P. 1
47PBAB-87

47PBAB-87

|Views: 472|Likes:
Published by Jason Barton

More info:

Published by: Jason Barton on Oct 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

PRILOG 1.

1 PRAVILNIK 0 TEHNICKIM NORMATIVIMA ZA BETON I ARMlRANI BETON
I ()PSTE ODREDBE
( '\1111. pravilnikom propisuju se uslovi i zahtevi koji moraju biti ispunjeni pri pro1,ldov<lnju, izvodenju i odrsavanju konstrukcija i elemenata od betona i armiranog
l ...
t1llliL.

( •.ir,·dbe ovog pravilnika prirnenjuju 1... 1... 1I<l za hidrotehnicke koustrukcije. 1111" .lrukcije propisano.

sc i na spccijalnc vrste betona i konstrukcija, bctona za kolovozne konstrukcije i slicno, ako

( l.ir!'dbe ovog pravilnika ne odnose se na konstrukcije i clemente od betona i arrni1.'II0)!; betona koji su u eksploataciji izlozeni temperaturi visoj od 120°C, na kon«t.rnkcije i clemente sa krutim celicnim profilima, kao i na konstrukcije i elemente ,,,I lakog betona. ';I~',11r11ost stabilnost elemenat.a i konstrukcija od betona u celini moze se utvrditi i i II .. OSIiOVU teorijskih iii eksperimentalnih dokaz.a, zasnovanih na naucnirn dostignu• III1;L, ako se time obez beduje siguruost utvrdena ovim pravilnikom.

:l

:,
,I

['r ojcktna dokumentacija za elemente ikonstrukcije od betona i arrniranog betona '11,)ra da sadrzi: tehnicki izvestaj, staticki proracun, planove za izvodenje, tehnicke uslove za izvodenje radova sa postupkom oeene i kontrole kvaliteta i projekat osru.u.rnnja i odrzavanja.
I..."Ioiene konstrukcije, projektna dokumentacija ·""Irzi projekat skele, a za montaine konstrukcije

iz stava 1. ovog clana mora da - projekat montaze. od betona i armiranog

I', ,. spravljanja i ugradivanja betona II elemente i konstrukcije I...lolla mora se izraditi projekat be tona.

;,
"I",. uavedene oznake, u smislu ovog pravilnika , imaju sledece znacenje: II V,·lika slova latinicorn
.\1

kao oznake

J'

ruornent savijanja transverzalna sila

3

N - norrnalna S - uticaj

sila

E - modul elasticnosti MB - marka bet ona C - celik A - povrsina preseka o - obim poprecnog presek a D - precnik B - beton J - moment inercije 2) Mala slova latinicom kao oznake

Ii - mehanicki

armiranja koeficijent arrniranja a - norrnalni napon; standardna devijacija T - smicuci napon V - Poasonov 'koeficijent X - koeficijent starenja

fL - koeficijent

4) Slova kao indeksi

T - oznaka za uticaj torzije; oznaka za uticaj od temperature
a - oznaka za arrnaturu b - oznaka za beton 9 - oznaka za stalno opterecenje i - izvijanje, idealni (npr. Abi - idealni betonski presek) k - oznaka za kocku Z - oznaka za uzorak ispitan na zatez anje S - oznaka za skupljanje t - oznaka za vreme, oznaka z a tecenje betona v - oznaka za granicu tecenja (r azvlacenja] celika pri zat.ezanju q - oznaka za granicu tecenja (gujecenja] celika pri pritisku U - oznaka za granicni uticaj (na primer Mu, Nu)

a - odstojanje tezista zategnute armature od ivice preseka a' - odstojanje tezista pritisnute armature od ivice preseka ao - najrnanji zastit.ni sloj betona do armature b - manja strana pravougaonog preseka d' - ukupna visina prescka, debljina ploc.e e - ekscentricitet, oznaka za elast.icnu defor macij u eu - razrnak uzengija I - cvrstoca . lak - karakteristicna cvrstoca celika pri kidanju /bk - karakterist.icna cvrstoca betona pri pritisku /bz - cvrstoca betona pri z at.ez anju IB - r acunska c v rst.ooa betona !k - cvrstoca kocke /be - cvrstoca cilinclra 9 - st.alno opterecenje h - staticka v isina preseka i - poluprecnik inercije

II MATERIJALI
1. AG.REGAT (GRANULAT)

6
Za spravljanje betona upotrebljava se agregat koji ispunjava uslove kvaliteta propisima 0 jugoslovenskim standardima JUS B. B3.100 i JUS B.B2.010. Projektorn betona moze se predvideti upotreba agregata, 1. ovog clana, mora da ispunjava i posebne uslove. Prirodni, neseparisani agregat moze se upot.rebiti najvise MB 15, za ispune , slojeve izravnanja i sl. prema koji osim uslova iz stava beton, do

t - duzina t, - duzina
Sn V-

izvijanja
opt.erecenje

p - korisno podeljeno

proceujena stan dar dna devijacija deforlI1acija-ugib z - krak unutrasnjih sila X - odstojanje neutralne linije od krajnje 3) Grcka slova kao oznake
Q

sarno za nearnnram

pritisnute

ivice preseka

7
Granulometrijski sast.av mesavine obradljivost i zbijenost bctona. agregata mora bit.i takav da osigurava dovoljnu

ugao, koeficijent termicke dilatacije - parcijalni koeficijent sigllrnosti 6 - izduzenje pri kidanju £ - dilatacija Ca - dilatacija celika Cb - clilatacija betona Ai - vitkost
_

"[u i

8
Granulometrijski sastav mesavine agregata utvrduje se ispitivanjem propisanih uslova kvaliteta, nacina i uslova transporta i ugradivanja i od drugih cinilaca koji mogu uticati na kvalit.et betona. i zavisi od bet.ona, kao

Granulometrijski sastav mesa vine agregata utvrden na nacin iz stava 1. ovog dana ne sme se rnenjati bez odgovarajucih dopunskih ispitivanja.

4

5

9
Izuzetno, granulometrijski sastav mesavine agregata moze se odabrati prema propisima 0 jugoslovenskom standardu JUS U.M 1.057 i upotrebiti za beton kategorije B.l bez prethodnih ispitivanja, s tim da najkrupnija frakcija agregata bude velicine od 16 do 32 mm.

4. DODAeI BETONU

14
~a spravljanje betona upotrebljavaju se dodaei betonu koji ispunjavaju hteta prema propisirna 0 jugoslovenskom standardu JUS U.Ml.035.

uslove kva-

10
Velicina najveceg zrna agregata ne sme biti veca od jedne cetvrtine najmanje dimenzije preseka betonskog elementa (kod ploca - od jedne trecine debljine ploce ), niti veca od 1,25 najmanjeg cistog horizontalnog razmaka profila armature.

15
Pre spravljanja betona sa upotrebom dodatak betonu odgovara projektovanoj goslovenskom st.ndardu JUS U.Ml.037. dodataka betonu mora se proveriti betonskoj mesavini, prerna propisu da Ii 0 ju-

2. CEMENT
Za spr avljanje betona upotrebljava se cement dene propisima 0 jugoslovenskim standardima JUS B.C1.013 i JUS B.Cl.014.

5. BETON
a)

11

KLASIFIKACIJA

BETONA

koji ispunjava uslove kvaliteta utvrJUS B.C1.009, JUS B.Cl.O 11,

16
Kv~litet betona odreduje se projektom konstrukeije, na osnovu tehnickih za izvodenje betonskih radova, kao i uslova za tu konstrukeiju i elemente eksploatacije. uslova u toku

U projektu konstrukcije od betona i arrniranog betona moze se predvideti upotreba specijalnog cementa koji, osim uslova iz stava 1. ovog dana, mora ispunjavati i uslove predvidene projektom konstrukcije. Portland-cement, sa dodatkom prirodnog pucolana vecirn od 15%, moze se upotrebiti samo za izvodenje konstrukcije, odnosno delova konstrukcija od betona i armiranog betona koje su stalno u vodi iii u tlu. Izuzetno, t.aj cement se moze upotrebiti i za druge konstrukcije od betona i armiranog betona ako se prethodnim ispitivanjern betona dokaze da takav beton ispunjava uslove kvaliteta pripisane ovim pravilnikom.

Projektom konstrukeije od armiranog i nearmiranog betona, zavisno od st.atickih eksploataeionih, tehnoloskih i drugih uslova, odreduju se potrebna marka betona (MB) i druga svojstva bet.ona koja uslovljavaju trajnost konstrukeije.
_u_ projektnoj d~kumentaciji mora se nazriaciti klasa betona (za datu konstrukeiju ili elemenat) koja o.buhvata. iii sarno rnarku betona (MB) iii marku betona (MB) druga svojstva bet.ona propisana u clanu 19. ovog pravilnika.

i

Vrsta betona, sastava.

prema

odredbama

ovog pravilnika,

jeste

beton jedne

klase ali drugog

3. VODA

17
uslove utvrdene propisom i Cvrstoca betona pri pritisku ispituje se, prema propisima 0 jugoslovenskim standardima JUS U.M1.005 i JUS U.M1.020, na koekama ivice 20 em koje su cuvane u vodi iii u najmanje 95%-noj relativnoj vlazi, pri temperaturi 20±30C. Karakteristicna cvrst.oca pri pritiskuje vrcdnost 10% svih cvrstoca pri pritisku ispitanog betona Marka beto.na. (MB) jeste normira.na cvrst.oca na karakteristicnoj cvrst oci pri starosti bctona ispod koje se rnoze ocekivati (10%-lIi fraktil). pri pritisku u MPa, od 28 dana. cvrstoca najvise

12
Za spravljanje betona upotrebljava se voda koja ispunjava o jugoslovenskom standardu JUS U .M1.058. Izuzetno od odredbe bez dokaza 0 njenoj Morska
cije.

stava I. ovog clana, obicna voda za pice moze se upotrebiti podobnosti za spravljanje betona. samo za spravljanje betona za nearmirane konstruk-

voda se srne upotrebiti

koja se zasniva betona pr i pri-

13
Upotr ebljivost vode za spravljanje nearmiranog betona moze se proveriti uporednim ispitivanjem vremena vezivanja i cvrstoce pri pritisku na uzorcima pripremljenim sa odgovarajucom vodom i destilisanom vodorn, pri cernu razlikc pocetka iii zavrsetka vez ivanja ne smcju bit.i vece od 30 min, a razlike cvrstoce pri pritisku ne smeju biti upre od 10%.

~ proje~tu konstrukeije moze se odrediti karakteristicna tisku , PrJ starosti koja je veca iii manja od 28 dana.

18
Za konstrukeije i elernente od betona 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Za armirani beton ne sme se upotrebiti upotrebljavaju marka betona se rnarke betona niza od MB 15. (MB) 10 15 ' ,

7

Konzistencija betona moze se meriti pomocu:

19 Svojstva
_ _ _ _

koja mora imati beton u posebnim uslovima sredine ispituju se i oeenjuju prema sledecim propisima 0 jugoslovenskim standardima: vodonepropustljivost - prema JUS U .Ml.015; otpornost na habanje - prema JUS B.BS.015; otpornost na mraz - prema JUS U.Ml.016; otpornost na mraz i soli - prema JUS.U.Ml.055.

prema standardu JUS.U.MS.054; - sleganja, prema standardu JUS U.MS.050; - r asprostiranja, prerna standardu JUS U.MS.052· - sleganja vibriranjern, prema standardu JUS U .MS.056.
- Vebe-aparata,

Mere konzistencije sveze betonske mase date su u tabeli 2. Tabela 2. Mere konzisteneije Opis (granice) konzisteneije Kruta Slabo plasticna Plasticna Teena (iitka) VEBE (u stepenirna) vise od 11 5 - 10 2-4 manje od I
sveze

betonske mase

20

Cvrstoca betona pri pritisku moze se ispitati i ua probnim telima drugih dimenzija i oblika koja se razlikuju od kocke ivica 20 em, i ona se prer acunava prema tabeli 1 na evrstocu koeke ivice 20 em. Tabela 1. Odnosi cvrstoce pri pritisku normne kocke ivice 20 cm i betonskih tela drugih dimenzija i oblika Odnos evrstoce pri priDimenzije ispitivanog Oblik ispitivanog tela tisku koeke ivica 20 em i tela (u em) ispitivanog tela 0,90 10 . 10 . 10 Kocka 0,95 15· 15 . 15 1,00 20·20·20 1,OS 30·30·30 1,17 10·20 Valjak 1,20 15·30 1,26 20·40 1,02 10·10 1,05 15· 15 1,10 20·20

Mere konzisteneije Sleganje RasprosMera sleganja (u em) tiranje (u em) vibriranjern vise od 1,25 0 do 40 2-5 I,ll 1,24 6 - 10 40 - 50 1,04 - I,XO 11 - IS 50 - 65 do 1,03

b) SASTAV

BETONA

23
U pro~e~tu ~etona, kolicina sastojaka betonske mesavine (agregat, cement, voda i dodaci] lzrae.unava se u masama i apsolutnim zapreminarna, a konacni sastav betona - u kilograrnima.

24
Konzis~encija betona odabira se tako da se raspolozivirn sredstvima za ugradiv . db bii . anje omogueava_ 0 ro Z ijanje betona, sto lakse ugradivanje bez pojave segregaeije i dobra zavrsna obrada povrsme.

21

Betoni se svrstavaju

u dye kategorije:

_ betoni prve kategorije (B.I) mogu se spravljati bez prethodnih ispitivanja, stirn sto se mora upotrebiti kolicina cementa propisana clanom 26. ovog pravilnika Betoni prve kategorije (HI) srneju biti MB 10, 15, 20 i 25 i mogu se ugradivati sarno na gradilistu na kome se spravljaju; _ betoni druge kategorije (B.Il) su MB 30 i vise, kao i be toni sa posebnim svojstvime i transportovani betoni svih marki. Betoni iznad MB 60 su speeijalni betoni, koji se mogu upotrebiti sarno u posebne svrhe. Betoni druge kategorije (B.Il) spravljaju se na OSIIOVU prethodnih ispitivanja U skladu sa clanorn 28. ovog pravilnika. svezeg betona izrazavaju se njegovom obradljivoscu. Konzistencija betona je mera obradljivosti, a razlikuje se kruta, slabo plasticna, plasticna i teen a [zitka).

Usvojeni sastav betona moze se menjati sarno na osnovu statisticki dataka kontrolnih ispitivanja betona.

25

obradenih

po-

Beton B.I

26
Najmanja kolicina cementa klase 35 za betone kategorije B .I svih k onzis t en cij a osirn . .. . _.tk ik .. 1 Zl e, s naj ruprujom frakcijorn 16 do 32 mrn ne sme biti manja od k li_. d t tabeli 3. ,. 0 icme aeu

22 Svojstva

9 8

Tabela 3. Najmanja

koliCina cementa klase 35 za betone B.l

Tabela 4. Vrednosti rezultata prethodnih vana svojstva betona Srednja cvrst.oca pri pritisku Vodonepropustlj iyost Habanje Otpornost na mraz Otpornost na mraz i soli Otpornost na hemijske agresije

ispitivanja

u odnosu na projekto-

MB Najmanja kolicina cementa klase 35 za betone B.I (u kg/m3) 220 10 260 15 300 20 350 25 Za cement klase 45 kolicina cementa data u tabeli 3 moze sc smanjiti za 10%, a za cement klase 25 data kolicina cementa mora se poveca.tt za 10%. Kolicina cementa, u odnosu na kolicine cementa navedene u tabeli 3, mora se povecati za: _ 10% _ ako je najkrupnija frakcija 8 do 16 mm u mesavini; _ 20% - ako je najkrupnija frakcija 4 do 8 mm u mesavini; _ 10% - ako se ugraduje beton tecne (zitke) konzistencije.

h:m > MBp,. + 8,0 (u MPa) Vrnin > Vpr + 2
Hmax Mmin MSmin OK~in

<

>

+ 50 cikl. > M s; + 5 cikl. > Ox :
Mpr

n;

30
Ukupna kolicin.a ceme~lta i zrna agregata manjih od 0,25 mm za bet on kategorije B.1I ne moze biti manja od vrednosti prikazanih u tabeli 5.
.Tabela 5. Kolicina cementa i zrua agregata rnanjih od 0 ,25 rnm Najveca frakcija agregata Najmanja ukupna kolicina cementa i cestica (u mm) manjih od 0,25 mm II kg/m3 betona 4-8 500 8 - 16 425 16 - a2 350 32 - 63 300

27

Za sastav betona kategorije B.l moze se primeniti i postupak betona kategorije B.II odreden u clanu 29. ovog pravilnika.

odredivanja

sastava

31
Beton B.Il Ako_je beton izlozen delo:anju agresivne sredine radi osiguranja trajnosti u takvim sredinama, pn utvrdivauju sastava betona, kao i pri njegovom ugradivanju i negovanju , mor aj u se preduz.eti odgovarajuce mere.

28

Sastav betona kategorije R.ll odreduje se na osnovu prethodnih ispitivanja svezeg i ocvrslog betona spravljenog od predvidenih materijala za predvidene uslove gradenja i namenu konstrukcije. Za prethodna ispitivanja mogu se pripremiti mesavine u laboratoriji iii u fabrici betona. Ako su prethodna ispitivanja obavljena u laboratoriji, odabrani sastav mesavine mora se ponovo ispitati u fabrici betona.

32
Bet~ni izlozeni delovanju rnraza iii mraza i soli moraju se stititi aeriranjem. uvucenog vazduha mora odgovarati vrednostima navedenim u tabeli 6. Tabela 6. Kolicina uvucenog vazduha Najveca frakcija agregata (u mm) Sadrzaj pora (u %) 2- 3 32 63 3-5 16 - 32 5-7 8 - 16 7 - 10 4 -8 Kolicina uvucenog vazduha ispituje se prerna jugoslovenskom standardu .JUS U.M1.031. Kolicina

29

Kriterijumi za izbor sastava betona utvrduju se postupcima tehnicke statistike, odredivanjem gornje i donje granice karakteristicnih vrednosti projektovanih svojstava svezeg i ocvrslog betona. Pri tom treba uzeti u obzir rasipanje rezultata ispitivanja u proizvodnji. Ako se ne raspolaie statistickirn podacima rasipanja rezultata u proizvoduji, vrednosti rezu\tata prethodnih ispitivanja zahtevanih svojstava mor aju se, u odnosu na projektovana svojst va, nalaziti u granicama navedenim u tabeli 4.

11

10

C8. Ispitivanje se obavlja premajugoslovenskim U. saglasno uslovima projekta konstrukcije. cuva sest meseci. sa uslovima kvaliteta odredene u tabeli 3. .iia jektom konst. Uzorci cementa se ispituju prilikom svake dnevne vrste iii ako je cement odlezao vise od tri meseca.I obavezna je kontrola saglasnosti mestu ugradivanja i kontrola najmanje kolicine cementa Za beton Uzorci za ispit ivanje frakcija oper acija. Rezultati ispitivanja sastojaka betona evidentiraju se u dokumentaciji 0 ispitivanju.do vremena predaje ?eto~a izvodai izvod ac betonskih radova ~ od vremena preuzirnanja betona ugradenog betona.051I JUS U. transportnih i siri kategorije B. Programom ispitivanja frakcija agregata obim ispitivanja agregata betona. odnosno upotre- Proizvodac mora kontrolisati svaku vrstu betona kategorije B.ona ne sme biti veci od 30.020. sa 1 liS 0- Granulometrijski prema propisu put nedeljno.d ti bet.029.ava cementa na posebnom uzorku. mora da odvoji pose ban uzorak cementa i da satndardu JUS B. 34 Kontrola kvaliteta sastoji se od kontrole i projekta proizvodnje i kontrole saglasnosti . agregata betona uzimaju se po zavrsetku Za beton kategorije B. od pro~isane uce~talostl UZl~anja uzoraka. Dodaci betonu ispituju se prema propisu 0 jugoslovenskom standardu JUS U. isporuke t cementa iIi Kontrolu proizvodnje cu betonskih radova do zavrsetka vrse: proizvodae betona . Kontrolom kvaliteta betona. JUS U.Ml.rukcije.~l.Cl. konzistencija dodatno ispitivati na mestu ugradivanja betona. proizvodac betona duzan je da pregleda rnaterijal i da evidentira dokumentaciju 0 prijemu materijala. ne 38 I'rilikom vizuelno Sastojke prijema svake posiljke sastojaka za beton. ispituju se prerna propisu 0 mogu se predvideti veca ucestalost 36 pocet ak i kraj jugoslovenskom vezi vanja i stalnost zapremine standardu JUS B. u odnosu na kolicinu cementa. sast. Kolicina hlor-jona u betonu sastoji se od zbira vodi. Broj uzoraka koji se odnosi na Je IIU par IJU Ako se ispitivanjem utvrdi da cement ne ispunjava zahteve kvaliteta lZ ovog clana. Poole tog~ se. jedanput nedeljno. betona i kontrola na betona ispituje se najmanje jedanput nedeljno i prilikom prema propisu 0 jugoslovenskom standardu JUS B. pn cemu jedna par j ne sme da se odnosi na period proizvodnje betona duzi od mesec dana. betona 0 sme biti veta od 0.odlucuje da li.035.v) KONTROLA PROIZVODNJE BETONA 33 Ukupna kolicina hlor-jona 1I armiranom betonu. svezeg na pocetku tela za standardu moze se betona 13 12 .Ml.l~ne ele~ mente iIi u vise razlicitih konstruktivmh elemenata na objektu . ovog pravilnika.020 iii najmanje jedanput u toku radne smene.B8.4%.023. hlor-jona u cementu. 40 Konzistenciju svezeg betona svake vrste betona proizvodac ispituje proizvodnje betona. JUS 39 ispit.039 i JUS U.M1.CS.88. a odnosi se n~ betone ugradene u iste ~~nstr~kt. prover ava se da Ii su za odredenu partiju betona postignuta projektom proplsana marka betona i druga zahtevana svojstva. upotreba takvog cementa se obustavlja i vrsi se potpuno ispitivanje svih flzickornehanickih i hemijskih svojst.p~oizve~enog u fabrici betona cija proizvodnja zadovoljava uslove ut~rdene u propisima 0 jugoslo~ venskim standardima JUS U. u smislu clana 22. moze se obaviti na najvise 250 cementa iste klase negovanja dopremljenog.05S.012. Ako je to odredeno programom ispitivanja. Sadrzaj prasinastih i glinovitih prema propisu 0 virna projekta konstrukcije betona.M 1.lna kolicinu be. moze predvideti cuvanje uzorka cementa do Partija betona je koliCina iste klase i vrste bet on a koja se priprema i ugraduje pod jednakirn uslovima.037 za svaku sariu prilikom dopremanja dodataka betonu na gradiliste ili ako je vreme odleeavanja dod at aka betonu na gradilistu duze od sest meseci. ton a ugradenog u elemente objekta u odredenom periodu.Il obavezna kvaliteta je kontrola porizvodnje saglas- nosti sa uslovima na mestu ugradivanja. prema propisu 0 jugoslovenskom s tim da se u projektu konstrukcije prirnopredaje objekta. prema propisu 0 jugoslovenskom JUS U.Il .052.036.se tao part ija betona prrma ili odbija po prethodno usvojenom kriterijumu za preuzimanje Pri ispitivanju cementa proizvodac ga.uje proizvodac.B8. Jedno ispitivanje bljenog cementa. pri izradi betonskih ispitivanje svojstava ocvrslog betona. odnosno pro~ramom kontrole be_tona. dodacima i standardlma JUS B. svake 35 Vlaznost agregata uocljive promene.av agregata betona ispituje se najmanje jugoslovenskom standardu JUS B.Ml. VeliCina partije betona i broj slucajnih uzoraka uzetih u toj part~i odreduju se rt.Ml. od uslova pripremanja i ugradivanja betona I od predvidenog trajanja betonskih radova. cestica agregata betona ispituje se najmanje jedanjugoslovenskom standardu JUS B. V~hCl~a partije zav~sl od ukupne kolicine bet one iste vrste.050. Standardna konzistencija.M1.

najmanJavredn t js it. 42 Ispitivanje vodonepropustljivosti.najmanja vred nost od t n uzastopna rezuitata ispitivanja. betona koja se u vreme ocenjivanja najvise 30 ispitivanja. 217. uajrnauje jednim ispit ivanjern u jednoj smeni. ' . XI se prema 2: M B + 1. 46 Ocena marke betona (MB) vrsi se po partijama.031. 3 ' Sn. ispit ivanja srcdiua \I uzima se iz iste mesavine. k d se racuna sa proce'a 2: M B + 1. m3 . g) 17= Sn - procenjena standardna devijacija ad n rezultata S 1/ _ ispitivanja OCENA POSTIGNUTE MARKE BETONA ocenjuje se odvojeno. devijacijom s. standardna devijacija odredcna vrste betona (nu 2: 30) velikog broja Konzistenciju dopremljenog be tona koja mora odgovarati konzistenciji odredenoj projektom treba kontrolisati vizuelno. Uzorak svezeg betona od koga se izraduju sva probna tela potrebna za ispitivanja cvrstoce i drugih svojstava betona \1 B 11 IUn - 2: MB _ 4 (MPa). uzorci za ispitivanje betona uzimaju se na svakih 100 m3.I' ISpl ma IZ veceg )I'OJa rez ult. 6 i sa vise uzastopno uzetih uzoraka.vaj kriterijum prirnenjujse na partije sa 15 _< 11 njenorn st andard non .'_ MPa proizvodi u kolicini vecoj od 1000 m 3 moze se izvrsiti Za svaku vrstu betona koja se u vreme ocenjivanja 1000 m3 vrsi se najmanje 10 ispitivanja.ick« jednoj partiji.ata (najmanje no 2: 30): m.051. odnosno na svakih U partiji 150 mesavina. rneriti i evidentirati po istom postupku kao u fabrici betona. X 2. Ako je kolicina proizvedenog betona u vreme ocenjivanja cvrstoce pri pritisku veca od 2000 m3. 45 14 Kvalitet svake vrst. ISPI Ivane cvrstoce (MPa) od n rezu ltata: e nos I sva 'e pOjeclin€ cvrstoo.t' k os.icka sredma od t.za vrerne u h 0d avanja proizvodnje. kada je poznata standardna devijacija 17 odredena r alllJlm isniti IvanJI'" " .4 (MPa). je: = 4 . gde je : 43 Uzorke betona za kontrolu proizvodnje uzima proizvodac u fabrici betona. temperatura svezeg betona ispituje se prema propisu 0 jugoslovenskom standardu JUS U. broj rezultata ar iuuet. I k-. kolicina pora u aeriranom svezem betonu svake vrste betona. vr d .. 30. odnosno na svakih 75 mesavina. otpornosti na dejstvo mraza. od n rezuitata: mn XI 30.032. Partije Cine grupe od tri uzastopna rezultata ispit.)2 I 15 . Knterijum 2 kl 2: MB + kl 2: I\1B _ kz.Ml.melljuje se na vece partije iste vrste bet on a. ranijih ispiti ia ist ivanja IS e 44 17 - Na mestu praznjenja iz transportnih sredstava.i .. i to svaki dan kad se beton proizvodi iii na svakih 50 m3 proizvedenog betona. gde kl = k2 = 3 ~1Pa 1Il3 ~riterijum primenjuje se ako se raspolaie sa n ~ 15 rezultata ispitivanja cvrstoce na 3.Ako je projektom konstrukcije iii programom ispit.n uzastopna rezult a t a ISpliti ' . e J '\'(m ~ n_ 1 H _ £.ivanj a (Xl . od ju- 70v~ kriterijum ~ri. ' . rnarka betona. habanja i otpornosti na stetne ut. O. XIJ: _ .arit met. x)' 3.Ml. 2: M13 -. _ 2 I\1Pa .M1. " . Rezultati ispitivanja cvrstoce pri pritisku betona goslovenskom standardu JUS U. proizvodi ocenjuju u kolicini manjoj propisu 0 J:I za uhodanu proizvodnju.icaje sredine proizvodac obavlja na nacin odreden projektom he tona i prema odgovarajucim propisima 0 jllgoslovenskim standar dima. ispituje se prema propisu 0 jugoslovenskom standardu JUS U..e betona na osnovu rezultata ispitivanja. ". odnosno na mestu ugradivanja betona izvodac betonskih radova mora evident irati podatke karakteristicnih svojstava betona i vreme trajanja transport-a.1I par tij I od n rez ul tata. : _. u MPa. ispitivanja OSIlOVll od n rezuitata na (MPa). . sa brojem rezultata _ 11 ::. IvanJa. u MPa. s tim da se uzima slucaj koji daje veci broj uzoraka. ' . PO PARTIJAMA . Kriterij lllll 3 ::. a prilikom be touiranja u posebnim uslovima. Xl. .ivanja odredeno. prcma jednorn od navedenih kriterijuma: Kriterijum ?vaj 1 u skladu sa programom kontrole ' 41 U proizvodnji betona kategorije B.II proizvodac ispituje cvrstocu pri pritisku na uzorku koji se uzima za svaku vrstu hetona.

