje im manu. One kojima je dat Tevrat. crni i bijeli luk (2:61).) je spomenut i nagoviješten i u Tevratu i u Indžilu (7:157. 6. 11:17 i 46:10). Rečeno im je da uđu u grad a oni nisu htjeli. 8. Nema knjige koja upućuje na pravi put bolje od Kur’ana i Tevrata (28:49).

Zbog nasilja i grijeha Allah im je. Svoje znanje temelje samo na pretpostavkama zannu i emanijju. Kad sretnu vjernike. Ne vjeruju u proživljenje (44:8). uzimaju kamatu i ljudske imetke nepravedno. Da bi krava izgubila božanski karakter. Kada im se kaže da vjeruju. Kad bi im bilo koji poslanik objavio što im se ne sviđa. Ipak. Svojim poniženjem prezirom i srdžom (2:55-61). progone ljude sa rodne grude. U odsutnosti Musaovoj sa Israilcima je bio Harun. uzimaju im otkupninu pri povratku iz prognanstva i negiraju dio knjige (2:84-85). Kada im je došlo pravo znanje. Neki bi se pokajali a većina je gluha i slijepa ostajala (5:7-71). • Kažnjavanje Israilićana Tako nezahvalne i nepokorne ljude Allah je kažnjavao munjama koje ih spaljuju i uništavaju kaznom s neba. zabranio mnoge . Židovi su govorili: “Allah je siromah a mi smo bogati” i mnoge poslanike sa božijim dokazima su ubijali (3:181-184). Osluškuju laži i mijenjaju pojedine riječi u Tevratu (5:42). Dio ih odbacje Kur’an iako ga Tevrat najavljuje (2:88-101). sami su prema sebi nepravedni bili (7:160). svojih kamenih srca Israilićani su ostali nezahvalni Allahu. U odsutnosti Musaovoj. kad se osame. a Allah ih je prekorio zbog njihova nevjerovanja.” Zatim se Musa moli Allahu da oprosti njemu i bratu (7:149 i 150). Jedna od posebnih blagodati Israilcima u pustinji jeste podarena voda nakon trećeg Musaovog udaranja štapom sada po stijeni. Kad su prešli more i našli narod koji se kalanja kipovima. Neki od njih su slušali Allahov govor pa su ga svjesno izvrnuli. klanjaju se zlatnom teletu. Poricali su Kur’an i iz zavisti nisu vjerovali u Muhammedovu (a. oni reknu: Vjerujemo u ono što je prije objavljeno. I mi smo ih na dvanaest rodova podijelili i Musau smo objavili kada mu je narod njegov vode zatražio: Udari štapom svojim po stijeni. jedni druge zbog toga kore. govore vjerujemo. Allah ih upućuje da ubijenog udare jednim dijelom zaklane krave (2:72-73). Srca su im bila zastrta. Po povratku. Pohlepniji su za dunjalukom od mušrika. traže da se i njima napravi kip . govorili su. Mnoge ljude s pravog puta odvraćaju. iz međusobne zavisiti među njima dolazi do mržnje i prepirki (45:17). Većina ih ne vjeruje i krši obaveze. Mijenjaju Božiju riječ i rade drukčije nego što im je naređeno (7:162). nije me slušao. Željeli bi živjeti hiljadu godina. Musa se naljuti na Haruna i Harun reče: “Sine moje majke.Kur’an ističe da su Israilci ubili jednog čovjeka pa su se oko toga prepirali i svađali.) poruku. I mi smo im od oblaka hlad pravili i manu i prepelice im davali: Jedite lijepe stvari kojima vas opskrbljujemo! Oni nisu nama nepravdu učinili. a drugi ubijali. Na ovom svijetu Israilci doživljavaju grdno poniženje a na Sudnjem danu slijedi im najteža kazna zato što kupuju dunjaluk prodajući Ahiret (2:85-86).bog (7:138). klanjaju se teletu. na haram način jedu (4:161). Tvrde da je samo njima Džennet namijenjen i da su Božija djeca i prijatelji. Kur’an ih pita-zašto ste ubijali ranije vjerovjesnike kada ste vjerovali.s. samo njima. Nemoj me ovako pred neprijateljima koriti i nemoj me smatrati griješnikom. Samirijja je napravio zlatno tele (20:85-98). a zamlo me nisu i ubili. Allah Židovima naređuje da je zakolju (2:67-71). Pečat i zastor im je na srcima zbog nevjerovanja (4:155). Israilci se između sebe ubijaju. U odsutnosti Musaovoj. Džebraila potvaraju da im je neprijatelj. Svaki rod je znao vrelo iz kog će piti. Nekoliko ajeta govore kako su Israilci jedva zaklali kravu kada im je naređeno i na svaki način su izvrdavali da to urade. Po povrtku Musa im kaže da su se ogriješili i nad sobom nasilje počinili pa treba da se obrate svome Stvoritelju da im uguši strasti i oprosti (2:51-54). Teško onima koji svojim rukama pišu knjigu pa kažu ovo je od Allaha za neznatnu korist (2:74-81). Kasnije su se srca Israilaca skamenila kao stijena pa su čak i tvrđa postala. Narod me smatrao slabim. Ustvari. Bili su nezahvalni Allahu (14:8). i iz nje je 12 vrela provrelo. jedni su ih u laž utjerivali.

a prilikom drugog popisa 601. kao i svi nevaljalci iz Musaovog naroda su pouka i poruka vjernicima da bez vjere spasa nema. Mojsija posinila. Mesija. Tada pristupaju izvođenju čudesa: pretvaranje štapa u zmiju. bacio je Mojsije ploče. najezda skakavaca koji su pojeli sve što je preostalo iza grada. Zbog grijeha stiže ih nebeska kazna (7:162). bili su rođaci. Za njih nema straha i oni ne treba da se žaloste (2:62). položila ga je u košaru i sklonila u trsku na obalu Nila. Proročnim knjigama. židove. nilske vode u krv. čija su kuća i blago sa zemljom sravnjeni. . bježi u Midžen. Allah ih upozorava da će dva puta na zemlji smutnju izvesti i prekomjerno se uzoholiti. ne znajući ko je ta žena. U Midženu se ženi Seforom. Jahve spusti na Egipat tamu koja je trajala tri dana i pobi sve prvorođeno kod ljudi i životinja. Na Sinaju se Jahve ukaže Mojsiju u gorućem grmu. Na Sinaju Mojsije prima dvije ploče Zakona s 10 zapovijedi-dikalog i drugim propisima. Kao kaznu protiv njih On šalje Svoje ratoborne robove koji im prodriješe u domove. Ponovljeni zakon. najezda žaba. Po Bibliji on je Jakovljev šukununuk: Jakov Levi . pisac i prorok. Dok su boravili u Egiptu.) Biblija mnogo govori o Mojsiju. U pustinji je vršen popis muškaraca sposobnih za vojnu službu i bilo ih je 603.550. Levicki zakonik. brat mu Aron bi prisiljen napraviti zlatno tele. stići će ih Allahova nagrada.potvora na Haruna. Zatim nastaje četrdesetgodišnje lutanje Israilaca u Sinajskoj pustinji gdje se sukobljavaju sa raznim narodima i gdje Mojsije nastavlja izvoditi čudesa uz pomoć Jahvinu. čirevi kod ljudi. Karun. uđu u hram i sve poruše (17:4-8). Kasnije je faraonova kći (žena). Oni čak tvrde: Budite Židovi ili kršćani pa ćete biti na pravom putu (2:135). oni izvršavali naloge Tevrata i Indžila sigurno bi uvećali svoje blagodati kod Boga (5:65-66).Kehat . O Karunovoj umišljenosti i izopačenosti govori dvadeset osma sura od 76.s. oboda na Egipat. Sudnji dan i čine dobra djela. posrednik. Biblija Karuna naziva Korah i on je praunuk Levijev kao i Mojsije. Jahve odluči da spasi Israilce iz egipatskog ropstva. Konačno faraon dopušta izlazak Israilaca iz Egipta. svećenik. pomor stoke. Mojsije i Aron nisu uspjeli pridobiti Egipćane da puste Israilce iz ropstva. S druge strane. u svojoj isključivosti i kratkovidosti Židovi i kršćani govore da će u Džennet ući samo Židovi ili samo kršćani (2:111). Aron je tri godine stariji od Mojsija. po Kur’anu žena. i Poslanici apostola Pavla. kome su prinosili žrtve. kćerkom Jitra. ajeta. Na kraju slijedi pouka i poruka svim ljudima: Doista za mu’mine. Nakon što je sišao s Gore i vidio šta Israilci rade.730. Mojsije nosi Josipove kosti. faraon je izdao naredbu da se pobiju sva muška djeca Israilaca odmah nakon rođenja. Allah je poslao neprijatelje da pregaze Židove. Majka tri mjeseca krije malog Mojsija. Dok je Mojsije bio na Sinaju. Dakle. i dala na dojenje Mojsijevoj majci. • Biblija o Mojsiju (Musa a. Dugu kolonu predvodi Jahve. Dugo živi s njom čuvajući Jitrove ovce. Kasnije se faraon predomišlja i kreće s vojskom u potjeru pred kojima se more rastupilo i oni su prešli na drugu stranu. kršćane i sabejce koji vjeruju u Allaha. Kada sve nije koristilo. komaraca. Kada bi. zakonodavac. Israilci su upozoravani sudbinom ranijih naroda: Jesu li oni bolji ili narod Tubba (u Jemenu) i oni prije njih (44:37). ustvari. Prema Bibliji Mojsije je prorok osloboditelj. Knjiga brojeva. do 82. te mu objavi misiju izvođenja Israilaca iz Egipta i dovođenje u Kanan. Zbog grijeha im se zabranjuju neka jela (6:146). sam kleše ploče i nosi ih na vrh Sinaja gdje boravi četrdeset dana.Mojsije. ali kada više nije bilo moguće.Amram . . najviše u Petoknjižju u knjigama: Izlazak. Iza toga dobija ponovo ispisane ploče. Novom zavjetu. Nakon što je Mojsije ubio nadzornika Egipćanina koji je zlostavljao jednog Israilca. Kada je naišao faraon s vojskom on bijaše potopljen. zagovornik. Psalmima.dozvoljene stvari (4:161). grad koji je smlatio sve drveće i bilje. prorok. Našla ga je faraonova kći.

godine do 1292. jer je nađen u vodi među drvećem. u vrijeme provale Hiksa kada je živio Jusuf (a. nasljednika Ramzesa II koji je bio prisiljen ratovati i sa Istokom i sa Zapadom. Serdareviću. S planine prema gradu Eriha-Jerihon. nađena je u dolini kraljeva Vadilmulk. kazivat ću obojici šta ćete raditi. U Petoknjižju se slijevaju različite predaje. predajama i . dva su Arapa otkria katakombe. Za vrijeme Ramzesa II Palestina je ponovo došla pod vlast Egipta. vlada od 1304. zajedno s Mojsijem. Vels nazhiva Ramzesa Mojsijevim faraonom. a na jeziku težak. “Ti govori njemu i u njegova usta stavljaj riječi. Israilcima je nametnuo težak rad. Egipat je u Ramzesovo vrijeme na vrhuncu moći.s.). Brat mu Aron bio je rječit i Jahve ga određuje Mojsiju za pomoćnika. Ramzes II podiže gradove Ramzes i Pitom.s. da je u govoru bio spor. Prema ortodoksnoj židovskoj tradiciji. nasuprot Jerihonu. dođe do najveće pobune. djelom i zakonodavstvom. četrdeset godina lutanjem pustinjom. proširile i životno prilagodile potrebama. do 1225. a ti ćeš njemu biti mjesto boga. a Harun prije njega umire na 11 mjeseci.” (izlazak: 4:10-16). Mojsije se tada popeo na goru zvanu Nebo u Alarskom Gorju. Ibn Ezra i Baruh De Spinoza. Jahve ih kazni da. Spinozu je Sinagoga u Amstredamu zbog toga izopćila.Levi . godine i to 67 godina. U toj katakombi su pronađene mumije Setija I i Ramzesa II ali ne i Merenptaha. Biblijsko kazivanje o Mojsiju kaže da nije bio rječit čovjek. godine po Ibrahimu. autor prvih pet knjiga Starog zavjeta je sam Mojsije što pobijaju Filon Aleksandrijski. rodoslovlje Musaa je: Jakub . Živio je 120 godina. U Musaovo vrijeme Egiptom vlada devetnaesta dinastija. Ramzes II vlada od 1292. Setije I. još jedna zajednička grobnica. on će tebi biti umjesto usta. Neka on mjesto tebe govori narodu. One su Mojsijevu baštinu preformulirale. u kojima se nalazilo položeno 37 faraonskih mumija u drvenim sanducima. Umro je u zemlji Moapskoj i ukopan nasuprot Bet Peoru.S. Tako. • Druga djela o Musa a.s. Riječ Musa potječe od dvije koptske riječi: Mu-voda i ša-drvlje. Iza toga je umro. usječene u stijeni. Teško je povjerovati da su se Musa i Israilci iselili u njegovo vrijeme.). godine prije Hidžre.Harun i Musa. a da mu nije bilo suđeno da uđe u Kanan. Za deset ploča se tvrdi da su one od Tevrata. Biblija i znanost su tvrdili da je faraon koji je tjerao Musaa potopljen i izgubljen a Kur’an tvrdi da je njegovo tijelo spašeno. Takozvana jahvistička predaja. Mojsije je svojim nastupima. Prvi semitski tragovi tamo se javljaju oko 1720. Trinaest godina kasnije. Nakon povratka obavještajaca iz Kanana koji su slagali da su tamo sve sami divovi. Musaov šerijat važio je sve do Isa (a. Živio je 120 godina. Abraham Ben-Mir. Niko nikada nije saznao gdje mu je grob. Musa je razgledao obećanu zemlju Ken-an. u kojoj je bilo 14 faraonskih mumija među kojima i Merenptahova. godine. godine prije nove ere. registrirana je u Judeji u vrijeme kralja Salomona. Nakon toga Israilci traže povratak u Egipat. Ja ću biti s tobom i s njima dok budete govorili. Vjerovatnije je da je to bilo za vrijeme Merenptaha. Pred kraj prošlog stoljeća 1885. Taj pronalazak pobio je znanost i Bibliju a potvrdio kur’ansko kazivanje o faraonu kao progonitelju. Musa je rođen 424.Kahs . a ona je najstarija. Prema M. 1898. Izlazak iz Egipta uslijedio je nakon 400 godina ropstva. Pred smrt Jahve Mojsiju pokaza “obećanu zemlju”. Pred smrt postavi namjesnikom Jušaa. u Moapskoj zemlji. a on preseli na vječni život 2207. godine. Arheološki nalazi u Egiptu i Palestini potvrđuju kur’anska i biblijska kazivanja o Musau i Israilcima. Egipat je bio iscrpljen ovim ratovima. godine. a i nekom pismenom zaostavštinom udario temelje izraelskoj naciji.Tokom boravka u pustinji desilo se nekoliko pobuna.Imran . religiji i kasnijim gibanjima. Petoknjižje je nastalo iza Musaa.

Havva i Isa.džamiji. na osnovu prethodno iznijetih činjenica. da bi ispunila zavjet Allahu. nego je po Allahovoj Odredbi rođen od majke Merjeme bez oca. ISA a.) je pretposljednji Allahov poslanik i vjerovjesnik. iza sebe. nju Allah navodi kao odabranu. po svojoj Odredbi. van Kur’ana. godine. Jedna od osnovnih odlike Isa (a. U literaturi o Mojsiju piše Igo. Mojsije je ličnost zastupljena u slikarstvu. Tri osobe su stvorene bez oca: adem. rođenje i pojava Isa (a. Original Tevrata. godine u 14. da ti poklonim dječaka čista. Kako ću imati dječaka. On je jedan od šest Ulu-lazma. Merjema je jedino žensko koje se u Kur’anu spominje uz ime djeteta. zato što nije imao oca. 23:50.s. stoljeću.dosljedno.s. 66:10-12).O sine ili potomče ademov.) je od majke Merjeme. . to je Hana. Hazreti Merjema je od strane Israilićana i drugih naroda. . na hebrejskom Mašiah.).s. kćerki uglednog Imrana i majke Hane. šalje glasnika: A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga . brkovima i rogovima na glavi. Pošto se dijete rodilo bilo je žensko. i Silvije S. a ja nisam nevaljalica! To je tako .i on bi (3:59). kad me ni jedan muškarac dodirnuo nije.s. 4:156. kćerku Merjemu dala u hram. Isa (a. Uprkos svih onih koji Merjemu napadaju i potvaraju. Tako je unaprijed određeno!. Allah joj. O bezgriješnom začeću Isaa i rođenju od majke bez oca Kur’an kaže: Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj ademov: Od Zemlje ga je stvorio. pod imenom Ahmed. Cijela kur’anska sura 3 nosi ime porodice Imranove.) Allahova odredba i mu’džiza. 116. a od muzičara Rosini i Rubinštajn.). Hristos. Dok su adem i Havva stvoreni i bez majke i bez oca.110. Iz Egipta je izašao 1250. kada je imao 80 godina. ne postoji i Petoknjižje nije Božija objava već djelo mnogih pisaca u različitim vremenima iza Musaa. 5:75. pagana i nevjernika.reče ona.reče on.s. Bez obzira na sve potvore i optužbe Israilaca na Merjemu da je počinila blud i rodila kopile i na njene strahove kako će roditi dijete bez kontakta sa muškarcem. Tintoreto.) je da je jedini čovjek kojeg Allah ne naziva Ja beni ademe . potvarana i optuživana za blud. Rembrant. na aramejskom Mešaih Isa (a. ali bez oca. Tomas Man. Zatim ga slikaju Rafael. Petoknjižje je raslo sa životom i vremenom. Eliot. Ukupno je živio 120 godina. Naročito u doba renesanse. Odštampaj tekst po Bibliji Isus Mesih-kao božijeg sina nazivaju ga Krist. u XVI stoljeću. i boljom od svih žena na svijetu učinio (3:42-48. I kada meleki rekoše: O Merjema tebe je Allah odabrao i čistom stvorio.reče on. a u hram su se davala samo muška djeca. Tamo je čuvao i o njoj se brinuo po Allahovoj Odredbi Zekerijja (a. Gospodar tvoj je rekao: To je Meni lahko i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše.s. 19:16-29. Kranjčević. Njen sin mora se vezati za nekoga. i 13. Musa živi od 1330. I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje. Imran i Hana nisu imali djece pa se Hana dovom obratila Allahu da joj podari dijete i zavjetovala se da će to dijete podariti na službu hramu . Dosta kur’anskih ajeta govori o Isaovoj majci Merjemi. knjigama koje od njega dobivaju svoj bitni sadržaj i narav. čistu i odlikovanu ženu nad ženama svih svjetova.O sine Merjemin. Razlog je. do 1210. I porođajni bolovi . sasvim logičan. Bio je primalac treće Velike Božije Objave Indžila i najavljivač dolaska Muhammeda (a. već: Ja isebne merjeme. Kur’an iznosi da je začeće. poslanika Odluke. a zatim rekao: Budi . Mikelanđelo ga slika sa bradom.s.

