Sukladno člancima 11., 12. i 13. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 83/09), članka __.

Statuta gospodarskog društva, Uprava društva „_________________“, donosi

PRAVILNIK o računovodstvu
OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom utvr uje se način prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i čuvanja dokumentacije kao i postupci, metode i tehnike za vo enje poslovnih knjiga (knjiženje), oblik samih knjiga, sastavni dijelovi poslovnih knjiga, relevantni rokovi za unos pojedinih vrsta podataka (knjiženja), ažurnosti vo enja poslovnih knjiga, način odlaganja i čuvanja poslovnih knjiga, popis sredstava i rokove popisa, obračun i metode obračuna amortizacije, način i rokove financijskog izvještavanja, kao i ostale postupke i metode neophodni za pouzdanu i fer prezentaciju financijskih izvještaja. Članak 2. Sustav računovodstva se zasniva na računovodstvenim načelima: točnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih doga aja te na Me unarodnim računovodstvenim standardima (u daljnjem tekstu: MRS), odnosno Me unarodnim standardima financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: MSFI). Članak 3. Pravna osoba vrši financijsko računovodstveno evidentiranje i financijsko izvještavanje sukladno načelima i pravilima: Me unarodne računovodstvene standarde (MRS) financijskog izvještavanja (MSFI); i Me unarodne standarde

Prateće upute, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za me unarodne računovodstvene standarde (u daljnjem tekstu: IASB)i Me unarodne računovodstvene standarde za mala i srednja poduzeća koje objavi IASB . RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE Članak 4. (alternativno) Rukovoditelj računovodstvenih poslova u društvu je odgovoran za ažurnost, urednost i istinitost poslovnih knjiga.

Osoba odgovorna za vo enje poslovnih knjiga i sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja, te poreznih evidencija mora ispunjavati sljedeće uvijete: školsku spremu ekonomskog usmjerenja (VSS / VŠS / SSS), radno iskustvo u obavljanju računovodstvenih poslova u trajanju od minimalno 3 godine, stečeno profesionalno zvanje „certificirani računovo a“ sa važećom licencom za obavljanje računovodstvenih poslova izdanu od strane ovlaštenog profesionalnog tijela. Članak 5. (alternativno) Vo enje poslovnih knjiga pravna osoba povjerava i ustupa temeljem Ugovora o pružanju računovodstvenih usluga drugoj pravnoj osobi koja ispunjava uvijete za pružanje računovodstvenih usluga sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br.83/09) KONTRNI PLAN Članak 6. Kontni plan društva je u potpunosti uskla en sa propisanim kontnim planom, i sadrži sljedeće razrede bilančnih stavki: Razred 0 – Upisani, a neuplaćeni kapital i stalna sredstva Razred 1 – Zalihe Razred 2 – Novac, kratkoročna potraživanja i financijski plasmani i aktivna vremenska razgraničenja Razred 3 – Troškovi poslovanja Razred 4 – Kapital i rezerve Razred 5 – Obveze Razred 6 – Prihodi i rashodi Razred 7 – Dobit i gubitak Razred 8 – Interni obračuni Razred 9 – Izvanbilančni računi Članak 7. Otvaranje konta u računovodstvu vrši se u trenutku kada se prvi put pojavljuje potreba za tim kontom. Kod otvaranja konta, za svaki konto navodi se šifra, naziv i sadržaj konta. Šifra konta se utvr uje dekadnim označavanjem od ( 0 do 9 ) i to: - razred se označava brojevima od 0 do 9,

Knjigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interne prirode. obaveza. Interne knjigovodstvene isprave se ispostavljaju unutar pravne osobe i služe za dokumentiranje svih promjena na sredstvima i obvezama prema izvorima sredstava . odobravanje kasa skonta. Članak 11.analitička razrada osnovnog konta brojevima od 0000 do 99999 i . izvještaj o novčanim promjenama na žiro-računu. Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorirani elektronski zapis o nastalom poslovnom doga aju. nedvojbeno i bez ikakvih sumnji utvrditi prirodu i opseg poslovnog doga aja. . a služi kao temelj za knjiženje u poslovnim knjigama. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE Članak 8. Članak 12. kapitala. iz poslovnih odnosa s trećim osobama koja su ih sačinila (fakture. valuta plaćanja i sl. izvještaji o obračunatoj kamati.). karakter poslovne promjene u knjigovodstveno-tehničkom smislu (kupnja za gotov novac ili na kredit). tovarni list. a da analitička konta imaju odgovarajuće nazive dobivanja razrade osnovnog.) s mogućnošću pravovremenog nadzora. vezan je za poslovanje pravne osobe i ima odraza na promjenu stavki imovine. odnosno razlog uporabe preslike i ako je potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe ili osobe na koju je prenesena ovlast. Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom.osnovno konto se označava brojevima od 000 do 999. količina. prihoda i rashoda. dostavnica i sl.grupe konta se označavaju brojevima od 00 do 99.subanalitička razrada konta označava se brojevima od 000000 pa nadalje. Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili osoba na koje je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i ispravna. Članak 9. Sadržaj knjigovodstvenih isprava mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati vrstu i opseg nastale promjene (kupnja. tehnička obilježja (datum kupnje. dokumenti o osiguranju robe. preslika originalne isprave ili isprava na elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja originalne isprave. Eksterne knjigovodstvene isprave su one koje su prispjele u pravnu osobu izvana. Knjigovodstvena isprava sastavlja se za doga aj koji je nastao. koja je potpisana od strane osobe koja je ovlaštena za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvene isprave. sintetičkog konta.. otpremnica. . Naziv konta mora biti koncizan da jasno odre uje sadržaj konta. cijena. ukupan iznos). Članak 10. Vjerodostojnom se smatra ona knjigovodstvena isprava na osnovu koje može treća osoba koja nije sudjelovala u poslovnom doga aju.

odnosno u roku od tri dana od datuma prijema. Članak 13. poluproizvoda. alata i dr. broj 91/06). nalog blagajni za naplatu ili isplatu. Ispravak precrtavanjem vrši ona osoba koja je izdala knjigovodstvenu ispravu i koja će ispravak istovremeno izvršiti na svim primjercima izdane knjigovodstvene isprave. gotovih proizvoda. Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronski zapis može umjesto potpisa ovlaštene osobe koja zastupa pravnu osobu ili osobu na koju je prenesena ovlast. popisne liste. Članak 15. Suštinskom kontrolom knjigovodstvenih isprava utvr uje se suštinska ispravnost isprave. koja se sastoji u ispitivanju da je naznačena poslovna promjena stvarno nastala i u obimu kako je naznačeno. izdatnica. nego se poništavaju i izdaju nove. Knjigovodstvena isprava se prije knjiženja kontrolira sa stanovišta formalne. Interne knjigovodstvene isprave sastavljaju se u minimalno dva (2) primjerka. Kontrola računske ispravnosti knjigovodstvene isprave podrazumijeva računsku kontrolu matematičkih operacija dijeljenja. Iznimku čine knjigovodstvene isprave o novčanim poslovnim doga ajima koje se ne popravljaju niti prepravljaju. prijemnica. suštinske i računske ispravnosti i ovjerena od ovlaštenih osoba u pravnoj osobi. isplatna lista. zapisnik. rashodu. Kontrola formalne ispravnosti knjigovodstvene isprave polazi od toga da li je isprava sastavljena u skladu sa propisima. trebovanje sirovina. Članak 16.(izlazne fakture. Osobe koje sastavljaju i vrše prijem knjigovodstvenih isprava. a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je poslovna promjena nastala. MRS i općim aktom pravne osobe. mora sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik BiH“. uz stavljanje datuma ispravke. dokumenti o povratu.). . odnosno prijemu. na temelju kojih su dobiveni rezultati na ispravi. Neispravna isprava vraća se odgovarajućoj službi koja je sastavila ili zaprimila knjigovodstvenu ispravu radi otklanjanja nedostataka. zbrajanja i oduzimanja. Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili brojevima se obavljaju na način da ne dovode u sumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave. množenja. Članak 14. dužne su da potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostave računovodstvu odmah po izradi. što potvr uje svojim potpisom. promjeni cijene. otpisu.

Poslovne knjige čine dnevnik. zatim upisuje podatak u poslovne knjige knjigovodstvenom tehnikom. prema vremenskom redoslijedu njihovog nastanka. Osnovnim knjigama smatraju se: .dnevnik glavne knjige. . gdje se na temelju nje izdaje nalog za knjiženje. dokumentiranosti i vjerodostojnosti. kronološki. rashodima. Članak 20. glavna knjiga i pomoćne knjige.glavna knjiga . Poslovne knjige vode se u skladu sa načelima sistema dvojnog knjigovodstva. Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene. Dnevnik se može uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili više knjiga koje su namijenjene za evidentiranje promjena na pojedinim skupinama bilančnih ili izvanbilančnih pozicija. ažurnosti. tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu. Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava proslje uje se knjigovodstvu. Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima. Glavna knjiga je sistemska knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja (imovini. kapitalu. Osobe koje vode poslovne knjige. Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu i predstavljaju temelj za izradu godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja.Članak 17. obvezama. Članak 19. obavezama. uvažavajući načela urednosti. kapitalu. prihodima i rezultatu poslovanja i izvanbilančne evidencije). poslije provedene kontrole i primljenih knjigovodstvenih isprava. Poduzeće vodi poslovne knjige prema načelima dvojnog knjigovodstva i organizira osnovne i pomoćne knjige. Pod poslovnim knjigama u knjigovodstvu podrazumijevaju se evidencije pomoću kojih se kronološki i na sistematski način obuhvaćaju poslovni doga aji i promjene na osnovu knjigovodstvenih dokumenata. Članak 21. dužne su knjigovodstvene isprave proknjižiti u poslovnim knjigama narednog dana. a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema knjigovodstvene isprave. prihodima i rashodima pravnih osoba. Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini. POSLOVNE KNJIGE Članak 18. povezane ili prenijete na neki od elektronskih medija.

zalihe. postrojenja i opremu. potraživanja. Analitičke evidencije predstavljaju raščlanjena pojedina konta glavne knjige kao što su: dugoročna materijalna i nematerijalna sredstva. kapitala. kapital i dr. 2) učinak poslovnog doga aja može se izraziti u novčanim iznosima. troškova. Predmet knjigovodstvene obrade podataka u glavnoj knjizi u dijelu bilančne evidencije jesu poslovni doga aji koji imaju sljedeća obilježja: 1) poslovni se doga aj stvarno dogodio i kao takav pripada prošlosti poslovanja. gotovinu i gotovinske ekvivalente. . dugoročne financijske plasmane. Glavna knjiga mora sadržavati unaprijed pripremljena konta koja. kupci. investicijske nekretnine. U pomoćne knjige ubraja se: knjiga blagajne. Članak 25. prihoda i rezultata poslovanja i 4) nastanak poslovnog doga aja može se dokazati vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom. 3) promjena nastala poslovnim doga ajem utječe na poziciju (stavku) sredstava.Glavna knjiga predstavlja skup svih konta koja su otvorena tokom poslovne godine. Članak 24. i druge pomoćne knjige. obveza. dobavljači. Pomoćne knjige su analitičke evidencije koje se vode za nematerijalna sredstva. Članak 22. sukladno s potrebama pravne osobe. Pomoćne knjige čine: analitičke evidencije. proizvodi. osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. obveze. usluge. rashoda. roba. Glavna knjiga se sastoji od dva odvojena dijela i to: 1) bilančna evidencija i 2) izvanbilančna evidencija. razne obveze i potraživanja i dr. materijal i inventar. Članak 23.

vrši se prema potrebi i na zahtjev kontrolnog organa. mogućnost uvida u promet i stanje na računima glavne knjige i mogućnost uvida u vremenski slijed obavljenog unosa poslovnih doga aja. ispravnost unosa podataka. Ispis bruto bilance. Poslovne knjige vode se na način da osiguraju: kontrolu unesenih podataka. glavne knjige i pomoćne knjige (analitičke kartice) pohranjuju se na vanjsku memoriju i čuvaju u rokovima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom o računovodstvu i reviziji. a s danom stjecanja statusa pravne osobe i prilikom provo enja statusnih promjena. kada se podatci obra uju elektronski na računaru. . knjiga izdanih čekova. a na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. Poslovne knjige otvaraju se početkom svake poslovne godine prijenosom stanja iz bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju početne bilance kod novoosnovanih pravnih osoba. Članak 26. glavne knjige i pomoćnih knjiga ( analitičkih kartica ). U poslovne knjige unose se podaci po načelu nastanka poslovnih doga aja. druge evidencije i knjigovodstvena dokumentacija kao što su razni obračuni i druge pismene evidencije koje služe kao dokumentirani osnova za unos odre enog podatka u dnevnik glavne knjige. knjiga udjela (ili knjiga dionica). knjiga deviznih sredstava. Članak 28. Ispis dnevnika se vrši samo ako se za to ukaže potreba. mogućnost korištenja podataka. Na kraju poslovne godine poslije izvršenih svih zaključnih knjiženja. One pozicije koje se ne nalaze u početnoj bilanci otvaraju se u poslovnim knjigama u toku godine nastankom poslovnog doga aja. knjiga izlaznih računa. Članak 29. VO ENJE POSLOVNIH KNJIGA Članak 27.knjiga ulaznih računa. na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene isprave. čuvanje podataka.

knjiži na teret troškova. Članak 30. rezervnog dijela ili sitnog inventara.Naknadni ispravak unesenog podatka provodi se kao nova knjigovodstvena stavka tako da bude učinak promjene iz razlike novog i prethodnog podatka. U analitičkom knjigovodstvu stalna materijalna sredstva iskazuju se po vrsti. po vrijednosti. i to odvojeno za potraživanja i odvojeno za obveze. kojim se razdužuje skladište. Članak 32. sva potraživanja i obveze vode se po pojedinim dužnicima. utrošak materijala. Poslovni doga aji nastali izme u dana bilance i dana upisa u sudski registar obuhvaćaju se u poslovnim knjigama prethodne pravne osobe ili nove pravne osobe. Članak 33. te mjesto uporabe. Članak 34. rezervne dijelove i sitan inventar koji se odmah stavlja u uporabu. što se utvr uje odlukom o statusnoj promjeni. čiji promet i saldo mora biti jednak prometu i saldu analitičkog konta u glavnoj knjizi. Ukoliko se nabavljaju i uskladištavaju veće količine materijala koji se ne ugradi neposredno poslije nabavke. putem skladišnog zaduženja. odnosno vjerovnik ima šifru. U analitičkom knjigovodstvu. za isti se vrši prijem i zaduženje u magazinu. Članak 31. a zadužuju troškovi poslovanja. ili na kojim se iskazuju ulaganja. a najmanje jedanput mjesečno sastavlja kronološkim redom tzv. Ovaj način evidentiranja materijala poduzeće će uvesti ako ocjeni da za time postoji objektivno opravdana potreba. Knjiženje troškova sitnog inventara vrši se obavezno preko ispravke vrijednosti sitnog inventara. na osnovu ovjerenog računa. odnosno ugradnje. a jedna šifra se može koristiti i za označavanje kupca i povjerioca istovremeno. Na računu mora biti naznačena vrsta materijala. Vo enje evidencije za alat i sitan inventar je stalno. odnosno obveze. vodi se posebno grupa analitičkih konta i dnevnik. svaki dužnik. u slučajevima kada se dužnik pojavljuje i kao dužnik i kao vjerovnik. odnosno analitički konto u glavnoj knjizi na kojem se iskazuju potraživanja. U okviru materijalnog knjigovodstva vodi se i skladišno poslovanje. odnosno ugra uje u sredstvo. količini i nabavnoj vrijednosti i ispravci vrijednosti. - . te se za utrošeni dio u jednom proizvodnom ciklusu. društvo izravno. odnosno vjerovnicima: za svaki sintetički. Nabavljeni materijal. Stalna materijalna sredstva vode se u knjigovodstvu stalnim sredstvima pojedinačno za svako sredstvo.

Članak 36. Članak 39. Pomoćne knjige koje se koriste više od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korištenja. kapitala i financijski rezultat sa prihodima i rashodima obračunskog perioda na koji se taj rezultat odnosi.) kao i u slučajevima statusnih promjena. glavna knjiga moraju se nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova da je istu moguće u svakom trenutku odštampati na papir i mora se potpisati elektronskim potpisom sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu ili se mora odštampati na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i mora je potpisati i ovjeriti osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe i na kraju odložiti.U skladišno poslovanje spada vo enje materijalne evidencije dobara u naturalnom obliku. Poslovne knjige se zaključuju poslije knjiženja svih poslovnih promjena i obračuna na dan završetka poslovne godine (31. osim knjige inventara koja se zaključuje otu enjem sredstva.) najkasnije do roka za dostavljanje financijskih izvještaja (28. Članak 37. . Vo enje ove evidencije podrazumijeva vo enje podataka o pribavljenom materijalu i inventaru za potrebe po količini u odgovarajućoj jedinici mjere. Pored vo enja evidencije o prispijeću materijalnih dobara.12. ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I UTVR IVANJE FINANCIJSKOG REZULTATA Članak 35. Na kraju poslovne godine poslovne knjige se zaključuju.) Poduzeće vrši istovjetan obračun amortizacije za porezne i računovodstvene svrhe po identičnim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije u porezne svrhe. obveza. (varijanta 1. skladišno poslovanje ima funkciju kvalitativne i kvantitativne kontrole pribavljenih materijalnih dobara za njihovo pravilno uskladištenje i čuvanje prilikom prvog prispijeća u skladište kao i dalje sve do njihovog konačnog troška ili otpisa. a zatim se na temelju evidencija iz poslovnih knjiga utvr uje stanje imovine. AMORTIZACIJA Članak 38. Pravna osoba sastavlja na kraju poslovne godine konačan obračun amortizacije. Poslovne knjige koje se vode kao elektronski zapis. prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige. Sastavljanje konačnog obračuna amortizacije zasniva se na stvarnom stanju utvr enom na temelju popisa.02.

Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u poreznoj bilanci do iznosa utvr enog proporcionalnom metodom primjenom najviših godišnjih amortizacijskih stopa koje su propisane Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit („Sl. Članak 42. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije po nižim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. uredske i ostale zgrade za obavljanje uslužnih djelatnosti 1. Ceste. stalna sredstva u pripremi.3. izuzev 1. knjige (trajne vrijednosti). Članak 40. Upravne. predmeti arhivske i povijesne vrijednosti. br. restorani 1. Stalna sredstva se sistematski otpisuju primjenom godišnjih amortizacijskih stopa koje proističu iz procijenjenog vijeka trajanja stalnog sredstva ili primjenom amortizacijskih kvota (godišnji iznos amortizacije) utvr enih na temelju planiranog korištenja stalnih sredstava. administrativne. gornji stroj željezničkih pruga 2.1. Stambene zgrade. vozila.3% . Članak 41.2. Najviše stope amortizacije. djela kiparstva. Oprema za vodoprivredu.(varijanta 2. Članak 43. novine FBiH“. (varijanta 3. slike.1.36/08 i 79/09). Odbitak po osnovi amortizacije dopušten je samo u vezi s imovinom koja podliježe amortizaciji i koja se nalazi u uporabi. koje se priznaju kao porezno dopušteni rashod po grupama su: 1.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po nižim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. Oprema. predmeti prirodnih vrijednosti i drugo. izuzev 2. Gra evine. hoteli. vodovod i kanalizaciju 10% 3% 5% 14. Obračunu amortizacije ne podliježu sljedeća stalna sredstva: zemljišta. goodwill.3% 20% 14.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po višim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. komunalni objekti. mehanizacija. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije prema najvišim porezno dopuštenim stopama amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit.

Članak 46. Imovina koja se amortizira. Nematerijalna stalna sredstva Članak 44.2.2. Računala i oprema za zaštitu okoliša 3. Stalna sredstva koja su cijelosti amortizirana.3% 14. pravna osoba može. rashodovana ili na drugi način otu ena stalna sredstva se priznaje do kraja mjeseca u kojem su ta stalna sredstva bila u upotrebi. Neotpisani dio vrijednosti i drugi rashodi od otu enja stalnih sredstava u cijelosti se priznaje kao porezno dopušteni rashod. Višegodišnji nasadi 4. Obračun amortizacije stalnih sredstava počinje prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu. 33. U takvim situacijama treba donijeti Odluku u kojoj treba definirati i precizirati okolnosti zbog kojih se pristupa korekcijama u iznosu amortizacije.3% 40% 20% Iznimno. ovog akta. a koja su i dalje u upotrebi. Rashodima amortizacije smatra se i amortizacija povećanja vrijednosti stalnih sredstava zbog revalorizacije. Amortizacija za prodana. Kao porezno dopušteni rashod se priznaje i rashod iz osnove umanjenja vrijednosti stalnih i dugoročnih sredstava u skladu s MRS/MSFI. . osim za naknadna ulaganja u takvo sredstvo. odnosno u kojoj je imovina stavljena u funkciju. uništena. Osnovna stada 5. Članak 48. uslijed nastalih otegotnih okolnosti u odre enom obračunskom razdoblju primijeniti niže stope obračuna amortizacije od onih propisanih u članku 43. a čija je nabavna vrijednost manja od 1.000 KM. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. kao i korigirane stope amortizacije za predmetno obračunsko razdoblje. uništenja ili manjka. Amortizirana sredstva koja su jednom amortizirana ne mogu se ponovno uključiti u obračun amortizacije za potrebe porezne bilance. ni kada su ista i dalje u upotrebi. Nabavna vrijednost hardvera i softvera jednokratno se amortizira (100%) u cijelosti u godini u kojoj su stavke hardver i softvera nabavljeni i stavljeni u upotrebu. Članak 47. Članak 45. jednokratno se otpisuje u cijelosti u godini nabave.

novine FBiH“. Za sva ostala. vode. postrojenja i oprema MRS 38 – Nematerijalna imovina MRS 40 – Ulaganja u nekretnine MRS 41 – Poljoprivreda SITAN INVENTAR. br.Članak 49. odnosno 50% ukupne vrijednosti stavke sitnog inventara. iskazuju se kao sitan inventar. ambalaža i auto gume otpisuje se 50% metodom kalkulativnog otpisa.00 KM. ambalaža i auto gume otpisuje se jednokratno metodom kalkulativnog otpisa (100%) u trenutku davanja u upotrebu. Članak 50. iskazuju se kao sitan inventar. (varijanta 1.) Sitan inventar. zemljišta i ublažavanje buke.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci i stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci.) Sitan inventar. Ubrzana amortizacija provodi se po stopama koje mogu biti do 50% više od propisanih. Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima za stalna sredstva koja služe za: 1) sprječavanje zaga ivanja zraka.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci. ambalaža i auto gume. a ovdje nespomenuta i nedefinirana. ambalaže i auto guma se otpisuje . a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. 2) školovanje i obuku kadrova. (varijanta 2.00 KM. 97/07 i 14/08). Stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. ambalaža i auto gume. (varijanta 1. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. (varijanta 2.00 KM. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. AMBALAŽA I AUTOGUME Članak 51. pitanja u vezi s amortizacijom stalnih sredstava izravno se primjenjuju odredbe: MSFI 5 – Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja MRS 16 – Nekretnine. iskazuju se kao dugotrajna materijalna sredstva. Članak 52. Obveznik ima pravo na ubrzanu amortizaciju stalnih sredstava pod uvjetima utvr enim Zakonom o porezu na dobit („Sl.

koja se na dan popisa nalaze u skladištu. uništenja ili manjka. POPIS IMOVINE I OBVEZA Članak 54. odnosno pokretanja postupka likvidacije. statusnih promjena sukladno s Zakonom o gospodarskim društvima (spajanje. otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije. provodi se svakih pet godina. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja.u trenutku davanja u upotrebu. Uprava može po potrebi posebnom Odlukom utvrditi potrebu i obvezu provo enja odre enih bilančnih stavki imovine i obveza i tijekom poslovnog razdoblja. filmovi. tekuće godine. Popis se obavlja tijekom godine i zbog primopredaje dužnosti i ne osloba a od popisa sredstava i obveza sa stanjem na dan 31. prosinca. Popis imovine i obveza se provodi na početku poslovanja kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina (31. kao što su: knjige. a preostali iznos od 50% ukupne vrijednosti u trenutku otu enja (povlačenje iz upotrabe. Članak 56.) Članak 53. pripajanje ili dijeljenje). U slučaju stečaja ili likvidacije ne postoji obveza popisa sa stanjem na dan 31. Tu a sredstva. ambalaže i autoguma koja su cijelosti amortizirana (otpisana). arhivska gra a i slično. Iznimno. popisuju se posebno za svaku pravnu osobu kojoj ta imovina pripada i dostavlja im po jedan primjerak popisnih lista na kojima su ta sredstva popisana. popis materijala u knjižnicama. a koja su i dalje u upotrebi. Popis imovine i obveza tokom poslovne godine obavlja se i u slučajevima: promjene cijena proizvoda i robe. U navedenim slučajevima popis se provodi pod datumom nastanka statusne ili druge promjene. Predmeti sitnog inventara. manjak. te da se u poslovnim knjigama izvrši uskla ivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem. Članak 55. temeljem Odluke uprave društva. Kod pravnih osoba čija su ta sredstva. fotografije.12. prodaja i dr.12. ove se popisne liste uključuju u njihovu dokumentaciju o popisu. .) ili neko drugo obračunsko razdoblje. izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje. U prethodno navedenim situacijama popis imovine i obveza se provodi na dan otvaranja stečajnog postupka.

sirovina i materijala. Članak 60. Pri utvr ivanju sastava pojedinih povjerenstva za popis treba voditi računa da osobe koje su materijalno ili financijski zadužene za sredstva koja se popisuju i njihovi neposredni rukovodioci ne mogu biti odre eni u povjerenstvo za popis tih sredstava. Članak 58. količini i vrijednosti. vaganjem. U popisne liste se unose podatci o stvarnom stanju predmeta popisa (imovinskih stavki). robe. Podatci o popisu imovine i obveza se unose u popisne liste. novca i novčanih ekvivalenata. Popis se tehnički provodi mjerenjem. Pravna osoba imenuje povjerenstva za popis: stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava. Povjerenstva za popis se formiraju u sastavu od tri člana. nego popisno povjerenstvo. Uprava posebnom Odlukom imenuje i formira povjerenstva za popis. Podatke iz knjigovodstva u popisne liste ne unose osobe koja rade u knjigovodstvu. Članak 59. brojanjem i drugim tehnikama popisa u ovisnosti o prirode i vrste imovinske stavke. Na kraju popisa popisna povjerenstvo sastavlja izvještaj o obavljenom popisu. tekuće godine te izvrši uskla ivanje i sravnjenje knjigovodstvenog i stvarnog stanja sa 31. Za provo enje popisa imovine i obveza u pravnoj osobi. jednog predsjednika i dva člana povjerenstva za popis.12. utvr uje viškove i manjkove i dostavlja ga na razmatranje Upravi za razmatranje rezultata popisa za odlučivanje o popisu.Članak 57. poluproizvoda i gotovih proizvoda.12. najkasnije 15. nedovršene proizvodnje. Povjerenstvo za popis je dužno da na temelju knjigovodstvenih isprava naknadno unese u popisne liste podatke o promjenama koje su nastale izme u dana popisa i 31. dana od dana isteka poslovne godine. U slučaju kada je vrijeme popisa imovine i obveza prije 31. ambalaže i autoguma. . i to: vrsti.12. potraživanja. tekuće godine.12. sitnog inventara. tekuće godine (može i neki drugi datum). i obveza Povjerenstva za popis se formiraju i imenuju najkasnije do 10.

prije sastavljanja financijskih izvještaja. prije sastavljanja financijskih izvještaja. za pokriće prenesenih gubitka do visine kapitala. odnosno vlasnicima udjela u Društvu. internog općeg akta i odluke nadležnog organa. Članak 65. te planirati aktivnosti i način rješavanja istih. . Ukoliko primi zahtjev za konfirmaciju salda potraživanja i/ili obveza.Uprava temeljem izvještaja o popisu i popisnih lista donosi Odluku o rješavanju i tretmanu. za isplatu dioničarima. što se dokazuje odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom. za formiranje i unos u zakonske rezerve. te odgovornosti za utvr ene inventurne razlika. za formiranje i unos u statutarne rezerve. ako ih društvo formira. te za kao akumuliranu (zadržanu) dobit. kao i računovodstvenom i poreznom tretmanu inventurnih razlika. Raspored neto dobit tekuće godine društvo će izvršiti prema sljedećem redoslijedu prioriteta: za pokriće prenesenih gubitaka iznad visine kapitala.12. Članak 62. Članak 63. Raspored dobiti i gubitka pravna osoba vrši sukladno s odredbama Zakona o gospodarskim društvima i ovog Zakona. USUGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA Članak 61. Stanje i usuglašavanje obveza i potraživanja se utvr uje na dan 31. RASPORED DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA Članak 64.obrazac izvod otvorenih stavki (IOS). sastavlja i dostavlja svim svojim kupcima (dužnicima) popis neplaćenih (otvorenih) računa. Prije sastavljanja financijskih izvještaja za tekuću godinu obvezno se vrši usuglašavanje obveza i potraživanja (konfirmacija salda). vjerovniku ili njegovom revizoru) na konfirmaciju u roku od osam dana. tekuće godine. usuglašava me usobna potraživanja i obveze sa poslovnim partnerima. Kao dokaz postojanja odre enog stanja potraživanja i obveza koristit će se knjigovodstveni podaci koji će se unositi i potvr ivati odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom . Pravna osoba je obvezna u bilješkama obrazložiti pojedinačna stanja sumnjivih i spornih potraživanja. Pravna osoba. Pravna osoba. pravna osoba obvezno odgovara pošiljatelju (dužniku.

. financijski izvještaji pravne osobe se nakon sastavljanja. Članak 69. odnosno postupka likvidacije pravne osobe. njegovo ime i prezime.1. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. Za financijske izvještaje pravne osobe odgovorna je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. dio temeljnog kapitala za pokriće gubitaka. kao i prenesenih poslovnih gubitaka vrši se iz sljedećih izvora sredstava prema sljedećem redoslijedu: dio akumulirane (zadržana) dobiti za pokriće gubitaka. Financijski izvještaji se nakon sastavljanja. Uz godišnji financijski izvještaj korisnicima financijskih izvještaja se prezentiraju i posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku. dio statutarnih rezervi za pokriće gubitaka. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji. moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovo e koji sadrži naziv „certificirani računovo a“. Članak 68. Istodobno. financijske izvještaje sastavlja na datum statusne promjene. Pokriće poslovnih gubitaka tekućeg razdoblja. i ovjeravaju pečatom pravne osobe – podnositelja. tekuće godine sa usporednim podacima za prethodnu godinu. odnosno zaključenja stečaja. pa i oni štampani na računalu.Članak 66. upisane u sudski registar – direktora pravne osobe koja podnosi financijske izvještaje. kao i broj važeće licence. dio zakonskih rezervi za pokriće gubitaka (ukoliko postoje). Pravna osoba u slučaju nastanka statusne promjene. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE Članak 67.12. do 31. Pravna osoba obvezne financijske izvještaje sastavlja i prezentira za poslovnu godinu i to za razdoblje od 1. Godišnje financijske izvještaje čine: 1) Bilanca stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji potpisani potpisuju od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe. Financijski izvještaji sastavljaju se i u slučaju otvaranja. upisana u sudski registar. 2) Bilanca uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine.

Godišnji izvještaj o poslovanju obvezno sadrži: 1) sve značajne doga aje nastale u razdoblju od završetka poslovne godine do datuma predaje financijskog izvještaja. tržišnom. . zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita i 8) izloženost pravne osobe cjenovnom. koja je propisana kao zakonsko i efektivno sredstvo plaćanja u BiH. 4) informacije o otkupu vlastitih akcija i udjela. 2) procjenu očekivanog budućeg razvoja pravne osobe. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. Članak 71. 2) Bilancu uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastavljati i prezentirati polugodišnji izvještaj. kreditnom. valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravne osobe. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. 3) najvažnije aktivnosti u svezi s istraživanjem i razvojem. Polugodišnji izvještaj obuhvaća: 1) Bilancu stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. 7) ciljeve i politike pravne osobe u svezi s upravljanjem financijskim rizicima. Članak 72. Jezik izvještavanja pravne osobe je jedan od zakonom propisanih službenih jezika u Bosni i Hercegovini. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastaviti i prezentirati godišnji izvještaj o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravne osobe i njegov položaj. uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera poduzetih na zaštiti životne sredine. 6) korištene financijske instrumente ako je to značajno za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravne osobe.Članak 70. 5) informacije o poslovnim segmentima pravne osobe. Funkcionalna valuta izvještavanja pravne osobe je Konvertibilna marka (oznaka: BAM). pripremljene sukladno s MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja ili MRS 34 – Periodični financijski izvještaji.

Članak 75. Odluku o utvr ivanju godišnjih financijskih izvještaja od strane mjerodavnog organa. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja prestaje krajem mjeseca u kome je statusni oblik povezivanja prestao da postoji. Konsolidirani financijski izvještaj je financijski izvještaj grupe pravnih osoba za statusni oblik povezivanja koji čini ekonomsku cjelinu u kome su izdvojeni interni odnosi izme u tih osoba na osnovu kapitala. sastavljene konsolidirane financijske izvještaje. Pravna osoba angažira vanjskog revizora temeljem Odluke uprave. Članak 74. a temeljem najpovoljnije ponude revizorske kuće o čemu konačnu odluku donosi uprava društva. (alternativno) Pravna osoba je dužna sastaviti i prezentirati konsolidirane financijske izvještaje. Pravna osoba. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja nastaje od prvog mjeseca po isteku mjeseca u kome je formiran statusni oblik povezivanja. Godišnji financijski izvještaji i godišnji izvještaji o poslovanju se predaju najkasnije do posljednjeg dana veljače tekuće godine za prethodnu godinu. najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu. srpnja tekuće godine. gdje odre ena osoba (matična) ima pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama. Članak 76. Pri izradi konsolidiranih financijskih izvještaja pravne osobe se pridržava pravila i procedura konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja koja su ure ena MRS-a i MSFI-a. potraživanja i obveza. Rok za predaju revizorskog izvještaja sa priloženim financijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja je najkasnije kraj tekuće godine za prethodnu godinu. Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka. (alternativno) Pravna osoba je dužna obaviti reviziju financijskih izvještaja. Polugodišnji financijski izvještaji predaju se najkasnije 31. .Članak 73. prihoda i rashoda. Pravna osoba uz godišnje financijske izvještaje dostavlja: Obavijest o razvrstavanju pravne osobe. predaje najkasnije do kraja travnja tekuće za prethodnu godinu.

kako bi podaci bili dostupni kontroli. Isprave koje se čuvaju trajno su: platne liste ili analitičke evidencije o plaćama u vezi s plaćanjem doprinosa. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu čuvaju se najmanje 11 godina. odnosno stečajnom upravitelju. financijski izvještaji. Knjigovodstvene isprave. Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni. Članak 79. knjigovodstvene isprave i poslovne knjige zapisnički se predaju likvidacijskom. konsolidirani financijski izvještaji. Članak 78. Knjigovodstvene isprave se odlažu u fascikle i registratore nakon završetka godišnjeg obračuna i revizije. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige čuvaju se najmanje sedam godina. Ako se poslovne knjige vode na računalu. isprave platnog prometa putem ovlaštenih financijskih institucija čuvaju se najmanje pet godina. mora se osigurati i memoriranje aplikativnog softvera. izvještaji o izvršenoj reviziji.NAČIN I ROKOVI ČUVANJA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA. Pomoćni obračuni. kupoprodajni ugovori po kojima je izvršeno stjecanje nekretnina. a pomoćne knjige najmanje sedam godina. i svi interni akti od utjecaja na financijsko poslovanje. poslovne knjige i financijski izvještaji čuvaju se u poslovnim prostorijama pravne osobe. Knjigovodstvene isprave čuvaju se u izvornom materijalnom obliku. godišnji računovodstveni obračuni. . usporedo s memoriranim podacima. Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku 11 godina nakon isteka poslovne godine. POSLOVNIH KNJIGA. čuvaju se dvije godine. prodajni i kontrolni blokovi i sl. Periodični obračuni. a predstavljaju dokaznu osnovu poslovnih knjiga. (odnosno kod druge pravne osobe ukoliko je istoj povjereno vo enje poslovnih knjiga). U slučaju otvaranju postupka likvidacije ili stečaja. IZVJEŠTAJA I OSTALE DOKUMENTACIJE Članak 77. Glavna knjiga i dnevnik čuvaju se najmanje 11 godina. u obliku elektronskog zapisa ili na mikrofilmu.

Članak 82. Zakona o gospodarskim društvima („Sl. Računovodstvene politike pravne osobe obuhvaćaju načela. 54/00. 14/08 i 39/09). Način vrednovanja i iskazivanja pojedinih bilančnih kategorija reguliran je i propisan računovodstvenim politikama pravne osobe. br. praksu i pravila za evidentiranje poslovnih doga aja u poslovnim knjigama.RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Članak 80. 35/98. kao i drugim aktima. rashoda i kapitala. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 81. novine FBiH“. osnove. 37/01. godine. 45/00. prihoda.23/99. br. 83/09) . Analitički kontni plan pohranjen u računalo ili otipkan na posebnom tisku čini sastavni dio ovog Pravilnika. Odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl.01. br. 1/02. dogovore. br. Sva navedena pravila i tumačenja i naputke oko primjene ovog Pravilnika. novine FBiH“. a u okviru toga obveze i odgovornosti zaposlenika vezane za ovu funkciju. Računovodstvene politike pravne osobe propisane su i usvojene u pisanom obliku kao poseban interni akt pod nazivom Pravilnik o računovodstvenim politikama. 10/08 i 9/10). . Zakona o doprinosima („Sl. davat će za to odgovorne osobe u društvu. novine FBiH“. Članak 83. te sastavljanje i predočavanje temeljnih financijskih izvještaja pravne osobe. Zakona o porezu na dohodak („Sl. 2/02. 97/07.2010. kao i zakonske i druge izmjene koje eventualno nastupe tijekom njegovog važenja. Odluku o promjeni Pravilnika o računovodstvu donosi Uprava/direktor društva. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. Zakona o porezu na dobit („Sl. novine FBiH“. Alternativno Aktom o sistematizaciji radnih mjesta utvrdit će se radna mjesta u računovodstvenoj i financijskoj funkciji. 16/01. 6/02 i 29/03) sa pripadajućim podzakonskim aktima. a primjenjivat će se od 01. novine FBiH“. Cilj utvr ivanja računovodstvenih politika je objektivno i fer prezentiranja imovine. Članak 84. kao i objavljeni MRS/MSFI direktno se primjenjuju i imaju prioritet u primjeni u odnosu na odredbe ovog Pravilnika. br. 17/06 i 14/08). obveza.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful