Sukladno člancima 11., 12. i 13. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 83/09), članka __.

Statuta gospodarskog društva, Uprava društva „_________________“, donosi

PRAVILNIK o računovodstvu
OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom utvr uje se način prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i čuvanja dokumentacije kao i postupci, metode i tehnike za vo enje poslovnih knjiga (knjiženje), oblik samih knjiga, sastavni dijelovi poslovnih knjiga, relevantni rokovi za unos pojedinih vrsta podataka (knjiženja), ažurnosti vo enja poslovnih knjiga, način odlaganja i čuvanja poslovnih knjiga, popis sredstava i rokove popisa, obračun i metode obračuna amortizacije, način i rokove financijskog izvještavanja, kao i ostale postupke i metode neophodni za pouzdanu i fer prezentaciju financijskih izvještaja. Članak 2. Sustav računovodstva se zasniva na računovodstvenim načelima: točnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih doga aja te na Me unarodnim računovodstvenim standardima (u daljnjem tekstu: MRS), odnosno Me unarodnim standardima financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: MSFI). Članak 3. Pravna osoba vrši financijsko računovodstveno evidentiranje i financijsko izvještavanje sukladno načelima i pravilima: Me unarodne računovodstvene standarde (MRS) financijskog izvještavanja (MSFI); i Me unarodne standarde

Prateće upute, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za me unarodne računovodstvene standarde (u daljnjem tekstu: IASB)i Me unarodne računovodstvene standarde za mala i srednja poduzeća koje objavi IASB . RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE Članak 4. (alternativno) Rukovoditelj računovodstvenih poslova u društvu je odgovoran za ažurnost, urednost i istinitost poslovnih knjiga.

Osoba odgovorna za vo enje poslovnih knjiga i sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja, te poreznih evidencija mora ispunjavati sljedeće uvijete: školsku spremu ekonomskog usmjerenja (VSS / VŠS / SSS), radno iskustvo u obavljanju računovodstvenih poslova u trajanju od minimalno 3 godine, stečeno profesionalno zvanje „certificirani računovo a“ sa važećom licencom za obavljanje računovodstvenih poslova izdanu od strane ovlaštenog profesionalnog tijela. Članak 5. (alternativno) Vo enje poslovnih knjiga pravna osoba povjerava i ustupa temeljem Ugovora o pružanju računovodstvenih usluga drugoj pravnoj osobi koja ispunjava uvijete za pružanje računovodstvenih usluga sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br.83/09) KONTRNI PLAN Članak 6. Kontni plan društva je u potpunosti uskla en sa propisanim kontnim planom, i sadrži sljedeće razrede bilančnih stavki: Razred 0 – Upisani, a neuplaćeni kapital i stalna sredstva Razred 1 – Zalihe Razred 2 – Novac, kratkoročna potraživanja i financijski plasmani i aktivna vremenska razgraničenja Razred 3 – Troškovi poslovanja Razred 4 – Kapital i rezerve Razred 5 – Obveze Razred 6 – Prihodi i rashodi Razred 7 – Dobit i gubitak Razred 8 – Interni obračuni Razred 9 – Izvanbilančni računi Članak 7. Otvaranje konta u računovodstvu vrši se u trenutku kada se prvi put pojavljuje potreba za tim kontom. Kod otvaranja konta, za svaki konto navodi se šifra, naziv i sadržaj konta. Šifra konta se utvr uje dekadnim označavanjem od ( 0 do 9 ) i to: - razred se označava brojevima od 0 do 9,

Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorirani elektronski zapis o nastalom poslovnom doga aju. izvještaj o novčanim promjenama na žiro-računu. otpremnica. količina. ukupan iznos). Interne knjigovodstvene isprave se ispostavljaju unutar pravne osobe i služe za dokumentiranje svih promjena na sredstvima i obvezama prema izvorima sredstava . prihoda i rashoda. cijena. dostavnica i sl.subanalitička razrada konta označava se brojevima od 000000 pa nadalje. Naziv konta mora biti koncizan da jasno odre uje sadržaj konta. Članak 12. tehnička obilježja (datum kupnje. Knjigovodstvena isprava sastavlja se za doga aj koji je nastao. Članak 10. Eksterne knjigovodstvene isprave su one koje su prispjele u pravnu osobu izvana.). Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili osoba na koje je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i ispravna. Vjerodostojnom se smatra ona knjigovodstvena isprava na osnovu koje može treća osoba koja nije sudjelovala u poslovnom doga aju.osnovno konto se označava brojevima od 000 do 999. Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom. koja je potpisana od strane osobe koja je ovlaštena za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvene isprave. a služi kao temelj za knjiženje u poslovnim knjigama. a da analitička konta imaju odgovarajuće nazive dobivanja razrade osnovnog. obaveza.analitička razrada osnovnog konta brojevima od 0000 do 99999 i . izvještaji o obračunatoj kamati. nedvojbeno i bez ikakvih sumnji utvrditi prirodu i opseg poslovnog doga aja. dokumenti o osiguranju robe. sintetičkog konta.) s mogućnošću pravovremenog nadzora.. . valuta plaćanja i sl.grupe konta se označavaju brojevima od 00 do 99. vezan je za poslovanje pravne osobe i ima odraza na promjenu stavki imovine. kapitala. Sadržaj knjigovodstvenih isprava mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati vrstu i opseg nastale promjene (kupnja. Članak 11. . preslika originalne isprave ili isprava na elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja originalne isprave. Knjigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interne prirode. iz poslovnih odnosa s trećim osobama koja su ih sačinila (fakture. odobravanje kasa skonta. karakter poslovne promjene u knjigovodstveno-tehničkom smislu (kupnja za gotov novac ili na kredit). tovarni list. odnosno razlog uporabe preslike i ako je potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe ili osobe na koju je prenesena ovlast. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE Članak 8. Članak 9.

odnosno u roku od tri dana od datuma prijema. gotovih proizvoda.). promjeni cijene. množenja. rashodu. Knjigovodstvena isprava se prije knjiženja kontrolira sa stanovišta formalne. Interne knjigovodstvene isprave sastavljaju se u minimalno dva (2) primjerka. Članak 16. poluproizvoda. MRS i općim aktom pravne osobe. izdatnica. Kontrola formalne ispravnosti knjigovodstvene isprave polazi od toga da li je isprava sastavljena u skladu sa propisima. prijemnica. koja se sastoji u ispitivanju da je naznačena poslovna promjena stvarno nastala i u obimu kako je naznačeno. nalog blagajni za naplatu ili isplatu. Osobe koje sastavljaju i vrše prijem knjigovodstvenih isprava. a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je poslovna promjena nastala. Članak 14. na temelju kojih su dobiveni rezultati na ispravi. popisne liste. zbrajanja i oduzimanja. Ispravak precrtavanjem vrši ona osoba koja je izdala knjigovodstvenu ispravu i koja će ispravak istovremeno izvršiti na svim primjercima izdane knjigovodstvene isprave. Iznimku čine knjigovodstvene isprave o novčanim poslovnim doga ajima koje se ne popravljaju niti prepravljaju. . otpisu. suštinske i računske ispravnosti i ovjerena od ovlaštenih osoba u pravnoj osobi. Neispravna isprava vraća se odgovarajućoj službi koja je sastavila ili zaprimila knjigovodstvenu ispravu radi otklanjanja nedostataka. odnosno prijemu. mora sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik BiH“. alata i dr. Kontrola računske ispravnosti knjigovodstvene isprave podrazumijeva računsku kontrolu matematičkih operacija dijeljenja. Članak 15. trebovanje sirovina. Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili brojevima se obavljaju na način da ne dovode u sumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave. broj 91/06). Suštinskom kontrolom knjigovodstvenih isprava utvr uje se suštinska ispravnost isprave. uz stavljanje datuma ispravke. što potvr uje svojim potpisom. nego se poništavaju i izdaju nove. dužne su da potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostave računovodstvu odmah po izradi. Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronski zapis može umjesto potpisa ovlaštene osobe koja zastupa pravnu osobu ili osobu na koju je prenesena ovlast.(izlazne fakture. zapisnik. isplatna lista. dokumenti o povratu. Članak 13.

kapitalu. kapitalu. povezane ili prenijete na neki od elektronskih medija.glavna knjiga . . glavna knjiga i pomoćne knjige. dužne su knjigovodstvene isprave proknjižiti u poslovnim knjigama narednog dana. gdje se na temelju nje izdaje nalog za knjiženje. obavezama. Članak 21. obvezama. Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene. Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava proslje uje se knjigovodstvu.dnevnik glavne knjige. Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu i predstavljaju temelj za izradu godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja. uvažavajući načela urednosti. Osnovnim knjigama smatraju se: . kronološki. ažurnosti. prema vremenskom redoslijedu njihovog nastanka. prihodima i rezultatu poslovanja i izvanbilančne evidencije). Poduzeće vodi poslovne knjige prema načelima dvojnog knjigovodstva i organizira osnovne i pomoćne knjige. rashodima. Pod poslovnim knjigama u knjigovodstvu podrazumijevaju se evidencije pomoću kojih se kronološki i na sistematski način obuhvaćaju poslovni doga aji i promjene na osnovu knjigovodstvenih dokumenata. Glavna knjiga je sistemska knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja (imovini. dokumentiranosti i vjerodostojnosti. zatim upisuje podatak u poslovne knjige knjigovodstvenom tehnikom. tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu. Osobe koje vode poslovne knjige. Poslovne knjige čine dnevnik. POSLOVNE KNJIGE Članak 18. Članak 20. Članak 19. Poslovne knjige vode se u skladu sa načelima sistema dvojnog knjigovodstva. poslije provedene kontrole i primljenih knjigovodstvenih isprava.Članak 17. prihodima i rashodima pravnih osoba. Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima. Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini. a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema knjigovodstvene isprave. Dnevnik se može uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili više knjiga koje su namijenjene za evidentiranje promjena na pojedinim skupinama bilančnih ili izvanbilančnih pozicija.

kapital i dr. . materijal i inventar. Pomoćne knjige čine: analitičke evidencije. kapitala. Članak 22. Članak 24. Članak 25. 2) učinak poslovnog doga aja može se izraziti u novčanim iznosima. usluge. dobavljači. Članak 23. obveza. proizvodi. Predmet knjigovodstvene obrade podataka u glavnoj knjizi u dijelu bilančne evidencije jesu poslovni doga aji koji imaju sljedeća obilježja: 1) poslovni se doga aj stvarno dogodio i kao takav pripada prošlosti poslovanja. Pomoćne knjige su analitičke evidencije koje se vode za nematerijalna sredstva. obveze. troškova. Glavna knjiga mora sadržavati unaprijed pripremljena konta koja. 3) promjena nastala poslovnim doga ajem utječe na poziciju (stavku) sredstava. zalihe. sukladno s potrebama pravne osobe. potraživanja.Glavna knjiga predstavlja skup svih konta koja su otvorena tokom poslovne godine. postrojenja i opremu. i druge pomoćne knjige. gotovinu i gotovinske ekvivalente. rashoda. investicijske nekretnine. U pomoćne knjige ubraja se: knjiga blagajne. dugoročne financijske plasmane. roba. Glavna knjiga se sastoji od dva odvojena dijela i to: 1) bilančna evidencija i 2) izvanbilančna evidencija. prihoda i rezultata poslovanja i 4) nastanak poslovnog doga aja može se dokazati vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom. osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. Analitičke evidencije predstavljaju raščlanjena pojedina konta glavne knjige kao što su: dugoročna materijalna i nematerijalna sredstva. kupci. razne obveze i potraživanja i dr.

knjiga ulaznih računa. Na kraju poslovne godine poslije izvršenih svih zaključnih knjiženja. Članak 28. Članak 29. kada se podatci obra uju elektronski na računaru. mogućnost korištenja podataka. knjiga udjela (ili knjiga dionica). . čuvanje podataka. glavne knjige i pomoćnih knjiga ( analitičkih kartica ). knjiga izlaznih računa. vrši se prema potrebi i na zahtjev kontrolnog organa. Poslovne knjige otvaraju se početkom svake poslovne godine prijenosom stanja iz bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju početne bilance kod novoosnovanih pravnih osoba. ispravnost unosa podataka. mogućnost uvida u promet i stanje na računima glavne knjige i mogućnost uvida u vremenski slijed obavljenog unosa poslovnih doga aja. Članak 26. a na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. a s danom stjecanja statusa pravne osobe i prilikom provo enja statusnih promjena. knjiga izdanih čekova. glavne knjige i pomoćne knjige (analitičke kartice) pohranjuju se na vanjsku memoriju i čuvaju u rokovima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom o računovodstvu i reviziji. Ispis bruto bilance. U poslovne knjige unose se podaci po načelu nastanka poslovnih doga aja. Poslovne knjige vode se na način da osiguraju: kontrolu unesenih podataka. VO ENJE POSLOVNIH KNJIGA Članak 27. knjiga deviznih sredstava. One pozicije koje se ne nalaze u početnoj bilanci otvaraju se u poslovnim knjigama u toku godine nastankom poslovnog doga aja. druge evidencije i knjigovodstvena dokumentacija kao što su razni obračuni i druge pismene evidencije koje služe kao dokumentirani osnova za unos odre enog podatka u dnevnik glavne knjige. Ispis dnevnika se vrši samo ako se za to ukaže potreba. na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene isprave.

- . društvo izravno. čiji promet i saldo mora biti jednak prometu i saldu analitičkog konta u glavnoj knjizi. utrošak materijala. Članak 33. Članak 31. svaki dužnik. Vo enje evidencije za alat i sitan inventar je stalno. u slučajevima kada se dužnik pojavljuje i kao dužnik i kao vjerovnik. odnosno obveze. Na računu mora biti naznačena vrsta materijala. odnosno ugra uje u sredstvo. te se za utrošeni dio u jednom proizvodnom ciklusu. odnosno vjerovnicima: za svaki sintetički. ili na kojim se iskazuju ulaganja. Knjiženje troškova sitnog inventara vrši se obavezno preko ispravke vrijednosti sitnog inventara. na osnovu ovjerenog računa. rezervne dijelove i sitan inventar koji se odmah stavlja u uporabu. kojim se razdužuje skladište. U okviru materijalnog knjigovodstva vodi se i skladišno poslovanje. putem skladišnog zaduženja.Naknadni ispravak unesenog podatka provodi se kao nova knjigovodstvena stavka tako da bude učinak promjene iz razlike novog i prethodnog podatka. a najmanje jedanput mjesečno sastavlja kronološkim redom tzv. Članak 34. a jedna šifra se može koristiti i za označavanje kupca i povjerioca istovremeno. odnosno ugradnje. Ukoliko se nabavljaju i uskladištavaju veće količine materijala koji se ne ugradi neposredno poslije nabavke. U analitičkom knjigovodstvu. Stalna materijalna sredstva vode se u knjigovodstvu stalnim sredstvima pojedinačno za svako sredstvo. rezervnog dijela ili sitnog inventara. Nabavljeni materijal. odnosno analitički konto u glavnoj knjizi na kojem se iskazuju potraživanja. vodi se posebno grupa analitičkih konta i dnevnik. Ovaj način evidentiranja materijala poduzeće će uvesti ako ocjeni da za time postoji objektivno opravdana potreba. a zadužuju troškovi poslovanja. Članak 32. U analitičkom knjigovodstvu stalna materijalna sredstva iskazuju se po vrsti. što se utvr uje odlukom o statusnoj promjeni. odnosno vjerovnik ima šifru. za isti se vrši prijem i zaduženje u magazinu. Poslovni doga aji nastali izme u dana bilance i dana upisa u sudski registar obuhvaćaju se u poslovnim knjigama prethodne pravne osobe ili nove pravne osobe. knjiži na teret troškova. i to odvojeno za potraživanja i odvojeno za obveze. te mjesto uporabe. po vrijednosti. Članak 30. sva potraživanja i obveze vode se po pojedinim dužnicima. količini i nabavnoj vrijednosti i ispravci vrijednosti.

Pravna osoba sastavlja na kraju poslovne godine konačan obračun amortizacije. Članak 36. .U skladišno poslovanje spada vo enje materijalne evidencije dobara u naturalnom obliku. Vo enje ove evidencije podrazumijeva vo enje podataka o pribavljenom materijalu i inventaru za potrebe po količini u odgovarajućoj jedinici mjere. obveza. ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I UTVR IVANJE FINANCIJSKOG REZULTATA Članak 35. kapitala i financijski rezultat sa prihodima i rashodima obračunskog perioda na koji se taj rezultat odnosi. skladišno poslovanje ima funkciju kvalitativne i kvantitativne kontrole pribavljenih materijalnih dobara za njihovo pravilno uskladištenje i čuvanje prilikom prvog prispijeća u skladište kao i dalje sve do njihovog konačnog troška ili otpisa.02. glavna knjiga moraju se nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova da je istu moguće u svakom trenutku odštampati na papir i mora se potpisati elektronskim potpisom sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu ili se mora odštampati na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i mora je potpisati i ovjeriti osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe i na kraju odložiti.12. Sastavljanje konačnog obračuna amortizacije zasniva se na stvarnom stanju utvr enom na temelju popisa. a zatim se na temelju evidencija iz poslovnih knjiga utvr uje stanje imovine.) kao i u slučajevima statusnih promjena. osim knjige inventara koja se zaključuje otu enjem sredstva.) najkasnije do roka za dostavljanje financijskih izvještaja (28. Poslovne knjige koje se vode kao elektronski zapis. Pomoćne knjige koje se koriste više od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korištenja.) Poduzeće vrši istovjetan obračun amortizacije za porezne i računovodstvene svrhe po identičnim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije u porezne svrhe. (varijanta 1. Pored vo enja evidencije o prispijeću materijalnih dobara. Članak 37. Na kraju poslovne godine poslovne knjige se zaključuju. prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige. Poslovne knjige se zaključuju poslije knjiženja svih poslovnih promjena i obračuna na dan završetka poslovne godine (31. Članak 39. AMORTIZACIJA Članak 38.

goodwill. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije prema najvišim porezno dopuštenim stopama amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. predmeti arhivske i povijesne vrijednosti. Članak 41. vodovod i kanalizaciju 10% 3% 5% 14.3% 20% 14. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije po nižim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. administrativne. izuzev 2.(varijanta 2.1. Upravne. Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u poreznoj bilanci do iznosa utvr enog proporcionalnom metodom primjenom najviših godišnjih amortizacijskih stopa koje su propisane Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit („Sl.2. uredske i ostale zgrade za obavljanje uslužnih djelatnosti 1.3% .36/08 i 79/09). stalna sredstva u pripremi. mehanizacija. Odbitak po osnovi amortizacije dopušten je samo u vezi s imovinom koja podliježe amortizaciji i koja se nalazi u uporabi. (varijanta 3. Članak 43.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po višim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe.1.3. br. koje se priznaju kao porezno dopušteni rashod po grupama su: 1. gornji stroj željezničkih pruga 2. Oprema. izuzev 1. restorani 1. predmeti prirodnih vrijednosti i drugo. Ceste. knjige (trajne vrijednosti). Stambene zgrade. komunalni objekti. novine FBiH“. Najviše stope amortizacije. Stalna sredstva se sistematski otpisuju primjenom godišnjih amortizacijskih stopa koje proističu iz procijenjenog vijeka trajanja stalnog sredstva ili primjenom amortizacijskih kvota (godišnji iznos amortizacije) utvr enih na temelju planiranog korištenja stalnih sredstava. djela kiparstva. vozila. hoteli. Oprema za vodoprivredu. slike.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po nižim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. Gra evine. Članak 42. Obračunu amortizacije ne podliježu sljedeća stalna sredstva: zemljišta. Članak 40.

Članak 47. pravna osoba može. Računala i oprema za zaštitu okoliša 3. ni kada su ista i dalje u upotrebi. Obračun amortizacije stalnih sredstava počinje prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu.2. 33. uništenja ili manjka.3% 40% 20% Iznimno. Članak 46. Nabavna vrijednost hardvera i softvera jednokratno se amortizira (100%) u cijelosti u godini u kojoj su stavke hardver i softvera nabavljeni i stavljeni u upotrebu. Višegodišnji nasadi 4. odnosno u kojoj je imovina stavljena u funkciju. Imovina koja se amortizira. a čija je nabavna vrijednost manja od 1. uslijed nastalih otegotnih okolnosti u odre enom obračunskom razdoblju primijeniti niže stope obračuna amortizacije od onih propisanih u članku 43. rashodovana ili na drugi način otu ena stalna sredstva se priznaje do kraja mjeseca u kojem su ta stalna sredstva bila u upotrebi. uništena. jednokratno se otpisuje u cijelosti u godini nabave. Članak 45. Stalna sredstva koja su cijelosti amortizirana. kao i korigirane stope amortizacije za predmetno obračunsko razdoblje. Nematerijalna stalna sredstva Članak 44. Kao porezno dopušteni rashod se priznaje i rashod iz osnove umanjenja vrijednosti stalnih i dugoročnih sredstava u skladu s MRS/MSFI. Rashodima amortizacije smatra se i amortizacija povećanja vrijednosti stalnih sredstava zbog revalorizacije. U takvim situacijama treba donijeti Odluku u kojoj treba definirati i precizirati okolnosti zbog kojih se pristupa korekcijama u iznosu amortizacije.000 KM. a koja su i dalje u upotrebi. Osnovna stada 5. . Članak 48.3% 14. Amortizacija za prodana. Amortizirana sredstva koja su jednom amortizirana ne mogu se ponovno uključiti u obračun amortizacije za potrebe porezne bilance. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja.2. osim za naknadna ulaganja u takvo sredstvo. Neotpisani dio vrijednosti i drugi rashodi od otu enja stalnih sredstava u cijelosti se priznaje kao porezno dopušteni rashod. ovog akta.

ambalaže i auto guma se otpisuje .) Sitan inventar. vode.00 KM. (varijanta 2. pitanja u vezi s amortizacijom stalnih sredstava izravno se primjenjuju odredbe: MSFI 5 – Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja MRS 16 – Nekretnine.Članak 49. AMBALAŽA I AUTOGUME Članak 51. ambalaža i auto gume otpisuje se 50% metodom kalkulativnog otpisa. iskazuju se kao dugotrajna materijalna sredstva.) Sitan inventar. 2) školovanje i obuku kadrova. zemljišta i ublažavanje buke. 97/07 i 14/08). novine FBiH“. iskazuju se kao sitan inventar. Stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. Članak 50. (varijanta 1.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci i stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci.00 KM. ambalaža i auto gume otpisuje se jednokratno metodom kalkulativnog otpisa (100%) u trenutku davanja u upotrebu. postrojenja i oprema MRS 38 – Nematerijalna imovina MRS 40 – Ulaganja u nekretnine MRS 41 – Poljoprivreda SITAN INVENTAR. Obveznik ima pravo na ubrzanu amortizaciju stalnih sredstava pod uvjetima utvr enim Zakonom o porezu na dobit („Sl. Članak 52. Ubrzana amortizacija provodi se po stopama koje mogu biti do 50% više od propisanih. (varijanta 1. br. a ovdje nespomenuta i nedefinirana. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima za stalna sredstva koja služe za: 1) sprječavanje zaga ivanja zraka.00 KM. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. ambalaža i auto gume. odnosno 50% ukupne vrijednosti stavke sitnog inventara. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. iskazuju se kao sitan inventar. Za sva ostala. (varijanta 2. ambalaža i auto gume.

provodi se svakih pet godina. tekuće godine. Popis se obavlja tijekom godine i zbog primopredaje dužnosti i ne osloba a od popisa sredstava i obveza sa stanjem na dan 31. ambalaže i autoguma koja su cijelosti amortizirana (otpisana). otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije. popis materijala u knjižnicama. ove se popisne liste uključuju u njihovu dokumentaciju o popisu. Članak 56. U slučaju stečaja ili likvidacije ne postoji obveza popisa sa stanjem na dan 31. Predmeti sitnog inventara. POPIS IMOVINE I OBVEZA Članak 54. fotografije. prodaja i dr. kao što su: knjige. Tu a sredstva. te da se u poslovnim knjigama izvrši uskla ivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem. filmovi.u trenutku davanja u upotrebu.12. U prethodno navedenim situacijama popis imovine i obveza se provodi na dan otvaranja stečajnog postupka. odnosno pokretanja postupka likvidacije. manjak. U navedenim slučajevima popis se provodi pod datumom nastanka statusne ili druge promjene. prosinca. a preostali iznos od 50% ukupne vrijednosti u trenutku otu enja (povlačenje iz upotrabe.) Članak 53. izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje. a koja su i dalje u upotrebi. koja se na dan popisa nalaze u skladištu. pripajanje ili dijeljenje). temeljem Odluke uprave društva. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. statusnih promjena sukladno s Zakonom o gospodarskim društvima (spajanje. Članak 55. arhivska gra a i slično. . Uprava može po potrebi posebnom Odlukom utvrditi potrebu i obvezu provo enja odre enih bilančnih stavki imovine i obveza i tijekom poslovnog razdoblja. Kod pravnih osoba čija su ta sredstva. uništenja ili manjka.) ili neko drugo obračunsko razdoblje. Popis imovine i obveza se provodi na početku poslovanja kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina (31.12. popisuju se posebno za svaku pravnu osobu kojoj ta imovina pripada i dostavlja im po jedan primjerak popisnih lista na kojima su ta sredstva popisana. Popis imovine i obveza tokom poslovne godine obavlja se i u slučajevima: promjene cijena proizvoda i robe. Iznimno.

najkasnije 15. Popis se tehnički provodi mjerenjem. .Članak 57.12. nego popisno povjerenstvo. i to: vrsti. i obveza Povjerenstva za popis se formiraju i imenuju najkasnije do 10. brojanjem i drugim tehnikama popisa u ovisnosti o prirode i vrste imovinske stavke. Uprava posebnom Odlukom imenuje i formira povjerenstva za popis. ambalaže i autoguma. Članak 60. Podatke iz knjigovodstva u popisne liste ne unose osobe koja rade u knjigovodstvu.12. Članak 58.12. U slučaju kada je vrijeme popisa imovine i obveza prije 31. Povjerenstvo za popis je dužno da na temelju knjigovodstvenih isprava naknadno unese u popisne liste podatke o promjenama koje su nastale izme u dana popisa i 31. tekuće godine (može i neki drugi datum). U popisne liste se unose podatci o stvarnom stanju predmeta popisa (imovinskih stavki).12. poluproizvoda i gotovih proizvoda. tekuće godine. Pri utvr ivanju sastava pojedinih povjerenstva za popis treba voditi računa da osobe koje su materijalno ili financijski zadužene za sredstva koja se popisuju i njihovi neposredni rukovodioci ne mogu biti odre eni u povjerenstvo za popis tih sredstava. jednog predsjednika i dva člana povjerenstva za popis. nedovršene proizvodnje. sirovina i materijala. tekuće godine te izvrši uskla ivanje i sravnjenje knjigovodstvenog i stvarnog stanja sa 31. utvr uje viškove i manjkove i dostavlja ga na razmatranje Upravi za razmatranje rezultata popisa za odlučivanje o popisu. novca i novčanih ekvivalenata. Na kraju popisa popisna povjerenstvo sastavlja izvještaj o obavljenom popisu. robe. Članak 59. dana od dana isteka poslovne godine. Za provo enje popisa imovine i obveza u pravnoj osobi. količini i vrijednosti. Podatci o popisu imovine i obveza se unose u popisne liste. Pravna osoba imenuje povjerenstva za popis: stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava. vaganjem. Povjerenstva za popis se formiraju u sastavu od tri člana. potraživanja. sitnog inventara.

Kao dokaz postojanja odre enog stanja potraživanja i obveza koristit će se knjigovodstveni podaci koji će se unositi i potvr ivati odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom . Raspored dobiti i gubitka pravna osoba vrši sukladno s odredbama Zakona o gospodarskim društvima i ovog Zakona. te odgovornosti za utvr ene inventurne razlika. Raspored neto dobit tekuće godine društvo će izvršiti prema sljedećem redoslijedu prioriteta: za pokriće prenesenih gubitaka iznad visine kapitala. što se dokazuje odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom. vjerovniku ili njegovom revizoru) na konfirmaciju u roku od osam dana. Prije sastavljanja financijskih izvještaja za tekuću godinu obvezno se vrši usuglašavanje obveza i potraživanja (konfirmacija salda). kao i računovodstvenom i poreznom tretmanu inventurnih razlika. ako ih društvo formira. usuglašava me usobna potraživanja i obveze sa poslovnim partnerima. za formiranje i unos u zakonske rezerve. pravna osoba obvezno odgovara pošiljatelju (dužniku. Ukoliko primi zahtjev za konfirmaciju salda potraživanja i/ili obveza. Članak 65. Stanje i usuglašavanje obveza i potraživanja se utvr uje na dan 31. .obrazac izvod otvorenih stavki (IOS). te za kao akumuliranu (zadržanu) dobit.Uprava temeljem izvještaja o popisu i popisnih lista donosi Odluku o rješavanju i tretmanu. internog općeg akta i odluke nadležnog organa. Pravna osoba je obvezna u bilješkama obrazložiti pojedinačna stanja sumnjivih i spornih potraživanja. Članak 63. za isplatu dioničarima. odnosno vlasnicima udjela u Društvu. Pravna osoba. USUGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA Članak 61. za pokriće prenesenih gubitka do visine kapitala. RASPORED DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA Članak 64. za formiranje i unos u statutarne rezerve. tekuće godine. sastavlja i dostavlja svim svojim kupcima (dužnicima) popis neplaćenih (otvorenih) računa. prije sastavljanja financijskih izvještaja. te planirati aktivnosti i način rješavanja istih.12. Pravna osoba. Članak 62. prije sastavljanja financijskih izvještaja.

njegovo ime i prezime. . do 31. kao i broj važeće licence. Uz godišnji financijski izvještaj korisnicima financijskih izvještaja se prezentiraju i posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku. Pravna osoba obvezne financijske izvještaje sastavlja i prezentira za poslovnu godinu i to za razdoblje od 1. dio zakonskih rezervi za pokriće gubitaka (ukoliko postoje). upisana u sudski registar. Članak 68. financijski izvještaji pravne osobe se nakon sastavljanja. Članak 69. Za financijske izvještaje pravne osobe odgovorna je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji potpisani potpisuju od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe. Istodobno.12.1. dio temeljnog kapitala za pokriće gubitaka. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji. kao i prenesenih poslovnih gubitaka vrši se iz sljedećih izvora sredstava prema sljedećem redoslijedu: dio akumulirane (zadržana) dobiti za pokriće gubitaka. odnosno postupka likvidacije pravne osobe. Financijski izvještaji se nakon sastavljanja. Godišnje financijske izvještaje čine: 1) Bilanca stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja.Članak 66. Pokriće poslovnih gubitaka tekućeg razdoblja. tekuće godine sa usporednim podacima za prethodnu godinu. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. financijske izvještaje sastavlja na datum statusne promjene. odnosno zaključenja stečaja. Pravna osoba u slučaju nastanka statusne promjene. 2) Bilanca uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovo e koji sadrži naziv „certificirani računovo a“. pa i oni štampani na računalu. Financijski izvještaji sastavljaju se i u slučaju otvaranja. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE Članak 67. i ovjeravaju pečatom pravne osobe – podnositelja. dio statutarnih rezervi za pokriće gubitaka. upisane u sudski registar – direktora pravne osobe koja podnosi financijske izvještaje.

4) informacije o otkupu vlastitih akcija i udjela. 3) najvažnije aktivnosti u svezi s istraživanjem i razvojem. 7) ciljeve i politike pravne osobe u svezi s upravljanjem financijskim rizicima. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastaviti i prezentirati godišnji izvještaj o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravne osobe i njegov položaj. Članak 72.Članak 70. 2) Bilancu uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. Polugodišnji izvještaj obuhvaća: 1) Bilancu stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravne osobe. koja je propisana kao zakonsko i efektivno sredstvo plaćanja u BiH. tržišnom. Jezik izvještavanja pravne osobe je jedan od zakonom propisanih službenih jezika u Bosni i Hercegovini. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastavljati i prezentirati polugodišnji izvještaj. . Članak 71. 6) korištene financijske instrumente ako je to značajno za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravne osobe. Funkcionalna valuta izvještavanja pravne osobe je Konvertibilna marka (oznaka: BAM). 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. pripremljene sukladno s MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja ili MRS 34 – Periodični financijski izvještaji. zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita i 8) izloženost pravne osobe cjenovnom. kreditnom. 2) procjenu očekivanog budućeg razvoja pravne osobe. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera poduzetih na zaštiti životne sredine. 5) informacije o poslovnim segmentima pravne osobe. Godišnji izvještaj o poslovanju obvezno sadrži: 1) sve značajne doga aje nastale u razdoblju od završetka poslovne godine do datuma predaje financijskog izvještaja.

Pravna osoba uz godišnje financijske izvještaje dostavlja: Obavijest o razvrstavanju pravne osobe. srpnja tekuće godine. Članak 75. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja prestaje krajem mjeseca u kome je statusni oblik povezivanja prestao da postoji. Rok za predaju revizorskog izvještaja sa priloženim financijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja je najkasnije kraj tekuće godine za prethodnu godinu. gdje odre ena osoba (matična) ima pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama. predaje najkasnije do kraja travnja tekuće za prethodnu godinu. sastavljene konsolidirane financijske izvještaje. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja nastaje od prvog mjeseca po isteku mjeseca u kome je formiran statusni oblik povezivanja. Pravna osoba. Pri izradi konsolidiranih financijskih izvještaja pravne osobe se pridržava pravila i procedura konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja koja su ure ena MRS-a i MSFI-a. Odluku o utvr ivanju godišnjih financijskih izvještaja od strane mjerodavnog organa. Pravna osoba angažira vanjskog revizora temeljem Odluke uprave. potraživanja i obveza. (alternativno) Pravna osoba je dužna obaviti reviziju financijskih izvještaja. a temeljem najpovoljnije ponude revizorske kuće o čemu konačnu odluku donosi uprava društva. Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka. Članak 76. najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu.Članak 73. prihoda i rashoda. . Konsolidirani financijski izvještaj je financijski izvještaj grupe pravnih osoba za statusni oblik povezivanja koji čini ekonomsku cjelinu u kome su izdvojeni interni odnosi izme u tih osoba na osnovu kapitala. (alternativno) Pravna osoba je dužna sastaviti i prezentirati konsolidirane financijske izvještaje. Članak 74. Polugodišnji financijski izvještaji predaju se najkasnije 31. Godišnji financijski izvještaji i godišnji izvještaji o poslovanju se predaju najkasnije do posljednjeg dana veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

izvještaji o izvršenoj reviziji. Knjigovodstvene isprave čuvaju se u izvornom materijalnom obliku. financijski izvještaji. usporedo s memoriranim podacima. (odnosno kod druge pravne osobe ukoliko je istoj povjereno vo enje poslovnih knjiga). POSLOVNIH KNJIGA. isprave platnog prometa putem ovlaštenih financijskih institucija čuvaju se najmanje pet godina. a predstavljaju dokaznu osnovu poslovnih knjiga. . Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu čuvaju se najmanje 11 godina. kupoprodajni ugovori po kojima je izvršeno stjecanje nekretnina. Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku 11 godina nakon isteka poslovne godine. Članak 79. u obliku elektronskog zapisa ili na mikrofilmu. Isprave koje se čuvaju trajno su: platne liste ili analitičke evidencije o plaćama u vezi s plaćanjem doprinosa. i svi interni akti od utjecaja na financijsko poslovanje. Pomoćni obračuni. Knjigovodstvene isprave.NAČIN I ROKOVI ČUVANJA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA. odnosno stečajnom upravitelju. kako bi podaci bili dostupni kontroli. konsolidirani financijski izvještaji. čuvaju se dvije godine. U slučaju otvaranju postupka likvidacije ili stečaja. Glavna knjiga i dnevnik čuvaju se najmanje 11 godina. poslovne knjige i financijski izvještaji čuvaju se u poslovnim prostorijama pravne osobe. Ako se poslovne knjige vode na računalu. Knjigovodstvene isprave se odlažu u fascikle i registratore nakon završetka godišnjeg obračuna i revizije. godišnji računovodstveni obračuni. IZVJEŠTAJA I OSTALE DOKUMENTACIJE Članak 77. knjigovodstvene isprave i poslovne knjige zapisnički se predaju likvidacijskom. Članak 78. prodajni i kontrolni blokovi i sl. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige čuvaju se najmanje sedam godina. a pomoćne knjige najmanje sedam godina. Periodični obračuni. Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni. mora se osigurati i memoriranje aplikativnog softvera.

kao i zakonske i druge izmjene koje eventualno nastupe tijekom njegovog važenja. Zakona o porezu na dobit („Sl. Način vrednovanja i iskazivanja pojedinih bilančnih kategorija reguliran je i propisan računovodstvenim politikama pravne osobe. godine. osnove. davat će za to odgovorne osobe u društvu. 45/00.01. Odluku o promjeni Pravilnika o računovodstvu donosi Uprava/direktor društva. prihoda. Odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. Analitički kontni plan pohranjen u računalo ili otipkan na posebnom tisku čini sastavni dio ovog Pravilnika. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 81.RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Članak 80. a u okviru toga obveze i odgovornosti zaposlenika vezane za ovu funkciju. Zakona o gospodarskim društvima („Sl.2010. Računovodstvene politike pravne osobe obuhvaćaju načela. br. Zakona o porezu na dohodak („Sl. br.23/99. 35/98. kao i drugim aktima. Alternativno Aktom o sistematizaciji radnih mjesta utvrdit će se radna mjesta u računovodstvenoj i financijskoj funkciji. Članak 82. 10/08 i 9/10). 37/01. Računovodstvene politike pravne osobe propisane su i usvojene u pisanom obliku kao poseban interni akt pod nazivom Pravilnik o računovodstvenim politikama. br. 97/07. te sastavljanje i predočavanje temeljnih financijskih izvještaja pravne osobe. novine FBiH“. obveza. . Cilj utvr ivanja računovodstvenih politika je objektivno i fer prezentiranja imovine. novine FBiH“. Članak 83. br. novine FBiH“. rashoda i kapitala. 83/09) . 16/01. kao i objavljeni MRS/MSFI direktno se primjenjuju i imaju prioritet u primjeni u odnosu na odredbe ovog Pravilnika. 14/08 i 39/09). Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 6/02 i 29/03) sa pripadajućim podzakonskim aktima. Zakona o doprinosima („Sl. br. praksu i pravila za evidentiranje poslovnih doga aja u poslovnim knjigama. dogovore. 54/00. 17/06 i 14/08). a primjenjivat će se od 01. Članak 84. 1/02. novine FBiH“. Sva navedena pravila i tumačenja i naputke oko primjene ovog Pravilnika. novine FBiH“. 2/02.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful