Sukladno člancima 11., 12. i 13. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 83/09), članka __.

Statuta gospodarskog društva, Uprava društva „_________________“, donosi

PRAVILNIK o računovodstvu
OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom utvr uje se način prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i čuvanja dokumentacije kao i postupci, metode i tehnike za vo enje poslovnih knjiga (knjiženje), oblik samih knjiga, sastavni dijelovi poslovnih knjiga, relevantni rokovi za unos pojedinih vrsta podataka (knjiženja), ažurnosti vo enja poslovnih knjiga, način odlaganja i čuvanja poslovnih knjiga, popis sredstava i rokove popisa, obračun i metode obračuna amortizacije, način i rokove financijskog izvještavanja, kao i ostale postupke i metode neophodni za pouzdanu i fer prezentaciju financijskih izvještaja. Članak 2. Sustav računovodstva se zasniva na računovodstvenim načelima: točnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih doga aja te na Me unarodnim računovodstvenim standardima (u daljnjem tekstu: MRS), odnosno Me unarodnim standardima financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: MSFI). Članak 3. Pravna osoba vrši financijsko računovodstveno evidentiranje i financijsko izvještavanje sukladno načelima i pravilima: Me unarodne računovodstvene standarde (MRS) financijskog izvještavanja (MSFI); i Me unarodne standarde

Prateće upute, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za me unarodne računovodstvene standarde (u daljnjem tekstu: IASB)i Me unarodne računovodstvene standarde za mala i srednja poduzeća koje objavi IASB . RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE Članak 4. (alternativno) Rukovoditelj računovodstvenih poslova u društvu je odgovoran za ažurnost, urednost i istinitost poslovnih knjiga.

Osoba odgovorna za vo enje poslovnih knjiga i sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja, te poreznih evidencija mora ispunjavati sljedeće uvijete: školsku spremu ekonomskog usmjerenja (VSS / VŠS / SSS), radno iskustvo u obavljanju računovodstvenih poslova u trajanju od minimalno 3 godine, stečeno profesionalno zvanje „certificirani računovo a“ sa važećom licencom za obavljanje računovodstvenih poslova izdanu od strane ovlaštenog profesionalnog tijela. Članak 5. (alternativno) Vo enje poslovnih knjiga pravna osoba povjerava i ustupa temeljem Ugovora o pružanju računovodstvenih usluga drugoj pravnoj osobi koja ispunjava uvijete za pružanje računovodstvenih usluga sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br.83/09) KONTRNI PLAN Članak 6. Kontni plan društva je u potpunosti uskla en sa propisanim kontnim planom, i sadrži sljedeće razrede bilančnih stavki: Razred 0 – Upisani, a neuplaćeni kapital i stalna sredstva Razred 1 – Zalihe Razred 2 – Novac, kratkoročna potraživanja i financijski plasmani i aktivna vremenska razgraničenja Razred 3 – Troškovi poslovanja Razred 4 – Kapital i rezerve Razred 5 – Obveze Razred 6 – Prihodi i rashodi Razred 7 – Dobit i gubitak Razred 8 – Interni obračuni Razred 9 – Izvanbilančni računi Članak 7. Otvaranje konta u računovodstvu vrši se u trenutku kada se prvi put pojavljuje potreba za tim kontom. Kod otvaranja konta, za svaki konto navodi se šifra, naziv i sadržaj konta. Šifra konta se utvr uje dekadnim označavanjem od ( 0 do 9 ) i to: - razred se označava brojevima od 0 do 9,

iz poslovnih odnosa s trećim osobama koja su ih sačinila (fakture. koja je potpisana od strane osobe koja je ovlaštena za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvene isprave. kapitala. Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom. a da analitička konta imaju odgovarajuće nazive dobivanja razrade osnovnog. Članak 12. . odnosno razlog uporabe preslike i ako je potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe ili osobe na koju je prenesena ovlast.subanalitička razrada konta označava se brojevima od 000000 pa nadalje.analitička razrada osnovnog konta brojevima od 0000 do 99999 i . izvještaj o novčanim promjenama na žiro-računu. Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorirani elektronski zapis o nastalom poslovnom doga aju. Vjerodostojnom se smatra ona knjigovodstvena isprava na osnovu koje može treća osoba koja nije sudjelovala u poslovnom doga aju. otpremnica. karakter poslovne promjene u knjigovodstveno-tehničkom smislu (kupnja za gotov novac ili na kredit). Knjigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interne prirode. nedvojbeno i bez ikakvih sumnji utvrditi prirodu i opseg poslovnog doga aja. Članak 9. dostavnica i sl. tovarni list. tehnička obilježja (datum kupnje. Članak 11. Sadržaj knjigovodstvenih isprava mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati vrstu i opseg nastale promjene (kupnja. sintetičkog konta. preslika originalne isprave ili isprava na elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja originalne isprave.). dokumenti o osiguranju robe. Članak 10. valuta plaćanja i sl. prihoda i rashoda.grupe konta se označavaju brojevima od 00 do 99. vezan je za poslovanje pravne osobe i ima odraza na promjenu stavki imovine. odobravanje kasa skonta..osnovno konto se označava brojevima od 000 do 999. Knjigovodstvena isprava sastavlja se za doga aj koji je nastao.) s mogućnošću pravovremenog nadzora. Naziv konta mora biti koncizan da jasno odre uje sadržaj konta. Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili osoba na koje je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i ispravna. Interne knjigovodstvene isprave se ispostavljaju unutar pravne osobe i služe za dokumentiranje svih promjena na sredstvima i obvezama prema izvorima sredstava . količina. Eksterne knjigovodstvene isprave su one koje su prispjele u pravnu osobu izvana. a služi kao temelj za knjiženje u poslovnim knjigama. cijena. . ukupan iznos). izvještaji o obračunatoj kamati. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE Članak 8. obaveza.