Allah je odabrao i odlikovao adema i Nuha i Ibrahimovu porodicu. Allah upozorava kitabije. proživjeti umrlog. 3:49-50. Prema svjedočenju i kazivanju Kur’ana. Učinio ga poslanikom. znao je šta ljudi jedu kod kuće.s. 4. nešto što je po Tevratu bilo zabranjeno (3:50). Ibrahima i Musaa.) pod imenom Ahmed najavljuje dolazak Muhammeda (a. Ne samo Merjema. sina Merjemina (57:26-27) Israilićanima (3:49) da potvrdi Objavu. On govori ljudima iz kolijevke kao novorođenče i Allah ga podučava knjizi. Allahov poslanik. 4:163-164. 19:30-31. zovnu.). Allah šalje Isaa.uzviknu ona. 43:59 i 33:7). Prije njega je prošlo puno poslanika (5:75). i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom (3:33). uputa i poruka objavljuje se svim vjerovjesnicima. 5:110.). Isa (a. 112-115). 8. darovao mu knjigu Indžil. učinio ga vjerovjesnikom.) naziva velikim znakom. a šta ostavljaju od hrane na ime zaliha. učvrstio ga sa Ruhu-l-Kudusom. meni će Allah knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti i učinit će me gdje god budem blagoslovljenim i naredit će mi da dok sam živ salat obavljam i zekjat udjeljujem (19:29-31) • Pretposljednji vjerovjesnik Kao pretposljednji vjerovjesnik. kršćane posebno. Najinteresantnija Isaova mu’džiza za ljude je što on u kolijevci kao novorođenče govori: A ona im (Merjema) pokaza na Isaa. 5:84-86. Ne žalosti se. posut će po tebi datule svježe (19:19-25). te je od njega uzeo čvrst zavjet poslanički kao i od Nuha. govorio je u kolijevci. 7. Allahovog obećanja i milosti . Nakon niza poslanika. Veliki znak kod Isaa ili njegove mu’džize su slijedeće: 1. Allah ga je obasuo blagodatima (5:110 i 43:109). • Vjerovjesništvo Isaovo O Isau kao poslaniku i vjerovjesniku govore dva osnovna izvora islama: Kur’an i Hadis. 6.s.Ja sam Allahov rob. kao što su činili i svi raniji vjerovjesnici. istina. Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala . po Indžilu. I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili. koji je bio niže nje. nagovijestio je dolazak Muhammeda (a. Allah ga je uputio na pravi put kao i sve vjerovjesnike. 5. 5:75 i 110. 67:27.prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. (3:50) i da dozvoli. 3. reče dijete. Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. na zahtjev pristalica pomoću dove Allah mu je s neba spustio sofru sa hranom (3:49-50. blagoslovio ga i odlikovao nad ostale ljude. I melek je. pa i Isau bez obzira da li se ti poslanici ili vjerovjesnici spominju u Kur’anu ili ne (4:163-164). rekoše. Kako da govorimo djetetu u bešici.s.s. kod Allaha ona rađa Poslanika. Uprkos nevjernika koji su smatrali da je ona rodila kopile. Indžilu i znanju i sačuvao ga je od Israilićana kad im je donio jasne dokaze (5:110). jer je on samo sin Merjemin. Tevratu. Ista Objava. (2:253 i 5:110). Mnogi ajeti govore o Isaovom vjerovjesništvu (2:253. pretvarao je pticu načinjenu od blata u živu pticu. 2. vjerovjesnika koji prima Indžil. uspijevao je izliječiti slijepca. istinu i sadržaj Tevrata. duhom čistim i svetim ili Džibrilom koji spušta Objave. Allah je Isau kao poslaniku i vjerovjesniku dao jasne dokaze. da u pogledu Isaa ne pretjeruju i ne poistovjećuju ga sa trećim dijelom Božije osobe. Allah Merjemin porod ili Isa (a. Zatresi palmino stablo. već i njena porodica odlikovani su nad ostale svijetove. mudrosti. Njegova riječ i Njegov duh. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili (23:50). rođen je bez oca.

sin Merjemin reče: “O sinovi Israilovi. 7:157 i 9:111). Indžil je uputa. poslušnost i odanost majci. • Kur’an o trojstvu Kršćani vjeruju da je Bog jedan kroz tri osobe: Boga oca. oni priznaju i vjeruju u Tevrat i Indžil i priznaju Musaa i Isaa za vjerovjesnike i poslanike a Židove i kršćane za sljdbenike Knjige. koju kršćani proglašavaju bogorodicom.svim svjetovima.s. 65:67. ona je kao i šerijat i obredi i običaji i tradicija i način života. Isaova vjera nije bila kršćanstvo nego islam. svome Gospodaru. nazivanje selama. Kur’an tvrdi ono. koji će poslije mene doći. Muhammeda (a.s.s. sin Merjemin i nezamislivo je da Allah ima dijete (19:30-35). 3:84 i 2:120 i 135). On i njegova majka. U Kur’anu se govori o Indžilu (3:48. a kamoli da je tvrdio da je dio Božije osobe! Samo nevjernici i mušrici mogu tvrditi da je Allah Mesih (Isa) a ko bi mogao Allaha spriječiti da uništi Mesiha (Isaa) i sve na zemlji. 5:73-74 i 17:111). ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed. što je i Isa (a. Isau se objavljuje da je njegov i njegovog naroda Stvoritelj Allah i da samo Allaha treba obožavati jer to je pravi put.) po rođenju. Nevjernici su svi oni koji govore Allah je jedan od trojice. i narode moj. Isa (a. Allah pita Isaa da li je za sebe i majku ikada govorio da su bogovi. 43:64). Kitabijama nema podrške dok ne slijede Tevrat i Indžil (7:157. Kur’an.Mutalib. odmarali se i robovali Allahu kao i drugi ljudi (5:75). Kada bi Kitabije . (2:136. O trojstvu govori nekoliko kur’anskih ajet (4:171. 57:27). zekjat.) kršćani.) nikada kao ni meleki nije odbijao da robuje Allahu. dao djed Abdu-l. Allahov rob i poslanik. 5:46. pridružuje druga. Isaa (a.) stalno govorio za sebe. Isau je dostavljen Indžil. sigurno bi uživale Allahove blagodati (5:46-47). Suština kur’anske poruke jeste da se nikada ne smije govoriti trojica su bogova. treća velika Allahova Objava ili Knjiga. spavali. Isau kao i svim vjerovjesnicima i poslanicima se naređuje: salat.slijedili Tevrat i Indžil. o tome daje istinit i jasan odgovor a to sve potvrđuje i Barnabino Jevanđelje koje Crkva ne priznaje.s. A ja sam samo čovjek.s. Isaovi sljdbenici dužni su suditi po Indžilu. poslije Tevrata i Zebura. A kada Isa.) i muslimane kao sljedbenike Allahove Objave. ista kao i u ranijih poslanika. smatraju božijim sinom. umjesto Allaha (5:116-117). a zabranjuje nasilništvo i odmetništvo (19:31-33). zabranjen mu je Džennet. Katolici vjeruju da je sveti duh nastao uzajamnim dahom Boga oca i Boga sina. dok Židovi i kršćani ne vjeruju i ne priznaju Kur’an. Oni kažu: Bog je jedan koji se pojavljuje i egzistira kroz tri osobe. Što se tiče Isaove vjere. svjetlo i potvrda Tevrata i savjet Muttekijama. Svojstva pravih vjernika ističu i Tevrat. u okviru trojstva Božije osobe. u osnovi. a po ortodoksima-hrišćanima. Uz to. jeli su hranu. On poziva da se samo u Allaha vjeruje i da se slijede njegovi vjerovjesnici (4:171 i 5:72). Dakle. Klanjajte se Allahu. Hvala Allahu koji nije uzeo . 19:36. da je on čovjek kao i drugi ljudi (2:116. 3:59-63). (3:51. Značenje riječi Ahmed pod kojim ga Isa najavljuje isto je kao i kod riječi Muhammed koje je Muhammedu (a. U toj činjenici priznanja i nepriznanja leži sva sigurnost kitabija od muslimana i nesigurnost nesreće i tragedije muslimana od Kitabija. 68.” I kad im je on donio jasne dokaze oni rekoše: “Ovo je prava vradžbina” (61:6). Što se tiče muslimana. Kršćani i Židovi raspravljaju o Ibrahimu koji je živio prije objave Tevrata i Indžila. pili su vodu. oblačili se. Boga sina i Sveti duh. Allahu. 9:111).Židovi i kršćani . i Indžil i Kur’an (48:29. Ko čini Allahu širk. a Isa odgovara: Neka si slavljen samo Ti.Sveti duh nastao je samo dahom Boga oca.

• Isaovi učenici Njegovi učenici Havarijjuni. Mi vjerujemo u Allaha. On kaže . umjesto Allaha. uzašao na nebo. To je početak Hristove crkve. Isa je stvoren na isti način kao i adem (a. a 29. Kada hoće da nešto bude. Isa je bio samo onakav kakvim ga prikazuje Kur’an. s tom razlikom što je adem i bez oca i bez majke. On je svojim učenicima zabranjivao da ulaze u paganske samarijske gradove.s. U martu 28.Allah je mesih. Stvoritelju naš. godine njegovo je prvo pozivanje apostola. Upiši nas u svjedoke islama. Za njegovu misiju i Objavu Inđil Israilci su govorili: Ovo je otvorena čarolija (5:110).).budi i to biva (19:34-35). duhom Bog. Iste godine Isus govori Petru: “Ti si stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju”. Protiv Isaa kao uzora u vjeri i etici bili su i mekkanski mušrici koji se pitaju jesu li naši bogovi bolji ili on .s. Kršćansko vjerovanje ističe da je Krist tijelom čovjek. Kur’an poriče kršćansko vjerovanje o Isaovom božanstvu i uspoređuje ga sa ademom. Nakon što ga je izdao Juda.sebi sina (17:110-111). mi vjerujemo što si nam poslao i slijedimo poslanika.) proklinju nevjernike i teške griješnike među Israilcima (5:78). godine događa se smaknuće Ivana Krstitelja. Dakle. a 40 dana po uskrsnuću je uzačašće na nebo. Dio Israilaca je vjerovao u Isaovu misiju a dio nije (3:52. Spasitelj i Iskupitelj čovječanstva od “Istočnog grijeha”. mučenje i smrt Isusova. zatim razapet na križu i poslije tri dana uskrsnuo je i javio se učenicima kao Hristos. on je osuđen na smrt. O ovome događaju kršćani se međusobno razilaze i prepiru. Davud i Isa (a.Isa. Mesija. srebreni i bakreni novac. Isa je samo rob i poslanik kojeg je Allah obasuo blagodatima. Njegovo primanje u vjersku zajednicu obavljeno je 28. godine n. aprila dogodila se posljednja večera. zlatni. oni su nevjernici i Allahu niko ne može zabraniti ako hoće da uništi Isaa i Merjemu (5:17 i 75). on je nakon raspeća na križu. • Neprijatelji Isaovi Nevjernici među Israilcima kuju zavjeru protiv Allaha a Allah protiv njih (3:54). i sjeo Bogu s desne strane. havarije . po Allahovoj odredbi. a 7. Allah ih je nadahnuo da vjeruju u Njega i u Njegova poslanika.s. Osnova tog učenja je slijedeća: Isus Krist je Bog koji je radi otkupljenja čovječanstva od “Istočnog grijeha” umro na križu. Danijel Rops tvrdi da je Isus rođen šeste godine prije kršćanske ere. poslanstvom i mu’džizama (43:59). od zemlje. Allah je čist od sina kojeg mu kršćani potvorom pripisuju (2:116).” Zabranjuje zlatne pojaseve. “Nego idite radije ovcama izgubljenog israilskog doma. Tridesete godine. .e. Deset dana iza uzačašća bili su prvi duhovi i Duh sveti daje apostolima snagu da svjedoče o umrlom i uskrslom Hristu. već Allahov rob i poslanik (5:16 i 19:30). Budi svjedok da smo muslimani. Hristos. uskrsnuo uzašavši na nebo.). 6. Allahu nije potreban sin. Po Bibliji kao božiji jaganjac i sin. Nezamislivo je da Allah ima sina. Svi oni koji govore . (43:57-58). 3:63 i 61:14). 5:111. ucijepio se u Boga i vratit će se na zemlju da uspostavi carstvo nebesko. Nikada za sebe i za majku nije govorio da su bogovi. uzvišeno je. aprila vodi se parnica protiv njega. Isa je samo poslanik i vjerovjesnik koji kao i njegova majka i svi drugi ljudi jedu hranu i žive na ljudski način. Što se tiče Allaha i Isaa (a.apostoli su mu rekli: Mi smo Allahovi pomagači. uskrsnuo i objavio se svojim pristalicama kao Kristos. slavljeno i čisto Njegovo Biće. Devetog aprila njegov grob je prazan-uskrsnuće. a Isa samo bez oca (3:59-61).

Kada nije ni ubijen. Svoju misiju započinje u Galileji i poznanicima iz djetinjstva drži propovijedi u sinagogama i drugim mjestima. može značiti da je neko ipak ubijen raspećem ali ne Isa (a. Dok je postio u pustinji 40 dana i noći. Isusovo primanje u vjersku zajednicu obavljeno je 28. zakletvi. Po sadašnjoj kršćanskoj dogmi. Marko i Ivan ne navode rodoslovlje Isusovo.). jer će on spasiti svoj narod od grijeha njegovih. . • Jevanđelja o Isusu Kršćani Isaa nazivaju Isus i tada misle na čovjeka. uskrsnuću i o tome da je on Mesija. napastovao ga je sotona. godine n. koji se zove Krist”. to činite vi njima”. oboljelu od vodene bolesti. sine Davidov. Isusu je taj obred obavio Ivan Krstitelj u rijeci Jordanu. liječio od gubavca. onda je umro prirodnom. Sva četiri Jevanđelja govore o Isau. Allahu poznatom smrću. namjerama.Uzdigao sam tvoj ugled. Isa (a. kada mu je bilo 8 dana. jer što je ona začela. o začeću samo dva. U ranom kršćanstvu kršteni su odrasli. godina n. To što Israilićani govore da su ubili Isaa. milostinji. To nije uzdizanje na nebesa i spajanje sa Bogom. Pričinilo im se. Obredi primanja u vjersku zajednicu postoje kod svih naroda. od Abrahama do Krista prošla su 42 koljena”. izliječio slijepca. a u srednjem vijeku ustalio se običaj krštenja djece. obrezan (osunećen). odmazdi. Oni o tome nemaju nikakvo sigurno znanje (4:157) Sigurno ga nisu ubili. ubojstvu. Govori o dva puta.e. gdje su Josip i Marija prinijeli žrtvu -par grlica ili dva golubića. i to na različit način.” Isus je rođen u Betlehemu Judejskom za vrijeme kralja Heroda. Matej tvrdi da je Marija Isusa začela sa duhom svetim: “Josipe. oku svjetiljki. Svoje učenike naziva solju.) bit će svjedok protiv kitabija.s. Isusa je razapeo rimski namjesnik Palestine. uskrsnuo Lazara. preljubi. do 337. od progonstva u Babilon do Krista 14 koljena. Drži čuveni govor na Gori u okolini Kafarnauma: “Blago siromasima jer je njihovo carstvo nebesko”. pravom blagu. Kur’an poriče kršćansku dogmu o Isusovom raspeću. Dakle. Bogu.s. Po Luki Isus je Josipov. Iznosi stav o Starom zavjetu. U Lukinom Jevanđelju stoji: “Jakov rodi Josipa. molitvi.000 ljudi. Jevanđelja govore i o njegovim čudesima: nahranio je 5. vrate se u Galileju u grad Nazaret. tvoju nauku i historijsku ulogu. a hebrejska Mašiah što znači pomazanik. Nakon što su obavili sve što je po zakonu gospodnjemu trebalo učiniti. spasitelj i iskupitelj čovječanstva.). Govori: “Sve što želite da ljudi čine vama.• Isaova smrt O kraju Isaova života u kršćanstvu vode se sporovi nepune dvije hiljade godina. ni na križ razapet. na hebrejskom mašal. ljubavi prema neprijatelju. Od Abrahama do Davida ima 14 koljena. dobrim djelima. lažnim prorocima o djelima a ne samo riječima. Kur’an poriče tvrdnjom da ga nisu ni ubili niti razapeli već im se to pričinilo. izliječio zgrčenu ženu. zemlji i cijelom svijetu. Rodit će sina i ti mu nadjeni ime Isus. Prema starom jevrejskom običaju Isus je. Često je govorio u usporedbama. a Božijeg sina nazivaju Krist ili Hristos što je grčka riječ. Poncije Pilat na križ. Na Sudnjem danu. ali nije uspio. na arapskom mesel. Do primjene križa dolazi tek u doba Konstantina Velikog (285. Kasnije je odnesen u hram džamiju u Jerusalimu. imetku o providnosti i suđenju.e. muža Marije koja rodi Isusa. potječe od duha svetoga. uzdiže ga i spašava od nevjernika i nasilnika. od Davida do progonstva u Babilon 14 koljena. Allah uzima Isaovu dušu. nemoj se bojati kući dovesti svoju ženu Mariju. Šejh Šeltut kaže za riječ rafiuke: . zbog svega onoga što mu se pripisuje.

11. Toma. Tadej. Pisano je u vremenu između 67. Nijedno nije napisano u Isaovo vrijeme niti neposredno iza njegove smrti. Bartolomej.e. Za nevjernike i mušrike oduvijek je bio vanbračno dijete i kopile. Nije Isusa ni slušao ni pratio. priznata su samo četiri kao kanonska Jevanđelja: Matejevo. Ebioniti. 10. godine. o početku mesijanskog djelovanja. Matejevo ima 28. Postojalo je i Jevanđelje Egipćana. 2. On uspostavlja novi savez . 9. 6. “Cvijet biblije jesu Jevanđelja. Glavna mu je tema kraljevstvo nebesko . Renan to Jevanđelje proglašava najljepšom knjigom. On je osnovao crkvenu općinu u Aleksandriji. Njegovo Jevanđelje pisano je na aramejskom jeziku. Za puna tri stoljeća rada u ilegalnosti.” To je Jevanđelje pisano za prvu zajednicu jerusalimskog kruga. i 100. Postojalo je i Arapsko Jevanđelje iz IV ili V stoljeća. Treće je pisao liječnik Luka iz Antiohije. putu u Jerusalim. Nakon dove. Matej carinik. Isusu najdraži učenik. Šimun Kananaj i 12. po kome je Isus. zapisao je sve što je zapamtio od Petra. godine. Napisano je u Rimu između 65. Napisala ga je grupa jevrejsih kršćana. Juda Iskariotski. žena Zekerijjaova. a Ivanovo 22 stranice. Marko. godine n.“Isus je prorok kraljevstva. koja je rasla i odgajala se u hramu pod nadzorom Zekerijjaa. u Palestini. Ono sadrži pet Isusovih besjeda. Markovo i Lukino Jevanđelje mogu se štampati u tri usporedna stupca i istovremeno čitati. • Isusova osoba Neki Evropljani smatraju da Isus nikada nije postojao i da je mitološka osoba. uskrsnuću i uzačašću. sabrano je oko 240 Jevanđelja. 7. smrti.) da je rođen u Betlehemu.radosna vijest Original Indžila nije sačuvan. njegovo rođenje. Ivan. Jakov. Svaka sekta imala je svoje Jevanđelje. • Jevanđelje . i 70. postaje kršćanin. 5. Drugo Jevanđelje napisao je Marko. tvrde da se Isus rodio. . Matejevo. Jevanđelje Nazoreja nastalo je potkraj prvog stoljeća. Zato ih nazivaju sinoptička. Markovo Jevanđelje je pisano za rimsku kršćansku zajednicu. navodno. Na Saboru u Nikejji 325. Jakov. To Jevanđelje govori o djelovanju u Galileji i Jerusalimu. Pisac četvrtog je Ivan. 3. 4. nego Petra. Najpoznatije od nekanonskih Jevanđelja je Ebionitsko.s. godine n. Ivanovo je zatvorena. Početkom trećeg stoljeća Klement Aleksandrijski nazvao je Ivanovo Jenvađelje duhovnim. Zadnji dio govori o Isusovoj muci. da je živio i umro kao čovjek. Imranova žena Hana i sestra joj Isa. Šimun (Petar). ukazanju i uzačašću. nisu imale djece. a cvijet Jevanđelja jest Ivanovo Jevanđelje. smrti. Jevanđelje Hebreja ili 12 apostola. život.U misiji mu pomaže 12 apostola: 1. 8. Namijenjeno je Crkvi i Efezu i imao ukupno 21 glavu. Vjerovatno je napisano u maloj Aziji između 95. i 70. učenik i pratilac Pavla.e. a Dante za pisca Hristove dobrote. Mesija sin nebeskog oca. Lukino i Ivanovo. Doketi smatraju da je Isusova ljudskost samo prividna. uskrsnuću. Najduže Jevanđelje je Lukino sa 30 stranica a najkraće je Markovo sa 18. Umro je kao prognanik na Patmosu. Lukino Jevanđelje govori o Ivanovom i Isusovom djetinjstvu. Pod kraj II stoljeća spominje se i Petrovo Jevanđelje. Ono ima 24 glave. i sin Davidov. tumač Petrov. To misle Bruno Bauer i Karl Kaucki.Zavjet. Muhammed Seid Serdarević bilježi za Isa (a. godine. zasebna cjelina. Filip. Doći će kao sudac na posljednji dan”. Markovo. Hana je rodila Merjemu. djelovanju u Galileji. a za kršćane je jedino-rođeni božiji sin. osudio brak. On oko 40. muke i smrt također su samo privid. i izvještaje o čudesima i djelima. Andrija.

to se ne može znati. Do prvog raskola dolazi 1054. adventisti itd. Crkva je čuvar Svetoga duha i sveopće korporativno Kristovo tijelo. Tek 313. dužni prihvatiti Muhammeda kao svog vjerovjesnika i Objavu i Šerijat koji se njemu objavljuje. bilo preko 120. a ne u Knjizi. sina Zekerijjaovog. Prvobitna Crkva bila je jedinstvena. Opkoljen je sa tri mora. na rimokatoličku i pravoslavnu. kalvini.) se pojavljuje u Arabiji na jugozapadu Azije.) pod kojim su ga Navještavali i obećavali svi raniji vjerovjesnici jeste Ahmed. Univerzalno ime Muhammeda (a. slična Sahari. koja se stalno otajava i otkriva Crkvi (logosa sarkisa). U prvim stoljećima kršćanstvo se širilo tajno i kršćani su mnogo progonjeni. komplementarnost Objave i poruke nagovještavao svaki raniji poslanik sa upozorenjem svom ummetu: Ako se Ahmed ili na grčkom Praklete pojavi da su oni kao ummet a i on. Isau objavljenog Indžila nema a šta je od njega bilo. a 1516. Kristovo tijelo i čuvar Svetoga duha. a sa istočne i jugoistočne strane je Perzijski zaljev. ruska.s. izvještava.s. MUHAMMED a. metodisti. plemeniti. na katoličku i protestantsku. rodi i Merjema Isaa (a. Samo mu 12 ljudi. U protestantske Crkve spadaju: luterani. jerusalimska. anglikanci. njegovi protivnici. U historijskom smislu Crkva znači i zajednica kršćana. godine prokleli i anatemisali izmirili su se tek 1967. puninu riječi. srpska. dobi Indžil i postade poslanik. Matej i Ivan su apostoli a Luka i Marko poglavice. Umjesto Isaa. rumunjska. Merjema je u pratnji amidžića Jusufa Nedžara odselila u Misir. kao vjerovjesnik. Po svojoj konfiguraciji Arabija je prostrana visokoravan. Ona je jedini posrednik na relaciji Bog-ljudi. sastavljena iz suhih pjeskovitih i kamenih ravnica pomiješanih sa plodnim predjelima. gruzijska i jermenska Patrijaršija. Pravoslavlje sačinjavaju razne autokefalne nezavisne crkve: carigradska. na grč.s.Hatemu-l-Enbija.s. Na zapadu Crvenim. Pravog. Perikletos (Prakletos). Papa i patrijarh koji su jedan drugog 1054. Havarijjuna-apostola pristupi.s. Kao vjerovjesnik Muhammed (a. Neizmjerne arapske pustinje presijecaju uvale i brdoviti predjeli po kojima su razbacana sela i . bugarska. Odštampaj tekst Pretposljednji Allahov vjerovjesnik Isa (a. prekriven je velikim dijelom pustinjom i kamenitim predjelima sa plodnim zemljištem i pustinjskim oazama. obećava i garantira dolazak Muhammeda (a.) kao i svi poslanici i vjerovjesnici kojih je prije njega. 6). Aleksandrijski biskup Arijus odbacivao je trojstvo. Muhammed je jedini vjerovjesnik čiji je dolazak kao Allahovo obećanje. Bojeći se za dijete.Na šest mjeseci iza rođenja Jahjaa. Sahare. aleksandrijska. uhvatili su izdajnika Judu i razapeli. godine car Konstantin dozvoljava slobodno ispovijedanje kršćanstva. Tamo ostaje 12 godina i vraća se u Nazaret (Naširu). najvećem poluotoku na svijetu. godine. a njegovo egzistencijalno ime kada se pojavljuje u povijesti jeste Muhammed (Es-Saf.000. Po kršćanima riječ Božija je u osobi Isusa Krista. punine Allahove poruke i završetka hijerohistorije ili kraj ciklusa vjerovjesništva . ali i zgrada za bogosluženje kao džamija i sinagoga. antiohijska. Pozivao je u vjeru tri godine i pokazivao mu’džize. po jednom hadisu. baš kao da je u zemlju propao. kvekeri. Kada je Isa imao 30 godina. Arabijski poluotok kao sastavni dio najveće pustinje na svijetu.s. hvaljeni. na jugu Indijskim. časni.).) kao Allahovog obećanja.

okružena sa svih strana pustinjom i golim brdima. Kiblu) Mina. Prije Resulovog dolaska Medina se zvala Jesrib. Jemenci su trgovali od vajkada sa Egipćanima. Vjetar samum je jako opasan i nosi sve pred sobom. koja obuhvata cijelo poluostrvo Sinaj sa Turi Sinajom. tu je brdo Horeb sa pećinom gdje se sklonio poslanik Ilijas. Na tom području su se izredali mnogi biblijski narodi: Hebreji poslije izgona iz Egipta. deva. U njemu su dva islamska časna grada: Mekka u kojoj su po Allahovoj zapovijedi Ibrahim i sin mu Ismail sagradili Ka’bu (Bejtullah. šipak.) preselio na Ahiret. Površina Arabije dostiže 3 miliona kvadratnih kilometara. šećer. najplodniji i najnaseljeniji kraj Arabije. Najbolje luke na poluotoku su jemenske-Aden. Salih. Nedžd je velika visoravan. između Jemena i Sinaja proteže se arapsko primorje Hidžaz. u ćošaku Ka’be. U Haremi-Šerifu još se nalaze Zem-zem (Mekamu-Ibrahim). Područja sa vodom u pustinji zovu se oaze. Saffa i Merva. Pokrajine Katar.s. tu je kamen iz koga je pod udarcem njegovog štapa potekao mlaz vode. odakle se počinje tavvaf činit je i hadžeru-l. masline. odakle je Musa svome narodu propovjedao Zakon božiji. Uman i Arapski Emirati i Kuwait leže na istočnoj strani u području Perzijskog zaliva i Indijskog okeana.s. Stanovnici Nedžda su okretni zemljoradnici i vrlo bistri ljudi. po osnivaču. nastanjeni poljoprivrednim stanovništvom. a visina je 13 metara. Dimenzije Ka’be su 11x12 metara. Jemen sačinjava jugozapadni dio poluostrva i on je ujedno najbogatiji. Na Arabijskom poluotoku djelovali su vjerovjesnici: Hud. neplodnosti. vjetra. Arabija je poluotok: sunca. pred bijesom kraljice Izabele. prilično plodna. Muzdelifa. Arabija ima slijedeće pokrajine: 1) Petrejska Arabija. Perzijancima i stanovnicima Indije.). Ismail. U sredini Haremi Šerifa je Ka’ba. grožđe. Hidžaz.esved. dok u pustinji nema niko osim beduina. grad u kome je rođen Muhammed (a.gradovi. Ibrahim. To je zemlja beduina. Na jugoistočnoj strani. datule. i pruža se po sredini Arabije prema jugu. smokvu. El-Hassa. bez zelenih gora i visokih brda. mnogi drugi poslanici i Muhammed (a. tamjan i mirođije. iz plemena Amalike. tamo je čuveni Džebeli Musa. Arefat. suša i vrućina. Mekka je glavni grad Hidžaza. To je. Glavni grad Jemena je Sana. kako geografsko tako i duhovno središte svijeta. bez nepresušnih rijeka i jezera. To je kolijevka islama. Tu je Petra glavni grad nekadašnjih Nabatejaca.s.) i Medina ili Jesrib u kome je Muhammed (a. Jemen proizvodi pšenicu. Afrike i Evrope. Jemenci su trgovci od davnina i zemljoradnici. Imam Islam SADRŽAJ . nekad prijestolnica jemenskih kraljeva. samuma. Bahrejn. Drugi grad u Hidžazu je Medina. Arabija je na sredini između daleke Azije. Temperatura se danju kreće od 45 do 60 stepeni a noću se u pustinji spušta i do nule. U sredini Mekke je Haremi-Šerif. kafu. pijeska.

” /Prenose El-Bizzar i Taberani. Ja sam uistinu rezultat dove Ibrahimove i radosni nagovještaj Isa a.Rođendan poslanika Muhammed a. i viđenje ( ru’ja) koje je vidjela moja majka. Njegovo rođenje je. poslat kao Poslanik u ponedjeljak. 23....” Vjerovjesnikova majka je vidjela nur – svjetlost kada je rodila Muhammeda kako je obasjala Šamske dvorce.) On je također nagovještaj Isa a.) Nur ( svjetlost) koja je viđena prilikom njegovoga rođenja je viđena očnim vidom (rujetul-besarijje). pošalji im između njih Poslanika koji će im učiti Tvoje ajete..” Zabilježio je Muhammed ibn Sa’d hadis od nekoliko ashaba.. ušao u Medinu u ponedjeljak i postavio je hadžerul-esved na njegovo mjesto prilikom renoviranja Kjabe u ponedjeljak.. hidžru učinio iz Mekke u ponedjeljak.. od Amine majke Resulullhove a. Ramazan i post 4. bilo u svitanje zore dana ponedjeljka. dakle svarna svjetlost. među kojima Ata i ibn Abbas. tačno pedeset dana nakon znamenitog događaja pokušaja rušenja Kjabe /amul-fil – slonova godina/. jer majke vjerovjasnika su imale viđenja.a. pa je rekao:”To je dan u kome sam rođen i dan u kome sam poslat kao Poslanik. rekao:” Ja sam kod Allaha bio zadnji Poslanik a Adem je tek bio u procesu stvaranja od zemlje.s.. a o tome ću vas obavjestiti..s...” /Muslim/ U Ahmedovom Musnedu od ibn Abbasa je zabilježeno da je rekao:”Allahov Poslanik a.) sa njim je izašla svjetlost (nur) koja je obasjala sve što je između Istoka i Zapada. 570 godine po kršćanskoj eri računanja vremena. O tome postoji mnoštvo predaja.s.”(Ajet. je bilo 12 rebiul-evvela. Imam Ahmed je zabilježio predaju od Irbada ibn Sarijete r. Zabilježio je Ebu Nuajm od Umm Seleme r.s. a nije riječ ni okakvoj simbolici.04.s.” Rođenje Allahova Poslanika Muhammeda a.a.(ajet.) odraz Ibrahimove dove kada je rekao:”Naš Gospodaru. Hafiz ibn Hadžer je rekao da je ovaj hadis sahih i kod Hibbana i El-Hakima/ On je (a.” Osman ibn ebi El-As je zabilježio od svoje majke Um Osman Es-Sekafijjete čije puno ime je Fatima bint . je rođen u ponedjeljak. u riječima Allahovim:”I donosim vam radosnu vijest o Poslaniku koji će doći poslije mene a zove se Ahmed.. i on je pao na Zemlju klečeći na koljenima.2005 pripremio Fikret ef.s.s. da je Allahov Poslanik a.s. po mišljenju većine islamskih historičara i učenjaka.salat 3. Rođen je od oca Abdullaha ibn Abdul-Mutaliba i majke Amine bint Vehb. Hadž Mevlud .s. o čemu se govori u suri El-Fil.s. Muslim je zabilježio predaju od Ebi Katadeta u kojoj se navodi da je Resulullah a. Arnaut Odštampaj tekst Pošalji na email Rođenje Allahova Poslanika Muhammeda a.1. upitan o postu dana ponedjeljka. je bilo popraćeno određenim neuobičajenim i čudnim pojavama.. Zekat 5.s. Kelime-i šehadet 2.. da je Amina bint Vehb rekla:”Kada sam ga rodila (misli na svoga sina Muhammeda a. Namaz . da je rekla:”Vidjela sam u noći njegovog rođenja svjetlost koja je obasjala dvorce Šama i ja sam ih čak vidjela.

kaže:” Normalno je da će se svaki pravi vjernik koji je pametan radovati danu u kome je bilo rođenje Allahova Poslanika a. da je rekla:”Kada sam prisustvovala Resulullahovom rođenju vidjela sam kuću kada je on pao po tlima ( iz stomaka svoje majke) kuća se je napunila svjetlošću. okrenute glave prema nebu. Jednog jutra čuo sam Jevreja kako vrištavim glasom poziva:”O Kurejšije. To što se je desilo u noći rođenja Allahova Poslanika Muhammeda a.s. Svaka od navedenih postavki je šerijatski utemeljena. je rekao:”Od spefifičnosti pažnje i brige o . . jer je on izgrađen od veoma tvrdog i kvalitetnog materijala čija visina i širina je stotinu zira’a.š. zatim Njegovo čuvanje Poslanika i zaštita koju mu je pružao. .s. da li je rođeno sinoć kod vas kakvo dijete? Odgovorili su mu:”Ne znamo.s. Abdullah Siradžuddin. Halifa Harun Er-Rešid je pokušavao da sruši taj dvorac jer je pretpostavljao da je pod njim zakopano veliko blago ali je bio nemoćan pred tom čvrstom građevinom..š. kaže:”Poslali smo te kao milost cijelim svjetovima. Danu u kome je potekao nur upute i znanja cijelom svijetu..š.” /Iz djela Essiretu nnebevijjetu od Imama Muhammeda ibn Jusufa Eš-Šamija/ U nastavku govora o mevludu isti autor je zabilježio: Imam Hafiz Ebul-Hajri ibn El-Džezeri. a posebno u velikim gradovima svečano obilježavaju mjesec Poslanikovog rođenja sa mevludima. Vidjela sam zvijezde da su se puno približile da sam pomislila kao da će pasti na mene.s. Između ostaloga spomenuo je:” . Allah dž. Hafiz ibn Kesir je u svome kapitalnom djelu El-Bidaje napisao jedno posebno poglavlje o znakovima i čudima koja su se desila noći u kojoj je rođen Muhammed a. Poslanikovog a. 473/ Rekao je Hafiz Es-Sehavi:” Još uvijek sljedbenici islama u svim krajevima.” El-Bejheki i Ebu Nuajm su zabilježili predaju od Hasana ibn Sabita.Abdullah. kao i dove koje se upućuju Allahu dž. koji je bio šejh karijama.s. Također će se na tim skupovima govoriti o Poslanikovom moralu i njegovim svojstvima. na kojima se pripremi hrana i uoči tih mevluda podijeli puno sadake i bude opća radost.s.” Zato neka svaki musliman veliča taj dan..s. .” /Prenosi El-Hakim i Jakub ibn Sufjan sa dobrim senedom kao što navodi Ibn Hadžer autor Fetha/ Od čuda koja su se desila te večeri je potresanje Kisrovog dvorca i padanje 14 stubova (šerefa) sa njega. Na tim skupovima se također uče i donose salavati i selami na Muhammeda a. već sam razumijevao i mogao zapamtiti sve što čujem. je htio da to učini vječitom mu’džizom prema Poslaniku Muhammedu a. . uistinu ove večeri se je rodio Poslanik ovoga ummeta. zatim spominjati Allahova počast i briga koju je ukazao Poslaniku Muhammedu a.s.Prisustvo nura u cijelom kući od čega se ništa drugo nije moglo vidjeti. Na ovome su mišljenju odabrani i vrijedni islamski učenjaci i pobožnjaci od ummeta Muhammeda a.” / Sejiduna Resulullaha str.Pojava nura (svjetlosti) koju je vidjela njegova majka. Kisrov vorac se nije uzdrmao i porušio zbog sabosti propusta u gradnji.. Na tim skupovima uče se mevludi od čega dolazi bereket i mnogi fadileti. Danu u kome je rođen onaj za koga Allah dž.Potresanje Kisrovog dvorca i rušenja 14 stubova (šerefeta) .Njegovo padanje ničice po tlima. Okupljanje na skupovima na kojima će se čitati odlomci iz njegove sire (životopisa) na kojima će se pored toga citirati i Kur’ anski ajeti.” Jevrej je rekao:”Provjerite. autor djela Sijjiduna Resulullah.Nizak položaj zvjezda te večeri da su pomislili oni koji su to gledali da će se zvjezdani strop oboriti na njih. Kada ga je rodila Amina iz nje je izašao nur (svjetlost) koja je obasjala svu kuću tako da ja od te svjetlosti nisam ništa drugo vidjela. pjesnika da je rekao:”Kada sam imao sedam ili osam godina. neka bude radostan i plemenit. U takvom stanju je ostao do naših dana prema navodima Hafiza Ez-Zerkanija. poželjna i tražena i sve su to činovi kojima se približava Allahu dž. i za to je odredio nagradu.š.Gašenje vatre u Perziji koja je prije toga gorila hiljadu godina. i kaside i spjevovi o Allahovom Poslaniku a.s. PRIREĐIVANJE SVEČANOSTI I SKUPOVA NA DAN POSLANIKOVA ROĐENJA O ovoj temi.

” /Zabilježili Imam Ahmed i Buharija/ . Rekao mi je:”Ko se raduje nama. Muhammeda. nije obilježavao svoj rođendan niti ashabi njegovi. U Buharijevom Sahihu je zabilježeno:”Rekao je Urve:”Suvejba je robinja koja je bila u vlasništvu Ebu Leheba.učenju i izvođenju mevluda i pokazivanje radosti na taj dan je da je to dan sigurnosti i prilika za postizanje želja i drugih fadileta. olakšava mu se stanje zbog radosti koja mu je bila u srcu noći Muhammedovog rođenja.” Rekao je Šejhul-kurai.s. alejhi’ selam. a to je suprotno njegovim riječima :”Nemojte me pretjerano hvaliti kao što su kršćani hvalili Isa a. a to ga dovodi da se stavlja iznad stepena čovjeka. 3) Kažu:” Obilježavanje njegovog mevluda obično bude sa pohvalama. pa ću ja nastojati veći dio njegovog rada da prevedem kao odgovor na gore postavljenu dilemu. te ju je on oslobodio. Nisu to radili ni tabiini niti imami mudžtihidi. to je ponedjeljkom. te je pokazao vrh kažiprsta. osvjedočenim kjafirom. Ovu temo je iscrpno obradio autor Abdul-Kadir Isa Dijab u svome djelu “El-Mizanu-adil”. o kome je i Kur’an izrekao stav da će u vatru džehenemsku. Ona je dojila Muhammeda a.s. Autor kaže:” Vehabije zastupaju mišljenje da je obilježavanje rođendana Muhammeda a. a to je što je bio ponedjeljak kada je Suvejba obradovala Ebu Leheba viješću o Muhammedovom rođenju. neka mu se Allah smiluje. sin od moga umrloga brata. Jer da je bilo pohvaljeno oni to ne bi propustili. kada me je obradovala radosnom viješću da se je rodio Muhammed . Kada je umro Ebu Leheb neki članovi njegove rodbine su ga vidjeli u snu u lošem stanju pa mu je rečeno:Kako ti je? Rekao je:”Nejmam nikako mira. To potvrđuje našu tvrdnju da je to novotarija u vjeri.s. To ukazuje na činjenicu da je to nešto što nije pohvaljeno. sina Merjeminog.s.s. i pretjeranim hvaljenjem Poslanika a. El-Hafiz ebul-Hajri ibn El-Džezeri . A bio je. a to je zbog moga oslobađanja robinje Suvejbe. jedino zbog Suvejbe koju sam pustio na slobodu napajam se sa malom količinom vode. hrabar.” Pa ako je ovako stanje sa Ebu Lehebom. svake godine bid’atun (novotarija u vjeri) a pošto svaka novotarija vodi u zabludu a zabluda u vatru džehennemsku. Ismaili i Abdur-Rezak. i mi se radujemo njemu. To svoje mišljenje potkrijepljuju sljedećim dokazima: 1) Kažu:” Allahov Poslanik a. 2) Kažu: Obilježavanjem njegovog rođendana sa svečanostima je pojava kojom se čini svetost i veličanje Allahova Poslanika a. kako će onda tek biti stanje vjernika od ummeta Poslanikovog koji se raduje mevludu! Može se samo nadati svakako nagradi od Plemenitog Allaha dž. i što ga je Suvejba dojila.” Hafiz ibn Kesir u u svome djelu Et-Tarih rekao:”Vladar El-Muzaffer Ebu Seid je organizirao mevlud i šerif u mjesecu Rebiul-evvelu i pripremio bi veliko veselje u kojemu je i sam učestvovao. pametan i pravedan. neka mu se Allah smiluje:”Viđen je Ebu Leheb u snu poslije smrti pa mu je rečeno:”Kako ti je stanje?” Rekao je:”U vatri sam. pa sam mu rekao šta se govori i uči na manifestacijama mevluda. a svaka novotarija je pokuđena. samo mi se olakšava u noći dana ponedjeljka i dozvoli mi se da popijem malo vode izmneđu moja ova dva prsta i to količine koliko je vrh kažiprsta. To onda može odvesti da ga neko stavi na stepen božanstva. Kazivanje o Ebu Lehebu i oslobađanju robinje Suvejbe je zabilježio Buharija.” Imam Muhammed ibn Jusuf Eš-Šami je u svojoj Siri zabilježio od šejh Ebu Musa Ez-Zerhunija da je rekao:”Vidio sam u snu Allahova Poslanika. i taj dan mi se kazna ublažava. te ju je Ebu Leheb pustio na slobodu. onda oni ne učestvuju u obilježavanju mevluda i zabranjuju to i drugima da rade.” MEVLUDSKE SVEČANOSTI NA POSLANIKOV ROĐENDAN KOJE SE UPRILIČUJU SVAKE GODINE Ovo je jedno od pitanja po kome postoji razilaženje između predstavnika Ehli-sunneta vel-džema’ata i Vehabija.š.s.

” Ovi učenjaci kažu:”Sjećanjem rođendana Poslanikova a.š. Ebu Nuajm i El-Hakim i Jakub ibn Sufjan sa dobrim senedom kako to navodi i autor Fethul-Barija Ibn Hadžer / 2) Ono što su zabilježili Ibn Kesir u svome djelu El-Bidajetu ve nihajetu i Ibn Hadžer u Fethul-Bariju i Askelani i Bejheki i Taberi i drugi o pojavi nura (svjetlosti) večeri u kojoj je rođen Allahov Muhammed a.” Pa su temeljeći na tome rekli da je iskazivanje počasti i poštivanja prema Muhammedu a. njegovog djeteta i svih ljudi. što je u duhu gore citiranog hadisa. da li je rođeno sinoć kod vas kakvo dijete? Odgovorili su:”Ne znamo!” Jevrej je rekao:”Provjerite. a već smo ga citirali a to je slučaj Ebu Leheba koji je viđen u snu nakon smrti i olakšanje koje mu dolazi zbog čina .s. 5) Allah dž.š. života. je to odobrio i rekao da smo mi muslimani preči da obilježavamo ove dane i iskazujemo zahvalnost Allahu dž. suprotan mišljenju Vehabija. i Izraeličane.š. zatim gašenje vatre u Perzijanaca koja je neprestano gorila hiljadu godina. potresanje Kisrinog dvorca i rušenje 12 šerefa sa njega.s. svake godine i to smatraju pohvalnim i poželjnim činom. da se svake godine sjećaju mevludom njegovog rođendana.s.” 7) Hafiz Ibn Hadžer El-Askalani je dozvolio obilježavanje Poslanikovog rođendana (mevluda) sa svečanostima kijasom (analogijom) na slučaj koji je zabilježen u Buhariji i Muslimu.s.š. je rekao:”Ko prouči jedan harf iz Kur’ana ima deset sevapa za to. na kojima se recitiraju odlomci iz Poslanikova a. To svoje mišljenje baziraju na sljedećim dokazima: 1) Predaju koju je zabilježio Malik ibn Sinan i Hasan ibn Sabit u kojoj je rekao:”Kada sam imao sedam ili osam godina. njegovog imetka.s. Poslanik a.s.. 6) Hadis Allahova Poslanika a.. Ismaili i Abdu Rezak. koji je na taj dan pomogao i spasio Musa a. kaže:”Reci. i ljubavi prema njegovom Poslaniku. već sam razumijevao i mogao zapamtiti sve što čujem. 3) Ajeti koji govore o obaveznosti poštivanja i iskazivanja počasti prema Allahovom Poslaniku Muhammedu a..” Na mevludskim svečanostima se kao što smo već spomenuli mnogo donosi salavata a izgovaranje salavata privlači Allahovu milost i Njegovo zadovoljstvo.. Rekli su da je dozvoljeno obilježavati mevludskim svečanostima rođenje Allahova Poslanika a. uistinu ove večeri se je rodio Poslanik ovoga ummeta.” /Prenose El-Bejheki. Medinske Jevreje kako poste (ašuru) deseti dan Muharrema. se postiže gore traženi cilj. “O vjernici nemojte dozivati Allahova Poslanika kao što vi dozivate jedni druge. koja je obasjala dvorce Šama. više nego prema bilo kome drugom od Allahovih stvorenja.š. povlačenje vode iz jezera Sava te približavanje zvijezda i dr. Na mevludskim svečanostima se ljudi pouče o Poslaniku a. trebali da se raduju tome danu i iskazuju mu zahvalnost.s. Na mevludskim svečanostima se također recitiraju i uče kur’anski ajeti a Poslanik a.š. i načinu sljeđenja n jegova sunneta a to sve rezultira plodovima ljubavi prema Allahu dž.s.s. ako volite Allaha i Njegovog poslanika onda me slijedite.” Tako je održavanje mevluda i sjećanje svake godine na rođenje Poslanikovo istovremeno iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku.s.Ehli suna vel-džema’a koju predstavljaju četiri poznata mezheba zauzeli su stav od sedmog vijeka po hidžri pa do današnjeg dana. 4) Dokazi kojima se poziva na iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku a. i koji mnogo donose salavate na njega. 8) Osmi dokaz je slučaj koji je zabilježio Buharija u svome Sahihu. će na njega deset puta.s. Predstavnici ovoga mišljenja kažu:”Ako su se desile sve ove pojave sa Allahovom pomoći i snagom iz počasti prema novorođenčetu onda je dozvoljeno nama da pokažemo znakove radosti i veselja svake godine oživljavajući sjećanje na njegovo rođenje. u kome je rekao:”Mnogo donosite salavate na mene.s. jer ko donese na mene salavat jedanput Allah dž. pa ih je upitao zbog čega to rade? Oni su odgovorili da je to iz zahvalnosti prema Allahu dž.s. Jednog jutra čuo sam Jevreja kada vrištavim glasom poziva:”O Kurejšije. Hadis u kome se kaže:”Tako mi Allaha. vas će voljeti Allah. Analogno ovome slučaju uzima se da je dan Poslanikovog rođenja najveća blagodat data ljudskome rodu pa bi muslimani iz zahvalnosti prema Allahu dž. Kao npr. Riječ je o situaciji u kojoj je zatekao Poslanik a. kao npr.. Svi koji prisustvuju mevludima su ljudi koji vole Poslanika a.sa učenjem mevluda..s. niko od vas neće vjerovati ispravnim vjerovanjem dok mu ja ne budem draži od njega samoga...

.s. a iste su praktikovane u vremenu koje je uslijedilo poslije njih. takvim veličanjem da to nadilazi stepen čovjeka-poslanika.“ Oni smatraju da je pohvaljivanje Muhammeda a . Zbog svega toga nemoguće je da poštivanje Poslanika a.s. Svakako da je njihovo mišljenje neosnovano i nepotkrijepljeno valjanim dokazima. čime su učinili širk Allahu dž.. A ako bi se aktuelne novosti. Kažu da je mevlud bid’atun i da ga nije praktikovao Resulullah a. Iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku. Obično se je gledalo u sadržaj datih pojava pa ako su sadržavale nešto što je u suprotnosti sa islamskim stavovima onda bi se to osuđivalo i zabranjivalo bi se njegovo prakticiranje.s.š.s.s. 4) Njihov dokaz zabrane održavanja mevludskih svečanosti sa hadisom Poslanika Muhammeda a. Ovakvo shvatanje poruke ovoga hadisa je bez sumnje pogrješno. jer na mevlud dolaze oni koji vole Allahova Poslanika a.š.s. a najvažniji su: 1. A o tome je Allahov Poslanik a.s. su svoga Poslanika proglasili sinom Božijim i bit problema je u tome. upozorava svoje sljedbenike da s njim ne učine ono što su uradili sljedbenici Isa a..s. poklapale sa njima. „Kršćani kažu: Mesih je sin Božiji. Ali također ostaje da se kaže da to niko od spomenutih nije ni zabranio. i prevelika ljubav prema Poslaniku ono što se zabranjuje ovim hadisom.”(Hadisi šerif) 2. Mevludskom svečanosti iskazuje se zahvalnost Allahu dž. njegovog pootomstva i svih ljudi. A nije tako. kao što su kršćani pretjerali sa Isaom sinom Merjeminim.s. Jer kada bi bilo tako.s.s.oslobađanja robinje Suvejbe radi vijesti o rođenju Poslanika a. a o fadiletima salavata Poslanika a.:“Nemojte pretjerivati sa mnom. To je ni manje niti više do izrazi poštivanja i ljubavi prema Allahovom Poslaniku a... niti ashabi niti njihovi sljedbenici.s.” (Hadisi šerif) 3. a to je dokaz uzakonjenosti toga i nije nikakva novotarija kako to smatraju Wehabije.š. njegovog imetka. onda se tretman te pojave svrstava među pojave koje su tražene vjerom ili u najmanju ruku poželjne.s. jer Allah dž.. Mnogo je pojava koje nisu radili Poslanik a također ni ashabi.š. RASPRAVA O DOKAZIMA DVIJE SUPROSTAVLJENJE ŠKOLE 1)Kao što smo već rekli. želim da zaokružim temu sa nekoliko zaključaka. Obzirom da sadržaj mevludskih manifestacija sadrži nekoliko dobrih djela kojima se približava Allahu dž. A nije nikako cilj ovoga hadisa da saopći kako ne treba voliti i poštovati Poslanika Muhammeda a.? Sljedbenici Isa a. nakon što se porede sa općim islamskim načelima. Učenje Kur’ana.s.” (Hadisi šerif) . A oboje je utemeljeno islamom. On je spasio čovječanstvo i uputio ih na pravi put.š.. Zašto? Zato što se svečanost sjećanja na njegovo rođenje ni u kojem svome elementu ne smatra niti sadrži bilo koji vid posebnog veličanja ili posvećivanja (takdis). ZAKLJUČAK Nakon rasprave o dokazima vehabijske škole po pitanju stava o mevludu. onda bi to Allah dž. i iskazivanje ljubavi prema njemu bude niukom slučaju faktor posvećivanja ili njegovog uzdizanja iznad stepena čovjeka-Poslanika i njegovo stavljanje na stupanj božanstva. Wehabije se oštro suprostavljaju učenju mevluda i obilježavanju Poslanikova rođendana na bilo koji način. traži da se voli i poštuje Poslanik Muhammed a. strogo zabranio. rekao rekao:”Neće niko od vas vjerovati pravim vjerovanjem dok mu ja ne budem draži od njega samoga. Mnogo donošenje i učenje salavata na Poslanika Muhammeda a.s.s.(Kur’an) Bit Poslanikove poruke svome ummetu ovim hadisom je da ne bi neko sličnu stvar uradio glede Poslanika Muhammeda a. će na njega deset. Oni su Božijeg Poslanika proglasili sinom Božijim. Zašto Poslanik Muhammed a.š. 2) Što se tiče njihovog stava da je „izvođenje mevluda pojava kojom se veliča Poslanik a.:”Ko prouči jedan harf iz Kur’ana imaće sa svakim harfom po jedno hasene (dobro djelo) a svako dobro djelo se kod Allaha nagrađuje desetororstruko.. o kome je rekao Allahov Poslanik a..s. je rekao:”Ko na mene donese jedan salavat Allah dž. na blagodatima koje je dao sa negovim rođenjem.s.“ Ovaj njihov govor je također netačan i neprihvatljiv.

O tome hafiz Es-Sehavi je rekao:”Sljedbenici islama u svim pokrajinama i velikim gradovima obilježavaju mevludskim svečanostima rođenje Poslanika Muhammeda a. Te večeri se podijeli puno sadake. u mjesecu njegova rođenja. a ni od kasnijih generacija. Zbog navedenih sadržaja koji se nalaze u mevludskim manifestacijama i oslanjajući se na dokaze Ehli sunne vel-džema’ta kažem: 1. što olakšava sljeđenje njegovog puta onima koji to žele. Da svečanost počne sa odlomcima iz Kur’anil-Kerima. zvanično je vladar Muzaffer Ebu Seid Kevkeberi ibn Zejn-ddin Ali koji je umro 630 h. na dan Poslanikova rođenja. pa se time zaslužuje Allahova ljubav. 333/ 2. Allah dž. Izvođenje mevludskih manifestacija na dan Polsanikova rođenja svake godine je posao koji ima svoje uzakonjenje u šerijatu i predstavlja dobro djelo kojim se približava Allahu dž. da li mi dozvoljavaš da te pohvalim? Poslanik a. što je također uzakonjeno islamom. 6. Upoznavanje sa detaljima iz sire (životopisa Allahoav Poslanika a..s. 5. 439 i djelo Sejjiduna Resulullah str.s. 7. 137/ Mnogi učenjaci su pisali djela o mevludu. Čak su ga i hvalili. Esnaf Begić Odštampaj tekst Pošalji na email . učenje salavata.. 5. kaže:”Reci ako volite Allaha onda mene slijedite.2004 pripremio hfz. Čitanje teksta koji sadrži detalje iz Polslanikova života. pa će vas voliti Allah”(Ku’anil-kerim) . 3. Izricanje pohvala o Allahovom Poslaniku a. pametan i pravedan. Abbas ibn abdulMuttalib je rekao:”O Allahov poslaniče. Ja uslovljavam njihovo prakticiranje i izvođenje sljedećim uvjetima: 1. Od učenjaka koji su se pohvalno izrazili o spomenutom halifi je i Hafiz Ibn Kesir:”Halifa Muzafer Ebu Seid je praktikovao upriličiti mevlud u mjesecu Rebiu. On je bio veoma hrabar.s. Da manifestacija sadrži kaside i spjevove o Muhammedu a.s. uče se mevludi i na njih se spušta bereket-blagoslov. sa održavanjem skupova. Da prisutni prouče salavat kada god se spomene ime Poslanika Muhammeda a. /Iz djela Mizanul-adil str. što nije zasnovano na autentičnoj tradiciji. Autor djela Mizanul-adil. Izbjegavanje prenošenja iz života Muhammeda a. 2. Prvi koji je počeo prakticirati mevludi-šerif kao izraz sjećanja na njegovo rođenje a. zbog toga što sadrži u sebi ibadete koje smo ranije spomenuli (učenje Kur’ana. priređivanje hrane i slično tome.š.s. mu je odobrio. među njima spomenuli bi Hafiza Sujutiju i njegovo djelo “Husnulmekasidi fi amelil-mevlidi” U tome djelu Sujutija je rekao:”Zato je lijepo da i mi pokažemo znakove zahvalnosti Allahu dž.s. Pridržavanje općeg islamskog edeba (kulture ponašanja) i ne dozvoliti da se bilo kojim gestom izađe iz okvira islamskog načina ponašanja. kaže:”Mevludske svečanosti kojima se obilježava Poslanikovo rođenje su utemeljene islamom i one su poželjne i preporučene.”/Siretul-hišamijje 1 tom str. 301/ Sufizam . Niko mu od učenjaka njegova vremena nije osporio taj čin. Ne dozvoliti pomiješanost žena i ljudi u jednoj prostoriji (ihtilat). str. budu vesela lica vjernika. te je tada Abbas spjevao lijepu kasidu pohvale o Allahovom Poslaniku.06.) Na tome su istrajavali muslimani od sedmog stoljeća po hidžri pa do sada bez ikakvog prezira ili negacije i osude.”/ElBidajetu ve nihajetu od Ibn Kesira tom 13 .4. navođenje nekih mu’džiza i momenata iz kojih se može uzeti pouka. upoznavanje sa detaljima iz Poslanikove povijesti i sl.s koji su zasnovani na mu’teber ćitabima. .š.š. neka mu se Allah smiluje i časno mjesto podari.s.islamska mistika 24. Zabilježio je Taberani i ibn Seken da je Allahov Poslanik kada je ušao u Medinu i Mevveru nakon bitke na Tebuku. 4.

2. Razlog tome jeste da u islamu ne postoji institucija takve vrste. ni u kom slučaju se iz vida ne bi smjela izgubiti untrašnja organizacija i struktura sufijskih redova. Upravo iz ovog razloga. rituali. Ovdje prije svega mislim na to. Njegovu osnovu se može tražiti u ljudskim željama za ličnom i direktnom spoznajom i doživljajem vjerske istine. koji su posbno . i ne samo zbog toga.“ Ovakvi opisi sufija i sufijskih redova su njihove čisto vanjske i formalne osobine. koje nemaju puno zajedničkog sa životom i svijetom koji ih okružuje. Da bi se međutim. radu i djelovanju oslanja na Boga. ako se islamska mistika posmatra i promatra u ogledalu kršćanskog monaštva.1. odgovara kršćanskom monaštvu. da su i jedni i drugi. moguće je da ovakva trdnja izgleda nevjerovatnom. zikr izgleda kao beskonačno ponavljanje određenih riječi i božijih imena. kako u kršćanstvu tako i u islamu. opisuju nazivima „derviši koji plešu“ ili „derviši koji plaču.2. pokazat će se da su svi ovi nabrojani elementi itekako dobra polazna osnova. ipak pokušalo usporediti sufijske redove sa kršćanskim monaškim redovima. Opšte karakteristike sufizma 2. česti sudionici i islamski mistični redovi. kao i njen povijesni razvoj. Da bi taj cilj postigao. vidjet ćemo da su u vjerskim. Pod ortodoksnim učenjem islama ovdje prije svega podrazumijevam sunitsko učenje. Ako bi se pored toga. koja. Za laika na ovom području. U ovakvoj vrsti zikra se posebno ističu sufije reda Rufaija. vojnim i inim društvenim zbivanjima od vremena pojave islama do danas. a pogotovo na zapadu. Istovremeno.1. te na taj način sačinjavaju zatvorene zajednice. To pogotovo u onom slučaju. Uvod Ako se danas pozabavimo poviješću islama. Kroz ovakve opise i oznake sufijskih redova nastaje jedna slika o njima. Osobi koja ne poznaje dovoljno islamsku mistiku – sufizam i samim tim sufijske redove. ovakvo predstavljanje i razumijevanje sufija i njihovih redova iskrivljuje njihovo pravo biće i ulogu koju su imali u okviru islama kao i povijesti uopšte. koji imaju za cilj da sufiju dovedu u stanje duhovne ekstaze. u svakom slučaju bi se neizbježno došlo do zaključka. uvjetno kazano. u potpunosti povlače iz vanjskog svijeta u osamu. gotovo uvijek skupine ili grupe koje okupljaju muškarce. zatim odvažiti se na pokušaj uvida u njene vjerske praktike. te se u svom cjelokupnom životu. sa zikrom se povezuju i njegov su sastavni dio i određeni pokreti tijela. Jedna od slijedećih razlika ogleda se u činjenici da se pripadnici kršćanskih mističkih redova. za razliku od najvećeg dijela sufijskih. otprilike. Učenje i vjerske praktike sufija Osnovni i glavni cilj mističkog učenja i vjerskih praktika u sufizmu jeste povratak Bogu. sufija tvrdi da mu je moguće čak i sjediniti se s Bogom. Ovakvo duhovno stanje sufije prije svega dostižu kroz zikr. U takvom stanju. i uloga sufijskih redova u povijesnim zbivanjima u okviru islama mogla razumjeti. laik na ovom području bi se morao upoznati sa bićem islamske mistike. ovakva slika i funkcije se ne mogu primijeniti i na sufijske redove. Najvažniju ulogu u sufijskim praktikama igraju različiti. U daljem toku ovog izlaganja. sufija dijelom bježi od i iz materijalnog svijeta. da i jedni i drugi samo u formalnom smislu imaju stvari koje su im zajedničke. koje svoje izvorište imaju u praktikama koje se pojavljuju prilikom obavljanja zajedničkog zikra. kao i stav prema ortodoksnom učenju islama. Osim toga. Biće Sufizma Redovi islamskih mistika – poznatih još po nazivima sufije ili derviši – danas se veoma često. 2. S obzirom da kršćanski monaški redovi predstavljaju sastavni dio crkve kao institucije. sufizam sam po sebi. političkim. kao što je to slučaj sa kršćanstvom. pa i preduvjeti za tezu postavljenu na početku.

kao i u cjelokupnom životu. odnosno preko njega se direktno vežu za Poslanika a.. Stav sufizma prema islamskoj ortodoksiji Sufizam je mistično-asketski pravac u islamu sa. niti da osjeti tjelesne bolove. Ono što se još kosi i suprostavlja sunitskom učenju i tradiciji jeste i tvrdnja da je kod pojedinih sufijskih redova. tako da se kroz obavljanje ovog rituala ne smatraju obaveznim obavljati i namaz. Babaije su ne samo odbacivali nego i prezirali knjige i znanje koje se na taj način stiče. Primjer Osmanskog carstva će to kasnije najbolje pokazati i potvrditi. uvijek su stavljane izvanredne. Ali (umro 661). muškarac i žena zajedno igraju. bila izražena i odbojnost prema obrazovanim ljudima. Šije su sami po sebi veoma brzo pokazali da su u stanju veoma lako preuzeti i u svome učenju i okrilju ujediniti neortodoksne pa čak i neislamske elemente. ne polažu puno vrijednosti na. jasno izraženo kod reda Babaija. erbein. Osim zikra u formama koje sam upravo naveo. sufije pokušavaju što manje spavati. a sve sa ciljem da se postigne spomenuto stanje ekstaze. koji su bili prethodnici i izvorište Bektašijama. svoje sufijsko učenje i praksu bazirali i zasnivali na islamskim zakonima i propisima. U izvjesnom smislu. u tome možda leži i odgovor zašto je sufizam u šiizmu našao plodno za svoje širenje i razvoj. sufizam stoji u suprotnosti sa islamskom ortodoksijom koju. Ovaj ritual kod njih zamjenjuje čak i namaz. Huseina (626/627-680).3. te koji su sa strane islamske ortodoksije – sunizma – opisivani i smatrani neznabožačkim. Osim toga. a što se sa strane ortodoksnog sunitskog učenja ljubomorno čuva. uvjetno kazano. zastupa sunitsko učenje. Tako naprimjer kod Bektašija šejhova kapa ima čak izlječujuće dejstvo. da se pri jelu koriste i opojna pića. Takvo što je naprimjer.karakteristični za sufije reda Mevlevija. može se kazati da oni posjeduju vertikalni i . šiitskim karakteristikama. ali prije svega zbog nasilnog ubistva h. 2. u vjersku parksu se uvode nove stvari koje čak zamjenjuju Kur´anom ili Sunnetom propisane obaveze. U toku ovog posta. sluša se ritualna muzika. 40-dnevni post. Bektašije npr. ne znači da su se sufijski redovi odrekli političke djelatnosti. Ova činjenica međutim. a na drugoj religiozni osjećaji sve više dolaze do izražaja. Svi ovi rituali osposobljavaju sufiju da dospije u. kod nekih sufijskih redova veoma važni rituali su i slušnje muzike kao i tzv. U tom smislu. tako da na jednoj strani politički momenat u šiitskom pokretu polako popušta. Ovdje se prije svega misli na zabranu pijenja alkohola. njima se počinje pridavati tolika važnost. Hasana (625/626-671) i h. Unutrašnja organizacija i struktura sufijskih redova U pogledu unutrašnje organizacije i strukture sufijskih redova.4. makar priznavali Poslanikovu tradiciju – sunnet i islamski zakon – šerijat. pa ih čak u izvjesnoj mjeri i kreirali. a zatim i h. u vanjskoj pojavi. U povijesti je bilo sufijskih redova koji su zastupali i propagirali umjereni sufizam i koji su čitav svoj život. veoma često su sufije živo učestvovale u političkim zbivanjima. pri čemu je sufija u stanju da se čak i probada a da pri tom ne gubi krv. U tom smislu govori i činjenica da gotovo svi sufijski redovi svoje izvorište imaju u h. ponekad i nevjerovatne sufijske sposobnosti. Vremenom. koja se nakon smrti Poslanika Muhammeda a. već ranije spomenuto stanje duhovne ekstaze. kao što je slučaj sa sufijama reda Bektašija. u svojim praktikama imaju ritual sa nazivom džem. čak i pojedini dijelovi odjeće imaju određenu simboliku. 2. U tom pogledu se može kazati da su zagovornici ortodoksnog sunitskog učenja bivali radosni. u krugu ili halki. Posebno je ovdje važno spomenuti. Aliju. Šije su prvobitno bili politička frakcija. sa našeg stanovišta. zalagala da se za halifu izabere h. Naprotiv. Alija. kada bi pojedini sufijski redovi u najmanju ruku. koji se nisu ustručavali da prekrše i pogaze islamske propise i principe. Neki sufijski redovi u svojim praktikama. Prilikom džema. S obzirom sam već prije istakao da je u sufijskim praktikama bilo i onih koje sa svojim elementima nisu uvijek odgovarali islamskim principima. kao preduvjet za prihvatanje u tarikat.s. da bi popunili upražnjen prostor. konzumiranja opojnih sredstava i sl. nastupu i oblačenju sufija. U ovom ritualu pored muškaraca učestvuju i žene. Sa nekim šiitskim grupacijama sufijski redovi se nalaze u srodničkim vezama i međusobnom prožimanju. Na drugoj strani je isto tako bilo redova. više ili manje izraženim.s. ortodoksno sunitsko učenje islama. po određenim pravilima ovog rituala zajednički se jede. Na mjesto ovakve vrste znanja.

Nakon okončanja izobrazbe. U toku svoga učenja i izobrazbe za potpunog i punopravnog pripadnika reda. murid biva podvrgnut raznim vrstama ispita. navodno. pa čak i potpuna neovisnost o glavnoj tekiji. jedan derviški red predvodi šejh. kako je prije kazano. Osim toga. Nastanak i razvoj sufizma 3. Ovaj lanac se naziva silsila. Ova grupa pripadnika sufijskog reda je daleko veća nego prva. Zamjenik šejha nosi naziv vekil. Tako najveći broj pripadnika reda u ovom smislu iznosi 25 do 30. U horizontalnoj organizaciji sufijskih redova neophodno je još spomenuti i odnose između pojedinih tekija. Na najnižem stupnju ove hijerarhijske ljestvice su. i direktni potomci osnivača redova. Osim toga. Ovaj lanac šejhova je. idžazet (-nama). u većini slučajeva.1. Dalje. U pojedinim slučajevima. ostave za životne potrepštine. Po pravilu. Kod drugih redova. Povijest sufizma . slobodno kazano. Za ovakvu djelatnost se od strane šejha. o kojoj odlučuje šejh. koji žive u tekiji i u okviru nje imaju određene zadatke koje ispunjavaju. da bi se poslije toga ponovno vratili u svoj normalni svjetovni život. murid postaje punopravni pripadnik reda te mu se otvaraju mogućnosti da postane vekilom i čak samostalno vodi tekiju i obrazuje nove muride. Ova prostorija se naziva semahana. svim sufijskim redovima u osnovi zajednički. Njegov zadatak je da se brine o „novacima“ . Kod nekih redova su šejhovi. sveta osoba i istovremeno zaštitnik reda. oko nje se sve okreće i odvija. prostor za dnevni boravak i veoma često prostorije gdje se sahranjuju umrli sufije – turbeta. izmišljena osoba i koji je fiktivni utemeljitelj reda.. vekilu izdaje punomoć ili svjedočanstvo tzv. novaci ili muridi. vekil u najčešćem broju slučajeva. Ovi derviši se mogu opisati i kao potpuni derviši. s vremena na vrijeme čak provode i jedan duži period u tekiji. U vertikalnom smislu to znači da svaki sufijski red ima po jedan lanac predvodnika reda tj. tekija sadržava i prostorije za stanovanje. a kada je riječ o organizaciji i strukturi sufijskih redova a u pogledu postojanja i uloge pira. dok izraz piri-sani označava stvarnog utemeljitelja. ustvrdićemo da se na njegom čelu nalazi pir. Uobičajeno je da ove zajednice koje su direktno vezane za život i boravak u tekiji nisu brojčano velike. Od utemeljitelja silsila se proteže do h.horizontalni način organizacije. 3. Tako se može ustvrditi su neki redovi sufija veoma strogo bili organizirani pa su pojedine tekije smatrane samo vanjskim ispostavama glavne tekije. Ostali sufije ili derviši su obavezni da mu u potpunosti i bezuvjetno budu poslušni. To je po pravilu već iskusan sufija. da uvijek imaju centralnu prostoriju u kojoj se obavljaju zikrovi i ostale sufijske praktike – tzv. Kao što je prije istaknuto. koji za organizaciju sufijskog reda gotovo nikako ili uopšte nisu bili vezani. pir je osnivač dotičnog sufijskog reda ili je po njemu red dobio naziv. Posmatramo li jedan sufijski red u vertikalnom smislu. I konačno najširi i najveći krug sufijskog reda oko jedne tekije sačinjava krug pristalica ili simpatizera. do samog Poslanika a.novopridošlim u dotični sufijski red te da ih upućuje u tajne sufijskog učenja i uvodi u praktični život dotičnog reda. naprijed je već istaknuto. Prvi izraz označava patrona – svetu osobu. da one u stvari sačinjavaju najuži krug u horizontalnoj organizaciji sufijskog reda. silsila se proteže sa aktualnog šejha određenog sufijskog reda preko njegovih prethodnika do navodnih osnivača i utemeljitelja dotičnog reda.s. poglavar. šejhova. najmanju i najuužu jedinicu u unutrašnjoj organizaciji jednog sufijskog reda sačinjava zajednica koja se okuplja pa čak i živi u tekiji. U horizontalnom smislu. Međutim. pir je u stvari. upravo spomenuti. u horizontalnoj organizaciji i strukturi sufijskog reda postoji i jedan vanjski krug sufija. On je najaktivnija osoba u sufijskom redu. kuhinju. Takvu ulogu pir dobiva tek nekada poslije svoje smrti. postojala je opširna samostalnost. Tekije su tako građene. Oni vode normalan privatni život. ali redovito dolaze u tekiju na zikrove. ako se izuzme manji broj iznimki. Uostalom. šejh. pojavljuju i izrazi piri-evvel i piri-sani. sohbeti. Alija i. Povremeno se u sufijskoj terminologiji. zaštitnika koji je veoma često legenda. U izvjesnoj mjeri oni predstavljaju uski unutarnji krug sufijskog reda koji vrlo malo ili gotovo nikako ne učestvuje u svjetovnom životu. sa završenom derviškom naobrazbom i obukom. od sljedbenika i pripadnika dotičnog reda. vodi i upravlja jednom tekijom. Ovo je riječ perzijskog porijekla i znači starac. zaštitinik.

. tako su formirani i nastajali sufijski redovi. Isto tako. kao i njegovi nasljednici. stoljeću. Predstavnici ovog pravca su sufije bektašijskog reda. zatvorenih očiju i podižući glas izgovorio riječi La ilahe illallah dok je Ali slušao. sufijska učenja su se podijelila u tri pravca: 1. stoljeću. gajio i održavao prema različitim vjerskim grupacijama – ovdje se prije svega misli na sufijske redove .s. Tako kao što je Poslanik poučio Ebu Bekraq es-Siddiqa. 2. sufizam pokušava svoje utemeljenje i legitimitet zasnovati na Kur´anu i Hadisu. Tek kasnije. koji su u stvri i bili njihovi organizatori i podrstrekači u ovoj misiji. U njegove grudi Poslanik je ulio sva božanska saznanja. u knjizi „Sullemul-murid“ od Dagestanija se citiraju navodi šejh Naqšibendija iz knjige „Tuhfetul-ahbab“. Alija i samog Poslanika a.“ Ali upita: „Kako ću dozivati Allaha. Oni su se najviše proširili u Turskoj. zatim ti izgovori tri puta te riječi. Zatim ga je Qurejš iz nje (Mekke) protjerao te je sa njim pošao i Ebu Bekr dok nisu stigli u poznatu pećinu i u nju noću ušli. Ovo poučavanje se ogledalo kroz trostruko ponavljanje ovih riječi. U ovome su u nastansku Osmanskog carstva imali veliku podršku u sulatanima Osmanu I. začeci sufijskih redova se mogu. koji je najbliži stupnju Poslanika a. Vjerski doprinos Sufijski redovi su igrali veoma važnu ulogu pri islamizaciji turkmenskih plemena. (1281-1326) i Orhanu (1326-1362). Onda je Ali tri puta izgovorio ove riječi. Koncem 13. Predstavnici ovog pravca su sufije mevlevijskog reda.s. tražiti kod h. Oni su pokazivali izvjesne sklonosti prema hereziji. 4. je ove. Naime. zato što je Ebu Bekr bio na stupnju pravovjernih. a Poslanik je ga pri tom slušao. stoljeća. Kada je zatim započeo novi dan.i zanatskim udruženjima. Albaniji a mogu se u znatnom broju sresti i na Kosovu i Makedoniji. nego su se sa sufijama i porodično vezivali. poučio je i Alija ibn Ebi Taliba glasnom zikru. među svojim ashabima posebno posvetio Ebu Bekru. je ga na ciljan način poučio da srcem (tiho) riječima: La ilahe illallah. Na taj način im je bilo moguće da na običan svijet vrše razne uticaje. U tom smislu je Poslanik i kazao: „Allah ništa u moje grudi nije ulio. uživali su veliki ugled u narodu.“ Poslanik mu odgovara: „Moraš istrajavati u dozivanju Allaha – zikru. Politički doprinos Nesumnjivo je da je uspon najmanje turkmenske kneževine do stepena svjetskog carstva bio osnažen i podržavan kroz uske veze koje je utemeljitelj i osnivač osmanske dinastije Osman I. zatvorenih očiju. Doprinosi sufijskih redova na primjeru osmanskog carstva 4. Sufizam pojedinih zanatskih udruženja. sufijski redovi su zadobili i zaokružili svoju konačnu formu. a ja ću tebe slušati. Poslanik a. kroz Poslanikov odnos prema Bogu. bilo je slučajeva da pojedini sultani nisu samo gajili uske veze prema sufijama i njihovim redovima i da se nisu samo na njih oslanjali./15.2. Jer. Sufije se za opravdanost svoga postojanja i vjerskih praktika pozivaju na događaj isra´a i mi´radža. odvedi me najbližim putevima do Allaha Uzvišenog.U duhovnom smislu. kao što je to prije spomenuto. koji se u velikoj mjeri proširio u Siriji i Egiptu.. Tihi zikr je Poslanik a. Sufizam nomadskih grupacija koje su poznate još po nazivu Gazi-grupacije. kao što se navodi u „Tuhfetul-ahbabu“. a da ja to nisam ulio u grudi Ebu Bekra es-Siddiqa. podižući glas.s. Uvijek su nastojali da kršćansko stanovništvo novoosvojenih područja na jednostavan način pridobiju za islam.“ Nakon toga su izašli iz pećine i preselili se u Medinu.s. Ali ibn Ebi Talib je kazao: „O Allahov Poslaniče. njemu u noći isra´a objavljene tajne usadio u grudi Ebu Bekra es-Siddiqa. umjereni sufizam bagdadske škole. njihov početak i nastanak se prepoznaje u 12.“ Tako je Poslanik tri puta. 4.s.“ U formalnom-organizacionom smislu međutim.1./13. Zavisno od vrste zanata kojim su se bavili. u kome on kaže: „Poslanik a. Jer. Pošto su najvećim dijelom živjeli na jednostavan način. 3. u 14. o Allahov Poslaniče?“ Tada mu Poslanik reče: „Zatvori svoje oči saslušaj od mene tri puta riječi La ilahe illallah.

vojni značaj sufijskih redova ogleda se i u njihovoj vezi sa janičarima. koje su koristili u vjerske. primjerice Bektašije. „Jedno od . Esnaf Begić Odštampaj tekst Pošalji na email UVOD Kuran je glavni izvor svega islamskog učenja. igrali su veoma važnu ulogu prilikom osnivanja pješadijskih trupa poznatih pod nazivom yaye. Musliman da bi mogao obavljati jednu od osnovnih vjerskih dužnosti namaz. nastojali učiti. Otud su muslimani. najvrjednija i najdragocjenija djela ubraja se i učenje Kurana. sufije su bili najpovoljniji. ali i socijalno-humanitarne svrhe..š. bilo da ga učimo danju ili noću.. tako da su naprimjer u 18. koje musliman u ime Njega vrši. Ipak. Osim toga. veoma su često pomagali vladajućim snagama prilikom sprovođenja njihovih interesa. stoljeću svoje predstavnike imali i u janičarskim kasranama u Istanbulu. „njegov sin. Prema islamskom učenju. Tako su od sultana dobivali zemlju – vakufe. trgovci. Na vakufima su gradili tekije koje su služile kao karavansaraji. kao i osiguravanja i održavanje puteva. hadžije pri odlasku na hadž. među najbolja. okrenuti prema Qibli (Kibli) ili u nekom drugom pravcu.“ Politička uloga sufijskih redova nastala je iz opozicionog stava prema islamskoj ortodoksiji – sunizmu. te je kroz svoje dejstvo na široke mase tome doprinio. nisu svi sufijski redovi učestvovali u političkim zbivanjima. je u potpunosti stajao u čarima islamske mistike i povlađivao je sufizam. (Predavanje je skraćena i prilagođena verzija seminarskog rada autora. su aktivno učestvovali i u pograničnim borbama u Osmanskom carstvu za vrijeme Osmana I. sufije su u novoosvojenim područjima bili obavezni. Vojni doprinos Pojedini sufijski redovi. Osim toga.2004 pripremio hfz.. u namazu ili izvan namaza. Socijalno-humanitarni doprinos U slijedu osmanskih osvajanja. personalnu politiku i posbne veze koje su ih činili nezaobilaznim političkim elementom. Za takve namjere i politiku. a održano je na redovnom mjesečnom seminaru imama Oblasti Nordrhein-Westfalen) Tedžvid . bio oženjen kćerkom šejha jednog sufijskog reda. da su prema uticajnim ličnostima u Osmanskom carstvu kontinuirano gajili političke aktivnosti. dobivali besplatno hranu i mogućnost prenoćišta. treba da nauči napamet koliko toliko kuranskog teksta. Ovdje je vrijedno spomenuti. 4. (13261389) u politici naseljavanja novoosvojenih područja. a. siromasi i drugi. Neki su samo u posebnim slučajevima prodirali na prvu političku liniju. . dok su.06. novodoseljenicima da obezbijede izdržavanje za neko vrijeme. Osim toga.Tako se navodi da je Osman I. Za vrijeme Orhana. proučavati i naučiti napamet iz Kur’ana bar koliko im je potrebno za redovno obavljanje namaza. U njima su putnici-namjernici. Od samog početka su sa janičarima bili povezani.naučna disciplina o ispravnom učenju Kurana 24. napamet ili gledajući u mushaf. Učiti Kuran spada među Svemogućem Allahu najdraže ibadete. opet. drugi čak stalno bili prisutni na političkom frontu. Tako je sufizam dobio na važnosti. Kroz svoj uticaj u narodu. Bajezid II.4. ma gdje se nalazili na zemaljskoj kugli. sjedeći ili ležeći. iz tog razloga se na primjeru Osmanskog carstva moraju smatrati veoma važnim i bitnim političkim elementom. 4. zati da se brinu za gradnju i održavanje mostova i skela na rijekama.3. da se bitne orijentalne karakteristike prodube u osmanstvu. sufije su pomagali i podržavali nastojanja sulatana Orhana i Murada I.

ili ahkamu t tedžwid ili tedžwidu l-qurani. Napisani su posebni radovi i o učenju Kurana na sedam ili deset načina (kiraeti seba i kiraeti ašera). Riječ tedžwid se ne spominje u Kuranu. Od istog glagola izvodi se i imenica džewdetun (kvalitet. u osnovi.š. dakle. poboljšao je). a. gdje prijeći. uljepšavanje. da već postojeće (objavljene) norme sistematizira.. vještina i umijeće fonetske prirode. Učenje Kurana. I definicija: .š. zove se muqri (mentor za učenje Kurana. tj. 2) Definicije tedžwida Tedžwid je kuranska disciplina koja se služi fonetskim zakonitostima i dostignućima.najboljih Bogu ugodnih djela mojih sljedbenika je učenje Kurana" su riječi Muhameda. pa makar i ne razumjeli njihovo vanjsko i unutarnje značenje. a zasniva se na precizno utvrđenim zakonitostima i kriterijumima.). Napisani su posebni radovi i o izgovoru pojedinih harfova. a. perfekcija). a. ukrašavanje i perfektuiranje. imaju isto značenje. između ostalog.“ Ovo je bio uzrok da se o tedžvidu i pravilnom učenju Kurana razvio i napisao veliki broj djela. „Tedžvid znači potpuno pravilno izgovarati svaki harf onako kako se on u pravom arapskom jeziku izgovara. znanstvena disciplina koja precizira. `Abdullah ibn Mesud je svojevremeno rekao: „Poboljšavajte kvalitet učenja Kurana (džewwidu l quran)". riječ tedžwid bila je poznata i u vrijeme ashaba. a. Uloga čovjeka u nastanku tedžwidske znanosti je transmisio¬na.š. pravilnog i odgovornog učenja Kurana. što znači: znanost o pravilima i zakonitostima preciznog učenja Kurana.s. i ne iscrpljuje se na njenom polju istraživanja. riječ tedžwid ukazuje na obavezu pravilnog izgovaranja glasova. uljepšao je. U smislu preciznog. ista misao glasi: „Poboljšavajte kvalitet učenja Kurana i uljepšavajte ga najljepšim tonovima (džewwidu l qurane we zeyyinuhu bi ahseni l aswat)". ali se ne svodi samo na ovu oblast. ali se spominje termin tertil. izvrsnost. gdje ih opet rastaviti itd. ali i od individualne i kolektivne odgovornosti svih sljedbenika Muhammeda.š.. znači: dotjerivanje. definira. O tedžwidu kao znanosti postoji više definicija koje.š. ili fennu t tedžwid. što u kontekstu ove tematike ima isto značenje. paziti na meharidžul huruf i svojstva svakog harfa. razrađuje i objašnjava principe pravilnog učenja Kurana. i metodologiju njegove praktične primjene zove se ilmu t tedžwid. dobro djelo. Osoba koja izučava tedžwid i druge poučava ovoj znanosti zove se mudžewwid (stručnjak za tedžwid). a njegova znanstveno kreativna uloga svodi se samo na to. Ova vještina se može savladati dobrim poznavanjem posebne znanosti koja se razvila među islamskim znanonstima i dugotrajnom vježbom pred stručnim i odgovornim učačima. čija praktična realizacija zavisi od izgovorne sposobnosti. gdje uklopiti harf u harf. a onaj ko početnike praktično uvježbava. Prema drugoj verziji. Izgovaranje kuranskih riječi je.s. a. Izvedena je od glagola džewwede yudžewwidu (dotjerao je. 1) Jezičko značenje tedžvida Rijec tedžwid. pazeći pri tome gdje treba stati. a. a. Dakle. definira i metodološki iznijansira. (tilawetu l quran) je sposobnost. a.š.š. način na koji se to primjenjuje i cilj koji se time želi postići. S aspekta učenja Kurana. gdje dugo. a gdje kratko izgovoriti.. a u najvećem broju slučajeva temelje se na klasičnim izvorima... ukrasio je. a.

koje se zbog uzajamne veze glasova. odnosno izgovorno akustičke centre u kojima se glasovi produciraju i način na koji se oni izgovaraju. sa svim njihovim stalnim i nestalnim akustičkim osobinama. onda se može reći da je tedžwid objavljena kuranska fonetika. veliki značaj. asimiliraju. i poznavanje (i praktična primjena) pauzalnih formi" II definicija: „Tedžwid je kuranska ortoepija (pravilno izgovaranje glasova) koja izučava sve relevantne i irelevantne finese i nijanse artikulacije konsonanata i vokala. neodgovornost i svi propusti ove . a potom povezuju u riječi. što opet zavisi od urođene sposobnosti.š. a. utemeljili su tedžwid kao egzaktnu znanost. bilo u jednoj riječi ili sintagmi. tako i sekundarna pravila i kriterijumi. a. Ako se razmotri tematika tedžwidske znanosti. vokali se iz specifičnih razloga produžavaju. dž.š.„Tertil (tedžwid) je pravilno i precizno izgovaranje glasova. jer su direktno vezane za smisao i značenje kuranskih riječi i sintagmi. Muhammed. u toku učenja Kurana. uči tertilom. odnosno. o čemu treba posebno voditi računa. Islamski mislioci su. a konsonanti se nazaliraju (artikuliranje nazalnih-nosnih konsonanata). kao i drugim postojećim. pojavljuju u više akustičkih varijanti i nijansi. definirali norme i kriterijume bez kojih se Kuran. Izvori za nastanak tedžwida su: Objava. u izučavanju tedžwida. i kada se analiziraju njene definicije.. ili preciznije rečeno. ili se zbog svojih određenih fonetskih karakteristika. a. neopreznost. preobražavaju. dugotrajne vježbe i odgovornosti svakog pojedinca. bez ikakvih promjena. pouku i poruku kuranskih ajeta. c) Tedžwidska znanost se bavi i fonetskim promjenama koje se događaju zbog međusobnog uticaja glasova." U navedenim. njihovu uzajamnu vezu i uticaje koji se posredno ili neposredno reflektuju na značenje. a. smisao. ne može pravilno učiti. Allah. riječi u ajete. a to znači da se moraju slijediti zakonitosti tedžwidske znanosti.. b Pauzalna (waqf) i početna forma (ibtida) imaju. odnosno oni su već postojećoj praksi dali formu... a ajeti u manje ili veće cjeline. Usljed blizine izgovorno akustičkih centara i sličnosti glasovno¬-akustičkih osobina.š. izgovaraju prirodno. Sunnet i Idžma. Praktična izvedba efektivno se odražava i na specifično melodijskom planu (tengim).s. naređuje da se Kuran. pri čemu se moraju poznavati i primjenjivati kako primarna. definicijama naglasava se precizno izgovaranje glasova. Ona izučava tri seg¬menta Allahove objave: a) Artikulaciju kuranskih glasova. povijesni nastanak i razvoj. U prvom i drugom slučaju. na osnovu postojećeg iskustva i vjerodostojnih predaja. njena terminologija i metodologija.š. pravilno izgovarati glasove i primjenjivati pravila pauzalne i početne forme je stroga obaveza (wadžib). Neznanje. 3) Predmet izučavanja tedžwida Ova znanost izučava kuransku ortoepiju. je tu naredbu praktično realizirao i prvu generaciju muslimana naučio primjeni pravila tertila.

Širenje Islama među nearapske narode.ove vrste zovu se skrivene pogreske.. izhar i sl. praktičnoj primjeni tedžwidske znanosti koja do tada nije bila poznata među Arapima. podstaklo je islamske mislioce da i u pisanoj formi sublimiraju. onda se dobije sasvim pogrešno značenje. i izvan te „kompozicije".. stečeno znanje iz oblasti tedžwida i drugih islamskih disciplina prenosili na sljedeću generaciju. idgam. Ebu l Qasim Ubeyd b.. događa u dva slučaja: 1) Kada dođe do fonetske opozicije. (q k).š. Greške i propusti . S obzirom da Allahov poslanik preporučuje učenje. a. Učiniti pogreške ove vrste je strogo zabranjeno (haram). a zabrana se odnosi na osobe koje su u pijanom stanju. Melodija (tengim) u toku učenja Kurana. neophodno je proći kroz dvije faze učenja. uglavnom. zbog neznanja ili neopreznosti učača. pravila tedžwida pružaju mogućnost i za takvu izvedbu.s. odnosno ako se jedan glas. njemu sličnim glasom. a oni su kao misionari. putnici ili trgovci.š. Taj zadatak je obavljen u I i II stoljeću po Hidžri.) je sunnet. Treba naročito paziti da se međusobno ne zamijene slijedeće grupe konsonanata: (t t). melodičnim glasom. a.. Primjenjivati pravila iz trećeg segmenta (medd. koje uočavaju samo dobri poznavaoci tedžwidske znanosti. (b h h). ihfa. To se.. a izostavljati ih je mekruh (pokuđeno). (d z z). (d d). Allahova objava se ne može i ne smije učiti. nemojte obavljati namaz u pijanom stanju. Svako je dužan podesiti glas prema svojim individualnim sposobnostima. koje su do tada čuvane putem usmene predaje. po kome se vjernicima zabranjuje namaz. Ukoliko se pauzira poslije riječi namaz. posebno onda kada se griješi zbog neodgovornosti. a. Halil b. Ahmed i dr. a najčešće se spominju imena slijedećih učenjaka: Ebu l Eswed Ed¬-Dueliy. definiraju i metodološki utemelje već postojeće norme o učenju Kurana. U tom smislu. melek Džibril je naučio Muhammeda. a. Kao primjer nedozvoljene pauzalne forme. razne vrste opasnosti i sl. Medutim. iqlab. Primjena pravila iz prva dva segmenta je u kategoriji wadžiba. 4) Podjela tedžwida U toku objave Kurana. zijevanje. osim u vanrednim okolnostima. Da bi se stekla minimalna sigurnost i sposobnost za pravilno izgovaranje kuranskih riječi. ali samo onima koji imaju razvijen sluh i dobre glasovne mogućnosti.š. nagla glavobolja. Sellama. (t s s). 2) Ukoliko se u toku učenja pauzira na onim mjestima gdje se to ne smije učiniti. tedžwid se dijeli na: a) Teorijski dio (`ilmiyyun) b) Praktični dio (`ameliyyun) . namaz je naređen. zamijeni nekim drugim. zato što njihovo izostavljanje dovodi do promjene značenja kuranskih ajeta. je „komponovana" pravilima tedžwidske znanosti. (En¬-Nisa 43). (ajn g). a mogu ih uočiti i slabiji učači. Allahov poslanik je naučio ashabe izgovoru i razumijevanju kuranskih riječi. može poslužiti i ovaj ajet: O vjernici. kao što su: kašalj.vrste zovu se vidljive greške.

moguće je samostalno naučiti i razumjeti osnove ove znanosti.š. primjenjujući pravilo o produžavanju vokala. zato što je tertil (preciznost.š. 5) Argumenti o nastanku tedžwidske znanosti a) Kur an Allah. je naučio ashabe primjeni pravila tedžwidske znanosti. Izučavati ovaj aspekt tedžwida je kolektivna obaveza muslimana (fardi kifaye). je Idžma. a. a.Pod teorijskim dijelom podrazumijeva se prva. To znači: uči ga pravilno i precizno. Početnici u učenju." Potom je `Abdullah ibn Mesud proučio ajet u kome se nalazi navedena riječ. učiti po pravilima i kretirijumima tedžwidske znanosti je fardi ayn (individualna obaveza i odgovornost). moraju imati mentora koji će ih . Ovaj termin podrazumijeva obavezu primjene pravila tedžwida. a. smireno i skrušeno.." Kada se uzme u obzir da je on objavljen na arapskom jeziku. pa ga je upozorio.š. mora učiti onako kako je objavljen. niti se učenje može podvesti pod bilo koji žanr u muzici. (El Furqän. mudrost. savršenost) svojstvo Kurana. Muhammed. početna faza u kojoj se uče osnovna pravila.. a. Što se tiče praktične primjene. dž. uči) pojačana je infinitivom „tertilen“. c) Idžma Treći izvor.da se upute u vjerske znanosti i neka opominju narod svoj da mu se vrate. onda je sasvim jasno da mu jedino i odgovara melodija i tonalitet dotičnog jezika. Svaka generacija je dužna pripremiti i obrazovati stručnjake za tedžwidsku znanost koji će njene zakonitosti prenijeti na sljedeće pokoljenje. naročito u prvoj fazi obrazovanja iz ove oblasti. kao što se kaže u ajetu: I mi ga sve ajet po ajet objavljujemo (tertilom). To znači da su svi islamski mislioci suglasni da se Kur’an.. U tom smislu nisu dozvoljeni niti mogući bilo kakvi muzički uticaji. Poslanik je rekao: „ Učite Kuran arapskom melodijom i tonovima.. odnosno. u ovom drugom izvoru imamo kao argument i Poslanikove riječi. nadnaravnost. a. U citiranom ajetu... a.. S druge strane. pažljivo i odgovorno. riječ „rettil“ (izgovaraj. vezana za učenje Kurana. a oni su to svoje znanje prenosili na mlađu generaciju. u riječi lil-fuqarai ispustio dužinu el mutessil. 32) b) Sunnet Drugi izvor koji govori o obavezi primjene tedžwida su hadisi Muhammeda.š. rekavši mu: „Allahov poslanik nas nije učio da tako izgovaramo dužine vokala. Naredba u navedenom ajetu je u kategoriji wadžiba (obaveze). naređuje: Izgovaraj Kuran pažljivo (tertilom). U predajama se navodi da je `Abdulläh ibn Mesud čuo nekog čovjeka koji je učeći Kur’an.š. a. bilo da se uči cijeli Kuran.š. Ova obaveza temelji se na Kuranu. razmišljajući o kuranskim poukama i porukama. Prema vjerodostojnim predajama. i njegov sunnet. tertilom. sura ili jedan ajet. prema kome je obavezno primjenjivati pravila tedžwidske znanosti. Kao argument za ovu tvrdnju navodi se kuranski ajet koji obavezuje skupine muslimana „. Cilj ovakvog načina izražavanja je razvijanje interesa za pravilnim učenjem Kurana. tj. a i njegovu praksu..s. a u isto vrijeme i želja da se živi po njegovim uputama. da bi se Allaha bojali".s.. Sunnetu i Idžmau. (Tewba – 122) U toku izučavanja teorije tedžwida nije neophodno imati mentora. Dakle.

a. IMAM `ASIM I NJEGOV RAWIYA HAFS Od sedam mutewatir (potpuno vjerodostojnih) verzija učenja Kur’ana. koji je bio učitelj Poslanikovih unuka Hasana i Husejna. a. prema verziji imama `Asima i predaji njegovog učenika i rawiye (prenosioca) Hafsa. Da bi se dostigao visok stepen u učenju Kur’ana.š.š.š.š. U toku učenja i obučavanja.. najefikasnija je audio vizuelna metoda. Kur’an. . U jednom dijelu Sjeverne Afrike. 3) Praktična primjena tedžwida (tertila) je fardi-ayn.š. razum tumači njihova značenja. Aliju. a srce čuva njihove upute. među kojima smo i mi sa ovih područja. kolektivna obaveza svake generacije muslimana.. g. naš imam je Ebn Bekr Asim b.a. Kur’an.s. potom svakodnevnom vježbom i samodisciplinom. Najvrednije je ono učenje u kome učestvuju: jezik.. Iz dosadšnjeg izlaganja. individualna dužnost i odgovornost svakog pojedinca bez obzira. uče Kur’an. Naš imam je svojevremeno u široj regiji bio jedan od najboljih poznavalaca arapskog jezika. tj. Dakle. a. a. Tempo se mora prilagoditi prema vlastitim izgovornim mogućnostima i glasovnim sposobnostima. a. brzo recitiranje (učenje) i c) TEDWIR. pored studioznog i dugotrajnog izučavanja tedžwida. Habiba Es-Sulemiya.. kao `Asim. polagahno recitiranje (učenje).š. potrebno je baviti se i ostalim islamskim disciplinama. da li učio jedan ili više ajeta. a. a preselio je na Ahiret 127. odmjereno recitiranje (učenje). tedžwid se dijeli na: a) TERTIL.. b) HADR. jezik izgovara. po Hidžri.š. a. Ebi En Nedžud U qiraetu Kur’ana.. Slovio je kao najbolji qariya svog vremena.š. Qiraet je sposobnost i vještina praktične realizacije tih normi. Hubeyš. `Asim je bio ucenik i Ebu `Abdu r Rahmana `Abdullah b. se uči po Ebu `Amrovoj verziji koju prenosi Ed¬-Duri. `Abdu rRahmanova verzija učenja vezuje se za h. može se zaključiti slijedeće: 1) Kao egzaktna znanost. imao je i lijep glas. Većina muslimana u svijetu.. U tom smislu.. a kvalitet njihove primjene zavisi od odgovornosti i glasovno-izgovornih sposobnosti svakog pojedinca. " i Učitelj našeg imama je bio Zurr b. r. 1) Imam Asim b. razum i srce. savjete i opomene. a osim toga. Samo na ovaj način. Ebi En Nedžud El Esedi. razum spoznaje. a. Zna se da je živio u Kufi. Asim pripada generaciji tabiina. a to znači. 2) Izučavati ovu znanost je fardi-kifaye. U pojedinim dijelovima Sudana i Jemena. tedžwida i drugih islamskih znanosti. ili cijeli Kur’an. U izvorima se ne navodi mjesto i godina njegovog rođenja. a srce pouke prima. muslimani slijede qiraet (verziju) imama Nafia El Medeniya i riwayet njegovih učenika Qaluna i Werša. tedžwid izučava zakonitosti i metode pravilnog učenja Kur’ana. Jezik čuva ispravnost glasova. početno znanje iz ove znanosti može se savladati i za kraće vrijeme.praktično uvježbavati primjeni tedžwidskih pravila. u svijetu se praktično primjenjuju samo četiri verzije. Ebu Ishaq Es-Sebi’i je za njega rekao: „Nisam čuo nikoga da tako dobro uči Kur’an. ako sažetak svega rečenog. a njegova verzija učenja se vezuje za `Abdullah ibn Mesuda koji je učio pred Allahovim poslanikom. a. se može učiti i brže i sporije.

a. a. Mes`ud. Obično su šazz kiraeti slabih predanja. a ne radi se. u Kufi. Za tzv mutevatir kiraete obicno se traži veliki broj prenosilaca koji su autoritativni. Suleyman b. i kao jedan od najboljih qariya u tom vremenu. `Aliyy b. recimo. o grješkama zbog neznanja arapskog jezika i sl. kome je melek Džibril dostavio Kur’an. Zeyd b. Muslimani u svijetu. a ovu verziju učenja prenio je na slijedeću generaciju njegov učenik i rawiya Hafs b. najviše djela iz ove oblasti. g. a mogu čak biti i mevdu`. Mu`in je rekao: „Najvjerodostojnije predaje o verziji učenja imama Asima prenosi Hafs b. Također se traž od mutevatir kiraeta da sadrže sedam harfova. šazz kiraeti nemaju vjerodostojnu predaju i nisu saglasni sa Osmanovim Mushafom. a. Imam Asim je imao mnogo učenika i prenosilaca svog qiraeta (verzije). Habib Es Sulemi. Zurr b. Tabit * Muhammed.. osim jednog malog broja na području Afrike i Jemena.š. Ebi Talib. (Kur’an je objavljen na „sedam harfova“). od Allaha. Rođen je 90.s. a najpoznatiji su: Šube i naš rawiya (prenosilac) Hafs. Osim toga što se Kuran u ovim kiraetima želi prilagoditi šiijskim interesima (glorificira se. S obzirom na ovu činjenicu. dakle. dž. a. U pogledu šazz kiraeta treba reći da neki od ovih važnih uvjeta izostaju. napisano je prema ovoj verziji koju i mi slijedimo u toku učenja Kur’ana.s. Širenjem Islama. sistematizacijom usmenih predaja i pojavom pisanih djela iz ove oblasti. a. po Hidžri. a česta su i glorificiranja Alije ibn Ebi Taliba). recimo. 2) Hafs b. Mugire El Bezzaz. Prema tome. " Hafs je cijeli život učio i proučavao Kur’an. 3) Kiraeti Kur’ana U osnovi se kiraeti Kur’ana mogu podijeliti na vjerodostojne-mutewatir i slabe. od Muhammeda.. čitanja im se ne slažu sa islamskim mišljenjem o Kuranu. Suleyman. Za rawiyu našeg qiräeta Yahya b.s. putovao je u Bagdad i Mekku. Te su sekte općenito poznate po izvrtanju kuranskog smisla. a imao je mnogo učenika i u rodnoj Kufi. Suleyman.š. a. a.š. da su u skladu sa arapskim jezikom. Pod ovim se smatra da se izvjesna osoba bavila namjernim iskrivljavanjem Kurana.š. Hubeyš El Esedi * `Utman b. šazz kiraeta.. akaida. koja je imala značajnu ulogu na unificiranju usmenih i pisanih tradicija glede Kurana. izgleda ovako: Hafs *`Asim *`Abdu r Rahman b. Ubeyy b. imamo u literaturi ranih i ekstremnih šiijskih sekti. Prema ovome. to jest lažni. arapskog jezika itd.a an je naučio učiti Kur an. Ovi i još neki drugi manje važni uvjeti traže se da bi mutevatir kiraet dobio takav status. Šazz kiraetom se ne može učiti Kuran niti on može poslužiti kao dokaz o vjerovanju. porodica Muhammeda. naredne generacije su savjesno i odgovorno preuzele obavezu da uče i izučavaju Kur’an. povijesna predaja naseg qiraeta koji se vezuje za imama `Asima. odnosno lažne-šaz. a. Primjer lažnih kiraeta.š. `Abdullah b. to jest tzv.š. to jest oni koji su dobri poznavaoci fikha. Kab. a preselio je na Ahiret 180.. . primjenjuju qiraet koji se vezuje za imama `Asima. `Affan. g.. zatim da se slažu sa jednim od prijepisa Osmanove kodifikacije Kurana. Suleyman Među najboljim učenicima i najpouzdanijim rawiyama imama `Asima bio je i Ebu `Umer b.

također. Ahad kiraetom se ne može učiti Kuran.a. da budem pokoran i danju i noću. suru Fatihu učio ovako: »El-hamdu lillahi rabbil-alemin« – pa bi stao. mešhur kiraeti. saglasni sa Osma¬novim Mushafom i pravilima arapskog jezika. „Hvala Allahu Gospodaru svjetova.) (Medina) • Ja’kub (205. • Asim (127. a prije nego što se izgovore isti’ada i besmela. navesti i jednu specifičnu vrstu kiraeta. koji nema snagu mutevatira. preporučuje se učenje ove dove: U ime Allaha Svemilosnog Milostivog. i izlazom za moju brigu i tugu./843.š. ali nisu u saglasnosti sa Osma¬novim Mushafom. neka je na njega salavat i selam. lijekom moga srca. • Ibn Amir (118. 4) Škole kiraeta Glavni autoriteti u kiraetima Kurana jesu: • Ibn Kesir el Meki (120.) (Medina). dalje. Prenosi se da je Poslanik a. • Hamza (156. kao što izlazi strijela izbačena iz luka«. Tako bi naprimjer. i na sve one koji slijede njegovu uputu. ojačaj me u pokornosti prema Tebi. obogati Kuranom moj mizan." Amin! Prilikom učenja Kurana potrebno je svakako voditi računa o stajanju i načinima zastajanjima na riječima.) (Kufa). Kuran je potrebno učiti skrušeno.) (Meka)./736. mudredz kiraete. dušu i srce. Oni imaju vjerodostojan sened. • Kisaija (189. To su kiraeti u koje su uključene pojedine riječi prilikom tumačenja Kurana. • Ebu Dža’fer (130. Osim ovih vrsta kiraeta Kurana postoje još i tzv./785. bez nepotrebnog samoisticanja i egoizma. Ovaj kiraet se smatra šazzkiraetom iz dva razloga. • Ebu Amr ibnul A’la’ (148. ne slaže se sa Osma¬novim Mushafom. i drugo./744. proživi me u društvu najodabranijeg Poslanika. učini ga svjetlom moga vida. Kaže Poslanik a. Neka je salavat i selam na našeg Poslanika Muhammeda. »Errahmanirrahim« – pa bi opet stao. nije mutevatir.Osim šazz kiraeta postoje i ahad kiraeti. jer se vjerovanje (akida) ne dokazuje ahad predajom. • Nafi’ el Medeni (169. s.s. ojačaj njim moje tijelo. Mešhur kiraeti su./770.. • Halef (229. na njegovu porodicu i ashabe. Ahad kiraeti imaju vjerodostojan sened. tzv. obdari me istinskim i iskrenim učenjem./820.) (Basra).) (Kufa). Neki islamski istraživači smatraju da se mešhur kiraetom može učiti Kuran./737. Uzvišeni Allahu! Okiti Kuranom moj govor./804. Prvo.) (Basra). PRAKTIČNE NAPOMENE O UČENJU KUR’ANA I PRIMJENI TEDŽVIDSKIH PRAVILA Na početku učenja Kurana. .) (Damask).) (Kufa). Uzvišeni Allahu! Povećaj moju želju prema Kuranu. Treba. odnosno sa pravilima arapskog jezika.: »Biće takvih mojih sljedbenika koji će učiti Kuran i učeći ga izlaziti iz vjere.w.. a./747./772.) (Kufa). uljepšaj njim moje lice. niti on može poslužiti kao dokaz u vjerovanju. kada bi učio Kuran on bi zastajao na kraju svakog ajeta.s.s.

Iz tog razloga. kroz redovno učenje stiče se takva praksa i učač se rutinira u učenju Kurana. što znači da se jedan musliman morao boriti protiv trojice protivnika. na strani onih koji nose iman u svom srcu. A Allah je sa strpljivima. pravdi. koliku snagu. Džuz . Smatram da je za nas u našim okolnostima minimum poznavanja Kurana napamet slijedeći: . 17. Obaveza je zato Kuran redovno učiti. poslao meleke da pomognu mu’minima ali nakon što su oni iskazali svoju iskrenost u vjeri i spremnost na najveće žrtve. čije darove i blagodati mu’mini sa radošću prihvataju i u svojim srcima duboko doživljavaju. Naime. U Kur’anu. hrabrost i ustrajnost. Znali su da je Allah. 123) U ovom mubarek mjesecu. ne daje ashabima genocidna . da otvore put istinskoj vjeri. muslimanski neprijatelji su imali oko 900 boraca. se napominje da je Allah. velika pažnja bi se morala posvetiti učenju Kurana napamet. (Alu-‘ Imrân. U tom smislu bi bilo potrebno slijediti praksu ashaba koji su imali u adetu svake sedmice proučiti Kuran. U svom govoru prije bitke Allahov Vjerovjesnik. godina dogodila se bitka na Bedru. odlučnost. zato se Allaha bojte.š. a.. Druge godine po Hidžri. hrabrost.Nepotrebno je isticati hadise koji govore o nagradi zaučenje Kurana.najmanje 10 ašereta .š. Tog dana. da izmijene povijest. Osim toga.sure »El-Mulk« (Predavanje je održano na redovnom mjesečnom seminaru imama Oblasti Nordrhein-Westfalen) Hutba Bitka na Bedru 26.sure »Jasin« . Resulullah i ashabi. s. a muslimana je bilo oko 300.Amme džuz . čije je ime trajno sačuvano u Kur’anu.š.sure »Errahman« . dž.š. ramazana. Allah.. slobodi. kada ste bili malobrojni. odlučnost i strpljivost daje islam. prije više od 1400. na udaljenosti od oko 150 kilometara. iznosi jednu povijesnu istinu koja glasi: * ‫*كم من فئة قليلة َلبت فئة كثير ً بإذن ال وال مع الصابرين‬ َ ِ ِ ّ َ َ ّ َ ّ ِ ْ ِ ِ ‫َ ْ ِ ْ ِ َ ٍ َ ِ َ ٍ غ َ َ ْ ِ َ ً َ ِ َة‬ ُ ِ Koliko je malih grupa pobijedilo velike grupe s Allahovom dozvolom. (El-Bekare. da biste bili zahvalni. krvava i rušilačka uputstva. Jugozapadno od Medine.10. dž. u Kur’anu. potvrdili su i dokazali. naš minimum bi bio.š. Meleki su sami mogli pobijediti ali se traži čovjekova spremnost. 249) Resulullah i ashabi izašli su na Bedr da se suprostave sili i nasilju. poznata kao Bedr el-kubra (Veliki Bedr). nego im se sasvim mirno obraća ovim riječima: . nalazi se mjesto Bedr. a.a. dž. nalazi se i odabrana noć Lejletu’l-bedr.š. Ovo ne samo iz razloga Božije nagrade nego i iz praktičnih razloga.. Borili su se na Bedru. milosrđu i humanizmu. a.1.2004 pripremio VP služba Rijaseta IZ-e Odštampaj tekst Pošalji na email َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ ّ ُ ّ َ ٌ ِّ َ ْ ُ ْ ََ ٍ ْ َ ِ ّ ْ ‫ََ َ ْ َ َ َك‬ ‫* قوله تعالى: * ولقد نصر ُم ال ببدر وأنتم أذلة فاتقوا ال لعلكم تشكرون‬ َ ُ Allah vas je pomogao na Bedru. Ovaj događaj promijenio je tokove svjetske povijest... najmanje jedanput mjesečno pručiti Kuran..

u odbrani i zaštiti svoje vjere. časti i slobode trebaju imati najsavremenija sredstva i najbolju taktiku.: “Ja Resulallah! Mi vjerujemo u tvoje poslanstvo.” Dova je bila primljena. iznevjerio njegov narod. pomoć i dovu čine. s. dž. kad Allah prima samo ono djelo kojim je On zadovoljan. nisu prijetnja bilo kome. moral. s. Mi ćemo te slijediti. Neka Allah oprosti meni i mu’minima. prema stepenu koga imaju kod svoga Stvoritelja.. .. On daje dobro onima koji ga zaslužuju.” A ashab Sa‘d Ibn-Mu‘az kaže Muhammedu. A uz to. Samo Njega molimo za pomoć. 23) Vođeni odanošću prema Allahu i Resulullahu. domovinu i svoj rodni kraj. domovine. na ovome mjestu. one nisu ni fraza. Ljudi se međusobno po dobru odlikuju i spominju. Gospodaru svjetova.a. a i vaš Stvoritelj vam to zabranjuje. dali smo ti riječ da ćemo te slušati i slijediti. na mjesto istinskog iskušenja. to je prirodno i zdravo ljudsko osjećanje. Islam je vjera koja štiti i čuva ljudsku slobodu. Muhammed. a ona glasi: “Allahu moj! Podari mi obećanu pobjedu. Strpljivošću se postiže spas na obadva svijeta. osjetivši u isto vrijeme i ljubav prema rodnom gradu Mekki. jer voljeti svoju vjeru. neki od njih u tome svoj život završiše.a. imali su i dobru taktiku i dobru strategiju . iz koje su bili protjerani samo zato što su u svojim srcima nosili: Lâ ilâhe illallâh Muhammmedun resulűllâh. ne zaboravite obaveze kojim vas je On svojim ajetima poučio. a ni u čemu ne iznevjeriše svoja uvjerenja. one su Istina. Njegova zaštita je naša snaga i sigurnost. Allah je Uzvišen. bitka dobijena jer su ashabi u nju ušli snagom i žarom svoje vjere. s. zaslužiće te Njegovu milost i oprost koji vam je obećan. kao što je dovu proučio i Muhammed. maksimalno su se spremili za bitku na Bedru. Allahu ekber (Allah je najveći). Sigurno te nećemo iznevjeriti kao što je Musa-a.. El-Mikdad. niti odstupiti. mu’mini se uzdaju u Allahovu. r. i ashabi. Pomoću strpljivosti. Podstičem vas da čuvate islam! Allah vas na to upućuje! Odvraćam vas od nasilja. Ako me neprijatelj pobijedi. Bori se uz Allahovu pomoć i mi ćemo se zajedno s tobom boriti. Odlučno se prihvatite djela kojima će vaš Gospodar biti zadovoljan. Taki mi Uzvišenog Allaha.a. Kuda ti kreneš i mi ćemo ići s tobom. niti nasilničko-osvajačkih pohoda. U njegovim riječima nema ratničkog žara niti euforije. a to znači da vjernici. Allahovo obećanje je istinito. Kada smo izgovorili Šehadet. niti se pokolebati. Pokažite svoj iman pred svojim Stvoriteljem i. Pazite na dužnosti koje vam je Allah u Kur’anu propisao. mu’mini nikada neće iznevjeriti.“Hvala Allahu. a drugi očekuju kraj života.. s. Došli ste na Bedr. u Njega se uzdamo i Njemu se vraćamo. Zašto? Zato što islam nije vjera huškačkokrvničkih. čast i ugled. ako od nas zatražiš da zagazimo u more i da ga preplivamo. Njihova ljubav nije bila fanatizam. jedan od ashaba kaže Resulullahu: “Allahov vjerovjesniče! Idi onim putem koji vodi Allahovoj milosti. Allahu ekber!” Ove riječi. istinu naređuje i iskrenost propisuje. Allah u odlučnim momentima otklanja brigu i spašava ljude od nevolje i tuge. zavladat će zabluda i nasilje i neće više biti onih koji će islam čuvati. na Bedru. mi ćemo te poslušati. Povedi nas u boj uz Allahovu pomoć.” Ovaj Vjerovjesnikov govor ima veliko duhovno i moralno značenje. Vođen tom ljubavlju. a ona je nepobjediva i neuništiva.š. Na putu do Istine i slobode.. (El-Ahzâb. na Bedru.a.a. Mi smo ti srcem odani i svjedočimo da je Kur’an istina. Ne bojimo se naprijatelja. Ova Istina je potvrđena i na Bedru. O njima Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: * ‫* من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا ال عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل‬ ِ ْ َ ُّ َ َ َ ُ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ ْ ََ ّ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ ِ َ ِِ ْ ُ ْ ْ ِ Među muminima ima onih koji iskreno ostaju na onome što obećaše Allahu. ashabi su izašli na Bedr. Mi imamo mu’minska srca.

i ashaba. Da voli i poštuje čestite osobe u ime Allaha. domovini i slobodi. koje je izgovorio vraćajući se kao pobjednik sa Bedra: َ‫. a mislio je da njegovoj moći i sili nema kraja. istinske pobjede na svom vlastitom “Bedru”. porocima i lošim navikama mora trajati cijeloga života. a protiv mržnje.. čija imena nikada ne smijemo zaboraviti. plemenitost. Oni koji savladaju svoju oholost. veliki neprijatelj kur’anske istine. Između ostalog. nego su nastajali baš u onim dijelovima svijeta. oni koji moralno žive i islamske dužnosti izvršavaju. a protiv nepravde.. Da mu Allah i Njegov Vjerovjesnik budu draži od svega ostalog.” Obavljati namaze. gdje nije bilo muslimana. mu’minovo oružje je iman. kao što nismo zaboravili imena šehida sa Bedra. a protiv nasilja. Mnoge pojave..a. Zato neka vas nikako ne zavara život na ovome svijetu i neka vas šejtan ne pokoleba u vašoj odanosti Allahu. dž. istina. ili se razvijali.. s. Zarobljenici su do slobode dolazili sasvim hahko i jednostavno. Jednom prilikom Allahov Vjerovjesnik. nagovijestio je da će među budućim generacijama uvijek biti onih koji će biti spremni na najveće žrtve. U borbi sa samim sobom. u Kur’anu kaže: * ‫* إن وعد ال حق فل تغرنكم الحيا ُ الدنيا ول يغرنكم بال الغرور‬ ُ ُ َ ْ ّ ِ ْ ُ ّّ ُ َ َ َ ْ ّ ‫ِ ّ َ ْ َ ّ َ ّ َ َ ُ ّّ ُ ْ ْ َ َ ة‬ ِ ِ Obećanje Allahovo je Istina. Nakon što ga je Allah izbavio iz nevjerstva. humanost. Allah. s.. a protiv primitivizma. oni su pobjednici na svom vlastitom bojištu.a. I ovi naši krajevi su svojevrsni Bedr. te u jednom hadisu kaže: ُ ُ ِ ْ َ ٌ ْ َ ُ ُّ َ َ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ُ َ َ ِ ّ ُ َ َ َ ّ ِ ‫. škrtost. milosrđe. Bilo je ashaba koji su svog zarobljenika hranili boljom hranom od one koju su jeli oni i njihove porodice. za pravdu.a. da mu povratak u zabludu bude odvratan. ova skupina će bez sumnje poražena biti i . Oni koji su na strani Resulullaha.” Ove Resulullahove riječi ukazuju nam na to da borba sa svojim slabostima. oni su najsjajniji primjer odanosti prema islamu. oni će sigurno uspjeh dočekati.” Jedna od poruka Bedra sadržana je u Vjerovjesnikovim riječima. sadekatu’l-fitr i druge islamske dužnosti izvršavati. postiti. oni koji su bili pismeni. S te strane. Bedr se kroz povijest ponavljao na desetine puta u raznim dijelovima svijeta. إن مثل امتى مثل المطر ، ل يدرى أوله خير أو آخره‬ “Moj ummet je kao kiša. ل ، و أن يكره أن يعود فى الكفر بعْد أن أنقذ ُ ال منه كما يكره أن يقذف فى النار‬ ّ “Ko bude imao tri svojstva. رجعنا من الجهاد ال صغر إلى الجهاد الكبر‬ ِ َْ َ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ِ َْ َ “Vraćamo se iz male u veliku bitku. Muslimani mogu biti ponosni na svoj Din-i islam. r. jer oni su emanet svima nama i budućim generacijama. kao što osjeća slast idraž pobjede. zla i poroci u svijetu nisu nastajali. s. jer Bedr je simbol sjajne pobjede Istine. (Lukmân. je rekao: ّ ِ ُ ّ ِ ُ ‫َ ٌ َ ْ ُ ّ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ُُ ُ َ َ ّ ِل ْ ِ ِ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ ُ ِ ّ ْ َ ْ َ ل‬ ‫ثلث من كن فيه وجد حلوة اليمان . a protiv zablude.Na ovom bojištu je zauvijek završio Ebu-Džehl. ne zna se da li su bolje prve ili posljednje kapi.. a to je borba sa samim sobom. Na ovom putu. ili su oni bili neznatna manjina. za slobodu. أن يكون ال و رسوله أحب إَيه مما سواهما ، و أن يحب المرء َ يحبه إل‬ ِ ّ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ ِ ُ ‫ِ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ِ ُ ْ ِ َ َ َ ْ َ ْ َ َه‬ ‫. Jer.š. To govori o veličini islama koji je prvi put odbranjen i sačuvan upravo na Bedru. u islamskim gradovima i zemljama. I ovdje se vodila i vodi borba za Istinu. za čast i dostojanstvo. kao što bi mu bilo teško i odvratno da bude bačen u vatru. mogli su postati slobodni nakon što deset muslimana nauče čitati i pisati. sebičnost. Ta pobjeda zove se: iman . Muhammed. Ebu-Džehla i mušrika. 33) Upamtimo! Muslimani su prvi u povijesti prema svojim zarobljenicima humano postupili i to baš poslije bitke na Bedru.a. ovaj događaj nosi trajne pouke i poruke. za toleranciju. sve su to pobjede i uspjesi koji imaju trajnu vrijednost i značaj. osjetit će slast imana. musliman doživljava i osjeća ljepote i vrednote svoje vjere. solidarnost. a oni koji su na strani širka. pravda. ali i simbol neumoljivog poraza zablude. umišljenost. Naša Domovina imala je i ima svoje šehide. sloboda. Svi ebu-džehli svijeta završavali su i završit će sramno i bijedno na nekom svom bojištu. davati zekat.

. Molimo Allaha. dž. Amin! (Ramazanska hutba 1425/2004. da razumijemo i prihvatimo ove pouke i poruke Bedra.) .poniženje doživjeti.š.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->