"Povijest islama" od Mustafe Spahica

UVOD U POVIJEST ISLAMA
Kada su prvi čovjek Adem (a.s.) i njegova žena hazreti Havva zakoračili u stvoreni svijet - dunjaluk, oni su zakoračili u povijest. Svaki čovjekov trag, otisak i ostvarenje u stvorenom svijetu, u okviru vremena i prostora, naziva se povijest. Tako su vrijeme i prostor jedina dva čovjekova zora, dva okvira i dvije tačke, između kojih i unutar kojih čovjek, kao svjesno, slobodno, umom, razumom i savješću obdareno biće, ostavlja svoje tragove i otiske u vremenu i prostoru. Jedan okvir - vrijeme, čovjek saznaje sistematskim i metodološkim proučavanjem povijesti pomoću komparacije i analogije, a prostor ili prirodu onakvu kakva jest, stvorenu od Boga, proučava zemljopis ili geografija. Ideal povijesti je da proučava događaje onakve kakvi jesu, kako su se stvarno dogodili i njihovo razumijevanje i smisleno povezivanje. Historija ima uže značenje od povijesti, jer historija skoro da nije ništa drugo nego hronologija državno-političkih događaja u vremenu i prostoru. S druge strane, savremeni ili moderni čovjek o tri osnovna izvora spoznaje: Objavi, Univerzumu i Povijesti skoro da ne zna ništa, ili sve što zna, zna na pogrešan način, kroz ideološko-političku sliku. Tako je u Evropi, posebno zbog mita i mitologije, nemoguće stići do Objave, zbog magije do Religije, zbog bogova do jednog jedinog Boga, zbog stvorenja do Stvoritelja i zbog historije do povijesti. Naime, Evropa poznaje i priznaje historiju, a ne priznaje i odbacuje povijest. To se najbolje ogleda kroz osnovnu evropsku premisu, od Humanizma i Renesanse (Viko) do danas, da Tvorac povijesti nije ni Bog ni Sudbina, već čovjek i ljudi pišu historiju i to kao pobjednici. Mora se znati bitna razlika između historije i povijesti da bi se shvatilo da Evropa ne poznaje i ne priznaje povijest već historiju kao što ne poznaje i ne priznaje ni Božiju Objavu, već mit i mitologiju. Dok je povijest razumijevanje i smisleno povezivanje događaja, kroz vrijeme i prostor, onakvi kakvi jesu, kakvi su se zbili i dogodili, historija je samo pokušaj čovjekove eksplikacije tih događaja, prilagođen ideološko-političkim i državnim interesima, namjerama i ciljevima pobjednika u ratu. Tako za Evropu događaji nikada nisu ono što sami po sebi jesu, već ono što evropski pobjednici žele i hoće da budu. “Pobjednici pišu historiju” uzvikuje evropski čovjek već pet stoljeća bez prestanka od humanizma i renesanse. Da bi Evropa prešla iz historije u povijest, ona prije toga, mora iskoračiti iz mitologije u Objavu, i iz magije u religiju. Kao sljedbenici Objave Kur’ana muslimani poznaju i priznaju povijest koja hoće da sazna istinu o događajima onakvim kakvi jesu i kakvi su uistinu bili, a ne kako ih slikaju pobjednici. Učenje o vjerovjesnicima i njihovim narodima, o načinu života, kraju i sudbinama tih naroda kao i: Kelimama, Poslanicama, Suhufima i Kitabima koje su primali raniji poslanici naziva se Hijeropovijest - Kasas i to je velika tema Kur’ana. Sve te Poslanike i njihove narode Kur’an tretira kao jedinstvenu i neprekinutu Hijeropovijest - Kasas, kao istinite i stvarne događaje, a ne kao historiju ili ljudsko kazivanje; na temelju mita, izmišljanje i konstruiranje uljepšanih, pobjednicima prilagođenih, slika o tim događajima. Ti događaji kao istina, izneseni u Kur’anu svevremenska su pouka i poruka svim ljudima zato što se osnovni zakoni ljudskog života i naravi ne mijenjaju: „U kazivanjima o njima (vjerovjesnicima i prošlim narodima) pouka je za one koji su umom obdareni. Kur’an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene, i objašnjava sve, i putokaz je i milost narodu koji vjeruje.“ (12:111) Iskonska tradicija, jezgra, srčika i bit je, svjedoči Kur’an, u neizmjenjivoj i nezamjenjivoj formi podjednako objavljena svakom narodu u svakom vremenu i

prostoru: „Mi objavljujemo tebi Muhammede kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismaiu i Ishaku i Jakubu i unucima i Isau i Ejjubu i Junusu i Harunu i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur - i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali, a Allah je sigurno s Musaom razgovarao, o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali, a Allah je silan i mudar.“ (4:163-165) U okviru iskonske neprekinute tradicije, jedinstvene, neizmjenjive, i nezamjenjive pouke i poruke Allah od svih vjerovjesnika isti Zavjet, Ugovor ili Testament uzima, koji su sve duše dale Allahu kada su stvorene: „I kad je Gospodar Bog iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: Zar Ja nisam Gospodar vaš?, oni su odgovarali: Jesi, mi svjedočimo - i to zato da na Sudnjem danu ne reknete - mi o ovome nismo ništa znali. Ili da ne reknete: Naši preci su prije nas druge Allahu ravnim smatrali a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ćeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili.“ (7:172 i 173) Taj iskonski zavjet, i neprekinuti ugovor koji su sve duše zajedno dale Allahu na dan stvaranja su morali prenositi svi božiji poslanici, kroz svako vrijeme i prostor, neovisno od cijene koštanja i to potpuno besplatno: „Mi smo od Vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od Tebe, i od Nuha i od Ibrahima, i od Musaa i od Isaa, sina Merjemina, čvrst zavjet smo uzeli.“ (33:7) Osnovna načela, principi, temelji i stubovi koji su prenošeni preko svakog poslanika svakom narodu, u svim vremenima, jesu: 1. Iman - vjerovanje: „Recite: Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibraimu, i Ismailu, i Ishaku i Ja’kubu i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau, i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova. Mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo Njemu pokoravamo.“ (2:136) „Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici - svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove. Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika Njegovih. I svi oni govore: Allahu, čujemo i pokoravamo se: Oprosti nam, Gospodaru naš, Tebi ćemo se vratiti.“ (2:284) 2. Tevhid - monoteizam: „Prije tebe, Muhammede, nijednog poslanika nismo poslali a da mu nismo objavili: Nema Boga osim Allaha, zato se Meni Allahu klanjajte.“ (21:25) „Reci! On je Allah Jedan Jedini! Allah je utočište svakom i Njemu se sve obraća. Nije nikog rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije.“ (112:1-4.) Princip monoteizma je osnovni princip jedinstva svijeta života, stvanja i opstanka. Da nije tako, poremetila bi se ravnoteža u kozmosu, prirodi i ljudskom društvu. „Da zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa nek je uzvišen Allah, Gospodar svemira, od onoga što Mu pripisuju!“ (21:22) 3. Robovanje Allahu i zavisnost o Njemu Na principu vjere u Allaha i Tevhida ili monoteizma svaki poslanik, po Objavi, pozivao je ljude i narode da robuju i ovisni budu samo od Allaha. „I Adu - poslasmo brata njihova Huda. O, narode moj!, govorio je on. Samo Allahu robujte i klanjajte se, Vi drugog Boga osim Njega nemate, Vi samo neistine iznosite.“

(11:50) 4. Četvrti princip jest organizacija cjelokupnog života na temelju robovanja Allahu i negaciji širka (politeizma ili kufra - nevjerovanja). „Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allahu se klanjajte i način života na tom principu organizirajte, a kumira i idolatrije se klonite kao i života na tim osnovama! I bilo je među njima onih kojima je Allah na pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi, zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž utjerivali.“ (16:36) „U vjeru - islam nije dozvoljeno silom nagoniti - pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha i organizira svoj život na toj vjeri - drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti - a Allah sve čuje i zna.“ (2:256) 5. U okviru univerzalne Allahove Pravde, Reda i Poretka Allah je svakom čovjeku i narodu dao istu mogućnost da vjeruje putem slanja Objava i poslanika. „Svaki narod je imao poslanika, i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno.“ (10:47) „A mi nijedan narod nismo kaznili dok mu poslanika nismo poslali.“ (17:15) Osnovna dužnost poslanika je bila da ljudima prenesu Allahove Objave, vjerozakone, moralna načela, upute, pouke i poruke. „I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali. I nijedan poslanik nije donio nijedno čudo sa sobom već Allahovom voljom. Svako doba imalo je Knjigu. Allah je dokidao što je htio, a ostavljao je što je htio, u Njega je glavna Knjiga.“ (13:38-39) 6. Sve poslanike Allah je svojom Voljom i Odredbom izabrao ljudima Kao Allahov izbor svi poslanici i vjerovjesnici su primjeri, ogledala i uzori vjernicima u svim stvarima vjere i po svim pitanjima etike: „Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje“ (33:21) „Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kad su narodu svome rekli: Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate.“ (60:4) „Vama su Allahovi poslanici divan uzor - onima koji žele Allaha i Onaj svijet, a onaj koji leđa okrene - pa Allah zaista nije ni o kome ovisan i On je Jedini hvale dostojan!“ (60:6) U pravu je jedan mislilac kada kaže: “Kada vjerovjesnici ne bi bili uzori ljudima čovječanstvo bi izgubilo svaku nadu.” (Rože Garodi). Vjerovjesnici su jedini ljudi koji su u potpunosti radili ono što su učili i govorili. To su jedini ljudi na stalnom dobitku što se o njima više sazna, a svi drugi gube. Zato mi ljudsku povijest i ne razumijevamo drukčije nego kao ljudske reakcije, u vremenu i prostoru, na Božije poslanike i poruke koje su oni, od Allaha, ljudstvu dostavljali. U osnovi sve ljudske reakcije, na te poruke i poslaničke misije bile su negacija i odbijanje od većine i prihvatanje od manjine. Kur’an Kasasom - hijeropoviješću i jedinim ispravnim metodom u društvenim disciplinama, komparacijom i analogijom, ukazuje na sudbine tih naroda, kroz povijest i vrijeme, na Božije Objave i vjerovjesničke misije. U okviru sociološkog plana, na temelju Kasasa - hijeropovijesti, analogijom i komparacijom, najlakše se uočavaju i kolektivne stereotipije, zablude, poroci, magija, idolatrija, pogubni običaji, slijepi tradicionalizam i njihov utjecaj na čovjekovu ličnost, svijest, um, razum, osjetila, srce i duše, kao i krajnje posljedice koje one izazivaju. Da bi čovjek vidio

svoje lice, on se mora ogledati u ogledalu. Kur’anski Kasas ili hijeropovijest, metodom komparacije i analogije, to je ogledalo, ibret, pouka, poruka i učiteljica: „Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su završili oni koji su poslanike u laž ugonili.“ (3:137) - ili historia est magistra vitae - historija je učiteljica života, pouka i poruka samo za one koji pameti, srce, dušu, um, razum i neblokirana osjetila imaju. Temelj povijesti u islamu jest hijeropovijest - Kasas ili sveukupni život božijih poslanika i sudbine njihovih naroda kojima se nadodaje ljudski razum, osjetila i teorija povijesnog proučavanja, putem komparacije i analogije, svih događaja kroz vrijeme i prostor onakvi kakvi su bili i dogodili se. Zato, ne slučajno, ovaj udžbenik započinje sa hijeropoviješću ili životom božijih poslanika u Kur’anu navedenih: adema, Idrisa, Nuha, Huda, Saliha, Ibrahima, Luta, Ismaila, Ishaka, Jakuba, Jusufa, Ejjuba, Šu’ajba, Musaa, Haruna, Davuda, Sulejmana, Iljasa, Eljesea, Junusa, Zul-Kifla, Uzejra, Zul-Karnejna, Lukmana, Zekerijjaa, Jahjaa, Isaa i Muhammeda a.s. Dakle, povijest nije ništa drugo nego proučavanje života i događaja svih naroda, kroz vrijeme i prostor, na osnovu Kur’anskog Kasasa hijeropovijesti i dva bitna metoda komparacije i analogije, u ime Allaha, i na korist ljudi. To je islamska povijest ili Sira. Kada tako pristupimo povijesti uz, Allahovu pomoć i korišćenje povijesne metodologije, dolazimo do razumijevanja i smislenog povezivanja o događajima i sudbinama prošlih naroda. Oni koji su potpuno odbijali Allahove Objave i vjerovjesničke misije, kazuje Kur’an, završavali su ovako: „I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji griješni bili, i ona su opustjela, samo su ruševine ostale! I koliko bunareva ima zapuštenih, i koliko visokih palata ima praznih! Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što treba da shvate i da uši njihove čuju ono što treba da čuju, ali oči nisu slijepe, već srca u grudima.“ (22: 45-46) Više na zemlji ima uništenih i nestalih naroda nego živih i postojećih. Uglavnom, svi narodi koji su u potpunosti poricali Božije poslanike i odbacivali Objave, uništeni su. Takvi su: ad, Semud, Medjen, Ejka, Tubba, Irem, Ress, Nuhov, Ibrahimov itd. „I Ad je smatrao lažnim poslanike. Kad im brat njihov Hud reče: Kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam sigurno poslanik pouzdani, zato se bojte Allaha i slijedite moj put! Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će Gospodar svjetova nagraditi.“ (26:123-127) Kur’an poziva sve ljude da putuju i da na osnovu razuma i osjetila povijesnom teorijom - Nezarom proučavaju događaje i sudbine naroda kroz vrijeme i prostor: „Zašto ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih jači. I zemlju su orali i obrađivali je više nego što je obrađuju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji su zlo činili, završit će najužasnijom patnjom, zato što su Allahove riječi poricali i što su ih ruglu izrugivali.“ (29: 9-10) „Zašto oni ne putuju po svijetu da vide kako su završili oni prije njih, koji su bili jači od njih - Allahu ne može ništa umaći ni na nebesima ni na Zemlji, On uistinu sve zna i sve može” (35:44) „Vi ste kao i oni prije vas! Oni su jači od vas bili i više su blaga i djece imali i slatkim životom su živjeli, a i vi slatkim životom živite isto kao što su oni prije vas živjeli, i vi se upuštate u nevaljalštine kao što su se i oni upuštali. To su oni čija će djela biti poništena i na ovom i na onom svijetu: Njima propast predstoji. Zar do njih nije doprla vijest o onima prije njih: O narodu Nuhovu, i o Adu i o Semudu, i o narodu Ibrahěmovu, i o stanovnicima Medjena, i o onima čija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu, nego su

je oni sami sebi nanijeli.“ (9:69-70) U okviru Allahove Svemoguće, Sveznajuće i Sveobuhvatne Volje Sveodređenja, Reda i Poretka, svaki narod kao i čovjek pojedinac, ima svoje vrijeme i rok trajanja. „Reci sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, a ni neku korist sebi pribaviti, biva onako kako Allah hoće! Svaki narod ima konac i kraj i kad konac njegov dođe ni za tren ga neće moći ni odložiti ni ubrzati.“ (10:49) Dok narodi postoje i žive na dunjaluku u vremenu i prostoru, u okviru univerzalnog Reda, Poretka i Ravnoteže - ekvilibrijuma, Allah suzbija i zaustavlja narode jedne drugima i tako održava Red, Poredak i ravnotežu u ljudskom svijetu. „I oni ih Allahovom voljom, poraziše, i Davud ubi Džalůta, i Allah mu dade i vlast, i vjerovjesništvo, i nauči ga onome čemu je on htio, a da Allah ne suzbija ljude, jedne drugima, na Zemlji bi, doista nered nastao - ali Allah je dobar svim svjetovima.“ (2:252) „A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni: manastiri i crkve i havre a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru njegovu pomažu - ta Allah je zaista moćan i silan.“ (22:40) U okviru ravnoteže u svijetu i suzbijanja jednih naroda drugima, Allah uz svoju Odredbu, pomoć i milost često učini pobjednicima manje skupine ljudi koji su na pravom putu nad skupinama ljudi koji su mnogobrojniji ali u zabludi. „Mi danas ne možemo izići na kraj s Džalutom i vojskom njegovom! Ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izići rekoše: Koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom nadjačale mnogobrojne čete - a Allah je na strani izdržljivih.“ (2:249) Kako je Allah (dž.š.) vjerovjesnike i poslanike izabrao, odredio, i učinio ogledalima, primjerima i uzorima ljudima u svim stvarima vjere i po svim pitanjima etike tako je muslimane ili njihove ummete učinio ogledalima i primjerima drugim ljudima i narodima. „Vi ste ummet najbolji od svih koji se ikada pojavio: Tražite da se čine dobra djela a od nevaljalih odvraćajte i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali bilo bi bolje za njih. Ima ih i pravih vjernika, ali su većinom nevjernici.“ (3:110) „I tako smo od vas (ummeta) stvorili pravednu zajednicu - zajednicu srednjeg puta, da budete svjedoci i ogledala protiv ostalih ljudi, i da poslanik bude protiv vas svjedok.“ (2:143) Cijena življenja i svjedočenja Allahove Objave, Upute i Poruke kao i ogledala u stvarima i pitanjima vjere i etike je bolna, visoka, teška, ali i časna i jedini Ugovor koji na oba svijeta donosi dobro i korist: na dunjaluku častan, uspravan i dostojanstven život, a na Ahiretu Allahovu nagradu i milost. O visini te cijene neka kao ilustracija posluži činjenica kroz komparaciju i analogiju da Zapadna Evropa od XI. stoljeća nikada ni od koga nije izvana napadana i ugrožavana, a islamske zemlje i narodi u XI. stoljeću pretrpjeli su inkviziciju i devastaciju na Siciliji, Sardiniji, Korzici i Južnoj Italiji, deset križarskih ratova. U XII. i XIII. stoljeću na tlu Sirije, Palestine, Egipta i Tunisa organiziranih od Crkve, najezdu Mongola u XIII. stoljeću i njihova razaranja i rušenja pa čak i dvomilionskog Bagdada kakva do tada ljudski rod nije zabilježio, najezdu i rušenja od strane Tatara u XIV. i početkom XV. stoljeća svega na Istoku što Mongoli nisu porušili, potpunu i totalnu inkviziciju nad muslimanima Španije u XIV., XV. i XVI. stoljeću, deset genocida na Balkanu od XVII. do XX. stoljeća kao i kolonijalizaciju svih islamskih

„Allah vam u vjeri propisuje isti šerijat koji je propisan Nuhu i onaj što je objavljen Tebi Muhammede i ono što smo kao šerijat naredili Ibrahimu. ekonomsku i društvenu emancipaciju i oslobođenje. a sutra koliki je jučer. U tome je sigurnost za nemuslimane od muslimana. pored Kur’ana i Sunneta. od njih se razvija čovječanstvo. dakle roditelje. (35:11. jer su ljudi i žene bića iste vrste. bojte se Gospodara svoga. a kako vi malo zahvaljujete (32:7-9). ne ugrožavaju nikog. pa se oplođavaju. Prvi čovjek nema ni oca ni majke. 40:67) Čovjekove pojave na zemlji nema bez direktne Allahove intervencije kao Stvoritelja. Tako 11.“ (62:13) „I učinismo ih vjerovjesnicima i imamima da upućuju prema zapovijedi našoj i objavismo im da čine dobra djela i da zekjat udjeljuju. godine. Havva stvoren od istovjetnog nefsa ili istovjetne supstance. Dvadeseto stoljeće je period borbe islamskih zemalja i muslimanskih naroda za političku. koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače . islam je jedina religija čiji broj pripadnika nikada jučer nije bio koliki je danas. a njihovi pripadnici ne priznaju muslimane.zemalja i naroda. Od h. rađaju i umnožavaju. kada je završen Prvi svjetski rat. razvio se kasnije cijeli ljudski rod: O ljudi. privrednu. po Bibliji Adam (930 godina) Odštampaj tekst Prvi od Allaha stvoreni čovjek i prvi vjerovjesnik koji je primio prvu Objavu ili Suhufe bio je Adem (a. novembra 1918. muslimane ugrožavaju i napadaju mnogi i to samo zato što su muslimani.“ (21:73) Islam i muslimani. a samo su se nama klanjali. Ta činjenica. nakon prvog bračnog para Adema i Havve. Nažalost. (4:1) Allah je prvog čovjeka stvorio od gline. pokazuje povijest unazad IX stoljeća. prvog vjerovjesnika. kao primjeri i ogledala ljudima. u svojim životima promiču i svjedoče i one poruke iskonske. Uvijek ih je više.). i neizvjesnost muslimanima od nemuslimana. zatim mu savršeno udove uobliči i život mu udahne. dakle od zemlje.a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine. Adema kao prvog čovjeka. Musau i Isau. kulturnu. blata. nije postojala nijedna nezavisna islamska zemlja i muslimanski narod u svijetu. njihovu Objavu i Poslanika. a poslije melekima rekli: Poklonite mu se! i . već ga direktno Allah stvara po principu budi i on biva: To je Allah koji sve savršeno stvara. i On vam sluh i vid i pameti daje. prvog primaoca Suhůfa i prvog primjenitelja šerijata i njegove žene Havve. Pravu vjeru ispovijedajte i slijedite i u tome se ne podvajajte. muslimani svijeta. Islam i muslimani priznaju druge religije. ADEM a. najbolje je svjedočanstvo koliko se islam ne širi interesima i silom kao što mu to pripisuju oni koji to sami čine zaboravljajući ili neznajući izričito mišljenje La ikrahe fi dinn (2:256) Pored svih iskušenja.s. prašine. stvoreni u parovima muško-žensko. koji vas od jednog čovjeka stvara. On je kao i njegova žena h. Kasnije. jedinstvene i neprekinute tradicije ljudskog roda koje najviše iritiraju neprijatelje islama i muslimana. niti se razvija iz majmunske vrste kako tvrdi teorija evolucije. Pa ipak. etiku i obrede.s. i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. a to su: šerijat. a od njega je i drugu njegovu stvorio. Da je hazreti Adem prvi stvoreni čovjek svjedoči slijedeći ajet: Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali.

ni žegu ni studen. koji po kršćanstvu prekida istočni grijeh i postaje iskupitelj i spasitelj ljudskog roda. (7:11) Kada je Allah stvorio Adema. (7:12) Oholog šejtana. udruživanjem u imetke i djecu njihovu. ali su se odmah pokajali Allahu (2:37). Tvrdi im da im je drvo zabranjeno samo zato da ne bi postali meleki. Aduti prevare kod šejtana. život. ali ih stalno navraća i u svijest im unosi zabranjeno drvo. Allah upozorava čovjeka da je Iblis neprijatelj njemu i njegovoj ženi. te usmjerava na njih svoju konjicu i pješadiju (17:61-65). besmrtni i vječni i zadobili vlast koja nikada neće propasti. hazreti Adem i Havva nisu postali ni meleki ni besmrtni. Po islamu. bio je Džennet. 7:11. zdesna i slijeva i tako ih odvraćati od Allahovog puta. ljudima nije poznato i oni o tome samo nagađaju. jer su prekršili Allahovu Odredbu i prekoračili dozvoljene granice. niti su zadobili neprolaznu vlast. postajanje melekima i vlast koja nikada neće propasti. nego sa ciljem i svrhom da Ga veliča. poniženog i pokuđenog. zabranjenom drvetu. 17:61. Allah proklinje i progoni iz Dženneta zbog neposlušnosti a on se kune Allahu da će napadati ljude sprijeda i straga. životinje i čovjeka. Kada su se približili zabranjenom drvetu. tada je melekima naređeno da mu učine sedždu. jer je on stvoren od ilovače. Mene si od vatre stvorio a čovjeka od ilovače. (2:30-31) Iblis kao šejtan . zemlju. na zemlji. Po Kur’anu šejtan ih je oboje zaveo i na grijeh naveo. Šejtan ih ne ostavlja na miru i želi da se oni na bilo koji način približe. nego su pogriješili i najedanput ostali goli. za Adema i Havvu. te naredivši melekima da mu učine sedždu (2:31-34. On im prikriva sva džennetska dobra i blagodati. U Džennetu nisu ni u čemu oskudijevali: nisu osjećali ni glad ni žeđ. Stvoritelj svega je Allah i ništa nije stvorio radi igre i zabave. Po toj osnovi.upita On. 18:50 i 20:116). to još niko nije ustanovio. a po Bibliji Eva je navela Adama na zabranjeno drvo (7:22).povjeritelja na zemlji nad drugim bićima podučivši ga imenima i pojmovima svih stvari. Meleki pitaju Allaha: Kako će učiniti sedždu čovjeku koji će na zemlji nered činiti i krv prolijevati a oni neprestano veličaju i slave Allaha. Poslije počinjenog grijeha zavedeni Adem i hazreti Havva su protjerani iz Dženneta na zemlju (2:36). on nije htio da sedždu učini. Kur’an muslimane uči ko je sve stvorio i zašto je stvorio a ne kada je i kako je to stvorio jer to se tiče isključivo Stvoritelja. a Iblis nije. su promjena vrste. od Allaha.sotona. Kada je zapravo Allah stvorio svijet. na što su dobili odgovor: Ja znam ono što vi ne znate. on sebe smatra višim od čovjeka: Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio? . dao mu najljepši oblik i udahnuo u njega ruh . biljke. istočni grijeh koji prelazi na sve ljude do rođenja Isusa. 20:123). Ako se približe zabranjenom drvetu. Kada je Allah stvorio čovjeka. (18:50).oni su se poklonili. Od kada i gdje hazreti Adem sa ženom a kasnije i sa potomcima živi. univerzum. U Džennetu su imali sve jesti i piti. po Kur’anu. oni su po kršćanskom učenju počinili tzv. uzoholio se i odbio izvršiti Allahovu Odredbu činjenja sedžde Ademu. Za Iblisa se u Kur’anu kaže da je džin koji se ogriješio od svoga Stvoritelja.duh. nebesa. nuđenje vječnosti i neprolazne vlasti (7:20-24. Kada su se približili zabranjenom drvetu. Ovo je nepravda i šovinizam Biblije prema ženi u odnosu na muškarca i njihov ravnopravan tretman u Kur’anu.reče Iblis Stvoritelju. a šejtan od vatre. slavi i potvrđuje. (20:117) Prvo boravište hazreti Adema i hazreti Havve. . on ga je izabrao i odredio za halifu . a zabranjeno im je bilo približavanje samo jednom stablu da ne bi postali griješnici i od šejtana zavedeni u zabludu (2:35 i 7:19). šejtan im obećava besmrtnost. niti su znali za golotinju (20:118-19). (7:17) Šejtan ljude zavodi i u zabludu odvodi svojim glasom. Ja sam bolji od čovjeka . grijesi s čovjeka na čovjeka i s generacije na generaciju se ne prenose.

Allah u Kur’anu upućuje sve generacije ljudskog roda i upozorava na to kako da ih šejtan nikako i nikada ne zavede (7:27). • Biblija o Adamu (Ademu) i Evi (Havvi) Prema knjizi postanka u Bibliji. Za razliku od Adema i Havve. Allah ga je izabranikom učinio i oprostio mu. • Ademovi sinovi Svi se ljudi po krvno-srodničkoj ili biološkoj osnovi osim Isa (a. Njemu je Allah naredio. Po nekim djelima on je imao trećeg sina koji se zvao Šit. U nekim djelima piše da je hazreti Adem po izgonu iz Dženneta prvo vrijeme boravio u Indiji. šejtan kada griješi nikada se Allahu ne kaje. U Adema (a. Tvrdi se da je Šit prvi sagradio Ka’bu i borio se protiv Kabilovog potomstva. (3:33). dobrih djela. To potvrđuju kur’anski ajeti koji se odnose na njega (20X:122). kao ovaj gavran da zakopam mrtvo tijelo brata svoga! I pokaja se. a ne u Allahovom zakonu. Njihov grijeh je prešao na cijelo čovječanstvo. po njihovom vjerovanju. Kao vjerovjesnik primio je deset suhufa a objavljivane su mu i kelime. življenja u okviru šerijata i moralno-etičkog ponašanja. da bi bili sačuvani i spašeni od prokletog šejtana. Njegov nenamjerni zaborav-nisjan je opće svojstvo čovjeka.s.” Zmija je nagovorila Evu na zabranjeni plod a Eva Adama. spašava Mesija i pomiruje Jevreje sa Bogom Jahveom. Ni jedan brat nije mogao oženiti sestru blizankinju. Ibrahimovu i Imranovu porodicu nad ostale ljude. Za kršćane je Krist Mesija spasitelj i iskupitelj. (5:30) Tu se začinje i obred dženaze poslije Allahove intervencije preko gavrana: Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga. zatim.insana ili onog koji zaboravlja nenamjerno. Kabil je htio da oženi sestru blizankinju koja je po vjerozakonu pripadala bratu Habilu. Po Bibliji Kain (Kabil) je bio zemljoradnik a Abel (Habil) stočar.) rađalo se uvijek po dvoje djece blizanaca . koji je navodno poslije smrti hazreti Adema postao božiji poslanik i primio pedeset suhufa. . Ipak.s. Kur’an spominje i Ademove vlastite sinove.) je bio sigurno prvi čovjek i prvi božiji poslanik i to jedan od šest Ulul-azm . Adem je po Bibliji živio 930 a njegov sin Šet (Šit) 912 godina. trebaju stalno učiti Euzu billu. kćerkom i sestrom blizankinjom. odabrao i odlikovao njega Nuha. On je u bratu.) nazivaju Beni Adem Sinovi ili potomci Ademovi.s. kroz slučaj Ademovog i Havvinog šejtanskog zavođenja. Teško meni! povika on zar i ja ne mogu. samo što ih ne imenuje (5:27). (5:31) Po šerijatu Adema (a. Muslimani pored čvrste vjere u Allaha.Poslanika Odluke.s. Stari zavjet. Zbog njihovog grijeha slijedi izgon iz raja da obrađuju zemlju. Bog je stvorio čovjeka “Na svoju sliku. nego traži od Allaha rok u griješenju do dana proživljenja (7:14). pa ga on ubi i postade jedan od izgubljenih. vidio zaprijeku za ostvarenje svoje želje. Od tog grijeha jevrejski narod.muško i žensko. Ademu je bilo teško bez hazreti Havve i Allah mu primi dovu. Na osnovu kur’anskih ajeta i vjerodostojnih hadisa Adem (a. Strast ga je zaslijepila i on ubija brata kada mu kurban nije primljen: I strast njegova navede ga da ubije brata svoga. a hazreti Havva u Džidi.) bilo je zabranjeno ženiti se sa majkom. Adem je dugo proživio na zemlji i izrodio veliki porod. sastavi ih i oprosti im (2:37). ali je on nenamjerno Odredbu zaboravio (20:115).Međutim. sebi slična” (izvor antropomorfizma) stvorio je i ženu mu Evu: “Od rebra što ga je uzeo čovjeku.

• Nuhova vjera Njegova vjera je ista i po istoj Objavi kao i svih drugih vjerovjesnika i poslanika. 10:73. Upozorava svoj narod na Allahovu kaznu i povratak Njemu.). Uz Adema i Isaa Allah ga je odlikovao (3:33) i od njega kao i drugih poslanika uzeo obavezutestament ili misak (33:7).s.govorio je on. Prijete mu kamenovanjem ako ne prekine javnu misiju pozivanja i opominjanja (26:116). prava cenzura. On je poslan da javno opominje i poziva i ništa silom ne nameće. Bili su uporni i pretjerano oholi. nazivaju ga ludim (14:9). Postoji čak i posebna Sura 71. vi drugog Boga osim Njega nemate! Ja se doista plašim za vas patnje na Velikom danu (7:59). suvaa i nesra (71:23) • Nuhove dove . Zemlja je široka prostirka (74:4 i od 10-20). Govorili su mu da je samo čovjek kao i oni a ne resul. Bio je to zao narod i jedan od najgorih (21:77). Allahu se vraća sve i on ljudima daje smrt. Ne raspituje se za djela sljedbenika. 23:23. Po Bibliji Noa (950 godina) Odštampaj tekst Nuh (a. 40:5. Njih je Nuh na Allahov put pozivao danju i noću (71:5-6). Na više mjesta u Kur’anu tvrdi se da je Allah poslao Nuha njegovom narodu (7:59. Ne traži za svoju misiju nagradu a poziva svoj narod da se boji Allaha. njegovo pozivanje ih je još više udaljavalo od pravog puta. Umjesto na danonoćne pozive mnogi su se povodili za bogatašima i griješnicima. Sumnjaju u Nuha (14:9). Račun će se polagati pred Allahom. a bogataši šire spletke o Nuhu i narodu savjetuju da ne ostavlja kipove: vedaa. jeuka. On govori i prenosi svome narodu jedinstvena očitovanja koja su prenosili i drugi vjerovjesnici: Mi smo poslali Nuha narodu njegovu. stvara ljude u različitim oblicima. On otvoreno i jasno opominje (26:105-109 i 112-115). imetke. 22:42. rijeke. (11:25-26 i 28:3134). Vraća ih u zemlju i proživljuje ih iz nje. ustvari.Poslanika Odluke a i mnogi ajeti govore o Nuhu (a. narode moj!. Ne govori ljudima da je melek.NUH a. pa ga je Allah spasio sa porodicom vjernika (21:76 i 37:76).) spada u jednog od šest Ulul-azm . 9:70. Umjesto odziva. 57:26 i 71:1). sunce i iz zemlje biljke. (37:7879). 50:12 i 54:9). To je. On je bio zahvalan Allahov rob (17:3) i spadao je u pravovjerne robove (37:81). stvara sedam nebesa. potomstvo. da ga slijedi samo prosta svjetina koja ne razmišlja i da on nije bolji od njih.s. 32). Tvrdili su da je u zabludi (70:60). mjesec. sa imenom Nuh. 11:25. O. Pozivali su ga i izazivali da se dogodi ono čime im prijeti (11:27. Pita se ko će mi kod Allaha pomoći ako odbacim vjernike. 38:12. Allahu se klanjajte. vrtove. Živi se određeno vrijeme i dolazi određeni čas koji se ne može odgoditi. Selam mir i spomen Nuhu u svim svjetovima.s. Oprost se traži od Gospodara. • Kakav je bio Nuhov narod? To je bio jedan od najopakijih naroda. U laž ga kao i ostale poslanike utjeruju (7:64. I u (61:63) i (10:71-72). To je bio narod nasilnika i veoma izopačenih ljudi (53:52). Upozorava šta Gospodar dariva svojim robovima: kišu. jegusa. Objavljena mu je Objava u formi suhufa kao i mnogim drugim poslanicima. . Prste su u uši stavljali a haljinama oči prekrivali da ne bi Nuha gledali (71:6-7).

) događa se jedan sveopći potop . Sura Hud (11: 123) opširno govori o sveopćem potopu (Et-Tufan). pa čak i njihove potomke zato što će ljude u zabludu zavoditi i nasilje činiti. Allahovo znamenje i mu’džiza za Nuha i vjernike. u kojem. Nuhu je naređeno da se ukrca u lađu i uzme od svih bića po jedan par muško i žensko. Tako su potopljeni svi nevjernici (37:82). njegova porodica.s. Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 1000. da Nuh kao čovjek može biti poslanik. niko osim male skupine ljudi koja se spasila na lađi. odredba se izvrši. a narod mu se izrugivao. Lađa je bila spas. manje 50 godina. rekao je On. Obraća se Allahu da presudi između njega i naroda koji ga u laž utjeruje (54:9).” Oni su Nuha potvarali da je opsjednut džinima.Iz Nuhovih dova sagledava se koliko je taj poslanik bio zlostavljan. Čak ni njegova žena i jedan sin nisu vjerovali u njegovu vjerovjesničku misiju. On također moli Allaha da oprosti njemu. Kada je voda došla. pogotovo da prihvate.” Nuh je pozvao u lađu i sina da ne bude nevjernik i uništen a on odgovara: “Ja ću se skloniti na brdo koje će me zaštititi od vode (nevjernici se uzdaju isključivo u sebe bez oslonca na Allaha i Njegovu pomoć). • Nuhova lađa Za vrijeme Nuha (a. • Koliko je godina Nuh (a.” Lađa je plovila između valova visokih kao brda. On narodu uzvraća.Et-Tufan.s. vjernici i vjernice sa selamom i bereketom iskrcaju sa lađa. Meleuni-glavešine iz njegova naroda nisu mogli da shvate. On moli Allaha da mu priteče upomoć protiv njihovih potvora (23:26).) jedini je čovjek o čijim godinama se govori u Kur’anu. Takav je konac svima onima kojima opomene ne koriste (10:73).s. On je goni i zaustavlja. Nuhu se po objavi naređuje da gradi lađu na kopnu. popij vodu svoju. kao kazna njegovom narodu. pa se voda sjedinila radi nastupa događaja (Et-Tufana) koji je bio određen (54: 11-12). nije htio vjerovati. zato Me ne moli za ono što ne znaš. Njegov oholi odvratni i nevjernički narod koji se nije sklonio u lađu kao i njegov jedan sin bio je potopljen (7:64). Kasnije je od Allaha naređeno: Zemljo. (11:36-48) Nuhu je kasnije naređeno da se on.s. On opominje narod na skoru uništavajuću kaznu. svoju porodicu i sve vjernike. On čini Allahu dovu da na zemlji uništi sve nevjernike i nasilnike.) živio? Nuh (a. i svim mu’minima i mu’minkama (71:26-28). U vezi sina Nuhu se odgovara: O Nuhu. Provrela su vrela i iz zemlje. Nuh je pozvao: “Ukrcajte se u lađu u ime Allahovo. kao što se vi nama izrugujete izrugivaćemo se i mi vama. Čini Allahu dovu da nasilnicima i nevjernicima uveća samo zabludu i propast (71:24). voda se povuče. • Voda iz nebesa i zemlje Potop je po Allahovoj odredbi nastupio tako što su se otvorila nebeska vrata vodi koja je lijevala i pljuštala. pa . nebo. roditeljima.) upozoravali su svoje narode na sudbinu Nuhova naroda: Bojim se dana naroda Nuhova (11:89 i 40:31). lađa se zaustavi na brdu Džudijj. Potopljeni su i u vatru strmoglavljeni. i onima koji uđu u kuću pravovjernih. on nije čeljade tvoje. pa su govorili: “Da je Allah htio koga poslati poslao bi meleka. proganjan i mučen. zaustavi kišu. Jer radi ono što ne valja. Kasniji poslanici Šua’jb i Musa (a. Pljuštalo je i iz neba i iz zemlje.! Savjetujem ti da neznalica ne budeš.

Babilonskog grada. u nju su ušli Noa.) i nazivao je selam. Nazivao je selam i pozdravljen je selamom od svih svjetova. zaista. glavnog grada Sumeraca. S Bogom je Noa hodio. Noa je bio pravedan i neporočan.) i da se Njega treba bojati i pokoran Mu biti. glave 5-10. Vršeni su pokušaji pronalaska Nuhove lađe na Araratu.s.. ni ti ni narod tvoj niste prije ovoga o tome ništa znali. Najviše se o Noi govori u Knjizi postanka. Objavljivana mu je ista objava kao i Ibrahimu. Stanovnici lađe nastavili su život na zemlji a ostali su potopljeni.) Muhammed (a. a godine 1955.vjerozakon kao Muhammed (a.s. Kad je došlo do potopa Noi je bilo 600 godina.) i njegov narod ni preko povijesti ni preko arheologije niti bilo koje znanstvene discipline ništa nisu mogli znati.) kao jednog od šest velikih božijih poslanika on je imao isti šerijat .s. Njega je njegov narod kao i sve druge poslanike u laž ugonio. . i smatrao ludim. Što se tiče Nuha (a.) Biblija tvrdi da je Noa Henokov praunuk. Tri su mu se sina rodila Šem. na dubini 14 metara pronašao je grobnice sumerskih careva. Jafet (Sam. U prvoj Petrovoj poslanici se kaže da se u lađi sklonilo svega 8 osoba.) i Arapi o potopu Nuhovog naroda jedino su preko Objave mogli nešto i saznati.) potopu Čars Lajonard Vuli otkrivač Ura. ishod će. naroda koji je pet hiljada godina prije Isa (a. u korist čestitih biti (11:49) Dakle.) i svim drugim božijim poslanicima. manje u drugim knjigama. Ham i Jafes).ih je potom zadesio potop. Tako je poplava ogromnih razmjera uništila naseobinu nepoznate starosti. Za ovo (vjerovjesničku misiju) ne tražim nikakve nagrade. Francuz Fernand Navara na visini od 4.s. (29:14) • Kako su vijesti o Nuh (a. To su vijesti Gajba . Bog je naredio gradnju lađe duljine 300 lakata.s. zato se bojte Allaha i moj put slijedite. Zato se bojte Allaha i slijedite moj put. Prema Bibliji je u Noino vrijeme vladala velika pokvarenost na zemlji pa Jahve odluči da zbriše ljude s lica zemlje.s. To je glečer gdje nema ni drveća ni naselja. Muhammedu (a. zato što su Allahu druge ravnim smatrali. (26:105-110) Od ljudi kao i nijedan drugi vjerovjesnik i poslanik nije tražio za svoju misiju nagradu već će ga za to nagraditi Gospodar svjetova. Zato budi strpljiv. Kada je bila gotova. a 50 dana vladahu vode zemljom.š. • Biblija o Noi (Nuh a. potvarao za magiju. Ham. Prvi takav pokušaj bio je 1829.s.) naseljavao Mezopotamiju. Ishaku. Pored vjernika u lađu su uzeti parovi svih životinja. Od oca Lameka za koga tvrdi da je živio 777 godina a za Nou se kaže: U svemu poživje Noa 950 godina. Lađa je imala tri kata. osim po Objavi. sigurno poslanik pouzdani.s. • Arheolozi i drugi istraživači o Nuhovom (a. Ovdje se razilazi Biblija i Kur’an. Lađa se zaustavila na brdima Ararata.s. Ismailu. Otkopavajući dublje došlo se do soja mulja debelog tri metra.s. Noina žena. Iza toga su jenjavale. Dažd na zemlju je pljuštao 40 dana i noći.nepoznate koje Ti Muhammede objavljujemo. o potopu Nuhovog naroda. sinovi mu i snahe. Muhammed (a. širine 50 i visine 30.250 metara naišao je na drvenu masu od koje na jednu pravilnu i drugu savijenu dasku. Kad im brat njihov Nuh reče: Kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam. Došao je ljudima sa univerzalnom Allahovom porukom i proglasom da nema drugog Boga osim jedinog Allaha (dž.) došle do Muhammed (a. I Nuhov narod je smatrao lažnim poslanike. mene će Gospodar svjetova nagraditi. Stavili su dovoljno i hrane za sve. Za tri metra mulja bila je potrebna voda visine 8 metara.

zaista je nasilnik. rekosmo mi. Tako je Ibrahim najznačajniji graditelj (Ka’be) i rušitelj (taguta i idola). oni su molili: Gospodaru naš. zatim narodi u Sjevernoj i Istočnoj Africi . Pored toga. prvi izvršitelj obrednih radnji hadždža. godina. Tuarezi. I oglasi ljudima hadždž! . 68-69). Aramejci).s. Etiopljani. Ibrahim je i prvi javni rušitelj taguta-kuće idola .Dolazit će ti pješke i na kamilama iznureni. O vatro. te od Jaffeta ostali narodi.rekoše ime mu je Ibrahim. Idrisu. od Hama . Amoničani. saja na Saffi i Mervi. . ja ću. Asirci. Zbog rušenja taguta i idola Ibrahim je od sunarodnika pagana bacan u vatru. povikaše. on je prvi poslanik za koga se u Kur’anu vežu obredi namaza. tavafa. osim onog najvećeg. po Allahovoj odredbi.(22:27). remja na Mini i boravka na Arefatu i Muzfdelifi. 2. 7. To je poslanik kojeg je Allah u Kur’anu nazvao Halilullah . Po Allahovom određenju on je izvjestitelj ljudskom rodu o obavljanju hadždža. I učinismo ih (Ibrahima.Allahov prijatelj . dolazit će iz mjesta dalekih. 6. pa mu narod trkom dođe. graditelj Ka’be ili Bejtullaha I dok su Ibrahim i Ismail temelje hrama (Ka’be) podizali. 4. Feničani. Ko uradi ovo sa bogovima našim? Povikaše oni. Čuli smo jednog momka kako ih huli. On je prvi historijski poslanik jer o Ademu.Hamiti . Zbog toga što je izdržao sva iskušenja i položio sve ispite na koje ga je Allah stavljao. Moabljani.a on (Ibrahim) se kumirima njihovim prikrade pa reče: Zašto ne jedete? Šta vam je te ne govorite? I krišom im priđe desnom rukom ih udarajući. Ishaka i Jakuba) vjerovjesnicima da upućuju prema zapovijedi našoj. 1. On je prvi poslanik koji se javno i sistemski borio i ratovao protiv idola i kumira rušeći ih i uništavajući ih. umjesto Allahu klanjate! Zašto se ne opamtite? Spalite ga i bogove vaše osvetite ako hoćete išta da učinite. Nuhu. i da salat obavljaju da zekjat udjeljuju a samo su se Nama klanjali (21:73). velikih ili poslanika Odluke. Židovi. Babilonci.). zekjata i etika ili činjenje dobrih djela. Ibrahim je treći od šest Ulul-azm. Kako je prvi graditelj Ka’be-kuće tevhida. . IBRAHIM a. Teško vama i onima kojima se. On je sa svojim sinom Ismailom. ali nije izgorio. 3.povikaše pa ga u vatru bacite i htjedoše da ga na muke stave.s. Za Nuha koji je upućen narodu nekazanog imena kaže se da je drugi otac čovječanstva (Ebul-Bešairin-Nas) koje potječe od trojice njegovih sinova: od Sama-Semiti (Arapi. Kako možete da se klanjate onima koje sami klešete upita ih? Kad Allah stvara i vas i ono što napravite? Pripremite za njega lomaču . čim se udaljite vaše kumire udesiti! . jer ti uistinu sve čuješ i sve znaš! (2:127).Analize su pokazale da je to drvo staro oko 5000. Tako mi Allaha.i porazbija ih on u komade.Crnci.Berberi. postani hladna i spas Ibrahimu! (21:57-60. Ni Nuhov narod kao ni Idrisov nema ime. po Bibliji Abraham (175 godina) Odštampaj tekst Uz Adema i Nuha (a. ali mi njih učinismo poniženim (37:91-98). 5. i objavismo im da čine dobra djela. Hudu i Salihu nema nikakvih pouzdanih historijsih podataka i o njima se govori isključivo u Bibliji i Kur’anu. primi od nas.a Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja (9:125). da bi se njemu obratili.

A kada Ibrahim reče: Gospodaru moj pokaži mi kako umrle oživljuješ? On reče: Zar ne vjeruješ . u ime Jednog Jedinog i Istinitog Allaha. unukom. nazivaju ga ocem vjere. on na kraju zaključuje: Ne volim one koji zalaze i ja vjerujem i okrećem lice svoje kao pravi vjernik. Pošto i zvijezde.! .s. Kao takvom.s. sumerska prijestolnica. pravi vjernik. ali bih da mi se srce smiri.) u Kur’anu se kaže da je slijedio Ibrahimovu. Nekadašnji mušrici-pagani na Istoku. Prije toga. i mjesec zalaze i nestalni su. Allah ga je iskušavao sa sinom za kurbana. primjer čestitosti. do 1686. . Babilonija se nalazila u sredini starog istoka gdje su se sastajali putevi koji su vodili iz Egipta. prije Isaa (a. Ibrahim (a. Najveći uspon Babilona je za vrijeme Hamurabija od 1729.) je prvi božiji poslanik za koga Kur’an svjedoči da koristi razum i osjetila u posmatranju zvijezda. mjeseca i sunca kako bi došao do spoznaje Stvoritelja. Ermenije. 8. Božanstvo Babilona nazivali su mardukproljetno sunce. Sirije. • Ibrahimovo poslanstvo . na njegovo traženje. onda kada mu je Allah carstvo dao. Osobito sedam planeta u koje su ubrojili Sunce i Mjesec. upućuje kako se proživljuju mrtvi. Obožavali su i zvijezde. nije druge smatrao Allahu ravnim (16:120). 9. A Allah silnicima neće ukazati na pravi put (2:258). poslanikom Jusufom.s. smatrali su da svaki grad ima svoje božanstvo-zaštitnika. Njegovi najstariji stanovnici bili su Sumerani. 12.s. Znaj da je Allah silan i mudar! (2:260) 10. Osnivaju ga Sumerani u IV mileniju prije Isaa (a. Iz astrologije se kasnije razvila astronomija. horoskop i proročanstvo. zatim ih pozovi. Ibrahim (a. Male Azije. Na tvrdnju njegovog vladara da On dariva život i smrt. Babilon je bila robovlasnička država. brzo će ti doći. nekadašnja je prijestolnica Babilonije. pa pojedine komade njihove stavi na razne brežuljke.) je prvi poslanik koji raspravlja sa silnim vladarom o tome ko je Bog. prema onome koji je nebesa i Zemlju stvorio.Uzmi četiri ptice .s. On je i utemeljitelj ustanove klanja kurbana i prvi poslanik i čovjek koji je prekinuo pagansku tradiciju klanja najstarijeg sina u ime lažnih božanstava i uveo ustanovu klanja kurbana-životinje. hebrejski Babel-Božija vrata.). Za Jusufa (a.Allah čini da sunce izlazi s Istoka. Eridu i Nipur. Dobivaoci knjige-kitabije. te Perzije i Indije. Broj sedam.). Njega priznaju i Židovi i kršćani i muslimani. reče Ibrahim. pa učini ti da grane sa Zapada! I nevjernik vladar se zbuni. Stariji od njega su bili Ur. Zaista je Ibrahim bio ummet. Ishakovu i Jakubovu vjeru (12:38).s.) potječe iz Babilona. poslanikom Jakubom i praunukom. Babilon. Tako se razvila astrologija. Ibrahim (a. južno od Bagdada. stari narodi su smatrali svetim brojem. pokoran Allahu.reče On . Ibrahim je prvi vjerovjesnik kojeg Allah. Babilon je bio najveći grad.i isijeci ih.) mu odgovara: Zar nisi čuo za onoga koji se s Ibrahimom o Njegovu Gospodaru prepirao.s. Ismaîlom i Ishakom. Ibrahim (a. on odgovori: “Ja dajem život i smrt. Kad Ibrahim reče: “Gospodar moj je onaj koji život i smrt daje”. Taj vladar je umislio kako može ubijati ljude da im može i život darivati.vjerujem . grada na donjem dijelu Eufrata. ja nisam od onih koji Njemu druge ravnim smatraju (6:75-79). i sunce. Ibrahim (a.odgovori On.) je bio takav i toliki vjernik da njega kao pojedinca Kur’an naziva ummetom ili zajednicom muslimana . Allah je Ibrahimu i njegovom potomstvu sačuvao lijep spomen na ovom svijetu a i na budućem (37:108). Bila je to veoma bogata zemlja sa razvijenim navodnjavanjem.Ibrahima je Allah darovao sa dva sina poslanika. 11.s.

a objavljivali smo i Ibrahimu. vjeru pravu? . Kada je Allah Ibrahima (a. Reci. pravog vjernika koji nije bio od onih koji Allahu druge smatraju ravnim (III:95). Došao je Stvoritelju čista srca.iskren čovjek i iskren vjerovjesnik (19:41). Ibrahimovu vjeru nisu prihvatili.s.s. osim griješnika.i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali.). to mi je naređeno i ja sam prvi musliman (6:161-163). Allah je upotpunio blagodati prema Ibrahimu i sinu mu Ishaku (2:6).s. da bi se istini vratili (43:26-28). Reci. vjeru Ibrahima pravovjernika. Oni su kod Allaha najodabraniji i najbolji ljudi (38:45-47). mene je Gospodar moj na pravi put uputio. On pripada Nuhovom pravcu-minšiatihi (37:83). Allah govori istinu! Zato slijedite vjeru Ibrahimovu. i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu. Zaista On će me uputiti na pravi put.” Reci ne.s. islam je vjera koja je objavljena ne samo Muhammedu (a. (42:13). (4:163-164).s. U biti. u pravu vjeru.) i Isau (a. On mu je obećao da će ga učiniti imamom ljudima kao i njegove potomke.s. Svom ocu i narodu Ibrahim (a.s. a Allah je sigurno s Musaom razgovarao.) nego i Nuhu (a. Ibrahim je bio pravi i istinski musliman. i obredi moji. Nakon iskušenja kroz koja ga je Allah iskušao i provjerio. u stvarima vjere i etike (60:4 i 6). On nije nikoga Allahu ravnim smatrao (2:135). Tako je Allah učinio Ibrahima (a. Ibrahima narod u laž utjeruje. On je kao i Nuh i Musa i Isa i Muhammed (a.) poimenični uzor usvetun hasenetun.) je direktno i jasno rekao: Ne prihvaćam ono što vi obožavate umjesto Onoga koji me je stvorio. mi smo vjeroispovijesti Ibrahimove koji je ispravno vjerovao. Ibrahim je kao i Muhammed (a.) i njegove neke potomke Allah je odabrao i na dunjaluku i na Ahiretu (16:122).s. od Allaha misak ili obavezu uzeo (33:7). U Musaovim i Ibrahimovim Suhufima pisalo je da ničija griješna duša neće nositi tuđe grijehe i da čovjeku pripada samo ono što je zaslužio (53:6-39). i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima i Isau i Ejjubu i Junusu i Harunu i Sulejmanu.a Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja (4:125) Reci. Četrnaesta kur’anska sura nazvana je po njegovom imenu Ibrahim. Kur’an spominje Ibrahimove i Musaove Suhufe (87:14-19). a on nije bio idolopoklonik. a Davudu smo dali Zebur . Gospodaru svjetova koji nema saučesnika. čineći još i dobra djela i koji slijedi vjeru Ibrahimovu. Ibrahima (a. Zaista. Ibrahim je bio siddikun-nebijun . Ibrahim im savjetuje da umru samo kao muslimani (2:132). Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu.Ibrahimu je slata objava kao i mnogim drugim poslanicima Mi objavljujemo tebi Muhammede kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. ne prihvaćaju i nikada neće slijediti ljudi koji ne drže do sebe (2:130). • Svojatanje Ibrahima a.).s.) i njegovom poslanstvu Kur’an puno i često govori.s.s.) i neke njegove potomke odabrao i odlikovao na oba svijeta. I učinio je Ibrahim tu riječ trajnom među svojim potomstvom. klanjanje moje.) imamom-vođom ljudima u vjeri i etici i odabrao ga je Sebi za prijateljaHalilullaha. Ishak i Jakub bili su dalekovidi ljudi tako što su se sjećali života u vječnosti.s.s. Ibrahim. Allah mu je dao uputu jer ga je dobro poznavao (21:51).) mada se židovstvo i kršćanstvo pojavljuju .) i Musau (a. od strane židova i kršćana Židovi i kršćani otimaju se za Ibrahima (a. • Ibrahimova vjera Kur’an na više mjesta govori o Ibrahimovoj vjeri: Oni Kitabije Židovi i kršćani govore: “Budite židovi ili kršćani pa ćete biti na pravom putu.O Ibrahimu (a.s. nasilnika i nevaljalaca (2:124).) i Ibrahimu (a.

reče faraon. I Ibrahimu i Ismailu smo naredili: Hram moj očistite za one koji ga budu obilazili. sigurnosti. Njegov otac i narod su u otvorenoj zabludi (6:74). koji budu tu boravili i koji budu salat obavljali (2:125). I dok su Ibrahim i Ismail temelje Ka’be podizali. dotle faraon podiže piramidu da bi Allaha proglasio lažnim a sebe istinitim bogom. Umjesto da posluša sina. I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je Ka’ba. • Ibrahimov (a. Ibrahimu su od ljudi najbliži oni koji su ga slijedili. a zašto raspravljate o onome o čemu ništa ne znate? Allah zna a vi ne znate! Ibrahim nije bio ni Jevrej ni kršćanin. zaista. Sin se moli za spas.s. ubijanja i obožavanja ljudi. istine. • Ibrahim graditelj Ka’be Dok Ibrahim (a. već pravi vjernik. (3:6568). i nije bio idolopoklonik. napretka. oni su dovu činili: Gospodaru naš primi ovo od nas. i očisti ovaj hram moj za one koji će ga obilaziti. Ibrahim prigovara ocu na vjerovanju u idole. pravde. nepovjerenja. gradi Ka’bu ili Bejtullah. osramoćenjem i kamenovanjem.). jer Ti.s. ibadeta i solidarnosti a piramida je kuća širka.poslije Ibrahima (a. Ka’ba je kuća tewhida. mraka. • Ibrahim i otac mu Azer Ibrahimov otac Azer nije prihvatio vjeru i misiju svoga sina. Kazivao im je da su pravovjernici u sigurnosti i na pravom putu. povjerenja. On im uzvraća da se ne plaši njihovih idola.) narod Njegov narod suprotstavlja se njemu kao poslaniku i prepire se s njim. Ibrahim obavještava oca da mu je stigla prava Objava i poziva ga da je slijedi i da se ne klanja šejtanu. otac mu prijeti progonom. uistinu sve čuješ i sve znaš (2:127). “O velikaši”. nasilja. Zato vjerovanje ne treba miješati s nasiljem i grijehom (6:80-82). a ti o Hamane. koji će tu u blizini njegovoj stanovati.) Kako govorite i Ibrahim i Ismail i Ishak i Jakub i unuci su bili Židovi odnosno kršćani? Reci. Neka vam mjesto na kome je stajao Ibrahim bude prostor iza koga ćete salat obavljati. znate li vi bolje ili Allah? Zar je iko gori od onoga koji skriva istinu znajući da je od Allaha . po izričitoj Allahovoj odredbi. Izražava bojazan da će oca stići kazna sveopćeg Stvoritelja i Dobročinitelja. uputu i oprost ocu kod Allaha. zašto se o Ibrahimu prepirete. rekli smo: Ne smatraj nama nikoga ravnim. lažac! (28:38). A Allah je zaštitnik vjernika. vjerovao je u Boga Jednoga. peci mi opeke i sagradi mi toranj da se popnem k Musaovu Bogu. dotle faraoni grade piramide. imana. nepravde. društvenosti. i koji će salat obavljati (22:26) I učinili smo Hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima. Dok Ibrahim i Ismail podižu Ka’bu da bi potvrdili tewhid i veličali Allaha.hram. “ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene. pa zar Tevrat i Indžil nisu objavljeni poslije njega? Zašto ne shvatite? Vi raspravljate o onome o čemu nešto znate. Ibrahim je izvršio obećanje prema ocu i molio se Allahu jer je bio mehka srca i blage ćudi (9:144).s. ljepote. zatim ovaj vjerovjesnik (Muhammed) i vjernici (muslimani). svjestan je da ne može spriječiti ono što će ga od Allaha stići. već se boji Allaha. On ocu i narodu prebacuje da obožavaju idole od kojih nema ni koristi ni štete .a Allah motri na ono što radite (2:140). Iako je obećao tražiti oprost za oca. O sljedbenici Knjige. jer ja mislim da je on.

kada su je meleki izvijestili da će dobiti sina Ishaka i unuka Jakuba. povratak Njemu i Njegovu kaznu. niti vide (21:51-71). Ibrahimove dove su kod Allaha primljene. Idoli nisu nikome prijatelji. pa tako i Ibrahimov . stvaranje. da Mu zahvaljuje jer Njemu se vraća sve. Ibrahimov narod vjeruje u derivate vlastite civlizacije.gosti Ibrahimovi Da bi mu saopćili vijest o rođenju sina i da bi ga obavijestili o onome što čeka Lutov narod. jer je već stigla odredba Stvoritelja o neizbježnoj kazni (11:74-76 i 15:51-56). • Ibrahimove dove Čuvene su Ibrahimove dove za sebe. Ona se tome čudi. S njim je povjerovao bratić Lut (a. i zatim ih udara. a meleki je pitaju? Zar se ti čudiš volji i odredbi Allahovoj (11:71-73). U svako doba dana i noći je svačim opskrbljena (2:126).samo ne po imenu: Zar im nisu stigle vijesti o onima što su prije njih bili: o Nuhovom narodu. Allah jedini daruje ljudima sve i ne ovisi ni od koga (26:7189). a meleki su joj odgovorili: “Tako je kako ti kažeš. i o onima čija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu nego su je oni sami sebi nanijeli (9:70).s. ali Allah je rekao. pouke. osilio. on upozorava narod na Allahovu moć. iako usred pustinje. U Kur’anu se ne spominje vrsta ovosvjetske kazne koja je snašla Ibrahimov narod. Zato poziva narod da vjeruje u Allaha. bijedu i neimaštinu. Ibrahima su posjetili Allahovi izaslanici meleki. njegovi potomci su opstali i nisu se klanjali idolima (14:35-41). cijeli život nerotkinja. Ibrahimu je bilo čudno kako će kao star sina dobiti. Dakle. Ismijavajući kumire i idole Ibrahim ih pita da li jedu. • Allahovi izaslanici meleki . Pored oca i naroda on raspravlja i sa Nimrudom. ropstvo. ubijao ljude i tvrdio da je bog.) (29:1626). a On je zaista mudar i sveznajući (51:29-30). Ovaj vladar bio je poklonik sunca. Allah je stvorio vas i ono što vi radite (37:91-96). udarila se po svom licu i rekla: “Ja sam starica nerotkinja”. vladarom Babilonije koji se uzoholio. Narodu postavlja razložno pitanje: Zar vi obožavate ono što ste svojim rukama isklesali. što ne govore. Ove dove Allah prima i Mekka. o adu i Semudu. a Allah je prijatelj i pomagač svakome. Ibrahima zbog toga spopada strah. svoje sinove i potomstvo da ne obožavaju kipove i da prežive u neplodnoj kamenitoj pustinjskoj dolini. I pored toga. • Vijesti o ibrahimovom narodu Radi upozorenja. poruke i putokaza putem analogije i komparacije u Kur’anu se često spominju prošli narodi. Ibrahim je tada obaviješten da će dobiti sina koji će biti učen i istinu spoznati. da Ga obožava.i koji niti govore niti čuju. Njegov narod to odbija. glad. nikada nije potpala pod stranu dominaciju. Ibrahim kao čovjek blage naravi intervenira za Lutov narod. A on je odgovorio da nadu u Allahovu milost gube samo oni koji su na . ali mu Allah odgovara da se okani intervencija. jer meleki ne jedu. Sara je zapala u veliku tugu. ali oni nisu htjeli jesti. o narodu Ibrahimovom. i nazvali mu selam. ali su mu meleki rekli da ne gubi nadu. Ibrahim je uvjeravao narod da mu idoli ne mogu ništa ni pomoći ni odmoći. • Ibrahimova žena Sara Sara je bila u dubokoj starosti. Ibrahim ih je počastio teletinom. i o stanovnicima Međena.

jugoistoku zapadu.) Abram ili Abraham je deseti direktni potomak Noin (Noa. Abram kasnije spašava Lota koji je bio zarobljen. I Biblija spominje da su Abrahamu došli tajanstveni gosti navještavajući da će Sara roditi. Ako ko mogne prebrojiti prah na zemlji i tvoje će potomstvo moći prebrojati. Mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo Njemu pokoravamo (2:136). Srug. Kasnije je Jahve sklopio savez sa Abramom davši mu zemlju od rijeke u Egiptu do Eufrata. ja ću je tebi predati”. Sara zatraži od Abrahama da otjera Hagaru i Jišmela. Sodoma i Gomora su spaljeni sumpornim ognjem. i Ismailu. Abrahamu ili Ibrahimu (a.krivom putu. • Ibrahimova objava Ibrahim (a.s. napušta Haran i sa Sarajom i pokretnom imovinom doseli u Kanan (Hanan ili Ken-an). Abraham je uzeo kruha i mješinu vode. a odatle dođu u Betel. i u ono što se objavljuje nama. da neporočan bude. Jahve mu reče da posluša Saru jer će se i od Izaka i od Jišmela izroditi veliko potomstvo. Knjiga postanka (13:1417). Kasnije je Jišmel živio u pustinji Paranu (oko Mekke). Sa ženom Sarajom i Lotom vraća se Abram iza toga u Negeb. Terah je s Abramom. i unucima. Eber. i Isau i Ejjubu. Abrahamu i njegovu potomstvu Jahve je dao svu zemlju Kanaansku.s. i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova. Kasnije Abraham seli u krajeve Negeva. Kao znak saveza između Jahvea i Abrahama naredi Jahve da svako muško dijete bude obrezano. Abram ili Abraham). Kada se rodio Izak. Bratić Lot bio je Haranov sin. Saraja dobi ime Sara i bi joj naviješteno da će roditi sina Izaka. a objavljivali smo i Ibrahimu. i u ono što je dato Musau i Isau. Saraja ju je poprijeko gledala i ova pobježe u pustinju. što Abrahamu bi krivo. Pošto Saraja nije imala djece. Potomstvo ću tvoje učiniti kao prah na zemlji. i Jakubu. i unucima. Tada je Abraham pristupio obrezivanju svih muških ukućana. Kada je u zemlji zavladala glad. i Ishaku. Na noge! Prođi zemljom uzduž i poprijeko. Kada je Hagara postala trudna. gdje Terah (Azer) umire u 205. Jahvin anđeo nagovori Hagaru da se vrati. Selah. Odatle se od staništa do staništa pomicao prema Negebu. a Jahve je rekao Abramu “da oči podigne prema sjeveru. pa to stavi Hagari na ramena zajedno sa djetetom. Abraham je nastavio živjeti u . te je otpusti. Lotom i snahom Sarajom odselio iz Ura Kaldejskog i nastanili su se u Haran. odselio se u Egipat. Abramu je bilo 80 godina. i Sulęjmanu. Abram kada mu je bilo 75 godina. i u ono što je objavljeno Ibrahimu. i Ismailu. a imala je sluškinju Egipćanku.) prima jednu te istu Allahovu objavu sa istog izvora koju su primali svi vjerovjesnici i poslanici: Mi objavljujemo Tebi Muhammede isto ono što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. i Junusu i Harunu. Arpakšad. Šem. Pošto je Saraja bila lijepa. a Davudu smo dali Zebur (4:163-164). i Jakubu. i Ishaku. kada mu je bilo 99 godina. čemu se ona smijala jer joj bijaše prestalo “što biva u ženama”. jer svu zemlju što je možeš vidjeti dat ću tebi i svome potomstvu zauvijek. dogovore se da ona kazuje da mu je sestra. Prema odredbi Jahvinoj. godini života. Kada je Hagara rodila Jišmela (Ismaîla). Recite mi vjerujemo u Allaha. Abramu se. Jahve ukori Saru što se smijala i obavještava Abrahama šta će uraditi sa Sodomom. • Biblija o Abramu. Hagaru (Hadžeru) nagovori Abrama da uzme Hagaru. a ne žena. Abram je imao braću Nahora i Harana. ukaza Jahve i reče da hodi njegovim putem. Nahor. Peleg. Abrahamu je tada bilo 100 a Sari 90 godina. da će postati otac mnogim narodima i ubuduće će se zvati Abraham. Tako su Abram i Lot izabrali Jordansku dolinu. Reu. Pošto se vratio iz te borbe u susret mu je izašao kralj Sodome. da zbog nje ne bi stradao. Terah.

od šest. Poslije Jusufa njega Allah određuje za poslanika. Još Herodot-otac historije piše o obrezivanju djece radi održavanja tjelesne čistoće.) je četvrti. Muhammed (a. Gradovi u kojima je živio Ibrahim (a.) U Palestinu ili Kanan. On je prvi božiji poslanik koji je primio prvu veliku Objavu-Knjigu Tevrat. oko 165 godina. a djecu. Abraham i njegova porodica česta su tema književnosti i filozofije. sama će mužu izabrati robinju. Musa (a. tj.Filistejskoj (Palestinskoj) zemlji. Sriji i Kanaanu postojao je veoma stari običaj žrtvovanja muške prvorođenčadi bogovima. diktatora. Otac mu Azer bio je zanatlija i pravio je kipove. Englez Rajs otkrio je grad Haran u Južnoj Turskoj. savjetnike i svitu koji Odštampaj tekst . Kanan. Od Ibrahima potječu slijedeći sunneti: obrezivanje.s.) spominje u salavatima. godine prije Isaa i tada mu je bilo 75 godina. po Bibliji Mojsije (120 godina) Poslije adema. Kenan i Hanan znači ravničarska zemlja.s. U Češkoj je postojala sekta koja je tvrdila da slijedi vjeru Ibrahimovu.).) je u Allahovu vjeru trebao pozvati i faraonove sahirune-čarobnjake koji su narod hiljadama godina držali u sihru. podrezivanje brkova. • Kada je živio Ibrahim (a.).s. Jahve ga stavlja na kušnju tako što mu naređuje da Izaka prinese kao žrtvu. opsjeni. (sunećenje muške djece). • Arheologija o Ibrahimu (a.s. Josip Flavije spominje Ibrahimov boravak u Damasku. Na Ibrahima je podsjećala jedna kršćanska vjerska sekta koja je poricala Isaovo božanstvo. varci i laži. muž nema pravo oženiti drugu ženu.) Po starim bračnim ugovorima ako žena ima djece. odgajaće kao da su njena rođena.s. upotreba misvaka.ili poslanika Odluke. Ibrahim je jedini poslanik koji se uz Muhammeda (a. Nuha. U Mezopotamiji. Sara je živjela 127 a Abraham 175 godina. U njemu je postojao kult mjeseca. U islam je trebao pozvati i faraonove meleune-glavešine. Ibrahima. Ibrahim dolazi 1850. • Druga djela o Ibrahimu Kur’an svjedoči da je Ibrahim primao Objavu u formi Suhufa. koji je sebe nametnuo i podmetnuo narodu za Boga. godine iza potopa. tako stečenu.s. Rođen 1081. stratege. Ibrahim je živio oko 1925. prije Isaa (a. izbavitelja Israilićana iz višestoljetnog faraonskog ropstva i onoga koji će faraona kao najvećeg silnika. pa do otprilike 1750. pričinu. MUSA a.s. Nemogavši ostati u Babiloniji odseli se u Kanaan. Živio je u vrijeme Babilonskog vladara Nimruda. primanje i dočekivanje gostiju.s.) istorijski su gradovi. pozvati u vjeru Allahovu.s. Ukopan je u Hebronu . Islamski autori ističu da je primio 10 Suhufa. Ako ih ne bude imala. Taj običaj dokrajčuje Ibrahim (a.Halilulrrahmanu istočno od Gaze. Taj hram srušio je Sallahuddin Ejubija. Oboje su pokopani u Hebronu . Musa (a.) je izuzetno poštovao Ibrahima (a.Halilulrrahmanu. pa u Egipat.) uz Allahovu pomoć i milost i zamjenjuje ga ovnom u ime Jedinog Allaha.s. despota i nasilnika (tagaa). velikih ululazmu . 500 kilomrtara od Ura.s.

). Svijetla Musaova ruka. On je narod zaveo i naveo na zabludu i narod je njegove zablude i nesuvislosti slijedio. a on faraon kao Bog da je istinit. U odnosu na ljude znači vladati despotski. Faraon svakom. u odnosu na Boga. Egipćanima i Izrailićanima. Taj narod je ogrezao u razne opačine i poroke. Musau u misiji. reagira ovako: „I govorili su: “Kakav god nam dokaz doneseš da nas njime opčaraš.s. On koji će prvi na svijetu ustati protiv faraonove vlasti i srušiti je. „I on baci štap svoj . jer mu je bila namijenjena smrt. znači ne vjerovati i pobuniti se protiv Boga.s. Israilićane. Štap koji se po Allahovoj odredbi pretvara u ogromnu zmijurinu. Allah daruje Musaa sa mu’džizama i jasnim dokazima. Taj narod je isključivo zaljubljen u sebe. muslimana.) je zet Šua’jba (a. narod nasilnika-zalimin i narod najgorih nevaljalacamudžrimin. ko u njega ne vjeruje. Musa (a. ogrezao u sve poroke i širk i slijedi isključivo svoje običaje i način života.) da ga pozove na pravi put. samovoljom i nasiljem.s. prijeti zatvorom i smrću pa čak i Musau (a.su pravili strategiju faraonovih zločina i nagovarali ga protiv Musaa. Glagol taga. narod nadmenih ljudi-alin.s. Oko 600 ajeta ili skoro desetina Kur’ana govori o Musau.ona za prisutne postade bijela (7:107-108). umjesta povjeruje. Na sva ova Allahova znamenja dokaze i mu’džize faraonov narod. Faraonov narod kao ni jedan drugi na svijetu prije njega bio je ogrezao u mitologiju i širk (razna božanstva. a brat Haruna (a. oziris. Tvrdi da je bolji od “bijednika” Musaa koji jedva govori . u islam su Musa i Harun trebali pozvati i svoj narod. Najveće Musaove mu’džize i najjasniji dokazi i znamenja su Tevrat. mi ti nećemo vjerovati” (7:132). Konačno. tlačila i ubijala. 1. Na ovako uporno nevjerovanje i odbijanje svih Allahovih znamenja slijede Allahove . odrasta na faraonvom dvoru zahvaljujući Allahovoj odredbi i faraonovoj ženi koja je bila muslimanka. U islam je trebao pozvati i faraonovu vojsku koja je mučila.ea’la) i predstavlja mu se kao gospodar carstva Misira i rukava rijeke Nila. On cijeli narod pomoću vojske i policije prisiljava da gradi piramide i da njega slavi kao boga. silništvu. na njegovu dovu. su mu’džiza i Allahovo nadahnuće njegovoj majci. u bratu Harunu. Za faraona je bitno istaći da on za sebe tvrdi da je Bog i da zato što se smatra Bogom naređuje da mu se prave piramide kako bi on kroz tu gradnju dokazao da je Musaov Bog lažan.mustekbirin. Allah daje pomoć. ra.kad on prava zmijurina i izvadi ruku svoju . faraonu.) koji zajedno s njim odlazi faraonu. pravde i istine. Stari Egipćani imena mjeseci u kalendaru daju po imenima bogova.s. Način Musaovog opstanka poslije rođenja i život. Takvom faraonu i narodu Allah šalje Musaa i Haruna kao poslanike. a u prirodi znači provaliti se nebo i podivljati rijeka kad se izlije iz svoga korita. Kur’an za faraona kaže da je on taga-despot.fasika. kao prva velika Objava i knjiga.). Nad Israilićanima faraon provodi genocid tako što im ubija mušku a zlostavlja žensku djecu. kako egipatski tako i sve porobljene narode. narod oholih ljudi.Faraon je sebi narod potpuno upokorio pa su ga slušali. 3. 2. izida i svete životinje. On tvrdi narodu da oni nemaju drugog boga osim njega i da je on najveći i jedini Bog (Ene rabbukumul . nasilju i oholosti govore mnoga djela. Takvom narodu ide Musa (a. islama. Direktno je razgovarao sa Allahom. 4. O faraonovim zlodjelima. I kada smo Musau Knjigu koja rastavlja istinu od neistine dali da biste pravim putem išli“ (2:53) „…a Allah je sigurno s Musaom razgovarao…“ (4:164). pa i desetina Kur’ana. Bio je to narod griješnika. amon.

Kasnije je sestra našla bratu majku da ga doji jer dijete nije htjelo dojiti ni jednu drugu ženu osim vlastitu majku. izvijesti Musaa da gradski prvaci vijećaju da ga ubiju i savjetuje mu da napusti grad. Sjećaj se dana odmora da ga svetkuješ. Musaa je majka na tabutu bacila u Nil. koja nije nikakav nered na zemlji činila. Musa u jednoj tuči između jednog Egipćanina i Israilca pritiče upomoć Israilcu i šakom udara Egipćanina od čega on umire. 3. Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega. ko u ime Allaha oprosti. po Bibliji. Tih deset zapovijesti u Bibliji su sačuvane ovako: 1. 8. Musaa su u rijeci pronašli faraonovi ljudi da im postane jad i dušmanin (28:7-13 i 20:37-40). također.s. ali su se oni oholili. a ko spasi život jedne osobe kao da je spasio sve ljude (5:32). ni krivu ni dužnu osobu. Po vjerozakonu u Tevratu kojeg je primio Musa (a. 6. Musa to odmah shvati šejtanskim djelom i učini pokajanje (tevbu) i dovu Allahu pa mu Allah oprosti.” Kada je majka rodila Musaa.MEDJENU Nakon što je napustio Egipat. Ne kradi. Uzela ga je faraonova žena i rekla: “Neka ovo dijete. Nemoj ga ubijati. Možda će nam valjati. oko za oko. ona ga je po Božijoj uputi stavila na tabut i spustila niz rijeku Nil. narod zlikovački su bili“ (VII:133). 9. umjesto njih. ali onom. potomci Israilovi (Jakubovi) proboravili su u Egiptu. Israilićani i Egipćani Israilićani. . Musa (a. ili da im se ruke i noge unakrst odsijeku ili da iz zemlje budu prognani (5:33). Ne poželi žene bližnjega svojega. a poslala je svoju kćerku da to prati. pošto su ga o svemu izvijestile.kazne i upozorenja: „Zato smo mi na njih slali i poplave. i skakavce i krpelje i žabe i krv sve jasna znamenja. Tada Israilac prigovori Musau za jučerašnje ubistvo i optuži ga i prokaza da je siledžija a ne izmiritelj. Njegova se majka umalo nije otkrila kao majka. Musa to čini. Poštuj oca svojega i mater svoju. bit će mu to od grijeha iskupljenje. ali ga Musa odbi nazvavši ga otvorenim svadljivcem i smutljivcem. Ne čini preljube. po Allahovoj odredbi i milosti. jedan od poslanika. 7. 4. Sutradan ga isti Israilac pozva ponovo upomoć. 430 godina u ropstvu. • Musa. Musaovoj majci Allah naređuje da baci dijete u rijeku i da ne strahuje i ne tuguje jer će Musa ostati živ i biti mine-l-murselin. U Tevratu je. bude radost i moja i tvoja. 2. u tuči.). kao da je poubijao sve ljude. ko svjesno i namjerno ubije nevinu. Ne ubij. Iz Egipta i faraonskog ropstva spašava ih.s. Ne kuni se lažno. ili da ga posinimo. propisano da. • MuSA U MEDŽENU . Poslije toga otac šalje jednu kćerku. nos za nos. uho za uho i zub za zub. što on u strahu od osvete i učini (28:15-21). Kur’an dopušta da se izvrši poravnanje recipročnom kaznom nad krivcem. po Musaa. faraone. Kod nekog pojilišta zatekao je dvije djevojke koje od muškaraca nisu mogle napojiti svoju stoku. • Musa nehotice i nesvjesno ubija Egipćanina – prvi poslanik koji ubija čovjeka Kada je odrastao. Poslije toga. Ne poželi imetka bližnjega svojega. 10. Glavni sadržaj Tevrata su deset božijih zapovijesti. pošto je faraon naredio da se sva muška israilska djeca poubijaju. Za one koji su protiv Allaha i Njegovih poslanika bore i koji na zemlji nered čine kazna je ubijanje ili raspeće. 5. • Rođenje Musaovo Nakon rođenja. Nemoj imati drugih bogova uza Me (monoteizam). Musa je došao u Medžen. jedan čovjek sa periferije grada.) bile su potpuno recipročno propisane kazne: glava za glavu.

nasilnici. kavmen-mustekbirin i kavmen-zalimin. 10:75-82. Faraon u nametanju sebe kao Boga ljudima hoće da ubije Musaa (40:21-45. Stvoritelj sadašnjih i prijašnjih naroda. Kada su se u to sahiruni osvjedočili.mi ćemo se gospodaru vratiti (26:10-52). prvo sahiruni. Faron im obećava nagradu i čast svoje blizine. Šua’jb ponudi kćerku za ženu Musau što on i prihvati (28:22-28). Musa mu ispriča događaj iz Egipta. Kada su se svi iskupili prvo što traže od faraona je nagrada ako pobijede. oni reagiraju: “Mi vjerujemo u Stvoritelja svjetova. kavmen-alin. odmetnik i nevjernik najbolji je dokaz što on naređuje gradnju piramida. gladnim . To je narod koji odbija sve Musaove dokaze i zato ih Allah kažnjava: poplavama. Odluka je da se saberu svi sahiruničarobnjaci i da pobijede Musaa. Faraon na ove argumente odgovara prijetnjom . a kasnije i ubistvom ako u njega ne budu vjerovali.š. kao stručnjaci sihra. a on. faraon. “Zaista ja sam poslanik gospodara svjetova”. Musa tada pokazuje svoju ruku koja je pred gledaocima postala potpuno svijetla. Istoka i Zapada. onda višak od dvije godine je dobročinstvo s njegove strane. On se doista osilio”. 32:42. “Ko je vaš stvoritelj”? Oni mu odgovaraju da je to Stvoritelj nebesa i Zemlje. Po Kur’anu oni su kavmen-mudžrimin. oskudicom. 83-95. meleuni. 23:45-49). leal i mustekbir postao silnik. počinje dvoboj. Faraon prigovara jedno nehotično ubistvo Musau. ali ako ostane 10. kavmen-fasikin. a potvrditi sebe kao Boga (28:3-6. Koliko je faraon kao taga. • Musa (a. Prije odlaska faraonu Musa čini dovu Allahu (dž. a iz Egipta je pobjegao iz straha. koje on dopušta. da mu olakša njegovu misiju. osnovna poluga vlasti (7:103-126. • Faraonov narod O tom narodu svjedoči Kur’an i povijest.) da mu učini prsa širokim i prostranim. svita i narod iskupili.s. 44:17-31). svaki je dan svjesno i namjerno ubijao na stotine i hiljade ljudi. glavarima. faraon. Iza toga faraon pita Musaa i Haruna. 40:36-37). Pored toga što su griješnici. Idite ti i Harun faraonu. bacaju svoje konopce i štapove. • Musaove mu’džize Musa nudi i pokazuje faraonu svoje mu’džize. Šua’jb mu potvrdi da je dobro što je napustio Egipat. Kada su se svi čarobnjaci sahiri. Na molbu jedne od kćeri. On faraonu dolazi sa legitimacijom. pomoću kojih želi negirati Musaova.Došavši Šua’jbu. oni su narcisoidni i samoljubivi. da mu razveže jezik i govor učini jasnim i razgovjetnim.” (26:46-47) Faraon prijeti sahirunima vješanjem i odsijecanjem ruku i nogu unakrst zato što su povjerovali Musau bez njegovog dopuštenja: Ništa strašno . šta da se radi. Musaa je Allah iskušavao raznim iskušenjima pa i odlaskom iz Egipta (20:40). 11:96-98. on mu prigovara ubistvo Egipćanina a Musa mu odgovara da je to učinio nehotice dok nije bio poslanik. Pored svega toga Musa je poslan faraonu (51:38-39). Iza njih Musa baci svoj štap koji se pretvori u ogromnu zmijurinu koja proguta sve što su oni pričinili. Šua’jb prima Musaa na službu osam godina. Faraon se savjetuje sa meleunima-uglednicima. Čim se pojavio pred faraonom. Na prijedlog Musaa.) po drugi put u Egiptu Preko 200 ajeta govori o drugom boravku Musaovom među Egipćanima i o njegovim kontaktima s faraonom “Musa idi faraonu. uz nasilje.zatvorom. Faraon ih optužuje za sihr što je njegova. On se uistinu osilio. da se pokažu. nevaljalci. Stvoritelja Musaa i Haruna. Allah iz doline Tuba naređuje Musau da ide faraonu koji za sebe tvrdi da je najuzvišeniji Bog (79:15-26).

u potjeri za Israilcima.ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama (10:9092). Ja sam musliman. do Medžmeu-l-Bahrejna. gdje se susreće sa Hidrom. Biblija i nauka su hiljadama godina tvrdile da je tijelo Musaovog faraona potopljeno i da nije spašeno. riznice i prekrasno obitovalište. Israilci su zavapili: “Sigurno će nas dostići. a siromašni korisnici će je moći popraviti. Kao takvi su potopljeni u moru i učinjeni primjerom i poukom budućim generacijama (7:130-137 i 43:55-56 i 51:40). Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe . zatim ubija jednog dječaka i najzad popravlja jedan polusrušeni zid. U tome je pouka. Objavljeno mu je i to da će ih faraon s vojskom slijediti. 28:4 i 40:25). Hidr reče Musau da ga ništa na putovanju ne pita. Prije i poslije Musaovog poslanstva to je bilo veliko iskušenje za Israilce (2:49.godinama. Israilićanima i njihovom izbavljenju iz Egipta u obećanu zemlju. U toku putovanja Hidr probuši lađu. sada po moru i more se rastupi na dvije strane i svaki je dio izgledao kao veliko brdo. El-Erdu-l Mukaddese. Kur’an tvrdi suprotno. a more se nakon Musaovog prelaska sklopilo. 14:6. Musau se naređuje da putuje i izvede narod noću. pogotovo o budućnosti. Allahova je volja bila da Egipćani. Musa se stalno pita za razloge postupaka. On će me uputiti. Musa s njim putuje da nešto nauči. Hidr ga je kao takvog ubio u nadi da će im Allah podariti bolje dijete. Na kraju mu objašnjava da je lađu oštetio da je oštećenu vladarevi ljudi ne bi zaplijenili. Hidr sumnja da će Musa moći biti srpljiv. Danas je to nauka potvrdila i tijelo Meremtaha sa puno pijeska u glavi . a ostavljajući i zlostavljajući žensku djecu. Faraon je poslao glasonoše po svim egipatskim gradovima. Kada se faraon sa vojskom našao u moru. žabama i krvlju. Međutim. od koje su siromašni lađari hljeb zarađivali. • Genocid nad Israilićanima Iako Ujedinjene nacije tek 1946. Zid je popravljen dvojici siromašnih mladića-sirota. napuste i opuste svoje vinograde. da je tijelo upravo tog faraona kao znamenje i dokaz ljudima spašeno. Allah je jedini pobjednik i milosnik (26:53-63). faraon je u bezizlazu vode do usta zavapio: Vjerujem da nema drugog Boga osim onoga što ga vjeruju sinovi Israilovi. čiji je otac bio dobar čovjek. definiraju genocid. Zar sada! A do sada si bio veliki grješnik i smutljivac. relativne i varljive. Tom prilikom je faraonovo tijelo spašeno. izvore. Musa i njegov narod su spašeni a svi njihovi progonitelji i potjera sa faraonom su potopljeni. Israilci su bili mala zajednica u Egiptu.” Musa reče: Ne nikako! Doista je uza me moj Stvoritelj. Ovaj slučaj pokazuje koliko su ljudske procjene i znanje. ja sam musliman.) je putovao do mjesta gdje se dvije vode sastaju. 7:126 i 141. Musa (a. ubijajući im mušku.(26:61-62) U tom momentu Allah objavljuje Musau da štapom udari. • Izlazak iz Egipta Musa je istovremeno kao poslanik poslat faraonu. skakavcima. Neko drugi mogao je otkopati taj zid i ispod njega uzeti blago koje je otac zakopao za sinove (18:60-82). Ti roditelji su bili pravi vjernici. Kada je izgledalo da će faraon s vojskom dostići Musaa. Egipćanima. krpeljima. Ubijeni dječak je bio zao i nenaklonjen roditeljima. na što ga je Hidr opominjao na prethodna obećanja. faraon je najmanje prije četiri hiljade godina vršio genocid nad Israilićanima.s. kojeg je Allah obdario velikim znanjem. • Musaovo putovanje u Medžmeu-l-bahrejn Dok je boravio u Egiptu.

27:7 i 9 i 28: 29-30). kajem Ti se i ja sam prvi vjernik”(7:143-144). 14:5. čuo je glas “Ja Sam tvoj Stvoritelj. Allah ih nije obavezao . znanje. neće ubijati. 25:35. da se nevaljalštinama i razvratu ni javno ni tajno neće približavati i da nikoga. uzviknuo je: “Slavljen si Bože. Oni iznevjeravaju zavjet (2:64. Israilci kao i Egipćani. 61:5. On mu daruje mudrost. narode moj. razgovor sa Sobom i uzima obavezu od njega misak (20:41. metru i kantaru neće vagati. Kanaan ili Hanan: O. Allah Musaa Sebi za poslanika odabire (20:41). Od prihvaćenih obaveza oni su još bili obećali da će obožavati samo Allaha i da mu neće pridruživati druga. jer mu je Allah dao uputu. siročadima i siromasima. Allah mu odgovara: “Ne možeš me vidjeti nikako već pogledaj brdo pa ako ostane nepomično vidjet ćeš Me. Odabrao sam te. dok je primao Objavu. Allah je Musau podario 9 sjajnih i otvorenih znamenja i dokaza kao i Tevrat i govor sa Allahom. On ga sa zemljom sravni a Musa se onesviješćen strovali. 19:53. Kitab. ili Israilićanima obećana zemlja je Ken’an. Ovaj slučaj pokazuje koliko su Israilci bili neposlušni. da krivo na mjeri.” Kad se Gospodar ovom brdu otkri. Na njih je Allah najljepšu uspomenu sačuvao (XXXOOO:69. 17:101 i 27:12). da se imovini siročadi neće približavati. a ne nered. raditi. Musa ostavi brata Haruna da ga zastupa u narodu i pravi red. Nakon što je ugledao vatru i došao do nje. iako zna da je vjerovjesnik. Israilci nisu vjerovali ni Musau ni poslanicima iza njega jer su bili oholi. Israilci su od Boga kažnjeni da 40 godina lutaju pustinjom i zabranom ulaska u obećanu zemlju (5:21-25 i 17:104). rodbini. On i Harun su upućeni na pravi put i obojica su bili pravovjerni Allahovi robovi. neborbeni i kukavice. 7:142. obavljanje salata i davanja zekjata. da djecu zbog neimaštine neće ubijati. • Musaovo poslanstvo Allah se obraća Musau na brdu Tura Sinau u 30 noći koje Allah dopunjuje sa još 10 noći i tako se ispunilo 40 noći (2:51 i 7:142-144 i 4:153). Nalaziš se u svetoj dolini Tuva. 37:120.” (20:12-16. 28:14 i 33:7). i ne uzmičite nazad pa da se vratite izgubljeni (5:21). Izuj se!. Musa traži od Allaha da ga izravno vidi. Objavu. • Zavjet – Misak Israilićana Od Israilaca Allah uzima zavjet da će: vjerovati. Čim je došao k sebi. 2:108 i 87). maltretira ga. te su poslanike smatrali lažljivcima i ubijali ih (2:87). 37:122. govorenje lijepih riječi o ljudima. pa počuj što ti se objavljuje.nalazi se u Egipatskom nacionalnom muzeju u Kairu. lijepe postupke i činjenje dobrih djela roditeljima. 40:53. poriče Allahove znakove. Njegov narod. Kao poslanik upućen je hrđavom i obijesnom narodu. 37:119. borbenija i snažnija generacija je ušla u obećanu zemlju. Nakon 40 godina. 83) osim nekolicine (4:155). suditi. • Sveta (El-Erdu-l-mukaddese) ili Obećana zemlja Sveta. Allah ga zove sa desne strane Tura (19:52). Oni Musau postavljaju mnoga pitanja (2:108). Kada se nisu htjeli boriti da bi ušli u obećanu zemlju. uđite u svetu obećanu zemlju koju vam je Allah dodijelio. U odsustvu iz naroda. litru. Bio je odabranikmuhlesun i resulun-nebijjun (27:12. da krv bespravno neće prolijevati. i da jedni druge iz domova neće protjerivati. 37:148. osim kada to pravda zahtijeva. ponašati se i živjeti po Tevratu (2:63 4:154 i 5:12 i 70). Musa je kod Allaha ugledan i važan.

Allah naređuje Musau da s narodom gradi kuće u Egiptu i da ih pretvaraju u džamije . Bog je jedan. Subota.). Musa i drugi opominju i poučavaju svijet da najveće uspjehe postiže onaj ko se grijeha kloni.s. Židovi koji tvrde da Allah nije ništa objavio Muhammedu (a. Ibrahima i Musaa. ne poznaju Allaha. Allah ih poziva da ispune svoju obavezu prema Njemu. sigurno bi uživali sve blagodati (5:66). Allah ih je na taj način kaznio zbog njihovih grijeha i nasilja (6:146). Božiji poslanici Ibrahim. Kao što je Musa bio musliman tako je i njegov ummet bio islamski.s.s. 2:50 i 20:7778). Učinio ih je Allah kao primjer poniženja i kazne. a Musa čini dovu Allahu da ih spasi od zemljotresa i drugih nepogoda (7:155-156 i 20:25-35). Isa je upotpunosti potvrdio Tevrat kao što ga potvrđuje i Kur’an (5:46 i 61:6). mijenjali. Pošto su zavjet prekršili. zato što im je ista vjera kao i Nuha. jedna je Objava. 7:128. • Prva velika Objava – Tevrat U Musaovim kao i Ibrahimovim suhufima pisalo je da ni jedna griješna duša neće nositi teret tuđih grijeha i čovjeku pripada ono što svojim trudom stekne (53:36-39). Svoje zavjete i obaveze Israilci su potvrdili i posvjedočili pa iznevjerili (2:85). I pored Tevrata.) (20:17-24. Oni su mnoge knjige i propise skrivali. Muslimani iz ovih poruka moraju u vjeri biti čvrsti i ne smiju se razjedinjavati (42:13). budite strpljivi”. (7:161. i poukom bogobojaznim” (2:66). Israilci su tražili da im sudi Muhammed (a. Muslimani vjeruju sve što je objavljeno Musau (a.budite strpljivi! Ne uzimajte umjesto Allaha drugog pokrovitelja (17:2). a drugi dio su negirali (2:85). ali ih je ponovo uzeo jer je u njima bila ispisana uputa i milost za one koji se boje svoga Stvoritelja (7:154). temeljne zasade i osnovi islama su zajednički osnovi prirode. To im je bila kušnja zbog grijeha (7:163).preko njihovih mogućnosti (2:83-4 i 6:151-152). Musa je bacio ploče u srdžbi. Ne činite subotom što vam nije dozvoljeno (4:154). od Allaha objavljene. a Tevrat je uputa i svjetlo. Znatan broj ajeta govori o Tevratu. Sljedbenik knjige nije niko ko ne izvršava propise Tevrata. Musaova poruka je bila utisnuta na pločama i kao opomena u kojoj su objašnjenje sve stvari. do objave Kur’ana. Kad bi kitabije postupale po Tevratu i Indžilu. od govečeta i ovce zabranjeno im je bilo salo i loj osim onog uz crijeva i kosti. Allah ih je prokleo i otvrdnuo im srca (5:13). Po Tevratu su sudili svi muslimani i poslanici. Božijoj Objavi kao Kitabu i Furkanu da bi Israilce uputio na pravi put (2:53. “Ulazite na vrata hrama sedždu čineći. Ribe im do obale dolaze subotom kada slave i ne rade. a nisu dolazile drugim danima. Na kraju Allah uništava tlačitelje Israilaca (7:128-129). Isralici su zaboravili dio Objave (5:13) i sami su sebi zabranjivali neka jela i prije nego što im je Tevrat bio dostavljen (3:93). Događalo se to u jednom gradu pored mora. Zabrane Israilcima su pored ostalih: meso svih životinja koje imaju kopite. sabat spada u jednu od deset zapovijesti i to je dan određen Israilcima kao dan molitve i odmora. 23:49 i 25:35). Allahu predani. 3-32. Zato se Musau naređuje da se čvrsto pridržava tih ploča i zapovijeda narodu da prihvati te propise što bolje može (7:145). U momentu kada su Israilci počeli obožavati tele. 87. jedna je vjera i Allah joj je dao ime islam. Indžila i Kur’ana (5:68).). Tevrat i Indžil su poslani prije kao upute ljudima pa je poslije poslan Kur’an. dodavali i oduzimali (6:91). 27:10-12 i 28. Oni krše i skrnave odredbu o suboti. Oni su knjigu trebali zdušno slijediti i stalno je držati na umu kako bi se sačuvali i došli u red bogobojaznih (2:63). pa će i On ispuniti obećanje koje im je dao ali da se samo Njega boje (2:40). Uistinu. Onima koji su kršili odredbu o suboti Allah je rekao: “Budite kao odbačeni majmuni. 26:64-69. ljudske vjere. Israilci su vjerovali dio knjige. onima koji su ih gledali. Tevrat je . A sve druge vjere su formirali ljudi i dali im imena. a to je islam. “Jedite lijepe i čiste stvari koje smo vam dali” (4:154). 17:2 i 28:81).

• Grijesi Israilićana Da bi. 2. bili bi potpuno zgubljeni (2:56 i 64). Israilcima je rečeno da se čvrsto drže datog i da se sjećaju onog u knjizi kako bi se sačuvali grijeha (7:171 i 9:111). 46:12. Šalje im manu. leću. Jedite što hoćete i tražite oprost” (7:162. 4. dijanun-svjetlo i zikra opomena za bogobojazne . Neki će pozivati na pravi put i pravedno suditi (7:157). Allah ih poziva da se sjete njegove blagodati kako ih je odlikovao i uzdigao nad druge narode (2:40. • Blagodati prema Israilićanima Veliki broj ajeta govori o Israilićanima. Kur’an potvrđuje Tevrat (46:12). Iznad njih Allah je podigao Tur kao hladnjak (2:63 i 7:71). 3. Na takvo traženje munje su ih spaljivale i uništavale (2:55 i 4:153). 7. huden i uputa Israilcima (11:17. To je sve Tevrat onima koji se u potaji boje Stvoritelja i strijepe od Sudnjeg dana (21:49). Iz nesvjesnog i polumrtvog stanja Allah ih je oživio da bi Mu bili zahvalni i da nije bilo Allahove milosti prema njima. 6. On je furkan-rastavlja istinu od neistine. Njih je Allah spasio najveće nesreće i teškoće i pomogao da pobijede neprijatelja (37:14-116). vjerovali u Allaha. Kao knjiga Tevrat je i sredstvo obuke ljudima darovan Musau i Harunu (28:43 i 37:117). Onom ko zamijeni Allahovu blagodat nakon što je stigla. bili su nepokorni i prekoračili su granice dopuštenog (2:61 i 4:155).li-lmuttekin (21:48). Kao opomena pametnim ljudima Tevrat je dat u naslijeđe Israilcima (40:53-54). One kojima je dat Tevrat.) je spomenut i nagoviješten i u Tevratu i u Indžilu (7:157. Allah je dao Musau knjigu o kojoj su se ljudi prepirali (40:45). 45:16). i tako čine slijedeći grijeh. Israilci su negirali Allahove dokaze. 9. ubijali vjerovjesnike. Allah ih je učinio vladarima i dao im što nikome među svjetovima nije dao (5:20). Rečeno im je: “Nastanite se u ovome gradu. 1. a ne postupaju po njemu. Pored izbavljenja iz faraonovog ropstva Allah je Israilce darovao i mnogim drugim lijepim blagodatima. mudrost i poslanstvo. milost-rahmet. Tako nisu Allahu nego sebi nasilje činili (2:57). 44. Sinovima Israilovim Allah je dao Knjigu. O tome govori Stari zavjet i sva četiri Evanđelja. Rečeno im je da uđu u grad a oni nisu htjeli.s. lijepe stvari i darove (20:80. Ni svi Israilci nisu jednaki. 17:2 i 32:23). On je milost i uputa (6:154. 32:32 i 40:54). Israilci su tražili da ga vide. prepelice. Tevrat je dat Musau i Harunu. 57. krastavice. Njih je Allah podijelio u dvanaest plemena (7:160) i odredio im 12 poglavica (5:12). Israilcima je Allah poslao mnogo lijepih i jasnih dokaza. . Israilci na sve to nisu zadovoljni i traže: grašak. Knjiga objavljena Musau je vođa-imam. Allah im je iznad njih napravio hlad od oblaka (2:57 i 7:160). 28:43. Kur’an uspoređuje sa magarcem koji nosi knjige i nasilnicima (62:5).upotpunjenje blagodati (6:154) i sve potpuno objašnjava (6:154). 8. Tevrat i Indžil opisuju svojstva pravovjernih (48:29). Muhammed (a. 32. Nema knjige koja upućuje na pravi put bolje od Kur’ana i Tevrata (28:49). Ipak. Tevrat služi da ljudi vjeruju u susret sa Allahom (6:154). Ovo samo potvrđuje povezanost Objava. 5. navodno. kazna će biti visoka (2:211 i 45:16). 7:160 i 2:60). 14:16 i 44:30-31). među njima dolazi do razmimoilaženja (10:93). 11:17 i 46:10). Allah je smjestio sinove Israilove na lijepo mjesto i opskrbio ih lijepim stvarima. 47. čiste i lijepe stvari (XLV:16). crni i bijeli luk (2:61). Obilja blagodati dato je Musau i Harunu.

samo njima. Neki bi se pokajali a većina je gluha i slijepa ostajala (5:7-71). Nemoj me ovako pred neprijateljima koriti i nemoj me smatrati griješnikom. Musa se naljuti na Haruna i Harun reče: “Sine moje majke. Bili su nezahvalni Allahu (14:8).” Zatim se Musa moli Allahu da oprosti njemu i bratu (7:149 i 150). Kada im se kaže da vjeruju. iz međusobne zavisiti među njima dolazi do mržnje i prepirki (45:17). Ustvari. uzimaju kamatu i ljudske imetke nepravedno. Zbog nasilja i grijeha Allah im je. kad se osame. Mijenjaju Božiju riječ i rade drukčije nego što im je naređeno (7:162). jedni druge zbog toga kore. na haram način jedu (4:161).) poruku. nije me slušao. a drugi ubijali. sami su prema sebi nepravedni bili (7:160). Israilci se između sebe ubijaju. i iz nje je 12 vrela provrelo. U odsutnosti Musaovoj sa Israilcima je bio Harun. Kasnije su se srca Israilaca skamenila kao stijena pa su čak i tvrđa postala. Ipak. svojih kamenih srca Israilićani su ostali nezahvalni Allahu. Svaki rod je znao vrelo iz kog će piti. Jedna od posebnih blagodati Israilcima u pustinji jeste podarena voda nakon trećeg Musaovog udaranja štapom sada po stijeni. Narod me smatrao slabim. Po povratku. Allah Židovima naređuje da je zakolju (2:67-71). govorili su. Na ovom svijetu Israilci doživljavaju grdno poniženje a na Sudnjem danu slijedi im najteža kazna zato što kupuju dunjaluk prodajući Ahiret (2:85-86). I mi smo im od oblaka hlad pravili i manu i prepelice im davali: Jedite lijepe stvari kojima vas opskrbljujemo! Oni nisu nama nepravdu učinili. Ne vjeruju u proživljenje (44:8).s. U odsutnosti Musaovoj. Kad su prešli more i našli narod koji se kalanja kipovima. Dio ih odbacje Kur’an iako ga Tevrat najavljuje (2:88-101). Svojim poniženjem prezirom i srdžom (2:55-61). Osluškuju laži i mijenjaju pojedine riječi u Tevratu (5:42). Samirijja je napravio zlatno tele (20:85-98).bog (7:138). Džebraila potvaraju da im je neprijatelj. Po povrtku Musa im kaže da su se ogriješili i nad sobom nasilje počinili pa treba da se obrate svome Stvoritelju da im uguši strasti i oprosti (2:51-54). jedni su ih u laž utjerivali. Kad sretnu vjernike.Kur’an ističe da su Israilci ubili jednog čovjeka pa su se oko toga prepirali i svađali. progone ljude sa rodne grude. Pohlepniji su za dunjalukom od mušrika. Svoje znanje temelje samo na pretpostavkama zannu i emanijju. Allah ih upućuje da ubijenog udare jednim dijelom zaklane krave (2:72-73). zabranio mnoge . Većina ih ne vjeruje i krši obaveze. • Kažnjavanje Israilićana Tako nezahvalne i nepokorne ljude Allah je kažnjavao munjama koje ih spaljuju i uništavaju kaznom s neba. Kad bi im bilo koji poslanik objavio što im se ne sviđa. a zamlo me nisu i ubili. Teško onima koji svojim rukama pišu knjigu pa kažu ovo je od Allaha za neznatnu korist (2:74-81). Mnoge ljude s pravog puta odvraćaju. Kur’an ih pita-zašto ste ubijali ranije vjerovjesnike kada ste vjerovali. Da bi krava izgubila božanski karakter. Židovi su govorili: “Allah je siromah a mi smo bogati” i mnoge poslanike sa božijim dokazima su ubijali (3:181-184). I mi smo ih na dvanaest rodova podijelili i Musau smo objavili kada mu je narod njegov vode zatražio: Udari štapom svojim po stijeni. klanjaju se teletu. traže da se i njima napravi kip . Tvrde da je samo njima Džennet namijenjen i da su Božija djeca i prijatelji. Željeli bi živjeti hiljadu godina. Neki od njih su slušali Allahov govor pa su ga svjesno izvrnuli. Nekoliko ajeta govore kako su Israilci jedva zaklali kravu kada im je naređeno i na svaki način su izvrdavali da to urade. Srca su im bila zastrta. klanjaju se zlatnom teletu. uzimaju im otkupninu pri povratku iz prognanstva i negiraju dio knjige (2:84-85). oni reknu: Vjerujemo u ono što je prije objavljeno. a Allah ih je prekorio zbog njihova nevjerovanja. Kada im je došlo pravo znanje. Pečat i zastor im je na srcima zbog nevjerovanja (4:155). govore vjerujemo. Poricali su Kur’an i iz zavisti nisu vjerovali u Muhammedovu (a. U odsutnosti Musaovoj.

Proročnim knjigama. Zbog grijeha stiže ih nebeska kazna (7:162). Konačno faraon dopušta izlazak Israilaca iz Egipta. uđu u hram i sve poruše (17:4-8). bili su rođaci. Na kraju slijedi pouka i poruka svim ljudima: Doista za mu’mine. Prema Bibliji Mojsije je prorok osloboditelj. kćerkom Jitra. Majka tri mjeseca krije malog Mojsija. oni izvršavali naloge Tevrata i Indžila sigurno bi uvećali svoje blagodati kod Boga (5:65-66). Jahve odluči da spasi Israilce iz egipatskog ropstva. zagovornik. U pustinji je vršen popis muškaraca sposobnih za vojnu službu i bilo ih je 603. u svojoj isključivosti i kratkovidosti Židovi i kršćani govore da će u Džennet ući samo Židovi ili samo kršćani (2:111). Kasnije se faraon predomišlja i kreće s vojskom u potjeru pred kojima se more rastupilo i oni su prešli na drugu stranu. prorok. Nakon što je sišao s Gore i vidio šta Israilci rade. Biblija Karuna naziva Korah i on je praunuk Levijev kao i Mojsije. posrednik. bježi u Midžen.Amram . čirevi kod ljudi. U Midženu se ženi Seforom.potvora na Haruna. Sudnji dan i čine dobra djela. sam kleše ploče i nosi ih na vrh Sinaja gdje boravi četrdeset dana. i dala na dojenje Mojsijevoj majci. Našla ga je faraonova kći. Novom zavjetu. Na Sinaju Mojsije prima dvije ploče Zakona s 10 zapovijedi-dikalog i drugim propisima. Iza toga dobija ponovo ispisane ploče. O Karunovoj umišljenosti i izopačenosti govori dvadeset osma sura od 76. Dok su boravili u Egiptu. nilske vode u krv.Kehat . S druge strane. kome su prinosili žrtve. Dakle. Oni čak tvrde: Budite Židovi ili kršćani pa ćete biti na pravom putu (2:135). Na Sinaju se Jahve ukaže Mojsiju u gorućem grmu. Dugu kolonu predvodi Jahve. Kada sve nije koristilo.) Biblija mnogo govori o Mojsiju. židove.730. svećenik.550. Kao kaznu protiv njih On šalje Svoje ratoborne robove koji im prodriješe u domove. Dugo živi s njom čuvajući Jitrove ovce. Israilci su upozoravani sudbinom ranijih naroda: Jesu li oni bolji ili narod Tubba (u Jemenu) i oni prije njih (44:37). Nakon što je Mojsije ubio nadzornika Egipćanina koji je zlostavljao jednog Israilca. stići će ih Allahova nagrada. . oboda na Egipat. komaraca. kršćane i sabejce koji vjeruju u Allaha. do 82. Za njih nema straha i oni ne treba da se žaloste (2:62). Karun. Kada bi. Ponovljeni zakon. ali kada više nije bilo moguće. Jahve spusti na Egipat tamu koja je trajala tri dana i pobi sve prvorođeno kod ljudi i životinja. bacio je Mojsije ploče. po Kur’anu žena. ustvari. grad koji je smlatio sve drveće i bilje. . Mojsije nosi Josipove kosti. Dok je Mojsije bio na Sinaju. Knjiga brojeva. zakonodavac. • Biblija o Mojsiju (Musa a. i Poslanici apostola Pavla. Mesija. ajeta. pisac i prorok. Allah ih upozorava da će dva puta na zemlji smutnju izvesti i prekomjerno se uzoholiti. Mojsije i Aron nisu uspjeli pridobiti Egipćane da puste Israilce iz ropstva. Zatim nastaje četrdesetgodišnje lutanje Israilaca u Sinajskoj pustinji gdje se sukobljavaju sa raznim narodima i gdje Mojsije nastavlja izvoditi čudesa uz pomoć Jahvinu. te mu objavi misiju izvođenja Israilaca iz Egipta i dovođenje u Kanan. najezda skakavaca koji su pojeli sve što je preostalo iza grada. Po Bibliji on je Jakovljev šukununuk: Jakov Levi . Aron je tri godine stariji od Mojsija. ne znajući ko je ta žena.dozvoljene stvari (4:161). Kasnije je faraonova kći (žena). čija su kuća i blago sa zemljom sravnjeni. a prilikom drugog popisa 601. kao i svi nevaljalci iz Musaovog naroda su pouka i poruka vjernicima da bez vjere spasa nema. Allah je poslao neprijatelje da pregaze Židove.s.Mojsije. najviše u Petoknjižju u knjigama: Izlazak. Levicki zakonik. Tada pristupaju izvođenju čudesa: pretvaranje štapa u zmiju. Psalmima. položila ga je u košaru i sklonila u trsku na obalu Nila. brat mu Aron bi prisiljen napraviti zlatno tele. najezda žaba. Kada je naišao faraon s vojskom on bijaše potopljen. Mojsija posinila. pomor stoke. faraon je izdao naredbu da se pobiju sva muška djeca Israilaca odmah nakon rođenja. Zbog grijeha im se zabranjuju neka jela (6:146).

registrirana je u Judeji u vrijeme kralja Salomona. Niko nikada nije saznao gdje mu je grob. godine i to 67 godina. S planine prema gradu Eriha-Jerihon. Nakon toga Israilci traže povratak u Egipat. Prema ortodoksnoj židovskoj tradiciji. a ti ćeš njemu biti mjesto boga. usječene u stijeni. on će tebi biti umjesto usta. Musa je razgledao obećanu zemlju Ken-an.” (izlazak: 4:10-16).Imran . Egipat je bio iscrpljen ovim ratovima. u kojoj je bilo 14 faraonskih mumija među kojima i Merenptahova. a i nekom pismenom zaostavštinom udario temelje izraelskoj naciji. 1898. Iza toga je umro. U toj katakombi su pronađene mumije Setija I i Ramzesa II ali ne i Merenptaha. u kojima se nalazilo položeno 37 faraonskih mumija u drvenim sanducima.S. Vjerovatnije je da je to bilo za vrijeme Merenptaha. četrdeset godina lutanjem pustinjom. Musa je rođen 424. a on preseli na vječni život 2207.s. Neka on mjesto tebe govori narodu. vlada od 1304. Živio je 120 godina. Za vrijeme Ramzesa II Palestina je ponovo došla pod vlast Egipta. Serdareviću. Prvi semitski tragovi tamo se javljaju oko 1720. godine do 1292. još jedna zajednička grobnica. Taj pronalazak pobio je znanost i Bibliju a potvrdio kur’ansko kazivanje o faraonu kao progonitelju. U Musaovo vrijeme Egiptom vlada devetnaesta dinastija. Egipat je u Ramzesovo vrijeme na vrhuncu moći. Tako. rodoslovlje Musaa je: Jakub . Musaov šerijat važio je sve do Isa (a. proširile i životno prilagodile potrebama. a Harun prije njega umire na 11 mjeseci. u vrijeme provale Hiksa kada je živio Jusuf (a. a da mu nije bilo suđeno da uđe u Kanan. Ramzes II podiže gradove Ramzes i Pitom. “Ti govori njemu i u njegova usta stavljaj riječi.s. Ja ću biti s tobom i s njima dok budete govorili. do 1225. autor prvih pet knjiga Starog zavjeta je sam Mojsije što pobijaju Filon Aleksandrijski. godine prije nove ere. kazivat ću obojici šta ćete raditi. godine. godine prije Hidžre. dva su Arapa otkria katakombe. Israilcima je nametnuo težak rad. godine po Ibrahimu. Abraham Ben-Mir.Tokom boravka u pustinji desilo se nekoliko pobuna.Harun i Musa. Brat mu Aron bio je rječit i Jahve ga određuje Mojsiju za pomoćnika. religiji i kasnijim gibanjima.). da je u govoru bio spor. Spinozu je Sinagoga u Amstredamu zbog toga izopćila.). dođe do najveće pobune. Vels nazhiva Ramzesa Mojsijevim faraonom. Prema M. godine. Petoknjižje je nastalo iza Musaa. Mojsije se tada popeo na goru zvanu Nebo u Alarskom Gorju. U Petoknjižju se slijevaju različite predaje.Kahs . • Druga djela o Musa a. One su Mojsijevu baštinu preformulirale. Arheološki nalazi u Egiptu i Palestini potvrđuju kur’anska i biblijska kazivanja o Musau i Israilcima. nasljednika Ramzesa II koji je bio prisiljen ratovati i sa Istokom i sa Zapadom. Teško je povjerovati da su se Musa i Israilci iselili u njegovo vrijeme. Biblijsko kazivanje o Mojsiju kaže da nije bio rječit čovjek. Setije I. u Moapskoj zemlji. Pred kraj prošlog stoljeća 1885. Biblija i znanost su tvrdili da je faraon koji je tjerao Musaa potopljen i izgubljen a Kur’an tvrdi da je njegovo tijelo spašeno. nađena je u dolini kraljeva Vadilmulk.s. a ona je najstarija. zajedno s Mojsijem. Živio je 120 godina. Umro je u zemlji Moapskoj i ukopan nasuprot Bet Peoru. predajama i . Pred smrt postavi namjesnikom Jušaa. jer je nađen u vodi među drvećem. Takozvana jahvistička predaja. Ibn Ezra i Baruh De Spinoza. Jahve ih kazni da. Izlazak iz Egipta uslijedio je nakon 400 godina ropstva. Mojsije je svojim nastupima. Riječ Musa potječe od dvije koptske riječi: Mu-voda i ša-drvlje. djelom i zakonodavstvom. godine. Trinaest godina kasnije. Za deset ploča se tvrdi da su one od Tevrata. Nakon povratka obavještajaca iz Kanana koji su slagali da su tamo sve sami divovi. Pred smrt Jahve Mojsiju pokaza “obećanu zemlju”. Ramzes II vlada od 1292. a na jeziku težak. nasuprot Jerihonu.Levi .

pagana i nevjernika. iza sebe. čistu i odlikovanu ženu nad ženama svih svjetova. Njen sin mora se vezati za nekoga. Zatim ga slikaju Rafael. Razlog je.džamiji.O sine ili potomče ademov.s.reče on. ISA a. Ukupno je živio 120 godina. po svojoj Odredbi. Bio je primalac treće Velike Božije Objave Indžila i najavljivač dolaska Muhammeda (a. na aramejskom Mešaih Isa (a. kćerku Merjemu dala u hram. a zatim rekao: Budi .s. zato što nije imao oca.s.dosljedno. Kranjčević. Tamo je čuvao i o njoj se brinuo po Allahovoj Odredbi Zekerijja (a. van Kur’ana. On je jedan od šest Ulu-lazma. Naročito u doba renesanse. Hazreti Merjema je od strane Israilićana i drugih naroda. Kako ću imati dječaka. Cijela kur’anska sura 3 nosi ime porodice Imranove. pod imenom Ahmed. rođenje i pojava Isa (a. 4:156. već: Ja isebne merjeme. Isa (a.s. nego je po Allahovoj Odredbi rođen od majke Merjeme bez oca. 19:16-29.110. Havva i Isa. godine u 14. i 13. . i boljom od svih žena na svijetu učinio (3:42-48. ali bez oca. Tri osobe su stvorene bez oca: adem.reče ona. Gospodar tvoj je rekao: To je Meni lahko i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. do 1210. Iz Egipta je izašao 1250. a u hram su se davala samo muška djeca.) je pretposljednji Allahov poslanik i vjerovjesnik. i Silvije S. da ti poklonim dječaka čista. Odštampaj tekst po Bibliji Isus Mesih-kao božijeg sina nazivaju ga Krist. a ja nisam nevaljalica! To je tako . 23:50. šalje glasnika: A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga . Eliot. Jedna od osnovnih odlike Isa (a. godine. brkovima i rogovima na glavi. na hebrejskom Mašiah. kad me ni jedan muškarac dodirnuo nije. Dok su adem i Havva stvoreni i bez majke i bez oca. Uprkos svih onih koji Merjemu napadaju i potvaraju.i on bi (3:59). potvarana i optuživana za blud. Mikelanđelo ga slika sa bradom. ne postoji i Petoknjižje nije Božija objava već djelo mnogih pisaca u različitim vremenima iza Musaa. 116. a od muzičara Rosini i Rubinštajn. Petoknjižje je raslo sa životom i vremenom.s.). Dosta kur’anskih ajeta govori o Isaovoj majci Merjemi.reče on. Mojsije je ličnost zastupljena u slikarstvu. Kur’an iznosi da je začeće.O sine Merjemin. to je Hana. I porođajni bolovi . I kada meleki rekoše: O Merjema tebe je Allah odabrao i čistom stvorio. u XVI stoljeću.s. Hristos. knjigama koje od njega dobivaju svoj bitni sadržaj i narav. Musa živi od 1330. Allah joj. 5:75.). stoljeću.) Allahova odredba i mu’džiza. 66:10-12). U literaturi o Mojsiju piše Igo. da bi ispunila zavjet Allahu. sasvim logičan. . I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje. poslanika Odluke. Tintoreto. na osnovu prethodno iznijetih činjenica. kada je imao 80 godina.) je da je jedini čovjek kojeg Allah ne naziva Ja beni ademe . Tako je unaprijed određeno!.s. Pošto se dijete rodilo bilo je žensko. Merjema je jedino žensko koje se u Kur’anu spominje uz ime djeteta.) je od majke Merjeme. kćerki uglednog Imrana i majke Hane. Tomas Man. nju Allah navodi kao odabranu. Rembrant. Imran i Hana nisu imali djece pa se Hana dovom obratila Allahu da joj podari dijete i zavjetovala se da će to dijete podariti na službu hramu . O bezgriješnom začeću Isaa i rođenju od majke bez oca Kur’an kaže: Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj ademov: Od Zemlje ga je stvorio. Bez obzira na sve potvore i optužbe Israilaca na Merjemu da je počinila blud i rodila kopile i na njene strahove kako će roditi dijete bez kontakta sa muškarcem. Original Tevrata.

vjerovjesnika koji prima Indžil. po Indžilu. I melek je. On govori ljudima iz kolijevke kao novorođenče i Allah ga podučava knjizi. (3:50) i da dozvoli. Najinteresantnija Isaova mu’džiza za ljude je što on u kolijevci kao novorođenče govori: A ona im (Merjema) pokaza na Isaa.) pod imenom Ahmed najavljuje dolazak Muhammeda (a. kao što su činili i svi raniji vjerovjesnici. 3:49-50. Mnogi ajeti govore o Isaovom vjerovjesništvu (2:253. 5:75 i 110. reče dijete. istinu i sadržaj Tevrata. Ista Objava. Prema svjedočenju i kazivanju Kur’ana. uputa i poruka objavljuje se svim vjerovjesnicima. Allah ga je uputio na pravi put kao i sve vjerovjesnike. Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala . nešto što je po Tevratu bilo zabranjeno (3:50). istina. Ibrahima i Musaa. 4. Učinio ga poslanikom. 5:110. meni će Allah knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti i učinit će me gdje god budem blagoslovljenim i naredit će mi da dok sam živ salat obavljam i zekjat udjeljujem (19:29-31) • Pretposljednji vjerovjesnik Kao pretposljednji vjerovjesnik. Allah Merjemin porod ili Isa (a.prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. nagovijestio je dolazak Muhammeda (a. 7. Allahovog obećanja i milosti . uspijevao je izliječiti slijepca.s. I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili. 5:84-86. Allah šalje Isaa. sina Merjemina (57:26-27) Israilićanima (3:49) da potvrdi Objavu. Allahov poslanik. znao je šta ljudi jedu kod kuće. Allah je odabrao i odlikovao adema i Nuha i Ibrahimovu porodicu. govorio je u kolijevci. 5.uzviknu ona. rođen je bez oca. 67:27. da u pogledu Isaa ne pretjeruju i ne poistovjećuju ga sa trećim dijelom Božije osobe. 4:163-164. Nakon niza poslanika. a šta ostavljaju od hrane na ime zaliha. blagoslovio ga i odlikovao nad ostale ljude. • Vjerovjesništvo Isaovo O Isau kao poslaniku i vjerovjesniku govore dva osnovna izvora islama: Kur’an i Hadis. darovao mu knjigu Indžil. proživjeti umrlog. posut će po tebi datule svježe (19:19-25). 19:30-31. 6. učinio ga vjerovjesnikom. duhom čistim i svetim ili Džibrilom koji spušta Objave. zovnu. Indžilu i znanju i sačuvao ga je od Israilićana kad im je donio jasne dokaze (5:110). 112-115).s. (2:253 i 5:110). i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom (3:33). koji je bio niže nje. Njegova riječ i Njegov duh. na zahtjev pristalica pomoću dove Allah mu je s neba spustio sofru sa hranom (3:49-50. Tevratu.s. mudrosti. jer je on samo sin Merjemin. kršćane posebno. Ne samo Merjema. Uprkos nevjernika koji su smatrali da je ona rodila kopile. već i njena porodica odlikovani su nad ostale svijetove. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili (23:50). 8. Allah je Isau kao poslaniku i vjerovjesniku dao jasne dokaze. učvrstio ga sa Ruhu-l-Kudusom. Veliki znak kod Isaa ili njegove mu’džize su slijedeće: 1. kod Allaha ona rađa Poslanika.s. rekoše. Isa (a. Allah upozorava kitabije. pa i Isau bez obzira da li se ti poslanici ili vjerovjesnici spominju u Kur’anu ili ne (4:163-164). 2. Kako da govorimo djetetu u bešici. te je od njega uzeo čvrst zavjet poslanički kao i od Nuha.) naziva velikim znakom. Prije njega je prošlo puno poslanika (5:75). Allah ga je obasuo blagodatima (5:110 i 43:109). 3.). Ne žalosti se. Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče.Ja sam Allahov rob. 43:59 i 33:7). pretvarao je pticu načinjenu od blata u živu pticu.). Zatresi palmino stablo.

U Kur’anu se govori o Indžilu (3:48. Isaova vjera nije bila kršćanstvo nego islam. 65:67. a po ortodoksima-hrišćanima.svim svjetovima. 7:157 i 9:111). ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed. oni priznaju i vjeruju u Tevrat i Indžil i priznaju Musaa i Isaa za vjerovjesnike i poslanike a Židove i kršćane za sljdbenike Knjige. treća velika Allahova Objava ili Knjiga. o tome daje istinit i jasan odgovor a to sve potvrđuje i Barnabino Jevanđelje koje Crkva ne priznaje. što je i Isa (a. koji će poslije mene doći. dok Židovi i kršćani ne vjeruju i ne priznaju Kur’an. Allahu.s. Indžil je uputa. Kur’an tvrdi ono. On i njegova majka. Kitabijama nema podrške dok ne slijede Tevrat i Indžil (7:157. dao djed Abdu-l. Katolici vjeruju da je sveti duh nastao uzajamnim dahom Boga oca i Boga sina. oblačili se.) nikada kao ni meleki nije odbijao da robuje Allahu. 3:84 i 2:120 i 135). sin Merjemin reče: “O sinovi Israilovi.slijedili Tevrat i Indžil. 43:64).s. Kada bi Kitabije .Sveti duh nastao je samo dahom Boga oca. spavali. svjetlo i potvrda Tevrata i savjet Muttekijama. Isau se objavljuje da je njegov i njegovog naroda Stvoritelj Allah i da samo Allaha treba obožavati jer to je pravi put. Uz to. On poziva da se samo u Allaha vjeruje i da se slijede njegovi vjerovjesnici (4:171 i 5:72). 19:36. A ja sam samo čovjek. Kur’an. u osnovi. Boga sina i Sveti duh. Isau je dostavljen Indžil. smatraju božijim sinom. 68. Klanjajte se Allahu. (2:136. Isaovi sljdbenici dužni su suditi po Indžilu. O trojstvu govori nekoliko kur’anskih ajet (4:171. Isau kao i svim vjerovjesnicima i poslanicima se naređuje: salat.) po rođenju. Oni kažu: Bog je jedan koji se pojavljuje i egzistira kroz tri osobe. Suština kur’anske poruke jeste da se nikada ne smije govoriti trojica su bogova. odmarali se i robovali Allahu kao i drugi ljudi (5:75). 57:27).) i muslimane kao sljedbenike Allahove Objave. pridružuje druga.) kršćani.Židovi i kršćani .” I kad im je on donio jasne dokaze oni rekoše: “Ovo je prava vradžbina” (61:6). Značenje riječi Ahmed pod kojim ga Isa najavljuje isto je kao i kod riječi Muhammed koje je Muhammedu (a. ona je kao i šerijat i obredi i običaji i tradicija i način života. zabranjen mu je Džennet.Mutalib. a zabranjuje nasilništvo i odmetništvo (19:31-33). Dakle. nazivanje selama. 9:111). U toj činjenici priznanja i nepriznanja leži sva sigurnost kitabija od muslimana i nesigurnost nesreće i tragedije muslimana od Kitabija. zekjat. Isa (a. poslušnost i odanost majci. i Indžil i Kur’an (48:29. koju kršćani proglašavaju bogorodicom. • Kur’an o trojstvu Kršćani vjeruju da je Bog jedan kroz tri osobe: Boga oca. i narode moj. poslije Tevrata i Zebura. sigurno bi uživale Allahove blagodati (5:46-47). sin Merjemin i nezamislivo je da Allah ima dijete (19:30-35). umjesto Allaha (5:116-117).s. Svojstva pravih vjernika ističu i Tevrat. Isaa (a. 3:59-63). da je on čovjek kao i drugi ljudi (2:116. jeli su hranu. Allah pita Isaa da li je za sebe i majku ikada govorio da su bogovi. 5:73-74 i 17:111). pili su vodu. Muhammeda (a. A kada Isa. Hvala Allahu koji nije uzeo . Što se tiče muslimana.) stalno govorio za sebe. svome Gospodaru. Ko čini Allahu širk. a Isa odgovara: Neka si slavljen samo Ti. u okviru trojstva Božije osobe. (3:51. a kamoli da je tvrdio da je dio Božije osobe! Samo nevjernici i mušrici mogu tvrditi da je Allah Mesih (Isa) a ko bi mogao Allaha spriječiti da uništi Mesiha (Isaa) i sve na zemlji.s. Što se tiče Isaove vjere. Nevjernici su svi oni koji govore Allah je jedan od trojice. ista kao i u ranijih poslanika.s. Allahov rob i poslanik. Kršćani i Židovi raspravljaju o Ibrahimu koji je živio prije objave Tevrata i Indžila. 5:46.

O ovome događaju kršćani se međusobno razilaze i prepiru. srebreni i bakreni novac. Mi vjerujemo u Allaha. a Isa samo bez oca (3:59-61). slavljeno i čisto Njegovo Biće. Po Bibliji kao božiji jaganjac i sin. oni su nevjernici i Allahu niko ne može zabraniti ako hoće da uništi Isaa i Merjemu (5:17 i 75). Hristos. Osnova tog učenja je slijedeća: Isus Krist je Bog koji je radi otkupljenja čovječanstva od “Istočnog grijeha” umro na križu. već Allahov rob i poslanik (5:16 i 19:30). Danijel Rops tvrdi da je Isus rođen šeste godine prije kršćanske ere. Iste godine Isus govori Petru: “Ti si stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju”. a 7. Davud i Isa (a.s. Nezamislivo je da Allah ima sina. uskrsnuo i objavio se svojim pristalicama kao Kristos. • Isaovi učenici Njegovi učenici Havarijjuni. Što se tiče Allaha i Isaa (a. po Allahovoj odredbi. mi vjerujemo što si nam poslao i slijedimo poslanika. i sjeo Bogu s desne strane.s. On je svojim učenicima zabranjivao da ulaze u paganske samarijske gradove. Za njegovu misiju i Objavu Inđil Israilci su govorili: Ovo je otvorena čarolija (5:110). godine događa se smaknuće Ivana Krstitelja. On kaže . on je osuđen na smrt. Allah ih je nadahnuo da vjeruju u Njega i u Njegova poslanika. Dakle. Devetog aprila njegov grob je prazan-uskrsnuće.e.Allah je mesih. Allahu nije potreban sin. Protiv Isaa kao uzora u vjeri i etici bili su i mekkanski mušrici koji se pitaju jesu li naši bogovi bolji ili on . havarije . • Neprijatelji Isaovi Nevjernici među Israilcima kuju zavjeru protiv Allaha a Allah protiv njih (3:54). Nakon što ga je izdao Juda. od zemlje.apostoli su mu rekli: Mi smo Allahovi pomagači. Kur’an poriče kršćansko vjerovanje o Isaovom božanstvu i uspoređuje ga sa ademom.). uzvišeno je. “Nego idite radije ovcama izgubljenog israilskog doma. Stvoritelju naš. zatim razapet na križu i poslije tri dana uskrsnuo je i javio se učenicima kao Hristos. . a 29. poslanstvom i mu’džizama (43:59). a 40 dana po uskrsnuću je uzačašće na nebo. aprila dogodila se posljednja večera. Isa je stvoren na isti način kao i adem (a.Isa. Dio Israilaca je vjerovao u Isaovu misiju a dio nije (3:52. Deset dana iza uzačašća bili su prvi duhovi i Duh sveti daje apostolima snagu da svjedoče o umrlom i uskrslom Hristu. 3:63 i 61:14). Kršćansko vjerovanje ističe da je Krist tijelom čovjek. aprila vodi se parnica protiv njega. Upiši nas u svjedoke islama. uzašao na nebo. on je nakon raspeća na križu. Isa je bio samo onakav kakvim ga prikazuje Kur’an.budi i to biva (19:34-35). Isa je samo poslanik i vjerovjesnik koji kao i njegova majka i svi drugi ljudi jedu hranu i žive na ljudski način. uskrsnuo uzašavši na nebo.” Zabranjuje zlatne pojaseve. umjesto Allaha. Svi oni koji govore . Isa je samo rob i poslanik kojeg je Allah obasuo blagodatima. To je početak Hristove crkve.s.). Tridesete godine. ucijepio se u Boga i vratit će se na zemlju da uspostavi carstvo nebesko. Budi svjedok da smo muslimani. Mesija. 5:111. godine n.sebi sina (17:110-111). s tom razlikom što je adem i bez oca i bez majke. 6. mučenje i smrt Isusova. godine njegovo je prvo pozivanje apostola. duhom Bog.) proklinju nevjernike i teške griješnike među Israilcima (5:78). Njegovo primanje u vjersku zajednicu obavljeno je 28. zlatni. Spasitelj i Iskupitelj čovječanstva od “Istočnog grijeha”. U martu 28. (43:57-58). Kada hoće da nešto bude. Nikada za sebe i za majku nije govorio da su bogovi. Allah je čist od sina kojeg mu kršćani potvorom pripisuju (2:116).

Na Sudnjem danu. može značiti da je neko ipak ubijen raspećem ali ne Isa (a.” Isus je rođen u Betlehemu Judejskom za vrijeme kralja Heroda. Govori: “Sve što želite da ljudi čine vama. i to na različit način. uskrsnuo Lazara. od Davida do progonstva u Babilon 14 koljena. Marko i Ivan ne navode rodoslovlje Isusovo. sine Davidov. Svoje učenike naziva solju. a Božijeg sina nazivaju Krist ili Hristos što je grčka riječ. godine n. nemoj se bojati kući dovesti svoju ženu Mariju. vrate se u Galileju u grad Nazaret. a u srednjem vijeku ustalio se običaj krštenja djece. od Abrahama do Krista prošla su 42 koljena”. koji se zove Krist”. Oni o tome nemaju nikakvo sigurno znanje (4:157) Sigurno ga nisu ubili. jer što je ona začela. Isusa je razapeo rimski namjesnik Palestine. To što Israilićani govore da su ubili Isaa. Dok je postio u pustinji 40 dana i noći. liječio od gubavca. Isusovo primanje u vjersku zajednicu obavljeno je 28. pravom blagu. to činite vi njima”. Šejh Šeltut kaže za riječ rafiuke: . tvoju nauku i historijsku ulogu. oboljelu od vodene bolesti. uskrsnuću i o tome da je on Mesija. kada mu je bilo 8 dana. U Lukinom Jevanđelju stoji: “Jakov rodi Josipa.e. Po Luki Isus je Josipov. onda je umro prirodnom. Rodit će sina i ti mu nadjeni ime Isus. muža Marije koja rodi Isusa.). Matej tvrdi da je Marija Isusa začela sa duhom svetim: “Josipe.• Isaova smrt O kraju Isaova života u kršćanstvu vode se sporovi nepune dvije hiljade godina. Kasnije je odnesen u hram džamiju u Jerusalimu. Allah uzima Isaovu dušu. oku svjetiljki. Bogu.000 ljudi. Pričinilo im se. ubojstvu. Po sadašnjoj kršćanskoj dogmi.s. na arapskom mesel. milostinji. spasitelj i iskupitelj čovječanstva. ljubavi prema neprijatelju. imetku o providnosti i suđenju. zakletvi. Kur’an poriče kršćansku dogmu o Isusovom raspeću.Uzdigao sam tvoj ugled. Obredi primanja u vjersku zajednicu postoje kod svih naroda. Kada nije ni ubijen. jer će on spasiti svoj narod od grijeha njegovih.) bit će svjedok protiv kitabija. Sva četiri Jevanđelja govore o Isau. od progonstva u Babilon do Krista 14 koljena. do 337. napastovao ga je sotona. potječe od duha svetoga. na hebrejskom mašal. Jevanđelja govore i o njegovim čudesima: nahranio je 5. namjerama. Iznosi stav o Starom zavjetu. gdje su Josip i Marija prinijeli žrtvu -par grlica ili dva golubića. Govori o dva puta. Isa (a. odmazdi. zemlji i cijelom svijetu. To nije uzdizanje na nebesa i spajanje sa Bogom. . zbog svega onoga što mu se pripisuje. izliječio slijepca. Allahu poznatom smrću. godina n. o začeću samo dva. Poncije Pilat na križ. lažnim prorocima o djelima a ne samo riječima. obrezan (osunećen). izliječio zgrčenu ženu.s. Prema starom jevrejskom običaju Isus je. U ranom kršćanstvu kršteni su odrasli. a hebrejska Mašiah što znači pomazanik. Nakon što su obavili sve što je po zakonu gospodnjemu trebalo učiniti. Isusu je taj obred obavio Ivan Krstitelj u rijeci Jordanu. Drži čuveni govor na Gori u okolini Kafarnauma: “Blago siromasima jer je njihovo carstvo nebesko”. Svoju misiju započinje u Galileji i poznanicima iz djetinjstva drži propovijedi u sinagogama i drugim mjestima. Dakle. preljubi. Kur’an poriče tvrdnjom da ga nisu ni ubili niti razapeli već im se to pričinilo. • Jevanđelja o Isusu Kršćani Isaa nazivaju Isus i tada misle na čovjeka. Često je govorio u usporedbama. uzdiže ga i spašava od nevjernika i nasilnika.).e. molitvi. Od Abrahama do Davida ima 14 koljena. ali nije uspio. ni na križ razapet. Do primjene križa dolazi tek u doba Konstantina Velikog (285. dobrim djelima.

Andrija. Jakov. On je osnovao crkvenu općinu u Aleksandriji. Postojalo je i Jevanđelje Egipćana. osudio brak. To Jevanđelje govori o djelovanju u Galileji i Jerusalimu. učenik i pratilac Pavla. koja je rasla i odgajala se u hramu pod nadzorom Zekerijjaa. Zato ih nazivaju sinoptička. Lukino i Ivanovo. Imranova žena Hana i sestra joj Isa. i 100. i sin Davidov. i 70. smrti.e. po kome je Isus. a Dante za pisca Hristove dobrote. Markovo i Lukino Jevanđelje mogu se štampati u tri usporedna stupca i istovremeno čitati. Pod kraj II stoljeća spominje se i Petrovo Jevanđelje. Jakov. Matejevo ima 28. život. Najpoznatije od nekanonskih Jevanđelja je Ebionitsko. 3. On oko 40. Drugo Jevanđelje napisao je Marko. djelovanju u Galileji. Nije Isusa ni slušao ni pratio. Jevanđelje Nazoreja nastalo je potkraj prvog stoljeća. navodno. 7. Hana je rodila Merjemu. Ebioniti. njegovo rođenje. Filip. Markovo. Nakon dove. da je živio i umro kao čovjek. Nijedno nije napisano u Isaovo vrijeme niti neposredno iza njegove smrti. priznata su samo četiri kao kanonska Jevanđelja: Matejevo. Doći će kao sudac na posljednji dan”. nisu imale djece. On uspostavlja novi savez . Glavna mu je tema kraljevstvo nebesko . Jevanđelje Hebreja ili 12 apostola. godine n. godine. 10. žena Zekerijjaova. 9. 6. uskrsnuću i uzačašću. a za kršćane je jedino-rođeni božiji sin. Ono sadrži pet Isusovih besjeda. sabrano je oko 240 Jevanđelja. Šimun Kananaj i 12. Ono ima 24 glave. ukazanju i uzačašću. a cvijet Jevanđelja jest Ivanovo Jevanđelje. Marko. tumač Petrov. Bartolomej. 5.s. Ivanovo je zatvorena. 8. Treće je pisao liječnik Luka iz Antiohije. Pisac četvrtog je Ivan. Muhammed Seid Serdarević bilježi za Isa (a. zapisao je sve što je zapamtio od Petra. Najduže Jevanđelje je Lukino sa 30 stranica a najkraće je Markovo sa 18. muke i smrt također su samo privid. uskrsnuću.U misiji mu pomaže 12 apostola: 1. 2. Na Saboru u Nikejji 325. godine. . Umro je kao prognanik na Patmosu. putu u Jerusalim. Juda Iskariotski. Tadej. zasebna cjelina. Isusu najdraži učenik. Postojalo je i Arapsko Jevanđelje iz IV ili V stoljeća. Matej carinik. Matejevo. Napisano je u Rimu između 65. Lukino Jevanđelje govori o Ivanovom i Isusovom djetinjstvu. u Palestini. Svaka sekta imala je svoje Jevanđelje. Zadnji dio govori o Isusovoj muci. a Ivanovo 22 stranice. i izvještaje o čudesima i djelima. 11. Toma.Zavjet. Renan to Jevanđelje proglašava najljepšom knjigom. Mesija sin nebeskog oca.) da je rođen u Betlehemu. Ivan. Šimun (Petar). tvrde da se Isus rodio. i 70. nego Petra. To misle Bruno Bauer i Karl Kaucki. postaje kršćanin. Za nevjernike i mušrike oduvijek je bio vanbračno dijete i kopile. “Cvijet biblije jesu Jevanđelja. Za puna tri stoljeća rada u ilegalnosti. Namijenjeno je Crkvi i Efezu i imao ukupno 21 glavu.e. godine n. Markovo Jevanđelje je pisano za rimsku kršćansku zajednicu. Početkom trećeg stoljeća Klement Aleksandrijski nazvao je Ivanovo Jenvađelje duhovnim. Pisano je u vremenu između 67. Napisala ga je grupa jevrejsih kršćana.“Isus je prorok kraljevstva. smrti. Vjerovatno je napisano u maloj Aziji između 95. Doketi smatraju da je Isusova ljudskost samo prividna. Njegovo Jevanđelje pisano je na aramejskom jeziku. godine. 4. • Isusova osoba Neki Evropljani smatraju da Isus nikada nije postojao i da je mitološka osoba. • Jevanđelje .” To je Jevanđelje pisano za prvu zajednicu jerusalimskog kruga.radosna vijest Original Indžila nije sačuvan. o početku mesijanskog djelovanja.

Na šest mjeseci iza rođenja Jahjaa. a 1516. hvaljeni. a sa istočne i jugoistočne strane je Perzijski zaljev. jerusalimska. Isau objavljenog Indžila nema a šta je od njega bilo. uhvatili su izdajnika Judu i razapeli. anglikanci. po jednom hadisu. Na zapadu Crvenim. Havarijjuna-apostola pristupi. antiohijska. Crkva je čuvar Svetoga duha i sveopće korporativno Kristovo tijelo. na rimokatoličku i pravoslavnu. metodisti. MUHAMMED a. sastavljena iz suhih pjeskovitih i kamenih ravnica pomiješanih sa plodnim predjelima. dobi Indžil i postade poslanik. Merjema je u pratnji amidžića Jusufa Nedžara odselila u Misir. aleksandrijska. ruska. Ona je jedini posrednik na relaciji Bog-ljudi. Tamo ostaje 12 godina i vraća se u Nazaret (Naširu).) kao i svi poslanici i vjerovjesnici kojih je prije njega. Pozivao je u vjeru tri godine i pokazivao mu’džize. Po svojoj konfiguraciji Arabija je prostrana visokoravan. bilo preko 120. puninu riječi. baš kao da je u zemlju propao. izvještava. a ne u Knjizi.s. srpska. 6). Umjesto Isaa. Kristovo tijelo i čuvar Svetoga duha. Samo mu 12 ljudi. Bojeći se za dijete. njegovi protivnici. U protestantske Crkve spadaju: luterani. Pravoslavlje sačinjavaju razne autokefalne nezavisne crkve: carigradska. Po kršćanima riječ Božija je u osobi Isusa Krista. godine car Konstantin dozvoljava slobodno ispovijedanje kršćanstva. Kada je Isa imao 30 godina.Hatemu-l-Enbija. na jugu Indijskim.) se pojavljuje u Arabiji na jugozapadu Azije. ali i zgrada za bogosluženje kao džamija i sinagoga. najvećem poluotoku na svijetu. Sahare. Opkoljen je sa tri mora. dužni prihvatiti Muhammeda kao svog vjerovjesnika i Objavu i Šerijat koji se njemu objavljuje.s. Neizmjerne arapske pustinje presijecaju uvale i brdoviti predjeli po kojima su razbacana sela i . Prvobitna Crkva bila je jedinstvena. kalvini.). rumunjska.) kao Allahovog obećanja. sina Zekerijjaovog.000. U prvim stoljećima kršćanstvo se širilo tajno i kršćani su mnogo progonjeni. Do prvog raskola dolazi 1054. Tek 313. Papa i patrijarh koji su jedan drugog 1054. a njegovo egzistencijalno ime kada se pojavljuje u povijesti jeste Muhammed (Es-Saf. prekriven je velikim dijelom pustinjom i kamenitim predjelima sa plodnim zemljištem i pustinjskim oazama. slična Sahari. Pravog. Odštampaj tekst Pretposljednji Allahov vjerovjesnik Isa (a. na katoličku i protestantsku.s. časni. Arabijski poluotok kao sastavni dio najveće pustinje na svijetu. na grč.s. Univerzalno ime Muhammeda (a.s. plemeniti. U historijskom smislu Crkva znači i zajednica kršćana. godine. Matej i Ivan su apostoli a Luka i Marko poglavice. komplementarnost Objave i poruke nagovještavao svaki raniji poslanik sa upozorenjem svom ummetu: Ako se Ahmed ili na grčkom Praklete pojavi da su oni kao ummet a i on. adventisti itd. koja se stalno otajava i otkriva Crkvi (logosa sarkisa). Aleksandrijski biskup Arijus odbacivao je trojstvo. kvekeri. to se ne može znati. obećava i garantira dolazak Muhammeda (a. gruzijska i jermenska Patrijaršija. kao vjerovjesnik. Perikletos (Prakletos).) pod kojim su ga Navještavali i obećavali svi raniji vjerovjesnici jeste Ahmed. godine prokleli i anatemisali izmirili su se tek 1967. rodi i Merjema Isaa (a.s. bugarska. Kao vjerovjesnik Muhammed (a. punine Allahove poruke i završetka hijerohistorije ili kraj ciklusa vjerovjesništva . Muhammed je jedini vjerovjesnik čiji je dolazak kao Allahovo obećanje.

Na jugoistočnoj strani. suša i vrućina. bez zelenih gora i visokih brda. grad u kome je rođen Muhammed (a. Nedžd je velika visoravan. prilično plodna. Mekka je glavni grad Hidžaza. po osnivaču. neplodnosti. koja obuhvata cijelo poluostrvo Sinaj sa Turi Sinajom. Površina Arabije dostiže 3 miliona kvadratnih kilometara. Tu je Petra glavni grad nekadašnjih Nabatejaca. grožđe. u ćošaku Ka’be. Ismail. tu je kamen iz koga je pod udarcem njegovog štapa potekao mlaz vode. Glavni grad Jemena je Sana. a visina je 13 metara. U njemu su dva islamska časna grada: Mekka u kojoj su po Allahovoj zapovijedi Ibrahim i sin mu Ismail sagradili Ka’bu (Bejtullah. najplodniji i najnaseljeniji kraj Arabije. Bahrejn. Arabija je na sredini između daleke Azije. smokvu. Prije Resulovog dolaska Medina se zvala Jesrib. Afrike i Evrope. masline. Muzdelifa.s. Jemenci su trgovci od davnina i zemljoradnici. Jemen proizvodi pšenicu. Arabija je poluotok: sunca. okružena sa svih strana pustinjom i golim brdima. Arabija ima slijedeće pokrajine: 1) Petrejska Arabija. Na tom području su se izredali mnogi biblijski narodi: Hebreji poslije izgona iz Egipta.gradovi. Kiblu) Mina. odakle je Musa svome narodu propovjedao Zakon božiji. kako geografsko tako i duhovno središte svijeta. Jemen sačinjava jugozapadni dio poluostrva i on je ujedno najbogatiji. Drugi grad u Hidžazu je Medina. Uman i Arapski Emirati i Kuwait leže na istočnoj strani u području Perzijskog zaliva i Indijskog okeana. To je. tamjan i mirođije. Arefat.esved. Vjetar samum je jako opasan i nosi sve pred sobom. Ibrahim. odakle se počinje tavvaf činit je i hadžeru-l. deva. samuma. Salih. Najbolje luke na poluotoku su jemenske-Aden. pred bijesom kraljice Izabele. Imam Islam SADRŽAJ . To je kolijevka islama. nastanjeni poljoprivrednim stanovništvom.s. El-Hassa. Na Arabijskom poluotoku djelovali su vjerovjesnici: Hud. Temperatura se danju kreće od 45 do 60 stepeni a noću se u pustinji spušta i do nule. Dimenzije Ka’be su 11x12 metara.). šećer. datule. To je zemlja beduina.s. mnogi drugi poslanici i Muhammed (a. Stanovnici Nedžda su okretni zemljoradnici i vrlo bistri ljudi. dok u pustinji nema niko osim beduina. U Haremi-Šerifu još se nalaze Zem-zem (Mekamu-Ibrahim). U sredini Mekke je Haremi-Šerif. nekad prijestolnica jemenskih kraljeva. Hidžaz. između Jemena i Sinaja proteže se arapsko primorje Hidžaz. U sredini Haremi Šerifa je Ka’ba.) preselio na Ahiret.) i Medina ili Jesrib u kome je Muhammed (a. Jemenci su trgovali od vajkada sa Egipćanima. iz plemena Amalike. vjetra. pijeska. kafu. tamo je čuveni Džebeli Musa. Područja sa vodom u pustinji zovu se oaze. tu je brdo Horeb sa pećinom gdje se sklonio poslanik Ilijas. bez nepresušnih rijeka i jezera. šipak. i pruža se po sredini Arabije prema jugu. Pokrajine Katar. Perzijancima i stanovnicima Indije. Saffa i Merva.

.a. Ja sam uistinu rezultat dove Ibrahimove i radosni nagovještaj Isa a. Imam Ahmed je zabilježio predaju od Irbada ibn Sarijete r.. tačno pedeset dana nakon znamenitog događaja pokušaja rušenja Kjabe /amul-fil – slonova godina/. od Amine majke Resulullhove a.s.s.” /Muslim/ U Ahmedovom Musnedu od ibn Abbasa je zabilježeno da je rekao:”Allahov Poslanik a.. Kelime-i šehadet 2..salat 3. među kojima Ata i ibn Abbas. a nije riječ ni okakvoj simbolici. bilo u svitanje zore dana ponedjeljka.s. Hadž Mevlud .s. i on je pao na Zemlju klečeći na koljenima. Rođen je od oca Abdullaha ibn Abdul-Mutaliba i majke Amine bint Vehb. rekao:” Ja sam kod Allaha bio zadnji Poslanik a Adem je tek bio u procesu stvaranja od zemlje. pa je rekao:”To je dan u kome sam rođen i dan u kome sam poslat kao Poslanik. u riječima Allahovim:”I donosim vam radosnu vijest o Poslaniku koji će doći poslije mene a zove se Ahmed. Muslim je zabilježio predaju od Ebi Katadeta u kojoj se navodi da je Resulullah a.. 23.s.. Arnaut Odštampaj tekst Pošalji na email Rođenje Allahova Poslanika Muhammeda a. poslat kao Poslanik u ponedjeljak. hidžru učinio iz Mekke u ponedjeljak. je rođen u ponedjeljak. jer majke vjerovjasnika su imale viđenja.) sa njim je izašla svjetlost (nur) koja je obasjala sve što je između Istoka i Zapada.”(Ajet..” Vjerovjesnikova majka je vidjela nur – svjetlost kada je rodila Muhammeda kako je obasjala Šamske dvorce..) odraz Ibrahimove dove kada je rekao:”Naš Gospodaru. Namaz . O tome postoji mnoštvo predaja. da je Amina bint Vehb rekla:”Kada sam ga rodila (misli na svoga sina Muhammeda a.s.a. Hafiz ibn Hadžer je rekao da je ovaj hadis sahih i kod Hibbana i El-Hakima/ On je (a..s. i viđenje ( ru’ja) koje je vidjela moja majka. Ramazan i post 4.” Rođenje Allahova Poslanika Muhammeda a.s. 570 godine po kršćanskoj eri računanja vremena.s.1. da je rekla:”Vidjela sam u noći njegovog rođenja svjetlost koja je obasjala dvorce Šama i ja sam ih čak vidjela.s.. ušao u Medinu u ponedjeljak i postavio je hadžerul-esved na njegovo mjesto prilikom renoviranja Kjabe u ponedjeljak.04.Rođendan poslanika Muhammed a.s. pošalji im između njih Poslanika koji će im učiti Tvoje ajete. upitan o postu dana ponedjeljka. po mišljenju većine islamskih historičara i učenjaka. Zekat 5. dakle svarna svjetlost.” Osman ibn ebi El-As je zabilježio od svoje majke Um Osman Es-Sekafijjete čije puno ime je Fatima bint .. da je Allahov Poslanik a.” /Prenose El-Bizzar i Taberani. Zabilježio je Ebu Nuajm od Umm Seleme r. je bilo popraćeno određenim neuobičajenim i čudnim pojavama.. a o tome ću vas obavjestiti.) Nur ( svjetlost) koja je viđena prilikom njegovoga rođenja je viđena očnim vidom (rujetul-besarijje).” Zabilježio je Muhammed ibn Sa’d hadis od nekoliko ashaba.. o čemu se govori u suri El-Fil. je bilo 12 rebiul-evvela.2005 pripremio Fikret ef..(ajet.) On je također nagovještaj Isa a. Njegovo rođenje je.

da li je rođeno sinoć kod vas kakvo dijete? Odgovorili su mu:”Ne znamo.Prisustvo nura u cijelom kući od čega se ništa drugo nije moglo vidjeti. Jednog jutra čuo sam Jevreja kako vrištavim glasom poziva:”O Kurejšije. Abdullah Siradžuddin. pjesnika da je rekao:”Kada sam imao sedam ili osam godina. .s.Gašenje vatre u Perziji koja je prije toga gorila hiljadu godina. je rekao:”Od spefifičnosti pažnje i brige o . Danu u kome je rođen onaj za koga Allah dž.s. koji je bio šejh karijama. Allah dž. poželjna i tražena i sve su to činovi kojima se približava Allahu dž. Halifa Harun Er-Rešid je pokušavao da sruši taj dvorac jer je pretpostavljao da je pod njim zakopano veliko blago ali je bio nemoćan pred tom čvrstom građevinom. a posebno u velikim gradovima svečano obilježavaju mjesec Poslanikovog rođenja sa mevludima.s. zatim Njegovo čuvanje Poslanika i zaštita koju mu je pružao.. Hafiz ibn Kesir je u svome kapitalnom djelu El-Bidaje napisao jedno posebno poglavlje o znakovima i čudima koja su se desila noći u kojoj je rođen Muhammed a.s.Potresanje Kisrovog dvorca i rušenja 14 stubova (šerefeta) . 473/ Rekao je Hafiz Es-Sehavi:” Još uvijek sljedbenici islama u svim krajevima. je htio da to učini vječitom mu’džizom prema Poslaniku Muhammedu a. kaže:”Poslali smo te kao milost cijelim svjetovima. .” El-Bejheki i Ebu Nuajm su zabilježili predaju od Hasana ibn Sabita. Na tim skupovima se također uče i donose salavati i selami na Muhammeda a. kaže:” Normalno je da će se svaki pravi vjernik koji je pametan radovati danu u kome je bilo rođenje Allahova Poslanika a. uistinu ove večeri se je rodio Poslanik ovoga ummeta. Vidjela sam zvijezde da su se puno približile da sam pomislila kao da će pasti na mene.” Jevrej je rekao:”Provjerite. Poslanikovog a.š. Na ovome su mišljenju odabrani i vrijedni islamski učenjaci i pobožnjaci od ummeta Muhammeda a. Također će se na tim skupovima govoriti o Poslanikovom moralu i njegovim svojstvima.” /Iz djela Essiretu nnebevijjetu od Imama Muhammeda ibn Jusufa Eš-Šamija/ U nastavku govora o mevludu isti autor je zabilježio: Imam Hafiz Ebul-Hajri ibn El-Džezeri.s. neka bude radostan i plemenit.” / Sejiduna Resulullaha str. jer je on izgrađen od veoma tvrdog i kvalitetnog materijala čija visina i širina je stotinu zira’a. Danu u kome je potekao nur upute i znanja cijelom svijetu. . Svaka od navedenih postavki je šerijatski utemeljena. PRIREĐIVANJE SVEČANOSTI I SKUPOVA NA DAN POSLANIKOVA ROĐENJA O ovoj temi. Kisrov vorac se nije uzdrmao i porušio zbog sabosti propusta u gradnji. na kojima se pripremi hrana i uoči tih mevluda podijeli puno sadake i bude opća radost.š.Nizak položaj zvjezda te večeri da su pomislili oni koji su to gledali da će se zvjezdani strop oboriti na njih. i za to je odredio nagradu. Okupljanje na skupovima na kojima će se čitati odlomci iz njegove sire (životopisa) na kojima će se pored toga citirati i Kur’ anski ajeti. okrenute glave prema nebu.Njegovo padanje ničice po tlima.š.Abdullah. već sam razumijevao i mogao zapamtiti sve što čujem. Kada ga je rodila Amina iz nje je izašao nur (svjetlost) koja je obasjala svu kuću tako da ja od te svjetlosti nisam ništa drugo vidjela.š. Između ostaloga spomenuo je:” . zatim spominjati Allahova počast i briga koju je ukazao Poslaniku Muhammedu a. i kaside i spjevovi o Allahovom Poslaniku a.s. kao i dove koje se upućuju Allahu dž.” /Prenosi El-Hakim i Jakub ibn Sufjan sa dobrim senedom kao što navodi Ibn Hadžer autor Fetha/ Od čuda koja su se desila te večeri je potresanje Kisrovog dvorca i padanje 14 stubova (šerefa) sa njega.. da je rekla:”Kada sam prisustvovala Resulullahovom rođenju vidjela sam kuću kada je on pao po tlima ( iz stomaka svoje majke) kuća se je napunila svjetlošću.” Zato neka svaki musliman veliča taj dan.s. autor djela Sijjiduna Resulullah. To što se je desilo u noći rođenja Allahova Poslanika Muhammeda a.s.Pojava nura (svjetlosti) koju je vidjela njegova majka.s... Na tim skupovima uče se mevludi od čega dolazi bereket i mnogi fadileti. . U takvom stanju je ostao do naših dana prema navodima Hafiza Ez-Zerkanija.

pametan i pravedan.” Pa ako je ovako stanje sa Ebu Lehebom.” Rekao je Šejhul-kurai. El-Hafiz ebul-Hajri ibn El-Džezeri . kako će onda tek biti stanje vjernika od ummeta Poslanikovog koji se raduje mevludu! Može se samo nadati svakako nagradi od Plemenitog Allaha dž. neka mu se Allah smiluje:”Viđen je Ebu Leheb u snu poslije smrti pa mu je rečeno:”Kako ti je stanje?” Rekao je:”U vatri sam.s. i što ga je Suvejba dojila.s. To onda može odvesti da ga neko stavi na stepen božanstva. i pretjeranim hvaljenjem Poslanika a. te je pokazao vrh kažiprsta. Ona je dojila Muhammeda a. a to je što je bio ponedjeljak kada je Suvejba obradovala Ebu Leheba viješću o Muhammedovom rođenju. te ju je Ebu Leheb pustio na slobodu. Kazivanje o Ebu Lehebu i oslobađanju robinje Suvejbe je zabilježio Buharija. nije obilježavao svoj rođendan niti ashabi njegovi. hrabar. pa sam mu rekao šta se govori i uči na manifestacijama mevluda. Muhammeda.s. Ismaili i Abdur-Rezak.” MEVLUDSKE SVEČANOSTI NA POSLANIKOV ROĐENDAN KOJE SE UPRILIČUJU SVAKE GODINE Ovo je jedno od pitanja po kome postoji razilaženje između predstavnika Ehli-sunneta vel-džema’ata i Vehabija.s. Ovu temo je iscrpno obradio autor Abdul-Kadir Isa Dijab u svome djelu “El-Mizanu-adil”. te ju je on oslobodio. Kada je umro Ebu Leheb neki članovi njegove rodbine su ga vidjeli u snu u lošem stanju pa mu je rečeno:Kako ti je? Rekao je:”Nejmam nikako mira. a svaka novotarija je pokuđena.š. sin od moga umrloga brata. olakšava mu se stanje zbog radosti koja mu je bila u srcu noći Muhammedovog rođenja. To ukazuje na činjenicu da je to nešto što nije pohvaljeno. 2) Kažu: Obilježavanjem njegovog rođendana sa svečanostima je pojava kojom se čini svetost i veličanje Allahova Poslanika a. onda oni ne učestvuju u obilježavanju mevluda i zabranjuju to i drugima da rade.učenju i izvođenju mevluda i pokazivanje radosti na taj dan je da je to dan sigurnosti i prilika za postizanje želja i drugih fadileta. i taj dan mi se kazna ublažava. samo mi se olakšava u noći dana ponedjeljka i dozvoli mi se da popijem malo vode izmneđu moja ova dva prsta i to količine koliko je vrh kažiprsta. Autor kaže:” Vehabije zastupaju mišljenje da je obilježavanje rođendana Muhammeda a.s. jedino zbog Suvejbe koju sam pustio na slobodu napajam se sa malom količinom vode.” Imam Muhammed ibn Jusuf Eš-Šami je u svojoj Siri zabilježio od šejh Ebu Musa Ez-Zerhunija da je rekao:”Vidio sam u snu Allahova Poslanika. i mi se radujemo njemu. U Buharijevom Sahihu je zabilježeno:”Rekao je Urve:”Suvejba je robinja koja je bila u vlasništvu Ebu Leheba. osvjedočenim kjafirom. kada me je obradovala radosnom viješću da se je rodio Muhammed . Jer da je bilo pohvaljeno oni to ne bi propustili. svake godine bid’atun (novotarija u vjeri) a pošto svaka novotarija vodi u zabludu a zabluda u vatru džehennemsku. To potvrđuje našu tvrdnju da je to novotarija u vjeri. sina Merjeminog. a to je zbog moga oslobađanja robinje Suvejbe. pa ću ja nastojati veći dio njegovog rada da prevedem kao odgovor na gore postavljenu dilemu. 3) Kažu:” Obilježavanje njegovog mevluda obično bude sa pohvalama. Nisu to radili ni tabiini niti imami mudžtihidi. alejhi’ selam. a to je suprotno njegovim riječima :”Nemojte me pretjerano hvaliti kao što su kršćani hvalili Isa a. neka mu se Allah smiluje. a to ga dovodi da se stavlja iznad stepena čovjeka. To svoje mišljenje potkrijepljuju sljedećim dokazima: 1) Kažu:” Allahov Poslanik a. Rekao mi je:”Ko se raduje nama.s. A bio je.” Hafiz ibn Kesir u u svome djelu Et-Tarih rekao:”Vladar El-Muzaffer Ebu Seid je organizirao mevlud i šerif u mjesecu Rebiul-evvelu i pripremio bi veliko veselje u kojemu je i sam učestvovao. o kome je i Kur’an izrekao stav da će u vatru džehenemsku.” /Zabilježili Imam Ahmed i Buharija/ . to je ponedjeljkom.

svake godine i to smatraju pohvalnim i poželjnim činom.” Pa su temeljeći na tome rekli da je iskazivanje počasti i poštivanja prema Muhammedu a. trebali da se raduju tome danu i iskazuju mu zahvalnost.. 6) Hadis Allahova Poslanika a. njegovog djeteta i svih ljudi.. zatim gašenje vatre u Perzijanaca koja je neprestano gorila hiljadu godina. potresanje Kisrinog dvorca i rušenje 12 šerefa sa njega. uistinu ove večeri se je rodio Poslanik ovoga ummeta. se postiže gore traženi cilj. a već smo ga citirali a to je slučaj Ebu Leheba koji je viđen u snu nakon smrti i olakšanje koje mu dolazi zbog čina . na kojima se recitiraju odlomci iz Poslanikova a. Kao npr. vas će voljeti Allah. Hadis u kome se kaže:”Tako mi Allaha. niko od vas neće vjerovati ispravnim vjerovanjem dok mu ja ne budem draži od njega samoga.s. i koji mnogo donose salavate na njega.s. Rekli su da je dozvoljeno obilježavati mevludskim svečanostima rođenje Allahova Poslanika a. što je u duhu gore citiranog hadisa. Na mevludskim svečanostima se ljudi pouče o Poslaniku a.š.s. i načinu sljeđenja n jegova sunneta a to sve rezultira plodovima ljubavi prema Allahu dž. koja je obasjala dvorce Šama.. 8) Osmi dokaz je slučaj koji je zabilježio Buharija u svome Sahihu.s.” Tako je održavanje mevluda i sjećanje svake godine na rođenje Poslanikovo istovremeno iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku. više nego prema bilo kome drugom od Allahovih stvorenja.. i Izraeličane. povlačenje vode iz jezera Sava te približavanje zvijezda i dr. Medinske Jevreje kako poste (ašuru) deseti dan Muharrema. ako volite Allaha i Njegovog poslanika onda me slijedite. suprotan mišljenju Vehabija.s.s.s. Poslanik a. njegovog imetka..š. Na mevludskim svečanostima se također recitiraju i uče kur’anski ajeti a Poslanik a.s.š.s. To svoje mišljenje baziraju na sljedećim dokazima: 1) Predaju koju je zabilježio Malik ibn Sinan i Hasan ibn Sabit u kojoj je rekao:”Kada sam imao sedam ili osam godina. Ebu Nuajm i El-Hakim i Jakub ibn Sufjan sa dobrim senedom kako to navodi i autor Fethul-Barija Ibn Hadžer / 2) Ono što su zabilježili Ibn Kesir u svome djelu El-Bidajetu ve nihajetu i Ibn Hadžer u Fethul-Bariju i Askelani i Bejheki i Taberi i drugi o pojavi nura (svjetlosti) večeri u kojoj je rođen Allahov Muhammed a.š.š.s. da li je rođeno sinoć kod vas kakvo dijete? Odgovorili su:”Ne znamo!” Jevrej je rekao:”Provjerite. jer ko donese na mene salavat jedanput Allah dž. će na njega deset puta. da se svake godine sjećaju mevludom njegovog rođendana.s. 3) Ajeti koji govore o obaveznosti poštivanja i iskazivanja počasti prema Allahovom Poslaniku Muhammedu a.” 7) Hafiz Ibn Hadžer El-Askalani je dozvolio obilježavanje Poslanikovog rođendana (mevluda) sa svečanostima kijasom (analogijom) na slučaj koji je zabilježen u Buhariji i Muslimu. kao npr.š. je rekao:”Ko prouči jedan harf iz Kur’ana ima deset sevapa za to. koji je na taj dan pomogao i spasio Musa a. života. već sam razumijevao i mogao zapamtiti sve što čujem. 4) Dokazi kojima se poziva na iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku a. kaže:”Reci.s. Jednog jutra čuo sam Jevreja kada vrištavim glasom poziva:”O Kurejšije..” Na mevludskim svečanostima se kao što smo već spomenuli mnogo donosi salavata a izgovaranje salavata privlači Allahovu milost i Njegovo zadovoljstvo. Riječ je o situaciji u kojoj je zatekao Poslanik a. 5) Allah dž. i ljubavi prema njegovom Poslaniku.” Ovi učenjaci kažu:”Sjećanjem rođendana Poslanikova a. Svi koji prisustvuju mevludima su ljudi koji vole Poslanika a. u kome je rekao:”Mnogo donosite salavate na mene. pa ih je upitao zbog čega to rade? Oni su odgovorili da je to iz zahvalnosti prema Allahu dž...sa učenjem mevluda.s.” /Prenose El-Bejheki. Predstavnici ovoga mišljenja kažu:”Ako su se desile sve ove pojave sa Allahovom pomoći i snagom iz počasti prema novorođenčetu onda je dozvoljeno nama da pokažemo znakove radosti i veselja svake godine oživljavajući sjećanje na njegovo rođenje. Ismaili i Abdu Rezak. “O vjernici nemojte dozivati Allahova Poslanika kao što vi dozivate jedni druge.Ehli suna vel-džema’a koju predstavljaju četiri poznata mezheba zauzeli su stav od sedmog vijeka po hidžri pa do današnjeg dana. je to odobrio i rekao da smo mi muslimani preči da obilježavamo ove dane i iskazujemo zahvalnost Allahu dž. Analogno ovome slučaju uzima se da je dan Poslanikovog rođenja najveća blagodat data ljudskome rodu pa bi muslimani iz zahvalnosti prema Allahu dž.s.

Ali također ostaje da se kaže da to niko od spomenutih nije ni zabranio. strogo zabranio. jer Allah dž. Zašto? Zato što se svečanost sjećanja na njegovo rođenje ni u kojem svome elementu ne smatra niti sadrži bilo koji vid posebnog veličanja ili posvećivanja (takdis).š. A nije tako.. o kome je rekao Allahov Poslanik a.. Obzirom da sadržaj mevludskih manifestacija sadrži nekoliko dobrih djela kojima se približava Allahu dž.š. On je spasio čovječanstvo i uputio ih na pravi put. rekao rekao:”Neće niko od vas vjerovati pravim vjerovanjem dok mu ja ne budem draži od njega samoga. Ovakvo shvatanje poruke ovoga hadisa je bez sumnje pogrješno. A oboje je utemeljeno islamom. Mevludskom svečanosti iskazuje se zahvalnost Allahu dž. Učenje Kur’ana. želim da zaokružim temu sa nekoliko zaključaka. A ako bi se aktuelne novosti. poklapale sa njima.š.š. RASPRAVA O DOKAZIMA DVIJE SUPROSTAVLJENJE ŠKOLE 1)Kao što smo već rekli..” (Hadisi šerif) 3. a o fadiletima salavata Poslanika a. onda se tretman te pojave svrstava među pojave koje su tražene vjerom ili u najmanju ruku poželjne. takvim veličanjem da to nadilazi stepen čovjeka-poslanika.š.”(Hadisi šerif) 2. Iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku. a iste su praktikovane u vremenu koje je uslijedilo poslije njih. 4) Njihov dokaz zabrane održavanja mevludskih svečanosti sa hadisom Poslanika Muhammeda a.š.s.. Oni su Božijeg Poslanika proglasili sinom Božijim.s. Jer kada bi bilo tako. Obično se je gledalo u sadržaj datih pojava pa ako su sadržavale nešto što je u suprotnosti sa islamskim stavovima onda bi se to osuđivalo i zabranjivalo bi se njegovo prakticiranje. niti ashabi niti njihovi sljedbenici.” (Hadisi šerif) . njegovog imetka. 2) Što se tiče njihovog stava da je „izvođenje mevluda pojava kojom se veliča Poslanik a. upozorava svoje sljedbenike da s njim ne učine ono što su uradili sljedbenici Isa a.s. njegovog pootomstva i svih ljudi.s. su svoga Poslanika proglasili sinom Božijim i bit problema je u tome. A o tome je Allahov Poslanik a. Mnogo je pojava koje nisu radili Poslanik a također ni ashabi.. To je ni manje niti više do izrazi poštivanja i ljubavi prema Allahovom Poslaniku a.s.“ Ovaj njihov govor je također netačan i neprihvatljiv.s.s. i iskazivanje ljubavi prema njemu bude niukom slučaju faktor posvećivanja ili njegovog uzdizanja iznad stepena čovjeka-Poslanika i njegovo stavljanje na stupanj božanstva. ZAKLJUČAK Nakon rasprave o dokazima vehabijske škole po pitanju stava o mevludu. onda bi to Allah dž... Kažu da je mevlud bid’atun i da ga nije praktikovao Resulullah a.s.“ Oni smatraju da je pohvaljivanje Muhammeda a . će na njega deset.? Sljedbenici Isa a.s.:“Nemojte pretjerivati sa mnom.s.s.s. a najvažniji su: 1.s. a to je dokaz uzakonjenosti toga i nije nikakva novotarija kako to smatraju Wehabije. „Kršćani kažu: Mesih je sin Božiji. Mnogo donošenje i učenje salavata na Poslanika Muhammeda a. Svakako da je njihovo mišljenje neosnovano i nepotkrijepljeno valjanim dokazima. kao što su kršćani pretjerali sa Isaom sinom Merjeminim. je rekao:”Ko na mene donese jedan salavat Allah dž.s. čime su učinili širk Allahu dž. nakon što se porede sa općim islamskim načelima. A nije nikako cilj ovoga hadisa da saopći kako ne treba voliti i poštovati Poslanika Muhammeda a.s.oslobađanja robinje Suvejbe radi vijesti o rođenju Poslanika a. traži da se voli i poštuje Poslanik Muhammed a..s.:”Ko prouči jedan harf iz Kur’ana imaće sa svakim harfom po jedno hasene (dobro djelo) a svako dobro djelo se kod Allaha nagrađuje desetororstruko. i prevelika ljubav prema Poslaniku ono što se zabranjuje ovim hadisom. jer na mevlud dolaze oni koji vole Allahova Poslanika a.s. Zašto Poslanik Muhammed a. na blagodatima koje je dao sa negovim rođenjem. Zbog svega toga nemoguće je da poštivanje Poslanika a..(Kur’an) Bit Poslanikove poruke svome ummetu ovim hadisom je da ne bi neko sličnu stvar uradio glede Poslanika Muhammeda a. Wehabije se oštro suprostavljaju učenju mevluda i obilježavanju Poslanikova rođendana na bilo koji način.s.

mu je odobrio. Da svečanost počne sa odlomcima iz Kur’anil-Kerima. Zabilježio je Taberani i ibn Seken da je Allahov Poslanik kada je ušao u Medinu i Mevveru nakon bitke na Tebuku. 4. neka mu se Allah smiluje i časno mjesto podari. Esnaf Begić Odštampaj tekst Pošalji na email . Izvođenje mevludskih manifestacija na dan Polsanikova rođenja svake godine je posao koji ima svoje uzakonjenje u šerijatu i predstavlja dobro djelo kojim se približava Allahu dž. priređivanje hrane i slično tome..s. str.š.2004 pripremio hfz. 3. Ja uslovljavam njihovo prakticiranje i izvođenje sljedećim uvjetima: 1.”/ElBidajetu ve nihajetu od Ibn Kesira tom 13 .š. 5. zbog toga što sadrži u sebi ibadete koje smo ranije spomenuli (učenje Kur’ana. sa održavanjem skupova.islamska mistika 24. budu vesela lica vjernika. Da prisutni prouče salavat kada god se spomene ime Poslanika Muhammeda a.s. uče se mevludi i na njih se spušta bereket-blagoslov. a ni od kasnijih generacija.4.s. Da manifestacija sadrži kaside i spjevove o Muhammedu a. na dan Poslanikova rođenja. . pa se time zaslužuje Allahova ljubav.s. Ne dozvoliti pomiješanost žena i ljudi u jednoj prostoriji (ihtilat). 439 i djelo Sejjiduna Resulullah str. Zbog navedenih sadržaja koji se nalaze u mevludskim manifestacijama i oslanjajući se na dokaze Ehli sunne vel-džema’ta kažem: 1. 333/ 2. među njima spomenuli bi Hafiza Sujutiju i njegovo djelo “Husnulmekasidi fi amelil-mevlidi” U tome djelu Sujutija je rekao:”Zato je lijepo da i mi pokažemo znakove zahvalnosti Allahu dž. O tome hafiz Es-Sehavi je rekao:”Sljedbenici islama u svim pokrajinama i velikim gradovima obilježavaju mevludskim svečanostima rođenje Poslanika Muhammeda a. Izbjegavanje prenošenja iz života Muhammeda a.s koji su zasnovani na mu’teber ćitabima. 2.š. Allah dž.. što nije zasnovano na autentičnoj tradiciji. Autor djela Mizanul-adil. zvanično je vladar Muzaffer Ebu Seid Kevkeberi ibn Zejn-ddin Ali koji je umro 630 h. Upoznavanje sa detaljima iz sire (životopisa Allahoav Poslanika a. upoznavanje sa detaljima iz Poslanikove povijesti i sl. kaže:”Mevludske svečanosti kojima se obilježava Poslanikovo rođenje su utemeljene islamom i one su poželjne i preporučene.”/Siretul-hišamijje 1 tom str. što je također uzakonjeno islamom.s. pametan i pravedan. Pridržavanje općeg islamskog edeba (kulture ponašanja) i ne dozvoliti da se bilo kojim gestom izađe iz okvira islamskog načina ponašanja. Niko mu od učenjaka njegova vremena nije osporio taj čin. 6. Prvi koji je počeo prakticirati mevludi-šerif kao izraz sjećanja na njegovo rođenje a. Abbas ibn abdulMuttalib je rekao:”O Allahov poslaniče. učenje salavata.s.s. što olakšava sljeđenje njegovog puta onima koji to žele. navođenje nekih mu’džiza i momenata iz kojih se može uzeti pouka. Čitanje teksta koji sadrži detalje iz Polslanikova života. pa će vas voliti Allah”(Ku’anil-kerim) . On je bio veoma hrabar. 301/ Sufizam . /Iz djela Mizanul-adil str.) Na tome su istrajavali muslimani od sedmog stoljeća po hidžri pa do sada bez ikakvog prezira ili negacije i osude. Čak su ga i hvalili. 7. kaže:”Reci ako volite Allaha onda mene slijedite. te je tada Abbas spjevao lijepu kasidu pohvale o Allahovom Poslaniku. 137/ Mnogi učenjaci su pisali djela o mevludu. Od učenjaka koji su se pohvalno izrazili o spomenutom halifi je i Hafiz Ibn Kesir:”Halifa Muzafer Ebu Seid je praktikovao upriličiti mevlud u mjesecu Rebiu. 5. da li mi dozvoljavaš da te pohvalim? Poslanik a. Te večeri se podijeli puno sadake.06. u mjesecu njegova rođenja. Izricanje pohvala o Allahovom Poslaniku a.

1. 2. kao i stav prema ortodoksnom učenju islama.2. koja. S obzirom da kršćanski monaški redovi predstavljaju sastavni dio crkve kao institucije. U ovakvoj vrsti zikra se posebno ističu sufije reda Rufaija. Istovremeno. To pogotovo u onom slučaju. u potpunosti povlače iz vanjskog svijeta u osamu. kao i njen povijesni razvoj. Ako bi se pored toga. Biće Sufizma Redovi islamskih mistika – poznatih još po nazivima sufije ili derviši – danas se veoma često. gotovo uvijek skupine ili grupe koje okupljaju muškarce. Kroz ovakve opise i oznake sufijskih redova nastaje jedna slika o njima. zatim odvažiti se na pokušaj uvida u njene vjerske praktike. moguće je da ovakva trdnja izgleda nevjerovatnom. da su i jedni i drugi. kao što je to slučaj sa kršćanstvom. sufizam sam po sebi. U takvom stanju. Osim toga. Da bi se međutim. Razlog tome jeste da u islamu ne postoji institucija takve vrste. ipak pokušalo usporediti sufijske redove sa kršćanskim monaškim redovima. Njegovu osnovu se može tražiti u ljudskim željama za ličnom i direktnom spoznajom i doživljajem vjerske istine. ako se islamska mistika posmatra i promatra u ogledalu kršćanskog monaštva. ni u kom slučaju se iz vida ne bi smjela izgubiti untrašnja organizacija i struktura sufijskih redova.“ Ovakvi opisi sufija i sufijskih redova su njihove čisto vanjske i formalne osobine. vidjet ćemo da su u vjerskim. uvjetno kazano. koje nemaju puno zajedničkog sa životom i svijetom koji ih okružuje. česti sudionici i islamski mistični redovi. da i jedni i drugi samo u formalnom smislu imaju stvari koje su im zajedničke. ovakva slika i funkcije se ne mogu primijeniti i na sufijske redove. Upravo iz ovog razloga. političkim. rituali. Pod ortodoksnim učenjem islama ovdje prije svega podrazumijevam sunitsko učenje. Jedna od slijedećih razlika ogleda se u činjenici da se pripadnici kršćanskih mističkih redova. u svakom slučaju bi se neizbježno došlo do zaključka. Osobi koja ne poznaje dovoljno islamsku mistiku – sufizam i samim tim sufijske redove. vojnim i inim društvenim zbivanjima od vremena pojave islama do danas. zikr izgleda kao beskonačno ponavljanje određenih riječi i božijih imena. za razliku od najvećeg dijela sufijskih. laik na ovom području bi se morao upoznati sa bićem islamske mistike. odgovara kršćanskom monaštvu. Ovakvo duhovno stanje sufije prije svega dostižu kroz zikr. kako u kršćanstvu tako i u islamu. ovakvo predstavljanje i razumijevanje sufija i njihovih redova iskrivljuje njihovo pravo biće i ulogu koju su imali u okviru islama kao i povijesti uopšte. te na taj način sačinjavaju zatvorene zajednice. pa i preduvjeti za tezu postavljenu na početku. koji su posbno . sufija dijelom bježi od i iz materijalnog svijeta. Učenje i vjerske praktike sufija Osnovni i glavni cilj mističkog učenja i vjerskih praktika u sufizmu jeste povratak Bogu. pokazat će se da su svi ovi nabrojani elementi itekako dobra polazna osnova. koje svoje izvorište imaju u praktikama koje se pojavljuju prilikom obavljanja zajedničkog zikra. a pogotovo na zapadu. Za laika na ovom području. sa zikrom se povezuju i njegov su sastavni dio i određeni pokreti tijela. te se u svom cjelokupnom životu. radu i djelovanju oslanja na Boga. i ne samo zbog toga. opisuju nazivima „derviši koji plešu“ ili „derviši koji plaču. Najvažniju ulogu u sufijskim praktikama igraju različiti. Opšte karakteristike sufizma 2. Uvod Ako se danas pozabavimo poviješću islama. i uloga sufijskih redova u povijesnim zbivanjima u okviru islama mogla razumjeti.1. U daljem toku ovog izlaganja. 2. otprilike. sufija tvrdi da mu je moguće čak i sjediniti se s Bogom. Ovdje prije svega mislim na to. koji imaju za cilj da sufiju dovedu u stanje duhovne ekstaze. Da bi taj cilj postigao.

Huseina (626/627-680).karakteristični za sufije reda Mevlevija. jasno izraženo kod reda Babaija. već ranije spomenuto stanje duhovne ekstaze. ortodoksno sunitsko učenje islama. ne polažu puno vrijednosti na. U toku ovog posta. 2. sufizam stoji u suprotnosti sa islamskom ortodoksijom koju. Svi ovi rituali osposobljavaju sufiju da dospije u. Unutrašnja organizacija i struktura sufijskih redova U pogledu unutrašnje organizacije i strukture sufijskih redova. a zatim i h. U ovom ritualu pored muškaraca učestvuju i žene.s. kada bi pojedini sufijski redovi u najmanju ruku. kao što je slučaj sa sufijama reda Bektašija. šiitskim karakteristikama. Osim toga. uvjetno kazano. pri čemu je sufija u stanju da se čak i probada a da pri tom ne gubi krv. sluša se ritualna muzika. Stav sufizma prema islamskoj ortodoksiji Sufizam je mistično-asketski pravac u islamu sa. veoma često su sufije živo učestvovale u političkim zbivanjima. S obzirom sam već prije istakao da je u sufijskim praktikama bilo i onih koje sa svojim elementima nisu uvijek odgovarali islamskim principima. može se kazati da oni posjeduju vertikalni i . u tome možda leži i odgovor zašto je sufizam u šiizmu našao plodno za svoje širenje i razvoj. a što se sa strane ortodoksnog sunitskog učenja ljubomorno čuva. U tom pogledu se može kazati da su zagovornici ortodoksnog sunitskog učenja bivali radosni. da se pri jelu koriste i opojna pića. U tom smislu govori i činjenica da gotovo svi sufijski redovi svoje izvorište imaju u h. Šije su prvobitno bili politička frakcija.4. konzumiranja opojnih sredstava i sl. u vjersku parksu se uvode nove stvari koje čak zamjenjuju Kur´anom ili Sunnetom propisane obaveze. Osim zikra u formama koje sam upravo naveo. Vremenom. bila izražena i odbojnost prema obrazovanim ljudima. U povijesti je bilo sufijskih redova koji su zastupali i propagirali umjereni sufizam i koji su čitav svoj život. u svojim praktikama imaju ritual sa nazivom džem. tako da se kroz obavljanje ovog rituala ne smatraju obaveznim obavljati i namaz. ne znači da su se sufijski redovi odrekli političke djelatnosti. 40-dnevni post. po određenim pravilima ovog rituala zajednički se jede. Ovdje se prije svega misli na zabranu pijenja alkohola. ali prije svega zbog nasilnog ubistva h. u krugu ili halki. Alija. Naprotiv. Sa nekim šiitskim grupacijama sufijski redovi se nalaze u srodničkim vezama i međusobnom prožimanju. Aliju. Ali (umro 661). uvijek su stavljane izvanredne. Šije su sami po sebi veoma brzo pokazali da su u stanju veoma lako preuzeti i u svome učenju i okrilju ujediniti neortodoksne pa čak i neislamske elemente. Takvo što je naprimjer. Neki sufijski redovi u svojim praktikama. te koji su sa strane islamske ortodoksije – sunizma – opisivani i smatrani neznabožačkim. Primjer Osmanskog carstva će to kasnije najbolje pokazati i potvrditi. da bi popunili upražnjen prostor. Na drugoj strani je isto tako bilo redova. zastupa sunitsko učenje. svoje sufijsko učenje i praksu bazirali i zasnivali na islamskim zakonima i propisima. U tom smislu. Ova činjenica međutim. kod nekih sufijskih redova veoma važni rituali su i slušnje muzike kao i tzv. sufije pokušavaju što manje spavati. Prilikom džema. kao preduvjet za prihvatanje u tarikat. Babaije su ne samo odbacivali nego i prezirali knjige i znanje koje se na taj način stiče. više ili manje izraženim. Na mjesto ovakve vrste znanja. pa ih čak u izvjesnoj mjeri i kreirali. u vanjskoj pojavi.s. Ovaj ritual kod njih zamjenjuje čak i namaz. koji su bili prethodnici i izvorište Bektašijama. tako da na jednoj strani politički momenat u šiitskom pokretu polako popušta. Hasana (625/626-671) i h. sa našeg stanovišta. Tako naprimjer kod Bektašija šejhova kapa ima čak izlječujuće dejstvo. a na drugoj religiozni osjećaji sve više dolaze do izražaja. niti da osjeti tjelesne bolove. makar priznavali Poslanikovu tradiciju – sunnet i islamski zakon – šerijat. njima se počinje pridavati tolika važnost.3. Ono što se još kosi i suprostavlja sunitskom učenju i tradiciji jeste i tvrdnja da je kod pojedinih sufijskih redova. Posebno je ovdje važno spomenuti. zalagala da se za halifu izabere h. odnosno preko njega se direktno vežu za Poslanika a.. 2. muškarac i žena zajedno igraju. koji se nisu ustručavali da prekrše i pogaze islamske propise i principe. Bektašije npr. kao i u cjelokupnom životu. ponekad i nevjerovatne sufijske sposobnosti. erbein. čak i pojedini dijelovi odjeće imaju određenu simboliku. koja se nakon smrti Poslanika Muhammeda a. U izvjesnom smislu. nastupu i oblačenju sufija. a sve sa ciljem da se postigne spomenuto stanje ekstaze.

Kao što je prije istaknuto. Povijest sufizma .novopridošlim u dotični sufijski red te da ih upućuje u tajne sufijskog učenja i uvodi u praktični život dotičnog reda. sveta osoba i istovremeno zaštitnik reda. navodno. zaštitinik. šejhova. vekil u najčešćem broju slučajeva. Povremeno se u sufijskoj terminologiji.1. sa završenom derviškom naobrazbom i obukom. Uostalom. U pojedinim slučajevima. Na najnižem stupnju ove hijerarhijske ljestvice su. oko nje se sve okreće i odvija. Posmatramo li jedan sufijski red u vertikalnom smislu. U horizontalnoj organizaciji sufijskih redova neophodno je još spomenuti i odnose između pojedinih tekija. 3. šejh.. Osim toga. poglavar. sohbeti. Nastanak i razvoj sufizma 3. pa čak i potpuna neovisnost o glavnoj tekiji. da uvijek imaju centralnu prostoriju u kojoj se obavljaju zikrovi i ostale sufijske praktike – tzv. Od utemeljitelja silsila se proteže do h. upravo spomenuti. Ova prostorija se naziva semahana. U toku svoga učenja i izobrazbe za potpunog i punopravnog pripadnika reda. da one u stvari sačinjavaju najuži krug u horizontalnoj organizaciji sufijskog reda. o kojoj odlučuje šejh. murid postaje punopravni pripadnik reda te mu se otvaraju mogućnosti da postane vekilom i čak samostalno vodi tekiju i obrazuje nove muride. ostave za životne potrepštine. On je najaktivnija osoba u sufijskom redu. Dalje. kuhinju. zaštitnika koji je veoma često legenda. najmanju i najuužu jedinicu u unutrašnjoj organizaciji jednog sufijskog reda sačinjava zajednica koja se okuplja pa čak i živi u tekiji. To je po pravilu već iskusan sufija. tekija sadržava i prostorije za stanovanje. slobodno kazano.horizontalni način organizacije. izmišljena osoba i koji je fiktivni utemeljitelj reda.s. ustvrdićemo da se na njegom čelu nalazi pir. silsila se proteže sa aktualnog šejha određenog sufijskog reda preko njegovih prethodnika do navodnih osnivača i utemeljitelja dotičnog reda. U vertikalnom smislu to znači da svaki sufijski red ima po jedan lanac predvodnika reda tj. Ovi derviši se mogu opisati i kao potpuni derviši. U horizontalnom smislu. od sljedbenika i pripadnika dotičnog reda. Tako se može ustvrditi su neki redovi sufija veoma strogo bili organizirani pa su pojedine tekije smatrane samo vanjskim ispostavama glavne tekije. Prvi izraz označava patrona – svetu osobu. Ostali sufije ili derviši su obavezni da mu u potpunosti i bezuvjetno budu poslušni. a kada je riječ o organizaciji i strukturi sufijskih redova a u pogledu postojanja i uloge pira. Ovo je riječ perzijskog porijekla i znači starac. Takvu ulogu pir dobiva tek nekada poslije svoje smrti. koji žive u tekiji i u okviru nje imaju određene zadatke koje ispunjavaju. idžazet (-nama). pir je u stvari. Po pravilu. Kod nekih redova su šejhovi. Tako najveći broj pripadnika reda u ovom smislu iznosi 25 do 30. I konačno najširi i najveći krug sufijskog reda oko jedne tekije sačinjava krug pristalica ili simpatizera. murid biva podvrgnut raznim vrstama ispita. novaci ili muridi. u horizontalnoj organizaciji i strukturi sufijskog reda postoji i jedan vanjski krug sufija. Za ovakvu djelatnost se od strane šejha. naprijed je već istaknuto. Njegov zadatak je da se brine o „novacima“ . U izvjesnoj mjeri oni predstavljaju uski unutarnji krug sufijskog reda koji vrlo malo ili gotovo nikako ne učestvuje u svjetovnom životu. Ova grupa pripadnika sufijskog reda je daleko veća nego prva. da bi se poslije toga ponovno vratili u svoj normalni svjetovni život. kako je prije kazano. Nakon okončanja izobrazbe. Alija i. Kod drugih redova. s vremena na vrijeme čak provode i jedan duži period u tekiji. postojala je opširna samostalnost. Oni vode normalan privatni život. Osim toga. ako se izuzme manji broj iznimki. i direktni potomci osnivača redova. Međutim. vodi i upravlja jednom tekijom. Uobičajeno je da ove zajednice koje su direktno vezane za život i boravak u tekiji nisu brojčano velike. prostor za dnevni boravak i veoma često prostorije gdje se sahranjuju umrli sufije – turbeta. pir je osnivač dotičnog sufijskog reda ili je po njemu red dobio naziv. dok izraz piri-sani označava stvarnog utemeljitelja. Ovaj lanac se naziva silsila. svim sufijskim redovima u osnovi zajednički. vekilu izdaje punomoć ili svjedočanstvo tzv. Zamjenik šejha nosi naziv vekil. ali redovito dolaze u tekiju na zikrove. do samog Poslanika a. u većini slučajeva. Tekije su tako građene. Ovaj lanac šejhova je. pojavljuju i izrazi piri-evvel i piri-sani. jedan derviški red predvodi šejh. koji za organizaciju sufijskog reda gotovo nikako ili uopšte nisu bili vezani.

Isto tako. Sufizam nomadskih grupacija koje su poznate još po nazivu Gazi-grupacije.“ Poslanik mu odgovara: „Moraš istrajavati u dozivanju Allaha – zikru. Oni su se najviše proširili u Turskoj. Jer. Albaniji a mogu se u znatnom broju sresti i na Kosovu i Makedoniji. umjereni sufizam bagdadske škole. njihov početak i nastanak se prepoznaje u 12. Ali ibn Ebi Talib je kazao: „O Allahov Poslaniče. zatvorenih očiju i podižući glas izgovorio riječi La ilahe illallah dok je Ali slušao. podižući glas. među svojim ashabima posebno posvetio Ebu Bekru. U njegove grudi Poslanik je ulio sva božanska saznanja.U duhovnom smislu. Tihi zikr je Poslanik a.s. zatvorenih očiju. Zatim ga je Qurejš iz nje (Mekke) protjerao te je sa njim pošao i Ebu Bekr dok nisu stigli u poznatu pećinu i u nju noću ušli.s. bilo je slučajeva da pojedini sultani nisu samo gajili uske veze prema sufijama i njihovim redovima i da se nisu samo na njih oslanjali. je ga na ciljan način poučio da srcem (tiho) riječima: La ilahe illallah. zatim ti izgovori tri puta te riječi. koji se u velikoj mjeri proširio u Siriji i Egiptu. Oni su pokazivali izvjesne sklonosti prema hereziji. kroz Poslanikov odnos prema Bogu. Vjerski doprinos Sufijski redovi su igrali veoma važnu ulogu pri islamizaciji turkmenskih plemena. a da ja to nisam ulio u grudi Ebu Bekra es-Siddiqa. Na taj način im je bilo moguće da na običan svijet vrše razne uticaje. Predstavnici ovog pravca su sufije mevlevijskog reda. Zavisno od vrste zanata kojim su se bavili. sufijska učenja su se podijelila u tri pravca: 1. Pošto su najvećim dijelom živjeli na jednostavan način. uživali su veliki ugled u narodu. Ovo poučavanje se ogledalo kroz trostruko ponavljanje ovih riječi. U ovome su u nastansku Osmanskog carstva imali veliku podršku u sulatanima Osmanu I. Doprinosi sufijskih redova na primjeru osmanskog carstva 4.“ U formalnom-organizacionom smislu međutim. Naime. Jer. njemu u noći isra´a objavljene tajne usadio u grudi Ebu Bekra es-Siddiqa./13.s. kao što je to prije spomenuto. tako su formirani i nastajali sufijski redovi. stoljeća. 3. Onda je Ali tri puta izgovorio ove riječi. 4.s. U tom smislu je Poslanik i kazao: „Allah ništa u moje grudi nije ulio.“ Nakon toga su izašli iz pećine i preselili se u Medinu. 2. je ove.1. u knjizi „Sullemul-murid“ od Dagestanija se citiraju navodi šejh Naqšibendija iz knjige „Tuhfetul-ahbab“. (1281-1326) i Orhanu (1326-1362). Predstavnici ovog pravca su sufije bektašijskog reda. Alija i samog Poslanika a. Koncem 13. koji su u stvri i bili njihovi organizatori i podrstrekači u ovoj misiji. Tek kasnije.. Politički doprinos Nesumnjivo je da je uspon najmanje turkmenske kneževine do stepena svjetskog carstva bio osnažen i podržavan kroz uske veze koje je utemeljitelj i osnivač osmanske dinastije Osman I. odvedi me najbližim putevima do Allaha Uzvišenog. sufijski redovi su zadobili i zaokružili svoju konačnu formu. gajio i održavao prema različitim vjerskim grupacijama – ovdje se prije svega misli na sufijske redove .“ Ali upita: „Kako ću dozivati Allaha.2. o Allahov Poslaniče?“ Tada mu Poslanik reče: „Zatvori svoje oči saslušaj od mene tri puta riječi La ilahe illallah. tražiti kod h. koji je najbliži stupnju Poslanika a. kao i njegovi nasljednici. stoljeću. a Poslanik je ga pri tom slušao. Uvijek su nastojali da kršćansko stanovništvo novoosvojenih područja na jednostavan način pridobiju za islam./15. a ja ću tebe slušati. nego su se sa sufijama i porodično vezivali. 4. stoljeću.s. Tako kao što je Poslanik poučio Ebu Bekraq es-Siddiqa. u 14. Kada je zatim započeo novi dan. . poučio je i Alija ibn Ebi Taliba glasnom zikru. sufizam pokušava svoje utemeljenje i legitimitet zasnovati na Kur´anu i Hadisu. začeci sufijskih redova se mogu. zato što je Ebu Bekr bio na stupnju pravovjernih. kao što se navodi u „Tuhfetul-ahbabu“. u kome on kaže: „Poslanik a. Poslanik a. Sufije se za opravdanost svoga postojanja i vjerskih praktika pozivaju na događaj isra´a i mi´radža.i zanatskim udruženjima. Sufizam pojedinih zanatskih udruženja.“ Tako je Poslanik tri puta.

sufije su bili najpovoljniji. Socijalno-humanitarni doprinos U slijedu osmanskih osvajanja. okrenuti prema Qibli (Kibli) ili u nekom drugom pravcu. među najbolja. Tako su od sultana dobivali zemlju – vakufe.“ Politička uloga sufijskih redova nastala je iz opozicionog stava prema islamskoj ortodoksiji – sunizmu. Musliman da bi mogao obavljati jednu od osnovnih vjerskih dužnosti namaz.š. Ipak. personalnu politiku i posbne veze koje su ih činili nezaobilaznim političkim elementom. (13261389) u politici naseljavanja novoosvojenih područja. drugi čak stalno bili prisutni na političkom frontu.naučna disciplina o ispravnom učenju Kurana 24. hadžije pri odlasku na hadž. nisu svi sufijski redovi učestvovali u političkim zbivanjima. igrali su veoma važnu ulogu prilikom osnivanja pješadijskih trupa poznatih pod nazivom yaye. Prema islamskom učenju. je u potpunosti stajao u čarima islamske mistike i povlađivao je sufizam. 4. (Predavanje je skraćena i prilagođena verzija seminarskog rada autora.Tako se navodi da je Osman I.2004 pripremio hfz. ali i socijalno-humanitarne svrhe. Otud su muslimani. Za takve namjere i politiku. siromasi i drugi. a. koje su koristili u vjerske.3. „njegov sin. veoma su često pomagali vladajućim snagama prilikom sprovođenja njihovih interesa. zati da se brinu za gradnju i održavanje mostova i skela na rijekama. sjedeći ili ležeći. iz tog razloga se na primjeru Osmanskog carstva moraju smatrati veoma važnim i bitnim političkim elementom. Esnaf Begić Odštampaj tekst Pošalji na email UVOD Kuran je glavni izvor svega islamskog učenja. Od samog početka su sa janičarima bili povezani. primjerice Bektašije. Za vrijeme Orhana. 4. . napamet ili gledajući u mushaf. Osim toga. Učiti Kuran spada među Svemogućem Allahu najdraže ibadete. su aktivno učestvovali i u pograničnim borbama u Osmanskom carstvu za vrijeme Osmana I. a održano je na redovnom mjesečnom seminaru imama Oblasti Nordrhein-Westfalen) Tedžvid . koje musliman u ime Njega vrši. tako da su naprimjer u 18. Ovdje je vrijedno spomenuti.. treba da nauči napamet koliko toliko kuranskog teksta. bio oženjen kćerkom šejha jednog sufijskog reda.4. najvrjednija i najdragocjenija djela ubraja se i učenje Kurana. te je kroz svoje dejstvo na široke mase tome doprinio. sufije su u novoosvojenim područjima bili obavezni. da se bitne orijentalne karakteristike prodube u osmanstvu. vojni značaj sufijskih redova ogleda se i u njihovoj vezi sa janičarima. bilo da ga učimo danju ili noću. Vojni doprinos Pojedini sufijski redovi..06. Kroz svoj uticaj u narodu. trgovci. stoljeću svoje predstavnike imali i u janičarskim kasranama u Istanbulu. dobivali besplatno hranu i mogućnost prenoćišta. Osim toga. ma gdje se nalazili na zemaljskoj kugli. U njima su putnici-namjernici. proučavati i naučiti napamet iz Kur’ana bar koliko im je potrebno za redovno obavljanje namaza. sufije su pomagali i podržavali nastojanja sulatana Orhana i Murada I. u namazu ili izvan namaza. Osim toga. „Jedno od . dok su.. Neki su samo u posebnim slučajevima prodirali na prvu političku liniju. opet. kao i osiguravanja i održavanje puteva. Tako je sufizam dobio na važnosti. da su prema uticajnim ličnostima u Osmanskom carstvu kontinuirano gajili političke aktivnosti. Bajezid II. novodoseljenicima da obezbijede izdržavanje za neko vrijeme. nastojali učiti. Na vakufima su gradili tekije koje su služile kao karavansaraji.

riječ tedžwid bila je poznata i u vrijeme ashaba. a. način na koji se to primjenjuje i cilj koji se time želi postići. (tilawetu l quran) je sposobnost.. „Tedžvid znači potpuno pravilno izgovarati svaki harf onako kako se on u pravom arapskom jeziku izgovara.“ Ovo je bio uzrok da se o tedžvidu i pravilnom učenju Kurana razvio i napisao veliki broj djela. Od istog glagola izvodi se i imenica džewdetun (kvalitet. pravilnog i odgovornog učenja Kurana. tj. između ostalog. uljepšao je. a. znanstvena disciplina koja precizira. i metodologiju njegove praktične primjene zove se ilmu t tedžwid. ali se ne svodi samo na ovu oblast.š. razrađuje i objašnjava principe pravilnog učenja Kurana. definira. a. gdje dugo. gdje uklopiti harf u harf. poboljšao je). Riječ tedžwid se ne spominje u Kuranu.). a njegova znanstveno kreativna uloga svodi se samo na to.š. ukrasio je. 1) Jezičko značenje tedžvida Rijec tedžwid.š. U smislu preciznog. uljepšavanje. pazeći pri tome gdje treba stati. znači: dotjerivanje. ili ahkamu t tedžwid ili tedžwidu l-qurani. a. da već postojeće (objavljene) norme sistematizira. a u najvećem broju slučajeva temelje se na klasičnim izvorima. izvrsnost. a gdje kratko izgovoriti. ali se spominje termin tertil. Ova vještina se može savladati dobrim poznavanjem posebne znanosti koja se razvila među islamskim znanonstima i dugotrajnom vježbom pred stručnim i odgovornim učačima.š. ukrašavanje i perfektuiranje. u osnovi.. zove se muqri (mentor za učenje Kurana. dakle. `Abdullah ibn Mesud je svojevremeno rekao: „Poboljšavajte kvalitet učenja Kurana (džewwidu l quran)". imaju isto značenje. pa makar i ne razumjeli njihovo vanjsko i unutarnje značenje.. a. a onaj ko početnike praktično uvježbava.. vještina i umijeće fonetske prirode. ali i od individualne i kolektivne odgovornosti svih sljedbenika Muhammeda. Izvedena je od glagola džewwede yudžewwidu (dotjerao je. ili fennu t tedžwid. S aspekta učenja Kurana. riječ tedžwid ukazuje na obavezu pravilnog izgovaranja glasova. 2) Definicije tedžwida Tedžwid je kuranska disciplina koja se služi fonetskim zakonitostima i dostignućima.s. paziti na meharidžul huruf i svojstva svakog harfa. dobro djelo. i ne iscrpljuje se na njenom polju istraživanja.š. Učenje Kurana. a. Izgovaranje kuranskih riječi je. Uloga čovjeka u nastanku tedžwidske znanosti je transmisio¬na. gdje ih opet rastaviti itd.s. Osoba koja izučava tedžwid i druge poučava ovoj znanosti zove se mudžewwid (stručnjak za tedžwid).. što znači: znanost o pravilima i zakonitostima preciznog učenja Kurana. definira i metodološki iznijansira. čija praktična realizacija zavisi od izgovorne sposobnosti. Dakle. O tedžwidu kao znanosti postoji više definicija koje. perfekcija). a. Prema drugoj verziji. Napisani su posebni radovi i o izgovoru pojedinih harfova. gdje prijeći. ista misao glasi: „Poboljšavajte kvalitet učenja Kurana i uljepšavajte ga najljepšim tonovima (džewwidu l qurane we zeyyinuhu bi ahseni l aswat)". a zasniva se na precizno utvrđenim zakonitostima i kriterijumima. a. što u kontekstu ove tematike ima isto značenje.najboljih Bogu ugodnih djela mojih sljedbenika je učenje Kurana" su riječi Muhameda. I definicija: .š. a. Napisani su posebni radovi i o učenju Kurana na sedam ili deset načina (kiraeti seba i kiraeti ašera).š.

a ajeti u manje ili veće cjeline." U navedenim. dž. njihovu uzajamnu vezu i uticaje koji se posredno ili neposredno reflektuju na značenje. kao i drugim postojećim. bilo u jednoj riječi ili sintagmi. preobražavaju. ili se zbog svojih određenih fonetskih karakteristika. u toku učenja Kurana. Neznanje. a. tako i sekundarna pravila i kriterijumi. definicijama naglasava se precizno izgovaranje glasova. Praktična izvedba efektivno se odražava i na specifično melodijskom planu (tengim). odnosno oni su već postojećoj praksi dali formu.. onda se može reći da je tedžwid objavljena kuranska fonetika.š.. njena terminologija i metodologija. smisao. ili preciznije rečeno. izgovaraju prirodno. riječi u ajete. a to znači da se moraju slijediti zakonitosti tedžwidske znanosti.„Tertil (tedžwid) je pravilno i precizno izgovaranje glasova. pojavljuju u više akustičkih varijanti i nijansi. b Pauzalna (waqf) i početna forma (ibtida) imaju.š. u izučavanju tedžwida. bez ikakvih promjena. a konsonanti se nazaliraju (artikuliranje nazalnih-nosnih konsonanata). što opet zavisi od urođene sposobnosti. a. o čemu treba posebno voditi računa. povijesni nastanak i razvoj.s. ne može pravilno učiti. a potom povezuju u riječi. utemeljili su tedžwid kao egzaktnu znanost. i poznavanje (i praktična primjena) pauzalnih formi" II definicija: „Tedžwid je kuranska ortoepija (pravilno izgovaranje glasova) koja izučava sve relevantne i irelevantne finese i nijanse artikulacije konsonanata i vokala. sa svim njihovim stalnim i nestalnim akustičkim osobinama. uči tertilom. i kada se analiziraju njene definicije. je tu naredbu praktično realizirao i prvu generaciju muslimana naučio primjeni pravila tertila. pouku i poruku kuranskih ajeta. Usljed blizine izgovorno akustičkih centara i sličnosti glasovno¬-akustičkih osobina. a. naređuje da se Kuran. Sunnet i Idžma.. jer su direktno vezane za smisao i značenje kuranskih riječi i sintagmi. neodgovornost i svi propusti ove . Muhammed. c) Tedžwidska znanost se bavi i fonetskim promjenama koje se događaju zbog međusobnog uticaja glasova.š. dugotrajne vježbe i odgovornosti svakog pojedinca. veliki značaj.š. Izvori za nastanak tedžwida su: Objava. pri čemu se moraju poznavati i primjenjivati kako primarna. Ako se razmotri tematika tedžwidske znanosti.. asimiliraju. odnosno izgovorno akustičke centre u kojima se glasovi produciraju i način na koji se oni izgovaraju. neopreznost. pravilno izgovarati glasove i primjenjivati pravila pauzalne i početne forme je stroga obaveza (wadžib). Islamski mislioci su. 3) Predmet izučavanja tedžwida Ova znanost izučava kuransku ortoepiju. Allah. na osnovu postojećeg iskustva i vjerodostojnih predaja. a. Ona izučava tri seg¬menta Allahove objave: a) Artikulaciju kuranskih glasova. odnosno. U prvom i drugom slučaju. koje se zbog uzajamne veze glasova. definirali norme i kriterijume bez kojih se Kuran. vokali se iz specifičnih razloga produžavaju.

s. neophodno je proći kroz dvije faze učenja. zijevanje. definiraju i metodološki utemelje već postojeće norme o učenju Kurana. zamijeni nekim drugim. osim u vanrednim okolnostima. (b h h). njemu sličnim glasom. melek Džibril je naučio Muhammeda. 2) Ukoliko se u toku učenja pauzira na onim mjestima gdje se to ne smije učiniti. je „komponovana" pravilima tedžwidske znanosti. ali samo onima koji imaju razvijen sluh i dobre glasovne mogućnosti. i izvan te „kompozicije". Ebu l Qasim Ubeyd b. a izostavljati ih je mekruh (pokuđeno). Da bi se stekla minimalna sigurnost i sposobnost za pravilno izgovaranje kuranskih riječi. a.š. stečeno znanje iz oblasti tedžwida i drugih islamskih disciplina prenosili na sljedeću generaciju. a zabrana se odnosi na osobe koje su u pijanom stanju. Medutim. koje uočavaju samo dobri poznavaoci tedžwidske znanosti. uglavnom. praktičnoj primjeni tedžwidske znanosti koja do tada nije bila poznata među Arapima. a najčešće se spominju imena slijedećih učenjaka: Ebu l Eswed Ed¬-Dueliy. (d z z).. nemojte obavljati namaz u pijanom stanju. melodičnim glasom. (q k). (ajn g). To se. pravila tedžwida pružaju mogućnost i za takvu izvedbu.vrste zovu se vidljive greške. onda se dobije sasvim pogrešno značenje. po kome se vjernicima zabranjuje namaz. namaz je naređen. posebno onda kada se griješi zbog neodgovornosti. (En¬-Nisa 43). Učiniti pogreške ove vrste je strogo zabranjeno (haram). Taj zadatak je obavljen u I i II stoljeću po Hidžri. Treba naročito paziti da se međusobno ne zamijene slijedeće grupe konsonanata: (t t). a mogu ih uočiti i slabiji učači..š. tedžwid se dijeli na: a) Teorijski dio (`ilmiyyun) b) Praktični dio (`ameliyyun) . kao što su: kašalj.) je sunnet. podstaklo je islamske mislioce da i u pisanoj formi sublimiraju. Allahov poslanik je naučio ashabe izgovoru i razumijevanju kuranskih riječi.š. Melodija (tengim) u toku učenja Kurana. (t s s). zbog neznanja ili neopreznosti učača.. Allahova objava se ne može i ne smije učiti. a. ihfa. odnosno ako se jedan glas. a. Halil b. (d d). koje su do tada čuvane putem usmene predaje. zato što njihovo izostavljanje dovodi do promjene značenja kuranskih ajeta. može poslužiti i ovaj ajet: O vjernici. Ukoliko se pauzira poslije riječi namaz. putnici ili trgovci. Kao primjer nedozvoljene pauzalne forme. razne vrste opasnosti i sl.ove vrste zovu se skrivene pogreske. Greške i propusti . iqlab. S obzirom da Allahov poslanik preporučuje učenje. Svako je dužan podesiti glas prema svojim individualnim sposobnostima. a oni su kao misionari.. Primjenjivati pravila iz trećeg segmenta (medd. nagla glavobolja. događa u dva slučaja: 1) Kada dođe do fonetske opozicije. Ahmed i dr. izhar i sl. Primjena pravila iz prva dva segmenta je u kategoriji wadžiba. 4) Podjela tedžwida U toku objave Kurana. U tom smislu.. a. Širenje Islama među nearapske narode. Sellama. idgam.

Poslanik je rekao: „ Učite Kuran arapskom melodijom i tonovima. onda je sasvim jasno da mu jedino i odgovara melodija i tonalitet dotičnog jezika..da se upute u vjerske znanosti i neka opominju narod svoj da mu se vrate. 32) b) Sunnet Drugi izvor koji govori o obavezi primjene tedžwida su hadisi Muhammeda.š. bilo da se uči cijeli Kuran.. i njegov sunnet. Ova obaveza temelji se na Kuranu." Potom je `Abdullah ibn Mesud proučio ajet u kome se nalazi navedena riječ. odnosno. moguće je samostalno naučiti i razumjeti osnove ove znanosti.š. sura ili jedan ajet. tj. smireno i skrušeno. je Idžma. U citiranom ajetu. početna faza u kojoj se uče osnovna pravila. mudrost. Naredba u navedenom ajetu je u kategoriji wadžiba (obaveze). a. u ovom drugom izvoru imamo kao argument i Poslanikove riječi. (Tewba – 122) U toku izučavanja teorije tedžwida nije neophodno imati mentora.š. Početnici u učenju. a.š. razmišljajući o kuranskim poukama i porukama.š. To znači: uči ga pravilno i precizno. a. a. je naučio ashabe primjeni pravila tedžwidske znanosti. nadnaravnost.š. c) Idžma Treći izvor. (El Furqän. da bi se Allaha bojali". U tom smislu nisu dozvoljeni niti mogući bilo kakvi muzički uticaji. dž. u riječi lil-fuqarai ispustio dužinu el mutessil. uči) pojačana je infinitivom „tertilen“.. pa ga je upozorio.. tertilom. Sunnetu i Idžmau." Kada se uzme u obzir da je on objavljen na arapskom jeziku. mora učiti onako kako je objavljen.. To znači da su svi islamski mislioci suglasni da se Kur’an. a.. 5) Argumenti o nastanku tedžwidske znanosti a) Kur an Allah.. Muhammed. a u isto vrijeme i želja da se živi po njegovim uputama. a oni su to svoje znanje prenosili na mlađu generaciju. Što se tiče praktične primjene. a. rekavši mu: „Allahov poslanik nas nije učio da tako izgovaramo dužine vokala. naročito u prvoj fazi obrazovanja iz ove oblasti. Dakle. S druge strane. Prema vjerodostojnim predajama. vezana za učenje Kurana. učiti po pravilima i kretirijumima tedžwidske znanosti je fardi ayn (individualna obaveza i odgovornost). Svaka generacija je dužna pripremiti i obrazovati stručnjake za tedžwidsku znanost koji će njene zakonitosti prenijeti na sljedeće pokoljenje. prema kome je obavezno primjenjivati pravila tedžwidske znanosti. a i njegovu praksu.. Kao argument za ovu tvrdnju navodi se kuranski ajet koji obavezuje skupine muslimana „.s. Izučavati ovaj aspekt tedžwida je kolektivna obaveza muslimana (fardi kifaye). kao što se kaže u ajetu: I mi ga sve ajet po ajet objavljujemo (tertilom). a. naređuje: Izgovaraj Kuran pažljivo (tertilom). Ovaj termin podrazumijeva obavezu primjene pravila tedžwida. U predajama se navodi da je `Abdulläh ibn Mesud čuo nekog čovjeka koji je učeći Kur’an.. primjenjujući pravilo o produžavanju vokala. Cilj ovakvog načina izražavanja je razvijanje interesa za pravilnim učenjem Kurana.s. moraju imati mentora koji će ih .Pod teorijskim dijelom podrazumijeva se prva. riječ „rettil“ (izgovaraj. zato što je tertil (preciznost. savršenost) svojstvo Kurana. niti se učenje može podvesti pod bilo koji žanr u muzici. pažljivo i odgovorno.

odmjereno recitiranje (učenje). a. a. IMAM `ASIM I NJEGOV RAWIYA HAFS Od sedam mutewatir (potpuno vjerodostojnih) verzija učenja Kur’ana.. tedžwid izučava zakonitosti i metode pravilnog učenja Kur’ana. se uči po Ebu `Amrovoj verziji koju prenosi Ed¬-Duri. Najvrednije je ono učenje u kome učestvuju: jezik. među kojima smo i mi sa ovih područja.š.š. a kvalitet njihove primjene zavisi od odgovornosti i glasovno-izgovornih sposobnosti svakog pojedinca. muslimani slijede qiraet (verziju) imama Nafia El Medeniya i riwayet njegovih učenika Qaluna i Werša. Većina muslimana u svijetu. a. 1) Imam Asim b. b) HADR.. kolektivna obaveza svake generacije muslimana. Aliju. g. `Abdu rRahmanova verzija učenja vezuje se za h. a njegova verzija učenja se vezuje za `Abdullah ibn Mesuda koji je učio pred Allahovim poslanikom.. tedžwida i drugih islamskih znanosti.š. da li učio jedan ili više ajeta. " i Učitelj našeg imama je bio Zurr b. tj.. a srce pouke prima. potom svakodnevnom vježbom i samodisciplinom. a osim toga. potrebno je baviti se i ostalim islamskim disciplinama.a.. Zna se da je živio u Kufi. polagahno recitiranje (učenje). Kur’an. Iz dosadšnjeg izlaganja. a. Kur’an. Slovio je kao najbolji qariya svog vremena. naš imam je Ebn Bekr Asim b. 3) Praktična primjena tedžwida (tertila) je fardi-ayn. a. uče Kur’an. koji je bio učitelj Poslanikovih unuka Hasana i Husejna.s. r. razum spoznaje. U tom smislu. U pojedinim dijelovima Sudana i Jemena.š. savjete i opomene. . Tempo se mora prilagoditi prema vlastitim izgovornim mogućnostima i glasovnim sposobnostima. a. a. a to znači. se može učiti i brže i sporije. a. jezik izgovara. razum i srce. Ebi En Nedžud El Esedi. U izvorima se ne navodi mjesto i godina njegovog rođenja. Dakle.š.š. Qiraet je sposobnost i vještina praktične realizacije tih normi. ili cijeli Kur’an. Samo na ovaj način. početno znanje iz ove znanosti može se savladati i za kraće vrijeme. Asim pripada generaciji tabiina. Naš imam je svojevremeno u široj regiji bio jedan od najboljih poznavalaca arapskog jezika. najefikasnija je audio vizuelna metoda. U jednom dijelu Sjeverne Afrike. imao je i lijep glas. individualna dužnost i odgovornost svakog pojedinca bez obzira. U toku učenja i obučavanja. kao `Asim. 2) Izučavati ovu znanost je fardi-kifaye. po Hidžri. Habiba Es-Sulemiya.. Ebu Ishaq Es-Sebi’i je za njega rekao: „Nisam čuo nikoga da tako dobro uči Kur’an. `Asim je bio ucenik i Ebu `Abdu r Rahmana `Abdullah b. ako sažetak svega rečenog.š. pored studioznog i dugotrajnog izučavanja tedžwida. Ebi En Nedžud U qiraetu Kur’ana.. može se zaključiti slijedeće: 1) Kao egzaktna znanost. Hubeyš. u svijetu se praktično primjenjuju samo četiri verzije. a preselio je na Ahiret 127.praktično uvježbavati primjeni tedžwidskih pravila. prema verziji imama `Asima i predaji njegovog učenika i rawiye (prenosioca) Hafsa. a srce čuva njihove upute.. Jezik čuva ispravnost glasova. Da bi se dostigao visok stepen u učenju Kur’ana.š. tedžwid se dijeli na: a) TERTIL. razum tumači njihova značenja. a. brzo recitiranje (učenje) i c) TEDWIR.

recimo. to jest tzv. Imam Asim je imao mnogo učenika i prenosilaca svog qiraeta (verzije). Habib Es Sulemi. Prema ovome. Ovi i još neki drugi manje važni uvjeti traže se da bi mutevatir kiraet dobio takav status. Suleyman Među najboljim učenicima i najpouzdanijim rawiyama imama `Asima bio je i Ebu `Umer b. g. dž. a. zatim da se slažu sa jednim od prijepisa Osmanove kodifikacije Kurana. 2) Hafs b. u Kufi. to jest oni koji su dobri poznavaoci fikha. od Allaha. odnosno lažne-šaz.š. Zurr b. Obično su šazz kiraeti slabih predanja. a najpoznatiji su: Šube i naš rawiya (prenosilac) Hafs. Ubeyy b. izgleda ovako: Hafs *`Asim *`Abdu r Rahman b. `Affan. Suleyman. Tabit * Muhammed. Kab. i kao jedan od najboljih qariya u tom vremenu. a. Širenjem Islama. koja je imala značajnu ulogu na unificiranju usmenih i pisanih tradicija glede Kurana. a. šazz kiraeti nemaju vjerodostojnu predaju i nisu saglasni sa Osmanovim Mushafom. napisano je prema ovoj verziji koju i mi slijedimo u toku učenja Kur’ana. Za tzv mutevatir kiraete obicno se traži veliki broj prenosilaca koji su autoritativni. 3) Kiraeti Kur’ana U osnovi se kiraeti Kur’ana mogu podijeliti na vjerodostojne-mutewatir i slabe. Te su sekte općenito poznate po izvrtanju kuranskog smisla. a preselio je na Ahiret 180. da su u skladu sa arapskim jezikom. Ebi Talib. Osim toga što se Kuran u ovim kiraetima želi prilagoditi šiijskim interesima (glorificira se. Šazz kiraetom se ne može učiti Kuran niti on može poslužiti kao dokaz o vjerovanju.s. S obzirom na ovu činjenicu. a česta su i glorificiranja Alije ibn Ebi Taliba).a an je naučio učiti Kur an. naredne generacije su savjesno i odgovorno preuzele obavezu da uče i izučavaju Kur’an.s. a mogu čak biti i mevdu`. dakle. a. Pod ovim se smatra da se izvjesna osoba bavila namjernim iskrivljavanjem Kurana.s. . Suleyman b. to jest lažni. Primjer lažnih kiraeta. Zeyd b. Za rawiyu našeg qiräeta Yahya b. recimo. a ovu verziju učenja prenio je na slijedeću generaciju njegov učenik i rawiya Hafs b. Također se traž od mutevatir kiraeta da sadrže sedam harfova. primjenjuju qiraet koji se vezuje za imama `Asima. a ne radi se.. a. `Abdullah b. najviše djela iz ove oblasti. Mugire El Bezzaz. a. arapskog jezika itd. a. Prema tome. " Hafs je cijeli život učio i proučavao Kur’an. a imao je mnogo učenika i u rodnoj Kufi. Hubeyš El Esedi * `Utman b. o grješkama zbog neznanja arapskog jezika i sl. povijesna predaja naseg qiraeta koji se vezuje za imama `Asima. čitanja im se ne slažu sa islamskim mišljenjem o Kuranu. šazz kiraeta.š.š. (Kur’an je objavljen na „sedam harfova“).š. sistematizacijom usmenih predaja i pojavom pisanih djela iz ove oblasti.š. U pogledu šazz kiraeta treba reći da neki od ovih važnih uvjeta izostaju. osim jednog malog broja na području Afrike i Jemena. kome je melek Džibril dostavio Kur’an. porodica Muhammeda.. `Aliyy b.. Suleyman.š. od Muhammeda. imamo u literaturi ranih i ekstremnih šiijskih sekti. putovao je u Bagdad i Mekku. g. Mes`ud. akaida.. Rođen je 90. po Hidžri. Muslimani u svijetu.. a. Mu`in je rekao: „Najvjerodostojnije predaje o verziji učenja imama Asima prenosi Hafs b.

Tako bi naprimjer. • Ebu Dža’fer (130. a. uljepšaj njim moje lice. Ahad kiraetom se ne može učiti Kuran.) (Kufa). • Ebu Amr ibnul A’la’ (148. bez nepotrebnog samoisticanja i egoizma. . • Halef (229. Kaže Poslanik a. mešhur kiraeti.w../737.) (Kufa).a. jer se vjerovanje (akida) ne dokazuje ahad predajom." Amin! Prilikom učenja Kurana potrebno je svakako voditi računa o stajanju i načinima zastajanjima na riječima. • Ibn Amir (118. ne slaže se sa Osma¬novim Mushafom.s.) (Medina).) (Basra)./820./747.: »Biće takvih mojih sljedbenika koji će učiti Kuran i učeći ga izlaziti iz vjere./744. Ahad kiraeti imaju vjerodostojan sened. lijekom moga srca.s. niti on može poslužiti kao dokaz u vjerovanju. ojačaj njim moje tijelo. Prvo. PRAKTIČNE NAPOMENE O UČENJU KUR’ANA I PRIMJENI TEDŽVIDSKIH PRAVILA Na početku učenja Kurana./785. Neki islamski istraživači smatraju da se mešhur kiraetom može učiti Kuran.) (Medina) • Ja’kub (205. s. obogati Kuranom moj mizan. i izlazom za moju brigu i tugu. i na sve one koji slijede njegovu uputu. Treba.) (Basra)./772. obdari me istinskim i iskrenim učenjem. Neka je salavat i selam na našeg Poslanika Muhammeda. da budem pokoran i danju i noću. a prije nego što se izgovore isti’ada i besmela. 4) Škole kiraeta Glavni autoriteti u kiraetima Kurana jesu: • Ibn Kesir el Meki (120. navesti i jednu specifičnu vrstu kiraeta. ojačaj me u pokornosti prema Tebi. Oni imaju vjerodostojan sened. mudredz kiraete. Ovaj kiraet se smatra šazzkiraetom iz dva razloga./804. na njegovu porodicu i ashabe.) (Meka). »Errahmanirrahim« – pa bi opet stao. „Hvala Allahu Gospodaru svjetova./770. Osim ovih vrsta kiraeta Kurana postoje još i tzv. odnosno sa pravilima arapskog jezika. dalje. također.) (Kufa). preporučuje se učenje ove dove: U ime Allaha Svemilosnog Milostivog. nije mutevatir. kada bi učio Kuran on bi zastajao na kraju svakog ajeta. proživi me u društvu najodabranijeg Poslanika. ali nisu u saglasnosti sa Osma¬novim Mushafom.Osim šazz kiraeta postoje i ahad kiraeti. • Kisaija (189.s. koji nema snagu mutevatira.. • Asim (127. Mešhur kiraeti su. Uzvišeni Allahu! Okiti Kuranom moj govor.) (Damask). • Hamza (156. kao što izlazi strijela izbačena iz luka«. tzv.š. suru Fatihu učio ovako: »El-hamdu lillahi rabbil-alemin« – pa bi stao. To su kiraeti u koje su uključene pojedine riječi prilikom tumačenja Kurana. Prenosi se da je Poslanik a.) (Kufa). • Nafi’ el Medeni (169. učini ga svjetlom moga vida. Kuran je potrebno učiti skrušeno./843. dušu i srce. neka je na njega salavat i selam. saglasni sa Osma¬novim Mushafom i pravilima arapskog jezika./736. i drugo. Uzvišeni Allahu! Povećaj moju želju prema Kuranu.

š. velika pažnja bi se morala posvetiti učenju Kurana napamet. Allah.š.š.. čije je ime trajno sačuvano u Kur’anu. naš minimum bi bio. da biste bili zahvalni. poznata kao Bedr el-kubra (Veliki Bedr). Znali su da je Allah. Resulullah i ashabi.š. se napominje da je Allah. odlučnost i strpljivost daje islam.Nepotrebno je isticati hadise koji govore o nagradi zaučenje Kurana. 17. slobodi. (Alu-‘ Imrân. odlučnost. pravdi. potvrdili su i dokazali.2004 pripremio VP služba Rijaseta IZ-e Odštampaj tekst Pošalji na email َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ ّ ُ ّ َ ٌ ِّ َ ْ ُ ْ ََ ٍ ْ َ ِ ّ ْ ‫ََ َ ْ َ َ َك‬ ‫* قوله تعالى: * ولقد نصر ُم ال ببدر وأنتم أذلة فاتقوا ال لعلكم تشكرون‬ َ ُ Allah vas je pomogao na Bedru. ne daje ashabima genocidna . A Allah je sa strpljivima. poslao meleke da pomognu mu’minima ali nakon što su oni iskazali svoju iskrenost u vjeri i spremnost na najveće žrtve. Tog dana. koliku snagu. a. krvava i rušilačka uputstva.sure »Errahman« . nego im se sasvim mirno obraća ovim riječima: .. zato se Allaha bojte. da izmijene povijest. Druge godine po Hidžri. nalazi se mjesto Bedr. dž. Naime. dž. što znači da se jedan musliman morao boriti protiv trojice protivnika. 249) Resulullah i ashabi izašli su na Bedr da se suprostave sili i nasilju.. 123) U ovom mubarek mjesecu. U tom smislu bi bilo potrebno slijediti praksu ashaba koji su imali u adetu svake sedmice proučiti Kuran. godina dogodila se bitka na Bedru.najmanje 10 ašereta . ramazana. Borili su se na Bedru. Meleki su sami mogli pobijediti ali se traži čovjekova spremnost. (El-Bekare. milosrđu i humanizmu. Osim toga.sure »El-Mulk« (Predavanje je održano na redovnom mjesečnom seminaru imama Oblasti Nordrhein-Westfalen) Hutba Bitka na Bedru 26. a. a muslimana je bilo oko 300. da otvore put istinskoj vjeri. Džuz . prije više od 1400. Iz tog razloga. kada ste bili malobrojni.. kroz redovno učenje stiče se takva praksa i učač se rutinira u učenju Kurana.š. a. hrabrost i ustrajnost. U svom govoru prije bitke Allahov Vjerovjesnik.1. Jugozapadno od Medine. najmanje jedanput mjesečno pručiti Kuran. u Kur’anu. na strani onih koji nose iman u svom srcu. hrabrost.10. dž. čije darove i blagodati mu’mini sa radošću prihvataju i u svojim srcima duboko doživljavaju..š.Amme džuz ..sure »Jasin« . Ovaj događaj promijenio je tokove svjetske povijest. iznosi jednu povijesnu istinu koja glasi: * ‫*كم من فئة قليلة َلبت فئة كثير ً بإذن ال وال مع الصابرين‬ َ ِ ِ ّ َ َ ّ َ ّ ِ ْ ِ ِ ‫َ ْ ِ ْ ِ َ ٍ َ ِ َ ٍ غ َ َ ْ ِ َ ً َ ِ َة‬ ُ ِ Koliko je malih grupa pobijedilo velike grupe s Allahovom dozvolom. Obaveza je zato Kuran redovno učiti. Ovo ne samo iz razloga Božije nagrade nego i iz praktičnih razloga. s. na udaljenosti od oko 150 kilometara. nalazi se i odabrana noć Lejletu’l-bedr. muslimanski neprijatelji su imali oko 900 boraca. Smatram da je za nas u našim okolnostima minimum poznavanja Kurana napamet slijedeći: . U Kur’anu.a.

na mjesto istinskog iskušenja.” A ashab Sa‘d Ibn-Mu‘az kaže Muhammedu. Ako me neprijatelj pobijedi. Ljudi se međusobno po dobru odlikuju i spominju. s. Odlučno se prihvatite djela kojima će vaš Gospodar biti zadovoljan. dali smo ti riječ da ćemo te slušati i slijediti. osjetivši u isto vrijeme i ljubav prema rodnom gradu Mekki. prema stepenu koga imaju kod svoga Stvoritelja. Njegova zaštita je naša snaga i sigurnost. Mi ćemo te slijediti. u Njega se uzdamo i Njemu se vraćamo. Allah u odlučnim momentima otklanja brigu i spašava ljude od nevolje i tuge. Došli ste na Bedr. El-Mikdad. Mi imamo mu’minska srca. čast i ugled. mu’mini se uzdaju u Allahovu. ne zaboravite obaveze kojim vas je On svojim ajetima poučio. Neka Allah oprosti meni i mu’minima. Vođen tom ljubavlju. A uz to. Muhammed.. moral.. niti nasilničko-osvajačkih pohoda. Strpljivošću se postiže spas na obadva svijeta. a ona je nepobjediva i neuništiva. to je prirodno i zdravo ljudsko osjećanje. Samo Njega molimo za pomoć. s. (El-Ahzâb. u odbrani i zaštiti svoje vjere. a to znači da vjernici. Islam je vjera koja štiti i čuva ljudsku slobodu. nisu prijetnja bilo kome. On daje dobro onima koji ga zaslužuju. časti i slobode trebaju imati najsavremenija sredstva i najbolju taktiku.: “Ja Resulallah! Mi vjerujemo u tvoje poslanstvo. 23) Vođeni odanošću prema Allahu i Resulullahu.. iz koje su bili protjerani samo zato što su u svojim srcima nosili: Lâ ilâhe illallâh Muhammmedun resulűllâh. niti odstupiti. kao što je dovu proučio i Muhammed. iznevjerio njegov narod. pomoć i dovu čine. Ova Istina je potvrđena i na Bedru. Mi smo ti srcem odani i svjedočimo da je Kur’an istina. Allahovo obećanje je istinito. one nisu ni fraza. neki od njih u tome svoj život završiše. Podstičem vas da čuvate islam! Allah vas na to upućuje! Odvraćam vas od nasilja..” Dova je bila primljena. mu’mini nikada neće iznevjeriti. O njima Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: * ‫* من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا ال عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل‬ ِ ْ َ ُّ َ َ َ ُ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ ْ ََ ّ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ ِ َ ِِ ْ ُ ْ ْ ِ Među muminima ima onih koji iskreno ostaju na onome što obećaše Allahu. Bori se uz Allahovu pomoć i mi ćemo se zajedno s tobom boriti. na Bedru. U njegovim riječima nema ratničkog žara niti euforije. zavladat će zabluda i nasilje i neće više biti onih koji će islam čuvati. Taki mi Uzvišenog Allaha.a. zaslužiće te Njegovu milost i oprost koji vam je obećan. s. maksimalno su se spremili za bitku na Bedru. na Bedru. r.“Hvala Allahu. a ona glasi: “Allahu moj! Podari mi obećanu pobjedu. Allahu ekber (Allah je najveći). niti se pokolebati.a. a ni u čemu ne iznevjeriše svoja uvjerenja. s. Gospodaru svjetova. a i vaš Stvoritelj vam to zabranjuje. Kada smo izgovorili Šehadet. jer voljeti svoju vjeru. domovinu i svoj rodni kraj.š.a. mi ćemo te poslušati. Njihova ljubav nije bila fanatizam. imali su i dobru taktiku i dobru strategiju . na ovome mjestu. Kuda ti kreneš i mi ćemo ići s tobom.” Ovaj Vjerovjesnikov govor ima veliko duhovno i moralno značenje. ako od nas zatražiš da zagazimo u more i da ga preplivamo. jedan od ashaba kaže Resulullahu: “Allahov vjerovjesniče! Idi onim putem koji vodi Allahovoj milosti. Pazite na dužnosti koje vam je Allah u Kur’anu propisao. Pokažite svoj iman pred svojim Stvoriteljem i. Ne bojimo se naprijatelja. Allah je Uzvišen.a. Na putu do Istine i slobode. Zašto? Zato što islam nije vjera huškačkokrvničkih.a. a drugi očekuju kraj života. i ashabi. dž. . Allahu ekber!” Ove riječi.. Sigurno te nećemo iznevjeriti kao što je Musa-a. kad Allah prima samo ono djelo kojim je On zadovoljan. istinu naređuje i iskrenost propisuje. one su Istina. Povedi nas u boj uz Allahovu pomoć. ashabi su izašli na Bedr. bitka dobijena jer su ashabi u nju ušli snagom i žarom svoje vjere. domovine. Pomoću strpljivosti.

nagovijestio je da će među budućim generacijama uvijek biti onih koji će biti spremni na najveće žrtve. solidarnost. إن مثل امتى مثل المطر ، ل يدرى أوله خير أو آخره‬ “Moj ummet je kao kiša. ali i simbol neumoljivog poraza zablude. ova skupina će bez sumnje poražena biti i .. oni koji su bili pismeni. gdje nije bilo muslimana. Između ostalog..” Ove Resulullahove riječi ukazuju nam na to da borba sa svojim slabostima. Oni koji su na strani Resulullaha. domovini i slobodi.š. Allah. ili se razvijali. jer Bedr je simbol sjajne pobjede Istine. Jer. dž. mogli su postati slobodni nakon što deset muslimana nauče čitati i pisati. za pravdu. ovaj događaj nosi trajne pouke i poruke. sloboda. أن يكون ال و رسوله أحب إَيه مما سواهما ، و أن يحب المرء َ يحبه إل‬ ِ ّ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ ِ ُ ‫ِ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ِ ُ ْ ِ َ َ َ ْ َ ْ َ َه‬ ‫. za toleranciju. milosrđe. kao što nismo zaboravili imena šehida sa Bedra. je rekao: ّ ِ ُ ّ ِ ُ ‫َ ٌ َ ْ ُ ّ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ُُ ُ َ َ ّ ِل ْ ِ ِ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ ُ ِ ّ ْ َ ْ َ ل‬ ‫ثلث من كن فيه وجد حلوة اليمان . za čast i dostojanstvo. za slobodu. oni će sigurno uspjeh dočekati. Bilo je ashaba koji su svog zarobljenika hranili boljom hranom od one koju su jeli oni i njihove porodice. nego su nastajali baš u onim dijelovima svijeta.a. S te strane. plemenitost. sve su to pobjede i uspjesi koji imaju trajnu vrijednost i značaj. kao što osjeća slast idraž pobjede. Ebu-Džehla i mušrika. postiti.a. ili su oni bili neznatna manjina. Naša Domovina imala je i ima svoje šehide. humanost. s. kao što bi mu bilo teško i odvratno da bude bačen u vatru. oni su pobjednici na svom vlastitom bojištu. 33) Upamtimo! Muslimani su prvi u povijesti prema svojim zarobljenicima humano postupili i to baš poslije bitke na Bedru. zla i poroci u svijetu nisu nastajali. Zarobljenici su do slobode dolazili sasvim hahko i jednostavno. Svi ebu-džehli svijeta završavali su i završit će sramno i bijedno na nekom svom bojištu. čija imena nikada ne smijemo zaboraviti. u islamskim gradovima i zemljama. r. veliki neprijatelj kur’anske istine. Ta pobjeda zove se: iman . Da mu Allah i Njegov Vjerovjesnik budu draži od svega ostalog. sadekatu’l-fitr i druge islamske dužnosti izvršavati. pravda.a.” Obavljati namaze. oni koji moralno žive i islamske dužnosti izvršavaju. Mnoge pojave.a. istinske pobjede na svom vlastitom “Bedru”. jer oni su emanet svima nama i budućim generacijama. umišljenost. a to je borba sa samim sobom.. te u jednom hadisu kaže: ُ ُ ِ ْ َ ٌ ْ َ ُ ُّ َ َ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ُ َ َ ِ ّ ُ َ َ َ ّ ِ ‫. Bedr se kroz povijest ponavljao na desetine puta u raznim dijelovima svijeta. To govori o veličini islama koji je prvi put odbranjen i sačuvan upravo na Bedru. I ovi naši krajevi su svojevrsni Bedr. a protiv nasilja. i ashaba. oni su najsjajniji primjer odanosti prema islamu. škrtost. Jednom prilikom Allahov Vjerovjesnik. u Kur’anu kaže: * ‫* إن وعد ال حق فل تغرنكم الحيا ُ الدنيا ول يغرنكم بال الغرور‬ ُ ُ َ ْ ّ ِ ْ ُ ّّ ُ َ َ َ ْ ّ ‫ِ ّ َ ْ َ ّ َ ّ َ َ ُ ّّ ُ ْ ْ َ َ ة‬ ِ ِ Obećanje Allahovo je Istina. porocima i lošim navikama mora trajati cijeloga života. istina.. koje je izgovorio vraćajući se kao pobjednik sa Bedra: َ‫. رجعنا من الجهاد ال صغر إلى الجهاد الكبر‬ ِ َْ َ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ِ َْ َ “Vraćamo se iz male u veliku bitku. a protiv mržnje.” Jedna od poruka Bedra sadržana je u Vjerovjesnikovim riječima. s. Muslimani mogu biti ponosni na svoj Din-i islam. a oni koji su na strani širka.Na ovom bojištu je zauvijek završio Ebu-Džehl. osjetit će slast imana. a mislio je da njegovoj moći i sili nema kraja. Zato neka vas nikako ne zavara život na ovome svijetu i neka vas šejtan ne pokoleba u vašoj odanosti Allahu. a protiv primitivizma. musliman doživljava i osjeća ljepote i vrednote svoje vjere. (Lukmân. Na ovom putu.. mu’minovo oružje je iman. sebičnost. I ovdje se vodila i vodi borba za Istinu. s. a protiv zablude. ne zna se da li su bolje prve ili posljednje kapi. a protiv nepravde. Da voli i poštuje čestite osobe u ime Allaha. U borbi sa samim sobom. Oni koji savladaju svoju oholost. da mu povratak u zabludu bude odvratan. ل ، و أن يكره أن يعود فى الكفر بعْد أن أنقذ ُ ال منه كما يكره أن يقذف فى النار‬ ّ “Ko bude imao tri svojstva.. davati zekat. Nakon što ga je Allah izbavio iz nevjerstva. Muhammed.

Amin! (Ramazanska hutba 1425/2004. da razumijemo i prihvatimo ove pouke i poruke Bedra.poniženje doživjeti. dž.š. Molimo Allaha.) ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful