"Povijest islama" od Mustafe Spahica

UVOD U POVIJEST ISLAMA
Kada su prvi čovjek Adem (a.s.) i njegova žena hazreti Havva zakoračili u stvoreni svijet - dunjaluk, oni su zakoračili u povijest. Svaki čovjekov trag, otisak i ostvarenje u stvorenom svijetu, u okviru vremena i prostora, naziva se povijest. Tako su vrijeme i prostor jedina dva čovjekova zora, dva okvira i dvije tačke, između kojih i unutar kojih čovjek, kao svjesno, slobodno, umom, razumom i savješću obdareno biće, ostavlja svoje tragove i otiske u vremenu i prostoru. Jedan okvir - vrijeme, čovjek saznaje sistematskim i metodološkim proučavanjem povijesti pomoću komparacije i analogije, a prostor ili prirodu onakvu kakva jest, stvorenu od Boga, proučava zemljopis ili geografija. Ideal povijesti je da proučava događaje onakve kakvi jesu, kako su se stvarno dogodili i njihovo razumijevanje i smisleno povezivanje. Historija ima uže značenje od povijesti, jer historija skoro da nije ništa drugo nego hronologija državno-političkih događaja u vremenu i prostoru. S druge strane, savremeni ili moderni čovjek o tri osnovna izvora spoznaje: Objavi, Univerzumu i Povijesti skoro da ne zna ništa, ili sve što zna, zna na pogrešan način, kroz ideološko-političku sliku. Tako je u Evropi, posebno zbog mita i mitologije, nemoguće stići do Objave, zbog magije do Religije, zbog bogova do jednog jedinog Boga, zbog stvorenja do Stvoritelja i zbog historije do povijesti. Naime, Evropa poznaje i priznaje historiju, a ne priznaje i odbacuje povijest. To se najbolje ogleda kroz osnovnu evropsku premisu, od Humanizma i Renesanse (Viko) do danas, da Tvorac povijesti nije ni Bog ni Sudbina, već čovjek i ljudi pišu historiju i to kao pobjednici. Mora se znati bitna razlika između historije i povijesti da bi se shvatilo da Evropa ne poznaje i ne priznaje povijest već historiju kao što ne poznaje i ne priznaje ni Božiju Objavu, već mit i mitologiju. Dok je povijest razumijevanje i smisleno povezivanje događaja, kroz vrijeme i prostor, onakvi kakvi jesu, kakvi su se zbili i dogodili, historija je samo pokušaj čovjekove eksplikacije tih događaja, prilagođen ideološko-političkim i državnim interesima, namjerama i ciljevima pobjednika u ratu. Tako za Evropu događaji nikada nisu ono što sami po sebi jesu, već ono što evropski pobjednici žele i hoće da budu. “Pobjednici pišu historiju” uzvikuje evropski čovjek već pet stoljeća bez prestanka od humanizma i renesanse. Da bi Evropa prešla iz historije u povijest, ona prije toga, mora iskoračiti iz mitologije u Objavu, i iz magije u religiju. Kao sljedbenici Objave Kur’ana muslimani poznaju i priznaju povijest koja hoće da sazna istinu o događajima onakvim kakvi jesu i kakvi su uistinu bili, a ne kako ih slikaju pobjednici. Učenje o vjerovjesnicima i njihovim narodima, o načinu života, kraju i sudbinama tih naroda kao i: Kelimama, Poslanicama, Suhufima i Kitabima koje su primali raniji poslanici naziva se Hijeropovijest - Kasas i to je velika tema Kur’ana. Sve te Poslanike i njihove narode Kur’an tretira kao jedinstvenu i neprekinutu Hijeropovijest - Kasas, kao istinite i stvarne događaje, a ne kao historiju ili ljudsko kazivanje; na temelju mita, izmišljanje i konstruiranje uljepšanih, pobjednicima prilagođenih, slika o tim događajima. Ti događaji kao istina, izneseni u Kur’anu svevremenska su pouka i poruka svim ljudima zato što se osnovni zakoni ljudskog života i naravi ne mijenjaju: „U kazivanjima o njima (vjerovjesnicima i prošlim narodima) pouka je za one koji su umom obdareni. Kur’an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene, i objašnjava sve, i putokaz je i milost narodu koji vjeruje.“ (12:111) Iskonska tradicija, jezgra, srčika i bit je, svjedoči Kur’an, u neizmjenjivoj i nezamjenjivoj formi podjednako objavljena svakom narodu u svakom vremenu i

prostoru: „Mi objavljujemo tebi Muhammede kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismaiu i Ishaku i Jakubu i unucima i Isau i Ejjubu i Junusu i Harunu i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur - i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali, a Allah je sigurno s Musaom razgovarao, o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali, a Allah je silan i mudar.“ (4:163-165) U okviru iskonske neprekinute tradicije, jedinstvene, neizmjenjive, i nezamjenjive pouke i poruke Allah od svih vjerovjesnika isti Zavjet, Ugovor ili Testament uzima, koji su sve duše dale Allahu kada su stvorene: „I kad je Gospodar Bog iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: Zar Ja nisam Gospodar vaš?, oni su odgovarali: Jesi, mi svjedočimo - i to zato da na Sudnjem danu ne reknete - mi o ovome nismo ništa znali. Ili da ne reknete: Naši preci su prije nas druge Allahu ravnim smatrali a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ćeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili.“ (7:172 i 173) Taj iskonski zavjet, i neprekinuti ugovor koji su sve duše zajedno dale Allahu na dan stvaranja su morali prenositi svi božiji poslanici, kroz svako vrijeme i prostor, neovisno od cijene koštanja i to potpuno besplatno: „Mi smo od Vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od Tebe, i od Nuha i od Ibrahima, i od Musaa i od Isaa, sina Merjemina, čvrst zavjet smo uzeli.“ (33:7) Osnovna načela, principi, temelji i stubovi koji su prenošeni preko svakog poslanika svakom narodu, u svim vremenima, jesu: 1. Iman - vjerovanje: „Recite: Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibraimu, i Ismailu, i Ishaku i Ja’kubu i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau, i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova. Mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo Njemu pokoravamo.“ (2:136) „Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici - svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove. Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika Njegovih. I svi oni govore: Allahu, čujemo i pokoravamo se: Oprosti nam, Gospodaru naš, Tebi ćemo se vratiti.“ (2:284) 2. Tevhid - monoteizam: „Prije tebe, Muhammede, nijednog poslanika nismo poslali a da mu nismo objavili: Nema Boga osim Allaha, zato se Meni Allahu klanjajte.“ (21:25) „Reci! On je Allah Jedan Jedini! Allah je utočište svakom i Njemu se sve obraća. Nije nikog rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije.“ (112:1-4.) Princip monoteizma je osnovni princip jedinstva svijeta života, stvanja i opstanka. Da nije tako, poremetila bi se ravnoteža u kozmosu, prirodi i ljudskom društvu. „Da zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa nek je uzvišen Allah, Gospodar svemira, od onoga što Mu pripisuju!“ (21:22) 3. Robovanje Allahu i zavisnost o Njemu Na principu vjere u Allaha i Tevhida ili monoteizma svaki poslanik, po Objavi, pozivao je ljude i narode da robuju i ovisni budu samo od Allaha. „I Adu - poslasmo brata njihova Huda. O, narode moj!, govorio je on. Samo Allahu robujte i klanjajte se, Vi drugog Boga osim Njega nemate, Vi samo neistine iznosite.“

(11:50) 4. Četvrti princip jest organizacija cjelokupnog života na temelju robovanja Allahu i negaciji širka (politeizma ili kufra - nevjerovanja). „Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allahu se klanjajte i način života na tom principu organizirajte, a kumira i idolatrije se klonite kao i života na tim osnovama! I bilo je među njima onih kojima je Allah na pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi, zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž utjerivali.“ (16:36) „U vjeru - islam nije dozvoljeno silom nagoniti - pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha i organizira svoj život na toj vjeri - drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti - a Allah sve čuje i zna.“ (2:256) 5. U okviru univerzalne Allahove Pravde, Reda i Poretka Allah je svakom čovjeku i narodu dao istu mogućnost da vjeruje putem slanja Objava i poslanika. „Svaki narod je imao poslanika, i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno.“ (10:47) „A mi nijedan narod nismo kaznili dok mu poslanika nismo poslali.“ (17:15) Osnovna dužnost poslanika je bila da ljudima prenesu Allahove Objave, vjerozakone, moralna načela, upute, pouke i poruke. „I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali. I nijedan poslanik nije donio nijedno čudo sa sobom već Allahovom voljom. Svako doba imalo je Knjigu. Allah je dokidao što je htio, a ostavljao je što je htio, u Njega je glavna Knjiga.“ (13:38-39) 6. Sve poslanike Allah je svojom Voljom i Odredbom izabrao ljudima Kao Allahov izbor svi poslanici i vjerovjesnici su primjeri, ogledala i uzori vjernicima u svim stvarima vjere i po svim pitanjima etike: „Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje“ (33:21) „Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kad su narodu svome rekli: Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate.“ (60:4) „Vama su Allahovi poslanici divan uzor - onima koji žele Allaha i Onaj svijet, a onaj koji leđa okrene - pa Allah zaista nije ni o kome ovisan i On je Jedini hvale dostojan!“ (60:6) U pravu je jedan mislilac kada kaže: “Kada vjerovjesnici ne bi bili uzori ljudima čovječanstvo bi izgubilo svaku nadu.” (Rože Garodi). Vjerovjesnici su jedini ljudi koji su u potpunosti radili ono što su učili i govorili. To su jedini ljudi na stalnom dobitku što se o njima više sazna, a svi drugi gube. Zato mi ljudsku povijest i ne razumijevamo drukčije nego kao ljudske reakcije, u vremenu i prostoru, na Božije poslanike i poruke koje su oni, od Allaha, ljudstvu dostavljali. U osnovi sve ljudske reakcije, na te poruke i poslaničke misije bile su negacija i odbijanje od većine i prihvatanje od manjine. Kur’an Kasasom - hijeropoviješću i jedinim ispravnim metodom u društvenim disciplinama, komparacijom i analogijom, ukazuje na sudbine tih naroda, kroz povijest i vrijeme, na Božije Objave i vjerovjesničke misije. U okviru sociološkog plana, na temelju Kasasa - hijeropovijesti, analogijom i komparacijom, najlakše se uočavaju i kolektivne stereotipije, zablude, poroci, magija, idolatrija, pogubni običaji, slijepi tradicionalizam i njihov utjecaj na čovjekovu ličnost, svijest, um, razum, osjetila, srce i duše, kao i krajnje posljedice koje one izazivaju. Da bi čovjek vidio

svoje lice, on se mora ogledati u ogledalu. Kur’anski Kasas ili hijeropovijest, metodom komparacije i analogije, to je ogledalo, ibret, pouka, poruka i učiteljica: „Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su završili oni koji su poslanike u laž ugonili.“ (3:137) - ili historia est magistra vitae - historija je učiteljica života, pouka i poruka samo za one koji pameti, srce, dušu, um, razum i neblokirana osjetila imaju. Temelj povijesti u islamu jest hijeropovijest - Kasas ili sveukupni život božijih poslanika i sudbine njihovih naroda kojima se nadodaje ljudski razum, osjetila i teorija povijesnog proučavanja, putem komparacije i analogije, svih događaja kroz vrijeme i prostor onakvi kakvi su bili i dogodili se. Zato, ne slučajno, ovaj udžbenik započinje sa hijeropoviješću ili životom božijih poslanika u Kur’anu navedenih: adema, Idrisa, Nuha, Huda, Saliha, Ibrahima, Luta, Ismaila, Ishaka, Jakuba, Jusufa, Ejjuba, Šu’ajba, Musaa, Haruna, Davuda, Sulejmana, Iljasa, Eljesea, Junusa, Zul-Kifla, Uzejra, Zul-Karnejna, Lukmana, Zekerijjaa, Jahjaa, Isaa i Muhammeda a.s. Dakle, povijest nije ništa drugo nego proučavanje života i događaja svih naroda, kroz vrijeme i prostor, na osnovu Kur’anskog Kasasa hijeropovijesti i dva bitna metoda komparacije i analogije, u ime Allaha, i na korist ljudi. To je islamska povijest ili Sira. Kada tako pristupimo povijesti uz, Allahovu pomoć i korišćenje povijesne metodologije, dolazimo do razumijevanja i smislenog povezivanja o događajima i sudbinama prošlih naroda. Oni koji su potpuno odbijali Allahove Objave i vjerovjesničke misije, kazuje Kur’an, završavali su ovako: „I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji griješni bili, i ona su opustjela, samo su ruševine ostale! I koliko bunareva ima zapuštenih, i koliko visokih palata ima praznih! Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što treba da shvate i da uši njihove čuju ono što treba da čuju, ali oči nisu slijepe, već srca u grudima.“ (22: 45-46) Više na zemlji ima uništenih i nestalih naroda nego živih i postojećih. Uglavnom, svi narodi koji su u potpunosti poricali Božije poslanike i odbacivali Objave, uništeni su. Takvi su: ad, Semud, Medjen, Ejka, Tubba, Irem, Ress, Nuhov, Ibrahimov itd. „I Ad je smatrao lažnim poslanike. Kad im brat njihov Hud reče: Kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam sigurno poslanik pouzdani, zato se bojte Allaha i slijedite moj put! Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će Gospodar svjetova nagraditi.“ (26:123-127) Kur’an poziva sve ljude da putuju i da na osnovu razuma i osjetila povijesnom teorijom - Nezarom proučavaju događaje i sudbine naroda kroz vrijeme i prostor: „Zašto ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih jači. I zemlju su orali i obrađivali je više nego što je obrađuju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji su zlo činili, završit će najužasnijom patnjom, zato što su Allahove riječi poricali i što su ih ruglu izrugivali.“ (29: 9-10) „Zašto oni ne putuju po svijetu da vide kako su završili oni prije njih, koji su bili jači od njih - Allahu ne može ništa umaći ni na nebesima ni na Zemlji, On uistinu sve zna i sve može” (35:44) „Vi ste kao i oni prije vas! Oni su jači od vas bili i više su blaga i djece imali i slatkim životom su živjeli, a i vi slatkim životom živite isto kao što su oni prije vas živjeli, i vi se upuštate u nevaljalštine kao što su se i oni upuštali. To su oni čija će djela biti poništena i na ovom i na onom svijetu: Njima propast predstoji. Zar do njih nije doprla vijest o onima prije njih: O narodu Nuhovu, i o Adu i o Semudu, i o narodu Ibrahěmovu, i o stanovnicima Medjena, i o onima čija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu, nego su

je oni sami sebi nanijeli.“ (9:69-70) U okviru Allahove Svemoguće, Sveznajuće i Sveobuhvatne Volje Sveodređenja, Reda i Poretka, svaki narod kao i čovjek pojedinac, ima svoje vrijeme i rok trajanja. „Reci sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, a ni neku korist sebi pribaviti, biva onako kako Allah hoće! Svaki narod ima konac i kraj i kad konac njegov dođe ni za tren ga neće moći ni odložiti ni ubrzati.“ (10:49) Dok narodi postoje i žive na dunjaluku u vremenu i prostoru, u okviru univerzalnog Reda, Poretka i Ravnoteže - ekvilibrijuma, Allah suzbija i zaustavlja narode jedne drugima i tako održava Red, Poredak i ravnotežu u ljudskom svijetu. „I oni ih Allahovom voljom, poraziše, i Davud ubi Džalůta, i Allah mu dade i vlast, i vjerovjesništvo, i nauči ga onome čemu je on htio, a da Allah ne suzbija ljude, jedne drugima, na Zemlji bi, doista nered nastao - ali Allah je dobar svim svjetovima.“ (2:252) „A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni: manastiri i crkve i havre a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru njegovu pomažu - ta Allah je zaista moćan i silan.“ (22:40) U okviru ravnoteže u svijetu i suzbijanja jednih naroda drugima, Allah uz svoju Odredbu, pomoć i milost često učini pobjednicima manje skupine ljudi koji su na pravom putu nad skupinama ljudi koji su mnogobrojniji ali u zabludi. „Mi danas ne možemo izići na kraj s Džalutom i vojskom njegovom! Ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izići rekoše: Koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom nadjačale mnogobrojne čete - a Allah je na strani izdržljivih.“ (2:249) Kako je Allah (dž.š.) vjerovjesnike i poslanike izabrao, odredio, i učinio ogledalima, primjerima i uzorima ljudima u svim stvarima vjere i po svim pitanjima etike tako je muslimane ili njihove ummete učinio ogledalima i primjerima drugim ljudima i narodima. „Vi ste ummet najbolji od svih koji se ikada pojavio: Tražite da se čine dobra djela a od nevaljalih odvraćajte i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali bilo bi bolje za njih. Ima ih i pravih vjernika, ali su većinom nevjernici.“ (3:110) „I tako smo od vas (ummeta) stvorili pravednu zajednicu - zajednicu srednjeg puta, da budete svjedoci i ogledala protiv ostalih ljudi, i da poslanik bude protiv vas svjedok.“ (2:143) Cijena življenja i svjedočenja Allahove Objave, Upute i Poruke kao i ogledala u stvarima i pitanjima vjere i etike je bolna, visoka, teška, ali i časna i jedini Ugovor koji na oba svijeta donosi dobro i korist: na dunjaluku častan, uspravan i dostojanstven život, a na Ahiretu Allahovu nagradu i milost. O visini te cijene neka kao ilustracija posluži činjenica kroz komparaciju i analogiju da Zapadna Evropa od XI. stoljeća nikada ni od koga nije izvana napadana i ugrožavana, a islamske zemlje i narodi u XI. stoljeću pretrpjeli su inkviziciju i devastaciju na Siciliji, Sardiniji, Korzici i Južnoj Italiji, deset križarskih ratova. U XII. i XIII. stoljeću na tlu Sirije, Palestine, Egipta i Tunisa organiziranih od Crkve, najezdu Mongola u XIII. stoljeću i njihova razaranja i rušenja pa čak i dvomilionskog Bagdada kakva do tada ljudski rod nije zabilježio, najezdu i rušenja od strane Tatara u XIV. i početkom XV. stoljeća svega na Istoku što Mongoli nisu porušili, potpunu i totalnu inkviziciju nad muslimanima Španije u XIV., XV. i XVI. stoljeću, deset genocida na Balkanu od XVII. do XX. stoljeća kao i kolonijalizaciju svih islamskih

Dvadeseto stoljeće je period borbe islamskih zemalja i muslimanskih naroda za političku. a poslije melekima rekli: Poklonite mu se! i . islam je jedina religija čiji broj pripadnika nikada jučer nije bio koliki je danas. već ga direktno Allah stvara po principu budi i on biva: To je Allah koji sve savršeno stvara. koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače . pored Kur’ana i Sunneta. Nažalost. nije postojala nijedna nezavisna islamska zemlja i muslimanski narod u svijetu. bojte se Gospodara svoga. i neizvjesnost muslimanima od nemuslimana. Musau i Isau. i On vam sluh i vid i pameti daje. kao primjeri i ogledala ljudima. Uvijek ih je više. a to su: šerijat. Ta činjenica. privrednu. stvoreni u parovima muško-žensko. ADEM a. Pa ipak. ne ugrožavaju nikog. Da je hazreti Adem prvi stvoreni čovjek svjedoči slijedeći ajet: Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali. a sutra koliki je jučer. a samo su se nama klanjali. muslimani svijeta. „Allah vam u vjeri propisuje isti šerijat koji je propisan Nuhu i onaj što je objavljen Tebi Muhammede i ono što smo kao šerijat naredili Ibrahimu. Kasnije.zemalja i naroda. i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. Adema kao prvog čovjeka.“ (62:13) „I učinismo ih vjerovjesnicima i imamima da upućuju prema zapovijedi našoj i objavismo im da čine dobra djela i da zekjat udjeljuju. blata.s. po Bibliji Adam (930 godina) Odštampaj tekst Prvi od Allaha stvoreni čovjek i prvi vjerovjesnik koji je primio prvu Objavu ili Suhufe bio je Adem (a. najbolje je svjedočanstvo koliko se islam ne širi interesima i silom kao što mu to pripisuju oni koji to sami čine zaboravljajući ili neznajući izričito mišljenje La ikrahe fi dinn (2:256) Pored svih iskušenja. jedinstvene i neprekinute tradicije ljudskog roda koje najviše iritiraju neprijatelje islama i muslimana. etiku i obrede. (35:11. On je kao i njegova žena h. Tako 11. Havva stvoren od istovjetnog nefsa ili istovjetne supstance. dakle roditelje. niti se razvija iz majmunske vrste kako tvrdi teorija evolucije. prašine. ekonomsku i društvenu emancipaciju i oslobođenje. zatim mu savršeno udove uobliči i život mu udahne. pokazuje povijest unazad IX stoljeća. novembra 1918. a njihovi pripadnici ne priznaju muslimane. u svojim životima promiču i svjedoče i one poruke iskonske. Od h. pa se oplođavaju. kada je završen Prvi svjetski rat.“ (21:73) Islam i muslimani. rađaju i umnožavaju. 40:67) Čovjekove pojave na zemlji nema bez direktne Allahove intervencije kao Stvoritelja.s. njihovu Objavu i Poslanika. (4:1) Allah je prvog čovjeka stvorio od gline. dakle od zemlje. godine.). a kako vi malo zahvaljujete (32:7-9). jer su ljudi i žene bića iste vrste. Prvi čovjek nema ni oca ni majke. kulturnu. prvog vjerovjesnika. Pravu vjeru ispovijedajte i slijedite i u tome se ne podvajajte. a od njega je i drugu njegovu stvorio. od njih se razvija čovječanstvo. U tome je sigurnost za nemuslimane od muslimana. muslimane ugrožavaju i napadaju mnogi i to samo zato što su muslimani. koji vas od jednog čovjeka stvara.a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine. Islam i muslimani priznaju druge religije. razvio se kasnije cijeli ljudski rod: O ljudi. nakon prvog bračnog para Adema i Havve. prvog primaoca Suhůfa i prvog primjenitelja šerijata i njegove žene Havve.

te usmjerava na njih svoju konjicu i pješadiju (17:61-65). nuđenje vječnosti i neprolazne vlasti (7:20-24. (18:50). Kada je Allah stvorio čovjeka. nego su pogriješili i najedanput ostali goli. su promjena vrste. Allah proklinje i progoni iz Dženneta zbog neposlušnosti a on se kune Allahu da će napadati ljude sprijeda i straga. za Adema i Havvu. (2:30-31) Iblis kao šejtan . jer su prekršili Allahovu Odredbu i prekoračili dozvoljene granice. on nije htio da sedždu učini. slavi i potvrđuje. uzoholio se i odbio izvršiti Allahovu Odredbu činjenja sedžde Ademu. oni su po kršćanskom učenju počinili tzv. U Džennetu su imali sve jesti i piti. a Iblis nije. Kada su se približili zabranjenom drvetu. U Džennetu nisu ni u čemu oskudijevali: nisu osjećali ni glad ni žeđ. Šejtan ih ne ostavlja na miru i želi da se oni na bilo koji način približe. nebesa. (7:11) Kada je Allah stvorio Adema. a šejtan od vatre. 20:123). 18:50 i 20:116). udruživanjem u imetke i djecu njihovu. 17:61. Za Iblisa se u Kur’anu kaže da je džin koji se ogriješio od svoga Stvoritelja.povjeritelja na zemlji nad drugim bićima podučivši ga imenima i pojmovima svih stvari. Ovo je nepravda i šovinizam Biblije prema ženi u odnosu na muškarca i njihov ravnopravan tretman u Kur’anu. dao mu najljepši oblik i udahnuo u njega ruh . jer je on stvoren od ilovače. a zabranjeno im je bilo približavanje samo jednom stablu da ne bi postali griješnici i od šejtana zavedeni u zabludu (2:35 i 7:19). Po toj osnovi. šejtan im obećava besmrtnost. univerzum. Kada su se približili zabranjenom drvetu. poniženog i pokuđenog. Aduti prevare kod šejtana. Meleki pitaju Allaha: Kako će učiniti sedždu čovjeku koji će na zemlji nered činiti i krv prolijevati a oni neprestano veličaju i slave Allaha. ni žegu ni studen. Stvoritelj svega je Allah i ništa nije stvorio radi igre i zabave. biljke. na što su dobili odgovor: Ja znam ono što vi ne znate. Tvrdi im da im je drvo zabranjeno samo zato da ne bi postali meleki. Kada je zapravo Allah stvorio svijet. Po Kur’anu šejtan ih je oboje zaveo i na grijeh naveo. a po Bibliji Eva je navela Adama na zabranjeno drvo (7:22). Od kada i gdje hazreti Adem sa ženom a kasnije i sa potomcima živi. (7:12) Oholog šejtana. životinje i čovjeka. koji po kršćanstvu prekida istočni grijeh i postaje iskupitelj i spasitelj ljudskog roda. istočni grijeh koji prelazi na sve ljude do rođenja Isusa. zemlju. zdesna i slijeva i tako ih odvraćati od Allahovog puta. bio je Džennet. to još niko nije ustanovio.upita On. On im prikriva sva džennetska dobra i blagodati.sotona. grijesi s čovjeka na čovjeka i s generacije na generaciju se ne prenose. on ga je izabrao i odredio za halifu . Po islamu. Kur’an muslimane uči ko je sve stvorio i zašto je stvorio a ne kada je i kako je to stvorio jer to se tiče isključivo Stvoritelja. (7:17) Šejtan ljude zavodi i u zabludu odvodi svojim glasom.oni su se poklonili. tada je melekima naređeno da mu učine sedždu. Ja sam bolji od čovjeka . niti su zadobili neprolaznu vlast. Mene si od vatre stvorio a čovjeka od ilovače. hazreti Adem i Havva nisu postali ni meleki ni besmrtni. ali ih stalno navraća i u svijest im unosi zabranjeno drvo.duh. zabranjenom drvetu. po Kur’anu. nego sa ciljem i svrhom da Ga veliča. postajanje melekima i vlast koja nikada neće propasti. od Allaha. Ako se približe zabranjenom drvetu. te naredivši melekima da mu učine sedždu (2:31-34.reče Iblis Stvoritelju. besmrtni i vječni i zadobili vlast koja nikada neće propasti. niti su znali za golotinju (20:118-19). na zemlji. 7:11. Allah upozorava čovjeka da je Iblis neprijatelj njemu i njegovoj ženi. život. ali su se odmah pokajali Allahu (2:37). . on sebe smatra višim od čovjeka: Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio? . ljudima nije poznato i oni o tome samo nagađaju. (20:117) Prvo boravište hazreti Adema i hazreti Havve. Poslije počinjenog grijeha zavedeni Adem i hazreti Havva su protjerani iz Dženneta na zemlju (2:36).

sastavi ih i oprosti im (2:37). pa ga on ubi i postade jedan od izgubljenih. koji je navodno poslije smrti hazreti Adema postao božiji poslanik i primio pedeset suhufa. To potvrđuju kur’anski ajeti koji se odnose na njega (20X:122).) rađalo se uvijek po dvoje djece blizanaca . Strast ga je zaslijepila i on ubija brata kada mu kurban nije primljen: I strast njegova navede ga da ubije brata svoga. kroz slučaj Ademovog i Havvinog šejtanskog zavođenja. življenja u okviru šerijata i moralno-etičkog ponašanja. zatim. . (5:30) Tu se začinje i obred dženaze poslije Allahove intervencije preko gavrana: Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga.Međutim.muško i žensko. trebaju stalno učiti Euzu billu. Ni jedan brat nije mogao oženiti sestru blizankinju. • Biblija o Adamu (Ademu) i Evi (Havvi) Prema knjizi postanka u Bibliji. Allah ga je izabranikom učinio i oprostio mu. Allah u Kur’anu upućuje sve generacije ljudskog roda i upozorava na to kako da ih šejtan nikako i nikada ne zavede (7:27).Poslanika Odluke.s. Njegov nenamjerni zaborav-nisjan je opće svojstvo čovjeka. Kao vjerovjesnik primio je deset suhufa a objavljivane su mu i kelime. • Ademovi sinovi Svi se ljudi po krvno-srodničkoj ili biološkoj osnovi osim Isa (a. Njemu je Allah naredio. Za kršćane je Krist Mesija spasitelj i iskupitelj. Stari zavjet.) nazivaju Beni Adem Sinovi ili potomci Ademovi. Adem je dugo proživio na zemlji i izrodio veliki porod. kao ovaj gavran da zakopam mrtvo tijelo brata svoga! I pokaja se. On je u bratu. Kabil je htio da oženi sestru blizankinju koja je po vjerozakonu pripadala bratu Habilu. samo što ih ne imenuje (5:27). Od tog grijeha jevrejski narod. Teško meni! povika on zar i ja ne mogu. (3:33). da bi bili sačuvani i spašeni od prokletog šejtana. spašava Mesija i pomiruje Jevreje sa Bogom Jahveom. a hazreti Havva u Džidi. Zbog njihovog grijeha slijedi izgon iz raja da obrađuju zemlju. Tvrdi se da je Šit prvi sagradio Ka’bu i borio se protiv Kabilovog potomstva. ali je on nenamjerno Odredbu zaboravio (20:115). U Adema (a. Bog je stvorio čovjeka “Na svoju sliku. Po nekim djelima on je imao trećeg sina koji se zvao Šit. U nekim djelima piše da je hazreti Adem po izgonu iz Dženneta prvo vrijeme boravio u Indiji.s. sebi slična” (izvor antropomorfizma) stvorio je i ženu mu Evu: “Od rebra što ga je uzeo čovjeku. a ne u Allahovom zakonu. Kur’an spominje i Ademove vlastite sinove. dobrih djela. Na osnovu kur’anskih ajeta i vjerodostojnih hadisa Adem (a.) bilo je zabranjeno ženiti se sa majkom. Muslimani pored čvrste vjere u Allaha. Adem je po Bibliji živio 930 a njegov sin Šet (Šit) 912 godina. nego traži od Allaha rok u griješenju do dana proživljenja (7:14). kćerkom i sestrom blizankinjom. Ademu je bilo teško bez hazreti Havve i Allah mu primi dovu. vidio zaprijeku za ostvarenje svoje želje.” Zmija je nagovorila Evu na zabranjeni plod a Eva Adama. Ibrahimovu i Imranovu porodicu nad ostale ljude. šejtan kada griješi nikada se Allahu ne kaje. (5:31) Po šerijatu Adema (a.insana ili onog koji zaboravlja nenamjerno.s.) je bio sigurno prvi čovjek i prvi božiji poslanik i to jedan od šest Ulul-azm . po njihovom vjerovanju. Za razliku od Adema i Havve. Po Bibliji Kain (Kabil) je bio zemljoradnik a Abel (Habil) stočar. Njihov grijeh je prešao na cijelo čovječanstvo.s. Ipak. odabrao i odlikovao njega Nuha.

NUH a. Zemlja je široka prostirka (74:4 i od 10-20). U laž ga kao i ostale poslanike utjeruju (7:64. Pozivali su ga i izazivali da se dogodi ono čime im prijeti (11:27. ustvari. Objavljena mu je Objava u formi suhufa kao i mnogim drugim poslanicima. Allahu se vraća sve i on ljudima daje smrt. Njih je Nuh na Allahov put pozivao danju i noću (71:5-6). potomstvo. stvara sedam nebesa. On je poslan da javno opominje i poziva i ništa silom ne nameće. rijeke. 22:42. Allahu se klanjajte. Tvrdili su da je u zabludi (70:60). I u (61:63) i (10:71-72). Živi se određeno vrijeme i dolazi određeni čas koji se ne može odgoditi.Poslanika Odluke a i mnogi ajeti govore o Nuhu (a. suvaa i nesra (71:23) • Nuhove dove . vi drugog Boga osim Njega nemate! Ja se doista plašim za vas patnje na Velikom danu (7:59). sunce i iz zemlje biljke. Po Bibliji Noa (950 godina) Odštampaj tekst Nuh (a. Bio je to zao narod i jedan od najgorih (21:77). Postoji čak i posebna Sura 71. 40:5. Prijete mu kamenovanjem ako ne prekine javnu misiju pozivanja i opominjanja (26:116). On je bio zahvalan Allahov rob (17:3) i spadao je u pravovjerne robove (37:81). a bogataši šire spletke o Nuhu i narodu savjetuju da ne ostavlja kipove: vedaa. . mjesec.govorio je on.) spada u jednog od šest Ulul-azm .s. Selam mir i spomen Nuhu u svim svjetovima. jegusa.s.). Umjesto odziva. To je bio narod nasilnika i veoma izopačenih ljudi (53:52). (11:25-26 i 28:3134). O. On govori i prenosi svome narodu jedinstvena očitovanja koja su prenosili i drugi vjerovjesnici: Mi smo poslali Nuha narodu njegovu. Bili su uporni i pretjerano oholi. sa imenom Nuh. Upozorava šta Gospodar dariva svojim robovima: kišu. nazivaju ga ludim (14:9). narode moj!. jeuka. Govorili su mu da je samo čovjek kao i oni a ne resul. da ga slijedi samo prosta svjetina koja ne razmišlja i da on nije bolji od njih. Račun će se polagati pred Allahom. 11:25. 32). stvara ljude u različitim oblicima. prava cenzura. (37:7879). 50:12 i 54:9). njegovo pozivanje ih je još više udaljavalo od pravog puta. • Nuhova vjera Njegova vjera je ista i po istoj Objavi kao i svih drugih vjerovjesnika i poslanika. 38:12. Umjesto na danonoćne pozive mnogi su se povodili za bogatašima i griješnicima. Oprost se traži od Gospodara.s. Sumnjaju u Nuha (14:9). Pita se ko će mi kod Allaha pomoći ako odbacim vjernike. • Kakav je bio Nuhov narod? To je bio jedan od najopakijih naroda. imetke. vrtove. Uz Adema i Isaa Allah ga je odlikovao (3:33) i od njega kao i drugih poslanika uzeo obavezutestament ili misak (33:7). Prste su u uši stavljali a haljinama oči prekrivali da ne bi Nuha gledali (71:6-7). Ne govori ljudima da je melek. 57:26 i 71:1). Vraća ih u zemlju i proživljuje ih iz nje. Upozorava svoj narod na Allahovu kaznu i povratak Njemu. Na više mjesta u Kur’anu tvrdi se da je Allah poslao Nuha njegovom narodu (7:59. pa ga je Allah spasio sa porodicom vjernika (21:76 i 37:76). Ne raspituje se za djela sljedbenika. Ne traži za svoju misiju nagradu a poziva svoj narod da se boji Allaha. 23:23. To je. On otvoreno i jasno opominje (26:105-109 i 112-115). 9:70. 10:73.

lađa se zaustavi na brdu Džudijj. manje 50 godina. odredba se izvrši. voda se povuče. rekao je On. Nuhu je naređeno da se ukrca u lađu i uzme od svih bića po jedan par muško i žensko. njegova porodica. Allahovo znamenje i mu’džiza za Nuha i vjernike. Jer radi ono što ne valja. Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 1000. • Voda iz nebesa i zemlje Potop je po Allahovoj odredbi nastupio tako što su se otvorila nebeska vrata vodi koja je lijevala i pljuštala. pogotovo da prihvate. Nuhu se po objavi naređuje da gradi lađu na kopnu. i onima koji uđu u kuću pravovjernih. Lađa je bila spas. Potopljeni su i u vatru strmoglavljeni.” Oni su Nuha potvarali da je opsjednut džinima. On također moli Allaha da oprosti njemu.) događa se jedan sveopći potop . On narodu uzvraća. niko osim male skupine ljudi koja se spasila na lađi. u kojem. Provrela su vrela i iz zemlje. Kasniji poslanici Šua’jb i Musa (a. zaustavi kišu. Pljuštalo je i iz neba i iz zemlje. Njegov oholi odvratni i nevjernički narod koji se nije sklonio u lađu kao i njegov jedan sin bio je potopljen (7:64). Meleuni-glavešine iz njegova naroda nisu mogli da shvate. Takav je konac svima onima kojima opomene ne koriste (10:73).Iz Nuhovih dova sagledava se koliko je taj poslanik bio zlostavljan.s. da Nuh kao čovjek može biti poslanik.! Savjetujem ti da neznalica ne budeš. zato Me ne moli za ono što ne znaš. pa se voda sjedinila radi nastupa događaja (Et-Tufana) koji je bio određen (54: 11-12). Čini Allahu dovu da nasilnicima i nevjernicima uveća samo zabludu i propast (71:24). Kasnije je od Allaha naređeno: Zemljo. • Nuhova lađa Za vrijeme Nuha (a. pa . kao kazna njegovom narodu. • Koliko je godina Nuh (a. a narod mu se izrugivao. On moli Allaha da mu priteče upomoć protiv njihovih potvora (23:26). popij vodu svoju.) živio? Nuh (a.Et-Tufan. proganjan i mučen. Tako su potopljeni svi nevjernici (37:82). Nuh je pozvao: “Ukrcajte se u lađu u ime Allahovo.) jedini je čovjek o čijim godinama se govori u Kur’anu.s. Čak ni njegova žena i jedan sin nisu vjerovali u njegovu vjerovjesničku misiju. pa su govorili: “Da je Allah htio koga poslati poslao bi meleka. Sura Hud (11: 123) opširno govori o sveopćem potopu (Et-Tufan). Obraća se Allahu da presudi između njega i naroda koji ga u laž utjeruje (54:9). On čini Allahu dovu da na zemlji uništi sve nevjernike i nasilnike. On opominje narod na skoru uništavajuću kaznu. Kada je voda došla.s. on nije čeljade tvoje. vjernici i vjernice sa selamom i bereketom iskrcaju sa lađa. kao što se vi nama izrugujete izrugivaćemo se i mi vama.” Nuh je pozvao u lađu i sina da ne bude nevjernik i uništen a on odgovara: “Ja ću se skloniti na brdo koje će me zaštititi od vode (nevjernici se uzdaju isključivo u sebe bez oslonca na Allaha i Njegovu pomoć). U vezi sina Nuhu se odgovara: O Nuhu. nebo. i svim mu’minima i mu’minkama (71:26-28). roditeljima.” Lađa je plovila između valova visokih kao brda. On je goni i zaustavlja. svoju porodicu i sve vjernike. (11:36-48) Nuhu je kasnije naređeno da se on.) upozoravali su svoje narode na sudbinu Nuhova naroda: Bojim se dana naroda Nuhova (11:89 i 40:31). pa čak i njihove potomke zato što će ljude u zabludu zavoditi i nasilje činiti.s. nije htio vjerovati.

na dubini 14 metara pronašao je grobnice sumerskih careva. Tri su mu se sina rodila Šem. Kad je došlo do potopa Noi je bilo 600 godina. Lađa je imala tri kata.vjerozakon kao Muhammed (a.s. Prema Bibliji je u Noino vrijeme vladala velika pokvarenost na zemlji pa Jahve odluči da zbriše ljude s lica zemlje.) i da se Njega treba bojati i pokoran Mu biti. Ham i Jafes). Vršeni su pokušaji pronalaska Nuhove lađe na Araratu.s. sinovi mu i snahe. (29:14) • Kako su vijesti o Nuh (a. Za ovo (vjerovjesničku misiju) ne tražim nikakve nagrade.) i njegov narod ni preko povijesti ni preko arheologije niti bilo koje znanstvene discipline ništa nisu mogli znati. potvarao za magiju. manje u drugim knjigama. Iza toga su jenjavale. i smatrao ludim. Pored vjernika u lađu su uzeti parovi svih životinja. Bog je naredio gradnju lađe duljine 300 lakata. Jafet (Sam. Prvi takav pokušaj bio je 1829. (26:105-110) Od ljudi kao i nijedan drugi vjerovjesnik i poslanik nije tražio za svoju misiju nagradu već će ga za to nagraditi Gospodar svjetova. sigurno poslanik pouzdani.s. Kad im brat njihov Nuh reče: Kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam.s. glavnog grada Sumeraca. Lađa se zaustavila na brdima Ararata. Njega je njegov narod kao i sve druge poslanike u laž ugonio. Ismailu. • Arheolozi i drugi istraživači o Nuhovom (a. Muhammedu (a.) i svim drugim božijim poslanicima. Objavljivana mu je ista objava kao i Ibrahimu. Od oca Lameka za koga tvrdi da je živio 777 godina a za Nou se kaže: U svemu poživje Noa 950 godina. Zato se bojte Allaha i slijedite moj put. Što se tiče Nuha (a.) potopu Čars Lajonard Vuli otkrivač Ura. Stanovnici lađe nastavili su život na zemlji a ostali su potopljeni. Noa je bio pravedan i neporočan. u korist čestitih biti (11:49) Dakle. zato što su Allahu druge ravnim smatrali. U prvoj Petrovoj poslanici se kaže da se u lađi sklonilo svega 8 osoba. S Bogom je Noa hodio.) i Arapi o potopu Nuhovog naroda jedino su preko Objave mogli nešto i saznati. Nazivao je selam i pozdravljen je selamom od svih svjetova. Zato budi strpljiv. Muhammed (a. Kada je bila gotova. zaista. • Biblija o Noi (Nuh a. osim po Objavi.ih je potom zadesio potop..s.) Biblija tvrdi da je Noa Henokov praunuk. o potopu Nuhovog naroda. Ovdje se razilazi Biblija i Kur’an.s. Tako je poplava ogromnih razmjera uništila naseobinu nepoznate starosti.) naseljavao Mezopotamiju.) i nazivao je selam. glave 5-10. . a godine 1955. Došao je ljudima sa univerzalnom Allahovom porukom i proglasom da nema drugog Boga osim jedinog Allaha (dž.) došle do Muhammed (a. Babilonskog grada.) Muhammed (a. širine 50 i visine 30. I Nuhov narod je smatrao lažnim poslanike.s. To je glečer gdje nema ni drveća ni naselja. a 50 dana vladahu vode zemljom. Za tri metra mulja bila je potrebna voda visine 8 metara.s. Ham.s. ni ti ni narod tvoj niste prije ovoga o tome ništa znali. Dažd na zemlju je pljuštao 40 dana i noći. Stavili su dovoljno i hrane za sve. To su vijesti Gajba .250 metara naišao je na drvenu masu od koje na jednu pravilnu i drugu savijenu dasku. Francuz Fernand Navara na visini od 4. mene će Gospodar svjetova nagraditi. Noina žena. zato se bojte Allaha i moj put slijedite. u nju su ušli Noa.s.) kao jednog od šest velikih božijih poslanika on je imao isti šerijat .š. Najviše se o Noi govori u Knjizi postanka. Ishaku. naroda koji je pet hiljada godina prije Isa (a. Otkopavajući dublje došlo se do soja mulja debelog tri metra.nepoznate koje Ti Muhammede objavljujemo. ishod će.

te od Jaffeta ostali narodi. Etiopljani. remja na Mini i boravka na Arefatu i Muzfdelifi. postani hladna i spas Ibrahimu! (21:57-60.Dolazit će ti pješke i na kamilama iznureni. Nuhu.rekoše ime mu je Ibrahim.(22:27).a on (Ibrahim) se kumirima njihovim prikrade pa reče: Zašto ne jedete? Šta vam je te ne govorite? I krišom im priđe desnom rukom ih udarajući. Asirci. Moabljani. O vatro.Berberi. On je prvi historijski poslanik jer o Ademu. 2. godina. Teško vama i onima kojima se. 68-69). povikaše. 7. zatim narodi u Sjevernoj i Istočnoj Africi . Židovi. 4. Za Nuha koji je upućen narodu nekazanog imena kaže se da je drugi otac čovječanstva (Ebul-Bešairin-Nas) koje potječe od trojice njegovih sinova: od Sama-Semiti (Arapi.Crnci. i da salat obavljaju da zekjat udjeljuju a samo su se Nama klanjali (21:73). graditelj Ka’be ili Bejtullaha I dok su Ibrahim i Ismail temelje hrama (Ka’be) podizali. I oglasi ljudima hadždž! . Amoničani. On je prvi poslanik koji se javno i sistemski borio i ratovao protiv idola i kumira rušeći ih i uništavajući ih. Babilonci. Zbog rušenja taguta i idola Ibrahim je od sunarodnika pagana bacan u vatru. Hudu i Salihu nema nikakvih pouzdanih historijsih podataka i o njima se govori isključivo u Bibliji i Kur’anu. Kako je prvi graditelj Ka’be-kuće tevhida. On je sa svojim sinom Ismailom.Hamiti . . prvi izvršitelj obrednih radnji hadždža. da bi se njemu obratili.s. To je poslanik kojeg je Allah u Kur’anu nazvao Halilullah .a Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja (9:125). IBRAHIM a. tavafa. Ishaka i Jakuba) vjerovjesnicima da upućuju prema zapovijedi našoj. jer ti uistinu sve čuješ i sve znaš! (2:127). 3. zekjata i etika ili činjenje dobrih djela. Ibrahim je treći od šest Ulul-azm.Allahov prijatelj .i porazbija ih on u komade.). Ni Nuhov narod kao ni Idrisov nema ime. Feničani. po Allahovoj odredbi.povikaše pa ga u vatru bacite i htjedoše da ga na muke stave. 1. Kako možete da se klanjate onima koje sami klešete upita ih? Kad Allah stvara i vas i ono što napravite? Pripremite za njega lomaču . on je prvi poslanik za koga se u Kur’anu vežu obredi namaza. Aramejci). dolazit će iz mjesta dalekih. ja ću. ali nije izgorio. Ibrahim je i prvi javni rušitelj taguta-kuće idola . Tako je Ibrahim najznačajniji graditelj (Ka’be) i rušitelj (taguta i idola). Ko uradi ovo sa bogovima našim? Povikaše oni. ali mi njih učinismo poniženim (37:91-98).s. . čim se udaljite vaše kumire udesiti! . Idrisu. pa mu narod trkom dođe. 6. I učinismo ih (Ibrahima. primi od nas. i objavismo im da čine dobra djela. Po Allahovom određenju on je izvjestitelj ljudskom rodu o obavljanju hadždža. Tako mi Allaha. 5. od Hama . Čuli smo jednog momka kako ih huli. oni su molili: Gospodaru naš. po Bibliji Abraham (175 godina) Odštampaj tekst Uz Adema i Nuha (a. zaista je nasilnik. rekosmo mi.Analize su pokazale da je to drvo staro oko 5000. saja na Saffi i Mervi. umjesto Allahu klanjate! Zašto se ne opamtite? Spalite ga i bogove vaše osvetite ako hoćete išta da učinite. Pored toga. velikih ili poslanika Odluke. Tuarezi. osim onog najvećeg. Zbog toga što je izdržao sva iskušenja i položio sve ispite na koje ga je Allah stavljao.

9.). 8. ali bih da mi se srce smiri. Babilon je bio najveći grad. Ibrahim (a.reče On . brzo će ti doći.s. Ibrahim (a. Eridu i Nipur. nije druge smatrao Allahu ravnim (16:120). primjer čestitosti. A kada Ibrahim reče: Gospodaru moj pokaži mi kako umrle oživljuješ? On reče: Zar ne vjeruješ . Taj vladar je umislio kako može ubijati ljude da im može i život darivati.Ibrahima je Allah darovao sa dva sina poslanika. Ibrahim (a.odgovori On. nazivaju ga ocem vjere. Ibrahim je prvi vjerovjesnik kojeg Allah. na njegovo traženje. unukom. • Ibrahimovo poslanstvo . Tako se razvila astrologija. Dobivaoci knjige-kitabije. do 1686. Broj sedam.vjerujem . Stariji od njega su bili Ur. onda kada mu je Allah carstvo dao. Ishakovu i Jakubovu vjeru (12:38). Na tvrdnju njegovog vladara da On dariva život i smrt. Ibrahim (a.) mu odgovara: Zar nisi čuo za onoga koji se s Ibrahimom o Njegovu Gospodaru prepirao. Babilon. stari narodi su smatrali svetim brojem. Osnivaju ga Sumerani u IV mileniju prije Isaa (a.s. zatim ih pozovi. mjeseca i sunca kako bi došao do spoznaje Stvoritelja. Obožavali su i zvijezde. pa učini ti da grane sa Zapada! I nevjernik vladar se zbuni. Ismaîlom i Ishakom. Za Jusufa (a.s. ja nisam od onih koji Njemu druge ravnim smatraju (6:75-79).) je prvi božiji poslanik za koga Kur’an svjedoči da koristi razum i osjetila u posmatranju zvijezda. Njegovi najstariji stanovnici bili su Sumerani.s. Allah je Ibrahimu i njegovom potomstvu sačuvao lijep spomen na ovom svijetu a i na budućem (37:108). Iz astrologije se kasnije razvila astronomija. hebrejski Babel-Božija vrata.s. Znaj da je Allah silan i mudar! (2:260) 10. 11. Božanstvo Babilona nazivali su mardukproljetno sunce. Ermenije. poslanikom Jusufom. on odgovori: “Ja dajem život i smrt. Male Azije. Prije toga. u ime Jednog Jedinog i Istinitog Allaha. i sunce. grada na donjem dijelu Eufrata. horoskop i proročanstvo. . južno od Bagdada.) u Kur’anu se kaže da je slijedio Ibrahimovu. i mjesec zalaze i nestalni su. reče Ibrahim. te Perzije i Indije. nekadašnja je prijestolnica Babilonije. pokoran Allahu.s. Pošto i zvijezde.s. poslanikom Jakubom i praunukom. upućuje kako se proživljuju mrtvi.). Zaista je Ibrahim bio ummet.s. pa pojedine komade njihove stavi na razne brežuljke. A Allah silnicima neće ukazati na pravi put (2:258). Osobito sedam planeta u koje su ubrojili Sunce i Mjesec. pravi vjernik. Kad Ibrahim reče: “Gospodar moj je onaj koji život i smrt daje”. On je i utemeljitelj ustanove klanja kurbana i prvi poslanik i čovjek koji je prekinuo pagansku tradiciju klanja najstarijeg sina u ime lažnih božanstava i uveo ustanovu klanja kurbana-životinje. sumerska prijestolnica. Nekadašnji mušrici-pagani na Istoku. smatrali su da svaki grad ima svoje božanstvo-zaštitnika. prije Isaa (a. on na kraju zaključuje: Ne volim one koji zalaze i ja vjerujem i okrećem lice svoje kao pravi vjernik.Allah čini da sunce izlazi s Istoka. Sirije.) potječe iz Babilona. prema onome koji je nebesa i Zemlju stvorio.) je bio takav i toliki vjernik da njega kao pojedinca Kur’an naziva ummetom ili zajednicom muslimana . Njega priznaju i Židovi i kršćani i muslimani.) je prvi poslanik koji raspravlja sa silnim vladarom o tome ko je Bog. Babilonija se nalazila u sredini starog istoka gdje su se sastajali putevi koji su vodili iz Egipta. Babilon je bila robovlasnička država. Ibrahim (a.Uzmi četiri ptice .i isijeci ih. Najveći uspon Babilona je za vrijeme Hamurabija od 1729. Kao takvom. Allah ga je iskušavao sa sinom za kurbana. Bila je to veoma bogata zemlja sa razvijenim navodnjavanjem.! . 12.

• Svojatanje Ibrahima a. osim griješnika.s.iskren čovjek i iskren vjerovjesnik (19:41).s.O Ibrahimu (a. Ibrahimovu vjeru nisu prihvatili. i obredi moji.) imamom-vođom ljudima u vjeri i etici i odabrao ga je Sebi za prijateljaHalilullaha. Ibrahima (a. i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu. klanjanje moje. a Allah je sigurno s Musaom razgovarao. Zaista On će me uputiti na pravi put. a on nije bio idolopoklonik. Četrnaesta kur’anska sura nazvana je po njegovom imenu Ibrahim. Kada je Allah Ibrahima (a. Reci. On nije nikoga Allahu ravnim smatrao (2:135).s. mi smo vjeroispovijesti Ibrahimove koji je ispravno vjerovao.” Reci ne. Ibrahim je bio pravi i istinski musliman. vjeru pravu? .i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali. čineći još i dobra djela i koji slijedi vjeru Ibrahimovu.s. Ibrahim je kao i Muhammed (a. to mi je naređeno i ja sam prvi musliman (6:161-163). Nakon iskušenja kroz koja ga je Allah iskušao i provjerio.s. Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu.s. Došao je Stvoritelju čista srca. i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima i Isau i Ejjubu i Junusu i Harunu i Sulejmanu. nasilnika i nevaljalaca (2:124).a Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja (4:125) Reci.) i neke njegove potomke odabrao i odlikovao na oba svijeta. Ibrahim.) mada se židovstvo i kršćanstvo pojavljuju . u pravu vjeru.s. Reci. On je kao i Nuh i Musa i Isa i Muhammed (a.s. Allah govori istinu! Zato slijedite vjeru Ibrahimovu. Allah je upotpunio blagodati prema Ibrahimu i sinu mu Ishaku (2:6). Ibrahima narod u laž utjeruje. pravog vjernika koji nije bio od onih koji Allahu druge smatraju ravnim (III:95). On mu je obećao da će ga učiniti imamom ljudima kao i njegove potomke. Zaista. • Ibrahimova vjera Kur’an na više mjesta govori o Ibrahimovoj vjeri: Oni Kitabije Židovi i kršćani govore: “Budite židovi ili kršćani pa ćete biti na pravom putu.). (42:13). Ibrahim im savjetuje da umru samo kao muslimani (2:132).Ibrahimu je slata objava kao i mnogim drugim poslanicima Mi objavljujemo tebi Muhammede kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega.) i Ibrahimu (a.s.) je direktno i jasno rekao: Ne prihvaćam ono što vi obožavate umjesto Onoga koji me je stvorio. Ishak i Jakub bili su dalekovidi ljudi tako što su se sjećali života u vječnosti. da bi se istini vratili (43:26-28). Gospodaru svjetova koji nema saučesnika. U Musaovim i Ibrahimovim Suhufima pisalo je da ničija griješna duša neće nositi tuđe grijehe i da čovjeku pripada samo ono što je zaslužio (53:6-39).s.) i Musau (a. Ibrahim je bio siddikun-nebijun .).) i Isau (a. On pripada Nuhovom pravcu-minšiatihi (37:83). od Allaha misak ili obavezu uzeo (33:7). a objavljivali smo i Ibrahimu. Oni su kod Allaha najodabraniji i najbolji ljudi (38:45-47).s. a Davudu smo dali Zebur . Svom ocu i narodu Ibrahim (a.) poimenični uzor usvetun hasenetun. vjeru Ibrahima pravovjernika.) i njegove neke potomke Allah je odabrao i na dunjaluku i na Ahiretu (16:122).s. mene je Gospodar moj na pravi put uputio. Allah mu je dao uputu jer ga je dobro poznavao (21:51). (4:163-164). Tako je Allah učinio Ibrahima (a. od strane židova i kršćana Židovi i kršćani otimaju se za Ibrahima (a.) i njegovom poslanstvu Kur’an puno i često govori. islam je vjera koja je objavljena ne samo Muhammedu (a.s. I učinio je Ibrahim tu riječ trajnom među svojim potomstvom. Kur’an spominje Ibrahimove i Musaove Suhufe (87:14-19).) nego i Nuhu (a. U biti. u stvarima vjere i etike (60:4 i 6).s. ne prihvaćaju i nikada neće slijediti ljudi koji ne drže do sebe (2:130).

mraka. dotle faraon podiže piramidu da bi Allaha proglasio lažnim a sebe istinitim bogom. jer ja mislim da je on. i nije bio idolopoklonik. sigurnosti. ljepote.s. zatim ovaj vjerovjesnik (Muhammed) i vjernici (muslimani). I dok su Ibrahim i Ismail temelje Ka’be podizali. • Ibrahimov (a.) narod Njegov narod suprotstavlja se njemu kao poslaniku i prepire se s njim. Izražava bojazan da će oca stići kazna sveopćeg Stvoritelja i Dobročinitelja. lažac! (28:38). a ti o Hamane. Njegov otac i narod su u otvorenoj zabludi (6:74). istine. Iako je obećao tražiti oprost za oca.s. reče faraon. Zato vjerovanje ne treba miješati s nasiljem i grijehom (6:80-82). pravde. A Allah je zaštitnik vjernika. nasilja. po izričitoj Allahovoj odredbi. “O velikaši”. Ibrahim je izvršio obećanje prema ocu i molio se Allahu jer je bio mehka srca i blage ćudi (9:144). Umjesto da posluša sina. “ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene. (3:6568).s. koji će tu u blizini njegovoj stanovati. osramoćenjem i kamenovanjem. napretka. dotle faraoni grade piramide. a zašto raspravljate o onome o čemu ništa ne znate? Allah zna a vi ne znate! Ibrahim nije bio ni Jevrej ni kršćanin. • Ibrahim graditelj Ka’be Dok Ibrahim (a. jer Ti. oni su dovu činili: Gospodaru naš primi ovo od nas. On ocu i narodu prebacuje da obožavaju idole od kojih nema ni koristi ni štete . zaista. ubijanja i obožavanja ljudi. • Ibrahim i otac mu Azer Ibrahimov otac Azer nije prihvatio vjeru i misiju svoga sina. i očisti ovaj hram moj za one koji će ga obilaziti. nepovjerenja. peci mi opeke i sagradi mi toranj da se popnem k Musaovu Bogu.a Allah motri na ono što radite (2:140). uputu i oprost ocu kod Allaha. društvenosti. imana. i koji će salat obavljati (22:26) I učinili smo Hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima. Sin se moli za spas. nepravde. povjerenja. O sljedbenici Knjige. već se boji Allaha. Ibrahim prigovara ocu na vjerovanju u idole. Kazivao im je da su pravovjernici u sigurnosti i na pravom putu. On im uzvraća da se ne plaši njihovih idola. otac mu prijeti progonom. ibadeta i solidarnosti a piramida je kuća širka. vjerovao je u Boga Jednoga. Dok Ibrahim i Ismail podižu Ka’bu da bi potvrdili tewhid i veličali Allaha.). svjestan je da ne može spriječiti ono što će ga od Allaha stići. I Ibrahimu i Ismailu smo naredili: Hram moj očistite za one koji ga budu obilazili. I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je Ka’ba. zašto se o Ibrahimu prepirete. znate li vi bolje ili Allah? Zar je iko gori od onoga koji skriva istinu znajući da je od Allaha . uistinu sve čuješ i sve znaš (2:127). gradi Ka’bu ili Bejtullah. već pravi vjernik. Neka vam mjesto na kome je stajao Ibrahim bude prostor iza koga ćete salat obavljati. pa zar Tevrat i Indžil nisu objavljeni poslije njega? Zašto ne shvatite? Vi raspravljate o onome o čemu nešto znate. rekli smo: Ne smatraj nama nikoga ravnim. Ka’ba je kuća tewhida. Ibrahimu su od ljudi najbliži oni koji su ga slijedili.poslije Ibrahima (a. Ibrahim obavještava oca da mu je stigla prava Objava i poziva ga da je slijedi i da se ne klanja šejtanu. koji budu tu boravili i koji budu salat obavljali (2:125).) Kako govorite i Ibrahim i Ismail i Ishak i Jakub i unuci su bili Židovi odnosno kršćani? Reci.hram.

ali mu Allah odgovara da se okani intervencija. i nazvali mu selam. Allah je stvorio vas i ono što vi radite (37:91-96). što ne govore. Ismijavajući kumire i idole Ibrahim ih pita da li jedu. da Ga obožava. a meleki je pitaju? Zar se ti čudiš volji i odredbi Allahovoj (11:71-73).samo ne po imenu: Zar im nisu stigle vijesti o onima što su prije njih bili: o Nuhovom narodu. i o onima čija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu nego su je oni sami sebi nanijeli (9:70).gosti Ibrahimovi Da bi mu saopćili vijest o rođenju sina i da bi ga obavijestili o onome što čeka Lutov narod.i koji niti govore niti čuju. i o stanovnicima Međena. i zatim ih udara. a Allah je prijatelj i pomagač svakome. Ibrahim je tada obaviješten da će dobiti sina koji će biti učen i istinu spoznati. Ibrahima zbog toga spopada strah. • Ibrahimova žena Sara Sara je bila u dubokoj starosti. Ona se tome čudi. jer je već stigla odredba Stvoritelja o neizbježnoj kazni (11:74-76 i 15:51-56). Sara je zapala u veliku tugu. pouke. ubijao ljude i tvrdio da je bog. a meleki su joj odgovorili: “Tako je kako ti kažeš. nikada nije potpala pod stranu dominaciju. iako usred pustinje. njegovi potomci su opstali i nisu se klanjali idolima (14:35-41). I pored toga. cijeli život nerotkinja. Ibrahim kao čovjek blage naravi intervenira za Lutov narod. poruke i putokaza putem analogije i komparacije u Kur’anu se često spominju prošli narodi. niti vide (21:51-71). Ibrahimove dove su kod Allaha primljene. o adu i Semudu. a On je zaista mudar i sveznajući (51:29-30). Narodu postavlja razložno pitanje: Zar vi obožavate ono što ste svojim rukama isklesali. Ovaj vladar bio je poklonik sunca. ropstvo. Ibrahima su posjetili Allahovi izaslanici meleki. bijedu i neimaštinu. U svako doba dana i noći je svačim opskrbljena (2:126). Zato poziva narod da vjeruje u Allaha. ali oni nisu htjeli jesti. Allah jedini daruje ljudima sve i ne ovisi ni od koga (26:7189). vladarom Babilonije koji se uzoholio. jer meleki ne jedu. A on je odgovorio da nadu u Allahovu milost gube samo oni koji su na . Dakle. Ibrahim ih je počastio teletinom. povratak Njemu i Njegovu kaznu. • Allahovi izaslanici meleki . Njegov narod to odbija. S njim je povjerovao bratić Lut (a. Ove dove Allah prima i Mekka. ali su mu meleki rekli da ne gubi nadu. da Mu zahvaljuje jer Njemu se vraća sve. • Ibrahimove dove Čuvene su Ibrahimove dove za sebe. • Vijesti o ibrahimovom narodu Radi upozorenja. svoje sinove i potomstvo da ne obožavaju kipove i da prežive u neplodnoj kamenitoj pustinjskoj dolini. on upozorava narod na Allahovu moć.) (29:1626). Pored oca i naroda on raspravlja i sa Nimrudom. o narodu Ibrahimovom. stvaranje. Ibrahimov narod vjeruje u derivate vlastite civlizacije. pa tako i Ibrahimov . Idoli nisu nikome prijatelji. Ibrahim je uvjeravao narod da mu idoli ne mogu ništa ni pomoći ni odmoći. Ibrahimu je bilo čudno kako će kao star sina dobiti. kada su je meleki izvijestili da će dobiti sina Ishaka i unuka Jakuba. U Kur’anu se ne spominje vrsta ovosvjetske kazne koja je snašla Ibrahimov narod. glad. ali Allah je rekao. osilio.s. udarila se po svom licu i rekla: “Ja sam starica nerotkinja”.

Kasnije je Jahve sklopio savez sa Abramom davši mu zemlju od rijeke u Egiptu do Eufrata. Abramu se. Reu. i Jakubu. Bratić Lot bio je Haranov sin. kada mu je bilo 99 godina. Kasnije je Jišmel živio u pustinji Paranu (oko Mekke). i Sulęjmanu. i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova. i u ono što je objavljeno Ibrahimu. Kada je Hagara postala trudna. Jahvin anđeo nagovori Hagaru da se vrati. Abraham je uzeo kruha i mješinu vode. Na noge! Prođi zemljom uzduž i poprijeko. Abrahamu je tada bilo 100 a Sari 90 godina. Srug. Abraham je nastavio živjeti u . i unucima. Terah je s Abramom. i Ishaku. jer svu zemlju što je možeš vidjeti dat ću tebi i svome potomstvu zauvijek. a imala je sluškinju Egipćanku. gdje Terah (Azer) umire u 205. Abramu je bilo 80 godina. Pošto se vratio iz te borbe u susret mu je izašao kralj Sodome. Prema odredbi Jahvinoj. da će postati otac mnogim narodima i ubuduće će se zvati Abraham. Šem. Abrahamu i njegovu potomstvu Jahve je dao svu zemlju Kanaansku. Hagaru (Hadžeru) nagovori Abrama da uzme Hagaru. I Biblija spominje da su Abrahamu došli tajanstveni gosti navještavajući da će Sara roditi. i Isau i Ejjubu. Selah. Kao znak saveza između Jahvea i Abrahama naredi Jahve da svako muško dijete bude obrezano. • Biblija o Abramu. i Ishaku. Kasnije Abraham seli u krajeve Negeva. Sodoma i Gomora su spaljeni sumpornim ognjem. Sara zatraži od Abrahama da otjera Hagaru i Jišmela. Abrahamu ili Ibrahimu (a. Tako su Abram i Lot izabrali Jordansku dolinu. i unucima. čemu se ona smijala jer joj bijaše prestalo “što biva u ženama”. Eber. te je otpusti. da neporočan bude. i u ono što se objavljuje nama. Ako ko mogne prebrojiti prah na zemlji i tvoje će potomstvo moći prebrojati. godini života. a Jahve je rekao Abramu “da oči podigne prema sjeveru. Recite mi vjerujemo u Allaha. Kada je Hagara rodila Jišmela (Ismaîla). Peleg. Abram kada mu je bilo 75 godina. Potomstvo ću tvoje učiniti kao prah na zemlji. Arpakšad.s. Abram kasnije spašava Lota koji je bio zarobljen. Lotom i snahom Sarajom odselio iz Ura Kaldejskog i nastanili su se u Haran. i Ismailu. Pošto Saraja nije imala djece. jugoistoku zapadu. i Ismailu. i Jakubu. ja ću je tebi predati”. odselio se u Egipat. Abram je imao braću Nahora i Harana. Odatle se od staništa do staništa pomicao prema Negebu. napušta Haran i sa Sarajom i pokretnom imovinom doseli u Kanan (Hanan ili Ken-an). što Abrahamu bi krivo. a Davudu smo dali Zebur (4:163-164). Kada se rodio Izak. • Ibrahimova objava Ibrahim (a.) prima jednu te istu Allahovu objavu sa istog izvora koju su primali svi vjerovjesnici i poslanici: Mi objavljujemo Tebi Muhammede isto ono što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. Saraja dobi ime Sara i bi joj naviješteno da će roditi sina Izaka. i u ono što je dato Musau i Isau. Jahve ukori Saru što se smijala i obavještava Abrahama šta će uraditi sa Sodomom. ukaza Jahve i reče da hodi njegovim putem. Tada je Abraham pristupio obrezivanju svih muških ukućana. Jahve mu reče da posluša Saru jer će se i od Izaka i od Jišmela izroditi veliko potomstvo. dogovore se da ona kazuje da mu je sestra. Knjiga postanka (13:1417). Terah. a odatle dođu u Betel. Sa ženom Sarajom i Lotom vraća se Abram iza toga u Negeb.) Abram ili Abraham je deseti direktni potomak Noin (Noa. Kada je u zemlji zavladala glad.krivom putu. a objavljivali smo i Ibrahimu. Abram ili Abraham). pa to stavi Hagari na ramena zajedno sa djetetom. Saraja ju je poprijeko gledala i ova pobježe u pustinju. Mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo Njemu pokoravamo (2:136). da zbog nje ne bi stradao.s. Pošto je Saraja bila lijepa. a ne žena. i Junusu i Harunu. Nahor.

s. Ibrahim dolazi 1850. podrezivanje brkova. pa do otprilike 1750.Filistejskoj (Palestinskoj) zemlji. oko 165 godina. prije Isaa (a. Taj hram srušio je Sallahuddin Ejubija. MUSA a.s. Još Herodot-otac historije piše o obrezivanju djece radi održavanja tjelesne čistoće.s.Halilulrrahmanu istočno od Gaze. tj. On je prvi božiji poslanik koji je primio prvu veliku Objavu-Knjigu Tevrat.) U Palestinu ili Kanan. (sunećenje muške djece). • Arheologija o Ibrahimu (a. Ibrahima.s.). upotreba misvaka. Abraham i njegova porodica česta su tema književnosti i filozofije.s.s. U njemu je postojao kult mjeseca. godine prije Isaa i tada mu je bilo 75 godina. pa u Egipat. 500 kilomrtara od Ura. Gradovi u kojima je živio Ibrahim (a.). Josip Flavije spominje Ibrahimov boravak u Damasku. pozvati u vjeru Allahovu. Ako ih ne bude imala.) spominje u salavatima. Taj običaj dokrajčuje Ibrahim (a. Nuha. muž nema pravo oženiti drugu ženu. tako stečenu. Na Ibrahima je podsjećala jedna kršćanska vjerska sekta koja je poricala Isaovo božanstvo.) je izuzetno poštovao Ibrahima (a. Sriji i Kanaanu postojao je veoma stari običaj žrtvovanja muške prvorođenčadi bogovima. sama će mužu izabrati robinju. a djecu. savjetnike i svitu koji Odštampaj tekst .s. velikih ululazmu . izbavitelja Israilićana iz višestoljetnog faraonskog ropstva i onoga koji će faraona kao najvećeg silnika.s.) Po starim bračnim ugovorima ako žena ima djece. Poslije Jusufa njega Allah određuje za poslanika. Islamski autori ističu da je primio 10 Suhufa. Ibrahim je jedini poslanik koji se uz Muhammeda (a. Otac mu Azer bio je zanatlija i pravio je kipove. despota i nasilnika (tagaa). • Kada je živio Ibrahim (a. godine iza potopa. Živio je u vrijeme Babilonskog vladara Nimruda.) je u Allahovu vjeru trebao pozvati i faraonove sahirune-čarobnjake koji su narod hiljadama godina držali u sihru. Muhammed (a. stratege. Kanan. U islam je trebao pozvati i faraonove meleune-glavešine. Nemogavši ostati u Babiloniji odseli se u Kanaan. Ibrahim je živio oko 1925. Englez Rajs otkrio je grad Haran u Južnoj Turskoj.s. odgajaće kao da su njena rođena. U Mezopotamiji. varci i laži. primanje i dočekivanje gostiju. Oboje su pokopani u Hebronu . Musa (a.) je četvrti. Od Ibrahima potječu slijedeći sunneti: obrezivanje. koji je sebe nametnuo i podmetnuo narodu za Boga. opsjeni. Sara je živjela 127 a Abraham 175 godina.Halilulrrahmanu. Musa (a. Jahve ga stavlja na kušnju tako što mu naređuje da Izaka prinese kao žrtvu.) uz Allahovu pomoć i milost i zamjenjuje ga ovnom u ime Jedinog Allaha.) istorijski su gradovi. Rođen 1081. po Bibliji Mojsije (120 godina) Poslije adema. od šest. Kenan i Hanan znači ravničarska zemlja. Ukopan je u Hebronu .s.ili poslanika Odluke. pričinu. • Druga djela o Ibrahimu Kur’an svjedoči da je Ibrahim primao Objavu u formi Suhufa. diktatora.s. U Češkoj je postojala sekta koja je tvrdila da slijedi vjeru Ibrahimovu.

). narod nadmenih ljudi-alin. oziris. 4. a brat Haruna (a. faraonu.kad on prava zmijurina i izvadi ruku svoju . Stari Egipćani imena mjeseci u kalendaru daju po imenima bogova. silništvu. Tvrdi da je bolji od “bijednika” Musaa koji jedva govori . Konačno. Glagol taga. umjesta povjeruje. kako egipatski tako i sve porobljene narode. u islam su Musa i Harun trebali pozvati i svoj narod.) koji zajedno s njim odlazi faraonu. Na ovako uporno nevjerovanje i odbijanje svih Allahovih znamenja slijede Allahove . Nad Israilićanima faraon provodi genocid tako što im ubija mušku a zlostavlja žensku djecu. On tvrdi narodu da oni nemaju drugog boga osim njega i da je on najveći i jedini Bog (Ene rabbukumul . Israilićane. Štap koji se po Allahovoj odredbi pretvara u ogromnu zmijurinu. amon. a on faraon kao Bog da je istinit.fasika. On cijeli narod pomoću vojske i policije prisiljava da gradi piramide i da njega slavi kao boga.ona za prisutne postade bijela (7:107-108). 2.Faraon je sebi narod potpuno upokorio pa su ga slušali. U odnosu na ljude znači vladati despotski. islama. tlačila i ubijala.s. Bio je to narod griješnika. odrasta na faraonvom dvoru zahvaljujući Allahovoj odredbi i faraonovoj ženi koja je bila muslimanka. Faraonov narod kao ni jedan drugi na svijetu prije njega bio je ogrezao u mitologiju i širk (razna božanstva. pravde i istine. a u prirodi znači provaliti se nebo i podivljati rijeka kad se izlije iz svoga korita. ogrezao u sve poroke i širk i slijedi isključivo svoje običaje i način života. On je narod zaveo i naveo na zabludu i narod je njegove zablude i nesuvislosti slijedio. Taj narod je isključivo zaljubljen u sebe. Allah daje pomoć. Oko 600 ajeta ili skoro desetina Kur’ana govori o Musau. Takvom faraonu i narodu Allah šalje Musaa i Haruna kao poslanike. Allah daruje Musaa sa mu’džizama i jasnim dokazima. Svijetla Musaova ruka. Najveće Musaove mu’džize i najjasniji dokazi i znamenja su Tevrat. Musa (a. mi ti nećemo vjerovati” (7:132). Za faraona je bitno istaći da on za sebe tvrdi da je Bog i da zato što se smatra Bogom naređuje da mu se prave piramide kako bi on kroz tu gradnju dokazao da je Musaov Bog lažan. Takvom narodu ide Musa (a. „I on baci štap svoj . nasilju i oholosti govore mnoga djela. na njegovu dovu. izida i svete životinje. Način Musaovog opstanka poslije rođenja i život. u bratu Harunu. Egipćanima i Izrailićanima. u odnosu na Boga. muslimana.) je zet Šua’jba (a. Na sva ova Allahova znamenja dokaze i mu’džize faraonov narod.s. narod oholih ljudi. znači ne vjerovati i pobuniti se protiv Boga. I kada smo Musau Knjigu koja rastavlja istinu od neistine dali da biste pravim putem išli“ (2:53) „…a Allah je sigurno s Musaom razgovarao…“ (4:164). prijeti zatvorom i smrću pa čak i Musau (a. O faraonovim zlodjelima. reagira ovako: „I govorili su: “Kakav god nam dokaz doneseš da nas njime opčaraš. On koji će prvi na svijetu ustati protiv faraonove vlasti i srušiti je. pa i desetina Kur’ana.s. samovoljom i nasiljem.ea’la) i predstavlja mu se kao gospodar carstva Misira i rukava rijeke Nila. Faraon svakom. U islam je trebao pozvati i faraonovu vojsku koja je mučila. 1.su pravili strategiju faraonovih zločina i nagovarali ga protiv Musaa.). Musau u misiji. ko u njega ne vjeruje. su mu’džiza i Allahovo nadahnuće njegovoj majci. Direktno je razgovarao sa Allahom. jer mu je bila namijenjena smrt. narod nasilnika-zalimin i narod najgorih nevaljalacamudžrimin.s. 3.) da ga pozove na pravi put. Kur’an za faraona kaže da je on taga-despot.s.mustekbirin. ra. kao prva velika Objava i knjiga. Taj narod je ogrezao u razne opačine i poroke.

Musa u jednoj tuči između jednog Egipćanina i Israilca pritiče upomoć Israilcu i šakom udara Egipćanina od čega on umire. oko za oko. jedan od poslanika. pošto je faraon naredio da se sva muška israilska djeca poubijaju. ali su se oni oholili. bude radost i moja i tvoja. ili da im se ruke i noge unakrst odsijeku ili da iz zemlje budu prognani (5:33). Tih deset zapovijesti u Bibliji su sačuvane ovako: 1. Poslije toga. također. bit će mu to od grijeha iskupljenje. Ne ubij. 2.kazne i upozorenja: „Zato smo mi na njih slali i poplave. 4. Glavni sadržaj Tevrata su deset božijih zapovijesti.) bile su potpuno recipročno propisane kazne: glava za glavu.” Kada je majka rodila Musaa. ona ga je po Božijoj uputi stavila na tabut i spustila niz rijeku Nil. što on u strahu od osvete i učini (28:15-21). Uzela ga je faraonova žena i rekla: “Neka ovo dijete. Musaa su u rijeci pronašli faraonovi ljudi da im postane jad i dušmanin (28:7-13 i 20:37-40). Za one koji su protiv Allaha i Njegovih poslanika bore i koji na zemlji nered čine kazna je ubijanje ili raspeće.). Ne kuni se lažno. uho za uho i zub za zub. U Tevratu je. Kod nekog pojilišta zatekao je dvije djevojke koje od muškaraca nisu mogle napojiti svoju stoku.s. 3. • Musa. 9. Tada Israilac prigovori Musau za jučerašnje ubistvo i optuži ga i prokaza da je siledžija a ne izmiritelj. ko svjesno i namjerno ubije nevinu. Možda će nam valjati. • Musa nehotice i nesvjesno ubija Egipćanina – prvi poslanik koji ubija čovjeka Kada je odrastao. 6. • Rođenje Musaovo Nakon rođenja. Sutradan ga isti Israilac pozva ponovo upomoć. Poslije toga otac šalje jednu kćerku. izvijesti Musaa da gradski prvaci vijećaju da ga ubiju i savjetuje mu da napusti grad. u tuči. a ko spasi život jedne osobe kao da je spasio sve ljude (5:32). Kur’an dopušta da se izvrši poravnanje recipročnom kaznom nad krivcem. nos za nos. pošto su ga o svemu izvijestile. po Musaa. Musa to odmah shvati šejtanskim djelom i učini pokajanje (tevbu) i dovu Allahu pa mu Allah oprosti. Ne čini preljube. a poslala je svoju kćerku da to prati. Musaovoj majci Allah naređuje da baci dijete u rijeku i da ne strahuje i ne tuguje jer će Musa ostati živ i biti mine-l-murselin. Musa to čini. umjesto njih.s. Ne poželi žene bližnjega svojega. potomci Israilovi (Jakubovi) proboravili su u Egiptu. Sjećaj se dana odmora da ga svetkuješ. ili da ga posinimo. 8. 10. Ne poželi imetka bližnjega svojega. po Allahovoj odredbi i milosti. 430 godina u ropstvu. 7. Musaa je majka na tabutu bacila u Nil. koja nije nikakav nered na zemlji činila. Ne kradi. Iz Egipta i faraonskog ropstva spašava ih.MEDJENU Nakon što je napustio Egipat. Musa (a. faraone. kao da je poubijao sve ljude. ni krivu ni dužnu osobu. ko u ime Allaha oprosti. Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega. Nemoj imati drugih bogova uza Me (monoteizam). Israilićani i Egipćani Israilićani. ali onom. jedan čovjek sa periferije grada. 5. Musa je došao u Medžen. . ali ga Musa odbi nazvavši ga otvorenim svadljivcem i smutljivcem. po Bibliji. narod zlikovački su bili“ (VII:133). Nemoj ga ubijati. • MuSA U MEDŽENU . Kasnije je sestra našla bratu majku da ga doji jer dijete nije htjelo dojiti ni jednu drugu ženu osim vlastitu majku. propisano da. Poštuj oca svojega i mater svoju. i skakavce i krpelje i žabe i krv sve jasna znamenja. Po vjerozakonu u Tevratu kojeg je primio Musa (a. Njegova se majka umalo nije otkrila kao majka.

on mu prigovara ubistvo Egipćanina a Musa mu odgovara da je to učinio nehotice dok nije bio poslanik. Iza toga faraon pita Musaa i Haruna. nevaljalci. faraon. Istoka i Zapada. 44:17-31). glavarima. oni su narcisoidni i samoljubivi. Prije odlaska faraonu Musa čini dovu Allahu (dž. nasilnici. svaki je dan svjesno i namjerno ubijao na stotine i hiljade ljudi. On se doista osilio”. kao stručnjaci sihra. bacaju svoje konopce i štapove. a potvrditi sebe kao Boga (28:3-6. 23:45-49). • Musaove mu’džize Musa nudi i pokazuje faraonu svoje mu’džize.) po drugi put u Egiptu Preko 200 ajeta govori o drugom boravku Musaovom među Egipćanima i o njegovim kontaktima s faraonom “Musa idi faraonu. On se uistinu osilio. Faraon prigovara jedno nehotično ubistvo Musau. Iza njih Musa baci svoj štap koji se pretvori u ogromnu zmijurinu koja proguta sve što su oni pričinili. Faraon se savjetuje sa meleunima-uglednicima. šta da se radi. svita i narod iskupili. Kada su se svi iskupili prvo što traže od faraona je nagrada ako pobijede. Kada su se u to sahiruni osvjedočili. pomoću kojih želi negirati Musaova. Šua’jb prima Musaa na službu osam godina. Pored toga što su griješnici. a iz Egipta je pobjegao iz straha. • Faraonov narod O tom narodu svjedoči Kur’an i povijest. oni reagiraju: “Mi vjerujemo u Stvoritelja svjetova. Čim se pojavio pred faraonom.mi ćemo se gospodaru vratiti (26:10-52). Na prijedlog Musaa. 40:36-37). 32:42. prvo sahiruni. Faraon u nametanju sebe kao Boga ljudima hoće da ubije Musaa (40:21-45. kavmen-mustekbirin i kavmen-zalimin. On faraonu dolazi sa legitimacijom.) da mu učini prsa širokim i prostranim. • Musa (a. 11:96-98. “Ko je vaš stvoritelj”? Oni mu odgovaraju da je to Stvoritelj nebesa i Zemlje. Šua’jb ponudi kćerku za ženu Musau što on i prihvati (28:22-28). 10:75-82.” (26:46-47) Faraon prijeti sahirunima vješanjem i odsijecanjem ruku i nogu unakrst zato što su povjerovali Musau bez njegovog dopuštenja: Ništa strašno . Faraon ih optužuje za sihr što je njegova. Kada su se svi čarobnjaci sahiri. Šua’jb mu potvrdi da je dobro što je napustio Egipat. kavmen-alin. a kasnije i ubistvom ako u njega ne budu vjerovali. “Zaista ja sam poslanik gospodara svjetova”. počinje dvoboj. Odluka je da se saberu svi sahiruničarobnjaci i da pobijede Musaa.zatvorom.š. onda višak od dvije godine je dobročinstvo s njegove strane. Musaa je Allah iskušavao raznim iskušenjima pa i odlaskom iz Egipta (20:40). faraon. Po Kur’anu oni su kavmen-mudžrimin. Allah iz doline Tuba naređuje Musau da ide faraonu koji za sebe tvrdi da je najuzvišeniji Bog (79:15-26). odmetnik i nevjernik najbolji je dokaz što on naređuje gradnju piramida. Musa tada pokazuje svoju ruku koja je pred gledaocima postala potpuno svijetla. a on. leal i mustekbir postao silnik. Idite ti i Harun faraonu. Koliko je faraon kao taga. da mu olakša njegovu misiju. meleuni. Musa mu ispriča događaj iz Egipta.Došavši Šua’jbu. 83-95. da se pokažu. kavmen-fasikin. oskudicom. Pored svega toga Musa je poslan faraonu (51:38-39). koje on dopušta. Faron im obećava nagradu i čast svoje blizine. To je narod koji odbija sve Musaove dokaze i zato ih Allah kažnjava: poplavama. uz nasilje. osnovna poluga vlasti (7:103-126. Stvoritelja Musaa i Haruna. Stvoritelj sadašnjih i prijašnjih naroda. ali ako ostane 10. Faraon na ove argumente odgovara prijetnjom .s. gladnim . Na molbu jedne od kćeri. da mu razveže jezik i govor učini jasnim i razgovjetnim.

Zar sada! A do sada si bio veliki grješnik i smutljivac. Danas je to nauka potvrdila i tijelo Meremtaha sa puno pijeska u glavi . relativne i varljive. kojeg je Allah obdario velikim znanjem. sada po moru i more se rastupi na dvije strane i svaki je dio izgledao kao veliko brdo. Zid je popravljen dvojici siromašnih mladića-sirota. U toku putovanja Hidr probuši lađu. skakavcima. od koje su siromašni lađari hljeb zarađivali. Allahova je volja bila da Egipćani. 7:126 i 141. na što ga je Hidr opominjao na prethodna obećanja. Kao takvi su potopljeni u moru i učinjeni primjerom i poukom budućim generacijama (7:130-137 i 43:55-56 i 51:40). Israilićanima i njihovom izbavljenju iz Egipta u obećanu zemlju. Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe . Israilci su bili mala zajednica u Egiptu. On će me uputiti. riznice i prekrasno obitovalište. u potjeri za Israilcima. Međutim. Musa se stalno pita za razloge postupaka. U tome je pouka. izvore.” Musa reče: Ne nikako! Doista je uza me moj Stvoritelj. Faraon je poslao glasonoše po svim egipatskim gradovima. • Musaovo putovanje u Medžmeu-l-bahrejn Dok je boravio u Egiptu. faraon je najmanje prije četiri hiljade godina vršio genocid nad Israilićanima. žabama i krvlju. pogotovo o budućnosti. faraon je u bezizlazu vode do usta zavapio: Vjerujem da nema drugog Boga osim onoga što ga vjeruju sinovi Israilovi.) je putovao do mjesta gdje se dvije vode sastaju. Hidr reče Musau da ga ništa na putovanju ne pita. Kada je izgledalo da će faraon s vojskom dostići Musaa. Tom prilikom je faraonovo tijelo spašeno. 28:4 i 40:25). ja sam musliman. • Genocid nad Israilićanima Iako Ujedinjene nacije tek 1946. zatim ubija jednog dječaka i najzad popravlja jedan polusrušeni zid. Ja sam musliman. a ostavljajući i zlostavljajući žensku djecu. ubijajući im mušku. Musa s njim putuje da nešto nauči. Na kraju mu objašnjava da je lađu oštetio da je oštećenu vladarevi ljudi ne bi zaplijenili. krpeljima. • Izlazak iz Egipta Musa je istovremeno kao poslanik poslat faraonu. gdje se susreće sa Hidrom. definiraju genocid. čiji je otac bio dobar čovjek. Hidr sumnja da će Musa moći biti srpljiv. 14:6. Egipćanima. a siromašni korisnici će je moći popraviti. Ubijeni dječak je bio zao i nenaklonjen roditeljima.s. Ovaj slučaj pokazuje koliko su ljudske procjene i znanje. Musau se naređuje da putuje i izvede narod noću. Biblija i nauka su hiljadama godina tvrdile da je tijelo Musaovog faraona potopljeno i da nije spašeno.godinama. Hidr ga je kao takvog ubio u nadi da će im Allah podariti bolje dijete.(26:61-62) U tom momentu Allah objavljuje Musau da štapom udari.ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama (10:9092). Kada se faraon sa vojskom našao u moru. Neko drugi mogao je otkopati taj zid i ispod njega uzeti blago koje je otac zakopao za sinove (18:60-82). do Medžmeu-l-Bahrejna. da je tijelo upravo tog faraona kao znamenje i dokaz ljudima spašeno. Ti roditelji su bili pravi vjernici. Kur’an tvrdi suprotno. Allah je jedini pobjednik i milosnik (26:53-63). Israilci su zavapili: “Sigurno će nas dostići. Prije i poslije Musaovog poslanstva to je bilo veliko iskušenje za Israilce (2:49. Objavljeno mu je i to da će ih faraon s vojskom slijediti. El-Erdu-l Mukaddese. Musa (a. Musa i njegov narod su spašeni a svi njihovi progonitelji i potjera sa faraonom su potopljeni. napuste i opuste svoje vinograde. a more se nakon Musaovog prelaska sklopilo.

2:108 i 87). obavljanje salata i davanja zekjata. 17:101 i 27:12). da se imovini siročadi neće približavati. Allah Musaa Sebi za poslanika odabire (20:41). ponašati se i živjeti po Tevratu (2:63 4:154 i 5:12 i 70). maltretira ga. Oni iznevjeravaju zavjet (2:64. metru i kantaru neće vagati. čuo je glas “Ja Sam tvoj Stvoritelj. jer mu je Allah dao uputu. da krv bespravno neće prolijevati. 14:5. Allah mu odgovara: “Ne možeš me vidjeti nikako već pogledaj brdo pa ako ostane nepomično vidjet ćeš Me. pa počuj što ti se objavljuje. 37:148. Israilci nisu vjerovali ni Musau ni poslanicima iza njega jer su bili oholi. Nakon što je ugledao vatru i došao do nje. i da jedni druge iz domova neće protjerivati. Odabrao sam te. On mu daruje mudrost. Kada se nisu htjeli boriti da bi ušli u obećanu zemlju. Nakon 40 godina. 37:119. • Musaovo poslanstvo Allah se obraća Musau na brdu Tura Sinau u 30 noći koje Allah dopunjuje sa još 10 noći i tako se ispunilo 40 noći (2:51 i 7:142-144 i 4:153). Njegov narod. Musa traži od Allaha da ga izravno vidi. Čim je došao k sebi. litru. iako zna da je vjerovjesnik. raditi. dok je primao Objavu. 28:14 i 33:7). Bio je odabranikmuhlesun i resulun-nebijjun (27:12. 37:122. Kao poslanik upućen je hrđavom i obijesnom narodu. Allah ih nije obavezao . Od prihvaćenih obaveza oni su još bili obećali da će obožavati samo Allaha i da mu neće pridruživati druga. On i Harun su upućeni na pravi put i obojica su bili pravovjerni Allahovi robovi. siročadima i siromasima. Musa je kod Allaha ugledan i važan. poriče Allahove znakove. U odsustvu iz naroda. Objavu. borbenija i snažnija generacija je ušla u obećanu zemlju. neće ubijati. 19:53. a ne nered. osim kada to pravda zahtijeva. Ovaj slučaj pokazuje koliko su Israilci bili neposlušni. suditi. ili Israilićanima obećana zemlja je Ken’an. rodbini. i ne uzmičite nazad pa da se vratite izgubljeni (5:21). uđite u svetu obećanu zemlju koju vam je Allah dodijelio. neborbeni i kukavice.nalazi se u Egipatskom nacionalnom muzeju u Kairu. Allah ga zove sa desne strane Tura (19:52). da se nevaljalštinama i razvratu ni javno ni tajno neće približavati i da nikoga. razgovor sa Sobom i uzima obavezu od njega misak (20:41. 61:5. Israilci kao i Egipćani. da krivo na mjeri. 27:7 i 9 i 28: 29-30).” (20:12-16. Allah je Musau podario 9 sjajnih i otvorenih znamenja i dokaza kao i Tevrat i govor sa Allahom. lijepe postupke i činjenje dobrih djela roditeljima. Nalaziš se u svetoj dolini Tuva. Na njih je Allah najljepšu uspomenu sačuvao (XXXOOO:69. 83) osim nekolicine (4:155). govorenje lijepih riječi o ljudima. On ga sa zemljom sravni a Musa se onesviješćen strovali. Kitab. • Sveta (El-Erdu-l-mukaddese) ili Obećana zemlja Sveta. Izuj se!. uzviknuo je: “Slavljen si Bože. Oni Musau postavljaju mnoga pitanja (2:108). 37:120. Kanaan ili Hanan: O. 7:142. 40:53. narode moj. Musa ostavi brata Haruna da ga zastupa u narodu i pravi red.” Kad se Gospodar ovom brdu otkri. kajem Ti se i ja sam prvi vjernik”(7:143-144). Israilci su od Boga kažnjeni da 40 godina lutaju pustinjom i zabranom ulaska u obećanu zemlju (5:21-25 i 17:104). 25:35. da djecu zbog neimaštine neće ubijati. • Zavjet – Misak Israilićana Od Israilaca Allah uzima zavjet da će: vjerovati. te su poslanike smatrali lažljivcima i ubijali ih (2:87). znanje.

Božiji poslanici Ibrahim. Po Tevratu su sudili svi muslimani i poslanici. To im je bila kušnja zbog grijeha (7:163). “Jedite lijepe i čiste stvari koje smo vam dali” (4:154). a nisu dolazile drugim danima. mijenjali. ne poznaju Allaha. Sljedbenik knjige nije niko ko ne izvršava propise Tevrata.preko njihovih mogućnosti (2:83-4 i 6:151-152). a Musa čini dovu Allahu da ih spasi od zemljotresa i drugih nepogoda (7:155-156 i 20:25-35). Zabrane Israilcima su pored ostalih: meso svih životinja koje imaju kopite. Onima koji su kršili odredbu o suboti Allah je rekao: “Budite kao odbačeni majmuni. Allahu predani.). Muslimani vjeruju sve što je objavljeno Musau (a. Isa je upotpunosti potvrdio Tevrat kao što ga potvrđuje i Kur’an (5:46 i 61:6). ali ih je ponovo uzeo jer je u njima bila ispisana uputa i milost za one koji se boje svoga Stvoritelja (7:154).s. onima koji su ih gledali. a Tevrat je uputa i svjetlo. temeljne zasade i osnovi islama su zajednički osnovi prirode. Israilci su vjerovali dio knjige. 2:50 i 20:7778). Pošto su zavjet prekršili. Tevrat je . a drugi dio su negirali (2:85). 7:128. Allah ih poziva da ispune svoju obavezu prema Njemu. Uistinu. i poukom bogobojaznim” (2:66). jedna je Objava. 87. Oni su knjigu trebali zdušno slijediti i stalno je držati na umu kako bi se sačuvali i došli u red bogobojaznih (2:63). 3-32. od Allaha objavljene. I pored Tevrata. U momentu kada su Israilci počeli obožavati tele. 17:2 i 28:81). Israilci su tražili da im sudi Muhammed (a. sigurno bi uživali sve blagodati (5:66). Na kraju Allah uništava tlačitelje Israilaca (7:128-129). “Ulazite na vrata hrama sedždu čineći.) (20:17-24. 23:49 i 25:35). jedna je vjera i Allah joj je dao ime islam. Musa i drugi opominju i poučavaju svijet da najveće uspjehe postiže onaj ko se grijeha kloni. Tevrat i Indžil su poslani prije kao upute ljudima pa je poslije poslan Kur’an. budite strpljivi”. Ne činite subotom što vam nije dozvoljeno (4:154). Židovi koji tvrde da Allah nije ništa objavio Muhammedu (a. 27:10-12 i 28. Musa je bacio ploče u srdžbi. pa će i On ispuniti obećanje koje im je dao ali da se samo Njega boje (2:40). Allah ih je na taj način kaznio zbog njihovih grijeha i nasilja (6:146). ljudske vjere.budite strpljivi! Ne uzimajte umjesto Allaha drugog pokrovitelja (17:2). A sve druge vjere su formirali ljudi i dali im imena. Ribe im do obale dolaze subotom kada slave i ne rade. dodavali i oduzimali (6:91). sabat spada u jednu od deset zapovijesti i to je dan određen Israilcima kao dan molitve i odmora. Događalo se to u jednom gradu pored mora. Isralici su zaboravili dio Objave (5:13) i sami su sebi zabranjivali neka jela i prije nego što im je Tevrat bio dostavljen (3:93).s. (7:161.). Svoje zavjete i obaveze Israilci su potvrdili i posvjedočili pa iznevjerili (2:85). Ibrahima i Musaa. Allah ih je prokleo i otvrdnuo im srca (5:13). Učinio ih je Allah kao primjer poniženja i kazne.s. Subota. • Prva velika Objava – Tevrat U Musaovim kao i Ibrahimovim suhufima pisalo je da ni jedna griješna duša neće nositi teret tuđih grijeha i čovjeku pripada ono što svojim trudom stekne (53:36-39). Indžila i Kur’ana (5:68). Zato se Musau naređuje da se čvrsto pridržava tih ploča i zapovijeda narodu da prihvati te propise što bolje može (7:145). Božijoj Objavi kao Kitabu i Furkanu da bi Israilce uputio na pravi put (2:53. od govečeta i ovce zabranjeno im je bilo salo i loj osim onog uz crijeva i kosti. Kao što je Musa bio musliman tako je i njegov ummet bio islamski. 26:64-69. Oni su mnoge knjige i propise skrivali. Musaova poruka je bila utisnuta na pločama i kao opomena u kojoj su objašnjenje sve stvari. Znatan broj ajeta govori o Tevratu. Kad bi kitabije postupale po Tevratu i Indžilu. a to je islam. Bog je jedan. Oni krše i skrnave odredbu o suboti. do objave Kur’ana. Allah naređuje Musau da s narodom gradi kuće u Egiptu i da ih pretvaraju u džamije . Muslimani iz ovih poruka moraju u vjeri biti čvrsti i ne smiju se razjedinjavati (42:13). zato što im je ista vjera kao i Nuha.

57. Obilja blagodati dato je Musau i Harunu. Muhammed (a. Ipak. 28:43. One kojima je dat Tevrat. 32. 4. On je milost i uputa (6:154. 46:12. Ni svi Israilci nisu jednaki. bili bi potpuno zgubljeni (2:56 i 64). 14:16 i 44:30-31). O tome govori Stari zavjet i sva četiri Evanđelja. Tako nisu Allahu nego sebi nasilje činili (2:57). a ne postupaju po njemu. 2. • Grijesi Israilićana Da bi. • Blagodati prema Israilićanima Veliki broj ajeta govori o Israilićanima. prepelice. Kao opomena pametnim ljudima Tevrat je dat u naslijeđe Israilcima (40:53-54). To je sve Tevrat onima koji se u potaji boje Stvoritelja i strijepe od Sudnjeg dana (21:49). vjerovali u Allaha. Kao knjiga Tevrat je i sredstvo obuke ljudima darovan Musau i Harunu (28:43 i 37:117).upotpunjenje blagodati (6:154) i sve potpuno objašnjava (6:154). Pored izbavljenja iz faraonovog ropstva Allah je Israilce darovao i mnogim drugim lijepim blagodatima. navodno. i tako čine slijedeći grijeh. Jedite što hoćete i tražite oprost” (7:162. . Kur’an uspoređuje sa magarcem koji nosi knjige i nasilnicima (62:5). među njima dolazi do razmimoilaženja (10:93). Israilcima je Allah poslao mnogo lijepih i jasnih dokaza. Israilci su negirali Allahove dokaze. 6. leću. Njih je Allah podijelio u dvanaest plemena (7:160) i odredio im 12 poglavica (5:12). čiste i lijepe stvari (XLV:16). Rečeno im je da uđu u grad a oni nisu htjeli. dijanun-svjetlo i zikra opomena za bogobojazne . Šalje im manu. 7. milost-rahmet. Allah je smjestio sinove Israilove na lijepo mjesto i opskrbio ih lijepim stvarima. 47. huden i uputa Israilcima (11:17. 17:2 i 32:23). Allah ih je učinio vladarima i dao im što nikome među svjetovima nije dao (5:20). 1. Allah je dao Musau knjigu o kojoj su se ljudi prepirali (40:45). Iz nesvjesnog i polumrtvog stanja Allah ih je oživio da bi Mu bili zahvalni i da nije bilo Allahove milosti prema njima. 3. Nema knjige koja upućuje na pravi put bolje od Kur’ana i Tevrata (28:49). 45:16). Israilcima je rečeno da se čvrsto drže datog i da se sjećaju onog u knjizi kako bi se sačuvali grijeha (7:171 i 9:111). Njih je Allah spasio najveće nesreće i teškoće i pomogao da pobijede neprijatelja (37:14-116). mudrost i poslanstvo. 44. Knjiga objavljena Musau je vođa-imam. 8. 11:17 i 46:10).li-lmuttekin (21:48). lijepe stvari i darove (20:80. 7:160 i 2:60). Rečeno im je: “Nastanite se u ovome gradu. bili su nepokorni i prekoračili su granice dopuštenog (2:61 i 4:155). Sinovima Israilovim Allah je dao Knjigu. Neki će pozivati na pravi put i pravedno suditi (7:157). Kur’an potvrđuje Tevrat (46:12). Israilci su tražili da ga vide. Allah im je iznad njih napravio hlad od oblaka (2:57 i 7:160). Iznad njih Allah je podigao Tur kao hladnjak (2:63 i 7:71). Onom ko zamijeni Allahovu blagodat nakon što je stigla. ubijali vjerovjesnike. Tevrat je dat Musau i Harunu. kazna će biti visoka (2:211 i 45:16). Tevrat i Indžil opisuju svojstva pravovjernih (48:29). crni i bijeli luk (2:61).) je spomenut i nagoviješten i u Tevratu i u Indžilu (7:157. Tevrat služi da ljudi vjeruju u susret sa Allahom (6:154). Na takvo traženje munje su ih spaljivale i uništavale (2:55 i 4:153). 9. 32:32 i 40:54). 5. On je furkan-rastavlja istinu od neistine.s. Ovo samo potvrđuje povezanost Objava. Israilci na sve to nisu zadovoljni i traže: grašak. Allah ih poziva da se sjete njegove blagodati kako ih je odlikovao i uzdigao nad druge narode (2:40. krastavice.

Nekoliko ajeta govore kako su Israilci jedva zaklali kravu kada im je naređeno i na svaki način su izvrdavali da to urade. kad se osame. U odsutnosti Musaovoj sa Israilcima je bio Harun.Kur’an ističe da su Israilci ubili jednog čovjeka pa su se oko toga prepirali i svađali. Svoje znanje temelje samo na pretpostavkama zannu i emanijju. Neki bi se pokajali a većina je gluha i slijepa ostajala (5:7-71). klanjaju se zlatnom teletu. Tvrde da je samo njima Džennet namijenjen i da su Božija djeca i prijatelji. Kad su prešli more i našli narod koji se kalanja kipovima. Ne vjeruju u proživljenje (44:8). Nemoj me ovako pred neprijateljima koriti i nemoj me smatrati griješnikom. uzimaju kamatu i ljudske imetke nepravedno. Allah ih upućuje da ubijenog udare jednim dijelom zaklane krave (2:72-73). Poricali su Kur’an i iz zavisti nisu vjerovali u Muhammedovu (a. Kada im je došlo pravo znanje. Džebraila potvaraju da im je neprijatelj. jedni druge zbog toga kore. Kad bi im bilo koji poslanik objavio što im se ne sviđa. Židovi su govorili: “Allah je siromah a mi smo bogati” i mnoge poslanike sa božijim dokazima su ubijali (3:181-184). Bili su nezahvalni Allahu (14:8). jedni su ih u laž utjerivali. Željeli bi živjeti hiljadu godina. Osluškuju laži i mijenjaju pojedine riječi u Tevratu (5:42). iz međusobne zavisiti među njima dolazi do mržnje i prepirki (45:17). na haram način jedu (4:161). Pečat i zastor im je na srcima zbog nevjerovanja (4:155). traže da se i njima napravi kip .s. a drugi ubijali. zabranio mnoge . Neki od njih su slušali Allahov govor pa su ga svjesno izvrnuli. Samirijja je napravio zlatno tele (20:85-98). Kur’an ih pita-zašto ste ubijali ranije vjerovjesnike kada ste vjerovali. Po povrtku Musa im kaže da su se ogriješili i nad sobom nasilje počinili pa treba da se obrate svome Stvoritelju da im uguši strasti i oprosti (2:51-54). klanjaju se teletu. a zamlo me nisu i ubili. Kad sretnu vjernike. sami su prema sebi nepravedni bili (7:160). Pohlepniji su za dunjalukom od mušrika. Allah Židovima naređuje da je zakolju (2:67-71). a Allah ih je prekorio zbog njihova nevjerovanja.bog (7:138). Kasnije su se srca Israilaca skamenila kao stijena pa su čak i tvrđa postala. Musa se naljuti na Haruna i Harun reče: “Sine moje majke. Ustvari. nije me slušao. • Kažnjavanje Israilićana Tako nezahvalne i nepokorne ljude Allah je kažnjavao munjama koje ih spaljuju i uništavaju kaznom s neba. U odsutnosti Musaovoj. Na ovom svijetu Israilci doživljavaju grdno poniženje a na Sudnjem danu slijedi im najteža kazna zato što kupuju dunjaluk prodajući Ahiret (2:85-86). govore vjerujemo. Po povratku. Ipak. Zbog nasilja i grijeha Allah im je. Mijenjaju Božiju riječ i rade drukčije nego što im je naređeno (7:162). U odsutnosti Musaovoj. svojih kamenih srca Israilićani su ostali nezahvalni Allahu. samo njima. Israilci se između sebe ubijaju. Mnoge ljude s pravog puta odvraćaju. Srca su im bila zastrta. Jedna od posebnih blagodati Israilcima u pustinji jeste podarena voda nakon trećeg Musaovog udaranja štapom sada po stijeni.” Zatim se Musa moli Allahu da oprosti njemu i bratu (7:149 i 150). Većina ih ne vjeruje i krši obaveze. I mi smo im od oblaka hlad pravili i manu i prepelice im davali: Jedite lijepe stvari kojima vas opskrbljujemo! Oni nisu nama nepravdu učinili. Svojim poniženjem prezirom i srdžom (2:55-61). progone ljude sa rodne grude. Da bi krava izgubila božanski karakter. uzimaju im otkupninu pri povratku iz prognanstva i negiraju dio knjige (2:84-85). Narod me smatrao slabim. govorili su. Teško onima koji svojim rukama pišu knjigu pa kažu ovo je od Allaha za neznatnu korist (2:74-81). Dio ih odbacje Kur’an iako ga Tevrat najavljuje (2:88-101). Svaki rod je znao vrelo iz kog će piti. i iz nje je 12 vrela provrelo. Kada im se kaže da vjeruju.) poruku. oni reknu: Vjerujemo u ono što je prije objavljeno. I mi smo ih na dvanaest rodova podijelili i Musau smo objavili kada mu je narod njegov vode zatražio: Udari štapom svojim po stijeni.

po Kur’anu žena. kršćane i sabejce koji vjeruju u Allaha. čija su kuća i blago sa zemljom sravnjeni. sam kleše ploče i nosi ih na vrh Sinaja gdje boravi četrdeset dana. Iza toga dobija ponovo ispisane ploče. ajeta. Novom zavjetu.550. nilske vode u krv. Knjiga brojeva. komaraca. Zbog grijeha stiže ih nebeska kazna (7:162). a prilikom drugog popisa 601. stići će ih Allahova nagrada. Proročnim knjigama. Kada bi. i Poslanici apostola Pavla. Mesija. pomor stoke. U Midženu se ženi Seforom. Jahve spusti na Egipat tamu koja je trajala tri dana i pobi sve prvorođeno kod ljudi i životinja. oni izvršavali naloge Tevrata i Indžila sigurno bi uvećali svoje blagodati kod Boga (5:65-66). Aron je tri godine stariji od Mojsija. najezda žaba.Mojsije. U pustinji je vršen popis muškaraca sposobnih za vojnu službu i bilo ih je 603.s. ne znajući ko je ta žena. pisac i prorok. . u svojoj isključivosti i kratkovidosti Židovi i kršćani govore da će u Džennet ući samo Židovi ili samo kršćani (2:111). Mojsija posinila. Konačno faraon dopušta izlazak Israilaca iz Egipta. O Karunovoj umišljenosti i izopačenosti govori dvadeset osma sura od 76. Majka tri mjeseca krije malog Mojsija. Levicki zakonik. kao i svi nevaljalci iz Musaovog naroda su pouka i poruka vjernicima da bez vjere spasa nema.dozvoljene stvari (4:161). Dakle. Dok je Mojsije bio na Sinaju. uđu u hram i sve poruše (17:4-8). Nakon što je Mojsije ubio nadzornika Egipćanina koji je zlostavljao jednog Israilca. Tada pristupaju izvođenju čudesa: pretvaranje štapa u zmiju. oboda na Egipat. Prema Bibliji Mojsije je prorok osloboditelj. Israilci su upozoravani sudbinom ranijih naroda: Jesu li oni bolji ili narod Tubba (u Jemenu) i oni prije njih (44:37). • Biblija o Mojsiju (Musa a. čirevi kod ljudi.730. položila ga je u košaru i sklonila u trsku na obalu Nila. Karun.potvora na Haruna. Allah ih upozorava da će dva puta na zemlji smutnju izvesti i prekomjerno se uzoholiti. Sudnji dan i čine dobra djela. Oni čak tvrde: Budite Židovi ili kršćani pa ćete biti na pravom putu (2:135). Za njih nema straha i oni ne treba da se žaloste (2:62). Kada je naišao faraon s vojskom on bijaše potopljen. Zatim nastaje četrdesetgodišnje lutanje Israilaca u Sinajskoj pustinji gdje se sukobljavaju sa raznim narodima i gdje Mojsije nastavlja izvoditi čudesa uz pomoć Jahvinu. grad koji je smlatio sve drveće i bilje. .Kehat . te mu objavi misiju izvođenja Israilaca iz Egipta i dovođenje u Kanan. Mojsije i Aron nisu uspjeli pridobiti Egipćane da puste Israilce iz ropstva. Ponovljeni zakon. Po Bibliji on je Jakovljev šukununuk: Jakov Levi . Nakon što je sišao s Gore i vidio šta Israilci rade. Dugu kolonu predvodi Jahve. najezda skakavaca koji su pojeli sve što je preostalo iza grada. zakonodavac. najviše u Petoknjižju u knjigama: Izlazak. zagovornik. Dugo živi s njom čuvajući Jitrove ovce. Na Sinaju se Jahve ukaže Mojsiju u gorućem grmu. kome su prinosili žrtve. bili su rođaci. posrednik. kćerkom Jitra. židove. faraon je izdao naredbu da se pobiju sva muška djeca Israilaca odmah nakon rođenja. svećenik. Jahve odluči da spasi Israilce iz egipatskog ropstva. bježi u Midžen. Psalmima.Amram . Na kraju slijedi pouka i poruka svim ljudima: Doista za mu’mine. ustvari. Kasnije se faraon predomišlja i kreće s vojskom u potjeru pred kojima se more rastupilo i oni su prešli na drugu stranu. Dok su boravili u Egiptu. Zbog grijeha im se zabranjuju neka jela (6:146). i dala na dojenje Mojsijevoj majci.) Biblija mnogo govori o Mojsiju. Kasnije je faraonova kći (žena). Kada sve nije koristilo. Biblija Karuna naziva Korah i on je praunuk Levijev kao i Mojsije. Kao kaznu protiv njih On šalje Svoje ratoborne robove koji im prodriješe u domove. Allah je poslao neprijatelje da pregaze Židove. bacio je Mojsije ploče. brat mu Aron bi prisiljen napraviti zlatno tele. Mojsije nosi Josipove kosti. S druge strane. do 82. prorok. Našla ga je faraonova kći. ali kada više nije bilo moguće. Na Sinaju Mojsije prima dvije ploče Zakona s 10 zapovijedi-dikalog i drugim propisima.

predajama i .).Levi .Imran . Živio je 120 godina. godine. u Moapskoj zemlji. da je u govoru bio spor. Tako. on će tebi biti umjesto usta. Izlazak iz Egipta uslijedio je nakon 400 godina ropstva. nađena je u dolini kraljeva Vadilmulk. Ibn Ezra i Baruh De Spinoza. a da mu nije bilo suđeno da uđe u Kanan. godine po Ibrahimu.S. četrdeset godina lutanjem pustinjom. rodoslovlje Musaa je: Jakub . Musa je rođen 424. dođe do najveće pobune. U Musaovo vrijeme Egiptom vlada devetnaesta dinastija. Mojsije je svojim nastupima.s. godine do 1292.” (izlazak: 4:10-16). Brat mu Aron bio je rječit i Jahve ga određuje Mojsiju za pomoćnika. Niko nikada nije saznao gdje mu je grob. Musa je razgledao obećanu zemlju Ken-an. Neka on mjesto tebe govori narodu. vlada od 1304. usječene u stijeni. godine prije Hidžre. godine. Živio je 120 godina. Petoknjižje je nastalo iza Musaa. Ramzes II vlada od 1292. Nakon povratka obavještajaca iz Kanana koji su slagali da su tamo sve sami divovi. Prvi semitski tragovi tamo se javljaju oko 1720. a ti ćeš njemu biti mjesto boga. godine i to 67 godina.s. Arheološki nalazi u Egiptu i Palestini potvrđuju kur’anska i biblijska kazivanja o Musau i Israilcima. a ona je najstarija. a Harun prije njega umire na 11 mjeseci.Harun i Musa. Jahve ih kazni da.s. Abraham Ben-Mir. Spinozu je Sinagoga u Amstredamu zbog toga izopćila. Serdareviću. • Druga djela o Musa a. Teško je povjerovati da su se Musa i Israilci iselili u njegovo vrijeme. U Petoknjižju se slijevaju različite predaje. Biblijsko kazivanje o Mojsiju kaže da nije bio rječit čovjek. u vrijeme provale Hiksa kada je živio Jusuf (a. godine prije nove ere. još jedna zajednička grobnica. Egipat je u Ramzesovo vrijeme na vrhuncu moći. jer je nađen u vodi među drvećem. autor prvih pet knjiga Starog zavjeta je sam Mojsije što pobijaju Filon Aleksandrijski. u kojoj je bilo 14 faraonskih mumija među kojima i Merenptahova. zajedno s Mojsijem. Trinaest godina kasnije. kazivat ću obojici šta ćete raditi. Prema M. Za deset ploča se tvrdi da su one od Tevrata. a i nekom pismenom zaostavštinom udario temelje izraelskoj naciji. a na jeziku težak. Pred smrt Jahve Mojsiju pokaza “obećanu zemlju”. religiji i kasnijim gibanjima. Iza toga je umro. proširile i životno prilagodile potrebama. 1898. Takozvana jahvistička predaja. registrirana je u Judeji u vrijeme kralja Salomona.Kahs . Pred kraj prošlog stoljeća 1885. Israilcima je nametnuo težak rad. Za vrijeme Ramzesa II Palestina je ponovo došla pod vlast Egipta. Taj pronalazak pobio je znanost i Bibliju a potvrdio kur’ansko kazivanje o faraonu kao progonitelju. nasljednika Ramzesa II koji je bio prisiljen ratovati i sa Istokom i sa Zapadom. godine. nasuprot Jerihonu. One su Mojsijevu baštinu preformulirale. do 1225. Setije I. Nakon toga Israilci traže povratak u Egipat. Musaov šerijat važio je sve do Isa (a. dva su Arapa otkria katakombe.Tokom boravka u pustinji desilo se nekoliko pobuna. S planine prema gradu Eriha-Jerihon. Pred smrt postavi namjesnikom Jušaa.). u kojima se nalazilo položeno 37 faraonskih mumija u drvenim sanducima. Ja ću biti s tobom i s njima dok budete govorili. Mojsije se tada popeo na goru zvanu Nebo u Alarskom Gorju. Vels nazhiva Ramzesa Mojsijevim faraonom. Biblija i znanost su tvrdili da je faraon koji je tjerao Musaa potopljen i izgubljen a Kur’an tvrdi da je njegovo tijelo spašeno. Prema ortodoksnoj židovskoj tradiciji. Vjerovatnije je da je to bilo za vrijeme Merenptaha. a on preseli na vječni život 2207. Umro je u zemlji Moapskoj i ukopan nasuprot Bet Peoru. U toj katakombi su pronađene mumije Setija I i Ramzesa II ali ne i Merenptaha. Ramzes II podiže gradove Ramzes i Pitom. Riječ Musa potječe od dvije koptske riječi: Mu-voda i ša-drvlje. “Ti govori njemu i u njegova usta stavljaj riječi. djelom i zakonodavstvom. Egipat je bio iscrpljen ovim ratovima.

Rembrant.reče on.s. Bez obzira na sve potvore i optužbe Israilaca na Merjemu da je počinila blud i rodila kopile i na njene strahove kako će roditi dijete bez kontakta sa muškarcem. Dosta kur’anskih ajeta govori o Isaovoj majci Merjemi. Odštampaj tekst po Bibliji Isus Mesih-kao božijeg sina nazivaju ga Krist.110.reče ona. pod imenom Ahmed. Eliot. U literaturi o Mojsiju piše Igo. Pošto se dijete rodilo bilo je žensko. ISA a. na aramejskom Mešaih Isa (a.O sine ili potomče ademov. do 1210. Iz Egipta je izašao 1250. ne postoji i Petoknjižje nije Božija objava već djelo mnogih pisaca u različitim vremenima iza Musaa. Original Tevrata. zato što nije imao oca. 19:16-29.reče on. I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje. i boljom od svih žena na svijetu učinio (3:42-48. Cijela kur’anska sura 3 nosi ime porodice Imranove. Tamo je čuvao i o njoj se brinuo po Allahovoj Odredbi Zekerijja (a. 66:10-12). poslanika Odluke. već: Ja isebne merjeme. Tako je unaprijed određeno!. Havva i Isa. 4:156.i on bi (3:59). Petoknjižje je raslo sa životom i vremenom. Hristos. I kada meleki rekoše: O Merjema tebe je Allah odabrao i čistom stvorio. čistu i odlikovanu ženu nad ženama svih svjetova. da ti poklonim dječaka čista. kad me ni jedan muškarac dodirnuo nije. a od muzičara Rosini i Rubinštajn. Mojsije je ličnost zastupljena u slikarstvu. Uprkos svih onih koji Merjemu napadaju i potvaraju.s. brkovima i rogovima na glavi. On je jedan od šest Ulu-lazma. Dok su adem i Havva stvoreni i bez majke i bez oca. . 23:50. godine. Kako ću imati dječaka.). Kur’an iznosi da je začeće. iza sebe. kada je imao 80 godina.). godine u 14.s. Razlog je. Tintoreto. stoljeću. šalje glasnika: A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga . rođenje i pojava Isa (a. a u hram su se davala samo muška djeca. . kćerku Merjemu dala u hram. Naročito u doba renesanse. Allah joj.s. i 13. sasvim logičan. Merjema je jedino žensko koje se u Kur’anu spominje uz ime djeteta. a ja nisam nevaljalica! To je tako . 5:75.) Allahova odredba i mu’džiza. na osnovu prethodno iznijetih činjenica. Isa (a. kćerki uglednog Imrana i majke Hane. na hebrejskom Mašiah. Ukupno je živio 120 godina. nego je po Allahovoj Odredbi rođen od majke Merjeme bez oca.džamiji. da bi ispunila zavjet Allahu. Mikelanđelo ga slika sa bradom. i Silvije S. po svojoj Odredbi. O bezgriješnom začeću Isaa i rođenju od majke bez oca Kur’an kaže: Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj ademov: Od Zemlje ga je stvorio. 116. pagana i nevjernika. Hazreti Merjema je od strane Israilićana i drugih naroda. u XVI stoljeću. knjigama koje od njega dobivaju svoj bitni sadržaj i narav.) je da je jedini čovjek kojeg Allah ne naziva Ja beni ademe . Imran i Hana nisu imali djece pa se Hana dovom obratila Allahu da joj podari dijete i zavjetovala se da će to dijete podariti na službu hramu .dosljedno. Njen sin mora se vezati za nekoga. Tomas Man. Kranjčević. potvarana i optuživana za blud. to je Hana. Gospodar tvoj je rekao: To je Meni lahko i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Musa živi od 1330.) je pretposljednji Allahov poslanik i vjerovjesnik. Tri osobe su stvorene bez oca: adem.s. van Kur’ana.O sine Merjemin.s. I porođajni bolovi .s.) je od majke Merjeme. nju Allah navodi kao odabranu. a zatim rekao: Budi . Zatim ga slikaju Rafael. Jedna od osnovnih odlike Isa (a. ali bez oca. Bio je primalac treće Velike Božije Objave Indžila i najavljivač dolaska Muhammeda (a.

pa i Isau bez obzira da li se ti poslanici ili vjerovjesnici spominju u Kur’anu ili ne (4:163-164). 67:27. 6. Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala . Zatresi palmino stablo. 5:84-86. Mnogi ajeti govore o Isaovom vjerovjesništvu (2:253.) naziva velikim znakom. I melek je. Isa (a. On govori ljudima iz kolijevke kao novorođenče i Allah ga podučava knjizi. Kako da govorimo djetetu u bešici. na zahtjev pristalica pomoću dove Allah mu je s neba spustio sofru sa hranom (3:49-50. Najinteresantnija Isaova mu’džiza za ljude je što on u kolijevci kao novorođenče govori: A ona im (Merjema) pokaza na Isaa. (3:50) i da dozvoli. Ista Objava. kršćane posebno. meni će Allah knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti i učinit će me gdje god budem blagoslovljenim i naredit će mi da dok sam živ salat obavljam i zekjat udjeljujem (19:29-31) • Pretposljednji vjerovjesnik Kao pretposljednji vjerovjesnik. duhom čistim i svetim ili Džibrilom koji spušta Objave.). Allahov poslanik. 2. • Vjerovjesništvo Isaovo O Isau kao poslaniku i vjerovjesniku govore dva osnovna izvora islama: Kur’an i Hadis. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili (23:50). 112-115). jer je on samo sin Merjemin.s.prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. Ne samo Merjema. Uprkos nevjernika koji su smatrali da je ona rodila kopile. govorio je u kolijevci. zovnu. Allah ga je obasuo blagodatima (5:110 i 43:109).s. Nakon niza poslanika. Učinio ga poslanikom. darovao mu knjigu Indžil. 5:110. koji je bio niže nje. Allah ga je uputio na pravi put kao i sve vjerovjesnike.). istinu i sadržaj Tevrata. učinio ga vjerovjesnikom. Allahovog obećanja i milosti .s. 3. kod Allaha ona rađa Poslanika.s. Prije njega je prošlo puno poslanika (5:75). nagovijestio je dolazak Muhammeda (a. Allah šalje Isaa. 8. te je od njega uzeo čvrst zavjet poslanički kao i od Nuha. I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili. Allah upozorava kitabije. uspijevao je izliječiti slijepca. 5:75 i 110. 4:163-164. (2:253 i 5:110). Allah Merjemin porod ili Isa (a. rekoše. 7. rođen je bez oca. Ne žalosti se. Njegova riječ i Njegov duh. uputa i poruka objavljuje se svim vjerovjesnicima.uzviknu ona. 3:49-50. Prema svjedočenju i kazivanju Kur’ana. Indžilu i znanju i sačuvao ga je od Israilićana kad im je donio jasne dokaze (5:110). 19:30-31. mudrosti. Ibrahima i Musaa. Allah je Isau kao poslaniku i vjerovjesniku dao jasne dokaze. 5. i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom (3:33).Ja sam Allahov rob. po Indžilu. sina Merjemina (57:26-27) Israilićanima (3:49) da potvrdi Objavu. učvrstio ga sa Ruhu-l-Kudusom. da u pogledu Isaa ne pretjeruju i ne poistovjećuju ga sa trećim dijelom Božije osobe. 43:59 i 33:7). znao je šta ljudi jedu kod kuće. a šta ostavljaju od hrane na ime zaliha. pretvarao je pticu načinjenu od blata u živu pticu. Tevratu. posut će po tebi datule svježe (19:19-25). kao što su činili i svi raniji vjerovjesnici.) pod imenom Ahmed najavljuje dolazak Muhammeda (a. Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. reče dijete. 4. proživjeti umrlog. Allah je odabrao i odlikovao adema i Nuha i Ibrahimovu porodicu. vjerovjesnika koji prima Indžil. istina. blagoslovio ga i odlikovao nad ostale ljude. nešto što je po Tevratu bilo zabranjeno (3:50). Veliki znak kod Isaa ili njegove mu’džize su slijedeće: 1. već i njena porodica odlikovani su nad ostale svijetove.

i narode moj.) kršćani.) nikada kao ni meleki nije odbijao da robuje Allahu. i Indžil i Kur’an (48:29. Allahu. poslušnost i odanost majci. Isa (a.s. dok Židovi i kršćani ne vjeruju i ne priznaju Kur’an. Što se tiče Isaove vjere. 9:111). • Kur’an o trojstvu Kršćani vjeruju da je Bog jedan kroz tri osobe: Boga oca. sin Merjemin i nezamislivo je da Allah ima dijete (19:30-35). oni priznaju i vjeruju u Tevrat i Indžil i priznaju Musaa i Isaa za vjerovjesnike i poslanike a Židove i kršćane za sljdbenike Knjige. nazivanje selama. Isaa (a. 5:46. (3:51. O trojstvu govori nekoliko kur’anskih ajet (4:171. Muhammeda (a. smatraju božijim sinom. što je i Isa (a. sigurno bi uživale Allahove blagodati (5:46-47). 19:36. umjesto Allaha (5:116-117). Kur’an tvrdi ono. a Isa odgovara: Neka si slavljen samo Ti. 57:27). Kitabijama nema podrške dok ne slijede Tevrat i Indžil (7:157. Indžil je uputa. koji će poslije mene doći. zabranjen mu je Džennet. U toj činjenici priznanja i nepriznanja leži sva sigurnost kitabija od muslimana i nesigurnost nesreće i tragedije muslimana od Kitabija. 43:64). Kada bi Kitabije . oblačili se. Oni kažu: Bog je jedan koji se pojavljuje i egzistira kroz tri osobe. Hvala Allahu koji nije uzeo . treća velika Allahova Objava ili Knjiga. u okviru trojstva Božije osobe.Sveti duh nastao je samo dahom Boga oca. svjetlo i potvrda Tevrata i savjet Muttekijama. Kur’an.svim svjetovima. ona je kao i šerijat i obredi i običaji i tradicija i način života. svome Gospodaru. ista kao i u ranijih poslanika. Allahov rob i poslanik. 5:73-74 i 17:111). Allah pita Isaa da li je za sebe i majku ikada govorio da su bogovi. Nevjernici su svi oni koji govore Allah je jedan od trojice. Isaovi sljdbenici dužni su suditi po Indžilu. On i njegova majka. Uz to.) stalno govorio za sebe. Suština kur’anske poruke jeste da se nikada ne smije govoriti trojica su bogova. Isau kao i svim vjerovjesnicima i poslanicima se naređuje: salat. poslije Tevrata i Zebura. Kršćani i Židovi raspravljaju o Ibrahimu koji je živio prije objave Tevrata i Indžila. pili su vodu. 3:84 i 2:120 i 135). sin Merjemin reče: “O sinovi Israilovi.s. ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed. Svojstva pravih vjernika ističu i Tevrat. Klanjajte se Allahu. Katolici vjeruju da je sveti duh nastao uzajamnim dahom Boga oca i Boga sina.Židovi i kršćani .) po rođenju. spavali. 7:157 i 9:111). a kamoli da je tvrdio da je dio Božije osobe! Samo nevjernici i mušrici mogu tvrditi da je Allah Mesih (Isa) a ko bi mogao Allaha spriječiti da uništi Mesiha (Isaa) i sve na zemlji. Dakle. a zabranjuje nasilništvo i odmetništvo (19:31-33). Isau je dostavljen Indžil. jeli su hranu. o tome daje istinit i jasan odgovor a to sve potvrđuje i Barnabino Jevanđelje koje Crkva ne priznaje. A ja sam samo čovjek. da je on čovjek kao i drugi ljudi (2:116.) i muslimane kao sljedbenike Allahove Objave. pridružuje druga.s. 65:67.slijedili Tevrat i Indžil.” I kad im je on donio jasne dokaze oni rekoše: “Ovo je prava vradžbina” (61:6).s. 68. odmarali se i robovali Allahu kao i drugi ljudi (5:75). a po ortodoksima-hrišćanima. A kada Isa. Boga sina i Sveti duh. Značenje riječi Ahmed pod kojim ga Isa najavljuje isto je kao i kod riječi Muhammed koje je Muhammedu (a. 3:59-63). (2:136. Što se tiče muslimana. Isau se objavljuje da je njegov i njegovog naroda Stvoritelj Allah i da samo Allaha treba obožavati jer to je pravi put.Mutalib. dao djed Abdu-l. koju kršćani proglašavaju bogorodicom. Ko čini Allahu širk. zekjat. On poziva da se samo u Allaha vjeruje i da se slijede njegovi vjerovjesnici (4:171 i 5:72).s. Isaova vjera nije bila kršćanstvo nego islam. U Kur’anu se govori o Indžilu (3:48. u osnovi.

mi vjerujemo što si nam poslao i slijedimo poslanika. Što se tiče Allaha i Isaa (a. po Allahovoj odredbi. Spasitelj i Iskupitelj čovječanstva od “Istočnog grijeha”.s. To je početak Hristove crkve. Dio Israilaca je vjerovao u Isaovu misiju a dio nije (3:52. Nezamislivo je da Allah ima sina. Po Bibliji kao božiji jaganjac i sin. • Isaovi učenici Njegovi učenici Havarijjuni. U martu 28. “Nego idite radije ovcama izgubljenog israilskog doma. Nakon što ga je izdao Juda. • Neprijatelji Isaovi Nevjernici među Israilcima kuju zavjeru protiv Allaha a Allah protiv njih (3:54).Allah je mesih. (43:57-58). On kaže . 3:63 i 61:14).sebi sina (17:110-111). Dakle. Tridesete godine. Deset dana iza uzačašća bili su prvi duhovi i Duh sveti daje apostolima snagu da svjedoče o umrlom i uskrslom Hristu. Kršćansko vjerovanje ističe da je Krist tijelom čovjek. uskrsnuo i objavio se svojim pristalicama kao Kristos.). uzvišeno je. Isa je samo poslanik i vjerovjesnik koji kao i njegova majka i svi drugi ljudi jedu hranu i žive na ljudski način. havarije . godine n. aprila vodi se parnica protiv njega.s. On je svojim učenicima zabranjivao da ulaze u paganske samarijske gradove. i sjeo Bogu s desne strane.) proklinju nevjernike i teške griješnike među Israilcima (5:78). Allah ih je nadahnuo da vjeruju u Njega i u Njegova poslanika.Isa. s tom razlikom što je adem i bez oca i bez majke. 6. Hristos. uskrsnuo uzašavši na nebo. od zemlje.e. O ovome događaju kršćani se međusobno razilaze i prepiru. Isa je bio samo onakav kakvim ga prikazuje Kur’an. Allahu nije potreban sin. Devetog aprila njegov grob je prazan-uskrsnuće. zlatni. Za njegovu misiju i Objavu Inđil Israilci su govorili: Ovo je otvorena čarolija (5:110). a 7. godine događa se smaknuće Ivana Krstitelja.apostoli su mu rekli: Mi smo Allahovi pomagači. Nikada za sebe i za majku nije govorio da su bogovi. Njegovo primanje u vjersku zajednicu obavljeno je 28. aprila dogodila se posljednja večera. uzašao na nebo. a 40 dana po uskrsnuću je uzačašće na nebo. 5:111. umjesto Allaha. Kada hoće da nešto bude. Stvoritelju naš.s. ucijepio se u Boga i vratit će se na zemlju da uspostavi carstvo nebesko. duhom Bog. Isa je stvoren na isti način kao i adem (a. a Isa samo bez oca (3:59-61). zatim razapet na križu i poslije tri dana uskrsnuo je i javio se učenicima kao Hristos. Osnova tog učenja je slijedeća: Isus Krist je Bog koji je radi otkupljenja čovječanstva od “Istočnog grijeha” umro na križu.” Zabranjuje zlatne pojaseve. godine njegovo je prvo pozivanje apostola. on je nakon raspeća na križu. mučenje i smrt Isusova. srebreni i bakreni novac. Iste godine Isus govori Petru: “Ti si stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju”. Upiši nas u svjedoke islama. on je osuđen na smrt. Isa je samo rob i poslanik kojeg je Allah obasuo blagodatima. Kur’an poriče kršćansko vjerovanje o Isaovom božanstvu i uspoređuje ga sa ademom. slavljeno i čisto Njegovo Biće. već Allahov rob i poslanik (5:16 i 19:30).). poslanstvom i mu’džizama (43:59). Mesija. a 29.budi i to biva (19:34-35). Budi svjedok da smo muslimani. Davud i Isa (a. Danijel Rops tvrdi da je Isus rođen šeste godine prije kršćanske ere. . oni su nevjernici i Allahu niko ne može zabraniti ako hoće da uništi Isaa i Merjemu (5:17 i 75). Protiv Isaa kao uzora u vjeri i etici bili su i mekkanski mušrici koji se pitaju jesu li naši bogovi bolji ili on . Allah je čist od sina kojeg mu kršćani potvorom pripisuju (2:116). Mi vjerujemo u Allaha. Svi oni koji govore .

na arapskom mesel. Iznosi stav o Starom zavjetu. Isa (a. Isusu je taj obred obavio Ivan Krstitelj u rijeci Jordanu. Kasnije je odnesen u hram džamiju u Jerusalimu. Nakon što su obavili sve što je po zakonu gospodnjemu trebalo učiniti. milostinji. ubojstvu. gdje su Josip i Marija prinijeli žrtvu -par grlica ili dva golubića. koji se zove Krist”. oku svjetiljki. Pričinilo im se. o začeću samo dva. dobrim djelima.e. pravom blagu. Isusovo primanje u vjersku zajednicu obavljeno je 28. onda je umro prirodnom. muža Marije koja rodi Isusa. do 337. Isusa je razapeo rimski namjesnik Palestine. Kada nije ni ubijen. Jevanđelja govore i o njegovim čudesima: nahranio je 5. jer će on spasiti svoj narod od grijeha njegovih. namjerama.000 ljudi.). odmazdi. može značiti da je neko ipak ubijen raspećem ali ne Isa (a. liječio od gubavca.e. Dakle. uskrsnuću i o tome da je on Mesija. molitvi. nemoj se bojati kući dovesti svoju ženu Mariju. sine Davidov. Kur’an poriče kršćansku dogmu o Isusovom raspeću. izliječio zgrčenu ženu. spasitelj i iskupitelj čovječanstva. lažnim prorocima o djelima a ne samo riječima. kada mu je bilo 8 dana. Na Sudnjem danu. Prema starom jevrejskom običaju Isus je.). • Jevanđelja o Isusu Kršćani Isaa nazivaju Isus i tada misle na čovjeka. uskrsnuo Lazara. ni na križ razapet. od Davida do progonstva u Babilon 14 koljena. a Božijeg sina nazivaju Krist ili Hristos što je grčka riječ. Po sadašnjoj kršćanskoj dogmi.” Isus je rođen u Betlehemu Judejskom za vrijeme kralja Heroda. Po Luki Isus je Josipov. preljubi. Šejh Šeltut kaže za riječ rafiuke: . to činite vi njima”. Obredi primanja u vjersku zajednicu postoje kod svih naroda. zbog svega onoga što mu se pripisuje. zakletvi. uzdiže ga i spašava od nevjernika i nasilnika. Kur’an poriče tvrdnjom da ga nisu ni ubili niti razapeli već im se to pričinilo. imetku o providnosti i suđenju. Allahu poznatom smrću. jer što je ona začela. Rodit će sina i ti mu nadjeni ime Isus. Dok je postio u pustinji 40 dana i noći.s. vrate se u Galileju u grad Nazaret. godina n. Drži čuveni govor na Gori u okolini Kafarnauma: “Blago siromasima jer je njihovo carstvo nebesko”. a hebrejska Mašiah što znači pomazanik. obrezan (osunećen). Često je govorio u usporedbama. Govori: “Sve što želite da ljudi čine vama. potječe od duha svetoga. a u srednjem vijeku ustalio se običaj krštenja djece.s. Do primjene križa dolazi tek u doba Konstantina Velikog (285. od progonstva u Babilon do Krista 14 koljena. Allah uzima Isaovu dušu. ljubavi prema neprijatelju. na hebrejskom mašal. To nije uzdizanje na nebesa i spajanje sa Bogom.• Isaova smrt O kraju Isaova života u kršćanstvu vode se sporovi nepune dvije hiljade godina. Sva četiri Jevanđelja govore o Isau. Svoje učenike naziva solju. tvoju nauku i historijsku ulogu. Od Abrahama do Davida ima 14 koljena. To što Israilićani govore da su ubili Isaa. i to na različit način.) bit će svjedok protiv kitabija.Uzdigao sam tvoj ugled. Marko i Ivan ne navode rodoslovlje Isusovo. od Abrahama do Krista prošla su 42 koljena”. Poncije Pilat na križ. . godine n. ali nije uspio. izliječio slijepca. napastovao ga je sotona. oboljelu od vodene bolesti. Oni o tome nemaju nikakvo sigurno znanje (4:157) Sigurno ga nisu ubili. Govori o dva puta. Svoju misiju započinje u Galileji i poznanicima iz djetinjstva drži propovijedi u sinagogama i drugim mjestima. U Lukinom Jevanđelju stoji: “Jakov rodi Josipa. Bogu. Matej tvrdi da je Marija Isusa začela sa duhom svetim: “Josipe. zemlji i cijelom svijetu. U ranom kršćanstvu kršteni su odrasli.

žena Zekerijjaova. Isusu najdraži učenik. Bartolomej. osudio brak. Napisano je u Rimu između 65.” To je Jevanđelje pisano za prvu zajednicu jerusalimskog kruga. nego Petra.) da je rođen u Betlehemu. • Isusova osoba Neki Evropljani smatraju da Isus nikada nije postojao i da je mitološka osoba. Ono ima 24 glave. • Jevanđelje . Početkom trećeg stoljeća Klement Aleksandrijski nazvao je Ivanovo Jenvađelje duhovnim. 6. uskrsnuću i uzačašću. priznata su samo četiri kao kanonska Jevanđelja: Matejevo. Nije Isusa ni slušao ni pratio.Zavjet. Jevanđelje Nazoreja nastalo je potkraj prvog stoljeća. Matej carinik. Postojalo je i Jevanđelje Egipćana. 11. Doketi smatraju da je Isusova ljudskost samo prividna. a Dante za pisca Hristove dobrote. o početku mesijanskog djelovanja. 10. On je osnovao crkvenu općinu u Aleksandriji. uskrsnuću.e. Šimun (Petar). Lukino Jevanđelje govori o Ivanovom i Isusovom djetinjstvu. Jakov. u Palestini. Toma. a za kršćane je jedino-rođeni božiji sin. 7. Nijedno nije napisano u Isaovo vrijeme niti neposredno iza njegove smrti. Postojalo je i Arapsko Jevanđelje iz IV ili V stoljeća. Mesija sin nebeskog oca. Ivanovo je zatvorena.s. i sin Davidov. .U misiji mu pomaže 12 apostola: 1. tumač Petrov.radosna vijest Original Indžila nije sačuvan. Marko. To Jevanđelje govori o djelovanju u Galileji i Jerusalimu. smrti. 3. da je živio i umro kao čovjek. Zato ih nazivaju sinoptička. i izvještaje o čudesima i djelima. putu u Jerusalim. i 70. Vjerovatno je napisano u maloj Aziji između 95.“Isus je prorok kraljevstva. Pod kraj II stoljeća spominje se i Petrovo Jevanđelje. Pisano je u vremenu između 67. ukazanju i uzačašću. smrti. Za puna tri stoljeća rada u ilegalnosti. nisu imale djece. Treće je pisao liječnik Luka iz Antiohije. a Ivanovo 22 stranice. Doći će kao sudac na posljednji dan”. Zadnji dio govori o Isusovoj muci. po kome je Isus. i 100. Njegovo Jevanđelje pisano je na aramejskom jeziku. Renan to Jevanđelje proglašava najljepšom knjigom. koja je rasla i odgajala se u hramu pod nadzorom Zekerijjaa. Juda Iskariotski. Tadej. Muhammed Seid Serdarević bilježi za Isa (a. Najpoznatije od nekanonskih Jevanđelja je Ebionitsko. Markovo i Lukino Jevanđelje mogu se štampati u tri usporedna stupca i istovremeno čitati. a cvijet Jevanđelja jest Ivanovo Jevanđelje. Namijenjeno je Crkvi i Efezu i imao ukupno 21 glavu. 5. Ebioniti. Ivan. 4. Pisac četvrtog je Ivan. Andrija. 8. godine. Nakon dove. Lukino i Ivanovo. Za nevjernike i mušrike oduvijek je bio vanbračno dijete i kopile. Matejevo ima 28. sabrano je oko 240 Jevanđelja. život. navodno. godine n. tvrde da se Isus rodio. Imranova žena Hana i sestra joj Isa. Ono sadrži pet Isusovih besjeda. Jevanđelje Hebreja ili 12 apostola. zasebna cjelina. On uspostavlja novi savez .e. Markovo. Jakov. i 70. Napisala ga je grupa jevrejsih kršćana. Umro je kao prognanik na Patmosu. “Cvijet biblije jesu Jevanđelja. Najduže Jevanđelje je Lukino sa 30 stranica a najkraće je Markovo sa 18. To misle Bruno Bauer i Karl Kaucki. Šimun Kananaj i 12. godine. Filip. Markovo Jevanđelje je pisano za rimsku kršćansku zajednicu. učenik i pratilac Pavla. Matejevo. njegovo rođenje. godine n. muke i smrt također su samo privid. godine. Na Saboru u Nikejji 325. 2. 9. zapisao je sve što je zapamtio od Petra. Svaka sekta imala je svoje Jevanđelje. Hana je rodila Merjemu. postaje kršćanin. Glavna mu je tema kraljevstvo nebesko . Drugo Jevanđelje napisao je Marko. djelovanju u Galileji. On oko 40.

bugarska. slična Sahari. jerusalimska. Ona je jedini posrednik na relaciji Bog-ljudi.s. na katoličku i protestantsku. Tek 313. uhvatili su izdajnika Judu i razapeli. sastavljena iz suhih pjeskovitih i kamenih ravnica pomiješanih sa plodnim predjelima.) kao i svi poslanici i vjerovjesnici kojih je prije njega. anglikanci. izvještava. Opkoljen je sa tri mora. najvećem poluotoku na svijetu. na grč. godine car Konstantin dozvoljava slobodno ispovijedanje kršćanstva. prekriven je velikim dijelom pustinjom i kamenitim predjelima sa plodnim zemljištem i pustinjskim oazama. Muhammed je jedini vjerovjesnik čiji je dolazak kao Allahovo obećanje. Na zapadu Crvenim. Merjema je u pratnji amidžića Jusufa Nedžara odselila u Misir. Sahare. a sa istočne i jugoistočne strane je Perzijski zaljev. kalvini. Arabijski poluotok kao sastavni dio najveće pustinje na svijetu. komplementarnost Objave i poruke nagovještavao svaki raniji poslanik sa upozorenjem svom ummetu: Ako se Ahmed ili na grčkom Praklete pojavi da su oni kao ummet a i on. časni. Prvobitna Crkva bila je jedinstvena.s. Umjesto Isaa. punine Allahove poruke i završetka hijerohistorije ili kraj ciklusa vjerovjesništva .s. U prvim stoljećima kršćanstvo se širilo tajno i kršćani su mnogo progonjeni. dobi Indžil i postade poslanik. baš kao da je u zemlju propao. srpska. Papa i patrijarh koji su jedan drugog 1054. Neizmjerne arapske pustinje presijecaju uvale i brdoviti predjeli po kojima su razbacana sela i . dužni prihvatiti Muhammeda kao svog vjerovjesnika i Objavu i Šerijat koji se njemu objavljuje. Matej i Ivan su apostoli a Luka i Marko poglavice. godine.) kao Allahovog obećanja. kao vjerovjesnik. Odštampaj tekst Pretposljednji Allahov vjerovjesnik Isa (a. po jednom hadisu. na jugu Indijskim. ali i zgrada za bogosluženje kao džamija i sinagoga. Pravog.s. Po svojoj konfiguraciji Arabija je prostrana visokoravan. Do prvog raskola dolazi 1054. bilo preko 120. sina Zekerijjaovog. Crkva je čuvar Svetoga duha i sveopće korporativno Kristovo tijelo.s. puninu riječi. U historijskom smislu Crkva znači i zajednica kršćana. kvekeri. Kristovo tijelo i čuvar Svetoga duha.). a 1516. ruska. plemeniti. njegovi protivnici. antiohijska.) se pojavljuje u Arabiji na jugozapadu Azije. obećava i garantira dolazak Muhammeda (a. aleksandrijska. Isau objavljenog Indžila nema a šta je od njega bilo.Na šest mjeseci iza rođenja Jahjaa. a ne u Knjizi. to se ne može znati. MUHAMMED a. rumunjska. 6). Havarijjuna-apostola pristupi. Bojeći se za dijete. Kao vjerovjesnik Muhammed (a.) pod kojim su ga Navještavali i obećavali svi raniji vjerovjesnici jeste Ahmed. Tamo ostaje 12 godina i vraća se u Nazaret (Naširu).s. na rimokatoličku i pravoslavnu. gruzijska i jermenska Patrijaršija. Pozivao je u vjeru tri godine i pokazivao mu’džize.000. adventisti itd. rodi i Merjema Isaa (a. hvaljeni. Po kršćanima riječ Božija je u osobi Isusa Krista. Univerzalno ime Muhammeda (a. a njegovo egzistencijalno ime kada se pojavljuje u povijesti jeste Muhammed (Es-Saf. Aleksandrijski biskup Arijus odbacivao je trojstvo. U protestantske Crkve spadaju: luterani. godine prokleli i anatemisali izmirili su se tek 1967. koja se stalno otajava i otkriva Crkvi (logosa sarkisa). Samo mu 12 ljudi. Perikletos (Prakletos). metodisti. Kada je Isa imao 30 godina. Pravoslavlje sačinjavaju razne autokefalne nezavisne crkve: carigradska.Hatemu-l-Enbija.

samuma. Stanovnici Nedžda su okretni zemljoradnici i vrlo bistri ljudi. kafu. Salih. odakle je Musa svome narodu propovjedao Zakon božiji. odakle se počinje tavvaf činit je i hadžeru-l. Jemen sačinjava jugozapadni dio poluostrva i on je ujedno najbogatiji. Afrike i Evrope. nastanjeni poljoprivrednim stanovništvom. šipak. neplodnosti. Imam Islam SADRŽAJ . Mekka je glavni grad Hidžaza. Arabija je na sredini između daleke Azije. U Haremi-Šerifu još se nalaze Zem-zem (Mekamu-Ibrahim). tu je kamen iz koga je pod udarcem njegovog štapa potekao mlaz vode. kako geografsko tako i duhovno središte svijeta. Na Arabijskom poluotoku djelovali su vjerovjesnici: Hud. između Jemena i Sinaja proteže se arapsko primorje Hidžaz. Ismail. iz plemena Amalike. Nedžd je velika visoravan. pijeska.s. najplodniji i najnaseljeniji kraj Arabije. Površina Arabije dostiže 3 miliona kvadratnih kilometara.esved. masline. smokvu. a visina je 13 metara. po osnivaču. suša i vrućina. To je zemlja beduina. Temperatura se danju kreće od 45 do 60 stepeni a noću se u pustinji spušta i do nule. Najbolje luke na poluotoku su jemenske-Aden. El-Hassa. Arabija ima slijedeće pokrajine: 1) Petrejska Arabija. U sredini Haremi Šerifa je Ka’ba. Jemenci su trgovali od vajkada sa Egipćanima. grad u kome je rođen Muhammed (a. nekad prijestolnica jemenskih kraljeva. Vjetar samum je jako opasan i nosi sve pred sobom. Na tom području su se izredali mnogi biblijski narodi: Hebreji poslije izgona iz Egipta. šećer. Arabija je poluotok: sunca. Jemen proizvodi pšenicu. Arefat. dok u pustinji nema niko osim beduina. vjetra. okružena sa svih strana pustinjom i golim brdima. Područja sa vodom u pustinji zovu se oaze. tamjan i mirođije. grožđe. tu je brdo Horeb sa pećinom gdje se sklonio poslanik Ilijas. To je kolijevka islama.). Drugi grad u Hidžazu je Medina. Pokrajine Katar.s.) preselio na Ahiret. Muzdelifa. mnogi drugi poslanici i Muhammed (a. Bahrejn.s. U sredini Mekke je Haremi-Šerif. koja obuhvata cijelo poluostrvo Sinaj sa Turi Sinajom. Na jugoistočnoj strani. Saffa i Merva. To je. Dimenzije Ka’be su 11x12 metara. Prije Resulovog dolaska Medina se zvala Jesrib. U njemu su dva islamska časna grada: Mekka u kojoj su po Allahovoj zapovijedi Ibrahim i sin mu Ismail sagradili Ka’bu (Bejtullah. Kiblu) Mina. Jemenci su trgovci od davnina i zemljoradnici. Tu je Petra glavni grad nekadašnjih Nabatejaca. Uman i Arapski Emirati i Kuwait leže na istočnoj strani u području Perzijskog zaliva i Indijskog okeana.) i Medina ili Jesrib u kome je Muhammed (a.gradovi. Perzijancima i stanovnicima Indije. Glavni grad Jemena je Sana. i pruža se po sredini Arabije prema jugu. bez nepresušnih rijeka i jezera. bez zelenih gora i visokih brda. u ćošaku Ka’be. deva. tamo je čuveni Džebeli Musa. Ibrahim. datule. pred bijesom kraljice Izabele. Hidžaz. prilično plodna.

.s. poslat kao Poslanik u ponedjeljak. rekao:” Ja sam kod Allaha bio zadnji Poslanik a Adem je tek bio u procesu stvaranja od zemlje. Imam Ahmed je zabilježio predaju od Irbada ibn Sarijete r. 23.s. o čemu se govori u suri El-Fil.s. ušao u Medinu u ponedjeljak i postavio je hadžerul-esved na njegovo mjesto prilikom renoviranja Kjabe u ponedjeljak.s. tačno pedeset dana nakon znamenitog događaja pokušaja rušenja Kjabe /amul-fil – slonova godina/. Hafiz ibn Hadžer je rekao da je ovaj hadis sahih i kod Hibbana i El-Hakima/ On je (a. Zekat 5.” /Prenose El-Bizzar i Taberani. pošalji im između njih Poslanika koji će im učiti Tvoje ajete.....s.s. je rođen u ponedjeljak.. Ja sam uistinu rezultat dove Ibrahimove i radosni nagovještaj Isa a.. bilo u svitanje zore dana ponedjeljka.salat 3. Zabilježio je Ebu Nuajm od Umm Seleme r. Rođen je od oca Abdullaha ibn Abdul-Mutaliba i majke Amine bint Vehb. je bilo 12 rebiul-evvela. u riječima Allahovim:”I donosim vam radosnu vijest o Poslaniku koji će doći poslije mene a zove se Ahmed. Arnaut Odštampaj tekst Pošalji na email Rođenje Allahova Poslanika Muhammeda a... među kojima Ata i ibn Abbas. a o tome ću vas obavjestiti. i viđenje ( ru’ja) koje je vidjela moja majka. da je rekla:”Vidjela sam u noći njegovog rođenja svjetlost koja je obasjala dvorce Šama i ja sam ih čak vidjela.a. a nije riječ ni okakvoj simbolici.” Vjerovjesnikova majka je vidjela nur – svjetlost kada je rodila Muhammeda kako je obasjala Šamske dvorce. je bilo popraćeno određenim neuobičajenim i čudnim pojavama. od Amine majke Resulullhove a. Hadž Mevlud .s. hidžru učinio iz Mekke u ponedjeljak.” Zabilježio je Muhammed ibn Sa’d hadis od nekoliko ashaba. pa je rekao:”To je dan u kome sam rođen i dan u kome sam poslat kao Poslanik.. Muslim je zabilježio predaju od Ebi Katadeta u kojoj se navodi da je Resulullah a.) On je također nagovještaj Isa a. da je Allahov Poslanik a. O tome postoji mnoštvo predaja.04.”(Ajet..) Nur ( svjetlost) koja je viđena prilikom njegovoga rođenja je viđena očnim vidom (rujetul-besarijje).s.) odraz Ibrahimove dove kada je rekao:”Naš Gospodaru.s.” Osman ibn ebi El-As je zabilježio od svoje majke Um Osman Es-Sekafijjete čije puno ime je Fatima bint . Kelime-i šehadet 2.1. upitan o postu dana ponedjeljka. jer majke vjerovjasnika su imale viđenja. 570 godine po kršćanskoj eri računanja vremena.2005 pripremio Fikret ef.s.a. po mišljenju većine islamskih historičara i učenjaka. Ramazan i post 4..Rođendan poslanika Muhammed a.” Rođenje Allahova Poslanika Muhammeda a.. dakle svarna svjetlost..(ajet.) sa njim je izašla svjetlost (nur) koja je obasjala sve što je između Istoka i Zapada. da je Amina bint Vehb rekla:”Kada sam ga rodila (misli na svoga sina Muhammeda a.s. i on je pao na Zemlju klečeći na koljenima. Namaz . Njegovo rođenje je.” /Muslim/ U Ahmedovom Musnedu od ibn Abbasa je zabilježeno da je rekao:”Allahov Poslanik a.

Vidjela sam zvijezde da su se puno približile da sam pomislila kao da će pasti na mene. neka bude radostan i plemenit.s.s.s.” El-Bejheki i Ebu Nuajm su zabilježili predaju od Hasana ibn Sabita. Na tim skupovima se također uče i donose salavati i selami na Muhammeda a. .” Zato neka svaki musliman veliča taj dan. uistinu ove večeri se je rodio Poslanik ovoga ummeta.š.” /Iz djela Essiretu nnebevijjetu od Imama Muhammeda ibn Jusufa Eš-Šamija/ U nastavku govora o mevludu isti autor je zabilježio: Imam Hafiz Ebul-Hajri ibn El-Džezeri.Gašenje vatre u Perziji koja je prije toga gorila hiljadu godina.š. Danu u kome je potekao nur upute i znanja cijelom svijetu.š. . PRIREĐIVANJE SVEČANOSTI I SKUPOVA NA DAN POSLANIKOVA ROĐENJA O ovoj temi. Poslanikovog a.. je htio da to učini vječitom mu’džizom prema Poslaniku Muhammedu a.Pojava nura (svjetlosti) koju je vidjela njegova majka. To što se je desilo u noći rođenja Allahova Poslanika Muhammeda a.s. Danu u kome je rođen onaj za koga Allah dž. Jednog jutra čuo sam Jevreja kako vrištavim glasom poziva:”O Kurejšije.Njegovo padanje ničice po tlima. na kojima se pripremi hrana i uoči tih mevluda podijeli puno sadake i bude opća radost. U takvom stanju je ostao do naših dana prema navodima Hafiza Ez-Zerkanija. zatim spominjati Allahova počast i briga koju je ukazao Poslaniku Muhammedu a. Halifa Harun Er-Rešid je pokušavao da sruši taj dvorac jer je pretpostavljao da je pod njim zakopano veliko blago ali je bio nemoćan pred tom čvrstom građevinom.s. Između ostaloga spomenuo je:” . je rekao:”Od spefifičnosti pažnje i brige o .” Jevrej je rekao:”Provjerite. kaže:” Normalno je da će se svaki pravi vjernik koji je pametan radovati danu u kome je bilo rođenje Allahova Poslanika a. jer je on izgrađen od veoma tvrdog i kvalitetnog materijala čija visina i širina je stotinu zira’a. Svaka od navedenih postavki je šerijatski utemeljena. kaže:”Poslali smo te kao milost cijelim svjetovima. da je rekla:”Kada sam prisustvovala Resulullahovom rođenju vidjela sam kuću kada je on pao po tlima ( iz stomaka svoje majke) kuća se je napunila svjetlošću.Prisustvo nura u cijelom kući od čega se ništa drugo nije moglo vidjeti. Okupljanje na skupovima na kojima će se čitati odlomci iz njegove sire (životopisa) na kojima će se pored toga citirati i Kur’ anski ajeti. Kada ga je rodila Amina iz nje je izašao nur (svjetlost) koja je obasjala svu kuću tako da ja od te svjetlosti nisam ništa drugo vidjela. i kaside i spjevovi o Allahovom Poslaniku a.s. autor djela Sijjiduna Resulullah. već sam razumijevao i mogao zapamtiti sve što čujem.š. . koji je bio šejh karijama. Kisrov vorac se nije uzdrmao i porušio zbog sabosti propusta u gradnji. zatim Njegovo čuvanje Poslanika i zaštita koju mu je pružao.. 473/ Rekao je Hafiz Es-Sehavi:” Još uvijek sljedbenici islama u svim krajevima. Na ovome su mišljenju odabrani i vrijedni islamski učenjaci i pobožnjaci od ummeta Muhammeda a. Također će se na tim skupovima govoriti o Poslanikovom moralu i njegovim svojstvima. Na tim skupovima uče se mevludi od čega dolazi bereket i mnogi fadileti. okrenute glave prema nebu. kao i dove koje se upućuju Allahu dž.” / Sejiduna Resulullaha str.. Allah dž. pjesnika da je rekao:”Kada sam imao sedam ili osam godina. a posebno u velikim gradovima svečano obilježavaju mjesec Poslanikovog rođenja sa mevludima.Potresanje Kisrovog dvorca i rušenja 14 stubova (šerefeta) .” /Prenosi El-Hakim i Jakub ibn Sufjan sa dobrim senedom kao što navodi Ibn Hadžer autor Fetha/ Od čuda koja su se desila te večeri je potresanje Kisrovog dvorca i padanje 14 stubova (šerefa) sa njega.s. . poželjna i tražena i sve su to činovi kojima se približava Allahu dž. Abdullah Siradžuddin. da li je rođeno sinoć kod vas kakvo dijete? Odgovorili su mu:”Ne znamo.Abdullah.s.Nizak položaj zvjezda te večeri da su pomislili oni koji su to gledali da će se zvjezdani strop oboriti na njih.. Hafiz ibn Kesir je u svome kapitalnom djelu El-Bidaje napisao jedno posebno poglavlje o znakovima i čudima koja su se desila noći u kojoj je rođen Muhammed a.s. i za to je odredio nagradu.

El-Hafiz ebul-Hajri ibn El-Džezeri . sina Merjeminog. jedino zbog Suvejbe koju sam pustio na slobodu napajam se sa malom količinom vode. 2) Kažu: Obilježavanjem njegovog rođendana sa svečanostima je pojava kojom se čini svetost i veličanje Allahova Poslanika a. kako će onda tek biti stanje vjernika od ummeta Poslanikovog koji se raduje mevludu! Može se samo nadati svakako nagradi od Plemenitog Allaha dž. a to je suprotno njegovim riječima :”Nemojte me pretjerano hvaliti kao što su kršćani hvalili Isa a. a svaka novotarija je pokuđena. nije obilježavao svoj rođendan niti ashabi njegovi. Ismaili i Abdur-Rezak. olakšava mu se stanje zbog radosti koja mu je bila u srcu noći Muhammedovog rođenja. To potvrđuje našu tvrdnju da je to novotarija u vjeri.” Rekao je Šejhul-kurai.s. sin od moga umrloga brata. svake godine bid’atun (novotarija u vjeri) a pošto svaka novotarija vodi u zabludu a zabluda u vatru džehennemsku. To onda može odvesti da ga neko stavi na stepen božanstva.s. Ovu temo je iscrpno obradio autor Abdul-Kadir Isa Dijab u svome djelu “El-Mizanu-adil”. i mi se radujemo njemu. i pretjeranim hvaljenjem Poslanika a. U Buharijevom Sahihu je zabilježeno:”Rekao je Urve:”Suvejba je robinja koja je bila u vlasništvu Ebu Leheba. 3) Kažu:” Obilježavanje njegovog mevluda obično bude sa pohvalama. Ona je dojila Muhammeda a. pametan i pravedan. onda oni ne učestvuju u obilježavanju mevluda i zabranjuju to i drugima da rade. alejhi’ selam.” Pa ako je ovako stanje sa Ebu Lehebom. a to ga dovodi da se stavlja iznad stepena čovjeka. o kome je i Kur’an izrekao stav da će u vatru džehenemsku. pa sam mu rekao šta se govori i uči na manifestacijama mevluda. to je ponedjeljkom. Muhammeda.” Hafiz ibn Kesir u u svome djelu Et-Tarih rekao:”Vladar El-Muzaffer Ebu Seid je organizirao mevlud i šerif u mjesecu Rebiul-evvelu i pripremio bi veliko veselje u kojemu je i sam učestvovao. A bio je. neka mu se Allah smiluje. i što ga je Suvejba dojila. Jer da je bilo pohvaljeno oni to ne bi propustili.” MEVLUDSKE SVEČANOSTI NA POSLANIKOV ROĐENDAN KOJE SE UPRILIČUJU SVAKE GODINE Ovo je jedno od pitanja po kome postoji razilaženje između predstavnika Ehli-sunneta vel-džema’ata i Vehabija.s.š. a to je zbog moga oslobađanja robinje Suvejbe. a to je što je bio ponedjeljak kada je Suvejba obradovala Ebu Leheba viješću o Muhammedovom rođenju. pa ću ja nastojati veći dio njegovog rada da prevedem kao odgovor na gore postavljenu dilemu. osvjedočenim kjafirom.” Imam Muhammed ibn Jusuf Eš-Šami je u svojoj Siri zabilježio od šejh Ebu Musa Ez-Zerhunija da je rekao:”Vidio sam u snu Allahova Poslanika. To ukazuje na činjenicu da je to nešto što nije pohvaljeno. Rekao mi je:”Ko se raduje nama.s.s.s. i taj dan mi se kazna ublažava. te ju je Ebu Leheb pustio na slobodu.učenju i izvođenju mevluda i pokazivanje radosti na taj dan je da je to dan sigurnosti i prilika za postizanje želja i drugih fadileta. kada me je obradovala radosnom viješću da se je rodio Muhammed . neka mu se Allah smiluje:”Viđen je Ebu Leheb u snu poslije smrti pa mu je rečeno:”Kako ti je stanje?” Rekao je:”U vatri sam. Kazivanje o Ebu Lehebu i oslobađanju robinje Suvejbe je zabilježio Buharija.” /Zabilježili Imam Ahmed i Buharija/ . Kada je umro Ebu Leheb neki članovi njegove rodbine su ga vidjeli u snu u lošem stanju pa mu je rečeno:Kako ti je? Rekao je:”Nejmam nikako mira. Nisu to radili ni tabiini niti imami mudžtihidi. To svoje mišljenje potkrijepljuju sljedećim dokazima: 1) Kažu:” Allahov Poslanik a. hrabar. te ju je on oslobodio. Autor kaže:” Vehabije zastupaju mišljenje da je obilježavanje rođendana Muhammeda a. te je pokazao vrh kažiprsta. samo mi se olakšava u noći dana ponedjeljka i dozvoli mi se da popijem malo vode izmneđu moja ova dva prsta i to količine koliko je vrh kažiprsta.

je to odobrio i rekao da smo mi muslimani preči da obilježavamo ove dane i iskazujemo zahvalnost Allahu dž. Jednog jutra čuo sam Jevreja kada vrištavim glasom poziva:”O Kurejšije. koji je na taj dan pomogao i spasio Musa a. 8) Osmi dokaz je slučaj koji je zabilježio Buharija u svome Sahihu. Kao npr.” Ovi učenjaci kažu:”Sjećanjem rođendana Poslanikova a. 4) Dokazi kojima se poziva na iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku a. uistinu ove večeri se je rodio Poslanik ovoga ummeta. Na mevludskim svečanostima se ljudi pouče o Poslaniku a.s. i načinu sljeđenja n jegova sunneta a to sve rezultira plodovima ljubavi prema Allahu dž.s. 5) Allah dž. Ebu Nuajm i El-Hakim i Jakub ibn Sufjan sa dobrim senedom kako to navodi i autor Fethul-Barija Ibn Hadžer / 2) Ono što su zabilježili Ibn Kesir u svome djelu El-Bidajetu ve nihajetu i Ibn Hadžer u Fethul-Bariju i Askelani i Bejheki i Taberi i drugi o pojavi nura (svjetlosti) večeri u kojoj je rođen Allahov Muhammed a. i Izraeličane.” /Prenose El-Bejheki.š.s. i koji mnogo donose salavate na njega. da li je rođeno sinoć kod vas kakvo dijete? Odgovorili su:”Ne znamo!” Jevrej je rekao:”Provjerite.š.š. i ljubavi prema njegovom Poslaniku. njegovog djeteta i svih ljudi. Rekli su da je dozvoljeno obilježavati mevludskim svečanostima rođenje Allahova Poslanika a. Analogno ovome slučaju uzima se da je dan Poslanikovog rođenja najveća blagodat data ljudskome rodu pa bi muslimani iz zahvalnosti prema Allahu dž. To svoje mišljenje baziraju na sljedećim dokazima: 1) Predaju koju je zabilježio Malik ibn Sinan i Hasan ibn Sabit u kojoj je rekao:”Kada sam imao sedam ili osam godina.. Hadis u kome se kaže:”Tako mi Allaha.s. ako volite Allaha i Njegovog poslanika onda me slijedite. jer ko donese na mene salavat jedanput Allah dž.. već sam razumijevao i mogao zapamtiti sve što čujem. se postiže gore traženi cilj. Poslanik a. vas će voljeti Allah. njegovog imetka. Ismaili i Abdu Rezak..š. što je u duhu gore citiranog hadisa. 3) Ajeti koji govore o obaveznosti poštivanja i iskazivanja počasti prema Allahovom Poslaniku Muhammedu a. svake godine i to smatraju pohvalnim i poželjnim činom.s. života.Ehli suna vel-džema’a koju predstavljaju četiri poznata mezheba zauzeli su stav od sedmog vijeka po hidžri pa do današnjeg dana.. “O vjernici nemojte dozivati Allahova Poslanika kao što vi dozivate jedni druge.š.” Tako je održavanje mevluda i sjećanje svake godine na rođenje Poslanikovo istovremeno iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku.s. na kojima se recitiraju odlomci iz Poslanikova a.s. zatim gašenje vatre u Perzijanaca koja je neprestano gorila hiljadu godina. pa ih je upitao zbog čega to rade? Oni su odgovorili da je to iz zahvalnosti prema Allahu dž. Na mevludskim svečanostima se također recitiraju i uče kur’anski ajeti a Poslanik a.s.” Pa su temeljeći na tome rekli da je iskazivanje počasti i poštivanja prema Muhammedu a. koja je obasjala dvorce Šama..š. trebali da se raduju tome danu i iskazuju mu zahvalnost. da se svake godine sjećaju mevludom njegovog rođendana. će na njega deset puta. je rekao:”Ko prouči jedan harf iz Kur’ana ima deset sevapa za to.s. Riječ je o situaciji u kojoj je zatekao Poslanik a. više nego prema bilo kome drugom od Allahovih stvorenja.s. a već smo ga citirali a to je slučaj Ebu Leheba koji je viđen u snu nakon smrti i olakšanje koje mu dolazi zbog čina .” 7) Hafiz Ibn Hadžer El-Askalani je dozvolio obilježavanje Poslanikovog rođendana (mevluda) sa svečanostima kijasom (analogijom) na slučaj koji je zabilježen u Buhariji i Muslimu. Predstavnici ovoga mišljenja kažu:”Ako su se desile sve ove pojave sa Allahovom pomoći i snagom iz počasti prema novorođenčetu onda je dozvoljeno nama da pokažemo znakove radosti i veselja svake godine oživljavajući sjećanje na njegovo rođenje. kaže:”Reci. niko od vas neće vjerovati ispravnim vjerovanjem dok mu ja ne budem draži od njega samoga.s.” Na mevludskim svečanostima se kao što smo već spomenuli mnogo donosi salavata a izgovaranje salavata privlači Allahovu milost i Njegovo zadovoljstvo.s. suprotan mišljenju Vehabija.s. povlačenje vode iz jezera Sava te približavanje zvijezda i dr. 6) Hadis Allahova Poslanika a.. Svi koji prisustvuju mevludima su ljudi koji vole Poslanika a.sa učenjem mevluda. kao npr. u kome je rekao:”Mnogo donosite salavate na mene. potresanje Kisrinog dvorca i rušenje 12 šerefa sa njega...s. Medinske Jevreje kako poste (ašuru) deseti dan Muharrema.

“ Ovaj njihov govor je također netačan i neprihvatljiv. njegovog pootomstva i svih ljudi. Zašto Poslanik Muhammed a.s. Obično se je gledalo u sadržaj datih pojava pa ako su sadržavale nešto što je u suprotnosti sa islamskim stavovima onda bi se to osuđivalo i zabranjivalo bi se njegovo prakticiranje. Jer kada bi bilo tako. je rekao:”Ko na mene donese jedan salavat Allah dž.s. a najvažniji su: 1. čime su učinili širk Allahu dž..s. strogo zabranio. a o fadiletima salavata Poslanika a. Ali također ostaje da se kaže da to niko od spomenutih nije ni zabranio. njegovog imetka.(Kur’an) Bit Poslanikove poruke svome ummetu ovim hadisom je da ne bi neko sličnu stvar uradio glede Poslanika Muhammeda a.” (Hadisi šerif) 3. takvim veličanjem da to nadilazi stepen čovjeka-poslanika.š.s. Mnogo donošenje i učenje salavata na Poslanika Muhammeda a.”(Hadisi šerif) 2. A nije nikako cilj ovoga hadisa da saopći kako ne treba voliti i poštovati Poslanika Muhammeda a. su svoga Poslanika proglasili sinom Božijim i bit problema je u tome. A nije tako. A o tome je Allahov Poslanik a.s. A oboje je utemeljeno islamom. RASPRAVA O DOKAZIMA DVIJE SUPROSTAVLJENJE ŠKOLE 1)Kao što smo već rekli. niti ashabi niti njihovi sljedbenici. poklapale sa njima. ZAKLJUČAK Nakon rasprave o dokazima vehabijske škole po pitanju stava o mevludu. rekao rekao:”Neće niko od vas vjerovati pravim vjerovanjem dok mu ja ne budem draži od njega samoga. Obzirom da sadržaj mevludskih manifestacija sadrži nekoliko dobrih djela kojima se približava Allahu dž. nakon što se porede sa općim islamskim načelima. onda se tretman te pojave svrstava među pojave koje su tražene vjerom ili u najmanju ruku poželjne. Učenje Kur’ana. upozorava svoje sljedbenike da s njim ne učine ono što su uradili sljedbenici Isa a..š.oslobađanja robinje Suvejbe radi vijesti o rođenju Poslanika a... On je spasio čovječanstvo i uputio ih na pravi put. i iskazivanje ljubavi prema njemu bude niukom slučaju faktor posvećivanja ili njegovog uzdizanja iznad stepena čovjeka-Poslanika i njegovo stavljanje na stupanj božanstva.š. Mnogo je pojava koje nisu radili Poslanik a također ni ashabi. Mevludskom svečanosti iskazuje se zahvalnost Allahu dž.s.š.s. Iskazivanje ljubavi prema Allahovom Poslaniku.” (Hadisi šerif) . Wehabije se oštro suprostavljaju učenju mevluda i obilježavanju Poslanikova rođendana na bilo koji način.“ Oni smatraju da je pohvaljivanje Muhammeda a .s.? Sljedbenici Isa a. traži da se voli i poštuje Poslanik Muhammed a.š..š. Zašto? Zato što se svečanost sjećanja na njegovo rođenje ni u kojem svome elementu ne smatra niti sadrži bilo koji vid posebnog veličanja ili posvećivanja (takdis).s..s. Zbog svega toga nemoguće je da poštivanje Poslanika a. a to je dokaz uzakonjenosti toga i nije nikakva novotarija kako to smatraju Wehabije. Svakako da je njihovo mišljenje neosnovano i nepotkrijepljeno valjanim dokazima.:“Nemojte pretjerivati sa mnom. 2) Što se tiče njihovog stava da je „izvođenje mevluda pojava kojom se veliča Poslanik a. Ovakvo shvatanje poruke ovoga hadisa je bez sumnje pogrješno. a iste su praktikovane u vremenu koje je uslijedilo poslije njih.s...:”Ko prouči jedan harf iz Kur’ana imaće sa svakim harfom po jedno hasene (dobro djelo) a svako dobro djelo se kod Allaha nagrađuje desetororstruko. će na njega deset.. želim da zaokružim temu sa nekoliko zaključaka.s. To je ni manje niti više do izrazi poštivanja i ljubavi prema Allahovom Poslaniku a. kao što su kršćani pretjerali sa Isaom sinom Merjeminim.s. „Kršćani kažu: Mesih je sin Božiji. onda bi to Allah dž.s.s. jer Allah dž. 4) Njihov dokaz zabrane održavanja mevludskih svečanosti sa hadisom Poslanika Muhammeda a.s. o kome je rekao Allahov Poslanik a. i prevelika ljubav prema Poslaniku ono što se zabranjuje ovim hadisom. na blagodatima koje je dao sa negovim rođenjem. Oni su Božijeg Poslanika proglasili sinom Božijim. Kažu da je mevlud bid’atun i da ga nije praktikovao Resulullah a.s. jer na mevlud dolaze oni koji vole Allahova Poslanika a. A ako bi se aktuelne novosti.s.

Da prisutni prouče salavat kada god se spomene ime Poslanika Muhammeda a. Čitanje teksta koji sadrži detalje iz Polslanikova života. /Iz djela Mizanul-adil str. budu vesela lica vjernika. Izricanje pohvala o Allahovom Poslaniku a..) Na tome su istrajavali muslimani od sedmog stoljeća po hidžri pa do sada bez ikakvog prezira ili negacije i osude. Te večeri se podijeli puno sadake. 333/ 2. Izbjegavanje prenošenja iz života Muhammeda a. na dan Poslanikova rođenja. pa se time zaslužuje Allahova ljubav. str. među njima spomenuli bi Hafiza Sujutiju i njegovo djelo “Husnulmekasidi fi amelil-mevlidi” U tome djelu Sujutija je rekao:”Zato je lijepo da i mi pokažemo znakove zahvalnosti Allahu dž.s. neka mu se Allah smiluje i časno mjesto podari. Ja uslovljavam njihovo prakticiranje i izvođenje sljedećim uvjetima: 1. 6. te je tada Abbas spjevao lijepu kasidu pohvale o Allahovom Poslaniku. Da manifestacija sadrži kaside i spjevove o Muhammedu a.s.s. Prvi koji je počeo prakticirati mevludi-šerif kao izraz sjećanja na njegovo rođenje a. 439 i djelo Sejjiduna Resulullah str. Upoznavanje sa detaljima iz sire (životopisa Allahoav Poslanika a. 301/ Sufizam . 7. što nije zasnovano na autentičnoj tradiciji. Pridržavanje općeg islamskog edeba (kulture ponašanja) i ne dozvoliti da se bilo kojim gestom izađe iz okvira islamskog načina ponašanja. zbog toga što sadrži u sebi ibadete koje smo ranije spomenuli (učenje Kur’ana. On je bio veoma hrabar. Zbog navedenih sadržaja koji se nalaze u mevludskim manifestacijama i oslanjajući se na dokaze Ehli sunne vel-džema’ta kažem: 1. upoznavanje sa detaljima iz Poslanikove povijesti i sl. priređivanje hrane i slično tome. zvanično je vladar Muzaffer Ebu Seid Kevkeberi ibn Zejn-ddin Ali koji je umro 630 h. Da svečanost počne sa odlomcima iz Kur’anil-Kerima.s.s. navođenje nekih mu’džiza i momenata iz kojih se može uzeti pouka. Esnaf Begić Odštampaj tekst Pošalji na email .2004 pripremio hfz. 2. Allah dž.s koji su zasnovani na mu’teber ćitabima. 5. O tome hafiz Es-Sehavi je rekao:”Sljedbenici islama u svim pokrajinama i velikim gradovima obilježavaju mevludskim svečanostima rođenje Poslanika Muhammeda a. učenje salavata.š. Izvođenje mevludskih manifestacija na dan Polsanikova rođenja svake godine je posao koji ima svoje uzakonjenje u šerijatu i predstavlja dobro djelo kojim se približava Allahu dž.islamska mistika 24. u mjesecu njegova rođenja.4. 5.. pametan i pravedan. Od učenjaka koji su se pohvalno izrazili o spomenutom halifi je i Hafiz Ibn Kesir:”Halifa Muzafer Ebu Seid je praktikovao upriličiti mevlud u mjesecu Rebiu.”/ElBidajetu ve nihajetu od Ibn Kesira tom 13 . .š. Ne dozvoliti pomiješanost žena i ljudi u jednoj prostoriji (ihtilat). pa će vas voliti Allah”(Ku’anil-kerim) .s. 3. 137/ Mnogi učenjaci su pisali djela o mevludu. sa održavanjem skupova.š. da li mi dozvoljavaš da te pohvalim? Poslanik a.”/Siretul-hišamijje 1 tom str. kaže:”Mevludske svečanosti kojima se obilježava Poslanikovo rođenje su utemeljene islamom i one su poželjne i preporučene. kaže:”Reci ako volite Allaha onda mene slijedite. što olakšava sljeđenje njegovog puta onima koji to žele. Čak su ga i hvalili. Niko mu od učenjaka njegova vremena nije osporio taj čin. a ni od kasnijih generacija. uče se mevludi i na njih se spušta bereket-blagoslov. Autor djela Mizanul-adil. Abbas ibn abdulMuttalib je rekao:”O Allahov poslaniče. 4.s. Zabilježio je Taberani i ibn Seken da je Allahov Poslanik kada je ušao u Medinu i Mevveru nakon bitke na Tebuku. mu je odobrio. što je također uzakonjeno islamom.06.

koji su posbno . i uloga sufijskih redova u povijesnim zbivanjima u okviru islama mogla razumjeti. te se u svom cjelokupnom životu. U ovakvoj vrsti zikra se posebno ističu sufije reda Rufaija. kao i njen povijesni razvoj. rituali. uvjetno kazano. da i jedni i drugi samo u formalnom smislu imaju stvari koje su im zajedničke. Najvažniju ulogu u sufijskim praktikama igraju različiti. političkim. Ovdje prije svega mislim na to.1. otprilike. sufija dijelom bježi od i iz materijalnog svijeta. u potpunosti povlače iz vanjskog svijeta u osamu. Razlog tome jeste da u islamu ne postoji institucija takve vrste. U daljem toku ovog izlaganja. Pod ortodoksnim učenjem islama ovdje prije svega podrazumijevam sunitsko učenje. česti sudionici i islamski mistični redovi. kao i stav prema ortodoksnom učenju islama. Ovakvo duhovno stanje sufije prije svega dostižu kroz zikr. 2. sa zikrom se povezuju i njegov su sastavni dio i određeni pokreti tijela.2. i ne samo zbog toga. pokazat će se da su svi ovi nabrojani elementi itekako dobra polazna osnova. opisuju nazivima „derviši koji plešu“ ili „derviši koji plaču. laik na ovom području bi se morao upoznati sa bićem islamske mistike. vidjet ćemo da su u vjerskim. S obzirom da kršćanski monaški redovi predstavljaju sastavni dio crkve kao institucije. koji imaju za cilj da sufiju dovedu u stanje duhovne ekstaze. Osim toga. gotovo uvijek skupine ili grupe koje okupljaju muškarce. Da bi se međutim. Biće Sufizma Redovi islamskih mistika – poznatih još po nazivima sufije ili derviši – danas se veoma često. vojnim i inim društvenim zbivanjima od vremena pojave islama do danas. moguće je da ovakva trdnja izgleda nevjerovatnom. odgovara kršćanskom monaštvu. Uvod Ako se danas pozabavimo poviješću islama. To pogotovo u onom slučaju.1. Učenje i vjerske praktike sufija Osnovni i glavni cilj mističkog učenja i vjerskih praktika u sufizmu jeste povratak Bogu. koje nemaju puno zajedničkog sa životom i svijetom koji ih okružuje. Istovremeno. Njegovu osnovu se može tražiti u ljudskim željama za ličnom i direktnom spoznajom i doživljajem vjerske istine. ipak pokušalo usporediti sufijske redove sa kršćanskim monaškim redovima. pa i preduvjeti za tezu postavljenu na početku. sufizam sam po sebi. Kroz ovakve opise i oznake sufijskih redova nastaje jedna slika o njima. Osobi koja ne poznaje dovoljno islamsku mistiku – sufizam i samim tim sufijske redove. ni u kom slučaju se iz vida ne bi smjela izgubiti untrašnja organizacija i struktura sufijskih redova. kako u kršćanstvu tako i u islamu. ovakvo predstavljanje i razumijevanje sufija i njihovih redova iskrivljuje njihovo pravo biće i ulogu koju su imali u okviru islama kao i povijesti uopšte. Za laika na ovom području. zikr izgleda kao beskonačno ponavljanje određenih riječi i božijih imena. ovakva slika i funkcije se ne mogu primijeniti i na sufijske redove.“ Ovakvi opisi sufija i sufijskih redova su njihove čisto vanjske i formalne osobine. da su i jedni i drugi. ako se islamska mistika posmatra i promatra u ogledalu kršćanskog monaštva. a pogotovo na zapadu. koje svoje izvorište imaju u praktikama koje se pojavljuju prilikom obavljanja zajedničkog zikra. koja. Ako bi se pored toga. Opšte karakteristike sufizma 2. sufija tvrdi da mu je moguće čak i sjediniti se s Bogom. 2. zatim odvažiti se na pokušaj uvida u njene vjerske praktike. Da bi taj cilj postigao. Upravo iz ovog razloga. te na taj način sačinjavaju zatvorene zajednice. kao što je to slučaj sa kršćanstvom. Jedna od slijedećih razlika ogleda se u činjenici da se pripadnici kršćanskih mističkih redova. U takvom stanju. u svakom slučaju bi se neizbježno došlo do zaključka. radu i djelovanju oslanja na Boga. za razliku od najvećeg dijela sufijskih.

sufizam stoji u suprotnosti sa islamskom ortodoksijom koju. Primjer Osmanskog carstva će to kasnije najbolje pokazati i potvrditi. Osim toga. Aliju. kao preduvjet za prihvatanje u tarikat. može se kazati da oni posjeduju vertikalni i . Vremenom. Neki sufijski redovi u svojim praktikama. Ova činjenica međutim. njima se počinje pridavati tolika važnost. pri čemu je sufija u stanju da se čak i probada a da pri tom ne gubi krv.s. da bi popunili upražnjen prostor. ali prije svega zbog nasilnog ubistva h. 2. Šije su sami po sebi veoma brzo pokazali da su u stanju veoma lako preuzeti i u svome učenju i okrilju ujediniti neortodoksne pa čak i neislamske elemente. tako da na jednoj strani politički momenat u šiitskom pokretu polako popušta. 2. Ali (umro 661). tako da se kroz obavljanje ovog rituala ne smatraju obaveznim obavljati i namaz. U tom smislu. u vjersku parksu se uvode nove stvari koje čak zamjenjuju Kur´anom ili Sunnetom propisane obaveze. zalagala da se za halifu izabere h. svoje sufijsko učenje i praksu bazirali i zasnivali na islamskim zakonima i propisima. 40-dnevni post. Posebno je ovdje važno spomenuti. više ili manje izraženim. pa ih čak u izvjesnoj mjeri i kreirali. Babaije su ne samo odbacivali nego i prezirali knjige i znanje koje se na taj način stiče. Naprotiv. erbein. kao što je slučaj sa sufijama reda Bektašija. muškarac i žena zajedno igraju. a što se sa strane ortodoksnog sunitskog učenja ljubomorno čuva. kao i u cjelokupnom životu. Takvo što je naprimjer. Hasana (625/626-671) i h. Prilikom džema. Ovaj ritual kod njih zamjenjuje čak i namaz. zastupa sunitsko učenje. S obzirom sam već prije istakao da je u sufijskim praktikama bilo i onih koje sa svojim elementima nisu uvijek odgovarali islamskim principima. po određenim pravilima ovog rituala zajednički se jede.4. nastupu i oblačenju sufija. U toku ovog posta. ponekad i nevjerovatne sufijske sposobnosti. Ovdje se prije svega misli na zabranu pijenja alkohola. Alija. koji se nisu ustručavali da prekrše i pogaze islamske propise i principe. U izvjesnom smislu. sa našeg stanovišta. Bektašije npr. kada bi pojedini sufijski redovi u najmanju ruku.3. jasno izraženo kod reda Babaija. sluša se ritualna muzika. Huseina (626/627-680). Osim zikra u formama koje sam upravo naveo. sufije pokušavaju što manje spavati. koja se nakon smrti Poslanika Muhammeda a. ne polažu puno vrijednosti na. Na mjesto ovakve vrste znanja. ne znači da su se sufijski redovi odrekli političke djelatnosti. da se pri jelu koriste i opojna pića.. Tako naprimjer kod Bektašija šejhova kapa ima čak izlječujuće dejstvo. ortodoksno sunitsko učenje islama. čak i pojedini dijelovi odjeće imaju određenu simboliku. kod nekih sufijskih redova veoma važni rituali su i slušnje muzike kao i tzv. Ono što se još kosi i suprostavlja sunitskom učenju i tradiciji jeste i tvrdnja da je kod pojedinih sufijskih redova. veoma često su sufije živo učestvovale u političkim zbivanjima. uvijek su stavljane izvanredne. u svojim praktikama imaju ritual sa nazivom džem. makar priznavali Poslanikovu tradiciju – sunnet i islamski zakon – šerijat. U ovom ritualu pored muškaraca učestvuju i žene. U tom pogledu se može kazati da su zagovornici ortodoksnog sunitskog učenja bivali radosni. u krugu ili halki. konzumiranja opojnih sredstava i sl. Šije su prvobitno bili politička frakcija. već ranije spomenuto stanje duhovne ekstaze. U tom smislu govori i činjenica da gotovo svi sufijski redovi svoje izvorište imaju u h. te koji su sa strane islamske ortodoksije – sunizma – opisivani i smatrani neznabožačkim. u tome možda leži i odgovor zašto je sufizam u šiizmu našao plodno za svoje širenje i razvoj. Unutrašnja organizacija i struktura sufijskih redova U pogledu unutrašnje organizacije i strukture sufijskih redova.s. Stav sufizma prema islamskoj ortodoksiji Sufizam je mistično-asketski pravac u islamu sa. U povijesti je bilo sufijskih redova koji su zastupali i propagirali umjereni sufizam i koji su čitav svoj život. a na drugoj religiozni osjećaji sve više dolaze do izražaja. bila izražena i odbojnost prema obrazovanim ljudima. a sve sa ciljem da se postigne spomenuto stanje ekstaze. uvjetno kazano. šiitskim karakteristikama.karakteristični za sufije reda Mevlevija. koji su bili prethodnici i izvorište Bektašijama. odnosno preko njega se direktno vežu za Poslanika a. u vanjskoj pojavi. a zatim i h. Svi ovi rituali osposobljavaju sufiju da dospije u. Na drugoj strani je isto tako bilo redova. niti da osjeti tjelesne bolove. Sa nekim šiitskim grupacijama sufijski redovi se nalaze u srodničkim vezama i međusobnom prožimanju.

i direktni potomci osnivača redova.horizontalni način organizacije. 3. sohbeti. Zamjenik šejha nosi naziv vekil. izmišljena osoba i koji je fiktivni utemeljitelj reda. kako je prije kazano. o kojoj odlučuje šejh. upravo spomenuti. zaštitinik. ostave za životne potrepštine. Ovaj lanac se naziva silsila. Međutim. prostor za dnevni boravak i veoma često prostorije gdje se sahranjuju umrli sufije – turbeta. Posmatramo li jedan sufijski red u vertikalnom smislu. pojavljuju i izrazi piri-evvel i piri-sani. U pojedinim slučajevima. zaštitnika koji je veoma često legenda. U izvjesnoj mjeri oni predstavljaju uski unutarnji krug sufijskog reda koji vrlo malo ili gotovo nikako ne učestvuje u svjetovnom životu. Ovi derviši se mogu opisati i kao potpuni derviši. Povremeno se u sufijskoj terminologiji. Tako se može ustvrditi su neki redovi sufija veoma strogo bili organizirani pa su pojedine tekije smatrane samo vanjskim ispostavama glavne tekije. Njegov zadatak je da se brine o „novacima“ . ali redovito dolaze u tekiju na zikrove. Na najnižem stupnju ove hijerarhijske ljestvice su. U horizontalnom smislu. Nastanak i razvoj sufizma 3. Osim toga. do samog Poslanika a. Kod nekih redova su šejhovi. pa čak i potpuna neovisnost o glavnoj tekiji. Uostalom. Ova grupa pripadnika sufijskog reda je daleko veća nego prva. ustvrdićemo da se na njegom čelu nalazi pir. Nakon okončanja izobrazbe. oko nje se sve okreće i odvija. Oni vode normalan privatni život.novopridošlim u dotični sufijski red te da ih upućuje u tajne sufijskog učenja i uvodi u praktični život dotičnog reda. Za ovakvu djelatnost se od strane šejha. da one u stvari sačinjavaju najuži krug u horizontalnoj organizaciji sufijskog reda. sveta osoba i istovremeno zaštitnik reda.1. U vertikalnom smislu to znači da svaki sufijski red ima po jedan lanac predvodnika reda tj. Ovaj lanac šejhova je. murid postaje punopravni pripadnik reda te mu se otvaraju mogućnosti da postane vekilom i čak samostalno vodi tekiju i obrazuje nove muride. da uvijek imaju centralnu prostoriju u kojoj se obavljaju zikrovi i ostale sufijske praktike – tzv. On je najaktivnija osoba u sufijskom redu. koji žive u tekiji i u okviru nje imaju određene zadatke koje ispunjavaju. pir je u stvari. vodi i upravlja jednom tekijom. svim sufijskim redovima u osnovi zajednički. a kada je riječ o organizaciji i strukturi sufijskih redova a u pogledu postojanja i uloge pira. Ostali sufije ili derviši su obavezni da mu u potpunosti i bezuvjetno budu poslušni. Takvu ulogu pir dobiva tek nekada poslije svoje smrti. kuhinju. sa završenom derviškom naobrazbom i obukom. tekija sadržava i prostorije za stanovanje. vekil u najčešćem broju slučajeva. navodno. Od utemeljitelja silsila se proteže do h. slobodno kazano. Tako najveći broj pripadnika reda u ovom smislu iznosi 25 do 30. od sljedbenika i pripadnika dotičnog reda. Ovo je riječ perzijskog porijekla i znači starac. Po pravilu. dok izraz piri-sani označava stvarnog utemeljitelja. Kod drugih redova. s vremena na vrijeme čak provode i jedan duži period u tekiji. vekilu izdaje punomoć ili svjedočanstvo tzv. novaci ili muridi. silsila se proteže sa aktualnog šejha određenog sufijskog reda preko njegovih prethodnika do navodnih osnivača i utemeljitelja dotičnog reda. Alija i. šejhova. idžazet (-nama). da bi se poslije toga ponovno vratili u svoj normalni svjetovni život. Kao što je prije istaknuto.. murid biva podvrgnut raznim vrstama ispita. Povijest sufizma . šejh. jedan derviški red predvodi šejh. I konačno najširi i najveći krug sufijskog reda oko jedne tekije sačinjava krug pristalica ili simpatizera. Tekije su tako građene. Uobičajeno je da ove zajednice koje su direktno vezane za život i boravak u tekiji nisu brojčano velike. pir je osnivač dotičnog sufijskog reda ili je po njemu red dobio naziv. najmanju i najuužu jedinicu u unutrašnjoj organizaciji jednog sufijskog reda sačinjava zajednica koja se okuplja pa čak i živi u tekiji. koji za organizaciju sufijskog reda gotovo nikako ili uopšte nisu bili vezani. ako se izuzme manji broj iznimki.s. u horizontalnoj organizaciji i strukturi sufijskog reda postoji i jedan vanjski krug sufija. Osim toga. postojala je opširna samostalnost. naprijed je već istaknuto. Prvi izraz označava patrona – svetu osobu. Ova prostorija se naziva semahana. U horizontalnoj organizaciji sufijskih redova neophodno je još spomenuti i odnose između pojedinih tekija. U toku svoga učenja i izobrazbe za potpunog i punopravnog pripadnika reda. u većini slučajeva. poglavar. To je po pravilu već iskusan sufija. Dalje.

stoljeća. 3. u knjizi „Sullemul-murid“ od Dagestanija se citiraju navodi šejh Naqšibendija iz knjige „Tuhfetul-ahbab“. zato što je Ebu Bekr bio na stupnju pravovjernih.U duhovnom smislu. Jer. bilo je slučajeva da pojedini sultani nisu samo gajili uske veze prema sufijama i njihovim redovima i da se nisu samo na njih oslanjali. zatvorenih očiju i podižući glas izgovorio riječi La ilahe illallah dok je Ali slušao. kao što se navodi u „Tuhfetul-ahbabu“.s. nego su se sa sufijama i porodično vezivali. Isto tako. Koncem 13. Albaniji a mogu se u znatnom broju sresti i na Kosovu i Makedoniji. je ga na ciljan način poučio da srcem (tiho) riječima: La ilahe illallah. stoljeću. Alija i samog Poslanika a. Tako kao što je Poslanik poučio Ebu Bekraq es-Siddiqa. Doprinosi sufijskih redova na primjeru osmanskog carstva 4. U tom smislu je Poslanik i kazao: „Allah ništa u moje grudi nije ulio. u kome on kaže: „Poslanik a. 2.“ Poslanik mu odgovara: „Moraš istrajavati u dozivanju Allaha – zikru. . Na taj način im je bilo moguće da na običan svijet vrše razne uticaje.i zanatskim udruženjima. Politički doprinos Nesumnjivo je da je uspon najmanje turkmenske kneževine do stepena svjetskog carstva bio osnažen i podržavan kroz uske veze koje je utemeljitelj i osnivač osmanske dinastije Osman I.“ Ali upita: „Kako ću dozivati Allaha.s. 4. Zavisno od vrste zanata kojim su se bavili. a Poslanik je ga pri tom slušao. zatim ti izgovori tri puta te riječi. zatvorenih očiju. koji su u stvri i bili njihovi organizatori i podrstrekači u ovoj misiji.“ Tako je Poslanik tri puta. uživali su veliki ugled u narodu. Kada je zatim započeo novi dan. a ja ću tebe slušati. umjereni sufizam bagdadske škole. Oni su pokazivali izvjesne sklonosti prema hereziji. odvedi me najbližim putevima do Allaha Uzvišenog. Predstavnici ovog pravca su sufije mevlevijskog reda. začeci sufijskih redova se mogu. poučio je i Alija ibn Ebi Taliba glasnom zikru. Tihi zikr je Poslanik a. podižući glas. Zatim ga je Qurejš iz nje (Mekke) protjerao te je sa njim pošao i Ebu Bekr dok nisu stigli u poznatu pećinu i u nju noću ušli. (1281-1326) i Orhanu (1326-1362). je ove. Onda je Ali tri puta izgovorio ove riječi. gajio i održavao prema različitim vjerskim grupacijama – ovdje se prije svega misli na sufijske redove . o Allahov Poslaniče?“ Tada mu Poslanik reče: „Zatvori svoje oči saslušaj od mene tri puta riječi La ilahe illallah. Poslanik a. U ovome su u nastansku Osmanskog carstva imali veliku podršku u sulatanima Osmanu I.s. Uvijek su nastojali da kršćansko stanovništvo novoosvojenih područja na jednostavan način pridobiju za islam. kao što je to prije spomenuto. u 14. Oni su se najviše proširili u Turskoj.2. Ali ibn Ebi Talib je kazao: „O Allahov Poslaniče. tako su formirani i nastajali sufijski redovi. kroz Poslanikov odnos prema Bogu. 4. Pošto su najvećim dijelom živjeli na jednostavan način. U njegove grudi Poslanik je ulio sva božanska saznanja. Tek kasnije.s. njemu u noći isra´a objavljene tajne usadio u grudi Ebu Bekra es-Siddiqa. njihov početak i nastanak se prepoznaje u 12.“ Nakon toga su izašli iz pećine i preselili se u Medinu. sufizam pokušava svoje utemeljenje i legitimitet zasnovati na Kur´anu i Hadisu. Sufizam pojedinih zanatskih udruženja. Naime./13. Jer. tražiti kod h. sufijski redovi su zadobili i zaokružili svoju konačnu formu. Predstavnici ovog pravca su sufije bektašijskog reda. koji je najbliži stupnju Poslanika a.s. među svojim ashabima posebno posvetio Ebu Bekru. sufijska učenja su se podijelila u tri pravca: 1. Sufizam nomadskih grupacija koje su poznate još po nazivu Gazi-grupacije. Vjerski doprinos Sufijski redovi su igrali veoma važnu ulogu pri islamizaciji turkmenskih plemena. a da ja to nisam ulio u grudi Ebu Bekra es-Siddiqa. koji se u velikoj mjeri proširio u Siriji i Egiptu. Sufije se za opravdanost svoga postojanja i vjerskih praktika pozivaju na događaj isra´a i mi´radža.. kao i njegovi nasljednici.“ U formalnom-organizacionom smislu međutim. stoljeću./15. Ovo poučavanje se ogledalo kroz trostruko ponavljanje ovih riječi.1.

4. Od samog početka su sa janičarima bili povezani. igrali su veoma važnu ulogu prilikom osnivanja pješadijskih trupa poznatih pod nazivom yaye. Tako je sufizam dobio na važnosti. a održano je na redovnom mjesečnom seminaru imama Oblasti Nordrhein-Westfalen) Tedžvid . novodoseljenicima da obezbijede izdržavanje za neko vrijeme. 4. da su prema uticajnim ličnostima u Osmanskom carstvu kontinuirano gajili političke aktivnosti. Za takve namjere i politiku. Socijalno-humanitarni doprinos U slijedu osmanskih osvajanja. Neki su samo u posebnim slučajevima prodirali na prvu političku liniju. nisu svi sufijski redovi učestvovali u političkim zbivanjima.2004 pripremio hfz. okrenuti prema Qibli (Kibli) ili u nekom drugom pravcu. siromasi i drugi. (13261389) u politici naseljavanja novoosvojenih područja. Ovdje je vrijedno spomenuti. ali i socijalno-humanitarne svrhe. Tako su od sultana dobivali zemlju – vakufe. Na vakufima su gradili tekije koje su služile kao karavansaraji. bio oženjen kćerkom šejha jednog sufijskog reda. nastojali učiti. dok su. a. primjerice Bektašije. U njima su putnici-namjernici. opet. je u potpunosti stajao u čarima islamske mistike i povlađivao je sufizam. proučavati i naučiti napamet iz Kur’ana bar koliko im je potrebno za redovno obavljanje namaza. Musliman da bi mogao obavljati jednu od osnovnih vjerskih dužnosti namaz. treba da nauči napamet koliko toliko kuranskog teksta.06. (Predavanje je skraćena i prilagođena verzija seminarskog rada autora. veoma su često pomagali vladajućim snagama prilikom sprovođenja njihovih interesa. Za vrijeme Orhana. među najbolja. tako da su naprimjer u 18. u namazu ili izvan namaza. iz tog razloga se na primjeru Osmanskog carstva moraju smatrati veoma važnim i bitnim političkim elementom. „njegov sin. ma gdje se nalazili na zemaljskoj kugli. sjedeći ili ležeći. Otud su muslimani. drugi čak stalno bili prisutni na političkom frontu. „Jedno od . kao i osiguravanja i održavanje puteva. Ipak. Osim toga.š. sufije su pomagali i podržavali nastojanja sulatana Orhana i Murada I. personalnu politiku i posbne veze koje su ih činili nezaobilaznim političkim elementom. sufije su u novoosvojenim područjima bili obavezni.naučna disciplina o ispravnom učenju Kurana 24. vojni značaj sufijskih redova ogleda se i u njihovoj vezi sa janičarima. sufije su bili najpovoljniji.. Prema islamskom učenju. Učiti Kuran spada među Svemogućem Allahu najdraže ibadete. dobivali besplatno hranu i mogućnost prenoćišta. Vojni doprinos Pojedini sufijski redovi. koje su koristili u vjerske.. napamet ili gledajući u mushaf. te je kroz svoje dejstvo na široke mase tome doprinio. zati da se brinu za gradnju i održavanje mostova i skela na rijekama.“ Politička uloga sufijskih redova nastala je iz opozicionog stava prema islamskoj ortodoksiji – sunizmu. 4.3. Esnaf Begić Odštampaj tekst Pošalji na email UVOD Kuran je glavni izvor svega islamskog učenja. Bajezid II. bilo da ga učimo danju ili noću. Kroz svoj uticaj u narodu. Osim toga.Tako se navodi da je Osman I. . Osim toga.. su aktivno učestvovali i u pograničnim borbama u Osmanskom carstvu za vrijeme Osmana I. hadžije pri odlasku na hadž. koje musliman u ime Njega vrši. trgovci. da se bitne orijentalne karakteristike prodube u osmanstvu. najvrjednija i najdragocjenija djela ubraja se i učenje Kurana. stoljeću svoje predstavnike imali i u janičarskim kasranama u Istanbulu.

dakle.š. definira i metodološki iznijansira. način na koji se to primjenjuje i cilj koji se time želi postići. Učenje Kurana.š. paziti na meharidžul huruf i svojstva svakog harfa. a. riječ tedžwid bila je poznata i u vrijeme ashaba. razrađuje i objašnjava principe pravilnog učenja Kurana. i metodologiju njegove praktične primjene zove se ilmu t tedžwid. dobro djelo. S aspekta učenja Kurana. Riječ tedžwid se ne spominje u Kuranu. Izvedena je od glagola džewwede yudžewwidu (dotjerao je. ukrasio je. i ne iscrpljuje se na njenom polju istraživanja. a onaj ko početnike praktično uvježbava. Napisani su posebni radovi i o učenju Kurana na sedam ili deset načina (kiraeti seba i kiraeti ašera). ili fennu t tedžwid. a.š. zove se muqri (mentor za učenje Kurana. riječ tedžwid ukazuje na obavezu pravilnog izgovaranja glasova. a njegova znanstveno kreativna uloga svodi se samo na to. pazeći pri tome gdje treba stati. a. a. `Abdullah ibn Mesud je svojevremeno rekao: „Poboljšavajte kvalitet učenja Kurana (džewwidu l quran)". znanstvena disciplina koja precizira. znači: dotjerivanje. „Tedžvid znači potpuno pravilno izgovarati svaki harf onako kako se on u pravom arapskom jeziku izgovara. čija praktična realizacija zavisi od izgovorne sposobnosti. poboljšao je). da već postojeće (objavljene) norme sistematizira. gdje uklopiti harf u harf. Uloga čovjeka u nastanku tedžwidske znanosti je transmisio¬na. između ostalog. što znači: znanost o pravilima i zakonitostima preciznog učenja Kurana. a.s.. ili ahkamu t tedžwid ili tedžwidu l-qurani.. uljepšao je.š.“ Ovo je bio uzrok da se o tedžvidu i pravilnom učenju Kurana razvio i napisao veliki broj djela. u osnovi. uljepšavanje.s. pravilnog i odgovornog učenja Kurana. 1) Jezičko značenje tedžvida Rijec tedžwid. Osoba koja izučava tedžwid i druge poučava ovoj znanosti zove se mudžewwid (stručnjak za tedžwid). ukrašavanje i perfektuiranje. Od istog glagola izvodi se i imenica džewdetun (kvalitet. Napisani su posebni radovi i o izgovoru pojedinih harfova. O tedžwidu kao znanosti postoji više definicija koje. I definicija: .. tj. izvrsnost. Dakle. ali i od individualne i kolektivne odgovornosti svih sljedbenika Muhammeda. a. U smislu preciznog. a zasniva se na precizno utvrđenim zakonitostima i kriterijumima. imaju isto značenje. što u kontekstu ove tematike ima isto značenje. ali se spominje termin tertil. (tilawetu l quran) je sposobnost. perfekcija). pa makar i ne razumjeli njihovo vanjsko i unutarnje značenje.š. Prema drugoj verziji. gdje ih opet rastaviti itd.š.najboljih Bogu ugodnih djela mojih sljedbenika je učenje Kurana" su riječi Muhameda.. a gdje kratko izgovoriti. a u najvećem broju slučajeva temelje se na klasičnim izvorima. gdje dugo. 2) Definicije tedžwida Tedžwid je kuranska disciplina koja se služi fonetskim zakonitostima i dostignućima. a.. definira. vještina i umijeće fonetske prirode. a. a. Izgovaranje kuranskih riječi je.). ali se ne svodi samo na ovu oblast. ista misao glasi: „Poboljšavajte kvalitet učenja Kurana i uljepšavajte ga najljepšim tonovima (džewwidu l qurane we zeyyinuhu bi ahseni l aswat)". gdje prijeći.š. Ova vještina se može savladati dobrim poznavanjem posebne znanosti koja se razvila među islamskim znanonstima i dugotrajnom vježbom pred stručnim i odgovornim učačima.

3) Predmet izučavanja tedžwida Ova znanost izučava kuransku ortoepiju. utemeljili su tedžwid kao egzaktnu znanost. kao i drugim postojećim. pravilno izgovarati glasove i primjenjivati pravila pauzalne i početne forme je stroga obaveza (wadžib). vokali se iz specifičnih razloga produžavaju. ne može pravilno učiti. a. što opet zavisi od urođene sposobnosti.š. Usljed blizine izgovorno akustičkih centara i sličnosti glasovno¬-akustičkih osobina. ili preciznije rečeno. naređuje da se Kuran. pojavljuju u više akustičkih varijanti i nijansi. uči tertilom. u izučavanju tedžwida. a to znači da se moraju slijediti zakonitosti tedžwidske znanosti. koje se zbog uzajamne veze glasova.š. neodgovornost i svi propusti ove . u toku učenja Kurana. a potom povezuju u riječi. Ona izučava tri seg¬menta Allahove objave: a) Artikulaciju kuranskih glasova. jer su direktno vezane za smisao i značenje kuranskih riječi i sintagmi. a. riječi u ajete." U navedenim. Neznanje. definirali norme i kriterijume bez kojih se Kuran. smisao. bilo u jednoj riječi ili sintagmi. a. ili se zbog svojih određenih fonetskih karakteristika. odnosno oni su već postojećoj praksi dali formu. pouku i poruku kuranskih ajeta.. a. dž. onda se može reći da je tedžwid objavljena kuranska fonetika. Izvori za nastanak tedžwida su: Objava.. njihovu uzajamnu vezu i uticaje koji se posredno ili neposredno reflektuju na značenje.„Tertil (tedžwid) je pravilno i precizno izgovaranje glasova. je tu naredbu praktično realizirao i prvu generaciju muslimana naučio primjeni pravila tertila. b Pauzalna (waqf) i početna forma (ibtida) imaju. na osnovu postojećeg iskustva i vjerodostojnih predaja. odnosno izgovorno akustičke centre u kojima se glasovi produciraju i način na koji se oni izgovaraju. Praktična izvedba efektivno se odražava i na specifično melodijskom planu (tengim). tako i sekundarna pravila i kriterijumi.š. Ako se razmotri tematika tedžwidske znanosti.š. preobražavaju. Sunnet i Idžma. neopreznost. sa svim njihovim stalnim i nestalnim akustičkim osobinama. Islamski mislioci su. Allah. i kada se analiziraju njene definicije. njena terminologija i metodologija. i poznavanje (i praktična primjena) pauzalnih formi" II definicija: „Tedžwid je kuranska ortoepija (pravilno izgovaranje glasova) koja izučava sve relevantne i irelevantne finese i nijanse artikulacije konsonanata i vokala.s. o čemu treba posebno voditi računa. dugotrajne vježbe i odgovornosti svakog pojedinca. a konsonanti se nazaliraju (artikuliranje nazalnih-nosnih konsonanata)... Muhammed. bez ikakvih promjena. povijesni nastanak i razvoj. izgovaraju prirodno. asimiliraju. pri čemu se moraju poznavati i primjenjivati kako primarna. c) Tedžwidska znanost se bavi i fonetskim promjenama koje se događaju zbog međusobnog uticaja glasova. definicijama naglasava se precizno izgovaranje glasova. U prvom i drugom slučaju. a ajeti u manje ili veće cjeline. odnosno. veliki značaj.

a. Melodija (tengim) u toku učenja Kurana. stečeno znanje iz oblasti tedžwida i drugih islamskih disciplina prenosili na sljedeću generaciju. Halil b. a izostavljati ih je mekruh (pokuđeno). (b h h). melek Džibril je naučio Muhammeda. Primjenjivati pravila iz trećeg segmenta (medd.. kao što su: kašalj. Medutim. razne vrste opasnosti i sl. Širenje Islama među nearapske narode. posebno onda kada se griješi zbog neodgovornosti. (En¬-Nisa 43). može poslužiti i ovaj ajet: O vjernici. a najčešće se spominju imena slijedećih učenjaka: Ebu l Eswed Ed¬-Dueliy. (q k).š.ove vrste zovu se skrivene pogreske. odnosno ako se jedan glas. To se. koje uočavaju samo dobri poznavaoci tedžwidske znanosti. definiraju i metodološki utemelje već postojeće norme o učenju Kurana. a. namaz je naređen. U tom smislu. zato što njihovo izostavljanje dovodi do promjene značenja kuranskih ajeta. putnici ili trgovci. 2) Ukoliko se u toku učenja pauzira na onim mjestima gdje se to ne smije učiniti. izhar i sl.. nagla glavobolja. iqlab. zijevanje. i izvan te „kompozicije". tedžwid se dijeli na: a) Teorijski dio (`ilmiyyun) b) Praktični dio (`ameliyyun) . osim u vanrednim okolnostima. njemu sličnim glasom.. (t s s). a mogu ih uočiti i slabiji učači. Ebu l Qasim Ubeyd b. Da bi se stekla minimalna sigurnost i sposobnost za pravilno izgovaranje kuranskih riječi. Ahmed i dr. Taj zadatak je obavljen u I i II stoljeću po Hidžri. onda se dobije sasvim pogrešno značenje.vrste zovu se vidljive greške. praktičnoj primjeni tedžwidske znanosti koja do tada nije bila poznata među Arapima. zamijeni nekim drugim. je „komponovana" pravilima tedžwidske znanosti. a. 4) Podjela tedžwida U toku objave Kurana. Kao primjer nedozvoljene pauzalne forme. Ukoliko se pauzira poslije riječi namaz. ali samo onima koji imaju razvijen sluh i dobre glasovne mogućnosti. koje su do tada čuvane putem usmene predaje.. a. a zabrana se odnosi na osobe koje su u pijanom stanju. (d z z). melodičnim glasom. ihfa.š. zbog neznanja ili neopreznosti učača. podstaklo je islamske mislioce da i u pisanoj formi sublimiraju. događa u dva slučaja: 1) Kada dođe do fonetske opozicije.. Učiniti pogreške ove vrste je strogo zabranjeno (haram). Treba naročito paziti da se međusobno ne zamijene slijedeće grupe konsonanata: (t t). Allahova objava se ne može i ne smije učiti. Greške i propusti . (d d). Svako je dužan podesiti glas prema svojim individualnim sposobnostima. nemojte obavljati namaz u pijanom stanju.) je sunnet. a oni su kao misionari. (ajn g).s. S obzirom da Allahov poslanik preporučuje učenje. po kome se vjernicima zabranjuje namaz. Primjena pravila iz prva dva segmenta je u kategoriji wadžiba. pravila tedžwida pružaju mogućnost i za takvu izvedbu. uglavnom. idgam. neophodno je proći kroz dvije faze učenja. Allahov poslanik je naučio ashabe izgovoru i razumijevanju kuranskih riječi.š. Sellama.

a.. (Tewba – 122) U toku izučavanja teorije tedžwida nije neophodno imati mentora. U predajama se navodi da je `Abdulläh ibn Mesud čuo nekog čovjeka koji je učeći Kur’an.s. vezana za učenje Kurana. a. U tom smislu nisu dozvoljeni niti mogući bilo kakvi muzički uticaji. Kao argument za ovu tvrdnju navodi se kuranski ajet koji obavezuje skupine muslimana „. razmišljajući o kuranskim poukama i porukama. 5) Argumenti o nastanku tedžwidske znanosti a) Kur an Allah. i njegov sunnet. Početnici u učenju.. pa ga je upozorio. U citiranom ajetu." Kada se uzme u obzir da je on objavljen na arapskom jeziku. a. primjenjujući pravilo o produžavanju vokala.š. Ova obaveza temelji se na Kuranu. sura ili jedan ajet. a. moraju imati mentora koji će ih . tertilom. a u isto vrijeme i želja da se živi po njegovim uputama. onda je sasvim jasno da mu jedino i odgovara melodija i tonalitet dotičnog jezika.Pod teorijskim dijelom podrazumijeva se prva. Svaka generacija je dužna pripremiti i obrazovati stručnjake za tedžwidsku znanost koji će njene zakonitosti prenijeti na sljedeće pokoljenje.š. je Idžma. u riječi lil-fuqarai ispustio dužinu el mutessil. pažljivo i odgovorno. Cilj ovakvog načina izražavanja je razvijanje interesa za pravilnim učenjem Kurana. bilo da se uči cijeli Kuran.š. odnosno. kao što se kaže u ajetu: I mi ga sve ajet po ajet objavljujemo (tertilom). učiti po pravilima i kretirijumima tedžwidske znanosti je fardi ayn (individualna obaveza i odgovornost).s. prema kome je obavezno primjenjivati pravila tedžwidske znanosti. smireno i skrušeno. mudrost. je naučio ashabe primjeni pravila tedžwidske znanosti. tj.š. 32) b) Sunnet Drugi izvor koji govori o obavezi primjene tedžwida su hadisi Muhammeda. naređuje: Izgovaraj Kuran pažljivo (tertilom).da se upute u vjerske znanosti i neka opominju narod svoj da mu se vrate. savršenost) svojstvo Kurana. Sunnetu i Idžmau. (El Furqän. c) Idžma Treći izvor. nadnaravnost. a.. naročito u prvoj fazi obrazovanja iz ove oblasti. mora učiti onako kako je objavljen. dž. moguće je samostalno naučiti i razumjeti osnove ove znanosti. riječ „rettil“ (izgovaraj. u ovom drugom izvoru imamo kao argument i Poslanikove riječi. a oni su to svoje znanje prenosili na mlađu generaciju. S druge strane.š.š.. To znači da su svi islamski mislioci suglasni da se Kur’an. Što se tiče praktične primjene. niti se učenje može podvesti pod bilo koji žanr u muzici." Potom je `Abdullah ibn Mesud proučio ajet u kome se nalazi navedena riječ. Muhammed. Prema vjerodostojnim predajama. početna faza u kojoj se uče osnovna pravila... To znači: uči ga pravilno i precizno. Izučavati ovaj aspekt tedžwida je kolektivna obaveza muslimana (fardi kifaye). Poslanik je rekao: „ Učite Kuran arapskom melodijom i tonovima. a. uči) pojačana je infinitivom „tertilen“. Naredba u navedenom ajetu je u kategoriji wadžiba (obaveze). a. Ovaj termin podrazumijeva obavezu primjene pravila tedžwida.. da bi se Allaha bojali". Dakle. zato što je tertil (preciznost. rekavši mu: „Allahov poslanik nas nije učio da tako izgovaramo dužine vokala.. a i njegovu praksu..

a. b) HADR.š. uče Kur’an. Naš imam je svojevremeno u široj regiji bio jedan od najboljih poznavalaca arapskog jezika.š. Najvrednije je ono učenje u kome učestvuju: jezik. potrebno je baviti se i ostalim islamskim disciplinama.s. tj. Iz dosadšnjeg izlaganja.š. a to znači.. 3) Praktična primjena tedžwida (tertila) je fardi-ayn. Dakle. a. odmjereno recitiranje (učenje). savjete i opomene. naš imam je Ebn Bekr Asim b. a. razum spoznaje. potom svakodnevnom vježbom i samodisciplinom. IMAM `ASIM I NJEGOV RAWIYA HAFS Od sedam mutewatir (potpuno vjerodostojnih) verzija učenja Kur’ana.. da li učio jedan ili više ajeta. jezik izgovara. kolektivna obaveza svake generacije muslimana. a osim toga. među kojima smo i mi sa ovih područja. koji je bio učitelj Poslanikovih unuka Hasana i Husejna. Ebu Ishaq Es-Sebi’i je za njega rekao: „Nisam čuo nikoga da tako dobro uči Kur’an.š. `Asim je bio ucenik i Ebu `Abdu r Rahmana `Abdullah b. g. Da bi se dostigao visok stepen u učenju Kur’ana. Kur’an. a. Habiba Es-Sulemiya. Slovio je kao najbolji qariya svog vremena. Samo na ovaj način. Kur’an.praktično uvježbavati primjeni tedžwidskih pravila. a srce pouke prima.. razum i srce.. u svijetu se praktično primjenjuju samo četiri verzije. a.š. ili cijeli Kur’an. Aliju. Ebi En Nedžud El Esedi. pored studioznog i dugotrajnog izučavanja tedžwida. 1) Imam Asim b. a. imao je i lijep glas.š. najefikasnija je audio vizuelna metoda. ako sažetak svega rečenog. Tempo se mora prilagoditi prema vlastitim izgovornim mogućnostima i glasovnim sposobnostima. `Abdu rRahmanova verzija učenja vezuje se za h.š. individualna dužnost i odgovornost svakog pojedinca bez obzira.š. se uči po Ebu `Amrovoj verziji koju prenosi Ed¬-Duri. može se zaključiti slijedeće: 1) Kao egzaktna znanost. Hubeyš. 2) Izučavati ovu znanost je fardi-kifaye. se može učiti i brže i sporije. U toku učenja i obučavanja. a njegova verzija učenja se vezuje za `Abdullah ibn Mesuda koji je učio pred Allahovim poslanikom.. " i Učitelj našeg imama je bio Zurr b. Qiraet je sposobnost i vještina praktične realizacije tih normi. početno znanje iz ove znanosti može se savladati i za kraće vrijeme. a. U pojedinim dijelovima Sudana i Jemena. tedžwid se dijeli na: a) TERTIL. Zna se da je živio u Kufi. muslimani slijede qiraet (verziju) imama Nafia El Medeniya i riwayet njegovih učenika Qaluna i Werša. a srce čuva njihove upute. Asim pripada generaciji tabiina. a. a kvalitet njihove primjene zavisi od odgovornosti i glasovno-izgovornih sposobnosti svakog pojedinca. r. polagahno recitiranje (učenje). a preselio je na Ahiret 127. U tom smislu.. U jednom dijelu Sjeverne Afrike. tedžwida i drugih islamskih znanosti. Većina muslimana u svijetu. razum tumači njihova značenja.. a. po Hidžri. U izvorima se ne navodi mjesto i godina njegovog rođenja. prema verziji imama `Asima i predaji njegovog učenika i rawiye (prenosioca) Hafsa.. kao `Asim. brzo recitiranje (učenje) i c) TEDWIR. Ebi En Nedžud U qiraetu Kur’ana.a. Jezik čuva ispravnost glasova. . tedžwid izučava zakonitosti i metode pravilnog učenja Kur’ana.

a an je naučio učiti Kur an. to jest lažni. Ubeyy b. Suleyman. U pogledu šazz kiraeta treba reći da neki od ovih važnih uvjeta izostaju. a mogu čak biti i mevdu`. po Hidžri. to jest tzv. a. o grješkama zbog neznanja arapskog jezika i sl. čitanja im se ne slažu sa islamskim mišljenjem o Kuranu. Za rawiyu našeg qiräeta Yahya b. Mugire El Bezzaz. Šazz kiraetom se ne može učiti Kuran niti on može poslužiti kao dokaz o vjerovanju. osim jednog malog broja na području Afrike i Jemena. a. a preselio je na Ahiret 180.. arapskog jezika itd. i kao jedan od najboljih qariya u tom vremenu. a. Suleyman b. recimo. imamo u literaturi ranih i ekstremnih šiijskih sekti. Prema ovome. a najpoznatiji su: Šube i naš rawiya (prenosilac) Hafs. `Affan. odnosno lažne-šaz. Mes`ud.š.š.. to jest oni koji su dobri poznavaoci fikha. `Aliyy b. dž.š.. Suleyman.s. putovao je u Bagdad i Mekku.. akaida. povijesna predaja naseg qiraeta koji se vezuje za imama `Asima. a česta su i glorificiranja Alije ibn Ebi Taliba). Te su sekte općenito poznate po izvrtanju kuranskog smisla. šazz kiraeta. šazz kiraeti nemaju vjerodostojnu predaju i nisu saglasni sa Osmanovim Mushafom. (Kur’an je objavljen na „sedam harfova“). Zurr b. Hubeyš El Esedi * `Utman b. zatim da se slažu sa jednim od prijepisa Osmanove kodifikacije Kurana. a ovu verziju učenja prenio je na slijedeću generaciju njegov učenik i rawiya Hafs b. Tabit * Muhammed. Prema tome.s. Za tzv mutevatir kiraete obicno se traži veliki broj prenosilaca koji su autoritativni. a. dakle. od Allaha. najviše djela iz ove oblasti.š. Osim toga što se Kuran u ovim kiraetima želi prilagoditi šiijskim interesima (glorificira se.š. porodica Muhammeda. u Kufi.s. Ovi i još neki drugi manje važni uvjeti traže se da bi mutevatir kiraet dobio takav status. Rođen je 90. a. Širenjem Islama. od Muhammeda. Kab. S obzirom na ovu činjenicu. Mu`in je rekao: „Najvjerodostojnije predaje o verziji učenja imama Asima prenosi Hafs b. kome je melek Džibril dostavio Kur’an. Pod ovim se smatra da se izvjesna osoba bavila namjernim iskrivljavanjem Kurana. Imam Asim je imao mnogo učenika i prenosilaca svog qiraeta (verzije). Obično su šazz kiraeti slabih predanja. Ebi Talib. recimo. izgleda ovako: Hafs *`Asim *`Abdu r Rahman b. 3) Kiraeti Kur’ana U osnovi se kiraeti Kur’ana mogu podijeliti na vjerodostojne-mutewatir i slabe.š. napisano je prema ovoj verziji koju i mi slijedimo u toku učenja Kur’ana. Habib Es Sulemi. koja je imala značajnu ulogu na unificiranju usmenih i pisanih tradicija glede Kurana. . Također se traž od mutevatir kiraeta da sadrže sedam harfova. da su u skladu sa arapskim jezikom.. Primjer lažnih kiraeta. naredne generacije su savjesno i odgovorno preuzele obavezu da uče i izučavaju Kur’an. a. a ne radi se. Muslimani u svijetu. Zeyd b. g. a. Suleyman Među najboljim učenicima i najpouzdanijim rawiyama imama `Asima bio je i Ebu `Umer b. " Hafs je cijeli život učio i proučavao Kur’an. sistematizacijom usmenih predaja i pojavom pisanih djela iz ove oblasti. primjenjuju qiraet koji se vezuje za imama `Asima. a imao je mnogo učenika i u rodnoj Kufi. g. `Abdullah b. 2) Hafs b. a.

• Halef (229. Neka je salavat i selam na našeg Poslanika Muhammeda. Ahad kiraeti imaju vjerodostojan sened./804. Uzvišeni Allahu! Povećaj moju želju prema Kuranu. Ovaj kiraet se smatra šazzkiraetom iz dva razloga.) (Kufa)./747." Amin! Prilikom učenja Kurana potrebno je svakako voditi računa o stajanju i načinima zastajanjima na riječima. Ahad kiraetom se ne može učiti Kuran. Uzvišeni Allahu! Okiti Kuranom moj govor. da budem pokoran i danju i noću. mešhur kiraeti. Oni imaju vjerodostojan sened. suru Fatihu učio ovako: »El-hamdu lillahi rabbil-alemin« – pa bi stao.s. odnosno sa pravilima arapskog jezika.š. • Kisaija (189.) (Meka). Mešhur kiraeti su. Prenosi se da je Poslanik a. i drugo. ojačaj njim moje tijelo. na njegovu porodicu i ashabe.) (Medina). Kuran je potrebno učiti skrušeno. nije mutevatir. ali nisu u saglasnosti sa Osma¬novim Mushafom.s. ojačaj me u pokornosti prema Tebi. ne slaže se sa Osma¬novim Mushafom. Prvo. mudredz kiraete. „Hvala Allahu Gospodaru svjetova./820. bez nepotrebnog samoisticanja i egoizma.. tzv. • Ibn Amir (118./785./772./737. saglasni sa Osma¬novim Mushafom i pravilima arapskog jezika. također. Osim ovih vrsta kiraeta Kurana postoje još i tzv. a. obogati Kuranom moj mizan.w.) (Kufa). . • Nafi’ el Medeni (169. uljepšaj njim moje lice. • Hamza (156.) (Basra).) (Kufa). • Ebu Amr ibnul A’la’ (148. To su kiraeti u koje su uključene pojedine riječi prilikom tumačenja Kurana. dušu i srce.. »Errahmanirrahim« – pa bi opet stao.: »Biće takvih mojih sljedbenika koji će učiti Kuran i učeći ga izlaziti iz vjere.) (Basra). dalje. preporučuje se učenje ove dove: U ime Allaha Svemilosnog Milostivog. Treba.Osim šazz kiraeta postoje i ahad kiraeti. učini ga svjetlom moga vida. koji nema snagu mutevatira. PRAKTIČNE NAPOMENE O UČENJU KUR’ANA I PRIMJENI TEDŽVIDSKIH PRAVILA Na početku učenja Kurana. lijekom moga srca.) (Medina) • Ja’kub (205. niti on može poslužiti kao dokaz u vjerovanju./843. i izlazom za moju brigu i tugu. Kaže Poslanik a. 4) Škole kiraeta Glavni autoriteti u kiraetima Kurana jesu: • Ibn Kesir el Meki (120. obdari me istinskim i iskrenim učenjem. navesti i jednu specifičnu vrstu kiraeta./736.) (Damask). i na sve one koji slijede njegovu uputu./744.a. proživi me u društvu najodabranijeg Poslanika. kao što izlazi strijela izbačena iz luka«.s. a prije nego što se izgovore isti’ada i besmela.) (Kufa). Tako bi naprimjer. Neki islamski istraživači smatraju da se mešhur kiraetom može učiti Kuran. kada bi učio Kuran on bi zastajao na kraju svakog ajeta. • Asim (127./770. s. jer se vjerovanje (akida) ne dokazuje ahad predajom. • Ebu Dža’fer (130. neka je na njega salavat i selam.

Znali su da je Allah. koliku snagu. U svom govoru prije bitke Allahov Vjerovjesnik. milosrđu i humanizmu..1. Druge godine po Hidžri. potvrdili su i dokazali. da biste bili zahvalni. da izmijene povijest. nego im se sasvim mirno obraća ovim riječima: . slobodi. ne daje ashabima genocidna .. 17. da otvore put istinskoj vjeri.sure »El-Mulk« (Predavanje je održano na redovnom mjesečnom seminaru imama Oblasti Nordrhein-Westfalen) Hutba Bitka na Bedru 26. prije više od 1400. kada ste bili malobrojni.2004 pripremio VP služba Rijaseta IZ-e Odštampaj tekst Pošalji na email َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ ّ ُ ّ َ ٌ ِّ َ ْ ُ ْ ََ ٍ ْ َ ِ ّ ْ ‫ََ َ ْ َ َ َك‬ ‫* قوله تعالى: * ولقد نصر ُم ال ببدر وأنتم أذلة فاتقوا ال لعلكم تشكرون‬ َ ُ Allah vas je pomogao na Bedru. Osim toga. U Kur’anu. Smatram da je za nas u našim okolnostima minimum poznavanja Kurana napamet slijedeći: . čije darove i blagodati mu’mini sa radošću prihvataju i u svojim srcima duboko doživljavaju. hrabrost i ustrajnost. poslao meleke da pomognu mu’minima ali nakon što su oni iskazali svoju iskrenost u vjeri i spremnost na najveće žrtve.š. hrabrost. što znači da se jedan musliman morao boriti protiv trojice protivnika. pravdi. se napominje da je Allah. a.10. u Kur’anu. s.š. ramazana. Tog dana. Jugozapadno od Medine. a. 249) Resulullah i ashabi izašli su na Bedr da se suprostave sili i nasilju. čije je ime trajno sačuvano u Kur’anu.. Ovo ne samo iz razloga Božije nagrade nego i iz praktičnih razloga. poznata kao Bedr el-kubra (Veliki Bedr). (Alu-‘ Imrân. najmanje jedanput mjesečno pručiti Kuran. 123) U ovom mubarek mjesecu. kroz redovno učenje stiče se takva praksa i učač se rutinira u učenju Kurana. a muslimana je bilo oko 300.sure »Errahman« . Borili su se na Bedru. dž.. Allah.Nepotrebno je isticati hadise koji govore o nagradi zaučenje Kurana. godina dogodila se bitka na Bedru. Meleki su sami mogli pobijediti ali se traži čovjekova spremnost. naš minimum bi bio. A Allah je sa strpljivima.š. Resulullah i ashabi.š. dž.š. Ovaj događaj promijenio je tokove svjetske povijest.najmanje 10 ašereta .sure »Jasin« . velika pažnja bi se morala posvetiti učenju Kurana napamet. a. iznosi jednu povijesnu istinu koja glasi: * ‫*كم من فئة قليلة َلبت فئة كثير ً بإذن ال وال مع الصابرين‬ َ ِ ِ ّ َ َ ّ َ ّ ِ ْ ِ ِ ‫َ ْ ِ ْ ِ َ ٍ َ ِ َ ٍ غ َ َ ْ ِ َ ً َ ِ َة‬ ُ ِ Koliko je malih grupa pobijedilo velike grupe s Allahovom dozvolom. nalazi se mjesto Bedr. muslimanski neprijatelji su imali oko 900 boraca. U tom smislu bi bilo potrebno slijediti praksu ashaba koji su imali u adetu svake sedmice proučiti Kuran.. krvava i rušilačka uputstva. odlučnost. dž. Iz tog razloga.Amme džuz ..a. nalazi se i odabrana noć Lejletu’l-bedr. zato se Allaha bojte. na strani onih koji nose iman u svom srcu. odlučnost i strpljivost daje islam. Obaveza je zato Kuran redovno učiti. na udaljenosti od oko 150 kilometara. Naime.š. Džuz . (El-Bekare.

zavladat će zabluda i nasilje i neće više biti onih koji će islam čuvati. O njima Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: * ‫* من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا ال عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل‬ ِ ْ َ ُّ َ َ َ ُ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ ْ ََ ّ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ ِ َ ِِ ْ ُ ْ ْ ِ Među muminima ima onih koji iskreno ostaju na onome što obećaše Allahu. Ova Istina je potvrđena i na Bedru. Allahu ekber (Allah je najveći). iz koje su bili protjerani samo zato što su u svojim srcima nosili: Lâ ilâhe illallâh Muhammmedun resulűllâh. Povedi nas u boj uz Allahovu pomoć. Pazite na dužnosti koje vam je Allah u Kur’anu propisao.a. istinu naređuje i iskrenost propisuje. ako od nas zatražiš da zagazimo u more i da ga preplivamo. one nisu ni fraza.: “Ja Resulallah! Mi vjerujemo u tvoje poslanstvo. neki od njih u tome svoj život završiše. a to znači da vjernici. Strpljivošću se postiže spas na obadva svijeta. nisu prijetnja bilo kome. na Bedru. i ashabi. Islam je vjera koja štiti i čuva ljudsku slobodu. to je prirodno i zdravo ljudsko osjećanje. Na putu do Istine i slobode. jedan od ashaba kaže Resulullahu: “Allahov vjerovjesniče! Idi onim putem koji vodi Allahovoj milosti. u odbrani i zaštiti svoje vjere. a drugi očekuju kraj života. Samo Njega molimo za pomoć. a i vaš Stvoritelj vam to zabranjuje. ashabi su izašli na Bedr. niti odstupiti. Mi imamo mu’minska srca. kad Allah prima samo ono djelo kojim je On zadovoljan. osjetivši u isto vrijeme i ljubav prema rodnom gradu Mekki. Allahovo obećanje je istinito. s. maksimalno su se spremili za bitku na Bedru. u Njega se uzdamo i Njemu se vraćamo. Ako me neprijatelj pobijedi.” A ashab Sa‘d Ibn-Mu‘az kaže Muhammedu. Taki mi Uzvišenog Allaha. s. mu’mini se uzdaju u Allahovu. na mjesto istinskog iskušenja.a. Njegova zaštita je naša snaga i sigurnost. El-Mikdad. Allahu ekber!” Ove riječi.a. dali smo ti riječ da ćemo te slušati i slijediti. Došli ste na Bedr. Kuda ti kreneš i mi ćemo ići s tobom. iznevjerio njegov narod. Zašto? Zato što islam nije vjera huškačkokrvničkih. Sigurno te nećemo iznevjeriti kao što je Musa-a. domovine.. Pokažite svoj iman pred svojim Stvoriteljem i. one su Istina. s. Allah u odlučnim momentima otklanja brigu i spašava ljude od nevolje i tuge.” Dova je bila primljena. A uz to. U njegovim riječima nema ratničkog žara niti euforije. jer voljeti svoju vjeru. prema stepenu koga imaju kod svoga Stvoritelja. čast i ugled. bitka dobijena jer su ashabi u nju ušli snagom i žarom svoje vjere. na ovome mjestu. domovinu i svoj rodni kraj. dž. mu’mini nikada neće iznevjeriti. zaslužiće te Njegovu milost i oprost koji vam je obećan.š.a. časti i slobode trebaju imati najsavremenija sredstva i najbolju taktiku.a..“Hvala Allahu. niti nasilničko-osvajačkih pohoda. a ni u čemu ne iznevjeriše svoja uvjerenja. moral. Ne bojimo se naprijatelja. Neka Allah oprosti meni i mu’minima.. kao što je dovu proučio i Muhammed. Allah je Uzvišen. Bori se uz Allahovu pomoć i mi ćemo se zajedno s tobom boriti. mi ćemo te poslušati. Muhammed. On daje dobro onima koji ga zaslužuju. Njihova ljubav nije bila fanatizam. a ona je nepobjediva i neuništiva. . imali su i dobru taktiku i dobru strategiju . Gospodaru svjetova. s. ne zaboravite obaveze kojim vas je On svojim ajetima poučio. Mi smo ti srcem odani i svjedočimo da je Kur’an istina. niti se pokolebati. Odlučno se prihvatite djela kojima će vaš Gospodar biti zadovoljan. na Bedru. r. (El-Ahzâb.” Ovaj Vjerovjesnikov govor ima veliko duhovno i moralno značenje. a ona glasi: “Allahu moj! Podari mi obećanu pobjedu. 23) Vođeni odanošću prema Allahu i Resulullahu. Podstičem vas da čuvate islam! Allah vas na to upućuje! Odvraćam vas od nasilja. pomoć i dovu čine.. Mi ćemo te slijediti. Pomoću strpljivosti.. Vođen tom ljubavlju. Kada smo izgovorili Šehadet. Ljudi se međusobno po dobru odlikuju i spominju.

humanost.a. za pravdu. za slobodu. ne zna se da li su bolje prve ili posljednje kapi. sve su to pobjede i uspjesi koji imaju trajnu vrijednost i značaj. Da voli i poštuje čestite osobe u ime Allaha. Da mu Allah i Njegov Vjerovjesnik budu draži od svega ostalog. s. davati zekat. oni koji su bili pismeni. a protiv primitivizma. nagovijestio je da će među budućim generacijama uvijek biti onih koji će biti spremni na najveće žrtve. a protiv zablude. dž. umišljenost. s. milosrđe. أن يكون ال و رسوله أحب إَيه مما سواهما ، و أن يحب المرء َ يحبه إل‬ ِ ّ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ ِ ُ ‫ِ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ِ ُ ْ ِ َ َ َ ْ َ ْ َ َه‬ ‫. škrtost. veliki neprijatelj kur’anske istine. Svi ebu-džehli svijeta završavali su i završit će sramno i bijedno na nekom svom bojištu. oni koji moralno žive i islamske dužnosti izvršavaju. Ta pobjeda zove se: iman . plemenitost. sebičnost. Jer. ili su oni bili neznatna manjina. nego su nastajali baš u onim dijelovima svijeta. Ebu-Džehla i mušrika. Nakon što ga je Allah izbavio iz nevjerstva. za čast i dostojanstvo. oni su pobjednici na svom vlastitom bojištu. Na ovom putu. ovaj događaj nosi trajne pouke i poruke. S te strane. pravda.” Jedna od poruka Bedra sadržana je u Vjerovjesnikovim riječima. oni će sigurno uspjeh dočekati. je rekao: ّ ِ ُ ّ ِ ُ ‫َ ٌ َ ْ ُ ّ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ُُ ُ َ َ ّ ِل ْ ِ ِ ّ ِ َ ُ َ َ َ ْ ُ ِ ّ ْ َ ْ َ ل‬ ‫ثلث من كن فيه وجد حلوة اليمان . sloboda. رجعنا من الجهاد ال صغر إلى الجهاد الكبر‬ ِ َْ َ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ِ َْ َ “Vraćamo se iz male u veliku bitku. Jednom prilikom Allahov Vjerovjesnik. porocima i lošim navikama mora trajati cijeloga života. mu’minovo oružje je iman. osjetit će slast imana.. Mnoge pojave.a. ova skupina će bez sumnje poražena biti i . Oni koji savladaju svoju oholost. 33) Upamtimo! Muslimani su prvi u povijesti prema svojim zarobljenicima humano postupili i to baš poslije bitke na Bedru. musliman doživljava i osjeća ljepote i vrednote svoje vjere.š. u Kur’anu kaže: * ‫* إن وعد ال حق فل تغرنكم الحيا ُ الدنيا ول يغرنكم بال الغرور‬ ُ ُ َ ْ ّ ِ ْ ُ ّّ ُ َ َ َ ْ ّ ‫ِ ّ َ ْ َ ّ َ ّ َ َ ُ ّّ ُ ْ ْ َ َ ة‬ ِ ِ Obećanje Allahovo je Istina. zla i poroci u svijetu nisu nastajali. koje je izgovorio vraćajući se kao pobjednik sa Bedra: َ‫.” Ove Resulullahove riječi ukazuju nam na to da borba sa svojim slabostima. I ovi naši krajevi su svojevrsni Bedr. ali i simbol neumoljivog poraza zablude. gdje nije bilo muslimana. a mislio je da njegovoj moći i sili nema kraja.. Naša Domovina imala je i ima svoje šehide. za toleranciju. إن مثل امتى مثل المطر ، ل يدرى أوله خير أو آخره‬ “Moj ummet je kao kiša. Muhammed. Muslimani mogu biti ponosni na svoj Din-i islam. Između ostalog. Oni koji su na strani Resulullaha. a protiv nasilja. oni su najsjajniji primjer odanosti prema islamu. jer Bedr je simbol sjajne pobjede Istine. čija imena nikada ne smijemo zaboraviti. ili se razvijali. Allah. U borbi sa samim sobom. a to je borba sa samim sobom.a. jer oni su emanet svima nama i budućim generacijama.Na ovom bojištu je zauvijek završio Ebu-Džehl.. (Lukmân. Zarobljenici su do slobode dolazili sasvim hahko i jednostavno. To govori o veličini islama koji je prvi put odbranjen i sačuvan upravo na Bedru. kao što bi mu bilo teško i odvratno da bude bačen u vatru. a oni koji su na strani širka. solidarnost. I ovdje se vodila i vodi borba za Istinu. s.. Zato neka vas nikako ne zavara život na ovome svijetu i neka vas šejtan ne pokoleba u vašoj odanosti Allahu. te u jednom hadisu kaže: ُ ُ ِ ْ َ ٌ ْ َ ُ ُّ َ َ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ُ َ َ ِ ّ ُ َ َ َ ّ ِ ‫. istina. mogli su postati slobodni nakon što deset muslimana nauče čitati i pisati.. i ashaba.” Obavljati namaze. a protiv mržnje. istinske pobjede na svom vlastitom “Bedru”.. postiti. a protiv nepravde.a. da mu povratak u zabludu bude odvratan. ل ، و أن يكره أن يعود فى الكفر بعْد أن أنقذ ُ ال منه كما يكره أن يقذف فى النار‬ ّ “Ko bude imao tri svojstva. u islamskim gradovima i zemljama. sadekatu’l-fitr i druge islamske dužnosti izvršavati. domovini i slobodi. r. Bedr se kroz povijest ponavljao na desetine puta u raznim dijelovima svijeta. kao što osjeća slast idraž pobjede. Bilo je ashaba koji su svog zarobljenika hranili boljom hranom od one koju su jeli oni i njihove porodice. kao što nismo zaboravili imena šehida sa Bedra.

dž. da razumijemo i prihvatimo ove pouke i poruke Bedra..poniženje doživjeti. Amin! (Ramazanska hutba 1425/2004.) . Molimo Allaha.š.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful