Sukladno člancima 11., 12. i 13. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 83/09), članka __.

Statuta gospodarskog društva, Uprava društva „_________________“, donosi

PRAVILNIK o računovodstvu
OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom utvr uje se način prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i čuvanja dokumentacije kao i postupci, metode i tehnike za vo enje poslovnih knjiga (knjiženje), oblik samih knjiga, sastavni dijelovi poslovnih knjiga, relevantni rokovi za unos pojedinih vrsta podataka (knjiženja), ažurnosti vo enja poslovnih knjiga, način odlaganja i čuvanja poslovnih knjiga, popis sredstava i rokove popisa, obračun i metode obračuna amortizacije, način i rokove financijskog izvještavanja, kao i ostale postupke i metode neophodni za pouzdanu i fer prezentaciju financijskih izvještaja. Članak 2. Sustav računovodstva se zasniva na računovodstvenim načelima: točnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih doga aja te na Me unarodnim računovodstvenim standardima (u daljnjem tekstu: MRS), odnosno Me unarodnim standardima financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: MSFI). Članak 3. Pravna osoba vrši financijsko računovodstveno evidentiranje i financijsko izvještavanje sukladno načelima i pravilima: Me unarodne računovodstvene standarde (MRS) financijskog izvještavanja (MSFI); i Me unarodne standarde

Prateće upute, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za me unarodne računovodstvene standarde (u daljnjem tekstu: IASB)i Me unarodne računovodstvene standarde za mala i srednja poduzeća koje objavi IASB . RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE Članak 4. (alternativno) Rukovoditelj računovodstvenih poslova u društvu je odgovoran za ažurnost, urednost i istinitost poslovnih knjiga.

Osoba odgovorna za vo enje poslovnih knjiga i sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja, te poreznih evidencija mora ispunjavati sljedeće uvijete: školsku spremu ekonomskog usmjerenja (VSS / VŠS / SSS), radno iskustvo u obavljanju računovodstvenih poslova u trajanju od minimalno 3 godine, stečeno profesionalno zvanje „certificirani računovo a“ sa važećom licencom za obavljanje računovodstvenih poslova izdanu od strane ovlaštenog profesionalnog tijela. Članak 5. (alternativno) Vo enje poslovnih knjiga pravna osoba povjerava i ustupa temeljem Ugovora o pružanju računovodstvenih usluga drugoj pravnoj osobi koja ispunjava uvijete za pružanje računovodstvenih usluga sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br.83/09) KONTRNI PLAN Članak 6. Kontni plan društva je u potpunosti uskla en sa propisanim kontnim planom, i sadrži sljedeće razrede bilančnih stavki: Razred 0 – Upisani, a neuplaćeni kapital i stalna sredstva Razred 1 – Zalihe Razred 2 – Novac, kratkoročna potraživanja i financijski plasmani i aktivna vremenska razgraničenja Razred 3 – Troškovi poslovanja Razred 4 – Kapital i rezerve Razred 5 – Obveze Razred 6 – Prihodi i rashodi Razred 7 – Dobit i gubitak Razred 8 – Interni obračuni Razred 9 – Izvanbilančni računi Članak 7. Otvaranje konta u računovodstvu vrši se u trenutku kada se prvi put pojavljuje potreba za tim kontom. Kod otvaranja konta, za svaki konto navodi se šifra, naziv i sadržaj konta. Šifra konta se utvr uje dekadnim označavanjem od ( 0 do 9 ) i to: - razred se označava brojevima od 0 do 9,

a da analitička konta imaju odgovarajuće nazive dobivanja razrade osnovnog. Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom.).grupe konta se označavaju brojevima od 00 do 99. valuta plaćanja i sl. . Knjigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interne prirode. kapitala. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE Članak 8. Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorirani elektronski zapis o nastalom poslovnom doga aju. tovarni list. otpremnica. . iz poslovnih odnosa s trećim osobama koja su ih sačinila (fakture. dokumenti o osiguranju robe. Knjigovodstvena isprava sastavlja se za doga aj koji je nastao. Vjerodostojnom se smatra ona knjigovodstvena isprava na osnovu koje može treća osoba koja nije sudjelovala u poslovnom doga aju. Naziv konta mora biti koncizan da jasno odre uje sadržaj konta. Eksterne knjigovodstvene isprave su one koje su prispjele u pravnu osobu izvana. odobravanje kasa skonta. Članak 9. izvještaji o obračunatoj kamati. cijena. Članak 10. obaveza.osnovno konto se označava brojevima od 000 do 999. nedvojbeno i bez ikakvih sumnji utvrditi prirodu i opseg poslovnog doga aja.) s mogućnošću pravovremenog nadzora. koja je potpisana od strane osobe koja je ovlaštena za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvene isprave.subanalitička razrada konta označava se brojevima od 000000 pa nadalje. Interne knjigovodstvene isprave se ispostavljaju unutar pravne osobe i služe za dokumentiranje svih promjena na sredstvima i obvezama prema izvorima sredstava . preslika originalne isprave ili isprava na elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja originalne isprave. količina. odnosno razlog uporabe preslike i ako je potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe ili osobe na koju je prenesena ovlast. sintetičkog konta. Sadržaj knjigovodstvenih isprava mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati vrstu i opseg nastale promjene (kupnja. dostavnica i sl. ukupan iznos). izvještaj o novčanim promjenama na žiro-računu. tehnička obilježja (datum kupnje. Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili osoba na koje je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i ispravna. prihoda i rashoda. Članak 11. karakter poslovne promjene u knjigovodstveno-tehničkom smislu (kupnja za gotov novac ili na kredit). Članak 12. a služi kao temelj za knjiženje u poslovnim knjigama.analitička razrada osnovnog konta brojevima od 0000 do 99999 i .. vezan je za poslovanje pravne osobe i ima odraza na promjenu stavki imovine.

uz stavljanje datuma ispravke. trebovanje sirovina. Članak 13. prijemnica. isplatna lista.). alata i dr. Članak 16. odnosno prijemu. MRS i općim aktom pravne osobe. Suštinskom kontrolom knjigovodstvenih isprava utvr uje se suštinska ispravnost isprave. poluproizvoda. nego se poništavaju i izdaju nove. odnosno u roku od tri dana od datuma prijema. mora sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik BiH“. Ispravak precrtavanjem vrši ona osoba koja je izdala knjigovodstvenu ispravu i koja će ispravak istovremeno izvršiti na svim primjercima izdane knjigovodstvene isprave. otpisu. suštinske i računske ispravnosti i ovjerena od ovlaštenih osoba u pravnoj osobi. zapisnik. a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je poslovna promjena nastala. što potvr uje svojim potpisom. Iznimku čine knjigovodstvene isprave o novčanim poslovnim doga ajima koje se ne popravljaju niti prepravljaju. zbrajanja i oduzimanja. Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronski zapis može umjesto potpisa ovlaštene osobe koja zastupa pravnu osobu ili osobu na koju je prenesena ovlast. dokumenti o povratu. nalog blagajni za naplatu ili isplatu. Osobe koje sastavljaju i vrše prijem knjigovodstvenih isprava. promjeni cijene. gotovih proizvoda. izdatnica. broj 91/06). Članak 14. Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili brojevima se obavljaju na način da ne dovode u sumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave. Neispravna isprava vraća se odgovarajućoj službi koja je sastavila ili zaprimila knjigovodstvenu ispravu radi otklanjanja nedostataka. Kontrola formalne ispravnosti knjigovodstvene isprave polazi od toga da li je isprava sastavljena u skladu sa propisima. množenja. . rashodu.(izlazne fakture. dužne su da potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostave računovodstvu odmah po izradi. Članak 15. na temelju kojih su dobiveni rezultati na ispravi. Knjigovodstvena isprava se prije knjiženja kontrolira sa stanovišta formalne. popisne liste. koja se sastoji u ispitivanju da je naznačena poslovna promjena stvarno nastala i u obimu kako je naznačeno. Kontrola računske ispravnosti knjigovodstvene isprave podrazumijeva računsku kontrolu matematičkih operacija dijeljenja. Interne knjigovodstvene isprave sastavljaju se u minimalno dva (2) primjerka.

Članak 17. Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene. uvažavajući načela urednosti. glavna knjiga i pomoćne knjige. prihodima i rashodima pravnih osoba. Pod poslovnim knjigama u knjigovodstvu podrazumijevaju se evidencije pomoću kojih se kronološki i na sistematski način obuhvaćaju poslovni doga aji i promjene na osnovu knjigovodstvenih dokumenata. Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima. Članak 21. Osobe koje vode poslovne knjige. kronološki. prihodima i rezultatu poslovanja i izvanbilančne evidencije). a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema knjigovodstvene isprave. . dokumentiranosti i vjerodostojnosti. rashodima. Osnovnim knjigama smatraju se: . Dnevnik se može uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili više knjiga koje su namijenjene za evidentiranje promjena na pojedinim skupinama bilančnih ili izvanbilančnih pozicija. poslije provedene kontrole i primljenih knjigovodstvenih isprava. povezane ili prenijete na neki od elektronskih medija. kapitalu. Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini. Poslovne knjige čine dnevnik. POSLOVNE KNJIGE Članak 18. obavezama.glavna knjiga . ažurnosti. Poduzeće vodi poslovne knjige prema načelima dvojnog knjigovodstva i organizira osnovne i pomoćne knjige. Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava proslje uje se knjigovodstvu.dnevnik glavne knjige. obvezama. Članak 20. Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu i predstavljaju temelj za izradu godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja. Glavna knjiga je sistemska knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja (imovini. Poslovne knjige vode se u skladu sa načelima sistema dvojnog knjigovodstva. dužne su knjigovodstvene isprave proknjižiti u poslovnim knjigama narednog dana. kapitalu. zatim upisuje podatak u poslovne knjige knjigovodstvenom tehnikom. Članak 19. prema vremenskom redoslijedu njihovog nastanka. gdje se na temelju nje izdaje nalog za knjiženje. tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu.

kapitala. 2) učinak poslovnog doga aja može se izraziti u novčanim iznosima. Članak 22. dobavljači. sukladno s potrebama pravne osobe. obveze. Pomoćne knjige čine: analitičke evidencije. Glavna knjiga se sastoji od dva odvojena dijela i to: 1) bilančna evidencija i 2) izvanbilančna evidencija. U pomoćne knjige ubraja se: knjiga blagajne. i druge pomoćne knjige. postrojenja i opremu. razne obveze i potraživanja i dr. roba. Glavna knjiga mora sadržavati unaprijed pripremljena konta koja. . usluge. rashoda. troškova. Članak 23. Članak 25. potraživanja. Pomoćne knjige su analitičke evidencije koje se vode za nematerijalna sredstva. materijal i inventar. kapital i dr. Članak 24. zalihe. investicijske nekretnine. proizvodi. osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. Predmet knjigovodstvene obrade podataka u glavnoj knjizi u dijelu bilančne evidencije jesu poslovni doga aji koji imaju sljedeća obilježja: 1) poslovni se doga aj stvarno dogodio i kao takav pripada prošlosti poslovanja. gotovinu i gotovinske ekvivalente. Analitičke evidencije predstavljaju raščlanjena pojedina konta glavne knjige kao što su: dugoročna materijalna i nematerijalna sredstva. 3) promjena nastala poslovnim doga ajem utječe na poziciju (stavku) sredstava. prihoda i rezultata poslovanja i 4) nastanak poslovnog doga aja može se dokazati vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom. kupci. obveza.Glavna knjiga predstavlja skup svih konta koja su otvorena tokom poslovne godine. dugoročne financijske plasmane.

. glavne knjige i pomoćne knjige (analitičke kartice) pohranjuju se na vanjsku memoriju i čuvaju u rokovima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom o računovodstvu i reviziji. kada se podatci obra uju elektronski na računaru. na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene isprave. ispravnost unosa podataka. knjiga izdanih čekova. druge evidencije i knjigovodstvena dokumentacija kao što su razni obračuni i druge pismene evidencije koje služe kao dokumentirani osnova za unos odre enog podatka u dnevnik glavne knjige. Članak 29. Ispis bruto bilance. Ispis dnevnika se vrši samo ako se za to ukaže potreba. mogućnost korištenja podataka. One pozicije koje se ne nalaze u početnoj bilanci otvaraju se u poslovnim knjigama u toku godine nastankom poslovnog doga aja. Članak 26. Poslovne knjige vode se na način da osiguraju: kontrolu unesenih podataka. U poslovne knjige unose se podaci po načelu nastanka poslovnih doga aja. knjiga deviznih sredstava. VO ENJE POSLOVNIH KNJIGA Članak 27. a na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. knjiga izlaznih računa. knjiga udjela (ili knjiga dionica). a s danom stjecanja statusa pravne osobe i prilikom provo enja statusnih promjena. vrši se prema potrebi i na zahtjev kontrolnog organa. Poslovne knjige otvaraju se početkom svake poslovne godine prijenosom stanja iz bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju početne bilance kod novoosnovanih pravnih osoba. Na kraju poslovne godine poslije izvršenih svih zaključnih knjiženja. čuvanje podataka. Članak 28. mogućnost uvida u promet i stanje na računima glavne knjige i mogućnost uvida u vremenski slijed obavljenog unosa poslovnih doga aja.knjiga ulaznih računa. glavne knjige i pomoćnih knjiga ( analitičkih kartica ).

čiji promet i saldo mora biti jednak prometu i saldu analitičkog konta u glavnoj knjizi. količini i nabavnoj vrijednosti i ispravci vrijednosti. Ukoliko se nabavljaju i uskladištavaju veće količine materijala koji se ne ugradi neposredno poslije nabavke. rezervne dijelove i sitan inventar koji se odmah stavlja u uporabu. odnosno obveze. U analitičkom knjigovodstvu. odnosno vjerovnicima: za svaki sintetički. ili na kojim se iskazuju ulaganja. odnosno vjerovnik ima šifru. te mjesto uporabe. Članak 32. Nabavljeni materijal. odnosno ugra uje u sredstvo. utrošak materijala. što se utvr uje odlukom o statusnoj promjeni. Poslovni doga aji nastali izme u dana bilance i dana upisa u sudski registar obuhvaćaju se u poslovnim knjigama prethodne pravne osobe ili nove pravne osobe. Članak 31. Na računu mora biti naznačena vrsta materijala. Članak 34. vodi se posebno grupa analitičkih konta i dnevnik. odnosno ugradnje. Stalna materijalna sredstva vode se u knjigovodstvu stalnim sredstvima pojedinačno za svako sredstvo. - . i to odvojeno za potraživanja i odvojeno za obveze. kojim se razdužuje skladište. Članak 33. sva potraživanja i obveze vode se po pojedinim dužnicima. a jedna šifra se može koristiti i za označavanje kupca i povjerioca istovremeno. a najmanje jedanput mjesečno sastavlja kronološkim redom tzv.Naknadni ispravak unesenog podatka provodi se kao nova knjigovodstvena stavka tako da bude učinak promjene iz razlike novog i prethodnog podatka. putem skladišnog zaduženja. Knjiženje troškova sitnog inventara vrši se obavezno preko ispravke vrijednosti sitnog inventara. rezervnog dijela ili sitnog inventara. svaki dužnik. društvo izravno. Ovaj način evidentiranja materijala poduzeće će uvesti ako ocjeni da za time postoji objektivno opravdana potreba. Članak 30. za isti se vrši prijem i zaduženje u magazinu. na osnovu ovjerenog računa. U analitičkom knjigovodstvu stalna materijalna sredstva iskazuju se po vrsti. U okviru materijalnog knjigovodstva vodi se i skladišno poslovanje. te se za utrošeni dio u jednom proizvodnom ciklusu. odnosno analitički konto u glavnoj knjizi na kojem se iskazuju potraživanja. Vo enje evidencije za alat i sitan inventar je stalno. a zadužuju troškovi poslovanja. po vrijednosti. knjiži na teret troškova. u slučajevima kada se dužnik pojavljuje i kao dužnik i kao vjerovnik.

Pravna osoba sastavlja na kraju poslovne godine konačan obračun amortizacije. a zatim se na temelju evidencija iz poslovnih knjiga utvr uje stanje imovine. Članak 39. osim knjige inventara koja se zaključuje otu enjem sredstva. ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I UTVR IVANJE FINANCIJSKOG REZULTATA Članak 35. Na kraju poslovne godine poslovne knjige se zaključuju. Pomoćne knjige koje se koriste više od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korištenja. Članak 37.12.) Poduzeće vrši istovjetan obračun amortizacije za porezne i računovodstvene svrhe po identičnim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije u porezne svrhe.02. kapitala i financijski rezultat sa prihodima i rashodima obračunskog perioda na koji se taj rezultat odnosi. Vo enje ove evidencije podrazumijeva vo enje podataka o pribavljenom materijalu i inventaru za potrebe po količini u odgovarajućoj jedinici mjere.) kao i u slučajevima statusnih promjena. prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige. AMORTIZACIJA Članak 38.) najkasnije do roka za dostavljanje financijskih izvještaja (28. Poslovne knjige se zaključuju poslije knjiženja svih poslovnih promjena i obračuna na dan završetka poslovne godine (31. Poslovne knjige koje se vode kao elektronski zapis. skladišno poslovanje ima funkciju kvalitativne i kvantitativne kontrole pribavljenih materijalnih dobara za njihovo pravilno uskladištenje i čuvanje prilikom prvog prispijeća u skladište kao i dalje sve do njihovog konačnog troška ili otpisa.U skladišno poslovanje spada vo enje materijalne evidencije dobara u naturalnom obliku. (varijanta 1. Članak 36. Pored vo enja evidencije o prispijeću materijalnih dobara. obveza. . Sastavljanje konačnog obračuna amortizacije zasniva se na stvarnom stanju utvr enom na temelju popisa. glavna knjiga moraju se nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova da je istu moguće u svakom trenutku odštampati na papir i mora se potpisati elektronskim potpisom sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu ili se mora odštampati na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i mora je potpisati i ovjeriti osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe i na kraju odložiti.

br. (varijanta 3. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije prema najvišim porezno dopuštenim stopama amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. Upravne. slike. vozila. Oprema. Stambene zgrade.3% 20% 14. Gra evine. komunalni objekti. restorani 1. Stalna sredstva se sistematski otpisuju primjenom godišnjih amortizacijskih stopa koje proističu iz procijenjenog vijeka trajanja stalnog sredstva ili primjenom amortizacijskih kvota (godišnji iznos amortizacije) utvr enih na temelju planiranog korištenja stalnih sredstava. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije po nižim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. Odbitak po osnovi amortizacije dopušten je samo u vezi s imovinom koja podliježe amortizaciji i koja se nalazi u uporabi. Oprema za vodoprivredu. stalna sredstva u pripremi. vodovod i kanalizaciju 10% 3% 5% 14. izuzev 2. Članak 43.1. novine FBiH“.1. mehanizacija. izuzev 1.3% . Ceste. djela kiparstva. Članak 40. predmeti arhivske i povijesne vrijednosti.3. Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u poreznoj bilanci do iznosa utvr enog proporcionalnom metodom primjenom najviših godišnjih amortizacijskih stopa koje su propisane Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit („Sl. predmeti prirodnih vrijednosti i drugo. Obračunu amortizacije ne podliježu sljedeća stalna sredstva: zemljišta.(varijanta 2. gornji stroj željezničkih pruga 2. administrativne. Članak 41. Članak 42. uredske i ostale zgrade za obavljanje uslužnih djelatnosti 1. hoteli. knjige (trajne vrijednosti).) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po višim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. goodwill.36/08 i 79/09). Najviše stope amortizacije.2.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po nižim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. koje se priznaju kao porezno dopušteni rashod po grupama su: 1.

Kao porezno dopušteni rashod se priznaje i rashod iz osnove umanjenja vrijednosti stalnih i dugoročnih sredstava u skladu s MRS/MSFI. pravna osoba može. Članak 47. odnosno u kojoj je imovina stavljena u funkciju. Obračun amortizacije stalnih sredstava počinje prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu. Članak 48. a čija je nabavna vrijednost manja od 1. Stalna sredstva koja su cijelosti amortizirana. Članak 45. rashodovana ili na drugi način otu ena stalna sredstva se priznaje do kraja mjeseca u kojem su ta stalna sredstva bila u upotrebi. Imovina koja se amortizira. Članak 46.3% 40% 20% Iznimno. ni kada su ista i dalje u upotrebi. Nabavna vrijednost hardvera i softvera jednokratno se amortizira (100%) u cijelosti u godini u kojoj su stavke hardver i softvera nabavljeni i stavljeni u upotrebu. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. 33. ovog akta. Neotpisani dio vrijednosti i drugi rashodi od otu enja stalnih sredstava u cijelosti se priznaje kao porezno dopušteni rashod. jednokratno se otpisuje u cijelosti u godini nabave. kao i korigirane stope amortizacije za predmetno obračunsko razdoblje. Višegodišnji nasadi 4. Osnovna stada 5. uništena. uslijed nastalih otegotnih okolnosti u odre enom obračunskom razdoblju primijeniti niže stope obračuna amortizacije od onih propisanih u članku 43. Nematerijalna stalna sredstva Članak 44. Amortizacija za prodana. a koja su i dalje u upotrebi. Rashodima amortizacije smatra se i amortizacija povećanja vrijednosti stalnih sredstava zbog revalorizacije.2. U takvim situacijama treba donijeti Odluku u kojoj treba definirati i precizirati okolnosti zbog kojih se pristupa korekcijama u iznosu amortizacije.2.000 KM.3% 14. . osim za naknadna ulaganja u takvo sredstvo. Računala i oprema za zaštitu okoliša 3. Amortizirana sredstva koja su jednom amortizirana ne mogu se ponovno uključiti u obračun amortizacije za potrebe porezne bilance. uništenja ili manjka.

Stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. Za sva ostala. pitanja u vezi s amortizacijom stalnih sredstava izravno se primjenjuju odredbe: MSFI 5 – Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja MRS 16 – Nekretnine. Članak 52. (varijanta 1. Članak 50.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci i stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. Ubrzana amortizacija provodi se po stopama koje mogu biti do 50% više od propisanih. iskazuju se kao sitan inventar. ambalaža i auto gume. postrojenja i oprema MRS 38 – Nematerijalna imovina MRS 40 – Ulaganja u nekretnine MRS 41 – Poljoprivreda SITAN INVENTAR.) Sitan inventar. ambalaža i auto gume. (varijanta 1. iskazuju se kao dugotrajna materijalna sredstva. zemljišta i ublažavanje buke. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000.00 KM.Članak 49. odnosno 50% ukupne vrijednosti stavke sitnog inventara.00 KM. vode. ambalaže i auto guma se otpisuje . iskazuju se kao sitan inventar. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. novine FBiH“.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci. 97/07 i 14/08). ambalaža i auto gume otpisuje se 50% metodom kalkulativnog otpisa. a ovdje nespomenuta i nedefinirana. AMBALAŽA I AUTOGUME Članak 51. ambalaža i auto gume otpisuje se jednokratno metodom kalkulativnog otpisa (100%) u trenutku davanja u upotrebu. br. (varijanta 2. Obveznik ima pravo na ubrzanu amortizaciju stalnih sredstava pod uvjetima utvr enim Zakonom o porezu na dobit („Sl. (varijanta 2.00 KM.) Sitan inventar. 2) školovanje i obuku kadrova. Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima za stalna sredstva koja služe za: 1) sprječavanje zaga ivanja zraka.

POPIS IMOVINE I OBVEZA Članak 54. kao što su: knjige. otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije.12. provodi se svakih pet godina. te da se u poslovnim knjigama izvrši uskla ivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem. ambalaže i autoguma koja su cijelosti amortizirana (otpisana). Popis se obavlja tijekom godine i zbog primopredaje dužnosti i ne osloba a od popisa sredstava i obveza sa stanjem na dan 31. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja.) Članak 53. uništenja ili manjka. Popis imovine i obveza se provodi na početku poslovanja kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina (31. popis materijala u knjižnicama. Tu a sredstva. popisuju se posebno za svaku pravnu osobu kojoj ta imovina pripada i dostavlja im po jedan primjerak popisnih lista na kojima su ta sredstva popisana. Članak 56. fotografije. U slučaju stečaja ili likvidacije ne postoji obveza popisa sa stanjem na dan 31. Popis imovine i obveza tokom poslovne godine obavlja se i u slučajevima: promjene cijena proizvoda i robe. manjak. Predmeti sitnog inventara.12. tekuće godine. koja se na dan popisa nalaze u skladištu. temeljem Odluke uprave društva. Kod pravnih osoba čija su ta sredstva. filmovi. . prodaja i dr. U prethodno navedenim situacijama popis imovine i obveza se provodi na dan otvaranja stečajnog postupka. U navedenim slučajevima popis se provodi pod datumom nastanka statusne ili druge promjene. odnosno pokretanja postupka likvidacije. Iznimno. arhivska gra a i slično.u trenutku davanja u upotrebu. a preostali iznos od 50% ukupne vrijednosti u trenutku otu enja (povlačenje iz upotrabe. statusnih promjena sukladno s Zakonom o gospodarskim društvima (spajanje. prosinca. ove se popisne liste uključuju u njihovu dokumentaciju o popisu.) ili neko drugo obračunsko razdoblje. Članak 55. pripajanje ili dijeljenje). izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje. a koja su i dalje u upotrebi. Uprava može po potrebi posebnom Odlukom utvrditi potrebu i obvezu provo enja odre enih bilančnih stavki imovine i obveza i tijekom poslovnog razdoblja.

Članak 60. nedovršene proizvodnje. Povjerenstvo za popis je dužno da na temelju knjigovodstvenih isprava naknadno unese u popisne liste podatke o promjenama koje su nastale izme u dana popisa i 31. Za provo enje popisa imovine i obveza u pravnoj osobi. količini i vrijednosti. potraživanja. nego popisno povjerenstvo. U popisne liste se unose podatci o stvarnom stanju predmeta popisa (imovinskih stavki). Na kraju popisa popisna povjerenstvo sastavlja izvještaj o obavljenom popisu. brojanjem i drugim tehnikama popisa u ovisnosti o prirode i vrste imovinske stavke. Pravna osoba imenuje povjerenstva za popis: stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava.12. Popis se tehnički provodi mjerenjem. poluproizvoda i gotovih proizvoda. tekuće godine (može i neki drugi datum). sitnog inventara. . novca i novčanih ekvivalenata. jednog predsjednika i dva člana povjerenstva za popis. i to: vrsti.Članak 57. tekuće godine te izvrši uskla ivanje i sravnjenje knjigovodstvenog i stvarnog stanja sa 31. ambalaže i autoguma. Pri utvr ivanju sastava pojedinih povjerenstva za popis treba voditi računa da osobe koje su materijalno ili financijski zadužene za sredstva koja se popisuju i njihovi neposredni rukovodioci ne mogu biti odre eni u povjerenstvo za popis tih sredstava. robe. najkasnije 15. i obveza Povjerenstva za popis se formiraju i imenuju najkasnije do 10. Povjerenstva za popis se formiraju u sastavu od tri člana. U slučaju kada je vrijeme popisa imovine i obveza prije 31. utvr uje viškove i manjkove i dostavlja ga na razmatranje Upravi za razmatranje rezultata popisa za odlučivanje o popisu.12. tekuće godine.12. Podatci o popisu imovine i obveza se unose u popisne liste. vaganjem.12. Članak 59. sirovina i materijala. Podatke iz knjigovodstva u popisne liste ne unose osobe koja rade u knjigovodstvu. dana od dana isteka poslovne godine. Članak 58. Uprava posebnom Odlukom imenuje i formira povjerenstva za popis.

vjerovniku ili njegovom revizoru) na konfirmaciju u roku od osam dana. Pravna osoba. Pravna osoba je obvezna u bilješkama obrazložiti pojedinačna stanja sumnjivih i spornih potraživanja. USUGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA Članak 61. usuglašava me usobna potraživanja i obveze sa poslovnim partnerima. te za kao akumuliranu (zadržanu) dobit. Raspored dobiti i gubitka pravna osoba vrši sukladno s odredbama Zakona o gospodarskim društvima i ovog Zakona. . za pokriće prenesenih gubitka do visine kapitala. za formiranje i unos u statutarne rezerve. prije sastavljanja financijskih izvještaja. Prije sastavljanja financijskih izvještaja za tekuću godinu obvezno se vrši usuglašavanje obveza i potraživanja (konfirmacija salda). što se dokazuje odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom. Članak 62. Članak 65. Raspored neto dobit tekuće godine društvo će izvršiti prema sljedećem redoslijedu prioriteta: za pokriće prenesenih gubitaka iznad visine kapitala. te odgovornosti za utvr ene inventurne razlika. kao i računovodstvenom i poreznom tretmanu inventurnih razlika.obrazac izvod otvorenih stavki (IOS). RASPORED DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA Članak 64. sastavlja i dostavlja svim svojim kupcima (dužnicima) popis neplaćenih (otvorenih) računa.Uprava temeljem izvještaja o popisu i popisnih lista donosi Odluku o rješavanju i tretmanu. Članak 63. te planirati aktivnosti i način rješavanja istih.12. Ukoliko primi zahtjev za konfirmaciju salda potraživanja i/ili obveza. Stanje i usuglašavanje obveza i potraživanja se utvr uje na dan 31. Kao dokaz postojanja odre enog stanja potraživanja i obveza koristit će se knjigovodstveni podaci koji će se unositi i potvr ivati odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom . ako ih društvo formira. tekuće godine. za isplatu dioničarima. za formiranje i unos u zakonske rezerve. pravna osoba obvezno odgovara pošiljatelju (dužniku. odnosno vlasnicima udjela u Društvu. internog općeg akta i odluke nadležnog organa. Pravna osoba. prije sastavljanja financijskih izvještaja.

dio statutarnih rezervi za pokriće gubitaka.12. Članak 68. Istodobno. Pokriće poslovnih gubitaka tekućeg razdoblja. pa i oni štampani na računalu.1.Članak 66. Za financijske izvještaje pravne osobe odgovorna je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. i ovjeravaju pečatom pravne osobe – podnositelja. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. Pravna osoba u slučaju nastanka statusne promjene. Financijski izvještaji se nakon sastavljanja. 2) Bilanca uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. kao i prenesenih poslovnih gubitaka vrši se iz sljedećih izvora sredstava prema sljedećem redoslijedu: dio akumulirane (zadržana) dobiti za pokriće gubitaka. . upisana u sudski registar. njegovo ime i prezime. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. upisane u sudski registar – direktora pravne osobe koja podnosi financijske izvještaje. Pravna osoba obvezne financijske izvještaje sastavlja i prezentira za poslovnu godinu i to za razdoblje od 1. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji potpisani potpisuju od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe. financijske izvještaje sastavlja na datum statusne promjene. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE Članak 67. kao i broj važeće licence. Financijski izvještaji sastavljaju se i u slučaju otvaranja. Godišnje financijske izvještaje čine: 1) Bilanca stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. dio zakonskih rezervi za pokriće gubitaka (ukoliko postoje). dio temeljnog kapitala za pokriće gubitaka. do 31. odnosno zaključenja stečaja. Uz godišnji financijski izvještaj korisnicima financijskih izvještaja se prezentiraju i posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku. moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovo e koji sadrži naziv „certificirani računovo a“. financijski izvještaji pravne osobe se nakon sastavljanja. odnosno postupka likvidacije pravne osobe. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji. Članak 69. tekuće godine sa usporednim podacima za prethodnu godinu.

Godišnji izvještaj o poslovanju obvezno sadrži: 1) sve značajne doga aje nastale u razdoblju od završetka poslovne godine do datuma predaje financijskog izvještaja. koja je propisana kao zakonsko i efektivno sredstvo plaćanja u BiH. 7) ciljeve i politike pravne osobe u svezi s upravljanjem financijskim rizicima. . Funkcionalna valuta izvještavanja pravne osobe je Konvertibilna marka (oznaka: BAM). Polugodišnji izvještaj obuhvaća: 1) Bilancu stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja.Članak 70. 2) procjenu očekivanog budućeg razvoja pravne osobe. tržišnom. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastavljati i prezentirati polugodišnji izvještaj. 5) informacije o poslovnim segmentima pravne osobe. zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita i 8) izloženost pravne osobe cjenovnom. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastaviti i prezentirati godišnji izvještaj o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravne osobe i njegov položaj. pripremljene sukladno s MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja ili MRS 34 – Periodični financijski izvještaji. 2) Bilancu uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. Članak 72. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. Jezik izvještavanja pravne osobe je jedan od zakonom propisanih službenih jezika u Bosni i Hercegovini. kreditnom. valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravne osobe. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera poduzetih na zaštiti životne sredine. 6) korištene financijske instrumente ako je to značajno za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravne osobe. Članak 71. 3) najvažnije aktivnosti u svezi s istraživanjem i razvojem. 4) informacije o otkupu vlastitih akcija i udjela.

. srpnja tekuće godine. a temeljem najpovoljnije ponude revizorske kuće o čemu konačnu odluku donosi uprava društva. Članak 74. Rok za predaju revizorskog izvještaja sa priloženim financijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja je najkasnije kraj tekuće godine za prethodnu godinu. gdje odre ena osoba (matična) ima pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama. Pravna osoba uz godišnje financijske izvještaje dostavlja: Obavijest o razvrstavanju pravne osobe. sastavljene konsolidirane financijske izvještaje. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja prestaje krajem mjeseca u kome je statusni oblik povezivanja prestao da postoji. (alternativno) Pravna osoba je dužna sastaviti i prezentirati konsolidirane financijske izvještaje. (alternativno) Pravna osoba je dužna obaviti reviziju financijskih izvještaja. predaje najkasnije do kraja travnja tekuće za prethodnu godinu. potraživanja i obveza. Polugodišnji financijski izvještaji predaju se najkasnije 31. Pri izradi konsolidiranih financijskih izvještaja pravne osobe se pridržava pravila i procedura konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja koja su ure ena MRS-a i MSFI-a. Članak 75. Konsolidirani financijski izvještaj je financijski izvještaj grupe pravnih osoba za statusni oblik povezivanja koji čini ekonomsku cjelinu u kome su izdvojeni interni odnosi izme u tih osoba na osnovu kapitala. Odluku o utvr ivanju godišnjih financijskih izvještaja od strane mjerodavnog organa. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja nastaje od prvog mjeseca po isteku mjeseca u kome je formiran statusni oblik povezivanja.Članak 73. Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka. najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu. prihoda i rashoda. Članak 76. Pravna osoba. Godišnji financijski izvještaji i godišnji izvještaji o poslovanju se predaju najkasnije do posljednjeg dana veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Pravna osoba angažira vanjskog revizora temeljem Odluke uprave.

POSLOVNIH KNJIGA. izvještaji o izvršenoj reviziji. poslovne knjige i financijski izvještaji čuvaju se u poslovnim prostorijama pravne osobe. prodajni i kontrolni blokovi i sl. mora se osigurati i memoriranje aplikativnog softvera. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu čuvaju se najmanje 11 godina. IZVJEŠTAJA I OSTALE DOKUMENTACIJE Članak 77.NAČIN I ROKOVI ČUVANJA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige čuvaju se najmanje sedam godina. Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku 11 godina nakon isteka poslovne godine. konsolidirani financijski izvještaji. financijski izvještaji. čuvaju se dvije godine. i svi interni akti od utjecaja na financijsko poslovanje. usporedo s memoriranim podacima. Članak 79. U slučaju otvaranju postupka likvidacije ili stečaja. . a predstavljaju dokaznu osnovu poslovnih knjiga. Glavna knjiga i dnevnik čuvaju se najmanje 11 godina. Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni. Isprave koje se čuvaju trajno su: platne liste ili analitičke evidencije o plaćama u vezi s plaćanjem doprinosa. Periodični obračuni. Članak 78. Knjigovodstvene isprave čuvaju se u izvornom materijalnom obliku. odnosno stečajnom upravitelju. Pomoćni obračuni. kupoprodajni ugovori po kojima je izvršeno stjecanje nekretnina. godišnji računovodstveni obračuni. knjigovodstvene isprave i poslovne knjige zapisnički se predaju likvidacijskom. Ako se poslovne knjige vode na računalu. a pomoćne knjige najmanje sedam godina. u obliku elektronskog zapisa ili na mikrofilmu. Knjigovodstvene isprave se odlažu u fascikle i registratore nakon završetka godišnjeg obračuna i revizije. kako bi podaci bili dostupni kontroli. Knjigovodstvene isprave. isprave platnog prometa putem ovlaštenih financijskih institucija čuvaju se najmanje pet godina. (odnosno kod druge pravne osobe ukoliko je istoj povjereno vo enje poslovnih knjiga).

novine FBiH“. a u okviru toga obveze i odgovornosti zaposlenika vezane za ovu funkciju. praksu i pravila za evidentiranje poslovnih doga aja u poslovnim knjigama. 83/09) . te sastavljanje i predočavanje temeljnih financijskih izvještaja pravne osobe.RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Članak 80. . 2/02. br. 54/00. davat će za to odgovorne osobe u društvu. 16/01. Članak 83. obveza. kao i objavljeni MRS/MSFI direktno se primjenjuju i imaju prioritet u primjeni u odnosu na odredbe ovog Pravilnika. Odluku o promjeni Pravilnika o računovodstvu donosi Uprava/direktor društva. Zakona o porezu na dobit („Sl. osnove. Računovodstvene politike pravne osobe obuhvaćaju načela. Zakona o gospodarskim društvima („Sl. Zakona o doprinosima („Sl. Alternativno Aktom o sistematizaciji radnih mjesta utvrdit će se radna mjesta u računovodstvenoj i financijskoj funkciji. br. 37/01. 45/00. Računovodstvene politike pravne osobe propisane su i usvojene u pisanom obliku kao poseban interni akt pod nazivom Pravilnik o računovodstvenim politikama. Analitički kontni plan pohranjen u računalo ili otipkan na posebnom tisku čini sastavni dio ovog Pravilnika. a primjenjivat će se od 01. Odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. kao i zakonske i druge izmjene koje eventualno nastupe tijekom njegovog važenja.01. 14/08 i 39/09). 35/98.2010. Zakona o porezu na dohodak („Sl. 97/07. prihoda. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 81. novine FBiH“. 1/02. rashoda i kapitala. 10/08 i 9/10). godine. 17/06 i 14/08). Cilj utvr ivanja računovodstvenih politika je objektivno i fer prezentiranja imovine. kao i drugim aktima. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. br. dogovore. novine FBiH“. Sva navedena pravila i tumačenja i naputke oko primjene ovog Pravilnika. Članak 84. novine FBiH“. Način vrednovanja i iskazivanja pojedinih bilančnih kategorija reguliran je i propisan računovodstvenim politikama pravne osobe. Članak 82. br. novine FBiH“.23/99. 6/02 i 29/03) sa pripadajućim podzakonskim aktima. br.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful