P. 1
pravilnik_o_racunovodstvu

pravilnik_o_racunovodstvu

|Views: 206|Likes:
Published by Aldijana Šteta

More info:

Published by: Aldijana Šteta on Oct 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2015

pdf

text

original

Sukladno člancima 11., 12. i 13. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 83/09), članka __.

Statuta gospodarskog društva, Uprava društva „_________________“, donosi

PRAVILNIK o računovodstvu
OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom utvr uje se način prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i čuvanja dokumentacije kao i postupci, metode i tehnike za vo enje poslovnih knjiga (knjiženje), oblik samih knjiga, sastavni dijelovi poslovnih knjiga, relevantni rokovi za unos pojedinih vrsta podataka (knjiženja), ažurnosti vo enja poslovnih knjiga, način odlaganja i čuvanja poslovnih knjiga, popis sredstava i rokove popisa, obračun i metode obračuna amortizacije, način i rokove financijskog izvještavanja, kao i ostale postupke i metode neophodni za pouzdanu i fer prezentaciju financijskih izvještaja. Članak 2. Sustav računovodstva se zasniva na računovodstvenim načelima: točnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih doga aja te na Me unarodnim računovodstvenim standardima (u daljnjem tekstu: MRS), odnosno Me unarodnim standardima financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: MSFI). Članak 3. Pravna osoba vrši financijsko računovodstveno evidentiranje i financijsko izvještavanje sukladno načelima i pravilima: Me unarodne računovodstvene standarde (MRS) financijskog izvještavanja (MSFI); i Me unarodne standarde

Prateće upute, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za me unarodne računovodstvene standarde (u daljnjem tekstu: IASB)i Me unarodne računovodstvene standarde za mala i srednja poduzeća koje objavi IASB . RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE Članak 4. (alternativno) Rukovoditelj računovodstvenih poslova u društvu je odgovoran za ažurnost, urednost i istinitost poslovnih knjiga.

Osoba odgovorna za vo enje poslovnih knjiga i sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja, te poreznih evidencija mora ispunjavati sljedeće uvijete: školsku spremu ekonomskog usmjerenja (VSS / VŠS / SSS), radno iskustvo u obavljanju računovodstvenih poslova u trajanju od minimalno 3 godine, stečeno profesionalno zvanje „certificirani računovo a“ sa važećom licencom za obavljanje računovodstvenih poslova izdanu od strane ovlaštenog profesionalnog tijela. Članak 5. (alternativno) Vo enje poslovnih knjiga pravna osoba povjerava i ustupa temeljem Ugovora o pružanju računovodstvenih usluga drugoj pravnoj osobi koja ispunjava uvijete za pružanje računovodstvenih usluga sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br.83/09) KONTRNI PLAN Članak 6. Kontni plan društva je u potpunosti uskla en sa propisanim kontnim planom, i sadrži sljedeće razrede bilančnih stavki: Razred 0 – Upisani, a neuplaćeni kapital i stalna sredstva Razred 1 – Zalihe Razred 2 – Novac, kratkoročna potraživanja i financijski plasmani i aktivna vremenska razgraničenja Razred 3 – Troškovi poslovanja Razred 4 – Kapital i rezerve Razred 5 – Obveze Razred 6 – Prihodi i rashodi Razred 7 – Dobit i gubitak Razred 8 – Interni obračuni Razred 9 – Izvanbilančni računi Članak 7. Otvaranje konta u računovodstvu vrši se u trenutku kada se prvi put pojavljuje potreba za tim kontom. Kod otvaranja konta, za svaki konto navodi se šifra, naziv i sadržaj konta. Šifra konta se utvr uje dekadnim označavanjem od ( 0 do 9 ) i to: - razred se označava brojevima od 0 do 9,

ukupan iznos). odobravanje kasa skonta. dokumenti o osiguranju robe. koja je potpisana od strane osobe koja je ovlaštena za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvene isprave. otpremnica. iz poslovnih odnosa s trećim osobama koja su ih sačinila (fakture. Članak 11. preslika originalne isprave ili isprava na elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja originalne isprave. Eksterne knjigovodstvene isprave su one koje su prispjele u pravnu osobu izvana. Sadržaj knjigovodstvenih isprava mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati vrstu i opseg nastale promjene (kupnja. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE Članak 8. Članak 12. obaveza.analitička razrada osnovnog konta brojevima od 0000 do 99999 i .). Članak 10. izvještaj o novčanim promjenama na žiro-računu. sintetičkog konta. valuta plaćanja i sl.osnovno konto se označava brojevima od 000 do 999. nedvojbeno i bez ikakvih sumnji utvrditi prirodu i opseg poslovnog doga aja. Vjerodostojnom se smatra ona knjigovodstvena isprava na osnovu koje može treća osoba koja nije sudjelovala u poslovnom doga aju. Naziv konta mora biti koncizan da jasno odre uje sadržaj konta.grupe konta se označavaju brojevima od 00 do 99. prihoda i rashoda. odnosno razlog uporabe preslike i ako je potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe ili osobe na koju je prenesena ovlast. . Knjigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interne prirode. Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili osoba na koje je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i ispravna. Knjigovodstvena isprava sastavlja se za doga aj koji je nastao. količina. . a služi kao temelj za knjiženje u poslovnim knjigama.subanalitička razrada konta označava se brojevima od 000000 pa nadalje. tovarni list. kapitala. tehnička obilježja (datum kupnje. karakter poslovne promjene u knjigovodstveno-tehničkom smislu (kupnja za gotov novac ili na kredit).) s mogućnošću pravovremenog nadzora. Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorirani elektronski zapis o nastalom poslovnom doga aju. izvještaji o obračunatoj kamati. dostavnica i sl.. a da analitička konta imaju odgovarajuće nazive dobivanja razrade osnovnog. cijena. vezan je za poslovanje pravne osobe i ima odraza na promjenu stavki imovine. Interne knjigovodstvene isprave se ispostavljaju unutar pravne osobe i služe za dokumentiranje svih promjena na sredstvima i obvezama prema izvorima sredstava . Članak 9. Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom.

mora sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik BiH“. poluproizvoda. Knjigovodstvena isprava se prije knjiženja kontrolira sa stanovišta formalne. Članak 14. trebovanje sirovina. Članak 13. nego se poništavaju i izdaju nove. gotovih proizvoda. uz stavljanje datuma ispravke. što potvr uje svojim potpisom. alata i dr. Kontrola formalne ispravnosti knjigovodstvene isprave polazi od toga da li je isprava sastavljena u skladu sa propisima. odnosno u roku od tri dana od datuma prijema. nalog blagajni za naplatu ili isplatu.(izlazne fakture.). dokumenti o povratu. . promjeni cijene. Iznimku čine knjigovodstvene isprave o novčanim poslovnim doga ajima koje se ne popravljaju niti prepravljaju. Osobe koje sastavljaju i vrše prijem knjigovodstvenih isprava. dužne su da potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostave računovodstvu odmah po izradi. Neispravna isprava vraća se odgovarajućoj službi koja je sastavila ili zaprimila knjigovodstvenu ispravu radi otklanjanja nedostataka. zapisnik. otpisu. suštinske i računske ispravnosti i ovjerena od ovlaštenih osoba u pravnoj osobi. odnosno prijemu. MRS i općim aktom pravne osobe. Članak 15. rashodu. Članak 16. broj 91/06). koja se sastoji u ispitivanju da je naznačena poslovna promjena stvarno nastala i u obimu kako je naznačeno. Ispravak precrtavanjem vrši ona osoba koja je izdala knjigovodstvenu ispravu i koja će ispravak istovremeno izvršiti na svim primjercima izdane knjigovodstvene isprave. a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je poslovna promjena nastala. izdatnica. na temelju kojih su dobiveni rezultati na ispravi. množenja. zbrajanja i oduzimanja. popisne liste. Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronski zapis može umjesto potpisa ovlaštene osobe koja zastupa pravnu osobu ili osobu na koju je prenesena ovlast. prijemnica. isplatna lista. Suštinskom kontrolom knjigovodstvenih isprava utvr uje se suštinska ispravnost isprave. Kontrola računske ispravnosti knjigovodstvene isprave podrazumijeva računsku kontrolu matematičkih operacija dijeljenja. Interne knjigovodstvene isprave sastavljaju se u minimalno dva (2) primjerka. Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili brojevima se obavljaju na način da ne dovode u sumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave.

Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene. Glavna knjiga je sistemska knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja (imovini. povezane ili prenijete na neki od elektronskih medija. dužne su knjigovodstvene isprave proknjižiti u poslovnim knjigama narednog dana. prema vremenskom redoslijedu njihovog nastanka. Osnovnim knjigama smatraju se: . Članak 20. Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini. poslije provedene kontrole i primljenih knjigovodstvenih isprava. obvezama. kronološki. Članak 21. zatim upisuje podatak u poslovne knjige knjigovodstvenom tehnikom. Poslovne knjige vode se u skladu sa načelima sistema dvojnog knjigovodstva. Osobe koje vode poslovne knjige.glavna knjiga . dokumentiranosti i vjerodostojnosti. Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu i predstavljaju temelj za izradu godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja. obavezama. Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima. tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu. Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava proslje uje se knjigovodstvu. glavna knjiga i pomoćne knjige. rashodima.Članak 17. Dnevnik se može uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili više knjiga koje su namijenjene za evidentiranje promjena na pojedinim skupinama bilančnih ili izvanbilančnih pozicija. POSLOVNE KNJIGE Članak 18. Pod poslovnim knjigama u knjigovodstvu podrazumijevaju se evidencije pomoću kojih se kronološki i na sistematski način obuhvaćaju poslovni doga aji i promjene na osnovu knjigovodstvenih dokumenata. prihodima i rezultatu poslovanja i izvanbilančne evidencije). kapitalu.dnevnik glavne knjige. ažurnosti. Članak 19. prihodima i rashodima pravnih osoba. Poduzeće vodi poslovne knjige prema načelima dvojnog knjigovodstva i organizira osnovne i pomoćne knjige. a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema knjigovodstvene isprave. uvažavajući načela urednosti. . kapitalu. gdje se na temelju nje izdaje nalog za knjiženje. Poslovne knjige čine dnevnik.

Pomoćne knjige su analitičke evidencije koje se vode za nematerijalna sredstva.Glavna knjiga predstavlja skup svih konta koja su otvorena tokom poslovne godine. potraživanja. obveze. usluge. kapitala. osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. kapital i dr. Predmet knjigovodstvene obrade podataka u glavnoj knjizi u dijelu bilančne evidencije jesu poslovni doga aji koji imaju sljedeća obilježja: 1) poslovni se doga aj stvarno dogodio i kao takav pripada prošlosti poslovanja. investicijske nekretnine. sukladno s potrebama pravne osobe. Članak 23. Pomoćne knjige čine: analitičke evidencije. materijal i inventar. Glavna knjiga se sastoji od dva odvojena dijela i to: 1) bilančna evidencija i 2) izvanbilančna evidencija. Članak 22. postrojenja i opremu. zalihe. prihoda i rezultata poslovanja i 4) nastanak poslovnog doga aja može se dokazati vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom. Analitičke evidencije predstavljaju raščlanjena pojedina konta glavne knjige kao što su: dugoročna materijalna i nematerijalna sredstva. dobavljači. Glavna knjiga mora sadržavati unaprijed pripremljena konta koja. dugoročne financijske plasmane. i druge pomoćne knjige. Članak 24. 2) učinak poslovnog doga aja može se izraziti u novčanim iznosima. gotovinu i gotovinske ekvivalente. kupci. Članak 25. obveza. rashoda. 3) promjena nastala poslovnim doga ajem utječe na poziciju (stavku) sredstava. proizvodi. roba. . troškova. razne obveze i potraživanja i dr. U pomoćne knjige ubraja se: knjiga blagajne.

vrši se prema potrebi i na zahtjev kontrolnog organa. Članak 26. čuvanje podataka. druge evidencije i knjigovodstvena dokumentacija kao što su razni obračuni i druge pismene evidencije koje služe kao dokumentirani osnova za unos odre enog podatka u dnevnik glavne knjige. VO ENJE POSLOVNIH KNJIGA Članak 27. mogućnost uvida u promet i stanje na računima glavne knjige i mogućnost uvida u vremenski slijed obavljenog unosa poslovnih doga aja. . knjiga izlaznih računa. mogućnost korištenja podataka. knjiga udjela (ili knjiga dionica). Na kraju poslovne godine poslije izvršenih svih zaključnih knjiženja. Ispis bruto bilance. Poslovne knjige otvaraju se početkom svake poslovne godine prijenosom stanja iz bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju početne bilance kod novoosnovanih pravnih osoba. One pozicije koje se ne nalaze u početnoj bilanci otvaraju se u poslovnim knjigama u toku godine nastankom poslovnog doga aja. ispravnost unosa podataka. glavne knjige i pomoćne knjige (analitičke kartice) pohranjuju se na vanjsku memoriju i čuvaju u rokovima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom o računovodstvu i reviziji. knjiga deviznih sredstava. kada se podatci obra uju elektronski na računaru. Poslovne knjige vode se na način da osiguraju: kontrolu unesenih podataka. U poslovne knjige unose se podaci po načelu nastanka poslovnih doga aja. glavne knjige i pomoćnih knjiga ( analitičkih kartica ). Ispis dnevnika se vrši samo ako se za to ukaže potreba. a na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava.knjiga ulaznih računa. na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene isprave. Članak 28. knjiga izdanih čekova. a s danom stjecanja statusa pravne osobe i prilikom provo enja statusnih promjena. Članak 29.

Članak 32. a jedna šifra se može koristiti i za označavanje kupca i povjerioca istovremeno. ili na kojim se iskazuju ulaganja. čiji promet i saldo mora biti jednak prometu i saldu analitičkog konta u glavnoj knjizi. što se utvr uje odlukom o statusnoj promjeni. - . Na računu mora biti naznačena vrsta materijala. odnosno analitički konto u glavnoj knjizi na kojem se iskazuju potraživanja. Poslovni doga aji nastali izme u dana bilance i dana upisa u sudski registar obuhvaćaju se u poslovnim knjigama prethodne pravne osobe ili nove pravne osobe. odnosno vjerovnik ima šifru. Vo enje evidencije za alat i sitan inventar je stalno. društvo izravno. u slučajevima kada se dužnik pojavljuje i kao dužnik i kao vjerovnik. knjiži na teret troškova. i to odvojeno za potraživanja i odvojeno za obveze. Knjiženje troškova sitnog inventara vrši se obavezno preko ispravke vrijednosti sitnog inventara. Ukoliko se nabavljaju i uskladištavaju veće količine materijala koji se ne ugradi neposredno poslije nabavke. U okviru materijalnog knjigovodstva vodi se i skladišno poslovanje. te mjesto uporabe. odnosno ugradnje. a zadužuju troškovi poslovanja. odnosno obveze. vodi se posebno grupa analitičkih konta i dnevnik. odnosno vjerovnicima: za svaki sintetički. te se za utrošeni dio u jednom proizvodnom ciklusu. a najmanje jedanput mjesečno sastavlja kronološkim redom tzv. po vrijednosti. Ovaj način evidentiranja materijala poduzeće će uvesti ako ocjeni da za time postoji objektivno opravdana potreba. kojim se razdužuje skladište. za isti se vrši prijem i zaduženje u magazinu. Članak 34. Članak 33. U analitičkom knjigovodstvu. rezervne dijelove i sitan inventar koji se odmah stavlja u uporabu. Nabavljeni materijal. U analitičkom knjigovodstvu stalna materijalna sredstva iskazuju se po vrsti. svaki dužnik. Članak 31. količini i nabavnoj vrijednosti i ispravci vrijednosti. utrošak materijala. putem skladišnog zaduženja. Članak 30.Naknadni ispravak unesenog podatka provodi se kao nova knjigovodstvena stavka tako da bude učinak promjene iz razlike novog i prethodnog podatka. sva potraživanja i obveze vode se po pojedinim dužnicima. rezervnog dijela ili sitnog inventara. na osnovu ovjerenog računa. Stalna materijalna sredstva vode se u knjigovodstvu stalnim sredstvima pojedinačno za svako sredstvo. odnosno ugra uje u sredstvo.

Članak 36. osim knjige inventara koja se zaključuje otu enjem sredstva. Vo enje ove evidencije podrazumijeva vo enje podataka o pribavljenom materijalu i inventaru za potrebe po količini u odgovarajućoj jedinici mjere.) kao i u slučajevima statusnih promjena. Pravna osoba sastavlja na kraju poslovne godine konačan obračun amortizacije. a zatim se na temelju evidencija iz poslovnih knjiga utvr uje stanje imovine. obveza. Poslovne knjige se zaključuju poslije knjiženja svih poslovnih promjena i obračuna na dan završetka poslovne godine (31. Sastavljanje konačnog obračuna amortizacije zasniva se na stvarnom stanju utvr enom na temelju popisa. Poslovne knjige koje se vode kao elektronski zapis.) Poduzeće vrši istovjetan obračun amortizacije za porezne i računovodstvene svrhe po identičnim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije u porezne svrhe.U skladišno poslovanje spada vo enje materijalne evidencije dobara u naturalnom obliku.02. . AMORTIZACIJA Članak 38. glavna knjiga moraju se nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova da je istu moguće u svakom trenutku odštampati na papir i mora se potpisati elektronskim potpisom sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu ili se mora odštampati na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i mora je potpisati i ovjeriti osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe i na kraju odložiti. (varijanta 1.) najkasnije do roka za dostavljanje financijskih izvještaja (28.12. prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige. Na kraju poslovne godine poslovne knjige se zaključuju. kapitala i financijski rezultat sa prihodima i rashodima obračunskog perioda na koji se taj rezultat odnosi. skladišno poslovanje ima funkciju kvalitativne i kvantitativne kontrole pribavljenih materijalnih dobara za njihovo pravilno uskladištenje i čuvanje prilikom prvog prispijeća u skladište kao i dalje sve do njihovog konačnog troška ili otpisa. Članak 39. Članak 37. Pomoćne knjige koje se koriste više od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korištenja. Pored vo enja evidencije o prispijeću materijalnih dobara. ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I UTVR IVANJE FINANCIJSKOG REZULTATA Članak 35.

(varijanta 3. restorani 1.1. Gra evine. vozila. izuzev 2. Oprema za vodoprivredu. Stalna sredstva se sistematski otpisuju primjenom godišnjih amortizacijskih stopa koje proističu iz procijenjenog vijeka trajanja stalnog sredstva ili primjenom amortizacijskih kvota (godišnji iznos amortizacije) utvr enih na temelju planiranog korištenja stalnih sredstava. br.3. stalna sredstva u pripremi. izuzev 1. uredske i ostale zgrade za obavljanje uslužnih djelatnosti 1. Obračunu amortizacije ne podliježu sljedeća stalna sredstva: zemljišta. Članak 41. Članak 40. koje se priznaju kao porezno dopušteni rashod po grupama su: 1. slike. djela kiparstva.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po nižim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. Članak 43.36/08 i 79/09).2. Odbitak po osnovi amortizacije dopušten je samo u vezi s imovinom koja podliježe amortizaciji i koja se nalazi u uporabi. vodovod i kanalizaciju 10% 3% 5% 14. gornji stroj željezničkih pruga 2. knjige (trajne vrijednosti). Najviše stope amortizacije. Upravne. komunalni objekti. administrativne. predmeti prirodnih vrijednosti i drugo.3% 20% 14. Stambene zgrade. Oprema. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije po nižim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit.(varijanta 2.1. novine FBiH“. Ceste. predmeti arhivske i povijesne vrijednosti. hoteli.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po višim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u poreznoj bilanci do iznosa utvr enog proporcionalnom metodom primjenom najviših godišnjih amortizacijskih stopa koje su propisane Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit („Sl. mehanizacija. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije prema najvišim porezno dopuštenim stopama amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. goodwill. Članak 42.3% .

a čija je nabavna vrijednost manja od 1. kao i korigirane stope amortizacije za predmetno obračunsko razdoblje. . osim za naknadna ulaganja u takvo sredstvo. rashodovana ili na drugi način otu ena stalna sredstva se priznaje do kraja mjeseca u kojem su ta stalna sredstva bila u upotrebi. uslijed nastalih otegotnih okolnosti u odre enom obračunskom razdoblju primijeniti niže stope obračuna amortizacije od onih propisanih u članku 43. uništenja ili manjka. Članak 45.2. ovog akta. Nabavna vrijednost hardvera i softvera jednokratno se amortizira (100%) u cijelosti u godini u kojoj su stavke hardver i softvera nabavljeni i stavljeni u upotrebu.3% 40% 20% Iznimno. Imovina koja se amortizira.2. odnosno u kojoj je imovina stavljena u funkciju. Računala i oprema za zaštitu okoliša 3. Višegodišnji nasadi 4. Članak 48. ni kada su ista i dalje u upotrebi. Kao porezno dopušteni rashod se priznaje i rashod iz osnove umanjenja vrijednosti stalnih i dugoročnih sredstava u skladu s MRS/MSFI. Nematerijalna stalna sredstva Članak 44. Amortizacija za prodana. uništena. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja.3% 14. Obračun amortizacije stalnih sredstava počinje prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu. a koja su i dalje u upotrebi. pravna osoba može. Članak 47. jednokratno se otpisuje u cijelosti u godini nabave. Amortizirana sredstva koja su jednom amortizirana ne mogu se ponovno uključiti u obračun amortizacije za potrebe porezne bilance. Osnovna stada 5. Rashodima amortizacije smatra se i amortizacija povećanja vrijednosti stalnih sredstava zbog revalorizacije. Neotpisani dio vrijednosti i drugi rashodi od otu enja stalnih sredstava u cijelosti se priznaje kao porezno dopušteni rashod. Članak 46. Stalna sredstva koja su cijelosti amortizirana. 33.000 KM. U takvim situacijama treba donijeti Odluku u kojoj treba definirati i precizirati okolnosti zbog kojih se pristupa korekcijama u iznosu amortizacije.

Ubrzana amortizacija provodi se po stopama koje mogu biti do 50% više od propisanih.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci i stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. 2) školovanje i obuku kadrova. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. Za sva ostala. a ovdje nespomenuta i nedefinirana. ambalaža i auto gume.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci.) Sitan inventar. novine FBiH“.00 KM. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. Članak 50. Obveznik ima pravo na ubrzanu amortizaciju stalnih sredstava pod uvjetima utvr enim Zakonom o porezu na dobit („Sl. 97/07 i 14/08). br. vode. Stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. odnosno 50% ukupne vrijednosti stavke sitnog inventara. ambalaža i auto gume. zemljišta i ublažavanje buke. Članak 52. (varijanta 2. AMBALAŽA I AUTOGUME Članak 51. ambalaža i auto gume otpisuje se 50% metodom kalkulativnog otpisa. ambalaža i auto gume otpisuje se jednokratno metodom kalkulativnog otpisa (100%) u trenutku davanja u upotrebu. iskazuju se kao dugotrajna materijalna sredstva. pitanja u vezi s amortizacijom stalnih sredstava izravno se primjenjuju odredbe: MSFI 5 – Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja MRS 16 – Nekretnine. postrojenja i oprema MRS 38 – Nematerijalna imovina MRS 40 – Ulaganja u nekretnine MRS 41 – Poljoprivreda SITAN INVENTAR. (varijanta 2.00 KM. (varijanta 1. iskazuju se kao sitan inventar. ambalaže i auto guma se otpisuje . iskazuju se kao sitan inventar.00 KM. (varijanta 1.Članak 49.) Sitan inventar. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima za stalna sredstva koja služe za: 1) sprječavanje zaga ivanja zraka.

Članak 55. Popis imovine i obveza tokom poslovne godine obavlja se i u slučajevima: promjene cijena proizvoda i robe. a koja su i dalje u upotrebi. pripajanje ili dijeljenje). arhivska gra a i slično. statusnih promjena sukladno s Zakonom o gospodarskim društvima (spajanje. . Predmeti sitnog inventara. izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje. POPIS IMOVINE I OBVEZA Članak 54. fotografije. otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije. Popis imovine i obveza se provodi na početku poslovanja kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina (31. manjak.12. provodi se svakih pet godina. Iznimno. ove se popisne liste uključuju u njihovu dokumentaciju o popisu. a preostali iznos od 50% ukupne vrijednosti u trenutku otu enja (povlačenje iz upotrabe. prosinca. uništenja ili manjka. popisuju se posebno za svaku pravnu osobu kojoj ta imovina pripada i dostavlja im po jedan primjerak popisnih lista na kojima su ta sredstva popisana. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. Članak 56. U prethodno navedenim situacijama popis imovine i obveza se provodi na dan otvaranja stečajnog postupka. tekuće godine. Popis se obavlja tijekom godine i zbog primopredaje dužnosti i ne osloba a od popisa sredstava i obveza sa stanjem na dan 31. kao što su: knjige.12. prodaja i dr. Uprava može po potrebi posebnom Odlukom utvrditi potrebu i obvezu provo enja odre enih bilančnih stavki imovine i obveza i tijekom poslovnog razdoblja. koja se na dan popisa nalaze u skladištu. Kod pravnih osoba čija su ta sredstva.u trenutku davanja u upotrebu.) Članak 53. ambalaže i autoguma koja su cijelosti amortizirana (otpisana). popis materijala u knjižnicama. Tu a sredstva.) ili neko drugo obračunsko razdoblje. filmovi. U navedenim slučajevima popis se provodi pod datumom nastanka statusne ili druge promjene. te da se u poslovnim knjigama izvrši uskla ivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem. temeljem Odluke uprave društva. U slučaju stečaja ili likvidacije ne postoji obveza popisa sa stanjem na dan 31. odnosno pokretanja postupka likvidacije.

Članak 59.Članak 57. tekuće godine. Za provo enje popisa imovine i obveza u pravnoj osobi. robe. novca i novčanih ekvivalenata. Na kraju popisa popisna povjerenstvo sastavlja izvještaj o obavljenom popisu. Podatci o popisu imovine i obveza se unose u popisne liste. jednog predsjednika i dva člana povjerenstva za popis. vaganjem. Članak 60. Uprava posebnom Odlukom imenuje i formira povjerenstva za popis. potraživanja. Pri utvr ivanju sastava pojedinih povjerenstva za popis treba voditi računa da osobe koje su materijalno ili financijski zadužene za sredstva koja se popisuju i njihovi neposredni rukovodioci ne mogu biti odre eni u povjerenstvo za popis tih sredstava.12. tekuće godine te izvrši uskla ivanje i sravnjenje knjigovodstvenog i stvarnog stanja sa 31. i obveza Povjerenstva za popis se formiraju i imenuju najkasnije do 10. Popis se tehnički provodi mjerenjem.12. Članak 58. nedovršene proizvodnje. . Povjerenstvo za popis je dužno da na temelju knjigovodstvenih isprava naknadno unese u popisne liste podatke o promjenama koje su nastale izme u dana popisa i 31. brojanjem i drugim tehnikama popisa u ovisnosti o prirode i vrste imovinske stavke. dana od dana isteka poslovne godine. sirovina i materijala. nego popisno povjerenstvo. najkasnije 15. tekuće godine (može i neki drugi datum). Podatke iz knjigovodstva u popisne liste ne unose osobe koja rade u knjigovodstvu. U popisne liste se unose podatci o stvarnom stanju predmeta popisa (imovinskih stavki). sitnog inventara. utvr uje viškove i manjkove i dostavlja ga na razmatranje Upravi za razmatranje rezultata popisa za odlučivanje o popisu.12. Povjerenstva za popis se formiraju u sastavu od tri člana.12. U slučaju kada je vrijeme popisa imovine i obveza prije 31. ambalaže i autoguma. Pravna osoba imenuje povjerenstva za popis: stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava. poluproizvoda i gotovih proizvoda. i to: vrsti. količini i vrijednosti.

što se dokazuje odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom. .12. Članak 62. odnosno vlasnicima udjela u Društvu. vjerovniku ili njegovom revizoru) na konfirmaciju u roku od osam dana. Pravna osoba je obvezna u bilješkama obrazložiti pojedinačna stanja sumnjivih i spornih potraživanja. kao i računovodstvenom i poreznom tretmanu inventurnih razlika. prije sastavljanja financijskih izvještaja. Stanje i usuglašavanje obveza i potraživanja se utvr uje na dan 31.obrazac izvod otvorenih stavki (IOS). Pravna osoba. te planirati aktivnosti i način rješavanja istih. Kao dokaz postojanja odre enog stanja potraživanja i obveza koristit će se knjigovodstveni podaci koji će se unositi i potvr ivati odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom .Uprava temeljem izvještaja o popisu i popisnih lista donosi Odluku o rješavanju i tretmanu. Prije sastavljanja financijskih izvještaja za tekuću godinu obvezno se vrši usuglašavanje obveza i potraživanja (konfirmacija salda). Raspored neto dobit tekuće godine društvo će izvršiti prema sljedećem redoslijedu prioriteta: za pokriće prenesenih gubitaka iznad visine kapitala. ako ih društvo formira. Ukoliko primi zahtjev za konfirmaciju salda potraživanja i/ili obveza. RASPORED DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA Članak 64. za formiranje i unos u statutarne rezerve. te odgovornosti za utvr ene inventurne razlika. Pravna osoba. pravna osoba obvezno odgovara pošiljatelju (dužniku. sastavlja i dostavlja svim svojim kupcima (dužnicima) popis neplaćenih (otvorenih) računa. prije sastavljanja financijskih izvještaja. te za kao akumuliranu (zadržanu) dobit. USUGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA Članak 61. internog općeg akta i odluke nadležnog organa. tekuće godine. Članak 63. Članak 65. za pokriće prenesenih gubitka do visine kapitala. usuglašava me usobna potraživanja i obveze sa poslovnim partnerima. Raspored dobiti i gubitka pravna osoba vrši sukladno s odredbama Zakona o gospodarskim društvima i ovog Zakona. za isplatu dioničarima. za formiranje i unos u zakonske rezerve.

Godišnje financijske izvještaje čine: 1) Bilanca stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. Uz godišnji financijski izvještaj korisnicima financijskih izvještaja se prezentiraju i posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku. financijske izvještaje sastavlja na datum statusne promjene. dio zakonskih rezervi za pokriće gubitaka (ukoliko postoje). do 31. Financijski izvještaji sastavljaju se i u slučaju otvaranja. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE Članak 67. financijski izvještaji pravne osobe se nakon sastavljanja. . 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine.1. Za financijske izvještaje pravne osobe odgovorna je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Financijski izvještaji se nakon sastavljanja. kao i prenesenih poslovnih gubitaka vrši se iz sljedećih izvora sredstava prema sljedećem redoslijedu: dio akumulirane (zadržana) dobiti za pokriće gubitaka. dio statutarnih rezervi za pokriće gubitaka.Članak 66. upisane u sudski registar – direktora pravne osobe koja podnosi financijske izvještaje. Pokriće poslovnih gubitaka tekućeg razdoblja. njegovo ime i prezime. dio temeljnog kapitala za pokriće gubitaka. Istodobno. odnosno zaključenja stečaja. moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovo e koji sadrži naziv „certificirani računovo a“. odnosno postupka likvidacije pravne osobe. Pravna osoba u slučaju nastanka statusne promjene. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji. tekuće godine sa usporednim podacima za prethodnu godinu.12. i ovjeravaju pečatom pravne osobe – podnositelja. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. pa i oni štampani na računalu. kao i broj važeće licence. Članak 69. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji potpisani potpisuju od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe. Članak 68. upisana u sudski registar. 2) Bilanca uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. Pravna osoba obvezne financijske izvještaje sastavlja i prezentira za poslovnu godinu i to za razdoblje od 1.

pripremljene sukladno s MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja ili MRS 34 – Periodični financijski izvještaji. 7) ciljeve i politike pravne osobe u svezi s upravljanjem financijskim rizicima.Članak 70. 3) najvažnije aktivnosti u svezi s istraživanjem i razvojem. 2) Bilancu uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. Članak 72. kreditnom. 5) informacije o poslovnim segmentima pravne osobe. Jezik izvještavanja pravne osobe je jedan od zakonom propisanih službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Funkcionalna valuta izvještavanja pravne osobe je Konvertibilna marka (oznaka: BAM). Godišnji izvještaj o poslovanju obvezno sadrži: 1) sve značajne doga aje nastale u razdoblju od završetka poslovne godine do datuma predaje financijskog izvještaja. 4) informacije o otkupu vlastitih akcija i udjela. 2) procjenu očekivanog budućeg razvoja pravne osobe. tržišnom. 6) korištene financijske instrumente ako je to značajno za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravne osobe. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastaviti i prezentirati godišnji izvještaj o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravne osobe i njegov položaj. uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera poduzetih na zaštiti životne sredine. valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravne osobe. . 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. koja je propisana kao zakonsko i efektivno sredstvo plaćanja u BiH. Članak 71. zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita i 8) izloženost pravne osobe cjenovnom. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastavljati i prezentirati polugodišnji izvještaj. Polugodišnji izvještaj obuhvaća: 1) Bilancu stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja.

Članak 73. a temeljem najpovoljnije ponude revizorske kuće o čemu konačnu odluku donosi uprava društva. najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu. Članak 74. predaje najkasnije do kraja travnja tekuće za prethodnu godinu. Pravna osoba angažira vanjskog revizora temeljem Odluke uprave. gdje odre ena osoba (matična) ima pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama. Članak 75. srpnja tekuće godine. prihoda i rashoda. Pravna osoba. (alternativno) Pravna osoba je dužna sastaviti i prezentirati konsolidirane financijske izvještaje. potraživanja i obveza. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja nastaje od prvog mjeseca po isteku mjeseca u kome je formiran statusni oblik povezivanja. Polugodišnji financijski izvještaji predaju se najkasnije 31. Članak 76. (alternativno) Pravna osoba je dužna obaviti reviziju financijskih izvještaja. Odluku o utvr ivanju godišnjih financijskih izvještaja od strane mjerodavnog organa. Rok za predaju revizorskog izvještaja sa priloženim financijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja je najkasnije kraj tekuće godine za prethodnu godinu. Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka. Godišnji financijski izvještaji i godišnji izvještaji o poslovanju se predaju najkasnije do posljednjeg dana veljače tekuće godine za prethodnu godinu. sastavljene konsolidirane financijske izvještaje. . Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja prestaje krajem mjeseca u kome je statusni oblik povezivanja prestao da postoji. Pravna osoba uz godišnje financijske izvještaje dostavlja: Obavijest o razvrstavanju pravne osobe. Konsolidirani financijski izvještaj je financijski izvještaj grupe pravnih osoba za statusni oblik povezivanja koji čini ekonomsku cjelinu u kome su izdvojeni interni odnosi izme u tih osoba na osnovu kapitala. Pri izradi konsolidiranih financijskih izvještaja pravne osobe se pridržava pravila i procedura konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja koja su ure ena MRS-a i MSFI-a.

kako bi podaci bili dostupni kontroli. Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku 11 godina nakon isteka poslovne godine. Knjigovodstvene isprave se odlažu u fascikle i registratore nakon završetka godišnjeg obračuna i revizije. POSLOVNIH KNJIGA. usporedo s memoriranim podacima. (odnosno kod druge pravne osobe ukoliko je istoj povjereno vo enje poslovnih knjiga). Knjigovodstvene isprave čuvaju se u izvornom materijalnom obliku. godišnji računovodstveni obračuni. a predstavljaju dokaznu osnovu poslovnih knjiga. Glavna knjiga i dnevnik čuvaju se najmanje 11 godina. i svi interni akti od utjecaja na financijsko poslovanje. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige čuvaju se najmanje sedam godina. Članak 78.NAČIN I ROKOVI ČUVANJA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA. u obliku elektronskog zapisa ili na mikrofilmu. konsolidirani financijski izvještaji. U slučaju otvaranju postupka likvidacije ili stečaja. poslovne knjige i financijski izvještaji čuvaju se u poslovnim prostorijama pravne osobe. Pomoćni obračuni. IZVJEŠTAJA I OSTALE DOKUMENTACIJE Članak 77. kupoprodajni ugovori po kojima je izvršeno stjecanje nekretnina. Isprave koje se čuvaju trajno su: platne liste ili analitičke evidencije o plaćama u vezi s plaćanjem doprinosa. izvještaji o izvršenoj reviziji. Periodični obračuni. financijski izvještaji. Ako se poslovne knjige vode na računalu. odnosno stečajnom upravitelju. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu čuvaju se najmanje 11 godina. . Članak 79. prodajni i kontrolni blokovi i sl. knjigovodstvene isprave i poslovne knjige zapisnički se predaju likvidacijskom. a pomoćne knjige najmanje sedam godina. čuvaju se dvije godine. mora se osigurati i memoriranje aplikativnog softvera. Knjigovodstvene isprave. isprave platnog prometa putem ovlaštenih financijskih institucija čuvaju se najmanje pet godina. Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. Računovodstvene politike pravne osobe propisane su i usvojene u pisanom obliku kao poseban interni akt pod nazivom Pravilnik o računovodstvenim politikama. davat će za to odgovorne osobe u društvu. 17/06 i 14/08). rashoda i kapitala. Cilj utvr ivanja računovodstvenih politika je objektivno i fer prezentiranja imovine. 10/08 i 9/10). PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 81. Odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. kao i objavljeni MRS/MSFI direktno se primjenjuju i imaju prioritet u primjeni u odnosu na odredbe ovog Pravilnika. 2/02. 6/02 i 29/03) sa pripadajućim podzakonskim aktima. Zakona o doprinosima („Sl. Način vrednovanja i iskazivanja pojedinih bilančnih kategorija reguliran je i propisan računovodstvenim politikama pravne osobe.RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Članak 80. Članak 84. br. 83/09) . Zakona o porezu na dobit („Sl. 1/02. obveza. praksu i pravila za evidentiranje poslovnih doga aja u poslovnim knjigama. 97/07. godine. 45/00. a primjenjivat će se od 01. br. Analitički kontni plan pohranjen u računalo ili otipkan na posebnom tisku čini sastavni dio ovog Pravilnika. 54/00.01. Odluku o promjeni Pravilnika o računovodstvu donosi Uprava/direktor društva. 37/01. novine FBiH“. br. novine FBiH“. te sastavljanje i predočavanje temeljnih financijskih izvještaja pravne osobe. 35/98. osnove. dogovore. .2010. kao i zakonske i druge izmjene koje eventualno nastupe tijekom njegovog važenja. novine FBiH“. Alternativno Aktom o sistematizaciji radnih mjesta utvrdit će se radna mjesta u računovodstvenoj i financijskoj funkciji. 14/08 i 39/09). 16/01. Sva navedena pravila i tumačenja i naputke oko primjene ovog Pravilnika. Zakona o porezu na dohodak („Sl. kao i drugim aktima. Računovodstvene politike pravne osobe obuhvaćaju načela. Članak 82. Zakona o gospodarskim društvima („Sl. Članak 83. novine FBiH“.23/99. br. a u okviru toga obveze i odgovornosti zaposlenika vezane za ovu funkciju. novine FBiH“. prihoda. br.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->