Sukladno člancima 11., 12. i 13. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 83/09), članka __.

Statuta gospodarskog društva, Uprava društva „_________________“, donosi

PRAVILNIK o računovodstvu
OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom utvr uje se način prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i čuvanja dokumentacije kao i postupci, metode i tehnike za vo enje poslovnih knjiga (knjiženje), oblik samih knjiga, sastavni dijelovi poslovnih knjiga, relevantni rokovi za unos pojedinih vrsta podataka (knjiženja), ažurnosti vo enja poslovnih knjiga, način odlaganja i čuvanja poslovnih knjiga, popis sredstava i rokove popisa, obračun i metode obračuna amortizacije, način i rokove financijskog izvještavanja, kao i ostale postupke i metode neophodni za pouzdanu i fer prezentaciju financijskih izvještaja. Članak 2. Sustav računovodstva se zasniva na računovodstvenim načelima: točnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih doga aja te na Me unarodnim računovodstvenim standardima (u daljnjem tekstu: MRS), odnosno Me unarodnim standardima financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: MSFI). Članak 3. Pravna osoba vrši financijsko računovodstveno evidentiranje i financijsko izvještavanje sukladno načelima i pravilima: Me unarodne računovodstvene standarde (MRS) financijskog izvještavanja (MSFI); i Me unarodne standarde

Prateće upute, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za me unarodne računovodstvene standarde (u daljnjem tekstu: IASB)i Me unarodne računovodstvene standarde za mala i srednja poduzeća koje objavi IASB . RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE Članak 4. (alternativno) Rukovoditelj računovodstvenih poslova u društvu je odgovoran za ažurnost, urednost i istinitost poslovnih knjiga.

Osoba odgovorna za vo enje poslovnih knjiga i sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja, te poreznih evidencija mora ispunjavati sljedeće uvijete: školsku spremu ekonomskog usmjerenja (VSS / VŠS / SSS), radno iskustvo u obavljanju računovodstvenih poslova u trajanju od minimalno 3 godine, stečeno profesionalno zvanje „certificirani računovo a“ sa važećom licencom za obavljanje računovodstvenih poslova izdanu od strane ovlaštenog profesionalnog tijela. Članak 5. (alternativno) Vo enje poslovnih knjiga pravna osoba povjerava i ustupa temeljem Ugovora o pružanju računovodstvenih usluga drugoj pravnoj osobi koja ispunjava uvijete za pružanje računovodstvenih usluga sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br.83/09) KONTRNI PLAN Članak 6. Kontni plan društva je u potpunosti uskla en sa propisanim kontnim planom, i sadrži sljedeće razrede bilančnih stavki: Razred 0 – Upisani, a neuplaćeni kapital i stalna sredstva Razred 1 – Zalihe Razred 2 – Novac, kratkoročna potraživanja i financijski plasmani i aktivna vremenska razgraničenja Razred 3 – Troškovi poslovanja Razred 4 – Kapital i rezerve Razred 5 – Obveze Razred 6 – Prihodi i rashodi Razred 7 – Dobit i gubitak Razred 8 – Interni obračuni Razred 9 – Izvanbilančni računi Članak 7. Otvaranje konta u računovodstvu vrši se u trenutku kada se prvi put pojavljuje potreba za tim kontom. Kod otvaranja konta, za svaki konto navodi se šifra, naziv i sadržaj konta. Šifra konta se utvr uje dekadnim označavanjem od ( 0 do 9 ) i to: - razred se označava brojevima od 0 do 9,

Vjerodostojnom se smatra ona knjigovodstvena isprava na osnovu koje može treća osoba koja nije sudjelovala u poslovnom doga aju. nedvojbeno i bez ikakvih sumnji utvrditi prirodu i opseg poslovnog doga aja.. Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorirani elektronski zapis o nastalom poslovnom doga aju. tovarni list. ukupan iznos). valuta plaćanja i sl. cijena. iz poslovnih odnosa s trećim osobama koja su ih sačinila (fakture. Knjigovodstvena isprava sastavlja se za doga aj koji je nastao. Interne knjigovodstvene isprave se ispostavljaju unutar pravne osobe i služe za dokumentiranje svih promjena na sredstvima i obvezama prema izvorima sredstava . izvještaj o novčanim promjenama na žiro-računu. a služi kao temelj za knjiženje u poslovnim knjigama. količina. odobravanje kasa skonta. otpremnica.subanalitička razrada konta označava se brojevima od 000000 pa nadalje. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE Članak 8. . Članak 11.grupe konta se označavaju brojevima od 00 do 99. prihoda i rashoda. Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom.) s mogućnošću pravovremenog nadzora. dokumenti o osiguranju robe. kapitala. izvještaji o obračunatoj kamati. sintetičkog konta. Članak 9. odnosno razlog uporabe preslike i ako je potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe ili osobe na koju je prenesena ovlast. Naziv konta mora biti koncizan da jasno odre uje sadržaj konta. Eksterne knjigovodstvene isprave su one koje su prispjele u pravnu osobu izvana. Knjigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interne prirode. Sadržaj knjigovodstvenih isprava mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati vrstu i opseg nastale promjene (kupnja. .). preslika originalne isprave ili isprava na elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja originalne isprave. dostavnica i sl. koja je potpisana od strane osobe koja je ovlaštena za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvene isprave. Članak 12. obaveza. vezan je za poslovanje pravne osobe i ima odraza na promjenu stavki imovine. karakter poslovne promjene u knjigovodstveno-tehničkom smislu (kupnja za gotov novac ili na kredit). tehnička obilježja (datum kupnje. Članak 10. Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili osoba na koje je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i ispravna. a da analitička konta imaju odgovarajuće nazive dobivanja razrade osnovnog.osnovno konto se označava brojevima od 000 do 999.analitička razrada osnovnog konta brojevima od 0000 do 99999 i .

popisne liste. Članak 15. Kontrola formalne ispravnosti knjigovodstvene isprave polazi od toga da li je isprava sastavljena u skladu sa propisima. nalog blagajni za naplatu ili isplatu. a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je poslovna promjena nastala. Članak 14. Suštinskom kontrolom knjigovodstvenih isprava utvr uje se suštinska ispravnost isprave. Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronski zapis može umjesto potpisa ovlaštene osobe koja zastupa pravnu osobu ili osobu na koju je prenesena ovlast. poluproizvoda. odnosno u roku od tri dana od datuma prijema. trebovanje sirovina. koja se sastoji u ispitivanju da je naznačena poslovna promjena stvarno nastala i u obimu kako je naznačeno.(izlazne fakture. zapisnik. Ispravak precrtavanjem vrši ona osoba koja je izdala knjigovodstvenu ispravu i koja će ispravak istovremeno izvršiti na svim primjercima izdane knjigovodstvene isprave. Iznimku čine knjigovodstvene isprave o novčanim poslovnim doga ajima koje se ne popravljaju niti prepravljaju. Interne knjigovodstvene isprave sastavljaju se u minimalno dva (2) primjerka. nego se poništavaju i izdaju nove. promjeni cijene. Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili brojevima se obavljaju na način da ne dovode u sumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave. gotovih proizvoda. množenja. otpisu. što potvr uje svojim potpisom. dužne su da potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostave računovodstvu odmah po izradi. mora sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik BiH“. uz stavljanje datuma ispravke. Osobe koje sastavljaju i vrše prijem knjigovodstvenih isprava. na temelju kojih su dobiveni rezultati na ispravi. zbrajanja i oduzimanja. Članak 13. isplatna lista. MRS i općim aktom pravne osobe. Knjigovodstvena isprava se prije knjiženja kontrolira sa stanovišta formalne. rashodu. broj 91/06).). alata i dr. izdatnica. suštinske i računske ispravnosti i ovjerena od ovlaštenih osoba u pravnoj osobi. Neispravna isprava vraća se odgovarajućoj službi koja je sastavila ili zaprimila knjigovodstvenu ispravu radi otklanjanja nedostataka. odnosno prijemu. . Članak 16. prijemnica. dokumenti o povratu. Kontrola računske ispravnosti knjigovodstvene isprave podrazumijeva računsku kontrolu matematičkih operacija dijeljenja.

Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima. zatim upisuje podatak u poslovne knjige knjigovodstvenom tehnikom. Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu i predstavljaju temelj za izradu godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja. Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene. Glavna knjiga je sistemska knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja (imovini. Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava proslje uje se knjigovodstvu.glavna knjiga . Osnovnim knjigama smatraju se: . Poslovne knjige čine dnevnik. rashodima. Poduzeće vodi poslovne knjige prema načelima dvojnog knjigovodstva i organizira osnovne i pomoćne knjige. Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini. Članak 20. dužne su knjigovodstvene isprave proknjižiti u poslovnim knjigama narednog dana. prema vremenskom redoslijedu njihovog nastanka. Članak 19. kapitalu. Dnevnik se može uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili više knjiga koje su namijenjene za evidentiranje promjena na pojedinim skupinama bilančnih ili izvanbilančnih pozicija. obavezama. Pod poslovnim knjigama u knjigovodstvu podrazumijevaju se evidencije pomoću kojih se kronološki i na sistematski način obuhvaćaju poslovni doga aji i promjene na osnovu knjigovodstvenih dokumenata. a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema knjigovodstvene isprave. Osobe koje vode poslovne knjige. uvažavajući načela urednosti.dnevnik glavne knjige. ažurnosti. glavna knjiga i pomoćne knjige. prihodima i rashodima pravnih osoba. obvezama. dokumentiranosti i vjerodostojnosti.Članak 17. . gdje se na temelju nje izdaje nalog za knjiženje. kronološki. Članak 21. POSLOVNE KNJIGE Članak 18. prihodima i rezultatu poslovanja i izvanbilančne evidencije). povezane ili prenijete na neki od elektronskih medija. Poslovne knjige vode se u skladu sa načelima sistema dvojnog knjigovodstva. kapitalu. tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu. poslije provedene kontrole i primljenih knjigovodstvenih isprava.

dugoročne financijske plasmane. potraživanja. Analitičke evidencije predstavljaju raščlanjena pojedina konta glavne knjige kao što su: dugoročna materijalna i nematerijalna sredstva. proizvodi. Članak 24. usluge. sukladno s potrebama pravne osobe. osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. Članak 23. materijal i inventar. zalihe. investicijske nekretnine. . Predmet knjigovodstvene obrade podataka u glavnoj knjizi u dijelu bilančne evidencije jesu poslovni doga aji koji imaju sljedeća obilježja: 1) poslovni se doga aj stvarno dogodio i kao takav pripada prošlosti poslovanja. gotovinu i gotovinske ekvivalente. kupci. roba.Glavna knjiga predstavlja skup svih konta koja su otvorena tokom poslovne godine. postrojenja i opremu. Članak 22. razne obveze i potraživanja i dr. Pomoćne knjige su analitičke evidencije koje se vode za nematerijalna sredstva. Pomoćne knjige čine: analitičke evidencije. Članak 25. troškova. obveze. dobavljači. 3) promjena nastala poslovnim doga ajem utječe na poziciju (stavku) sredstava. Glavna knjiga se sastoji od dva odvojena dijela i to: 1) bilančna evidencija i 2) izvanbilančna evidencija. Glavna knjiga mora sadržavati unaprijed pripremljena konta koja. kapitala. obveza. i druge pomoćne knjige. 2) učinak poslovnog doga aja može se izraziti u novčanim iznosima. prihoda i rezultata poslovanja i 4) nastanak poslovnog doga aja može se dokazati vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom. kapital i dr. U pomoćne knjige ubraja se: knjiga blagajne. rashoda.

knjiga izlaznih računa. Ispis dnevnika se vrši samo ako se za to ukaže potreba. Članak 26. knjiga izdanih čekova. Ispis bruto bilance. knjiga udjela (ili knjiga dionica). Na kraju poslovne godine poslije izvršenih svih zaključnih knjiženja. druge evidencije i knjigovodstvena dokumentacija kao što su razni obračuni i druge pismene evidencije koje služe kao dokumentirani osnova za unos odre enog podatka u dnevnik glavne knjige. a na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. VO ENJE POSLOVNIH KNJIGA Članak 27. glavne knjige i pomoćne knjige (analitičke kartice) pohranjuju se na vanjsku memoriju i čuvaju u rokovima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom o računovodstvu i reviziji. . glavne knjige i pomoćnih knjiga ( analitičkih kartica ). Poslovne knjige vode se na način da osiguraju: kontrolu unesenih podataka. mogućnost korištenja podataka. Članak 29. Poslovne knjige otvaraju se početkom svake poslovne godine prijenosom stanja iz bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju početne bilance kod novoosnovanih pravnih osoba. čuvanje podataka. na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene isprave. a s danom stjecanja statusa pravne osobe i prilikom provo enja statusnih promjena. U poslovne knjige unose se podaci po načelu nastanka poslovnih doga aja. knjiga deviznih sredstava. mogućnost uvida u promet i stanje na računima glavne knjige i mogućnost uvida u vremenski slijed obavljenog unosa poslovnih doga aja. vrši se prema potrebi i na zahtjev kontrolnog organa.knjiga ulaznih računa. One pozicije koje se ne nalaze u početnoj bilanci otvaraju se u poslovnim knjigama u toku godine nastankom poslovnog doga aja. ispravnost unosa podataka. Članak 28. kada se podatci obra uju elektronski na računaru.

Članak 34. odnosno vjerovnicima: za svaki sintetički. rezervne dijelove i sitan inventar koji se odmah stavlja u uporabu. odnosno obveze. U okviru materijalnog knjigovodstva vodi se i skladišno poslovanje. odnosno ugradnje. a jedna šifra se može koristiti i za označavanje kupca i povjerioca istovremeno. rezervnog dijela ili sitnog inventara. Članak 31. Knjiženje troškova sitnog inventara vrši se obavezno preko ispravke vrijednosti sitnog inventara. te se za utrošeni dio u jednom proizvodnom ciklusu. te mjesto uporabe. Članak 33. u slučajevima kada se dužnik pojavljuje i kao dužnik i kao vjerovnik. ili na kojim se iskazuju ulaganja. knjiži na teret troškova. količini i nabavnoj vrijednosti i ispravci vrijednosti. Ukoliko se nabavljaju i uskladištavaju veće količine materijala koji se ne ugradi neposredno poslije nabavke. odnosno vjerovnik ima šifru. odnosno ugra uje u sredstvo. U analitičkom knjigovodstvu stalna materijalna sredstva iskazuju se po vrsti. Članak 30. - . sva potraživanja i obveze vode se po pojedinim dužnicima. a zadužuju troškovi poslovanja.Naknadni ispravak unesenog podatka provodi se kao nova knjigovodstvena stavka tako da bude učinak promjene iz razlike novog i prethodnog podatka. Poslovni doga aji nastali izme u dana bilance i dana upisa u sudski registar obuhvaćaju se u poslovnim knjigama prethodne pravne osobe ili nove pravne osobe. na osnovu ovjerenog računa. i to odvojeno za potraživanja i odvojeno za obveze. utrošak materijala. što se utvr uje odlukom o statusnoj promjeni. kojim se razdužuje skladište. Na računu mora biti naznačena vrsta materijala. čiji promet i saldo mora biti jednak prometu i saldu analitičkog konta u glavnoj knjizi. društvo izravno. Vo enje evidencije za alat i sitan inventar je stalno. svaki dužnik. U analitičkom knjigovodstvu. odnosno analitički konto u glavnoj knjizi na kojem se iskazuju potraživanja. Ovaj način evidentiranja materijala poduzeće će uvesti ako ocjeni da za time postoji objektivno opravdana potreba. putem skladišnog zaduženja. po vrijednosti. vodi se posebno grupa analitičkih konta i dnevnik. za isti se vrši prijem i zaduženje u magazinu. a najmanje jedanput mjesečno sastavlja kronološkim redom tzv. Nabavljeni materijal. Članak 32. Stalna materijalna sredstva vode se u knjigovodstvu stalnim sredstvima pojedinačno za svako sredstvo.

. obveza. Na kraju poslovne godine poslovne knjige se zaključuju. Pravna osoba sastavlja na kraju poslovne godine konačan obračun amortizacije. AMORTIZACIJA Članak 38. ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I UTVR IVANJE FINANCIJSKOG REZULTATA Članak 35. kapitala i financijski rezultat sa prihodima i rashodima obračunskog perioda na koji se taj rezultat odnosi.U skladišno poslovanje spada vo enje materijalne evidencije dobara u naturalnom obliku.) najkasnije do roka za dostavljanje financijskih izvještaja (28. Pored vo enja evidencije o prispijeću materijalnih dobara. Poslovne knjige se zaključuju poslije knjiženja svih poslovnih promjena i obračuna na dan završetka poslovne godine (31. a zatim se na temelju evidencija iz poslovnih knjiga utvr uje stanje imovine. Poslovne knjige koje se vode kao elektronski zapis.) kao i u slučajevima statusnih promjena.) Poduzeće vrši istovjetan obračun amortizacije za porezne i računovodstvene svrhe po identičnim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije u porezne svrhe.02. Članak 39. skladišno poslovanje ima funkciju kvalitativne i kvantitativne kontrole pribavljenih materijalnih dobara za njihovo pravilno uskladištenje i čuvanje prilikom prvog prispijeća u skladište kao i dalje sve do njihovog konačnog troška ili otpisa. Vo enje ove evidencije podrazumijeva vo enje podataka o pribavljenom materijalu i inventaru za potrebe po količini u odgovarajućoj jedinici mjere.12. Pomoćne knjige koje se koriste više od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korištenja. (varijanta 1. prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige. Sastavljanje konačnog obračuna amortizacije zasniva se na stvarnom stanju utvr enom na temelju popisa. glavna knjiga moraju se nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova da je istu moguće u svakom trenutku odštampati na papir i mora se potpisati elektronskim potpisom sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu ili se mora odštampati na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i mora je potpisati i ovjeriti osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe i na kraju odložiti. Članak 37. osim knjige inventara koja se zaključuje otu enjem sredstva. Članak 36.

Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u poreznoj bilanci do iznosa utvr enog proporcionalnom metodom primjenom najviših godišnjih amortizacijskih stopa koje su propisane Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit („Sl. mehanizacija.3. Najviše stope amortizacije.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po višim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. (varijanta 3. Članak 40.1. goodwill. Stambene zgrade. gornji stroj željezničkih pruga 2. hoteli. uredske i ostale zgrade za obavljanje uslužnih djelatnosti 1. djela kiparstva. predmeti arhivske i povijesne vrijednosti. slike. administrativne. Oprema za vodoprivredu. br.1. Odbitak po osnovi amortizacije dopušten je samo u vezi s imovinom koja podliježe amortizaciji i koja se nalazi u uporabi. vozila. Članak 42. knjige (trajne vrijednosti). dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije prema najvišim porezno dopuštenim stopama amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. koje se priznaju kao porezno dopušteni rashod po grupama su: 1. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije po nižim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. komunalni objekti.(varijanta 2. Stalna sredstva se sistematski otpisuju primjenom godišnjih amortizacijskih stopa koje proističu iz procijenjenog vijeka trajanja stalnog sredstva ili primjenom amortizacijskih kvota (godišnji iznos amortizacije) utvr enih na temelju planiranog korištenja stalnih sredstava.2. novine FBiH“.36/08 i 79/09). izuzev 1.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po nižim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. Upravne. Ceste. Članak 43.3% . Članak 41. restorani 1. Oprema. predmeti prirodnih vrijednosti i drugo. Obračunu amortizacije ne podliježu sljedeća stalna sredstva: zemljišta. vodovod i kanalizaciju 10% 3% 5% 14.3% 20% 14. stalna sredstva u pripremi. izuzev 2. Gra evine.

2. ni kada su ista i dalje u upotrebi.000 KM. Imovina koja se amortizira. U takvim situacijama treba donijeti Odluku u kojoj treba definirati i precizirati okolnosti zbog kojih se pristupa korekcijama u iznosu amortizacije. . rashodovana ili na drugi način otu ena stalna sredstva se priznaje do kraja mjeseca u kojem su ta stalna sredstva bila u upotrebi. Članak 46. Članak 45. Rashodima amortizacije smatra se i amortizacija povećanja vrijednosti stalnih sredstava zbog revalorizacije. jednokratno se otpisuje u cijelosti u godini nabave. Članak 47. Kao porezno dopušteni rashod se priznaje i rashod iz osnove umanjenja vrijednosti stalnih i dugoročnih sredstava u skladu s MRS/MSFI. pravna osoba može. Obračun amortizacije stalnih sredstava počinje prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu. Članak 48. Računala i oprema za zaštitu okoliša 3. odnosno u kojoj je imovina stavljena u funkciju. ovog akta.3% 14.2. a čija je nabavna vrijednost manja od 1. Osnovna stada 5. kao i korigirane stope amortizacije za predmetno obračunsko razdoblje.3% 40% 20% Iznimno. Amortizacija za prodana. Nabavna vrijednost hardvera i softvera jednokratno se amortizira (100%) u cijelosti u godini u kojoj su stavke hardver i softvera nabavljeni i stavljeni u upotrebu. osim za naknadna ulaganja u takvo sredstvo. Nematerijalna stalna sredstva Članak 44. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. uslijed nastalih otegotnih okolnosti u odre enom obračunskom razdoblju primijeniti niže stope obračuna amortizacije od onih propisanih u članku 43. Neotpisani dio vrijednosti i drugi rashodi od otu enja stalnih sredstava u cijelosti se priznaje kao porezno dopušteni rashod. 33. a koja su i dalje u upotrebi. Amortizirana sredstva koja su jednom amortizirana ne mogu se ponovno uključiti u obračun amortizacije za potrebe porezne bilance. uništenja ili manjka. Stalna sredstva koja su cijelosti amortizirana. uništena. Višegodišnji nasadi 4.

a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. novine FBiH“. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. 2) školovanje i obuku kadrova. 97/07 i 14/08). AMBALAŽA I AUTOGUME Članak 51.) Sitan inventar.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci i stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. pitanja u vezi s amortizacijom stalnih sredstava izravno se primjenjuju odredbe: MSFI 5 – Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja MRS 16 – Nekretnine. iskazuju se kao dugotrajna materijalna sredstva. Obveznik ima pravo na ubrzanu amortizaciju stalnih sredstava pod uvjetima utvr enim Zakonom o porezu na dobit („Sl. odnosno 50% ukupne vrijednosti stavke sitnog inventara. Ubrzana amortizacija provodi se po stopama koje mogu biti do 50% više od propisanih.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci. ambalaže i auto guma se otpisuje .00 KM. iskazuju se kao sitan inventar. ambalaža i auto gume otpisuje se 50% metodom kalkulativnog otpisa. iskazuju se kao sitan inventar. Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima za stalna sredstva koja služe za: 1) sprječavanje zaga ivanja zraka. br. (varijanta 1. ambalaža i auto gume otpisuje se jednokratno metodom kalkulativnog otpisa (100%) u trenutku davanja u upotrebu. (varijanta 1. Članak 50.00 KM.00 KM. ambalaža i auto gume. Stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. zemljišta i ublažavanje buke. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. Članak 52. (varijanta 2.Članak 49. vode. (varijanta 2. Za sva ostala. a ovdje nespomenuta i nedefinirana. postrojenja i oprema MRS 38 – Nematerijalna imovina MRS 40 – Ulaganja u nekretnine MRS 41 – Poljoprivreda SITAN INVENTAR.) Sitan inventar. ambalaža i auto gume.

prosinca. temeljem Odluke uprave društva. U navedenim slučajevima popis se provodi pod datumom nastanka statusne ili druge promjene. Tu a sredstva. pripajanje ili dijeljenje). arhivska gra a i slično. uništenja ili manjka. popis materijala u knjižnicama. Predmeti sitnog inventara. fotografije. Uprava može po potrebi posebnom Odlukom utvrditi potrebu i obvezu provo enja odre enih bilančnih stavki imovine i obveza i tijekom poslovnog razdoblja. odnosno pokretanja postupka likvidacije. otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije. te da se u poslovnim knjigama izvrši uskla ivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem. Popis imovine i obveza se provodi na početku poslovanja kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina (31. Iznimno. U prethodno navedenim situacijama popis imovine i obveza se provodi na dan otvaranja stečajnog postupka. a koja su i dalje u upotrebi. izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje. Popis imovine i obveza tokom poslovne godine obavlja se i u slučajevima: promjene cijena proizvoda i robe.) ili neko drugo obračunsko razdoblje.12.) Članak 53. . ove se popisne liste uključuju u njihovu dokumentaciju o popisu. Kod pravnih osoba čija su ta sredstva. filmovi. statusnih promjena sukladno s Zakonom o gospodarskim društvima (spajanje. tekuće godine. koja se na dan popisa nalaze u skladištu. ambalaže i autoguma koja su cijelosti amortizirana (otpisana). popisuju se posebno za svaku pravnu osobu kojoj ta imovina pripada i dostavlja im po jedan primjerak popisnih lista na kojima su ta sredstva popisana. kao što su: knjige. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. Članak 55.u trenutku davanja u upotrebu.12. prodaja i dr. Članak 56. U slučaju stečaja ili likvidacije ne postoji obveza popisa sa stanjem na dan 31. Popis se obavlja tijekom godine i zbog primopredaje dužnosti i ne osloba a od popisa sredstava i obveza sa stanjem na dan 31. POPIS IMOVINE I OBVEZA Članak 54. provodi se svakih pet godina. a preostali iznos od 50% ukupne vrijednosti u trenutku otu enja (povlačenje iz upotrabe. manjak.

nedovršene proizvodnje. najkasnije 15. ambalaže i autoguma. dana od dana isteka poslovne godine. Za provo enje popisa imovine i obveza u pravnoj osobi. Podatci o popisu imovine i obveza se unose u popisne liste. jednog predsjednika i dva člana povjerenstva za popis.12. sitnog inventara. Pravna osoba imenuje povjerenstva za popis: stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava. Članak 60. Povjerenstvo za popis je dužno da na temelju knjigovodstvenih isprava naknadno unese u popisne liste podatke o promjenama koje su nastale izme u dana popisa i 31. Popis se tehnički provodi mjerenjem. i obveza Povjerenstva za popis se formiraju i imenuju najkasnije do 10. nego popisno povjerenstvo. Na kraju popisa popisna povjerenstvo sastavlja izvještaj o obavljenom popisu.12. i to: vrsti. Uprava posebnom Odlukom imenuje i formira povjerenstva za popis. Podatke iz knjigovodstva u popisne liste ne unose osobe koja rade u knjigovodstvu. Pri utvr ivanju sastava pojedinih povjerenstva za popis treba voditi računa da osobe koje su materijalno ili financijski zadužene za sredstva koja se popisuju i njihovi neposredni rukovodioci ne mogu biti odre eni u povjerenstvo za popis tih sredstava.12. vaganjem. novca i novčanih ekvivalenata. Članak 59. U slučaju kada je vrijeme popisa imovine i obveza prije 31. tekuće godine. Povjerenstva za popis se formiraju u sastavu od tri člana. sirovina i materijala. utvr uje viškove i manjkove i dostavlja ga na razmatranje Upravi za razmatranje rezultata popisa za odlučivanje o popisu. U popisne liste se unose podatci o stvarnom stanju predmeta popisa (imovinskih stavki). poluproizvoda i gotovih proizvoda. potraživanja. . brojanjem i drugim tehnikama popisa u ovisnosti o prirode i vrste imovinske stavke. količini i vrijednosti.Članak 57. Članak 58.12. tekuće godine te izvrši uskla ivanje i sravnjenje knjigovodstvenog i stvarnog stanja sa 31. tekuće godine (može i neki drugi datum). robe.

tekuće godine. internog općeg akta i odluke nadležnog organa. USUGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA Članak 61. vjerovniku ili njegovom revizoru) na konfirmaciju u roku od osam dana. Raspored dobiti i gubitka pravna osoba vrši sukladno s odredbama Zakona o gospodarskim društvima i ovog Zakona. za isplatu dioničarima.Uprava temeljem izvještaja o popisu i popisnih lista donosi Odluku o rješavanju i tretmanu. za pokriće prenesenih gubitka do visine kapitala.obrazac izvod otvorenih stavki (IOS). za formiranje i unos u zakonske rezerve. ako ih društvo formira. Kao dokaz postojanja odre enog stanja potraživanja i obveza koristit će se knjigovodstveni podaci koji će se unositi i potvr ivati odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom . za formiranje i unos u statutarne rezerve. odnosno vlasnicima udjela u Društvu. Članak 63. RASPORED DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA Članak 64. sastavlja i dostavlja svim svojim kupcima (dužnicima) popis neplaćenih (otvorenih) računa. te planirati aktivnosti i način rješavanja istih. pravna osoba obvezno odgovara pošiljatelju (dužniku. usuglašava me usobna potraživanja i obveze sa poslovnim partnerima. Pravna osoba. Stanje i usuglašavanje obveza i potraživanja se utvr uje na dan 31. prije sastavljanja financijskih izvještaja. Članak 62.12. te odgovornosti za utvr ene inventurne razlika. kao i računovodstvenom i poreznom tretmanu inventurnih razlika. . te za kao akumuliranu (zadržanu) dobit. što se dokazuje odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom. Pravna osoba. Pravna osoba je obvezna u bilješkama obrazložiti pojedinačna stanja sumnjivih i spornih potraživanja. Ukoliko primi zahtjev za konfirmaciju salda potraživanja i/ili obveza. Raspored neto dobit tekuće godine društvo će izvršiti prema sljedećem redoslijedu prioriteta: za pokriće prenesenih gubitaka iznad visine kapitala. Članak 65. prije sastavljanja financijskih izvještaja. Prije sastavljanja financijskih izvještaja za tekuću godinu obvezno se vrši usuglašavanje obveza i potraživanja (konfirmacija salda).

a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji. Godišnje financijske izvještaje čine: 1) Bilanca stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. Pravna osoba obvezne financijske izvještaje sastavlja i prezentira za poslovnu godinu i to za razdoblje od 1. dio statutarnih rezervi za pokriće gubitaka. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE Članak 67. Za financijske izvještaje pravne osobe odgovorna je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. odnosno postupka likvidacije pravne osobe. upisana u sudski registar. financijski izvještaji pravne osobe se nakon sastavljanja. upisane u sudski registar – direktora pravne osobe koja podnosi financijske izvještaje. 2) Bilanca uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. dio temeljnog kapitala za pokriće gubitaka. Članak 68. dio zakonskih rezervi za pokriće gubitaka (ukoliko postoje). Pravna osoba u slučaju nastanka statusne promjene. njegovo ime i prezime. Članak 69. Istodobno. financijske izvještaje sastavlja na datum statusne promjene.12.Članak 66. Financijski izvještaji sastavljaju se i u slučaju otvaranja. moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovo e koji sadrži naziv „certificirani računovo a“. odnosno zaključenja stečaja. kao i broj važeće licence. Uz godišnji financijski izvještaj korisnicima financijskih izvještaja se prezentiraju i posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku. do 31. Pokriće poslovnih gubitaka tekućeg razdoblja. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji potpisani potpisuju od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. i ovjeravaju pečatom pravne osobe – podnositelja. . Financijski izvještaji se nakon sastavljanja. tekuće godine sa usporednim podacima za prethodnu godinu. kao i prenesenih poslovnih gubitaka vrši se iz sljedećih izvora sredstava prema sljedećem redoslijedu: dio akumulirane (zadržana) dobiti za pokriće gubitaka. pa i oni štampani na računalu.1. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine.

tržišnom. 2) procjenu očekivanog budućeg razvoja pravne osobe. Članak 72. Polugodišnji izvještaj obuhvaća: 1) Bilancu stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. Članak 71. koja je propisana kao zakonsko i efektivno sredstvo plaćanja u BiH. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastaviti i prezentirati godišnji izvještaj o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravne osobe i njegov položaj. 7) ciljeve i politike pravne osobe u svezi s upravljanjem financijskim rizicima. 2) Bilancu uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita i 8) izloženost pravne osobe cjenovnom. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastavljati i prezentirati polugodišnji izvještaj. 4) informacije o otkupu vlastitih akcija i udjela. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine.Članak 70. valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravne osobe. pripremljene sukladno s MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja ili MRS 34 – Periodični financijski izvještaji. . 5) informacije o poslovnim segmentima pravne osobe. 3) najvažnije aktivnosti u svezi s istraživanjem i razvojem. uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera poduzetih na zaštiti životne sredine. Jezik izvještavanja pravne osobe je jedan od zakonom propisanih službenih jezika u Bosni i Hercegovini. kreditnom. 6) korištene financijske instrumente ako je to značajno za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravne osobe. Funkcionalna valuta izvještavanja pravne osobe je Konvertibilna marka (oznaka: BAM). Godišnji izvještaj o poslovanju obvezno sadrži: 1) sve značajne doga aje nastale u razdoblju od završetka poslovne godine do datuma predaje financijskog izvještaja.

predaje najkasnije do kraja travnja tekuće za prethodnu godinu. Odluku o utvr ivanju godišnjih financijskih izvještaja od strane mjerodavnog organa. Pravna osoba angažira vanjskog revizora temeljem Odluke uprave. (alternativno) Pravna osoba je dužna sastaviti i prezentirati konsolidirane financijske izvještaje. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja prestaje krajem mjeseca u kome je statusni oblik povezivanja prestao da postoji. gdje odre ena osoba (matična) ima pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama.Članak 73. potraživanja i obveza. Članak 74. Članak 75. Rok za predaju revizorskog izvještaja sa priloženim financijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja je najkasnije kraj tekuće godine za prethodnu godinu. srpnja tekuće godine. Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka. a temeljem najpovoljnije ponude revizorske kuće o čemu konačnu odluku donosi uprava društva. Polugodišnji financijski izvještaji predaju se najkasnije 31. Članak 76. Konsolidirani financijski izvještaj je financijski izvještaj grupe pravnih osoba za statusni oblik povezivanja koji čini ekonomsku cjelinu u kome su izdvojeni interni odnosi izme u tih osoba na osnovu kapitala. . Pri izradi konsolidiranih financijskih izvještaja pravne osobe se pridržava pravila i procedura konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja koja su ure ena MRS-a i MSFI-a. prihoda i rashoda. (alternativno) Pravna osoba je dužna obaviti reviziju financijskih izvještaja. sastavljene konsolidirane financijske izvještaje. Pravna osoba uz godišnje financijske izvještaje dostavlja: Obavijest o razvrstavanju pravne osobe. Godišnji financijski izvještaji i godišnji izvještaji o poslovanju se predaju najkasnije do posljednjeg dana veljače tekuće godine za prethodnu godinu. najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu. Pravna osoba. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja nastaje od prvog mjeseca po isteku mjeseca u kome je formiran statusni oblik povezivanja.

Knjigovodstvene isprave. a pomoćne knjige najmanje sedam godina. konsolidirani financijski izvještaji. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu čuvaju se najmanje 11 godina.NAČIN I ROKOVI ČUVANJA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA. Knjigovodstvene isprave se odlažu u fascikle i registratore nakon završetka godišnjeg obračuna i revizije. Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni. a predstavljaju dokaznu osnovu poslovnih knjiga. financijski izvještaji. IZVJEŠTAJA I OSTALE DOKUMENTACIJE Članak 77. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige čuvaju se najmanje sedam godina. Pomoćni obračuni. čuvaju se dvije godine. Isprave koje se čuvaju trajno su: platne liste ili analitičke evidencije o plaćama u vezi s plaćanjem doprinosa. Knjigovodstvene isprave čuvaju se u izvornom materijalnom obliku. Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku 11 godina nakon isteka poslovne godine. izvještaji o izvršenoj reviziji. godišnji računovodstveni obračuni. Članak 78. (odnosno kod druge pravne osobe ukoliko je istoj povjereno vo enje poslovnih knjiga). Glavna knjiga i dnevnik čuvaju se najmanje 11 godina. kako bi podaci bili dostupni kontroli. knjigovodstvene isprave i poslovne knjige zapisnički se predaju likvidacijskom. isprave platnog prometa putem ovlaštenih financijskih institucija čuvaju se najmanje pet godina. U slučaju otvaranju postupka likvidacije ili stečaja. u obliku elektronskog zapisa ili na mikrofilmu. odnosno stečajnom upravitelju. mora se osigurati i memoriranje aplikativnog softvera. prodajni i kontrolni blokovi i sl. . Ako se poslovne knjige vode na računalu. usporedo s memoriranim podacima. poslovne knjige i financijski izvještaji čuvaju se u poslovnim prostorijama pravne osobe. Periodični obračuni. kupoprodajni ugovori po kojima je izvršeno stjecanje nekretnina. Članak 79. POSLOVNIH KNJIGA. i svi interni akti od utjecaja na financijsko poslovanje.

6/02 i 29/03) sa pripadajućim podzakonskim aktima. Računovodstvene politike pravne osobe propisane su i usvojene u pisanom obliku kao poseban interni akt pod nazivom Pravilnik o računovodstvenim politikama. 35/98. Članak 83. kao i zakonske i druge izmjene koje eventualno nastupe tijekom njegovog važenja. Zakona o doprinosima („Sl. obveza. praksu i pravila za evidentiranje poslovnih doga aja u poslovnim knjigama. rashoda i kapitala. 17/06 i 14/08). Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. dogovore. Članak 82. 54/00. Članak 84. 97/07. br. 37/01. Alternativno Aktom o sistematizaciji radnih mjesta utvrdit će se radna mjesta u računovodstvenoj i financijskoj funkciji. a u okviru toga obveze i odgovornosti zaposlenika vezane za ovu funkciju.2010. 45/00. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 81. a primjenjivat će se od 01. 14/08 i 39/09). Sva navedena pravila i tumačenja i naputke oko primjene ovog Pravilnika. br. novine FBiH“. novine FBiH“. 10/08 i 9/10). br. .23/99. novine FBiH“. Analitički kontni plan pohranjen u računalo ili otipkan na posebnom tisku čini sastavni dio ovog Pravilnika. 16/01. 83/09) . Odluku o promjeni Pravilnika o računovodstvu donosi Uprava/direktor društva. Cilj utvr ivanja računovodstvenih politika je objektivno i fer prezentiranja imovine. 1/02. Računovodstvene politike pravne osobe obuhvaćaju načela. Način vrednovanja i iskazivanja pojedinih bilančnih kategorija reguliran je i propisan računovodstvenim politikama pravne osobe. 2/02. godine. Zakona o gospodarskim društvima („Sl. Zakona o porezu na dobit („Sl. novine FBiH“. osnove. davat će za to odgovorne osobe u društvu. kao i objavljeni MRS/MSFI direktno se primjenjuju i imaju prioritet u primjeni u odnosu na odredbe ovog Pravilnika. te sastavljanje i predočavanje temeljnih financijskih izvještaja pravne osobe.01. kao i drugim aktima. Odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. br. br. novine FBiH“. Zakona o porezu na dohodak („Sl. prihoda.RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Članak 80.