Pojam, značaj i primeri adaptacija Biljke su se tokom evolucije prilagođavale uslovima spoljašnje sredine i promenama na svom staništu.

Na ovaj način su realizovale određene fenotipske, morfološke i fiziološko-biohemijske karakteristike. Adaptacija je svaka osobina biljke, nastala tokom evolucije kao nasledna odlika i presudno značajna za opstanak i reprodukciju vrste. Adaptivne karakteristike omogućavaju biljci da na staništu bude konkurentna i ekspanzivna u zauzimanju prostora i da na prostoru efikasno i ekonomično koristi uslove i resurse spoljašnje sredine. Stepen adekvatnosti adaptacija zavisi od brzine promena u spoljašnjoj sredini i dinamike evolucionih promena u okviru populacija. Nijedna biljna vrsta nije prilagođena na sve moguće uslove spoljašnje sredine (čak ni kod eurivalentnih organizama prilagođenost ne može biti univerzalna). U vodenoj sredini potopljene biljke imaju tanak epidermis i nemaju zaštitnih tvorevina, da bi iskoristile smanjenu količinu zračenja koja prodire kroz vodu. U sušnim staništima biljke imaju debelu kutikulu i zaštitne tvorevine. Niz posebnih strukturnih i funkcionalnih odlika jedne biljke predstavlja njen adaptivni mehanizam ili adaptivnu strategiju. Na osnovu specifičnog skupa adaptacija biljka se odlikuje određenom otpornošću (rezistentnošću) na dinamične uslove sredine. Adaptivni mehanizmi omogućavaju biljakama ili izbegavanje ili podnošenje (toleranciju) nepovoljnih uslova sredine. Efemerne prolećnice (Corydalis - mlađa, Galanthus nivalis - visibaba) kratkim vegetacionim periofom izbegavaju letnji period sa visokim temperaturama. Halofite tolerišu visoke koncentracije soli u podlozi. Adaptiranost neke biljke na spoljašnju sredinu ogleda se u njenom spoljašnjem obliku (morfologiji), anatomskoj građi, karakteru fizioloških i biohemijskih procesa kao i u dinamici fenoloških promena. Vrlo često se, pod sličnim ekološkim uslovima, stvaraju i slični ekološki oblici biljaka, čak i onih vrsta koje su u sistematskom pogledu vrlo udaljene (ekološka konvergencija, Cactaceae i Euphorbiaceae). Progresivni adaptivni procesi uslovljavaju sve veću specijalizaciju neke biljne vrste na specifične uslove staništa, čak do te mere da adaptivna specifičnost može da postane uzrok ugroženosti i put ka isčezavanju.Moderan ekofiziološki pristup u izučavanju adaptivnih mehanizama uključuje poznavanje specifičnih prilagođenosti na svim nivoima organizacije, kao i samu molekularnu osnovu strukturnofunkcionalnih odlika (svaki adaptivni odgovor je neophodno pratiti od molekularnog nivoa). Termostabilni enzimi su karakteristični za organizme veoma topih staništa. Postoji i druga vrsta adaptivnih osobina koje su vidljive u fenotipskim karakteristikama biljke, ali su za nju od kratkotrajnog značaja. Reverzibilne promene, nastale u izmenjenim uslovima spoljašnje sredine su modifikacije. Ovakve promene se ne nasleđuju neposredno u sledećoj generaciji, već biljka ponovo stiče svoje uobičajene morfofiziološke karakteristike, pošto se nađe u optimalnim uslovima za život. Neki od primera modifikacija: heterofilija (Ranunculus aquaticus), kseromorfni i heliomorfni listovi krošnje (hrast, bukva). Klasifikacija životnih formi biljaka na osnovu strukturnih odlika (morfo-anatomske građe) i načina života Skup ili kompleks morfoloških, anatomskih, kao i fizioloških i fenoloških adaptivnih osobina čini životnu (ekološku) formu biljke. Čitav niz životnih formi može biti izdvojen na osnovu različitih kriterijuma. Najlešće je to prema najuticajnijem faktoru sredine. Životne forme se izdvajaju i prema najznačajnijoj osobini tj. grupi karaktera koji određuju izgled biljke i ukazuju na način njenog funkcionisanja. Životne forme su ekološka kategorija i nisu uslovljene sistematskim položajem ili srodnošću (primer ekološke konvergencije). Takođe, biljke koje su filogenetski srodne obrazuju različite životne forme prilagođavajući se raznovrsnim uslovima sredine (adaptivna radijacija - ekološka divergencija, Fabaceae - Robinia je drvenasta, Vicia je lijana, Trifolium je zeljasta). Termin „životna forma“ potiče od danskog botaničara Varminga. U savremenoj ekološkoj terminologiji životna forma se naziva ekomorf (ekobiomorf). Tokom istorije postojli su brojni pokušaji klasifikacije biljaka na osnovu opšteg izgleda i nekih drugih karakteristika (Teofrast je bio prvi). Danski ekolog Raunkier (1904, 1934) je da o jednostavnu klasifikaciju u kojoj se zadržao samo na jednom morfološkom karakteru - organima koji preživljavaju nepovoljnu sezonu i njihovom položaju (blizina ili udaljenost od podloge, u vazduhu, zemljištu ili vodi). On je definisao 5 osnovnih tipova životnih formi. Fanerofite su višegodišnje, imaju trajne nadzemne izdanke, pupoljci su na vrhovima grana i nalaze se slobodno u vazduhu (više ili manje udaljeni od površine zemljišta). Mogu biti listopadne (suptropska i umerena klima, tokom nepovoljnih uslova odbacuju lišće) i večnozelene (tropsko drveće, četinari tajge). Postoje 4 podgrupe u odnosu na visinu (megafanerofite - preko 30 m; mezofanerofite - od 8 do 30 m; mikrofanerofite - od 2 do 8 m; nanofanerofite - žbunovi do 2 m). Najveći broj vrsta koje pripadaju fanerofitama se nalazi u tropskoj zoni. Mali broj je u umerenoj i hladnoj zoni, kao i ekstremno sušnoj zoni. Hamefite - drvenaste, poludrvenaste ili zeljaste; listopadne ili večnozelene. Pupoljci su najviše 25 cm iznad zemlje i bolje su zaštićeni od pupoljaka fanerofita. Najveći broj vrsta je u arktičkoj ili alpijskoj vegetaciji (Vaccinium, Vinca minor). Mogu se razlikovati žbunovi i polužbunovi (pupoljci na visini do 25 cm iznad zemlje), polegli ili puzeći žbunići i jastučaste forme (pupoljci na podlozi ili neposredno iznad nje). Hemikriptofite - nadzemni delovi preko zime izumiru ali pupoljci ostaju pri osnovi stabla (na površini zemlje), na podzemnim stablima ili na korenima. Ovako su pupoljci zaštićeni. Prema obliku nadzemnih delova dele se na biljke uspravnog stabla (Urtica dioica), biljke sa polurozetama (Geum urbanum) i biljke sa rozetama (Taraxacum officinale). Kriptofite - nadzemni organi u potpunosti izumiru a pupoljci se nalaze u podzemnim

organima (na znatnoj dubini) u zemljištu (geofite), mulju (helofite) i vodi (hidrofite). Krptofite prezimljuju pomoću rizoma (Iris, Nuphar), lukovica (Allium), stablovih krtola (Cyclamen) ili korenskih krtola (orhideje). Najrasprostranjenije su u oblastima u kojima pored zimskog perioda postoji i period letnje suše. Terofite su jednogodišnje, zeljaste i nepovoljan period preživljavaju u obliku semena ili plodova. Prvenstveno su rasprostranjene u toplijim, južnijim oblastima, u pustinjskoj i mediteranskoj vegetaciji i u vegetaciji pod snažnim antropogenim uticajem. Podela na osnovu veličine lista: subleptofilne (površina lista manja od 0,1 cm2), leptofilne, nanofilne, nano-mikrofilne, mikro-mezofilne, mezofilne, makrofilne i megafilne (preko 1500 cm2). Podela prema konzistanciji lista: sklerofilni (tvrdi i čvrsti), malakofilni („mesnati“) i sukulentni (puni vode i sluzavih supstanci). Podela prema korenovom sistemu: osovinski i difuzni koren. Adaptivni oblici biljaka u odnosu na različite abiotičke i biotičke ekološke faktore Na osnovu faktora smisliti priču... U odnosu na vlažnost i dostupnost vode na staništu, prema morfološkom izgledu razlikuju se kserofite (sušne oblasti, snažan korenov sistem, kratko stablo, sitni i tvrdi listovi), mezofite (umereno vlažna staništa, koren slabije razvijen) i higrofite (veoma vlažna staništa, koren najslabije razvijen). Nasuprot ovim životnim oblicima koji rastu na kopnu, u vodi se razvijaju hidrofite (navedi karakteristike). U odnosu na uticaj svetlosti razlikuju se heliofite (prilagođene intenzivnoj svetlosti) i skiofite (u senci). Specifičnim oblikom se izdvajaju biljke koje se na posebna način snabdevaju vodom i mineralnim supstancama neophodnim za rast i razviće, zbog čega ostvaruju karakteristične biotičke odnose sa drugim biljkama ili drugim organizmima. Ove vrste se diferenciraju kao parazitske, poluparazitske, saprofitske i karnivorne. Abiotički faktori - klima (svetlost, toplota, voda i vlažnost, vazduh i vetar), edafski (fizičko-hemijso-biološke odlike zemljišta i matične stene), orografski (odlike reljefa poput nadmorske visine ili ekspozicije), geofizički (gravitacija, magnetizam, oscilatorna kretanja). Biotički faktori - uticaj biljaka na biljke, uticaj životinja na biljke, uticaj mikroorganizama na bilke. Antropogeni faktor - pozitivni i negativni uticaji čoveka na biljke. Osnovne odlike klimatsko-vegetacijskih zona na Zemlji Vreme je specifično stanje atmosfere. Na formiranje određenog stanja atmosfere utiču brojni faktori (Sunčeva energija, Zemljina teža, Zemljina rotacija, raspored kopna i mora, reljef...). Skup karakterističnih tipova vremena koji preovladava iz godine u godinu na nekom mestu ili u nekoj oblasti na Zemlji predstavlja klimu tog mesta ili oblasti. Relativni podaci o klimi se dobijaju na osnovu srednjih vrednosti meteoroloških ili vremenskih parametara (temperatura, vlažnost, padavine, vetrovi...) koji se dugoročno i sistematski prate i zabeležavaju. Dominantne kombinacije vremenskih pojava i promena u pojedinim oblastima na Zemlji uslovljavaju izdvajanje 5 osnovnih klimatskih pojaseva (zona) u horizontalnom pravcu (jedna tropska, dve umerene i dve polarne). Između njih se nalazi 6 prelaznih zona (po 3 na severnoj i južnoj hemisferi) i to su: u tropskom pojasu zona sa izraženim delovanjem monsuna, suptropska zona (između tropske i umerene) i subpolarna zona (između umerene i polarne). U svakoj zoni se od podnožja ka vrhu planine (vertikalni pravac) menjaju vremenski uslovi (kao i kod menjanja u horizontalnom pravcu). Što je planina bliže ekvatoru utoliko je na njoj moguće razlikovati više klimatskih pojaseva.Osnovne vegetacijske zone su uslovljene klimatskim zonama. Sve vremenske pojave u okviru 5 osnovnih pojaseva utiču na formiranje zonalne makroklime. Makroklima uslovljava pojavu specifične vegetacije i odgovarajućeg tipa zemljišta. Regionalna variranja makroklime mogu biti uslovljena blizinom mora, okeanskim strujama i delovanjem stalnih vetrova. Specifične geomorfološke odlike pojedinih predela mogu uticati na formiranje mezoklime (lokalna - mesna klima). Npr. u depresijama se mogu formirati posebni uslovi mrazišta („jezera hladnog vazduha“) dok se na okolnim uzvišenjima razvijaju termofilnije zajednice (jer su topliji uslovi). Klima na malom, ograničenom prostoru i u prizemnom sloju vazduha (do 2 m visine), koja se formira pod uticajem lokalnih razlika u reljefu, vodenim tokovima, zemljištu i vegetacijskom pokrivaču naziva se mikroklima. Bitan je i pojam ekoklima - specifičan kompleks klimatskih i fizičkih uslova koji se formira u okviru svake, posebne životne zajednice. Pod uticajem biljaka se menja ukupan okvir života na određenom mestu i stvaraju se posebni uslovi fitoklime (šuma formira šumsku fitoklimu). U okviru bilo koje zajednice ili populacije biljaka mogu se ispoljavati mikroklimatske razlike na sasvim malim rastojanjima (npr. spoljašnji i unutrašnji deo krune stabla).U ovom slučaju radi se o nanoklimi. Klima se stalno menja. Od Pleistocena do danas se dešavaju dugotrajne smene hladnih i toplih vremenskih perioda. Pravilne periodične promene klime povezane su sa smenom Sunčevog zračenja tokom dana i noći, čime je uslovljen dnevni potoperiodizam praćen dnevnim termoperiodizmom. Značaj kompleksnog delovanja klimatskih faktora na rasprostranjenje biljaka i formiranje zonobioma Temperatura i vlažnost uslovljavaju u najvećoj meri zonalno rasprostranjenje vegetacije, kao i lokalni raspored biljnih zajednica i populacija određenih biljnih vrsta. Zonalni raspored vegetacije na Zemlji je uslovljen, ne samo zonalnim rasporedom klime, već i zonalnim rasporedom tipova zemljišta. Pored toga, rasprostranjenje biljaka u određenim klimatskim zonama je uslovljeno i istorijskim faktorom (refugijalna staništa endemičnih i reliktnih

biljaka i biljnih zajednica). Na Zemlji se može razlikovati 9 glavnih klimatskih oblasti usaglašenih sa odgovarajućom vegetacijom i zemljištem, koji su ekološki označeni ako osnovni zonalni biomi (zonobiomi). Zonobiom večnozelenih tropskih kišnih šuma na lateritnom zemljištu u vlažnoj ekvatorijalnoj klimi temperatura gotovo i da se ne menja; srednja mesečna temperatura je između 23 i 27 0C; kiše su ravnomerno raspoređene preko cele godine (ili postoje 2 kišna perioda); velika godišnja suma padavina, značajne u vegetaciji su lijane. Zonobiom listopadnih tropskih (monsunskih) šuma i savana na crvenkastom lateritnom zemljištu u periodično vlažno-suvoj tropskoj klimi - temperaturne razlike između najhladnijeg i najtoplijeg meseca ne prelaze 100C; naizmenična promena vlažnog i sušnog perioda; leti monsuni donose sa mora kišu a zimi duvaju sa kopna na more i odnose vazdušne mase; 3 karakteristična tipa vegetacije (monsunske listopadne šume, savanske šume i savane). Zonobiom pustinjske vegetacije na sivom pustinjskom zemljištu u suvoj suptropskoj klimi velika temperaturne kolebanja tokom godine ali su mrazevi retki; izraženi dugi sušni periodi sa vrlo visokim temperaturama; kaktusolika životna forma biljaka. Zonobiom tvrdlisne drvenaste (mediteranske) vegetacije na crvenici u periodično vlažno-suvoj suptropskoj klimi - žarka i suva leta; tople i vlažne zime; kiša pada u proleće/jesen/zimu kada je donose zapadni vetrovi; šumska ili žbunasta vegetacija; veliko učešće večnozelenih biljaka; crvenica ima veliki sadržaj oksida gvožđa i aluminijuma. Zonobiom večnozelenih šuma na crvenkastom podzolastom zemljištu u prohladnoj i vlažnoj (maritimnoj) umerenoj klimi - umerene (čak niske) temperature; male temperaturne razlike između zime i leta; velika relativna vlažnost i ukupna godišnja količina vodenog taloga. Zonobiom vegetacije listopadnih šuma na smeđem šumskom zemljištu u vlažnoj (meritimnoj ili primorskoj) umerenoj klimi - karakteristična smena hladnog i toplog perioda godine; tokom hladnog perioda temperatura se spušta ispod 00C i obrazuje se snežni pokrivač; ne uspevaju višegodišnje biljke osetljive na mraz; padavina ima tokom cele godine ali su najčešće leti; karakteristične listopadne šume (Quercus, Fraxinus, Fagus, Acer, Carpinus...). Zonobiom stepske vegetacije na černozemu u suvoj (kontinentalnoj) umerenoj klimi - topla (čak žarka) leta; kratak sušni i duži umereno sušni period; zima je hladna, oštra i umereno vlažna; najplodnije zemljište; na prostoru evroazijskog kontinenta se razvija subzonobiom kontinentalnih pustinja. Zonobiom večnozelene četinarske vegetacije (tajga) na podzolastom zemljištu u hladnoj, borealnoj umerenoj klimi - cirkupolarno rasprostranjenje; leta su relativno topla; zime su surovo hladne; najčešće postoji i sloj večito smrznute podloge; umerena količina padavina; ne postoji na južnoj hemisferi. Zonobiom tundri i polarnih pustinja na oglejisanom vlažnom, tresetnom zemljištu u polarnoj (arktičkoj i antarktičkoj) klimi - kratka i hladna leta tokom kojih ponekad ima i mrazeva; dugei hladne zime; mala količina padavina; opšti uslovi su veoma vlažni jer je isparavanje neznatno zbog temperature. Opšte karakteristike, distribucija i uticaj Sunčevog zračenja na formiranje svetlosnog i toplotnog režima na Zemlji Sunčevo zračenje obezbeđuje energijom biosferu i tako osigurava održavanje i stabilnost procesa kruženja materije, reguliše toplotni i vodni balans i utiče na formiranje toplotnih pojaseva, odnosno klime na Zemlji. Najveći deo Sunčeve energije koje stiže do Zemlje se pretvara u toplotu (jedan njen deo se koristi za evaporaciju vode, a ostatak za povećanje temperature svih površina). Sunčevo zračenje je preduslov postojanja ekosistema. Ono nastaje kao posledica termonuklearnih reakcija na Suncu i prostire se u formi elektromagnetnih talasa. Za održavanje života na Zemlji najvažnije je ono zračenje koje stigne do onih površina koje mogu da ga transformišu (delovi biljke u kojima se odigrava fotosinteza). Za fotosintezu se koristi 1% Sunčeve energije (retko 2-5% i to u visoko produktivnim ekosistemima). Ukupna količina Sunčeve energije koja dospe do Zemlje zavisi od njenog položaja u odnosu na Sunce (od upadnog ugla zraka). Kao rezultat rotacije i revolucije Zemlje, Sunčevo zračenje je periodično promenljiv faktor koji utiče na uspostavljanje klime i na njeno variranje. Sunčevo zračenje ima dualističku prirodu (talas i čestica). Energetski balans na Zemlji se formira na osnovu direktnog zračenja Sunca, difuznog zračenja atmosfere, odbijenog i propuštenog zračenja svih objekata i površina do kojih stižu Sunčevi zraci, kao i energije koja indirektno potiče od Sunčevog zračenja (energija vetra i vodenih tokova). Za energetski balans Zemlje najveći značaj ima zračenje talasnih dužina između 290 i 3000 nm. Deo elektromagnetskog spektra koji je bitan za biološke procese se deli na kratkotalasno nevidljivo zračenje (talasne dužine između 100 i 390 nm; x-zračenje i ultraljubičasto zračenje; mutagena i fotodestruktivna dejstva), zračenje vidljivog dela spektra (bela svetlost, svetlost; 390-760 nm; fotosintetski aktivno zračenje koje biljke apsorbuju) i infracrveno zračenje (750-3000 nm; toplotno dejstvo). U delu elektromagnetskog spektra preko 1200 nm se ispoljava toplotno dejstvo Sunčevog zračenja. Sunčevo zračenje na gornjoj granici atmosfere (površina upravna na Sunčev zrak) iznosi 1360 Wm-2. Ova količina se zove solarna konstanta. Prolaskom kroz atmosferu, količina zračenja se smanjuje i spektralno menja. Ukupno (globalno) Sunčevo zračenje tako može biti direktno (kvalitativno i kvantitativno nepromenjeno) ili difuzno (rasuto). Zračenje kraćih talasnih dužina (plavi deo spektra) se jače rasipa (zbog toga je nebo plavo). Od količine zračenja solarne konstante (vrednost 100%), do površine Zemlje stigne prosečno nešto manje od 50%. Najveća količina zračenja stiže do sušnih tropskih oblasti na Zemlji, koje se odlikuju visokim pritiskom i malom oblačnošću (dospeva 1000 Wm-2). U umerenoj zoni severne hemisfere, u

podne vedrog dana stiže između 43 i 47% zračenja solarne konstante (oko 700 Wm-2). Na većim geografskim širinama (oblast hladne klime) Sunce je uvek na horizontu (oštar upadni ugao zraka) te do njih dolazi mala količina zračenja. Radijacioni režim kopnenih (terestričnih) i vodenih staništa Sunčevo zračenje koje stigne do bilo koje površine na Zemlji biva delom apsorbovano, delom odbijeno (reflektovano) i delom propušteno do druge površine koja ga prihvata. Zračenje koje dopre i prolazi kroz kroz vegetaciju jednostavnijeg prostornog rasporeda (pustinjske i livadske zajednice), malo se manja u kvantitetu i kvalitetu. Suprotna stvar je sa zračenjem i vegetacijom složenijeg prostornog rasporeda. U listopadnim šumama količina apsorbovanog, reflektovanog i propuštenog zračenja zavisi od prisustva ili odsustva listova (razlika u leto i jesen). Sama vegetacija bitno menja svetlosnu klimu (u lokalnim, regionalnim i globalnim razmerama). Svetlosna klima šume je izuzetno složena i dinamična jer u okviru šumske zajednice varira količina zračenja (zavisno od rasporeda drveća, veličine krošnji...). Do pojedinih mesta u šumi (nepotpun sklop krošnji, drveće posečeno ili proređeno) stiže direktno zračenje pa se ona zovu svetlosni prodor. Mesta gde preovladava difuzno nad direktnim zračenjem se nazivaju svetlosne pege. Mesta na kojima je prisutno samo difuzno zračenje se zovu senka. Naravno, odnos ovakvih mesta u šumi nije isti. U listopadnim šumama postoje tokom vegetacijske sezone 2 svetlosna maksimuma: prolećni (drveće nije olistalo) i jesenji (drveće gubi lišće). Razlike u kvantitetu zračenja su praćene i razlikama u kvalitetu zračenja. Infracrveni zraci čine 50-60% direktnog zračenja, ali ih u difuznom zračenju skoro nema. Oni dovode do zagrevanja biljaka. Zračenje koje ne apsorbuju, biljke reflektuju ili propuštaju. Propušteno zračenje je spektralno promenjeno zbog pigmenata. Listovi propuštaju zračenje u zelenom i tamno-crvenom delu spektra. Svetlost u šumama stvara specifičnu „zelenu senku“ ili „infracrvenu senku“ (u tamnim delovima šume). Na otvorenim prostorima (pašnjaci i livade) se biljke razvijaju u uslovima „plave senke“ koju stvara difuzno, od nebeskog svoda i stena odbijeno zračenje. U vodenim basenima se zračenje menja i smanjuje još izrazitije nego u atmosferi sa visinom. Crveni deo spektra se apsorbuje na površini vode. Intenzitet zračenja se eksponencijalno smanjuje sa povećanjem dubine jer ga apsorbuje vode, rastvorene čestice, plankton... S obzirom na količinu zračenja, u bistrim vodenim basenima, vaskularne biljke mogu opstati do dubine od 5-7 metara a sesilne alge do dubine između 20-30 metara. Ovo je eufotična zona. U okeanu eufotična zona je dublja nego u jezerima. Vodene biljke koje se razvijaju u okviru eufotične zone, bliže površini ili na većim dubinama, prilagođavaju se komplementarnom hromatskom adaptacijom promenama u kvalitetu svetlosti. One apsorbuju kvalitativno i kvantitativno izmenjenu svetlost, na različitim dubinama, hlorofilima i dopunskim pigmentima (karotenoidi, ksantofili, fikobiliproteini). Više vodene biljke i zelene alge koje sadrže hlorofile a i b kao i karotenoide se nalaze u površinskim slojevima. Na najvećim dubinama se nalaze crvene alge (sadrže fikoeritrin) i modrozelene alge (sadrže fikocijanin). Uticaj Sunčevog zračenja na morfološke, anatomske i ultrastrukturne odlike biljaka U fotoenergetskim procesima, fotoreceptorima (hlorofili i karotenoidi) apsorbovana Sunčeva energija postaje pokretačka snaga mnogobrojnih reakcija i biohemijskih procesa u okviru fotosinteze, na osnovu kojih dolazi do stvaranja visokoenergetskih hemijskih jedinjenja. Fotobiološki efekat zračenja se ogleda u delovanju crvene i plave svetlosti kao stimulusa za pokretanje i kontrolu različitih bioloških procesa a pre svega za: biosintezu enzima/pigmenata/fitohormona; indukciju fotomorfogenetskih procesa na osnovu kojih se realizuje specifičan oblik i ukupna struktura biljke (formativno dejstvo), usmeravanje i promenu pravca rastenja izdanaka i listova biljke odnosno procesi fototropizma i heliotropizma (orijentacijsko dejstvo), regulisanje fotoperiodskih reakcija (formiranje cveta, opadanje lista...). Fotodestruktivno dejstvo može biti izazvano ili kratkotalasnim ultraljubičastim zračenjem ili iznenadnim izlaganjem biljke intenzivnoj beloj svetlosti. Što su biljke specijalizovanije adaptirane na umereno osvetljena staništa, gde pigmentima blje hvataju zračenje, to su osetljivije na preterano jaku svetlost (fotolabilne). Suprotnost su fotostabilne biljke. U ekscesnim slučajevima biljke svetlosti lako povećavaju broj zaštitnih pogmenata (karoteni i kasntofili) kao i aktivnost oksidoreduktivnih enzima (peroksidaze, katalaze). Formativno dejstvo - svetlost različitog kvaliteta i intenziteta je stimulus za rast. Svetlost, pored vode, ima odlučujući uticaj na realizaciju oblika biljke i adekvatnu anatomsku diferencijaciju biljnih organa. Fotomorfogenetske promene tokom rastenja i razvića mogu biti izazvane čak i svetlošću sasvim slabog intenziteta (važno za biljke koje opstaju u dubokoj senci tamnih šuma). Biljke koje rastu u uslovima nedovoljne količine svetlosti se nazivaju etiolmani i imaju izduženo stablo i blede listove. Etioliranost se karakteriše skoro potpunim nedostatkom hlorofila, a provodni i mehanički elementi su nepotpuno diferencirani. Mnoge fotomorfogenetske reakcije u toku razvića koje su indukovane i usmeravane trajanjem dnevne svetlosti predstavljaju fotoperiodski odgovor biljke na relativnu dužinu dana i noći, odnosno godišnjih doba. Dužina dnevnog osvetljenja utiče na indukciju cvetanja, na početak i kraj faze mirovanja, aktivnost kambrijuma, grananje, oblik listova... Uticaj intenziteta svetlosti utiče i na diferenciranost u građi mezofila, strukturi i broju hloroplasta... Listovi svetlosti (heliomorfni; izražena kutikula ili dlakavi pokrivač i brojne stome; najvažnije je

Posle konačne fiksacije.. U alternativnim putevima. bor. Ovakva podela je relativno jednostavna ukoliko se radi o zeljastim biljkama. Proces teče tako. i to ili na različitim mestima (C-4 biljke) ili u različito vreme (CAM biljke).. mediteranske kamenjare. Heliofitne vrste drveća su hrast. Razvijaju se u uslovima višestrukog stresa (intenzivno zračenje. Uobičajeni ili normalni je C-3 metabolizam. odnosno u vreme konačne fiksacije u prisustvu enzima RuBP-karboksilaze-oksigenaze (Rubisco).. slabo do umereno grananje. u uslovima velike osvetljenosti. Poluskiofitne su neke vrste hrastova. Određena količina svetlosti (svetlosni užitak) pokazuje pod kakvim se uslovima osvetljenosti i dostupnosti energetskih resursa raste i razvija određena biljka. stome na naličju lista. kao prvi produkti inicijalne fiksacije CO 2 nastaju jedinjenja sa 4 C atoma (C-4 kiseline). skiofitne i poluskiofitne vrste drveća.. U kojoj je meri neka biljna vrsta prilagođena smanjenoj količini svetlosti zavisi od njene kompenzacione tačke (momenat kada se postiže ravnoteža između količina primljenog i otpuštenog CO2. Ovako se favorizuje fotosinteza i uklanja se inhibitorni efekat fotorespiracije. Skiofitne su bukva. a alternativni putevi su označeni kao C-4 i CAM asimilacija. Sa ekološke tačke gledišta. Podela biljaka u odnosu na svetlost na staništu i njihove ekofiziološke adaptacije Biljke su različito prilagođene na svetlosni intenzitet i u tom smislu se razlikuju heliofite. Poluskiofite su biljke koje najbolje uspevaju u uslovima pune dnevne osvetljenosti ali podnose i izvestan stepen zasenčenosti. da se odvija prethodna (inicijalna) fiksacija CO2 pomoću enzima PEPkarboksilaze i povećanje njegove koncentracije na mestu. u oba alternativna puta. mali broj krupnih stoma. CAM biljke naseljavaju pustinje. Tokom intenzivnih fotohemijskih procesa raste parcijalni pritisak oslobođenog kiseonika u intercelularima mezofila i on postaje konkurentniji od CO2 za isti supstrat (ribulozo-bifosfat). Njihova međusobna diferencijacija se zasniva na jedinjenjima koja nastaju kao prvi produkt fotosinteze. Nemogućnost skiofita da uspeju u uslovima pune dnevne osvetljenosti je vezan za to što nisu prilagođene uslovima visoke transpiracije koja je prisutna tokom punog dnevnog osvetljenja. Fiksacije se odigravaju istovremeno. U alternativnim putevima. smatra se da adaptivni metabolički putevi fiksacije CO 2 imaju značaj za stabilizaciju fotosintetskog aparatau uslovima smanjene količine CO 2 u atmosferi tokom evolutivnih promena na Zmelji. tanka kutikula i glatka površ. Biljke sa C-4 ili CAM metabolizmom su rasprostranjene u sušnim. Ekološki zahtevi u ranim razvojnim fazama i adaptivne sposobnosti mladica određuju heliofitne. Kod skiofita ona se uspostavlja ranije i što je kompenzaciona tačka niža to je vrsta skiofilnija. mezofil diferenciran na palisadno i sunđerasto. čest isušujuć efekat vetra). Organska jedinjenja nastala fotosintezom se ulažu u rast i povećavanje .. Organska jedinjenja nastala fotosintezom ulažu u nadzemne delove i nove fotosintetičke organe. u okviru šumskog sklopa.. javor. omogućena je dvostepena asimilacija CO2 pomoću 2 različita enzima. toplim i vrlo sunčanim predelima. slatine. Efikasnim radom oba enzima smanjuje se opasnost od fotoinhibicije fotosintetičkih reakcija i osigurava dobra produkcija. listovi su široki i celi (povećane površine). Za svaku biljnu vrstu treba razlikovati njen maksimalni i minimalni svetlosni užitak. različitim biohemijskim adaptivnim mehanizmima. slabije izražena diferencijacija na palisadno i sunđerasto tkivo). Kod CAM enzimi deluju na istom mestu (ćelije mezofila) ali u različito vreme.snažno razvijeno palisadno tkivo koje je često višeslojno. dok je za skiofite dovoljan samo deo te vrednosti. Heliofite rastu na otvorenim mestima (van šumskog sklopa). nedostatak vode. dolazi do fotoinhibicije fotosinteze izazvane fotorespiracijom. Ekološki značaj različitih tipova fiksacije CO2 u procesu fotosinteze Detaljna istraživanja pokazala su da postoje 3 različita metabolička puta vezivanja CO 2 u procesu fotosinteze. palisadno čini jedan sloj a sunđerasto najčešće 2 sloja. Inicijalna fiksacija je noću a konačna danju. Prvi predstavlja maksimalnu a drugi minimalnu vrednost svetlosnog intenziteta pri kojoj biljka još može uspevati (kod heliofita maksimalni i minimalni imaju istu vrednost 1). polupustinje. pojava vatre. Kod C-4 inicijalna fiksacija se dešava u ćelijama mezofila a konačna u ćelijama parenhimske sare oko provodnih snopića. znatno prisustvo mehaničkih elemenata) i listovi senke (skiomorfni. Kod C4 i CAM biljaka albom difuzijom gasova i dvostepenom fiksacijom CO 2 povećava se koncentracija i parcijalni pritisak ovog gasa na mestu gde je ribulozo-bifosfat akceptor CO 2 i supstrat za karboksilaciju (fotosintezu) a ne za oksidaciju (fotorespiracija). malobrojni provodni snopići i mehanički elementi. topola. Stablo malog prečnika. površina lista povećana u odnos na zapreminu. slabo razvijeno mehaničko i provodno tkivo. česta mikoriza zbog nedostatka minerala u šumi. Skiofite su u najvećem broju C-3 biljke a sasvim retko i C-4. manja količina hlorofila u hloroplastima. Korenov sistem je slabije razvijen zbog efikasnog razvoja listova. Kod C-3 biljaka. Za heliofite svetlosni užitak je jednak količini svetlosti punog dnevnog osvetljenja. U osnovnom C-3 metaboličkom putu kao prvi proizvod fiksacije CO2 nastaje jedinjenje sa 3 atoma ugljenika (3fosfoglicerat). krupne epidermalne ćelije. krupni i malobrojni hloroplasti sa mnogo hlorofila. ukljulivanjem enzima Rubisco. Skiofite rastu na zasenčenim mestima. povećana koncentracija hlorofila b. veliki broj provodnih snopića. grab i jela. Razvrstavanje drveća na određene ekološke svetlosne tipove je nešto komplikovanije. Imaju skioplastični (skiomorfni) strukturni oblik. se procesi odvijaju istim tokom kao kod C-3 biljaka. Zato su za njih karakteristični krupni listovi koji se ne preklapaju (omogućava da svaki list apsorbuje svetlost). skiofite i poluskiofite. visoke temperature.

