P. 1
pravilnik_o_racunovodstvu

pravilnik_o_racunovodstvu

|Views: 206|Likes:
Published by Aldijana Šteta

More info:

Published by: Aldijana Šteta on Oct 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2015

pdf

text

original

Sukladno člancima 11., 12. i 13. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 83/09), članka __.

Statuta gospodarskog društva, Uprava društva „_________________“, donosi

PRAVILNIK o računovodstvu
OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom utvr uje se način prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i čuvanja dokumentacije kao i postupci, metode i tehnike za vo enje poslovnih knjiga (knjiženje), oblik samih knjiga, sastavni dijelovi poslovnih knjiga, relevantni rokovi za unos pojedinih vrsta podataka (knjiženja), ažurnosti vo enja poslovnih knjiga, način odlaganja i čuvanja poslovnih knjiga, popis sredstava i rokove popisa, obračun i metode obračuna amortizacije, način i rokove financijskog izvještavanja, kao i ostale postupke i metode neophodni za pouzdanu i fer prezentaciju financijskih izvještaja. Članak 2. Sustav računovodstva se zasniva na računovodstvenim načelima: točnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih doga aja te na Me unarodnim računovodstvenim standardima (u daljnjem tekstu: MRS), odnosno Me unarodnim standardima financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: MSFI). Članak 3. Pravna osoba vrši financijsko računovodstveno evidentiranje i financijsko izvještavanje sukladno načelima i pravilima: Me unarodne računovodstvene standarde (MRS) financijskog izvještavanja (MSFI); i Me unarodne standarde

Prateće upute, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za me unarodne računovodstvene standarde (u daljnjem tekstu: IASB)i Me unarodne računovodstvene standarde za mala i srednja poduzeća koje objavi IASB . RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE Članak 4. (alternativno) Rukovoditelj računovodstvenih poslova u društvu je odgovoran za ažurnost, urednost i istinitost poslovnih knjiga.

Osoba odgovorna za vo enje poslovnih knjiga i sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja, te poreznih evidencija mora ispunjavati sljedeće uvijete: školsku spremu ekonomskog usmjerenja (VSS / VŠS / SSS), radno iskustvo u obavljanju računovodstvenih poslova u trajanju od minimalno 3 godine, stečeno profesionalno zvanje „certificirani računovo a“ sa važećom licencom za obavljanje računovodstvenih poslova izdanu od strane ovlaštenog profesionalnog tijela. Članak 5. (alternativno) Vo enje poslovnih knjiga pravna osoba povjerava i ustupa temeljem Ugovora o pružanju računovodstvenih usluga drugoj pravnoj osobi koja ispunjava uvijete za pružanje računovodstvenih usluga sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br.83/09) KONTRNI PLAN Članak 6. Kontni plan društva je u potpunosti uskla en sa propisanim kontnim planom, i sadrži sljedeće razrede bilančnih stavki: Razred 0 – Upisani, a neuplaćeni kapital i stalna sredstva Razred 1 – Zalihe Razred 2 – Novac, kratkoročna potraživanja i financijski plasmani i aktivna vremenska razgraničenja Razred 3 – Troškovi poslovanja Razred 4 – Kapital i rezerve Razred 5 – Obveze Razred 6 – Prihodi i rashodi Razred 7 – Dobit i gubitak Razred 8 – Interni obračuni Razred 9 – Izvanbilančni računi Članak 7. Otvaranje konta u računovodstvu vrši se u trenutku kada se prvi put pojavljuje potreba za tim kontom. Kod otvaranja konta, za svaki konto navodi se šifra, naziv i sadržaj konta. Šifra konta se utvr uje dekadnim označavanjem od ( 0 do 9 ) i to: - razred se označava brojevima od 0 do 9,

Naziv konta mora biti koncizan da jasno odre uje sadržaj konta. izvještaji o obračunatoj kamati. obaveza.subanalitička razrada konta označava se brojevima od 000000 pa nadalje. tovarni list. Vjerodostojnom se smatra ona knjigovodstvena isprava na osnovu koje može treća osoba koja nije sudjelovala u poslovnom doga aju. iz poslovnih odnosa s trećim osobama koja su ih sačinila (fakture. a da analitička konta imaju odgovarajuće nazive dobivanja razrade osnovnog.analitička razrada osnovnog konta brojevima od 0000 do 99999 i . Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili osoba na koje je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i ispravna.) s mogućnošću pravovremenog nadzora. dostavnica i sl. Sadržaj knjigovodstvenih isprava mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati vrstu i opseg nastale promjene (kupnja. tehnička obilježja (datum kupnje. nedvojbeno i bez ikakvih sumnji utvrditi prirodu i opseg poslovnog doga aja. izvještaj o novčanim promjenama na žiro-računu. Knjigovodstvena isprava sastavlja se za doga aj koji je nastao. Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom. . Interne knjigovodstvene isprave se ispostavljaju unutar pravne osobe i služe za dokumentiranje svih promjena na sredstvima i obvezama prema izvorima sredstava . otpremnica. cijena. sintetičkog konta. prihoda i rashoda. a služi kao temelj za knjiženje u poslovnim knjigama. odnosno razlog uporabe preslike i ako je potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe ili osobe na koju je prenesena ovlast. količina. Članak 11. dokumenti o osiguranju robe.osnovno konto se označava brojevima od 000 do 999. . Članak 9.). karakter poslovne promjene u knjigovodstveno-tehničkom smislu (kupnja za gotov novac ili na kredit). Eksterne knjigovodstvene isprave su one koje su prispjele u pravnu osobu izvana. Knjigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interne prirode. odobravanje kasa skonta. ukupan iznos). Članak 10. valuta plaćanja i sl. kapitala.grupe konta se označavaju brojevima od 00 do 99. vezan je za poslovanje pravne osobe i ima odraza na promjenu stavki imovine.. Članak 12. Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorirani elektronski zapis o nastalom poslovnom doga aju. koja je potpisana od strane osobe koja je ovlaštena za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvene isprave. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE Članak 8. preslika originalne isprave ili isprava na elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja originalne isprave.

na temelju kojih su dobiveni rezultati na ispravi. nalog blagajni za naplatu ili isplatu. Članak 13. poluproizvoda. Članak 14. Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronski zapis može umjesto potpisa ovlaštene osobe koja zastupa pravnu osobu ili osobu na koju je prenesena ovlast. a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je poslovna promjena nastala. otpisu. isplatna lista. dužne su da potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostave računovodstvu odmah po izradi. odnosno prijemu. Ispravak precrtavanjem vrši ona osoba koja je izdala knjigovodstvenu ispravu i koja će ispravak istovremeno izvršiti na svim primjercima izdane knjigovodstvene isprave. promjeni cijene. Kontrola formalne ispravnosti knjigovodstvene isprave polazi od toga da li je isprava sastavljena u skladu sa propisima. broj 91/06). izdatnica. dokumenti o povratu. Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili brojevima se obavljaju na način da ne dovode u sumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave. MRS i općim aktom pravne osobe. suštinske i računske ispravnosti i ovjerena od ovlaštenih osoba u pravnoj osobi. Osobe koje sastavljaju i vrše prijem knjigovodstvenih isprava. uz stavljanje datuma ispravke. .(izlazne fakture. zapisnik. Neispravna isprava vraća se odgovarajućoj službi koja je sastavila ili zaprimila knjigovodstvenu ispravu radi otklanjanja nedostataka. odnosno u roku od tri dana od datuma prijema. Iznimku čine knjigovodstvene isprave o novčanim poslovnim doga ajima koje se ne popravljaju niti prepravljaju. prijemnica. popisne liste. gotovih proizvoda. rashodu. Kontrola računske ispravnosti knjigovodstvene isprave podrazumijeva računsku kontrolu matematičkih operacija dijeljenja.). alata i dr. Suštinskom kontrolom knjigovodstvenih isprava utvr uje se suštinska ispravnost isprave. zbrajanja i oduzimanja. Članak 15. nego se poništavaju i izdaju nove. Članak 16. trebovanje sirovina. mora sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik BiH“. Knjigovodstvena isprava se prije knjiženja kontrolira sa stanovišta formalne. množenja. što potvr uje svojim potpisom. Interne knjigovodstvene isprave sastavljaju se u minimalno dva (2) primjerka. koja se sastoji u ispitivanju da je naznačena poslovna promjena stvarno nastala i u obimu kako je naznačeno.

kapitalu. kronološki.Članak 17. a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema knjigovodstvene isprave. prema vremenskom redoslijedu njihovog nastanka. povezane ili prenijete na neki od elektronskih medija. obvezama. obavezama. tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu. Osnovnim knjigama smatraju se: . Pod poslovnim knjigama u knjigovodstvu podrazumijevaju se evidencije pomoću kojih se kronološki i na sistematski način obuhvaćaju poslovni doga aji i promjene na osnovu knjigovodstvenih dokumenata. uvažavajući načela urednosti. glavna knjiga i pomoćne knjige. . prihodima i rezultatu poslovanja i izvanbilančne evidencije). prihodima i rashodima pravnih osoba. poslije provedene kontrole i primljenih knjigovodstvenih isprava. Osobe koje vode poslovne knjige. Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima. gdje se na temelju nje izdaje nalog za knjiženje. zatim upisuje podatak u poslovne knjige knjigovodstvenom tehnikom. Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene. Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu i predstavljaju temelj za izradu godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja.dnevnik glavne knjige. Poslovne knjige vode se u skladu sa načelima sistema dvojnog knjigovodstva. Članak 20. dužne su knjigovodstvene isprave proknjižiti u poslovnim knjigama narednog dana. ažurnosti.glavna knjiga . Dnevnik se može uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili više knjiga koje su namijenjene za evidentiranje promjena na pojedinim skupinama bilančnih ili izvanbilančnih pozicija. Poslovne knjige čine dnevnik. Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini. Glavna knjiga je sistemska knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja (imovini. Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava proslje uje se knjigovodstvu. POSLOVNE KNJIGE Članak 18. kapitalu. dokumentiranosti i vjerodostojnosti. Poduzeće vodi poslovne knjige prema načelima dvojnog knjigovodstva i organizira osnovne i pomoćne knjige. rashodima. Članak 19. Članak 21.

. dugoročne financijske plasmane. obveza. proizvodi. dobavljači. sukladno s potrebama pravne osobe. Članak 23. Članak 25. obveze. postrojenja i opremu. Glavna knjiga mora sadržavati unaprijed pripremljena konta koja. kupci. kapital i dr. investicijske nekretnine. materijal i inventar. 2) učinak poslovnog doga aja može se izraziti u novčanim iznosima. razne obveze i potraživanja i dr. osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. zalihe. roba. Članak 22. 3) promjena nastala poslovnim doga ajem utječe na poziciju (stavku) sredstava. Glavna knjiga se sastoji od dva odvojena dijela i to: 1) bilančna evidencija i 2) izvanbilančna evidencija. Predmet knjigovodstvene obrade podataka u glavnoj knjizi u dijelu bilančne evidencije jesu poslovni doga aji koji imaju sljedeća obilježja: 1) poslovni se doga aj stvarno dogodio i kao takav pripada prošlosti poslovanja. Pomoćne knjige su analitičke evidencije koje se vode za nematerijalna sredstva. kapitala. potraživanja. U pomoćne knjige ubraja se: knjiga blagajne. Analitičke evidencije predstavljaju raščlanjena pojedina konta glavne knjige kao što su: dugoročna materijalna i nematerijalna sredstva. troškova. Članak 24. gotovinu i gotovinske ekvivalente. rashoda. i druge pomoćne knjige. Pomoćne knjige čine: analitičke evidencije. prihoda i rezultata poslovanja i 4) nastanak poslovnog doga aja može se dokazati vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom.Glavna knjiga predstavlja skup svih konta koja su otvorena tokom poslovne godine. usluge.

Članak 29. Poslovne knjige otvaraju se početkom svake poslovne godine prijenosom stanja iz bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju početne bilance kod novoosnovanih pravnih osoba. . knjiga izlaznih računa. Članak 28. vrši se prema potrebi i na zahtjev kontrolnog organa. a s danom stjecanja statusa pravne osobe i prilikom provo enja statusnih promjena. Članak 26. VO ENJE POSLOVNIH KNJIGA Članak 27. čuvanje podataka. na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene isprave. kada se podatci obra uju elektronski na računaru. U poslovne knjige unose se podaci po načelu nastanka poslovnih doga aja. a na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. One pozicije koje se ne nalaze u početnoj bilanci otvaraju se u poslovnim knjigama u toku godine nastankom poslovnog doga aja. Ispis bruto bilance. Ispis dnevnika se vrši samo ako se za to ukaže potreba. druge evidencije i knjigovodstvena dokumentacija kao što su razni obračuni i druge pismene evidencije koje služe kao dokumentirani osnova za unos odre enog podatka u dnevnik glavne knjige. knjiga izdanih čekova. Na kraju poslovne godine poslije izvršenih svih zaključnih knjiženja. knjiga deviznih sredstava. mogućnost uvida u promet i stanje na računima glavne knjige i mogućnost uvida u vremenski slijed obavljenog unosa poslovnih doga aja. glavne knjige i pomoćnih knjiga ( analitičkih kartica ). Poslovne knjige vode se na način da osiguraju: kontrolu unesenih podataka. knjiga udjela (ili knjiga dionica). ispravnost unosa podataka. glavne knjige i pomoćne knjige (analitičke kartice) pohranjuju se na vanjsku memoriju i čuvaju u rokovima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom o računovodstvu i reviziji.knjiga ulaznih računa. mogućnost korištenja podataka.

ili na kojim se iskazuju ulaganja. rezervnog dijela ili sitnog inventara. na osnovu ovjerenog računa. odnosno analitički konto u glavnoj knjizi na kojem se iskazuju potraživanja. Poslovni doga aji nastali izme u dana bilance i dana upisa u sudski registar obuhvaćaju se u poslovnim knjigama prethodne pravne osobe ili nove pravne osobe. odnosno vjerovnicima: za svaki sintetički. a jedna šifra se može koristiti i za označavanje kupca i povjerioca istovremeno. putem skladišnog zaduženja. utrošak materijala. vodi se posebno grupa analitičkih konta i dnevnik. količini i nabavnoj vrijednosti i ispravci vrijednosti. Ovaj način evidentiranja materijala poduzeće će uvesti ako ocjeni da za time postoji objektivno opravdana potreba. odnosno obveze. odnosno vjerovnik ima šifru. čiji promet i saldo mora biti jednak prometu i saldu analitičkog konta u glavnoj knjizi. U analitičkom knjigovodstvu stalna materijalna sredstva iskazuju se po vrsti. Članak 32. Članak 34. što se utvr uje odlukom o statusnoj promjeni. svaki dužnik. Članak 33. Članak 31. po vrijednosti. kojim se razdužuje skladište. U okviru materijalnog knjigovodstva vodi se i skladišno poslovanje. Vo enje evidencije za alat i sitan inventar je stalno. U analitičkom knjigovodstvu. te mjesto uporabe. Knjiženje troškova sitnog inventara vrši se obavezno preko ispravke vrijednosti sitnog inventara. u slučajevima kada se dužnik pojavljuje i kao dužnik i kao vjerovnik. Stalna materijalna sredstva vode se u knjigovodstvu stalnim sredstvima pojedinačno za svako sredstvo.Naknadni ispravak unesenog podatka provodi se kao nova knjigovodstvena stavka tako da bude učinak promjene iz razlike novog i prethodnog podatka. Nabavljeni materijal. knjiži na teret troškova. za isti se vrši prijem i zaduženje u magazinu. a zadužuju troškovi poslovanja. rezervne dijelove i sitan inventar koji se odmah stavlja u uporabu. te se za utrošeni dio u jednom proizvodnom ciklusu. društvo izravno. Na računu mora biti naznačena vrsta materijala. i to odvojeno za potraživanja i odvojeno za obveze. Ukoliko se nabavljaju i uskladištavaju veće količine materijala koji se ne ugradi neposredno poslije nabavke. odnosno ugra uje u sredstvo. - . a najmanje jedanput mjesečno sastavlja kronološkim redom tzv. sva potraživanja i obveze vode se po pojedinim dužnicima. odnosno ugradnje. Članak 30.

ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I UTVR IVANJE FINANCIJSKOG REZULTATA Članak 35. Pravna osoba sastavlja na kraju poslovne godine konačan obračun amortizacije. glavna knjiga moraju se nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova da je istu moguće u svakom trenutku odštampati na papir i mora se potpisati elektronskim potpisom sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu ili se mora odštampati na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i mora je potpisati i ovjeriti osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe i na kraju odložiti.U skladišno poslovanje spada vo enje materijalne evidencije dobara u naturalnom obliku. (varijanta 1. Pored vo enja evidencije o prispijeću materijalnih dobara.12. osim knjige inventara koja se zaključuje otu enjem sredstva. Sastavljanje konačnog obračuna amortizacije zasniva se na stvarnom stanju utvr enom na temelju popisa. Poslovne knjige se zaključuju poslije knjiženja svih poslovnih promjena i obračuna na dan završetka poslovne godine (31. a zatim se na temelju evidencija iz poslovnih knjiga utvr uje stanje imovine. kapitala i financijski rezultat sa prihodima i rashodima obračunskog perioda na koji se taj rezultat odnosi. Članak 39. obveza. Poslovne knjige koje se vode kao elektronski zapis. prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige.) Poduzeće vrši istovjetan obračun amortizacije za porezne i računovodstvene svrhe po identičnim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije u porezne svrhe. AMORTIZACIJA Članak 38. . Članak 36. Članak 37.02. Pomoćne knjige koje se koriste više od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korištenja.) kao i u slučajevima statusnih promjena. Na kraju poslovne godine poslovne knjige se zaključuju.) najkasnije do roka za dostavljanje financijskih izvještaja (28. skladišno poslovanje ima funkciju kvalitativne i kvantitativne kontrole pribavljenih materijalnih dobara za njihovo pravilno uskladištenje i čuvanje prilikom prvog prispijeća u skladište kao i dalje sve do njihovog konačnog troška ili otpisa. Vo enje ove evidencije podrazumijeva vo enje podataka o pribavljenom materijalu i inventaru za potrebe po količini u odgovarajućoj jedinici mjere.

knjige (trajne vrijednosti). Članak 40.3% 20% 14. Ceste. mehanizacija.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po nižim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. vodovod i kanalizaciju 10% 3% 5% 14. stalna sredstva u pripremi.2. Članak 41. predmeti arhivske i povijesne vrijednosti. novine FBiH“. administrativne. (varijanta 3. restorani 1. Upravne.3% .1. Obračunu amortizacije ne podliježu sljedeća stalna sredstva: zemljišta. br. Odbitak po osnovi amortizacije dopušten je samo u vezi s imovinom koja podliježe amortizaciji i koja se nalazi u uporabi. goodwill.1. slike. izuzev 2. Stalna sredstva se sistematski otpisuju primjenom godišnjih amortizacijskih stopa koje proističu iz procijenjenog vijeka trajanja stalnog sredstva ili primjenom amortizacijskih kvota (godišnji iznos amortizacije) utvr enih na temelju planiranog korištenja stalnih sredstava. izuzev 1. gornji stroj željezničkih pruga 2. Oprema za vodoprivredu. Gra evine. Najviše stope amortizacije. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije po nižim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. Članak 42. predmeti prirodnih vrijednosti i drugo. djela kiparstva.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po višim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije prema najvišim porezno dopuštenim stopama amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. koje se priznaju kao porezno dopušteni rashod po grupama su: 1. komunalni objekti.3. hoteli. uredske i ostale zgrade za obavljanje uslužnih djelatnosti 1. Oprema. Stambene zgrade.(varijanta 2. vozila.36/08 i 79/09). Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u poreznoj bilanci do iznosa utvr enog proporcionalnom metodom primjenom najviših godišnjih amortizacijskih stopa koje su propisane Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit („Sl. Članak 43.

zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. Računala i oprema za zaštitu okoliša 3. Članak 47. uništena. jednokratno se otpisuje u cijelosti u godini nabave. Članak 48.2. Članak 46. Obračun amortizacije stalnih sredstava počinje prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu.2. Nematerijalna stalna sredstva Članak 44.3% 14. Kao porezno dopušteni rashod se priznaje i rashod iz osnove umanjenja vrijednosti stalnih i dugoročnih sredstava u skladu s MRS/MSFI. Članak 45. U takvim situacijama treba donijeti Odluku u kojoj treba definirati i precizirati okolnosti zbog kojih se pristupa korekcijama u iznosu amortizacije. Imovina koja se amortizira. a čija je nabavna vrijednost manja od 1.3% 40% 20% Iznimno. Neotpisani dio vrijednosti i drugi rashodi od otu enja stalnih sredstava u cijelosti se priznaje kao porezno dopušteni rashod. Višegodišnji nasadi 4. . Osnovna stada 5. ni kada su ista i dalje u upotrebi. uništenja ili manjka. Nabavna vrijednost hardvera i softvera jednokratno se amortizira (100%) u cijelosti u godini u kojoj su stavke hardver i softvera nabavljeni i stavljeni u upotrebu. Stalna sredstva koja su cijelosti amortizirana. odnosno u kojoj je imovina stavljena u funkciju. kao i korigirane stope amortizacije za predmetno obračunsko razdoblje. uslijed nastalih otegotnih okolnosti u odre enom obračunskom razdoblju primijeniti niže stope obračuna amortizacije od onih propisanih u članku 43.000 KM. osim za naknadna ulaganja u takvo sredstvo. ovog akta. 33. rashodovana ili na drugi način otu ena stalna sredstva se priznaje do kraja mjeseca u kojem su ta stalna sredstva bila u upotrebi. pravna osoba može. Amortizirana sredstva koja su jednom amortizirana ne mogu se ponovno uključiti u obračun amortizacije za potrebe porezne bilance. Amortizacija za prodana. Rashodima amortizacije smatra se i amortizacija povećanja vrijednosti stalnih sredstava zbog revalorizacije. a koja su i dalje u upotrebi.

ambalaže i auto guma se otpisuje .00 KM. Za sva ostala. (varijanta 1.Članak 49. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000.) Sitan inventar. zemljišta i ublažavanje buke. 97/07 i 14/08). Članak 50. postrojenja i oprema MRS 38 – Nematerijalna imovina MRS 40 – Ulaganja u nekretnine MRS 41 – Poljoprivreda SITAN INVENTAR. iskazuju se kao dugotrajna materijalna sredstva. odnosno 50% ukupne vrijednosti stavke sitnog inventara. ambalaža i auto gume. a ovdje nespomenuta i nedefinirana. Stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. AMBALAŽA I AUTOGUME Članak 51. (varijanta 1. (varijanta 2. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000.) Sitan inventar.00 KM. Članak 52. Ubrzana amortizacija provodi se po stopama koje mogu biti do 50% više od propisanih. iskazuju se kao sitan inventar.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci.00 KM. Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima za stalna sredstva koja služe za: 1) sprječavanje zaga ivanja zraka. (varijanta 2.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci i stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. novine FBiH“. br. vode. Obveznik ima pravo na ubrzanu amortizaciju stalnih sredstava pod uvjetima utvr enim Zakonom o porezu na dobit („Sl. ambalaža i auto gume otpisuje se jednokratno metodom kalkulativnog otpisa (100%) u trenutku davanja u upotrebu. iskazuju se kao sitan inventar. pitanja u vezi s amortizacijom stalnih sredstava izravno se primjenjuju odredbe: MSFI 5 – Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja MRS 16 – Nekretnine. ambalaža i auto gume. 2) školovanje i obuku kadrova. ambalaža i auto gume otpisuje se 50% metodom kalkulativnog otpisa.

temeljem Odluke uprave društva. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. POPIS IMOVINE I OBVEZA Članak 54. a preostali iznos od 50% ukupne vrijednosti u trenutku otu enja (povlačenje iz upotrabe. tekuće godine. pripajanje ili dijeljenje). Popis se obavlja tijekom godine i zbog primopredaje dužnosti i ne osloba a od popisa sredstava i obveza sa stanjem na dan 31. Članak 56. U prethodno navedenim situacijama popis imovine i obveza se provodi na dan otvaranja stečajnog postupka. arhivska gra a i slično. Članak 55. U navedenim slučajevima popis se provodi pod datumom nastanka statusne ili druge promjene.12. te da se u poslovnim knjigama izvrši uskla ivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem. odnosno pokretanja postupka likvidacije. Kod pravnih osoba čija su ta sredstva. Popis imovine i obveza se provodi na početku poslovanja kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina (31. izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje. Popis imovine i obveza tokom poslovne godine obavlja se i u slučajevima: promjene cijena proizvoda i robe. ove se popisne liste uključuju u njihovu dokumentaciju o popisu. popisuju se posebno za svaku pravnu osobu kojoj ta imovina pripada i dostavlja im po jedan primjerak popisnih lista na kojima su ta sredstva popisana. Tu a sredstva. prosinca. Iznimno.u trenutku davanja u upotrebu. uništenja ili manjka. Predmeti sitnog inventara. filmovi. ambalaže i autoguma koja su cijelosti amortizirana (otpisana).12. U slučaju stečaja ili likvidacije ne postoji obveza popisa sa stanjem na dan 31. manjak. provodi se svakih pet godina.) ili neko drugo obračunsko razdoblje. a koja su i dalje u upotrebi. . prodaja i dr. fotografije. statusnih promjena sukladno s Zakonom o gospodarskim društvima (spajanje. otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije. koja se na dan popisa nalaze u skladištu. Uprava može po potrebi posebnom Odlukom utvrditi potrebu i obvezu provo enja odre enih bilančnih stavki imovine i obveza i tijekom poslovnog razdoblja.) Članak 53. kao što su: knjige. popis materijala u knjižnicama.

najkasnije 15. Popis se tehnički provodi mjerenjem. tekuće godine. utvr uje viškove i manjkove i dostavlja ga na razmatranje Upravi za razmatranje rezultata popisa za odlučivanje o popisu. Povjerenstvo za popis je dužno da na temelju knjigovodstvenih isprava naknadno unese u popisne liste podatke o promjenama koje su nastale izme u dana popisa i 31. tekuće godine (može i neki drugi datum).12. sirovina i materijala. ambalaže i autoguma. nego popisno povjerenstvo. Pravna osoba imenuje povjerenstva za popis: stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava. Podatke iz knjigovodstva u popisne liste ne unose osobe koja rade u knjigovodstvu. Članak 58. Članak 60. novca i novčanih ekvivalenata. robe. dana od dana isteka poslovne godine. vaganjem.12. Pri utvr ivanju sastava pojedinih povjerenstva za popis treba voditi računa da osobe koje su materijalno ili financijski zadužene za sredstva koja se popisuju i njihovi neposredni rukovodioci ne mogu biti odre eni u povjerenstvo za popis tih sredstava. Podatci o popisu imovine i obveza se unose u popisne liste. nedovršene proizvodnje. U popisne liste se unose podatci o stvarnom stanju predmeta popisa (imovinskih stavki). U slučaju kada je vrijeme popisa imovine i obveza prije 31. potraživanja. poluproizvoda i gotovih proizvoda. Povjerenstva za popis se formiraju u sastavu od tri člana.Članak 57. i to: vrsti. . Na kraju popisa popisna povjerenstvo sastavlja izvještaj o obavljenom popisu. Članak 59. i obveza Povjerenstva za popis se formiraju i imenuju najkasnije do 10. Za provo enje popisa imovine i obveza u pravnoj osobi. jednog predsjednika i dva člana povjerenstva za popis. sitnog inventara.12.12. tekuće godine te izvrši uskla ivanje i sravnjenje knjigovodstvenog i stvarnog stanja sa 31. Uprava posebnom Odlukom imenuje i formira povjerenstva za popis. količini i vrijednosti. brojanjem i drugim tehnikama popisa u ovisnosti o prirode i vrste imovinske stavke.

što se dokazuje odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom. prije sastavljanja financijskih izvještaja. ako ih društvo formira. te za kao akumuliranu (zadržanu) dobit. Pravna osoba je obvezna u bilješkama obrazložiti pojedinačna stanja sumnjivih i spornih potraživanja. usuglašava me usobna potraživanja i obveze sa poslovnim partnerima. RASPORED DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA Članak 64. za formiranje i unos u statutarne rezerve. Prije sastavljanja financijskih izvještaja za tekuću godinu obvezno se vrši usuglašavanje obveza i potraživanja (konfirmacija salda). za formiranje i unos u zakonske rezerve. za isplatu dioničarima. Raspored dobiti i gubitka pravna osoba vrši sukladno s odredbama Zakona o gospodarskim društvima i ovog Zakona.Uprava temeljem izvještaja o popisu i popisnih lista donosi Odluku o rješavanju i tretmanu. vjerovniku ili njegovom revizoru) na konfirmaciju u roku od osam dana.obrazac izvod otvorenih stavki (IOS). . za pokriće prenesenih gubitka do visine kapitala. Raspored neto dobit tekuće godine društvo će izvršiti prema sljedećem redoslijedu prioriteta: za pokriće prenesenih gubitaka iznad visine kapitala. internog općeg akta i odluke nadležnog organa. USUGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA Članak 61. te odgovornosti za utvr ene inventurne razlika. Stanje i usuglašavanje obveza i potraživanja se utvr uje na dan 31. tekuće godine. Pravna osoba. odnosno vlasnicima udjela u Društvu. Članak 63. prije sastavljanja financijskih izvještaja. pravna osoba obvezno odgovara pošiljatelju (dužniku. kao i računovodstvenom i poreznom tretmanu inventurnih razlika. Kao dokaz postojanja odre enog stanja potraživanja i obveza koristit će se knjigovodstveni podaci koji će se unositi i potvr ivati odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom .12. Ukoliko primi zahtjev za konfirmaciju salda potraživanja i/ili obveza. Pravna osoba. Članak 65. Članak 62. sastavlja i dostavlja svim svojim kupcima (dužnicima) popis neplaćenih (otvorenih) računa. te planirati aktivnosti i način rješavanja istih.

Godišnje financijske izvještaje čine: 1) Bilanca stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. Financijski izvještaji se nakon sastavljanja. kao i broj važeće licence. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji potpisani potpisuju od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe. kao i prenesenih poslovnih gubitaka vrši se iz sljedećih izvora sredstava prema sljedećem redoslijedu: dio akumulirane (zadržana) dobiti za pokriće gubitaka.1.Članak 66. Financijski izvještaji sastavljaju se i u slučaju otvaranja. 2) Bilanca uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. pa i oni štampani na računalu. i ovjeravaju pečatom pravne osobe – podnositelja. Pravna osoba obvezne financijske izvještaje sastavlja i prezentira za poslovnu godinu i to za razdoblje od 1. Istodobno. Članak 68. Pokriće poslovnih gubitaka tekućeg razdoblja. njegovo ime i prezime. do 31.12. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji. financijske izvještaje sastavlja na datum statusne promjene. Uz godišnji financijski izvještaj korisnicima financijskih izvještaja se prezentiraju i posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku. dio temeljnog kapitala za pokriće gubitaka. odnosno zaključenja stečaja. upisane u sudski registar – direktora pravne osobe koja podnosi financijske izvještaje. Pravna osoba u slučaju nastanka statusne promjene. odnosno postupka likvidacije pravne osobe. tekuće godine sa usporednim podacima za prethodnu godinu. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE Članak 67. financijski izvještaji pravne osobe se nakon sastavljanja. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. Za financijske izvještaje pravne osobe odgovorna je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovo e koji sadrži naziv „certificirani računovo a“. upisana u sudski registar. dio statutarnih rezervi za pokriće gubitaka. dio zakonskih rezervi za pokriće gubitaka (ukoliko postoje). Članak 69. .

Jezik izvještavanja pravne osobe je jedan od zakonom propisanih službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Funkcionalna valuta izvještavanja pravne osobe je Konvertibilna marka (oznaka: BAM). Članak 71. Polugodišnji izvještaj obuhvaća: 1) Bilancu stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. 7) ciljeve i politike pravne osobe u svezi s upravljanjem financijskim rizicima. Članak 72. valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravne osobe. pripremljene sukladno s MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja ili MRS 34 – Periodični financijski izvještaji. koja je propisana kao zakonsko i efektivno sredstvo plaćanja u BiH. . 4) informacije o otkupu vlastitih akcija i udjela. 3) najvažnije aktivnosti u svezi s istraživanjem i razvojem. 5) informacije o poslovnim segmentima pravne osobe. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastavljati i prezentirati polugodišnji izvještaj. 2) Bilancu uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita i 8) izloženost pravne osobe cjenovnom. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastaviti i prezentirati godišnji izvještaj o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravne osobe i njegov položaj.Članak 70. Godišnji izvještaj o poslovanju obvezno sadrži: 1) sve značajne doga aje nastale u razdoblju od završetka poslovne godine do datuma predaje financijskog izvještaja. tržišnom. 2) procjenu očekivanog budućeg razvoja pravne osobe. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. 6) korištene financijske instrumente ako je to značajno za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravne osobe. uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera poduzetih na zaštiti životne sredine. kreditnom.

Konsolidirani financijski izvještaj je financijski izvještaj grupe pravnih osoba za statusni oblik povezivanja koji čini ekonomsku cjelinu u kome su izdvojeni interni odnosi izme u tih osoba na osnovu kapitala. Rok za predaju revizorskog izvještaja sa priloženim financijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja je najkasnije kraj tekuće godine za prethodnu godinu. Godišnji financijski izvještaji i godišnji izvještaji o poslovanju se predaju najkasnije do posljednjeg dana veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Pravna osoba angažira vanjskog revizora temeljem Odluke uprave. gdje odre ena osoba (matična) ima pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama. Pri izradi konsolidiranih financijskih izvještaja pravne osobe se pridržava pravila i procedura konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja koja su ure ena MRS-a i MSFI-a. predaje najkasnije do kraja travnja tekuće za prethodnu godinu. sastavljene konsolidirane financijske izvještaje. a temeljem najpovoljnije ponude revizorske kuće o čemu konačnu odluku donosi uprava društva. Polugodišnji financijski izvještaji predaju se najkasnije 31. srpnja tekuće godine. Članak 75. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja nastaje od prvog mjeseca po isteku mjeseca u kome je formiran statusni oblik povezivanja. prihoda i rashoda. Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka. Članak 76. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja prestaje krajem mjeseca u kome je statusni oblik povezivanja prestao da postoji. najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu. potraživanja i obveza. (alternativno) Pravna osoba je dužna obaviti reviziju financijskih izvještaja. Pravna osoba. (alternativno) Pravna osoba je dužna sastaviti i prezentirati konsolidirane financijske izvještaje.Članak 73. Pravna osoba uz godišnje financijske izvještaje dostavlja: Obavijest o razvrstavanju pravne osobe. Odluku o utvr ivanju godišnjih financijskih izvještaja od strane mjerodavnog organa. . Članak 74.

. Isprave koje se čuvaju trajno su: platne liste ili analitičke evidencije o plaćama u vezi s plaćanjem doprinosa. izvještaji o izvršenoj reviziji. mora se osigurati i memoriranje aplikativnog softvera. usporedo s memoriranim podacima. godišnji računovodstveni obračuni. odnosno stečajnom upravitelju. Glavna knjiga i dnevnik čuvaju se najmanje 11 godina. POSLOVNIH KNJIGA. Periodični obračuni. kako bi podaci bili dostupni kontroli. IZVJEŠTAJA I OSTALE DOKUMENTACIJE Članak 77. kupoprodajni ugovori po kojima je izvršeno stjecanje nekretnina. Knjigovodstvene isprave se odlažu u fascikle i registratore nakon završetka godišnjeg obračuna i revizije. a predstavljaju dokaznu osnovu poslovnih knjiga. Knjigovodstvene isprave. u obliku elektronskog zapisa ili na mikrofilmu. financijski izvještaji. isprave platnog prometa putem ovlaštenih financijskih institucija čuvaju se najmanje pet godina. čuvaju se dvije godine. i svi interni akti od utjecaja na financijsko poslovanje. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige čuvaju se najmanje sedam godina. a pomoćne knjige najmanje sedam godina. Članak 78. Pomoćni obračuni. knjigovodstvene isprave i poslovne knjige zapisnički se predaju likvidacijskom. Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku 11 godina nakon isteka poslovne godine. konsolidirani financijski izvještaji. poslovne knjige i financijski izvještaji čuvaju se u poslovnim prostorijama pravne osobe. (odnosno kod druge pravne osobe ukoliko je istoj povjereno vo enje poslovnih knjiga). Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu čuvaju se najmanje 11 godina.NAČIN I ROKOVI ČUVANJA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA. Članak 79. prodajni i kontrolni blokovi i sl. Knjigovodstvene isprave čuvaju se u izvornom materijalnom obliku. Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni. U slučaju otvaranju postupka likvidacije ili stečaja. Ako se poslovne knjige vode na računalu.

Zakona o doprinosima („Sl. 97/07. Odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“. osnove. 17/06 i 14/08). 6/02 i 29/03) sa pripadajućim podzakonskim aktima. praksu i pravila za evidentiranje poslovnih doga aja u poslovnim knjigama. Zakona o porezu na dobit („Sl. 54/00. Članak 84. Računovodstvene politike pravne osobe obuhvaćaju načela. br. Način vrednovanja i iskazivanja pojedinih bilančnih kategorija reguliran je i propisan računovodstvenim politikama pravne osobe. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. godine. obveza. Cilj utvr ivanja računovodstvenih politika je objektivno i fer prezentiranja imovine. . Sva navedena pravila i tumačenja i naputke oko primjene ovog Pravilnika. te sastavljanje i predočavanje temeljnih financijskih izvještaja pravne osobe. Odluku o promjeni Pravilnika o računovodstvu donosi Uprava/direktor društva. davat će za to odgovorne osobe u društvu. 14/08 i 39/09). novine FBiH“. kao i objavljeni MRS/MSFI direktno se primjenjuju i imaju prioritet u primjeni u odnosu na odredbe ovog Pravilnika. 2/02. br. a u okviru toga obveze i odgovornosti zaposlenika vezane za ovu funkciju. 37/01. dogovore. br. Alternativno Aktom o sistematizaciji radnih mjesta utvrdit će se radna mjesta u računovodstvenoj i financijskoj funkciji. a primjenjivat će se od 01. 35/98. rashoda i kapitala.23/99. 45/00. prihoda. Računovodstvene politike pravne osobe propisane su i usvojene u pisanom obliku kao poseban interni akt pod nazivom Pravilnik o računovodstvenim politikama. Zakona o gospodarskim društvima („Sl. novine FBiH“. Članak 82. 1/02. kao i zakonske i druge izmjene koje eventualno nastupe tijekom njegovog važenja. novine FBiH“. Analitički kontni plan pohranjen u računalo ili otipkan na posebnom tisku čini sastavni dio ovog Pravilnika. br.01. 10/08 i 9/10).RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Članak 80. kao i drugim aktima. br. novine FBiH“.2010. Članak 83. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 81. Zakona o porezu na dohodak („Sl. 16/01. 83/09) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->