P. 1
Ekologija i Geografija Biljaka

Ekologija i Geografija Biljaka

|Views: 5,922|Likes:
Published by Ana Besenski

More info:

Published by: Ana Besenski on Oct 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

Pojam, značaj i primeri adaptacija Biljke su se tokom evolucije prilagođavale uslovima spoljašnje sredine i promenama na svom staništu.

Na ovaj način su realizovale određene fenotipske, morfološke i fiziološko-biohemijske karakteristike. Adaptacija je svaka osobina biljke, nastala tokom evolucije kao nasledna odlika i presudno značajna za opstanak i reprodukciju vrste. Adaptivne karakteristike omogućavaju biljci da na staništu bude konkurentna i ekspanzivna u zauzimanju prostora i da na prostoru efikasno i ekonomično koristi uslove i resurse spoljašnje sredine. Stepen adekvatnosti adaptacija zavisi od brzine promena u spoljašnjoj sredini i dinamike evolucionih promena u okviru populacija. Nijedna biljna vrsta nije prilagođena na sve moguće uslove spoljašnje sredine (čak ni kod eurivalentnih organizama prilagođenost ne može biti univerzalna). U vodenoj sredini potopljene biljke imaju tanak epidermis i nemaju zaštitnih tvorevina, da bi iskoristile smanjenu količinu zračenja koja prodire kroz vodu. U sušnim staništima biljke imaju debelu kutikulu i zaštitne tvorevine. Niz posebnih strukturnih i funkcionalnih odlika jedne biljke predstavlja njen adaptivni mehanizam ili adaptivnu strategiju. Na osnovu specifičnog skupa adaptacija biljka se odlikuje određenom otpornošću (rezistentnošću) na dinamične uslove sredine. Adaptivni mehanizmi omogućavaju biljakama ili izbegavanje ili podnošenje (toleranciju) nepovoljnih uslova sredine. Efemerne prolećnice (Corydalis - mlađa, Galanthus nivalis - visibaba) kratkim vegetacionim periofom izbegavaju letnji period sa visokim temperaturama. Halofite tolerišu visoke koncentracije soli u podlozi. Adaptiranost neke biljke na spoljašnju sredinu ogleda se u njenom spoljašnjem obliku (morfologiji), anatomskoj građi, karakteru fizioloških i biohemijskih procesa kao i u dinamici fenoloških promena. Vrlo često se, pod sličnim ekološkim uslovima, stvaraju i slični ekološki oblici biljaka, čak i onih vrsta koje su u sistematskom pogledu vrlo udaljene (ekološka konvergencija, Cactaceae i Euphorbiaceae). Progresivni adaptivni procesi uslovljavaju sve veću specijalizaciju neke biljne vrste na specifične uslove staništa, čak do te mere da adaptivna specifičnost može da postane uzrok ugroženosti i put ka isčezavanju.Moderan ekofiziološki pristup u izučavanju adaptivnih mehanizama uključuje poznavanje specifičnih prilagođenosti na svim nivoima organizacije, kao i samu molekularnu osnovu strukturnofunkcionalnih odlika (svaki adaptivni odgovor je neophodno pratiti od molekularnog nivoa). Termostabilni enzimi su karakteristični za organizme veoma topih staništa. Postoji i druga vrsta adaptivnih osobina koje su vidljive u fenotipskim karakteristikama biljke, ali su za nju od kratkotrajnog značaja. Reverzibilne promene, nastale u izmenjenim uslovima spoljašnje sredine su modifikacije. Ovakve promene se ne nasleđuju neposredno u sledećoj generaciji, već biljka ponovo stiče svoje uobičajene morfofiziološke karakteristike, pošto se nađe u optimalnim uslovima za život. Neki od primera modifikacija: heterofilija (Ranunculus aquaticus), kseromorfni i heliomorfni listovi krošnje (hrast, bukva). Klasifikacija životnih formi biljaka na osnovu strukturnih odlika (morfo-anatomske građe) i načina života Skup ili kompleks morfoloških, anatomskih, kao i fizioloških i fenoloških adaptivnih osobina čini životnu (ekološku) formu biljke. Čitav niz životnih formi može biti izdvojen na osnovu različitih kriterijuma. Najlešće je to prema najuticajnijem faktoru sredine. Životne forme se izdvajaju i prema najznačajnijoj osobini tj. grupi karaktera koji određuju izgled biljke i ukazuju na način njenog funkcionisanja. Životne forme su ekološka kategorija i nisu uslovljene sistematskim položajem ili srodnošću (primer ekološke konvergencije). Takođe, biljke koje su filogenetski srodne obrazuju različite životne forme prilagođavajući se raznovrsnim uslovima sredine (adaptivna radijacija - ekološka divergencija, Fabaceae - Robinia je drvenasta, Vicia je lijana, Trifolium je zeljasta). Termin „životna forma“ potiče od danskog botaničara Varminga. U savremenoj ekološkoj terminologiji životna forma se naziva ekomorf (ekobiomorf). Tokom istorije postojli su brojni pokušaji klasifikacije biljaka na osnovu opšteg izgleda i nekih drugih karakteristika (Teofrast je bio prvi). Danski ekolog Raunkier (1904, 1934) je da o jednostavnu klasifikaciju u kojoj se zadržao samo na jednom morfološkom karakteru - organima koji preživljavaju nepovoljnu sezonu i njihovom položaju (blizina ili udaljenost od podloge, u vazduhu, zemljištu ili vodi). On je definisao 5 osnovnih tipova životnih formi. Fanerofite su višegodišnje, imaju trajne nadzemne izdanke, pupoljci su na vrhovima grana i nalaze se slobodno u vazduhu (više ili manje udaljeni od površine zemljišta). Mogu biti listopadne (suptropska i umerena klima, tokom nepovoljnih uslova odbacuju lišće) i večnozelene (tropsko drveće, četinari tajge). Postoje 4 podgrupe u odnosu na visinu (megafanerofite - preko 30 m; mezofanerofite - od 8 do 30 m; mikrofanerofite - od 2 do 8 m; nanofanerofite - žbunovi do 2 m). Najveći broj vrsta koje pripadaju fanerofitama se nalazi u tropskoj zoni. Mali broj je u umerenoj i hladnoj zoni, kao i ekstremno sušnoj zoni. Hamefite - drvenaste, poludrvenaste ili zeljaste; listopadne ili večnozelene. Pupoljci su najviše 25 cm iznad zemlje i bolje su zaštićeni od pupoljaka fanerofita. Najveći broj vrsta je u arktičkoj ili alpijskoj vegetaciji (Vaccinium, Vinca minor). Mogu se razlikovati žbunovi i polužbunovi (pupoljci na visini do 25 cm iznad zemlje), polegli ili puzeći žbunići i jastučaste forme (pupoljci na podlozi ili neposredno iznad nje). Hemikriptofite - nadzemni delovi preko zime izumiru ali pupoljci ostaju pri osnovi stabla (na površini zemlje), na podzemnim stablima ili na korenima. Ovako su pupoljci zaštićeni. Prema obliku nadzemnih delova dele se na biljke uspravnog stabla (Urtica dioica), biljke sa polurozetama (Geum urbanum) i biljke sa rozetama (Taraxacum officinale). Kriptofite - nadzemni organi u potpunosti izumiru a pupoljci se nalaze u podzemnim

organima (na znatnoj dubini) u zemljištu (geofite), mulju (helofite) i vodi (hidrofite). Krptofite prezimljuju pomoću rizoma (Iris, Nuphar), lukovica (Allium), stablovih krtola (Cyclamen) ili korenskih krtola (orhideje). Najrasprostranjenije su u oblastima u kojima pored zimskog perioda postoji i period letnje suše. Terofite su jednogodišnje, zeljaste i nepovoljan period preživljavaju u obliku semena ili plodova. Prvenstveno su rasprostranjene u toplijim, južnijim oblastima, u pustinjskoj i mediteranskoj vegetaciji i u vegetaciji pod snažnim antropogenim uticajem. Podela na osnovu veličine lista: subleptofilne (površina lista manja od 0,1 cm2), leptofilne, nanofilne, nano-mikrofilne, mikro-mezofilne, mezofilne, makrofilne i megafilne (preko 1500 cm2). Podela prema konzistanciji lista: sklerofilni (tvrdi i čvrsti), malakofilni („mesnati“) i sukulentni (puni vode i sluzavih supstanci). Podela prema korenovom sistemu: osovinski i difuzni koren. Adaptivni oblici biljaka u odnosu na različite abiotičke i biotičke ekološke faktore Na osnovu faktora smisliti priču... U odnosu na vlažnost i dostupnost vode na staništu, prema morfološkom izgledu razlikuju se kserofite (sušne oblasti, snažan korenov sistem, kratko stablo, sitni i tvrdi listovi), mezofite (umereno vlažna staništa, koren slabije razvijen) i higrofite (veoma vlažna staništa, koren najslabije razvijen). Nasuprot ovim životnim oblicima koji rastu na kopnu, u vodi se razvijaju hidrofite (navedi karakteristike). U odnosu na uticaj svetlosti razlikuju se heliofite (prilagođene intenzivnoj svetlosti) i skiofite (u senci). Specifičnim oblikom se izdvajaju biljke koje se na posebna način snabdevaju vodom i mineralnim supstancama neophodnim za rast i razviće, zbog čega ostvaruju karakteristične biotičke odnose sa drugim biljkama ili drugim organizmima. Ove vrste se diferenciraju kao parazitske, poluparazitske, saprofitske i karnivorne. Abiotički faktori - klima (svetlost, toplota, voda i vlažnost, vazduh i vetar), edafski (fizičko-hemijso-biološke odlike zemljišta i matične stene), orografski (odlike reljefa poput nadmorske visine ili ekspozicije), geofizički (gravitacija, magnetizam, oscilatorna kretanja). Biotički faktori - uticaj biljaka na biljke, uticaj životinja na biljke, uticaj mikroorganizama na bilke. Antropogeni faktor - pozitivni i negativni uticaji čoveka na biljke. Osnovne odlike klimatsko-vegetacijskih zona na Zemlji Vreme je specifično stanje atmosfere. Na formiranje određenog stanja atmosfere utiču brojni faktori (Sunčeva energija, Zemljina teža, Zemljina rotacija, raspored kopna i mora, reljef...). Skup karakterističnih tipova vremena koji preovladava iz godine u godinu na nekom mestu ili u nekoj oblasti na Zemlji predstavlja klimu tog mesta ili oblasti. Relativni podaci o klimi se dobijaju na osnovu srednjih vrednosti meteoroloških ili vremenskih parametara (temperatura, vlažnost, padavine, vetrovi...) koji se dugoročno i sistematski prate i zabeležavaju. Dominantne kombinacije vremenskih pojava i promena u pojedinim oblastima na Zemlji uslovljavaju izdvajanje 5 osnovnih klimatskih pojaseva (zona) u horizontalnom pravcu (jedna tropska, dve umerene i dve polarne). Između njih se nalazi 6 prelaznih zona (po 3 na severnoj i južnoj hemisferi) i to su: u tropskom pojasu zona sa izraženim delovanjem monsuna, suptropska zona (između tropske i umerene) i subpolarna zona (između umerene i polarne). U svakoj zoni se od podnožja ka vrhu planine (vertikalni pravac) menjaju vremenski uslovi (kao i kod menjanja u horizontalnom pravcu). Što je planina bliže ekvatoru utoliko je na njoj moguće razlikovati više klimatskih pojaseva.Osnovne vegetacijske zone su uslovljene klimatskim zonama. Sve vremenske pojave u okviru 5 osnovnih pojaseva utiču na formiranje zonalne makroklime. Makroklima uslovljava pojavu specifične vegetacije i odgovarajućeg tipa zemljišta. Regionalna variranja makroklime mogu biti uslovljena blizinom mora, okeanskim strujama i delovanjem stalnih vetrova. Specifične geomorfološke odlike pojedinih predela mogu uticati na formiranje mezoklime (lokalna - mesna klima). Npr. u depresijama se mogu formirati posebni uslovi mrazišta („jezera hladnog vazduha“) dok se na okolnim uzvišenjima razvijaju termofilnije zajednice (jer su topliji uslovi). Klima na malom, ograničenom prostoru i u prizemnom sloju vazduha (do 2 m visine), koja se formira pod uticajem lokalnih razlika u reljefu, vodenim tokovima, zemljištu i vegetacijskom pokrivaču naziva se mikroklima. Bitan je i pojam ekoklima - specifičan kompleks klimatskih i fizičkih uslova koji se formira u okviru svake, posebne životne zajednice. Pod uticajem biljaka se menja ukupan okvir života na određenom mestu i stvaraju se posebni uslovi fitoklime (šuma formira šumsku fitoklimu). U okviru bilo koje zajednice ili populacije biljaka mogu se ispoljavati mikroklimatske razlike na sasvim malim rastojanjima (npr. spoljašnji i unutrašnji deo krune stabla).U ovom slučaju radi se o nanoklimi. Klima se stalno menja. Od Pleistocena do danas se dešavaju dugotrajne smene hladnih i toplih vremenskih perioda. Pravilne periodične promene klime povezane su sa smenom Sunčevog zračenja tokom dana i noći, čime je uslovljen dnevni potoperiodizam praćen dnevnim termoperiodizmom. Značaj kompleksnog delovanja klimatskih faktora na rasprostranjenje biljaka i formiranje zonobioma Temperatura i vlažnost uslovljavaju u najvećoj meri zonalno rasprostranjenje vegetacije, kao i lokalni raspored biljnih zajednica i populacija određenih biljnih vrsta. Zonalni raspored vegetacije na Zemlji je uslovljen, ne samo zonalnim rasporedom klime, već i zonalnim rasporedom tipova zemljišta. Pored toga, rasprostranjenje biljaka u određenim klimatskim zonama je uslovljeno i istorijskim faktorom (refugijalna staništa endemičnih i reliktnih

biljaka i biljnih zajednica). Na Zemlji se može razlikovati 9 glavnih klimatskih oblasti usaglašenih sa odgovarajućom vegetacijom i zemljištem, koji su ekološki označeni ako osnovni zonalni biomi (zonobiomi). Zonobiom večnozelenih tropskih kišnih šuma na lateritnom zemljištu u vlažnoj ekvatorijalnoj klimi temperatura gotovo i da se ne menja; srednja mesečna temperatura je između 23 i 27 0C; kiše su ravnomerno raspoređene preko cele godine (ili postoje 2 kišna perioda); velika godišnja suma padavina, značajne u vegetaciji su lijane. Zonobiom listopadnih tropskih (monsunskih) šuma i savana na crvenkastom lateritnom zemljištu u periodično vlažno-suvoj tropskoj klimi - temperaturne razlike između najhladnijeg i najtoplijeg meseca ne prelaze 100C; naizmenična promena vlažnog i sušnog perioda; leti monsuni donose sa mora kišu a zimi duvaju sa kopna na more i odnose vazdušne mase; 3 karakteristična tipa vegetacije (monsunske listopadne šume, savanske šume i savane). Zonobiom pustinjske vegetacije na sivom pustinjskom zemljištu u suvoj suptropskoj klimi velika temperaturne kolebanja tokom godine ali su mrazevi retki; izraženi dugi sušni periodi sa vrlo visokim temperaturama; kaktusolika životna forma biljaka. Zonobiom tvrdlisne drvenaste (mediteranske) vegetacije na crvenici u periodično vlažno-suvoj suptropskoj klimi - žarka i suva leta; tople i vlažne zime; kiša pada u proleće/jesen/zimu kada je donose zapadni vetrovi; šumska ili žbunasta vegetacija; veliko učešće večnozelenih biljaka; crvenica ima veliki sadržaj oksida gvožđa i aluminijuma. Zonobiom večnozelenih šuma na crvenkastom podzolastom zemljištu u prohladnoj i vlažnoj (maritimnoj) umerenoj klimi - umerene (čak niske) temperature; male temperaturne razlike između zime i leta; velika relativna vlažnost i ukupna godišnja količina vodenog taloga. Zonobiom vegetacije listopadnih šuma na smeđem šumskom zemljištu u vlažnoj (meritimnoj ili primorskoj) umerenoj klimi - karakteristična smena hladnog i toplog perioda godine; tokom hladnog perioda temperatura se spušta ispod 00C i obrazuje se snežni pokrivač; ne uspevaju višegodišnje biljke osetljive na mraz; padavina ima tokom cele godine ali su najčešće leti; karakteristične listopadne šume (Quercus, Fraxinus, Fagus, Acer, Carpinus...). Zonobiom stepske vegetacije na černozemu u suvoj (kontinentalnoj) umerenoj klimi - topla (čak žarka) leta; kratak sušni i duži umereno sušni period; zima je hladna, oštra i umereno vlažna; najplodnije zemljište; na prostoru evroazijskog kontinenta se razvija subzonobiom kontinentalnih pustinja. Zonobiom večnozelene četinarske vegetacije (tajga) na podzolastom zemljištu u hladnoj, borealnoj umerenoj klimi - cirkupolarno rasprostranjenje; leta su relativno topla; zime su surovo hladne; najčešće postoji i sloj večito smrznute podloge; umerena količina padavina; ne postoji na južnoj hemisferi. Zonobiom tundri i polarnih pustinja na oglejisanom vlažnom, tresetnom zemljištu u polarnoj (arktičkoj i antarktičkoj) klimi - kratka i hladna leta tokom kojih ponekad ima i mrazeva; dugei hladne zime; mala količina padavina; opšti uslovi su veoma vlažni jer je isparavanje neznatno zbog temperature. Opšte karakteristike, distribucija i uticaj Sunčevog zračenja na formiranje svetlosnog i toplotnog režima na Zemlji Sunčevo zračenje obezbeđuje energijom biosferu i tako osigurava održavanje i stabilnost procesa kruženja materije, reguliše toplotni i vodni balans i utiče na formiranje toplotnih pojaseva, odnosno klime na Zemlji. Najveći deo Sunčeve energije koje stiže do Zemlje se pretvara u toplotu (jedan njen deo se koristi za evaporaciju vode, a ostatak za povećanje temperature svih površina). Sunčevo zračenje je preduslov postojanja ekosistema. Ono nastaje kao posledica termonuklearnih reakcija na Suncu i prostire se u formi elektromagnetnih talasa. Za održavanje života na Zemlji najvažnije je ono zračenje koje stigne do onih površina koje mogu da ga transformišu (delovi biljke u kojima se odigrava fotosinteza). Za fotosintezu se koristi 1% Sunčeve energije (retko 2-5% i to u visoko produktivnim ekosistemima). Ukupna količina Sunčeve energije koja dospe do Zemlje zavisi od njenog položaja u odnosu na Sunce (od upadnog ugla zraka). Kao rezultat rotacije i revolucije Zemlje, Sunčevo zračenje je periodično promenljiv faktor koji utiče na uspostavljanje klime i na njeno variranje. Sunčevo zračenje ima dualističku prirodu (talas i čestica). Energetski balans na Zemlji se formira na osnovu direktnog zračenja Sunca, difuznog zračenja atmosfere, odbijenog i propuštenog zračenja svih objekata i površina do kojih stižu Sunčevi zraci, kao i energije koja indirektno potiče od Sunčevog zračenja (energija vetra i vodenih tokova). Za energetski balans Zemlje najveći značaj ima zračenje talasnih dužina između 290 i 3000 nm. Deo elektromagnetskog spektra koji je bitan za biološke procese se deli na kratkotalasno nevidljivo zračenje (talasne dužine između 100 i 390 nm; x-zračenje i ultraljubičasto zračenje; mutagena i fotodestruktivna dejstva), zračenje vidljivog dela spektra (bela svetlost, svetlost; 390-760 nm; fotosintetski aktivno zračenje koje biljke apsorbuju) i infracrveno zračenje (750-3000 nm; toplotno dejstvo). U delu elektromagnetskog spektra preko 1200 nm se ispoljava toplotno dejstvo Sunčevog zračenja. Sunčevo zračenje na gornjoj granici atmosfere (površina upravna na Sunčev zrak) iznosi 1360 Wm-2. Ova količina se zove solarna konstanta. Prolaskom kroz atmosferu, količina zračenja se smanjuje i spektralno menja. Ukupno (globalno) Sunčevo zračenje tako može biti direktno (kvalitativno i kvantitativno nepromenjeno) ili difuzno (rasuto). Zračenje kraćih talasnih dužina (plavi deo spektra) se jače rasipa (zbog toga je nebo plavo). Od količine zračenja solarne konstante (vrednost 100%), do površine Zemlje stigne prosečno nešto manje od 50%. Najveća količina zračenja stiže do sušnih tropskih oblasti na Zemlji, koje se odlikuju visokim pritiskom i malom oblačnošću (dospeva 1000 Wm-2). U umerenoj zoni severne hemisfere, u

podne vedrog dana stiže između 43 i 47% zračenja solarne konstante (oko 700 Wm-2). Na većim geografskim širinama (oblast hladne klime) Sunce je uvek na horizontu (oštar upadni ugao zraka) te do njih dolazi mala količina zračenja. Radijacioni režim kopnenih (terestričnih) i vodenih staništa Sunčevo zračenje koje stigne do bilo koje površine na Zemlji biva delom apsorbovano, delom odbijeno (reflektovano) i delom propušteno do druge površine koja ga prihvata. Zračenje koje dopre i prolazi kroz kroz vegetaciju jednostavnijeg prostornog rasporeda (pustinjske i livadske zajednice), malo se manja u kvantitetu i kvalitetu. Suprotna stvar je sa zračenjem i vegetacijom složenijeg prostornog rasporeda. U listopadnim šumama količina apsorbovanog, reflektovanog i propuštenog zračenja zavisi od prisustva ili odsustva listova (razlika u leto i jesen). Sama vegetacija bitno menja svetlosnu klimu (u lokalnim, regionalnim i globalnim razmerama). Svetlosna klima šume je izuzetno složena i dinamična jer u okviru šumske zajednice varira količina zračenja (zavisno od rasporeda drveća, veličine krošnji...). Do pojedinih mesta u šumi (nepotpun sklop krošnji, drveće posečeno ili proređeno) stiže direktno zračenje pa se ona zovu svetlosni prodor. Mesta gde preovladava difuzno nad direktnim zračenjem se nazivaju svetlosne pege. Mesta na kojima je prisutno samo difuzno zračenje se zovu senka. Naravno, odnos ovakvih mesta u šumi nije isti. U listopadnim šumama postoje tokom vegetacijske sezone 2 svetlosna maksimuma: prolećni (drveće nije olistalo) i jesenji (drveće gubi lišće). Razlike u kvantitetu zračenja su praćene i razlikama u kvalitetu zračenja. Infracrveni zraci čine 50-60% direktnog zračenja, ali ih u difuznom zračenju skoro nema. Oni dovode do zagrevanja biljaka. Zračenje koje ne apsorbuju, biljke reflektuju ili propuštaju. Propušteno zračenje je spektralno promenjeno zbog pigmenata. Listovi propuštaju zračenje u zelenom i tamno-crvenom delu spektra. Svetlost u šumama stvara specifičnu „zelenu senku“ ili „infracrvenu senku“ (u tamnim delovima šume). Na otvorenim prostorima (pašnjaci i livade) se biljke razvijaju u uslovima „plave senke“ koju stvara difuzno, od nebeskog svoda i stena odbijeno zračenje. U vodenim basenima se zračenje menja i smanjuje još izrazitije nego u atmosferi sa visinom. Crveni deo spektra se apsorbuje na površini vode. Intenzitet zračenja se eksponencijalno smanjuje sa povećanjem dubine jer ga apsorbuje vode, rastvorene čestice, plankton... S obzirom na količinu zračenja, u bistrim vodenim basenima, vaskularne biljke mogu opstati do dubine od 5-7 metara a sesilne alge do dubine između 20-30 metara. Ovo je eufotična zona. U okeanu eufotična zona je dublja nego u jezerima. Vodene biljke koje se razvijaju u okviru eufotične zone, bliže površini ili na većim dubinama, prilagođavaju se komplementarnom hromatskom adaptacijom promenama u kvalitetu svetlosti. One apsorbuju kvalitativno i kvantitativno izmenjenu svetlost, na različitim dubinama, hlorofilima i dopunskim pigmentima (karotenoidi, ksantofili, fikobiliproteini). Više vodene biljke i zelene alge koje sadrže hlorofile a i b kao i karotenoide se nalaze u površinskim slojevima. Na najvećim dubinama se nalaze crvene alge (sadrže fikoeritrin) i modrozelene alge (sadrže fikocijanin). Uticaj Sunčevog zračenja na morfološke, anatomske i ultrastrukturne odlike biljaka U fotoenergetskim procesima, fotoreceptorima (hlorofili i karotenoidi) apsorbovana Sunčeva energija postaje pokretačka snaga mnogobrojnih reakcija i biohemijskih procesa u okviru fotosinteze, na osnovu kojih dolazi do stvaranja visokoenergetskih hemijskih jedinjenja. Fotobiološki efekat zračenja se ogleda u delovanju crvene i plave svetlosti kao stimulusa za pokretanje i kontrolu različitih bioloških procesa a pre svega za: biosintezu enzima/pigmenata/fitohormona; indukciju fotomorfogenetskih procesa na osnovu kojih se realizuje specifičan oblik i ukupna struktura biljke (formativno dejstvo), usmeravanje i promenu pravca rastenja izdanaka i listova biljke odnosno procesi fototropizma i heliotropizma (orijentacijsko dejstvo), regulisanje fotoperiodskih reakcija (formiranje cveta, opadanje lista...). Fotodestruktivno dejstvo može biti izazvano ili kratkotalasnim ultraljubičastim zračenjem ili iznenadnim izlaganjem biljke intenzivnoj beloj svetlosti. Što su biljke specijalizovanije adaptirane na umereno osvetljena staništa, gde pigmentima blje hvataju zračenje, to su osetljivije na preterano jaku svetlost (fotolabilne). Suprotnost su fotostabilne biljke. U ekscesnim slučajevima biljke svetlosti lako povećavaju broj zaštitnih pogmenata (karoteni i kasntofili) kao i aktivnost oksidoreduktivnih enzima (peroksidaze, katalaze). Formativno dejstvo - svetlost različitog kvaliteta i intenziteta je stimulus za rast. Svetlost, pored vode, ima odlučujući uticaj na realizaciju oblika biljke i adekvatnu anatomsku diferencijaciju biljnih organa. Fotomorfogenetske promene tokom rastenja i razvića mogu biti izazvane čak i svetlošću sasvim slabog intenziteta (važno za biljke koje opstaju u dubokoj senci tamnih šuma). Biljke koje rastu u uslovima nedovoljne količine svetlosti se nazivaju etiolmani i imaju izduženo stablo i blede listove. Etioliranost se karakteriše skoro potpunim nedostatkom hlorofila, a provodni i mehanički elementi su nepotpuno diferencirani. Mnoge fotomorfogenetske reakcije u toku razvića koje su indukovane i usmeravane trajanjem dnevne svetlosti predstavljaju fotoperiodski odgovor biljke na relativnu dužinu dana i noći, odnosno godišnjih doba. Dužina dnevnog osvetljenja utiče na indukciju cvetanja, na početak i kraj faze mirovanja, aktivnost kambrijuma, grananje, oblik listova... Uticaj intenziteta svetlosti utiče i na diferenciranost u građi mezofila, strukturi i broju hloroplasta... Listovi svetlosti (heliomorfni; izražena kutikula ili dlakavi pokrivač i brojne stome; najvažnije je

. Nemogućnost skiofita da uspeju u uslovima pune dnevne osvetljenosti je vezan za to što nisu prilagođene uslovima visoke transpiracije koja je prisutna tokom punog dnevnog osvetljenja.. Kod skiofita ona se uspostavlja ranije i što je kompenzaciona tačka niža to je vrsta skiofilnija. Kod CAM enzimi deluju na istom mestu (ćelije mezofila) ali u različito vreme. U alternativnim putevima. skiofite i poluskiofite. povećana koncentracija hlorofila b. slabo do umereno grananje. Sa ekološke tačke gledišta. Organska jedinjenja nastala fotosintezom se ulažu u rast i povećavanje . u uslovima velike osvetljenosti. manja količina hlorofila u hloroplastima. nedostatak vode. slatine. Zato su za njih karakteristični krupni listovi koji se ne preklapaju (omogućava da svaki list apsorbuje svetlost). Inicijalna fiksacija je noću a konačna danju. Posle konačne fiksacije. U kojoj je meri neka biljna vrsta prilagođena smanjenoj količini svetlosti zavisi od njene kompenzacione tačke (momenat kada se postiže ravnoteža između količina primljenog i otpuštenog CO2. Tokom intenzivnih fotohemijskih procesa raste parcijalni pritisak oslobođenog kiseonika u intercelularima mezofila i on postaje konkurentniji od CO2 za isti supstrat (ribulozo-bifosfat). Određena količina svetlosti (svetlosni užitak) pokazuje pod kakvim se uslovima osvetljenosti i dostupnosti energetskih resursa raste i razvija određena biljka. Imaju skioplastični (skiomorfni) strukturni oblik. različitim biohemijskim adaptivnim mehanizmima. Ovakva podela je relativno jednostavna ukoliko se radi o zeljastim biljkama. a alternativni putevi su označeni kao C-4 i CAM asimilacija. Skiofite su u najvećem broju C-3 biljke a sasvim retko i C-4. Poluskiofite su biljke koje najbolje uspevaju u uslovima pune dnevne osvetljenosti ali podnose i izvestan stepen zasenčenosti. visoke temperature. znatno prisustvo mehaničkih elemenata) i listovi senke (skiomorfni. Za heliofite svetlosni užitak je jednak količini svetlosti punog dnevnog osvetljenja. polupustinje. česta mikoriza zbog nedostatka minerala u šumi. Skiofitne su bukva. slabije izražena diferencijacija na palisadno i sunđerasto tkivo). Heliofite rastu na otvorenim mestima (van šumskog sklopa). palisadno čini jedan sloj a sunđerasto najčešće 2 sloja. Ekološki značaj različitih tipova fiksacije CO2 u procesu fotosinteze Detaljna istraživanja pokazala su da postoje 3 različita metabolička puta vezivanja CO 2 u procesu fotosinteze. skiofitne i poluskiofitne vrste drveća. u oba alternativna puta. omogućena je dvostepena asimilacija CO2 pomoću 2 različita enzima. CAM biljke naseljavaju pustinje. krupni i malobrojni hloroplasti sa mnogo hlorofila. u okviru šumskog sklopa. Organska jedinjenja nastala fotosintezom ulažu u nadzemne delove i nove fotosintetičke organe. grab i jela. Proces teče tako. veliki broj provodnih snopića. toplim i vrlo sunčanim predelima.. Kod C-4 inicijalna fiksacija se dešava u ćelijama mezofila a konačna u ćelijama parenhimske sare oko provodnih snopića. Ovako se favorizuje fotosinteza i uklanja se inhibitorni efekat fotorespiracije. mezofil diferenciran na palisadno i sunđerasto. Kod C-3 biljaka. se procesi odvijaju istim tokom kao kod C-3 biljaka. mediteranske kamenjare. Njihova međusobna diferencijacija se zasniva na jedinjenjima koja nastaju kao prvi produkt fotosinteze. Stablo malog prečnika.. Korenov sistem je slabije razvijen zbog efikasnog razvoja listova. stome na naličju lista. Razvrstavanje drveća na određene ekološke svetlosne tipove je nešto komplikovanije. U alternativnim putevima. Poluskiofitne su neke vrste hrastova.. čest isušujuć efekat vetra). pojava vatre. odnosno u vreme konačne fiksacije u prisustvu enzima RuBP-karboksilaze-oksigenaze (Rubisco). Razvijaju se u uslovima višestrukog stresa (intenzivno zračenje. Efikasnim radom oba enzima smanjuje se opasnost od fotoinhibicije fotosintetičkih reakcija i osigurava dobra produkcija. Podela biljaka u odnosu na svetlost na staništu i njihove ekofiziološke adaptacije Biljke su različito prilagođene na svetlosni intenzitet i u tom smislu se razlikuju heliofite. malobrojni provodni snopići i mehanički elementi. Heliofitne vrste drveća su hrast. Kod C4 i CAM biljaka albom difuzijom gasova i dvostepenom fiksacijom CO 2 povećava se koncentracija i parcijalni pritisak ovog gasa na mestu gde je ribulozo-bifosfat akceptor CO 2 i supstrat za karboksilaciju (fotosintezu) a ne za oksidaciju (fotorespiracija). listovi su široki i celi (povećane površine). dolazi do fotoinhibicije fotosinteze izazvane fotorespiracijom.snažno razvijeno palisadno tkivo koje je često višeslojno. javor.. topola. slabo razvijeno mehaničko i provodno tkivo. kao prvi produkti inicijalne fiksacije CO 2 nastaju jedinjenja sa 4 C atoma (C-4 kiseline). Uobičajeni ili normalni je C-3 metabolizam. Skiofite rastu na zasenčenim mestima. smatra se da adaptivni metabolički putevi fiksacije CO 2 imaju značaj za stabilizaciju fotosintetskog aparatau uslovima smanjene količine CO 2 u atmosferi tokom evolutivnih promena na Zmelji. tanka kutikula i glatka površ. površina lista povećana u odnos na zapreminu. krupne epidermalne ćelije. ukljulivanjem enzima Rubisco. da se odvija prethodna (inicijalna) fiksacija CO2 pomoću enzima PEPkarboksilaze i povećanje njegove koncentracije na mestu. dok je za skiofite dovoljan samo deo te vrednosti. Biljke sa C-4 ili CAM metabolizmom su rasprostranjene u sušnim. Fiksacije se odigravaju istovremeno. U osnovnom C-3 metaboličkom putu kao prvi proizvod fiksacije CO2 nastaje jedinjenje sa 3 atoma ugljenika (3fosfoglicerat). i to ili na različitim mestima (C-4 biljke) ili u različito vreme (CAM biljke). bor. Ekološki zahtevi u ranim razvojnim fazama i adaptivne sposobnosti mladica određuju heliofitne. Za svaku biljnu vrstu treba razlikovati njen maksimalni i minimalni svetlosni užitak. mali broj krupnih stoma. Prvi predstavlja maksimalnu a drugi minimalnu vrednost svetlosnog intenziteta pri kojoj biljka još može uspevati (kod heliofita maksimalni i minimalni imaju istu vrednost 1).

Na mestima gusto obraslim vegetacijom temperaturni uslovi se komplikuju a termički režim se menja u skladu sa fizičko-hemijskim i opšte biološkim odlikama biljaka. Debela kutikula. Ova razlika je označena kao radijacijski balans zemljišta. veći broj hloroplasta ali manji broj hlorofila. Sunčevu energiju dugotalasnog spektra apsorbuju sve površine i tako one postaje aktivne apsorpcijske površine. biljke opstaju kao poikilotermni organizmi. a posredno i na zagrevanje atmosfere (turbulentna razmena i radijaciona pseudotoplotna provodljivost). U toku dana prihod toplote je veći pa postoji pozitivni radijacijski balans i kao posledica ovoga zemljište se zagreva. vazduha i vodenih bazena. Pri ovome Zemlja odaje znatnu količinu toplote čiji jedan deo apsorbuje vodena para i CO2 atmosfere. Svako stanište se odlikuje specifičnim karakteristikama i dinamikom temperature zemljišta i temperature vazduha. višeslojno palisadno tkivo i mali intercelulari. Vegetacija za površinu zemljipta predstavlja manje ili više efikasan toplotni paravan. sitne i brojne stome su na naličju ali često i na licu lista (amfistomatični listovi). već toplotom koju izračuje površina zemljišta (odnosno sve aktivne površine). Bitan je pojam fitoklima. i u vazduhu postoji dnevno kolebanje temperature (oštro izraženo u prizemnim slojevima). Tokom noći je obrnuta situacija. Deo toplote se troši na zagrevanje prizemnog sloja vazduha. Različita mesta na Zemlji se odlikuju specifičnim temperaturnim uslovima. Temperatura biljke. Razlika između najviše i najniže temperature u toku dana i noći označena je kao dnevna amplituda temperature vazduha. Tako se hlađenje Zemlje sprečava efektom staklene bašte.korenovog sistema. Uticaj biljaka na klimu okolne sredine pojačava se sa povećanjem njihovih razmera i gustine pokrovnosti. razvijen ksilem i mehaničko tkivo. ali postepeno zahvata i makroklimu. sunđerasto tkivo ponekad i ne postoji. U početku to se ispoljava samo na nivou mikroklime. Toplotni režim zemljišta je određen razlikom između primeljene i rashodovane energije zračenja. Zagrevanje i hlađenje zemljišta zavisi i od provodljivosti. Temperatura zemljišta ima veliki značaj za čitav niz fizičkih. Najnegativniji radijacijski balans je zimi a najpozitivniji je leti. Toplotna provodljivost zemljišta zavisi od količine vode i vazduha u njemu (suvo zemljište kod kojeg su šupljine između zemljišnih čestica ispunjene vazduhom ima smanjenu provodljivost). Karakter godišnje temperaturne amplitude (razlika najhladnijeg i najtoplijeg meseca) zavisi pre svega od geografske širine. na uključivanju aktivnih centara za efikasno odvijanje fotosinteze kao i na porastu kapaciteta difuzije CO2. Na mestima bez vegetacije ili napodručjima koja su retko obrasla biljkama (pustinje npr) najveći deo apsorbovane Sunčeve energije se prenosi molekularnom termičkom provodljivošću u dublje slojeve zemljišta. Vegetacija štiti zemljište od velikog zagrevanja leti i velikog hlađenja zimi. Svi fiziološki procesi se odvijaju u temperaturnom rasponu između 0-500C. značaj vegetacije) Za rast i razviće svake biljke neophodna je određena količina toplote. Zagrevanje zemljipta zavisi i od ekspozicije (najviše se zagrevaju horizontalne i južne padine. Kao i u zemljištu. Toplota u biosferi potiče najvećim delom od dugotalasnog infracrvenog zračenja Sama toplota predstavlja termodinamičko stanje koje se manifestuje kinetičkom energijom molekula i atoma. Na osnovu toplote povećava se njihova aktivnost i kretanje. Nasuprot ovoga postoji i tip izračivanja koji je prisutan tokom noći.50C. Na taj način se menja intenzivnost kretanja molekula i atoma (toplotno stanje). oni se sudaraju i međusobno prenose toplotu. hemijskih i bioloških procesa. Albedo (42% zračenja koje nema uticaj na toplotni balans Zemlje). Na svakih 100 km od ekvatora (stepen geografske širine) srednja godišnja temperatura se smanjuje za 0. Stepen zagrevanja zemljipta zavisi i od boje (tamnije zemljište ima manju sposobnost odbijanja zračenja). Deo toplote sa Zemljine površine se prenosi dublje u slojeve zemljišta (molekularna termička provodljivost). Temperatura vazduha je od izuzetnog značaja za postojanje i brzinu fizioloških procesa individualnih organizama pa otuda i za opstanak živih bića na Zemlji. Listovi se obično preklapaju i tako se međusobno štite od zračenja. koji semenjaju u vremenu i prostoru. listovi celi ili usečeni (male površine). Mogućnost prilagođavanja sveintenzivnijoj svetlosti na staništu zasniva se na postepenom povećanju količine enzima koji učestvuju u metabolizmu ugljenika. Mera tog toplotnog stanja je temperatura. u popodnevnim časovima. temperatura zemljišta. a najmanje okomite i severne padine). Fiziološki značaj temperature U različitim temperaturnim uslovima spoljašnje sredine. kao i karaktera aktivne površine i nadmorske visine. Distributivni značaj temperature je vezan za mekroklimu ali ima i lokalni karakter (mezoklima i mikroklima). Vazduh atmosfere se veoma malo zagreva neposredno Sunčevim zračenjem. Takođe vertikalno zoniranje je analogno horizontalnom. Na temperaturama .50C. Distribucija toplote na Zemlji i termički režim staništa (kretanje toplote. Promene temperature su pravilne u horizontalnom pravcu (idući od polova ka ekvatoru). najviša temperatura je na granici između zemljišta i vazduha a odatle opada dublje u zemljište i prema višim slojevima vazduha (tip insolacije). U letnjem periodu. povećana zapremina u odnosu na površinu. Na svakih 100 metara nadmorske visine srednja godišnja temperatura opada za 0. Ispod 00C dolazi do zaustavljanja metaboličkih procesa zbog nastanka kristala leda i imobilizacije vode u tkivima i ćelijama. povećan odnos hlorofila a prema hlorofilu b. a nadzemni delovi slabije rastu. Helioplastični (heliomorfni) strukturni oblik. dlakavi zaštitni omotač. One nisu sposobne da održe stalnu i optimalnu temperaturu već ona varira.

Dobro adaptirane biljke se za hladan period pripremaju postepeno. Najpre dolazi do obrazovanja ekstracelularnih kristala leda u intercelularima koji se povećavaju i izvlače vodu iz ćelije. završavaju fazu rasta. epizodni mrazevi (obično prisutni u umerenoj zoni) koji su kratkotrajni ali izazivaju snažna oštećenja. Sticanje sposobnosti i povećanje mogućnosti za cvetanje. jer ona značajno varira od oblika. ispod njega procesi se zaustavljaju). i početak cvetanja je uslovljen određenim temperaturnim pragom i ritmičkim kolebanjima tempearture. Temperaturni maksimum je za većinu biljaka između 45-55oC. Odgovor biljaka na ritmičke temperaturne promene naziva se termoperiodizam. Najosetljivije su tropske biljke koje trpe promene i oštećenja već pri blagom snižavanju temperatura. Biljke koje su prilagođene visokim kardinalnim vrednostima temperature su termofilne.preko 500C dolazi do denaturacije i destrukcije enzima. povlače se u podzemne organe/semena/zimske pupoljke ili zadržavaju prezimljujuće nadzemne organe snabdevene zaštitnim strukturama i sekundarnim supstancama. Ova nulta temperatura je različita za pojedine biljke i može ponekad biti i iznad 0 oC. Najotporniji na niske temperature su suvi (dehidrirani) organi biljaka (semena i spore). obično na površinama ćelijskoh zidova. Temperaturni optimum fotosinteze je različit za različite vrste biljaka i on je usklađen sa opštim okolnostima sredine. snažnija apsorpcija može istovremeno da znači i veće izračivanje toplote od strane biljaka. Treba razlikovati granicu životne aktivnosti od letalne granice. tokom kiše ili magle. Temperatura je značajna za mogućnost i početak klijanja. dok su frigorifilne vrste prilagođene niskim temperaturama. Pri temperaturama ispod nule dolazi do obrazovanja leda u intercelularima. položaja biljaka. rast) kod jedne biljke. Minimalna temperatura disanja je pretežno na -10oC. temperaturne amplitude. kardinalne tačke često nisu iste. Sa snižavanjem temperature staništa. Na granici životne aktivnosti svi osnovni fiziološki procesi su usporeni ali reverzibilni. Kardinalne tačke moraju odgovarati uslovima spoljašnje sredine da bi se osiguralo dovoljno brzo rastenje klijanca. kada kristali leda postaju prepreka protoku gasova. Pojmovi stenotermnih (Chlamydomonas nivalis . Temperatura biljke zavisi od energetskog balansa staništa. Uopšteno. vreme nastupanja niskih temperatura i način pojavljivanja mrazeva. Dejstvo ekstremnih temperatura i adaptacije biljaka Niske temperature: za prilagođavanje biljaka hladnim uslovima staništa od velikog značaja su brzina promena temperature tokom njihovog životnog ciklusa. Mogućnost odbijanja (reflaktovanja) Sunčevog zračenja sa površine biljke ima veliki uticaj na toplotni balans (što manje reflektuje. biljka relativno brzo obnavlja fiziološke funkcije sa nastupanjem povoljnijih uslova.. Danju. temperatura biljke je najčešće ista kao i temperatura vazduha. dinamike oblačnosti. delovanjem niskih temperatura naziva se vernalizacija. pa ćelija može da pređe u stadijum anabioze. Temperaturni maksimum fotosinteze je za nekoliko stepeni niži od letalne temperaturne tačke. temperaturni optimum (procesi se odvijaju najpovoljnije) i temperaturni maksimum (procesi se ubrzavaju.. Temperaturni optimum za većinu biljaka iznosi od 15-30oC. Najniža temperatura na kojoj prestaje aktivnost biljke se zove specifična nulta tačka. postoji razlika i između različitih biljnih vrsta. Temperaturni opseg fotosinteze je nešto uži od opšte tempearturne amplitude. više apsorbuje i ima veću toplotu). biljke su toplije od vazduha (ne mora biti slučaj pošto se transpiracijom mogu ohladiti ispod temperature vazduha). a zatim naglo prestaje. iznad njega reakcija se prekida). pri apsolutno oblačnom nebu. Ovo je važna činjenica pri razmatranju ekološko-fizioloških osobina introdukovanih biljaka iz određenih oblasti (tropskih) u druge (umerene). Ako se ovaj proces nastavi dolazi do obrazovanja i intracelularnih kristala leda i biljka umire. Na letalnoj granici dolazi do trajnog oštećenja funkcionalnih struktura ćelije i ireverzibilnih promena fizioloških procesa. nanose povrede najosetljivijem (površinskom) sloju . a za tropske od 3040oC. Međutim. Temperaturni minimum fotosinteze poklapa se sa tačkom mržnjenja vode u tkivima. Stablo ima značajnije veću temperaturu od spoljašnje sredine. Kristali leda tokom njihovog rasta vrše veliki pritisak na zidove ćelija a kada ih probiju. Pri prelasku pozitivnog toplotnog balansa u negativan (i obrnuto). kada je pozitivan toplotni balans. To su temperaturni minimum (fiziološki procesi se odvijaju sporo. jer se javljaju u periodima godine kada su biljke u ranoj vazi razvoja. Listovi su obično iste ili nešto niže temperature od okolnog vazduha. Za svaki fiziološki proces su bitne 3 osnovne kardinalne temperaturne tačke. Biljne vrste poseduju izvesnu sposobnost da se u određenim granicama prilagode i drugim temperaturnim prilikama (aklimatizacija). Temperatura korenova se prilagođava temperaturi sloja zemljišta do kojeg dopire. biljke bolje podnose i efikasnije se prilagođavaju niskim nego visokim temperaturama. U odnosu na različite fiziološke procese (npr fotosinteza. Najčešće je teško tačno odrediti temperaturu pojedinih biljnih organa. Takođe. Sa povećanjem temperature fotosinteza opada dok disanje nastavlja da raste i dostiže maksimum na temperaturama između 50-60oC. Optimalna temperatura disanja je za samo nekoliko stepeni niža od najviše pesimalne vrednosti. Naravno. Koren i podzemni organi imaju temperaturu kao i okolno zemljište. Na niskim temperaturama biljke teško uspevaju da obave kompletan životni ciklus i najčešće ostaju u vegetativnoj fazi i razmnožavaju se vegetativno. Temperaturni minimum za rast i razviće biljaka je relativno visok (izuzetak su alge polarnih mora) i za tropske vrste iznosi između 10-15oC. postepeno opada brzina biohemijskih reakcija i usporava se opšta metabolička aktivnost. veličine. Ukoliko se u uslovima niskih temperatura ne pređe letalna granica. Veliku opasnost za biljke predstavljaju slučajni.stenotermni frigorifil) i euritermnih biljaka.

Ponekad. Najveće zagrevanje na staništu je tokom mirnih i vedrih. Izuzetno važnu ulogu u smanjenju i sprečavanju zimske transpiracije listova i izdanaka ima snežni pokrivač koji ublažava ili poništava negativno. Visoke temperature su najčešće kombinovane sa intenzivnim Sunčevim zračenjem i nedostatkom vode na staništu. kao i obrazovanjem znatnih količina lipida magacioniranih u stablu ili veznozelenim listovima. Jedino spore i poikilohidrične biljke u potpuno suvom stanju su neosetljive na dejstvo ekstremnih temperatura. Kod obiljaka koje tolerišu temperature zaštita listova je omogućena periferijskim strukturama (dlakavi pokrivač. podnosi nižu temperaturu i manje transpiriše). sprečavaju koagulaciju protoplazme). ravnim površinama ili južno eksponiranim padinama. odnosno zamenjuju ga čvršćim i manje sočnim listovima koji se razvijaju iz pupoljaka otpornih na promenjen temperaturni režim. Zbog svih poremećaja. promenom položaja lista (vetikalan ili paraheliotropan) i intenzivnom transpiracijom (dokle god je povoljno snabdevanje biljke vodom). Biljke se relativno teško prilagođavaju preterano toplim uslovima. Izuzetno visoke . a time i selektivnu permeabilnost. voštane naslage). Uticaj vatre i požarana biljke i vegetaciju u celini Posebnu vrstu opasnosti od visokih temperatura i pregrevanja za biljke i vegetaciju predstavlja vatra. Visoke temperature utiču na fizičko-hemijskih odlika biomembrana (postaju veoma fluidne). pa čak i ireverzibilnih promena i letalnih posledica za biljku u celini. Najpre dolazi do inaktivacije termolabilnih enzima. stabilizuju hromatinsku strukturu. patuljasti ili jastučasti oblik u planinskim ili arktičkim uslovima. kao i depresijama direktno izloženim Sunčevom zračenju. Biljke na prohladnim i hladnim staništima se odlikuju veoma aktivnom C-3 fiksacijom CO 2. Iznenadni porast temperatura indukuje brzu sintezu zaštitnih (heat-shock) proteina male molekulske težine (obezbeđuju efikasan sistem odbrane ćelijskih struktura). Ona predstavlja važan ekološki faktor u određenim oblastima (Kalifornija. na otvorenim. grubo naboranom i jako suberinifikovanom. ili tokom čitave godine. tako da se remeti red u metabolizmu nukleinskih kiselina i proteina i dolaz do njihove razgradnje. Zbog toga proces prilagođavanja visokim temperaturama započinje čim ona dostigne takav nivo da izaziva negativan efekat na protoplazmu. Štetno delovanje visokih temperatura može dovesti do „zapaljenosti“ kore drveća. pojedine vrste su opstale zahvaljujući adaptivnoj strategiji koja je sastoji u izbegavanju dejstva visokih temperatura. kao i položaja i rasporeda proteina u njima. dugotrajno dejstvo umereno visokih temperatura prouzrokuje slična oštećenja kao i kretkotrajno dejstvo veoma visokih temperatura. Na jako insoliranim staništima može doći i do povreda korenovog vrata (razvija se debeli sloj plute pri osnovi stabla kao zaštita). koji ulaze u sastav biomembrana. Ali čak i biljke najotpornije na niske temperature ne mogu da prežive iznenadno i naglo intracelularno formiranje leda (dovodi do trenutne smrti). isušujuće dejstvo zimskih vetrova. Australija. Tokom evolucionog prilagođavanja životu na veoma toplim staništima. Biljke koje opstaju u hladnim uslovima odlikuju se većom količinom nezasićenih masnih kiselina i specifičnih fosfolipida otpornih na niske temperature. sunčanih letnjih dana. sprečavaju štetno dejstvo fotooksidativnih procesa i stimulišu mehanizme obnove (resinteze). One vrste koje su se prilagodile izbegavanju. akumuliraju se štetni produkti metabolizma (posebno rastvorljiva jedinjenja azota). Tokom hladnog perioda sa mrazevima. To su šećeri (saharoza. U tim momentima se biljni organi odlikuju ekstremnim temperaturama. karakteristične za staništa sa dugotrajnim hladnim periodima i vrlo niskim temperaturama. kod dobro adaptiranih biljaka nastaje čitav niz supstanci koje povećavaju otpornost. povlačeći se u organe otporne na nepovoljne uslove (spore. Čak i umereno tople oblasti se u određenim periodima dana i godine. Nadzemni organi se bolje i efikasnije prilagođavaju niskim temperaturama od podzemnih. tokom toplog perioda prelaze u stanje mirovanja. što remeti red i brzinu vitalnih procesa i dovodi do delimičnih oštećenja. Posebnu prilagođenost biljaka iz hladnih oblasti predstavlja i pojava i intenzitet zimske transpiracije (što se vrsta nalazi severnije. Po prestanku ekstremne temperature ovi proteini se razgrađuju. Poremećaji ćelijskog metabolizma i narušavanje ćelijskih membrana pod dejstvom visokih temperatura nastaju zbog intenziviranja procesa razgradnje organskih molekula. tako da dugotrajan sneg može da šteti biljkama i izazove oštećenja. zbog uslova hipoksije i nagomilavanja toksičnih supstanci (produkti disanja i razgradnje). semena) ili zbacujući lišće (ponekad i grane). U velikoj meri otpornost biljaka na visoke temperature zavisi od dužine trajanja ovog negativnog efekta spoljašnje sredine. uspele su da se prilagode podnošenju delimičnog ili potpunog smrzavanja vode u tkivima i ćelijama (mehanizmi rezistentnosti nisu još uvek poznati). pa se drvenaste biljke odlikuju debelom korom. Oni štite membranske sisteme organela. rafinoza) koji povećavaju koncentraciju ćelijskog soka (otežavaju odavanje vode u intercelulare. Problem je što ispod snega vladaju uslovi smanjene svetlosti i otežane difuzije gasova. Izvesne biljke. kao i na specifičnim mestima odlikuju izuzetno visokim temperaturama. dok su gruge (obligatne termofile) stekle sposobnost protoplazmatične tolerancije na staništu. Jedan od prvih simptoma toplotnog stresa je poremećaj intenziteta i dinamike fotosinteze jer se narušavaju tilakoidne membrane i inhibira funkcija fotosistema II.citoplazme. brzim premeštanjem i odlaganjem ugljenih hidrata kao rezervnih supstanci (u podzemne organe). Najosetljiviji na niske temperature su reproduktivni organi. Brojne zeljaste ili žbunaste višegodišnje biljke obrazuju zakržljali. Mediteran). te povećavaju njihovu stabilnost i omogućavaju da zadrže pravilan položaj. Visoke temperature: visoke temperature se javljaju u onim oblastima na Zemlji gde postoji neprestani i postojani intenzivni priliv Sunčevog zračenja tokom većeg dela godine.

Vatra. jednogodišnje vaskularne vrste. pregrajano i alkalno). a često i podzemne delove biljaka. Posledice delovanja vatre u prirodi su požarišta (podloga je pepeo. Ove biljke se zovu pirofite. U nekim oblastima (stepa. slatke). kopnene (slatke) i meteorske (kičnica. savana) požar ima povoljan efekat. Semena pirofita su dormantna u stelji sve dok fitocenozu ne zahvati požar. Bez mirisa i boje. infiltracija. Prirodne vode nikad nisu hemijski potpuno čiste. U velikom broju slučajeva. Voda pokriva 3/4 površine Zemlje. Deficitom padavina se odlikuje 1/3 kopna. Odmah po prestanku delovanja vatre požarišta naseljavaju pionirske biljke požarišta. Tečno stanje je posledica polarnosti molekula vode (dipolni karakter-asimetrična distribucija elektrona). Suprotno je sa ekstremno suvim (peraridnim) oblastima. sneg i led. ponekad i nitrofilne biljke. Primer za ovo je akacija i bor. Fragaria vesca. Požari mogu biti sporadični ili periodični (zavisi od oblsti). Četinari se često odlikuju i serotinoznim šišarkama koje ostaju zatvorene više godina. Prizemni požari se brzo šire ali ne oštećuju stabla visokog drveća ili podzemne organe biljaka. na sobnoj temperaturi. Tačka mrženjenja i tačka ključanja. Određene strukturne odlike i cenotički sastav nekih vegetacijskih tipova uslovljeni su periodičnom pojavom požara. zahvaljujući vetru. raspored i kruženje vode na Zemlji Voda je jedinjenje male molekularne težine zbog ćega bi trebalo do je. Izuzetno visoka specifična toplota vode znači da ona može da primi ogromnu količinu toplote uz relativno malo povećanje temperature. Rubus hirtus. transpiracija. neke mahovine. Polarna priroda vode omogućava da ona bude glavni medijum za transport velike količine disosovanih jona kao i različitih polarnih organskih jedinjenja. lako podložan eolskoj i vodenoj eroziji. Interesantna je pojava stimulacije vatrom brzog rasta i ravića nekih drvenastih biljaka koje se odlikuju plodovima sa tvrdim omotačem oko krupnih semena. Voda ima veliku latentnu toplotu topljenja i veliku latentnu latentnu toplotu isparavanja (omogućava efikasno hlađenje površina koje sadrže i odaju vodu). Požarima su najpodložniji kserofilni. prirodno proređuju guste zajednice i obavljaju vegetaciju (pokreću cikluse sukcesija u ekosistemu).. U gustim šumama vatra se često širi u krunama drveća. Maksimalna gustina vode je na 4oC. 2% je u lednicima a 1% čini kopnena voda. Led je lakši od vode i štiti vodene basene od potpunog zamrzavanja. Požari podstiču proces selekcije među vrstama. Bitan je i kohezivni karakter (od njega zavisi protog vode naviše). Kruženje vode (evaporacija. Prirodne vode mogu biti morske (slane). To su heliofite (adaptirane na intenzivno zračenja). zemljište postaje sterilno. brakične (slatko-slane). vegetacija deluje kao biosunđer. Vodonikovi atomi formiraju ugao od 105o u odnosu na kiseonika. što bi ometalo rast i širenje zemljastih biljaka. difuzijom i osmozom. dovode do kompletne mineralizacije nagomilanog otpada i stelje. Požar mođe biti podzemni. visok površinski napon (dovodi do kapilarnosti). drvenasti i zeljasti tipovi vegetacije. Vode koje sadrže u velikim količinama određene hemijske elemente su mineralne vode. adhezivni karakter (uz zidove ksilema). . Među pirofitama ima i takvih vrsta (Pinus palustris) čiji tek proklijali izdanci ostaju ustadijumu mladice sve dok šumu na zahvati katastrofalan požar. prizemni (niski) i u krunama stabla. pa se mogu smatrati i specifičnim „požarnim ekosistemima“. Populus tremula. jedan tipo požara se pretvara u drugi i na kraju prerastaju u totalni požar. Urtica dioica. Bryum (mahovina). niskom viskoznošću.Vatra deluje i direktno i indirektno na biljke (vegetaciju). Osvetljena zona vodenog basena je eufotična zona. Oštečena su i površinska tkiva ali i kambijum i omogućeno je lako prodiranje različitih patogena. Kopnene vode mogu biti tvrde ili meke (u zavisnosti od količine bikarbonata i karbonata). Kopnene vode se odlikuju i eutrofikacijom (oligotrofne i eutrofne vode). sve vode na Zemlji su povezane u hidrosferu.temperature koje se javljaju tokom požara mogu u potpunosti da unište nadzemne. Oni dovode do potpunog uništenja šumske vegetacije i zemljišta na određenom prostoru. Drveće koje preživi požar ima „rane“ nastale vatrom.. a otvaraju se posle delovanja visoke temperature izazvane vatrom. sublimacija. pa prizemni sprat (posebno ako je vlažan) ostaje netaknut. Prosečan salinitet morske vode je 35 promila. Nakon vatre plodovi se otvaraju i semena ispadaju na podlogu obogaćenu mineralima i brzo klijaju. Klimatska oblast u kojoj godišnja količina padavina prevazilazi godišnji gubitak vode evaporacijom je označena kao vlažna (humidna) a suprotno je kod suve (aridne). 3% kopna je ekstremno vlažno. 97% vode je u morima i okeanima. Zahvaljujuči stalnom kruženju. 12% kopna je ekstremno suvo. kondenzacija. u gasovitom a ne u tečnom stanju. na određeno vreme. Osnovne odlike vode. Bez požara bi se neprestano uvećavao debeo sloj stelje. precipitacija. Voda se javlja u 3 agregatna stanja. Ekstramno vlažne (pehumidne) obasti imaju dva puta više padavina u odnosu na količinu vode izgubljenu evaporacijom. uklanja jako kompetitorne biljke. Ove supstance su sekundarni metaboliti sa adaptivnom ulogom prema abiotičkim ili biotičkim faktorima. Između molekula vode nastaju jake vodonične veze za čije narušavanje je potrebna velika količina energije (toplote). Šišarke borova prskaju pri požaru i razbacuju semena na veliku udaljenost što omogućava brzo širenje vrste. Vatra bez plamena može dugotrajno tinjati u zemljištu pokrivenom naslagama organskog materija (stelje humusa) izazivajući podzemne požare (uništavaju korenove i podzemne delove biljaka). Učestalost požara zavisi i od karakteristika biljaka (od prisustva i bogatstva biljaka lako zapaljivim materijama poput smole ili etarskih ulja). Veliki i totalni požari uvek izazivaju započinjanje ciklusa sukcesije („vatreni ciklusi“). poniranje). Ceratodon purpurens (mahovina). Izdvajaju se Sambucus ebulus.

Vlažnost vazduha i zemljišta postepeno opadaju od obala mora ka unutrašnjosti kontinenta. Od paprati to su Selaginella. Poikilohidrične biljke: se odlikuju promenljivom vlažnošću koja je uslovljena dinamikom vodnog režima spoljašnje sredine.. rhodopensis) i Carex (C. Sporo rastu i odlikuju se malim reproduktivnim kapacitetom. Gravitacijska voda je lako dostupna. To su rodovi Ramonda (R. minerali neophodni biljci ulaze sa vodom i transportuju se sa njom u biljci. Aktuelna evaporacija je uvek manja u odnosu na potencijalnu. physoides). pri istoj temperaturi i pritisku (izražava se u procentima). Lamiaicea. Opnenu vodu biljka može koristiti delimično i uz velike teškoće. Balkanske poikilohidrične biljke (R. Poaceae. jer se u kapilarima drži silama površinskog napona i adhezije). Relativna vlažnost je odnos apsolutne vlažnosti i one količine vodene pare koja je potrebna da se isti vazdušni prostor zasiti. ali sa velikom teškoćom. Aktivnost enzima je vezana za stepen zasićenosti ćelija vodom. U odnosu na mogućnost korenovog sistema da se snabde vodom. Ona je za biljku najvažniji deo vode u zemljištu. Sa smanjenjem vlažnosti ove biljke prelaze u stadijum anabioze. Poikilohidrične cvetnice su u familijama Scrophulariaceae. Vetar ima valiku ulogu (povećava isparavanje jer odnosi vlažne mase vazduha iznad isparavajuće površine). Asimilacija CO2 je blisko vezana sa vodenim rastvorom u ćelijama sa hlorofilom. Za biljke je bitan ukupan vodni balans kojeg čine vlažnost zemljišta i vlažnost vazduha. razlikuje se dostupna i nedostupna voda. Odnos biljaka prema vodi I pored toga što se biljke najvećim delom sastoje od vode. R. Liliaceae. Vlaga se gubi evaporacijom ili je upijaju biljke pa se gubi transpiracijom. Opnena voda je ona koja se oko čestice nalazi u vidu opne. Količina infiltrirane vode u svim kapilarima zemljišta.Vodni režim staništa Vodni režim staništa obuhvata kompleks procesa primanja. Neke od ovih biljaka tokom dehidratacije razgrađuju hlorofil (listovi se suše) pa su one poikilohlorofilne. Poikilohidrične biljke se nazivaju i „biljkama koje oživljavaju ili vaskrsavaju“ („resurrection plants“).Tortula). One naseljavaju oblasti gde dolazi do smene vlažnih i sušnih perioda. R. biljka lakše dolazi do nje. rhodopensis) nastanjuju isključivo severno eksponirane krečnjake u kanjonima i klisurama (često u stalnoj senci). One se izdvajaju specifičnim molekularno-biohemijskim adaptacijama koje ima omogućavaju očuvanje integriteta ćelijskih membrana i viabilnosti organizma. Ukoliko je sloj opnene vode deblji. je poljski kapacitet ili kapilarni kapacitet zemljišta. U ovu grupu spadaju jednostavniji i evoluciono stariji organizmi (alge. Myconi). ona nije njihov osnovni gradivni materijal (samo oko 1% vode u biljci se ulaže u sintezu biljne mase. Na severnoj hemisferi su poikilohidrične cvetnice retke (5-6 vrsta). Ona se vezuje za čestice zemljišta i doprinosi formiranju njegove koloidne strukture.. mahovine . kanale i zemljišne kapilare i prelazi u dublje slojeve. Količina nedostupne vode u zemljištu se može označiti kao mrtva rezerva. Skoro sve poikilohidrične biljke su relativno male i niske zeljaste biljke (reko žbunovi). Količina nedostupne vlage pri kojoj počinje venjenje označena je kao koeficijent uvenjavanja. I posle početka uvenjavanja ostaje još izvesna količina vode koju biljka koristi. ispunjava sve šupljine. svojstva zemljišta (krupnozrnasta i sitnozrnasta). Ove biljke mogu da prežive potpuno isušivanje (dehidrataciju) protoplazme. jer se nijedna površina ne obnavlja vodom istom brzinom kojoj je gubi. Ovakve biljke uzivaju vodu čitavom površinom tela i dok su vlažne one su biološki aktivne. kao i temperaturi vazduha. a 99% odlazi na transpiraciju i održavanje turgora). se zove potencijalna evaporacija.. Vodena para dospeva u vazduh evaporacijom ili transpiracijom. U najsitnijim šupljinama i kanalima se nalazi kapilarna voda (ne podleže gravitacionoj sili. nathalie. nivo podzemne vode. u momentu potpunog zasićenja. Ona količina vode koja i posle toga ostane i koja je najzad potpuno nedostupna predstavlja poslednju tačku uvenjavanja. Evaporacija u uslovima neometanog i stalnog snabdevanja vodom površine izložene zagrevanju. ali se ne koristi efikasno (zbog brzog poniranja). Sa povećanjem vlažnosti fiziološki sistemi biljke se ponovo uspostavljaju.. Za biljke je najbitniji deficit vlažnosti. Apsolutna vlažnost predstavlja konkretnu količinu vodene pare u atmosferi u datom momentu (gram vodene pare po metru kubnom vazduha). H. ekspozicija (suvernije su vlažnije). Evaporacija i transpiracija se odlikuju dnevno-noćnom i sezonskom ritnikom. Većina ovih biljaka su autohtone biljke južne hemisfere.. Određene vrste imaju suve listove koji zadržavaju zelenu boju i samo . Tokom rehidratacije dolazi do promena u ekspresiji gena i brze resinteze i obnavljanja ćelijskih struktura. serbica. Nedostupna voda je vezana za čestice zemljišta kao opnena (imbibicijska) i higroskopna voda. Znači da postoji interval uvenjavanja ograničen koeficijentom uvenjavanja i poslednjom tačkom uvenjavanja. R. Deficit vlažnosti je razlika između one količine vodene pare koja je neophodna da se zasiti vazdušni prostor i apsolutne vlažnosti. nathalie.. Na vlažnost zemljišta utiču makro i mikroklima. Dostupna voda se nalazi u šupljinama i kanalima u zemljištu i to kao gravitacijska i kapilarna voda. Vlažnost vazduha: za procenu stepena vlažnosti postoje 3 vrednosti. prometa. Gravitacijska voda senalazi u većim šupljinama i brzo ponire u dublje slojeve zemljišta gde čini podzemnu rezervu vode. Vlažnost zemljišta: voda pristigla padavinama otiče po površini kopna. serbica. Veoma jaki vetrovi mogu imati i suprotan efekat (dolazi do zatvaranja stoma). Ali. Cyperaceae. iskorišćavanja i odavanja vode iz zemljišta i vazduha na nekom mestu na Zemlji. lišajevi. Asplenium. Evaporacija i transpiracija su proporcionalni deficitu vlažnosti vazduha. dok se sloj uz samu površinu čestice naziva higroskopna voda. Haberlea (H.

Stomaterna transpiracija se odvija preko stoma. Osovinski i difuzan koren. Između ćelija i tkiva mora da postoji razlika u hemijskom potencijalu vode da bi se uspostavilo kretanje i odredio pravac kretanja vode. rezervnu vodu u vakuoli i intersticijalnu vodu (služi kao transportni medijum između ćelija i kroz ksilem i floem. potencijal pritiska (turgorov pritisak. vodu koja se kao vodeni omotač drži elektrostatičkim silama oko različitih koloidnih supstanci u ćeliji.delimično razgrađuju hlorofil. Protok vode: voda se transportuje niz gradijent vodnog potencijala. Strujanje vode se dešava u smeru pada gradijenta vodnog potencijala. ima negativnu vrednost zato što je manji od vodnog potencijala hemijski čiste vode. Upijanje vode je korenovim sistemom. Hemijski potencijal vode u ćeliji je određen kao vodni potencijal (razlika u slobodnoj energiji između slobodne vode i na različite načine vezane vode). On se deli na 3 osnovna potprocesa: primanje vode. Primanje vode: alge. Ksilemskim elementima se voda transportuje u biljci. Poslepodne dolazi do hidroaktivnog zatvaranja sa ciljem da se spreči dalje gubljenje vode. Araceae) imaju vazdušne korenove sa specifičnim tkivom velamen radicum (upijaju vlagu iz okolnog vazduha). Kutikularnom transpiracijom se voda odaje preko zidova epidermalnih ćelija. Vodni potencijal. raspored i gustina utiču na brzinu brzinu i efikasnost odvijanja stomaterne . Za održavanje reverzibilnih funkcija veoma je važno da se procesi dehidratacije odigravaju postepeno (dok je rehidratacija je veoma brza). freatofite) korenovi. Vodni potencijal ćelije čine osmotski potencijal (osmotska koncentracija ćelijskog soka u vakuoli. Ova dva tipa imaju pasivan karakter što može dovesti do znatnog gubitka vode. Istovremeno. Funkcionisanje biljke moguće je ako je vodni balans pozitivan. njihov oblik. Koren može i da magacionira vodu i mineralne materije. veličina. Tokom kraćih perioda nepovoljne vlažnosti. Vazdušni čepovi mogu nastati i delovanjem patogena. dok turgorov pritisak ima pozitivnu. Transpiracija može biti kutikularna. Vodni potencijal se meri i izražava u jedinicama pritiska (bari ili paskali). Neke vrste (Orchidaceae. Dodatna pogonska sila protoku vode u korenu je korenov pritisak. Površinski (šire se i granaju neposredno ispod površine zemljišta) i dubinski (na zemljištu iz čijeg površinskog sloja voda brzo isparava. u biljci dolazi do vodnog deficita i narušavanje struktura i funkcija. Homojohidrične biljke vodu primaju preko korenovog sistema. Ovaj tip transpiracije je fino regulisan i kontrolisan. uvek na određenoj dubini na kojoj se dobro snabdevaju vodom i istovremeno čvrsto drže nadzemne delove biljke (da se ne uzdižu suviše iznad same površine zemljišta). Vodni režim biljaka Celokupan proces prometa vode u biljci označen je kao vodni režim. Apsorpcijsku aktivnost korena povećavaju i simbiotske gljive (ektomikoriza. pritisak ćelijskog sadržaja na ćelijski zid) i potencijal matriksa (voda vezana silama adsorpcije na površinu koloida plazme ili kapilarnim silama za mikrofibrile ćelijskog zida). a peridermalnom preko suberinifikovane površine plutinih ćeija. stalno se zamenjuju novim). protoplazma se snabdeva vodom iz vakuole. Brzina protoka zavisi od tipa provodnih sudova. njihovih dimenzija i njihovog broja (što je više diferenciranih traheja brži je protok). Vodni odnosi ćelije i tkiva: ukupna količina vode u biljkama obuhvata hemijski vezanu vodu za strukturne molekule protoplazme i ćelijskog zida. Ujutro počinje fotoaktivno otvaranje (biljka uzima CO2 i gubi vodu). stomaterna i peridermalna. Široki sudovi su podložni lokalnim prekidima vodenog stuba vazduhom (embolizam). One se zovu homojohlorofilnim poikilohidričnim biljkama. takođe. Oxalis) imaju kontraktilne korenove koji zadržavaju određen položaj u zemljištu. mahovine i neke paprati upijaju vodu celom površinom tela (poikilohidrične biljke). Osmotski potencijal i potencijal matriksa imaju negativnu vrednost. Odavanje vode: transpiracijom biljka odaje vodu u obliku pare a gutacijom (u mnogo manjoj količini) u tečnom obliku. provođenje vode i odavanje vode. prilagođenost na sušne uslove rastresite podloge) i intenzivan (vrlo razgranat). Samoregulacijski mehanizam otvaranja i zatvaranja stoma je uslovljen faktorima sredine i unutrašnjom kontrolom biljke. Za opstanak i opštu aktivnost biljke od izuzetnog značaja je odnos između primljene i rashodovane vode (vodni balans). Preko korena se upijaju i mineralne materije. Stalna vlažnost ovih biljaka je obazbeđena razvojem kutikule ili zaštitnog sloja. Po ovom principu se odvija protok vode u celokupnom kontinualnom sistemu koji čine zemljište-biljke-vazduh. od čega se biljka delimično može oporaviti ali taj sud prestaje da bude funkcionalan. velika vakuola je prepreka reverzibilnim variranjima strukture ćelije koaj više nema sposobnost da elastično izdrži promene skupljanja i istezanja tokom procesa dehidratacije i rehidratacije. tokom prelaska u anabiozu. Smatra se da gubitak vode ovim transpiracijama ne prelazi 1% odate vode. Neke biljke (Taraxacum. Smatra se da se kod poikilohidričnih biljaka. Korenovi upijaju vodu korenskim dlakama (kratkotrajne. endektomikoriza). Kutikularna i peridermalna se odvijaju preko spoljašnje površine biljke. Biljka se protiv toga bori povećanjem kutikularnih slojeva. Vodeni stub je neprekinut u ksilemskim elementima. Homojohidrične biljke: imaju relativno stalnu vlažnost tela koja je osigurana kontrolisanom ekonomijom vode. U pogledu grananja može biti ekstenzivan (slabo se granaju ali obuhvataju veliku zapreminu zemljišta. endomikoriza. Razvojem stoma i njihovim rasporedom je dodatno kontrolisan gubitak vode. Ukoliko količina transpirisane vode premaši količinu primljene. akumulira apscisinska kiselina koja utiče na ekspresiju gena odgovornih za sintezu zaštitnih proteina. vošatnim prevlakama ili dlakavim omotačem. Otvorenost stoma. menja se sa količinom rastvorenih supstanci). Ćelije ovih biljaka se karakterišu krupnom centralnom vakuolom čiji sadržaj stabilizuje vodene odnose u ćeliji.

Poikilohidrične kserofite (arido-tolerantne) obuhvataju alge. Ovo su biljke suvih i sunčanih staništa. Morfološke i fiziološke osobine kojima kserofite odolevaju nedostatku vode su adaptacija koje doprinose efikasnoj apsorpciji i održavanju velike količine vode unutar organizma (razvijen koren. Kserofite koje tokom sušnog perioda redukuju transpiracionu površinu su baobab i akacija. Korenovi nekih kserofita su hipertrofirani i mogu da magacioniraju veliku količinu vode. veoma niska vrednost vodnog potencijala). Kserofite koje su aktivne i otporne na sušu (arido-aktivne ili ofanzivne) se dele na sklerofite i sukulentne. Listovi su malakofilni. tip staništa i karaketristike vegetacije) Kserofite su biljke sušnih staništa koja se odlikuju uslovima kserotermije (suša je praćena istovremeno i visokim temperaturama). Tipovi biljaka u odnosu na vodni balans: mogu biti hidrostabilne i hidrolabilne. Kserofite u širem smislu reči obuhvataju kriofite (kserofite prilagođene fizičkoj suši ali na niskim temperaturama). mlitavosti tkiva i opuštenosti listova. Zatvaranje stoma je efikasno za sprečavanje odavanja vode ali onemogućava fotosintezu i biljka ne može da se hladi. Kserofite se odlikuju knstantnim rastom korenova prema izvoru vlažnosti. Aktivne su tokom sušne sezone. Za njih je karakterističan izohidričan tip vodnog balansa (glavni signal za zatvaranje stoma je apscisinska kiselina). Bitna je efikasna regulacija transpiracije. U . Kserofite ne moraju nužno biti i kseromorfne (neke su i mezomorfne ako im korenovi dopiru do pozemne vode). brza cirkulacija tečnosti. Opstaju zahvaljujući fenološkoj plastičnosti. i poikilohidrične biljke. Biljke moraju uskladiti primanje i odavanje vode.transpiracije. najbolja adaptacija na aridni uslov sredine). Neke kserofite zbacuju lišće. Listovi imaju malu površinu a veliku zapreminu. Kserofite (odlike biljaka. Zanimljiv vid periferijske zaštite je i uvrtanje liske kod trava iz roda Stipa. Kompromisna klasifikacija: Kserofite koje izbegavaju sušu (aridno-pasivne ili defanzivne) nemaju nikakvih posebnih adaptacija za izdržavanje sušnog perioda. Kserofite su otporne na duže periode suše (za razliku od higrofita i mezofita). Efemerne kserofite se brzo razvijaju i za kratko vreme završavaju životni ciklus. Koren: površinski (Cactaceae).Nitratna reduktaza je jedan od metabolički važnih enzima čija se koncentracija drastično menja (opada). Ovo se postiže prisustvom širokih sudova i relativno velikim brojem sudova. Izuzetak su sukulentne biljke kod kojih je cirkulacija vode spora ali imaju velike rezerve. rezerve vode. psihrofite (fiziološka suša i niske temperature). geofite). dok je kutikularna sprečena kseromorfnim periferijskim adaptacijama. Nadzemni deo: voda mora brzo da cirkuliše. Ekstremno hidrolabilne biljke su. Efikasno regulišu stomaternu transpiraciju. Njih karakteriše anizohidrični tip vodnog balansa. Neke prelaze u stadijum anabioze. kao i specifičnim fiziološkim adaptacijama. Suša dovodi do gubitka turgora. Kod kserofita koje žive u oblastima gde se smenjuju sušni i kišni period dolazi do postepenog smanjivanja ukupnog broja listova ili zamenjivanja mezomorfnih listova kseromorfnim (sezonski dimorfizam). veća diferenciranost tkiva (mehaničkih. Mogu izgubiti i do 50% vode i dalje biti metabolički neoštećene. Sklerofite (kserofite sa kseromorfnom građom) imaju kseromorfne osobine nadzemnih organa (posebno listova) izržene u njihovoj čvrstoj konzistenciji (sklerofilnosti). smanjenje dimenzija listova (mikrofilni listovi). zaštita transpiracione površine. Veliki broj kserofita su C-4 ili CAM biljke. kserohalofite (visoka temperatura i fiziološka suša na slanim staništima) i oksilofite (biljke sa sfagnumskih tresava). Listovi su deblji i čvrsti. Hidrostabilne uglavnom održavaju pozitivan vodni balans. Stoga dehidratacija onemogućava normalan metabolizam proteina i sintezu amino-kiselina. Klasifikacija: Kserofite u strogom smislu reči su biljke koje žive u oblastima sa fizičkom sušom i visokom temperaturom. List: jače razvijene površinske zaštitne strukture. Maksimalno je diferencirano palisadno tkivo u odnosu na sunđerasto. u jednom posebnom smislu. Odlikuju se relativno malim i ujednačenim promenama ukupnog sadržaja vode i vodnog potencijala pa se zovu i stenohidre. dubinski (freatofite) i kombinovani (kombinacija prethodna 2. lišajeve. provodnih). Listovi su glavni transpiracijski organi kopnenih biljaka (preko njih se odvija i stomaterna i kutikularna transpiracija). mahovine. Protiv suše se bore intenzivnom transpiracijom. Tolerišu totalno isušivanje. paprati i retke cvetnice. Kod kserofita postoje adaptacija kojima se izolira unutrašnjost korena od okolne isušujuće sredine. redukcija transpiracione površine. karakterističnim odlikama unutrašnje građe biljnih organa (skleromorfnost). intenzivna apsorpcija vode iz zemljišta ili magacioniranje vode. Afilne kserofite uopšte nemaju lišće. ali i zaštititi se od preteranog zagrevanja. One se dele na jednogodišnje efemere (terofite) i višegodišnje efemere (efemeroide. Imaju nizak osmotski potencijal ćelijskog soka i zbog toga energično upijaju vodu iz podloge. Povećan odnos podzemnih delova prema nadzemnim. adekvatnoj regulaciji ciklusa razvića i pravovremenoj produkciji biljnih organa otpornih na sušu. Palisadno tkivo je razvijenije u odnosu na sunđerasto (kod nekih je samo ono diferencirano). Hemikserofite (kserofite sa mezomorfnom građom) imaju korenove koji dostižu do podzemne vode (freatofite). Bitno je razlikovati termine kserofitnost (radi se o biljkama koje žive na sušnim staništima) i kseromorfnost (postojanje morfoloških i anatomskih osobina čija je pojava uslovljena i vezana za oskudicu u vodi). Pod dejstvom suše javlja se smanjenje sintetičke sposobnosti biljke. ponekad i stabla ili pojedinih grana. Hidrolabilne biljke su eurihidre i pokazuju velika dnevna i sezonska variranja vodnog balansa. Neke hidrostabilne biljke imaju zalihe vode u pojedinim organima. slaba transpiracija) i adaptacije koje doprinose povećanju otpornosti prema dehidrataciji i/ili omogućavaju toleranciju potpunog isušivanja biljke (sposobnost sniženja osmotskog pritiska. Koren je najčešće ekstenzivnog tipa. Vrlo brzi rast korenovog sistema.

Listovi su obično veliki. intenzivno transpirišu. Među cvetnicama borjne su vodene monokotile dok je broj vodenih dikotila znatno manji. Palisadno tkivo je jednoslojno dok sunđerasto može biti i višeslojno. Salvinia) i mnogobrojne cvetnice. Vodene biljke naseljavaju eufotičnu zonu (to je obično litoral) vodenih basena (prostire se do različitih dubina). Prilagođene su umereno vlažnim uslovima i podnose sušu bolje od higrofita. Ne podnose veliki deficit vlažnosti. Prema jednoj one se dele na večnozelene mezofite kišnih tropskih šuma (mezomorfnost je uslovljena obilnom vlažnošću. lisnate (aloe. Mezofite su istovremeno i mezotermne i mezotrofne biljke a i poluskiofite. Dele se na stablove (kaktus). Koren je slabo razvijen. Stome su manje brojne i krupnije nego kod kserofita. Mnoge od ovih biljaka su izvanredno dlakave i čine poseban tip „jako dlakavih kserofita“. Kapljice vode se aktivno ili pasivno izlučuju kroz hidatode. Sukulentne kserofite se odlikuju sočnom. ali slabije od kserofita. Vodene biljke obuhvataju submerzne. U sunđerastom tkivu su prisutni krupni intercelulari. Pošto s dobro snabdevene vodom. Najveći deo gajenih biljaka su mezofite. Higrofite obuhvataju biljke koje su prilagođene velikoj vlažnosti staništa. Kod morskih vrsta su često i . Listovi su bez zaštitnih tvorevina i imaju ispupčene krupne i retke stome. Najtipičniji predstavnici su iz vlažnih i tamnih tropskih šuma. sukulentnom građom vegetativnih organa koji su voluminozni. Alge predstavljaju primarne vodene biljke. razvijaju se tokom izrazito vlažnih uslova na staništu. neke vodene mahovine (Bryum. Marsilea. tanki i nežni. Šumske higrofite zauzimaju vlažne prizemne spratove u večnozelenim tropskim i listopanim šumama umerene zone. Mnogi autori sve vodene biljke (nevaskularne. postavlja se pitanje da li su mezofite ili kserofite). Hypnum). Najčešće su skleromorfne osobine slabije izražene. higromezofite i mezohigrofite). listopadne drvenaste mezofite (drvenaste vrste sa jesenjim listopadom u umerenom pojasu). Transpiracija je slaba u uslovima stalne i velike vlažnosti vazduha. Stipakserofite su mnogobrojne trave koje predstavljaju edifikatorske vrste stepske vegetacije ili su karakteristične za mediteransku i pustinjsku kserofilnu zeljastu vegetaciju. Listopadni sklerofitama listovi traju jednu godinu. flotantne i emerzne vrste. Mezofite i higrofite (odlike biljaka. Kod mezofita je izraženija i pojava lisnog polimorfizma (u višim delovima listovi su kseromorfniji od onih pri dnu stabla). vlažnost podloge je znatna). mezokserofite. Nadzemni deo je bolje razvijen od podzemnog. U taksonomskom pogledu vodene biljke obuhvataju alge. stabla i grane. dok ostale teksonomske kategorije predstavljaju sekundarne. Ovakvim oblikom maksimalno je smanjena površina u odnosu na zapreminu. samo vršni listovi imaju kseromorfne odlike). Prelazna su grupa između mezofita i hidrofita. agava) i korenske (Oxalis) sukulente. Hidrofite Ovo je složena grupa različitih adaptivnih tipova biljaka koje naseljavaju vodene basene. leti zelene višegodišnje zeljaste mezofite (livade i stepe. Protok vode je omogućen gutacijom. Postojali su pokušaji klasifikacije mezofita.Imaju CAM fiksaciju CO2 (fiksira se tokom noći i vezuje za organske kiseline pa ćelijski sok postaje kiseo). Listovi su veoma uski i tokom sušnih perioda se savijaju po dužini (uvrću se u cev). Palisadno i sunđerasto tkivo su ujednačeno diferencirani ili je bolje razvijeno sunđerasto. Stome su tokom dana stalno zatvorene. One su skiofite. Kod afilnih kserofita listovi su sitni i ljuspasti pa funkciju fotosinteze preuzimmaju zeleni izdanci. održavajući povoljnu temperaturu listova i produkujući znatnu količinu biomase. Submerzne hidrofite su čitave potopljene u vodi ali se cvetovi najvećeg broja predstavnika nalaze u vazduhu. Sargassum) i crvene alge (Corallina). vodene paprati (Isoetes. nadzemni organi početkom zime delimično ili potpuno izumiru) i efemere i efemeroide (kratak životni ciklus.večnozelene sklerofite spada mediteranska šumska i žbunasta vegetacija kao i vegetacija tropskih savana. Zelene alge iz razdela Charophyta (Nitella. Provodno tkivo je umereno razvijeno. Periferijske zaštitne karakteristike listova su umereno izražene. tip staništa i karaketristike vegetacije) Mezofite čine heterogenu i široku ekološku grupu biljaka koja je prelazna između kserofita i higrofita. Azolla. Karakteriše ih relativno ujednačen odnos između nadzemne i podzemne biomase. Chara) i Chlorophyta (Cladophora) obično čine donju granicu rasprostranjenja vodenih amkrofita u kopnenim vodenim ekosistemima. Najmanje su otporne suši. Najtipičnije su mezofite sa mezomorfnom građom ali postoje i prelazne grupe (kseromezofite. zimi zelene listopadne mezofite (u oblastima gde se smenjuju vlažna zima i kratko suvo leto. vaskularne i makroskopske alge) označavaju kao vodene makrofite. Magacioniraju vodu u telu (posebno u vodenom parenhimu). Ove biljke se sreću sa problemom nedostatka kiseonika u podlozi prezasićenoj vodom. Mogu sepodeliti i na hidrofite (vodene biljke u užem smislu) i helofite (emerzne ili amfibijske vrste koje nastanjuu zabarena staništa). Ponekad je morfologija prutolika. Mogu biti drvenaste i zeljaste. U okolnostima otežanog disanja korenova ostvaren je specijalan tip adaptacija na uslove anaerobije (u bibiljci je razvijeno vazdušno parenhimsko tkivo odnosno aerenhim). Higrofite vlažnih i otvorenih staništa naseljavaju staništa na kojima je zemljište jako vlažno ali vazduh može biti suv (ali je najčešće i on vlažan). Zbog konstantne snabdevenosti vodom nema potrebe za regulacijom transpiracije (ravna je evaporaciji). dok ostale kseromorfne osobine mogu biti manje izražene. Nedovoljno razvijena kutikula omogućava kutikularnu transpiraciju. U morima su na velikim dubinama zastupljene mrke alge (Fucus. Listovi su hipostomatični i ređe su amfistomatični.

nedostatak mineralnih elemenata. Nuphar luteum. Polno razmnožavanje je najčešće pomoću insekata (entomofilija) i vetra (anemofilija). Neke submerzne hidrofite u vreme isušivanja vodenih basena koje naseljavaju. Phragmites communis. Typha latifolia. Vazduh kao ekološki faktor i njegov uticaj na biljke. nema opasnosti od prekomernog isparavanja. Veća količina CO2 se može konstatovati na površini zemljišta. temperature rastu sa visinom. duž visinskih slojeva atmosfere. Ceratophyllum. lisna ploča se deli. 2) heterofilija (lisni polimorfizam. Atmosfera ima debljinu 3000 km. onemogućavaju se procesi oksidacije. stabla ne trpe zog istezanja i pokretljivosti izazvanih stalnim vodenim strujanjima). Dele se na vrste koje se ne ukorenjavaju (Utricularia. Submerzni listovi ne transpirišu ali se voda ipak izlučuje. mlečne i buterne kiseline. Sem u atmosferi. dok giberelini i citokinini opadaju. Promene hormonalnog statusa utiču na uvrtanje lisne drške. diferenciraju terestrične oblike. flotantni listovi su građeni kao listovi svetla. Najveći broj sekundarnih vodenih biljaka ispoljava vegetativni polimorfizam (razlike u izgledu). ovo je najosetljiviji deo atmosfere). auksina i apscisinske kiseline. Emerzne vrste predstavljaju prelazne forme ka higrofitama. posebno kod flotantnih. Helofite (emerzne biljke) imaju manji ili veći deo izdanka iznad površine vode. dolazi do nagomilavanja toksičnih jedinjenja. Aerozagađivanje Vazduh je mehanička smeša gasova koja obavija Zemlju stvarajući njenu atmosferu.). ovaj sloj se uništava gasovima iz troposfere i jedinjenjima iz mlaznih aviona). na submerznim listovima su hidropote koje služe za izlučivanje ali i upijanje mineralnih soli i jona. One su uglavnom višegodišnje. Nymphea alba. Atmosferu čine 5 slojeva: troposfera (najniži i najgušći sloj vazduha. zaustavljaju mitozu. Lemna. sulfida kao i toksičnih fero i mangano jona). oslabljena svetlost. Wolffia). Udeo gasova (78% N2. Sa povećanjem vlažnosti zemljišta opada ukupna masa vazduha i smanjuje se mogućnost obnavljanja kiseonika. metana i sumpor-vodonika. Ovde spadaju Alisma plantago aquatica. slobodnim strujanjem vazduha omogućava se difuzija gasova a vetrovi omogućavaju oprašivanje i rasejavanje plodova i semena. stratosfera (do 50 km. aerenhim imaju i korenovi za provetravanje ili pneumatofore kod mangrova koji rastu negativno geotropno). rastvorene soli i gasovi se upijaju celom površinom tela. I one se dele na vrste koje se ukorenjavaju (lisna drška može biti kratka ili dugačka. dok se istovremeno nagomilava azot. Butomus umbellatus. Vazduh sprečava ogromne dnevne i sezonske fluktuacije temperature. sklerenhimski idioblasti daju čvrstinu. ozon apsorbuje ultraljubičaste zrake. Potamogeton). Aldrovanda) i vrste koje se ukorenjavaju (Myriophyllum. Adaptacije: vodena sredina pruža određene prednosti (dostupnost vode. temperatura) se menjaju od površine Zemlje. hipertrofiju tkiva. aerenhim. 3) mehanički elementi imaju centralni položaj (obezbeđena savitljivost. prema kosmičkom prostoru. 0. Flotantne hidrofite imaju flotantne listove na površini vode (Trapa.aerenhim. modifikuje i ublažava ukupno Sunčevo zračenje. obezbeđena efikasna fotosinteza i snabdevanja gasovima). Zbog nedostatka u zemljištu. Staklena bašta i CO2. Aerozagađivanje: u industrijskim i urbanim . naziva se i ozonosferom.034% CO2). Transpiracija postoji kod flotantnih i emerznih listova (veliko je odavanje vode preko kutikularne transpiracije). kod nekih gube ulogu u pričvršćavanju). Osnovne odlike vodenih biljaka su: 1) površina submerznih listova je povećana a zapremina smanjena (lisna ploča se končasto. Potamogeton) i vrste koje se ne ukorenjavaju (Lemna minor. termosfera (jonosfera. Zahvaljujući atmosferi nastaje „efekat staklene bašte“. nema potrebe za zaštitnim omotačima) ali ima i nedostataka (nedostatak kiseonika.. 6) vegetativno razmnožavanje (uslovljeno niskim prolećnim temperaturama koje skraćuju vegetacijski period i otežavaju polno razmnožavanje. kretanja vode). do visine od 12 km.u ćelijama epidermisa su hloroplasti. submerzni listovi odgovaraju tipu lista senke . u ovim uslovima biljke produkuju veću količinu etilena. poseban vid je u obiku turiona koji se formiraju na stablu. veoma visoka tempertura. liska je cela. Hidrofilni cvetovi imaju modifikovane ili redukovane određene cvetne delove i produkuju veliku količinu polena (zbog nesigurnog načina oprađivanja).. Vazduh direktno omogućava snabdevanje biljaka sa CO 2.cvetovi potopljeni ili plivaju po površini vode. najmanja debljina ozona je nad ekvatorom. Dejstvo vazduha na biljke može biti direktno i indirektno (delovanje vazduha na promenu drugih abiotičkih i biotičkih faktora sredine). 21% O2. manje ili više razvijena kutikula. mezosfera (temperatura opada sa visinom). Hemijski sastav i osnovne fizičke karakteristike (gustina. ujesen se otkidaju i padaju na dno gde prezimljuju. a favorizuje anaerobni katabolizam (nastaje redukovana sredina u kojoj raste količina acetaldehida. Victoria). vazdušno tkivo . Ranunculus lingua. Nymphea. zbog nedostatka metaboličke energije neophodne za održavanje ćelijskih funkcija. 5) redukcija korenovog sistema (kod nekih vrsta poput Lemna minor potpuno isčezavaju. velika količina jona) i egzosfera. u proleće isplivavaju i razviaju se u novu biljku). 4) Intercelularne šupljine su veoma razvijene (kao i u listovima. Typha angustifolia. Vazduh u zemljištu: sastav vazduha u zemljištu se razlikuje od onog u atmosferi (ima manje kiseonika a više CO2). trakasto ili lanceolatno izdužuje. Takođe. U anaerobnim uslovima biljke uspostavljaju proces ubrzane glikolize. CO2. ali postoji i hidrofilija. U prizemnom sloju atmosfere sastav vazduha je relativno stabilan i značajnije modifikacije sastava vazduha su izazvane antropogenim zagađenjem. omogućava stvaranje i kretanje oblaka a time i pojavu padavina. pritisak. vazduh se nalazi i u svim zemljišnim kapilarima i porama. epistomatični listovi. ovde se stvaraju oblaci i dolazi do padavinaantropogene supstance iz ove zone se mogu otkloniti vlažnom depozicijom i suvom depozicijom. Nuphar.

hidrogenskim halidima (HF) kao i prašinom. metanom. bura (sa Dinarida ka Jadranu).3 milibara odnosno 760 mm (anticikloni) u oblasti sa pritiskom nižim od normalnog (cikloni). Vetrovi oblikuju reljef (eolska erozija). koji je posledica različitog zagrevanja pojedinih oblasti na Zemlji. Horizontalna ili približno horizontalna kretanja vazduha su vetrovi. Prema tome kada. To su monsuni (zimi duvaju sa kopna na more a leti obrnuto). Ako su izložene visokoj koncentraciji zagađivača biljke pokazuju akutna oštećenja. hlor-fluor ugljovodonicima (freoni). zapadni vetrovi (duvaju od suptropske oblasti ka umerenoj). SO2. U ovim područjima vazduh obiluje CO2. diže uvis i kreće ka polovima. Povećana količina CO2 dovodi do efekta staklene bašte. Periodični vetrovi duvaju u određenim oblastima i to samo u određeno doba godine (kada dolazi do promene vazdušnog pritiska). Vetar kao ekološki faktor i njegov značaj za biljke Kretanje vazduha se javlja usled različitog vazdušnog pritiska. Azotni oksidi dovode do pojave fotohemijskog smoga koji se tokom dana (pod dejstvom UV zračenja) razlaže na NO i atomski kiseonik. Ovde spadaju košava (Podunavlje). gde se zagreva. ima ogroman praktični značaj za očuvanje i unapređenje flore i vegetacije u industrijskim oblastima i velikim gradskim centrima. jugo (sa mora na kopno) i fen (brdska područja alpsko-dinarskog područja). Stalni vetrovi su pasati i antipasati (duvaju neprestano u zoni između 30o severne i južne geo širine i ekvatora. Priobalna zona istočnog dela Antarktičkog kontinenta se smatra najvetrovitijom oblašću (jedan od Antarktičkih rtova se naziva i polom vetrova). polarni vetrovi (duvaju iz polarnih oblasti ka subpolarnim oblastima. cepaju listove. Zbog jakog vetra se stome zatvaraju. Dejstvo vetra može biti pozitivno ili negativno. Nemoguće je tvrditi za većinu oštećenja na biljakama da potiču od jednog gasa. uz istovremeno nepovoljne uslove temperature (planine) ili povećan salinitet podloge i vazduha (morska obala). Vazdušni vrtlozi sličnog oblika se stvaraju i iznad vode formirajući „pijavice“. Raznovrsni atmosferski zagađivači (aerozagađivači) neposredno i posredno oštećuju biljke i dovode do degradacije vegetacije. Ako drvo započne normalan rast. U primorskim i planinskim oblastima javljaju se lokalni vetrovi čiji se smerovi periodično menjaju tokom dana i noći. Na izloženim mestima gde vetar ima stalan karakter i određen pravac drveće dobija formu zastave. Vetrovi iznad morske ili jezerske vode su obično brži od vetrova iznad kopna. Ti delovi biljke dodatno očvršćavaju. poleglu ili jastučastu životnu formu. periodične. U topskom pojasu se povremeno javljaju ciklonski vetrovi razorne snage (tajfun. Blag vetar veoma povoljno deluje na biljke jer odnosi vlažan sloj vazduhaoko biljke. gde i sa kakvom učestalošću se javljaju i koliko traju vetrovi se dele na stalne. Štetno mehaničko dejstvo. Ovi radikali reaguju sa nesagorelim ugljovodonicima i azotnim oksidima stvarajući veoma opasna jedinjenja (peroksiacetilnitrat. dok su osetljive vrste odlični bioindikatori. pa čak i vetroizvale. atmosferskim oksidantima. Snažni vetrovi koji duvaju velikom brzinom izazivaju vetrolome (lomljenje pojedinih grana i stabala). „beljenje“ hloroplasta zbog čega se javljaju nekrotičke fleke. Vetar doprinosi promeni količine svetlosti. pod pritiskom vetra. Ovaj kiseonik dovodi do stvaranja ozona u troposferi. Stablo i grane koje se savijaju pod naletima vetra razvijaju na određenim mestima sekundarno tkivo odbrambene funkcije (reakciono drvo). Vetar ima . pasati duvaju ka ekvatoru a antipasati ka suptropskoj oblasti). tornado). Oni nastaju kad vazduh struji iz oblasti sa vazdušnim pritiskom iznad 1013. Gasovi difunduju kroz stome na listovima biljaka i izazivaju oštećenja ćelija mezofila. Vetrovi dovode do abrazije voštanih prevlaka i kutikule. Sumporna jedinjenja dovode do kiselih kiša.zonama se menja uobičajni sastav vazduha. pošto se aerpzagađivači uvek nalaze u smeši. savijena i žbunolika stabla (krumholc oblik). Danik ili dnevni vetar duva sa mora na kopno. vlažnosti i tako utiče indirektno na biljke. one koje duvaju na širokim geografskim područjima ili u lokalnim uslovima. Otporne vrste biljaka su najčešće „akumulatori“ štetnih materija. Na gornjoj šumsoj granici (zona borbe) drveće obrazuje zakržljala. čađi i gari. Ciklonski vetrovi nastaju pri sudaru toplog i vlažnog vazduha i hladnog i suvog vazduha (dolazi do spiralnih kretanja vazdušnih masa oko središta). Ograničen rast ovih biljaka je provociran negativnim vodnim balansom u uslovima gde vetar stalno podstiče evaporaciju i transpiraciju. noćnik duva sa kopna na more.. Hladan i težak vazduh iz polarnih krajeva teži da se kreće ka ekvatoru. Poznavanje stepena otpornosti biljke i njenih adaptivnih mogućnosti na uslove sredine. a i apsorbuju Sunčevo zračenje pa dovode do smanjenja temperature na površini Zemlje. nanose različite materijale na biljke. Najčešće im je dejstvo sinergističko. Veoma aktivan ozon stupa u reakcije sa organskim molekulima pri čemu nastaju toksični radikali. ciklon. raste u pravcu duvanja vetra (ponekad paralelno sa površinom zemljišta).. nazivaju se i istočni vetrovi. Kod lišćara se reakciono drvo razvija na gornjoj strani stabla ili grane (na mestu istezanja) i naziva se tenziono drvo. Vetrovi se karakterišu određenom brzinom (jačinom) i pravcem. temperature. Čestice pepela i prašine talože se u nadzemnim delovima ali je najnegativniji efekat mehaničko oštećenje lista. U vetrovitim oblastima biljke imaju kseromorfniji karakter. Na vetrovitim mestima sa jakim vetrovima biljke imaju patuljastu. peroksibenzoilnitrat). vardarac (dolina Vardara ka Egejskom moru). Vetar možedelovati direktno i indirektno na biljke. U atmosferi postoje i vertikalna kretanja vazduha (vazdušne struje). Lokalni vetrovi su tipični obično za uža geografska područja u kojima se javljaju više ili manje redovno. Kod četinara reakciono drvo se razvija na donjoj strani stabla ili grane koji se savijaju i gde se tkiva sabijaju (kompresiono drvo). Ako su koncentracije niske dolazi do hroničnih oštećenja (promene u biofizičkim i fiziološkim procesima).

amorfnih i muljevitih čestica dolazi do stvaranja koloida (supstrat dobija osobinu koloidne sredine). Krupne organske čestice predstavljaju inertnu organsku rezervu zemljišta. Cl) i metala (Na. N. voda.. raznovrsnog oblika i veličine. aluminijuma. Nastavljaju se hemijski procesi potpomognuti biološkom aktivnošću bakterija. Započinju procesi adsorpcije (privlačenje i zadržavanje određenih molekula). hemijska i biološka svojstva zemljišta. Tokom ovih reakcija se raspadaju i sami minerali. Aktivnost biljaka i mikroorganizama u zemljištu ima posledicu da vazduh u zemljištu sadrži znatno više CO2 a manje kiseonika nego atmosferski vazduh. količinom kvalitetnog humusa. šljunak. Pre pojave organizama matična stena se mrvila mehaničkom dezintegracijom ili fizičkim i termičkim raspadanjem. P. Mn). vazdušni režim. mehaničke čvrstoće i vodootpornosti. srednje i jako skeletna. Specifična životna forma prilagođena na raznošenje vetrom u stepskim i pustinjskim predelima su biljke-kotrljani. silicijum.pozitivnu ulogu u prenošenju polena (anemofilija) i raznošenju semena i plodova (anemohorija).. Ovako nastaje „prvobitno“ zemljište. u odnosu na ukupnu zapreminu zemljišta. kao i rastvoren u zemljišnoj vodi. 95% litosfere). azotna jedinjenja. On predstavlja biološku osnovu plodnosti zemljišta. Brzina agregacije je u pozivinoj korelaciji sa sadržajem koloidne gline i drugih mineralnih čestica. Tokom ovih procesa zemljište stiče karakteristiku označenu kao plodnost. Strukturu zemljišta čine čestice spojene na različite načine u strukturne agregate. Mineralni sastav predstavlja procentualni sadržaj čestica različite veličine u određenoj vrsti zemljišta. toplotni režim. Mg. Rastresita masa se i dalje mrvi i čestice bivaju izožene hemijskim procesima (hidroliza. složene građe i sastava. zemljišta se mogu podeliti na slabo. Humus je specifična smeša organskog i mineralnog materijala. Pojava humusa u procesu pedogeneze označava konačni prelaz od matičnog supstrata ka potpuno formiranom zemljištu. posebno količinu i odnos organogenih elemenata (C.. Različite stene Zemljine kore predstavljaju matičnu stenu (matičnu podlogu) raznovrsnih zemljišta. Akumulacijom finih. zatim tečne faze koju čini zemljišni rastvor određene koncentracije i pH reakcije. poroznost. Prema klasifikaciji granulometrijske frakcije se dele na kamenje. Primitivnu strukturu odlikuju dispergovane čestice mehanički odvojene jedna od druge (ne formiraju agregate). Svi mineralni elementi neprestano kruže kroz biogeohemijske cikluse (nijedan element sene gubi). Pore velikih dimenzija su makropore a malih dimenzija mikropore. strukturu. koloidnim svojstvima i drugim osobinama. koja se obrazuje razlaganjem organskih ostataka u zemljištu pod uticajem mikroorganizama. K. glinu. očvrsla lava. Fe. Najveći značaj u održavanju povoljnog mineralnog režima biljaka imaju soli kalijuma.). sedimentne (slepljivanjem zdrobljenih delova i minerala magmatskih stena sa organskim ostacima) i metamorfne (sedimentne stene koje su pretrpele velike promene pošto su na većim dubinama bile izložene drugačijoj temperaturi i pritisku). ugljena kiselina. Ca. Hemijske osobine obuhvataju ukupan hemijski sastav zemljišta. nemetala (S. Od poroznosti zavise vodni i vazdušni režim zemljišta.. Struktura zemljišta je povoljnija ukoliko je veća njegova opšta poroznost. Sticanje svojstva plodnosti ne može se odvojiti od procesa vezanih za životnu aktivnost biljaka i drugih organizama. Kasnije je ovaj supstrat dobio i kapilarna svojstva. Osnovne stene se mogu grupisati u magmatske (najstarije. Organske supstance se razlikuju po veličini čestica. vazduh i organske supstance. Voda u zemljištu može biti dostupna i nedostupna. Fizičkohemijske odlike: Fizičke osobine zemljišta obuhvataju mehanički (granulometrijski sastav). H). Pedogeneza je evolucija zemljišta. Razlikuju se 2 osnovne vrste humusa (prema pH): neutralni i kiseli humus (u njemu je razlaganje organske materije sporo). Zemljište je veoma dinamičan sloj biosfere koji nastaje i neprestano se menja kroz razne aktivnosti i procese. Ukupsn hemijski sastav podrazumeva prisustvo odrešenih elemenata u različitim hemijskim jedinjenjima ili u slobodnom elementarnom stanju. vodni režim. fosforna i sumporna jedinjenja. Si. O. Sastavni delovi zemljišta su mineralne čestice. Osnovu zemljišnog . Ruža vetrova.. kalcijuma. Pedogeneza. izraženu u procentima. Al. glina). Vazduh je u šupljinama između čestica zemljišta veoma dispergovan i delimično adsorbovan na koloidima. mulj i koloide.. prenošenja i gubljenja toplote. Može se smatrati kao nova i jedinstvena celina i životna sredine (pedosfera). algi i lišajeva. Sitne organske čestice čine organski koloidni kompleks označen kao humus.. Kamenje i šljunak se nalaze kao stalni sastojci samo u primarni (skeletnim) zemljištima gde uslovi za rast biljaka nisu povoljni (mali vodni kapacitet). Toplotni režim zemljišta obuhvata procese primanja. oksidacija. Hemijskim raspadanjem i novim spajanjem elemenata rastrasita stena dobija svojstvo vezanosti. magnezijuma i gvožđa. Zemljište deluje kao kompleks ekoloških faktora i zbog toga ga neki autori označavaju kao edafski ekološki faktor. Dolazi do slobodnog prodiranja vode u rastresitu masu stene (gravitacijska voda). Rastrasiti matični supstrat može biti rezidualan (ako se zadržao na mestu na kojem je nastao) ili transportovan (ako je prenet na neko drugo mesto). Mineralne čestice predstavljaju skelet zemljišta i mogu se klasifikovati prema veličini (šljunak + krupan i sitan pesak. boju. sastavu organskih jedinjenja.. Poroznost predstavlja zapreminu svih pora. Humus poboljšava fizička. sastav i fizičko-hemijske odlike zemljišta Zemljište čini tanak površinski sloj Zemljine kore (litosfere). Pesak je najčešća i najviše zastupljena frakcija u granulometrijskom sastavu zemljišta. U zemljinoj kori najviše ima kiseonika. Na osnovu procentualnog sadržaja krupnih granulometrijskih frakcija. pesak. i to čvrste faze (mineralnih i organskih čestica). Voda u zemljištu predstavlja vodeni rastvor čitavog niza različitih organskih i neorganskih jedinjenja.

Na osnovu stepena izraženosti određenih horizonata mogu se izdvojiti različiti tipovi zemljišta. bazična i ultrabazična. mineralizacija. Ispod ovog sloja se daljim procesima razlaganja organskih jedinjenja i spajanjem sa mineralnim česticama matičnog supstrata obrazuje akumulativni A1 horizont u kome se vrši nagomilavanje humusno-mineralnih koloida i različitih organskih i neorganskih jedinjenja pa je on označen i kao humusnoakumulativni A1 horizont. Zemljišta koja se razvijaju pod uticajem lokalnih faktora (koji dominiraju u odnosu na zonalne klimatske uslove pa je onemogućen razvoj zonalnog zemljišta) su intrazonalna zemljišta. Iz ovog sloja se vrši ispiranje rastvorljivih mineralnih jedinjenja u niže slojeve. Zonalna zemljišta imaju dobro izražene horizonte i manje-više pravilno su raspoređena u određenim klimatskim zonama i uslovljena su zonalnom vegetacijom. halofite (na slanim zemljištima-slatinama) i oksilofite (na kiselim i mineralno siromašnim sfagnumskim tresavama).rastvora čini voda u kojoj su rastvorene različite soli. Značaj zemljišta za biljke (uticaj hemijskih odlika i zemljišni organizmi) Zemljište je izvor i rezervoar mineralnih elemenata neophodnih za osnovne životne funkicije. kisela. podzolizacije (umereno topla i vlažna umerena klima) i gleizacije (hladna i vlažna umerena zona). Zemljišta mogu biti jako kisela. obogaćen sloj zemljišta iluvijalni horizont B. Ped-al-fer su kisela i manje povoljna zemljišta za razvoj biljaka. kalcifikacije (sušni uslovi tople ili hladne klime). osobine zemljišta su veoma ovoljne za razvoj biljaka i drugih organizama. Pojedini ekosistemi na Zemlji su tesno vezani za određenu matičnu podlogu i uslovljeni su specifičnim zemljištem. Ovde spadaju podzolasta i lateritna zemljišta. Ova zemljišta su najčešće uslovljena slabom drenažom. neutralne i bazične reakcije. U zemljištu se pH kreće između 3 i 11. slabo bazična. Kopnene biljke uzimaju ugljenik i kiseonik iz vazduha. reljef. halobiomi (na slanom zemljištu). Što je ovaj sloj razvijeniji. slabo kisela. Ovakve migracije uslovljavaju podelu na horizonte. Na Zemlji se mogu razlikovati 3 osnovne grupe zemljišta (zonalna. Biljke koje rastu na specifičnim zemljištima su hazmafite (pukotine stena. Ovde spadaju regosoli (na peščanim dinama ili vulkanskom pepelu). nautralna. litosoli (na kamenitom supstratu). helobiomi (na močvarnom i tresetnom). rendzine (na krečnjaku). Nastajanje zemljišta je geneza ili pedogeneza. Osnovni horizont je matični supstrat (horizont C) koji nastaje raspadanjem matične stene (horizont D). Zemljišta mogu biti kisele. Od delova stelje i drugih humificiranih organskih ostataka nastaje akumulativni A0 horizont. Ona se mogu pojaviti na različitim mestima na Zemlji i imaju relativno ograničeno rasprostranjenje. Ovako se . Za horizonte se upotrebljava ABC klasifikacija. hidrobiomi (na aluvijalnim nanosima). reakcija zemljišta je bazična. U prizemnom sloju vegetacije obrazuje se stelja. Na taj način se stvara eluvijalni horizont A2. Navesti tipove zemljišta iz zonobioma. Neorganski elementi potiču od minerala različitih stena ili iz mineralizovanih organskih jedinjenja. peinobiomi (na zemljištima siromašnim mineralnim elementima) i amfibiomi (na povremeno plavljenim zemljištima). Mineralizacijom organskih supstanci oslobađaju se neophodni hemijski elementi u zemljište i postaju ponovo dostupni biljkama. vremenski procesi. Tokom formiranja zemljišta različite supstance (molekularni i koloidni rastvori) se premeštaju po vertikalnom pravcu (migriraju). A horizont se sve više razvija i nastaje B horizont. Na osnovu ovih procesa se zonalna zemljišta mogu podeliti na grupu zemljišta bogatih kalcijum-karbonatom (ped-o-kal) i grupu zemljišta bogatih aluminijumom i gvožđem (ped-al-fer). izluživanje i ispiranje. Azonalnim zemljištima pripadaju inicijalna ili mlada zemljišta sa slabo razvijenim zemljišnim profilima.Karakteristična evolucija i preobražaj zonalnih zemljišta odvija se kroz procese laterizacije (topla i vlažna tropska klima). Tako se stvara novi. Ona nastaju kada mnogobrojni abiotički i biotički faktori onemogućavaju ili menjaju uslove za razvoj zonalnog tipa zemljišta. Geneza i klasifikacija zemljišta Za obrazovanje i evoluciju zemljišta odgovorni su pedogenetski faktori (matična stena. litofite (obrastaju golu kamenitu podlogu). Isprana. rastvorena jedinjenja se najvećim delom premeštajuvertikalno naniže. Nazivaju se pedobiomi. klimatske promene. psamofite (na peskovitim zemljištima i čistim peskovima). police kamenitih ili stenovitih odseka). Na početku se obrazuje tanak A horizont na C horizontu. U tim migracijama nastaju akumulativni A horizont (podeljen na A0 i A1). i tokom migracije jedni horizonti osiromašuju dok se drugi obogaćuju. Na kraju se A horizont diferencira na nekoliko horizonata. Ovde spada smeđe šumsko zemljište i černozem. živi organizmi. azonalna i intrazonalna). plodnije je i zemljište. U formiranom zemljištu se izdvajaju određeni slojevi (genetički horizonti) raspoređeni duž vertikalnog zemljišnog profila. vodonik iz vode a sve ostale elemente iz zemljišta. aktivnost čoveka). Prema tipu zemljišta oni mogu biti litobiomi (na kamenitom). U horizont C se uključuje i organska komponenta a kroz njega protiče voda i sa njom migrirajući koloidi. Reakcija zemljišta je uslovljena karakterom zemljišnog rastvora (odnosom koncentracije vodonikovih jona i hidroksilnih jona). diluvijalna i aluvijalna zemljišta (od materijala koje reka nanese). psamobiomi (na peskovitom). eluvijalni A2 horizont i iluvijalni B horizont.Formiranje zemljišnih horizonata je postepeno. Mineralni elementi se mogu nalaziti u rastvorenom ili vezanom obliku (sa neorganskim i organskim jedinjenjima). Ped-o-kal se ravijaju u sušnim i polusušnim oblastima. Osnovni procesi koji dovode do formiranja zemljišta su humifikacija. Ova zemljišta mogu biti veoma vlažna (hidromorfna) ili veoma slana (halomorfna).

pH zemljišta je u rasponu od 3-11. vlažnosti zemljišta. K. močvarama). vodonične. sa zemljišta koja su bogata organskim otpadom. silikatne bakterije. Mikrofaunu čine nematode (hrane se organskim otpadom čime doprinose njegovom razlaganju i mešanju sa mineralnim elementima zemljišta). tresavama. silicijum). Važni razlagači organske materije su i aktinomicete (gram-pozitivni prokarioti. Sumporne. vare ogromnu količinu zemljišta i obogaćuju zemljište i povećavaju mu plodnost). bakterije koje razlažu celulozu i druge organske materije) i autotrofne bakterije (pionirski organizmi koji učestvuju u počecima stvaranja zemljišta na ogoljenim površinama.. Interesantno je da se . Mikroelementi su prisutni u manjim količinama. Sa druge strane. reljefa.. jer dolazi do oštećenja ćelija korena. Heterotrofne (azotofiksatori. Gljive uslovljavaju prvu fazu procesa razgradnje organskih supstanci. Zemljišna makroflora obuhvata podzemne organe biljaka. prerano stare. Zemljišni organizmi: svi zemljišni organizmi (kao pedogenetski činioci) se mogu (s obzirom na veličinu) svrstati u makroorganizme (makroflora i makrofauna) i mikroorganizme (mikroflora i mikrofaunu). pH zemljišta: reakcija zemljišnog rastvora ima veliki ekološki značaj za biljke. ne samo da dobro podnose veliku količinu kalcijuma. SO42-. Biljke koje ne tolerišu visoku koncentraciju kalcijuma se označavaju kao kalcifugne (kalcifobne) biljke. Zakišeljavanje zemljišta je proces koji se često dešava u toku evolucije zemljišta. Biljne ćelije mogu selektivno da apsorbuju neophodne jone i da ih akumuliraju i zadrže (pre svega u vakuoli). Kalcifobne biljke su prilagođene na zemljište sa mnogo silicijuma. rotatorije (aktivnost izražena u vlažnijim zemljištima. acidofilne-bazitolerantne biljke (rastu na umereno kiselim. Posebno su značajne kišne gliste (mehanički prenose i premeštaju ćestice zemljišta i tako doprinose aeraciji. a u uslovima vlažne i hladne klime kiselo zemljište. geološke podloge. protozoe (regulišu brojnost bakterija i tako stimulišu njihov dalji razvoj). Reakcija zemljišta utiče na brzinu procesa raspadanja matične stene. rast i produkciju biomase. selen. One poboljšavaju mineralni režim tla. ali podnose i neutralna i slabo bazna zemljišta). Kalcifilne vrste. U nedostatku neophodnih elemenata biljke se nepotpuno razvijaju. alge povećavaju sadržaj organskih supstanci u njemu. Reakcija zemljišta zavisi od klime.ostvaruje kruženje elemenata kroz biogeohemijske cikluse. Samim prisustvom. PO43-) koji mogu da difunduju u ćelije korena pasivnim transportom (niz gradijent vodnog i elektrohemijskog potencijala) i aktivnim transportom (jonska pumpa). asimiluju mineralni azot. Značaj mineralnih elemenata: brzina kojom se biljka snabdeva mineralnim elementima zavisi od koncentracije jona (NO3-. Ekološke odlike biljaka na staništima sa specifičnim mineralnim režimom zemljišta (biljke sa bazičnih. Životinje svojom aktivnošću održavaju mrvičastu strukturu zemljišta. kiselih.. ubrzavaju proces obrazovanja humusa). već su u stanju da iz krečnjačkog zemljišta efikasno koriste i druge neophodne elemente koji su prisutni u malim količinama (fosfor). nitrifikatori). brzo razlažu azot iz humusa i omogućavaju njegovo kruženje). Različite vrsta kopnenih biljaka pokazuju različit opseg tolerancije prema variranjima pH zemljišta (tolerantnije i osetljivije). metalofite) Biljke sa bazičnih i kiselih zemljišta: na krečnjačkoj podlozi bogatoj kalcijum-karbonatom se razvijaju kalcikone (kalcifilne) biljke. uništavaju i stvaraju neka jedinjenja. humifikaciju i mineralizaciju organske materije. mineralnog i organskog sastava zemljišta. Gljive su takođe bitne (utiču na strukturu zemljišta. Mg. Simbiotske (mikorizne) gljive. gvožđa i mangana. Razlikuju se kisela. gvožđevite. čime se suprotstavljaju njihovom brzom ispiranju. Biljke apsorpcijom utiču na hemijsku strukturu podloge. S obzirom da su mnoge vrste uslovljene određenom reakcijom zemljišta može se govoriti o indikatorskim vrstama. bazifilne-acidotolerantne biljke i bazifilne biljke (pH=9). Za rast i razvoj pojedinih grupa biljaka mogu biti neophodni izvesni elementi koji se kod većine drugih biljnih vrsta nalaze u tragovima (natrijum. Apsorbovani neorganski elementi se ugrađuju u biljne tkiva ili obavljaju ulogu kao aktivatori određenih enzima. Proporcionalna količina osnovnih hemijskih elemenata u biljkama varira kako među sistematskim grupama tako i među ekološkim tipovima biljaka (halofite sadrže više natrijuma koji ostalim grupama treba u malim količinama). kobalt. Ona utiče na raspoloživost mineralnih elemenata u zemljištu i utiče na opštu metaboličku aktivnost biljaka na određenom staništu. Organizmi umerenih dimenzija tela se svrstavaju u mezofaunu. doprinose razlaganju organskih materija. podzemnih voda. Elementi koji su obavezno prisutni u telu biljke i to u velikim količinama su esencijalni (makroelementi).. neutralna i bazična zemljišta. Preterano velika koncentracija pojedinih elemenata takođe deluje štetno na razviće. velika koncentracija H jona u zemljištu može narušiti metabolizam biljke. Pošto se većina biohemijskih procesa u ćeliji odvija pri pH 6-7. Mogu se razlikovati acidofilne biljke (uzak opseg tolerancije izrazito kiselih zemljišta). Ca.. Zato biljke teško opstaju u pH uslovima ispod 3 i iznad 9. a mogu da budu i regulatori osmotskog potencijala ćelije. Svojom sintetičkom aktivnošću alge usvajaju rastvorene mineralne elemente zemljišta. metanske. dok se bakterije javljaju kao sledeći pokretači daljeg razlaganja. vegetacije. Biljne ćelije ne mogu da isključe apsorpciju minerala koji im nisu potrebni ili čak štetni.. velika količina kalcijuma (u bazičnim zemljištima) onemogućava rastvaranje jedinjenja u kojima su vezani neophodni katjoni (gvožđe i mangan) i anjoni (fosfati) čije je sprečena njihova apsorpcija. pre vremena cvetaju i plodonose. Bakterije imaju važnu ulogu u kruženju supstanci i mineralnih elemenata u prirodi. U kiselim zemljištima toksičan efekat na koren imaju i joni aluminijuma. U uslovima suve klime razvija se neutralno i bazično zemljište. amonifikatori. zakržljale su.

Izlučena oksalna kiselina rastvara fosfate. Slatine se mogu karakterisati „fiziološkom sušom“. Fosfor u ovom zemljišta lako prelazi u kalcijum-fosfat pa se smanjuje njegova dostupnost biljkama. Oni se akumuliraju u biljkama. Mogu biti vlažne i suve. nastaje procesom zaslanjivanja odnosno akumulacije hlorida i/ili sulfata. zemljište kisele reakcije. Ovakvo zemljište je siromašno osnovnim makroelementima i odlikuje se nepovoljnim vodnim režimom. Slatine imaju i loša fizička svojstva (težak mehanički sastav. Gvožđe. nastaje alkalizacijom. neutralna reakcija. U ćelijskom soku kalcifobnih biljaka ima više kalijuma nego kalcijuma. U prisustvu kalcijuma obrazuje se stabilniji humus neutralne reakcije i povećava opšta puferna sposobnost zemljišta. Na solončacima se nalaze tipične ili prave halofite (euhalofite) i one se razvijaju na najslanijim i najvlažnijim staništima. obilne padavine razblažuju slani rastvor). Slatine obuhvataju kompleksnu grupu slanih zemljišta pa se zato može izdvojiti nekoliko tipova slatina. utiču na inaktivaciju osnovnih enzima i onemogućavaju adekvatnu apsorpciju osnovnih mineralnih elemenata.. Prave kalcifobne biljke su veoma otporne na teške metale i aluminijumove jone. Biljke sa slanih zemljišta . Rastvorene soli deluju na ovaj tip biljaka osmotski (vezuju vodu i čine je nedostupnom) i toksično (ispoljavaju nepovoljne jonske efekte na enzimatske sisteme i ćelijske membrane). Biljke su pretežno zeljaste i ređe žbunaste. Na ovom zemljištu su retke leptirnjače koje obrazuju simbiotske odnose sa azotofiksirajućim bakterijama (delovanje ovih bakterija zahteva molibden. Biljke koje su prilagođene životu na zaslanjenim zemljištima se nazivaju halofite. Kalcifobne (silicifilne) vrste žive na podlozi koja sadrži malo (ili nimalo) kalcijuma i koja je kisele reakcije. nastaje dealkalizacijom solonjeca). Voda je bitan faktor formiranja slatina (dovodi i odvodi so. Geum bulgaricum na krečnjaku a Geum reptans na silikatima) prema afinitetu ka krečnjačkoj ili silikatnoj podlozi. toplo i dobro aerisano. Toksičnost jona teških metala se zasniva na činjenici da oni remete transport elektrona u procesu disanja i fotosinteze. a limunska i jabučna kiselina utiču na redukciju jedinjenja gvožđa u rizosferi. Biljke na zemljištima bogatim organskim otpadom: spadaju u ruderalne biljke.. vezuju teške metale za organska jedinjenja male molekulske težine (polipeptide i proteine koji sadrže aminokiseline sa sumporom). Biljke opstaju na ovakvim zemljištima tako što ograničavaju uzimanje i propustljivost teških metala kroz ćelijske membrane. Iznad zemljišta bogatih teškim metalima javljaju se specijalizovane vrste (hemoekotipovi) koji ukazuju na postojanje teških metala.. bazne soli su u dubljim slojevima zemljišta) i solođ (ispran od rastvorljivih soli. vlažna (nepropustljiva za vodu) i hladnija zemljišta. fosfora.. Kalcifilne biljke imaju veliku količinu intracelularnog kalcijuma i veliku količinu jabučne kiseline. imobilišu veće količine jona teških metala (deponuju ih u ćelijski zid i tako sprečavaju kontekt sa protoplastom). One efikasno iskorišćavaju elemente u zemljištu koji su slabo dostupni tako što sintetišu znatne količine organskih kiselina i izlučuju ih iz ćelija korenova. Ako se „divlje“ vrste razvijaju na poljoprivrednim površinama onda se nazivaju sagetalne vrste ili sagetalni korovi. U silikatnim zemljištima ima više teških metala i aluminijumovih jona. Biljke adaptirane na zemljišta bogata teškim metalima su metalofite. Biljke dubokim korenovima apsorbuju kalcijum iz dubljih slojeva. Zbog čestih padavina lako se ispiraju kalcijumove soli. Zato se nazivaju i nitrofilne vrste. Na drugim tipovima slatina i slabo zaslanjenim zemljištima javljaju se halokserofite (suvlja slana staništa) i halomezofite (vlažnija slana staništa). U vlažnim oblastima slatine sadrže pretežno NaCl i odlikuju se neutralnom reakcijom.halofite Kontinentalni predeli sa visokom koncentracijom soli u zemljištu označavaju se kao slatine (halomorfno zemljište). aktivnim transportom premeštaju ili izbacuju teške metale iz ćelija i tkiva. bazne reakcije. Metalofite: zemljišta koja se razvijaju iznad rudnih ležišta ili na odlagalištima šljake blizu rudnika imaju velike količine teških metala. Nalaze se i u priobalnim oblastima mora i okeana. Među kalcifilnim biljakama se razlikuju obligatne i fakultativne kalcifilne vrste. Dobro podnose i imaju veliki afinitet prema velikim količinama nitrata. Češći slučaj je da slatine imaju alkalnu reakciju. solonjec (siromašan hloridima i sulfatima. natrijum supstituisan jonima vodonika ili aluminijuma. Ove biohemijske prilagođenosti su praćene i strukturnim adaptacijama (brojne korenske dlačice. joni natrijuma vezani za adsorptivni kompleks zemljišnih čestica. mangan i teški metali su slabije zastupljeni u ovom zemljištu pa su i manje đtetni za biljku. Kalcijum deluje na fizičke i hemijske osobine zemljišta. Jedna od glavnih osobina ovog zemljišta je sadržaj alkalnih soli.srodne vrste istog roda često diferenciraju u svom rasprostranjenju u vikarne vrste (Rhododendron hirsutum na krečnjaku a Rhododendron ferrugineum na silikatima. Krečnjačko zemljište je propustljivo za vodu pa je suvo. izdvajaju apsorbovane teške metale vezujući ih u kompleksna jedinjenja sa organskim ili neorganskim kiseline. slaba propustljivost za vodu i vazduh). isparavanjem povlači so iz dubljih slojeva zemljišta. transportne ćelije u epidermisu korena). bez natrijuma u adsorptivnom kompleksu. U širem smislu ovo su korovi. akumulacija baznih soli je u površinskim slojevima). Karbonatna zemljišta se odlikuju velkom aktivnošću azotofiksatornih i nitrifikatornih bakterija. Ovo su zbijena. koji je nedostupan na silikatima). ulaze u lance ishrane i dugo se zadržavaju u ekosistemu. Postoje i prelazni tipovi poput karbonatnog solončaka (prelaz između solončaka i nezaslanjenih zemljišta) i solončakastog solonjeca. Tri osnovna tipa slatina su solončak (bogat rastvorljivim solima NaCl i Na2SO4 kao i slobodnim jonima natrijuma u rastvoru. Biljke koje nagomilavaju izuzetno štetne hemijske elemente (arsen) se nazivaju toksikofite. Kada koncentracija pojedinačnih ili ukupnih jona . nepovoljna struktura.

intenzitet disanja varia i smanjuje se mogućnost raste. Peskovita podloga se karakteriše i slabom sposobnošću zadržavanja vode koja brzo ponire u dublje slojeve. pokretnu podlogu i izbegavaju životnu opasnost od zatrpavanja nanosima peska ili kompletnog otrpavanja. Uzajamni odnosi između biljaka i između biljaka i mikroorganizama Uzajamni odnosi ili koakcije. Epifile rastu na lišću drugih biljaka. slabi proces fotosinteze.u rastvoru pređe granicu tolerancije biljke. U slučaju da korenovi psamofita budu ogoljeni izduvavanjem na njima se brzo obrazuju adventivni pupoljci i izdanci. Neke halofite koje formiraju guste populacije mogu da posluže kao izvor sirovina za dobijanje sode (natrijum-karbonat) ili potaše (kalijum-karbonat). Psamofite na dinama duž morskih obala su adaptirane i otporne i na dejstvo soli koja se rasprskava po njima. Često se ove biljke označavaju kao paraziti prostora. Kod nekih su karakteristični elastični čekinjasti izraštaji na plodu (Calligonum) ili su plodovi mehurast (Smirnowia turkestana). Intenzivno odavanje vode sprečava preterano zagrevanje biljke. Kseromorfni listovi se ističu veoma razvijenim palisadnim. Za peščane pustinje su karakteristične dine koje se formiraju u pravcu duvanja vetra (u pravcu u kojem duva vetar imaju blag pad). ali i ograničena i retka. Korenovi mogu biti plitki (veoma razvijeni bočni korenovi) ili duboki. razvojem snažnih i dubokih korenova (ponekad dostižu podzemnu vodu) i brzim diferenciranjem novih adventivnih korenova i izdanaka koji rastu i horizontalno i vertikalno. Neke imaju tvorevine u obliku padobrana ili krilaca. Ona može biti velika i učestala. Epifite rastu na površini drugih biljaka. mehaničkim i provodnim tkivom. Holoparaziti su biljke koje u svim fazama života zavise od biljke domaćina. Biljke peščanih dina se odlikuju velikom morfološkom plastičnošću. Sueda. žlezdanih dlaka i hidatoda. Holoparaziti su istovremeno i obligatne parazitske biljke. Sukulentnost potiče od magacioniranja vode i bubrenja koloida protoplazme zbog povećanog primanja rastvorljivih soli iz zemljišta. Biljke sa peskova Na pokretnom („živi“ pesak) i vezanom peščanom supstratu se razvijaju psamofite. nanešena vetrom. Najčešći paraziti na stablima su iz roda Cuscuta. Kod psamofita dolazi do opšteg smanjivanja površine transpiracijskih organa i diferencijacije izrazito kseromorfne građe. Njihovi listovi su pokriveni debelom kutikulom i voštanim slojem. kao i veliki broj provodnih elemenata lignifikovanih ćelijskih zidova. Stablo ima skraćene internodije i debelu primernu koru. Specifična i zajednička karakteristika peskovitih staništa je pokretljivost supstrata. Biljke sa ovakvim adaptivnim sposobnostima se nazivaju krinohalofite. Ova jedinjenja su stresni proteini i kompatibilna (netoksična) osmotski aktivna organska jedinjenja. Psamofite obrastaju pokretni peskoviti supstrat na osnovu brzog rasta i razgranavanja nadzemnih izdanaka i stabla biljke. Ekstremni holoparazit je vrsta Rafflesia arnoldii . Soli natrijuma su otrovne za većinu biljaka (bazopasne su za halofite). Halofite stalno odvajaju deo svojih asimilata za energiju za transport jona. a na korenovima iz roda Orobanche. Tolerancija velikih količina soli zavisi upravo od sposobnosti selektivnog raspoređivanja jona koji su ušli u ćeliju i njihovog prenosa u vakuolu na osnovu membranskih ATP-aza. Određeni paraziti parazitiraju samo na stablu (paraziti stabla) dok se druge razvijaju na korenu (paraziti korena).. Euhalofite su Salicornia. Zbog toga one ulažu ograničenu količinu materije nastale fotosintezom u novu biomasu i sporije rastu. Velika koncentracija soli uslovljava redukovan rast i inhibiciju rastenja korenova. Zato su plodovi elastični i premeštaju se zajedno sa peskom. ostajući uvek u površinskom sloju. dok drugi mogu parazitirati na većem broju domaćina. Takve su vrste Salsola soda i Salsola kali. Izlučivanje se vrši preko žlezda. aktivnim izlučivanjem (zahteva energiju) viška soli. Psamofite se zaštićuju i odbrambeno reaguju na zatrpavanje i brzim rastenjem izdanaka. U uslovima peskovitih staništa postoji opasnost da semena i plodovi psamofita budu zatrpani duboko pod površinom i da im se onemogući klijanje. Iako epifite i lijane ne koriste od domaćina nikakve organske ili neorganske materije (samo prostor) mogu izazvati štetu ako se prenamnože. Direktni odnosi između biljaka mogu biti jednostavni mehanički ili fizički uticaji u okviru kontaktnih koakcija (odnost epifita ili lijana prema biljkama). Neki paraziti su visoko specijalizovani. Specifična prilagođenost euhalofita visokoj koncentraciji lako rastvorljivih soli odražava se u njihovoj halomorfnoj strukturi. zadebljalim spoljašnjim zidom epidermalnih ćelija i debelim kutikularnim slojevima. Halofite regulišu podnošljivu količinu natrijumovih soli pre sve sukulentnošću.Kod mnogih psamofita koren se odlikuje debelim slojem plute. Odnosi između biljaka mogu biti i parazitski i poluparazitski. Kod njih su stalno u toku procesi stresnih metabolita kojima se kompenzuje visoka koncentracija soli u vakuoli i štite ćelijske membrane i enzimatski kompleksi. Epifilne vrste mogu otežavati ili onemogućavati fotosintezu i transpiraciju. One su bledo žute boje. ukoliko im to uslovi staništa i morfoanatomske adaptacije omogućavaju. isključivanjem i redistribucijom viška soli. Psamofite se odlikuju visokim stepenom transpiracije.. redukovanih listova ili redukovanog čitavog nadzemnog izdanka. Opšti izgled holoparazitskih biljaka je izmenjen. Euhalofite se odlikuju halomorfnom sukulentnom građom i visokim sadržajem pepela u odnosu na ukupnu suvu masu biljke. Biljke koje osvajaju peščane dine odlikuju se adaptivnim osobinama na osnovu kojih rešavaju problem pričvršćavanja za nestabilnu. Limonium. Psamofite su većinom kserofite.

i samo pojedinačne hife prodiru kroz epidermis do intercelulara. formiranjem specifičnog periderma. Paraziti izazivaju morfogenetske promene na biljci. Ektomikoriza je simbiotska zajednica kod koje se micelijum razvija na površini korenova biljaka. Debeo sloj hifa oblaže korenove. „niže“ (Olpidium brassicae) i „više“ (Puccinia graminis) gljive. Biljke mogu da imaju i posredan uticaj jedna na drugu i to preko menjanja i formiranja faktora spoljašnje sredine (primer šumske fitoklime). Biohemijska jedinjenja viših biljaka koja deluju toksično na mikroorganizme su fitoncidi (saponini. Takođe. Ponekad paraziti puste da se biljka delimično oporavi pa onda prelaze sa izumrlih tkiva na novoformirana. Postoje i pozitivne kooperativne interakcije (odrasle jedinke štite klijance od preteranog osvetljenja.. Osnovna adaptivna odlika parazitskog života je mogućnost formiranja specijalizovanih apsorpcijskih organa (haustorije). dok se u unutrašnjosti razvijaju ili smotuljci hifa (arbutoidna mikoriza) ili u ćelije prodiru negranate hife (monotropoidna ektendomikoriza). Jedan od najrasprostranjenijih oblika simbioze je mikoriza. Poznata je i simbioza između biljaka (naročito Fabaceae) i bakterija. biljke se odlikuju tankim korenovima koji ponekad i nemaju epidermis) i mikoriza orhideja (obligatna za sve vrste iz porodice Orchidaceae. Od domaćina koriste samo vodu i mineralne soli ali i ugljenik. Mikorizne zajednice mogu biti endomikorizne i ektomikorizne. Javlja sa pre svega kod drveća reda Fagales i četinara porodice Pinaceae. Simbiotski odnos: biljke značajno utiču na prisustvo mikroorganizama u rizosferi jer obogaćuju zemljišnu sredinu organskim jedinjenjima koje luče iz korena. Kod rodova Salix i Populus postoji i jedan i drugi oblik mikorize pa se ona naziva ektendomikoriza. U fiziološke koakcije spada primer srastanja korenova različitog drveća u šumskim biocenozama.. regulišu gustinu populacije) ili stimulativno (feromoni. Bakterije su azotofiksirajuće i predstavljaju izvor azota biljci. Takođe postoji i kompeticija biljaka za mineralnim resursima. Za razliku od njih. Oni nastaju od meristema i vršnom ćelijom haustorije se parazit priljubljuje uz epidermis biljke domaćina. Primer hemiparazita je bela imela Viscum album.. Od aktinomiceta. Parazitski odnos: veliki broj mikroparazita su obligatni.. Simbiotske zajednice sa azotofiksirajućim bakterijama i gljivama su veoma česte u pionirskim. Korenovi prestaju da rastu apikalno a hife gljiva formiraju unutar korena Hartigovu mrežu. Mikorizna zajednica povećava aposrpcionu površinu biljke i omogućava joj bolje snabdevanje nutrijentima (posebno fosforom). alkaloidi). Pojedini mikroorganizmi su nekrotrofni paraziti pošto ubijaju ćelije domaćina i nastavljaju sa deljenjem i umnožavanjem i saprofitskim životom u njima. rod Frankia . vodom. U simbiotskim odnosima. svojim produktima metabolizma one mogu da spreče ulazak teških metala u biljku. neophodne supstance međusobno dele dva ili 3 partnera. Na korenovima nastuju kvržice u kojima se uspostavlja simbioza. privlačenje oprašivača). Biohemijske supstance koje luče više biljke i koje deluju inhibitorno na druge više biljke su kolini (masne kiseline kratkog lanca. dok holoparaziti napadaju floem ali pružaju haustorije i do ksilema. Endomikoriza je najčešće vezikularno-arbuskularnog tipa (80% biljaka u prirodi). ali može biti i erikoidna (red Ericales. Kod ektendomikorize je tanji spljašnji omotač od hifa na korenovima. Ovde spadaju biljni virusi. siromašnim ekosistemima gde je ograničeno snabdevanje neophodnim nutrijentima. Osim što doprinose efikasnijem transportu materija. biotrofni paraziti opstaju samo na fiziološki aktivnim delovima biljke (onim koji nisu nekrotizovani). Biljka domaćin reaguje na prisustvo parazita npr. Biohemijske koakcije se ostvaruju preko biloških aktivnih supstanci koje su sekundarni metaboliti. Postoje i fakultativni paraziti koji tek u određenim okolnostima prelaze na parazitski način života. Određene hemijske supstance koje potiču od biljke domaćina su podsticaj za klijanje semena parazita (nije pravilo). Oni produkuju hormon rasta (auksin) kojim kontrolišu rast domaćina. Uspostavljanje ovih odnosa može imati i štetno i korisno dejstvo. sluzave (Plasmodiophora brassicae). Odnos biljaka i parazita nije uvek letalan. Smatra se da hemiparaziti napadaju ksilem.Organske supstance mikroorganizama koje deluju inhibitorno na više biljke su marazmini (supstancije venjenja). U stresnim uslovima biljke reaguju povećanom produkcijom sekundarnih metabolita kao odbrambenih supstanci. semena su sitna i ne sadrže dovoljno rezervnih materija. lignifikacijom zidova provodnih elemenata (suncokret kada ga napadne parazit roda Orobanche). Biljke koje parazitiraju na drugim biljkama ali mogu da obavljaju fotosintezu su hemiparaziti.sa Sumatre čije vegetativno telo čini mreža haustorija unutar tkiva domaćina. gljive deluju i kao filter jer apsorbuju veliku količinu štetnih metala. Tek kada uspostave kontakt sa korenom i psotanu bakteroidi počinju azotofiksaciju. Bakterije koje naseljavaju mahunarke žive saprofitski u zemljištu ali ne fiksiraju azot. Biljka se protiv parazita bori biohemijskim mehanizmima (sekundarni metaboliti). nematode).. svetlošću. Odnos prema mikroorganizmima. Specifična jedinjenja mikroorganizama kojima oni deluju na druge mikroorganizme su antibiotici. Biljka je makrosimbiont dok su bakterije i gljive mikrosimbionti. kinoni) odnosno antibiotici viših biljaka. uspostavlja se simbioza sa „gljivama dadiljama“ radi snabdevanja ugljenikom). Pojedina bioaktivna jedinjenja deluju na jedinke iste vrste (intraspecijski) i to inhibitorno (autotoksini. Alelohemijske aktivne supstance biljka izlučuje u svoju okolinu i one deluju inhibitorno na druge biljke. Biljni virusi se često prenose preko posrednika ili vektora (biljne vaši.). Kod endomikorize najveći deo micelijuma je unutar korena gde hife formiraju različite strukture u obliku vrećica (vezikula) ili žbunića (arbuskula). Kompeticija može biti interspecijska (uspostavljanje dominantne vrste) i intraspecijska (regulacija populacije). mikroorganizme i životinje. Patološke deformacije mogu biti hiperplastične (nenormalna debljanja organa i stvaranje izraštaja) i hipoplastične (redukcija debljine i veličine biljnih organa).

Eryngium campestre ima trnovit obod liske). Oni mogu biti pozitivni ili negativni (za obe strane). Nardus stricta na planinskim pašnjacima). Aparati za hvatanje su najčešće izmenjeni listovi u obliku kantica. produženo vegetativno trajanje ili intenzivnije vegetativno razmnožavanje. Među kičmenjacima ornitofilija je najčešća. Na površini aparata su žlezde i žlezdane trihome koje luče supstance koje ubijaju plen ali i enzime za razlaganje plena. Biljke izložene delovanju herbivora postaju osetljivije na uticaje drugih faktora sredine (posebno na ekstremne uslove). Jedan od primarnih i evoluciono primitivnih atraktanata je polen. Odnosi biljaka i životinja u procesu oprašivanja Oprašivanje životinjama (zoofilija) je složena koakcija nastala i usavršavana tokom evolucije. rodovi Nostoc i Anabaena forimiraju simbioze (paprat Azolla). Među beskičmenjacima najznačajnija je entomofilija a manju važnost ima malakofilija. dok su sekundarni miris. brz lateralni rast iz rizoma i stolona. Populus. Razlikuju se naspecifično adaptirani (alofilni).. Stalna ispaša dovodi do odlaganja faze cvetanja. čak i ukusa. Delovanje herbivora tera biljke da razvijaju odbrambene strukture (akacije i kaktusi imaju bodlje. efikasnom procesu oprašivanja doprinose cvetovi. obogaćuju zemljište izmetom i ovo nitrofilno zemljište obrasta ruderalna vegetacija.. Heribori mogu da menjaju i izgled predela (pasu jedan tip vegetaciju. Nardus stricta ima sklerifikovane listove i stablo.. dok je hiropterofilija retka. Kod roda Aldrovanda klopku čini dvodelni list koji se zatvara kada biljka oseti vibraciju koju proizvodi uhvaćena životinja. boje. cvetovi sa jednim oprašivačem su monofilni. Odnosi biljaka i životinja uključuju predatorstvo (odnos herbivora i biljaka. To se dešava u vreme najezde (kalamitet) određenih insekata (gubar. Primarni atraktanti za oprašivače su polen i nektar. Nektar podjednako privlači i specijalizovane oprašivače i nespecijalizovane herbivore. Herbivorija: iskorišćavanje biljaka za ishranu može biti različitog intenziteta. Među cvetnicama dominiraju oligofilni i monofilni cvetovi.Zoofilni cvetovi su atraktivnog oblika. Cvetovi koj se oprašuju vetrom (anemofilni) ili vodom (hidrofilni) su uglavnom neugledni sa slabo razvijenim ili nerazvijenim perijantom. Eufilni listovi su prilagođeni određenoj grupi oprašivača i imaju posebnu građu cveta. Od cijanobakterija. karaktera i efekta. slabo adaptirane. Važan primarni atraktant je i nektar (vrsta šećera) koji je sekret žlezdanih struktura (nektarija) koje su smeštene unutar cvetnih delova i označene kao floralne nektarije. Neke vrste (Drosera) imaju listove koji se savijaju i obavijaju plen. Karnivorne biljke opstaju na staništima siromašnim mineralnim elementima (posebno azotom) poput tresava.. leptiri. mirisa. mobilizacijom rezervnih supstanci. Takođe mogu da se jave različite biohemijske zaštitne supstance (mlečike). Uzajamni odnosi između biljaka i životinja Odnosi između biljaka i životinja su mnogobrojni i složeni.. Prekomerna ispaša može dovesti do pojave siromašnih travnatih zajednica (dominacija jedne vrste. Često je odnos herbovora i biljaka pozitivan za obe strane (posebno pri stabilnim trofičkim odnosima). Hemifilni cvetovi se oprašuju insektima ali nemaju posebne morfološke strukture koje oprašivačima olakpavaju posao (imaju veći broj različitih oprašivača). Vrste sa kanticom imaju glatke ivice tako da plen sklizne u aparat i ne može da izađe (glatke voštane ivice. vode (Utricularia. intenzivno gaženje pa se neke biljke povlače iz ovakvih predela). Primer mrava i akacije (biljke snabdevaju mrave šećerima. Biljke mogu da služe životnjama i kao sklonište ili mesto boravka (nidikolni odnosi). Pošto najčešće hvataju insekte nazivaju se insektivorne biljke. Karnivorne biljke: biljke sa različitim aparatima za hvatanje sitnih životinja. dlake okrenute nadole). On mora biti dostupan oprašivaću pa su cvetovi jednostavni i otvoreni. odnos karnivornih biljaka i životinja) i odnose oprašivanja (zoofilija) i rasejavanja semena i plodova (zoohorija). Cvetovi sa više oprašivača su polifilni. meškova. umereno adaptirane i visoko adaptirane. Koakcije herbivora i biljaka mogu ponekad da izgledaju kao odnos pedatora i plena. Zbog ovakvog pribavljanja nutrijenata karnivorne biljke imaju slabo razvijen korenov sistem. Biljka može da kompenzuje delovanje herbovora intenziviranjem fotosinteze u neoštećenim delovima. Ove biljke se mogu opisati i kao „heterotrofni autotrofi“. mravi obezbeđuju nutrijente svojim produktima metabolizma ili i štite akaciju od insekata. Biljka proizvodi velike količine polena ukoliko je on jedini atraktant i kada je oprašuju manje specijalizovani oprašivači. Kod alofilnih cvetova oprašivanje je obično drugim agensima (vetar) i retko insektima (Salix. bubamare). cvetovi sa malim brojem oprašivača su oligofilni. Fitofagni organizmi (biljne vaši) istovremeno ostvaruju i herbivorni i parazitski odnos sa biljkom. ćelije sa silicijumom). Aldrovanda). Trave su najotpornije na herbivore (obnavljanje na osnovu interkalarnog meristema. redistribucijom fotosintetski nastalih jedinjenja u oštećene delove ili stimulisanjem razvoja biljnih delova iz dormantnih pupoljaka. Obično se najveća količina nektara produkuje kada je biljka u . Što se tiče biljaka. Acer). umereno specijalizovani (hemifilni) i visoko adaptirani (eufilni) listovi.. Corylus. boja i oblik cveta. Kod skrivenosemenica često postoje i ekstrafloralne nektarije (van cvetne zone) sa funkcijom da se na ta mesta privuku i odvuku od cvetova vrste koje nisu oprašivači (mravi. čijim varenjem dolaze do neophodnih nutrijenata. vulkanskih peskova. herbivora ili kompetitornih biljaka).obrazuje korenske krvžice u simbiozi (aktinorizna simbioza). privremeni i stalni. skakavac) i glodara. Oprašivači se mogu podeliti na neadaptirane. Umerena ispaša pozitivno deluje na na odražavanje livadskih zajednica.

ovaj vid zoofilije je relativno novija evoluciona pojava. mnoga semena se zagube ili delimično iskoriste za ishranu . sinzoohorija (namerno raznošenje u ustima ili voljci kod ptica . Prenos dijaspora od strane životinja se naziva zoohorija. Eksperimenti su pokazali da oprašivači izbegavaju cvetove manje od 1 cm u prečniku. Crvena boja privlači ptice. jedino se mravi izdvajaju svojim učešćem u rasejavanju plodova (mirmekohorija). 10% cvetnica se rasejava na ovakav način. kaktusi. Zoofilni cvetovi imaju i miris (prijatan ili neprijatan) koji nastaje od mirisnih supstanci u epidermisu ili mezofilu čašičnih ili kruničnih listića. vrste familije Apiaceae i Asteraceae. Osnovni načini rasejavanja plodova i semena posredstvom životinja su endozoohorija (raznošenje u unutrašnjim organima životinja. veverice i puhovi skladiše žirove i lešnike) i ektozoohorija (raznošenje na površini tela životinja. Rubus). imaju snažan miris na trulo ili fermentisano voće. Ihtiohorija: osnovni način je endozoohorija. i kod mrava postoji podela na predatore (uništavaju seme) i herbivore (skladište seme). bleda boja noćne oprašivače. smatra se da pčele i bumbari imaju veću mogućnost opažanja i pamćenja oblika i mirisa cvetova u odnosu na druge oprašivače. cvetovi nekih biljaka imaju „eksplozivne“ mehanizme pomoću kojih ptice bivaju zasute polenom dok se hrane nektarom. melitofilija (oprašivanje pčelama i bumbarima. dok dnevni insekti najbolje uočavaju žutu. Trapa. Malakohorija: uloga puževa u prenošenju semena je daleko veća nego njihova uloga u oprašivanju. Boja cveta potiče od flavonoidnih jedinjenja. Kantarofilija (oprašivanje tvrdokrilcima): kod primitivnih vaskularnih biljaka. Ornitofilija (oprašivanje pticama): javlja se nezavisno kod različitih familija ptica. Mirmekofilija (oprašivanje mravima): slučajno oprašivanje. nektar je duboko u cvetu.. agava. najveći broj oprašivača su veoma specijalizovani oprašivači. Oprašivanje osama: najčešće u toplim regionima. rasejavanje četinara detlićima. Ovaj odnos je mutualističkog karaktera (biljke rasejavaju semena. I veličina cvetova je bitna. Zoohorija može biti posredna (životinje se hrane plodovima i tako raznose seme) ili slučajna. polen privlači tvrdokrilce. u većini slučajeva noćni leptiri lebde ispred cvetova u koje zavlače duge surlice i srču nektar. puževi prelaze preko njih i polen se lepi za telo ili ljušturu. nespecijalizovan način rasejavanja. južnoafričke Tabanidae). Malakofilija (oprašivanje puževima): cvetovi su neugledni i razvijaju se pri osnovi biljke. Galium).punom cvetu. baobab. Zato se manji svetovi grupišu u cvasti. Psihofilija (oprašivanje dnevnim leptirima): u smik klimatima (retko u hladnim i na planinama). Geum. biljke koje oprašuju sljiljci cvetaju noću i cvet traje samo jednu noć. Viburnum. plodovi i semena mogu biti veoma adaptirani ili malo adaptirani. Miofilija (oprašivanje muvama): karakteristično za tropske oblasti. Himenopterofilija (oprašivanje opnokrilcima): najčešći i najrasprostranjeniji oblik entomofilije. ihtiohorija je ipak . ostavljajući veću količinu polena samo za oprašivanje. Aristolochiaceae. seme počinje da klija u hodnicima i skladištima mravinjaka. ornitofilni cvetovi su relativno krupni i najčešće zigomorfni. Falenofilija (oprašivanje noćnim leptirima): karakteristično za tropske i suptropske oblasti. utvrđeno je da se ribe roda Osteoglossum hrane plodovima drveća sa obaka reke. Insekti mogu biti privučeni primarnim i sekundarnim atraktantima ali i toplotom cveta (insekti sleđu na cvet da se ugreju). semena prolaze digestivni trakt neoštećena i dospevaju u spoljašnju sredinu preko izmeta ili izbljuvaka. Odnosi biljaka i životinja u procesu rasejavanja semena i plodova Veliki broj biljaka je tokom evolucije stekao sposobnost sa šire svoj areal oslanjajući se na životinje (zbog njihove vagilnosti). u evropskim listopadnim šumama puževi oprašuju kopitnjak Asarum europaeum. teško prenose polen zbog malih dimenzija tela i glatkog egzoskeleta. životinje se hrane plodovima). miofilni cvetovi su slične građe kao i kantarofilni. postoje i slabo specijalizovani i umereno specijalizovani (osolike muve porodice Syrphidae) i veoma specijalizovani oprašivači (Bombyllidae. plavu i ljubičastu boju. Jedino je adultni oblik insekta oprašivač. hiropterofilni cvetovi su sličnog mirisa kao i same životinje. radi se o podredu Megachiroptera. Entomohorija: manji značaj insekata u rasejavanju semena u odnosu na značaj u oprašivanju. Ophrys i seksualna mimikrija). dnevni leptiri dobro razlikuju boju. nemaju atraktivan miris ali su zato atraktivno obojeni (najčešće crveni). najbolji oprašivači su kolibri (porodica Trochilidae). šumski glodari. kod tuna u Mediteranu je pronađeno da se hrane plodovima morske trave roda Posidonia. Entomofilija: oprašivanje insektima. Postoji nekoliko oblika entomofilije u zavisnosti od vrste insekta koja je oprašivač.. cvetovi koje oprašuju noćni leptiri imaju veoma jak prijatan miris. osmoforima (žlezdekoje luče mirise). Araceae ). Cornus. Krunični listići mogu biti ugasite ili svetle osnovne boje i oni predstavljaju nektarske putokaze kojima se oprašivači tačno usmeravaju prema izvoru hrane. malo primera je za endozoohoriju (Fragaria vesca. postoji i grupa (zovu se sovice) koji imaju kratku surlicu i kače se prednjim nogama za cvet.stomatohorija i njihovo skladištenje u gnezda ili skloništa. da bi pri tom obavili i dužnost u prenošenju polena. cvetovi nisu vizuelno privlačni. privlače ih neprijatni mirisi cveta.. prava mirmekohorija je karakteristična samo za herbivorne mrave (hrane se mesnatim omotačem ploda). sapromiofilija. oprašivač mora da dodirne prašnike ili tučak kada sleti na cvet. plodovi su privlačnih boja). odnos ljiljaka i cvetova i danas nije strogo vezan za oprašivanje. semena i plodovi) se mogu obuhvatiti i opštim imenom dijaspora. oprašivanje se dešava kada se ljiljci hrane plodovima i sočnim delovima cveta. Smatra se da je nastanak nektarasmanjio pritisak na polen kao jedini izvor hrane. najveći broj u tropima. Svi rasplodni delovi biljke (pre svega spore. Hiropterofilija: tropi i suptropi. svodi se na ektozoohoriju. posebna grupa polinatora su muve koje sleću na leševe i izmet (njih vara miris cveta i one ga oprašuju.diszoohorija.

zelene biljke ga asimiluju i ugrađuju u organsku materiju. plodovi i semena kojima se gmizavci hrane su jarko obojeni i nekad su neprijatnog mirisa (zbog fermentacije). . Kruženje azota: iako azot čini najveći deo atmosfere organizmi (sem prokariota) ne mogu da koriste molekulski azot iz atmosfere. Kruženje vode. produkt životinjskog metabolizma su azotna jedinjenja koja podležu procesima denitrifikacije i oslobađa se molekulski azot. Kruženje fosfora: fosfor je jedan od najvažnijih elemenata za biljke jer ulazi u osnovne strukturne komponente ćelije i učestvuje u energetskoj ekonomiji. antropogeno delovanje menja delove ciklusa (seča šuma. celokupni kiseonik biosfere je biogenog porekla (rezultat fotosinteze). postoje i biljke čiji plodovi i semena oponašaju plodove i semena pravih ornitohornih biljaka. Teriohorija (rasejavanje sisarima): najčešći oblik rasejavanja je ektozoohorija. voda izvlači i rastvara fosfor iz stenovite podloge. jedan deo ugljenika se vraća u atmosferu u obliku CO 2 procesima disanja biljaka i drugih organizama. u malim količinama se obavlja fiksacija azota električnim pražnjenjem tokom vremenskih nepogoda i pod dejstvom ultraljubičastog zračenja (ovako nastaju kisele kiše). Ornitohorija: najvažniji prenosioci semena među životinjama. magnezijuma: slično kao kruženje fosfora (bez gasovite komponente). fosfati u mora dospevaju preko reka koje spiraju stene. glavni izvor ovih elemenata je zemljište. Ta organska materija će se u lancima ishrane koristiti za dobijanje energije a na kraju će je razlagati mikroorganizmi. iako se kruženje ugljenika obavlja bez zastoja ipak velika količina ugljenika ostaje kraće ili duže vreme van kruženja (u humusu. velika količina organskih fosfata doprinosi eutrofizaciji. herbivori su neke kornjače i nekoliko vrsta iguana. bitne su zbog velike pokretljivosti i čestog menjanja područja boravka. samo delimično vari plodove koji se po izbacivanju lepe na drvo). olodovi i semena imaju sočan i jarko obojen omotač. jedan od sporednih oblika vraćanja CO2 u atmosferu je preko metana (nastaje procesima raspadanja u anoksičnim uslovima) koji se u atmosferi fotohemijski oksidiše i nastaje CO 2. biljke koriste azot sa ugrađivanje u aminokiseline. endozoohorija je najčešći i najznačajniji način rasejavanja. životinje se hrane biljkama i tako unose u sebe organski vezani ugljenik koji tako stupa u lance ishrane. sagorevanje goriva). tresetu. Biljke su izuzetno važne u procesu kruženja supstanci jer one prave organske materije procesom fotosinteze. kruženje fosfora nije uravnoteženo i znatne količine fosfata se isključuju iz okruženja na duže ili kraće vreme (taloženje fosfata na dnu mora i okeana je brže nego vraćenje u ciklus. zanimljiva je uloga ljiljaka u endozoohoriji Biogeohemijski ciklusi Biogeohemijski ciklusi su neprestano kruženje mineralnih elemenata i njihovih jedinjenja između žive i nežive komponente biosfere na Zemlji. količina fosfora koju biljka može da usvoji zavisi od pH zemljišta (iz blago kiselog najlakše). u vodama je koncentracija CO2 balansirana količinom karbonata i bikarbonata. preživari imaju značajnu ulogu u endozoohoriji jer omekšavaju tvrda semena baobaba i nekih akacija što im pomaže u klijanju. nezreli plodovi su zaštićeni neupadljivom bojom (zelenom). uglju. Kruženje kalijuma. životinje se njima hrane i tako ugrađuju azot u svoje aminokiseline. natrijum). Saurohorija (rasejavanje gmizavcima): jedan od evolutivno najstarijih oblika endozoohorije. Svakakomponenta ima svoj značaj i svoje mesto u ciklusu. nafti). primećena je i uloga aligatora u rasejavanju semena mangrovne biljke koja se zove aligatorska jabuka. česta je i endozoohorija koja postoji kod herbivora i omnivora. česta je i diszoohorija (sitni herbivori poput miševa i veveriva prave skladišta). Kruženje kiseonika: kruženje kiseonika je preko procesa fotosinteze i disanja tesno vezano za kruženje ugljenika. neki plodovi i semena se mogu raznositi istovremeno (zakačinjanjem na telo i time što ih životinje nagaze) i ovo je svojstveno za neke vodene biljke (Trapa). azotofiksirajuće bakterije fiksiraju molekulski azot a u nitrate ga prevode nitrifikatorne bakterije (biloška fiksacija azota).slučajan način rasejavanja. sinzoohorija je karakteristična za ptice koje sakupljaju lešnike i žirove (lješnjikara i kreja). fosfati se iz okeana samo delimično vraćaju na kopno i to preko morski riba koje se koriste u ishrani). glavni izvor kiseonika je atmosfera i voda (iz ovih sredina organizmi izvlače kiseonika za potrebe fotosinteze i disanja). primećeni su svi oblici zoohorije (najređa je ektozoohorija i javlja se kod nekih morskih ptica). vazduh (najveći rezervoar ugljenika) i voda (rastvoreni nitrati. biljke uzimaju fosfor iz zemljišta u vidu neorganskih fosfata i koriste ga za izgradnju organskih jedinjenja. nemaju mirisa i neukusni su. određena količina azota se vezuje za vodonik i industrijskom fiksacijom (koristi se u proizvodnji veštačkih đubriva). organskih fosfata ili izmeta. u sadašnje kruženje ugljenika se uključuju znatne količine CO2 nastale iz fosilnih goriva antropogenim delovanjem. skladištenje plodova postoji kod nekih detlića. ugljenik biva isključen iz kruženja i formiranjem karbonatnih stena. Kruženje ugljenika: počinje sa CO2 u atmosferi kao i rastvorenim CO2 u kopnenim vodama i morima. kruženje fosfora nema gasovitu fazu. Ciklusima su obuhvaćene sve komponente ekosistema (biotičke i abiotičke). plodovi imaju hranpavu površinu ili izraštaje kojima se kače za životinje. Izovr neophodnih elemenata za organizme na Zemlji su zemljište (kalijum. plodovi nekih trava koji se raznose vetrom mogu biti i ektozoohorni (Stipa). biljke uzimaju korenom azot u neorganskom obliku (nitratni ili amonijum joni) koji tu dospevaju radom bakterija. nakon smrti organizma dolazi do raspadanja organske supstance pri čemu se ugljenik u vidu CO2 vraća u atmosferu. specifičan vid ornitoendozoohorije postoji kod drozda imelaša (hrani se belom i običnom imelom. kalcijum. đubrnje zemljišta. fosfati). kalcijuma.

u onim oblastima gde vlada kontinentalna klima ili gde periodično ili naizmenično duvaju suvi i vlađni vetrovi (monsuni). sulfidi i sulfati. Veliko drveće često ima daskasto korenje koje povećava mehaničku stabilnost stabla. Ove šume su najbliže tropskim kišnim šumama. Vegetacija ima veliku produkciju organske mase. zalivi). Tropske kišne šume Najbujnija i strukturno najsloženija vegetacija na Zemlji. Takođe. Karakteristična pojava u ovoj šumi je kauliflorija (cvetovi i plodovi su na stablu). Lijane pužu uz stabla i osvajaju gornju granicu drveća. Osnovni faktor koji uslovljava sve odnose i prilagođenosti ove vegetacije je smena plime i oseke. Podela amazonskih kišnih šuma na one koje su plavljene (igapo) i one koje nikad nisu plavljene (ete). Epifite su mogle nastati od onih biljaka čija su se semena mogla vetrom i pticama preneti na visoko drveće ili od lijana. u mulju se javlja i anaerobija pa postoje i korenovi za disanje (pneumatofori). istočna obala Madagaskara. vegetacija mangrova je floristički siromašna. Cvetanje je isto kao i kod listova (u određeni period godine). gnezdaste i epifite-cisterne (slabo razvijeni korenovi koji služe samo za pričvršćivanje). Ove šume se prostiru severno i južno od ekvatora (Kongo. Potporni korenovi se javljaju kod onih biljaka koje su u pojasu bliže moru. Tokom plime se stvara muljevit supstrat i zbog njegove nestabilnosti javljaju se potporni korenovi. Epifite su krenule drugim putem u osvajanje prostora. To je zimzelena vegetacija sa pupoljcima koji su nezaštićeni. Uneta so iz vode se izbacuje preko žlezda na listovima. Kod niza epifita (familije orhideja i kozlaca) koren ima posebno tkivo (velamen) koje poput sunđera upija vodu tokom kiše i prenosi je u stablo. ali postoje velike individualne razlike između određenih vrsta. Jedna od karakteristika drveća ove vegetacije je i slaba razgranatost. temperatura se kreće između 25 i 30oC). Gornji rub tropske prašume je prdstavljen cik-cak linijom jer je prave različite vrste drveća.Vegetacija mangrove je žbunasta ali je delimično građena i od drveća. Savane i bodjikavo žbunje se može svrstati u jedan tip (kserofilne šume i žbunaste zajednice). Za mnoge mangrova biljke je karakteristična viviparnost (klica klija u plodu dok se nalazi na biljci). Amazon. Mangrova vegetacija Razvijena je u tropskim oblastima na ravnim morskim obalama zaštićenim od neposrednog udara talasa i vetrova (lagune. Za razliku od lijana. Nova Gvineja). Zbog velike zasićenosti vazduha javlja se veliki broj mezofilnih i higrofilnih vrsta.Kruženje sumpora: u sva tri agregatna stanja. Postoji i listopad u tropskoj šumi ali on nije uslovljen određenim godišnjim dobom već fiziološkim i ekološkim (zbacivanje epifita) razlozima. U ovim obastima je period suše izražen ali je zemljište još uvek dosta vlažno. Lišće ima kseromorfne osobine koje ograničavaju ogromnu transpiraciju tokom dana kada ne padaju kiše. bitan sastojak aminokiselina i proteina. hemiepifite (tokom klijanja su epifite a onda dolaze korenovima u kontekt sa zemljištem). Korenovi za disanje se ne javljaju kod vrsta koje imaju potporne korenove (oni obavljaju obe uloge). Florističko bogatstvo ove vegetacije se ne ogleda samo u ukupnom broju vrsta već i u pojavi velikog broja vrsta na maloj površini. Karakteristika ovog staništa je delovanje plime i oseke. pipaka. Vrlo bitna karakteristika tropske šume je i izražena spratovnost. Listovi su postavljeni vertikalno tako da sunčevi zraci ne padaju upravno na površinu lista. Opšte gledano. U oblastima sa velikom količinom vodenog taloga razvijaju se monsunske šume. U prizemnom spratu je transpiracija otežana zbog vlažnosti vazduha pa se biljke rešavaju vode procesom gutacije.. najznačajniji izvori su elementarni sumpor. izraštaja oblika kandži. Lijane imaju prilagođenosti za penjanje uz drveće u vidu bičolikih listova. Neophodno je da njihovi provodni elementi imaju veliku propusnu moć za vodu. U oblastima sa manjom količinom padavina razvijaju se savanske šume. Malajsko poluostrvo. Listopad traje od juna do oktobra kada duva suvi monsun. Epifite se dele na protoepifite (prvi stupanj u evoluciji). Istočna oblast je u pogledu broja žbunova i drveća daleko bogatija od zapadne. Stalni priliv morske vode zaslanjuje stanište pa su mangrovske biljke halofite. povoljnim temperaturnim uslovima (godišnja temperaturna kolebanja su minimalna. Postoje 2 oblasti rasprostranjenja vegetacije mangrova: istočna (istočna obala Afrike pa do Australije) i zapadna (zapadna obala Afrike pa do Severne i Južne Amerike). U tropskoj kišnoj šumi osnovni faktor u borbi za opstanak je svetlost i borba za prostor. Postoji i horizontalna zonacija mangrovske vegetacije (od dublje vode pa do pliće vode i stabilnije podloge). Ovde postoji duži ili kraći period suše a znatnija su i temperaturna kolebanja tokom godine. Monsunske šume su karakteristične za jugoistočnu Aziju. U oblastima sa još manjom količinom padavina savanske šume prelaze ili u savane (tip zeljaste vegetacije) ili u zajednice bodljikavih žbunova. Savanske šume se karakterišu proređenošću (drveće je na većoj udaljenosti jedno od .. estuari. Rasprostranjene su u oblastima sa velikom količinom ravnomerno raspoređenih padavina. one su izgubile kontakt sa zemljištem što je dovelo do niza prilagođenosti za snabdevanje vodom i mineralnim materijama. Životna forma epifite i lijane pokazuju adaptacije biljaka na borbu za svetlost i prostor. deo Indije. Tropske listopadne šume i žbunaste vegetacije Tropske listopadne šume se razvijaju u tropima. Ovo je večnozeleni tip vegetacije sa visokim drvećem koje ima krupne listove i nezaštićene pupoljke. Kod nekih epifita se voda skuplja u posebnim rezervoarima.

. U tropskim delovima Južne Amerika posebno je zanimljiva katinga (vegetacija kserofilnih šuma Brazila). a južno kamposi). čime je smanjeno zagrevanje listova. Makija može biti primarna vegetacija ali je češće sekundarna (nastala posle uništavanja šume). Južnoj Americi (severno od kišnih šuma su ljanosi. Savane zauzimaju velike prostore u Africi. Katinga se prostire između kamposa i tropskih šuma. Kod jednog tipa padavine su manje-više ravnomerno raspoređene tokom čitave godine. dok u savanama postoji pojedinačno drveće. Zimzelene hrastove šume su vrlo svetle tako da su veoma razvije spratovi žbunja i zeljastih biljaka. Ipak. Zeljasti pokrivač uglavnom nije potpuno zatvoren tako da je crveno lateritno zemljište delimično ogoljeno. Količina padavina u savani je relativno velika ali su padavine neravnomerno raspoređene. Sukulentne biljke imaju modifikovano stablo ili koren za skladištenje vode. U ovoj oblasti postoji znatnije temperaturno kolebanje tokom godine. Za katingu je karakteristično prisustvo sukulentnih kaktusa i mlečika sa trnovima i bodljama. Nepovoljni uslovi u pustinjama svode se u suštini na nedostatak vode ili na jako otežano snabdevanje vodom. Dominiraju vidoke trave (biljke od 1 do 3 metra). Treba razlikovati višegodišnje kseromorfne biljke i efemerne/efemeroidne mezomorfne biljke. i klima je uz antropogeni uticaj glavni uzrok ekspanzije žbunaste zajednice na račun drvenaste. Ovakvo staniše postoji u Mediteranu. Frigana je vegetacija bodljikavih polužbunova. Nasuprot minimalnim količinama vodenog taloga. velikom insolacijom (zbog male oblačnosti) i čestim jakim vetrovima. Pustinje se razlikuju u rasporedu padavina tokom godine. antropogene pustinje) uslovljene nepovoljnim faktorima. Pseudomakija zauzima submontani i montani pojas Mediterana i u njoj se mogu naći i listopadni žbunovi (za razliku od makije). Ukoliko se nastavi nepovoljno delovanje čoveka dolazi do stvaranja antropogenih pustinja (kamenjara). Kod drugog tipa vodeni talozi padaju najvećim delom u proleće. velikim temperaturnim kontrastima. U Mediteranskim šumama su glavni edifikatori Quercus suber (hrast plutnjak) i Quercus ilex (crnika). Gariga je sledeći stupanj degradacije zimzelene šume. Ali nije retko ni pravo drveće ogromnih razmera (baobab). Neke biljke imaju potpuno redukovane listove tako da stablo preuzima ulogu u fotosintezi (prutolika životna forma). Dosta su slične stepama ali postoje i razlike. Za ovu vegetaciju je karakteristično da većina biljaka cveta lepim i jarko obojenim cvetovima. Savansko drveće ima krunu oblika kišobrana (prilagođenost na mehaničko i isušujuće dejstvo vetrova) Ekološke odlike tvrdolisne zimzelene vegetacije drveća i žbunova Rasprostranjena je u subtropskim oblastima sa jasno izraženim periodima suše u toku godine. Druga osnovna razlika stepa i savana je što je prekid vegetacije u stepi uslovljen hladnim zimskim periodom. Gariga je vegetacija niskih zimzelenih žbunova i polužbunova (ne većih od 1 metar) koji formiraju vrlo razređene zejednice. čvornovato i sa nepravilnim stablom. Izražene su kseromorfne karakteristike biljaka. Period suše se poklapa sa periodom najvećih temperatura. U stepama je isključivo zeljasta vegetacija bez drveća. Vegetacija savana Savane su tropski tip zeljaste kserofilne vegetacije. Edifikator garige je Quercus coccifera. U ekstremnom slučaju radi se o afilnim vrstama (biljke bez listova ili su listovi veoma redukovani). U prvom slučaju radi se o fizičkoj suši i suvim pustinjama. Savansko drveće je nisko. Evolucija korena tekla je u dva pravca. tako da postoji dobro izražen prolećni relativno vlažni period. Indiji i Australiji. U savani se može naći i pojedinačno drveće. za pustinje je vrlo karakteristična velika isparljivost (često je isparavanje 10 i više puta veće od količine taloga). Ekološke odlike biljaka pustinjske vegetacije Pustinjska vegetacija se karakteriše većom ili manjom proređenošću biljnog pokrivača (otvoren tip vegetacije). Za Mediteran je karakteristična maslina (Olea europaea) ali se ona više ne nalazi u divljem stanju već kao kultura.seča šuma i stočarstvo). Kod pustinjskih biljaka adaptacije su semorale razvijati u pravcu što adekvatnijeg primanja vode i regulisanja transpiracije. Može se reći da je makija prvi stepen degradacije zimzelenih šuma. Pustinjske biljke su većinom kserofite. u pustinjama vegetacija može i da odsustvuje. Liska je postavljena koso prema Suncu tako da zraci padaju pod manjim uglom. a u savani letnjim periodom suše. Tvrdolisna vegetacija Severne Amerike se naziva čarapal a Australije skrab. Zimzeleni listovi su sklerofilni i sa smanjenom transpiracionom površinom i ponekad bodljama. Mediteranska klima se odlikuje jednim kišnim periodom koji se javlja tokom blage zime. Kaliforniji. Za Mediteran je karakteristično da su zimzelene žbunaste zajednice daleko više rasprostranjene nego zimzelene šumske zajednice (razlog je antropogeni uticaj . Transpiracija se smanjuje i razvijenom kutikulom. U ovakvim pustinjama je omogućen razvoj efemera. Tamilari su vegetacija aromatičnih i veoma dlakavih polužbunova. Smanjivanje transpiracije se većinom postiže smanjivanjem površine listova. a kutikularna onemogućena debelim slojem kutikule ili voštanim materijama. jugozapadnoj i jugoistočnoj Australiji.Suve i hladne pustinje predstavljaju zonalne tipove vegetacije dok su ostale (slane pustinje. Nepovoljni uslovi se potenciraju i vrlo visokim temperaturama. Naravno. Listovi imaju dlake ili sloj smole na sebi. Za nju je karakteristično da dominira samo jedna vrsta. Ili se razvio koren koji dostiže podzemne vode ili postoji korenov sistem razvijen u širinu (omogućava da se sva voda koja padne tokom kiše efikasno upije). Stomotermna transpiracija je strogo regulisana. kamenjari.drugog). U drugom slučaju radi se o fiziološkoj suši i hladnim pustinjama.

kserofite sa slojem voska (Centaurea). jedan ili više spratova zeljastih biljaka. prizemni sprat mahovina i lišajeva). a u svetle pre svega brezove. Pupoljci su pokriveni zaštitnim ljuspama. Ovde se mogu razlikovati livadske stepe (najmanje izražena kserofitnost. U Argentini i Urugvaju to su pampasi. na severu i istoku je zadnja vrsta Quercus robur.. Stepsku vegetaciju većinom čine biljke otporne na sušu i mraz (većinom trave). česte u podzoni šumostepa). Na severu postoji podzona šumostepa a na jugu podzona polupustinja. prava. Većina vrsta drveća je anemofilna. U ovakvoj specifičnoj klimi traže zaštitu mnoge zimzelene maritimne biljke (Taxus. Clematis vitalba). sa relativno malim količinama padavina tokom leta. Hedera). Čiste šume su većinom bukove i hrastove šume.Hrast: različite vrste podnose različite uslove. Ekologija lišćarskih listopadnih šuma umerene zone Opšti klimatski uslovi u oblastima rasprostranjenja lišćarskih listopadnih šuma određeni su sledećim karakteristikama: najmanje 4 meseca u godini imaju srednju temperaturu iznad 10 0C. Za nju je karakteristična kompleksnost (na relativno malom prostoru smenjuju se različite asocijacije) i mozaičnost (jedna asocijacija pokazuje manju ili veću horizontalnu rasčlanjenost). Listopadne lišćarske šume mogu biti čiste (jedan edifikator) ili mešovite. Za stepe je karaktersitična životne forma biljaka kotrljana (loptaste biljke koje se posle sazrevanja semena odvajaju od zemlje i nošene vetrom se kotrljaju i postepeno rasejavaju seme). Lišće je široko i krupno. Jug i jugoistok Evrope karakterišu Quercus pubescens i Quercus robur koji imaju kseromorfne osobine. tvrdolisne kserofite (Eryngium). Sem kserofite u vegetaciji se javljaju se i efemere i efemeroide. bez obzira na kontinent. tako da cveta u rano proleće pre listanja. Vegetacija lijana je u listopadnim šumama slabo razvijena (Hedera. sukulentne kserofite. kserofite sa jako redukovanom lisnom pločom. Stablo i grane imaju debelu koru. preko Rusije pa do severoistočne Kine. Stepska vegetacija je polidominantna (dva ili više edifikatora) a najčešći su Festuca i Stipa. Na zapadu se prostire Quercus petraea. U bukovim šumama bukva je apsolutno dominantna vrsta zbog izraženog skiofitnog karaktera. Listopadne šume imaju dobro izraženu spratovnost (dva sprata drveća. Asperula odorata). Na taj način je omogućeno uspešno oprašivanje vetrom. prave stepe i pustinjske stepe.. Za listopadne lišćarske šume naročito je tipična ekološka grupa skiofitnih eutrofnih i mezotrofnih dikotila (Asarum europaeum. Rod Stipa je zastupljen u svim stepama.Ekološke odlike i adaptacije biljaka stepske vegetacije Pod stepama podrazumevamo zeljastu vegetaciju u kojoj nema drveća. Stepa je vegetacija zatvorenog tipa (biljke potpuno pokrivaju zemljište). busenasto travna. Ova pojava je označena kao zamena faktora. U Severnoj Americi stepskoj vegetaciji pripadaju prerije (livadska. U hrastovim šumama je i preko leta omogućen razvoj prizemnih biljaka. Od svih vrsta drveća najveći značaj imaju bukva i hrast (zbog veličine oblasti koje zauzimaju i edifikatorske uloge). Stepe su tipična vegetacija kserofita. više ili manje mezomorfne građe što znači da je transpiraciona površina velika. mešovita. Busenaste trave su veoma karakteristične za stepsku vegetaciju. Stepsku klimu odlikuje i hladna zima i dosta suve vegetacijski period. sprat žbunova. srednja temperatura najtoplijeg meseca je između 13 i 23 a najhladnijeg do -6 (u kontinentalnijim delovima do -120C). kserofite sa dubokim korenovima. Takođe je karakteristična i dinamičnost fenoloških promena koja se ogleda u brzom smenjivanju velikog broja različitih aspekata u toku vegetacijskog perioda. obilne padavine tokom godine od kojih najveći deo padne tokom toplog perioda godine. Granica između stepa i susednih vegetacija nije oštra i postoje prelazi. U samoj šumi se stvara klima koja je blaga i maritimna. Samo kod malog broja vrsta postoji entomofilija. Ekologija šumskih zeljastih biljaka Karakter svetlosnog režima u šumi od bitnog je značaja za razvoj zeljaste vegetacije. U Evropi i Aziji se stepe razvijaju od Panonske nizije (razvijene su fragmentarno). U tamne spadaju bukove. s obzirom na povoljnije svetlosne uslove u hrastovim šumama. Ilex. To su većinom obligatni skiofiti kod kojih se proces fotosinteze ne prekida čak ni u uslovima vrlo niske osvetljenosti. Ona je sastavljena uglavnom od višegodišnjih efemeroida. Sa nastupanjem zimskog perioda drveće odbacuje lišće. U mnogim bukovim šumama tokom leta. Stepe se prostiru na černozemu. Za bukove šume je najkarakterističnija prolećna prizemna vegetacija koja se razvija za ono vreme dok šuma još nije olistala. Ovaj tip biljaka se odlikuje uskim listovima koji se tokom suše uvijaju u cev. U svetlim brezovim šumama uvek ima dovoljno svetlosti za razvoj zeljaste vegetacije. niskotravna). gotovo da nema biljaka u prizemnim spratovima. Za stepe je karakteristično veliko florističko bogatstvo. Možemo da razlikujemo svetle i tamne lišćerske listopadne šume. Bukva: rasprostranjenje ka severu i prema većim nadmorskim visinama je ograničeno nedostatkom toplote. Kod njih su najpovoljniji periodi . Rasprostranjenje ka istoku je ograničeno zimskim mrazevima i opadanjem vlažnosti. Za stepsku vegetaciju karakteristična životna forma su hamefite a u nekim tipovima stepe i hemikriptofite. Stepe su razvijene u onim oblastima u kojima vlada kontinentalna klima. Postoje i dlakave kserofite (Salvia).

Tsuga i Pseudotsuga. Osnovna karakteristika četinara je da im je lišće u oblku iglica. Donji sprat čine dominantne mahovine i ređi lišajevi dok gornji sprat čine cvetnice (Salix polaris. Klima tundre odlikuje se malom ukupnom količinom toplote. Od cvetnica zastupljene su hemikriptofite i hamefite. Značajan je i crni bor (Pinus nigra). Za optimalan razvoj bitno je i da zimi ima veća količina snega ali i da se snežni pokrivač održi na zemlji dovoljno dugo (štiti zemljište i prizemni sloj vazduha od velikog hlađenja).. Ovde je vegetacija razvijena samo na nezaleđenim delovima kopna. lišajevi i kseromorfne zeljaste biljke. Zimi padne mala količina snega a tanki pokrivač može de oduva vetar tako da je negde i zimi zemljište ogoljeno. Treća ekološka grupa su vrste roda Carex. Bitna je i relativno visoka vlažnost vazduha i zemljišta. Tsuga i Pseudotsuga. Jastučastu formu čine biljke čije su grane tesno isprepletane (unutrašnjost je zaštićena od vetra pa je transpiracija smanjena. U južnom delu ove podzone četinari grade šume sa listopadnim drvećem. . Listopadne četinarske šume: gradi je ariš. listopadne četinarske). jer je zbog niskih temperatura otežano uzimanje vode korenom. Ove šume grada smrča. hladnom i oštrom zimom. Salix reticulata) stabla su priljubljena uz zemlju za koju se drže adventivnim korenovima. kratkim i prohladnim vegetacijskim periodom i dugom. Razlikuju se 4 podzone u tundri (na jugu je šumotundra. Ekološke odlike biljaka zonobioma tundre i hladnih pustinja Vegetacija tundre obuhvata zonu severno od polarne šumske granice kao i planinske oblasti iznad gornje šumske granice. Kod ovih šuma lišće opada svake godine u jesen. sloj voska. Beloborove šume se ne mogu smatrati zonalnom vegetacijom zato što se mogu razvijati u različitim klimatima. Kod ovih biljaka (Salix herbacea. paprati (Dryopteris filix-mas). Papaver polare. Severno od zone tundre je zona polarnih pustinja. Usled niskih temperatura vazduha i podloge procesi truljenja i raspadanja mahovina su veoma usporeni. nju zamenjuje tundra mahovina i lišajeva i na kraju dolazi arktička tundra). Za arktičke oblasti karakteristična je i puzeća forma biljaka.. tako da se umesto humusa razvija treset (sprečava insolaciju zemljišta). niski žbunovi. dlake na listovima češće sa donje strane. mahovine. Svetle šume: ovde spadaju borove i arišove šume. Vegetacija tundre se razvija u nepovoljnim i surovim uslovima srktičke klime. Među žbunovima i niskim žbunićima se mogu razlikovati zimzeleni (prizemni žbunasti četinari. Vodenog taloga ima malo a razlog je niska temperatura. Ove šume se javljaju u oblastima gde vladaju umerene temperature za vreme najtoplijeg perioda godine. Vegetaciju obrazuju žbunovi. Sloj vazduha u spratu zeljastih biljaka je bogat sa CO2 što povećava produktivnost fotosinteze zeljastih biljaka. Larix. posle nje dolazi žbunasta tundra. beli bor ima široke ekološke mogućnosti. u unutrašnjosti se upija voda što takođe smanjuje transpiraciju). U ovim šumama se mogu razvijati samo skiofite. Mogu se izdvojiti 3 osnovna tipa četinarskih šuma (tamne. Muscari. U Evropi i Aziji je najrasprostranjenija vrsta Pinus silvestris (beli bor). Beli bor je pionirska vrsta (posebno posle šumskih požara).fotosinteze u proleće i jesen. Krajnje spor priraštaj organske materije (mala količina CO2 i toplote) kod psihrofita dovodi do pojave niskog rasta i mikrofilije. U tundri najveći značaj ima vegetacija mahovina i lišajeva.One se razvijaju u kratkom prolećnom periodu pre olistavanja šume. Za ovu grupu biljaka su karakteristični podzemni organi. Kod zeljastih biljaka je prisutna i jastučasta i busenasta forma (koriste povoljnije temperaturne uslove uz podlogu). svetle. Zbog sloja smrznute podloge voda nije u stanju da prodre u veću dubinu što dovodi do stvaranja močvarnog zemljišta. Četinari nastanjuju i lošije zemljište koje je često siromašno kiseonikom. Zemljište tundre je vrlo hladno i obično se već na maloj dubini nalazi sloj smrznute zemlje koji senikad ne topi. Osnovna karakteristika je odsustvo drveća sem u podzoni šumotundre (veoma proređena šuma). Vegetaciju čine pojedinačne biljke što znači da ne postoji zatvoren biljni pokrivač. žbunići sa zbijenim prizemnim busenovma) i listopadni. Tamne šume: može se poistovetiti sa terminom tajga (kao tajga mogu se smatrati sve severne četinarske šume iako su šume ariša specifične). Nijedan od ovih rodova se na javlja na južnoj hemisferi.. Posebnu gurpu čine heliofitne eutrofne mezofite sa vrlo kratkim vegetacijskim periodom (efemeroide). Saxifraga nivalis). Na severu četinari obrazuju veliku cirkumpolarnu vegetacijsku podzonu koja se pruža od zapada ka istoku. Umerenost letnjih temperatura je bitna za smrču i jelu zato što je njima fotosinteza najintenzivnija pri umerenim temperaturama. Mnoge od njih su anemifilne biljke koje cvetaju na proleće dok postoji znatna cirkulacija vetra. Ariševa kruna je retka tako da je svetlost obilna. tvrdolisni žbunići tipa brusnice. U odnosu na pedološku podlogu. Za vreme najtoplijeg meseca srednja temperatura ne prelazi 4 stepena. Postoje 2 sprata. Picea. Ekološke odlike biljaka u zoni četinarske vegetacije Na severnoj hemisferi su karakteristični četinari Pinus. mahovine. Zastupljene su i trave (Poa. Klima se karakteriše umerenim letom i oštrom zimom sa relativno velikom količinom snega. Abies. Samo 1-4 meseca imaju srednju temperaturu iznad 10 stepeni. I pored velike vlažnosti.. Srednja temperatura najtoplijeg meseca ne prelazi 10 stepeni ali nije ni ispod 0. Corydalis. sitnolisni žbunići erikoidnog tipa. Festuca). Biljke tundre su označene kao psihrofite. debela kutikula. stome su uvučene ispod površine lista). Izdvajaju se Allium ursinum. Ovaj sloj ima veliki uticaj na zemljišni sloj iznad njega (hladi ga). ova zemljišta su fiziološki suva. Karakteristične kseromorfne strukture (smanjena transpiraciona površina. jela.

Može se razlikovati nekoliko pojaseva (primer Alpa): najniži pojas pod kulturnim biljkama. subnivalni podpojas) i nivalna zona (večiti sneg). One se u ekološkom pogledu nalaze između stepa i močvara. neke se približavaju stepi) livade. Stepen kontinentalnosti utiče pre svega na visinu gornje šumske granice. alpijski pojas (podpojas puzećeg bora. U livadskoj vegetaciji najzastupljenije su hemikriptofite. zamočvarivanje zemljišta. podpojas patuljastih žbunova. I brdske livade koje nastaju na mestu iskrčenih šuma su sekundarnog karaktera. Zahvaljujući ovome razvija se eutrofna vegetacija koja ima velike zahteve u odnosu na uslove mineralne ishrane.Smena vegetacijskih zona u planinama (u vezi sa nadmorskom visinom) slična je smeni horizontalnih vegetacijskih pojaseva od ekvatora ka polovima. Osnovna pojava je da se sa visinom ekološki uslovi (temperatura. oštrice. Onaj deo Zemljine površine koji se nalazi pod močvarom. vlažnost) menjaju manje-više pravilno. podpojas alpijskih livada. Ukoliko ne postoji košenje livade prelaze u šumsku vegetaciju. U stepskom i pustinjskom području livade takođe mogu biti primarna vegetacija. Na osnovu karaktera vodno-mineralne ishrane. livade su privremenog karaktera (izuzetak su alpijske livade). oblika i vegetacija močvare se dele na niske (eutrofne). Kao odgovor na ovo. na mestima ranijih bara i jezera.. Ovde već preovlađuju žbunaste forme četinara (Juniperus nana. u alpijskom pojasu ne postoji sloj večitog leda.Ekološke odlike biljaka visokoplaninske vegetacije Planinska vegetacija se ističe čitavim nizom karakterističnih osobina. kod viših biljaka je veoma razvijeno aerenhimatično tkivo koje služi za dovod kiseonika u donje delove biljke. Karakteristične su sfagnumske mahovine.. odnosno u kojoj meri se nalazi pod uticajem maritimne ili kontinentalne klime. svetlost. pa se na isti način menja i vegetacija. Prelazne močvare se nalaze između prethodna 2 tipa. Od drveća se razvijaju breza i jova. Njihova ishrana se ostvaruje uglavnom na račun atmosferske vode tako da su siromašne mineralnim materijama. Od bitnog je značaja da podzemne i površinske vode donose u nisku močvaru veliku količinu mineralnih soli. U oblastima sa maritimnijom klimom značajan udeo imaju i hamefite. Gornja šumska granica uslovljena je pogoršavanjem uslova na većim nadmorskim visinama koji ne odgovaraju zahtevima drveća. Za dolinske livade koje su nastale sečom šuma može se reći da su sekundarne antropogene tvorevine. Pinus mugo). Karakteristične su i mahovine. Sličnost alpijskih i arktičkih ekoloških prilika ogleda se u kratkom vegetacijskom periodu tako da dominiraju hamefite. Postavlja se pitanje da li su livade primarna ili sekundarna vegetacija. Slično je i severno od šumske granice (u dolinama reka). Na najvlažnijim mestima je veliko učešće oštrica (Carex). ograničen perifernom ivicom tresetne naslage naziva se močvarni masiv. Ovde se javljaju oligotrofne biljke. Ekološke odlike biljaka livadske vegetacije Livade predstavljaju tip vegetacije koji obrazuju mezofitne višegodišnje zeljaste biljke. Na karakter i raspored visinskih vegetacijskih zona utiče (sem nadmorske visine) i geografski položaj planinskog masiva (planine bliže ekvatoru imaju više vegetacijskih zona). . Na mestima duž reka gde je duže plavljenje. Visoke (oligotrofne) se nalaze samo u oblastima sa vlažnom klimom. razvoj šume je onemogućen i livade su primarnog karaktera. Iznad gornje šumske granice vladaju uslovi tundre mada postoje razlike (u planinskim oblastima ima više padavina nego u tundri. visoka zeljasta vegetacija) i brdske (suvlje i kserofitnije. Dugotrajno plavljenje je ređa pojava i događa se samo u dolinama velikih reka. Mogu se izdvojiti dolinske (u rečnim dolinama. Njegovo formiranje je karakteristično ali ne i obavezno. Zbog velike vlažnosti i slabe aeracije dolazi do formiranja treseta. Livade su azonalana (mada postoje i zonalne livade iznad gornje šumske granice) vegetacija s obzirom da se nalaze u različitim vegetacijskom zonama u kojima su određene lokalnim faktorima. Močvarna vegetacija je intrazonalnog karaktera pošto je vezana za terene koji su veoma vlažniMogu se razliovati 3 načina postanka bara (zarastanje vodenih biotopa. Od drveća je čest beli bor. Površina ovihmočvara je ugnuta ili pljosnata. pojas listopadnih šuma. Bitno je i da li se planina nalazi bliže ili dalje od mora. zamočvarivanje na mestima sa izvorima). Za močvare je veoma karakteristično stvaranje treseta. trska. Niske (eutrofne) se razvijaju na spuštenim delovima reljefa. za močvaru je karakteristično da se korenovi biljaka ne nalaze u muneralnom zemljištu već u tresetu. Močvarna vegetacija Pod močvarama podrazumevamo takve delove Zemljine površine čiji su gornji slojevi stalno vlažni usled prisustva stajaće ili sporotekuće vode. visoke (oligotrofne) i prelazne (mezotrofne). Gornja šumska granica je kontaktna zona šume i visokoplaninske vegetacije (zona borbe). veći ali kraći svetlosni intenzitet u planinama). pojas četinara (podpojas četinarske šume i podpojas zone borbe). Substrat močvara se odlikuje velikom vlažnošću i njegova površina je često pod vodom (vladaju uslovi anaerobije). na manje vlažnim mestima dominiraju trave. Bitno je i održavanje livade od strane ljudi (košenje). ili u dolinama reka. pod uticajem poplava. Sa ovim u vezi je i pitanje o trajnosti livadske vegetacije. Vegetacijski sklop je u livadi skoro potpuno zatvoren. dok na suvljim mestima dominiraju dikotile. Takođe. Što se tiče trajnosti.

sublitoral).karbonati. Nuphar luteum. Među morskim cvetnicama najčešće su Zostera. abisal. Koncentracija soli utiče pre svega na procese polnog razmnožavanja morskih algi. Vertikalno i horizontalno rasprostranjenje vodenih biljaka uslovljeno je i sposobnošću svake vrste da reaguje na spoljašnje uslove (crvene alge se negde nalaze u plićaku zajedno sa mrkim i zelenim algama).7-47%) i mineralna (preko 47%). kiseonik. natrijum. hadal. flora i vegetacija morskih ekosistema Svetlost: za rasprostranjenje biljaka nije bitno samo to što svetlost slabi sa dubinom već i promena spektralnog sastava. autohtoni . Koncentracija soli: jedna od bitnih karakteristika Svetskog mora je i postojana zaslanjenost vode koja se kreće oko 35 promila i veoma mao odstupa od te vrednosti. Tipovi vegetacije u ekvatorijalnoj i subekvatorijalnoj zoni Tipovi vegetacije umerene zone Tipovi vegetacije u borealnoj zoni Tipovi vegetacije u polarnoj oblasti Osnovni pojmovi biocenologije . Obalski region je litoral (obala u užem smislu. Od algi u litoralu su najzastupljenije mrke alge. Između se nalazi sublitoral. Kod polarnih mora su topliji dublji slojevi. Vegetacija litorala je jasno rasčlanjena na nekoliko pojaseva. eutrofna i distrofna (močvarni ili humusni tip). Vertikalna zonacija mora . Vegetacija mora je najbolje razvijena u arktičkim i antarktičkim morima zbog kvantitativnog rasporeda jedinjenja fosfora i azota koje donose morske struje. Horizontalna podela jezera je na litoral i pelagijal. slana (24. Ispod je trofolitička (oksidaciona zona). metan. makrofitske alge i neke cvetnice. Amiktička. Optičke osobine jezerske vode su providnost. kalijum. što nije slučaj kod tropskih mora. disfotična i afotična. u skladu sa specifičnom prilagođenošću pojedinih grupa na fotosintezu u određenom delu spektra (zelene alge u plitkoj vodi.vodonik-sulfid. One su postojane i samo ponekad presušuju (delimično ili potpuno). Typha. tako da čitava njihova površina može da bude naseljena vegetacijom litorala. Bare pokazuju sve karakteristične osobine jezerskog litorala. crvene u dubokoj). CO3 i HCO3. Sasvim male nepostojane stajaće vode su lokve.. kontinentalna padina. U litoralu i sublitoralu osnovni producenti su fitoplankton. kalcijum.produkcija kiseonika u trofogenom sloju. Objašnjenje stratifikacije kao karakteristike jezera.kiseonik. Butomus umbellatus. Jezera imaju profundal a bare ne. ovde spadaju i protočna jezera sa utokama i istokama) i zatvorena jezera. boja i osvetljenost. Gasni režim . Zbog ovoga biljni svet mora biti na određen način raspoređen u dubinu. Ruppia. CO2) i organske materije (u obliku rastvora. mezotrofna. Scirpus lacustris).Zarastanje vodenog biotopa je sukcesija (objasniti. azot. Temperature: temperatura površinskih slojeva vode je uslovljena geografskom širinom. Bitne su one soli koje su neophodne za život biljaka ali se u vodi nalaze u maloj količini (jedinjenja azota. Postoje značajnija odstupanja u priobalnim delovima. prelazne faze). bikarbonati. Postoje brojni prelazi između bara i jezera. fosfora. Alisma plantago aquatica). Podela po osvetljenosti . mada potpunu pravilnost remeti dejstvo hladnih i toplih morskih struja.U tropskoj oblasti je temperaturna razlika između površinskih i dubinskih voda daleko veća pa je mešanje vode veoma otežano i esencijalni nutrijenti teško cirkulišu. litoral. bare. Postoje jasne razlike između polarnih i tropskih mora. fosfora i silicijuma). pre svega makrofitskih algi. obalski plićak) dok je dubinsko područje profundal. Osvetljenost litorala omogućava bujan razvoj biljaka. CO2. Klasifikacija jezera prema trofičnosti na oligotrofna. Prema stepenu zaslanjenosti jezera se dele na slatka (mineralizacija ispod 1%). Prema pH režimu jezera mogu biti nutralna. gvožđa). sulfati.bare su takvi stajaći vodeni biotopi u kojima nije izražena dubinska zona. Sledeći je pojas Scirpus-Phragmites (visoke emerzne biljke poput Phragmites communis. Sledeći je pojas flotantnih biljaka (dominentan je Potamogeton. mikrokomponente . rastvoreni gasovi (alohtoni . Nymphea alba. batijal. manje s zastupljene zelene alge a sreću se i crvene. bare i močvare. Ceratophyllum). monomiktička. suspendovane). Ekološke odlike i adaptacije biljaka kopnenih vodenih ekosistema (jezera. Balans CO2. dimiktička. močvare) Stajaće vode su jezera. Bare su jezera bez dna. Bare .7%). Otvorena (iz njih ističu reke.eufotična (dovoljno osvetljena za razvoj biljaka). Hidrohemijski kompleks jezerske vode određen je sledećim faktorima: mineralne materije (makrokomponente . Ekološki uslovi. Podela na pelagijal i bental. Trapa). Myriophyllum. Hemizam: jezera ne pokazuju stabilnost odnosa izmežu osnovnih jona.jedinjenja azota. silicijuma. koloida. poluslana (1-24.. alkalna i kisela. Ističe se rod Bangia koja može izdržati i niže i visoke temperature. Za živi svet litorala je najbitnija smena plime i oseke.kontinentalni plato (supralitora. Jezera su udubljenja ispunjena vodom koja se ne kreće ili je kretanje usporeno. Temperaturna kolebanja su veoma velika (tokom dana i tokom godine). Zamočvarivanje je pod uticajem dužeg plavljenja i može se ostvariti samo u uslovima vlažne klime. oligomiktička i polimiktika jezera. Na samoj obali (prelaz od vodene vegetacije ka močvarnim livadama) je pojas emerznih biljaka (Carex. Sledeći pojas je pojas submerznih biljaka (Potamogeton. hlor. priobalna zona. magnezijum.

vidljivi izraz njene ekologije. Pokrovnost je uslovljena veličinom i oblikomnadzemnih delova biljke i ne mora se poklapati sa brojnošću vrste. sprat niskog drveća.3. Socijalnost: podrazumeva se način na koji su međusobno raspoređene individue jedne iste vrste. Kruženje ugljenika. mora se uzeti u obzir i uticaj čoveka. kruženje azota. Ovi kvantitativni odnosi se mogu prikazati trofičkom piramidom. kruženje vode. Pokrovnost: pod ovim se podrazumeva osobina biljaka da pokrivaju izvesnu površinu u fitocenozi. Struktura svake biocenoze je spoljašnji. Bitne su sledeće osobine. Vremenska organizacija je zasnovana na promenama kroz koje čanovi biocenoze prolaze tokom godine i postepenom smenjivanju jednih članova drugim. Spratovnost: raspored biljaka po spratovima.1. isto tako je karakterističan i određen tip promena kroz koje ona prolazi. koje dovode do bitnih izmena u samoj biocenozi nazivaju se sukcesije. sprat niskih zeljastih biljaka.potrošači prvog reda (biljojedi.Disperzija: individue mogu biti raspoređene (normalna disperzija) ravnomerno i neravnomerno (hiperdisperzija i hipodisperzija). polidominantne fitocenoze). Za lance ishrane je karakteristično da postoje određeni kvantitativni odnosi (početni članovi su najbrojniji). Sukcesija na ogoljenom mestu (pionirske vrste na početku i klimaks zajednica na kraju). Naravno.potrošači drugog reda (karnivori). Osnovna jedinica u sistematici fitocenoza je asocijacija.1. Svaka populacija poseduje unutrašnji potencijal za povećanjem individua (biotički ili reproduktivni potencijal). Strukturni i ekološki odnosi u fitocenozi ispoljavaju se u nizu njenih karakterističnih osobina. Ova katagorija se može označiti sa brojevima 5. Brojnost populacije zavisi od nataliteta i mortaliteta.+). Kao što je za svaku biocenozu karakteristična određena struktura. Floristički sastav: predstavljen je zbirom svih vrsta neke zajednice. Kao rezultat.3. Za prethodnu kategoriju veoma je bitna životna forma biljaka. Učestalost (frekvencija): podrazumeva se učestalost prisutnosti neke vrste na izvesnom broju probnih površina. Struktura biocenoze je uslovljena brojem i rasporedom organizama u njoj i ulešćem određenih životnih formi. Dominantne vrste su edifikatori fitocenoze. Ovde su bitni i rastvarači. Fiziognomija: ogleda se u njenom aspektu. Biljne zajednice su po pravilu obrazovane od biljaka koje pripadaju različitim vrstama. biljni paraziti) . Struktura i fiziogmonija fitocenoza Svaka biljna zajednica se karakteriše određenom strukturom (prostornom organizacijom) i fiziognomijom. sprat visokih zeljastih biljaka. Biocenoze nisu slučajan skup vrsta na jednom mestu već su integrisane i složene celine koje prate određene zakonitosti (ako posečemo šumu i ostavimo prostor na miru. kruženje fosfora. Prisutnost. određena struktura i određena dinamika određuje fiziognomiju biocenoze.2. Najveći broj spratova se sreće u šumama (sprat visokog drveća. Jedan tip promena ima periodičan karakter (sezonsku ritmiku).4. Gustina populacije predstavlja broj individua neke vrste na jedinicu prostora ili zapremine. Uslovljena je različitom visinom pojedinih vrsta ali i različitim ekološkim potrebama. Određen sastav vrsta. Gustina: individue jedne vrste mogu biti gušće ili ređe raspoređene u fitocenozi. sprat prizemnih biljaka). Brojnost zavisi od osobina vrste.Živa bića su grupisana u životne zajednice (biocenoze). Sve periodične promene se duboko odražavaju na izgled biocenoze. oligodominantne. biocenoza prestaje da postoji i na njenom mestu se uspostavlja neka druga. Spratovi nisu samo morfološke jedinice već i ekološke (sinuzije . Broj spratova u različitim fitocneozama nije isti. Za one vrste koje se nalaze u 90-100% ispitanih probnih površina se kaže da su konstantne (stalnost). Sve biocenoze su organizovane i prostorno i vremenski. Kroz svaki ekosistem materija kruži a energija protiče (razlog je zato što se uvek deo energije gubi na toplotu pa se ne raspolaže stalno sa istom količinom). Možemo razlikovati 2 vrste frekvencija: lokalnu (dobija se ispitivanjem ograničenih površina jednog konkretnog dela asocijacije) i opštu. U svakoj populaciji postoje i fluktuacije brojnosti. šuma će se sama obnoviti).sve indivisue različitih vrsta koje imaju manje-više sličnu ekologiju . Osnovu biocenoze ne čine individualne jedinke nego populacije. Jedna od najvažnijih pojava u strukturi biocenoze je spratovnost. Protiv njega se bori otpor sredine (faktor koji ne dozvoljava maksimalno moguće razmnožavanja). Ako se u nekom spratu javi vrsta koja je takođe značajna u pogledu brojnosti naziva se subdominentna.2. Odnosi ishrane: producenti (autotrofi) . Spoljašnji izgled se menja u toku godine što znači da u fitocenozi dolazi do smenjivanja različitih aspekata. Ako se posebno želi istaći da se proučavaju aspekti ekologije biljnih zajednica (fitocenoze) upotrebljava se termin fitocenologija. Za procenu brojnosti i pokrovnosti koristi se kombinovana metoda (5. a vremenska se ogleda u promenljivosti.4. Svi oni su povezani u lance ishrane. Periodičnost zavisi od klimatskih uslova i razlikama koje postoje između vrsta u pogledu vremena u kome prolaze pojedine stupnjeve svog individualnog razvoja (fenološke faze). Može se reći da je struktura pre svega rezultat uticaja spoljašnjih faktora ali i rezultat delovanja biljne zajednice na stanište. dok su zajednice koje izgrađuje samo jedna vrsta veoma retke. Drugi tip promena. U ovom poslednjem slučaju se radi o staništu sa ekstremnim ekološkim uslovima. Brojnost: pod ovim pojmom se podrazumeva količina individua. Neke biocenoze su relativno jednostavne (na kamenjaru) dok su neke složene (šuma). sprat srednje visokih zeljastih biljaka. U prostornom pogledu organizacija se ogleda u strukturi. Dominantna vrsta je ona koja je najbrojnija ili zauzima najveći prostor u fitocenozi (monodominantne. sprat žbunova. Fitocenoza ne predstavlja taksonomsku kategoriju. One su manifestacija vrlo složenih ekoloških odnosa koji karakterišu svaku fitocenozu. Sukcesije jezera. odnosa sa drugim vrstama i ekoloških uslova.

ali razmnožavanjem postojećih i dolaskom novih vrsta zajednica se usložnjava. stepe). Sekundarno ogolićena mesta su ona na kojima je ranije postojala vegetacija ali je ona uništenaOvi prostori bivaju naseljeni ali u početku to zapravo i nisu fitocenoze u pravom smislu reči već fitocenoze u inicijalnim stupnjevima. Ova dva perioda nekada idu uporedu. mezofitija i halofitija. Ovo je pogrešno zato što se u sistematici biljke razdvajaju i grupišu po principu srodnosti. Filocenogeneza (vekovne smene vegetacije). Jedan pristup polazi od karaktera staništa na kome se nalazi data fitocenoza (fitotopološki). Endoekogenetičke sukcesije imaju uzrok u samoj fitocenozi koja svojom životnom delatnošću menja uslove staništa. Može se reći da su jednogodišnje periodične promene (fenološke smene) uslovljene time što pojedine fenološke faze teku kod različitih biljaka u raznim momentima vegetacijskog perioda. U periodičnom razvoju biljaka i vegetacije može se razlikovati period cvetanja i period razvitka vegetativnih organa. Klasifikacija biljnih zajednica se često označava i kao sistematika. Ovako nastaje pionirska zajednica naseljena pionirskim biljkama. Krajnja. Prema Dilsu vegetacija Zemlje se deli na 16 tipova vegetacije. Ove promene se mogu podeliti na one koje ne dovode do suštinskog menjanja same zajednice i one koje suštinski menjaju zajednicu.i pripadaju sličnoj životnoj formi). Egzoekogenetičke sukcesije su izazvane spoljašnjim uzrocima (pirogene. Prema ovome. edafogene su usovljene promenom zemljišta. Ovako se mogu izdvojiti šume. endoekogenetske sukcesije i egzoekogenetske sukcesije. Ovde je najvažnija struktura biljnih zajednica. šikare. Sukcesije počinju na onim mestima koja su u pogledu vegetacije ogolićena raznim načinima. Dinamika vegetacije obuhvata singenetske sukcesije. Drugi pristup polazi od samih biljnih zajednica. srednji sprat su korenovi trava. Dinamika biljnih zajednica i vegetacije Biljne zajednice su. kserofitija. Viša taksonomska katagorija je formacija koja je odraz određenih životnih uslova. U praktičnom smislu. postepena smena zajednica) i kratke (vegetacija koja se razvija na napuštenim njivama). Sukcesije se sastoje iz niza stupnjeva koji se nazivaju serije. kao vrlo dinamičan sistem. Postoje 6 principa klasifikacije biljnih zajednica. Fiziognomskoekološka klasifikacija je spoj prethodne 2. Mogu se uočiti 2 suprotna prilaženja klasifikacija biljnih zajednica. Prema brzini trajanja sukcesije mogu biti vekovne. Prema . U vezi sa hijerarhijskom stranom klasifikacije fitocenoze pruhvaćeno je da je osnovna jedinica asocijacija. Potrebno je razlikovati postojane aspekte koji se iz godine u godinu ponavljaju i nepostojane (obilne padavine. ali se ponekad njihov tok ne poklapa. dok klasifikacija fitocenoza počiva na drugim principima. U teorijskom pogledu. Ekološka klasifikacija polazi od stava da stanište mora biti osnovni kriterijum u razgraničavanju i grupisanju fitocenoza. edafogene). livade ali i listopadne i četinarske šume. Biljke su veoma retko raspoređene. zoogene su uslovljene uticajem životinja. antropogene. Ovaj proces je praćen i evolucijom. procese samoreprodukcije fitocenoza. najdublji sprat su korenovim dikotila). Ona je najizrazitije ispoljena u godišnjoj periodičnosti. Fiziognomska klasifikacija uzima za osnovu izgled vegetacije. složena fitocenoza se naziva klimaksna zajednica koja se nalazi u stanju relativne ravnoteže. fitogene su uslovljene uticajem stranih vrsta koje prodiru u fitocenozu a antropogene su uslovljene uticajem čoveka. Mogu se razlikovati progresivne i regresivne sukcesije. klimatogene.Hidrofitija. Dinamika fitocenoza obuhvata promene u fitocenozama u vezi sa ontogenezom edifikatora. temperatura) koji u nekim godinama izostaju. Singenetičke sukcesije su kada biljke počinju da osvajaju nova ogolićena prostranstva. Fiziognomičnost je nedovoljna da bude jesino merilo u klasifikaciji. važna je pre svega zbog potrebe da se putem jednog određenog taksonomskog sistema podvuku i uoče osnovne biocenotičke karakteristike fitocenoza. Sukcesija biljnog pokrivača može da zavisi ili od spoljašnjih uzroka (egzodinamična sukcesija) ili od unutrašnjih (endodinamična). dugotrajne (desetine i stotine godina. Klasifikacija biljnih zajednica Klasifikacija je važan zadatak fitocenologije jer ima praktičan i teorijski značaj. Postoji i podzemna spratovnost (gornji sprat čine korenovi jednogodišnjih biljaka. Ovo je istorijski proces formiranja i razvoja fitocenoza. vegetacija je izraz ekologije staništa. Klimatogene su uslovljene promenom klime. Praktičan značaj je u potrebi što lakšeg snalaženja u složenoj slici koju pruže vegetacijski pokrivač. Sukcesije koje su uslovljene uglavnom razvojem same vegetacije nazivaju se fitogene. podložne stalnim i vrlo raznovrsnim promenama. Smenjivanje aspekata može de bude različito između pojedinih fitocenoza: u nekim od njih smenjuje se u toku godine samo mali broj aspekata. Postoji i deduktivan i induktivan način klasifikacije biljnih zajednica. bitno je da inventarizaciju biljnih zajednica prati i kartiranje vegetacije. nezavisno od florističkog sastava. Sve sukcesije možemo podeliti na katastrofalne i razvojne smene. Primarno ogolićena mesta su ona na kojima ranije nije bilo vegetacije i koja ne sadrže nikakve biljne ostatke. spratovnost i izgled edifikatora. Mogu se razlikovati primarno i sekundarno ogolićena mesta a samim tim i primarne i sekundarne sukcesije. sezonska smenjivanja aspekata fitocenoza i promene fitocenoze u vezi sa vremenskim promenama. Nedostatak ovog principa je u velikim teškoćama da se staništa ekološki detaljno i egzaktno prouče (privremeni nedostatak). dok se kod drugih smenjuju mnogobrojni aspekti (livade.

žarko leto bogato padavinama. jasno izražen sušni period). suptropske pustinje (Sahara. vegetacijski krug. topla zima. Idući od ekvatora prema polovima. Davanje imena: prema jednom načinu. Najmanji broj visinskih pojaseva je u planinama koje su blizu polovima. Bitan je ne samo geografski položaj nego i udaljenost od mora. zeljasta vegetacija. Azonalna vegetacija može da bude uključena u bilo koju vegetacijsku zonu (plavne livade u dolini reka). Dinamičko-genetička klasifikacija stavlja u prvi plan genezu kroz koju prolaze biljne zajednice. Osnovne zakonitosti vertikalnog i horizontalnog zoniranja vegetacije Rasprostranjenje vegetacije na Zemlji je određeno pre svega uslovima spoljašnje sredine. Ekstrazonalna vegetacija je onaj deo zonalne vegetacije koji se našao van granica svoje zone i razvio se u drugoj zoni (severnije od svoje zone javljaće se na južnim ekspozicijama. Geografski položaj deluje tako da je na planinama broj visinskih pojaseva utoliko veći. suptropske šume (relativno topla zima bez mrazeva. Po trećem sistemu (Braum-Blanke). klasa. javljaju i drugi tipovi vegetacije koji odstupaju od zonalne.. Na svakih 100 kilometara od polova ka ekvatoru temperatura raste za 0. planinski lanci. Ovo je jedna od najsavremenijih klasifikacija. Vertikalna zonacija: u suštini uslovljena je nadmorskom visinom. Intrazonalna vegetacija nikad ne obrazuje svoju zonu. Iznad nje su sveza. U vezi sa opadanjem temperature sa visinom. pustinjska vegetacija. Horizontalno i visinsko zoniranje vegetacije na Balkanskom poluostrvu .50C. značaj ekspozicije za razvoj i zoniranje određene vegetacije je sve veći. tundra. Visinsko smenjivanje biljnih zajednica ponavlja horizontalno smenjivanje vegetacije idući od juga ka severu. velika količina padavina. Raspored osnovnih klimatskih faktora (temperature i vlažnosti) ima zonalan karakter. velika količina padavina. već je uključena u neku drugu zonalnu vegetaciju samo određenih vegetacijskih zona (zaslanjeni tereni su samo u južnijim zonama poput pustinjske i stepske. intrazonalna. Temperatura opada na svakih 100 metara za 0. prohladna zima sa snegom). Osnovna taksonomska jedinica je asocijacija. tresave su samo u severnijim zonama). a one na grupe formacija. veoma velika dnevna amplituda temperature). i raspored fitocenoza ima zonalan karakter. Intrazonalna i azonalna vegetacija se nalaze pod znatnim uticajem zonalne vegetacije. Za karakter visinskog zoniranja je od najvećeg značaja u kojoj se horizontalno zoni nalazi dati planinski masiv. Opšti klimatski uslovi karakteristični za datu oblast mogu u znatnoj meri da variraju ili budu modifikovani u vezi sa lokalnim uticajima (depresije u reljefu. listopadne šume umerene zone. Ispod nje su subasocijacija. uzimaju se imena dominantnih biljaka svakog sprata i raspoređuju se u jednom nizu od najviših ka najnižim spratovima. Inverzija visinskih vegetacijskih pojaseva je u vezi sa inverzijom temperature. Ona utiče i na zemljište koje je takođe bitno za raspored vegetacije. južnije od svoje zone javljaće se na severnim ekspozicijama). Za biljni svet je od bitnijeg značaja kolebanje temperature tokom godine od srednje godišnje temperature. zimi duvaju vetrovi koji donose kišu. Ovi tipovi se dele na klase formacija. malo padavina). stepa (toplo leto bogato padavinama. na koren reči se dodaje -etum. Za svezu je nastavak -ion. azonalna i ekstrazonalna vegetacija Pod zonalnom vegetacijom podrazumevamo takvu vegetaciju koja je uslovljena opštim klimatskim prilikama. za red -etalia. U vezi sa uplivom koji zona vrši na intrazonalnu i azonalnu vegetaciju možda je bolje govoriti o intrazonalnoj-zonalnoj i azonalnojzonalnoj vegetaciji. Horološka klasifikacija. topla i vlažna zima.Brokman-Jeroševoj klasifikaciji vegetacija se deli na 4 osnovna tipa (drveće i žbunovi. Zonalna. U vezi sa ekstrazonalnom vegetacijom javlja se i pravilo prethodnosti. javljaju se i visinski pojasevi vegetacije. zimi padne jako malo vodenog taloga). nema suvog perioda. Pošto su ovi faktori najbitniji. za klasu -etea. Ne može se uvek konstatovati opadanje temeprature sa visinom. stepe sa prohladnom zimom i stepe sa toplom zimom. Vlažnost opada od obale mora ka unutrašnjosti kontinenta.. veoma malo vodenog taloga. Klima je osnovni i najjači faktor koji utiče na rasprostranjenje i formiranje biljnih zajednica. red. tajga. tople i hladne morske struje) koji menjaju ove zakonitosti tako da se idealna slika narušava. sredozemni tip (žarko i suvo leto. Postoji i faktori (vetrovi. Horizontalna zonacija: tropske vlažne šume (tropska klima. tip vegetacije slobodnih organizama neučvršćenih za supstrat). Ovo je horizontalna zonacija vegetacije. reke). Ono što je u ovom sistemu veoma pozitivno je oslanjanje na samu vegetaciju koja služi kao polazna tačka klasifikacije. Arabijska pustinja. veoma mala godišnja temperaturna amplituda). Drugi način je da se u asocijaciji uzimaju imena najvažnijih vrsta i da im se dodaju određeni nastavci (najvažnijoj vrsti se daje nastavak -etum a drugoj po značaju -osum). slatine). Primer za ovo je da je u dolinama hladnije nego na planinama (inverzija temperature) zato što se hladan vazduh spušta u doline i biva zamenjen toplim vazduhom iz atmosfere. tropske šume i savane (tropska klima. ukoliko su planine postavljene bliže ekvatoru. Floristička klasifikacija se zasniva na analizi florističkog sastava pojedinih fitocenoza i njihovim međusobnim upoređivanjem. černozem. pa je zato rasprostanjena u vidu zone koja se pruža u pravcu istok-zapad ili sever-jug. U datoj oblasti se pored tipične zonalne vegetacije. kontinentalne pustinje (jako malo padavina.50C. varijanta i facija. žarko leto bez kiše.

razdvajanje (razdvajanje Afričke ploče i Somalijske podploče) i podilaženje (Evroazijsi plato i Indo-Australijski plato ispod Himalaja). kao i udaljenost od morske obale. On je 1918. Dokazi za kretanje kontinenata su i fosili i glacijalne strukture poreklom sa današnjeg Antarktika. Siberije i Baltika su se odvojile od Gondvane i ostale kao izolovane kopnene mase. Lauretanija. Granice areala Pod arealom neke vrste podrazumevamo prostranstvo koje ona zauzima na površini Zemlje (deo teritorije ili akvatorije). zemljište. Na osnovu ovih opažanja on je pretpostavio da su kontinenti nekada bili spojeni u jednu veću celinu. U siluru Gondvana je i dalje kontinent. Temperatura pravilno raste od polova ka ekvatoru. ilirski. Teorija kretanja kontinenata . 4 tipa vetikalne zonacije (alpski. koja se graniči sa morem potpuno pravom obalskom linijom i u kojem nema planinskih masiva. On je razradio šemu idealnog kontinenta po kome su eliminisani svi uticaji (sem udaljenosti od polova i ekvatora. Model idealnog kontinenta Pokušalo se da se izvesnim logičkim postupcima i određenim apstrakcijama utvrde najbitnije zakonitosti u rasprostranjenju vegetacije. udaljenosti od morske obale i aktivnosti stalnih vetrova). Na takvim prostranstvima zapaža se da na karakter vegetacije najbitnije utiče udaljenost od polova i ekvatora. U početku je bio superkontinent Pannotia čijim raspadanjem se javlja Gondvana kao jedinstveni kontinent koji objedinjuje južne delove. već granice areala određuju nepovoljni ekološki uslovi (klima. Tokom istraživanja Arktika on je uočio da se ivični delovi pojedinih kontinenata potpuno „uklapaju“ u delove drugih kontinenata. kao i uvek zelene livade (zauzimaju usku primorsku zonu). vlaga. kao i šume lovora. Svima je gornja zona od bora krivulja i sibirske kleke. pa granice .vetar.Pogledati pitanje fitogeografska podela jugoistočne Evrope za horizontalnu zonaciju. mezijski. U najvećem broju slučajeva nisu u pitanju nikakve mehaničke prepreke. Postavlja se pitanje šta određuje granice areala.globalna tektonika Teoriju o kretanju kontinenata je postavio nemački geofizičar i istraživač Arktika Alfred Wegener. četinarske šume (severno i istočno u kontinentalnoj klimi). Oblik i veličina areala se mogu predstaviti zatvorenom linijom. kao i lovorove šume (ograničene na mesto gde se jedan tip vetrova zamenjuje drugim). Ova teorija pretpostavlja postojanje jedinstvenog kontinenta koji se raspao na nekoliko manjih koji su se tokom vremena sve više međusobno udaljavali. Na prelazu između Trijasa i Jure dolazi do raspada Pangee. Mehanizam pomeranja tektonskih ploča su plitki zemljotresi i duboki zemljotresi (usled prekida sloja). Kod alpskog i ilirskog je donja zona Querco-Carpinetum. dok je kod mezijskog i skardo-pindskog donja zona Quercetum frainetto-cerris. U Trijasu se Pangea premešta blizu ekvatora. Južnije duvaju suvi vetrovi sa kopna na more. U devonu postoje kao kontinenti Laurazija i Gondvana. U alpijskom se javlja zona ariša (Larix europaea) ispod zone krivulja i kleke. Veliki broj biljaka je ograničen u svom rasprostranjenju stvarni granicama. Kod alpskog i ilirskog se javlja zona ilirske bukve dok su ostala 2 predstavljena mezijskom bukvom. Tipovi pomeranja kontinetalnih ploča su razmicanje (udaljavanje Severne Amerike od Evrope). Evropa i Amerika su sjedinjene u Euramerika kontinent. Vrlo često neka vrsta ne može proširiti areal zbog nekih mehaničkih prepreka. kompeticija). Iza ove zone dolazi umerena šumska zona koja obuhvata listopadne šume (najviše u vlažnijim oblastima). Na takvom kontinentu deluju 2 osnovna klimatska faktora (temperatura i vlažnost) i jedan dopunski . U Kredi se Gondvana konačno raspada. a vlažnost opada od mora ka unutrašnjosti (smanjuju se količine padavina). skardo-pindski). Kontinent se nalazi na severnoj hemisferi. Baltika počinje da se kreće prema Lauritaniji. Ova eliminacija je moguća zato što je idealni kontinent zamišljen kao kompaktna površina. Azija je poseban kontinent a verovatno i Kina i jugoistočna Azija. Brokman-Jeroš je pošao od činjenice da su osnovne zakonitosti najbolje ispoljene na onim delovima Zemlje gde postoje prostrane ravničarske oblasti bez značajnih planinskih masiva i bez veće razuđenosti morske obale. Trenutno ima 15 aktuelnih tektonskih ploča. U umerenim širinama duvaju stalni vlažni zapadni vetrovi sa mora na kopno. Krajem krede i početkom tercijara kontinenti dobijaju današnji oblik. postavio teoriju kontinetalnog drifta. U ilirskom se javlja inverzija (iznad zone jele i smrče se javlja subalpijska zona bukve). On je uočio i da postoje poklapanja u geološkom sastavu stena i geoloških formacija rasprostranjenih na pojedinim kontinentima. Možemo razlikovati stvarne granice areala (uslovljene nemogućnošću vrste da van tih granica opstane zbog nepovoljnih ekoloških uslova) i iznuđene granice (zbog prisustva neke mehaničke prepreke koja sprečava migraciju). U ranom Ordovicijuma Gondvana ima evatorijalan položaj ali se na kraju ovog perioda premešta na južni pol. a da se sva moguća odstupanja (do kojih stvarno dolazi) podvedu pod te osnovne zakonitosti. Severno od njih je pustinjska i stepska zona (stepa se nalazi severnije i čini granicu ka umerenim šumama). Na samom ekvatoru je tropska šumska zona koja obuhvata tropske i suptropske šume. Ta linija predstavlja granicu areala (granicu rasprostranjenja date vrste). Sledi bezšumska severna zona koja obuhvata hladne pustinje i tundre. Pangea je formirana u Permu. tvrdolisne šume i žbunastu vegetaciju (na pralazu između ovog i prethodnog pojasa). U karbonu počinje formiranje superkontinenta Pangea.

Endemične vrste su istovremeno i stenohorne. karakteristike i primeri disjunktnih areala Disjunktan areal je jedan od 2 osnovna tipa areala (drugi je kompaktan). biotičke). mnoge vrste koje su ograničene rasprostranjenjem na jedan kontinent bi sigurno mogle uspeti na nekom drugom da nema okeana i mora (primer kafe Coffea arabica koja je iz Afrike preneta u Južnu Ameriku gde je usled oplemenjivanja postala bolja od ishodne vrste). Liriodendron).njihovih areala zaista predstavljaju i krajnje mogućnosti njihovog širenja. Za endemite bi mogli reći da su to biljke koje imaju više ili manje prostorno ograničen areal. Kod ovih areala moralo se nešto desiti tokom stvaranja areala što ga je dovelo da se raspadne na više delova. Biljnih kosmopolita u bukvalnom smislu reči nema jer nema biljke koja bi mogla da živi svuda gde je život moguć. a južne granice nedostatkom vlage tokom leta. Endemiti mogu u isto vreme . ekološke (klimatske. pojam i primeri Kosmopolitske vrste su one koje imaju areale koje obuhvataju gotovo čitavu Zemljinu loptu. antarktička. disjunkcija između Afrike i Madagaskara. Postojeće granice mnogih areala predstavljaju kombinaciju mehaničkih prepreka i nepovoljnih ekoloških uslova. Mora se razlikovati geografski kosmopolitizam (može se dopustiti postojanje pojedinih vrsta na velikim geografskim prostorima ali na određenim tipovima staništa) i ekološki kosmopolitizam (ne postoji jer bi predstavljao vrste koje žive na najraznovrsnijim staništima). na jednu veću ili manju oblast i da se van te oblasti više nigde ne nalaze. On nižih disjunkcija posebno je interesantna Mediteranska sa nekoliko podtipova (Italija-Balkan. areal je posledica mladosti vrste koja je skoro nastala). razdvajanjem i udaljavanjem različitih kontinenata ili delova kopna. vikarnu vrstu) i tranzitivne (granice koje se brzo menjaju ali bez promene staništa ili delovanja kompetitora. edafske i geološke. Disjunktni areali su sastavljeni od 2 ili više delova. antropogenim prenošenjem vrsta sa kontinenta na kontinent (primer kafe). Carex flava). Mogu se razlikovati paleoendemizam (reliktan. Kosmopolitizam. Tranzitivne granice mogu biti i stacione (promenljivost granica uslovljena je promenom granica staništa koje zauzima data vrsta. severni deo Mediterana-sever Afrike). ovaj fenomen se može objasniti sposobnošću vrste da se brzo razmnožava). Takođe. pantropska (u tropskom pojasu. Picea). pojam i primeri Endemične vrste su one koje imaju usko rasprostranjenje. stacione (odsustvo određenih staništa sprečava širenje areala). Slika je složenija za višegodišnje biljke (ograničavajući su nedostatak toplote i vlage. U zavisnosti od faktora koji su ih prouzrokovali razlikujemo impeditne (fizičke barijere poput mora i okeana sprečavaju dalje rasprostranjenje). Stativne granice su se formirale u prošlosti i njihove promene su toliko minimalne da ih ne zapažamo. dugotrajnost snežnog pokrivača). Salix. Najveću zagonetku kod ovih areala predstavlja činjenica da delovi areala nisu povezani. Balkan-Krim. Novom Zelandu. Larix. lake spore i semena koje vetar ili ptice nosi na velike udaljenosti. Uzroci postanka ovih areala su različiti ali najvažniji su klimatske promene i migracija iz jedinstvenog areala (u kojem kreće izumiranje vrste). Granice areala mogu biti stativne i tranzitivne. rivalitetne (jedna vrsta istiskuje drugu. razjedinjuje ih Atlantik i Pacifik. Tranzitivne granice se i danas menjaju. Za jednogodišnje biljke je konstatovano da su severne granice rasprostranjenja određene nedovoljnom toplotom tokom zime. Zato se može govoriti i o endemitima Balkana ali i o endemitima Australije. primer je isušivanje močvara i bara). rivalitatne (prisustvo bliskog vikarnog kompetitora sprečava širenje) i reliktne (granice areala su rezultat delovanja nekih uzroka u prošlosti i ne mogu se objasniti savremnim uslovima). južnotihookeanska (delovi areala su u Južnoj Americi. Abies. u arktičke oblasti. familija Zamiaceae). Zbog povećanja temperature nizijska flora je izumrla i došlo je do razdvajanja arela flore (arktičko-alpijska disjunkcija). U jednom slučaju areal može biti podeljen na 2 dela (veći i manji). severnoatlantska (razjedinjeno Atlantikom. severni deo Sredozemlja-ostrva Sredozemlja. areal je rezultat smanjivanja nekad velikog areala) i neoendemizam (progresivan. Drugi razlozi disjunkcije su: istiskivanje vrste u nekim delovima areala od strane drugih bliskih vrsta. istorijske i antropogene. severotihookeanska (razjedinjeni Pacifikom. Disjunkcija se ne mora odnositi na vrste već se može odnositi i na više taksonomske kategorije. paleotropska (disjunkcija između Afrike i Indije. južnoatlantska. hladnoća za vreme zime. Definicija. Nepethes). Australiji). One mogu biti progresivne (vrsta širi areal) ili regresivne (vrsta smanjuje areal). Po završetku ledenog doba (i povećanjem temperature) ova vegetacija je krenula uz planinu ali se počela pomerati i na sever. spuštanjem delova kopna ispod nivoa mora (na ovim mestima nastaje disjunkcija). Endemizam. Veoma je teško utvrditi stepen disjunktnosti (maksimalno rastojanje koje vrsta nije u stanju da prevaziđe). Granice areala mogu biti i mehaničke. Jedan od najboljih primera je stara alpijska flora koja se za vreme ledenog doba spustila sa planina u ravnicu. Termin „kosmopolit“ se mora shvatiti kao vrste sa veoma velikim arealom koje su često prisutne na svim kontinentima ali ne i na svim staništima. neotropska. Drugi slučaj je kada postoji „ostrvski areal“ (više areala slične veličine). Kosmopolitske vrste su istovremeno i eurihorne. Slično se desilo i sa starom arktičkom florom. Primeri velikih disjunkcija: evroazijskosevernoamerička (razjedinjeno okeanima.

Jugoistočna Azija nije bila zahvaćena ledom tako da se ovde arktotercijarna flora očuvala do danas u neizmenjenom obliku. Bitna je i činjenica da su severnoameričke biljke imale veće prostranstvo na jugu u koje su se povlačile (u Evropi je Sredozemno more predstavljalo prepreku da dalje povlačenje na jug). Po ovom shvatanju ledeni pokrivač za vreme glacijacije je bio normalna ledena kapa karakteristična za polove. Ako je odnos ove dve veličine manji od 1 onda se lednik povlači ka severu. Jedan deo vrsta su se tokom interglacijacija vraćale na sever. Mnoge vrste su se posle zadnje glacijacije počele vraćati na sever tako da su dostigle svoje nekadašnje oblasti rasprostranjenja. ekscentričnost Zemljine orbite. euendemiti (teritorija veća od florističke provincije) i subendemiti (disjunktni areal). Najgore je prošla flora Evrope koja je u velikoj meri osiromašena. Kepen i Vegener kao glavni uzrok vide postepeno premeštanje severnog pola sve bliže prema Srednjoj Evropi. Ako je odnos veći od 1 onda se lednik širi ka jugu. alpijska flora se povlačila u brdska i nizijska područja. i od količine leda koja se godišnje otapa na ivicama lednika.biti i relikti. Dolazi do nastanka nove glacijalne flore koja se naziva i arktičkoalpijska flora. Kada se priča o ostrvskoj flori radi se o veoma starim okeanskim ostrvima (mlada ostrva gotovo i da nemaju endemita). Arko-tercijarne biljke su se povlačile na jug. U Severnoj Americi masiv Stenovitih planina nije predstavljao problem za povlačenje biljaka zato što se prostire pravcem sever-jug. ali to nije uvek slučaj (neki relikti imaju široko rasprostranjenje).. rekombinacije genoma i mutacija. Endemiti mogu biti stenoendemiti (na jako malom prodručju). U srednjoj Evropi (zbog povećanja temperature). Takođe na osiromašenje u Evropi su uticali pravci pružanja planinskih masiva (zapad-istok) tako da su biljke morale tražiti obilazne puteve. Sudbina arkto-tercijarne flore za vreme Ledenog doba Pod arkto-tercijarnom florom se podrazumeva biljni svet koji je u tercijaru zauzimao manje-više revnomerno ogroman prostor gotovo čitave umerene zone. Ni samim premeštanjem sevenog pola ka jugu ne može se objasniti složena podela ledenog doba na glacijacije i interglacijacije. od koje zavisi klima na Zemlji. Drugo mišljenje je da su velika okeanska isparavanja padala na kopno u vidu snega i leda zbog niskih temepratura. Radi se o ostrvima koja su se odvojila od kopna (Madagaskar) ili drevnim okeanskim ostrvima (Havaji). tako da je nastao niz novih taksona (pre svega vrsta i varijeteta) koji su ovu složenu i izmešanu arktičku i alpijsku floru učinili znatno drugačijom nego što su one bile pre glacijacije. Zbog ovakvog komplikovanog povlačenja mnoge biljke u Evropi su izumrle. Pod pritiskom planinskih glečera i hladnoće. Planine su bile refugijumi. Tokom interglacijacija i nakon završetka ledenog doba. pod naletom lednika. ova flora izumire. u kojem su (zbog toplije klime) veće šanse za preživljavanje imale termofilne vrste. arktička flora se povlačila ka jugu. Posledica ledenog doba bila je niska temperatura na severnoj hemisferi i prisustvo velike količine lednika. Neke biljke koje su došle u južne krajeve tokom sledećih interglacijacija se nisu vraćale na sever. Severna Amerika je prošla nešto bolje. U oba smera se kretala celokupna flora stvarajući disjunktni areal (arktički i visokoplaninski deo). Relikti . položaj Zemlje na Zemljinoj orbiti. Nasuprot ovom shvatanju postoji i pretpostavka da je krajem tercijara i u kvartaru došlo do opšteg opadanja temperature na čitavoj Zemljinoj površini (globalno ledeno doba).. Ovo kretanje lednika napred-nazad zavisi ili od povećanja količine padavina ili od snižavanja srednjih letnjih (ne godišnjih) temperatura. Tokom glacijacije. Promene sunčeve konstante mogu izazvati nagibni ugao ekliptike (nagib ravni ekvatora prema ravni Zemljine orbite). I ovo je dovelo do gubitka određenog broja vrsta. Ovo je posebno ispoljeno u slučaju ostrva i planina. Ova pretpostavka se nedvosmisleno odbacuje. Sličan slučaj su i stare planine izolovane ravnicama (ali i sa mlađim planinama). Paleoendemizam zavisi od 2 faktora: starosti date teritori i njene izolacije od susednih oblasti. Došlo je do hibridizacije. Uz planinske oblasti karakteristične su vikarne vrste. Dolazi do povlačenja biljaka u refugijume u južnu Evropu. Formirana arktičko-alpijska flora prati povlačenje leda. Uticaj ledenog doba na formiranje arktičko-alpijske flore Pod uticajem ledenog doba arktičko-alpijska flora je obogaćena. u prostor srednjeevropske ravnice. lokalni endemiti (jedna floristička provincija). lednici se povlače na sever i na veće nadmorske visine na planinama. Glacijacija je ostavila posledice na floru severnog dela severne hemisfere. krećući se ka severu i na više nadmorske visine. Ima naučnika koji smatraju da se količina padavina tokom glacijacije nije povećavala.Milutin Milanković je glacijaciju povezao sa čitavim nizom faktora koji su doveli do periodičnih kolebanja sunčeve konstante. Uzroci i posledice Ledenog doba Uzorci nastanka ledenog doba su mnogobrojni. takođe prema srednjeevropskoj ravnici. Položaj južnih granica glacijalnog leda tokom ledenog doba zavisio je od količine snega i leda u oblasti stvaranja lednika u toku godine. Ovaj proces se dešavao više puta (tokom 4 glacijalna doba). Došlo je do mešanja ove dve flore koje su dugo vremena živele zajedno na ovoj teritoriji. pa opet tokom glacijacije na jug.

Salix. Može se razlikovati niz različitih elemenata flore. a na većim nadmorskim visinama Fagus orientalis (orijentalna bukva). Dominantne su mezofilne šume Quercus petraea. Castanea sativa. Adventivni areal tipovi su vrste sa arealima u okviru 2 floristička carstva. šibljaci sa jorgovanom i belograbićem.Veoma značajan dokaz da je vrsta (ili neka druga taksonomska kategorija) reliktnog karaktera. makedonsko-trakijska). Panregionalni areal tipovi su vrste sa arealima u okviru više florističkih regiona (evroazijski. borealni. Dominantne su termofilne šume hrasta sladuna i cera. istočnog i južnog dela Balkana.obuhvata vrste sa sličnim rasprostranjenjima. Vrlo je verovatno da je glavni razlog konkurencija (vrste bolje prilagođene novim uslovima sredine) i ćovek. Reliktne vrste imaju daleko manji (endemični) areal nego u prošlosti (reliktni areal). Diferencira se na 3 florističke provincije (jadranska. Submediteranski obuhvata priobalje ali se nastavlja na mediteranski dublje u kopno. koji su se od ranijih vremena promenili i postali neprikladni za vrstu koja se nije uspela prilagoditi novoj situaciji. makaronezijsko-mediteranski. Ovaj podregion se diferencira na 5 florističkih provincija (dakijska. borealni. Primer reliktne vrste je i Ginkgo biloba. Prema Volteru mogu se razlikovati sledeći elementi flore (geoelementi).hrast sladun). zapadno mezijska. Ovo shvatanje nije tačno (Ginkgo biloba je i dalje veoma vitalna). „ostatak“ iz prošlosti nekada daleko rasprostranjene vrste (roda. Kavkaz). Srednjeevropski je podeljen na 4 podregiona. Dominantne su termofilne hrastove šume (Quercus frainetto . na većim nadmorskim visinama su dominantne Quercus petraea (kitnjak) i Quercus cerris (cer) kao i Fagus moesiaca (mezijska bukva). postglacijalne (kserotermni . srednjeevropski. definicija i primeri Florni elementi su grupe biljnih vrsta sa koje su slične na osnovu više različitih kriterijuma. ustvari. Ovo je slučaj sa vrstom Pinus peuce (molika) koja je usamljena među ostalim balkanskimborovima (npr. Tek ponegde reliktna vrsta nalazi uslove koji joj odgovaraju (neko ekološko utičište malog prostranstva). ona je petoigličava dok su ostale dvoigličave). Florni elementi. iranoturanski).stepski relikti). pa su se tercijarne vrste mogle održati. relikte ledenog doba (glacijalne i borealni). Migroelement (doseljenički element flore) . tercijer). rogača . Makaronezijsko-mediteranski je podeljen na 2 podregiona.obuhvata vrste koje su biocenološki povezane odnosno pripadaju isto fitocenozi (tamne lišćarske šume. Dominantne su šume hrasta crnike (Quercus ilex). Populus). Dominantne su termofilne šume sladuna i Quercus polycarpa. istočno mezijska. ponto-južnosibirski. Floristički regioni jugoistočne Evrope su srednjeevropski. Jonskim. istočno panonska). kao i Savom i Dunavom. srednje-južnoevropsko planinski.U vezi sa endemizom je i pojava reliktnosti (mnoge endemične vrste su istovremeno i reliktne). Ima mišljenja da su reliktne vrste izgubile više ili manje od svoje vitalnosti (zbog velike starosti) i da je to glavni uzrok njihovog potiskivanja. Na većim nadmorskim visinama su dominantne Alnus glutinosa (lepljiva jova) i Fagus sylvatica. Dominantne su šume Ostrya carpinifolia (crni grab) i Carpinus orientalis (belograbić). Hronoelement (istorijski element flore) . pseudomakija.obuhvata vrste koje su na datoj teritoriji nastale u isto vreme (npr. Smatra se da je reliktna vrsta (naravno. pontsko-južnosibirski. Južnoeuksinski obuhvata brdsko-planinsku zonu krajnje istočnog dela Balkana. Egejskim i Crnim morem. Fitogeografska podela jugoistične Evrope U geografskom smislu jugoistočna Evropa predstavlja prostor Balkanskog poluostrva koje je ograničeno Jadranskim. Balkanski obuhvata brdsko-planinsku zonu centralnog. Karpatski obuhvata brdsko-planinsku zonu severoistočnog dela Balkana. mediteranski. Ima i relikata čiji su areali dosta rasprostranjeni i nemaju endemičan karakter (Ostrya carpinifolia.obuhvata vrste koje imaju zajedničku prapostojbinu (Mediteran. poplavne šume (Quercus robur. tercijarne. skardo-pindska. Genoelement (genetički element flore) . šikare i degradirani kamenjari. holarktički. Na osnovu starosti možemo razlikovati mezozojske.obuhvata vrste koje pripadaju istoj životnoj formi ili imaju slične ekološke adaptacije (kserofite). Ilirski obuhvata brdsko-planinsku zonu zapadnog dela Balkana. Ekoelement (ekološki element flore) . Regionalni areal tipovi su vrste sa arealima u okviru jednog florističkog regiona (arktoalpijski. Taxus baccata. flore). na većim nadmorskim visinama mezijska bukva. Cenoelement (biogeocenološki element flore) . Reliktna vrsta je. koja se na neki način očuvala do danas. Još jedan primer kod nas je i Picea omorica (Pančićeva omorika) koja je relikt i stenoendemit. Celtis australis). Eumediteranski obuhvata priobalje. jonsko-egejska. kosmopolitski). Na Balkanu i kod nas ima dosta tercijarnih relikata zato što su ovde postojali prostori koji nisu bila zahvaćeni glacijacijom. Carpinus betulus (beli grab). evroazijski planinski. svetle četinarske šume). Geoelement (geografski element flore) . masline (Olea europaea). jeste izolovanost u sistemu (sistematska usamljenost u sistemu flore date oblasti). Fitogeografska (horološka) analiza flore podrazumeva analizu geografskih flornih elemenata u flori istraživanog područja. ne uvek) potisnuta na mali areal usled nekog raskoraka sa sadašnjim spoljašnjim uslovima.obuhvata vrste koje su se istim putem ili pravcem uselile na dato područje.

Pinus sylvestris. relativno mala količina vodenog taloga koja opada prema istoku. Mediteranski floristički region: primorska područja. vegetacija se razvila posle ledenih doba. kratko i prohladno leto. Srednje-južnoevropsko planinski je podeljen na 3 podregiona. Šume se javljaju na severnim ekspozicijama (Acer tataricum . zeljaste busenaste ili jastučaste biljke. Drosera rotundifolia. Pontski floristički region: ovaj region pripada stepskoj vegetacijskoj zoni. Submediteranski floristički region: prelaznog karaktera od tipičnog mediteranskog ka srednjeevropskom. Erica arborea. 2 osnovna tipa flornih elemenata . biljke sa površinskim korenom. granice ovog regiona su dosta nejasne. izrazito kontinentalna klima. raširene tresetne močvare. duge i oštre zime koje traju 6 meseci. izražen proces zamočvarivanja podloge. Prunus tenella. omogućen razvoj mnogim zimzelenim i mediteranskim biljkama. južna granica poklapa se sa sevenom šumskom granicom. Deli se na 2 provincije (jadranska.arktički (areal u zoni tundre. izražen period suše tokom toplog leta. mezijska. Podeljen na 3 provincije (dinarska. molika. većina su zimzelene ali ima i listopadnih. velika količina padavina. vrlo blage zime (vrlo često bez mrazeva). vegetacijski period je dovoljno dug. danas je ova flora relativno siromašna. Južnoevropsko planinski obuhvata najviše zone krečnjačkih planina Balkana. najkarakterističnije drvenaste (Picea abies. i ovde ima delova sa permafrostom. šumska zona sa dominacijom četinara. karakteristična vresišta (niske žbunaste zajednice zimzelenih vrsta sa igličastim listovima iz familije Ericaceae). Ostrya carpinifolia. trakijska). prilagođenost fiziološkoj suši. dvojako poreklo arktičke flore (arktičko i alpijsko). ariš) i tamne (smrča. Vaccinum uliginosum. skardo-pindska). karakteristična je zeljasta vegetacija sa dominacijom višegodišnjih trava. Luzula arctica) i arkto-alpijski (disjunktan areal u tundri i na visokim planinama. minika. omorika. Arum maculatum. Celtis australis. Dobrudžu. Fagus sylvatica. Fitogeografska podela Evrope Arktički florni region (tundra): nema drveća. srednjeevropske planine. afilni žbunovi. istočnu Evropu.stepski lužnjak) dok se stepa javlja na južnim ekspozicijama (Festuca rupicola . podzolasto zemljište. podunavska. Dominiraju četinari (jela. Deli se na 3 florističke provincije (ilirska. povećanje stepena maritimnosti prema zapadu. mala količina padavina. Sesleria comosa). Acer platanoides. ovaj region se može podeliti na zapadnu i centralnu Evropu. Podeljen je na 3 provincije (dinarska. Podeljen je na 3 florističke provincije (panonska. javljaju se i neke arktičke vrste (Saxifraga stellaris).(Ceratonia siliqua). velika vlažnost vazduha. Fraxinus ornus. suva i veoma topla leta. Myrtus communis. jela. skardo-pindska). mezijska. Dryas octopetala. obuhvata stepe i šumostepe. Larix sibirica. Obuhvata deltu Dunava. egejska). Dominiraju žbunaste i travne zajednice (Daphne oleoides. veoma jaki vetrovi. Irano-turanski floristički region: odgovara vegetaciji pustinja i polupustinja. Quercus pedunculiflora . Festuca cirkummediteranea). Chrysopogon gryllus . gariga. Chrysopogon gryllus. vrste koje imaju areale u pojasu tajge smatraju se kao celovit floristički element mada postoje i izvesne disjunkcije u južnoj evropi koje su strogo vezane za četinarske šume smrče. Podeljen je na 3 florističke provincije (jadransko-jonska. velika oblačnost. Quercus robur. kamenjari. Tilia cordata) i zeljaste (Allium ursinum. Obuhvata montane i subalpijske zone planina Balkana. Carex lapponica. Nerium oleander. terofite i geofite. Betula pubescens) i zeljaste (Vaccinum myrtillus. najkarakterističnije drvenaste (Acer campestre. stara arktička flora . Asarum europaeum) biljke. bor krivulj i kleka). jugoistočnu Evropu. Festuca bosniaca). skardopindska). Vlašku niziju. Olea europaea). relativno topla i kratka leta. Sanicula europaea. topla i kišna leta. karakteristične vrste (Quercus ilex. četinarske šume se dele na svetle (beli bor. najkarakterističnije drvenaste (Acer tataricum) i zeljaste (Adonis vernalis. Quercus pubescens) i zeljaste (Cyclamen) biljke. Carpinus betulus.đipovina). vlažne i blage zime sa velikom količinom padavina. ). vegetacioni period traje najviše 3 meseca. drvenaste teško uspevaju. Dominiraju visokoplaninske rudine na silikatima (Sesleria juncifolia. prema istoku klima postaje kontinentalnija. Atlantski floristički region: postojanje ovog regiona je uslovljeno prisustvom maritimne klime. snežne i mrazne zime. erikoidne biljke. Dominantna je šumostepa. makedonsko-trakijska). Moldaviju. terofite su izuzetno retke. dominiraju hemikriptofite i hamefite. Pontsko-južnosibirski je na Balkanu predstavljen južnosibirskim podregionom. Rindera umbellata) vrste. Salic herbacea). mezijska. leti je podloga zamočvarena. egejska. Dominiraju visokoplaninske rudine na silikatima (Juncus trifidus. najkarakterističnije dvenaste (Carpinus orientalis. veliki broj biljaka se razmnožava vegetativno. velika vlažnost vazduha. u hladnijim i vlažnijim područjima dominiraju tresave. dominacija biljaka dugog dana. Mediteransko planinski obuhvata planine Balkana koje se izdvajaju iz mediteranskog podregiona. flora je relativno siromašna. karakteristične su puzeće biljke. Trollius europaeus) vrste. Srednjeevropski floristički region: oblast listopadnih šuma. nije bio zahvaćen glacijacijom pa je predstavljao refugijum. Trakijsku niziju. karakteristične su sklerofite. smrča. dugačka i surova zima (9 meseci). Srednjeevropsko planinski obuhvata najviše silikatne zone Balkana.tatarski javor.nunataci.vijuk. zbog glacijacije je dolazilo do osiromašenja flore. Borealni je predstavljen balkansko-borealnim podregionom. makija. veliki broj vrsta su listopadne ali ima i zimzelenih elemenata (mada manje nego u mediteraskom regionu). černozem. duge i hladne zime. Borealni floristički region (tajga): od arktičkog regiona pa do stepa i pustinja na jugu. večito zamrznuta podloga (permaforst). zastupljen na krajnjem istoku . hladna i kišna leta. Panonsku niziju.

gotovo je nemoguće proceniti tačan broj endemita. Javljaju se tropske kipne šume. Deli se na 3 podcarstva. Patagoniju. malezijski .nedovoljno razvijena flora koja je u prošlosti bila razvijenija). bolje očuvana vegetacija u odnosu na Indijski region. Podeljeno je na 4 regiona (fernandeski . Srednje-južnoevropsko planinski floristički region: odgovara vegetaciji poleglih žbunića. U florističkom smislu ovo je siromašno carstvo.3 endemične familije i 100 endemičnih rodova kao i 4000 endemičnih vrsta. večnozelene šume i žbunovi mediteranskog tipa.3 endemične familije i 100 endemičnih rodova kao i 3000 endemičnih vrsta. Festuca bosniaca). indokineski . čileansko-patagonijski . veliki broj ostrva u Polineziji i Novu Kaledoniju.obuhvata ostrva koja su vulkanski vrhovi. južni deo Čilea. tundre i planinska vegetacija. amazonski . veliki broj ostrva u ovom regionu.1 endemična familija. sukulentni u uskolisni žbunovi formiraju vegetaciju u pustinjama dok se u brdima javljaju više drvenaste životne forme. najveći broj endemičnih rodova zabeležen je na Novoj Gvineji. Australijsko florističko carstvo: obuhvata Auatraliju i Tasmaniju.400 endemičnih rodova. Ima 23 endemične familije.nema endemičnih familija. večnozelene planinske šume. kontinentalna i izuzetno aridna klima. Ono se deli na 5 regiona (gvinejsko-kongoanski . Papaveraceae i bambusi. Ovo je prostorno najmanje ali je floristički jako dobro okarakterisano.2 endemične familije. Afričko florističko podcarstvo karakteriše 14 endemičnih familija. lovorolisne šume. brazilski . Kapsko florističko podcarstvo se karakteriše sa 8 endemičnih familija. tropske i suptropske listopadne šume.3 endemične familije. večnozelene šume i žbunovi mediteranskog tipa. delove Arabijskog poluostrva. monsunske šume. Javljaju se tropske kišne šume. Centralnu Ameriku. Sa ovog područja odsustvuju Equisetum. planinska vegetacija. planinska vegetacija. lovorolisna vegetacija. andski . vlažne listopadne šume. Izuzetno veliku ulogu u izgradnji vegetacije imaju rodovi Acacia. večnozelene šume i žbunovi mediteranskog tipa. Madagaskarsko florističko podcarstvo uključuje 12 endemičnih familija. jugozapadne i jugoistočne delove Arabijskog poluostrva. Fitogeografska podela sveta Holantarktičko florističko carstvo: obuhvata Antarktik. Neotropsko florističko carstvo: obuhvata najjužnije delove Floride. savane. Pakistana i severozapadne Indije. savane. Pinus mugo. Ognjenu Zemlju i južni deo Novog Zelanda.jedna endemična familija ali 600 endemičnih rodova. razlikuju se dva tipa osnovnih flornih elemenata srednjeevropsko planinski (Abies alba. Karakteristična je i porodica Cactaceae. Od oko 400 rodova vaskularne flore. autohtona kseromorfna flora pokazuje najveći diverzitet. tropske poluvečnozelene šume. Indokinu. ostrva Sveta Jelena i Ascenzion -9 endemičnih rodova). fidži . kamenjara. centralnoaustralijski . Afrotropsko florističko carstvo: obuhvata centralnu Afriku. mozaični tipovi vegetacije sa šumom i savanom u Kongu. najveća koncentracija . Deli se na 3 podcarstva. Indomalezijsko florističko podcarstvo se karakteriše sa 17 endemičnih familija. tropske i suptropske pustinje. Deli se na 5 regiona (karipski . pustinje Irana. Galapagos i skoro celu Južnu Ameriku.visok stepen endemizma na nivou vrsta.6 endemičnih familija i nekoliko stotina endemičnih rodova. izrazito kserofitne i kseromorfne biljke.nema endemičnih familija ali ima 85 endemičnih rodova. zapadne delove Indije. prisutni su rodovi dosta specijalizovanih familija. mangrove. Javljaju se tropske kišne šume. Rhododendron ferrugineum) i južnoevropsko planinski (Sesleria robusta. pampasi.4 endemične familije i 125 endemičnih rodova. Indo-Pacifičko florističko carstvo: obuhvata delove Indijskog poluostrva.veliki broj endemičnih vrsta koje su najvećim delom koncentrisane u Čileu. Ovde se nalazi središte rasprostranjenja porodice kozlaca (Araceae).1 endemična familija. tropske i suptropske listopadne šume. Javljaju se tropske kišne šume. veoma visok stepen endemizna na nivou vrsta). potpuno odsustvo šumske vegetacije. tropske i suptropske listopadne šume. obuhvata Malezijski i Papuanski podregion. Madagaskar.jedna endemična familija Welwitschiaceae sa monotipskim rodom Welwitschia. arhaičnih formi vaskularnih biljaka kao ovo podcarstvo. ovde su osnovni tipovi vegetacije šume otvorenog tipa i savane. planinska vegetacija. savane. novozelandski . Karipski arhipelag. lovorolisne šume.9 endemičnih familija i preko 150 endemičnih rodova. polupustinje. savane. tropske i suptropske pustinje. 350 je endemično. sudano-zambezijski . tropske kišne šume.4 endemične familije. Obuhvata 4 regiona (indijski . Salsola kali. karu-namib . tropske i suptropske pustinje. Ovo je carstvo sa mnogo reliktnih biljaka (Azorella) i mnogo endemičnih familija (Vivianiaceae). jugozapadnoaustralijski . gvajansko gorje . Eucalyptus i Casuarina. Javljaju se listopadne šume umerene zone. Rod Erica (nije endemičan) je zastupljen sa 520 vrsta što ukazuje na činjenicu da je ovo područje centar porekla ovog roda. subantarktička ostrva . često je zaslanjeno zemljište. skoro čitav Meksiko. Visok stepen endemizma flore (oko 550 endemičnih rodova). U pustinjama Namib i Kalahari se javlja rod Lithops koji je konvergentan familijama Cactaceaea i Euphorbiaceae. 27 endemičnih porodica. kontinentalne pustinje i polupustinje. nema endemičnih rodova arhaičnih familija. Ovo podcarstvo obuhvata veći deo Afrike. posebno interesantan zbog porekla i puteva širenja elemenata flore). Nijedan drugi horion ne sadrži toliko veliki broj drevnih. Carstvo se deli na 3 regiona (severoistočnoaustralijski . rudina. uzumbara-zulu .Evrope.7 endemičnih familija. lovorolisna šuma.

Postoji i više od 250 endemičnih rodova.malobrojni endemični rodovi. kontinentalne pustinje i polupustinje. Tetijsko (drevno mediteransko) florističko podcarstvo obuhvata floru koja se razvila kao rezultat brojnih migracija. Deli se na 4 regiona (cirkumborealni . veliki broj rodova su arhaični. ali je visok nivo endemičnih rodova i vrsta. pogodan za proučavanje istorijske flore. havajski najviše prostorno izolovan od svih florističkih regiona na svetu. Novokaledonijsko florističko podcarstvo ima samo novokaledonijski region. Polinezijsko florističko podcarstvo nema endemičnih familija. Neendemične vrste se javljaju u vegetaciji mangrova. Deli se na 3 podcarstva. Preko 90% vrsta je endemično. jedan od glavnih centara razvoja i prekla viših biljaka. stenovite planine . nivo specijskog endemizma dostiže 97%).najveći od svih regiona na svetu. lovorolisna šuma. tropske i suptropske pustinje. Ima floru koja se dosta razlikuje od prethodna 2 podcarstva. Borealno florističko podcarstvo je najveće.uključuje više od 20 endemičnih familija. mali broj endemičnih rodova. mediteranski . najveći broj endemita je iz savremenijih familija. karakteristične su različite pustinjske i polupustinjske formacije. Javljaju se tundra.jedna endemična familija. Polinezijska flora je poreklom od Indomalezijske. Ova flora je spoj borealne i tropske.1 endemična familija jetrenjača u severnim deovima Kalifornije. Holarktičko florističko carstvo: najveće i obuhvata više od jedne polovine čitavog kopna. stepe i prerije.neslaganje da li spada u holarktik ili afrotrope. Karakterističan je veliki broj endemičnih četinara. Iako postoji sličnost madreanske i mediteranske vegetacije (posebno između mediteranske makije i čarapala). . najkarakterističniji su četinari. planinska vegetacija. najveći broj endemita skoncentrisan je na planinama. istočnoazijski . veliki broj endemičnih rodoa i vrsta.smatra se da se granica rasprostranjenja ovog regiona poklapa sa rasprostranjenjem hrasta crnike i masline.visok broj endemičnih rodova).endemičnih rodova i vrsta je ovde). Karakteriše se sa 60 endemičnih familija ali većina ovih familija nisu velike i predstavljene su monotipskim rodovima. ali najveći broj tetijskih biljaka ima borealno poreklo. među vaskularnim biljkama nema endemičnih familija. visok stepen endemizma. najveći deo nativne flore je malezijskog porekla. tajga. najkarakterističniji vegetacijski pokrivač su lovorolisne šume. Ima 3 endemične i 1 subendemičnu familiju. Obuhvata 2 regiona (polinezijski . samo nekoliko endemičnih rodova. saharo-arabijski . evidentan uticaj afričke flore. Flora Polinezije ima i neke australijske elemente. irano-turanski . večnozelene šume i žbunovi mediteranskog tipa.više od polovine flore su mediteranske vrste. Havaji imaju znatno učešće američkih flornih elemenata. Madreansko (sonorsko) florističko podcarstvo obuhvata samo madreanski region. nijedan drugi region u Novom svetu se ne odlikuje tolikim diverzitetom četinara). flora ovog podcarstva se razvila nezavisno od flore Tetijskog. 1 endemična familija. Ima 7 endemičnih familija. listopadne šume umerene zone. Ima više endemičnih familija i rodova nego ostala podcarstva zajedno. Nijedno drugo područje ove veličine nema toliko endemičnih familija i rodova. U slučaju Havaja. severnoameričko-atlantski . nema endemičnih familija i mali broj endemičnih rodova. Karakteristična je flora sušnih predela. Ovde postoji značajan broj arhaičnih rodova. evidentan uticaj afričke flore. Deli se na regiona (makaronezijski . Postoji i značajan broj drevnih i primitivnih familija i rodova.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->