vazduha i vodenih bazena. listovi celi ili usečeni (male površine). Na temperaturama . Temperatura biljke. Bitan je pojam fitoklima. koji semenjaju u vremenu i prostoru. Vegetacija štiti zemljište od velikog zagrevanja leti i velikog hlađenja zimi. povećan odnos hlorofila a prema hlorofilu b. značaj vegetacije) Za rast i razviće svake biljke neophodna je određena količina toplote. u popodnevnim časovima. a posredno i na zagrevanje atmosfere (turbulentna razmena i radijaciona pseudotoplotna provodljivost). Zagrevanje zemljipta zavisi i od ekspozicije (najviše se zagrevaju horizontalne i južne padine. Toplotni režim zemljišta je određen razlikom između primeljene i rashodovane energije zračenja. Uticaj biljaka na klimu okolne sredine pojačava se sa povećanjem njihovih razmera i gustine pokrovnosti. povećana zapremina u odnosu na površinu. dlakavi zaštitni omotač. Različita mesta na Zemlji se odlikuju specifičnim temperaturnim uslovima. Svi fiziološki procesi se odvijaju u temperaturnom rasponu između 0-500C. Sunčevu energiju dugotalasnog spektra apsorbuju sve površine i tako one postaje aktivne apsorpcijske površine. veći broj hloroplasta ali manji broj hlorofila. One nisu sposobne da održe stalnu i optimalnu temperaturu već ona varira. Listovi se obično preklapaju i tako se međusobno štite od zračenja. a najmanje okomite i severne padine). Na taj način se menja intenzivnost kretanja molekula i atoma (toplotno stanje). Nasuprot ovoga postoji i tip izračivanja koji je prisutan tokom noći. Distributivni značaj temperature je vezan za mekroklimu ali ima i lokalni karakter (mezoklima i mikroklima). Fiziološki značaj temperature U različitim temperaturnim uslovima spoljašnje sredine. Mogućnost prilagođavanja sveintenzivnijoj svetlosti na staništu zasniva se na postepenom povećanju količine enzima koji učestvuju u metabolizmu ugljenika. Tokom noći je obrnuta situacija. Ova razlika je označena kao radijacijski balans zemljišta. biljke opstaju kao poikilotermni organizmi. kao i karaktera aktivne površine i nadmorske visine. sitne i brojne stome su na naličju ali često i na licu lista (amfistomatični listovi). U toku dana prihod toplote je veći pa postoji pozitivni radijacijski balans i kao posledica ovoga zemljište se zagreva. Tako se hlađenje Zemlje sprečava efektom staklene bašte. Na svakih 100 metara nadmorske visine srednja godišnja temperatura opada za 0. Promene temperature su pravilne u horizontalnom pravcu (idući od polova ka ekvatoru). već toplotom koju izračuje površina zemljišta (odnosno sve aktivne površine). Toplota u biosferi potiče najvećim delom od dugotalasnog infracrvenog zračenja Sama toplota predstavlja termodinamičko stanje koje se manifestuje kinetičkom energijom molekula i atoma. Kao i u zemljištu. Stepen zagrevanja zemljipta zavisi i od boje (tamnije zemljište ima manju sposobnost odbijanja zračenja). hemijskih i bioloških procesa. Mera tog toplotnog stanja je temperatura. Na mestima gusto obraslim vegetacijom temperaturni uslovi se komplikuju a termički režim se menja u skladu sa fizičko-hemijskim i opšte biološkim odlikama biljaka. i u vazduhu postoji dnevno kolebanje temperature (oštro izraženo u prizemnim slojevima). Na osnovu toplote povećava se njihova aktivnost i kretanje. sunđerasto tkivo ponekad i ne postoji. U početku to se ispoljava samo na nivou mikroklime. Ispod 00C dolazi do zaustavljanja metaboličkih procesa zbog nastanka kristala leda i imobilizacije vode u tkivima i ćelijama. Vazduh atmosfere se veoma malo zagreva neposredno Sunčevim zračenjem. oni se sudaraju i međusobno prenose toplotu. Temperatura vazduha je od izuzetnog značaja za postojanje i brzinu fizioloških procesa individualnih organizama pa otuda i za opstanak živih bića na Zemlji. Na mestima bez vegetacije ili napodručjima koja su retko obrasla biljkama (pustinje npr) najveći deo apsorbovane Sunčeve energije se prenosi molekularnom termičkom provodljivošću u dublje slojeve zemljišta. a nadzemni delovi slabije rastu. Albedo (42% zračenja koje nema uticaj na toplotni balans Zemlje). Helioplastični (heliomorfni) strukturni oblik. Toplotna provodljivost zemljišta zavisi od količine vode i vazduha u njemu (suvo zemljište kod kojeg su šupljine između zemljišnih čestica ispunjene vazduhom ima smanjenu provodljivost). Svako stanište se odlikuje specifičnim karakteristikama i dinamikom temperature zemljišta i temperature vazduha. razvijen ksilem i mehaničko tkivo. Debela kutikula. Deo toplote sa Zemljine površine se prenosi dublje u slojeve zemljišta (molekularna termička provodljivost). Zagrevanje i hlađenje zemljišta zavisi i od provodljivosti. Najnegativniji radijacijski balans je zimi a najpozitivniji je leti. Vegetacija za površinu zemljipta predstavlja manje ili više efikasan toplotni paravan. višeslojno palisadno tkivo i mali intercelulari. najviša temperatura je na granici između zemljišta i vazduha a odatle opada dublje u zemljište i prema višim slojevima vazduha (tip insolacije).50C. Karakter godišnje temperaturne amplitude (razlika najhladnijeg i najtoplijeg meseca) zavisi pre svega od geografske širine. ali postepeno zahvata i makroklimu. na uključivanju aktivnih centara za efikasno odvijanje fotosinteze kao i na porastu kapaciteta difuzije CO2. U letnjem periodu. Pri ovome Zemlja odaje znatnu količinu toplote čiji jedan deo apsorbuje vodena para i CO2 atmosfere.50C. Na svakih 100 km od ekvatora (stepen geografske širine) srednja godišnja temperatura se smanjuje za 0. temperatura zemljišta. Temperatura zemljišta ima veliki značaj za čitav niz fizičkih.korenovog sistema. Takođe vertikalno zoniranje je analogno horizontalnom. Deo toplote se troši na zagrevanje prizemnog sloja vazduha. Distribucija toplote na Zemlji i termički režim staništa (kretanje toplote. Razlika između najviše i najniže temperature u toku dana i noći označena je kao dnevna amplituda temperature vazduha.

Biljke koje su prilagođene visokim kardinalnim vrednostima temperature su termofilne. To su temperaturni minimum (fiziološki procesi se odvijaju sporo. Minimalna temperatura disanja je pretežno na -10oC. Temperaturni optimum za većinu biljaka iznosi od 15-30oC. Pri prelasku pozitivnog toplotnog balansa u negativan (i obrnuto).preko 500C dolazi do denaturacije i destrukcije enzima. postoji razlika i između različitih biljnih vrsta. Temperaturni minimum za rast i razviće biljaka je relativno visok (izuzetak su alge polarnih mora) i za tropske vrste iznosi između 10-15oC. Za svaki fiziološki proces su bitne 3 osnovne kardinalne temperaturne tačke. tokom kiše ili magle. Sa povećanjem temperature fotosinteza opada dok disanje nastavlja da raste i dostiže maksimum na temperaturama između 50-60oC. završavaju fazu rasta. Najotporniji na niske temperature su suvi (dehidrirani) organi biljaka (semena i spore). Sticanje sposobnosti i povećanje mogućnosti za cvetanje. Temperatura korenova se prilagođava temperaturi sloja zemljišta do kojeg dopire. Uopšteno. jer ona značajno varira od oblika. Ukoliko se u uslovima niskih temperatura ne pređe letalna granica. biljke su toplije od vazduha (ne mora biti slučaj pošto se transpiracijom mogu ohladiti ispod temperature vazduha). Listovi su obično iste ili nešto niže temperature od okolnog vazduha. Najčešće je teško tačno odrediti temperaturu pojedinih biljnih organa. Temperaturni opseg fotosinteze je nešto uži od opšte tempearturne amplitude. Najosetljivije su tropske biljke koje trpe promene i oštećenja već pri blagom snižavanju temperatura. Temperaturni maksimum fotosinteze je za nekoliko stepeni niži od letalne temperaturne tačke. više apsorbuje i ima veću toplotu). Sa snižavanjem temperature staništa. Temperatura je značajna za mogućnost i početak klijanja. Na granici životne aktivnosti svi osnovni fiziološki procesi su usporeni ali reverzibilni. temperatura biljke je najčešće ista kao i temperatura vazduha. Naravno.. temperaturni optimum (procesi se odvijaju najpovoljnije) i temperaturni maksimum (procesi se ubrzavaju. U odnosu na različite fiziološke procese (npr fotosinteza. položaja biljaka. Danju. iznad njega reakcija se prekida). kada je pozitivan toplotni balans. kada kristali leda postaju prepreka protoku gasova. Biljne vrste poseduju izvesnu sposobnost da se u određenim granicama prilagode i drugim temperaturnim prilikama (aklimatizacija). Ova nulta temperatura je različita za pojedine biljke i može ponekad biti i iznad 0 oC. Temperaturni optimum fotosinteze je različit za različite vrste biljaka i on je usklađen sa opštim okolnostima sredine. pri apsolutno oblačnom nebu. Na niskim temperaturama biljke teško uspevaju da obave kompletan životni ciklus i najčešće ostaju u vegetativnoj fazi i razmnožavaju se vegetativno. Najniža temperatura na kojoj prestaje aktivnost biljke se zove specifična nulta tačka. Ako se ovaj proces nastavi dolazi do obrazovanja i intracelularnih kristala leda i biljka umire. Pri temperaturama ispod nule dolazi do obrazovanja leda u intercelularima. Temperaturni minimum fotosinteze poklapa se sa tačkom mržnjenja vode u tkivima. vreme nastupanja niskih temperatura i način pojavljivanja mrazeva. Takođe. Odgovor biljaka na ritmičke temperaturne promene naziva se termoperiodizam. dok su frigorifilne vrste prilagođene niskim temperaturama. Treba razlikovati granicu životne aktivnosti od letalne granice. nanose povrede najosetljivijem (površinskom) sloju . Optimalna temperatura disanja je za samo nekoliko stepeni niža od najviše pesimalne vrednosti. obično na površinama ćelijskoh zidova. delovanjem niskih temperatura naziva se vernalizacija. temperaturne amplitude. Međutim. veličine. Najpre dolazi do obrazovanja ekstracelularnih kristala leda u intercelularima koji se povećavaju i izvlače vodu iz ćelije. biljka relativno brzo obnavlja fiziološke funkcije sa nastupanjem povoljnijih uslova. povlače se u podzemne organe/semena/zimske pupoljke ili zadržavaju prezimljujuće nadzemne organe snabdevene zaštitnim strukturama i sekundarnim supstancama. Pojmovi stenotermnih (Chlamydomonas nivalis . kardinalne tačke često nisu iste. i početak cvetanja je uslovljen određenim temperaturnim pragom i ritmičkim kolebanjima tempearture. epizodni mrazevi (obično prisutni u umerenoj zoni) koji su kratkotrajni ali izazivaju snažna oštećenja. biljke bolje podnose i efikasnije se prilagođavaju niskim nego visokim temperaturama. Koren i podzemni organi imaju temperaturu kao i okolno zemljište. Temperatura biljke zavisi od energetskog balansa staništa. dinamike oblačnosti. Veliku opasnost za biljke predstavljaju slučajni.stenotermni frigorifil) i euritermnih biljaka. pa ćelija može da pređe u stadijum anabioze. Temperaturni maksimum je za većinu biljaka između 45-55oC. Ovo je važna činjenica pri razmatranju ekološko-fizioloških osobina introdukovanih biljaka iz određenih oblasti (tropskih) u druge (umerene). a zatim naglo prestaje. jer se javljaju u periodima godine kada su biljke u ranoj vazi razvoja. Dejstvo ekstremnih temperatura i adaptacije biljaka Niske temperature: za prilagođavanje biljaka hladnim uslovima staništa od velikog značaja su brzina promena temperature tokom njihovog životnog ciklusa.. Na letalnoj granici dolazi do trajnog oštećenja funkcionalnih struktura ćelije i ireverzibilnih promena fizioloških procesa. rast) kod jedne biljke. Mogućnost odbijanja (reflaktovanja) Sunčevog zračenja sa površine biljke ima veliki uticaj na toplotni balans (što manje reflektuje. Kardinalne tačke moraju odgovarati uslovima spoljašnje sredine da bi se osiguralo dovoljno brzo rastenje klijanca. Kristali leda tokom njihovog rasta vrše veliki pritisak na zidove ćelija a kada ih probiju. a za tropske od 3040oC. snažnija apsorpcija može istovremeno da znači i veće izračivanje toplote od strane biljaka. postepeno opada brzina biohemijskih reakcija i usporava se opšta metabolička aktivnost. Stablo ima značajnije veću temperaturu od spoljašnje sredine. Dobro adaptirane biljke se za hladan period pripremaju postepeno. ispod njega procesi se zaustavljaju).

Problem je što ispod snega vladaju uslovi smanjene svetlosti i otežane difuzije gasova. Tokom evolucionog prilagođavanja životu na veoma toplim staništima. promenom položaja lista (vetikalan ili paraheliotropan) i intenzivnom transpiracijom (dokle god je povoljno snabdevanje biljke vodom). pa čak i ireverzibilnih promena i letalnih posledica za biljku u celini. Iznenadni porast temperatura indukuje brzu sintezu zaštitnih (heat-shock) proteina male molekulske težine (obezbeđuju efikasan sistem odbrane ćelijskih struktura). karakteristične za staništa sa dugotrajnim hladnim periodima i vrlo niskim temperaturama. dok su gruge (obligatne termofile) stekle sposobnost protoplazmatične tolerancije na staništu. One vrste koje su se prilagodile izbegavanju. Kod obiljaka koje tolerišu temperature zaštita listova je omogućena periferijskim strukturama (dlakavi pokrivač. Najpre dolazi do inaktivacije termolabilnih enzima. pojedine vrste su opstale zahvaljujući adaptivnoj strategiji koja je sastoji u izbegavanju dejstva visokih temperatura. U velikoj meri otpornost biljaka na visoke temperature zavisi od dužine trajanja ovog negativnog efekta spoljašnje sredine. semena) ili zbacujući lišće (ponekad i grane). dugotrajno dejstvo umereno visokih temperatura prouzrokuje slična oštećenja kao i kretkotrajno dejstvo veoma visokih temperatura. Štetno delovanje visokih temperatura može dovesti do „zapaljenosti“ kore drveća. sprečavaju štetno dejstvo fotooksidativnih procesa i stimulišu mehanizme obnove (resinteze). Nadzemni organi se bolje i efikasnije prilagođavaju niskim temperaturama od podzemnih. Australija. Zbog toga proces prilagođavanja visokim temperaturama započinje čim ona dostigne takav nivo da izaziva negativan efekat na protoplazmu. stabilizuju hromatinsku strukturu. To su šećeri (saharoza. Poremećaji ćelijskog metabolizma i narušavanje ćelijskih membrana pod dejstvom visokih temperatura nastaju zbog intenziviranja procesa razgradnje organskih molekula. koji ulaze u sastav biomembrana. sunčanih letnjih dana. ravnim površinama ili južno eksponiranim padinama. Biljke na prohladnim i hladnim staništima se odlikuju veoma aktivnom C-3 fiksacijom CO 2. akumuliraju se štetni produkti metabolizma (posebno rastvorljiva jedinjenja azota). kao i depresijama direktno izloženim Sunčevom zračenju. Zbog svih poremećaja. kao i položaja i rasporeda proteina u njima. na otvorenim. Izvesne biljke. tokom toplog perioda prelaze u stanje mirovanja. Mediteran). isušujuće dejstvo zimskih vetrova. podnosi nižu temperaturu i manje transpiriše). Jedino spore i poikilohidrične biljke u potpuno suvom stanju su neosetljive na dejstvo ekstremnih temperatura. kao i na specifičnim mestima odlikuju izuzetno visokim temperaturama. Oni štite membranske sisteme organela. U tim momentima se biljni organi odlikuju ekstremnim temperaturama. sprečavaju koagulaciju protoplazme). Visoke temperature: visoke temperature se javljaju u onim oblastima na Zemlji gde postoji neprestani i postojani intenzivni priliv Sunčevog zračenja tokom većeg dela godine. a time i selektivnu permeabilnost. kod dobro adaptiranih biljaka nastaje čitav niz supstanci koje povećavaju otpornost. Najveće zagrevanje na staništu je tokom mirnih i vedrih. Ponekad. patuljasti ili jastučasti oblik u planinskim ili arktičkim uslovima. Visoke temperature utiču na fizičko-hemijskih odlika biomembrana (postaju veoma fluidne). Čak i umereno tople oblasti se u određenim periodima dana i godine. Biljke koje opstaju u hladnim uslovima odlikuju se većom količinom nezasićenih masnih kiselina i specifičnih fosfolipida otpornih na niske temperature. Posebnu prilagođenost biljaka iz hladnih oblasti predstavlja i pojava i intenzitet zimske transpiracije (što se vrsta nalazi severnije. kao i obrazovanjem znatnih količina lipida magacioniranih u stablu ili veznozelenim listovima. što remeti red i brzinu vitalnih procesa i dovodi do delimičnih oštećenja. Uticaj vatre i požarana biljke i vegetaciju u celini Posebnu vrstu opasnosti od visokih temperatura i pregrevanja za biljke i vegetaciju predstavlja vatra. te povećavaju njihovu stabilnost i omogućavaju da zadrže pravilan položaj. Tokom hladnog perioda sa mrazevima. Biljke se relativno teško prilagođavaju preterano toplim uslovima. odnosno zamenjuju ga čvršćim i manje sočnim listovima koji se razvijaju iz pupoljaka otpornih na promenjen temperaturni režim. povlačeći se u organe otporne na nepovoljne uslove (spore. uspele su da se prilagode podnošenju delimičnog ili potpunog smrzavanja vode u tkivima i ćelijama (mehanizmi rezistentnosti nisu još uvek poznati). voštane naslage). tako da dugotrajan sneg može da šteti biljkama i izazove oštećenja.citoplazme. tako da se remeti red u metabolizmu nukleinskih kiselina i proteina i dolaz do njihove razgradnje. Izuzetno visoke . Na jako insoliranim staništima može doći i do povreda korenovog vrata (razvija se debeli sloj plute pri osnovi stabla kao zaštita). Najosetljiviji na niske temperature su reproduktivni organi. rafinoza) koji povećavaju koncentraciju ćelijskog soka (otežavaju odavanje vode u intercelulare. Jedan od prvih simptoma toplotnog stresa je poremećaj intenziteta i dinamike fotosinteze jer se narušavaju tilakoidne membrane i inhibira funkcija fotosistema II. Izuzetno važnu ulogu u smanjenju i sprečavanju zimske transpiracije listova i izdanaka ima snežni pokrivač koji ublažava ili poništava negativno. grubo naboranom i jako suberinifikovanom. Brojne zeljaste ili žbunaste višegodišnje biljke obrazuju zakržljali. Po prestanku ekstremne temperature ovi proteini se razgrađuju. brzim premeštanjem i odlaganjem ugljenih hidrata kao rezervnih supstanci (u podzemne organe). Visoke temperature su najčešće kombinovane sa intenzivnim Sunčevim zračenjem i nedostatkom vode na staništu. ili tokom čitave godine. pa se drvenaste biljke odlikuju debelom korom. zbog uslova hipoksije i nagomilavanja toksičnih supstanci (produkti disanja i razgradnje). Ona predstavlja važan ekološki faktor u određenim oblastima (Kalifornija. Ali čak i biljke najotpornije na niske temperature ne mogu da prežive iznenadno i naglo intracelularno formiranje leda (dovodi do trenutne smrti).

Izuzetno visoka specifična toplota vode znači da ona može da primi ogromnu količinu toplote uz relativno malo povećanje temperature. To su heliofite (adaptirane na intenzivno zračenja). Veliki i totalni požari uvek izazivaju započinjanje ciklusa sukcesije („vatreni ciklusi“). Ekstramno vlažne (pehumidne) obasti imaju dva puta više padavina u odnosu na količinu vode izgubljenu evaporacijom. U gustim šumama vatra se često širi u krunama drveća. na sobnoj temperaturi. Požari podstiču proces selekcije među vrstama. Vode koje sadrže u velikim količinama određene hemijske elemente su mineralne vode. Led je lakši od vode i štiti vodene basene od potpunog zamrzavanja. Tečno stanje je posledica polarnosti molekula vode (dipolni karakter-asimetrična distribucija elektrona). adhezivni karakter (uz zidove ksilema). Vatra bez plamena može dugotrajno tinjati u zemljištu pokrivenom naslagama organskog materija (stelje humusa) izazivajući podzemne požare (uništavaju korenove i podzemne delove biljaka). Populus tremula. Ceratodon purpurens (mahovina). kondenzacija. kopnene (slatke) i meteorske (kičnica. na određeno vreme. Požar mođe biti podzemni. uklanja jako kompetitorne biljke. zahvaljujući vetru. pregrajano i alkalno). Kruženje vode (evaporacija. U nekim oblastima (stepa. lako podložan eolskoj i vodenoj eroziji. Prizemni požari se brzo šire ali ne oštećuju stabla visokog drveća ili podzemne organe biljaka. Šišarke borova prskaju pri požaru i razbacuju semena na veliku udaljenost što omogućava brzo širenje vrste. transpiracija. vegetacija deluje kao biosunđer. Vodonikovi atomi formiraju ugao od 105o u odnosu na kiseonika. Deficitom padavina se odlikuje 1/3 kopna. 3% kopna je ekstremno vlažno. Požari mogu biti sporadični ili periodični (zavisi od oblsti). sneg i led. Interesantna je pojava stimulacije vatrom brzog rasta i ravića nekih drvenastih biljaka koje se odlikuju plodovima sa tvrdim omotačem oko krupnih semena. Ove biljke se zovu pirofite. Klimatska oblast u kojoj godišnja količina padavina prevazilazi godišnji gubitak vode evaporacijom je označena kao vlažna (humidna) a suprotno je kod suve (aridne).Vatra deluje i direktno i indirektno na biljke (vegetaciju). pa prizemni sprat (posebno ako je vlažan) ostaje netaknut. difuzijom i osmozom. Oni dovode do potpunog uništenja šumske vegetacije i zemljišta na određenom prostoru. Nakon vatre plodovi se otvaraju i semena ispadaju na podlogu obogaćenu mineralima i brzo klijaju. sublimacija. prizemni (niski) i u krunama stabla. Četinari se često odlikuju i serotinoznim šišarkama koje ostaju zatvorene više godina. dovode do kompletne mineralizacije nagomilanog otpada i stelje. Voda ima veliku latentnu toplotu topljenja i veliku latentnu latentnu toplotu isparavanja (omogućava efikasno hlađenje površina koje sadrže i odaju vodu). niskom viskoznošću. Odmah po prestanku delovanja vatre požarišta naseljavaju pionirske biljke požarišta. Između molekula vode nastaju jake vodonične veze za čije narušavanje je potrebna velika količina energije (toplote). savana) požar ima povoljan efekat. Kopnene vode mogu biti tvrde ili meke (u zavisnosti od količine bikarbonata i karbonata). Bryum (mahovina). Vatra. Bitan je i kohezivni karakter (od njega zavisi protog vode naviše). neke mahovine. raspored i kruženje vode na Zemlji Voda je jedinjenje male molekularne težine zbog ćega bi trebalo do je. Fragaria vesca. 97% vode je u morima i okeanima. Oštečena su i površinska tkiva ali i kambijum i omogućeno je lako prodiranje različitih patogena. Rubus hirtus. Polarna priroda vode omogućava da ona bude glavni medijum za transport velike količine disosovanih jona kao i različitih polarnih organskih jedinjenja.. sve vode na Zemlji su povezane u hidrosferu. Maksimalna gustina vode je na 4oC. Kopnene vode se odlikuju i eutrofikacijom (oligotrofne i eutrofne vode). Primer za ovo je akacija i bor. prirodno proređuju guste zajednice i obavljaju vegetaciju (pokreću cikluse sukcesija u ekosistemu). zemljište postaje sterilno. Prirodne vode mogu biti morske (slane). infiltracija. Drveće koje preživi požar ima „rane“ nastale vatrom. U velikom broju slučajeva. poniranje). Požarima su najpodložniji kserofilni. Ove supstance su sekundarni metaboliti sa adaptivnom ulogom prema abiotičkim ili biotičkim faktorima. brakične (slatko-slane). Voda se javlja u 3 agregatna stanja. jednogodišnje vaskularne vrste. Određene strukturne odlike i cenotički sastav nekih vegetacijskih tipova uslovljeni su periodičnom pojavom požara.temperature koje se javljaju tokom požara mogu u potpunosti da unište nadzemne. slatke). Prirodne vode nikad nisu hemijski potpuno čiste. precipitacija. Tačka mrženjenja i tačka ključanja. Voda pokriva 3/4 površine Zemlje. Izdvajaju se Sambucus ebulus. . pa se mogu smatrati i specifičnim „požarnim ekosistemima“. što bi ometalo rast i širenje zemljastih biljaka. visok površinski napon (dovodi do kapilarnosti). Učestalost požara zavisi i od karakteristika biljaka (od prisustva i bogatstva biljaka lako zapaljivim materijama poput smole ili etarskih ulja). Među pirofitama ima i takvih vrsta (Pinus palustris) čiji tek proklijali izdanci ostaju ustadijumu mladice sve dok šumu na zahvati katastrofalan požar. a često i podzemne delove biljaka. Urtica dioica. Zahvaljujuči stalnom kruženju. Bez mirisa i boje. Bez požara bi se neprestano uvećavao debeo sloj stelje. Osvetljena zona vodenog basena je eufotična zona. ponekad i nitrofilne biljke. Semena pirofita su dormantna u stelji sve dok fitocenozu ne zahvati požar. 2% je u lednicima a 1% čini kopnena voda. Osnovne odlike vode. Posledice delovanja vatre u prirodi su požarišta (podloga je pepeo.. a otvaraju se posle delovanja visoke temperature izazvane vatrom. 12% kopna je ekstremno suvo. drvenasti i zeljasti tipovi vegetacije. Suprotno je sa ekstremno suvim (peraridnim) oblastima. u gasovitom a ne u tečnom stanju. jedan tipo požara se pretvara u drugi i na kraju prerastaju u totalni požar. Prosečan salinitet morske vode je 35 promila.

rhodopensis) nastanjuju isključivo severno eksponirane krečnjake u kanjonima i klisurama (često u stalnoj senci). ali sa velikom teškoćom. Vlaga se gubi evaporacijom ili je upijaju biljke pa se gubi transpiracijom. iskorišćavanja i odavanja vode iz zemljišta i vazduha na nekom mestu na Zemlji.. Na vlažnost zemljišta utiču makro i mikroklima. Poikilohidrične biljke se nazivaju i „biljkama koje oživljavaju ili vaskrsavaju“ („resurrection plants“). Gravitacijska voda je lako dostupna. R. ona nije njihov osnovni gradivni materijal (samo oko 1% vode u biljci se ulaže u sintezu biljne mase. biljka lakše dolazi do nje. jer se u kapilarima drži silama površinskog napona i adhezije). serbica. serbica. Ona se vezuje za čestice zemljišta i doprinosi formiranju njegove koloidne strukture. razlikuje se dostupna i nedostupna voda. Na severnoj hemisferi su poikilohidrične cvetnice retke (5-6 vrsta). Ovakve biljke uzivaju vodu čitavom površinom tela i dok su vlažne one su biološki aktivne. Balkanske poikilohidrične biljke (R. svojstva zemljišta (krupnozrnasta i sitnozrnasta). Sporo rastu i odlikuju se malim reproduktivnim kapacitetom. mahovine . Asplenium. One naseljavaju oblasti gde dolazi do smene vlažnih i sušnih perioda. H. R. Poikilohidrične biljke: se odlikuju promenljivom vlažnošću koja je uslovljena dinamikom vodnog režima spoljašnje sredine. Ali. Ona je za biljku najvažniji deo vode u zemljištu. Znači da postoji interval uvenjavanja ograničen koeficijentom uvenjavanja i poslednjom tačkom uvenjavanja. U odnosu na mogućnost korenovog sistema da se snabde vodom. To su rodovi Ramonda (R. Ona količina vode koja i posle toga ostane i koja je najzad potpuno nedostupna predstavlja poslednju tačku uvenjavanja. I posle početka uvenjavanja ostaje još izvesna količina vode koju biljka koristi. Relativna vlažnost je odnos apsolutne vlažnosti i one količine vodene pare koja je potrebna da se isti vazdušni prostor zasiti. Vlažnost vazduha: za procenu stepena vlažnosti postoje 3 vrednosti. Tokom rehidratacije dolazi do promena u ekspresiji gena i brze resinteze i obnavljanja ćelijskih struktura. Cyperaceae.. Deficit vlažnosti je razlika između one količine vodene pare koja je neophodna da se zasiti vazdušni prostor i apsolutne vlažnosti. Za biljke je bitan ukupan vodni balans kojeg čine vlažnost zemljišta i vlažnost vazduha. Vlažnost zemljišta: voda pristigla padavinama otiče po površini kopna. Lamiaicea. je poljski kapacitet ili kapilarni kapacitet zemljišta. Za biljke je najbitniji deficit vlažnosti. Asimilacija CO2 je blisko vezana sa vodenim rastvorom u ćelijama sa hlorofilom. Myconi). se zove potencijalna evaporacija. nivo podzemne vode. Količina nedostupne vlage pri kojoj počinje venjenje označena je kao koeficijent uvenjavanja. Vetar ima valiku ulogu (povećava isparavanje jer odnosi vlažne mase vazduha iznad isparavajuće površine). prometa..Vodni režim staništa Vodni režim staništa obuhvata kompleks procesa primanja. Evaporacija u uslovima neometanog i stalnog snabdevanja vodom površine izložene zagrevanju. Skoro sve poikilohidrične biljke su relativno male i niske zeljaste biljke (reko žbunovi). jer se nijedna površina ne obnavlja vodom istom brzinom kojoj je gubi.. rhodopensis) i Carex (C. Opnenu vodu biljka može koristiti delimično i uz velike teškoće. Evaporacija i transpiracija se odlikuju dnevno-noćnom i sezonskom ritnikom. ispunjava sve šupljine. u momentu potpunog zasićenja. nathalie. U ovu grupu spadaju jednostavniji i evoluciono stariji organizmi (alge. Ukoliko je sloj opnene vode deblji. nathalie. Količina infiltrirane vode u svim kapilarima zemljišta. minerali neophodni biljci ulaze sa vodom i transportuju se sa njom u biljci. Gravitacijska voda senalazi u većim šupljinama i brzo ponire u dublje slojeve zemljišta gde čini podzemnu rezervu vode. a 99% odlazi na transpiraciju i održavanje turgora). Aktivnost enzima je vezana za stepen zasićenosti ćelija vodom. dok se sloj uz samu površinu čestice naziva higroskopna voda. Evaporacija i transpiracija su proporcionalni deficitu vlažnosti vazduha. ali se ne koristi efikasno (zbog brzog poniranja). Većina ovih biljaka su autohtone biljke južne hemisfere. pri istoj temperaturi i pritisku (izražava se u procentima). Nedostupna voda je vezana za čestice zemljišta kao opnena (imbibicijska) i higroskopna voda. Sa smanjenjem vlažnosti ove biljke prelaze u stadijum anabioze. U najsitnijim šupljinama i kanalima se nalazi kapilarna voda (ne podleže gravitacionoj sili. Sa povećanjem vlažnosti fiziološki sistemi biljke se ponovo uspostavljaju.. lišajevi. One se izdvajaju specifičnim molekularno-biohemijskim adaptacijama koje ima omogućavaju očuvanje integriteta ćelijskih membrana i viabilnosti organizma.Tortula). Količina nedostupne vode u zemljištu se može označiti kao mrtva rezerva. Veoma jaki vetrovi mogu imati i suprotan efekat (dolazi do zatvaranja stoma). Opnena voda je ona koja se oko čestice nalazi u vidu opne. Aktuelna evaporacija je uvek manja u odnosu na potencijalnu. Odnos biljaka prema vodi I pored toga što se biljke najvećim delom sastoje od vode.. Poaceae. Određene vrste imaju suve listove koji zadržavaju zelenu boju i samo . Vodena para dospeva u vazduh evaporacijom ili transpiracijom. Poikilohidrične cvetnice su u familijama Scrophulariaceae. Ove biljke mogu da prežive potpuno isušivanje (dehidrataciju) protoplazme. Od paprati to su Selaginella. physoides). Dostupna voda se nalazi u šupljinama i kanalima u zemljištu i to kao gravitacijska i kapilarna voda. Vlažnost vazduha i zemljišta postepeno opadaju od obala mora ka unutrašnjosti kontinenta. Liliaceae. kao i temperaturi vazduha. ekspozicija (suvernije su vlažnije). Apsolutna vlažnost predstavlja konkretnu količinu vodene pare u atmosferi u datom momentu (gram vodene pare po metru kubnom vazduha). kanale i zemljišne kapilare i prelazi u dublje slojeve. Haberlea (H. R. Neke od ovih biljaka tokom dehidratacije razgrađuju hlorofil (listovi se suše) pa su one poikilohlorofilne.

dok turgorov pritisak ima pozitivnu. od čega se biljka delimično može oporaviti ali taj sud prestaje da bude funkcionalan. Dodatna pogonska sila protoku vode u korenu je korenov pritisak. Ovaj tip transpiracije je fino regulisan i kontrolisan. rezervnu vodu u vakuoli i intersticijalnu vodu (služi kao transportni medijum između ćelija i kroz ksilem i floem. Araceae) imaju vazdušne korenove sa specifičnim tkivom velamen radicum (upijaju vlagu iz okolnog vazduha). Stomaterna transpiracija se odvija preko stoma. Vodni potencijal. Apsorpcijsku aktivnost korena povećavaju i simbiotske gljive (ektomikoriza. Neke vrste (Orchidaceae. Ujutro počinje fotoaktivno otvaranje (biljka uzima CO2 i gubi vodu).delimično razgrađuju hlorofil. Za opstanak i opštu aktivnost biljke od izuzetnog značaja je odnos između primljene i rashodovane vode (vodni balans). raspored i gustina utiču na brzinu brzinu i efikasnost odvijanja stomaterne . Homojohidrične biljke: imaju relativno stalnu vlažnost tela koja je osigurana kontrolisanom ekonomijom vode. Ćelije ovih biljaka se karakterišu krupnom centralnom vakuolom čiji sadržaj stabilizuje vodene odnose u ćeliji. Poslepodne dolazi do hidroaktivnog zatvaranja sa ciljem da se spreči dalje gubljenje vode. Otvorenost stoma. freatofite) korenovi. Po ovom principu se odvija protok vode u celokupnom kontinualnom sistemu koji čine zemljište-biljke-vazduh. Primanje vode: alge. provođenje vode i odavanje vode. pritisak ćelijskog sadržaja na ćelijski zid) i potencijal matriksa (voda vezana silama adsorpcije na površinu koloida plazme ili kapilarnim silama za mikrofibrile ćelijskog zida). vošatnim prevlakama ili dlakavim omotačem. Površinski (šire se i granaju neposredno ispod površine zemljišta) i dubinski (na zemljištu iz čijeg površinskog sloja voda brzo isparava. Vodeni stub je neprekinut u ksilemskim elementima. Tokom kraćih perioda nepovoljne vlažnosti. Ksilemskim elementima se voda transportuje u biljci. One se zovu homojohlorofilnim poikilohidričnim biljkama. endektomikoriza). veličina. Brzina protoka zavisi od tipa provodnih sudova. vodu koja se kao vodeni omotač drži elektrostatičkim silama oko različitih koloidnih supstanci u ćeliji. potencijal pritiska (turgorov pritisak. takođe. mahovine i neke paprati upijaju vodu celom površinom tela (poikilohidrične biljke). Kutikularnom transpiracijom se voda odaje preko zidova epidermalnih ćelija. Protok vode: voda se transportuje niz gradijent vodnog potencijala. Široki sudovi su podložni lokalnim prekidima vodenog stuba vazduhom (embolizam). u biljci dolazi do vodnog deficita i narušavanje struktura i funkcija. menja se sa količinom rastvorenih supstanci). akumulira apscisinska kiselina koja utiče na ekspresiju gena odgovornih za sintezu zaštitnih proteina. U pogledu grananja može biti ekstenzivan (slabo se granaju ali obuhvataju veliku zapreminu zemljišta. njihov oblik. Smatra se da se kod poikilohidričnih biljaka. Ova dva tipa imaju pasivan karakter što može dovesti do znatnog gubitka vode. ima negativnu vrednost zato što je manji od vodnog potencijala hemijski čiste vode. Odavanje vode: transpiracijom biljka odaje vodu u obliku pare a gutacijom (u mnogo manjoj količini) u tečnom obliku. endomikoriza. Hemijski potencijal vode u ćeliji je određen kao vodni potencijal (razlika u slobodnoj energiji između slobodne vode i na različite načine vezane vode). prilagođenost na sušne uslove rastresite podloge) i intenzivan (vrlo razgranat). Stalna vlažnost ovih biljaka je obazbeđena razvojem kutikule ili zaštitnog sloja. Biljka se protiv toga bori povećanjem kutikularnih slojeva. Samoregulacijski mehanizam otvaranja i zatvaranja stoma je uslovljen faktorima sredine i unutrašnjom kontrolom biljke. Homojohidrične biljke vodu primaju preko korenovog sistema. Vodni potencijal ćelije čine osmotski potencijal (osmotska koncentracija ćelijskog soka u vakuoli. protoplazma se snabdeva vodom iz vakuole. stomaterna i peridermalna. Funkcionisanje biljke moguće je ako je vodni balans pozitivan. Korenovi upijaju vodu korenskim dlakama (kratkotrajne. Osmotski potencijal i potencijal matriksa imaju negativnu vrednost. Smatra se da gubitak vode ovim transpiracijama ne prelazi 1% odate vode. a peridermalnom preko suberinifikovane površine plutinih ćeija. Oxalis) imaju kontraktilne korenove koji zadržavaju određen položaj u zemljištu. Preko korena se upijaju i mineralne materije. Za održavanje reverzibilnih funkcija veoma je važno da se procesi dehidratacije odigravaju postepeno (dok je rehidratacija je veoma brza). Vodni režim biljaka Celokupan proces prometa vode u biljci označen je kao vodni režim. tokom prelaska u anabiozu. Neke biljke (Taraxacum. velika vakuola je prepreka reverzibilnim variranjima strukture ćelije koaj više nema sposobnost da elastično izdrži promene skupljanja i istezanja tokom procesa dehidratacije i rehidratacije. Upijanje vode je korenovim sistemom. stalno se zamenjuju novim). On se deli na 3 osnovna potprocesa: primanje vode. Istovremeno. uvek na određenoj dubini na kojoj se dobro snabdevaju vodom i istovremeno čvrsto drže nadzemne delove biljke (da se ne uzdižu suviše iznad same površine zemljišta). Razvojem stoma i njihovim rasporedom je dodatno kontrolisan gubitak vode. Kutikularna i peridermalna se odvijaju preko spoljašnje površine biljke. Vodni potencijal se meri i izražava u jedinicama pritiska (bari ili paskali). Osovinski i difuzan koren. njihovih dimenzija i njihovog broja (što je više diferenciranih traheja brži je protok). Vodni odnosi ćelije i tkiva: ukupna količina vode u biljkama obuhvata hemijski vezanu vodu za strukturne molekule protoplazme i ćelijskog zida. Transpiracija može biti kutikularna. Koren može i da magacionira vodu i mineralne materije. Između ćelija i tkiva mora da postoji razlika u hemijskom potencijalu vode da bi se uspostavilo kretanje i odredio pravac kretanja vode. Ukoliko količina transpirisane vode premaši količinu primljene. Strujanje vode se dešava u smeru pada gradijenta vodnog potencijala. Vazdušni čepovi mogu nastati i delovanjem patogena.

Koren je najčešće ekstenzivnog tipa. smanjenje dimenzija listova (mikrofilni listovi). psihrofite (fiziološka suša i niske temperature). Kod kserofita koje žive u oblastima gde se smenjuju sušni i kišni period dolazi do postepenog smanjivanja ukupnog broja listova ili zamenjivanja mezomorfnih listova kseromorfnim (sezonski dimorfizam). mlitavosti tkiva i opuštenosti listova. Listovi su deblji i čvrsti. Kserofite koje tokom sušnog perioda redukuju transpiracionu površinu su baobab i akacija. Efemerne kserofite se brzo razvijaju i za kratko vreme završavaju životni ciklus. Koren: površinski (Cactaceae). Efikasno regulišu stomaternu transpiraciju. intenzivna apsorpcija vode iz zemljišta ili magacioniranje vode.transpiracije. Zatvaranje stoma je efikasno za sprečavanje odavanja vode ali onemogućava fotosintezu i biljka ne može da se hladi. Povećan odnos podzemnih delova prema nadzemnim. Hemikserofite (kserofite sa mezomorfnom građom) imaju korenove koji dostižu do podzemne vode (freatofite). zaštita transpiracione površine. Sklerofite (kserofite sa kseromorfnom građom) imaju kseromorfne osobine nadzemnih organa (posebno listova) izržene u njihovoj čvrstoj konzistenciji (sklerofilnosti). Kserofite u širem smislu reči obuhvataju kriofite (kserofite prilagođene fizičkoj suši ali na niskim temperaturama). redukcija transpiracione površine. Vrlo brzi rast korenovog sistema. kao i specifičnim fiziološkim adaptacijama. ponekad i stabla ili pojedinih grana. slaba transpiracija) i adaptacije koje doprinose povećanju otpornosti prema dehidrataciji i/ili omogućavaju toleranciju potpunog isušivanja biljke (sposobnost sniženja osmotskog pritiska. Izuzetak su sukulentne biljke kod kojih je cirkulacija vode spora ali imaju velike rezerve. Korenovi nekih kserofita su hipertrofirani i mogu da magacioniraju veliku količinu vode. Protiv suše se bore intenzivnom transpiracijom. Stoga dehidratacija onemogućava normalan metabolizam proteina i sintezu amino-kiselina. Kserofite ne moraju nužno biti i kseromorfne (neke su i mezomorfne ako im korenovi dopiru do pozemne vode). Palisadno tkivo je razvijenije u odnosu na sunđerasto (kod nekih je samo ono diferencirano).Nitratna reduktaza je jedan od metabolički važnih enzima čija se koncentracija drastično menja (opada). Bitna je efikasna regulacija transpiracije. One se dele na jednogodišnje efemere (terofite) i višegodišnje efemere (efemeroide. paprati i retke cvetnice. rezerve vode. mahovine. Kserofite (odlike biljaka. Suša dovodi do gubitka turgora. Ekstremno hidrolabilne biljke su. Ovo se postiže prisustvom širokih sudova i relativno velikim brojem sudova. brza cirkulacija tečnosti. veća diferenciranost tkiva (mehaničkih. Maksimalno je diferencirano palisadno tkivo u odnosu na sunđerasto. Za njih je karakterističan izohidričan tip vodnog balansa (glavni signal za zatvaranje stoma je apscisinska kiselina). kserohalofite (visoka temperatura i fiziološka suša na slanim staništima) i oksilofite (biljke sa sfagnumskih tresava). Klasifikacija: Kserofite u strogom smislu reči su biljke koje žive u oblastima sa fizičkom sušom i visokom temperaturom. Mogu izgubiti i do 50% vode i dalje biti metabolički neoštećene. Ovo su biljke suvih i sunčanih staništa. Kserofite koje su aktivne i otporne na sušu (arido-aktivne ili ofanzivne) se dele na sklerofite i sukulentne. Biljke moraju uskladiti primanje i odavanje vode. dok je kutikularna sprečena kseromorfnim periferijskim adaptacijama. Aktivne su tokom sušne sezone. Morfološke i fiziološke osobine kojima kserofite odolevaju nedostatku vode su adaptacija koje doprinose efikasnoj apsorpciji i održavanju velike količine vode unutar organizma (razvijen koren. provodnih). Odlikuju se relativno malim i ujednačenim promenama ukupnog sadržaja vode i vodnog potencijala pa se zovu i stenohidre. Nadzemni deo: voda mora brzo da cirkuliše. Kserofite se odlikuju knstantnim rastom korenova prema izvoru vlažnosti. Zanimljiv vid periferijske zaštite je i uvrtanje liske kod trava iz roda Stipa. geofite). Poikilohidrične kserofite (arido-tolerantne) obuhvataju alge. Neke hidrostabilne biljke imaju zalihe vode u pojedinim organima. Kserofite su otporne na duže periode suše (za razliku od higrofita i mezofita). Kompromisna klasifikacija: Kserofite koje izbegavaju sušu (aridno-pasivne ili defanzivne) nemaju nikakvih posebnih adaptacija za izdržavanje sušnog perioda. Neke kserofite zbacuju lišće. Kod kserofita postoje adaptacija kojima se izolira unutrašnjost korena od okolne isušujuće sredine. Pod dejstvom suše javlja se smanjenje sintetičke sposobnosti biljke. Veliki broj kserofita su C-4 ili CAM biljke. Hidrostabilne uglavnom održavaju pozitivan vodni balans. Opstaju zahvaljujući fenološkoj plastičnosti. dubinski (freatofite) i kombinovani (kombinacija prethodna 2. ali i zaštititi se od preteranog zagrevanja. Bitno je razlikovati termine kserofitnost (radi se o biljkama koje žive na sušnim staništima) i kseromorfnost (postojanje morfoloških i anatomskih osobina čija je pojava uslovljena i vezana za oskudicu u vodi). adekvatnoj regulaciji ciklusa razvića i pravovremenoj produkciji biljnih organa otpornih na sušu. Tolerišu totalno isušivanje. Neke prelaze u stadijum anabioze. veoma niska vrednost vodnog potencijala). Imaju nizak osmotski potencijal ćelijskog soka i zbog toga energično upijaju vodu iz podloge. Listovi su glavni transpiracijski organi kopnenih biljaka (preko njih se odvija i stomaterna i kutikularna transpiracija). karakterističnim odlikama unutrašnje građe biljnih organa (skleromorfnost). Listovi su malakofilni. u jednom posebnom smislu. Hidrolabilne biljke su eurihidre i pokazuju velika dnevna i sezonska variranja vodnog balansa. U . List: jače razvijene površinske zaštitne strukture. Njih karakteriše anizohidrični tip vodnog balansa. tip staništa i karaketristike vegetacije) Kserofite su biljke sušnih staništa koja se odlikuju uslovima kserotermije (suša je praćena istovremeno i visokim temperaturama). lišajeve. Listovi imaju malu površinu a veliku zapreminu. i poikilohidrične biljke. najbolja adaptacija na aridni uslov sredine). Tipovi biljaka u odnosu na vodni balans: mogu biti hidrostabilne i hidrolabilne. Afilne kserofite uopšte nemaju lišće.

Kod mezofita je izraženija i pojava lisnog polimorfizma (u višim delovima listovi su kseromorfniji od onih pri dnu stabla). Stipakserofite su mnogobrojne trave koje predstavljaju edifikatorske vrste stepske vegetacije ili su karakteristične za mediteransku i pustinjsku kserofilnu zeljastu vegetaciju. Salvinia) i mnogobrojne cvetnice. Zelene alge iz razdela Charophyta (Nitella. Ovakvim oblikom maksimalno je smanjena površina u odnosu na zapreminu. Listovi su obično veliki. nadzemni organi početkom zime delimično ili potpuno izumiru) i efemere i efemeroide (kratak životni ciklus. Najčešće su skleromorfne osobine slabije izražene. Dele se na stablove (kaktus). intenzivno transpirišu. Alge predstavljaju primarne vodene biljke.Imaju CAM fiksaciju CO2 (fiksira se tokom noći i vezuje za organske kiseline pa ćelijski sok postaje kiseo). Hidrofite Ovo je složena grupa različitih adaptivnih tipova biljaka koje naseljavaju vodene basene. U sunđerastom tkivu su prisutni krupni intercelulari. tip staništa i karaketristike vegetacije) Mezofite čine heterogenu i široku ekološku grupu biljaka koja je prelazna između kserofita i higrofita. Nadzemni deo je bolje razvijen od podzemnog. Listovi su bez zaštitnih tvorevina i imaju ispupčene krupne i retke stome. Listopadni sklerofitama listovi traju jednu godinu. Prema jednoj one se dele na večnozelene mezofite kišnih tropskih šuma (mezomorfnost je uslovljena obilnom vlažnošću. Prilagođene su umereno vlažnim uslovima i podnose sušu bolje od higrofita. Kod afilnih kserofita listovi su sitni i ljuspasti pa funkciju fotosinteze preuzimmaju zeleni izdanci. Higrofite vlažnih i otvorenih staništa naseljavaju staništa na kojima je zemljište jako vlažno ali vazduh može biti suv (ali je najčešće i on vlažan). Sukulentne kserofite se odlikuju sočnom. Hypnum). Palisadno tkivo je jednoslojno dok sunđerasto može biti i višeslojno. Kod morskih vrsta su često i . Prelazna su grupa između mezofita i hidrofita. sukulentnom građom vegetativnih organa koji su voluminozni. tanki i nežni. Među cvetnicama borjne su vodene monokotile dok je broj vodenih dikotila znatno manji. flotantne i emerzne vrste. Najtipičniji predstavnici su iz vlažnih i tamnih tropskih šuma. vlažnost podloge je znatna). Najveći deo gajenih biljaka su mezofite. Sargassum) i crvene alge (Corallina). Mogu biti drvenaste i zeljaste. dok ostale kseromorfne osobine mogu biti manje izražene. Kapljice vode se aktivno ili pasivno izlučuju kroz hidatode. Transpiracija je slaba u uslovima stalne i velike vlažnosti vazduha. vodene paprati (Isoetes. Mezofite su istovremeno i mezotermne i mezotrofne biljke a i poluskiofite. Stome su manje brojne i krupnije nego kod kserofita. Mezofite i higrofite (odlike biljaka. Zbog konstantne snabdevenosti vodom nema potrebe za regulacijom transpiracije (ravna je evaporaciji). samo vršni listovi imaju kseromorfne odlike). Koren je slabo razvijen. postavlja se pitanje da li su mezofite ili kserofite). U taksonomskom pogledu vodene biljke obuhvataju alge. Mnogi autori sve vodene biljke (nevaskularne. Pošto s dobro snabdevene vodom. Chara) i Chlorophyta (Cladophora) obično čine donju granicu rasprostranjenja vodenih amkrofita u kopnenim vodenim ekosistemima. Vodene biljke naseljavaju eufotičnu zonu (to je obično litoral) vodenih basena (prostire se do različitih dubina). Higrofite obuhvataju biljke koje su prilagođene velikoj vlažnosti staništa. Mnoge od ovih biljaka su izvanredno dlakave i čine poseban tip „jako dlakavih kserofita“. Palisadno i sunđerasto tkivo su ujednačeno diferencirani ili je bolje razvijeno sunđerasto.večnozelene sklerofite spada mediteranska šumska i žbunasta vegetacija kao i vegetacija tropskih savana. ali slabije od kserofita. listopadne drvenaste mezofite (drvenaste vrste sa jesenjim listopadom u umerenom pojasu). Šumske higrofite zauzimaju vlažne prizemne spratove u večnozelenim tropskim i listopanim šumama umerene zone. Azolla. dok ostale teksonomske kategorije predstavljaju sekundarne. Submerzne hidrofite su čitave potopljene u vodi ali se cvetovi najvećeg broja predstavnika nalaze u vazduhu. lisnate (aloe. Najmanje su otporne suši. Karakteriše ih relativno ujednačen odnos između nadzemne i podzemne biomase. Provodno tkivo je umereno razvijeno. Periferijske zaštitne karakteristike listova su umereno izražene. Vodene biljke obuhvataju submerzne. One su skiofite. neke vodene mahovine (Bryum. Protok vode je omogućen gutacijom. Mogu sepodeliti i na hidrofite (vodene biljke u užem smislu) i helofite (emerzne ili amfibijske vrste koje nastanjuu zabarena staništa). U morima su na velikim dubinama zastupljene mrke alge (Fucus. vaskularne i makroskopske alge) označavaju kao vodene makrofite. Marsilea. Najtipičnije su mezofite sa mezomorfnom građom ali postoje i prelazne grupe (kseromezofite. Stome su tokom dana stalno zatvorene. Ponekad je morfologija prutolika. stabla i grane. agava) i korenske (Oxalis) sukulente. Nedovoljno razvijena kutikula omogućava kutikularnu transpiraciju. Postojali su pokušaji klasifikacije mezofita. U okolnostima otežanog disanja korenova ostvaren je specijalan tip adaptacija na uslove anaerobije (u bibiljci je razvijeno vazdušno parenhimsko tkivo odnosno aerenhim). Ne podnose veliki deficit vlažnosti. mezokserofite. zimi zelene listopadne mezofite (u oblastima gde se smenjuju vlažna zima i kratko suvo leto. Magacioniraju vodu u telu (posebno u vodenom parenhimu). Ove biljke se sreću sa problemom nedostatka kiseonika u podlozi prezasićenoj vodom. razvijaju se tokom izrazito vlažnih uslova na staništu. Listovi su hipostomatični i ređe su amfistomatični. leti zelene višegodišnje zeljaste mezofite (livade i stepe. Listovi su veoma uski i tokom sušnih perioda se savijaju po dužini (uvrću se u cev). održavajući povoljnu temperaturu listova i produkujući znatnu količinu biomase. higromezofite i mezohigrofite).

Aerozagađivanje: u industrijskim i urbanim . lisna ploča se deli. sulfida kao i toksičnih fero i mangano jona). oslabljena svetlost. hipertrofiju tkiva. Vazduh direktno omogućava snabdevanje biljaka sa CO 2. Sem u atmosferi. nedostatak mineralnih elemenata. Phragmites communis. Emerzne vrste predstavljaju prelazne forme ka higrofitama.. aerenhim. liska je cela. Ceratophyllum. Nuphar. posebno kod flotantnih. nema potrebe za zaštitnim omotačima) ali ima i nedostataka (nedostatak kiseonika. dolazi do nagomilavanja toksičnih jedinjenja. Polno razmnožavanje je najčešće pomoću insekata (entomofilija) i vetra (anemofilija). Vazduh kao ekološki faktor i njegov uticaj na biljke. Flotantne hidrofite imaju flotantne listove na površini vode (Trapa. Ranunculus lingua. Helofite (emerzne biljke) imaju manji ili veći deo izdanka iznad površine vode. auksina i apscisinske kiseline. ozon apsorbuje ultraljubičaste zrake. 3) mehanički elementi imaju centralni položaj (obezbeđena savitljivost. termosfera (jonosfera. CO2. Atmosferu čine 5 slojeva: troposfera (najniži i najgušći sloj vazduha. Typha latifolia. Sa povećanjem vlažnosti zemljišta opada ukupna masa vazduha i smanjuje se mogućnost obnavljanja kiseonika. manje ili više razvijena kutikula. U prizemnom sloju atmosfere sastav vazduha je relativno stabilan i značajnije modifikacije sastava vazduha su izazvane antropogenim zagađenjem. do visine od 12 km. ovaj sloj se uništava gasovima iz troposfere i jedinjenjima iz mlaznih aviona). Potamogeton). metana i sumpor-vodonika. Hidrofilni cvetovi imaju modifikovane ili redukovane određene cvetne delove i produkuju veliku količinu polena (zbog nesigurnog načina oprađivanja). vazduh se nalazi i u svim zemljišnim kapilarima i porama. Hemijski sastav i osnovne fizičke karakteristike (gustina. U anaerobnim uslovima biljke uspostavljaju proces ubrzane glikolize. Ovde spadaju Alisma plantago aquatica. flotantni listovi su građeni kao listovi svetla. 5) redukcija korenovog sistema (kod nekih vrsta poput Lemna minor potpuno isčezavaju. modifikuje i ublažava ukupno Sunčevo zračenje. Aerozagađivanje Vazduh je mehanička smeša gasova koja obavija Zemlju stvarajući njenu atmosferu. kretanja vode). Vazduh u zemljištu: sastav vazduha u zemljištu se razlikuje od onog u atmosferi (ima manje kiseonika a više CO2). veoma visoka tempertura. slobodnim strujanjem vazduha omogućava se difuzija gasova a vetrovi omogućavaju oprašivanje i rasejavanje plodova i semena. dok se istovremeno nagomilava azot. Veća količina CO2 se može konstatovati na površini zemljišta. 4) Intercelularne šupljine su veoma razvijene (kao i u listovima. mlečne i buterne kiseline. Najveći broj sekundarnih vodenih biljaka ispoljava vegetativni polimorfizam (razlike u izgledu).u ćelijama epidermisa su hloroplasti. Zbog nedostatka u zemljištu. ali postoji i hidrofilija. Butomus umbellatus. obezbeđena efikasna fotosinteza i snabdevanja gasovima). Wolffia). I one se dele na vrste koje se ukorenjavaju (lisna drška može biti kratka ili dugačka. omogućava stvaranje i kretanje oblaka a time i pojavu padavina. ovde se stvaraju oblaci i dolazi do padavinaantropogene supstance iz ove zone se mogu otkloniti vlažnom depozicijom i suvom depozicijom. Nymphea alba. 6) vegetativno razmnožavanje (uslovljeno niskim prolećnim temperaturama koje skraćuju vegetacijski period i otežavaju polno razmnožavanje. na submerznim listovima su hidropote koje služe za izlučivanje ali i upijanje mineralnih soli i jona. Atmosfera ima debljinu 3000 km. Aldrovanda) i vrste koje se ukorenjavaju (Myriophyllum. ovo je najosetljiviji deo atmosfere). Transpiracija postoji kod flotantnih i emerznih listova (veliko je odavanje vode preko kutikularne transpiracije). u ovim uslovima biljke produkuju veću količinu etilena.). velika količina jona) i egzosfera. diferenciraju terestrične oblike. duž visinskih slojeva atmosfere. rastvorene soli i gasovi se upijaju celom površinom tela.034% CO2). stabla ne trpe zog istezanja i pokretljivosti izazvanih stalnim vodenim strujanjima). Submerzni listovi ne transpirišu ali se voda ipak izlučuje. temperatura) se menjaju od površine Zemlje. kod nekih gube ulogu u pričvršćavanju).. prema kosmičkom prostoru. dok giberelini i citokinini opadaju. Typha angustifolia. Potamogeton) i vrste koje se ne ukorenjavaju (Lemna minor. poseban vid je u obiku turiona koji se formiraju na stablu. Vazduh sprečava ogromne dnevne i sezonske fluktuacije temperature.aerenhim. Staklena bašta i CO2. vazdušno tkivo . mezosfera (temperatura opada sa visinom). zaustavljaju mitozu. 21% O2. ujesen se otkidaju i padaju na dno gde prezimljuju. a favorizuje anaerobni katabolizam (nastaje redukovana sredina u kojoj raste količina acetaldehida. Dele se na vrste koje se ne ukorenjavaju (Utricularia. u proleće isplivavaju i razviaju se u novu biljku). naziva se i ozonosferom. 2) heterofilija (lisni polimorfizam. epistomatični listovi. temperature rastu sa visinom.cvetovi potopljeni ili plivaju po površini vode. Dejstvo vazduha na biljke može biti direktno i indirektno (delovanje vazduha na promenu drugih abiotičkih i biotičkih faktora sredine). Victoria). Udeo gasova (78% N2. aerenhim imaju i korenovi za provetravanje ili pneumatofore kod mangrova koji rastu negativno geotropno). sklerenhimski idioblasti daju čvrstinu. 0. nema opasnosti od prekomernog isparavanja. Adaptacije: vodena sredina pruža određene prednosti (dostupnost vode. One su uglavnom višegodišnje. zbog nedostatka metaboličke energije neophodne za održavanje ćelijskih funkcija. stratosfera (do 50 km. Lemna. onemogućavaju se procesi oksidacije. najmanja debljina ozona je nad ekvatorom. Neke submerzne hidrofite u vreme isušivanja vodenih basena koje naseljavaju. pritisak. Osnovne odlike vodenih biljaka su: 1) površina submerznih listova je povećana a zapremina smanjena (lisna ploča se končasto. Takođe. Promene hormonalnog statusa utiču na uvrtanje lisne drške. Zahvaljujući atmosferi nastaje „efekat staklene bašte“. Nymphea. submerzni listovi odgovaraju tipu lista senke . trakasto ili lanceolatno izdužuje. Nuphar luteum.

Ako su koncentracije niske dolazi do hroničnih oštećenja (promene u biofizičkim i fiziološkim procesima). polarni vetrovi (duvaju iz polarnih oblasti ka subpolarnim oblastima. Nemoguće je tvrditi za većinu oštećenja na biljakama da potiču od jednog gasa. Ako drvo započne normalan rast. U primorskim i planinskim oblastima javljaju se lokalni vetrovi čiji se smerovi periodično menjaju tokom dana i noći. ciklon. Snažni vetrovi koji duvaju velikom brzinom izazivaju vetrolome (lomljenje pojedinih grana i stabala). hlor-fluor ugljovodonicima (freoni). SO2. Oni nastaju kad vazduh struji iz oblasti sa vazdušnim pritiskom iznad 1013. peroksibenzoilnitrat). U topskom pojasu se povremeno javljaju ciklonski vetrovi razorne snage (tajfun. poleglu ili jastučastu životnu formu. Vetar možedelovati direktno i indirektno na biljke. noćnik duva sa kopna na more. gde i sa kakvom učestalošću se javljaju i koliko traju vetrovi se dele na stalne. Prema tome kada. Štetno mehaničko dejstvo. Danik ili dnevni vetar duva sa mora na kopno. Na vetrovitim mestima sa jakim vetrovima biljke imaju patuljastu.. Vetrovi dovode do abrazije voštanih prevlaka i kutikule. Raznovrsni atmosferski zagađivači (aerozagađivači) neposredno i posredno oštećuju biljke i dovode do degradacije vegetacije.3 milibara odnosno 760 mm (anticikloni) u oblasti sa pritiskom nižim od normalnog (cikloni). Ti delovi biljke dodatno očvršćavaju. U ovim područjima vazduh obiluje CO2. čađi i gari. Azotni oksidi dovode do pojave fotohemijskog smoga koji se tokom dana (pod dejstvom UV zračenja) razlaže na NO i atomski kiseonik. pasati duvaju ka ekvatoru a antipasati ka suptropskoj oblasti). Horizontalna ili približno horizontalna kretanja vazduha su vetrovi. Priobalna zona istočnog dela Antarktičkog kontinenta se smatra najvetrovitijom oblašću (jedan od Antarktičkih rtova se naziva i polom vetrova). Vazdušni vrtlozi sličnog oblika se stvaraju i iznad vode formirajući „pijavice“. tornado). temperature. Lokalni vetrovi su tipični obično za uža geografska područja u kojima se javljaju više ili manje redovno. Vetar kao ekološki faktor i njegov značaj za biljke Kretanje vazduha se javlja usled različitog vazdušnog pritiska. Ciklonski vetrovi nastaju pri sudaru toplog i vlažnog vazduha i hladnog i suvog vazduha (dolazi do spiralnih kretanja vazdušnih masa oko središta). To su monsuni (zimi duvaju sa kopna na more a leti obrnuto). Kod lišćara se reakciono drvo razvija na gornjoj strani stabla ili grane (na mestu istezanja) i naziva se tenziono drvo. vardarac (dolina Vardara ka Egejskom moru). uz istovremeno nepovoljne uslove temperature (planine) ili povećan salinitet podloge i vazduha (morska obala). Zbog jakog vetra se stome zatvaraju. Na gornjoj šumsoj granici (zona borbe) drveće obrazuje zakržljala. Ovi radikali reaguju sa nesagorelim ugljovodonicima i azotnim oksidima stvarajući veoma opasna jedinjenja (peroksiacetilnitrat. periodične. a i apsorbuju Sunčevo zračenje pa dovode do smanjenja temperature na površini Zemlje. Vetrovi iznad morske ili jezerske vode su obično brži od vetrova iznad kopna. koji je posledica različitog zagrevanja pojedinih oblasti na Zemlji. Čestice pepela i prašine talože se u nadzemnim delovima ali je najnegativniji efekat mehaničko oštećenje lista..zonama se menja uobičajni sastav vazduha. Blag vetar veoma povoljno deluje na biljke jer odnosi vlažan sloj vazduhaoko biljke. cepaju listove. Na izloženim mestima gde vetar ima stalan karakter i određen pravac drveće dobija formu zastave. Sumporna jedinjenja dovode do kiselih kiša. raste u pravcu duvanja vetra (ponekad paralelno sa površinom zemljišta). Veoma aktivan ozon stupa u reakcije sa organskim molekulima pri čemu nastaju toksični radikali. vlažnosti i tako utiče indirektno na biljke. U vetrovitim oblastima biljke imaju kseromorfniji karakter. Stablo i grane koje se savijaju pod naletima vetra razvijaju na određenim mestima sekundarno tkivo odbrambene funkcije (reakciono drvo). Najčešće im je dejstvo sinergističko. Gasovi difunduju kroz stome na listovima biljaka i izazivaju oštećenja ćelija mezofila. pošto se aerpzagađivači uvek nalaze u smeši. nanose različite materijale na biljke. Kod četinara reakciono drvo se razvija na donjoj strani stabla ili grane koji se savijaju i gde se tkiva sabijaju (kompresiono drvo). Hladan i težak vazduh iz polarnih krajeva teži da se kreće ka ekvatoru. Vetrovi oblikuju reljef (eolska erozija). Dejstvo vetra može biti pozitivno ili negativno. Vetar ima . U atmosferi postoje i vertikalna kretanja vazduha (vazdušne struje). ima ogroman praktični značaj za očuvanje i unapređenje flore i vegetacije u industrijskim oblastima i velikim gradskim centrima. Ovaj kiseonik dovodi do stvaranja ozona u troposferi. zapadni vetrovi (duvaju od suptropske oblasti ka umerenoj). Ograničen rast ovih biljaka je provociran negativnim vodnim balansom u uslovima gde vetar stalno podstiče evaporaciju i transpiraciju. Ako su izložene visokoj koncentraciji zagađivača biljke pokazuju akutna oštećenja. dok su osetljive vrste odlični bioindikatori. Otporne vrste biljaka su najčešće „akumulatori“ štetnih materija. bura (sa Dinarida ka Jadranu). hidrogenskim halidima (HF) kao i prašinom. savijena i žbunolika stabla (krumholc oblik). pa čak i vetroizvale. Vetar doprinosi promeni količine svetlosti. metanom. Poznavanje stepena otpornosti biljke i njenih adaptivnih mogućnosti na uslove sredine. Vetrovi se karakterišu određenom brzinom (jačinom) i pravcem. jugo (sa mora na kopno) i fen (brdska područja alpsko-dinarskog područja). one koje duvaju na širokim geografskim područjima ili u lokalnim uslovima. Povećana količina CO2 dovodi do efekta staklene bašte. Periodični vetrovi duvaju u određenim oblastima i to samo u određeno doba godine (kada dolazi do promene vazdušnog pritiska). Stalni vetrovi su pasati i antipasati (duvaju neprestano u zoni između 30o severne i južne geo širine i ekvatora. nazivaju se i istočni vetrovi. Ovde spadaju košava (Podunavlje). pod pritiskom vetra. atmosferskim oksidantima. „beljenje“ hloroplasta zbog čega se javljaju nekrotičke fleke. gde se zagreva. diže uvis i kreće ka polovima.

nemetala (S. sedimentne (slepljivanjem zdrobljenih delova i minerala magmatskih stena sa organskim ostacima) i metamorfne (sedimentne stene koje su pretrpele velike promene pošto su na većim dubinama bile izložene drugačijoj temperaturi i pritisku). Tokom ovih reakcija se raspadaju i sami minerali. Al. Razlikuju se 2 osnovne vrste humusa (prema pH): neutralni i kiseli humus (u njemu je razlaganje organske materije sporo). posebno količinu i odnos organogenih elemenata (C. koja se obrazuje razlaganjem organskih ostataka u zemljištu pod uticajem mikroorganizama. Mg. Kasnije je ovaj supstrat dobio i kapilarna svojstva. Kamenje i šljunak se nalaze kao stalni sastojci samo u primarni (skeletnim) zemljištima gde uslovi za rast biljaka nisu povoljni (mali vodni kapacitet). Strukturu zemljišta čine čestice spojene na različite načine u strukturne agregate. Specifična životna forma prilagođena na raznošenje vetrom u stepskim i pustinjskim predelima su biljke-kotrljani. Ukupsn hemijski sastav podrazumeva prisustvo odrešenih elemenata u različitim hemijskim jedinjenjima ili u slobodnom elementarnom stanju. Zemljište je veoma dinamičan sloj biosfere koji nastaje i neprestano se menja kroz razne aktivnosti i procese. Voda u zemljištu može biti dostupna i nedostupna. Fizičkohemijske odlike: Fizičke osobine zemljišta obuhvataju mehanički (granulometrijski sastav). Brzina agregacije je u pozivinoj korelaciji sa sadržajem koloidne gline i drugih mineralnih čestica. zemljišta se mogu podeliti na slabo. Od poroznosti zavise vodni i vazdušni režim zemljišta. Osnovne stene se mogu grupisati u magmatske (najstarije. U zemljinoj kori najviše ima kiseonika. K. Nastavljaju se hemijski procesi potpomognuti biološkom aktivnošću bakterija. Toplotni režim zemljišta obuhvata procese primanja. Najveći značaj u održavanju povoljnog mineralnog režima biljaka imaju soli kalijuma. sastavu organskih jedinjenja. On predstavlja biološku osnovu plodnosti zemljišta.... O. Pedogeneza. Akumulacijom finih. Cl) i metala (Na. Započinju procesi adsorpcije (privlačenje i zadržavanje određenih molekula). Aktivnost biljaka i mikroorganizama u zemljištu ima posledicu da vazduh u zemljištu sadrži znatno više CO2 a manje kiseonika nego atmosferski vazduh. Prema klasifikaciji granulometrijske frakcije se dele na kamenje. kalcijuma. Fe. Ovako nastaje „prvobitno“ zemljište.. Krupne organske čestice predstavljaju inertnu organsku rezervu zemljišta. strukturu. Humus je specifična smeša organskog i mineralnog materijala. šljunak. Voda u zemljištu predstavlja vodeni rastvor čitavog niza različitih organskih i neorganskih jedinjenja. sastav i fizičko-hemijske odlike zemljišta Zemljište čini tanak površinski sloj Zemljine kore (litosfere)... složene građe i sastava. Struktura zemljišta je povoljnija ukoliko je veća njegova opšta poroznost. prenošenja i gubljenja toplote. Tokom ovih procesa zemljište stiče karakteristiku označenu kao plodnost. Mineralne čestice predstavljaju skelet zemljišta i mogu se klasifikovati prema veličini (šljunak + krupan i sitan pesak. Pedogeneza je evolucija zemljišta. silicijum. Hemijske osobine obuhvataju ukupan hemijski sastav zemljišta. Različite stene Zemljine kore predstavljaju matičnu stenu (matičnu podlogu) raznovrsnih zemljišta.pozitivnu ulogu u prenošenju polena (anemofilija) i raznošenju semena i plodova (anemohorija). Ruža vetrova. Može se smatrati kao nova i jedinstvena celina i životna sredine (pedosfera). Pojava humusa u procesu pedogeneze označava konačni prelaz od matičnog supstrata ka potpuno formiranom zemljištu. fosforna i sumporna jedinjenja. koloidnim svojstvima i drugim osobinama. Humus poboljšava fizička. glinu. Ca. algi i lišajeva. voda. H). Sitne organske čestice čine organski koloidni kompleks označen kao humus. Sastavni delovi zemljišta su mineralne čestice.). Pesak je najčešća i najviše zastupljena frakcija u granulometrijskom sastavu zemljišta. oksidacija. očvrsla lava. količinom kvalitetnog humusa. raznovrsnog oblika i veličine. glina). Mn). Poroznost predstavlja zapreminu svih pora. Pre pojave organizama matična stena se mrvila mehaničkom dezintegracijom ili fizičkim i termičkim raspadanjem. Na osnovu procentualnog sadržaja krupnih granulometrijskih frakcija. vodni režim. Primitivnu strukturu odlikuju dispergovane čestice mehanički odvojene jedna od druge (ne formiraju agregate). P.. Sticanje svojstva plodnosti ne može se odvojiti od procesa vezanih za životnu aktivnost biljaka i drugih organizama. kao i rastvoren u zemljišnoj vodi. srednje i jako skeletna. 95% litosfere). Osnovu zemljišnog . boju. izraženu u procentima. mehaničke čvrstoće i vodootpornosti. i to čvrste faze (mineralnih i organskih čestica). Hemijskim raspadanjem i novim spajanjem elemenata rastrasita stena dobija svojstvo vezanosti. toplotni režim. vazdušni režim. Si. aluminijuma. Svi mineralni elementi neprestano kruže kroz biogeohemijske cikluse (nijedan element sene gubi). magnezijuma i gvožđa. mulj i koloide. Dolazi do slobodnog prodiranja vode u rastresitu masu stene (gravitacijska voda). Vazduh je u šupljinama između čestica zemljišta veoma dispergovan i delimično adsorbovan na koloidima.. poroznost. Organske supstance se razlikuju po veličini čestica. ugljena kiselina. zatim tečne faze koju čini zemljišni rastvor određene koncentracije i pH reakcije. Pore velikih dimenzija su makropore a malih dimenzija mikropore. azotna jedinjenja. u odnosu na ukupnu zapreminu zemljišta. Zemljište deluje kao kompleks ekoloških faktora i zbog toga ga neki autori označavaju kao edafski ekološki faktor. pesak. Rastresita masa se i dalje mrvi i čestice bivaju izožene hemijskim procesima (hidroliza. hemijska i biološka svojstva zemljišta. Rastrasiti matični supstrat može biti rezidualan (ako se zadržao na mestu na kojem je nastao) ili transportovan (ako je prenet na neko drugo mesto). N. vazduh i organske supstance. amorfnih i muljevitih čestica dolazi do stvaranja koloida (supstrat dobija osobinu koloidne sredine). Mineralni sastav predstavlja procentualni sadržaj čestica različite veličine u određenoj vrsti zemljišta.

halobiomi (na slanom zemljištu). Navesti tipove zemljišta iz zonobioma. mineralizacija.Karakteristična evolucija i preobražaj zonalnih zemljišta odvija se kroz procese laterizacije (topla i vlažna tropska klima). Azonalnim zemljištima pripadaju inicijalna ili mlada zemljišta sa slabo razvijenim zemljišnim profilima. Na taj način se stvara eluvijalni horizont A2. diluvijalna i aluvijalna zemljišta (od materijala koje reka nanese). U tim migracijama nastaju akumulativni A horizont (podeljen na A0 i A1). reljef. psamofite (na peskovitim zemljištima i čistim peskovima).rastvora čini voda u kojoj su rastvorene različite soli. U zemljištu se pH kreće između 3 i 11. Ovde spadaju podzolasta i lateritna zemljišta. slabo bazična. psamobiomi (na peskovitom). i tokom migracije jedni horizonti osiromašuju dok se drugi obogaćuju. klimatske promene. živi organizmi. nautralna. Mineralizacijom organskih supstanci oslobađaju se neophodni hemijski elementi u zemljište i postaju ponovo dostupni biljkama. Geneza i klasifikacija zemljišta Za obrazovanje i evoluciju zemljišta odgovorni su pedogenetski faktori (matična stena. Od delova stelje i drugih humificiranih organskih ostataka nastaje akumulativni A0 horizont. Zemljišta mogu biti jako kisela. azonalna i intrazonalna). Osnovni horizont je matični supstrat (horizont C) koji nastaje raspadanjem matične stene (horizont D). Za horizonte se upotrebljava ABC klasifikacija. Ped-o-kal se ravijaju u sušnim i polusušnim oblastima. Iz ovog sloja se vrši ispiranje rastvorljivih mineralnih jedinjenja u niže slojeve.Formiranje zemljišnih horizonata je postepeno. osobine zemljišta su veoma ovoljne za razvoj biljaka i drugih organizama. police kamenitih ili stenovitih odseka). litosoli (na kamenitom supstratu). neutralne i bazične reakcije. Prema tipu zemljišta oni mogu biti litobiomi (na kamenitom). kisela. eluvijalni A2 horizont i iluvijalni B horizont. helobiomi (na močvarnom i tresetnom). Osnovni procesi koji dovode do formiranja zemljišta su humifikacija. Ispod ovog sloja se daljim procesima razlaganja organskih jedinjenja i spajanjem sa mineralnim česticama matičnog supstrata obrazuje akumulativni A1 horizont u kome se vrši nagomilavanje humusno-mineralnih koloida i različitih organskih i neorganskih jedinjenja pa je on označen i kao humusnoakumulativni A1 horizont. Na Zemlji se mogu razlikovati 3 osnovne grupe zemljišta (zonalna. halofite (na slanim zemljištima-slatinama) i oksilofite (na kiselim i mineralno siromašnim sfagnumskim tresavama). Pojedini ekosistemi na Zemlji su tesno vezani za određenu matičnu podlogu i uslovljeni su specifičnim zemljištem. Ovako se . Na osnovu ovih procesa se zonalna zemljišta mogu podeliti na grupu zemljišta bogatih kalcijum-karbonatom (ped-o-kal) i grupu zemljišta bogatih aluminijumom i gvožđem (ped-al-fer). obogaćen sloj zemljišta iluvijalni horizont B. Tako se stvara novi. Što je ovaj sloj razvijeniji. Isprana. Ova zemljišta su najčešće uslovljena slabom drenažom. U formiranom zemljištu se izdvajaju određeni slojevi (genetički horizonti) raspoređeni duž vertikalnog zemljišnog profila. vremenski procesi. Nastajanje zemljišta je geneza ili pedogeneza. Ova zemljišta mogu biti veoma vlažna (hidromorfna) ili veoma slana (halomorfna). Ona nastaju kada mnogobrojni abiotički i biotički faktori onemogućavaju ili menjaju uslove za razvoj zonalnog tipa zemljišta. rendzine (na krečnjaku). peinobiomi (na zemljištima siromašnim mineralnim elementima) i amfibiomi (na povremeno plavljenim zemljištima). Tokom formiranja zemljišta različite supstance (molekularni i koloidni rastvori) se premeštaju po vertikalnom pravcu (migriraju). Ped-al-fer su kisela i manje povoljna zemljišta za razvoj biljaka. vodonik iz vode a sve ostale elemente iz zemljišta. Na osnovu stepena izraženosti određenih horizonata mogu se izdvojiti različiti tipovi zemljišta. Nazivaju se pedobiomi. Zemljišta koja se razvijaju pod uticajem lokalnih faktora (koji dominiraju u odnosu na zonalne klimatske uslove pa je onemogućen razvoj zonalnog zemljišta) su intrazonalna zemljišta. U prizemnom sloju vegetacije obrazuje se stelja. Ovde spadaju regosoli (na peščanim dinama ili vulkanskom pepelu). kalcifikacije (sušni uslovi tople ili hladne klime). plodnije je i zemljište. bazična i ultrabazična. Biljke koje rastu na specifičnim zemljištima su hazmafite (pukotine stena. Ovakve migracije uslovljavaju podelu na horizonte. izluživanje i ispiranje. reakcija zemljišta je bazična. Neorganski elementi potiču od minerala različitih stena ili iz mineralizovanih organskih jedinjenja. Ona se mogu pojaviti na različitim mestima na Zemlji i imaju relativno ograničeno rasprostranjenje. Na kraju se A horizont diferencira na nekoliko horizonata. podzolizacije (umereno topla i vlažna umerena klima) i gleizacije (hladna i vlažna umerena zona). litofite (obrastaju golu kamenitu podlogu). Zemljišta mogu biti kisele. A horizont se sve više razvija i nastaje B horizont. Reakcija zemljišta je uslovljena karakterom zemljišnog rastvora (odnosom koncentracije vodonikovih jona i hidroksilnih jona). Mineralni elementi se mogu nalaziti u rastvorenom ili vezanom obliku (sa neorganskim i organskim jedinjenjima). slabo kisela. Kopnene biljke uzimaju ugljenik i kiseonik iz vazduha. hidrobiomi (na aluvijalnim nanosima). Zonalna zemljišta imaju dobro izražene horizonte i manje-više pravilno su raspoređena u određenim klimatskim zonama i uslovljena su zonalnom vegetacijom. rastvorena jedinjenja se najvećim delom premeštajuvertikalno naniže. Značaj zemljišta za biljke (uticaj hemijskih odlika i zemljišni organizmi) Zemljište je izvor i rezervoar mineralnih elemenata neophodnih za osnovne životne funkicije. U horizont C se uključuje i organska komponenta a kroz njega protiče voda i sa njom migrirajući koloidi. Ovde spada smeđe šumsko zemljište i černozem. Na početku se obrazuje tanak A horizont na C horizontu. aktivnost čoveka).

silikatne bakterije. Proporcionalna količina osnovnih hemijskih elemenata u biljkama varira kako među sistematskim grupama tako i među ekološkim tipovima biljaka (halofite sadrže više natrijuma koji ostalim grupama treba u malim količinama). Bakterije imaju važnu ulogu u kruženju supstanci i mineralnih elemenata u prirodi.. Posebno su značajne kišne gliste (mehanički prenose i premeštaju ćestice zemljišta i tako doprinose aeraciji. močvarama). velika količina kalcijuma (u bazičnim zemljištima) onemogućava rastvaranje jedinjenja u kojima su vezani neophodni katjoni (gvožđe i mangan) i anjoni (fosfati) čije je sprečena njihova apsorpcija. Gljive uslovljavaju prvu fazu procesa razgradnje organskih supstanci. Sa druge strane. PO43-) koji mogu da difunduju u ćelije korena pasivnim transportom (niz gradijent vodnog i elektrohemijskog potencijala) i aktivnim transportom (jonska pumpa). mineralnog i organskog sastava zemljišta.. Kalcifilne vrste. sa zemljišta koja su bogata organskim otpadom. Sumporne. SO42-. vodonične. selen. geološke podloge. Ekološke odlike biljaka na staništima sa specifičnim mineralnim režimom zemljišta (biljke sa bazičnih. brzo razlažu azot iz humusa i omogućavaju njegovo kruženje).. Svojom sintetičkom aktivnošću alge usvajaju rastvorene mineralne elemente zemljišta. Apsorbovani neorganski elementi se ugrađuju u biljne tkiva ili obavljaju ulogu kao aktivatori određenih enzima. metanske. Životinje svojom aktivnošću održavaju mrvičastu strukturu zemljišta. K. Važni razlagači organske materije su i aktinomicete (gram-pozitivni prokarioti.ostvaruje kruženje elemenata kroz biogeohemijske cikluse. pre vremena cvetaju i plodonose. Reakcija zemljišta utiče na brzinu procesa raspadanja matične stene. Pošto se većina biohemijskih procesa u ćeliji odvija pri pH 6-7. Kalcifobne biljke su prilagođene na zemljište sa mnogo silicijuma. tresavama. protozoe (regulišu brojnost bakterija i tako stimulišu njihov dalji razvoj). neutralna i bazična zemljišta. Razlikuju se kisela. U kiselim zemljištima toksičan efekat na koren imaju i joni aluminijuma. ali podnose i neutralna i slabo bazna zemljišta). Preterano velika koncentracija pojedinih elemenata takođe deluje štetno na razviće. acidofilne-bazitolerantne biljke (rastu na umereno kiselim. alge povećavaju sadržaj organskih supstanci u njemu.. prerano stare. kobalt. bazifilne-acidotolerantne biljke i bazifilne biljke (pH=9). bakterije koje razlažu celulozu i druge organske materije) i autotrofne bakterije (pionirski organizmi koji učestvuju u počecima stvaranja zemljišta na ogoljenim površinama. Mg. nitrifikatori). Mikroelementi su prisutni u manjim količinama. Ona utiče na raspoloživost mineralnih elemenata u zemljištu i utiče na opštu metaboličku aktivnost biljaka na određenom staništu. Biljne ćelije mogu selektivno da apsorbuju neophodne jone i da ih akumuliraju i zadrže (pre svega u vakuoli). rast i produkciju biomase. metalofite) Biljke sa bazičnih i kiselih zemljišta: na krečnjačkoj podlozi bogatoj kalcijum-karbonatom se razvijaju kalcikone (kalcifilne) biljke. gvožđa i mangana. kiselih. Ca. Značaj mineralnih elemenata: brzina kojom se biljka snabdeva mineralnim elementima zavisi od koncentracije jona (NO3-. gvožđevite. U uslovima suve klime razvija se neutralno i bazično zemljište. Organizmi umerenih dimenzija tela se svrstavaju u mezofaunu. a u uslovima vlažne i hladne klime kiselo zemljište. Biljke apsorpcijom utiču na hemijsku strukturu podloge. Heterotrofne (azotofiksatori. Interesantno je da se . vegetacije. dok se bakterije javljaju kao sledeći pokretači daljeg razlaganja. One poboljšavaju mineralni režim tla. vlažnosti zemljišta. Simbiotske (mikorizne) gljive. Biljke koje ne tolerišu visoku koncentraciju kalcijuma se označavaju kao kalcifugne (kalcifobne) biljke. Različite vrsta kopnenih biljaka pokazuju različit opseg tolerancije prema variranjima pH zemljišta (tolerantnije i osetljivije). asimiluju mineralni azot. Zakišeljavanje zemljišta je proces koji se često dešava u toku evolucije zemljišta. ubrzavaju proces obrazovanja humusa). a mogu da budu i regulatori osmotskog potencijala ćelije. Samim prisustvom. S obzirom da su mnoge vrste uslovljene određenom reakcijom zemljišta može se govoriti o indikatorskim vrstama. amonifikatori. Mikrofaunu čine nematode (hrane se organskim otpadom čime doprinose njegovom razlaganju i mešanju sa mineralnim elementima zemljišta). vare ogromnu količinu zemljišta i obogaćuju zemljište i povećavaju mu plodnost). humifikaciju i mineralizaciju organske materije. Zato biljke teško opstaju u pH uslovima ispod 3 i iznad 9. Mogu se razlikovati acidofilne biljke (uzak opseg tolerancije izrazito kiselih zemljišta). Reakcija zemljišta zavisi od klime. uništavaju i stvaraju neka jedinjenja. Gljive su takođe bitne (utiču na strukturu zemljišta. doprinose razlaganju organskih materija. čime se suprotstavljaju njihovom brzom ispiranju. zakržljale su. U nedostatku neophodnih elemenata biljke se nepotpuno razvijaju. silicijum). rotatorije (aktivnost izražena u vlažnijim zemljištima. podzemnih voda. jer dolazi do oštećenja ćelija korena. pH zemljišta je u rasponu od 3-11. Zemljišna makroflora obuhvata podzemne organe biljaka. pH zemljišta: reakcija zemljišnog rastvora ima veliki ekološki značaj za biljke. reljefa. već su u stanju da iz krečnjačkog zemljišta efikasno koriste i druge neophodne elemente koji su prisutni u malim količinama (fosfor). Biljne ćelije ne mogu da isključe apsorpciju minerala koji im nisu potrebni ili čak štetni... Elementi koji su obavezno prisutni u telu biljke i to u velikim količinama su esencijalni (makroelementi). velika koncentracija H jona u zemljištu može narušiti metabolizam biljke. Za rast i razvoj pojedinih grupa biljaka mogu biti neophodni izvesni elementi koji se kod većine drugih biljnih vrsta nalaze u tragovima (natrijum. ne samo da dobro podnose veliku količinu kalcijuma. Zemljišni organizmi: svi zemljišni organizmi (kao pedogenetski činioci) se mogu (s obzirom na veličinu) svrstati u makroorganizme (makroflora i makrofauna) i mikroorganizme (mikroflora i mikrofaunu).

Slatine imaju i loša fizička svojstva (težak mehanički sastav. ulaze u lance ishrane i dugo se zadržavaju u ekosistemu.srodne vrste istog roda često diferenciraju u svom rasprostranjenju u vikarne vrste (Rhododendron hirsutum na krečnjaku a Rhododendron ferrugineum na silikatima. nastaje procesom zaslanjivanja odnosno akumulacije hlorida i/ili sulfata. transportne ćelije u epidermisu korena). vezuju teške metale za organska jedinjenja male molekulske težine (polipeptide i proteine koji sadrže aminokiseline sa sumporom). U ćelijskom soku kalcifobnih biljaka ima više kalijuma nego kalcijuma. Iznad zemljišta bogatih teškim metalima javljaju se specijalizovane vrste (hemoekotipovi) koji ukazuju na postojanje teških metala. fosfora. Dobro podnose i imaju veliki afinitet prema velikim količinama nitrata. izdvajaju apsorbovane teške metale vezujući ih u kompleksna jedinjenja sa organskim ili neorganskim kiseline. Voda je bitan faktor formiranja slatina (dovodi i odvodi so. imobilišu veće količine jona teških metala (deponuju ih u ćelijski zid i tako sprečavaju kontekt sa protoplastom). U širem smislu ovo su korovi. vlažna (nepropustljiva za vodu) i hladnija zemljišta. aktivnim transportom premeštaju ili izbacuju teške metale iz ćelija i tkiva. Postoje i prelazni tipovi poput karbonatnog solončaka (prelaz između solončaka i nezaslanjenih zemljišta) i solončakastog solonjeca. Gvožđe. Kalcifilne biljke imaju veliku količinu intracelularnog kalcijuma i veliku količinu jabučne kiseline. Rastvorene soli deluju na ovaj tip biljaka osmotski (vezuju vodu i čine je nedostupnom) i toksično (ispoljavaju nepovoljne jonske efekte na enzimatske sisteme i ćelijske membrane). neutralna reakcija. Fosfor u ovom zemljišta lako prelazi u kalcijum-fosfat pa se smanjuje njegova dostupnost biljkama. Biljke opstaju na ovakvim zemljištima tako što ograničavaju uzimanje i propustljivost teških metala kroz ćelijske membrane. Ovakvo zemljište je siromašno osnovnim makroelementima i odlikuje se nepovoljnim vodnim režimom. Ako se „divlje“ vrste razvijaju na poljoprivrednim površinama onda se nazivaju sagetalne vrste ili sagetalni korovi. Jedna od glavnih osobina ovog zemljišta je sadržaj alkalnih soli. Biljke su pretežno zeljaste i ređe žbunaste.. U silikatnim zemljištima ima više teških metala i aluminijumovih jona. Biljke adaptirane na zemljišta bogata teškim metalima su metalofite. bazne reakcije. U vlažnim oblastima slatine sadrže pretežno NaCl i odlikuju se neutralnom reakcijom. Zbog čestih padavina lako se ispiraju kalcijumove soli. Geum bulgaricum na krečnjaku a Geum reptans na silikatima) prema afinitetu ka krečnjačkoj ili silikatnoj podlozi. Mogu biti vlažne i suve. akumulacija baznih soli je u površinskim slojevima). Na solončacima se nalaze tipične ili prave halofite (euhalofite) i one se razvijaju na najslanijim i najvlažnijim staništima. Zato se nazivaju i nitrofilne vrste. Oni se akumuliraju u biljkama. Kalcifobne (silicifilne) vrste žive na podlozi koja sadrži malo (ili nimalo) kalcijuma i koja je kisele reakcije. Karbonatna zemljišta se odlikuju velkom aktivnošću azotofiksatornih i nitrifikatornih bakterija. Toksičnost jona teških metala se zasniva na činjenici da oni remete transport elektrona u procesu disanja i fotosinteze. Biljke sa slanih zemljišta . Krečnjačko zemljište je propustljivo za vodu pa je suvo. Kada koncentracija pojedinačnih ili ukupnih jona . obilne padavine razblažuju slani rastvor). Češći slučaj je da slatine imaju alkalnu reakciju. koji je nedostupan na silikatima). joni natrijuma vezani za adsorptivni kompleks zemljišnih čestica. Slatine se mogu karakterisati „fiziološkom sušom“.. Ove biohemijske prilagođenosti su praćene i strukturnim adaptacijama (brojne korenske dlačice. bez natrijuma u adsorptivnom kompleksu. natrijum supstituisan jonima vodonika ili aluminijuma. Prave kalcifobne biljke su veoma otporne na teške metale i aluminijumove jone. Nalaze se i u priobalnim oblastima mora i okeana. solonjec (siromašan hloridima i sulfatima. Tri osnovna tipa slatina su solončak (bogat rastvorljivim solima NaCl i Na2SO4 kao i slobodnim jonima natrijuma u rastvoru. mangan i teški metali su slabije zastupljeni u ovom zemljištu pa su i manje đtetni za biljku.. U prisustvu kalcijuma obrazuje se stabilniji humus neutralne reakcije i povećava opšta puferna sposobnost zemljišta. utiču na inaktivaciju osnovnih enzima i onemogućavaju adekvatnu apsorpciju osnovnih mineralnih elemenata. nepovoljna struktura. toplo i dobro aerisano. One efikasno iskorišćavaju elemente u zemljištu koji su slabo dostupni tako što sintetišu znatne količine organskih kiselina i izlučuju ih iz ćelija korenova. Na ovom zemljištu su retke leptirnjače koje obrazuju simbiotske odnose sa azotofiksirajućim bakterijama (delovanje ovih bakterija zahteva molibden.. Biljke dubokim korenovima apsorbuju kalcijum iz dubljih slojeva. Biljke koje nagomilavaju izuzetno štetne hemijske elemente (arsen) se nazivaju toksikofite. Biljke koje su prilagođene životu na zaslanjenim zemljištima se nazivaju halofite. Među kalcifilnim biljakama se razlikuju obligatne i fakultativne kalcifilne vrste. Kalcijum deluje na fizičke i hemijske osobine zemljišta. nastaje alkalizacijom.halofite Kontinentalni predeli sa visokom koncentracijom soli u zemljištu označavaju se kao slatine (halomorfno zemljište). Ovo su zbijena. isparavanjem povlači so iz dubljih slojeva zemljišta. Na drugim tipovima slatina i slabo zaslanjenim zemljištima javljaju se halokserofite (suvlja slana staništa) i halomezofite (vlažnija slana staništa). bazne soli su u dubljim slojevima zemljišta) i solođ (ispran od rastvorljivih soli. nastaje dealkalizacijom solonjeca). a limunska i jabučna kiselina utiču na redukciju jedinjenja gvožđa u rizosferi. slaba propustljivost za vodu i vazduh). Slatine obuhvataju kompleksnu grupu slanih zemljišta pa se zato može izdvojiti nekoliko tipova slatina. Metalofite: zemljišta koja se razvijaju iznad rudnih ležišta ili na odlagalištima šljake blizu rudnika imaju velike količine teških metala. Biljke na zemljištima bogatim organskim otpadom: spadaju u ruderalne biljke. zemljište kisele reakcije. Izlučena oksalna kiselina rastvara fosfate.

Kseromorfni listovi se ističu veoma razvijenim palisadnim. Biljke koje osvajaju peščane dine odlikuju se adaptivnim osobinama na osnovu kojih rešavaju problem pričvršćavanja za nestabilnu. Sukulentnost potiče od magacioniranja vode i bubrenja koloida protoplazme zbog povećanog primanja rastvorljivih soli iz zemljišta. intenzitet disanja varia i smanjuje se mogućnost raste. Ona može biti velika i učestala. U slučaju da korenovi psamofita budu ogoljeni izduvavanjem na njima se brzo obrazuju adventivni pupoljci i izdanci. Holoparaziti su biljke koje u svim fazama života zavise od biljke domaćina. Ekstremni holoparazit je vrsta Rafflesia arnoldii . Kod psamofita dolazi do opšteg smanjivanja površine transpiracijskih organa i diferencijacije izrazito kseromorfne građe. dok drugi mogu parazitirati na većem broju domaćina. U uslovima peskovitih staništa postoji opasnost da semena i plodovi psamofita budu zatrpani duboko pod površinom i da im se onemogući klijanje. pokretnu podlogu i izbegavaju životnu opasnost od zatrpavanja nanosima peska ili kompletnog otrpavanja. Intenzivno odavanje vode sprečava preterano zagrevanje biljke. Specifična prilagođenost euhalofita visokoj koncentraciji lako rastvorljivih soli odražava se u njihovoj halomorfnoj strukturi. razvojem snažnih i dubokih korenova (ponekad dostižu podzemnu vodu) i brzim diferenciranjem novih adventivnih korenova i izdanaka koji rastu i horizontalno i vertikalno. Iako epifite i lijane ne koriste od domaćina nikakve organske ili neorganske materije (samo prostor) mogu izazvati štetu ako se prenamnože. Halofite regulišu podnošljivu količinu natrijumovih soli pre sve sukulentnošću. isključivanjem i redistribucijom viška soli. Sueda.u rastvoru pređe granicu tolerancije biljke. mehaničkim i provodnim tkivom. Specifična i zajednička karakteristika peskovitih staništa je pokretljivost supstrata. slabi proces fotosinteze.. Holoparaziti su istovremeno i obligatne parazitske biljke. Najčešći paraziti na stablima su iz roda Cuscuta. žlezdanih dlaka i hidatoda. Epifite rastu na površini drugih biljaka. Kod nekih su karakteristični elastični čekinjasti izraštaji na plodu (Calligonum) ili su plodovi mehurast (Smirnowia turkestana). Biljke peščanih dina se odlikuju velikom morfološkom plastičnošću. Peskovita podloga se karakteriše i slabom sposobnošću zadržavanja vode koja brzo ponire u dublje slojeve. Neke halofite koje formiraju guste populacije mogu da posluže kao izvor sirovina za dobijanje sode (natrijum-karbonat) ili potaše (kalijum-karbonat). Euhalofite su Salicornia. ali i ograničena i retka. One su bledo žute boje. Neke imaju tvorevine u obliku padobrana ili krilaca.. Njihovi listovi su pokriveni debelom kutikulom i voštanim slojem. Uzajamni odnosi između biljaka i između biljaka i mikroorganizama Uzajamni odnosi ili koakcije. ukoliko im to uslovi staništa i morfoanatomske adaptacije omogućavaju. Zbog toga one ulažu ograničenu količinu materije nastale fotosintezom u novu biomasu i sporije rastu. Euhalofite se odlikuju halomorfnom sukulentnom građom i visokim sadržajem pepela u odnosu na ukupnu suvu masu biljke. Epifilne vrste mogu otežavati ili onemogućavati fotosintezu i transpiraciju. kao i veliki broj provodnih elemenata lignifikovanih ćelijskih zidova. Psamofite obrastaju pokretni peskoviti supstrat na osnovu brzog rasta i razgranavanja nadzemnih izdanaka i stabla biljke. Opšti izgled holoparazitskih biljaka je izmenjen. Određeni paraziti parazitiraju samo na stablu (paraziti stabla) dok se druge razvijaju na korenu (paraziti korena). Psamofite su većinom kserofite.Kod mnogih psamofita koren se odlikuje debelim slojem plute. Direktni odnosi između biljaka mogu biti jednostavni mehanički ili fizički uticaji u okviru kontaktnih koakcija (odnost epifita ili lijana prema biljkama). Epifile rastu na lišću drugih biljaka. aktivnim izlučivanjem (zahteva energiju) viška soli. Stablo ima skraćene internodije i debelu primernu koru. Psamofite na dinama duž morskih obala su adaptirane i otporne i na dejstvo soli koja se rasprskava po njima. Biljke sa peskova Na pokretnom („živi“ pesak) i vezanom peščanom supstratu se razvijaju psamofite. Izlučivanje se vrši preko žlezda. Velika koncentracija soli uslovljava redukovan rast i inhibiciju rastenja korenova. Korenovi mogu biti plitki (veoma razvijeni bočni korenovi) ili duboki. Halofite stalno odvajaju deo svojih asimilata za energiju za transport jona. nanešena vetrom. Ova jedinjenja su stresni proteini i kompatibilna (netoksična) osmotski aktivna organska jedinjenja. Odnosi između biljaka mogu biti i parazitski i poluparazitski. Biljke sa ovakvim adaptivnim sposobnostima se nazivaju krinohalofite. Tolerancija velikih količina soli zavisi upravo od sposobnosti selektivnog raspoređivanja jona koji su ušli u ćeliju i njihovog prenosa u vakuolu na osnovu membranskih ATP-aza. Zato su plodovi elastični i premeštaju se zajedno sa peskom. Kod njih su stalno u toku procesi stresnih metabolita kojima se kompenzuje visoka koncentracija soli u vakuoli i štite ćelijske membrane i enzimatski kompleksi. zadebljalim spoljašnjim zidom epidermalnih ćelija i debelim kutikularnim slojevima. Takve su vrste Salsola soda i Salsola kali. Neki paraziti su visoko specijalizovani. Soli natrijuma su otrovne za većinu biljaka (bazopasne su za halofite). Limonium. Psamofite se zaštićuju i odbrambeno reaguju na zatrpavanje i brzim rastenjem izdanaka. Psamofite se odlikuju visokim stepenom transpiracije. ostajući uvek u površinskom sloju. Često se ove biljke označavaju kao paraziti prostora. a na korenovima iz roda Orobanche. redukovanih listova ili redukovanog čitavog nadzemnog izdanka. Za peščane pustinje su karakteristične dine koje se formiraju u pravcu duvanja vetra (u pravcu u kojem duva vetar imaju blag pad).

Uspostavljanje ovih odnosa može imati i štetno i korisno dejstvo. siromašnim ekosistemima gde je ograničeno snabdevanje neophodnim nutrijentima. lignifikacijom zidova provodnih elemenata (suncokret kada ga napadne parazit roda Orobanche). Bakterije su azotofiksirajuće i predstavljaju izvor azota biljci. Ovde spadaju biljni virusi. Biohemijske supstance koje luče više biljke i koje deluju inhibitorno na druge više biljke su kolini (masne kiseline kratkog lanca. Takođe postoji i kompeticija biljaka za mineralnim resursima. Od domaćina koriste samo vodu i mineralne soli ali i ugljenik. Kompeticija može biti interspecijska (uspostavljanje dominantne vrste) i intraspecijska (regulacija populacije). Bakterije koje naseljavaju mahunarke žive saprofitski u zemljištu ali ne fiksiraju azot. Jedan od najrasprostranjenijih oblika simbioze je mikoriza. Biohemijske koakcije se ostvaruju preko biloških aktivnih supstanci koje su sekundarni metaboliti. vodom.. svojim produktima metabolizma one mogu da spreče ulazak teških metala u biljku. svetlošću. Simbiotski odnos: biljke značajno utiču na prisustvo mikroorganizama u rizosferi jer obogaćuju zemljišnu sredinu organskim jedinjenjima koje luče iz korena. Alelohemijske aktivne supstance biljka izlučuje u svoju okolinu i one deluju inhibitorno na druge biljke. Tek kada uspostave kontakt sa korenom i psotanu bakteroidi počinju azotofiksaciju. Biljka domaćin reaguje na prisustvo parazita npr. Osim što doprinose efikasnijem transportu materija. Ektomikoriza je simbiotska zajednica kod koje se micelijum razvija na površini korenova biljaka. semena su sitna i ne sadrže dovoljno rezervnih materija.). Od aktinomiceta. Postoje i pozitivne kooperativne interakcije (odrasle jedinke štite klijance od preteranog osvetljenja. Parazitski odnos: veliki broj mikroparazita su obligatni. Odnos prema mikroorganizmima. U fiziološke koakcije spada primer srastanja korenova različitog drveća u šumskim biocenozama. Biljka se protiv parazita bori biohemijskim mehanizmima (sekundarni metaboliti). Određene hemijske supstance koje potiču od biljke domaćina su podsticaj za klijanje semena parazita (nije pravilo). Biohemijska jedinjenja viših biljaka koja deluju toksično na mikroorganizme su fitoncidi (saponini. Za razliku od njih... nematode). sluzave (Plasmodiophora brassicae).Organske supstance mikroorganizama koje deluju inhibitorno na više biljke su marazmini (supstancije venjenja). Endomikoriza je najčešće vezikularno-arbuskularnog tipa (80% biljaka u prirodi). mikroorganizme i životinje. i samo pojedinačne hife prodiru kroz epidermis do intercelulara. Odnos biljaka i parazita nije uvek letalan. alkaloidi). Specifična jedinjenja mikroorganizama kojima oni deluju na druge mikroorganizme su antibiotici. Primer hemiparazita je bela imela Viscum album. Kod endomikorize najveći deo micelijuma je unutar korena gde hife formiraju različite strukture u obliku vrećica (vezikula) ili žbunića (arbuskula). Kod rodova Salix i Populus postoji i jedan i drugi oblik mikorize pa se ona naziva ektendomikoriza. biljke se odlikuju tankim korenovima koji ponekad i nemaju epidermis) i mikoriza orhideja (obligatna za sve vrste iz porodice Orchidaceae. Kod ektendomikorize je tanji spljašnji omotač od hifa na korenovima. rod Frankia . Korenovi prestaju da rastu apikalno a hife gljiva formiraju unutar korena Hartigovu mrežu.sa Sumatre čije vegetativno telo čini mreža haustorija unutar tkiva domaćina. Javlja sa pre svega kod drveća reda Fagales i četinara porodice Pinaceae. Patološke deformacije mogu biti hiperplastične (nenormalna debljanja organa i stvaranje izraštaja) i hipoplastične (redukcija debljine i veličine biljnih organa). Mikorizne zajednice mogu biti endomikorizne i ektomikorizne. Oni produkuju hormon rasta (auksin) kojim kontrolišu rast domaćina. Na korenovima nastuju kvržice u kojima se uspostavlja simbioza. uspostavlja se simbioza sa „gljivama dadiljama“ radi snabdevanja ugljenikom). Ponekad paraziti puste da se biljka delimično oporavi pa onda prelaze sa izumrlih tkiva na novoformirana. Osnovna adaptivna odlika parazitskog života je mogućnost formiranja specijalizovanih apsorpcijskih organa (haustorije). Simbiotske zajednice sa azotofiksirajućim bakterijama i gljivama su veoma česte u pionirskim. ali može biti i erikoidna (red Ericales. Poznata je i simbioza između biljaka (naročito Fabaceae) i bakterija.. Smatra se da hemiparaziti napadaju ksilem. Paraziti izazivaju morfogenetske promene na biljci. gljive deluju i kao filter jer apsorbuju veliku količinu štetnih metala. Biljni virusi se često prenose preko posrednika ili vektora (biljne vaši.. biotrofni paraziti opstaju samo na fiziološki aktivnim delovima biljke (onim koji nisu nekrotizovani). Biljke koje parazitiraju na drugim biljkama ali mogu da obavljaju fotosintezu su hemiparaziti. kinoni) odnosno antibiotici viših biljaka. Pojedina bioaktivna jedinjenja deluju na jedinke iste vrste (intraspecijski) i to inhibitorno (autotoksini. Biljka je makrosimbiont dok su bakterije i gljive mikrosimbionti. Mikorizna zajednica povećava aposrpcionu površinu biljke i omogućava joj bolje snabdevanje nutrijentima (posebno fosforom). dok holoparaziti napadaju floem ali pružaju haustorije i do ksilema. Pojedini mikroorganizmi su nekrotrofni paraziti pošto ubijaju ćelije domaćina i nastavljaju sa deljenjem i umnožavanjem i saprofitskim životom u njima. Takođe. Postoje i fakultativni paraziti koji tek u određenim okolnostima prelaze na parazitski način života. neophodne supstance međusobno dele dva ili 3 partnera. formiranjem specifičnog periderma. U simbiotskim odnosima. Biljke mogu da imaju i posredan uticaj jedna na drugu i to preko menjanja i formiranja faktora spoljašnje sredine (primer šumske fitoklime). privlačenje oprašivača). regulišu gustinu populacije) ili stimulativno (feromoni. „niže“ (Olpidium brassicae) i „više“ (Puccinia graminis) gljive. U stresnim uslovima biljke reaguju povećanom produkcijom sekundarnih metabolita kao odbrambenih supstanci. dok se u unutrašnjosti razvijaju ili smotuljci hifa (arbutoidna mikoriza) ili u ćelije prodiru negranate hife (monotropoidna ektendomikoriza). Debeo sloj hifa oblaže korenove. Oni nastaju od meristema i vršnom ćelijom haustorije se parazit priljubljuje uz epidermis biljke domaćina.

Od cijanobakterija. Zbog ovakvog pribavljanja nutrijenata karnivorne biljke imaju slabo razvijen korenov sistem. Umerena ispaša pozitivno deluje na na odražavanje livadskih zajednica. Stalna ispaša dovodi do odlaganja faze cvetanja. Biljka može da kompenzuje delovanje herbovora intenziviranjem fotosinteze u neoštećenim delovima. obogaćuju zemljište izmetom i ovo nitrofilno zemljište obrasta ruderalna vegetacija. Trave su najotpornije na herbivore (obnavljanje na osnovu interkalarnog meristema. Odnosi biljaka i životinja u procesu oprašivanja Oprašivanje životinjama (zoofilija) je složena koakcija nastala i usavršavana tokom evolucije. Populus. Neke vrste (Drosera) imaju listove koji se savijaju i obavijaju plen. Takođe mogu da se jave različite biohemijske zaštitne supstance (mlečike). čijim varenjem dolaze do neophodnih nutrijenata. leptiri. Karnivorne biljke opstaju na staništima siromašnim mineralnim elementima (posebno azotom) poput tresava. Uzajamni odnosi između biljaka i životinja Odnosi između biljaka i životinja su mnogobrojni i složeni.. Odnosi biljaka i životinja uključuju predatorstvo (odnos herbivora i biljaka. cvetovi sa jednim oprašivačem su monofilni. Biljke mogu da služe životnjama i kao sklonište ili mesto boravka (nidikolni odnosi). efikasnom procesu oprašivanja doprinose cvetovi. slabo adaptirane. Koakcije herbivora i biljaka mogu ponekad da izgledaju kao odnos pedatora i plena. skakavac) i glodara. dlake okrenute nadole). umereno adaptirane i visoko adaptirane. Karnivorne biljke: biljke sa različitim aparatima za hvatanje sitnih životinja. Kod alofilnih cvetova oprašivanje je obično drugim agensima (vetar) i retko insektima (Salix. Ove biljke se mogu opisati i kao „heterotrofni autotrofi“. To se dešava u vreme najezde (kalamitet) određenih insekata (gubar. bubamare). Delovanje herbivora tera biljke da razvijaju odbrambene strukture (akacije i kaktusi imaju bodlje. produženo vegetativno trajanje ili intenzivnije vegetativno razmnožavanje. Primarni atraktanti za oprašivače su polen i nektar. Nardus stricta ima sklerifikovane listove i stablo. Fitofagni organizmi (biljne vaši) istovremeno ostvaruju i herbivorni i parazitski odnos sa biljkom.. Primer mrava i akacije (biljke snabdevaju mrave šećerima. Vrste sa kanticom imaju glatke ivice tako da plen sklizne u aparat i ne može da izađe (glatke voštane ivice. On mora biti dostupan oprašivaću pa su cvetovi jednostavni i otvoreni. Acer). Biljke izložene delovanju herbivora postaju osetljivije na uticaje drugih faktora sredine (posebno na ekstremne uslove). Jedan od primarnih i evoluciono primitivnih atraktanata je polen. Biljka proizvodi velike količine polena ukoliko je on jedini atraktant i kada je oprašuju manje specijalizovani oprašivači. rodovi Nostoc i Anabaena forimiraju simbioze (paprat Azolla). Oni mogu biti pozitivni ili negativni (za obe strane). Što se tiče biljaka. redistribucijom fotosintetski nastalih jedinjenja u oštećene delove ili stimulisanjem razvoja biljnih delova iz dormantnih pupoljaka. Cvetovi sa više oprašivača su polifilni. privremeni i stalni. Aldrovanda). Aparati za hvatanje su najčešće izmenjeni listovi u obliku kantica. Heribori mogu da menjaju i izgled predela (pasu jedan tip vegetaciju. dok su sekundarni miris.. vulkanskih peskova. Nardus stricta na planinskim pašnjacima).Zoofilni cvetovi su atraktivnog oblika. mobilizacijom rezervnih supstanci. Hemifilni cvetovi se oprašuju insektima ali nemaju posebne morfološke strukture koje oprašivačima olakpavaju posao (imaju veći broj različitih oprašivača). Eufilni listovi su prilagođeni određenoj grupi oprašivača i imaju posebnu građu cveta. Kod roda Aldrovanda klopku čini dvodelni list koji se zatvara kada biljka oseti vibraciju koju proizvodi uhvaćena životinja. boje. Često je odnos herbovora i biljaka pozitivan za obe strane (posebno pri stabilnim trofičkim odnosima). Kod skrivenosemenica često postoje i ekstrafloralne nektarije (van cvetne zone) sa funkcijom da se na ta mesta privuku i odvuku od cvetova vrste koje nisu oprašivači (mravi.obrazuje korenske krvžice u simbiozi (aktinorizna simbioza).. Važan primarni atraktant je i nektar (vrsta šećera) koji je sekret žlezdanih struktura (nektarija) koje su smeštene unutar cvetnih delova i označene kao floralne nektarije. Na površini aparata su žlezde i žlezdane trihome koje luče supstance koje ubijaju plen ali i enzime za razlaganje plena. ćelije sa silicijumom). Među kičmenjacima ornitofilija je najčešća. odnos karnivornih biljaka i životinja) i odnose oprašivanja (zoofilija) i rasejavanja semena i plodova (zoohorija). meškova. cvetovi sa malim brojem oprašivača su oligofilni. Nektar podjednako privlači i specijalizovane oprašivače i nespecijalizovane herbivore. herbivora ili kompetitornih biljaka). Među cvetnicama dominiraju oligofilni i monofilni cvetovi. Prekomerna ispaša može dovesti do pojave siromašnih travnatih zajednica (dominacija jedne vrste. Eryngium campestre ima trnovit obod liske). Pošto najčešće hvataju insekte nazivaju se insektivorne biljke.. vode (Utricularia. Oprašivači se mogu podeliti na neadaptirane. Cvetovi koj se oprašuju vetrom (anemofilni) ili vodom (hidrofilni) su uglavnom neugledni sa slabo razvijenim ili nerazvijenim perijantom. Među beskičmenjacima najznačajnija je entomofilija a manju važnost ima malakofilija. Razlikuju se naspecifično adaptirani (alofilni). čak i ukusa. Corylus. mravi obezbeđuju nutrijente svojim produktima metabolizma ili i štite akaciju od insekata. Obično se najveća količina nektara produkuje kada je biljka u . mirisa. Herbivorija: iskorišćavanje biljaka za ishranu može biti različitog intenziteta. intenzivno gaženje pa se neke biljke povlače iz ovakvih predela). brz lateralni rast iz rizoma i stolona. boja i oblik cveta.. umereno specijalizovani (hemifilni) i visoko adaptirani (eufilni) listovi. karaktera i efekta. dok je hiropterofilija retka.

bleda boja noćne oprašivače. mnoga semena se zagube ili delimično iskoriste za ishranu . u većini slučajeva noćni leptiri lebde ispred cvetova u koje zavlače duge surlice i srču nektar. Oprašivanje osama: najčešće u toplim regionima. plavu i ljubičastu boju. osmoforima (žlezdekoje luče mirise). Postoji nekoliko oblika entomofilije u zavisnosti od vrste insekta koja je oprašivač. u evropskim listopadnim šumama puževi oprašuju kopitnjak Asarum europaeum. melitofilija (oprašivanje pčelama i bumbarima. vrste familije Apiaceae i Asteraceae. radi se o podredu Megachiroptera. agava. Hiropterofilija: tropi i suptropi. Cornus. biljke koje oprašuju sljiljci cvetaju noću i cvet traje samo jednu noć. Entomohorija: manji značaj insekata u rasejavanju semena u odnosu na značaj u oprašivanju. Ovaj odnos je mutualističkog karaktera (biljke rasejavaju semena. Malakohorija: uloga puževa u prenošenju semena je daleko veća nego njihova uloga u oprašivanju. Malakofilija (oprašivanje puževima): cvetovi su neugledni i razvijaju se pri osnovi biljke. plodovi su privlačnih boja). najbolji oprašivači su kolibri (porodica Trochilidae). Viburnum. ihtiohorija je ipak . veverice i puhovi skladiše žirove i lešnike) i ektozoohorija (raznošenje na površini tela životinja. malo primera je za endozoohoriju (Fragaria vesca. postoje i slabo specijalizovani i umereno specijalizovani (osolike muve porodice Syrphidae) i veoma specijalizovani oprašivači (Bombyllidae. nespecijalizovan način rasejavanja. kaktusi.punom cvetu. Miofilija (oprašivanje muvama): karakteristično za tropske oblasti. cvetovi nisu vizuelno privlačni. južnoafričke Tabanidae). baobab. ostavljajući veću količinu polena samo za oprašivanje. miofilni cvetovi su slične građe kao i kantarofilni. dnevni leptiri dobro razlikuju boju. polen privlači tvrdokrilce. Zato se manji svetovi grupišu u cvasti.diszoohorija. da bi pri tom obavili i dužnost u prenošenju polena. nektar je duboko u cvetu.stomatohorija i njihovo skladištenje u gnezda ili skloništa. Himenopterofilija (oprašivanje opnokrilcima): najčešći i najrasprostranjeniji oblik entomofilije. Eksperimenti su pokazali da oprašivači izbegavaju cvetove manje od 1 cm u prečniku. hiropterofilni cvetovi su sličnog mirisa kao i same životinje. I veličina cvetova je bitna. teško prenose polen zbog malih dimenzija tela i glatkog egzoskeleta. cvetovi nekih biljaka imaju „eksplozivne“ mehanizme pomoću kojih ptice bivaju zasute polenom dok se hrane nektarom. sapromiofilija. Falenofilija (oprašivanje noćnim leptirima): karakteristično za tropske i suptropske oblasti. ornitofilni cvetovi su relativno krupni i najčešće zigomorfni. Trapa. jedino se mravi izdvajaju svojim učešćem u rasejavanju plodova (mirmekohorija). Geum. postoji i grupa (zovu se sovice) koji imaju kratku surlicu i kače se prednjim nogama za cvet. cvetovi koje oprašuju noćni leptiri imaju veoma jak prijatan miris. ovaj vid zoofilije je relativno novija evoluciona pojava. Insekti mogu biti privučeni primarnim i sekundarnim atraktantima ali i toplotom cveta (insekti sleđu na cvet da se ugreju). šumski glodari. puževi prelaze preko njih i polen se lepi za telo ili ljušturu. utvrđeno je da se ribe roda Osteoglossum hrane plodovima drveća sa obaka reke. Zoohorija može biti posredna (životinje se hrane plodovima i tako raznose seme) ili slučajna. nemaju atraktivan miris ali su zato atraktivno obojeni (najčešće crveni). i kod mrava postoji podela na predatore (uništavaju seme) i herbivore (skladište seme).. kod tuna u Mediteranu je pronađeno da se hrane plodovima morske trave roda Posidonia. Odnosi biljaka i životinja u procesu rasejavanja semena i plodova Veliki broj biljaka je tokom evolucije stekao sposobnost sa šire svoj areal oslanjajući se na životinje (zbog njihove vagilnosti). rasejavanje četinara detlićima. prava mirmekohorija je karakteristična samo za herbivorne mrave (hrane se mesnatim omotačem ploda). smatra se da pčele i bumbari imaju veću mogućnost opažanja i pamćenja oblika i mirisa cvetova u odnosu na druge oprašivače. semena prolaze digestivni trakt neoštećena i dospevaju u spoljašnju sredinu preko izmeta ili izbljuvaka. Ihtiohorija: osnovni način je endozoohorija. dok dnevni insekti najbolje uočavaju žutu. najveći broj oprašivača su veoma specijalizovani oprašivači. sinzoohorija (namerno raznošenje u ustima ili voljci kod ptica . Osnovni načini rasejavanja plodova i semena posredstvom životinja su endozoohorija (raznošenje u unutrašnjim organima životinja. najveći broj u tropima. Zoofilni cvetovi imaju i miris (prijatan ili neprijatan) koji nastaje od mirisnih supstanci u epidermisu ili mezofilu čašičnih ili kruničnih listića.. Entomofilija: oprašivanje insektima. Rubus). posebna grupa polinatora su muve koje sleću na leševe i izmet (njih vara miris cveta i one ga oprašuju. Mirmekofilija (oprašivanje mravima): slučajno oprašivanje. Boja cveta potiče od flavonoidnih jedinjenja. Ophrys i seksualna mimikrija). 10% cvetnica se rasejava na ovakav način. oprašivač mora da dodirne prašnike ili tučak kada sleti na cvet. Ornitofilija (oprašivanje pticama): javlja se nezavisno kod različitih familija ptica. Psihofilija (oprašivanje dnevnim leptirima): u smik klimatima (retko u hladnim i na planinama). Jedino je adultni oblik insekta oprašivač. Araceae ). Prenos dijaspora od strane životinja se naziva zoohorija. Kantarofilija (oprašivanje tvrdokrilcima): kod primitivnih vaskularnih biljaka. seme počinje da klija u hodnicima i skladištima mravinjaka. Smatra se da je nastanak nektarasmanjio pritisak na polen kao jedini izvor hrane. Svi rasplodni delovi biljke (pre svega spore. semena i plodovi) se mogu obuhvatiti i opštim imenom dijaspora.. privlače ih neprijatni mirisi cveta. imaju snažan miris na trulo ili fermentisano voće. Aristolochiaceae. odnos ljiljaka i cvetova i danas nije strogo vezan za oprašivanje. Crvena boja privlači ptice. svodi se na ektozoohoriju. Krunični listići mogu biti ugasite ili svetle osnovne boje i oni predstavljaju nektarske putokaze kojima se oprašivači tačno usmeravaju prema izvoru hrane. plodovi i semena mogu biti veoma adaptirani ili malo adaptirani. Galium). životinje se hrane plodovima). oprašivanje se dešava kada se ljiljci hrane plodovima i sočnim delovima cveta.

endozoohorija je najčešći i najznačajniji način rasejavanja. kruženje fosfora nema gasovitu fazu. preživari imaju značajnu ulogu u endozoohoriji jer omekšavaju tvrda semena baobaba i nekih akacija što im pomaže u klijanju. plodovi imaju hranpavu površinu ili izraštaje kojima se kače za životinje.slučajan način rasejavanja. Saurohorija (rasejavanje gmizavcima): jedan od evolutivno najstarijih oblika endozoohorije. Kruženje kiseonika: kruženje kiseonika je preko procesa fotosinteze i disanja tesno vezano za kruženje ugljenika. u malim količinama se obavlja fiksacija azota električnim pražnjenjem tokom vremenskih nepogoda i pod dejstvom ultraljubičastog zračenja (ovako nastaju kisele kiše). kalcijum. Ciklusima su obuhvaćene sve komponente ekosistema (biotičke i abiotičke). zelene biljke ga asimiluju i ugrađuju u organsku materiju. magnezijuma: slično kao kruženje fosfora (bez gasovite komponente). fosfati). produkt životinjskog metabolizma su azotna jedinjenja koja podležu procesima denitrifikacije i oslobađa se molekulski azot. Kruženje vode. česta je i endozoohorija koja postoji kod herbivora i omnivora. životinje se hrane biljkama i tako unose u sebe organski vezani ugljenik koji tako stupa u lance ishrane. velika količina organskih fosfata doprinosi eutrofizaciji. česta je i diszoohorija (sitni herbivori poput miševa i veveriva prave skladišta). jedan deo ugljenika se vraća u atmosferu u obliku CO 2 procesima disanja biljaka i drugih organizama. kruženje fosfora nije uravnoteženo i znatne količine fosfata se isključuju iz okruženja na duže ili kraće vreme (taloženje fosfata na dnu mora i okeana je brže nego vraćenje u ciklus. nafti). glavni izvor ovih elemenata je zemljište. voda izvlači i rastvara fosfor iz stenovite podloge. u vodama je koncentracija CO2 balansirana količinom karbonata i bikarbonata. fosfati u mora dospevaju preko reka koje spiraju stene. Kruženje azota: iako azot čini najveći deo atmosfere organizmi (sem prokariota) ne mogu da koriste molekulski azot iz atmosfere. Teriohorija (rasejavanje sisarima): najčešći oblik rasejavanja je ektozoohorija. organskih fosfata ili izmeta. određena količina azota se vezuje za vodonik i industrijskom fiksacijom (koristi se u proizvodnji veštačkih đubriva). ugljenik biva isključen iz kruženja i formiranjem karbonatnih stena. iako se kruženje ugljenika obavlja bez zastoja ipak velika količina ugljenika ostaje kraće ili duže vreme van kruženja (u humusu. celokupni kiseonik biosfere je biogenog porekla (rezultat fotosinteze). fosfati se iz okeana samo delimično vraćaju na kopno i to preko morski riba koje se koriste u ishrani). jedan od sporednih oblika vraćanja CO2 u atmosferu je preko metana (nastaje procesima raspadanja u anoksičnim uslovima) koji se u atmosferi fotohemijski oksidiše i nastaje CO 2. biljke uzimaju korenom azot u neorganskom obliku (nitratni ili amonijum joni) koji tu dospevaju radom bakterija. samo delimično vari plodove koji se po izbacivanju lepe na drvo). Svakakomponenta ima svoj značaj i svoje mesto u ciklusu. sagorevanje goriva). životinje se njima hrane i tako ugrađuju azot u svoje aminokiseline. Kruženje fosfora: fosfor je jedan od najvažnijih elemenata za biljke jer ulazi u osnovne strukturne komponente ćelije i učestvuje u energetskoj ekonomiji. biljke koriste azot sa ugrađivanje u aminokiseline. specifičan vid ornitoendozoohorije postoji kod drozda imelaša (hrani se belom i običnom imelom. azotofiksirajuće bakterije fiksiraju molekulski azot a u nitrate ga prevode nitrifikatorne bakterije (biloška fiksacija azota). bitne su zbog velike pokretljivosti i čestog menjanja područja boravka. olodovi i semena imaju sočan i jarko obojen omotač. u sadašnje kruženje ugljenika se uključuju znatne količine CO2 nastale iz fosilnih goriva antropogenim delovanjem. skladištenje plodova postoji kod nekih detlića. nemaju mirisa i neukusni su. natrijum). Kruženje ugljenika: počinje sa CO2 u atmosferi kao i rastvorenim CO2 u kopnenim vodama i morima. plodovi i semena kojima se gmizavci hrane su jarko obojeni i nekad su neprijatnog mirisa (zbog fermentacije). biljke uzimaju fosfor iz zemljišta u vidu neorganskih fosfata i koriste ga za izgradnju organskih jedinjenja. glavni izvor kiseonika je atmosfera i voda (iz ovih sredina organizmi izvlače kiseonika za potrebe fotosinteze i disanja). primećena je i uloga aligatora u rasejavanju semena mangrovne biljke koja se zove aligatorska jabuka. nezreli plodovi su zaštićeni neupadljivom bojom (zelenom). Ta organska materija će se u lancima ishrane koristiti za dobijanje energije a na kraju će je razlagati mikroorganizmi. uglju. đubrnje zemljišta. kalcijuma. neki plodovi i semena se mogu raznositi istovremeno (zakačinjanjem na telo i time što ih životinje nagaze) i ovo je svojstveno za neke vodene biljke (Trapa). postoje i biljke čiji plodovi i semena oponašaju plodove i semena pravih ornitohornih biljaka. plodovi nekih trava koji se raznose vetrom mogu biti i ektozoohorni (Stipa). nakon smrti organizma dolazi do raspadanja organske supstance pri čemu se ugljenik u vidu CO2 vraća u atmosferu. herbivori su neke kornjače i nekoliko vrsta iguana. zanimljiva je uloga ljiljaka u endozoohoriji Biogeohemijski ciklusi Biogeohemijski ciklusi su neprestano kruženje mineralnih elemenata i njihovih jedinjenja između žive i nežive komponente biosfere na Zemlji. vazduh (najveći rezervoar ugljenika) i voda (rastvoreni nitrati. . Biljke su izuzetno važne u procesu kruženja supstanci jer one prave organske materije procesom fotosinteze. Ornitohorija: najvažniji prenosioci semena među životinjama. Kruženje kalijuma. tresetu. primećeni su svi oblici zoohorije (najređa je ektozoohorija i javlja se kod nekih morskih ptica). količina fosfora koju biljka može da usvoji zavisi od pH zemljišta (iz blago kiselog najlakše). antropogeno delovanje menja delove ciklusa (seča šuma. Izovr neophodnih elemenata za organizme na Zemlji su zemljište (kalijum. sinzoohorija je karakteristična za ptice koje sakupljaju lešnike i žirove (lješnjikara i kreja).

Listovi su postavljeni vertikalno tako da sunčevi zraci ne padaju upravno na površinu lista. u mulju se javlja i anaerobija pa postoje i korenovi za disanje (pneumatofori). Tropske kišne šume Najbujnija i strukturno najsloženija vegetacija na Zemlji. Istočna oblast je u pogledu broja žbunova i drveća daleko bogatija od zapadne. Monsunske šume su karakteristične za jugoistočnu Aziju. deo Indije. Stalni priliv morske vode zaslanjuje stanište pa su mangrovske biljke halofite. Kod nekih epifita se voda skuplja u posebnim rezervoarima. Karakteristika ovog staništa je delovanje plime i oseke. Epifite se dele na protoepifite (prvi stupanj u evoluciji). izraštaja oblika kandži. Lišće ima kseromorfne osobine koje ograničavaju ogromnu transpiraciju tokom dana kada ne padaju kiše. U oblastima sa još manjom količinom padavina savanske šume prelaze ili u savane (tip zeljaste vegetacije) ili u zajednice bodljikavih žbunova. Vegetacija ima veliku produkciju organske mase. Florističko bogatstvo ove vegetacije se ne ogleda samo u ukupnom broju vrsta već i u pojavi velikog broja vrsta na maloj površini. estuari. istočna obala Madagaskara. Malajsko poluostrvo. Veliko drveće često ima daskasto korenje koje povećava mehaničku stabilnost stabla. Korenovi za disanje se ne javljaju kod vrsta koje imaju potporne korenove (oni obavljaju obe uloge). To je zimzelena vegetacija sa pupoljcima koji su nezaštićeni. ali postoje velike individualne razlike između određenih vrsta. u onim oblastima gde vlada kontinentalna klima ili gde periodično ili naizmenično duvaju suvi i vlađni vetrovi (monsuni). Ovo je večnozeleni tip vegetacije sa visokim drvećem koje ima krupne listove i nezaštićene pupoljke. U ovim obastima je period suše izražen ali je zemljište još uvek dosta vlažno. Osnovni faktor koji uslovljava sve odnose i prilagođenosti ove vegetacije je smena plime i oseke. Tokom plime se stvara muljevit supstrat i zbog njegove nestabilnosti javljaju se potporni korenovi. Ovde postoji duži ili kraći period suše a znatnija su i temperaturna kolebanja tokom godine. Kod niza epifita (familije orhideja i kozlaca) koren ima posebno tkivo (velamen) koje poput sunđera upija vodu tokom kiše i prenosi je u stablo..Vegetacija mangrove je žbunasta ali je delimično građena i od drveća. Postoji i listopad u tropskoj šumi ali on nije uslovljen određenim godišnjim dobom već fiziološkim i ekološkim (zbacivanje epifita) razlozima. Mangrova vegetacija Razvijena je u tropskim oblastima na ravnim morskim obalama zaštićenim od neposrednog udara talasa i vetrova (lagune.Kruženje sumpora: u sva tri agregatna stanja. gnezdaste i epifite-cisterne (slabo razvijeni korenovi koji služe samo za pričvršćivanje). Epifite su krenule drugim putem u osvajanje prostora. Savane i bodjikavo žbunje se može svrstati u jedan tip (kserofilne šume i žbunaste zajednice). pipaka. najznačajniji izvori su elementarni sumpor. povoljnim temperaturnim uslovima (godišnja temperaturna kolebanja su minimalna. U oblastima sa velikom količinom vodenog taloga razvijaju se monsunske šume. Listopad traje od juna do oktobra kada duva suvi monsun. hemiepifite (tokom klijanja su epifite a onda dolaze korenovima u kontekt sa zemljištem). Lijane pužu uz stabla i osvajaju gornju granicu drveća. vegetacija mangrova je floristički siromašna. Tropske listopadne šume i žbunaste vegetacije Tropske listopadne šume se razvijaju u tropima. Opšte gledano. Vrlo bitna karakteristika tropske šume je i izražena spratovnost. Postoji i horizontalna zonacija mangrovske vegetacije (od dublje vode pa do pliće vode i stabilnije podloge). Postoje 2 oblasti rasprostranjenja vegetacije mangrova: istočna (istočna obala Afrike pa do Australije) i zapadna (zapadna obala Afrike pa do Severne i Južne Amerike). Zbog velike zasićenosti vazduha javlja se veliki broj mezofilnih i higrofilnih vrsta. U prizemnom spratu je transpiracija otežana zbog vlažnosti vazduha pa se biljke rešavaju vode procesom gutacije. Za razliku od lijana. sulfidi i sulfati. Ove šume su najbliže tropskim kišnim šumama. Takođe. bitan sastojak aminokiselina i proteina. Savanske šume se karakterišu proređenošću (drveće je na većoj udaljenosti jedno od . Karakteristična pojava u ovoj šumi je kauliflorija (cvetovi i plodovi su na stablu). Amazon. temperatura se kreće između 25 i 30oC). Uneta so iz vode se izbacuje preko žlezda na listovima. Podela amazonskih kišnih šuma na one koje su plavljene (igapo) i one koje nikad nisu plavljene (ete). Jedna od karakteristika drveća ove vegetacije je i slaba razgranatost. Cvetanje je isto kao i kod listova (u određeni period godine). Za mnoge mangrova biljke je karakteristična viviparnost (klica klija u plodu dok se nalazi na biljci). Rasprostranjene su u oblastima sa velikom količinom ravnomerno raspoređenih padavina. Epifite su mogle nastati od onih biljaka čija su se semena mogla vetrom i pticama preneti na visoko drveće ili od lijana. Potporni korenovi se javljaju kod onih biljaka koje su u pojasu bliže moru. Neophodno je da njihovi provodni elementi imaju veliku propusnu moć za vodu. Životna forma epifite i lijane pokazuju adaptacije biljaka na borbu za svetlost i prostor. U tropskoj kišnoj šumi osnovni faktor u borbi za opstanak je svetlost i borba za prostor. one su izgubile kontakt sa zemljištem što je dovelo do niza prilagođenosti za snabdevanje vodom i mineralnim materijama. zalivi).. Gornji rub tropske prašume je prdstavljen cik-cak linijom jer je prave različite vrste drveća. Ove šume se prostiru severno i južno od ekvatora (Kongo. Nova Gvineja). Lijane imaju prilagođenosti za penjanje uz drveće u vidu bičolikih listova. U oblastima sa manjom količinom padavina razvijaju se savanske šume.

Ekološke odlike biljaka pustinjske vegetacije Pustinjska vegetacija se karakteriše većom ili manjom proređenošću biljnog pokrivača (otvoren tip vegetacije). dok u savanama postoji pojedinačno drveće. U savani se može naći i pojedinačno drveće. Ali nije retko ni pravo drveće ogromnih razmera (baobab). velikom insolacijom (zbog male oblačnosti) i čestim jakim vetrovima. Vegetacija savana Savane su tropski tip zeljaste kserofilne vegetacije. Kod jednog tipa padavine su manje-više ravnomerno raspoređene tokom čitave godine. velikim temperaturnim kontrastima. Nepovoljni uslovi u pustinjama svode se u suštini na nedostatak vode ili na jako otežano snabdevanje vodom. Kod drugog tipa vodeni talozi padaju najvećim delom u proleće. Južnoj Americi (severno od kišnih šuma su ljanosi. Makija može biti primarna vegetacija ali je češće sekundarna (nastala posle uništavanja šume). Za nju je karakteristično da dominira samo jedna vrsta. U ekstremnom slučaju radi se o afilnim vrstama (biljke bez listova ili su listovi veoma redukovani). Katinga se prostire između kamposa i tropskih šuma. čime je smanjeno zagrevanje listova. Pustinje se razlikuju u rasporedu padavina tokom godine. antropogene pustinje) uslovljene nepovoljnim faktorima. Ukoliko se nastavi nepovoljno delovanje čoveka dolazi do stvaranja antropogenih pustinja (kamenjara). Dominiraju vidoke trave (biljke od 1 do 3 metra). Savansko drveće je nisko. U ovoj oblasti postoji znatnije temperaturno kolebanje tokom godine. Za katingu je karakteristično prisustvo sukulentnih kaktusa i mlečika sa trnovima i bodljama. Indiji i Australiji. Za ovu vegetaciju je karakteristično da većina biljaka cveta lepim i jarko obojenim cvetovima. Zimzeleni listovi su sklerofilni i sa smanjenom transpiracionom površinom i ponekad bodljama. Kaliforniji. a južno kamposi). čvornovato i sa nepravilnim stablom. Nepovoljni uslovi se potenciraju i vrlo visokim temperaturama. kamenjari. . U tropskim delovima Južne Amerika posebno je zanimljiva katinga (vegetacija kserofilnih šuma Brazila). Izražene su kseromorfne karakteristike biljaka. Ovakvo staniše postoji u Mediteranu. Ili se razvio koren koji dostiže podzemne vode ili postoji korenov sistem razvijen u širinu (omogućava da se sva voda koja padne tokom kiše efikasno upije). i klima je uz antropogeni uticaj glavni uzrok ekspanzije žbunaste zajednice na račun drvenaste. U prvom slučaju radi se o fizičkoj suši i suvim pustinjama. Zimzelene hrastove šume su vrlo svetle tako da su veoma razvije spratovi žbunja i zeljastih biljaka. Kod pustinjskih biljaka adaptacije su semorale razvijati u pravcu što adekvatnijeg primanja vode i regulisanja transpiracije. U Mediteranskim šumama su glavni edifikatori Quercus suber (hrast plutnjak) i Quercus ilex (crnika). jugozapadnoj i jugoistočnoj Australiji. Transpiracija se smanjuje i razvijenom kutikulom. Sukulentne biljke imaju modifikovano stablo ili koren za skladištenje vode. Pseudomakija zauzima submontani i montani pojas Mediterana i u njoj se mogu naći i listopadni žbunovi (za razliku od makije). Treba razlikovati višegodišnje kseromorfne biljke i efemerne/efemeroidne mezomorfne biljke. Može se reći da je makija prvi stepen degradacije zimzelenih šuma. Gariga je sledeći stupanj degradacije zimzelene šume. Frigana je vegetacija bodljikavih polužbunova. Savane zauzimaju velike prostore u Africi. U ovakvim pustinjama je omogućen razvoj efemera. Period suše se poklapa sa periodom najvećih temperatura. Količina padavina u savani je relativno velika ali su padavine neravnomerno raspoređene. Pustinjske biljke su većinom kserofite. za pustinje je vrlo karakteristična velika isparljivost (često je isparavanje 10 i više puta veće od količine taloga). Druga osnovna razlika stepa i savana je što je prekid vegetacije u stepi uslovljen hladnim zimskim periodom. Tamilari su vegetacija aromatičnih i veoma dlakavih polužbunova. Tvrdolisna vegetacija Severne Amerike se naziva čarapal a Australije skrab. Smanjivanje transpiracije se većinom postiže smanjivanjem površine listova. Naravno. tako da postoji dobro izražen prolećni relativno vlažni period. Evolucija korena tekla je u dva pravca. Neke biljke imaju potpuno redukovane listove tako da stablo preuzima ulogu u fotosintezi (prutolika životna forma). Gariga je vegetacija niskih zimzelenih žbunova i polužbunova (ne većih od 1 metar) koji formiraju vrlo razređene zejednice. Stomotermna transpiracija je strogo regulisana. Ipak.Suve i hladne pustinje predstavljaju zonalne tipove vegetacije dok su ostale (slane pustinje. Savansko drveće ima krunu oblika kišobrana (prilagođenost na mehaničko i isušujuće dejstvo vetrova) Ekološke odlike tvrdolisne zimzelene vegetacije drveća i žbunova Rasprostranjena je u subtropskim oblastima sa jasno izraženim periodima suše u toku godine. Liska je postavljena koso prema Suncu tako da zraci padaju pod manjim uglom. Za Mediteran je karakteristično da su zimzelene žbunaste zajednice daleko više rasprostranjene nego zimzelene šumske zajednice (razlog je antropogeni uticaj . Za Mediteran je karakteristična maslina (Olea europaea) ali se ona više ne nalazi u divljem stanju već kao kultura. Nasuprot minimalnim količinama vodenog taloga. U stepama je isključivo zeljasta vegetacija bez drveća.drugog).seča šuma i stočarstvo). Zeljasti pokrivač uglavnom nije potpuno zatvoren tako da je crveno lateritno zemljište delimično ogoljeno. Edifikator garige je Quercus coccifera. Dosta su slične stepama ali postoje i razlike. a u savani letnjim periodom suše. a kutikularna onemogućena debelim slojem kutikule ili voštanim materijama. U drugom slučaju radi se o fiziološkoj suši i hladnim pustinjama. u pustinjama vegetacija može i da odsustvuje. Listovi imaju dlake ili sloj smole na sebi. Mediteranska klima se odlikuje jednim kišnim periodom koji se javlja tokom blage zime.

U bukovim šumama bukva je apsolutno dominantna vrsta zbog izraženog skiofitnog karaktera. Za nju je karakteristična kompleksnost (na relativno malom prostoru smenjuju se različite asocijacije) i mozaičnost (jedna asocijacija pokazuje manju ili veću horizontalnu rasčlanjenost). Vegetacija lijana je u listopadnim šumama slabo razvijena (Hedera. Ovde se mogu razlikovati livadske stepe (najmanje izražena kserofitnost.Hrast: različite vrste podnose različite uslove. Sem kserofite u vegetaciji se javljaju se i efemere i efemeroide. s obzirom na povoljnije svetlosne uslove u hrastovim šumama. sa relativno malim količinama padavina tokom leta. Rod Stipa je zastupljen u svim stepama. Stepa je vegetacija zatvorenog tipa (biljke potpuno pokrivaju zemljište). Samo kod malog broja vrsta postoji entomofilija. Stepsku vegetaciju većinom čine biljke otporne na sušu i mraz (većinom trave). na severu i istoku je zadnja vrsta Quercus robur. Ona je sastavljena uglavnom od višegodišnjih efemeroida. Stepsku klimu odlikuje i hladna zima i dosta suve vegetacijski period. Za stepsku vegetaciju karakteristična životna forma su hamefite a u nekim tipovima stepe i hemikriptofite. Za listopadne lišćarske šume naročito je tipična ekološka grupa skiofitnih eutrofnih i mezotrofnih dikotila (Asarum europaeum. To su većinom obligatni skiofiti kod kojih se proces fotosinteze ne prekida čak ni u uslovima vrlo niske osvetljenosti. Lišće je široko i krupno. Stepe su razvijene u onim oblastima u kojima vlada kontinentalna klima. bez obzira na kontinent. U svetlim brezovim šumama uvek ima dovoljno svetlosti za razvoj zeljaste vegetacije. Kod njih su najpovoljniji periodi . mešovita. Ilex. česte u podzoni šumostepa).. U Argentini i Urugvaju to su pampasi. U Severnoj Americi stepskoj vegetaciji pripadaju prerije (livadska. Stepe su tipična vegetacija kserofita. Ekologija lišćarskih listopadnih šuma umerene zone Opšti klimatski uslovi u oblastima rasprostranjenja lišćarskih listopadnih šuma određeni su sledećim karakteristikama: najmanje 4 meseca u godini imaju srednju temperaturu iznad 10 0C. Stablo i grane imaju debelu koru.. preko Rusije pa do severoistočne Kine. Listopadne lišćarske šume mogu biti čiste (jedan edifikator) ili mešovite. U tamne spadaju bukove. Asperula odorata). Ova pojava je označena kao zamena faktora. niskotravna). Za stepe je karakteristično veliko florističko bogatstvo. kserofite sa jako redukovanom lisnom pločom. Granica između stepa i susednih vegetacija nije oštra i postoje prelazi. prava. jedan ili više spratova zeljastih biljaka. U mnogim bukovim šumama tokom leta. Rasprostranjenje ka istoku je ograničeno zimskim mrazevima i opadanjem vlažnosti. U Evropi i Aziji se stepe razvijaju od Panonske nizije (razvijene su fragmentarno). Jug i jugoistok Evrope karakterišu Quercus pubescens i Quercus robur koji imaju kseromorfne osobine. Možemo da razlikujemo svetle i tamne lišćerske listopadne šume. U ovakvoj specifičnoj klimi traže zaštitu mnoge zimzelene maritimne biljke (Taxus. Busenaste trave su veoma karakteristične za stepsku vegetaciju. više ili manje mezomorfne građe što znači da je transpiraciona površina velika. tako da cveta u rano proleće pre listanja. Ekologija šumskih zeljastih biljaka Karakter svetlosnog režima u šumi od bitnog je značaja za razvoj zeljaste vegetacije. Clematis vitalba). Postoje i dlakave kserofite (Salvia). gotovo da nema biljaka u prizemnim spratovima. Sa nastupanjem zimskog perioda drveće odbacuje lišće. Bukva: rasprostranjenje ka severu i prema većim nadmorskim visinama je ograničeno nedostatkom toplote. Listopadne šume imaju dobro izraženu spratovnost (dva sprata drveća. sprat žbunova. Stepska vegetacija je polidominantna (dva ili više edifikatora) a najčešći su Festuca i Stipa. Pupoljci su pokriveni zaštitnim ljuspama. busenasto travna. Na taj način je omogućeno uspešno oprašivanje vetrom. Od svih vrsta drveća najveći značaj imaju bukva i hrast (zbog veličine oblasti koje zauzimaju i edifikatorske uloge). U samoj šumi se stvara klima koja je blaga i maritimna.Ekološke odlike i adaptacije biljaka stepske vegetacije Pod stepama podrazumevamo zeljastu vegetaciju u kojoj nema drveća. Takođe je karakteristična i dinamičnost fenoloških promena koja se ogleda u brzom smenjivanju velikog broja različitih aspekata u toku vegetacijskog perioda. prave stepe i pustinjske stepe. a u svetle pre svega brezove. Stepe se prostiru na černozemu. Čiste šume su većinom bukove i hrastove šume. Za stepe je karaktersitična životne forma biljaka kotrljana (loptaste biljke koje se posle sazrevanja semena odvajaju od zemlje i nošene vetrom se kotrljaju i postepeno rasejavaju seme). sukulentne kserofite. kserofite sa slojem voska (Centaurea). Na severu postoji podzona šumostepa a na jugu podzona polupustinja. U hrastovim šumama je i preko leta omogućen razvoj prizemnih biljaka. prizemni sprat mahovina i lišajeva). kserofite sa dubokim korenovima. Većina vrsta drveća je anemofilna. obilne padavine tokom godine od kojih najveći deo padne tokom toplog perioda godine. Za bukove šume je najkarakterističnija prolećna prizemna vegetacija koja se razvija za ono vreme dok šuma još nije olistala. Ovaj tip biljaka se odlikuje uskim listovima koji se tokom suše uvijaju u cev. Hedera). Na zapadu se prostire Quercus petraea. tvrdolisne kserofite (Eryngium). srednja temperatura najtoplijeg meseca je između 13 i 23 a najhladnijeg do -6 (u kontinentalnijim delovima do -120C).

Na severu četinari obrazuju veliku cirkumpolarnu vegetacijsku podzonu koja se pruža od zapada ka istoku. nju zamenjuje tundra mahovina i lišajeva i na kraju dolazi arktička tundra). listopadne četinarske). u unutrašnjosti se upija voda što takođe smanjuje transpiraciju). Biljke tundre su označene kao psihrofite. Beli bor je pionirska vrsta (posebno posle šumskih požara). posle nje dolazi žbunasta tundra. Ariševa kruna je retka tako da je svetlost obilna.. Zemljište tundre je vrlo hladno i obično se već na maloj dubini nalazi sloj smrznute zemlje koji senikad ne topi. Tsuga i Pseudotsuga. Razlikuju se 4 podzone u tundri (na jugu je šumotundra. Klima se karakteriše umerenim letom i oštrom zimom sa relativno velikom količinom snega. mahovine. Listopadne četinarske šume: gradi je ariš. Umerenost letnjih temperatura je bitna za smrču i jelu zato što je njima fotosinteza najintenzivnija pri umerenim temperaturama. Posebnu gurpu čine heliofitne eutrofne mezofite sa vrlo kratkim vegetacijskim periodom (efemeroide). Vodenog taloga ima malo a razlog je niska temperatura. Festuca). niski žbunovi. Ekološke odlike biljaka zonobioma tundre i hladnih pustinja Vegetacija tundre obuhvata zonu severno od polarne šumske granice kao i planinske oblasti iznad gornje šumske granice. Vegetaciju čine pojedinačne biljke što znači da ne postoji zatvoren biljni pokrivač. Zimi padne mala količina snega a tanki pokrivač može de oduva vetar tako da je negde i zimi zemljište ogoljeno. U južnom delu ove podzone četinari grade šume sa listopadnim drvećem. jela. Osnovna karakteristika četinara je da im je lišće u oblku iglica. Ove šume grada smrča. U odnosu na pedološku podlogu. Postoje 2 sprata. Ove šume se javljaju u oblastima gde vladaju umerene temperature za vreme najtoplijeg perioda godine. stome su uvučene ispod površine lista). tako da se umesto humusa razvija treset (sprečava insolaciju zemljišta). Severno od zone tundre je zona polarnih pustinja. Krajnje spor priraštaj organske materije (mala količina CO2 i toplote) kod psihrofita dovodi do pojave niskog rasta i mikrofilije. Karakteristične kseromorfne strukture (smanjena transpiraciona površina. hladnom i oštrom zimom. Muscari.. kratkim i prohladnim vegetacijskim periodom i dugom. Ekološke odlike biljaka u zoni četinarske vegetacije Na severnoj hemisferi su karakteristični četinari Pinus. lišajevi i kseromorfne zeljaste biljke. Za arktičke oblasti karakteristična je i puzeća forma biljaka. Kod zeljastih biljaka je prisutna i jastučasta i busenasta forma (koriste povoljnije temperaturne uslove uz podlogu). Osnovna karakteristika je odsustvo drveća sem u podzoni šumotundre (veoma proređena šuma). Saxifraga nivalis). Usled niskih temperatura vazduha i podloge procesi truljenja i raspadanja mahovina su veoma usporeni. Među žbunovima i niskim žbunićima se mogu razlikovati zimzeleni (prizemni žbunasti četinari.. Srednja temperatura najtoplijeg meseca ne prelazi 10 stepeni ali nije ni ispod 0. mahovine. Kod ovih šuma lišće opada svake godine u jesen. Bitna je i relativno visoka vlažnost vazduha i zemljišta. Kod ovih biljaka (Salix herbacea. debela kutikula. Mogu se izdvojiti 3 osnovna tipa četinarskih šuma (tamne. sloj voska. Treća ekološka grupa su vrste roda Carex. jer je zbog niskih temperatura otežano uzimanje vode korenom. beli bor ima široke ekološke mogućnosti. sitnolisni žbunići erikoidnog tipa. tvrdolisni žbunići tipa brusnice. Vegetaciju obrazuju žbunovi. svetle. žbunići sa zbijenim prizemnim busenovma) i listopadni. U tundri najveći značaj ima vegetacija mahovina i lišajeva. U ovim šumama se mogu razvijati samo skiofite. Donji sprat čine dominantne mahovine i ređi lišajevi dok gornji sprat čine cvetnice (Salix polaris.fotosinteze u proleće i jesen. Tamne šume: može se poistovetiti sa terminom tajga (kao tajga mogu se smatrati sve severne četinarske šume iako su šume ariša specifične). Četinari nastanjuju i lošije zemljište koje je često siromašno kiseonikom. Za optimalan razvoj bitno je i da zimi ima veća količina snega ali i da se snežni pokrivač održi na zemlji dovoljno dugo (štiti zemljište i prizemni sloj vazduha od velikog hlađenja). Vegetacija tundre se razvija u nepovoljnim i surovim uslovima srktičke klime. Značajan je i crni bor (Pinus nigra). Ovaj sloj ima veliki uticaj na zemljišni sloj iznad njega (hladi ga). dlake na listovima češće sa donje strane. Nijedan od ovih rodova se na javlja na južnoj hemisferi. Samo 1-4 meseca imaju srednju temperaturu iznad 10 stepeni. Picea. Za ovu grupu biljaka su karakteristični podzemni organi. Sloj vazduha u spratu zeljastih biljaka je bogat sa CO2 što povećava produktivnost fotosinteze zeljastih biljaka. U Evropi i Aziji je najrasprostranjenija vrsta Pinus silvestris (beli bor). Abies. Jastučastu formu čine biljke čije su grane tesno isprepletane (unutrašnjost je zaštićena od vetra pa je transpiracija smanjena. Beloborove šume se ne mogu smatrati zonalnom vegetacijom zato što se mogu razvijati u različitim klimatima.One se razvijaju u kratkom prolećnom periodu pre olistavanja šume. Papaver polare. . Corydalis. Zastupljene su i trave (Poa. Svetle šume: ovde spadaju borove i arišove šume. Tsuga i Pseudotsuga. Od cvetnica zastupljene su hemikriptofite i hamefite. Larix.. Mnoge od njih su anemifilne biljke koje cvetaju na proleće dok postoji znatna cirkulacija vetra. Klima tundre odlikuje se malom ukupnom količinom toplote. Zbog sloja smrznute podloge voda nije u stanju da prodre u veću dubinu što dovodi do stvaranja močvarnog zemljišta. Ovde je vegetacija razvijena samo na nezaleđenim delovima kopna. Salix reticulata) stabla su priljubljena uz zemlju za koju se drže adventivnim korenovima. Za vreme najtoplijeg meseca srednja temperatura ne prelazi 4 stepena. paprati (Dryopteris filix-mas). Izdvajaju se Allium ursinum. ova zemljišta su fiziološki suva. I pored velike vlažnosti.

Močvarna vegetacija je intrazonalnog karaktera pošto je vezana za terene koji su veoma vlažniMogu se razliovati 3 načina postanka bara (zarastanje vodenih biotopa. Od drveća je čest beli bor. ili u dolinama reka. dok na suvljim mestima dominiraju dikotile. Osnovna pojava je da se sa visinom ekološki uslovi (temperatura. U oblastima sa maritimnijom klimom značajan udeo imaju i hamefite. Stepen kontinentalnosti utiče pre svega na visinu gornje šumske granice. visoka zeljasta vegetacija) i brdske (suvlje i kserofitnije.Ekološke odlike biljaka visokoplaninske vegetacije Planinska vegetacija se ističe čitavim nizom karakterističnih osobina. Ekološke odlike biljaka livadske vegetacije Livade predstavljaju tip vegetacije koji obrazuju mezofitne višegodišnje zeljaste biljke. zamočvarivanje na mestima sa izvorima). Od drveća se razvijaju breza i jova. Ukoliko ne postoji košenje livade prelaze u šumsku vegetaciju. Gornja šumska granica uslovljena je pogoršavanjem uslova na većim nadmorskim visinama koji ne odgovaraju zahtevima drveća. Vegetacijski sklop je u livadi skoro potpuno zatvoren. razvoj šume je onemogućen i livade su primarnog karaktera.Smena vegetacijskih zona u planinama (u vezi sa nadmorskom visinom) slična je smeni horizontalnih vegetacijskih pojaseva od ekvatora ka polovima. vlažnost) menjaju manje-više pravilno. subnivalni podpojas) i nivalna zona (večiti sneg). Na karakter i raspored visinskih vegetacijskih zona utiče (sem nadmorske visine) i geografski položaj planinskog masiva (planine bliže ekvatoru imaju više vegetacijskih zona).. oblika i vegetacija močvare se dele na niske (eutrofne). Onaj deo Zemljine površine koji se nalazi pod močvarom. One se u ekološkom pogledu nalaze između stepa i močvara. odnosno u kojoj meri se nalazi pod uticajem maritimne ili kontinentalne klime. Za dolinske livade koje su nastale sečom šuma može se reći da su sekundarne antropogene tvorevine. pod uticajem poplava. Sličnost alpijskih i arktičkih ekoloških prilika ogleda se u kratkom vegetacijskom periodu tako da dominiraju hamefite. u alpijskom pojasu ne postoji sloj večitog leda. Slično je i severno od šumske granice (u dolinama reka). U livadskoj vegetaciji najzastupljenije su hemikriptofite. kod viših biljaka je veoma razvijeno aerenhimatično tkivo koje služi za dovod kiseonika u donje delove biljke. veći ali kraći svetlosni intenzitet u planinama). Niske (eutrofne) se razvijaju na spuštenim delovima reljefa. ograničen perifernom ivicom tresetne naslage naziva se močvarni masiv. na manje vlažnim mestima dominiraju trave. podpojas alpijskih livada. Sa ovim u vezi je i pitanje o trajnosti livadske vegetacije. Njegovo formiranje je karakteristično ali ne i obavezno. svetlost. Karakteristične su sfagnumske mahovine. Zahvaljujući ovome razvija se eutrofna vegetacija koja ima velike zahteve u odnosu na uslove mineralne ishrane. visoke (oligotrofne) i prelazne (mezotrofne). Postavlja se pitanje da li su livade primarna ili sekundarna vegetacija. Površina ovihmočvara je ugnuta ili pljosnata. alpijski pojas (podpojas puzećeg bora. Bitno je i da li se planina nalazi bliže ili dalje od mora. Može se razlikovati nekoliko pojaseva (primer Alpa): najniži pojas pod kulturnim biljkama. Pinus mugo). podpojas patuljastih žbunova. Ovde se javljaju oligotrofne biljke. Što se tiče trajnosti. za močvaru je karakteristično da se korenovi biljaka ne nalaze u muneralnom zemljištu već u tresetu. Dugotrajno plavljenje je ređa pojava i događa se samo u dolinama velikih reka. Visoke (oligotrofne) se nalaze samo u oblastima sa vlažnom klimom. Njihova ishrana se ostvaruje uglavnom na račun atmosferske vode tako da su siromašne mineralnim materijama. pojas četinara (podpojas četinarske šume i podpojas zone borbe). pojas listopadnih šuma. livade su privremenog karaktera (izuzetak su alpijske livade). Takođe. neke se približavaju stepi) livade. Livade su azonalana (mada postoje i zonalne livade iznad gornje šumske granice) vegetacija s obzirom da se nalaze u različitim vegetacijskom zonama u kojima su određene lokalnim faktorima. Mogu se izdvojiti dolinske (u rečnim dolinama. Zbog velike vlažnosti i slabe aeracije dolazi do formiranja treseta. Bitno je i održavanje livade od strane ljudi (košenje). Na osnovu karaktera vodno-mineralne ishrane. Od bitnog je značaja da podzemne i površinske vode donose u nisku močvaru veliku količinu mineralnih soli. . trska. Prelazne močvare se nalaze između prethodna 2 tipa. Karakteristične su i mahovine. Močvarna vegetacija Pod močvarama podrazumevamo takve delove Zemljine površine čiji su gornji slojevi stalno vlažni usled prisustva stajaće ili sporotekuće vode. Iznad gornje šumske granice vladaju uslovi tundre mada postoje razlike (u planinskim oblastima ima više padavina nego u tundri. I brdske livade koje nastaju na mestu iskrčenih šuma su sekundarnog karaktera. Ovde već preovlađuju žbunaste forme četinara (Juniperus nana. oštrice.. Na najvlažnijim mestima je veliko učešće oštrica (Carex). pa se na isti način menja i vegetacija. zamočvarivanje zemljišta. Za močvare je veoma karakteristično stvaranje treseta. Gornja šumska granica je kontaktna zona šume i visokoplaninske vegetacije (zona borbe). na mestima ranijih bara i jezera. Na mestima duž reka gde je duže plavljenje. Kao odgovor na ovo. Substrat močvara se odlikuje velikom vlažnošću i njegova površina je često pod vodom (vladaju uslovi anaerobije). U stepskom i pustinjskom području livade takođe mogu biti primarna vegetacija.

magnezijum.karbonati. Amiktička. Jezera su udubljenja ispunjena vodom koja se ne kreće ili je kretanje usporeno. Klasifikacija jezera prema trofičnosti na oligotrofna. CO2. Prema pH režimu jezera mogu biti nutralna. Bare su jezera bez dna. Balans CO2. dimiktička.produkcija kiseonika u trofogenom sloju. natrijum. kiseonik. Koncentracija soli: jedna od bitnih karakteristika Svetskog mora je i postojana zaslanjenost vode koja se kreće oko 35 promila i veoma mao odstupa od te vrednosti. Sledeći pojas je pojas submerznih biljaka (Potamogeton. slana (24.kontinentalni plato (supralitora. Jezera imaju profundal a bare ne. sublitoral). Gasni režim . Temperaturna kolebanja su veoma velika (tokom dana i tokom godine). sulfati. Sledeći je pojas flotantnih biljaka (dominentan je Potamogeton. Myriophyllum. Horizontalna podela jezera je na litoral i pelagijal. Bare pokazuju sve karakteristične osobine jezerskog litorala.7-47%) i mineralna (preko 47%). što nije slučaj kod tropskih mora.bare su takvi stajaći vodeni biotopi u kojima nije izražena dubinska zona. Na samoj obali (prelaz od vodene vegetacije ka močvarnim livadama) je pojas emerznih biljaka (Carex.eufotična (dovoljno osvetljena za razvoj biljaka). oligomiktička i polimiktika jezera. Ekološki uslovi. Tipovi vegetacije u ekvatorijalnoj i subekvatorijalnoj zoni Tipovi vegetacije umerene zone Tipovi vegetacije u borealnoj zoni Tipovi vegetacije u polarnoj oblasti Osnovni pojmovi biocenologije . fosfora i silicijuma). Objašnjenje stratifikacije kao karakteristike jezera. monomiktička. Ruppia. Za živi svet litorala je najbitnija smena plime i oseke. Hidrohemijski kompleks jezerske vode određen je sledećim faktorima: mineralne materije (makrokomponente . bikarbonati. manje s zastupljene zelene alge a sreću se i crvene. disfotična i afotična. Hemizam: jezera ne pokazuju stabilnost odnosa izmežu osnovnih jona. Ekološke odlike i adaptacije biljaka kopnenih vodenih ekosistema (jezera. Vegetacija litorala je jasno rasčlanjena na nekoliko pojaseva. autohtoni . Vertikalna zonacija mora .Zarastanje vodenog biotopa je sukcesija (objasniti. Među morskim cvetnicama najčešće su Zostera. batijal. poluslana (1-24. hadal. tako da čitava njihova površina može da bude naseljena vegetacijom litorala. ovde spadaju i protočna jezera sa utokama i istokama) i zatvorena jezera. Scirpus lacustris). litoral. obalski plićak) dok je dubinsko područje profundal. Obalski region je litoral (obala u užem smislu. CO2) i organske materije (u obliku rastvora. gvožđa). mezotrofna. Osvetljenost litorala omogućava bujan razvoj biljaka. One su postojane i samo ponekad presušuju (delimično ili potpuno). Vegetacija mora je najbolje razvijena u arktičkim i antarktičkim morima zbog kvantitativnog rasporeda jedinjenja fosfora i azota koje donose morske struje. kalijum. boja i osvetljenost. metan. pre svega makrofitskih algi. Nuphar luteum. Kod polarnih mora su topliji dublji slojevi. kalcijum.vodonik-sulfid. rastvoreni gasovi (alohtoni . Trapa). Bitne su one soli koje su neophodne za život biljaka ali se u vodi nalaze u maloj količini (jedinjenja azota. Sasvim male nepostojane stajaće vode su lokve. koloida. Nymphea alba. Sledeći je pojas Scirpus-Phragmites (visoke emerzne biljke poput Phragmites communis. u skladu sa specifičnom prilagođenošću pojedinih grupa na fotosintezu u određenom delu spektra (zelene alge u plitkoj vodi.U tropskoj oblasti je temperaturna razlika između površinskih i dubinskih voda daleko veća pa je mešanje vode veoma otežano i esencijalni nutrijenti teško cirkulišu. suspendovane). mada potpunu pravilnost remeti dejstvo hladnih i toplih morskih struja. Postoje jasne razlike između polarnih i tropskih mora. Koncentracija soli utiče pre svega na procese polnog razmnožavanja morskih algi. Otvorena (iz njih ističu reke. bare i močvare. priobalna zona. Ispod je trofolitička (oksidaciona zona).7%). močvare) Stajaće vode su jezera. hlor.kiseonik. makrofitske alge i neke cvetnice.jedinjenja azota. alkalna i kisela. fosfora. Između se nalazi sublitoral. abisal. Zamočvarivanje je pod uticajem dužeg plavljenja i može se ostvariti samo u uslovima vlažne klime. Typha. mikrokomponente . Bare . crvene u dubokoj). Podela na pelagijal i bental. silicijuma. Od algi u litoralu su najzastupljenije mrke alge. Ističe se rod Bangia koja može izdržati i niže i visoke temperature. bare. Postoje brojni prelazi između bara i jezera. prelazne faze). Zbog ovoga biljni svet mora biti na određen način raspoređen u dubinu. Alisma plantago aquatica).. U litoralu i sublitoralu osnovni producenti su fitoplankton. Temperature: temperatura površinskih slojeva vode je uslovljena geografskom širinom. CO3 i HCO3. Vertikalno i horizontalno rasprostranjenje vodenih biljaka uslovljeno je i sposobnošću svake vrste da reaguje na spoljašnje uslove (crvene alge se negde nalaze u plićaku zajedno sa mrkim i zelenim algama).. Ceratophyllum). azot. Butomus umbellatus. Prema stepenu zaslanjenosti jezera se dele na slatka (mineralizacija ispod 1%). Optičke osobine jezerske vode su providnost. flora i vegetacija morskih ekosistema Svetlost: za rasprostranjenje biljaka nije bitno samo to što svetlost slabi sa dubinom već i promena spektralnog sastava. kontinentalna padina. Postoje značajnija odstupanja u priobalnim delovima. eutrofna i distrofna (močvarni ili humusni tip). Podela po osvetljenosti .

biljni paraziti) . dok su zajednice koje izgrađuje samo jedna vrsta veoma retke. kruženje azota. vidljivi izraz njene ekologije. Struktura i fiziogmonija fitocenoza Svaka biljna zajednica se karakteriše određenom strukturom (prostornom organizacijom) i fiziognomijom.potrošači prvog reda (biljojedi. Kao što je za svaku biocenozu karakteristična određena struktura. Socijalnost: podrazumeva se način na koji su međusobno raspoređene individue jedne iste vrste.3. sprat srednje visokih zeljastih biljaka. Spratovnost: raspored biljaka po spratovima. Kruženje ugljenika. sprat prizemnih biljaka). Protiv njega se bori otpor sredine (faktor koji ne dozvoljava maksimalno moguće razmnožavanja). Dominantne vrste su edifikatori fitocenoze. Spoljašnji izgled se menja u toku godine što znači da u fitocenozi dolazi do smenjivanja različitih aspekata. Fitocenoza ne predstavlja taksonomsku kategoriju. Floristički sastav: predstavljen je zbirom svih vrsta neke zajednice. Ako se u nekom spratu javi vrsta koja je takođe značajna u pogledu brojnosti naziva se subdominentna.4. U prostornom pogledu organizacija se ogleda u strukturi. Bitne su sledeće osobine. Naravno. Svaka populacija poseduje unutrašnji potencijal za povećanjem individua (biotički ili reproduktivni potencijal). Najveći broj spratova se sreće u šumama (sprat visokog drveća. Jedan tip promena ima periodičan karakter (sezonsku ritmiku). koje dovode do bitnih izmena u samoj biocenozi nazivaju se sukcesije. sprat žbunova. Učestalost (frekvencija): podrazumeva se učestalost prisutnosti neke vrste na izvesnom broju probnih površina. a vremenska se ogleda u promenljivosti. sprat niskog drveća. Brojnost populacije zavisi od nataliteta i mortaliteta. šuma će se sama obnoviti).1. Biljne zajednice su po pravilu obrazovane od biljaka koje pripadaju različitim vrstama. Strukturni i ekološki odnosi u fitocenozi ispoljavaju se u nizu njenih karakterističnih osobina.potrošači drugog reda (karnivori). Fiziognomija: ogleda se u njenom aspektu. Ovde su bitni i rastvarači. Za one vrste koje se nalaze u 90-100% ispitanih probnih površina se kaže da su konstantne (stalnost). Kroz svaki ekosistem materija kruži a energija protiče (razlog je zato što se uvek deo energije gubi na toplotu pa se ne raspolaže stalno sa istom količinom). Kao rezultat. biocenoza prestaje da postoji i na njenom mestu se uspostavlja neka druga. oligodominantne. Za procenu brojnosti i pokrovnosti koristi se kombinovana metoda (5.sve indivisue različitih vrsta koje imaju manje-više sličnu ekologiju . Odnosi ishrane: producenti (autotrofi) . Ovi kvantitativni odnosi se mogu prikazati trofičkom piramidom.2. Sukcesije jezera. Broj spratova u različitim fitocneozama nije isti. Dominantna vrsta je ona koja je najbrojnija ili zauzima najveći prostor u fitocenozi (monodominantne.Živa bića su grupisana u životne zajednice (biocenoze). Struktura biocenoze je uslovljena brojem i rasporedom organizama u njoj i ulešćem određenih životnih formi. Jedna od najvažnijih pojava u strukturi biocenoze je spratovnost. One su manifestacija vrlo složenih ekoloških odnosa koji karakterišu svaku fitocenozu. Za prethodnu kategoriju veoma je bitna životna forma biljaka. Spratovi nisu samo morfološke jedinice već i ekološke (sinuzije . U ovom poslednjem slučaju se radi o staništu sa ekstremnim ekološkim uslovima.4. Neke biocenoze su relativno jednostavne (na kamenjaru) dok su neke složene (šuma). Svi oni su povezani u lance ishrane.3. određena struktura i određena dinamika određuje fiziognomiju biocenoze. Struktura svake biocenoze je spoljašnji. sprat visokih zeljastih biljaka.2. kruženje vode. Sve biocenoze su organizovane i prostorno i vremenski. Ova katagorija se može označiti sa brojevima 5. Biocenoze nisu slučajan skup vrsta na jednom mestu već su integrisane i složene celine koje prate određene zakonitosti (ako posečemo šumu i ostavimo prostor na miru.1. Brojnost zavisi od osobina vrste. sprat niskih zeljastih biljaka. Osnovu biocenoze ne čine individualne jedinke nego populacije. isto tako je karakterističan i određen tip promena kroz koje ona prolazi. Sukcesija na ogoljenom mestu (pionirske vrste na početku i klimaks zajednica na kraju). Pokrovnost je uslovljena veličinom i oblikomnadzemnih delova biljke i ne mora se poklapati sa brojnošću vrste. Možemo razlikovati 2 vrste frekvencija: lokalnu (dobija se ispitivanjem ograničenih površina jednog konkretnog dela asocijacije) i opštu.+). Periodičnost zavisi od klimatskih uslova i razlikama koje postoje između vrsta u pogledu vremena u kome prolaze pojedine stupnjeve svog individualnog razvoja (fenološke faze). U svakoj populaciji postoje i fluktuacije brojnosti. polidominantne fitocenoze).Disperzija: individue mogu biti raspoređene (normalna disperzija) ravnomerno i neravnomerno (hiperdisperzija i hipodisperzija). kruženje fosfora. Brojnost: pod ovim pojmom se podrazumeva količina individua. Prisutnost. Može se reći da je struktura pre svega rezultat uticaja spoljašnjih faktora ali i rezultat delovanja biljne zajednice na stanište. Za lance ishrane je karakteristično da postoje određeni kvantitativni odnosi (početni članovi su najbrojniji). Osnovna jedinica u sistematici fitocenoza je asocijacija. Gustina: individue jedne vrste mogu biti gušće ili ređe raspoređene u fitocenozi. mora se uzeti u obzir i uticaj čoveka. Određen sastav vrsta. Ako se posebno želi istaći da se proučavaju aspekti ekologije biljnih zajednica (fitocenoze) upotrebljava se termin fitocenologija. Pokrovnost: pod ovim se podrazumeva osobina biljaka da pokrivaju izvesnu površinu u fitocenozi. Vremenska organizacija je zasnovana na promenama kroz koje čanovi biocenoze prolaze tokom godine i postepenom smenjivanju jednih članova drugim. Gustina populacije predstavlja broj individua neke vrste na jedinicu prostora ili zapremine. Drugi tip promena. odnosa sa drugim vrstama i ekoloških uslova. Sve periodične promene se duboko odražavaju na izgled biocenoze. Uslovljena je različitom visinom pojedinih vrsta ali i različitim ekološkim potrebama.

Mogu se razlikovati primarno i sekundarno ogolićena mesta a samim tim i primarne i sekundarne sukcesije. Fiziognomska klasifikacija uzima za osnovu izgled vegetacije. vegetacija je izraz ekologije staništa.Hidrofitija. kserofitija. dugotrajne (desetine i stotine godina. najdublji sprat su korenovim dikotila). Singenetičke sukcesije su kada biljke počinju da osvajaju nova ogolićena prostranstva. Ovako se mogu izdvojiti šume. sezonska smenjivanja aspekata fitocenoza i promene fitocenoze u vezi sa vremenskim promenama. Fiziognomskoekološka klasifikacija je spoj prethodne 2. livade ali i listopadne i četinarske šume. složena fitocenoza se naziva klimaksna zajednica koja se nalazi u stanju relativne ravnoteže. antropogene. fitogene su uslovljene uticajem stranih vrsta koje prodiru u fitocenozu a antropogene su uslovljene uticajem čoveka. Prema . Mogu se razlikovati progresivne i regresivne sukcesije. Biljke su veoma retko raspoređene. Dinamika fitocenoza obuhvata promene u fitocenozama u vezi sa ontogenezom edifikatora. Ona je najizrazitije ispoljena u godišnjoj periodičnosti. Smenjivanje aspekata može de bude različito između pojedinih fitocenoza: u nekim od njih smenjuje se u toku godine samo mali broj aspekata. Prema Dilsu vegetacija Zemlje se deli na 16 tipova vegetacije. zoogene su uslovljene uticajem životinja. Sukcesije koje su uslovljene uglavnom razvojem same vegetacije nazivaju se fitogene. Potrebno je razlikovati postojane aspekte koji se iz godine u godinu ponavljaju i nepostojane (obilne padavine. Ekološka klasifikacija polazi od stava da stanište mora biti osnovni kriterijum u razgraničavanju i grupisanju fitocenoza. dok se kod drugih smenjuju mnogobrojni aspekti (livade. dok klasifikacija fitocenoza počiva na drugim principima. šikare. Ovde je najvažnija struktura biljnih zajednica. Klasifikacija biljnih zajednica se često označava i kao sistematika. Prema ovome. Sve sukcesije možemo podeliti na katastrofalne i razvojne smene. Krajnja. Sukcesije počinju na onim mestima koja su u pogledu vegetacije ogolićena raznim načinima. Filocenogeneza (vekovne smene vegetacije). postepena smena zajednica) i kratke (vegetacija koja se razvija na napuštenim njivama). Dinamika biljnih zajednica i vegetacije Biljne zajednice su. nezavisno od florističkog sastava. Egzoekogenetičke sukcesije su izazvane spoljašnjim uzrocima (pirogene. Viša taksonomska katagorija je formacija koja je odraz određenih životnih uslova. U teorijskom pogledu. U praktičnom smislu. Jedan pristup polazi od karaktera staništa na kome se nalazi data fitocenoza (fitotopološki). edafogene su usovljene promenom zemljišta. kao vrlo dinamičan sistem. Nedostatak ovog principa je u velikim teškoćama da se staništa ekološki detaljno i egzaktno prouče (privremeni nedostatak). klimatogene. podložne stalnim i vrlo raznovrsnim promenama. ali se ponekad njihov tok ne poklapa. Mogu se uočiti 2 suprotna prilaženja klasifikacija biljnih zajednica. Može se reći da su jednogodišnje periodične promene (fenološke smene) uslovljene time što pojedine fenološke faze teku kod različitih biljaka u raznim momentima vegetacijskog perioda. Sukcesija biljnog pokrivača može da zavisi ili od spoljašnjih uzroka (egzodinamična sukcesija) ili od unutrašnjih (endodinamična). stepe). Ove promene se mogu podeliti na one koje ne dovode do suštinskog menjanja same zajednice i one koje suštinski menjaju zajednicu. Klimatogene su uslovljene promenom klime. Sekundarno ogolićena mesta su ona na kojima je ranije postojala vegetacija ali je ona uništenaOvi prostori bivaju naseljeni ali u početku to zapravo i nisu fitocenoze u pravom smislu reči već fitocenoze u inicijalnim stupnjevima. Postoji i podzemna spratovnost (gornji sprat čine korenovi jednogodišnjih biljaka. Postoje 6 principa klasifikacije biljnih zajednica. Ovo je istorijski proces formiranja i razvoja fitocenoza. Prema brzini trajanja sukcesije mogu biti vekovne. bitno je da inventarizaciju biljnih zajednica prati i kartiranje vegetacije. Endoekogenetičke sukcesije imaju uzrok u samoj fitocenozi koja svojom životnom delatnošću menja uslove staništa. mezofitija i halofitija. Ovaj proces je praćen i evolucijom. U periodičnom razvoju biljaka i vegetacije može se razlikovati period cvetanja i period razvitka vegetativnih organa. srednji sprat su korenovi trava.i pripadaju sličnoj životnoj formi). temperatura) koji u nekim godinama izostaju. Sukcesije se sastoje iz niza stupnjeva koji se nazivaju serije. Praktičan značaj je u potrebi što lakšeg snalaženja u složenoj slici koju pruže vegetacijski pokrivač. Primarno ogolićena mesta su ona na kojima ranije nije bilo vegetacije i koja ne sadrže nikakve biljne ostatke. Postoji i deduktivan i induktivan način klasifikacije biljnih zajednica. Ovo je pogrešno zato što se u sistematici biljke razdvajaju i grupišu po principu srodnosti. Ova dva perioda nekada idu uporedu. Ovako nastaje pionirska zajednica naseljena pionirskim biljkama. endoekogenetske sukcesije i egzoekogenetske sukcesije. ali razmnožavanjem postojećih i dolaskom novih vrsta zajednica se usložnjava. procese samoreprodukcije fitocenoza. Drugi pristup polazi od samih biljnih zajednica. edafogene). važna je pre svega zbog potrebe da se putem jednog određenog taksonomskog sistema podvuku i uoče osnovne biocenotičke karakteristike fitocenoza. Fiziognomičnost je nedovoljna da bude jesino merilo u klasifikaciji. U vezi sa hijerarhijskom stranom klasifikacije fitocenoze pruhvaćeno je da je osnovna jedinica asocijacija. Dinamika vegetacije obuhvata singenetske sukcesije. spratovnost i izgled edifikatora. Klasifikacija biljnih zajednica Klasifikacija je važan zadatak fitocenologije jer ima praktičan i teorijski značaj.

černozem. Ovo je jedna od najsavremenijih klasifikacija. tropske šume i savane (tropska klima. nema suvog perioda. Geografski položaj deluje tako da je na planinama broj visinskih pojaseva utoliko veći. Za biljni svet je od bitnijeg značaja kolebanje temperature tokom godine od srednje godišnje temperature. Inverzija visinskih vegetacijskih pojaseva je u vezi sa inverzijom temperature. stepe sa prohladnom zimom i stepe sa toplom zimom. Za svezu je nastavak -ion. intrazonalna. tresave su samo u severnijim zonama). Bitan je ne samo geografski položaj nego i udaljenost od mora. Vertikalna zonacija: u suštini uslovljena je nadmorskom visinom. već je uključena u neku drugu zonalnu vegetaciju samo određenih vegetacijskih zona (zaslanjeni tereni su samo u južnijim zonama poput pustinjske i stepske. vegetacijski krug. velika količina padavina. tajga. Idući od ekvatora prema polovima. Intrazonalna vegetacija nikad ne obrazuje svoju zonu. zeljasta vegetacija. topla i vlažna zima. veoma malo vodenog taloga. zimi duvaju vetrovi koji donose kišu. Ekstrazonalna vegetacija je onaj deo zonalne vegetacije koji se našao van granica svoje zone i razvio se u drugoj zoni (severnije od svoje zone javljaće se na južnim ekspozicijama. Ona utiče i na zemljište koje je takođe bitno za raspored vegetacije. Pošto su ovi faktori najbitniji. Arabijska pustinja. prohladna zima sa snegom). Osnovna taksonomska jedinica je asocijacija. reke). Zonalna. žarko leto bogato padavinama. suptropske pustinje (Sahara. pustinjska vegetacija. veoma velika dnevna amplituda temperature). Klima je osnovni i najjači faktor koji utiče na rasprostranjenje i formiranje biljnih zajednica. velika količina padavina. Ono što je u ovom sistemu veoma pozitivno je oslanjanje na samu vegetaciju koja služi kao polazna tačka klasifikacije. Ovi tipovi se dele na klase formacija. a one na grupe formacija. Horizontalna zonacija: tropske vlažne šume (tropska klima. javljaju i drugi tipovi vegetacije koji odstupaju od zonalne.50C. Iznad nje su sveza. Visinsko smenjivanje biljnih zajednica ponavlja horizontalno smenjivanje vegetacije idući od juga ka severu. varijanta i facija.Brokman-Jeroševoj klasifikaciji vegetacija se deli na 4 osnovna tipa (drveće i žbunovi. klasa. Ispod nje su subasocijacija. Najmanji broj visinskih pojaseva je u planinama koje su blizu polovima. azonalna i ekstrazonalna vegetacija Pod zonalnom vegetacijom podrazumevamo takvu vegetaciju koja je uslovljena opštim klimatskim prilikama. Intrazonalna i azonalna vegetacija se nalaze pod znatnim uticajem zonalne vegetacije. Floristička klasifikacija se zasniva na analizi florističkog sastava pojedinih fitocenoza i njihovim međusobnim upoređivanjem. U vezi sa opadanjem temperature sa visinom. Na svakih 100 kilometara od polova ka ekvatoru temperatura raste za 0. Horološka klasifikacija.. Primer za ovo je da je u dolinama hladnije nego na planinama (inverzija temperature) zato što se hladan vazduh spušta u doline i biva zamenjen toplim vazduhom iz atmosfere. U datoj oblasti se pored tipične zonalne vegetacije. slatine). Za karakter visinskog zoniranja je od najvećeg značaja u kojoj se horizontalno zoni nalazi dati planinski masiv. U vezi sa ekstrazonalnom vegetacijom javlja se i pravilo prethodnosti. tip vegetacije slobodnih organizama neučvršćenih za supstrat). uzimaju se imena dominantnih biljaka svakog sprata i raspoređuju se u jednom nizu od najviših ka najnižim spratovima. južnije od svoje zone javljaće se na severnim ekspozicijama). Opšti klimatski uslovi karakteristični za datu oblast mogu u znatnoj meri da variraju ili budu modifikovani u vezi sa lokalnim uticajima (depresije u reljefu. Ne može se uvek konstatovati opadanje temeprature sa visinom. pa je zato rasprostanjena u vidu zone koja se pruža u pravcu istok-zapad ili sever-jug. Po trećem sistemu (Braum-Blanke). za klasu -etea. Osnovne zakonitosti vertikalnog i horizontalnog zoniranja vegetacije Rasprostranjenje vegetacije na Zemlji je određeno pre svega uslovima spoljašnje sredine. kontinentalne pustinje (jako malo padavina. sredozemni tip (žarko i suvo leto. Postoji i faktori (vetrovi. ukoliko su planine postavljene bliže ekvatoru. Vlažnost opada od obale mora ka unutrašnjosti kontinenta. Temperatura opada na svakih 100 metara za 0. značaj ekspozicije za razvoj i zoniranje određene vegetacije je sve veći.50C. Raspored osnovnih klimatskih faktora (temperature i vlažnosti) ima zonalan karakter. U vezi sa uplivom koji zona vrši na intrazonalnu i azonalnu vegetaciju možda je bolje govoriti o intrazonalnoj-zonalnoj i azonalnojzonalnoj vegetaciji. i raspored fitocenoza ima zonalan karakter. Ovo je horizontalna zonacija vegetacije. Dinamičko-genetička klasifikacija stavlja u prvi plan genezu kroz koju prolaze biljne zajednice. jasno izražen sušni period). zimi padne jako malo vodenog taloga). javljaju se i visinski pojasevi vegetacije. Davanje imena: prema jednom načinu. žarko leto bez kiše. na koren reči se dodaje -etum. listopadne šume umerene zone. za red -etalia. veoma mala godišnja temperaturna amplituda). stepa (toplo leto bogato padavinama. malo padavina). red. tundra. Azonalna vegetacija može da bude uključena u bilo koju vegetacijsku zonu (plavne livade u dolini reka). topla zima. Drugi način je da se u asocijaciji uzimaju imena najvažnijih vrsta i da im se dodaju određeni nastavci (najvažnijoj vrsti se daje nastavak -etum a drugoj po značaju -osum). tople i hladne morske struje) koji menjaju ove zakonitosti tako da se idealna slika narušava.. planinski lanci. suptropske šume (relativno topla zima bez mrazeva. Horizontalno i visinsko zoniranje vegetacije na Balkanskom poluostrvu .

U najvećem broju slučajeva nisu u pitanju nikakve mehaničke prepreke.vetar. U početku je bio superkontinent Pannotia čijim raspadanjem se javlja Gondvana kao jedinstveni kontinent koji objedinjuje južne delove. Kontinent se nalazi na severnoj hemisferi. Pangea je formirana u Permu. On je uočio i da postoje poklapanja u geološkom sastavu stena i geoloških formacija rasprostranjenih na pojedinim kontinentima. Kod alpskog i ilirskog je donja zona Querco-Carpinetum. Možemo razlikovati stvarne granice areala (uslovljene nemogućnošću vrste da van tih granica opstane zbog nepovoljnih ekoloških uslova) i iznuđene granice (zbog prisustva neke mehaničke prepreke koja sprečava migraciju). skardo-pindski).Pogledati pitanje fitogeografska podela jugoistočne Evrope za horizontalnu zonaciju. već granice areala određuju nepovoljni ekološki uslovi (klima. Južnije duvaju suvi vetrovi sa kopna na more. kao i šume lovora. Kod alpskog i ilirskog se javlja zona ilirske bukve dok su ostala 2 predstavljena mezijskom bukvom. U devonu postoje kao kontinenti Laurazija i Gondvana. Svima je gornja zona od bora krivulja i sibirske kleke. kao i lovorove šume (ograničene na mesto gde se jedan tip vetrova zamenjuje drugim). Siberije i Baltika su se odvojile od Gondvane i ostale kao izolovane kopnene mase. U karbonu počinje formiranje superkontinenta Pangea. kao i udaljenost od morske obale. Ova teorija pretpostavlja postojanje jedinstvenog kontinenta koji se raspao na nekoliko manjih koji su se tokom vremena sve više međusobno udaljavali. Evropa i Amerika su sjedinjene u Euramerika kontinent. Trenutno ima 15 aktuelnih tektonskih ploča. pa granice . Model idealnog kontinenta Pokušalo se da se izvesnim logičkim postupcima i određenim apstrakcijama utvrde najbitnije zakonitosti u rasprostranjenju vegetacije. Baltika počinje da se kreće prema Lauritaniji. Krajem krede i početkom tercijara kontinenti dobijaju današnji oblik. Temperatura pravilno raste od polova ka ekvatoru. dok je kod mezijskog i skardo-pindskog donja zona Quercetum frainetto-cerris. razdvajanje (razdvajanje Afričke ploče i Somalijske podploče) i podilaženje (Evroazijsi plato i Indo-Australijski plato ispod Himalaja). Tipovi pomeranja kontinetalnih ploča su razmicanje (udaljavanje Severne Amerike od Evrope). On je 1918. Azija je poseban kontinent a verovatno i Kina i jugoistočna Azija. Ta linija predstavlja granicu areala (granicu rasprostranjenja date vrste). 4 tipa vetikalne zonacije (alpski. vlaga. On je razradio šemu idealnog kontinenta po kome su eliminisani svi uticaji (sem udaljenosti od polova i ekvatora. Mehanizam pomeranja tektonskih ploča su plitki zemljotresi i duboki zemljotresi (usled prekida sloja). U umerenim širinama duvaju stalni vlažni zapadni vetrovi sa mora na kopno. Iza ove zone dolazi umerena šumska zona koja obuhvata listopadne šume (najviše u vlažnijim oblastima). U ilirskom se javlja inverzija (iznad zone jele i smrče se javlja subalpijska zona bukve). Na takvim prostranstvima zapaža se da na karakter vegetacije najbitnije utiče udaljenost od polova i ekvatora. Postavlja se pitanje šta određuje granice areala. Vrlo često neka vrsta ne može proširiti areal zbog nekih mehaničkih prepreka. Severno od njih je pustinjska i stepska zona (stepa se nalazi severnije i čini granicu ka umerenim šumama). Tokom istraživanja Arktika on je uočio da se ivični delovi pojedinih kontinenata potpuno „uklapaju“ u delove drugih kontinenata. Dokazi za kretanje kontinenata su i fosili i glacijalne strukture poreklom sa današnjeg Antarktika. zemljište. Ova eliminacija je moguća zato što je idealni kontinent zamišljen kao kompaktna površina. Oblik i veličina areala se mogu predstaviti zatvorenom linijom. koja se graniči sa morem potpuno pravom obalskom linijom i u kojem nema planinskih masiva. U ranom Ordovicijuma Gondvana ima evatorijalan položaj ali se na kraju ovog perioda premešta na južni pol. Brokman-Jeroš je pošao od činjenice da su osnovne zakonitosti najbolje ispoljene na onim delovima Zemlje gde postoje prostrane ravničarske oblasti bez značajnih planinskih masiva i bez veće razuđenosti morske obale. Lauretanija. U siluru Gondvana je i dalje kontinent. U alpijskom se javlja zona ariša (Larix europaea) ispod zone krivulja i kleke. kao i uvek zelene livade (zauzimaju usku primorsku zonu). Na takvom kontinentu deluju 2 osnovna klimatska faktora (temperatura i vlažnost) i jedan dopunski . a vlažnost opada od mora ka unutrašnjosti (smanjuju se količine padavina). Veliki broj biljaka je ograničen u svom rasprostranjenju stvarni granicama. Na prelazu između Trijasa i Jure dolazi do raspada Pangee. tvrdolisne šume i žbunastu vegetaciju (na pralazu između ovog i prethodnog pojasa). udaljenosti od morske obale i aktivnosti stalnih vetrova).globalna tektonika Teoriju o kretanju kontinenata je postavio nemački geofizičar i istraživač Arktika Alfred Wegener. U Kredi se Gondvana konačno raspada. Na samom ekvatoru je tropska šumska zona koja obuhvata tropske i suptropske šume. četinarske šume (severno i istočno u kontinentalnoj klimi). U Trijasu se Pangea premešta blizu ekvatora. kompeticija). Teorija kretanja kontinenata . postavio teoriju kontinetalnog drifta. Sledi bezšumska severna zona koja obuhvata hladne pustinje i tundre. ilirski. Granice areala Pod arealom neke vrste podrazumevamo prostranstvo koje ona zauzima na površini Zemlje (deo teritorije ili akvatorije). a da se sva moguća odstupanja (do kojih stvarno dolazi) podvedu pod te osnovne zakonitosti. Na osnovu ovih opažanja on je pretpostavio da su kontinenti nekada bili spojeni u jednu veću celinu. mezijski.

Drugi slučaj je kada postoji „ostrvski areal“ (više areala slične veličine). Zato se može govoriti i o endemitima Balkana ali i o endemitima Australije. vikarnu vrstu) i tranzitivne (granice koje se brzo menjaju ali bez promene staništa ili delovanja kompetitora. na jednu veću ili manju oblast i da se van te oblasti više nigde ne nalaze. Granice areala mogu biti i mehaničke. mnoge vrste koje su ograničene rasprostranjenjem na jedan kontinent bi sigurno mogle uspeti na nekom drugom da nema okeana i mora (primer kafe Coffea arabica koja je iz Afrike preneta u Južnu Ameriku gde je usled oplemenjivanja postala bolja od ishodne vrste). Drugi razlozi disjunkcije su: istiskivanje vrste u nekim delovima areala od strane drugih bliskih vrsta. Picea). One mogu biti progresivne (vrsta širi areal) ili regresivne (vrsta smanjuje areal). Termin „kosmopolit“ se mora shvatiti kao vrste sa veoma velikim arealom koje su često prisutne na svim kontinentima ali ne i na svim staništima. familija Zamiaceae). Po završetku ledenog doba (i povećanjem temperature) ova vegetacija je krenula uz planinu ali se počela pomerati i na sever. antropogenim prenošenjem vrsta sa kontinenta na kontinent (primer kafe). Mogu se razlikovati paleoendemizam (reliktan. Endemične vrste su istovremeno i stenohorne. Disjunktni areali su sastavljeni od 2 ili više delova. Balkan-Krim. Endemizam. karakteristike i primeri disjunktnih areala Disjunktan areal je jedan od 2 osnovna tipa areala (drugi je kompaktan). južnotihookeanska (delovi areala su u Južnoj Americi. areal je rezultat smanjivanja nekad velikog areala) i neoendemizam (progresivan. stacione (odsustvo određenih staništa sprečava širenje areala). ekološke (klimatske. Uzroci postanka ovih areala su različiti ali najvažniji su klimatske promene i migracija iz jedinstvenog areala (u kojem kreće izumiranje vrste). Kosmopolitske vrste su istovremeno i eurihorne. Jedan od najboljih primera je stara alpijska flora koja se za vreme ledenog doba spustila sa planina u ravnicu. disjunkcija između Afrike i Madagaskara. Carex flava). Salix. severotihookeanska (razjedinjeni Pacifikom. Mora se razlikovati geografski kosmopolitizam (može se dopustiti postojanje pojedinih vrsta na velikim geografskim prostorima ali na određenim tipovima staništa) i ekološki kosmopolitizam (ne postoji jer bi predstavljao vrste koje žive na najraznovrsnijim staništima). Primeri velikih disjunkcija: evroazijskosevernoamerička (razjedinjeno okeanima. Za endemite bi mogli reći da su to biljke koje imaju više ili manje prostorno ograničen areal. paleotropska (disjunkcija između Afrike i Indije. spuštanjem delova kopna ispod nivoa mora (na ovim mestima nastaje disjunkcija). razjedinjuje ih Atlantik i Pacifik. Veoma je teško utvrditi stepen disjunktnosti (maksimalno rastojanje koje vrsta nije u stanju da prevaziđe). lake spore i semena koje vetar ili ptice nosi na velike udaljenosti. rivalitatne (prisustvo bliskog vikarnog kompetitora sprečava širenje) i reliktne (granice areala su rezultat delovanja nekih uzroka u prošlosti i ne mogu se objasniti savremnim uslovima). Nepethes). hladnoća za vreme zime. Kod ovih areala moralo se nešto desiti tokom stvaranja areala što ga je dovelo da se raspadne na više delova. edafske i geološke. U jednom slučaju areal može biti podeljen na 2 dela (veći i manji). Endemiti mogu u isto vreme . rivalitetne (jedna vrsta istiskuje drugu. Liriodendron). severni deo Sredozemlja-ostrva Sredozemlja. Takođe. Za jednogodišnje biljke je konstatovano da su severne granice rasprostranjenja određene nedovoljnom toplotom tokom zime. Disjunkcija se ne mora odnositi na vrste već se može odnositi i na više taksonomske kategorije. Postojeće granice mnogih areala predstavljaju kombinaciju mehaničkih prepreka i nepovoljnih ekoloških uslova. Tranzitivne granice se i danas menjaju. Definicija. severnoatlantska (razjedinjeno Atlantikom. biotičke). pantropska (u tropskom pojasu. U zavisnosti od faktora koji su ih prouzrokovali razlikujemo impeditne (fizičke barijere poput mora i okeana sprečavaju dalje rasprostranjenje). primer je isušivanje močvara i bara). Slično se desilo i sa starom arktičkom florom. dugotrajnost snežnog pokrivača). Novom Zelandu. Kosmopolitizam. Biljnih kosmopolita u bukvalnom smislu reči nema jer nema biljke koja bi mogla da živi svuda gde je život moguć. areal je posledica mladosti vrste koja je skoro nastala). Granice areala mogu biti stativne i tranzitivne. u arktičke oblasti. Stativne granice su se formirale u prošlosti i njihove promene su toliko minimalne da ih ne zapažamo. Tranzitivne granice mogu biti i stacione (promenljivost granica uslovljena je promenom granica staništa koje zauzima data vrsta. Larix. Najveću zagonetku kod ovih areala predstavlja činjenica da delovi areala nisu povezani. istorijske i antropogene. južnoatlantska. razdvajanjem i udaljavanjem različitih kontinenata ili delova kopna. neotropska. On nižih disjunkcija posebno je interesantna Mediteranska sa nekoliko podtipova (Italija-Balkan. severni deo Mediterana-sever Afrike). pojam i primeri Kosmopolitske vrste su one koje imaju areale koje obuhvataju gotovo čitavu Zemljinu loptu. Abies. Zbog povećanja temperature nizijska flora je izumrla i došlo je do razdvajanja arela flore (arktičko-alpijska disjunkcija). pojam i primeri Endemične vrste su one koje imaju usko rasprostranjenje. Slika je složenija za višegodišnje biljke (ograničavajući su nedostatak toplote i vlage. ovaj fenomen se može objasniti sposobnošću vrste da se brzo razmnožava). Australiji). a južne granice nedostatkom vlage tokom leta.njihovih areala zaista predstavljaju i krajnje mogućnosti njihovog širenja. antarktička.

Posledica ledenog doba bila je niska temperatura na severnoj hemisferi i prisustvo velike količine lednika.Milutin Milanković je glacijaciju povezao sa čitavim nizom faktora koji su doveli do periodičnih kolebanja sunčeve konstante. Jedan deo vrsta su se tokom interglacijacija vraćale na sever. krećući se ka severu i na više nadmorske visine. Tokom glacijacije. alpijska flora se povlačila u brdska i nizijska područja. Tokom interglacijacija i nakon završetka ledenog doba. Položaj južnih granica glacijalnog leda tokom ledenog doba zavisio je od količine snega i leda u oblasti stvaranja lednika u toku godine. ekscentričnost Zemljine orbite. Uz planinske oblasti karakteristične su vikarne vrste. Mnoge vrste su se posle zadnje glacijacije počele vraćati na sever tako da su dostigle svoje nekadašnje oblasti rasprostranjenja. Došlo je do hibridizacije. I ovo je dovelo do gubitka određenog broja vrsta. Ni samim premeštanjem sevenog pola ka jugu ne može se objasniti složena podela ledenog doba na glacijacije i interglacijacije. takođe prema srednjeevropskoj ravnici. Severna Amerika je prošla nešto bolje. Neke biljke koje su došle u južne krajeve tokom sledećih interglacijacija se nisu vraćale na sever. Kepen i Vegener kao glavni uzrok vide postepeno premeštanje severnog pola sve bliže prema Srednjoj Evropi. Kada se priča o ostrvskoj flori radi se o veoma starim okeanskim ostrvima (mlada ostrva gotovo i da nemaju endemita). Bitna je i činjenica da su severnoameričke biljke imale veće prostranstvo na jugu u koje su se povlačile (u Evropi je Sredozemno more predstavljalo prepreku da dalje povlačenje na jug). arktička flora se povlačila ka jugu.. Promene sunčeve konstante mogu izazvati nagibni ugao ekliptike (nagib ravni ekvatora prema ravni Zemljine orbite). Radi se o ostrvima koja su se odvojila od kopna (Madagaskar) ili drevnim okeanskim ostrvima (Havaji). Ova pretpostavka se nedvosmisleno odbacuje. Po ovom shvatanju ledeni pokrivač za vreme glacijacije je bio normalna ledena kapa karakteristična za polove. tako da je nastao niz novih taksona (pre svega vrsta i varijeteta) koji su ovu složenu i izmešanu arktičku i alpijsku floru učinili znatno drugačijom nego što su one bile pre glacijacije. Zbog ovakvog komplikovanog povlačenja mnoge biljke u Evropi su izumrle. Uticaj ledenog doba na formiranje arktičko-alpijske flore Pod uticajem ledenog doba arktičko-alpijska flora je obogaćena. Jugoistočna Azija nije bila zahvaćena ledom tako da se ovde arktotercijarna flora očuvala do danas u neizmenjenom obliku. Paleoendemizam zavisi od 2 faktora: starosti date teritori i njene izolacije od susednih oblasti. Sličan slučaj su i stare planine izolovane ravnicama (ali i sa mlađim planinama). u prostor srednjeevropske ravnice. Ima naučnika koji smatraju da se količina padavina tokom glacijacije nije povećavala. Ovaj proces se dešavao više puta (tokom 4 glacijalna doba). položaj Zemlje na Zemljinoj orbiti. ova flora izumire.. ali to nije uvek slučaj (neki relikti imaju široko rasprostranjenje).biti i relikti. u kojem su (zbog toplije klime) veće šanse za preživljavanje imale termofilne vrste. Formirana arktičko-alpijska flora prati povlačenje leda. Ovo kretanje lednika napred-nazad zavisi ili od povećanja količine padavina ili od snižavanja srednjih letnjih (ne godišnjih) temperatura. Sudbina arkto-tercijarne flore za vreme Ledenog doba Pod arkto-tercijarnom florom se podrazumeva biljni svet koji je u tercijaru zauzimao manje-više revnomerno ogroman prostor gotovo čitave umerene zone. i od količine leda koja se godišnje otapa na ivicama lednika. Uzroci i posledice Ledenog doba Uzorci nastanka ledenog doba su mnogobrojni. Endemiti mogu biti stenoendemiti (na jako malom prodručju). Dolazi do nastanka nove glacijalne flore koja se naziva i arktičkoalpijska flora. U Severnoj Americi masiv Stenovitih planina nije predstavljao problem za povlačenje biljaka zato što se prostire pravcem sever-jug. Ako je odnos veći od 1 onda se lednik širi ka jugu. Ovo je posebno ispoljeno u slučaju ostrva i planina. Drugo mišljenje je da su velika okeanska isparavanja padala na kopno u vidu snega i leda zbog niskih temepratura. Došlo je do mešanja ove dve flore koje su dugo vremena živele zajedno na ovoj teritoriji. Relikti . Glacijacija je ostavila posledice na floru severnog dela severne hemisfere. U oba smera se kretala celokupna flora stvarajući disjunktni areal (arktički i visokoplaninski deo). pa opet tokom glacijacije na jug. euendemiti (teritorija veća od florističke provincije) i subendemiti (disjunktni areal). Arko-tercijarne biljke su se povlačile na jug. Dolazi do povlačenja biljaka u refugijume u južnu Evropu. Planine su bile refugijumi. pod naletom lednika. Nasuprot ovom shvatanju postoji i pretpostavka da je krajem tercijara i u kvartaru došlo do opšteg opadanja temperature na čitavoj Zemljinoj površini (globalno ledeno doba). od koje zavisi klima na Zemlji. lednici se povlače na sever i na veće nadmorske visine na planinama. Ako je odnos ove dve veličine manji od 1 onda se lednik povlači ka severu. rekombinacije genoma i mutacija. U srednjoj Evropi (zbog povećanja temperature). Najgore je prošla flora Evrope koja je u velikoj meri osiromašena. Takođe na osiromašenje u Evropi su uticali pravci pružanja planinskih masiva (zapad-istok) tako da su biljke morale tražiti obilazne puteve. Pod pritiskom planinskih glečera i hladnoće. lokalni endemiti (jedna floristička provincija).

Ovo je slučaj sa vrstom Pinus peuce (molika) koja je usamljena među ostalim balkanskimborovima (npr. Geoelement (geografski element flore) . svetle četinarske šume). Vrlo je verovatno da je glavni razlog konkurencija (vrste bolje prilagođene novim uslovima sredine) i ćovek. na većim nadmorskim visinama mezijska bukva. Na većim nadmorskim visinama su dominantne Alnus glutinosa (lepljiva jova) i Fagus sylvatica. kosmopolitski). Ekoelement (ekološki element flore) . Primer reliktne vrste je i Ginkgo biloba. Tek ponegde reliktna vrsta nalazi uslove koji joj odgovaraju (neko ekološko utičište malog prostranstva). Genoelement (genetički element flore) . flore). Populus). Diferencira se na 3 florističke provincije (jadranska. Castanea sativa. evroazijski planinski.obuhvata vrste koje su na datoj teritoriji nastale u isto vreme (npr. Jonskim. na većim nadmorskim visinama su dominantne Quercus petraea (kitnjak) i Quercus cerris (cer) kao i Fagus moesiaca (mezijska bukva). kao i Savom i Dunavom. Na osnovu starosti možemo razlikovati mezozojske. postglacijalne (kserotermni . Carpinus betulus (beli grab). šibljaci sa jorgovanom i belograbićem. borealni. Reliktna vrsta je.hrast sladun). tercijarne. Dominantne su šume hrasta crnike (Quercus ilex). Ilirski obuhvata brdsko-planinsku zonu zapadnog dela Balkana. skardo-pindska. Ima i relikata čiji su areali dosta rasprostranjeni i nemaju endemičan karakter (Ostrya carpinifolia. Dominantne su termofilne hrastove šume (Quercus frainetto . koja se na neki način očuvala do danas.obuhvata vrste koje imaju zajedničku prapostojbinu (Mediteran. Reliktne vrste imaju daleko manji (endemični) areal nego u prošlosti (reliktni areal). Karpatski obuhvata brdsko-planinsku zonu severoistočnog dela Balkana. Ovaj podregion se diferencira na 5 florističkih provincija (dakijska. „ostatak“ iz prošlosti nekada daleko rasprostranjene vrste (roda. poplavne šume (Quercus robur. rogača . Južnoeuksinski obuhvata brdsko-planinsku zonu krajnje istočnog dela Balkana. ona je petoigličava dok su ostale dvoigličave). Dominantne su šume Ostrya carpinifolia (crni grab) i Carpinus orientalis (belograbić). pseudomakija. holarktički. makaronezijsko-mediteranski. ponto-južnosibirski. Može se razlikovati niz različitih elemenata flore. Ovo shvatanje nije tačno (Ginkgo biloba je i dalje veoma vitalna). Florni elementi. Dominantne su termofilne šume hrasta sladuna i cera. istočno panonska). Adventivni areal tipovi su vrste sa arealima u okviru 2 floristička carstva. srednjeevropski. Srednjeevropski je podeljen na 4 podregiona. iranoturanski). koji su se od ranijih vremena promenili i postali neprikladni za vrstu koja se nije uspela prilagoditi novoj situaciji. jonsko-egejska. Migroelement (doseljenički element flore) . tercijer). Kavkaz). jeste izolovanost u sistemu (sistematska usamljenost u sistemu flore date oblasti). Celtis australis). Još jedan primer kod nas je i Picea omorica (Pančićeva omorika) koja je relikt i stenoendemit. Regionalni areal tipovi su vrste sa arealima u okviru jednog florističkog regiona (arktoalpijski. relikte ledenog doba (glacijalne i borealni). ne uvek) potisnuta na mali areal usled nekog raskoraka sa sadašnjim spoljašnjim uslovima.stepski relikti). borealni.obuhvata vrste koje su biocenološki povezane odnosno pripadaju isto fitocenozi (tamne lišćarske šume. Hronoelement (istorijski element flore) . Na Balkanu i kod nas ima dosta tercijarnih relikata zato što su ovde postojali prostori koji nisu bila zahvaćeni glacijacijom. pa su se tercijarne vrste mogle održati. Panregionalni areal tipovi su vrste sa arealima u okviru više florističkih regiona (evroazijski. istočnog i južnog dela Balkana. istočno mezijska. Floristički regioni jugoistočne Evrope su srednjeevropski. makedonsko-trakijska).Veoma značajan dokaz da je vrsta (ili neka druga taksonomska kategorija) reliktnog karaktera. Egejskim i Crnim morem. Eumediteranski obuhvata priobalje.U vezi sa endemizom je i pojava reliktnosti (mnoge endemične vrste su istovremeno i reliktne). šikare i degradirani kamenjari. Cenoelement (biogeocenološki element flore) . a na većim nadmorskim visinama Fagus orientalis (orijentalna bukva). pontsko-južnosibirski. Salix. definicija i primeri Florni elementi su grupe biljnih vrsta sa koje su slične na osnovu više različitih kriterijuma. Prema Volteru mogu se razlikovati sledeći elementi flore (geoelementi). Makaronezijsko-mediteranski je podeljen na 2 podregiona.obuhvata vrste koje pripadaju istoj životnoj formi ili imaju slične ekološke adaptacije (kserofite). ustvari. masline (Olea europaea). Dominantne su termofilne šume sladuna i Quercus polycarpa. srednje-južnoevropsko planinski. Submediteranski obuhvata priobalje ali se nastavlja na mediteranski dublje u kopno. Fitogeografska (horološka) analiza flore podrazumeva analizu geografskih flornih elemenata u flori istraživanog područja.obuhvata vrste sa sličnim rasprostranjenjima. Dominantne su mezofilne šume Quercus petraea. Ima mišljenja da su reliktne vrste izgubile više ili manje od svoje vitalnosti (zbog velike starosti) i da je to glavni uzrok njihovog potiskivanja.obuhvata vrste koje su se istim putem ili pravcem uselile na dato područje. Smatra se da je reliktna vrsta (naravno. Balkanski obuhvata brdsko-planinsku zonu centralnog. zapadno mezijska. Taxus baccata. mediteranski. Fitogeografska podela jugoistične Evrope U geografskom smislu jugoistočna Evropa predstavlja prostor Balkanskog poluostrva koje je ograničeno Jadranskim.

Dominiraju visokoplaninske rudine na silikatima (Sesleria juncifolia. Trollius europaeus) vrste. terofite i geofite. skardo-pindska). Dryas octopetala. suva i veoma topla leta. zeljaste busenaste ili jastučaste biljke. Quercus pubescens) i zeljaste (Cyclamen) biljke. Mediteransko planinski obuhvata planine Balkana koje se izdvajaju iz mediteranskog podregiona. Quercus robur. Obuhvata montane i subalpijske zone planina Balkana. Sanicula europaea. Irano-turanski floristički region: odgovara vegetaciji pustinja i polupustinja. ovaj region se može podeliti na zapadnu i centralnu Evropu. mezijska. Srednjeevropsko planinski obuhvata najviše silikatne zone Balkana. karakteristične su sklerofite. javljaju se i neke arktičke vrste (Saxifraga stellaris). Moldaviju. vegetacijski period je dovoljno dug. flora je relativno siromašna. Pontski floristički region: ovaj region pripada stepskoj vegetacijskoj zoni. Drosera rotundifolia. nije bio zahvaćen glacijacijom pa je predstavljao refugijum. podzolasto zemljište. srednjeevropske planine. Fraxinus ornus. velika vlažnost vazduha. mezijska. istočnu Evropu. duge i oštre zime koje traju 6 meseci. najkarakterističnije dvenaste (Carpinus orientalis. karakteristična vresišta (niske žbunaste zajednice zimzelenih vrsta sa igličastim listovima iz familije Ericaceae). Prunus tenella. černozem. raširene tresetne močvare.(Ceratonia siliqua). afilni žbunovi. Dominiraju visokoplaninske rudine na silikatima (Juncus trifidus. Deli se na 3 florističke provincije (ilirska. karakteristična je zeljasta vegetacija sa dominacijom višegodišnjih trava. jugoistočnu Evropu. molika. terofite su izuzetno retke. Fitogeografska podela Evrope Arktički florni region (tundra): nema drveća. Submediteranski floristički region: prelaznog karaktera od tipičnog mediteranskog ka srednjeevropskom. dugačka i surova zima (9 meseci). Dominantna je šumostepa. Nerium oleander. topla i kišna leta. Festuca cirkummediteranea). Acer platanoides.arktički (areal u zoni tundre. izražen proces zamočvarivanja podloge. i ovde ima delova sa permafrostom. Pinus sylvestris. ariš) i tamne (smrča. podunavska.tatarski javor. granice ovog regiona su dosta nejasne. 2 osnovna tipa flornih elemenata . jela. Podeljen je na 3 florističke provincije (panonska. Celtis australis. mala količina padavina. Festuca bosniaca). hladna i kišna leta. veliki broj vrsta su listopadne ali ima i zimzelenih elemenata (mada manje nego u mediteraskom regionu). Tilia cordata) i zeljaste (Allium ursinum. danas je ova flora relativno siromašna. Pontsko-južnosibirski je na Balkanu predstavljen južnosibirskim podregionom. skardo-pindska). erikoidne biljke. Arum maculatum. Atlantski floristički region: postojanje ovog regiona je uslovljeno prisustvom maritimne klime. Betula pubescens) i zeljaste (Vaccinum myrtillus. Fagus sylvatica. duge i hladne zime. obuhvata stepe i šumostepe. velika vlažnost vazduha. vlažne i blage zime sa velikom količinom padavina. Salic herbacea). većina su zimzelene ali ima i listopadnih. vrste koje imaju areale u pojasu tajge smatraju se kao celovit floristički element mada postoje i izvesne disjunkcije u južnoj evropi koje su strogo vezane za četinarske šume smrče.stepski lužnjak) dok se stepa javlja na južnim ekspozicijama (Festuca rupicola . leti je podloga zamočvarena. biljke sa površinskim korenom. veliki broj biljaka se razmnožava vegetativno. ). Chrysopogon gryllus . karakteristične vrste (Quercus ilex. Borealni floristički region (tajga): od arktičkog regiona pa do stepa i pustinja na jugu. egejska). Luzula arctica) i arkto-alpijski (disjunktan areal u tundri i na visokim planinama. šumska zona sa dominacijom četinara. smrča. Larix sibirica. Mediteranski floristički region: primorska područja. dominacija biljaka dugog dana. dominiraju hemikriptofite i hamefite. zastupljen na krajnjem istoku . relativno mala količina vodenog taloga koja opada prema istoku. izražen period suše tokom toplog leta. Olea europaea). veoma jaki vetrovi. Asarum europaeum) biljke. Quercus pedunculiflora . kamenjari. bor krivulj i kleka). najkarakterističnije drvenaste (Acer campestre. Šume se javljaju na severnim ekspozicijama (Acer tataricum . Trakijsku niziju. prema istoku klima postaje kontinentalnija.nunataci. izrazito kontinentalna klima. u hladnijim i vlažnijim područjima dominiraju tresave. Deli se na 2 provincije (jadranska. Carex lapponica. egejska. Obuhvata deltu Dunava. velika oblačnost. snežne i mrazne zime. dvojako poreklo arktičke flore (arktičko i alpijsko). Panonsku niziju. gariga. omorika. Ostrya carpinifolia. Podeljen je na 3 provincije (dinarska. prilagođenost fiziološkoj suši. vrlo blage zime (vrlo često bez mrazeva).đipovina). skardopindska). južna granica poklapa se sa sevenom šumskom granicom. najkarakterističnije drvenaste (Acer tataricum) i zeljaste (Adonis vernalis. vegetacija se razvila posle ledenih doba. stara arktička flora . karakteristične su puzeće biljke. Podeljen je na 3 florističke provincije (jadransko-jonska. vegetacioni period traje najviše 3 meseca.vijuk. povećanje stepena maritimnosti prema zapadu. mezijska. relativno topla i kratka leta. zbog glacijacije je dolazilo do osiromašenja flore. Carpinus betulus. drvenaste teško uspevaju. kratko i prohladno leto. Podeljen na 3 provincije (dinarska. minika. omogućen razvoj mnogim zimzelenim i mediteranskim biljkama. Dobrudžu. velika količina padavina. Vlašku niziju. Južnoevropsko planinski obuhvata najviše zone krečnjačkih planina Balkana. Dominiraju četinari (jela. Rindera umbellata) vrste. Erica arborea. Chrysopogon gryllus. makedonsko-trakijska). Sesleria comosa). Vaccinum uliginosum. četinarske šume se dele na svetle (beli bor. makija. Myrtus communis. Borealni je predstavljen balkansko-borealnim podregionom. večito zamrznuta podloga (permaforst). trakijska). Dominiraju žbunaste i travne zajednice (Daphne oleoides. Srednjeevropski floristički region: oblast listopadnih šuma. Srednje-južnoevropsko planinski je podeljen na 3 podregiona. najkarakterističnije drvenaste (Picea abies.

Eucalyptus i Casuarina. kontinentalna i izuzetno aridna klima.9 endemičnih familija i preko 150 endemičnih rodova. Deli se na 5 regiona (karipski . Afričko florističko podcarstvo karakteriše 14 endemičnih familija. U pustinjama Namib i Kalahari se javlja rod Lithops koji je konvergentan familijama Cactaceaea i Euphorbiaceae. Ovo je carstvo sa mnogo reliktnih biljaka (Azorella) i mnogo endemičnih familija (Vivianiaceae). Fitogeografska podela sveta Holantarktičko florističko carstvo: obuhvata Antarktik. Javljaju se tropske kipne šume. Ono se deli na 5 regiona (gvinejsko-kongoanski .jedna endemična familija Welwitschiaceae sa monotipskim rodom Welwitschia. ostrva Sveta Jelena i Ascenzion -9 endemičnih rodova). tundre i planinska vegetacija. subantarktička ostrva . najveći broj endemičnih rodova zabeležen je na Novoj Gvineji. Galapagos i skoro celu Južnu Ameriku. tropske kišne šume. kontinentalne pustinje i polupustinje. ovde su osnovni tipovi vegetacije šume otvorenog tipa i savane. jugozapadne i jugoistočne delove Arabijskog poluostrva.400 endemičnih rodova. Obuhvata 4 regiona (indijski . Nijedan drugi horion ne sadrži toliko veliki broj drevnih. centralnoaustralijski . Srednje-južnoevropsko planinski floristički region: odgovara vegetaciji poleglih žbunića. tropske i suptropske listopadne šume. Visok stepen endemizma flore (oko 550 endemičnih rodova). Indo-Pacifičko florističko carstvo: obuhvata delove Indijskog poluostrva.nema endemičnih familija. Rod Erica (nije endemičan) je zastupljen sa 520 vrsta što ukazuje na činjenicu da je ovo područje centar porekla ovog roda. sukulentni u uskolisni žbunovi formiraju vegetaciju u pustinjama dok se u brdima javljaju više drvenaste životne forme. tropske poluvečnozelene šume. indokineski . večnozelene šume i žbunovi mediteranskog tipa. Ognjenu Zemlju i južni deo Novog Zelanda. Od oko 400 rodova vaskularne flore. Podeljeno je na 4 regiona (fernandeski . južni deo Čilea. Rhododendron ferrugineum) i južnoevropsko planinski (Sesleria robusta. fidži . mozaični tipovi vegetacije sa šumom i savanom u Kongu.3 endemične familije i 100 endemičnih rodova kao i 3000 endemičnih vrsta. tropske i suptropske pustinje. Kapsko florističko podcarstvo se karakteriše sa 8 endemičnih familija. nema endemičnih rodova arhaičnih familija. arhaičnih formi vaskularnih biljaka kao ovo podcarstvo. obuhvata Malezijski i Papuanski podregion. večnozelene planinske šume.1 endemična familija. gotovo je nemoguće proceniti tačan broj endemita. izrazito kserofitne i kseromorfne biljke. savane. bolje očuvana vegetacija u odnosu na Indijski region. Afrotropsko florističko carstvo: obuhvata centralnu Afriku. tropske i suptropske pustinje. Javljaju se tropske kišne šume. Salsola kali. savane. planinska vegetacija. lovorolisna šuma. karu-namib . razlikuju se dva tipa osnovnih flornih elemenata srednjeevropsko planinski (Abies alba.7 endemičnih familija. novozelandski . mangrove. posebno interesantan zbog porekla i puteva širenja elemenata flore).4 endemične familije. Papaveraceae i bambusi. tropske i suptropske listopadne šume. Pinus mugo. Ovo podcarstvo obuhvata veći deo Afrike. Australijsko florističko carstvo: obuhvata Auatraliju i Tasmaniju. kamenjara. Ovo je prostorno najmanje ali je floristički jako dobro okarakterisano. Ovde se nalazi središte rasprostranjenja porodice kozlaca (Araceae). Javljaju se listopadne šume umerene zone. lovorolisne šume. Indokinu. tropske i suptropske listopadne šume.visok stepen endemizma na nivou vrsta. savane. gvajansko gorje . zapadne delove Indije. potpuno odsustvo šumske vegetacije.4 endemične familije i 125 endemičnih rodova. najveća koncentracija . lovorolisne šume. Deli se na 3 podcarstva. veliki broj ostrva u ovom regionu. večnozelene šume i žbunovi mediteranskog tipa.obuhvata ostrva koja su vulkanski vrhovi.nedovoljno razvijena flora koja je u prošlosti bila razvijenija). andski .3 endemične familije i 100 endemičnih rodova kao i 4000 endemičnih vrsta. Carstvo se deli na 3 regiona (severoistočnoaustralijski . veliki broj ostrva u Polineziji i Novu Kaledoniju. autohtona kseromorfna flora pokazuje najveći diverzitet. Indomalezijsko florističko podcarstvo se karakteriše sa 17 endemičnih familija. Ima 23 endemične familije. monsunske šume. Karakteristična je i porodica Cactaceae. sudano-zambezijski . skoro čitav Meksiko. planinska vegetacija. jugozapadnoaustralijski . Karipski arhipelag. 350 je endemično. polupustinje. Sa ovog područja odsustvuju Equisetum. 27 endemičnih porodica. Centralnu Ameriku. često je zaslanjeno zemljište. uzumbara-zulu . Neotropsko florističko carstvo: obuhvata najjužnije delove Floride.1 endemična familija. Javljaju se tropske kišne šume. savane. malezijski . tropske i suptropske pustinje. Javljaju se tropske kišne šume. večnozelene šume i žbunovi mediteranskog tipa. veoma visok stepen endemizna na nivou vrsta). Madagaskarsko florističko podcarstvo uključuje 12 endemičnih familija. Deli se na 3 podcarstva.veliki broj endemičnih vrsta koje su najvećim delom koncentrisane u Čileu. brazilski .nema endemičnih familija ali ima 85 endemičnih rodova.Evrope. vlažne listopadne šume. planinska vegetacija. prisutni su rodovi dosta specijalizovanih familija. Pakistana i severozapadne Indije. Izuzetno veliku ulogu u izgradnji vegetacije imaju rodovi Acacia. pampasi. Patagoniju. rudina. Festuca bosniaca). amazonski .2 endemične familije. pustinje Irana.jedna endemična familija ali 600 endemičnih rodova.3 endemične familije.6 endemičnih familija i nekoliko stotina endemičnih rodova. U florističkom smislu ovo je siromašno carstvo. delove Arabijskog poluostrva. lovorolisna vegetacija. Madagaskar. čileansko-patagonijski .

veliki broj rodova su arhaični. pogodan za proučavanje istorijske flore.smatra se da se granica rasprostranjenja ovog regiona poklapa sa rasprostranjenjem hrasta crnike i masline. nema endemičnih familija i mali broj endemičnih rodova. među vaskularnim biljkama nema endemičnih familija. veliki broj endemičnih rodoa i vrsta. kontinentalne pustinje i polupustinje. lovorolisna šuma. severnoameričko-atlantski . Iako postoji sličnost madreanske i mediteranske vegetacije (posebno između mediteranske makije i čarapala).uključuje više od 20 endemičnih familija. najveći deo nativne flore je malezijskog porekla. listopadne šume umerene zone. Novokaledonijsko florističko podcarstvo ima samo novokaledonijski region. najkarakterističniji vegetacijski pokrivač su lovorolisne šume.1 endemična familija jetrenjača u severnim deovima Kalifornije. evidentan uticaj afričke flore. Obuhvata 2 regiona (polinezijski . Deli se na regiona (makaronezijski . Madreansko (sonorsko) florističko podcarstvo obuhvata samo madreanski region. Ima više endemičnih familija i rodova nego ostala podcarstva zajedno. Ima 3 endemične i 1 subendemičnu familiju.neslaganje da li spada u holarktik ili afrotrope. najveći broj endemita je iz savremenijih familija. Polinezijska flora je poreklom od Indomalezijske. Nijedno drugo područje ove veličine nema toliko endemičnih familija i rodova. istočnoazijski .endemičnih rodova i vrsta je ovde). Karakteriše se sa 60 endemičnih familija ali većina ovih familija nisu velike i predstavljene su monotipskim rodovima. Deli se na 3 podcarstva. nijedan drugi region u Novom svetu se ne odlikuje tolikim diverzitetom četinara). stenovite planine .najveći od svih regiona na svetu. Postoji i značajan broj drevnih i primitivnih familija i rodova. Tetijsko (drevno mediteransko) florističko podcarstvo obuhvata floru koja se razvila kao rezultat brojnih migracija. Borealno florističko podcarstvo je najveće. . Deli se na 4 regiona (cirkumborealni . Polinezijsko florističko podcarstvo nema endemičnih familija. najkarakterističniji su četinari. planinska vegetacija. ali najveći broj tetijskih biljaka ima borealno poreklo. tajga. najveći broj endemita skoncentrisan je na planinama.malobrojni endemični rodovi. saharo-arabijski . Ima floru koja se dosta razlikuje od prethodna 2 podcarstva. Karakterističan je veliki broj endemičnih četinara. Ova flora je spoj borealne i tropske. večnozelene šume i žbunovi mediteranskog tipa. visok stepen endemizma. mali broj endemičnih rodova. stepe i prerije. irano-turanski .visok broj endemičnih rodova). 1 endemična familija.više od polovine flore su mediteranske vrste. Ima 7 endemičnih familija. karakteristične su različite pustinjske i polupustinjske formacije.jedna endemična familija. Postoji i više od 250 endemičnih rodova. Preko 90% vrsta je endemično. Javljaju se tundra. jedan od glavnih centara razvoja i prekla viših biljaka. U slučaju Havaja. mediteranski . Ovde postoji značajan broj arhaičnih rodova. Neendemične vrste se javljaju u vegetaciji mangrova. Holarktičko florističko carstvo: najveće i obuhvata više od jedne polovine čitavog kopna. Flora Polinezije ima i neke australijske elemente. evidentan uticaj afričke flore. nivo specijskog endemizma dostiže 97%). flora ovog podcarstva se razvila nezavisno od flore Tetijskog. Havaji imaju znatno učešće američkih flornih elemenata. tropske i suptropske pustinje. havajski najviše prostorno izolovan od svih florističkih regiona na svetu. Karakteristična je flora sušnih predela. ali je visok nivo endemičnih rodova i vrsta. samo nekoliko endemičnih rodova.