"Povijest islama" od Mustafe Spahica

UVOD U POVIJEST ISLAMA
Kada su prvi čovjek Adem (a.s.) i njegova žena hazreti Havva zakoračili u stvoreni svijet - dunjaluk, oni su zakoračili u povijest. Svaki čovjekov trag, otisak i ostvarenje u stvorenom svijetu, u okviru vremena i prostora, naziva se povijest. Tako su vrijeme i prostor jedina dva čovjekova zora, dva okvira i dvije tačke, između kojih i unutar kojih čovjek, kao svjesno, slobodno, umom, razumom i savješću obdareno biće, ostavlja svoje tragove i otiske u vremenu i prostoru. Jedan okvir - vrijeme, čovjek saznaje sistematskim i metodološkim proučavanjem povijesti pomoću komparacije i analogije, a prostor ili prirodu onakvu kakva jest, stvorenu od Boga, proučava zemljopis ili geografija. Ideal povijesti je da proučava događaje onakve kakvi jesu, kako su se stvarno dogodili i njihovo razumijevanje i smisleno povezivanje. Historija ima uže značenje od povijesti, jer historija skoro da nije ništa drugo nego hronologija državno-političkih događaja u vremenu i prostoru. S druge strane, savremeni ili moderni čovjek o tri osnovna izvora spoznaje: Objavi, Univerzumu i Povijesti skoro da ne zna ništa, ili sve što zna, zna na pogrešan način, kroz ideološko-političku sliku. Tako je u Evropi, posebno zbog mita i mitologije, nemoguće stići do Objave, zbog magije do Religije, zbog bogova do jednog jedinog Boga, zbog stvorenja do Stvoritelja i zbog historije do povijesti. Naime, Evropa poznaje i priznaje historiju, a ne priznaje i odbacuje povijest. To se najbolje ogleda kroz osnovnu evropsku premisu, od Humanizma i Renesanse (Viko) do danas, da Tvorac povijesti nije ni Bog ni Sudbina, već čovjek i ljudi pišu historiju i to kao pobjednici. Mora se znati bitna razlika između historije i povijesti da bi se shvatilo da Evropa ne poznaje i ne priznaje povijest već historiju kao što ne poznaje i ne priznaje ni Božiju Objavu, već mit i mitologiju. Dok je povijest razumijevanje i smisleno povezivanje događaja, kroz vrijeme i prostor, onakvi kakvi jesu, kakvi su se zbili i dogodili, historija je samo pokušaj čovjekove eksplikacije tih događaja, prilagođen ideološko-političkim i državnim interesima, namjerama i ciljevima pobjednika u ratu. Tako za Evropu događaji nikada nisu ono što sami po sebi jesu, već ono što evropski pobjednici žele i hoće da budu. “Pobjednici pišu historiju” uzvikuje evropski čovjek već pet stoljeća bez prestanka od humanizma i renesanse. Da bi Evropa prešla iz historije u povijest, ona prije toga, mora iskoračiti iz mitologije u Objavu, i iz magije u religiju. Kao sljedbenici Objave Kur’ana muslimani poznaju i priznaju povijest koja hoće da sazna istinu o događajima onakvim kakvi jesu i kakvi su uistinu bili, a ne kako ih slikaju pobjednici. Učenje o vjerovjesnicima i njihovim narodima, o načinu života, kraju i sudbinama tih naroda kao i: Kelimama, Poslanicama, Suhufima i Kitabima koje su primali raniji poslanici naziva se Hijeropovijest - Kasas i to je velika tema Kur’ana. Sve te Poslanike i njihove narode Kur’an tretira kao jedinstvenu i neprekinutu Hijeropovijest - Kasas, kao istinite i stvarne događaje, a ne kao historiju ili ljudsko kazivanje; na temelju mita, izmišljanje i konstruiranje uljepšanih, pobjednicima prilagođenih, slika o tim događajima. Ti događaji kao istina, izneseni u Kur’anu svevremenska su pouka i poruka svim ljudima zato što se osnovni zakoni ljudskog života i naravi ne mijenjaju: „U kazivanjima o njima (vjerovjesnicima i prošlim narodima) pouka je za one koji su umom obdareni. Kur’an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene, i objašnjava sve, i putokaz je i milost narodu koji vjeruje.“ (12:111) Iskonska tradicija, jezgra, srčika i bit je, svjedoči Kur’an, u neizmjenjivoj i nezamjenjivoj formi podjednako objavljena svakom narodu u svakom vremenu i

prostoru: „Mi objavljujemo tebi Muhammede kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismaiu i Ishaku i Jakubu i unucima i Isau i Ejjubu i Junusu i Harunu i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur - i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali, a Allah je sigurno s Musaom razgovarao, o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali, a Allah je silan i mudar.“ (4:163-165) U okviru iskonske neprekinute tradicije, jedinstvene, neizmjenjive, i nezamjenjive pouke i poruke Allah od svih vjerovjesnika isti Zavjet, Ugovor ili Testament uzima, koji su sve duše dale Allahu kada su stvorene: „I kad je Gospodar Bog iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: Zar Ja nisam Gospodar vaš?, oni su odgovarali: Jesi, mi svjedočimo - i to zato da na Sudnjem danu ne reknete - mi o ovome nismo ništa znali. Ili da ne reknete: Naši preci su prije nas druge Allahu ravnim smatrali a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ćeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili.“ (7:172 i 173) Taj iskonski zavjet, i neprekinuti ugovor koji su sve duše zajedno dale Allahu na dan stvaranja su morali prenositi svi božiji poslanici, kroz svako vrijeme i prostor, neovisno od cijene koštanja i to potpuno besplatno: „Mi smo od Vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od Tebe, i od Nuha i od Ibrahima, i od Musaa i od Isaa, sina Merjemina, čvrst zavjet smo uzeli.“ (33:7) Osnovna načela, principi, temelji i stubovi koji su prenošeni preko svakog poslanika svakom narodu, u svim vremenima, jesu: 1. Iman - vjerovanje: „Recite: Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibraimu, i Ismailu, i Ishaku i Ja’kubu i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau, i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova. Mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo Njemu pokoravamo.“ (2:136) „Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici - svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove. Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika Njegovih. I svi oni govore: Allahu, čujemo i pokoravamo se: Oprosti nam, Gospodaru naš, Tebi ćemo se vratiti.“ (2:284) 2. Tevhid - monoteizam: „Prije tebe, Muhammede, nijednog poslanika nismo poslali a da mu nismo objavili: Nema Boga osim Allaha, zato se Meni Allahu klanjajte.“ (21:25) „Reci! On je Allah Jedan Jedini! Allah je utočište svakom i Njemu se sve obraća. Nije nikog rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije.“ (112:1-4.) Princip monoteizma je osnovni princip jedinstva svijeta života, stvanja i opstanka. Da nije tako, poremetila bi se ravnoteža u kozmosu, prirodi i ljudskom društvu. „Da zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa nek je uzvišen Allah, Gospodar svemira, od onoga što Mu pripisuju!“ (21:22) 3. Robovanje Allahu i zavisnost o Njemu Na principu vjere u Allaha i Tevhida ili monoteizma svaki poslanik, po Objavi, pozivao je ljude i narode da robuju i ovisni budu samo od Allaha. „I Adu - poslasmo brata njihova Huda. O, narode moj!, govorio je on. Samo Allahu robujte i klanjajte se, Vi drugog Boga osim Njega nemate, Vi samo neistine iznosite.“

(11:50) 4. Četvrti princip jest organizacija cjelokupnog života na temelju robovanja Allahu i negaciji širka (politeizma ili kufra - nevjerovanja). „Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allahu se klanjajte i način života na tom principu organizirajte, a kumira i idolatrije se klonite kao i života na tim osnovama! I bilo je među njima onih kojima je Allah na pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi, zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž utjerivali.“ (16:36) „U vjeru - islam nije dozvoljeno silom nagoniti - pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha i organizira svoj život na toj vjeri - drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti - a Allah sve čuje i zna.“ (2:256) 5. U okviru univerzalne Allahove Pravde, Reda i Poretka Allah je svakom čovjeku i narodu dao istu mogućnost da vjeruje putem slanja Objava i poslanika. „Svaki narod je imao poslanika, i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno.“ (10:47) „A mi nijedan narod nismo kaznili dok mu poslanika nismo poslali.“ (17:15) Osnovna dužnost poslanika je bila da ljudima prenesu Allahove Objave, vjerozakone, moralna načela, upute, pouke i poruke. „I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali. I nijedan poslanik nije donio nijedno čudo sa sobom već Allahovom voljom. Svako doba imalo je Knjigu. Allah je dokidao što je htio, a ostavljao je što je htio, u Njega je glavna Knjiga.“ (13:38-39) 6. Sve poslanike Allah je svojom Voljom i Odredbom izabrao ljudima Kao Allahov izbor svi poslanici i vjerovjesnici su primjeri, ogledala i uzori vjernicima u svim stvarima vjere i po svim pitanjima etike: „Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje“ (33:21) „Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kad su narodu svome rekli: Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate.“ (60:4) „Vama su Allahovi poslanici divan uzor - onima koji žele Allaha i Onaj svijet, a onaj koji leđa okrene - pa Allah zaista nije ni o kome ovisan i On je Jedini hvale dostojan!“ (60:6) U pravu je jedan mislilac kada kaže: “Kada vjerovjesnici ne bi bili uzori ljudima čovječanstvo bi izgubilo svaku nadu.” (Rože Garodi). Vjerovjesnici su jedini ljudi koji su u potpunosti radili ono što su učili i govorili. To su jedini ljudi na stalnom dobitku što se o njima više sazna, a svi drugi gube. Zato mi ljudsku povijest i ne razumijevamo drukčije nego kao ljudske reakcije, u vremenu i prostoru, na Božije poslanike i poruke koje su oni, od Allaha, ljudstvu dostavljali. U osnovi sve ljudske reakcije, na te poruke i poslaničke misije bile su negacija i odbijanje od većine i prihvatanje od manjine. Kur’an Kasasom - hijeropoviješću i jedinim ispravnim metodom u društvenim disciplinama, komparacijom i analogijom, ukazuje na sudbine tih naroda, kroz povijest i vrijeme, na Božije Objave i vjerovjesničke misije. U okviru sociološkog plana, na temelju Kasasa - hijeropovijesti, analogijom i komparacijom, najlakše se uočavaju i kolektivne stereotipije, zablude, poroci, magija, idolatrija, pogubni običaji, slijepi tradicionalizam i njihov utjecaj na čovjekovu ličnost, svijest, um, razum, osjetila, srce i duše, kao i krajnje posljedice koje one izazivaju. Da bi čovjek vidio

svoje lice, on se mora ogledati u ogledalu. Kur’anski Kasas ili hijeropovijest, metodom komparacije i analogije, to je ogledalo, ibret, pouka, poruka i učiteljica: „Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su završili oni koji su poslanike u laž ugonili.“ (3:137) - ili historia est magistra vitae - historija je učiteljica života, pouka i poruka samo za one koji pameti, srce, dušu, um, razum i neblokirana osjetila imaju. Temelj povijesti u islamu jest hijeropovijest - Kasas ili sveukupni život božijih poslanika i sudbine njihovih naroda kojima se nadodaje ljudski razum, osjetila i teorija povijesnog proučavanja, putem komparacije i analogije, svih događaja kroz vrijeme i prostor onakvi kakvi su bili i dogodili se. Zato, ne slučajno, ovaj udžbenik započinje sa hijeropoviješću ili životom božijih poslanika u Kur’anu navedenih: adema, Idrisa, Nuha, Huda, Saliha, Ibrahima, Luta, Ismaila, Ishaka, Jakuba, Jusufa, Ejjuba, Šu’ajba, Musaa, Haruna, Davuda, Sulejmana, Iljasa, Eljesea, Junusa, Zul-Kifla, Uzejra, Zul-Karnejna, Lukmana, Zekerijjaa, Jahjaa, Isaa i Muhammeda a.s. Dakle, povijest nije ništa drugo nego proučavanje života i događaja svih naroda, kroz vrijeme i prostor, na osnovu Kur’anskog Kasasa hijeropovijesti i dva bitna metoda komparacije i analogije, u ime Allaha, i na korist ljudi. To je islamska povijest ili Sira. Kada tako pristupimo povijesti uz, Allahovu pomoć i korišćenje povijesne metodologije, dolazimo do razumijevanja i smislenog povezivanja o događajima i sudbinama prošlih naroda. Oni koji su potpuno odbijali Allahove Objave i vjerovjesničke misije, kazuje Kur’an, završavali su ovako: „I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji griješni bili, i ona su opustjela, samo su ruševine ostale! I koliko bunareva ima zapuštenih, i koliko visokih palata ima praznih! Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što treba da shvate i da uši njihove čuju ono što treba da čuju, ali oči nisu slijepe, već srca u grudima.“ (22: 45-46) Više na zemlji ima uništenih i nestalih naroda nego živih i postojećih. Uglavnom, svi narodi koji su u potpunosti poricali Božije poslanike i odbacivali Objave, uništeni su. Takvi su: ad, Semud, Medjen, Ejka, Tubba, Irem, Ress, Nuhov, Ibrahimov itd. „I Ad je smatrao lažnim poslanike. Kad im brat njihov Hud reče: Kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam sigurno poslanik pouzdani, zato se bojte Allaha i slijedite moj put! Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će Gospodar svjetova nagraditi.“ (26:123-127) Kur’an poziva sve ljude da putuju i da na osnovu razuma i osjetila povijesnom teorijom - Nezarom proučavaju događaje i sudbine naroda kroz vrijeme i prostor: „Zašto ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih jači. I zemlju su orali i obrađivali je više nego što je obrađuju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji su zlo činili, završit će najužasnijom patnjom, zato što su Allahove riječi poricali i što su ih ruglu izrugivali.“ (29: 9-10) „Zašto oni ne putuju po svijetu da vide kako su završili oni prije njih, koji su bili jači od njih - Allahu ne može ništa umaći ni na nebesima ni na Zemlji, On uistinu sve zna i sve može” (35:44) „Vi ste kao i oni prije vas! Oni su jači od vas bili i više su blaga i djece imali i slatkim životom su živjeli, a i vi slatkim životom živite isto kao što su oni prije vas živjeli, i vi se upuštate u nevaljalštine kao što su se i oni upuštali. To su oni čija će djela biti poništena i na ovom i na onom svijetu: Njima propast predstoji. Zar do njih nije doprla vijest o onima prije njih: O narodu Nuhovu, i o Adu i o Semudu, i o narodu Ibrahěmovu, i o stanovnicima Medjena, i o onima čija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu, nego su

je oni sami sebi nanijeli.“ (9:69-70) U okviru Allahove Svemoguće, Sveznajuće i Sveobuhvatne Volje Sveodređenja, Reda i Poretka, svaki narod kao i čovjek pojedinac, ima svoje vrijeme i rok trajanja. „Reci sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, a ni neku korist sebi pribaviti, biva onako kako Allah hoće! Svaki narod ima konac i kraj i kad konac njegov dođe ni za tren ga neće moći ni odložiti ni ubrzati.“ (10:49) Dok narodi postoje i žive na dunjaluku u vremenu i prostoru, u okviru univerzalnog Reda, Poretka i Ravnoteže - ekvilibrijuma, Allah suzbija i zaustavlja narode jedne drugima i tako održava Red, Poredak i ravnotežu u ljudskom svijetu. „I oni ih Allahovom voljom, poraziše, i Davud ubi Džalůta, i Allah mu dade i vlast, i vjerovjesništvo, i nauči ga onome čemu je on htio, a da Allah ne suzbija ljude, jedne drugima, na Zemlji bi, doista nered nastao - ali Allah je dobar svim svjetovima.“ (2:252) „A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni: manastiri i crkve i havre a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru njegovu pomažu - ta Allah je zaista moćan i silan.“ (22:40) U okviru ravnoteže u svijetu i suzbijanja jednih naroda drugima, Allah uz svoju Odredbu, pomoć i milost često učini pobjednicima manje skupine ljudi koji su na pravom putu nad skupinama ljudi koji su mnogobrojniji ali u zabludi. „Mi danas ne možemo izići na kraj s Džalutom i vojskom njegovom! Ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izići rekoše: Koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom nadjačale mnogobrojne čete - a Allah je na strani izdržljivih.“ (2:249) Kako je Allah (dž.š.) vjerovjesnike i poslanike izabrao, odredio, i učinio ogledalima, primjerima i uzorima ljudima u svim stvarima vjere i po svim pitanjima etike tako je muslimane ili njihove ummete učinio ogledalima i primjerima drugim ljudima i narodima. „Vi ste ummet najbolji od svih koji se ikada pojavio: Tražite da se čine dobra djela a od nevaljalih odvraćajte i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali bilo bi bolje za njih. Ima ih i pravih vjernika, ali su većinom nevjernici.“ (3:110) „I tako smo od vas (ummeta) stvorili pravednu zajednicu - zajednicu srednjeg puta, da budete svjedoci i ogledala protiv ostalih ljudi, i da poslanik bude protiv vas svjedok.“ (2:143) Cijena življenja i svjedočenja Allahove Objave, Upute i Poruke kao i ogledala u stvarima i pitanjima vjere i etike je bolna, visoka, teška, ali i časna i jedini Ugovor koji na oba svijeta donosi dobro i korist: na dunjaluku častan, uspravan i dostojanstven život, a na Ahiretu Allahovu nagradu i milost. O visini te cijene neka kao ilustracija posluži činjenica kroz komparaciju i analogiju da Zapadna Evropa od XI. stoljeća nikada ni od koga nije izvana napadana i ugrožavana, a islamske zemlje i narodi u XI. stoljeću pretrpjeli su inkviziciju i devastaciju na Siciliji, Sardiniji, Korzici i Južnoj Italiji, deset križarskih ratova. U XII. i XIII. stoljeću na tlu Sirije, Palestine, Egipta i Tunisa organiziranih od Crkve, najezdu Mongola u XIII. stoljeću i njihova razaranja i rušenja pa čak i dvomilionskog Bagdada kakva do tada ljudski rod nije zabilježio, najezdu i rušenja od strane Tatara u XIV. i početkom XV. stoljeća svega na Istoku što Mongoli nisu porušili, potpunu i totalnu inkviziciju nad muslimanima Španije u XIV., XV. i XVI. stoljeću, deset genocida na Balkanu od XVII. do XX. stoljeća kao i kolonijalizaciju svih islamskih

Ta činjenica. po Bibliji Adam (930 godina) Odštampaj tekst Prvi od Allaha stvoreni čovjek i prvi vjerovjesnik koji je primio prvu Objavu ili Suhufe bio je Adem (a. muslimane ugrožavaju i napadaju mnogi i to samo zato što su muslimani. ekonomsku i društvenu emancipaciju i oslobođenje. Tako 11. bojte se Gospodara svoga. „Allah vam u vjeri propisuje isti šerijat koji je propisan Nuhu i onaj što je objavljen Tebi Muhammede i ono što smo kao šerijat naredili Ibrahimu. Islam i muslimani priznaju druge religije.). kulturnu. prvog vjerovjesnika. Havva stvoren od istovjetnog nefsa ili istovjetne supstance. nakon prvog bračnog para Adema i Havve. etiku i obrede. ne ugrožavaju nikog. koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače . Musau i Isau.a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine. blata. (35:11. dakle roditelje. niti se razvija iz majmunske vrste kako tvrdi teorija evolucije. a to su: šerijat. od njih se razvija čovječanstvo.s. (4:1) Allah je prvog čovjeka stvorio od gline. U tome je sigurnost za nemuslimane od muslimana. stvoreni u parovima muško-žensko. a samo su se nama klanjali.“ (62:13) „I učinismo ih vjerovjesnicima i imamima da upućuju prema zapovijedi našoj i objavismo im da čine dobra djela i da zekjat udjeljuju. u svojim životima promiču i svjedoče i one poruke iskonske. 40:67) Čovjekove pojave na zemlji nema bez direktne Allahove intervencije kao Stvoritelja. rađaju i umnožavaju. a njihovi pripadnici ne priznaju muslimane. jedinstvene i neprekinute tradicije ljudskog roda koje najviše iritiraju neprijatelje islama i muslimana. najbolje je svjedočanstvo koliko se islam ne širi interesima i silom kao što mu to pripisuju oni koji to sami čine zaboravljajući ili neznajući izričito mišljenje La ikrahe fi dinn (2:256) Pored svih iskušenja. muslimani svijeta. islam je jedina religija čiji broj pripadnika nikada jučer nije bio koliki je danas. Pravu vjeru ispovijedajte i slijedite i u tome se ne podvajajte. kada je završen Prvi svjetski rat. pa se oplođavaju. a poslije melekima rekli: Poklonite mu se! i . prvog primaoca Suhůfa i prvog primjenitelja šerijata i njegove žene Havve. Uvijek ih je više. već ga direktno Allah stvara po principu budi i on biva: To je Allah koji sve savršeno stvara.s. a od njega je i drugu njegovu stvorio. kao primjeri i ogledala ljudima. prašine. On je kao i njegova žena h. koji vas od jednog čovjeka stvara. i On vam sluh i vid i pameti daje. Nažalost. jer su ljudi i žene bića iste vrste. razvio se kasnije cijeli ljudski rod: O ljudi. njihovu Objavu i Poslanika. Od h. Adema kao prvog čovjeka.“ (21:73) Islam i muslimani. dakle od zemlje. i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. a kako vi malo zahvaljujete (32:7-9). Pa ipak. privrednu. ADEM a. godine. zatim mu savršeno udove uobliči i život mu udahne. Da je hazreti Adem prvi stvoreni čovjek svjedoči slijedeći ajet: Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali. Prvi čovjek nema ni oca ni majke. novembra 1918. i neizvjesnost muslimanima od nemuslimana. nije postojala nijedna nezavisna islamska zemlja i muslimanski narod u svijetu. pokazuje povijest unazad IX stoljeća. Dvadeseto stoljeće je period borbe islamskih zemalja i muslimanskih naroda za političku. Kasnije. a sutra koliki je jučer.zemalja i naroda. pored Kur’ana i Sunneta.

to još niko nije ustanovio. U Džennetu su imali sve jesti i piti. on nije htio da sedždu učini. slavi i potvrđuje. udruživanjem u imetke i djecu njihovu. Ovo je nepravda i šovinizam Biblije prema ženi u odnosu na muškarca i njihov ravnopravan tretman u Kur’anu. Allah upozorava čovjeka da je Iblis neprijatelj njemu i njegovoj ženi. šejtan im obećava besmrtnost. na što su dobili odgovor: Ja znam ono što vi ne znate. (2:30-31) Iblis kao šejtan . niti su znali za golotinju (20:118-19). oni su po kršćanskom učenju počinili tzv. (18:50). ali su se odmah pokajali Allahu (2:37). zabranjenom drvetu. 7:11. jer je on stvoren od ilovače. po Kur’anu. ali ih stalno navraća i u svijest im unosi zabranjeno drvo. život. biljke. Meleki pitaju Allaha: Kako će učiniti sedždu čovjeku koji će na zemlji nered činiti i krv prolijevati a oni neprestano veličaju i slave Allaha. koji po kršćanstvu prekida istočni grijeh i postaje iskupitelj i spasitelj ljudskog roda. Kada je Allah stvorio čovjeka. (20:117) Prvo boravište hazreti Adema i hazreti Havve. ljudima nije poznato i oni o tome samo nagađaju. životinje i čovjeka.duh. Poslije počinjenog grijeha zavedeni Adem i hazreti Havva su protjerani iz Dženneta na zemlju (2:36). tada je melekima naređeno da mu učine sedždu. a šejtan od vatre. poniženog i pokuđenog. dao mu najljepši oblik i udahnuo u njega ruh . niti su zadobili neprolaznu vlast. nego sa ciljem i svrhom da Ga veliča. bio je Džennet. Tvrdi im da im je drvo zabranjeno samo zato da ne bi postali meleki. Kur’an muslimane uči ko je sve stvorio i zašto je stvorio a ne kada je i kako je to stvorio jer to se tiče isključivo Stvoritelja.oni su se poklonili. nebesa. Kada je zapravo Allah stvorio svijet.sotona. besmrtni i vječni i zadobili vlast koja nikada neće propasti. 18:50 i 20:116). uzoholio se i odbio izvršiti Allahovu Odredbu činjenja sedžde Ademu. Aduti prevare kod šejtana. Ako se približe zabranjenom drvetu. a po Bibliji Eva je navela Adama na zabranjeno drvo (7:22).povjeritelja na zemlji nad drugim bićima podučivši ga imenima i pojmovima svih stvari. on sebe smatra višim od čovjeka: Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio? . . istočni grijeh koji prelazi na sve ljude do rođenja Isusa. zdesna i slijeva i tako ih odvraćati od Allahovog puta. 17:61. Kada su se približili zabranjenom drvetu. univerzum. te naredivši melekima da mu učine sedždu (2:31-34. Po Kur’anu šejtan ih je oboje zaveo i na grijeh naveo. (7:17) Šejtan ljude zavodi i u zabludu odvodi svojim glasom. Po toj osnovi. Po islamu. jer su prekršili Allahovu Odredbu i prekoračili dozvoljene granice. ni žegu ni studen. a zabranjeno im je bilo približavanje samo jednom stablu da ne bi postali griješnici i od šejtana zavedeni u zabludu (2:35 i 7:19). od Allaha. na zemlji. Za Iblisa se u Kur’anu kaže da je džin koji se ogriješio od svoga Stvoritelja.upita On. (7:11) Kada je Allah stvorio Adema. Mene si od vatre stvorio a čovjeka od ilovače. a Iblis nije. su promjena vrste. zemlju. Šejtan ih ne ostavlja na miru i želi da se oni na bilo koji način približe. On im prikriva sva džennetska dobra i blagodati. za Adema i Havvu. nego su pogriješili i najedanput ostali goli. postajanje melekima i vlast koja nikada neće propasti. on ga je izabrao i odredio za halifu .reče Iblis Stvoritelju. Kada su se približili zabranjenom drvetu. Od kada i gdje hazreti Adem sa ženom a kasnije i sa potomcima živi. hazreti Adem i Havva nisu postali ni meleki ni besmrtni. grijesi s čovjeka na čovjeka i s generacije na generaciju se ne prenose. te usmjerava na njih svoju konjicu i pješadiju (17:61-65). U Džennetu nisu ni u čemu oskudijevali: nisu osjećali ni glad ni žeđ. Ja sam bolji od čovjeka . (7:12) Oholog šejtana. Stvoritelj svega je Allah i ništa nije stvorio radi igre i zabave. Allah proklinje i progoni iz Dženneta zbog neposlušnosti a on se kune Allahu da će napadati ljude sprijeda i straga. nuđenje vječnosti i neprolazne vlasti (7:20-24. 20:123).

Njihov grijeh je prešao na cijelo čovječanstvo. Ibrahimovu i Imranovu porodicu nad ostale ljude. ali je on nenamjerno Odredbu zaboravio (20:115). Kao vjerovjesnik primio je deset suhufa a objavljivane su mu i kelime. Tvrdi se da je Šit prvi sagradio Ka’bu i borio se protiv Kabilovog potomstva. Strast ga je zaslijepila i on ubija brata kada mu kurban nije primljen: I strast njegova navede ga da ubije brata svoga. kćerkom i sestrom blizankinjom.) nazivaju Beni Adem Sinovi ili potomci Ademovi. (5:31) Po šerijatu Adema (a.s. da bi bili sačuvani i spašeni od prokletog šejtana.” Zmija je nagovorila Evu na zabranjeni plod a Eva Adama. • Biblija o Adamu (Ademu) i Evi (Havvi) Prema knjizi postanka u Bibliji. Po nekim djelima on je imao trećeg sina koji se zvao Šit. življenja u okviru šerijata i moralno-etičkog ponašanja. Kur’an spominje i Ademove vlastite sinove. (3:33). trebaju stalno učiti Euzu billu. U Adema (a. Allah u Kur’anu upućuje sve generacije ljudskog roda i upozorava na to kako da ih šejtan nikako i nikada ne zavede (7:27). pa ga on ubi i postade jedan od izgubljenih. a ne u Allahovom zakonu. dobrih djela.Poslanika Odluke. Adem je po Bibliji živio 930 a njegov sin Šet (Šit) 912 godina. Njegov nenamjerni zaborav-nisjan je opće svojstvo čovjeka. Od tog grijeha jevrejski narod. koji je navodno poslije smrti hazreti Adema postao božiji poslanik i primio pedeset suhufa. Ipak. • Ademovi sinovi Svi se ljudi po krvno-srodničkoj ili biološkoj osnovi osim Isa (a. Allah ga je izabranikom učinio i oprostio mu.muško i žensko.insana ili onog koji zaboravlja nenamjerno. Zbog njihovog grijeha slijedi izgon iz raja da obrađuju zemlju. Po Bibliji Kain (Kabil) je bio zemljoradnik a Abel (Habil) stočar. šejtan kada griješi nikada se Allahu ne kaje. Adem je dugo proživio na zemlji i izrodio veliki porod.s. zatim. nego traži od Allaha rok u griješenju do dana proživljenja (7:14). (5:30) Tu se začinje i obred dženaze poslije Allahove intervencije preko gavrana: Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga. kao ovaj gavran da zakopam mrtvo tijelo brata svoga! I pokaja se. Njemu je Allah naredio. Teško meni! povika on zar i ja ne mogu. Ademu je bilo teško bez hazreti Havve i Allah mu primi dovu.) rađalo se uvijek po dvoje djece blizanaca . vidio zaprijeku za ostvarenje svoje želje.Međutim. Za razliku od Adema i Havve.s. Stari zavjet. To potvrđuju kur’anski ajeti koji se odnose na njega (20X:122).) bilo je zabranjeno ženiti se sa majkom. Kabil je htio da oženi sestru blizankinju koja je po vjerozakonu pripadala bratu Habilu. sebi slična” (izvor antropomorfizma) stvorio je i ženu mu Evu: “Od rebra što ga je uzeo čovjeku. Na osnovu kur’anskih ajeta i vjerodostojnih hadisa Adem (a. samo što ih ne imenuje (5:27). po njihovom vjerovanju. a hazreti Havva u Džidi. spašava Mesija i pomiruje Jevreje sa Bogom Jahveom.s. U nekim djelima piše da je hazreti Adem po izgonu iz Dženneta prvo vrijeme boravio u Indiji. Za kršćane je Krist Mesija spasitelj i iskupitelj. Bog je stvorio čovjeka “Na svoju sliku. Muslimani pored čvrste vjere u Allaha. kroz slučaj Ademovog i Havvinog šejtanskog zavođenja.) je bio sigurno prvi čovjek i prvi božiji poslanik i to jedan od šest Ulul-azm . Ni jedan brat nije mogao oženiti sestru blizankinju. On je u bratu. sastavi ih i oprosti im (2:37). odabrao i odlikovao njega Nuha. .

sunce i iz zemlje biljke. . Njih je Nuh na Allahov put pozivao danju i noću (71:5-6). Ne traži za svoju misiju nagradu a poziva svoj narod da se boji Allaha. 32). Pozivali su ga i izazivali da se dogodi ono čime im prijeti (11:27. O. potomstvo. 22:42. 10:73. jeuka. 11:25. Živi se određeno vrijeme i dolazi određeni čas koji se ne može odgoditi. rijeke.govorio je on. • Kakav je bio Nuhov narod? To je bio jedan od najopakijih naroda. vrtove. Umjesto na danonoćne pozive mnogi su se povodili za bogatašima i griješnicima. Ne raspituje se za djela sljedbenika. da ga slijedi samo prosta svjetina koja ne razmišlja i da on nije bolji od njih. stvara ljude u različitim oblicima. Na više mjesta u Kur’anu tvrdi se da je Allah poslao Nuha njegovom narodu (7:59. imetke. Allahu se vraća sve i on ljudima daje smrt. ustvari. To je. On je poslan da javno opominje i poziva i ništa silom ne nameće.Poslanika Odluke a i mnogi ajeti govore o Nuhu (a. a bogataši šire spletke o Nuhu i narodu savjetuju da ne ostavlja kipove: vedaa. (37:7879). 23:23. 50:12 i 54:9). On govori i prenosi svome narodu jedinstvena očitovanja koja su prenosili i drugi vjerovjesnici: Mi smo poslali Nuha narodu njegovu.s. I u (61:63) i (10:71-72). Upozorava svoj narod na Allahovu kaznu i povratak Njemu. Bili su uporni i pretjerano oholi.s. 9:70. Umjesto odziva.s. (11:25-26 i 28:3134). narode moj!. Upozorava šta Gospodar dariva svojim robovima: kišu. 57:26 i 71:1). Zemlja je široka prostirka (74:4 i od 10-20). jegusa. pa ga je Allah spasio sa porodicom vjernika (21:76 i 37:76). nazivaju ga ludim (14:9). Postoji čak i posebna Sura 71. suvaa i nesra (71:23) • Nuhove dove . • Nuhova vjera Njegova vjera je ista i po istoj Objavi kao i svih drugih vjerovjesnika i poslanika. On otvoreno i jasno opominje (26:105-109 i 112-115). Sumnjaju u Nuha (14:9). Prste su u uši stavljali a haljinama oči prekrivali da ne bi Nuha gledali (71:6-7). Allahu se klanjajte. Vraća ih u zemlju i proživljuje ih iz nje.). Ne govori ljudima da je melek. Selam mir i spomen Nuhu u svim svjetovima. Govorili su mu da je samo čovjek kao i oni a ne resul.) spada u jednog od šest Ulul-azm . Objavljena mu je Objava u formi suhufa kao i mnogim drugim poslanicima. Prijete mu kamenovanjem ako ne prekine javnu misiju pozivanja i opominjanja (26:116). Oprost se traži od Gospodara. Uz Adema i Isaa Allah ga je odlikovao (3:33) i od njega kao i drugih poslanika uzeo obavezutestament ili misak (33:7). vi drugog Boga osim Njega nemate! Ja se doista plašim za vas patnje na Velikom danu (7:59). sa imenom Nuh. Bio je to zao narod i jedan od najgorih (21:77). mjesec. Po Bibliji Noa (950 godina) Odštampaj tekst Nuh (a. To je bio narod nasilnika i veoma izopačenih ljudi (53:52). Račun će se polagati pred Allahom.NUH a. U laž ga kao i ostale poslanike utjeruju (7:64. Pita se ko će mi kod Allaha pomoći ako odbacim vjernike. njegovo pozivanje ih je još više udaljavalo od pravog puta. stvara sedam nebesa. Tvrdili su da je u zabludi (70:60). 38:12. On je bio zahvalan Allahov rob (17:3) i spadao je u pravovjerne robove (37:81). prava cenzura. 40:5.

zato Me ne moli za ono što ne znaš. vjernici i vjernice sa selamom i bereketom iskrcaju sa lađa. nebo. Potopljeni su i u vatru strmoglavljeni. • Nuhova lađa Za vrijeme Nuha (a. kao kazna njegovom narodu. i svim mu’minima i mu’minkama (71:26-28).Et-Tufan. kao što se vi nama izrugujete izrugivaćemo se i mi vama. pa čak i njihove potomke zato što će ljude u zabludu zavoditi i nasilje činiti. (11:36-48) Nuhu je kasnije naređeno da se on. On je goni i zaustavlja. Sura Hud (11: 123) opširno govori o sveopćem potopu (Et-Tufan). On također moli Allaha da oprosti njemu.) upozoravali su svoje narode na sudbinu Nuhova naroda: Bojim se dana naroda Nuhova (11:89 i 40:31). Njegov oholi odvratni i nevjernički narod koji se nije sklonio u lađu kao i njegov jedan sin bio je potopljen (7:64). on nije čeljade tvoje.) jedini je čovjek o čijim godinama se govori u Kur’anu. Provrela su vrela i iz zemlje.) živio? Nuh (a. lađa se zaustavi na brdu Džudijj.) događa se jedan sveopći potop . popij vodu svoju. On čini Allahu dovu da na zemlji uništi sve nevjernike i nasilnike.s. pogotovo da prihvate.” Lađa je plovila između valova visokih kao brda. Obraća se Allahu da presudi između njega i naroda koji ga u laž utjeruje (54:9). Nuhu je naređeno da se ukrca u lađu i uzme od svih bića po jedan par muško i žensko. u kojem. odredba se izvrši. Tako su potopljeni svi nevjernici (37:82). Takav je konac svima onima kojima opomene ne koriste (10:73). nije htio vjerovati. Meleuni-glavešine iz njegova naroda nisu mogli da shvate. njegova porodica. On opominje narod na skoru uništavajuću kaznu. • Voda iz nebesa i zemlje Potop je po Allahovoj odredbi nastupio tako što su se otvorila nebeska vrata vodi koja je lijevala i pljuštala. manje 50 godina. pa . On moli Allaha da mu priteče upomoć protiv njihovih potvora (23:26).Iz Nuhovih dova sagledava se koliko je taj poslanik bio zlostavljan. Čini Allahu dovu da nasilnicima i nevjernicima uveća samo zabludu i propast (71:24). proganjan i mučen. svoju porodicu i sve vjernike. Allahovo znamenje i mu’džiza za Nuha i vjernike. roditeljima.! Savjetujem ti da neznalica ne budeš. zaustavi kišu. Lađa je bila spas. Pljuštalo je i iz neba i iz zemlje. i onima koji uđu u kuću pravovjernih. Nuh je pozvao: “Ukrcajte se u lađu u ime Allahovo. On narodu uzvraća. a narod mu se izrugivao. Kasniji poslanici Šua’jb i Musa (a. rekao je On. Kada je voda došla. pa se voda sjedinila radi nastupa događaja (Et-Tufana) koji je bio određen (54: 11-12).” Oni su Nuha potvarali da je opsjednut džinima. voda se povuče. Jer radi ono što ne valja.s. niko osim male skupine ljudi koja se spasila na lađi. pa su govorili: “Da je Allah htio koga poslati poslao bi meleka. da Nuh kao čovjek može biti poslanik. • Koliko je godina Nuh (a.s. Nuhu se po objavi naređuje da gradi lađu na kopnu.s. Čak ni njegova žena i jedan sin nisu vjerovali u njegovu vjerovjesničku misiju. Kasnije je od Allaha naređeno: Zemljo.” Nuh je pozvao u lađu i sina da ne bude nevjernik i uništen a on odgovara: “Ja ću se skloniti na brdo koje će me zaštititi od vode (nevjernici se uzdaju isključivo u sebe bez oslonca na Allaha i Njegovu pomoć). Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 1000. U vezi sina Nuhu se odgovara: O Nuhu.

(26:105-110) Od ljudi kao i nijedan drugi vjerovjesnik i poslanik nije tražio za svoju misiju nagradu već će ga za to nagraditi Gospodar svjetova. Došao je ljudima sa univerzalnom Allahovom porukom i proglasom da nema drugog Boga osim jedinog Allaha (dž.) kao jednog od šest velikih božijih poslanika on je imao isti šerijat . Kad im brat njihov Nuh reče: Kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam.) naseljavao Mezopotamiju. Kada je bila gotova. Zato budi strpljiv. Prema Bibliji je u Noino vrijeme vladala velika pokvarenost na zemlji pa Jahve odluči da zbriše ljude s lica zemlje. Ham.) i svim drugim božijim poslanicima. ishod će. Ishaku.ih je potom zadesio potop. sinovi mu i snahe.250 metara naišao je na drvenu masu od koje na jednu pravilnu i drugu savijenu dasku. Pored vjernika u lađu su uzeti parovi svih životinja.vjerozakon kao Muhammed (a.s. Bog je naredio gradnju lađe duljine 300 lakata. a 50 dana vladahu vode zemljom.s.nepoznate koje Ti Muhammede objavljujemo. mene će Gospodar svjetova nagraditi.) potopu Čars Lajonard Vuli otkrivač Ura. zato se bojte Allaha i moj put slijedite. Nazivao je selam i pozdravljen je selamom od svih svjetova.) došle do Muhammed (a. naroda koji je pet hiljada godina prije Isa (a. Francuz Fernand Navara na visini od 4. Babilonskog grada. Najviše se o Noi govori u Knjizi postanka.) i da se Njega treba bojati i pokoran Mu biti. Prvi takav pokušaj bio je 1829. Što se tiče Nuha (a. Ismailu. zaista. na dubini 14 metara pronašao je grobnice sumerskih careva. i smatrao ludim. Iza toga su jenjavale. Muhammed (a.) i Arapi o potopu Nuhovog naroda jedino su preko Objave mogli nešto i saznati. Za ovo (vjerovjesničku misiju) ne tražim nikakve nagrade. zato što su Allahu druge ravnim smatrali. Muhammedu (a. Otkopavajući dublje došlo se do soja mulja debelog tri metra. a godine 1955. Lađa se zaustavila na brdima Ararata.s.) i nazivao je selam..s. Od oca Lameka za koga tvrdi da je živio 777 godina a za Nou se kaže: U svemu poživje Noa 950 godina. glavnog grada Sumeraca. Dažd na zemlju je pljuštao 40 dana i noći.s. (29:14) • Kako su vijesti o Nuh (a. Njega je njegov narod kao i sve druge poslanike u laž ugonio. Vršeni su pokušaji pronalaska Nuhove lađe na Araratu. Stanovnici lađe nastavili su život na zemlji a ostali su potopljeni. Kad je došlo do potopa Noi je bilo 600 godina. sigurno poslanik pouzdani. Za tri metra mulja bila je potrebna voda visine 8 metara.s. glave 5-10. To je glečer gdje nema ni drveća ni naselja. Noina žena. S Bogom je Noa hodio. Ovdje se razilazi Biblija i Kur’an. manje u drugim knjigama. o potopu Nuhovog naroda. ni ti ni narod tvoj niste prije ovoga o tome ništa znali.s. Lađa je imala tri kata.s. Jafet (Sam.s.s. • Biblija o Noi (Nuh a. u korist čestitih biti (11:49) Dakle. Tako je poplava ogromnih razmjera uništila naseobinu nepoznate starosti.) Muhammed (a.) i njegov narod ni preko povijesti ni preko arheologije niti bilo koje znanstvene discipline ništa nisu mogli znati. potvarao za magiju.) Biblija tvrdi da je Noa Henokov praunuk. u nju su ušli Noa. . Objavljivana mu je ista objava kao i Ibrahimu. U prvoj Petrovoj poslanici se kaže da se u lađi sklonilo svega 8 osoba. Stavili su dovoljno i hrane za sve. I Nuhov narod je smatrao lažnim poslanike. osim po Objavi. Zato se bojte Allaha i slijedite moj put. • Arheolozi i drugi istraživači o Nuhovom (a. Ham i Jafes).š. To su vijesti Gajba . Noa je bio pravedan i neporočan. širine 50 i visine 30. Tri su mu se sina rodila Šem.

ali nije izgorio.a Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja (9:125). te od Jaffeta ostali narodi. on je prvi poslanik za koga se u Kur’anu vežu obredi namaza. pa mu narod trkom dođe. Asirci. ja ću. Za Nuha koji je upućen narodu nekazanog imena kaže se da je drugi otac čovječanstva (Ebul-Bešairin-Nas) koje potječe od trojice njegovih sinova: od Sama-Semiti (Arapi.). osim onog najvećeg. umjesto Allahu klanjate! Zašto se ne opamtite? Spalite ga i bogove vaše osvetite ako hoćete išta da učinite. Teško vama i onima kojima se. da bi se njemu obratili. Feničani. po Allahovoj odredbi. postani hladna i spas Ibrahimu! (21:57-60. IBRAHIM a. Ibrahim je treći od šest Ulul-azm. Kako je prvi graditelj Ka’be-kuće tevhida.Hamiti . zekjata i etika ili činjenje dobrih djela. Zbog toga što je izdržao sva iskušenja i položio sve ispite na koje ga je Allah stavljao. velikih ili poslanika Odluke. saja na Saffi i Mervi. rekosmo mi.s.Dolazit će ti pješke i na kamilama iznureni. 7. O vatro. tavafa.Berberi. 2.Analize su pokazale da je to drvo staro oko 5000. primi od nas. Babilonci. On je prvi poslanik koji se javno i sistemski borio i ratovao protiv idola i kumira rušeći ih i uništavajući ih.rekoše ime mu je Ibrahim. Ni Nuhov narod kao ni Idrisov nema ime. . i objavismo im da čine dobra djela. Amoničani.Crnci. po Bibliji Abraham (175 godina) Odštampaj tekst Uz Adema i Nuha (a.(22:27). čim se udaljite vaše kumire udesiti! . oni su molili: Gospodaru naš. od Hama . To je poslanik kojeg je Allah u Kur’anu nazvao Halilullah . 6. Moabljani. I učinismo ih (Ibrahima. remja na Mini i boravka na Arefatu i Muzfdelifi. 4. Nuhu. graditelj Ka’be ili Bejtullaha I dok su Ibrahim i Ismail temelje hrama (Ka’be) podizali. Kako možete da se klanjate onima koje sami klešete upita ih? Kad Allah stvara i vas i ono što napravite? Pripremite za njega lomaču . On je prvi historijski poslanik jer o Ademu. Zbog rušenja taguta i idola Ibrahim je od sunarodnika pagana bacan u vatru. 5. Ibrahim je i prvi javni rušitelj taguta-kuće idola . Tako je Ibrahim najznačajniji graditelj (Ka’be) i rušitelj (taguta i idola). dolazit će iz mjesta dalekih. zatim narodi u Sjevernoj i Istočnoj Africi . Ishaka i Jakuba) vjerovjesnicima da upućuju prema zapovijedi našoj. 3. I oglasi ljudima hadždž! .Allahov prijatelj . On je sa svojim sinom Ismailom. Hudu i Salihu nema nikakvih pouzdanih historijsih podataka i o njima se govori isključivo u Bibliji i Kur’anu. Tuarezi. Židovi. jer ti uistinu sve čuješ i sve znaš! (2:127). zaista je nasilnik. povikaše. Etiopljani.i porazbija ih on u komade. Aramejci). 1. ali mi njih učinismo poniženim (37:91-98). prvi izvršitelj obrednih radnji hadždža. Idrisu. Pored toga. 68-69). godina. Čuli smo jednog momka kako ih huli.a on (Ibrahim) se kumirima njihovim prikrade pa reče: Zašto ne jedete? Šta vam je te ne govorite? I krišom im priđe desnom rukom ih udarajući. Ko uradi ovo sa bogovima našim? Povikaše oni.s. . Tako mi Allaha. Po Allahovom određenju on je izvjestitelj ljudskom rodu o obavljanju hadždža.povikaše pa ga u vatru bacite i htjedoše da ga na muke stave. i da salat obavljaju da zekjat udjeljuju a samo su se Nama klanjali (21:73).

stari narodi su smatrali svetim brojem.) je prvi poslanik koji raspravlja sa silnim vladarom o tome ko je Bog. te Perzije i Indije.). Eridu i Nipur. Ermenije. pokoran Allahu. Babilon je bila robovlasnička država. Njegovi najstariji stanovnici bili su Sumerani. Ismaîlom i Ishakom. Babilon je bio najveći grad.s. Prije toga. Ibrahim (a.odgovori On.s. Broj sedam. i sunce. Ibrahim (a.) je bio takav i toliki vjernik da njega kao pojedinca Kur’an naziva ummetom ili zajednicom muslimana . Ibrahim (a. brzo će ti doći. južno od Bagdada. Pošto i zvijezde. upućuje kako se proživljuju mrtvi. Male Azije. Božanstvo Babilona nazivali su mardukproljetno sunce.Allah čini da sunce izlazi s Istoka.) potječe iz Babilona. Zaista je Ibrahim bio ummet. prije Isaa (a. Za Jusufa (a.s. on odgovori: “Ja dajem život i smrt. Ishakovu i Jakubovu vjeru (12:38).).s. do 1686. Bila je to veoma bogata zemlja sa razvijenim navodnjavanjem. onda kada mu je Allah carstvo dao. Stariji od njega su bili Ur. prema onome koji je nebesa i Zemlju stvorio. u ime Jednog Jedinog i Istinitog Allaha. sumerska prijestolnica.Ibrahima je Allah darovao sa dva sina poslanika. i mjesec zalaze i nestalni su. primjer čestitosti. ali bih da mi se srce smiri. Ibrahim je prvi vjerovjesnik kojeg Allah. Iz astrologije se kasnije razvila astronomija. Babilon. Taj vladar je umislio kako može ubijati ljude da im može i život darivati. hebrejski Babel-Božija vrata. na njegovo traženje. Nekadašnji mušrici-pagani na Istoku.s. Babilonija se nalazila u sredini starog istoka gdje su se sastajali putevi koji su vodili iz Egipta.! . zatim ih pozovi. Najveći uspon Babilona je za vrijeme Hamurabija od 1729.s. mjeseca i sunca kako bi došao do spoznaje Stvoritelja. grada na donjem dijelu Eufrata. on na kraju zaključuje: Ne volim one koji zalaze i ja vjerujem i okrećem lice svoje kao pravi vjernik. Tako se razvila astrologija. Allah ga je iskušavao sa sinom za kurbana. smatrali su da svaki grad ima svoje božanstvo-zaštitnika.s. • Ibrahimovo poslanstvo . Allah je Ibrahimu i njegovom potomstvu sačuvao lijep spomen na ovom svijetu a i na budućem (37:108). nazivaju ga ocem vjere. Osnivaju ga Sumerani u IV mileniju prije Isaa (a. A Allah silnicima neće ukazati na pravi put (2:258).s. 8.i isijeci ih. ja nisam od onih koji Njemu druge ravnim smatraju (6:75-79). 12. Obožavali su i zvijezde.) mu odgovara: Zar nisi čuo za onoga koji se s Ibrahimom o Njegovu Gospodaru prepirao. poslanikom Jakubom i praunukom. horoskop i proročanstvo. Osobito sedam planeta u koje su ubrojili Sunce i Mjesec. pa učini ti da grane sa Zapada! I nevjernik vladar se zbuni. Sirije. reče Ibrahim. On je i utemeljitelj ustanove klanja kurbana i prvi poslanik i čovjek koji je prekinuo pagansku tradiciju klanja najstarijeg sina u ime lažnih božanstava i uveo ustanovu klanja kurbana-životinje.) u Kur’anu se kaže da je slijedio Ibrahimovu. 9.Uzmi četiri ptice . 11. Na tvrdnju njegovog vladara da On dariva život i smrt. Kao takvom. . Dobivaoci knjige-kitabije. pa pojedine komade njihove stavi na razne brežuljke. pravi vjernik. nije druge smatrao Allahu ravnim (16:120). A kada Ibrahim reče: Gospodaru moj pokaži mi kako umrle oživljuješ? On reče: Zar ne vjeruješ . Ibrahim (a. Znaj da je Allah silan i mudar! (2:260) 10. poslanikom Jusufom. Kad Ibrahim reče: “Gospodar moj je onaj koji život i smrt daje”. Njega priznaju i Židovi i kršćani i muslimani. unukom.vjerujem .reče On .) je prvi božiji poslanik za koga Kur’an svjedoči da koristi razum i osjetila u posmatranju zvijezda. Ibrahim (a. nekadašnja je prijestolnica Babilonije.

s.).s. i obredi moji. Tako je Allah učinio Ibrahima (a. Allah mu je dao uputu jer ga je dobro poznavao (21:51).s. Ibrahim. • Ibrahimova vjera Kur’an na više mjesta govori o Ibrahimovoj vjeri: Oni Kitabije Židovi i kršćani govore: “Budite židovi ili kršćani pa ćete biti na pravom putu.s. Allah govori istinu! Zato slijedite vjeru Ibrahimovu. (4:163-164). Četrnaesta kur’anska sura nazvana je po njegovom imenu Ibrahim. Nakon iskušenja kroz koja ga je Allah iskušao i provjerio. od Allaha misak ili obavezu uzeo (33:7).s.) i Ibrahimu (a. On pripada Nuhovom pravcu-minšiatihi (37:83).) poimenični uzor usvetun hasenetun. osim griješnika. Reci. i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu. U Musaovim i Ibrahimovim Suhufima pisalo je da ničija griješna duša neće nositi tuđe grijehe i da čovjeku pripada samo ono što je zaslužio (53:6-39). Oni su kod Allaha najodabraniji i najbolji ljudi (38:45-47). Gospodaru svjetova koji nema saučesnika. U biti. Kada je Allah Ibrahima (a.s. mi smo vjeroispovijesti Ibrahimove koji je ispravno vjerovao. Ibrahim je bio pravi i istinski musliman.s.s.s. Došao je Stvoritelju čista srca. od strane židova i kršćana Židovi i kršćani otimaju se za Ibrahima (a. islam je vjera koja je objavljena ne samo Muhammedu (a.) nego i Nuhu (a. a on nije bio idolopoklonik.i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali. Ibrahima narod u laž utjeruje. Ibrahima (a.) i njegovom poslanstvu Kur’an puno i često govori. pravog vjernika koji nije bio od onih koji Allahu druge smatraju ravnim (III:95). Allah je upotpunio blagodati prema Ibrahimu i sinu mu Ishaku (2:6). Ibrahimovu vjeru nisu prihvatili. da bi se istini vratili (43:26-28). nasilnika i nevaljalaca (2:124). On je kao i Nuh i Musa i Isa i Muhammed (a.s.s. Kur’an spominje Ibrahimove i Musaove Suhufe (87:14-19). Svom ocu i narodu Ibrahim (a. Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu. a Allah je sigurno s Musaom razgovarao. a objavljivali smo i Ibrahimu.s. čineći još i dobra djela i koji slijedi vjeru Ibrahimovu. i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima i Isau i Ejjubu i Junusu i Harunu i Sulejmanu.) je direktno i jasno rekao: Ne prihvaćam ono što vi obožavate umjesto Onoga koji me je stvorio.s. a Davudu smo dali Zebur . klanjanje moje.iskren čovjek i iskren vjerovjesnik (19:41).” Reci ne. Ibrahim je kao i Muhammed (a.) i Musau (a. mene je Gospodar moj na pravi put uputio. I učinio je Ibrahim tu riječ trajnom među svojim potomstvom. vjeru pravu? .). On mu je obećao da će ga učiniti imamom ljudima kao i njegove potomke. to mi je naređeno i ja sam prvi musliman (6:161-163).) imamom-vođom ljudima u vjeri i etici i odabrao ga je Sebi za prijateljaHalilullaha.) i njegove neke potomke Allah je odabrao i na dunjaluku i na Ahiretu (16:122).) i neke njegove potomke odabrao i odlikovao na oba svijeta. Reci. vjeru Ibrahima pravovjernika.Ibrahimu je slata objava kao i mnogim drugim poslanicima Mi objavljujemo tebi Muhammede kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. u stvarima vjere i etike (60:4 i 6). Ibrahim je bio siddikun-nebijun . Zaista On će me uputiti na pravi put. Ibrahim im savjetuje da umru samo kao muslimani (2:132). ne prihvaćaju i nikada neće slijediti ljudi koji ne drže do sebe (2:130). (42:13).a Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja (4:125) Reci. On nije nikoga Allahu ravnim smatrao (2:135).) mada se židovstvo i kršćanstvo pojavljuju .O Ibrahimu (a. • Svojatanje Ibrahima a.) i Isau (a.s. u pravu vjeru. Ishak i Jakub bili su dalekovidi ljudi tako što su se sjećali života u vječnosti. Zaista.

Neka vam mjesto na kome je stajao Ibrahim bude prostor iza koga ćete salat obavljati. mraka. ljepote. otac mu prijeti progonom. ubijanja i obožavanja ljudi. lažac! (28:38). i očisti ovaj hram moj za one koji će ga obilaziti. vjerovao je u Boga Jednoga. (3:6568). “O velikaši”. i nije bio idolopoklonik. On im uzvraća da se ne plaši njihovih idola. zaista. napretka. gradi Ka’bu ili Bejtullah. oni su dovu činili: Gospodaru naš primi ovo od nas. Ibrahim prigovara ocu na vjerovanju u idole. istine. A Allah je zaštitnik vjernika. koji budu tu boravili i koji budu salat obavljali (2:125).). zatim ovaj vjerovjesnik (Muhammed) i vjernici (muslimani). On ocu i narodu prebacuje da obožavaju idole od kojih nema ni koristi ni štete . • Ibrahimov (a. • Ibrahim graditelj Ka’be Dok Ibrahim (a. povjerenja.) narod Njegov narod suprotstavlja se njemu kao poslaniku i prepire se s njim. Ibrahim je izvršio obećanje prema ocu i molio se Allahu jer je bio mehka srca i blage ćudi (9:144). Iako je obećao tražiti oprost za oca. pravde. I Ibrahimu i Ismailu smo naredili: Hram moj očistite za one koji ga budu obilazili. I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je Ka’ba. već se boji Allaha. Umjesto da posluša sina. pa zar Tevrat i Indžil nisu objavljeni poslije njega? Zašto ne shvatite? Vi raspravljate o onome o čemu nešto znate. jer ja mislim da je on. i koji će salat obavljati (22:26) I učinili smo Hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima. znate li vi bolje ili Allah? Zar je iko gori od onoga koji skriva istinu znajući da je od Allaha . a zašto raspravljate o onome o čemu ništa ne znate? Allah zna a vi ne znate! Ibrahim nije bio ni Jevrej ni kršćanin. ibadeta i solidarnosti a piramida je kuća širka. već pravi vjernik.hram.a Allah motri na ono što radite (2:140). nepravde.s. Sin se moli za spas. Njegov otac i narod su u otvorenoj zabludi (6:74). a ti o Hamane. dotle faraon podiže piramidu da bi Allaha proglasio lažnim a sebe istinitim bogom.s. Ibrahim obavještava oca da mu je stigla prava Objava i poziva ga da je slijedi i da se ne klanja šejtanu. peci mi opeke i sagradi mi toranj da se popnem k Musaovu Bogu. nasilja. uputu i oprost ocu kod Allaha. po izričitoj Allahovoj odredbi.s. koji će tu u blizini njegovoj stanovati. uistinu sve čuješ i sve znaš (2:127).) Kako govorite i Ibrahim i Ismail i Ishak i Jakub i unuci su bili Židovi odnosno kršćani? Reci. reče faraon.poslije Ibrahima (a. Kazivao im je da su pravovjernici u sigurnosti i na pravom putu. osramoćenjem i kamenovanjem. zašto se o Ibrahimu prepirete. nepovjerenja. imana. jer Ti. Izražava bojazan da će oca stići kazna sveopćeg Stvoritelja i Dobročinitelja. sigurnosti. Dok Ibrahim i Ismail podižu Ka’bu da bi potvrdili tewhid i veličali Allaha. dotle faraoni grade piramide. O sljedbenici Knjige. “ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene. Zato vjerovanje ne treba miješati s nasiljem i grijehom (6:80-82). društvenosti. Ibrahimu su od ljudi najbliži oni koji su ga slijedili. rekli smo: Ne smatraj nama nikoga ravnim. Ka’ba je kuća tewhida. svjestan je da ne može spriječiti ono što će ga od Allaha stići. • Ibrahim i otac mu Azer Ibrahimov otac Azer nije prihvatio vjeru i misiju svoga sina. I dok su Ibrahim i Ismail temelje Ka’be podizali.

ropstvo. U svako doba dana i noći je svačim opskrbljena (2:126). da Ga obožava. Sara je zapala u veliku tugu. Ibrahim kao čovjek blage naravi intervenira za Lutov narod. kada su je meleki izvijestili da će dobiti sina Ishaka i unuka Jakuba.s. Idoli nisu nikome prijatelji. ali su mu meleki rekli da ne gubi nadu. bijedu i neimaštinu. Ibrahim je uvjeravao narod da mu idoli ne mogu ništa ni pomoći ni odmoći. I pored toga. Ibrahimov narod vjeruje u derivate vlastite civlizacije. i zatim ih udara. jer je već stigla odredba Stvoritelja o neizbježnoj kazni (11:74-76 i 15:51-56).gosti Ibrahimovi Da bi mu saopćili vijest o rođenju sina i da bi ga obavijestili o onome što čeka Lutov narod. Ibrahimove dove su kod Allaha primljene. udarila se po svom licu i rekla: “Ja sam starica nerotkinja”. Dakle. Pored oca i naroda on raspravlja i sa Nimrudom. njegovi potomci su opstali i nisu se klanjali idolima (14:35-41). vladarom Babilonije koji se uzoholio. a meleki je pitaju? Zar se ti čudiš volji i odredbi Allahovoj (11:71-73). Ibrahim ih je počastio teletinom.) (29:1626). ali oni nisu htjeli jesti. on upozorava narod na Allahovu moć. o adu i Semudu. a Allah je prijatelj i pomagač svakome. • Ibrahimova žena Sara Sara je bila u dubokoj starosti. Zato poziva narod da vjeruje u Allaha. Narodu postavlja razložno pitanje: Zar vi obožavate ono što ste svojim rukama isklesali. Ovaj vladar bio je poklonik sunca. • Allahovi izaslanici meleki . cijeli život nerotkinja. niti vide (21:51-71). jer meleki ne jedu. iako usred pustinje. Ibrahimu je bilo čudno kako će kao star sina dobiti. o narodu Ibrahimovom. pa tako i Ibrahimov . stvaranje. ubijao ljude i tvrdio da je bog. povratak Njemu i Njegovu kaznu. da Mu zahvaljuje jer Njemu se vraća sve. Allah jedini daruje ljudima sve i ne ovisi ni od koga (26:7189). Ismijavajući kumire i idole Ibrahim ih pita da li jedu. Ibrahima zbog toga spopada strah. • Ibrahimove dove Čuvene su Ibrahimove dove za sebe. a meleki su joj odgovorili: “Tako je kako ti kažeš. Ibrahima su posjetili Allahovi izaslanici meleki. i nazvali mu selam. pouke. Ove dove Allah prima i Mekka. S njim je povjerovao bratić Lut (a. a On je zaista mudar i sveznajući (51:29-30). osilio. glad. Ibrahim je tada obaviješten da će dobiti sina koji će biti učen i istinu spoznati. i o onima čija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu nego su je oni sami sebi nanijeli (9:70). svoje sinove i potomstvo da ne obožavaju kipove i da prežive u neplodnoj kamenitoj pustinjskoj dolini. i o stanovnicima Međena. • Vijesti o ibrahimovom narodu Radi upozorenja. Allah je stvorio vas i ono što vi radite (37:91-96). ali mu Allah odgovara da se okani intervencija. nikada nije potpala pod stranu dominaciju. poruke i putokaza putem analogije i komparacije u Kur’anu se često spominju prošli narodi. Ona se tome čudi.i koji niti govore niti čuju. ali Allah je rekao. A on je odgovorio da nadu u Allahovu milost gube samo oni koji su na .samo ne po imenu: Zar im nisu stigle vijesti o onima što su prije njih bili: o Nuhovom narodu. U Kur’anu se ne spominje vrsta ovosvjetske kazne koja je snašla Ibrahimov narod. Njegov narod to odbija. što ne govore.

Recite mi vjerujemo u Allaha. i Junusu i Harunu.krivom putu. i Jakubu. Abram kada mu je bilo 75 godina. Kasnije je Jišmel živio u pustinji Paranu (oko Mekke).) prima jednu te istu Allahovu objavu sa istog izvora koju su primali svi vjerovjesnici i poslanici: Mi objavljujemo Tebi Muhammede isto ono što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. Na noge! Prođi zemljom uzduž i poprijeko. Saraja ju je poprijeko gledala i ova pobježe u pustinju. Abraham je uzeo kruha i mješinu vode. Kada se rodio Izak. jugoistoku zapadu. Reu. Jahve ukori Saru što se smijala i obavještava Abrahama šta će uraditi sa Sodomom. a ne žena.s. Terah je s Abramom. a Davudu smo dali Zebur (4:163-164). a imala je sluškinju Egipćanku. kada mu je bilo 99 godina. I Biblija spominje da su Abrahamu došli tajanstveni gosti navještavajući da će Sara roditi. Kada je Hagara postala trudna. Sodoma i Gomora su spaljeni sumpornim ognjem. i unucima. Sa ženom Sarajom i Lotom vraća se Abram iza toga u Negeb. Kao znak saveza između Jahvea i Abrahama naredi Jahve da svako muško dijete bude obrezano. Abraham je nastavio živjeti u . dogovore se da ona kazuje da mu je sestra. Jahvin anđeo nagovori Hagaru da se vrati. i Ishaku. Abrahamu ili Ibrahimu (a. Mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo Njemu pokoravamo (2:136). i u ono što je dato Musau i Isau. godini života. Šem. i Isau i Ejjubu. Hagaru (Hadžeru) nagovori Abrama da uzme Hagaru. i unucima. a odatle dođu u Betel. Odatle se od staništa do staništa pomicao prema Negebu. Abrahamu i njegovu potomstvu Jahve je dao svu zemlju Kanaansku. te je otpusti. Knjiga postanka (13:1417). i u ono što je objavljeno Ibrahimu. Tako su Abram i Lot izabrali Jordansku dolinu. i Ismailu. Kasnije je Jahve sklopio savez sa Abramom davši mu zemlju od rijeke u Egiptu do Eufrata. Kasnije Abraham seli u krajeve Negeva. a Jahve je rekao Abramu “da oči podigne prema sjeveru. Arpakšad. pa to stavi Hagari na ramena zajedno sa djetetom. Saraja dobi ime Sara i bi joj naviješteno da će roditi sina Izaka. • Biblija o Abramu. Pošto se vratio iz te borbe u susret mu je izašao kralj Sodome. čemu se ona smijala jer joj bijaše prestalo “što biva u ženama”. Lotom i snahom Sarajom odselio iz Ura Kaldejskog i nastanili su se u Haran. Pošto Saraja nije imala djece. Abramu je bilo 80 godina. i Ishaku.) Abram ili Abraham je deseti direktni potomak Noin (Noa. Potomstvo ću tvoje učiniti kao prah na zemlji. ja ću je tebi predati”. Abram je imao braću Nahora i Harana. Abramu se. što Abrahamu bi krivo. Prema odredbi Jahvinoj. Eber. i Jakubu. ukaza Jahve i reče da hodi njegovim putem. Kada je Hagara rodila Jišmela (Ismaîla). jer svu zemlju što je možeš vidjeti dat ću tebi i svome potomstvu zauvijek. Nahor. Jahve mu reče da posluša Saru jer će se i od Izaka i od Jišmela izroditi veliko potomstvo. da neporočan bude. Terah. i Sulęjmanu. Kada je u zemlji zavladala glad. Peleg. da će postati otac mnogim narodima i ubuduće će se zvati Abraham. da zbog nje ne bi stradao. Abram kasnije spašava Lota koji je bio zarobljen. Abram ili Abraham). odselio se u Egipat. Srug. Selah. napušta Haran i sa Sarajom i pokretnom imovinom doseli u Kanan (Hanan ili Ken-an). Ako ko mogne prebrojiti prah na zemlji i tvoje će potomstvo moći prebrojati. i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova. i u ono što se objavljuje nama. i Ismailu. Pošto je Saraja bila lijepa. a objavljivali smo i Ibrahimu.s. Sara zatraži od Abrahama da otjera Hagaru i Jišmela. Tada je Abraham pristupio obrezivanju svih muških ukućana. Bratić Lot bio je Haranov sin. gdje Terah (Azer) umire u 205. Abrahamu je tada bilo 100 a Sari 90 godina. • Ibrahimova objava Ibrahim (a.

po Bibliji Mojsije (120 godina) Poslije adema. Poslije Jusufa njega Allah određuje za poslanika. Oboje su pokopani u Hebronu . Ako ih ne bude imala. odgajaće kao da su njena rođena. primanje i dočekivanje gostiju. Gradovi u kojima je živio Ibrahim (a. pričinu. Taj običaj dokrajčuje Ibrahim (a. Ibrahim je živio oko 1925. U njemu je postojao kult mjeseca.Filistejskoj (Palestinskoj) zemlji.) Po starim bračnim ugovorima ako žena ima djece. Abraham i njegova porodica česta su tema književnosti i filozofije. Islamski autori ističu da je primio 10 Suhufa.s. velikih ululazmu . Kenan i Hanan znači ravničarska zemlja. opsjeni. Kanan. godine prije Isaa i tada mu je bilo 75 godina. despota i nasilnika (tagaa).s. diktatora. 500 kilomrtara od Ura. Na Ibrahima je podsjećala jedna kršćanska vjerska sekta koja je poricala Isaovo božanstvo. a djecu. Živio je u vrijeme Babilonskog vladara Nimruda. muž nema pravo oženiti drugu ženu. MUSA a. varci i laži. pa u Egipat. Ibrahim je jedini poslanik koji se uz Muhammeda (a.) spominje u salavatima. Od Ibrahima potječu slijedeći sunneti: obrezivanje. pozvati u vjeru Allahovu. Englez Rajs otkrio je grad Haran u Južnoj Turskoj. Nemogavši ostati u Babiloniji odseli se u Kanaan.) je četvrti. Jahve ga stavlja na kušnju tako što mu naređuje da Izaka prinese kao žrtvu. (sunećenje muške djece). Sara je živjela 127 a Abraham 175 godina.) je u Allahovu vjeru trebao pozvati i faraonove sahirune-čarobnjake koji su narod hiljadama godina držali u sihru. Musa (a.s. Sriji i Kanaanu postojao je veoma stari običaj žrtvovanja muške prvorođenčadi bogovima. Ibrahim dolazi 1850. Ukopan je u Hebronu . On je prvi božiji poslanik koji je primio prvu veliku Objavu-Knjigu Tevrat.s.ili poslanika Odluke. Muhammed (a.s. U Češkoj je postojala sekta koja je tvrdila da slijedi vjeru Ibrahimovu. od šest.) istorijski su gradovi.s. upotreba misvaka. Rođen 1081.). Josip Flavije spominje Ibrahimov boravak u Damasku. • Arheologija o Ibrahimu (a. Još Herodot-otac historije piše o obrezivanju djece radi održavanja tjelesne čistoće. Otac mu Azer bio je zanatlija i pravio je kipove.) U Palestinu ili Kanan.s.s.Halilulrrahmanu. stratege. Musa (a.) je izuzetno poštovao Ibrahima (a. Nuha. tako stečenu. godine iza potopa. U islam je trebao pozvati i faraonove meleune-glavešine.).) uz Allahovu pomoć i milost i zamjenjuje ga ovnom u ime Jedinog Allaha. podrezivanje brkova. sama će mužu izabrati robinju. savjetnike i svitu koji Odštampaj tekst . • Druga djela o Ibrahimu Kur’an svjedoči da je Ibrahim primao Objavu u formi Suhufa. oko 165 godina. Taj hram srušio je Sallahuddin Ejubija. Ibrahima.s. koji je sebe nametnuo i podmetnuo narodu za Boga. izbavitelja Israilićana iz višestoljetnog faraonskog ropstva i onoga koji će faraona kao najvećeg silnika.Halilulrrahmanu istočno od Gaze. • Kada je živio Ibrahim (a.s. pa do otprilike 1750. tj. prije Isaa (a.s. U Mezopotamiji.

mi ti nećemo vjerovati” (7:132). silništvu. Oko 600 ajeta ili skoro desetina Kur’ana govori o Musau. Musa (a. reagira ovako: „I govorili su: “Kakav god nam dokaz doneseš da nas njime opčaraš. narod nasilnika-zalimin i narod najgorih nevaljalacamudžrimin.fasika. Na sva ova Allahova znamenja dokaze i mu’džize faraonov narod. Tvrdi da je bolji od “bijednika” Musaa koji jedva govori . Stari Egipćani imena mjeseci u kalendaru daju po imenima bogova. On tvrdi narodu da oni nemaju drugog boga osim njega i da je on najveći i jedini Bog (Ene rabbukumul .). oziris. Na ovako uporno nevjerovanje i odbijanje svih Allahovih znamenja slijede Allahove . 3. Takvom narodu ide Musa (a. On je narod zaveo i naveo na zabludu i narod je njegove zablude i nesuvislosti slijedio.ea’la) i predstavlja mu se kao gospodar carstva Misira i rukava rijeke Nila.ona za prisutne postade bijela (7:107-108). u bratu Harunu. Egipćanima i Izrailićanima. Faraon svakom. „I on baci štap svoj . Direktno je razgovarao sa Allahom.s. islama. Musau u misiji. 1. a u prirodi znači provaliti se nebo i podivljati rijeka kad se izlije iz svoga korita. 2. a on faraon kao Bog da je istinit. Štap koji se po Allahovoj odredbi pretvara u ogromnu zmijurinu. su mu’džiza i Allahovo nadahnuće njegovoj majci. On koji će prvi na svijetu ustati protiv faraonove vlasti i srušiti je. a brat Haruna (a. u odnosu na Boga. Allah daruje Musaa sa mu’džizama i jasnim dokazima. Faraonov narod kao ni jedan drugi na svijetu prije njega bio je ogrezao u mitologiju i širk (razna božanstva. nasilju i oholosti govore mnoga djela. odrasta na faraonvom dvoru zahvaljujući Allahovoj odredbi i faraonovoj ženi koja je bila muslimanka. amon.s. O faraonovim zlodjelima.mustekbirin. Za faraona je bitno istaći da on za sebe tvrdi da je Bog i da zato što se smatra Bogom naređuje da mu se prave piramide kako bi on kroz tu gradnju dokazao da je Musaov Bog lažan. Taj narod je ogrezao u razne opačine i poroke. kako egipatski tako i sve porobljene narode. ra. ogrezao u sve poroke i širk i slijedi isključivo svoje običaje i način života.s.su pravili strategiju faraonovih zločina i nagovarali ga protiv Musaa. prijeti zatvorom i smrću pa čak i Musau (a.) da ga pozove na pravi put. pa i desetina Kur’ana. I kada smo Musau Knjigu koja rastavlja istinu od neistine dali da biste pravim putem išli“ (2:53) „…a Allah je sigurno s Musaom razgovarao…“ (4:164). na njegovu dovu.). tlačila i ubijala.) je zet Šua’jba (a. kao prva velika Objava i knjiga. Takvom faraonu i narodu Allah šalje Musaa i Haruna kao poslanike. Bio je to narod griješnika. Glagol taga. izida i svete životinje. Način Musaovog opstanka poslije rođenja i život. narod oholih ljudi. znači ne vjerovati i pobuniti se protiv Boga. Taj narod je isključivo zaljubljen u sebe. samovoljom i nasiljem.kad on prava zmijurina i izvadi ruku svoju . Israilićane. Konačno. Kur’an za faraona kaže da je on taga-despot. Nad Israilićanima faraon provodi genocid tako što im ubija mušku a zlostavlja žensku djecu.Faraon je sebi narod potpuno upokorio pa su ga slušali. u islam su Musa i Harun trebali pozvati i svoj narod. narod nadmenih ljudi-alin. pravde i istine.s. faraonu. 4. Svijetla Musaova ruka.s. Najveće Musaove mu’džize i najjasniji dokazi i znamenja su Tevrat. U odnosu na ljude znači vladati despotski. Allah daje pomoć. ko u njega ne vjeruje. jer mu je bila namijenjena smrt.) koji zajedno s njim odlazi faraonu. muslimana. U islam je trebao pozvati i faraonovu vojsku koja je mučila. On cijeli narod pomoću vojske i policije prisiljava da gradi piramide i da njega slavi kao boga. umjesta povjeruje.

kao da je poubijao sve ljude. Poslije toga otac šalje jednu kćerku. ili da ga posinimo. Uzela ga je faraonova žena i rekla: “Neka ovo dijete. Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega.kazne i upozorenja: „Zato smo mi na njih slali i poplave. ko svjesno i namjerno ubije nevinu.s. Ne kradi. 9. • Musa. oko za oko. Musaovoj majci Allah naređuje da baci dijete u rijeku i da ne strahuje i ne tuguje jer će Musa ostati živ i biti mine-l-murselin. propisano da. Musa u jednoj tuči između jednog Egipćanina i Israilca pritiče upomoć Israilcu i šakom udara Egipćanina od čega on umire. Musa to odmah shvati šejtanskim djelom i učini pokajanje (tevbu) i dovu Allahu pa mu Allah oprosti. Njegova se majka umalo nije otkrila kao majka. • Musa nehotice i nesvjesno ubija Egipćanina – prvi poslanik koji ubija čovjeka Kada je odrastao. faraone. Poslije toga. potomci Israilovi (Jakubovi) proboravili su u Egiptu. uho za uho i zub za zub. Tih deset zapovijesti u Bibliji su sačuvane ovako: 1. 10. ali ga Musa odbi nazvavši ga otvorenim svadljivcem i smutljivcem. 7. ali onom. Musa to čini. umjesto njih. Možda će nam valjati. a ko spasi život jedne osobe kao da je spasio sve ljude (5:32). ali su se oni oholili. Iz Egipta i faraonskog ropstva spašava ih. po Allahovoj odredbi i milosti.” Kada je majka rodila Musaa. pošto je faraon naredio da se sva muška israilska djeca poubijaju. i skakavce i krpelje i žabe i krv sve jasna znamenja. Musaa je majka na tabutu bacila u Nil. 5. u tuči. Musaa su u rijeci pronašli faraonovi ljudi da im postane jad i dušmanin (28:7-13 i 20:37-40). po Musaa. Musa je došao u Medžen. • MuSA U MEDŽENU . 4.) bile su potpuno recipročno propisane kazne: glava za glavu. Nemoj imati drugih bogova uza Me (monoteizam). Ne poželi žene bližnjega svojega. Ne čini preljube. narod zlikovački su bili“ (VII:133). jedan od poslanika. a poslala je svoju kćerku da to prati. U Tevratu je. također. Sutradan ga isti Israilac pozva ponovo upomoć. bit će mu to od grijeha iskupljenje.s. . Ne poželi imetka bližnjega svojega. Kur’an dopušta da se izvrši poravnanje recipročnom kaznom nad krivcem. pošto su ga o svemu izvijestile. izvijesti Musaa da gradski prvaci vijećaju da ga ubiju i savjetuje mu da napusti grad.). Po vjerozakonu u Tevratu kojeg je primio Musa (a. što on u strahu od osvete i učini (28:15-21). ni krivu ni dužnu osobu. Kod nekog pojilišta zatekao je dvije djevojke koje od muškaraca nisu mogle napojiti svoju stoku. bude radost i moja i tvoja. po Bibliji. 2. 8. 430 godina u ropstvu. Poštuj oca svojega i mater svoju. 6. • Rođenje Musaovo Nakon rođenja. ko u ime Allaha oprosti. Sjećaj se dana odmora da ga svetkuješ. Musa (a. Ne kuni se lažno. Kasnije je sestra našla bratu majku da ga doji jer dijete nije htjelo dojiti ni jednu drugu ženu osim vlastitu majku. Nemoj ga ubijati. Ne ubij. 3. Tada Israilac prigovori Musau za jučerašnje ubistvo i optuži ga i prokaza da je siledžija a ne izmiritelj. ili da im se ruke i noge unakrst odsijeku ili da iz zemlje budu prognani (5:33). ona ga je po Božijoj uputi stavila na tabut i spustila niz rijeku Nil. koja nije nikakav nered na zemlji činila. Za one koji su protiv Allaha i Njegovih poslanika bore i koji na zemlji nered čine kazna je ubijanje ili raspeće. Israilićani i Egipćani Israilićani.MEDJENU Nakon što je napustio Egipat. nos za nos. jedan čovjek sa periferije grada. Glavni sadržaj Tevrata su deset božijih zapovijesti.

zatvorom. Faraon se savjetuje sa meleunima-uglednicima. meleuni. 40:36-37). Faraon ih optužuje za sihr što je njegova. On se doista osilio”. kavmen-alin.mi ćemo se gospodaru vratiti (26:10-52). On faraonu dolazi sa legitimacijom. On se uistinu osilio. Pored toga što su griješnici. Faraon prigovara jedno nehotično ubistvo Musau. faraon. • Faraonov narod O tom narodu svjedoči Kur’an i povijest. • Musa (a. Čim se pojavio pred faraonom. kao stručnjaci sihra. 23:45-49). Musa tada pokazuje svoju ruku koja je pred gledaocima postala potpuno svijetla. Iza njih Musa baci svoj štap koji se pretvori u ogromnu zmijurinu koja proguta sve što su oni pričinili. Faraon na ove argumente odgovara prijetnjom . nevaljalci. ali ako ostane 10. odmetnik i nevjernik najbolji je dokaz što on naređuje gradnju piramida. “Ko je vaš stvoritelj”? Oni mu odgovaraju da je to Stvoritelj nebesa i Zemlje. svaki je dan svjesno i namjerno ubijao na stotine i hiljade ljudi. Pored svega toga Musa je poslan faraonu (51:38-39). a potvrditi sebe kao Boga (28:3-6. a on. da mu razveže jezik i govor učini jasnim i razgovjetnim. on mu prigovara ubistvo Egipćanina a Musa mu odgovara da je to učinio nehotice dok nije bio poslanik. Stvoritelj sadašnjih i prijašnjih naroda. oskudicom. Koliko je faraon kao taga. Šua’jb prima Musaa na službu osam godina. Kada su se u to sahiruni osvjedočili. faraon. 10:75-82.Došavši Šua’jbu. Šua’jb ponudi kćerku za ženu Musau što on i prihvati (28:22-28).) po drugi put u Egiptu Preko 200 ajeta govori o drugom boravku Musaovom među Egipćanima i o njegovim kontaktima s faraonom “Musa idi faraonu. Prije odlaska faraonu Musa čini dovu Allahu (dž. gladnim . a kasnije i ubistvom ako u njega ne budu vjerovali. uz nasilje. 44:17-31). 32:42. oni su narcisoidni i samoljubivi. osnovna poluga vlasti (7:103-126. 11:96-98. Musa mu ispriča događaj iz Egipta. glavarima. • Musaove mu’džize Musa nudi i pokazuje faraonu svoje mu’džize. da mu olakša njegovu misiju. To je narod koji odbija sve Musaove dokaze i zato ih Allah kažnjava: poplavama. 83-95. pomoću kojih želi negirati Musaova. Idite ti i Harun faraonu. Na molbu jedne od kćeri. Šua’jb mu potvrdi da je dobro što je napustio Egipat. Po Kur’anu oni su kavmen-mudžrimin. bacaju svoje konopce i štapove. a iz Egipta je pobjegao iz straha.s. oni reagiraju: “Mi vjerujemo u Stvoritelja svjetova. Iza toga faraon pita Musaa i Haruna. Kada su se svi iskupili prvo što traže od faraona je nagrada ako pobijede. Faraon u nametanju sebe kao Boga ljudima hoće da ubije Musaa (40:21-45. Na prijedlog Musaa. Faron im obećava nagradu i čast svoje blizine. nasilnici. Odluka je da se saberu svi sahiruničarobnjaci i da pobijede Musaa. onda višak od dvije godine je dobročinstvo s njegove strane. kavmen-mustekbirin i kavmen-zalimin. Stvoritelja Musaa i Haruna. Istoka i Zapada. Musaa je Allah iskušavao raznim iskušenjima pa i odlaskom iz Egipta (20:40). kavmen-fasikin. “Zaista ja sam poslanik gospodara svjetova”. počinje dvoboj.š. da se pokažu. leal i mustekbir postao silnik. šta da se radi. koje on dopušta.) da mu učini prsa širokim i prostranim. prvo sahiruni. svita i narod iskupili. Kada su se svi čarobnjaci sahiri. Allah iz doline Tuba naređuje Musau da ide faraonu koji za sebe tvrdi da je najuzvišeniji Bog (79:15-26).” (26:46-47) Faraon prijeti sahirunima vješanjem i odsijecanjem ruku i nogu unakrst zato što su povjerovali Musau bez njegovog dopuštenja: Ništa strašno .

od koje su siromašni lađari hljeb zarađivali. gdje se susreće sa Hidrom. ubijajući im mušku. Ubijeni dječak je bio zao i nenaklonjen roditeljima. Kada je izgledalo da će faraon s vojskom dostići Musaa. Kada se faraon sa vojskom našao u moru.s. • Izlazak iz Egipta Musa je istovremeno kao poslanik poslat faraonu. Prije i poslije Musaovog poslanstva to je bilo veliko iskušenje za Israilce (2:49. skakavcima. Objavljeno mu je i to da će ih faraon s vojskom slijediti. ja sam musliman. Ti roditelji su bili pravi vjernici. Međutim. Israilci su zavapili: “Sigurno će nas dostići. Kao takvi su potopljeni u moru i učinjeni primjerom i poukom budućim generacijama (7:130-137 i 43:55-56 i 51:40). Egipćanima. čiji je otac bio dobar čovjek. Kur’an tvrdi suprotno. Musa (a. do Medžmeu-l-Bahrejna. definiraju genocid. pogotovo o budućnosti. 7:126 i 141. Biblija i nauka su hiljadama godina tvrdile da je tijelo Musaovog faraona potopljeno i da nije spašeno. Musau se naređuje da putuje i izvede narod noću. izvore. a ostavljajući i zlostavljajući žensku djecu. • Musaovo putovanje u Medžmeu-l-bahrejn Dok je boravio u Egiptu. Israilci su bili mala zajednica u Egiptu. Ovaj slučaj pokazuje koliko su ljudske procjene i znanje. riznice i prekrasno obitovalište. faraon je u bezizlazu vode do usta zavapio: Vjerujem da nema drugog Boga osim onoga što ga vjeruju sinovi Israilovi. Zar sada! A do sada si bio veliki grješnik i smutljivac. Israilićanima i njihovom izbavljenju iz Egipta u obećanu zemlju. 14:6. Hidr reče Musau da ga ništa na putovanju ne pita. Tom prilikom je faraonovo tijelo spašeno. Na kraju mu objašnjava da je lađu oštetio da je oštećenu vladarevi ljudi ne bi zaplijenili. napuste i opuste svoje vinograde. kojeg je Allah obdario velikim znanjem. On će me uputiti. 28:4 i 40:25). žabama i krvlju. Hidr sumnja da će Musa moći biti srpljiv. sada po moru i more se rastupi na dvije strane i svaki je dio izgledao kao veliko brdo. a more se nakon Musaovog prelaska sklopilo. Allah je jedini pobjednik i milosnik (26:53-63). U toku putovanja Hidr probuši lađu. na što ga je Hidr opominjao na prethodna obećanja. Musa se stalno pita za razloge postupaka. Faraon je poslao glasonoše po svim egipatskim gradovima.” Musa reče: Ne nikako! Doista je uza me moj Stvoritelj. Zid je popravljen dvojici siromašnih mladića-sirota. El-Erdu-l Mukaddese.(26:61-62) U tom momentu Allah objavljuje Musau da štapom udari.ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama (10:9092). • Genocid nad Israilićanima Iako Ujedinjene nacije tek 1946. a siromašni korisnici će je moći popraviti. u potjeri za Israilcima. Ja sam musliman.) je putovao do mjesta gdje se dvije vode sastaju. Danas je to nauka potvrdila i tijelo Meremtaha sa puno pijeska u glavi . krpeljima. da je tijelo upravo tog faraona kao znamenje i dokaz ljudima spašeno. faraon je najmanje prije četiri hiljade godina vršio genocid nad Israilićanima. Musa s njim putuje da nešto nauči.godinama. Musa i njegov narod su spašeni a svi njihovi progonitelji i potjera sa faraonom su potopljeni. Allahova je volja bila da Egipćani. zatim ubija jednog dječaka i najzad popravlja jedan polusrušeni zid. relativne i varljive. Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe . Hidr ga je kao takvog ubio u nadi da će im Allah podariti bolje dijete. U tome je pouka. Neko drugi mogao je otkopati taj zid i ispod njega uzeti blago koje je otac zakopao za sinove (18:60-82).

i ne uzmičite nazad pa da se vratite izgubljeni (5:21). da krivo na mjeri. Njegov narod. Izuj se!. 2:108 i 87). 37:148. U odsustvu iz naroda. 40:53. Na njih je Allah najljepšu uspomenu sačuvao (XXXOOO:69. 14:5. da se nevaljalštinama i razvratu ni javno ni tajno neće približavati i da nikoga. Musa je kod Allaha ugledan i važan. metru i kantaru neće vagati. 19:53. 37:119. Nalaziš se u svetoj dolini Tuva. razgovor sa Sobom i uzima obavezu od njega misak (20:41. da se imovini siročadi neće približavati. Kao poslanik upućen je hrđavom i obijesnom narodu. Oni iznevjeravaju zavjet (2:64. uzviknuo je: “Slavljen si Bože. Allah mu odgovara: “Ne možeš me vidjeti nikako već pogledaj brdo pa ako ostane nepomično vidjet ćeš Me. iako zna da je vjerovjesnik. 83) osim nekolicine (4:155). Čim je došao k sebi. Allah ih nije obavezao .” Kad se Gospodar ovom brdu otkri. Od prihvaćenih obaveza oni su još bili obećali da će obožavati samo Allaha i da mu neće pridruživati druga. Israilci su od Boga kažnjeni da 40 godina lutaju pustinjom i zabranom ulaska u obećanu zemlju (5:21-25 i 17:104). 17:101 i 27:12). pa počuj što ti se objavljuje. govorenje lijepih riječi o ljudima. Oni Musau postavljaju mnoga pitanja (2:108). Nakon što je ugledao vatru i došao do nje. uđite u svetu obećanu zemlju koju vam je Allah dodijelio. neće ubijati. jer mu je Allah dao uputu. neborbeni i kukavice.nalazi se u Egipatskom nacionalnom muzeju u Kairu. ili Israilićanima obećana zemlja je Ken’an. da djecu zbog neimaštine neće ubijati. a ne nered. rodbini. Musa traži od Allaha da ga izravno vidi. Bio je odabranikmuhlesun i resulun-nebijjun (27:12. siročadima i siromasima. • Sveta (El-Erdu-l-mukaddese) ili Obećana zemlja Sveta. 37:120. On ga sa zemljom sravni a Musa se onesviješćen strovali. dok je primao Objavu. i da jedni druge iz domova neće protjerivati. Nakon 40 godina. Odabrao sam te. Allah Musaa Sebi za poslanika odabire (20:41). narode moj. litru. suditi. • Musaovo poslanstvo Allah se obraća Musau na brdu Tura Sinau u 30 noći koje Allah dopunjuje sa još 10 noći i tako se ispunilo 40 noći (2:51 i 7:142-144 i 4:153). kajem Ti se i ja sam prvi vjernik”(7:143-144). On mu daruje mudrost. 37:122. Musa ostavi brata Haruna da ga zastupa u narodu i pravi red. Allah ga zove sa desne strane Tura (19:52). Kada se nisu htjeli boriti da bi ušli u obećanu zemlju. 7:142. čuo je glas “Ja Sam tvoj Stvoritelj. ponašati se i živjeti po Tevratu (2:63 4:154 i 5:12 i 70). Allah je Musau podario 9 sjajnih i otvorenih znamenja i dokaza kao i Tevrat i govor sa Allahom. 25:35. 27:7 i 9 i 28: 29-30). • Zavjet – Misak Israilićana Od Israilaca Allah uzima zavjet da će: vjerovati. Ovaj slučaj pokazuje koliko su Israilci bili neposlušni. te su poslanike smatrali lažljivcima i ubijali ih (2:87). raditi. obavljanje salata i davanja zekjata. 61:5. On i Harun su upućeni na pravi put i obojica su bili pravovjerni Allahovi robovi. lijepe postupke i činjenje dobrih djela roditeljima.” (20:12-16. 28:14 i 33:7). znanje. Israilci nisu vjerovali ni Musau ni poslanicima iza njega jer su bili oholi. Kanaan ili Hanan: O. maltretira ga. borbenija i snažnija generacija je ušla u obećanu zemlju. osim kada to pravda zahtijeva. poriče Allahove znakove. da krv bespravno neće prolijevati. Israilci kao i Egipćani. Objavu. Kitab.

a drugi dio su negirali (2:85). a to je islam. ljudske vjere. To im je bila kušnja zbog grijeha (7:163). Allah ih je prokleo i otvrdnuo im srca (5:13). Pošto su zavjet prekršili. Oni krše i skrnave odredbu o suboti. sabat spada u jednu od deset zapovijesti i to je dan određen Israilcima kao dan molitve i odmora. a nisu dolazile drugim danima. a Tevrat je uputa i svjetlo. 7:128. “Jedite lijepe i čiste stvari koje smo vam dali” (4:154). Ribe im do obale dolaze subotom kada slave i ne rade. ali ih je ponovo uzeo jer je u njima bila ispisana uputa i milost za one koji se boje svoga Stvoritelja (7:154). od Allaha objavljene.budite strpljivi! Ne uzimajte umjesto Allaha drugog pokrovitelja (17:2). Allah ih je na taj način kaznio zbog njihovih grijeha i nasilja (6:146). Uistinu. 27:10-12 i 28. Isralici su zaboravili dio Objave (5:13) i sami su sebi zabranjivali neka jela i prije nego što im je Tevrat bio dostavljen (3:93).s. Kad bi kitabije postupale po Tevratu i Indžilu. 3-32.s. 26:64-69. Muslimani iz ovih poruka moraju u vjeri biti čvrsti i ne smiju se razjedinjavati (42:13). budite strpljivi”. Kao što je Musa bio musliman tako je i njegov ummet bio islamski. zato što im je ista vjera kao i Nuha. 87. jedna je vjera i Allah joj je dao ime islam. Oni su knjigu trebali zdušno slijediti i stalno je držati na umu kako bi se sačuvali i došli u red bogobojaznih (2:63).s. Sljedbenik knjige nije niko ko ne izvršava propise Tevrata. Isa je upotpunosti potvrdio Tevrat kao što ga potvrđuje i Kur’an (5:46 i 61:6). Allah ih poziva da ispune svoju obavezu prema Njemu. Svoje zavjete i obaveze Israilci su potvrdili i posvjedočili pa iznevjerili (2:85). Ne činite subotom što vam nije dozvoljeno (4:154). 17:2 i 28:81). mijenjali. “Ulazite na vrata hrama sedždu čineći.) (20:17-24. 2:50 i 20:7778). Božijoj Objavi kao Kitabu i Furkanu da bi Israilce uputio na pravi put (2:53. Oni su mnoge knjige i propise skrivali. od govečeta i ovce zabranjeno im je bilo salo i loj osim onog uz crijeva i kosti. pa će i On ispuniti obećanje koje im je dao ali da se samo Njega boje (2:40). Tevrat je .). • Prva velika Objava – Tevrat U Musaovim kao i Ibrahimovim suhufima pisalo je da ni jedna griješna duša neće nositi teret tuđih grijeha i čovjeku pripada ono što svojim trudom stekne (53:36-39). Po Tevratu su sudili svi muslimani i poslanici. Muslimani vjeruju sve što je objavljeno Musau (a. Musa i drugi opominju i poučavaju svijet da najveće uspjehe postiže onaj ko se grijeha kloni. Onima koji su kršili odredbu o suboti Allah je rekao: “Budite kao odbačeni majmuni. Na kraju Allah uništava tlačitelje Israilaca (7:128-129). Ibrahima i Musaa. dodavali i oduzimali (6:91). Božiji poslanici Ibrahim. Učinio ih je Allah kao primjer poniženja i kazne. i poukom bogobojaznim” (2:66). Indžila i Kur’ana (5:68). (7:161. Događalo se to u jednom gradu pored mora. U momentu kada su Israilci počeli obožavati tele. sigurno bi uživali sve blagodati (5:66). I pored Tevrata. Bog je jedan. Israilci su tražili da im sudi Muhammed (a. Israilci su vjerovali dio knjige. Allah naređuje Musau da s narodom gradi kuće u Egiptu i da ih pretvaraju u džamije . a Musa čini dovu Allahu da ih spasi od zemljotresa i drugih nepogoda (7:155-156 i 20:25-35). 23:49 i 25:35). Allahu predani. ne poznaju Allaha. do objave Kur’ana. Tevrat i Indžil su poslani prije kao upute ljudima pa je poslije poslan Kur’an. jedna je Objava.). Musa je bacio ploče u srdžbi.preko njihovih mogućnosti (2:83-4 i 6:151-152). Musaova poruka je bila utisnuta na pločama i kao opomena u kojoj su objašnjenje sve stvari. Subota. Znatan broj ajeta govori o Tevratu. Zabrane Israilcima su pored ostalih: meso svih životinja koje imaju kopite. onima koji su ih gledali. A sve druge vjere su formirali ljudi i dali im imena. Zato se Musau naređuje da se čvrsto pridržava tih ploča i zapovijeda narodu da prihvati te propise što bolje može (7:145). Židovi koji tvrde da Allah nije ništa objavio Muhammedu (a. temeljne zasade i osnovi islama su zajednički osnovi prirode.

čiste i lijepe stvari (XLV:16). • Blagodati prema Israilićanima Veliki broj ajeta govori o Israilićanima. Ni svi Israilci nisu jednaki. Kao knjiga Tevrat je i sredstvo obuke ljudima darovan Musau i Harunu (28:43 i 37:117).upotpunjenje blagodati (6:154) i sve potpuno objašnjava (6:154). Rečeno im je: “Nastanite se u ovome gradu. Israilci na sve to nisu zadovoljni i traže: grašak. Allah ih je učinio vladarima i dao im što nikome među svjetovima nije dao (5:20). 57. 4. 8. a ne postupaju po njemu. Šalje im manu. On je furkan-rastavlja istinu od neistine. Tako nisu Allahu nego sebi nasilje činili (2:57). krastavice. 45:16). Neki će pozivati na pravi put i pravedno suditi (7:157). 47. Obilja blagodati dato je Musau i Harunu. crni i bijeli luk (2:61). Muhammed (a. milost-rahmet. Kao opomena pametnim ljudima Tevrat je dat u naslijeđe Israilcima (40:53-54). Israilcima je Allah poslao mnogo lijepih i jasnih dokaza. Onom ko zamijeni Allahovu blagodat nakon što je stigla. Rečeno im je da uđu u grad a oni nisu htjeli. 5. vjerovali u Allaha. leću. 3. 46:12. Pored izbavljenja iz faraonovog ropstva Allah je Israilce darovao i mnogim drugim lijepim blagodatima. 14:16 i 44:30-31). Njih je Allah podijelio u dvanaest plemena (7:160) i odredio im 12 poglavica (5:12). 28:43. 32. mudrost i poslanstvo. Ipak. Sinovima Israilovim Allah je dao Knjigu. među njima dolazi do razmimoilaženja (10:93).s. Nema knjige koja upućuje na pravi put bolje od Kur’ana i Tevrata (28:49). Kur’an uspoređuje sa magarcem koji nosi knjige i nasilnicima (62:5). 6. • Grijesi Israilićana Da bi. Israilci su tražili da ga vide. O tome govori Stari zavjet i sva četiri Evanđelja.) je spomenut i nagoviješten i u Tevratu i u Indžilu (7:157. navodno. .li-lmuttekin (21:48). To je sve Tevrat onima koji se u potaji boje Stvoritelja i strijepe od Sudnjeg dana (21:49). Israilcima je rečeno da se čvrsto drže datog i da se sjećaju onog u knjizi kako bi se sačuvali grijeha (7:171 i 9:111). 32:32 i 40:54). Allah ih poziva da se sjete njegove blagodati kako ih je odlikovao i uzdigao nad druge narode (2:40. kazna će biti visoka (2:211 i 45:16). Knjiga objavljena Musau je vođa-imam. 7. Iz nesvjesnog i polumrtvog stanja Allah ih je oživio da bi Mu bili zahvalni i da nije bilo Allahove milosti prema njima. Ovo samo potvrđuje povezanost Objava. Iznad njih Allah je podigao Tur kao hladnjak (2:63 i 7:71). 1. Tevrat je dat Musau i Harunu. Njih je Allah spasio najveće nesreće i teškoće i pomogao da pobijede neprijatelja (37:14-116). Jedite što hoćete i tražite oprost” (7:162. Israilci su negirali Allahove dokaze. One kojima je dat Tevrat. Allah je dao Musau knjigu o kojoj su se ljudi prepirali (40:45). bili bi potpuno zgubljeni (2:56 i 64). bili su nepokorni i prekoračili su granice dopuštenog (2:61 i 4:155). Kur’an potvrđuje Tevrat (46:12). 7:160 i 2:60). Allah je smjestio sinove Israilove na lijepo mjesto i opskrbio ih lijepim stvarima. 9. i tako čine slijedeći grijeh. Tevrat služi da ljudi vjeruju u susret sa Allahom (6:154). 17:2 i 32:23). Tevrat i Indžil opisuju svojstva pravovjernih (48:29). 11:17 i 46:10). Na takvo traženje munje su ih spaljivale i uništavale (2:55 i 4:153). ubijali vjerovjesnike. dijanun-svjetlo i zikra opomena za bogobojazne . lijepe stvari i darove (20:80. huden i uputa Israilcima (11:17. 2. prepelice. On je milost i uputa (6:154. Allah im je iznad njih napravio hlad od oblaka (2:57 i 7:160). 44.

Kasnije su se srca Israilaca skamenila kao stijena pa su čak i tvrđa postala. Dio ih odbacje Kur’an iako ga Tevrat najavljuje (2:88-101). na haram način jedu (4:161). Željeli bi živjeti hiljadu godina. • Kažnjavanje Israilićana Tako nezahvalne i nepokorne ljude Allah je kažnjavao munjama koje ih spaljuju i uništavaju kaznom s neba. govore vjerujemo. Nekoliko ajeta govore kako su Israilci jedva zaklali kravu kada im je naređeno i na svaki način su izvrdavali da to urade. traže da se i njima napravi kip . Kada im je došlo pravo znanje. Kad bi im bilo koji poslanik objavio što im se ne sviđa. Zbog nasilja i grijeha Allah im je. Kada im se kaže da vjeruju. iz međusobne zavisiti među njima dolazi do mržnje i prepirki (45:17). Osluškuju laži i mijenjaju pojedine riječi u Tevratu (5:42). klanjaju se teletu. Allah ih upućuje da ubijenog udare jednim dijelom zaklane krave (2:72-73). Ne vjeruju u proživljenje (44:8). govorili su. a Allah ih je prekorio zbog njihova nevjerovanja.Kur’an ističe da su Israilci ubili jednog čovjeka pa su se oko toga prepirali i svađali. uzimaju im otkupninu pri povratku iz prognanstva i negiraju dio knjige (2:84-85). Neki bi se pokajali a većina je gluha i slijepa ostajala (5:7-71). nije me slušao. Po povratku. i iz nje je 12 vrela provrelo. Da bi krava izgubila božanski karakter. uzimaju kamatu i ljudske imetke nepravedno. Ipak. U odsutnosti Musaovoj. zabranio mnoge . Teško onima koji svojim rukama pišu knjigu pa kažu ovo je od Allaha za neznatnu korist (2:74-81). Allah Židovima naređuje da je zakolju (2:67-71). I mi smo im od oblaka hlad pravili i manu i prepelice im davali: Jedite lijepe stvari kojima vas opskrbljujemo! Oni nisu nama nepravdu učinili. Tvrde da je samo njima Džennet namijenjen i da su Božija djeca i prijatelji. kad se osame. Po povrtku Musa im kaže da su se ogriješili i nad sobom nasilje počinili pa treba da se obrate svome Stvoritelju da im uguši strasti i oprosti (2:51-54). jedni su ih u laž utjerivali. sami su prema sebi nepravedni bili (7:160). Mijenjaju Božiju riječ i rade drukčije nego što im je naređeno (7:162). a zamlo me nisu i ubili. Ustvari. Israilci se između sebe ubijaju. a drugi ubijali. Samirijja je napravio zlatno tele (20:85-98). Jedna od posebnih blagodati Israilcima u pustinji jeste podarena voda nakon trećeg Musaovog udaranja štapom sada po stijeni. Narod me smatrao slabim. Neki od njih su slušali Allahov govor pa su ga svjesno izvrnuli. Kad su prešli more i našli narod koji se kalanja kipovima. Kur’an ih pita-zašto ste ubijali ranije vjerovjesnike kada ste vjerovali. Židovi su govorili: “Allah je siromah a mi smo bogati” i mnoge poslanike sa božijim dokazima su ubijali (3:181-184). Srca su im bila zastrta. Nemoj me ovako pred neprijateljima koriti i nemoj me smatrati griješnikom. Džebraila potvaraju da im je neprijatelj. Kad sretnu vjernike. U odsutnosti Musaovoj sa Israilcima je bio Harun. Svoje znanje temelje samo na pretpostavkama zannu i emanijju. Na ovom svijetu Israilci doživljavaju grdno poniženje a na Sudnjem danu slijedi im najteža kazna zato što kupuju dunjaluk prodajući Ahiret (2:85-86). Poricali su Kur’an i iz zavisti nisu vjerovali u Muhammedovu (a. svojih kamenih srca Israilićani su ostali nezahvalni Allahu. Svaki rod je znao vrelo iz kog će piti. Pohlepniji su za dunjalukom od mušrika. klanjaju se zlatnom teletu. Većina ih ne vjeruje i krši obaveze.” Zatim se Musa moli Allahu da oprosti njemu i bratu (7:149 i 150). I mi smo ih na dvanaest rodova podijelili i Musau smo objavili kada mu je narod njegov vode zatražio: Udari štapom svojim po stijeni.) poruku. Pečat i zastor im je na srcima zbog nevjerovanja (4:155). Svojim poniženjem prezirom i srdžom (2:55-61).s. U odsutnosti Musaovoj. Musa se naljuti na Haruna i Harun reče: “Sine moje majke. Mnoge ljude s pravog puta odvraćaju. jedni druge zbog toga kore. samo njima. Bili su nezahvalni Allahu (14:8). progone ljude sa rodne grude.bog (7:138). oni reknu: Vjerujemo u ono što je prije objavljeno.

730. čija su kuća i blago sa zemljom sravnjeni. položila ga je u košaru i sklonila u trsku na obalu Nila. u svojoj isključivosti i kratkovidosti Židovi i kršćani govore da će u Džennet ući samo Židovi ili samo kršćani (2:111). kćerkom Jitra. i Poslanici apostola Pavla. Majka tri mjeseca krije malog Mojsija. prorok. Jahve odluči da spasi Israilce iz egipatskog ropstva. komaraca. Allah ih upozorava da će dva puta na zemlji smutnju izvesti i prekomjerno se uzoholiti. Tada pristupaju izvođenju čudesa: pretvaranje štapa u zmiju. Mojsija posinila. Zatim nastaje četrdesetgodišnje lutanje Israilaca u Sinajskoj pustinji gdje se sukobljavaju sa raznim narodima i gdje Mojsije nastavlja izvoditi čudesa uz pomoć Jahvinu. kao i svi nevaljalci iz Musaovog naroda su pouka i poruka vjernicima da bez vjere spasa nema. a prilikom drugog popisa 601. Allah je poslao neprijatelje da pregaze Židove. Ponovljeni zakon. Mojsije i Aron nisu uspjeli pridobiti Egipćane da puste Israilce iz ropstva. Prema Bibliji Mojsije je prorok osloboditelj. Knjiga brojeva. najviše u Petoknjižju u knjigama: Izlazak. Na Sinaju se Jahve ukaže Mojsiju u gorućem grmu. U pustinji je vršen popis muškaraca sposobnih za vojnu službu i bilo ih je 603. Dugo živi s njom čuvajući Jitrove ovce. posrednik. Dok su boravili u Egiptu. Oni čak tvrde: Budite Židovi ili kršćani pa ćete biti na pravom putu (2:135). . oni izvršavali naloge Tevrata i Indžila sigurno bi uvećali svoje blagodati kod Boga (5:65-66). Aron je tri godine stariji od Mojsija. Psalmima.Mojsije. • Biblija o Mojsiju (Musa a. bacio je Mojsije ploče. Kasnije se faraon predomišlja i kreće s vojskom u potjeru pred kojima se more rastupilo i oni su prešli na drugu stranu. Na kraju slijedi pouka i poruka svim ljudima: Doista za mu’mine. . ali kada više nije bilo moguće. grad koji je smlatio sve drveće i bilje. ajeta. Dakle. S druge strane. kome su prinosili žrtve. oboda na Egipat. bili su rođaci. Israilci su upozoravani sudbinom ranijih naroda: Jesu li oni bolji ili narod Tubba (u Jemenu) i oni prije njih (44:37). židove. bježi u Midžen. Kada bi. najezda žaba. zakonodavac. Našla ga je faraonova kći.Kehat . uđu u hram i sve poruše (17:4-8).550. Biblija Karuna naziva Korah i on je praunuk Levijev kao i Mojsije. Kada sve nije koristilo. Zbog grijeha stiže ih nebeska kazna (7:162). Jahve spusti na Egipat tamu koja je trajala tri dana i pobi sve prvorođeno kod ljudi i životinja. Mojsije nosi Josipove kosti. pomor stoke.Amram . Karun. sam kleše ploče i nosi ih na vrh Sinaja gdje boravi četrdeset dana. faraon je izdao naredbu da se pobiju sva muška djeca Israilaca odmah nakon rođenja.s. Nakon što je Mojsije ubio nadzornika Egipćanina koji je zlostavljao jednog Israilca. svećenik. najezda skakavaca koji su pojeli sve što je preostalo iza grada. Zbog grijeha im se zabranjuju neka jela (6:146). Po Bibliji on je Jakovljev šukununuk: Jakov Levi . brat mu Aron bi prisiljen napraviti zlatno tele. i dala na dojenje Mojsijevoj majci. Kada je naišao faraon s vojskom on bijaše potopljen. Kasnije je faraonova kći (žena). Mesija. Levicki zakonik. Novom zavjetu. Dugu kolonu predvodi Jahve. čirevi kod ljudi. O Karunovoj umišljenosti i izopačenosti govori dvadeset osma sura od 76. Dok je Mojsije bio na Sinaju. po Kur’anu žena. U Midženu se ženi Seforom.dozvoljene stvari (4:161). ustvari. ne znajući ko je ta žena. Sudnji dan i čine dobra djela. Kao kaznu protiv njih On šalje Svoje ratoborne robove koji im prodriješe u domove.potvora na Haruna. Za njih nema straha i oni ne treba da se žaloste (2:62). do 82. te mu objavi misiju izvođenja Israilaca iz Egipta i dovođenje u Kanan. Konačno faraon dopušta izlazak Israilaca iz Egipta. Proročnim knjigama. Na Sinaju Mojsije prima dvije ploče Zakona s 10 zapovijedi-dikalog i drugim propisima. nilske vode u krv. Nakon što je sišao s Gore i vidio šta Israilci rade. kršćane i sabejce koji vjeruju u Allaha. pisac i prorok. zagovornik. stići će ih Allahova nagrada. Iza toga dobija ponovo ispisane ploče.) Biblija mnogo govori o Mojsiju.

djelom i zakonodavstvom.s. godine prije Hidžre. još jedna zajednička grobnica. Musaov šerijat važio je sve do Isa (a.s. One su Mojsijevu baštinu preformulirale. Ja ću biti s tobom i s njima dok budete govorili. Za deset ploča se tvrdi da su one od Tevrata. rodoslovlje Musaa je: Jakub . dva su Arapa otkria katakombe.Imran . dođe do najveće pobune. Iza toga je umro. a ti ćeš njemu biti mjesto boga. Nakon toga Israilci traže povratak u Egipat. 1898. religiji i kasnijim gibanjima. Taj pronalazak pobio je znanost i Bibliju a potvrdio kur’ansko kazivanje o faraonu kao progonitelju. kazivat ću obojici šta ćete raditi. Serdareviću. U Petoknjižju se slijevaju različite predaje. vlada od 1304.Levi . “Ti govori njemu i u njegova usta stavljaj riječi. godine po Ibrahimu. godine. Petoknjižje je nastalo iza Musaa. Riječ Musa potječe od dvije koptske riječi: Mu-voda i ša-drvlje.). jer je nađen u vodi među drvećem. Abraham Ben-Mir. Musa je razgledao obećanu zemlju Ken-an. a i nekom pismenom zaostavštinom udario temelje izraelskoj naciji.s. Umro je u zemlji Moapskoj i ukopan nasuprot Bet Peoru. Biblijsko kazivanje o Mojsiju kaže da nije bio rječit čovjek. Trinaest godina kasnije. Vels nazhiva Ramzesa Mojsijevim faraonom. zajedno s Mojsijem. Ramzes II vlada od 1292. a da mu nije bilo suđeno da uđe u Kanan. U Musaovo vrijeme Egiptom vlada devetnaesta dinastija. Teško je povjerovati da su se Musa i Israilci iselili u njegovo vrijeme. Prema ortodoksnoj židovskoj tradiciji. proširile i životno prilagodile potrebama.Tokom boravka u pustinji desilo se nekoliko pobuna. a ona je najstarija. Neka on mjesto tebe govori narodu. u vrijeme provale Hiksa kada je živio Jusuf (a. u Moapskoj zemlji. U toj katakombi su pronađene mumije Setija I i Ramzesa II ali ne i Merenptaha.S. Vjerovatnije je da je to bilo za vrijeme Merenptaha. Arheološki nalazi u Egiptu i Palestini potvrđuju kur’anska i biblijska kazivanja o Musau i Israilcima. Živio je 120 godina. Takozvana jahvistička predaja. Tako. Spinozu je Sinagoga u Amstredamu zbog toga izopćila. godine do 1292.).” (izlazak: 4:10-16). S planine prema gradu Eriha-Jerihon. Egipat je u Ramzesovo vrijeme na vrhuncu moći. Izlazak iz Egipta uslijedio je nakon 400 godina ropstva. on će tebi biti umjesto usta. Biblija i znanost su tvrdili da je faraon koji je tjerao Musaa potopljen i izgubljen a Kur’an tvrdi da je njegovo tijelo spašeno. u kojoj je bilo 14 faraonskih mumija među kojima i Merenptahova. • Druga djela o Musa a. godine i to 67 godina. a on preseli na vječni život 2207. predajama i .Kahs . Živio je 120 godina. Prema M. da je u govoru bio spor. nasuprot Jerihonu. godine. Niko nikada nije saznao gdje mu je grob. godine prije nove ere. godine. Israilcima je nametnuo težak rad.Harun i Musa. a na jeziku težak. Za vrijeme Ramzesa II Palestina je ponovo došla pod vlast Egipta. Ramzes II podiže gradove Ramzes i Pitom. Brat mu Aron bio je rječit i Jahve ga određuje Mojsiju za pomoćnika. četrdeset godina lutanjem pustinjom. Pred smrt postavi namjesnikom Jušaa. Ibn Ezra i Baruh De Spinoza. Prvi semitski tragovi tamo se javljaju oko 1720. Nakon povratka obavještajaca iz Kanana koji su slagali da su tamo sve sami divovi. autor prvih pet knjiga Starog zavjeta je sam Mojsije što pobijaju Filon Aleksandrijski. Mojsije je svojim nastupima. nađena je u dolini kraljeva Vadilmulk. a Harun prije njega umire na 11 mjeseci. do 1225. Pred kraj prošlog stoljeća 1885. Musa je rođen 424. Setije I. Jahve ih kazni da. nasljednika Ramzesa II koji je bio prisiljen ratovati i sa Istokom i sa Zapadom. Egipat je bio iscrpljen ovim ratovima. registrirana je u Judeji u vrijeme kralja Salomona. Pred smrt Jahve Mojsiju pokaza “obećanu zemlju”. Mojsije se tada popeo na goru zvanu Nebo u Alarskom Gorju. usječene u stijeni. u kojima se nalazilo položeno 37 faraonskih mumija u drvenim sanducima.

ali bez oca.) Allahova odredba i mu’džiza.džamiji. Imran i Hana nisu imali djece pa se Hana dovom obratila Allahu da joj podari dijete i zavjetovala se da će to dijete podariti na službu hramu . Odštampaj tekst po Bibliji Isus Mesih-kao božijeg sina nazivaju ga Krist. do 1210. Allah joj. Mojsije je ličnost zastupljena u slikarstvu.s. ISA a. da bi ispunila zavjet Allahu. Tamo je čuvao i o njoj se brinuo po Allahovoj Odredbi Zekerijja (a. Bez obzira na sve potvore i optužbe Israilaca na Merjemu da je počinila blud i rodila kopile i na njene strahove kako će roditi dijete bez kontakta sa muškarcem.s. I kada meleki rekoše: O Merjema tebe je Allah odabrao i čistom stvorio. potvarana i optuživana za blud. 66:10-12). Uprkos svih onih koji Merjemu napadaju i potvaraju. Dok su adem i Havva stvoreni i bez majke i bez oca. Musa živi od 1330. a ja nisam nevaljalica! To je tako . Hristos. Iz Egipta je izašao 1250. kad me ni jedan muškarac dodirnuo nije. Original Tevrata.) je pretposljednji Allahov poslanik i vjerovjesnik.) je od majke Merjeme.O sine Merjemin. zato što nije imao oca. Merjema je jedino žensko koje se u Kur’anu spominje uz ime djeteta. po svojoj Odredbi. poslanika Odluke. Mikelanđelo ga slika sa bradom. 19:16-29. u XVI stoljeću.dosljedno. to je Hana. Rembrant. 5:75.reče on. . Kranjčević. Ukupno je živio 120 godina. Zatim ga slikaju Rafael. rođenje i pojava Isa (a. pod imenom Ahmed. godine.reče ona. Isa (a. van Kur’ana.s. Naročito u doba renesanse. stoljeću. I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje.reče on. Tomas Man. Kur’an iznosi da je začeće. Jedna od osnovnih odlike Isa (a. i Silvije S. čistu i odlikovanu ženu nad ženama svih svjetova. a od muzičara Rosini i Rubinštajn. 116. Hazreti Merjema je od strane Israilićana i drugih naroda. kćerki uglednog Imrana i majke Hane.s. Bio je primalac treće Velike Božije Objave Indžila i najavljivač dolaska Muhammeda (a.s. godine u 14. Njen sin mora se vezati za nekoga.110. 23:50. Dosta kur’anskih ajeta govori o Isaovoj majci Merjemi. Tako je unaprijed određeno!. Razlog je.). Pošto se dijete rodilo bilo je žensko. 4:156. Cijela kur’anska sura 3 nosi ime porodice Imranove. Kako ću imati dječaka.O sine ili potomče ademov. O bezgriješnom začeću Isaa i rođenju od majke bez oca Kur’an kaže: Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj ademov: Od Zemlje ga je stvorio. već: Ja isebne merjeme. Havva i Isa. nju Allah navodi kao odabranu.s.) je da je jedini čovjek kojeg Allah ne naziva Ja beni ademe . a u hram su se davala samo muška djeca.i on bi (3:59). brkovima i rogovima na glavi.s. i boljom od svih žena na svijetu učinio (3:42-48. na hebrejskom Mašiah. pagana i nevjernika. Eliot. Gospodar tvoj je rekao: To je Meni lahko i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Petoknjižje je raslo sa životom i vremenom. ne postoji i Petoknjižje nije Božija objava već djelo mnogih pisaca u različitim vremenima iza Musaa. kćerku Merjemu dala u hram. knjigama koje od njega dobivaju svoj bitni sadržaj i narav. kada je imao 80 godina. On je jedan od šest Ulu-lazma. I porođajni bolovi . iza sebe. nego je po Allahovoj Odredbi rođen od majke Merjeme bez oca. Tintoreto. sasvim logičan. na osnovu prethodno iznijetih činjenica. a zatim rekao: Budi . šalje glasnika: A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga . . U literaturi o Mojsiju piše Igo. da ti poklonim dječaka čista. i 13. na aramejskom Mešaih Isa (a. Tri osobe su stvorene bez oca: adem.).

Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili (23:50). Allahov poslanik. da u pogledu Isaa ne pretjeruju i ne poistovjećuju ga sa trećim dijelom Božije osobe. Allah upozorava kitabije. Njegova riječ i Njegov duh. Mnogi ajeti govore o Isaovom vjerovjesništvu (2:253. 7. proživjeti umrlog. na zahtjev pristalica pomoću dove Allah mu je s neba spustio sofru sa hranom (3:49-50. I melek je.). On govori ljudima iz kolijevke kao novorođenče i Allah ga podučava knjizi. znao je šta ljudi jedu kod kuće. posut će po tebi datule svježe (19:19-25). 4:163-164. (2:253 i 5:110). učvrstio ga sa Ruhu-l-Kudusom. Prema svjedočenju i kazivanju Kur’ana. Učinio ga poslanikom. meni će Allah knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti i učinit će me gdje god budem blagoslovljenim i naredit će mi da dok sam živ salat obavljam i zekjat udjeljujem (19:29-31) • Pretposljednji vjerovjesnik Kao pretposljednji vjerovjesnik.) pod imenom Ahmed najavljuje dolazak Muhammeda (a. kao što su činili i svi raniji vjerovjesnici. Tevratu.) naziva velikim znakom. istinu i sadržaj Tevrata. uputa i poruka objavljuje se svim vjerovjesnicima. blagoslovio ga i odlikovao nad ostale ljude. Ne žalosti se. koji je bio niže nje. Indžilu i znanju i sačuvao ga je od Israilićana kad im je donio jasne dokaze (5:110). Allah ga je uputio na pravi put kao i sve vjerovjesnike. Ista Objava. rekoše. 8. i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom (3:33). već i njena porodica odlikovani su nad ostale svijetove. 67:27.s. 3. 43:59 i 33:7). 112-115). Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala . (3:50) i da dozvoli. Veliki znak kod Isaa ili njegove mu’džize su slijedeće: 1. Kako da govorimo djetetu u bešici. po Indžilu. kod Allaha ona rađa Poslanika. Zatresi palmino stablo. 5. Ibrahima i Musaa.uzviknu ona. 6.Ja sam Allahov rob. vjerovjesnika koji prima Indžil. darovao mu knjigu Indžil. nagovijestio je dolazak Muhammeda (a. Nakon niza poslanika. Allahovog obećanja i milosti . mudrosti. Allah Merjemin porod ili Isa (a. kršćane posebno. 19:30-31. 2. Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. 5:110. jer je on samo sin Merjemin. sina Merjemina (57:26-27) Israilićanima (3:49) da potvrdi Objavu. Allah ga je obasuo blagodatima (5:110 i 43:109). Isa (a. govorio je u kolijevci. istina. te je od njega uzeo čvrst zavjet poslanički kao i od Nuha. pretvarao je pticu načinjenu od blata u živu pticu. Najinteresantnija Isaova mu’džiza za ljude je što on u kolijevci kao novorođenče govori: A ona im (Merjema) pokaza na Isaa. Ne samo Merjema. Allah šalje Isaa. 5:84-86. Uprkos nevjernika koji su smatrali da je ona rodila kopile. pa i Isau bez obzira da li se ti poslanici ili vjerovjesnici spominju u Kur’anu ili ne (4:163-164). • Vjerovjesništvo Isaovo O Isau kao poslaniku i vjerovjesniku govore dva osnovna izvora islama: Kur’an i Hadis. reče dijete. Allah je Isau kao poslaniku i vjerovjesniku dao jasne dokaze. učinio ga vjerovjesnikom. nešto što je po Tevratu bilo zabranjeno (3:50).s. duhom čistim i svetim ili Džibrilom koji spušta Objave.s.). 4. zovnu. Prije njega je prošlo puno poslanika (5:75). 3:49-50. Allah je odabrao i odlikovao adema i Nuha i Ibrahimovu porodicu. I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili.prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. 5:75 i 110. uspijevao je izliječiti slijepca. rođen je bez oca. a šta ostavljaju od hrane na ime zaliha.s.

treća velika Allahova Objava ili Knjiga. On poziva da se samo u Allaha vjeruje i da se slijede njegovi vjerovjesnici (4:171 i 5:72). u osnovi. Hvala Allahu koji nije uzeo .s. A ja sam samo čovjek. Katolici vjeruju da je sveti duh nastao uzajamnim dahom Boga oca i Boga sina. a po ortodoksima-hrišćanima. koji će poslije mene doći. Kada bi Kitabije . nazivanje selama. a Isa odgovara: Neka si slavljen samo Ti. spavali. 43:64). Uz to.svim svjetovima. svome Gospodaru. • Kur’an o trojstvu Kršćani vjeruju da je Bog jedan kroz tri osobe: Boga oca. 57:27). i narode moj. Klanjajte se Allahu. Indžil je uputa. Kitabijama nema podrške dok ne slijede Tevrat i Indžil (7:157. i Indžil i Kur’an (48:29. dok Židovi i kršćani ne vjeruju i ne priznaju Kur’an. Isaovi sljdbenici dužni su suditi po Indžilu.) kršćani. Boga sina i Sveti duh. O trojstvu govori nekoliko kur’anskih ajet (4:171. sin Merjemin reče: “O sinovi Israilovi. pili su vodu. odmarali se i robovali Allahu kao i drugi ljudi (5:75). A kada Isa. ona je kao i šerijat i obredi i običaji i tradicija i način života. 19:36. a zabranjuje nasilništvo i odmetništvo (19:31-33).s. U toj činjenici priznanja i nepriznanja leži sva sigurnost kitabija od muslimana i nesigurnost nesreće i tragedije muslimana od Kitabija. 9:111). Kur’an tvrdi ono. Suština kur’anske poruke jeste da se nikada ne smije govoriti trojica su bogova. da je on čovjek kao i drugi ljudi (2:116. dao djed Abdu-l. 7:157 i 9:111). On i njegova majka. Isau se objavljuje da je njegov i njegovog naroda Stvoritelj Allah i da samo Allaha treba obožavati jer to je pravi put. Isau kao i svim vjerovjesnicima i poslanicima se naređuje: salat. Nevjernici su svi oni koji govore Allah je jedan od trojice. oni priznaju i vjeruju u Tevrat i Indžil i priznaju Musaa i Isaa za vjerovjesnike i poslanike a Židove i kršćane za sljdbenike Knjige. Isaova vjera nije bila kršćanstvo nego islam.Mutalib. oblačili se. Muhammeda (a.) i muslimane kao sljedbenike Allahove Objave.s. Allahu. sin Merjemin i nezamislivo je da Allah ima dijete (19:30-35). Kur’an. 65:67. 5:46. jeli su hranu. 5:73-74 i 17:111). Kršćani i Židovi raspravljaju o Ibrahimu koji je živio prije objave Tevrata i Indžila. 68. zekjat.slijedili Tevrat i Indžil. 3:84 i 2:120 i 135). Isa (a. Značenje riječi Ahmed pod kojim ga Isa najavljuje isto je kao i kod riječi Muhammed koje je Muhammedu (a. sigurno bi uživale Allahove blagodati (5:46-47). umjesto Allaha (5:116-117). pridružuje druga. ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed. a kamoli da je tvrdio da je dio Božije osobe! Samo nevjernici i mušrici mogu tvrditi da je Allah Mesih (Isa) a ko bi mogao Allaha spriječiti da uništi Mesiha (Isaa) i sve na zemlji. u okviru trojstva Božije osobe. Svojstva pravih vjernika ističu i Tevrat.) stalno govorio za sebe. o tome daje istinit i jasan odgovor a to sve potvrđuje i Barnabino Jevanđelje koje Crkva ne priznaje. zabranjen mu je Džennet. koju kršćani proglašavaju bogorodicom.” I kad im je on donio jasne dokaze oni rekoše: “Ovo je prava vradžbina” (61:6). 3:59-63).s.) po rođenju. poslušnost i odanost majci. (2:136.Sveti duh nastao je samo dahom Boga oca. Dakle. Isaa (a. smatraju božijim sinom.Židovi i kršćani . Isau je dostavljen Indžil. Što se tiče muslimana. Allahov rob i poslanik.) nikada kao ni meleki nije odbijao da robuje Allahu. što je i Isa (a. Ko čini Allahu širk. Oni kažu: Bog je jedan koji se pojavljuje i egzistira kroz tri osobe. U Kur’anu se govori o Indžilu (3:48.s. Allah pita Isaa da li je za sebe i majku ikada govorio da su bogovi. poslije Tevrata i Zebura. Što se tiče Isaove vjere. svjetlo i potvrda Tevrata i savjet Muttekijama. ista kao i u ranijih poslanika. (3:51.

s. po Allahovoj odredbi. godine n. Budi svjedok da smo muslimani. Protiv Isaa kao uzora u vjeri i etici bili su i mekkanski mušrici koji se pitaju jesu li naši bogovi bolji ili on . poslanstvom i mu’džizama (43:59). “Nego idite radije ovcama izgubljenog israilskog doma. O ovome događaju kršćani se međusobno razilaze i prepiru. Isa je samo rob i poslanik kojeg je Allah obasuo blagodatima. aprila dogodila se posljednja večera. Mi vjerujemo u Allaha. Isa je stvoren na isti način kao i adem (a. zlatni. On kaže . • Neprijatelji Isaovi Nevjernici među Israilcima kuju zavjeru protiv Allaha a Allah protiv njih (3:54). Stvoritelju naš.apostoli su mu rekli: Mi smo Allahovi pomagači. Kršćansko vjerovanje ističe da je Krist tijelom čovjek.” Zabranjuje zlatne pojaseve. godine njegovo je prvo pozivanje apostola. a 7. havarije . Davud i Isa (a. Što se tiče Allaha i Isaa (a. slavljeno i čisto Njegovo Biće. Kur’an poriče kršćansko vjerovanje o Isaovom božanstvu i uspoređuje ga sa ademom. Iste godine Isus govori Petru: “Ti si stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju”. od zemlje.) proklinju nevjernike i teške griješnike među Israilcima (5:78). mi vjerujemo što si nam poslao i slijedimo poslanika. a 40 dana po uskrsnuću je uzačašće na nebo. srebreni i bakreni novac. s tom razlikom što je adem i bez oca i bez majke. . Allah je čist od sina kojeg mu kršćani potvorom pripisuju (2:116).Isa. Upiši nas u svjedoke islama. uzvišeno je. Po Bibliji kao božiji jaganjac i sin. on je osuđen na smrt. 6.Allah je mesih. Isa je bio samo onakav kakvim ga prikazuje Kur’an. zatim razapet na križu i poslije tri dana uskrsnuo je i javio se učenicima kao Hristos. • Isaovi učenici Njegovi učenici Havarijjuni. mučenje i smrt Isusova. ucijepio se u Boga i vratit će se na zemlju da uspostavi carstvo nebesko. uzašao na nebo. Kada hoće da nešto bude. Allahu nije potreban sin. Isa je samo poslanik i vjerovjesnik koji kao i njegova majka i svi drugi ljudi jedu hranu i žive na ljudski način. godine događa se smaknuće Ivana Krstitelja. Tridesete godine. Za njegovu misiju i Objavu Inđil Israilci su govorili: Ovo je otvorena čarolija (5:110). Dakle. duhom Bog. a Isa samo bez oca (3:59-61). Osnova tog učenja je slijedeća: Isus Krist je Bog koji je radi otkupljenja čovječanstva od “Istočnog grijeha” umro na križu. a 29. Mesija. Nikada za sebe i za majku nije govorio da su bogovi. U martu 28. 3:63 i 61:14). Njegovo primanje u vjersku zajednicu obavljeno je 28. uskrsnuo i objavio se svojim pristalicama kao Kristos. uskrsnuo uzašavši na nebo. Svi oni koji govore . Deset dana iza uzačašća bili su prvi duhovi i Duh sveti daje apostolima snagu da svjedoče o umrlom i uskrslom Hristu. Nezamislivo je da Allah ima sina. umjesto Allaha. već Allahov rob i poslanik (5:16 i 19:30). Nakon što ga je izdao Juda. aprila vodi se parnica protiv njega.s. Danijel Rops tvrdi da je Isus rođen šeste godine prije kršćanske ere. oni su nevjernici i Allahu niko ne može zabraniti ako hoće da uništi Isaa i Merjemu (5:17 i 75).). Dio Israilaca je vjerovao u Isaovu misiju a dio nije (3:52. i sjeo Bogu s desne strane.sebi sina (17:110-111). Hristos.e. On je svojim učenicima zabranjivao da ulaze u paganske samarijske gradove.).budi i to biva (19:34-35). Devetog aprila njegov grob je prazan-uskrsnuće. Spasitelj i Iskupitelj čovječanstva od “Istočnog grijeha”. Allah ih je nadahnuo da vjeruju u Njega i u Njegova poslanika. To je početak Hristove crkve. (43:57-58). on je nakon raspeća na križu. 5:111.s.

Matej tvrdi da je Marija Isusa začela sa duhom svetim: “Josipe. Oni o tome nemaju nikakvo sigurno znanje (4:157) Sigurno ga nisu ubili. od progonstva u Babilon do Krista 14 koljena. uzdiže ga i spašava od nevjernika i nasilnika. Kada nije ni ubijen. uskrsnuo Lazara.Uzdigao sam tvoj ugled. jer će on spasiti svoj narod od grijeha njegovih. koji se zove Krist”.s. Iznosi stav o Starom zavjetu. od Abrahama do Krista prošla su 42 koljena”. molitvi. Isa (a. Na Sudnjem danu.000 ljudi. godina n. oku svjetiljki. zbog svega onoga što mu se pripisuje. spasitelj i iskupitelj čovječanstva. odmazdi. Drži čuveni govor na Gori u okolini Kafarnauma: “Blago siromasima jer je njihovo carstvo nebesko”. do 337. ljubavi prema neprijatelju. na hebrejskom mašal. Poncije Pilat na križ. Govori: “Sve što želite da ljudi čine vama. Jevanđelja govore i o njegovim čudesima: nahranio je 5.• Isaova smrt O kraju Isaova života u kršćanstvu vode se sporovi nepune dvije hiljade godina. To nije uzdizanje na nebesa i spajanje sa Bogom. Kasnije je odnesen u hram džamiju u Jerusalimu. Kur’an poriče kršćansku dogmu o Isusovom raspeću. U ranom kršćanstvu kršteni su odrasli. Svoju misiju započinje u Galileji i poznanicima iz djetinjstva drži propovijedi u sinagogama i drugim mjestima. vrate se u Galileju u grad Nazaret. Rodit će sina i ti mu nadjeni ime Isus. . i to na različit način. potječe od duha svetoga. ubojstvu. Sva četiri Jevanđelja govore o Isau. Pričinilo im se. godine n. Isusa je razapeo rimski namjesnik Palestine.). Govori o dva puta. lažnim prorocima o djelima a ne samo riječima. Bogu.). Dakle. Isusovo primanje u vjersku zajednicu obavljeno je 28. obrezan (osunećen). muža Marije koja rodi Isusa. Nakon što su obavili sve što je po zakonu gospodnjemu trebalo učiniti. namjerama. a Božijeg sina nazivaju Krist ili Hristos što je grčka riječ. To što Israilićani govore da su ubili Isaa. preljubi. od Davida do progonstva u Babilon 14 koljena. Allahu poznatom smrću. ali nije uspio. milostinji.” Isus je rođen u Betlehemu Judejskom za vrijeme kralja Heroda.) bit će svjedok protiv kitabija. Isusu je taj obred obavio Ivan Krstitelj u rijeci Jordanu. Allah uzima Isaovu dušu. a u srednjem vijeku ustalio se običaj krštenja djece. liječio od gubavca. može značiti da je neko ipak ubijen raspećem ali ne Isa (a. o začeću samo dva. Obredi primanja u vjersku zajednicu postoje kod svih naroda. imetku o providnosti i suđenju. Šejh Šeltut kaže za riječ rafiuke: . uskrsnuću i o tome da je on Mesija. ni na križ razapet. U Lukinom Jevanđelju stoji: “Jakov rodi Josipa. Po sadašnjoj kršćanskoj dogmi. Svoje učenike naziva solju. zemlji i cijelom svijetu. dobrim djelima. onda je umro prirodnom. Kur’an poriče tvrdnjom da ga nisu ni ubili niti razapeli već im se to pričinilo. Dok je postio u pustinji 40 dana i noći. na arapskom mesel. a hebrejska Mašiah što znači pomazanik. napastovao ga je sotona. jer što je ona začela. pravom blagu. gdje su Josip i Marija prinijeli žrtvu -par grlica ili dva golubića.s. sine Davidov. Po Luki Isus je Josipov. • Jevanđelja o Isusu Kršćani Isaa nazivaju Isus i tada misle na čovjeka. izliječio zgrčenu ženu. Do primjene križa dolazi tek u doba Konstantina Velikog (285. Od Abrahama do Davida ima 14 koljena. Marko i Ivan ne navode rodoslovlje Isusovo. Prema starom jevrejskom običaju Isus je. tvoju nauku i historijsku ulogu. Često je govorio u usporedbama. izliječio slijepca. nemoj se bojati kući dovesti svoju ženu Mariju. oboljelu od vodene bolesti. kada mu je bilo 8 dana.e.e. zakletvi. to činite vi njima”.

Zavjet. Renan to Jevanđelje proglašava najljepšom knjigom. Najduže Jevanđelje je Lukino sa 30 stranica a najkraće je Markovo sa 18. Matej carinik.U misiji mu pomaže 12 apostola: 1. Postojalo je i Jevanđelje Egipćana. a Dante za pisca Hristove dobrote. život. Šimun Kananaj i 12. Ivan. postaje kršćanin. Namijenjeno je Crkvi i Efezu i imao ukupno 21 glavu. njegovo rođenje. muke i smrt također su samo privid. da je živio i umro kao čovjek. Šimun (Petar). a Ivanovo 22 stranice. To misle Bruno Bauer i Karl Kaucki. uskrsnuću i uzačašću. 10. Matejevo. Tadej. nego Petra. zasebna cjelina. navodno. i izvještaje o čudesima i djelima. Početkom trećeg stoljeća Klement Aleksandrijski nazvao je Ivanovo Jenvađelje duhovnim. On je osnovao crkvenu općinu u Aleksandriji. i 70. Ono sadrži pet Isusovih besjeda. a cvijet Jevanđelja jest Ivanovo Jevanđelje. Markovo Jevanđelje je pisano za rimsku kršćansku zajednicu. Andrija. Doći će kao sudac na posljednji dan”. Vjerovatno je napisano u maloj Aziji između 95.s. Njegovo Jevanđelje pisano je na aramejskom jeziku. učenik i pratilac Pavla. i sin Davidov. osudio brak. 5. godine n. Markovo i Lukino Jevanđelje mogu se štampati u tri usporedna stupca i istovremeno čitati.“Isus je prorok kraljevstva. djelovanju u Galileji. godine. ukazanju i uzačašću. 9. Imranova žena Hana i sestra joj Isa. Doketi smatraju da je Isusova ljudskost samo prividna. uskrsnuću. Jakov. Juda Iskariotski. 6. Mesija sin nebeskog oca. godine. tvrde da se Isus rodio. tumač Petrov. Matejevo ima 28. 3. Lukino Jevanđelje govori o Ivanovom i Isusovom djetinjstvu. smrti. Nijedno nije napisano u Isaovo vrijeme niti neposredno iza njegove smrti. Zadnji dio govori o Isusovoj muci. Markovo. a za kršćane je jedino-rođeni božiji sin. Pisano je u vremenu između 67. Marko.) da je rođen u Betlehemu. • Jevanđelje . 4. Ivanovo je zatvorena. On uspostavlja novi savez . Nije Isusa ni slušao ni pratio. “Cvijet biblije jesu Jevanđelja.radosna vijest Original Indžila nije sačuvan. Najpoznatije od nekanonskih Jevanđelja je Ebionitsko. Isusu najdraži učenik. 8. godine. Pisac četvrtog je Ivan. koja je rasla i odgajala se u hramu pod nadzorom Zekerijjaa. žena Zekerijjaova. Toma. Za puna tri stoljeća rada u ilegalnosti. Glavna mu je tema kraljevstvo nebesko . zapisao je sve što je zapamtio od Petra. smrti. Napisala ga je grupa jevrejsih kršćana. Hana je rodila Merjemu. Nakon dove. Na Saboru u Nikejji 325. Jakov.e. Napisano je u Rimu između 65. Treće je pisao liječnik Luka iz Antiohije. 11. Ebioniti. Za nevjernike i mušrike oduvijek je bio vanbračno dijete i kopile. Postojalo je i Arapsko Jevanđelje iz IV ili V stoljeća. Jevanđelje Nazoreja nastalo je potkraj prvog stoljeća. . i 100. Filip. po kome je Isus. Pod kraj II stoljeća spominje se i Petrovo Jevanđelje. Jevanđelje Hebreja ili 12 apostola. godine n. Umro je kao prognanik na Patmosu. On oko 40. i 70. Muhammed Seid Serdarević bilježi za Isa (a. u Palestini. o početku mesijanskog djelovanja. Drugo Jevanđelje napisao je Marko. To Jevanđelje govori o djelovanju u Galileji i Jerusalimu.e. Svaka sekta imala je svoje Jevanđelje. Ono ima 24 glave. putu u Jerusalim. sabrano je oko 240 Jevanđelja. Bartolomej. priznata su samo četiri kao kanonska Jevanđelja: Matejevo. 7. Lukino i Ivanovo. nisu imale djece.” To je Jevanđelje pisano za prvu zajednicu jerusalimskog kruga. Zato ih nazivaju sinoptička. • Isusova osoba Neki Evropljani smatraju da Isus nikada nije postojao i da je mitološka osoba. 2.

aleksandrijska.). Pozivao je u vjeru tri godine i pokazivao mu’džize. godine. Prvobitna Crkva bila je jedinstvena. njegovi protivnici.) kao i svi poslanici i vjerovjesnici kojih je prije njega. komplementarnost Objave i poruke nagovještavao svaki raniji poslanik sa upozorenjem svom ummetu: Ako se Ahmed ili na grčkom Praklete pojavi da su oni kao ummet a i on. na katoličku i protestantsku. Pravoslavlje sačinjavaju razne autokefalne nezavisne crkve: carigradska.s. Opkoljen je sa tri mora. puninu riječi. Ona je jedini posrednik na relaciji Bog-ljudi. uhvatili su izdajnika Judu i razapeli.s. U prvim stoljećima kršćanstvo se širilo tajno i kršćani su mnogo progonjeni. časni. sina Zekerijjaovog. plemeniti. Na zapadu Crvenim. Arabijski poluotok kao sastavni dio najveće pustinje na svijetu. Pravog. na grč. antiohijska. najvećem poluotoku na svijetu. Kada je Isa imao 30 godina. bilo preko 120. jerusalimska. rodi i Merjema Isaa (a. Papa i patrijarh koji su jedan drugog 1054. 6). metodisti. hvaljeni. a njegovo egzistencijalno ime kada se pojavljuje u povijesti jeste Muhammed (Es-Saf.s. Umjesto Isaa. Havarijjuna-apostola pristupi. godine prokleli i anatemisali izmirili su se tek 1967. bugarska.s.s. izvještava. Kristovo tijelo i čuvar Svetoga duha. na rimokatoličku i pravoslavnu. baš kao da je u zemlju propao. ali i zgrada za bogosluženje kao džamija i sinagoga. Odštampaj tekst Pretposljednji Allahov vjerovjesnik Isa (a. punine Allahove poruke i završetka hijerohistorije ili kraj ciklusa vjerovjesništva . Tek 313.) kao Allahovog obećanja. Muhammed je jedini vjerovjesnik čiji je dolazak kao Allahovo obećanje. gruzijska i jermenska Patrijaršija.s. a ne u Knjizi. kao vjerovjesnik. U protestantske Crkve spadaju: luterani. obećava i garantira dolazak Muhammeda (a.) pod kojim su ga Navještavali i obećavali svi raniji vjerovjesnici jeste Ahmed. Merjema je u pratnji amidžića Jusufa Nedžara odselila u Misir. Kao vjerovjesnik Muhammed (a. dužni prihvatiti Muhammeda kao svog vjerovjesnika i Objavu i Šerijat koji se njemu objavljuje. godine car Konstantin dozvoljava slobodno ispovijedanje kršćanstva. na jugu Indijskim. koja se stalno otajava i otkriva Crkvi (logosa sarkisa). kalvini. Samo mu 12 ljudi. Po kršćanima riječ Božija je u osobi Isusa Krista. Univerzalno ime Muhammeda (a. Do prvog raskola dolazi 1054. ruska. prekriven je velikim dijelom pustinjom i kamenitim predjelima sa plodnim zemljištem i pustinjskim oazama.000. MUHAMMED a. Crkva je čuvar Svetoga duha i sveopće korporativno Kristovo tijelo. srpska. adventisti itd. anglikanci. Aleksandrijski biskup Arijus odbacivao je trojstvo. U historijskom smislu Crkva znači i zajednica kršćana. slična Sahari.Na šest mjeseci iza rođenja Jahjaa. Perikletos (Prakletos). Tamo ostaje 12 godina i vraća se u Nazaret (Naširu). a sa istočne i jugoistočne strane je Perzijski zaljev. Matej i Ivan su apostoli a Luka i Marko poglavice. Po svojoj konfiguraciji Arabija je prostrana visokoravan. sastavljena iz suhih pjeskovitih i kamenih ravnica pomiješanih sa plodnim predjelima. rumunjska.Hatemu-l-Enbija. a 1516. Sahare. kvekeri. Neizmjerne arapske pustinje presijecaju uvale i brdoviti predjeli po kojima su razbacana sela i .) se pojavljuje u Arabiji na jugozapadu Azije. Isau objavljenog Indžila nema a šta je od njega bilo. to se ne može znati. Bojeći se za dijete. dobi Indžil i postade poslanik. po jednom hadisu.

To je zemlja beduina.). Arabija ima slijedeće pokrajine: 1) Petrejska Arabija. najplodniji i najnaseljeniji kraj Arabije. okružena sa svih strana pustinjom i golim brdima. po osnivaču. U njemu su dva islamska časna grada: Mekka u kojoj su po Allahovoj zapovijedi Ibrahim i sin mu Ismail sagradili Ka’bu (Bejtullah. U sredini Haremi Šerifa je Ka’ba. Arabija je na sredini između daleke Azije. deva. bez zelenih gora i visokih brda. tamo je čuveni Džebeli Musa. masline. šipak. Najbolje luke na poluotoku su jemenske-Aden. Na jugoistočnoj strani. Stanovnici Nedžda su okretni zemljoradnici i vrlo bistri ljudi.s.s. Saffa i Merva. Mekka je glavni grad Hidžaza. smokvu. Nedžd je velika visoravan. Temperatura se danju kreće od 45 do 60 stepeni a noću se u pustinji spušta i do nule. Prije Resulovog dolaska Medina se zvala Jesrib. između Jemena i Sinaja proteže se arapsko primorje Hidžaz. grad u kome je rođen Muhammed (a. datule. prilično plodna. Perzijancima i stanovnicima Indije. Arabija je poluotok: sunca. Muzdelifa. pijeska. dok u pustinji nema niko osim beduina.esved. To je. Tu je Petra glavni grad nekadašnjih Nabatejaca.) i Medina ili Jesrib u kome je Muhammed (a.s. odakle se počinje tavvaf činit je i hadžeru-l. Salih. Dimenzije Ka’be su 11x12 metara. Ismail. tu je kamen iz koga je pod udarcem njegovog štapa potekao mlaz vode. šećer. Afrike i Evrope. Na tom području su se izredali mnogi biblijski narodi: Hebreji poslije izgona iz Egipta. U sredini Mekke je Haremi-Šerif. odakle je Musa svome narodu propovjedao Zakon božiji. To je kolijevka islama. Bahrejn. Jemen proizvodi pšenicu. Arefat.gradovi. Područja sa vodom u pustinji zovu se oaze. Jemen sačinjava jugozapadni dio poluostrva i on je ujedno najbogatiji. tu je brdo Horeb sa pećinom gdje se sklonio poslanik Ilijas. tamjan i mirođije. u ćošaku Ka’be. nastanjeni poljoprivrednim stanovništvom. neplodnosti. Glavni grad Jemena je Sana. U Haremi-Šerifu još se nalaze Zem-zem (Mekamu-Ibrahim). kako geografsko tako i duhovno središte svijeta. kafu. nekad prijestolnica jemenskih kraljeva. Drugi grad u Hidžazu je Medina. grožđe. Kiblu) Mina. Površina Arabije dostiže 3 miliona kvadratnih kilometara. Imam Islam SADRŽAJ . vjetra. suša i vrućina. bez nepresušnih rijeka i jezera. a visina je 13 metara. samuma. Jemenci su trgovali od vajkada sa Egipćanima. iz plemena Amalike. pred bijesom kraljice Izabele. Vjetar samum je jako opasan i nosi sve pred sobom. Jemenci su trgovci od davnina i zemljoradnici. Uman i Arapski Emirati i Kuwait leže na istočnoj strani u području Perzijskog zaliva i Indijskog okeana. mnogi drugi poslanici i Muhammed (a.) preselio na Ahiret. El-Hassa. Hidžaz. Na Arabijskom poluotoku djelovali su vjerovjesnici: Hud. Pokrajine Katar. i pruža se po sredini Arabije prema jugu. Ibrahim. koja obuhvata cijelo poluostrvo Sinaj sa Turi Sinajom.

” Rođenje Allahova Poslanika Muhammeda a.” Vjerovjesnikova majka je vidjela nur – svjetlost kada je rodila Muhammeda kako je obasjala Šamske dvorce. od Amine majke Resulullhove a. pošalji im između njih Poslanika koji će im učiti Tvoje ajete.. 23..1. po mišljenju većine islamskih historičara i učenjaka.2005 pripremio Fikret ef.”(Ajet..04.” /Prenose El-Bizzar i Taberani. da je Allahov Poslanik a. Imam Ahmed je zabilježio predaju od Irbada ibn Sarijete r. Hadž Mevlud . je rođen u ponedjeljak. Ja sam uistinu rezultat dove Ibrahimove i radosni nagovještaj Isa a.s. Arnaut Odštampaj tekst Pošalji na email Rođenje Allahova Poslanika Muhammeda a.s.s.) Nur ( svjetlost) koja je viđena prilikom njegovoga rođenja je viđena očnim vidom (rujetul-besarijje).Rođendan poslanika Muhammed a. i viđenje ( ru’ja) koje je vidjela moja majka.. Zabilježio je Ebu Nuajm od Umm Seleme r.. je bilo popraćeno određenim neuobičajenim i čudnim pojavama. a o tome ću vas obavjestiti..s...a.s.s. dakle svarna svjetlost. Muslim je zabilježio predaju od Ebi Katadeta u kojoj se navodi da je Resulullah a. 570 godine po kršćanskoj eri računanja vremena.. O tome postoji mnoštvo predaja.s. o čemu se govori u suri El-Fil. da je Amina bint Vehb rekla:”Kada sam ga rodila (misli na svoga sina Muhammeda a.. jer majke vjerovjasnika su imale viđenja.) On je također nagovještaj Isa a. Zekat 5.. Rođen je od oca Abdullaha ibn Abdul-Mutaliba i majke Amine bint Vehb. poslat kao Poslanik u ponedjeljak.) odraz Ibrahimove dove kada je rekao:”Naš Gospodaru..salat 3. Ramazan i post 4.s. rekao:” Ja sam kod Allaha bio zadnji Poslanik a Adem je tek bio u procesu stvaranja od zemlje. Hafiz ibn Hadžer je rekao da je ovaj hadis sahih i kod Hibbana i El-Hakima/ On je (a. među kojima Ata i ibn Abbas.) sa njim je izašla svjetlost (nur) koja je obasjala sve što je između Istoka i Zapada. a nije riječ ni okakvoj simbolici. pa je rekao:”To je dan u kome sam rođen i dan u kome sam poslat kao Poslanik.. hidžru učinio iz Mekke u ponedjeljak. u riječima Allahovim:”I donosim vam radosnu vijest o Poslaniku koji će doći poslije mene a zove se Ahmed. bilo u svitanje zore dana ponedjeljka. upitan o postu dana ponedjeljka.s. Kelime-i šehadet 2. i on je pao na Zemlju klečeći na koljenima.” Zabilježio je Muhammed ibn Sa’d hadis od nekoliko ashaba. ušao u Medinu u ponedjeljak i postavio je hadžerul-esved na njegovo mjesto prilikom renoviranja Kjabe u ponedjeljak. Njegovo rođenje je..” Osman ibn ebi El-As je zabilježio od svoje majke Um Osman Es-Sekafijjete čije puno ime je Fatima bint . tačno pedeset dana nakon znamenitog događaja pokušaja rušenja Kjabe /amul-fil – slonova godina/.a.s.s.” /Muslim/ U Ahmedovom Musnedu od ibn Abbasa je zabilježeno da je rekao:”Allahov Poslanik a. je bilo 12 rebiul-evvela. Namaz . da je rekla:”Vidjela sam u noći njegovog rođenja svjetlost koja je obasjala dvorce Šama i ja sam ih čak vidjela.(ajet.

koji je bio šejh karijama..” /Prenosi El-Hakim i Jakub ibn Sufjan sa dobrim senedom kao što navodi Ibn Hadžer autor Fetha/ Od čuda koja su se desila te večeri je potresanje Kisrovog dvorca i padanje 14 stubova (šerefa) sa njega. Abdullah Siradžuddin. U takvom stanju je ostao do naših dana prema navodima Hafiza Ez-Zerkanija.s.. . i kaside i spjevovi o Allahovom Poslaniku a. da je rekla:”Kada sam prisustvovala Resulullahovom rođenju vidjela sam kuću kada je on pao po tlima ( iz stomaka svoje majke) kuća se je napunila svjetlošću. autor djela Sijjiduna Resulullah. okrenute glave prema nebu.s.š.Pojava nura (svjetlosti) koju je vidjela njegova majka.” Zato neka svaki musliman veliča taj dan.s. Kada ga je rodila Amina iz nje je izašao nur (svjetlost) koja je obasjala svu kuću tako da ja od te svjetlosti nisam ništa drugo vidjela. Svaka od navedenih postavki je šerijatski utemeljena. i za to je odredio nagradu. već sam razumijevao i mogao zapamtiti sve što čujem. . poželjna i tražena i sve su to činovi kojima se približava Allahu dž.š.” /Iz djela Essiretu nnebevijjetu od Imama Muhammeda ibn Jusufa Eš-Šamija/ U nastavku govora o mevludu isti autor je zabilježio: Imam Hafiz Ebul-Hajri ibn El-Džezeri. Hafiz ibn Kesir je u svome kapitalnom djelu El-Bidaje napisao jedno posebno poglavlje o znakovima i čudima koja su se desila noći u kojoj je rođen Muhammed a. neka bude radostan i plemenit.Prisustvo nura u cijelom kući od čega se ništa drugo nije moglo vidjeti. da li je rođeno sinoć kod vas kakvo dijete? Odgovorili su mu:”Ne znamo. Okupljanje na skupovima na kojima će se čitati odlomci iz njegove sire (životopisa) na kojima će se pored toga citirati i Kur’ anski ajeti. kaže:” Normalno je da će se svaki pravi vjernik koji je pametan radovati danu u kome je bilo rođenje Allahova Poslanika a. uistinu ove večeri se je rodio Poslanik ovoga ummeta. . PRIREĐIVANJE SVEČANOSTI I SKUPOVA NA DAN POSLANIKOVA ROĐENJA O ovoj temi. 473/ Rekao je Hafiz Es-Sehavi:” Još uvijek sljedbenici islama u svim krajevima. Također će se na tim skupovima govoriti o Poslanikovom moralu i njegovim svojstvima. . Jednog jutra čuo sam Jevreja kako vrištavim glasom poziva:”O Kurejšije. a posebno u velikim gradovima svečano obilježavaju mjesec Poslanikovog rođenja sa mevludima. Halifa Harun Er-Rešid je pokušavao da sruši taj dvorac jer je pretpostavljao da je pod njim zakopano veliko blago ali je bio nemoćan pred tom čvrstom građevinom.Potresanje Kisrovog dvorca i rušenja 14 stubova (šerefeta) .” El-Bejheki i Ebu Nuajm su zabilježili predaju od Hasana ibn Sabita.” / Sejiduna Resulullaha str. Allah dž. Na ovome su mišljenju odabrani i vrijedni islamski učenjaci i pobožnjaci od ummeta Muhammeda a.s.š. kao i dove koje se upućuju Allahu dž.Abdullah.Gašenje vatre u Perziji koja je prije toga gorila hiljadu godina.. zatim Njegovo čuvanje Poslanika i zaštita koju mu je pružao. Danu u kome je rođen onaj za koga Allah dž.Njegovo padanje ničice po tlima.s. zatim spominjati Allahova počast i briga koju je ukazao Poslaniku Muhammedu a.s. To što se je desilo u noći rođenja Allahova Poslanika Muhammeda a. Kisrov vorac se nije uzdrmao i porušio zbog sabosti propusta u gradnji. Na tim skupovima uče se mevludi od čega dolazi bereket i mnogi fadileti. kaže:”Poslali smo te kao milost cijelim svjetovima. Vidjela sam zvijezde da su se puno približile da sam pomislila kao da će pasti na mene. pjesnika da je rekao:”Kada sam imao sedam ili osam godina. je htio da to učini vječitom mu’džizom prema Poslaniku Muhammedu a.Nizak položaj zvjezda te večeri da su pomislili oni koji su to gledali da će se zvjezdani strop oboriti na njih. Danu u kome je potekao nur upute i znanja cijelom svijetu. Poslanikovog a. na kojima se pripremi hrana i uoči tih mevluda podijeli puno sadake i bude opća radost. Na tim skupovima se također uče i donose salavati i selami na Muhammeda a. jer je on izgrađen od veoma tvrdog i kvalitetnog materijala čija visina i širina je stotinu zira’a..s.s.š.” Jevrej je rekao:”Provjerite.s. je rekao:”Od spefifičnosti pažnje i brige o . Između ostaloga spomenuo je:” .

El-Hafiz ebul-Hajri ibn El-Džezeri .s. sina Merjeminog. i taj dan mi se kazna ublažava.” Imam Muhammed ibn Jusuf Eš-Šami je u svojoj Siri zabilježio od šejh Ebu Musa Ez-Zerhunija da je rekao:”Vidio sam u snu Allahova Poslanika. hrabar. a svaka novotarija je pokuđena. alejhi’ selam. nije obilježavao svoj rođendan niti ashabi njegovi.” MEVLUDSKE SVEČANOSTI NA POSLANIKOV ROĐENDAN KOJE SE UPRILIČUJU SVAKE GODINE Ovo je jedno od pitanja po kome postoji razilaženje između predstavnika Ehli-sunneta vel-džema’ata i Vehabija.učenju i izvođenju mevluda i pokazivanje radosti na taj dan je da je to dan sigurnosti i prilika za postizanje želja i drugih fadileta. Kada je umro Ebu Leheb neki članovi njegove rodbine su ga vidjeli u snu u lošem stanju pa mu je rečeno:Kako ti je? Rekao je:”Nejmam nikako mira. pa ću ja nastojati veći dio njegovog rada da prevedem kao odgovor na gore postavljenu dilemu. to je ponedjeljkom. Autor kaže:” Vehabije zastupaju mišljenje da je obilježavanje rođendana Muhammeda a.s. a to ga dovodi da se stavlja iznad stepena čovjeka. Ona je dojila Muhammeda a. svake godine bid’atun (novotarija u vjeri) a pošto svaka novotarija vodi u zabludu a zabluda u vatru džehennemsku. a to je zbog moga oslobađanja robinje Suvejbe. Ismaili i Abdur-Rezak. i što ga je Suvejba dojila.s. olakšava mu se stanje zbog radosti koja mu je bila u srcu noći Muhammedovog rođenja. te ju je Ebu Leheb pustio na slobodu. te je pokazao vrh kažiprsta. pametan i pravedan.s. To onda može odvesti da ga neko stavi na stepen božanstva. samo mi se olakšava u noći dana ponedjeljka i dozvoli mi se da popijem malo vode izmneđu moja ova dva prsta i to količine koliko je vrh kažiprsta. Nisu to radili ni tabiini niti imami mudžtihidi. kada me je obradovala radosnom viješću da se je rodio Muhammed . U Buharijevom Sahihu je zabilježeno:”Rekao je Urve:”Suvejba je robinja koja je bila u vlasništvu Ebu Leheba.” Pa ako je ovako stanje sa Ebu Lehebom.” Rekao je Šejhul-kurai.” /Zabilježili Imam Ahmed i Buharija/ . sin od moga umrloga brata. To potvrđuje našu tvrdnju da je to novotarija u vjeri. A bio je. i mi se radujemo njemu. onda oni ne učestvuju u obilježavanju mevluda i zabranjuju to i drugima da rade. neka mu se Allah smiluje:”Viđen je Ebu Leheb u snu poslije smrti pa mu je rečeno:”Kako ti je stanje?” Rekao je:”U vatri sam. pa sam mu rekao šta se govori i uči na manifestacijama mevluda. jedino zbog Suvejbe koju sam pustio na slobodu napajam se sa malom količinom vode. To ukazuje na činjenicu da je to nešto što nije pohvaljeno. osvjedočenim kjafirom. 2) Kažu: Obilježavanjem njegovog rođendana sa svečanostima je pojava kojom se čini svetost i veličanje Allahova Poslanika a. To svoje mišljenje potkrijepljuju sljedećim dokazima: 1) Kažu:” Allahov Poslanik a. Rekao mi je:”Ko se raduje nama. a to je što je bio ponedjeljak kada je Suvejba obradovala Ebu Leheba viješću o Muhammedovom rođenju. i pretjeranim hvaljenjem Poslanika a. o kome je i Kur’an izrekao stav da će u vatru džehenemsku. Ovu temo je iscrpno obradio autor Abdul-Kadir Isa Dijab u svome djelu “El-Mizanu-adil”.š. Muhammeda. Jer da je bilo pohvaljeno oni to ne bi propustili. 3) Kažu:” Obilježavanje njegovog mevluda obično bude sa pohvalama.s. a to je suprotno njegovim riječima :”Nemojte me pretjerano hvaliti kao što su kršćani hvalili Isa a. neka mu se Allah smiluje.s. te ju je on oslobodio.” Hafiz ibn Kesir u u svome djelu Et-Tarih rekao:”Vladar El-Muzaffer Ebu Seid je organizirao mevlud i šerif u mjesecu Rebiul-evvelu i pripremio bi veliko veselje u kojemu je i sam učestvovao. Kazivanje o Ebu Lehebu i oslobađanju robinje Suvejbe je zabilježio Buharija. kako će onda tek biti stanje vjernika od ummeta Poslanikovog koji se raduje mevludu! Može se samo nadati svakako nagradi od Plemenitog Allaha dž.

Kao npr.s.s. na kojima se recitiraju odlomci iz Poslanikova a. Na mevludskim svečanostima se ljudi pouče o Poslaniku a. je rekao:”Ko prouči jedan harf iz Kur’ana ima deset sevapa za to. trebali da se raduju tome danu i iskazuju mu zahvalnost. Ebu Nuajm i El-Hakim i Jakub ibn Sufjan sa dobrim senedom kako to navodi i autor Fethul-Barija Ibn Hadžer / 2) Ono što su zabilježili Ibn Kesir u svome djelu El-Bidajetu ve nihajetu i Ibn Hadžer u Fethul-Bariju i Askelani i Bejheki i Taberi i drugi o pojavi nura (svjetlosti) večeri u kojoj je rođen Allahov Muhammed a. Poslanik a. se postiže gore traženi cilj. 8) Osmi dokaz je slučaj koji je zabilježio Buharija u svome Sahihu.s.s.” Na mevludskim svečanostima se kao što smo već spomenuli mnogo donosi salavata a izgovaranje salavata privlači Allahovu milost i Njegovo zadovoljstvo. a već smo ga citirali a to je slučaj Ebu Leheba koji je viđen u snu nakon smrti i olakšanje koje mu dolazi zbog čina .Ehli suna vel-džema’a koju predstavljaju četiri poznata mezheba zauzeli su stav od sedmog vijeka po hidžri pa do današnjeg dana. “O vjernici nemojte dozivati Allahova Poslanika kao što vi dozivate jedni druge. više nego prema bilo kome drugom od Allahovih stvorenja.. 4) Dokazi kojima se poziva na iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku a. 5) Allah dž.s... 6) Hadis Allahova Poslanika a. je to odobrio i rekao da smo mi muslimani preči da obilježavamo ove dane i iskazujemo zahvalnost Allahu dž. što je u duhu gore citiranog hadisa. kao npr. će na njega deset puta.s. To svoje mišljenje baziraju na sljedećim dokazima: 1) Predaju koju je zabilježio Malik ibn Sinan i Hasan ibn Sabit u kojoj je rekao:”Kada sam imao sedam ili osam godina. Analogno ovome slučaju uzima se da je dan Poslanikovog rođenja najveća blagodat data ljudskome rodu pa bi muslimani iz zahvalnosti prema Allahu dž. Ismaili i Abdu Rezak. uistinu ove večeri se je rodio Poslanik ovoga ummeta.s. i koji mnogo donose salavate na njega. vas će voljeti Allah. koji je na taj dan pomogao i spasio Musa a. Riječ je o situaciji u kojoj je zatekao Poslanik a.” /Prenose El-Bejheki.” Ovi učenjaci kažu:”Sjećanjem rođendana Poslanikova a.sa učenjem mevluda. Hadis u kome se kaže:”Tako mi Allaha..š. suprotan mišljenju Vehabija. života.” 7) Hafiz Ibn Hadžer El-Askalani je dozvolio obilježavanje Poslanikovog rođendana (mevluda) sa svečanostima kijasom (analogijom) na slučaj koji je zabilježen u Buhariji i Muslimu. Na mevludskim svečanostima se također recitiraju i uče kur’anski ajeti a Poslanik a..š. Jednog jutra čuo sam Jevreja kada vrištavim glasom poziva:”O Kurejšije. njegovog imetka. Medinske Jevreje kako poste (ašuru) deseti dan Muharrema. ako volite Allaha i Njegovog poslanika onda me slijedite. potresanje Kisrinog dvorca i rušenje 12 šerefa sa njega.s. Svi koji prisustvuju mevludima su ljudi koji vole Poslanika a. njegovog djeteta i svih ljudi. u kome je rekao:”Mnogo donosite salavate na mene. kaže:”Reci.š.” Pa su temeljeći na tome rekli da je iskazivanje počasti i poštivanja prema Muhammedu a. pa ih je upitao zbog čega to rade? Oni su odgovorili da je to iz zahvalnosti prema Allahu dž.s. zatim gašenje vatre u Perzijanaca koja je neprestano gorila hiljadu godina.s. i ljubavi prema njegovom Poslaniku. jer ko donese na mene salavat jedanput Allah dž.. 3) Ajeti koji govore o obaveznosti poštivanja i iskazivanja počasti prema Allahovom Poslaniku Muhammedu a. koja je obasjala dvorce Šama. i Izraeličane. Predstavnici ovoga mišljenja kažu:”Ako su se desile sve ove pojave sa Allahovom pomoći i snagom iz počasti prema novorođenčetu onda je dozvoljeno nama da pokažemo znakove radosti i veselja svake godine oživljavajući sjećanje na njegovo rođenje.s. da se svake godine sjećaju mevludom njegovog rođendana.š.” Tako je održavanje mevluda i sjećanje svake godine na rođenje Poslanikovo istovremeno iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku. već sam razumijevao i mogao zapamtiti sve što čujem. povlačenje vode iz jezera Sava te približavanje zvijezda i dr. niko od vas neće vjerovati ispravnim vjerovanjem dok mu ja ne budem draži od njega samoga..s. da li je rođeno sinoć kod vas kakvo dijete? Odgovorili su:”Ne znamo!” Jevrej je rekao:”Provjerite..s.š.š. Rekli su da je dozvoljeno obilježavati mevludskim svečanostima rođenje Allahova Poslanika a.s. i načinu sljeđenja n jegova sunneta a to sve rezultira plodovima ljubavi prema Allahu dž. svake godine i to smatraju pohvalnim i poželjnim činom.

kao što su kršćani pretjerali sa Isaom sinom Merjeminim. niti ashabi niti njihovi sljedbenici. Mnogo je pojava koje nisu radili Poslanik a također ni ashabi. onda se tretman te pojave svrstava među pojave koje su tražene vjerom ili u najmanju ruku poželjne.š.“ Oni smatraju da je pohvaljivanje Muhammeda a .š. Zašto? Zato što se svečanost sjećanja na njegovo rođenje ni u kojem svome elementu ne smatra niti sadrži bilo koji vid posebnog veličanja ili posvećivanja (takdis). Jer kada bi bilo tako.oslobađanja robinje Suvejbe radi vijesti o rođenju Poslanika a.s. želim da zaokružim temu sa nekoliko zaključaka. 2) Što se tiče njihovog stava da je „izvođenje mevluda pojava kojom se veliča Poslanik a...s.:“Nemojte pretjerivati sa mnom. To je ni manje niti više do izrazi poštivanja i ljubavi prema Allahovom Poslaniku a. Wehabije se oštro suprostavljaju učenju mevluda i obilježavanju Poslanikova rođendana na bilo koji način. Iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku. rekao rekao:”Neće niko od vas vjerovati pravim vjerovanjem dok mu ja ne budem draži od njega samoga. Obično se je gledalo u sadržaj datih pojava pa ako su sadržavale nešto što je u suprotnosti sa islamskim stavovima onda bi se to osuđivalo i zabranjivalo bi se njegovo prakticiranje. jer Allah dž. RASPRAVA O DOKAZIMA DVIJE SUPROSTAVLJENJE ŠKOLE 1)Kao što smo već rekli.s.” (Hadisi šerif) . Ali također ostaje da se kaže da to niko od spomenutih nije ni zabranio.s. onda bi to Allah dž. Obzirom da sadržaj mevludskih manifestacija sadrži nekoliko dobrih djela kojima se približava Allahu dž. na blagodatima koje je dao sa negovim rođenjem.š. nakon što se porede sa općim islamskim načelima. o kome je rekao Allahov Poslanik a.. Ovakvo shvatanje poruke ovoga hadisa je bez sumnje pogrješno.š.(Kur’an) Bit Poslanikove poruke svome ummetu ovim hadisom je da ne bi neko sličnu stvar uradio glede Poslanika Muhammeda a. Mnogo donošenje i učenje salavata na Poslanika Muhammeda a.”(Hadisi šerif) 2. a to je dokaz uzakonjenosti toga i nije nikakva novotarija kako to smatraju Wehabije.š.š. Učenje Kur’ana. A oboje je utemeljeno islamom.“ Ovaj njihov govor je također netačan i neprihvatljiv.s. jer na mevlud dolaze oni koji vole Allahova Poslanika a..s. i iskazivanje ljubavi prema njemu bude niukom slučaju faktor posvećivanja ili njegovog uzdizanja iznad stepena čovjeka-Poslanika i njegovo stavljanje na stupanj božanstva.? Sljedbenici Isa a.s. Zašto Poslanik Muhammed a. poklapale sa njima.” (Hadisi šerif) 3.s. Zbog svega toga nemoguće je da poštivanje Poslanika a.s. A nije tako. ZAKLJUČAK Nakon rasprave o dokazima vehabijske škole po pitanju stava o mevludu.s. traži da se voli i poštuje Poslanik Muhammed a. a o fadiletima salavata Poslanika a.s.. su svoga Poslanika proglasili sinom Božijim i bit problema je u tome. A ako bi se aktuelne novosti. čime su učinili širk Allahu dž.s. a iste su praktikovane u vremenu koje je uslijedilo poslije njih. On je spasio čovječanstvo i uputio ih na pravi put. njegovog imetka. 4) Njihov dokaz zabrane održavanja mevludskih svečanosti sa hadisom Poslanika Muhammeda a.s. Svakako da je njihovo mišljenje neosnovano i nepotkrijepljeno valjanim dokazima.. je rekao:”Ko na mene donese jedan salavat Allah dž.s. A nije nikako cilj ovoga hadisa da saopći kako ne treba voliti i poštovati Poslanika Muhammeda a. i prevelika ljubav prema Poslaniku ono što se zabranjuje ovim hadisom. njegovog pootomstva i svih ljudi.s.. strogo zabranio.:”Ko prouči jedan harf iz Kur’ana imaće sa svakim harfom po jedno hasene (dobro djelo) a svako dobro djelo se kod Allaha nagrađuje desetororstruko. upozorava svoje sljedbenike da s njim ne učine ono što su uradili sljedbenici Isa a. „Kršćani kažu: Mesih je sin Božiji. takvim veličanjem da to nadilazi stepen čovjeka-poslanika. Kažu da je mevlud bid’atun i da ga nije praktikovao Resulullah a.s.. a najvažniji su: 1..s.s. će na njega deset. Mevludskom svečanosti iskazuje se zahvalnost Allahu dž. Oni su Božijeg Poslanika proglasili sinom Božijim. A o tome je Allahov Poslanik a.

3. 6. Te večeri se podijeli puno sadake. zvanično je vladar Muzaffer Ebu Seid Kevkeberi ibn Zejn-ddin Ali koji je umro 630 h.2004 pripremio hfz. Autor djela Mizanul-adil. na dan Poslanikova rođenja. pametan i pravedan.”/ElBidajetu ve nihajetu od Ibn Kesira tom 13 . da li mi dozvoljavaš da te pohvalim? Poslanik a. Izbjegavanje prenošenja iz života Muhammeda a. /Iz djela Mizanul-adil str. Izvođenje mevludskih manifestacija na dan Polsanikova rođenja svake godine je posao koji ima svoje uzakonjenje u šerijatu i predstavlja dobro djelo kojim se približava Allahu dž.š. Pridržavanje općeg islamskog edeba (kulture ponašanja) i ne dozvoliti da se bilo kojim gestom izađe iz okvira islamskog načina ponašanja. sa održavanjem skupova.s.s. Abbas ibn abdulMuttalib je rekao:”O Allahov poslaniče. Ne dozvoliti pomiješanost žena i ljudi u jednoj prostoriji (ihtilat).. pa se time zaslužuje Allahova ljubav. 5.s. str. Zabilježio je Taberani i ibn Seken da je Allahov Poslanik kada je ušao u Medinu i Mevveru nakon bitke na Tebuku. mu je odobrio.islamska mistika 24. On je bio veoma hrabar. O tome hafiz Es-Sehavi je rekao:”Sljedbenici islama u svim pokrajinama i velikim gradovima obilježavaju mevludskim svečanostima rođenje Poslanika Muhammeda a.s koji su zasnovani na mu’teber ćitabima. u mjesecu njegova rođenja. budu vesela lica vjernika. Čitanje teksta koji sadrži detalje iz Polslanikova života.s. priređivanje hrane i slično tome. što je također uzakonjeno islamom.s. Ja uslovljavam njihovo prakticiranje i izvođenje sljedećim uvjetima: 1. 7. Niko mu od učenjaka njegova vremena nije osporio taj čin.š. Izricanje pohvala o Allahovom Poslaniku a. 5. 301/ Sufizam . 2. zbog toga što sadrži u sebi ibadete koje smo ranije spomenuli (učenje Kur’ana. te je tada Abbas spjevao lijepu kasidu pohvale o Allahovom Poslaniku. Prvi koji je počeo prakticirati mevludi-šerif kao izraz sjećanja na njegovo rođenje a.s. a ni od kasnijih generacija. upoznavanje sa detaljima iz Poslanikove povijesti i sl. neka mu se Allah smiluje i časno mjesto podari. 137/ Mnogi učenjaci su pisali djela o mevludu. među njima spomenuli bi Hafiza Sujutiju i njegovo djelo “Husnulmekasidi fi amelil-mevlidi” U tome djelu Sujutija je rekao:”Zato je lijepo da i mi pokažemo znakove zahvalnosti Allahu dž. Allah dž. uče se mevludi i na njih se spušta bereket-blagoslov. Da manifestacija sadrži kaside i spjevove o Muhammedu a. kaže:”Reci ako volite Allaha onda mene slijedite. Da prisutni prouče salavat kada god se spomene ime Poslanika Muhammeda a. 439 i djelo Sejjiduna Resulullah str. Da svečanost počne sa odlomcima iz Kur’anil-Kerima.s. Čak su ga i hvalili. kaže:”Mevludske svečanosti kojima se obilježava Poslanikovo rođenje su utemeljene islamom i one su poželjne i preporučene. Esnaf Begić Odštampaj tekst Pošalji na email . Upoznavanje sa detaljima iz sire (životopisa Allahoav Poslanika a. učenje salavata.”/Siretul-hišamijje 1 tom str.š. Zbog navedenih sadržaja koji se nalaze u mevludskim manifestacijama i oslanjajući se na dokaze Ehli sunne vel-džema’ta kažem: 1. što olakšava sljeđenje njegovog puta onima koji to žele. 333/ 2. Od učenjaka koji su se pohvalno izrazili o spomenutom halifi je i Hafiz Ibn Kesir:”Halifa Muzafer Ebu Seid je praktikovao upriličiti mevlud u mjesecu Rebiu. navođenje nekih mu’džiza i momenata iz kojih se može uzeti pouka..4. što nije zasnovano na autentičnoj tradiciji. . pa će vas voliti Allah”(Ku’anil-kerim) . 4.) Na tome su istrajavali muslimani od sedmog stoljeća po hidžri pa do sada bez ikakvog prezira ili negacije i osude.06.

koje svoje izvorište imaju u praktikama koje se pojavljuju prilikom obavljanja zajedničkog zikra. odgovara kršćanskom monaštvu. političkim. sufija dijelom bježi od i iz materijalnog svijeta. vojnim i inim društvenim zbivanjima od vremena pojave islama do danas. Upravo iz ovog razloga. Opšte karakteristike sufizma 2. ovakvo predstavljanje i razumijevanje sufija i njihovih redova iskrivljuje njihovo pravo biće i ulogu koju su imali u okviru islama kao i povijesti uopšte. za razliku od najvećeg dijela sufijskih. a pogotovo na zapadu. u potpunosti povlače iz vanjskog svijeta u osamu. Biće Sufizma Redovi islamskih mistika – poznatih još po nazivima sufije ili derviši – danas se veoma često. Osim toga. 2.1. To pogotovo u onom slučaju. Jedna od slijedećih razlika ogleda se u činjenici da se pripadnici kršćanskih mističkih redova. Uvod Ako se danas pozabavimo poviješću islama. ako se islamska mistika posmatra i promatra u ogledalu kršćanskog monaštva. zatim odvažiti se na pokušaj uvida u njene vjerske praktike. U daljem toku ovog izlaganja. opisuju nazivima „derviši koji plešu“ ili „derviši koji plaču. ovakva slika i funkcije se ne mogu primijeniti i na sufijske redove. Istovremeno. pokazat će se da su svi ovi nabrojani elementi itekako dobra polazna osnova. Osobi koja ne poznaje dovoljno islamsku mistiku – sufizam i samim tim sufijske redove. i uloga sufijskih redova u povijesnim zbivanjima u okviru islama mogla razumjeti. ipak pokušalo usporediti sufijske redove sa kršćanskim monaškim redovima. Učenje i vjerske praktike sufija Osnovni i glavni cilj mističkog učenja i vjerskih praktika u sufizmu jeste povratak Bogu. koji imaju za cilj da sufiju dovedu u stanje duhovne ekstaze. sufija tvrdi da mu je moguće čak i sjediniti se s Bogom. Da bi se međutim. Ovdje prije svega mislim na to. da su i jedni i drugi. laik na ovom području bi se morao upoznati sa bićem islamske mistike. ni u kom slučaju se iz vida ne bi smjela izgubiti untrašnja organizacija i struktura sufijskih redova. gotovo uvijek skupine ili grupe koje okupljaju muškarce. zikr izgleda kao beskonačno ponavljanje određenih riječi i božijih imena.2. rituali. Razlog tome jeste da u islamu ne postoji institucija takve vrste. Ako bi se pored toga. U takvom stanju. te na taj način sačinjavaju zatvorene zajednice.1. moguće je da ovakva trdnja izgleda nevjerovatnom. kao što je to slučaj sa kršćanstvom. Kroz ovakve opise i oznake sufijskih redova nastaje jedna slika o njima. pa i preduvjeti za tezu postavljenu na početku. sufizam sam po sebi. kako u kršćanstvu tako i u islamu. Pod ortodoksnim učenjem islama ovdje prije svega podrazumijevam sunitsko učenje. u svakom slučaju bi se neizbježno došlo do zaključka. sa zikrom se povezuju i njegov su sastavni dio i određeni pokreti tijela. česti sudionici i islamski mistični redovi. Da bi taj cilj postigao. Ovakvo duhovno stanje sufije prije svega dostižu kroz zikr.“ Ovakvi opisi sufija i sufijskih redova su njihove čisto vanjske i formalne osobine. 2. U ovakvoj vrsti zikra se posebno ističu sufije reda Rufaija. vidjet ćemo da su u vjerskim. Za laika na ovom području. otprilike. radu i djelovanju oslanja na Boga. i ne samo zbog toga. kao i stav prema ortodoksnom učenju islama. koje nemaju puno zajedničkog sa životom i svijetom koji ih okružuje. koja. Najvažniju ulogu u sufijskim praktikama igraju različiti. kao i njen povijesni razvoj. te se u svom cjelokupnom životu. da i jedni i drugi samo u formalnom smislu imaju stvari koje su im zajedničke. S obzirom da kršćanski monaški redovi predstavljaju sastavni dio crkve kao institucije. koji su posbno . Njegovu osnovu se može tražiti u ljudskim željama za ličnom i direktnom spoznajom i doživljajem vjerske istine. uvjetno kazano.

kada bi pojedini sufijski redovi u najmanju ruku. konzumiranja opojnih sredstava i sl. Stav sufizma prema islamskoj ortodoksiji Sufizam je mistično-asketski pravac u islamu sa. koji se nisu ustručavali da prekrše i pogaze islamske propise i principe. Na mjesto ovakve vrste znanja. da se pri jelu koriste i opojna pića. pri čemu je sufija u stanju da se čak i probada a da pri tom ne gubi krv. kao što je slučaj sa sufijama reda Bektašija. u vanjskoj pojavi. ali prije svega zbog nasilnog ubistva h. odnosno preko njega se direktno vežu za Poslanika a. ortodoksno sunitsko učenje islama. U ovom ritualu pored muškaraca učestvuju i žene.4. 2. sufije pokušavaju što manje spavati. sa našeg stanovišta. a sve sa ciljem da se postigne spomenuto stanje ekstaze. U tom smislu. kao i u cjelokupnom životu. nastupu i oblačenju sufija. tako da se kroz obavljanje ovog rituala ne smatraju obaveznim obavljati i namaz.s. Neki sufijski redovi u svojim praktikama. Tako naprimjer kod Bektašija šejhova kapa ima čak izlječujuće dejstvo. u vjersku parksu se uvode nove stvari koje čak zamjenjuju Kur´anom ili Sunnetom propisane obaveze. kod nekih sufijskih redova veoma važni rituali su i slušnje muzike kao i tzv. Ovdje se prije svega misli na zabranu pijenja alkohola. U toku ovog posta. da bi popunili upražnjen prostor. Osim zikra u formama koje sam upravo naveo. Unutrašnja organizacija i struktura sufijskih redova U pogledu unutrašnje organizacije i strukture sufijskih redova. Ono što se još kosi i suprostavlja sunitskom učenju i tradiciji jeste i tvrdnja da je kod pojedinih sufijskih redova. uvjetno kazano. može se kazati da oni posjeduju vertikalni i .karakteristični za sufije reda Mevlevija. čak i pojedini dijelovi odjeće imaju određenu simboliku. Aliju. muškarac i žena zajedno igraju. Posebno je ovdje važno spomenuti. Babaije su ne samo odbacivali nego i prezirali knjige i znanje koje se na taj način stiče. U povijesti je bilo sufijskih redova koji su zastupali i propagirali umjereni sufizam i koji su čitav svoj život. Ali (umro 661). koja se nakon smrti Poslanika Muhammeda a. Naprotiv. Takvo što je naprimjer. Šije su sami po sebi veoma brzo pokazali da su u stanju veoma lako preuzeti i u svome učenju i okrilju ujediniti neortodoksne pa čak i neislamske elemente. jasno izraženo kod reda Babaija. Vremenom. već ranije spomenuto stanje duhovne ekstaze. te koji su sa strane islamske ortodoksije – sunizma – opisivani i smatrani neznabožačkim. U tom pogledu se može kazati da su zagovornici ortodoksnog sunitskog učenja bivali radosni. u svojim praktikama imaju ritual sa nazivom džem. Bektašije npr. Huseina (626/627-680). Alija. više ili manje izraženim. tako da na jednoj strani politički momenat u šiitskom pokretu polako popušta. S obzirom sam već prije istakao da je u sufijskim praktikama bilo i onih koje sa svojim elementima nisu uvijek odgovarali islamskim principima. a zatim i h. u krugu ili halki. šiitskim karakteristikama.s. Osim toga. Sa nekim šiitskim grupacijama sufijski redovi se nalaze u srodničkim vezama i međusobnom prožimanju. Ovaj ritual kod njih zamjenjuje čak i namaz. Prilikom džema. ne polažu puno vrijednosti na. Hasana (625/626-671) i h. koji su bili prethodnici i izvorište Bektašijama. kao preduvjet za prihvatanje u tarikat. a što se sa strane ortodoksnog sunitskog učenja ljubomorno čuva. zastupa sunitsko učenje. veoma često su sufije živo učestvovale u političkim zbivanjima. U tom smislu govori i činjenica da gotovo svi sufijski redovi svoje izvorište imaju u h. sluša se ritualna muzika. erbein. U izvjesnom smislu.. Na drugoj strani je isto tako bilo redova. pa ih čak u izvjesnoj mjeri i kreirali. uvijek su stavljane izvanredne. svoje sufijsko učenje i praksu bazirali i zasnivali na islamskim zakonima i propisima. zalagala da se za halifu izabere h. makar priznavali Poslanikovu tradiciju – sunnet i islamski zakon – šerijat. 40-dnevni post.3. sufizam stoji u suprotnosti sa islamskom ortodoksijom koju. njima se počinje pridavati tolika važnost. ne znači da su se sufijski redovi odrekli političke djelatnosti. bila izražena i odbojnost prema obrazovanim ljudima. a na drugoj religiozni osjećaji sve više dolaze do izražaja. u tome možda leži i odgovor zašto je sufizam u šiizmu našao plodno za svoje širenje i razvoj. Svi ovi rituali osposobljavaju sufiju da dospije u. Primjer Osmanskog carstva će to kasnije najbolje pokazati i potvrditi. po određenim pravilima ovog rituala zajednički se jede. 2. Šije su prvobitno bili politička frakcija. ponekad i nevjerovatne sufijske sposobnosti. Ova činjenica međutim. niti da osjeti tjelesne bolove.

naprijed je već istaknuto. vekilu izdaje punomoć ili svjedočanstvo tzv. Tako najveći broj pripadnika reda u ovom smislu iznosi 25 do 30. U izvjesnoj mjeri oni predstavljaju uski unutarnji krug sufijskog reda koji vrlo malo ili gotovo nikako ne učestvuje u svjetovnom životu. vekil u najčešćem broju slučajeva. zaštitnika koji je veoma često legenda. silsila se proteže sa aktualnog šejha određenog sufijskog reda preko njegovih prethodnika do navodnih osnivača i utemeljitelja dotičnog reda. pir je u stvari. Ostali sufije ili derviši su obavezni da mu u potpunosti i bezuvjetno budu poslušni. navodno. Međutim. dok izraz piri-sani označava stvarnog utemeljitelja. koji žive u tekiji i u okviru nje imaju određene zadatke koje ispunjavaju. u većini slučajeva. Ova grupa pripadnika sufijskog reda je daleko veća nego prva. najmanju i najuužu jedinicu u unutrašnjoj organizaciji jednog sufijskog reda sačinjava zajednica koja se okuplja pa čak i živi u tekiji. ali redovito dolaze u tekiju na zikrove. Nakon okončanja izobrazbe. slobodno kazano. poglavar. izmišljena osoba i koji je fiktivni utemeljitelj reda. U toku svoga učenja i izobrazbe za potpunog i punopravnog pripadnika reda. Kod drugih redova. da bi se poslije toga ponovno vratili u svoj normalni svjetovni život. sa završenom derviškom naobrazbom i obukom. Ovo je riječ perzijskog porijekla i znači starac. Dalje. u horizontalnoj organizaciji i strukturi sufijskog reda postoji i jedan vanjski krug sufija. Zamjenik šejha nosi naziv vekil. Osim toga. oko nje se sve okreće i odvija. Kod nekih redova su šejhovi. o kojoj odlučuje šejh. To je po pravilu već iskusan sufija. U vertikalnom smislu to znači da svaki sufijski red ima po jedan lanac predvodnika reda tj. Njegov zadatak je da se brine o „novacima“ . pojavljuju i izrazi piri-evvel i piri-sani. upravo spomenuti. Tekije su tako građene. Osim toga. vodi i upravlja jednom tekijom. U pojedinim slučajevima. Od utemeljitelja silsila se proteže do h. Povijest sufizma . da uvijek imaju centralnu prostoriju u kojoj se obavljaju zikrovi i ostale sufijske praktike – tzv. šejh. svim sufijskim redovima u osnovi zajednički. ostave za životne potrepštine. I konačno najširi i najveći krug sufijskog reda oko jedne tekije sačinjava krug pristalica ili simpatizera. Ovi derviši se mogu opisati i kao potpuni derviši. da one u stvari sačinjavaju najuži krug u horizontalnoj organizaciji sufijskog reda. Takvu ulogu pir dobiva tek nekada poslije svoje smrti. Prvi izraz označava patrona – svetu osobu. postojala je opširna samostalnost. kako je prije kazano. Povremeno se u sufijskoj terminologiji. od sljedbenika i pripadnika dotičnog reda. koji za organizaciju sufijskog reda gotovo nikako ili uopšte nisu bili vezani. murid postaje punopravni pripadnik reda te mu se otvaraju mogućnosti da postane vekilom i čak samostalno vodi tekiju i obrazuje nove muride. pa čak i potpuna neovisnost o glavnoj tekiji. s vremena na vrijeme čak provode i jedan duži period u tekiji. ako se izuzme manji broj iznimki. Uostalom. novaci ili muridi. Kao što je prije istaknuto.1. Za ovakvu djelatnost se od strane šejha. prostor za dnevni boravak i veoma često prostorije gdje se sahranjuju umrli sufije – turbeta. Ovaj lanac se naziva silsila. zaštitinik. pir je osnivač dotičnog sufijskog reda ili je po njemu red dobio naziv.horizontalni način organizacije. U horizontalnom smislu. On je najaktivnija osoba u sufijskom redu. a kada je riječ o organizaciji i strukturi sufijskih redova a u pogledu postojanja i uloge pira. Oni vode normalan privatni život. jedan derviški red predvodi šejh.. 3. šejhova. idžazet (-nama). ustvrdićemo da se na njegom čelu nalazi pir. kuhinju. murid biva podvrgnut raznim vrstama ispita. sveta osoba i istovremeno zaštitnik reda. Ovaj lanac šejhova je. sohbeti. Uobičajeno je da ove zajednice koje su direktno vezane za život i boravak u tekiji nisu brojčano velike. Tako se može ustvrditi su neki redovi sufija veoma strogo bili organizirani pa su pojedine tekije smatrane samo vanjskim ispostavama glavne tekije. Nastanak i razvoj sufizma 3. i direktni potomci osnivača redova.novopridošlim u dotični sufijski red te da ih upućuje u tajne sufijskog učenja i uvodi u praktični život dotičnog reda. U horizontalnoj organizaciji sufijskih redova neophodno je još spomenuti i odnose između pojedinih tekija.s. Ova prostorija se naziva semahana. Na najnižem stupnju ove hijerarhijske ljestvice su. tekija sadržava i prostorije za stanovanje. do samog Poslanika a. Po pravilu. Alija i. Posmatramo li jedan sufijski red u vertikalnom smislu.

Ali ibn Ebi Talib je kazao: „O Allahov Poslaniče. . začeci sufijskih redova se mogu.“ U formalnom-organizacionom smislu međutim. Onda je Ali tri puta izgovorio ove riječi. stoljeću. Kada je zatim započeo novi dan. 4. zatvorenih očiju i podižući glas izgovorio riječi La ilahe illallah dok je Ali slušao. Predstavnici ovog pravca su sufije bektašijskog reda. Albaniji a mogu se u znatnom broju sresti i na Kosovu i Makedoniji. tražiti kod h. Zatim ga je Qurejš iz nje (Mekke) protjerao te je sa njim pošao i Ebu Bekr dok nisu stigli u poznatu pećinu i u nju noću ušli. poučio je i Alija ibn Ebi Taliba glasnom zikru. sufijski redovi su zadobili i zaokružili svoju konačnu formu. Naime. bilo je slučajeva da pojedini sultani nisu samo gajili uske veze prema sufijama i njihovim redovima i da se nisu samo na njih oslanjali. u kome on kaže: „Poslanik a. u knjizi „Sullemul-murid“ od Dagestanija se citiraju navodi šejh Naqšibendija iz knjige „Tuhfetul-ahbab“. Sufizam nomadskih grupacija koje su poznate još po nazivu Gazi-grupacije. a da ja to nisam ulio u grudi Ebu Bekra es-Siddiqa. odvedi me najbližim putevima do Allaha Uzvišenog. umjereni sufizam bagdadske škole. stoljeća.s. uživali su veliki ugled u narodu. u 14. gajio i održavao prema različitim vjerskim grupacijama – ovdje se prije svega misli na sufijske redove .s. Poslanik a. Alija i samog Poslanika a. je ove. među svojim ashabima posebno posvetio Ebu Bekru. nego su se sa sufijama i porodično vezivali. Sufizam pojedinih zanatskih udruženja. Tihi zikr je Poslanik a. Tek kasnije.. U njegove grudi Poslanik je ulio sva božanska saznanja. koji je najbliži stupnju Poslanika a. koji su u stvri i bili njihovi organizatori i podrstrekači u ovoj misiji./15.U duhovnom smislu. zatim ti izgovori tri puta te riječi. Sufije se za opravdanost svoga postojanja i vjerskih praktika pozivaju na događaj isra´a i mi´radža. Vjerski doprinos Sufijski redovi su igrali veoma važnu ulogu pri islamizaciji turkmenskih plemena. tako su formirani i nastajali sufijski redovi. (1281-1326) i Orhanu (1326-1362). 2. a Poslanik je ga pri tom slušao.i zanatskim udruženjima.“ Nakon toga su izašli iz pećine i preselili se u Medinu. sufizam pokušava svoje utemeljenje i legitimitet zasnovati na Kur´anu i Hadisu. stoljeću. njemu u noći isra´a objavljene tajne usadio u grudi Ebu Bekra es-Siddiqa. U ovome su u nastansku Osmanskog carstva imali veliku podršku u sulatanima Osmanu I. Zavisno od vrste zanata kojim su se bavili. Doprinosi sufijskih redova na primjeru osmanskog carstva 4. Koncem 13.“ Poslanik mu odgovara: „Moraš istrajavati u dozivanju Allaha – zikru.s. Jer. Isto tako. U tom smislu je Poslanik i kazao: „Allah ništa u moje grudi nije ulio. zatvorenih očiju. njihov početak i nastanak se prepoznaje u 12.1. kao i njegovi nasljednici.s.“ Ali upita: „Kako ću dozivati Allaha. je ga na ciljan način poučio da srcem (tiho) riječima: La ilahe illallah. 4. Pošto su najvećim dijelom živjeli na jednostavan način. kroz Poslanikov odnos prema Bogu. o Allahov Poslaniče?“ Tada mu Poslanik reče: „Zatvori svoje oči saslušaj od mene tri puta riječi La ilahe illallah. kao što se navodi u „Tuhfetul-ahbabu“.“ Tako je Poslanik tri puta./13. Politički doprinos Nesumnjivo je da je uspon najmanje turkmenske kneževine do stepena svjetskog carstva bio osnažen i podržavan kroz uske veze koje je utemeljitelj i osnivač osmanske dinastije Osman I. zato što je Ebu Bekr bio na stupnju pravovjernih. 3. Predstavnici ovog pravca su sufije mevlevijskog reda. a ja ću tebe slušati.s.2. kao što je to prije spomenuto. Uvijek su nastojali da kršćansko stanovništvo novoosvojenih područja na jednostavan način pridobiju za islam. Jer. podižući glas. Ovo poučavanje se ogledalo kroz trostruko ponavljanje ovih riječi. koji se u velikoj mjeri proširio u Siriji i Egiptu. Oni su pokazivali izvjesne sklonosti prema hereziji. Tako kao što je Poslanik poučio Ebu Bekraq es-Siddiqa. Na taj način im je bilo moguće da na običan svijet vrše razne uticaje. sufijska učenja su se podijelila u tri pravca: 1. Oni su se najviše proširili u Turskoj.

“ Politička uloga sufijskih redova nastala je iz opozicionog stava prema islamskoj ortodoksiji – sunizmu. sufije su pomagali i podržavali nastojanja sulatana Orhana i Murada I. siromasi i drugi.. kao i osiguravanja i održavanje puteva. a održano je na redovnom mjesečnom seminaru imama Oblasti Nordrhein-Westfalen) Tedžvid . bilo da ga učimo danju ili noću.naučna disciplina o ispravnom učenju Kurana 24. Otud su muslimani. su aktivno učestvovali i u pograničnim borbama u Osmanskom carstvu za vrijeme Osmana I. Esnaf Begić Odštampaj tekst Pošalji na email UVOD Kuran je glavni izvor svega islamskog učenja.2004 pripremio hfz. (13261389) u politici naseljavanja novoosvojenih područja. Musliman da bi mogao obavljati jednu od osnovnih vjerskih dužnosti namaz. Osim toga. te je kroz svoje dejstvo na široke mase tome doprinio. 4. ali i socijalno-humanitarne svrhe. napamet ili gledajući u mushaf. hadžije pri odlasku na hadž. novodoseljenicima da obezbijede izdržavanje za neko vrijeme. drugi čak stalno bili prisutni na političkom frontu. Učiti Kuran spada među Svemogućem Allahu najdraže ibadete.4. Od samog početka su sa janičarima bili povezani. 4. Osim toga. „Jedno od .. iz tog razloga se na primjeru Osmanskog carstva moraju smatrati veoma važnim i bitnim političkim elementom. a. u namazu ili izvan namaza. tako da su naprimjer u 18. veoma su često pomagali vladajućim snagama prilikom sprovođenja njihovih interesa. igrali su veoma važnu ulogu prilikom osnivanja pješadijskih trupa poznatih pod nazivom yaye.. U njima su putnici-namjernici. među najbolja. trgovci. Na vakufima su gradili tekije koje su služile kao karavansaraji. Prema islamskom učenju. Ipak. treba da nauči napamet koliko toliko kuranskog teksta. bio oženjen kćerkom šejha jednog sufijskog reda. primjerice Bektašije. Neki su samo u posebnim slučajevima prodirali na prvu političku liniju. Bajezid II. Ovdje je vrijedno spomenuti. sjedeći ili ležeći. dok su. Za vrijeme Orhana. Osim toga. najvrjednija i najdragocjenija djela ubraja se i učenje Kurana. proučavati i naučiti napamet iz Kur’ana bar koliko im je potrebno za redovno obavljanje namaza. dobivali besplatno hranu i mogućnost prenoćišta. da su prema uticajnim ličnostima u Osmanskom carstvu kontinuirano gajili političke aktivnosti. Tako je sufizam dobio na važnosti. okrenuti prema Qibli (Kibli) ili u nekom drugom pravcu. nastojali učiti. . je u potpunosti stajao u čarima islamske mistike i povlađivao je sufizam. sufije su bili najpovoljniji.š.Tako se navodi da je Osman I. personalnu politiku i posbne veze koje su ih činili nezaobilaznim političkim elementom. koje su koristili u vjerske. Kroz svoj uticaj u narodu. Tako su od sultana dobivali zemlju – vakufe. zati da se brinu za gradnju i održavanje mostova i skela na rijekama. sufije su u novoosvojenim područjima bili obavezni. opet. Vojni doprinos Pojedini sufijski redovi. Za takve namjere i politiku. „njegov sin. ma gdje se nalazili na zemaljskoj kugli. (Predavanje je skraćena i prilagođena verzija seminarskog rada autora. koje musliman u ime Njega vrši.06.3. nisu svi sufijski redovi učestvovali u političkim zbivanjima. da se bitne orijentalne karakteristike prodube u osmanstvu. vojni značaj sufijskih redova ogleda se i u njihovoj vezi sa janičarima. Socijalno-humanitarni doprinos U slijedu osmanskih osvajanja. stoljeću svoje predstavnike imali i u janičarskim kasranama u Istanbulu.

a.š. a. 1) Jezičko značenje tedžvida Rijec tedžwid. i metodologiju njegove praktične primjene zove se ilmu t tedžwid. što u kontekstu ove tematike ima isto značenje.). znanstvena disciplina koja precizira. ali se spominje termin tertil. a. definira. a gdje kratko izgovoriti.. ali se ne svodi samo na ovu oblast. gdje prijeći.. vještina i umijeće fonetske prirode. Dakle. Napisani su posebni radovi i o učenju Kurana na sedam ili deset načina (kiraeti seba i kiraeti ašera). Riječ tedžwid se ne spominje u Kuranu. pa makar i ne razumjeli njihovo vanjsko i unutarnje značenje.š.“ Ovo je bio uzrok da se o tedžvidu i pravilnom učenju Kurana razvio i napisao veliki broj djela. (tilawetu l quran) je sposobnost. Učenje Kurana. što znači: znanost o pravilima i zakonitostima preciznog učenja Kurana. Prema drugoj verziji. ista misao glasi: „Poboljšavajte kvalitet učenja Kurana i uljepšavajte ga najljepšim tonovima (džewwidu l qurane we zeyyinuhu bi ahseni l aswat)". perfekcija). ili ahkamu t tedžwid ili tedžwidu l-qurani. Uloga čovjeka u nastanku tedžwidske znanosti je transmisio¬na.. a. imaju isto značenje.š. Napisani su posebni radovi i o izgovoru pojedinih harfova. ali i od individualne i kolektivne odgovornosti svih sljedbenika Muhammeda. O tedžwidu kao znanosti postoji više definicija koje. riječ tedžwid ukazuje na obavezu pravilnog izgovaranja glasova. dobro djelo. U smislu preciznog.najboljih Bogu ugodnih djela mojih sljedbenika je učenje Kurana" su riječi Muhameda. „Tedžvid znači potpuno pravilno izgovarati svaki harf onako kako se on u pravom arapskom jeziku izgovara. 2) Definicije tedžwida Tedžwid je kuranska disciplina koja se služi fonetskim zakonitostima i dostignućima. a u najvećem broju slučajeva temelje se na klasičnim izvorima. a. S aspekta učenja Kurana. Od istog glagola izvodi se i imenica džewdetun (kvalitet. ukrašavanje i perfektuiranje. razrađuje i objašnjava principe pravilnog učenja Kurana. uljepšavanje.š. Ova vještina se može savladati dobrim poznavanjem posebne znanosti koja se razvila među islamskim znanonstima i dugotrajnom vježbom pred stručnim i odgovornim učačima. paziti na meharidžul huruf i svojstva svakog harfa. a. i ne iscrpljuje se na njenom polju istraživanja.š.š. Izgovaranje kuranskih riječi je. a. ili fennu t tedžwid. zove se muqri (mentor za učenje Kurana. dakle.. način na koji se to primjenjuje i cilj koji se time želi postići. izvrsnost. a njegova znanstveno kreativna uloga svodi se samo na to. pazeći pri tome gdje treba stati. gdje ih opet rastaviti itd. `Abdullah ibn Mesud je svojevremeno rekao: „Poboljšavajte kvalitet učenja Kurana (džewwidu l quran)".s.s.š.. uljepšao je. Izvedena je od glagola džewwede yudžewwidu (dotjerao je. da već postojeće (objavljene) norme sistematizira. čija praktična realizacija zavisi od izgovorne sposobnosti. pravilnog i odgovornog učenja Kurana. a. poboljšao je). a. znači: dotjerivanje. I definicija: . tj. gdje dugo. gdje uklopiti harf u harf. između ostalog. definira i metodološki iznijansira. riječ tedžwid bila je poznata i u vrijeme ashaba. ukrasio je. a zasniva se na precizno utvrđenim zakonitostima i kriterijumima. a onaj ko početnike praktično uvježbava. Osoba koja izučava tedžwid i druge poučava ovoj znanosti zove se mudžewwid (stručnjak za tedžwid). u osnovi.

. sa svim njihovim stalnim i nestalnim akustičkim osobinama. 3) Predmet izučavanja tedžwida Ova znanost izučava kuransku ortoepiju. u toku učenja Kurana. naređuje da se Kuran. uči tertilom. a potom povezuju u riječi.. dugotrajne vježbe i odgovornosti svakog pojedinca.š. na osnovu postojećeg iskustva i vjerodostojnih predaja.š. odnosno oni su već postojećoj praksi dali formu. pri čemu se moraju poznavati i primjenjivati kako primarna. vokali se iz specifičnih razloga produžavaju. što opet zavisi od urođene sposobnosti. koje se zbog uzajamne veze glasova.š. njihovu uzajamnu vezu i uticaje koji se posredno ili neposredno reflektuju na značenje. jer su direktno vezane za smisao i značenje kuranskih riječi i sintagmi. Sunnet i Idžma." U navedenim. Ako se razmotri tematika tedžwidske znanosti.. pouku i poruku kuranskih ajeta.„Tertil (tedžwid) je pravilno i precizno izgovaranje glasova. definicijama naglasava se precizno izgovaranje glasova. i poznavanje (i praktična primjena) pauzalnih formi" II definicija: „Tedžwid je kuranska ortoepija (pravilno izgovaranje glasova) koja izučava sve relevantne i irelevantne finese i nijanse artikulacije konsonanata i vokala. bilo u jednoj riječi ili sintagmi. Usljed blizine izgovorno akustičkih centara i sličnosti glasovno¬-akustičkih osobina. je tu naredbu praktično realizirao i prvu generaciju muslimana naučio primjeni pravila tertila. neodgovornost i svi propusti ove . definirali norme i kriterijume bez kojih se Kuran.s. odnosno izgovorno akustičke centre u kojima se glasovi produciraju i način na koji se oni izgovaraju. ili preciznije rečeno. a konsonanti se nazaliraju (artikuliranje nazalnih-nosnih konsonanata). ili se zbog svojih određenih fonetskih karakteristika.š. preobražavaju. utemeljili su tedžwid kao egzaktnu znanost. a to znači da se moraju slijediti zakonitosti tedžwidske znanosti. Islamski mislioci su. a. izgovaraju prirodno. asimiliraju. Praktična izvedba efektivno se odražava i na specifično melodijskom planu (tengim). U prvom i drugom slučaju. odnosno. smisao. onda se može reći da je tedžwid objavljena kuranska fonetika. i kada se analiziraju njene definicije. o čemu treba posebno voditi računa. bez ikakvih promjena. Muhammed. kao i drugim postojećim. Izvori za nastanak tedžwida su: Objava. veliki značaj. neopreznost. Allah.. pravilno izgovarati glasove i primjenjivati pravila pauzalne i početne forme je stroga obaveza (wadžib). Neznanje. u izučavanju tedžwida. njena terminologija i metodologija. dž. ne može pravilno učiti. a. riječi u ajete. Ona izučava tri seg¬menta Allahove objave: a) Artikulaciju kuranskih glasova. pojavljuju u više akustičkih varijanti i nijansi. a ajeti u manje ili veće cjeline. c) Tedžwidska znanost se bavi i fonetskim promjenama koje se događaju zbog međusobnog uticaja glasova. tako i sekundarna pravila i kriterijumi. povijesni nastanak i razvoj. b Pauzalna (waqf) i početna forma (ibtida) imaju. a. a.

a izostavljati ih je mekruh (pokuđeno). Taj zadatak je obavljen u I i II stoljeću po Hidžri. zijevanje. posebno onda kada se griješi zbog neodgovornosti. idgam.vrste zovu se vidljive greške. 2) Ukoliko se u toku učenja pauzira na onim mjestima gdje se to ne smije učiniti. Ebu l Qasim Ubeyd b.s. Primjenjivati pravila iz trećeg segmenta (medd. a. melodičnim glasom. namaz je naređen. i izvan te „kompozicije". Učiniti pogreške ove vrste je strogo zabranjeno (haram). Svako je dužan podesiti glas prema svojim individualnim sposobnostima. Ahmed i dr. ihfa. (d z z). koje su do tada čuvane putem usmene predaje. a. Širenje Islama među nearapske narode. Halil b. Melodija (tengim) u toku učenja Kurana.. iqlab.. po kome se vjernicima zabranjuje namaz.š. ali samo onima koji imaju razvijen sluh i dobre glasovne mogućnosti. onda se dobije sasvim pogrešno značenje. Kao primjer nedozvoljene pauzalne forme. osim u vanrednim okolnostima. izhar i sl. a mogu ih uočiti i slabiji učači. praktičnoj primjeni tedžwidske znanosti koja do tada nije bila poznata među Arapima. a najčešće se spominju imena slijedećih učenjaka: Ebu l Eswed Ed¬-Dueliy.) je sunnet. Primjena pravila iz prva dva segmenta je u kategoriji wadžiba.. definiraju i metodološki utemelje već postojeće norme o učenju Kurana. (q k). koje uočavaju samo dobri poznavaoci tedžwidske znanosti. Da bi se stekla minimalna sigurnost i sposobnost za pravilno izgovaranje kuranskih riječi. S obzirom da Allahov poslanik preporučuje učenje.š. zato što njihovo izostavljanje dovodi do promjene značenja kuranskih ajeta. kao što su: kašalj. Treba naročito paziti da se međusobno ne zamijene slijedeće grupe konsonanata: (t t). Allahov poslanik je naučio ashabe izgovoru i razumijevanju kuranskih riječi. razne vrste opasnosti i sl. odnosno ako se jedan glas. (b h h). stečeno znanje iz oblasti tedžwida i drugih islamskih disciplina prenosili na sljedeću generaciju. U tom smislu. Medutim. nemojte obavljati namaz u pijanom stanju.š. (En¬-Nisa 43). 4) Podjela tedžwida U toku objave Kurana. putnici ili trgovci. Greške i propusti . Sellama. zamijeni nekim drugim. neophodno je proći kroz dvije faze učenja. (ajn g). podstaklo je islamske mislioce da i u pisanoj formi sublimiraju. Ukoliko se pauzira poslije riječi namaz. (d d). pravila tedžwida pružaju mogućnost i za takvu izvedbu. melek Džibril je naučio Muhammeda. zbog neznanja ili neopreznosti učača. može poslužiti i ovaj ajet: O vjernici. uglavnom. a. a oni su kao misionari. Allahova objava se ne može i ne smije učiti.. njemu sličnim glasom. nagla glavobolja. je „komponovana" pravilima tedžwidske znanosti.ove vrste zovu se skrivene pogreske. (t s s). To se. tedžwid se dijeli na: a) Teorijski dio (`ilmiyyun) b) Praktični dio (`ameliyyun) . događa u dva slučaja: 1) Kada dođe do fonetske opozicije. a zabrana se odnosi na osobe koje su u pijanom stanju. a..

.s. Izučavati ovaj aspekt tedžwida je kolektivna obaveza muslimana (fardi kifaye). a oni su to svoje znanje prenosili na mlađu generaciju. onda je sasvim jasno da mu jedino i odgovara melodija i tonalitet dotičnog jezika.š.Pod teorijskim dijelom podrazumijeva se prva. a. dž. pa ga je upozorio. Prema vjerodostojnim predajama.. pažljivo i odgovorno. Sunnetu i Idžmau. a. je naučio ashabe primjeni pravila tedžwidske znanosti.. a. zato što je tertil (preciznost.. Cilj ovakvog načina izražavanja je razvijanje interesa za pravilnim učenjem Kurana. mudrost.š. kao što se kaže u ajetu: I mi ga sve ajet po ajet objavljujemo (tertilom). a.s. Poslanik je rekao: „ Učite Kuran arapskom melodijom i tonovima. učiti po pravilima i kretirijumima tedžwidske znanosti je fardi ayn (individualna obaveza i odgovornost).da se upute u vjerske znanosti i neka opominju narod svoj da mu se vrate. a. To znači: uči ga pravilno i precizno. 32) b) Sunnet Drugi izvor koji govori o obavezi primjene tedžwida su hadisi Muhammeda. vezana za učenje Kurana.š. u ovom drugom izvoru imamo kao argument i Poslanikove riječi. Početnici u učenju. Svaka generacija je dužna pripremiti i obrazovati stručnjake za tedžwidsku znanost koji će njene zakonitosti prenijeti na sljedeće pokoljenje. riječ „rettil“ (izgovaraj.š. Naredba u navedenom ajetu je u kategoriji wadžiba (obaveze). da bi se Allaha bojali". S druge strane. mora učiti onako kako je objavljen. Što se tiče praktične primjene.. Ovaj termin podrazumijeva obavezu primjene pravila tedžwida. bilo da se uči cijeli Kuran. a.š. moguće je samostalno naučiti i razumjeti osnove ove znanosti. uči) pojačana je infinitivom „tertilen“.š.. Kao argument za ovu tvrdnju navodi se kuranski ajet koji obavezuje skupine muslimana „.. tj.. rekavši mu: „Allahov poslanik nas nije učio da tako izgovaramo dužine vokala. smireno i skrušeno. Muhammed. i njegov sunnet. To znači da su svi islamski mislioci suglasni da se Kur’an. a. c) Idžma Treći izvor. U citiranom ajetu. (Tewba – 122) U toku izučavanja teorije tedžwida nije neophodno imati mentora. u riječi lil-fuqarai ispustio dužinu el mutessil." Kada se uzme u obzir da je on objavljen na arapskom jeziku. odnosno. prema kome je obavezno primjenjivati pravila tedžwidske znanosti. naročito u prvoj fazi obrazovanja iz ove oblasti.." Potom je `Abdullah ibn Mesud proučio ajet u kome se nalazi navedena riječ. nadnaravnost. razmišljajući o kuranskim poukama i porukama. 5) Argumenti o nastanku tedžwidske znanosti a) Kur an Allah. naređuje: Izgovaraj Kuran pažljivo (tertilom). početna faza u kojoj se uče osnovna pravila. moraju imati mentora koji će ih . sura ili jedan ajet. primjenjujući pravilo o produžavanju vokala. a i njegovu praksu. a u isto vrijeme i želja da se živi po njegovim uputama. (El Furqän. savršenost) svojstvo Kurana. Dakle. tertilom. Ova obaveza temelji se na Kuranu. U predajama se navodi da je `Abdulläh ibn Mesud čuo nekog čovjeka koji je učeći Kur’an. U tom smislu nisu dozvoljeni niti mogući bilo kakvi muzički uticaji. je Idžma. niti se učenje može podvesti pod bilo koji žanr u muzici.

U izvorima se ne navodi mjesto i godina njegovog rođenja. razum tumači njihova značenja. a njegova verzija učenja se vezuje za `Abdullah ibn Mesuda koji je učio pred Allahovim poslanikom. Habiba Es-Sulemiya.š. može se zaključiti slijedeće: 1) Kao egzaktna znanost. u svijetu se praktično primjenjuju samo četiri verzije.praktično uvježbavati primjeni tedžwidskih pravila. među kojima smo i mi sa ovih područja.š. a. Qiraet je sposobnost i vještina praktične realizacije tih normi. muslimani slijede qiraet (verziju) imama Nafia El Medeniya i riwayet njegovih učenika Qaluna i Werša. Dakle. a. naš imam je Ebn Bekr Asim b. a. pored studioznog i dugotrajnog izučavanja tedžwida. kao `Asim. 1) Imam Asim b. 2) Izučavati ovu znanost je fardi-kifaye. `Asim je bio ucenik i Ebu `Abdu r Rahmana `Abdullah b. jezik izgovara.. a osim toga. Kur’an.š. Hubeyš. potrebno je baviti se i ostalim islamskim disciplinama. U tom smislu. .. razum spoznaje. 3) Praktična primjena tedžwida (tertila) je fardi-ayn...š. a. Jezik čuva ispravnost glasova. g. a. Većina muslimana u svijetu.. a kvalitet njihove primjene zavisi od odgovornosti i glasovno-izgovornih sposobnosti svakog pojedinca. a. se uči po Ebu `Amrovoj verziji koju prenosi Ed¬-Duri. polagahno recitiranje (učenje).š. " i Učitelj našeg imama je bio Zurr b. najefikasnija je audio vizuelna metoda. Iz dosadšnjeg izlaganja. U pojedinim dijelovima Sudana i Jemena. U jednom dijelu Sjeverne Afrike. a srce pouke prima. a. a preselio je na Ahiret 127. Samo na ovaj način.š. individualna dužnost i odgovornost svakog pojedinca bez obzira. Najvrednije je ono učenje u kome učestvuju: jezik.s. se može učiti i brže i sporije. Naš imam je svojevremeno u široj regiji bio jedan od najboljih poznavalaca arapskog jezika. b) HADR. Kur’an. Zna se da je živio u Kufi. a.. odmjereno recitiranje (učenje).. IMAM `ASIM I NJEGOV RAWIYA HAFS Od sedam mutewatir (potpuno vjerodostojnih) verzija učenja Kur’ana. tedžwid se dijeli na: a) TERTIL. prema verziji imama `Asima i predaji njegovog učenika i rawiye (prenosioca) Hafsa. U toku učenja i obučavanja. a. ako sažetak svega rečenog. tedžwida i drugih islamskih znanosti. imao je i lijep glas. razum i srce. da li učio jedan ili više ajeta. Da bi se dostigao visok stepen u učenju Kur’ana. savjete i opomene. r. Ebu Ishaq Es-Sebi’i je za njega rekao: „Nisam čuo nikoga da tako dobro uči Kur’an. a to znači.. ili cijeli Kur’an.a. `Abdu rRahmanova verzija učenja vezuje se za h. Aliju. tj. koji je bio učitelj Poslanikovih unuka Hasana i Husejna.š. Asim pripada generaciji tabiina. tedžwid izučava zakonitosti i metode pravilnog učenja Kur’ana. Tempo se mora prilagoditi prema vlastitim izgovornim mogućnostima i glasovnim sposobnostima. Ebi En Nedžud U qiraetu Kur’ana. po Hidžri. uče Kur’an. Slovio je kao najbolji qariya svog vremena. brzo recitiranje (učenje) i c) TEDWIR.š. kolektivna obaveza svake generacije muslimana. potom svakodnevnom vježbom i samodisciplinom. a srce čuva njihove upute. Ebi En Nedžud El Esedi. početno znanje iz ove znanosti može se savladati i za kraće vrijeme.

`Aliyy b. Ebi Talib. to jest oni koji su dobri poznavaoci fikha. šazz kiraeta. Suleyman. Također se traž od mutevatir kiraeta da sadrže sedam harfova. Ubeyy b. a ovu verziju učenja prenio je na slijedeću generaciju njegov učenik i rawiya Hafs b. Primjer lažnih kiraeta. odnosno lažne-šaz.s. Habib Es Sulemi. od Muhammeda. Ovi i još neki drugi manje važni uvjeti traže se da bi mutevatir kiraet dobio takav status. U pogledu šazz kiraeta treba reći da neki od ovih važnih uvjeta izostaju. Prema tome. u Kufi. recimo. . S obzirom na ovu činjenicu. Imam Asim je imao mnogo učenika i prenosilaca svog qiraeta (verzije). Suleyman Među najboljim učenicima i najpouzdanijim rawiyama imama `Asima bio je i Ebu `Umer b. a. povijesna predaja naseg qiraeta koji se vezuje za imama `Asima. Prema ovome. dakle. Zeyd b. imamo u literaturi ranih i ekstremnih šiijskih sekti. g. a. a česta su i glorificiranja Alije ibn Ebi Taliba).š. po Hidžri. sistematizacijom usmenih predaja i pojavom pisanih djela iz ove oblasti. Za rawiyu našeg qiräeta Yahya b. Osim toga što se Kuran u ovim kiraetima želi prilagoditi šiijskim interesima (glorificira se. i kao jedan od najboljih qariya u tom vremenu. Kab. šazz kiraeti nemaju vjerodostojnu predaju i nisu saglasni sa Osmanovim Mushafom.a an je naučio učiti Kur an. Mu`in je rekao: „Najvjerodostojnije predaje o verziji učenja imama Asima prenosi Hafs b.š.. dž. akaida. a imao je mnogo učenika i u rodnoj Kufi. a. " Hafs je cijeli život učio i proučavao Kur’an. `Affan. Suleyman. Širenjem Islama. Obično su šazz kiraeti slabih predanja. a preselio je na Ahiret 180.š. najviše djela iz ove oblasti. a. Tabit * Muhammed. kome je melek Džibril dostavio Kur’an. a. a najpoznatiji su: Šube i naš rawiya (prenosilac) Hafs. koja je imala značajnu ulogu na unificiranju usmenih i pisanih tradicija glede Kurana.. (Kur’an je objavljen na „sedam harfova“). Suleyman b. Mugire El Bezzaz. a. Hubeyš El Esedi * `Utman b.s.š. Pod ovim se smatra da se izvjesna osoba bavila namjernim iskrivljavanjem Kurana.. to jest lažni. putovao je u Bagdad i Mekku. primjenjuju qiraet koji se vezuje za imama `Asima. Mes`ud. a ne radi se. a.s. a mogu čak biti i mevdu`. Šazz kiraetom se ne može učiti Kuran niti on može poslužiti kao dokaz o vjerovanju. arapskog jezika itd. recimo..š.š. od Allaha. Za tzv mutevatir kiraete obicno se traži veliki broj prenosilaca koji su autoritativni. zatim da se slažu sa jednim od prijepisa Osmanove kodifikacije Kurana. Muslimani u svijetu. Te su sekte općenito poznate po izvrtanju kuranskog smisla. to jest tzv. a. čitanja im se ne slažu sa islamskim mišljenjem o Kuranu. Zurr b. napisano je prema ovoj verziji koju i mi slijedimo u toku učenja Kur’ana. izgleda ovako: Hafs *`Asim *`Abdu r Rahman b. naredne generacije su savjesno i odgovorno preuzele obavezu da uče i izučavaju Kur’an. da su u skladu sa arapskim jezikom.. Rođen je 90. `Abdullah b. g. porodica Muhammeda. osim jednog malog broja na području Afrike i Jemena. 3) Kiraeti Kur’ana U osnovi se kiraeti Kur’ana mogu podijeliti na vjerodostojne-mutewatir i slabe. o grješkama zbog neznanja arapskog jezika i sl. 2) Hafs b.

mešhur kiraeti. također. • Kisaija (189. jer se vjerovanje (akida) ne dokazuje ahad predajom. • Ebu Dža’fer (130. suru Fatihu učio ovako: »El-hamdu lillahi rabbil-alemin« – pa bi stao.. nije mutevatir. dušu i srce./772.s. • Ibn Amir (118.) (Kufa).) (Kufa). obdari me istinskim i iskrenim učenjem. neka je na njega salavat i selam. ojačaj me u pokornosti prema Tebi. • Hamza (156./737. • Ebu Amr ibnul A’la’ (148./747. bez nepotrebnog samoisticanja i egoizma. Osim ovih vrsta kiraeta Kurana postoje još i tzv. proživi me u društvu najodabranijeg Poslanika. Prenosi se da je Poslanik a. »Errahmanirrahim« – pa bi opet stao./820.) (Medina) • Ja’kub (205. Uzvišeni Allahu! Povećaj moju želju prema Kuranu.a. lijekom moga srca. i izlazom za moju brigu i tugu.) (Basra).: »Biće takvih mojih sljedbenika koji će učiti Kuran i učeći ga izlaziti iz vjere..) (Kufa). • Asim (127. kao što izlazi strijela izbačena iz luka«. „Hvala Allahu Gospodaru svjetova. Kaže Poslanik a. Mešhur kiraeti su.) (Meka).Osim šazz kiraeta postoje i ahad kiraeti. Oni imaju vjerodostojan sened./736.š. saglasni sa Osma¬novim Mushafom i pravilima arapskog jezika.) (Damask). Neki islamski istraživači smatraju da se mešhur kiraetom može učiti Kuran. preporučuje se učenje ove dove: U ime Allaha Svemilosnog Milostivog. a. Kuran je potrebno učiti skrušeno. PRAKTIČNE NAPOMENE O UČENJU KUR’ANA I PRIMJENI TEDŽVIDSKIH PRAVILA Na početku učenja Kurana. Treba./785. • Nafi’ el Medeni (169. kada bi učio Kuran on bi zastajao na kraju svakog ajeta. s. dalje. ne slaže se sa Osma¬novim Mushafom.) (Basra).) (Kufa). Uzvišeni Allahu! Okiti Kuranom moj govor. • Halef (229. na njegovu porodicu i ashabe. ojačaj njim moje tijelo. i drugo. Prvo. odnosno sa pravilima arapskog jezika. Ahad kiraetom se ne može učiti Kuran. Tako bi naprimjer.) (Medina). učini ga svjetlom moga vida. koji nema snagu mutevatira./804. mudredz kiraete. Neka je salavat i selam na našeg Poslanika Muhammeda./744. 4) Škole kiraeta Glavni autoriteti u kiraetima Kurana jesu: • Ibn Kesir el Meki (120." Amin! Prilikom učenja Kurana potrebno je svakako voditi računa o stajanju i načinima zastajanjima na riječima./843. a prije nego što se izgovore isti’ada i besmela. niti on može poslužiti kao dokaz u vjerovanju. da budem pokoran i danju i noću. Ahad kiraeti imaju vjerodostojan sened. ali nisu u saglasnosti sa Osma¬novim Mushafom. uljepšaj njim moje lice.s. tzv.w. navesti i jednu specifičnu vrstu kiraeta. To su kiraeti u koje su uključene pojedine riječi prilikom tumačenja Kurana. i na sve one koji slijede njegovu uputu./770. obogati Kuranom moj mizan. .s. Ovaj kiraet se smatra šazzkiraetom iz dva razloga.

odlučnost i strpljivost daje islam.1. Ovaj događaj promijenio je tokove svjetske povijest. čije je ime trajno sačuvano u Kur’anu. milosrđu i humanizmu. Iz tog razloga.a. ne daje ashabima genocidna . a muslimana je bilo oko 300. 123) U ovom mubarek mjesecu.. kada ste bili malobrojni. Borili su se na Bedru. ramazana. Ovo ne samo iz razloga Božije nagrade nego i iz praktičnih razloga.najmanje 10 ašereta . Osim toga. potvrdili su i dokazali. nalazi se i odabrana noć Lejletu’l-bedr. da biste bili zahvalni. dž. da izmijene povijest. nego im se sasvim mirno obraća ovim riječima: .š.sure »Errahman« . krvava i rušilačka uputstva. najmanje jedanput mjesečno pručiti Kuran. prije više od 1400.š.. velika pažnja bi se morala posvetiti učenju Kurana napamet. Džuz . nalazi se mjesto Bedr. hrabrost i ustrajnost.š. što znači da se jedan musliman morao boriti protiv trojice protivnika. 249) Resulullah i ashabi izašli su na Bedr da se suprostave sili i nasilju. Jugozapadno od Medine. Druge godine po Hidžri.10. na strani onih koji nose iman u svom srcu. (El-Bekare.sure »El-Mulk« (Predavanje je održano na redovnom mjesečnom seminaru imama Oblasti Nordrhein-Westfalen) Hutba Bitka na Bedru 26. godina dogodila se bitka na Bedru.sure »Jasin« . na udaljenosti od oko 150 kilometara. koliku snagu.Amme džuz . dž. Meleki su sami mogli pobijediti ali se traži čovjekova spremnost. U tom smislu bi bilo potrebno slijediti praksu ashaba koji su imali u adetu svake sedmice proučiti Kuran.. a.š.. a. odlučnost.. a. dž. Obaveza je zato Kuran redovno učiti. (Alu-‘ Imrân. Znali su da je Allah. Tog dana. Allah. čije darove i blagodati mu’mini sa radošću prihvataju i u svojim srcima duboko doživljavaju. slobodi.Nepotrebno je isticati hadise koji govore o nagradi zaučenje Kurana. U Kur’anu. s. hrabrost.2004 pripremio VP služba Rijaseta IZ-e Odštampaj tekst Pošalji na email َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ ّ ُ ّ َ ٌ ِّ َ ْ ُ ْ ََ ٍ ْ َ ِ ّ ْ ‫ََ َ ْ َ َ َك‬ ‫* قوله تعالى: * ولقد نصر ُم ال ببدر وأنتم أذلة فاتقوا ال لعلكم تشكرون‬ َ ُ Allah vas je pomogao na Bedru. 17. zato se Allaha bojte.š. poslao meleke da pomognu mu’minima ali nakon što su oni iskazali svoju iskrenost u vjeri i spremnost na najveće žrtve. U svom govoru prije bitke Allahov Vjerovjesnik. kroz redovno učenje stiče se takva praksa i učač se rutinira u učenju Kurana. u Kur’anu. pravdi. A Allah je sa strpljivima. muslimanski neprijatelji su imali oko 900 boraca.š. naš minimum bi bio. Smatram da je za nas u našim okolnostima minimum poznavanja Kurana napamet slijedeći: . poznata kao Bedr el-kubra (Veliki Bedr). Resulullah i ashabi. Naime. da otvore put istinskoj vjeri. iznosi jednu povijesnu istinu koja glasi: * ‫*كم من فئة قليلة َلبت فئة كثير ً بإذن ال وال مع الصابرين‬ َ ِ ِ ّ َ َ ّ َ ّ ِ ْ ِ ِ ‫َ ْ ِ ْ ِ َ ٍ َ ِ َ ٍ غ َ َ ْ ِ َ ً َ ِ َة‬ ُ ِ Koliko je malih grupa pobijedilo velike grupe s Allahovom dozvolom. se napominje da je Allah..

Pazite na dužnosti koje vam je Allah u Kur’anu propisao. Došli ste na Bedr. s. A uz to.. moral. Pokažite svoj iman pred svojim Stvoriteljem i. r. prema stepenu koga imaju kod svoga Stvoritelja. na ovome mjestu. s. bitka dobijena jer su ashabi u nju ušli snagom i žarom svoje vjere. Mi imamo mu’minska srca.. Zašto? Zato što islam nije vjera huškačkokrvničkih. domovine. a i vaš Stvoritelj vam to zabranjuje. Islam je vjera koja štiti i čuva ljudsku slobodu. u odbrani i zaštiti svoje vjere. u Njega se uzdamo i Njemu se vraćamo. a ona glasi: “Allahu moj! Podari mi obećanu pobjedu. 23) Vođeni odanošću prema Allahu i Resulullahu. Samo Njega molimo za pomoć. na mjesto istinskog iskušenja. Mi smo ti srcem odani i svjedočimo da je Kur’an istina. Mi ćemo te slijediti. kad Allah prima samo ono djelo kojim je On zadovoljan. to je prirodno i zdravo ljudsko osjećanje.: “Ja Resulallah! Mi vjerujemo u tvoje poslanstvo. Na putu do Istine i slobode. zaslužiće te Njegovu milost i oprost koji vam je obećan.a.” Ovaj Vjerovjesnikov govor ima veliko duhovno i moralno značenje. imali su i dobru taktiku i dobru strategiju . časti i slobode trebaju imati najsavremenija sredstva i najbolju taktiku. (El-Ahzâb. Ne bojimo se naprijatelja.š. na Bedru. . s. Povedi nas u boj uz Allahovu pomoć. zavladat će zabluda i nasilje i neće više biti onih koji će islam čuvati. čast i ugled. Ova Istina je potvrđena i na Bedru. dž..a. Njegova zaštita je naša snaga i sigurnost. s. pomoć i dovu čine. ne zaboravite obaveze kojim vas je On svojim ajetima poučio. Kuda ti kreneš i mi ćemo ići s tobom. niti nasilničko-osvajačkih pohoda. Sigurno te nećemo iznevjeriti kao što je Musa-a. Neka Allah oprosti meni i mu’minima. a ni u čemu ne iznevjeriše svoja uvjerenja.a. Allah u odlučnim momentima otklanja brigu i spašava ljude od nevolje i tuge. a drugi očekuju kraj života. Vođen tom ljubavlju.a. U njegovim riječima nema ratničkog žara niti euforije. neki od njih u tome svoj život završiše. niti odstupiti. mi ćemo te poslušati. iz koje su bili protjerani samo zato što su u svojim srcima nosili: Lâ ilâhe illallâh Muhammmedun resulűllâh. mu’mini se uzdaju u Allahovu. dali smo ti riječ da ćemo te slušati i slijediti. jer voljeti svoju vjeru.” A ashab Sa‘d Ibn-Mu‘az kaže Muhammedu. Taki mi Uzvišenog Allaha. jedan od ashaba kaže Resulullahu: “Allahov vjerovjesniče! Idi onim putem koji vodi Allahovoj milosti. istinu naređuje i iskrenost propisuje. Bori se uz Allahovu pomoć i mi ćemo se zajedno s tobom boriti. ako od nas zatražiš da zagazimo u more i da ga preplivamo. Pomoću strpljivosti. osjetivši u isto vrijeme i ljubav prema rodnom gradu Mekki. a ona je nepobjediva i neuništiva. Podstičem vas da čuvate islam! Allah vas na to upućuje! Odvraćam vas od nasilja. niti se pokolebati. Odlučno se prihvatite djela kojima će vaš Gospodar biti zadovoljan. Allahu ekber!” Ove riječi. i ashabi. iznevjerio njegov narod. one su Istina. domovinu i svoj rodni kraj..“Hvala Allahu. mu’mini nikada neće iznevjeriti. Allahovo obećanje je istinito. Njihova ljubav nije bila fanatizam. a to znači da vjernici. Kada smo izgovorili Šehadet. Allah je Uzvišen. Strpljivošću se postiže spas na obadva svijeta. Ako me neprijatelj pobijedi. ashabi su izašli na Bedr. Allahu ekber (Allah je najveći). kao što je dovu proučio i Muhammed.” Dova je bila primljena. El-Mikdad. nisu prijetnja bilo kome. O njima Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: * ‫* من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا ال عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل‬ ِ ْ َ ُّ َ َ َ ُ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ ْ ََ ّ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ ِ َ ِِ ْ ُ ْ ْ ِ Među muminima ima onih koji iskreno ostaju na onome što obećaše Allahu. one nisu ni fraza. Muhammed. maksimalno su se spremili za bitku na Bedru. Gospodaru svjetova. na Bedru. Ljudi se međusobno po dobru odlikuju i spominju..a. On daje dobro onima koji ga zaslužuju.

U borbi sa samim sobom. u islamskim gradovima i zemljama. Zarobljenici su do slobode dolazili sasvim hahko i jednostavno. Ebu-Džehla i mušrika. jer Bedr je simbol sjajne pobjede Istine. istina. te u jednom hadisu kaže: ُ ُ ِ ْ َ ٌ ْ َ ُ ُّ َ َ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ُ َ َ ِ ّ ُ َ َ َ ّ ِ ‫. Muslimani mogu biti ponosni na svoj Din-i islam. dž. domovini i slobodi. رجعنا من الجهاد ال صغر إلى الجهاد الكبر‬ ِ َْ َ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ِ َْ َ “Vraćamo se iz male u veliku bitku. nego su nastajali baš u onim dijelovima svijeta. Oni koji savladaju svoju oholost. kao što osjeća slast idraž pobjede. ili su oni bili neznatna manjina. Mnoge pojave. Da mu Allah i Njegov Vjerovjesnik budu draži od svega ostalog.a. ali i simbol neumoljivog poraza zablude. oni su pobjednici na svom vlastitom bojištu. Svi ebu-džehli svijeta završavali su i završit će sramno i bijedno na nekom svom bojištu. plemenitost. I ovi naši krajevi su svojevrsni Bedr. Jer.” Obavljati namaze. humanost.. ل ، و أن يكره أن يعود فى الكفر بعْد أن أنقذ ُ ال منه كما يكره أن يقذف فى النار‬ ّ “Ko bude imao tri svojstva. pravda. da mu povratak u zabludu bude odvratan. kao što bi mu bilo teško i odvratno da bude bačen u vatru. r. ne zna se da li su bolje prve ili posljednje kapi. milosrđe. ili se razvijali. zla i poroci u svijetu nisu nastajali. osjetit će slast imana. koje je izgovorio vraćajući se kao pobjednik sa Bedra: َ‫. solidarnost. Na ovom putu. sve su to pobjede i uspjesi koji imaju trajnu vrijednost i značaj. s. oni koji moralno žive i islamske dužnosti izvršavaju. Zato neka vas nikako ne zavara život na ovome svijetu i neka vas šejtan ne pokoleba u vašoj odanosti Allahu.Na ovom bojištu je zauvijek završio Ebu-Džehl. Jednom prilikom Allahov Vjerovjesnik.a. a protiv mržnje. Allah. umišljenost. Oni koji su na strani Resulullaha. mogli su postati slobodni nakon što deset muslimana nauče čitati i pisati. ova skupina će bez sumnje poražena biti i . za slobodu.. porocima i lošim navikama mora trajati cijeloga života. I ovdje se vodila i vodi borba za Istinu.. Ta pobjeda zove se: iman .a.. kao što nismo zaboravili imena šehida sa Bedra. Da voli i poštuje čestite osobe u ime Allaha.” Ove Resulullahove riječi ukazuju nam na to da borba sa svojim slabostima. u Kur’anu kaže: * ‫* إن وعد ال حق فل تغرنكم الحيا ُ الدنيا ول يغرنكم بال الغرور‬ ُ ُ َ ْ ّ ِ ْ ُ ّّ ُ َ َ َ ْ ّ ‫ِ ّ َ ْ َ ّ َ ّ َ َ ُ ّّ ُ ْ ْ َ َ ة‬ ِ ِ Obećanje Allahovo je Istina. a oni koji su na strani širka. je rekao: ّ ِ ُ ّ ِ ُ ‫َ ٌ َ ْ ُ ّ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ُُ ُ َ َ ّ ِل ْ ِ ِ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ ُ ِ ّ ْ َ ْ َ ل‬ ‫ثلث من كن فيه وجد حلوة اليمان . a mislio je da njegovoj moći i sili nema kraja. nagovijestio je da će među budućim generacijama uvijek biti onih koji će biti spremni na najveće žrtve. postiti. a protiv nepravde. 33) Upamtimo! Muslimani su prvi u povijesti prema svojim zarobljenicima humano postupili i to baš poslije bitke na Bedru.š. a to je borba sa samim sobom.. čija imena nikada ne smijemo zaboraviti. (Lukmân. sadekatu’l-fitr i druge islamske dužnosti izvršavati. veliki neprijatelj kur’anske istine. za toleranciju. sloboda. davati zekat. sebičnost. Naša Domovina imala je i ima svoje šehide. s. musliman doživljava i osjeća ljepote i vrednote svoje vjere. jer oni su emanet svima nama i budućim generacijama. Bilo je ashaba koji su svog zarobljenika hranili boljom hranom od one koju su jeli oni i njihove porodice. oni će sigurno uspjeh dočekati. ovaj događaj nosi trajne pouke i poruke. s. Muhammed. To govori o veličini islama koji je prvi put odbranjen i sačuvan upravo na Bedru. S te strane.. gdje nije bilo muslimana. oni koji su bili pismeni. za pravdu. istinske pobjede na svom vlastitom “Bedru”. أن يكون ال و رسوله أحب إَيه مما سواهما ، و أن يحب المرء َ يحبه إل‬ ِ ّ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ ِ ُ ‫ِ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ِ ُ ْ ِ َ َ َ ْ َ ْ َ َه‬ ‫.” Jedna od poruka Bedra sadržana je u Vjerovjesnikovim riječima. Između ostalog. إن مثل امتى مثل المطر ، ل يدرى أوله خير أو آخره‬ “Moj ummet je kao kiša. a protiv nasilja. oni su najsjajniji primjer odanosti prema islamu. škrtost. mu’minovo oružje je iman. i ashaba. a protiv zablude. a protiv primitivizma.a. Bedr se kroz povijest ponavljao na desetine puta u raznim dijelovima svijeta. Nakon što ga je Allah izbavio iz nevjerstva. za čast i dostojanstvo.

. Amin! (Ramazanska hutba 1425/2004. Molimo Allaha. da razumijemo i prihvatimo ove pouke i poruke Bedra.poniženje doživjeti. dž.š.) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful