P. 1
Povijest islama - knjiga

Povijest islama - knjiga

|Views: 2,130|Likes:
Published by kiriloskonstantinov

More info:

Published by: kiriloskonstantinov on Oct 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

"Povijest islama" od Mustafe Spahica

UVOD U POVIJEST ISLAMA
Kada su prvi čovjek Adem (a.s.) i njegova žena hazreti Havva zakoračili u stvoreni svijet - dunjaluk, oni su zakoračili u povijest. Svaki čovjekov trag, otisak i ostvarenje u stvorenom svijetu, u okviru vremena i prostora, naziva se povijest. Tako su vrijeme i prostor jedina dva čovjekova zora, dva okvira i dvije tačke, između kojih i unutar kojih čovjek, kao svjesno, slobodno, umom, razumom i savješću obdareno biće, ostavlja svoje tragove i otiske u vremenu i prostoru. Jedan okvir - vrijeme, čovjek saznaje sistematskim i metodološkim proučavanjem povijesti pomoću komparacije i analogije, a prostor ili prirodu onakvu kakva jest, stvorenu od Boga, proučava zemljopis ili geografija. Ideal povijesti je da proučava događaje onakve kakvi jesu, kako su se stvarno dogodili i njihovo razumijevanje i smisleno povezivanje. Historija ima uže značenje od povijesti, jer historija skoro da nije ništa drugo nego hronologija državno-političkih događaja u vremenu i prostoru. S druge strane, savremeni ili moderni čovjek o tri osnovna izvora spoznaje: Objavi, Univerzumu i Povijesti skoro da ne zna ništa, ili sve što zna, zna na pogrešan način, kroz ideološko-političku sliku. Tako je u Evropi, posebno zbog mita i mitologije, nemoguće stići do Objave, zbog magije do Religije, zbog bogova do jednog jedinog Boga, zbog stvorenja do Stvoritelja i zbog historije do povijesti. Naime, Evropa poznaje i priznaje historiju, a ne priznaje i odbacuje povijest. To se najbolje ogleda kroz osnovnu evropsku premisu, od Humanizma i Renesanse (Viko) do danas, da Tvorac povijesti nije ni Bog ni Sudbina, već čovjek i ljudi pišu historiju i to kao pobjednici. Mora se znati bitna razlika između historije i povijesti da bi se shvatilo da Evropa ne poznaje i ne priznaje povijest već historiju kao što ne poznaje i ne priznaje ni Božiju Objavu, već mit i mitologiju. Dok je povijest razumijevanje i smisleno povezivanje događaja, kroz vrijeme i prostor, onakvi kakvi jesu, kakvi su se zbili i dogodili, historija je samo pokušaj čovjekove eksplikacije tih događaja, prilagođen ideološko-političkim i državnim interesima, namjerama i ciljevima pobjednika u ratu. Tako za Evropu događaji nikada nisu ono što sami po sebi jesu, već ono što evropski pobjednici žele i hoće da budu. “Pobjednici pišu historiju” uzvikuje evropski čovjek već pet stoljeća bez prestanka od humanizma i renesanse. Da bi Evropa prešla iz historije u povijest, ona prije toga, mora iskoračiti iz mitologije u Objavu, i iz magije u religiju. Kao sljedbenici Objave Kur’ana muslimani poznaju i priznaju povijest koja hoće da sazna istinu o događajima onakvim kakvi jesu i kakvi su uistinu bili, a ne kako ih slikaju pobjednici. Učenje o vjerovjesnicima i njihovim narodima, o načinu života, kraju i sudbinama tih naroda kao i: Kelimama, Poslanicama, Suhufima i Kitabima koje su primali raniji poslanici naziva se Hijeropovijest - Kasas i to je velika tema Kur’ana. Sve te Poslanike i njihove narode Kur’an tretira kao jedinstvenu i neprekinutu Hijeropovijest - Kasas, kao istinite i stvarne događaje, a ne kao historiju ili ljudsko kazivanje; na temelju mita, izmišljanje i konstruiranje uljepšanih, pobjednicima prilagođenih, slika o tim događajima. Ti događaji kao istina, izneseni u Kur’anu svevremenska su pouka i poruka svim ljudima zato što se osnovni zakoni ljudskog života i naravi ne mijenjaju: „U kazivanjima o njima (vjerovjesnicima i prošlim narodima) pouka je za one koji su umom obdareni. Kur’an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene, i objašnjava sve, i putokaz je i milost narodu koji vjeruje.“ (12:111) Iskonska tradicija, jezgra, srčika i bit je, svjedoči Kur’an, u neizmjenjivoj i nezamjenjivoj formi podjednako objavljena svakom narodu u svakom vremenu i

prostoru: „Mi objavljujemo tebi Muhammede kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismaiu i Ishaku i Jakubu i unucima i Isau i Ejjubu i Junusu i Harunu i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur - i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali, a Allah je sigurno s Musaom razgovarao, o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali, a Allah je silan i mudar.“ (4:163-165) U okviru iskonske neprekinute tradicije, jedinstvene, neizmjenjive, i nezamjenjive pouke i poruke Allah od svih vjerovjesnika isti Zavjet, Ugovor ili Testament uzima, koji su sve duše dale Allahu kada su stvorene: „I kad je Gospodar Bog iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: Zar Ja nisam Gospodar vaš?, oni su odgovarali: Jesi, mi svjedočimo - i to zato da na Sudnjem danu ne reknete - mi o ovome nismo ništa znali. Ili da ne reknete: Naši preci su prije nas druge Allahu ravnim smatrali a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ćeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili.“ (7:172 i 173) Taj iskonski zavjet, i neprekinuti ugovor koji su sve duše zajedno dale Allahu na dan stvaranja su morali prenositi svi božiji poslanici, kroz svako vrijeme i prostor, neovisno od cijene koštanja i to potpuno besplatno: „Mi smo od Vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od Tebe, i od Nuha i od Ibrahima, i od Musaa i od Isaa, sina Merjemina, čvrst zavjet smo uzeli.“ (33:7) Osnovna načela, principi, temelji i stubovi koji su prenošeni preko svakog poslanika svakom narodu, u svim vremenima, jesu: 1. Iman - vjerovanje: „Recite: Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibraimu, i Ismailu, i Ishaku i Ja’kubu i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau, i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova. Mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo Njemu pokoravamo.“ (2:136) „Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici - svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove. Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika Njegovih. I svi oni govore: Allahu, čujemo i pokoravamo se: Oprosti nam, Gospodaru naš, Tebi ćemo se vratiti.“ (2:284) 2. Tevhid - monoteizam: „Prije tebe, Muhammede, nijednog poslanika nismo poslali a da mu nismo objavili: Nema Boga osim Allaha, zato se Meni Allahu klanjajte.“ (21:25) „Reci! On je Allah Jedan Jedini! Allah je utočište svakom i Njemu se sve obraća. Nije nikog rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije.“ (112:1-4.) Princip monoteizma je osnovni princip jedinstva svijeta života, stvanja i opstanka. Da nije tako, poremetila bi se ravnoteža u kozmosu, prirodi i ljudskom društvu. „Da zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa nek je uzvišen Allah, Gospodar svemira, od onoga što Mu pripisuju!“ (21:22) 3. Robovanje Allahu i zavisnost o Njemu Na principu vjere u Allaha i Tevhida ili monoteizma svaki poslanik, po Objavi, pozivao je ljude i narode da robuju i ovisni budu samo od Allaha. „I Adu - poslasmo brata njihova Huda. O, narode moj!, govorio je on. Samo Allahu robujte i klanjajte se, Vi drugog Boga osim Njega nemate, Vi samo neistine iznosite.“

(11:50) 4. Četvrti princip jest organizacija cjelokupnog života na temelju robovanja Allahu i negaciji širka (politeizma ili kufra - nevjerovanja). „Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allahu se klanjajte i način života na tom principu organizirajte, a kumira i idolatrije se klonite kao i života na tim osnovama! I bilo je među njima onih kojima je Allah na pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi, zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž utjerivali.“ (16:36) „U vjeru - islam nije dozvoljeno silom nagoniti - pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha i organizira svoj život na toj vjeri - drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti - a Allah sve čuje i zna.“ (2:256) 5. U okviru univerzalne Allahove Pravde, Reda i Poretka Allah je svakom čovjeku i narodu dao istu mogućnost da vjeruje putem slanja Objava i poslanika. „Svaki narod je imao poslanika, i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno.“ (10:47) „A mi nijedan narod nismo kaznili dok mu poslanika nismo poslali.“ (17:15) Osnovna dužnost poslanika je bila da ljudima prenesu Allahove Objave, vjerozakone, moralna načela, upute, pouke i poruke. „I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali. I nijedan poslanik nije donio nijedno čudo sa sobom već Allahovom voljom. Svako doba imalo je Knjigu. Allah je dokidao što je htio, a ostavljao je što je htio, u Njega je glavna Knjiga.“ (13:38-39) 6. Sve poslanike Allah je svojom Voljom i Odredbom izabrao ljudima Kao Allahov izbor svi poslanici i vjerovjesnici su primjeri, ogledala i uzori vjernicima u svim stvarima vjere i po svim pitanjima etike: „Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje“ (33:21) „Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kad su narodu svome rekli: Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate.“ (60:4) „Vama su Allahovi poslanici divan uzor - onima koji žele Allaha i Onaj svijet, a onaj koji leđa okrene - pa Allah zaista nije ni o kome ovisan i On je Jedini hvale dostojan!“ (60:6) U pravu je jedan mislilac kada kaže: “Kada vjerovjesnici ne bi bili uzori ljudima čovječanstvo bi izgubilo svaku nadu.” (Rože Garodi). Vjerovjesnici su jedini ljudi koji su u potpunosti radili ono što su učili i govorili. To su jedini ljudi na stalnom dobitku što se o njima više sazna, a svi drugi gube. Zato mi ljudsku povijest i ne razumijevamo drukčije nego kao ljudske reakcije, u vremenu i prostoru, na Božije poslanike i poruke koje su oni, od Allaha, ljudstvu dostavljali. U osnovi sve ljudske reakcije, na te poruke i poslaničke misije bile su negacija i odbijanje od većine i prihvatanje od manjine. Kur’an Kasasom - hijeropoviješću i jedinim ispravnim metodom u društvenim disciplinama, komparacijom i analogijom, ukazuje na sudbine tih naroda, kroz povijest i vrijeme, na Božije Objave i vjerovjesničke misije. U okviru sociološkog plana, na temelju Kasasa - hijeropovijesti, analogijom i komparacijom, najlakše se uočavaju i kolektivne stereotipije, zablude, poroci, magija, idolatrija, pogubni običaji, slijepi tradicionalizam i njihov utjecaj na čovjekovu ličnost, svijest, um, razum, osjetila, srce i duše, kao i krajnje posljedice koje one izazivaju. Da bi čovjek vidio

svoje lice, on se mora ogledati u ogledalu. Kur’anski Kasas ili hijeropovijest, metodom komparacije i analogije, to je ogledalo, ibret, pouka, poruka i učiteljica: „Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su završili oni koji su poslanike u laž ugonili.“ (3:137) - ili historia est magistra vitae - historija je učiteljica života, pouka i poruka samo za one koji pameti, srce, dušu, um, razum i neblokirana osjetila imaju. Temelj povijesti u islamu jest hijeropovijest - Kasas ili sveukupni život božijih poslanika i sudbine njihovih naroda kojima se nadodaje ljudski razum, osjetila i teorija povijesnog proučavanja, putem komparacije i analogije, svih događaja kroz vrijeme i prostor onakvi kakvi su bili i dogodili se. Zato, ne slučajno, ovaj udžbenik započinje sa hijeropoviješću ili životom božijih poslanika u Kur’anu navedenih: adema, Idrisa, Nuha, Huda, Saliha, Ibrahima, Luta, Ismaila, Ishaka, Jakuba, Jusufa, Ejjuba, Šu’ajba, Musaa, Haruna, Davuda, Sulejmana, Iljasa, Eljesea, Junusa, Zul-Kifla, Uzejra, Zul-Karnejna, Lukmana, Zekerijjaa, Jahjaa, Isaa i Muhammeda a.s. Dakle, povijest nije ništa drugo nego proučavanje života i događaja svih naroda, kroz vrijeme i prostor, na osnovu Kur’anskog Kasasa hijeropovijesti i dva bitna metoda komparacije i analogije, u ime Allaha, i na korist ljudi. To je islamska povijest ili Sira. Kada tako pristupimo povijesti uz, Allahovu pomoć i korišćenje povijesne metodologije, dolazimo do razumijevanja i smislenog povezivanja o događajima i sudbinama prošlih naroda. Oni koji su potpuno odbijali Allahove Objave i vjerovjesničke misije, kazuje Kur’an, završavali su ovako: „I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji griješni bili, i ona su opustjela, samo su ruševine ostale! I koliko bunareva ima zapuštenih, i koliko visokih palata ima praznih! Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što treba da shvate i da uši njihove čuju ono što treba da čuju, ali oči nisu slijepe, već srca u grudima.“ (22: 45-46) Više na zemlji ima uništenih i nestalih naroda nego živih i postojećih. Uglavnom, svi narodi koji su u potpunosti poricali Božije poslanike i odbacivali Objave, uništeni su. Takvi su: ad, Semud, Medjen, Ejka, Tubba, Irem, Ress, Nuhov, Ibrahimov itd. „I Ad je smatrao lažnim poslanike. Kad im brat njihov Hud reče: Kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam sigurno poslanik pouzdani, zato se bojte Allaha i slijedite moj put! Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će Gospodar svjetova nagraditi.“ (26:123-127) Kur’an poziva sve ljude da putuju i da na osnovu razuma i osjetila povijesnom teorijom - Nezarom proučavaju događaje i sudbine naroda kroz vrijeme i prostor: „Zašto ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih jači. I zemlju su orali i obrađivali je više nego što je obrađuju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji su zlo činili, završit će najužasnijom patnjom, zato što su Allahove riječi poricali i što su ih ruglu izrugivali.“ (29: 9-10) „Zašto oni ne putuju po svijetu da vide kako su završili oni prije njih, koji su bili jači od njih - Allahu ne može ništa umaći ni na nebesima ni na Zemlji, On uistinu sve zna i sve može” (35:44) „Vi ste kao i oni prije vas! Oni su jači od vas bili i više su blaga i djece imali i slatkim životom su živjeli, a i vi slatkim životom živite isto kao što su oni prije vas živjeli, i vi se upuštate u nevaljalštine kao što su se i oni upuštali. To su oni čija će djela biti poništena i na ovom i na onom svijetu: Njima propast predstoji. Zar do njih nije doprla vijest o onima prije njih: O narodu Nuhovu, i o Adu i o Semudu, i o narodu Ibrahěmovu, i o stanovnicima Medjena, i o onima čija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu, nego su

je oni sami sebi nanijeli.“ (9:69-70) U okviru Allahove Svemoguće, Sveznajuće i Sveobuhvatne Volje Sveodređenja, Reda i Poretka, svaki narod kao i čovjek pojedinac, ima svoje vrijeme i rok trajanja. „Reci sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, a ni neku korist sebi pribaviti, biva onako kako Allah hoće! Svaki narod ima konac i kraj i kad konac njegov dođe ni za tren ga neće moći ni odložiti ni ubrzati.“ (10:49) Dok narodi postoje i žive na dunjaluku u vremenu i prostoru, u okviru univerzalnog Reda, Poretka i Ravnoteže - ekvilibrijuma, Allah suzbija i zaustavlja narode jedne drugima i tako održava Red, Poredak i ravnotežu u ljudskom svijetu. „I oni ih Allahovom voljom, poraziše, i Davud ubi Džalůta, i Allah mu dade i vlast, i vjerovjesništvo, i nauči ga onome čemu je on htio, a da Allah ne suzbija ljude, jedne drugima, na Zemlji bi, doista nered nastao - ali Allah je dobar svim svjetovima.“ (2:252) „A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni: manastiri i crkve i havre a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru njegovu pomažu - ta Allah je zaista moćan i silan.“ (22:40) U okviru ravnoteže u svijetu i suzbijanja jednih naroda drugima, Allah uz svoju Odredbu, pomoć i milost često učini pobjednicima manje skupine ljudi koji su na pravom putu nad skupinama ljudi koji su mnogobrojniji ali u zabludi. „Mi danas ne možemo izići na kraj s Džalutom i vojskom njegovom! Ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izići rekoše: Koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom nadjačale mnogobrojne čete - a Allah je na strani izdržljivih.“ (2:249) Kako je Allah (dž.š.) vjerovjesnike i poslanike izabrao, odredio, i učinio ogledalima, primjerima i uzorima ljudima u svim stvarima vjere i po svim pitanjima etike tako je muslimane ili njihove ummete učinio ogledalima i primjerima drugim ljudima i narodima. „Vi ste ummet najbolji od svih koji se ikada pojavio: Tražite da se čine dobra djela a od nevaljalih odvraćajte i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali bilo bi bolje za njih. Ima ih i pravih vjernika, ali su većinom nevjernici.“ (3:110) „I tako smo od vas (ummeta) stvorili pravednu zajednicu - zajednicu srednjeg puta, da budete svjedoci i ogledala protiv ostalih ljudi, i da poslanik bude protiv vas svjedok.“ (2:143) Cijena življenja i svjedočenja Allahove Objave, Upute i Poruke kao i ogledala u stvarima i pitanjima vjere i etike je bolna, visoka, teška, ali i časna i jedini Ugovor koji na oba svijeta donosi dobro i korist: na dunjaluku častan, uspravan i dostojanstven život, a na Ahiretu Allahovu nagradu i milost. O visini te cijene neka kao ilustracija posluži činjenica kroz komparaciju i analogiju da Zapadna Evropa od XI. stoljeća nikada ni od koga nije izvana napadana i ugrožavana, a islamske zemlje i narodi u XI. stoljeću pretrpjeli su inkviziciju i devastaciju na Siciliji, Sardiniji, Korzici i Južnoj Italiji, deset križarskih ratova. U XII. i XIII. stoljeću na tlu Sirije, Palestine, Egipta i Tunisa organiziranih od Crkve, najezdu Mongola u XIII. stoljeću i njihova razaranja i rušenja pa čak i dvomilionskog Bagdada kakva do tada ljudski rod nije zabilježio, najezdu i rušenja od strane Tatara u XIV. i početkom XV. stoljeća svega na Istoku što Mongoli nisu porušili, potpunu i totalnu inkviziciju nad muslimanima Španije u XIV., XV. i XVI. stoljeću, deset genocida na Balkanu od XVII. do XX. stoljeća kao i kolonijalizaciju svih islamskih

najbolje je svjedočanstvo koliko se islam ne širi interesima i silom kao što mu to pripisuju oni koji to sami čine zaboravljajući ili neznajući izričito mišljenje La ikrahe fi dinn (2:256) Pored svih iskušenja. Pa ipak. kao primjeri i ogledala ljudima. muslimani svijeta. zatim mu savršeno udove uobliči i život mu udahne. a kako vi malo zahvaljujete (32:7-9). niti se razvija iz majmunske vrste kako tvrdi teorija evolucije. On je kao i njegova žena h. U tome je sigurnost za nemuslimane od muslimana. kulturnu. nakon prvog bračnog para Adema i Havve. bojte se Gospodara svoga. razvio se kasnije cijeli ljudski rod: O ljudi. a njihovi pripadnici ne priznaju muslimane. Havva stvoren od istovjetnog nefsa ili istovjetne supstance. Prvi čovjek nema ni oca ni majke. i On vam sluh i vid i pameti daje. dakle roditelje. koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače . (35:11. 40:67) Čovjekove pojave na zemlji nema bez direktne Allahove intervencije kao Stvoritelja. od njih se razvija čovječanstvo. u svojim životima promiču i svjedoče i one poruke iskonske.s. Ta činjenica. „Allah vam u vjeri propisuje isti šerijat koji je propisan Nuhu i onaj što je objavljen Tebi Muhammede i ono što smo kao šerijat naredili Ibrahimu. Nažalost. ekonomsku i društvenu emancipaciju i oslobođenje. Da je hazreti Adem prvi stvoreni čovjek svjedoči slijedeći ajet: Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali. a sutra koliki je jučer. muslimane ugrožavaju i napadaju mnogi i to samo zato što su muslimani. stvoreni u parovima muško-žensko. Uvijek ih je više. islam je jedina religija čiji broj pripadnika nikada jučer nije bio koliki je danas.zemalja i naroda. i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. Adema kao prvog čovjeka. prvog primaoca Suhůfa i prvog primjenitelja šerijata i njegove žene Havve.). već ga direktno Allah stvara po principu budi i on biva: To je Allah koji sve savršeno stvara. Kasnije. rađaju i umnožavaju. ADEM a. Pravu vjeru ispovijedajte i slijedite i u tome se ne podvajajte. prvog vjerovjesnika. pa se oplođavaju. novembra 1918. godine. kada je završen Prvi svjetski rat. pokazuje povijest unazad IX stoljeća. dakle od zemlje. etiku i obrede. Islam i muslimani priznaju druge religije.“ (62:13) „I učinismo ih vjerovjesnicima i imamima da upućuju prema zapovijedi našoj i objavismo im da čine dobra djela i da zekjat udjeljuju. (4:1) Allah je prvog čovjeka stvorio od gline. Musau i Isau. a samo su se nama klanjali. i neizvjesnost muslimanima od nemuslimana. koji vas od jednog čovjeka stvara. prašine. po Bibliji Adam (930 godina) Odštampaj tekst Prvi od Allaha stvoreni čovjek i prvi vjerovjesnik koji je primio prvu Objavu ili Suhufe bio je Adem (a. njihovu Objavu i Poslanika. jedinstvene i neprekinute tradicije ljudskog roda koje najviše iritiraju neprijatelje islama i muslimana.s. a to su: šerijat. ne ugrožavaju nikog. pored Kur’ana i Sunneta. Od h. nije postojala nijedna nezavisna islamska zemlja i muslimanski narod u svijetu. Dvadeseto stoljeće je period borbe islamskih zemalja i muslimanskih naroda za političku. privrednu. a od njega je i drugu njegovu stvorio. blata. a poslije melekima rekli: Poklonite mu se! i . jer su ljudi i žene bića iste vrste.“ (21:73) Islam i muslimani.a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine. Tako 11.

dao mu najljepši oblik i udahnuo u njega ruh . Po toj osnovi. poniženog i pokuđenog. hazreti Adem i Havva nisu postali ni meleki ni besmrtni. Allah upozorava čovjeka da je Iblis neprijatelj njemu i njegovoj ženi. U Džennetu nisu ni u čemu oskudijevali: nisu osjećali ni glad ni žeđ. on sebe smatra višim od čovjeka: Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio? . nego sa ciljem i svrhom da Ga veliča. (7:17) Šejtan ljude zavodi i u zabludu odvodi svojim glasom. bio je Džennet. grijesi s čovjeka na čovjeka i s generacije na generaciju se ne prenose. (18:50). te naredivši melekima da mu učine sedždu (2:31-34. U Džennetu su imali sve jesti i piti. Za Iblisa se u Kur’anu kaže da je džin koji se ogriješio od svoga Stvoritelja. jer je on stvoren od ilovače.duh. Ovo je nepravda i šovinizam Biblije prema ženi u odnosu na muškarca i njihov ravnopravan tretman u Kur’anu. te usmjerava na njih svoju konjicu i pješadiju (17:61-65). na što su dobili odgovor: Ja znam ono što vi ne znate. Po islamu. istočni grijeh koji prelazi na sve ljude do rođenja Isusa. niti su zadobili neprolaznu vlast. Od kada i gdje hazreti Adem sa ženom a kasnije i sa potomcima živi. Poslije počinjenog grijeha zavedeni Adem i hazreti Havva su protjerani iz Dženneta na zemlju (2:36). nuđenje vječnosti i neprolazne vlasti (7:20-24. a šejtan od vatre. život. zemlju. od Allaha. šejtan im obećava besmrtnost.sotona. Mene si od vatre stvorio a čovjeka od ilovače. Allah proklinje i progoni iz Dženneta zbog neposlušnosti a on se kune Allahu da će napadati ljude sprijeda i straga. životinje i čovjeka. a zabranjeno im je bilo približavanje samo jednom stablu da ne bi postali griješnici i od šejtana zavedeni u zabludu (2:35 i 7:19). Kada je Allah stvorio čovjeka. nego su pogriješili i najedanput ostali goli.upita On. Ja sam bolji od čovjeka . nebesa. on ga je izabrao i odredio za halifu . (7:12) Oholog šejtana.oni su se poklonili. slavi i potvrđuje. postajanje melekima i vlast koja nikada neće propasti. on nije htio da sedždu učini. a po Bibliji Eva je navela Adama na zabranjeno drvo (7:22). Aduti prevare kod šejtana. tada je melekima naređeno da mu učine sedždu. . to još niko nije ustanovio. biljke. Kada su se približili zabranjenom drvetu. besmrtni i vječni i zadobili vlast koja nikada neće propasti. univerzum. Meleki pitaju Allaha: Kako će učiniti sedždu čovjeku koji će na zemlji nered činiti i krv prolijevati a oni neprestano veličaju i slave Allaha. Kur’an muslimane uči ko je sve stvorio i zašto je stvorio a ne kada je i kako je to stvorio jer to se tiče isključivo Stvoritelja. On im prikriva sva džennetska dobra i blagodati.reče Iblis Stvoritelju. 7:11. (2:30-31) Iblis kao šejtan . (7:11) Kada je Allah stvorio Adema. 20:123). Tvrdi im da im je drvo zabranjeno samo zato da ne bi postali meleki. zabranjenom drvetu. Po Kur’anu šejtan ih je oboje zaveo i na grijeh naveo. Kada su se približili zabranjenom drvetu. po Kur’anu. su promjena vrste. ali su se odmah pokajali Allahu (2:37). 18:50 i 20:116). jer su prekršili Allahovu Odredbu i prekoračili dozvoljene granice. Kada je zapravo Allah stvorio svijet. uzoholio se i odbio izvršiti Allahovu Odredbu činjenja sedžde Ademu. na zemlji. oni su po kršćanskom učenju počinili tzv. ali ih stalno navraća i u svijest im unosi zabranjeno drvo.povjeritelja na zemlji nad drugim bićima podučivši ga imenima i pojmovima svih stvari. zdesna i slijeva i tako ih odvraćati od Allahovog puta. ljudima nije poznato i oni o tome samo nagađaju. a Iblis nije. Šejtan ih ne ostavlja na miru i želi da se oni na bilo koji način približe. Stvoritelj svega je Allah i ništa nije stvorio radi igre i zabave. koji po kršćanstvu prekida istočni grijeh i postaje iskupitelj i spasitelj ljudskog roda. (20:117) Prvo boravište hazreti Adema i hazreti Havve. niti su znali za golotinju (20:118-19). 17:61. za Adema i Havvu. ni žegu ni studen. udruživanjem u imetke i djecu njihovu. Ako se približe zabranjenom drvetu.

kao ovaj gavran da zakopam mrtvo tijelo brata svoga! I pokaja se. Po nekim djelima on je imao trećeg sina koji se zvao Šit.) je bio sigurno prvi čovjek i prvi božiji poslanik i to jedan od šest Ulul-azm . da bi bili sačuvani i spašeni od prokletog šejtana. Stari zavjet. Adem je po Bibliji živio 930 a njegov sin Šet (Šit) 912 godina.s. odabrao i odlikovao njega Nuha. Od tog grijeha jevrejski narod. • Biblija o Adamu (Ademu) i Evi (Havvi) Prema knjizi postanka u Bibliji. U Adema (a. Adem je dugo proživio na zemlji i izrodio veliki porod. kćerkom i sestrom blizankinjom. Ibrahimovu i Imranovu porodicu nad ostale ljude. Allah u Kur’anu upućuje sve generacije ljudskog roda i upozorava na to kako da ih šejtan nikako i nikada ne zavede (7:27). Ipak.) bilo je zabranjeno ženiti se sa majkom. pa ga on ubi i postade jedan od izgubljenih. (3:33). sebi slična” (izvor antropomorfizma) stvorio je i ženu mu Evu: “Od rebra što ga je uzeo čovjeku. Teško meni! povika on zar i ja ne mogu. Zbog njihovog grijeha slijedi izgon iz raja da obrađuju zemlju. a hazreti Havva u Džidi.s. Za razliku od Adema i Havve. Njemu je Allah naredio.Međutim.” Zmija je nagovorila Evu na zabranjeni plod a Eva Adama.muško i žensko. a ne u Allahovom zakonu. Njihov grijeh je prešao na cijelo čovječanstvo. Ademu je bilo teško bez hazreti Havve i Allah mu primi dovu. dobrih djela. Allah ga je izabranikom učinio i oprostio mu. šejtan kada griješi nikada se Allahu ne kaje.Poslanika Odluke. Za kršćane je Krist Mesija spasitelj i iskupitelj.s.) rađalo se uvijek po dvoje djece blizanaca . ali je on nenamjerno Odredbu zaboravio (20:115).s. Njegov nenamjerni zaborav-nisjan je opće svojstvo čovjeka. vidio zaprijeku za ostvarenje svoje želje. To potvrđuju kur’anski ajeti koji se odnose na njega (20X:122). Bog je stvorio čovjeka “Na svoju sliku. Po Bibliji Kain (Kabil) je bio zemljoradnik a Abel (Habil) stočar. spašava Mesija i pomiruje Jevreje sa Bogom Jahveom. • Ademovi sinovi Svi se ljudi po krvno-srodničkoj ili biološkoj osnovi osim Isa (a. sastavi ih i oprosti im (2:37).) nazivaju Beni Adem Sinovi ili potomci Ademovi. Muslimani pored čvrste vjere u Allaha. U nekim djelima piše da je hazreti Adem po izgonu iz Dženneta prvo vrijeme boravio u Indiji. . Na osnovu kur’anskih ajeta i vjerodostojnih hadisa Adem (a. On je u bratu. Kabil je htio da oženi sestru blizankinju koja je po vjerozakonu pripadala bratu Habilu. po njihovom vjerovanju. samo što ih ne imenuje (5:27). Kao vjerovjesnik primio je deset suhufa a objavljivane su mu i kelime. nego traži od Allaha rok u griješenju do dana proživljenja (7:14). Strast ga je zaslijepila i on ubija brata kada mu kurban nije primljen: I strast njegova navede ga da ubije brata svoga. kroz slučaj Ademovog i Havvinog šejtanskog zavođenja. (5:30) Tu se začinje i obred dženaze poslije Allahove intervencije preko gavrana: Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga. zatim. Ni jedan brat nije mogao oženiti sestru blizankinju. trebaju stalno učiti Euzu billu. življenja u okviru šerijata i moralno-etičkog ponašanja.insana ili onog koji zaboravlja nenamjerno. Tvrdi se da je Šit prvi sagradio Ka’bu i borio se protiv Kabilovog potomstva. Kur’an spominje i Ademove vlastite sinove. koji je navodno poslije smrti hazreti Adema postao božiji poslanik i primio pedeset suhufa. (5:31) Po šerijatu Adema (a.

Postoji čak i posebna Sura 71. vi drugog Boga osim Njega nemate! Ja se doista plašim za vas patnje na Velikom danu (7:59). 11:25. 32).). 22:42. Po Bibliji Noa (950 godina) Odštampaj tekst Nuh (a. da ga slijedi samo prosta svjetina koja ne razmišlja i da on nije bolji od njih. Allahu se klanjajte. On je poslan da javno opominje i poziva i ništa silom ne nameće. Bili su uporni i pretjerano oholi. sa imenom Nuh. Ne govori ljudima da je melek. nazivaju ga ludim (14:9). 23:23. Objavljena mu je Objava u formi suhufa kao i mnogim drugim poslanicima. I u (61:63) i (10:71-72). rijeke. mjesec.) spada u jednog od šest Ulul-azm . 57:26 i 71:1). Umjesto odziva. Pita se ko će mi kod Allaha pomoći ako odbacim vjernike. Račun će se polagati pred Allahom. (37:7879). To je bio narod nasilnika i veoma izopačenih ljudi (53:52). To je. Zemlja je široka prostirka (74:4 i od 10-20). Govorili su mu da je samo čovjek kao i oni a ne resul. Upozorava svoj narod na Allahovu kaznu i povratak Njemu. Sumnjaju u Nuha (14:9). suvaa i nesra (71:23) • Nuhove dove . vrtove. Na više mjesta u Kur’anu tvrdi se da je Allah poslao Nuha njegovom narodu (7:59. imetke. • Nuhova vjera Njegova vjera je ista i po istoj Objavi kao i svih drugih vjerovjesnika i poslanika. 9:70. Upozorava šta Gospodar dariva svojim robovima: kišu. Njih je Nuh na Allahov put pozivao danju i noću (71:5-6). prava cenzura. sunce i iz zemlje biljke. . • Kakav je bio Nuhov narod? To je bio jedan od najopakijih naroda. narode moj!. O. U laž ga kao i ostale poslanike utjeruju (7:64.NUH a. Živi se određeno vrijeme i dolazi određeni čas koji se ne može odgoditi. Pozivali su ga i izazivali da se dogodi ono čime im prijeti (11:27. Ne traži za svoju misiju nagradu a poziva svoj narod da se boji Allaha. Prste su u uši stavljali a haljinama oči prekrivali da ne bi Nuha gledali (71:6-7). a bogataši šire spletke o Nuhu i narodu savjetuju da ne ostavlja kipove: vedaa. 10:73. njegovo pozivanje ih je još više udaljavalo od pravog puta. potomstvo. jeuka. ustvari. Uz Adema i Isaa Allah ga je odlikovao (3:33) i od njega kao i drugih poslanika uzeo obavezutestament ili misak (33:7). 50:12 i 54:9). jegusa. stvara sedam nebesa. Tvrdili su da je u zabludi (70:60). (11:25-26 i 28:3134). 38:12.Poslanika Odluke a i mnogi ajeti govore o Nuhu (a. On govori i prenosi svome narodu jedinstvena očitovanja koja su prenosili i drugi vjerovjesnici: Mi smo poslali Nuha narodu njegovu.s. Bio je to zao narod i jedan od najgorih (21:77).govorio je on. Prijete mu kamenovanjem ako ne prekine javnu misiju pozivanja i opominjanja (26:116). Ne raspituje se za djela sljedbenika. On otvoreno i jasno opominje (26:105-109 i 112-115).s.s. Selam mir i spomen Nuhu u svim svjetovima. 40:5. Vraća ih u zemlju i proživljuje ih iz nje. Umjesto na danonoćne pozive mnogi su se povodili za bogatašima i griješnicima. stvara ljude u različitim oblicima. On je bio zahvalan Allahov rob (17:3) i spadao je u pravovjerne robove (37:81). Oprost se traži od Gospodara. pa ga je Allah spasio sa porodicom vjernika (21:76 i 37:76). Allahu se vraća sve i on ljudima daje smrt.

• Koliko je godina Nuh (a. On također moli Allaha da oprosti njemu. Takav je konac svima onima kojima opomene ne koriste (10:73).) upozoravali su svoje narode na sudbinu Nuhova naroda: Bojim se dana naroda Nuhova (11:89 i 40:31). popij vodu svoju. Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 1000. Jer radi ono što ne valja. manje 50 godina.” Oni su Nuha potvarali da je opsjednut džinima. Čak ni njegova žena i jedan sin nisu vjerovali u njegovu vjerovjesničku misiju. Njegov oholi odvratni i nevjernički narod koji se nije sklonio u lađu kao i njegov jedan sin bio je potopljen (7:64). On opominje narod na skoru uništavajuću kaznu.s. Kada je voda došla. lađa se zaustavi na brdu Džudijj. Obraća se Allahu da presudi između njega i naroda koji ga u laž utjeruje (54:9).” Nuh je pozvao u lađu i sina da ne bude nevjernik i uništen a on odgovara: “Ja ću se skloniti na brdo koje će me zaštititi od vode (nevjernici se uzdaju isključivo u sebe bez oslonca na Allaha i Njegovu pomoć).) događa se jedan sveopći potop . zaustavi kišu. (11:36-48) Nuhu je kasnije naređeno da se on. pa su govorili: “Da je Allah htio koga poslati poslao bi meleka. • Nuhova lađa Za vrijeme Nuha (a. On je goni i zaustavlja. Kasniji poslanici Šua’jb i Musa (a. zato Me ne moli za ono što ne znaš. i onima koji uđu u kuću pravovjernih. Lađa je bila spas. Pljuštalo je i iz neba i iz zemlje. Nuhu se po objavi naređuje da gradi lađu na kopnu. On moli Allaha da mu priteče upomoć protiv njihovih potvora (23:26). proganjan i mučen. voda se povuče.s. kao kazna njegovom narodu. nije htio vjerovati. on nije čeljade tvoje. roditeljima. Provrela su vrela i iz zemlje. Sura Hud (11: 123) opširno govori o sveopćem potopu (Et-Tufan). Allahovo znamenje i mu’džiza za Nuha i vjernike. niko osim male skupine ljudi koja se spasila na lađi.) jedini je čovjek o čijim godinama se govori u Kur’anu.) živio? Nuh (a. vjernici i vjernice sa selamom i bereketom iskrcaju sa lađa. Tako su potopljeni svi nevjernici (37:82).s. i svim mu’minima i mu’minkama (71:26-28). Nuh je pozvao: “Ukrcajte se u lađu u ime Allahovo. kao što se vi nama izrugujete izrugivaćemo se i mi vama. rekao je On. svoju porodicu i sve vjernike. nebo. On narodu uzvraća. odredba se izvrši. Čini Allahu dovu da nasilnicima i nevjernicima uveća samo zabludu i propast (71:24). Nuhu je naređeno da se ukrca u lađu i uzme od svih bića po jedan par muško i žensko. Meleuni-glavešine iz njegova naroda nisu mogli da shvate. On čini Allahu dovu da na zemlji uništi sve nevjernike i nasilnike. pa . a narod mu se izrugivao. U vezi sina Nuhu se odgovara: O Nuhu. da Nuh kao čovjek može biti poslanik. u kojem. pa čak i njihove potomke zato što će ljude u zabludu zavoditi i nasilje činiti.Iz Nuhovih dova sagledava se koliko je taj poslanik bio zlostavljan. • Voda iz nebesa i zemlje Potop je po Allahovoj odredbi nastupio tako što su se otvorila nebeska vrata vodi koja je lijevala i pljuštala. pa se voda sjedinila radi nastupa događaja (Et-Tufana) koji je bio određen (54: 11-12). pogotovo da prihvate. njegova porodica.s.! Savjetujem ti da neznalica ne budeš.” Lađa je plovila između valova visokih kao brda. Potopljeni su i u vatru strmoglavljeni. Kasnije je od Allaha naređeno: Zemljo.Et-Tufan.

Bog je naredio gradnju lađe duljine 300 lakata.vjerozakon kao Muhammed (a. zaista. Njega je njegov narod kao i sve druge poslanike u laž ugonio. Najviše se o Noi govori u Knjizi postanka.) kao jednog od šest velikih božijih poslanika on je imao isti šerijat .250 metara naišao je na drvenu masu od koje na jednu pravilnu i drugu savijenu dasku.) Biblija tvrdi da je Noa Henokov praunuk. Ham i Jafes). Noina žena.nepoznate koje Ti Muhammede objavljujemo. Babilonskog grada. Što se tiče Nuha (a. osim po Objavi. Za tri metra mulja bila je potrebna voda visine 8 metara.s. zato se bojte Allaha i moj put slijedite. Otkopavajući dublje došlo se do soja mulja debelog tri metra. naroda koji je pet hiljada godina prije Isa (a.š. i smatrao ludim. Kad im brat njihov Nuh reče: Kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam. glavnog grada Sumeraca. U prvoj Petrovoj poslanici se kaže da se u lađi sklonilo svega 8 osoba. Kad je došlo do potopa Noi je bilo 600 godina.s.s. u korist čestitih biti (11:49) Dakle. Zato se bojte Allaha i slijedite moj put. na dubini 14 metara pronašao je grobnice sumerskih careva.) i nazivao je selam.s. Muhammed (a.s. Ovdje se razilazi Biblija i Kur’an. Od oca Lameka za koga tvrdi da je živio 777 godina a za Nou se kaže: U svemu poživje Noa 950 godina.. Stavili su dovoljno i hrane za sve. ishod će.s. Lađa je imala tri kata. širine 50 i visine 30. zato što su Allahu druge ravnim smatrali. To su vijesti Gajba . .s. Ishaku. Noa je bio pravedan i neporočan. • Biblija o Noi (Nuh a. a godine 1955. a 50 dana vladahu vode zemljom.) i svim drugim božijim poslanicima. Iza toga su jenjavale.s.) došle do Muhammed (a. To je glečer gdje nema ni drveća ni naselja. mene će Gospodar svjetova nagraditi. Vršeni su pokušaji pronalaska Nuhove lađe na Araratu. Jafet (Sam. Nazivao je selam i pozdravljen je selamom od svih svjetova.) i Arapi o potopu Nuhovog naroda jedino su preko Objave mogli nešto i saznati.) naseljavao Mezopotamiju. sigurno poslanik pouzdani. Prema Bibliji je u Noino vrijeme vladala velika pokvarenost na zemlji pa Jahve odluči da zbriše ljude s lica zemlje. Zato budi strpljiv. o potopu Nuhovog naroda. • Arheolozi i drugi istraživači o Nuhovom (a. Prvi takav pokušaj bio je 1829. sinovi mu i snahe. u nju su ušli Noa. glave 5-10. Dažd na zemlju je pljuštao 40 dana i noći. (29:14) • Kako su vijesti o Nuh (a. Za ovo (vjerovjesničku misiju) ne tražim nikakve nagrade. Lađa se zaustavila na brdima Ararata. ni ti ni narod tvoj niste prije ovoga o tome ništa znali.ih je potom zadesio potop. manje u drugim knjigama. potvarao za magiju. Došao je ljudima sa univerzalnom Allahovom porukom i proglasom da nema drugog Boga osim jedinog Allaha (dž. I Nuhov narod je smatrao lažnim poslanike.) i njegov narod ni preko povijesti ni preko arheologije niti bilo koje znanstvene discipline ništa nisu mogli znati. Stanovnici lađe nastavili su život na zemlji a ostali su potopljeni.s. (26:105-110) Od ljudi kao i nijedan drugi vjerovjesnik i poslanik nije tražio za svoju misiju nagradu već će ga za to nagraditi Gospodar svjetova. Pored vjernika u lađu su uzeti parovi svih životinja.s. Tako je poplava ogromnih razmjera uništila naseobinu nepoznate starosti.) Muhammed (a. Objavljivana mu je ista objava kao i Ibrahimu. S Bogom je Noa hodio. Muhammedu (a. Francuz Fernand Navara na visini od 4. Ham. Ismailu.) potopu Čars Lajonard Vuli otkrivač Ura. Kada je bila gotova.) i da se Njega treba bojati i pokoran Mu biti. Tri su mu se sina rodila Šem.

remja na Mini i boravka na Arefatu i Muzfdelifi. godina. Pored toga. To je poslanik kojeg je Allah u Kur’anu nazvao Halilullah . 4.a on (Ibrahim) se kumirima njihovim prikrade pa reče: Zašto ne jedete? Šta vam je te ne govorite? I krišom im priđe desnom rukom ih udarajući. tavafa. 5. Tako mi Allaha. Nuhu. oni su molili: Gospodaru naš. i objavismo im da čine dobra djela.s.Allahov prijatelj .).Crnci. . od Hama . i da salat obavljaju da zekjat udjeljuju a samo su se Nama klanjali (21:73). zekjata i etika ili činjenje dobrih djela. O vatro. Kako možete da se klanjate onima koje sami klešete upita ih? Kad Allah stvara i vas i ono što napravite? Pripremite za njega lomaču . Babilonci.i porazbija ih on u komade.Analize su pokazale da je to drvo staro oko 5000. 1. dolazit će iz mjesta dalekih. graditelj Ka’be ili Bejtullaha I dok su Ibrahim i Ismail temelje hrama (Ka’be) podizali.s. Po Allahovom određenju on je izvjestitelj ljudskom rodu o obavljanju hadždža.rekoše ime mu je Ibrahim. Tuarezi. Ishaka i Jakuba) vjerovjesnicima da upućuju prema zapovijedi našoj. Zbog toga što je izdržao sva iskušenja i položio sve ispite na koje ga je Allah stavljao. umjesto Allahu klanjate! Zašto se ne opamtite? Spalite ga i bogove vaše osvetite ako hoćete išta da učinite. te od Jaffeta ostali narodi.povikaše pa ga u vatru bacite i htjedoše da ga na muke stave. Hudu i Salihu nema nikakvih pouzdanih historijsih podataka i o njima se govori isključivo u Bibliji i Kur’anu. primi od nas. Teško vama i onima kojima se. Moabljani. Idrisu. IBRAHIM a. Za Nuha koji je upućen narodu nekazanog imena kaže se da je drugi otac čovječanstva (Ebul-Bešairin-Nas) koje potječe od trojice njegovih sinova: od Sama-Semiti (Arapi. Ko uradi ovo sa bogovima našim? Povikaše oni. jer ti uistinu sve čuješ i sve znaš! (2:127).(22:27). Ibrahim je treći od šest Ulul-azm. Zbog rušenja taguta i idola Ibrahim je od sunarodnika pagana bacan u vatru. Ni Nuhov narod kao ni Idrisov nema ime. I oglasi ljudima hadždž! . osim onog najvećeg. I učinismo ih (Ibrahima. Tako je Ibrahim najznačajniji graditelj (Ka’be) i rušitelj (taguta i idola). postani hladna i spas Ibrahimu! (21:57-60. rekosmo mi.Hamiti . velikih ili poslanika Odluke. Amoničani. Ibrahim je i prvi javni rušitelj taguta-kuće idola . On je prvi historijski poslanik jer o Ademu. ali mi njih učinismo poniženim (37:91-98). po Allahovoj odredbi. zatim narodi u Sjevernoj i Istočnoj Africi .a Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja (9:125). Aramejci). On je prvi poslanik koji se javno i sistemski borio i ratovao protiv idola i kumira rušeći ih i uništavajući ih. ali nije izgorio. pa mu narod trkom dođe. ja ću. . 7.Berberi. Židovi. Asirci. da bi se njemu obratili. zaista je nasilnik. On je sa svojim sinom Ismailom. čim se udaljite vaše kumire udesiti! .Dolazit će ti pješke i na kamilama iznureni. Feničani. 6. povikaše. Čuli smo jednog momka kako ih huli. saja na Saffi i Mervi. 3. 68-69). Etiopljani. 2. on je prvi poslanik za koga se u Kur’anu vežu obredi namaza. Kako je prvi graditelj Ka’be-kuće tevhida. po Bibliji Abraham (175 godina) Odštampaj tekst Uz Adema i Nuha (a. prvi izvršitelj obrednih radnji hadždža.

smatrali su da svaki grad ima svoje božanstvo-zaštitnika. južno od Bagdada.! .). Za Jusufa (a. Ibrahim (a. reče Ibrahim.s. Ibrahim (a.) je prvi božiji poslanik za koga Kur’an svjedoči da koristi razum i osjetila u posmatranju zvijezda. Iz astrologije se kasnije razvila astronomija. Zaista je Ibrahim bio ummet. Tako se razvila astrologija. mjeseca i sunca kako bi došao do spoznaje Stvoritelja. i mjesec zalaze i nestalni su. Stariji od njega su bili Ur. unukom. Eridu i Nipur.) u Kur’anu se kaže da je slijedio Ibrahimovu. i sunce.Allah čini da sunce izlazi s Istoka. Kad Ibrahim reče: “Gospodar moj je onaj koji život i smrt daje”. Babilon je bila robovlasnička država.Uzmi četiri ptice . horoskop i proročanstvo. A kada Ibrahim reče: Gospodaru moj pokaži mi kako umrle oživljuješ? On reče: Zar ne vjeruješ . Nekadašnji mušrici-pagani na Istoku. Male Azije. Sirije. te Perzije i Indije.) potječe iz Babilona. • Ibrahimovo poslanstvo .) je prvi poslanik koji raspravlja sa silnim vladarom o tome ko je Bog. poslanikom Jusufom. Taj vladar je umislio kako može ubijati ljude da im može i život darivati. primjer čestitosti. ja nisam od onih koji Njemu druge ravnim smatraju (6:75-79). Najveći uspon Babilona je za vrijeme Hamurabija od 1729. nazivaju ga ocem vjere. Na tvrdnju njegovog vladara da On dariva život i smrt. do 1686. pokoran Allahu. 12.odgovori On. Božanstvo Babilona nazivali su mardukproljetno sunce. Allah ga je iskušavao sa sinom za kurbana. brzo će ti doći.s. onda kada mu je Allah carstvo dao.s.i isijeci ih.s.vjerujem . na njegovo traženje. Prije toga.s. ali bih da mi se srce smiri. grada na donjem dijelu Eufrata.reče On . Babilonija se nalazila u sredini starog istoka gdje su se sastajali putevi koji su vodili iz Egipta. Allah je Ibrahimu i njegovom potomstvu sačuvao lijep spomen na ovom svijetu a i na budućem (37:108). Ismaîlom i Ishakom. 8. pa pojedine komade njihove stavi na razne brežuljke. prema onome koji je nebesa i Zemlju stvorio.s. poslanikom Jakubom i praunukom. prije Isaa (a. upućuje kako se proživljuju mrtvi. Osnivaju ga Sumerani u IV mileniju prije Isaa (a. Njegovi najstariji stanovnici bili su Sumerani.) je bio takav i toliki vjernik da njega kao pojedinca Kur’an naziva ummetom ili zajednicom muslimana . nije druge smatrao Allahu ravnim (16:120). Kao takvom. Broj sedam. hebrejski Babel-Božija vrata. pravi vjernik. pa učini ti da grane sa Zapada! I nevjernik vladar se zbuni. Obožavali su i zvijezde. Njega priznaju i Židovi i kršćani i muslimani. Babilon. Ermenije. Dobivaoci knjige-kitabije. . on na kraju zaključuje: Ne volim one koji zalaze i ja vjerujem i okrećem lice svoje kao pravi vjernik. Pošto i zvijezde. stari narodi su smatrali svetim brojem. Ibrahim (a. u ime Jednog Jedinog i Istinitog Allaha. Ibrahim (a. on odgovori: “Ja dajem život i smrt. 11. Ishakovu i Jakubovu vjeru (12:38). Osobito sedam planeta u koje su ubrojili Sunce i Mjesec. Babilon je bio najveći grad. Bila je to veoma bogata zemlja sa razvijenim navodnjavanjem.s.s. Ibrahim je prvi vjerovjesnik kojeg Allah. nekadašnja je prijestolnica Babilonije. Znaj da je Allah silan i mudar! (2:260) 10. Ibrahim (a.) mu odgovara: Zar nisi čuo za onoga koji se s Ibrahimom o Njegovu Gospodaru prepirao. On je i utemeljitelj ustanove klanja kurbana i prvi poslanik i čovjek koji je prekinuo pagansku tradiciju klanja najstarijeg sina u ime lažnih božanstava i uveo ustanovu klanja kurbana-životinje. A Allah silnicima neće ukazati na pravi put (2:258).). zatim ih pozovi.Ibrahima je Allah darovao sa dva sina poslanika. sumerska prijestolnica. 9.

Ibrahima narod u laž utjeruje. Zaista On će me uputiti na pravi put. vjeru Ibrahima pravovjernika. On pripada Nuhovom pravcu-minšiatihi (37:83). Tako je Allah učinio Ibrahima (a. nasilnika i nevaljalaca (2:124).) i Ibrahimu (a. On nije nikoga Allahu ravnim smatrao (2:135). Ibrahim je bio siddikun-nebijun . a on nije bio idolopoklonik.s.i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali. čineći još i dobra djela i koji slijedi vjeru Ibrahimovu.s.s. vjeru pravu? . Svom ocu i narodu Ibrahim (a. On mu je obećao da će ga učiniti imamom ljudima kao i njegove potomke.) i neke njegove potomke odabrao i odlikovao na oba svijeta. Ishak i Jakub bili su dalekovidi ljudi tako što su se sjećali života u vječnosti. islam je vjera koja je objavljena ne samo Muhammedu (a. Allah je upotpunio blagodati prema Ibrahimu i sinu mu Ishaku (2:6). pravog vjernika koji nije bio od onih koji Allahu druge smatraju ravnim (III:95). Allah mu je dao uputu jer ga je dobro poznavao (21:51). to mi je naređeno i ja sam prvi musliman (6:161-163).) i njegove neke potomke Allah je odabrao i na dunjaluku i na Ahiretu (16:122).). Kur’an spominje Ibrahimove i Musaove Suhufe (87:14-19). Došao je Stvoritelju čista srca.s. i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima i Isau i Ejjubu i Junusu i Harunu i Sulejmanu.s. Ibrahim.) mada se židovstvo i kršćanstvo pojavljuju . Allah govori istinu! Zato slijedite vjeru Ibrahimovu. • Svojatanje Ibrahima a. mi smo vjeroispovijesti Ibrahimove koji je ispravno vjerovao. ne prihvaćaju i nikada neće slijediti ljudi koji ne drže do sebe (2:130). (42:13). osim griješnika. Oni su kod Allaha najodabraniji i najbolji ljudi (38:45-47). a Davudu smo dali Zebur . (4:163-164). • Ibrahimova vjera Kur’an na više mjesta govori o Ibrahimovoj vjeri: Oni Kitabije Židovi i kršćani govore: “Budite židovi ili kršćani pa ćete biti na pravom putu. Kada je Allah Ibrahima (a.iskren čovjek i iskren vjerovjesnik (19:41).Ibrahimu je slata objava kao i mnogim drugim poslanicima Mi objavljujemo tebi Muhammede kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu.).) imamom-vođom ljudima u vjeri i etici i odabrao ga je Sebi za prijateljaHalilullaha.s. Reci.) i Isau (a. Ibrahim im savjetuje da umru samo kao muslimani (2:132). Ibrahima (a. Ibrahim je bio pravi i istinski musliman. klanjanje moje.s. i obredi moji. Nakon iskušenja kroz koja ga je Allah iskušao i provjerio. u pravu vjeru. U biti. Reci.) nego i Nuhu (a.O Ibrahimu (a.s.” Reci ne. I učinio je Ibrahim tu riječ trajnom među svojim potomstvom. Gospodaru svjetova koji nema saučesnika.s.s. Zaista. da bi se istini vratili (43:26-28).s. a objavljivali smo i Ibrahimu.s. od strane židova i kršćana Židovi i kršćani otimaju se za Ibrahima (a. od Allaha misak ili obavezu uzeo (33:7).a Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja (4:125) Reci.s. Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu. On je kao i Nuh i Musa i Isa i Muhammed (a. U Musaovim i Ibrahimovim Suhufima pisalo je da ničija griješna duša neće nositi tuđe grijehe i da čovjeku pripada samo ono što je zaslužio (53:6-39).) i njegovom poslanstvu Kur’an puno i često govori.) i Musau (a. Četrnaesta kur’anska sura nazvana je po njegovom imenu Ibrahim.s.) poimenični uzor usvetun hasenetun. Ibrahimovu vjeru nisu prihvatili. mene je Gospodar moj na pravi put uputio.) je direktno i jasno rekao: Ne prihvaćam ono što vi obožavate umjesto Onoga koji me je stvorio. u stvarima vjere i etike (60:4 i 6). a Allah je sigurno s Musaom razgovarao. Ibrahim je kao i Muhammed (a.

Ibrahim je izvršio obećanje prema ocu i molio se Allahu jer je bio mehka srca i blage ćudi (9:144). mraka. dotle faraon podiže piramidu da bi Allaha proglasio lažnim a sebe istinitim bogom. • Ibrahimov (a. Dok Ibrahim i Ismail podižu Ka’bu da bi potvrdili tewhid i veličali Allaha. zaista. jer Ti. (3:6568). Ibrahim obavještava oca da mu je stigla prava Objava i poziva ga da je slijedi i da se ne klanja šejtanu. uputu i oprost ocu kod Allaha. ibadeta i solidarnosti a piramida je kuća širka. nasilja. osramoćenjem i kamenovanjem. jer ja mislim da je on. povjerenja. gradi Ka’bu ili Bejtullah. Zato vjerovanje ne treba miješati s nasiljem i grijehom (6:80-82). uistinu sve čuješ i sve znaš (2:127). Ka’ba je kuća tewhida. On im uzvraća da se ne plaši njihovih idola. rekli smo: Ne smatraj nama nikoga ravnim. Neka vam mjesto na kome je stajao Ibrahim bude prostor iza koga ćete salat obavljati. “O velikaši”. i očisti ovaj hram moj za one koji će ga obilaziti. I Ibrahimu i Ismailu smo naredili: Hram moj očistite za one koji ga budu obilazili. oni su dovu činili: Gospodaru naš primi ovo od nas.s. znate li vi bolje ili Allah? Zar je iko gori od onoga koji skriva istinu znajući da je od Allaha . pravde. nepravde. O sljedbenici Knjige. peci mi opeke i sagradi mi toranj da se popnem k Musaovu Bogu.hram. i koji će salat obavljati (22:26) I učinili smo Hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima.) Kako govorite i Ibrahim i Ismail i Ishak i Jakub i unuci su bili Židovi odnosno kršćani? Reci. napretka. ljepote.) narod Njegov narod suprotstavlja se njemu kao poslaniku i prepire se s njim. svjestan je da ne može spriječiti ono što će ga od Allaha stići. već se boji Allaha. Sin se moli za spas. društvenosti. i nije bio idolopoklonik. koji će tu u blizini njegovoj stanovati. On ocu i narodu prebacuje da obožavaju idole od kojih nema ni koristi ni štete . ubijanja i obožavanja ljudi. Iako je obećao tražiti oprost za oca. lažac! (28:38). “ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene. nepovjerenja. zašto se o Ibrahimu prepirete. sigurnosti. • Ibrahim i otac mu Azer Ibrahimov otac Azer nije prihvatio vjeru i misiju svoga sina. koji budu tu boravili i koji budu salat obavljali (2:125). pa zar Tevrat i Indžil nisu objavljeni poslije njega? Zašto ne shvatite? Vi raspravljate o onome o čemu nešto znate. A Allah je zaštitnik vjernika. dotle faraoni grade piramide.).a Allah motri na ono što radite (2:140). otac mu prijeti progonom. vjerovao je u Boga Jednoga. Umjesto da posluša sina. a zašto raspravljate o onome o čemu ništa ne znate? Allah zna a vi ne znate! Ibrahim nije bio ni Jevrej ni kršćanin.poslije Ibrahima (a. Njegov otac i narod su u otvorenoj zabludi (6:74). reče faraon. I dok su Ibrahim i Ismail temelje Ka’be podizali. Kazivao im je da su pravovjernici u sigurnosti i na pravom putu. • Ibrahim graditelj Ka’be Dok Ibrahim (a. a ti o Hamane. već pravi vjernik. po izričitoj Allahovoj odredbi. Izražava bojazan da će oca stići kazna sveopćeg Stvoritelja i Dobročinitelja.s. imana. I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je Ka’ba. zatim ovaj vjerovjesnik (Muhammed) i vjernici (muslimani). istine.s. Ibrahimu su od ljudi najbliži oni koji su ga slijedili. Ibrahim prigovara ocu na vjerovanju u idole.

Ibrahima zbog toga spopada strah. njegovi potomci su opstali i nisu se klanjali idolima (14:35-41). o narodu Ibrahimovom. • Ibrahimova žena Sara Sara je bila u dubokoj starosti. Ibrahimov narod vjeruje u derivate vlastite civlizacije. poruke i putokaza putem analogije i komparacije u Kur’anu se često spominju prošli narodi. S njim je povjerovao bratić Lut (a. Ibrahim kao čovjek blage naravi intervenira za Lutov narod. • Vijesti o ibrahimovom narodu Radi upozorenja. a meleki je pitaju? Zar se ti čudiš volji i odredbi Allahovoj (11:71-73). glad. Narodu postavlja razložno pitanje: Zar vi obožavate ono što ste svojim rukama isklesali. Ibrahima su posjetili Allahovi izaslanici meleki. o adu i Semudu.) (29:1626). ali oni nisu htjeli jesti. da Ga obožava. Ibrahimu je bilo čudno kako će kao star sina dobiti. Ibrahim je uvjeravao narod da mu idoli ne mogu ništa ni pomoći ni odmoći. i o stanovnicima Međena. Ibrahimove dove su kod Allaha primljene. vladarom Babilonije koji se uzoholio. U Kur’anu se ne spominje vrsta ovosvjetske kazne koja je snašla Ibrahimov narod.gosti Ibrahimovi Da bi mu saopćili vijest o rođenju sina i da bi ga obavijestili o onome što čeka Lutov narod. osilio. a On je zaista mudar i sveznajući (51:29-30). svoje sinove i potomstvo da ne obožavaju kipove i da prežive u neplodnoj kamenitoj pustinjskoj dolini. I pored toga. niti vide (21:51-71). a Allah je prijatelj i pomagač svakome. ali Allah je rekao. Ona se tome čudi. cijeli život nerotkinja. Idoli nisu nikome prijatelji. Allah jedini daruje ljudima sve i ne ovisi ni od koga (26:7189). a meleki su joj odgovorili: “Tako je kako ti kažeš. Ove dove Allah prima i Mekka. Dakle.s. jer je već stigla odredba Stvoritelja o neizbježnoj kazni (11:74-76 i 15:51-56). U svako doba dana i noći je svačim opskrbljena (2:126). Njegov narod to odbija. pouke. A on je odgovorio da nadu u Allahovu milost gube samo oni koji su na . što ne govore. povratak Njemu i Njegovu kaznu. bijedu i neimaštinu. i zatim ih udara. nikada nije potpala pod stranu dominaciju. iako usred pustinje. Ismijavajući kumire i idole Ibrahim ih pita da li jedu. stvaranje. Ovaj vladar bio je poklonik sunca. ropstvo. Sara je zapala u veliku tugu. udarila se po svom licu i rekla: “Ja sam starica nerotkinja”.i koji niti govore niti čuju. Zato poziva narod da vjeruje u Allaha. Ibrahim je tada obaviješten da će dobiti sina koji će biti učen i istinu spoznati. • Allahovi izaslanici meleki . ali su mu meleki rekli da ne gubi nadu. • Ibrahimove dove Čuvene su Ibrahimove dove za sebe. Allah je stvorio vas i ono što vi radite (37:91-96). ali mu Allah odgovara da se okani intervencija. jer meleki ne jedu. i nazvali mu selam. Ibrahim ih je počastio teletinom. ubijao ljude i tvrdio da je bog. kada su je meleki izvijestili da će dobiti sina Ishaka i unuka Jakuba.samo ne po imenu: Zar im nisu stigle vijesti o onima što su prije njih bili: o Nuhovom narodu. pa tako i Ibrahimov . da Mu zahvaljuje jer Njemu se vraća sve. on upozorava narod na Allahovu moć. i o onima čija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu nego su je oni sami sebi nanijeli (9:70). Pored oca i naroda on raspravlja i sa Nimrudom.

Abram ili Abraham). i u ono što je dato Musau i Isau. i Jakubu. kada mu je bilo 99 godina.krivom putu. godini života. Sara zatraži od Abrahama da otjera Hagaru i Jišmela.) prima jednu te istu Allahovu objavu sa istog izvora koju su primali svi vjerovjesnici i poslanici: Mi objavljujemo Tebi Muhammede isto ono što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. Abram je imao braću Nahora i Harana. a Jahve je rekao Abramu “da oči podigne prema sjeveru. Nahor. ja ću je tebi predati”. i Isau i Ejjubu.s. Pošto Saraja nije imala djece. i Sulęjmanu.) Abram ili Abraham je deseti direktni potomak Noin (Noa. a ne žena. Terah. Knjiga postanka (13:1417). Lotom i snahom Sarajom odselio iz Ura Kaldejskog i nastanili su se u Haran. Tako su Abram i Lot izabrali Jordansku dolinu. a Davudu smo dali Zebur (4:163-164). a odatle dođu u Betel. Kao znak saveza između Jahvea i Abrahama naredi Jahve da svako muško dijete bude obrezano. Selah. Kada se rodio Izak. i Ismailu. Jahve ukori Saru što se smijala i obavještava Abrahama šta će uraditi sa Sodomom. Kada je Hagara rodila Jišmela (Ismaîla). da će postati otac mnogim narodima i ubuduće će se zvati Abraham. Saraja ju je poprijeko gledala i ova pobježe u pustinju. da zbog nje ne bi stradao. jugoistoku zapadu. ukaza Jahve i reče da hodi njegovim putem. Prema odredbi Jahvinoj. i unucima. Srug. Jahve mu reče da posluša Saru jer će se i od Izaka i od Jišmela izroditi veliko potomstvo. Peleg. što Abrahamu bi krivo. Jahvin anđeo nagovori Hagaru da se vrati. Kada je Hagara postala trudna. napušta Haran i sa Sarajom i pokretnom imovinom doseli u Kanan (Hanan ili Ken-an). Abram kada mu je bilo 75 godina. Abramu je bilo 80 godina. Potomstvo ću tvoje učiniti kao prah na zemlji. Šem. Reu. Kasnije je Jišmel živio u pustinji Paranu (oko Mekke). čemu se ona smijala jer joj bijaše prestalo “što biva u ženama”. dogovore se da ona kazuje da mu je sestra. da neporočan bude. Terah je s Abramom. Hagaru (Hadžeru) nagovori Abrama da uzme Hagaru. Sodoma i Gomora su spaljeni sumpornim ognjem. Abram kasnije spašava Lota koji je bio zarobljen. a objavljivali smo i Ibrahimu. Bratić Lot bio je Haranov sin. Eber. Pošto je Saraja bila lijepa. i Jakubu. a imala je sluškinju Egipćanku.s. Abraham je uzeo kruha i mješinu vode. i u ono što je objavljeno Ibrahimu. • Biblija o Abramu. Abrahamu ili Ibrahimu (a. Sa ženom Sarajom i Lotom vraća se Abram iza toga u Negeb. Na noge! Prođi zemljom uzduž i poprijeko. Kada je u zemlji zavladala glad. Abramu se. te je otpusti. • Ibrahimova objava Ibrahim (a. gdje Terah (Azer) umire u 205. Saraja dobi ime Sara i bi joj naviješteno da će roditi sina Izaka. Pošto se vratio iz te borbe u susret mu je izašao kralj Sodome. Recite mi vjerujemo u Allaha. i unucima. Tada je Abraham pristupio obrezivanju svih muških ukućana. i Ismailu. i Junusu i Harunu. Kasnije Abraham seli u krajeve Negeva. jer svu zemlju što je možeš vidjeti dat ću tebi i svome potomstvu zauvijek. Abrahamu i njegovu potomstvu Jahve je dao svu zemlju Kanaansku. Arpakšad. Mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo Njemu pokoravamo (2:136). Kasnije je Jahve sklopio savez sa Abramom davši mu zemlju od rijeke u Egiptu do Eufrata. Ako ko mogne prebrojiti prah na zemlji i tvoje će potomstvo moći prebrojati. Abraham je nastavio živjeti u . i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova. i u ono što se objavljuje nama. pa to stavi Hagari na ramena zajedno sa djetetom. odselio se u Egipat. Odatle se od staništa do staništa pomicao prema Negebu. I Biblija spominje da su Abrahamu došli tajanstveni gosti navještavajući da će Sara roditi. Abrahamu je tada bilo 100 a Sari 90 godina. i Ishaku. i Ishaku.

Jahve ga stavlja na kušnju tako što mu naređuje da Izaka prinese kao žrtvu. Ako ih ne bude imala. opsjeni.s.) je u Allahovu vjeru trebao pozvati i faraonove sahirune-čarobnjake koji su narod hiljadama godina držali u sihru. Na Ibrahima je podsjećala jedna kršćanska vjerska sekta koja je poricala Isaovo božanstvo. Muhammed (a.) uz Allahovu pomoć i milost i zamjenjuje ga ovnom u ime Jedinog Allaha.s. Englez Rajs otkrio je grad Haran u Južnoj Turskoj. tj.s.s. Živio je u vrijeme Babilonskog vladara Nimruda. Sara je živjela 127 a Abraham 175 godina.) U Palestinu ili Kanan. Ukopan je u Hebronu . U njemu je postojao kult mjeseca.s.) istorijski su gradovi.) spominje u salavatima. (sunećenje muške djece). prije Isaa (a.). odgajaće kao da su njena rođena. Taj običaj dokrajčuje Ibrahim (a. Kanan. koji je sebe nametnuo i podmetnuo narodu za Boga. Musa (a. Još Herodot-otac historije piše o obrezivanju djece radi održavanja tjelesne čistoće. Nemogavši ostati u Babiloniji odseli se u Kanaan. U Mezopotamiji.Halilulrrahmanu istočno od Gaze. podrezivanje brkova. stratege. Abraham i njegova porodica česta su tema književnosti i filozofije. Kenan i Hanan znači ravničarska zemlja. Ibrahim dolazi 1850. Taj hram srušio je Sallahuddin Ejubija. Musa (a. godine iza potopa. Ibrahima.s. upotreba misvaka. tako stečenu. • Druga djela o Ibrahimu Kur’an svjedoči da je Ibrahim primao Objavu u formi Suhufa. Nuha. pozvati u vjeru Allahovu. MUSA a. Od Ibrahima potječu slijedeći sunneti: obrezivanje.) Po starim bračnim ugovorima ako žena ima djece. izbavitelja Israilićana iz višestoljetnog faraonskog ropstva i onoga koji će faraona kao najvećeg silnika. varci i laži. Gradovi u kojima je živio Ibrahim (a.ili poslanika Odluke. primanje i dočekivanje gostiju. Rođen 1081. velikih ululazmu .s. Ibrahim je jedini poslanik koji se uz Muhammeda (a. Otac mu Azer bio je zanatlija i pravio je kipove. godine prije Isaa i tada mu je bilo 75 godina. 500 kilomrtara od Ura. sama će mužu izabrati robinju. • Kada je živio Ibrahim (a.s. po Bibliji Mojsije (120 godina) Poslije adema. despota i nasilnika (tagaa).Filistejskoj (Palestinskoj) zemlji. Islamski autori ističu da je primio 10 Suhufa. oko 165 godina. savjetnike i svitu koji Odštampaj tekst .s. Josip Flavije spominje Ibrahimov boravak u Damasku.Halilulrrahmanu. • Arheologija o Ibrahimu (a. Oboje su pokopani u Hebronu . U Češkoj je postojala sekta koja je tvrdila da slijedi vjeru Ibrahimovu. Sriji i Kanaanu postojao je veoma stari običaj žrtvovanja muške prvorođenčadi bogovima. U islam je trebao pozvati i faraonove meleune-glavešine.). a djecu.s.s. diktatora.) je izuzetno poštovao Ibrahima (a. pa do otprilike 1750. pričinu.) je četvrti. On je prvi božiji poslanik koji je primio prvu veliku Objavu-Knjigu Tevrat. Ibrahim je živio oko 1925. pa u Egipat. muž nema pravo oženiti drugu ženu. od šest. Poslije Jusufa njega Allah određuje za poslanika.

U odnosu na ljude znači vladati despotski.) je zet Šua’jba (a. jer mu je bila namijenjena smrt. Allah daje pomoć. islama. izida i svete životinje. Musau u misiji. prijeti zatvorom i smrću pa čak i Musau (a. Oko 600 ajeta ili skoro desetina Kur’ana govori o Musau. amon. Na ovako uporno nevjerovanje i odbijanje svih Allahovih znamenja slijede Allahove .mustekbirin. Glagol taga. faraonu. umjesta povjeruje. mi ti nećemo vjerovati” (7:132). U islam je trebao pozvati i faraonovu vojsku koja je mučila. Tvrdi da je bolji od “bijednika” Musaa koji jedva govori . kako egipatski tako i sve porobljene narode.Faraon je sebi narod potpuno upokorio pa su ga slušali.s. a on faraon kao Bog da je istinit. Nad Israilićanima faraon provodi genocid tako što im ubija mušku a zlostavlja žensku djecu. a u prirodi znači provaliti se nebo i podivljati rijeka kad se izlije iz svoga korita.s. Faraon svakom. Israilićane. On cijeli narod pomoću vojske i policije prisiljava da gradi piramide i da njega slavi kao boga. Takvom narodu ide Musa (a. Svijetla Musaova ruka. kao prva velika Objava i knjiga. pa i desetina Kur’ana. znači ne vjerovati i pobuniti se protiv Boga. Taj narod je isključivo zaljubljen u sebe. tlačila i ubijala.fasika. Direktno je razgovarao sa Allahom.s. nasilju i oholosti govore mnoga djela. na njegovu dovu. Musa (a. 2. „I on baci štap svoj . On je narod zaveo i naveo na zabludu i narod je njegove zablude i nesuvislosti slijedio. I kada smo Musau Knjigu koja rastavlja istinu od neistine dali da biste pravim putem išli“ (2:53) „…a Allah je sigurno s Musaom razgovarao…“ (4:164). Kur’an za faraona kaže da je on taga-despot.ea’la) i predstavlja mu se kao gospodar carstva Misira i rukava rijeke Nila. Za faraona je bitno istaći da on za sebe tvrdi da je Bog i da zato što se smatra Bogom naređuje da mu se prave piramide kako bi on kroz tu gradnju dokazao da je Musaov Bog lažan. ko u njega ne vjeruje.s.ona za prisutne postade bijela (7:107-108). silništvu. Stari Egipćani imena mjeseci u kalendaru daju po imenima bogova. ra. 3. oziris. Način Musaovog opstanka poslije rođenja i život. odrasta na faraonvom dvoru zahvaljujući Allahovoj odredbi i faraonovoj ženi koja je bila muslimanka. Takvom faraonu i narodu Allah šalje Musaa i Haruna kao poslanike. 4. 1. Štap koji se po Allahovoj odredbi pretvara u ogromnu zmijurinu. narod oholih ljudi.) koji zajedno s njim odlazi faraonu. Konačno. Egipćanima i Izrailićanima. su mu’džiza i Allahovo nadahnuće njegovoj majci. pravde i istine.). O faraonovim zlodjelima.kad on prava zmijurina i izvadi ruku svoju . u islam su Musa i Harun trebali pozvati i svoj narod. Taj narod je ogrezao u razne opačine i poroke. Na sva ova Allahova znamenja dokaze i mu’džize faraonov narod. a brat Haruna (a.su pravili strategiju faraonovih zločina i nagovarali ga protiv Musaa. reagira ovako: „I govorili su: “Kakav god nam dokaz doneseš da nas njime opčaraš.) da ga pozove na pravi put. On tvrdi narodu da oni nemaju drugog boga osim njega i da je on najveći i jedini Bog (Ene rabbukumul . Najveće Musaove mu’džize i najjasniji dokazi i znamenja su Tevrat. Allah daruje Musaa sa mu’džizama i jasnim dokazima. narod nadmenih ljudi-alin. On koji će prvi na svijetu ustati protiv faraonove vlasti i srušiti je. u odnosu na Boga. ogrezao u sve poroke i širk i slijedi isključivo svoje običaje i način života. Bio je to narod griješnika.s. samovoljom i nasiljem. u bratu Harunu. muslimana. narod nasilnika-zalimin i narod najgorih nevaljalacamudžrimin.). Faraonov narod kao ni jedan drugi na svijetu prije njega bio je ogrezao u mitologiju i širk (razna božanstva.

po Allahovoj odredbi i milosti. po Bibliji. Sutradan ga isti Israilac pozva ponovo upomoć. nos za nos. Uzela ga je faraonova žena i rekla: “Neka ovo dijete. ili da im se ruke i noge unakrst odsijeku ili da iz zemlje budu prognani (5:33). 7. Musa to čini. propisano da. 10. pošto je faraon naredio da se sva muška israilska djeca poubijaju. Za one koji su protiv Allaha i Njegovih poslanika bore i koji na zemlji nered čine kazna je ubijanje ili raspeće. po Musaa.s. Musaovoj majci Allah naređuje da baci dijete u rijeku i da ne strahuje i ne tuguje jer će Musa ostati živ i biti mine-l-murselin. Poštuj oca svojega i mater svoju. što on u strahu od osvete i učini (28:15-21). umjesto njih. bude radost i moja i tvoja. • MuSA U MEDŽENU . Glavni sadržaj Tevrata su deset božijih zapovijesti. uho za uho i zub za zub. Musa to odmah shvati šejtanskim djelom i učini pokajanje (tevbu) i dovu Allahu pa mu Allah oprosti. ali su se oni oholili. Ne poželi imetka bližnjega svojega. i skakavce i krpelje i žabe i krv sve jasna znamenja. 430 godina u ropstvu. Israilićani i Egipćani Israilićani. pošto su ga o svemu izvijestile. ona ga je po Božijoj uputi stavila na tabut i spustila niz rijeku Nil. oko za oko. Musa je došao u Medžen. 3.MEDJENU Nakon što je napustio Egipat. ili da ga posinimo. jedan čovjek sa periferije grada. Musaa je majka na tabutu bacila u Nil. . 5. Nemoj imati drugih bogova uza Me (monoteizam). Po vjerozakonu u Tevratu kojeg je primio Musa (a. kao da je poubijao sve ljude. 9. U Tevratu je. Poslije toga. • Musa. Tada Israilac prigovori Musau za jučerašnje ubistvo i optuži ga i prokaza da je siledžija a ne izmiritelj.” Kada je majka rodila Musaa. potomci Israilovi (Jakubovi) proboravili su u Egiptu.s. Ne ubij. Ne kuni se lažno. 8. 4.kazne i upozorenja: „Zato smo mi na njih slali i poplave. Iz Egipta i faraonskog ropstva spašava ih. ali onom. Kod nekog pojilišta zatekao je dvije djevojke koje od muškaraca nisu mogle napojiti svoju stoku. • Rođenje Musaovo Nakon rođenja. Ne kradi.) bile su potpuno recipročno propisane kazne: glava za glavu. narod zlikovački su bili“ (VII:133). u tuči. Nemoj ga ubijati. a ko spasi život jedne osobe kao da je spasio sve ljude (5:32). Ne poželi žene bližnjega svojega. a poslala je svoju kćerku da to prati. također. 2. izvijesti Musaa da gradski prvaci vijećaju da ga ubiju i savjetuje mu da napusti grad. 6. Musa u jednoj tuči između jednog Egipćanina i Israilca pritiče upomoć Israilcu i šakom udara Egipćanina od čega on umire. Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega. Tih deset zapovijesti u Bibliji su sačuvane ovako: 1. faraone. ko u ime Allaha oprosti.). Musa (a. Kasnije je sestra našla bratu majku da ga doji jer dijete nije htjelo dojiti ni jednu drugu ženu osim vlastitu majku. Poslije toga otac šalje jednu kćerku. Njegova se majka umalo nije otkrila kao majka. koja nije nikakav nered na zemlji činila. ali ga Musa odbi nazvavši ga otvorenim svadljivcem i smutljivcem. • Musa nehotice i nesvjesno ubija Egipćanina – prvi poslanik koji ubija čovjeka Kada je odrastao. Možda će nam valjati. Kur’an dopušta da se izvrši poravnanje recipročnom kaznom nad krivcem. jedan od poslanika. Musaa su u rijeci pronašli faraonovi ljudi da im postane jad i dušmanin (28:7-13 i 20:37-40). Sjećaj se dana odmora da ga svetkuješ. ko svjesno i namjerno ubije nevinu. ni krivu ni dužnu osobu. Ne čini preljube. bit će mu to od grijeha iskupljenje.

Šua’jb mu potvrdi da je dobro što je napustio Egipat. kavmen-fasikin. da se pokažu. Na prijedlog Musaa. On se uistinu osilio. počinje dvoboj. Musa mu ispriča događaj iz Egipta. leal i mustekbir postao silnik. uz nasilje. glavarima. Musaa je Allah iskušavao raznim iskušenjima pa i odlaskom iz Egipta (20:40). 32:42. nevaljalci. 44:17-31). a kasnije i ubistvom ako u njega ne budu vjerovali. 23:45-49). on mu prigovara ubistvo Egipćanina a Musa mu odgovara da je to učinio nehotice dok nije bio poslanik.š. Kada su se svi iskupili prvo što traže od faraona je nagrada ako pobijede. Šua’jb prima Musaa na službu osam godina. On faraonu dolazi sa legitimacijom. Šua’jb ponudi kćerku za ženu Musau što on i prihvati (28:22-28). kao stručnjaci sihra.s. Po Kur’anu oni su kavmen-mudžrimin. da mu olakša njegovu misiju. 40:36-37). Faraon se savjetuje sa meleunima-uglednicima. Pored toga što su griješnici. meleuni. Faraon prigovara jedno nehotično ubistvo Musau. Iza toga faraon pita Musaa i Haruna. Koliko je faraon kao taga. To je narod koji odbija sve Musaove dokaze i zato ih Allah kažnjava: poplavama. Kada su se svi čarobnjaci sahiri. • Faraonov narod O tom narodu svjedoči Kur’an i povijest. Allah iz doline Tuba naređuje Musau da ide faraonu koji za sebe tvrdi da je najuzvišeniji Bog (79:15-26). faraon. Pored svega toga Musa je poslan faraonu (51:38-39).) po drugi put u Egiptu Preko 200 ajeta govori o drugom boravku Musaovom među Egipćanima i o njegovim kontaktima s faraonom “Musa idi faraonu. • Musa (a. pomoću kojih želi negirati Musaova. Na molbu jedne od kćeri. Faron im obećava nagradu i čast svoje blizine. Iza njih Musa baci svoj štap koji se pretvori u ogromnu zmijurinu koja proguta sve što su oni pričinili. Stvoritelja Musaa i Haruna. On se doista osilio”. 11:96-98. kavmen-mustekbirin i kavmen-zalimin. Faraon u nametanju sebe kao Boga ljudima hoće da ubije Musaa (40:21-45. • Musaove mu’džize Musa nudi i pokazuje faraonu svoje mu’džize. svaki je dan svjesno i namjerno ubijao na stotine i hiljade ljudi.” (26:46-47) Faraon prijeti sahirunima vješanjem i odsijecanjem ruku i nogu unakrst zato što su povjerovali Musau bez njegovog dopuštenja: Ništa strašno . šta da se radi. osnovna poluga vlasti (7:103-126. Faraon na ove argumente odgovara prijetnjom . Prije odlaska faraonu Musa čini dovu Allahu (dž. Kada su se u to sahiruni osvjedočili. Faraon ih optužuje za sihr što je njegova. gladnim . nasilnici.zatvorom. Musa tada pokazuje svoju ruku koja je pred gledaocima postala potpuno svijetla.) da mu učini prsa širokim i prostranim.Došavši Šua’jbu. Istoka i Zapada. ali ako ostane 10. a iz Egipta je pobjegao iz straha. oni su narcisoidni i samoljubivi. faraon. 83-95. kavmen-alin. svita i narod iskupili. bacaju svoje konopce i štapove. oni reagiraju: “Mi vjerujemo u Stvoritelja svjetova. koje on dopušta. Idite ti i Harun faraonu. odmetnik i nevjernik najbolji je dokaz što on naređuje gradnju piramida. “Zaista ja sam poslanik gospodara svjetova”. 10:75-82. oskudicom. a potvrditi sebe kao Boga (28:3-6. Odluka je da se saberu svi sahiruničarobnjaci i da pobijede Musaa. da mu razveže jezik i govor učini jasnim i razgovjetnim.mi ćemo se gospodaru vratiti (26:10-52). Stvoritelj sadašnjih i prijašnjih naroda. prvo sahiruni. “Ko je vaš stvoritelj”? Oni mu odgovaraju da je to Stvoritelj nebesa i Zemlje. Čim se pojavio pred faraonom. a on. onda višak od dvije godine je dobročinstvo s njegove strane.

On će me uputiti.s. faraon je u bezizlazu vode do usta zavapio: Vjerujem da nema drugog Boga osim onoga što ga vjeruju sinovi Israilovi. Kao takvi su potopljeni u moru i učinjeni primjerom i poukom budućim generacijama (7:130-137 i 43:55-56 i 51:40). U toku putovanja Hidr probuši lađu. Neko drugi mogao je otkopati taj zid i ispod njega uzeti blago koje je otac zakopao za sinove (18:60-82). Musa s njim putuje da nešto nauči. Israilci su bili mala zajednica u Egiptu. 28:4 i 40:25). Tom prilikom je faraonovo tijelo spašeno. Ja sam musliman. Musa i njegov narod su spašeni a svi njihovi progonitelji i potjera sa faraonom su potopljeni. faraon je najmanje prije četiri hiljade godina vršio genocid nad Israilićanima. 14:6. definiraju genocid. Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe . sada po moru i more se rastupi na dvije strane i svaki je dio izgledao kao veliko brdo. Egipćanima. • Musaovo putovanje u Medžmeu-l-bahrejn Dok je boravio u Egiptu. žabama i krvlju. Kur’an tvrdi suprotno.godinama. Musau se naređuje da putuje i izvede narod noću. Ubijeni dječak je bio zao i nenaklonjen roditeljima. U tome je pouka. Zid je popravljen dvojici siromašnih mladića-sirota.(26:61-62) U tom momentu Allah objavljuje Musau da štapom udari. gdje se susreće sa Hidrom.ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama (10:9092). Kada se faraon sa vojskom našao u moru. 7:126 i 141. do Medžmeu-l-Bahrejna.) je putovao do mjesta gdje se dvije vode sastaju. Allah je jedini pobjednik i milosnik (26:53-63). relativne i varljive. Israilićanima i njihovom izbavljenju iz Egipta u obećanu zemlju. napuste i opuste svoje vinograde. od koje su siromašni lađari hljeb zarađivali. • Izlazak iz Egipta Musa je istovremeno kao poslanik poslat faraonu. a siromašni korisnici će je moći popraviti. kojeg je Allah obdario velikim znanjem. Musa se stalno pita za razloge postupaka. na što ga je Hidr opominjao na prethodna obećanja.” Musa reče: Ne nikako! Doista je uza me moj Stvoritelj. Ti roditelji su bili pravi vjernici. da je tijelo upravo tog faraona kao znamenje i dokaz ljudima spašeno. izvore. • Genocid nad Israilićanima Iako Ujedinjene nacije tek 1946. skakavcima. Međutim. Danas je to nauka potvrdila i tijelo Meremtaha sa puno pijeska u glavi . riznice i prekrasno obitovalište. Ovaj slučaj pokazuje koliko su ljudske procjene i znanje. Allahova je volja bila da Egipćani. Musa (a. Hidr reče Musau da ga ništa na putovanju ne pita. Hidr sumnja da će Musa moći biti srpljiv. Israilci su zavapili: “Sigurno će nas dostići. Prije i poslije Musaovog poslanstva to je bilo veliko iskušenje za Israilce (2:49. ja sam musliman. Biblija i nauka su hiljadama godina tvrdile da je tijelo Musaovog faraona potopljeno i da nije spašeno. krpeljima. zatim ubija jednog dječaka i najzad popravlja jedan polusrušeni zid. Hidr ga je kao takvog ubio u nadi da će im Allah podariti bolje dijete. El-Erdu-l Mukaddese. u potjeri za Israilcima. Na kraju mu objašnjava da je lađu oštetio da je oštećenu vladarevi ljudi ne bi zaplijenili. a ostavljajući i zlostavljajući žensku djecu. a more se nakon Musaovog prelaska sklopilo. Faraon je poslao glasonoše po svim egipatskim gradovima. čiji je otac bio dobar čovjek. pogotovo o budućnosti. Kada je izgledalo da će faraon s vojskom dostići Musaa. Objavljeno mu je i to da će ih faraon s vojskom slijediti. Zar sada! A do sada si bio veliki grješnik i smutljivac. ubijajući im mušku.

Oni Musau postavljaju mnoga pitanja (2:108). borbenija i snažnija generacija je ušla u obećanu zemlju. Odabrao sam te. Israilci kao i Egipćani. Kanaan ili Hanan: O. 7:142. osim kada to pravda zahtijeva. U odsustvu iz naroda. Allah Musaa Sebi za poslanika odabire (20:41). i ne uzmičite nazad pa da se vratite izgubljeni (5:21). rodbini. 40:53. dok je primao Objavu. • Sveta (El-Erdu-l-mukaddese) ili Obećana zemlja Sveta. poriče Allahove znakove. Israilci nisu vjerovali ni Musau ni poslanicima iza njega jer su bili oholi. Musa ostavi brata Haruna da ga zastupa u narodu i pravi red. 37:120. 37:119. te su poslanike smatrali lažljivcima i ubijali ih (2:87). • Musaovo poslanstvo Allah se obraća Musau na brdu Tura Sinau u 30 noći koje Allah dopunjuje sa još 10 noći i tako se ispunilo 40 noći (2:51 i 7:142-144 i 4:153). Njegov narod. 37:148. Musa je kod Allaha ugledan i važan. Objavu. da krv bespravno neće prolijevati. On i Harun su upućeni na pravi put i obojica su bili pravovjerni Allahovi robovi. 28:14 i 33:7). narode moj. suditi. Od prihvaćenih obaveza oni su još bili obećali da će obožavati samo Allaha i da mu neće pridruživati druga. Kao poslanik upućen je hrđavom i obijesnom narodu. Allah ih nije obavezao . Allah je Musau podario 9 sjajnih i otvorenih znamenja i dokaza kao i Tevrat i govor sa Allahom.” Kad se Gospodar ovom brdu otkri.nalazi se u Egipatskom nacionalnom muzeju u Kairu. jer mu je Allah dao uputu. Kada se nisu htjeli boriti da bi ušli u obećanu zemlju. neće ubijati. 83) osim nekolicine (4:155). Nakon 40 godina. razgovor sa Sobom i uzima obavezu od njega misak (20:41. On ga sa zemljom sravni a Musa se onesviješćen strovali. Ovaj slučaj pokazuje koliko su Israilci bili neposlušni. pa počuj što ti se objavljuje. znanje. 17:101 i 27:12). čuo je glas “Ja Sam tvoj Stvoritelj. iako zna da je vjerovjesnik. Nakon što je ugledao vatru i došao do nje. siročadima i siromasima. Nalaziš se u svetoj dolini Tuva. ili Israilićanima obećana zemlja je Ken’an. litru. • Zavjet – Misak Israilićana Od Israilaca Allah uzima zavjet da će: vjerovati. Čim je došao k sebi.” (20:12-16. uđite u svetu obećanu zemlju koju vam je Allah dodijelio. Bio je odabranikmuhlesun i resulun-nebijjun (27:12. uzviknuo je: “Slavljen si Bože. 61:5. da se imovini siročadi neće približavati. Kitab. raditi. lijepe postupke i činjenje dobrih djela roditeljima. metru i kantaru neće vagati. On mu daruje mudrost. da se nevaljalštinama i razvratu ni javno ni tajno neće približavati i da nikoga. a ne nered. 27:7 i 9 i 28: 29-30). maltretira ga. 14:5. da krivo na mjeri. 37:122. 19:53. Oni iznevjeravaju zavjet (2:64. obavljanje salata i davanja zekjata. Musa traži od Allaha da ga izravno vidi. neborbeni i kukavice. Na njih je Allah najljepšu uspomenu sačuvao (XXXOOO:69. 2:108 i 87). Allah ga zove sa desne strane Tura (19:52). i da jedni druge iz domova neće protjerivati. Allah mu odgovara: “Ne možeš me vidjeti nikako već pogledaj brdo pa ako ostane nepomično vidjet ćeš Me. kajem Ti se i ja sam prvi vjernik”(7:143-144). da djecu zbog neimaštine neće ubijati. Izuj se!. govorenje lijepih riječi o ljudima. Israilci su od Boga kažnjeni da 40 godina lutaju pustinjom i zabranom ulaska u obećanu zemlju (5:21-25 i 17:104). ponašati se i živjeti po Tevratu (2:63 4:154 i 5:12 i 70). 25:35.

ljudske vjere. jedna je vjera i Allah joj je dao ime islam. 23:49 i 25:35). I pored Tevrata. A sve druge vjere su formirali ljudi i dali im imena. Israilci su tražili da im sudi Muhammed (a. Kao što je Musa bio musliman tako je i njegov ummet bio islamski. Allah ih je na taj način kaznio zbog njihovih grijeha i nasilja (6:146). 27:10-12 i 28. Onima koji su kršili odredbu o suboti Allah je rekao: “Budite kao odbačeni majmuni. Subota. Musaova poruka je bila utisnuta na pločama i kao opomena u kojoj su objašnjenje sve stvari. Muslimani iz ovih poruka moraju u vjeri biti čvrsti i ne smiju se razjedinjavati (42:13). Allahu predani. Oni su knjigu trebali zdušno slijediti i stalno je držati na umu kako bi se sačuvali i došli u red bogobojaznih (2:63).). Tevrat i Indžil su poslani prije kao upute ljudima pa je poslije poslan Kur’an. zato što im je ista vjera kao i Nuha. Pošto su zavjet prekršili. ali ih je ponovo uzeo jer je u njima bila ispisana uputa i milost za one koji se boje svoga Stvoritelja (7:154). a drugi dio su negirali (2:85). Na kraju Allah uništava tlačitelje Israilaca (7:128-129). od Allaha objavljene.preko njihovih mogućnosti (2:83-4 i 6:151-152). Israilci su vjerovali dio knjige. Oni krše i skrnave odredbu o suboti. Ribe im do obale dolaze subotom kada slave i ne rade. 2:50 i 20:7778). Božiji poslanici Ibrahim.) (20:17-24. Po Tevratu su sudili svi muslimani i poslanici. od govečeta i ovce zabranjeno im je bilo salo i loj osim onog uz crijeva i kosti.s. 7:128. 26:64-69. do objave Kur’ana. “Jedite lijepe i čiste stvari koje smo vam dali” (4:154). Allah naređuje Musau da s narodom gradi kuće u Egiptu i da ih pretvaraju u džamije . budite strpljivi”. mijenjali. Kad bi kitabije postupale po Tevratu i Indžilu. Svoje zavjete i obaveze Israilci su potvrdili i posvjedočili pa iznevjerili (2:85).s. pa će i On ispuniti obećanje koje im je dao ali da se samo Njega boje (2:40). Židovi koji tvrde da Allah nije ništa objavio Muhammedu (a. sabat spada u jednu od deset zapovijesti i to je dan određen Israilcima kao dan molitve i odmora. a to je islam. jedna je Objava. Isralici su zaboravili dio Objave (5:13) i sami su sebi zabranjivali neka jela i prije nego što im je Tevrat bio dostavljen (3:93).). a Musa čini dovu Allahu da ih spasi od zemljotresa i drugih nepogoda (7:155-156 i 20:25-35). Sljedbenik knjige nije niko ko ne izvršava propise Tevrata. To im je bila kušnja zbog grijeha (7:163). temeljne zasade i osnovi islama su zajednički osnovi prirode. Ibrahima i Musaa. U momentu kada su Israilci počeli obožavati tele. Oni su mnoge knjige i propise skrivali. 17:2 i 28:81). Muslimani vjeruju sve što je objavljeno Musau (a. Uistinu. “Ulazite na vrata hrama sedždu čineći. Učinio ih je Allah kao primjer poniženja i kazne. Indžila i Kur’ana (5:68). • Prva velika Objava – Tevrat U Musaovim kao i Ibrahimovim suhufima pisalo je da ni jedna griješna duša neće nositi teret tuđih grijeha i čovjeku pripada ono što svojim trudom stekne (53:36-39). Bog je jedan. onima koji su ih gledali. Tevrat je . Allah ih je prokleo i otvrdnuo im srca (5:13). dodavali i oduzimali (6:91). sigurno bi uživali sve blagodati (5:66). 87. a Tevrat je uputa i svjetlo.budite strpljivi! Ne uzimajte umjesto Allaha drugog pokrovitelja (17:2). 3-32. Musa je bacio ploče u srdžbi. Božijoj Objavi kao Kitabu i Furkanu da bi Israilce uputio na pravi put (2:53. (7:161. Isa je upotpunosti potvrdio Tevrat kao što ga potvrđuje i Kur’an (5:46 i 61:6). ne poznaju Allaha. a nisu dolazile drugim danima. i poukom bogobojaznim” (2:66). Musa i drugi opominju i poučavaju svijet da najveće uspjehe postiže onaj ko se grijeha kloni. Ne činite subotom što vam nije dozvoljeno (4:154). Znatan broj ajeta govori o Tevratu. Zato se Musau naređuje da se čvrsto pridržava tih ploča i zapovijeda narodu da prihvati te propise što bolje može (7:145). Allah ih poziva da ispune svoju obavezu prema Njemu. Događalo se to u jednom gradu pored mora. Zabrane Israilcima su pored ostalih: meso svih životinja koje imaju kopite.s.

Nema knjige koja upućuje na pravi put bolje od Kur’ana i Tevrata (28:49). crni i bijeli luk (2:61). vjerovali u Allaha. 5. i tako čine slijedeći grijeh.) je spomenut i nagoviješten i u Tevratu i u Indžilu (7:157. Israilci su negirali Allahove dokaze. Rečeno im je da uđu u grad a oni nisu htjeli. Sinovima Israilovim Allah je dao Knjigu.s. • Blagodati prema Israilićanima Veliki broj ajeta govori o Israilićanima. One kojima je dat Tevrat. Ovo samo potvrđuje povezanost Objava. On je furkan-rastavlja istinu od neistine. On je milost i uputa (6:154. ubijali vjerovjesnike. Šalje im manu. Kao knjiga Tevrat je i sredstvo obuke ljudima darovan Musau i Harunu (28:43 i 37:117). Knjiga objavljena Musau je vođa-imam. krastavice. To je sve Tevrat onima koji se u potaji boje Stvoritelja i strijepe od Sudnjeg dana (21:49). • Grijesi Israilićana Da bi. Rečeno im je: “Nastanite se u ovome gradu. Kur’an uspoređuje sa magarcem koji nosi knjige i nasilnicima (62:5). 17:2 i 32:23). Njih je Allah spasio najveće nesreće i teškoće i pomogao da pobijede neprijatelja (37:14-116). 47. Allah je smjestio sinove Israilove na lijepo mjesto i opskrbio ih lijepim stvarima. bili su nepokorni i prekoračili su granice dopuštenog (2:61 i 4:155). 44. 57. 32:32 i 40:54). Ipak. Iz nesvjesnog i polumrtvog stanja Allah ih je oživio da bi Mu bili zahvalni i da nije bilo Allahove milosti prema njima. 11:17 i 46:10).upotpunjenje blagodati (6:154) i sve potpuno objašnjava (6:154). Tevrat je dat Musau i Harunu. 6. Israilcima je Allah poslao mnogo lijepih i jasnih dokaza. a ne postupaju po njemu. Obilja blagodati dato je Musau i Harunu. 2. Onom ko zamijeni Allahovu blagodat nakon što je stigla. navodno. milost-rahmet. 8. 45:16). Iznad njih Allah je podigao Tur kao hladnjak (2:63 i 7:71). Pored izbavljenja iz faraonovog ropstva Allah je Israilce darovao i mnogim drugim lijepim blagodatima. bili bi potpuno zgubljeni (2:56 i 64). 3. Muhammed (a. lijepe stvari i darove (20:80. Jedite što hoćete i tražite oprost” (7:162. Israilcima je rečeno da se čvrsto drže datog i da se sjećaju onog u knjizi kako bi se sačuvali grijeha (7:171 i 9:111). Allah je dao Musau knjigu o kojoj su se ljudi prepirali (40:45). 4. Tevrat i Indžil opisuju svojstva pravovjernih (48:29). Njih je Allah podijelio u dvanaest plemena (7:160) i odredio im 12 poglavica (5:12). Allah ih je učinio vladarima i dao im što nikome među svjetovima nije dao (5:20). 9. Kao opomena pametnim ljudima Tevrat je dat u naslijeđe Israilcima (40:53-54). Allah im je iznad njih napravio hlad od oblaka (2:57 i 7:160). među njima dolazi do razmimoilaženja (10:93). 46:12. Israilci na sve to nisu zadovoljni i traže: grašak. 32. Allah ih poziva da se sjete njegove blagodati kako ih je odlikovao i uzdigao nad druge narode (2:40. mudrost i poslanstvo. čiste i lijepe stvari (XLV:16).li-lmuttekin (21:48). 28:43. kazna će biti visoka (2:211 i 45:16). Na takvo traženje munje su ih spaljivale i uništavale (2:55 i 4:153). Neki će pozivati na pravi put i pravedno suditi (7:157). . dijanun-svjetlo i zikra opomena za bogobojazne . Ni svi Israilci nisu jednaki. Tevrat služi da ljudi vjeruju u susret sa Allahom (6:154). Tako nisu Allahu nego sebi nasilje činili (2:57). 14:16 i 44:30-31). prepelice. huden i uputa Israilcima (11:17. Israilci su tražili da ga vide. 7:160 i 2:60). 1. O tome govori Stari zavjet i sva četiri Evanđelja. Kur’an potvrđuje Tevrat (46:12). leću. 7.

U odsutnosti Musaovoj. Ipak. i iz nje je 12 vrela provrelo. jedni druge zbog toga kore. Tvrde da je samo njima Džennet namijenjen i da su Božija djeca i prijatelji. Da bi krava izgubila božanski karakter. Dio ih odbacje Kur’an iako ga Tevrat najavljuje (2:88-101). Ustvari. klanjaju se teletu. Neki od njih su slušali Allahov govor pa su ga svjesno izvrnuli. Kur’an ih pita-zašto ste ubijali ranije vjerovjesnike kada ste vjerovali. Neki bi se pokajali a većina je gluha i slijepa ostajala (5:7-71). Mijenjaju Božiju riječ i rade drukčije nego što im je naređeno (7:162). Svaki rod je znao vrelo iz kog će piti. I mi smo im od oblaka hlad pravili i manu i prepelice im davali: Jedite lijepe stvari kojima vas opskrbljujemo! Oni nisu nama nepravdu učinili. Kad sretnu vjernike. govore vjerujemo. Narod me smatrao slabim. Ne vjeruju u proživljenje (44:8). Allah Židovima naređuje da je zakolju (2:67-71). Jedna od posebnih blagodati Israilcima u pustinji jeste podarena voda nakon trećeg Musaovog udaranja štapom sada po stijeni. I mi smo ih na dvanaest rodova podijelili i Musau smo objavili kada mu je narod njegov vode zatražio: Udari štapom svojim po stijeni. U odsutnosti Musaovoj. Samirijja je napravio zlatno tele (20:85-98). Većina ih ne vjeruje i krši obaveze. Po povrtku Musa im kaže da su se ogriješili i nad sobom nasilje počinili pa treba da se obrate svome Stvoritelju da im uguši strasti i oprosti (2:51-54). Osluškuju laži i mijenjaju pojedine riječi u Tevratu (5:42). traže da se i njima napravi kip .bog (7:138). Nekoliko ajeta govore kako su Israilci jedva zaklali kravu kada im je naređeno i na svaki način su izvrdavali da to urade. Pečat i zastor im je na srcima zbog nevjerovanja (4:155). progone ljude sa rodne grude. Na ovom svijetu Israilci doživljavaju grdno poniženje a na Sudnjem danu slijedi im najteža kazna zato što kupuju dunjaluk prodajući Ahiret (2:85-86).s. uzimaju im otkupninu pri povratku iz prognanstva i negiraju dio knjige (2:84-85).Kur’an ističe da su Israilci ubili jednog čovjeka pa su se oko toga prepirali i svađali. Musa se naljuti na Haruna i Harun reče: “Sine moje majke. Džebraila potvaraju da im je neprijatelj. Srca su im bila zastrta. Kada im je došlo pravo znanje. a drugi ubijali.) poruku. klanjaju se zlatnom teletu. nije me slušao. Svojim poniženjem prezirom i srdžom (2:55-61). Željeli bi živjeti hiljadu godina. oni reknu: Vjerujemo u ono što je prije objavljeno. jedni su ih u laž utjerivali. zabranio mnoge . Bili su nezahvalni Allahu (14:8). Allah ih upućuje da ubijenog udare jednim dijelom zaklane krave (2:72-73). Zbog nasilja i grijeha Allah im je. na haram način jedu (4:161). Pohlepniji su za dunjalukom od mušrika. kad se osame. Svoje znanje temelje samo na pretpostavkama zannu i emanijju. Po povratku. Kad su prešli more i našli narod koji se kalanja kipovima. Mnoge ljude s pravog puta odvraćaju. • Kažnjavanje Israilićana Tako nezahvalne i nepokorne ljude Allah je kažnjavao munjama koje ih spaljuju i uništavaju kaznom s neba. iz međusobne zavisiti među njima dolazi do mržnje i prepirki (45:17). Židovi su govorili: “Allah je siromah a mi smo bogati” i mnoge poslanike sa božijim dokazima su ubijali (3:181-184). svojih kamenih srca Israilićani su ostali nezahvalni Allahu. Kada im se kaže da vjeruju. uzimaju kamatu i ljudske imetke nepravedno. Kasnije su se srca Israilaca skamenila kao stijena pa su čak i tvrđa postala. a zamlo me nisu i ubili. U odsutnosti Musaovoj sa Israilcima je bio Harun. govorili su.” Zatim se Musa moli Allahu da oprosti njemu i bratu (7:149 i 150). a Allah ih je prekorio zbog njihova nevjerovanja. Kad bi im bilo koji poslanik objavio što im se ne sviđa. Teško onima koji svojim rukama pišu knjigu pa kažu ovo je od Allaha za neznatnu korist (2:74-81). Israilci se između sebe ubijaju. Nemoj me ovako pred neprijateljima koriti i nemoj me smatrati griješnikom. sami su prema sebi nepravedni bili (7:160). Poricali su Kur’an i iz zavisti nisu vjerovali u Muhammedovu (a. samo njima.

Kada bi. pisac i prorok.s. i Poslanici apostola Pavla. Kasnije je faraonova kći (žena). Kao kaznu protiv njih On šalje Svoje ratoborne robove koji im prodriješe u domove. ajeta. Dugo živi s njom čuvajući Jitrove ovce. bacio je Mojsije ploče. kome su prinosili žrtve. kao i svi nevaljalci iz Musaovog naroda su pouka i poruka vjernicima da bez vjere spasa nema. Majka tri mjeseca krije malog Mojsija. Mojsija posinila. Na Sinaju Mojsije prima dvije ploče Zakona s 10 zapovijedi-dikalog i drugim propisima. Knjiga brojeva. svećenik. stići će ih Allahova nagrada. Na Sinaju se Jahve ukaže Mojsiju u gorućem grmu. Mojsije nosi Josipove kosti. Dok su boravili u Egiptu. brat mu Aron bi prisiljen napraviti zlatno tele. Biblija Karuna naziva Korah i on je praunuk Levijev kao i Mojsije. U pustinji je vršen popis muškaraca sposobnih za vojnu službu i bilo ih je 603. u svojoj isključivosti i kratkovidosti Židovi i kršćani govore da će u Džennet ući samo Židovi ili samo kršćani (2:111). Zbog grijeha stiže ih nebeska kazna (7:162). bježi u Midžen. Prema Bibliji Mojsije je prorok osloboditelj. a prilikom drugog popisa 601. Dakle. Oni čak tvrde: Budite Židovi ili kršćani pa ćete biti na pravom putu (2:135). Konačno faraon dopušta izlazak Israilaca iz Egipta. oni izvršavali naloge Tevrata i Indžila sigurno bi uvećali svoje blagodati kod Boga (5:65-66). Iza toga dobija ponovo ispisane ploče. te mu objavi misiju izvođenja Israilaca iz Egipta i dovođenje u Kanan. Dok je Mojsije bio na Sinaju. Kada sve nije koristilo. čirevi kod ljudi. Levicki zakonik. zagovornik.730. čija su kuća i blago sa zemljom sravnjeni.Kehat . najezda žaba. komaraca.) Biblija mnogo govori o Mojsiju. Psalmima. i dala na dojenje Mojsijevoj majci. Proročnim knjigama. ustvari. oboda na Egipat. židove. Sudnji dan i čine dobra djela. do 82. nilske vode u krv.dozvoljene stvari (4:161). položila ga je u košaru i sklonila u trsku na obalu Nila. posrednik. faraon je izdao naredbu da se pobiju sva muška djeca Israilaca odmah nakon rođenja. ne znajući ko je ta žena. kršćane i sabejce koji vjeruju u Allaha.550. pomor stoke. zakonodavac. Mojsije i Aron nisu uspjeli pridobiti Egipćane da puste Israilce iz ropstva. O Karunovoj umišljenosti i izopačenosti govori dvadeset osma sura od 76. najezda skakavaca koji su pojeli sve što je preostalo iza grada. Jahve spusti na Egipat tamu koja je trajala tri dana i pobi sve prvorođeno kod ljudi i životinja. uđu u hram i sve poruše (17:4-8). grad koji je smlatio sve drveće i bilje. Aron je tri godine stariji od Mojsija.potvora na Haruna. Dugu kolonu predvodi Jahve. Na kraju slijedi pouka i poruka svim ljudima: Doista za mu’mine. kćerkom Jitra. Po Bibliji on je Jakovljev šukununuk: Jakov Levi . . Nakon što je sišao s Gore i vidio šta Israilci rade. Tada pristupaju izvođenju čudesa: pretvaranje štapa u zmiju. • Biblija o Mojsiju (Musa a. Novom zavjetu. prorok. Mesija. sam kleše ploče i nosi ih na vrh Sinaja gdje boravi četrdeset dana. bili su rođaci. Kasnije se faraon predomišlja i kreće s vojskom u potjeru pred kojima se more rastupilo i oni su prešli na drugu stranu. Za njih nema straha i oni ne treba da se žaloste (2:62). U Midženu se ženi Seforom. Karun. po Kur’anu žena.Mojsije. Nakon što je Mojsije ubio nadzornika Egipćanina koji je zlostavljao jednog Israilca. Našla ga je faraonova kći. ali kada više nije bilo moguće. Zatim nastaje četrdesetgodišnje lutanje Israilaca u Sinajskoj pustinji gdje se sukobljavaju sa raznim narodima i gdje Mojsije nastavlja izvoditi čudesa uz pomoć Jahvinu. Israilci su upozoravani sudbinom ranijih naroda: Jesu li oni bolji ili narod Tubba (u Jemenu) i oni prije njih (44:37). Kada je naišao faraon s vojskom on bijaše potopljen.Amram . . Ponovljeni zakon. Allah je poslao neprijatelje da pregaze Židove. Jahve odluči da spasi Israilce iz egipatskog ropstva. Allah ih upozorava da će dva puta na zemlji smutnju izvesti i prekomjerno se uzoholiti. S druge strane. najviše u Petoknjižju u knjigama: Izlazak. Zbog grijeha im se zabranjuju neka jela (6:146).

kazivat ću obojici šta ćete raditi. godine. djelom i zakonodavstvom.Tokom boravka u pustinji desilo se nekoliko pobuna. Egipat je bio iscrpljen ovim ratovima. godine prije Hidžre. Spinozu je Sinagoga u Amstredamu zbog toga izopćila. U toj katakombi su pronađene mumije Setija I i Ramzesa II ali ne i Merenptaha. S planine prema gradu Eriha-Jerihon. Nakon toga Israilci traže povratak u Egipat. Mojsije se tada popeo na goru zvanu Nebo u Alarskom Gorju. Neka on mjesto tebe govori narodu. Riječ Musa potječe od dvije koptske riječi: Mu-voda i ša-drvlje.). Ramzes II podiže gradove Ramzes i Pitom.Levi . Brat mu Aron bio je rječit i Jahve ga određuje Mojsiju za pomoćnika. godine do 1292. četrdeset godina lutanjem pustinjom. Živio je 120 godina. Biblijsko kazivanje o Mojsiju kaže da nije bio rječit čovjek. vlada od 1304. zajedno s Mojsijem. Ramzes II vlada od 1292. usječene u stijeni.” (izlazak: 4:10-16). još jedna zajednička grobnica. u kojoj je bilo 14 faraonskih mumija među kojima i Merenptahova. u kojima se nalazilo položeno 37 faraonskih mumija u drvenim sanducima. Prvi semitski tragovi tamo se javljaju oko 1720. autor prvih pet knjiga Starog zavjeta je sam Mojsije što pobijaju Filon Aleksandrijski. godine. dođe do najveće pobune. u vrijeme provale Hiksa kada je živio Jusuf (a. Teško je povjerovati da su se Musa i Israilci iselili u njegovo vrijeme. Izlazak iz Egipta uslijedio je nakon 400 godina ropstva. Prema M. da je u govoru bio spor. U Petoknjižju se slijevaju različite predaje. jer je nađen u vodi među drvećem.s. Tako. godine po Ibrahimu. Petoknjižje je nastalo iza Musaa. godine prije nove ere.s. nasuprot Jerihonu. on će tebi biti umjesto usta. Musa je razgledao obećanu zemlju Ken-an. Jahve ih kazni da. Iza toga je umro. Vjerovatnije je da je to bilo za vrijeme Merenptaha. Pred smrt Jahve Mojsiju pokaza “obećanu zemlju”. a da mu nije bilo suđeno da uđe u Kanan. Mojsije je svojim nastupima. rodoslovlje Musaa je: Jakub . nađena je u dolini kraljeva Vadilmulk. Egipat je u Ramzesovo vrijeme na vrhuncu moći. do 1225. Arheološki nalazi u Egiptu i Palestini potvrđuju kur’anska i biblijska kazivanja o Musau i Israilcima. godine. a ona je najstarija. godine i to 67 godina. Abraham Ben-Mir. a Harun prije njega umire na 11 mjeseci. predajama i . a i nekom pismenom zaostavštinom udario temelje izraelskoj naciji. Takozvana jahvistička predaja.Kahs . One su Mojsijevu baštinu preformulirale. registrirana je u Judeji u vrijeme kralja Salomona.S. Za deset ploča se tvrdi da su one od Tevrata. Musa je rođen 424. Pred smrt postavi namjesnikom Jušaa. Israilcima je nametnuo težak rad. u Moapskoj zemlji. a on preseli na vječni život 2207. dva su Arapa otkria katakombe.Imran . Serdareviću. nasljednika Ramzesa II koji je bio prisiljen ratovati i sa Istokom i sa Zapadom. a na jeziku težak. religiji i kasnijim gibanjima. “Ti govori njemu i u njegova usta stavljaj riječi.Harun i Musa. Prema ortodoksnoj židovskoj tradiciji. U Musaovo vrijeme Egiptom vlada devetnaesta dinastija. Niko nikada nije saznao gdje mu je grob. Pred kraj prošlog stoljeća 1885. Trinaest godina kasnije. Vels nazhiva Ramzesa Mojsijevim faraonom. Ibn Ezra i Baruh De Spinoza. Biblija i znanost su tvrdili da je faraon koji je tjerao Musaa potopljen i izgubljen a Kur’an tvrdi da je njegovo tijelo spašeno. • Druga djela o Musa a. Setije I. Ja ću biti s tobom i s njima dok budete govorili. Za vrijeme Ramzesa II Palestina je ponovo došla pod vlast Egipta. Umro je u zemlji Moapskoj i ukopan nasuprot Bet Peoru. Taj pronalazak pobio je znanost i Bibliju a potvrdio kur’ansko kazivanje o faraonu kao progonitelju. a ti ćeš njemu biti mjesto boga.).s. Živio je 120 godina. Musaov šerijat važio je sve do Isa (a. 1898. Nakon povratka obavještajaca iz Kanana koji su slagali da su tamo sve sami divovi. proširile i životno prilagodile potrebama.

pagana i nevjernika. Dok su adem i Havva stvoreni i bez majke i bez oca. Hazreti Merjema je od strane Israilićana i drugih naroda. Odštampaj tekst po Bibliji Isus Mesih-kao božijeg sina nazivaju ga Krist. Gospodar tvoj je rekao: To je Meni lahko i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. ISA a. Naročito u doba renesanse. nego je po Allahovoj Odredbi rođen od majke Merjeme bez oca.). a ja nisam nevaljalica! To je tako . Kranjčević.) je da je jedini čovjek kojeg Allah ne naziva Ja beni ademe . I porođajni bolovi .reče on. rođenje i pojava Isa (a. 23:50. I kada meleki rekoše: O Merjema tebe je Allah odabrao i čistom stvorio. da ti poklonim dječaka čista. U literaturi o Mojsiju piše Igo. ali bez oca. 116. stoljeću. potvarana i optuživana za blud.s. Musa živi od 1330.s. Mikelanđelo ga slika sa bradom. sasvim logičan. Original Tevrata.110.O sine Merjemin. Tri osobe su stvorene bez oca: adem. godine. Iz Egipta je izašao 1250. i boljom od svih žena na svijetu učinio (3:42-48. Petoknjižje je raslo sa životom i vremenom. Cijela kur’anska sura 3 nosi ime porodice Imranove. Eliot. iza sebe. to je Hana. Merjema je jedino žensko koje se u Kur’anu spominje uz ime djeteta. na osnovu prethodno iznijetih činjenica. Hristos. .s. kad me ni jedan muškarac dodirnuo nije.s. van Kur’ana. a od muzičara Rosini i Rubinštajn. Tomas Man. brkovima i rogovima na glavi. čistu i odlikovanu ženu nad ženama svih svjetova. Bez obzira na sve potvore i optužbe Israilaca na Merjemu da je počinila blud i rodila kopile i na njene strahove kako će roditi dijete bez kontakta sa muškarcem. ne postoji i Petoknjižje nije Božija objava već djelo mnogih pisaca u različitim vremenima iza Musaa.reče on. Kako ću imati dječaka. po svojoj Odredbi. i Silvije S. na aramejskom Mešaih Isa (a.) Allahova odredba i mu’džiza. poslanika Odluke. kćerki uglednog Imrana i majke Hane. i 13. na hebrejskom Mašiah. Isa (a. zato što nije imao oca.) je pretposljednji Allahov poslanik i vjerovjesnik.) je od majke Merjeme. godine u 14. Allah joj.džamiji. Tamo je čuvao i o njoj se brinuo po Allahovoj Odredbi Zekerijja (a.s. O bezgriješnom začeću Isaa i rođenju od majke bez oca Kur’an kaže: Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj ademov: Od Zemlje ga je stvorio. pod imenom Ahmed. 66:10-12).reče ona. kada je imao 80 godina. I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje. do 1210. Pošto se dijete rodilo bilo je žensko. u XVI stoljeću. a u hram su se davala samo muška djeca. Rembrant. da bi ispunila zavjet Allahu. Jedna od osnovnih odlike Isa (a. 19:16-29. 4:156. 5:75. Bio je primalac treće Velike Božije Objave Indžila i najavljivač dolaska Muhammeda (a. Imran i Hana nisu imali djece pa se Hana dovom obratila Allahu da joj podari dijete i zavjetovala se da će to dijete podariti na službu hramu . a zatim rekao: Budi .i on bi (3:59).s.). Dosta kur’anskih ajeta govori o Isaovoj majci Merjemi. šalje glasnika: A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga .s.O sine ili potomče ademov. Mojsije je ličnost zastupljena u slikarstvu. . Uprkos svih onih koji Merjemu napadaju i potvaraju. Njen sin mora se vezati za nekoga. On je jedan od šest Ulu-lazma. knjigama koje od njega dobivaju svoj bitni sadržaj i narav. Razlog je. kćerku Merjemu dala u hram. nju Allah navodi kao odabranu. Kur’an iznosi da je začeće. Tako je unaprijed određeno!.dosljedno. Havva i Isa. Tintoreto. Ukupno je živio 120 godina. već: Ja isebne merjeme. Zatim ga slikaju Rafael.

nešto što je po Tevratu bilo zabranjeno (3:50). Allahov poslanik. 67:27. jer je on samo sin Merjemin. Ibrahima i Musaa. pa i Isau bez obzira da li se ti poslanici ili vjerovjesnici spominju u Kur’anu ili ne (4:163-164). Allahovog obećanja i milosti . 5.s. Ne žalosti se. 6. sina Merjemina (57:26-27) Israilićanima (3:49) da potvrdi Objavu. Uprkos nevjernika koji su smatrali da je ona rodila kopile. 3:49-50. 4. Allah ga je uputio na pravi put kao i sve vjerovjesnike. kod Allaha ona rađa Poslanika. pretvarao je pticu načinjenu od blata u živu pticu. po Indžilu. proživjeti umrlog. Zatresi palmino stablo. 2. rekoše. Allah Merjemin porod ili Isa (a. Ista Objava.Ja sam Allahov rob. Ne samo Merjema. rođen je bez oca. Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. govorio je u kolijevci. zovnu. I melek je. Prije njega je prošlo puno poslanika (5:75). 5:110. Prema svjedočenju i kazivanju Kur’ana. 4:163-164. da u pogledu Isaa ne pretjeruju i ne poistovjećuju ga sa trećim dijelom Božije osobe. darovao mu knjigu Indžil. koji je bio niže nje. kršćane posebno. istinu i sadržaj Tevrata. nagovijestio je dolazak Muhammeda (a. Nakon niza poslanika. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili (23:50). duhom čistim i svetim ili Džibrilom koji spušta Objave.). a šta ostavljaju od hrane na ime zaliha. kao što su činili i svi raniji vjerovjesnici. na zahtjev pristalica pomoću dove Allah mu je s neba spustio sofru sa hranom (3:49-50.) pod imenom Ahmed najavljuje dolazak Muhammeda (a. istina. mudrosti. Indžilu i znanju i sačuvao ga je od Israilićana kad im je donio jasne dokaze (5:110). učvrstio ga sa Ruhu-l-Kudusom. blagoslovio ga i odlikovao nad ostale ljude. Veliki znak kod Isaa ili njegove mu’džize su slijedeće: 1.prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. Allah ga je obasuo blagodatima (5:110 i 43:109). Mnogi ajeti govore o Isaovom vjerovjesništvu (2:253. i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom (3:33).s. 7.) naziva velikim znakom. 112-115). uspijevao je izliječiti slijepca. • Vjerovjesništvo Isaovo O Isau kao poslaniku i vjerovjesniku govore dva osnovna izvora islama: Kur’an i Hadis. Kako da govorimo djetetu u bešici. 19:30-31. 3. znao je šta ljudi jedu kod kuće. (2:253 i 5:110).uzviknu ona. uputa i poruka objavljuje se svim vjerovjesnicima. već i njena porodica odlikovani su nad ostale svijetove. te je od njega uzeo čvrst zavjet poslanički kao i od Nuha. vjerovjesnika koji prima Indžil. Tevratu. Isa (a. 5:84-86. 8. meni će Allah knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti i učinit će me gdje god budem blagoslovljenim i naredit će mi da dok sam živ salat obavljam i zekjat udjeljujem (19:29-31) • Pretposljednji vjerovjesnik Kao pretposljednji vjerovjesnik. 5:75 i 110. Njegova riječ i Njegov duh.). Allah šalje Isaa. Allah je odabrao i odlikovao adema i Nuha i Ibrahimovu porodicu. Allah je Isau kao poslaniku i vjerovjesniku dao jasne dokaze. 43:59 i 33:7). Učinio ga poslanikom. Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala .s. I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili.s. posut će po tebi datule svježe (19:19-25). učinio ga vjerovjesnikom. Najinteresantnija Isaova mu’džiza za ljude je što on u kolijevci kao novorođenče govori: A ona im (Merjema) pokaza na Isaa. reče dijete. On govori ljudima iz kolijevke kao novorođenče i Allah ga podučava knjizi. (3:50) i da dozvoli. Allah upozorava kitabije.

A kada Isa. ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed. A ja sam samo čovjek. Boga sina i Sveti duh.Židovi i kršćani . oblačili se. Katolici vjeruju da je sveti duh nastao uzajamnim dahom Boga oca i Boga sina.” I kad im je on donio jasne dokaze oni rekoše: “Ovo je prava vradžbina” (61:6). Kur’an. Suština kur’anske poruke jeste da se nikada ne smije govoriti trojica su bogova. Klanjajte se Allahu. Allahu. a zabranjuje nasilništvo i odmetništvo (19:31-33). Značenje riječi Ahmed pod kojim ga Isa najavljuje isto je kao i kod riječi Muhammed koje je Muhammedu (a. Nevjernici su svi oni koji govore Allah je jedan od trojice.) stalno govorio za sebe. treća velika Allahova Objava ili Knjiga.svim svjetovima. koji će poslije mene doći. sin Merjemin reče: “O sinovi Israilovi. 68. pili su vodu. nazivanje selama. dok Židovi i kršćani ne vjeruju i ne priznaju Kur’an.s.) kršćani. umjesto Allaha (5:116-117). Oni kažu: Bog je jedan koji se pojavljuje i egzistira kroz tri osobe. da je on čovjek kao i drugi ljudi (2:116. 3:59-63). zabranjen mu je Džennet. Isaova vjera nije bila kršćanstvo nego islam. (2:136. dao djed Abdu-l. odmarali se i robovali Allahu kao i drugi ljudi (5:75). i narode moj. 7:157 i 9:111).slijedili Tevrat i Indžil. O trojstvu govori nekoliko kur’anskih ajet (4:171. a Isa odgovara: Neka si slavljen samo Ti. jeli su hranu. a kamoli da je tvrdio da je dio Božije osobe! Samo nevjernici i mušrici mogu tvrditi da je Allah Mesih (Isa) a ko bi mogao Allaha spriječiti da uništi Mesiha (Isaa) i sve na zemlji.s. poslušnost i odanost majci.) po rođenju. Kada bi Kitabije . o tome daje istinit i jasan odgovor a to sve potvrđuje i Barnabino Jevanđelje koje Crkva ne priznaje. Kršćani i Židovi raspravljaju o Ibrahimu koji je živio prije objave Tevrata i Indžila. u okviru trojstva Božije osobe.) i muslimane kao sljedbenike Allahove Objave. Isau kao i svim vjerovjesnicima i poslanicima se naređuje: salat. Allah pita Isaa da li je za sebe i majku ikada govorio da su bogovi. 5:46. Isau je dostavljen Indžil. Muhammeda (a. Allahov rob i poslanik. On i njegova majka. zekjat. a po ortodoksima-hrišćanima.s. Isaa (a. Isau se objavljuje da je njegov i njegovog naroda Stvoritelj Allah i da samo Allaha treba obožavati jer to je pravi put. u osnovi. poslije Tevrata i Zebura.Sveti duh nastao je samo dahom Boga oca. smatraju božijim sinom. ista kao i u ranijih poslanika. svjetlo i potvrda Tevrata i savjet Muttekijama. Isaovi sljdbenici dužni su suditi po Indžilu.s. spavali. pridružuje druga. Svojstva pravih vjernika ističu i Tevrat. svome Gospodaru. Što se tiče Isaove vjere.Mutalib. U Kur’anu se govori o Indžilu (3:48. 43:64). Što se tiče muslimana. sin Merjemin i nezamislivo je da Allah ima dijete (19:30-35). 9:111). i Indžil i Kur’an (48:29. 57:27).s. 5:73-74 i 17:111). On poziva da se samo u Allaha vjeruje i da se slijede njegovi vjerovjesnici (4:171 i 5:72). Kitabijama nema podrške dok ne slijede Tevrat i Indžil (7:157.) nikada kao ni meleki nije odbijao da robuje Allahu. (3:51. oni priznaju i vjeruju u Tevrat i Indžil i priznaju Musaa i Isaa za vjerovjesnike i poslanike a Židove i kršćane za sljdbenike Knjige. Dakle. što je i Isa (a. 65:67. Ko čini Allahu širk. Uz to. Hvala Allahu koji nije uzeo . 19:36. Isa (a. 3:84 i 2:120 i 135). ona je kao i šerijat i obredi i običaji i tradicija i način života. • Kur’an o trojstvu Kršćani vjeruju da je Bog jedan kroz tri osobe: Boga oca. koju kršćani proglašavaju bogorodicom. U toj činjenici priznanja i nepriznanja leži sva sigurnost kitabija od muslimana i nesigurnost nesreće i tragedije muslimana od Kitabija. Indžil je uputa. sigurno bi uživale Allahove blagodati (5:46-47). Kur’an tvrdi ono.

godine njegovo je prvo pozivanje apostola. Isa je samo rob i poslanik kojeg je Allah obasuo blagodatima. 3:63 i 61:14).apostoli su mu rekli: Mi smo Allahovi pomagači. ucijepio se u Boga i vratit će se na zemlju da uspostavi carstvo nebesko. duhom Bog.s. a 7. Deset dana iza uzačašća bili su prvi duhovi i Duh sveti daje apostolima snagu da svjedoče o umrlom i uskrslom Hristu. Osnova tog učenja je slijedeća: Isus Krist je Bog koji je radi otkupljenja čovječanstva od “Istočnog grijeha” umro na križu. 6. Allah ih je nadahnuo da vjeruju u Njega i u Njegova poslanika. aprila dogodila se posljednja večera. Devetog aprila njegov grob je prazan-uskrsnuće. “Nego idite radije ovcama izgubljenog israilskog doma. a 29. po Allahovoj odredbi.) proklinju nevjernike i teške griješnike među Israilcima (5:78). Upiši nas u svjedoke islama. Isa je bio samo onakav kakvim ga prikazuje Kur’an. oni su nevjernici i Allahu niko ne može zabraniti ako hoće da uništi Isaa i Merjemu (5:17 i 75). uskrsnuo i objavio se svojim pristalicama kao Kristos. O ovome događaju kršćani se međusobno razilaze i prepiru. srebreni i bakreni novac. Dio Israilaca je vjerovao u Isaovu misiju a dio nije (3:52. umjesto Allaha. a Isa samo bez oca (3:59-61). Spasitelj i Iskupitelj čovječanstva od “Istočnog grijeha”. Tridesete godine. Za njegovu misiju i Objavu Inđil Israilci su govorili: Ovo je otvorena čarolija (5:110). mučenje i smrt Isusova. Dakle. To je početak Hristove crkve. aprila vodi se parnica protiv njega. s tom razlikom što je adem i bez oca i bez majke. Budi svjedok da smo muslimani. Iste godine Isus govori Petru: “Ti si stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju”. mi vjerujemo što si nam poslao i slijedimo poslanika. Svi oni koji govore . Stvoritelju naš.Isa. Protiv Isaa kao uzora u vjeri i etici bili su i mekkanski mušrici koji se pitaju jesu li naši bogovi bolji ili on . Isa je stvoren na isti način kao i adem (a. 5:111. on je nakon raspeća na križu. U martu 28. havarije . uzašao na nebo. Što se tiče Allaha i Isaa (a. poslanstvom i mu’džizama (43:59).). uskrsnuo uzašavši na nebo. On kaže .” Zabranjuje zlatne pojaseve.Allah je mesih. • Neprijatelji Isaovi Nevjernici među Israilcima kuju zavjeru protiv Allaha a Allah protiv njih (3:54). Mi vjerujemo u Allaha. Davud i Isa (a. Isa je samo poslanik i vjerovjesnik koji kao i njegova majka i svi drugi ljudi jedu hranu i žive na ljudski način. zatim razapet na križu i poslije tri dana uskrsnuo je i javio se učenicima kao Hristos.e. Mesija. Nakon što ga je izdao Juda. zlatni. Danijel Rops tvrdi da je Isus rođen šeste godine prije kršćanske ere. Nezamislivo je da Allah ima sina. godine n.s. a 40 dana po uskrsnuću je uzačašće na nebo. od zemlje. Hristos. Nikada za sebe i za majku nije govorio da su bogovi.sebi sina (17:110-111). Kur’an poriče kršćansko vjerovanje o Isaovom božanstvu i uspoređuje ga sa ademom. Allahu nije potreban sin. Kada hoće da nešto bude.budi i to biva (19:34-35). (43:57-58). . godine događa se smaknuće Ivana Krstitelja.).s. Po Bibliji kao božiji jaganjac i sin. Allah je čist od sina kojeg mu kršćani potvorom pripisuju (2:116). on je osuđen na smrt. uzvišeno je. Njegovo primanje u vjersku zajednicu obavljeno je 28. Kršćansko vjerovanje ističe da je Krist tijelom čovjek. već Allahov rob i poslanik (5:16 i 19:30). • Isaovi učenici Njegovi učenici Havarijjuni. slavljeno i čisto Njegovo Biće. On je svojim učenicima zabranjivao da ulaze u paganske samarijske gradove. i sjeo Bogu s desne strane.

Poncije Pilat na križ. potječe od duha svetoga. izliječio zgrčenu ženu. kada mu je bilo 8 dana. izliječio slijepca. molitvi. zemlji i cijelom svijetu. Marko i Ivan ne navode rodoslovlje Isusovo. • Jevanđelja o Isusu Kršćani Isaa nazivaju Isus i tada misle na čovjeka. Sva četiri Jevanđelja govore o Isau. i to na različit način. Obredi primanja u vjersku zajednicu postoje kod svih naroda.000 ljudi. o začeću samo dva. tvoju nauku i historijsku ulogu. Kur’an poriče tvrdnjom da ga nisu ni ubili niti razapeli već im se to pričinilo.e. Iznosi stav o Starom zavjetu. do 337. Rodit će sina i ti mu nadjeni ime Isus. obrezan (osunećen). uskrsnuo Lazara. Od Abrahama do Davida ima 14 koljena. dobrim djelima. Jevanđelja govore i o njegovim čudesima: nahranio je 5. Šejh Šeltut kaže za riječ rafiuke: . na hebrejskom mašal. ali nije uspio. koji se zove Krist”. Isusu je taj obred obavio Ivan Krstitelj u rijeci Jordanu. Prema starom jevrejskom običaju Isus je. od Davida do progonstva u Babilon 14 koljena. ni na križ razapet. namjerama. uskrsnuću i o tome da je on Mesija. godina n. muža Marije koja rodi Isusa. Dakle.) bit će svjedok protiv kitabija. to činite vi njima”. onda je umro prirodnom. Allahu poznatom smrću.). vrate se u Galileju u grad Nazaret. ljubavi prema neprijatelju. pravom blagu.• Isaova smrt O kraju Isaova života u kršćanstvu vode se sporovi nepune dvije hiljade godina. preljubi. sine Davidov. ubojstvu. Svoje učenike naziva solju. Allah uzima Isaovu dušu. Oni o tome nemaju nikakvo sigurno znanje (4:157) Sigurno ga nisu ubili. godine n. Nakon što su obavili sve što je po zakonu gospodnjemu trebalo učiniti. od Abrahama do Krista prošla su 42 koljena”.” Isus je rođen u Betlehemu Judejskom za vrijeme kralja Heroda. Kur’an poriče kršćansku dogmu o Isusovom raspeću. U ranom kršćanstvu kršteni su odrasli.e. Po Luki Isus je Josipov. Do primjene križa dolazi tek u doba Konstantina Velikog (285. Govori: “Sve što želite da ljudi čine vama. Isa (a. a Božijeg sina nazivaju Krist ili Hristos što je grčka riječ.s. lažnim prorocima o djelima a ne samo riječima. Često je govorio u usporedbama. zbog svega onoga što mu se pripisuje. Kasnije je odnesen u hram džamiju u Jerusalimu. napastovao ga je sotona. jer će on spasiti svoj narod od grijeha njegovih. liječio od gubavca. U Lukinom Jevanđelju stoji: “Jakov rodi Josipa. Dok je postio u pustinji 40 dana i noći. uzdiže ga i spašava od nevjernika i nasilnika. Isusovo primanje u vjersku zajednicu obavljeno je 28.). a hebrejska Mašiah što znači pomazanik. Bogu. oku svjetiljki. Matej tvrdi da je Marija Isusa začela sa duhom svetim: “Josipe. jer što je ona začela. Drži čuveni govor na Gori u okolini Kafarnauma: “Blago siromasima jer je njihovo carstvo nebesko”. odmazdi. na arapskom mesel. To što Israilićani govore da su ubili Isaa. Pričinilo im se.s.Uzdigao sam tvoj ugled. Kada nije ni ubijen. nemoj se bojati kući dovesti svoju ženu Mariju. milostinji. a u srednjem vijeku ustalio se običaj krštenja djece. može značiti da je neko ipak ubijen raspećem ali ne Isa (a. Govori o dva puta. Isusa je razapeo rimski namjesnik Palestine. oboljelu od vodene bolesti. Na Sudnjem danu. Svoju misiju započinje u Galileji i poznanicima iz djetinjstva drži propovijedi u sinagogama i drugim mjestima. zakletvi. imetku o providnosti i suđenju. . Po sadašnjoj kršćanskoj dogmi. gdje su Josip i Marija prinijeli žrtvu -par grlica ili dva golubića. od progonstva u Babilon do Krista 14 koljena. spasitelj i iskupitelj čovječanstva. To nije uzdizanje na nebesa i spajanje sa Bogom.

i izvještaje o čudesima i djelima. Matejevo ima 28. Svaka sekta imala je svoje Jevanđelje. Na Saboru u Nikejji 325. Treće je pisao liječnik Luka iz Antiohije. o početku mesijanskog djelovanja. Jakov. Postojalo je i Arapsko Jevanđelje iz IV ili V stoljeća. i sin Davidov. Najduže Jevanđelje je Lukino sa 30 stranica a najkraće je Markovo sa 18. da je živio i umro kao čovjek. 8.e. Toma. godine. Tadej. godine n. tumač Petrov. Ebioniti. i 100.“Isus je prorok kraljevstva. nisu imale djece. On uspostavlja novi savez . Imranova žena Hana i sestra joj Isa. a cvijet Jevanđelja jest Ivanovo Jevanđelje. Jevanđelje Nazoreja nastalo je potkraj prvog stoljeća.Zavjet. godine. godine. Pisano je u vremenu između 67. Napisano je u Rimu između 65. njegovo rođenje. tvrde da se Isus rodio. 10. i 70. Nijedno nije napisano u Isaovo vrijeme niti neposredno iza njegove smrti. Ivanovo je zatvorena. Jakov. Pod kraj II stoljeća spominje se i Petrovo Jevanđelje. navodno. On oko 40.” To je Jevanđelje pisano za prvu zajednicu jerusalimskog kruga. Mesija sin nebeskog oca. Muhammed Seid Serdarević bilježi za Isa (a. život. Napisala ga je grupa jevrejsih kršćana. On je osnovao crkvenu općinu u Aleksandriji. a za kršćane je jedino-rođeni božiji sin.U misiji mu pomaže 12 apostola: 1. osudio brak. 2. uskrsnuću. Lukino i Ivanovo. Doći će kao sudac na posljednji dan”. 5. Markovo i Lukino Jevanđelje mogu se štampati u tri usporedna stupca i istovremeno čitati. Vjerovatno je napisano u maloj Aziji između 95. • Isusova osoba Neki Evropljani smatraju da Isus nikada nije postojao i da je mitološka osoba. Renan to Jevanđelje proglašava najljepšom knjigom. sabrano je oko 240 Jevanđelja. Zato ih nazivaju sinoptička. 9. Najpoznatije od nekanonskih Jevanđelja je Ebionitsko.) da je rođen u Betlehemu. i 70. Markovo. Šimun (Petar). Za nevjernike i mušrike oduvijek je bio vanbračno dijete i kopile. Pisac četvrtog je Ivan. godine n. muke i smrt također su samo privid. Juda Iskariotski. • Jevanđelje . Glavna mu je tema kraljevstvo nebesko . Bartolomej. postaje kršćanin.e. Početkom trećeg stoljeća Klement Aleksandrijski nazvao je Ivanovo Jenvađelje duhovnim. 11. Ono ima 24 glave. 7. To misle Bruno Bauer i Karl Kaucki. Filip. Namijenjeno je Crkvi i Efezu i imao ukupno 21 glavu. Markovo Jevanđelje je pisano za rimsku kršćansku zajednicu. uskrsnuću i uzačašću. Hana je rodila Merjemu. Marko. djelovanju u Galileji. ukazanju i uzačašću. a Dante za pisca Hristove dobrote. Drugo Jevanđelje napisao je Marko. To Jevanđelje govori o djelovanju u Galileji i Jerusalimu. Matejevo. Zadnji dio govori o Isusovoj muci. smrti. nego Petra. zasebna cjelina. Ono sadrži pet Isusovih besjeda. Umro je kao prognanik na Patmosu. a Ivanovo 22 stranice. smrti. putu u Jerusalim.radosna vijest Original Indžila nije sačuvan. Andrija. u Palestini. “Cvijet biblije jesu Jevanđelja. Matej carinik. koja je rasla i odgajala se u hramu pod nadzorom Zekerijjaa.s. Nakon dove. Postojalo je i Jevanđelje Egipćana. Njegovo Jevanđelje pisano je na aramejskom jeziku. . Isusu najdraži učenik. zapisao je sve što je zapamtio od Petra. žena Zekerijjaova. Doketi smatraju da je Isusova ljudskost samo prividna. Ivan. 3. Šimun Kananaj i 12. Za puna tri stoljeća rada u ilegalnosti. Jevanđelje Hebreja ili 12 apostola. 4. učenik i pratilac Pavla. Nije Isusa ni slušao ni pratio. priznata su samo četiri kao kanonska Jevanđelja: Matejevo. po kome je Isus. 6. Lukino Jevanđelje govori o Ivanovom i Isusovom djetinjstvu.

kvekeri. bilo preko 120. Isau objavljenog Indžila nema a šta je od njega bilo. Umjesto Isaa.) kao i svi poslanici i vjerovjesnici kojih je prije njega. Muhammed je jedini vjerovjesnik čiji je dolazak kao Allahovo obećanje.).s.s.) se pojavljuje u Arabiji na jugozapadu Azije. najvećem poluotoku na svijetu. antiohijska. sina Zekerijjaovog. sastavljena iz suhih pjeskovitih i kamenih ravnica pomiješanih sa plodnim predjelima. ali i zgrada za bogosluženje kao džamija i sinagoga. uhvatili su izdajnika Judu i razapeli. Ona je jedini posrednik na relaciji Bog-ljudi.000. Tamo ostaje 12 godina i vraća se u Nazaret (Naširu).s. godine prokleli i anatemisali izmirili su se tek 1967. U protestantske Crkve spadaju: luterani. aleksandrijska. U historijskom smislu Crkva znači i zajednica kršćana. njegovi protivnici. Papa i patrijarh koji su jedan drugog 1054. rumunjska. po jednom hadisu.) kao Allahovog obećanja. gruzijska i jermenska Patrijaršija. Merjema je u pratnji amidžića Jusufa Nedžara odselila u Misir. obećava i garantira dolazak Muhammeda (a. Univerzalno ime Muhammeda (a.Na šest mjeseci iza rođenja Jahjaa. kao vjerovjesnik. Po svojoj konfiguraciji Arabija je prostrana visokoravan. Sahare. Do prvog raskola dolazi 1054. časni. a ne u Knjizi. na katoličku i protestantsku. ruska. Perikletos (Prakletos). a 1516. U prvim stoljećima kršćanstvo se širilo tajno i kršćani su mnogo progonjeni. Pozivao je u vjeru tri godine i pokazivao mu’džize. rodi i Merjema Isaa (a. prekriven je velikim dijelom pustinjom i kamenitim predjelima sa plodnim zemljištem i pustinjskim oazama. Samo mu 12 ljudi. srpska. Na zapadu Crvenim. dužni prihvatiti Muhammeda kao svog vjerovjesnika i Objavu i Šerijat koji se njemu objavljuje. to se ne može znati. 6). jerusalimska. Kada je Isa imao 30 godina. baš kao da je u zemlju propao. punine Allahove poruke i završetka hijerohistorije ili kraj ciklusa vjerovjesništva .Hatemu-l-Enbija. a sa istočne i jugoistočne strane je Perzijski zaljev. puninu riječi. hvaljeni. Po kršćanima riječ Božija je u osobi Isusa Krista. na jugu Indijskim. Bojeći se za dijete. Kristovo tijelo i čuvar Svetoga duha. na grč. izvještava. Opkoljen je sa tri mora. Arabijski poluotok kao sastavni dio najveće pustinje na svijetu.s. Havarijjuna-apostola pristupi. anglikanci. Pravoslavlje sačinjavaju razne autokefalne nezavisne crkve: carigradska. na rimokatoličku i pravoslavnu. godine car Konstantin dozvoljava slobodno ispovijedanje kršćanstva. adventisti itd. plemeniti.s. Prvobitna Crkva bila je jedinstvena. metodisti. Tek 313. godine. komplementarnost Objave i poruke nagovještavao svaki raniji poslanik sa upozorenjem svom ummetu: Ako se Ahmed ili na grčkom Praklete pojavi da su oni kao ummet a i on. kalvini. koja se stalno otajava i otkriva Crkvi (logosa sarkisa).) pod kojim su ga Navještavali i obećavali svi raniji vjerovjesnici jeste Ahmed. Matej i Ivan su apostoli a Luka i Marko poglavice. Kao vjerovjesnik Muhammed (a. a njegovo egzistencijalno ime kada se pojavljuje u povijesti jeste Muhammed (Es-Saf. Neizmjerne arapske pustinje presijecaju uvale i brdoviti predjeli po kojima su razbacana sela i . slična Sahari. Odštampaj tekst Pretposljednji Allahov vjerovjesnik Isa (a. Pravog. Crkva je čuvar Svetoga duha i sveopće korporativno Kristovo tijelo. dobi Indžil i postade poslanik. Aleksandrijski biskup Arijus odbacivao je trojstvo. MUHAMMED a.s. bugarska.

između Jemena i Sinaja proteže se arapsko primorje Hidžaz. neplodnosti. Površina Arabije dostiže 3 miliona kvadratnih kilometara. Ismail. masline. Jemenci su trgovali od vajkada sa Egipćanima. samuma. Kiblu) Mina. deva. Nedžd je velika visoravan. Na jugoistočnoj strani. To je zemlja beduina. Najbolje luke na poluotoku su jemenske-Aden. bez zelenih gora i visokih brda. nekad prijestolnica jemenskih kraljeva. tu je brdo Horeb sa pećinom gdje se sklonio poslanik Ilijas. Pokrajine Katar. i pruža se po sredini Arabije prema jugu. Perzijancima i stanovnicima Indije. najplodniji i najnaseljeniji kraj Arabije. Jemen sačinjava jugozapadni dio poluostrva i on je ujedno najbogatiji. Prije Resulovog dolaska Medina se zvala Jesrib.) i Medina ili Jesrib u kome je Muhammed (a. pijeska. Stanovnici Nedžda su okretni zemljoradnici i vrlo bistri ljudi. tamjan i mirođije. Dimenzije Ka’be su 11x12 metara. Na Arabijskom poluotoku djelovali su vjerovjesnici: Hud. iz plemena Amalike. šećer. Arabija je na sredini između daleke Azije. mnogi drugi poslanici i Muhammed (a.) preselio na Ahiret. vjetra. koja obuhvata cijelo poluostrvo Sinaj sa Turi Sinajom. U sredini Mekke je Haremi-Šerif. tamo je čuveni Džebeli Musa.s. U Haremi-Šerifu još se nalaze Zem-zem (Mekamu-Ibrahim). To je kolijevka islama.s. Bahrejn. Tu je Petra glavni grad nekadašnjih Nabatejaca. bez nepresušnih rijeka i jezera. Arabija je poluotok: sunca.). suša i vrućina.gradovi. u ćošaku Ka’be. nastanjeni poljoprivrednim stanovništvom. Glavni grad Jemena je Sana. pred bijesom kraljice Izabele. Afrike i Evrope. Područja sa vodom u pustinji zovu se oaze.s. datule. El-Hassa.esved. Vjetar samum je jako opasan i nosi sve pred sobom. odakle se počinje tavvaf činit je i hadžeru-l. Uman i Arapski Emirati i Kuwait leže na istočnoj strani u području Perzijskog zaliva i Indijskog okeana. Hidžaz. Temperatura se danju kreće od 45 do 60 stepeni a noću se u pustinji spušta i do nule. Imam Islam SADRŽAJ . U sredini Haremi Šerifa je Ka’ba. Arabija ima slijedeće pokrajine: 1) Petrejska Arabija. kafu. grad u kome je rođen Muhammed (a. Drugi grad u Hidžazu je Medina. To je. šipak. Mekka je glavni grad Hidžaza. Saffa i Merva. okružena sa svih strana pustinjom i golim brdima. U njemu su dva islamska časna grada: Mekka u kojoj su po Allahovoj zapovijedi Ibrahim i sin mu Ismail sagradili Ka’bu (Bejtullah. tu je kamen iz koga je pod udarcem njegovog štapa potekao mlaz vode. Jemenci su trgovci od davnina i zemljoradnici. Na tom području su se izredali mnogi biblijski narodi: Hebreji poslije izgona iz Egipta. prilično plodna. Jemen proizvodi pšenicu. Arefat. Muzdelifa. po osnivaču. a visina je 13 metara. dok u pustinji nema niko osim beduina. Ibrahim. Salih. grožđe. odakle je Musa svome narodu propovjedao Zakon božiji. kako geografsko tako i duhovno središte svijeta. smokvu.

među kojima Ata i ibn Abbas.. Arnaut Odštampaj tekst Pošalji na email Rođenje Allahova Poslanika Muhammeda a. Namaz .s. bilo u svitanje zore dana ponedjeljka. Hadž Mevlud . Hafiz ibn Hadžer je rekao da je ovaj hadis sahih i kod Hibbana i El-Hakima/ On je (a. da je Amina bint Vehb rekla:”Kada sam ga rodila (misli na svoga sina Muhammeda a.. od Amine majke Resulullhove a.s..” /Prenose El-Bizzar i Taberani. o čemu se govori u suri El-Fil. Ja sam uistinu rezultat dove Ibrahimove i radosni nagovještaj Isa a. u riječima Allahovim:”I donosim vam radosnu vijest o Poslaniku koji će doći poslije mene a zove se Ahmed. Muslim je zabilježio predaju od Ebi Katadeta u kojoj se navodi da je Resulullah a.1.04.. pa je rekao:”To je dan u kome sam rođen i dan u kome sam poslat kao Poslanik.Rođendan poslanika Muhammed a. Zabilježio je Ebu Nuajm od Umm Seleme r. i on je pao na Zemlju klečeći na koljenima.a. 570 godine po kršćanskoj eri računanja vremena. 23.s. a o tome ću vas obavjestiti.s. pošalji im između njih Poslanika koji će im učiti Tvoje ajete.s.s.” Vjerovjesnikova majka je vidjela nur – svjetlost kada je rodila Muhammeda kako je obasjala Šamske dvorce.s.. hidžru učinio iz Mekke u ponedjeljak. je rođen u ponedjeljak.) Nur ( svjetlost) koja je viđena prilikom njegovoga rođenja je viđena očnim vidom (rujetul-besarijje)..”(Ajet. poslat kao Poslanik u ponedjeljak. Njegovo rođenje je. Kelime-i šehadet 2. dakle svarna svjetlost. je bilo popraćeno određenim neuobičajenim i čudnim pojavama...salat 3.” Rođenje Allahova Poslanika Muhammeda a. tačno pedeset dana nakon znamenitog događaja pokušaja rušenja Kjabe /amul-fil – slonova godina/. da je Allahov Poslanik a. je bilo 12 rebiul-evvela.) sa njim je izašla svjetlost (nur) koja je obasjala sve što je između Istoka i Zapada.” Osman ibn ebi El-As je zabilježio od svoje majke Um Osman Es-Sekafijjete čije puno ime je Fatima bint . ušao u Medinu u ponedjeljak i postavio je hadžerul-esved na njegovo mjesto prilikom renoviranja Kjabe u ponedjeljak. jer majke vjerovjasnika su imale viđenja. upitan o postu dana ponedjeljka. a nije riječ ni okakvoj simbolici. rekao:” Ja sam kod Allaha bio zadnji Poslanik a Adem je tek bio u procesu stvaranja od zemlje. da je rekla:”Vidjela sam u noći njegovog rođenja svjetlost koja je obasjala dvorce Šama i ja sam ih čak vidjela.s.s.2005 pripremio Fikret ef.) On je također nagovještaj Isa a. O tome postoji mnoštvo predaja. i viđenje ( ru’ja) koje je vidjela moja majka.(ajet.. po mišljenju većine islamskih historičara i učenjaka. Imam Ahmed je zabilježio predaju od Irbada ibn Sarijete r.. Zekat 5..” /Muslim/ U Ahmedovom Musnedu od ibn Abbasa je zabilježeno da je rekao:”Allahov Poslanik a...s. Rođen je od oca Abdullaha ibn Abdul-Mutaliba i majke Amine bint Vehb..) odraz Ibrahimove dove kada je rekao:”Naš Gospodaru.s.” Zabilježio je Muhammed ibn Sa’d hadis od nekoliko ashaba. Ramazan i post 4.a.

i kaside i spjevovi o Allahovom Poslaniku a.Potresanje Kisrovog dvorca i rušenja 14 stubova (šerefeta) .s. da je rekla:”Kada sam prisustvovala Resulullahovom rođenju vidjela sam kuću kada je on pao po tlima ( iz stomaka svoje majke) kuća se je napunila svjetlošću. Kada ga je rodila Amina iz nje je izašao nur (svjetlost) koja je obasjala svu kuću tako da ja od te svjetlosti nisam ništa drugo vidjela. Poslanikovog a. je rekao:”Od spefifičnosti pažnje i brige o . Okupljanje na skupovima na kojima će se čitati odlomci iz njegove sire (životopisa) na kojima će se pored toga citirati i Kur’ anski ajeti. a posebno u velikim gradovima svečano obilježavaju mjesec Poslanikovog rođenja sa mevludima.” /Prenosi El-Hakim i Jakub ibn Sufjan sa dobrim senedom kao što navodi Ibn Hadžer autor Fetha/ Od čuda koja su se desila te večeri je potresanje Kisrovog dvorca i padanje 14 stubova (šerefa) sa njega.s. Između ostaloga spomenuo je:” .” Jevrej je rekao:”Provjerite. zatim spominjati Allahova počast i briga koju je ukazao Poslaniku Muhammedu a. Abdullah Siradžuddin. Na ovome su mišljenju odabrani i vrijedni islamski učenjaci i pobožnjaci od ummeta Muhammeda a.s..” / Sejiduna Resulullaha str. zatim Njegovo čuvanje Poslanika i zaštita koju mu je pružao. autor djela Sijjiduna Resulullah. Također će se na tim skupovima govoriti o Poslanikovom moralu i njegovim svojstvima.. okrenute glave prema nebu. poželjna i tražena i sve su to činovi kojima se približava Allahu dž.s. Hafiz ibn Kesir je u svome kapitalnom djelu El-Bidaje napisao jedno posebno poglavlje o znakovima i čudima koja su se desila noći u kojoj je rođen Muhammed a.Pojava nura (svjetlosti) koju je vidjela njegova majka. Kisrov vorac se nije uzdrmao i porušio zbog sabosti propusta u gradnji. To što se je desilo u noći rođenja Allahova Poslanika Muhammeda a. kaže:” Normalno je da će se svaki pravi vjernik koji je pametan radovati danu u kome je bilo rođenje Allahova Poslanika a. Allah dž. . Na tim skupovima se također uče i donose salavati i selami na Muhammeda a. . Danu u kome je potekao nur upute i znanja cijelom svijetu. na kojima se pripremi hrana i uoči tih mevluda podijeli puno sadake i bude opća radost.š.Njegovo padanje ničice po tlima.” /Iz djela Essiretu nnebevijjetu od Imama Muhammeda ibn Jusufa Eš-Šamija/ U nastavku govora o mevludu isti autor je zabilježio: Imam Hafiz Ebul-Hajri ibn El-Džezeri.s. već sam razumijevao i mogao zapamtiti sve što čujem. koji je bio šejh karijama.” El-Bejheki i Ebu Nuajm su zabilježili predaju od Hasana ibn Sabita. je htio da to učini vječitom mu’džizom prema Poslaniku Muhammedu a. da li je rođeno sinoć kod vas kakvo dijete? Odgovorili su mu:”Ne znamo. neka bude radostan i plemenit. jer je on izgrađen od veoma tvrdog i kvalitetnog materijala čija visina i širina je stotinu zira’a. .. Na tim skupovima uče se mevludi od čega dolazi bereket i mnogi fadileti. Vidjela sam zvijezde da su se puno približile da sam pomislila kao da će pasti na mene.Nizak položaj zvjezda te večeri da su pomislili oni koji su to gledali da će se zvjezdani strop oboriti na njih.s.s. U takvom stanju je ostao do naših dana prema navodima Hafiza Ez-Zerkanija.š. Halifa Harun Er-Rešid je pokušavao da sruši taj dvorac jer je pretpostavljao da je pod njim zakopano veliko blago ali je bio nemoćan pred tom čvrstom građevinom. .Gašenje vatre u Perziji koja je prije toga gorila hiljadu godina.” Zato neka svaki musliman veliča taj dan. uistinu ove večeri se je rodio Poslanik ovoga ummeta.Prisustvo nura u cijelom kući od čega se ništa drugo nije moglo vidjeti. PRIREĐIVANJE SVEČANOSTI I SKUPOVA NA DAN POSLANIKOVA ROĐENJA O ovoj temi.Abdullah. Danu u kome je rođen onaj za koga Allah dž. i za to je odredio nagradu. pjesnika da je rekao:”Kada sam imao sedam ili osam godina. Svaka od navedenih postavki je šerijatski utemeljena. Jednog jutra čuo sam Jevreja kako vrištavim glasom poziva:”O Kurejšije. kao i dove koje se upućuju Allahu dž.s.. 473/ Rekao je Hafiz Es-Sehavi:” Još uvijek sljedbenici islama u svim krajevima.s.š.š. kaže:”Poslali smo te kao milost cijelim svjetovima.

Autor kaže:” Vehabije zastupaju mišljenje da je obilježavanje rođendana Muhammeda a. Ona je dojila Muhammeda a. sin od moga umrloga brata.s.” Rekao je Šejhul-kurai.” Pa ako je ovako stanje sa Ebu Lehebom.” /Zabilježili Imam Ahmed i Buharija/ . Kazivanje o Ebu Lehebu i oslobađanju robinje Suvejbe je zabilježio Buharija. samo mi se olakšava u noći dana ponedjeljka i dozvoli mi se da popijem malo vode izmneđu moja ova dva prsta i to količine koliko je vrh kažiprsta. Rekao mi je:”Ko se raduje nama. to je ponedjeljkom. Jer da je bilo pohvaljeno oni to ne bi propustili. alejhi’ selam. El-Hafiz ebul-Hajri ibn El-Džezeri . A bio je. te ju je Ebu Leheb pustio na slobodu. i mi se radujemo njemu. o kome je i Kur’an izrekao stav da će u vatru džehenemsku. To svoje mišljenje potkrijepljuju sljedećim dokazima: 1) Kažu:” Allahov Poslanik a. U Buharijevom Sahihu je zabilježeno:”Rekao je Urve:”Suvejba je robinja koja je bila u vlasništvu Ebu Leheba. To ukazuje na činjenicu da je to nešto što nije pohvaljeno. olakšava mu se stanje zbog radosti koja mu je bila u srcu noći Muhammedovog rođenja. pametan i pravedan.s. a svaka novotarija je pokuđena. a to je što je bio ponedjeljak kada je Suvejba obradovala Ebu Leheba viješću o Muhammedovom rođenju. Muhammeda. neka mu se Allah smiluje.s. To onda može odvesti da ga neko stavi na stepen božanstva. a to je suprotno njegovim riječima :”Nemojte me pretjerano hvaliti kao što su kršćani hvalili Isa a. i pretjeranim hvaljenjem Poslanika a. neka mu se Allah smiluje:”Viđen je Ebu Leheb u snu poslije smrti pa mu je rečeno:”Kako ti je stanje?” Rekao je:”U vatri sam. i taj dan mi se kazna ublažava.” Hafiz ibn Kesir u u svome djelu Et-Tarih rekao:”Vladar El-Muzaffer Ebu Seid je organizirao mevlud i šerif u mjesecu Rebiul-evvelu i pripremio bi veliko veselje u kojemu je i sam učestvovao.učenju i izvođenju mevluda i pokazivanje radosti na taj dan je da je to dan sigurnosti i prilika za postizanje želja i drugih fadileta. Nisu to radili ni tabiini niti imami mudžtihidi. nije obilježavao svoj rođendan niti ashabi njegovi.” Imam Muhammed ibn Jusuf Eš-Šami je u svojoj Siri zabilježio od šejh Ebu Musa Ez-Zerhunija da je rekao:”Vidio sam u snu Allahova Poslanika. hrabar.s. svake godine bid’atun (novotarija u vjeri) a pošto svaka novotarija vodi u zabludu a zabluda u vatru džehennemsku. a to ga dovodi da se stavlja iznad stepena čovjeka.š. a to je zbog moga oslobađanja robinje Suvejbe.s. jedino zbog Suvejbe koju sam pustio na slobodu napajam se sa malom količinom vode. pa ću ja nastojati veći dio njegovog rada da prevedem kao odgovor na gore postavljenu dilemu. To potvrđuje našu tvrdnju da je to novotarija u vjeri. kako će onda tek biti stanje vjernika od ummeta Poslanikovog koji se raduje mevludu! Može se samo nadati svakako nagradi od Plemenitog Allaha dž. osvjedočenim kjafirom. pa sam mu rekao šta se govori i uči na manifestacijama mevluda. Ismaili i Abdur-Rezak. onda oni ne učestvuju u obilježavanju mevluda i zabranjuju to i drugima da rade. 3) Kažu:” Obilježavanje njegovog mevluda obično bude sa pohvalama. 2) Kažu: Obilježavanjem njegovog rođendana sa svečanostima je pojava kojom se čini svetost i veličanje Allahova Poslanika a. Ovu temo je iscrpno obradio autor Abdul-Kadir Isa Dijab u svome djelu “El-Mizanu-adil”. te ju je on oslobodio. Kada je umro Ebu Leheb neki članovi njegove rodbine su ga vidjeli u snu u lošem stanju pa mu je rečeno:Kako ti je? Rekao je:”Nejmam nikako mira. i što ga je Suvejba dojila.” MEVLUDSKE SVEČANOSTI NA POSLANIKOV ROĐENDAN KOJE SE UPRILIČUJU SVAKE GODINE Ovo je jedno od pitanja po kome postoji razilaženje između predstavnika Ehli-sunneta vel-džema’ata i Vehabija. te je pokazao vrh kažiprsta.s. kada me je obradovala radosnom viješću da se je rodio Muhammed . sina Merjeminog.

Predstavnici ovoga mišljenja kažu:”Ako su se desile sve ove pojave sa Allahovom pomoći i snagom iz počasti prema novorođenčetu onda je dozvoljeno nama da pokažemo znakove radosti i veselja svake godine oživljavajući sjećanje na njegovo rođenje. ako volite Allaha i Njegovog poslanika onda me slijedite. koja je obasjala dvorce Šama. i ljubavi prema njegovom Poslaniku. da li je rođeno sinoć kod vas kakvo dijete? Odgovorili su:”Ne znamo!” Jevrej je rekao:”Provjerite...s. će na njega deset puta. Medinske Jevreje kako poste (ašuru) deseti dan Muharrema.. suprotan mišljenju Vehabija. i koji mnogo donose salavate na njega. uistinu ove večeri se je rodio Poslanik ovoga ummeta.š. se postiže gore traženi cilj. 4) Dokazi kojima se poziva na iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku a.s. Jednog jutra čuo sam Jevreja kada vrištavim glasom poziva:”O Kurejšije. 8) Osmi dokaz je slučaj koji je zabilježio Buharija u svome Sahihu.s. Na mevludskim svečanostima se također recitiraju i uče kur’anski ajeti a Poslanik a. pa ih je upitao zbog čega to rade? Oni su odgovorili da je to iz zahvalnosti prema Allahu dž. povlačenje vode iz jezera Sava te približavanje zvijezda i dr.” /Prenose El-Bejheki. i Izraeličane.s. Riječ je o situaciji u kojoj je zatekao Poslanik a. Ismaili i Abdu Rezak. već sam razumijevao i mogao zapamtiti sve što čujem.s.” Na mevludskim svečanostima se kao što smo već spomenuli mnogo donosi salavata a izgovaranje salavata privlači Allahovu milost i Njegovo zadovoljstvo. u kome je rekao:”Mnogo donosite salavate na mene.” Pa su temeljeći na tome rekli da je iskazivanje počasti i poštivanja prema Muhammedu a. više nego prema bilo kome drugom od Allahovih stvorenja. svake godine i to smatraju pohvalnim i poželjnim činom. njegovog imetka. To svoje mišljenje baziraju na sljedećim dokazima: 1) Predaju koju je zabilježio Malik ibn Sinan i Hasan ibn Sabit u kojoj je rekao:”Kada sam imao sedam ili osam godina.s.s. 6) Hadis Allahova Poslanika a.s.s.” 7) Hafiz Ibn Hadžer El-Askalani je dozvolio obilježavanje Poslanikovog rođendana (mevluda) sa svečanostima kijasom (analogijom) na slučaj koji je zabilježen u Buhariji i Muslimu.. kao npr. vas će voljeti Allah. Na mevludskim svečanostima se ljudi pouče o Poslaniku a.Ehli suna vel-džema’a koju predstavljaju četiri poznata mezheba zauzeli su stav od sedmog vijeka po hidžri pa do današnjeg dana. niko od vas neće vjerovati ispravnim vjerovanjem dok mu ja ne budem draži od njega samoga. da se svake godine sjećaju mevludom njegovog rođendana. Poslanik a. 5) Allah dž. “O vjernici nemojte dozivati Allahova Poslanika kao što vi dozivate jedni druge. Svi koji prisustvuju mevludima su ljudi koji vole Poslanika a. potresanje Kisrinog dvorca i rušenje 12 šerefa sa njega.š.š.” Tako je održavanje mevluda i sjećanje svake godine na rođenje Poslanikovo istovremeno iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku. jer ko donese na mene salavat jedanput Allah dž.” Ovi učenjaci kažu:”Sjećanjem rođendana Poslanikova a. a već smo ga citirali a to je slučaj Ebu Leheba koji je viđen u snu nakon smrti i olakšanje koje mu dolazi zbog čina .š..s. 3) Ajeti koji govore o obaveznosti poštivanja i iskazivanja počasti prema Allahovom Poslaniku Muhammedu a. Rekli su da je dozvoljeno obilježavati mevludskim svečanostima rođenje Allahova Poslanika a. na kojima se recitiraju odlomci iz Poslanikova a.š.s.š. Kao npr. Ebu Nuajm i El-Hakim i Jakub ibn Sufjan sa dobrim senedom kako to navodi i autor Fethul-Barija Ibn Hadžer / 2) Ono što su zabilježili Ibn Kesir u svome djelu El-Bidajetu ve nihajetu i Ibn Hadžer u Fethul-Bariju i Askelani i Bejheki i Taberi i drugi o pojavi nura (svjetlosti) večeri u kojoj je rođen Allahov Muhammed a. trebali da se raduju tome danu i iskazuju mu zahvalnost. života. je rekao:”Ko prouči jedan harf iz Kur’ana ima deset sevapa za to.s. kaže:”Reci. koji je na taj dan pomogao i spasio Musa a. zatim gašenje vatre u Perzijanaca koja je neprestano gorila hiljadu godina..s. Hadis u kome se kaže:”Tako mi Allaha. Analogno ovome slučaju uzima se da je dan Poslanikovog rođenja najveća blagodat data ljudskome rodu pa bi muslimani iz zahvalnosti prema Allahu dž.sa učenjem mevluda. je to odobrio i rekao da smo mi muslimani preči da obilježavamo ove dane i iskazujemo zahvalnost Allahu dž.. njegovog djeteta i svih ljudi.. što je u duhu gore citiranog hadisa. i načinu sljeđenja n jegova sunneta a to sve rezultira plodovima ljubavi prema Allahu dž.s.

. nakon što se porede sa općim islamskim načelima. A nije tako. čime su učinili širk Allahu dž.s. Učenje Kur’ana.oslobađanja robinje Suvejbe radi vijesti o rođenju Poslanika a. onda bi to Allah dž.:“Nemojte pretjerivati sa mnom.“ Oni smatraju da je pohvaljivanje Muhammeda a .. onda se tretman te pojave svrstava među pojave koje su tražene vjerom ili u najmanju ruku poželjne. su svoga Poslanika proglasili sinom Božijim i bit problema je u tome. a to je dokaz uzakonjenosti toga i nije nikakva novotarija kako to smatraju Wehabije. poklapale sa njima.? Sljedbenici Isa a.š. A ako bi se aktuelne novosti.s.. upozorava svoje sljedbenike da s njim ne učine ono što su uradili sljedbenici Isa a. Zbog svega toga nemoguće je da poštivanje Poslanika a.. rekao rekao:”Neće niko od vas vjerovati pravim vjerovanjem dok mu ja ne budem draži od njega samoga. Kažu da je mevlud bid’atun i da ga nije praktikovao Resulullah a. Wehabije se oštro suprostavljaju učenju mevluda i obilježavanju Poslanikova rođendana na bilo koji način. želim da zaokružim temu sa nekoliko zaključaka.. 2) Što se tiče njihovog stava da je „izvođenje mevluda pojava kojom se veliča Poslanik a. To je ni manje niti više do izrazi poštivanja i ljubavi prema Allahovom Poslaniku a. Svakako da je njihovo mišljenje neosnovano i nepotkrijepljeno valjanim dokazima. Obzirom da sadržaj mevludskih manifestacija sadrži nekoliko dobrih djela kojima se približava Allahu dž.”(Hadisi šerif) 2.s. ZAKLJUČAK Nakon rasprave o dokazima vehabijske škole po pitanju stava o mevludu. će na njega deset.” (Hadisi šerif) . Zašto Poslanik Muhammed a.š.(Kur’an) Bit Poslanikove poruke svome ummetu ovim hadisom je da ne bi neko sličnu stvar uradio glede Poslanika Muhammeda a. je rekao:”Ko na mene donese jedan salavat Allah dž.š. traži da se voli i poštuje Poslanik Muhammed a. a iste su praktikovane u vremenu koje je uslijedilo poslije njih.š.. Iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku. Jer kada bi bilo tako.s.s. A oboje je utemeljeno islamom. Mnogo donošenje i učenje salavata na Poslanika Muhammeda a. a o fadiletima salavata Poslanika a.“ Ovaj njihov govor je također netačan i neprihvatljiv.s. Zašto? Zato što se svečanost sjećanja na njegovo rođenje ni u kojem svome elementu ne smatra niti sadrži bilo koji vid posebnog veličanja ili posvećivanja (takdis). RASPRAVA O DOKAZIMA DVIJE SUPROSTAVLJENJE ŠKOLE 1)Kao što smo već rekli.s.s.s.s. i prevelika ljubav prema Poslaniku ono što se zabranjuje ovim hadisom. Oni su Božijeg Poslanika proglasili sinom Božijim. takvim veličanjem da to nadilazi stepen čovjeka-poslanika.s.s. On je spasio čovječanstvo i uputio ih na pravi put. Mevludskom svečanosti iskazuje se zahvalnost Allahu dž.s. jer na mevlud dolaze oni koji vole Allahova Poslanika a. Mnogo je pojava koje nisu radili Poslanik a također ni ashabi.s. niti ashabi niti njihovi sljedbenici. njegovog pootomstva i svih ljudi.s.:”Ko prouči jedan harf iz Kur’ana imaće sa svakim harfom po jedno hasene (dobro djelo) a svako dobro djelo se kod Allaha nagrađuje desetororstruko. „Kršćani kažu: Mesih je sin Božiji. Obično se je gledalo u sadržaj datih pojava pa ako su sadržavale nešto što je u suprotnosti sa islamskim stavovima onda bi se to osuđivalo i zabranjivalo bi se njegovo prakticiranje.s. Ali također ostaje da se kaže da to niko od spomenutih nije ni zabranio. A nije nikako cilj ovoga hadisa da saopći kako ne treba voliti i poštovati Poslanika Muhammeda a. a najvažniji su: 1. o kome je rekao Allahov Poslanik a.š. i iskazivanje ljubavi prema njemu bude niukom slučaju faktor posvećivanja ili njegovog uzdizanja iznad stepena čovjeka-Poslanika i njegovo stavljanje na stupanj božanstva..š. 4) Njihov dokaz zabrane održavanja mevludskih svečanosti sa hadisom Poslanika Muhammeda a. Ovakvo shvatanje poruke ovoga hadisa je bez sumnje pogrješno.s. A o tome je Allahov Poslanik a.” (Hadisi šerif) 3. njegovog imetka.. strogo zabranio.s. jer Allah dž.. kao što su kršćani pretjerali sa Isaom sinom Merjeminim. na blagodatima koje je dao sa negovim rođenjem.

što olakšava sljeđenje njegovog puta onima koji to žele. 333/ 2. među njima spomenuli bi Hafiza Sujutiju i njegovo djelo “Husnulmekasidi fi amelil-mevlidi” U tome djelu Sujutija je rekao:”Zato je lijepo da i mi pokažemo znakove zahvalnosti Allahu dž. navođenje nekih mu’džiza i momenata iz kojih se može uzeti pouka.islamska mistika 24. Čitanje teksta koji sadrži detalje iz Polslanikova života. On je bio veoma hrabar.) Na tome su istrajavali muslimani od sedmog stoljeća po hidžri pa do sada bez ikakvog prezira ili negacije i osude. učenje salavata. zvanično je vladar Muzaffer Ebu Seid Kevkeberi ibn Zejn-ddin Ali koji je umro 630 h. 5. 3. O tome hafiz Es-Sehavi je rekao:”Sljedbenici islama u svim pokrajinama i velikim gradovima obilježavaju mevludskim svečanostima rođenje Poslanika Muhammeda a. što je također uzakonjeno islamom.s. 7. u mjesecu njegova rođenja.s.š. Esnaf Begić Odštampaj tekst Pošalji na email . sa održavanjem skupova. Niko mu od učenjaka njegova vremena nije osporio taj čin. pa se time zaslužuje Allahova ljubav. Izbjegavanje prenošenja iz života Muhammeda a. 301/ Sufizam . Abbas ibn abdulMuttalib je rekao:”O Allahov poslaniče.. Izricanje pohvala o Allahovom Poslaniku a. Zbog navedenih sadržaja koji se nalaze u mevludskim manifestacijama i oslanjajući se na dokaze Ehli sunne vel-džema’ta kažem: 1.š. priređivanje hrane i slično tome. Od učenjaka koji su se pohvalno izrazili o spomenutom halifi je i Hafiz Ibn Kesir:”Halifa Muzafer Ebu Seid je praktikovao upriličiti mevlud u mjesecu Rebiu. Zabilježio je Taberani i ibn Seken da je Allahov Poslanik kada je ušao u Medinu i Mevveru nakon bitke na Tebuku. Da manifestacija sadrži kaside i spjevove o Muhammedu a. kaže:”Reci ako volite Allaha onda mene slijedite.s.4. pametan i pravedan. neka mu se Allah smiluje i časno mjesto podari. pa će vas voliti Allah”(Ku’anil-kerim) . te je tada Abbas spjevao lijepu kasidu pohvale o Allahovom Poslaniku.s. 439 i djelo Sejjiduna Resulullah str. mu je odobrio. Da svečanost počne sa odlomcima iz Kur’anil-Kerima.06. Autor djela Mizanul-adil.s koji su zasnovani na mu’teber ćitabima. 2. Upoznavanje sa detaljima iz sire (životopisa Allahoav Poslanika a. Prvi koji je počeo prakticirati mevludi-šerif kao izraz sjećanja na njegovo rođenje a. 137/ Mnogi učenjaci su pisali djela o mevludu. str. Pridržavanje općeg islamskog edeba (kulture ponašanja) i ne dozvoliti da se bilo kojim gestom izađe iz okvira islamskog načina ponašanja. 4.. da li mi dozvoljavaš da te pohvalim? Poslanik a. što nije zasnovano na autentičnoj tradiciji.s. Izvođenje mevludskih manifestacija na dan Polsanikova rođenja svake godine je posao koji ima svoje uzakonjenje u šerijatu i predstavlja dobro djelo kojim se približava Allahu dž. a ni od kasnijih generacija. Ne dozvoliti pomiješanost žena i ljudi u jednoj prostoriji (ihtilat). Ja uslovljavam njihovo prakticiranje i izvođenje sljedećim uvjetima: 1.2004 pripremio hfz. Te večeri se podijeli puno sadake. kaže:”Mevludske svečanosti kojima se obilježava Poslanikovo rođenje su utemeljene islamom i one su poželjne i preporučene. zbog toga što sadrži u sebi ibadete koje smo ranije spomenuli (učenje Kur’ana. Čak su ga i hvalili. 5.”/Siretul-hišamijje 1 tom str. uče se mevludi i na njih se spušta bereket-blagoslov. upoznavanje sa detaljima iz Poslanikove povijesti i sl. . Allah dž.s. budu vesela lica vjernika. Da prisutni prouče salavat kada god se spomene ime Poslanika Muhammeda a. /Iz djela Mizanul-adil str.”/ElBidajetu ve nihajetu od Ibn Kesira tom 13 . 6.š. na dan Poslanikova rođenja.s.

sufija dijelom bježi od i iz materijalnog svijeta. Razlog tome jeste da u islamu ne postoji institucija takve vrste. koji imaju za cilj da sufiju dovedu u stanje duhovne ekstaze.2. U ovakvoj vrsti zikra se posebno ističu sufije reda Rufaija. Da bi se međutim. ovakvo predstavljanje i razumijevanje sufija i njihovih redova iskrivljuje njihovo pravo biće i ulogu koju su imali u okviru islama kao i povijesti uopšte.1. kao i stav prema ortodoksnom učenju islama. koje nemaju puno zajedničkog sa životom i svijetom koji ih okružuje. Opšte karakteristike sufizma 2. moguće je da ovakva trdnja izgleda nevjerovatnom. Jedna od slijedećih razlika ogleda se u činjenici da se pripadnici kršćanskih mističkih redova. Istovremeno. Ako bi se pored toga. u potpunosti povlače iz vanjskog svijeta u osamu. ovakva slika i funkcije se ne mogu primijeniti i na sufijske redove. 2. Osim toga. zatim odvažiti se na pokušaj uvida u njene vjerske praktike. rituali. Da bi taj cilj postigao. Najvažniju ulogu u sufijskim praktikama igraju različiti. vojnim i inim društvenim zbivanjima od vremena pojave islama do danas. da su i jedni i drugi. Njegovu osnovu se može tražiti u ljudskim željama za ličnom i direktnom spoznajom i doživljajem vjerske istine. Kroz ovakve opise i oznake sufijskih redova nastaje jedna slika o njima. te na taj način sačinjavaju zatvorene zajednice. česti sudionici i islamski mistični redovi. U daljem toku ovog izlaganja. gotovo uvijek skupine ili grupe koje okupljaju muškarce. a pogotovo na zapadu. S obzirom da kršćanski monaški redovi predstavljaju sastavni dio crkve kao institucije. 2. Uvod Ako se danas pozabavimo poviješću islama. uvjetno kazano. opisuju nazivima „derviši koji plešu“ ili „derviši koji plaču. U takvom stanju. Učenje i vjerske praktike sufija Osnovni i glavni cilj mističkog učenja i vjerskih praktika u sufizmu jeste povratak Bogu. vidjet ćemo da su u vjerskim. To pogotovo u onom slučaju. Pod ortodoksnim učenjem islama ovdje prije svega podrazumijevam sunitsko učenje. Biće Sufizma Redovi islamskih mistika – poznatih još po nazivima sufije ili derviši – danas se veoma često. Osobi koja ne poznaje dovoljno islamsku mistiku – sufizam i samim tim sufijske redove. ako se islamska mistika posmatra i promatra u ogledalu kršćanskog monaštva. Ovdje prije svega mislim na to. kao i njen povijesni razvoj. koje svoje izvorište imaju u praktikama koje se pojavljuju prilikom obavljanja zajedničkog zikra. sufija tvrdi da mu je moguće čak i sjediniti se s Bogom. laik na ovom području bi se morao upoznati sa bićem islamske mistike. i uloga sufijskih redova u povijesnim zbivanjima u okviru islama mogla razumjeti. zikr izgleda kao beskonačno ponavljanje određenih riječi i božijih imena.1. otprilike. te se u svom cjelokupnom životu. pokazat će se da su svi ovi nabrojani elementi itekako dobra polazna osnova. sa zikrom se povezuju i njegov su sastavni dio i određeni pokreti tijela. za razliku od najvećeg dijela sufijskih. kao što je to slučaj sa kršćanstvom. u svakom slučaju bi se neizbježno došlo do zaključka. ni u kom slučaju se iz vida ne bi smjela izgubiti untrašnja organizacija i struktura sufijskih redova. i ne samo zbog toga. radu i djelovanju oslanja na Boga. političkim. Ovakvo duhovno stanje sufije prije svega dostižu kroz zikr. pa i preduvjeti za tezu postavljenu na početku. da i jedni i drugi samo u formalnom smislu imaju stvari koje su im zajedničke. sufizam sam po sebi. Upravo iz ovog razloga. Za laika na ovom području. kako u kršćanstvu tako i u islamu. ipak pokušalo usporediti sufijske redove sa kršćanskim monaškim redovima. koji su posbno . odgovara kršćanskom monaštvu. koja.“ Ovakvi opisi sufija i sufijskih redova su njihove čisto vanjske i formalne osobine.

karakteristični za sufije reda Mevlevija. Vremenom. Unutrašnja organizacija i struktura sufijskih redova U pogledu unutrašnje organizacije i strukture sufijskih redova. više ili manje izraženim. Osim zikra u formama koje sam upravo naveo. U izvjesnom smislu.4. kod nekih sufijskih redova veoma važni rituali su i slušnje muzike kao i tzv. tako da na jednoj strani politički momenat u šiitskom pokretu polako popušta. Aliju. niti da osjeti tjelesne bolove. zastupa sunitsko učenje. kada bi pojedini sufijski redovi u najmanju ruku.s. 2. muškarac i žena zajedno igraju. ne polažu puno vrijednosti na. Šije su sami po sebi veoma brzo pokazali da su u stanju veoma lako preuzeti i u svome učenju i okrilju ujediniti neortodoksne pa čak i neislamske elemente. S obzirom sam već prije istakao da je u sufijskim praktikama bilo i onih koje sa svojim elementima nisu uvijek odgovarali islamskim principima. veoma često su sufije živo učestvovale u političkim zbivanjima. Osim toga. Tako naprimjer kod Bektašija šejhova kapa ima čak izlječujuće dejstvo.s. Svi ovi rituali osposobljavaju sufiju da dospije u. Šije su prvobitno bili politička frakcija. nastupu i oblačenju sufija. Takvo što je naprimjer. da bi popunili upražnjen prostor. Ono što se još kosi i suprostavlja sunitskom učenju i tradiciji jeste i tvrdnja da je kod pojedinih sufijskih redova. Ova činjenica međutim. da se pri jelu koriste i opojna pića. a zatim i h. Posebno je ovdje važno spomenuti. u tome možda leži i odgovor zašto je sufizam u šiizmu našao plodno za svoje širenje i razvoj. makar priznavali Poslanikovu tradiciju – sunnet i islamski zakon – šerijat. 40-dnevni post. kao i u cjelokupnom životu. ali prije svega zbog nasilnog ubistva h. Ovdje se prije svega misli na zabranu pijenja alkohola.3. U toku ovog posta. Alija. kao što je slučaj sa sufijama reda Bektašija. koji su bili prethodnici i izvorište Bektašijama. Naprotiv.. U tom smislu govori i činjenica da gotovo svi sufijski redovi svoje izvorište imaju u h. Na drugoj strani je isto tako bilo redova. uvjetno kazano. šiitskim karakteristikama. Bektašije npr. sa našeg stanovišta. Ovaj ritual kod njih zamjenjuje čak i namaz. u vjersku parksu se uvode nove stvari koje čak zamjenjuju Kur´anom ili Sunnetom propisane obaveze. po određenim pravilima ovog rituala zajednički se jede. konzumiranja opojnih sredstava i sl. u vanjskoj pojavi. sufizam stoji u suprotnosti sa islamskom ortodoksijom koju. sufije pokušavaju što manje spavati. čak i pojedini dijelovi odjeće imaju određenu simboliku. jasno izraženo kod reda Babaija. te koji su sa strane islamske ortodoksije – sunizma – opisivani i smatrani neznabožačkim. Ali (umro 661). U povijesti je bilo sufijskih redova koji su zastupali i propagirali umjereni sufizam i koji su čitav svoj život. a sve sa ciljem da se postigne spomenuto stanje ekstaze. tako da se kroz obavljanje ovog rituala ne smatraju obaveznim obavljati i namaz. Babaije su ne samo odbacivali nego i prezirali knjige i znanje koje se na taj način stiče. ortodoksno sunitsko učenje islama. Primjer Osmanskog carstva će to kasnije najbolje pokazati i potvrditi. Hasana (625/626-671) i h. Sa nekim šiitskim grupacijama sufijski redovi se nalaze u srodničkim vezama i međusobnom prožimanju. U ovom ritualu pored muškaraca učestvuju i žene. u krugu ili halki. Neki sufijski redovi u svojim praktikama. Prilikom džema. Huseina (626/627-680). pri čemu je sufija u stanju da se čak i probada a da pri tom ne gubi krv. bila izražena i odbojnost prema obrazovanim ljudima. 2. svoje sufijsko učenje i praksu bazirali i zasnivali na islamskim zakonima i propisima. njima se počinje pridavati tolika važnost. kao preduvjet za prihvatanje u tarikat. sluša se ritualna muzika. može se kazati da oni posjeduju vertikalni i . uvijek su stavljane izvanredne. U tom pogledu se može kazati da su zagovornici ortodoksnog sunitskog učenja bivali radosni. koji se nisu ustručavali da prekrše i pogaze islamske propise i principe. već ranije spomenuto stanje duhovne ekstaze. ponekad i nevjerovatne sufijske sposobnosti. zalagala da se za halifu izabere h. a na drugoj religiozni osjećaji sve više dolaze do izražaja. u svojim praktikama imaju ritual sa nazivom džem. Na mjesto ovakve vrste znanja. Stav sufizma prema islamskoj ortodoksiji Sufizam je mistično-asketski pravac u islamu sa. a što se sa strane ortodoksnog sunitskog učenja ljubomorno čuva. ne znači da su se sufijski redovi odrekli političke djelatnosti. odnosno preko njega se direktno vežu za Poslanika a. pa ih čak u izvjesnoj mjeri i kreirali. erbein. U tom smislu. koja se nakon smrti Poslanika Muhammeda a.

zaštitinik. Ovaj lanac se naziva silsila. Povremeno se u sufijskoj terminologiji. Tako najveći broj pripadnika reda u ovom smislu iznosi 25 do 30. Alija i. sveta osoba i istovremeno zaštitnik reda. šejh. i direktni potomci osnivača redova. ako se izuzme manji broj iznimki.. postojala je opširna samostalnost. Posmatramo li jedan sufijski red u vertikalnom smislu. vekil u najčešćem broju slučajeva. sa završenom derviškom naobrazbom i obukom. pir je osnivač dotičnog sufijskog reda ili je po njemu red dobio naziv. Dalje. Zamjenik šejha nosi naziv vekil. Ovo je riječ perzijskog porijekla i znači starac. Prvi izraz označava patrona – svetu osobu. Tekije su tako građene. Za ovakvu djelatnost se od strane šejha. pojavljuju i izrazi piri-evvel i piri-sani. Kao što je prije istaknuto. Međutim. Uobičajeno je da ove zajednice koje su direktno vezane za život i boravak u tekiji nisu brojčano velike. Od utemeljitelja silsila se proteže do h. svim sufijskim redovima u osnovi zajednički. murid biva podvrgnut raznim vrstama ispita. naprijed je već istaknuto. ostave za životne potrepštine. Uostalom. do samog Poslanika a. izmišljena osoba i koji je fiktivni utemeljitelj reda. Nakon okončanja izobrazbe. upravo spomenuti. murid postaje punopravni pripadnik reda te mu se otvaraju mogućnosti da postane vekilom i čak samostalno vodi tekiju i obrazuje nove muride. Po pravilu. o kojoj odlučuje šejh. koji žive u tekiji i u okviru nje imaju određene zadatke koje ispunjavaju. To je po pravilu već iskusan sufija. Kod nekih redova su šejhovi. ustvrdićemo da se na njegom čelu nalazi pir. u većini slučajeva. Ova prostorija se naziva semahana. Osim toga. U vertikalnom smislu to znači da svaki sufijski red ima po jedan lanac predvodnika reda tj. Njegov zadatak je da se brine o „novacima“ . pa čak i potpuna neovisnost o glavnoj tekiji. kuhinju. Ostali sufije ili derviši su obavezni da mu u potpunosti i bezuvjetno budu poslušni. U toku svoga učenja i izobrazbe za potpunog i punopravnog pripadnika reda. koji za organizaciju sufijskog reda gotovo nikako ili uopšte nisu bili vezani. prostor za dnevni boravak i veoma često prostorije gdje se sahranjuju umrli sufije – turbeta. da one u stvari sačinjavaju najuži krug u horizontalnoj organizaciji sufijskog reda. U horizontalnom smislu. vodi i upravlja jednom tekijom. od sljedbenika i pripadnika dotičnog reda. najmanju i najuužu jedinicu u unutrašnjoj organizaciji jednog sufijskog reda sačinjava zajednica koja se okuplja pa čak i živi u tekiji.novopridošlim u dotični sufijski red te da ih upućuje u tajne sufijskog učenja i uvodi u praktični život dotičnog reda. U horizontalnoj organizaciji sufijskih redova neophodno je još spomenuti i odnose između pojedinih tekija. pir je u stvari. jedan derviški red predvodi šejh. kako je prije kazano.s. Povijest sufizma .1. Kod drugih redova. da bi se poslije toga ponovno vratili u svoj normalni svjetovni život. Osim toga. da uvijek imaju centralnu prostoriju u kojoj se obavljaju zikrovi i ostale sufijske praktike – tzv. novaci ili muridi. s vremena na vrijeme čak provode i jedan duži period u tekiji.horizontalni način organizacije. navodno. tekija sadržava i prostorije za stanovanje. I konačno najširi i najveći krug sufijskog reda oko jedne tekije sačinjava krug pristalica ili simpatizera. Na najnižem stupnju ove hijerarhijske ljestvice su. šejhova. 3. silsila se proteže sa aktualnog šejha određenog sufijskog reda preko njegovih prethodnika do navodnih osnivača i utemeljitelja dotičnog reda. Tako se može ustvrditi su neki redovi sufija veoma strogo bili organizirani pa su pojedine tekije smatrane samo vanjskim ispostavama glavne tekije. Ovi derviši se mogu opisati i kao potpuni derviši. u horizontalnoj organizaciji i strukturi sufijskog reda postoji i jedan vanjski krug sufija. zaštitnika koji je veoma često legenda. idžazet (-nama). sohbeti. U pojedinim slučajevima. Ovaj lanac šejhova je. a kada je riječ o organizaciji i strukturi sufijskih redova a u pogledu postojanja i uloge pira. dok izraz piri-sani označava stvarnog utemeljitelja. Oni vode normalan privatni život. Ova grupa pripadnika sufijskog reda je daleko veća nego prva. Takvu ulogu pir dobiva tek nekada poslije svoje smrti. oko nje se sve okreće i odvija. vekilu izdaje punomoć ili svjedočanstvo tzv. ali redovito dolaze u tekiju na zikrove. poglavar. U izvjesnoj mjeri oni predstavljaju uski unutarnji krug sufijskog reda koji vrlo malo ili gotovo nikako ne učestvuje u svjetovnom životu. On je najaktivnija osoba u sufijskom redu. slobodno kazano. Nastanak i razvoj sufizma 3.

U duhovnom smislu. sufizam pokušava svoje utemeljenje i legitimitet zasnovati na Kur´anu i Hadisu. Doprinosi sufijskih redova na primjeru osmanskog carstva 4./15. je ga na ciljan način poučio da srcem (tiho) riječima: La ilahe illallah. bilo je slučajeva da pojedini sultani nisu samo gajili uske veze prema sufijama i njihovim redovima i da se nisu samo na njih oslanjali. koji su u stvri i bili njihovi organizatori i podrstrekači u ovoj misiji. odvedi me najbližim putevima do Allaha Uzvišenog. a Poslanik je ga pri tom slušao. kao i njegovi nasljednici.“ U formalnom-organizacionom smislu međutim. tako su formirani i nastajali sufijski redovi. Koncem 13. sufijska učenja su se podijelila u tri pravca: 1. Sufizam pojedinih zanatskih udruženja. stoljeću.s. njemu u noći isra´a objavljene tajne usadio u grudi Ebu Bekra es-Siddiqa. Albaniji a mogu se u znatnom broju sresti i na Kosovu i Makedoniji.“ Tako je Poslanik tri puta.s. Pošto su najvećim dijelom živjeli na jednostavan način. među svojim ashabima posebno posvetio Ebu Bekru.s. zatvorenih očiju i podižući glas izgovorio riječi La ilahe illallah dok je Ali slušao. Ovo poučavanje se ogledalo kroz trostruko ponavljanje ovih riječi. Tek kasnije. Sufizam nomadskih grupacija koje su poznate još po nazivu Gazi-grupacije. podižući glas. kroz Poslanikov odnos prema Bogu.“ Nakon toga su izašli iz pećine i preselili se u Medinu. Onda je Ali tri puta izgovorio ove riječi. zato što je Ebu Bekr bio na stupnju pravovjernih. . 3. Oni su se najviše proširili u Turskoj. Na taj način im je bilo moguće da na običan svijet vrše razne uticaje./13.“ Ali upita: „Kako ću dozivati Allaha. začeci sufijskih redova se mogu. kao što se navodi u „Tuhfetul-ahbabu“.2. Poslanik a. uživali su veliki ugled u narodu.1. stoljeća. sufijski redovi su zadobili i zaokružili svoju konačnu formu. Predstavnici ovog pravca su sufije bektašijskog reda. a ja ću tebe slušati. Tako kao što je Poslanik poučio Ebu Bekraq es-Siddiqa. 4. o Allahov Poslaniče?“ Tada mu Poslanik reče: „Zatvori svoje oči saslušaj od mene tri puta riječi La ilahe illallah.. Ali ibn Ebi Talib je kazao: „O Allahov Poslaniče. gajio i održavao prema različitim vjerskim grupacijama – ovdje se prije svega misli na sufijske redove . tražiti kod h. u knjizi „Sullemul-murid“ od Dagestanija se citiraju navodi šejh Naqšibendija iz knjige „Tuhfetul-ahbab“. u kome on kaže: „Poslanik a. U tom smislu je Poslanik i kazao: „Allah ništa u moje grudi nije ulio. a da ja to nisam ulio u grudi Ebu Bekra es-Siddiqa. U ovome su u nastansku Osmanskog carstva imali veliku podršku u sulatanima Osmanu I. poučio je i Alija ibn Ebi Taliba glasnom zikru. Vjerski doprinos Sufijski redovi su igrali veoma važnu ulogu pri islamizaciji turkmenskih plemena. Tihi zikr je Poslanik a. U njegove grudi Poslanik je ulio sva božanska saznanja. Uvijek su nastojali da kršćansko stanovništvo novoosvojenih područja na jednostavan način pridobiju za islam. stoljeću. nego su se sa sufijama i porodično vezivali. zatvorenih očiju. umjereni sufizam bagdadske škole.s. Alija i samog Poslanika a. Predstavnici ovog pravca su sufije mevlevijskog reda. kao što je to prije spomenuto. 2. zatim ti izgovori tri puta te riječi. Jer.“ Poslanik mu odgovara: „Moraš istrajavati u dozivanju Allaha – zikru. Zatim ga je Qurejš iz nje (Mekke) protjerao te je sa njim pošao i Ebu Bekr dok nisu stigli u poznatu pećinu i u nju noću ušli. Kada je zatim započeo novi dan. njihov početak i nastanak se prepoznaje u 12. koji se u velikoj mjeri proširio u Siriji i Egiptu. Jer. Isto tako.i zanatskim udruženjima. je ove. Oni su pokazivali izvjesne sklonosti prema hereziji. Politički doprinos Nesumnjivo je da je uspon najmanje turkmenske kneževine do stepena svjetskog carstva bio osnažen i podržavan kroz uske veze koje je utemeljitelj i osnivač osmanske dinastije Osman I. Zavisno od vrste zanata kojim su se bavili. koji je najbliži stupnju Poslanika a. Naime. (1281-1326) i Orhanu (1326-1362). Sufije se za opravdanost svoga postojanja i vjerskih praktika pozivaju na događaj isra´a i mi´radža.s. u 14. 4.

među najbolja. sufije su pomagali i podržavali nastojanja sulatana Orhana i Murada I. najvrjednija i najdragocjenija djela ubraja se i učenje Kurana. trgovci. u namazu ili izvan namaza. dobivali besplatno hranu i mogućnost prenoćišta. Vojni doprinos Pojedini sufijski redovi. U njima su putnici-namjernici.06. bilo da ga učimo danju ili noću.3. primjerice Bektašije. novodoseljenicima da obezbijede izdržavanje za neko vrijeme. Od samog početka su sa janičarima bili povezani.. Tako su od sultana dobivali zemlju – vakufe. su aktivno učestvovali i u pograničnim borbama u Osmanskom carstvu za vrijeme Osmana I. Prema islamskom učenju. sufije su u novoosvojenim područjima bili obavezni. Osim toga. a održano je na redovnom mjesečnom seminaru imama Oblasti Nordrhein-Westfalen) Tedžvid . (13261389) u politici naseljavanja novoosvojenih područja. sufije su bili najpovoljniji. tako da su naprimjer u 18. stoljeću svoje predstavnike imali i u janičarskim kasranama u Istanbulu. a. Ovdje je vrijedno spomenuti. hadžije pri odlasku na hadž. sjedeći ili ležeći. Za vrijeme Orhana.4. vojni značaj sufijskih redova ogleda se i u njihovoj vezi sa janičarima. Za takve namjere i politiku. napamet ili gledajući u mushaf. nisu svi sufijski redovi učestvovali u političkim zbivanjima. bio oženjen kćerkom šejha jednog sufijskog reda. te je kroz svoje dejstvo na široke mase tome doprinio. Osim toga. Bajezid II. Kroz svoj uticaj u narodu. okrenuti prema Qibli (Kibli) ili u nekom drugom pravcu. opet. koje musliman u ime Njega vrši. koje su koristili u vjerske. Ipak..š. zati da se brinu za gradnju i održavanje mostova i skela na rijekama. „Jedno od . igrali su veoma važnu ulogu prilikom osnivanja pješadijskih trupa poznatih pod nazivom yaye. ma gdje se nalazili na zemaljskoj kugli. Na vakufima su gradili tekije koje su služile kao karavansaraji. dok su. Socijalno-humanitarni doprinos U slijedu osmanskih osvajanja. siromasi i drugi. da se bitne orijentalne karakteristike prodube u osmanstvu. ali i socijalno-humanitarne svrhe. drugi čak stalno bili prisutni na političkom frontu. Otud su muslimani.2004 pripremio hfz. je u potpunosti stajao u čarima islamske mistike i povlađivao je sufizam..Tako se navodi da je Osman I. Musliman da bi mogao obavljati jednu od osnovnih vjerskih dužnosti namaz. iz tog razloga se na primjeru Osmanskog carstva moraju smatrati veoma važnim i bitnim političkim elementom. Esnaf Begić Odštampaj tekst Pošalji na email UVOD Kuran je glavni izvor svega islamskog učenja.“ Politička uloga sufijskih redova nastala je iz opozicionog stava prema islamskoj ortodoksiji – sunizmu. nastojali učiti. 4. personalnu politiku i posbne veze koje su ih činili nezaobilaznim političkim elementom. . Osim toga. treba da nauči napamet koliko toliko kuranskog teksta.naučna disciplina o ispravnom učenju Kurana 24. proučavati i naučiti napamet iz Kur’ana bar koliko im je potrebno za redovno obavljanje namaza. 4. kao i osiguravanja i održavanje puteva. da su prema uticajnim ličnostima u Osmanskom carstvu kontinuirano gajili političke aktivnosti. „njegov sin. Učiti Kuran spada među Svemogućem Allahu najdraže ibadete. veoma su često pomagali vladajućim snagama prilikom sprovođenja njihovih interesa. Neki su samo u posebnim slučajevima prodirali na prvu političku liniju. Tako je sufizam dobio na važnosti. (Predavanje je skraćena i prilagođena verzija seminarskog rada autora.

definira. `Abdullah ibn Mesud je svojevremeno rekao: „Poboljšavajte kvalitet učenja Kurana (džewwidu l quran)".š. riječ tedžwid ukazuje na obavezu pravilnog izgovaranja glasova.“ Ovo je bio uzrok da se o tedžvidu i pravilnom učenju Kurana razvio i napisao veliki broj djela. da već postojeće (objavljene) norme sistematizira. Napisani su posebni radovi i o izgovoru pojedinih harfova. što znači: znanost o pravilima i zakonitostima preciznog učenja Kurana. Izgovaranje kuranskih riječi je.š. ali se ne svodi samo na ovu oblast. Riječ tedžwid se ne spominje u Kuranu. U smislu preciznog. ista misao glasi: „Poboljšavajte kvalitet učenja Kurana i uljepšavajte ga najljepšim tonovima (džewwidu l qurane we zeyyinuhu bi ahseni l aswat)". znanstvena disciplina koja precizira. Učenje Kurana. gdje dugo. a gdje kratko izgovoriti. pazeći pri tome gdje treba stati. pravilnog i odgovornog učenja Kurana. a u najvećem broju slučajeva temelje se na klasičnim izvorima. imaju isto značenje. a.). izvrsnost. „Tedžvid znači potpuno pravilno izgovarati svaki harf onako kako se on u pravom arapskom jeziku izgovara. pa makar i ne razumjeli njihovo vanjsko i unutarnje značenje.. 1) Jezičko značenje tedžvida Rijec tedžwid. način na koji se to primjenjuje i cilj koji se time želi postići..š. Uloga čovjeka u nastanku tedžwidske znanosti je transmisio¬na. uljepšao je. a onaj ko početnike praktično uvježbava. ili fennu t tedžwid. gdje prijeći. Izvedena je od glagola džewwede yudžewwidu (dotjerao je. vještina i umijeće fonetske prirode. a. Prema drugoj verziji. ukrasio je. a. perfekcija). (tilawetu l quran) je sposobnost. a. a. poboljšao je). a. uljepšavanje. što u kontekstu ove tematike ima isto značenje. Napisani su posebni radovi i o učenju Kurana na sedam ili deset načina (kiraeti seba i kiraeti ašera). paziti na meharidžul huruf i svojstva svakog harfa. a njegova znanstveno kreativna uloga svodi se samo na to. dakle. a. Osoba koja izučava tedžwid i druge poučava ovoj znanosti zove se mudžewwid (stručnjak za tedžwid). ukrašavanje i perfektuiranje. gdje ih opet rastaviti itd. i ne iscrpljuje se na njenom polju istraživanja. 2) Definicije tedžwida Tedžwid je kuranska disciplina koja se služi fonetskim zakonitostima i dostignućima. gdje uklopiti harf u harf. Od istog glagola izvodi se i imenica džewdetun (kvalitet. riječ tedžwid bila je poznata i u vrijeme ashaba. O tedžwidu kao znanosti postoji više definicija koje. razrađuje i objašnjava principe pravilnog učenja Kurana.. i metodologiju njegove praktične primjene zove se ilmu t tedžwid.. a zasniva se na precizno utvrđenim zakonitostima i kriterijumima. Dakle. Ova vještina se može savladati dobrim poznavanjem posebne znanosti koja se razvila među islamskim znanonstima i dugotrajnom vježbom pred stručnim i odgovornim učačima.s. dobro djelo.š.najboljih Bogu ugodnih djela mojih sljedbenika je učenje Kurana" su riječi Muhameda.s. ali i od individualne i kolektivne odgovornosti svih sljedbenika Muhammeda. I definicija: . znači: dotjerivanje. ili ahkamu t tedžwid ili tedžwidu l-qurani. ali se spominje termin tertil. a.š. S aspekta učenja Kurana. zove se muqri (mentor za učenje Kurana.š. definira i metodološki iznijansira. tj. između ostalog. čija praktična realizacija zavisi od izgovorne sposobnosti.š.. u osnovi. a.

neodgovornost i svi propusti ove . njihovu uzajamnu vezu i uticaje koji se posredno ili neposredno reflektuju na značenje. vokali se iz specifičnih razloga produžavaju. kao i drugim postojećim. naređuje da se Kuran. definirali norme i kriterijume bez kojih se Kuran.š. izgovaraju prirodno.s. ili preciznije rečeno.„Tertil (tedžwid) je pravilno i precizno izgovaranje glasova. veliki značaj. a potom povezuju u riječi. jer su direktno vezane za smisao i značenje kuranskih riječi i sintagmi. dugotrajne vježbe i odgovornosti svakog pojedinca. u toku učenja Kurana. i poznavanje (i praktična primjena) pauzalnih formi" II definicija: „Tedžwid je kuranska ortoepija (pravilno izgovaranje glasova) koja izučava sve relevantne i irelevantne finese i nijanse artikulacije konsonanata i vokala. neopreznost. u izučavanju tedžwida. dž. riječi u ajete.. U prvom i drugom slučaju. b Pauzalna (waqf) i početna forma (ibtida) imaju. pri čemu se moraju poznavati i primjenjivati kako primarna. je tu naredbu praktično realizirao i prvu generaciju muslimana naučio primjeni pravila tertila. smisao. povijesni nastanak i razvoj. na osnovu postojećeg iskustva i vjerodostojnih predaja. njena terminologija i metodologija.š. i kada se analiziraju njene definicije. asimiliraju. Ona izučava tri seg¬menta Allahove objave: a) Artikulaciju kuranskih glasova. Usljed blizine izgovorno akustičkih centara i sličnosti glasovno¬-akustičkih osobina. definicijama naglasava se precizno izgovaranje glasova. utemeljili su tedžwid kao egzaktnu znanost. pouku i poruku kuranskih ajeta. o čemu treba posebno voditi računa. ne može pravilno učiti.š.. a. sa svim njihovim stalnim i nestalnim akustičkim osobinama. Ako se razmotri tematika tedžwidske znanosti. Praktična izvedba efektivno se odražava i na specifično melodijskom planu (tengim). preobražavaju. Islamski mislioci su. a konsonanti se nazaliraju (artikuliranje nazalnih-nosnih konsonanata). Izvori za nastanak tedžwida su: Objava. pravilno izgovarati glasove i primjenjivati pravila pauzalne i početne forme je stroga obaveza (wadžib). uči tertilom. pojavljuju u više akustičkih varijanti i nijansi. a. odnosno." U navedenim.š. što opet zavisi od urođene sposobnosti. a. odnosno izgovorno akustičke centre u kojima se glasovi produciraju i način na koji se oni izgovaraju. ili se zbog svojih određenih fonetskih karakteristika. a. Muhammed. Allah. bez ikakvih promjena. koje se zbog uzajamne veze glasova. onda se može reći da je tedžwid objavljena kuranska fonetika. a ajeti u manje ili veće cjeline. bilo u jednoj riječi ili sintagmi. tako i sekundarna pravila i kriterijumi. a to znači da se moraju slijediti zakonitosti tedžwidske znanosti. c) Tedžwidska znanost se bavi i fonetskim promjenama koje se događaju zbog međusobnog uticaja glasova. 3) Predmet izučavanja tedžwida Ova znanost izučava kuransku ortoepiju.. odnosno oni su već postojećoj praksi dali formu.. Neznanje. Sunnet i Idžma.

(t s s). zijevanje. podstaklo je islamske mislioce da i u pisanoj formi sublimiraju. i izvan te „kompozicije". idgam. (d z z). a zabrana se odnosi na osobe koje su u pijanom stanju. a. Allahov poslanik je naučio ashabe izgovoru i razumijevanju kuranskih riječi.š.. odnosno ako se jedan glas. Sellama.š. (b h h).. 4) Podjela tedžwida U toku objave Kurana.ove vrste zovu se skrivene pogreske. melek Džibril je naučio Muhammeda. koje uočavaju samo dobri poznavaoci tedžwidske znanosti.vrste zovu se vidljive greške. posebno onda kada se griješi zbog neodgovornosti. stečeno znanje iz oblasti tedžwida i drugih islamskih disciplina prenosili na sljedeću generaciju. zbog neznanja ili neopreznosti učača. U tom smislu. Ebu l Qasim Ubeyd b. Primjena pravila iz prva dva segmenta je u kategoriji wadžiba. Primjenjivati pravila iz trećeg segmenta (medd. Halil b. S obzirom da Allahov poslanik preporučuje učenje. onda se dobije sasvim pogrešno značenje. Ahmed i dr. putnici ili trgovci. Ukoliko se pauzira poslije riječi namaz. Taj zadatak je obavljen u I i II stoljeću po Hidžri. a.s. Širenje Islama među nearapske narode. Melodija (tengim) u toku učenja Kurana. definiraju i metodološki utemelje već postojeće norme o učenju Kurana.. a najčešće se spominju imena slijedećih učenjaka: Ebu l Eswed Ed¬-Dueliy. uglavnom. (d d). a. neophodno je proći kroz dvije faze učenja. namaz je naređen. iqlab. a oni su kao misionari. nemojte obavljati namaz u pijanom stanju. koje su do tada čuvane putem usmene predaje. po kome se vjernicima zabranjuje namaz.š. (En¬-Nisa 43). zato što njihovo izostavljanje dovodi do promjene značenja kuranskih ajeta. praktičnoj primjeni tedžwidske znanosti koja do tada nije bila poznata među Arapima. a mogu ih uočiti i slabiji učači. tedžwid se dijeli na: a) Teorijski dio (`ilmiyyun) b) Praktični dio (`ameliyyun) . To se. Učiniti pogreške ove vrste je strogo zabranjeno (haram). (q k). Kao primjer nedozvoljene pauzalne forme..) je sunnet. (ajn g). a. ihfa. a izostavljati ih je mekruh (pokuđeno).. pravila tedžwida pružaju mogućnost i za takvu izvedbu. Medutim. događa u dva slučaja: 1) Kada dođe do fonetske opozicije. može poslužiti i ovaj ajet: O vjernici. 2) Ukoliko se u toku učenja pauzira na onim mjestima gdje se to ne smije učiniti. ali samo onima koji imaju razvijen sluh i dobre glasovne mogućnosti. melodičnim glasom. njemu sličnim glasom. Greške i propusti . kao što su: kašalj. nagla glavobolja. Treba naročito paziti da se međusobno ne zamijene slijedeće grupe konsonanata: (t t). osim u vanrednim okolnostima. je „komponovana" pravilima tedžwidske znanosti. izhar i sl. Da bi se stekla minimalna sigurnost i sposobnost za pravilno izgovaranje kuranskih riječi. zamijeni nekim drugim. Svako je dužan podesiti glas prema svojim individualnim sposobnostima. razne vrste opasnosti i sl. Allahova objava se ne može i ne smije učiti.

a. zato što je tertil (preciznost. uči) pojačana je infinitivom „tertilen“. Što se tiče praktične primjene. da bi se Allaha bojali". bilo da se uči cijeli Kuran. (Tewba – 122) U toku izučavanja teorije tedžwida nije neophodno imati mentora.. je naučio ashabe primjeni pravila tedžwidske znanosti. Sunnetu i Idžmau. a. To znači: uči ga pravilno i precizno. u ovom drugom izvoru imamo kao argument i Poslanikove riječi. Naredba u navedenom ajetu je u kategoriji wadžiba (obaveze). moraju imati mentora koji će ih . dž. početna faza u kojoj se uče osnovna pravila.. 5) Argumenti o nastanku tedžwidske znanosti a) Kur an Allah. U predajama se navodi da je `Abdulläh ibn Mesud čuo nekog čovjeka koji je učeći Kur’an. S druge strane. savršenost) svojstvo Kurana. Izučavati ovaj aspekt tedžwida je kolektivna obaveza muslimana (fardi kifaye). Početnici u učenju. pažljivo i odgovorno. Prema vjerodostojnim predajama. razmišljajući o kuranskim poukama i porukama. mudrost. naročito u prvoj fazi obrazovanja iz ove oblasti. je Idžma... moguće je samostalno naučiti i razumjeti osnove ove znanosti. i njegov sunnet. tertilom. Cilj ovakvog načina izražavanja je razvijanje interesa za pravilnim učenjem Kurana.s.. tj.. 32) b) Sunnet Drugi izvor koji govori o obavezi primjene tedžwida su hadisi Muhammeda.. prema kome je obavezno primjenjivati pravila tedžwidske znanosti. Ova obaveza temelji se na Kuranu.. Svaka generacija je dužna pripremiti i obrazovati stručnjake za tedžwidsku znanost koji će njene zakonitosti prenijeti na sljedeće pokoljenje. a. c) Idžma Treći izvor. kao što se kaže u ajetu: I mi ga sve ajet po ajet objavljujemo (tertilom). a. niti se učenje može podvesti pod bilo koji žanr u muzici. a.Pod teorijskim dijelom podrazumijeva se prva. onda je sasvim jasno da mu jedino i odgovara melodija i tonalitet dotičnog jezika.š. Ovaj termin podrazumijeva obavezu primjene pravila tedžwida. Kao argument za ovu tvrdnju navodi se kuranski ajet koji obavezuje skupine muslimana „. Poslanik je rekao: „ Učite Kuran arapskom melodijom i tonovima. U tom smislu nisu dozvoljeni niti mogući bilo kakvi muzički uticaji. a u isto vrijeme i želja da se živi po njegovim uputama. naređuje: Izgovaraj Kuran pažljivo (tertilom). smireno i skrušeno. pa ga je upozorio. mora učiti onako kako je objavljen.š. a." Kada se uzme u obzir da je on objavljen na arapskom jeziku.š. U citiranom ajetu.da se upute u vjerske znanosti i neka opominju narod svoj da mu se vrate.š. (El Furqän. Muhammed. odnosno." Potom je `Abdullah ibn Mesud proučio ajet u kome se nalazi navedena riječ.š. primjenjujući pravilo o produžavanju vokala. vezana za učenje Kurana. a. Dakle.s. riječ „rettil“ (izgovaraj. učiti po pravilima i kretirijumima tedžwidske znanosti je fardi ayn (individualna obaveza i odgovornost). sura ili jedan ajet. u riječi lil-fuqarai ispustio dužinu el mutessil.š. rekavši mu: „Allahov poslanik nas nije učio da tako izgovaramo dužine vokala. a i njegovu praksu. a oni su to svoje znanje prenosili na mlađu generaciju. nadnaravnost. To znači da su svi islamski mislioci suglasni da se Kur’an..

Samo na ovaj način. u svijetu se praktično primjenjuju samo četiri verzije.s. Ebi En Nedžud U qiraetu Kur’ana. Aliju. U pojedinim dijelovima Sudana i Jemena. a preselio je na Ahiret 127. imao je i lijep glas. 3) Praktična primjena tedžwida (tertila) je fardi-ayn.. a. najefikasnija je audio vizuelna metoda. a. razum tumači njihova značenja.š. IMAM `ASIM I NJEGOV RAWIYA HAFS Od sedam mutewatir (potpuno vjerodostojnih) verzija učenja Kur’ana. individualna dužnost i odgovornost svakog pojedinca bez obzira. može se zaključiti slijedeće: 1) Kao egzaktna znanost. Tempo se mora prilagoditi prema vlastitim izgovornim mogućnostima i glasovnim sposobnostima. odmjereno recitiranje (učenje). a to znači. uče Kur’an. Da bi se dostigao visok stepen u učenju Kur’ana.. a. prema verziji imama `Asima i predaji njegovog učenika i rawiye (prenosioca) Hafsa.. U izvorima se ne navodi mjesto i godina njegovog rođenja..š. tedžwid se dijeli na: a) TERTIL. g. početno znanje iz ove znanosti može se savladati i za kraće vrijeme. naš imam je Ebn Bekr Asim b. `Asim je bio ucenik i Ebu `Abdu r Rahmana `Abdullah b.š. a osim toga. " i Učitelj našeg imama je bio Zurr b.. Naš imam je svojevremeno u široj regiji bio jedan od najboljih poznavalaca arapskog jezika. a. Jezik čuva ispravnost glasova. U tom smislu. Većina muslimana u svijetu. a srce pouke prima. 1) Imam Asim b.š.š. tedžwida i drugih islamskih znanosti. Slovio je kao najbolji qariya svog vremena.š. razum spoznaje. muslimani slijede qiraet (verziju) imama Nafia El Medeniya i riwayet njegovih učenika Qaluna i Werša. kao `Asim. potom svakodnevnom vježbom i samodisciplinom. 2) Izučavati ovu znanost je fardi-kifaye.a. brzo recitiranje (učenje) i c) TEDWIR. b) HADR. r. a kvalitet njihove primjene zavisi od odgovornosti i glasovno-izgovornih sposobnosti svakog pojedinca. po Hidžri. potrebno je baviti se i ostalim islamskim disciplinama. ako sažetak svega rečenog. Iz dosadšnjeg izlaganja. Dakle. Najvrednije je ono učenje u kome učestvuju: jezik. Asim pripada generaciji tabiina. Ebi En Nedžud El Esedi. Ebu Ishaq Es-Sebi’i je za njega rekao: „Nisam čuo nikoga da tako dobro uči Kur’an. a srce čuva njihove upute. razum i srce. se uči po Ebu `Amrovoj verziji koju prenosi Ed¬-Duri. ili cijeli Kur’an. a. `Abdu rRahmanova verzija učenja vezuje se za h. Qiraet je sposobnost i vještina praktične realizacije tih normi. među kojima smo i mi sa ovih područja. a. Kur’an. a. jezik izgovara. a. U jednom dijelu Sjeverne Afrike.. a njegova verzija učenja se vezuje za `Abdullah ibn Mesuda koji je učio pred Allahovim poslanikom. . da li učio jedan ili više ajeta.. koji je bio učitelj Poslanikovih unuka Hasana i Husejna. tj.. Habiba Es-Sulemiya. kolektivna obaveza svake generacije muslimana. pored studioznog i dugotrajnog izučavanja tedžwida.praktično uvježbavati primjeni tedžwidskih pravila. savjete i opomene. tedžwid izučava zakonitosti i metode pravilnog učenja Kur’ana.š. polagahno recitiranje (učenje).š. U toku učenja i obučavanja. Zna se da je živio u Kufi. Hubeyš. Kur’an. a. se može učiti i brže i sporije.

odnosno lažne-šaz. napisano je prema ovoj verziji koju i mi slijedimo u toku učenja Kur’ana. Pod ovim se smatra da se izvjesna osoba bavila namjernim iskrivljavanjem Kurana.š. šazz kiraeti nemaju vjerodostojnu predaju i nisu saglasni sa Osmanovim Mushafom. od Allaha. Mugire El Bezzaz.. zatim da se slažu sa jednim od prijepisa Osmanove kodifikacije Kurana. porodica Muhammeda. Zeyd b. putovao je u Bagdad i Mekku. Primjer lažnih kiraeta. akaida. g. Mes`ud. Hubeyš El Esedi * `Utman b. a mogu čak biti i mevdu`. `Affan. dakle. Kab. 2) Hafs b. po Hidžri. a. kome je melek Džibril dostavio Kur’an.s. Zurr b. a. Širenjem Islama. osim jednog malog broja na području Afrike i Jemena. Prema ovome. a. to jest lažni. dž. Tabit * Muhammed.š. to jest oni koji su dobri poznavaoci fikha.š. S obzirom na ovu činjenicu. Suleyman b. a. izgleda ovako: Hafs *`Asim *`Abdu r Rahman b. da su u skladu sa arapskim jezikom. . Habib Es Sulemi. imamo u literaturi ranih i ekstremnih šiijskih sekti. to jest tzv. šazz kiraeta. a česta su i glorificiranja Alije ibn Ebi Taliba). i kao jedan od najboljih qariya u tom vremenu. recimo. a ovu verziju učenja prenio je na slijedeću generaciju njegov učenik i rawiya Hafs b. 3) Kiraeti Kur’ana U osnovi se kiraeti Kur’ana mogu podijeliti na vjerodostojne-mutewatir i slabe.s. a. arapskog jezika itd. čitanja im se ne slažu sa islamskim mišljenjem o Kuranu. U pogledu šazz kiraeta treba reći da neki od ovih važnih uvjeta izostaju. sistematizacijom usmenih predaja i pojavom pisanih djela iz ove oblasti. Obično su šazz kiraeti slabih predanja.š. Mu`in je rekao: „Najvjerodostojnije predaje o verziji učenja imama Asima prenosi Hafs b. Ovi i još neki drugi manje važni uvjeti traže se da bi mutevatir kiraet dobio takav status.. a. a. o grješkama zbog neznanja arapskog jezika i sl. a. primjenjuju qiraet koji se vezuje za imama `Asima. najviše djela iz ove oblasti. recimo. naredne generacije su savjesno i odgovorno preuzele obavezu da uče i izučavaju Kur’an. u Kufi. a ne radi se. Suleyman. (Kur’an je objavljen na „sedam harfova“). Te su sekte općenito poznate po izvrtanju kuranskog smisla.a an je naučio učiti Kur an. a imao je mnogo učenika i u rodnoj Kufi. `Abdullah b. Osim toga što se Kuran u ovim kiraetima želi prilagoditi šiijskim interesima (glorificira se.. a preselio je na Ahiret 180. `Aliyy b. " Hafs je cijeli život učio i proučavao Kur’an. Prema tome. Također se traž od mutevatir kiraeta da sadrže sedam harfova. koja je imala značajnu ulogu na unificiranju usmenih i pisanih tradicija glede Kurana.. Rođen je 90.š. Muslimani u svijetu. Suleyman Među najboljim učenicima i najpouzdanijim rawiyama imama `Asima bio je i Ebu `Umer b. a najpoznatiji su: Šube i naš rawiya (prenosilac) Hafs. Suleyman. Ubeyy b. Imam Asim je imao mnogo učenika i prenosilaca svog qiraeta (verzije). Šazz kiraetom se ne može učiti Kuran niti on može poslužiti kao dokaz o vjerovanju.š. Za rawiyu našeg qiräeta Yahya b. od Muhammeda. Ebi Talib.s. povijesna predaja naseg qiraeta koji se vezuje za imama `Asima. g. Za tzv mutevatir kiraete obicno se traži veliki broj prenosilaca koji su autoritativni..

ne slaže se sa Osma¬novim Mushafom. Uzvišeni Allahu! Okiti Kuranom moj govor. nije mutevatir.) (Basra). Prvo./785. proživi me u društvu najodabranijeg Poslanika. „Hvala Allahu Gospodaru svjetova.Osim šazz kiraeta postoje i ahad kiraeti. i drugo.) (Kufa). tzv. Mešhur kiraeti su. To su kiraeti u koje su uključene pojedine riječi prilikom tumačenja Kurana. bez nepotrebnog samoisticanja i egoizma. Kaže Poslanik a. • Ebu Dža’fer (130. Treba./804. niti on može poslužiti kao dokaz u vjerovanju.a. Kuran je potrebno učiti skrušeno. s. također. navesti i jednu specifičnu vrstu kiraeta. a prije nego što se izgovore isti’ada i besmela. učini ga svjetlom moga vida./820. ojačaj njim moje tijelo. Oni imaju vjerodostojan sened.s. Ovaj kiraet se smatra šazzkiraetom iz dva razloga. odnosno sa pravilima arapskog jezika./843.) (Damask). 4) Škole kiraeta Glavni autoriteti u kiraetima Kurana jesu: • Ibn Kesir el Meki (120. Ahad kiraeti imaju vjerodostojan sened. a. ojačaj me u pokornosti prema Tebi.) (Medina) • Ja’kub (205.s. • Nafi’ el Medeni (169. Osim ovih vrsta kiraeta Kurana postoje još i tzv. Uzvišeni Allahu! Povećaj moju želju prema Kuranu.. . • Hamza (156. i na sve one koji slijede njegovu uputu. Tako bi naprimjer. kao što izlazi strijela izbačena iz luka«. kada bi učio Kuran on bi zastajao na kraju svakog ajeta. PRAKTIČNE NAPOMENE O UČENJU KUR’ANA I PRIMJENI TEDŽVIDSKIH PRAVILA Na početku učenja Kurana. da budem pokoran i danju i noću. uljepšaj njim moje lice.) (Kufa)./747. Ahad kiraetom se ne može učiti Kuran./770. neka je na njega salavat i selam./772.: »Biće takvih mojih sljedbenika koji će učiti Kuran i učeći ga izlaziti iz vjere. Neka je salavat i selam na našeg Poslanika Muhammeda./736.) (Medina). obdari me istinskim i iskrenim učenjem.s. koji nema snagu mutevatira. suru Fatihu učio ovako: »El-hamdu lillahi rabbil-alemin« – pa bi stao.) (Kufa). saglasni sa Osma¬novim Mushafom i pravilima arapskog jezika. Prenosi se da je Poslanik a. dušu i srce. »Errahmanirrahim« – pa bi opet stao. preporučuje se učenje ove dove: U ime Allaha Svemilosnog Milostivog. • Halef (229./744. • Ibn Amir (118. • Ebu Amr ibnul A’la’ (148. ali nisu u saglasnosti sa Osma¬novim Mushafom.š. Neki islamski istraživači smatraju da se mešhur kiraetom može učiti Kuran. • Asim (127. mešhur kiraeti. mudredz kiraete." Amin! Prilikom učenja Kurana potrebno je svakako voditi računa o stajanju i načinima zastajanjima na riječima. i izlazom za moju brigu i tugu.. • Kisaija (189. jer se vjerovanje (akida) ne dokazuje ahad predajom.) (Meka). obogati Kuranom moj mizan.w. lijekom moga srca. na njegovu porodicu i ashabe./737.) (Kufa). dalje.) (Basra).

Obaveza je zato Kuran redovno učiti. koliku snagu.Nepotrebno je isticati hadise koji govore o nagradi zaučenje Kurana.. Resulullah i ashabi. Smatram da je za nas u našim okolnostima minimum poznavanja Kurana napamet slijedeći: . odlučnost i strpljivost daje islam. velika pažnja bi se morala posvetiti učenju Kurana napamet. dž. prije više od 1400. a.š. kroz redovno učenje stiče se takva praksa i učač se rutinira u učenju Kurana. muslimanski neprijatelji su imali oko 900 boraca. na udaljenosti od oko 150 kilometara. U svom govoru prije bitke Allahov Vjerovjesnik. Ovaj događaj promijenio je tokove svjetske povijest. čije je ime trajno sačuvano u Kur’anu. Borili su se na Bedru. Iz tog razloga. naš minimum bi bio.. Allah. (El-Bekare. a. ramazana. s.najmanje 10 ašereta . hrabrost i ustrajnost. U Kur’anu. krvava i rušilačka uputstva.š.. Jugozapadno od Medine. Naime. zato se Allaha bojte. na strani onih koji nose iman u svom srcu. pravdi.š. (Alu-‘ Imrân.. kada ste bili malobrojni. poznata kao Bedr el-kubra (Veliki Bedr). Meleki su sami mogli pobijediti ali se traži čovjekova spremnost.š. odlučnost. dž. 249) Resulullah i ashabi izašli su na Bedr da se suprostave sili i nasilju. poslao meleke da pomognu mu’minima ali nakon što su oni iskazali svoju iskrenost u vjeri i spremnost na najveće žrtve.a. nego im se sasvim mirno obraća ovim riječima: . da biste bili zahvalni.. A Allah je sa strpljivima. milosrđu i humanizmu. U tom smislu bi bilo potrebno slijediti praksu ashaba koji su imali u adetu svake sedmice proučiti Kuran. hrabrost. dž. Druge godine po Hidžri. da otvore put istinskoj vjeri.š.sure »Errahman« . Džuz .Amme džuz . nalazi se mjesto Bedr.2004 pripremio VP služba Rijaseta IZ-e Odštampaj tekst Pošalji na email َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ ّ ُ ّ َ ٌ ِّ َ ْ ُ ْ ََ ٍ ْ َ ِ ّ ْ ‫ََ َ ْ َ َ َك‬ ‫* قوله تعالى: * ولقد نصر ُم ال ببدر وأنتم أذلة فاتقوا ال لعلكم تشكرون‬ َ ُ Allah vas je pomogao na Bedru. godina dogodila se bitka na Bedru. se napominje da je Allah. Ovo ne samo iz razloga Božije nagrade nego i iz praktičnih razloga. da izmijene povijest.sure »Jasin« .š. ne daje ashabima genocidna . najmanje jedanput mjesečno pručiti Kuran. a. Tog dana.sure »El-Mulk« (Predavanje je održano na redovnom mjesečnom seminaru imama Oblasti Nordrhein-Westfalen) Hutba Bitka na Bedru 26. iznosi jednu povijesnu istinu koja glasi: * ‫*كم من فئة قليلة َلبت فئة كثير ً بإذن ال وال مع الصابرين‬ َ ِ ِ ّ َ َ ّ َ ّ ِ ْ ِ ِ ‫َ ْ ِ ْ ِ َ ٍ َ ِ َ ٍ غ َ َ ْ ِ َ ً َ ِ َة‬ ُ ِ Koliko je malih grupa pobijedilo velike grupe s Allahovom dozvolom. nalazi se i odabrana noć Lejletu’l-bedr.1. što znači da se jedan musliman morao boriti protiv trojice protivnika. potvrdili su i dokazali. slobodi. čije darove i blagodati mu’mini sa radošću prihvataju i u svojim srcima duboko doživljavaju. 17. a muslimana je bilo oko 300.10.. Znali su da je Allah. u Kur’anu. 123) U ovom mubarek mjesecu. Osim toga.

one nisu ni fraza. Mi imamo mu’minska srca. s. moral. Kada smo izgovorili Šehadet. Vođen tom ljubavlju. a to znači da vjernici. Pomoću strpljivosti. a i vaš Stvoritelj vam to zabranjuje. s. ako od nas zatražiš da zagazimo u more i da ga preplivamo. ne zaboravite obaveze kojim vas je On svojim ajetima poučio. kao što je dovu proučio i Muhammed. On daje dobro onima koji ga zaslužuju.” A ashab Sa‘d Ibn-Mu‘az kaže Muhammedu. U njegovim riječima nema ratničkog žara niti euforije.a. kad Allah prima samo ono djelo kojim je On zadovoljan. Ne bojimo se naprijatelja. jedan od ashaba kaže Resulullahu: “Allahov vjerovjesniče! Idi onim putem koji vodi Allahovoj milosti. Ljudi se međusobno po dobru odlikuju i spominju. iznevjerio njegov narod. A uz to. Na putu do Istine i slobode. to je prirodno i zdravo ljudsko osjećanje. Allahu ekber (Allah je najveći). iz koje su bili protjerani samo zato što su u svojim srcima nosili: Lâ ilâhe illallâh Muhammmedun resulűllâh. dali smo ti riječ da ćemo te slušati i slijediti. istinu naređuje i iskrenost propisuje. mu’mini nikada neće iznevjeriti.a. a ona glasi: “Allahu moj! Podari mi obećanu pobjedu.a. Pokažite svoj iman pred svojim Stvoriteljem i. Odlučno se prihvatite djela kojima će vaš Gospodar biti zadovoljan. i ashabi. Ako me neprijatelj pobijedi. mi ćemo te poslušati. Allah u odlučnim momentima otklanja brigu i spašava ljude od nevolje i tuge.: “Ja Resulallah! Mi vjerujemo u tvoje poslanstvo. domovine. Mi ćemo te slijediti.š.a. Podstičem vas da čuvate islam! Allah vas na to upućuje! Odvraćam vas od nasilja. Strpljivošću se postiže spas na obadva svijeta.. Allah je Uzvišen. niti nasilničko-osvajačkih pohoda. maksimalno su se spremili za bitku na Bedru. . ashabi su izašli na Bedr. niti odstupiti. dž. Samo Njega molimo za pomoć.. Mi smo ti srcem odani i svjedočimo da je Kur’an istina. prema stepenu koga imaju kod svoga Stvoritelja. Neka Allah oprosti meni i mu’minima.” Dova je bila primljena. na Bedru. u Njega se uzdamo i Njemu se vraćamo. one su Istina. Allahu ekber!” Ove riječi. časti i slobode trebaju imati najsavremenija sredstva i najbolju taktiku. O njima Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: * ‫* من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا ال عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل‬ ِ ْ َ ُّ َ َ َ ُ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ ْ ََ ّ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ ِ َ ِِ ْ ُ ْ ْ ِ Među muminima ima onih koji iskreno ostaju na onome što obećaše Allahu. a ni u čemu ne iznevjeriše svoja uvjerenja. neki od njih u tome svoj život završiše. El-Mikdad. 23) Vođeni odanošću prema Allahu i Resulullahu... Bori se uz Allahovu pomoć i mi ćemo se zajedno s tobom boriti. Allahovo obećanje je istinito. Kuda ti kreneš i mi ćemo ići s tobom. Zašto? Zato što islam nije vjera huškačkokrvničkih. s.a. Pazite na dužnosti koje vam je Allah u Kur’anu propisao. Muhammed. čast i ugled. jer voljeti svoju vjeru. domovinu i svoj rodni kraj. Njihova ljubav nije bila fanatizam. zaslužiće te Njegovu milost i oprost koji vam je obećan. Ova Istina je potvrđena i na Bedru. bitka dobijena jer su ashabi u nju ušli snagom i žarom svoje vjere. zavladat će zabluda i nasilje i neće više biti onih koji će islam čuvati. a drugi očekuju kraj života. Sigurno te nećemo iznevjeriti kao što je Musa-a. na mjesto istinskog iskušenja. Povedi nas u boj uz Allahovu pomoć. na Bedru.” Ovaj Vjerovjesnikov govor ima veliko duhovno i moralno značenje. na ovome mjestu. u odbrani i zaštiti svoje vjere. Taki mi Uzvišenog Allaha. osjetivši u isto vrijeme i ljubav prema rodnom gradu Mekki. s. (El-Ahzâb. Njegova zaštita je naša snaga i sigurnost. Došli ste na Bedr. imali su i dobru taktiku i dobru strategiju . pomoć i dovu čine. Gospodaru svjetova.“Hvala Allahu. r. niti se pokolebati. mu’mini se uzdaju u Allahovu.. Islam je vjera koja štiti i čuva ljudsku slobodu. nisu prijetnja bilo kome. a ona je nepobjediva i neuništiva.

(Lukmân. a to je borba sa samim sobom. u islamskim gradovima i zemljama.” Obavljati namaze. istina. Na ovom putu. za čast i dostojanstvo. Jer. ova skupina će bez sumnje poražena biti i . U borbi sa samim sobom. Allah. Nakon što ga je Allah izbavio iz nevjerstva. رجعنا من الجهاد ال صغر إلى الجهاد الكبر‬ ِ َْ َ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ِ َْ َ “Vraćamo se iz male u veliku bitku. za toleranciju. ili su oni bili neznatna manjina. Oni koji savladaju svoju oholost.š. oni će sigurno uspjeh dočekati. pravda. domovini i slobodi... zla i poroci u svijetu nisu nastajali. istinske pobjede na svom vlastitom “Bedru”. a protiv nepravde. ili se razvijali.a. oni su najsjajniji primjer odanosti prema islamu. čija imena nikada ne smijemo zaboraviti.a. kao što osjeća slast idraž pobjede. Jednom prilikom Allahov Vjerovjesnik. umišljenost. oni koji moralno žive i islamske dužnosti izvršavaju. gdje nije bilo muslimana. a protiv zablude. ne zna se da li su bolje prve ili posljednje kapi. musliman doživljava i osjeća ljepote i vrednote svoje vjere. s. Ta pobjeda zove se: iman . To govori o veličini islama koji je prvi put odbranjen i sačuvan upravo na Bedru. r. Zato neka vas nikako ne zavara život na ovome svijetu i neka vas šejtan ne pokoleba u vašoj odanosti Allahu. mogli su postati slobodni nakon što deset muslimana nauče čitati i pisati. za slobodu.a. davati zekat. إن مثل امتى مثل المطر ، ل يدرى أوله خير أو آخره‬ “Moj ummet je kao kiša. mu’minovo oružje je iman. Ebu-Džehla i mušrika. a mislio je da njegovoj moći i sili nema kraja. oni su pobjednici na svom vlastitom bojištu.. Bedr se kroz povijest ponavljao na desetine puta u raznim dijelovima svijeta. Muslimani mogu biti ponosni na svoj Din-i islam. sebičnost. Da voli i poštuje čestite osobe u ime Allaha. veliki neprijatelj kur’anske istine.. ل ، و أن يكره أن يعود فى الكفر بعْد أن أنقذ ُ ال منه كما يكره أن يقذف فى النار‬ ّ “Ko bude imao tri svojstva. I ovi naši krajevi su svojevrsni Bedr. 33) Upamtimo! Muslimani su prvi u povijesti prema svojim zarobljenicima humano postupili i to baš poslije bitke na Bedru. Naša Domovina imala je i ima svoje šehide. Oni koji su na strani Resulullaha. ovaj događaj nosi trajne pouke i poruke. sve su to pobjede i uspjesi koji imaju trajnu vrijednost i značaj. je rekao: ّ ِ ُ ّ ِ ُ ‫َ ٌ َ ْ ُ ّ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ُُ ُ َ َ ّ ِل ْ ِ ِ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ ُ ِ ّ ْ َ ْ َ ل‬ ‫ثلث من كن فيه وجد حلوة اليمان . porocima i lošim navikama mora trajati cijeloga života. nego su nastajali baš u onim dijelovima svijeta. i ashaba. u Kur’anu kaže: * ‫* إن وعد ال حق فل تغرنكم الحيا ُ الدنيا ول يغرنكم بال الغرور‬ ُ ُ َ ْ ّ ِ ْ ُ ّّ ُ َ َ َ ْ ّ ‫ِ ّ َ ْ َ ّ َ ّ َ َ ُ ّّ ُ ْ ْ َ َ ة‬ ِ ِ Obećanje Allahovo je Istina. I ovdje se vodila i vodi borba za Istinu. plemenitost. za pravdu. a protiv nasilja. a protiv primitivizma. osjetit će slast imana. nagovijestio je da će među budućim generacijama uvijek biti onih koji će biti spremni na najveće žrtve. milosrđe. dž. Bilo je ashaba koji su svog zarobljenika hranili boljom hranom od one koju su jeli oni i njihove porodice. da mu povratak u zabludu bude odvratan. kao što bi mu bilo teško i odvratno da bude bačen u vatru. sadekatu’l-fitr i druge islamske dužnosti izvršavati.. sloboda.a. koje je izgovorio vraćajući se kao pobjednik sa Bedra: َ‫. Između ostalog. solidarnost. Muhammed. a protiv mržnje. postiti.” Jedna od poruka Bedra sadržana je u Vjerovjesnikovim riječima. أن يكون ال و رسوله أحب إَيه مما سواهما ، و أن يحب المرء َ يحبه إل‬ ِ ّ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ ِ ُ ‫ِ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ِ ُ ْ ِ َ َ َ ْ َ ْ َ َه‬ ‫. Mnoge pojave. s. humanost. Svi ebu-džehli svijeta završavali su i završit će sramno i bijedno na nekom svom bojištu. jer oni su emanet svima nama i budućim generacijama. a oni koji su na strani širka. ali i simbol neumoljivog poraza zablude.Na ovom bojištu je zauvijek završio Ebu-Džehl. kao što nismo zaboravili imena šehida sa Bedra. te u jednom hadisu kaže: ُ ُ ِ ْ َ ٌ ْ َ ُ ُّ َ َ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ُ َ َ ِ ّ ُ َ َ َ ّ ِ ‫. s. Zarobljenici su do slobode dolazili sasvim hahko i jednostavno. oni koji su bili pismeni. jer Bedr je simbol sjajne pobjede Istine.. S te strane.” Ove Resulullahove riječi ukazuju nam na to da borba sa svojim slabostima. škrtost. Da mu Allah i Njegov Vjerovjesnik budu draži od svega ostalog.

Amin! (Ramazanska hutba 1425/2004.š. Molimo Allaha.poniženje doživjeti.. dž.) . da razumijemo i prihvatimo ove pouke i poruke Bedra.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->