P. 1
hematologija

hematologija

|Views: 3,661|Likes:
Published by Cedomir Oljaca

More info:

Published by: Cedomir Oljaca on Oct 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2015

pdf

text

original

HEMATOLOGIJA Sadražaj

:
*Hematopoeza_____________________________________________________________ 2 I. Eritrociti_________________________________________________________________2 1. Anemije………………………………………………………..…….............................................3 2. Aplastične anemije…………………………………................................………...……..4 3. Refraktarna anemija (Mijelodisplazni sy)…………..…..............................…….……...5 4. Megaloblastna anemija…………………………...............................………….….….…6 4.1.Perniciozna anemija……………………...............................………….…...…..6 5. Hiposideremijska anemija…………………………...............................……….…..……7 6. Talasemija……………………………………………...................................……….…...8 7. Hemolizne anemije………………………………………................................………….9 7.1.Korpukularne hemolizne anemije…….............................……………..……..10 7.2.Extrakorpuskularne hemolizne anemije…...........................………….……..11 8. Prava policitemija……….……………….……………………...............................….…12 9. Akutna agranulocitoza…..……………….…………….............................………….…12 10.Hronična idiopatska agranulocitoza…….…………………............................……….13 11.Infektivna mononukleoza……………….…………………….........................................…….13 II.Leukociti________________________________________________________________14 1. Leukemije…………………………................................…….……………………….....14 2. Acc mijeloidna leukemija………...............................…….………………………….....15 3. Acc limfoidna leukemija……………................................…………………………..….17 4. Chr mijeloidna leukemija………….…………………………..…..................................17 5. Mijelofibroza…………………….…………………………...................................……..18 6. Chr limfoidna leukemija………………………….………….................................….…19 7. Hodgkin limfom………………………………….……………..…..................................20 8. Non-Hodgkin limfom…………………………….……………..….................................21 9. Multipli mijelom – plazmocitom………………….…………….….................................22 10.Macroglobulinemija (Waldenstrom)……………..…………….…...............................22 III.Hemoragijski sindromi_____________________________________________________23 1.Vaskularni hemoragijski sindromi……………….……………….…..............................26 2.Nasledna hemoragijska telangiektazija………………………………...........................26 3.Stečene vaskularne purpure – Henoch-Schonlein……………………........................26 4.Mb von Wilerbrandt…………………………………………………................................27 IV.Hemofilije______________________________________________________________27 V.DIK____________________________________________________________________28 VI.Bolesti slezine___________________________________________________________29 1.Benigni i maligni tumori slezine………………………………..….................................29 2.Splenomegalije……………………………………………….............................…....…..29 3.Hipersplenizam…………………………………………..............................…………….29 VII.Trombocitopenije i trombocitopatije__________________________________________30 1.Trombocitopenija………………..…….………............................………………….…...30 3.Trombocitopatije……………………………….............................………………………31 VII.Tromboza_____________________________________________________________31

1

*HEMATOPOEZA je proces sinteze tj obnavljanja krvnih ćelija -U hematopoezi se odigravaju 3 međusobno zavisna procesa: 1.PROLIFERACIJA ćelijski rast, tj deoba 2.DIFERENCIJACIJA usmeravanje u pojedinačnu ćelijsku lozu 3.MATURACIJA sazrevanje do funkionalno aktivnih ćelija -Organi hematopoeze su: *Koštana srž: najvećim delom pjosnate kosti (karlica, kičma, sternum, rebra, proximalni okrajci femura i humerusa) *Timus *Limfne žlezde *Slezina -Hematopoezno tkivo ima veliki rezervni kapacitet; u uslovima povećane potrebe, masna kosna srž prelazi u aktivnu srvenu kosnu srž. I.ERITROCITI *FUNKCIJA: -transportuju Hb, a ovaj nosi O2 iz pluća u tkiva -sadrže karboanhidrazu koja ubrzava reakciju između CO2 i H2O (to omogućava da krv primi velike količine CO2 i da ga transportuje kao HCO3) -Hb deluje kao pufer *Eritrociti se posle rođenja sintetišu u kosnoj sržI: Pluripotentna unipotentna proeritroblasti retikulociti eritrociti matična ćelija matična ćelija *REGULACIJA PROIZVODNJE ERITROCITA: -↓ Transport O2 u tkiva (anemija, velike nadmorske visine, insuf.srca)→↑ proizvodnja Er -Glavni faktor koji stimuliše proizvodnju Er je ERITROPOETIN iz bubrega -Potrebni su i VITAMIN B12 (za stvaranje DNK koja je neophodna za diferencijaciju ćelija i njihovo sazrevanje). Kada nedostaje B12 razvijaju se megaloblasti, a posle makrociti (dobro transportuju O2, ali su slabe građe, pa brzo propadaju. -Potrebna je i FOLNA KISELINA, takođe za stvaranje DNK *METABOLIZAM ER:-ER u krvotoku obično ostane 120 dana, a onda se raspada u slezini -Iz raspadnutog ER makrofagi fagocituju Hb i razgrađuju ga, naročito u jetri -Feritin odlazi u kosnu srž (za proizvodnju novih ćelija), a porfirin se pretvori u bilirubin, koji se otpusti u krv, a odavde ga jetra izlučI u žuč. ZA NORMALNU ERITROPOEZU POTRENBI SU: 1)Metali: Fe, Mn, Co 2)Vitamini: B12, C, E, B6 (piridoxin), riboflavin, tiamin, pantotenska kiselina 3)Aminokiseline 4)Hormoni: faktori matičnih ćelija, Il-3, GM-CSF, eritropoertin, androgeni i tiroxin *Anemija je smanjenja ER u krvi 1.Hipohromna 2.Aplastična 3.Megaloblastna 4.Hemolitička

2

1.ANEMIJE -Anemije su bolesti koje odlikuje ↓mase ER, ↓vrednosti Hb, ↓ hematokrita baz obzira na etiologiju. -Anemije nastaju kao posledica poremećaja odnosa između sinteze i razgradnje eritrocita. -DG anemije se postavlja kada je koncentracija Hb manja od: *muškarci 140g/l *Eritrociti: muškarci=4,2-5,8 x 10 na 12/l *žene 120g/l žene=3,7-5,2 x 10 na 12/l *PATOFIZIOLOŠKA PODELA ANEMIJA: 1)ANEMIJE ZBOG NEDOVOLJNOG STVARANJE ER: A)Nedostatak faktora potrebnih za eritropoezu: 1.Megaloblastne anemije: nedostatak B12, folata, pirimidina, purina 2.Hipohromne anemije: nedostatk Fe 3.Talasemije, Hemoglobinopatije: poremećaj sinteze globina B)Insuficijencija kosne sržI (por.na nivou pluripotentnih ćelija): 1.Aplastične anemije 2.Refraktarne anemije 2)ANEMIJE ZBOG ↑RAZGRADNJE ER (HEMOLIZNE): A)Hemolizne (nasledne) hemolitičke anemije: (faktor hemolize je u ER) 1.Poremećaj opne ER: -Sferocitoza -Eliptocitoza -Akantocitoza 2.Poremećaj enzima ER: -Deficit glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze -Deficit piruvat kinaze 3.Poremećaj sinteze globina: -talasemija -hemoglobinopatije -porfirije -paroksizmalna noćna hemoglobinurija B)Extrakorpuskularne (stečene) hemolizne anemije: (faktor hemolize je u plazmi) 1.Imune: Izoimune – posttransfuziona *Fetalna eristoblastoza Autoimune – idiopatska autoimuna *Topla at *Hladna at *virusi, lekovi, hem.supstance *poremećaj imunog odgovora 2.Neimune: *Hemijske - toxične hemolizne anemije *Fizičke – mehabičke i anemije usled opekotina *Mikroorganizmi – hemolizna anemija u infekcijama

3

hema 3)NORMOHROMNA. kosa bez sjaja.bubrega i jetre. muka. nesanica -gubitak apetita. bolesti jetre 2)MIKROCITNA MCV<80fl. slabost. malaxalost. zujanje u ušima. talasemije… -Poremećaj sinteze porfirina. insuf. vrtoglavice. lako zamaranje -tahikardija i lupanje srca. aplastične. plazmocitom. gađenje -poremećaj menstrualnog ciklusa -↑t. MCH<27pg -Hipohromna -Poremećaj sinteze globina -deficit Fe. opada -stomatitis -laka proteinurija uz ↓koncentrovanje urina -lako uvećana jetra i slezina (kod teških oblika) -sporije zarastanje rana 2. MCH>26pg -Akutno krvarenje -Hemoliza -Aplastična anemija -Leukemije. ↑metabolizam 3)OBJEKTIVNE MANIFESTACIJE: -bledilo kože i vidljivih sluzokoža -trofičke promene adnexa kože: lomljivi nokti.APLASTIČNE ANEMIJE -Normocitne. nesvestice. makro i mikrocitne) i *količini Hb (normo i hipohromne) 1)MAKROCITNA MCV>95fl -Megaloblastna: perniciozna. mixedem *OPŠTA SIMPTOMATOLOGIJA ANEMIJA: 1)KLINIČKI: -Pojava simptoma ne mora biti vezana zastepen anemije -Za pojavu opštih simptoma važni su: 1*uzročni poremećaji koji su doveli do anemije 2*promene ukupnog volumena krvi i 3*smanjena oxigenacija krvi 2)SUBJEKTIVNE MANIFESTACIJE: -umor. nutritivna -Nemegaloblastna: hemolizna. normohromne -zbog nedivoljnog stvaranja Er 4 . srčana insuficijencija -glavobolja. hipopituarizam. NORMOCITNA MCV je 85-95fl. ↓koncentracije.3)ANEMIJE ZBOG ↑ GUBITKA KRVI: A)Akutna posthemoragijska anemija Nagli gubitak krvi B)Hronična posthemoragijska anemija Postepen gubitak Fe *MORFOLOŠKA PODELA ANEMIJA: Zasniva se na: *veličini Er (normo. alkohol.

na nivou pluripotentnih ćelija) -Hronična anemija ili MIJELODISPLAZNI SINDROMI su grupa oboljenja koji nastaju malignom transformacijom na nivou pluripotentnih ćelija hematopoeze -Poremećaj u diferenciranju je osnovni poremećaj -Podeljen je u 5 grupa: 1. DDT. kosne sržI. infekcije *LABORATORIJA: -Normocitna. ↑t°. retine. Tr i granulociti su ↓ ) *ETIOLOGIJA: ♣PRIMARNA: -Fankonijeva hipoplastična anemija – kongenitalna -lekovi: citostatici. trudnoća. tj neaktivno hematopoetsko tkivo *KOMPLIKACIJE: Teška krvarenja. por. slabost. gubitak apetita.RARS  RA sa ringrd sideroblastima u kosnoj sržI. sepsa.RAEB  RA sa viškom blasta u kosnoj sržI (5-20%) 4. tahikardija. imunološke *PATOGENEZA: -Poremećaj u proliferaciji -Defekt pluripotentne matične ćelije (poremećaj hematopoetskog proliferativnog kapaciteta kosne sržI) čiji uzrok nije jasan -Odgovor matične ćelije na hematopoetske faktore je smanjen ili potpuno odsutan -Uspešno lečenje imunosupresivnom terapijom je dokaz postojanja imunoloških činilaca u njjenoj patogenezi -Preosetljivost na lekove i direktno toxično dejstvo leka *KLINIČKI: -Brzo zamaranje. gljivične infekcije *TERAPIJA: -Androgeni (u cilju stimulacije eritropoeze) -glukokortikoidi -faktori rasta matičnih ćelija -imunosupresivi (ciklosporin A) -transplantacija kosne sržI 3.REFRAKTARNA ANEMIJA (Sy myelodyspalsticum) -Zbog nedovoljnog stvaranja Er (insuf. mršavljenje. normohromna anemija -MCV (srednja vrednost zapremine Er) = normalna -MCHC (srednja vrednost koc. desni. tj pluripotentnih ćelija (Er. više od 15% 3.RA  refrakratna anemija sa manje od 5% blasta 2. ali je Fe↑ u serumu (jer se ne iskoristi svo) -punkcija kosne sržI = masno. jonizujuće zračenje -virusi: Epstein-Barr. hloramfenikol – stečena (soli Au.Hb u Er) = normalna -↑Fe u serumu = Fe je u Er normalno. lupanje srca. zračenje. ekhimoze i krvarenja na sluznicama nosa. -Bledilo. tolbutamid) ♣SEKUNDARNA: -hemijski agensi: lekovi.CMML  chr mijelomonocitna leukemija sa preko 1x10 na 9/l monocita 5 . tj. hepatitisi -metabolička: pankreatitis.-Poremećaj na nivou kosne sržI. glavobolja -Težina infekcije i krvarenja zavisi od stepena smanjenja broja trombocita i granulocita – petehije po kožI i sluznicama.

Najbolja je prognoza za RA i RARS (70 meseci). koji je neophodan za resorpciju vitamina B12. granulocitopenije i trombocitopenije -zamaranje.perniciozna anemija 2. folna kiselina. češće muškaraca -Tok može da bude postepen i da se Dg postavi slučajno -Simptomi i znaci su uslovljeni postojanjem anemije.1.anemije zbog malapsorpcije (spru.anemije izazvane bakter. urinarnog trakta. dispnea.5.anemije zbog nedostatka folne kiseline 4.najčešća megaloblastna anemija -Nastaje zbog nedostatka vitamina B12 u organizmu. moguća septikemija -Hemoragijski sindromi: krvarenje po kožI. Skandinavija=riblja pantljičara) 4. *ETIOPATOGENEZA: -Genski uslovljena 6 . nepoznate etiologije -Može nastati kao primarno ili sekundarno oboljenje. ↓ trombociti -RUNGED-sideroblasti *DIJAGNOZA: -Na MDS treba misliti kada postoji citopenija i displazne osobine (gore navedene) -Aspirat kosne sržI = hipercelularan *TOK zavisi od tipa MDS. tako da ćelije postaju uvećene -U megaloblastne anemije ubrajaju se kao najčešće: 1. purini. pirimidini) -Megaloblastne anemije nastaju zbog smanjene sinteze DNK. zbog nedostatka intrizing faktora u želudačnom soku. primene hemijskih supstanci i mogućim sledstvenim oštećenjem kariotipa *KLINIČKI: -Bolest se javlja kod osoba starijih od 50 god.MEGALOBLASTNE ANEMIJE -Nastaju zbog: 1)Nedostatka folata (nema neuroloških simptoma) 2)Nedostatka B12 (obavezna je neuropatologija) -Nastaju zbog nedovoljnog stvaranje Er ili zbog nedostatka faktora potrebnih za eritropoezu (B12. ↓granulociti. kod zračenja. a najlošija je za CMML (5 meseci) -Najteža komplikacija je prelazak u akutnu leukemiju *TERAPIJA: -konzervativna sa transfuzijama Er i Tr -antibiotici -citostatici (ali oni mogu i da pogoršaju stanje) -transplantacija kosne srži 4. kod parcijalne ne mora=posle 3-4god) 3. TBC. ekhimoze. malaxalost -Infekcija respiratornih puteva.Perniciozna anemija .RAEB-t  RA sa blastima u transform+blasti u krvi=5% i kosnoj sržI 20-30% *ETIOPATOGENEZA: -To je maligno oboljenje kosne sržI sa leuko i trombocitopenijom. petehije -U manjeg broja pacijenata uvećana je slezina -Kod CMML postoji hepatosplenomegalija i limfadenopatija *LABORATORIJA: -PANCITOPENIJA Er makrocitni. kože.anemija zbog gastrektomije (kod totalne 100%. I crevnim parazitima (jer troše B12. ↑serumskog Fe i velikim procentom blasta u kosnoj sržI. Deoba ćelija je usporena. resekcije ileuma=tu dolazi do resorpcije B12) 5. posle primene citostatskih lekova. a razvoj citoplazme se normalno odvija. ↓br retikulocita.

a posledica su. u pernicioznoj anemiji 0-1% *TERAPIJA: vitamin B12=parenteralno. gastroskopija -želudačna ahlorhidrija posle histamina-jer mena parijetalnih ćelija -u razmazu veliki broj eritriblasta.B12 sa radioaktivnim Co.anemičari=5x većI rizik za Ca želuca 5. ulkus. trudnoća. jer može da pogorša nervne poremećaje. -Ako se ne lečI. varixi jednjaka. anemije (kod hemolizne anemije folati su ↓. otežan hod (funikularna mijeloza). atrofičan. lako su ↓ leukociti i trombociti -kosna srž je hipercelularna sa puno megaloblasta (Er) i džinovskih metamijelocita (leu) -u serumu je ↓ B12. loše aposorpcije. bledo žuta boja lica (kao slama). parestezije. verovatno. gasterktomija…) 3)↑gubitak Fe iz organizma (krvarenja. sve ostalo je njegova posledica -Počinje malaxalošću. zamaranjem -Lupanje srca. opštom slabošću. pamćenja. tj nedostaju supstance koje stimulišu eritropoezu -Najčešća su grupa anemija i nastaju zbog deficita Fe u organizmu *ETIOPATOGENEZA: 1)Nedovoljan unos Fe hranom 2)Loša resorpcija Fe u org. -Bolesnici imaju atrofiju želudačne sluznice i parijetalnih ćelija i gubitak unutrašnjeg faktora *Smanjenje folata zbog ↓ unosa: alkoholičari. Fe↑ vit. megaloblasta i džinovskih metamijelocita -+ Šilingov test: test apsorpcije vit. ljudi na dijalizi *Smanjenje folata zbog ↑potreba: trudnice. nesrazmerno sa ↓Hb. prisutna su antiparijetalna At u serumu *DIJAGNOZA:-Anamneza i objektivni pregled. dojenje…) *DEFICIT Fe: -Prolazi kroz tri faze: *PRELATENTNI PERIOD: pražnjenje rezerve Fe. razvija se postepeno i sporo napreduje -osoben nalaz je atrofični gastritis. naslednih poremećaja i povećanih potreba za B12. poremećaja sinteze DNK -muka. kamen u bubregu. por. nadimanje *LABORATORIJA:-u odmaklom stadijumu razvoja bolesti zapaža se jako ↓ broja Er. nema papila = Hunter glositis -depresije. još uvek nema biohemijskih i hematoloških znakova 7 . karcinom) 4)↑potrebe organizma za Fe (pubertet. posle 1-3 dana ispituje se radioaktivnost mokraće (18% normalno. hernija. Folana kiselina je kontraindikovana. gađenje.-Autoimuna (auto-At na parijetalne ćelije) -Deficit vitamina B12 nastaje zbog: deficita u ishrani. turgor kože je slab -Jezik gladak.HIPOSIDEREMIJSKE ANEMIJE -hipohromne -mikrocitna -Nastaju zbog nediviljnog stvaranja Er.poremećaj dubljeg senzibiliteta  poremećaji NS lokalizovani su uglavnom u zadnjim rogovima kičmene moždine(demijelinizacija perifernih živaca koja se može proširiti i na produženu moždinu). ahlorhidrija. za varenje (celijačna bolest. sjajan. zbog ↑hematopoeze) *KLINIČKI:-Bolest je podmukla. narkomani. tok bolesti je progresivan do smrti!!! Pern. -↓je želudačna sekrecija. povraćanje.

bolest će se smrtno završiti samo ako su sva 4 defektna. u suprotnom predominiraju ne-α lanci. još nema anemije *PERIOD DEFICITA SA ANEMIJOM: Fe u kosnoj sržI je sada nedovoljan za sintezu Hb *KLINIČKI: -U većine pacijenata tegobe počinju da se javljaju u naporu. takvi Er su fragilni i meta su za ćelije RES-a. to je destrukcija Er u kosnoj sržI=infektivna eritropoeza. sedefast sjaj sklera -nokti krti (koilonihija).*LATENTNI PERIOD: smanjenje rezerve Fe u serumu. razdražljivost. angulitis -disfagija.β talasemija (major) -Hemoglobinopatija -poremećaj u sintezi globulina -? zbog nedovoljnog stvaranja Er tj faktora za neophodnih za eritropoezu ? -Ovo su nasledne bolesti u kojim ja poremećena sinteza jedne ili više subjedinica hemoglobina. jer je tada povećana potreba za O2. Er -u kosnoj sržI  hiperplazija sa ↑brojem Er -anizocitoza = različiti oblici Er *TERAPIJA: -Preparati Fe: oralno (Ferosulfat. sedi -neuralgija extremiteta *LABORATORIJA: -U perifernoj krvi  anemija sa mikrocitozom i hipohromijom Er -↓Hb. važno je otkriti etiološki faktor. glavobolja -promene na jeziku: helitis. Tegobe su uslovljene hipoksijom tkiva.↓ ↓ Ht. -otežano disanje. α -lanci predominiraju i zato stvaraju agregate koji precipitiraju unutar Er. prisutna je hemolitička komponenta (ne znog nedostatka β -lanaca. jer ovde predominantni ne-α lanci nisu tako toxični kao α lanci (koji predominiraju u β talasemiji). ali se stvaraju u neadekvatnoj količini. ova forma je blaža od β -talasemije. zamaranje. Feroglukonat) ili parenteralno (Fedex) -Vitamin C *DIJAGNOZA: -Kod dijagnostifikovanja ove vrste anemije. lupanje srca. ne-α lanci su rastvorljiviji u vodi β TALASEMIJA: Er su ovde hipohromni (jer je redukovana sinteza HbA). gastritis -bleda koža i vidljive sluznice. slabost. već zbog viška α -lanaca čija je sinteza normalna). takođe. gde su sintetisani lanci Hb normalne strukture. te je često znak nekog hroničnog ili malignog oboljenja. 6. kosa krta. ↓ Fe. koja ima za posledicu porast resorpcije per os unetog Fehemosideroza *PATOGENEZA: 8 . jer je ova anemija pretežno sekundarna. *PODELA: -Dele se prema tome koji je lanac globina stvoren u manjku: α α α talasemija  delecija α globulinskog gena β talasemija  MINOR – lakšI oblik β β MAJOR – težI oblik α TALASEMIJA: α lanac kodiraju 4 gena.TALASEMIJE Mediteranska (Cooleyeva) anemija .

koje znače prestanak funkcije kosne srži *2*AKUTNI OBLIK: -Kod stečenih. splenomegalija (splen uklanja oštećene Er). bubrežna insuficijencija *LABORATORIJA: 0skraćenje veka Er -hiperbilirubinemija .godini *KLINIČKI: -Simptomi su posledica anemije. a u anemiji je 10-15 dana) -Hemolizna anemija je uvek praćena ↑konc. -ikterus + anemija + deponovanje melanina = osobena boja lica -↑t°.-Zamena peptidnog β (ređe α ) lanca u globulinu γ lancem kao posledica genskog poremećaja dovodi do talasemije. ↑bilirubin *TERAPIJA: -U težim oblicima daju se transfuzije da poprave hipoxiju tkiva -Deferoxamin infuzije (za odstranjenje viška Fe) -splenektomija. Major talasemija postaje vidna kada se fetalni Hb treba zameniti sa HbA. hemolize i prekomernog deponovanja Fe. kod korpuskularnih anemija -anemija. posebni oblici Er -↑granulocitne i trombocitne loze 9 . -Produkcija α lanaca premašuje produkciju β . -Major talasemija:sreće se kod naroda naseljenih oko Sredozemnog mora. promene na kostima. eritroblasti u krvi -↑Fe u serumu. mikrocitna anemija *DIJAGNOZA: -leptociti.HEMOLIZNE ANEMIJE -Mogu biti: 1)Intravaskularne 2)Extravaskularne (slezina) -Nastaju zbog povećane destrukcije Er u cirkulaciji. groznica) -ređe su aplastične krize. -Postoji kompenzatorna hiperplazija u kosnoj srži. ikterus.kosti lica *LABORATORIJA: -Hipohromna.urobilinogena u urinu i stolici i u žučI – predispozicija za holelitijazu -Kompenzatorni odgovor organizma na hemolizu je ↑eritropoeza koja se ogleda u hiperplaziji kosne sržI – crvene loze i otpuštanju povećanog broja retikulocita na periferiju (retikulocitoza) ! *1*HRONIČNI OBLIK: -Uglavnom nasledni. šok. 20% ima. Ovi precipitati Hb menjaju propustljivost opne Er i liziraju ga. Er su ovde skraćenog veka i do 6x (normalno je 120 dana. anemija. Th nije potrebna. hipohromnih Er “target cells”. hepatosplenomegalija. eritroblastoza.↑žučnih boja u urinu i stolici -hemoglobinemija. ↑je i konc. -Autozomo – dominantni poremećaj hromozoma 11(β ) i 16(α ) -Minor talasemija: većina bolesnika nema tegobe. smrta u 17. mikrocita. bolovi. Karakteriše se prisustvom LEPTOCITA (tanki Er). transplantacija kosne sržI 7. hemoglobinurija -retikulocitoza. defor. ulceracije na potkolenicama -ispupčenja kostiju lobanje (zbog hiperplazije kosne sržI) -hemolizne krize – tokom napora i infekcija (bol u trbuhu. on se nakuplja u višku i precipitiraju prekursorima Er. target cells. Retardi od rođenja. extrakorpuskularnih anemija -groznica.bilirubina i pojavom ikterusa. zaostajanje u rastu.

↑stvaranje metHb. što dovodi do hemolize u slezini). malaxalost. koji se dobijaju loptast (sferičan) izgled. 2. koji dovodi do pojave elipsoidnih oblika u periferiji. u slezini=manje oštećeni Er) 2)Pojačana eritropoeza u kosnoj sržI *Posledica pojačane rezgradnje ERporast konjugovanog i nekonjugovanog bilirubinaurobilirunemija i hiperholične stolicehemoglobinurijaoligurija.Hereditarna akantocitoza -Stanje koje karakterišu Er sa nepravilnim produžecima koji im daju makazast izgled u razmazu periferne krvi -To je urođeni nedostatak β -lipoproteina. acc bubrežna insuficijencija 7.) (ovaj put se stvara ATP. Na i voda ulaze u Er. obično sa sferocitozom B)ENZIMOPATIJE – poremećaj enzimskih sistema u Er 1. kojeg u ovom slučaju nema. anurija. pa se smanjuje rad pumpe. otkriva se slučajno u razmazu krvi. nasleđuje se autosomo-recesivno -Odlikuje se povećanim brojem sferocita tj eritrocita. Th nije potrebna C)HEMOGLOBINOPATIJE – poremećaj sinteze globulina 10 .redukuje met Hb u Hb) -denaturacija Hb i taloženje Heinzovih telašaca (precipitati denaturisanog Hb) smanjuju savitljivost Er.Hereditarna eliptocitoza -Urođeni poremećaj opne Er (aut-domin).*OSNOVNO U HEMOLIZNIM ANEMIJAMA: 1)Pojačana razgradnja ER (u jetri=više oštećeni Er.Nasledna sferocitoza. vrtoglavica. -Er su kobasičastog izgleda -Bez simptoma je. tahikardija) -na hemolizu ukazuje i žutica i splenomegalija (zbog zadržavanja sferocita u slezini umnožavaju se makrofagne ćelije slezine).Korpuskularne hemolizne anemije Sve su urođene i posledica su štetnog dejstva intrakorpuskularnih faktora A)MEMBRANOPATIJE – poremećaj graće opne Er 1. tinitus. obezbeđuje 90% energije za Er).EHA zbog deficita gly-6-dehidrogenaze -deficit enzima potrebnog za hexozo-monofosfatni put (aerobni put. a on.EHA zbog deficita piruvat kinaze -deficit enzima potrebnih za Embden-Meyerov put (anaerobna glikoliza. koji zbog poremećene strukture membrane pokazuju sniženu osmotsku rezistenciju i pojačanu razgradnju u slezini -Ovde postoji deficit lanaca spektrina. kod tih pacijenata se viđa kao i u nekim bolestima jetre (ciroza) i bubrega 3. što uzrokuje nedovoljno stvaranje energije u Er i nedovoljno obnavljanje ATPa.1. daje 10% energije za Er. kalkuloza žučne kese od detinjstva *Dijagnoza: -↑broj retikulocita. što skaraćuje vek Er. nalaz sferocita u razmazu periferne krvi -volumen sferocita je obično manji i govori u prilog MIKROCITOZI *Terapija je splenektomija 2. što u opni Er dovodi do ↑propustljivosti za jon Na -Zato je ↑potreba za aktivnošću pumpe za Na -To se postiže ↑glikolizom u Er -Kada Er stignu u slezinu ↓ glikoliza. što smanjuje njihovu elastičnosti i povećava mogućnost oštećenja pri prolasku kroz slezinu. gde se i razrgađuju *Klinička slika: -uz znake anemije (bledilo.

a javlja se i noćna hemoglobinurija koja se ispoljava tamnom do crvenom jutarnjom mokraćom (zbog velike količine Hb) *Dijagnoza: postojanje Er osetljivih na komplement *Terapija:-kod težih oblika=transfuzija opranih Er.Paroxizmalna noćna hemoglobinurija je stečena bolest matičnih ćelija hematopoeze koja se karakteriše stvaranjem krvnih ćelija preosetljivih na komplement.IMUNE EHA . kada stradaju sve ćelije. -Velika razgradnja Er u periferiji dovodi do extramedularne hematopoeze.. deficit Fe=nadoknada Fe preparatima -u slučaju tromboze (v. crnci) b)Nestabilni hemoglobini (sklonost Hb da precipitira=Heizova telašca) c)Hb sa patološkim afinitetom za O2 (povećan ili smanjen afinitet ) d)Methemoglobinemije 3. ispoljava se pospanošću.) nemaju Ag strukturu opne Er protiv koje sopstveni sistem stvara At. hepatosplenomegalija -encefalopatija i hidrops fetusa -kernikterus. Moguća je i DIK. limfomi i leukemije) *Klinička sl: hepato i splenomegalija. mononukleoza…) 2)Toplim At IgG auto-At.Porfirije 7. praćena hemoglobinurijom. pa se na njih stvaraju At koja dovode do razgradnje Er. *)Autoimune -Odlikuju se prisustvom autoAt u krvnoj plazmi. ikterus.IZOIMUNE a)Izoimuna bolest novorođenčeta Javlja se u fetalnom ili porođajnom periodu i uslovljena je Rh (D) ili ABO nepodnošljivošću krvnih grupa majke i ploda. lekovi. -Postoje oblici sa: 1)Hladnim At IgM se vežu se na manje od 30° C (mikoplazma infekcije. a naročito Er. anurijom i acc bubrežnom insuficijencijom. bledilo. sa prelaskom velikog broja eritroblasta na periferiju *Klinička slika: -anemija. *Klinička slika: Počinje slikom hronične hemolizne anemije. na sopstvene Er Moguće je da neki činioci (virusi. žutica i taman urin zbog hemoglobinurije 11 . hipotonijom i areflexijom (sisanje) *Terapija i profilaxa: Zaštita od primarne imunizacije Rh. Ili je možda reč o grešci u samom imunom sistemu. lekovi.Talasemije 4. To su: a)Drepanocitoza (HbS i srpasti Ermikroinfarkti i hemoliza u slezini. jer dejstvom svetla bilirubin ide u dipirole koji se lako izluče b)Posttransfuziona reakcija je anafilaktička r-ja na RhD ili ABO nepodudarnost -Uneti Er sadrže Ag koje organizam primaoca nema.porodilje.hepatis) = antikoagulansi -transplantacija kosne sržI 2.2.Extrakorpuskularne hemolizne anemije su stečene i posledica su dejstva extrakorpuskularnih faktora *1. se vežu na više od 37°C(idiopatske anemije. -Oslobađa se valika količina Hb. SLE.1. sprovodi se davanjem anti Rh(D) antitela u toku prvih 72h od rođenja Rh+(D) deteta = ROGAM (anti-D-globulin) -posle rođenja fototerapija.Hemoglobinopatije vezane su za poremećaj aminokiselinske strukture Hb. naročito u jetri.

fenotiazini. diazepam. splenomegalijom. tiouracilpenicilamin. salicilati. creva.*Terapija: -veće doze KS (1-2mg/kg/dan) uz transfuziju većih doza opranih Er -Splenektomija: kod onih koji ne reaguju na pomenutu Th *2. malaxalost na tonzilama i nepčanim lukovima javlja se angina sa prljavo sivim naslagama)+gangrenozni ulceri vagine. tromboze. hlorpromazin.5x10 na 9/l) ili potpunim odsustvom -karakteriše se teškom opštom infekcijom.ibuprofen. ↑alkalna fosfataza -↑leu. malaxalost. sluznice normalno prokrvljene -opšte stanje je vrlo teško -može doćI do upale pluća.Hb. zagasito rumena boja lica -vidljive sluzokože lividne. epistaxe. hemijska jedinjenja 4)Diseritrocitopoeza 8. a kasnije 500ml na 2-3 meseca -radioaktivni P. može da traje i do 15 godina. rektuma i anusa -otežano gutanje i govor zbog pratećeg otoka -Ly žlezde vrata su otečene -bledilo. smrti *LABORATORIJA: -↓broj granulocita (>200-300mm3) 12 . soli zlata. hidroxiurea) -venepunkcijau početku 500-2000ml krvi nedeljno. tinitus. normocitni -bazofilija. sepse. naročito kroz manje krvne sudove i -↑broj trombocita  krvarenja i tromboza (venske tromboze sa embolijama i tromboflebitisi) *TOK: Bolest je hroničnog toka. ↑Hb *eritropoetin je smanjen (zbog porasta Hb) -Er su normohromni. to je klonska proliferacija svih loza hematopoeze sa dominantnim uvećanjem mase Er. ↑broja granulocita. antitireoidni lekovi.ACC AGRANULOCITOZA -uzrok nastanka = uzimanje lekova(indometacin. visokim hematokritom. RTG zračenje 9. a konjuktive crvene -pruritus. zbog Iščezavanja granulocita iz krvi *ETIOLOGIJA: najvećI broj granulocita nastaje zbog preosetljivosti izazvane nekim lekom (analgetici. može da.NEIMUNE EHA 1)Mehaničke: veštačke valvule. -Karakteriše se lividno-crvenom bojom lica i vidljivih sluzokoža. ↑konc. slabost. povećanjem broja Er. lako zamaranje. naročito trombocita *KLINIČKA SLIKA: -glavobolje. antitireoidni lekovi. zbog povećanja mase Er. praćena usporenom cirkulacijom. DDT. *TERAPIJA: -hemioterapijska mijelosupresija (bisulfan. kinin. ranitidin…) -to je sindrom izazvan nižim vrednostima neutrofila (<0. antihistaminici) *KLINIČKA SLIKA:-bolest počinje naglo (↑t°. bubrega. antibiotici.PRAVA POLICITEMIJA je nepoznatog porekla. mikroangiopatska 2)Infekcije: Closrtidium Welchi. trombocitoza *KOMPLIKACIJE: -Izražena viskoznost krvi. splenomegalija često *DIJAGNOZA: -↑broja Er. malarija 3)Lekovi.

*Klinička slika: infekcije različitih organa ili sistema. ↑ly.nedelji -kod teškog oblika mogu se javiti nervne komplikacije. aerogeneo. grozničavosti -u punom zamahu javlja se temperetura. oporavak u 3. glavobolje.-u kosnoj sržI se ne nalaze ćelije granulocitne loze -↑SE i fibrinogen *TERAPIJA: -uklanjanje uzročnika (lekovi. mortalitet je 20% bez obzira na primenjenu Th 10.agensi) +hidratacija -antibiotici +parenteralna ishrana -transfuzija neutrofila u teškim slučajevima Simptomi obično traju oko 2 nedelje.CHR IDIOPATSKA AGRANULOCITOZA Bolest je hroničnog toka. antipiretici -glukokortikosteroidi 10-15mg u izraženim oboljenjima 13 . ↑monociti i nalaz atipičnih limfocita (virociti) + Paul-Bunell-Davidsonova reakcija *Diferencijalna dijagnoza: -oboljenja izazvana citomegalovirusom -difterične naslage (difterija) -acc.INFEKTIVNA MONONUKLEOZA -Prouzrokovana je Epsten-Barr virusom koji pripada grupi herpes virusa. prljavo-sive skrame u grlu. hem. transfuzijom krvi *Klinička slika: Oboljenje može pokazati vrlo širok spektar simptoma -prodromalni stadijum od nekoliko dana ide pod slikom malaxalosti. nekad i blažI ikterus -bolest obično traje 2 nedelje. nepoznatok uzroka. -Akutnog je toka. cervikalna adenopatija i grebanje u grlu sa hiperemijom sluznice -od drugih znakova češća je splenomegalija od hepatomegalije -na kožI se može pojaviti raš. obično benigna i češće se javlja kod mladih (15-25 god) -Širi se kapljičnim putem (kissing disease).prolazna hemolizna anemija -miokarditis -ruptura slezine (retko) -oštećenja CNS *Terapija: -simptomatska -ispiranje guše -analgetici.leukemija *Komplikacije. praćene visokom t° *Dijagnoza: -anamneza. -↓broj granulocita u krvi -odsustvo mijelocita i metamijelocita u kosnoj sržI *Terapija: antibiotici i antimikotici 11. zamora. a karakteriše se čestim infekcijama zbog niskog broja granulocita u krvi. generalizovano uvećanje limfnih žlezda i krvarenje *Dijagnoza: -↑leu.

slezini I kosnoj sržI.LEUKOCITI -Stvaraju se delom u kosnoj sržI (granulociti.II. *Ukupan broj leukocita je 4x10 na 9 *Ukupan broj trombocita je 150-400x 10 na 9 1. jetri. i intersticijumu. 1)U pitanju je metaplazija lokalnih retikulo-histocitnih elemenata u leukemij. oni odmah dospevaju na mesto procesa 2)EOZINOFILI: 2-3% leu. Ovi nenormalni ćelijski elementi se pojavljuju i u cirkulišućoj krvi. zatim taj fagocitovani materijal predaju limfocitima koji stvaraju At 5)LIMFOCITI: 20-40% leu. b-ly. u početku je očuvano sazrevanje i diferencijacija ćelija Etiologija leukemija: jonizujuće zračenje. vrše fagocitozu agenasa i njihovu razgradnju (pomoću lizozoma). supresorne T-ćelije – sprečavaju da prejako reaguju) *Granulociti. genetska predispozicija. alveolarni makrofagi.LEUKEMIJE su maligna oboljenja hematopoeznog tkiva. makrofagi u ly čvorovima. otpuštaju heparin (sprečava grušanje krvi). nakon otpuštanja iz kosne sržI žive 4-8h u krvi i još 4-5 dana u tkivu. imaju ulogu u alergijama (IgE se vezuje za bazofile) 4)MONOCITI: 6-8% leu. tj mezenhimu organa. ubrzavaju odstranjivanje masti iz krvotoka. koja se karakterišu prekidom sazrevanja pojedinih vrsta ćelija i njihovim nagomilavanjem u kosnoj sržI. B-ly = humuralni imunitet (proizvodnja At-Ig) T-ly = celularni imunitet (citotoxične ćelje – direktno ubija Ag. T-ly. helper ćelije – aktiviraju makrofage. slezini. puno ih je kod infekcija parazitima. u krvotoku kod zapaljenja. mikroglija u mozgu *Belu krvnu lozu čine: 1)NEUTROFILI: 55-60% leu. hemijski kancerogeni (benzen i derivati). endogeni faktori (porodična slkonost) *Supstrat leukemijskog procesa može da predstavlja bilo koji ćelijski elemenat hematop tkiva. tkivni histociti. eritroleukemija *Etiologija leukemija: je nepoznata. virusi *Sa kliničkog aspekta svaki oblik leukemije može se javiti u acc i chr obliku 14 . plazmocitna. *Najčešće su: -MIJELOIDNA LEUKEMIJAumnoženi granulociti ili prethodnici -LIMFOIDNA LEUKEMIJAumnožavanje ly i prethodnika -monocitna leu. analogno emisiji normalnih zrelih krvnih ćelija -U chr leukemijama. pa postaju makrofagi koji vrše fagocitozu. ćeliji 2)Leukemij. imaju sposobnost hemotaxe. najverovatniji uzročnici su jonizujuće zračenje. neki lekovi (citostatici). bazofila ili mastocita 3)BAZOFILI:0-1% leu. tek kada dospeju u tkiva počnu da bubre. ly žlezdama. leukemogeni virusi (HTLV-1). monociti i deo ly) i delom u limfatičnom tkivu (ly i plazma ćelije) -Oni učestvuju u odbrani organizma: a)uništavanjem agenasa fagocitozom b)stvaranjem At i senzibilisanih ly RES:1)pokretni makrofagi 2)fixirani tkivni makrofagi Fixirani tkivni makrofagi su: Kupferove ćelije u jetri. ćelije se brzo ubacuju u krv čim se stvore u kosnoj sržI. u alergijskim reakcijama inaktiviraju heparin i histamin otpučtene iz neutrofila. slabije fagocituju.

trbuhu -Splenomegalija. neka hemijska jedinjenja (derivati benzena. uvećanje jedne limfne žlezde -Česte su infekcije respiratornog i urinarnog trakta -Infiltracija meningea koja se opisuje kao MENINGEALNA LEUKEMIJA. infiltrativnih. hloramfenikol. a ↓br Er i ↓Tr. nastaje matična ćelija leukemijskog klona. malaxalosti.. genska i rasna konstitucija. vidljive sluznice. Ako imunski sistem uništi ovu ćeliju.ćelija 2)Sy i znaci nastali usled usled infiltacije tkiva i organa (koža.progresivnom infiltracijom 3. tromboze i krvarenja *Etiologija: smatra se da u pojavi bolesti ulogu igraju unutrašnji.proliferacijom malignog tkiva mijeloidne loze 2. zbog poremećaja mijelocitopoeze. bolova u kostima.ACC MIJELOIDNA LEUKEMIJA -Je maligna klonalna bolest hematopoezno tkiva *Karakteriše se: 1. nosa.) *Pojavi leukemije mogu doprineti neka urođena ili stečena stanja imunodeficijencije. do naglih krvarenja. kranijalnih nerava i povraćanjem *Komplikacije su posledica hematoloških. Od slabo izraženih pojava slabosti. a ona kaže da se virus inkorporiše u genom krvnih ćelija. temperature -Anemijau razvijenoj bolesti zapaža se bledilo. citostatici. nagomilava se masa leukemijskih ćelija koje potiskuju normalno hematopoezno tkivo. što dovodi do infekcije anemija. SPOLJAŠNJI FAKTORI izazivaju promene u genomu neke od hematopoeznih ćelija.testisi) 3)Sistemski poremećaji -Da bi se ispoljili simptomi potrebno je 10 na 12 ćelija -Početak bolesti može biti vrlo raznolik. nasledni činioci i spoljašnji činioci. genska predispozicija *Patogeneza: najviše je pogođena unipotentna ćelija -U acc leukemiji postoji infektivna hemocitopoeza koja naročito pogađa unipotentnu (matičnu) ćeliju uz prisustvo smanjene ili abnormalne količine mijelocitopoetskih faktora -Pretpostavlja se da postoji odsustvo regulatora u toku razmnožavanja unipotentne ćelije -Smatra se da leukemijska ćelija duže živi od normalne. nego proliferacije -Zloćudni preobražaj nastaje u jednoj od matičnih hematopoetskih ćelija. *Klinička slika: 1)Znaci insuficijencije kosne sržIzbog nagomilavanja leuk. a pod dejstvom određenih spoljnih i unutrašnjih činilaca dolazi do aktiviranja virusa i stvaranja patoloških ćelija. poremećajem vida. bolovi u kostima. iz desni. metaboličkih i nutritivnih promena: 15 .. zapaža se kod manjeg broja pacijenata i praćena je jakom glavoboljom. *Spoljni faktori su: jonizujuće zračenje. te je njihovo brojno povećanje više posledica nagomilavanja. malaxalost i mršavljenje u ½ bolesnika -Trombocitopenijakrvarenje u kožu. ređe hepatomegalija. I zamenom normalnih ćelija kosne sržI patološkim ćelijama (blastima) *U toku bolesti ↑se broj malignih leu. Neprekidnim deljenjem i razmnožavanjem ovog klona. bledila. što vodi ka malignom preobražaju te ćelije (ONKOGENI) VIRUSNA TEORIJApostoji.2.

hipo Ili hiperkalijemija. prognoza je loša) Th konsolidacije: najbolji je rezultat posle 2-3 ciklusa konsolidacione Th. krioprecipitata.1)Hematološki poremećaji: granulocitopenija praćena infekcijama. 10-30% bolesnika preživi 5 godina -Posle remisije nastaje relaps bolesti – obično u toku 2 godine. DIK. Tada je bolest manje osetljiva na Th.leu između 10-50000mm3/može i do 100000 u leukocitnoj formuli dominiraju patološki blasti broj trombocita je nizak. faktora rasta) -Daje se kombinacija 2 ili više citostatika. Tr. trombocitopenija sa krvarenjem i anemija 2)Metabolički poremećaji: hiperurikemija. ispod 50000 faktori koagulacije su ↓ što doprinosi krvarenju ↑ mokraćna kiselinaacc bubrežna insuficijencija (naročit ↑posle hemoterapije). koji deluju u različitim fazama ćelijskog ciklusa. a kada se postigne remisija. antimikotika. remisija traje oko 10-28 meseci. plazme. limfom/leukemija sindrom 16 . a preživljavanje je 3-6 meseci  Transplantacija kosne sržI  posle postizanja remisije *Podela leukemija: 1)Akutne: -Mijeloidna (mijeloblastna) -Limfoblastna 2)Hronične: -Mijeloidna (granulocitna) -Limfocitna -Ostale: leukemija vlasastih ćelija. antibiotika. nastavlja se sa Th održavanja (Merkaptopurin) Th indukciona: Citozinrabinozid + Daunorubicin = postiže se remisija u 60% slučajeva (ako se ovim ne postigne remisija. sve do postizanja remisije (odsustvo blasta u krvi i manje od 5% u kosnoj sržI). i hepatička insuficijencija 3)Nutritivni poremećaji: gubitak telesne težine *Dijagnoza: pregled periferne krvi i kosne sržI: unipolarnostpatoloških blast ćelija među kojima se teško pronalaze normalne ćelije kosne sržI ↑br. *Podela: MO: nediferencirana M1: mijeloblasti bez sazrevanja M2: sa granulocitnim sazrevanjem M3: acc promijelocitna M4: monocitno i granulocitno sazrevanje (mijelomonocitna) M5: monocitna ili monoblastna M6: eritroleukemija M7: megakarioblastna *Terapija: se sprovodi u 4 faze: 1)Indukciona faza=cilj je postizanje remisije 2)Faza konsolidacije 3)Intenzifikaciona faza 4)Faza održavanja +Suportativna Th (davanje Er. polimorfocitne leukemije.

↓ili normalni 3)kosna srž je hipercelularna  uglavnom limfoblasti *Podela: L1: blast mali. orofarinxa. jetru. petehije) -80% bolesnika ima uvećanu slezinu.3. heterogeni L3:vakuolizovani blast. Cikolfosfamid Th održavanja: 6-merkaptopurin i Metotrexat 2-3 godine Transplantacija kosne sržI posle postizanja remisije 4.ACC LIMFOIDNA LEUKEMIJA -ovde su u osnovi limfoblasti. ly žlezde (ovde je to obavezno !!!) *Dijagnoza: 1)u perifernoj krvi: anemija. krvarenjatrombocitopenija (hematomi. bazofilna citoplazma *Prognoza: -U dece između 3-10 godina postiže se izlečenje hemioTh i transplantacijom -Kod odraslih se postižu remisije koje u 80% traju 18 meseci *Terapija: Indukciona Th: za postizanje remisije (u 75-85% u toku 4 nedelje) Vincristin + Prednison + Adriblastin + α asparginaza profilaxa CNS leukemije = Metotrexat intratektalno i zračenje CNSa Th konsolidacije: posle uspostavljanja remisije 6-tioganin. leuk. tipa limfoblasta !!! -Sazrevanje leukemijskih ćelija prestaje na nivou limfoblasta !!! *Klinička slika: -Početak bolesti je nagao. Merkaptopurin. trombocitopenija 2)leu mogu biti ↑. -Leukemijski klon može da ispolji osobine B i T limfocita -Javlja se pretežno u prve tri decenije života -Ćelijske promene su slične onim u acc mijeloidnoj leukemiji i sastoje se u tome što postoji ↑ broj leukocita. pluća. umnoženi su i prethodnici -Acc limfoidna leukemija je maligna bolest nastala klonskom proliferacijom i nagomilavanjem limfoblasta.CHR MIJELOIDNA LEUKEMIJA Je izazvana širenjem klona i subklonova malignih ćelija koji akumulitaju nove mutacije dovodećI do acc ili subacc (ubrzane) faze oboljenja --ima odlike acc leukemije rezistentne na dosadašnju Th *Etiologija: je nepoznata. granulocitopenija i trombocitopenija -slabost i malaxalostzbog anemije -bolovi u kostima i zglobovima kod dece (zbog osteoliznih promena). nema herediteta -U 90% pacijenata postoji “FILADELFIJA HROMOZOM”=translokacija dugog kraka 22 na 9 hromozom -Bolest se odvija u 3 faze: 1)Chr fazatraje 3-4 godine 17 . granulocitopenija. CNS -infekcije kože. Dexorubicin. udruženo sa visokom proporcijom ćel. Metotrexat. postoje: anemija. visok nukleo-citoplazmatski odnos L2: blast krupniji.

TBC -Sekrecija činioca stimulacije fibrocita dovodi do umnožavanja fibroznog tkiva kosne sržI i progresivne splenomegalije ali zbog naseljavanja tkiva slezine matičnim ćelijama hematopoeze. zamor. bol pod levim rebarnim lukom. zračenje. noćno znojenje. koje se karakeriše progresivnom fibrozom kosne sržI (stimuliše se umnožavanje fibrocita od strane malignih ćelija hematopoeze) sa extramedularnom hematopoezom Obzirom da postoji fibroza krvnih sudova. Bazofilija upadljiva. metastaze u kosnoj sržI.Chr mijeloidna leukemija(granulocitna) leukemija 2.Esencijalna trombocitopenija 5.MIJELOFIBROZA Je chr mijeloproliferativno oboljenje kosne sržI. a ne zbog insuficijencije hematopoeze u kosnoj srži *Klinička slika: -Počinje postepeno. I jon. hematopoeza se odigrava u drugim tkivima-jetri i slezini *Etiologija: Hem. limfne žlezde su neznatno uvećane ili normalne veličine -20% je asimptomatično pri postavljanju dijagnoze skoro svi imaju splenomegaliju pri postavljanju Dg. koje su umnožene u cirkulaciji.2)Faza pogoršanjatraje 3-4 meseca 3)Faza akutizacije Blastna transformacija *Klinička slika: -Češća je u muškaraca srednje životne dobi -U 80% počinje postepeno: opšta slabost. to je loš prognostički znak MIJELOPROLIFERATIVNE BOLESTI: (pluripotentna matična ćelija) 1.Plicitemija rubra vera 3.Mijelofibroza 4. mršavljenje. trombocitopenije i infekcije *Dijagnoza: Izražena leukocitoza (do 500000mm3). sa predominacijom elemenata granulocitne loze u svim fazama sazrevanja. Ponekad hepatomegalija -Retke su anemije. naročito posle Th splenomegalija Filadelfija hromozom *Terapija: -interferon α = prolazno dovodi do etiološke eradikacije malignog klona -hidroxiurea -autologa transplantacija *Prognoza: -Preživljavanje do 33 meseca. u kosnoj sržI izražena granulocitopoeza ↓aktivnost alkalne fosfataze hiperurikemija. sa razvojem anemije i uvećanjem slezine i jetre kod 50% to daje osećaj nelagodnosti i punoće pod levim rebarnim lukom 18 . Mijelociti i metamijelociti su nesrazmerno zastupljeni. sa interferonom do 50 meseci -Ako se u toku evolucije i lečenja chr mijeloidne leukemije razvije MIJELOFIBROZA.

kasnije trombocitopenija -↓ serumski γ globulin *Prognoza: -Preživljavanje je 5-10 godina.zpster infekcije -kožni infiltrati. limfadenopatija -anemija. Može se javiti hemoragični sindrom. slabost. tahikardija -sklonost krvarenju. 5-6 godina. -Ima dugotrajnu evoluciju i prilično povoljnu prognozu *Etiologija: -Moguća je uloga hromozomskih anomalija. stepenovanje na osnovu kliničke slike 0 = limfocitoza * preživljavanje je 12 godina 1 = limfocitoza + limfadenopatija * preživljavalje je 8 godina 2 =  “  +  ”  + splenomegalija 3 =  ”  +  “  +   + anemija (Hb<100g/l) ” 19 . pojedinačne (vrat. H. modrice. anemija u 50% -Patohistološki: histologija kosne sržIeritroblastemija. (25% se otkriva slučajno) -Kod ostalih. Uvećane limfne žlezde nisu bolne. mada u odmaklim stadijumima -Javljaju se simptomi anemije i generalizovane limfadenopatije. slezini.eritropoeze -hidroxiurea. jetri i drugim organima. perifernoj krvi. moguća do osteoskleroze *Terapija: -transfuzije Er u stanju teške anemije -androgeni preparati=zbog insuf. dobro diferentovanih limfocita (obično B tipa) i njihovom akumulacijom u kosnoj sržI. simptomi nastaju zbog tkivne infiltracije limfocitima. hemioTh kod velike splenomegalije -splenektomija indikovana kod ometanja rada trbušnih organa *Tok: -Bolest traje dugo. ingvinum) -↑t° zbog infekcija. ly žlezdama. najčešće u osoba preko 50 godina. noćna znojenja -može se javiti i portna hipertenzija zbog intrahepatične tromboze -ponekad se javlja krvarenje u kožI i sluznicama GITa (zbog trombocitopenije i smanjenja faktora protrombinskog komplementa) *Dijagnoza: -u parijetalnoj krvi prisutni mijelociti i eritroblasti (“Er u obliku suze”) -LAB: varijacije krvne slike i svih krvnih loza. meke su. axila. može prećI u acc granulocitnu leukemiju 6. -Javlja se u 25% bolesnika sa leukemijama.-Znaci anemije: zamaranje.delimično hemolizna.CHR LIMFOIDNA LEUKEMIJA Je maligno limfoproliferativno oboljenje koje nastaje zbog maligne klonske proliferacije malih. citopenije u perifernoj krvi i imunosupresije -Često postoji pojava autoAt prema Er i trombocitima. hepatosplenomegalija *Dijagnoza: -perzistentna limfocitoza preko 5000/ml (pretežno B-ly. leukocitoza u 50% -umnoženost retikulinskih vlakana. može i do 20 godina -Ako jako dugo traje. onkogena i retrovirusa *Klinička slika: -Može početi asimptomatski. bledilo. uglavnom zrele ćelije) -infiltracija kosne sržI limfocitima.

R-S brojne. imaju učešća infekcije (infektivna mononukleoza).(ponekad hemolizna). Znatno bolju prognozu imaju bolesnici sa ranim kliničkim stadijumima (1. plazmoci i fibroblasta 4)Limfocitna deplecija: obilje R-S.STADIJUMdifuzna zahvaćenost više extralimfoidnih organa *Histološka klasifikacija: 1)Limfocitna predominacija: obilje malih ly.HODGKIN LIMFOM Je maligno oboljenje limfoidnog tkiva koje se karakteriše bujanje karakterističnih Reed-Sternbergovih ćelija i bezbolnim progresivnim uvećanjem limfnog tkiva (najčešće žlezda) *Etiologija: je nepoznata. potrebna je i u 3 -Kortikostroidi = kod insuficijencije kosne sržI -Citostatici = radioTh -splenektomija = kod hemolize Er i trombocitopenije koje ne reaguju na Th 7. dok je humuralni imunitet (koji odžava funkciju B=ly) u početku bolesti očuvan. retke R-S ćelije 2)Nodularna skleroza: kolagena vlakna oivičavaju tkivo i stvaraju noduluse RS su zastupljene. Javlja se češće kod muškaraca u trećoj i petoj deceniji -Ovde je poremećena funkcija imunološkog sistema. normalna i subfebrilna *Klinička klasifikacija: 1. *Terapija: zavisi od kliničkog stadijuma bolesti -kombinacija radio i hemioTh -kod primarne lokalizacije hemioTh 20 . CT. a u 30% eozinofilija -normocitna anemija. kosna srž i jetra -porast t°je tipa Pel-Epstajn: naizmenično ↑. bitno je odrediti klinički stadijum bolesti *Prognoza: Zavisi od kliničkog stadijuma i patohistološkog tipa. zračenje. širi se zahvatajućI organe RESa. onkogeni virusi. -Kod nekih se javi porast t°. puno eozinof. ↑alkalne fosfataze (znak zahvatanja jetre i kostiju) *Dijagnoza:-Klinički: uvećanje ly žlezda (supraklavikularno. kao i ly. bezbolnim uvećanje ly žlezda na vratu i u supraklavikularnoj regiji.2). ikterus.STADIJUM2 ili više regiona sa iste strane dijafragme 3. ređe axilama i preponama -žlezde su čvrste i vremenom rast. uz prisustvo histocita. sve do terminalne faze. -Th j potrebna ako je 2. Epstein-Barr virus. pa uvećane žlezde komprimuju okolno tkivo. laparotomija sa extripacijom retroperitonealnih ly žlezda -limfopenija -Po uspostavljanju Dg. osobe mlađe od 30 godina i bolesnici koji nemaju veliku tumorsku masu. ubrzana SE -↑α globulina. *Klinička slika: Bolest počinje neprimetno. kao posledica smanjenja i insuficijencije T=ly.STADIJUMzahvaćeni ly čvorovi jednog regiona 2. prepone) -biopsija najstarije zahvaćenog ly čvora -limfografija. limfocitopenija. osobe ženskog pola. retki eozinofili i plazmociti *Laboratorija: -u 50-70% dominira leukocitoza. svrab.4 =   +  “  +   +  “  + trombocitopenija (Tr< 100x10 na 9/l) ” ” *Terapija: -Nije potrebna ako je stadijum O. eozinofili i histociti 3)Mešovita celularnost:ly i histocit retki. naročito ćelijsog. mršavljenje -Najčešće zahvaćeni organi su: pluća.STADIJUMly čvorovi sa obe str dijafragme i slezine ili 1 extra ly organ 4. noćno znojenje. axilarno. ly nema. Moguće izlečenje u 60% uz savremenu Th.

-Sazrevanje ly može nastati u raznim fazama njihovog diferentovanja.2. To su promarni maligni tumori imunog sistema. jer neprekidni podsticaj ovim virusom dovodi do malignog preobražaja ly *Klasifikacija: -Nodularni -Difuzni *Histološka klasifikacija: -limfocitni limfom -mešoviti limfom -histocitni limfom -nediferentovani limfom -imunoblastni limfom -limfoblastni limfom -mycosis fungoides limfom *Klinička klasifikacija: A)NISKOG STEPENA MALIGNOSTI: 1. slezina.difuzni malih ćelija 6. -NHL skoro uvek sadržI samo ćelije jedne vrste i stog stepena zrelosti. genskih činilaca. želudačno-crevnog trakta. imunoblasta 8.difuzni mešoviti.3). urođenog i stečnenog deficita imuniteta (AIDS). timus. autoimunih bolesti.folikulski velikih ćelija 5.malih limfocita 2.folikulski mešoviti.limfoblastni 9. premda je sazrevanje.klona). malih i velikh ćelija C)VISOKOG STEPENA MALIGNOSTI: 7. a ukoliko od početka zahvataju i kosnu srž.difuzni. onkogenog dejstva nekih lekova i hemijskih jedinjenja -uticaj EBV se posebno izdvaja. smatra se da neoplastični limfociti predstavljaju klonalnu expanziju normalnih ly.difuzni velikih ćelija. teško ih je razlikovati od leukemija. jonizujućeg zračenja. dok se kod HL vidi izrazit pleomorfizam u sastavu neoplastičnog tkiva *Etiologija je nepoznata -uticaj virusa (HTLV 1. malih ćelija 3.NON-HODGKIN LIMFOM Su heterogena grupa tumora koji proističu iz neoplastičnog klona B i T-ly u toku njihovog diferentovanja. -Mogu da nastanu u bilo kom delu tela.*LIMFOPROLIFERATIVNE BOLESTI:* 1)Limfomi = nastaju isključivo u limfnim žlezdama 2)Acc limfoblastna leukemija 3)Chr limfocitna leukemija 8. jer podrazumeva samo njihovo povećanje. tkivo nazofarinxa. Pošto NHL nastaje samo iz ćelije (1. NHL mogu nastati i u nelimfatičnim organima. ali su najčešćI u organima sa velikom količinom limfocita  ly čvorovi. NHL nije i proliferacija ly. Buritov limfom 21 . malih i velikh ćelija B)SREDNJI STEPEN MALIGNOSTI: 4. ZnačI.folikulski.

D. zbog potiskivanja hematopeznog tkiva plazmocitima *Dijagnoza: -sternalni punktat -elektroforeza proteina (M komponenta) -RTG = osteolizne promene kostiju -anemija. znojenje. pancitopenija. porast plazma ćelija *Terapija:-citostatici (Melfalan) i prednison=4 dana.moždine sbog kolapsa pršljenova -infekcije (zbog granulocitopenije). antibiotici. pluća.*Klinička slika: -Dugo ne postoje nikakvi simptomi -Počinje limfadenopatijom. hiperkalcemija. a potom u axilama i preponama čvorovi su bezbolni. (stadijumi su kao kod Hodgkin limfoma). hiperkalemija -↑SE.stadijuma bolesti. GITu. Izmenjeni plazmociti stvaraju IgA. a zahvaćeni su retroperitonealni i mezenterijalni ly čvorovi -Početna lokalizacija NHL na koštanom sistemu je retka i znak je 4. recidiva ili progresije bolesti -U pojedinih postoji anemija zbog potiskivanja crvene loze limfoblastnim tkivom u kosnoj sržI. potpuno diferentovanih do krajnjeg funkcionalnog stadijuma plazma ćelija. tumorska masa u abdomenu preko 10cm. kompresija k. trombocitopenije -proteinurija. ↑viskoznost krvi -anemija je veoma česta. klinički stadijumi 3. sistemske pojave *Terapija: zavisi od histološkog tipa (ne kao kod HL. stepena diseminacije i lokalizacije tumora. od kliničkog stadijuma) -radioTh = palijativna -hemioTh = osnovni vid Th -hiruška Th kod primarne lokalizacije -transpalnatcija kosne srži 9. a retko prelaze u perifernu krv. I 4. mršavljenje. Ovo bujanje se dešava u kosnoj sržI i drugim tkivima. *Prognoza: Zavisi od histološkog tipa. pleure. bilo hematogenom diseminacijom -Lokalizacija NHL u abdomenu je česta. protokol ponavljati na 4-6 nedelja -lokalna radioTh (destrukcija kosti) -interferon -analgetici. medijastinumu. koje sve zajedno predstavljaju sistemske manifestacije NHL *Dijagnoza: Klinička slika i biopsija limfnog čvora ili drugog zahvaćenog organa. -Nepovoljnim činiocima se smatraju: lokalizacija u CNS. veličine tumora. malaxalost. patološke frakture (zbog osteoliznih promena na kostima) -smanjenje telesne visine. E -povećan je nivo imunoglobulina u serumu i urinu *Klinička slika: -Malaxalost. kostobolja.MULTIPLI MIJELOM-PLAZMOCITOM Je maligna klonska proliferacija B-ly. Bilo kao posledica neposrednog prelaska limfoma sa susednih čvorova. pojedinačni ili međusobno sliveni -u 15% postoji intratorakalna lokalizacija ly čvorovi medijastinuma. prvo na vratu. testisima. trombocitopenija. rehidratacija *Prosečno preživljavanje je 40 meseci 22 . leukocitopenija -Mogu se javiti febrilnost.

Tako se stvara TROMBOCITNI ČEP.imaju antikoagulantnu aktivnost 5.omogućavaju normalnu adheziju (sy von-Wilerbrandovog faktora) 3. koji sa ADP-om aktivira susedne trombocite.HEMORAGIJSKI SINDROMI -Poremećaji hemostaze koji dovode do sklonosti ka krvarenju mogu biti urođeni i stečeni. bubre i lepe se na kolagene niti i luče ADP.urastanje veziva u ugrušak **Obajšnjenje za stavku 2: Kada trombociti dođu u kontakt sa povređenim krvnim sudom. u koji se kasnije upliću fibrinske niti.10. anemija. 23 . čestim krvarenjima iz sluznica nosa i digestivnog trakta. slezinom. koji se lepe na ove prethodne.zgrušavanje krvi 4.stimulišu agregaciju i spolj. bilo prema trombozi -U mehanizmu hemostaze uloga krvnih sudova je višestruka: 1. Njihovi enzimi stvaraju TROMBOXAN A. -Nasledni hemoragijski sindromi su skoro uvek izazvani poremećajem samo jednog od činilaca hemostaze -Stečeni hemoragijski sindromi su najčešće posledica deficita većeg broja činilaca -Narušavanje integriteta vaskularnog endotela može da remeti hemostazu.stvaranje trombocitnog čepa 3. bilo u smeru hemoragiskog sindroma. granulocitopenija -hiperviskoznos.sržI. Reynov sy (krioglobulinemija) -hemoragična dijeteza (dejstvo makroglobulina na faktore koagulacije=hemoragijski sy) *Terapija: -Hlorambucil i drugi alkilansi (citostatici) -kombinacija citostatici + Prednison -Preživljavanje je 10 godina IMUNOPROLIFERATIVNE BOLESTI: (bolesti plazmocitne loze) bujenje jednog klona B-ly ili limfocita ili limfoplazmocitačija je posledicanastanak M belančevine.utiču na fibrinolitičku aktivnost *Hemostaza ⇒ zaustavljanje krvarenja 1. infiltracija k.grč krvnog suda 2. put koagulacije (oslobađaju tkivni tromboplastin) 4. oni menjaju svoje karakteristike. koja je zapravo imunoglobulin III.MACROGLOBULINEMIJA (Waldenstrom) Je retko oboljenje sa prliferacijom B ćelija (limfoplazmocitnih) koje produkuju IgM. češća je kod muškaraca starijih od 50 godina -Karakteriše se uvećanim ly žlezdama. trombocitopenija.vazokonstrikcijom sprečavaju izlivanje krvi 2. anemija.

*SPOLJAŠNJI PUT AKTIVACIJE* Povreda tkiva Tkivni tromboplastin (oslobađa ga krvni sud) VII X Aktivirani X Ca Aktivator protrombina Protrombin (stvara se u jetri iz vitmina K) Trombin V Fibrinigen Fibrin *UNUTRAŠNJI PUT AKTIVACIJE* Povreda krvi ili dodir sa kolagenom XII XI IX VII X Aktivirani XII Aktivirani XI Aktivirani IX Ca Aktivirani X trombin V 24 .

senilna purpura 2)Poremećaj trombocita karakteriše se petehijalnim krvarenjima u kožu.trombocitopeniji *PODELA HEMORAGIJSKIH SINDROMA: 1)Poremećaji krvnih sudova A)NASLEDNE VASKULARNE PURPURE: -Nasledna hemoragijska telangiektazija = Mb. kao i hematomima mekih tkiva A)NASLEDNI POREMEĆAJI KOAGULACIJE KRVI: 1.stečene imune trombocitopenije 5.urođene imune trombocitopenije 4. 9 i 10 *Vreme koagulacije po Lee-White: normalno iznosi 6-10min produženo je kod deficita činilaca koji učestvuju u stvaranju tkivnog tromboplastina (hemofilija) *Trombocitno vreme – Quick: je vreme koagulacije plazme posle davanja tkivnog tromboplastina normalno iznosi 11-15sec produženo je kod smanjenja faktora 5.autoimune trombocitopenije ♥Idiopatska trombocitopenijska purpura: 1.chr oblik 3.stečene neimune trombocitopenije 3. 7.Osler B)STEČENE VASKULARNE PURPURE: -Alergijska purpure = Henoch – Schonlein -Nealergijska purpura:skorbut.sekundarne autoimune trombocitopenije 4. parenhimatozne organe A)KVANTITATIVNI POREMEĆAJI: (poremećaji u broju) ♥Trombocitopenije zbog ↓stvaranja trombocita ♥Trombocitopenije zbog ↑razgradnje trombocita 1.PROTROMB. ortostatska.faze koagulacije (deficit 8 i 9) 25 . sluzokože. serozne opne. 10 *Vreme krvarenja: normalno je 1-8 Min produženo je u imunol.imune trombocitopenije izazvane lekovima ♥Trombocitoza B)KVALITATIVNI POREMEĆAJI Su Trombocitopatije 3)Poremećaj koagulacije krvi Karakterišu se površinskim krvarenjima u kožu.anemija. krvarenjem u zglobove i telesne duplje.dijabet. faktora 7.acc oblik 2.urođene neimune trombocitopenije 2.činioca 1. AKTIVATOR -Joni Ca su neophodni za zgrušavanje krvi -Vitamin K je neophodan za stvaranje protrombina.Hemofilije=por.

savijenih sitnih vena i kapilara (telangiektazije) -Osnovni poremećaj bolesti je istanjenost zidova venula i kapilara. ujed insekta. lekovi -Bolest se. 9 i 10) 2.sindrom defibrinacije 4.faktora 5. do prečnika od ½ cm. laserom. -Najčešće se otkrivaju na kožI lica.Von-Wilerbrandtova bolest B)STEČENI POREMEĆAJ KOAGULACIJE KRVI : 1. primenom fibrinske pene. Skoro uvek počinje naglo. decenije života. stopala. 26 . različite veličine. hiposideremijska anemija *Terapija: -specijalo lečenje ne postoji --daje se simptomatska Th: preparati Fe transfuzija krvi krvarenja na pristipačnim mestima zaustavljaju se pritiskom. Nešto ređe se javlja melena. tečnim N2 hiruška intervencija 3.Deficit 7.DIK (diseminovana intravaskularna koagulacija) 1.VASKULARNI HEMORAGIJSKI SINDROMI Nastaju zbog naslednih ili stečenih poremećaja funkcije kapilara. sluznice nosa. -Kao alergeni mogu se javiti: bakterije. mleko).faktora 3. usana i jezika *Dijagnoza: -anamneza o ponovljenim krvarenjima -pregled *Laboratorija : hipohromna.krvi zbog inhibicije koagulacije 3.faktora=nasledni poremećaj fibrinogena 4. hematurija.deficit koag. venula ili arteriola 2. -Zbog ponavljanih krvarenja razvija se anemija *Telangiektazija se vidi kao jasno crvena ili lako cijanotična promena na kožI i sluznicama. krvarenjima iz nosa.Deficit 2. trombina. I 3.Deficit 3.patološka fibrinoliza 5. usne duplje.uglavnom javlja u dece i mlađih osoba.2. od jedva vidljivih. creva i bubrega -Usled toga dolazi do povećane propustljivosti zidova krvnih sudova i izlaska krvne plazme i Er u okolno tkivo. 7.koag. hemoptizije. dlanova. alergeni hrane (jaja.por.činilaca koji zavise od K vitamina (2.NASLEDNA HEMORAGIJSKA TELANGIEKTAZIJA (Mb Osler) Bolest se karakteriše učestalim pojavama krvarenja iz ograničeno proširenih. koji se na pojedinim mestima sastoje samo od endotelskog sloja (zato izostaje kontrakcija zida pri povredi) -Obično se manifestuje između 2.STEČENE VASKULARNE PURPURE Henoch – Schonlein Ovde je pojačana sinteza IgA -U osnovi bolesti ležI imuno-alergijski mehanizam koji dovodi do oštećenja krvnih sudova kože.

ili faktora 9.faktora -Deficit 8. Nastaje sbog smanjenja ili prestanka sinteze glikoproteina plazme = von Wilerbrandtovog faktora *Funkcija vW faktora: -stabilizacija faktora koagulacije 8 -pomoć u adheziji Tr na zid povređenog krvnog suda *Klinička slika: najpre samo produženo krvarenje pri hiruškim zahvatima. rame. proteinurijom. a kasnije spontane epistaxe.faktor (hemofilija A). naročito kolenima i skočnom zglobu. bubrežnom insuficijencijom 3050% *Laboratorija:-↑SE. ručje -ova ponovljena krvarenja izazivaju osteoartritis. kod žena menometroragija i postpartalna krvarenja. I 9. svrab. ↑Leu + neutrofilija -kod izraženih krvarenja → anemija *Terapija:-plazmaferezom ukloniti imune komplexe -ako je moguće.koagulacije (hemofilija B)prestanak ili smanjenje sinteze 8. ↑t°. IV.faktora koagulacije u hemofiličara dovodi do krvarenja zbog nedovoljnog stvaranja protrombinaze.HEMOFILIJE Poremećaj hemostaze koji se odlikuje doživotnom sklonošću ka krvarenju -urođeni poremećaj koagulacije krvi -Predstavljaju vrlo ozbiljan poremećaj hemostaze koji se nasleđuje recesivnim genom na X hromozomu. Ili 9. a oboljevaju samo muškarci -Ovde postoje kvalitativne ili kvantitativne promene 8. ukloniti alergen -odmor u postelji + AB + antihistaminici + kortikosteroidi 4. u težim slučajevima i hemartroze praćene bolovima *Dijagnoza: -produženo vreme krvarenja -snižen nivo faktora koagulacije 8. *Tok bolesti: bolest se stišava sa starenjem *Terapija: blagi oblici tretiraju se deamino-D-arginin-vazopresinom. zato su žene prenosioci.*Klinička slika:-Malaxalost. krvarenja iz modrica.Mb von Wilerbrandt -je najčešćI urođeni hemoragijski sindrom. lakat. ankilozu zgloba i atrofiju mišIća -krvarenja iz organa (GIT. što povlačI ↓ pretveranje protrobmina u trombin i sledstveno ↓ pretvranje fibrinogena u fibrin -Do <1% faktora8 teška hemofilija sa obilnim spontanim krvarenjima 1-5% faktora 8  umerena hemofilija 6-25% faktora 8  retka krvarenja 25% faktora 8  otkrije se kod teže povrede ili operacije *Klinička slika: -sklonost krvarenju postoji tokom celog života -učestalost i težina krvar. gubitak apetita -kožne promene (purpure). tokom operacija i u težim slučajevima daje se krioprecipitat i koncentrovani preparat faktora koagulacije 8. parestezije -bolovi i otok zglobova -mogu se javiti i abdominalni bolovi (crna stolica ili krvav proliv= “purfura”) -bubrežne promene se ispoljavaju hematurijom. mokraćnih i polnih) -krvarenja u mozgu = često smrtonosna 27 .srazmerne su stepenu nedostatka faktora 8 i 9 -javljaju se krvarenja u zglobovima. glavobolja.

odnosno. i da se održI dok se ne uspostavi hemostaza. Ovakvo krvarenje se zaustavlja zahvaljujućI primarnoj hemostazi. patološkoj trudnoćI.bubrega -Kod chr oblika samo postoje laboratorijski poremećaji. zbog stvaranja mnogih koaguluma. U tom cilju daje se ANTIHEMOFILNA PLAZMA. potreban je vitamin K Nedostatak 9 faktora = hemofilija C Stečeni hemoragijski sy: češćI su i komplikovaniji V.3 od normalne vrednosti. pokreće se spoljni i unutrašnji mehanizam aktivacije koagulacionog sistema. ali dugotrajnog krvarenja *Laboratorija: Vreme koagulacije. danima i nedeljama. -Dolazi do diseminovanog stvaranja koaguluma u mukrocirkulaciji.fibrinogena.DIK Je stečeni hemoragiski sindrom u mnogim bolestima i odlikuje se brzom intravaskularnom portošnjom većeg broja faktora koagulacije i trombocita. protrombina. faktora iznad 0. teškoj hipoksiji *Patofiziologija: -DIK je poremećaj koagulacije u koji su uključeni: zid krvnih sudova. usled toga se smanjuje koncentracija fibrinogena. naročito u mikrocirkulaciji -Klinički se ispoljava brojnim blagim ili teškim krvarenjima -Kao komplikacija javlja se u septičkim infekcijama izazvanim G.Tr (jer se od njih stvaraju trombi). izvede hiruška ihtervencija. ↓konc. malignim tumorima. 7 faktora koagulacije i trombocita koji su se utrošili u procesu koagulacije -Smanjenje količine ovih faktora dovodi do pojave hemoragijskog sindroma -Klinički se može ispoljiti kao acc ili chr *Klinička slika: -Acc oblik se odlikuje vrlo izraženim spontanim krvarenjima u kožI. koncentrovani preparati 8 i 9 faktora ili sveža krv. faktori koagulacije. iz operativne rane -Skoro uvek je prisutan šok i znaci insuf. trombociti. fibrinolitički sistem. sluznicama.bakterijama. promijelocitnoj leukemiji. jer se time smanjuje liza fibrina. organima. inhibitori i komplement -Prodiranjem u krvotok tromboplastinskih materija iz oštećenih tkiva (pluća. posteljica) ili oštećenog endotela krvnih sudova. -Uz navedenu Th dati i antifibrinozne lekove. ali se posle nekoliko dana nastavlja u vidu malog. 5. prostata. protrombina. I 9. tako da koagulum posle extrakcije postaje čvršćI i sprečava naknadno krverenje -Male posekotine mogu se lečiti lokalnom primenom trombina ili fibrinske mreže *Sinteza faktora koagulacije: 8 = u jetri 9 = u jetri. 5 i 7 faktora 28 . bez kliničkih znakova *Laboratorija: -↓br.veće povrede (vađenje zuba) izazivaju krvarenja koja mogu trajati satima. test utroška protrombina -Tačna Dg se uspostavlja određivanjem koncentracije 8 i 9 faktora koagulacije u plazmi *Terapija: -Supstituciona Th ima za cilj da se poveća koncentracija 8. mozak.

parazitskim bolestima 4. odnosno povećane aktivnosti jedne ili više njenih funkcija *PRIMARNI HIPERSPLENIZAM: 29 .virusnim infekcijama (infektivna mononukleoza) 2.endokarditis.BOLESTI SLEZINE -Slezina učestvuje u hematopoezi do 5.grlića.meseca intaruterinog života. pluća) 2)CISTIČNE TVOREVINE 2. uslovljene povećanim Pa u veni porti (ciroza jetre. lues) 3. posledica je povećanog rada slezine.cističnim bolestima vezivnog tkiva -Uvećanje slezine javlja se u ovim bolestima zbog imunog odgovora limfocitnog tkiva i hiperplazije mononukleofagocitnih ćelija -Izražena splenomegalija prati CHR.HEMOLIZNE ANEMIJE -Uvek postoji u LIMFOPROLIFERATIVNIM BOLESTIMA (chr LL.v. naročito limfocita. monocita i trombocita *Podela bolesti slezine: -primarne (tumori i primarni hipersplenizam) -sekundarne -Mnogo češće se radi o promenama slezine tokom drugih bolesti krvi ili nekih drugih organa 1)KONGESTIVNA SPLENOMEGALIJA  usled pasivne venske staze. tromboza vene porte ili vena slezine) 2)TROPSKA SPLENOMEGALIJA izazivaju je parazitarne tropske bolesti . ali u njoj ostaje sposobnost za hematopoezu tokom celog života -Slezina je najvećI limfocitni organ i sadržI T i B ly -U njoj se normalno. koji su u perifernoj krvi smanjeni -Smanjenje broja ćelija periferne krvi.SPLENOMEGALIJA Sreće se u: 1. heparin -antifibrinolizni lekovi (u slučaju izražene fibrinolize) -davanje konc. pancitopenijom ili monocitotopenijom u perifernoj krvi i hiperplazijom prethodnika ovih krvnih elemenata u kosnoj sržI.BENIGNI i MALIGNI TUMORI SLEZINE 1)HEMANGIOM primarni maligni tumori slezine su retki (sarkom) metastaze kasnijih tumora sreću se znatno češće (Ca kože. (sepsa. TBC.-liza krvnog ugruška je spora -↑proizvoda razgradnje fibrin/fibrinogen *Terapija: -i. posle rođenja stvaraju plazmociti i monociti -Slezina ima sposobnost da fagocituje ostarele i oštećene Er i Tr. subacc bakt. dojke. i predstavlja rezervorar krvnih ćelija.HIPERSPLENIZAM Je klinički sindrom koji se karakteriše splenomegalijom.trombocita u slučaju izražene trombocitopenije VI. posebno kala-azar 1.bakterijskim inf. maligni limfom) -Takođe i u MIJELOPROLIFERATIVNIM BOLESTIMA -I u EXTRAMEDULARNOJ HEMATOPOEZI (Talasemija) 3.

u vidu epistaxe i menoragije -Salicilati i antibiotici potenciraju krvarenje kod trombocitopenije -Najopanije je krvarenje u CNS *Podela trombocitopenija prema mehanizmu nastanka: 1)Trombocitopenije uzrokovene ↓ proizvodnje Tr = AMEGAKARIOCITNE -Smanjena proizvodnja nastaje zbog hipoplazije kosne sržI. sideropenijske i megaloblastne anemije. ili smanjenje broja jedne ili dve krvne loze -prisutni su i znaci osnovnog oboljenja koje je dovelo do hipersplenizma *Terapija: -kortikosteroidi -imunosupresivi -suptituciona Th (transfuzije krvi ili pojedinačnih elemenata Er. kao što su: hemolizna anemija nepoznate etiologije. zavisne od t°. u toku virusnih infekcija. ispitivanja kosne srži 2)Trombocitopenije uzrokovane ↑potrošnjom i razaranjem Tr = MEGAKARIOCITNE -Pojačana razgradnja Tr je posledica imunoloških bolesti. u toku DIK-a. GIT-a -Terapija:kortikosteroidi (lečenje traje 4-6 nedelja) b)Sekundarne imune trombocitopenijeske purpure: -Nasataju zbog stvaranja At na virusne Ag. senzibilizacije prema lekovima. autoimune hemolizne anemije. menstrualnog ciklusa).TROMBOCITOPENIJE je stanje sa smanjenim brojem Tr (manje od 150x10 na 9/l Tr) -Pošto postoje fiziološke varijacije u broju Tr (dnevne. petehije. Tr. nutritivni alergeni -Klinička slika: krvarenje. leukoza. lekovi.-Javlja se u autoimunim bolestima krvi. SLE. razmaza krvi. krvarenja iz sluznica. pa podležu pojačanoj razgradnji u makrofazima slezine -Etiopatogeneza: pokretačI su virusi. radioterapija) -Dg: na osnovu broja elemenata u krvi. koji se adsorbuju na porvšini Tr 30 . iz sluzokože. leukopenija. ekhimoza po kožI. trombocitopenija. HIV. -smenjenje Tr ispod 10000 manifestuje se izraženim krvarenjem i pojavom petehija. vrednosti ispod 100x10 na 9/l smatraju se pouzdanim znakom trombocitopenje -Sklonost krvarenju se obično manifestuje pri vrednosti Tr ispod 50x10 na 9/l -Spontana krvarenja nastaju pri 10-20x10 na 9/l Tr -Krvarenja su najčešće u vidu petehija. potiskivanja sržI malignim tkivom (mijeloprolifertivna i limfoproliferativna oboljenja. Opasno je !!! A)IMUNE TROMBOCITOPENIJE: a)Idiopatska trombocitopenijska purpura je autoimuno oboljenje u kome su Tr obloženi velikom količinom IgG.TROMBOCITOPENIJE i TROMBOCITOPATIJE 1. posle ugradnje veštačke valvule) 3)Trombocitopenije zbog poremećene raspodele Tr u cirkulaciji: -zbog akumulacije cirkulišućih Tr u velikoj slezini *Klinička slika trombocitopenija: -osnovno je produženo vreme krvarenja i slaba retrakcija koaguluma. ekhimoza. trombocitopenijska purpura *SEKUNDARNI HIPERSPLENIZAM: -javlja se kao pratećI sindrom u patološkim stanjima koja dovode do splenomegalije *Klinička slika: -anemija. ekhimoze. Leu) -lečenje osnovnog oboljenja VII. iz nosa.

inhibitora tkivnog faktora. cirozom jetre (deficit faktora koagulacije i smanjenje agregacije Tr). sedativi. mijeloproliferativne bolesti.-Javlja se kod: SLE. gojaznost. starost. heparinskog kofaktora II. nedovoljno oslobađanje aktivatora plazminogena… *BOLESTI i STANJA UDRUžENA SA TROMBOZOM: chr srčana insuficijencija veštačke valvule. paraproteinemije VIII. aktivatora plazminogena. ali može biti i posledica urođenog ili stečenog poremećaja hemostaze (stanje povećane aktivnosti hemostaznog sistema. malignitet i metastaze. jona Ca i fosfolipida pretvara protrombin u 31 . plazminogena.činioca. hiruški zahvati i postoperativna stanja. paroxizmlna noćna hemoglobinurija. postpartalni period. hiperviskozni sy. odnosno tromba -Postoje venske i arterijske tromboze -Arterijske tromboze smanjuju dotok krvi O2 u tkivo tj u organ -Venske tromboze su češće i one se obično komplikuju stvaranjem tromboembolija -Tromboza se javlja u okviru drugih bolesti. proteina S. bez znakova njegove aktivacije. imobilizacija. soli zlata B)NEIMUNE TROMBOCITOPENIJE: a)Trombolitična-trombocitopenijska purpura = Moskovičev sy b)Hemolitično – uremijski sy 3. mijeloproliferativne bolesti.činioca koagulacije. estrogeni. etanol. antibiotici. naziva se trombofilija) *URO\ENA PROTROMBINOZNA STANJA: nedostatak: antitrombina III. TROMBOZA -Prekomerna aktivacija hemostaznog sistema. trudnoća.TROMBOCITOPATIJE -Obuhvataju grupu oboljenja kod kojih je poremećena funkcija Tr -Funkcionalno insuficijentni Tr uzrok su krvarenja i pored normalnog broja Tr *Klinička slika: spontana krvarenja u kožI i sluzokožama vreme krverenja je produženo broj Tr je normalan A)URO\ENE TROMBOCITOPATIJE: a)Bernard-Solierov syporemećaj adhezije Tr b)Glanzmanova trombastenijaporemećaj agregacije Tr c)Nedostatak α i β granulaporemećaj sekrecije B)STEČENE TROMBOCITOPATIJE: -Kod bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. leukemija. na pogrešnom mestu u krvnom sudu može dovesti do stvaranja koaguluma. proteina C. nefrotski sy. aspirin. limfoma c)Izoimunme trombocitopenijske purpure -Posttransfuzijska i neonatalna d)Trombocitopenije izazvane lekovima -Mijelosupresivni lekovi.činilac on u prisutstvu 5. tiazidi. primena oralnih kontraceptiva i preparata estrogena… *PATOGENEZA: *Oštećenje endotela i poremećaj protokazadržavanje aktiviranih faktora koagulacijeTR adheriraju za subednotelne strukturesekretuju ADP koji dovodi do agregacije Tr i stvaranja trombocitnog čepa *Istovremeno iz oštećenog endotela oslobađa se tkivni faktor koji sa aktiviranim 7 činiocem aktivira 10. 7. ateroskleroza. obimne traume.

parestezije. ANTIKOAGULANTNU i ANTIAGREGACIONU TERAPIJU *TROMBOLITIČNA TERAPIJA: cilj je rastvaranje trimba i rekanalizacija krvnog suda. Najčešće se ispoljavaju u plućima i često ugrožavaju život bolesnika.extremiteta=nagli bol. bol u desnom hipohondrijumu.centralis retinae=gubitak vide -bubrežna arterija=slabinski bol.bleda koža. kada se protrombinsko vreme uvede u terapijski opseg. cijanozom i edemom zahvaćenog područja -Ako se ne dogodi tromboliza. angiografija.porta=ascites. gađenje. hematemeza i melena. koja obuhvata TROMBOLITIČNU. laboratorija *TERAPIJA: -Osnovni princip zasniva se na ranoj dijagnostici i brzoj primeni antitrombozne Th. povraćanje. zavisno od vrste i lokalizacije tromboze -klinička slika. *DIJAGNOZA: postavlja se na osnovu simptoma. to je snažan antokoagulans koji smanjuje stvaranje trombina i fibrina -Heparin se primenjuje u Th arterijskih i venskih tromboza ili embolija. Ispoljavaju se bolom.hladna. zbog krvarenja iz proširenih vena jednjaka ili želuca i uvećanja slezine -Tromboembolije se javljaju kao posledica venske tromboze. gangrena *VENSKE TROMBOZE: uzrokuju poremećaj oticanja krvi iz određenog područja. gubitak apetita. tkivni aktivator plazminogena i komplex streptokinaze sa plazminogenom (Th acc infrakta miokarda) -Ova vrsta Th je manje prihvaćena za duboke venske tromboze i plućnu emboliju. koji se stabilizuje i postaje nerastvorljiv koagulum.trombin koji pretvara fibrinogen u fibrin. najčešće na donjim ekstremitetima (trajni otok i cijanoza) -Zasto u oticanju krvi daje trofičke promene=hiperpigmentacija. proliv. urokinaza. a nastavlja se sa peroralnim antikoagulansima 32 . Ovde se daju heparin i antagonisti K vitamina per oralno *ANTIKOAGULANTNA Th HEPARINOM: heparin se veže za antitrombin 3 i inaktivira ga. muka. -Indikovana je u 4 osnovna slučaja: duboke venske trobmoze. već se tromb organizuje. zbog rizika od krvarenja.5-2x u odnosu na kontrolno (najčešće se postiže sa 1000 jedinica heparina na sat) u kontinuiranoj infuziji. proteinurija i hipertenzija -mezenterijalne arterije=bol u trbuhu. heparin se obustavlja. plućne embolije.bez pulsa. odnosno tromb *KLINIČKA SLIKA: -Trobmoza se ispoljava različitim znacima. acsites. žutica i splenomegalija kod 1/3 bolesnika -v. fibroza i pojava grizlica -hepatične vene=hepatomegalija. scintigrfaija. hematurija. zavisno od lokalizacije -Razlikuju se slike venskih i arterijskih tromboza *ARTERIJSKE TROMBOZE: uzrokuju smanjen ili prekinut dotok krvi u tkivo koje data aretrija vaskularizuje -koronarne arterije=angina pektoris ili infarkt -cerebralne arterije=pareze i paralize -a. nastaje posttrombozni sy. daje se parenteralno tako da se parcijalno tromboplastinsko vreme poveća 1. melena -račve aorte i aa. acc okluzije perifernih arterija i acc infarkt miokarda -Lekovi koji se primenjuju: streptokinaza.paraliza.

fibrilacijom pretkomora. plućnih embolija. tada se obustavi heparin i nastavlja se samo sa peroralnim antikoagulansom -Antikoagulantno lečenje traje 3-6 meseci kod prve nekomplikovane tromboembolije. dipiridamol. Moguća je pojava trombocitopenije u 10% bolesnika *PERORALNA ANTOKOAGULANTNA TERAPIJA: kumarinski antikoagulansi podrazumevaju varfarin i dikumarol. Istovremena primena aspirina doprinosi nastanku krvarenja. Doživotno se daje. chr kongestivnom srčanom insuficijencijom… *ANTIAGREGACIONA TERAPIJA: koriste se lekovi koji smanjuju hemostaznu funkciju Tr= aspirin (inhibiranjem ciklooxigenaze sprečava stavaranje tromboxana A2 koji bi izazvao agregaciju Tr) -Aspirin se daje u dnevnoj dozi 150mg ili svaki drugi dan po 300mg. -Snažan antidot heparina je protamin sulfat. Th je doživotna. i bolesnicima sa veštačkom valvulom. Oni sprečavaju metabolizam K vitamina na nivou mikrozama jetre i tako izazivaju stanje slično nedostatku K vitamina. -Koriste se kod prevencije: rekurentnih tromboza. teškom mitralnom stenozom.-Dugotrajno kontinuirano parenteralno davanje (infuzijom) heparina primenjuje se kod bolesnika sa rekurentnim trombozama koji ne reaguju na per os antikoagulantnu Th. takođe da se protrombinsko vreme produžI 1. uprkos opasnosti od krverenja. jer se isto postiže samo smanjenjem doze heparina. cerebralnih arterijskih embolija u postojanju srčanog tromba. β -blokarori… INDIKACIJE ZA PRIMENU ANTITROMBOZNE TERAPIJE Indikacije za fibrinolitičku Indikacije za terapiju antikoagulantnu terapiju Acc infarkt miokarda Profilaxa u hirurgiji Acc okluzija periferne Profilaxa u kongestivnoj arterije srčanoj insuficijenciji Masivna embolija pluća Acc infarkt miokrada Tromboza axilarne vene Venska tromboembolija Masivna tromboza Akutna venska ili arterijska aleofemoralne vene tromboza Okluzija A-V šanta Arterijska ili venska kanila Profilaxa u trudnoćI DIK Indikacije za antiagregacionu terapiju Tranzitorni ishemični atak Sekundarana prevencija cerebrovaskularnih inzulta Veštačka valvula Nestabilana angina Primarna i sekundarana prevencija acc infarkta miokrada Koronarni by-pass Održavanje A-V kanile 33 . u težim slučajevima. bolesnicima sa arterijskim vaskularnim bolestima i tromboembolijama -Još se mogu koristiti i tiklopidin. NSAIL. kod arterioskleroze i delimično kod stenoze karotida ili vertebralnih arterija -Lečenje varafrinom započinje se tokom Th heparinom u dozi 5-10mg. kod trudnica sa tromboembolijama i u DIK-u -Manje doze heparina daju se kao prevencija venskih tromboza -Komplikacija heparinske Th je najčešće na mestima heparinske imtramuskulrne injekcije ili hiruških intervencija. ali se on ne daje za obustavu krvarenja.5-2 puta u odnosu na kontrolnu vrednost.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->