odreduje se eksperirnentalno.022.a odnos CVl'sto.Ml. . rezultata ispitivanja. e pn IS a v _. cvrstoce pri pritisku u toku vremena utvrduje 16 17 . ksii I pn a slJa nom betona pri aksi- Z.. na a e u 50 Porast .ivauja betona u pogonu mogu se koristiti i za dokazivanje saglasnosti sa uslovima kvaliteta betona na mestu ugradivanja ako je projektom betona to predvideno.4) vd .v a Letona ciju odredeno projektom Cvrstoca odredbi pri pritisku dana ispituju se i ocenjuju akoje konstrukcije iii programom utvrduje se na osnovu to za odgovarajucu konstrukz) kontrole.0G5. elemente koji manje kolicine .051. .ozriaka za douju (0' .~spolaze rezultatima ispitivanja betona.6 + G. a prerua prijerna se tr azrt: DEFORMACIJE BETONA PRI KRATKOTRAJNIM DEJSTVIMA betona 17.. . stan- 48 ito: Ukoliko s~ ne r.J>. Ako taj kriterijum nije zadovoljen . z a srednju vrednost cvrstoce betona prr aksijalnorn zatezanj u Ib2m mogu se uzeti vrednosti date u tabeli 7. • U.ce bet.t . ovog clana za napon iti k < 0 4/ . prerna propisirna 0 jugos ovenskom standardu JUS U.d) OC'ENA SAGLASNOSTI SA PROPISANIM BETONA NA MESTU UGRA£lIVANJA USLOVIMA KVALITETA e) CVRSTOCE BETONA PRJ ZATEZANJU betona pri zatez ' dd' .. -/. . mogu se USVOJIt. (J' Partija betona se prihvata ako je ispunjen prethodno izabran kriterijum iz dana 46. Posebna svojst.oua pri zatez anju savijanjsm Ibz' ja Inom zatez anju Ib" koriste se vrednosti date izrazorn I ' cvrstoce Ibl. 52 S~aticki rnodul elasticnosti betona pri jednoaksijalnom pritisku kad J' e t d videno projekt k t kcii ' 0 pre . I om ons ru 'CIJe. za ez anju «mst: se vreduost 0. _ 1z b gde je d . JUS U Ml 010 JaUI1JSu re uje se prerna propisuna 0 .r. ovog pravilnika. pri zatezanju ± 30o/r 0 vre d- b) za beton spravljen iskljucivo za potrebe objekta. 1 tacki a) ovog clana 49 presek a elementa u m: granicu vazenja izraza.MIOlll JUS U.1 srednje vrednosti modula elasticnostj beto dt tabe li 8. Broj uzoraka za ispitivanje cvrstoce betona pri pritisku odreduje se prema uslovima.vrednosti nosti datih U Labell 7. propisorn a) za beton dopremljen iz fabrike betona koji zadovoljava ojugoslovenskom standardu . mogu biti betona _ jedan uzorak od svake isporucene kolicine betona za konstruktivne su znacajni za sigurnost konstrukcije i u koje se ugraduju samo betona.7/blm' prslina ' za cvrstocu v .anja pojave . a pogon ima kontrolu kvaliteta proizvodnje prerna propisu 0 jugoslovenskom st andardu . vanjern na uzorcuna. v) za beton kategorije B. Vreduosti u tabeli 7 odgovaraju izrazu gde je betona na 150 mesavina partiju betona.051: _ za svaku vrstu betona _ jedan uzorak u proseku najmanje jedan uslove utvrdene uzorak za svaki dan betoniranja iii 100 m 3 na objektu.andarrlu JUS U .M1. .: U MPa.JUS U.. rezultati ispit. a cuvaju se i pripremaju prema propisu 0 jugoslovenskom st. odnosno gradilista. Tabela 7. mora naknadni dokaz 0 kyalitetu betona.)US U. ovog praviluika. 162111 = 0.I '.Ml.visina poprecnog -/. Vari~acij~ stvaruih . d) PROMENE CVRSTOCE betona .oce 16k i t. .M1.najrnanje tri uzorka za jednu betona.I koji se proizvodi u pogonu za proizvodnju samo te kategorije betona mora se uzeti broj uzoraka dvostruko vcci od broj a navedenog u Pri cdredivanju gl'anicnog st.025. BETONA PRI PRITISKU U TOKU VREMENA se uporednim ispiti- Ako se ne raspolazo rezultatima ispitivanja iz stava 1. .' bk. 25{if:. cvrst.M1. jugoslovenskim 47 51 Cvrstoca dardirna 0 Uzorci za dokaz saglasnosti sa propisauirn uslovima kvaliteta betona uzimaju se na mestu ugradivanja prema programu kontrole..

50 0. za.08 < 10 40% > 40 < 10 70% I 20 > 40 20 0.Vrednosti t = 28 dana.oru smatra se da su u sredini sa relativnom vlaznosti 70% (srednje vlazna sredina). u cm ' ." .SKUPLJANJE I z ) DEFORMACIJE TECENJE ~~isnost J BETONA ZAVISNE BETONA 10.it. Zavisnost skupljanja betona od vremena skupljanja i tccenja be ton a od vremena i kouacne vrcdnosti slkupljaknja I propisima 0 jugos ovens 'IIIl i tecenja betona odreduju se ekspemneflLa no. 58 se vrednost Za odnose sk uplj anja bct. di d ibli 293 oK (20°C) mogu se .88 0..68 0.42 0.28 0.15 0. vrednost Poasonovog koefielJenta lib 0. (too).ona II vremenu t posle prestanka negovanja betona [najmanje prvih sedam dana) f.ruk cije u zatvorenirn prostorima maze sc smatrati da se nalaze u sredini sa relativnom vlaznoscu 40% (veoma suva sredina). Za nezast iceue elemcnte i za clemente i konstrukcije u slobodnorn prost. .48 0. 0.05 28 0. ticne cvrstoce betona pfl prit. Konacne vrednost i sk upljanja betona date u tabeli 9 odnose se na betone slabo plast.18 0.avljenim iii ispit.lh deformaelJa .027.90 0.40 0.15 0. odre dena prema clauu 22. .' .45 0.12 0.arosti manje I I v~ee.cije betona cq' usvaja .58 0. og betona T a bela 9 Konacne vrednosti skup Ijanja nearrrur an skupljanje I Konacne vrednosti Srednja debljina nearmiranog betona f.(t)/f.73 0. OD VREMENA .0 II. prcma standardirna JUS UM1029 i JUS U.23 0. .uGPa. Za konstrukcije neposredno iz. izrazu 55 Za koeficijent terrnicke dilata. u em.56 0.povrsina poprecnog preseka betonskog elementa. korist.35 3 god.40 0.a i relativne vlaznosti srecline.T ' d 28 dana moze se odrediti Modul elasticnosti betona st.isku lbdt) za 0 govaraJuce . • • Relativna vlaznost sredine 57 . nearmirani beton koji se odrzava u vlaznorn stanju najmanje prvl1 ispiuvanjcrn. .e . d I lasticnosti betona odredene ovim clanom koriste se pn zatezanJu Vre d nosti rno u a e betona.d t b li 9 spravljene sa portland-cementom bez dodataka. _ (t ) za vrerne too nisu odredene Ako konacne vrednostl sk upljanja betona £'00 . aEb .60 0.amm vredn. 53 U slucajevirna kad se uticaj poprec~.20 0.83 0. starosti hetona. 25\//bk + 10.' .. 00: '. mogu se korist. poprecnog prescka elementa u dodiru sa vazduhom. gde je fbk uMPa.63 19 .ostlma k onscenje ~ .10 0. za betone sedam dana i prt temperatufl sre me 0 pri izno . (t) i konacnih vrednosti skupljanja f." betona ne moze zanemariti.75 0.38 0.05 0. Tabela == 10-:'. u zavisnosti od dimenzija poprecnog preseka clcmcut. odnosno smanjiti za lfi% kad je konzistencija sveze betonske rnase krur. 0 .30 0. relativna vlaznost maze da dostigne 90% (veoma vlaz na sredina).(too) betona (danij'godine] 7 14 0.13 0. zitka. modula elasticnosti betona datil atih u ta b e rI 8 0 dgovaraju starosti betona Srednja debljina prese ka elernenta odredena je izrazom a odredene su izrezom Eb = 9.03 90 0.95 0.15 365 0.20 0. ovog pravilnika.16 0.icne i plasticne konzist. Vrednosti skupljanja treba povecati za 15% kad je konz isteucija sveze betonske mase.iu vrr-dnosti ate u a c . za clemente i konstrukcije koje se nal aze u sredini priblizno stalne vlaznosti i temperature.i date u tabe li 10.a. 54 Modul smicanja betona izracuu ava se prema .oo (%0) preseka clementa dm (u em) Relativna vlaznost sredine (u %) u vodi 40% 70% 90% < 10 20 > 40 18 0.08 0.07 0. m is tog izraza s pretpost. .10 0. . dzovarai . usvaja se .23 0.' .85 0.10 0 -- (u %) Srednja debljina preseka element a dm (u em) Zavisnost skupljanja betona od vrernena Vrerne t posle prestanka negovanja £.obim Ab .nad vodene povrsine. prema uslovima projekta konstrukcij«.30 0. sto se za znacajne konstrukcije mora potvrditi merenjem. ·· . '1 . o .MI. = Za clemente i konst. gde je: .enr ije.2.i vreclnost.30 0.34 0. karakteris'-' .

Ako konacne vrednosti koeficijenta tecenja betona <.73 0.alne vlaznosti i temperature koriste se vrednosti date u tabeli 12. to) - 60 Ako zavisnost koefieijenta tecenja hetona <.3 3.53-0.8 3.7 1. za proraclInavanje utc~eIlJa I skuplJanJa ~etona u elcmentlma i konstrukcijama rnoze se koristiti a gf ars a veza napona 1 dllatacija u betonu u ohliku: ~::sto. to}/<.30 0.1 0.4 2. bet. ~kupna dilatacija bctona u trenutku vremena I usled dejstva napona d trenutk~ to 1 uticaja dcformacij a nezavisnih od napona (skupljanje betona) U llltervalu vrernena (t .skupljanje betona u intervalu x(t.poo Relativna vlaznost sredine (u %) 40% 70% 90% u vodi 4.1 1.5 i.0 1.p(t. to) od vremena t ad starosti betona u trenutku optereccnja t 0 Starost betona u trenutku Odnosi koeficijenta tecenja betona u opterecenja to (dani) trenutku vrernena t i konacne vrednosti ~oe~cijenta tecenja <. to) Eb(to) - .2 I Za koeficijente tecenja betona mogu se uzeti iste vrednosti tezanju.to).Ja 10 i u trenutku vremena koeficijent tec.6 1. ~ntcgr~lnog oblika veze napona i dilatacija.83 365 0.9 0.6 3. vrcrncna t: O"b(to).7 0. O"b < 4fbk koriste se osnovne pretpostavke hnearne teorije tecenj a betona: -'" a) dilatacije tecenja betona Sb<p(t. to) od vremcna t.2 1.ku opterecen.8 1.p(t.9 0.8 0.4 2. to) .i hetona koeficijent starenja II (I .a tecenja nearmiranog Starost betona u trenutku opterecenja to (dani/ godine) Srednja debljina preseka elementa dm (u em) ::::10 20 > 40 ~ 10 20 > 40 ::::10 20 > 40 ~ 10 20 > 40 S 10 20 > 40 S 10 20 > 40 betona 59 = 7 14 28 90 365 3 godine Konacne vrednosti koefieijenta tecenja nearmiranog betona <. Konacne vrednosti koefieijent. to) TraJanJe opterecenja (t to) (dani/godine) I 7 14 28 90 365 3 god.5 3.6 1. Tabeia 11.1 1.3 2.8 1.0 2.43 0.a i c pnras aja mcna mogu se sahirati. odnosno za.23 0.3 3.1 1.8 2.30 0.8 2. 7 0.1 1. treuu tk u optcrecenja 20 21 .6 2.48 0. odnosno od starosti hetona u trenutku opterecenja (t .7 1. to) za vreme too nisu eksperimentaino odredene. hnearno su zavisne ad napona ° b) dilatacije tcccnja bctona lisl('. Zavisn~st koeficijenta tecenja hetona <.9 1. za srednje debljine presek a clemenata i relativne vlaznosti sredine.5 0.oua .85 28 do 90 0.25 0. naponi u betonu u trenut. s.p(t.3 2.6 1.3 2.6 2.anje ~ilatacije tecen!a betona u elementima i konstrukcijama pri naponiJ govalaJu eksploataclOl1lm opterecenjima.8 pri pritisku prt za- I r Tabela 12.68 0.(t.tal.7 2. ovog pravilnika koje se odnose na skupljanje betona primenjuju se i na tecenje hetona.7 4.25 0.8 1.38 0. nije eksperimentalno odredena.6 4.enja.1 .6 2.9 1.p(too.0 0.3 3.5 1.65 0.0 1.p(t.1 1.10 0.9 1.80 61 ~: ~~~~~i. za nearmirani beton koji je odrz avan u vlaznorn stanju najmanje prvih sedam dana i pri temperaturi sredine od priblizno 293°K (20°C) mogu se koristiti vrednosti date u tabeli 11.p(too. napona u razlicitim trenucima vre- 6.15 0.5 1. O"b(t) <.7 1.7 2.2 1. to.poo <.to). st.1 2.4 3.4 1.0 1. pri dejstvu konstantnog napona ad trenutka to. za elemente i konstrukcije koje se nalaze u sredini pribl izuo st.18 0.0 2.. to) modul elasticnost.5 1. gde je: Sb(t. u betonu. t~) u trenutku vremena t. !: Odredbe clana 57.3 1.

a korist « se II preenicillla oc\ G. IL\-400j:)()O-1 S(' II pr"(llicillla imaju poprecn a rcbr a neprorncnljivog G.1GO..bra. ok ru "vuceneaduo u]r.llog cclika (ilIAR 500/5GO). Glatki Glatka obliku l. tolcr a nciu.abcli 13 0 It·· " kl)lltrolckvalit('ta··· .(' lu t. a 65 Rcbrast-a izraduj« zaklapaju (IL\) ud \lso\..hl prd' 'c . ('"Iib kl'lIZIIU['. a rnia . IU.01l5ko['.ura (GA) 0<1 llwko['.:W II() II1I11 (sl ika Ih) 22 2:1 . :\2. ('clika k val itcta '2'10. a korist. Zice I slpk. lwt()II.- I'l'Il'Odll() tndog I pOl'r('i'lIa ("lib r(. hladuo VIIC.u ra (GA) iicc i sip ki .1.. od nazi vu« povr siu« poprccllog preseka.'). 63 Slika I moze da bude manja od 4% od armature 66 (\IACT d()O/5(iO) Z. . (i. 12 i 14 111m (slika la) '2 Oblik .(' razlicite zic(' I . 1l10g. Hi.c za lli-armaturu dati su II t.-b ar a mor aju biti t. '2'2. 8..uluje zic('.mJ2. l Ii.IOO/50() II obliku rehl'ast. it k orist c se u nazivnim prccuicuna od :).1l sc koristiti i drugi ohlici i vrst.i dru TO ' " irem I . ('ije su OSOVillP Is ~Jld~lll.ehka ako sc ispitivanjem pretho duo doka:«: cia oni ispuuj avaju uslove predvidcne ovim pravilnikorn i da sc njihovom u potre hom olll'zlw(l11jP sig\ll'nost i t. 2~) :28.ep e nu koji odgovara cv rstoc: celika.MI..ZIC(' SU od ['. ar mat. S astop'(' () I I I' .slovenskllllstandill'dolllJ\lS U.. '2K. t urm.1 koja .e. mod I)110 upravrn '1I zava .o. ~.. fi. sipkilllIa savijeuuu 1I 67 lli-armat. visokovrcd nih priroduo tvrdih rebrastih celika (RA). 10. 1'2.Za.iluost cclika I adllt'zijll Zice i sipkc rebrastc .o\l'cdIIO).\-fi8U/"(J(J Jist! spccij .()slovellsklill stillldi\l'cloill . (1IISU_)IIp.c lipovi «('Iika koji se korist.ak vi d a obezbe dc pot r ebu u sipki i bctonil u st.)I.vr. 22.S li. 20.uruat Zice i sipk.'.cue glatke i orcbrc'll<' zICe . ye\i(illil i l\l('dll. 8.olls\.·..umat.Zl(.c rehrasLe . d n a ca va s. anuatur« S" loduzk u.lvnog prccnika. Glatka obliku i)()V}'sina presck a zic(' i sip\. .' . it koristi SI' II u az ivn u n prc(-lliCIIII<l od :).. 1><'I.unuu.o['. . il( novuccnf' II ist . . 19. z na (<I Illr('. VllCelll' Zlrf~ izracluj I orehr(.llpdIIJalllerd. u « V(' PO( lIZI\(' .' 1IIlilJII \.I\II. uobicajene starosti betona pn opt crecenju i istorije eksploatacionih opterecenja armiranobetonskih konstruk cija z a kon acnu vrednost kocficijenta starenja moze se uzeti: III CELIK ZA ARMIRANJE Za arruirauje konst.urn Hi .· SIO\'II11il Hi I m n ar ava II( a IZI dZUI II (I<-s('\ IIII clcloVllllil Illilillletril oz A l.rpa. a IllO ohli .Illrezasta .kovann arrnatura '" l' od hi i lice. 1")\TSille I.a 220j:140 izr. kvalit. r laua.roje koji oz prccn ik po duzu ih pet.(.J. IlIcclllsobno sp ojeue prcckarna. .Illr6(' . Ill. (USO I II(d. 0 I .umaturc poprecnug I'r('s('\.~ohlll dukt.un»: IIIIT2" Silst. IS.O!J] .etonsk i cclik iSPOl'll<"tlj(' sc u pray ill I sipkalll<l. 1'2.('. 1'1.ipki. 2.ur a (MAG i ~L\R) i Bi armatura (RiA) Osim celika iz stava 1 ovoi.a.et.': . 64 ar ruat. . 10 i 12 llllll.rukcija i cklllcuata od hetou" korist c sc zice (¢ ::. 8.a od bctoua. 12 mm ) iii sipke (cjJ> 12 mm).. su l'oprccllog prcscka.'I("I . I)('t. or! Ilwko['. .i mauja od :/7t. :32 i :I(j IIUIl. 1. II se oel glatkog celik.' rehrilste armaturc HA-'llJO/5002 imaju poprr-r n a rebr a promcnljivog poprcc'llog preseka u ohllkll :.l. pr(.r ajnost konstrukcije i elernenat.UdllZllil IlwctusobllO Slika nglm('.og ("lib k vaj i t et.e c.ie i SC II u kot urov ima.tvarene _. Pov rsi ua uazivuog prd'nika IIl()~.oje Sf' od pravih . k' "1.:lIm izraduj« sc U ZilVarelll' . I'0lozaj r. od liladno -' .('lIici i rastojalljil z ica .)ll.('~.htKe.\ ur. nilr. K.l g u t v r d en i su JlI- :lice i si pk e mckoe. I b[>OIU ( u t. zice kvaliteta celika G80/800.or! k vn li t. (S.r-t a (-"lib 240j. od glatkog ('dib (CA)..

Karakteristicna vrecluost rf'zliltata ISl'itivClll.!!:s .::-= .25 0. t c .~.9 9..5 95 4.5 3. -.!1_c ~ u .ematicke e ~ ~ oj N ~ f~~H~ ~...E! N N ~ ~ 0 -e 8 8 i N ~~ <.50 2..J :.6 4.alldardu . ~ '" .§ . '" -< ::0 ~ ~ .0 95 9.."g ~ Karakteristicna dreduje vrednost vrednosti..0 5.0 95 (8) mm 2.:! ~ d C.00 1.i .vrduju Sl' pod prdpostavkolll da irna 5al110 5% rezu\tata rnanjih od karakterist...1(' ispull. . s ~.J 0 ~ ~ ~ 0 cvrstoce celika pri zatezanju fak 0- 0: .:.t OE.J <.~ c ..IoII: g .5 95 7. c C::=> ~~fj·t~eb ~ ~ ::..20 0.0 95 5.in jugoSlovPIlSkolll st.len uslov Il(JrInaIIlC raspodde..lednaka iii veca od odgovarajllcih vrednosti odrcdenih II talJ<'li 14....~ ss or '" ~E 0...istike. i '" s :f 5 I .i e 0 ~ ~.I:.g-< [ v:~ ~ " .0 3.(. ako . Mere Bi celika za armaturu BiA-680/800 -li Sirina ~.. '" ?~ ..llllilllje:W uzoraka ~ 'fl .:. ~ § g_ u u .~ ~ 0 u E~ "..l.25 1...al.ava propisallih za odp..at.00 Precke Visina Razrnak (v) osovina (c) mm mm 3.or a pri ~ z..!!. :i ~ ~ ~ I r2 ~ :..cz auj u fa. s a o· E v .. ~ ~ ..0\)0. Q " 0 se iz iz raz a E-< E.0 ::o~ ...ovaraj ucu vrstu celika. Podesnost zavarivanja utvrdena je jugoslovenskilll stalldardolll i grallica ..c u.i_g-g S! .0 6.a ispitivClllja .~ 2. 0 ~~ £i '" 0'2 . rez ul l..8:J t'G .J<lcvrstOl'e ('elika pri z atez auj u i granicl' razv\aCf'nja celika.gll .~ 1.~ c E .Tabela 13.~ Poduznc zice Povrsina Precnik Unutrsnji (A) razrnak (e) (¢) TIP BiA BiA BiA BiA BiA BiA BiA BiA BiA BiA 31 36 40 56 69 80 89 98 113 mm 20 20 20 20 20 20 20 20 23 mm 3.. date su u taheli z a izr adu arrnat. '" ~a ::l X ~ '" .. ~ g ~~ '.... ao :a ~ ~ -e .. :i. ~ .6:-:il ~g'8~~~ M . C..0 0 N r g E 0 ~ :3 m N 0 N ~ lSi":' v- i~ -e ~ g 68 Mehanicke u tabeli 14.:~~-g~ -E 0"": e ~~ ~g. E~ 1 ~ .0 95 3..lccnja cT!J' celika za armi. .0 95 8.D 0 70 :lice iii sipke koje se nast avljaju zavariV<lnjelll lie smeju ua mr-stu var a imati losija mehanicke svojstva oel svojst. ~ E u u ~ " §~ ~ -!: C..I US C.5 4.. 53 ~.~ggE 8 ~ -c 0:: ~ ~2'§_~~ "! :~~~ ~ 8 -c N E E~ g 2i S S ~~~~~ ~ . 71 Karakteristicna ranje utvrduju cv rst.. ~E ~ .5 5..-a oW ~ !: a -e ~ ~ -e ~ E Z'e E ::! a -e a a :::! -e 0 M .5 2..0 4.:w~_:J r: CLC ~~.0 95 10.ure ~" '0" ~ t'! ~ ~ 2 ISlllln. o C • 0" . '" ~ -q< '" . .0 8.h:6... ::=0 I .D OJ 0:. :l .. .9 8.1 3.: .-= :2 .1US U .c~ .~ ~ "o .0 12. c:.l\'ati sve propisane 69 Prianjanje utvrden .3 crrr' 0.. ~ .= o !... ~ .. ~ E1~~: 0-. . stat.020..= t C ..~ 9 u o:.. 'u E g. E~ c .~ } z: ~ •~~ g N' .75 1.:~~.Jt. ..5 '" Zo l'! t .l(' St' u a gredicallla izlozenim savijalljll nil n ar. mora hit. I'rilll('1l011l worije lllat.6 6. ...u C betona propisorn i celika 0 odrc(tu. . ~ .. ri\zvl.! ~ ~ E .50 0.~~ g ~ DO ~ .1\11. 6 8~ NN :?8 -N Z'6 ~i E- 8 N ~.:~ ~ <. .. '8 '" .~ . ~R t: (5 ~.~~ . u c 0 '" a <) karakteristike celika z.icne ~~ I"I:IIU:..u Giii'8]~ . .. 14 mora dofiuisane kilo karakteristicne uslove vredelate nosti sa fraktilorn Celik koji se koristi od 5%..8 l1. ~ C ~~ . c f~ u a< . <S <.' o~ ::.I:j c.5 3.. tC 0 g C L> 0 u -< . Karaktf'risticne vrednosti rezultata ispitivanja ut..J <S c: ~ c: 24 25 . 1) ·U se ispitivalljelll n<l..15 0..a ilfI11i\tmu..- ~ o~ ~""" 1Sl~ ".

na uzorcima: . Smatra se da celik ispunjava uslove II pogledu tib osobina ako ni jedna vrednost rezultata ispitivanja nije nepovoljnija od vrednosti propisanih ovim praviluikorn.von prs me cije 811 najvcc» vrednosr.." . pretpo. t ' I' . ik a) PRORACUN I MOMENATA GRANICNE SAVIJANJA NOSIVOSTI PRESEKA I NORMALNIH SILA ZA UTICAJE Vrednost i ostalih karak t. ' Ako ne postoje rezultati ispitivanja prema clanu 71. a ispi ivanja na tata ispitivanja. neophodan je proracun prema granicnim stanjima prslina . za svaku kolicinu od 10 t preko 100 t uzima se jos po jedan uzorak.tabela 15).aritrneticka vrednost rezult. uticaji k -uk .i armiranobetonskih . jesu sledece: ..icaja betonskih. I k . 74 75 ' elemenata . ovog pravi 'I III a. . U tom slucaJ~. Ial' . Kad je broj uzorakajednak iii veci od 30.F n-l st. rem a gralllcl1Im " J ma nosivostr.at ispit.ta proracun prema granicnirn stanjima prslina i proracun prema gralllclllm stanjirna deforrnacija.' s:s errurna po pravilu s: u racun uvode krutosti. .erist. Kontrolno ispit.rnanja od karakterist. Izuzetno.za elemente hidrotehnickih konstrukcija i konstruk cij a u vodi iIi II vlaznim ' '" '_ ' I agreSIVI1lI11 sredlllam~.icnih vrednosti lak i O"vk datih u tabeli 14.eortji constru 'ella.Karakteristicna iz izraza vrednost rez ult. osim za egnu e e .icne vrednosti. ovog pravilnika pre ugradivanja vrsi se kontrolno ispitivanje glatkog betonskog celika i rebrastog visokovrednog prirodnog tvrdog celika. .andardna rez ul- u presec ima mogu se odre d iti i na osnovu rezultat '. ' ut.I utrcaja granicnih vrednosti momenata i normalnih sila.II erorrnacije () .vanj'c . statickih uticaja II stati C 'I neo d re d el1lm 'k' ' ist . Proracun prerna granicnirn stanJI~a IIpotrebljlvo~tl obuhva. . 77 ()sllovne.'. Preseei armiranobeto!lskih elemenata mogu se proracunavati i prerna dopustenim napomma. Preseci ~rmiranobeton~~i~ eleme~. zavisno od stanja prslina elementa kao I procenta artruranja preseka. . emente. 0 su procenti arnuranja osetrn vodi se rae 'IOU t" cllna leaJ u armature pn odred ivanju krutosti elcmenta.. - 5" = J(o. proracunavaju se po t. kao I proracun prema granii'nim stanjima deformacija _ za elemente konstrukcija za koje Je propisano ispitivanje probnim opterecenjem prema clanu 278. sredina od n rezultat..i odredenc cl " 110 do 118 .:-=~v. uvod e se op tercr ccnja ere - procenjena st. pri zatezanju i granica razvlacenja 72 1. Celik za arrniranje ispunjava uslove u pogledu propisane cvrstoce pri zatezanju i gran ice razvlacenja ako najmanja vrednost rezultata ispitivanja nij.ivanja cvrstocc pri zatezanju (.P aritrneticka pojedinacna vrednost rezultata sredina u rczultata vrednost rezultata ispit. Kad je broj uzoraka koji se ispituju veci od 10 a manji od 30. n . PRORACUN PRESEKA PREMA GRANICNIM STANJIMA NOSIVOSTI 76 I\onstrukcije i elementi od armirauog betona proracunavaju se p '.karakteristicna lam . lomu ' 26 27 ..ata proracunavaju se prema granicnim stanjima nosrvosti I prema ~raIllclllm st. dopusteno je da na svakih pet uzoraka preko prvih 10 uzoraka po jedan rezultat ispitivanja bude n iz i od odgovarajuce karak terist. .. prema propisnna za opterecenja konstrukcija. pod uslovorn da se za takve elemente TJroracunaJ' dc ". Ti uticaji mogu se odredivati i zavisno od krutosti neisprskalog betonskog element.broj rezultata 5 a jednoj partiji (skupini ). Za partije celika sa kolicinorn vecorn od 100 t.ivanje celika za arrnir anje pre ugradivanja vrsi se utvrdivanjern cvrstoce pri zatezanju lak i graniee razvlaccnja o"v na najmanje 10 slucajno odabranih uzoraka iz svake sku pine celika za kolicinu do 100 t.. na rnodeljma. isniti . Za proraculla. ovog praviluika.ivanja: ispitivanja ispitivanja gran ice razvlacenja gran ice razvlacenja .a ispitivanja cvrstoce pri zatezanju na uzorispitivanja _ procenjena 1I erma. " . ovog pravilnika.andardna devijacija gran ice razvlacenja tt rezul- tata ispit ivanja. bez uzimanja u r acun uticaja arm t ' zat t I Ak '" a ure. devijacija cvrstoce pri zatezanju 11 = jUam-Ja.anjima upotr ebljivosti.vke za proracun preseka prema granicnom stanju nosivosti . U proracun . onstru tcijama I gde je: lak .anii " ".' -t. cvrstoca utvrduju se prema clanu 7l. ".nta ispltivitllja granicp razvl acenja O"vk odreduje sc IV OSNOVE PRORACUNA 73 Uticaji u presecima armiranobetonskih elemenata i konstrukcija "..a.pOJ'edinacna O""m - 0".ika celika za armiranje odredenih u tabeli 14 utvrduju se na najmanje sest uzoraka.sta.

plim . staticbetona. = s. + 2.koeficijent arrnir anja pritisnutom armaturom. s. skupljanja 5fl.p' ~ 0. 82.5Plim momenta Ako su dilatacije celika ca izmedu odreduje se linearnorn interpolacijom. zoni pri lomu ne prima sile zatezanja. u proracun se uvode uticaji: gra- moze se vrsiti samo u slucaju ako je u preseku s.55p + 1.beton dilatacija po visini preseka je linearria. za 2: 3%0 00/00 Ca ~ 79 Za proracun uticaji: preseka prerna granicnorn stanju nosivosti . pri cemu se vodi racuna 0 rnogucem rstovremenom delovanju tih uticaja.2Sg+2.lOSp za z.uticaji 5p - od sopstvene tezine i stalnog opterecenja.koeficijent armiranja zategnutom arrnaturom. prema teoriji elasticnosti. + 1. preseku odreduju se izrazima: 1.raspodela . ':g . + 1.58g kao i za ostala opterecenja.55fl. tokom vremena i dr. 55fl. = 1. s. i to tako sto se uticaj .3SIl.405uu tezina i stalno opterecenjs deluju povoljno u smislu povecanja (smanjenja granicnih uticaja).icaja uzirnaju se vrednosti: 59 1.najveci koeficijent arrniranja. dat izrazom plim Preraspodela koeficijent oslonackog arrniranja .ss. kao i za ostala opterecenja. u zategnutoj .35fl. a posebno za normalne sile. gde je 80 Za odredivanje granicne nosivosti preseka uvode sc granicni uticaji Sile u presecima linijskih nosaca odreduju se. ukupni granicni uticaji Su odr eduju se posebno za momente savijanja.55p + 1.95g + i. 2: 3%0 1. zavisno od geornetrije preseka i mehanickih karakteristika materijala.lokaz nosivosti se prema a nosivost propisirna za izgradnju objekat.359 1. do 86. ovog pravilnika.acija (u/c) betona i celika definisanim d. granicni uticaji u + 1. 25g + 1. 8Sp + 1. 81 lIticaji od seizrnickih sila proracunavaju visokogradnje u seizrnickirn po drucjirna. 28 29 . p ~ 0.. ). 15p s 0° 2: 3%0 /00 20 (1 _ Pgde koeficijenti J1.raspodela napona u betonu i celiku usvaja se prema idealizovanirn radnim dijagramima napona . po pravilu. ~o%o Za stalno i prornenljivo opterecenje. Sigurnost pri granicnorn stanju lorna je zadovoljena ako ie granicna nosij ost preseka.5plim odnosno p.65g granicni za Ea za Ea uticaji odredeni izrazirna: s. kog iIi dinamickog. imaju znacenja: plim p') % Za stalno i promenljivo opterecenje. za + 1. Ako sopstvena nicne nosivosti prornila.lomu uzirnaju se sledeh Akoje u pitanju slozeno savijanje.momenti savijanja u najopterecenijim presecima po teoriji elasticnosti smanjuju iIi povecavaju za velicinu 78 gde su za stalno i promenljivo opterecenje 1.8Sp za e. veca od nosivosti iii jednaka nosivosti tog preseka za granicne uticaje. opterecenja snegom i opterecenja vetrom. - ar miranobctonskih sklonista na dejstvo udarnog talasa eksplozije i preseka vrsi se prema jugoslovenskim propisirna za zastitne objektc. Za staticki neodredene konstrukcije ti uticaji za granicno stanje lorna mogu se odrediti i prema teoriji elasticnosti sa ogranicenom preraspodelom.ranicnorn stanju loma l'roracunavanje .a prescka dokazuje se sarno prema uticaji od promenljivih opterecenja: korisnog pokretnog opterecenja.dilat. koeficijent IB = 0. p' . nule i tri za Ea za fa 2: ~ 3%0 0%0 sigurnosti lui p . uticaji od ostalih opterecenja: razmicanja i sleganja oslonaca promena temperature. e..8Sp + 1. ako sopstvena Lezina i stalno opterecenje deluju povoljno u smislu povecanja nosivosti preseka pri proracunu granicnih ut.

elementc napregnute na cist 0 S3\IJanJe savijanje sa norm I . cvrstoce MB pri pritisku pri pritisku podrurjo . cvrstoca 5- savijanje s normalnom silom pritiska pri iskoriscenju dilat . • . V 0 • Za elemente konstrukcije visine preseka manje od 12 em.5 50 60 30 33 parabola i prava podrucje 4- v = = fB (MPa) Racunanje cvrstoce za marku 10 15 20 30 7 10. koristiti uprosceni dijagram u obliku pravougaonika (slika 3b). k .g p rrt.a n apouska st .v _ e a_00. ona ~b I ce ika fa date .82 Za proracun preseka prema granicnom stanju nosivosti .0'.. . zatezanje (mali ekseentrieitet)..k ..~ ~ Eel En fs -+----::0.rsa. gde je (Tb Za racunski dijagram celika (J" a /e. 00 1 IS 0ci.._ "-.. dil . a 0. atacija rvicnog vlak na b eons k og preseka (£:b 3 5°/ )... gde jc: c"' - 2 Slika 3 Racunska su u tabeli Tabela cvrstoca 15.5 betona 10 odnosi podrucjse na nearmirani beton.l .. koji su napregnuti na savijanje. Hi samo normalnom silom pritiska uzima se naponsko-deformacijski dijagram (O'b/f. zv aeenJa (J"v. fa celllt.0 . _ 3 50/ ).c zuna se bilimearm .' .0 OUi eb2·J •• 1I11(11! II i! III! !1!1lI111111111 30 31 . I at acijama eehka f. a centr icni 1 00' Kod poprecnih preseka gde je pritisnuta zona betona kruznog iii trougaonog oblika. d'. Oks~~~JanJe I I savijanje sa normalnom silom sa iskoriscenom i nels orrscenorn nosiv oscu b eons k og preseka (f.. j / . Slika 4 Za..) b. anja prese a za podrucja 1 do 5 (slika 5). prikazanog na sliei 3a.l" Ebl = fp 2 00/ ~ = pritisak (mali ekseentrieitet) Zt d ejeO<cbo . d .. IJ~gram sa grarucnom • . racunska urnanjuje se za 10% u odnosu na vreduosti date u tabeli 15.... . s. moze se pri proracunu preseka po granicnoj nosivosti lomu umesto racunskog dijagrama parabola i prava. k nscenjem dilatacije celika do 10 promila. 100/ << gdee Je f.acijama cclika C 100/ a 83 = (J" 00. -. . dii .b < 3 5°/ 0' t .. aCIJa Ivlcnog B -. 75 c . sa granicnorn cvrstocom fB i neutralnom linijom J h d e.. sa polozajem neutralne linije unutar poprecnog preseka...vlijanj..M'"T"T""""'" 84 o . kao i kod pravougaonih preseka napregnutih na koso savijanje sa normalnom silom iii bez nje. is ---l---rrT. )'.. CI t '" 'I' .rii':lli pritisak iii ekscentricni po« rucje . .lomu. . _. .~il. kod preseka nepravilnih oblika. Racunske fB za radni dijagram 40 25. d 02 I najvecim opuste- = f: 6. 00 I I atacije eehka u granicama· O S£:aSc:v.. 1 podrucje a brojne vrednosti date podrucje 32- centric cno za t ezanJe r e k scentricno . savijanje normalnom silorn. fB zavisi od marke betona..d. a nom SI om I sa cenl1Icne vre uosti dilatacija bet I' su za odgovarajur. radni I evrstoeom celika jednakorn graniei ra I _.. .5 14 20. o Stika 5 2.. 10 0'_ €v~ 6v = 6"" 0. <2 oo/·z . ·1· tricnom normal nom silorn gra . ·0 lakna betona (f...i ~~vijanje sa normalnom silom sa punim iskoriscenjem I t dil .sto sda.--_... (4 f.Eb2.b) pritisnutog betona u obliku kvadratne parabole. . 00.je fb 1-:3 . 0 nosno 111m dilat.0o I (Tv Ea o· 15.b )fb BiA MAGi MAR RA GA u intervalu 0° / 00 ~ f.c uzi ~ _ .b ~ 2° /00 au obliku prave E"..

asnjin 51 =-- Tmu = = a. za b) PRORACUN PRESEKA ZA GRANICNE UTICAJE TRANSVERZALNIH SILA I MOMENATA TORZIJE preseka izlozcuih uticaju transverzalnih sila kao merodavna sila ~ko je Tn(T) > Tr po~rebno je pror acun at..5 14 21 28 32.85 Kod dvostruko armiranih preseka uticaj pritisnute armature moze se uzcti pri proracunu nosivosti preseka ako je ta arrnatura povezana uzengijarna ciji razmak ne sme biti veci od 20 cm niti veci od 15 1jJ. zavisno od marke betona.50/00. fn uma- njuje se za 10% od vrednosti dat. Racunske cvrstoce tabeli Tabela 16.5%0 betona i racunskorn fn date su u Slika 7 dijagram fB pri pritisku za pror acunski 88 15 20 30 40 50 10. dat u ovorne clanu. racunska 16. 'tJ 'h be je Tn~T) T".5 1.Cal 86 Umesto proracunskog dijagrama (fb/Cb. Pritom. + tg"Yd) + Nu[tg"Ydtg"Yg)]- + 6.: ut. "Y I a d (fb = 2fn CB (cn _ E:~ ) 2cB gde je teme parabole odredeno granicnom dilatacijom. icme "Yg.6 k Sl Slika 6 A~o je ispunjen uslov r-.ih u tabeli Ako se pri proracunu preseka koristi dijagram (fb/ Cb. dat u obliku kvadratne parabole ovog pravilnika .1 1.lomu. AI T" ± -t(tg"Yg -h(tg"Yd c. CB cvrstocorn betona pri pritisku fB (slika 6).0. Racunske cvrst oce betona parabola II reda = 3. 16.5 cvrstoca Nominalni napon smicanja definisan je izrazorn Tm MB 10' Ie Za elemente konstrukcija (MPa) 7 cija je visina rnanja od 12 ern. dopusta se da. za granicna opterecenja pri istovr Ud ' rmaln_a sila Nu odredem kao uticaji .8 30 40 50 Tr 60 (MPa) 1.<i 17.icaja od 87 91 Za proracun armature reset ke sa promenljivim unutar po drucja Za dimenzionisanje nagibo koristi se u kom ' " .x" (z . gde je ¢ najmanji precnik poduzue pritisnute armature. za eksce ntricni pritisak ..N 6.C su geornetrijske veliCine prikazane na slid 7.5 20 0. Geometrijske velici . koje se uporeduju sa nominalnirn n re ene su u ta eli 17..5 . nom T (T) od d oca Pbfl~mlcanJu r. (slika 3a). prunenjuje se model m pn isuuu etonskih dijagonala. Racunske betona (ME) CVl'stoce pri smicanju 15 0. h je .. za centricni pritisak. moze se gde su transverzalna sila T" moment M i no' ..mali ekscentricitet (podrucje 5- b:: u kome J' e b Iruruma Ina smna poprecnog " . maksimalne dilatacije pritisnutog betona iznose CbI Cb2 2.. pri proracunu preseka prema granicnom stanju nosivosti koristiti i dijagram (fb/cb. ' unu rasnji sila. (T) ::. ?' 32 33 . definisanog clanom 82. ovog pravilnika) vaii CbI ::: 3. 1'abela Marka Tr napo- t8~----=""'" 6b~-. ernenom ejstvu (clan 80 0 'I ik ) staticka visina preseka a z _ krak t _ iih ' ' vog praVIl1l a .i arrnaturu ejstva transverzall1lh sila unutar podrucja gde je Tn(T) z a prihvatanje > r. Clan 84. na did eu 0 neutralne linije do slika 5.3 1.." preseka zategnute armature a Z J'e krak unutras "I 'I . Tr nije potrebna nikakva racu osiguranje preseka za prihvatanje uticaja od dejstva transverzaln7~ 90 al armatura a.5 60 35. 4cb2' 89 VeliCine racunskih cvrstoc ' " .

+ sm a n. gde je T. eu u kome eu predst avlja razmak uzengija.. tj.. (slika 8b) uzima se racunska = Nominalni srnicuci napon ne sme biti veci od vrednosti 51'. usled delovanja transverzalnih sila.. koja se sabira sa postojecorn poduznorn armaturom sracunatom za momente savijanja..Ru (ctg8 .C2. Pri tom je Slika b.C2 (slika 9b)... odreduje se izrazom: min Aau = min Jiu . odreduje se na osnovu obrasca Aa sila. na delu nosaca na kome je 1'n(T) > 1'. redukciju napona r treba izvrsiti prema izrazu odredenom u clanu 91.de Je 1'. predstavljaju ugao nagiba armature U za prijern transverzalnih sila (uzengije i koso povijene sipke). dati u izrazu za povrsinu armature Aa. 2 Na delu C .a.. horizontalnu silu veze H v treba izracunati za celokupnu duzinu )..1'n(T)Jb· U podrucju u kome je ispunjen uslov 31'r transverzalna sila < Tn(T) :$ 51'. (slika 8). dd osnovu redukovane racunske transverzalne sile TRu Tmu . trcba izvrsiti Iinearno (slika 9a). ovog pravilnika sarno na delu nosaca C1 . > 0.. a min u.Cl smanjenje racunskog smicuceg napona od maksimalne vrednosti do vrednosti 1'. gde se uzima daje Umin 45°.Tbu· SIIa Tbu 0 re ena je izrazom = Z Tbu 1 = -[31'. ct g 8) a. gde se znaccnje uglova a i 8 vidi na slici 10. ako je 1'n(T) > 1'. U slucaju 3T. izracunava se pomocu izraza: ). U po d rucju g. redukcija smicuceg napona vrsi se prema clanu 91. dijagonal~ Slika 8 b. i~1 priti5nut~ Slika 10 35 34 .(T) < 1'n(T) :$ 51'. Ako u oblasti oslonca dijagram uapona 1'n(T) po karakter~ od~ovar~ slucaju predstavljenom na slici 9a.ctga 20'v ) granica razvlacenja upotrebljenog celika. . Povrsina dodatne poduzne zategnute armature ~Aa._.2%. dok na delu C .. Potrebna arrnatura..ukupna sila smieanja. horizontalna sila veze na duzini osiguranja nosaca b . :I. b . . I) 93 gde je: Hvu . < 1'" (T) < 31' (slika 8a) potr ebna arrnatura se izracunava na ei -" \' .. Uglovi a i 8. Ugao nagiba pritisnutih betonskih dijagonala 8 (slika 10) bira se u granicama 25° :$ 8 :$ 55°. 94 Minimalna povrsina preseka poprecne armature (Aau) u vidu dvosecne uzengije (m = 2) iii visesecne uzengije (m > 2) koja se mora usvojiti na duzini ). za prijem granicnih uticaja od transverzalnih uzengija iii koso povijenih sipki. tj. u vidu = 0' v ( cos a . < max Tn (T) :$ 31'r.= T ~Aa = . ovog pravilnika...

3Tr pri 3Tr < uzengija MTR = --2Aboi7v izracunava se izrazom Trooeu Aa ·eutg () - > --- 2i7" betonskih 96 dimenzionisanje Za preseka izlosenih Tu(MT) torziji merodavan je nomm .5Tr Tr < Tn :::.r.Maksimalni razmak uzengija u ovom slucaju preseka.. = dok je kod supljih preseka 0 0 = {)pri upotrebljenog IT~r ~ M ~-r.7Sid /Ll ill~u > Tr. mora biti ispunjen delovanja transverzalne uslov da je sile Tmu torzionog momenta ~ Kada je Tn :::.ofila. alni III smlCUCI napon . gde je a. poprecnih preseka je 0 dm/8. 0 . 97 Vrednost nominalnog smicuceg napona Tn (MT) iz dana biti veta od 5T. . vrednosti transverzalne sile Tmu i torzionog momenta MTRu dobijaju se uzirnanjern u obzir velicina i MTbu koje urnanjuju velicins Tu i MTu. o 98 Povrsina Slika 11 preseka vertikalnih Abo' 00 pri Tn :::.Tn) . Za slucaj 3Tr < Tn :::. gde je i7" granica raz vlacenja celika. 3Tr racunske nu nu = = 36 37 . dm/8. Kod punih 0 !I1THu 2Abo . rasporedivanjem rea cija - nikakva racunska Ujlllllllllllllllllllllllllllllllill O. g. Pri naponima Tr < Tn :::. nije potrebna nikakva racunska armatura. Slika 12 100 U slucaju kombinovanog MT s«. Velicine Tr odredene su u tabeli 17.. 11 kcii os Ionca na SIr ini X ..5Tr mora se racunati sa vrednostima MTbu O. Abo je povrsma oivicena srednjom linijom profila.Tr. proracun se vrsi redukovanim torzionim Velicina MTbu odreduje se iz izraza: (3Tr . U slucaju da je Tn :::. nije potrebna nata MTu' U slucaju men tom da je Tn 96. dok je () ugao nagiba pritisnutih dijagonala koje odgovaraju modelu prostorne resetke (slika 10). etgO celika. ( 99 Povrsina odreduje preseka svih se iz izraza poduznih sipki za prihvatanje torzionog momenta koji se izracunava na osnovu teorije tankozidnih stapo~a zatvo~enih p:. a "0" predstavlja obim srednje 00 :::. odnosno manje strane 25 cm._ .. -I 89 uticaja transverzalnih . Sl a T. ne srne biti veci od polovine odnosno staticke visine preseka. ovog pravilnika arrnatura racunskim za prijem ne sme mornerno- 95 Ublazavanje u proracun '1 u .. IZ C ana .b + 1 "5d prema S lei . pri cemu je 6 debljina zida. iTv . == 2 A MTu bo' Ugao () mora biti u granieama Vo od 25° do 550. odnosno povrsina omedena poduzno~ torzronom arr~a~ turom. 0 vog pravilnika rnoze se uneti I' . dok je 00 zarnisljena debljina zida ekvivalentnog tankozidnog preseka (slika MTHu 1:Aa .~e je MTu torzioni momenat sracunat za granicna opterecenja.. granica linije zamisljenog razvlacenja tankozidnog = 12)..

Efekti tecenja uzimaju se u proracun u svim slucajevima koji nisu obuhvac . preseka. . linih ' naJnepovo JIllJe moguce Jill op. Ovako izracunata vrednost glavnog napona pritiska ne sme biti veca od 0. v) visina poprecnog 106 PREMA GRANICNOJ NOSIVOSTI U slucajevima stab' I ti d I nos IOU kornbi . _lllaclJe spo netacnosti . Efekti tecenj a mogu zanemariti ako je se Aj ? II red a ). . .norma Ina sila od stalnog.terecenja.0 Ng gde je Ng . pri 515- e . 101 105 Provera stabilnosti od uticaja .tern' ekscentricitet . elemente armiranobetonskih konstrukcija vitkost Za prizrnaticne prema izrazu 104 :s 50 :s 0. .Aa za prijem uticaja od transverzalne sile.Aa odredenoj prema clanu 93. NE' N NE = Ef·d-' • hi' 71"2 l id = I b + E Eb fa a 38 39 . na krajevima normalne element a sracunati po teo '" rIJI prvog d re a.odgovarajuca odredenog za istu zonu. d . ovog cl ana. uzirnajuci i uticaje tccenja betona i geometrijsk se efekti skupljanja mogu zanemariti.. Za ~ltkostl 75 < .A. Ukupna poduzna arrnatura u slucaju simultanog delovanja tih uticaja dobija se superpozicijom dobijenih vrednosti. posebno. po teoriji granicnog mora se izvrsiti . ra se vrsiti provera icaja lZV1JanJa (efekti teorije II reda) za nai I' .6 MB.5 Aj gde su: < 75 .A. izracunata prema clanu 93. a Nq normalna stabilnosti :s gde su: hi efektivna duzina izvijanja. 2Nq sila od ukupno g op t erecenJ3. sile sracunat po t eonji I re d a za elastican '" '-. prema izrazu ib _ poluprei'. On se odreduje prerna izrazu ib gde su = !!t gde su: O:E h i flo odgovarajuci moment inercije i povrsina homogenog betonskog dela = poprecnog preseka (ne uzirnajuci u obzir prsline).Ai izvijanja ne vrsi se u slucaju ako je < 25 za.Podnzna dodatna zategnuta armatura t. _9. e PRORACUN VITKIH ELEMENATA Pritisnuti armiranobetonski elementi i konstrukcije moraju biti provereni na izvijanje zavisno od vitkosti. stavom 2 .i.i 7~ provera stabilnosti mose se vrsiti priblisnim postupcima ( me 0 a zamenjujuceg stapa iIi zamenjujuce ekscentricnosti].A.. . ..Ai odreduje se c/d>2.. ovog pravilnika.nik inercije betonskog dela poprecnog preseka za osu oko koje se presek obrce prilikom izvijanja iii savijanja. poduzna armatura se odreduje posebno za uticaje od momenata torzije i. dok koji nisu obuhvaceni prethodnim clanom mo _. .ost 25 <. se dokazati stabilan ravnoteini polozaj spoljasnjih i unutrasnjih sila kad se uzmu u obzir i deformacije elementa (efekti teorije 103 za :it.Ai 140 provera stanja lorna (teorija II reda}.i kontrola glavnog napona pritiska u pritisnutoj zoni prcseka. odnosno mora./75 za . U takvim slucajevirna glavni naponi pritiska sracunavaju se iz srednjeg normalnog napona u kriticnoj zoni i smicuceg napona 102 M. U slucaju simultanog delovanja torzije i savijanja. t' . racuna se nezavisno od poduzne armature za uticaje od momenata savijanja.5 e/d23. i M2 - momenti cemu je IM21 > IMd. uvo deni em enjern d odatne ckscentricnost. ovog pravilnika.Aj>75 _ 25 Ml < 50 - M2 Pri kombinovanom delovallju torzije I savijanja mora se izvrsit. za uticaje momenata savijanja vodeci racuna i 0 armaturi t. e/d 2 :1..

gde je Ii sistemna duzina elementa. Izuzetno. 7-?> . ali sarno za proveru stahilnosti elemenata u fazama montaze. racunato sa modulom elasticnosti betona Eb = 1. betona odredena Clanom 82. ovog pravil- Efektivna dusina izvijanja (kriticna duzina] predstavlja tacaka deformacione linije prit. i pri pribliznom . clanom 107. ovog pravilnika. momenat normalne usled inercije. Za visespratne okvire sa pomerljivirr: i prerna pribliznorn obrascu cvorovima 108 rastojanje izrnedu prevojnih elementa koje se odreduju se moze oclrediti (slikn l:{) vitkost U slucaju linijskog lokalnog biti manja od vrednosti oslanjanja (slika 17a) sila zatezanja pri Iomu ne moze gde se sila Pu odreduje kao granicni utieaj prema clanu 80." ~~ Slika 13 40 41 . = 1/150 . preseka stubova posmatranog sprata.za jednospratne njem.iska pri lomu fo za elemente lezista...povrsine prema slid 17a i 17b definisane elanom 134. eg - eo ./300.tg 0: . cvrstoea i Abo .xi Ab - zbir svih poprecnih spratna visina.:. 1 k 2. Uticaj netacnosti izvodenja uvodi se preko pocetne ekscentricnosti.e]. 0: = 1/200 - za sve ostale fB Au racunska nika. koja ne moze biti manja od 2 em niti veca od 10 em. okvire opterccene slucajeve. sile od stalnog opterecenja (Ng). odre dena = Vitkosti > 140 ne dopustaju se.tg . za koji je . gde je eo 1. umesto dodatne ekscentricnosti Eo uzima se t.. od vertikale) moraju se uzeti u obzir i pri proracunu.ekscentricnost netacnosti pri izvodenju . moze se dopustiti vitkost Ai ~ 200.lid - idealizovani ekscentricnost pravilnika. prikazani ne smeju preci vrednosti racunate prerna sledecern izrazu na slici 17a i 17b ' Za okvire sa pornerljivim cvorovirna dodatni nagib 0:. PRORACUN PREMA GRANICNIM STANJIMA UPOTREBLJlVOSTI 110 Proracun prema nicnim stanjima granicnim stanjima upotrebljivosti obuhvata prslina i proracun prema granicnirn stanjima proracun prema deformaeija. ovog gde je: Ok relativno horizontal no pomeranje posmatranog sprata u odnosu na donji sprat usled dejstva horizontalne sile H 1.isnutog armiranobetonskog metodama elasticne analize konstrukcijskog sistema. koja deluje na vrhu konstrukcije. {if. uglavnom vertikalnim opterecegde je: = fBV. ovog pravilnika. dok je h teorijska Netacnosti pri izvodenju (odstupanja tacnom 107 g) LOKALNI NAPONI PRITISKA = 109 Lokalni naponi prit.:' s i. U tom slucaju mora se izvrsiti dokaz stabilnosti ne uzimajuci u obzir efekte tecenja betona. graProracuni prema granicnim stanjirna prslina i deformacija zasnivaju se na dokazima da sirine prslina i deformacija armiranobetonskih elemenata u toku eksploatacije nisu vece od granicnih vrednosti odredenih zavisno od potrebne trajnosti i funkcionalnosti konstrukcije objekta.

ako primenjeni precnik sipki q.1 Jaka 0.1 mm. deformacija sa opremom.stan~ima prslina radi obezbedenja potrebue trajnosti i funkcionalnosti konstrukcije objekta u t~~u eksploatacije.uru GA 240/360 iznosi 35. dugotrajno sredine i kratkotrajno promenljivo promenljivo 0. uZlrnaJ~~I.rmat.4 mm. posebno radi obezbedenja zastite al'matur: 1 b~t?na od k?rOzlJe. kao i radi obezbedenja potrebnih nagiba za odvodnja.a objekta. izbegavanja nepovoljnih psiholoskih utisaka i drugo.u obzir uticaje skupljanja i tecenja betona u toku vrernena. uzirnajuci u obzir utica.. nisu vece od granicnih deformacija.l%. ispunjavaju uslov J. koji se nalaze u sredini slabe iIi srednje agresivnosti. 112 q. 113 . 114 Proracun prema granicnim stanjima prslina nije neophodan za armiranobetonske elemente sa glatkom armaturom GA 240/360 iIi sa rebrastom armaturom RA 400/500. odreduje se zavisno od srednjeg rastojanja izmedu prslina lp i srednje dilatacije zategnute armature Ca. Najvece vrednosti granicnih sirina prslina au = Aa Abz prikazane su u tabeli 18. ovog pravilnika. hidrotehnickog. izrazeni u procentima. Tabela 18 Najvece vrednosti granicnih sirina prslina au u mm Trajanje uticaja Agresivnost stalno i dugotrajno stalno.vanje i radi izbegavanja nepovoljnih psiholosk ih i estet. se na dokazu da najvece deformacije armil'anobetonskih elernenata u toku ekspioatacije.z~ elemente koji su izlozeni jacim korosivnun uticajima. arhitektonskog i drugog projekt. Najvecavrednost granicnih sirina prslina au armiranobetonskih se skladists tecnosti i gasovi iznosi 0. Granicne sirine prslina au arrniranobetonskih. atrnosferskim i slabijim korozivnim uticajima.za clemente u unutrasnjosti objekata koji nisu izlozeni vlazi. pau = lp . oblogama. uredajirna. uklJucujuci neposredni uticaj morske vode i vazduha u blizini mora.05 0. pregradnim zidovima. ~e n a osnovu . pri cemu se uzima u obzir sadejstvo zategnutog bet ona izmedu prslina.Lz(%) pri cemu je vrednost iz !. Za armiranobetonske elemente sa vecim zaStitnim slojevirna betona.2 0. najvece vrednosti granicnih sirina prslina au srazmerno se mogu povecati najvise do 50% od vrednosti prikazanih u tabeli 18. i koeficijenti arrniranja zategnute povrsine betona J. ispunama.a) PRORACUN PREMA GRANICNIM STANJIMA PRSLINA Armiranobetonski elementi proracunavaju se prema gral11cnm~. b) PRORACUN PREMA GRANICNIM sr ANJIMA DEFORMACIJA 115 Arrnira.skih utisaka i drugo.1 Agresivnost sredine moze biti: "slaba" . tecnim iIi gasavrtim. Koeficijent arrniranja zategnute povrsine betona 1-'% odreduje se zavisno od povrsine zategnute armature Aa i zategnute povrsine betona Abz 11. elemenata u kojima . msu vece od granicnih sirina prslina au. Proracun prema gl'anicnim stanjim~ deforrnacija zasniva. a za rebrastu arrnaturu RA 400/500 iznosi 30.. posebno radi obezbedenja kompatibilnosti. S 0. Ca. Treba dokaz ati da najveci ugibi elemenata vmax u toku eksploatacije nisu yeti od granicnih ugiba v" 42 43 . atrnosferskim i korozivnimuticajima. Proracun prema granicnim stanjima prslina zasniva se na dokazu d~. 111 "~~ka" .je skupljanja i tecenja betona.abele 18 au ~ -k Za karaktensticnu sirinu prslina ak usvaja se vrednost 70% veca od srednje siri~e prslina a. Najvece vrednosti granicnih sirina prslina au iz tabele 18 odnose se na arrniranobetonske elemente sa najmanjim zasritnim slojevima betona propisanim u clanu 135. ali najvise do 0. obezbedenja eventualne nepropustljivosti elemenata za tecnosti 1 gasove.za elemente koji su izlczeni vlazi. elemenata 0d re d uJu. Srednja sirina prsline a.' a. ."srednja" . ovog pravilnika i na osnovu posebnih zahtev~ iz proj~ktnog zadatka ili tehnoloskog.4 Slaba 0.nobetonski elementi proracunavaju se prema granicnirn stanjima deformacija radi obezbeuenja funkcionnlnost] konstrukcije.2 Srednja 0. izolacijama i slicno.kara~teri~ti.~ne smne prslina ak armiranobetonskih elemenata u toku ekspl?ataCl~e. Koeficijent kp za glatku a.2 mm.

krivina /(1 u preseku odreduje se iz ivicnih dilatacija u betonu dl i d2 za proracunski model preseka bez prsline visine d Koeficijent k arrnirani am. vrste armature i koeficijenta I za armirani pravougaoni presek u tabeli 20.. Koeficijent uticaja skupljanja i tecenja betona (too.50 1. granicni ugibi Vu 117 295 285 275 armiranobetonskih 465 445 430 420 265 255 245 240 elemenata mogu se odrediti u funkciji raspona Vu 405 335 325 =- ku Vrednosti koeficijenta k m za zavarene armaturne mreze date u tabeli 20 k .. :. imajuci u vidu i zahteve iz projektnog zadatka iii masinskog. U nedostatku zahteva iz stava 1.~.75 805 2.. ll1U Iznosl povrsine (too=2-1.a v odreduju se dvostrukom integracijom krivine Tabela 19. arhitektonskog i drugog projekta objekta. :!. a. .75 990 930 1.e.6 13.00 775 745 2. ~ ! ~ ~ Krivina armiranobetonskih elemenata zavisi od stanja prslina. krivina /(ll u preseku odreduje se iz dilatacije u betonu na pritisnutoj ivici dI i iz dilatacije u zategnutoj arrnaturi £~l za proracunski model preseka sa prslinorn st aticke visine h." . krivina /(ll odreduje se u tom slucaju iz srednje dilatacije betona na pritisnutoj ivici tb. ovog clana.116 Ugibi Koeficijent k/. preseke iii pri cemu se za koeficijent ku orijentaciono moze usvojiti vrednost 300 za gredne elemente. . od 0 1 1 :! ~ J. :I ~ 9.00 armirani pravougaoni presek Vrsta armature RA 400/500 BiA 680/800 640 375 350 330 310 MAG i MAR 500/560 510 475 445 425 405 385 370 360 345 po duiini elementa. pa je 595 560 530 505 485 Granicni ugibi Vu armiranobetonskih elemenata odreduju se tako da bude obezbedena funkcionalnost konstrukcije objekta. 12 16.8 45 44 . vrednost 750 za nosace kranskih staza. vrednost 150 za konzolne element. po dusini elementa i iz srednje dilatacije zategnute armature £... Vrednosti koeficijenta k/ K(dl)2 prikazan jeu tabeli 19.ena kOkeficijenta ~~ iz. /( po duiini elementa I 'U = JJ i ~ ~ :I.. za prirodno .. Za isprskali dec elementa. zavisan od odnosa pritisnute I zategnute armature A'a /A a.00 1. oris e se . V I-aznu sre dinu i .6 4 "f=112 * I 1/2 :::.50 0.50 720 2.25 2. _. p..tabele 20 za dvostruko arrnirane pravougaone prese e na strani Je sigurnosti. J 1 xx. tehnoloskog. Koeficijent km za jednostruko Koeficijent GA 240/360 armiranja Jl (%) 1065 0. I za ploce koje se proracunavaju kao linijski elementi.. t .75 695 675 3.0.zavisan .25 880 840 1.:i. zavisan od statiekog sistema i opterecenja. Za neisprskali deo elementa. prikazan Je jednostruko blik a poprecnog preseka. raspona I i odnosa ekstremnih mornenata savijanja od dugotrajnih i od ukupnih uticaja MgI Mq ako je ispunjen uslov I A' {. armiranobetonskih elemenat.u Tabela 20...0 .8 24 J pri cemu treba voditi racuna 0 granicnim uslovirna. uzirnajuci u obzir sadejstvo zategnutog betona izmedu prslina.2 : A 118 Proracun prerna gramcmm stanjima deformacija nije neophodan za arrniranobetonske elemente visine poprecnog preseka d .

aktivni presek cini pritisnuta povrsina betona i eelokupna povrsina armature.5 8.manja strana stuba (:1) d .m. nosti iz tabele 21 I el1l . PRORACUN PRESEKA PREMA DOPUSTENIM NAPONIMA Proracun preseka armiranobetonskih elemenata prema dopustenim naponima zasniva se na dokazu da najveci naponi u betonu i u armaturi. koji se mogu pojaviti u toku gradenja i u toku eksploatacije..5 6.. primenjuje se proracunski model preseka bez prsline iii proracunski model preseka sa prslinom. zbog prisustva prsline. armature Ea i modula deformaeije betona Eb uzima n = . Proracunski model preseka bez prsline (naponsko stanje I) primenjuje se sve dok ivicni naponi zatezanja O"h. dopusteui naponi u armiranorn b~:~mcne te'_l1perature~ skupljanja beo napone pritiska 10%. zida sanducastog preseka iii ploce Marka betona (MB) 15 20 30 40 50 60 4. a za ivicne napone pritiskan~5~o°'::dcavvaJdu td z~hsredisnj~ se't~ 21..8 3.debljina piatna.5 18 20. ivicne n~pone pritiska prefabrikovanih armiranobetonskih ISlnJ~hl .8 1 1. koji se istovremeno pojavljuju u preseku.. u pOgOlllma b e.4 4.5 7 6 9 12 14 9 13. Osnovne pretpostavke 119 Vrste napona Sredisni 120 Zll proracun preseka armiranobetonskih elemenata prerna dopustenim naponima su: _ preseci ostaju ravni i posle _ beton i armatura ponasaju _ dilatacije betona i armature Za odnos modula elasticnosti se konstantna vrednost deformaeije. ovog clana. aktivni presek cini eelokupna povrsina betona i eelokupna povrsina armature. ukljucujuci i uticaje usled . Proracunski model preseka bez prsline predstavlja idealizaeiju naponskog stanja faza I.9 2. 45.8 2. su kompatibilne. 122 47 46 . ne budu veci od dopustenih napona datih u tabeli 21.t III erpo- za MB ~ 30 za MB Za dopust elemellataene sre dis .8 o. opterecenih na sloseno savijanje sa normal nom silom pritiska. se idealno elasticno.2 3 16 23 1.= 10 Ea Eb Za proracun preseka armiranobetonskih elemenata prema dopustenim naponima.5 6 8 12 16 18.3 3.4 5 0.5 2.5 Za . ispunjavaju uslov as.5 13 3. Dopusteni naponi u arrniranom betonu (MPa) 3. 55 dopusteni 1acijorn izrnedu dye susedne vrednosti.6 0.5 5. 35.5 4.Tabela 21.. Pretpostavlja se da eelokupna zategnuta povr§ina betona. tona i slicno.5 8 10 11.e 0.uslov Proracunski model preseka sa prslinom (naponsko stanje II) primenjuje se kad ivicni naponi zatezanja (J"bz ne zadovoljavaju uslov iz stava 6. ~ > 30 a u slucaju kosog slozeuog savjjanja . Dopusteni naponi u armiranom betonu dati su u tabeli 2l. se odreduj u linear nom .1 1.1 1. jednovremeno savijanje Tc proracunska gust a armatura ( I) b .5 0.ons kil prefabrikata. u slucaju pravog slozenog savijanja.5 1 1.6 1.5 10 11.3 4 4. re nos I au u tabeli as.4 3. proizvec t . Proracunski model preseka sa prslinom predstavlja idealizaeiju naponskog stanja faza II. naporu .atezanja Tb arrnatura .2 2. zidna platna d> 15 em {2} sanducasti preseei s» 12 em pritiska stubovi b < 20 em zidna platna d < 15 em sanducasti preseei d < 12 em Ivicni naponi stubovi b > 12 em pritiska grede O"r pravo savijanje ploce d> 12 em ili koso cisto stubovi b < 20 em savijanje ploce d < 12 em koso slozeno savijanje savijanje iIi Ta konstrukeijska torzija armatura savijanje i torzija jednovremeno ( . iezavrsno ° imenzrja preseka.5 3.2 2.3 4.e betona 25. 123 Dopusteni naponi pritiska u nearmiranom betonu navedeni su u tabeli 22. u odnosu na ivicne napone pritiska O"b.5 1. ne prihvata normalne napone zatezanja.lavni naponi savijanje iIi torzija proracunska savijanje i torzija !.9 1.2 1. ~ O"b/3 O"b/4 121 Oblasti primene stubovi b> 20 em (1) naponi 0". uzirnaju se vece vreddd ·11 .5 '20. Za ukupne uticaje.ark.

36 ploce Rebrasta armatura plate stubovi grede MB 20 do MB 30 place ploce < 12 ern :» 12 em 140 160 220 240 240 260 240 260 260 280 RA 400/500 MB > 30 Zavarene armaturne mreze ad glatke ziee MAG 500/560 d < 12 em d> 12 em = 140 + 0.5 2. a.14 do q. skupljanja betona i slicno dopusteni naponi u armaturi povecavaju se za 20% U odnosu na vrednosti prikazane u tabeli 23. .5 5 O.rmaturi d < 12 em d> 12 em d $12 em d> 12 em d < 12ein d> 12 em (To (u MPa) 250 270 270 290 380 400 400 1. Ako se ti naponi u armaturi ne proracunaveju. a za sipke precnika rP 14 do rP 36 mm iznose 140 MPa. Dopusteni naponi u armaturi betonu odnose se samo na preseke 124 Za ukupne uticaje.min -.1: betonu Dopusteni ivicni naponi satezanja od savijanja u nearmiranobetonskom iznose 10% od vrednosti dopustenih ivicnih napona pritiska iz tabele 22. MB> 30 grede place place d:S 12 em d>12em 4R 49 .min - place ploce grede d < 12 ern d> 12 em d < 12 ern d> 12 em dopusteni r:apon u armaturi od stalnog i promenljivog opterecenja. ne smeju biti veci od jedne petine ivicnih napona pritiska. skupljanja betona i slicno.5 3. Vrsta armature Oblasti primene DopuAteni naponi u a. dati su u tabeli 23. Vrsta armature Glatka armatura GA 220/340 Glatka armatura GA 240/360 Tabela 23.5 6 2 3. koji se istovremeno poja. zavarenih arrnaturnih mresa od glatke iii rebraste zice MAG 500/560 i MAR 500/560. -. i odreduju se prema izrazu t1'ad 125 160 d< 12 em d> 12 em d d 180 stubovi grede q...5 do q. Ako se za centricno pritisnute elemente za betone MB > 30 koristi glatka armatura GA 240/360.12 ploce plote stubovi grede q. kao i Bi-armature BiA 680/800 nije dopustena.00/500-1. sa ogranicenjern do 180 MPa za glatku arrnarutu GA 240/360.primena glatke armature GA 220/340. . ukljucujuci i 'uticaje usled promene temperature. Dopusteni naponi pritiska u nearmiranom Vrste napona Sredisnji naponi pritiska Ivicni naponi pritiska betonu (u MPa) Marka betona (MB) 10 15 20 30 > 30 t1'. Dopusteni naponi t1'ad U rebrastoj arrnaturi RA 400/500-2 dinamieki opterecenih elemenata ograniceni su na 220 MPa. 220 MPa stubovi grede gde je: t1'ad t1'a. dopusteni naponi u rebrastoj armaturi t1'ad i dopusteni na~)Oni u glatkoj armaturi t1'a dinamicki opterecenih elemenata mogu se poveriti do 10% v' vrednosti datih u tabeli 23. najmanji MB 20 do MB30 place ploce napon u arrnaturi od stalnog i promenljivog opterecenja. Dopusteni ivicni naponi zatezanja u nearmiranom van radnih spojnica. a do 280 MPa za rebrastu armaturu RA 400/500. opterecenih na slozeno savijanje. Dopusteni naponi u arma. grede i ploce Dopusteni nap ani u arrnaturi <TJu MP~ 125 Za dinarnicki opterecene armiranobetonske elemente dopustena je samo primena glatke armature GA 240/360 i rebraste armature RA 400/500-2. rebraste armature RA 4.2/u Uv 8 0.turi (u MPa) Oblasti primene 4>5do 4>12 za stubove. Dopusteni naponi u glatkoj arrnaturi GA 240/360 dinamicki optereeenih elemenata za sipke precnika rP 5 do rP 12 mm izuose 160 MPa. Zavarene armaturne grede mreze od rebraste ziee MB 20 do MB 30 ploce MAR 500/560 place grede MB > 30 place -place Bi armatura MB 20 do grede BiA 680/800 MB 30 MB>30 ploce ploce Ivicni naponi zatezanja nearrniranih betonskih elemenata.oznaka za gornju granicu vazenja izraza. Za ukupne uticaje. ukljucujuci i utieaje usled promene temperature. 7t1'a.25/.Tabela 22. moraju se proracunati najvece vrednosti napona u armaturi usled skupljanja i tecenja betona. obavezno se koristi armature sa granieom razvlacenja t1'v 2: 400 MPa.vljuju u preseku.

- Ii dusina izvijanja elementa. (T = ~f1(T.50 presek se mora armirati. napona odredenih u tabelama 21 i 23. e = Aa/Ab).). Stabilnost ekscentricno pritisnutih elemenata iz kombinacija najvece normalne sile ne smeju prelaziti dopustene vrednosti ne proverava se ako je 128 Ai::. i' cernu je e- IM21 > IM)I.u. (To b ' N r--_". gde su: M) i J\I[2 - d- 3. . 50 • +2.:: 140. = = koeficijent 10. .0.-.ekscentricitet us led netacnosti + eo . Dozvoljene su sledece najvece vitkosti: .. Promena oblika utvrduje se po teoriji konstrukcija (teorija II reda). pri ekscentricitet sistem. Dozvoljena sila nosivosti centricno pritisnutog elementa u armiranom betonu odreduje se prema sledecem izrazu Pri odredivanju uticaja u armiranobetonskom preseku vitkih elemenata opterecenih normal nom silom i momentom savijanja uzima se u obzir promena oblika ose pritisnutog elementa. e] k ~ 1.za armirane elemente Ai > 50. Naponi u betonu i celiku.(u.4u. 135 . i = poluprecnik inercije betonskog preseka. =A * 40000. skupljanje.Ai Ai=100 ·U.za nearrnirane elemente Ai = 70. .dopusteni sredisnji normalni napon u betonu odreden u tabeli 21' (Ti .1)-' 125' gde je: AI - momenti \. 200 dopustaju se pri proveri stabilnosti elemenata u fazama montaie.> -arrniranja (J1. ~ M) 75 n J1. Za odnose najveci ekscentricitet janja stapa uvecan za. . po teoriji I reda za elastican d ."..5V"k Ie) ::. . Vitkosti 140 < Ai ::.ekscentricitet normalne sile u odnosu na teziste preseka. ovog pravilnika.5 (MPa). k . vodeci racuna i 0 svim dugotrajnim uticajima (stalno opterecenje.za armirane elemente Ai :. 51 . uzet u srednjoj trecini dusine izvieo . 25 d~ gde je: e 3.za nearrnirane elemente Ai > 35. povecanje ekscentriciteta jednostavnije konstrukcije izracunava se prema sledecem izrazu: 129 ei za gde je: gde je: .Elementi napregnuti (Ad prelaze sledece 126 na centricni vrednosti: pritisak proracunavaju se na izvijanje. tecenje betona i dr.5Ai za A' > 75 75 •- A' < 50-25•M2 Ai a. u.. ( 1-0.odstojanje tacke jezgra od sredista preseka. na krajevima normalne element a izracunati sile sracunat po teoriji I reda. = 1.odgovarajuca visina poprecnog preseka.pocetni e .5 za x. ' = !.najmanje pri izvodenju. . koji se dobijaju (stvarno stanje) i povecanog ekscentriciteta.dopusteni sredisnji norrnalni napon u betonu pri izvijanju. ako vitkosti .4 . e =~ ei - ukupniekscentricitet pri izvijanju. 127 Dozvoljena sila nosivosti ekscentricno se prema sledecern izrazu: pritisnutog nearmiranog element a odreduje Izuzet no od odredaba clana 128.

k Ai . kao i stubovi sa ekscentrienom normalnom silom ne mogu Be proracuna~ti kao spiralni stubovi nego kao obicni armirani. lC Minimalni procent arrniranja poprecnom armaturom (uzengijama). Sll iii jednake vrednostima napona Tb sile usled glavnih napona zatezanja.. 1'0 r koeficijent armiranja podusnom armaturom. . Opterecenje nil.tr. Na toj duzini glavni naponi zatezanja u potpunosti se prihvataju progusccnom arrnaturom. koji se javljaju u oblasti oslonca..granica gnjecenja podusne armature.. 130 gde je: lu . -!. Ako izracunate vrednosti glavnih napona zatezanja prelaze vrednosti napona Ta. prema izrazima el: 126. Za proracun se uzima ti9 . onda se osiguranje armaturom vrsi na celoj dusini elementa nil. (slika 14).najveci utieaji pri eksploateciji od ukupnih opterecenja A.(karakteristicna evrstoca}..75 d) ne uzima se pri odredivanju transverzalne sile. delu svetlog otvora nosaca (na 0. Ako su izracunate vrednosti glavnih napona zatezanja manje iii jednake vrednostima napona Ta. ovog clana moze se uneti u proracun uvodenjem oslonackih normalnih napona pri proracunu glavnih napona.utieaji usled stalnog optereeenja. a manje. Ublasavanje uticaja transverzalnih sila iz stava 3. ..N . M. I I t Slib 14 Dozvoljena sila nosivoeti spiralno armiranog stuba izracunava se prema izrazu Slika 15 Pri proracunu napona smicanja T uzima se u obzir promena visine nosaca. uzimaju se pri proracunu glavnih napona zatezanja.. Glavni naponi zatezanja (0"2) elemenata opterecenih na savijanje sa uticajem transverzalne sile ne smeju biti veci od dopustenih vrednosti napona Tc dok glavni naponi zatezanja od ciste torzije iii jednovremenog uticaja torzije i savijanja ne smeju biti veci od dopustenih vrednosti Tb. Mil -+_. ovog pravilnib. tr 'N.. i to pocev od mesta gde je T > Ta do oslonca. . pri prekoracenju Ta napona.povriina i otporni moment betonskog preseka. I I I $: . 131 ~~ . Glavni napon zatezanja ne sme da bude yeti od dopustene granice Te. i W. linijskom nosacu koje dejstvuje nil. . pa se kao takvi uporeduju sa dopustenim naponima Ta.koeficijent armiranja spiral nom armaturom. U potpunosti ih prihvata beton. - dozvoljeni sredisni napon odreden u tabeli 21 (MPa). . Glavni naponi zatezanja armiranobetonskih elemenata opterecenih na savijanje 1 torziju u blizini neutralne linije na najvecern delu linijskih nosaca jednaki su naponima smicanja. I I . Iutl = 10'.duaina izvijanja. r"lu..t. ako se naponi 0'" pri proracunu glavnih napona zatezanja ne unose u proracun. 132 ~/u. A.Jr..2% odgovarajuceg betonskog preseka. primaju se kosim sip kama i uzengijama.. i 128. A~ W~ N" M. kojoj vladaju jednoznacni glavni naponi zatezanja.: trf. mora iznositi najrnanje 0. Znatni poprecni O'y naponi. pa nije potrebno obezbedenje armaturom.. = 52 53 .1 Stubovi sa vitkoScu Ai > 50. Rasprostiranje reakcije oslonaca na sirini oX b+l. T i Tc datim u tabeli 21. I"P . Kada glavni naponi zatezanja prekoracuju vrednosti dopustenih napona rs. leo::.povriina jesgra betonskog preseka unutar osa spirala. 5d i raspored napona O'y prikazani su na slici 16. bez obzira na to sto u oblasti oslonca naponi mogu biti manji od napona Ta (slika 15).

ito: nisu povrsini sa istim a) + 0.I.a (Abo bodo).za betone marke manje od MB 25. izvedene betoniranjem na lieu mesta. = se.I ~:b.5 em.0- strukcije. Najmanji zastitni slojevi betonakoriguju Au - povrsina Au bidl geometrijski slicna lokalnoj opterecenoj tezistem kao i povrsina Abo (slika 17). . Us~ed lokalnog dejstva opterecenja javljaju se sile cepanja upravno na ravan sile koje s~ moraju prihvatiti ~rm~~urom: U slucaju linijskog lokalnog oslanjanja (slik~ 17a) sila zatez anja ne moze biti manja od vrednosti + + 0. koje nisu obuhvacene" prvomalinejom ovog stava. Najmanji zastitni slojevi betona do armature za elemente i konstrukeije agresivnim sredinama.0. umereno (srednje) agresivnim sredinama a za najrnanje 1. odnosno konstrukcije.. ukljucujuci i uzengije. naponi prianjanja Tp odrecteni su u tabeli 25. = Agresivnost sredine odredena je u clanu 113..ao u slabo = .5 em . odreden u tabeli 21 ovog pravilnika. 1. stubove i ostale elemente konstrukeije. - dopusteni sredisni napon u betonu. marke betona.5 ern za elernentei konstrukcije u.sd 1rT111"T"T11-rT11"TT11""""11111111111! rT'T I 1111111 Slika 17 Slika 16 133 Naponi pria_nj":llja Tp n~. 1. koji izazi- d) . odnosno ugradivanja betona. a prema izrazima: Tp . gde su: (T. Dopusteni V PRA VILA ZA ARMlRANJE 1. odnosno konstrukcije posle betoniranja iIi su veoma tesko dostupne kontroli.5 em zaelemente i. 0. lokalno opter:c~na povrsin.za elernente bez kose armature oko slobodnog oslonca: To -:ilL. u slucaju linijskog opterecenja (slika 17a).b) v) g) a'ko povrsine elementa.751bk 140 = 2. u arrniranom betonu ne srneju preci vrednosti 134 Dopusteni lokalni n~poni pritiska proraeunate prema izrazu: (To = . -za 'grede.5 em .ni slojevi oetona do armature iz stava L ovog clana povecavaju se za 0..Vtx.za montazne elemente i konstrukeije proizvedene u fabrickim uslo54 55 .za konstrukcije koje se izvode sa klizajucom oplatom.0 em . odreduje se zavisno od vrste elementa. . krajnjim slobodnim osloneima armiranobetonskih elernenata optereeemh na savijanje sa uticajima transverzalnih sila odreduju se zavisno od redu~ov~e t~ansverzalne sile TR.. . kraka unutraAnjih sila i obima svih si~ki u zategnutoj zorn kOJe prelaze preko slobodnog oslonca U. ljuske i zidove i za rebraste i olaksane meduspratne kon- (To = (T.. au slucaju koneentnsanog opterecenja (slika 17b)j N ajmanji z astit. jesu: . konstrukcije u jako agresivnirn sredinama. vima.za ploce.0 cm « ako Be povrsina betona naknadno obraduje postupeima vaju ostecenja zastitnog sloja betona.5 + em . stepena agresivnosti sredine u kojoj se element nalazi. U n e sa kosorn armaturom oko slobodnog oslonea. precnika armature i nacina izvodenja.. ZASTITNI SLOJ DO ARMATURE N~jmanji zastitni sloj betona do armature.ao 1. za eleme t ' p .2 . ovog pravilnisa.

u slucajevima kad je nekom drugom armaturom obezbedeno poprecno opasivanje preseka armaturom. pojedinacni profili armature mogu se grupisati jedan uz drugi u svesnjeve. mogu se postaviti najvise dye uzengije jedna uz drugu bez medusobnog razrnaka. Najveci dopusteni zarnenjujuci precnik sveznja armature je 44 mm. a uzima se od stvarnih povrsina profila armature grupisanih u svezanj. Za odredivanje minimalnog cistog razmaka susednihpojedinacnih profila armature razliCitih precnika. bez medusobnog razmaka u horizontalnoj. RASPOREDIVANJE ELEMENATA ARMATURE U PRESECIMA Razmak armature mora biti dovoljan da bi. postizanje dobrog kvaliteta sastitnog sloja betona do armature i efikasno prianjanje betona i armature Cist horizontalan.8 nominalne velicine najveceg zrna agregata. Armatura od zavarenih mreza i armatura od Bi-cclika ugraduju se bez kuka na krajevirna.Korekcija najmanjeg zastituog sloja vrsi se simultano. Ako je potreban zastitni sloj betona do armature.0 em. Tako grupisanih profila armature u sveznju moze biti najvise cetiri. a sarno izuzetno kao otvorene. Odredbe ovog clana odnose se i na mesta nastavljanja armature. U elementima masivnih betonskih konstrukcija mogu se koristiti i sveznjevi sa vecim zamenjujucim precnicima. odnosno u vertikalnoj ravni. ~ \:. Izuzetno. radi omogucavanja smest. uz vodenje racuna 0 obezbedenju uslova za efikasno ugradivanje betona. kao i cist vertikalan razmak izmedu paralelnih pojedinacnih profila armature ne sme biti manji od 3. U paralelnim ravnima bez medusobnog razrnaka mogu se postaviti najvise dva profila BiA celika jedan uz drugi.stog iii Bi-celika moze biti prava iii povijena. Uzengije se u linijskim elementima po pravilu oblikuju kao zatvorene. Poduzna armatura od pojedinacnih profila glatkog iii rebrastog celika moze na krajevima imati kuk~ iii moze biti prava. veci od 5.itnom sloju od spoljne povrsine betona ne moze biti rnanje od 2. a ne sme biti manji od 0. rebra. Tako odreden minimalni cist razrnak izrnedu sveznjeva meri se od stvarnih povrsina profila u susednim sveznjevirna. Zavarene armaturne mreze se ne povijaju. fifi 137 3. Uzengije se.0 cm. pod kojim se podrazumeva fiktivan profil sa povrsinom poprecnog preseka jednakom povrsini preseka armature grupisane u svezanj. merodavan je profil veceg precnika. ovog pravilnika. merodavan je zamenjujuci profil sveznja. Za odr edivanje najmanjeg zastitnog sloja betona do armature u sveznju . Taj razmak mora biti najmanje jednak precniku armature.. po pravilu. odnosno granicnih stanja. Takva armatura zastitnog sloja ne uzima se pri dokazivanju napona. zastitni sloj mora se arrnirati posebno tankom armaturnom mrezom.. bez kuka na krajevima. ako se ista armatura duz rasp on a elementa koristi za prihvatanje razlicitih uticaja iii ako se na taj nacin postize povoljnije usidrenje armature. Armatura se povija ako je racionalno da se ista armatura pri prorneni uticaja duz raspona elementa koristi u razlicitim zonama preseka. odreden prema odredbama dana 135. uz posebno dokazivanje da su obez bedeni uslovi efikasnog prianjanja i usidrcnja armature. Pritom se u istoj ravni mogu postaviti jedan uz drugi najvise dva profila bez medusobnog razmaka (slika 18).. se obezbedili uslovi za efikasno ugradivanje betona. ZaStitni sloj betona do armature ne sme biti manji od precnika tog profila armature. Zamenjujuci profil sveznja armature odreden je u clanu 138.anja poduzne armature u poprecni presek jace armiranih elemenata. DopuSteni nacini grupisanja profila armature u sveinjeve bez medusobnog razmaka U svezanj se mogu grupisati i profili armature raz licitih precnika. 136 2. U slucaju grupisanja profila armature u svezanj. Najmanji zaStitni slojevi hetona mogu biti uslovljeni i zahtevima otpornosti pri dejstvu posara iii drugim posebnim zahtevima u slucaju specijalnih konstrukcija iii elemenata i konstrukcija u sredinama neuobicajenog stepena iii karakteristika agresi vnosti. Rastojanje te armature u zast. ovog pravilnika. Kad je to neophodno. OBLIKOV ANJE ARMATURE Poduzna armatura od pojcdinacnih profila glatkog. zatvaraju na 57 139 138 140 .0 ern. osim kad se koriste za izradu uzengija. kao i za odredivanje najmanjeg cistog razmaka izmedu sveznjeva armature. zaStitni sloj betona do armature ne sme biti manji od precnika zamenjujuceg profila svesnja armature.fiJ ft <tXJ Slika 18. Cisto horizontal no rastojanje pojedinacnih profila armature mora biti takvo da omogucava prolazak pervibratora pri betoniranju u sve delove elemenata gde je to neophodno radi efikasnog ugradivanja betona.

=150 ° 2=100 Slika 20 Standardne kruzne kuke ali ne rnanje je povijanje sliei date su 142 kuke na krajevima glatke poduzne armature su polukruzne kuke.. sa pravim delom dusine 8. 143 145 Standardne kuke na krajevima uzengija od rebraste armature oblikuju se kao pravougaone kuke.tk= { HI> 4. Vrste betonskih celika RA 400/500 MAG i MAR 500/560 ~]:l~T a:f I . u produzetku krivine. </:>10 za uzengije od zavarenih armaturnih mreza sa jednostrukim zicama. potrebne dodatne duzine profila Lllku za ispravno oblikovanje kuke.4>u-~ 16 5</:> . uzengije se zatvaraju s potrebnim preklopom.)..0 em na kraju kuke.. 1) Zavarene armaturne mreze sa jednostrukim poduznirn zicama. potrebne dodatne duzine Lllk . ~ 6.celika izrazavaju se u desetim delovima milimetra. Poluse oblikuju povijanjern armature za 180 sa pravim delom duzine 4</:>.p bez kuka bez kuka Kuke na krajevima D2 6</:>a </:> 20 z ~ poduzue armature 8</:>a </1 20 z > Savijanje i kuke na D3 4¢ . povijanjem armature za 1350. 0 . 144 Standardne kuke na krajevima rebraste poduine armature su provougaone kuke. prema clanu 144.9 za uzengije od Bi-celika. ali ne manje od (8.. </:>12 za uzengije od rebraste armature. Zatvaranje uzengija obezbeduje se kukama na mestu zatvaranja. za ispravno oblikovanje kuke.0 ern na kraju kukc. zatvorena pravougaona uzengija 59 58 . Najmanji precnici povijanja zlicite vrste betonskih celika poduzne armature uzengija za ra- ° 1=150 141 t. 3) Precnici po duznih zica Bi . Na slici 19 prikazano glatke po duzue armature i oblik standardne polukruzne kuke. Na sliei 22 prikazana je standardna pravougaona kuka za krajeve uzengija od rebraste armature.1k ={30+s. sa pravim delom dusine 101> ali ne manje od 8.... Kad su uzengije po celom obimu zategnute (dejstvo torzije i dr... od 4..0 .0 em 110 130 ZQ I) " 10 } ZQ10"'0~20 ZQ 0> 20 Slika 19 GA 240/360 BiA 680/800 Najmanji precnici povijanja armature D (u mm) ne povija se Povijanje poduzne 15¢> 15¢> 20¢> armature (osim kuka) 10.. do 147.3.</:> 4> ~ 101) 6</:> . Standardne kuke na krajevima uzengija od glatke armature oblikuju se kao kose kuke. 2) Zavarene armaturne mreze sa dvostrukim poduznim zicama. Najmanji precnici povijanja poduzne armature i uzengija mereni na unutrasnjoj konturi povijenih profila. za raz licite vrste betonskih celika dati su u tabeli 24. zatvorena pravougaona uzengija i potrebne ukupne duzine armature lu za izradu zatvorenih uzengija pravougaonog oblika..p ali ne manje od 8. N ajveci precnici profila armature koji se koriste za izradu uzengija u uobicajenim elementima i konstrukcijama su: </:>16 za uzengije od glatke armature.pu) centimetara na kraju kuke. Pravougaone kuke se oblikuju povijanjem armature za 90°. II produzetku krivinc.. u produzetku krivine.93) . Na sliei 20 prikazano je povijanje rebraste poduzne armature i oblik standardne pravougaone kuke.</:> krajevirna uzengija 4</:> r/J u < 82) . u produietku krivine. N a toj i potrebne dodatne duzine profila lih za ispravno oblikovanje kuke. bez preklapanja.uglovima poprecnog preseka. sa dimenzijama spoljasnje konture au i bu.0 em na kraju kuke. Tabela 24. sa pravim delom duiine 5." Oi ~~:~+)E)l' :fB t..p..ocm 110 ZQ 0~10} ZQ I) ~ 10 Q)_'(__ 0. Na slici 20 date su i potrebne dodatne duzine profila Lllk za ispravno oblikovanje kuke. < 12 . Na sliei 21 prikazana je standardna kosa kuka za krajeve uzengija od glatke armature. povijanjem armature z a 900... </18 za uzengije od zavarenih armaturnih mreza sa dvostrukim zicama i </:>6.

sa precnikom povijanja 4cPu. sa kukom.O-50u 2bu+ 150u ZQ ZQ s ~0u~12 alu~8} 1 ZQ ZQ 0u4s. mora biti bar jedna zavarena poprecna ziea. SIDRENJE ARMATURE Sidrenje profila armature moze se vrsiti pravim delom. bilo sa unutrasnje iIi sa spoljasnje strane uzengija. 4. oblikovane povijanjem armature za 90°. sto se mora dokazati ispitivanjern. stirn da sigurnost sidrenja sipke armature u armiranobetonskim konstrukeijama mora biti najmanje 1.lkU=J 1.20u. Na pravom delu. u produietku krivine.1 -ZQ ZQ 0u :! 10 } 10~~u~16 0u~IO IO~()u~ } 16 au 1 _{2au+2bu+16. oblikovane povijanjem armature za 90°. ku- 1 _{a. u produzetku krivine (slika 24). sa pravim delom duzine najmanje 154>" ali ne manje od razmaka precki (95 mm) na kraju kuke. Sidrenje pravirn de10m moze se izvrsiti na drugi nacin.0 em od kraja uzengije. odnosno do kraja krivine (slika 23). sa povijanjem profila u petlju i profilima sa zavarenim poprecnim sip kama.S em : I _--~ . dusine ne manje od lOcPu na kraju kuke. ne smeju biti blife od 4cPu od pocetka. 2bu+ 100u ZQ ZQ Slika 21 i potrebne ukupne dusine armature lu za izradu zatvorenih pravougaonih sa dimenzijama spoljasnje konture au i bu. u slucaju da je za duzinu pravog del a na kraju kuke merodavna velicina 104>u' t.5mm} 0u = 5.1 ku= Js.I 147 100uo(~Ocm --~ I I n -- -or .u ~Q ZQ 0u ~ 8 } 8~0u~ 12 :""'j I '{lI! _'l_ _ 4-.50u+9.o em+ 111()u I. ~: 0u t.9 Slika 24 146 Kad se zavarene armature koriste za izradu uzengija. l. 61 60 .Sem 16. udaljena najmanje 2. one na krajevima moraju imati pravougaone kuke. IS0u 49.8.Na sliei 23 date su i potrebne miminalne dodatne duzine profila fllku za ispravno oblikovanje kuke. Poprecne ziee.0Cm-60U u.ocm 80.S0u Ht _~<i: au 1Slika 22 u u -12au+ ha +2 b u+16. uzengija Slika 23 Uzengije od Bi-celika moraju na krajevima imati pravougaone kuke._L I' D3 = ~0u t. Na slici su date i potrebne dodatne dusine profila flhu za ispravno oblikovanje kuka. sa propisanirn precnikorn povijanja od 64>".

kao i za sidrenje pritisnutih sipki sa kukama.98 Rebrasta armatura (RA) 1. pri betoniranju. popre cna armatura u zoni sidrenja moze se izostaviti.3 ili 1. Po pravilu. za utez anje preseka mora se obezbediti popr ecna armatura.2. tako da se iz jednog 151 U ostalim slucajevima polozaja armature u preseku.2 1. pa je za svesnjeve od 2.nlln a = ~- za uslove dobre adhezije date su u tabeli . Dopustene vrednosti napona prianjanja 25.80 U zoni usidrenja zategnute i prrtisuute armature. vrednosti naporia prianjanja Tp iz tabele 25 umanjuju se za jednu trecinu za uslove losije adhezije. Efektivna duzina sidrenja zavisi od tip a usidrenja i stvarnog (efektivnog) napona u arrnaturi i izracunava prema izrazu I 62 s(ef) 150 = a. 1. 1.duzina sidrenja odredena prema clanu 149. vrsi se utezanje betona uzengijama.(e!). (ja(el) - aa a - = 1 .149' Dusina sidrenja zavisi od polozaja profila u elementu celika. koji nisu navedeni u drugom stavu ovog clana.5/. kao konstantna vrednost za Na duzini usidrenja I.".1 (ja(ef) O'a J .76 0.80) koji se odnosi na duzinu sidrenja. .precnik profila koji se sidri.na armaturu koja je pri betoniranju nagnuta za 45-90° prema horizontali. Duzina sidrenja armature (I.na armaturu koja je pri betoniranju nagnuta za manje od 45° prema horizontali iii na horizontalnu arrnaturu .67 0. se napon prianjanja proracun duzine sidrenja.egnute i za pritisnute sipke na duzini usidrenja 1.(eJ) obezbeduje se poprecna arrnatur a (uzengije) koja moze da prihvati 20% sile u poduznoj arrnaturi koja se sidri. duzina usidrenja I.92 0. Tp Na dusini sidrenja I.koeficijent sigurnosti Tp - = dopusteni racunski napon prianjanja odreden prema tabeli 25 za uslove dobre adhezije iii umanjen za jednu trecinu za losije uslove adhezije.60 0.75 2.4 puta veca od dusine usidrenja pojedinacne sipke.) pravog dela bez kuka za glatku armaturu rebrastu armaturu (RA) odreduje se prema izrazu (GA) 152 gde je: i/J .... Sidrenje profila zategnute rebraste armature vrsi se pravim delom iii pravim delom sa pravougaonom kukom (90°). Kad je u pitanju zategnuta povrsine betona.u mogu usidr iti najvise dye sipke. odnosno uzengije. arrnatur a kuke ne treba postavljati u blizini slobodne 153 graniea razvlacenja celika. Dopustene vrednosti napona prianjanja adhezije Vrsta celika Tp (u MPa) za uslove dobre Marka betona (MB) 15 20 30 40 50 60 Glatka armatura (GA) 0. a odnose se: . 3 iii 4 profila duzina usidrenja 1. ako se profili te armature pri betoniranju nalaze u donjoj polovini poprecnog preseka elementa iii su udaljene najmanje za 30 em od gornje slobodne p ovrsine elementa. od vrste Dopusteni naponi prianjanja Tp u uslovima dobre adhezije. da bi se izbegli nepovoljni uticaji sile cepanja.najmanje = 0. odnosno granica a 02. uzima. ovog pravilnika. stvarni naponi koji odgovaraju dejstvima u ekspioataciji. (jv - Sidrenje zatcgnute glatke armature pravim sipkama bez kuka ne dozvoljava se. zavisni su od polozaja armature pri betoniranju. I s . 1- 10¢ 1- 15 em Tabela 25. Sidrenje profila pritisnute armature po pravilu se vrsi bez kuka. Ako u zoni sidrcnja postoje uticaji koji uravnoteiuju sile cepanja (oslonacke zone) ili ako je precnik poduzne armature ¢ < 16 mm.85 0.mm 63 . (/u /u . Sipke grupisane u sveznjeve (cvasti) sidre se na nacin propisan za sidrenje pojedinacnih sipki.4 1. sveznja. ... T_v gde je: I. I.(el) - efektivna dusina sidrenja. u jed nom mest. za sidrenje zategnutih sipki sa kukama. sipke iz sveznja treba pri sidrenju raspertiati.min iznosi za zategnute i pritisnute sipke I. izuzev u slucajevirna kad se sidrenje sa kukama ne moze izvesti.za sidrenje pravim sipkama bez kuka napregnutim na zatezanje ili na pritisak. Ako su profili koji se sidre ¢ > 16 mm za zat. od marke betona i precuika profila armature.10 2. dopusteni napon u armaturi odreden u tablici 23.45 2. stay 5.

~I'). a usidrene sipke rebraste imati te kuke.na sliei 27b prikazano ije. (1. 2. gde je: 1.4+2. .duzine 156 po duz ne ziec do prve poprecne ziee rznosi a > 2. precnik .5 em a~ b?> iz stava 1. ovog praviluika (slika 26a) ako se sipka sidri 1I pritisnutoj zoni.Scm 5 em (50) Slika 29 64 65 . Dusina sidrenja povijene sipke koja prima glavne napone zatezanja racuna se samo na pravom delu. 157 155 Usidrene sipke od glatke armature za prijem glavnih napona krajevima imati kuke i prave delove.na sliei 27a prikazano ZIJe. petlji iii odstojanja ravni petlje e- manja od vrednosti do spoljne povrsine razrnaka betona. ako se sipka sidri u zategnutoj zoni (slika 26b). stvarni napon u armaturi na pocetku krivine petlje. r- I y --I I Slika 28 a) Slika 26 ~l b) "j"d. zategnute iii mrezaste pritisnute date u tabeli 26. a 1. ovog pravilnika.8f) gde je: U a(e1) - e Ua(eJ)</> /6k dusina sidrenja odredena prema izrazu iz dana 150. irna dovoljnu duzinu usidrenja (slika 28).Pri sidrenju petljama. ravni susednih at: Slika 25 zatezanja armature moraju na ne moraju *) za RA sa kukom Slika 27 Kad su u pitanju visoki nosaci arrnatura za prijem sila zatezanja od glavnih napona zatezanja moze se sidriti u pritisnuti deo betona sarno pravim delom sipke i kukom za glatku armaturu (GA) iii samo pravim delom iii pravirn delom i kukom za rebrastu armaturu (RA) ako pravi deo sipke.3 l. mora da zadovolji uslove Duzina sidrenja duzine sidrenja da odstojanje (slika 29).' u beusidrenja se mogu smanjiti na kraju sipke za glatku Mresasta 158 armatura sidri se bez kuka. osim kad se koristi armature za uzengije.(e1) - je mogucc je moguce sidrcnje sidrenje u zatcgnutoj u zategnutoj zoni za dobre uslove adhe- zoni za uslove losije adhez- D?. Duaina sidrcnja tog del a iznosi 60% duiine sidrenja odredene 1I clanu 1"49. s tim: od kraja Poduzna glatka i rebrasta armatura za prijem sila zatezanja mogu se sidriti tonsku masu. ovog clana izvodi se obavezno sa kukom armaturu i sa kukom iii bez nje za rebrastu armaturu. Sidrenje vrsi povijanjern pod uglom od 45° . pravirn delom. a i povijanjern pod uglom od 45°. da bi se izbeglo cepanje betona unutar krivine petlje mora ispunjavati sledece uslove: 154 u ravni sidrenja. Ako se sidrenje za 5</>. mereno ad sistemne linije.

NASTA VLJANJE ARMATURE Zategnuta armatura se.uru ako se armatura odnosuo 50% za profile q) :2: lG.4 u jednom ¢ zategnute armature nastavlja preklapanjem sa profilima 5. stirn da primenjeni nastavak ima sigurnost propisanu ovim pravilnikom. Vreelnosti koefieijenata za duzinu nastavka 0'1 Sidrenje mreiaste armature kod povrsinskih nosaca .6 1. odnosno 15¢i.ploca na krajnjim slobodnim osloncima.4 1. i ne moze biti manja od 1. Najveci prescku < 104) a> IO¢ dozvoljeni proeent moze iznosit. odnosno duzine 5 ¢i. Vrednosti koeficijenata 163 Duzina preklopa tabeli 28. odnosno 25% za profile «> 16.8 1. Tabela u obzir pri odr edivanju ~ ~ ~ <l-- 11D(3cm) 26.5< ¢i < 12 losiji 5 Tabela 27. one se izvodi u podrucjima najrnanjih .da razmak popre cnih iiea uzima veca vrednost: bude veci iIi jeduak 5 em.(en.1 33% 1. Cist razrnak Cist razrnak iz med u <iva od najblize susedn a prepovrsine klapanja II betona jednom prcsck u a Procent nastavljanja preklapanjem u jednom sipki preseku 159 Duzina sidrenja zategnutc i pritisnute Bi-armature iznosi najmanje cetiri osovinska rastojanja preck i za dobre uslove adhezije i pet odstojanja precki za losije uslove adhezije. ako se mrezasta armatura prekida. tavljanje ne moze izbeci. 162 Procent nastavka pritisnute armature na preklop moze iznositi do 100% ukupne armature u preseku. ali nastavak ne po- 161 Dusina nastavka na preklop armature (RA) iznosi Ip = odnosno 20 cm (slika 30). Duzina i uslovi sidrenja Jednostruke ziee Uslovi adhezije dobri losiji dobri sipki armature MA od glatkih i orebrenih ziea I Dvostruke iiee ¢i ~ 8. Duzina preklapanja ne moze biti manja od duzine sidrenja odredene izrazom u clanu 149. 160 < 16.50% za glatkll Ako se takvo naprezanja. 66 67 . nosivih iiea glatke orebrene mrez aste armature odredena je u zategnute glatke armature (GA) i zategnute rebrast e 0'1 ·I. koji irnaju poprecne nosace iii scrklazc. najmanje 5 em od iviee nosaca iIi serklaia. ovog pravilnika. za rebr ast u armat. dleze odred barna 0 nast.da se zavareni spojevi uzirnaju njirn brojern iiea (cvorova). sa zavarenom poprecnorn armaturom na delu preklopa ili na bilo koji drugi nacin.2 50% 1..2 1 25% 1. Armatura se moze nastavljati i elektrootpornim zavarivanjem. vrsi se tako da bar jedna poprecna sipka lesi u sirini oslonea.<.i: b ~ 5¢ b > 5¢ nastavljanja 20% 1.avljanju armature iz ovog pravilnika./2.0 1.3 > 50% 2. kao i na srednjim osloncima. . Nastavljanje zategnute armature vrsi se preklapanjem profila sa kukama i bez kuka. za duiinu nastavka 0'1 elate su u tabeli 27. nasar mat uru qJ < 16.100 (/. ne nastavlja preklapanjem. po pravilu. pri cernu se usidrenja s najma- .5 ¢i < 12 Najmanja duzina sidrenja {u em) za MAG i MAR Najmanji broj poprecnih iiea {cvorova} na dufini usidrenja I 'I MAG 3 > 25 > 35 35 45 MAR 2 3 3 4 l Ip Slika 30 3 4 8.

a njihov razmak ne sme biti veci od 5cf. Ta arrnatura proracunava se iz poprecne sile koja je jednaka trecini ukupne sile u nastavljenoj arrnaturi u jed nom preseku.5 8.r.. racunajuci tu dusinu od trecine sirine oslonea (slika 32a i 32b).e armature 29. moze se primenjivati sarno ako je propisan postupak zavarivanja u projektu konstrukcije. Ako je pri odredivanju velicine pomeranja v presek nosaca promenljive visine.. a najrnanje polovinu armature iz polja za ploce... gde je 1> precnik nastavljene armature. gde je h . ovog pravilni ka. Linija zatezucih sila dobija se pomeranjem linijeM/Z za velicinu v (l' • h u pravcu ose nosaca.15. k ih . VODENJE PODUZNE ARMATURE 167 Potrebna povrsina podusne armature dus nosaca odreduje se po pravilu prema liniji satezucih sila. 166 Nastavljanje armature zavarivanjern. = = = Duzina preklopa glatke i orebrene nenosive zice mrczast. a v 0.I~Ja pree I . Profili armature koji se provode preko ovih oslonaea sidre se sa dye trecine efektivne duzine sidrenja odredene clanom 150..5<4>:S12 dobri losiji clobri losiji Najmanji broj .-. racunajuci dusinu usidrenja od kontakta nosaca i oslonea u slucaju direktnog oslanjanja. 12 dobri losiji <p:S 8. u racun se uzima korisna visina odgovaraj uceg preseka (slika 31). --------------~-~-L-r-.5 losiji 20 --. Tabela 29 Duzina preklopa nenosivih iiea mreiaste Poprecne zice Precuik ziee Uslovi adhezije data je u tabeli armature Duaina Broj poduzpreklopa (u COl) nih zica ( cvorova) t I I Jednostruke i <P:S 6.__4---- Ako se sipke ...5 __:d.(ef). Mogucnost dobrog nastavljanja ispitivanjern.:o:. s tim data armatura lie maze bit i munja od armature koja je odredena izrazima iz clana 132.(en odmerava se od racunski krajnje tacke R..tu ra mora se prevesti preko slobodnog krajnjeg oslonca iIi krajnjeg oslonea sa delimicnim ukljestenjern od najrnanje trecine ukupne armature u polju za gredne nosace. 165 t_1 I I r--r. Slika 31 168 Poduzna arma. mora se proracunati poprecna armatura (uzengije). Duzirra sidrenja I.za 10sIJe uslove adhezije..p 2: 16 mm nastavljaju preklapanjern iIi ako se u jednorn preseku nastavlja vise od polovine ukupne armature.:.. au slucaju indirektnog oslanjanja (zona zatezanja u podrucju sidrenja) ta duzina iznosi I. Velicina pomerene linije v zavisi od efikasnosti armature za prijem glavnih napona zatezanja pa je vrednost v O~ za slucaj da se glavni naponi zatezanja prihvataju kosim gvosdima 5 i uzengijama.b. cki Dusina preklopa kod Bi-arrnature iznosi najmanje pet OS?VlllS 'I rastoJa. ovog pravilnika.-2 __ 3 164 . pri cernu se uzengije postavljaju na duzini preklapanja. armature zavarivanjern mora se prethodno dokazati 68 69 .staticka visina nosaca.Tabela 28.:. preklopa (u em) poprecnih iiea (cvorova) MAR MAG MAR MAG 40 35 4 3 40 35 5 3 40 35 4 3 40 35 4 5 4 50 45 5 50 45 6 5 Duzina 6.75 ako se glavni naponi zatezanja prihvataju samo uzengijama iIi ako za glavne napone zatezanja nije potrebno osiguranje armaturom..dvostruke zice <p > 6. osim elektrootpornog zavarivanja. Duzina preklopa nosivih zica mrezaste armature Poduzne ziee u nosivom praveu Precnik <p (u mm) Uslovi adhezije Jednostruke iiee Dvostruke iice Dvostruke iice <p ::.i-.za dobre uslove adhezije i sest rastojanja precki .

Ako se pri proracunu pretpostavi slobodno okretanje na osloncima. Na duz ini preklopa post avljaju se uzengije na manjern razrnaku nego u samorn st u btl. Slika 35 170 70 71 . VI KONSTRUISANJE ELEMENATA I KONSTRUKCIJA Konstrukcije i elementi ad armiranog betona konstruisu se u skladu sa pretpostavkama usvojenim u statickom proracunu. . mogu se izvoditi bez kuka. po pravilu. ako je svaki profil direktno vezan uzengijarna sa armaturom u pritisnutoj zoni (slika 33).acno utvrdeni konstruk ti vnirn merama.e armat. ovog pravilnika.urc na prelomima rnoraju se izvoditi urnetanjem pravih sipki . U takvim slucajevima oslonacki prcseci mogu se dimenzionisati prema redukovanim momcntirna savijanja nad osloncima (slika 35). 172 Nastavci zategnute armature izvedeni na preklop za ekscentricno pritisnute elemente. oduosno greda mogu se uzeti svetli otvori uvecani za 5%.2 1"" I s(ef) DIREKTNO OSLANJANJE . temperaturnih promena iii nejednakog slaganja oslonaca svedu na meru koja ce zadovoljiti postavljene zahteve.i zavarivaujem na suceljak. nastavci armature Nasr. stubova i sl. Svaki ugao prclorna mora se utegnuti uzengijama (slika 33). odnosno grede. Za kontinualne ploce. TEORIJSKI RASPONI.· uzimaju se kao rasponi osovinska odstojanja zidova. koji se racunaju po fazi I. Slika 34 Ako rasponi slobodno oslonjenih ploca iii greda nisu t. zategnute sipke armature mogu da slede krivinu prelorna.\---LIb/ Islef) Slika 32 a) Dilatacione razdelnice (fuge) rasporeduju se tako da se uticaji usled skupljanja betona. dijagram momenata iznad oslonca smc se parabolicno zaobliti (slika 34). Ako se u jed nom presek u nastavlja vise od polovine armature.avci zat. Pri nastavljanju vertikalne armature (ankeri stubova) predvidaju se za seizrnicka po drucja nast avci bez kuka. Ako su sirine oslonacnih podvlaka. 169 1.isuutu zonu betona potrebnom duzinorn sidrenja. moraju se izvodit. prema propisima za izgradnj U objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima. 3 b) INDIREKTNO OSLANJANJE 171 I . b) Slika 33 Ako je llgao prelorna veci od 160°.egnut. proracuuavaju se kao da se na osloncima mogu okretati. za raspone kontinualnih ploca. zidova iii stubova vece od 10% svetlog otvora ploca iii greda. kao raspon se uzirna svetli otvor uvecan za 5%. s tim sto se duzina preklopa za glatku armaturu i za armaturu od rebrastog celika odreduje prema clanu 158.. OSLONCI I UKLJESTENJA Kontinualne ploce i grede. podvlaka. I I I I Uticaj neminovnog odstupanja izrnedu usvojenog sistema konstrukcija u statickorn proracunu i stvarnog izvodenja mora se uzeti u obzir pri projektovanju konstrukcija. koje se sidre II prii. i sa tim rasponima izraditi fiktivne scme nosaca za proracun.

ima sme iznositi vise od 15 em. konstrukcije na stubove. • ". ---- . " _0.a. puno opterecenje svih polja moze se uzet i u proracun sarno ako odnos raspona susednih polja nije manji od dye trecine. greda i greda T preseka odreduju se za puno optcrccenjc svih polja. ovog 178 Pozitivni proracun srednjim nih ploca 174 mornenti u poljima kontinualnih ploca iii greda ne smeju za uzimanje u biti manji nego sto bi bili da se pretpostavi obostrano puno ukljestenje u poljima. b2· Pravo(slika 37) ako 3. rebraste tavanice iii tavaniee za supljirn telima rnogu se uzeti 1I proracun kao lokalno ravnomemo podeljena opterecenja na lokalnoj povrsini el . 0. i sl. ukljestenje na krajnjim osloncima moze se uzeti u obzir sarno ako je konstruktivnim merama obezbedeno i racunski dokazano. Grede T preseka su linijski nosaci kod kojih su ploce i grede medusobno kruto povezane i zajednicki sadejstvuju u prijemu statickih uticaja. zajednako podeljena opterecenja dovoljno je odrediti najvece mornente na ivicama oslonaea (preseeiI i II na sliei 36) i prema njima izvrsiti dimenzionisanje preseka. 0. LOKALNA RASPODELA OPTERECENJA Koncentrisana opterecenja koja dejstvuju na ploce. izmedu sipki armatura Na rnestirna najvecih ukljcstenja. e2 (slika 37). razrnak vaze i na -mestirna nastavmomenata u poljima i na sipki poduzne armature ne U zgradama koje su konstrukcijama koji mogu se zanernariti kao st. pri cemu se mora voditi racuna o kontinuitetu i ukljestenju..~/ -----b.. odnosno jednostrano puno ukljestenje 1I krajnjim poljima odnosiii greda.. sit nih rebara. + 141 Dejstvo kontinuiteta mora se obavezno polja iii ako je odnos raspona susednih " Slika 37 . Pri proracunu momenta u polju u krajnjim rasponima ploca iIi greda.Za ploce igrede u visokogradnji koje su kruto vezane sa svojim osloneima. racunska korisna visina preseka na mestu ojacanja ne sme biti veca nego sto hi bila da je nagib vute1:3 (slika 36). Ako su rasponi razliciti. preko dva 176 b1 --1ff -. uzirnaju se II proracun. a kroz cvrste slojeve (beton i sl.ubove okvirne 175 uk rucene vertikalnim platnima._ Momenti i transverzalne sile za tavanice od ploca.5. Raspodela opterecenja kroz rastresite slojeve (zastor od tucanika nagibom 2:1. Ako se ploce iii grede ojacavaju na osloncima vutama. Reakcije clemente koje se prenose sa meduspratne zgrade. 173 2.) sa nagibom 1:l.) uzima se sa 177 Optere cenje u srednjoj ravni ploce je lokalno raspodeljeno na povrsini ugaona povrsina opterecenja moze se zameniti krugom iste povrsine je zadovoljen odnos 2/3 b1/b2 < 1. '+0. < b1 . Najmanji razrnaci pravilnika. odnosno na rnest. Odredbe za najmanje razrnake ljanja armature prekl apanjern. osloncima. sa dejstvom kontinuitet. GREDE I GREDE T PRESEKA Grede su linijski nosaci proizvoljnog preseka koji su pretezno napregnuti na savijanje. momenti savijanja u okvirnim nastaju usled vertikalnih opterecenja na unutrasnjirn stubovima dok ivicne stubove (kruto vezane sa gredama) treba racunati konstrukcije. uzcti 1I obzir ako nosaci idu same polja manji od dye trecine. odnosno druge po pravilu . izmedu sipki armature odreduju se prema clanu 137. i 138.1d1 72 73 . + 241 '1 • '1.

kontinualnim nosacima.e razmak rebara. zavisno 180 Koso povijena armatura mora biti pravilno rasporedena na delu grede na kome treba da se prime glavni naponi zatczanja. siriua gredc.ur a p ostavlja se dovoljan broj montaznih sipki radi boljeg povezivanja uzengija (slika 39c). Ako se proracunom dokaZe da je napon prianjanja veci od dopustenog.1-0"" statick« visine uosaca ali ne vecern od 30 em u slucaju da je % celika date u MPa. Precnik te armature mora iznositi najmanje 8 mm.179 Sipke gIatke armature (GA) koje su zategnute na krajevima imati kuke. u poIjima i na osloncima. plocc: nultih t acaka 74 75 . odnosno 20 em u slucaju daje 'rmax > 'rb. moraju Povrsina preseka glavne poduzne armature na mestima najvecih momenata.atczuca sila sto pravilnije raspodeli na povijene sipke i uzengije.i uajmanje 'rmax ~ 'rb odnosno na Na bocnirn stranama greda i greda T preseka cija visina iznosi vise od 50 ern rastojanje poduznih sipki armature moze iznositi najvise 30 cm. broj sipki koje se produzuju preko slobodnog oslonca treba odrediti proracunom. ¢6 rnm. deb ljiua prjt. Ako se upotrebi visokovredni celik sa 0"" 2: 400 MPa. U seismicki aktivnim podrucjima kod okvirnih sistema poduzna armatura u gredarna . Sipke koje se produsuju preko slobodnog oslonca moraju se tako sidriti da bar pocetak kuke pada unutar oslonea za najmanje 3 em.5h. Precnik uzcugija mora bit. sirina prit. Na mestima na kojima ukupne gIavne napone zatezanja preuzima armatura. 182 = Po celoj duzini osiguranja grede moraju imati uzengije na razmaku od dye trecine P.20%. !ITi1 I U gredama se moraju najmanje dye sipke glavne armature produsiti pravo preko sIobodnih oslonaca. U blizini cvora.. Za podeljeua opterecenja odreduje se kao manja vrednost dobijena iz tzraz a: 1) 2) gde je: b. b b = b + 20d ~ e = b + 0.isuut. 10 o o ~e ~ . Ako sc u grecli koriste viscsecue uzeugij«. koja se UZlll1U 11 proracu n pri dimenziollisanju preseka. 183 Korisna sadejstvujuc. mora iznositi najrnanje 0.ukupna visina nosaca (slika 39).gde je I/> precnik n ajt. odnosno 30 em kod nosaca gde su najveci r naponi prekoracili granieu 7). Il. Za takvo usidrenje otvor kuke (Dr) mora se proracunati (slika 38).21. postavljaju se zatvorene uzengije s preklopom na dvostruko manjem razmaku od maksimalno potrebnog. Pri dvostrukom arrnira. najveci razrnak koso povijene armature iznosi ek 3/4h gde je h . gde je I teorijski raspon nosaca. taj procent mora iznositi najmanje 0. Slika 39 c. moze da se odredi teorijski iii ispitivanjem.ast.ojanjc koso povijenih sipki i uzengija odreduje se tako da se kosa z.nc povrsine na delu nosaca gde je ploca pritisnuta.isnuto ploce ked greda T preseka (slika 40). moze se koristiti izraz: u armiranobetonskom preseku. U tom slucaju potrebno je osigurati kraj nosaca pomocu uzengija. u preseeima u kojima ne postoji gornja arrnat.anje si pke p oduzue pritisnute armature. odnosno rastojanja moment.nju preseka. 181 b. uzengije moraju biti na razmaku od 151/>. na mestu oslonaea postavlja se obostrano tako da se pritisnuta armatura usvaja najmanje kao polovina potrebne zategnute armature. na dusini nosaca od 0. Te sipke moraju imati na krajevima kuke i lezati uz bocne strane preseka grede (sipke A na slici 38).25% povrsine pravougaonog preseka greda. 25 . Za proracun minimalnog procenta arrniranja od marke betona.min <IJE = 5. Dr 2" '11'" ~ Slika 38 +0 b) 10 dc- rasp on obost rauo slobo dno oslonjene grede. celom duzinorn iii delimicno. Najveci razmak ove armature iznosi najvise 0. gde su fk i u" marke betona i granica razvlacenja tazrnaku jedne trccme visine preseka.

. i to najmanja 4> 6 na 25 em.za raspone tavanice vece ad G m. I If imati dovoljan broj poprecnih rebara za ukrucenje. ovog clana zamenjuju se izrazima: manji od 1/10. i 2.avanica od 3 do 6 m. onda je 4> ~ 4 mm na razmaku od 25 em. 4. Rebra za ukrucenje moraju biti istog preseka kao i glavno rebro i moraju biti armirana sa po jednom sipkorn u gornjoj i donjoj zoni. ako se poprecnirn b=bo+12dS.jedno rebro za ukrucenje .avau ica i t. uaimajuci u obzir sadejstvo sa prit. 0. ali lie manje od 4 ern. LI'I Slika 42 d. ovog clana. ali ne vise od 12 rn. greda se sme racunati kao simetricna greda T preseka. ovog dana. 5d. .0 + 0. ako je uklonjena svaka mogucnost pomeranja u stranu iii uvrtanja (torzija). ovog clana 0 pomeranju i u vrt. plocorn iIi bez nje. 5e iii .tri rebra za ukrucenje . Uzengije u rebrirna tavanica moraju hiti na istom razmaku kao i arrnatur a ploce upravna na rebra i izvode se sa preklopirna koji obez beduju prijern negativnih rnomenata u ploci (slika 42). = b + 1.isnutorn supljeg tela. STUBOVI I ZIDOVI 184 Sitnorebraste tavanice i t avanice sa suplji m telirna vinski razmak rebara ne iz. Ako je sadejstvo supljih tela sitnorebraste t avanice dokazano sistematskim vanjima. Zidovi su elernenti precnog preseka b > 5d. Ako pretpostavke iz stava 2.dva rebra za ukr ucenje . Tavanice sa supljirn telima. odnosi se na nosace T i G preseka. SITNOREBRASTE TAVANICE I TAVANICE SA SUPLJIM TELIMA 5.avanica sa supljim tclima iznositi najmanje 1/10 osovinskog razmaka rcbara.za raspone t.(slika 41).25"3 S. \. . Sll 187 konst.ih t.om plocorn moraju se proracunavati kao grede sa kosim glavnim osovinama preseka (koso savijanjo ) . izrazi iz stava ploce. proracunavaju se ne ispiti- sledecih 1) 2) (/ = hI + "0 + Sd S. Podeona armatura mora biti od najmanje jedne sipke 4> 6 izmedu rebara.elima vaze odredbe clana 185. Ako se koristi mrezasta arrnatura (MA).5e. najrnanje 1/10 njegove ukupne visine. jedan deo sile pritiska moze se preueti na suplja tela. i 186 Slika 40 Sitnorebraste to: Slika 41 tavanice moraju . 5e l 185 Korisna sadejstvujuca sirina pritisnute ploce.isuut. Za sitnorebraste tavanice sa supljirn t. Presek armature obe sipke mora biti jednak preseku armature glavnog rebra. konstrukcija izlozeni pretezno pr itisku. ali ne vise od 9 m.za raspone tavanica vece od 9 rn.nosi vise od 75 em.anju nisu ispunjene grede sa jednostranorn pr it.e 6' = hI +&0 +5d S. odredena kao manja vrednost iz izraza datih u stavu 1. 0. 10 I.Ako se pritisnuta ploca nalazi vecim delom sarno sajedne strane grede (nesimetricni T preseei). Tavanice sa supljim telima smeju se izvoditi i bez pritisnute rebrima obez beduje zajednicko dejstvo glavnih rebara. ovog pravilnika.rukcije kod kojih osomora Stubovi precnog BU elementi konstrukcije jzlozeni pretezno pritisku preseka b ::. kod kojih je razmak rebara e ~ 40 em. gde debljina ploce na spoju sa nosacem iznosi ploce manja od 8 em. ali ni debljina 1. gde je d manja strana stuba. Ako je odnos debljine ploce i ukupno visine nosaca i 2. 0. sa odnosom sa odnosom strana strana popo- Debljina pritisnute ploce sitnorebrast. 77 76 . Za korisnu sirinu pritisnute ploce moze se za podeljena opterecenja uzeti u proracun rnanja vrednost od U pritisnutoj ploci tavanica iz stava 2. uvek se predvida armatura upravna na pravac rebara.

. It f J 192 1: 190 U prit. naponu betona procenat Poduzna armatura centricnog pritisnutog stuba iii zida sracunava minimalnog koeficijenta arrniranja i potrebnog betonskog preseka. Precnik spiralno armiranih stubova mora iznositi najmanje 20 em.isnutim linijskim elementima.5 </>. minimalni proeent poduine armature u stubu iii zidu moze se smanjiti. i veze naspramne armature iii dvostruke uzengije. ali ne vise od 30 em. treba izvesti dvojne uzengije u is tom preseku stuba. minimalna debljina zidova povecava se na 12. 50 . "'1 . se kao proizvod Ako najveci racunski napon pritiska ne dostigne dopusteni napon betona. kao i u podru cju nast. 78 79 . odnosno 20 ern.J. U stubovima pravougaouog prese ka Sit vise ad cetiti sipke armature predvid aju se.3% stvarnog betonskog preseka stuba iii noseceg zida. rrun u gde je: = Aa Ab 100 = Ai (& Of.4 70) ~ 0. Slika 44 Ako su prese ci stub ova razudeui. Usidrenje se racuna od presek a uzengija i iznosi 25 precnika sipke uzengije.Stubovi dimenzija < 20 em.avljanja na preklop).merodavna vitkost. . postavljaju se zatvorene uzengije na preklop po kracoj strani za prijern poprecnih zatezucih sila. zidovima i platuima.a kraca strana stuba.povrsina preseka betoua.iue precnika betonskog jezgra ni veri ad 8 em (slika 43). da bi se sprecilo lokalno izbocavanje pojedinih sipki armature. na duzini od jedan i po put. ali ne vise od 15 cm. Ako nema mesta za usidrenja. pri iskoriscenirn naponima u preseku.0. U spiralno armiranim pritisnutim elementima hod spirale ne srne biti veci od jedne pet. Razrnak poduine armature u stub ovima lie sme iznositi vise oel 4(j CIll (slika 44). hez prekiopa. predvidaju se uzengije ciji medusobni razrnak ne sme prelaziti 15struki precnik najt anje sipke poduzne armature ni najmanju dimenziju pritisnutog elementa. Ako ne postoji kontinuitet u meduspratnim konstrukcijama.. zidovi debljine < 12 em i spiral no armirani stubovi izraduju se u betonu 1\1B ~ 20. odnosno 8 em za montazne zidove.mCIXs<lcm I I \ j_lmaxt 188 Precnik zice iii sipke poduzne armature u stubovima iznosi najrnanje 12 mm. U seizrnicki aktivnim podrucjima stubovi Sf' armir aju tako sto se po duzna arrnatura prevodi preko cvorova z a po I m najrnanje (bez nast. Ai . Minimalna debljina armiranobetonskih zidova iznosi 10 em za zidova Iivene na lieu mesta. odnosno slicuo obez bedenje od lokalnog izvijanja po duzuih sipki armature. Zidovi se mogu armirati i mrezastom armaturom (MA). 189 Ked preseka kod kojih je stvarni napon jednak dozvoljenom arrnitanja ne sme biti manji od 0. Na ostaloj duz ini postavljaju se norrnalnc uzengije. armature. Razmak tih uzengija iznosi 7. \[ llm+4oem = : .avka po duzne armature. ! 0 t. sa najmanjim precnikorn poduzne armature 5 mm. odnosno 10 em. ako su zidovi povezani kontinualnim meduspratnim konstrukcijama. .5 </>. pored uzengija. iznosi: stu- Slika 43 191 U podrucju stuba u koji se uvoeli sila. ~ OJ \ I 0 ·~. Minimalna debljina zicla mora se povecati od naznacenih vrednosti ako to proracun zida na izvijanje (izbocavanje) zahteva iii ako to proistice iz pravilnog rasporeda armature u preseku iii kvalitetnog ugradivanja betona. ali ne sme biti manji od 0. s tim da se zatvorene uzengije sa zatvaranjern na preklop po kracoj strani na ovoj duzini postavljaju na najvecem razmaku od 7. uzengija na konkavnoj strani mora se prekinuti i usidriti u stub. .6 ni veri od 6. na najvecern razmaku ad 15 </>.· I 'maxi. a u zidnim nosacima najmanje 8 mm. odnosno 10 cm.povrsina preseka poduzne Ab .670 Aa . Najmanji koeficijent arrnir anja poduzuom armaturom u centricno pritisnutim bovirna.

prrtom . a kr ajeve preklopa treba zavrsiti. Nastavei preklapanjern po spratu izvode se sarno za polovinu armature stuba. Te veze ne moraju se izvoditi ako precnik poduine armature iznosi najmanje 12 rnm iii ako je zast. Slika 47 80 81 .itni sloj betona najrnanje jednak dvostrukoj debljini sipke po duzne armature iii ako glavna armatura leii unutar podeone armature. radi odr zavanja glavne vertikalne armature u odredenom polozaju . Ugaone sipke po duzne armature na slobodnim ivicarna zida iii platna obezb eduju se uzengijama. Najvece rastojanje horizontalne armature lie sme iznositi vise od 30 em. po pravilu.> 20. 193 Aa :~ Slika 48 o . Slika 46 Kad se izvodi nastavak spirale. a prccnik sipke ne srue biti manji od 1/4 maksimalnog precnika vertikalne armature. Potrebna povrsina po duzne armature na kraju zida odreduje se statickim proracunom. b. zavisno od debljine precnika 6. Broj veza po kvadratnom metru zida ne sme biti manja od 4.rcbne horizont. Za zavarene arrnatume mreze ta vreclnost sc moze smanjiti na 0. van podrucja za koje je propisano proguscenje uzengija (~ 1 m.avci sc izvode zavarivanjem. N agib povijanja ne sme biti veci od 1:6. Za ob~cno arrniranje stubova precnik sipki uzengija. prema sliei 49).6b ".ako je precnik glavne armature veci od 20 mm.~ precnik glavne armature do 20 mrn. 196 Povrsiua pot.075% betonskog preseka. nast. obicno iii spiral no arrni- ne sme biti manji od 6 (slika 47). U uglu stuba moze ~~ postavlt~ i po pet sipki.uvlacenjem du. a <p 8 mrn . Pri takvom grupisanju poduine armature. 8 iIi 10 mm. prema slici 48.alne armature (Aap) sme iznositi najmanje 1/5 povrsine vertikalne armature. iznosi 6 mm ako J.boko u betonsko jezgro sipki glavne armature. krajeva uzengija (slika profila glavne armature 45) nije potrebna staticka arpostavljaju se montazne sipke U opterecenirn zidovima i platnima. arrnatura se moze nastavljati povijanjem iz veceg stuba u manji stub u visini tavaniee. 1I 194 197 Ako su preseei stubova u dye susedne et ase razlicitih dimenzija. Broj sipki armature okruglim i poligonalnim stubovima. ne treba ranim izvoditi. tj.Minimalne povrsine po duzne armature u seizrnicki aktivnim podrucjirna utvrdene su propisima za izgradnju objekata visokogradnje u seizrnickim podrucjimao 195 Slika 45 Ako su stubovi jako arrnirani. Q. N astavci u stubovima obavezno se izvode bez kuka.1 % betonskog preseka sa svake strane zida . po obimu stubova treba izvrsiti preklapanje od najmanje 30 precnika spirale. ali ne manje od 0. Kuke.Ako na mestima ukrstanja matura. upotrebljavaju se horizontalna montazna armatura i medusobne veze obeju ravni armature. dok druga polovina ide bez nastavka ili sa zavarenim nastavcima. armatura se moze grupisati u uglovima stubova: ~ to po dve.avljanje se mora izvoditi z avanvanjem (slika 46).kao ~~ slici 4. Ako je poduina armatura od sipk i <P ::. ali u takvom slucaju armatura se rasporeduje . Ako su razlike u dimenzijama stubova vece. U seizrnicki aktivnim podrucjima nastavci poduzne armature preklapaju se u zoni gde su zatezanja manja (van plasticnih zglobova). nast. nastavak se rnoze izvoditi umetanjem narocite armature koja sluzi za povezivanje sipke gornjeg i donjeg stuba (slika 49). tri iii cetiri sipke armature (slika 46a). i to za 20 precnika spirale.

ZIDNI NOSACI momenta kratkim uzengija i transverzalnih elementima sila 200 Zidni nosaci su ravni povriiinski nosaci optereceni u srednjoj ravru cija je visina jednaka iIi veca od polovine raspona za nosace na dva slobodna oslonca.ur a 1I ne sme se obliku zatvorenih (slika 50). Minimalna debljina zidnog nosaca mora se obezbediti ne moze biti manja od 10 em. a ~ h (slika 50).P. Vertikalna arrnatura izvodi se II 7. utieaji mogu se primiti sarno horizontal nom armaturom. da ne Pri projektovanju i izvodenju kontinualnih dode do nejednakog sleganja oslonaca. ! V r- ~~ Stika 51 Ir//. 82 83 .rebljava se rnarka betona MB ~ 30. Ako je krak sile manji u odnosu na visinu h . tj. KRATKI ELEMENTI " II Ir .: Slika 50 Momcnti savijanja i transverzaln« sile koje nastaju u takvirn elementirna prirnaju se sistemom horizontalne.erecenje od kranova. ili jednaka tom kraku.l-t ~¢U/f) u/e Zidni nisaci proracunavaju se kao povrsinski nosaci napregnuti zidnih nosaca u srednjoj ravni. odnosno koso povijena prekinuti na iviei konzolc iii nosaca. Kratki I IL . ar mat. a jednaka iii veca od 0. odnosno koso povijene armature na osnovu teorijskih dokaza i ispitivanja.4 raspona za kontinualne nosace. IIorizontalna. stubove jednoetasnih konstrukeija koji nose veliko opt. a) I~I: : za h e l za h)l A-A h Slika 49 198 Za stubove donjih etaza visespratnih gradevina. b) = 1 1 I X I 1 I 6. 1 IV 199 elementi su elementi konstrukcije cija je visina h veta od kraka dejstva spoljne sile. stubove temelja pod masinama i stubove drugih jako napregnutih konstrukcija upot.

8. odnosno do visine jednake rasponu 1 za It > I.reba predvideti gornje ivice od izbocavanja. koja nastaju obczbeduju se poprecnom (podeonom) armaturom. treba primenjivati horizontalne kuke (slika 51a). Odnosi momenata lorna.a u polju iste trake budu po deseni da zadovoljavaj u uslove ravnoteze. Proracun statickih uticaja po teoriji plasticnosti po pravilu vaai za granicna stanja lorna usled incidentnih dejstava (eksplozije. po visini iii delom kao st.125% betonskog preseka za GA 240/360. 203 Zone u oblasti oslonca zidnih uosaca. Zidni nosaci proveravaju se na preturanje i na izbocavanje pritisnute zone betona.2. odnosno 0. rebrom iIi stubom) na ukupnoj visini iIi na delu visine zielnog nosaca predvida se arrnatur a sposobna za prihvatanje i prenosenje tog opterecenja na zidni nosac. poprecni zidni nosac. sto zavisi od velicine glavnih napona zatezanja u zidnom nosacu (slika 5130 i 51b). odnosno tim sistemom i koso polozenom arrnaturom.81 za It > I.). ali ne smeju biti hare oel 0. Kod kontinualnih ploca mozc se vrsiti ograniceua preraspodela uticaja tako sto se momenti jedne trake. U blizini oslonca duz ine uzengija se mogu smanjiti.201 Armatura zidnih nosaca sastoji se od glavne podusne armature i sistema horizontalne i vertikalne armature. podeljena opterecenja. konstruisu se i izvode tako da se nosac obez bedi od gnjeceuja betona iii otkidanja uglova na oslonackim lezjstirna. Glavna poduzna arrnatura iz polja vodi se po citavoj duzini odgovarajuceg raspona i u podrucju krajnjih oslonaca mora se usidriti. U slucaju da se zidni nosac.sklonista i sl. Za nosace cija je visina h veca od raspona I. 0. Ploce mogu biti oslonjene Pravougaone (poligonalne) iIi potpuno slobodne. Sile koje nast aju usled glavnih napona zatezanja primaju se sistemom horizontalne i vertikalne armature. transverzalne sile i reakcije oslonaca) racunaju se po teoriji elasticnosti. po duznu armaturu radi povecanja Staticki uticaji (momenti savijanja. izvodi u klizucoj iii pokretnoj oplati. Proracun uticaja po teoriji el asticnost. pri cernu se vertikalna armatura izvodi u vidu zatvorenih uzengija. oslanja na cvrst oslonac. kao i razlicitog znaka i istog pravca moraju se nalaziti u granicarna koje obezbeduju punu trajnost i funkcionalnost ploca i pod najnepovoljnijim kombinacijama dejstava i opterecenja u eksploataeiji. mora se napona pritisaka u oblastirna zidnog zidnog nosaca na oslonacku konstruk- 205 Naprezanja ploca oslonjenih upravno na pravac raspoua.o je poprecni zid. Glavna poduina armatura u polju rasporeduje se po visini zategnute zone preseka na minimalnoj visini do 0. a primenjuje se kod zastitnih konstrukcija .i moze se zasnivati na homogenom betonskom preseku. linijski male dehljine iii u pojedinim kod kojih opterecenje tackama. a 84 85 . dva ortogopodeljenim 207 Ukupna debljina debljina krovnih ploce iznosi uajmanje 7 em za st aticka ploca izuzetno moze biti 5 em. u pojedinirn t ackama dejstvuje up- ploce mogu biti oslonjene 202 Razmak okana mreze horizontalne i vertikalne armature ne sme biti veci od dvostruke debljine zida ni veci od 30 em. umesto h treba staviti 1 (slika 51). odredeni po linearnoj tcoriji . t. U gornjoj sigurnosti ivici zidnog nosaca t.crcccnje u jednorn [HaVeU iii nalna pravea po metodi traka dopustou je sarno kad su ploce opterecene optcrecenjern. na jed nu str anu iii na dye suprotne strane. udari i dr. usvajajuci za Poasonov koeficijent vrednosti izrnedu 0 i 0.ako da odgovarajuce sreelnje vrednosti momeuat.15 h. Sistem horizontalne i vertikalne armature se postavlja na oba lica zida.075% betonskog preseka za MA 500/560. stub vecih dimenzija i slicno. po teoriji plasticnosti i po nelinearnoj u plocarna teoriji. 1I Ako se opterecenje nalazi na donjoj ivici zidnog nosaca. po pravilu. PLOCE 204 Ploce su ravni povrsinski nosaci ravno na srednju ravan plocc. Ako se konstrukcija zidnih nosaca upotrebljava se he ton marke ME 2: iii platna 20. linijski. proveriti prijem kosih zatezucih sila i glavnih nosaca preko kojih se prenosi optcrcccnje sa CIJU. Za proracun se mogu primeniti staticke i kinematicke metode. N ajmanja povrsina armature svake rnreze i svakog pravca arrniranja iznosi 0. koje obuhvataju glavnu armaturu (slika 51). 206 Priblizan proracun ploca koje prenose opt. ako ta zona nije posebnirn elementima ukrucena u poprecnom pravcu.8 It. Za prijem obesenog koncentrisanog opterecenja iii opterecenja koje se na zidni nosac prenosi linijski (poprecnim zidom. mogu povecati iIi smanjiti do 25%. Te uzengije obuhvataju glavnu armaturu polja i dopiru do gornje ivice nosaca. svoje visine. Za prenosenje raspodeljenog opterecenja predvidaju se vertikalne uzengije dovoljne duzine i precnika. Ako se sidrenje vrsi pomocu kuka. is tog znaka a raalicitih pravaca. mora se predvideti armatura za potpuno osiguranje prenosenja obesenog opterecenja izrnedu mesta delovanja opterecenja i gornjeg dela zidnog nosaca. u izrazu.10% za RA 400/500 i 0. mereno od zategnute ivice nosaca u polju.

Cist razmak izmedu sipki armature ne sme iznositi manje od 4 em. plocapo 10 em za putnicka Ako se stanje deformaeija ne dokazuje posebno. koja obuhvat.5d za koneentrisana opterecenja. Sipke donje glavne armature. Na srcdnjim osloncima ploca moze se. Podeona arrnatura tih ploca ne sme biti manja od 1/5 preseka glavne armature ni rnanja od 0. ovog clana primenjuje se i na obezbedenja otvora u ploci. koja se sracunava prema sledecern izrazu: b3 213 52). Na krajevima sipki treba izraditi kuke.aviti povijanje armature iz polja. 208 Razmaei izmedu sipki glavne armature u zonama najvecih naprezanja ne smeju biti veci od 2d za jednako podeljena opterecenja. odnosno odstojanja nultih tacaka momenata kod kontinualnih iii ukljestenih ploca. izost.075% za MA. niti vera od 20 em. gde je d ukupna visina ploce.651 Duz slobodne ivice ploce bez oslonca. Na krajnjim slobodnim osloncima ploca treba poviti jednu trecinu do jednu polovinu glavne armature i prevesti je preko oslonea u gornju zonu. 0. najmanje Stay 1. 86 87 . Na mestima na kojima se armatura smanjuje usled smanjenja momenata. koja se sastoji od najmanje po jednog profila u gornjem i donjem uglu. l~ ~ :==:I I ~! =tJ~1 1 ~i bl Slika 52 ~ cl f"31 alternativa Debljina ploca po kojima se same povremeno hod a (radi cescenja i opravki) iznosi 1/40 manjeg raspona. s tim sto se oko otvora u ravni ploce dodaje i koso polozena armatura. U tom slucaju momenti nad osloneima pokrivaju se dodavanjern pravih sipki armature (slika 52b). 0.a poduznu arrnaturu . u srednjoj ravni ploce koja An &0 - odnos povrsina preseka podeone armature i glavne armature. moze se uzeti da to odstojanje iznosi 4/5 raspona. imati kuke i duzinu usidrenja. gde je d ukupna visina ploce. pored potrebne armature za momente savijanja. 210 gde je: b2 - sirina rasprostiranja koneentrisanog opterecenja je upravna na pravae glavne armature. odnosno rastojanje nultih tacaka momenata.1% od betonskog preseka za GA.Debljina kojima se krecu vozila treba da iznosi najmanje vozila. Povijanje potrebne armature nad slobodnim osloncern moze se zameniti arrnaturom koja je prevedena preko oslonca i tako povijena da moze prihvatiti eveutualne negativne momente (slika 52a alternativa). moraju prema odredbama clana 149. 9. razmak sipki armature ne sme iznositi vise od 40 em. najrnanja debljina ploce koja se racuna u jednom iii dva pravca treba da iznosi 1/35 manjeg raspona. rasporeduju se i po visini ploce. Poprecna arrnatura duz slobodne iviee.15% od betonskog preseka za GA. odnosno 1. PLOCE KOJE PRENOSE OPTERECENJE SAMO U JEDNOM PRA VCU 211 Ploce koj~ prenose opterecenje same u jednom pravcu moraju imati u zoni najveceg naprezanja presek armature najmanje 0. Pri proracunu statickih uticaja u ploci mogu se zanemariti manji otvori.075% za MA.ali ne manje od 5 em. a 12 em za teretna vozila. 209 Razmak podeone armature ne sme biti veci od 4 d ako je ploca opterecena podeljenim opterecenjem. ovog pravilnika (slika Koneentrisano opterecenje P na ploci koja prenosi opterecenje same u jednom pravcu sme se raspodeliti upravno na pravac glavne armature na sirini b3. zatvorenih uzengija iii armature ploce upravne na slobodnu ivicu ploce (slika 52c). odnosno ne vise od 40 em u podrucjima uz oslonee.085% za RA i 0. odnosno veci od 3d ako je ploca opterecena koncentrisanim opterecenjem. =b 2 + ~I < Aa - A bo - + 0. Ako odstojanje nultih tacaka nije odredeno statickim proracunom. 212 koje se zavrsavaju na slobodnim osloncima. ~==a=. Poduzne sipke uz ivicu debljih polja.1% za RA i 0. U gornjoj zoni ploce arrnatura se postavlja na najmanji razmak kojim se obezbeduje pravilno razastiranje i ugradivanje betona. Taj razmak ne sme iznositi vise od 30 em na rnestima najvecih naprezanja. ako to glavni naponi zatezanja dozvoljavaju. mora se dati poduzna arrnatura iz konstruktivnih razloga. sastoji se od uzengija "ukosnica". radi obezbedenja utieaja od skretnih sila oko otvora ploce.

12. a za visinu se uzima debljina ploce . Ako je precnik (strana) kapitela na spoju sa plocom veci od 0. U proracunu se rnoze usvojiti da je Poasonov koeficijent v = o. ako odnos IElly medusobno upravnih osovinskih razmaka stubova zadovoljava uslov 0. armiraju se. odnosno za sirinu grednog nosaca uzirna se osovinski razrnak stub ova odgovarajuceg pravca. pomocu metode zamenjujucih kontinualnih okvira (kruta veza izmedu ploce i stubova] iIi pomocu metode zamenjujudih kontinualnih grednih nosaca (zglobna veza izmedu ploce i stubova). uzirna se. odnosno za pnjem momenata usled dejstva nepredvidenih ukljestenja. armatu~e jednog pravca koja je potrebua u sredini place. Pri odredivanju statickih uticaja u zamenjujucem kontinualuom okviru. prstenastom i radijalnom armaturam za prijem tangencijalnih. 215 Za ploce koje prenose opterecenje u dva ortogonalna pravca mo~a se prcdvideti dodatna armatura za prijern momenata uvijanja.ubova. 9D. za svaki pravac. prosto oslonjene i ukljestene. KRUZNE PLOCE 219 Pecurkaste ploce sa pravougaonirn rasporedom stubova. Sirina tih pOJ~e:a ~~dnaka JC cetvrtini manjeg raspona place [slika 53). odnosno grednog nosaca na pojedine delove (trake) ploce racuna se po teoriji ploca. Slika 54 Ivicni pojasevi ploce koja prenosi opterecenjc u dva ortogonalna ~r~vca za Jednako podeljena opterecenja mogu se armirat. vodeci racuna i 0 najnepovoljnijem polozaju pokretnog (korisnog) opterecenja.i polo_v.0 racunaju se kao ploce koje prenose opterecenja u dva ortogonalna pravca. PLOCE KOJE PRENOSE OPTERECENJE ORTOGONALNAPRAVCA U DVA Ploca ciji je odnos strana naleganja 0.31min. 217 • V1Aax Ily "41. Armature ploce koja prenosi opterecenje u dva ortogonalna pravca racuna . ukupno odgovarajuce opterecenje. odnosno mora.33.075% za MA.75 $ {. I ~ 111 Aao II < Ly .Ill koncentrisanih opterecenja raspored armature treba izvrsiti prema proracunskim momentima savijanja.i~om ~dgov~raJuce. odnosno radijalnih momenata savijanja.se pren~a odgovarajucim momentima.10% za RA i 0. Za druge vrste podeljenih . RaspodeJa statickih uticaja sa zamenjujuceg kontinualnog okvira. 216 . odnosno grednom nosacu . 214 i! s Kruzne ploce manjeg raspona moraju se proracunavati i armirati kao kvadratne ploce koje prenose opterecenja u dva pravca. bez obzira na velicinu kapitela. Za sirinu rigle okvira. I.10. Kruta veza izmedu rigle i stubova prirnenice se i onda kad krutost stubova nije mala 11 odnosu na krutost rigle.Jly S 1. se uzeti 11 ob'zir kruta veza izrnedu rigle i stubova (slika 55). PECURKASTE PLOCE 218 Pecurkaste ploce su ploce koje se neposredno oslanjaju na stubove sa ojacanom glavom stub a (kapitelom) iii bez ojacanja glave stuba i koje su sa stubovima kruto iii zglobno povezane.:1 '/4 II :1 :~ 1 I ~I ~ I : I 1>I~ I I: Ly Slika 53 Armatura - 1 -1 : kruznih ploca u sredini ploce izvodi se na nacin prikazan na slici 54. gde je D precnik krusne ploce. i jednakopodeljenim opterecenjem mogu se proracunavati priblisnim postupkom. ali u zonama uajvecih naprez anja ne sme biti manja od 0. pri ce:mu se za proracun i raspored armature u ploci uzima cia je stranica kvadratne ploee a ~ 0. gde je fmin kraci osovinski razrnak st. I-- Kruzne ploce. po pravilu. i ako je nagib konusa iii piramide upisanih u kapitel 11 odnosu na ravan ploce yeti iii jednak 1:11.5 S 2.proracun statickih uticaja pri prirneni pribliznog postupka mora se sprovesti pornocu metode zamenjujucih okvira. 88 89 . 11.

icaj nesimct. t najveca transverzalna cionim opterecenj ima. ovog clana. I l=ths odreden prema clanu 220. 13Vbd. ploce za elva usvo- Ako kapitel ima nagib > 1:3 (slika 55b).i-i cnog naprezanja ploce usled savijanja u oblasti oko unutrasnjih stubova (eksce ntricno oslanjanje ploce na stubove) moze se zanemariti pri opterecenju koje deluje upravuo n a plocu. za obim kriticnog preseka moze se uzeti meduvrednost kao linearna interpolacija vrednosti kriticnog oblika za unutrasnji i ivicni stub. II racun se sme uvesti cia je duza strana najvise 1./2 od ivice kruznog stuba precnika d. .5 I". Odredbe clana 212.~l Napon smicanje T !'I • I 'I TC!· prese~ 1 nl 221 Ako u kriticnoru nika. u racun uvodi zamenjujuci krusni stub precnika d. odnosno I". metocle zamenjujucih kont. posebna poprecna arrnatura .. ovog pravi]- I ds 1 lh~2 preseku I 1" <3 - . Okp = dkp .jmanje 40%. 90 91 .2 -'V) I Ta rnje potrebna transverzalnc Slika 56 Ako se napon se prema izrazu posebna racunska sile T.odnosno 0.pona smicanja T. Najmanje 50% armature iz polja mora se voditi pravo. a kod stuba u uglu ploce 30% od obima Okp kriticnog preseka ploce za unutrasnji stub. U zima se da je kriticni presek. i 214. u srnislu ovog pravilnika. bez povijanja. u osnovi . obim krit.5 puta od krace strane.5 puta veca od krace strane. 0) \ ~dkP"'ds+hs L b) h. Uticaj ekscentricnog oslanjanja ploce na velicinu napona smicanja na rncstu ivicnih i ugaonih oslonaca (stubova) usled dejstva opterecenja upravnog na plocu ne mora se posebno odredivati ako se napon srnicanja T.srednja (prosecna) st aticka (korisna) visina pravca armature u kriticnom preseku. onda se.5 Iy. Tb mora se dati za prihvatanje zatezucih sila usled dejstva transverzalne sile Tmax.5 (c. 220 Ako poprecni presek oslonca (stuba) ima oblik pravougaonika cije su strane bid. Unutrasnjim stubom.i racuna 0 uticaju otvora u ploci koji ':0:. pri odredivanju na. r asporedena prema slici 56b.ava 4. kruznog oblika i da se nalazi na udaljenosti h. primenjuju ploca. zadovoljava preseku uslov napon srnicanja T. poveca za na. proracun se sprovodi pomocu gde je: Tmax - a) t=_> ai' bJ I"". Aka je odstojanje ose stubova od ivice ploce manjs ad 0. (slika 56). =-_0 1.odnosno 0.l . smatra se i svaki krajnji stub cija je osa udaljena odivice ploce uajrnanje za 0.Ako nisu ispuujeui uslovi iz st.5 lx. se na razrnak duz raspona sipki armature Za obim kriticnog preseka stuba na ivici ploce uzima se 60%. izracunat prerna izrazu u ovom clanu. pri dimenzionisanju preseka ploce u oblasti kapitela prema momentima savijanja sme se u racun uvesti sarno ona staticka visina koja odgovara nagibu 1:3.nax. ovog pravilnika i najmanji procent armiranja pecurkastih Kod ploca koje se neposredno oslanjaju na stubove bez kapitela i kod ploca opterecenih koncentrisanim opterecenjern mora se ploca u kriticnom preseku obezbediti od probijanja. smicanja T arrnatura za prijern zatezucih sila us led dejstva ualazi u granici u kriticnom izracunava 3'1 Ta 2 < T :::: 12 . .inualnih grednih nosaca. Pri proracunu napona smicanja se nalazi u blizini oslonca T treba vodit. 7r - ploca za unutrasnji h.icnog jena kruznog sila u kriticnom preseka preseku pri eksploatastub. Ako je duza strana pravougaonika veta za vise od 1. Ut.

Dimenzije i oblik kapitela mogu biti proizvoljni. Srednja vrednost procenta zadovoljavati uslove. Stabilnost ljuski i poliedarskih nosaca. koja ~ postavlja PO~ ~glom lZ izraaa uv/I. ovog clana mose se primeniti i uprosceni nacin proracuna prema teoriji membrana. 92 Armatura Ijuski i .faza 1. nisu potrebni staticka provera i osiguranje od prebijanja armaturom preseka ploce van kapitela. Moguce bez obzira na to sto njegova stvarna vrednost. Armaturu treba postaviti u srednjoj povrsini ljuske u oblasti 93 .0 zaGA240j360. niti manja od 1/15 spratne visine.rukcija . prema momentima savi- Za odredivanje velicine uticaja lZ stava·l. Debljina pecurkaste ploce ne sme biti manja od 1/35 veceg odstojanja susednih stubova ako se ne dokazuje stanje deformacija . lzraeunava se A ak Ad. armiranja 0. koja se unosi u izraze za 11 12 mora = 1.3 = 1.5%.4Iy.SO _ 1· 35Tmax · .· Granice dopustenih glavnih napona zatezanja u tabeli 21.5% :5 JJ :5 25 ·/u/u" :5 1. pod pretpostavkom pUllog sadejstva betona u zategnutoj zoni. armatura se 13.4 I. Koeficijenti 11 i 12 odreduju se iz izraza c 1"a d i "TO date su u funkciji marke betona gde je I-' srednja vrednost procenta arrniranja preseka ploce gornjom (negativnom) armaturom iz dva upravna pravca na sirini oslonacke trake 0. Strana (precnik) preseka stuba ne sme biti manja od 1/20 odgovarajueeg manjeg razmaka stubova. Ljuske se mogu racunati i po teoriji loma (teorija plasticnosti) kad se dokazuje sarno kapacitet nosivosti.poliedarskih povrsinskih nosaca u jako napregnutim podrucjima treba sto bolje da sledi trajektorije napona zatezanja. odnosno sigurnost na 10m. U ostalim podrucjirna. Ako strana [precnik] c kapitela na spoju sa plocom iznosi bar 0. usled skupljanja i tecenja betona. zaMA500j560. armiranje prerna trajektorijama naponazatez anja moze se zameniti mrezom odgovarajuceg oblika. niti manja od 30 cm. Pri tome je I razmak stubova u posmatranom praveu.4 224 Za odredivanje proracuna moze se uzeti elasticno Il"o velicine uticaja u presecima i deformacijskih velicina. nast aju od opterecenja u srednjoj povrsini Ijuske iii poliedarskog povrsinskog nosaca usled dejstva normalnih sila. 225 Pri dimenzionisanju nosaca ljuske proracunavaju se zatezuci naponi u betonu koji.4/" i 0. LJUSKE I POLIEDARSKI POVRSINSKI NOSA~I 223 Ljuske su jednostruko iii dvostruko zakrivljeni povrsinski nosaci male debljine sa ivicnim ukrucenjirna iii bez ivi~nih ukrucenja. kao osnova ponasanje konst. Minimalna debljina 222 Za konstrukcije i elemente iz dana 223. krutosti. ovog praviluika mora se proveriti izbocavanje koje nastaje usled elasticnih deformacija i promene oblika. Potrebna 450 :5 Il" povrsina preseka poprecne armature . 1-'. mose biti i ispod i iznad naznacenih granica.75Tmax - :5 90° u odnosu na srednju ravan ploce [slika 56b).0. promena temperature. pecurkastih ploca ne sme biti manja od 15 em. zaRA400j500. u" odstupanja pri izvodenju projektovane krivine treba proceniti i uneti u proracun. vodeci racuna 0 ivicnim smetnjama. ispituje se na deformisanom sistemu. napregnuti na savijanje.ugiba.Nije dopusteno stanje pri kome je 1" > 121". spustanja oslonca). a koeficijent Il"a iznosi: Qo Qo Slika 57 Poliedarski povrsinski nosaci su prostorni medusobno kruto povezanih ploca.. povrsinski nosaci sastavljeni od ravnih 1. zavisno od oblika. 226 U ivicnirn elementima Ijuski koji su pretezno odreduje na nacin predviden za grede. zanemarenja sekundarnih napona i sekundarnih deforrnacija. skupljanja i tecenja betona. kao i usled mogucih odstupanja projektovane krivine pri izvodenju. sracunata janja. smicucih sila i eventualnih momenata savijanja. usled rnogucih uticaja (opterecenja.

kojom dokazuje kvalitet rnaterijala i izvodenja radova. 229 Beton za zalivanje spojeva monteznih armiranobetonskih elemenata t. k '" . tako da je cement zaSticen od vlasenja i drugih stetnih uticeja za v~me transporta. :roje~t . gradnju prisemnih zgrada. . uslove 234 mestu 230 Montaini armiranobetouski elementi moraju hiti tako uskladisteni. i podupiranja montasnih arrni- Transport.membranskog stanja. ro jenja zrna. . transportujll se odvojeno i skladiste tako da se ne zaprljaj d ostanu nepromenjenog granulometrijskog sast. kao i projekt opla~e za specija ne vrste oplata. a ne rnoze iznositi ni vise od 20 em. i opremu.~a sve radne operacije. kuke se ne moraju izvoditi pod uslovom da se predvidi dovoljna duzina usidrenja iii preklapanja armature. uzoraka 20. Projektom montase odreduje se nacin povezivanja ranobetonskih elemenata u toku montaie. na nacin odreden u detaljnim crteiima. ra cija. . e- 228 Uzad za dizanje.nje i mesanje betona. ako nije dat u projektu konstrukcije. Na svakom momainom armiranobetonskom elementu moraju biti oznaceni gornja strana elementa.. kao i drugu dokumentaciju predvidenu projektorn. .reba da ima najmenje onaj kvalitet koji ima bet. arrnatura treba da sledi zone 232 Betonski radovi se izvode prerna projekt. 235 Cement. a ra- VII IZVOOENJE BETONSKIH RADOVA 231 bvodac konstrukeija i elemenata od betona i arrniranog betona mora voditi dokumentaciju prema OVoOlpravilniku. agreg~ta obuhva.i u rasutom stanju moraju se transportovati sredstvima koja se hermetifki zatvaraju. baraka. Svi detalji spojeva.do uredaja za dozira.a ad betona i armiranog betona mora se izraditi projekt betona. om za 0 vo N~~~dopusteno na istorn mest. . uklapanja. od uskladistenja proizvodnjs. transportovani i postavljeni da se spreci njihovo prekomerno naprezanje iii ostecenje.. najmanje marke MB usidrenja i drugi moraju biti prikazani na detaljnim . BEl'ONSKI POGONI 233 Za proizvodnju betona ka!egorije B. za slozene konstrukeije i elernente od b _ tona I ~~mllranog betona. uzirnanj« tona po partl]ama.050. Ako se za arrniranje upotrebi glatki celik precnika sipke 10 rnm.be~ona ne izradllje se za individualnu sup a I slicnih objekata. .ava i da ne dode do d bli . utv d '. Pr~ poc~t.u deponovanje agregata istih nazivnih f kci zhCltog porekla I separaeija. i ispitivanje betonske me' savine I . a u oblasti ivicnih porernecaja zatezanja od momenata i normal nih sila.II koriste se ured . ' .nacin organizaeiju Razmak sipki armature u ljuskarna i poliedarskirn povrsinskim nosacirna ne sme preiaziti dvostruku debljinu ljuske.ja agrega a smesta se na podlogu sa dovoljnirn nagib dd njavanje. a Deponij a frakei: t . koji sadrzi: . MONTAZNI ARMIRANOBETONSKI ELEMENTI transporta i ugradivanja 227 Montaini arrniranobetonski elementi izraduju se od betona.plan betoniranja.ka iz:odenja konstrukcije i elcmenat. projek t skele. betonske masavine .b . 1.. a re ata gg na Frakeije agregata. polosaj i orijentacija u konstrukeiji.M1. crtezinla u projektu.on elemenata koji se medusobno spajaju.program kon~~'ole betona. .' .sastav betonskih mesaviua. . 14.plan ~ont~ze elemenata.nacin negovanja ugrac1enog betona. . aJI Ojl IspunjavaJu rene propisom 0 Jugoslovenskom stalldardu JUS U. petlje na tim uzadima i drugi elementi sistema za dizanje elemenata moraju se proracunavati na mogucnost stoproeentnog povecanja tesine betonskog elementa koji se diie.u konstrukcije i projektu betona. JU. kolicine i tclmicke uslove za projektovane klase betona. 96 .program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona.

skela.datumu pakovanja. treba utovarivati i istovarivati tako da je iskljucena mogucnost vlazenja. vibri- Dodaci betona moraju biti oznaceni prema propisu 0 jugoslovenskom JUS U . bez ostecenja betona. ako prethodnirn ispitivanjem nije utvrdeno da u pogledu kvaliteta odgovara propisanirn uslovima. prema potrebi. kolicini. 244 Skele i oplate moraju biti tako izvedene da odgovaraju nacinu ugradivanja. Za proizvodnju temperiranih betona betonski pogon mora biti opremljen na tehnoloski odgovarajudi nacin. i osigurati tacnost predvidenu projektom konstrukcije .avati. treba proveriti njihovu trajnost ako je oplata sastavni dec konstrukcije iii njenog elementa. treba proveriti da njen uticaj na konstrukciju nije stet an.Cement u vrecama transportuje se u pokrivenim transportnim sredstvima. . mogu preuzeti opterecenja i uticajekoji nastaju u toku izvodenja radova. po vrstama.datumu isporuke. sto se dokazuje uporednim ispitivanjima. . 238 0 jugoalovenskom stanII Podaci 0 projektovanim kolicinama sastojaka koji se doziraju na mesalici rnoraju betonskom pogonu biti istaknuti na vidnorn rnestu. i ne sme sterno delovati na materijale koji se naknadno nanose na beton. 243 Nadvisenja skele i opiate odreduju se zavisno od objekta i njegove namene i estetskog izgleda. U slucaju kad oplata i delovi oplate ostaju ugradeni u konstrukciju. 242 236 Cement na gradilistu treba cuvati na nacin i pod slovima koji ne uticu nepovoljno na njegov kvalitet. Vrece 2. U istom silosu smeju se uskladist.vati cement koji je na gradilistu uskladisten duze od tri meseca. 237 245 standardu Oplata mora biti takva da za vreme betonir'anja ne bude gubitaka sastojaka betona. Ako sredstva za ucvrscivanje opiate prolaze kroz beton. Oplatu treba tako izvesti da je moguce Iako skidanje. . ranja.Ml. odnosno firmi. Svaka posiljka cementa treba biti suabdevena .vrsti i klasi cementa. odnosno nazivu i sedistu iii registrovanom daca. 246 Homogenost betonske mesavine doka. slozene objekte nadvisenje skele odreduje se proracunorn. ORGANIZACIJAI RADOVA PROJEKTI ZA IZVODENJE BETONSKIH podacima 0: 240 znaku proizvoOrganisacija. 247 Unutrasnje sredstvom. ovog pravilnika. 3.050.. 241 Betoniranje . opiate i armature. Cement se cuva. ne sme delovati na promenu boje povrsine vidnog betona i na vezu izmedu armature i betona. SKELE I OPLATE Skele i opiate moraju bit. narocito.Za specijalne i. 239 Prernaz opiate ne sme biti stetan za beton. oprema i projekti za izvodenje betonskih radova na gradilistu moraju biti uskladeni sa projektom konstrukcije i projektom betona. i upotrebljava se za spravljanje betona prema redosledu prijema na gradilistu. Dodatke betonu sklone sedimentaciji iii segregaciji treba pre upotrebe homogenizovati. prernazane zastitnirn Betonski pogon mora posedovati izvestaj 0 podobnosti proizvodnje betonskog pogona i izveStaj 0 jednornesecnom ispitivanju uredaja za dosiranje.Ml. Ako je takva oplata iii dec opiate bez uticaja na nosivost konstrukcije.zuje se prema porpisu dardu JUS U . Ne sme se upotreblja. odnosno da njihovo mesanje nema stetuih uticaja na svojstva i ujednacenost proizvedcnog betona.034 i uskladisteni prerna uputstvu proizvodaca.. moze poceti po pregledu podloge. a za vreme upotrebe hornogenost dodataka mora se stalno odri. Cementi istevrste i klase razlicitih proizvodaca smeju se uskladistiti u istom silosu sarno ako se perthodno dokaze da su medusobno kompatibilni.poreklu. prema propisu 0 jugoslovenskom standardu JUS U . posebno.Ml. stranice opiate moraju bib ciste i.028. a prema clanu 268. bez stetnih sleganja i deforrnacija. negovanja i terrnicke obrade betona. prerna projektu betona. ne smeju stetno delovati na beton.iti cementi isle vrste i klase iz iste fabrike cementa.i take konstruisane i izvedene cia. 96 97 . .

Zavarivanje gorionikom i kovanjern je zabranjeno. .precnika. Pre postavljanja. i slicnog. opiate. graniee rasvlacenja i granice kidanja. ka.mehanickih karakteristika: kon. se _ 70% propisane marke betona kod ploea i donjih de lava opiate greda.K6. poSto se pretho dnim ispitivanjern proveri zavarljivost armature i celicnih elemenata. Udaljenost vara od pocetka krivine mora iznositi najmanje 10 <p.K6. Ako projektom konstrukeije nije drukeije odredeno. kao i do gubitka oznaka i smanjenja preseka zbog korozije. lomova na mestu zavativanja i prljavstine koja. proracun.erecenja ostane nadvisenje velicine 1/1000. Speeijalni nacini ugradivanja i specijalni betoni mogu zahtevati posebne uslove za oplatu (podvodni beton.da. predvida se. Kad su armaturne sipke zavarene ua druge celicne elemente. Duzina i polozaj nastavka arrnaturnih sipki s preklapanjem odreduje se projektom konstrukeije . Ako se armatura najmanje 5 em. kod kojih je slobodna dufina veca od I) Ill. potrebno je pre ocistiti. betona ne sme biti manja od: _ 30% propisane marke betona kod stub ova.020. debljine Pri ugradivanju pocinkovanih celicnih elemenata ne srne doci do kootakta tih elemenata sa armaturom. Kad tehnologija gradenja zahteva podupiranje konstrukeije i posle skidanja opiate. II pogledu: 258 259 251 mora se sapisnicki utvrditi da Ii montirana armatura zado- Armatura se savija u hladnom stanju i nastavlja na nacin odreden projektorn konarmatura se mora ocistiti od prljavstine. za vreme skidanja opiate cvrstoea. Ijuski korozije stzukcije. izvodenje i kontrola takvih varova izvode se u skladu s propisima 0 zavarivanju. gde je I·· raspon elementa. masnoca. isravnavajuci sloj betona. radionici iii na gra- diUAtu.ucvrscenja armature u oplati. moze smanjiti adheziju. 252 z"va1'ivanje nosive armature obavlja se u armirackcm pegcnu. raspored i nacin po dupiranja moraju se predvideti projektorn betona. armatura vezuje potrebnim brojem granicuika i po dmetaca odgovarajuceg tipa. bez potresa i udara.nastavljanja armature ozuacavaju se u planovima armature. . postavlja na tlo. se postavlja tako da posle njenog opt.020. pumpani beton i 81. betona treba proveriti dimenzije skele i opiate i kvalitet 256 cvrsto 4. zidova i vertikalnih delova oplate greda.Nosivost i deformabiluost sp ojnica za mehanicko nastavljanje proveravaju se prethodnim ispitivanjem. beton dovoljno ocvrsne.ARMATURA Radi osiguranja projektovanog polozaja u toku ugradivanja betona. Sipke armature mogu se zavari vati ako su savarljive. Ako je betonski element za vreme skidanja oplate optereeen. Mesta .). Nosivost zavarenih sipki dokazuje se ispitivanjern prema jugoslovenskom standardu JUS C. 254 249 255 Za nosive clemente.248 Oplata seskida po fazama. . 253 Provera zavarljivosti vrsi se zatezanjem i savijanjern epruveta zavarenih spojeva. broja sipki i geometrije ugradene armature predvidene projektom strukeije. cvrstoca hetona mora da odgovara uslovirna za marku betona odredenu projektom konstrukcije. Pre pocetka betoniranja voljava. Transport i usklaclistenje prefabrikovanih arrnaturnih sklopova i mreza treba obaviti tako da se pored navedenog izbegnu deforrnacije i nedopustena razmieanja sipki armature. " . 250 257 Prilikom trausporta i uskladistenja celika ne sme doci do mehanickih ostecenja. Armaturu betoniranja koja je uprljana betonom. prema propisu 0 jugoslovenskom standardu JUS C. eementnim rnalterom i alieno. Pre pocetka ugradivanja njihove izrade. Nastavljanje arrnatumih sipki zavarivanjem dopusteno je same na pravirn delovima. .

visokih i niskih tempe.prebrzog isusivanja.on se unosi u slojevirna ne visim od 70 ern. odnosno elementa. Ako je srednja duevna temperatura vazduha niza od +5°C iii visa od +30°C. promene u sastavu i svojstvima betona. Pre prvog smrzavanja beton mora imati najmanje 50% zahtevane cvrstoce. potrebno je preduzeti posebne mere za norrnalno ocvrscavanje betona odredene ovim pravilnikom. Pri izboru cementa prednost treba dati visokoaktivnim cernentima s nizom standardnom konzistencijorn i brsirn oslobadanjern hidratacione toplote.5.vibracija koje mogu promeniti unutrasnju strukturu i prionljivost betona i armature. Za betoniranje u posebnim uslovima rnoraju se osigurati posebne mere zastite betona. pre prvih mrazeva treba osposobiti i proveriti opremu koja ce Be koristiti za proizvodnju i ugradivanje betona pri niskim ternperaturama.i i ubacivati u oplatu na nacin i pod uslovirna koji sprecavaju segregaciju betona. • padavina i tekuee vode. Beton koji ce u eksploataciji biti izloten smrzavanju mora pre prvog smrzavanja imati zahtevanu CVfstocU. Najveca udaljenost mesta ugradivanja od mesta konacnog polozaja u zbijenorn stanju ne sme biti veca od 1.divanje betona u kalupe iii oplatu pri spoljnim ternper aturama nizim od +5°C iii visim od +30°C srnatra se betoniranjem u posebnirn uslovima.5 m. PROIZVODNJA I UGRADIVANJE BETONA 11POSEBNIM USLOVIMA Ugra. i da ukloni he ton da bi se dobila povrsina pogodna za nastavljanje pri daljem ugradivanju betona. . Ako prekid ugradivanja nije izveden na nacin predviden u projektu. Visina slobodnog pada bet on a ne sme biti veca od 1. . U konstrukciju se mora ugradivati beton takve konzistencije da se moze kvalitetno ugraditi i zbijati predvidenim mehanickim sredstvima za ugradivanje. izvodac radova mora da oCisti povrsinu betona ana mestu prekida a po potrehi. povecavati vodopropusnost betona i koroziju celika u betonu. narocito pri viseciklusnorn smrzavanju i odmrzavanju.ratura. Delovanje dodatka na beton treba proveravati na ternperaturi +5°C i +20°C. Ugradivanje hetona u vise slojeva izvodi se tako sto se gornji sloj vibrira. negovanje betona mora trajati najmanje sedam dana iii ne manje od vremena koje je potrebno da bet on postigne 60% od predvidene marke betona. 268 262 Beton se mora transportovat. U pogonima u kojima Be predvida proizvodnja i ugradivanje betona pri spoljnim temperaturama nisim +5°C. beton mora biti zasticen od: 273 . 260 Beton Be posle ugradivanja mora zaiitititi da hi se osigurala zadovoljavajuca hidratacija na njegovoj povrsini i izbegla ostecenja zbog ranog i brzog skupljanja. Razastiranje betona vibratorom U oplati nije dopusteno. Dodaci ne smeju usporavati proces hidratacije na niskim temperaturama. 269 263 264 265 Agregat mora biti otporan na mraz. sa predvidenorn i dvostrukom kolieinom doziranja. moraju se preduzeti mere da takav prekid ugradivanja betona ne utice stet no na nosivost i ostala svojstva konstrukcije.brze izmene toplote izmedu betona i vazduha. 7. Ako projektom betona nije drugacije odredeno. 100 101 . Agregat ne sme sadrsati organske primese koje usporavaju hidrataciju cementa. 267 261 Pocetna temperatura svezeg betona u fazi ugradivanja ne sme biti niza od +5°C. Ako se ugradivanje betona prekida zbog nepredvidenih prilika. Naredni sloj mora se ugraditi za vreme koje osigurava spajanje betona s prethodnim slojem. kao i drugih mehanickih ostecenja u vreme vesivanja i pocetnog ocvrscavanja. ako msu preduzete potrebne mere z a sprecavanje segregacije betona. UGRADIVANJE BETONA Beton se ugraduje pl'ema projektu betona. NEGOVANJE UGRADENOG BETONA 266 Neposredno posle betouirauja. Upotreba smrznutog agregata nije dopustena. osim ako je tecne (zitke) konzistencije. Bet. Cement sa dodatkom pucolana po pravilu se ne koristi. a donji delom revibrir a. 270 Beton se ugraduje mehanicki. . Svezem betonu ne sme se naknadno dodavati voda. Najvisa temperatura svezeg betona koji se ne ugraduje posebnim post upcirna predvidenim za temperirane betone ne sme biti visa od +30°C. a beton koji ce istovremeno biti izlozen i delovanju soli za odmrzavenje mora imati i zahtevanu otpornost na mraz i soli za odmrzavanje.5 rn. 271 272 6.

M1. . Ako se koriste usporivaci vezivanja i dodaei za povecanje obradivosti. ialosenih preteino savijanju. .Ml. . 282 283 IX PROBNO OPTERECENJE 278 Ispitivanje probnim opterecenjem vrsi se za armiranobetonske kcii . Utvrdivanje nosivosti prefabrikovanih montaznlh armiranobetonskih Iosenih savija.050. I to: XNAKNADNODO~VANJEKVAUTETAUGRABENOG BETONA Naknadno dokazivanje kva. . njihovo delovanje treba prethodno dokazati na uzorcima sa odabranim eementom i ocekivanom temperaturom betona. . konstru CIJe.dQvillE\ma i tfibine u dvoranama. iii arrniranog betona iii montainih arrniranobetonskih elemenata prema odgovarajucern propisu 0 jugoslovenskim standardima. a probno opterecenje konstrukeija u visokogradnji . Probnorn opterecenju konstrukcije mose se pristupiti posto se pribave dokazi 0 kvalitetu ugradenih komponenata betona. ako se oni izvode novim tehnoloikim postupeima ili u serijama vecim od 500 komada.E3.nibine n~ spMtskim sra.mostove raspona veceg od 15 m. t:bog malog brojl\ uzoraka. obaveeno Be ponavlja probno opteredenje. obavezno je i Za konstruktivne elemente.sisteme meduspratnih konstrukeija Se prvi put primenjuju. 279 Probno opterecenje mostova sprovodi se prema propisu 0 jugoelovenakom standardu JUS U.sve ostale konstrukcije za koje je to predvideno projektom.rezetvoare. po pravilu.U U projektu kOl\8trukcije i ako se kvalitet betona ne moie dowati u smislu odredabe. Na osnovu trajnost zavrsne oceue kvaliteta betona u konstrukciji dokazuje konstrukcije iii se traii naknadni dokaz kvaliteta batona. basene. od prefabrikovanih montaznih elemenata koji postupcima. ne sme doci do naglog hladenja betona.. • konstrukcije Kad se u vrlo hladne dane skida oplata iii uklanja toplotna zastita.M 1. pa se spoljue povrsine betona rnoraju zastit.iti. 275 koje se prvi put izvode novim tehnoloskim Pri betoniranju na visokirn prema prethodno utvrdenom temperaturama pocetnu obradljiyost treba odrediti gubitku obradljivosti prilikom transporta i gradnje. 0 elemenata izjugoslovenskom _ misljenje 0 kvalitetu ugradenog betona. . standardu JUS U. Ako su rezultati ptobnog opterecenja negativni. silose.l 102 . iii modelima pre pocetka serijske izrade konstruktivnih elemenata. pregleda dokumentaeije 0 gradenju i verifikacije rezultata IZ evidencije tekuce kontrole proizvodnje sa rezultatima kontrole saglasnosti sa uslovima kvaliteta.047.046.274 . kvalitet zahtev8. Posle izvrsenja sanadje. dinamicko opterecenje). Nacin opterecenja. Takva ispitivanja sprovode se na prototipovima.048 ako je kvalitet betona podbacio U odnosu ne. . se sigurnost i Ispitivanje konstruktivnih elemenata do lorna. 284 .prema propisu o jngoslovenskom standardu JUS U.liteta ugradenog betona sprovcdi se prema propisu 0 jugoslovenskom standardu JUS U. U protivnom. ovog pravltntke.krovne konstrukcije raspona veceg od 30 m. koja obuhvata: dokumentaciju 0 2S1 preuz irnanju betona po partijarna. 276 Cement i ostali sastojei betona koji se ugraduje u masivne elemente moraju biti takvi cia temperatura ugradenog betona ni u korn slucaju ne bude visa od +65°C..kranske staze aa kranove nosiveeti veee od 5 t. Polosa] i velicina opterecenja pri probnorn opterecenju odreduju se projektom konstrukcije. preduzimaju se mere z a hladenje komponenata betona iIi hladenje betona u samom elementu. odgovara naeinu optereeenja u eksploataciji (staticko opterecenje. obavezna je sanacija konstrukcije.nju ispitivanjem do loma sprovodi se prema propisu VIII ZAVRSNA OCENA KVALITETA BETONA U KONSTRUKCIJI 280 277 Za beton kategorije B.II mora se dati zavrsna oeena kvaliteta betona. koje se daje na osnovu vizuelnog pregleda konstrukeije. • dalekovodne stubove sistema koji se prvi put primenjuju.

februara 1986. kontrole ugiba glavnih nosivih elemenata konstrukcija pod stalnim opterecenjem.za jayne i stambene zgrade. i cl.. 07-719/1 13. 132. sigurnost konstrukcije treba proceniti naknadnim proracunom. smanjiti dopusteno opterecenja. 128. moraju se preduzeti potrebne mere zastite.za mostove. Projektorn se predvidaju kontrolni pregledi. ako postoji mogucnost. treba obaviti kontrolu prema tacki b). konstrukciju sanirati.~erama I uslovima za upetrebu mfezasteI:J. 1~~. 119. godine Beograd od: 287 291 Projektom konstrukcije odreduje se ucestalost kontrolnih pregleda. 290 XI ODRZAVANJE OBJEKATA Betonske i armiranobetonske konstrukcije moraju se odriavati u stanju projektom predvidene sigumosti i funkcionalnosti. Ako dode do ostecenja konstrukcije. ovog pravilnika mose se pnrnenjivati najduze dve godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.rmatlire u armiranobetcnekim konstrukcijarna ("Sluzheni list SFRJ". 131. 288 104 105 . Ovaj pravilnik stupa na snagu po isteku tri meseca od dana objavljivanja benorn listu SFRJ" .1. 286 Proracunlikl dijagram ai] eb u obliku kvadratne parabole i~ clana 86. Pravilnik 0 tehl11~klm. treba iii 285 Stupanjem 289 na snagu ovog pravilnika prestaju da vase: Pravi~ik 0 tehnickirn m~ra~a i uslo~i~a za beton i armirani beton ("Sluzbeni iist SFRJ . Naknadnim proracunorn se proverava da Ii uz postignutu karakteristicnu cvrstocu betona postoji zadovcljavajuca sigurnost koustrukcije u smislu ovog pravilnika. 16/68).lS/69 i 14/70). Br. . br. iii. 12. 133~ i 134. 5 godina . 120. sredine obavezno treha kontrolisati stanje XII PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE Odredbe ovog pravilnika ne prirnenjuju se na objekte cije je projektovanje zavrSeno i cija izgradnja pocinje u periodu od sest meseci posle stupanja na snagu ovog pravilnika. ukljucujuci i mere sanacije. ~25: 126.129. ovog pravilnika mose se koristiti najduse dye godine od dana stupanja n~ snagu ovog pravilnika. U uslovima srednje i jake agresivnosti zastitnog sloja armature. koji se sastoje a) b) vizuelnog pregleda gde je ukljuceno snimanje polozaja i velicina prslina i pukotina. . Ako se na osnovu pregleda pod a) utvrdi da je sigurnost konstrukcije smanjena u odnosu na projektovanu sigurnost. 1?4. Proracun preseka prerna dopustenim naponima iii clana 75. 2 godine .za industrijske objekte. kao i ostecenja bitnih za sigurnost konstrukcije. Ako racunski dokaz sigurnosti konstrukcije ne zadovoljava. br: 51/71). 32/69) i Pravilnik 0 tehnickim PfopisiIIl~ za upotrebu rebrastog celika za armlrani beton ("Sluibeni list SFRJ" br 69/65 i snu-.Ako se naknadnim ispitivanjem dokaze da je karakteristicna cvrstoca pri pritisku na dan ispitivanja manja od trazene rnarke betona (MB).to~sklm konst~ukcijama ("Sluzbeni list br. u "Sluz- Rokovi kontrolnih pregleda ne smeju biti dusi od: 10 godina . stay 2. Pravilnik e tehnickim merama lIa upotrebu Bi-celika u arrniranobe..

) treba = MTu 2Abo . "Dopusteni naponi pritiska u nearmiranom naponi pritiska" treba uvesti oznake (Jr i fbk umesto (Jv i betonu" u vrsti "ivicni /k. = fBV A... formula za izracunavanje n.ctgo: ) . "Karakteristike da pise: "armaturne mreze" umesto "armature mreze" "Ublazavanje U clanu 95 pocet..--. fir. imajuci ovo na urnu . 107 .Aa umesto n. 99 U clanu 99.. umesto "Ublazavanje sila Tu iz clana 89 ovog pravilnika . formula treba da glasi: Tmu Tn =-b·z umesto 107 ~ clanu 1. a ne "U slucaju 3· Tr(T) 106 < Tn(T) < 5· T. 96 Formula koja se javlja u clanu 96 treba da glasi: Tn(MT ) umesto celika za arrnirani beton" u napomeni pod 3." . uticaj netacnosti lzvodenja eo treba racunati kao: e 0. t. umesto MTRu treba da pise M1'u u tekstu prvog stava i odgovarajucoj formuli.PRILOG 1. respektivno....07 velicina Ii ne predstavlja "aisternnu duzinu elementa" vee je to "efektivna dusina izvijanja" koja je oznacena sa hi i definisana u clanu 103 Pravilnika BAB 87. -2 Uv 95 Tokom izrade Prirucnika za primenu Pravilnika BAB 87 primecene su neke ocigledne greske u originalnom tekstu Pravilnika BAB 87 koji je objavljen u Sluzbenom listu SFRJ br.80' TABELA 2~ U tabeli 22. ". TABELA 14 U tabeli 14. 11/87.ak prvog stava treba da glasi: uticaja transverzalnih uticaja transverzalnih sila Tu iz claua 87 ovog pravilnika .. Dakle..Aa = Tmu (ctgB -2 (Jv ctgo:) = Tnu ( ctgB .300 hi 92 U clanu 92 pocetak drugog stava treba da glasi: 109 U clanu 109 formula koja se odnosi na prvi stay treba ispravno da glasi: 3· Tr "u slucaju a ne < Tn{T) < 5· Tr···". s 1.2 UOCENE GRESKE U ORIGINALNOM TEKSTU PRA VILNlKA BAB 87 93 U clanu 93. 88 U clanu 88. ". U ovom prilogu ce korisnicima Prirucnika biti naznaceno gde se u Pravilniku BAB 87 nalaze pomenute evidentne greske.Aa treba da glasi: n.6· tx.

.. .5"i"v=0..8. I1G(eJ) O"a I. stirn da koeficijent sig"urnosti sidrenja sipke armature u armiranobetonskim konstrukcijama mora biti najmanje 1. i Tc datim u tabeli 21" . pa se kao takvi upore duju sa glavnirnnaponima Ta. umesto dela recenice: "gde su III: i Uv marke betona i granice razvlacenja ." 108 109 .5" i "0 = 0. armatura ne rnoze biti manja od armature koja je odredena izrazima . u blizini neutralne linije nil.0 em umesto ao 180 = 2. Takode.. treba da glasi: "Sidrenje pravim delom mose se isvrsiti nil. treba da pise: I"min".dusina izvij anj a" treba da pise: "l.. 168 U clanu 168 poslednji deo prvog stava treba da glasi: " s tun da til. drugi nacin. " 148 Poslednja recenica u clanu 148." 135 U clanu 135 u drugoj forrnuli za ao treba da stoji: ao == 2. u clanu 161.. umesto: "M/Z" treba da pise "M/z". 1). umesto: "najmanje ti I• (e f) - 0 .duiina iavijanja" "najmanja dusina usidrenja 167 U clanu 167.. lZ clana 93 ovog pravilnika. I. sto se mora dokazati ispitivanjem.mitt umesto Ie) ~O'. cvrstoca): Takcde.. najvecern delu linijskih nosaca.75".. savijanje i torziju.(eJ) == .Ai 100·0'.. min ' 129 U clanu 129..= a ne Ai= 135 . jednaki su naponima smicanja.75" treba da pise "0 130 U clanu 130 treba da stoji: karakteristicna umesto fhle - !hI.Ai 100 150 Prva formulA U clanu 150. U clanu 180.127 U clanu 127 druga formula treba da glasi: 0'.min" clanu 150. umesto: "v=O. ( l-O'&'V"k 135 .0. . " Ai . " treba da pise "gde su fbi. - cvrstoca betona pri pritisku (karakteristicna 131 Prvi stay clana 131 treba da i1asi: "Glavni naponi zatezanja arrniranobetonskih elemenata opterecenih nil. I. umesto: duiina usidrenja l. 7'- I. i 0'" marke betona i granice razvlacenja . 0' I J lta(eJ) 0" a J. treba da glMi I . = 0.

treba da pise: "T> 1'2 .. pa hi ispravnaslika u tom slucaju izgledala ovako: (slika 3) 221 U trecern stavu clans 221. urnesto: "nizirn +5°C" treba da pise "nisim od +5°C" _L TalC t= 'S" <Bern 0 -_:::: -. 195 Na prvoj alici u clanu 195 jasno je da je glavna armatura Aa unutar podeone armature Aap..190 Ispravna slika spiralno armiranog pritisnutog element a iz clana 190 treba da izgleda 240 U prvorn stavu clana 240... Tv" umesto "T> 222 U prvorn stavu clana 222.. --i --::: ~ t2 269 urnesto U prvom stavu clana 269...i nacrt.osiguranje od prebijanja ..osiguranje od probijanja . urnes to: "usladeni" treba da pise "uskladeni" Q1'i -~ _ ..... Th" 1'2 ." urnesto " . ... treba da pise: " ." 110 111 . Ako bi podeona arrnatura hila postavljeria unutar glavne armature onda bi vezu obe ravni armature bilo neophocino izvoditi.. tako da nije potrebno izvodit.anu vez u izrnedu obe ravni armature u zidu...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->