Članak 15. trebovanje sirovina. Suštinskom kontrolom knjigovodstvenih isprava utvr uje se suštinska ispravnost isprave. Iznimku čine knjigovodstvene isprave o novčanim poslovnim doga ajima koje se ne popravljaju niti prepravljaju. uz stavljanje datuma ispravke. Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronski zapis može umjesto potpisa ovlaštene osobe koja zastupa pravnu osobu ili osobu na koju je prenesena ovlast. odnosno prijemu. što potvr uje svojim potpisom. Interne knjigovodstvene isprave sastavljaju se u minimalno dva (2) primjerka. zbrajanja i oduzimanja. množenja. zapisnik. gotovih proizvoda. Osobe koje sastavljaju i vrše prijem knjigovodstvenih isprava. dokumenti o povratu. Kontrola računske ispravnosti knjigovodstvene isprave podrazumijeva računsku kontrolu matematičkih operacija dijeljenja. a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je poslovna promjena nastala. promjeni cijene. prijemnica. isplatna lista. Članak 14. MRS i općim aktom pravne osobe. poluproizvoda. na temelju kojih su dobiveni rezultati na ispravi. suštinske i računske ispravnosti i ovjerena od ovlaštenih osoba u pravnoj osobi. broj 91/06). Članak 16. mora sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik BiH“. popisne liste. otpisu. Neispravna isprava vraća se odgovarajućoj službi koja je sastavila ili zaprimila knjigovodstvenu ispravu radi otklanjanja nedostataka. .). Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili brojevima se obavljaju na način da ne dovode u sumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave. Kontrola formalne ispravnosti knjigovodstvene isprave polazi od toga da li je isprava sastavljena u skladu sa propisima. nego se poništavaju i izdaju nove.(izlazne fakture. dužne su da potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostave računovodstvu odmah po izradi. alata i dr. Članak 13. Ispravak precrtavanjem vrši ona osoba koja je izdala knjigovodstvenu ispravu i koja će ispravak istovremeno izvršiti na svim primjercima izdane knjigovodstvene isprave. nalog blagajni za naplatu ili isplatu. koja se sastoji u ispitivanju da je naznačena poslovna promjena stvarno nastala i u obimu kako je naznačeno. rashodu. odnosno u roku od tri dana od datuma prijema. izdatnica. Knjigovodstvena isprava se prije knjiženja kontrolira sa stanovišta formalne.

POSLOVNE KNJIGE Članak 18. zatim upisuje podatak u poslovne knjige knjigovodstvenom tehnikom. Osobe koje vode poslovne knjige. Članak 21. uvažavajući načela urednosti. .dnevnik glavne knjige. Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava proslje uje se knjigovodstvu. kapitalu. prihodima i rashodima pravnih osoba. Pod poslovnim knjigama u knjigovodstvu podrazumijevaju se evidencije pomoću kojih se kronološki i na sistematski način obuhvaćaju poslovni doga aji i promjene na osnovu knjigovodstvenih dokumenata. Poslovne knjige čine dnevnik. Poslovne knjige vode se u skladu sa načelima sistema dvojnog knjigovodstva. Osnovnim knjigama smatraju se: . kapitalu. rashodima. prihodima i rezultatu poslovanja i izvanbilančne evidencije). prema vremenskom redoslijedu njihovog nastanka. dokumentiranosti i vjerodostojnosti. tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu. kronološki. Članak 20. obavezama. glavna knjiga i pomoćne knjige. a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema knjigovodstvene isprave.glavna knjiga . Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini. gdje se na temelju nje izdaje nalog za knjiženje. Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu i predstavljaju temelj za izradu godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja. Članak 19. obvezama. Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima. Dnevnik se može uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili više knjiga koje su namijenjene za evidentiranje promjena na pojedinim skupinama bilančnih ili izvanbilančnih pozicija. poslije provedene kontrole i primljenih knjigovodstvenih isprava. povezane ili prenijete na neki od elektronskih medija. Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene. dužne su knjigovodstvene isprave proknjižiti u poslovnim knjigama narednog dana.Članak 17. Poduzeće vodi poslovne knjige prema načelima dvojnog knjigovodstva i organizira osnovne i pomoćne knjige. Glavna knjiga je sistemska knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja (imovini. ažurnosti.

Članak 22. kapitala. kupci. sukladno s potrebama pravne osobe. Članak 24. 2) učinak poslovnog doga aja može se izraziti u novčanim iznosima. troškova. rashoda. Pomoćne knjige su analitičke evidencije koje se vode za nematerijalna sredstva. dobavljači. prihoda i rezultata poslovanja i 4) nastanak poslovnog doga aja može se dokazati vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom. Analitičke evidencije predstavljaju raščlanjena pojedina konta glavne knjige kao što su: dugoročna materijalna i nematerijalna sredstva. U pomoćne knjige ubraja se: knjiga blagajne. materijal i inventar. gotovinu i gotovinske ekvivalente. postrojenja i opremu. roba. . Pomoćne knjige čine: analitičke evidencije. Glavna knjiga se sastoji od dva odvojena dijela i to: 1) bilančna evidencija i 2) izvanbilančna evidencija. obveza. Glavna knjiga mora sadržavati unaprijed pripremljena konta koja. proizvodi. dugoročne financijske plasmane. Predmet knjigovodstvene obrade podataka u glavnoj knjizi u dijelu bilančne evidencije jesu poslovni doga aji koji imaju sljedeća obilježja: 1) poslovni se doga aj stvarno dogodio i kao takav pripada prošlosti poslovanja. Članak 23. investicijske nekretnine.Glavna knjiga predstavlja skup svih konta koja su otvorena tokom poslovne godine. i druge pomoćne knjige. obveze. kapital i dr. osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. 3) promjena nastala poslovnim doga ajem utječe na poziciju (stavku) sredstava. zalihe. usluge. potraživanja. razne obveze i potraživanja i dr. Članak 25.

glavne knjige i pomoćne knjige (analitičke kartice) pohranjuju se na vanjsku memoriju i čuvaju u rokovima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom o računovodstvu i reviziji. One pozicije koje se ne nalaze u početnoj bilanci otvaraju se u poslovnim knjigama u toku godine nastankom poslovnog doga aja. Članak 26. glavne knjige i pomoćnih knjiga ( analitičkih kartica ). čuvanje podataka. knjiga izdanih čekova. mogućnost uvida u promet i stanje na računima glavne knjige i mogućnost uvida u vremenski slijed obavljenog unosa poslovnih doga aja. na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene isprave. druge evidencije i knjigovodstvena dokumentacija kao što su razni obračuni i druge pismene evidencije koje služe kao dokumentirani osnova za unos odre enog podatka u dnevnik glavne knjige. Na kraju poslovne godine poslije izvršenih svih zaključnih knjiženja. Ispis dnevnika se vrši samo ako se za to ukaže potreba. a s danom stjecanja statusa pravne osobe i prilikom provo enja statusnih promjena. knjiga deviznih sredstava. Članak 29. Ispis bruto bilance. Članak 28.knjiga ulaznih računa. vrši se prema potrebi i na zahtjev kontrolnog organa. kada se podatci obra uju elektronski na računaru. ispravnost unosa podataka. Poslovne knjige vode se na način da osiguraju: kontrolu unesenih podataka. knjiga udjela (ili knjiga dionica). VO ENJE POSLOVNIH KNJIGA Članak 27. Poslovne knjige otvaraju se početkom svake poslovne godine prijenosom stanja iz bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju početne bilance kod novoosnovanih pravnih osoba. . U poslovne knjige unose se podaci po načelu nastanka poslovnih doga aja. a na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. knjiga izlaznih računa. mogućnost korištenja podataka.

a najmanje jedanput mjesečno sastavlja kronološkim redom tzv. odnosno vjerovnik ima šifru. U analitičkom knjigovodstvu. odnosno ugra uje u sredstvo. Stalna materijalna sredstva vode se u knjigovodstvu stalnim sredstvima pojedinačno za svako sredstvo. Na računu mora biti naznačena vrsta materijala. odnosno vjerovnicima: za svaki sintetički. U analitičkom knjigovodstvu stalna materijalna sredstva iskazuju se po vrsti. Članak 33.Naknadni ispravak unesenog podatka provodi se kao nova knjigovodstvena stavka tako da bude učinak promjene iz razlike novog i prethodnog podatka. Poslovni doga aji nastali izme u dana bilance i dana upisa u sudski registar obuhvaćaju se u poslovnim knjigama prethodne pravne osobe ili nove pravne osobe. odnosno analitički konto u glavnoj knjizi na kojem se iskazuju potraživanja. Ukoliko se nabavljaju i uskladištavaju veće količine materijala koji se ne ugradi neposredno poslije nabavke. a jedna šifra se može koristiti i za označavanje kupca i povjerioca istovremeno. putem skladišnog zaduženja. za isti se vrši prijem i zaduženje u magazinu. Nabavljeni materijal. odnosno ugradnje. Knjiženje troškova sitnog inventara vrši se obavezno preko ispravke vrijednosti sitnog inventara. rezervne dijelove i sitan inventar koji se odmah stavlja u uporabu. Ovaj način evidentiranja materijala poduzeće će uvesti ako ocjeni da za time postoji objektivno opravdana potreba. na osnovu ovjerenog računa. ili na kojim se iskazuju ulaganja. društvo izravno. odnosno obveze. U okviru materijalnog knjigovodstva vodi se i skladišno poslovanje. sva potraživanja i obveze vode se po pojedinim dužnicima. svaki dužnik. po vrijednosti. Članak 31. utrošak materijala. knjiži na teret troškova. Članak 32. Članak 34. Vo enje evidencije za alat i sitan inventar je stalno. te se za utrošeni dio u jednom proizvodnom ciklusu. rezervnog dijela ili sitnog inventara. te mjesto uporabe. i to odvojeno za potraživanja i odvojeno za obveze. kojim se razdužuje skladište. vodi se posebno grupa analitičkih konta i dnevnik. - . čiji promet i saldo mora biti jednak prometu i saldu analitičkog konta u glavnoj knjizi. u slučajevima kada se dužnik pojavljuje i kao dužnik i kao vjerovnik. što se utvr uje odlukom o statusnoj promjeni. količini i nabavnoj vrijednosti i ispravci vrijednosti. Članak 30. a zadužuju troškovi poslovanja.

02. Članak 39. kapitala i financijski rezultat sa prihodima i rashodima obračunskog perioda na koji se taj rezultat odnosi. obveza. Poslovne knjige se zaključuju poslije knjiženja svih poslovnih promjena i obračuna na dan završetka poslovne godine (31. ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I UTVR IVANJE FINANCIJSKOG REZULTATA Članak 35.12. .) najkasnije do roka za dostavljanje financijskih izvještaja (28. (varijanta 1. prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige.U skladišno poslovanje spada vo enje materijalne evidencije dobara u naturalnom obliku.) kao i u slučajevima statusnih promjena. Pravna osoba sastavlja na kraju poslovne godine konačan obračun amortizacije. skladišno poslovanje ima funkciju kvalitativne i kvantitativne kontrole pribavljenih materijalnih dobara za njihovo pravilno uskladištenje i čuvanje prilikom prvog prispijeća u skladište kao i dalje sve do njihovog konačnog troška ili otpisa. Poslovne knjige koje se vode kao elektronski zapis. Pomoćne knjige koje se koriste više od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korištenja. glavna knjiga moraju se nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova da je istu moguće u svakom trenutku odštampati na papir i mora se potpisati elektronskim potpisom sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu ili se mora odštampati na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i mora je potpisati i ovjeriti osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe i na kraju odložiti. Članak 37. Članak 36. Pored vo enja evidencije o prispijeću materijalnih dobara.) Poduzeće vrši istovjetan obračun amortizacije za porezne i računovodstvene svrhe po identičnim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije u porezne svrhe. a zatim se na temelju evidencija iz poslovnih knjiga utvr uje stanje imovine. Vo enje ove evidencije podrazumijeva vo enje podataka o pribavljenom materijalu i inventaru za potrebe po količini u odgovarajućoj jedinici mjere. Na kraju poslovne godine poslovne knjige se zaključuju. Sastavljanje konačnog obračuna amortizacije zasniva se na stvarnom stanju utvr enom na temelju popisa. AMORTIZACIJA Članak 38. osim knjige inventara koja se zaključuje otu enjem sredstva.

Obračunu amortizacije ne podliježu sljedeća stalna sredstva: zemljišta. administrativne.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po višim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. gornji stroj željezničkih pruga 2.3% 20% 14. uredske i ostale zgrade za obavljanje uslužnih djelatnosti 1. komunalni objekti.36/08 i 79/09). Najviše stope amortizacije.3. restorani 1. vozila. Gra evine. knjige (trajne vrijednosti). izuzev 1. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije prema najvišim porezno dopuštenim stopama amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. novine FBiH“. Upravne. Oprema za vodoprivredu. stalna sredstva u pripremi. izuzev 2. Stambene zgrade. predmeti prirodnih vrijednosti i drugo. djela kiparstva. koje se priznaju kao porezno dopušteni rashod po grupama su: 1.1. br. Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u poreznoj bilanci do iznosa utvr enog proporcionalnom metodom primjenom najviših godišnjih amortizacijskih stopa koje su propisane Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit („Sl. Članak 43.3% .) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po nižim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. Stalna sredstva se sistematski otpisuju primjenom godišnjih amortizacijskih stopa koje proističu iz procijenjenog vijeka trajanja stalnog sredstva ili primjenom amortizacijskih kvota (godišnji iznos amortizacije) utvr enih na temelju planiranog korištenja stalnih sredstava. Oprema. Ceste.(varijanta 2. (varijanta 3. Članak 41. Članak 40. Članak 42.1. predmeti arhivske i povijesne vrijednosti.2. slike. Odbitak po osnovi amortizacije dopušten je samo u vezi s imovinom koja podliježe amortizaciji i koja se nalazi u uporabi. goodwill. hoteli. vodovod i kanalizaciju 10% 3% 5% 14. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije po nižim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. mehanizacija.

Imovina koja se amortizira. ni kada su ista i dalje u upotrebi. jednokratno se otpisuje u cijelosti u godini nabave. Članak 48. a koja su i dalje u upotrebi. Obračun amortizacije stalnih sredstava počinje prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu. a čija je nabavna vrijednost manja od 1. . Amortizirana sredstva koja su jednom amortizirana ne mogu se ponovno uključiti u obračun amortizacije za potrebe porezne bilance. Nabavna vrijednost hardvera i softvera jednokratno se amortizira (100%) u cijelosti u godini u kojoj su stavke hardver i softvera nabavljeni i stavljeni u upotrebu. Osnovna stada 5. kao i korigirane stope amortizacije za predmetno obračunsko razdoblje. Višegodišnji nasadi 4. Članak 46. 33. Amortizacija za prodana.2. Stalna sredstva koja su cijelosti amortizirana. pravna osoba može. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. Članak 47. uslijed nastalih otegotnih okolnosti u odre enom obračunskom razdoblju primijeniti niže stope obračuna amortizacije od onih propisanih u članku 43. odnosno u kojoj je imovina stavljena u funkciju. uništenja ili manjka. Članak 45. Neotpisani dio vrijednosti i drugi rashodi od otu enja stalnih sredstava u cijelosti se priznaje kao porezno dopušteni rashod. Rashodima amortizacije smatra se i amortizacija povećanja vrijednosti stalnih sredstava zbog revalorizacije. Nematerijalna stalna sredstva Članak 44. uništena. U takvim situacijama treba donijeti Odluku u kojoj treba definirati i precizirati okolnosti zbog kojih se pristupa korekcijama u iznosu amortizacije. osim za naknadna ulaganja u takvo sredstvo. Računala i oprema za zaštitu okoliša 3. ovog akta. rashodovana ili na drugi način otu ena stalna sredstva se priznaje do kraja mjeseca u kojem su ta stalna sredstva bila u upotrebi. Kao porezno dopušteni rashod se priznaje i rashod iz osnove umanjenja vrijednosti stalnih i dugoročnih sredstava u skladu s MRS/MSFI.2.3% 14.3% 40% 20% Iznimno.000 KM.

vode. ambalaža i auto gume otpisuje se 50% metodom kalkulativnog otpisa. 2) školovanje i obuku kadrova. (varijanta 2.00 KM. Članak 50.) Sitan inventar. (varijanta 1. Stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. AMBALAŽA I AUTOGUME Članak 51. Obveznik ima pravo na ubrzanu amortizaciju stalnih sredstava pod uvjetima utvr enim Zakonom o porezu na dobit („Sl. ambalaža i auto gume.00 KM. Ubrzana amortizacija provodi se po stopama koje mogu biti do 50% više od propisanih. Za sva ostala. iskazuju se kao dugotrajna materijalna sredstva. ambalaže i auto guma se otpisuje . ambalaža i auto gume. 97/07 i 14/08). (varijanta 1.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci i stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. novine FBiH“. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. iskazuju se kao sitan inventar. Članak 52. zemljišta i ublažavanje buke. a ovdje nespomenuta i nedefinirana. iskazuju se kao sitan inventar. (varijanta 2. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. odnosno 50% ukupne vrijednosti stavke sitnog inventara. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. ambalaža i auto gume otpisuje se jednokratno metodom kalkulativnog otpisa (100%) u trenutku davanja u upotrebu. pitanja u vezi s amortizacijom stalnih sredstava izravno se primjenjuju odredbe: MSFI 5 – Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja MRS 16 – Nekretnine.Članak 49. br.) Sitan inventar.00 KM. Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima za stalna sredstva koja služe za: 1) sprječavanje zaga ivanja zraka.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci. postrojenja i oprema MRS 38 – Nematerijalna imovina MRS 40 – Ulaganja u nekretnine MRS 41 – Poljoprivreda SITAN INVENTAR.

Popis se obavlja tijekom godine i zbog primopredaje dužnosti i ne osloba a od popisa sredstava i obveza sa stanjem na dan 31. . popis materijala u knjižnicama. Popis imovine i obveza tokom poslovne godine obavlja se i u slučajevima: promjene cijena proizvoda i robe. Tu a sredstva. te da se u poslovnim knjigama izvrši uskla ivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem. Članak 56. temeljem Odluke uprave društva. Uprava može po potrebi posebnom Odlukom utvrditi potrebu i obvezu provo enja odre enih bilančnih stavki imovine i obveza i tijekom poslovnog razdoblja. odnosno pokretanja postupka likvidacije. ambalaže i autoguma koja su cijelosti amortizirana (otpisana).) Članak 53.12. pripajanje ili dijeljenje). U slučaju stečaja ili likvidacije ne postoji obveza popisa sa stanjem na dan 31. Popis imovine i obveza se provodi na početku poslovanja kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina (31. koja se na dan popisa nalaze u skladištu. a koja su i dalje u upotrebi. Iznimno. kao što su: knjige.u trenutku davanja u upotrebu. fotografije. U navedenim slučajevima popis se provodi pod datumom nastanka statusne ili druge promjene. popisuju se posebno za svaku pravnu osobu kojoj ta imovina pripada i dostavlja im po jedan primjerak popisnih lista na kojima su ta sredstva popisana. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. Kod pravnih osoba čija su ta sredstva. uništenja ili manjka. a preostali iznos od 50% ukupne vrijednosti u trenutku otu enja (povlačenje iz upotrabe. prosinca. provodi se svakih pet godina.) ili neko drugo obračunsko razdoblje. izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje. manjak. arhivska gra a i slično. statusnih promjena sukladno s Zakonom o gospodarskim društvima (spajanje. ove se popisne liste uključuju u njihovu dokumentaciju o popisu. U prethodno navedenim situacijama popis imovine i obveza se provodi na dan otvaranja stečajnog postupka. otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije. Članak 55. filmovi. POPIS IMOVINE I OBVEZA Članak 54. tekuće godine. prodaja i dr. Predmeti sitnog inventara.12.

i to: vrsti. Uprava posebnom Odlukom imenuje i formira povjerenstva za popis. Podatci o popisu imovine i obveza se unose u popisne liste. vaganjem. brojanjem i drugim tehnikama popisa u ovisnosti o prirode i vrste imovinske stavke. Pravna osoba imenuje povjerenstva za popis: stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava.12. najkasnije 15. U slučaju kada je vrijeme popisa imovine i obveza prije 31. i obveza Povjerenstva za popis se formiraju i imenuju najkasnije do 10. novca i novčanih ekvivalenata. tekuće godine te izvrši uskla ivanje i sravnjenje knjigovodstvenog i stvarnog stanja sa 31. poluproizvoda i gotovih proizvoda. robe. Članak 59. Podatke iz knjigovodstva u popisne liste ne unose osobe koja rade u knjigovodstvu. sirovina i materijala. Pri utvr ivanju sastava pojedinih povjerenstva za popis treba voditi računa da osobe koje su materijalno ili financijski zadužene za sredstva koja se popisuju i njihovi neposredni rukovodioci ne mogu biti odre eni u povjerenstvo za popis tih sredstava.12. dana od dana isteka poslovne godine.Članak 57. količini i vrijednosti.12. Povjerenstva za popis se formiraju u sastavu od tri člana. U popisne liste se unose podatci o stvarnom stanju predmeta popisa (imovinskih stavki). utvr uje viškove i manjkove i dostavlja ga na razmatranje Upravi za razmatranje rezultata popisa za odlučivanje o popisu. Povjerenstvo za popis je dužno da na temelju knjigovodstvenih isprava naknadno unese u popisne liste podatke o promjenama koje su nastale izme u dana popisa i 31.12. Članak 60. Na kraju popisa popisna povjerenstvo sastavlja izvještaj o obavljenom popisu. Za provo enje popisa imovine i obveza u pravnoj osobi. nedovršene proizvodnje. tekuće godine (može i neki drugi datum). nego popisno povjerenstvo. ambalaže i autoguma. tekuće godine. . sitnog inventara. potraživanja. jednog predsjednika i dva člana povjerenstva za popis. Članak 58. Popis se tehnički provodi mjerenjem.

Članak 63. Ukoliko primi zahtjev za konfirmaciju salda potraživanja i/ili obveza. za pokriće prenesenih gubitka do visine kapitala. internog općeg akta i odluke nadležnog organa. Raspored neto dobit tekuće godine društvo će izvršiti prema sljedećem redoslijedu prioriteta: za pokriće prenesenih gubitaka iznad visine kapitala. za isplatu dioničarima. RASPORED DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA Članak 64. Članak 65. odnosno vlasnicima udjela u Društvu. Raspored dobiti i gubitka pravna osoba vrši sukladno s odredbama Zakona o gospodarskim društvima i ovog Zakona. Kao dokaz postojanja odre enog stanja potraživanja i obveza koristit će se knjigovodstveni podaci koji će se unositi i potvr ivati odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom . za formiranje i unos u zakonske rezerve. ako ih društvo formira. vjerovniku ili njegovom revizoru) na konfirmaciju u roku od osam dana. . Prije sastavljanja financijskih izvještaja za tekuću godinu obvezno se vrši usuglašavanje obveza i potraživanja (konfirmacija salda). USUGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA Članak 61. te planirati aktivnosti i način rješavanja istih. što se dokazuje odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom. Pravna osoba. kao i računovodstvenom i poreznom tretmanu inventurnih razlika. tekuće godine. usuglašava me usobna potraživanja i obveze sa poslovnim partnerima. te za kao akumuliranu (zadržanu) dobit. te odgovornosti za utvr ene inventurne razlika. prije sastavljanja financijskih izvještaja. Članak 62. Pravna osoba. Stanje i usuglašavanje obveza i potraživanja se utvr uje na dan 31.obrazac izvod otvorenih stavki (IOS). sastavlja i dostavlja svim svojim kupcima (dužnicima) popis neplaćenih (otvorenih) računa. pravna osoba obvezno odgovara pošiljatelju (dužniku.Uprava temeljem izvještaja o popisu i popisnih lista donosi Odluku o rješavanju i tretmanu. prije sastavljanja financijskih izvještaja. Pravna osoba je obvezna u bilješkama obrazložiti pojedinačna stanja sumnjivih i spornih potraživanja. za formiranje i unos u statutarne rezerve.12.

moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovo e koji sadrži naziv „certificirani računovo a“. Uz godišnji financijski izvještaj korisnicima financijskih izvještaja se prezentiraju i posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku. kao i broj važeće licence. i ovjeravaju pečatom pravne osobe – podnositelja. financijske izvještaje sastavlja na datum statusne promjene. upisane u sudski registar – direktora pravne osobe koja podnosi financijske izvještaje.Članak 66. . upisana u sudski registar. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji potpisani potpisuju od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. Financijski izvještaji sastavljaju se i u slučaju otvaranja.1. tekuće godine sa usporednim podacima za prethodnu godinu. pa i oni štampani na računalu. financijski izvještaji pravne osobe se nakon sastavljanja. odnosno postupka likvidacije pravne osobe. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE Članak 67. Članak 68. dio zakonskih rezervi za pokriće gubitaka (ukoliko postoje). do 31. Istodobno. kao i prenesenih poslovnih gubitaka vrši se iz sljedećih izvora sredstava prema sljedećem redoslijedu: dio akumulirane (zadržana) dobiti za pokriće gubitaka. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. dio statutarnih rezervi za pokriće gubitaka. Pravna osoba u slučaju nastanka statusne promjene. Godišnje financijske izvještaje čine: 1) Bilanca stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji. Za financijske izvještaje pravne osobe odgovorna je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. 2) Bilanca uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. odnosno zaključenja stečaja. Pokriće poslovnih gubitaka tekućeg razdoblja. njegovo ime i prezime. Članak 69. dio temeljnog kapitala za pokriće gubitaka. Financijski izvještaji se nakon sastavljanja. Pravna osoba obvezne financijske izvještaje sastavlja i prezentira za poslovnu godinu i to za razdoblje od 1.12.

5) informacije o poslovnim segmentima pravne osobe. valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravne osobe. 7) ciljeve i politike pravne osobe u svezi s upravljanjem financijskim rizicima. . (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastavljati i prezentirati polugodišnji izvještaj. tržišnom. koja je propisana kao zakonsko i efektivno sredstvo plaćanja u BiH. Godišnji izvještaj o poslovanju obvezno sadrži: 1) sve značajne doga aje nastale u razdoblju od završetka poslovne godine do datuma predaje financijskog izvještaja. Članak 72. 2) Bilancu uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. pripremljene sukladno s MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja ili MRS 34 – Periodični financijski izvještaji. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. 3) najvažnije aktivnosti u svezi s istraživanjem i razvojem. zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita i 8) izloženost pravne osobe cjenovnom. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastaviti i prezentirati godišnji izvještaj o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravne osobe i njegov položaj. 4) informacije o otkupu vlastitih akcija i udjela. Funkcionalna valuta izvještavanja pravne osobe je Konvertibilna marka (oznaka: BAM). 6) korištene financijske instrumente ako je to značajno za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravne osobe.Članak 70. 2) procjenu očekivanog budućeg razvoja pravne osobe. Jezik izvještavanja pravne osobe je jedan od zakonom propisanih službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Polugodišnji izvještaj obuhvaća: 1) Bilancu stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera poduzetih na zaštiti životne sredine. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. Članak 71. kreditnom.

sastavljene konsolidirane financijske izvještaje. a temeljem najpovoljnije ponude revizorske kuće o čemu konačnu odluku donosi uprava društva. prihoda i rashoda. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja nastaje od prvog mjeseca po isteku mjeseca u kome je formiran statusni oblik povezivanja. Članak 75. najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu. Članak 76. Pravna osoba. Pri izradi konsolidiranih financijskih izvještaja pravne osobe se pridržava pravila i procedura konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja koja su ure ena MRS-a i MSFI-a. predaje najkasnije do kraja travnja tekuće za prethodnu godinu. (alternativno) Pravna osoba je dužna sastaviti i prezentirati konsolidirane financijske izvještaje. Rok za predaju revizorskog izvještaja sa priloženim financijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja je najkasnije kraj tekuće godine za prethodnu godinu. Konsolidirani financijski izvještaj je financijski izvještaj grupe pravnih osoba za statusni oblik povezivanja koji čini ekonomsku cjelinu u kome su izdvojeni interni odnosi izme u tih osoba na osnovu kapitala. Odluku o utvr ivanju godišnjih financijskih izvještaja od strane mjerodavnog organa. . (alternativno) Pravna osoba je dužna obaviti reviziju financijskih izvještaja.Članak 73. Pravna osoba angažira vanjskog revizora temeljem Odluke uprave. Godišnji financijski izvještaji i godišnji izvještaji o poslovanju se predaju najkasnije do posljednjeg dana veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Članak 74. srpnja tekuće godine. gdje odre ena osoba (matična) ima pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja prestaje krajem mjeseca u kome je statusni oblik povezivanja prestao da postoji. Polugodišnji financijski izvještaji predaju se najkasnije 31. Pravna osoba uz godišnje financijske izvještaje dostavlja: Obavijest o razvrstavanju pravne osobe. Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka. potraživanja i obveza.

isprave platnog prometa putem ovlaštenih financijskih institucija čuvaju se najmanje pet godina. Pomoćni obračuni. usporedo s memoriranim podacima. knjigovodstvene isprave i poslovne knjige zapisnički se predaju likvidacijskom. i svi interni akti od utjecaja na financijsko poslovanje. Knjigovodstvene isprave čuvaju se u izvornom materijalnom obliku. financijski izvještaji. Isprave koje se čuvaju trajno su: platne liste ili analitičke evidencije o plaćama u vezi s plaćanjem doprinosa. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu čuvaju se najmanje 11 godina. Periodični obračuni. u obliku elektronskog zapisa ili na mikrofilmu. a predstavljaju dokaznu osnovu poslovnih knjiga. poslovne knjige i financijski izvještaji čuvaju se u poslovnim prostorijama pravne osobe. (odnosno kod druge pravne osobe ukoliko je istoj povjereno vo enje poslovnih knjiga). POSLOVNIH KNJIGA. Članak 79. izvještaji o izvršenoj reviziji. kupoprodajni ugovori po kojima je izvršeno stjecanje nekretnina. kako bi podaci bili dostupni kontroli. Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku 11 godina nakon isteka poslovne godine. godišnji računovodstveni obračuni. odnosno stečajnom upravitelju. IZVJEŠTAJA I OSTALE DOKUMENTACIJE Članak 77. . Knjigovodstvene isprave se odlažu u fascikle i registratore nakon završetka godišnjeg obračuna i revizije. Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni. U slučaju otvaranju postupka likvidacije ili stečaja. a pomoćne knjige najmanje sedam godina. Ako se poslovne knjige vode na računalu. Knjigovodstvene isprave. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige čuvaju se najmanje sedam godina. čuvaju se dvije godine. prodajni i kontrolni blokovi i sl. Glavna knjiga i dnevnik čuvaju se najmanje 11 godina. konsolidirani financijski izvještaji. mora se osigurati i memoriranje aplikativnog softvera. Članak 78.NAČIN I ROKOVI ČUVANJA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA.

6/02 i 29/03) sa pripadajućim podzakonskim aktima. Članak 83. Članak 82. dogovore. te sastavljanje i predočavanje temeljnih financijskih izvještaja pravne osobe.01. rashoda i kapitala. br. Članak 84. kao i drugim aktima. novine FBiH“.RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Članak 80. a u okviru toga obveze i odgovornosti zaposlenika vezane za ovu funkciju. kao i objavljeni MRS/MSFI direktno se primjenjuju i imaju prioritet u primjeni u odnosu na odredbe ovog Pravilnika. Zakona o porezu na dobit („Sl. . 35/98. Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 81. 83/09) . 14/08 i 39/09). 97/07. Računovodstvene politike pravne osobe obuhvaćaju načela. prihoda. Zakona o gospodarskim društvima („Sl. 16/01.2010. Odluku o promjeni Pravilnika o računovodstvu donosi Uprava/direktor društva. br. 37/01. a primjenjivat će se od 01.23/99. 45/00. 2/02. novine FBiH“. br. novine FBiH“. obveza. osnove. novine FBiH“. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 1/02. Analitički kontni plan pohranjen u računalo ili otipkan na posebnom tisku čini sastavni dio ovog Pravilnika. Odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. godine. praksu i pravila za evidentiranje poslovnih doga aja u poslovnim knjigama. kao i zakonske i druge izmjene koje eventualno nastupe tijekom njegovog važenja. 17/06 i 14/08). 54/00. 10/08 i 9/10). davat će za to odgovorne osobe u društvu. Alternativno Aktom o sistematizaciji radnih mjesta utvrdit će se radna mjesta u računovodstvenoj i financijskoj funkciji. Računovodstvene politike pravne osobe propisane su i usvojene u pisanom obliku kao poseban interni akt pod nazivom Pravilnik o računovodstvenim politikama. Način vrednovanja i iskazivanja pojedinih bilančnih kategorija reguliran je i propisan računovodstvenim politikama pravne osobe. br. Cilj utvr ivanja računovodstvenih politika je objektivno i fer prezentiranja imovine. Zakona o doprinosima („Sl. Sva navedena pravila i tumačenja i naputke oko primjene ovog Pravilnika. br.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful