Sukladno člancima 11., 12. i 13. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 83/09), članka __.

Statuta gospodarskog društva, Uprava društva „_________________“, donosi

PRAVILNIK o računovodstvu
OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom utvr uje se način prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i čuvanja dokumentacije kao i postupci, metode i tehnike za vo enje poslovnih knjiga (knjiženje), oblik samih knjiga, sastavni dijelovi poslovnih knjiga, relevantni rokovi za unos pojedinih vrsta podataka (knjiženja), ažurnosti vo enja poslovnih knjiga, način odlaganja i čuvanja poslovnih knjiga, popis sredstava i rokove popisa, obračun i metode obračuna amortizacije, način i rokove financijskog izvještavanja, kao i ostale postupke i metode neophodni za pouzdanu i fer prezentaciju financijskih izvještaja. Članak 2. Sustav računovodstva se zasniva na računovodstvenim načelima: točnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih doga aja te na Me unarodnim računovodstvenim standardima (u daljnjem tekstu: MRS), odnosno Me unarodnim standardima financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: MSFI). Članak 3. Pravna osoba vrši financijsko računovodstveno evidentiranje i financijsko izvještavanje sukladno načelima i pravilima: Me unarodne računovodstvene standarde (MRS) financijskog izvještavanja (MSFI); i Me unarodne standarde

Prateće upute, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za me unarodne računovodstvene standarde (u daljnjem tekstu: IASB)i Me unarodne računovodstvene standarde za mala i srednja poduzeća koje objavi IASB . RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE Članak 4. (alternativno) Rukovoditelj računovodstvenih poslova u društvu je odgovoran za ažurnost, urednost i istinitost poslovnih knjiga.

Osoba odgovorna za vo enje poslovnih knjiga i sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja, te poreznih evidencija mora ispunjavati sljedeće uvijete: školsku spremu ekonomskog usmjerenja (VSS / VŠS / SSS), radno iskustvo u obavljanju računovodstvenih poslova u trajanju od minimalno 3 godine, stečeno profesionalno zvanje „certificirani računovo a“ sa važećom licencom za obavljanje računovodstvenih poslova izdanu od strane ovlaštenog profesionalnog tijela. Članak 5. (alternativno) Vo enje poslovnih knjiga pravna osoba povjerava i ustupa temeljem Ugovora o pružanju računovodstvenih usluga drugoj pravnoj osobi koja ispunjava uvijete za pružanje računovodstvenih usluga sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br.83/09) KONTRNI PLAN Članak 6. Kontni plan društva je u potpunosti uskla en sa propisanim kontnim planom, i sadrži sljedeće razrede bilančnih stavki: Razred 0 – Upisani, a neuplaćeni kapital i stalna sredstva Razred 1 – Zalihe Razred 2 – Novac, kratkoročna potraživanja i financijski plasmani i aktivna vremenska razgraničenja Razred 3 – Troškovi poslovanja Razred 4 – Kapital i rezerve Razred 5 – Obveze Razred 6 – Prihodi i rashodi Razred 7 – Dobit i gubitak Razred 8 – Interni obračuni Razred 9 – Izvanbilančni računi Članak 7. Otvaranje konta u računovodstvu vrši se u trenutku kada se prvi put pojavljuje potreba za tim kontom. Kod otvaranja konta, za svaki konto navodi se šifra, naziv i sadržaj konta. Šifra konta se utvr uje dekadnim označavanjem od ( 0 do 9 ) i to: - razred se označava brojevima od 0 do 9,

tehnička obilježja (datum kupnje. nedvojbeno i bez ikakvih sumnji utvrditi prirodu i opseg poslovnog doga aja. izvještaj o novčanim promjenama na žiro-računu. karakter poslovne promjene u knjigovodstveno-tehničkom smislu (kupnja za gotov novac ili na kredit). vezan je za poslovanje pravne osobe i ima odraza na promjenu stavki imovine. . dokumenti o osiguranju robe. Članak 11. preslika originalne isprave ili isprava na elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja originalne isprave. koja je potpisana od strane osobe koja je ovlaštena za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvene isprave. ukupan iznos). Članak 12.). a da analitička konta imaju odgovarajuće nazive dobivanja razrade osnovnog. Članak 10. Knjigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interne prirode.. cijena. Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorirani elektronski zapis o nastalom poslovnom doga aju. Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili osoba na koje je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i ispravna. količina. Interne knjigovodstvene isprave se ispostavljaju unutar pravne osobe i služe za dokumentiranje svih promjena na sredstvima i obvezama prema izvorima sredstava . sintetičkog konta. odobravanje kasa skonta. prihoda i rashoda. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE Članak 8.) s mogućnošću pravovremenog nadzora. iz poslovnih odnosa s trećim osobama koja su ih sačinila (fakture. . valuta plaćanja i sl. dostavnica i sl.grupe konta se označavaju brojevima od 00 do 99. Sadržaj knjigovodstvenih isprava mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati vrstu i opseg nastale promjene (kupnja.osnovno konto se označava brojevima od 000 do 999. Vjerodostojnom se smatra ona knjigovodstvena isprava na osnovu koje može treća osoba koja nije sudjelovala u poslovnom doga aju. odnosno razlog uporabe preslike i ako je potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe ili osobe na koju je prenesena ovlast. Eksterne knjigovodstvene isprave su one koje su prispjele u pravnu osobu izvana.subanalitička razrada konta označava se brojevima od 000000 pa nadalje. a služi kao temelj za knjiženje u poslovnim knjigama. Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom. izvještaji o obračunatoj kamati. otpremnica.analitička razrada osnovnog konta brojevima od 0000 do 99999 i . Knjigovodstvena isprava sastavlja se za doga aj koji je nastao. Naziv konta mora biti koncizan da jasno odre uje sadržaj konta. Članak 9. tovarni list. kapitala. obaveza.

. dokumenti o povratu. poluproizvoda.). promjeni cijene. rashodu. Članak 14. Članak 15. trebovanje sirovina.(izlazne fakture. alata i dr. Članak 13. Kontrola formalne ispravnosti knjigovodstvene isprave polazi od toga da li je isprava sastavljena u skladu sa propisima. množenja. odnosno u roku od tri dana od datuma prijema. Suštinskom kontrolom knjigovodstvenih isprava utvr uje se suštinska ispravnost isprave. Iznimku čine knjigovodstvene isprave o novčanim poslovnim doga ajima koje se ne popravljaju niti prepravljaju. Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronski zapis može umjesto potpisa ovlaštene osobe koja zastupa pravnu osobu ili osobu na koju je prenesena ovlast. a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je poslovna promjena nastala. Članak 16. Knjigovodstvena isprava se prije knjiženja kontrolira sa stanovišta formalne. zapisnik. odnosno prijemu. koja se sastoji u ispitivanju da je naznačena poslovna promjena stvarno nastala i u obimu kako je naznačeno. na temelju kojih su dobiveni rezultati na ispravi. Neispravna isprava vraća se odgovarajućoj službi koja je sastavila ili zaprimila knjigovodstvenu ispravu radi otklanjanja nedostataka. što potvr uje svojim potpisom. zbrajanja i oduzimanja. Kontrola računske ispravnosti knjigovodstvene isprave podrazumijeva računsku kontrolu matematičkih operacija dijeljenja. Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili brojevima se obavljaju na način da ne dovode u sumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave. broj 91/06). Osobe koje sastavljaju i vrše prijem knjigovodstvenih isprava. Ispravak precrtavanjem vrši ona osoba koja je izdala knjigovodstvenu ispravu i koja će ispravak istovremeno izvršiti na svim primjercima izdane knjigovodstvene isprave. nego se poništavaju i izdaju nove. mora sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik BiH“. popisne liste. izdatnica. uz stavljanje datuma ispravke. prijemnica. dužne su da potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostave računovodstvu odmah po izradi. isplatna lista. Interne knjigovodstvene isprave sastavljaju se u minimalno dva (2) primjerka. otpisu. suštinske i računske ispravnosti i ovjerena od ovlaštenih osoba u pravnoj osobi. MRS i općim aktom pravne osobe. nalog blagajni za naplatu ili isplatu. gotovih proizvoda.

kapitalu.dnevnik glavne knjige. povezane ili prenijete na neki od elektronskih medija. zatim upisuje podatak u poslovne knjige knjigovodstvenom tehnikom. prihodima i rezultatu poslovanja i izvanbilančne evidencije). Članak 21. Poduzeće vodi poslovne knjige prema načelima dvojnog knjigovodstva i organizira osnovne i pomoćne knjige. Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima. Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene. uvažavajući načela urednosti. POSLOVNE KNJIGE Članak 18. Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava proslje uje se knjigovodstvu. Pod poslovnim knjigama u knjigovodstvu podrazumijevaju se evidencije pomoću kojih se kronološki i na sistematski način obuhvaćaju poslovni doga aji i promjene na osnovu knjigovodstvenih dokumenata. dokumentiranosti i vjerodostojnosti. ažurnosti. a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema knjigovodstvene isprave. obavezama. kapitalu. Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini. prema vremenskom redoslijedu njihovog nastanka. kronološki. rashodima. Članak 19. dužne su knjigovodstvene isprave proknjižiti u poslovnim knjigama narednog dana. gdje se na temelju nje izdaje nalog za knjiženje. glavna knjiga i pomoćne knjige. poslije provedene kontrole i primljenih knjigovodstvenih isprava. Poslovne knjige vode se u skladu sa načelima sistema dvojnog knjigovodstva.glavna knjiga . obvezama. . Dnevnik se može uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili više knjiga koje su namijenjene za evidentiranje promjena na pojedinim skupinama bilančnih ili izvanbilančnih pozicija. Osobe koje vode poslovne knjige. Poslovne knjige čine dnevnik. Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu i predstavljaju temelj za izradu godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja. Članak 20. prihodima i rashodima pravnih osoba. Osnovnim knjigama smatraju se: . tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu. Glavna knjiga je sistemska knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja (imovini.Članak 17.

U pomoćne knjige ubraja se: knjiga blagajne. . postrojenja i opremu. Analitičke evidencije predstavljaju raščlanjena pojedina konta glavne knjige kao što su: dugoročna materijalna i nematerijalna sredstva. obveze. 3) promjena nastala poslovnim doga ajem utječe na poziciju (stavku) sredstava. Članak 25. 2) učinak poslovnog doga aja može se izraziti u novčanim iznosima. rashoda. Članak 23. Pomoćne knjige čine: analitičke evidencije. prihoda i rezultata poslovanja i 4) nastanak poslovnog doga aja može se dokazati vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom. sukladno s potrebama pravne osobe. Glavna knjiga mora sadržavati unaprijed pripremljena konta koja. investicijske nekretnine. Glavna knjiga se sastoji od dva odvojena dijela i to: 1) bilančna evidencija i 2) izvanbilančna evidencija. Članak 22. gotovinu i gotovinske ekvivalente. proizvodi. kupci. Članak 24. usluge. zalihe. troškova. roba. Pomoćne knjige su analitičke evidencije koje se vode za nematerijalna sredstva. dobavljači. potraživanja. kapital i dr. materijal i inventar. obveza. Predmet knjigovodstvene obrade podataka u glavnoj knjizi u dijelu bilančne evidencije jesu poslovni doga aji koji imaju sljedeća obilježja: 1) poslovni se doga aj stvarno dogodio i kao takav pripada prošlosti poslovanja. kapitala. i druge pomoćne knjige. razne obveze i potraživanja i dr.Glavna knjiga predstavlja skup svih konta koja su otvorena tokom poslovne godine. dugoročne financijske plasmane. osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje.

čuvanje podataka. Ispis dnevnika se vrši samo ako se za to ukaže potreba. a s danom stjecanja statusa pravne osobe i prilikom provo enja statusnih promjena. Ispis bruto bilance. knjiga izdanih čekova. Poslovne knjige vode se na način da osiguraju: kontrolu unesenih podataka. Poslovne knjige otvaraju se početkom svake poslovne godine prijenosom stanja iz bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju početne bilance kod novoosnovanih pravnih osoba. knjiga udjela (ili knjiga dionica). mogućnost korištenja podataka. glavne knjige i pomoćne knjige (analitičke kartice) pohranjuju se na vanjsku memoriju i čuvaju u rokovima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom o računovodstvu i reviziji. knjiga deviznih sredstava. a na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. Na kraju poslovne godine poslije izvršenih svih zaključnih knjiženja. Članak 26. druge evidencije i knjigovodstvena dokumentacija kao što su razni obračuni i druge pismene evidencije koje služe kao dokumentirani osnova za unos odre enog podatka u dnevnik glavne knjige. kada se podatci obra uju elektronski na računaru.knjiga ulaznih računa. mogućnost uvida u promet i stanje na računima glavne knjige i mogućnost uvida u vremenski slijed obavljenog unosa poslovnih doga aja. Članak 29. One pozicije koje se ne nalaze u početnoj bilanci otvaraju se u poslovnim knjigama u toku godine nastankom poslovnog doga aja. Članak 28. . vrši se prema potrebi i na zahtjev kontrolnog organa. glavne knjige i pomoćnih knjiga ( analitičkih kartica ). ispravnost unosa podataka. knjiga izlaznih računa. VO ENJE POSLOVNIH KNJIGA Članak 27. na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene isprave. U poslovne knjige unose se podaci po načelu nastanka poslovnih doga aja.

knjiži na teret troškova. i to odvojeno za potraživanja i odvojeno za obveze. te mjesto uporabe. - . sva potraživanja i obveze vode se po pojedinim dužnicima. vodi se posebno grupa analitičkih konta i dnevnik. rezervne dijelove i sitan inventar koji se odmah stavlja u uporabu. društvo izravno. Članak 34. U analitičkom knjigovodstvu stalna materijalna sredstva iskazuju se po vrsti. Vo enje evidencije za alat i sitan inventar je stalno. rezervnog dijela ili sitnog inventara. te se za utrošeni dio u jednom proizvodnom ciklusu. odnosno vjerovnicima: za svaki sintetički. odnosno analitički konto u glavnoj knjizi na kojem se iskazuju potraživanja. čiji promet i saldo mora biti jednak prometu i saldu analitičkog konta u glavnoj knjizi. Na računu mora biti naznačena vrsta materijala. Članak 33. količini i nabavnoj vrijednosti i ispravci vrijednosti. a jedna šifra se može koristiti i za označavanje kupca i povjerioca istovremeno. u slučajevima kada se dužnik pojavljuje i kao dužnik i kao vjerovnik. što se utvr uje odlukom o statusnoj promjeni. U analitičkom knjigovodstvu. utrošak materijala. a zadužuju troškovi poslovanja. odnosno obveze. Nabavljeni materijal. odnosno ugra uje u sredstvo. na osnovu ovjerenog računa. Članak 30.Naknadni ispravak unesenog podatka provodi se kao nova knjigovodstvena stavka tako da bude učinak promjene iz razlike novog i prethodnog podatka. U okviru materijalnog knjigovodstva vodi se i skladišno poslovanje. odnosno vjerovnik ima šifru. odnosno ugradnje. Članak 32. svaki dužnik. Članak 31. kojim se razdužuje skladište. Ukoliko se nabavljaju i uskladištavaju veće količine materijala koji se ne ugradi neposredno poslije nabavke. Ovaj način evidentiranja materijala poduzeće će uvesti ako ocjeni da za time postoji objektivno opravdana potreba. Poslovni doga aji nastali izme u dana bilance i dana upisa u sudski registar obuhvaćaju se u poslovnim knjigama prethodne pravne osobe ili nove pravne osobe. ili na kojim se iskazuju ulaganja. za isti se vrši prijem i zaduženje u magazinu. Stalna materijalna sredstva vode se u knjigovodstvu stalnim sredstvima pojedinačno za svako sredstvo. Knjiženje troškova sitnog inventara vrši se obavezno preko ispravke vrijednosti sitnog inventara. a najmanje jedanput mjesečno sastavlja kronološkim redom tzv. putem skladišnog zaduženja. po vrijednosti.

. Vo enje ove evidencije podrazumijeva vo enje podataka o pribavljenom materijalu i inventaru za potrebe po količini u odgovarajućoj jedinici mjere. prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige. Pravna osoba sastavlja na kraju poslovne godine konačan obračun amortizacije. Pomoćne knjige koje se koriste više od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korištenja.) najkasnije do roka za dostavljanje financijskih izvještaja (28. Članak 39. a zatim se na temelju evidencija iz poslovnih knjiga utvr uje stanje imovine. Pored vo enja evidencije o prispijeću materijalnih dobara. Članak 37. Poslovne knjige koje se vode kao elektronski zapis. Na kraju poslovne godine poslovne knjige se zaključuju. osim knjige inventara koja se zaključuje otu enjem sredstva.02. obveza.) kao i u slučajevima statusnih promjena. Poslovne knjige se zaključuju poslije knjiženja svih poslovnih promjena i obračuna na dan završetka poslovne godine (31. glavna knjiga moraju se nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova da je istu moguće u svakom trenutku odštampati na papir i mora se potpisati elektronskim potpisom sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu ili se mora odštampati na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i mora je potpisati i ovjeriti osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe i na kraju odložiti. ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I UTVR IVANJE FINANCIJSKOG REZULTATA Članak 35. Članak 36. skladišno poslovanje ima funkciju kvalitativne i kvantitativne kontrole pribavljenih materijalnih dobara za njihovo pravilno uskladištenje i čuvanje prilikom prvog prispijeća u skladište kao i dalje sve do njihovog konačnog troška ili otpisa. kapitala i financijski rezultat sa prihodima i rashodima obračunskog perioda na koji se taj rezultat odnosi.12.U skladišno poslovanje spada vo enje materijalne evidencije dobara u naturalnom obliku.) Poduzeće vrši istovjetan obračun amortizacije za porezne i računovodstvene svrhe po identičnim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije u porezne svrhe. AMORTIZACIJA Članak 38. (varijanta 1. Sastavljanje konačnog obračuna amortizacije zasniva se na stvarnom stanju utvr enom na temelju popisa.

) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po višim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe.1. goodwill. Stambene zgrade. Gra evine. koje se priznaju kao porezno dopušteni rashod po grupama su: 1. vodovod i kanalizaciju 10% 3% 5% 14. knjige (trajne vrijednosti).(varijanta 2. vozila. Stalna sredstva se sistematski otpisuju primjenom godišnjih amortizacijskih stopa koje proističu iz procijenjenog vijeka trajanja stalnog sredstva ili primjenom amortizacijskih kvota (godišnji iznos amortizacije) utvr enih na temelju planiranog korištenja stalnih sredstava. komunalni objekti. gornji stroj željezničkih pruga 2.3% . novine FBiH“. Ceste. Članak 41. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije prema najvišim porezno dopuštenim stopama amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. Najviše stope amortizacije. Upravne. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije po nižim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. izuzev 1. predmeti arhivske i povijesne vrijednosti. (varijanta 3. br. Članak 42. uredske i ostale zgrade za obavljanje uslužnih djelatnosti 1. Obračunu amortizacije ne podliježu sljedeća stalna sredstva: zemljišta.1. mehanizacija. izuzev 2. hoteli. Članak 43. restorani 1. Članak 40. Oprema za vodoprivredu. Oprema.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po nižim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. predmeti prirodnih vrijednosti i drugo.36/08 i 79/09). administrativne. stalna sredstva u pripremi.2. Odbitak po osnovi amortizacije dopušten je samo u vezi s imovinom koja podliježe amortizaciji i koja se nalazi u uporabi.3% 20% 14.3. djela kiparstva. Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u poreznoj bilanci do iznosa utvr enog proporcionalnom metodom primjenom najviših godišnjih amortizacijskih stopa koje su propisane Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit („Sl. slike.

Neotpisani dio vrijednosti i drugi rashodi od otu enja stalnih sredstava u cijelosti se priznaje kao porezno dopušteni rashod. Rashodima amortizacije smatra se i amortizacija povećanja vrijednosti stalnih sredstava zbog revalorizacije. Članak 45.3% 40% 20% Iznimno.3% 14. uništena. Amortizacija za prodana. Osnovna stada 5. U takvim situacijama treba donijeti Odluku u kojoj treba definirati i precizirati okolnosti zbog kojih se pristupa korekcijama u iznosu amortizacije. Članak 46. ni kada su ista i dalje u upotrebi.2.2. Računala i oprema za zaštitu okoliša 3. pravna osoba može. Članak 48. Obračun amortizacije stalnih sredstava počinje prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu. uslijed nastalih otegotnih okolnosti u odre enom obračunskom razdoblju primijeniti niže stope obračuna amortizacije od onih propisanih u članku 43. jednokratno se otpisuje u cijelosti u godini nabave. uništenja ili manjka. Kao porezno dopušteni rashod se priznaje i rashod iz osnove umanjenja vrijednosti stalnih i dugoročnih sredstava u skladu s MRS/MSFI. osim za naknadna ulaganja u takvo sredstvo. rashodovana ili na drugi način otu ena stalna sredstva se priznaje do kraja mjeseca u kojem su ta stalna sredstva bila u upotrebi.000 KM. 33. kao i korigirane stope amortizacije za predmetno obračunsko razdoblje. ovog akta. Višegodišnji nasadi 4. Nematerijalna stalna sredstva Članak 44. a koja su i dalje u upotrebi. a čija je nabavna vrijednost manja od 1. Stalna sredstva koja su cijelosti amortizirana. Nabavna vrijednost hardvera i softvera jednokratno se amortizira (100%) u cijelosti u godini u kojoj su stavke hardver i softvera nabavljeni i stavljeni u upotrebu. Imovina koja se amortizira. . zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. Članak 47. Amortizirana sredstva koja su jednom amortizirana ne mogu se ponovno uključiti u obračun amortizacije za potrebe porezne bilance. odnosno u kojoj je imovina stavljena u funkciju.

postrojenja i oprema MRS 38 – Nematerijalna imovina MRS 40 – Ulaganja u nekretnine MRS 41 – Poljoprivreda SITAN INVENTAR.) Sitan inventar. ambalaža i auto gume.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci i stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. Članak 50. (varijanta 1. AMBALAŽA I AUTOGUME Članak 51. Članak 52.) Sitan inventar. 97/07 i 14/08). br. iskazuju se kao sitan inventar. Obveznik ima pravo na ubrzanu amortizaciju stalnih sredstava pod uvjetima utvr enim Zakonom o porezu na dobit („Sl. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000.00 KM. vode.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci. ambalaža i auto gume. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. (varijanta 1. 2) školovanje i obuku kadrova. iskazuju se kao sitan inventar. (varijanta 2.00 KM. pitanja u vezi s amortizacijom stalnih sredstava izravno se primjenjuju odredbe: MSFI 5 – Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja MRS 16 – Nekretnine. zemljišta i ublažavanje buke.00 KM. Stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. Ubrzana amortizacija provodi se po stopama koje mogu biti do 50% više od propisanih. ambalaža i auto gume otpisuje se jednokratno metodom kalkulativnog otpisa (100%) u trenutku davanja u upotrebu. a ovdje nespomenuta i nedefinirana. ambalaže i auto guma se otpisuje . Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima za stalna sredstva koja služe za: 1) sprječavanje zaga ivanja zraka. Za sva ostala. odnosno 50% ukupne vrijednosti stavke sitnog inventara. iskazuju se kao dugotrajna materijalna sredstva.Članak 49. ambalaža i auto gume otpisuje se 50% metodom kalkulativnog otpisa. novine FBiH“. (varijanta 2.

Popis imovine i obveza se provodi na početku poslovanja kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina (31. a preostali iznos od 50% ukupne vrijednosti u trenutku otu enja (povlačenje iz upotrabe.) ili neko drugo obračunsko razdoblje. ove se popisne liste uključuju u njihovu dokumentaciju o popisu. temeljem Odluke uprave društva. . arhivska gra a i slično. Članak 56. uništenja ili manjka. prodaja i dr. Popis imovine i obveza tokom poslovne godine obavlja se i u slučajevima: promjene cijena proizvoda i robe. tekuće godine. koja se na dan popisa nalaze u skladištu. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. kao što su: knjige. provodi se svakih pet godina.u trenutku davanja u upotrebu. a koja su i dalje u upotrebi. odnosno pokretanja postupka likvidacije. prosinca. POPIS IMOVINE I OBVEZA Članak 54. te da se u poslovnim knjigama izvrši uskla ivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem. U slučaju stečaja ili likvidacije ne postoji obveza popisa sa stanjem na dan 31. Popis se obavlja tijekom godine i zbog primopredaje dužnosti i ne osloba a od popisa sredstava i obveza sa stanjem na dan 31. U prethodno navedenim situacijama popis imovine i obveza se provodi na dan otvaranja stečajnog postupka. popisuju se posebno za svaku pravnu osobu kojoj ta imovina pripada i dostavlja im po jedan primjerak popisnih lista na kojima su ta sredstva popisana. popis materijala u knjižnicama. izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje. fotografije. filmovi. pripajanje ili dijeljenje). U navedenim slučajevima popis se provodi pod datumom nastanka statusne ili druge promjene. manjak. Kod pravnih osoba čija su ta sredstva. otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije. Iznimno. Tu a sredstva.12. Članak 55.12. ambalaže i autoguma koja su cijelosti amortizirana (otpisana). Predmeti sitnog inventara. Uprava može po potrebi posebnom Odlukom utvrditi potrebu i obvezu provo enja odre enih bilančnih stavki imovine i obveza i tijekom poslovnog razdoblja.) Članak 53. statusnih promjena sukladno s Zakonom o gospodarskim društvima (spajanje.

U slučaju kada je vrijeme popisa imovine i obveza prije 31.12. tekuće godine (može i neki drugi datum). najkasnije 15. Za provo enje popisa imovine i obveza u pravnoj osobi. U popisne liste se unose podatci o stvarnom stanju predmeta popisa (imovinskih stavki). Pri utvr ivanju sastava pojedinih povjerenstva za popis treba voditi računa da osobe koje su materijalno ili financijski zadužene za sredstva koja se popisuju i njihovi neposredni rukovodioci ne mogu biti odre eni u povjerenstvo za popis tih sredstava. Članak 59. Povjerenstva za popis se formiraju u sastavu od tri člana. Pravna osoba imenuje povjerenstva za popis: stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava. Povjerenstvo za popis je dužno da na temelju knjigovodstvenih isprava naknadno unese u popisne liste podatke o promjenama koje su nastale izme u dana popisa i 31.12. poluproizvoda i gotovih proizvoda. jednog predsjednika i dva člana povjerenstva za popis. i to: vrsti.12. brojanjem i drugim tehnikama popisa u ovisnosti o prirode i vrste imovinske stavke. ambalaže i autoguma. Popis se tehnički provodi mjerenjem. potraživanja. sitnog inventara. tekuće godine te izvrši uskla ivanje i sravnjenje knjigovodstvenog i stvarnog stanja sa 31. Članak 60. Na kraju popisa popisna povjerenstvo sastavlja izvještaj o obavljenom popisu. nedovršene proizvodnje. količini i vrijednosti. sirovina i materijala.Članak 57. Uprava posebnom Odlukom imenuje i formira povjerenstva za popis.12. Podatke iz knjigovodstva u popisne liste ne unose osobe koja rade u knjigovodstvu. i obveza Povjerenstva za popis se formiraju i imenuju najkasnije do 10. Članak 58. robe. novca i novčanih ekvivalenata. tekuće godine. vaganjem. Podatci o popisu imovine i obveza se unose u popisne liste. nego popisno povjerenstvo. utvr uje viškove i manjkove i dostavlja ga na razmatranje Upravi za razmatranje rezultata popisa za odlučivanje o popisu. dana od dana isteka poslovne godine. .

Članak 65. prije sastavljanja financijskih izvještaja. Članak 62. Pravna osoba. za formiranje i unos u zakonske rezerve. prije sastavljanja financijskih izvještaja. Prije sastavljanja financijskih izvještaja za tekuću godinu obvezno se vrši usuglašavanje obveza i potraživanja (konfirmacija salda).12. Raspored dobiti i gubitka pravna osoba vrši sukladno s odredbama Zakona o gospodarskim društvima i ovog Zakona. te planirati aktivnosti i način rješavanja istih. kao i računovodstvenom i poreznom tretmanu inventurnih razlika. za pokriće prenesenih gubitka do visine kapitala. te odgovornosti za utvr ene inventurne razlika. te za kao akumuliranu (zadržanu) dobit.obrazac izvod otvorenih stavki (IOS). za formiranje i unos u statutarne rezerve. sastavlja i dostavlja svim svojim kupcima (dužnicima) popis neplaćenih (otvorenih) računa. RASPORED DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA Članak 64. za isplatu dioničarima. USUGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA Članak 61.Uprava temeljem izvještaja o popisu i popisnih lista donosi Odluku o rješavanju i tretmanu. Stanje i usuglašavanje obveza i potraživanja se utvr uje na dan 31. odnosno vlasnicima udjela u Društvu. Kao dokaz postojanja odre enog stanja potraživanja i obveza koristit će se knjigovodstveni podaci koji će se unositi i potvr ivati odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom . internog općeg akta i odluke nadležnog organa. Pravna osoba. usuglašava me usobna potraživanja i obveze sa poslovnim partnerima. tekuće godine. Članak 63. Pravna osoba je obvezna u bilješkama obrazložiti pojedinačna stanja sumnjivih i spornih potraživanja. pravna osoba obvezno odgovara pošiljatelju (dužniku. . Ukoliko primi zahtjev za konfirmaciju salda potraživanja i/ili obveza. Raspored neto dobit tekuće godine društvo će izvršiti prema sljedećem redoslijedu prioriteta: za pokriće prenesenih gubitaka iznad visine kapitala. ako ih društvo formira. što se dokazuje odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom. vjerovniku ili njegovom revizoru) na konfirmaciju u roku od osam dana.

dio statutarnih rezervi za pokriće gubitaka. Financijski izvještaji se nakon sastavljanja. financijske izvještaje sastavlja na datum statusne promjene. kao i broj važeće licence. 2) Bilanca uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. Za financijske izvještaje pravne osobe odgovorna je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.1.Članak 66. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. Godišnje financijske izvještaje čine: 1) Bilanca stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. Članak 69. upisana u sudski registar. i ovjeravaju pečatom pravne osobe – podnositelja. . dio temeljnog kapitala za pokriće gubitaka. Pokriće poslovnih gubitaka tekućeg razdoblja. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji potpisani potpisuju od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe. Pravna osoba u slučaju nastanka statusne promjene. upisane u sudski registar – direktora pravne osobe koja podnosi financijske izvještaje. njegovo ime i prezime. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji.12. tekuće godine sa usporednim podacima za prethodnu godinu. odnosno zaključenja stečaja. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovo e koji sadrži naziv „certificirani računovo a“. Pravna osoba obvezne financijske izvještaje sastavlja i prezentira za poslovnu godinu i to za razdoblje od 1. Financijski izvještaji sastavljaju se i u slučaju otvaranja. odnosno postupka likvidacije pravne osobe. financijski izvještaji pravne osobe se nakon sastavljanja. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE Članak 67. Uz godišnji financijski izvještaj korisnicima financijskih izvještaja se prezentiraju i posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku. Članak 68. kao i prenesenih poslovnih gubitaka vrši se iz sljedećih izvora sredstava prema sljedećem redoslijedu: dio akumulirane (zadržana) dobiti za pokriće gubitaka. do 31. dio zakonskih rezervi za pokriće gubitaka (ukoliko postoje). Istodobno. pa i oni štampani na računalu.

Članak 71. 4) informacije o otkupu vlastitih akcija i udjela. koja je propisana kao zakonsko i efektivno sredstvo plaćanja u BiH. kreditnom. . Jezik izvještavanja pravne osobe je jedan od zakonom propisanih službenih jezika u Bosni i Hercegovini. 6) korištene financijske instrumente ako je to značajno za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravne osobe. valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravne osobe. 2) Bilancu uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. 7) ciljeve i politike pravne osobe u svezi s upravljanjem financijskim rizicima. Godišnji izvještaj o poslovanju obvezno sadrži: 1) sve značajne doga aje nastale u razdoblju od završetka poslovne godine do datuma predaje financijskog izvještaja. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastavljati i prezentirati polugodišnji izvještaj. uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera poduzetih na zaštiti životne sredine. pripremljene sukladno s MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja ili MRS 34 – Periodični financijski izvještaji. Polugodišnji izvještaj obuhvaća: 1) Bilancu stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita i 8) izloženost pravne osobe cjenovnom. Članak 72. tržišnom.Članak 70. Funkcionalna valuta izvještavanja pravne osobe je Konvertibilna marka (oznaka: BAM). 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. 5) informacije o poslovnim segmentima pravne osobe. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. 2) procjenu očekivanog budućeg razvoja pravne osobe. 3) najvažnije aktivnosti u svezi s istraživanjem i razvojem. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastaviti i prezentirati godišnji izvještaj o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravne osobe i njegov položaj.

Konsolidirani financijski izvještaj je financijski izvještaj grupe pravnih osoba za statusni oblik povezivanja koji čini ekonomsku cjelinu u kome su izdvojeni interni odnosi izme u tih osoba na osnovu kapitala. prihoda i rashoda. Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja prestaje krajem mjeseca u kome je statusni oblik povezivanja prestao da postoji. potraživanja i obveza. Članak 74. Polugodišnji financijski izvještaji predaju se najkasnije 31. srpnja tekuće godine. Pravna osoba angažira vanjskog revizora temeljem Odluke uprave. gdje odre ena osoba (matična) ima pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama. . Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja nastaje od prvog mjeseca po isteku mjeseca u kome je formiran statusni oblik povezivanja. Odluku o utvr ivanju godišnjih financijskih izvještaja od strane mjerodavnog organa. Članak 76. (alternativno) Pravna osoba je dužna sastaviti i prezentirati konsolidirane financijske izvještaje. najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu. (alternativno) Pravna osoba je dužna obaviti reviziju financijskih izvještaja. Rok za predaju revizorskog izvještaja sa priloženim financijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja je najkasnije kraj tekuće godine za prethodnu godinu. Godišnji financijski izvještaji i godišnji izvještaji o poslovanju se predaju najkasnije do posljednjeg dana veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Pravna osoba uz godišnje financijske izvještaje dostavlja: Obavijest o razvrstavanju pravne osobe. Pravna osoba.Članak 73. Pri izradi konsolidiranih financijskih izvještaja pravne osobe se pridržava pravila i procedura konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja koja su ure ena MRS-a i MSFI-a. predaje najkasnije do kraja travnja tekuće za prethodnu godinu. sastavljene konsolidirane financijske izvještaje. a temeljem najpovoljnije ponude revizorske kuće o čemu konačnu odluku donosi uprava društva. Članak 75.

poslovne knjige i financijski izvještaji čuvaju se u poslovnim prostorijama pravne osobe. kupoprodajni ugovori po kojima je izvršeno stjecanje nekretnina. čuvaju se dvije godine. financijski izvještaji. odnosno stečajnom upravitelju. Glavna knjiga i dnevnik čuvaju se najmanje 11 godina. mora se osigurati i memoriranje aplikativnog softvera. Knjigovodstvene isprave čuvaju se u izvornom materijalnom obliku. Ako se poslovne knjige vode na računalu. izvještaji o izvršenoj reviziji. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige čuvaju se najmanje sedam godina. i svi interni akti od utjecaja na financijsko poslovanje. Knjigovodstvene isprave. u obliku elektronskog zapisa ili na mikrofilmu. prodajni i kontrolni blokovi i sl. Knjigovodstvene isprave se odlažu u fascikle i registratore nakon završetka godišnjeg obračuna i revizije. isprave platnog prometa putem ovlaštenih financijskih institucija čuvaju se najmanje pet godina. usporedo s memoriranim podacima. kako bi podaci bili dostupni kontroli. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu čuvaju se najmanje 11 godina. U slučaju otvaranju postupka likvidacije ili stečaja. Pomoćni obračuni. IZVJEŠTAJA I OSTALE DOKUMENTACIJE Članak 77. Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni. POSLOVNIH KNJIGA. . a pomoćne knjige najmanje sedam godina.NAČIN I ROKOVI ČUVANJA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA. Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku 11 godina nakon isteka poslovne godine. konsolidirani financijski izvještaji. Članak 78. a predstavljaju dokaznu osnovu poslovnih knjiga. (odnosno kod druge pravne osobe ukoliko je istoj povjereno vo enje poslovnih knjiga). godišnji računovodstveni obračuni. Isprave koje se čuvaju trajno su: platne liste ili analitičke evidencije o plaćama u vezi s plaćanjem doprinosa. Periodični obračuni. knjigovodstvene isprave i poslovne knjige zapisnički se predaju likvidacijskom. Članak 79.

Računovodstvene politike pravne osobe obuhvaćaju načela. kao i zakonske i druge izmjene koje eventualno nastupe tijekom njegovog važenja. Članak 82.2010. Analitički kontni plan pohranjen u računalo ili otipkan na posebnom tisku čini sastavni dio ovog Pravilnika. 1/02. Zakona o porezu na dobit („Sl.23/99. br. 6/02 i 29/03) sa pripadajućim podzakonskim aktima. Odluku o promjeni Pravilnika o računovodstvu donosi Uprava/direktor društva. 45/00. 37/01. obveza. osnove. br. . novine FBiH“. Računovodstvene politike pravne osobe propisane su i usvojene u pisanom obliku kao poseban interni akt pod nazivom Pravilnik o računovodstvenim politikama. 10/08 i 9/10). Odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. davat će za to odgovorne osobe u društvu. te sastavljanje i predočavanje temeljnih financijskih izvještaja pravne osobe. a primjenjivat će se od 01. Zakona o porezu na dohodak („Sl. Način vrednovanja i iskazivanja pojedinih bilančnih kategorija reguliran je i propisan računovodstvenim politikama pravne osobe. Članak 84. Sva navedena pravila i tumačenja i naputke oko primjene ovog Pravilnika. br. Zakona o doprinosima („Sl. praksu i pravila za evidentiranje poslovnih doga aja u poslovnim knjigama.01. br. 97/07. prihoda.RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Članak 80. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 81. kao i objavljeni MRS/MSFI direktno se primjenjuju i imaju prioritet u primjeni u odnosu na odredbe ovog Pravilnika. kao i drugim aktima. 2/02. novine FBiH“. rashoda i kapitala. Članak 83. 83/09) . 17/06 i 14/08). br. 35/98. 14/08 i 39/09). 16/01. novine FBiH“. godine. 54/00. dogovore. Zakona o gospodarskim društvima („Sl. Cilj utvr ivanja računovodstvenih politika je objektivno i fer prezentiranja imovine. a u okviru toga obveze i odgovornosti zaposlenika vezane za ovu funkciju. novine FBiH“. Alternativno Aktom o sistematizaciji radnih mjesta utvrdit će se radna mjesta u računovodstvenoj i financijskoj funkciji. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. novine FBiH“.