"Povijest islama" od Mustafe Spahica

UVOD U POVIJEST ISLAMA
Kada su prvi čovjek Adem (a.s.) i njegova žena hazreti Havva zakoračili u stvoreni svijet - dunjaluk, oni su zakoračili u povijest. Svaki čovjekov trag, otisak i ostvarenje u stvorenom svijetu, u okviru vremena i prostora, naziva se povijest. Tako su vrijeme i prostor jedina dva čovjekova zora, dva okvira i dvije tačke, između kojih i unutar kojih čovjek, kao svjesno, slobodno, umom, razumom i savješću obdareno biće, ostavlja svoje tragove i otiske u vremenu i prostoru. Jedan okvir - vrijeme, čovjek saznaje sistematskim i metodološkim proučavanjem povijesti pomoću komparacije i analogije, a prostor ili prirodu onakvu kakva jest, stvorenu od Boga, proučava zemljopis ili geografija. Ideal povijesti je da proučava događaje onakve kakvi jesu, kako su se stvarno dogodili i njihovo razumijevanje i smisleno povezivanje. Historija ima uže značenje od povijesti, jer historija skoro da nije ništa drugo nego hronologija državno-političkih događaja u vremenu i prostoru. S druge strane, savremeni ili moderni čovjek o tri osnovna izvora spoznaje: Objavi, Univerzumu i Povijesti skoro da ne zna ništa, ili sve što zna, zna na pogrešan način, kroz ideološko-političku sliku. Tako je u Evropi, posebno zbog mita i mitologije, nemoguće stići do Objave, zbog magije do Religije, zbog bogova do jednog jedinog Boga, zbog stvorenja do Stvoritelja i zbog historije do povijesti. Naime, Evropa poznaje i priznaje historiju, a ne priznaje i odbacuje povijest. To se najbolje ogleda kroz osnovnu evropsku premisu, od Humanizma i Renesanse (Viko) do danas, da Tvorac povijesti nije ni Bog ni Sudbina, već čovjek i ljudi pišu historiju i to kao pobjednici. Mora se znati bitna razlika između historije i povijesti da bi se shvatilo da Evropa ne poznaje i ne priznaje povijest već historiju kao što ne poznaje i ne priznaje ni Božiju Objavu, već mit i mitologiju. Dok je povijest razumijevanje i smisleno povezivanje događaja, kroz vrijeme i prostor, onakvi kakvi jesu, kakvi su se zbili i dogodili, historija je samo pokušaj čovjekove eksplikacije tih događaja, prilagođen ideološko-političkim i državnim interesima, namjerama i ciljevima pobjednika u ratu. Tako za Evropu događaji nikada nisu ono što sami po sebi jesu, već ono što evropski pobjednici žele i hoće da budu. “Pobjednici pišu historiju” uzvikuje evropski čovjek već pet stoljeća bez prestanka od humanizma i renesanse. Da bi Evropa prešla iz historije u povijest, ona prije toga, mora iskoračiti iz mitologije u Objavu, i iz magije u religiju. Kao sljedbenici Objave Kur’ana muslimani poznaju i priznaju povijest koja hoće da sazna istinu o događajima onakvim kakvi jesu i kakvi su uistinu bili, a ne kako ih slikaju pobjednici. Učenje o vjerovjesnicima i njihovim narodima, o načinu života, kraju i sudbinama tih naroda kao i: Kelimama, Poslanicama, Suhufima i Kitabima koje su primali raniji poslanici naziva se Hijeropovijest - Kasas i to je velika tema Kur’ana. Sve te Poslanike i njihove narode Kur’an tretira kao jedinstvenu i neprekinutu Hijeropovijest - Kasas, kao istinite i stvarne događaje, a ne kao historiju ili ljudsko kazivanje; na temelju mita, izmišljanje i konstruiranje uljepšanih, pobjednicima prilagođenih, slika o tim događajima. Ti događaji kao istina, izneseni u Kur’anu svevremenska su pouka i poruka svim ljudima zato što se osnovni zakoni ljudskog života i naravi ne mijenjaju: „U kazivanjima o njima (vjerovjesnicima i prošlim narodima) pouka je za one koji su umom obdareni. Kur’an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene, i objašnjava sve, i putokaz je i milost narodu koji vjeruje.“ (12:111) Iskonska tradicija, jezgra, srčika i bit je, svjedoči Kur’an, u neizmjenjivoj i nezamjenjivoj formi podjednako objavljena svakom narodu u svakom vremenu i

prostoru: „Mi objavljujemo tebi Muhammede kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismaiu i Ishaku i Jakubu i unucima i Isau i Ejjubu i Junusu i Harunu i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur - i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali, a Allah je sigurno s Musaom razgovarao, o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali, a Allah je silan i mudar.“ (4:163-165) U okviru iskonske neprekinute tradicije, jedinstvene, neizmjenjive, i nezamjenjive pouke i poruke Allah od svih vjerovjesnika isti Zavjet, Ugovor ili Testament uzima, koji su sve duše dale Allahu kada su stvorene: „I kad je Gospodar Bog iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: Zar Ja nisam Gospodar vaš?, oni su odgovarali: Jesi, mi svjedočimo - i to zato da na Sudnjem danu ne reknete - mi o ovome nismo ništa znali. Ili da ne reknete: Naši preci su prije nas druge Allahu ravnim smatrali a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ćeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili.“ (7:172 i 173) Taj iskonski zavjet, i neprekinuti ugovor koji su sve duše zajedno dale Allahu na dan stvaranja su morali prenositi svi božiji poslanici, kroz svako vrijeme i prostor, neovisno od cijene koštanja i to potpuno besplatno: „Mi smo od Vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od Tebe, i od Nuha i od Ibrahima, i od Musaa i od Isaa, sina Merjemina, čvrst zavjet smo uzeli.“ (33:7) Osnovna načela, principi, temelji i stubovi koji su prenošeni preko svakog poslanika svakom narodu, u svim vremenima, jesu: 1. Iman - vjerovanje: „Recite: Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibraimu, i Ismailu, i Ishaku i Ja’kubu i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau, i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova. Mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo Njemu pokoravamo.“ (2:136) „Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici - svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove. Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika Njegovih. I svi oni govore: Allahu, čujemo i pokoravamo se: Oprosti nam, Gospodaru naš, Tebi ćemo se vratiti.“ (2:284) 2. Tevhid - monoteizam: „Prije tebe, Muhammede, nijednog poslanika nismo poslali a da mu nismo objavili: Nema Boga osim Allaha, zato se Meni Allahu klanjajte.“ (21:25) „Reci! On je Allah Jedan Jedini! Allah je utočište svakom i Njemu se sve obraća. Nije nikog rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije.“ (112:1-4.) Princip monoteizma je osnovni princip jedinstva svijeta života, stvanja i opstanka. Da nije tako, poremetila bi se ravnoteža u kozmosu, prirodi i ljudskom društvu. „Da zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa nek je uzvišen Allah, Gospodar svemira, od onoga što Mu pripisuju!“ (21:22) 3. Robovanje Allahu i zavisnost o Njemu Na principu vjere u Allaha i Tevhida ili monoteizma svaki poslanik, po Objavi, pozivao je ljude i narode da robuju i ovisni budu samo od Allaha. „I Adu - poslasmo brata njihova Huda. O, narode moj!, govorio je on. Samo Allahu robujte i klanjajte se, Vi drugog Boga osim Njega nemate, Vi samo neistine iznosite.“

(11:50) 4. Četvrti princip jest organizacija cjelokupnog života na temelju robovanja Allahu i negaciji širka (politeizma ili kufra - nevjerovanja). „Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allahu se klanjajte i način života na tom principu organizirajte, a kumira i idolatrije se klonite kao i života na tim osnovama! I bilo je među njima onih kojima je Allah na pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi, zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž utjerivali.“ (16:36) „U vjeru - islam nije dozvoljeno silom nagoniti - pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha i organizira svoj život na toj vjeri - drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti - a Allah sve čuje i zna.“ (2:256) 5. U okviru univerzalne Allahove Pravde, Reda i Poretka Allah je svakom čovjeku i narodu dao istu mogućnost da vjeruje putem slanja Objava i poslanika. „Svaki narod je imao poslanika, i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno.“ (10:47) „A mi nijedan narod nismo kaznili dok mu poslanika nismo poslali.“ (17:15) Osnovna dužnost poslanika je bila da ljudima prenesu Allahove Objave, vjerozakone, moralna načela, upute, pouke i poruke. „I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali. I nijedan poslanik nije donio nijedno čudo sa sobom već Allahovom voljom. Svako doba imalo je Knjigu. Allah je dokidao što je htio, a ostavljao je što je htio, u Njega je glavna Knjiga.“ (13:38-39) 6. Sve poslanike Allah je svojom Voljom i Odredbom izabrao ljudima Kao Allahov izbor svi poslanici i vjerovjesnici su primjeri, ogledala i uzori vjernicima u svim stvarima vjere i po svim pitanjima etike: „Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje“ (33:21) „Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kad su narodu svome rekli: Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate.“ (60:4) „Vama su Allahovi poslanici divan uzor - onima koji žele Allaha i Onaj svijet, a onaj koji leđa okrene - pa Allah zaista nije ni o kome ovisan i On je Jedini hvale dostojan!“ (60:6) U pravu je jedan mislilac kada kaže: “Kada vjerovjesnici ne bi bili uzori ljudima čovječanstvo bi izgubilo svaku nadu.” (Rože Garodi). Vjerovjesnici su jedini ljudi koji su u potpunosti radili ono što su učili i govorili. To su jedini ljudi na stalnom dobitku što se o njima više sazna, a svi drugi gube. Zato mi ljudsku povijest i ne razumijevamo drukčije nego kao ljudske reakcije, u vremenu i prostoru, na Božije poslanike i poruke koje su oni, od Allaha, ljudstvu dostavljali. U osnovi sve ljudske reakcije, na te poruke i poslaničke misije bile su negacija i odbijanje od većine i prihvatanje od manjine. Kur’an Kasasom - hijeropoviješću i jedinim ispravnim metodom u društvenim disciplinama, komparacijom i analogijom, ukazuje na sudbine tih naroda, kroz povijest i vrijeme, na Božije Objave i vjerovjesničke misije. U okviru sociološkog plana, na temelju Kasasa - hijeropovijesti, analogijom i komparacijom, najlakše se uočavaju i kolektivne stereotipije, zablude, poroci, magija, idolatrija, pogubni običaji, slijepi tradicionalizam i njihov utjecaj na čovjekovu ličnost, svijest, um, razum, osjetila, srce i duše, kao i krajnje posljedice koje one izazivaju. Da bi čovjek vidio

svoje lice, on se mora ogledati u ogledalu. Kur’anski Kasas ili hijeropovijest, metodom komparacije i analogije, to je ogledalo, ibret, pouka, poruka i učiteljica: „Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su završili oni koji su poslanike u laž ugonili.“ (3:137) - ili historia est magistra vitae - historija je učiteljica života, pouka i poruka samo za one koji pameti, srce, dušu, um, razum i neblokirana osjetila imaju. Temelj povijesti u islamu jest hijeropovijest - Kasas ili sveukupni život božijih poslanika i sudbine njihovih naroda kojima se nadodaje ljudski razum, osjetila i teorija povijesnog proučavanja, putem komparacije i analogije, svih događaja kroz vrijeme i prostor onakvi kakvi su bili i dogodili se. Zato, ne slučajno, ovaj udžbenik započinje sa hijeropoviješću ili životom božijih poslanika u Kur’anu navedenih: adema, Idrisa, Nuha, Huda, Saliha, Ibrahima, Luta, Ismaila, Ishaka, Jakuba, Jusufa, Ejjuba, Šu’ajba, Musaa, Haruna, Davuda, Sulejmana, Iljasa, Eljesea, Junusa, Zul-Kifla, Uzejra, Zul-Karnejna, Lukmana, Zekerijjaa, Jahjaa, Isaa i Muhammeda a.s. Dakle, povijest nije ništa drugo nego proučavanje života i događaja svih naroda, kroz vrijeme i prostor, na osnovu Kur’anskog Kasasa hijeropovijesti i dva bitna metoda komparacije i analogije, u ime Allaha, i na korist ljudi. To je islamska povijest ili Sira. Kada tako pristupimo povijesti uz, Allahovu pomoć i korišćenje povijesne metodologije, dolazimo do razumijevanja i smislenog povezivanja o događajima i sudbinama prošlih naroda. Oni koji su potpuno odbijali Allahove Objave i vjerovjesničke misije, kazuje Kur’an, završavali su ovako: „I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji griješni bili, i ona su opustjela, samo su ruševine ostale! I koliko bunareva ima zapuštenih, i koliko visokih palata ima praznih! Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što treba da shvate i da uši njihove čuju ono što treba da čuju, ali oči nisu slijepe, već srca u grudima.“ (22: 45-46) Više na zemlji ima uništenih i nestalih naroda nego živih i postojećih. Uglavnom, svi narodi koji su u potpunosti poricali Božije poslanike i odbacivali Objave, uništeni su. Takvi su: ad, Semud, Medjen, Ejka, Tubba, Irem, Ress, Nuhov, Ibrahimov itd. „I Ad je smatrao lažnim poslanike. Kad im brat njihov Hud reče: Kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam sigurno poslanik pouzdani, zato se bojte Allaha i slijedite moj put! Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će Gospodar svjetova nagraditi.“ (26:123-127) Kur’an poziva sve ljude da putuju i da na osnovu razuma i osjetila povijesnom teorijom - Nezarom proučavaju događaje i sudbine naroda kroz vrijeme i prostor: „Zašto ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih jači. I zemlju su orali i obrađivali je više nego što je obrađuju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji su zlo činili, završit će najužasnijom patnjom, zato što su Allahove riječi poricali i što su ih ruglu izrugivali.“ (29: 9-10) „Zašto oni ne putuju po svijetu da vide kako su završili oni prije njih, koji su bili jači od njih - Allahu ne može ništa umaći ni na nebesima ni na Zemlji, On uistinu sve zna i sve može” (35:44) „Vi ste kao i oni prije vas! Oni su jači od vas bili i više su blaga i djece imali i slatkim životom su živjeli, a i vi slatkim životom živite isto kao što su oni prije vas živjeli, i vi se upuštate u nevaljalštine kao što su se i oni upuštali. To su oni čija će djela biti poništena i na ovom i na onom svijetu: Njima propast predstoji. Zar do njih nije doprla vijest o onima prije njih: O narodu Nuhovu, i o Adu i o Semudu, i o narodu Ibrahěmovu, i o stanovnicima Medjena, i o onima čija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu, nego su

je oni sami sebi nanijeli.“ (9:69-70) U okviru Allahove Svemoguće, Sveznajuće i Sveobuhvatne Volje Sveodređenja, Reda i Poretka, svaki narod kao i čovjek pojedinac, ima svoje vrijeme i rok trajanja. „Reci sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, a ni neku korist sebi pribaviti, biva onako kako Allah hoće! Svaki narod ima konac i kraj i kad konac njegov dođe ni za tren ga neće moći ni odložiti ni ubrzati.“ (10:49) Dok narodi postoje i žive na dunjaluku u vremenu i prostoru, u okviru univerzalnog Reda, Poretka i Ravnoteže - ekvilibrijuma, Allah suzbija i zaustavlja narode jedne drugima i tako održava Red, Poredak i ravnotežu u ljudskom svijetu. „I oni ih Allahovom voljom, poraziše, i Davud ubi Džalůta, i Allah mu dade i vlast, i vjerovjesništvo, i nauči ga onome čemu je on htio, a da Allah ne suzbija ljude, jedne drugima, na Zemlji bi, doista nered nastao - ali Allah je dobar svim svjetovima.“ (2:252) „A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni: manastiri i crkve i havre a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru njegovu pomažu - ta Allah je zaista moćan i silan.“ (22:40) U okviru ravnoteže u svijetu i suzbijanja jednih naroda drugima, Allah uz svoju Odredbu, pomoć i milost često učini pobjednicima manje skupine ljudi koji su na pravom putu nad skupinama ljudi koji su mnogobrojniji ali u zabludi. „Mi danas ne možemo izići na kraj s Džalutom i vojskom njegovom! Ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izići rekoše: Koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom nadjačale mnogobrojne čete - a Allah je na strani izdržljivih.“ (2:249) Kako je Allah (dž.š.) vjerovjesnike i poslanike izabrao, odredio, i učinio ogledalima, primjerima i uzorima ljudima u svim stvarima vjere i po svim pitanjima etike tako je muslimane ili njihove ummete učinio ogledalima i primjerima drugim ljudima i narodima. „Vi ste ummet najbolji od svih koji se ikada pojavio: Tražite da se čine dobra djela a od nevaljalih odvraćajte i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali bilo bi bolje za njih. Ima ih i pravih vjernika, ali su većinom nevjernici.“ (3:110) „I tako smo od vas (ummeta) stvorili pravednu zajednicu - zajednicu srednjeg puta, da budete svjedoci i ogledala protiv ostalih ljudi, i da poslanik bude protiv vas svjedok.“ (2:143) Cijena življenja i svjedočenja Allahove Objave, Upute i Poruke kao i ogledala u stvarima i pitanjima vjere i etike je bolna, visoka, teška, ali i časna i jedini Ugovor koji na oba svijeta donosi dobro i korist: na dunjaluku častan, uspravan i dostojanstven život, a na Ahiretu Allahovu nagradu i milost. O visini te cijene neka kao ilustracija posluži činjenica kroz komparaciju i analogiju da Zapadna Evropa od XI. stoljeća nikada ni od koga nije izvana napadana i ugrožavana, a islamske zemlje i narodi u XI. stoljeću pretrpjeli su inkviziciju i devastaciju na Siciliji, Sardiniji, Korzici i Južnoj Italiji, deset križarskih ratova. U XII. i XIII. stoljeću na tlu Sirije, Palestine, Egipta i Tunisa organiziranih od Crkve, najezdu Mongola u XIII. stoljeću i njihova razaranja i rušenja pa čak i dvomilionskog Bagdada kakva do tada ljudski rod nije zabilježio, najezdu i rušenja od strane Tatara u XIV. i početkom XV. stoljeća svega na Istoku što Mongoli nisu porušili, potpunu i totalnu inkviziciju nad muslimanima Španije u XIV., XV. i XVI. stoljeću, deset genocida na Balkanu od XVII. do XX. stoljeća kao i kolonijalizaciju svih islamskih

a od njega je i drugu njegovu stvorio. Dvadeseto stoljeće je period borbe islamskih zemalja i muslimanskih naroda za političku. blata. zatim mu savršeno udove uobliči i život mu udahne. Kasnije. a poslije melekima rekli: Poklonite mu se! i . Ta činjenica. dakle od zemlje. muslimani svijeta. koji vas od jednog čovjeka stvara. nakon prvog bračnog para Adema i Havve. i On vam sluh i vid i pameti daje. nije postojala nijedna nezavisna islamska zemlja i muslimanski narod u svijetu. po Bibliji Adam (930 godina) Odštampaj tekst Prvi od Allaha stvoreni čovjek i prvi vjerovjesnik koji je primio prvu Objavu ili Suhufe bio je Adem (a. a to su: šerijat. rađaju i umnožavaju. i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. „Allah vam u vjeri propisuje isti šerijat koji je propisan Nuhu i onaj što je objavljen Tebi Muhammede i ono što smo kao šerijat naredili Ibrahimu. a njihovi pripadnici ne priznaju muslimane. On je kao i njegova žena h. 40:67) Čovjekove pojave na zemlji nema bez direktne Allahove intervencije kao Stvoritelja. pored Kur’ana i Sunneta. novembra 1918. muslimane ugrožavaju i napadaju mnogi i to samo zato što su muslimani. prvog primaoca Suhůfa i prvog primjenitelja šerijata i njegove žene Havve.a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine.“ (21:73) Islam i muslimani. Tako 11. ne ugrožavaju nikog. jedinstvene i neprekinute tradicije ljudskog roda koje najviše iritiraju neprijatelje islama i muslimana. najbolje je svjedočanstvo koliko se islam ne širi interesima i silom kao što mu to pripisuju oni koji to sami čine zaboravljajući ili neznajući izričito mišljenje La ikrahe fi dinn (2:256) Pored svih iskušenja. dakle roditelje.s. Uvijek ih je više. i neizvjesnost muslimanima od nemuslimana. U tome je sigurnost za nemuslimane od muslimana. niti se razvija iz majmunske vrste kako tvrdi teorija evolucije. ekonomsku i društvenu emancipaciju i oslobođenje. kao primjeri i ogledala ljudima. kada je završen Prvi svjetski rat. a kako vi malo zahvaljujete (32:7-9). (4:1) Allah je prvog čovjeka stvorio od gline. bojte se Gospodara svoga. stvoreni u parovima muško-žensko. jer su ljudi i žene bića iste vrste. koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače . privrednu.zemalja i naroda. ADEM a.).s. pa se oplođavaju. prvog vjerovjesnika. njihovu Objavu i Poslanika. prašine. Musau i Isau. etiku i obrede. pokazuje povijest unazad IX stoljeća. Islam i muslimani priznaju druge religije. od njih se razvija čovječanstvo. Nažalost. Pravu vjeru ispovijedajte i slijedite i u tome se ne podvajajte. Da je hazreti Adem prvi stvoreni čovjek svjedoči slijedeći ajet: Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali. Havva stvoren od istovjetnog nefsa ili istovjetne supstance. Prvi čovjek nema ni oca ni majke. a sutra koliki je jučer. godine. islam je jedina religija čiji broj pripadnika nikada jučer nije bio koliki je danas. Pa ipak. u svojim životima promiču i svjedoče i one poruke iskonske. Od h. (35:11.“ (62:13) „I učinismo ih vjerovjesnicima i imamima da upućuju prema zapovijedi našoj i objavismo im da čine dobra djela i da zekjat udjeljuju. razvio se kasnije cijeli ljudski rod: O ljudi. Adema kao prvog čovjeka. već ga direktno Allah stvara po principu budi i on biva: To je Allah koji sve savršeno stvara. kulturnu. a samo su se nama klanjali.

nebesa.povjeritelja na zemlji nad drugim bićima podučivši ga imenima i pojmovima svih stvari. bio je Džennet. Kada je Allah stvorio čovjeka. (20:117) Prvo boravište hazreti Adema i hazreti Havve. (7:12) Oholog šejtana. Šejtan ih ne ostavlja na miru i želi da se oni na bilo koji način približe. Za Iblisa se u Kur’anu kaže da je džin koji se ogriješio od svoga Stvoritelja. ali ih stalno navraća i u svijest im unosi zabranjeno drvo. Ako se približe zabranjenom drvetu. Kada su se približili zabranjenom drvetu. životinje i čovjeka. tada je melekima naređeno da mu učine sedždu. Kada je zapravo Allah stvorio svijet. Ja sam bolji od čovjeka . nuđenje vječnosti i neprolazne vlasti (7:20-24. Allah upozorava čovjeka da je Iblis neprijatelj njemu i njegovoj ženi. (7:17) Šejtan ljude zavodi i u zabludu odvodi svojim glasom. Poslije počinjenog grijeha zavedeni Adem i hazreti Havva su protjerani iz Dženneta na zemlju (2:36). Meleki pitaju Allaha: Kako će učiniti sedždu čovjeku koji će na zemlji nered činiti i krv prolijevati a oni neprestano veličaju i slave Allaha. niti su znali za golotinju (20:118-19). on ga je izabrao i odredio za halifu . oni su po kršćanskom učenju počinili tzv.duh. grijesi s čovjeka na čovjeka i s generacije na generaciju se ne prenose. od Allaha. On im prikriva sva džennetska dobra i blagodati.sotona. . univerzum. udruživanjem u imetke i djecu njihovu. postajanje melekima i vlast koja nikada neće propasti. niti su zadobili neprolaznu vlast. U Džennetu nisu ni u čemu oskudijevali: nisu osjećali ni glad ni žeđ. na zemlji. 18:50 i 20:116). hazreti Adem i Havva nisu postali ni meleki ni besmrtni. Stvoritelj svega je Allah i ništa nije stvorio radi igre i zabave. jer je on stvoren od ilovače. Kada su se približili zabranjenom drvetu. Po toj osnovi. 17:61. na što su dobili odgovor: Ja znam ono što vi ne znate. zemlju. a zabranjeno im je bilo približavanje samo jednom stablu da ne bi postali griješnici i od šejtana zavedeni u zabludu (2:35 i 7:19). po Kur’anu. Kur’an muslimane uči ko je sve stvorio i zašto je stvorio a ne kada je i kako je to stvorio jer to se tiče isključivo Stvoritelja. besmrtni i vječni i zadobili vlast koja nikada neće propasti. U Džennetu su imali sve jesti i piti. Po Kur’anu šejtan ih je oboje zaveo i na grijeh naveo. a Iblis nije. Tvrdi im da im je drvo zabranjeno samo zato da ne bi postali meleki. jer su prekršili Allahovu Odredbu i prekoračili dozvoljene granice. Po islamu. 20:123). Aduti prevare kod šejtana. Od kada i gdje hazreti Adem sa ženom a kasnije i sa potomcima živi. a po Bibliji Eva je navela Adama na zabranjeno drvo (7:22). istočni grijeh koji prelazi na sve ljude do rođenja Isusa.reče Iblis Stvoritelju. nego sa ciljem i svrhom da Ga veliča. Allah proklinje i progoni iz Dženneta zbog neposlušnosti a on se kune Allahu da će napadati ljude sprijeda i straga. ali su se odmah pokajali Allahu (2:37). zdesna i slijeva i tako ih odvraćati od Allahovog puta. (2:30-31) Iblis kao šejtan . poniženog i pokuđenog. on nije htio da sedždu učini.upita On. on sebe smatra višim od čovjeka: Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio? . zabranjenom drvetu. dao mu najljepši oblik i udahnuo u njega ruh . uzoholio se i odbio izvršiti Allahovu Odredbu činjenja sedžde Ademu.oni su se poklonili. (7:11) Kada je Allah stvorio Adema. te naredivši melekima da mu učine sedždu (2:31-34. Ovo je nepravda i šovinizam Biblije prema ženi u odnosu na muškarca i njihov ravnopravan tretman u Kur’anu. ni žegu ni studen. koji po kršćanstvu prekida istočni grijeh i postaje iskupitelj i spasitelj ljudskog roda. za Adema i Havvu. te usmjerava na njih svoju konjicu i pješadiju (17:61-65). slavi i potvrđuje. ljudima nije poznato i oni o tome samo nagađaju. život. (18:50). biljke. Mene si od vatre stvorio a čovjeka od ilovače. nego su pogriješili i najedanput ostali goli. to još niko nije ustanovio. a šejtan od vatre. 7:11. su promjena vrste. šejtan im obećava besmrtnost.

koji je navodno poslije smrti hazreti Adema postao božiji poslanik i primio pedeset suhufa. . Ni jedan brat nije mogao oženiti sestru blizankinju. U Adema (a. po njihovom vjerovanju. Na osnovu kur’anskih ajeta i vjerodostojnih hadisa Adem (a. a ne u Allahovom zakonu. Allah u Kur’anu upućuje sve generacije ljudskog roda i upozorava na to kako da ih šejtan nikako i nikada ne zavede (7:27). da bi bili sačuvani i spašeni od prokletog šejtana. vidio zaprijeku za ostvarenje svoje želje.) nazivaju Beni Adem Sinovi ili potomci Ademovi.” Zmija je nagovorila Evu na zabranjeni plod a Eva Adama. Ademu je bilo teško bez hazreti Havve i Allah mu primi dovu. trebaju stalno učiti Euzu billu.s. (3:33). a hazreti Havva u Džidi. Ibrahimovu i Imranovu porodicu nad ostale ljude. Allah ga je izabranikom učinio i oprostio mu. Kao vjerovjesnik primio je deset suhufa a objavljivane su mu i kelime. sebi slična” (izvor antropomorfizma) stvorio je i ženu mu Evu: “Od rebra što ga je uzeo čovjeku. (5:30) Tu se začinje i obred dženaze poslije Allahove intervencije preko gavrana: Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga.) je bio sigurno prvi čovjek i prvi božiji poslanik i to jedan od šest Ulul-azm . Njihov grijeh je prešao na cijelo čovječanstvo. Adem je dugo proživio na zemlji i izrodio veliki porod. odabrao i odlikovao njega Nuha. • Ademovi sinovi Svi se ljudi po krvno-srodničkoj ili biološkoj osnovi osim Isa (a.Poslanika Odluke. šejtan kada griješi nikada se Allahu ne kaje. Po nekim djelima on je imao trećeg sina koji se zvao Šit. kao ovaj gavran da zakopam mrtvo tijelo brata svoga! I pokaja se. Stari zavjet. Kur’an spominje i Ademove vlastite sinove. ali je on nenamjerno Odredbu zaboravio (20:115). Po Bibliji Kain (Kabil) je bio zemljoradnik a Abel (Habil) stočar. Kabil je htio da oženi sestru blizankinju koja je po vjerozakonu pripadala bratu Habilu. Od tog grijeha jevrejski narod. zatim. nego traži od Allaha rok u griješenju do dana proživljenja (7:14). spašava Mesija i pomiruje Jevreje sa Bogom Jahveom.muško i žensko. dobrih djela. On je u bratu. Muslimani pored čvrste vjere u Allaha. Zbog njihovog grijeha slijedi izgon iz raja da obrađuju zemlju. • Biblija o Adamu (Ademu) i Evi (Havvi) Prema knjizi postanka u Bibliji. U nekim djelima piše da je hazreti Adem po izgonu iz Dženneta prvo vrijeme boravio u Indiji. Njegov nenamjerni zaborav-nisjan je opće svojstvo čovjeka. kroz slučaj Ademovog i Havvinog šejtanskog zavođenja.insana ili onog koji zaboravlja nenamjerno.) rađalo se uvijek po dvoje djece blizanaca . Strast ga je zaslijepila i on ubija brata kada mu kurban nije primljen: I strast njegova navede ga da ubije brata svoga. Adem je po Bibliji živio 930 a njegov sin Šet (Šit) 912 godina. (5:31) Po šerijatu Adema (a. Ipak. Tvrdi se da je Šit prvi sagradio Ka’bu i borio se protiv Kabilovog potomstva.s. Za kršćane je Krist Mesija spasitelj i iskupitelj. samo što ih ne imenuje (5:27). Za razliku od Adema i Havve.s. življenja u okviru šerijata i moralno-etičkog ponašanja. Njemu je Allah naredio. Teško meni! povika on zar i ja ne mogu. sastavi ih i oprosti im (2:37).s. kćerkom i sestrom blizankinjom. pa ga on ubi i postade jedan od izgubljenih. Bog je stvorio čovjeka “Na svoju sliku. To potvrđuju kur’anski ajeti koji se odnose na njega (20X:122).) bilo je zabranjeno ženiti se sa majkom.Međutim.

Ne raspituje se za djela sljedbenika. Račun će se polagati pred Allahom.s.s. • Nuhova vjera Njegova vjera je ista i po istoj Objavi kao i svih drugih vjerovjesnika i poslanika. • Kakav je bio Nuhov narod? To je bio jedan od najopakijih naroda. suvaa i nesra (71:23) • Nuhove dove . Oprost se traži od Gospodara. Ne traži za svoju misiju nagradu a poziva svoj narod da se boji Allaha. Bili su uporni i pretjerano oholi. narode moj!. 50:12 i 54:9). On je poslan da javno opominje i poziva i ništa silom ne nameće. Vraća ih u zemlju i proživljuje ih iz nje. Objavljena mu je Objava u formi suhufa kao i mnogim drugim poslanicima. (11:25-26 i 28:3134). 11:25. To je bio narod nasilnika i veoma izopačenih ljudi (53:52). Govorili su mu da je samo čovjek kao i oni a ne resul. Allahu se klanjajte.NUH a. a bogataši šire spletke o Nuhu i narodu savjetuju da ne ostavlja kipove: vedaa. 40:5. da ga slijedi samo prosta svjetina koja ne razmišlja i da on nije bolji od njih. Ne govori ljudima da je melek.). Bio je to zao narod i jedan od najgorih (21:77). sunce i iz zemlje biljke. Upozorava svoj narod na Allahovu kaznu i povratak Njemu. Živi se određeno vrijeme i dolazi određeni čas koji se ne može odgoditi. O. Sumnjaju u Nuha (14:9). prava cenzura. Na više mjesta u Kur’anu tvrdi se da je Allah poslao Nuha njegovom narodu (7:59. Postoji čak i posebna Sura 71. stvara sedam nebesa. Pozivali su ga i izazivali da se dogodi ono čime im prijeti (11:27. Prste su u uši stavljali a haljinama oči prekrivali da ne bi Nuha gledali (71:6-7). imetke. On je bio zahvalan Allahov rob (17:3) i spadao je u pravovjerne robove (37:81). vrtove. 22:42. nazivaju ga ludim (14:9). Pita se ko će mi kod Allaha pomoći ako odbacim vjernike. 9:70. 32). potomstvo. Zemlja je široka prostirka (74:4 i od 10-20). mjesec.govorio je on. ustvari. 10:73. Uz Adema i Isaa Allah ga je odlikovao (3:33) i od njega kao i drugih poslanika uzeo obavezutestament ili misak (33:7). rijeke.Poslanika Odluke a i mnogi ajeti govore o Nuhu (a. U laž ga kao i ostale poslanike utjeruju (7:64. jeuka. pa ga je Allah spasio sa porodicom vjernika (21:76 i 37:76).s. Tvrdili su da je u zabludi (70:60). Umjesto na danonoćne pozive mnogi su se povodili za bogatašima i griješnicima. jegusa. vi drugog Boga osim Njega nemate! Ja se doista plašim za vas patnje na Velikom danu (7:59). Allahu se vraća sve i on ljudima daje smrt. Umjesto odziva. sa imenom Nuh. 23:23. Po Bibliji Noa (950 godina) Odštampaj tekst Nuh (a.) spada u jednog od šest Ulul-azm . 57:26 i 71:1). 38:12. I u (61:63) i (10:71-72). On otvoreno i jasno opominje (26:105-109 i 112-115). Selam mir i spomen Nuhu u svim svjetovima. Upozorava šta Gospodar dariva svojim robovima: kišu. Prijete mu kamenovanjem ako ne prekine javnu misiju pozivanja i opominjanja (26:116). (37:7879). stvara ljude u različitim oblicima. Njih je Nuh na Allahov put pozivao danju i noću (71:5-6). njegovo pozivanje ih je još više udaljavalo od pravog puta. To je. On govori i prenosi svome narodu jedinstvena očitovanja koja su prenosili i drugi vjerovjesnici: Mi smo poslali Nuha narodu njegovu. .

lađa se zaustavi na brdu Džudijj. zato Me ne moli za ono što ne znaš. vjernici i vjernice sa selamom i bereketom iskrcaju sa lađa. Potopljeni su i u vatru strmoglavljeni. Sura Hud (11: 123) opširno govori o sveopćem potopu (Et-Tufan). nije htio vjerovati. pa se voda sjedinila radi nastupa događaja (Et-Tufana) koji je bio određen (54: 11-12). zaustavi kišu. on nije čeljade tvoje.) živio? Nuh (a. • Voda iz nebesa i zemlje Potop je po Allahovoj odredbi nastupio tako što su se otvorila nebeska vrata vodi koja je lijevala i pljuštala. pa čak i njihove potomke zato što će ljude u zabludu zavoditi i nasilje činiti. niko osim male skupine ljudi koja se spasila na lađi. odredba se izvrši.s. Kada je voda došla.” Nuh je pozvao u lađu i sina da ne bude nevjernik i uništen a on odgovara: “Ja ću se skloniti na brdo koje će me zaštititi od vode (nevjernici se uzdaju isključivo u sebe bez oslonca na Allaha i Njegovu pomoć). popij vodu svoju.s. i onima koji uđu u kuću pravovjernih. proganjan i mučen. Njegov oholi odvratni i nevjernički narod koji se nije sklonio u lađu kao i njegov jedan sin bio je potopljen (7:64). Takav je konac svima onima kojima opomene ne koriste (10:73). On moli Allaha da mu priteče upomoć protiv njihovih potvora (23:26). a narod mu se izrugivao. On opominje narod na skoru uništavajuću kaznu. Tako su potopljeni svi nevjernici (37:82). kao što se vi nama izrugujete izrugivaćemo se i mi vama. roditeljima. Jer radi ono što ne valja. On je goni i zaustavlja. Nuh je pozvao: “Ukrcajte se u lađu u ime Allahovo.) jedini je čovjek o čijim godinama se govori u Kur’anu.! Savjetujem ti da neznalica ne budeš. nebo. pa su govorili: “Da je Allah htio koga poslati poslao bi meleka.) upozoravali su svoje narode na sudbinu Nuhova naroda: Bojim se dana naroda Nuhova (11:89 i 40:31). Meleuni-glavešine iz njegova naroda nisu mogli da shvate. manje 50 godina. Nuhu se po objavi naređuje da gradi lađu na kopnu. voda se povuče. Čini Allahu dovu da nasilnicima i nevjernicima uveća samo zabludu i propast (71:24).” Lađa je plovila između valova visokih kao brda. i svim mu’minima i mu’minkama (71:26-28). Kasniji poslanici Šua’jb i Musa (a. pa .” Oni su Nuha potvarali da je opsjednut džinima. kao kazna njegovom narodu. njegova porodica. Provrela su vrela i iz zemlje. U vezi sina Nuhu se odgovara: O Nuhu. Kasnije je od Allaha naređeno: Zemljo.Iz Nuhovih dova sagledava se koliko je taj poslanik bio zlostavljan.s. Lađa je bila spas. Allahovo znamenje i mu’džiza za Nuha i vjernike. • Nuhova lađa Za vrijeme Nuha (a. Obraća se Allahu da presudi između njega i naroda koji ga u laž utjeruje (54:9). On također moli Allaha da oprosti njemu.s. On narodu uzvraća.Et-Tufan. On čini Allahu dovu da na zemlji uništi sve nevjernike i nasilnike. Čak ni njegova žena i jedan sin nisu vjerovali u njegovu vjerovjesničku misiju. svoju porodicu i sve vjernike. pogotovo da prihvate. Nuhu je naređeno da se ukrca u lađu i uzme od svih bića po jedan par muško i žensko. u kojem. rekao je On. (11:36-48) Nuhu je kasnije naređeno da se on. da Nuh kao čovjek može biti poslanik. Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 1000. Pljuštalo je i iz neba i iz zemlje.) događa se jedan sveopći potop . • Koliko je godina Nuh (a.

s. u nju su ušli Noa. To je glečer gdje nema ni drveća ni naselja.) kao jednog od šest velikih božijih poslanika on je imao isti šerijat .ih je potom zadesio potop. Objavljivana mu je ista objava kao i Ibrahimu. sigurno poslanik pouzdani. mene će Gospodar svjetova nagraditi. Zato se bojte Allaha i slijedite moj put.s. Tri su mu se sina rodila Šem.s. Ham. Prvi takav pokušaj bio je 1829. Ishaku. osim po Objavi. Stavili su dovoljno i hrane za sve. Babilonskog grada. • Arheolozi i drugi istraživači o Nuhovom (a. Muhammed (a. Ismailu. . Noa je bio pravedan i neporočan.) i nazivao je selam.) Biblija tvrdi da je Noa Henokov praunuk.) potopu Čars Lajonard Vuli otkrivač Ura. Zato budi strpljiv. Prema Bibliji je u Noino vrijeme vladala velika pokvarenost na zemlji pa Jahve odluči da zbriše ljude s lica zemlje. Otkopavajući dublje došlo se do soja mulja debelog tri metra. naroda koji je pet hiljada godina prije Isa (a.) Muhammed (a. a 50 dana vladahu vode zemljom. Nazivao je selam i pozdravljen je selamom od svih svjetova. i smatrao ludim. ishod će. Jafet (Sam. na dubini 14 metara pronašao je grobnice sumerskih careva.s. manje u drugim knjigama. (29:14) • Kako su vijesti o Nuh (a. Iza toga su jenjavale. • Biblija o Noi (Nuh a.s.s. ni ti ni narod tvoj niste prije ovoga o tome ništa znali. Stanovnici lađe nastavili su život na zemlji a ostali su potopljeni. sinovi mu i snahe. glave 5-10. Ham i Jafes). Njega je njegov narod kao i sve druge poslanike u laž ugonio. Dažd na zemlju je pljuštao 40 dana i noći.s.. Kad im brat njihov Nuh reče: Kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam.) došle do Muhammed (a. Najviše se o Noi govori u Knjizi postanka.) i Arapi o potopu Nuhovog naroda jedino su preko Objave mogli nešto i saznati. potvarao za magiju. zaista.250 metara naišao je na drvenu masu od koje na jednu pravilnu i drugu savijenu dasku. zato se bojte Allaha i moj put slijedite. Lađa se zaustavila na brdima Ararata. (26:105-110) Od ljudi kao i nijedan drugi vjerovjesnik i poslanik nije tražio za svoju misiju nagradu već će ga za to nagraditi Gospodar svjetova. S Bogom je Noa hodio. Došao je ljudima sa univerzalnom Allahovom porukom i proglasom da nema drugog Boga osim jedinog Allaha (dž. Kada je bila gotova. o potopu Nuhovog naroda. Za ovo (vjerovjesničku misiju) ne tražim nikakve nagrade. I Nuhov narod je smatrao lažnim poslanike.) i njegov narod ni preko povijesti ni preko arheologije niti bilo koje znanstvene discipline ništa nisu mogli znati. širine 50 i visine 30. To su vijesti Gajba . glavnog grada Sumeraca. Ovdje se razilazi Biblija i Kur’an. Kad je došlo do potopa Noi je bilo 600 godina. Što se tiče Nuha (a. U prvoj Petrovoj poslanici se kaže da se u lađi sklonilo svega 8 osoba.š.) naseljavao Mezopotamiju.) i svim drugim božijim poslanicima. Lađa je imala tri kata. Noina žena. u korist čestitih biti (11:49) Dakle. Pored vjernika u lađu su uzeti parovi svih životinja. Tako je poplava ogromnih razmjera uništila naseobinu nepoznate starosti. Francuz Fernand Navara na visini od 4.s.s. Za tri metra mulja bila je potrebna voda visine 8 metara.) i da se Njega treba bojati i pokoran Mu biti.s. Vršeni su pokušaji pronalaska Nuhove lađe na Araratu. zato što su Allahu druge ravnim smatrali.vjerozakon kao Muhammed (a. Od oca Lameka za koga tvrdi da je živio 777 godina a za Nou se kaže: U svemu poživje Noa 950 godina.nepoznate koje Ti Muhammede objavljujemo. Muhammedu (a. a godine 1955. Bog je naredio gradnju lađe duljine 300 lakata.

on je prvi poslanik za koga se u Kur’anu vežu obredi namaza. 2. zaista je nasilnik. Ibrahim je i prvi javni rušitelj taguta-kuće idola . 7. po Allahovoj odredbi. On je sa svojim sinom Ismailom. 4. Tako je Ibrahim najznačajniji graditelj (Ka’be) i rušitelj (taguta i idola). jer ti uistinu sve čuješ i sve znaš! (2:127). oni su molili: Gospodaru naš. zatim narodi u Sjevernoj i Istočnoj Africi . I oglasi ljudima hadždž! .(22:27). osim onog najvećeg.).Dolazit će ti pješke i na kamilama iznureni. Zbog rušenja taguta i idola Ibrahim je od sunarodnika pagana bacan u vatru. rekosmo mi. IBRAHIM a. saja na Saffi i Mervi.a Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja (9:125). remja na Mini i boravka na Arefatu i Muzfdelifi. pa mu narod trkom dođe. ja ću.s. Babilonci. i da salat obavljaju da zekjat udjeljuju a samo su se Nama klanjali (21:73). Nuhu. Teško vama i onima kojima se. Židovi. Pored toga. Za Nuha koji je upućen narodu nekazanog imena kaže se da je drugi otac čovječanstva (Ebul-Bešairin-Nas) koje potječe od trojice njegovih sinova: od Sama-Semiti (Arapi. O vatro. To je poslanik kojeg je Allah u Kur’anu nazvao Halilullah . I učinismo ih (Ibrahima. Hudu i Salihu nema nikakvih pouzdanih historijsih podataka i o njima se govori isključivo u Bibliji i Kur’anu. 3. po Bibliji Abraham (175 godina) Odštampaj tekst Uz Adema i Nuha (a.Hamiti . Ibrahim je treći od šest Ulul-azm. 68-69).Allahov prijatelj . Zbog toga što je izdržao sva iskušenja i položio sve ispite na koje ga je Allah stavljao. ali nije izgorio.Analize su pokazale da je to drvo staro oko 5000. postani hladna i spas Ibrahimu! (21:57-60. . Ni Nuhov narod kao ni Idrisov nema ime. godina. Tako mi Allaha.i porazbija ih on u komade. Ko uradi ovo sa bogovima našim? Povikaše oni. Etiopljani. 6. Feničani. dolazit će iz mjesta dalekih.rekoše ime mu je Ibrahim. tavafa. zekjata i etika ili činjenje dobrih djela. Moabljani.povikaše pa ga u vatru bacite i htjedoše da ga na muke stave. od Hama . ali mi njih učinismo poniženim (37:91-98). primi od nas. te od Jaffeta ostali narodi. Aramejci). prvi izvršitelj obrednih radnji hadždža. 5. i objavismo im da čine dobra djela.s. Kako je prvi graditelj Ka’be-kuće tevhida. Tuarezi. Asirci.a on (Ibrahim) se kumirima njihovim prikrade pa reče: Zašto ne jedete? Šta vam je te ne govorite? I krišom im priđe desnom rukom ih udarajući. Ishaka i Jakuba) vjerovjesnicima da upućuju prema zapovijedi našoj. Amoničani. čim se udaljite vaše kumire udesiti! . velikih ili poslanika Odluke. da bi se njemu obratili. Čuli smo jednog momka kako ih huli.Crnci. graditelj Ka’be ili Bejtullaha I dok su Ibrahim i Ismail temelje hrama (Ka’be) podizali. On je prvi poslanik koji se javno i sistemski borio i ratovao protiv idola i kumira rušeći ih i uništavajući ih. povikaše. umjesto Allahu klanjate! Zašto se ne opamtite? Spalite ga i bogove vaše osvetite ako hoćete išta da učinite. Po Allahovom određenju on je izvjestitelj ljudskom rodu o obavljanju hadždža. 1. Kako možete da se klanjate onima koje sami klešete upita ih? Kad Allah stvara i vas i ono što napravite? Pripremite za njega lomaču . . On je prvi historijski poslanik jer o Ademu.Berberi. Idrisu.

mjeseca i sunca kako bi došao do spoznaje Stvoritelja. zatim ih pozovi. Obožavali su i zvijezde. Kao takvom. On je i utemeljitelj ustanove klanja kurbana i prvi poslanik i čovjek koji je prekinuo pagansku tradiciju klanja najstarijeg sina u ime lažnih božanstava i uveo ustanovu klanja kurbana-životinje.odgovori On. horoskop i proročanstvo. nazivaju ga ocem vjere. Babilon je bila robovlasnička država. Ibrahim (a. Na tvrdnju njegovog vladara da On dariva život i smrt.) je prvi božiji poslanik za koga Kur’an svjedoči da koristi razum i osjetila u posmatranju zvijezda. nekadašnja je prijestolnica Babilonije. A Allah silnicima neće ukazati na pravi put (2:258). ja nisam od onih koji Njemu druge ravnim smatraju (6:75-79).i isijeci ih. A kada Ibrahim reče: Gospodaru moj pokaži mi kako umrle oživljuješ? On reče: Zar ne vjeruješ . Male Azije. 11. Ibrahim (a.) je bio takav i toliki vjernik da njega kao pojedinca Kur’an naziva ummetom ili zajednicom muslimana . pravi vjernik.Allah čini da sunce izlazi s Istoka.) potječe iz Babilona.) je prvi poslanik koji raspravlja sa silnim vladarom o tome ko je Bog. Kad Ibrahim reče: “Gospodar moj je onaj koji život i smrt daje”. pokoran Allahu. Osnivaju ga Sumerani u IV mileniju prije Isaa (a. Pošto i zvijezde. Tako se razvila astrologija. Njegovi najstariji stanovnici bili su Sumerani.s. 9. i sunce. prema onome koji je nebesa i Zemlju stvorio.Ibrahima je Allah darovao sa dva sina poslanika. • Ibrahimovo poslanstvo . Ermenije. Znaj da je Allah silan i mudar! (2:260) 10. upućuje kako se proživljuju mrtvi. stari narodi su smatrali svetim brojem. reče Ibrahim. Ibrahim (a.s.! . Bila je to veoma bogata zemlja sa razvijenim navodnjavanjem. Babilonija se nalazila u sredini starog istoka gdje su se sastajali putevi koji su vodili iz Egipta. Ishakovu i Jakubovu vjeru (12:38). ali bih da mi se srce smiri. sumerska prijestolnica.) mu odgovara: Zar nisi čuo za onoga koji se s Ibrahimom o Njegovu Gospodaru prepirao. Babilon je bio najveći grad.s. Sirije. Allah ga je iskušavao sa sinom za kurbana. poslanikom Jusufom. Ibrahim je prvi vjerovjesnik kojeg Allah.s. Zaista je Ibrahim bio ummet. prije Isaa (a.s. poslanikom Jakubom i praunukom. Broj sedam.s. hebrejski Babel-Božija vrata. primjer čestitosti. Za Jusufa (a. brzo će ti doći. u ime Jednog Jedinog i Istinitog Allaha. unukom. onda kada mu je Allah carstvo dao. Prije toga. on na kraju zaključuje: Ne volim one koji zalaze i ja vjerujem i okrećem lice svoje kao pravi vjernik. Božanstvo Babilona nazivali su mardukproljetno sunce.Uzmi četiri ptice . Ibrahim (a. Njega priznaju i Židovi i kršćani i muslimani. na njegovo traženje. Eridu i Nipur. Stariji od njega su bili Ur.).reče On . smatrali su da svaki grad ima svoje božanstvo-zaštitnika.s.) u Kur’anu se kaže da je slijedio Ibrahimovu. on odgovori: “Ja dajem život i smrt. Nekadašnji mušrici-pagani na Istoku. Ismaîlom i Ishakom. Allah je Ibrahimu i njegovom potomstvu sačuvao lijep spomen na ovom svijetu a i na budućem (37:108). grada na donjem dijelu Eufrata. Dobivaoci knjige-kitabije. Ibrahim (a. Najveći uspon Babilona je za vrijeme Hamurabija od 1729. i mjesec zalaze i nestalni su. 12. južno od Bagdada. nije druge smatrao Allahu ravnim (16:120). 8. pa pojedine komade njihove stavi na razne brežuljke.vjerujem . Iz astrologije se kasnije razvila astronomija. pa učini ti da grane sa Zapada! I nevjernik vladar se zbuni. Babilon. te Perzije i Indije. do 1686. Osobito sedam planeta u koje su ubrojili Sunce i Mjesec. Taj vladar je umislio kako može ubijati ljude da im može i život darivati.s.). .

U Musaovim i Ibrahimovim Suhufima pisalo je da ničija griješna duša neće nositi tuđe grijehe i da čovjeku pripada samo ono što je zaslužio (53:6-39). On pripada Nuhovom pravcu-minšiatihi (37:83). Reci.O Ibrahimu (a.) poimenični uzor usvetun hasenetun.) imamom-vođom ljudima u vjeri i etici i odabrao ga je Sebi za prijateljaHalilullaha. Allah je upotpunio blagodati prema Ibrahimu i sinu mu Ishaku (2:6). Reci. Zaista. i obredi moji.) i njegove neke potomke Allah je odabrao i na dunjaluku i na Ahiretu (16:122). On je kao i Nuh i Musa i Isa i Muhammed (a. nasilnika i nevaljalaca (2:124).) mada se židovstvo i kršćanstvo pojavljuju . i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu. Ibrahima narod u laž utjeruje. da bi se istini vratili (43:26-28).) i neke njegove potomke odabrao i odlikovao na oba svijeta. mene je Gospodar moj na pravi put uputio.s. Četrnaesta kur’anska sura nazvana je po njegovom imenu Ibrahim. od Allaha misak ili obavezu uzeo (33:7). Allah mu je dao uputu jer ga je dobro poznavao (21:51). U biti. Svom ocu i narodu Ibrahim (a. Ibrahima (a.s.) i Musau (a.s. a objavljivali smo i Ibrahimu. to mi je naređeno i ja sam prvi musliman (6:161-163). I učinio je Ibrahim tu riječ trajnom među svojim potomstvom. Kur’an spominje Ibrahimove i Musaove Suhufe (87:14-19). Zaista On će me uputiti na pravi put. (4:163-164). Ibrahim je kao i Muhammed (a. • Svojatanje Ibrahima a. pravog vjernika koji nije bio od onih koji Allahu druge smatraju ravnim (III:95). Allah govori istinu! Zato slijedite vjeru Ibrahimovu. a Davudu smo dali Zebur . od strane židova i kršćana Židovi i kršćani otimaju se za Ibrahima (a. On nije nikoga Allahu ravnim smatrao (2:135).a Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja (4:125) Reci. Tako je Allah učinio Ibrahima (a.). mi smo vjeroispovijesti Ibrahimove koji je ispravno vjerovao.s. Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu. On mu je obećao da će ga učiniti imamom ljudima kao i njegove potomke.s.s. vjeru pravu? . u stvarima vjere i etike (60:4 i 6).” Reci ne.) nego i Nuhu (a.i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali. Ibrahim je bio siddikun-nebijun . Nakon iskušenja kroz koja ga je Allah iskušao i provjerio. islam je vjera koja je objavljena ne samo Muhammedu (a.s. Gospodaru svjetova koji nema saučesnika. čineći još i dobra djela i koji slijedi vjeru Ibrahimovu.s. vjeru Ibrahima pravovjernika.iskren čovjek i iskren vjerovjesnik (19:41). a on nije bio idolopoklonik. Ibrahimovu vjeru nisu prihvatili.s.s. i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima i Isau i Ejjubu i Junusu i Harunu i Sulejmanu.s.) je direktno i jasno rekao: Ne prihvaćam ono što vi obožavate umjesto Onoga koji me je stvorio. Ishak i Jakub bili su dalekovidi ljudi tako što su se sjećali života u vječnosti. Ibrahim je bio pravi i istinski musliman. Ibrahim. Kada je Allah Ibrahima (a. Oni su kod Allaha najodabraniji i najbolji ljudi (38:45-47). Ibrahim im savjetuje da umru samo kao muslimani (2:132).) i njegovom poslanstvu Kur’an puno i često govori. Došao je Stvoritelju čista srca.Ibrahimu je slata objava kao i mnogim drugim poslanicima Mi objavljujemo tebi Muhammede kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. • Ibrahimova vjera Kur’an na više mjesta govori o Ibrahimovoj vjeri: Oni Kitabije Židovi i kršćani govore: “Budite židovi ili kršćani pa ćete biti na pravom putu.) i Isau (a.s.s.). klanjanje moje. osim griješnika.) i Ibrahimu (a. ne prihvaćaju i nikada neće slijediti ljudi koji ne drže do sebe (2:130). a Allah je sigurno s Musaom razgovarao. u pravu vjeru. (42:13).s.

uputu i oprost ocu kod Allaha.s. povjerenja. pravde. ljepote. društvenosti. Umjesto da posluša sina. reče faraon. lažac! (28:38). • Ibrahim graditelj Ka’be Dok Ibrahim (a. mraka. I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je Ka’ba. Izražava bojazan da će oca stići kazna sveopćeg Stvoritelja i Dobročinitelja. “O velikaši”. svjestan je da ne može spriječiti ono što će ga od Allaha stići. dotle faraoni grade piramide. I dok su Ibrahim i Ismail temelje Ka’be podizali. rekli smo: Ne smatraj nama nikoga ravnim.hram. sigurnosti. zatim ovaj vjerovjesnik (Muhammed) i vjernici (muslimani). Ka’ba je kuća tewhida. “ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene. već se boji Allaha. On im uzvraća da se ne plaši njihovih idola. • Ibrahimov (a. • Ibrahim i otac mu Azer Ibrahimov otac Azer nije prihvatio vjeru i misiju svoga sina. napretka. O sljedbenici Knjige. Dok Ibrahim i Ismail podižu Ka’bu da bi potvrdili tewhid i veličali Allaha. osramoćenjem i kamenovanjem.) narod Njegov narod suprotstavlja se njemu kao poslaniku i prepire se s njim. nasilja. Njegov otac i narod su u otvorenoj zabludi (6:74). a zašto raspravljate o onome o čemu ništa ne znate? Allah zna a vi ne znate! Ibrahim nije bio ni Jevrej ni kršćanin. nepovjerenja. ubijanja i obožavanja ljudi. i nije bio idolopoklonik.s. Ibrahim obavještava oca da mu je stigla prava Objava i poziva ga da je slijedi i da se ne klanja šejtanu. Kazivao im je da su pravovjernici u sigurnosti i na pravom putu.) Kako govorite i Ibrahim i Ismail i Ishak i Jakub i unuci su bili Židovi odnosno kršćani? Reci. vjerovao je u Boga Jednoga. po izričitoj Allahovoj odredbi. i očisti ovaj hram moj za one koji će ga obilaziti. jer Ti. Neka vam mjesto na kome je stajao Ibrahim bude prostor iza koga ćete salat obavljati. dotle faraon podiže piramidu da bi Allaha proglasio lažnim a sebe istinitim bogom. Zato vjerovanje ne treba miješati s nasiljem i grijehom (6:80-82). Ibrahim prigovara ocu na vjerovanju u idole. a ti o Hamane. jer ja mislim da je on. i koji će salat obavljati (22:26) I učinili smo Hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima. pa zar Tevrat i Indžil nisu objavljeni poslije njega? Zašto ne shvatite? Vi raspravljate o onome o čemu nešto znate.poslije Ibrahima (a. Ibrahimu su od ljudi najbliži oni koji su ga slijedili.). zaista. koji budu tu boravili i koji budu salat obavljali (2:125). otac mu prijeti progonom. Ibrahim je izvršio obećanje prema ocu i molio se Allahu jer je bio mehka srca i blage ćudi (9:144). oni su dovu činili: Gospodaru naš primi ovo od nas. gradi Ka’bu ili Bejtullah.a Allah motri na ono što radite (2:140). On ocu i narodu prebacuje da obožavaju idole od kojih nema ni koristi ni štete . istine. ibadeta i solidarnosti a piramida je kuća širka. već pravi vjernik. znate li vi bolje ili Allah? Zar je iko gori od onoga koji skriva istinu znajući da je od Allaha . Sin se moli za spas. Iako je obećao tražiti oprost za oca. I Ibrahimu i Ismailu smo naredili: Hram moj očistite za one koji ga budu obilazili. imana. (3:6568). peci mi opeke i sagradi mi toranj da se popnem k Musaovu Bogu. zašto se o Ibrahimu prepirete.s. koji će tu u blizini njegovoj stanovati. A Allah je zaštitnik vjernika. nepravde. uistinu sve čuješ i sve znaš (2:127).

on upozorava narod na Allahovu moć.) (29:1626). U svako doba dana i noći je svačim opskrbljena (2:126). Ibrahimu je bilo čudno kako će kao star sina dobiti. jer meleki ne jedu. o narodu Ibrahimovom. a meleki su joj odgovorili: “Tako je kako ti kažeš. Allah je stvorio vas i ono što vi radite (37:91-96). stvaranje. Idoli nisu nikome prijatelji. Zato poziva narod da vjeruje u Allaha. U Kur’anu se ne spominje vrsta ovosvjetske kazne koja je snašla Ibrahimov narod. Ibrahim je uvjeravao narod da mu idoli ne mogu ništa ni pomoći ni odmoći. Ibrahim ih je počastio teletinom. i o onima čija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu nego su je oni sami sebi nanijeli (9:70). nikada nije potpala pod stranu dominaciju. i zatim ih udara. Ismijavajući kumire i idole Ibrahim ih pita da li jedu. pouke. Ibrahima su posjetili Allahovi izaslanici meleki. ali Allah je rekao. Ibrahimov narod vjeruje u derivate vlastite civlizacije. • Allahovi izaslanici meleki . ubijao ljude i tvrdio da je bog. da Mu zahvaljuje jer Njemu se vraća sve. a meleki je pitaju? Zar se ti čudiš volji i odredbi Allahovoj (11:71-73). I pored toga. ali oni nisu htjeli jesti.i koji niti govore niti čuju. ali su mu meleki rekli da ne gubi nadu. vladarom Babilonije koji se uzoholio. Ibrahim je tada obaviješten da će dobiti sina koji će biti učen i istinu spoznati. osilio. Pored oca i naroda on raspravlja i sa Nimrudom. Ovaj vladar bio je poklonik sunca. glad. Dakle. S njim je povjerovao bratić Lut (a. pa tako i Ibrahimov . ropstvo. Allah jedini daruje ljudima sve i ne ovisi ni od koga (26:7189). • Ibrahimove dove Čuvene su Ibrahimove dove za sebe. cijeli život nerotkinja.s. Njegov narod to odbija. Ove dove Allah prima i Mekka. Ibrahima zbog toga spopada strah. Ona se tome čudi. • Vijesti o ibrahimovom narodu Radi upozorenja. svoje sinove i potomstvo da ne obožavaju kipove i da prežive u neplodnoj kamenitoj pustinjskoj dolini. A on je odgovorio da nadu u Allahovu milost gube samo oni koji su na . bijedu i neimaštinu. iako usred pustinje. što ne govore. niti vide (21:51-71). poruke i putokaza putem analogije i komparacije u Kur’anu se često spominju prošli narodi. kada su je meleki izvijestili da će dobiti sina Ishaka i unuka Jakuba. i o stanovnicima Međena. o adu i Semudu. a Allah je prijatelj i pomagač svakome. Sara je zapala u veliku tugu. Ibrahim kao čovjek blage naravi intervenira za Lutov narod.samo ne po imenu: Zar im nisu stigle vijesti o onima što su prije njih bili: o Nuhovom narodu. Ibrahimove dove su kod Allaha primljene. udarila se po svom licu i rekla: “Ja sam starica nerotkinja”. povratak Njemu i Njegovu kaznu. njegovi potomci su opstali i nisu se klanjali idolima (14:35-41). jer je već stigla odredba Stvoritelja o neizbježnoj kazni (11:74-76 i 15:51-56). a On je zaista mudar i sveznajući (51:29-30). ali mu Allah odgovara da se okani intervencija. i nazvali mu selam. da Ga obožava. Narodu postavlja razložno pitanje: Zar vi obožavate ono što ste svojim rukama isklesali. • Ibrahimova žena Sara Sara je bila u dubokoj starosti.gosti Ibrahimovi Da bi mu saopćili vijest o rođenju sina i da bi ga obavijestili o onome što čeka Lutov narod.

Bratić Lot bio je Haranov sin. a odatle dođu u Betel. i Junusu i Harunu. kada mu je bilo 99 godina. ja ću je tebi predati”. Kada je Hagara rodila Jišmela (Ismaîla). Kasnije Abraham seli u krajeve Negeva. Abram je imao braću Nahora i Harana. i u ono što se objavljuje nama. Srug. a objavljivali smo i Ibrahimu. Kada je Hagara postala trudna. Abraham je uzeo kruha i mješinu vode. jugoistoku zapadu. Hagaru (Hadžeru) nagovori Abrama da uzme Hagaru. Kada je u zemlji zavladala glad. a Jahve je rekao Abramu “da oči podigne prema sjeveru.) Abram ili Abraham je deseti direktni potomak Noin (Noa. • Ibrahimova objava Ibrahim (a. i Ismailu. i unucima. da zbog nje ne bi stradao. Kasnije je Jahve sklopio savez sa Abramom davši mu zemlju od rijeke u Egiptu do Eufrata. i unucima. te je otpusti. jer svu zemlju što je možeš vidjeti dat ću tebi i svome potomstvu zauvijek. godini života. Kasnije je Jišmel živio u pustinji Paranu (oko Mekke). Sodoma i Gomora su spaljeni sumpornim ognjem. i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova. da će postati otac mnogim narodima i ubuduće će se zvati Abraham. Terah je s Abramom. Nahor. Pošto Saraja nije imala djece.) prima jednu te istu Allahovu objavu sa istog izvora koju su primali svi vjerovjesnici i poslanici: Mi objavljujemo Tebi Muhammede isto ono što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. Kada se rodio Izak. i u ono što je objavljeno Ibrahimu. Abrahamu ili Ibrahimu (a. Saraja ju je poprijeko gledala i ova pobježe u pustinju. Abrahamu i njegovu potomstvu Jahve je dao svu zemlju Kanaansku. odselio se u Egipat. Abramu je bilo 80 godina. Potomstvo ću tvoje učiniti kao prah na zemlji.s. i Sulęjmanu. dogovore se da ona kazuje da mu je sestra. i Ishaku. Jahvin anđeo nagovori Hagaru da se vrati. Mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo Njemu pokoravamo (2:136). Abramu se. a imala je sluškinju Egipćanku. gdje Terah (Azer) umire u 205. Na noge! Prođi zemljom uzduž i poprijeko. Abraham je nastavio živjeti u . i Jakubu. čemu se ona smijala jer joj bijaše prestalo “što biva u ženama”. Tako su Abram i Lot izabrali Jordansku dolinu. Abram ili Abraham). i u ono što je dato Musau i Isau. I Biblija spominje da su Abrahamu došli tajanstveni gosti navještavajući da će Sara roditi. i Ismailu. Šem. Knjiga postanka (13:1417). Prema odredbi Jahvinoj. napušta Haran i sa Sarajom i pokretnom imovinom doseli u Kanan (Hanan ili Ken-an). • Biblija o Abramu. što Abrahamu bi krivo. Saraja dobi ime Sara i bi joj naviješteno da će roditi sina Izaka. Arpakšad. Odatle se od staništa do staništa pomicao prema Negebu. pa to stavi Hagari na ramena zajedno sa djetetom. Jahve mu reče da posluša Saru jer će se i od Izaka i od Jišmela izroditi veliko potomstvo. a ne žena. da neporočan bude. Abram kada mu je bilo 75 godina. Pošto se vratio iz te borbe u susret mu je izašao kralj Sodome. Lotom i snahom Sarajom odselio iz Ura Kaldejskog i nastanili su se u Haran. Tada je Abraham pristupio obrezivanju svih muških ukućana. i Jakubu. Abrahamu je tada bilo 100 a Sari 90 godina.krivom putu. Pošto je Saraja bila lijepa. i Isau i Ejjubu. Jahve ukori Saru što se smijala i obavještava Abrahama šta će uraditi sa Sodomom. Kao znak saveza između Jahvea i Abrahama naredi Jahve da svako muško dijete bude obrezano. Reu. Sa ženom Sarajom i Lotom vraća se Abram iza toga u Negeb. Peleg. Ako ko mogne prebrojiti prah na zemlji i tvoje će potomstvo moći prebrojati. Abram kasnije spašava Lota koji je bio zarobljen. ukaza Jahve i reče da hodi njegovim putem. Recite mi vjerujemo u Allaha. Sara zatraži od Abrahama da otjera Hagaru i Jišmela. a Davudu smo dali Zebur (4:163-164).s. i Ishaku. Terah. Selah. Eber.

On je prvi božiji poslanik koji je primio prvu veliku Objavu-Knjigu Tevrat.s. Musa (a. Ukopan je u Hebronu .Halilulrrahmanu istočno od Gaze. varci i laži.s. odgajaće kao da su njena rođena. Još Herodot-otac historije piše o obrezivanju djece radi održavanja tjelesne čistoće. Islamski autori ističu da je primio 10 Suhufa. Ako ih ne bude imala.) je izuzetno poštovao Ibrahima (a. MUSA a. (sunećenje muške djece). Poslije Jusufa njega Allah određuje za poslanika. Na Ibrahima je podsjećala jedna kršćanska vjerska sekta koja je poricala Isaovo božanstvo. Kanan. U njemu je postojao kult mjeseca. Gradovi u kojima je živio Ibrahim (a. Kenan i Hanan znači ravničarska zemlja. Nuha. • Druga djela o Ibrahimu Kur’an svjedoči da je Ibrahim primao Objavu u formi Suhufa. velikih ululazmu . Abraham i njegova porodica česta su tema književnosti i filozofije. Musa (a. izbavitelja Israilićana iz višestoljetnog faraonskog ropstva i onoga koji će faraona kao najvećeg silnika. U Mezopotamiji. Jahve ga stavlja na kušnju tako što mu naređuje da Izaka prinese kao žrtvu. despota i nasilnika (tagaa). Taj običaj dokrajčuje Ibrahim (a. Živio je u vrijeme Babilonskog vladara Nimruda.s. Englez Rajs otkrio je grad Haran u Južnoj Turskoj. stratege. Nemogavši ostati u Babiloniji odseli se u Kanaan. tj. Ibrahima. diktatora. U Češkoj je postojala sekta koja je tvrdila da slijedi vjeru Ibrahimovu.) spominje u salavatima. pozvati u vjeru Allahovu. godine iza potopa. pa u Egipat. 500 kilomrtara od Ura. Ibrahim je jedini poslanik koji se uz Muhammeda (a.) je u Allahovu vjeru trebao pozvati i faraonove sahirune-čarobnjake koji su narod hiljadama godina držali u sihru. Muhammed (a. primanje i dočekivanje gostiju.) uz Allahovu pomoć i milost i zamjenjuje ga ovnom u ime Jedinog Allaha.) Po starim bračnim ugovorima ako žena ima djece. od šest. Sriji i Kanaanu postojao je veoma stari običaj žrtvovanja muške prvorođenčadi bogovima. Taj hram srušio je Sallahuddin Ejubija.) U Palestinu ili Kanan. muž nema pravo oženiti drugu ženu. savjetnike i svitu koji Odštampaj tekst . Josip Flavije spominje Ibrahimov boravak u Damasku. podrezivanje brkova. opsjeni.s. koji je sebe nametnuo i podmetnuo narodu za Boga. Sara je živjela 127 a Abraham 175 godina. • Kada je živio Ibrahim (a. pričinu. tako stečenu.).s. Ibrahim dolazi 1850.) istorijski su gradovi. godine prije Isaa i tada mu je bilo 75 godina. a djecu.). U islam je trebao pozvati i faraonove meleune-glavešine. Oboje su pokopani u Hebronu . sama će mužu izabrati robinju.s.Filistejskoj (Palestinskoj) zemlji.s.s. pa do otprilike 1750. Ibrahim je živio oko 1925. prije Isaa (a. Od Ibrahima potječu slijedeći sunneti: obrezivanje. Rođen 1081. Otac mu Azer bio je zanatlija i pravio je kipove. po Bibliji Mojsije (120 godina) Poslije adema.s. • Arheologija o Ibrahimu (a.Halilulrrahmanu.s. oko 165 godina. upotreba misvaka.) je četvrti.ili poslanika Odluke.s.

a brat Haruna (a. On je narod zaveo i naveo na zabludu i narod je njegove zablude i nesuvislosti slijedio. U odnosu na ljude znači vladati despotski.). islama. kako egipatski tako i sve porobljene narode. Način Musaovog opstanka poslije rođenja i život. oziris. Faraonov narod kao ni jedan drugi na svijetu prije njega bio je ogrezao u mitologiju i širk (razna božanstva. muslimana. „I on baci štap svoj . faraonu. narod nadmenih ljudi-alin. Allah daje pomoć. tlačila i ubijala. Direktno je razgovarao sa Allahom.ona za prisutne postade bijela (7:107-108). mi ti nećemo vjerovati” (7:132). Taj narod je isključivo zaljubljen u sebe. Svijetla Musaova ruka. umjesta povjeruje. Najveće Musaove mu’džize i najjasniji dokazi i znamenja su Tevrat. 3. kao prva velika Objava i knjiga. prijeti zatvorom i smrću pa čak i Musau (a.ea’la) i predstavlja mu se kao gospodar carstva Misira i rukava rijeke Nila.s. On cijeli narod pomoću vojske i policije prisiljava da gradi piramide i da njega slavi kao boga. Konačno. amon.) koji zajedno s njim odlazi faraonu. Musau u misiji. na njegovu dovu. Allah daruje Musaa sa mu’džizama i jasnim dokazima. Taj narod je ogrezao u razne opačine i poroke. samovoljom i nasiljem. On tvrdi narodu da oni nemaju drugog boga osim njega i da je on najveći i jedini Bog (Ene rabbukumul . Stari Egipćani imena mjeseci u kalendaru daju po imenima bogova.Faraon je sebi narod potpuno upokorio pa su ga slušali. znači ne vjerovati i pobuniti se protiv Boga. reagira ovako: „I govorili su: “Kakav god nam dokaz doneseš da nas njime opčaraš. u odnosu na Boga. narod oholih ljudi. 2. ra. Oko 600 ajeta ili skoro desetina Kur’ana govori o Musau. U islam je trebao pozvati i faraonovu vojsku koja je mučila. On koji će prvi na svijetu ustati protiv faraonove vlasti i srušiti je.) je zet Šua’jba (a.s. Egipćanima i Izrailićanima. 1. Israilićane. Na ovako uporno nevjerovanje i odbijanje svih Allahovih znamenja slijede Allahove . Štap koji se po Allahovoj odredbi pretvara u ogromnu zmijurinu. Za faraona je bitno istaći da on za sebe tvrdi da je Bog i da zato što se smatra Bogom naređuje da mu se prave piramide kako bi on kroz tu gradnju dokazao da je Musaov Bog lažan. Bio je to narod griješnika.s. Tvrdi da je bolji od “bijednika” Musaa koji jedva govori . Takvom faraonu i narodu Allah šalje Musaa i Haruna kao poslanike. Na sva ova Allahova znamenja dokaze i mu’džize faraonov narod. I kada smo Musau Knjigu koja rastavlja istinu od neistine dali da biste pravim putem išli“ (2:53) „…a Allah je sigurno s Musaom razgovarao…“ (4:164).s. ogrezao u sve poroke i širk i slijedi isključivo svoje običaje i način života.). pa i desetina Kur’ana. Nad Israilićanima faraon provodi genocid tako što im ubija mušku a zlostavlja žensku djecu.s. u islam su Musa i Harun trebali pozvati i svoj narod. nasilju i oholosti govore mnoga djela. Takvom narodu ide Musa (a. Glagol taga. izida i svete životinje. a on faraon kao Bog da je istinit.kad on prava zmijurina i izvadi ruku svoju . a u prirodi znači provaliti se nebo i podivljati rijeka kad se izlije iz svoga korita. narod nasilnika-zalimin i narod najgorih nevaljalacamudžrimin. Faraon svakom. ko u njega ne vjeruje. Musa (a. u bratu Harunu. jer mu je bila namijenjena smrt. odrasta na faraonvom dvoru zahvaljujući Allahovoj odredbi i faraonovoj ženi koja je bila muslimanka.fasika. su mu’džiza i Allahovo nadahnuće njegovoj majci. silništvu.mustekbirin. O faraonovim zlodjelima. Kur’an za faraona kaže da je on taga-despot.) da ga pozove na pravi put. pravde i istine. 4.su pravili strategiju faraonovih zločina i nagovarali ga protiv Musaa.

7. Za one koji su protiv Allaha i Njegovih poslanika bore i koji na zemlji nered čine kazna je ubijanje ili raspeće. Israilićani i Egipćani Israilićani. također. ko u ime Allaha oprosti.” Kada je majka rodila Musaa. a ko spasi život jedne osobe kao da je spasio sve ljude (5:32). Poslije toga otac šalje jednu kćerku. Uzela ga je faraonova žena i rekla: “Neka ovo dijete. Kod nekog pojilišta zatekao je dvije djevojke koje od muškaraca nisu mogle napojiti svoju stoku. Ne poželi imetka bližnjega svojega. potomci Israilovi (Jakubovi) proboravili su u Egiptu. Musaa su u rijeci pronašli faraonovi ljudi da im postane jad i dušmanin (28:7-13 i 20:37-40). • Rođenje Musaovo Nakon rođenja. Njegova se majka umalo nije otkrila kao majka. Sutradan ga isti Israilac pozva ponovo upomoć. Musa u jednoj tuči između jednog Egipćanina i Israilca pritiče upomoć Israilcu i šakom udara Egipćanina od čega on umire. kao da je poubijao sve ljude. Nemoj ga ubijati. uho za uho i zub za zub. Poslije toga.kazne i upozorenja: „Zato smo mi na njih slali i poplave. ali onom. Musa (a. 2.). Musa to čini. Po vjerozakonu u Tevratu kojeg je primio Musa (a. pošto su ga o svemu izvijestile. . u tuči. po Musaa. ni krivu ni dužnu osobu. Musaovoj majci Allah naređuje da baci dijete u rijeku i da ne strahuje i ne tuguje jer će Musa ostati živ i biti mine-l-murselin. oko za oko. 430 godina u ropstvu. • Musa. Ne poželi žene bližnjega svojega. 6. ili da im se ruke i noge unakrst odsijeku ili da iz zemlje budu prognani (5:33). bude radost i moja i tvoja.) bile su potpuno recipročno propisane kazne: glava za glavu. ali ga Musa odbi nazvavši ga otvorenim svadljivcem i smutljivcem. ko svjesno i namjerno ubije nevinu. i skakavce i krpelje i žabe i krv sve jasna znamenja. bit će mu to od grijeha iskupljenje. izvijesti Musaa da gradski prvaci vijećaju da ga ubiju i savjetuje mu da napusti grad. Nemoj imati drugih bogova uza Me (monoteizam). ona ga je po Božijoj uputi stavila na tabut i spustila niz rijeku Nil. faraone. 9. Glavni sadržaj Tevrata su deset božijih zapovijesti. nos za nos. Ne kuni se lažno. U Tevratu je.MEDJENU Nakon što je napustio Egipat.s. Tada Israilac prigovori Musau za jučerašnje ubistvo i optuži ga i prokaza da je siledžija a ne izmiritelj. pošto je faraon naredio da se sva muška israilska djeca poubijaju. 8. ali su se oni oholili. koja nije nikakav nered na zemlji činila. Ne ubij. Musa je došao u Medžen.s. Iz Egipta i faraonskog ropstva spašava ih. 5. po Bibliji. 10. Kasnije je sestra našla bratu majku da ga doji jer dijete nije htjelo dojiti ni jednu drugu ženu osim vlastitu majku. Musaa je majka na tabutu bacila u Nil. Musa to odmah shvati šejtanskim djelom i učini pokajanje (tevbu) i dovu Allahu pa mu Allah oprosti. Ne kradi. Sjećaj se dana odmora da ga svetkuješ. po Allahovoj odredbi i milosti. ili da ga posinimo. jedan čovjek sa periferije grada. Tih deset zapovijesti u Bibliji su sačuvane ovako: 1. 4. što on u strahu od osvete i učini (28:15-21). Ne čini preljube. jedan od poslanika. Kur’an dopušta da se izvrši poravnanje recipročnom kaznom nad krivcem. umjesto njih. • Musa nehotice i nesvjesno ubija Egipćanina – prvi poslanik koji ubija čovjeka Kada je odrastao. a poslala je svoju kćerku da to prati. Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega. propisano da. 3. narod zlikovački su bili“ (VII:133). • MuSA U MEDŽENU . Možda će nam valjati. Poštuj oca svojega i mater svoju.

On faraonu dolazi sa legitimacijom. Faraon ih optužuje za sihr što je njegova. gladnim . on mu prigovara ubistvo Egipćanina a Musa mu odgovara da je to učinio nehotice dok nije bio poslanik. meleuni. da mu olakša njegovu misiju. a kasnije i ubistvom ako u njega ne budu vjerovali. 83-95. Allah iz doline Tuba naređuje Musau da ide faraonu koji za sebe tvrdi da je najuzvišeniji Bog (79:15-26). pomoću kojih želi negirati Musaova. oni su narcisoidni i samoljubivi. Faraon se savjetuje sa meleunima-uglednicima. nevaljalci.) po drugi put u Egiptu Preko 200 ajeta govori o drugom boravku Musaovom među Egipćanima i o njegovim kontaktima s faraonom “Musa idi faraonu. Stvoritelj sadašnjih i prijašnjih naroda. Idite ti i Harun faraonu. počinje dvoboj. Iza toga faraon pita Musaa i Haruna. Po Kur’anu oni su kavmen-mudžrimin.mi ćemo se gospodaru vratiti (26:10-52). svaki je dan svjesno i namjerno ubijao na stotine i hiljade ljudi. 10:75-82. Prije odlaska faraonu Musa čini dovu Allahu (dž. kao stručnjaci sihra. Iza njih Musa baci svoj štap koji se pretvori u ogromnu zmijurinu koja proguta sve što su oni pričinili. oni reagiraju: “Mi vjerujemo u Stvoritelja svjetova.” (26:46-47) Faraon prijeti sahirunima vješanjem i odsijecanjem ruku i nogu unakrst zato što su povjerovali Musau bez njegovog dopuštenja: Ništa strašno . faraon. da mu razveže jezik i govor učini jasnim i razgovjetnim. 32:42. Pored svega toga Musa je poslan faraonu (51:38-39). a potvrditi sebe kao Boga (28:3-6. onda višak od dvije godine je dobročinstvo s njegove strane. Šua’jb mu potvrdi da je dobro što je napustio Egipat. Kada su se svi iskupili prvo što traže od faraona je nagrada ako pobijede. a iz Egipta je pobjegao iz straha. bacaju svoje konopce i štapove. On se uistinu osilio. Faraon u nametanju sebe kao Boga ljudima hoće da ubije Musaa (40:21-45. da se pokažu. Šua’jb ponudi kćerku za ženu Musau što on i prihvati (28:22-28). Stvoritelja Musaa i Haruna.) da mu učini prsa širokim i prostranim. Odluka je da se saberu svi sahiruničarobnjaci i da pobijede Musaa. Faron im obećava nagradu i čast svoje blizine. 23:45-49). • Musaove mu’džize Musa nudi i pokazuje faraonu svoje mu’džize. On se doista osilio”. Koliko je faraon kao taga.s. prvo sahiruni.Došavši Šua’jbu. Na molbu jedne od kćeri. Kada su se svi čarobnjaci sahiri. Musa mu ispriča događaj iz Egipta. kavmen-alin. oskudicom. “Ko je vaš stvoritelj”? Oni mu odgovaraju da je to Stvoritelj nebesa i Zemlje.š. Šua’jb prima Musaa na službu osam godina. Musa tada pokazuje svoju ruku koja je pred gledaocima postala potpuno svijetla. a on. kavmen-fasikin. glavarima. To je narod koji odbija sve Musaove dokaze i zato ih Allah kažnjava: poplavama. “Zaista ja sam poslanik gospodara svjetova”. uz nasilje. 11:96-98. odmetnik i nevjernik najbolji je dokaz što on naređuje gradnju piramida. kavmen-mustekbirin i kavmen-zalimin. 44:17-31). Istoka i Zapada. nasilnici. • Musa (a. ali ako ostane 10. šta da se radi. koje on dopušta. osnovna poluga vlasti (7:103-126. Na prijedlog Musaa. Čim se pojavio pred faraonom. Kada su se u to sahiruni osvjedočili. faraon. Faraon prigovara jedno nehotično ubistvo Musau. Faraon na ove argumente odgovara prijetnjom . leal i mustekbir postao silnik. 40:36-37). Pored toga što su griješnici. • Faraonov narod O tom narodu svjedoči Kur’an i povijest.zatvorom. Musaa je Allah iskušavao raznim iskušenjima pa i odlaskom iz Egipta (20:40). svita i narod iskupili.

Allah je jedini pobjednik i milosnik (26:53-63). Musa (a. Na kraju mu objašnjava da je lađu oštetio da je oštećenu vladarevi ljudi ne bi zaplijenili. Hidr reče Musau da ga ništa na putovanju ne pita.(26:61-62) U tom momentu Allah objavljuje Musau da štapom udari. • Izlazak iz Egipta Musa je istovremeno kao poslanik poslat faraonu. na što ga je Hidr opominjao na prethodna obećanja. Kada je izgledalo da će faraon s vojskom dostići Musaa. Biblija i nauka su hiljadama godina tvrdile da je tijelo Musaovog faraona potopljeno i da nije spašeno.s. krpeljima. od koje su siromašni lađari hljeb zarađivali. Egipćanima. Hidr ga je kao takvog ubio u nadi da će im Allah podariti bolje dijete. Musa se stalno pita za razloge postupaka. ubijajući im mušku. pogotovo o budućnosti. Ubijeni dječak je bio zao i nenaklonjen roditeljima. do Medžmeu-l-Bahrejna. gdje se susreće sa Hidrom. Ti roditelji su bili pravi vjernici. Zid je popravljen dvojici siromašnih mladića-sirota. izvore. da je tijelo upravo tog faraona kao znamenje i dokaz ljudima spašeno. ja sam musliman. 28:4 i 40:25). Musa i njegov narod su spašeni a svi njihovi progonitelji i potjera sa faraonom su potopljeni. Ovaj slučaj pokazuje koliko su ljudske procjene i znanje. definiraju genocid. Kur’an tvrdi suprotno. • Genocid nad Israilićanima Iako Ujedinjene nacije tek 1946. Israilci su bili mala zajednica u Egiptu. Musau se naređuje da putuje i izvede narod noću. sada po moru i more se rastupi na dvije strane i svaki je dio izgledao kao veliko brdo. El-Erdu-l Mukaddese. Allahova je volja bila da Egipćani. Kada se faraon sa vojskom našao u moru. faraon je u bezizlazu vode do usta zavapio: Vjerujem da nema drugog Boga osim onoga što ga vjeruju sinovi Israilovi. a more se nakon Musaovog prelaska sklopilo. Tom prilikom je faraonovo tijelo spašeno. skakavcima. Zar sada! A do sada si bio veliki grješnik i smutljivac. riznice i prekrasno obitovalište. žabama i krvlju. a ostavljajući i zlostavljajući žensku djecu. Neko drugi mogao je otkopati taj zid i ispod njega uzeti blago koje je otac zakopao za sinove (18:60-82). 7:126 i 141. u potjeri za Israilcima. Objavljeno mu je i to da će ih faraon s vojskom slijediti. Međutim.” Musa reče: Ne nikako! Doista je uza me moj Stvoritelj. 14:6.ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama (10:9092). Danas je to nauka potvrdila i tijelo Meremtaha sa puno pijeska u glavi .) je putovao do mjesta gdje se dvije vode sastaju. čiji je otac bio dobar čovjek. Israilićanima i njihovom izbavljenju iz Egipta u obećanu zemlju. Musa s njim putuje da nešto nauči. napuste i opuste svoje vinograde. Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe . Israilci su zavapili: “Sigurno će nas dostići. Prije i poslije Musaovog poslanstva to je bilo veliko iskušenje za Israilce (2:49. U tome je pouka. Kao takvi su potopljeni u moru i učinjeni primjerom i poukom budućim generacijama (7:130-137 i 43:55-56 i 51:40). zatim ubija jednog dječaka i najzad popravlja jedan polusrušeni zid. Ja sam musliman. kojeg je Allah obdario velikim znanjem. relativne i varljive. U toku putovanja Hidr probuši lađu. Faraon je poslao glasonoše po svim egipatskim gradovima. faraon je najmanje prije četiri hiljade godina vršio genocid nad Israilićanima. Hidr sumnja da će Musa moći biti srpljiv. a siromašni korisnici će je moći popraviti. On će me uputiti. • Musaovo putovanje u Medžmeu-l-bahrejn Dok je boravio u Egiptu.godinama.

• Musaovo poslanstvo Allah se obraća Musau na brdu Tura Sinau u 30 noći koje Allah dopunjuje sa još 10 noći i tako se ispunilo 40 noći (2:51 i 7:142-144 i 4:153). dok je primao Objavu. Kada se nisu htjeli boriti da bi ušli u obećanu zemlju. U odsustvu iz naroda. Odabrao sam te. • Sveta (El-Erdu-l-mukaddese) ili Obećana zemlja Sveta. pa počuj što ti se objavljuje. te su poslanike smatrali lažljivcima i ubijali ih (2:87). Na njih je Allah najljepšu uspomenu sačuvao (XXXOOO:69. 27:7 i 9 i 28: 29-30). 37:148. litru. i ne uzmičite nazad pa da se vratite izgubljeni (5:21). iako zna da je vjerovjesnik. 14:5. znanje. On mu daruje mudrost. 2:108 i 87). 37:119. 37:120. uđite u svetu obećanu zemlju koju vam je Allah dodijelio. narode moj. Izuj se!. razgovor sa Sobom i uzima obavezu od njega misak (20:41. 25:35. Allah ga zove sa desne strane Tura (19:52). 17:101 i 27:12). jer mu je Allah dao uputu. siročadima i siromasima. uzviknuo je: “Slavljen si Bože. 37:122. On ga sa zemljom sravni a Musa se onesviješćen strovali. Allah je Musau podario 9 sjajnih i otvorenih znamenja i dokaza kao i Tevrat i govor sa Allahom. osim kada to pravda zahtijeva. 28:14 i 33:7). Objavu. maltretira ga. da se nevaljalštinama i razvratu ni javno ni tajno neće približavati i da nikoga. Allah Musaa Sebi za poslanika odabire (20:41). neće ubijati. Kitab. Oni Musau postavljaju mnoga pitanja (2:108). Oni iznevjeravaju zavjet (2:64. Allah ih nije obavezao . čuo je glas “Ja Sam tvoj Stvoritelj. Israilci kao i Egipćani. Bio je odabranikmuhlesun i resulun-nebijjun (27:12. 61:5. Njegov narod. Čim je došao k sebi. borbenija i snažnija generacija je ušla u obećanu zemlju. a ne nered. • Zavjet – Misak Israilićana Od Israilaca Allah uzima zavjet da će: vjerovati. da djecu zbog neimaštine neće ubijati. Nakon 40 godina. ponašati se i živjeti po Tevratu (2:63 4:154 i 5:12 i 70). Ovaj slučaj pokazuje koliko su Israilci bili neposlušni. 7:142. raditi. poriče Allahove znakove. i da jedni druge iz domova neće protjerivati. da krivo na mjeri. rodbini. Nakon što je ugledao vatru i došao do nje. Allah mu odgovara: “Ne možeš me vidjeti nikako već pogledaj brdo pa ako ostane nepomično vidjet ćeš Me.” Kad se Gospodar ovom brdu otkri. Musa traži od Allaha da ga izravno vidi. Kanaan ili Hanan: O. Israilci nisu vjerovali ni Musau ni poslanicima iza njega jer su bili oholi. kajem Ti se i ja sam prvi vjernik”(7:143-144). On i Harun su upućeni na pravi put i obojica su bili pravovjerni Allahovi robovi. 83) osim nekolicine (4:155).nalazi se u Egipatskom nacionalnom muzeju u Kairu. 19:53. Od prihvaćenih obaveza oni su još bili obećali da će obožavati samo Allaha i da mu neće pridruživati druga. metru i kantaru neće vagati. Musa ostavi brata Haruna da ga zastupa u narodu i pravi red. govorenje lijepih riječi o ljudima. Nalaziš se u svetoj dolini Tuva. Kao poslanik upućen je hrđavom i obijesnom narodu. neborbeni i kukavice. 40:53. ili Israilićanima obećana zemlja je Ken’an. da se imovini siročadi neće približavati. lijepe postupke i činjenje dobrih djela roditeljima. obavljanje salata i davanja zekjata. Musa je kod Allaha ugledan i važan.” (20:12-16. suditi. Israilci su od Boga kažnjeni da 40 godina lutaju pustinjom i zabranom ulaska u obećanu zemlju (5:21-25 i 17:104). da krv bespravno neće prolijevati.

do objave Kur’ana. Tevrat je . pa će i On ispuniti obećanje koje im je dao ali da se samo Njega boje (2:40). od Allaha objavljene. Učinio ih je Allah kao primjer poniženja i kazne. (7:161. • Prva velika Objava – Tevrat U Musaovim kao i Ibrahimovim suhufima pisalo je da ni jedna griješna duša neće nositi teret tuđih grijeha i čovjeku pripada ono što svojim trudom stekne (53:36-39). jedna je vjera i Allah joj je dao ime islam.s. Oni su knjigu trebali zdušno slijediti i stalno je držati na umu kako bi se sačuvali i došli u red bogobojaznih (2:63). a nisu dolazile drugim danima. Na kraju Allah uništava tlačitelje Israilaca (7:128-129). sigurno bi uživali sve blagodati (5:66).s. jedna je Objava.) (20:17-24. temeljne zasade i osnovi islama su zajednički osnovi prirode. Po Tevratu su sudili svi muslimani i poslanici. Allah ih je na taj način kaznio zbog njihovih grijeha i nasilja (6:146). 2:50 i 20:7778). Israilci su tražili da im sudi Muhammed (a. Muslimani vjeruju sve što je objavljeno Musau (a. Allah ih poziva da ispune svoju obavezu prema Njemu. Musaova poruka je bila utisnuta na pločama i kao opomena u kojoj su objašnjenje sve stvari. 17:2 i 28:81).preko njihovih mogućnosti (2:83-4 i 6:151-152). Muslimani iz ovih poruka moraju u vjeri biti čvrsti i ne smiju se razjedinjavati (42:13). Indžila i Kur’ana (5:68). Kad bi kitabije postupale po Tevratu i Indžilu. To im je bila kušnja zbog grijeha (7:163). Ribe im do obale dolaze subotom kada slave i ne rade. sabat spada u jednu od deset zapovijesti i to je dan određen Israilcima kao dan molitve i odmora. ljudske vjere. Isralici su zaboravili dio Objave (5:13) i sami su sebi zabranjivali neka jela i prije nego što im je Tevrat bio dostavljen (3:93). Ibrahima i Musaa. i poukom bogobojaznim” (2:66). zato što im je ista vjera kao i Nuha. I pored Tevrata. Pošto su zavjet prekršili. Bog je jedan. A sve druge vjere su formirali ljudi i dali im imena. budite strpljivi”. Subota. Allah naređuje Musau da s narodom gradi kuće u Egiptu i da ih pretvaraju u džamije . 26:64-69. onima koji su ih gledali. Sljedbenik knjige nije niko ko ne izvršava propise Tevrata.budite strpljivi! Ne uzimajte umjesto Allaha drugog pokrovitelja (17:2). Ne činite subotom što vam nije dozvoljeno (4:154). Allahu predani. 23:49 i 25:35). mijenjali. 3-32. 7:128. dodavali i oduzimali (6:91). Zato se Musau naređuje da se čvrsto pridržava tih ploča i zapovijeda narodu da prihvati te propise što bolje može (7:145). Svoje zavjete i obaveze Israilci su potvrdili i posvjedočili pa iznevjerili (2:85). a Musa čini dovu Allahu da ih spasi od zemljotresa i drugih nepogoda (7:155-156 i 20:25-35). Musa je bacio ploče u srdžbi. “Ulazite na vrata hrama sedždu čineći. Allah ih je prokleo i otvrdnuo im srca (5:13). Događalo se to u jednom gradu pored mora. Oni su mnoge knjige i propise skrivali. Kao što je Musa bio musliman tako je i njegov ummet bio islamski. od govečeta i ovce zabranjeno im je bilo salo i loj osim onog uz crijeva i kosti. Zabrane Israilcima su pored ostalih: meso svih životinja koje imaju kopite. Isa je upotpunosti potvrdio Tevrat kao što ga potvrđuje i Kur’an (5:46 i 61:6). a Tevrat je uputa i svjetlo. 87. ne poznaju Allaha. 27:10-12 i 28. Židovi koji tvrde da Allah nije ništa objavio Muhammedu (a. “Jedite lijepe i čiste stvari koje smo vam dali” (4:154).). Oni krše i skrnave odredbu o suboti. Onima koji su kršili odredbu o suboti Allah je rekao: “Budite kao odbačeni majmuni. ali ih je ponovo uzeo jer je u njima bila ispisana uputa i milost za one koji se boje svoga Stvoritelja (7:154).). a to je islam. Božijoj Objavi kao Kitabu i Furkanu da bi Israilce uputio na pravi put (2:53. Israilci su vjerovali dio knjige. Uistinu. Znatan broj ajeta govori o Tevratu. Tevrat i Indžil su poslani prije kao upute ljudima pa je poslije poslan Kur’an. Božiji poslanici Ibrahim. a drugi dio su negirali (2:85).s. U momentu kada su Israilci počeli obožavati tele. Musa i drugi opominju i poučavaju svijet da najveće uspjehe postiže onaj ko se grijeha kloni.

kazna će biti visoka (2:211 i 45:16). Knjiga objavljena Musau je vođa-imam. Israilci su tražili da ga vide. 32:32 i 40:54). prepelice. 14:16 i 44:30-31). 17:2 i 32:23). bili su nepokorni i prekoračili su granice dopuštenog (2:61 i 4:155). Njih je Allah podijelio u dvanaest plemena (7:160) i odredio im 12 poglavica (5:12). Obilja blagodati dato je Musau i Harunu. dijanun-svjetlo i zikra opomena za bogobojazne . 6. Tako nisu Allahu nego sebi nasilje činili (2:57). bili bi potpuno zgubljeni (2:56 i 64). • Grijesi Israilićana Da bi. leću. Rečeno im je da uđu u grad a oni nisu htjeli. Israilci su negirali Allahove dokaze. Muhammed (a.s. milost-rahmet. 44. Sinovima Israilovim Allah je dao Knjigu. huden i uputa Israilcima (11:17. Allah je smjestio sinove Israilove na lijepo mjesto i opskrbio ih lijepim stvarima. 7. On je furkan-rastavlja istinu od neistine. Tevrat i Indžil opisuju svojstva pravovjernih (48:29). 57. 7:160 i 2:60). ubijali vjerovjesnike. čiste i lijepe stvari (XLV:16).li-lmuttekin (21:48). vjerovali u Allaha. Israilcima je rečeno da se čvrsto drže datog i da se sjećaju onog u knjizi kako bi se sačuvali grijeha (7:171 i 9:111). navodno. 5. Ni svi Israilci nisu jednaki. Na takvo traženje munje su ih spaljivale i uništavale (2:55 i 4:153). On je milost i uputa (6:154. Ovo samo potvrđuje povezanost Objava. Allah ih poziva da se sjete njegove blagodati kako ih je odlikovao i uzdigao nad druge narode (2:40. lijepe stvari i darove (20:80. Israilcima je Allah poslao mnogo lijepih i jasnih dokaza. Kur’an potvrđuje Tevrat (46:12). Ipak.upotpunjenje blagodati (6:154) i sve potpuno objašnjava (6:154). Tevrat je dat Musau i Harunu. Iz nesvjesnog i polumrtvog stanja Allah ih je oživio da bi Mu bili zahvalni i da nije bilo Allahove milosti prema njima. 4. a ne postupaju po njemu. Tevrat služi da ljudi vjeruju u susret sa Allahom (6:154). Kur’an uspoređuje sa magarcem koji nosi knjige i nasilnicima (62:5). Iznad njih Allah je podigao Tur kao hladnjak (2:63 i 7:71). krastavice. 45:16). 11:17 i 46:10). Pored izbavljenja iz faraonovog ropstva Allah je Israilce darovao i mnogim drugim lijepim blagodatima. Kao opomena pametnim ljudima Tevrat je dat u naslijeđe Israilcima (40:53-54). 2. 9. i tako čine slijedeći grijeh. Neki će pozivati na pravi put i pravedno suditi (7:157). Allah im je iznad njih napravio hlad od oblaka (2:57 i 7:160). crni i bijeli luk (2:61). Šalje im manu. Onom ko zamijeni Allahovu blagodat nakon što je stigla. Allah ih je učinio vladarima i dao im što nikome među svjetovima nije dao (5:20). One kojima je dat Tevrat. Nema knjige koja upućuje na pravi put bolje od Kur’ana i Tevrata (28:49). To je sve Tevrat onima koji se u potaji boje Stvoritelja i strijepe od Sudnjeg dana (21:49). • Blagodati prema Israilićanima Veliki broj ajeta govori o Israilićanima. 47. 28:43. O tome govori Stari zavjet i sva četiri Evanđelja. Rečeno im je: “Nastanite se u ovome gradu. . Njih je Allah spasio najveće nesreće i teškoće i pomogao da pobijede neprijatelja (37:14-116). 46:12. Israilci na sve to nisu zadovoljni i traže: grašak. 32. Allah je dao Musau knjigu o kojoj su se ljudi prepirali (40:45). mudrost i poslanstvo.) je spomenut i nagoviješten i u Tevratu i u Indžilu (7:157. među njima dolazi do razmimoilaženja (10:93). Kao knjiga Tevrat je i sredstvo obuke ljudima darovan Musau i Harunu (28:43 i 37:117). 8. 1. 3. Jedite što hoćete i tražite oprost” (7:162.

kad se osame. I mi smo ih na dvanaest rodova podijelili i Musau smo objavili kada mu je narod njegov vode zatražio: Udari štapom svojim po stijeni. Pohlepniji su za dunjalukom od mušrika. Željeli bi živjeti hiljadu godina. Ipak. oni reknu: Vjerujemo u ono što je prije objavljeno. Poricali su Kur’an i iz zavisti nisu vjerovali u Muhammedovu (a. Pečat i zastor im je na srcima zbog nevjerovanja (4:155). klanjaju se teletu. U odsutnosti Musaovoj. iz međusobne zavisiti među njima dolazi do mržnje i prepirki (45:17). Kad su prešli more i našli narod koji se kalanja kipovima.bog (7:138). Kasnije su se srca Israilaca skamenila kao stijena pa su čak i tvrđa postala. klanjaju se zlatnom teletu. U odsutnosti Musaovoj sa Israilcima je bio Harun. govorili su. Ne vjeruju u proživljenje (44:8). Da bi krava izgubila božanski karakter. Srca su im bila zastrta. Mnoge ljude s pravog puta odvraćaju. Neki od njih su slušali Allahov govor pa su ga svjesno izvrnuli. Neki bi se pokajali a većina je gluha i slijepa ostajala (5:7-71). Tvrde da je samo njima Džennet namijenjen i da su Božija djeca i prijatelji. Svojim poniženjem prezirom i srdžom (2:55-61).s. Svoje znanje temelje samo na pretpostavkama zannu i emanijju. jedni druge zbog toga kore. samo njima. Većina ih ne vjeruje i krši obaveze. Narod me smatrao slabim. • Kažnjavanje Israilićana Tako nezahvalne i nepokorne ljude Allah je kažnjavao munjama koje ih spaljuju i uništavaju kaznom s neba. traže da se i njima napravi kip .) poruku.” Zatim se Musa moli Allahu da oprosti njemu i bratu (7:149 i 150). Jedna od posebnih blagodati Israilcima u pustinji jeste podarena voda nakon trećeg Musaovog udaranja štapom sada po stijeni. nije me slušao. Mijenjaju Božiju riječ i rade drukčije nego što im je naređeno (7:162). Allah Židovima naređuje da je zakolju (2:67-71). uzimaju im otkupninu pri povratku iz prognanstva i negiraju dio knjige (2:84-85). jedni su ih u laž utjerivali. uzimaju kamatu i ljudske imetke nepravedno. Kad sretnu vjernike. Allah ih upućuje da ubijenog udare jednim dijelom zaklane krave (2:72-73). Nekoliko ajeta govore kako su Israilci jedva zaklali kravu kada im je naređeno i na svaki način su izvrdavali da to urade. Nemoj me ovako pred neprijateljima koriti i nemoj me smatrati griješnikom. Po povratku. Osluškuju laži i mijenjaju pojedine riječi u Tevratu (5:42). Bili su nezahvalni Allahu (14:8). Kada im se kaže da vjeruju. Svaki rod je znao vrelo iz kog će piti. Dio ih odbacje Kur’an iako ga Tevrat najavljuje (2:88-101). Židovi su govorili: “Allah je siromah a mi smo bogati” i mnoge poslanike sa božijim dokazima su ubijali (3:181-184). I mi smo im od oblaka hlad pravili i manu i prepelice im davali: Jedite lijepe stvari kojima vas opskrbljujemo! Oni nisu nama nepravdu učinili. a Allah ih je prekorio zbog njihova nevjerovanja. i iz nje je 12 vrela provrelo. Kur’an ih pita-zašto ste ubijali ranije vjerovjesnike kada ste vjerovali. U odsutnosti Musaovoj. govore vjerujemo. Musa se naljuti na Haruna i Harun reče: “Sine moje majke. a zamlo me nisu i ubili. Samirijja je napravio zlatno tele (20:85-98). Kad bi im bilo koji poslanik objavio što im se ne sviđa. Israilci se između sebe ubijaju. Po povrtku Musa im kaže da su se ogriješili i nad sobom nasilje počinili pa treba da se obrate svome Stvoritelju da im uguši strasti i oprosti (2:51-54). zabranio mnoge . Na ovom svijetu Israilci doživljavaju grdno poniženje a na Sudnjem danu slijedi im najteža kazna zato što kupuju dunjaluk prodajući Ahiret (2:85-86). progone ljude sa rodne grude.Kur’an ističe da su Israilci ubili jednog čovjeka pa su se oko toga prepirali i svađali. na haram način jedu (4:161). Ustvari. a drugi ubijali. svojih kamenih srca Israilićani su ostali nezahvalni Allahu. Džebraila potvaraju da im je neprijatelj. Kada im je došlo pravo znanje. Teško onima koji svojim rukama pišu knjigu pa kažu ovo je od Allaha za neznatnu korist (2:74-81). Zbog nasilja i grijeha Allah im je. sami su prema sebi nepravedni bili (7:160).

Ponovljeni zakon. brat mu Aron bi prisiljen napraviti zlatno tele. ajeta. Za njih nema straha i oni ne treba da se žaloste (2:62). Mojsije i Aron nisu uspjeli pridobiti Egipćane da puste Israilce iz ropstva. po Kur’anu žena. Na kraju slijedi pouka i poruka svim ljudima: Doista za mu’mine. .550. Dugu kolonu predvodi Jahve. Kada je naišao faraon s vojskom on bijaše potopljen. čija su kuća i blago sa zemljom sravnjeni. komaraca. pisac i prorok. . posrednik. ali kada više nije bilo moguće. sam kleše ploče i nosi ih na vrh Sinaja gdje boravi četrdeset dana. Levicki zakonik. Mojsija posinila. najviše u Petoknjižju u knjigama: Izlazak. Na Sinaju Mojsije prima dvije ploče Zakona s 10 zapovijedi-dikalog i drugim propisima. kao i svi nevaljalci iz Musaovog naroda su pouka i poruka vjernicima da bez vjere spasa nema. Po Bibliji on je Jakovljev šukununuk: Jakov Levi . Mojsije nosi Josipove kosti. bacio je Mojsije ploče. grad koji je smlatio sve drveće i bilje. Nakon što je sišao s Gore i vidio šta Israilci rade. Knjiga brojeva. Novom zavjetu. Dok je Mojsije bio na Sinaju. ustvari. i dala na dojenje Mojsijevoj majci. položila ga je u košaru i sklonila u trsku na obalu Nila. Karun. najezda žaba. Allah ih upozorava da će dva puta na zemlji smutnju izvesti i prekomjerno se uzoholiti. Kasnije je faraonova kći (žena). Mesija. te mu objavi misiju izvođenja Israilaca iz Egipta i dovođenje u Kanan. Konačno faraon dopušta izlazak Israilaca iz Egipta. Zbog grijeha stiže ih nebeska kazna (7:162). O Karunovoj umišljenosti i izopačenosti govori dvadeset osma sura od 76. pomor stoke. Allah je poslao neprijatelje da pregaze Židove. čirevi kod ljudi. oboda na Egipat. Nakon što je Mojsije ubio nadzornika Egipćanina koji je zlostavljao jednog Israilca. do 82. Tada pristupaju izvođenju čudesa: pretvaranje štapa u zmiju. židove. kršćane i sabejce koji vjeruju u Allaha. i Poslanici apostola Pavla. Oni čak tvrde: Budite Židovi ili kršćani pa ćete biti na pravom putu (2:135).Mojsije.Kehat . U pustinji je vršen popis muškaraca sposobnih za vojnu službu i bilo ih je 603. Biblija Karuna naziva Korah i on je praunuk Levijev kao i Mojsije. Jahve odluči da spasi Israilce iz egipatskog ropstva.s. oni izvršavali naloge Tevrata i Indžila sigurno bi uvećali svoje blagodati kod Boga (5:65-66). Dok su boravili u Egiptu. • Biblija o Mojsiju (Musa a. Majka tri mjeseca krije malog Mojsija. najezda skakavaca koji su pojeli sve što je preostalo iza grada. S druge strane. zagovornik.730. Prema Bibliji Mojsije je prorok osloboditelj. zakonodavac. Kao kaznu protiv njih On šalje Svoje ratoborne robove koji im prodriješe u domove. ne znajući ko je ta žena. Kada bi. svećenik. faraon je izdao naredbu da se pobiju sva muška djeca Israilaca odmah nakon rođenja. Psalmima. kćerkom Jitra.potvora na Haruna. stići će ih Allahova nagrada. Aron je tri godine stariji od Mojsija. Israilci su upozoravani sudbinom ranijih naroda: Jesu li oni bolji ili narod Tubba (u Jemenu) i oni prije njih (44:37). u svojoj isključivosti i kratkovidosti Židovi i kršćani govore da će u Džennet ući samo Židovi ili samo kršćani (2:111).) Biblija mnogo govori o Mojsiju.dozvoljene stvari (4:161). Zatim nastaje četrdesetgodišnje lutanje Israilaca u Sinajskoj pustinji gdje se sukobljavaju sa raznim narodima i gdje Mojsije nastavlja izvoditi čudesa uz pomoć Jahvinu. U Midženu se ženi Seforom. prorok. Sudnji dan i čine dobra djela. nilske vode u krv.Amram . uđu u hram i sve poruše (17:4-8). Proročnim knjigama. Dakle. Jahve spusti na Egipat tamu koja je trajala tri dana i pobi sve prvorođeno kod ljudi i životinja. Kasnije se faraon predomišlja i kreće s vojskom u potjeru pred kojima se more rastupilo i oni su prešli na drugu stranu. Kada sve nije koristilo. Našla ga je faraonova kći. Na Sinaju se Jahve ukaže Mojsiju u gorućem grmu. Iza toga dobija ponovo ispisane ploče. Zbog grijeha im se zabranjuju neka jela (6:146). Dugo živi s njom čuvajući Jitrove ovce. bili su rođaci. bježi u Midžen. a prilikom drugog popisa 601. kome su prinosili žrtve.

U Petoknjižju se slijevaju različite predaje. Mojsije je svojim nastupima. a on preseli na vječni život 2207. Vels nazhiva Ramzesa Mojsijevim faraonom. a i nekom pismenom zaostavštinom udario temelje izraelskoj naciji. Spinozu je Sinagoga u Amstredamu zbog toga izopćila. Takozvana jahvistička predaja. U toj katakombi su pronađene mumije Setija I i Ramzesa II ali ne i Merenptaha. u Moapskoj zemlji. S planine prema gradu Eriha-Jerihon. godine prije Hidžre. Taj pronalazak pobio je znanost i Bibliju a potvrdio kur’ansko kazivanje o faraonu kao progonitelju. djelom i zakonodavstvom. a ona je najstarija. do 1225. One su Mojsijevu baštinu preformulirale. Petoknjižje je nastalo iza Musaa. Za deset ploča se tvrdi da su one od Tevrata. još jedna zajednička grobnica. Prema ortodoksnoj židovskoj tradiciji. Arheološki nalazi u Egiptu i Palestini potvrđuju kur’anska i biblijska kazivanja o Musau i Israilcima. u kojima se nalazilo položeno 37 faraonskih mumija u drvenim sanducima. Nakon toga Israilci traže povratak u Egipat. Ramzes II podiže gradove Ramzes i Pitom. Israilcima je nametnuo težak rad.Imran . Egipat je bio iscrpljen ovim ratovima. rodoslovlje Musaa je: Jakub . Abraham Ben-Mir.S. Ja ću biti s tobom i s njima dok budete govorili. Živio je 120 godina.” (izlazak: 4:10-16). “Ti govori njemu i u njegova usta stavljaj riječi. godine prije nove ere. a na jeziku težak.s. zajedno s Mojsijem. usječene u stijeni. a da mu nije bilo suđeno da uđe u Kanan. Pred smrt Jahve Mojsiju pokaza “obećanu zemlju”. Setije I. Jahve ih kazni da. nasljednika Ramzesa II koji je bio prisiljen ratovati i sa Istokom i sa Zapadom.Levi . Neka on mjesto tebe govori narodu. Za vrijeme Ramzesa II Palestina je ponovo došla pod vlast Egipta. religiji i kasnijim gibanjima. a Harun prije njega umire na 11 mjeseci. kazivat ću obojici šta ćete raditi. nasuprot Jerihonu. Prema M.s. dođe do najveće pobune. dva su Arapa otkria katakombe. Tako. autor prvih pet knjiga Starog zavjeta je sam Mojsije što pobijaju Filon Aleksandrijski. Živio je 120 godina.). Nakon povratka obavještajaca iz Kanana koji su slagali da su tamo sve sami divovi. Pred smrt postavi namjesnikom Jušaa. Iza toga je umro. Niko nikada nije saznao gdje mu je grob. Ramzes II vlada od 1292. • Druga djela o Musa a. godine. Musa je rođen 424. Vjerovatnije je da je to bilo za vrijeme Merenptaha. nađena je u dolini kraljeva Vadilmulk.Tokom boravka u pustinji desilo se nekoliko pobuna. godine po Ibrahimu. Umro je u zemlji Moapskoj i ukopan nasuprot Bet Peoru. U Musaovo vrijeme Egiptom vlada devetnaesta dinastija. 1898. Prvi semitski tragovi tamo se javljaju oko 1720. a ti ćeš njemu biti mjesto boga. da je u govoru bio spor. godine do 1292. godine. godine. Ibn Ezra i Baruh De Spinoza. Serdareviću. Riječ Musa potječe od dvije koptske riječi: Mu-voda i ša-drvlje. Musa je razgledao obećanu zemlju Ken-an. Izlazak iz Egipta uslijedio je nakon 400 godina ropstva. predajama i . Biblijsko kazivanje o Mojsiju kaže da nije bio rječit čovjek. godine i to 67 godina. Musaov šerijat važio je sve do Isa (a. u vrijeme provale Hiksa kada je živio Jusuf (a.s. vlada od 1304. jer je nađen u vodi među drvećem. Mojsije se tada popeo na goru zvanu Nebo u Alarskom Gorju. u kojoj je bilo 14 faraonskih mumija među kojima i Merenptahova. Pred kraj prošlog stoljeća 1885. Trinaest godina kasnije. Teško je povjerovati da su se Musa i Israilci iselili u njegovo vrijeme. on će tebi biti umjesto usta.Kahs .Harun i Musa. četrdeset godina lutanjem pustinjom. Egipat je u Ramzesovo vrijeme na vrhuncu moći. registrirana je u Judeji u vrijeme kralja Salomona. Biblija i znanost su tvrdili da je faraon koji je tjerao Musaa potopljen i izgubljen a Kur’an tvrdi da je njegovo tijelo spašeno.). Brat mu Aron bio je rječit i Jahve ga određuje Mojsiju za pomoćnika. proširile i životno prilagodile potrebama.

O sine Merjemin.110. Kranjčević. Bez obzira na sve potvore i optužbe Israilaca na Merjemu da je počinila blud i rodila kopile i na njene strahove kako će roditi dijete bez kontakta sa muškarcem. Njen sin mora se vezati za nekoga.O sine ili potomče ademov.džamiji.s. 19:16-29. Imran i Hana nisu imali djece pa se Hana dovom obratila Allahu da joj podari dijete i zavjetovala se da će to dijete podariti na službu hramu . i 13. do 1210.) je da je jedini čovjek kojeg Allah ne naziva Ja beni ademe .s. Uprkos svih onih koji Merjemu napadaju i potvaraju. godine. Iz Egipta je izašao 1250. Tri osobe su stvorene bez oca: adem. Petoknjižje je raslo sa životom i vremenom. to je Hana. u XVI stoljeću. poslanika Odluke. Kur’an iznosi da je začeće. Havva i Isa. Razlog je.) je od majke Merjeme. 116. Mojsije je ličnost zastupljena u slikarstvu.s. Cijela kur’anska sura 3 nosi ime porodice Imranove. Isa (a.i on bi (3:59). a ja nisam nevaljalica! To je tako . Hristos. Hazreti Merjema je od strane Israilićana i drugih naroda. nju Allah navodi kao odabranu. već: Ja isebne merjeme. a od muzičara Rosini i Rubinštajn. čistu i odlikovanu ženu nad ženama svih svjetova. Kako ću imati dječaka. Allah joj. Tomas Man. da bi ispunila zavjet Allahu. Tako je unaprijed određeno!. Gospodar tvoj je rekao: To je Meni lahko i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše.).reče on.). Naročito u doba renesanse. kada je imao 80 godina. brkovima i rogovima na glavi.reče ona. kad me ni jedan muškarac dodirnuo nije.s.s. U literaturi o Mojsiju piše Igo. . Jedna od osnovnih odlike Isa (a. 4:156. sasvim logičan. I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje. Odštampaj tekst po Bibliji Isus Mesih-kao božijeg sina nazivaju ga Krist. kćerku Merjemu dala u hram. ISA a. a u hram su se davala samo muška djeca. O bezgriješnom začeću Isaa i rođenju od majke bez oca Kur’an kaže: Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj ademov: Od Zemlje ga je stvorio. Tamo je čuvao i o njoj se brinuo po Allahovoj Odredbi Zekerijja (a. I kada meleki rekoše: O Merjema tebe je Allah odabrao i čistom stvorio. pod imenom Ahmed.reče on. I porođajni bolovi . Dosta kur’anskih ajeta govori o Isaovoj majci Merjemi. Mikelanđelo ga slika sa bradom. rođenje i pojava Isa (a. pagana i nevjernika. . potvarana i optuživana za blud. Merjema je jedino žensko koje se u Kur’anu spominje uz ime djeteta. knjigama koje od njega dobivaju svoj bitni sadržaj i narav. na osnovu prethodno iznijetih činjenica. Pošto se dijete rodilo bilo je žensko. po svojoj Odredbi. Zatim ga slikaju Rafael. 23:50. ali bez oca. da ti poklonim dječaka čista. godine u 14.s. Bio je primalac treće Velike Božije Objave Indžila i najavljivač dolaska Muhammeda (a. šalje glasnika: A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga .) je pretposljednji Allahov poslanik i vjerovjesnik. i boljom od svih žena na svijetu učinio (3:42-48. zato što nije imao oca. na aramejskom Mešaih Isa (a. na hebrejskom Mašiah.s. 5:75. Tintoreto. a zatim rekao: Budi . nego je po Allahovoj Odredbi rođen od majke Merjeme bez oca. 66:10-12). On je jedan od šest Ulu-lazma. Ukupno je živio 120 godina. Musa živi od 1330. Rembrant. ne postoji i Petoknjižje nije Božija objava već djelo mnogih pisaca u različitim vremenima iza Musaa. kćerki uglednog Imrana i majke Hane. van Kur’ana. stoljeću. iza sebe. Eliot.dosljedno. i Silvije S. Original Tevrata. Dok su adem i Havva stvoreni i bez majke i bez oca.) Allahova odredba i mu’džiza.

rekoše. Indžilu i znanju i sačuvao ga je od Israilićana kad im je donio jasne dokaze (5:110). mudrosti. 4:163-164. Mnogi ajeti govore o Isaovom vjerovjesništvu (2:253. po Indžilu. 5:75 i 110. 2. Njegova riječ i Njegov duh. pretvarao je pticu načinjenu od blata u živu pticu. Allah Merjemin porod ili Isa (a. Allah šalje Isaa. Najinteresantnija Isaova mu’džiza za ljude je što on u kolijevci kao novorođenče govori: A ona im (Merjema) pokaza na Isaa. učvrstio ga sa Ruhu-l-Kudusom.uzviknu ona. istinu i sadržaj Tevrata. Ibrahima i Musaa.s. da u pogledu Isaa ne pretjeruju i ne poistovjećuju ga sa trećim dijelom Božije osobe. 19:30-31.). a šta ostavljaju od hrane na ime zaliha. blagoslovio ga i odlikovao nad ostale ljude. vjerovjesnika koji prima Indžil. Učinio ga poslanikom.s. Tevratu.Ja sam Allahov rob. 5. te je od njega uzeo čvrst zavjet poslanički kao i od Nuha. znao je šta ljudi jedu kod kuće. proživjeti umrlog. 3:49-50. darovao mu knjigu Indžil. rođen je bez oca. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili (23:50). posut će po tebi datule svježe (19:19-25). 6. (3:50) i da dozvoli.prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala . 3. Allahov poslanik. i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom (3:33). učinio ga vjerovjesnikom. pa i Isau bez obzira da li se ti poslanici ili vjerovjesnici spominju u Kur’anu ili ne (4:163-164). Allah ga je obasuo blagodatima (5:110 i 43:109). 112-115). nagovijestio je dolazak Muhammeda (a. 43:59 i 33:7). kao što su činili i svi raniji vjerovjesnici.). istina.s. koji je bio niže nje. Zatresi palmino stablo. Allah upozorava kitabije. već i njena porodica odlikovani su nad ostale svijetove. sina Merjemina (57:26-27) Israilićanima (3:49) da potvrdi Objavu.s. na zahtjev pristalica pomoću dove Allah mu je s neba spustio sofru sa hranom (3:49-50. (2:253 i 5:110).) naziva velikim znakom. Nakon niza poslanika. Uprkos nevjernika koji su smatrali da je ona rodila kopile. kod Allaha ona rađa Poslanika. Allah ga je uputio na pravi put kao i sve vjerovjesnike. kršćane posebno. nešto što je po Tevratu bilo zabranjeno (3:50). • Vjerovjesništvo Isaovo O Isau kao poslaniku i vjerovjesniku govore dva osnovna izvora islama: Kur’an i Hadis. Ne samo Merjema. 67:27. I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili. Prema svjedočenju i kazivanju Kur’ana. 4. Ne žalosti se.) pod imenom Ahmed najavljuje dolazak Muhammeda (a. Ista Objava. 8. Isa (a. I melek je. uspijevao je izliječiti slijepca. 5:84-86. govorio je u kolijevci. Allahovog obećanja i milosti . Allah je Isau kao poslaniku i vjerovjesniku dao jasne dokaze. uputa i poruka objavljuje se svim vjerovjesnicima. Allah je odabrao i odlikovao adema i Nuha i Ibrahimovu porodicu. Kako da govorimo djetetu u bešici. Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. 7. zovnu. meni će Allah knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti i učinit će me gdje god budem blagoslovljenim i naredit će mi da dok sam živ salat obavljam i zekjat udjeljujem (19:29-31) • Pretposljednji vjerovjesnik Kao pretposljednji vjerovjesnik. duhom čistim i svetim ili Džibrilom koji spušta Objave. Veliki znak kod Isaa ili njegove mu’džize su slijedeće: 1. 5:110. Prije njega je prošlo puno poslanika (5:75). reče dijete. jer je on samo sin Merjemin. On govori ljudima iz kolijevke kao novorođenče i Allah ga podučava knjizi.

A ja sam samo čovjek. a po ortodoksima-hrišćanima. Hvala Allahu koji nije uzeo . dok Židovi i kršćani ne vjeruju i ne priznaju Kur’an. što je i Isa (a. 3:84 i 2:120 i 135). Kada bi Kitabije . 43:64). dao djed Abdu-l. 7:157 i 9:111). Dakle.s. svome Gospodaru. koji će poslije mene doći. 65:67. ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed. A kada Isa. i narode moj. 57:27). u osnovi. poslije Tevrata i Zebura. sin Merjemin i nezamislivo je da Allah ima dijete (19:30-35).Mutalib. On poziva da se samo u Allaha vjeruje i da se slijede njegovi vjerovjesnici (4:171 i 5:72). oni priznaju i vjeruju u Tevrat i Indžil i priznaju Musaa i Isaa za vjerovjesnike i poslanike a Židove i kršćane za sljdbenike Knjige. sigurno bi uživale Allahove blagodati (5:46-47). Ko čini Allahu širk. 3:59-63). Značenje riječi Ahmed pod kojim ga Isa najavljuje isto je kao i kod riječi Muhammed koje je Muhammedu (a. 5:73-74 i 17:111). i Indžil i Kur’an (48:29. Allahu. Kitabijama nema podrške dok ne slijede Tevrat i Indžil (7:157. Boga sina i Sveti duh. Svojstva pravih vjernika ističu i Tevrat. Katolici vjeruju da je sveti duh nastao uzajamnim dahom Boga oca i Boga sina. umjesto Allaha (5:116-117). oblačili se. Kur’an tvrdi ono. 68. zekjat. Indžil je uputa.” I kad im je on donio jasne dokaze oni rekoše: “Ovo je prava vradžbina” (61:6). treća velika Allahova Objava ili Knjiga. da je on čovjek kao i drugi ljudi (2:116. Uz to. a kamoli da je tvrdio da je dio Božije osobe! Samo nevjernici i mušrici mogu tvrditi da je Allah Mesih (Isa) a ko bi mogao Allaha spriječiti da uništi Mesiha (Isaa) i sve na zemlji. • Kur’an o trojstvu Kršćani vjeruju da je Bog jedan kroz tri osobe: Boga oca. 9:111). (2:136. pili su vodu. sin Merjemin reče: “O sinovi Israilovi.Sveti duh nastao je samo dahom Boga oca. Što se tiče Isaove vjere.s. U toj činjenici priznanja i nepriznanja leži sva sigurnost kitabija od muslimana i nesigurnost nesreće i tragedije muslimana od Kitabija. Što se tiče muslimana. a Isa odgovara: Neka si slavljen samo Ti. (3:51. U Kur’anu se govori o Indžilu (3:48.) nikada kao ni meleki nije odbijao da robuje Allahu. poslušnost i odanost majci. Suština kur’anske poruke jeste da se nikada ne smije govoriti trojica su bogova. pridružuje druga. Isau kao i svim vjerovjesnicima i poslanicima se naređuje: salat. spavali.slijedili Tevrat i Indžil. zabranjen mu je Džennet. Isaovi sljdbenici dužni su suditi po Indžilu. a zabranjuje nasilništvo i odmetništvo (19:31-33). Isau je dostavljen Indžil. ista kao i u ranijih poslanika.) stalno govorio za sebe.Židovi i kršćani . 19:36. jeli su hranu. koju kršćani proglašavaju bogorodicom.s. 5:46. Klanjajte se Allahu.) i muslimane kao sljedbenike Allahove Objave. nazivanje selama. o tome daje istinit i jasan odgovor a to sve potvrđuje i Barnabino Jevanđelje koje Crkva ne priznaje. Kršćani i Židovi raspravljaju o Ibrahimu koji je živio prije objave Tevrata i Indžila. Isaa (a. svjetlo i potvrda Tevrata i savjet Muttekijama. u okviru trojstva Božije osobe.) po rođenju. Isa (a. On i njegova majka. smatraju božijim sinom.svim svjetovima. Isau se objavljuje da je njegov i njegovog naroda Stvoritelj Allah i da samo Allaha treba obožavati jer to je pravi put. odmarali se i robovali Allahu kao i drugi ljudi (5:75). Muhammeda (a. Kur’an. O trojstvu govori nekoliko kur’anskih ajet (4:171.s. Allahov rob i poslanik. ona je kao i šerijat i obredi i običaji i tradicija i način života. Allah pita Isaa da li je za sebe i majku ikada govorio da su bogovi.) kršćani. Oni kažu: Bog je jedan koji se pojavljuje i egzistira kroz tri osobe. Isaova vjera nije bila kršćanstvo nego islam.s. Nevjernici su svi oni koji govore Allah je jedan od trojice.

uzvišeno je. Nikada za sebe i za majku nije govorio da su bogovi. Isa je bio samo onakav kakvim ga prikazuje Kur’an. On kaže . Isa je stvoren na isti način kao i adem (a. on je osuđen na smrt. Protiv Isaa kao uzora u vjeri i etici bili su i mekkanski mušrici koji se pitaju jesu li naši bogovi bolji ili on .budi i to biva (19:34-35). po Allahovoj odredbi. aprila vodi se parnica protiv njega. Mesija. mi vjerujemo što si nam poslao i slijedimo poslanika. zatim razapet na križu i poslije tri dana uskrsnuo je i javio se učenicima kao Hristos. Devetog aprila njegov grob je prazan-uskrsnuće. od zemlje. Kada hoće da nešto bude. uskrsnuo i objavio se svojim pristalicama kao Kristos. uzašao na nebo.s. Iste godine Isus govori Petru: “Ti si stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju”. godine njegovo je prvo pozivanje apostola. Što se tiče Allaha i Isaa (a. Tridesete godine. zlatni. Nezamislivo je da Allah ima sina. aprila dogodila se posljednja večera. Svi oni koji govore . oni su nevjernici i Allahu niko ne može zabraniti ako hoće da uništi Isaa i Merjemu (5:17 i 75). Davud i Isa (a. Spasitelj i Iskupitelj čovječanstva od “Istočnog grijeha”.) proklinju nevjernike i teške griješnike među Israilcima (5:78). • Isaovi učenici Njegovi učenici Havarijjuni. mučenje i smrt Isusova. on je nakon raspeća na križu. Za njegovu misiju i Objavu Inđil Israilci su govorili: Ovo je otvorena čarolija (5:110).Allah je mesih. Kur’an poriče kršćansko vjerovanje o Isaovom božanstvu i uspoređuje ga sa ademom. Danijel Rops tvrdi da je Isus rođen šeste godine prije kršćanske ere. Njegovo primanje u vjersku zajednicu obavljeno je 28.s. Budi svjedok da smo muslimani. To je početak Hristove crkve. duhom Bog. Isa je samo rob i poslanik kojeg je Allah obasuo blagodatima. Stvoritelju naš. Allah ih je nadahnuo da vjeruju u Njega i u Njegova poslanika. “Nego idite radije ovcama izgubljenog israilskog doma. a 40 dana po uskrsnuću je uzačašće na nebo. Allah je čist od sina kojeg mu kršćani potvorom pripisuju (2:116).e. 6. slavljeno i čisto Njegovo Biće. Dakle. uskrsnuo uzašavši na nebo. ucijepio se u Boga i vratit će se na zemlju da uspostavi carstvo nebesko.). Allahu nije potreban sin. 3:63 i 61:14). a 7. 5:111.s. O ovome događaju kršćani se međusobno razilaze i prepiru. s tom razlikom što je adem i bez oca i bez majke. Isa je samo poslanik i vjerovjesnik koji kao i njegova majka i svi drugi ljudi jedu hranu i žive na ljudski način.apostoli su mu rekli: Mi smo Allahovi pomagači. umjesto Allaha.Isa. • Neprijatelji Isaovi Nevjernici među Israilcima kuju zavjeru protiv Allaha a Allah protiv njih (3:54). Kršćansko vjerovanje ističe da je Krist tijelom čovjek. U martu 28. havarije . . Deset dana iza uzačašća bili su prvi duhovi i Duh sveti daje apostolima snagu da svjedoče o umrlom i uskrslom Hristu. (43:57-58). a Isa samo bez oca (3:59-61). Po Bibliji kao božiji jaganjac i sin.sebi sina (17:110-111). Osnova tog učenja je slijedeća: Isus Krist je Bog koji je radi otkupljenja čovječanstva od “Istočnog grijeha” umro na križu. već Allahov rob i poslanik (5:16 i 19:30). Mi vjerujemo u Allaha.). srebreni i bakreni novac. a 29. Upiši nas u svjedoke islama. Nakon što ga je izdao Juda. godine n. i sjeo Bogu s desne strane. poslanstvom i mu’džizama (43:59). Dio Israilaca je vjerovao u Isaovu misiju a dio nije (3:52. On je svojim učenicima zabranjivao da ulaze u paganske samarijske gradove. godine događa se smaknuće Ivana Krstitelja. Hristos.” Zabranjuje zlatne pojaseve.

Isusu je taj obred obavio Ivan Krstitelj u rijeci Jordanu. potječe od duha svetoga. Marko i Ivan ne navode rodoslovlje Isusovo. Kasnije je odnesen u hram džamiju u Jerusalimu. U Lukinom Jevanđelju stoji: “Jakov rodi Josipa. do 337. ali nije uspio. spasitelj i iskupitelj čovječanstva. . vrate se u Galileju u grad Nazaret. koji se zove Krist”. Allah uzima Isaovu dušu. Drži čuveni govor na Gori u okolini Kafarnauma: “Blago siromasima jer je njihovo carstvo nebesko”. i to na različit način. Svoje učenike naziva solju.e. U ranom kršćanstvu kršteni su odrasli. Obredi primanja u vjersku zajednicu postoje kod svih naroda. o začeću samo dva. jer će on spasiti svoj narod od grijeha njegovih.s. muža Marije koja rodi Isusa. može značiti da je neko ipak ubijen raspećem ali ne Isa (a. To što Israilićani govore da su ubili Isaa. Oni o tome nemaju nikakvo sigurno znanje (4:157) Sigurno ga nisu ubili. Po sadašnjoj kršćanskoj dogmi. ubojstvu. Matej tvrdi da je Marija Isusa začela sa duhom svetim: “Josipe. Isa (a.Uzdigao sam tvoj ugled. namjerama. Često je govorio u usporedbama. odmazdi. Isusa je razapeo rimski namjesnik Palestine. napastovao ga je sotona. Jevanđelja govore i o njegovim čudesima: nahranio je 5. zakletvi. Prema starom jevrejskom običaju Isus je. Isusovo primanje u vjersku zajednicu obavljeno je 28. uskrsnuću i o tome da je on Mesija. zemlji i cijelom svijetu.• Isaova smrt O kraju Isaova života u kršćanstvu vode se sporovi nepune dvije hiljade godina. dobrim djelima. ljubavi prema neprijatelju. na arapskom mesel. jer što je ona začela. oboljelu od vodene bolesti. uzdiže ga i spašava od nevjernika i nasilnika. ni na križ razapet. Svoju misiju započinje u Galileji i poznanicima iz djetinjstva drži propovijedi u sinagogama i drugim mjestima. molitvi. imetku o providnosti i suđenju. lažnim prorocima o djelima a ne samo riječima. Poncije Pilat na križ. sine Davidov. na hebrejskom mašal. godina n. od Abrahama do Krista prošla su 42 koljena”. pravom blagu. Šejh Šeltut kaže za riječ rafiuke: . Dakle. gdje su Josip i Marija prinijeli žrtvu -par grlica ili dva golubića. od Davida do progonstva u Babilon 14 koljena.).000 ljudi. Kada nije ni ubijen. a u srednjem vijeku ustalio se običaj krštenja djece. Nakon što su obavili sve što je po zakonu gospodnjemu trebalo učiniti. godine n. Govori o dva puta. Od Abrahama do Davida ima 14 koljena. Po Luki Isus je Josipov. onda je umro prirodnom. Kur’an poriče tvrdnjom da ga nisu ni ubili niti razapeli već im se to pričinilo. Do primjene križa dolazi tek u doba Konstantina Velikog (285. Dok je postio u pustinji 40 dana i noći. kada mu je bilo 8 dana. oku svjetiljki. • Jevanđelja o Isusu Kršćani Isaa nazivaju Isus i tada misle na čovjeka. Govori: “Sve što želite da ljudi čine vama. izliječio zgrčenu ženu.s. preljubi. uskrsnuo Lazara. a hebrejska Mašiah što znači pomazanik. Rodit će sina i ti mu nadjeni ime Isus. to činite vi njima”. obrezan (osunećen). tvoju nauku i historijsku ulogu. Kur’an poriče kršćansku dogmu o Isusovom raspeću. a Božijeg sina nazivaju Krist ili Hristos što je grčka riječ. Na Sudnjem danu. zbog svega onoga što mu se pripisuje. To nije uzdizanje na nebesa i spajanje sa Bogom.e.” Isus je rođen u Betlehemu Judejskom za vrijeme kralja Heroda.) bit će svjedok protiv kitabija. milostinji. Bogu. Pričinilo im se. nemoj se bojati kući dovesti svoju ženu Mariju. od progonstva u Babilon do Krista 14 koljena.). Iznosi stav o Starom zavjetu. izliječio slijepca. Allahu poznatom smrću. liječio od gubavca. Sva četiri Jevanđelja govore o Isau.

Najpoznatije od nekanonskih Jevanđelja je Ebionitsko. Matejevo. žena Zekerijjaova. 4. i izvještaje o čudesima i djelima. Lukino Jevanđelje govori o Ivanovom i Isusovom djetinjstvu. Nijedno nije napisano u Isaovo vrijeme niti neposredno iza njegove smrti. zapisao je sve što je zapamtio od Petra. Napisano je u Rimu između 65. zasebna cjelina. postaje kršćanin. Zadnji dio govori o Isusovoj muci. On je osnovao crkvenu općinu u Aleksandriji. Svaka sekta imala je svoje Jevanđelje. Za nevjernike i mušrike oduvijek je bio vanbračno dijete i kopile. i sin Davidov. život. On uspostavlja novi savez . Šimun (Petar). Andrija. smrti. uskrsnuću i uzačašću. Jakov.e. Ono ima 24 glave. Renan to Jevanđelje proglašava najljepšom knjigom. 6.Zavjet. Umro je kao prognanik na Patmosu. Jevanđelje Hebreja ili 12 apostola.e. djelovanju u Galileji. 9. Zato ih nazivaju sinoptička. 3. učenik i pratilac Pavla. 2. o početku mesijanskog djelovanja. priznata su samo četiri kao kanonska Jevanđelja: Matejevo. putu u Jerusalim. • Isusova osoba Neki Evropljani smatraju da Isus nikada nije postojao i da je mitološka osoba. Imranova žena Hana i sestra joj Isa. “Cvijet biblije jesu Jevanđelja. tvrde da se Isus rodio. Lukino i Ivanovo. u Palestini. osudio brak. koja je rasla i odgajala se u hramu pod nadzorom Zekerijjaa. muke i smrt također su samo privid. On oko 40. uskrsnuću.) da je rođen u Betlehemu. Napisala ga je grupa jevrejsih kršćana. Nije Isusa ni slušao ni pratio. 5. Juda Iskariotski. Ivanovo je zatvorena. Marko. 11. i 70. Markovo. To Jevanđelje govori o djelovanju u Galileji i Jerusalimu. i 100. Bartolomej. tumač Petrov. nisu imale djece.s. a za kršćane je jedino-rođeni božiji sin. Nakon dove. Ono sadrži pet Isusovih besjeda. Početkom trećeg stoljeća Klement Aleksandrijski nazvao je Ivanovo Jenvađelje duhovnim. Jakov. Postojalo je i Arapsko Jevanđelje iz IV ili V stoljeća. Pod kraj II stoljeća spominje se i Petrovo Jevanđelje. da je živio i umro kao čovjek. Vjerovatno je napisano u maloj Aziji između 95. godine. Treće je pisao liječnik Luka iz Antiohije. godine n.“Isus je prorok kraljevstva. Glavna mu je tema kraljevstvo nebesko . a Dante za pisca Hristove dobrote. Muhammed Seid Serdarević bilježi za Isa (a. Namijenjeno je Crkvi i Efezu i imao ukupno 21 glavu. 7. sabrano je oko 240 Jevanđelja. nego Petra. 8. navodno.” To je Jevanđelje pisano za prvu zajednicu jerusalimskog kruga. To misle Bruno Bauer i Karl Kaucki. Doći će kao sudac na posljednji dan”. Ivan. godine n. Jevanđelje Nazoreja nastalo je potkraj prvog stoljeća. godine. a cvijet Jevanđelja jest Ivanovo Jevanđelje. Isusu najdraži učenik. smrti. Matejevo ima 28.U misiji mu pomaže 12 apostola: 1. Najduže Jevanđelje je Lukino sa 30 stranica a najkraće je Markovo sa 18. Na Saboru u Nikejji 325. njegovo rođenje. Hana je rodila Merjemu. Matej carinik. . Postojalo je i Jevanđelje Egipćana. Za puna tri stoljeća rada u ilegalnosti. Njegovo Jevanđelje pisano je na aramejskom jeziku. a Ivanovo 22 stranice. 10. Toma. Markovo i Lukino Jevanđelje mogu se štampati u tri usporedna stupca i istovremeno čitati. po kome je Isus. Drugo Jevanđelje napisao je Marko. Tadej. Pisano je u vremenu između 67. Doketi smatraju da je Isusova ljudskost samo prividna. godine. Filip. • Jevanđelje . ukazanju i uzačašću. Šimun Kananaj i 12.radosna vijest Original Indžila nije sačuvan. Markovo Jevanđelje je pisano za rimsku kršćansku zajednicu. i 70. Ebioniti. Mesija sin nebeskog oca. Pisac četvrtog je Ivan.

slična Sahari. Opkoljen je sa tri mora. Sahare.s. to se ne može znati. časni. Umjesto Isaa. Aleksandrijski biskup Arijus odbacivao je trojstvo. na rimokatoličku i pravoslavnu. kalvini. na grč. Na zapadu Crvenim. Tamo ostaje 12 godina i vraća se u Nazaret (Naširu). srpska. punine Allahove poruke i završetka hijerohistorije ili kraj ciklusa vjerovjesništva . sastavljena iz suhih pjeskovitih i kamenih ravnica pomiješanih sa plodnim predjelima. a sa istočne i jugoistočne strane je Perzijski zaljev. komplementarnost Objave i poruke nagovještavao svaki raniji poslanik sa upozorenjem svom ummetu: Ako se Ahmed ili na grčkom Praklete pojavi da su oni kao ummet a i on. njegovi protivnici.s. rodi i Merjema Isaa (a. a ne u Knjizi. Merjema je u pratnji amidžića Jusufa Nedžara odselila u Misir. po jednom hadisu. Papa i patrijarh koji su jedan drugog 1054. Arabijski poluotok kao sastavni dio najveće pustinje na svijetu. Kristovo tijelo i čuvar Svetoga duha. dužni prihvatiti Muhammeda kao svog vjerovjesnika i Objavu i Šerijat koji se njemu objavljuje. ali i zgrada za bogosluženje kao džamija i sinagoga. Pozivao je u vjeru tri godine i pokazivao mu’džize. aleksandrijska. koja se stalno otajava i otkriva Crkvi (logosa sarkisa). Perikletos (Prakletos). kvekeri. kao vjerovjesnik.Hatemu-l-Enbija. Pravoslavlje sačinjavaju razne autokefalne nezavisne crkve: carigradska. Muhammed je jedini vjerovjesnik čiji je dolazak kao Allahovo obećanje. U prvim stoljećima kršćanstvo se širilo tajno i kršćani su mnogo progonjeni. a 1516. sina Zekerijjaovog. Odštampaj tekst Pretposljednji Allahov vjerovjesnik Isa (a. Bojeći se za dijete. jerusalimska. metodisti. Univerzalno ime Muhammeda (a. Ona je jedini posrednik na relaciji Bog-ljudi. U protestantske Crkve spadaju: luterani. Samo mu 12 ljudi. Prvobitna Crkva bila je jedinstvena. Matej i Ivan su apostoli a Luka i Marko poglavice.).) kao Allahovog obećanja. gruzijska i jermenska Patrijaršija. hvaljeni. Crkva je čuvar Svetoga duha i sveopće korporativno Kristovo tijelo. baš kao da je u zemlju propao.) pod kojim su ga Navještavali i obećavali svi raniji vjerovjesnici jeste Ahmed. anglikanci. Po kršćanima riječ Božija je u osobi Isusa Krista. ruska. plemeniti. rumunjska. 6). puninu riječi. MUHAMMED a. godine prokleli i anatemisali izmirili su se tek 1967. Kada je Isa imao 30 godina. Tek 313. Kao vjerovjesnik Muhammed (a.s. adventisti itd.s. bugarska. Do prvog raskola dolazi 1054. bilo preko 120.s.s. uhvatili su izdajnika Judu i razapeli.Na šest mjeseci iza rođenja Jahjaa. Havarijjuna-apostola pristupi. U historijskom smislu Crkva znači i zajednica kršćana. Isau objavljenog Indžila nema a šta je od njega bilo. najvećem poluotoku na svijetu. godine car Konstantin dozvoljava slobodno ispovijedanje kršćanstva. Neizmjerne arapske pustinje presijecaju uvale i brdoviti predjeli po kojima su razbacana sela i .000. godine.) kao i svi poslanici i vjerovjesnici kojih je prije njega. Po svojoj konfiguraciji Arabija je prostrana visokoravan.) se pojavljuje u Arabiji na jugozapadu Azije. a njegovo egzistencijalno ime kada se pojavljuje u povijesti jeste Muhammed (Es-Saf. izvještava. antiohijska. prekriven je velikim dijelom pustinjom i kamenitim predjelima sa plodnim zemljištem i pustinjskim oazama. na jugu Indijskim. dobi Indžil i postade poslanik. na katoličku i protestantsku. obećava i garantira dolazak Muhammeda (a. Pravog.

Muzdelifa. šipak. To je. Uman i Arapski Emirati i Kuwait leže na istočnoj strani u području Perzijskog zaliva i Indijskog okeana. Glavni grad Jemena je Sana. Jemenci su trgovali od vajkada sa Egipćanima. Arabija ima slijedeće pokrajine: 1) Petrejska Arabija. U Haremi-Šerifu još se nalaze Zem-zem (Mekamu-Ibrahim). El-Hassa. deva. Tu je Petra glavni grad nekadašnjih Nabatejaca.gradovi. To je kolijevka islama. tu je kamen iz koga je pod udarcem njegovog štapa potekao mlaz vode. U sredini Haremi Šerifa je Ka’ba. Saffa i Merva. u ćošaku Ka’be. Salih. Ismail. Kiblu) Mina. Bahrejn. Drugi grad u Hidžazu je Medina.). Nedžd je velika visoravan. i pruža se po sredini Arabije prema jugu. tu je brdo Horeb sa pećinom gdje se sklonio poslanik Ilijas. okružena sa svih strana pustinjom i golim brdima. vjetra. Temperatura se danju kreće od 45 do 60 stepeni a noću se u pustinji spušta i do nule. Prije Resulovog dolaska Medina se zvala Jesrib. Ibrahim. Najbolje luke na poluotoku su jemenske-Aden. iz plemena Amalike. U njemu su dva islamska časna grada: Mekka u kojoj su po Allahovoj zapovijedi Ibrahim i sin mu Ismail sagradili Ka’bu (Bejtullah. koja obuhvata cijelo poluostrvo Sinaj sa Turi Sinajom. pred bijesom kraljice Izabele. samuma. neplodnosti. Jemenci su trgovci od davnina i zemljoradnici. odakle je Musa svome narodu propovjedao Zakon božiji. kako geografsko tako i duhovno središte svijeta. Pokrajine Katar. Afrike i Evrope. dok u pustinji nema niko osim beduina. Hidžaz. datule. nastanjeni poljoprivrednim stanovništvom. Na tom području su se izredali mnogi biblijski narodi: Hebreji poslije izgona iz Egipta. šećer. Stanovnici Nedžda su okretni zemljoradnici i vrlo bistri ljudi. grožđe. Površina Arabije dostiže 3 miliona kvadratnih kilometara. pijeska. Jemen proizvodi pšenicu. smokvu. bez zelenih gora i visokih brda.s.esved. grad u kome je rođen Muhammed (a. nekad prijestolnica jemenskih kraljeva.) preselio na Ahiret. a visina je 13 metara. Dimenzije Ka’be su 11x12 metara.s. U sredini Mekke je Haremi-Šerif. Arabija je na sredini između daleke Azije. odakle se počinje tavvaf činit je i hadžeru-l. masline. najplodniji i najnaseljeniji kraj Arabije. Na Arabijskom poluotoku djelovali su vjerovjesnici: Hud. tamo je čuveni Džebeli Musa. Mekka je glavni grad Hidžaza. Arabija je poluotok: sunca. Vjetar samum je jako opasan i nosi sve pred sobom.s. Jemen sačinjava jugozapadni dio poluostrva i on je ujedno najbogatiji. To je zemlja beduina. Imam Islam SADRŽAJ . kafu. tamjan i mirođije. prilično plodna. Područja sa vodom u pustinji zovu se oaze. mnogi drugi poslanici i Muhammed (a. bez nepresušnih rijeka i jezera.) i Medina ili Jesrib u kome je Muhammed (a. Na jugoistočnoj strani. Arefat. između Jemena i Sinaja proteže se arapsko primorje Hidžaz. suša i vrućina. Perzijancima i stanovnicima Indije. po osnivaču.

je bilo popraćeno određenim neuobičajenim i čudnim pojavama.s. Zekat 5. Njegovo rođenje je.s. pošalji im između njih Poslanika koji će im učiti Tvoje ajete. i viđenje ( ru’ja) koje je vidjela moja majka. od Amine majke Resulullhove a. a o tome ću vas obavjestiti.” Osman ibn ebi El-As je zabilježio od svoje majke Um Osman Es-Sekafijjete čije puno ime je Fatima bint . bilo u svitanje zore dana ponedjeljka.”(Ajet. Ramazan i post 4.Rođendan poslanika Muhammed a.. Muslim je zabilježio predaju od Ebi Katadeta u kojoj se navodi da je Resulullah a. Namaz . hidžru učinio iz Mekke u ponedjeljak.s. je bilo 12 rebiul-evvela.(ajet. u riječima Allahovim:”I donosim vam radosnu vijest o Poslaniku koji će doći poslije mene a zove se Ahmed.. da je rekla:”Vidjela sam u noći njegovog rođenja svjetlost koja je obasjala dvorce Šama i ja sam ih čak vidjela.. pa je rekao:”To je dan u kome sam rođen i dan u kome sam poslat kao Poslanik..) On je također nagovještaj Isa a.s. 23.s. među kojima Ata i ibn Abbas... Rođen je od oca Abdullaha ibn Abdul-Mutaliba i majke Amine bint Vehb. Ja sam uistinu rezultat dove Ibrahimove i radosni nagovještaj Isa a. da je Amina bint Vehb rekla:”Kada sam ga rodila (misli na svoga sina Muhammeda a.04.s.” /Muslim/ U Ahmedovom Musnedu od ibn Abbasa je zabilježeno da je rekao:”Allahov Poslanik a.. Kelime-i šehadet 2..s. poslat kao Poslanik u ponedjeljak.” Zabilježio je Muhammed ibn Sa’d hadis od nekoliko ashaba.) sa njim je izašla svjetlost (nur) koja je obasjala sve što je između Istoka i Zapada. ušao u Medinu u ponedjeljak i postavio je hadžerul-esved na njegovo mjesto prilikom renoviranja Kjabe u ponedjeljak.” Vjerovjesnikova majka je vidjela nur – svjetlost kada je rodila Muhammeda kako je obasjala Šamske dvorce. O tome postoji mnoštvo predaja. Hadž Mevlud . Zabilježio je Ebu Nuajm od Umm Seleme r. da je Allahov Poslanik a. Imam Ahmed je zabilježio predaju od Irbada ibn Sarijete r. a nije riječ ni okakvoj simbolici.s.salat 3.2005 pripremio Fikret ef.” Rođenje Allahova Poslanika Muhammeda a. rekao:” Ja sam kod Allaha bio zadnji Poslanik a Adem je tek bio u procesu stvaranja od zemlje. je rođen u ponedjeljak..) odraz Ibrahimove dove kada je rekao:”Naš Gospodaru.s.. po mišljenju većine islamskih historičara i učenjaka..a.s. upitan o postu dana ponedjeljka. 570 godine po kršćanskoj eri računanja vremena.” /Prenose El-Bizzar i Taberani..s. dakle svarna svjetlost. i on je pao na Zemlju klečeći na koljenima.. o čemu se govori u suri El-Fil.. jer majke vjerovjasnika su imale viđenja.a.) Nur ( svjetlost) koja je viđena prilikom njegovoga rođenja je viđena očnim vidom (rujetul-besarijje). tačno pedeset dana nakon znamenitog događaja pokušaja rušenja Kjabe /amul-fil – slonova godina/.1. Hafiz ibn Hadžer je rekao da je ovaj hadis sahih i kod Hibbana i El-Hakima/ On je (a. Arnaut Odštampaj tekst Pošalji na email Rođenje Allahova Poslanika Muhammeda a.

Na tim skupovima uče se mevludi od čega dolazi bereket i mnogi fadileti. poželjna i tražena i sve su to činovi kojima se približava Allahu dž. Na ovome su mišljenju odabrani i vrijedni islamski učenjaci i pobožnjaci od ummeta Muhammeda a. Vidjela sam zvijezde da su se puno približile da sam pomislila kao da će pasti na mene. kaže:”Poslali smo te kao milost cijelim svjetovima. kaže:” Normalno je da će se svaki pravi vjernik koji je pametan radovati danu u kome je bilo rođenje Allahova Poslanika a.. Danu u kome je rođen onaj za koga Allah dž.” /Iz djela Essiretu nnebevijjetu od Imama Muhammeda ibn Jusufa Eš-Šamija/ U nastavku govora o mevludu isti autor je zabilježio: Imam Hafiz Ebul-Hajri ibn El-Džezeri. Kisrov vorac se nije uzdrmao i porušio zbog sabosti propusta u gradnji.s.s.š.Prisustvo nura u cijelom kući od čega se ništa drugo nije moglo vidjeti.s. Allah dž.. . Također će se na tim skupovima govoriti o Poslanikovom moralu i njegovim svojstvima. Između ostaloga spomenuo je:” . i kaside i spjevovi o Allahovom Poslaniku a. da li je rođeno sinoć kod vas kakvo dijete? Odgovorili su mu:”Ne znamo. Jednog jutra čuo sam Jevreja kako vrištavim glasom poziva:”O Kurejšije. Na tim skupovima se također uče i donose salavati i selami na Muhammeda a.s.s. To što se je desilo u noći rođenja Allahova Poslanika Muhammeda a.” El-Bejheki i Ebu Nuajm su zabilježili predaju od Hasana ibn Sabita. okrenute glave prema nebu. jer je on izgrađen od veoma tvrdog i kvalitetnog materijala čija visina i širina je stotinu zira’a.Njegovo padanje ničice po tlima. da je rekla:”Kada sam prisustvovala Resulullahovom rođenju vidjela sam kuću kada je on pao po tlima ( iz stomaka svoje majke) kuća se je napunila svjetlošću.Pojava nura (svjetlosti) koju je vidjela njegova majka. 473/ Rekao je Hafiz Es-Sehavi:” Još uvijek sljedbenici islama u svim krajevima.s.. uistinu ove večeri se je rodio Poslanik ovoga ummeta. zatim spominjati Allahova počast i briga koju je ukazao Poslaniku Muhammedu a.s. Abdullah Siradžuddin. .Abdullah. Kada ga je rodila Amina iz nje je izašao nur (svjetlost) koja je obasjala svu kuću tako da ja od te svjetlosti nisam ništa drugo vidjela. koji je bio šejh karijama. pjesnika da je rekao:”Kada sam imao sedam ili osam godina. već sam razumijevao i mogao zapamtiti sve što čujem. zatim Njegovo čuvanje Poslanika i zaštita koju mu je pružao.” Zato neka svaki musliman veliča taj dan.s. neka bude radostan i plemenit.š.š.Potresanje Kisrovog dvorca i rušenja 14 stubova (šerefeta) .š. kao i dove koje se upućuju Allahu dž. autor djela Sijjiduna Resulullah. a posebno u velikim gradovima svečano obilježavaju mjesec Poslanikovog rođenja sa mevludima. Danu u kome je potekao nur upute i znanja cijelom svijetu. Svaka od navedenih postavki je šerijatski utemeljena.. je rekao:”Od spefifičnosti pažnje i brige o . i za to je odredio nagradu. PRIREĐIVANJE SVEČANOSTI I SKUPOVA NA DAN POSLANIKOVA ROĐENJA O ovoj temi.s.” / Sejiduna Resulullaha str. Poslanikovog a. je htio da to učini vječitom mu’džizom prema Poslaniku Muhammedu a. . .” /Prenosi El-Hakim i Jakub ibn Sufjan sa dobrim senedom kao što navodi Ibn Hadžer autor Fetha/ Od čuda koja su se desila te večeri je potresanje Kisrovog dvorca i padanje 14 stubova (šerefa) sa njega. Okupljanje na skupovima na kojima će se čitati odlomci iz njegove sire (životopisa) na kojima će se pored toga citirati i Kur’ anski ajeti. Halifa Harun Er-Rešid je pokušavao da sruši taj dvorac jer je pretpostavljao da je pod njim zakopano veliko blago ali je bio nemoćan pred tom čvrstom građevinom. Hafiz ibn Kesir je u svome kapitalnom djelu El-Bidaje napisao jedno posebno poglavlje o znakovima i čudima koja su se desila noći u kojoj je rođen Muhammed a. U takvom stanju je ostao do naših dana prema navodima Hafiza Ez-Zerkanija.Gašenje vatre u Perziji koja je prije toga gorila hiljadu godina.Nizak položaj zvjezda te večeri da su pomislili oni koji su to gledali da će se zvjezdani strop oboriti na njih. na kojima se pripremi hrana i uoči tih mevluda podijeli puno sadake i bude opća radost.” Jevrej je rekao:”Provjerite.

olakšava mu se stanje zbog radosti koja mu je bila u srcu noći Muhammedovog rođenja. To potvrđuje našu tvrdnju da je to novotarija u vjeri. a to je što je bio ponedjeljak kada je Suvejba obradovala Ebu Leheba viješću o Muhammedovom rođenju. a to je suprotno njegovim riječima :”Nemojte me pretjerano hvaliti kao što su kršćani hvalili Isa a. samo mi se olakšava u noći dana ponedjeljka i dozvoli mi se da popijem malo vode izmneđu moja ova dva prsta i to količine koliko je vrh kažiprsta. A bio je. Jer da je bilo pohvaljeno oni to ne bi propustili. i što ga je Suvejba dojila. To ukazuje na činjenicu da je to nešto što nije pohvaljeno. osvjedočenim kjafirom. i pretjeranim hvaljenjem Poslanika a.učenju i izvođenju mevluda i pokazivanje radosti na taj dan je da je to dan sigurnosti i prilika za postizanje želja i drugih fadileta. pametan i pravedan. o kome je i Kur’an izrekao stav da će u vatru džehenemsku.s. neka mu se Allah smiluje. a to je zbog moga oslobađanja robinje Suvejbe. kako će onda tek biti stanje vjernika od ummeta Poslanikovog koji se raduje mevludu! Može se samo nadati svakako nagradi od Plemenitog Allaha dž. sina Merjeminog. Rekao mi je:”Ko se raduje nama. U Buharijevom Sahihu je zabilježeno:”Rekao je Urve:”Suvejba je robinja koja je bila u vlasništvu Ebu Leheba.” MEVLUDSKE SVEČANOSTI NA POSLANIKOV ROĐENDAN KOJE SE UPRILIČUJU SVAKE GODINE Ovo je jedno od pitanja po kome postoji razilaženje između predstavnika Ehli-sunneta vel-džema’ata i Vehabija. Ovu temo je iscrpno obradio autor Abdul-Kadir Isa Dijab u svome djelu “El-Mizanu-adil”. Kazivanje o Ebu Lehebu i oslobađanju robinje Suvejbe je zabilježio Buharija. to je ponedjeljkom. pa sam mu rekao šta se govori i uči na manifestacijama mevluda. neka mu se Allah smiluje:”Viđen je Ebu Leheb u snu poslije smrti pa mu je rečeno:”Kako ti je stanje?” Rekao je:”U vatri sam. nije obilježavao svoj rođendan niti ashabi njegovi.” Imam Muhammed ibn Jusuf Eš-Šami je u svojoj Siri zabilježio od šejh Ebu Musa Ez-Zerhunija da je rekao:”Vidio sam u snu Allahova Poslanika. To onda može odvesti da ga neko stavi na stepen božanstva. alejhi’ selam. Ismaili i Abdur-Rezak. Ona je dojila Muhammeda a. a to ga dovodi da se stavlja iznad stepena čovjeka. te ju je Ebu Leheb pustio na slobodu.s. a svaka novotarija je pokuđena. hrabar.š. jedino zbog Suvejbe koju sam pustio na slobodu napajam se sa malom količinom vode.s.” Rekao je Šejhul-kurai. kada me je obradovala radosnom viješću da se je rodio Muhammed . 2) Kažu: Obilježavanjem njegovog rođendana sa svečanostima je pojava kojom se čini svetost i veličanje Allahova Poslanika a.s.” Hafiz ibn Kesir u u svome djelu Et-Tarih rekao:”Vladar El-Muzaffer Ebu Seid je organizirao mevlud i šerif u mjesecu Rebiul-evvelu i pripremio bi veliko veselje u kojemu je i sam učestvovao. Autor kaže:” Vehabije zastupaju mišljenje da je obilježavanje rođendana Muhammeda a. Nisu to radili ni tabiini niti imami mudžtihidi.” /Zabilježili Imam Ahmed i Buharija/ . To svoje mišljenje potkrijepljuju sljedećim dokazima: 1) Kažu:” Allahov Poslanik a. te ju je on oslobodio.s.” Pa ako je ovako stanje sa Ebu Lehebom. 3) Kažu:” Obilježavanje njegovog mevluda obično bude sa pohvalama. sin od moga umrloga brata. svake godine bid’atun (novotarija u vjeri) a pošto svaka novotarija vodi u zabludu a zabluda u vatru džehennemsku. i taj dan mi se kazna ublažava. Kada je umro Ebu Leheb neki članovi njegove rodbine su ga vidjeli u snu u lošem stanju pa mu je rečeno:Kako ti je? Rekao je:”Nejmam nikako mira. El-Hafiz ebul-Hajri ibn El-Džezeri . pa ću ja nastojati veći dio njegovog rada da prevedem kao odgovor na gore postavljenu dilemu. i mi se radujemo njemu. te je pokazao vrh kažiprsta. Muhammeda. onda oni ne učestvuju u obilježavanju mevluda i zabranjuju to i drugima da rade.s.

da se svake godine sjećaju mevludom njegovog rođendana. povlačenje vode iz jezera Sava te približavanje zvijezda i dr.” Na mevludskim svečanostima se kao što smo već spomenuli mnogo donosi salavata a izgovaranje salavata privlači Allahovu milost i Njegovo zadovoljstvo.š.š. je to odobrio i rekao da smo mi muslimani preči da obilježavamo ove dane i iskazujemo zahvalnost Allahu dž.s. Ismaili i Abdu Rezak.s. 5) Allah dž. Jednog jutra čuo sam Jevreja kada vrištavim glasom poziva:”O Kurejšije.š. da li je rođeno sinoć kod vas kakvo dijete? Odgovorili su:”Ne znamo!” Jevrej je rekao:”Provjerite.š.” Tako je održavanje mevluda i sjećanje svake godine na rođenje Poslanikovo istovremeno iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku.s. će na njega deset puta. kaže:”Reci. Medinske Jevreje kako poste (ašuru) deseti dan Muharrema. Svi koji prisustvuju mevludima su ljudi koji vole Poslanika a.s.s. Analogno ovome slučaju uzima se da je dan Poslanikovog rođenja najveća blagodat data ljudskome rodu pa bi muslimani iz zahvalnosti prema Allahu dž. je rekao:”Ko prouči jedan harf iz Kur’ana ima deset sevapa za to. suprotan mišljenju Vehabija. se postiže gore traženi cilj. i ljubavi prema njegovom Poslaniku. vas će voljeti Allah. Rekli su da je dozvoljeno obilježavati mevludskim svečanostima rođenje Allahova Poslanika a. pa ih je upitao zbog čega to rade? Oni su odgovorili da je to iz zahvalnosti prema Allahu dž. 4) Dokazi kojima se poziva na iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku a.. Predstavnici ovoga mišljenja kažu:”Ako su se desile sve ove pojave sa Allahovom pomoći i snagom iz počasti prema novorođenčetu onda je dozvoljeno nama da pokažemo znakove radosti i veselja svake godine oživljavajući sjećanje na njegovo rođenje..s. na kojima se recitiraju odlomci iz Poslanikova a. trebali da se raduju tome danu i iskazuju mu zahvalnost. uistinu ove večeri se je rodio Poslanik ovoga ummeta.” Pa su temeljeći na tome rekli da je iskazivanje počasti i poštivanja prema Muhammedu a..” 7) Hafiz Ibn Hadžer El-Askalani je dozvolio obilježavanje Poslanikovog rođendana (mevluda) sa svečanostima kijasom (analogijom) na slučaj koji je zabilježen u Buhariji i Muslimu.š. a već smo ga citirali a to je slučaj Ebu Leheba koji je viđen u snu nakon smrti i olakšanje koje mu dolazi zbog čina .s.s. u kome je rekao:”Mnogo donosite salavate na mene. svake godine i to smatraju pohvalnim i poželjnim činom.Ehli suna vel-džema’a koju predstavljaju četiri poznata mezheba zauzeli su stav od sedmog vijeka po hidžri pa do današnjeg dana. njegovog imetka. 3) Ajeti koji govore o obaveznosti poštivanja i iskazivanja počasti prema Allahovom Poslaniku Muhammedu a. već sam razumijevao i mogao zapamtiti sve što čujem.s. Hadis u kome se kaže:”Tako mi Allaha. i Izraeličane. Poslanik a. 8) Osmi dokaz je slučaj koji je zabilježio Buharija u svome Sahihu. Na mevludskim svečanostima se ljudi pouče o Poslaniku a. Kao npr. Riječ je o situaciji u kojoj je zatekao Poslanik a. koja je obasjala dvorce Šama.sa učenjem mevluda. zatim gašenje vatre u Perzijanaca koja je neprestano gorila hiljadu godina. i načinu sljeđenja n jegova sunneta a to sve rezultira plodovima ljubavi prema Allahu dž. ako volite Allaha i Njegovog poslanika onda me slijedite.s. Ebu Nuajm i El-Hakim i Jakub ibn Sufjan sa dobrim senedom kako to navodi i autor Fethul-Barija Ibn Hadžer / 2) Ono što su zabilježili Ibn Kesir u svome djelu El-Bidajetu ve nihajetu i Ibn Hadžer u Fethul-Bariju i Askelani i Bejheki i Taberi i drugi o pojavi nura (svjetlosti) večeri u kojoj je rođen Allahov Muhammed a. jer ko donese na mene salavat jedanput Allah dž. što je u duhu gore citiranog hadisa.s. niko od vas neće vjerovati ispravnim vjerovanjem dok mu ja ne budem draži od njega samoga. 6) Hadis Allahova Poslanika a. Na mevludskim svečanostima se također recitiraju i uče kur’anski ajeti a Poslanik a.š. života. više nego prema bilo kome drugom od Allahovih stvorenja. To svoje mišljenje baziraju na sljedećim dokazima: 1) Predaju koju je zabilježio Malik ibn Sinan i Hasan ibn Sabit u kojoj je rekao:”Kada sam imao sedam ili osam godina. potresanje Kisrinog dvorca i rušenje 12 šerefa sa njega.s. kao npr.” /Prenose El-Bejheki. njegovog djeteta i svih ljudi.s...s. “O vjernici nemojte dozivati Allahova Poslanika kao što vi dozivate jedni druge. koji je na taj dan pomogao i spasio Musa a.” Ovi učenjaci kažu:”Sjećanjem rođendana Poslanikova a.. i koji mnogo donose salavate na njega...

s.? Sljedbenici Isa a.s. Zašto Poslanik Muhammed a. traži da se voli i poštuje Poslanik Muhammed a. poklapale sa njima.. Iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku..s. kao što su kršćani pretjerali sa Isaom sinom Merjeminim. a o fadiletima salavata Poslanika a.oslobađanja robinje Suvejbe radi vijesti o rođenju Poslanika a.š.” (Hadisi šerif) . Jer kada bi bilo tako.s. Zbog svega toga nemoguće je da poštivanje Poslanika a. jer Allah dž.s. Ovakvo shvatanje poruke ovoga hadisa je bez sumnje pogrješno.”(Hadisi šerif) 2. onda se tretman te pojave svrstava među pojave koje su tražene vjerom ili u najmanju ruku poželjne.s...š.s. On je spasio čovječanstvo i uputio ih na pravi put.s. Mevludskom svečanosti iskazuje se zahvalnost Allahu dž.. Svakako da je njihovo mišljenje neosnovano i nepotkrijepljeno valjanim dokazima.š.s. A oboje je utemeljeno islamom.. To je ni manje niti više do izrazi poštivanja i ljubavi prema Allahovom Poslaniku a.š. a iste su praktikovane u vremenu koje je uslijedilo poslije njih. i prevelika ljubav prema Poslaniku ono što se zabranjuje ovim hadisom. čime su učinili širk Allahu dž.. njegovog imetka.s.:”Ko prouči jedan harf iz Kur’ana imaće sa svakim harfom po jedno hasene (dobro djelo) a svako dobro djelo se kod Allaha nagrađuje desetororstruko. Mnogo donošenje i učenje salavata na Poslanika Muhammeda a.s. Mnogo je pojava koje nisu radili Poslanik a također ni ashabi. Ali također ostaje da se kaže da to niko od spomenutih nije ni zabranio. Wehabije se oštro suprostavljaju učenju mevluda i obilježavanju Poslanikova rođendana na bilo koji način. rekao rekao:”Neće niko od vas vjerovati pravim vjerovanjem dok mu ja ne budem draži od njega samoga.(Kur’an) Bit Poslanikove poruke svome ummetu ovim hadisom je da ne bi neko sličnu stvar uradio glede Poslanika Muhammeda a.š. RASPRAVA O DOKAZIMA DVIJE SUPROSTAVLJENJE ŠKOLE 1)Kao što smo već rekli. „Kršćani kažu: Mesih je sin Božiji. onda bi to Allah dž. A ako bi se aktuelne novosti. niti ashabi niti njihovi sljedbenici. A o tome je Allahov Poslanik a. A nije nikako cilj ovoga hadisa da saopći kako ne treba voliti i poštovati Poslanika Muhammeda a. nakon što se porede sa općim islamskim načelima.s. na blagodatima koje je dao sa negovim rođenjem. strogo zabranio.” (Hadisi šerif) 3.š.s.s.“ Ovaj njihov govor je također netačan i neprihvatljiv. A nije tako.:“Nemojte pretjerivati sa mnom. i iskazivanje ljubavi prema njemu bude niukom slučaju faktor posvećivanja ili njegovog uzdizanja iznad stepena čovjeka-Poslanika i njegovo stavljanje na stupanj božanstva. Obično se je gledalo u sadržaj datih pojava pa ako su sadržavale nešto što je u suprotnosti sa islamskim stavovima onda bi se to osuđivalo i zabranjivalo bi se njegovo prakticiranje. će na njega deset.s. 2) Što se tiče njihovog stava da je „izvođenje mevluda pojava kojom se veliča Poslanik a. Oni su Božijeg Poslanika proglasili sinom Božijim. ZAKLJUČAK Nakon rasprave o dokazima vehabijske škole po pitanju stava o mevludu. Kažu da je mevlud bid’atun i da ga nije praktikovao Resulullah a.s. su svoga Poslanika proglasili sinom Božijim i bit problema je u tome. jer na mevlud dolaze oni koji vole Allahova Poslanika a..s. je rekao:”Ko na mene donese jedan salavat Allah dž.“ Oni smatraju da je pohvaljivanje Muhammeda a .. njegovog pootomstva i svih ljudi. takvim veličanjem da to nadilazi stepen čovjeka-poslanika. a najvažniji su: 1. a to je dokaz uzakonjenosti toga i nije nikakva novotarija kako to smatraju Wehabije. Obzirom da sadržaj mevludskih manifestacija sadrži nekoliko dobrih djela kojima se približava Allahu dž. želim da zaokružim temu sa nekoliko zaključaka. Zašto? Zato što se svečanost sjećanja na njegovo rođenje ni u kojem svome elementu ne smatra niti sadrži bilo koji vid posebnog veličanja ili posvećivanja (takdis). o kome je rekao Allahov Poslanik a. upozorava svoje sljedbenike da s njim ne učine ono što su uradili sljedbenici Isa a. 4) Njihov dokaz zabrane održavanja mevludskih svečanosti sa hadisom Poslanika Muhammeda a.s. Učenje Kur’ana.

Zbog navedenih sadržaja koji se nalaze u mevludskim manifestacijama i oslanjajući se na dokaze Ehli sunne vel-džema’ta kažem: 1. da li mi dozvoljavaš da te pohvalim? Poslanik a. .s. /Iz djela Mizanul-adil str. Te večeri se podijeli puno sadake. kaže:”Reci ako volite Allaha onda mene slijedite. Da prisutni prouče salavat kada god se spomene ime Poslanika Muhammeda a. Ja uslovljavam njihovo prakticiranje i izvođenje sljedećim uvjetima: 1. upoznavanje sa detaljima iz Poslanikove povijesti i sl. sa održavanjem skupova.s. 2.. zvanično je vladar Muzaffer Ebu Seid Kevkeberi ibn Zejn-ddin Ali koji je umro 630 h.”/Siretul-hišamijje 1 tom str. te je tada Abbas spjevao lijepu kasidu pohvale o Allahovom Poslaniku. što olakšava sljeđenje njegovog puta onima koji to žele. 137/ Mnogi učenjaci su pisali djela o mevludu. Izbjegavanje prenošenja iz života Muhammeda a. Prvi koji je počeo prakticirati mevludi-šerif kao izraz sjećanja na njegovo rođenje a. Izvođenje mevludskih manifestacija na dan Polsanikova rođenja svake godine je posao koji ima svoje uzakonjenje u šerijatu i predstavlja dobro djelo kojim se približava Allahu dž.s koji su zasnovani na mu’teber ćitabima. Čitanje teksta koji sadrži detalje iz Polslanikova života. Niko mu od učenjaka njegova vremena nije osporio taj čin..š. 3.islamska mistika 24. neka mu se Allah smiluje i časno mjesto podari. mu je odobrio. Esnaf Begić Odštampaj tekst Pošalji na email . što nije zasnovano na autentičnoj tradiciji. 5. pa se time zaslužuje Allahova ljubav. budu vesela lica vjernika. u mjesecu njegova rođenja.4. Pridržavanje općeg islamskog edeba (kulture ponašanja) i ne dozvoliti da se bilo kojim gestom izađe iz okvira islamskog načina ponašanja. Da svečanost počne sa odlomcima iz Kur’anil-Kerima. Od učenjaka koji su se pohvalno izrazili o spomenutom halifi je i Hafiz Ibn Kesir:”Halifa Muzafer Ebu Seid je praktikovao upriličiti mevlud u mjesecu Rebiu. Izricanje pohvala o Allahovom Poslaniku a. 333/ 2. učenje salavata. 301/ Sufizam .s. Upoznavanje sa detaljima iz sire (životopisa Allahoav Poslanika a. među njima spomenuli bi Hafiza Sujutiju i njegovo djelo “Husnulmekasidi fi amelil-mevlidi” U tome djelu Sujutija je rekao:”Zato je lijepo da i mi pokažemo znakove zahvalnosti Allahu dž. kaže:”Mevludske svečanosti kojima se obilježava Poslanikovo rođenje su utemeljene islamom i one su poželjne i preporučene. Čak su ga i hvalili. 7. Allah dž. Ne dozvoliti pomiješanost žena i ljudi u jednoj prostoriji (ihtilat). a ni od kasnijih generacija. Abbas ibn abdulMuttalib je rekao:”O Allahov poslaniče.s. str.”/ElBidajetu ve nihajetu od Ibn Kesira tom 13 .s. zbog toga što sadrži u sebi ibadete koje smo ranije spomenuli (učenje Kur’ana. On je bio veoma hrabar.š. priređivanje hrane i slično tome. Da manifestacija sadrži kaside i spjevove o Muhammedu a. pa će vas voliti Allah”(Ku’anil-kerim) . pametan i pravedan.) Na tome su istrajavali muslimani od sedmog stoljeća po hidžri pa do sada bez ikakvog prezira ili negacije i osude. 5. na dan Poslanikova rođenja.s.2004 pripremio hfz.06. 4. uče se mevludi i na njih se spušta bereket-blagoslov. 439 i djelo Sejjiduna Resulullah str. navođenje nekih mu’džiza i momenata iz kojih se može uzeti pouka.s.š. Autor djela Mizanul-adil. Zabilježio je Taberani i ibn Seken da je Allahov Poslanik kada je ušao u Medinu i Mevveru nakon bitke na Tebuku. O tome hafiz Es-Sehavi je rekao:”Sljedbenici islama u svim pokrajinama i velikim gradovima obilježavaju mevludskim svečanostima rođenje Poslanika Muhammeda a. što je također uzakonjeno islamom. 6.

odgovara kršćanskom monaštvu. koji imaju za cilj da sufiju dovedu u stanje duhovne ekstaze. Biće Sufizma Redovi islamskih mistika – poznatih još po nazivima sufije ili derviši – danas se veoma često. moguće je da ovakva trdnja izgleda nevjerovatnom. koji su posbno . ni u kom slučaju se iz vida ne bi smjela izgubiti untrašnja organizacija i struktura sufijskih redova. i ne samo zbog toga. Pod ortodoksnim učenjem islama ovdje prije svega podrazumijevam sunitsko učenje. Ovdje prije svega mislim na to. Da bi taj cilj postigao. koja. gotovo uvijek skupine ili grupe koje okupljaju muškarce. političkim.1.“ Ovakvi opisi sufija i sufijskih redova su njihove čisto vanjske i formalne osobine. ako se islamska mistika posmatra i promatra u ogledalu kršćanskog monaštva. te se u svom cjelokupnom životu. za razliku od najvećeg dijela sufijskih. te na taj način sačinjavaju zatvorene zajednice. i uloga sufijskih redova u povijesnim zbivanjima u okviru islama mogla razumjeti. vojnim i inim društvenim zbivanjima od vremena pojave islama do danas. 2. Da bi se međutim. Ovakvo duhovno stanje sufije prije svega dostižu kroz zikr.2. Opšte karakteristike sufizma 2. uvjetno kazano. U ovakvoj vrsti zikra se posebno ističu sufije reda Rufaija. Njegovu osnovu se može tražiti u ljudskim željama za ličnom i direktnom spoznajom i doživljajem vjerske istine. koje svoje izvorište imaju u praktikama koje se pojavljuju prilikom obavljanja zajedničkog zikra. otprilike. ovakva slika i funkcije se ne mogu primijeniti i na sufijske redove. kao što je to slučaj sa kršćanstvom. u potpunosti povlače iz vanjskog svijeta u osamu.1. rituali. u svakom slučaju bi se neizbježno došlo do zaključka. sufija tvrdi da mu je moguće čak i sjediniti se s Bogom. Osobi koja ne poznaje dovoljno islamsku mistiku – sufizam i samim tim sufijske redove. koje nemaju puno zajedničkog sa životom i svijetom koji ih okružuje. Jedna od slijedećih razlika ogleda se u činjenici da se pripadnici kršćanskih mističkih redova. sufizam sam po sebi. Osim toga. sa zikrom se povezuju i njegov su sastavni dio i određeni pokreti tijela. To pogotovo u onom slučaju. da i jedni i drugi samo u formalnom smislu imaju stvari koje su im zajedničke. Istovremeno. 2. ipak pokušalo usporediti sufijske redove sa kršćanskim monaškim redovima. kao i njen povijesni razvoj. zikr izgleda kao beskonačno ponavljanje određenih riječi i božijih imena. Za laika na ovom području. česti sudionici i islamski mistični redovi. zatim odvažiti se na pokušaj uvida u njene vjerske praktike. a pogotovo na zapadu. kako u kršćanstvu tako i u islamu. Učenje i vjerske praktike sufija Osnovni i glavni cilj mističkog učenja i vjerskih praktika u sufizmu jeste povratak Bogu. laik na ovom području bi se morao upoznati sa bićem islamske mistike. S obzirom da kršćanski monaški redovi predstavljaju sastavni dio crkve kao institucije. Razlog tome jeste da u islamu ne postoji institucija takve vrste. Najvažniju ulogu u sufijskim praktikama igraju različiti. opisuju nazivima „derviši koji plešu“ ili „derviši koji plaču. da su i jedni i drugi. Ako bi se pored toga. U daljem toku ovog izlaganja. U takvom stanju. ovakvo predstavljanje i razumijevanje sufija i njihovih redova iskrivljuje njihovo pravo biće i ulogu koju su imali u okviru islama kao i povijesti uopšte. Upravo iz ovog razloga. Uvod Ako se danas pozabavimo poviješću islama. radu i djelovanju oslanja na Boga. pa i preduvjeti za tezu postavljenu na početku. pokazat će se da su svi ovi nabrojani elementi itekako dobra polazna osnova. Kroz ovakve opise i oznake sufijskih redova nastaje jedna slika o njima. sufija dijelom bježi od i iz materijalnog svijeta. kao i stav prema ortodoksnom učenju islama. vidjet ćemo da su u vjerskim.

Svi ovi rituali osposobljavaju sufiju da dospije u. koji se nisu ustručavali da prekrše i pogaze islamske propise i principe. Tako naprimjer kod Bektašija šejhova kapa ima čak izlječujuće dejstvo. koja se nakon smrti Poslanika Muhammeda a. U tom smislu. veoma često su sufije živo učestvovale u političkim zbivanjima. kod nekih sufijskih redova veoma važni rituali su i slušnje muzike kao i tzv. u svojim praktikama imaju ritual sa nazivom džem. njima se počinje pridavati tolika važnost. Ono što se još kosi i suprostavlja sunitskom učenju i tradiciji jeste i tvrdnja da je kod pojedinih sufijskih redova. makar priznavali Poslanikovu tradiciju – sunnet i islamski zakon – šerijat. da se pri jelu koriste i opojna pića. šiitskim karakteristikama.4.karakteristični za sufije reda Mevlevija. u vjersku parksu se uvode nove stvari koje čak zamjenjuju Kur´anom ili Sunnetom propisane obaveze. Ova činjenica međutim. Vremenom. zalagala da se za halifu izabere h. S obzirom sam već prije istakao da je u sufijskim praktikama bilo i onih koje sa svojim elementima nisu uvijek odgovarali islamskim principima. U ovom ritualu pored muškaraca učestvuju i žene. pa ih čak u izvjesnoj mjeri i kreirali. može se kazati da oni posjeduju vertikalni i . Takvo što je naprimjer. U tom pogledu se može kazati da su zagovornici ortodoksnog sunitskog učenja bivali radosni. ponekad i nevjerovatne sufijske sposobnosti. a na drugoj religiozni osjećaji sve više dolaze do izražaja.3. Neki sufijski redovi u svojim praktikama. Bektašije npr. Unutrašnja organizacija i struktura sufijskih redova U pogledu unutrašnje organizacije i strukture sufijskih redova. sa našeg stanovišta. tako da se kroz obavljanje ovog rituala ne smatraju obaveznim obavljati i namaz. ortodoksno sunitsko učenje islama. kao što je slučaj sa sufijama reda Bektašija. U tom smislu govori i činjenica da gotovo svi sufijski redovi svoje izvorište imaju u h. sluša se ritualna muzika. Huseina (626/627-680). da bi popunili upražnjen prostor. već ranije spomenuto stanje duhovne ekstaze. Sa nekim šiitskim grupacijama sufijski redovi se nalaze u srodničkim vezama i međusobnom prožimanju. niti da osjeti tjelesne bolove. U povijesti je bilo sufijskih redova koji su zastupali i propagirali umjereni sufizam i koji su čitav svoj život. Šije su prvobitno bili politička frakcija. više ili manje izraženim. sufije pokušavaju što manje spavati. ne polažu puno vrijednosti na. odnosno preko njega se direktno vežu za Poslanika a. 40-dnevni post. Ovaj ritual kod njih zamjenjuje čak i namaz. Prilikom džema.s. kao i u cjelokupnom životu. Na mjesto ovakve vrste znanja. Ovdje se prije svega misli na zabranu pijenja alkohola. U izvjesnom smislu. zastupa sunitsko učenje. u tome možda leži i odgovor zašto je sufizam u šiizmu našao plodno za svoje širenje i razvoj. u vanjskoj pojavi. Naprotiv. erbein. te koji su sa strane islamske ortodoksije – sunizma – opisivani i smatrani neznabožačkim. Osim toga. nastupu i oblačenju sufija. čak i pojedini dijelovi odjeće imaju određenu simboliku. Alija. Na drugoj strani je isto tako bilo redova. Babaije su ne samo odbacivali nego i prezirali knjige i znanje koje se na taj način stiče. kada bi pojedini sufijski redovi u najmanju ruku. uvijek su stavljane izvanredne. kao preduvjet za prihvatanje u tarikat. svoje sufijsko učenje i praksu bazirali i zasnivali na islamskim zakonima i propisima. Aliju.s. Hasana (625/626-671) i h. Ali (umro 661). uvjetno kazano. u krugu ili halki. jasno izraženo kod reda Babaija. Stav sufizma prema islamskoj ortodoksiji Sufizam je mistično-asketski pravac u islamu sa. pri čemu je sufija u stanju da se čak i probada a da pri tom ne gubi krv. po određenim pravilima ovog rituala zajednički se jede. a što se sa strane ortodoksnog sunitskog učenja ljubomorno čuva. sufizam stoji u suprotnosti sa islamskom ortodoksijom koju. a sve sa ciljem da se postigne spomenuto stanje ekstaze. U toku ovog posta. 2. Primjer Osmanskog carstva će to kasnije najbolje pokazati i potvrditi. a zatim i h. muškarac i žena zajedno igraju.. tako da na jednoj strani politički momenat u šiitskom pokretu polako popušta. konzumiranja opojnih sredstava i sl. bila izražena i odbojnost prema obrazovanim ljudima. Osim zikra u formama koje sam upravo naveo. Posebno je ovdje važno spomenuti. ne znači da su se sufijski redovi odrekli političke djelatnosti. Šije su sami po sebi veoma brzo pokazali da su u stanju veoma lako preuzeti i u svome učenju i okrilju ujediniti neortodoksne pa čak i neislamske elemente. 2. koji su bili prethodnici i izvorište Bektašijama. ali prije svega zbog nasilnog ubistva h.

vekilu izdaje punomoć ili svjedočanstvo tzv. U pojedinim slučajevima. pa čak i potpuna neovisnost o glavnoj tekiji. sohbeti. poglavar. pojavljuju i izrazi piri-evvel i piri-sani. pir je u stvari. I konačno najširi i najveći krug sufijskog reda oko jedne tekije sačinjava krug pristalica ili simpatizera. vodi i upravlja jednom tekijom. Nastanak i razvoj sufizma 3. Uostalom. tekija sadržava i prostorije za stanovanje. da uvijek imaju centralnu prostoriju u kojoj se obavljaju zikrovi i ostale sufijske praktike – tzv.. U horizontalnoj organizaciji sufijskih redova neophodno je još spomenuti i odnose između pojedinih tekija. da one u stvari sačinjavaju najuži krug u horizontalnoj organizaciji sufijskog reda. o kojoj odlučuje šejh. On je najaktivnija osoba u sufijskom redu. šejh. a kada je riječ o organizaciji i strukturi sufijskih redova a u pogledu postojanja i uloge pira. Povijest sufizma . ali redovito dolaze u tekiju na zikrove. Tako najveći broj pripadnika reda u ovom smislu iznosi 25 do 30. naprijed je već istaknuto. murid biva podvrgnut raznim vrstama ispita. i direktni potomci osnivača redova. navodno. najmanju i najuužu jedinicu u unutrašnjoj organizaciji jednog sufijskog reda sačinjava zajednica koja se okuplja pa čak i živi u tekiji. Nakon okončanja izobrazbe. Tako se može ustvrditi su neki redovi sufija veoma strogo bili organizirani pa su pojedine tekije smatrane samo vanjskim ispostavama glavne tekije. Kao što je prije istaknuto. upravo spomenuti. oko nje se sve okreće i odvija. Tekije su tako građene. Ostali sufije ili derviši su obavezni da mu u potpunosti i bezuvjetno budu poslušni. kuhinju. Ovaj lanac se naziva silsila. U izvjesnoj mjeri oni predstavljaju uski unutarnji krug sufijskog reda koji vrlo malo ili gotovo nikako ne učestvuje u svjetovnom životu. u većini slučajeva. šejhova.horizontalni način organizacije. pir je osnivač dotičnog sufijskog reda ili je po njemu red dobio naziv.1. To je po pravilu već iskusan sufija. Posmatramo li jedan sufijski red u vertikalnom smislu. Ovo je riječ perzijskog porijekla i znači starac.novopridošlim u dotični sufijski red te da ih upućuje u tajne sufijskog učenja i uvodi u praktični život dotičnog reda. zaštitinik. postojala je opširna samostalnost. ostave za životne potrepštine. s vremena na vrijeme čak provode i jedan duži period u tekiji. u horizontalnoj organizaciji i strukturi sufijskog reda postoji i jedan vanjski krug sufija. murid postaje punopravni pripadnik reda te mu se otvaraju mogućnosti da postane vekilom i čak samostalno vodi tekiju i obrazuje nove muride. izmišljena osoba i koji je fiktivni utemeljitelj reda. Zamjenik šejha nosi naziv vekil. jedan derviški red predvodi šejh. do samog Poslanika a. Po pravilu. Oni vode normalan privatni život. zaštitnika koji je veoma često legenda. Dalje. kako je prije kazano. Ovi derviši se mogu opisati i kao potpuni derviši. novaci ili muridi. Njegov zadatak je da se brine o „novacima“ . idžazet (-nama). Takvu ulogu pir dobiva tek nekada poslije svoje smrti. slobodno kazano. sa završenom derviškom naobrazbom i obukom. Osim toga. sveta osoba i istovremeno zaštitnik reda. Kod drugih redova. Ova prostorija se naziva semahana. Ovaj lanac šejhova je. koji za organizaciju sufijskog reda gotovo nikako ili uopšte nisu bili vezani. U horizontalnom smislu. silsila se proteže sa aktualnog šejha određenog sufijskog reda preko njegovih prethodnika do navodnih osnivača i utemeljitelja dotičnog reda. U vertikalnom smislu to znači da svaki sufijski red ima po jedan lanac predvodnika reda tj. svim sufijskim redovima u osnovi zajednički. koji žive u tekiji i u okviru nje imaju određene zadatke koje ispunjavaju. od sljedbenika i pripadnika dotičnog reda. Za ovakvu djelatnost se od strane šejha. Ova grupa pripadnika sufijskog reda je daleko veća nego prva. ustvrdićemo da se na njegom čelu nalazi pir. Prvi izraz označava patrona – svetu osobu. U toku svoga učenja i izobrazbe za potpunog i punopravnog pripadnika reda. prostor za dnevni boravak i veoma često prostorije gdje se sahranjuju umrli sufije – turbeta. ako se izuzme manji broj iznimki. vekil u najčešćem broju slučajeva.s. Od utemeljitelja silsila se proteže do h. Međutim. dok izraz piri-sani označava stvarnog utemeljitelja. Kod nekih redova su šejhovi. Uobičajeno je da ove zajednice koje su direktno vezane za život i boravak u tekiji nisu brojčano velike. 3. Alija i. Na najnižem stupnju ove hijerarhijske ljestvice su. da bi se poslije toga ponovno vratili u svoj normalni svjetovni život. Povremeno se u sufijskoj terminologiji. Osim toga.

s. koji se u velikoj mjeri proširio u Siriji i Egiptu. sufizam pokušava svoje utemeljenje i legitimitet zasnovati na Kur´anu i Hadisu. Poslanik a. Ovo poučavanje se ogledalo kroz trostruko ponavljanje ovih riječi. zatvorenih očiju. U tom smislu je Poslanik i kazao: „Allah ništa u moje grudi nije ulio. Oni su pokazivali izvjesne sklonosti prema hereziji.“ Nakon toga su izašli iz pećine i preselili se u Medinu. je ga na ciljan način poučio da srcem (tiho) riječima: La ilahe illallah.“ Poslanik mu odgovara: „Moraš istrajavati u dozivanju Allaha – zikru. Vjerski doprinos Sufijski redovi su igrali veoma važnu ulogu pri islamizaciji turkmenskih plemena. Na taj način im je bilo moguće da na običan svijet vrše razne uticaje. stoljeću. u kome on kaže: „Poslanik a.“ Tako je Poslanik tri puta. Alija i samog Poslanika a.s. Sufizam pojedinih zanatskih udruženja. a ja ću tebe slušati. kroz Poslanikov odnos prema Bogu. a Poslanik je ga pri tom slušao. tražiti kod h. Jer. poučio je i Alija ibn Ebi Taliba glasnom zikru. Predstavnici ovog pravca su sufije mevlevijskog reda. bilo je slučajeva da pojedini sultani nisu samo gajili uske veze prema sufijama i njihovim redovima i da se nisu samo na njih oslanjali. umjereni sufizam bagdadske škole. (1281-1326) i Orhanu (1326-1362). . Doprinosi sufijskih redova na primjeru osmanskog carstva 4. koji je najbliži stupnju Poslanika a. zatim ti izgovori tri puta te riječi. o Allahov Poslaniče?“ Tada mu Poslanik reče: „Zatvori svoje oči saslušaj od mene tri puta riječi La ilahe illallah. 3. kao i njegovi nasljednici. zatvorenih očiju i podižući glas izgovorio riječi La ilahe illallah dok je Ali slušao. Uvijek su nastojali da kršćansko stanovništvo novoosvojenih područja na jednostavan način pridobiju za islam.i zanatskim udruženjima. koji su u stvri i bili njihovi organizatori i podrstrekači u ovoj misiji. podižući glas. Politički doprinos Nesumnjivo je da je uspon najmanje turkmenske kneževine do stepena svjetskog carstva bio osnažen i podržavan kroz uske veze koje je utemeljitelj i osnivač osmanske dinastije Osman I. a da ja to nisam ulio u grudi Ebu Bekra es-Siddiqa. stoljeću. kao što se navodi u „Tuhfetul-ahbabu“. 4.2.s.1. Sufizam nomadskih grupacija koje su poznate još po nazivu Gazi-grupacije. uživali su veliki ugled u narodu. Onda je Ali tri puta izgovorio ove riječi. Sufije se za opravdanost svoga postojanja i vjerskih praktika pozivaju na događaj isra´a i mi´radža. U njegove grudi Poslanik je ulio sva božanska saznanja. Jer. Kada je zatim započeo novi dan.s. kao što je to prije spomenuto. Zavisno od vrste zanata kojim su se bavili. Oni su se najviše proširili u Turskoj. Tihi zikr je Poslanik a.“ U formalnom-organizacionom smislu međutim. Zatim ga je Qurejš iz nje (Mekke) protjerao te je sa njim pošao i Ebu Bekr dok nisu stigli u poznatu pećinu i u nju noću ušli. stoljeća. Naime./15. u 14. odvedi me najbližim putevima do Allaha Uzvišenog./13. je ove. tako su formirani i nastajali sufijski redovi. začeci sufijskih redova se mogu. U ovome su u nastansku Osmanskog carstva imali veliku podršku u sulatanima Osmanu I. zato što je Ebu Bekr bio na stupnju pravovjernih.s. sufijski redovi su zadobili i zaokružili svoju konačnu formu.“ Ali upita: „Kako ću dozivati Allaha.U duhovnom smislu. Predstavnici ovog pravca su sufije bektašijskog reda. Koncem 13.. nego su se sa sufijama i porodično vezivali. 4. gajio i održavao prema različitim vjerskim grupacijama – ovdje se prije svega misli na sufijske redove . u knjizi „Sullemul-murid“ od Dagestanija se citiraju navodi šejh Naqšibendija iz knjige „Tuhfetul-ahbab“. 2. Pošto su najvećim dijelom živjeli na jednostavan način. Isto tako. Tek kasnije. Albaniji a mogu se u znatnom broju sresti i na Kosovu i Makedoniji. sufijska učenja su se podijelila u tri pravca: 1. Ali ibn Ebi Talib je kazao: „O Allahov Poslaniče. njihov početak i nastanak se prepoznaje u 12. njemu u noći isra´a objavljene tajne usadio u grudi Ebu Bekra es-Siddiqa. među svojim ashabima posebno posvetio Ebu Bekru. Tako kao što je Poslanik poučio Ebu Bekraq es-Siddiqa.

06. napamet ili gledajući u mushaf. Tako su od sultana dobivali zemlju – vakufe. personalnu politiku i posbne veze koje su ih činili nezaobilaznim političkim elementom. opet. trgovci. Bajezid II. novodoseljenicima da obezbijede izdržavanje za neko vrijeme. je u potpunosti stajao u čarima islamske mistike i povlađivao je sufizam.“ Politička uloga sufijskih redova nastala je iz opozicionog stava prema islamskoj ortodoksiji – sunizmu. sufije su bili najpovoljniji. Osim toga. 4. Kroz svoj uticaj u narodu. Neki su samo u posebnim slučajevima prodirali na prvu političku liniju. Esnaf Begić Odštampaj tekst Pošalji na email UVOD Kuran je glavni izvor svega islamskog učenja. Musliman da bi mogao obavljati jednu od osnovnih vjerskih dužnosti namaz. kao i osiguravanja i održavanje puteva. okrenuti prema Qibli (Kibli) ili u nekom drugom pravcu. Osim toga.3. igrali su veoma važnu ulogu prilikom osnivanja pješadijskih trupa poznatih pod nazivom yaye. .. sufije su pomagali i podržavali nastojanja sulatana Orhana i Murada I.. treba da nauči napamet koliko toliko kuranskog teksta. siromasi i drugi. nastojali učiti.4. Učiti Kuran spada među Svemogućem Allahu najdraže ibadete. drugi čak stalno bili prisutni na političkom frontu. Socijalno-humanitarni doprinos U slijedu osmanskih osvajanja. Osim toga. stoljeću svoje predstavnike imali i u janičarskim kasranama u Istanbulu. „njegov sin. primjerice Bektašije. su aktivno učestvovali i u pograničnim borbama u Osmanskom carstvu za vrijeme Osmana I. „Jedno od . dobivali besplatno hranu i mogućnost prenoćišta. U njima su putnici-namjernici. iz tog razloga se na primjeru Osmanskog carstva moraju smatrati veoma važnim i bitnim političkim elementom. među najbolja. hadžije pri odlasku na hadž. Za vrijeme Orhana. bilo da ga učimo danju ili noću. a održano je na redovnom mjesečnom seminaru imama Oblasti Nordrhein-Westfalen) Tedžvid . Prema islamskom učenju.2004 pripremio hfz. 4.naučna disciplina o ispravnom učenju Kurana 24. zati da se brinu za gradnju i održavanje mostova i skela na rijekama. Na vakufima su gradili tekije koje su služile kao karavansaraji. Od samog početka su sa janičarima bili povezani. tako da su naprimjer u 18. bio oženjen kćerkom šejha jednog sufijskog reda. da se bitne orijentalne karakteristike prodube u osmanstvu. koje su koristili u vjerske. Za takve namjere i politiku. najvrjednija i najdragocjenija djela ubraja se i učenje Kurana. (Predavanje je skraćena i prilagođena verzija seminarskog rada autora. koje musliman u ime Njega vrši. nisu svi sufijski redovi učestvovali u političkim zbivanjima.. Otud su muslimani. Ovdje je vrijedno spomenuti. Tako je sufizam dobio na važnosti. a. te je kroz svoje dejstvo na široke mase tome doprinio. da su prema uticajnim ličnostima u Osmanskom carstvu kontinuirano gajili političke aktivnosti. proučavati i naučiti napamet iz Kur’ana bar koliko im je potrebno za redovno obavljanje namaza.š. ma gdje se nalazili na zemaljskoj kugli. u namazu ili izvan namaza. sjedeći ili ležeći.Tako se navodi da je Osman I. Vojni doprinos Pojedini sufijski redovi. ali i socijalno-humanitarne svrhe. veoma su često pomagali vladajućim snagama prilikom sprovođenja njihovih interesa. sufije su u novoosvojenim područjima bili obavezni. dok su. Ipak. (13261389) u politici naseljavanja novoosvojenih područja. vojni značaj sufijskih redova ogleda se i u njihovoj vezi sa janičarima.

ista misao glasi: „Poboljšavajte kvalitet učenja Kurana i uljepšavajte ga najljepšim tonovima (džewwidu l qurane we zeyyinuhu bi ahseni l aswat)".. Dakle. razrađuje i objašnjava principe pravilnog učenja Kurana. znanstvena disciplina koja precizira. što znači: znanost o pravilima i zakonitostima preciznog učenja Kurana. što u kontekstu ove tematike ima isto značenje. Ova vještina se može savladati dobrim poznavanjem posebne znanosti koja se razvila među islamskim znanonstima i dugotrajnom vježbom pred stručnim i odgovornim učačima. i ne iscrpljuje se na njenom polju istraživanja. a njegova znanstveno kreativna uloga svodi se samo na to. a u najvećem broju slučajeva temelje se na klasičnim izvorima. ukrasio je... a. riječ tedžwid bila je poznata i u vrijeme ashaba. I definicija: .s. vještina i umijeće fonetske prirode. a. U smislu preciznog. a. (tilawetu l quran) je sposobnost.. ili fennu t tedžwid. Izvedena je od glagola džewwede yudžewwidu (dotjerao je. a. gdje dugo. `Abdullah ibn Mesud je svojevremeno rekao: „Poboljšavajte kvalitet učenja Kurana (džewwidu l quran)". da već postojeće (objavljene) norme sistematizira. definira. izvrsnost. zove se muqri (mentor za učenje Kurana. dobro djelo. a zasniva se na precizno utvrđenim zakonitostima i kriterijumima. riječ tedžwid ukazuje na obavezu pravilnog izgovaranja glasova.. 2) Definicije tedžwida Tedžwid je kuranska disciplina koja se služi fonetskim zakonitostima i dostignućima. Izgovaranje kuranskih riječi je.š. i metodologiju njegove praktične primjene zove se ilmu t tedžwid. definira i metodološki iznijansira. Uloga čovjeka u nastanku tedžwidske znanosti je transmisio¬na.š. „Tedžvid znači potpuno pravilno izgovarati svaki harf onako kako se on u pravom arapskom jeziku izgovara. S aspekta učenja Kurana. poboljšao je). u osnovi. pravilnog i odgovornog učenja Kurana. imaju isto značenje. dakle. ali se spominje termin tertil. gdje prijeći. gdje ih opet rastaviti itd. paziti na meharidžul huruf i svojstva svakog harfa. čija praktična realizacija zavisi od izgovorne sposobnosti. ili ahkamu t tedžwid ili tedžwidu l-qurani. znači: dotjerivanje.s. uljepšavanje.“ Ovo je bio uzrok da se o tedžvidu i pravilnom učenju Kurana razvio i napisao veliki broj djela. Napisani su posebni radovi i o izgovoru pojedinih harfova. pazeći pri tome gdje treba stati. Prema drugoj verziji.). gdje uklopiti harf u harf. a. a onaj ko početnike praktično uvježbava. perfekcija). a.š. a gdje kratko izgovoriti.š. 1) Jezičko značenje tedžvida Rijec tedžwid. pa makar i ne razumjeli njihovo vanjsko i unutarnje značenje. O tedžwidu kao znanosti postoji više definicija koje.najboljih Bogu ugodnih djela mojih sljedbenika je učenje Kurana" su riječi Muhameda. tj. Učenje Kurana. a.š. a. Riječ tedžwid se ne spominje u Kuranu. način na koji se to primjenjuje i cilj koji se time želi postići. između ostalog.š. ukrašavanje i perfektuiranje. a. Od istog glagola izvodi se i imenica džewdetun (kvalitet. uljepšao je. ali se ne svodi samo na ovu oblast. ali i od individualne i kolektivne odgovornosti svih sljedbenika Muhammeda.š. Osoba koja izučava tedžwid i druge poučava ovoj znanosti zove se mudžewwid (stručnjak za tedžwid). Napisani su posebni radovi i o učenju Kurana na sedam ili deset načina (kiraeti seba i kiraeti ašera).

na osnovu postojećeg iskustva i vjerodostojnih predaja.s. Neznanje. definicijama naglasava se precizno izgovaranje glasova. c) Tedžwidska znanost se bavi i fonetskim promjenama koje se događaju zbog međusobnog uticaja glasova. bilo u jednoj riječi ili sintagmi. onda se može reći da je tedžwid objavljena kuranska fonetika. a. ili preciznije rečeno. Sunnet i Idžma.. naređuje da se Kuran. bez ikakvih promjena. odnosno izgovorno akustičke centre u kojima se glasovi produciraju i način na koji se oni izgovaraju. riječi u ajete.š. a ajeti u manje ili veće cjeline. utemeljili su tedžwid kao egzaktnu znanost. 3) Predmet izučavanja tedžwida Ova znanost izučava kuransku ortoepiju.. Ona izučava tri seg¬menta Allahove objave: a) Artikulaciju kuranskih glasova. povijesni nastanak i razvoj. što opet zavisi od urođene sposobnosti. Izvori za nastanak tedžwida su: Objava. odnosno. smisao. koje se zbog uzajamne veze glasova. njena terminologija i metodologija. i poznavanje (i praktična primjena) pauzalnih formi" II definicija: „Tedžwid je kuranska ortoepija (pravilno izgovaranje glasova) koja izučava sve relevantne i irelevantne finese i nijanse artikulacije konsonanata i vokala. a konsonanti se nazaliraju (artikuliranje nazalnih-nosnih konsonanata). pojavljuju u više akustičkih varijanti i nijansi. Islamski mislioci su. uči tertilom. ne može pravilno učiti. vokali se iz specifičnih razloga produžavaju.. pravilno izgovarati glasove i primjenjivati pravila pauzalne i početne forme je stroga obaveza (wadžib). dž. pri čemu se moraju poznavati i primjenjivati kako primarna. o čemu treba posebno voditi računa. a. u toku učenja Kurana. u izučavanju tedžwida. kao i drugim postojećim. a. odnosno oni su već postojećoj praksi dali formu.š. asimiliraju. U prvom i drugom slučaju. jer su direktno vezane za smisao i značenje kuranskih riječi i sintagmi. a potom povezuju u riječi. neopreznost. Allah. Praktična izvedba efektivno se odražava i na specifično melodijskom planu (tengim). njihovu uzajamnu vezu i uticaje koji se posredno ili neposredno reflektuju na značenje. tako i sekundarna pravila i kriterijumi. i kada se analiziraju njene definicije. a to znači da se moraju slijediti zakonitosti tedžwidske znanosti.š. ili se zbog svojih određenih fonetskih karakteristika. preobražavaju. sa svim njihovim stalnim i nestalnim akustičkim osobinama.„Tertil (tedžwid) je pravilno i precizno izgovaranje glasova. izgovaraju prirodno. Ako se razmotri tematika tedžwidske znanosti. b Pauzalna (waqf) i početna forma (ibtida) imaju. veliki značaj. definirali norme i kriterijume bez kojih se Kuran. Usljed blizine izgovorno akustičkih centara i sličnosti glasovno¬-akustičkih osobina. neodgovornost i svi propusti ove . a. Muhammed. pouku i poruku kuranskih ajeta. dugotrajne vježbe i odgovornosti svakog pojedinca.." U navedenim. je tu naredbu praktično realizirao i prvu generaciju muslimana naučio primjeni pravila tertila.š.

a zabrana se odnosi na osobe koje su u pijanom stanju. putnici ili trgovci. Da bi se stekla minimalna sigurnost i sposobnost za pravilno izgovaranje kuranskih riječi. ali samo onima koji imaju razvijen sluh i dobre glasovne mogućnosti. a najčešće se spominju imena slijedećih učenjaka: Ebu l Eswed Ed¬-Dueliy. Primjena pravila iz prva dva segmenta je u kategoriji wadžiba. a.š. a oni su kao misionari. Širenje Islama među nearapske narode.. (b h h). uglavnom.. nemojte obavljati namaz u pijanom stanju. Greške i propusti .vrste zovu se vidljive greške. Taj zadatak je obavljen u I i II stoljeću po Hidžri. zamijeni nekim drugim. definiraju i metodološki utemelje već postojeće norme o učenju Kurana. Ahmed i dr. događa u dva slučaja: 1) Kada dođe do fonetske opozicije. Treba naročito paziti da se međusobno ne zamijene slijedeće grupe konsonanata: (t t). nagla glavobolja. Primjenjivati pravila iz trećeg segmenta (medd. podstaklo je islamske mislioce da i u pisanoj formi sublimiraju. a. zato što njihovo izostavljanje dovodi do promjene značenja kuranskih ajeta. osim u vanrednim okolnostima... Ebu l Qasim Ubeyd b. Učiniti pogreške ove vrste je strogo zabranjeno (haram).ove vrste zovu se skrivene pogreske. Allahov poslanik je naučio ashabe izgovoru i razumijevanju kuranskih riječi. tedžwid se dijeli na: a) Teorijski dio (`ilmiyyun) b) Praktični dio (`ameliyyun) . posebno onda kada se griješi zbog neodgovornosti. melodičnim glasom. onda se dobije sasvim pogrešno značenje. namaz je naređen. (ajn g). 4) Podjela tedžwida U toku objave Kurana. Melodija (tengim) u toku učenja Kurana. Halil b. izhar i sl. Ukoliko se pauzira poslije riječi namaz. može poslužiti i ovaj ajet: O vjernici. S obzirom da Allahov poslanik preporučuje učenje. idgam.s. koje su do tada čuvane putem usmene predaje. ihfa. iqlab. praktičnoj primjeni tedžwidske znanosti koja do tada nije bila poznata među Arapima.) je sunnet. (d z z). Allahova objava se ne može i ne smije učiti. zbog neznanja ili neopreznosti učača. pravila tedžwida pružaju mogućnost i za takvu izvedbu. odnosno ako se jedan glas.š. (d d). a. U tom smislu.š. je „komponovana" pravilima tedžwidske znanosti. kao što su: kašalj. i izvan te „kompozicije". Sellama. Kao primjer nedozvoljene pauzalne forme. koje uočavaju samo dobri poznavaoci tedžwidske znanosti. a izostavljati ih je mekruh (pokuđeno). stečeno znanje iz oblasti tedžwida i drugih islamskih disciplina prenosili na sljedeću generaciju.. To se. po kome se vjernicima zabranjuje namaz. melek Džibril je naučio Muhammeda. Svako je dužan podesiti glas prema svojim individualnim sposobnostima. a mogu ih uočiti i slabiji učači. (q k). 2) Ukoliko se u toku učenja pauzira na onim mjestima gdje se to ne smije učiniti. a. neophodno je proći kroz dvije faze učenja. Medutim. razne vrste opasnosti i sl. (En¬-Nisa 43). zijevanje. njemu sličnim glasom. (t s s).

a. Svaka generacija je dužna pripremiti i obrazovati stručnjake za tedžwidsku znanost koji će njene zakonitosti prenijeti na sljedeće pokoljenje. niti se učenje može podvesti pod bilo koji žanr u muzici. kao što se kaže u ajetu: I mi ga sve ajet po ajet objavljujemo (tertilom). Naredba u navedenom ajetu je u kategoriji wadžiba (obaveze). U predajama se navodi da je `Abdulläh ibn Mesud čuo nekog čovjeka koji je učeći Kur’an. 5) Argumenti o nastanku tedžwidske znanosti a) Kur an Allah. početna faza u kojoj se uče osnovna pravila. Ova obaveza temelji se na Kuranu.. Poslanik je rekao: „ Učite Kuran arapskom melodijom i tonovima. mora učiti onako kako je objavljen. savršenost) svojstvo Kurana. zato što je tertil (preciznost. a oni su to svoje znanje prenosili na mlađu generaciju. u ovom drugom izvoru imamo kao argument i Poslanikove riječi.s. Izučavati ovaj aspekt tedžwida je kolektivna obaveza muslimana (fardi kifaye). je Idžma.š. pa ga je upozorio. pažljivo i odgovorno. riječ „rettil“ (izgovaraj. onda je sasvim jasno da mu jedino i odgovara melodija i tonalitet dotičnog jezika. (Tewba – 122) U toku izučavanja teorije tedžwida nije neophodno imati mentora.. dž. a u isto vrijeme i želja da se živi po njegovim uputama. primjenjujući pravilo o produžavanju vokala. da bi se Allaha bojali". učiti po pravilima i kretirijumima tedžwidske znanosti je fardi ayn (individualna obaveza i odgovornost). U tom smislu nisu dozvoljeni niti mogući bilo kakvi muzički uticaji. c) Idžma Treći izvor. bilo da se uči cijeli Kuran. smireno i skrušeno. U citiranom ajetu. odnosno. nadnaravnost..š. moraju imati mentora koji će ih . tertilom. a. Muhammed. a. sura ili jedan ajet. a. i njegov sunnet. prema kome je obavezno primjenjivati pravila tedžwidske znanosti. Sunnetu i Idžmau. S druge strane. Prema vjerodostojnim predajama. To znači: uči ga pravilno i precizno.. Cilj ovakvog načina izražavanja je razvijanje interesa za pravilnim učenjem Kurana.. 32) b) Sunnet Drugi izvor koji govori o obavezi primjene tedžwida su hadisi Muhammeda. a. vezana za učenje Kurana. Ovaj termin podrazumijeva obavezu primjene pravila tedžwida. moguće je samostalno naučiti i razumjeti osnove ove znanosti. a. Početnici u učenju. u riječi lil-fuqarai ispustio dužinu el mutessil. rekavši mu: „Allahov poslanik nas nije učio da tako izgovaramo dužine vokala. mudrost.. (El Furqän. To znači da su svi islamski mislioci suglasni da se Kur’an. Kao argument za ovu tvrdnju navodi se kuranski ajet koji obavezuje skupine muslimana „.. razmišljajući o kuranskim poukama i porukama.š. naročito u prvoj fazi obrazovanja iz ove oblasti.da se upute u vjerske znanosti i neka opominju narod svoj da mu se vrate.Pod teorijskim dijelom podrazumijeva se prva." Potom je `Abdullah ibn Mesud proučio ajet u kome se nalazi navedena riječ. je naučio ashabe primjeni pravila tedžwidske znanosti. a i njegovu praksu.š." Kada se uzme u obzir da je on objavljen na arapskom jeziku. Dakle. tj. naređuje: Izgovaraj Kuran pažljivo (tertilom).š. a.š.. Što se tiče praktične primjene. uči) pojačana je infinitivom „tertilen“.s..

š..s. Habiba Es-Sulemiya. a. Da bi se dostigao visok stepen u učenju Kur’ana. U toku učenja i obučavanja. `Abdu rRahmanova verzija učenja vezuje se za h. Hubeyš. b) HADR. brzo recitiranje (učenje) i c) TEDWIR.š. a preselio je na Ahiret 127. početno znanje iz ove znanosti može se savladati i za kraće vrijeme. U jednom dijelu Sjeverne Afrike.š. razum tumači njihova značenja. Qiraet je sposobnost i vještina praktične realizacije tih normi. . Naš imam je svojevremeno u široj regiji bio jedan od najboljih poznavalaca arapskog jezika. razum i srce. a srce čuva njihove upute.. Iz dosadšnjeg izlaganja. a to znači. ako sažetak svega rečenog. potrebno je baviti se i ostalim islamskim disciplinama. tj.š. individualna dužnost i odgovornost svakog pojedinca bez obzira. može se zaključiti slijedeće: 1) Kao egzaktna znanost. kao `Asim. a.. Aliju. se uči po Ebu `Amrovoj verziji koju prenosi Ed¬-Duri.a.. U tom smislu. tedžwida i drugih islamskih znanosti. među kojima smo i mi sa ovih područja. naš imam je Ebn Bekr Asim b. Kur’an. prema verziji imama `Asima i predaji njegovog učenika i rawiye (prenosioca) Hafsa. polagahno recitiranje (učenje). Tempo se mora prilagoditi prema vlastitim izgovornim mogućnostima i glasovnim sposobnostima. U pojedinim dijelovima Sudana i Jemena. 3) Praktična primjena tedžwida (tertila) je fardi-ayn. a. a. Samo na ovaj način. a srce pouke prima. kolektivna obaveza svake generacije muslimana. razum spoznaje. Ebi En Nedžud El Esedi. se može učiti i brže i sporije. muslimani slijede qiraet (verziju) imama Nafia El Medeniya i riwayet njegovih učenika Qaluna i Werša. a njegova verzija učenja se vezuje za `Abdullah ibn Mesuda koji je učio pred Allahovim poslanikom. a kvalitet njihove primjene zavisi od odgovornosti i glasovno-izgovornih sposobnosti svakog pojedinca. a. Kur’an. Većina muslimana u svijetu.. jezik izgovara. a. Ebu Ishaq Es-Sebi’i je za njega rekao: „Nisam čuo nikoga da tako dobro uči Kur’an. Zna se da je živio u Kufi. a. a. tedžwid se dijeli na: a) TERTIL. odmjereno recitiranje (učenje). IMAM `ASIM I NJEGOV RAWIYA HAFS Od sedam mutewatir (potpuno vjerodostojnih) verzija učenja Kur’ana. koji je bio učitelj Poslanikovih unuka Hasana i Husejna. `Asim je bio ucenik i Ebu `Abdu r Rahmana `Abdullah b.. imao je i lijep glas.. u svijetu se praktično primjenjuju samo četiri verzije. 1) Imam Asim b. da li učio jedan ili više ajeta. Asim pripada generaciji tabiina. Slovio je kao najbolji qariya svog vremena.š. potom svakodnevnom vježbom i samodisciplinom. po Hidžri.š. pored studioznog i dugotrajnog izučavanja tedžwida. uče Kur’an.š. Jezik čuva ispravnost glasova. g. a osim toga. r. savjete i opomene. Ebi En Nedžud U qiraetu Kur’ana. 2) Izučavati ovu znanost je fardi-kifaye.praktično uvježbavati primjeni tedžwidskih pravila. Dakle. U izvorima se ne navodi mjesto i godina njegovog rođenja. Najvrednije je ono učenje u kome učestvuju: jezik.. " i Učitelj našeg imama je bio Zurr b. najefikasnija je audio vizuelna metoda. a. ili cijeli Kur’an.š. tedžwid izučava zakonitosti i metode pravilnog učenja Kur’ana.

š.. Šazz kiraetom se ne može učiti Kuran niti on može poslužiti kao dokaz o vjerovanju. to jest oni koji su dobri poznavaoci fikha. 3) Kiraeti Kur’ana U osnovi se kiraeti Kur’ana mogu podijeliti na vjerodostojne-mutewatir i slabe. povijesna predaja naseg qiraeta koji se vezuje za imama `Asima. od Muhammeda. g. Imam Asim je imao mnogo učenika i prenosilaca svog qiraeta (verzije).. a. a imao je mnogo učenika i u rodnoj Kufi.š. osim jednog malog broja na području Afrike i Jemena. imamo u literaturi ranih i ekstremnih šiijskih sekti. dakle. Hubeyš El Esedi * `Utman b. primjenjuju qiraet koji se vezuje za imama `Asima. . dž. Ubeyy b. najviše djela iz ove oblasti. putovao je u Bagdad i Mekku. Ebi Talib. `Aliyy b. g. a preselio je na Ahiret 180. recimo. izgleda ovako: Hafs *`Asim *`Abdu r Rahman b. Zeyd b. Za rawiyu našeg qiräeta Yahya b. Širenjem Islama. naredne generacije su savjesno i odgovorno preuzele obavezu da uče i izučavaju Kur’an. Ovi i još neki drugi manje važni uvjeti traže se da bi mutevatir kiraet dobio takav status. a mogu čak biti i mevdu`. od Allaha. Suleyman. Te su sekte općenito poznate po izvrtanju kuranskog smisla. to jest lažni. šazz kiraeti nemaju vjerodostojnu predaju i nisu saglasni sa Osmanovim Mushafom. a. koja je imala značajnu ulogu na unificiranju usmenih i pisanih tradicija glede Kurana. Obično su šazz kiraeti slabih predanja.s. šazz kiraeta. a česta su i glorificiranja Alije ibn Ebi Taliba).a an je naučio učiti Kur an. Zurr b. o grješkama zbog neznanja arapskog jezika i sl. Kab. Prema ovome. " Hafs je cijeli život učio i proučavao Kur’an. Pod ovim se smatra da se izvjesna osoba bavila namjernim iskrivljavanjem Kurana. Suleyman.š.s. a. Primjer lažnih kiraeta. u Kufi. 2) Hafs b.š. Mugire El Bezzaz. da su u skladu sa arapskim jezikom. a najpoznatiji su: Šube i naš rawiya (prenosilac) Hafs. po Hidžri.. a. arapskog jezika itd. porodica Muhammeda. Prema tome. akaida. U pogledu šazz kiraeta treba reći da neki od ovih važnih uvjeta izostaju. odnosno lažne-šaz. Habib Es Sulemi. to jest tzv. a. `Affan.š.š. Mes`ud. čitanja im se ne slažu sa islamskim mišljenjem o Kuranu. sistematizacijom usmenih predaja i pojavom pisanih djela iz ove oblasti. (Kur’an je objavljen na „sedam harfova“). a ne radi se. a.s. a. Suleyman Među najboljim učenicima i najpouzdanijim rawiyama imama `Asima bio je i Ebu `Umer b. zatim da se slažu sa jednim od prijepisa Osmanove kodifikacije Kurana.. kome je melek Džibril dostavio Kur’an. Za tzv mutevatir kiraete obicno se traži veliki broj prenosilaca koji su autoritativni. Tabit * Muhammed. i kao jedan od najboljih qariya u tom vremenu. a. recimo. Također se traž od mutevatir kiraeta da sadrže sedam harfova. S obzirom na ovu činjenicu.. napisano je prema ovoj verziji koju i mi slijedimo u toku učenja Kur’ana. Mu`in je rekao: „Najvjerodostojnije predaje o verziji učenja imama Asima prenosi Hafs b. Rođen je 90. Osim toga što se Kuran u ovim kiraetima želi prilagoditi šiijskim interesima (glorificira se. `Abdullah b. a ovu verziju učenja prenio je na slijedeću generaciju njegov učenik i rawiya Hafs b. Muslimani u svijetu. Suleyman b.

mudredz kiraete./770. preporučuje se učenje ove dove: U ime Allaha Svemilosnog Milostivog. Uzvišeni Allahu! Povećaj moju želju prema Kuranu. • Kisaija (189. Ahad kiraeti imaju vjerodostojan sened. na njegovu porodicu i ashabe. neka je na njega salavat i selam./804.w.) (Kufa). Prenosi se da je Poslanik a. kada bi učio Kuran on bi zastajao na kraju svakog ajeta. Oni imaju vjerodostojan sened.. također. a. Tako bi naprimjer. i drugo. s. Ovaj kiraet se smatra šazzkiraetom iz dva razloga. koji nema snagu mutevatira. • Ebu Amr ibnul A’la’ (148. i izlazom za moju brigu i tugu.š. kao što izlazi strijela izbačena iz luka«. suru Fatihu učio ovako: »El-hamdu lillahi rabbil-alemin« – pa bi stao. Neka je salavat i selam na našeg Poslanika Muhammeda. Mešhur kiraeti su. obogati Kuranom moj mizan. Prvo.) (Kufa). niti on može poslužiti kao dokaz u vjerovanju. • Ebu Dža’fer (130. • Halef (229. nije mutevatir. 4) Škole kiraeta Glavni autoriteti u kiraetima Kurana jesu: • Ibn Kesir el Meki (120.) (Medina) • Ja’kub (205. tzv.Osim šazz kiraeta postoje i ahad kiraeti.: »Biće takvih mojih sljedbenika koji će učiti Kuran i učeći ga izlaziti iz vjere.. • Hamza (156. Ahad kiraetom se ne može učiti Kuran.) (Kufa). navesti i jednu specifičnu vrstu kiraeta.s. odnosno sa pravilima arapskog jezika.) (Medina)./820. saglasni sa Osma¬novim Mushafom i pravilima arapskog jezika. ali nisu u saglasnosti sa Osma¬novim Mushafom. proživi me u društvu najodabranijeg Poslanika./772. • Nafi’ el Medeni (169. ne slaže se sa Osma¬novim Mushafom.) (Meka). bez nepotrebnog samoisticanja i egoizma. mešhur kiraeti. da budem pokoran i danju i noću.) (Basra)./736. a prije nego što se izgovore isti’ada i besmela. dušu i srce. Neki islamski istraživači smatraju da se mešhur kiraetom može učiti Kuran. lijekom moga srca. uljepšaj njim moje lice./737. ojačaj me u pokornosti prema Tebi./843. Kuran je potrebno učiti skrušeno./785. To su kiraeti u koje su uključene pojedine riječi prilikom tumačenja Kurana.s. • Asim (127.) (Damask). • Ibn Amir (118. PRAKTIČNE NAPOMENE O UČENJU KUR’ANA I PRIMJENI TEDŽVIDSKIH PRAVILA Na početku učenja Kurana. Treba.a.) (Kufa)./744. dalje. i na sve one koji slijede njegovu uputu. učini ga svjetlom moga vida. . Kaže Poslanik a./747. jer se vjerovanje (akida) ne dokazuje ahad predajom. Uzvišeni Allahu! Okiti Kuranom moj govor. »Errahmanirrahim« – pa bi opet stao." Amin! Prilikom učenja Kurana potrebno je svakako voditi računa o stajanju i načinima zastajanjima na riječima. ojačaj njim moje tijelo.) (Basra).s. obdari me istinskim i iskrenim učenjem. „Hvala Allahu Gospodaru svjetova. Osim ovih vrsta kiraeta Kurana postoje još i tzv.

2004 pripremio VP služba Rijaseta IZ-e Odštampaj tekst Pošalji na email َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ ّ ُ ّ َ ٌ ِّ َ ْ ُ ْ ََ ٍ ْ َ ِ ّ ْ ‫ََ َ ْ َ َ َك‬ ‫* قوله تعالى: * ولقد نصر ُم ال ببدر وأنتم أذلة فاتقوا ال لعلكم تشكرون‬ َ ُ Allah vas je pomogao na Bedru. poslao meleke da pomognu mu’minima ali nakon što su oni iskazali svoju iskrenost u vjeri i spremnost na najveće žrtve.š..Nepotrebno je isticati hadise koji govore o nagradi zaučenje Kurana. 249) Resulullah i ashabi izašli su na Bedr da se suprostave sili i nasilju. Osim toga. u Kur’anu. U tom smislu bi bilo potrebno slijediti praksu ashaba koji su imali u adetu svake sedmice proučiti Kuran. (Alu-‘ Imrân. nalazi se i odabrana noć Lejletu’l-bedr. muslimanski neprijatelji su imali oko 900 boraca.. Tog dana. Džuz . ne daje ashabima genocidna . a. velika pažnja bi se morala posvetiti učenju Kurana napamet. hrabrost i ustrajnost.sure »El-Mulk« (Predavanje je održano na redovnom mjesečnom seminaru imama Oblasti Nordrhein-Westfalen) Hutba Bitka na Bedru 26. koliku snagu. čije je ime trajno sačuvano u Kur’anu. Druge godine po Hidžri. Ovo ne samo iz razloga Božije nagrade nego i iz praktičnih razloga. odlučnost i strpljivost daje islam. da biste bili zahvalni. prije više od 1400.10. Allah.sure »Errahman« . Smatram da je za nas u našim okolnostima minimum poznavanja Kurana napamet slijedeći: . da otvore put istinskoj vjeri. 123) U ovom mubarek mjesecu. dž.Amme džuz . s. Resulullah i ashabi. nego im se sasvim mirno obraća ovim riječima: .najmanje 10 ašereta . da izmijene povijest.. pravdi. a.a. Znali su da je Allah.. krvava i rušilačka uputstva. (El-Bekare. ramazana. što znači da se jedan musliman morao boriti protiv trojice protivnika. odlučnost.š. Borili su se na Bedru. 17. kada ste bili malobrojni. kroz redovno učenje stiče se takva praksa i učač se rutinira u učenju Kurana. poznata kao Bedr el-kubra (Veliki Bedr).sure »Jasin« . čije darove i blagodati mu’mini sa radošću prihvataju i u svojim srcima duboko doživljavaju.š. Meleki su sami mogli pobijediti ali se traži čovjekova spremnost. se napominje da je Allah. nalazi se mjesto Bedr. zato se Allaha bojte. na strani onih koji nose iman u svom srcu. godina dogodila se bitka na Bedru. dž. A Allah je sa strpljivima. Ovaj događaj promijenio je tokove svjetske povijest. najmanje jedanput mjesečno pručiti Kuran.š. Iz tog razloga. potvrdili su i dokazali. naš minimum bi bio. a muslimana je bilo oko 300. na udaljenosti od oko 150 kilometara. Obaveza je zato Kuran redovno učiti. dž. hrabrost.š. slobodi. U Kur’anu.1. Jugozapadno od Medine.. Naime. U svom govoru prije bitke Allahov Vjerovjesnik.š.. milosrđu i humanizmu. a. iznosi jednu povijesnu istinu koja glasi: * ‫*كم من فئة قليلة َلبت فئة كثير ً بإذن ال وال مع الصابرين‬ َ ِ ِ ّ َ َ ّ َ ّ ِ ْ ِ ِ ‫َ ْ ِ ْ ِ َ ٍ َ ِ َ ٍ غ َ َ ْ ِ َ ً َ ِ َة‬ ُ ِ Koliko je malih grupa pobijedilo velike grupe s Allahovom dozvolom.

Allah u odlučnim momentima otklanja brigu i spašava ljude od nevolje i tuge. niti odstupiti. On daje dobro onima koji ga zaslužuju. Njihova ljubav nije bila fanatizam. na Bedru. pomoć i dovu čine. a i vaš Stvoritelj vam to zabranjuje. kad Allah prima samo ono djelo kojim je On zadovoljan. s. Ova Istina je potvrđena i na Bedru. Ljudi se međusobno po dobru odlikuju i spominju.. a drugi očekuju kraj života. 23) Vođeni odanošću prema Allahu i Resulullahu. Pokažite svoj iman pred svojim Stvoriteljem i. mu’mini nikada neće iznevjeriti. Samo Njega molimo za pomoć. iz koje su bili protjerani samo zato što su u svojim srcima nosili: Lâ ilâhe illallâh Muhammmedun resulűllâh. kao što je dovu proučio i Muhammed. ne zaboravite obaveze kojim vas je On svojim ajetima poučio. O njima Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: * ‫* من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا ال عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل‬ ِ ْ َ ُّ َ َ َ ُ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ ْ ََ ّ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ ِ َ ِِ ْ ُ ْ ْ ِ Među muminima ima onih koji iskreno ostaju na onome što obećaše Allahu. r. mu’mini se uzdaju u Allahovu. Gospodaru svjetova.“Hvala Allahu. i ashabi. ako od nas zatražiš da zagazimo u more i da ga preplivamo.: “Ja Resulallah! Mi vjerujemo u tvoje poslanstvo. časti i slobode trebaju imati najsavremenija sredstva i najbolju taktiku. Vođen tom ljubavlju. A uz to. Njegova zaštita je naša snaga i sigurnost. Muhammed. Bori se uz Allahovu pomoć i mi ćemo se zajedno s tobom boriti. maksimalno su se spremili za bitku na Bedru.a.” Dova je bila primljena. ashabi su izašli na Bedr.” Ovaj Vjerovjesnikov govor ima veliko duhovno i moralno značenje. prema stepenu koga imaju kod svoga Stvoritelja. Ako me neprijatelj pobijedi. s. Podstičem vas da čuvate islam! Allah vas na to upućuje! Odvraćam vas od nasilja. domovinu i svoj rodni kraj. Ne bojimo se naprijatelja. s.. (El-Ahzâb. . Na putu do Istine i slobode. zavladat će zabluda i nasilje i neće više biti onih koji će islam čuvati. neki od njih u tome svoj život završiše. s. Neka Allah oprosti meni i mu’minima. niti nasilničko-osvajačkih pohoda. jer voljeti svoju vjeru. jedan od ashaba kaže Resulullahu: “Allahov vjerovjesniče! Idi onim putem koji vodi Allahovoj milosti. u Njega se uzdamo i Njemu se vraćamo. a ni u čemu ne iznevjeriše svoja uvjerenja. one su Istina. a ona je nepobjediva i neuništiva. dž. na ovome mjestu. iznevjerio njegov narod. moral. a ona glasi: “Allahu moj! Podari mi obećanu pobjedu. Pomoću strpljivosti. Pazite na dužnosti koje vam je Allah u Kur’anu propisao. Došli ste na Bedr. na Bedru. Allahu ekber (Allah je najveći). Allahovo obećanje je istinito. U njegovim riječima nema ratničkog žara niti euforije. nisu prijetnja bilo kome.. Odlučno se prihvatite djela kojima će vaš Gospodar biti zadovoljan. dali smo ti riječ da ćemo te slušati i slijediti. zaslužiće te Njegovu milost i oprost koji vam je obećan. Islam je vjera koja štiti i čuva ljudsku slobodu. Povedi nas u boj uz Allahovu pomoć.a. čast i ugled.” A ashab Sa‘d Ibn-Mu‘az kaže Muhammedu. mi ćemo te poslušati.. Taki mi Uzvišenog Allaha. Kada smo izgovorili Šehadet. Mi ćemo te slijediti. Mi imamo mu’minska srca. one nisu ni fraza. imali su i dobru taktiku i dobru strategiju . osjetivši u isto vrijeme i ljubav prema rodnom gradu Mekki.. Allahu ekber!” Ove riječi. Mi smo ti srcem odani i svjedočimo da je Kur’an istina.š. Strpljivošću se postiže spas na obadva svijeta. niti se pokolebati. Zašto? Zato što islam nije vjera huškačkokrvničkih. a to znači da vjernici.a. Sigurno te nećemo iznevjeriti kao što je Musa-a. u odbrani i zaštiti svoje vjere. istinu naređuje i iskrenost propisuje. Kuda ti kreneš i mi ćemo ići s tobom.a. Allah je Uzvišen.a. domovine. El-Mikdad. bitka dobijena jer su ashabi u nju ušli snagom i žarom svoje vjere. to je prirodno i zdravo ljudsko osjećanje. na mjesto istinskog iskušenja.

humanost. osjetit će slast imana. sadekatu’l-fitr i druge islamske dužnosti izvršavati. dž. i ashaba.a.. رجعنا من الجهاد ال صغر إلى الجهاد الكبر‬ ِ َْ َ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ِ َْ َ “Vraćamo se iz male u veliku bitku. čija imena nikada ne smijemo zaboraviti. oni su najsjajniji primjer odanosti prema islamu. nagovijestio je da će među budućim generacijama uvijek biti onih koji će biti spremni na najveće žrtve. s. ili su oni bili neznatna manjina. U borbi sa samim sobom. domovini i slobodi. Svi ebu-džehli svijeta završavali su i završit će sramno i bijedno na nekom svom bojištu. za čast i dostojanstvo. za toleranciju. To govori o veličini islama koji je prvi put odbranjen i sačuvan upravo na Bedru. a protiv mržnje. oni su pobjednici na svom vlastitom bojištu. postiti. Allah. s. ne zna se da li su bolje prve ili posljednje kapi. ل ، و أن يكره أن يعود فى الكفر بعْد أن أنقذ ُ ال منه كما يكره أن يقذف فى النار‬ ّ “Ko bude imao tri svojstva. a protiv zablude.a. jer oni su emanet svima nama i budućim generacijama. kao što osjeća slast idraž pobjede.” Jedna od poruka Bedra sadržana je u Vjerovjesnikovim riječima. je rekao: ّ ِ ُ ّ ِ ُ ‫َ ٌ َ ْ ُ ّ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ُُ ُ َ َ ّ ِل ْ ِ ِ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ ُ ِ ّ ْ َ ْ َ ل‬ ‫ثلث من كن فيه وجد حلوة اليمان . Mnoge pojave. davati zekat. Muhammed. istina. kao što nismo zaboravili imena šehida sa Bedra. porocima i lošim navikama mora trajati cijeloga života. Jednom prilikom Allahov Vjerovjesnik. s. gdje nije bilo muslimana. Ebu-Džehla i mušrika. veliki neprijatelj kur’anske istine. Naša Domovina imala je i ima svoje šehide. Zato neka vas nikako ne zavara život na ovome svijetu i neka vas šejtan ne pokoleba u vašoj odanosti Allahu. musliman doživljava i osjeća ljepote i vrednote svoje vjere. umišljenost. a to je borba sa samim sobom.Na ovom bojištu je zauvijek završio Ebu-Džehl. oni koji moralno žive i islamske dužnosti izvršavaju. Bilo je ashaba koji su svog zarobljenika hranili boljom hranom od one koju su jeli oni i njihove porodice. ili se razvijali. Jer. te u jednom hadisu kaže: ُ ُ ِ ْ َ ٌ ْ َ ُ ُّ َ َ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ُ َ َ ِ ّ ُ َ َ َ ّ ِ ‫. a mislio je da njegovoj moći i sili nema kraja. Nakon što ga je Allah izbavio iz nevjerstva. oni koji su bili pismeni. za slobodu.a.. Zarobljenici su do slobode dolazili sasvim hahko i jednostavno.š. a protiv primitivizma. Na ovom putu. u Kur’anu kaže: * ‫* إن وعد ال حق فل تغرنكم الحيا ُ الدنيا ول يغرنكم بال الغرور‬ ُ ُ َ ْ ّ ِ ْ ُ ّّ ُ َ َ َ ْ ّ ‫ِ ّ َ ْ َ ّ َ ّ َ َ ُ ّّ ُ ْ ْ َ َ ة‬ ِ ِ Obećanje Allahovo je Istina. mogli su postati slobodni nakon što deset muslimana nauče čitati i pisati. (Lukmân. a protiv nasilja. Između ostalog. a oni koji su na strani širka. kao što bi mu bilo teško i odvratno da bude bačen u vatru. I ovdje se vodila i vodi borba za Istinu. a protiv nepravde.. mu’minovo oružje je iman. 33) Upamtimo! Muslimani su prvi u povijesti prema svojim zarobljenicima humano postupili i to baš poslije bitke na Bedru. jer Bedr je simbol sjajne pobjede Istine. I ovi naši krajevi su svojevrsni Bedr. istinske pobjede na svom vlastitom “Bedru”. Ta pobjeda zove se: iman . r.. da mu povratak u zabludu bude odvratan. nego su nastajali baš u onim dijelovima svijeta. ali i simbol neumoljivog poraza zablude. Bedr se kroz povijest ponavljao na desetine puta u raznim dijelovima svijeta. zla i poroci u svijetu nisu nastajali. škrtost. koje je izgovorio vraćajući se kao pobjednik sa Bedra: َ‫. plemenitost. pravda. S te strane. ovaj događaj nosi trajne pouke i poruke. Muslimani mogu biti ponosni na svoj Din-i islam.. Da mu Allah i Njegov Vjerovjesnik budu draži od svega ostalog. sloboda. Oni koji su na strani Resulullaha. oni će sigurno uspjeh dočekati. sebičnost. solidarnost.a. ova skupina će bez sumnje poražena biti i . أن يكون ال و رسوله أحب إَيه مما سواهما ، و أن يحب المرء َ يحبه إل‬ ِ ّ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ ِ ُ ‫ِ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ِ ُ ْ ِ َ َ َ ْ َ ْ َ َه‬ ‫. إن مثل امتى مثل المطر ، ل يدرى أوله خير أو آخره‬ “Moj ummet je kao kiša. u islamskim gradovima i zemljama.” Obavljati namaze. Oni koji savladaju svoju oholost. milosrđe.” Ove Resulullahove riječi ukazuju nam na to da borba sa svojim slabostima. Da voli i poštuje čestite osobe u ime Allaha. sve su to pobjede i uspjesi koji imaju trajnu vrijednost i značaj. za pravdu..

Amin! (Ramazanska hutba 1425/2004.poniženje doživjeti. dž.. Molimo Allaha. da razumijemo i prihvatimo ove pouke i poruke Bedra.) .š.